ܨܦܢܝܐ

ܢܒܺܝܽܘܬܶܗ ܕܨܦܢܝܐ

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܐ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܒ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܓ.

 

 

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܐ.

1: ܦܶܬܓܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܥܰܠ ܨܦܰܢܝܳܐ ܒܰܪ ܟܽܘܫܺܝ: ܒܰܪ ܓܕܰܠܝܳܐ ܒܰܪ ܐܳܡܰܪܝܳܐ ܒܪܶܗ ܕܚܶܠܰܩܝܳܐ: ܒܝܰܘ̈ܡܳܬܶܗ ܕܝܽܘܫܺܝܳܐ ܒܰܪ ܐܰܡܽܘܢ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕܳܐ. 2: ܡܰܥܒܳܪܽܘ ܡܰܥܒܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܟܽܠ ܡܶܢ ܐܰܦܶܝ̈ܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. 3: ܡܰܥܒܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܘܰܒܥܺܝܪܳܐ: ܡܰܥܒܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܦܳܪܰܚܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ: ܘܢܽܘ̈ܢܶܐ ܕܝܰܡܳܐ: ܘܬܽܘܩܠܬܳܐ ܐܰܝܬܶܐ ܥܰܠ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ: ܘܰܐܘܒܶܕ݂ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܡܶܢ ܐܰܦܶܝ̈ܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ: ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. 4: ܘܰܐܪܺܝܡ ܐܺܝܕ݂ܝ ܥܰܠ ܝܺܗܽܘܕܳܐ: ܘܥܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܳܡܽܘܖ̈ܶܝܗ̇ ܕܽܐܘܪܺܫܠܶܡ: ܘܰܐܘܒܶܕ݂ ܡܶܢ ܐܰܬܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܫܰܪܟܶܗ ܕܒܰܥܠܳܐ: ܘܰܫܡܳܐ ܕܟܽܘܡܖ̈ܶܐ ܥܰܡ ܕܟܳܗܢ̈ܶܐ. 5: ܘܰܠܟܽܠ ܕܣܳܓܕܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܥܰܠ ܐܶܓܳܖ̈ܶܐ ܠܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ: ܘܰܠܟܽܠ ܕܣܳܓܕܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܘܝܳܡܶܝܢ ܒܡܳܪܝܳܐ: ܘܝܳܡܶܝܢ ܒܡܰܠܟܽܘܡ. 6: ܘܰܠܟܽܠ ܕܗܳܦܟܺܝܢ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܰܠܟܽܠ ܕܠܳܐ ܒܳܥܶܝܢ ܠܡܳܪܝܳܐ: ܘܠܳܐ ܡܥܰܩܒܺܝܢ ܥܠܰܘܗܝ. 7: ܕܚܰܠܘ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܩܰܪܺܝܒܽ ܗ̱ܘ ܝܰܘܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܘܛܰܝܶܒ ܡܳܪܝܳܐ ܕܶܒܚ̈ܶܐ: ܘܙܰܡܶܢ ܩܖ̈ܰܘܗܝ. 8: ܘܢܶܗܘܶܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܕܶܒܚܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܐܶܦܩܽܘܕ݂ ܥܰܠ ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ: ܘܥܰܠ ܒܢܰܝ̈ ܡܰܠ̈ܟܶܐ: ܘܥܰܠ ܟܽܠ ܕܠܳܒܫܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܒܽܘ̈ܫܶܐ ܢܽܘܟܖ̈ܳܝܶܐ. 9: ܘܶܐܦܩܽܘܕ݂ ܥܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܳܛܽܘ̈ܦܶܐ ܘܒܳܙܽܘ̈ܙܶܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ: ܕܡܳܠܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܶܝܬ݂ ܡܰܕܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܚܛܽܘܦܝܳܐ ܘܢܶܟܠܳܐ. 10: ܘܢܶܗܘܶܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܩܳܠܳܐ ܕܰܩܥܳܬܳܐ ܡܶܢ ܬܰܪܥܳܐ ܕܨܰܝ̈ܳܕܶܐ: ܘܺܝܠܰܠܬܳܐ ܡܶܢ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ: ܘܰܬܒܳܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܡܶܢ ܖ̈ܳܡܳܬܳܐ. 11: ܐܰܝܠܶܠܘ ܥܳܡܽܘܖ̈ܶܝܗ̇ ܕܡܰܟܬܰܫ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܬܘܰܪܘ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܕܰܟ݂ܢܰܥܢ: ܘܶܐܒܰܕ݂ܘ ܟܽܠ ܫܳܩܠܰܝ̈ ܣܺܐܡܳܐ. 12: ܘܢܶܗܘܶܐ ܒܶܗ ܒܙܰܒܢܳܐ ܗܰܘ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܐܶܒܨܶܝܗ̇ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܒܰܫܪܳܓܳܐ: ܘܶܐܦܩܽܘܕ݂ ܥܰܠ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܕܫܳܝܛܺܝܢ ܠܢܳܛܽܘܪܗܽܘܢ: ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܒܠܶܒܗܽܘܢ: ܠܳܐ ܡܰܛܶܐܒ ܡܳܪܝܳܐ ܐܳܦ ܠܳܐ ܡܰܒܶܐܫ. 13: ܢܶܗܘܶܐ ܩܶܢܝܳܢܗܽܘܢ ܠܒܶܙܬܳܐ: ܘܒܳܬܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܰܚܒܳܠܳܐ: ܘܢܶܒܢܽܘܢ ܒ̈ܳܬܶܐ ܘܠܳܐ ܢܶܬܒܽܘܢ ܒܗܽܘܢ: ܘܢܶܨܒܽܘܢ ܟܰܖ̈ܡܶܐ ܘܠܳܐ ܢܶܫܬܽܘܢ ܚܰܡܪܗܽܘܢ. 14: ܩܰܪܺܝܒܽ ܗ̱ܘ ܝܰܘܡܶܗ ܪܰܒܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܩܰܪܺܝܒܽ ܗ̱ܘ ܛܳܒ ܘܰܡܣܰܪܗܰܒ ܩܳܠܳܐ ܕܝܰܘܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܡܰܪܺܝܪ ܘܰܩܫܶܐ ܘܥܰܫܺܝܢ. 15: ܝܰܘܡܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܐܟܬܳܐ ܝܰܘܡܰܐ ܗ̱ܘ: ܝܰܘܡܰܐ ܗ̱ܘ ܕܽܐܘܠܨܳܢܳܐ ܘܰܕ݂ܥܳܩܬܳܐ: ܝܰܘܡܰܐ ܗ̱ܘ ܕܕܽܘܘܳܕ݂ܳܐ ܘܕܰܚܒܳܠܳܐ: ܝܰܘܡܰܐ ܗ̱ܘ ܕܚܶܫܽܘܟ݂ܳܐ ܘܰܕ݂ܥܰܡܛܳܢܳܐ: ܝܰܘܡܳܐ ܕܰܥܢܳܢܳܐ ܘܰܕ݂ܥܰܪܦܶܠܳܐ. 16: ܝܰܘܡܰܐ ܗ̱ܘ ܕܩܰܪܢܳܐ ܘܕܰܩܥܳܬܳܐ ܥܰܠ ܡܕܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܥܰܫܺܝܢܳܬܳܐ: ܘܥܰܠ ܘܳܙ̈ܝܳܬܳܐ ܖ̈ܳܡܳܬܳܐ. 17: ܘܳܐܠܶܨ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܕܰܢܗܰܠܟ݂ܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܥܘܺܝܖ̈ܶܐ: ܥܰܠ ܕܰܚܛܰܘ ܠܡܳܪܝܳܐ: ܘܢܶܬܶܐܫܶܕ݂ ܕܶܡܗܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܥܰܦܪܳܐ: ܘܒܶܣܪܗܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܟܒܰܝ̈ܳܐ. 18: ܘܰܕܗܒܗܽܘܢ ܘܣܺܐܡܗܽܘܢ ܠܳܐ ܢܶܫܟܰܚ ܠܰܡܦܰܨܳܝܽܘ ܐܶܢܽܘܢ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܪܽܘܓܙܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܘܰܒܢܽܘܪܳܐ ܕܰܛܢܳܢܶܗ ܬܶܬܶܐܟܶܠ ܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܕ݂ܠܽܘܚܝܳܐ ܘܣܳܘܦܳܢܳܐ ܥܳܒܶܕ ܥܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܳܡܽܘܖ̈ܶܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܒ.

