ܡܝܟ̣ܐ

ܢܒܺܝܽܘܬܶܗ ܕܡܺܝܟ݂ܳܐ ܢܒܺܝܳܐ

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܐ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܒ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܓ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܕ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܗ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܘ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܙ.

 

 

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܐ.

1: ܦܶܬܓܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܥܰܠ ܡܺܝܟ݂ܳܐ ܡܶܐܪܫܳܝܳܐ: ܒܝܰܘܡܰܘ̈ܗܝ ܕܝܽܘܬܳܡ: ܘܕܳܐܚܳܙ: ܘܰܕ݂ܚܶܙܰܩܝܳܐ: ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܺܝܗܽܘܕܳܐ: ܕܰܚܙܳܐ ܥܰܠ ܫܳܡܪܺܝܢ: ܘܥܰܠ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ. 2: ܫܡܰܥܘ ܟܽܠܟ݂ܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܘܨܽܘܬܝ ܐܰܪܥܳܐ ܒܰܡܠܳܐܳܗ̇: ܘܢܶܗܘܶܐ ܒܟ݂ܽܘܢ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ ܣܳܗܕܳܐ: ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܗܰܝܟܠܳܐ ܕܩܽܘܕܫܶܗ. 3: ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܢܳܦܶܩ ܡܶܢ ܐܰܬܪܶܗ: ܘܢܳܚܶܬ ܘܕܳܪܶܟ݂ ܥܰܠ ܪܰܘܡܳܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ. 4: ܘܢܶܬܦܰܫܪܽܘܢ ܛܽܘܖ̈ܶܐ ܬܚܽܘܬܰܘܗܝ: ܘܥܽܘܡ̈ܩܶܐ ܢܶܬܬܰܠܚܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܫܥܽܘܬܳܐ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܢܽܘܪܳܐ: ܘܰܐܝܟ݂ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܢܰܕ݂ܪܺܝܢ ܒܡܰܚܰܬܬܳܐ. 5: ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܥܰܘܠܶܗ ܕܝܰܥܩܽܘܒ: ܘܡܶܛܽܠ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ: ܡܰܢܽܘ ܥܰܘܠܶܗ ܕܝܰܥܩܽܘܒ: ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܫܳܡܪܺܝܢ: ܘܡܳܢܳܐ ܗ̱ܝ ܚܛܺܝܬܶܗ ܕܺܝܗܽܘܕܳܐ: ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ. 6: ܘܶܐܥܒܕ݂ܺܝܗ̇ ܠܫܳܡܪܺܝܢ ܒܶܝܬ݂ ܕܒܳܪܳܐ ܕܚܰܩܠܳܐ: ܘܢܶܨܒܬܳܐ ܕܟܰܪܡܳܐ: ܘܶܐܟ݂ܫܶܐ ܟܺܐܦܶܝ̈ܗ̇ ܒܝܰܓܪܳܐ: ܘܶܐܓܠܶܐ ܫܶܬܶܐܣܶܝ̈ܗ̇. 7: ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܓܠܺܝ̈ܦܶܝܗ̇ ܡܶܬܬܰܒܳܪܽܘ ܢܶܬܬܰܒܪܽܘܢ: ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܕܶܚ̈ܠܳܬܳܗ̇ ܢܺܐܩ̈ܕܳܢ ܒܢܽܘܪܳܐ: ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܦܬܰܟ݂ܖ̈ܶܝܗ̇ ܐܶܥܒܶܕ݂ ܠܰܚܒܳܠܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܢ ܐܰܓܪܳܐ ܕܙܳܢܺܝܬܳܐ ܐܶܬܟܰܢܰܫܘ: ܘܠܰܐܓܪܳܐ ܕܙܳܢܺܝܬܳܐ ܢܶܗܦܟ݂ܽܘܢ. 8: ܥܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܐܰܪܩܶܕ݂ܝ ܘܰܐܝܠܶܠܝ: ܘܗܰܠܶܟ݂ܝ ܚܶܦܝ݂ܳܝ݂ ܘܥܰܪܛܶܠ: ܘܰܥܒܶܕ݂ܝ ܡܰܪܩܽܘܕܬܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕܝܳܪܽܘܪܳܐ: ܘܶܐܒܠܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕܒܰܪܬ ܝܳܪܽܘܪܳܐ. 9: ܡܶܛܽܠ ܕܟ݂ܳܝܒܳܐ ܗ̱ܝ ܡܚܽܘܬܳܗ̇: ܘܰܡܛܳܬ ܠܰܝܗܽܘܕܳܐ: ܘܩܶܪܒܰܬ ܥܕܰܡܳܐ ܠܬܰܪܥܶܗ ܕܥܰܡܝ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. 10: ܒܓܳܬ ܠܳܐ ܬܶܚܕܽܘܢ: ܘܡܶܒܟܳܐ ܠܳܐ ܬܶܒܟܽܘܢ: ܒܒ̈ܳܬܶܐ ܕܥܽܘܦܪܳܐ ܐܶܬܦܰܠܦܰܠܘ ܒܥܰܦܪܳܐ. 11: ܥܒܶܕ݂ܝ ܠܶܟ݂ܝ ܥܳܡܽܘܪܬܳܐ ܕܫܰܦܺܝܪ: ܥܰܪܛܶܠ ܢܶܦܩܰܬ ܘܠܳܐ ܒܶܗܬܰܬ ܥܳܡܽܘܪܬܳܐ ܕܨܳܥܳܢ: ܡܰܪܩܽܘܕܬܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܐܽܘܨܶܝܠ ܬܶܣܰܒ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܡܚܽܘܬܳܗ̇. 12: ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬܟܰܪܗܰܬ ܠܛܰܒܬܳܐ ܥܳܡܽܘܪܬܳܐ ܕܡܶܪܕܰܬ: ܥܰܠ ܕܢܶܚܬܰܬ ܒܺܝܫܬܳܗ̇ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܬܰܖ̈ܥܶܝܗ̇ ܕܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. 13: ܦܰܓܕܰܬ ܡܰܖ̈ܟܒܳܬܳܐ ܕܖ̈ܰܟܫܳܐ: ܥܳܡܽܘܪܬܳܐ ܕܰܠܟ݂ܺܝܫ: ܪܺܝܫ ܚܛܺܝܬܳܐ ܗ̱ܝ ܠܒܰܪܬ ܨܶܗܝܽܘܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܒܶܟ݂ܝ ܐܶܫܬܟܰܚܘ ܚܛܳܗܰܘ̈ܗܝ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 14: ܡܶܛܽܠܶܗܢܳܐ ܬܶܬܠܺܝܢ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܠܝܳܪܬܽܘܬܳܐ ܕܓܳܬ: ܒ̈ܳܬܶܐ ܕܰܣܪܺܝܩܽܘܬܳܐ ܗܘܰܘ ܠܰܣܪܺܝܩܽܘܬܳܐ: ܠܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 15: ܐܰܝܬܶܐ ܠܶܟ݂ܝ ܬܽܘܒ ܝܳܪܽܘܬܳܐ ܥܳܡܽܘܪܬܳܐ ܕܡܶܐܪܫܳܐ: ܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܢܥܰܠܶܐ ܐܺܝܩܳܪܶܗ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 16: ܡܪܽܘܛܝ ܘܓܽܘܙܝ ܥܰܠ ܒܢܰܝ̈ ܡܦܰܢܩܽܘܬܶܟ݂ܝ: ܐܰܣܓܳܝ ܡܶܪܛܶܟܝ ܐܰܝܟ݂ ܕܢܶܫܪܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܫܬܒܺܝܘ ܡܶܢܟ݂ܝ.   

