6 Nativity of John the Baptist

ܡܰܘܠܳܕܶܗ ܕܝܘܽܚܰܢܳܢ ܡܰܥܶܡܕܳܢܳܐ

Bother Evangelion
ترتيلة بعد الإنجيل
ܒܳܬ̣ܰܪ ܐܶܘܢܓܶܠܝܽܘܢ

Hrino d,Bothar Evangelion
ترتيلة أخرى بعد الإنجيل
ܐ̱ܚܪܺܝܢܳܐ ܕܒܳܬ̣ܰܪ ܐܶܘܢܓܶܠܝܽܘܢ

Qatholiq
ترتيلة القاثوليق
ܩܰܬܽܘܠܺܝܩܳܐ

Hutomo
ترتيلة الختام
ܚܽܘܬܳܡܳܐ

Hutomo Hrino
ترتيلة أخرى للختام
ܚܽܘܬܳܡܳܐ ܐ̱ܚܪܺܝܢܳܐ