1: ܐܶܬܟܰܢܰܫܘ ܘܶܐܬܶܐܣܰܪܘ ܥܰܡܳܐ. ܕܠܳܐ ܪܕܳܐ. 2: ܘܥܰܕ݂ܠܳܐ ܬܶܗܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܥܽܘܪܳܐ ܕܥܳܒܰܪ. ܘܥܰܕܠܳܐ ܬܺܐܬܶܐ ܥܠܰܝܟܽܘܢ ܚܶܡܬܳܐ ܕܪܽܘܓܙܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܥܰܕ݂ܠܳܐ ܢܺܐܬܶܐ ܥܠܰܝܟܽܘܢ ܝܰܘܡܳܐ ܕܪܽܘܓܙܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. 3: ܒܥܰܐܗܝ ܠܡܳܪܝܳܐ ܟܽܠܟ݂ܽܘܢ ܡܰܟܺܝ̈ܟܶܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ: ܘܰܥܒܶܕ݂ܘ ܕܺܝܢܳܐ: ܘܰܒܥܰܘ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܘܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ: ܟܒܰܪ ܬܶܣܬܰܬܪܽܘܢ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܪܽܘܓܙܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. 4: ܡܶܛܽܠ ܕܥܳܐܙܳܐ ܫܒܺܝܩܬܳܐ ܬܶܗܘܶܐ: ܘܰܐܫܩܳܠܽܘܢ ܠܰܚܒܳܠܳܐ: ܠܰܐܫܕܽܘܕ ܒܛܰܗܪܳܐ ܢܶܕ݂ܒܪܽܘܢ: ܘܥܶܩܪܽܘܢ ܬܶܬܥܩܰܪ. 5: ܘܳܝ ܠܰܕ݂ܥܳܡܪܺܝܢ ܒܰܚܒܶܠ ܝܰܡܳܐ ܘܰܠܥܰܡܳܐ ܕܰܩܖ̈ܶܛܶܐ: ܦܶܬܓܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܠܰܝܟܶܝܢ ܟܢܰܥܢ ܘܰܐܪܥܳܐ ܕܰܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ: ܘܰܐܘܒܶܕ݂ܟܶܝܢ ܡܶܢ ܝܰܬܒܳܐ. 6: ܘܢܶܗܘܶܐ ܚܒܶܠ ܝܰܡܳܐ ܕܰܝܖ̈ܶܐ: ܘܰܩܖ̈ܶܛܶܐ ܒܶܝܬ݂ ܡܰܪܥܺܝܬܳܐ ܠܰܓܙܳܖ̈ܶܐ ܕܥܳܢ̈ܳܐ. 7: ܘܢܶܗܘܶܐ ܚܒܶܠ ܝܰܡܳܐ ܠܫܰܪܟܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܺܗܽܘܕܳܐ: ܘܰܒܗܶܝܢ ܢܶܪܥܽܘܢ: ܘܰܒܒ̈ܳܬܶܐ ܕܰܐܫܩܳܠܽܘܢ ܒܪܰܡܫܳܐ ܢܶܪܒܥܽܘܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܢܶܦܩܽܘܕ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܗܽܘܢ: ܘܢܰܩܢܶܐ ܫܒܺܝܬܗܽܘܢ. 8: ܫܶܡܥܶ݀ܬ ܚܶܣܕܳܐ ܕܡܽܘܐܳܒ: ܘܓܽܘܕܳܦܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܽܘܢ: ܕܚܰܣܶܕ݂ܘ ܠܥܰܡܝ: ܘܶܐܬܪܰܘܪܰܒܘ ܥܰܠ ܬܚܽܘܡܗܽܘܢ. 9: ܡܶܛܽܠ ܗܳܠܶܝܢ ܚܰܝ ܐ̱ܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܕܡܽܘܐܳܒ ܐܰܝܟ݂ ܣܕ݂ܽܘܡ ܬܶܗܘܶܐ: ܘܰܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܥܳܡܽܘܪܳܐ: ܕܶܐܬܚܰܒܠܰܬ݂ ܢܶܨܒܰܬܗܶܝܢ: ܘܶܐܒܰܕ݂ ܡܰܠܽܘܚܗܶܝܢ: ܘܰܗܘܰܝ̈ ܚܒܳܠܳܐ ܠܥܳܠܰܡ: ܫܰܪܟܶܗ ܕܥܰܡܝ ܒܶܒܙܽܘܢ ܐܶܢܶܝܢ: ܘܡܶܕܶܡ ܕܶܐܫܬܚܰܪ ܡܶܢ ܥܰܡܝ ܢܺܐܪܬܽܘܢ ܐܶܢܶܝܢ. 10: ܗܳܕ݂ܶܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܗܽܘܢ ܚܠܳܦ ܓܰܐܝܽܘܬܗܽܘܢ: ܥܰܠ ܕܚܰܣܶܕ݂ܘ ܘܶܐܬܪܰܘܪܰܒܘ ܥܰܠ ܥܰܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ ܥܰܠ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 11: ܐܶܬܓܠܺܝ ܡܳܪܝܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ: ܕܢܰܘܒܶܕ݂ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܡܰܠܟܶܝ̈ܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ: ܘܢܶܣܓܕܽܘܢ ܠܶܗ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢ ܐܰܬܪܶܗ: ܟܽܠܗܶܝܢ ܓܳܙܖ̈ܳܬܳܐ ܕܝܰܡ̈ܡܶܐ. 12: ܐܳܦ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܟܽܘܫܳܝ̈ܶܐ ܩܛܺܝܠܰܝ̈ ܚܰܪܒܳܐ. 13: ܘܰܢܪܺܝܡ ܐܺܝܕܶܗ ܥܰܠ ܓܰܪܒܝܳܝܳܐ: ܘܢܰܘܒܶܕ݂ ܠܳܐܬ݂ܽܘܪܳܝܳܐ: ܘܢܶܥܒܕܺܝܗ̇ ܠܢܺܝܢܘܶܐ ܠܰܚܒܳܠܳܐ ܘܰܠܨܰܕ݂ܝܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܡܰܕ݂ܒܪܳܐ. 14: ܘܢܶܪܒܥܽܘܢ ܒܓ݂ܰܘܳܗ̇ ܓܙܳܖ̈ܶܐ: ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܐܳܦ ܩܳܩ̈ܶܐ ܘܩܽܘ̈ܦܕܶܐ ܒܒܳܬܶܝ̈ܗ̇ ܢܒܽܘܬܽܘܢ: ܘܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ ܢܶܢܗ̈ܡܳܢ ܒܓ݂ܰܘܳܗ̇: ܘܚܰܪܒܳܐ ܒܬܰܖ̈ܥܶܝܗ̇: ܡܶܛܽܠ ܕܥܶܩܳܪܳܗ̇ ܐܶܬܦܰܪܣܺܝ. 15: ܗܳܕܳܐ ܗ̱ܝ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܥܰܫܺܝܢܬܳܐ ܕܝܳܬܒܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܒܫܶܠܝܳܐ: ܘܳܐܡܪܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܒܠܶܒܳܗ̇ ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܘܠܰܝܬ ܬܽܘܒ ܐܰܟ݂ܘܳܬܝ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܠܰܚܒܳܠܳܐ: ܘܒܶܝܬ݂ ܡܰܪܒܥܳܐ ܠܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ: ܟܰܠܡܰܢ ܕܢܶܥܒܰܪ ܥܠܶܝܗ̇ ܢܶܬܡܰܗ: ܘܢܰܫܪܶܩ: ܘܰܢܢܺܝܦ ܒܺܐܝܕܶܗ ܘܢܺܐܡܰܪ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܓ.