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܒ.

1: ܘܳܝ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬܚܰܫܒܺܝܢ ܥܶܬܳܐ: ܘܥܳܒܕܺܝܢ ܒܺܝܫܬܳܐ ܥܰܠ ܡܰܫܟܰܒܗܽܘܢ: ܘܰܡܩܰܕܡܺܝܢ ܒܨܰܦܪܳܐ ܘܥܳܒܕܺܝܢ ܡܶܕܶܡ ܕܶܐܬܚܰܫܰܒܘ: ܘܫܳܩܠܺܝܢ ܐܺܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܘܳܬ݂ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. 2: ܘܪܳܓܶܝܢ ܚܰܩ̈ܠܳܬܳܐ ܘܒ̈ܳܬܶܐ: ܘܢܳܣܒܺܝܢ ܠܗܽܘܢ ܒܰܩܛܺܝܪܳܐ: ܘܛܳܠܡܺܝܢ ܠܓܰܒܪܳܐ ܒܩܶܢܝܳܢܶܗ ܘܰܒܝܳܪܬܽܘܬܶܗ. 3: ܡܶܛܽܠ ܗܳܠܶܝܢ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ: ܗܳܐ ܡܶܬܚܰܫܰܒ ܐ̱ܢܳܐ ܒܺܝܫܬܳܐ ܥܰܠ ܫܰܪܒܬܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ: ܕܠܳܐ ܬܪܺܝܡܽܘܢ ܡܶܢܗ̇ ܨܰܘܪܟ݂ܽܘܢ: ܘܠܳܐ ܬܗܰܠܟ݂ܽܘܢ ܒܩܰܘܡܬܳܐ ܦܫܺܝܛܬܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܙܰܒܢܰܐ ܗ̱ܘ ܕܒܺܝܫܬܳܐ. 4: ܒܶܗ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ: ܢܶܫܩܽܘܠ ܥܠܰܝܟܽܘܢ ܡܰܬܠܳܐ: ܘܰܒܩܺܝܢܬܳܐ ܢܺܐܠܳܐ ܐܽܘܠܺܝܬܳܐ: ܘܢܺܐܡܰܪ: ܒܳܙܽܘܙܳܐ ܢܶܒܙܰܢ: ܘܦܳܠܓܽܘܬܶܗ ܕܥܰܡܝ ܒܰܫܘܳܝܬܳܐ ܢܦܰܠܶܓ: ܘܠܰܝܬ ܕܡܰܗܦܶܟ݂ ܚܰܩ̈ܠܳܬܰܢ ܒܰܫܘܳܝܬܳܐ. 5: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܳܟ݂ ܕܡܳܫܰܚ ܒܰܫܘܳܝܬܳܐ: ܘܰܡܦܰܠܶܓ ܒܦܰܨ̈ܶܐ ܒܰܟܢܽܘܫܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. 6: ܠܳܐ ܬܕܰܡܥܽܘܢ ܕܶܡܥ̈ܶܐ: ܘܠܳܐ ܬܕܰܡܥܽܘܢ ܥܰܠ ܗܳܠܶܝܢ. 7: ܕܠܳܐ ܢܰܕ݂ܪܶܟܟ݂ܽܘܢ ܚܶܣܕܳܐ ܕܰܐܡܺܝܪ ܥܰܠ ܒܰܝܬܶܗ ܕܝܰܥܩܽܘܒ: ܕܰܐܪܓܶܙ ܪܽܘܚܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܒܗܳܠܶܝܢ ܨܶܢ̈ܥܳܬܶܗ: ܗܳܐ ܡܶܠܰܝ̈ ܡܰܛ̈ܐܒܳܢ ܥܰܡ ܬܖ̈ܺܝܨܶܐ ܕܶܐܙܰܠܘ ܘܶܐܬܡܰܠܺܝ. 8: ܥܰܡܝ ܐܰܝܟ݂ ܓܰܢܳܒܳܐ ܩܳܐܶܡ ܗ̱ܘܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܫܠܳܡܶܗ: ܡܶܫܟܶܗ ܬܶܫܛܽܘܢ ܕܬܰܥܒܪܽܘܢ ܣܰܒܪܶܗ: ܘܬܰܗܦܟ݂ܽܘܢ ܩܪܳܒܳܐ. 9: ܢܶܫ̈ܶܐ ܕܥܰܡܝ ܬܶܫܕܽܘܢ ܡܶܢ ܒܶܝܬ݂ ܦܽܘܢܳܩܰܝ̈ܗܶܝܢ: ܘܡܶܢ ܝܰܠܽܘܕܰܝ̈ܗܶܝܢ ܬܶܣܒܽܘܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܥܳܠܰܡ. 10: ܩܽܘܡܝ ܙܶܠܘ ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܗܳܕ݂ܶܐ ܢܚܳܝܬܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܛܰܢܦܽܘܬܳܐ ܬܚܰܒܶܠ ܚܒܳܠܳܐ: ܘܰܚܒܳܠܶܗ ܢܶܥܫܰܢ. 11: ܓܰܒܪܳܐ ܕܰܡܗܰܠܶܟ݂ ܒܪܽܘܚܳܐ ܕܰܓܳܠܳܐܺܝܬ݂ ܘܟܰܕܳܒܳܐܺܝܬ݂: ܐܰܛܶܦ ܠܳܟ݂ ܚܰܡܪܳܐ ܘܪܰܘܳܝܽܘܬܳܐ: ܘܬܶܗܘܶܐ ܡܶܢ ܡܰܛܽܘܦܺܝܬܶܗ ܕܥܰܡܳܐ ܗܳܢܳܐ. 12: ܡܟܰܢܳܫܽܘ ܐܶܟܰܢܫܳܟ݂ ܠܟܽܠܟ݂ ܝܰܥܩܽܘܒ: ܘܰܡܩܰܪܳܒܽܘ ܐܶܩܰܪܒܳܟ݂ ܫܰܪܟܶܗ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܐܰܟ݂ܚܕܳܐ: ܘܶܐܥܒܕܺܝܘܗܝ ܐܰܝܟ݂ ܥܳܢ̈ܳܐ ܒܽܐܘܠܨܳܢܳܐ: ܘܰܐܝܟ݂ ܓܙܳܪܳܐ ܒܓ݂ܰܘ ܪܒܳܥܶܗ ܕܡܰܓܢܰܝ ܡܶܢ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ. 13: ܣܠܶܩ ܬܳܪܽܘܥܳܐ ܩܕ݂ܳܡܝܗܽܘܢ: ܬܪܰܥ ܬܽܘܪܥܬܳܐ ܘܰܥܒܰܪܘ ܘܰܢܦܰܩܘ ܒܳܗ̇: ܘܰܥܒܰܪ ܡܰܠܟܗܽܘܢ ܩܕ݂ܳܡܝܗܽܘܢ ܘܡܳܪܝܳܐ ܒܪܺܝܫܗܽܘܢ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܓ.

1: ܘܶܐܡܰܪ: ܫܡܰܥܘ ܗܳܟܺܝܠ ܗܳܠܶܝܢ ܪܺܝܫܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܰܥܩܽܘܒ: ܫܰܠܺܝܛܳܢ̈ܶܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ: ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܘܳܠܶܐ ܠܡܶܕܰܥ ܕܺܝܢܳܐ. 2: ܣܳܢ̈ܝ݂ܰܝ݂ ܛܳܒܬܳܐ ܘܖ̈ܳܚܡܰܝ ܒܺܝ̈ܫܳܬ݂ܳܐ: ܕܚܳܛܦܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܡܶܫܟܗܽܘܢ ܡܶܢܗܽܘܢ ܘܒܶܣܪܗܽܘܢ ܡܶܢ ܓܰܖ̈ܡܰܝܗܽܘܢ. 3: ܕܶܐܟܰܠܘ ܒܶܣܪܶܗ ܕܥܰܡܝ: ܘܡܶܫܟܗܽܘܢ ܡܶܢܗܽܘܢ ܐܰܫܠܰܚܘ: ܘܓܰܖ̈ܡܰܝܗܽܘܢ ܬܰܒܰܪܘ: ܘܰܐܪܡܺܝܘ ܐܝܟ݂ ܕܰܒܩܰܕ݂ܣܳܐ: ܘܰܐܝܟ݂ ܒܶܣܪܳܐ ܒܩܶܕ݂ܪܳܐ. 4: ܗܳܝܕܶܝܢ ܢܶܓܥܽܘܢ ܠܘܳܬ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܘܠܳܐ ܢܶܥܢܶܐ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܢܰܗܦܶܟ݂ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ ܡܶܢܗܽܘܢ ܒܙܰܒܢܳܐ ܗܰܘ: ܥܰܠ ܕܰܐܒܶܐܫܘ ܥܒܳܕܰܝ̈ܗܽܘܢ. 5: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܥܰܠ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܕܡܰܛܥܶܝܢ ܠܥܰܡܝ: ܕܢܳܟ݂ܬܺܝܢ ܒܫܶܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܡܰܟ݂ܪܙܺܝܢ ܫܠܳܡܳܐ: ܘܡܰܢ ܕܠܳܐ ܪܳܡܶܐ ܒܦܽܘܡܗܽܘܢ ܡܰܟ݂ܪܙܺܝܢ ܥܠܰܘܗܝ ܩܪܳܒܳܐ. 6: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܠܺܠܝܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܡܶܢ ܚܶܙܘܳܐ: ܘܬܶܚܫܰܟ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܡܶܢ ܩܶܨܡܳܐ: ܘܬܶܥܪܰܒ ܫܶܡܫܳܐ ܥܰܠ ܢܒܺܝ̈ܶܐ: ܘܢܶܥܡܰܛ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܝܰܘܡܳܐ. 7: ܘܢܶܒܗܬܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܚܳܙܶܝܢ ܚܶܙܘܳܢ̈ܶܐ: ܘܢܰܚܦܪܽܘܢ ܩܳܨܽܘ̈ܡܶܐ: ܘܢܶܬܥܰܛܦܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܠ ܣܶܦ̈ܘܳܬܗܽܘܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܥܳܢܶܐ ܠܗܽܘܢ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. 8: ܒܪܰܡ ܕܶܝܢ ܐܶܢܳܐ ܡܠܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܚܰܝܠܳܐ ܕܪܽܘܚܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܘܕܺܝܢܳܐ ܘܓܰܢ̱ܒܳܪܽܘܬܳܐ: ܕܶܐܚܰܘܶܐ ܠܝܰܥܩܽܘܒ ܥܰܘܠܶܗ: ܘܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܚܛܺܝܬܶܗ. 9: ܫܡܰܥܘ ܗܳܟܺܝܠ ܗܳܕ݂ܶܐ ܪܺܝܫܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܰܥܩܽܘܒ: ܫܰܠܺܝܛܳܢ̈ܶܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ: ܕܡܰܣܠܶܝܢ ܕܺܝܢܳܐ ܘܰܡܥܰܩܡܺܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܬܖ̈ܺܝܨܳܬܳܐ. 10: ܕܒܳܢܶܝܢ ܠܨܶܗܝܽܘܢ ܒܰܕܡܳܐ: ܘܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܒܥܰܘܠܳܐ. 11: ܖ̈ܺܝܫܶܝܗ̇ ܒܫܽܘܚܕܳܐ ܕܳܝܢܺܝܢ: ܘܟ݂ܳܗ̈ܢܶܝܗ̇ ܒܰܐܓܪܳܐ ܡܰܠܦܺܝܢ: ܘܰܢܒܺܝ̈ܝܶܗ̇ ܒܟܶܣܦܳܐ ܩܳܨܡܺܝܢ: ܘܥܰܠ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܬܬܰܟܠܺܝܢ: ܘܳܐܡܪܺܝܢ: ܗܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܒܰܝܢܳܬܰܢ ܠܳܐ ܐܳܬܝܳܐ ܥܠܰܝܢ ܒܺܝܫܬܳܐ. 12: ܡܶܟܺܝܠ ܡܶܛܽܠܬܟ݂ܽܘܢ ܨܶܗܝܽܘܢ ܚܰܩܠܳܐ ܬܶܬܕܒܰܪ: ܐܘܪܺܫܠܶܡ ܚܰܪܒܬܳܐ ܬܶܗܘܶܐ: ܘܛܽܘܪ ܒܰܝܬܳܐ ܠܒܶܝܬ݂ ܥܳܒܳܐ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܕ.

1: ܘܢܶܗܘܶܐ ܒܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܐ̱ܚܖ̈ܳܝܶܐ: ܛܽܘܪ ܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܰܬܩܰܢ ܒܪܺܝܫ ܛܽܘܖ̈ܶܐ: ܘܪܳܡ ܡܶܢ ܖ̈ܳܡܳܬܳܐ: ܘܢܶܬܟܰܢܫܽܘܢ ܠܶܗ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. 2: ܘܢܺܐܙܽܠܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ: ܘܢܺܐܡܪܽܘܢ: ܬܰܘ ܢܶܣܰܒ ܠܛܽܘܪܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܘܰܠܒܶܝܬ݂ ܐܰܠܳܗܶܗ ܕܝܰܥܩܽܘܒ: ܘܢܰܠܦܰܢ ܡܶܢ ܐܽܘܖ̈ܚܳܬܶܗ: ܘܰܢܗܰܠܶܟ݂ ܒܰܫܒܺܝܠܰܘ̈ܗܝ: ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܢ ܨܶܗܝܽܘܢ ܢܳܦܶܩ ܢܳܡܽܘܣܳܐ: ܘܡܶܠܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ. 3: ܘܰܬܕܽܘܢ ܒܶܝܬ݂ ܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܘܬܰܟܶܣ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܥܰܫܺܝ̈ܢܶܐ ܕܰܒܪܽܘܚܩܳܐ: ܘܢܶܪܥܽܘܢ ܣܰܦܣܺܖ̈ܰܝܗܽܘܢ ܠܣܶܟܰܝ̈ ܦܰܕܳܢ̈ܶܐ: ܘܖ̈ܽܘܡܚܰܝܗܽܘܢ ܠܡܰܓ̈ܠܶܐ: ܘܠܳܐ ܢܶܫܩܽܘܠ ܥܰܡܳܐ ܥܰܠ ܥܰܡܳܐ ܣܰܝܦܳܐ: ܘܬܽܘܒ ܠܳܐ ܢܺܐܠܦܽܘܢ ܩܪܳܒܳܐ. 4: ܘܢܶܬܒܽܘܢ ܐ̱ܢܳܫ ܬܚܶܝܬ ܓܽܘܦܢܰܘ̈ܗܝ: ܘܰܬܚܶܝܬ ܬܺܐܢܰܘ̈ܗܝ: ܘܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܕܡܰܗܰܪ ܠܗܽܘܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܦܽܘܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ ܡܰܠܶܠ. 5: ܡܶܛܽܠ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܢܗܰܠܟ݂ܽܘܢ ܐ̱ܢܳܫ ܒܫܶܡ ܐܰܠܳܗܶܗ: ܘܰܚܢܰܢ ܢܗܰܠܶܟ݂ ܒܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ: ܠܥܳܠܰܡ ܘܰܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ. 6: ܒܶܗ ܕܶܝܢ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܐܶܟܰܢܶܫ ܠܖ̈ܰܚܺܝܩܶܐ: ܘܠܰܡܒܰܕܖ̈ܶܐ ܐܶܩܰܪܶܒ: ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܐܒܐܶܫܬ ܠܗܽܘܢ. 7: ܘܶܐܥܒܶܕ݂ ܚܰܪܬܳܐ ܠܰܡܒܰܕܖ̈ܶܐ: ܘܖ̈ܰܚܺܝܩܶܐ ܠܥܰܡܳܐ ܥܰܫܺܝܢܳܐ: ܘܢܰܡܠܶܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܒܛܽܘܪܳܐ ܕܨܶܗܝܽܘܢ ܘܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ: ܡܶܟܺܝܠ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ. 8: ܐܰܢ̱ܬ ܕܶܝܢ ܡܰܓܕܠܳܐ ܪܳܥܝܳܐ ܥܰܡܽܘܛܳܐ ܕܒܰܪܬ ܨܶܗܝܽܘܢ: ܙܰܒܢܳܟ݂ ܡܰܛܺܝ: ܘܶܐܬܳܐ ܫܰܠܺܝܛܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܒܰܪܬ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ. 9: ܡܶܟܺܝܠ ܠܡܳܢܳܐ ܥܒܰܕܬܝ ܒܺܝܫܬܳܐ: ܕܰܠܡܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܠܰܝܬ ܒܶܟ݂ܝ: ܐܰܘ ܡܳܠܽܘܟܰܝ̈ܟܝ ܐܶܒܰܕ݂ܘ: ܕܰܐܚܕܽܘܟ݂ܝ ܚܶܒ̈ܠܶܐ ܐܰܝܟ݂ ܕܝܳܠܶܕܬܳܐ. 10: ܚܰܒܶܠܝ ܘܰܚܣܰܢܝ ܒܰܪܬ ܨܶܗܝܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܝܳܠܶܕܬܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܟܺܝܠ ܬܶܦܩܺܝܢ ܡܶܢ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܘܬܶܫܪܶܝܢ ܒܕܰܒܪܳܐ: ܘܬܺܐܙܺܠܝܢ ܥܕܰܡܳܐ ܠܒܳܒܶܠ: ܘܬܰܡܳܢ ܬܶܬܦܰܨܶܝܢ: ܘܬܰܡܳܢ ܢܶܦܪܩܶܟ݂ܝ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܐܺܝܕ݂ܳܐ ܕܰܒܥܶܠܕܒܳܒܶܟ݂ܝ. 11: ܡܶܟܺܝܠ ܢܶܬܟܰܢܫܽܘܢ ܥܠܰܝܟܝ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ: ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ: ܬܶܬܛܰܢܰܦ ܨܶܗܝܽܘܢ ܘܬܶܚܙܶܐ ܒܳܗ̇ ܥܰܝܢܰܢ. 12: ܗܶܢܽܘܢ ܕܶܝܢ ܠܳܐ ܝܺܕܰܥܘ ܡܰܚܫܰܒܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܘܠܳܐ ܐܶܣܬܰܟܰܠܘ ܬܰܪܥܺܝܬܶܗ: ܕܟܰܢܶܫ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܫܶܒ̈ܠܶܐ ܠܶܐܕܪܳܐ. 13: ܩܽܘܡܝ ܘܰܐܕܪܶܟ݂ܝ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܪܬ ܨܶܗܝܽܘܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܩܰܖ̈ܢܳܬܶܟ݂ܝ ܐܶܥܒܶܕ݂ ܕܦܰܪܙܠܳܐ: ܘܦܰܖ̈ܣܳܬܶܟ݂ܝ ܕܰܢܚܳܫܳܐ: ܘܬܰܕܩܺܝܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ: ܘܬܰܚܪܡܺܝܢ ܩܶܢܝܳܢܗܽܘܢ ܠܡܳܪܝܳܐ: ܘܢܶܟ݂ܣܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܡܳܪܳܐ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܗ.

1: ܡܶܟܺܝܠ ܬܶܦܩܺܝܢ ܒܓܰܝܣܳܐ ܒܰܪܬ ܓܰܝܳܣ̈ܶܐ ܥܰܫܺܝ̈ܢܶܐ: ܕܩܳܡܘ ܥܠܰܝܢ: ܘܰܡܚܰܘ ܒܫܰܒܛܳܐ ܥܰܠ ܦܶܟܶܗ ܠܪܳܥܝܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 2: ܐܰܢ̱ܬܝ ܕܶܝܢ ܒܶܝܬ݂ ܠܚܶܡ ܐܳܦܰܪܬܳܐ: ܙܥܽܘܪܝܳܐ ܐܰܢ̱ܬܝ ܕܬܶܗܘܶܝܢ ܒܰܐܠܦ̈ܶܐ ܕܺܝܗܽܘܕܳܐ: ܡܶܢܶܟ݂ܝ ܢܶܦܽܘܩ ܫܰܠܺܝܛܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܥܰܠ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܡܰܦܩܶܗ ܡܶܢ ܪܺܝܫܺܝܬܳܐ: ܡܶܢ ܝܰܘܡܰܝ̈ ܥܳܠܡܳܐ. 3: ܡܶܟܺܝܠ ܢܰܫܠܶܡ ܐܶܢܽܘܢ ܥܕܰܡܳܐ ܠܙܰܒܢܳܐ ܕܝܳܠܕܳܐ ܝܳܠܶܕܬܳܐ: ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܰܐܚܰܘ̈ܗܝ ܢܶܬܦܢܽܘܢ ܠܘܳܬ݂ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 4: ܘܰܢܩܽܘܡ ܘܢܶܪܥܶܐ ܒܥܽܘܫܢܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܘܒܺܐܝܩܳܪܳܐ ܕܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܶܗܗ ܘܢܶܬܦܢܽܘܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܟܺܝܠ ܢܺܐܪܰܒ ܥܕܰܡܳܐ ܠܣܰܘ̈ܦܶܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ. 5: ܘܢܶܗܘܶܐ ܫܠܳܡܳܐ: ܘܳܐܬ݂ܽܘܪܳܝܳܐ ܡܳܐ ܕܶܐܬ݂ܳܐ ܠܰܐܬܪܰܢ ܘܰܕܪܰܟ݂ ܒܣܳܚܖ̈ܳܬܰܢ: ܢܩܺܝܡ ܥܠܰܘܗܝ ܫܰܒܥܳܐ ܖ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ: ܘܰܬܡܳܢܝܳܐ ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܕܐ̱ܢܳܫܳܐ. 6: ܘܢܺܐܪܥܽܘܢ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܳܐܬܽܘܪ ܒܚܰܪܒܳܐ: ܘܠܰܐܪܥܳܐ ܕܢܶܡܪܽܘܕ݂ ܒܪܽܘܓܙܶܗ: ܘܰܢܦܰܨܶܝܢ ܡܶܢ ܐܳܬ݂ܽܘܪܳܝܳܐ ܕܠܳܐ ܢܺܐܬܶܐ ܠܰܐܬܪܰܝܢ: ܘܠܳܐ ܢܶܕ݂ܪܽܘܟ݂ ܒܰܬܚܽܘܡܰܝܢ. 7: ܘܢܶܗܘܶܐ ܫܰܪܟܶܗ ܕܝܰܥܩܽܘܒ ܒܥܰܡܳܐ ܒܰܝܢܳܬ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ: ܐܰܝܟ݂ ܛܰܠܳܐ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܰܐܝܟ݂ ܖ̈ܣܺܝܣܶܐ ܕܥܰܠ ܥܶܣܒܳܐ: ܕܠܳܐ ܡܩܳܘܶܐ ܠܰܓܒܰܪ: ܘܠܳܐ ܡܟܰܬܰܪ ܠܒܰܪܢܳܫ. 8: ܘܢܶܗܘܶܐ ܫܰܪܟܶܗ ܕܝܰܥܩܽܘܒ ܒܥܰܡܳܐ ܒܰܝܢܳܬ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ: ܐܰܝܟ݂ ܐܰܪܝܳܐ ܒܚܰܝܘܬܳܐ ܕܥܳܢ̈ܳܐ: ܘܰܐܝܟ݂ ܓܽܘܪܝܳܐ ܕܰܐܪܝܳܐ ܒܰܓܙܳܪܳܐ ܕܥܳܢ̈ܳܐ: ܕܡܳܐ ܕܰܦ̣ܪܰܫ ܘܰܦ̣ܣܰܩ: ܬܳܒܰܪ: ܘܠܰܝܬ ܕܰܡܦܰܨܶܐ. 9: ܬܶܬܪܺܝܡ ܐܺܝܕ݂ܳܟ݂ ܥܰܠ ܣܳܢܐܰܝ̈ܟ: ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈ܟ ܢܺܐܒܕܽܘܢ. 10: ܒܶܗ ܕܶܝܢ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܐܰܘܒܶܕ݂ ܖ̈ܰܟ݂ܫܳܟ݂ ܡܶܢ ܓܰܘܳܟ݂: ܘܰܐܘܒܶܕ݂ ܡܰܖ̈ܟܒܳܬܳܟ݂. 11: ܘܰܐܘܒܶܕ݂ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܰܐܪܥܳܟ݂: ܘܶܐܣܚܽܘܦ ܟܽܠܗܽܘܢ ܟܰܖ̈ܟܰܝܟ. 12: ܘܰܐܘܒܶܕ݂ ܚܰܖ̈ܳܫܶܐ ܡܶܢ ܐܺܝܕܰܝ̈ܟ: ܘܙܰܟܽܘܖ̈ܶܐ ܬܽܘܒ ܠܳܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܠܳܟ݂. 13: ܘܰܐܘܒܶܕ݂ ܓܠܺܝܦܰܝ̈ܟ ܘܰܥ̈ܠܰܘܳܬ݂ܳܟ݂ ܡܶܢ ܓܰܘܳܟ݂: ܘܬܽܘܒ ܠܳܐ ܬܶܣܓܽܘܕ݂ ܠܰܥܒܳܕ݂ ܐܺܝܕܰܝ̈ܟ. 14: ܘܰܐܘܒܶܕ݂ ܫܶܬܠܳܬ݂ܳܟ݂ ܡܶܢ ܓܰܘܳܟ݂: ܘܰܐܚܪܶܒ ܡܕ݂ܺܝ̈ܢܳܬܳܟ݂. 15: ܘܶܐܥܒܶܕ݂ ܒܪܽܘܓܙܳܐ ܘܰܒܚܶܡܬܳܐ ܦܽܘܪܥܳܢܳܐ ܡܶܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܠܳܐ ܫܡܰܥܘ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܘ.

1: ܫܡܰܥܘ ܡܶܟܺܝܠ ܡܶܕܶܡ ܕܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܩܽܘܡ ܕܽܘܢ ܥܰܡ ܛܽܘܖ̈ܶܐ: ܘܢܶܫܡ̈ܥܳܢ ܩܳܠܳܟ݂ ܖ̈ܳܡܳܬܳܐ. 2: ܫܡܰܥܘ ܛܽܘܖ̈ܶܐ ܕܺܝܢܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܘܥܽܘܡܩ̈ܶܐ ܕܫܶܬܶܐܣܶܝ̈ܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ: ܕܕܳܐܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡ ܥܰܡܶܗ. ܘܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܡܰܟܶܣ. 3: ܥܰܡܝ ܡܳܢܳܐ ܥܶܒܕܶܬ ܠܳܟ݂: ܐܰܘ ܒܡܳܢܳܐ ܐܰܟ݂ܪܺܝܬ ܠܳܟ݂: ܐܰܣܗܶܕ݂ܰܝܢܝ. 4: ܠܳܐ ܐܰܣܶܩܬܳܟ݂ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ: ܘܡܶܢ ܒܶܝܬ݂ ܥܰܒܕܽܘܬܳܐ ܦܪܰܩܬܳܟ݂: ܘܫܰܕܪܶܬ ܩܕ݂ܳܡܰܝܟ ܠܡܽܘܫܶܐ ܘܠܰܐܗܪܽܘܢ ܘܰܠܡܰܪܝܰܡ. 5: ܥܰܡܝ ܐܶܬܕܰܟ݂ܪ ܗܳܟܺܝܠ ܡܳܢܳܐ ܐܶܬܪܰܥܺܝ ܥܠܰܝܟ ܒܳܠܳܩ ܡܰܠܟܳܐ ܕܡܽܘܐܳܒ: ܘܡܳܢܳܐ ܥܢܳܝܗܝ ܒܶܠܥܰܡ ܒܰܪ ܒܥܽܘܪ: ܡܶܢ ܣܳܛܺܝܡ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܓܰܠܓܳܠ: ܡܶܛܽܠ ܕܺܝܕܰܥ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. 6: ܒܡܳܢܳܐ ܐܶܩܰܕܶܡ ܠܡܳܪܝܳܐ: ܘܶܐܫܦܰܪ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܡܪܰܝܡܳܐ: ܐܶܩܰܕܡܺܝܘܗܝ ܒܝܰܩ̈ܕܶܐ ܫܰܠܡ̈ܶܐ: ܐܰܘ ܒܥܶܓ̈ܠܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܫܰܢ̱ܬܳܐ. 7: ܠܳܐ ܡܶܨܛܒܶܐ ܡܳܪܝܳܐ ܒܰܐܠܦ̈ܶܐ ܕܕܶܟ݂ܖ̈ܶܐ: ܐܳܦܠܳܐ ܒܖ̈ܶܒܘܳܬܳܐ ܕܚܰܝܠܳܐ ܕܡܽܘܫܚ̈ܶܐ. ܐܶܢ ܐܶܬܶܠ ܒܽܘܟ݂ܪܝ ܥܰܘܠܰܐ ܗ̱ܘ ܠܺܝ: ܘܦܺܐܖ̈ܶܐ ܕܟܰܪܣܝ ܚܛܺܝܬܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܢܰܦܫܝ. 8: ܚܰܘܺܝܬܳܟ݂ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡܶܕܶܡ ܕܰܡܥܰܕܰܪ ܕܬܳܒܰܥ ܠܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ: ܕܬܶܥܒܶܕ݂ ܕܺܝܢܳܐ ܘܬܶܪܚܰܡ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ: ܘܬܶܗܘܶܐ ܥܬܺܝܕ݂ ܠܡܺܐܙܰܠ ܒܳܬܰܪ ܐܰܠܳܗܳܟ݂. 9: ܩܳܠܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ: ܡܰܟ݂ܪܶܙ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܠܕ݂ܳܚܠܰܝ̈ ܫܡܶܗ: ܫܡܰܥ ܫܰܒ̈ܛܶܐ ܡܰܢ ܢܰܣܗܶܕ݂. 10: ܕܬܽܘܒ ܢܽܘܪܳܐ ܒܒܰܝܬܶܗ ܕܥܰܘܳܠܳܐ: ܘܰܐܘܨܖ̈ܶܐ ܕܥܰܘܠܳܐ: ܘܰܟ݂ܝܳܠܬܳܐ ܙܥܽܘܪܬܳܐ ܕܥܶܬܳܐ. 11: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܢܶܙܕܰܕܩܽܘܢ ܒܡܰܣܰܐܬܳܐ ܕܥܰܘܠܳܐ: ܘܰܒܡܰܪܣܽܘܦܳܐ ܕܡܰܬܩ̈ܳܠܶܐ ܕܢܶܟܠܳܐ. 12: ܕܥܰܬܺܝܖ̈ܶܝܗ̇ ܡܠܶܝܢ ܥܶܬܳܐ: ܘܥܳܡܽܘܖ̈ܶܝܗ̇ ܡܡܰܠܠܺܝܢ ܕܰܓܳܠܽܘܬܳܐ: ܘܠܶܫܳܢܗܽܘܢ ܢܟ݂ܺܝܠ ܒܦܽܘܡܗܽܘܢ. 13: ܐܳܦ ܐܶܢܳܐ ܐܶܫܰܪܶܐ ܠܡܶܡܚܝܳܟ݂: ܘܶܐܚܰܒܠܳܟ݂ ܡܶܛܽܠ ܚܛܳܗܰܝ̈ܟ. 14: ܘܬܶܐܟ݂ܽܘܠ ܘܠܳܐ ܬܶܣܒܰܥ: ܘܥܳܒܰܪܬܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܒܓܰܘܟ݂: ܘܬܰܕ݂ܪܶܟ݂ ܘܠܳܐ ܬܦܰܨܶܐ: ܘܡܶܕܶܡ ܕܰܬܦܰܨܶܐ ܠܚܰܪܒܳܐ ܐܰܫܠܶܡ. 15: ܐܰܢ̱ܬ ܬܶܙܪܽܘܥ ܘܠܳܐ ܬܶܚܨܽܘܕ݂: ܐܰܢ̱ܬ ܬܶܥܨܽܘܪ ܙܰܝ̈ܬܶܐ ܘܠܳܐ ܬܶܡܫܽܘܚ ܡܶܫܚܳܐ: ܘܬܶܥܨܽܘܪ ܚܰܡܪܳܐ ܘܠܳܐ ܬܶܫܬܶܐ. 16: ܥܰܠ ܕܰܢܛܰܪܬ ܦܽܘܩܕܳܢܰܘ̈ܗܝ ܕܥܰܡܪܝ: ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܥܒ̈ܳܕܶܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܐܳܚܳܒ: ܘܗܰܠܶܟ݂ܬܽܘܢ ܒܬܰܖ̈ܥܝܳܬܗܽܘܢ: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܝܰܗܒܬܳܗ̇ ܒܬܶܡܗܳܐ: ܘܥܳܡܽܘܖ̈ܶܝܗ̇ ܒܡܰܫܪܽܘܩܺܝܬܳܐ: ܘܚܶܣܕܶܗ ܕܥܰܡܝ ܬܩܰܒܠܽܘܢ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܙ.

1: ܘܳܝܠܺܝ ܕܰܗܘܺܝ݀ܬ݂ ܐܰܝܟ݂ ܠܩܳܛܳܐ ܕܩܰܝܛܳܐ: ܘܰܐܝܟ݂ ܒܽܘܥܳܪܳܐ ܕܰܩܛܳܦܳܐ: ܠܰܝܬ ܣܓܽܘܠܳܐ ܠܡܶܐܟܰܠ: ܘܰܠܒܰܟܳܪܬܳܐ ܪܶܓܰܬ ܢܰܦܫܝ. 2: ܐܶܒܰܕ݂ ܚܰܣܝܳܐ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ: ܘܠܰܝܬ ܕܰܬܪܺܝܨ ܒܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ: ܟܽܠܗܽܘܢ ܟܡܺܐܢ̈ܶܐ ܟܳܡܢܺܝܢ: ܘܰܓܒܰܪ ܠܰܐܚܽܘܗܝ ܨܳܝܕܺܝܢ ܠܰܐܒܕܳܢܳܐ. 3: ܐܺܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܡܛܰܝ̈ܒܳܢ ܠܒܺܝܫܬܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܛܐܒܺܝܢ: ܫܰܠܺܝܛܳܐ ܫܳܐܶܠ ܕܗܰܒ: ܘܕܰܝܳܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܫܚܽܘܕ݂: ܘܪܰܒܳܐ ܡܡܰܠܶܠ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܕܢܰܦܫܶܗ. 4: ܘܰܐܣܠܺܝܘ ܛܳܒܬܗܽܘܢ: ܐܰܝܟ݂ ܐܽܘܪܩܰܥܬܳܐ ܕܶܐܟܰܠ ܣܳܣܳܐ: ܝܰܘܡܳܐ ܕܕܰܘܩܰܝ̈ܟܝ ܘܰܕ݂ܦܽܘܪܩܳܢܶܟ݂ܝ ܐܶܬܳܐ: ܡܶܟܺܝܠ ܢܶܗܘܶܐ ܒܶܝܬ݂ ܒܳܟܰܝ̈ܗܽܘܢ. 5: ܠܳܐ ܬܗܰܝܡܢܽܘܢ ܠܖ̈ܳܚܡܰܝܟܽܘܢ: ܘܠܳܐ ܬܶܬܰܐܟܠܽܘܢ ܥܰܠ ܩܰܖ̈ܺܝܒܰܝܟܽܘܢ: ܘܡܶܢ ܐܰܢ̱ܬܬܳܟ݂ ܛܰܪ ܡܶܠܰܝ̈ ܦܽܘܡܳܟ݂. 6: ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܪܳܐ ܡܨܰܥܰܪ ܠܰܐܒܽܘܗܝ: ܘܒܰܪܬܳܐ ܩܳܝܡܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܐܶܡܳܗ̇: ܘܟܰܠܬ݂ܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܚܡܳܬܳܗ̇: ܘܰܒܥܶܠܕܒܳܒܰܘ̈ܗܝ ܕܓܰܒܪܳܐ ܒܢܰܝ̈ ܒܰܝܬܶܗ. 7: ܐܶܢܳܐ ܕܶܝܢ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܶܚܽܘܪ: ܘܶܐܣܰܟܶܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܦܳܪܽܘܩܝ: ܘܢܶܫܡܥܰܢܝ ܐܰܠܳܗܝ. 8: ܠܳܐ ܬܶܚܕܶܝܢ ܠܺܝ ܒܥܶܠܕܒܳܒܬܝ ܕܢܶܦܠܶܬ: ܬܽܘܒ ܩܳܝܡܳܐ ܐ̱ܢܳܐ: ܘܰܕ݂ܝܶܬܒܶܬ ܒܚܶܫܽܘܟܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܡܰܢܗܰܪ ܠܺܝ. 9: ܡܚܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܶܣܰܝܒܰܪ ܥܰܠ ܕܰܚܛܺܝܬ ܠܶܗ: ܥܕܰܡܳܐ ܕܰܢܕ݂ܽܘܢ ܕܺܝܢܝ ܘܢܶܥܒܶܕ݂ ܬܒܰܥܬܝ: ܘܢܰܦܩܰܢܝ ܠܢܽܘܗܪܳܐ ܘܶܐܚܙܶܐ ܒܙܰܕܺܝܩܽܘܬܶܗ. 10: ܘܬܶܚܙܶܐ ܒܥܶܠܕܒܳܒܬܝ ܘܰܬܟܰܣܶܝܗ̇ ܒܶܗܬܬܳܐ: ܕܳܐܡܪܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܠܺܝ ܐܰܝܟܰܐ ܗ̱ܘ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂ܝ: ܥܰܝܢܰܝ̈ ܢܶܚܙ̈ܝܳܢ ܒܶܗ: ܡܶܟܺܝܠ ܬܶܗܘܶܐ ܠܰܕ݂ܝܳܫܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܣܝܳܢܳܐ ܕܫܽܘ̈ܩܶܐ. 11: ܝܰܘܡܰܐ ܗ̱ܘ ܠܡܶܒܢܳܐ ܣܝܳܓܰܝ̈ܟܝ: ܝܰܘܡܰܐ ܗ̱ܘ ܕܬܶܫܬܰܩܠܺܝܢ. 12: ܝܰܘܡܰܐ ܗ̱ܘ ܕܙܰܒܢܶܟ݂ܝ ܢܺܐܬܶܐ ܡܶܢ ܐܳܬܽܘܪ: ܘܡܶܢ ܡܕ݂ܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܥܰܫܺܝ̈ܢܳܬܳܐ: ܘܡܶܢ ܨܽܘܪ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܢܰܗܪܳܐ: ܘܡܶܢ ܝܰܡܳܐ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܡܳܐ: ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܗܽܘܪ ܛܽܘܪܳܐ. 13: ܘܬܶܗܘܶܐ ܐܰܪܥܳܐ ܠܰܚܒܳܠܳܐ ܠܥܳܡܽܘܖ̈ܶܝܗ̇: ܡܶܛܽܠ ܦܺܐܖ̈ܶܐ ܕܰܥܒܳܕܰܝ̈ܗܽܘܢ. 14: ܪܥܺܝ ܠܥܰܡܳܟ݂ ܒܫܰܒܛܳܟ݂ ܘܰܠܥܳܢ̈ܳܐ ܕܝܳܪܬܽܘܬܳܟ݂: ܢܶܫܪܽܘܢ ܒܰܠܚܽܘܕܰܝܗܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܥܳܢ̈ܳܐ ܒܓ݂ܰܘ ܟܰܪܡܠܳܐ: ܢܶܪܥܽܘܢ ܒܡܰܬܢܺܝܢ ܘܰܒܓܶܠܥܳܕ݂ ܐܰܝܟ݂ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܕܡܶܢ ܥܳܠܰܡ. 15: ܘܰܐܝܟ݂ ܝܰܘܡܳܐ ܕܰܢܦܰܩܘ ܒܶܗ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ: ܐܶܚܰܘܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܬܶܕ݂ܡܖ̈ܳܬܳܐ. 16: ܘܢܶܚܙܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܢܶܒܗܬܽܘܢ ܡܶܢ ܟܽܠܶܗ ܓܰܢ̱ܒܳܪܽܘܬܗܽܘܢ: ܢܣܺܝܡܽܘܢ ܐܺܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܥܰܠ ܦܽܘܡܗܽܘܢ: ܘܶܐܕ݂ܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܢܶܬܚܰܖ̈ܫܳܢ. 17: ܘܢܶܠܚܟ݂ܽܘܢ ܥܰܦܪܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܚܶܘܝܳܐ: ܘܰܐܝܟ݂ ܚܽܘܠܕܰܝ̈ ܐܰܪܥܳܐ ܢܶܪܓܙܽܘܢ ܡܶܢ ܫܒܺܝܠܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ ܢܙܽܘܥܽܘܢ ܘܢܶܕ݂ܚܠܽܘܢ. 18: ܠܰܝܬ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܐܰܟ݂ܘܳܬܳܟ݂: ܕܫܳܒܶܩ ܥܰܘܠܳܐ ܘܡܰܥܒܰܪ ܚܛܺܝܬܳܐ ܕܫܰܪܟܳܐ ܕܝܳܪܬܽܘܬܶܗ: ܘܠܳܐ ܐܳܚܶܕ݂ ܐܰܢ̱ܬ ܐܰܟܬܳܐ ܠܥܳܠܰܡ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܨܒܰܝܬ. 19: ܢܶܬܦܢܶܐ ܘܰܢܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝܢ: ܘܢܶܟ݂ܢܽܘܫ ܟܽܠܶܗ ܥܰܘܠܰܢ: ܘܢܶܫܕܶܐ ܒܥܽܘܡܩܰܘ̈ܗܝ ܕܝܰܡܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܛܳܗܰܝ̈ܢ. 20: ܬܶܬܶܠ ܩܽܘܫܬܳܐ ܠܝܰܥܩܽܘܒ: ܘܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܠܰܐܒܪܳܗܳܡ: ܕܺܝܡܰܝܬ ܠܰܐܒܳܗܰܝ̈ܢ ܡܶܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܕܡܶܢ ܥܳܠܰܡ.