1: ܐܽܘܝ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܝܺܕ݂ܺܝܥܬܳܐ ܘܰܦܪܺܝܩܬܳܐ: ܡܕ݂ܺܝܢ̱ܬܶܗ ܕܝܰܘܢܳܢ. 2: ܕܠܳܐ ܫܶܡܥܰܬ݂ ܒܩܳܠܳܐ: ܘܠܳܐ ܩܰܒܠܰܬ݂ ܡܰܪܕܽܘܬܳܐ: ܘܰܒܡܳܪܝܳܐ ܠܳܐ ܣܰܒܪܰܬ݂: ܘܰܠܘܳܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܗ̇ ܠܳܐ ܩܶܪܒܰܬ݂. 3: ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܝܗ̇ ܒܓ݂ܰܘܳܗ̇ ܐܰܝܟ݂ ܐܰܖ̈ܝܰܘܳܬܳܐ ܢܳܗܡܺܝܢ: ܘܕܰܝܳܢܶܝ̈ܗ̇ ܐܰܝܟ݂ ܕܶܐܒ̈ܶܐ ܕܪܰܡܫܳܐ: ܘܠܳܐ ܡܟܰܬܪܺܝܢ ܠܨܰܦܪܳܐ.  4: ܢܒܺܝ̈ܝܶܗ̇ ܦܰܚܙܺܝܢ: ܘܓܰܒܖ̈ܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܥܰܘ̈ܳܠܶܐ: ܟܳܗ̈ܢܶܝܗ̇ ܛܰܘܶܫܘ ܡܰܩܕܫܳܐ: ܘܰܚܛܰܦܘ ܢܳܡܽܘܣܳܐ. 5: ܘܡܳܪܝܳܐ ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܒܓ݂ܰܘܳܗ̇ ܘܠܳܐ ܥܳܒܶܕ ܥܰܘܠܳܐ: ܒܨܰܦܪܳܐ ܘܰܒܨܰܦܪܳܐ ܕܺܝܢܰܘ̈ܗܝ: ܝܳܗܶܒ ܒܢܽܘܗܪܳܐ ܘܠܳܐ ܡܫܰܘܚܰܪ: ܘܥܰܘܳܠܳܐ ܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܒܶܗܬܬܳܐ. 6: ܐܰܘܒܕܶܬ݂ ܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܘܶܐܬܚܒܠܰܬ݂ ܕܳܘܺܝܬܳܐ: ܐܰܚܪܒܶ݀ܬ ܫܽܘܩܰܝ̈ܗܽܘܢ ܡܶܢ ܒܠܰܝ ܕܥܳܒܰܪ: ܨܕܰܝ̈ ܡܕ݂ܺܝ̈ܢܳܬܗܽܘܢ ܡܶܢ ܒܠܰܝ ܐ̱ܢܳܫ: ܘܡܶܢ ܒܠܰܝ ܕܝܳܬܶܒ. 7: ܐܶܡܪܶܬ ܕܠܺܝ ܬܶܕ݂ܚܠܽܘܢ: ܘܡܶܢܝ ܬܩܰܒܠܽܘܢ ܡܰܪܕܽܘܬܳܐ: ܘܠܳܐ ܢܺܐܒܰܕ݂ ܡܶܢ ܥܰܝܢܶܝ̈ܗ̇ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܦܰܩܕܶܬ ܥܠܶܝܗ̇: ܐܶܬܛܰܝܰܒܘ ܘܰܩܪܽܘܒܘ ܘܚܰܒܶܠܘ ܟܽܠܗܶܝܢ ܨܶܢ̈ܥܳܬܗܽܘܢ. 8: ܡܶܟܺܝܠ ܣܰܟܰܘ ܠܺܝ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܠܝܰܘܡܳܐ ܕܩܳܐܶܡ ܐ̱ܢܳܐ ܠܣܳܗܕܽܘܬܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܡܰܛܺܝ ܕܺܝܢܝ ܠܰܡܟܰܢܳܫܽܘ ܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܘܠܰܡܩܰܪܳܒܽܘ ܡܰܠ̈ܟܘܳܬܳܐ: ܠܡܶܐܫܰܕ݂ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܪܽܘܓܙܝ: ܘܟܽܠܳܗ̇ ܚܶܡܬܳܐ ܕܪܽܘܓܙܝ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܢܽܘܪܳܐ ܕܰܛܢܳܢܝ ܬܶܬܶܐܟܶܠ ܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ. 9: ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܐܰܗܦܶܟ݂ ܥܰܠ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܣܶܦܬܳܐ ܓܒܺܝܬܳܐ: ܕܢܶܩܪܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܘܢܶܦܠܚܽܘܢܶܗ ܒܢܺܝܪܳܐ ܚܰܕ݂. 10: ܡܶܢ ܥܒܳܪ ܢܰܗܖ̈ܰܘܳܬܳܐ ܕܟܽܘܫ ܢܰܝܬܽܘܢ ܠܺܝ ܕܶܒܚ̈ܶܐ: ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ. 11: ܠܳܐ ܬܶܒܗܬܺܝܢ ܡܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܨܶܢ̈ܥܳܬܶܟ݂ܝ ܕܰܐܥܠܺܝܬܝ ܒܺܝ: ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܐܰܥܒܰܪ ܡܶܢܶܟ݂ܝ ܥܽܘܫܢܳܐ ܕܓܰܐܝܽܘܬܶܟ݂ܝ: ܘܠܳܐ ܬܰܘܣܦܺܝܢ ܬܽܘܒ ܠܡܶܬܪܰܘܪܳܒܽܘ ܥܰܠ ܛܽܘܪܳܐ ܕܩܽܘܕ݂ܫܝ. 12: ܘܰܐܘܬܰܪ ܒܓܰܘܶܟ݂ܝ ܥܰܡܳܐ ܡܶܣܟܺܢܳܐ ܘܡܰܟܺܝܟܳܐ: ܘܰܢܣܰܒܪܽܘܢ ܒܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. 13: ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܶܐܫܬܚܰܪܘ ܡܶܢ ܒܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ: ܠܳܐ ܢܶܥܒܕܽܘܢ ܥܰܘܠܳܐ: ܘܠܳܐ ܢܡܰܠܠܽܘܢ ܕܰܓܳܠܽܘܬܳܐ: ܘܠܳܐ ܢܶܫܬܟܰܚ ܒܦܽܘܡܗܽܘܢ ܠܶܫܳܢܳܐ ܕܢܶܟܠܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܗܶܢܽܘܢ ܢܶܪܥܽܘܢ ܘܢܶܪܒܥܽܘܢ: ܘܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܗܽܘܢ ܡܰܗܪܳܢܳܐ.  14: ܫܰܒܰܚܝ ܒܰܪܬ ܨܶܗܝܽܘܢ: ܘܝܰܒܶܒ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ: ܚܕ݂ܳܝ ܘܕܽܘܨܝ ܒܟܽܠܶܗ ܠܶܒܶܟ݂ܝ ܒܰܪܬ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ. 15: ܐܰܥܒܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܕܺܝܢܰܝ̈ܟܝ: ܘܰܐܦܪܶܩ ܡܶܢܶܟ݂ܝ ܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈ܟܝ ܡܰܠܟܶܗ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܡܳܪܝܳܐ ܒܓ݂ܰܘܶܟ݂ܝ ܬܽܘܒ ܠܳܐ ܬܶܚܙܶܝܢ ܒܺܝܫܬܳܐ. 16: ܒܶܗ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ: ܢܶܬܶܐܡܰܪ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܠܳܐ ܬܶܕ݂ܚܠܺܝܢ: ܘܰܠܨܶܗܝܽܘܢ ܠܳܐ ܢܶܬܖ̈ܰܦܝܳܢ ܐܺܝܕܰܝ̈ܟܝ. 17: ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂ܝ ܒܓ݂ܰܘܶܟ݂ܝ: ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܘܦܳܪܽܘܩܳܐ: ܢܒܰܣܡܶܟ݂ܝ ܒܚܰܕ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܘܰܢܚܰܕܬܶܟ݂ܝ ܒܚܽܘܒܶܗ: ܘܰܢܕܰܝܨܶܟ݂ܝ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕܰܒܝܰܘܡܳܐ ܕܥܰܕ݂ܥܶܕ݂ܳܐ. 18: ܘܰܐܥܒܰܪ ܡܶܢܟ݂ܝ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܡܡܰܠܠܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܥܠܰܝܟܝ ܚܶܣܕܳܐ. 19: ܗܳܐ ܥܳܒܶܕ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ: ܟܰܕ݂ ܡܡܰܟܟܺܝܢ ܒܓܰܘܶܟ݂ܝ ܒܙܰܒܢܳܐ ܗܰܘ: ܘܶܐܦܪܽܘܩ ܠܰܟܒܺܝܫܬܳܐ: ܘܰܠܪܰܚܺܝܩܬܳܐ ܐܶܟܰܢܶܫ: ܘܶܐܥܒܶܕ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܫܡܳܐ ܘܰܠܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܕܒܶܗܬܰܬܗܽܘܢ. 20: ܒܶܗ ܒܙܰܒܢܳܐ ܗܰܘ ܐܰܝܬܺܝܟ݂ܽܘܢ: ܘܒܶܗ ܒܙܰܒܢܳܐ ܗܰܘ ܐܶܟܰܢܶܫܟ݂ܽܘܢ: ܘܶܐܬܶܠܟ݂ܽܘܢ ܠܰܫܡܳܐ ܘܰܠܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ: ܡܳܐ ܕܡܰܗܦܶܟ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܫܒܺܝܬܟ݂ܽܘܢ ܠܥܰܝܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ.