ܚܙܩܝܐܝܠ

ܟܬܳܒܳܐ ܕܚܰܙܩܺܝܐܶܝܠ ܢܒܺܝܳܐ

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܐ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܒ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܓ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܕ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܗ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܘ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܙ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܚ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܛ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܝ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܝܐ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܝܒ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܝܓ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܝܕ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܝܗ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܝܘ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܝܙ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܝܚ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܝܛ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܟ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܟܐ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܟܒ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܟܓ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܟܕ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܟܗ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܟܘ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܟܙ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܟܚ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܟܛ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܠ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܠܐ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܠܒ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܠܓ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܠܕ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܠܗ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܠܘ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܠܙ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܠܚ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܠܛ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܡ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܡܐ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܡܒ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܡܓ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܡܕ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܡܗ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܡܘ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܡܙ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܡܚ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܐ.

1: ܘܰܗܘܳܐ ܒܰܫܢܰܬ݂ ܬܠܳܬ݂ܺܝܢ ܒܚܰܡܶܫܬ݂ܳܐ ܒܝܰܪܚܳܐ ܪܒܺܝܥܳܝܳܐ: ܘܶܐ̱ܢܳܐ ܒܓ݂ܰܘ ܫܒܺܝܬ݂ܳܐ ܗܘܺܝ݀ܬ: ܥܰܠ ܢܗܰܪ ܟܒܰܪ: ܘܶܐܬ݂ܦܬܰܚܘ ܫܡܰܝ̈ܳܐ: ܘܰܚܙܺܝ݀ܬ݂ ܚܶܙܘܳܐ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ 2: ܒܚܰܡܶܫܬ݂ܳܐ ܒܝܰܪܚܳܐ: ܒܰܫܢܰܬ݂ ܚܰܡܶܫ ܕܰܫܒܺܝܬܶܗ ܕܝܽܘܝܳܟܺܝܢ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. 3: ܗܘܳܐ ܦܶܬܓ݂ܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܚܰܙܩܺܝܐܶܝܠ ܒܰܪ ܒܽܘܙܺܝ ܟܳܗܢܳܐ: ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܟܰܠܕ݂ܳܝ̈ܶܐ ܥܰܠ ܢܗܰܪ ܟܒܰܪ: ܘܰܗܘܳܬ݂ ܥܠܰܝ ܬܰܡܳܢ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. 4: ܘܰܚܙܺܝ݀ܬ݂ ܘܗܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܕܥܰܠܥܳܠܳܐ ܐܳܬ݂ܝܳܐ ܡܶܢ ܓܰܪܒܝܳܐ: ܥܢܳܢܳܐ ܪܰܒܬ݂ܳܐ: ܘܢܽܘܪܳܐ ܕܡܶܬ݂ܓܰܘܙܠܳܐ ܘܡܰܙܗܪܳܐ ܚܕ݂ܳܪܶܝܗ̇: ܘܡܶܢ ܓܰܘܳܗ̇ ܐܰܝܟ ܚܶܙܘܳܐ ܡܶܢ ܓܰܘ ܢܽܘܪܳܐ. 5: ܘܡܶܢ ܓܰܘܳܗ̇ ܕܡܽܘܬ݂ܳܐ ܕܰܐܪܒܰܥ ܚܰܝ̈ܘܳܢ: ܘܗܳܢܰܘ ܚܶܙܘܗܶܝܢ: ܐܰܝܟ ܕܡܽܘܬ݂ܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. 6: ܘܰܐܪܒܰܥ ܐܰܦܺܝ̈ܢ ܠܰܚܕ݂ܳܐ: ܘܰܐܪܒܥܳܐ ܓܶܦܺܝ̈ܢ. 7: ܘܖ̈ܶܓ݂ܠܰܝܗܶܝܢ ܦܫܺܝ̈ܛܳܢ: ܘܦܰܖ̈ܣܳܬ݂ܳܐ ܕܖ̈ܶܓ݂ܠܰܝܗܶܝܢ: ܐܰܝܟ ܦܰܖ̈ܣܳܬ݂ܳܐ ܕܥܶܓ݂̈ܠܶܐ: ܘܡܰܒܖ̈ܩܳܢ ܐܰܝܟ ܢܚܳܫܳܐ ܕܡܰܒܪܶܩ. 8: ܘܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܬܚܶܝܬ݂ ܓܶܦܰܝ̈ܗܶܝܢ ܡܶܢ ܐܰܪܒܥܳܐ ܓܰܒܰܝ̈ܗܶܝܢ: ܘܰܐܦܰܝ̈ܗܶܝܢ ܘܓܶܦܰܝ̈ܗܶܝܢ ܒܓܰܒܰܝ̈ܗܶܝܢ. 9: ܘܓܶܦܰܝ̈ܗܶܝܢ ܢܰܩܺܝܦܺܝܢ ܗܘܰܘ ܚܰܕ݂ ܠܚܰܕ݂: ܘܡܳܐ ܕܳܐܙܳܠ̱̈ܢ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܠܽܘܩܒܰܠܗܶܝܢ ܐܳܙܳܠ̱̈ܢ ܗ̱ܘܰܝ̈: ܘܠܳܐ ܡܶܬ݂ܗܰܦ̈ܟܳܢ ܗ̱ܘܰܝ̈. 10: ܘܰܕ݂ܡܽܘܬ݂ܳܐ ܕܰܐܦܰܝ̈ܗܶܝܢ: ܐܰܦ̈ܶܐ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ: ܘܰܐܦ̈ܶܐ ܕܰܐܪܝܳܐ ܒܓܰܒܰܝ̈ܗܶܝܢ: ܕܝܰܡܺܝܢܳܐ: ܘܰܐܦ̈ܶܐ ܕܬܰܘܪܳܐ: ܘܰܐܦ̈ܶܐ ܕܢܶܫܪܳܐ: ܒܓܰܒܰܝ̈ܗܶܝܢ ܕܣܶܡܳܠܳܐ. 11: ܘܰܐܦܰܝ̈ܗܶܝܢ ܘܓܶܦܰܝ̈ܗܶܝܢ ܦܪܺܝܣܺܝܢ ܗܘܰܘ ܡܶܢ ܠܥܶܠ: ܬܪܶܝܢ ܢܰܩܺܝܦܺܝܢ ܚܰܕ݂ ܠܚܰܕ݂: ܘܰܬܪܶܝܢ ܡܟܰܣܶܝܢ ܓܽܘܫܡܗܶܝܢ. 12: ܘܠܽܘܩܒܰܠܗܶܝܢ ܐܳܙܳܠ̱̈ܢ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܠܰܐܬ݂ܪܳܐ ܕܳܐܙܳܠ̱ܐ ܗܘܳܬ݂ ܪܽܘܚܳܐ: ܘܠܳܐ ܡܶܬ݂ܗܰܦ̈ܟܳܢ ܗ̱ܘܰܝ̈. 13: ܘܰܕ݂ܡܽܘܬ݂ܳܐ ܕܚܰܝ̈ܘܳܬ݂ܳܐ: ܐܰܝܟ ܚܶܙܘܳܐ ܕܓܽܘܡܖ̈ܶܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܕܝܳܩ̈ܕܳܢ: ܘܰܐܝܟ ܚܶܙܘܳܐ ܕܠܰܡܦܺܝܕ݂ܳܐ ܡܗܰܠܟ݂ܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܒܶܝܬ݂ ܚܰܝ̈ܘܳܬ݂ܳܐ: ܘܡܰܙܗܪܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܢܽܘܪܳܐ: ܘܒܰܪܩܳܐ ܢܳܦܶܩ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢܳܗ̇. 14: ܘܚܰܝ̈ܘܳܬ݂ܳܐ ܖ̈ܳܗܛܳܢ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܘܠܳܐ ܡܶܬ݂ܦܰܢ̈ܝܳܢ ܗ̱ܘܰܝ̈: ܐܰܝܟ ܚܶܙܘܳܐ ܕܙܺܝܩܬ݂ܳܐ. 15: ܘܰܚܙܺܝ݀ܬ݂ ܚܰܝ̈ܘܳܬ݂ܳܐ: ܘܗܳܐ ܓܺܝ̈ܓ݂ܠܶܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܥܰܠ ܓܶܢ̱ܒ ܐܰܖ̈ܒܥܳܬܰܝܗܶܝܢ ܚܰܝ̈ܘܳܬ݂ܳܐ. 16: ܘܚܶܙܘܳܐ ܕܓܺܝ̈ܓ݂ܠܶܐ ܘܰܥܒܳܕ݂ܗܶܝܢ: ܐܰܝܟ ܚܶܙܘܳܐ ܕܬܰܪܫܺܝܫ: ܘܰܕܡܽܘܬ݂ܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܠܰܐܖ̈ܒܰܥܬܰܝܗܶܝܢ: ܘܚܶܙܘܗܶܝܢ ܘܰܥܒܳܕܗܶܝܢ ܐܰܝܟ ܓܺܝܓ݂ܠܳܐ ܒܓ݂ܰܘ ܓܺܝܓ݂ܠܳܐ. 17: ܥܰܠ ܐܰܪܒܥܳܐ ܓܰܒܰܝ̈ܗܶܝܢ ܐܳܙܳܠ̱̈ܢ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܘܠܳܐ ܡܶܬ݂ܗܰܦ̈ܟܳܢ ܗ̱ܘܰܝ̈: ܘܠܰܐܬ݂ܪܐ ܕܦܳܢܝܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܪܺܝܫܺܝܬܗܶܝܢ ܠܡܺܐܙܰܠ ܒܳܬ݂ܪܳܗ̇ ܐܳܙܳܠ̱̈ܢ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܘܠܳܐ ܡܶܬ݂ܗܰܦ̈ܟܳܢ ܗ̱ܘܰܝ̈. 18: ܘܪܰܘܡܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܠܚܰܨܰܝ̈ܗܶܝܢ ܘܚܳܙ̈ܝܳܢ ܗ̱ܘܰܝ̈: ܘܚܰܨܰܝ̈ܗܶܝܢ ܡܠܶܐ ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܗ̱ܘܳܐ: ܕܰܐܖ̈ܒܥܳܬܰܝܗܶܝܢ ܟܰܕ݂ ܡܶܬ݂ܟܰܖ̈ܟܳܢ. 19: ܘܟܰܕ݂ ܐܳܙܳܠ̱̈ܢ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܚܰܝ̈ܘܳܬ݂ܳܐ: ܐܳܙܳܠ̱̈ܢ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܓܺܝ̈ܓ݂ܠܶܐ ܥܰܡܗܶܝܢ: ܘܡܳܐ ܕܫܳܩ̈ܠܳܢ ܗ̄ܘܰܝ ܚܰܝ̈ܘܳܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ: ܫܳܩ̈ܠܳܢ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܓܺܝ̈ܓ݂ܠܶܐ ܥܰܡܗܶܝܢ. 20: ܘܠܰܐܬܰܪ ܕܳܐܙܳ̄ܠ̱ܐ ܗܘܳܬ݂ ܪܽܘܚܳܐ ܐܳܙܳܠ̱̈ܢ ܗ̱ܘܰܝ̈: ܘܓܺܝ̈ܓ݂ܠܶܐ ܫܳܩ̈ܠܳܢ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܥܰܡܗܶܝܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܪܽܘܚܳܐ ܚܰܝܬ݂ܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܗܘܳܬ݂ ܒܓܺܝ̈ܓ݂ܠܶܐ. 21: ܘܡܳܐ ܕܳܐܙܳܠ̱ܢ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܐܳܙܳܠ̱̈ܢ ܗ̱ܘܰܝ̈: ܘܡܳܐ ܕܩܳܝ̈ܡܳܢ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܩܳܝ̈ܡܳܢ ܗ̱ܘܰܝ̈: ܘܡܳܐ ܕܫܳܩ̈ܠܳܢ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ: ܫܳܩ̈ܠܳܢ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܓܺܝ̈ܓ݂ܠܶܐ ܥܰܡܗܶܝܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܪܽܘܚܳܐ ܚܰܝܬ݂ܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܗܘܳܬ݂ ܒܓܺܝ̈ܓ݂ܠܶܐ. 22: ܘܰܡܬܺܝܚ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܪܺܝܫܳܐ ܕܚܰܝ̈ܘܳܬ݂ܳܐ: ܐܰܝܟ ܕܡܽܘܬ݂ܳܐ ܕܚܶܙܘܳܐ ܕܰܩܪܽܘܣܛܶܠܳܘܣ ܕܚܺܝܠܳܐ. 23: ܘܰܬ݂ܚܽܘܬ݂ܰܘܗܝ ܓܶܦܰܝ̈ܗܶܝܢ ܬܪܺܝܨܺܝܢ ܗܘܰܘ ܚܰܕ݂ ܠܽܘܩܒܰܠ ܚܰܕ݂: ܡܶܢ ܠܥܶܠ ܘܡܶܢ ܠܬܰܚܬ: ܬܪܶܝܢ ܡܟܰܣܝܢ ܠܗܶܝܢ: ܘܰܬܪܶܝܢ ܡܟܰܣܶܝܢ ܓܽܘܫܡܗܶܝܢ. 24: ܘܫܶܡܥܶ݀ܬ݂ ܩܳܠܳܐ ܕܓܶܦܰܝ̈ܗܶܝܢ: ܐܰܝܟ ܩܳܠܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ: ܘܰܐܝܟ ܩܳܠܳܐ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܡܳܐ ܕܳܐܙܳܠ̱̈ܢ ܗ̱ܘܰܝ̈: ܘܰܐܝܟ ܩܳܠܳܐ ܕܡܰܡܠܠܳܐ ܒܓ݂ܰܘ ܡܰܫܪܺܝܬ݂ܳܐ: ܘܡܳܐ ܕܩܳܝ̈ܡܳܢ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܡܰܫ̈ܠܝܳܢ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܓܶܦܰܝ̈ܗܶܝܢ. 25: ܘܰܗܘܳܐ ܩܳܠܳܐ ܥܰܠ ܡܰܛܠܠܳܐ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܖ̈ܺܝܫܰܝܗܶܝܢ: ܘܡܳܐ ܕܩܳܝ̈ܡܳܢ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܡܰܫ̈ܠܝܳܢ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܓܶܦܰܝ̈ܗܶܝܢ. 26: ܘܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܡܰܛܠܠܳܐ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܖ̈ܺܝܫܰܝܗܶܝܢ: ܐܰܝܟ ܚܶܙܘܳܐ ܕܟܺܐܦܳܐ ܕܣܰܦܺܝܠܳܐ: ܘܰܐܝܟ ܕܡܽܘܬ݂ܳܐ ܕܟܽܘܪܣܝܳܐ: ܘܥܰܠ ܕܡܽܘܬ݂ܳܐ ܕܟܽܘܪܣܝܳܐ: ܐܰܝܟ ܕܡܽܘܬ݂ܳܐ ܘܰܐܝܟ݂ ܚܶܙܘܳܐ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܥܠܰܘܗܝ ܡܶܢ ܠܥܶܠ. 27: ܘܰܚܙܺܝ݀ܬ݂ ܐܰܝܟ ܚܶܙܘܳܐ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ: ܘܰܐܝܟ ܚܶܙܘܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܡܶܢ ܠܓ݂ܰܘ ܚܳܕ݂ܰܪ ܠܶܗ: ܡܶܢ ܚܶܙܘܳܐ ܕܚܰܨܰܘ̈ܗܝ ܘܰܠܥܶܠ: ܘܡܶܢ ܚܰܨܰܘ̈ܗܝ ܘܰܠܬܰܚܬ: ܚܙܺܝ݀ܬ݂ ܐܰܝܟ ܚܶܙܘܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ: ܘܙܰܗܪܳܐ ܟܳܪܶܟ݂ ܠܶܗ. 28: ܐܰܝܟ݂ ܚܶܙܘܳܐ ܕܩܶܫܬܳܐ ܕܗܳܘܝܳܐ ܒܰܥܢܳܢ̈ܶܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܡܶܛܪܳܐ: ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܚܶܙܘܳܐ ܕܙܰܗܪܳܐ ܕܟ݂ܳܪܶܟ݂ ܠܶܗ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܕܰܕ݂ܡܽܘܬ݂ܳܐ ܕܺܐܝܩܳܪܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. 29: ܘܰܚܙܺܝܬ݂ܶܗ ܘܢܶܦܠܶ݀ܬ݂ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈: ܘܫܶܡܥܶ݀ܬ݂ ܩܳܠܳܐ ܕܰܡܡܰܠܶܠ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܒ.

1: ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ: ܒܰܪܢܳܫܳܐ: ܩܽܘܡ ܥܰܠ ܖ̈ܶܓ݂ܠܰܝܟ ܐܶܡܰܠܶܠ ܥܰܡܳܟ݂. 2: ܘܥܶܠܰܬ݂ ܒܺܝ ܪܽܘܚܳܐ ܟܰܕ݂ ܡܡܰܠܶܠ ܥܰܡܝ: ܘܰܐܩܺܝܡܬܰܢܝ ܥܰܠ ܖ̈ܶܓ݂ܠܰܝ: ܘܫܶܡܥܶ݀ܬ݂ ܕܰܡܡܰܠܶܠ ܥܰܡܝ. 3: ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ: ܒܰܪܢܳܫܳܐ: ܡܫܰܕܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ݂ ܥܰܠ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ: ܥܰܠ ܥܰܡܳܐ ܡܳܪܽܘܕ݂ܳܐ ܕܰܡܪܰܕ݂ܘ ܥܠܰܝ ܗܶܢܽܘܢ ܘܰܐܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܰܐܥܠܺܝܘ ܒܺܝ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܢܳܐ. 4: ܘܥܰܠ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܩܰܫ̈ܝܳܢ ܐܰܦܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܥܰܫܺܝܢ ܠܶܒܗܽܘܢ ܡܫܰܕܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ݂: ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ. 5: ܟܒܰܪ ܢܶܫܡܥܽܘܢ ܘܰܢܙܽܘܥܽܘܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܒܰܝܬܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܡܡܰܪܡܪܳܢܳܐ: ܘܢܶܕܥܽܘܢ ܕܰܢܒܺܝܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܒܰܝܢܳܬ݂ܗܽܘܢ. 6: ܘܰܐܢ̱ܬ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܠܳܐ ܬܶܕ݂ܚܰܠ ܡܶܢܗܽܘܢ: ܘܡܶܢ ܡܶܠܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܳܐ ܬܙܽܘܥ: ܕܣܳܪܒܺܝܢ ܘܡܰܣܠܶܝܢ ܠܳܟ݂: ܡܶܛܽܠ ܕܒܰܝܢܳܬ݂ ܥܶܩܰܖ̈ܒܶܐ ܥܳܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ: ܠܳܐ ܬܶܕ݂ܚܰܠ ܡܶܢ ܡܶܠܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܡܶܢ ܐܰܦܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܳܐ ܬܙܽܘܥ: ܡܶܛܽܠ ܕܒܰܝܬܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܡܡܰܪܡܪܳܢܳܐ. 7: ܐܶܠܳܐ ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܦܶܬܓ݂ܳܡܰܝ̈: ܟܒܰܪ ܢܶܫܡܥܽܘܢ ܘܰܢܙܽܘܥܽܘܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܒܰܝܬܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܡܡܰܪܡܪܳܢܳܐ. 8: ܐܰܢ̱ܬ ܕܶܝܢ ܒܰܪܢܳܫܳܐ: ܫܡܰܥ ܡܶܕܶܡ ܕܳܐܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ݂: ܠܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܡܰܪܡܪܳܢ ܐܰܝܟ ܒܰܝܬܳܐ ܡܡܰܪܡܪܳܢܳܐ: ܐܶܠܳܐ ܦܬܰܚ ܦܽܘܡܳܟ݂: ܘܰܐܟ݂ܽܘܠ ܡܶܕܶܡ ܕܝܳܗܶܒ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ݂. 9: ܘܰܚܙܺܝ݀ܬ݂ ܘܗܳܐ ܐܺܝܕ݂ܳܐ ܐܶܬ݂ܦܰܫܛܰܬ݂ ܠܘܳܬ݂: ܘܺܐܝܬ݂ ܒܳܗ̇ ܟܶܪܟܳܐ ܕܣܶܦܪܳܐ. 10: ܘܦܰܫܛܶܗ ܩܕ݂ܳܡܝ: ܘܰܟ݂ܬܺܝܒ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡܰܘܗܝ ܘܡܶܢ ܒܶܣܬܪܶܗ: ܘܰܟ݂ܬܺܝ̈ܒܳܢ ܒܶܗ ܩܺܝ̈ܢܳܬ݂ܳܐ: ܘܚܶܫ̈ܒܳܬ݂ܳܐ: ܐܘܠ̈ܝܳܬ݂ܳܐ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܓ.

1: ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ: ܒܰܪܢܳܫܳܐ: ܡܶܕܶܡ ܕܡܶܫܟܰܚ ܐܰܢ̱ܬ ܐܰܟ݂ܽܘܠ: ܐܰܟ݂ܽܘܠܳܝܗܝ ܠܟܶܪܟܳܐ ܗܳܢܳܐ: ܘܙܶܠ ܡܰܠܶܠ ܥܰܡ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 2: ܘܦܶܬܚܶ݀ܬ݂ ܦܽܘܡܝ ܘܰܐܘܟܠܰܢܝ ܟܶܪܟܳܐ ܗܰܘ. 3: ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ: ܒܰܪܢܳܫܳܐ: ܡܠܺܝ ܟܰܪܣܳܟ݂ ܘܰܡܥܰܝ̈ܟ ܡܶܢ ܟܶܪܟܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܝܳܗܶܒ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ݂: ܘܶܐܟ݂ܰܠܬ݂ܶܗ ܘܰܗܘܳܐ ܒܦܽܘܡܝ ܐܰܝܟ ܕܶܒܫܳܐ ܚܰܠܝܳܐ. 4: ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ: ܒܰܪܢܳܫܳܐ: ܙܶܠ ܥܽܘܠ ܠܰܫܒܺܝܬ݂ܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ: ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܦܶܬܓ݂ܳܡܰܝ̈. 5: ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܥܰܠ ܥܰܡܳܐ ܥܰܡܺܝܩ ܡܰܡܠܠܳܐ ܘܰܠܥܶܓ ܠܶܫܳܢܳܐ ܫܰܕ݂ܰܪܬܳܟ݂: ܥܰܠ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 6: ܘܳܐܦܠܳܐ ܥܰܠ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܕܠܳܐ ܫܳܡܰܥ ܐܰܢ̱ܬ ܡܰܡܠܠ̱ܗܽܘܢ: ܘܶܐܠܽܘ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܫܰܕ݂ܰܪܬ݂ܳܟ݂ ܫܳܡܥܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܳܟ݂. 7: ܕܒܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܕܶܝܢ ܠܳܐ ܫܳܡܥܺܝܢ ܠܳܟ݂: ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܨܳܒܶܝܢ ܠܡܶܫܡܥܰܢܝ ܕܟܽܠܶܗ ܓܶܝܪ ܒܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ: ܥܰܫܺܝܢ ܒܶܝܬ݂ ܥܰܝܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܰܩܫܶܐ ܠܶܒܗܽܘܢ. 8: ܗܳܐ ܐܰܥܫܢܶ݀ܬ݂ ܐܰܦܰܝ̈ܟ ܠܽܘܩܒܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܒܶܝܬ݂ ܥܰܝܢܰܝ̈ܟ ܐܰܫܪܶܬ݂ ܠܽܘܩܒܰܠ ܒܶܝܬ݂ ܥܰܝܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. 9: ܐܰܝܟ݂ ܫܳܡܺܝܪܳܐ ܕܥܰܫܺܝܢ ܡܶܢ ܛܰܪܳܢܳܐ ܥܶܒܕܶܬ݂ ܒܶܝܬ݂ ܥܰܝܢܰܝ̈ܟ: ܠܳܐ ܬܶܕ݂ܚܰܠ ܡܶܢܗܽܘܢ: ܘܠܳܐ ܬܙܽܘܥ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡܝܗܽܘܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܒܰܝܬܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܡܡܰܪܡܪܳܢܳܐ. 10: ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ: ܒܰܪܢܳܫܳܐ: ܟܽܠ ܦܶܬܓ݂ܳܡܰܝ̈ ܕܳܐܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ݂ ܩܰܒܶܠ ܒܠܶܒܳܟ݂ ܘܰܫܡܰܥ ܒܶܐܕ݂ܢܰܝ̈ܟ. 11: ܘܙܶܠ ܥܽܘܠ ܠܰܫܒܺܝܬ݂ܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܳܟ݂: ܘܡܰܠܶܠ ܥܰܡܗܽܘܢ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܟܒܰܪ ܢܶܫܡܥܽܘܢ ܘܰܢܙܽܘܥܽܘܢ. 12: ܘܰܫܩܰܠܬܰܢܝ ܪܽܘܚܳܐ: ܘܫܶܡܥܶ݀ܬ݂ ܒܳܬ݂ܰܪܝ ܩܳܠܳܐ ܕܙܰܘܥܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܳܐܡܰܪ: ܒܪܺܝܟܽܘ ܐܺܝܩܳܪܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܐܰܬ݂ܪܶܗ. 13:ܘܩܳܠܳܐ ܕܓܶܦ̈ܶܐ ܕܚܰܝ̈ܘܳܬ݂ܳܐ ܕܛܳܪܦܺܝܢ ܚܰܕ݂ ܠܚܰܕ݂: ܘܩܳܠܳܐ ܕܓܺܝ̈ܓ݂ܠܶܐ ܥܰܡܗܽܘܢ: ܘܩܳܠܳܐ ܕܙܰܘܥܳܐ ܪܰܒܳܐ. 14: ܘܰܫܩܰܠܬܰܢܝ ܪܽܘܚܳܐ ܘܰܐܘܒܶܠܬ݂ܰܢܝ: ܘܶܐܙܶܠ̱ܬ݂ ܒܚܺܐܦܳܐ ܕܪܽܘܚܝ: ܘܺܐܝܕ݂ܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܶܫܢܰܬ݂ ܥܠܰܝ. 15: ܘܥܶܠ̣ܶ݀ܬ݂ ܠܰܫܒܺܝܬ݂ܳܐ ܠܬܶܠܳܐ ܟܺܝܒ ܕܝܳܬܶܒ ܥܰܠ ܢܗܰܪ ܟܒܰܪ: ܘܝܶܬܒܶ݀ܬ݂ ܬܰܡܳܢ ܫܰܒܥܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ: ܟܰܕ݂ ܬܰܡܺܝܗ ܐ̱ܢܳܐ ܒܰܝܢܳܬ݂ܗܽܘܢ. 16: ܘܡܶܢ ܒܳܬ݂ܰܪ ܫܰܒܥܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ: ܗܘܳܐ ܥܠܰܝ ܦܶܬܓ݂ܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ. 17: ܒܰܪܢܳܫܳܐ: ܕܰܘܩܳܐ ܝܰܗܒܬ݂ܳܟ݂ ܠܰܕ݂ܒܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ: ܕܬܶܗܘܶܐ ܫܳܡܰܥ ܡܶܢ ܦܽܘܡܝ ܦܶܬܓ݂ܳܡ̈ܶܐ: ܘܰܬ݂ܙܰܗܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢܝ. 18: ܡܳܐ ܕܳܐܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܚܰܛܳܝܳܐ ܕܰܡܡܳܬ݂ ܬܡܽܘܬ݂: ܘܠܳܐ ܙܰܗܰܪܬܳܝܗܝ ܘܠܳܐ ܐܶܡ̣ܰܪܬ ܠܶܗ ܠܚܰܛܳܝܳܐ ܕܢܶܙܕܗܰܪ ܡܶܢ ܐܽܘܪܚܶܗ ܘܢܺܚܶܐ: ܗܰܘ ܚܰܛܳܝܳܐ ܒܥܰܘܠܶܗ ܢܡܽܘܬ݂: ܘܰܕ݂ܡܶܗ ܡܶܢ ܐܺܝܕ݂ܳܟ݂ ܐܶܬ݂ܒܰܥ. 19: ܐܶܢ ܬܙܰܗܰܪ ܕܶܝܢ ܠܚܰܛܳܝܳܐ: ܘܠܳܐ ܢܶܗܦܽܘܟ݂ ܡܶܢ ܚܛܺܝܬܶܗ ܘܡܶܢ ܐܽܘܪܚܶܗ ܒܺܝܫܬ݂ܳܐ: ܗܽܘ ܒܰܚܛܳܗܰܘ̈ܗܝ ܢܡܽܘܬ݂: ܘܰܐܢ̱ܬ ܢܰܦܫܳܟ݂ ܬܦܰܨܶܐ. 20: ܘܟܰܕ݂ ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܢܶܗܦܽܘܟ݂ ܡܶܢ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬ݂ܶܗ ܘܢܶܥܒܶܕ݂ ܥܰܘܠܳܐ: ܐܶܬܶܠ ܬܽܘܩܠܬ݂ܳܐ ܩܕ݂ܳܡܰܘܗܝ ܘܰܢܡܽܘܬ݂: ܥܰܠ ܕܠܳܐ ܙܰܗܰܪܬܳܝܗܝ ܒܰܚܛܳܗܰܘ̈ܗܝ ܢܡܽܘܬ݂: ܘܠܳܐ ܬܶܬܕܟܰܪ ܠܶܗ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬ݂ܶܗ ܕܰܥܒܰܕ݂: ܘܰܕ݂ܡܶܗ ܡܶܢ ܐܺܝܕ݂ܰܝ̈ܟ ܐܶܬ݂ܒܰܥ. 21: ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܬܙܰܗܪ ܠܙܰܕܺܝܩܳܐ: ܕܠܳܐ ܢܶܚܛܶܐ ܘܠܳܐ ܚ̣ܛܳܐ: ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܢܺܚܶܐ ܕܶܐܙܕܗܰܪ: ܘܰܐܢ̱ܬ ܢܰܦܫܳܟ݂ ܬܦܰܨܶܐ. 22: ܘܰܗܘܳܬ݂ ܥܠܰܝ ܬܰܡܳܢ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ: ܩܽܘܡ ܦܽܘܩ ܠܰܦܩܰܥܬ݂ܳܐ: ܘܬܰܡܳܢ ܐܶܡܰܠܶܠ ܥܰܡܳܟ݂. 23:ܘܩܳܡܶ݀ܬ݂ ܢܶܦܩܶ݀ܬ݂ ܠܰܦܩܰܥܬ݂ܳܐ: ܘܬܰܡܳܢ ܩܳܐܶܡ ܗ̱ܘܳܐ ܫܽܘܒܚܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܐܰܝܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܰܚܙܺܝ݀ܬ݂ ܥܰܠ ܢܗܰܪ ܟܒܰܪ: ܘܢܶܦܠܶ݀ܬ݂ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈. 24: ܘܥܶܠܰܬ݂ ܒܺܝ ܪܽܘܚܳܐ: ܘܰܐܩܺܝܡܬܰܢܝ ܥܰܠ ܖ̈ܶܓ݂ܠܰܝ: ܘܡܰܠܶܠ ܥܰܡܝ ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ: ܥܽܘܠ ܐܶܬ݂ܚܰܒܫ ܒܒܰܝܬܳܟ݂. 25: ܘܰܐܢ̱ܬ ܒܰܪܢܳܫܳܐ: ܗܳܐ ܪܳܡܶܝܢ ܥܠܰܝܟ ܫܺܫ̈ܠܳܬ݂ܳܐ: ܘܳܐܣܪܺܝܢ ܠܳܟ݂ ܒܗܶܝܢ: ܕܠܳܐ ܬܶܦܽܘܩ ܒܰܝܢܳܬ݂ܗܽܘܢ. 26: ܘܠܶܫܳܢܳܟ݂ ܐܰܕ݂ܒܶܩ ܠܰܫܡܰܝ̈ ܚܶܟܳܟ݂: ܘܬܶܚܪܰܫ ܘܠܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܗܽܘܢ ܓܰܒܪܳܐ ܡܶܣܟܺܢܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܒܰܝܬܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܡܡܰܪܡܪܳܢܳܐ. 27: ܘܡܳܐ ܕܰܡܡܰܠܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܥܰܡܳܟ݂: ܦܳܬܰܚ ܐ̱ܢܳܐ ܦܽܘܡܳܟ݂ ܕܬܺܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܕܫܳܡܰܥ ܢܶܫܡܰܥ: ܘܰܕ݂ܙܳܐܰܥ: ܢܙܽܘܥ: ܡܶܛܽܠ ܕܒܰܝܬܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܡܡܰܪܡܪܳܢܳܐ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܕ.

1: ܐܰܢ̱ܬ ܕܶܝܢ ܒܰܪܢܳܫܳܐ: ܣܰܒ ܠܳܟ݂ ܠܒܶܬ݂ܳܐ ܘܣܺܝܡܶܝܗ̇ ܩܕ݂ܳܡܰܝܟ: ܘܰܪܫܽܘܡ ܥܠܶܝܗ̇ ܡܕܺܝܢ̱ܬ݂ܳܐ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ. 2: ܘܰܥܒܶܕ݂ ܥܠܶܝܗ̇ ܐܽܘܠܨܳܢܳܐ: ܘܰܒܢܺܝ ܥܠܶܝܗ̇ ܩܰܠܩܽܘ̈ܡܶܐ: ܘܰܐܟ݂ܡܶܢ ܥܠܶܝܗ̇ ܟܡܺܐܢ̈ܶܐ: ܘܰܐܫܪܳܐ ܥܠܶܝܗ̇ ܡܰܫܖ̈ܝܳܬ݂ܳܐ: ܘܰܥܒܶܕ݂ ܠܳܗ̇ ܙܘܺܝܕܢ̈ܶܐ ܟܰܕ݂ ܚܳܕ݂ܪܳܐ. 3: ܘܰܐܢ̱ܬ ܣܰܒ ܠܳܟ݂ ܛܺܓܢܳܐ ܕܦܰܪܙܠܳܐ: ܘܰܥܒܶܕܳܝܗܝ ܐܶܣܬ݂ܳܐ ܕܦܰܪܙܠܳܐ ܒܰܝ̈ܢܰܝܟ ܠܰܡܕܺܝܢ̱ܬ݂ܳܐ: ܘܛܰܝܶܒ ܐܰܦܰܝ̈ܟ ܥܠܶܝܗ̇: ܘܬܶܗܘܶܐ ܒܰܚܒܽܘܫܝܳܐ ܘܬ݂ܶܐܠܨܺܝܗ̇: ܗܳܕܶܐ ܐܳܬܶܐ ܗܺܝ ܠܰܕ݂ܒܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 4: ܘܰܐܢ̱ܬ ܕܡܰܟ݂ ܥܰܠ ܣܶܛܪܳܐ ܕܣܶܡܳܠܳܐ: ܘܣܺܝܡ ܥܰܘܠܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܥܠܰܘܗܝ: ܡܶܢܝܳܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܕܕ݂ܳܡܶܟ݂ ܐܰܢ̱ܬ ܥܠܰܘܗܝ ܬܶܫܩܽܘܠ ܥܰܘܠܗܽܘܢ. 5: ܘܶܐ̱ܢܳܐ ܝܶܗܒܶ݀ܬ݂ ܠܳܟ݂ ܬܪܶܝܢ ܥܰܘ̈ܠܺܝܢ ܠܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ: ܬܠܳܬ݂ܡܳܐܐ ܘܬܶܫܥܺܝܢ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ: ܘܬܶܫܩܽܘܠ ܥܰܘܠܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 6: ܘܰܬ݂ܫܰܡܠܶܐ ܗܳܠܶܝܢ: ܘܬܶܕ݂ܡܰܟ݂ ܥܰܠ ܣܶܛܪܳܟ݂ ܕܝܰܡܺܝܢܳܐ: ܘܬܶܫܩܽܘܠ ܥܰܘܠܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܐ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ: ܝܰܘܡܳܐ ܠܫܰܢ̱ܬܳܐ ܝܶܗܒܶ݀ܬ݂ ܠܳܟ݂. 7: ܘܥܰܠ ܐܽܘܠܨܳܢܳܗ̇ ܕܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܬܛܰܝܶܒ ܐܰܦܰܝ̈ܟ: ܘܰܕ݂ܪܳܥܳܟ݂ ܬܰܥܫܶܢ: ܘܬܶܬܢܰܒܶܐ ܥܠܶܝܗ̇. 8: ܗܳܐ ܐܰܪܡܺܝ݀ܬ݂ ܥܠܰܝܟ ܫܺܫ̈ܠܳܬ݂ܳܐ: ܘܠܳܐ ܬܶܬ݂ܗܦܰܟ݂ ܡܶܢ ܣܶܛܪܳܟ݂ ܠܣܶܛܪܳܟ݂: ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕܢܶܫܠܡܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܕܰܚܒܽܘܫܝܳܟ݂. 9: ܘܣܰܒ ܠܳܟ݂ ܚ̈ܶܛܶܐ ܘܰܣܥܳܖ̈ܶܐ: ܘܓ݂ܽܘܡ̈ܶܐ ܘܰܛܠܰܦ̈ܚܶܐ: ܘܕ݂ܽܘܚܢܳܐ ܘܟܽܘ̈ܢܬܶܐ: ܘܰܐܪܡܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܒܡܳܐܢܳܐ ܚܰܕ݂: ܘܰܥܒܶܕ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܠܳܟ݂ ܠܰܚܡܳܐ: ܠܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܕܕ݂ܳܡܶܟ݂ ܐܰܢ̱ܬ ܥܰܠ ܣܶܛܪܳܟ݂: ܬܠܳܬ݂ܡܳܐܐ ܘܬܶܫܥܺܝܢ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܬܶܐܟܠܺܝܘܗܝ. 10: ܘܡܶܐܟ݂ܽܘܠܬ݂ܳܟ݂ ܬܶܗܘܶܐ ܥܶܣܪܺܝܢ ܡܰܬ݂ܩܳܠܺܝ̈ܢ ܒܝܰܘܡܳܐ: ܡܶܢ ܥܶܕ݂ܳܢܳܐ ܠܥܶܕ݂ܳܢܳܐ. 11: ܘܡܰܝ̈ܳܐ ܒܰܟ݂ܝܳܠܬ݂ܳܐ ܬܶܫܬܶܐ. ܚܕ݂ܳܐ ܡܶܢ ܫܶܬ݂ ܡܢܰܘ̈ܳܬ݂ܶܗ ܕܗܶܡܺܝܢܳܐ: ܡܶܢ ܥܶܕ݂ܳܢܳܐ ܠܥܶܕ݂ܳܢܳܐ ܬܶܫܬܶܐ. 12: ܘܪܰܥܦܳܐ ܕܰܣܥܳܖ̈ܶܐ ܬܶܐܟܽܘܠ: ܕܰܡܛܰܘܰܝ ܥܰܠ ܟܒܳܝ̈ܶܐ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܠܥܺܢܰܝܗܽܘܢ. 13: ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܢܶܐܟ݂ܠܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܠܰܚܡܗܽܘܢ ܒܛܰܢܦܽܘܬ݂ܳܐ: ܒܶܝܬ݂ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܶܐܕ݂ܚܽܘܩ ܐܶܢܽܘܢ ܠܬܰܡܳܢ. 14: ܘܶܐܡܪܶܬ݂ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܢܰܦܫܝ ܠܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܡܛܰܢܦܳܐ: ܘܰܕ݂ܡܰܪܥܳܐ ܘܕܰܬ݂ܒܺܝܪܳܐ ܠܚܰܝܘܬ݂ܳܐ ܠܳܐ ܐܶܟ̣ܠܶܬ݂ ܡܶܢ ܛܰܠܝܽܘܬ݂ܝ ܘܰܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܢܳܐ: ܘܠܳܐ ܥܰܠ ܠܦܽܘܡܝ ܒܶܣܪܳܐ ܛܰܢܦܳܐ. 15: ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ: ܗܳܐ ܝܶܗܒܶ݀ܬ݂ ܠܳܟ݂ ܟܒܳܝ̈ܶܐ ܕܬ݂ܰܘܖ̈ܶܐ ܚܠܳܦ ܟܒܳܝ̈ܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ: ܕܬܶܥܒܶܕ݂ ܠܰܚܡܳܟ݂ ܥܠܰܝܗܶܝܢ. 16: ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ ܒܰܪܢܳܫܳܐ: ܗܳܐ ܬܳܒܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܩܰܢܝܳܐ ܕܰܥܒܽܘܪܳܐ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ: ܘܢܶܐܟ݂ܠܽܘܢ ܠܰܚܡܳܐ ܒܡܰܬ݂ܩܳܠܳܐ: ܘܡܰܝ̈ܳܐ ܒܨܰܗܳܘ̈ܢܶܐ ܒܰܟ݂ܝܳܠܬ݂ܳܐ ܢܶܫܬܽܘܢ. 17: ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܨܪܺܝܟ݂ܺܝܢ ܠܠܰܚܡܳܐ ܘܰܠܡܰܝ̈ܳܐ: ܘܰܢܣܽܘܦܽܘܢ ܓܒܰܪ ܘܰܐܚܽܘܗܝ: ܘܢܶܬ݂ܡܣܽܘܢ ܒܥܰܘܠܗܽܘܢ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܗ.

1: ܐܰܢ̱ܬ ܕܶܝܢ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܣܰܒ ܠܳܟ݂: ܣܰܝܦܳܐ ܕܚܰܪܺܝܦ ܐܰܝܟ ܡܕܰܟܝܳܐ ܕܓ݂ܰܪܳܥܳܐ: ܘܰܐܥܒܰܪܳܝܗܝ ܥܰܠ ܪܺܝܫܳܟ݂ ܘܥܰܠ ܕܰܩܢܳܟ݂: ܘܣܰܒ ܠܳܟ݂ ܡܰܣܰܐܬ݂ܳܐ ܕܡܰܬ݂ܩ̈ܳܠܶܐ: ܘܦܰܠܶܓ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܬܠܳܬ ܡܢܰܘ̈ܳܢ. 2: ܘܰܚܕ݂ܳܐ ܡܶܢ ܬܠܳܬ݂ ܡܢܰܘ̈ܳܢ: ܐܰܘܩܶܕ݂ ܒܢܽܘܪܳܐ ܒܓ݂ܰܘ ܡܕܺܝܢ̱ܬ݂ܳܐ: ܡܳܐ ܕܰܫܠܶܡܘ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܕܰܚܒܽܘܫܝܳܟ: ܘܬܶܣܰܒ ܡܢܳܬ݂ܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬ݂ܳܐ: ܘܬܶܦܣܽܘܩ ܒܣܰܝܦܳܐ ܚܕ݂ܳܪܶܝܗ̇ ܕܰܡܕܺܝܢ̱ܬ݂ܳܐ: ܘܰܡܢܳܬ݂ܳܐ ܕܰܬܠܳܬ ܬܶܕ݂ܪܶܐ ܒܪܽܘܚܳܐ: ܘܣܰܝܦܳܐ ܢܶܚܪܽܘܒ ܒܳܬ݂ܰܪܗܽܘܢ. 3: ܘܬܶܣܰܒ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܙܥܽܘܖ̈ܶܐ ܒܡܶܢܝܳܢܳܐ: ܘܬܶܨܽܘܪ ܐܶܢܽܘܢ ܒܟ݂ܶܢܦܳܟ݂. 4: ܘܡܶܢܗܽܘܢ ܬܽܘܒ ܬܶܣܰܒ: ܘܬܰܪܡܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܒܓ݂ܰܘ ܢܽܘܪܳܐ: ܘܬ݂ܰܘܩܶܕ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܒܢܽܘܪܳܐ: ܘܡܶܢܗܽܘܢ ܬܶܦܽܘܩ ܢܽܘܪܳܐ ܥܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 5: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܗܳܕܶܐ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ ܒܰܝܢܳܬ݂ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܣܳܡܬ݂ܳܗ̇: ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܡܕ݂ܺܝ̈ܢܳܬ݂ܳܐ ܚܕ݂ܺܝܖ̈ܳܢ ܠܳܗ̇. 6: ܘܚܰܠܦܰܬ݂ ܕܺܝܢܰܝ̈ ܒܰܚܛܺܝܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܘܦܽܘܩܕܳܢܰܝ̈ ܡܶܢ ܡܕ݂ܺܝ̈ܢܳܬ݂ܳܐ ܕܰܚܕ݂ܺܝܖ̈ܳܢ ܠܳܗ̇: ܡܶܛܽܠ ܕܕ݂ܺܝܢܰܝ̈ ܐܰܣܠܺܝܘ: ܘܰܒܦܽܘܩ̈ܕ݂ܳܢܰܝ ܠܳܐ ܗܰܠܶܟ݂ܘ. 7: ܡܶܛܽܠ ܗܳܠܶܝܢ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܥܰܠ ܕܶܐܬܚܫܶܒܬܽܘܢ ܡܶܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܰܚܕ݂ܺܝܪܺܝܢ ܠܟ݂ܽܘܢ: ܘܰܒܦܽܘܩ̈ܕ݂ܳܢܰܝ ܠܳܐ ܗܰܠܶܟ݂ܬܽܘܢ: ܘܕ݂ܺܝܢܰܝ̈ ܠܳܐ ܥܒܰܕܬܽܘܢ. ܕܺܝ̈ܢܶܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܰܚܕ݂ܺܝܪܺܝܢ ܠܟ݂ܽܘܢ ܥܒܰܕ݂ܬܽܘܢ. 8: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܗܳܐ ܐܶܢܳܐ ܥܠܰܝܟܝ: ܘܶܐܥܒܶܕ݂ ܒܓ݂ܰܘܟ݂ܝ ܕܺܝ̈ܢܶܐ ܠܥܺܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. 9: ܘܶܐܥܒܶܕ݂ ܒܶܟ݂ܝ ܡܶܕ݂ܶܡ ܕܠܳܐ ܥܶܒܕ݂ܶܬ݂: ܘܡܶܕ݂ܶܡ ܕܠܳܐ ܐܶܥܒܶܕ݂ ܬܽܘܒ ܐܰܟ݂ܘܳܬ݂ܶܗ: ܡܶܛܽܠ ܟܽܠܳܗ̇ ܛܰܢܦܽܘܬ݂ܶܟ݂ܝ. 10: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܰܒܳܗ̈ܶܐ ܢܶܐܟ݂ܠܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܓ݂ܰܘܶܟ݂ܝ: ܘܰܒܢܰܝ̈ܳܐ ܢܶܐܟ݂ܠܽܘܢ ܠܰܐܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܶܐܥܒܶܕ݂ ܒܶܟ݂ܝ ܕܺܝ̈ܢܶܐ: ܘܶܐܕ݂ܪܶܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܡܶܫܬܰܚܪܺܝܢ ܒܓ݂ܰܘܟ݂ܝ ܠܟ݂ܽܠ ܪܽܘܚ. 11: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܚܰܝ ܐ̱ܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܥܰܠ ܕܛܰܢܶܦܬܝ ܡܩܕܰܫܝ ܒܟܽܠ ܛܰܢܦ̈ܘܳܬ݂ܶܟ݂ܝ: ܘܰܒܟ݂ܽܠܳܗ̇ ܛܰܡܐܽܘܬ݂ܶܟ݂ܝ: ܐܳܦ ܐܶܢܳܐ ܐܶܕ݂ܚܩܶܟ݂ܝ: ܘܠܳܐ ܬܚܽܘܣ ܥܰܝܢܝ ܥܠܰܝܟܝ ܘܠܳܐ ܐܶܪܰܚܶܡ. 12: ܚܕ݂ܳܐ ܡܢܳܬ݂ܶܟ݂ܝ ܒܡܰܘܬܳܐ ܢܡܽܘܬ݂ܽܘܢ. ܘܰܒܟܰܦܢܳܐ ܢܣܽܘܦܽܘܢ ܒܓ݂ܰܘܟ݂ܝ: ܘܰܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܒܚܰܪܒܳܐ ܢܶܦܠܽܘܢ ܚܕ݂ܳܖ̈ܰܝܟܝ: ܘܕܰܬܠܳܬ ܠܟܽܠ ܪܽܘܚ ܐܶܕ݂ܪܶܐ: ܘܣܰܝܦܳܐ ܢܶܚܪܽܘܒ ܒܳܬ݂ܰܪܗܽܘܢ. 13: ܘܶܐܫܰܡܠܶܐ ܪܽܘܓ݂ܙܝ: ܘܰܐܢܺܝܚ ܚܶܡܬ݂ܝ ܒܗܽܘܢ ܘܶܐܬ݂ܒܰܝܰܐ: ܘܢܶܕܥܽܘܢ ܕܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܕܡ̣ܰܠܠܶܬ݂ ܒܰܛܢܳܢܝ: ܡܳܐ ܕܫܰܡܠܺܝ݀ܬ݂ ܒܗܽܘܢ ܪܽܘܓ݂ܙܝ. 14: ܘܶܐܬ݂ܠܶܟ݂ܝ ܠܚܰܪܒܳܐ: ܘܰܠܚܶܣܕ݂ܳܐ ܒܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܰܚܕ݂ܺܝܪܺܝܢ ܠܶܟ݂ܝ ܩܕ݂ܳܡ ܟܠ ܕܥܳܒܰܪ. 15: ܘܬܶܗܘܶܝܢ ܠܚܶܣܕ݂ܳܐ ܘܰܠܓܽܘܕܳܦܳܐ: ܘܰܠܡܰܪܕ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܘܰܠܬܶܡܗܳܐ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܰܚܕܺܝܪܺܝܢ ܠܶܟ݂ܝ: ܡܳܐ ܕܥܶܒܕ݂ܶܬ݂ ܒܶܟ݂ܝ ܕܺܝ̈ܢܶܐ: ܒܪܽܘܓܙܳܐ ܘܰܒܚܶܡܬ݂ܳܐ ܘܰܒܡܰܟܣܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕܪܽܘܓ݂ܙܝ: ܐܶܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܶܡܪܶܬ݂. 16: ܡܳܐ ܕܫܰܕܪܶܬ݂ ܥܠܰܝܟܽܘܢ ܓܶܐܖ̈ܰܝ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܕܟܰܦܢܳܐ ܕܰܗܘܰܘ ܠܰܚܒܳܠܳܐ: ܕܶܐܫܰܕܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܡܚܰܒܳܠܽܘܬ݂ܟ݂ܽܘܢ: ܘܟ݂ܰܦܢܳܐ ܐܰܘܣܶܦ ܥܠܰܝܟܽܘܢ: ܘܶܐܬܒܰܪ ܩܰܢܝܳܐ ܕܰܥܒܽܘܪܟ݂ܽܘܢ. 17: ܘܶܐܫܰܕ݂ܰܪ ܥܠܰܝܟܽܘܢ ܟܰܦܢܳܐ ܘܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܒܺܝܫܬ݂ܳܐ ܘܰܐܘܒܶܕ݂ܟ݂ܽܘܢ: ܘܡܰܘܬܳܐ ܘܰܕ݂ܡܳܐ ܢܶܥܒܰܪ ܒܟ݂ܽܘܢ: ܘܚܰܪܒܳܐ ܐܰܝܬܶܐ ܥܠܰܝܟܽܘܢ: ܐܶܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܶܡܪܶܬ݂.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܘ.

1: ܘܰܗܘܳܐ ܥܠܰܝ ܦܶܬܓ݂ܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ. 2: ܒܰܪܢܳܫܳܐ: ܣܺܝܡ ܐܰܦܰܝ̈ܟ ܠܛܽܘܖ̈ܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܘܶܐܬ݂ܢܰܒܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ. 3: ܘܶܐܡܰܪ: ܛܽܘܖ̈ܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܫܡܰܥܘ ܦܶܬܓ݂ܳܡܶܗ ܕܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܠܛܽܘܖ̈ܶܐ ܘܰܠܖ̈ܳܡܳܬ݂ܳܐ: ܘܰܠܢܰܚ̈ܠܶܐ ܘܠܰܦܨܺܝ̈ܕ݂ܶܐ: ܗܳܐ ܡܰܝܬܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܥܠܰܝܟܽܘܢ ܚܰܪܒܳܐ: ܘܰܐܘܒܶܕ݂ ܦܖ̈ܰܟ݂ܰܝܟܽܘܢ. 4: ܘܢܶܨܕܽܘܢ ܡܰܕ݂ܒܚܰܝ̈ܟܽܘܢ: ܘܢܶܬܬܰܒܪܽܘܢ ܦܬܰܟܖ̈ܰܝܟܽܘܢ: ܘܰܐܪܡܶܐ ܚܖ̈ܺܝܒܰܝܟܽܘܢ ܩܕ݂ܳܡ ܕܶܚ̈ܠܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ. 5:ܘܰܐܪܡܶܐ ܫ̈ܠܰܕܶܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܩܕ݂ܳܡ ܦܬܰܟܖ̈ܰܝܗܽܘܢ: ܘܶܐܕ݂ܪܶܐ ܓܰܖ̈ܡܰܝܟܽܘܢ ܚܕ݂ܳܪ ܡܰܕ݂ܒܚܰܝ̈ܟܽܘܢ. 6: ܘܰܡܕܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܕܟܽܠܶܗ ܝܰܬ݂ܒܟ݂ܽܘܢ ܢܶܚܖ̈ܒܳܢ: ܘܰܦܖ̈ܰܟܶܐ ܢܶܨ̈ܕ݂ܝܳܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܢܶܚܪܒܽܘܢ ܘܢܶܨܕܽܘܢ ܡܰܕ݂ܒܚܰܝ̈ܟܽܘܢ: ܘܢܶܬܬܰܒܪܽܘܢ ܘܢܶܬ݂ܒܰܛܠܽܘܢ ܦܬܰܟ݂ܖ̈ܰܝܟܽܘܢ: ܘܢܶܬܓܰܕܡܽܘܢ ܓܠܺܝܦܰܝ̈ܟܽܘܢ: ܘܢܶܬ݂ܥܛܽܘܢ ܥܒܳܕܰܝ̈ܟܽܘܢ. 7: ܘܢܶܦܠܽܘܢ ܚܖ̈ܺܝܒܶܐ ܒܰܝܢܳܬ݂ܟܽܘܢ: ܘܬܶܕܥܽܘܢ ܕܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ. 8: ܐܰܘܬ݂ܰܪ ܡܶܢܟܽܘܢ ܒܶܝܬ݂ ܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܶܐܬ݂ܦܰܨܺܝܘ ܡܶܢ ܚܰܪܒܳܐ: ܘܶܐܬ݂ܒܰܕܰܪܘ ܒܰܡܕ݂ܺܝ̈ܢܳܬ݂ܳܐ. 9: ܘܢܶܬܕܰܟ݂ܪܽܘܢܳܢܝ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܶܐܬ݂ܦܰܨܺܝܘ ܡܶܢܟܽܘܢ: ܒܶܝܬ݂ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܶܐܫܬܒܺܝܘ ܠܬܰܡܳܢ: ܡܳܐ ܕܬ݂ܶܒܪܶܬ݂ ܠܠܶܒܗܽܘܢ ܙܰܢܳܝܳܐ ܕܰܣܛܰܘ ܡܶܢܝ: ܘܥܰܝ̈ܢܰܝܗܽܘܢ ܕܰܛܥܰܝ̈ ܒܳܬ݂ܰܪ ܦܬܰܟ݂ܖ̈ܰܝܗܽܘܢ: ܘܢܶܬܩܰܡ̈ܛܳܢ ܐܰܦܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܒܺܝܫܬܳܐ ܕܰܥܒܰܕ݂ܘ: ܘܰܒܟ݂ܽܠܳܗ̇ ܛܰܢܦܽܘܬ݂ܗܽܘܢ. 10: ܘܢܶܕܥܽܘܢ ܕܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܣܪܺܝܩܳܐܺܝܬ݂ ܐܶܡܪܶܬ݂ ܕܶܐܥܒܶܕ݂ ܠܗܽܘܢ ܒܺܝܫܬ݂ܳܐ ܗܳܕܶܐ. 11: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܩܽܘܫ ܒܟܰܦܳܟ݂ ܘܰܪܦܽܘܣ ܒܪܶܓ݂ܠܳܟ݂: ܘܶܐܡܰܪ. ܐܰܚܳܢ ܥܰܠ ܟܽܠܳܗ̇ ܛܰܢܦܽܘܬ݂ܳܐ ܘܒܺܝܫܬ݂ܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ: ܕܰܒܚܰܪܒܳܐ ܘܰܒܟܰܦܢܳܐ ܘܰܒܡܰܘܬܳܢܳܐ ܢܶܦܠܽܘܢ. 12: ܕܪܰܚܺܝܩ ܢܡܽܘܬ݂ ܒܡܰܘܬܳܢܳܐ: ܘܰܕܩܰܪܺܝܒ ܒܚܰܪܒܳܐ ܢܶܦܶܠ: ܘܰܕ݂ܡܶܫܬܰܚܰܪ ܘܰܕ݂ܡܶܬ݂ܦܰܨܶܐ ܒܟܰܦܢܳܐ ܢܡܽܘܬ݂: ܘܶܐܫܰܡܠܶܐ ܪܽܘܓ݂ܙܝ ܒܗܽܘܢ. 13: ܘܢܶܕܥܽܘܢ ܕܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ: ܡܳܐ ܕܰܗܘܰܘ ܩܛܺܝܠܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܰܝܢܳܬ݂ ܦܬܰܟ݂ܖ̈ܰܝܗܽܘܢ ܚܕ݂ܳܪ ܡܰܕ݂ܒܚܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܥܰܠ ܟܽܠ ܪܳܡܬ݂ܳܐ ܕܪܳܡܳܐ: ܘܰܬ݂ܚܶܝܬ݂ ܟܽܠ ܖ̈ܺܝܫܰܝ ܛܽܘܖ̈ܶܐ: ܘܰܬܚܶܝܬ݂ ܟܽܠ ܐܺܝܠܳܢ ܕܡܰܛܰܠ: ܘܰܬܚܶܝܬ݂ ܟܠ ܒܶܛܡܬ݂ܳܐ ܥܰܒܺܝܛܬ݂ܳܐ: ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܣܳܡܘ ܬܰܡܳܢ ܒܶܣ̈ܡܶܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܦܬܰܟܖ̈ܰܝܗܽܘܢ. 14: ܘܰܐܪܺܝܡ ܐܺܝܕ݂ܝ ܥܠܰܝܗܽܘܢ: ܘܶܐܥܒܕ݂ܺܝܗ̇ ܠܰܐܪܥܳܐ ܠܰܚܒܳܠܳܐ ܘܰܠܬܶܡܗܳܐ ܡܶܢ ܡܰܕ݂ܒܪܳܐ ܕܕܶܒܠܰܬ݂: ܘܟܽܠܶܗ ܒܶܝܬ݂ ܡܰܥܡܰܪܗܽܘܢ: ܘܢܶܕܥܽܘܢ ܕܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܙ.

1: ܘܰܗܘܳܐ ܥܠܰܝ ܦܶܬܓ݂ܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ. 2: ܐܰܢ̱ܬ ܕܶܝܢ ܒܰܪܢܳܫܳܐ: ܐܶܡܰܪ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܡܰܛܺܝ ܩܶܨܳܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܘܡܰܛܺܝ ܣܰܘܦܳܐ ܥܰܠ ܐܰܪܒܰܥ ܟܶܢ̈ܦܶܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ. 3: ܡܶܟܺܝܠ ܩܶܨܳܐ ܥܠܰܝܟܝ: ܕܶܐܫܽܘܕ݂ ܥܠܰܝܟܝ ܪܽܘܓ݂ܙܝ: ܘܶܐܕ݂ܽܘܢܶܟ݂ܝ ܐܰܝܟ ܐܽܘܖ̈ܚܳܬܶܟ݂ܝ: ܘܰܐܝܬܶܐ ܥܠܰܝܟܝ ܟܽܠܳܗ̇ ܛܰܢܦܽܘܬܶܟ݂ܝ. 4: ܘܠܳܐ ܬܚܽܘܣ ܥܰܝܢܝ ܥܠܰܝܟܝ ܘܠܳܐ ܐܶܪܰܚܶܡ: ܡܶܛܽܠ ܕܽܐܘܖ̈ܚܳܬ݂ܶܟ݂ܝ ܥܠܰܝܟܝ ܐܶܬ݂ܶܠ: ܘܛܰܢܦܽܘܬ݂ܶܟ݂ܝ ܒܓ݂ܰܘܶܟ݂ܝ ܬܶܗܘܶܐ: ܘܬܶܕܥܺܝܢ ܕܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ. 5: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܗܳܐ ܐܳܬ݂ܝܳܐ ܒܺܝܫܬ݂ܳܐ ܚܠܳܦ ܒܺܝܫܬܳܐ. 6: ܕܩܶܨܳܐ ܐܳܬܶܐ ܘܰܐܥܺܝܩ ܥܠܰܝܟܝ. 7: ܘܳܐܬܶܐ ܨܺܦܪܳܝܳܐ ܥܳܡܽܘܪܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܥܠܰܝܟܝ: ܡܰܛܺܝ ܙܰܒܢܳܐ ܘܰܩܪܶܒ ܝܰܘܡܳܐ ܕܰܕ݂ܠܽܘܚܝܳܐ. 8: ܡܶܟܺܝܠ ܡܶܢ ܩܽܘܪܒܳܐ ܐܶܫܽܘܕ݂ ܚܶܡܬ݂ܝ ܥܠܰܝܟܝ: ܘܶܐܫܽܘܕ݂ ܪܽܘܓ݂ܙܝ ܥܠܰܝܟܝ: ܘܶܐܕܽܘܢܶܟ݂ܝ ܐܰܝܟ ܐܽܘܖ̈ܚܳܬܶܟ݂ܝ: ܘܶܐܬܶܠ ܥܠܰܝܟܝ ܟܽܠܳܗ̇ ܛܰܢܦܽܘܬܶܟ݂ܝ. 9: ܘܠܳܐ ܬܚܽܘܣ ܥܰܝܢܝ ܥܠܰܝܟܝ ܘܠܳܐ ܐܰܪܰܚܶܡ: ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܟ ܐܽܘܖ̈ܚܳܬܶܟ݂ܝ ܐܶܦܪܥܶܟ݂ܝ: ܘܛܰܢܦܽܘܬܶܟ݂ܝ ܒܓ݂ܰܘܟܶܝ ܬܶܗܘܶܐ: ܘܬܶܕܥܺܝܢ ܕܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܕܰܡܚܳܟܝ. 10: ܗܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܐܶܬ݂ܳܐ: ܢ̣ܦܰܩ ܨܺܦܪܳܝܳܐ ܘܰܒ̣ܠܰܨ ܚܽܘܛܪܳܐ: ܘܰܦܪܰܥ ܨܰܥܪܳܐ. 11: ܘܥܰܘܠܳܐ ܩܳܡ ܥܰܠ ܚܽܘܛܪܶܗ ܕܥܰܘܳܠܳܐ: ܠܳܐ ܡܶܢܗܽܘܢ ܘܠܳܐ ܡܶܢ ܕܠܽܘܚܝܗܽܘܢ: ܘܠܳܐ ܡܶܢ ܡܰܥܒܕ݂ܳܢܽܘܬ݂ܗܽܘܢ: ܘܠܳܐ ܐܶܬܬܢܺܝܚ ܒܗܽܘܢ. 12: ܡܰܛܺܝ ܙܰܒܢܳܐ ܘܰܩܪܶܒ ܝܰܘܡܳܐ: ܕܩܳܢܶܐ ܠܳܐ ܢܶܚܕܶܐ: ܘܕܰܡܙܰܒܶܢ ܠܳܐ ܬܶܟܪܶܐ ܠܶܗ: ܡܶܛܽܠ ܕܪܽܘܓܙܳܐ ܥܰܠ ܟܽܠܶܗ ܩܶܢܝܳܢܗܽܘܢ. 13: ܘܙܳܒܽܘܢܳܐ ܠܳܐ ܗܳܦܶܟ ܥܰܠ ܡܙܰܒܢܳܢܳܐ: ܘܬܽܘܒ ܠܰܝܬ ܚܰܝ̈ܶܐ ܒܚܰܝܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܚܶܙܘܳܐ ܠܳܐ ܢܶܗܦܽܘܟ݂ ܥܰܠ ܟܽܠܶܗ ܩܶܢܝܳܢܗܽܘܢ: ܘܓܰܒܪܳܐ ܒܥܰܘܠܶܗ ܠܳܐ ܢܚܰܡܣܶܢ ܚܰܝܰܘ̈ܗܝ. 14: ܩ̣ܪܰܘ ܒܩܰܪܢܳܐ ܘܛܰܝܶܒ ܟܽܠ: ܘܠܰܝܬ ܕܳܐܙܶܠ ܠܰܩܪܳܒܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܪܽܘܓ݂ܙܝ ܥܰܠ ܟܽܠܶܗ ܩܶܢܝܳܢܗܽܘܢ. 15: ܚܰܪܒܳܐ ܒܫܽܘ̈ܩܶܐ: ܘܡܰܘܬܳܢܳܐ ܘܟܰܦܢܳܐ ܒܒ̈ܳܬܶܐ: ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܒܕܰܒܪܰܐ ܗ̱ܘ ܢܡܽܘܬ݂ ܒܚܰܪܒܳܐ: ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܒܰܡܕܺܝܢ̱ܬ݂ܰܐ ܗ̱ܘ ܟܰܦܢܳܐ ܘܡܰܘܬܳܢܳܐ ܢܶܐܟܠܺܝܘܗܝ. 16: ܘܢܶܬ݂ܦܰܨܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬ݂ܦܰܨܶܝܢ ܡܶܢܗܽܘܢ ܒܛܽܘܖ̈ܶܐ: ܐܰܝܟ ܝܰܘ̈ܢܶܐ ܒܰܓܕ݂ܳܢܦ̈ܶܐ: ܟܽܠܗܽܘܢ ܢܡܽܘܬ݂ܽܘܢ ܐ̱ܢܳܫ ܒܰܚܛܳܗܰܘ̈ܗܝ. 17:ܟܽܠܗܶܝܢ ܐܺܝܕܰܝܳܐ ܢܶܬ݂ܖ̈ܰܫܠܳܢ: ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܒܽܘܖ̈ܟ݂ܶܐ ܢܰܖ̈ܕܝܳܢ ܡܰܝ̈ܳܐ. 18:ܘܢܶܬ݂ܟܰܒܢܽܘܢ ܣܰܩ̈ܶܐ: ܘܰܢܟܰܣܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܨܰܘܖ̈ܳܢܶܐ: ܒܶܗܬܬ݂ܳܐ ܒܟܽܠ ܐܰܦܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܩܽܘ̈ܕ݂ܚܳܬ݂ܳܐ ܒܟܽܠ ܖ̈ܺܝܫܰܝܗܽܘܢ. 19: ܣܺܐܡܗܽܘܢ ܒܫܽܘ̈ܩܶܐ ܢܶܫܕܽܘܢ: ܘܕܰܗܒܗܽܘܢ ܡܰܣܠܝܳܐ ܢܶܗܘܶܐ: ܣܺܐܡܗܽܘܢ. ܘܕܰܗܒܗܽܘܢ ܠܳܐ ܢܶܫܟܰܚ ܠܰܡܦܰܨܳܝܽܘ ܐܶܢܽܘܢ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܪܽܘܓ݂ܙܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܢܰܦ̈ܫܳܬ݂ܗܽܘܢ ܠܳܐ ܢܣܰܒܥܽܘܢ: ܘܟܰܖ̈ܣܳܬ݂ܗܽܘܢ ܠܳܐ ܢܶܡܠܽܘܢ ܗܳܢܳܐ ܫܽܘܢܳܩܳܐ: ܦܽܘܪܥܳܢܳܐ ܕܥܰܘܠܗܽܘܢ. 20: ܘܫܽܘܒܚܳܐ ܕܨܶܒܬܗܽܘܢ ܕܰܥܒܰܕ݂ܘ ܒܓ݂ܰܐܝܽܘܬ݂ܳܐ: ܠܨܰܠ̈ܡܶܐ ܕܛܰܢܦ̈ܘܳܬ݂ܗܽܘܢ ܘܰܕܕܶܚ̈ܠܳܬ݂ܗܽܘܢ: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܥܒܰܕܬܶܗ ܡܰܣܠܝܳܐ. 21: ܘܶܐܬܠܺܝܘܗܝ ܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕܢܽܘܟ݂ܖ̈ܳܝܶܐ ܠܒܶܙܬ݂ܳܐ: ܘܰܠܚܰܛܳܝܶܝ̈ܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ ܠܰܫܒܺܝܬ݂ܳܐ ܘܰܢܛܰܘܫܽܘܢܶܗ. 22: ܘܰܐܦܢܶܐ ܐܰܦܰܝ̈ ܡܶܢܗܽܘܢ ܘܰܢܛܰܘܫܽܘܢ ܕܰܘ̈ܩܰܝ: ܘܢܶܥܠܽܘܢ ܒܳܗ̇ ܬܳܖ̈ܽܘܥܶܐ ܘܰܢܛܰܘܫܽܘܢܳܗ̇. 23: ܘܢܶܥܒܪܽܘܢ ܒܠܶܒ̈ܢܶܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܪܥܳܐ ܐܶܬܡܰܠܝܰܬ݂ ܕܺܝܢܳܐ ܕܰܕ݂ܡܳܐ: ܘܰܡܕܺܝܢ̱ܬ݂ܳܐ ܐܶܬܡܰܠܝܰܬ݂ ܥܰܘܠܳܐ. 24: ܘܰܐܝܬܶܐ ܖ̈ܳܥܰܘܳܬ݂ܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܢܺܐܪܬܽܘܢ ܒܳܬܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܰܐܗܦܶܟ ܓܰܐܝܽܘܬ݂ܳܐ ܕܥܰܫܺܝ̈ܢܶܐ: ܘܢܺܐܪܬܽܘܢ ܡܰܩܕܫܗܽܘܢ. 25: ܪܽܘܓܙܳܐ ܐܳܬ݂ܶܐ: ܘܢܶܒܥܽܘܢ ܫܠܳܡܳܐ ܘܠܳܐ ܢܶܫܬܟܰܚ. 26: ܘܳܝܳܐ ܥܰܠ ܘܳܝܳܐ ܢܺܐܬ݂ܶܐ: ܘܰܫܡܽܘܥܬ݂ܳܐ ܥܰܠ ܫܡܽܘܥܬ݂ܳܐ ܬܶܫܬܡܰܥ: ܘܢܶܒܥܽܘܢ ܚܶܙܘܳܐ ܡܶܢ ܢܒܺܝ̈ܶܐ: ܘܢܳܡܽܘܣܳܐ ܢܺܐܒܰܕ݂ ܡܶܢ ܟܳܗ̈ܢܶܐ: ܘܡܶܠܟܳܐ ܡܶܢ ܣܳܒ̈ܶܐ. 27: ܡܰܠܟܳܐ ܢܶܬ݂ܶܒ ܒܶܐܒܠܳܐ: ܘܪܰܒܳܐ ܢܶܠܒܰܫ ܚܒܳܠܳܐ: ܘܺܐܝܕ݂ܰܘ̈ܗܝ ܕܥܰܡܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܢܶܬܖ̈ܰܫܠܳܢ: ܐܰܝܟ ܐܽܘܖ̈ܚܳܬܗܽܘܢ ܐܶܥܒܶܕ݂ ܠܗܽܘܢ: ܘܰܒܕ݂ܺܝ̈ܢܰܝܗܽܘܢ ܐܶܕ݂ܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܢܶܕܥܽܘܢ ܕܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܚ.

1: ܘܰܗܘܳܐ ܒܫܰܢ̱ܬܳܐ ܫܬܺܝܬ݂ܳܝܬ݂ܳܐ: ܒܚܰܡܶܫܬ݂ܳܐ ܒܝܰܪܚܳܐ ܫܬܺܝܬܳܝܳܐ: ܐܶܢܳܐ ܝܳܬܶܒ ܗܘܺܝ݀ܬ ܒܒܰܝܬܝ: ܘܣܳܒ̈ܶܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܝܳܬ݂ܒܺܝܢ ܗܘܰܘ ܩܕ݂ܳܡܰܝ: ܘܢܶܦܠܰܬ݂ ܥܠܰܝ ܬܰܡܳܢ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܕܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ. 2: ܘܰܚܙܺܝ݀ܬ݂ ܘܗܳܐ ܕܡܽܘܬ݂ܳܐ ܐܰܝܟ ܚܶܙܘܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ: ܡܶܢ ܚܶܙܘܳܐ ܕܚܰܨܰܘ̈ܗܝ ܘܰܠܬܰܚܬ ܢܽܘܪܳܐ: ܘܡܶܢ ܚܰܨܰܘ̈ܗܝ ܘܰܠܥܶܠ: ܚܙܺܝ݀ܬ݂ ܐܰܝܟ ܚܶܙܘܳܐ ܕܙܰܗܪܳܐ: ܘܰܐܝܟ ܚܶܙܘܳܐ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ 3: ܘܰܐܘܫܶܛ ܒܰܕ݂ܡܽܘܬܳܐ ܕܺܐܝܕ݂ܳܐ ܘܰܐܚܕܰܢܝ ܒܥܶܕ݂ܩ̈ܶܐ ܕܪܺܝܫܝ: ܘܰܫܩܰܠܬܰܢܝ ܪܽܘܚܳܐ ܒܶܝܬ݂ ܐܰܪܥܳܐ ܠܰܫܡܰܝܳܐ: ܘܰܐܝܬܝܰܬܰܢܝ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܒܚܶܙܘܳܐ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ: ܠܡܰܥܠܳܢܳܐ ܕܬܰܪܥܳܐ ܕܙܳܘܺܝܬ݂ܳܐ ܕܚܳܐܰܪ ܠܓܰܪܒܝܳܐ: ܘܬܰܡܳܢ ܩܳܝܡܳܐ ܩܳܝܶܡܬ݂ܳܐ ܕܰܛܢܳܢܳܐ. 4: ܘܗܳܐ ܬܰܡܳܢ ܫܽܘܒܚܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܐܰܝܟ ܚܶܙܘܳܐ ܕܰܚܙܺܝ݀ܬ݂ ܒܰܦܩܰܥܬ݂ܳܐ. 5: ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ: ܒܰܪܢܳܫܳܐ: ܐܰܪܺܝܡ ܥܰܝ̈ܢܰܝܟ ܠܽܐܘܪܚܳܐ ܕܓܰܪܒܝܳܐ ܘܰܐܪܺܝܡܶ݀ܬ݂ ܥܰܝܢܰܝ̈ ܠܽܐܘܪܚܳܐ ܕܓܰܪܒܝܳܐ: ܘܗܳܐ ܡܶܢ ܓܰܪܒܝܳܝܶܗ ܕܬܰܪܥܳܐ ܡܰܕܢܚܳܝܳܐ: ܩܳܝܡܳܐ ܩܳܝܶܡܬ݂ܳܐ ܕܰܛܢܳܢܳܐ ܒܡܰܥܠܳܢܶܗ. 6: ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ: ܒܰܪܢܳܫܳܐ: ܚܙܰܝܬ ܡܳܢܳܐ ܥܳܒܕܺܝܢ: ܛܰܢܦ̈ܘܳܬ݂ܳܐ ܪܰܘܖ̈ܒܳܬ݂ܳܐ ܕܥܳܒܕ݂ܺܝܢ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ: ܕܶܐܬܪܰܚܰܩܘ ܡܶܢ ܡܰܩܕܫܝ: ܬܽܘܒ ܬܶܗܦܽܘܟ݂ ܬܶܚܙܶܐ ܛܰܢܦ̈ܘܳܬ݂ܳܐ ܪܰܘܖ̈ܒܳܬ݂ܳܐ ܕܥܳܒܕ݂ܺܝܢ. ܕܥܰܠ ܦܽܘܪܣܳܝ ܥܰܘܠܗܽܘܢ. 7: ܘܰܐܥܠܰܢܝ ܒܬܰܪܥܳܐ ܕܕ݂ܳܪܬ݂ܳܐ: ܘܰܚܙܺܝ݀ܬ݂ ܢܶܩܒܳܐ ܚܰܕ݂ ܒܶܐܣܬ݂ܳܐ. 8: ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ: ܒܰܪܢܳܫܳܐ: ܚܦܽܘܪ ܒܶܐܣܬ݂ܳܐ: ܘܚܶܦܪܶܬ݂ ܒܶܐܣܬ݂ܳܐ: ܘܶܐܫܟܚܶ݀ܬ݂ ܬܰܪܥܳܐ ܚܰܕ݂. 9: ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ: ܥܽܘܠ: ܘܰܚܙܺܝ ܛܰܢܦ̈ܘܳܬ݂ܳܐ ܘܒܺܝ̈ܫܳܬ݂ܳܐ ܥܳܒܕ݂ܺܝܢ ܗܳܪܟܳܐ. 10: ܘܥܶܠܶܬ݂ ܘܰܚܙܺܝ݀ܬ݂ ܟܠ ܕ݂ܶܡ̈ܘܳܬ݂ܳܐ ܕܖ̈ܰܚܫܳܐ ܘܕܰܒܥܺܝܪܳܐ ܘܰܕ݂ܛܰܢܦ̈ܘܳܬ݂ܳܐ. ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܕܶܚ̈ܠܳܬ݂ܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ: ܕܨܺܝܖ̈ܳܢ ܥܰܠ ܐܶܣܬ݂ܳܐ ܟܰܕ݂ ܚܳܕ݂ܪܳܐ. 11: ܘܫܰܒܥܺܝܢ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ ܡܶܢ ܣܳܒ̈ܶܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ: ܘܝܰܥܙܰܢܝܳܐ ܒܰܪ ܫܳܦܳܢ ܩܳܐܶܡ ܗ̱ܘܳܐ ܒܰܝܢܳܬ݂ܗܽܘܢ ܘܗܶܢܽܘܢ ܩܳܝܡܺܝܢ ܗܘܰܘ ܩܕ݂ܳܡܰܘܗܝ: ܘܐ̱ܢܳܫ ܦܺܝܪܡܶܗ ܒܺܐܝܕ݂ܶܗ: ܘܥܶܛܪܳܐ ܕܬܶܢܳܢܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܣܳܠܶܩ. 12: ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ: ܚܳܙܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܒܰܪܢܳܫܳܐ: ܡܶܕܶܡ ܕܥܳܒܕ݂ܺܝܢ ܣܳܒ̈ܶܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܒܚܶܫܽܘܟ݂ܳܐ: ܐ̱ܢܳܫ ܒܬ݂ܰܘܳܢܶܗ ܟܰܣܝܳܐ: ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܳܐ ܚܳܙܶܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܫܰܒܩܳܗ̇ ܡܳܪܝܳܐ ܠܰܐܪܥܳܐ. 13: ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ: ܬܽܘܒ ܬܶܗܦܽܘܟ݂ ܬܶܚܙܶܐ ܛܰܢܦ̈ܘܳܬ݂ܳܐ ܪܰܘܖ̈ܒܳܬ݂ܳܐ ܕܥܳܒܕܺܝܢ. 14: ܘܰܐܝܬܝܰܢܝ ܠܡܰܥܠܳܢܳܐ ܕܬܰܪܥܳܐ ܕܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܕܰܒܓܰܪܒܝܳܐ: ܘܰܚܙܺܝ݀ܬ݂ ܬܰܡܳܢ ܢܶܫ̈ܶܐ ܟܕ݂ ܝܳܬ݂ܒ̈ܳܢ ܘܰܡܒܰܟ̈ܝܳܢ ܠܬܰܡܽܘܙܳܐ. 15: ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ: ܚܳܙܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܒܰܪܢܳܫܳܐ: ܬܽܘܒ ܬܶܗܦܽܘܟ݂ ܬܶܚܙܶܐ ܛܰܢܦ̈ܘܳܬ݂ܳܐ ܕܪܰܘܖ̈ܒܳܢ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ. 16: ܘܰܐܥܠܰܢܝ ܠܕ݂ܳܪܰܬ݂ ܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܓܰܘܳܝܬ݂ܳܐ: ܘܰܚܙܺܝ݀ܬ݂ ܒܬܰܪܥܳܐ ܕܗܰܝܟܠܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܒܶܝܬ݂ ܩܶܣܛܪܽܘܡܳܐ ܠܡܰܕ݂ܒܚܳܐ: ܐܰܝܟ݂ ܥܶܣܪܺܝܢ ܘܚܰܡܫܳܐ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ ܩܳܝܡܺܝܢ: ܘܚܰܨܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܽܘܩܒܰܠ ܗܰܝܟܠܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܘܰܐܦܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܡܰܕܢܚܳܐ: ܘܰܡܩܰܕ݂ܡܺܝܢ ܘܣܳܓ݂ܕ݂ܺܝܢ ܠܫܶܡܫܳܐ. 17: ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ: ܚܳܙܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܒܰܪܢܳܫܳܐ: ܕܰܠܡܳܐ ܙܥܽܘܪܝܳܐ ܗ̱ܝ ܠܰܕ݂ܒܶܝܬ݂ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܐ ܛܰܢܦܽܘܬ݂ܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܥܳܒܕ݂ܺܝܢ ܗܳܪܟܳܐ: ܕܰܡܠܳܐܗ̇ ܠܰܐܪܥܳܐ ܥܰܘܠܳܐ ܘܰܗܦܰܟܘ ܠܡܰܪܓܳܙܽܘܬܰܢܝ. ܘܗܶܢܽܘܢ ܡܰܦܩܥܺܝܢ ܒܰܢܚܺܝܖ̈ܰܝܗܽܘܢ. 18: ܐܳܦ ܐܶܢܳܐ ܐܶܥܒܶܕ݂ ܒܚܶܡܬ݂ܳܐ: ܘܠܳܐ ܬܚܽܘܣ ܥܰܝܢܝ ܘܠܳܐ ܐܰܪܰܚܶܡ: ܘܢܶܩܪܽܘܢ ܒܶܐܕ݂ܢܰܝ̈ ܒܩܳܠܳܐ ܪܳܡܳܐ ܘܠܳܐ ܐܶܫܡܰܥ ܐܶܢܽܘܢ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܛ.

1: ܘܰܩ̣ܪܳܐ ܒܶܐܕ݂ܢܰܝ̈ ܒܩܳܠܳܐ ܪܳܡܳܐ ܘܶܐܡܰܪ. ܩܪܽܘܒܘ ܦܳܖ̈ܽܘܥܶܝܗ̇ ܕܰܡܕܺܝܢ̱ܬ݂ܳܐ: ܘܐ̱ܢܳܫ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܕܦܽܘܪܥܳܢܶܗ ܒܺܐܝܕ݂ܶܗ. 2: ܘܰܚܙܺܝ݀ܬ݂ ܫܬ݂ܳܐ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ ܐܳܬܶܝܢ ܡܶܢ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܬܰܪܥܳܐ ܥܶܠܳܝܳܐ ܕܚܳܐܰܪ ܠܓܰܪܒܝܳܐ: ܘܐ̱ܢܳܫ ܡܳܐܢܰܝ̈ ܦܽܘܪܥܳܢܶܗ ܒܺܐܝܕ݂ܶܗ: ܘܓܰܒܪܳܐ ܚܰܕ݂ ܒܰܝܢܳܬ݂ܗܽܘܢ ܘܰܠܒܺܝܫ ܒܽܘܨܳܐ: ܘܶܐܣܳܪ ܚܰܨ̈ܶܐ ܕܣܰܦܺܝܠܳܐ ܒܚܰܨܰܘ̈ܗܝ: ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܘܩܳܡܘ ܥܰܠ ܓܶܢ̱ܒ ܡܰܕ݂ܒܚܳܐ ܕܰܢܚܳܫܳܐ. 3: ܘܫܽܘܒܚܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܣܠܶܩ ܡܶܢ ܟܪܽܘܒܳܐ ܕܩܳܐܶܡ ܗ̱ܘܳܐ ܥܰܠ ܙܳܘܺܝܬ݂ܳܐ ܕܒܰܝܬܳܐ: ܘܰܩ̣ܪܳܐ ܠܓܰܒܪܳܐ ܕܰܠܒܺܝܫ ܒܽܘܨܳܐ: ܘܶܐܣܳܪ ܚܰܨ̈ܶܐ ܕܣܰܦܺܝܠܳܐ ܒܚܰܨܰܘ̈ܗܝ. 4: ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܡܳܪܝܳܐ: ܥܒܰܪ ܒܓ݂ܰܘ ܡܕܺܝܢ̱ܬ݂ܳܐ ܒܓ݂ܰܘ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ: ܘܰܪܫܽܘܡ ܪܽܘܫܡܳܐ ܥܰܠ ܒܶܝܬ݂ ܥܰܝ̈ܢܰܝܗܽܘܢ ܕܓܰܒܖ̈ܶܐ ܕܡܶܬܬܰܢܚܺܝܢ ܘܡܶܬܕܰܢܩܺܝܢ: ܥܰܠ ܟܽܠܗܶܝܢ ܛܰܢܦ̈ܘܳܬ݂ܳܐ ܘܒܺܝ̈ܫܳܬ݂ܳܐ ܕܡܶܬ݂ܥܰܒ̈ܕܳܢ ܒܓ݂ܰܘܳܗ̇. 5: ܘܰܠܗܳܢܽܘܢ ܕܥܰܡܶܗ ܐܶܢܽܘܢ: ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܠܥܺܢܰܝ̈: ܥܒܰܪܘ ܒܓ݂ܰܘ ܡܕܺܝܢ̱ܬ݂ܳܐ ܒܳܬ݂ܰܪܝ: ܘܰܚܪܽܘܒܘ. ܘܠܳܐ ܢܚܽܘ̈ܣܳܢ ܥܰܝܢܰܝ̈ܟܽܘܢ ܘܠܳܐ ܬܪܰܚܡܽܘܢ. 6: ܘܰܠܣܳܒ̈ܶܐ ܘܰܠܓܰܕܽܘ̈ܕܶܐ ܘܠܰܒܬܽܘ̈ܠܳܬܳܐ: ܘܠܰܛܠܳܝ̈ܶܐ ܘܰܠܢܶܫ̈ܶܐ ܩܰܛܶܠܘ ܠܰܚܒܳܠܳܐ: ܘܰܠܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܕܺܐܝܬ ܥܠܰܘܗܝ ܪܽܘܫܡܳܐ ܠܳܐ ܬܶܩܪܒܽܘܢ: ܘܡܶܢ ܡܰܩܕܰܫܝ ܫܰܪܰܘ. ܘܫܰܪܺܝܘ ܒܓܰܒܖ̈ܶܐ ܣܳܒ̈ܶܐ ܕܩܳܝܡܺܝܢ ܗܘܰܘ ܩܕ݂ܳܡ ܒܰܝܬܳܐ. 7: ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܛܰܡܐܽܘܗܝ ܠܒܰܝܬܳܐ: ܘܰܡܠܰܘ ܕܳܖ̈ܶܐ ܚܖ̈ܺܝܒܶܐ: ܦܽܘܩܘ ܩܰܛܶܠܘ ܒܰܡܕܺܝܢ̱ܬ݂ܳܐ. 8: ܘܟܰܕ݂ ܚܪܰܒܘ ܐܶܢܽܘܢ: ܐܶܫܬܰܚܪܶܬ݂ ܐܶܢܳܐ ܘܢܶܦܠܶ݀ܬ݂ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈: ܘܰܐܝܠܠܶܬ݂ ܒܩܳܠܳܐ ܪܳܡܳܐ ܘܶܐܡܪܶܬ݂: ܐܽܘܗ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܡܚܰܒܶܠ ܐܰܢ̱ܬ ܠܟ݂ܽܠ ܕܶܐܫܬܰܚܰܪ ܡܶܢ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ: ܘܳܐܫܶܕ݂ ܐܰܢ̱ܬ ܪܽܘܓ݂ܙܳܟ ܥܰܠ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ. 9: ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ: ܥܰܘܠܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܘܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܣܓ݂ܺܝ ܛܳܒ: ܘܶܐܬ݂ܡܰܠܝܰܬ݂ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܳܐ: ܘܰܡܕ݂ܺܝܢ̱ܬ݂ܳܐ ܐܶܬ݂ܡܰܠܝܰܬ݂ ܢܶܟ݂ܠܳܐ: ܘܶܐܡܰܪܘ ܫܰܒܩܳܗ̇ ܡܳܪܝܳܐ ܠܰܐܪܥܳܐ: ܘܠܳܐ ܚܳܙܶܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ. 10: ܘܶܐ̱ܢܳܐ ܠܳܐ ܐܶܚܽܘܣ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܘܠܳܐ ܐܰܪܰܚܶܡ: ܐܽܘܖ̈ܚܳܬܗܽܘܢ ܒܪܺܝܫܗܽܘܢ ܐܶܦܪܽܘܥ. 11: ܘܰܚܙܺܝ݀ܬ݂ ܠܓܰܒܪܳܐ ܕܰܠܒܺܝܫ ܒܽܘܨܳܐ ܕܰܥܢܳܐ ܘܶܐܡܰܪ: ܥܶܒܕܶܬ݂ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܦܰܩܶܕܬܳܢܝ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܝ.

1: ܘܰܚܙܺܝ݀ܬ݂ ܡܰܛܠܠܳܐ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܪܺܝܫ ܟܖ̈ܽܘܒܶܐ: ܐܰܝܟ ܚܶܙܘܳܐ ܕܟܺܐܦܳܐ ܕܣܰܦܺܝܠܳܐ: ܘܰܐܝܟ݂ ܚܶܙܘܳܐ ܕܰܕ݂ܡܽܘܬ݂ܳܐ ܕܟܽܘܪܣܝܳܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢܗܽܘܢ. 2: ܘܰܩ̣ܪܳܐ ܠܓܰܒܪܳܐ ܕܰܠܒܺܝܫ ܒܽܘܨܳܐ: ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ: ܥܽܘܠ ܠܒܰܝܢܳܬ݂ ܓܺܝ̈ܓ݂ܠܶܐ ܠܰܬ݂ܚܶܝܬ݂ ܟܖ̈ܽܘܒܶܐ: ܘܰܡܠܺܝ ܚܽܘܦܢܰܝ̈ܟ ܓܽܘܡܖ̈ܶܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܡܶܢ ܒܰܝܢܳܬ݂ ܟܖ̈ܽܘܒܶܐ: ܘܰܕ݂ܪܺܝ ܥܰܠ ܡܕܺܝܢ̱ܬ݂ܳܐ: ܘܥ̣ܰܠ ܠܥܺܢܰܝ̈. 3: ܘܰܟܖ̈ܽܘܒܶܐ ܩܳܝܡܺܝܢ ܗܘܰܘ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܶܗ ܕܒܰܝܬܳܐ: ܟܰܕ݂ ܥܳܐܶܠ ܓܰܒܪܳܐ ܗܰܘ: ܘܕ݂ܳܪܬ݂ܳܐ ܓܰܘܳܝܬ݂ܳܐ ܐܶܬ݂ܡܰܠܝܰܬ݂ ܗܘܳܬ݂ ܥܢܳܢܳܐ. 4: ܘܶܐܬܬܪܺܝܡ ܫܽܘܒܚܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܡܶܢ ܟܪܽܘܒܳܐ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܙܳܘܺܝܬ݂ܳܐ ܕܒܰܝܬܳܐ: ܘܶܐܬ݂ܡܠܺܝ ܒܰܝܬܳܐ ܥܢܳܢܳܐ: ܘܕ݂ܳܪܬ݂ܳܐ ܓܰܘܳܝܬ݂ܳܐ ܐܶܬ݂ܡܰܠܝܰܬ݂ ܗܘܳܬ݂ ܙܰܗܪܳܐ ܕܫܽܘܒܚܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. 5: ܘܩܳܠܳܐ ܕܓܶܦܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܰܟܖ̈ܽܘܒܶܐ ܡܶܫܬܡܰܥ ܗ̱ܘܳܐ: ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܕ݂ܳܪܬ݂ܳܐ ܒܰܪܳܝܬ݂ܳܐ: ܐܰܝܟ ܩܳܠܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܡܳܐ ܕܰܡܡܰܠܶܠ. 6: ܘܟܰܕ݂ ܦ̣ܩܰܕ݂ ܠܓܰܒܪܳܐ ܕܰܠܒܺܝܫ ܒܽܘܨܳܐ: ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ: ܣܰܒ ܢܽܘܪܳܐ ܡܶܢ ܒܶܝܬ݂ ܓܺܝ̈ܓ݂ܠܶܐ ܡܶܢ ܒܰܝܢܳܬ݂ ܟܖ̈ܽܘܒܶܐ: ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܘܩܳܡ ܥܰܠ ܓܶܢ̱ܒ ܓܺܝ̈ܓ݂ܠܶܐ. 7: ܘܰܐܘܫܶܛ ܟܪܽܘܒܳܐ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܡܶܢ ܒܰܝܢܳܬ݂ ܟܖ̈ܽܘܒܶܐ ܠܢܽܘܪܳܐ ܕܒܰܝܢܳܬ݂ ܟܖ̈ܽܘܒܶܐ: ܘܰܫ̣ܩܰܠ ܐܰܪܡܺܝ ܒܚܽܘܦܢܰܘ̈ܗܝ ܕܓܰܒܪܳܐ ܕܰܠܒܺܝܫ ܒܽܘܨܳܐ: ܘܰܢ̣ܣܰܒ ܘܰܢ̣ܦܰܩ. 8: ܘܰܚܙܺܝ݀ܬ݂ ܠܰܟܖ̈ܽܘܒܶܐ: ܕܡܽܘܬ݂ܳܐ ܕܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܬܚܶܝܬ݂ ܓܶܦܰܝ̈ܗܽܘܢ. 9: ܘܰܚܙܺܝ݀ܬ݂ ܐܰܪܒܰܥ ܓܺܝ̈ܓ݂ܠܺܝܢ ܥܰܠ ܓܶܢ̱ܒ ܟܖ̈ܽܘܒܶܐ: ܚܕ݂ܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܓܺܝܓ݂ܠܳܐ ܥܰܠ ܓܶܢ̱ܒ ܟܪܽܘܒܳܐ ܚܰܕ݂: ܘܚܶܙܘܗܶܝܢ ܕܓܺܝ̈ܓ݂ܠܶܐ: ܐܰܝܟ ܚܶܙܘܳܐ ܕܟܺܐܦܳܐ ܕܬ݂ܰܪܫܺܝܫ. 10:ܘܚܰܕ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܚܶܙܘܗܶܝܢ ܘܰܕ݂ܡܽܘܬ݂ܗܶܝܢ ܕܰܐܖ̈ܒܥܳܬܰܝܗܶܝܢ: ܐܰܝܟ ܓܺܝܓ݂ܠܳܐ ܒܓ݂ܰܘ ܓܺܝܓ݂ܠܳܐ. 11: ܘܡܳܐ ܕܳܐܙܳܠ̱̈ܢ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܥܰܠ ܐܰܪܒܥܳܐ ܓܰܒܰܝ̈ܗܶܝܢ ܐܳܙܳܠ̱̈ܢ ܗ̱ܘܰܝ̈: ܘܠܳܐ ܗܳܦ̈ܟܳܢ ܗ̱ܘܰܝ̈: ܐܶܠܳܐ ܠܰܐܬ݂ܪܳܐ ܕܳܐܙܳܠ̱ܐ ܗܘܳܬ݂ ܪܺܝܫܺܝܬܗܶܝܢ: ܒܳܬ݂ܪܳܗ̇ ܐܳܙܳܠ̱ܢ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܘܠܳܐ ܡܶܬ݂ܗܰܦ̈ܟܳܢ ܗ̱ܘܰܝ̈. 12: ܘܟܽܠܶܗ ܒܶܣܪܗܶܝܢ ܘܚܰܨܰܝ̈ܗܶܝܢ ܘܺܐܝܕܰܝ̈ܗܶܝܢ ܘܓܶܦܰܝ̈ܗܶܝܢ ܕܓܺܝ̈ܓ݂ܠܶܐ: ܡܠܶܐ ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܟܰܕ݂ ܚܳܕ݂ܖ̈ܳܢ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܠܓܰܒܰܝ̈ܗܶܝܢ. 13: ܘܰܠܐܽܘܦܢ̈ܶܐ ܩ̣ܪܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܓܺܝ̈ܓ݂ܠܶܐ ܩܕ݂ܳܡܝ. 14: ܘܰܐܪܒܰܥ ܐܰܦܺܝ̈ܢ ܠܚܰܕ݂ ܚܰܕ݂ ܡܶܢܗܽܘܢ: ܚܕ݂ܳܐ ܐܰܦܰܝ̈ ܟܪܽܘܒܳܐ: ܘܰܐ̱ܚܪܺܬ݂ܳܐ ܐܰܦ̈ܶܐ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ: ܘܰܐ̱ܚܪܳܬ݂ܳܐ ܐܰܦ̈ܶܐ ܕܰܐܪܝܳܐ: ܘܰܐ̱ܚܪܺܬ݂ܳܐ ܐܰܦ̈ܶܐ ܕܢܶܫܪܳܐ. 15: ܘܶܐܬܬܪܺܝܡܘ ܟܖ̈ܽܘܒܶܐ: ܗܳܝ ܚܰܝܘܬ݂ܳܐ ܕܰܚܙܺܝ݀ܬ݂ ܒܰܢܗܰܪ ܟܒܰܪ. 16: ܘܡܳܐ ܕܳܐܙܺܠܝܢ ܗܘܰܘ ܟܖ̈ܽܘܒܶܐ: ܐܳܙܳܠ̱̈ܢ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܓܺܝ̈ܓ݂ܠܶܐ ܥܰܡܗܽܘܢ: ܘܡܳܐ ܕܫܳܩܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܟܖ̈ܽܘܒܶܐ ܓܶܦܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܡܶܬܬܪܳܡܽܘ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ: ܠܳܐ ܗܳܦ̈ܟܳܢ ܗ̱ܘܝ̈ ܓܺܝ̈ܓ݂ܠܶܐ ܡܶܢܗܽܘܢ. 17: ܘܡܳܐ ܕܩܳܝܡܺܝܢ ܗܘܰܘ ܩܳܝ̈ܡܳܢ ܗ̱ܘܰܝ̈: ܘܡܳܐ ܕܡܶܬܬܪܺܝܡܺܝܢ ܗܘܰܘ ܡܶܬܬܖ̈ܺܝܡܳܢ ܗ̱ܘܰܝ̈: ܘܡܳܐ ܕܫܳܩܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܟܖ̈ܽܘܒܶܐ ܓܶܦܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܫܳܩ̈ܠܳܢ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܓܺܝ̈ܓ݂ܠܶܐ ܥܰܡܗܽܘܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܪܽܘܚܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܐܺܝܬ݂ ܗܘܳܬ݂ ܒܗܶܝܢ. 18: ܘܰܢ̣ܦܰܩ ܫܽܘܒܚܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܙܳܘܺܝܬ݂ܳܐ ܕܒܰܝܬܳܐ: ܘܩܳܡ ܥܰܠ ܟܖ̈ܽܘܒܶܐ. 19: ܘܰܫܩܰܠܘ ܟܖ̈ܽܘܒܶܐ ܓܶܦܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܶܐܬܬܪܺܝܡܘ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܠܥܺܢܰܝ̈: ܘܟܰܕ݂ ܢ̣ܦܰܩܘ ܓܺܝ̈ܓ݂ܠܶܐ ܥܰܡܗܽܘܢ ܗ̱ܘܰܝ̈: ܘܩܳܡܘ ܒܡܰܥܠܳܢܳܐ ܕܬܰܪܥܳܐ ܡܰܕܢܚܳܝܳܐ ܕܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܘܫܽܘܒܚܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܠܥܶܠ ܡܶܢܗܽܘܢ. 20: ܗܳܕܳܐ ܗ̱ܝ ܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܕܰܚܙܺܝ݀ܬ݂ ܬܚܶܝܬ݂ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܥܰܠ ܢܗܰܪ ܟܒܰܪ: ܘܝܶܕ݂ܥܶܬ݂ ܕܰܟܖ̈ܽܘܒܶܐ ܐܶܢܽܘܢ. 21: ܐܰܪܒܰܥ ܐܰܪܒܰܥ ܐܰܦܺܝ̈ܢ ܠܚܰܕ݂ ܚܰܕ݂ ܡܶܢܗܽܘܢ: ܘܰܐܪܒܥܳܐ ܓܶܦܺܝ̈ܢ ܠܚܰܕ݂ ܡܶܢܗܽܘܢ: ܘܰܕ݂ܡܽܘܬ݂ܳܐ ܕܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܬܚܶܝܬ݂ ܓܶܦܰܝ̈ܗܽܘܢ. 22: ܘܰܕ݂ܡܽܘܬ݂ܳܐ ܕܰܐܦܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܐܰܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܐܰܦ̈ܶܐ ܕܰܚܙܺܝ݀ܬ݂ ܥܰܠ ܢܗܰܪ ܟܒܰܪ: ܘܗܳܟ݂ܘܳܬ݂ ܚܶܙܘܗܽܘܢ. ܘܚܰܕ݂ ܚܰܕ݂ ܠܓܰܒܶܗ ܐܳܙܺܠܝܢ ܗܘܰܘ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܝܐ.

1: ܘܰܫܩܰܠܬܰܢܝ ܪܽܘܚܳܐ: ܘܰܐܝܬܝܰܬܰܢܝ ܠܬܰܪܥܳܐ ܡܰܕܢܚܳܝܳܐ ܕܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܕܚܳܐܰܪ ܠܡܰܕܢܚܳܐ: ܘܰܚܙܺܝ݀ܬ݂ ܒܡܰܥܠܳܢܳܐ ܕܬܰܪܥܳܐ ܥܶܣܪܺܝܢ ܘܚܰܡܫܳܐ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ: ܘܰܚܙܺܝ݀ܬ݂ ܒܰܝܢܳܬ݂ܗܽܘܢ ܠܝܰܥܙܰܢܝܳܐ ܒܰܪ ܥܳܙܽܘܪ: ܘܠܰܦܠܰܛܝܳܐ ܒܰܪ ܒܢܳܝܳܐ ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܕܥܰܡܳܐ. 2: ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ ܡܳܪܝܳܐ: ܒܰܪܢܳܫܳܐ: ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܕܡܶܬ݂ܚܰܫܒܺܝܢ ܥܶܬ݂ܳܐ: ܘܡܳܠܟܺܝܢ ܡܶܠ̈ܟ݂ܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܒܰܡܕܺܝܢ̱ܬ݂ܳܐ ܗܳܕܶܐ. 3: ܘܳܐܡܪܺܝܢ: ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܓ݂ܰܘܳܗ̇ ܒܢܰܝܢ ܒ̈ܳܬܶܐ: ܗܺܝ ܩܰܕ݂ܣܳܐ ܘܰܚܢܰܢ ܒܶܣܪܳܐ. 4: ܡܶܟܺܝܠ ܐܶܬ݂ܢܰܒܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ: ܐܶܬ݂ܢܰܒܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. 5: ܘܢܶܦܠܰܬ݂ ܥܠܰܝ ܪܽܘܚܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ: ܐܶܡܰܪ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܪܚܶܡܬܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ: ܘܬܰܖ̈ܥܝܳܬ݂ܳܐ ܕܪܽܘܚܟ݂ܽܘܢ ܐܶܢܳܐ ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܠܗܶܝܢ. 6: ܐܰܣܓܺܝܬܽܘܢ ܩܛܺܝܠܰܝ̈ܟܽܘܢ ܒܰܡܕܺܝܢ̱ܬ݂ܳܐ ܗܳܕܶܐ: ܘܰܡܠܰܝܬܽܘܢ ܫܽܘ̈ܩܶܝܗ̇ ܚܖ̈ܺܝܒܶܐ. 7: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܚܖ̈ܺܝܒܰܝܟܽܘܢ ܕܰܐܪܡܺܝܬܽܘܢ ܒܓ݂ܰܘܳܗ̇: ܗܶܢܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܒܶܣܪܳܐ ܘܗܺܝ ܩܰܕ݂ܣܳܐ: ܘܰܠܟܽܘܢ ܡܰܦܶܩ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܢ ܓܰܘܳܗ̇. 8: ܡܶܢ ܚܰܪܒܳܐ ܕܚܶܠܬܽܘܢ: ܘܚܰܪܒܳܐ ܐܰܝܬܶܐ ܥܠܰܝܟܽܘܢ: ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ. 9: ܘܰܐܦܶܩܟܽܘܢ ܡܶܢ ܓܰܘܳܗ̇: ܘܰܐܫܠܶܡܟܽܘܢ ܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕܢܽܘܟ݂ܖ̈ܳܝܶܐ: ܘܶܐܥܒܶܕ݂ ܡܶܢܟܽܘܢ ܕܺܝ̈ܢܶܐ. 10: ܒܚܰܪܒܳܐ ܬܶܦܠܽܘܢ: ܘܥܰܠ ܬܚܽܘܡܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܐܶܕܽܘܢܟܽܘܢ: ܘܬܶܕܥܽܘܢ ܕܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ. 11:ܘܗܺܝ ܠܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܟܽܘܢ ܩܰܕ݂ܣܳܐ: ܘܰܐܢ̱ܬܽܘܢ ܠܳܐ ܬܶܗܘܢ ܒܓ݂ܰܘܳܗ̇ ܒܶܣܪܳܐ: ܥܰܠ ܬܚܽܘܡܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܐܶܕܽܘܢܟ݂ܽܘܢ. 12: ܘܬܶܕܥܽܘܢ ܕܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ: ܕܰܒܦܽܘܩ̈ܕܳܢܰܝ ܠܳܐ ܗܰܠܶܟ݂ܬܽܘܢ: ܘܕ݂ܺܝܢܰܝ̈ ܠܳܐ ܥܒܰܕ݂ܬܽܘܢ: ܘܰܐܝܟ݂ ܕܺܝ̈ܢܶܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܰܚܕ݂ܳܖ̈ܰܝܟܽܘܢ ܥܒܰܕܬܽܘܢ. 13: ܘܟܰܕ݂ ܐܶܬܢܰܒܺܝ݀ܬ݂: ܡܺܝܬ݂ ܦܠܰܛܝܳܐ ܒܰܪ ܒܢܳܝܳܐ: ܘܢܶܦܠܶ݀ܬ݂ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈: ܘܰܐܝܠܠܶܬ݂ ܒܩܳܠܳܐ ܪܳܡܳܐ: ܘܶܐܡܪܶܬ݂: ܐܽܘܗ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܣܰܘܦܳܢܳܐ ܥܳܒܶܕ݂ ܐܰܢ̱ܬ ܠܫܰܪܟܶܗ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 14: ܘܰܗܘܳܐ ܥܠܰܝ ܦܶܬܓ݂ܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ. 15: ܒܰܪܢܳܫܳܐ: ܐܰܚܰܝ̈ܟ ܐܰܚܰܝ̈ܟ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܕܰܫܒܺܝܬ݂ܳܟ݂: ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܢܣܽܘܦܽܘܢ: ܕܶܐܡܰܪܘ ܠܗܽܘܢ ܥܳܡܽܘܖ̈ܶܝܗ̇ ܕܽܐܘܪܺܫܠܶܡ: ܐܶܬܪܰܚܰܩܘ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ: ܠܰܢ ܗ̱ܘ ܓܶܝܪ ܐܬܝܰܗܒܰܬ݂ ܐܰܪܥܳܐ ܠܝܳܪܬܽܘܬ݂ܳܐ. 16: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܐܶܕ݂ܚܽܘܩ ܐܶܢܽܘܢ ܒܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܘܶܐܒܰܕܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܐܖ̈ܥܳܬ݂ܳܐ: ܘܶܐܗܘܶܐ ܠܗܽܘܢ ܠܡܰܩܕܫܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ ܒܰܐܖ̈ܥܳܬ݂ܳܐ ܕܶܐܙܰܠܘ ܠܗܶܝܢ. 17: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܐܶܟܰܢܫܟ݂ܽܘܢ ܡܶܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܘܶܐܩܰܪܶܒܟ݂ܽܘܢ ܡܶܢ ܐܰܖ̈ܥܳܬ݂ܳܐ ܕܶܐܬ݂ܒܰܕܰܪܬܽܘܢ ܒܗܶܝܢ: ܘܶܐܬܶܠ ܠܟܽܘܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 18: ܘܢܶܥܠܽܘܢ ܠܳܗ̇: ܘܢܰܥܒܪܽܘܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܕܶܚ̈ܠܳܬ݂ܳܗ̇: ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܛܰܢܦ̈ܘܳܬ݂ܳܗ̇ ܡܶܢܳܗ̇. 19: ܘܶܐܬܶܠ ܠܗܽܘܢ ܠܶܒܳܐ ܚܰܕ݂ܬ݂ܳܐ: ܘܪܽܘܚܳܐ ܚܕܰܬ݂ܳܐ ܐܶܬܶܠ ܒܗܽܘܢ: ܘܰܐܥܒܰܪ ܠܶܒܳܐ ܕܟܺܐܦܳܐ ܡܶܢ ܒܶܣܪܗܽܘܢ: ܘܶܐܬܶܠ ܠܗܽܘܢ ܠܶܒܳܐ ܕܒܶܣܪܳܐ. 20: ܘܰܢܗܰܠܟܽܘܢ ܒܦܽܘܩ̈ܕܳܢܰܝ: ܘܢܶܛܪܽܘܢ ܕܺܝܢܰܝ̈ ܘܢܶܥܒܕܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܠܺܝ ܥܰܡܳܐ: ܘܶܐ̱ܢܳܐ ܐܶܗܘܶܐ ܠܗܽܘܢ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ 21: ܒܪܶܥܝܳܢܳܐ ܓܶܝܪ ܕܰܦܬܰܟܖ̈ܰܝܗܽܘܢ ܘܰܕ݂ܛܰܢܦ̈ܘܳܬ݂ܗܽܘܢ ܐܳܙܶܠ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܒܗܽܘܢ: ܐܽܘܖ̈ܚܳܬܗܽܘܢ ܐܶܦܪܽܘܥ ܒܪܺܝܫܗܽܘܢ: ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ. 22: ܘܰܐܪܺܝܡܘ ܟܖ̈ܽܘܒܶܐ ܓܶܦܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܓܺܝ̈ܓ݂ܠܶܐ ܥܰܡܗܽܘܢ: ܘܫܽܘܒܚܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܠܥܶܠ ܡܶܢܗܽܘܢ. 23: ܘܶܐܬܬܪܺܝܡ ܫܽܘܒܚܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܓܰܘ ܡܕܺܝܢ̱ܬ݂ܳܐ: ܘܩܳܡ ܥܰܠ ܛܽܘܪܳܐ ܕܰܒܡܰܕ݂ܢܚܳܝܳܗ̇ ܕܰܡܕܺܝܢ̱ܬ݂ܳܐ. 24: ܘܪܽܘܚܳܐ ܫܩܰܠܬܰܢܝ: ܘܰܐܝܬܝܰܬܰܢܝ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܟܰܠܕ݂ܳܝ̈ܶܐ ܠܰܫܒܺܝܬ݂ܳܐ: ܒܚܶܙܘܳܐ ܘܰܒܪܽܘܚܳܐ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ: ܘܰܦܪܰܩ ܠܶܗ ܡܶܢܝ ܚܶܙܘܳܐ ܕܰܚܙܺܝ݀ܬ݂. 25: ܘܡܰܠܠܶܬ݂ ܥܰܡ ܫܒܺܝܬ݂ܳܐ: ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܶܬܓ݂ܳܡܰܘ̈ܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܕܚܰܘܝܰܢܝ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܝܒ.

1: ܘܰܗܘܳܐ ܥܠܰܝ ܦܶܬܓ݂ܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ. 2: ܒܰܪܢܳܫܳܐ: ܒܓ݂ܰܘ ܒܰܝܬܳܐ ܡܡܰܪܡܪܳܢܳܐ ܝܳܬܶܒ ܐܰܢ̱ܬ: ܕܥܰܝ̈ܢܶܐ ܐܺܝܬ݂ ܠܗܽܘܢ ܘܠܳܐ ܚܳܙܶܝܢ: ܘܶܐܕ݂ܢ̈ܶܐ ܐܺܝܬ݂ ܠܗܽܘܢ ܘܠܳܐ ܫܳܡܥܺܝܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܒܰܝܬܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܡܡܰܪܡܪܳܢܳܐ. 3: ܐܰܢ̱ܬ ܕܶܝܢ ܒܰܪܢܳܫܳܐ: ܥܒܶܕ݂ ܠܳܟ݂ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܕܰܫܒܺܝܬ݂ܳܐ: ܘܶܐܫܬܒܰܝ ܒܺܐܝܡܳܡܳܐ ܠܥܺܢܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܡܶܢ ܐܰܬ݂ܪܳܟ ܠܰܐܬ݂ܪܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܢܶܚܙܽܘܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܒܰܝܬܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܡܡܰܪܡܪܳܢܳܐ. 4: ܘܰܐܦܶܩ ܡܳܐܢܰܝ̈ܟ ܐܰܝܟ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܕܰܫܒܺܝܬ݂ܳܐ ܒܺܐܝܡܳܡܳܐ ܠܥܺܢܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܰܐܢ̱ܬ ܦܽܘܩ ܒܪܰܡܫܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܒܫܶܒܝܳܐ. 5: ܘܰܬ݂ܽܪܘܥ ܐܶܣܬ݂ܳܐ ܠܥܺܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܦܽܘܩ ܒܳܗ̇. 6: ܘܰܫܩܽܘܠ ܫܩܽܘܠܬ݂ܳܐ ܥܰܠ ܟܰܬ݂ܦܳܟ݂: ܘܦܽܘܩ ܒܥܰܡܛܳܢܳܐ: ܘܟܰܣܳܐ ܐܰܦܰܝ̈ܟ ܘܠܳܐ ܬܶܚܙܶܐ ܠܰܐܪܥܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܳܐܬ݂ܳܐ ܝܰܗܒܬܳܟ݂ ܠܰܕ݂ܒܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 7: ܘܥܶܒܕܶܬ݂ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܰܝܟ ܕܦܰܩܕ݂ܰܢܝ: ܡܳܐܢܰܝ̈ ܐܰܦܩܶ݀ܬ݂ ܒܺܐܝܡܳܡܳܐ: ܐܰܝܟ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܕܰܫܒܺܝܬ݂ܳܐ: ܘܶܐܣܬ݂ܳܐ ܬܶܪܥܶܬ ܒܪܰܡܫܳܐ: ܘܰܒܥܰܡܛܳܢܳܐ ܢܶܦܩܶ݀ܬ݂: ܘܥܰܠ ܟܰܬ݂ܦܝ ܫܶܩܠܶܬ݂ ܠܥܺܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. 8: ܘܰܗܘܳܐ ܥܠܰܝ ܦܶܬܓ݂ܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܒܨܰܦܪܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ. 9: ܒܰܪܢܳܫܳܐ: ܐܶܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܳܟ݂ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܒܰܝܬܳܐ ܡܡܰܪܡܪܳܢܳܐ: ܡܳܢܳܐ ܥܳܒܶܕ݂ ܐܰܢ̱ܬ. 10: ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܪܰܒܳܐ ܢܶܫܩܽܘܠ ܫܩܽܘܠܬ݂ܳܐ ܗܳܕܶܐ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ: ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܥܰܡܶܗ. 11: ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ: ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܐܳܬ݂ܟܽܘܢ: ܐܰܝܟ ܕܥܶܒܕܶܬ݂ ܗܳܟܰܢܳܐ ܢܶܬܥܒܶܕ݂ ܠܟܽܘܢ: ܘܒܰܫܒܺܝܬ݂ܳܐ ܬܺܐܙܽܠܘܢ. 12: ܘܪܰܒܳܐ ܕܰܒܟܽܘܢ ܥܰܠ ܟܰܬ݂ܦܶܗ ܢܶܫܩܽܘܠ: ܘܰܒܥܰܡܛܳܢܳܐ ܢܶܦܽܘܩ: ܘܢܶܬ݂ܪܽܘܥ ܐܶܣܬ݂ܳܐ ܕܢܶܦܽܘܩ ܒܳܗ̇: ܘܰܢܚܰܦܶܐ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ ܕܠܳܐ ܢܶܚܙܶܝܗ̇ ܠܰܐܪܥܳܐ. 13: ܘܶܐܦܪܽܘܣ ܡܨܺܝܕܬܝ ܥܠܰܘܗܝ ܘܢܶܬܬܨܺܝܕ݂ ܒܳܗ̇: ܘܰܐܝܬܶܝܘܗܝ ܠܒܳܒܶܠ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܟܰܠܕ݂ܳܝ̈ܶܐ: ܘܠܳܐ ܢܶܚܙܶܝܗ̇: ܘܬܰܡܳܢ ܢܡܽܘܬ݂. 14: ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܕܰܚܕ݂ܺܝܪܺܝܢ ܠܶܗ ܘܰܡܥܰܕܪܺܝܢ ܠܶܗ ܘܰܡܥܰܫܢܺܝܢ ܠܶܗ: ܐܶܕ݂ܪܶܐ ܠܟܠ ܪܽܘܚ: ܘܚܰܪܒܳܐ ܐܶܫܰܕܰܪ ܒܳܬ݂ܰܪܗܽܘܢ. 15: ܘܢܶܕܥܽܘܢ ܕܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ: ܕܒܰܕܪܶܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܒܶܝܬ݂ ܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܘܰܕ݂ܪܺܝ݀ܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܐܖ̈ܥܳܬ݂ܳܐ. 16: ܘܰܐܘܬ݂ܰܪ ܡܶܢܗܽܘܢ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܒܡܶܢܝܳܢܳܐ: ܡܶܢ ܚܰܪܒܳܐ ܘܡܶܢ ܟܰܦܢܳܐ ܘܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ: ܕܢܶܫܬܰܥܽܘܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܛܰܢܦܽܘܬ݂ܗܽܘܢ ܒܶܝܬ݂ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܶܐܙܰܠܘ ܠܘܳܬ݂ܗܽܘܢ: ܘܢܶܕܥܽܘܢ ܕܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ. 17: ܘܰܗܘܳܐ ܥܠܰܝ ܦܶܬܓ݂ܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ. 18: ܒܰܪܢܳܫܳܐ: ܠܰܚܡܳܟ݂ ܒܙܰܘܥܬ݂ܳܐ ܬܶܐܟܽܘܠ: ܘܡܰܝ̈ܟ ܒܙܰܘܥܬ݂ܳܐ ܘܰܒܕܶܚܠܬ݂ܳܐ ܬܶܫܬܶܐ. 19:ܘܶܐܡܰܪ ܠܥܰܡܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܠܥܳܡܽܘܖ̈ܶܝܗ̇ ܕܽܐܘܪܺܫܠܶܡ: ܘܠܰܐܪܥܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܠܰܚܡܗܽܘܢ ܒܕܶܚܠܬ݂ܳܐ ܢܶܐܟ݂ܠܽܘܢ: ܘܡܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܬܶܡܗܳܐ ܢܶܫܬܽܘܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܚܳܪܒܳܐ ܐܰܪܥܳܐ ܒܰܡܠܳܐܳܗ̇: ܡܶܢ ܥܰܘܠܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܥܳܡܽܘܖ̈ܶܝܗ̇. 20: ܘܰܡܕܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܕܝܳܬ݂ܒ̈ܳܢ ܢܶܚܖ̈ܒܳܢ: ܘܰܐܪܥܳܐ ܠܰܚܒܳܠܳܐ ܬܶܗܘܶܐ: ܘܬܶܕܥܽܘܢ ܕܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ. 21: ܘܰܗܘܳܐ ܥܠܰܝ ܦܶܬܓ݂ܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ. 22: ܒܰܪܢܳܫܳܐ: ܡܳܢܰܘ ܡܰܬ݂ܠܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܡܰܡܬܠܺܝܢ ܥܠܰܝܟܽܘܢ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܢܶܓܪܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ: ܘܢܺܐܒܰܕ݂ ܟܽܠܶܗ ܚܶܙܘܳܐ. 23: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܡܒܰܛܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܗ ܠܡܰܬ݂ܠܳܐ ܗܳܢܳܐ: ܘܠܳܐ ܢܰܡܬܠܽܘܢܶܗ ܬܽܘܒ ܒܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܐܶܠܳܐ ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ: ܢܶܩܪܒܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܘܢܶܗܘܶܐ ܟܽܠܶܗ ܚܶܙܘܳܐ. 24: ܘܬܽܘܒ ܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܟܠ ܚܶܙܘܳܐ ܕܰܓܳܠܳܐ: ܘܩܶܨܡܳܐ ܕܦܳܠܓܽܘܬ݂ܳܐ ܒܰܝܢܳܬ݂ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 25: ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܶܡܪܶܬ݂: ܘܳܐܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܘܥܳܒܶܕ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܗ̇: ܘܠܳܐ ܡܫܰܘܚܰܪ ܐ̱ܢܳܐ: ܘܰܒܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܒܰܝܬܳܐ ܡܡܰܪܡܪܳܢܳܐ: ܐܺܡܰܪ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܘܶܐܥܒܕ݂ܺܝܗ̇ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ. 26: ܘܰܗܘܳܐ ܥܠܰܝ ܦܶܬܓ݂ܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ. 27: ܒܰܪܢܳܫܳܐ: ܗܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܐܳܡܪܺܝܢ: ܚܶܙܘܳܐ ܕܚܳܙܶܐ ܗܳܢܳܐ: ܠܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܗ̱ܘ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܘܰܠܙܰܒܢ̈ܶܐ ܖ̈ܰܚܺܝܩܶܐ ܡܶܬ݂ܢܰܒܶܐ. 28: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܬܽܘܒ ܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܦܰܘܫܳܐ ܠܡܶܠܰܝ̈: ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕܳܐܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܥܳܒܶܕ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܗ̇ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܝܓ.

1: ܘܰܗܘܳܐ ܥܠܰܝ ܦܶܬܓ݂ܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ. 2: ܒܰܪܢܳܫܳܐ: ܐܶܬ݂ܢܰܒܳܐ ܥܰܠ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܕܡܶܬ݂ܢܰܒܶܝܢ ܠܗܽܘܢ: ܘܶܐܡܰܪ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬ݂ܢܰܒܶܝܢ ܡܶܢ ܠܶܒܗܽܘܢ: ܫܡܰܥܘ ܦܶܬܓ݂ܳܡܶܗ ܕܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ. 3: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܘܳܝ ܠܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܫܳܛܰܝ̈ܳܐ: ܕܳܐܙܺܠܝܢ ܒܳܬ݂ܰܪ ܪܽܘܚܗܽܘܢ ܕܠܳܐ ܚ̣ܙܰܘ ܚܶܙܘܳܐ. 4: ܐܰܝܟ ܬܰܥ̈ܠܶܐ ܒܚܰܖ̈ܒܳܬ݂ܳܐ ܗܘܰܘ ܢܒܺܝܰܝ̈ܟ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 5: ܠܳܐ ܣܠܶܩܬܽܘܢ ܒܬܽܘܪܥܬ݂ܳܐ: ܐܳܦ ܠܳܐ ܣܳܓ݂ܬܽܘܢ ܣܝܳܓ݂ܳܐ ܥܰܠ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ: ܠܰܡܩܳܡ ܒܰܩܪܳܒܳܐ ܒܝܰܘܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. 6: ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܡܳܪܝܳܐ ܠܳܐ ܫܰܕܰܪ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܫܰܪܺܝܘ ܠܰܡܩܳܡܽܘ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕܰܓܳܠܬ݂ܳܐ. 7: ܚܶܙܘܳܐ ܣܪܺܝܩܳܐ ܚܙܰܝܬܽܘܢ: ܘܩܶܨܡܳܐ ܕܰܓܳܠܳܐ ܐܶܡܰܪܬܽܘܢ: ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܐܶܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܶܐ̱ܢܳܐ ܠܳܐ ܐܶܡܪܶܬ݂. 8: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܥܰܠ ܕܰܚܙܰܝܬܽܘܢ ܣܪܺܝܩܽܘܬ݂ܳܐ ܘܡܰܠܶܠܬܽܘܢ ܕܰܓܳܠܽܘܬ݂ܳܐ: ܗܳܐ ܐܶܢܳܐ ܥܠܰܝܟܽܘܢ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ. 9: ܘܬܶܗܘܶܐ ܐܺܝܕ݂ܝ ܥܰܠ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܕܚܳܙܶܝܢ ܣܪܺܝܩܽܘܬ݂ܳܐ ܘܩܳܨܡܺܝܢ ܕܰܓܳܠܽܘܬ݂ܳܐ: ܒܓ݂ܰܘ ܥܰܡܝ ܠܳܐ ܢܶܗܘܽܘܢ: ܘܒܰܟܬ݂ܳܒܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܠܳܐ ܢܶܬ݂ܟܰܬ݂ܒܽܘܢ: ܘܠܰܐܪܥܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܠܳܐ ܢܶܥܠܽܘܢ: ܘܬܶܕ݂ܥܽܘܢ ܕܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ. 10: ܥܰܠ ܕܰܐܛܥܺܝܘ ܠܥܰܡܝ: ܘܶܐܡܰܪܘ ܫܠܳܡܳܐ ܘܠܰܝܬ ܫܠܳܡܳܐ: ܘܗܽܘ ܒܳܢܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܐܶܣܬ݂ܳܐ ܘܗܶܢܽܘܢ ܛܳܪܶܝܢ ܗܘܰܘ ܠܳܗ̇ ܕܬܶܦܶܠ. 11: ܐܶܡܰܪ ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܛܳܪܶܝܢ ܠܳܗ̇ ܕܬܶܦܶܠ: ܗܳܐ ܐܶܢܳܐ ܝܳܗܶܒ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܛܪܳܐ ܕܓܳܪܶܦ: ܘܟܺܐܦ̈ܶܐ ܕܕܰܚܪܳܐ ܢܶܦ̈ܠܳܢ: ܘܪܽܘܚܳܐ ܕܥܰܠܥܳܠܳܐ. 12: ܘܬܶܬܪܰܥ ܘܬܶܦܶܠ ܐܶܣܬ݂ܳܐ: ܘܢܶܬ݂ܐܡܰܪ ܠܟܽܘܢ: ܐܰܝܟܰܘ ܛܪܳܝܳܐ ܕܰܛܪܰܝܬܽܘܢ. 13: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܐܰܫܶܒ ܪܽܘܚܳܐ ܕܥܰܠܥܳܠܳܐ ܒܚܶܡܬ݂ܝ: ܘܡܶܛܪܳܐ ܕܓ݂ܳܪܶܦ ܢܶܗܘܶܐ ܒܪܽܘܓ݂ܙܝ: ܘܟܺܐܦ̈ܶܐ ܕܕܰܚܪܳܐ ܒܚܶܡܬ݂ܝ ܢܰܘ̈ܒܕ݂ܳܢ. 14: ܘܶܐܣܚܦܺܝܗ̇ ܠܶܐܣܬ݂ܳܐ ܕܰܛܪܰܝܬܽܘܢ ܘܬܶܦܶܠ: ܘܰܐܪܡܶܝܗ̇ ܒܰܐܪܥܳܐ ܘܢܶܬ݂ܓܰܠ̈ܝܳܢ ܫܶܬܶܐܣܶܝ̈ܗ̇: ܘܬܶܦܠܽܘܢ ܘܬܶܣܬܰܚܦܽܘܢ ܒܓ݂ܰܘܳܗ̇: ܘܬܶܕܥܽܘܢ ܕܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ. 15: ܘܶܐܫܰܡܠܶܐ ܪܽܘܓ݂ܙܝ ܒܶܐܣܬ݂ܳܐ: ܘܒܰܐܝܠܶܝܢ ܕܛܳܪܶܝܢ ܗܘܰܘ ܠܳܗ̇ ܟܰܕ݂ ܬܶܦܶܠ. ܘܢܶܬ݂ܐܡܰܪ ܠܟܽܘܢ ܐܰܝܟܳܐ ܗ̱ܝ ܐܶܣܬ݂ܳܐ: ܘܰܐܝܟܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܛܳܪܶܝܢ ܗܘܰܘ ܠܳܗ̇. 16: ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܕܡܶܬ݂ܢܰܒܶܝܢ ܥܰܠ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ: ܘܚܳܙܶܝܢ ܠܳܗ̇ ܚܶܙ̈ܘܶܐ ܕܰܫܠܳܡܳܐ: ܘܠܰܝܬ ܫܠܳܡܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ. 17: ܘܰܐܢ̱ܬ ܒܰܪܢܳܫܳܐ: ܣܺܝܡ ܐܰܦܰܝ̈ܟ ܥܰܠ ܒ̈ܢܳܬ݂ ܥܰܡܳܟ݂ ܕܡܶܬ݂ܢܰܒ̈ܝܳܢ ܡܶܢ ܠܶܒܗܶܝܢ: ܐܶܬ݂ܢܰܒܳܐ ܥܠܰܝܗܶܝܢ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܶܝܢ. 18: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܘܳܝ ܠܰܕ݂ܚܳܝ̈ܛܳܢ ܒܣܳܕ݂ܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܠܝܰܨܺܝ̈ܠܶܐ ܕܺܐܝ̈ܕ݂ܰܝܳܐ: ܘܥܳܒ̈ܕ݂ܳܢ ܬܰܟ݂ܣ̈ܝܳܬ݂ܳܐ ܠܟܽܠ ܪܺܝܫ ܘܰܠܟ݂ܽܠ ܩܰܘܡܳܐ: ܠܰܡܨܳܕ݂ ܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ. ܢܰܦ̈ܫܳܬܶܗ ܕܥܰܡܝ ܨܳܝ̈ܕ݂ܳܢ ܐܢ̱ܬܶܝܢ: ܘܢܰܦ̈ܫܳܬ݂ܟܶܝܢ ܕܺܝܠܟܶܝܢ ܡܰܚ̈ܝܳܢ ܐܰܢ̱ܬܶܝܢ. 19: ܘܛܰܘܶܫ̈ܬܶܢܳܝܗܝ ܠܥܰܡܝ ܒܚܽܘܦܢ̈ܶܐ ܕܰܣܥܳܖ̈ܶܐ: ܘܒܰܩܨܳܝ̈ܶܐ ܕܠܰܚܡܳܐ: ܠܡܶܩܛܰܠ ܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܠܳܐ ܚܰܝܳܒ̈ܳܢ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܠܰܡܡܳܬ݂ ܘܰܠܡܰܚܳܝܽܘ ܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܠܳܐ ܚܰܝܳܒ̈ܳܢ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܠܡܶܚܳܐ: ܘܟܰܕܶܒ̈ܬܶܝܢ ܠܥܰܡܳܐ ܕܰܫܡܰܥ ܟܰܕ݂ܳܒܽܘܬ݂ܳܐ. 20: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܗܳܐ ܐܶܢܳܐ ܥܰܠ ܒܶܣܳܕ݂ܘ̈ܳܬ݂ܟܶܝܢ ܕܨܳܝ̈ܕܳܢ ܐܰܢ̱ܬܶܝܢ ܒܗܽܘܢ ܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ: ܘܶܐܨܪܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܕܖ̈ܳܥܰܝܟܶܝܢ: ܘܶܐܫܪܶܐ ܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܨܳܝ̈ܕܳܢ ܐܰܢ̱ܬܶܝܢ: ܘܰܐܦܪܰܚ ܐܶܢܶܝܢ. 21: ܘܶܐܨܪܶܐ ܡܳܐܢܰܝ̈ܟܶܝܢ: ܘܶܐܦܰܨܶܐ ܠܥܰܡܝ ܡܶܢ ܐܺܝܕܰܝ̈ܟܶܝܢ: ܘܬܽܘܒ ܠܳܐ ܢܶܫܬܰܠܡܽܘܢ ܒܰܡܨܺܝܕ݂ܬ݂ܳܐ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ܟܶܝܢ: ܘܬܶܕܥ̈ܳܢ ܕܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ. 22: ܥܰܠ ܕܰܡܚܰܝ̈ܬܶܝܢ ܠܶܒܶܗ ܕܙܰܕܺܝܩܳܐ ܒܕܰܓܳܠܽܘܬ݂ܳܐ: ܘܶܐ̱ܢܳܐ ܠܳܐ ܐܰܟܐܶܒܬܶܗ: ܘܚܰܡܣܶܢܬܶܝ̈ܢ ܐܺܝ̈ܕ݂ܰܝܳܐ ܕܥܰܘ̈ܳܠܳܐ: ܕܠܳܐ ܢܶܗܦܟ݂ܽܘܢ ܡܶܢ ܐܽܘܖ̈ܚܳܬܗܽܘܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬ݂ܳܐ ܘܢܺܚܽܘܢ. 23: ܡܶܟܺܝܠ ܣܪܺܝܩܽܘܬ݂ܳܐ ܠܳܐ ܬܶܚ̈ܙܝܳܢ: ܘܬܽܘܒ ܩܶܨܡܳܐ ܠܳܐ ܬܶܩܨ̈ܡܶܢ: ܘܶܐܦܰܨܶܐ ܠܥܰܡܝ ܡܶܢ ܐܺܝܕܰܝ̈ܟܶܝܢ: ܘܬܶܕܥ̈ܳܢ ܕܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܝܕ.

1: ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܠܘܳܬ݂ܝ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܡܶܢ ܣܳܒ̈ܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܠܡܶܫܐܰܠ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܺܝܬܶܒܘ ܩܕ݂ܳܡܝ. 2: ܘܰܗܘܳܐ ܥܠܰܝ ܦܶܬܓ݂ܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ. 3: ܒܰܪܢܳܫܳܐ: ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܐܰܣܶܩܘ ܕܶܚܠܰܬ݂ܗܽܘܢ ܥܰܠ ܠܶܒܗܽܘܢ: ܘܬܽܘܩܰܠܬ݂ܳܐ ܕܥܰܘܠܗܽܘܢ ܣ̣ܳܡܘ ܠܽܘܩܒܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܐܶܥܒܶܕ݂ ܦܽܘܪܥܳܢܳܐ ܡܶܢܗܽܘܢ. 4: ܡܶܟܺܝܠ ܡܰܠܶܠ ܥܰܡܗܽܘܢ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ. ܓܒܰܪ ܓܒܰܪ ܡܶܢ ܒܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ: ܕܢܰܣܶܩ ܕܶܚܠܬ݂ܶܗ ܥܰܠ ܠܶܒܶܗ: ܘܬܽܘܩܰܠܬ݂ܳܐ ܕܥܰܘܠܶܗ ܢܣܺܝܡ ܠܽܘܩܒܰܠ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ: ܘܢܺܐܬ݂ܶܐ ܠܘܳܬ݂ ܢܒܺܝܳܐ: ܐܶܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܶܗܘܶܐ ܠܶܗ ܣܳܗܕܳܐ ܒܗܶܝܢ ܒܣܽܘܓ݂ܳܐܐ ܕܕܶܚ̈ܠܳܬ݂ܶܗ. 5: ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܚܽܘܕ݂ ܠܰܕ݂ܒܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܒܠܶܒܗܽܘܢ: ܕܰܦܪܰܩܘ ܡܶܢܝ ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܕܶܚ̈ܠܳܬ݂ܗܽܘܢ. 6: ܡܶܟܺܝܠ ܐܶܡܰܪ ܠܰܕ݂ܒܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܬܽܘܒܘ ܘܶܐܬ݂ܦܢܰܘ ܡܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܕܶܚ̈ܠܳܬ݂ܟܽܘܢ: ܘܡܶܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܛܰܢܦܽܘܬ݂ܟܽܘܢ ܐܰܦܢܰܘ ܐܰܦܰܝ̈ܟܽܘܢ. 7: ܡܶܛܽܠ ܕܓܰܒܪܳܐ ܡܶܢ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ: ܘܡܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬ݂ܦܢܶܝܢ ܠܘܳܬ݂ܝ ܕܥܳܡܪܺܝܢ ܒܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܕܢܶܗܦܽܘܟ݂ ܡܶܢܝ ܘܢܰܣܶܩ ܕܶܚܠܬܶܗ ܥܰܠ ܠܶܒܶܗ: ܘܬܽܘܩܰܠܬ݂ܳܐ ܕܥܰܘܠܶܗ ܢܣܺܝܡ ܠܽܘܩܒܰܠ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ: ܘܢܺܐܬ݂ܶܐ ܠܘܳܬ݂ ܢܒܺܝܳܐ ܠܰܡܫܰܐܳܠܽܘܬܶܗ: ܐܶܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܶܗܘܶܐ ܠܶܗ ܣܳܗܕܳܐ. 8: ܘܶܐܬܶܠ ܪܽܘܓ݂ܙܝ ܥܰܠ ܓܰܒܪܳܐ ܗܰܘ: ܘܶܐܥܒܕ݂ܺܝܘܗܝ ܠܳܐܬ݂ܳܐ ܘܰܠܡܰܬ݂ܠܳܐ: ܘܰܐܘܒܕ݂ܺܝܘܗܝ ܡܶܢ ܓܰܘ ܥܰܡܝ: ܘܬܶܕܥܽܘܢ ܕܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ. 9: ܘܰܢܒܺܝܳܐ ܟܰܕ݂ ܢܶܛܥܶܐ ܘܰܢܡܰܠܶܠ ܡܶܠܬ݂ܳܐ: ܐܶܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܛܥܺܝܬܶܗ ܠܰܢܒܺܝܳܐ ܗܰܘ: ܘܰܐܪܺܝܡ ܐܺܝܕ݂ܝ ܥܠܰܘܗܝ: ܘܰܐܘܒܕ݂ܺܝܘܗܝ ܡܶܢ ܓܰܘ ܥܰܡܝ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 10: ܘܢܶܫܩܠܽܘܢ ܥܰܘܠܗܽܘܢ: ܥܰܘܠܶܗ ܕܗܰܘ ܕܰܡܫܰܐܶܠ: ܐܰܝܟ ܥܰܘܠܶܗ ܕܰܢܒܺܝܳܐ ܢܶܗܘܶܐ. 11: ܘܬܽܘܒ ܠܳܐ ܢܶܛܥܽܘܢ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܡܶܢܝ: ܘܬܽܘܒ ܠܳܐ ܢܶܬܛܰܢܦܽܘܢ ܒܟܽܠܶܗ ܥܰܘܠܗܽܘܢ: ܐܶܠܳܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܠܺܝ ܥܰܡܳܐ: ܘܶܐ̱ܢܳܐ ܐܶܗܘܶܐ ܠܗܽܘܢ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ: ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ. 12: ܘܰܗܘܳܐ ܥܠܰܝ ܦܶܬܓ݂ܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ. 13: ܒܰܪܢܳܫܳܐ: ܐܰܪܥܳܐ ܐܶܢ ܬܶܚܛܶܐ ܠܺܝ ܘܬܶܥܒܶܕ݂ ܥܰܘܠܳܐ ܩܕ݂ܳܡܝ: ܐܰܪܺܝܡ ܐܺܝܕ݂ܝ ܥܠܶܝܗ̇: ܘܶܐܬ݂ܒܰܪ ܒܳܗ̇ ܩܰܢܝܳܐ ܕܰܥܒܽܘܪܳܐ: ܘܶܐܫܰܕܰܪ ܥܠܶܝܗ̇ ܟܰܦܢܳܐ: ܘܰܐܘܒܶܕ݂ ܡܶܢܳܗ̇ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܘܰܒܥܺܝܪܳܐ. 14: ܘܶܐܢ ܢܶܗܘܽܘܢ ܒܳܗ̇ ܗܳܠܶܝܢ ܬܠܳܬ݂ܳܐ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ: ܢܽܘܚ ܘܕ݂ܳܢܺܝܐܶܝܠ: ܘܺܐܝܽܘܒ: ܗܶܢܽܘܢ ܒܙܰܕܺܝܩܽܘܬ݂ܗܽܘܢ ܢܦܰܨܽܘܢ ܢܰܦܫܗܽܘܢ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ. 15: ܘܶܐܢ ܐܰܝܬܶܐ ܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܒܺܝܫܬܳܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܘܬ݂ܰܘܒܕ݂ܺܝܗ̇: ܘܬܶܗܘܶܐ ܠܰܚܒܳܠܳܐ ܡܶܢ ܒܠܰܝ ܕܥܳܒܰܪ ܡܶܢ ܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ. 16: ܘܗܳܠܶܝܢ ܬܠܳܬ݂ܳܐ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ ܐܺܝܬ݂ ܒܳܗ̇: ܚܰܝ ܐ̱ܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܕܠܳܐ ܢܦܰܨܽܘܢ ܠܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܳܐ ܘܠܳܐ ܠܰܒܢ̈ܳܬ݂ܳܐ: ܐܶܠܳܐ ܗܶܢܽܘܢ ܒܰܠܚܽܘܕܰܝܗܽܘܢ ܢܶܬ݂ܦܰܨܽܘܢ: ܘܰܐܪܥܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܰܚܒܳܠܳܐ. 17: ܘܶܐܢ ܐܰܝܬܶܐ ܚܰܪܒܳܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܗܳܝ: ܘܺܐܡܰܪ ܕܬܶܥܒܰܪ ܚܰܪܒܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܗܳܝ: ܘܰܐܘܒܶܕ݂ ܡܶܢܗ̇ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܘܰܒܥܺܝܪܳܐ. 18: ܘܗܳܠܶܝܢ ܬܠܳܬ݂ܳܐ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ ܐܺܝܬ݂ ܒܳܗ̇: ܚܰܝ ܐ̱ܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܕܠܳܐ ܢܦܰܨܽܘܢ ܠܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܳܐ ܘܠܳܐ ܠܰܒܢ̈ܳܬ݂ܳܐ: ܐܶܠܳܐ ܗܶܢܽܘܢ ܒܰܠܚܽܘܕܰܝܗܽܘܢ ܢܶܬ݂ܦܰܨܽܘܢ. 19: ܘܶܐܢ ܐܶܫܰܕܰܪ ܡܰܘܬܳܢܳܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܗܳܝ: ܘܶܐܫܽܘܕ݂ ܚܶܡܬ݂ܝ ܥܠܶܝܗ̇ ܒܰܕ݂ܡܳܐ: ܘܰܐܘܒܶܕ݂ ܡܶܢܗ̇ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܘܰܒܥܺܝܪܳܐ. 20: ܘܢܽܘܚ ܘܕ݂ܳܢܺܝܐܶܝܠ ܘܺܐܝܽܘܒ ܐܺܝܬ݂ ܒܓ݂ܰܘܳܗ̇: ܚܰܝ ܐ̱ܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܕܠܳܐ ܒܪܳܐ ܘܠܳܐ ܒܰܪܬ݂ܳܐ ܢܦܰܨܽܘܢ: ܐܶܠܳܐ ܗܶܢܽܘܢ ܒܙܰܕܺܝܩܽܘܬ݂ܗܽܘܢ ܢܦܰܨܽܘܢ ܢܰܦܫܗܽܘܢ. 21: ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܐܰܪܒܥܳܐ ܕܺܝ̈ܢܺܝܢ ܒܺܝ̈ܫܺܝܢ ܫܰܕܪܶܬ݂ ܥܰܠ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ: ܚܰܪܒܳܐ: ܘܟܰܦܢܳܐ: ܘܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܒܺܝܫܬܳܐ: ܘܡܰܘܬܳܢܳܐ: ܘܰܐܘܒܶܕ݂ ܡܶܢܳܗ̇ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܘܰܒܥܺܝܪܳܐ. 22: ܘܢܶܫܬܰܚܪܽܘܢ ܒܳܗ̇ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬ݂ܦܰܨܶܝܢ ܕܡܰܦܩܺܝܢ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܘܰܒܢ̈ܳܬ݂ܳܐ: ܘܗܶܢܽܘܢ ܢܶܦܩܽܘܢ ܠܘܳܬ݂ܟܽܘܢ: ܘܬܶܚܙܽܘܢ ܐܽܘܖ̈ܚܳܬܗܽܘܢ ܘܨܶܢ̈ܥܳܬ݂ܗܽܘܢ: ܘܬܶܬܒܰܝܐܽܘܢ ܡܶܢ ܒܺܝܫܬܳܐ ܕܰܐܝܬܺܝܬ݂ ܥܰܠ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ: ܘܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܰܐܝܬܺܝܬ݂ ܥܠܶܝܗ̇. 23: ܘܰܢܒܰܝܐܽܘܢܳܟ݂ܽܘܢ ܟܰܕ݂ ܬܶܚܙܽܘܢ ܐܽܘܖ̈ܚܳܬܗܽܘܢ ܘܨܶܢ̈ܥܳܬ݂ܗܽܘܢ: ܘܬܶܕܥܽܘܢ ܕܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܡܰܓܳܢ ܥܶܒܕܶܬ݂ ܟܽܠ ܕܥܶܒܕܶܬ݂ ܒܳܗ̇: ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܝܗ.

1: ܘܰܗܘܳܐ ܥܠܰܝ ܦܶܬܓ݂ܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ. 2: ܒܰܪܢܳܫܳܐ: ܡܳܢܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܩܰܝܣܳܐ ܕܰܓܦܶܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܟܠ ܩܺܝܣ: ܫܒܺܫܬܳܐ ܕܰܗܘܳܬ݂ ܒܩܰܝ̈ܣܶܐ ܕܥܳܒܳܐ. 3: ܕܰܠܡܳܐ ܡܶܬ݂ܢܣܶܒ ܡܶܢܳܗ̇ ܩܰܝܣܳܐ ܠܡܶܥܒܰܕ ܡܶܢܳܗ̇ ܥܒܳܕ݂ܳܐ: ܐܰܘ ܢܳܣܒܺܝܢ ܡܶܢܳܗ̇ ܣܶܟܬ݂ܳܐ ܠܡܶܬ݂ܠܳܐ ܒܳܗ̇ ܡܳܐܢ̈ܶܐ. 4: ܐܶܠܳܐ ܐܶܬܝܰܗܒܰܬ݂ ܡܶܐܟ݂ܽܘܠܬ݂ܳܐ ܠܢܽܘܪܳܐ: ܘܬܰܪܬܶܝܢ ܣܰܘ̈ܟܶܝܗ̇ ܐܶܟܠܰܬ݂ ܢܽܘܪܳܐ: ܘܓܰܘܳܗ̇ ܚܪܶܒ: ܕܰܠܡܳܐ ܐܳܙܳܠܐ ܠܰܥܒܳܕܳܐ. 5: ܘܟܰܕ ܕܰܕܠܳܐ ܡܽܘܡ ܗܘܳܬ݂ ܠܳܐ ܐܳܙܳܠܐ ܗܘܳܬ݂ ܠܰܥܒܳܕ݂ܳܐ: ܗܳܫܳܐ ܕܶܐܟܰܠܬ݂ܳܗ̇ ܢܽܘܪܳܐ ܘܚܶܪܒܰܬ݂: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܐܳܙܳܠܐ ܠܰܥܒܳܕ݂ܳܐ. 6: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܐܰܝܟ ܕܝܶܗܒܶ݀ܬ݂ ܩܰܝܣܳܐ ܕܰܓ݂ܦܶܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܩܰܝ̈ܣܶܐ ܕܥܳܒܳܐ ܡܶܐܟ݂ܽܘܠܬ݂ܳܐ ܠܢܽܘܪܳܐ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܝܶܗܒܶ݀ܬ݂ ܠܥܳܡܽܘܖ̈ܶܝܗ̇ ܕܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. 7: ܘܶܐܬܶܠ ܪܽܘܓ݂ܙܝ ܒܗܽܘܢ: ܡܶܢ ܢܽܘܪܳܐ ܢ̣ܦܰܩܘ ܘܢܽܘܪܳܐ ܬܶܐܟܽܘܠ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܬܶܕܥܽܘܢ ܕܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ: ܡܳܐ ܕܣܳܡܶ݀ܬ݂ ܪܽܘܓ݂ܙܝ ܥܠܰܝܗܽܘܢ. 8: ܘܶܐܬܠܺܝܗ̇ ܠܰܐܪܥܳܐ ܠܰܚܒܳܠܳܐ ܘܰܠܬܶܡܗܳܐ: ܥܰܠ ܕܰܥ̣ܒܰܕ݂ܘ ܥܰܘܠܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܝܘ.

1: ܘܰܗܘܳܐ ܥܠܰܝ ܦܶܬܓ݂ܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ. 2: ܒܰܪܢܳܫܳܐ: ܐܰܘܕܰܥܶܝܗ̇ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܛܰܢܦܽܘܬ݂ܳܗ̇. 3: ܘܶܐܡܰܪ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ: ܥܶܩܳܪܶܟ݂ܝ ܘܡܰܘܠܳܕܶܟ݂ܝ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܰܟܢܰܥܢ: ܐܰܒܽܘܟ݂ܝ ܐܰܡܽܘܪܳܝܳܐ ܘܶܐܡܶܟ݂ܝ ܚܺܝܬ݂ܳܝܬ݂ܳܐ. 4: ܘܡܰܘܠܕ݂ܳܢܺܝܬܶܟ݂ܝ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܺܝܠܶܕ݂ܬܶܟ݂ܝ: ܠܳܐ ܦܶܣܩܰܬ݂ ܫܶܪܶܟ݂ܝ: ܘܰܒܡܰܝ̈ܳܐ ܠܳܐ ܐܰܣܚܝܰܬܶܟ݂ܝ: ܘܰܒܡܶܠܚܳܐ ܠܳܐ ܡܠܰܚܬܶܟ݂ܝ ܘܰܒܥܰܙܪܽܘܖ̈ܶܐ ܠܳܐ ܟܪܰܟ݂ܬܶܟ݂ܝ.  5: ܘܠܳܐ ܚܳܣܰܬ݂ ܥܠܰܝܟܝ ܥܰܝܢܳܗ̇: ܕܬ݂ܶܥܒܶܕ݂ ܠܶܟ݂ܝ ܚܕ݂ܳܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ: ܘܰܬ݂ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝܟܝ: ܐܶܠܳܐ ܐܶܫܬܕ݂ܺܝܬܝ ܒܕܰܒܪܳܐ ܒܰܥܫܺܝܩܽܘܬ݂ܳܗ̇ ܕܢܰܦܫܶܟ݂ܝ: ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܺܝܠܶܕ݂ܬܶܟ݂ܝ. 6: ܘܥܶܒܪܶܬ݂ ܥܠܰܝܟܝ: ܘܰܚܙܺܝܬܶܟ݂ܝ ܕܰܡܦܰܠܦܰܠܬܝ ܒܰܕ݂ܡܶܟ݂ܝ: ܘܶܐܡܪܶܬ݂ ܠܶܟ݂ܝ ܒܰܕ݂ܡܶܟ݂ܝ ܚܝܳܝ. 7: ܘܰܣܓܳܝ ܐܰܝܟ ܡܰܘܥܺܝܬ݂ܳܐ ܕܚܰܩܠܳܐ: ܘܰܣܓܰܝܬܝ ܘܰܪܒܰܝܬܝ ܘܥܰܠܬܝ ܠܰܡܕܺܝ̈ܢܳܬܳܐ: ܬܕܰܝ̈ܟܝ ܩܳܡܘ ܘܣܰܥܪܶܟ݂ܝ ܝܺܥܳܐ: ܘܰܗܘܰܝܬܝ ܥܰܪܛܶܠ ܘܥܰܪܝܰܬ݂. 8: ܘܥܶܒܪܶܬ݂ ܥܠܰܝܟܝ ܘܰܚܙܺܝܬܶܟ݂ܝ ܘܰܚܙܺܝ݀ܬ݂ ܙܰܒܢܶܟ݂ܝ ܙܰܒܢܳܐ ܕܥܰܙܪܳܪܬ݂ܳܐ: ܘܦܶܪܣܶ݀ܬ݂ ܐܺܝܕ݂ܝ ܥܠܰܝܟܝ: ܘܟܰܣܺܝ݀ܬ ܦܽܘܪܣܳܝܶܟ݂ܝ: ܘܺܝܡܺܝ݀ܬ݂ ܠܶܟ݂ܝ: ܘܥܶܠܶܬ݂ ܥܰܡܶܟ݂ܝ ܒܰܩܝܳܡܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܘܰܗܘܰܝܬܝ ܠܺܝ. 9: ܘܰܐܣܚܺܝܬ݂ܶܟ݂ܝ ܒܡܰܝ̈ܳܐ: ܘܰܐܫܺܝܓܶ݀ܬ݂ ܕܡܶܟ݂ܝ ܡܶܢܶܟ݂ܝ: ܘܰܡܫܰܚܬܶܟ݂ܝ ܒܡܶܫܚܳܐ. 10: ܘܰܐܠܒܶܫܬܶܟ݂ܝ ܦܶܬ݂ܟܳܐ: ܘܰܐܣܐܶܢܬܶܟ݂ܝ ܡܣܳܢ̈ܶܐ ܘܶܐܣܪܶܬ݂ ܒܚܰܨܰܝ̈ܟܝ ܒܽܘܨܳܐ: ܘܟܰܣܺܝܬܶܟ݂ܝ: ܚܶܠܳܐ. 11: ܘܨܰܒܶܬܬܶܟ݂ܝ ܨܶܒܬ݂ܳܐ: ܘܰܐܪܡܺܝ݀ܬ݂ ܫܶܐܖ̈ܶܐ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ܟܝ ܘܗܰܡܶܢܺܝܟ݂ܳܐ ܒܨܰܘܪܶܟ݂ܝ. 12: ܘܒܶܖ̈ܽܘܠܶܐ ܒܶܝܬ݂ ܥܰܝܢܰܝ̈ܟܝ: ܘܰܩܕ݂ܳܫ̈ܶܐ  ܒܶܐܕ݂ܢܰܝ̈ܟ̇ܝ: ܘܰܟܠܺܝܠܳܐ ܕܫܽܘܒܚܳܐ ܒܪܺܝܫܶܟ݂ܝ. 13: ܘܶܐܨܛܰܒܰܬܬܝ ܒܕܰܗܒܳܐ ܘܒܰܚܡܽܘܪܬ݂ܳܐ: ܘܶܐܬܠܒܶܫܬܝ ܒܽܘܨܳܐ: ܘܬ݂ܶܟ݂ܠܬ݂ܳܐ ܘܦܶܬ݂ܟܳܐ: ܘܢܰܫܺܝܦܳܐ ܘܕܶܒܫܳܐ ܘܡܶܫܚܳܐ ܐܶܟܰܠܬܝ: ܘܰܫܦܰܪܬܝ ܛܳܒ ܛܳܒ: ܘܰܐܨܠܰܚܬܝ ܒܡܰܠ̈ܟܘܳܬܳܐ. 14: ܘܰܢ̣ܦܰܩ ܫܡܳܐ ܠܫܽܘܦܪܶܟ݂ܝ ܒܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܡܶܛܽܠ ܟܠܺܝܠܳܐ ܕܫܽܘܒܚܝ ܕܣܳܡܶ݀ܬ݂ ܥܠܰܝܟܝ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ. 15: ܘܶܐܬܬܟܶܠܬܝ ܥܰܠ ܫܽܘܦܪܶܟ݂ܝ: ܘܙܰܢܺܝܬܝ ܥܰܠ ܫܡܶܟ݂ܝ: ܘܶܐܫܰܕܬܝ ܙܳܢܝܽܘܬ݂ܶܟ݂ܝ ܥܰܠ ܟܽܠ ܕܥܳܒܰܪ. 16: ܘܰܢܣܰܒܬܝ ܡܶܢ ܠܒܽܘܫܰܝ̈: ܘܰܥܒܰܕܬܝ ܠܶܟ݂ܝ ܩ̈ܢܳܝܳܬ݂ܳܐ ܘܙܰܢܺܝܬܝ ܒܗܶܝܢ: ܠܳܐ ܬܰܥܠܺܝܢ ܘܠܳܐ ܢܶܗܘ̈ܝܳܢ ܕܺܝܠܶܟ݂ܝ. 17: ܘܰܢܣܰܒܬܝ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܕܫܽܘܒܚܶܟ݂ܝ: ܡܶܢ ܕܰܗܒܳܐ ܘܡܶܢ ܣܺܐܡܳܐ ܕܝܶܗܒܶ݀ܬ݂ ܠܶܟ݂ܝ: ܘܰܥ̣ܒܰܕ݂ܬܝ ܠܶܟ݂ܝ ܨܰܠ̈ܡܶܐ ܕܶܟܖ̈ܶܐ: ܘܙܰܢܺܝܬܝ ܒܗܽܘܢ. 18: ܘܰܢ̣ܣܰܒܬܝ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܕܨܶܒܬܶܟ݂ܝ ܘܟ݂ܰܣܝܬܝ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܡܶܫܚܝ ܘܒܶܣܡܰܝ̈ ܣܳܡ̣ܬܝ ܩܕ݂ܳܡܝܗܽܘܢ. 19: ܘܠܰܚܡܳܐ ܕܝܶܗܒܶ݀ܬ݂ ܠܶܟ݂ܝ ܢܰܫܺܝܦܳܐ ܘܕܶܒܫܳܐ ܘܡܶܫܚܳܐ ܠܡܶܐܟ݂ܽܘܠܬ݂ܳܐ: ܣܳܡܬܺܝܘܗܝ ܩܕ݂ܳܡܝܗܽܘܢ ܠܪܺܝܚܳܐ ܕܰܣܘܳܬ݂ܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ. 20: ܘܰܢ̣ܣܰܒܬܝ ܒܢܰܝ̈ܟܝ ܘܰܒ̈ܢܳܬܶܟ݂ܝ ܕܺܝܠܶܕܬܝ ܠܺܝ: ܘܕܰܒܰܚܬܝ ܠܗܽܘܢ ܠܡܶܐܟ݂ܽܘܠܬ݂ܳܐ: ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܙܳܢܝܽܘܬ݂ܶܟ݂ܝ. 21: ܘܰܢ̣ܟܰܣܬܝ ܒܢܰܝ̈ ܝܰܗܒ̣ܬܝ ܠܗܽܘܢ: ܟܰܕ݂ ܐܶܫܬܰܪܰܚܬܝ ܒܗܽܘܢ. 22: ܘܰܒܟܽܠܳܗ̇ ܛܰܢܦܽܘܬܶܟ݂ܝ ܘܙܳܢܝܽܘܬ݂ܶܟ݂ܝ: ܠܳܐ ܐܶܬ݂ܕܟܰܪܬܝ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܕܛܰܠܝܽܘܬ݂ܶܟ݂ܝ: ܟܰܕ݂ ܥܰܪܛܶܠܳܝܳܐ ܗܘܰܝܬܝ ܘܥܰܪܝܳܐ ܘܰܡܦܰܠܦܠܳܐ ܒܰܕ݂ܡܳܐ. 23: ܘܡܶܢ ܒܳܬ݂ܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬ݂ܶܟ݂ܝ: ܘܳܝ ܠܶܟ݂ܝ ܘܳܝ ܠܶܟ݂ܝ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ. 24: ܒܢܰܝܬܝ ܠܶܟ݂ܝ ܒܰܝܬܳܐ ܕܓܰܝܒܳܐ: ܘܰܥ̣ܒܰܕܬܝ ܠܶܟ݂ܝ ܥܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܒܟܽܠ ܫܽܘܩ. 25: ܘܰܒܟ݂ܽܠ ܪܺܝܫ ܐܽܘܖ̈ܚܳܬ݂ܳܐ ܒܢܰܝܬܝ ܦܖ̈ܰܟܰܝܟܝ: ܘܛܰܢܶܦܬܝ ܫܽܘܦܪܶܟ݂ܝ: ܘܰܦ̣ܫܰܛܬܝ ܖ̈ܶܓ݂ܠܰܝܟܝ: ܥܰܠ ܟܽܠ ܕܥܳܒܰܪ: ܘܰܐܣܓܺܝܬܝ ܙܳܢܝܽܘܬ݂ܶܟ݂ܝ. 26: ܘܙܰܢܺܝܬܝ ܒܰܒܢܰܝ̈ ܡܶܨܪܶܝܢ ܫܒܳܒܰܝ̈ܟܝ ܪܰܘܖ̈ܒܰܝ ܒܶܣܪܳܐ: ܘܰܐܣܓܺܝܬܝ ܙܳܢܝܽܘܬ݂ܶܟ݂ܝ ܘܰܐܪܓܶܙܬܺܝܢܝ. 27: ܘܰܐܪܺܝܡܶ݀ܬ݂ ܐܺܝܕ݂ܝ ܥܠܰܝܟܝ ܘܰܐܘܒܕܶܬ݂ ܦܽܘܩܕܳܢܰܝ̈ܟܝ: ܘܰܐܫܠܶܡܬ݂ܶܟ݂ܝ ܒܝܰܕ݂ ܣܳܢ̈ܳܐܬܶܟ݂ܝ ܒ̈ܢܳܬ݂ ܦܶܠܫܬܳܝ̈ܶܐ: ܕܬܳܟ݂̈ܣܳܢ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܠܶܟ݂ܝ ܡܶܢ ܐܽܘܖ̈ܚܳܬܶܟ݂ܝ ܕܙܳܢܝܽܘܬ݂ܳܐ. 28: ܘܙܰܢܺܝܬܝ ܒܰܒܢܰܝ̈ ܐܳܬܽܘܪ: ܘܠܳܐ ܣ̣ܒܰܥܬܝ. 29: ܘܰܐܣܓܺܝܬܝ ܙܳܢܝܽܘܬ݂ܶܟ݂ܝ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܕܰܟܢܰܥܢ ܘܰܕ݂ܟܰܠܕ݂ܳܝ̈ܶܐ: ܘܳܐܦ ܒܗܳܠܶܝܢ ܠܳܐ ܣܒܰܥܬܝ. 30: ܡܳܢܳܐ ܐܶܕܽܘܢ ܠܒܰܪܬܶܟ݂ܝ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܕܰܥܒܰܕ݂ܬܝ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܒܳܕ݂̈ܶܐ ܕܰܐܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܙܳܢܺܝܬ݂ܳܐ ܘܡܰܪܳܚܬ݂ܳܐ. 31: ܟܰܕ݂ ܒܢܰܝܬܝ ܓܰܝܒܰܝ̈ܟܝ ܒܟ݂ܽܠ ܪܺܝܫ ܐܽܘܖ̈ܚܳܬ݂ܳܐ: ܘܰܥܠܰܘ̈ܳܬܶܟ݂ܝ ܒܟܽܠ ܫܽܘܩ. ܘܠܳܐ ܗܘܰܝܬܝ ܐܳܦܠܳܐ ܐܰܝܟ ܙܳܢܺܝܬ݂ܳܐ ܕܰܡܟܰܢܫܳܐ ܐܰܓ݂ܪܳܐ. 32: ܐܳܦܠܳܐ ܐܰܝܟ ܐܰܢ̱ܬܰܬ݂ ܓܰܒܪܳܐ ܓܰܝܳܪܬ݂ܳܐ ܕܢܳܣܒܳܐ ܡܶܢ ܢܽܘܟ݂ܖ̈ܳܝܶܐ. 33: ܠܟܽܠܗܶܝܢ ܙܳܢ̈ܝܳܬ݂ܳܐ ܝܳܗܒܺܝܢ ܐܰܓ݂ܪܳܐ: ܘܰܐܢ̱ܬܝ ܝܰܗܒܬܝ ܐܰܓ݂ܪܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܖ̈ܳܚܡܰܝܟܝ: ܘܰܫܚܰܕܬܝ ܐܶܢܽܘܢ ܒܙܳܢܝܽܘܬ݂ܶܟ݂ܝ: ܕܢܺܐܬܽܘܢ ܠܘܳܬܶܟ݂ܝ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܕ݂ܳܪܰܝܟܝ. 34: ܘܶܐܬ݂ܦܪܶܫܬܝ ܡܶܢ ܢܶܫ̈ܶܐ ܒܙܳܢܝܽܘܬ݂ܶܟ݂ܝ: ܒܗܳܝ ܕܝܳܗܒܳܐ ܗܘܰܝܬܝ ܐܰܓ݂ܪܳܐ: ܘܰܐܓ݂ܪܳܐ ܠܳܐ ܝܰܗܒܘ ܠܶܟ݂ܝ. 35: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܙܳܢܺܝܬ݂ܳܐ ܫܡܰܥܝ ܦܶܬܓ݂ܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. 36: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܥܰܠ ܕܝܰܗܒܬܝ ܢܚܳܫܶܟ݂ܝ: ܘܰܓܠܰܝܬܝ ܦܽܘܪܣܳܝܶܟ݂ܝ ܒܙܳܢܝܽܘܬ݂ܶܟ݂ܝ ܥܰܠ ܖ̈ܳܚܡܰܝܟܝ: ܘܥܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܬܰܟ݂ܖ̈ܶܐ ܛܰܢܦܽܘܬܶܟ݂ܝ: ܘܰܕܡܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܟܝ ܝܰܗܒܬܝ ܠܗܽܘܢ. 37: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܗܳܐ ܡܟܰܢܶܫ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܖ̈ܳܚܡܰܝܟܝ ܕܰܨܒܰܝܬܝ ܒܗܽܘܢ: ܘܰܠܟ݂ܽܠ ܕܰܪܚܶܡܬܝ ܥܰܡ ܕܰܣܢܰܝܬܝ: ܘܶܐܟܰܢܶܫ ܐܶܢܽܘܢ ܥܠܰܝܟܝ ܡܶܢ ܚܕ݂ܳܖ̈ܰܝܟܝ: ܘܶܐܓ݂ܠܶܐ ܦܽܘܪܣܳܝܶܟ݂ܝ ܠܥܺܢܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܢܶܚܙܽܘܢ ܟܽܠܶܗ ܦܽܘܪܣܳܝܶܟ݂ܝ. 38: ܘܶܐܕܽܘܢܶܟ݂ܝ ܕܺܝܢܳܐ ܕܓܰܝܳܖ̈ܳܬ݂ܳܐ: ܘܕܺܝܢܳܐ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܳܐܫ̈ܕܳܢ ܕܡܳܐ: ܘܶܐܬ݂ܠܶܟ݂ܝ ܠܰܕܡܳܐ: ܘܰܠܚܶܡܬ݂ܳܐ ܘܠܰܛܢܳܢܳܐ. 39: ܘܰܐܫܠܡܶܟ݂ܝ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܢܶܣܚܦܽܘܢ ܒܶܝܬ݂ ܓܰܝܒܰܝ̈ܟܝ: ܘܢܶܥܩܪܽܘܢ ܦܖ̈ܰܟܰܝܟܝ: ܘܢܰܫܠܚܽܘܢ ܠܒܽܘܫܰܝ̈ܟܝ: ܘܢܶܣܒܽܘܢ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܕܫܽܘܒܚܶܟ݂ܝ: ܘܢܶܫܒܩܽܘܢܶܟ݂ܝ ܥܰܪܛܶܠ. 40: ܘܢܶܣܩܽܘܢ ܥܠܰܝܟܝ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܘܢܶܪܓܡܽܘܢܶܟ݂ܝ ܒܟܺܐܦ̈ܶܐ: ܘܢܶܡܚܽܘܢܶܟ݂ܝ ܒܣܰܝܦܰܝ̈ܗܽܘܢ. 41: ܘܢܰܘܩܕܽܘܢܶܟ݂ܝ ܒܓ݂ܰܘ ܢܽܘܪܳܐ: ܘܢܶܥܒܕ݂ܽܘܢ ܡܶܢܶܟ݂ܝ ܕܺܝ̈ܢܶܐ ܠܥܺܝܢ ܢܶܫ̈ܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܬ݂ܳܐ: ܘܶܐܒܰܛܠܶܟ݂ܝ ܡܶܢ ܙܳܢܝܽܘܬ݂ܳܐ: ܘܬܽܘܒ ܠܳܐ ܬܶܬܠܺܝܢ ܐܰܓ݂ܪܳܐ. 42: ܘܰܐܢܺܝܚ ܚܶܡܬ݂ܝ ܥܠܰܝܟܝ: ܘܢܶܥܒܰܪ ܛܢܳܢܝ ܡܶܢܶܟ݂ܝ: ܘܶܐܬܬܢܺܝܚ ܘܠܳܐ ܐܶܪܓܰܙ ܬܽܘܒ. 43: ܥܰܠ ܕܠܳܐ ܐܶܬܕܟܰܪܬܝ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܕܛܰܠܝܽܘܬܶܟ݂ܝ: ܘܰܐܪܓܶܙܬܺܝܢܝ ܒܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ: ܐܳܦ ܐܶܢܳܐ ܗܳܐ ܦܶܪܥܶ݀ܬ݂ ܐܽܘܖ̈ܚܳܬܶܟ݂ܝ ܒܪܺܝܫܶܟ݂ܝ: ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܥܰܠ ܕܰܥ̣ܒܰܕܬܝ ܛܰܢܦܽܘܬ݂ܳܐ ܘܙܳܢܝܽܘܬ݂ܳܐ. 44: ܘܟ݂ܽܠ ܡܶܢ ܕܡܰܡܬܶܠ ܡܰܬ݂ܠܳܐ ܥܠܰܝܟܝ ܢܰܡܬܶܠ: ܘܢܺܐܡܰܪ ܒܰܪܬ݂ܳܐ ܐܰܝܟ ܐܶܡܳܐ. 45: ܒܰܪܬ݂ ܐܶܡܶܟ݂ܝ ܐܰܢ̱ܬܝ: ܫܶܒܩܰܬ݂ ܒܰܥܠܳܗ̇ ܘܰܒ̈ܢܶܝܗ̇: ܘܚܳܬ݂ܳܐ ܐܰܢ̱ܬܝ ܕܰܐܚ̈ܘܳܬ݂ܳܐ ܕܰܫܒܰܩ̈ܝ ܓܰܒܖ̈ܰܝܗܶܝܢ ܘܰܒܢܰܝ̈ܗܶܝܢ: ܐܶܡܟܶܝܢ ܚܺܝܬܳܝܬ݂ܳܐ ܘܰܐܒܽܘܟܶܝܢ ܐܰܡܽܘܪܳܝܳܐ. 46: ܘܚܳܬܶܟ݂ܝ ܩܰܫܺܝܫܬ݂ܳܐ ܫܳܡܪܺܝܢ: ܗܺܝ ܘܰܒ̈ܢܳܬ݂ܳܗ̇ ܕܝܳܬ݂ܒܳܐ ܡܶܢ ܣܶܡܳܠܶܟ݂ܝ: ܘܚܳܬܶܟ݂ܝ ܙܥܽܘܪܬ݂ܳܐ ܕܝܳܬ݂ܒܳܐ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܶܟ݂ܝ: ܣܕܽܘܡ ܘܰܒ̈ܢܳܬ݂ܳܗ̇. 47: ܘܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܐܰܝܟ ܐܽܘܖ̈ܚܳܬ݂ܗܶܝܢ ܗܰܠܶܟܬܝ: ܘܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܐܰܝܟ ܛܰܢܦ̈ܘܳܬ݂ܗܶܝܢ ܥ̣ܒܰܕܬܝ: ܥܰܕ ܩܰܠܺܝܠ ܘܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢܗܶܝܢ ܚ̣ܰܒܶܠܬܝ: ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܐܽܘܖ̈ܚܳܬܶܟ݂ܝ. 48: ܚܰܝ ܐ̱ܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܕܠܳܐ ܥܶܒ̣ܕܰܬ݂ ܣܕ݂ܽܘܡ ܚܳܬ݂ܶܟ݂ܝ ܗܺܝ ܘܰܒ̈ܢܳܬ݂ܳܗ̇: ܐܰܝܟ ܕܰܥ̣ܒܰܕܬܝ ܐܰܢ̱ܬܝ ܘܰܒ̈ܢܳܬܶܟ݂ܝ. 49: ܗܳܢܰܘ ܥܰܘܠܳܐ ܕܰܣܕܽܘܡ ܚܳܬܶܟ݂ܝ ܓܰܐܺܝܬ݂ܳܐ: ܕܣܳܒܥܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܠܰܚܡܳܐ: ܘܝܳܬ݂ܒܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܒܫܶܠܝܳܐ ܗܺܝ ܘܰܒ̈ܢܳܬ݂ܳܗ̇: ܘܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕܒܳܝ̈ܫܶܐ ܘܰܕܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ ܠܳܐ ܐܶܚܰܕ݂̈ܝ. 50: ܐܶܠܳܐ ܐܶܬܬܖ̈ܺܝܡܝ ܘܰܥܒܰܕ̈ܝ ܒܺܝܫܬܳܐ ܩܕ݂ܳܡܝ: ܘܟܰܕ݂ ܗܳܠܶܝܢ ܚܙܺܝ݀ܬ݂ ܒܗܶܝܢ ܗܶܦܟܶ݀ܬ݂ ܐܶܢܶܝܢ. 51: ܫܳܡܪܺܝܢ ܐܰܝܟ ܦܶܠܓ݂ܳܐ ܕܰܚܛܳܗܰܝ̈ܟܝ ܠܳܐ ܚܛܳܬ݂: ܐܰܣܓܺܝܬܝ ܛܰܢܦܽܘܬܶܟ݂ܝ ܡܶܢܗܶܝܢ: ܘܰܙܟܰܝܬܝ ܠܰܐܚ̈ܘܳܬܶܟ݂ܝ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܛܰܢܦܽܘܬܶܟ݂ܝ ܕܰܥ̣ܒܰܕܬܝ. 52: ܘܳܐܦ ܐܰܢ̱ܬܝ ܩܰܒܶܠܝ ܒܶܗܬܬܶܟ݂ܝ: ܕܰܙܟܰܝܬܝ ܠܰܐܚ̈ܘܳܬܶܟ݂ܝ ܒܰܚܛܳܗܰܝ̈ܟܝ: ܘܶܐܬ݂ܛܰܢܦܬܝ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢܗܶܝܢ: ܘܗܶܢܶܝܢ ܐܶܙܕܕܰܩ̈ܝ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢܶܟ݂ܝ: ܘܳܐܦ ܐܰܢ̱ܬܝ ܒܗܰܬ݂ܝ: ܘܩܰܒܶܠܝ ܚܶܦܪܶܟ݂ܝ: ܕܶܐܙܕܰܕܰܩ̈ܝ ܐܰܚ̈ܘܳܬܶܟ݂ܝ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢܶܟ݂ܝ. 53: ܘܰܐܗܦܶܟ݂ ܫܒܺܝܬ݂ܗܶܝܢ: ܫܒܺܝܬ݂ܳܐ ܕܰܣܕܽܘܡ ܘܕܰܒ̈ܢܳܬ݂ܳܗ̇: ܘܰܫܒܺܝܬ݂ܳܐ ܕܫܳܡܪܺܝܢ ܘܕܰܒ̈ܢܳܬ݂ܳܗ̇: ܘܰܐܫܒܶܐ ܫܒܺܝܬܶܟ݂ܝ ܒܰܝܢܳܬ݂ܗܶܝܢ. 54: ܕܰܬ݂ܩܰܒܠܺܝܢ ܒܶܗܬܬ݂ܳܐ: ܘܬܰܚܦܪܺܝܢ ܒܟ݂ܽܠ ܡܶܕ݂ܶܡ ܕܰܥ̣ܒܰܕܬܝ ܕܬܰܪܓܙܺܝܢܳܢܝ. 55: ܘܚܳܬܶܟ݂ܝ ܣܕܽܘܡ ܘܰܒ̈ܢܳܬ݂ܳܗ̇ ܢܶܬ݂ܩ̈ܢܳܢ ܐܰܝܟ݂ ܕܡܶܢ ܩܕ݂ܺܝܡ: ܘܫܳܡܪܺܝܢ ܘܰܒ̈ܢܳܬ݂ܳܗ̇ ܢܶܬ݂ܩ̈ܢܳܢ ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܩܕ݂ܺܝܡ: ܘܰܐܢ̱ܬܝ ܘܰܒ̈ܢܳܬܶܟ݂ܝ ܬܶܗܘܶܝܢ ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܩܕ݂ܺܝܡ. 56: ܘܠܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܣܕܽܘܡ ܚܳܬܶܟ݂ܝ ܠܛܶܒܳܐ ܒܦܽܘܡܶܟ݂ܝ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܓܰܐܝܽܘܬܶܟ݂ܝ. 57: ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܕܬܶܬܓܠܶܐ ܒܺܝܫܬܶܟ݂ܝ: ܐܰܝܟ ܚܶܣܕ݂ܳܐ ܕܰܒ̈ܢܳܬ݂ ܐܰܕܽܘܡ: ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܒ̈ܢܳܬ݂ ܦܶܠܫܬܳܝ̈ܶܐ ܕܰܚܕܺܝܖ̈ܳܢ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܠܳܗ̇: ܘܫܳܝ̈ܛܳܢ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܠܳܗ̇. 58: ܘܰܚܛܳܗܰܝ̈ܟܝ ܘܛܰܢܦ̈ܘܳܬܶܟ݂ܝ ܐܰܢ̱ܬܝ ܫܩ̣ܰܠܬܝ ܐܶܢܽܘܢ: ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ. 59: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܥܳܒܶܕ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܟ݂ܝ ܐܰܝܟ ܕܰܥ̣ܒܰܕܬܝ: ܥܰܠ ܕܫ̣ܳܛܬܝ ܡܰܘܡܳܬܝ ܘܒ̣ܰܛܠܶܬܝ ܩܝܳܡܝ. 60: ܐܶܢܳܐ ܕܶܝܢ ܐܶܬܕܟܰܪ ܩܝܳܡܝ ܕܥܰܡܶܟ݂ܝ ܕܰܒܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܛܰܠܝܽܘܬܶܟ݂ܝ: ܘܰܐܩܺܝܡ ܠܶܟ݂ܝ ܩܝܳܡܳܐ ܕܥܳܠܰܡ. 61: ܘܬܶܥ̱ܗܕܺܝܢ ܐܽܘܖ̈ܚܳܬܶܟ݂ܝ ܘܬܶܒܗܬܺܝܢ: ܕܢܶܣܒܶ݀ܬ݂ ܠܰܐܚ̈ܘܳܬܶܟ݂ܝ ܠܩܰܫܺܝܫܬ݂ܳܐ ܘܠܰܙܥܽܘܪܬ݂ܳܐ: ܘܝܶܗܒܶ݀ܬ݂ ܐܶܢܶܝܢ ܠܶܟ݂ܝ ܒ̈ܢܳܬ݂ܳܐ ܠܳܐ ܡܶܢ ܩܝܳܡܶܟ݂ܝ. 62: ܘܰܐܩܺܝܡ ܐܶܢܳܐ ܩܝܳܡܝ ܥܰܡܶܟ݂ܝ: ܘܬܶܕܥܺܝܢ ܕܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ. 63: ܡܶܛܽܠ ܕܬܶܬܕܰܟ݂ܪܺܝܢ ܘܬ݂ܶܒܗܬ݂ܺܝܢ: ܘܬܽܘܒ ܠܳܐ ܬܶܦܬܚܺܝܢ ܦܽܘܡܶܟ݂ܝ ܡܶܢ ܒܶܗܬܬܶܟ݂ܝ: ܡܳܐ ܕܫܶܒܩܶ݀ܬ݂ ܠܶܟ݂ܝ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܰܥ̣ܒܰܕܬܝ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܝܙ.

1: ܘܰܗܘܳܐ ܥܠܰܝ ܦܶܬܓ݂ܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ. 2: ܒܰܪܢܳܫܳܐ: ܐܰܚܽܘܕ݂ ܐܽܘܚܰܕܬ݂ܳܐ: ܘܰܐܡܬܶܠ ܡܰܬ݂ܠܳܐ ܥܰܠ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 3: ܘܶܐܡܰܪ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܢܶܫܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܪܰܘܪܒܺܝܢ ܓܶܦܰܘ̈ܗܝ: ܘܰܐܪܺܝܟ݂ܺܝܢ ܓܶܠܦܳܢܰܘ̈ܗܝ: ܘܡܰܠ̈ܝܳܢ ܛܶܦܖ̈ܰܘܗܝ: ܘܥܰܒܺܝܛ ܡܶܠܓܶܗ: ܐܶܬ݂ܳܐ ܠܠܶܒܢܳܢ: ܘܰܢ̣ܣܰܒ ܡܶܢ ܓܒܰܝ̈ܳܐ ܕܥܰܖ̈ܩܶܐ. 4: ܘܰܩ̣ܛܰܡ ܪܺܝܫ ܡܰܪܒܺܝܬܶܗ: ܘܰܐܝܬܝܶܗ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܰܟܢܰܥܢ: ܘܣܳܡܶܗ ܒܰܡܕܺܝܢ̱ܬ݂ܳܐ ܕܬܰܓܳܖ̈ܶܐ.  5: ܘܰܢ̣ܣܰܒ ܡܶܢ ܙܰܪܥܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ: ܘܰܐܪܡܺܝ ܒܡܰܕ݂ܒܪܳܐ: ܢܶܨܒܬ݂ܳܐ ܥܰܠ ܡܰܝ̈ܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ: ܘܣܳܡܳܗ̇ ܠܕܰܘܩܳܐ. 6: ܘܺܝܥܳܬ݂ ܘܰܗܘܳܬ݂ ܓܦܶܬ݂ܳܐ ܡܪܰܥܰܕܬ݂ܳܐ ܘܡܰܟܺܝܟܰܬ݂ ܩܰܘܡܬ݂ܳܐ: ܕܢܶܬ݂ܚܙܽܘܢ ܫܰܒܽܘ̈ܩܶܝܗ̇ ܥܠܰܘܗܝ: ܘܥܶܩܳܖ̈ܶܝܗ̇ ܢܶܗܘܽܘܢ ܬܚܽܘܬ݂ܰܘܗܝ: ܘܰܗܘܳܬ݂ ܓܦܶܬ݂ܳܐ ܘܥܶܒܕܰܬ݂ ܫܰܒܽܘ̈ܩܶܐ: ܘܦ̣ܶܫܛܰܬ݂ ܥܢܳܩܶܝ̈ܗ̇. 7: ܗܳܐ ܢܶܫܪܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܪܰܘܪܒܺܝܢ ܓܶܦܰܘ̈ܗܝ: ܘܣܰܓܺܝ̈ܐܳܢ ܛܶܦܖ̈ܰܘܗܝ: ܘܰܓܦܶܬ݂ܳܐ ܗܳܕܶܐ ܐܰܟܪܟܰܬ݂ ܥܶܩܳܖ̈ܶܝܗ̇ ܥܠܰܘܗܝ: ܘܕ݂ܳܠ̈ܝܳܬ݂ܳܗ̇ ܐܰܪܡܝܰܬ݂ ܥܠܰܘܗܝ: ܕܢܰܫܩܶܝܗ̇ ܡܶܢ ܡܶܕܪܳܐ ܕܢܶܨܒܬ݂ܳܗ̇. 8: ܒܚܰܩܠܳܐ ܫܰܦܺܝܪܬ݂ܳܐ ܘܰܒܡܰܝ̈ܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܢܨܺܝܒܳܐ: ܕܬܶܥܒܶܕ ܛܰܖ̈ܦܶܐ ܘܬܶܛܥܰܢ ܦܺܐܖ̈ܶܐ: ܘܬܶܗܘܶܐ ܓܦܶܬ݂ܳܐ ܫܒܺܝܚܬ݂ܳܐ. 9: ܐܶܡܰܪ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܠܳܐ ܬܰܟܫܰܪ. ܐܶܠܳܐ ܥܶܩܳܖ̈ܶܝܗ̇ ܢܶܬ݂ܦܰܣܩܽܘܢ: ܘܦܺܐܖ̈ܶܝܗ̇ ܢܶܬ݂ܡܣܽܘܢ ܘܢܺܐܒܫܽܘܢ: ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܛܰܖ̈ܦܶܐ ܕܡܰܘܥܺܝܬ݂ܳܗ̇ ܢܺܐܒܫܽܘܢ: ܘܠܳܐ ܒܰܕܪܳܥܳܐ ܪܳܡܳܐ ܘܠܳܐ ܒܥܰܡ̈ܡܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ: ܢܶܥܩܪܺܝܗ̇ ܡܶܢ ܥܶܩܳܪܳܗ̇. 10: ܗܳܐ ܢܨܺܝܒܳܐ ܐܶܠܳܐ ܠܳܐ ܬܰܟܫܰܪ: ܘܡܳܐ ܕܢܶܫܒܰܬ݂ ܒܳܗ̇ ܪܽܘܚܳܐ ܕܫܰܘܒܳܐ: ܝܳܒܫܳܐ ܒܡܶܕܪܳܐ ܕܡܰܘܥܺܝܬ݂ܳܗ̇. 11: ܘܰܗܘܳܐ ܥܠܰܝ ܦܶܬܓ݂ܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ. 12:ܒܰܪܢܳܫܳܐ: ܐܶܡܰܪ ܠܒܰܝܬܳܐ ܡܡܰܪܡܪܳܢܳܐ: ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܥܺܝܬܽܘܢ ܡܳܢܳܐ ܐܶܢܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ: ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ: ܗܳܐ ܐܳܬܶܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܒܳܒܶܠ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ: ܘܕ݂ܳܒܰܪ ܠܡܰܠܟܳܗ̇ ܘܰܠܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܝܗ̇ ܘܡܰܘܒܶܠ ܠܗܽܘܢ ܠܒܳܒܶܠ. 13: ܘܢܳܣܶܒ ܡܶܢ ܙܰܪܥܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ: ܘܰܡܩܺܝܡ ܥܰܡܶܗ ܩܝܳܡܳܐ: ܘܥܳܐܶܠ ܥܰܡܶܗ ܒܡܰܘܡܳܬܳܐ: ܘܕ݂ܳܒܰܪ ܠܫܰܠܺܝ̈ܛܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܕܠܳܐ ܢܶܬܬܪܺܝܡܽܘܢ. 14: ܐܶܠܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܡܰܠܟܽܘܬ݂ܗܽܘܢ ܡܰܟܺܝܟܳܐ: ܘܢܶܛܪܽܘܢ ܩܝܳܡܶܗ: ܘܰܢܩܺܝܡܽܘܢ ܥܰܡܶܗ. 15: ܘܢܶܡܪܰܕ ܥܠܰܘܗܝ: ܘܰܢܫܰܕܰܪ ܐܺܝܙܓܰܕܰܘ̈ܗܝ ܠܡܶܨܪܶܝܢ: ܕܢܶܬܠܽܘܢ ܠܶܗ ܖ̈ܰܟܫܳܐ ܘܥܰܡܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ: ܠܳܐ ܢܰܟܫܰܪ ܘܠܳܐ ܢܶܬ݂ܦܰܨܶܐ ܡܰܢ ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܥ̣ܒܰܕ. 16: ܚܰܝ ܐ̱ܢܳܐ: ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܕܒܰܐܬ݂ܪܳܐ ܕܰܐܩܺܝܡܺܝܘܗܝ ܡܰܠܟܳܐ: ܘܫ̣ܳܛ ܡܰܘܡܳܬܝ ܘܒܰܛܶܠ ܩܝܳܡܝ: ܒܓ݂ܰܘ ܒܳܒܶܠ ܢܡܽܘܬ݂. 17: ܘܠܳܐ ܒܚܰܝܠܳܐ ܪܰܒܳܐ: ܘܳܐܦܠܳܐ ܒܖ̈ܰܟܫܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ: ܢܶܥܒܶܕ ܥܰܡܶܗ ܦܶܪܥܽܘܢ ܩܪܳܒܳܐ: ܐܶܠܳܐ ܒܰܟܡܺܐܢ̈ܶܐ ܘܰܒܕ݂ܰܘ̈ܩܶܐ ܢܰܘܒܶܕ ܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܬ݂ܳܐ. 18: ܥܰܠ ܕܫ̣ܳܛ ܡܰܘܡܳܬܳܐ ܘܒ̣ܰܛܶܠ ܩܝܳܡܳܐ: ܢܰܫܠܶܡ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܘܠܳܐ ܢܶܬܦܰܨܶܐ: ܥܰܠ ܕܰܥ̣ܒܰܕ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ. 19: ܡܶܛܽܠ ܗܳܠܶܝܢ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ. ܚܰܝ ܐ̱ܢܳܐ: ܥܰܠ ܕܫ̣ܳܛ ܡܰܘܡܳܬܝ: ܘܒܰܛܶܠ ܩܝܳܡܝ: ܐܰܣܩܺܝܗ̇ ܒܪܺܝܫܶܗ. 20: ܘܶܐܦܪܽܘܣ ܡܨܺܝܕܬܝ ܥܠܰܘܗܝ ܘܢܶܬܬܚܶܕ݂ ܒܳܗ̇: ܘܰܐܘܒܠܺܝܘܗܝ ܠܒܳܒܶܠ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܟܰܠܕ݂ܳܝ̈ܶܐ: ܘܶܐܕܽܘܢܺܝܘܗܝ ܬܰܡܳܢ ܥܰܠ ܥܰܘܠܳܐ ܕܰܐܥܠܺܝ ܒܺܝ. 21: ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܚܺܐܖ̈ܰܘܗܝ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܩܰܖ̈ܺܝܒܰܘܗܝ ܢܶܦܠܽܘܢ ܒܚܰܪܒܳܐ: ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܡܶܫܬܰܚܪܺܝܢ ܢܶܬܕܪܽܘܢ ܠܟܽܠ ܪܽܘܚ: ܘܬܶܕܥܽܘܢ ܕܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܡ̣ܰܠܠܶܬ݂. 22: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܐܶܣܰܒ ܡܶܢ ܓܒܰܝ̈ܳܐ ܕܥܰܖ̈ܩܶܐ ܪܳܡܳܐ: ܘܡܶܢ ܪܺܝܫܶܗ ܐܶܩܛܽܘܡ ܠܶܒܶܗ: ܘܶܐܨܽܘܒ ܥܰܠ ܛܽܘܖ̈ܶܐ ܖ̈ܳܡܶܐ ܘܰܡܥܰܠܰܝ̈ܳܐ. 23: ܒܛܽܘܖ̈ܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܐܶܨܒܺܝܘܗܝ: ܘܢܶܛܥܰܢ ܛܰܖ̈ܦܶܐ ܘܢܶܥܒܶܕ ܦܺܐܖ̈ܶܐ: ܘܢܶܗܘܶܐ ܐܰܪܙܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ: ܘܬܶܫܟܰܢ ܒܶܗ ܟܽܠܳܗ̇ ܦܳܪܰܚܬܳܐ ܕܓܶܦܳܐ: ܘܰܒܛܶܠܳܠܳܐ ܕܣܰܘ̈ܟܰܘܗܝ ܢܶܫܟܢܽܘܢ. 24: ܘܢܶܕܥܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܺܝ̈ܠܳܢܶܐ ܕܕܰܒܪܳܐ: ܕܶܐܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܡܟܶ݀ܬ݂ ܩܰܝܣܳܐ ܪܳܡܳܐ: ܘܰܐܪܺܝܡܶ݀ܬ݂ ܩܰܝܣܳܐ ܡܰܟܺܝܟܳܐ: ܘܰܐܘܒܫܶ݀ܬ݂ ܩܰܝܣܳܐ ܪܰܛܺܝܒܳܐ: ܘܰܐܘܥܺܝ݀ܬ݂ ܩܰܝܣܳܐ ܝܰܒܺܝܫܳܐ: ܐܶܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܡ̣ܰܠܠܶܬ݂ ܘܥ̣ܶܒܕܶܬ݂.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܝܚ.

1: ܘܰܗܘܳܐ ܥܠܰܝ ܦܶܬܓ݂ܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ: ܒܰܪܢܳܫܳܐ. 2: ܠܡܳܢܳܐ ܡܰܡܬܠܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܡܰܬ݂ܠܳܐ ܗܳܢܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ: ܐܰܒܳܗ̈ܶܐ ܐܶܟܰܠܘ ܒܶܣܖ̈ܶܐ: ܘܫܶܢ̈ܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܳܐ ܩܰܗ̈ܝܳܢ. 3: ܚܰܝ ܐ̱ܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܐܶܢ ܢܶܗܘܶܐ ܬܽܘܒ ܕܡܰܡܬܶܠ ܡܰܬ݂ܠܳܐ ܗܳܢܳܐ ܒܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 4: ܡܶܛܽܠ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܢܰܦ̈ܫܳܬ݂ܳܐ ܕܺܝܠܝ ܐܶܢܶܝܢ: ܢܰܦܫܳܐ ܕܰܐܒܳܐ ܘܢܰܦܫܳܐ ܕܰܒܪܳܐ ܕܺܝܠܝ ܐܶܢܶܝܢ: ܢܰܦܫܳܐ ܕܚܳܛܝܳܐ ܗܺܝ ܬܡܽܘܬ݂. 5: ܘܓܰܒܪܳܐ ܐܶܢ ܢܶܗܘܶܐ ܙܰܕܺܝܩ: ܘܢܶܥܒܶܕ ܕܺܝܢܳܐ ܘܙܰܕܺܝܩܽܘܬ݂ܳܐ. 6:ܘܥܰܠ ܛܽܘܖ̈ܶܐ ܠܳܐ ܐܶܟܰܠ: ܘܠܳܐ ܐܰܪܺܝܡ ܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ ܠܰܦܬܰܟ݂ܖ̈ܶܐ ܘܰܠܕܶܚ̈ܠܳܬ݂ܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ: ܘܠܰܐܢ̱ܬܰܬ݂ ܚܰܒܪܶܗ ܠܳܐ ܛܰܢܶܦ: ܘܠܰܐܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܒܟܶܦܣܳܗ̇ ܠܳܐ ܐܶܬܩܰܪܰܒ. 7: ܘܰܠܐ̱ܢܳܫ ܠܳܐ ܛܠܰܡ ܘܰܠܐ̱ܢܳܫ ܠܳܐ ܬܰܟ: ܘܦܰܢܺܝ ܡܶܫܟܳܢܳܐ ܕܰܢܣܰܒ: ܘܝܰܗܒ ܠܰܚܡܶܗ ܠܟܰܦܢܳܐ: ܘܰܠܥܰܪܛܶܠܳܝܳܐ ܐܰܠܒܶܫ ܬܰܟܣܺܝܬ݂ܳܐ. 8: ܘܰܒܪܶܒܺܝܬ݂ܳܐ ܠܳܐ ܐܰܘܙܶܦ: ܘܒܰܩܨܳܨܳܐ ܠܳܐ ܝܰܗܒ: ܘܡܶܢ ܥܰܘܠܳܐ ܐܰܗܦܶܟ ܐܺܝܕ݂ܶܗ: ܘܕܳܢ ܕܺܝܢܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܒܶܝܬ݂ ܓܰܒܪܳܐ ܠܚܰܒܪܶܗ. 9: ܘܰܒܦܽܘܩ̈ܕܳܢܰܝ ܗܰܠܶܟ: ܘܕܺܝܢܰܝ̈ ܢ̣ܛܰܪ ܘܰܥ̣ܒܰܕ ܩܽܘܫܬܳܐ: ܡܰܢ ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܥ̣ܒܰܕ ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܗ̱ܘ: ܘܡܶܚܳܐ  ܢܺܚܶܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ. 10: ܘܶܐܢ ܢܰܘܠܶܕ ܒܪܳܐ ܥܰܘܳܠܳܐ ܐܳܫܶܕ݂ ܕܡܳܐ: ܘܢܶܥܒܶܕ ܚܕܳܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ. 11: ܘܢܶܐܟܽܘܠ ܥܰܠ ܛܽܘܖ̈ܶܐ: ܘܰܢܛܰܢܶܦ ܐܰܢ̱ܬܰܬ݂ ܚܰܒܪܶܗ. 12: ܘܢܶܛܠܽܘܡ ܠܡܶܣܟܺܢܳܐ ܘܰܠܒܳܝܫܳܐ: ܘܢܶܬܽܘܟ ܠܚܰܒܪܶܗ: ܘܠܳܐ ܢܦܰܢܶܐ ܡܶܫܟܳܢܳܐ ܠܡܳܖ̈ܰܘܗܝ: ܘܠܰܦܬܰܟ݂ܖ̈ܶܐ ܢܪܺܝܡ ܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ ܘܢܶܥܒܶܕ݂ ܛܰܢܦܽܘܬ݂ܳܐ. 13: ܘܰܒܪܶܒܺܝܬ݂ܳܐ ܢܰܘܙܶܦ: ܘܒܰܩܨܳܨܳܐ ܢܶܣܰܒ: ܕܰܠܡܳܐ ܚܳܝܶܐ ܠܳܐ ܢܺܚܶܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬ݂ܳܐ ܥ̣ܒܰܕ݂: ܐܶܠܳܐ ܡܡܳܬ݂ ܢܡܽܘܬ݂: ܘܰܕ݂ܡܶܗ ܥܠܰܘܗܝ ܢܶܗܘܶܐ. 14: ܘܶܐܢ ܢܰܘܠܶܕ ܒܪܳܐ: ܘܢܶܚܙܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܰܥ̣ܒܰܕ݂ ܐܰܒܽܘܗܝ: ܘܠܳܐ ܢܶܥܒܶܕ݂ ܐܰܟ݂ܘܳܬ݂ܗܽܘܢ. 15: ܘܥܰܠ ܛܽܘܖ̈ܶܐ ܠܳܐ ܢܶܐܟ݂ܽܘܠ: ܘܠܳܐ ܢܪܺܝܡ ܥܰܝ̈ܢܰܘܗܝ ܠܰܦܬܰܟ݂ܖ̈ܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ: ܘܠܰܐܢ̱ܬܰܬ݂ ܚܰܒܪܶܗ ܠܳܐ ܢܛܰܢܶܦ. 16: ܘܰܠܐ̱ܢܳܫ ܠܳܐ ܢܶܛܠܘܡ: ܘܡܶܫܟܳܢܳܐ ܠܐ̱ܢܳܫ ܠܳܐ ܢܶܫܩܽܘܠ: ܘܬ݂ܽܘܟܳܐ ܠܳܐ ܢܶܬܽܘܟ݂. ܘܠܰܚܡܶܗ ܢܶܬܶܠ ܠܟܰܦܢܳܐ: ܘܰܠܥܰܪܛܠܳܝܳܐ ܢܰܠܒܶܫ. 17: ܘܡܶܢ ܡܶܣܟܺܢܳܐ ܠܳܐ ܢܰܗܦܶܟ ܐܺܝܕ݂ܶܗ: ܘܪܶܒܺܝܬ݂ܳܐ ܠܳܐ ܢܶܫܩܽܘܠ: ܘܝܰܬܺܝܪܳܐ ܠܳܐ ܢܶܣܰܒ: ܘܕܺܝܢܰܝ̈ ܢܶܥܒܶܕ: ܘܰܒܦܽܘܩ̈ܕܳܢܰܝ ܢܗܰܠܶܟ݂: ܠܳܐ ܢܡܽܘܬ݂ ܒܥܰܘܠܶܗ ܕܰܐܒܽܘܗܝ: ܐܶܠܳܐ ܡܶܚܳܐ ܢܺܚܶܐ. 18: ܐܰܒܽܘܗܝ ܕܶܝܢ ܥܰܠ ܕܰܛܠܰܡ ܛܠܽܘܡܝܳܐ: ܘܬܰܟ݂ ܬܽܘܟܳܐ ܠܰܐܚܽܘܗܝ: ܘܡܶܕܶܡ ܕܫܰܦܝܪ ܠܳܐ ܥ̣ܒܰܕ ܒܥܰܡܶܗ: ܡܺܝܬ݂ ܒܰܚܛܳܗܰܘ̈ܗܝ. 19: ܘܶܐܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܐܰܝܟܰܘ ܠܳܐ ܡܶܬ݂ܦܪܰܥ ܒܪܳܐ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܰܐܒܽܘܗܝ: ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܥܒܰܕ ܒܪܳܐ ܕܺܝܢܳܐ ܘܙܰܕܺܝܩܽܘܬ݂ܳܐ: ܘܰܢܛܰܪ ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܽܘܩ̈ܕܳܢܰܝ̈: ܡܶܚܳܐ ܢܺܚܶܐ. 20: ܢܰܦܫܳܐ ܕܚܳܛܝܳܐ ܗܺܝ ܬܡܽܘܬ݂. ܠܳܐ ܢܶܬ݂ܦܪܰܥ ܒܪܳܐ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܰܐܒܽܘܗܝ: ܐܳܦܠܳܐ ܐܰܒܳܐ ܢܶܬ݂ܦܪܰܥ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܰܒܪܶܗ: ܙܳܟܽܘܬܶܗ ܕܙܰܟܳܝܳܐ ܥܠܰܘܗܝ ܬܶܗܘܶܐ: ܘܰܚܛܺܝܬܶܗ ܕܚܰܛܳܝܳܐ ܥܠܰܘܗܝ ܬܶܗܘܶܐ. 21: ܥܰܘܳܠܳܐ ܕܶܝܢ ܐܶܢ ܢܶܗܦܽܘܟ݂ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܛܳܗܰܘ̈ܗܝ ܕܰܥܒܰܕ: ܘܢܶܛܰܪ ܦܽܘܩ̈ܕܳܢܰܝ: ܘܢܶܥܒܶܕ ܕܺܝܢܳܐ ܘܙܰܕܺܝܩܽܘܬ݂ܳܐ: ܡܶܚܳܐ ܢܺܚܶܐ ܘܠܳܐ ܢܡܽܘܬ݂. 22: ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܚܛܳܗܰܘ̈ܗܝ ܕܰܥ̣ܒܰܕ ܠܳܐ ܢܶܬܕܰܟܪܽܘܢ ܠܶܗ: ܐܶܠܳܐ ܒܙܰܕܺܝܩܽܘܬ݂ܳܐ ܕܰܥ̣ܒܰܕ ܢܺܚܶܐ. 23: ܠܳܐ ܨܳܒܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܒܡܰܘܬܶܗ ܕܚܰܛܳܝܳܐ: ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܐܶܠܳܐ ܕܢܶܗܦܽܘܟ݂ ܡܶܢ ܐܽܘܪܚܶܗ ܒܺܝܫܬܳܐ ܘܢܺܚܶܐ. 24: ܘܶܐܢ ܢܶܗܦܽܘܟ݂ ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܡܶܢ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬ݂ܶܗ: ܘܢܶܥܒܶܕ ܥܰܘܠܳܐ ܘܛܰܢܦܽܘܬ݂ܳܐ ܐܰܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܥ̣ܒܰܕ ܚܰܛܳܝܳܐ: ܟܽܠܳܗ̇ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬ݂ܶܗ ܕܰܥܒܰܕ ܠܳܐ ܬܶܬܕܟܰܪ ܠܶܗ: ܐܶܠܳܐ ܒܥܰܘܠܳܐ ܕܰܥܒܰܕ: ܘܒܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܰܚܛܳܐ: ܒܗܽܘܢ ܢܡܽܘܬ݂. 25: ܘܶܐܡܰܪܬܽܘܢ ܠܳܐ ܫܰܦܺܝܖ̈ܳܢ ܐܽܘܖ̈ܚܳܬ݂ܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܫܡܰܥܘ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ: ܐܽܘܖ̈ܚܳܬ݂ܝ ܕܺܝܠܝ ܫܰܦܺܝܖ̈ܳܢ ܐܶܢܶܝܢ: ܐܶܠܳܐ ܐܽܘܖ̈ܚܳܬܟܽܘܢ ܗܽܘ ܕܺܝܠܟܽܘܢ ܠܳܐ ܫܰܦܺܝܖ̈ܳܢ. 26: ܘܶܐܢ ܢܶܗܦܽܘܟ݂ ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܡܶܢ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬ݂ܶܗ ܘܢܶܥܒܶܕ ܥܰܘܠܳܐ: ܒܶܗ ܒܥܰܘܠܳܐ ܕܰܥܒܰܕ ܢܡܽܘܬ݂. 27: ܘܶܐܢ ܢܶܗܦܽܘܟ݂ ܥܰܘܠܳܐ ܡܶܢ ܥܰܘܳܠܽܘܬܶܗ: ܘܢܶܥܒܶܕ ܕܺܝܢܳܐ ܘܙܰܕܺܝܩܽܘܬ݂ܳܐ: ܢܰܚܶܐ ܢܰܦܫܶܗ. 28: ܘܶܐܢ ܢܶܚܙܶܐ ܘܢܶܗܦܽܘܟ݂ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܛܳܗܰܘ̈ܗܝ ܕܰܥ̣ܒܰܕ: ܡܶܚܳܐ ܢܺܚܶܐ ܘܠܳܐ ܢܡܽܘܬ݂. 29: ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܠܳܐ ܫܰܦܺܝܖ̈ܳܢ ܐܽܘܖ̈ܚܳܬ݂ܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܐܽܘܖ̈ܚܳܬ݂ܝ ܕܺܝܠܝ ܫܰܦܺܝܖ̈ܳܢ ܐܶܢܶܝܢ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ: ܐܶܠܳܐ ܐܽܘܖ̈ܚܳܬܟܽܘܢ ܗܽܘ ܕܺܝܠܟܽܘܢ ܠܳܐ ܫܰܦܺܝܖ̈ܳܢ. 30: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܐܰܝܟ ܐܽܘܖ̈ܚܳܬ݂ܶܗ ܐܶܕܽܘܢܟܽܘܢ ܒܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ: ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ. ܬܽܘܒܘ ܘܶܐܬ݂ܦܢܰܘ ܡܶܢ ܟܽܠܶܗ ܥܰܘܠܟܽܘܢ: ܘܠܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܟܽܘܢ ܬܽܘܩܠܬ݂ܳܐ ܠܰܚܛܳܗܰܝ̈ܟܽܘܢ. 31: ܘܰܫܕ݂ܰܘ ܡܶܢܟܽܘܢ ܟܽܠܶܗ ܥܰܘܠܳܐ ܕܰܥܒܰܕ݂ܬܽܘܢ: ܘܰܥܒܶܕ݂ܘ ܠܟ݂ܽܘܢ ܠܶܒܳܐ ܚܰܕܬ݂ܳܐ: ܘܪܽܘܚܳܐ ܚܕܰܬ݂ܳܐ: ܘܠܳܐ ܬܡܽܘܬ݂ܽܘܢ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 32: ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܨܳܒܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܒܡܰܘܬܶܗ ܕܡܺܝܬ݂ܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܐܶܠܳܐ ܬܽܘܒܘ ܘܰܚܝܰܘ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܝܛ.

1: ܐܰܢ̱ܬ ܕܶܝܢ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܫܩܽܘܠ ܐܽܘܠܺܝܬ݂ܳܐ ܥܰܠ ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 2: ܘܶܐܡܰܪ: ܡܳܢܳܐ ܗ̱ܝ ܐܶܡܳܟ ܓܽܘܪܝܳܐ ܕܰܐܪܝܳܐ: ܕܒܰܝܢܳܬ݂ ܐܰܖ̈ܝܰܘܳܬ݂ܳܐ ܪܰܒܺܝܥܳܐ: ܘܒܰܝܢܳܬ݂ ܐܰܖ̈ܝܰܘܳܬ݂ܳܐ ܪܰܒܝܰܬ݂ ܓܖ̈ܶܝܗ̇. 3: ܘܰܪܒܳܐ ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܓܖ̈ܶܝܗ̇ ܘܰܗܘܳܐ ܐܰܪܝܳܐ: ܘܺܝܠܶܦ ܠܡܶܬ݂ܒܰܪ ܬܒܳܪܳܐ: ܘܶܐܟܰܠ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. 4: ܘܰܫ̣ܡܰܥܘ ܛܶܒܶܗ ܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܘܒܰܡܨܺܝܕܬܗܽܘܢ ܐܶܬܬܚܶܕ݂: ܘܰܐܝܬܝܽܘܗܝ ܒܰܒܠܳܡܳܐ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. 5: ܘܟܰܕ݂ ܚܙܳܬ݂ ܐܶܡܶܗ ܕܶܐܬܟܰܪܗܰܬ݂ ܘܶܐܒܰܕ݂ ܠܶܗ ܣܰܒܪܳܗ̇: ܢܶܣܒܰܬ݂ ܡܶܢ ܓܖ̈ܶܝܗ̇ ܘܰܥܒܰܕ݂ܬ݂ܶܗ ܐܰܪܝܳܐ. 6: ܘܗܰܠܶܟ݂ ܒܰܝܢܳܬ݂ ܐܰܖ̈ܝܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܘܰܗܘܳܐ ܐܰܪܝܳܐ: ܘܺܝܠܶܦ ܠܡܶܬ݂ܒܰܪ ܬܒܳܪܳܐ: ܘܶܐܟܰܠ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. 7: ܘܗܰܠܶܟ݂ ܒܥܽܘܫܢܶܗ: ܘܰܡܕܺܝ̈ܢܳܬ݂ܳܐ ܐܰܚܪܶܒ: ܘܚܰܒܶܠ ܐܰܪܥܳܐ ܒܰܡܠܳܐܳܗ̇ ܒܩܳܠܳܐ ܕܢܶܗܡܬܶܗ. 8: ܘܶܐܬ݂ܟܰܢܰܫܘ ܥܠܰܘܗܝ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܡܶܢ ܡܕܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܕܰܚܕ݂ܳܖ̈ܰܘܗܝ: ܘܰܦܪܰܣܘ ܥܠܰܘܗܝ ܡܨܺܝܕܬܗܽܘܢ: ܘܒܳܗ̇ ܐܶܬܬܚܶܕ݂. 9: ܘܚܰܒܫܽܘܗܝ ܒܢܳܡܰܪܬ݂ܳܐ: ܘܰܐܘܒܠܽܘܗܝ ܠܡܰܠܟܳܐ ܕܒܳܒܶܠ: ܘܰܐܥܠܶܗ ܠܒܶܝܬ݂ ܚܒܽܘܫܝܳܐ: ܕܬܽܘܒ ܠܳܐ ܢܶܫܬܡܰܥ ܩܳܠܶܗ ܒܛܽܘܖ̈ܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 10: ܐܶܡܳܟ݂ ܐܰܝܟ ܓܦܶܬ݂ܳܐ ܒܰܕ݂ܡܳܟ݂: ܥܰܠ ܡܰܝ̈ܳܐ ܢܨܺܝܒܳܐ. ܦܺܐܖ̈ܶܝܗ̇ ܘܥܰܘ̈ܦܶܝܗ̇ ܗܘܰܘ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ. 11: ܘܰܗܘܰܘ ܠܳܗ̇ ܚܽܘܛܖ̈ܶܐ ܥܰܫܺܝ̈ܢܶܐ ܥܰܠ ܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ: ܘܶܬܬܪܺܝܡܰܬ݂ ܩܰܘܡܰܬ݂ܗܽܘܢ ܡܶܢ ܒܰܝܢܳܬ݂ ܢܽܘܖ̈ܒܶܝܗ̇: ܘܶܐܬܚܙܺܝܘ ܒܪܰܘܡܗܽܘܢ ܘܰܒܣܽܘܓ݂ܳܐܐ ܕܕ݂ܳܠ̈ܝܳܬ݂ܗܽܘܢ. 12: ܘܶܐܬ݂ܥܩܰܪܘ ܒܚܶܡܬ݂ܳܐ ܘܒܰܐܪܥܳܐ ܐܶܫܬܕ݂ܺܝܘ: ܘܪܽܘܚܳܐ ܕܫܰܘܒܳܐ ܐܰܘܒܫܰܬ݂ ܦܺܐܖ̈ܶܝܗ̇: ܘܶܐܬ݂ܦܰܪܰܩܘ ܘܺܝܒܶܫܘ ܚܽܘܛܖ̈ܶܐ ܕܥܽܘܫܢܳܗ̇: ܘܢܽܘܪܳܐ ܐܶܟ݂ܰܠܬ݂ܳܗ̇. 13: ܡܶܟܺܝܠ ܐܶܬ݂ܢܰܨܒܰܬ݂ ܒܡܰܕ݂ܒܪܳܐ: ܒܰܐܪܥܳܐ ܨܗܺܝܬ݂ܳܐ ܘܨܳܕ݂ܺܝܬ݂ܳܐ. 14: ܘܢܶܦܩܰܬ݂ ܢܽܘܪܳܐ ܡܶܢ ܚܽܘܛܖ̈ܶܝܗ̇ ܓܒܰܝ̈ܳܐ ܘܶܐܟ݂ܰܠܬ݂ ܦܺܐܖ̈ܶܝܗ̇: ܘܠܳܐ ܐܶܫܬܟܰܚ ܒܳܗ̇ ܬܽܘܒ ܚܽܘܛܪܳܐ ܥܰܫܺܝܢܳܐ: ܐܰܘ ܫܰܒܛܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܫܰܠܺܝܛܳܐ. ܐܽܘܠܺܝܬ݂ܳܐ ܗ̄ܝ ܘܬܶܗܘܶܐ ܠܽܐܘܠܺܝܬ݂ܳܐ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܟ.

1: ܘܰܗܘܳܐ ܒܫܰܢ̱ܬܳܐ ܫܒܺܝܥܳܝܬ݂ܳܐ ܒܰܥܣܰܪܬ݂ܳܐ ܒܝܰܪܚܳܐ ܚܡܺܝܫܳܝܳܐ: ܐܶܬ݂ܰܘ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܡܶܢ ܣܳܒ̈ܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܠܡܶܫܐܰܠ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܺܝܬܶܒܘ ܩܕ݂ܳܡܰܝ. 2: ܘܰܗܘܳܐ ܥܠܰܝ ܦܶܬܓ݂ܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ. 3: ܒܰܪܢܳܫܳܐ: ܡܰܠܶܠ ܥܰܡ ܣܳܒ̈ܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ: ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܠܰܡܫܰܐܳܠܽܘܬܰܢܝ ܐܳܬ݂ܶܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ: ܚܰܝ ܐ̱ܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܕܠܳܐ ܐܶܬ݂ܶܠ ܠܟܽܘܢ ܦܶܬܓ݂ܳܡܳܐ. 4: ܕܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ: ܕܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܪܢܳܫܳܐ: ܘܚܰܘܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܛܰܢܦܽܘܬ݂ܳܐ ܕܰܐܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. 5: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܰܓ݂ܒܺܝܬ݂ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܐܰܪܝܡܺ݀ܬ݂ ܐܺܝܕ݂ܝ ܥܰܠ ܙܰܪܥܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܰܥܩܽܘܒ: ܘܶܐܬ݂ܓܠܺܝ݀ܬ݂ ܠܗܽܘܢ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ: ܘܰܐܪܺܝܡܶ݀ܬ݂ ܐܺܝܕ݂ܝ ܘܶܐܡܪܶܬ݂ ܠܗܽܘܢ: ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟ݂ܽܘܢ. 6: ܒܶܗ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ: ܐܰܪܺܝܡܶ݀ܬ݂ ܠܗܽܘܢ ܐܺܝܕ݂ܝ ܕܰܐܦܶܩ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ: ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܝܶܗܒܶ݀ܬ݂ ܠܗܽܘܢ: ܕܡܰܪܕܝܳܐ ܚܰܠܒܳܐ ܘܕܒܫܳܐ: ܫܽܘܒܚܳܐ ܗ̱ܝ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܡܕܺܝ̈ܢܳܬܳܐ. 7: ܘܶܐܡܪܶܬ݂ ܠܗܽܘܢ: ܐܰܥܒܰܪܘ ܐ̱ܢܳܫ ܦܬܰܟܪܶܗ ܡܶܢ ܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ: ܘܰܒܕܶܚ̈ܠܳܬ݂ܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ ܠܳܐ ܬܶܬܛܰܢܦܽܘܢ: ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ. 8: ܘܡܰܪܡܪܽܘܢܝ ܘܠܳܐ ܨܒܰܘ ܠܡܶܫܡܰܥ: ܘܠܳܐ ܐܰܥܒܰܪܘ ܦܬܰܟ݂ܖ̈ܶܐ ܡܶܢ ܥܺܢܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܠܳܐ ܫܒܰܩܘ ܕܶܚ̈ܠܳܬ݂ܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ: ܘܶܐܡܪܶܬ݂ ܕܶܐܫܽܘܕ݂ ܚܶܡܬ݂ܝ ܥܠܰܝܗܽܘܢ: ܘܶܐܫܰܡܠܶܐ ܪܽܘܓ݂ܙܝ ܒܗܽܘܢ ܒܓ݂ܰܘ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. 9: ܘܚܳܣܶ݀ܬ݂ ܡܶܛܽܠ ܫܶܡܝ ܕܠܳܐ ܢܶܬܛܰܘܰܫ ܒܶܝܬ݂ ܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܕܶܐܬ݂ܓܠܺܝ݀ܬ݂ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܠܥܰܝܢܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܕܰܐܦܶܩ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. 10: ܘܰܐܦܩܶ݀ܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ: ܘܰܐܝܬܺܝ݀ܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܠܡܰܕ݂ܒܪܳܐ. 11: ܘܝܶܗܒܶ݀ܬ݂ ܠܗܽܘܢ ܦܽܘܩ̈ܕܳܢܰܝ: ܘܕ݂ܺܝܢܰܝ̈ ܐܰܘܕܥܶ݀ܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ: ܕܶܐܢ ܥܳܒܶܕ݂ ܠܗܽܘܢ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܚܳܝܶܐ ܒܗܽܘܢ. 12: ܘܳܐܦ ܫܰܒܰܝ̈ ܝܶܗܒܶ݀ܬ݂ ܠܗܽܘܢ: ܕܢܶܗܘ̈ܝܳܢ ܐܳܬ݂ܳܐ ܒܰܝ̈ܢܰܝ ܘܰܠܗܽܘܢ: ܘܢܶܕܥܽܘܢ ܕܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܕܰܡܩܰܕܶܫ ܠܗܽܘܢ. 13: ܘܡܰܪܡܪܽܘܢܝ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܒܡܰܕ݂ܒܪܳܐ: ܘܰܒܦܽܘܩ̈ܕܳܢܰܝ ܠܳܐ ܗܰܠܶܟ݂ܘ. ܘܕ݂ܺܝܢܰܝ̈ ܐܰܣܠܺܝܘ: ܕܶܐܢ ܥܳܒܶܕ݂ ܠܗܽܘܢ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܚܳܝܶܐ ܒܗܽܘܢ: ܘܫܰܒܰܝ̈ ܛܰܘܶܫܘ: ܘܶܐܡܪܶܬ݂ ܕܶܐܫܽܘܕ݂ ܪܽܘܓ݂ܙܝ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܒܡܰܕ݂ܒܪܳܐ ܘܰܐܘܒܶܕ݂ ܐܶܢܽܘܢ. 14: ܘܚܳܣܶ݀ܬ݂ ܡܶܛܽܠ ܫܶܡܝ: ܕܠܳܐ ܢܶܬܛܰܘܰܫ ܠܥܺܝܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܰܐܦܩܶ݀ܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܠܥܺܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. 15: ܐܳܦ ܐܶܢܳܐ ܐܰܪܺܝܡܶ݀ܬ݂ ܠܗܽܘܢ ܐܺܝܕ݂ܝ ܒܡܰܕ݂ܒܪܳܐ: ܕܠܳܐ ܐܰܥܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܝܶܗܒܶ݀ܬ݂ ܠܗܽܘܢ: ܕܡܰܪܕܝܳܐ ܚܰܠܒܳܐ ܘܕܶܒܫܳܐ: ܫܽܘܒܚܳܐ ܗ̱ܝ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܡܕܺܝ̈ܢܳܬܳܐ. 16: ܥܰܠ ܕܰܐܣܠܺܝܘ ܕܺܝܢܰܝ̈: ܘܫܰܒܰܝ̈ ܛܳܒ ܛܰܘܶܫܘ: ܘܒܳܬ݂ܰܪ ܦܬܰܟܖ̈ܰܝܗܽܘܢ ܐܶܙܰܠ ܠܶܒܗܽܘܢ. 17:ܘܚܳܣܰܬ݂ ܥܰܝܢܝ ܥܠܰܝܗܽܘܢ: ܕܠܳܐ ܐܶܚܰܒܶܠ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܠܳܐ ܐܰܣܺܝܦ ܐܶܢܽܘܢ ܒܡܰܕ݂ܒܪܳܐ. 18: ܘܶܐܡܪܶܬ݂ ܠܰܒܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܡܰܕ݂ܒܪܳܐ: ܒܦܽܘܩ̈ܕܳܢܶܐ ܕܰܐܒܳܗܰܝ̈ܟܽܘܢ ܠܳܐ ܬܗܰܠܟܽܘܢ: ܘܕ݂ܺܝܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܳܐ ܬܶܛܪܽܘܢ: ܘܒܰܦܬܰܟܖ̈ܰܝܗܽܘܢ ܠܳܐ ܬܶܬܛܰܢܦܽܘܢ. 19:ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ: ܒܦܽܘܩ̈ܕܳܢܰܝ ܗܰܠܶܟ݂ܘ: ܘܕ݂ܺܝܢܰܝ̈ ܛܰܪܘ ܘܰܥܒܶܕ݂ܘ ܐܶܢܽܘܢ. 20: ܘܩܰܕܶܫܘ ܫܰܒܰܝ̈ ܘܢܶܗܘ̈ܝܳܢ ܐܳܬ݂ܳܐ ܒܰܝ̈ܢܰܝ ܘܰܠܟ݂ܽܘܢ: ܘܬ݂ܶܕ݂ܥܽܘܢ ܕܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟ݂ܽܘܢ. 21: ܘܡܰܪܡܪܽܘܢܝ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܘܰܒܦܽܘܩ̈ܕܳܢܰܝ ܠܳܐ ܗܰܠܶܟ݂ܘ: ܘܕ݂ܺܝܢܰܝ̈ ܠܳܐ ܢ̣ܛܰܪܘ: ܘܠܳܐ ܥܒܰܕ݂ܘ ܐܶܢܽܘܢ: ܕܶܐܢ ܥܳܒܶܕ݂ ܠܗܽܘܢ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܚܳܝܶܐ ܒܗܽܘܢ: ܘܫܰܒܰܝ̈ ܛܰܘܶܫܘ: ܘܶܐܡܪܶܬ݂ ܕܶܐܫܽܘܕ݂ ܚܶܡܬ݂ܝ: ܘܶܐܫܰܡܠܶܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܪܽܘܓ݂ܙܝ ܒܡܰܕ݂ܒܪܳܐ. 22: ܘܚܳܣܶ݀ܬ݂ ܡܶܛܽܠ ܫܶܡܝ: ܕܠܳܐ ܢܶܬܛܰܘܰܫ ܒܶܝܬ݂ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܰܐܦܩܶ݀ܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܠܥܺܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. 23: ܐܶܠܳܐ ܐܰܪܺܝܡܶ݀ܬ݂ ܠܗܽܘܢ ܐܺܝܕ݂ܝ ܒܡܰܕ݂ܒܪܳܐ: ܕܶܐܒܰܕܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܒܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܘܶܐܕ݂ܪܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܐܖ̈ܥܳܬ݂ܳܐ. 24: ܥܰܠ ܕܠܳܐ ܥ̣ܒܰܕ݂ܘ ܕܺܝܢܰܝ̈: ܘܰܐܣܠܺܝܘ ܦܽܘܩ̈ܕܳܢܰܝ ܘܛܰܘܶܫܘ ܫܰܒܰܝ̈: ܘܒܳܬ݂ܰܪ ܦܬܰܟ݂ܖ̈ܶܐ ܕܰܐܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܐܶܙܰܠ̈ܝ ܥܰܝܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. 25: ܘܶܐ̱ܢܳܐ ܝܶܗܒܶ݀ܬ݂ ܠܗܽܘܢ ܦܽܘܩܕܳܢ̈ܶܐ ܕܠܳܐ ܫܰܦܺܝܪܺܝܢ: ܘܕܺܝ̈ܢܶܐ ܕܠܳܐ ܢܺܚܽܘܢ ܒܗܽܘܢ. 26: ܘܛܰܢܦܶ݀ܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܒܡܰܘ̈ܗܒܳܬ݂ܗܽܘܢ: ܡܳܐ ܕܰܡܩܰܪܒܺܝܢ ܒܽܘܟ݂ܖ̈ܶܐ: ܘܰܐܘܒܶܕ݂ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܢܶܕܥܽܘܢ ܕܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ. 27: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ: ܡܰܠܶܠ ܥܰܡ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܬܽܘܒ ܒܗܳܕܶܐ ܓܰܕܶܦܘ ܩܕ݂ܳܡܝ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܟܽܘܢ: ܒܥܰܘܠܗܽܘܢ ܕܰܐܥܠܺܝܘ ܒܺܝ. 28: ܘܰܐܝܬܺܝ݀ܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܰܐܪܺܝܡ̇ܬ݂ ܐܺܝܕ݂ܝ ܠܡܶܬܠܳܗ̇ ܠܗܽܘܢ: ܘܰܚܙܰܘ ܟܽܠ ܪܳܡܬ݂ܳܐ ܕܪܳܡܳܐ: ܘܟ݂ܽܠ ܐܺܝܠܳܢ ܕܡܰܛܰܠ: ܘܕܰܒܰܚܘ ܬܰܡܳܢ ܕܶܒܚܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܩܰܪܶܒܘ ܬܰܡܳܢ ܩܽܘܖ̈ܒܳܢܰܝܗܽܘܢ: ܘܣ̣ܳܡܘ ܬܰܡܳܢ ܪܺܝܚܳܐ ܕܰܣܘܳܬ݂ܗܽܘܢ: ܘܢܰܩܺܝܘ ܬܰܡܳܢ ܢܽܘܩܳܝܗܽܘܢ. 29: ܘܶܐܡܪܶܬ݂ ܠܗܽܘܢ: ܡܳܢܳܐ ܗ̱ܝ ܦܪܰܟܳܐ ܕܳܐܬܶܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܠܬܰܡܳܢ: ܘܶܐܬ݂ܩܪܺܝ ܫܡܳܗ̇ ܦܪܰܟܳܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܢܳܐ. 30: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ: ܒܰܪܢܳܫܳܐ: ܐܶܡܰܪ ܠܰܕ݂ܒܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܐܶܢ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܰܐܒܳܗܰܝ̈ܟܽܘܢ ܡܶܬܛܰܢܦܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ: ܘܒܳܬ݂ܰܪ ܦܬܰܟܖ̈ܰܝܗܽܘܢ ܛܳܥܶܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ. 31: ܘܰܡܩܰܪܒܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܡܰܘܗ̈ܒܳܬ݂ܟܽܘܢ: ܘܡܰܥܒܪܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܟܽܘܢ ܒܢܽܘܪܳܐ: ܘܡܶܬܛܰܢܦܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܒܰܦܬܰܟܖ̈ܰܝܟܽܘܢ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܢܳܐ: ܘܨܳܒܶܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܕܬܶܫܐܠܽܘܢ ܡܶܢܝ ܒܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ: ܚܰܝ ܐ̱ܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܕܠܳܐ ܐܶܬܶܠ ܠܟ݂ܽܘܢ ܦܶܬܓ݂ܳܡܳܐ. 32: ܘܗܳܝ ܕܰܒܪܶܥܝܳܢܟܽܘܢ ܠܳܐ ܬܶܗܘܶܐ: ܕܳܐܡܪܺܝܬܽܘܢ ܢܶܗܘܶܐ ܐܰܝܟ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܰܐܝܟ݂ ܫܰܖ̈ܒܳܬ݂ܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ: ܘܰܢܫܰܡܶܫ ܠܩܰܝ̈ܣܶܐ ܘܰܠܟܺܐܦ̈ܶܐ. 33: ܚܰܝ ܐ̱ܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܕܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܬܰܩܺܝܦܬܳܐ ܘܒܰܕ݂ܪܳܥܳܐ ܪܳܡܳܐ: ܘܰܒܪܽܘܓ݂ܙܳܐ ܐܰܫܺܝܕ݂ܳܐ ܐܰܡܠܟ݂ ܥܠܰܝܟܽܘܢ. 34: ܘܰܐܦܶܩܟ݂ܽܘܢ ܡܶܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܘܶܐܟܰܢܶܫܟ݂ܽܘܢ ܡܶܢ ܐܰܖ̈ܥܳܬ݂ܳܐ ܕܶܐܬ݂ܒܰܕܰܪܬܽܘܢ ܒܗܶܝܢ: ܘܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܥܰܫܺܝܢܬ݂ܳܐ ܘܒܰܕ݂ܪܳܥܳܐ ܪܳܡܳܐ: ܘܰܒܪܽܘܓܙܳܐ ܐܰܫܺܝܕ݂ܳܐ. 35: ܐܰܝܬܶܝܟ݂ܽܘܢ ܠܡܰܕ݂ܒܪܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܘܶܐܕܽܘܢܟ݂ܽܘܢ ܬܰܡܳܢ ܐܰܦܺܝ̈ܢ ܠܽܘܩܒܰܠ ܐܰܦܺܝ̈ܢ. 36: ܐܰܝܟ݂ ܕܕܳܢܶ݀ܬ݂ ܥܰܡ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܟܽܘܢ ܒܡܰܕ݂ܒܪܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܶܕܽܘܢ ܥܰܡܟܽܘܢ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ. 37: ܘܰܐܥܒܰܪܟ݂ܽܘܢ ܬܚܶܝܬ݂ ܫܰܒܛܳܐ: ܘܰܐܥܶܠܟ݂ܽܘܢ ܒܡܰܪܕܽܘܬ݂ܳܐ ܕܕ݂ܺܝܰܬܺܩܺܐ. 38: ܘܶܐܓ݂ܒܶܐ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܳܪܕܺܝܢ ܘܡܰܥܠܶܝܢ ܒܺܝ: ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܡܰܥܡܰܪܗܽܘܢ ܐܰܦܶܩ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܠܰܐܪܥܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܠܳܐ ܢܶܥܠܽܘܢ: ܘܬܶܕܥܽܘܢ ܕܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ. 39: ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܕܶܝܢ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܐܶܢ ܠܳܐ ܫܳܡܥܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܠܺܝ: ܙܶܠܘ ܦܠܽܘܚܘ ܐ̱ܢܳܫ ܦܬܰܟܖ̈ܰܘܗܝ: ܘܬܽܘܒ ܠܳܐ ܬܛܰܘܫܽܘܢ ܫܡܳܐ ܕܩܽܘܕܫܝ: ܒܡܰܘ̈ܗܒܳܬ݂ܟܽܘܢ ܘܒܰܦܬܰܟܖ̈ܰܝܟܽܘܢ. 40: ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܛܽܘܪܳܐ ܕܩܽܘܕܫܝ: ܒܛܽܘܖ̈ܶܐ ܖ̈ܳܡܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܬܰܡܳܢ ܢܶܦܠܚܽܘܢܳܢܝ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܓܡܺܝܪܳܐܺܝܬ݂: ܬܰܡܳܢ ܐܶܨܛܒܶܐ ܒܗܽܘܢ: ܘܬܰܡܳܢ ܐܶܦܩܽܘܕ݂ ܪܺܝܫܝܳܬ݂ܗܽܘܢ ܘܪܺܝܫ ܥܰܠ̈ܠܳܬ݂ܗܽܘܢ: ܘܪܺܝܫ ܡܰܘ̈ܗܒܳܬ݂ܗܽܘܢ ܒܟܽܠ ܩܽܘܕܫܰܝ̈ܗܽܘܢ. 41: ܒܪܺܝܚܳܐ ܒܰܣܺܝܡܳܐ ܐܶܩܰܒܶܠܟ݂ܽܘܢ: ܡܳܐ ܕܰܐܦܶܩܬܟ݂ܽܘܢ ܡܶܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܘܟܰܢܶܫܬܟ݂ܽܘܢ ܡܶܢ ܡܕܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܕܶܐܬ݂ܒܰܕܰܪܬܽܘܢ ܒܗܶܝܢ: ܘܶܐܬ݂ܩܰܕܫܶ݀ܬ݂ ܒܟ݂ܽܘܢ ܠܥܺܝܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. 42: ܘܬܶܕܥܽܘܢ ܕܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ: ܡܳܐ ܕܰܐܥܶܠܬܟ݂ܽܘܢ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܰܐܪܺܝܡܶ݀ܬ݂ ܐܺܝܕ݂ܝ ܠܡܶܬܠܳܗ̇ ܠܰܐܒܳܗܰܝ̈ܟܽܘܢ. 43: ܘܬܶܬܕܰܟܪܽܘܢ ܬܰܡܳܢ ܐܽܘܖ̈ܚܳܬܟܽܘܢ: ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܨܶܢ̈ܥܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܕܶܐܬ݂ܛܰܢܰܦܬܽܘܢ ܒܗܶܝܢ: ܘܢܶܬ݂ܩܰܡ̈ܛܳܢ ܐܰܦܰܝ̈ܟܽܘܢ ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬ݂ܳܐ ܕܰܥܒܰܕܬܽܘܢ. 44: ܘܬܶܕܥܽܘܢ ܕܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ: ܕܚܳܣܶ݀ܬ݂ ܥܠܰܝܟܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܫܶܡܝ: ܘܠܳܐ ܐܰܝܟ ܐܽܘܖ̈ܚܳܬܟܽܘܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬ݂ܳܐ: ܘܠܳܐ ܐܰܝܟ ܨܶܢ̈ܥܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܫܳܛ̈ܝܳܬ݂ܳܐ ܥܶܒܕܶܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܒܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ: ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ. 45: ܘܰܗܘܳܐ ܥܠܰܝ ܦܶܬܓ݂ܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ. 46: ܒܰܪܢܳܫܳܐ: ܣܺܝܡ ܐܰܦܰܝ̈ܟ ܠܽܐܘܪܚܳܐ ܕܬܰܝܡܢܳܐ: ܘܚܽܘܪ ܠܬܰܝܡܢܳܐ: ܘܶܐܬ݂ܢܰܒܳܐ ܥܰܠ ܥܳܒܳܐ ܕܰܒܬܰܝܡܢܳܐ. 47: ܘܶܐܡܰܪ ܠܥܳܒܳܐ ܕܰܒܬܰܝܡܢܳܐ: ܫܡܰܥ ܦܶܬܓ݂ܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܗܳܐ ܫܳܒܶܩ ܐ̱ܢܳܐ ܒܳܟ݂ ܢܽܘܪܳܐ: ܘܬܶܐܟܽܘܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܩܰܝܣܰܝ̈ܟ ܖ̈ܓܰܝܳܐ ܘܝܰܒܺܝ̈ܫܶܐ: ܘܠܳܐ ܬܶܕ݂ܥܰܟ݂ ܫܰܠܗܶܒܺܝܬ݂ܳܐ ܕܡܶܬ݂ܓܰܘܙܠܳܐ: ܘܢܺܐܩ̈ܕܳܢ ܒܳܗ̇ ܟܽܠ ܐܰܦܺܝ̈ܢ: ܡܶܢ ܬܰܝܡܢܳܐ ܘܰܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܓܰܪܒܝܳܐ. 48: ܘܢܶܚܙܽܘܢܳܗ̇ ܟܽܠ ܒܣܰܪ: ܕܶܐܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܘܚܶܕܬܳܗ̇ ܘܠܳܐ ܬܶܕ݂ܥܰܟ݂. 49: ܘܶܐܡܪܶܬ݂ ܐܳܘ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܗܳܐ ܗܶܢܽܘܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܺܝ ܡܰܡܬܶܠ ܡ̈ܰܬܠܶܐ ܐܰܢ̱ܬ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܟܐ.

1: ܘܰܗܘܳܐ ܥܠܰܝ ܦܶܬܓ݂ܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ. 2: ܒܰܪܢܳܫܳܐ: ܣܺܝܡ ܐܰܦܰܝ̈ܟ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ: ܘܚܽܘܪ ܒܡܰܩܕܫܗܽܘܢ: ܘܶܐܬ݂ܢܰܒܳܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 3: ܘܶܐܡܰܪ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܗܳܐ ܐܶܢܳܐ ܥܠܰܝܟܝ: ܘܰܐܦܶܩ ܣܰܦܣܺܪܝ ܡܶܢ ܚܶܠܬ݂ܳܗ̇: ܘܰܐܘܒܶܕ݂ ܡܶܢܶܟ݂ܝ ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܘܚܰܛܳܝܳܐ. 4: ܘܥܰܠ ܕܰܐܘܒܕ݂ܶܬ ܡܶܢܶܟ݂ܝ ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܘܚܰܛܳܝܳܐ: ܡܶܛܽܠܗܳܢܳܐ ܬܶܦܽܘܩ ܣܰܦܣܺܪܝ ܡܶܢ ܚܶܠܬ݂ܳܗ̇ ܥܰܠ ܟܽܠ ܒܣܰܪ: ܡܶܢ ܬܰܝܡܢܳܐ ܘܰܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܓܰܪܒܝܳܐ. 5: ܘܢܶܕܥܽܘܢ ܟܽܠ ܒܣܰܪ: ܕܶܐܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܦܩܶ݀ܬ݂ ܣܰܦܣܺܪܝ ܡܶܢ ܚܶܠܬ݂ܳܗ̇: ܘܬܽܘܒ ܠܳܐ ܬܶܗܦܽܘܟ݂. 6: ܐܰܢ̱ܬ ܕܶܝܢ ܒܰܪܢܳܫܳܐ: ܐܶܬܬܰܢܰܚ ܒܰܬܒܳܪܳܐ ܕܚܰܨܳܐ: ܘܰܒܡܰܪܺܝܪܽܘܬ݂ܳܐ ܐܶܬܬܰܢܰܚ ܠܥܺܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. 7: ܘܶܐܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܳܟ݂ ܠܡܳܢܳܐ ܡܶܬܬܰܢܰܚ ܐܰܢ̱ܬ: ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ: ܥܰܠ ܛܶܒܳܐ ܕܳܐܬܶܐ: ܘܡܶܬ݂ܡܣܶܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܠܶܒܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ: ܘܡܶܬ݂ܖ̈ܰܫܠܳܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܐܺܝ̈ܕ݂ܰܝܳܐ: ܘܟ݂ܳܝ̈ܒܳܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܖ̈ܽܘܚܳܬ݂ܳܐ: ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܒܽܘܖ̈ܟܶܐ ܡܰܖ̈ܕܝܳܢ ܡܰܝ̈ܳܐ: ܗܳܐ ܐܶܬܳܬ݂ ܘܗܳܘܝܳܐ: ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ. 8: ܘܰܗܘܳܐ ܥܠܰܝ ܦܶܬܓ݂ܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ. 9: ܒܰܪܢܳܫܳܐ: ܐܶܬ݂ܢܰܒܳܐ ܘܶܐܡܰܪ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܣܰܝܦܳܐ ܣܰܝܦܳܐ ܐܶܬ݂ܠܰܛܫ. 10: ܘܶܐܬ݂ܛܰܝܰܒ ܕܬܶܩܛܽܘܠ ܩܶܛܠܳܐ: ܕܬܰܒܪܶܩ ܘܶܐܬ݂ܛܰܝܰܒ ܠܡܰܪܬܳܥܽܘ ܠܫܰܪܒܬܶܗ ܕܒܶܪܝ: ܘܰܐܣܠܳܐ ܟܽܠ ܩܺܝܣ. 11: ܘܝܰܗܒܶܗ ܠܛܽܘܝܳܒܳܐ: ܘܰܠܡܶܐܚܰܕ݂ ܐܺܝܕ݂ܳܐ ܕܣܰܝܦܳܐ ܠܛܺܝܫܳܐ ܘܰܡܛܰܝܒܳܐ: ܕܢܰܫܠܡܺܝܘܗܝ ܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕܩܳܛܽܘ̈ܠܶܐ. 12: ܓܥܺܝ ܘܰܐܝܠܶܠ ܒܰܪܢܳܫܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܗܽܘ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܥܰܡܝ: ܘܥܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 13: ܩܽܘܫ ܟܰܦܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܙܕܰܕܩܰܬ݂ ܗܳܕܶܐ: ܘܶܐܢ ܫܰܪܒܬܳܐ ܐܶܣܬܰܠܝܰܬ݂: ܠܳܐ ܬܶܗܘܶܐ: ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ. 14: ܐܰܢ̱ܬ ܕܶܝܢ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܐܶܬ݂ܢܰܒܳܐ: ܘܩܽܘܫ ܟܰܦܳܐ ܐܺܝܕ݂ܳܐ ܥܰܠ ܐܺܝܕ݂ܳܐ: ܘܢܶܬ݂ܐܥܶܦ ܣܰܝܦܳܐ: ܘܣܰܝܦܳܐ ܕܰܬܠܳܬ݂ܳܐ ܕܰܩܛܺܝ̈ܠܶܐ ܗ̱ܘ: ܘܣܰܝܦܳܐ ܕܰܩܛܺܝ̈ܠܶܐ ܕܪܰܒܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܡܙܺܝܥ ܠܗܽܘܢ. 15: ܕܢܶܬܬܒܰܪ ܠܶܒܗܽܘܢ: ܘܢܶܣܓܽܘܢ ܟܖ̈ܺܝܗܶܐ ܒܟ݂ܽܠ ܬܰܖ̈ܥܰܝܗܽܘܢ: ܐܰܫܠܡܶ݀ܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܠܣܰܝܦܳܐ ܕܰܠܛܺܝܫ ܘܡܰܒܪܶܩ: ܘܰܡܛܰܝܰܒ ܠܩܶܛܠܳܐ. 16: ܚܰܡܣܶܢܝ ܝܰܡܺܝܢܝ ܘܚܰܡܣܶܢܝ ܣܶܡܳܠܝ: ܠܰܐܬܰܪ ܕܰܡܛܰܝ̈ܒܳܢ ܐܰܦܰܝ̈. 17: ܐܳܦ ܐܶܢܳܐ ܐܶܩܽܘܫ ܟܰܦܳܐ ܐܺܝܕ݂ܝ ܥܰܠ ܐܺܝܕ݂ܝ: ܘܰܐܢܺܝܚ ܚܶܡܬ݂ܝ: ܐܶܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܶܡܪܶܬ݂. 18: ܘܰܗܘܳܐ ܥܠܰܝ ܦܶܬܓ݂ܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ. 19: ܐܰܢ̱ܬ ܕܶܝܢ ܒܰܪܢܳܫܳܐ: ܥܒܶܕ݂ ܠܳܟ݂ ܬܰܪܬܶܝܢ ܐܽܘܖ̈ܚܳܢ: ܕܢܺܐܬ݂ܶܐ ܣܰܝܦܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܕܒܳܒܶܠ: ܘܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܢܶܦܩܽܘܢ ܬܖ̈ܰܝܗܽܘܢ: ܘܺܐܝܕ݂ܳܐ ܓܒܺܝܬ݂ܳܐ ܥܰܠ ܪܺܝܫ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܰܡܕܺܝܢ̱ܬ݂ܳܐ ܓܒܺܝܬ݂ܳܐ. 20: ܘܰܥܒܶܕ݂ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܢܺܐܬ݂ܶܐ ܣܰܝܦܳܐ ܥܰܠ ܪܰܒܬ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܽܘܢ: ܘܥܰܠ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܐ ܘܥܰܠ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ ܥܰܫܺܝܢܬ݂ܳܐ. 21: ܡܶܛܽܠ ܕܩܳܡ ܡܰܠܟܳܐ ܕܒܳܒܶܠ: ܥܰܠ ܪܺܝܫ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܦܳܠܫܰܬ݂ ܐܽܘܖ̈ܚܳܬ݂ܳܐ ܠܡܶܩܨܰܡ ܩܶܨܡܳܐ: ܫܕ݂ܳܐ ܓܶܐܪܳܐ: ܘܰܫܐܶܠ ܒܰܦܬܰܟ݂ܪܶܗ: ܚܙܰܘ ܒܫܽܘܒܚܶܗ. 22: ܘܰܒܝܰܡܺܝܢܶܗ ܗܘܳܐ ܩܶܨܡܳܐ ܥܰܠ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ: ܕܢܰܟ݂ܡܶܢ ܥܠܶܝܗ̇ ܟܡܺܐܢ̈ܶܐ: ܘܢܶܦܬܰܚ ܦܽܘܡܶܗ ܒܥܽܘܫܢܶܗ: ܘܰܢܪܺܝܡ ܩܳܠܶܗ ܒܰܩܥܳܬ݂ܳܐ: ܘܰܢܩܺܝܡ ܬܶܠ̈ܶܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܬܰܖ̈ܥܶܝܗ̇: ܘܢܰܟ݂ܡܶܢ ܟܡܺܐܢ̈ܶܐ ܘܢܶܒܢܶܐ ܕܰܘ̈ܩܶܐ. 23: ܘܢܶܗܘܶܐ ܠܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܩܶܨܡܳܐ ܣܪܺܝܩܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܥܰܝܢܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܗܽܘ ܢܶܬܕܟܰܪ ܥܰܘܠܳܐ ܘܢܶܬܬܚܶܕ݂. 24: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܥܰܠ ܕܶܐܬܕܟܪܬܽܘܢ ܥܰܘܠܟܽܘܢ ܒܰܫܒܺܝܬ݂ܳܐ ܕܰܚܛܳܗܰܝ̈ܟܽܘܢ: ܘܰܚܙܰܝܬܽܘܢ ܚܛܳܗܰܝ̈ܟܽܘܢ ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܨܶܢ̈ܥܳܬܟܽܘܢ: ܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܬܶܬܰܚܕܽܘܢ. 25: ܐܰܢ̱ܬ ܕܶܝܢ ܛܰܢܦܳܐ ܚܰܛܳܝܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܕܰܡ̣ܛܳܐ ܝܰܘܡܳܟ݂ ܘܙܰܒܢܳܐ ܕܥܰܘܠܳܟ݂ ܘܚܰܪܬܳܟ݂. 26: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܣܰܒ ܡܶܢܳܟ݂ ܡܰܨܢܰܦܬ݂ܳܐ: ܘܰܐܢܺܝܚ ܡܶܢܳܟ݂ ܟܠܺܝܠܳܐ: ܡܰܟܺܝܟ݂ܳܐ ܐܰܪܺܝܡ: ܘܪܳܡܳܐ ܐܰܡܶܟ݂. 27: ܐܳܦ ܗܳܕܶܐ ܠܥܰܘܠܳܐ ܘܰܠܥܶܬ݂ܳܐ ܐܶܥܒܕ݂ܺܝܗ̇: ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕܢܺܐܬ݂ܶܐ ܡܰܢ ܕܕ݂ܺܝܠܶܗ ܗܽܘ ܕܺܝܢܳܐ ܘܰܐܫܠܡܺܝܘܗܝ ܠܶܗ. 28: ܐܰܢ̱ܬ ܕܶܝܢ ܒܰܪܢܳܫܳܐ: ܐܶܬ݂ܢܰܒܳܐ ܘܶܐܡܰܪ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܥܰܠ ܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܽܘܢ ܘܥܰܠ ܚܶܣܕܗܽܘܢ: ܘܶܐܡܰܪ: ܣܰܝܦܳܐ ܣܰܝܦܳܐ: ܕܰܡܛܰܝܰܒ ܠܩܶܛܠܳܐ: ܘܰܠܛܺܝܫ ܘܡܰܒܪܶܩ. 29: ܥܰܠ ܚܶܙܘܟܽܘܢ ܣܪܺܝܩܳܐ: ܘܥܰܠ ܩܶܨܡܟܽܘܢ ܕܰܓܳܠܳܐ: ܠܡܶܬ݂ܠܳܟ݂ ܥܰܠ ܨܰܘܖ̈ܰܝܗܽܘܢ ܕܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܥܰܘ̈ܳܠܶܐ: ܕܰܡ̣ܛܳܐ ܝܰܘܡܗܽܘܢ ܘܙܰܒܢܳܐ ܕܥܰܘܠܗܽܘܢ ܘܩܶܨܗܽܘܢ. 30: ܐܶܬ݂ܚܰܡܠ ܒܚܶܠܬܳܟ݂ ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕܬ ܒܶܗ: ܘܬܰܡܳܢ ܐܶܕܽܘܢܳܟ݂. 31: ܘܶܐܫܽܘܕ݂ ܥܠܰܝܟ ܪܽܘܓ݂ܙܝ: ܘܰܒܢܽܘܪܳܐ ܕܚܶܡܬ݂ܝ ܐܶܦܽܘܚ ܒܳܟ݂: ܘܰܐܫܠܡܳܟ݂ ܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕܓܰܒܖ̈ܶܐ ܒܰܥܪܺܝܖ̈ܳܝܶܐ ܕܣܳܥܪܺܝܢ ܚܒܳܠܳܐ. 32: ܘܬܶܗܘܶܐ ܡܶܐܟ݂ܽܘܠܬ݂ܳܐ ܠܢܽܘܪܳܐ: ܘܰܕ݂ܡܳܟ݂ ܢܶܗܘܶܐ ܒܓ݂ܰܘ ܐܰܪܥܳܐ: ܘܠܳܐ ܬܶܬܕܟܰܪ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܡܰܠܠܶܬ݂.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܟܒ.

1: ܘܰܗܘܳܐ ܥܠܰܝ ܦܶܬܓ݂ܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܠܡܺܐܡܰܪ. 2: ܐܰܢ̱ܬ ܕܶܝܢ ܒܰܪܢܳܫܳܐ: ܕܽܘܢ ܠܰܡܕܺܝܢ̱ܬ݂ܳܐ ܕܰܕ݂ܡܳܐ: ܘܰܐܘܕܰܥܶܝܗ̇ ܟܽܠܳܗ̇ ܛܰܢܦܽܘܬ݂ܳܗ̇. 3: ܘܶܐܡܰܪ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܡܕܺܝܢ̱ܬ݂ܳܐ ܕܶܐܬܐܫܶܕ݂ ܕܡܳܐ ܒܓ݂ܰܘܳܗ̇: ܡܰܛܺܝ ܙܰܒܢܳܗ̇: ܘܥܶܒ̣ܕܰܬ݂ ܦܬܰܟ݂ܖ̈ܶܐ ܒܓ݂ܰܘܳܗ̇ ܘܶܐܬܛܰܢܦܰܬ݂. 4: ܒܰܕ݂ܡܳܐ ܕܶܐܫܰܕܬܝ ܐܶܬ݂ܚܰܝܰܒܬܝ: ܘܒܰܦܬܰܟ݂ܖ̈ܶܐ ܕܰܥܒܰܕܬܝ ܐܶܬܛܰܡܰܐܬܝ: ܩ̣ܪܶܒܘ ܝܰܘܡܰܝ̈ܟܝ ܘܡܰܛܺܝ ܙܰܒܢܳܐ ܕܰܫܢܰܝ̈ܟܝ: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܝܰܗܒܬܶܟ݂ܝ ܚܶܣܕܳܐ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܘܡܽܘܝܳܩܳܐ ܠܟܽܠܗܶܝܢ ܡܕܺܝ̈ܢܳܬܳܐ. 5: ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܖ̈ܰܚܺܝܩܳܢ ܡܶܢܶܟ݂ܝ: ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܩܰܖ̈ܺܝܒܳܢ ܠܶܟ݂ܝ: ܢܡܰܝ̈ܩܳܢ ܒܶܟ݂ܝ ܘܢܺܐܡܖ̈ܳܢ: ܛܰܢܦܬ݂ܳܐ ܕܰܫ̈ܡܳܗܳܬ݂ܳܗ̇: ܘܣܰܓܺܝܐܰܬ݂ ܒܥܰܘ̈ܠܶܝܗ̇. 6: ܗܳܐ ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܐ̱ܢܳܫ ܠܫܰܪܒ̇ܬܶܗ ܗܘܰܘ ܒܶܟ݂ܝ ܕܢܶܐܫܕ݂ܽܘܢ ܕܡܳܐ. 7: ܠܰܐܒܳܐ ܘܠܶܐܡܳܐ ܨܰܚܺܝܘ ܒܶܟ݂ܝ: ܘܠܰܐܝܢܳܐ ܕܡܶܬ݂ܦܢܶܐ ܠܘܳܬ݂ܝ ܛܠܰܡܘ ܒܓ݂ܰܘܶܟ݂ܝ: ܘܰܠܝܰܬܡ̈ܶܐ ܘܠܰܐܖ̈ܡܠܳܬ݂ܳܐ ܥ̣ܠܰܒܘ ܒܶܟ݂ܝ. 8: ܘܩܽܘܕܫܝ ܐܰܣܠܺܝܬܝ: ܘܫܰܒܰܝ̈ ܛܰܘܶܫܬܝ. 9: ܘܓܰܒܖ̈ܶܐ ܬܰܓܳܖ̈ܶܐ ܗܘܰܘ ܒܶܟ݂ܝ: ܕܢܶܐܫܕܽܘܢ ܕܡܳܐ: ܘܥܰܠ ܛܽܘܖ̈ܶܐ ܐܶܟܰܠܘ ܒܶܟ݂ܝ: ܘܰܚܛܺܝܬ݂ܳܐ ܥ̣ܒܰܕ݂ܘ ܒܓ݂ܰܘܶܟ݂ܝ. 10: ܘܦܽܘܪܣܳܝܳܐ ܕܰܐܒܳܐ ܓܠܰܘ ܒܶܟ݂ܝ: ܘܛܰܢܦܽܘܬ݂ܳܐ ܕܟܶܦܣܳܢܺܝܬ݂ܳܐ ܥ̣ܒܰܕ݂ܘ ܒܓܰܘܶܟ݂ܝ. 11: ܘܰܓ݂ܒܰܪ ܠܰܐܢ̱ܬܬ݂ ܚܰܒܪܶܗ ܛܰܢܶܦܘ: ܘܰܓ݂ܒܰܪ ܠܟܰܠܬ݂ܶܗ ܛܰܢܶܦܘ ܒܙܳܢܝܽܘܬ݂ܳܐ: ܘܰܓ݂ܒܰܪ ܠܚܳܬ݂ܶܗ ܒܰܪܬ݂ ܐܰܒܽܘܗܝ ܨܰܥܰܪܘ ܒܶܟ݂ܝ. 12: ܘܫܽܘܚܕܳܐ ܢܣܰܒܘ ܒܶܟ݂ܝ ܕܢܶܐܫܕܽܘܢ ܕܡܳܐ: ܘܪܶܒܺܝܬ݂ܳܐ ܢܣܰܒܘ ܒܶܟ݂ܝ: ܘܝܰܬܺܝܪܳܐ ܫ̣ܩܰܠܘ ܒܶܟ݂ܝ: ܘܰܢ̣ܟܰܠܘ ܠܖ̈ܳܚܡܰܝܗܽܘܢ ܒܰܛܠܽܘܡܝܳܐ: ܘܠܺܝ ܛܥܰܝܬܝ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ. 13: ܐܳܦ ܐܶܢܳܐ ܐܶܛܰܪܶܦ ܐܺܝܕ݂ܝ ܥܰܠ ܐܺܝܕ݂ܝ: ܥܰܠ ܥܰܘܠܳܐ ܕܰܥܒܰܕܬܝ: ܘܥܰܠ ܕܡܳܐ ܕܶܐܬ݂ܐܫܶܕ݂ ܒܓ݂ܰܘܶܟ݂ܝ. 14: ܐܶܢ ܩܳܐܶܡ ܠܶܒܶܟ݂ܝ: ܘܶܐܢ ܡܚܰܡܣ̈ܢܳܢ ܐܺܝܕܰܝ̈ܟܝ ܠܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܕܥܳܒܶܕ݂ ܐ̱ܢܳܐ: ܐܶܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܡܰܠܠܶܬ݂ ܘܥܶܒܕܶܬ݂. 15: ܘܶܐܒܰܕܪܶܟ݂ܝ ܒܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܶܐܕ݂ܪܶܝܟ݂ܝ ܒܰܡܕܺܝ̈ܢܳܬܳܐ. 16: ܘܰܐܪܬ݂ܶܟ݂ܝ ܠܥܺܝܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܘܬܶܕܥܺܝܢ ܕܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ. 17: ܘܰܗܘܳܐ ܥܠܰܝ ܦܶܬܓ݂ܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ. 18: ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܗܘܰܘ ܠܺܝ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܡܰܣ̈ܠܰܝܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ: ܐܰܝܟ ܢܚܳܫܳܐ ܘܰܐܝܟ݂ ܐܰܢܟ݂ܳܐ: ܘܰܐܝܟ݂ ܦܰܪܙܠܳܐ: ܘܰܐܝܟ݂ ܐܰܒܳܪܳܐ ܒܓ݂ܰܘ ܟܽܘܪܳܐ ܕܰܚܠܺܝܛܺܝܢ ܒܣܺܐܡܳܐ. 19: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܥܰܠ ܕܶܐܬ݂ܚܠܶܛܬܽܘܢ ܟܠܟܽܘܢ: ܗܳܐ ܡܟܰܢܶܫ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܽܘܢ ܠܓ݂ܰܘ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ. 20: ܐܰܝܟ ܕܡܶܬ݂ܟܰܢܰܫ ܣܺܐܡܳܐ: ܘܰܢܚܳܫܳܐ: ܘܦܰܪܙܠܳܐ: ܘܰܐܢܟ݂ܳܐ: ܘܰܐܒܳܪܳܐ: ܒܓ݂ܰܘ ܟܽܘܪܳܐ: ܘܢܳܦܚܺܝܢ ܒܗܽܘܢ ܢܽܘܪܳܐ ܕܢܶܬ݂ܦܰܫܪܽܘܢ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܶܟܰܢܶܫܟܽܘܢ ܒܪܽܘܓ݂ܙܝ: ܘܰܒܚܶܡܬ݂ܝ ܐܶܦܰܫܰܪܟܽܘܢ. 21: ܘܶܐܦܽܘܚ ܥܠܰܝܟܽܘܢ ܢܽܘܪܳܐ ܕܪܽܘܓ݂ܙܝ: ܘܶܐܦܰܫܰܪܟܽܘܢ ܒܓ݂ܰܘܳܗ̇. 22: ܐܰܝܟ ܕܡܶܬܦܰܫܰܪ ܣܺܐܡܳܐ ܒܓ݂ܰܘ ܟܽܘܪܳܐ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܬܶܬ݂ܦܰܫܪܽܘܢ ܒܓ݂ܰܘܳܗ̇: ܘܬܶܕܥܽܘܢ ܕܶܐܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܶܫܕܶܬ݂ ܚܶܡܬ݂ܝ ܥܠܰܝܟܽܘܢ. 23: ܘܰܗܘܳܐ ܥܠܰܝ ܦܶܬܓ݂ܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ. 24: ܒܰܪܢܳܫܳܐ: ܐܶܡܰܪ ܠܳܗ̇ ܐܰܢ̱ܬܝ ܐܰܪܥܳܐ ܠܳܐ ܗܘܰܝܬܝ ܕܰܟ݂ܝܳܐ: ܘܠܳܐ ܐܶܨܛܰܒܰܥܬܝ ܘܠܳܐ ܢܚܶܬ݂ ܥܠܰܝܟܝ ܡܶܛܪܳܐ. 25: ܡܪܰܕܘ ܢܒܺܝܶܝ̈ܗ̇ ܒܓ݂ܰܘܳܗ̇: ܐܰܝܟ ܐܰܪܝܳܐ ܕܢܳܗܶܡ ܘܬܳܒܰܪ ܬܒܳܪܳܐ: ܐܶܟ݂ܰܠܘ ܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܒܥܰܫܺܝܢܽܘܬ݂ܗܽܘܢ: ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܕܣܳܚܖ̈ܳܬ݂ܗܽܘܢ ܢ̣ܣܰܒܘ. 26: ܟܳܗ̈ܢܶܝܗ̇ ܐܰܥܠܺܝܘ ܒܢܳܡܽܘܣܝ ܘܛܰܘܶܫܘ ܩܽܘܕܫܝ: ܘܒܶܝܬ݂ ܩܽܘܕܫܳܐ ܠܛܰܢܦܳܐ ܠܳܐ ܦܪܰܫܘ: ܘܒܶܝܬ݂ ܡܣܰܝܒܳܐ ܠܕܰܟ݂ܝܳܐ ܠܳܐ ܝܺܕ݂ܰܥܘ: ܘܡܶܢ ܫܰܒܰܝ̈ ܐܰܡܶܟ݂ܘ ܥܰܝܢܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܶܐܬܛܰܘܫܶܬ݂ ܒܰܝܢܳܬ݂ܗܽܘܢ. 27: ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܝܗ̇ ܒܓ݂ܰܘܳܗ̇ ܐܰܝܟ ܕܺܐܒ̈ܶܐ ܚܳܛܦܺܝܢ ܠܡܶܐܫܰܕ݂ ܕܡܳܐ: ܘܰܠܡܰܘܒܳܕ݂ܽܘ ܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܢܶܩܢܽܘܢ ܩܶܢܝܳܢܳܐ. 28: ܘܰܢܒܺܝܶܝ̈ܗ̇ ܛܪܰܘ ܠܳܗ̇ ܛܪܳܝܳܐ ܕܰܬܦܶܠ: ܚܙܰܘ ܠܗܽܘܢ ܣܪܺܝܩܽܘܬ݂ܳܐ: ܘܰܩܨܰܡܘ ܠܗܽܘܢ ܕܰܓܳܠܽܘܬ݂ܳܐ: ܘܳܐܡܪܺܝܢ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܡܳܪܝܳܐ ܠܳܐ ܐܶܡܰܪ. 29: ܠܥܰܡܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܛܠܰܡܘ ܘܬܰܟܘ: ܘܰܥܠܰܒܘ ܠܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ ܘܰܠܒܳܝ̈ܫܶܐ: ܘܠܰܕ݂ܡܶܬ݂ܦܢܶܐ ܠܘܳܬ݂ܝ ܛܠܰܡܘ ܕܠܳܐ ܒܕܺܝܢܳܐ. 30: ܘܰܒܥܺܝ݀ܬ݂ ܒܗܽܘܢ ܓܰܒܪܳܐ ܕܣܳܐܶܓ ܣܝܳܓܳܐ: ܘܩܳܐܶܡ ܒܬ݂ܽܘܪܰܥܬ݂ܳܐ ܩܕ݂ܳܡܝ ܥܰܠ ܐܰܦܶܝ̈ܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ ܕܠܳܐ ܐܶܚܰܒܠܺܝܗ̇: ܘܠܳܐ ܐܶܫܟܚܶ݀ܬ݂. 31: ܘܶܐܫܕܶܬ݂ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܪܽܘܓ݂ܙܝ: ܘܰܒܢܽܘܪܳܐ ܕܚܶܡܬ݂ܝ ܐܰܣܺܝܦܶ݀ܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ: ܐܽܘܖ̈ܚܳܬܗܽܘܢ ܦܶܪܥܶ݀ܬ݂ ܒܪܺܝܫܗܽܘܢ: ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܟܓ.

1: ܘܰܗܘܳܐ ܥܠܰܝ ܦܶܬܓ݂ܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ. 2: ܒܰܪܢܳܫܳܐ: ܬܰܪܬܶܝܢ ܢܶܫܺܝ̈ܢ ܐܺܝܬ݂ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܒ̈ܢܳܬ݂ ܚܕ݂ܳܐ ܐܶܡܳܐ. 3: ܘܙܰܢܺܝ̈ ܒܡܶܨܪܶܝܢ ܒܛܰܠܝܽܘܬ݂ܗܶܝܢ: ܬܰܡܳܢ ܡܰܪܶܣܘ ܬܕܰܝ̈ܗܶܝܢ: ܘܬܰܡܳܢ ܐܶܬ݂ܒܰܬܰܠܝ̈. 4: ܫܡܳܗ̇ ܕܩܰܫܺܝܫܬ݂ܳܐ ܐܰܗܠܳܐ: ܘܰܫܡܳܗ̇ ܕܰܐ̱ܚܪܺܬ݂ܳܐ ܐܰܗܠܺܝܒܳܐ: ܘܰܗܘܰܝ̈ ܠܺܝ: ܘܺܝܠܶܕ݂ܝ̈ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܘܰܒܢ̈ܳܬ݂ܳܐ: ܫܡܳܗ̇ ܕܫܳܡܪܺܝܢ ܐܰܗܠܳܐ: ܘܕܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܐܰܗܠܺܝܒܳܐ. 5: ܘܙܰܢܝܰܬ݂ ܐܰܗܠܳܐ ܡܶܢܝ: ܘܢܶܩܦܰܬ݂ ܠܖ̈ܳܚܡܶܝܗ̇: ܠܳܐܬܽܘܖ̈ܝܶܐ ܕܩܰܪܺܝܒܺܝܢ ܠܳܗ̇. 6: ܕܰܠܒܺܝܫܺܝܢ ܬܶܟ݂ܠܬ݂ܳܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ ܘܫܰܠܺܝܛܳܢ̈ܶܐ: ܓܰܕܽܘ̈ܕܶܐ ܕܪܶܓܬ݂ܳܐ: ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܰܖ̈ܳܫܶܐ ܖ̈ܳܟ݂ܒܰܝ ܖ̈ܰܟܫܳܐ. 7: ܘܰܐܪܡܝܰܬ݂ ܙܳܢܝܽܘܬ݂ܳܗ̇ ܥܠܰܝܗܽܘܢ: ܥܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܓܒܰܝ̈ܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܐܳܬ݂ܽܘܪ: ܘܥܰܠ ܟܽܠ ܕܶܐܬ݂ܢܰܩܦܰܬ݂ ܒܰܦܬܰܟܖ̈ܰܝܗܽܘܢ ܘܶܐܬܛܰܘܫܰܬ݂. 8: ܘܙܳܢܝܽܘܬ݂ܳܗ̇ ܕܰܒܡܶܨܪܶܝܢ ܠܳܐ ܫܶܒ̣ܩܰܬ݂: ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܗ̇ ܨܰܥܰܪܘ ܒܛܰܠܝܽܘܬ݂ܳܗ̇: ܘܗܶܢܽܘܢ ܒܰܬܠܽܘܗ̇: ܘܰܐܪܡܺܝܘ ܥܠܶܝܗ̇ ܙܳܢܝܽܘܬ݂ܗܽܘܢ. 9: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܗܳܐ ܐܰܫܠܶܡܬ݂ܳܗ̇ ܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕܖ̈ܳܚܡܶܝܗ̇: ܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕܰܒ̈ܢܰܝ ܐܳܬ݂ܽܘܪ ܕܶܐܬ݂ܢܰܩܦܰܬ݂ ܠܗܽܘܢ. 10: ܘܗܶܢܽܘܢ ܓܠܰܘ ܦܽܘܪܣܳܝܳܗ̇: ܘܰܕ݂ܒܰܪܘ ܒܢܶܝ̈ܗ̇ ܘܰܒ̈ܢܳܬ݂ܳܗ̇: ܘܠܳܗ̇ ܩ̣ܛܰܠܘ ܒܚܰܪܒܳܐ: ܘܰܗܘܳܬ݂ ܬܰܡܳܢ ܡܡܰܠܠܳܐ ܠܢܶܫ̈ܶܐ: ܘܕܺܝ̈ܢܶܐ ܥ̣ܒܰܕ݂ܘ ܒܳܗ̇. 11: ܘܰܚܙܳܬ݂ ܚܳܬ݂ܳܗ̇ ܐܰܗܠܺܝܒܳܐ: ܘܚܰܒܠܰܬ݂ ܢܶܩܦܳܗ̇ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢܳܗ̇: ܘܙܳܢܝܽܘܬ݂ܳܗ̇ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܙܳܢܝܽܘܬ݂ܳܐ ܕܚܳܬ݂ܳܗ̇. 12: ܠܰܒܢܰܝ̈ ܐܳܬ݂ܽܘܪ ܢܶܩܦܰܬ݂: ܠܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ ܘܰܠܫܰܠܺܝܛܳܢ̈ܶܐ ܕܩܰܪܺܝܒܺܝܢ ܠܳܗ̇: ܦܰܖ̈ܳܫܶܐ ܠܒܺܝܫܰܝ̈ ܬܶܟ݂ܠܬ݂ܳܐ ܘܖ̈ܳܟ݂ܒܰܝ ܖ̈ܰܟܫܳܐ: ܟܽܠܗܽܘܢ ܓܰܕܽܘ̈ܕܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܪܶܓܬ݂ܳܐ. 13: ܘܰܚܙܺܝ݀ܬ݂ ܕܶܐܬܛܰܢܦܰܬ݂ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܬܰܖ̈ܬܰܝܗܶܝܢ. 14: ܘܶܐܬܬܰܘܣܰܦ ܥܰܠ ܙܳܢܝܽܘܬ݂ܗܶܝܢ: ܘܰܚܙܰܝ̈ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܕܨܺܝܪܺܝܢ ܒܶܐܣܬ݂ܳܐ: ܨܰܠ̈ܡܶܐ ܕܟܰܠܕ݂ܳܝ̈ܶܐ ܕܨܺܝܪܺܝܢ ܒܣܰܡ̈ܡܳܢܶܐ. 15: ܘܰܚܙܺܝܩܺܝܢ ܡܰܚ̈ܙܩܳܬ݂ܳܐ ܒܚܰܨܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܥܰܖ̈ܩܶܐ ܩܛܺܝܖ̈ܳܢ ܒܖ̈ܺܝܫܰܝܗܽܘܢ: ܚܶܙܘܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܓܰܒܖ̈ܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ: ܕܡܽܘܬ݂ܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܒܳܒܶܠ ܟܽܠܗܽܘܢ: ܕܡܽܘܬ݂ܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܒܳܒܶܠ ܘܰܕ݂ܟܰܠܕ݂ܳܝ̈ܶܐ: ܐܰܪܥܳܐ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ݂ܘ ܒܳܗ̇. 16: ܘܶܐܬ݂ܢܰܩܦܰܬ݂ ܠܗܽܘܢ ܒܚܶܙܘܳܐ ܕܥܰܝ̈ܢܶܝܗ̇: ܘܫܰܕܪܰܬ݂ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܟܰܠܕ݂ܳܝ̈ܶܐ. 17: ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܠܘܳܬ݂ܳܗ̇ ܒܢܰܝ̈ ܒܳܒܶܠ ܠܡܶܕ݂ܡܰܟ݂ ܥܰܡܳܗ̇: ܘܛܰܢܦܽܘܗ̇ ܒܙܳܢܝܽܘܬ݂ܗܽܘܢ: ܘܶܐܬܛܰܢܦܰܬ݂ ܒܗܽܘܢ: ܘܢܶܕܰܬ݂ ܢܰܦܫܳܗ̇ ܡܶܢܗܽܘܢ. 18: ܘܰܓ̣ܠܳܬ݂ ܙܳܢܝܽܘܬ݂ܳܗ̇: ܘܰܓ̣ܠܳܬ݂ ܦܽܘܪܣܳܝܳܗ̇: ܘܢܶܕܰܬ݂ ܢܰܦܫܝ ܡܶܢܳܗ̇: ܐܰܝܟ ܕܢܶܕܰܬ݂ ܢܰܦܫܝ ܡܶܢ ܚܳܬ݂ܳܗ̇. 19: ܘܰܐܣܓܝܰܬ݂ ܙܳܢܝܽܘܬ݂ܳܗ̇: ܘܶܐܬܕܰܟܪܰܬ݂ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܕܛܰܠܝܽܘܬ݂ܳܗ̇: ܕܙܰܢܝܰܬ݂ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. 20: ܘܶܐܬ݂ܢܰܩܦܰܬ݂ ܠܥܰܒܕܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܕܒܶܣܪܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܒܶܣܪܳܐ ܗ̱ܘ ܕܚܶܡܖ̈ܶܐ. ܘܚܰܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܚܰܢ̈ܶܐ ܕܖ̈ܰܟܫܳܐ. 21: ܘܰܦܩܰܕ݂ܬܶܟ݂ܝ ܥܰܘܠܳܐ ܕܛܰܠܝܽܘܬܶܟ݂ܝ: ܟܰܕ݂ ܐܶܬ݂ܒܰܬܰܠܬܝ ܒܡܶܨܪܶܝܢ: ܘܶܐܬ݂ܡܰܪܰܣܘ ܬܕܰܝ̈ ܛܰܠܝܽܘܬ݂ܶܟ݂ܝ. 22: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܰܗܠܺܝܒܳܐ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܗܳܐ ܡܥܺܝܪ ܐ̱ܢܳܐ ܥܠܰܝܟܝ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܖ̈ܳܚܡܰܝܟܝ ܕܢܶܕܰܬ݂ ܢܰܦܫܶܟ݂ܝ ܡܶܢܗܽܘܢ: ܘܰܐܝܬܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܥܠܰܝܟܝ. 23: ܘܢܶܚܕܪܽܘܢܶܟ݂ܝ ܒܢܰܝ̈ ܒܳܒܶܠ: ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܟܰܠܕ݂ܳܝ̈ܶܐ: ܘܦܽܘܛ: ܘܠܽܘܕ݂: ܘܩܽܘܥ: ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܐܳܬ݂ܽܘܪ ܥܰܡܗܽܘܢ: ܓܰܕܽܘ̈ܕܶܐ ܕܪܶܓܬ݂ܳܐ: ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ ܘܫܰܠܺܝܛܳܢ̈ܶܐ: ܟܽܠܗܽܘܢ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܕܩܶܕ݂ܳܪ ܖ̈ܳܟ݂ܒܰܝ ܖ̈ܰܟܫܳܐ. 24: ܢܺܐܬܽܘܢ ܥܠܰܝܟܝ ܟܰܕ݂ ܡܙܰܝܢܺܝܢ: ܒܡܰܖ̈ܟܒܳܬ݂ܳܐ ܘܰܒܓܺܝ̈ܓ݂ܠܶܐ: ܘܰܒܟܶܢ̈ܫܶܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܒܢܰܝܙܟ̈ܶܐ ܘܰܒܣܰܟܖ̈ܶܐ ܘܰܒܣܰܢܘܖ̈ܳܬ݂ܳܐ ܢܶܟ݂ܪܟܽܘܢܶܟ݂ܝ: ܘܶܐܬܶܠ ܩܕ݂ܳܡܝܗܽܘܢ ܕܺܝ̈ܢܶܐ: ܘܰܢܕܽܘܢܽܘܢܶܟ݂ܝ ܒܕ݂ܺܝܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. 25: ܘܶܐܬܶܠ ܒܶܟ݂ܝ ܛܢܳܢܝ: ܘܰܢܬܰܒܪܽܘܢ ܢܚܺܝܖ̈ܰܝܟܝ ܒܚܶܡܬ݂ܳܐ: ܘܶܐܕ݂ܢܰܝ̈ܟܝ ܢܥܰܩܪܽܘܢ: ܘܚܰܪܬܶܟ݂ܝ ܒܚܰܪܒܳܐ ܬܶܦܶܠ: ܗܶܢܽܘܢ ܢܶܕ݂ܒܪܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܟܝ ܘܰܒ̈ܢܳܬܶܟ݂ܝ: ܘܚܰܪܬܶܟ݂ܝ ܬܶܬܐܟ݂ܶܠ ܒܢܽܘܪܳܐ. 26: ܘܢܶܣܒܽܘܢ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܕܫܽܘܒܚܶܟܝ: ܘܢܰܫܠܚܽܘܢܶܟ݂ܝ ܠܒܽܘܫܰܝ̈ܟܝ. 27: ܘܶܐܒܰܛܶܠ ܬܰܪܥܺܝܬܶܟ݂ܝ ܡܶܢܶܟ݂ܝ: ܘܙܳܢܝܽܘܬ݂ܶܟ݂ܝ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ: ܘܠܳܐ ܬܪܺܝܡܺܝܢ ܥܰܝܢܰܝ̈ܟܝ ܥܠܰܝܗܽܘܢ: ܘܰܠܡܶܨܪܶܝܢ ܬܽܘܒ ܠܳܐ ܬܶܬܕܰܟܪܺܝܢ. 28: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܗܳܐ ܡܰܫܠܶܡ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܟ݂ܝ ܒܝܰܕ݂ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܣܢܰܝܬܝ: ܒܝܰܕ݂ ܐܳܬ݂ܽܘܖ̈ܳܝܶܐ ܕܢܶܕܰܬ݂ ܢܰܦܫܶܟ݂ܝ ܡܶܢܗܽܘܢ. 29: ܘܢܶܡܚܽܘܢܶܟ݂ܝ ܒܣܶܢܰܐܬ݂ܗܽܘܢ: ܘܢܶܣܒܽܘܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܠܶܐܘܬ݂ܶܟ݂ܝ: ܘܢܶܫܒܩܽܘܢܶܟܝ ܥܰܪܛܶܠ ܘܥܰܪܝܰܬ݂: ܘܢܶܬܓܠܶܐ ܦܽܘܪܣܳܝܳܐ ܕܙܳܢܝܽܘܬ݂ܶܟ݂ܝ ܘܰܕ݂ܥܰܘܠܶܟ݂ܝ. 30: ܘܰܒܙܳܢܝܽܘܬ݂ܶܟ݂ܝ ܐܶܬ݂ܥܒܶܕ݂ܘ ܠܶܟ݂ܝ ܗܳܠܶܝܢ: ܕܙܰܢܺܝܬܝ ܒܳܬ݂ܰܪ ܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܘܶܐܬ݂ܛܰܢܦܬܝ ܒܰܦܬܰܟ݂ܖ̈ܰܝܗܽܘܢ. 31: ܘܥܰܠ ܕܗܰܠܶܟ݂ܬܝ ܒܽܐܘܖ̈ܚܳܬ݂ܳܗ̇ ܕܚܳܬܶܟܝ: ܐܶܬ݂ܶܠ ܟܳܣܳܗ̇ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ܟܝ. 32: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܟܳܣܳܐ ܕܚܳܬܶܟ݂ܝ ܬܶܫܬܶܝܢ: ܥܰܡܺܝܩܳܐ ܘܰܪܘܺܝܚܳܐ: ܘܬܶܗܘܶܝܢ ܠܓܽܘܚܟ݂ܳܐ ܘܰܠܡܽܘܝܳܩܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܰܓܡܺܝܪܳܐ. 33: ܪܰܘܳܝܽܘܬ݂ܳܐ ܘܕܽܘܘܳܢܳܐ ܬܶܬ݂ܡܠܶܝܢ: ܟܳܣܳܐ ܕܬܶܡܗܳܐ ܘܕܰܚܒܳܠܳܐ: ܟܳܣܳܐ ܕܚܳܬܶܟ݂ܝ ܫܳܡܪܺܝܢ. 34: ܬܶܫܬܺܝܢܶܗ ܘܬܰܡܨܺܝܢܶܗ. ܘܣܰܥܪܶܟ݂ܝ ܬܶܓܙܺܝܢ: ܘܰܬܕܰܝ̈ܟܝ ܬܩܰܛܥܺܝܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܢܳܐ ܡܰܠܠܶܬ݂ ܐܳܡܰܪ  ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ. 35: ܥܰܠ ܕܰܛܥܰܝܬܺܝܢܝ ܘܶܐܫܬܕ݂ܺܝܬܝ ܒܳܬ݂ܰܪ ܕܶܚ̈ܠܳܬ݂ܶܟ݂ܝ: ܘܳܐܦ ܐܰܢ̱ܬܝ ܩܰܒܶܠܝ ܥܰܘܠܶܟ݂ܝ ܘܙܳܢܝܽܘܬ݂ܶܟ݂ܝ. 36: ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ ܡܳܪܝܳܐ: ܒܰܪܢܳܫܳܐ: ܕܽܘܢ ܠܰܐܗܠܳܐ ܘܠܰܐܗܠܺܝܒܳܐ: ܘܚܰܘܳܐ ܐܶܢܶܝܢ ܛܰܢܦܽܘܬ݂ܗܶܝܢ. 37: ܕܓܳܖ̈ܝ ܘܰܕ݂ܡܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ܗܶܝܢ: ܘܒܰܦܬܰܟ݂ܖ̈ܰܝܗܶܝܢ ܓܳܖ̈ܝ: ܘܰܒܢܰܝ̈ܗܶܝܢ ܕܺܝܠܶܕ݂̈ܝ ܠܺܝ: ܐܰܘܩܶܕܶܝ̈ܢ ܠܗܽܘܢ ܒܢܽܘܪܳܐ. 38: ܘܗܳܕܶܐ ܐ̱ܚܪܺܬ݂ܳܐ ܕܰܥܒܰܕ݂̈ܝ ܠܺܝ: ܛܰܢܶܦ̈ܝ ܡܰܩܕܰܫܝ ܒܶܗ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ: ܘܫܰܒܰܝ̈ ܛܰܘܶܫܝ̈. 39: ܘܟܰܕ݂ ܢܟܰܣܝ̈ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܒܢܰܝ̈ܗܶܝܢ ܠܰܦܬܰܟ݂ܖ̈ܰܝܗܶܝܢ: ܥܰܠ ܠܡܰܩܕܫܝ ܒܶܗ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ ܘܛܰܘܫܳܝ̈ܗܝ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܥܒܰܕ݂ܝ̈ ܒܓ݂ܰܘ ܒܰܝܬ̇ܝ. 40: ܘܳܐܦ ܫܠܰܚܝ̈ ܥܰܠ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܕܳܐܬܶܝܢ ܠܘܳܬ݂ܗܶܝܢ ܡܶܢ ܪܽܘܚܩܳܐ: ܗܳܢܽܘܢ ܕܫܰܕܰܪ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ: ܘܟܰܕ݂ ܐܶܬ݂ܰܘ ܒܰܪ ܫܳܥܬܶܗ ܣܚܰܝ̈ ܘܰܟ݂ܚܰܠܝ̈ ܥܰܝܢܰܝ̈ܗܶܝܢ: ܘܶܐܨܛܰܒܰܬܝ̈ ܨܶܒܬܗܶܝܢ. 41: ܘܺܝܬܶܒܝ̈ ܥܰܠ ܥܰܖ̈ܣܳܬ݂ܳܐ ܕܰܩܖ̈ܺܝܡܶܢ: ܘܦܳܬܽܘܖ̈ܶܐ ܐܶܣܬܕܰܪܘ ܩܕ݂ܳܡܰܝܗܶܝܢ: ܘܡܶܫܚܝ ܘܒܶܣܡܰܝ̈ ܫܩܰܠܝ̈ ܥܠܰܝܗܶܝܢ. 42: ܘܩܳܠܳܐ ܕܚܰܕ݂ܽܘܬ݂ܗܶܝܢ ܐܳܙܶܠ ܗ̱ܘܳܐ: ܘܳܐܦ ܕܓܰܒܖ̈ܶܐ ܕܶܐܬ݂ܰܘ ܡܶܢ ܫܒܳܐ ܘܡܶܢ ܡܰܕ݂ܒܪܳܐ: ܘܰܐܪܡܺܝܘ ܫܶܐܖ̈ܶܐ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ܗܶܝܢ: ܘܰܟܠܺܝܠܳܐ ܕܫܽܘܒܚܳܐ ܒܖ̈ܺܝܫܰܝܗܶܝܢ. 43: ܘܶܐܡܪܶܬ݂ ܒܗܳܠܶܝܢ ܓܳܖ̈ܝ: ܘܒܰܥܒܳܕ̈ܶܐ ܕܙܳܢ̈ܝܳܬ݂ܳܐ ܙܰܢܺܝ̈. 44: ܘܥܳܐܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܘܳܬ݂ܗܶܝܢ: ܐܰܝܟ ܕܥܳܐܠܺܝܢ ܠܘܳܬ݂ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܙܳܢܺܝܬ݂ܳܐ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܥܳܐܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܥܰܠ ܐܰܗܠܳܐ ܘܥܰܠ ܐܰܗܠܺܝܒܳܐ: ܢܶܫ̈ܶܐ ܙܳܢ̈ܝܳܬ݂ܳܐ. 45: ܘܓܰܒܖ̈ܶܐ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܢܕܽܘܢܽܘܢ ܐܶܢܶܝܢ: ܕܺܝܢܳܐ ܕܓܰܝܳܖ̈ܳܬ݂ܳܐ: ܘܕܺܝܢܳܐ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܳܐܫ̈ܕܳܢ ܕܡܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܓܰܝܳܖ̈ܳܬ݂ܳܐ ܐܶܢܶܝܢ: ܘܰܕ݂ܡܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ܗܶܝܢ. 46: ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܐܰܣܶܩ ܥܠܰܝܗܶܝܢ ܟܢܽܘܫܝܳܐ: ܘܗܰܒ ܐܶܢܶܝܢ ܠܙܰܘܥܬ݂ܳܐ ܘܰܠܒܶܙܬ݂ܳܐ. 47: ܘܢܶܪܓܽܘܡ ܐܶܢܶܝܢ ܟܶܢܫܳܐ ܒܟܺܐܦ̈ܶܐ: ܘܢܶܡܚܽܘܢ ܐܶܢܶܝܢ ܒܣܰܝܦܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܠܰܒ̈ܢܰܝܗܶܝܢ ܘܠܰܒ̈ܢܳܬ݂ܗܶܝܢ ܢܩܰܛܠܽܘܢ: ܘܒܳܬܰܝ̈ܗܶܝܢ ܢܰܘܩܕ݂ܽܘܢ ܒܢܽܘܪܳܐ. 48: ܘܶܐܒܰܛܶܠ ܥܰܘܠܳܐ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ: ܘܢܶܬ݂ܖ̈ܰܕ݂ܝܳܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܢܶܫ̈ܶܐ: ܘܠܳܐ ܢܶܥ̈ܒܕܳܢ ܐܰܝܟ ܙܳܢܝܽܘܬ݂ܟ݂ܶܝܢ. 49: ܘܶܐܬܶܠ ܙܳܢܝܽܘܬ݂ܟ݂ܶܝܢ ܥܠܰܝܟܶܝܢ: ܘܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܰܦܬܰܟܖ̈ܰܝܟ݂ܶܝܢ ܬܩܰܒ̈ܠܳܢ: ܘܬܶܕܥ̈ܳܢ ܕܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܟܕ.

1: ܘܰܗܘܳܐ ܥܠܰܝ ܦܶܬܓ݂ܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܒܫܰܢ̱ܬܳܐ ܬܫܺܝܥܳܝܬ݂ܳܐ: ܒܰܥܣܰܪܬ݂ܳܐ ܒܝܰܪܚܳܐ ܕܥܶܣܪܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ. 2: ܒܰܪܢܳܫܳܐ: ܟܬܽܘܒ ܠܳܟ݂ ܫܡܶܗ ܕܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ: ܕܣܳܡܶܟ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܕܒܳܒܶܠ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܒܶܗ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ. 3: ܘܰܐܡܬܶܠ ܡܰܬ݂ܠܳܐ ܥܰܠ ܒܰܝܬܳܐ ܡܡܰܪܡܪܳܢܳܐ: ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܬܦܺܝ ܩܰܕ݂ܣܳܐ ܘܣܽܘܟ ܒܶܗ ܡܰܝ̈ܳܐ. 4: ܘܰܐܪܡܳܐ ܒܶܗ ܢܶܟܣ̈ܶܐ ܕܛܳܒܺܝܢ ܘܫܰܡܺܝܢܺܝܢ: ܟܰܬ݂ܦܳܐ ܕܰܫܡܺܝܛ ܓܰܪܡܳܗ̇ ܡܶܢ ܓܒܰܝ̈ܳܐ ܕܥܳܢ̈ܳܐ. 5: ܘܓܰܖ̈ܡܶܐ ܬܚܶܝܬ݂ ܩܰܕ݂ܣܳܐ ܫܓܽܘܪ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܰܐܘܩܶܕ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܬܚܽܘܬ݂ܰܘܗܝ. 6: ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܐܳܘ ܡܕܺܝܢ̱ܬ݂ܳܐ ܕܰܕ݂ܡܳܐ ܕܩܰܕ݂ܣܳܐ ܬܦܶܐ ܒܳܗ̇: ܘܥܰܘܠܳܗ̇ ܠܳܐ ܢ̣ܦܰܩ ܡܶܢܗ̇: ܗܰܕܳܡ ܗܰܕܳܡ ܦܽܘܣܩܽܘܗ̇: ܘܦܶܣܳܐ ܠܳܐ ܢܶܦܶܠ ܥܠܶܝܗ̇. 7: ܡܶܛܽܠ ܕܰܕ݂ܡܳܗ̇ ܒܓ݂ܰܘܳܗ̇ ܗܘܳܐ: ܘܥܰܠ ܟܺܐܦܳܐ ܣܳܡܬ݂ܶܗ: ܘܠܳܐ ܐܶܫܰܕܬ݂ܶܗ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܠܳܐ ܢܶܬ݂ܟܰܣܶܐ ܥܠܰܘܗܝ ܥܰܦܪܳܐ. 8: ܕܬܶܣܰܩ ܚܶܡܬ݂ܳܐ ܠܦܽܘܪܥܳܢܽܘܬ݂ܳܐ: ܝܶܗܒܶ݀ܬ݂ ܕܡܳܗ̇ ܥܰܠ ܟܺܐܦܳܐ ܫܰܥܺܝܥܬ݂ܳܐ ܕܠܳܐ ܢܶܬ݂ܟܰܣܶܐ. 9: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܐܳܘ ܡܕܺܝܢ̱ܬ݂ܳܐ ܕܰܕ݂ܡܳܐ: ܐܶܢܳܐ ܐܰܘܪܶܒ ܡܰܥܡܪܳܐ: ܘܰܐܣܓܶܐ ܩܰܝ̈ܣܶܐ. 10: ܘܶܐܫܒܽܘܩ ܢܽܘܪܳܐ: ܘܢܶܒܫܰܠ ܒܶܣܪܳܐ: ܘܰܐܪܬܰܚ ܪܰܬ݂ܚܳܐ ܘܓܰܖ̈ܡܶܐ ܢܺܐܩܕ݂ܽܘܢ. 11: ܘܰܐܩܺܝܡܺܝܘܗܝ ܪܰܬ݂ܚܳܐ ܥܰܠ ܓܽܘܡܖ̈ܶܐ: ܕܢܶܚܰܡ ܘܢܶܬ݂ܦܰܫܰܪ ܢܚܳܫܳܗ̇: ܘܬܶܬ݂ܡܣܶܐ ܒܓ݂ܰܘܳܗ̇ ܛܰܢܦܽܘܬ݂ܳܗ̇: ܘܢܶܫܠܰܡ ܦܽܘܪܥܳܢܳܗ̇. 12: ܐܰܝܟ ܬܺܐܢ̈ܶܐ ܟܖ̈ܺܝܗܳܬ݂ܳܐ: ܘܠܳܐ ܢܶܦܽܘܩ ܡܶܢܳܗ̇ ܣܽܘܓ݂ܳܐܐ ܕܥܰܘܠܳܗ̇: ܐܶܠܳܐ ܒܢܽܘܪܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܦܽܘܪܥܳܢܳܗ̇. 13: ܥܰܠ ܕܶܐܬܛܰܢܰܦܬܝ ܒܙܳܢܝܽܘܬ݂ܳܐ: ܘܥܰܠ ܕܕܰܟܺܝܬܶܟ݂ܝ ܘܠܳܐ ܐܶܬܕܰܟܺܝܬܝ ܡܶܢ ܛܰܢܦܽܘܬܶܟ݂ܝ: ܬܽܘܒ ܠܳܐ ܬܶܬܕܰܟܶܝܢ: ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕܰܐܢܺܝܚ ܒܶܟ݂ܝ ܚܶܡܬ݂ܝ. 14: ܐܶܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܶܡܪܶܬ݂: ܘܡܰܝܬܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܘܥܳܒܶܕ݂ ܐ̱ܢܳܐ: ܘܠܳܐ ܐܶܪܰܚܶܦ: ܘܠܳܐ ܐܶܚܽܘܣ ܘܠܳܐ ܐܰܪܰܚܶܡ: ܘܰܐܝܟ݂ ܐܽܘܖ̈ܚܳܬܶܟ݂ܝ ܘܰܐܝܟ݂ ܨܶܢ̈ܥܳܬܶܟ݂ܝ ܐܶܕܽܘܢܶܟ݂ܝ: ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ. 15: ܘܰܗܘܳܐ ܥܠܰܝ ܦܶܬܓ݂ܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ. 16: ܒܰܪܢܳܫܳܐ: ܗܳܐ ܢܳܣܶܒ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܢܳܟ݂ ܪܶܓܬ݂ܳܐ ܕܥܰܝ̈ܢܰܝܟ ܒܰܡܚܽܘܬ݂ܳܐ ܕܡܶܢܫܶܠܝ: ܘܠܳܐ ܬܰܪܩܶܕ݂ ܘܠܳܐ ܬܶܒܟ݂ܶܐ: ܘܠܳܐ ܬܰܫܚܶܠ ܕܶܡܥܬ݂ܳܟ݂. 17: ܐܶܠܳܐ ܐܶܫܬܰܢܰܩ ܒܰܕ݂ܡܳܐ ܕܡܺܝ̈ܬܶܐ: ܘܒܶܝܬ݂ ܒܳܟܶܐ ܠܳܐ ܬܶܥܒܶܕ݂: ܘܡܳܐܢܰܝ̈ܟ ܚܙܽܘܩ ܥܠܰܝܟ: ܘܰܡܣܳܢܰܝ̈ܟ ܣܺܝܡ ܒܖ̈ܶܓܠܰܝܟ: ܘܠܳܐ ܬܶܬܥܰܛܰܦ ܥܰܠ ܣܶܦ̈ܘܳܬ݂ܳܟ݂: ܘܠܰܚܡܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܠܳܐ ܬܶܐܟ݂ܽܘܠ. 18: ܘܶܐܡܪܶܬ݂ ܒܨܰܦܪܳܐ ܠܥܰܡܳܐ: ܘܡܺܝܬܰܬ݂ ܐܰܢ̱ܬܰܬ݂ܝ ܒܪܰܡܫܳܐ: ܘܰܠܨܰܦܪܶܗ ܕܝܰܘܡܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܐܶܪܢܳܐ: ܥܶܒܕܰܬ݂ ܐܰܝܟ ܕܶܐܬ݂ܦܰܩܕܶܬ݂. 19: ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܺܝ ܥܰܡܳܐ: ܠܳܐ ܡܚܰܘܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܢ ܡܳܢܰܘ ܗܳܢܳܐ ܕܥܳܒܶܕ݂ ܐܰܢ̱ܬ. 20: ܘܶܐܡܪܶܬ݂ ܠܗܽܘܢ: ܕܦܶܬܓ݂ܳܡܶܗ ܗ̱ܘ ܕܡܳܪܝܳܐ ܗܘܳܐ ܥܠܰܝ ܠܡܺܐܡܰܪ. 21: ܐܶܡܰܪ ܠܰܕ݂ܒܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬܶܐ: ܗܳܐ ܡܛܰܘܶܫ ܐ̱ܢܳܐ ܡܰܩܕܫܝ ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܥܽܘܫܢܟܽܘܢ: ܘܪܶܓܬ݂ܳܐ ܕܥܰܝܢܰܝ̈ܟܽܘܢ: ܘܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܢܰܦ̈ܫܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ: ܘܰܒܢܰܝ̈ܟܽܘܢ ܘܰܒ̈ܢܳܬ݂ܟܽܘܢ ܕܫܳܒܩܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ: ܒܚܰܪܒܳܐ ܢܶܦܠܽܘܢ. 22: ܘܬܶܥܒܕܽܘܢ ܐܰܝܟ ܕܥܶܒܕ݂ܶܬ݂: ܘܥܰܠ ܣܶܦ̈ܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܠܳܐ ܬܶܬܥܰܛܦܽܘܢ: ܘܠܰܚܡܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܠܳܐ ܬܶܐܟ݂ܠܽܘܢ. 23: ܘܣܰܥܪܟܽܘܢ ܠܳܐ ܢܶܣܬܰܦܰܪ: ܘܰܡܣܳܢܰܝ̈ܟܽܘܢ ܢܶܗܘܽܘܢ ܒܖ̈ܶܓܠܰܝܟܽܘܢ: ܘܠܳܐ ܬܶܒܟ݂ܽܘܢ ܘܠܳܐ ܬܰܪܩܕܽܘܢ: ܘܬܶܬܡܣܽܘܢ ܒܥܰܘܠܟܽܘܢ: ܘܬܶܬܒܰܝܐܽܘܢ ܐ̱ܢܳܫ ܥܰܠ ܐܰܚܽܘܗܝ. 24: ܘܢܶܗܘܶܐ ܠܟܽܘܢ ܚܰܙܩܺܝܐܶܝܠ ܐܳܬ݂ܳܐ: ܘܰܐܝܟ݂ ܕܰܥܒܰܕ݂ ܗܳܟܰܢܳܐ ܬܶܥܒܕܽܘܢ: ܘܬܶܕܥܽܘܢ ܕܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ. 25: ܐܰܢ̱ܬ ܕܶܝܢ ܒܰܪܢܳܫܳܐ: ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܢܳܣܶܒ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܢܗܽܘܢ ܥܽܘܫܢܳܐ ܕܚܰܕ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܕܫܽܘܒܚܗܽܘܢ: ܘܪܶܓܬ݂ܳܐ ܕܥܰܝܢܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܢܰܦ̈ܫܳܬ݂ܗܽܘܢ: ܘܰܒܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܰܒ̈ܢܳܬ݂ܗܽܘܢ. 26: ܒܶܗ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ: ܢܺܐܬ݂ܶܐ ܠܘܳܬ݂ܳܟ݂ ܡܶܬ݂ܦܰܨܝܳܢܳܐ: ܘܢܰܫܡܥܳܟ݂ ܒܶܐܕ݂ܢܰܝ̈ܟ. 27: ܘܢܶܦܬܰܚ ܦܽܘܡܳܟ݂ ܡܶܬܦܰܨܝܳܢܳܐ ܒܶܗ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ: ܘܰܬܡܰܠܶܠ ܘܬܽܘܒ ܠܳܐ ܬܶܚܪܰܫ: ܘܬܶܗܘܶܐ ܠܗܽܘܢ ܐܳܬ݂ܳܐ: ܘܢܶܕܥܽܘܢ ܕܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ. ܥܰܠ ܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܽܘܢ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܟܗ.

1:ܘܰܗܘܳܐ ܥܠܰܝ ܦܶܬܓ݂ܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ. 2: ܒܰܪܢܳܫܳܐ: ܣܺܝܡ ܐܰܦܰܝ̈ܟ ܥܰܠ ܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܽܘܢ: ܘܶܐܬ݂ܢܰܒܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ. 3: ܘܶܐܡܰܪ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܽܘܢ: ܫܡܰܥܘ ܦܶܬܓ݂ܳܡܶܗ ܕܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܥܰܠ ܕܶܐܡܰܪܬܽܘܢ ܐܰܚܳܢ ܥܰܠ ܡܰܩܕܫܝ ܕܶܐܬܛܰܘܰܫ: ܘܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܕܚܶܪܒܰܬ݂: ܘܥܰܠ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܐ ܕܶܐܙܰܠܘ ܒܰܫܒܺܝܬ݂ܳܐ. 4: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܗܳܐ ܝܳܗܶܒ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܟ݂ܝ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܡܰܕܢܚܳܐ ܠܝܽܘܪܬ݂ܳܢܳܐ: ܘܢܶܥܡܰܪ ܒܶܟ݂ܝ ܚܰܝܠܗܽܘܢ: ܘܢܶܩܫܽܘܢ ܒܶܟ݂ܝ ܡܰܫܟܢܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܗܶܢܽܘܢ ܢܶܐܟ݂ܠܽܘܢ ܦܺܐܖ̈ܰܝܟܝ: ܘܗܶܢܽܘܢ ܢܶܫܬܽܘܢ ܚܰܠܒܶܟ݂ܝ. 5: ܘܶܐܬܠܺܝܗ̇ ܠܪܰܒܰܬ݂ ܠܰܪܒܳܥܳܐ ܕܓܰܡ̈ܠܶܐ: ܘܠܰܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܽܘܢ ܠܡܰܪܒܥܳܐ ܕܥܳܢ̈ܳܐ: ܘܬܶܕܥܽܘܢ ܕܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ. 6: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܥܰܠ ܕܰܢܩܰܫܬܝ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ܟܝ: ܘܰܪܦܰܣܬܝ ܒܖ̈ܶܓܠܰܝܟܝ: ܘܰܚܕ݂ܺܝܬܝ ܒܢܰܦܫܶܟ݂ܝ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 7: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܗܳܐ ܐܶܢܳܐ ܡܪܺܝܡ ܐ̱ܢܳܐ ܐܺܝܕ݂ܝ ܥܠܰܝܟܝ: ܘܶܐܬܠܶܟ݂ܝ ܒܶܙܬ݂ܳܐ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܰܐܣܺܝܦܶܟ݂ܝ ܡܶܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܘܰܐܘܒܕܶܟ݂ܝ ܡܶܢ ܡܕܺܝ̈ܢܳܬܳܐ: ܘܰܐܚܪܒܶܟ݂ܝ ܘܬܶܕܥܺܝܢ ܕܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ. ܥܰܠ ܡܽܘܐܳܒ. 8: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܥܰܠ ܕܶܐܡܰܪ ܡܽܘܐܳܒ ܘܣܳܥܺܝܪ: ܗܳܐ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܐ. 9: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܗܳܐ ܡܰܪܬ݂ܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܟܰܬ݂ܦܶܗ ܕܡܽܘܐܳܒ ܡܶܢ ܡܕܺܝ̈ܢܳܬܳܐ: ܡܶܢ ܡܕ݂ܺܝ̈ܢܳܬܶܗ ܘܡܶܢ ܚܕ݂ܳܪܰܘܗܝ: ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܐܰܫܺܝܡܽܘܢ ܘܕܰܒܥܶܠܡܽܘܢ ܘܰܕ݂ܩܽܘܪܝܰܬܺܝܡ. 10: ܕܰܒܢܰܝ̈ ܡܰܕܢܚܳܐ: ܘܕܰܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܽܘܢ: ܐܶܬܠܺܝܗ̇ ܠܝܽܘܪܬ݂ܳܢܳܐ: ܕܠܳܐ ܬܶܬܕܟܰܪ ܪܰܒܰܬ݂ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܽܘܢ ܒܥܰܡ̈ܡܶܐ. 11: ܘܰܒܡܽܘܐܳܒ ܐܶܥܒܶܕ݂ ܕܺܝܢܳܐ: ܘܬܶܕܥܽܘܢ ܕܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ. ܥܰܠ ܐܰܕܽܘܡ. 12: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܥܰܠ ܕܰܥܒܰܕ݂ ܐܰܕܽܘܡ ܦܽܘܪܥܳܢܳܐ ܠܰܕ݂ܒܶܝܬ݂ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܐ: ܘܶܐܠܰܡ ܐܶܠܡܳܐ ܘܛܰܢ ܒܗܽܘܢ. 13: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܗܳܐ ܐܶܢܳܐ ܡܪܺܝܡ ܐ̱ܢܳܐ ܐܺܝܕ݂ܝ ܥܰܠ ܐܰܕܽܘܡ: ܘܡܰܘܒܶܕ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܢܗ̇ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܘܰܒܥܺܝܪܳܐ: ܘܶܐܥܒܕ݂ܺܝܗ̇ ܠܚܽܘܪܒܳܐ ܡܶܢ ܬܰܝܡܰܢ ܘܕ݂ܳܪܳܢ: ܘܰܒܚܰܪܒܳܐ ܬܶܦܶܠ. 14: ܘܶܐܥܒܶܕ݂ ܦܽܘܪܥܳܢܝ ܒܰܐܕܽܘܡ: ܒܝܰܕ݂ ܥܰܡܝ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ: ܘܢܶܬ݂ܦܰܪܥܽܘܢ ܡܶܢ ܐܰܕܽܘܡ ܐܰܝܟ ܪܽܘܓ݂ܙܝ ܘܰܐܝܟ݂ ܚܶܡܬ݂ܝ: ܘܢܶܕܥܽܘܢܶܗ ܠܦܽܘܪܥܳܢܝ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ. ܥܰܠ ܦܠܶܫܬ. 15: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܥܰܠ ܕܰܥܒܰܕ݂ܘ ܦܶܠܫܬܳܝ̈ܶܐ ܦܽܘܪܥܳܢܳܐ: ܘܶܐܬ݂ܦܪܰܥܘ ܦܽܘܪܥܳܢܳܐ ܒܪܶܓܬ݂ܳܐ ܕܢܰܦܫܗܽܘܢ: ܕܰܢܚܰܒܠܽܘܢ ܪܳܚܡܽܘܬܳܐ ܕܥܳܠܰܡ. 16:ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܗܳܐ ܡܪܺܝܡ ܐ̱ܢܳܐ ܐܺܝܕ݂ܝ ܥܰܠ ܦܶܠܫܬܳܝ̈ܶܐ: ܘܡܰܘܒܶܕ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܠܰܩܪܺܛܺܐ: ܘܡܰܘܒܶܕ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܫܰܪܟܳܐ ܕܰܣܦܳܖ̈ܰܝ ܝܰܡܳܐ. 17: ܘܶܐܥܒܶܕ݂ ܡܶܢܗܽܘܢ ܦܽܘܖ̈ܥܳܢܰܝ ܪܰܘܖ̈ܒܶܐ ܒܡܰܟܣܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܘܰܒܪܽܘܓܙܳܐ: ܘܢܶܕܥܽܘܢ ܕܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ: ܡܳܐ ܕܥܶܒܕܶܬ݂ ܡܶܢܗܽܘܢ ܦܽܘܖ̈ܥܳܢܰܝ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܟܘ.

1: ܥܰܠ ܨܽܘܪ. ܒܰܫܢܰܬ݂ ܚܕܰܥܶܣܖ̈ܶܐ ܒܚܰܕ݂ ܒܝܰܪܚܳܐ: ܗܘܳܐ ܥܠܰܝ ܦܶܬܓ݂ܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ. 2: ܒܰܪܢܳܫܳܐ: ܥܰܠ ܕܶܐܡܪܰܬ݂ ܨܽܘܪ ܥܰܠ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ ܐܰܚܳܢ: ܐܶܬܬܰܒܰܪܘ ܬܰܖ̈ܥܶܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܰܦܢܰܘ ܠܘܳܬ݂ܝ: ܘܚܶܪܒܰܬ݂ ܘܨܶܕ݂ܝܰܬ݂. 3: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܗܳܐ ܐܶܢܳܐ ܥܠܰܝܟܝ ܨܽܘܪ: ܘܰܐܣܶܩ ܥܠܰܝܟܝ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ: ܐܰܝܟ ܕܣܳܠܶܩ ܝܰܡܳܐ ܒܓܰܠܠܰܘ̈ܗܝ. 4: ܘܰܢܚܰܒܠܽܘܢ ܫܽܘܖ̈ܶܝܗ̇ ܕܨܽܘܪ: ܘܢܶܣܚܦܽܘܢ ܡܰܓܕܠܶܝ̈ܗ̇: ܘܢܶܥܩܪܽܘܢ ܥܰܦܪܳܗ̇ ܡܶܢܳܗ̇: ܘܶܐܥܒܕ݂ܺܝܗ̇ ܐܰܝܟ ܟܺܐܦܳܐ ܫܰܥܺܝܥܬ݂ܳܐ. 5: ܘܒܶܝܬ݂ ܡܰܫܛܚ̈ܶܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܰܡܨܝ̈ܕ݂ܳܬ݂ܳܐ ܒܓ݂ܰܘ ܝܰܡܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܢܳܐ ܡ̣ܰܠܠܶܬ݂ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܘܬܶܗܘܶܐ ܒܶܙܬ݂ܳܐ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ. 6: ܘܰܒ̈ܢܳܬ݂ܳܗ̇ ܕܰܒܕܰܒܪܳܐ ܒܚܰܪܒܳܐ ܢܶܬ݂ܩܰܛ̈ܠܳܢ: ܘܢܶܕܥܽܘܢ ܕܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ. 7: ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܗܳܐ ܐܶܢܳܐ ܡܰܝܬܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܥܰܠ ܨܽܘܪ: ܠܢܰܒܽܘܟܰܕ݂ܢܳܨܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܕܒܳܒܶܠ ܡܶܢ ܓܰܪܒܝܳܐ: ܡܠܶܟ݂ ܡܰܠ̈ܟܶܐ: ܒܖ̈ܰܟܫܳܐ: ܘܰܒܡܰܖ̈ܟܒܳܬ݂ܳܐ: ܘܰܒܦܰܖ̈ܳܫܶܐ: ܘܰܒܟ݂ܢܽܘܫܝܳܐ: ܘܰܒܥܰܡܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ. 8: ܒ̈ܢܳܬ݂ܶܟ݂ܝ ܕܰܒܚܰܩܠܳܐ ܒܚܰܪܒܳܐ ܢܩܰܛܶܠ: ܘܰܢܩܺܝܡ ܥܠܰܝܟܝ ܕܰܘ̈ܩܶܐ: ܘܢܰܟ݂ܡܶܢ ܥܠܰܝܟܝ ܟܡܺܐܢ̈ܶܐ: ܘܰܢܩܺܝܡ ܥܠܰܝܟܝ ܣܰܟܪܳܐ. 9: ܘܰܫܢܳܢ̈ܶܐ ܕܢܰܝܙܟ݂ܰܘ̈ܗܝ ܢܶܬܶܠ ܒܫܽܘܖ̈ܰܝܟܝ: ܘܡܰܓܕܠܰܝ̈ܟܝ ܢܶܥܩܪܽܘܢ ܒܣܰܝܦܰܝ̈ܗܽܘܢ. 10: ܡܶܢ ܗܶܠܰܟ݂ܬ݂ܳܐ ܕܖ̈ܰܟ݂ܫܶܗ ܢܟܰܣܶܟ݂ܝ ܚܶܠܳܐ: ܘܡܶܢ ܩܳܠܳܐ ܕܦܰܖ̈ܳܫܰܘܗܝ ܘܰܕ݂ܓܺܝ̈ܓ݂ܠܶܐ ܕܡܰܖ̈ܟܒܳܬܶܗ ܢܙܽܘܥܽܘܢ ܫܽܘܖ̈ܰܝܟܝ: ܘܡܳܐ ܕܥܳܐܶܠ ܒܬܰܖ̈ܥܰܝܟܝ: ܐܰܝܟ݂ ܗܰܘ ܕܥܳܐܶܠ ܠܰܡܕܺܝܢ̱ܬ݂ܳܐ ܡܬܰܪܰܥܬ݂ܳܐ. 11: ܘܰܒܦܰܖ̈ܣܳܬ݂ܳܐ ܕܖ̈ܰܟ݂ܫܶܗ ܢܕ݂ܽܘܫ ܟܽܠܗܽܘܢ ܫܽܘܩܰܝ̈ܟܝ: ܘܰܢܩܰܛܶܠ ܥܰܡܶܟ݂ܝ ܒܚܰܪܒܳܐ: ܘܰܥ̈ܠܘܳܬ݂ܳܐ ܕܥܽܘܫܢܶܟ݂ܝ ܒܰܐܪܥܳܐ ܢܶܣܚܽܘܦ. 12: ܘܢܶܒܙܽܘܢ ܢܶܟ݂ܣܰܝ̈ܟܝ ܘܢܶܫܒܽܘܢ ܩܶܢܝܳܢܶܟ݂ܝ: ܘܢܶܣܚܦܽܘܢ ܫܽܘܖ̈ܰܝܟܝ: ܘܢܶܥܩܪܽܘܢ ܒ̈ܳܬܶܐ ܕܪܶܓܬ݂ܶܟ݂ܝ: ܘܟܺܐܦܰܝ̈ܟܝ ܘܩܰܝܣܰܝ̈ܟܝ ܘܥܽܘܬ݂ܪܶܟ݂ܝ ܢܶܫܕܽܘܢ ܒܝܰܡܳܐ. 13: ܘܶܐܒܰܛܶܠ ܣܽܘܓ݂ܳܐܐ ܕܰܙܡܳܪܶܟ݂ܝ: ܘܬܽܘܒ ܠܳܐ ܢܶܫܬܡܰܥ ܩܳܠܳܐ ܕܟܶܢܳܪܶܟ݂ܝ. 14: ܘܶܐܥܒܕܶܟ݂ܝ ܟܺܐܦܳܐ ܫܰܥܺܝܥܬ݂ܳܐ: ܘܡܰܫܛܳܚ̈ܶܐ ܕܰܡܨܝ̈ܕ݂ܳܬ݂ܳܐ: ܘܬܽܘܒ ܠܳܐ ܬܶܬܒܢܶܝܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܢܳܐ ܡ̣ܰܠܠܶܬ݂: ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ. 15: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ ܠܨܽܘܪ: ܡܶܢ ܩܳܠܳܐ ܕܡܰܦܽܘܠܬܶܟ݂ܝ ܘܡܶܢ ܫܽܘܢܳܩܳܐ ܕܰܩܛܺܝܠܰܝ̈ܟܝ: ܘܩܶܛ̈ܠܶܐ ܕܡܶܬ݂ܩܰܛܠܺܝܢ ܒܓ݂ܰܘܟ݂ܝ: ܢܙܽܘ̈ܥܳܢ ܓܳܙܖ̈ܳܬ݂ܳܐ. 16: ܘܢܶܚܬ݂ܽܘܢ ܡܶܢ ܟܽܘܖ̈ܣܰܘܳܬ݂ܗܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܕܝܰܡܳܐ: ܘܢܶܫܩܠܽܘܢ ܡܶܢܗܽܘܢ ܐܶܣܛܠܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܢܶܫܠܚܽܘܢ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܕܨܶܒܬܗܽܘܢ: ܘܢܶܠܒܫܽܘܢ ܙܰܘܥܬ݂ܳܐ: ܘܢܶܬܒܽܘܢ ܒܰܐܪܥܳܐ ܘܢܶܬ݂ܘܪܽܘܢ ܘܠܳܐ ܢܶܬܬܢܺܝܚܽܘܢ: ܘܢܶܬ݂ܡܗܽܘܢ ܥܠܰܝܟܝ. 17: ܘܢܺܐܠܽܘܢ ܥܠܰܝܟܝ ܐܽܘܠ̈ܝܳܬ݂ܳܐ: ܘܢܺܐܡܪܽܘܢ ܠܶܟ݂ܝ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܐܶܒܰܕܬܝ ܥܳܡܽܘܪܬܳܐ ܕܝܰܡ̈ܡܶܐ: ܡܕܺܝܢ̱ܬ݂ܳܐ ܥܰܫܺܝܢܬ݂ܳܐ ܕܥܰܫܺܝܢܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܒܝܰܡܳܐ ܗܺܝ ܘܥܳܡܽܘܖ̈ܶܝܗ̇: ܕܝܰܗܒܘ ܕܶܚܠܰܬ݂ܗܽܘܢ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܥܳܡܽܘܖ̈ܶܝܗ̇. 18: ܡܶܟܺܝܠ ܢܙܽܘ̈ܥܳܢ ܓܳܙܖ̈ܳܬ݂ܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܡܰܦܽܘܠܬܶܟ݂ܝ: ܘܢܶܬܕܰܠ̈ܚܳܢ ܓܳܙܖ̈ܳܬ݂ܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܡܰܦܽܘܠܬܶܟ݂ܝ. 19: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ ܠܨܽܘܪ: ܡܳܐ ܕܰܥܒܰܕܬܶܟ݂ܝ ܡܕܺܝܢ̱ܬ݂ܳܐ ܚܰܪܒܬܳܐ ܐܰܝܟ ܡܕܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܕܠܳܐ ܐܶܬ݂ܝܰܬܰܒ̈ܝ: ܡܰܣܶܩ ܐ̱ܢܳܐ ܥܠܰܝܟܝ ܬܗܽܘܡܳܐ: ܘܰܢܟܰܣܽܘܢܶܟ݂ܝ ܡܰܝ̈ܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ. 20: ܘܰܐܚܬܶܟ݂ܝ ܥܰܡ ܢܳܚ̈ܬܰܝ ܓܽܘܒܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܥܰܡܳܐ ܕܥܳܠܰܡ: ܘܰܐܘܬܒܶܟ݂ܝ ܒܰܐܪܥܳܐ ܬܰܚܬܳܝܬ݂ܳܐ: ܒܚܰܖ̈ܒܳܬ݂ܳܐ ܕܡܶܢ ܥܳܠܰܡ ܥܰܡ ܢܳܚ̈ܬܰܝ ܓܽܘܒܳܐ: ܘܠܳܐ ܬܶܬܝܰܬܒܺܝܢ: ܘܠܳܐ ܐܶܥܒܶܕ݂ ܩܝܳܡܶܟ݂ܝ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ. 21: ܠܰܐܒܕܳܢܳܐ ܐܶܬܠܶܟ݂ܝ: ܘܬܶܬܒܥܶܝܢ ܘܠܳܐ ܬܶܫܬܰܟܚܺܝܢ ܬܽܘܒ ܠܥܳܠܰܡ: ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܟܙ.

1: ܘܰܗܘܳܐ ܥܠܰܝ ܦܶܬܓ݂ܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ. 2: ܐܰܢ̱ܬ ܕܶܝܢ ܒܰܪܢܳܫܳܐ: ܐܶܠܺܝ ܐܽܘܠܺܝܬ݂ܳܐ ܥܰܠ ܨܽܘܪ. 3: ܘܶܐܡܰܪ ܠܨܽܘܪ ܕܝܳܬ݂ܒܳܐ ܒܡܰܥܠܳܢܳܐ ܕܝܰܡܳܐ: ܬܶܐܓܽܘܪܬ݂ܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܰܕ݂ܓܳܙܖ̈ܳܬ݂ܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܬ݂ܳܐ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܨܽܘܪ: ܐܰܢ̱ܬܝ ܐܶܡܰܪܬܝ ܕܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܟܠܺܝܠܳܐ ܕܫܽܘܒܚܳܐ. 4: ܬܚܽܘܡܰܝ̈ܟܝ ܒܠܶܒܳܐ ܕܝܰܡ̈ܡܶܐ: ܘܰܒܢܰܝ̈ܟܝ ܫܰܟ̣ܠܶܠܘ ܫܽܘܦܪܶܟ݂ܝ. 5: ܥܰܖ̈ܩܶܐ ܘܕܰܦ̈ܶܐ ܐܰܝܬܺܝܘ ܠܶܟ݂ܝ ܡܶܢ ܣܳܢܺܝܪ: ܘܰܐܖ̈ܙܶܐ ܡܶܢ ܠܶܒܢܳܢ ܢ̣ܣܰܒܘ: ܕܢܶܥܒܕܽܘܢ ܠܶܟ݂ܝ ܥܳܕ݂ܖ̈ܶܐ. 6: ܘܡܶܢ ܒܰܠܽܘ̈ܛܶܐ ܕܒܰܝܫܳܢ ܥ̣ܒܰܕ݂ܘ ܠܺܩܰܝ̈ܟܝ: ܘܕܰܦܰܝ̈ܟܝ ܥ̣ܒܰܕ݂ܘ ܕܫܶܢܳܐ ܕܦܺܝܠܳܐ: ܡܶܢ ܓܳܙܖ̈ܳܬ݂ܳܐ ܕܟܶܬܳܝ̈ܶܐ. 7: ܘܰܩܖ̈ܳܡܶܐ ܕܒܽܘܨܳܐ ܕܨܶܒܬܶܟ݂ܝ ܐܰܝܬܺܝܘ ܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ: ܕܢܶܗܘܶܐ ܠܶܟ݂ܝ ܐܳܬ݂ܳܐ: ܘܬܶܟܠܬ݂ܳܐ ܘܰܐܪܓܘܳܢܳܐ: ܐܰܝܬܺܝܘ ܠܶܟ݂ܝ ܡܶܢ ܓܳܙܪܳܬ݂ܳܐ ܕܰܐܠܶܣ ܠܬܰܟܣܺܝܬܶܟ݂ܝ. 8: ܥܳܡܽܘܖ̈ܶܐ ܕܨܰܝܕܳܢ ܘܕܰܐܪܘܰܕ݂ ܗܘܰܘ ܕܳܒܖ̈ܰܝ ܠܺܩܰܝ̈ܟܝ: ܚܰܟܺܝܡܰܝ̈ܟܝ ܨܽܘܪ ܗܘܰܘ ܡܰܠܳܚܰܝ̈ܟܝ. 9: ܣܳܒ̈ܶܐ ܕܰܓܒܶܠ ܘܚܰܟܺܝܡܶܝ̈ܗ̇: ܗܘܰܘ ܒܳܕ݂ܩܰܝ̈ ܒܕ݂ܳܩܰܝܟܝ̈: ܣܦܺܝܢ̈ܶܐ ܟܽܠܗܶܝܢ ܕܝܰܡܳܐ: ܘܡܰܠܳܚܰܝ̈ܗܶܝܢ ܗܘܰܘ ܡܶܢ ܡܰܥܖ̈ܳܒܰܝܟܝ. 10: ܦܳܖ̈ܣܳܝܶܐ: ܘܠܽܘ̈ܕ݂ܳܝܶܐ: ܘܦܽܘܛܳܝ̈ܶܐ: ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܩܖ̈ܰܒܬ݂ܳܢܶܐ ܗܘܰܘ ܒܚܰܝ̈ܠܰܝܟܝ: ܣܰܟܖ̈ܶܐ ܘܣܰܢܘܖ̈ܳܬ݂ܳܐ ܬܠܰܘ ܒܶܟ݂ܝ: ܘܰܗܘܰܘ ܠܶܟ݂ܝ: ܫܽܘܒܚܳܐ. 11: ܒܢܰܝ̈ ܐܳܪܘܰܕ݂ ܘܚܰܝܠܰܝܟܝ̈ ܩܳܝܡܺܝܢ ܗܘܰܘ ܥܰܠ ܫܽܘܖ̈ܝܟܝ: ܘܢܳܛܪܺܝܢ ܡܰܓܕܠܰܝܟܝ̈: ܫܳܠܛܰܝ̈ܗܽܘܢ ܬܠܰܘ ܥܰܠ ܫܽܘܖ̈ܰܝܟܝ ܟܰܕ݂ ܚܳܕ݂ܪܺܝܢ: ܘܫܰܡܠܺܝܘ ܫܽܘܦܪܶܟ݂ܝ. 12: ܬܰܪܫܺܝܫ ܒܶܝܬ݂ ܬܶܐܓܽܘܪܬܶܟ݂ܝ ܘܣܽܘܓ݂ܳܐܐ ܕܥܽܘܬ݂ܪܶܟ݂ܝ: ܣܺܐܡܳܐ ܘܦܰܪܙܠܳܐ: ܘܰܐܢܟ݂ܳܐ ܘܰܐܒܳܪܳܐ: ܐܰܝܬܺܝܘ ܠܶܟ݂ܝ ܠܙܶܒܢܳܐ. 13: ܝܳܘܳܢ ܘܬܽܘܒܺܝܠ ܘܡܳܫܳܟ ܬܰܓܳܖ̈ܰܝܟܝ: ܒܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܘܡܳܐܢ̈ܶܐ ܕܰܢܚܳܫܳܐ. 14: ܡܶܢ ܒܶܝܬ݂ ܬܽܘܓܰܪܡܳܐ: ܖ̈ܰܟܫܳܐ ܘܦܰܖ̈ܳܫܶܐ ܘܟܽܘܕܢܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܐܰܝܬܺܝܘ ܠܶܟ݂ܝ ܠܙܶܒܢܳܐ. 15: ܒܢܰܝ̈ ܕܳܪܳܢ ܬܰܓܳܖ̈ܰܝܟܝ: ܘܓܳܙܖ̈ܳܬ݂ܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܬ݂ܳܐ: ܒܶܝܬ݂ ܬܶܐܓܽܘܪܬ݂ܳܐ ܕܺܐܝܕܰܝ̈ܟܝ: ܩܰܖ̈ܢܳܬ݂ܳܐ ܕܡܶܫܚܳܐ ܘܰܠܒܽܘܢܬ݂ܳܐ ܐܰܝܬܺܝܘ ܠܶܟ݂ܝ ܩܽܘܖ̈ܒܳܢܶܐ. 16: ܐܰܕܽܘܡ ܒܶܝܬ݂ ܬܶܐܓܽܘܪܬܶܟ݂ܝ ܘܣܽܘܓ݂ܳܐܐ ܕܰܥܒܳܕܰܝ̈ܟܝ: ܐܰܪܓܘܳܢܳܐ ܘܒܽܘܨܳܐ ܘܦܶܬ݂ܟܳܐ ܘܬܶܟܠܬ݂ܳܐ ܘܫܶܐܖ̈ܳܝܶܐ ܦܬܽܘܬܟܳܐ ܐܰܝܬܺܝܘ ܠܶܟ݂ܝ ܠܙܶܒܢܳܐ. 17: ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܗܶܢܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܬܰܓܳܖ̈ܰܝܟܝ: ܚ̈ܶܛܶܐ: ܘܪܽܘܙܳܐ: ܘܕ݂ܽܘܚܢܳܐ: ܘܕܶܒܫܳܐ: ܘܡܶܫܚܳܐ: ܘܰܖ̈ܗܶܛܢܶܐ: ܐܰܝܬܺܝܘ ܠܶܟ݂ܝ ܠܙܶܒܢܳܐ. 18: ܕܰܪܡܣܽܘܩ ܒܶܝܬ݂ ܬܶܐܓܽܘܪܬܶܟ݂ܝ ܘܣܽܘܓ݂ܳܐܐ ܕܰܥܒܳܕܰܝ̈ܟܝ ܘܣܽܘܓ݂ܳܐܐ ܕܥܽܘܬ݂ܪܶܟ݂ܝ: ܒܚܰܡܪܳܐ ܫܰܡܺܝܢܳܐ ܘܥܰܡܪܳܐ ܚܶܘܳܪܳܐ. 19: ܘܕ݂ܳܢ ܘܝܳܘܳܢ: ܡܶܢ ܐܽܘܙܶܠ ܐܰܝܬܺܝܘ ܠܶܟ݂ܝ ܠܙܶܒܢܳܐ: ܦܰܪܙܠܳܐ ܕܬܶܦܠܚܺܝܢ. ܘܰܩ̈ܣܰܝܳܐ ܘܰܩ̈ܢܰܝܳܐ ܐܰܝܬܺܝܘ ܠܶܟ݂ܝ ܠܙܶܒܢܳܐ. 20: ܕܳܪܳܢ ܒܶܝܬ݂ ܬܶܐܓܽܘܪܬܶܟ݂ܝ: ܐܰܝܬܺܝܘ ܠܶܟ݂ܝ ܣܽܘܓ݂ܳܐܐ ܕܰܒܥܺܝܪܳܐ ܛܰܪܩܬ݂ܳܐ. 21: ܘܕܶܟ݂ܖ̈ܶܐ ܘܶܐܡܖ̈ܶܐ ܘܰܓ̈ܕܰܝܳܐ ܐܰܝܬܺܝܘ ܠܶܟ݂ܝ. 22: ܬܰܓܳܖ̈ܶܐ ܕܰܫܒܳܐ ܘܰܕ݂ܪܰܥܡܳܐ: ܒܶܣ̈ܡܳܢܶܐ ܛܰܖ̈ܩܶܐ ܘܟܺܐܦ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܘܕܰܗܒܳܐ ܐܰܝܬܺܝܘ ܠܶܟ݂ܝ ܠܙܶܒܢܳܐ. 23: ܚܳܪܳܢ ܘܟ݂ܰܢܳܐ ܘܥܰܕܰܢ ܬܰܓܳܖ̈ܰܝ ܫܰܒܳܐ: ܘܳܐܬ݂ܽܘܪ ܒܶܝܬ݂ ܬܶܐܓܽܘܪܬܶܟ݂ܝ. 24: ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܬܰܓܳܖ̈ܰܝܟܝ: ܕܡܰܝܬܶܝܢ ܠܶܟ݂ܝ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܕܬܶܟ݂ܠܬ݂ܳܐ ܘܰܕ݂ܦܶܬ݂ܟܳܐ: ܘܣܺܝ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܟܕ ܚܙܺܝ̈ܩܳܢ ܒܚܰܒ̈ܠܶܐ ܘܒܶܐܠܦ̈ܶܐ ܕܥܰܪܩܳܐ. 25: ܒܢܰܝ̈ ܬܰܪܫܺܝܫ ܕܰܒܡܰܥܖ̈ܳܒܰܝܟܝ ܐܰܝܬܺܝܘ ܠܶܟ݂ܝ ܡܰܘ̈ܒܠܶܐ: ܘܶܐܬ݂ܡܠܺܝܬܝ ܘܰܥܫܶܢܬܝ ܛܳܒ ܛܳܒ. 26: ܘܰܒܠܶܒܳܐ ܕܝܰܡ̈ܡܶܐ: ܘܰܒܡܰܝ̈ܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܐܰܥܠܽܘܟ݂ܝ ܕܳܒܖ̈ܰܝ ܠܺܩܰܝ̈ܟܝ: ܪܽܘܚܳܐ ܕܫܰܘܒܳܐ ܬܒܰܪܬܶܟ݂ܝ ܒܠܶܒܳܐ ܕܝܰܡ̈ܡܶܐ. 27: ܘܥܽܘܬ݂ܪܶܟ݂ܝ ܘܰܐܓܪܶܟ݂ܝ ܕܡܶܢ ܡܰܥܖ̈ܳܒܰܝܟܝ: ܟܽܠܗܽܘܢ ܓܒܰܝ̈ܳܐ ܩܖ̈ܰܒܬ݂ܳܢܰܝܟܝ ܘܡܰܠܳܚܰܝ̈ܟܝ ܘܒܳܕ݂ܩܰܝ̈ ܒܕ݂ܳܩܰܝ̈ܟܝ ܕܡܶܢ ܡܰܥܖ̈ܳܒܰܝܟܝ: ܟܽܠܗܽܘܢ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܩܖ̈ܰܒܬ݂ܳܢܰܝܟܝ: ܘܟܽܠܶܗ ܟܶܢܫܳܐ ܕܰܒܓ݂ܰܘܟ݂ܝ: ܢܶܦܠܽܘܢ ܒܠܒܳܐ ܕܝܰܡ̈ܡܶܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܡܰܦܽܘܠܬܶܟ݂ܝ. 28: ܠܩܳܠܳܐ ܕܺܝܠܶܠܬܳܐ ܕܣܰܦܳܢܰܝ̈ܟܝ ܢܙܽܘܥܽܘܢ ܕܰܚܕ݂ܳܖ̈ܰܝܟܝ. 29: ܘܢܶܚܬ݂ܽܘܢ ܡܶܢ ܣܦܺܝ̈ܢܰܝܗܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܳܒܖ̈ܰܝ ܠܺܩ̈ܶܐ: ܘܡܰܠܳܚ̈ܶܐ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܣܰܦܳܢ̈ܶܐ ܕܝܰܡܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܢܩܽܘܡܽܘܢ. 30: ܘܢܰܝܠܠܽܘܢ ܥܠܰܝܟܝ ܝܺܠܠܬ݂ܳܐ ܪܰܒܬ݂ܳܐ ܘܡܰܪܺܝܪܬ݂ܳܐ: ܘܢܰܪܡܽܘܢ ܥܰܦܪܳܐ ܒܖ̈ܺܝܫܰܝܗܽܘܢ: ܘܢܶܬ݂ܦܰܠܦܠܽܘܢ ܒܩܶܛܡܳܐ. 31: ܘܢܶܓܙܽܘܢ ܥܠܰܝܟܝ ܖ̈ܺܝܫܰܝܗܽܘܢ: ܘܢܶܬ݂ܟܰܒܢܽܘܢ ܣܰܩ̈ܶܐ: ܘܢܶܒܟܽܘܢ ܥܠܰܝܟܝ ܡܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ݂ ܒܡܰܖ̈ܩܕ݂ܳܬ݂ܳܐ. 32: ܘܢܶܐܠܽܘܢ ܥܠܰܝܟܝ ܒܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܐܽܘܠ̈ܝܳܬ݂ܳܐ: ܘܢܺܐܡܪܽܘܢ: ܡܰܢ ܗܺܝ ܐܺܝܬ݂ ܗܘܳܬ݂ ܐܰܝܟ ܨܽܘܪ ܕܝܳܬ݂ܒܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܒܓ݂ܰܘ ܝܰܡܳܐ. 33: ܟܰܕ݂ ܢ̣ܦܰܩ ܩܶܢܝܳܢܶܟ݂ܝ ܡܶܢ ܝܰܡܳܐ: ܐܰܣܒܰܥܬܝ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ: ܘܡܶܢ ܣܽܘܓ݂ܳܐܐ ܕܥܽܘܬ݂ܪܶܟ݂ܝ ܘܰܕܬܶܐܓܽܘܪܬܶܟ݂ܝ: ܐܰܥܬܰܪܬܝ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ. 34: ܒܙܰܒܢܳܐ ܕܶܐܬܬܒܰܪܬܝ ܘܰܢ̣ܦܰܠܬܝ ܒܥܽܘܡܩܰܘ̈ܗܝ ܕܝܰܡܳܐ: ܬܶܐܓܽܘܪܬܶܟ݂ܝ ܘܟܽܠܶܗ ܟܶܢܫܶܟܝ ܢ̣ܦܰܠܘ ܒܓ݂ܰܘܟ݂ܝ. 35: ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܳܡܖ̈ܰܝ ܓܳܙܖ̈ܳܬ݂ܳܐ ܬܡܰܗܘ ܥܠܰܝܟܝ: ܘܡܰܠܟܰܝ̈ܗܽܘܢ ܬܘܰܪܘ ܘܕܰܡܰܥ̈ܝ ܐܰܦܰܝ̈ܗܽܘܢ. 36: ܬܰܓܳܖ̈ܶܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܐܰܫܪܶܩܘ ܥܠܰܝܟܝ: ܠܰܐܒܕܳܢܳܐ ܗܘܰܝܬܝ ܘܠܰܝܬ ܐܰܢ̱ܬܝ ܠܥܳܠܰܡ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܟܚ.

1: ܥܰܠ ܡܰܠܟܳܐ ܕܨܽܘܪ. ܘܰܗܘܳܐ ܥܠܰܝ ܦܶܬܓ݂ܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ. 2: ܒܰܪܢܳܫܳܐ: ܐܶܡܰܪ ܠܪܰܒܳܐ ܕܨܽܘܪ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܥܰܠ ܕܶܐܬܬܪܺܝܡ ܠܶܒܳܟ݂ ܘܶܐܡ̣ܰܪܬ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܐ̱ܢܳܐ: ܘܡܰܘܬܒܳܐ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܝܶܬ݂ܒܶܬ ܒܠܶܒܳܐ ܕܝܰܡ̈ܡܶܐ: ܘܒܰܪܢܳܫܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܘܠܳܐ ܗܘܰܝܬ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ: ܘܰܚ̣ܫܰܒܬ ܠܶܒܳܟ݂ ܐܰܝܟ݂ ܠܶܒܳܐ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ 3: ܕܰܠܡܳܐ ܚܰܟܺܝܡ ܐܰܢ̱ܬ ܡܶܢ ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ: ܐܰܘ ܟܰܣ̈ܝܳܬ݂ܳܐ ܚܙܰܝܬ ܒܚܰܟܺܝܡܽܘܬ݂ܳܟ݂. 4: ܘܰܒܣܽܘܟܳܠܳܟ݂ ܥ̣ܒܰܕܬ ܠܳܟ݂ ܚܰܝܠܳܐ: ܘܰܚ̣ܡܰܠܬ ܣܺܐܡܳܐ ܘܕܰܗܒܳܐ ܒܶܝܬ݂ ܓܰܙܰܝ̈ܟ. 5: ܒܣܽܘܓ݂ܳܐܐ ܕܚܶܟ݂ܡܬ݂ܳܟ݂ ܘܰܕܬܶܐܓܽܘܪܬܳܟ݂ ܐܰܣܓܺܝܬ ܥܽܘܬ݂ܪܳܟ݂: ܘܶܐܬܬܪܺܝܡ ܠܶܒܳܟ ܒܥܽܘܬ݂ܪܳܟ݂. 6: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܥܰܠ ܕܰܚ̣ܫܰܒܬ ܠܶܒܳܟ ܐܰܝܟ ܠܶܒܳܐ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ 7: ܗܳܐ ܡܰܝܬܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܥܠܰܝܟ ܢܽܘܟ݂ܖ̈ܳܝܶܐ ܥܰܫܺܝ̈ܢܶܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܘܢܶܫܡܛܽܘܢ ܣܰܝܦܰܝ̈ܗܽܘܢ ܥܰܠ ܫܽܘܦܪܳܗ̇ ܕܚܶܟ݂ܡܬ݂ܳܟ݂: ܘܰܢܛܰܢܦܽܘܢ ܫܽܘܒܚܳܟ݂. 8: ܘܢܰܚܬ݂ܽܘܢܳܟ݂ ܠܰܚܒܳܠܳܐ: ܘܰܬ݂ܡܽܘܬ݂ ܡܰܘܬܳܐ ܕܰܩܛܺܝ̈ܠܶܐ ܒܠܶܒܳܐ ܕܝܰܡ̈ܡܶܐ. 9: ܕܰܠܡܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܩܕ݂ܳܡ ܩܳܛܽܘܠܰܝ̈ܟ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܐ̱ܢܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕܩܳܛܽܘܠܰܝ̈ܟ: ܘܠܳܐ ܗܘܰܝܬ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ 10: ܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕܥܽܘܖ̈ܠܶܐ ܢܽܘܟ݂ܖ̈ܳܝܶܐ ܬܡܽܘܬ݂: ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܢܳܐ ܡܰܠܠܶܬ݂ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ. 11: ܘܰܗܘܳܐ ܥܠܰܝ ܦܶܬܓ݂ܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ. 12: ܒܰܪܢܳܫܳܐ: ܐܶܠܺܝ ܐܽܘܠܺܝܬ݂ܳܐ ܥܰܠ ܡܰܠܟܳܐ ܕܨܽܘܪ: ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܐܰܢ̱ܬ ܛܰܒܥܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܕܰܕ݂ܡܽܘܬ݂ܳܐ ܕܰܡܠܶܐ ܚܶܟ݂ܡܬ݂ܳܐ: ܘܰܟܠܺܝܠܳܐ ܕܫܽܘܒܚܳܐ. 13: ܒܰܥܕܶܢ ܦܰܪܕܰܝܣܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܗܘܰܝܬ: ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܟܺܐܦ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܐܶܬ݂ܚܰܙܰܩܬ: ܣܰܪܕܽܘܢ: ܘܩܰܪܟܶܕ݂ܢܳܐ: ܘܰܙܡܰܪܓܕ݂ܳܐ: ܘܒܶܪܽܘܠܳܐ: ܘܣܰܦܺܝܠܳܐ: ܘܺܐܝܣܦܽܘܢ: ܘܰܩܪܽܘܣܛܶܠܽܘܣ: ܘܡܰܖ̈ܓܳܢܝܳܬ݂ܳܐ ܘܕܰܗܒܳܐ ܡ̣ܠܰܝܬ ܒܶܝܬ݂ ܒܶܝܬ݂ ܓܰܙܰܝ̈ܟ: ܘܟܺܐܦ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܒܶܝܬ݂ ܚܡܳܠܰܝ̈ܟ: ܡܶܢ ܝܰܘܡܳܐ ܕܶܐܬ݂ܒܪܺܝܬ. 14: ܘܰܗܘܰܝܬ ܥܰܡ ܟܪܽܘܒܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚ .ܡܰܛܰܠ: ܘܝܰܗܒܬ݂ܳܟ݂ ܒܛܽܘܪܳܐ ܕܩܽܘܕ݂ܫܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ: ܘܰܗܘܰܝܬ ܒܰܝܢܳܬ݂ ܟܺܐܦ̈ܶܐ ܕܢܽܘܪܳܐ. 15: ܘܗܰܠܶܟܬ ܕܠܳܐ ܡܽܘܡ ܒܽܐܘܖ̈ܚܳܬ݂ܳܟ݂: ܡܶܢ ܝܰܘܡܳܐ ܕܶܐܬܒܪܺܝܬ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕܶܐܫܬܟܰܚ ܒܳܟ݂ ܥܰܘܠܳܐ. 16: ܒܣܽܘܓ݂ܳܐܐ ܕܬܶܐܓܽܘܪܬ݂ܳܟ݂ ܡ̣ܠܰܝܬ ܓܰܘܳܟ ܥܰܘܠܳܐ: ܘܰܚ̣ܛܰܝܬ ܘܰܩܛܰܠܬ݂ܳܟ݂ ܡܶܢ ܛܽܘܪܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ: ܘܰܐܘܒܕ݂ܳܟ݂ ܟܪܽܘܒܳܐ ܕܡܰܛܰܠ ܡܶܢ ܓܰܘ ܟܺܐܦ̈ܶܐ ܕܢܽܘܪܳܐ. 17: ܥܰܠ ܕܶܐܬܬܪܺܝܡ ܠܶܒܳܟ݂ ܒܫܽܘܦܪܳܟ: ܐܶܬ݂ܚܰܒܠܰܬ݂ ܚܶܟ݂ܡܬܳܟ݂ ܥܰܡ ܫܽܘܦܪܳܟ݂: ܘܒܰܐܪܥܳܐ ܫܕ݂ܺܝܬܳܟ݂ ܩܕ݂ܳܡ ܡܰܠ̈ܟܶܐ: ܘܝܰܗܒܬܳܟ݂ ܠܗܽܘܢ ܠܚܶܙܘܳܐ. 18: ܒܣܽܘܓ݂ܳܐܐ ܕܥܶܬܳܟ݂ ܘܰܒܥܰܘܠܳܐ ܕܬܶܐܓܽܘܪܬܳܟ݂ ܛܰܢܶܦ̣ܬ ܡܰܩܕܫܳܟ݂: ܐܰܦܶܩ ܢܽܘܪܳܐ ܡܶܢ ܓܰܘܳܟ݂ ܘܗܺܝ ܬܶܐܟ݂ܠܳܟ݂: ܘܶܐܥܒܕ݂ܳܟ݂ ܩܶܛܡܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ: ܠܥܺܝܢ ܟܽܠ ܕܚܳܙܶܝܢ ܠܳܟ݂. 19: ܘܟܽܠ ܕܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܠܳܟ݂ ܒܶܝܬ݂ ܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܢܶܬܡܗܽܘܢ ܥܠܰܝܟ: ܘܗܳܘܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܐܒܕ݂ܳܢܳܐ: ܘܠܰܝܬ ܐܰܢ̱ܬ ܠܥܳܠܰܡ. ܥܰܠ ܨܰܝܕܳܢ. 20: ܘܰܗܘܳܐ ܥܠܰܝ ܦܶܬܓ݂ܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ. 21: ܒܰܪܢܳܫܳܐ: ܣܺܝܡ ܐܰܦܰܝ̈ܟ ܥܰܠ ܨܰܝܕܳܢ: ܘܶܐܬ݂ܢܰܒܳܐ ܥܠܶܝܗ̇. 22: ܘܶܐܡܰܪ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܗܳܐ ܐܶܢܳܐ ܥܠܰܝܟܝ ܨܰܝܕܳܢ: ܘܶܐܫܬܰܒܰܚ ܒܶܟ݂ܝ: ܘܢܶܕܥܽܘܢ ܕܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ: ܡܳܐ ܕܥܶܒܕܶܬ݂ ܒܳܗ̇ ܕܺܝܢܰܝ̈ ܘܶܐܬܩܰܕܫܶ݀ܬ݂ ܒܳܗ̇. 23: ܘܫܰܕܪܶܬ݂ ܥܠܶܝܗ̇ ܡܰܘܬܳܢܳܐ ܘܰܕ݂ܡܳܐ ܒܫܽܘ̈ܩܶܝܗ̇: ܘܢܶܦܠܽܘܢ ܚܖ̈ܺܝܒܶܝܗ̇ ܒܓ݂ܰܘܳܗ̇ ܒܚܰܪܒܳܐ ܕܬܶܚܕܪܺܝܗ̇: ܘܢܶܕܥܽܘܢ ܕܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ. 24: ܘܬܽܘܒ ܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܰܕ݂ܒܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ: ܓܶܕܕ̈ܶܐ ܡܰܪܺܝܖ̈ܳܬ݂ܳܐ ܘܟܺܐܒܳܐ ܕܰܡܢܰܘܶܠ: ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܰܚܕ݂ܺܝܪܺܝܢ ܠܗܽܘܢ: ܘܰܡܨܰܥܪܺܝܢ ܠܗܽܘܢ: ܘܢܶܕܥܽܘܢ ܕܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ. 25: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܡܳܐ ܕܟܰܢܫܶ݀ܬ݂ ܠܰܕ݂ܒܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܡܶܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܶܐܬ݂ܒܰܕܰܪܘ ܒܰܝܢܳܬ݂ܗܽܘܢ: ܘܶܐܬ݂ܩܰܕܫܶ݀ܬ݂ ܒܗܽܘܢ ܠܥܺܝܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܘܢܶܬܒܽܘܢ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܝܶܗܒܶ݀ܬ݂ ܠܥܰܒܕܝ ܝܰܥܩܽܘܒ. 26: ܘܢܶܬܒܽܘܢ ܒܳܗ̇ ܒܫܶܠܝܳܐ: ܘܢܶܒܢܽܘܢ ܒ̈ܳܬܶܐ ܘܢܶܨܒܽܘܢ ܟܰܖ̈ܡܶܐ: ܘܢܶܬܒܽܘܢ ܒܣܰܒܪܳܐ: ܡܳܐ ܕܥܶܒܕܶܬ݂ ܕܺܝ̈ܢܶܐ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܰܚܕ݂ܳܖ̈ܰܝܗܽܘܢ: ܕܡܰܗܪܺܝܢ ܠܗܽܘܢ: ܘܢܶܕܥܽܘܢ ܕܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܗܽܘܢ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܟܛ.

1: ܥܰܠ ܡܶܨܪܶܝܢ. ܒܫܰܢ̱ܬܳܐ ܥܣܺܝܪܳܝܬ݂ܳܐ ܒܝܰܪܚܳܐ ܕܥܶܣܪܳܐ ܒܬܰܪܬܰܥܶܣܖ̈ܶܐ: ܗܘܳܐ ܥܠܰܝ ܦܶܬܓ݂ܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ. 2: ܒܰܪܢܳܫܳܐ: ܣܺܝܡ ܐܰܦܰܝ̈ܟ ܥܰܠ ܦܶܪܥܽܘܢ ܡܰܠܟܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ: ܘܶܐܬ݂ܢܰܒܳܐ ܥܠܰܘܗܝ: ܘܥܰܠ ܟܽܠܳܗ̇ ܡܶܨܪܶܝܢ. 3: ܡܰܠܶܠ ܘܶܐܡܰܪ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܗܳܐ ܐܶܢܳܐ ܥܠܰܝܟ ܦܶܪܥܽܘܢ ܡܰܠܟܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ: ܬܰܢܺܝܢܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܪܰܒܺܝܥ ܒܓ݂ܰܘ ܢܰܗܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܘܳܐܡܰܪ ܕܕ݂ܺܝܠܝ ܗ̱ܘ ܢܰܗܪܳܐ  ܘܶܐ̱ܢܳܐ ܥܒܰܕܬܶܗ. 4: ܐܶܢܳܐ ܐܰܪܡܶܐ ܒܠܳܡܳܐ ܒܦܰܟܰܝ̈ܟ: ܘܰܐܕ݂ܒܶܩ ܒܓܶܦܰܝ̈ܟ ܢܽܘܢ̈ܶܐ ܕܢܰܗܪܳܟ݂: ܘܰܐܣܩܳܟ ܡܶܢ ܓܰܘ ܢܰܗܪܳܟ݂: ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܢܽܘܢ̈ܶܐ ܕܢܰܗܪܳܟ݂: ܒܓܶܦܰܝ̈ܟ ܢܶܕ݂ܒܩܽܘܢ. 5: ܘܰܐܪܡܶܝܟ ܒܡܰܕ݂ܒܪܳܐ ܠܳܟ݂ ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܢܽܘܢ̈ܶܐ ܕܢܰܗܪܳܟ݂: ܘܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܚܰܩܠܳܐ ܬܶܦܶܠ: ܘܠܳܐ ܬܶܬܟܢܶܫ ܘܠܳܐ ܬܶܬܚܡܶܠ ܠܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܕܕܰܒܪܳܐ ܘܰܠܦܳܪܰܚܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܝܰܗܒܬܳܟ݂ ܠܡܶܐܟ݂ܽܘܠܬ݂ܳܐ. 6: ܕܢܶܕܥܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܳܡܽܘܖ̈ܶܝܗ̇ ܕܡܶܨܪܶܝܢ ܕܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ: ܥܰܠ ܕܰܗܘܰܝܬ ܐܰܝܟ ܚܽܘܛܪܳܐ ܕܩܰܢܝܳܐ ܠܰܕ݂ܒܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 7: ܟܰܕ݂ ܐܰܚܕܽܘܟ݂ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒ̣ܙܰܥܬ ܐܺܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܟܰܕ݂ ܐܶܣܬܡܶܟ݂ܘ ܥܠܰܝܟ: ܐܶܬܬܒܰܪܬ ܘܰܐܪܥܶܠܬ ܚܰܨܰܝ̈ܗܽܘܢ. 8: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܗܳܐ ܡܰܝܬܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܥܠܰܝܟ ܚܰܪܒܳܐ: ܘܰܐܘܒܶܕ݂ ܡܶܢܟ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܘܰܒܥܺܝܪܳܐ. 9: ܘܬܶܗܘܶܐ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ ܠܰܚܒܳܠܳܐ ܘܰܠܚܽܘܪܒܳܐ: ܘܢܶܕܥܽܘܢ ܕܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ: ܥܰܠ ܕܶܐܡܰܪܬ ܕܕ݂ܺܝܠܝ ܗ̱ܘ ܢܰܗܪܳܐ: ܘܶܐ̱ܢܳܐ ܥܒܰܕܬܶܗ. 10: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܶܢܳܐ ܥܠܰܝܟ ܘܥܰܠ ܢܰܗܪܳܟ݂: ܘܶܐܬܠܺܝܗ̇ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ ܠܰܚܒܳܠܳܐ ܘܰܠܚܽܘܪܒܳܐ: ܡܶܢ ܡܰܓܕܠܳܐ ܕܣܽܘܢܳܐ ܘܰܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܰܬܚܽܘܡܳܐ ܕܟ݂ܽܘܫ. 11: ܠܳܐ ܬܶܥܒܰܪ ܒܳܗ̇ ܪܶܓܠܳܐ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ: ܐܳܦܠܳܐ ܦܰܪܣܬ݂ܳܐ ܕܰܒܥܺܝܪܳܐ: ܘܠܳܐ ܬܶܬܶܒ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ. 12: ܘܶܐܬܠܺܝܗ̇ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ ܠܰܚܒܳܠܳܐ: ܒܰܝܢܳܬ݂ ܡܕܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܕܨܰܕ݂ܝ̈ܳܢ: ܘܢܶܗܘ̈ܝܳܢ ܡܕ݂ܝ̈ܢܳܬ݂ܳܗ̇ ܠܰܚܒܳܠܳܐ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ: ܒܰܝܢܳܬ݂ ܡܕܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܕܚܰܖ̈ܒܳܢ: ܘܶܐܒܰܕܪܺܝܗ̇ ܠܡܶܨܪܶܝܢ ܒܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܘܶܐܕ݂ܪܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܡܕܺܝ̈ܢܳܬܳܐ. 13: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܒܳܬ݂ܰܪ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ: ܐܶܟܰܢܶܫ ܐܶܢܽܘܢ ܠܡܶܨܖ̈ܳܝܶܐ ܡܶܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܶܐܬ݂ܒܰܕܰܪܘ ܒܰܝܢܳܬ݂ܗܽܘܢ. 14: ܘܰܐܗܦܶܟ݂ ܫܒܺܝܬ݂ܳܗ̇ ܕܡܶܨܪܶܝܢ: ܘܰܐܘܬܶܒ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܦܰܬܪܽܘܣ: ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܶܐܙܕܰܒܰܢܘ ܡܶܢܳܗ̇: ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܬܰܡܳܢ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܡܰܟܺܝܟ݂ܳܬ݂ܳܐ. 15: ܘܬܶܗܘܶܐ ܡܰܟܺܝܟܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡܰܠܟ̈ܘܳܬܳܐ: ܘܬܽܘܒ ܠܳܐ ܬܶܫܬܩܰܠ ܥܰܠ ܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܘܰܐܙܥܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܕܠܳܐ ܢܫܰܥܒܕܽܘܢ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ. 16: ܘܬܽܘܒ ܠܳܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܠܰܕ݂ܒܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܠܣܰܒܪܳܐ ܘܰܠܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܕܥܰܘܠܳܐ: ܥܰܠ ܕܶܐܙܰܠܘ ܒܳܬ݂ܰܪܗܽܘܢ: ܘܢܶܕܥܽܘܢ ܕܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ. 17: ܒܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܫܒܰܥ ܫܢܺܝ̈ܢ: ܒܝܰܪܚܳܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝܳܐ ܒܚܰܕ݂ ܒܝܰܪܚܳܐ: ܗܘܳܐ ܥܠܰܝ ܦܶܬܓ݂ܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ. 18: ܒܰܪܢܳܫܳܐ: ܢܰܒܽܘܟܰܕ݂ܢܳܨܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܕܒܳܒܶܠ: ܫܰܥ̣ܒܶܕ݂ ܠܟܽܠܶܗ ܚܰܝܠܶܗ ܫܽܘܥܒܳܕ݂ܳܐ ܪܰܒܳܐ ܥܰܠ ܨܽܘܪ: ܒܟ݂ܽܠ ܪܺܝܫ ܩܽܘܕ݂ܚ̈ܳܬ݂ܳܐ: ܘܟܽܠ ܟܬܶܦ ܚܠܺܝܨܳܐ: ܘܰܐܓ݂ܪܳܐ ܠܳܐ ܐܶܬ݂ܺܝܗܶܒ ܠܶܗ ܘܰܠܚܰܝܠܶܗ ܡܶܢ ܨܽܘܪ: ܥܰܠ ܫܽܘܥܒܳܕ݂ܳܐ ܕܫܰܥܒܕ݂ܳܗ̇. 19: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܗܳܐ ܝܳܗܶܒ ܐ̱ܢܳܐ ܠܢܰܒܽܘܟܰܕ݂ܢܳܨܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܕܒܳܒܶܠ: ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ: ܘܢܶܫܩܽܘܠ ܩܶܢܝܳܢܳܗ̇ ܘܢܶܫܒܶܐ ܫܒܺܝܬ݂ܳܗ̇ ܘܢܶܒܽܘܙ ܒܶܙܬ݂ܳܗ̇: ܘܬܶܗܘܶܐ ܐܰܓ݂ܪܳܐ ܠܚܰܝܠܶܗ. 20: ܘܰܚܠܳܦ ܦܳܥܠܽܘܬ݂ܳܐ ܕܰܥܒܰܕ݂ ܒܨܽܘܪ: ܝܶܗܒܶ݀ܬ݂ ܠܶܗ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ. 21: ܒܶܗ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ: ܐܰܕ݂ܢܰܚ ܩܰܪܢܳܐ ܠܰܕ݂ܒܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ: ܘܶܐܦܬܰܚ ܦܽܘܡܳܟ݂ ܒܰܝܢܳܬ݂ܗܽܘܢ: ܘܢܶܕܥܽܘܢ ܕܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܠ.

1: ܘܰܗܘܳܐ ܥܠܰܝ ܦܶܬܓ݂ܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ. 2: ܒܰܪܢܳܫܳܐ: ܐܶܬ݂ܢܰܒܳܐ ܘܶܐܡܰܪ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܐܰܝܠܶܠܘ ܘܶܐܡܰܪܘ ܐܽܘܗ̇ ܠܝܰܘܡܳܐ. 3: ܕܩܰܪܺܝܒܽ ܗ̱ܘ ܝܰܘܡܳܐ ܩܰܪܺܝܒܽ ܗ̱ܘ ܝܰܘܡܶܗ: ܕܡܳܪܝܳܐ: ܝܰܘܡܳܐ ܕܰܥܢܳܢܳܐ ܘܙܰܒܢܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ. 4: ܘܬܺܐܬ݂ܶܐ ܚܰܪܒܳܐ ܥܰܠ ܡܶܨܪܶܝܢ: ܘܢܶܗܘܶܐ ܒܽܘܠܗܳܝܳܐ ܒܟ݂ܽܘܫ: ܡܳܐ ܕܰܢ̣ܦܰܠܘ ܚܖ̈ܺܝܒܶܐ ܒܡܶܨܪܶܝܢ: ܘܢܶܣܒܽܘܢ ܥܽܘܬ݂ܪܳܗ̇ ܘܢܶܥܩܪܽܘܢ ܫܶܬܶܐܣܶܝ̈ܗ̇. 5: ܘܟ݂ܽܘܫܳܝ̈ܶܐ: ܘܦܽܘܛܳܝ̈ܶܐ: ܘܠܽܘܒܳܝ̈ܶܐ: ܘܟܽܠܳܗ̇ ܥܰܪܳܒܳܝܳܐ ܘܟܽܘܒ: ܘܰܒܢܰܝ̈ ܐܰܪܥܳܐ ܕܰܩܝܳܡܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ ܒܚܰܪܒܳܐ ܢܶܦܠܽܘܢ. 6: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܢܶܦܠܽܘܢ ܣܳܡܟܶܝ̈ܗ̇ ܕܡܶܨܪܶܝܢ: ܘܢܶܬܬܒܰܪ ܚܰܝܠܳܐ ܕܥܽܘܫܢܳܗ̇: ܡܶܢ ܡܰܓܕ݂ܠܳܐ ܕܣܽܘܢܳܐ ܒܚܰܪܒܳܐ ܢܶܦܠܽܘܢ ܒܳܗ̇: ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ. 7: ܘܢܶܚܖ̈ܒܳܢ ܒܰܝܢܳܬ݂ ܐܰܖ̈ܥܳܬ݂ܳܐ ܕܚܰܖ̈ܒܳܢ: ܘܰܡܕ݂ܝ̈ܢܳܬ݂ܗܶܝܢ ܒܰܝܢܳܬ݂ ܡܕܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܚܰܖ̈ܒܳܬ݂ܳܐ ܢܶܗܘ̈ܝܳܢ. 8: ܘܢܶܕܥܽܘܢ ܕܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ: ܕܫܶܒܩܶ݀ܬ݂ ܢܽܘܪܳܐ ܒܡܶܨܪܶܝܢ: ܘܶܐܬܬܒܰܪܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܥܰܕܖ̈ܳܢܶܝܗ̇. 9: ܒܶܗ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ: ܢܶܦܩܽܘܢ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡܰܝ̈ ܡܣܰܪܗܒܳܐܺܝܬ݂: ܠܰܡܚܰܒܳܠܽܘ ܠܟ݂ܽܘܫ ܕܝܳܬ݂ܒܳܐ ܒܫܶܠܝܳܐ: ܘܢܶܗܘܶܐ ܒܗܽܘܢ ܕܠܽܘܚܝܳܐ ܒܝܰܘܡܳܗ̇ ܕܡܶܨܪܶܝܢ: ܘܗܳܐ ܡܰܛܺܝ. 10: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܡܰܫܠܶܡ ܐ̱ܢܳܐ ܥܽܘܬ݂ܪܳܗ̇ ܕܡܶܨܪܶܝܢ: ܒܝܰܕ݂ ܢܰܒܽܘܟܰܕܢܳܨܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܕܒܳܒܶܠ. 11: ܠܶܗ ܘܰܠܥܰܫܺܝ̈ܢܶܐ ܕܥܰܡܶܗ ܕܳܐܬܶܝܢ ܠܰܡܚܰܒܳܠܽܘ ܠܰܐܪܥܳܐ: ܘܢܶܫܡܛܽܘܢ ܣܰܝܦܰܝ̈ܗܽܘܢ ܥܰܠ ܡܶܨܪܶܝܢ: ܘܢܶܡܠܽܘܢܳܗ̇ ܠܰܐܪܥܳܐ ܚܖ̈ܺܝܒܶܐ. 12: ܘܶܐܥܒܶܕ݂ ܢܰܗܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ ܠܰܚܒܳܠܳܐ: ܘܰܐܫܠܡܺܝܗ̇ ܠܰܐܪܥܳܐ ܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕܒܺܝ̈ܫܶܐ: ܘܰܐܚܪܒܺܝܗ̇ ܠܰܐܪܥܳܐ ܒܰܡܠܳܐܳܗ̇ ܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕܢܽܘܟ݂ܖ̈ܳܝܶܐ: ܐܶܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܡܰܠܠܶܬ݂. 13: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܡܰܘܒܶܕ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܦܬܰܟ݂ܖ̈ܶܐ: ܘܰܡܒܰܛܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܕܶܚ̈ܠܳܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܡܰܦܰܣ: ܘܬܽܘܒ ܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܪܰܒܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. 14: ܘܶܐܒܰܛܠܺܝܗ̇ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܦܰܬܪܽܘܣ: ܘܶܐܫܒܽܘܩ ܢܽܘܪܳܐ ܒܨܳܥܳܢ: ܘܶܐܥܒܶܕ݂ ܕܺܝܢܳܐ ܒܢܳܘ. 15: ܘܶܐܫܽܘܕ݂ ܪܽܘܓ݂ܙܝ ܥܰܠ ܣܺܝܢ ܥܽܘܫܢܳܗ̇ ܕܡܶܨܪܶܝܢ: ܘܰܐܘܒܶܕ݂ ܥܽܘܬ݂ܪܳܗ̇ ܕܢܳܘ. 16: ܘܶܐܫܒܽܘܩ ܢܽܘܪܳܐ ܒܡܶܨܪܶܝܢ: ܘܢܶܬܕܰܠܰܚ ܣܺܝܢ: ܘܢܳܘ ܬܶܬܪܰܥ: ܘܡܰܦܰܣ ܬܶܗܘܶܐ ܠܡܰܦܽܘܠܬ݂ܳܐ. 17: ܘܰܐܝܟ݂ ܡܰܝ̈ܳܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܓܰܕܽܘ̈ܕܶܐ ܕܡܰܦܺܝܒܰܣܬ: ܘܰܒܚܰܪܒܳܐ ܢܶܦܠܽܘܢ: ܘܰܒܫܶܒܝܳܐ ܢܺܐܙܽܠܘܢ. 18: ܘܰܒܬܰܚܦܺܝܣ ܢܶܥܪܰܒ ܝܰܘܡܳܐ: ܡܳܐ ܕܬܶܒܪܶܬ݂ ܬܰܡܳܢ ܚܽܘܛܪܳܗ̇ ܕܡܶܨܪܶܝܢ: ܘܰܒ̣ܛܶܠ ܡܶܢܳܗ̇ ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܥܽܘܫܢܳܗ̇: ܘܰܬ݂ܟܰܣܶܝܗ̇ ܥܢܳܢܳܐ: ܘܰܒ̈ܢܳܬ݂ܳܗ̇ ܢܺܐܙܳܠ̈ܢ ܒܫܶܒܝܳܐ. 19: ܘܶܐܥܒܶܕ݂ ܕܺܝܢܳܐ ܒܡܶܨܪܶܝܢ: ܘܢܶܕܥܽܘܢ ܕܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ. 20: ܒܰܫܢܰܬ݂ ܚܕܰܥܣܰܖ̈ܶܐ: ܒܰܫܒܰܥܬ݂ܳܐ ܒܝܰܪܚܳܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝܳܐ: ܗܘܳܐ ܥܠܰܝ ܦܶܬܓ݂ܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ. 21: ܒܰܪܢܳܫܳܐ: ܕܪܳܥܶܗ ܕܦܶܪܥܽܘܢ ܡܰܠܟܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ ܬܶܒ̣ܪܶܬ݂: ܘܠܳܐ ܡܶܬ݂ܥܨܶܒ ܕܬܶܗܘܶܐ ܠܶܗ ܐܳܣܝܽܘܬ݂ܳܐ: ܘܠܳܐ ܢܶܬܬܣܺܝܡ ܥܠܰܘܗܝ ܡܳܠܰܓܡܳܐ: ܘܠܳܐ ܢܶܬ݂ܥܨܶܒ ܘܠܳܐ ܢܶܬ݂ܚܠܶܡ: ܕܢܶܐܚܽܘܕ݂ ܣܰܝܦܳܐ. 22: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܗܳܐ ܐܶܢܳܐ ܥܰܠ ܦܶܪܥܽܘܢ ܡܰܠܟܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ: ܘܶܐܬܰܒܰܪ ܕܖ̈ܳܥܰܘܗܝ ܥܰܫܺܝ̈ܢܶܐ: ܘܰܐܪܡܶܐ ܣܰܝܦܳܐ ܡܶܢ ܐܺܝܕ݂ܰܘ̈ܗܝ. 23: ܘܶܐܒܰܕܪܺܝܗ̇ ܠܡܶܨܪܶܝܢ ܒܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܘܶܐܕ݂ܪܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܡܕܺܝ̈ܢܳܬܳܐ. 24: ܘܶܐܚܰܝܶܠ ܕܖ̈ܳܥܰܘܗܝ ܕܡܰܠܟܳܐ ܕܒܳܒܶܠ: ܘܶܐܬܶܠ ܣܰܝܦܝ ܒܺܐܝ̈ܕ݂ܰܘܗܝ: ܘܢܶܦܣܽܘܩ ܕܖ̈ܳܥܰܘܗܝ ܕܦܶܪܥܽܘܢ: ܘܢܶܬܬܰܢܰܚ ܬܶܢ̈ܚܳܬ݂ܳܐ ܕܰܩܛܺܝ̈ܠܶܐ ܩܕ݂ܳܡܰܘܗܝ. 25: ܘܶܐܥܰܫܶܢ ܕܖ̈ܳܥܰܘܗܝ ܕܡܰܠܟܳܐ ܕܒܳܒܶܠ: ܘܰܕ݂ܖ̈ܳܥܰܘܗܝ ܕܦܶܪܥܽܘܢ ܢܶܦܠܽܘܢ: ܘܢܶܕܥܽܘܢ ܕܶܐܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ: ܡܳܐ ܕܝܶܗܒܶ݀ܬ݂ ܣܰܝܦܝ ܒܺܐܝ̈ܕ݂ܰܘܗܝ ܕܡܰܠܟܳܐ ܕܒܳܒܶܠ: ܘܫܰܡ̣ܛܶܗ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. 26: ܘܶܐܒܰܕ̇ܪܺܝܗ̇ ܠܡܶܨܪܶܝܢ ܒܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܘܶܐܕ݂ܪܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܡܕܺܝ̈ܢܳܬܳܐ: ܘܢܶܕܥܽܘܢ ܕܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܠܐ.

1: ܒܰܫܢܰܬ݂ ܚܕܰܥܶܣܖ̈ܶܐ ܒܝܰܪܚܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܒܚܰܕ݂ ܒܝܰܪܚܳܐ: ܗܘܳܐ ܥܠܰܝ ܦܶܬܓ݂ܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ. 2: ܒܰܪܢܳܫܳܐ: ܐܶܡܰܪ ܠܦܶܪܥܽܘܢ ܡܰܠܟܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ: ܘܰܠܥܽܘܫܢܶܗ: ܠܡܰܢ ܕܳܡܶܝܬ ܒܪܰܒܽܘܬܳܟ݂. 3: ܗܳܐ ܐܳܬܽܘܪܝܳܐ ܐܰܪܙܳܐ ܕܠܶܒܢܳܢ: ܕܫܰܦܺܝܖ̈ܳܢ ܣܰܘ̈ܟܰܘܗܝ: ܘܥܰܒܺܝܛ ܛܶܠܳܠܶܗ: ܘܪܳܡܳܐ ܩܰܘܡܬ݂ܶܗ: ܘܒܰܝܢܳܬ݂ ܥܰܒܺܝ̈ܛܶܐ ܗܘܳܬ݂ ܡܰܘܥܺܝܬ݂ܶܗ. 4: ܡܰܝ̈ܳܐ ܪܰܒܝܽܘܗܝ: ܘܰܬ݂ܗܽܘܡܳܐ ܐܰܪܺܝܡܶܗ: ܘܥܰܠ ܢܰܗܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ ܚܶܕ݂ܪܰܬ݂ ܢܶܨܒܬ݂ܶܗ: ܘܣܰܘܟܰܘ̈ܗܝ ܐܰܪܡܺܝ ܥܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܺܝ̈ܠܳܢܶܐ ܕܕܰܒܪܳܐ. 5: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܶܬܬܪܺܝܡܰܬ݂ ܩܰܘܡܬ݂ܶܗ ܛܳܒ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܺܝ̈ܠܳܢܶܐ ܕܕܰܒܪܳܐ: ܘܰܣܓܺܝ̈ ܣܰܖ̈ܥܶܦܝܳܬ݂ܶܗ ܘܺܝܖ̈ܶܟܝ ܣܰܘ̈ܟܰܘܗܝ: ܡܶܢ ܣܽܘܓ݂ܳܐܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܕܪܰܒܝܽܘܗܝ. 6: ܒܣܰܘ̈ܟܰܘܗܝ ܐܰܩܢܰܬ݂ ܟܽܠܳܗ̇ ܦܳܪܰܚܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ: ܘܰܬܚܶܝܬ݂ ܥܰܘܦܰܘ̈ܗܝ ܝܶܠܕܰܬ݂ ܟܽܠܳܗ̇ ܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܕܕܰܒܪܳܐ: ܘܰܒܛܶܠܳܠܶܗ ܝܺܬܶܒܘ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ. 7: ܘܫܰܦܺܝܪ ܗ̱ܘܳܐ ܒܪܰܒܽܘܬܶܗ ܘܰܒܣܽܘܓ݂ܳܐܐ ܕܣܰܘ̈ܟܰܘܗܝ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܗܘܰܘ ܥܶܩܳܖ̈ܰܘܗܝ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ. 8: ܐܰܖ̈ܙܶܐ ܠܳܐ ܥܰܒܪܽܘܗܝ ܒܦܰܪܕܰܝܣܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ: ܘܥܰܖ̈ܩܶܐ ܠܳܐ ܕܡܺܝܘ ܠܣܰܘ̈ܟܰܘܗܝ: ܘܕ݂ܽܘ̈ܠܒܶܐ ܠܳܐ ܗܘܰܘ ܐܰܝܟ ܥܰܘܦܰܘ̈ܗܝ: ܘܟ݂ܽܠ ܐܺܝܠܳܢ ܒܦܰܪܕܰܝܣܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܠܳܐ ܕܳܡܶܐ ܠܶܗ ܒܫܽܘܦܪܶܗ. 9: ܫܰܦܺܝܪܳܐ ܥܒܰܕܬܶܗ ܒܣܽܘܓ݂ܳܐܐ ܕܣܰܘܟܰܘ̈ܗܝ: ܘܛܰܢܘ ܒܶܗ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܺܝ̈ܠܳܢܶܐ ܕܰܥܕܶܢ ܦܰܪܕܰܝܣܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ 10: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܥܰܠ ܕܶܐܬܬܪܺܝܡ ܒܩܰܘܡܬܶܗ: ܘܫܶܘܚܰܬ݂ ܡܰܘܥܺܝܬܶܗ ܒܰܝܢܳܬ݂ ܥܰܒܺܝ̈ܛܶܐ: ܘܶܐܬܬܪܺܝܡ ܠܶܒܶܗ ܒܪܳܡܽܘܬܶܗ. 11: ܐܰܫܠܡܺܝܘܗܝ ܒܝܰܕ݂ ܬܰܩܺܝܦܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܘܢܶܥܒܶܕ݂ ܠܶܗ ܐܰܝܟ ܚܛܺܝܬܶܗ ܘܢܰܘܒܕ݂ܺܝܘܗܝ. 12: ܘܢܰܘܒܕܽܘܢܶܗ ܢܽܘܟ݂ܖ̈ܳܝܶܐ ܥܰܫܺܝ̈ܢܶܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܘܢܰܪܡܽܘܢܶܗ ܒܛܽܘܖ̈ܶܐ: ܘܰܒܟܽܠܗܽܘܢ ܢܰܚ̈ܠܶܐ ܢܶܦ̈ܠܳܢ ܣܰܘ̈ܟܰܘܗܝ: ܘܢܶܬܬܰܒܖ̈ܳܢ ܣܰܖ̈ܥܶܦܝܳܬ݂ܶܗ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܢܰܚ̈ܠܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ: ܘܢܶܚܬ݂ܽܘܢ ܡܶܢ ܛܶܠܳܠܶܗ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ: ܘܢܶܫܒܩܽܘܢܶܗ. 13: ܘܡܳܐ ܕܰܢܦܰܠ: ܬܶܫܟܰܢ ܥܠܰܘܗܝ ܟܽܠܳܗ̇ ܦܳܪܰܚܬ݂ܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ: ܘܰܬܚܶܝܬ݂ ܣܰܖ̈ܥܶܦܝܳܬ݂ܶܗ ܬܶܗܘܶܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܕܕܰܒܪܳܐ. 14: ܕܠܳܐ ܢܶܬܬܪܺܝܡܽܘܢ ܒܩܰܘ̈ܡܳܬ݂ܗܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܺܝ̈ܠܳܢܶܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ: ܘܠܳܐ ܢܶܫܘ̈ܚܳܢ ܡܰܘ̈ܥܝܳܬ݂ܗܽܘܢ ܒܰܝܢܳܬ݂ ܥܰܒܺܝ̈ܛܶܐ: ܘܠܳܐ ܢܩܽܘܡܽܘܢ ܘܠܳܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܐܰܟ݂ܘܳܬ݂ܗܽܘܢ ܟܽܠ ܕܫܳܬܶܝܢ ܡܰܝ̈ܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܠܡܰܘܬܳܐ ܐܶܫܬܠܶܡܘ: ܒܰܐܪܥܳܐ ܬܰܚܬܳܝܬ݂ܳܐ: ܒܰܝܢܳܬ݂ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܕܢܳܚܬܺܝܢ ܠܓܽܘܒܳܐ. 15: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܰܢ̣ܚܶܬ݂ ܠܰܫܝܽܘܠ: ܥܶܒܕܶܬ݂ ܐܶܒܠܳܐ: ܘܟܰܣܺܝ݀ܬ݂ ܥܠܰܘܗܝ ܬܗܽܘܡܳܐ: ܘܰܟܠܺܝ݀ܬ݂ ܢܰܗܖ̈ܰܘܳܬܶܗ: ܘܶܐܬ݂ܟ݂ܠܺܝܘ ܡܰܝ̈ܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ: ܘܰܐܟ݂ܡܪܶܬ݂ ܥܠܰܘܗܝ ܠܠܶܒܢܳܢ: ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܐܺܝ̈ܠܳܢܶܐ ܕܕܰܒܪܳܐ ܐܶܬ݂ܥܰܝܰܦܘ. 16: ܡܶܢ ܩܳܠܳܐ ܕܡܰܦܽܘܠܬ݂ܶܗ ܐܶܬܬܙܺܝܥܰܬ݂ ܐܰܪܥܳܐ: ܘܟܰܕ݂ ܐܰܚܶܬܬ݂ܶܗ ܠܰܫܝܽܘܠ ܥܰܡ ܢܳܚ̈ܬܰܝ ܓܽܘܒܳܐ: ܐܶܬ݂ܒܰܝܰܐܘ ܒܰܐܪܥܳܐ ܬܰܚܬܳܝܬ݂ܳܐ: ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܺܝ̈ܠܳܢܶܐ ܕܰܥܕܶܢ: ܘܰܓ݂ܒܰܝ̈ܳܐ ܫܰܦܺܝܖ̈ܶܐ ܕܠܶܒܢܳܢ ܕܫܳܬܶܝܢ ܡܰܝ̈ܳܐ. 17: ܐܳܦ ܗܶܢܽܘܢ ܢܚܶܬ݂ܘ ܥܰܡܶܗ ܠܰܫܝܽܘܠ ܠܘܳܬ݂ ܩܛܺܝܠܰܝ̈ ܣܰܝܦܳܐ: ܘܙܰܪܥܶܗ ܝܺܬ݂ܶܒ ܒܛܶܠܳܠܶܗ ܒܰܝܢܳܬ݂ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. 18: ܠܰܐܝܢܳܐ ܡܶܢ ܐܺܝ̈ܠܳܢܶܐ ܕܰܥܕ݂ܶܢ ܐܶܬܕܰܡܺܝܬ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܘܰܒܪܰܒܽܘܬ݂ܳܐ: ܘܰܢܚܶܬܬ ܥܰܡ ܐܺܝ̈ܠܳܢܶܐ ܕܰܥܕ݂ܶܢ ܠܰܐܪܥܳܐ ܬܰܚܬܳܝܬ݂ܳܐ: ܒܰܝܢܳܬ݂ ܥܽܘܖ̈ܠܶܐ ܬܶܫܟܰܒ: ܥܰܡ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܩܛܺܝܠܺܝܢ ܒܣܰܝܦܳܐ: ܗܳܢܰܘ ܦܶܪܥܽܘܢ ܘܟܽܠܶܗ ܚܰܝܠܶܗ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܠܒ.

1: ܒܰܫܢܰܬ݂ ܚܕܰܥܶܣܖ̈ܶܐ ܒܝܰܪܚܳܐ ܕܰܬ݂ܪܶܥܣܰܪ: ܒܚܰܕ݂ ܒܝܰܪܚܳܐ: ܗܘܳܐ ܥܠܰܝ ܦܶܬܓ݂ܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ. 2: ܒܰܪܢܳܫܳܐ: ܐܶܠܺܝ ܐܽܘܠܺܝܬ݂ܳܐ ܥܰܠ ܦܶܪܥܽܘܢ ܡܰܠܟܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ: ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ: ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܐܶܬܕܰܡܺܝܬ: ܘܰܐܢ̱ܬ ܐܰܝܟ ܬܰܢܺܝܢܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܕܝܰܡ̈ܡܶܐ: ܕܰܩܰܪܬ ܒܢܰܗܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܟ݂: ܘܕܰܠ̣ܰܚܬ ܡܰܝ̈ܳܐ ܒܖ̈ܶܓܠܰܝܟ: ܘܕ݂ܳܫܬ ܢܰܗܖ̈ܰܘܳܬ݂ܗܽܘܢ. 3: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܗܳܐ ܦܳܪܶܣ ܐ̱ܢܳܐ ܥܠܰܝܟ ܡܨܺܝܕܬܝ: ܒܰܟ݂ܢܽܘܫܝܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ: ܘܢܰܣܩܽܘܢܳܟ݂ ܒܰܡܨܺܝܕܬܝ. 4: ܘܶܐܫܕܶܝܟ ܒܰܐܪܥܳܐ: ܘܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܚܰܩܠܳܐ ܐܶܣܚܦܳܟ: ܘܰܐܫܟܶܢ ܥܠܰܝܟ ܟܽܠܳܗ̇ ܦܳܪܰܚܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ: ܘܶܐܣܰܒܰܥ ܡܶܢܟ ܟܽܠܳܗ̇ ܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ. 5: ܘܰܐܪܡܶܐ ܒܶܣܪܳܟ݂ ܥܰܠ ܛܽܘܖ̈ܶܐ: ܘܢܶܬ݂ܡܠܽܘܢ ܢܰܚ̈ܠܶܐ ܡܶܢ ܪܶܡܬ݂ܳܟ݂. 6: ܘܰܐܫܩܶܐ ܐܰܪܥܳܐ ܕܕܰܘܩܰܝ̈ܟ ܡܶܢ ܕܡܳܟ݂: ܘܛܽܘܖ̈ܶܐ ܘܢܰܚ̈ܠܶܐ ܢܶܬ݂ܡܠܽܘܢ ܡܶܢܳܟ݂. 7: ܘܶܐܟܰܣܶܐ ܒܰܕ݂ܥܳܟ݂ܳܟ݂ ܫܡܰܝܳܐ: ܘܰܐܥܡܶܛ ܟܰܘܟܒܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܫܶܡܫܳܐ ܒܰܥܢܳܢ̈ܶܐ ܢܶܬ݂ܟܰܣܶܐ: ܘܣܰܗܪܳܐ ܠܳܐ ܢܰܢܗܰܪ ܢܽܘܗܪܶܗ. 8: ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܢܰܗܺܝܖ̈ܶܐ ܕܡܰܢܗܪܺܝܢ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܐܰܥܡܶܛ ܐܶܢܽܘܢ ܥܠܰܝܟ: ܘܶܐܥܒܶܕ݂ ܚܶܫܽܘܟ݂ܳܐ ܒܰܐܪܥܳܟ݂ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ. 9: ܘܰܐܚܡܶܬ݂ ܠܶܒܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ: ܡܳܐ ܕܰܐܝܬܺܝܬ ܬܒܳܪܳܟ݂ ܒܶܝܬ݂ ܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܘܒܰܡܕ݂ܺܝ̈ܢܳܬ݂ܳܐ ܕܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܐܰܢ̱ܬ ܠܗܶܝܢ. 10: ܘܰܐܬ݂ܡܰܗ ܥܠܰܝܟ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ: ܘܡܰܠܟܰܝ̈ܗܽܘܢ ܢܶܕ݂ܚܠܽܘܢ: ܡܳܐ ܕܰܐܒܪܩܶܬ݂ ܣܰܝܦܝ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܢܶܕ݂ܚܠܽܘܢ ܘܢܶܬ݂ܪܰܗܒܽܘܢ ܐ̱ܢܳܫ ܒܢܰܦܫܶܗ: ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܡܰܦܽܘܠܬܳܟ݂. 11: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܚܰܪܒܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܕܒܳܒܶܠ ܬܺܐܬ݂ܶܐ ܥܠܰܝܟ. 12: ܒܚܰܪܒܳܐ ܕܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܶܐ ܐܰܪܡܶܐ ܥܽܘܫܢܳܟ: ܘܰܕ݂ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܫܺܝ̈ܢܶܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܘܢܶܒܙܽܘܢ ܥܽܘܫܢܳܗ̇ ܕܡܶܨܪܶܝܢ: ܘܢܶܬܒܙܶܙ ܟܽܠܶܗ ܥܽܘܬ݂ܪܳܗ̇. 13: ܘܰܐܘܒܶܕ݂ ܒܥܺܝܪܳܗ̇ ܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ: ܘܬܽܘܒ ܪܶܓܠܳܐ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܠܳܐ ܬܕܰܠܰܚ ܐܶܢܽܘܢ: ܐܳܦܠܳܐ ܦܰܪܣܬ݂ܳܐ ܕܰܒܥܺܝܪܳܐ. 14: ܗܳܝܕܶܝܢ ܐܰܬ݂ܩܶܢ ܡܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܢܰܗܖ̈ܰܘܳܬ݂ܗܽܘܢ ܐܰܪܕܶܐ ܐܰܝܟ ܡܶܫܚܳܐ: ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ. 15: ܡܳܐ ܕܰܥܒܰܕܬ݂ܳܗ̇ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ ܠܰܚܒܳܠܳܐ: ܘܬܶܚܪܰܒ ܐܰܪܥܳܐ ܒܰܡܠܳܐܳܗ̇. ܡܳܐ ܕܰܡܚܺܝ݀ܬ݂ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܳܡܽܘܖ̈ܶܝܗ̇: ܘܢܶܕܥܽܘܢ ܕܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ. 16: ܐܽܘܠܺܝܬ݂ܳܐ ܗ̱ܝ ܘܰܒ̈ܢܳܬ݂ܗܽܘܢ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܐܳܠܶܝܢ ܠܳܗ̇: ܥܰܠ ܡܶܨܪܶܝܢ ܘܥܰܠ ܟܽܠܶܗ ܥܽܘܬ݂ܪܳܗ̇ ܢܶܐܠ̈ܝܳܢܳܗ̇: ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ. 17: ܒܰܫܢܰܬ݂ ܚܕܰܥܶܣܖ̈ܶܐ ܒܚܰܡܶܫܰܥܶܣܪܳܐ ܒܝܰܪܚܳܐ: ܗܘܳܐ ܥܠܰܝ ܦܶܬܓ݂ܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ. 18: ܒܰܪܢܳܫܳܐ: ܐܶܠܺܝ ܐܽܘܠܺܝܬ݂ܳܐ ܥܰܠ ܚܰܝܠܳܗ̇ ܕܡܶܨܪܶܝܢ: ܘܰܐܚܶܬ݂ܳܝܗܝ ܥܰܡܳܗ̇ ܠܒܶܝܬ݂ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܥܰܫܺܝ̈ܢܶܐ: ܠܰܐܪܥܳܐ ܬܰܚܬܳܝܬܳܐ ܥܰܡ ܢܳܚܬܰܝ̈ ܓܽܘܒܳܐ. 19: ܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܒܰܣܺܝ̈ܡܶܐ ܚܽܘܬ݂ ܘܰܕ݂ܡܳܟ݂ ܥܰܡ ܥܽܘܖ̈ܠܶܐ. 20: ܘܥܰܡ ܩܛܺܝܠܰܝ̈ ܣܰܝܦܳܐ ܢܶܦܠܽܘܢ: ܘܰܢܢܰܓܘܢܶܗ ܘܰܠܟܽܠܶܗ ܚܰܝܠܶܗ. 21: ܘܰܢܡܰܠܠܽܘܢ ܥܰܡ ܓܰܕܽܘܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܫܰܠܺܝܛܳܢ̈ܶܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܡܶܢ ܓܰܘ ܫܝܽܘܠ: ܘܢܶܚܬܽܘܢ ܘܢܶܫܟܒܽܘܢ ܥܽܘܖ̈ܠܶܐ ܥܰܡ ܩܛܺܝܠܰܝ̈ ܣܰܝܦܳܐ. 22: ܬܰܡܳܢ ܐܳܬ݂ܽܘܪ ܘܟܽܠܶܗ ܟܶܢܫܳܗ̇ ܚܕ݂ܳܪ ܩܰܒܪܶܗ: ܟܽܠܗܽܘܢ ܩܛܺܝ̈ܠܶܐ ܕܰܢܦܰܠܘ ܒܣܰܝܦܳܐ. 23: ܕܰܥ̣ܒܰܕ݂ܘ ܩܰܒܪܶܗ ܒܰܫܦܽܘ̈ܠܰܝ ܓܽܘܒܳܐ: ܘܰܗܘܳܐ ܟܶܢܫܶܗ ܚܕ݂ܳܪ ܩܰܒܪܶܗ: ܟܽܠܗܽܘܢ ܩܛܺܝ̈ܠܶܐ ܕܰܢ̣ܦܰܠܘ ܒܣܰܝܦܳܐ: ܥܰܠ ܕܰܥܒܰܕ݂ܘ ܬܒܳܪܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ. 24: ܬܰܡܳܢ ܥܺܝܠܰܡ ܘܟܽܠܶܗ ܚܰܝܠܳܗ̇ ܚܕ݂ܳܪ ܩܰܒܪܶܗ ܟܽܠܗܽܘܢ ܩܛܺܝ̈ܠܶܐ ܕܰܢܦܰܠܘ ܒܣܰܝܦܳܐ: ܘܰܢ̣ܚܶܬ݂ܘ ܥܽܘܖ̈ܠܶܐ ܠܰܐܪܥܳܐ ܬܰܚܬܳܝܬ݂ܳܐ: ܥܰܠ ܕܰܥ̣ܒܰܕ݂ܘ ܬܒܳܪܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ: ܘܩܰܒܶܠܘ ܨܰܥܪܗܽܘܢ ܥܰܡ ܢܳܚܬܰܝ̈ ܓܽܘܒܳܐ. 25: ܘܒܰܝܢܳܬ݂ ܩܛܺܝ̈ܠܶܐ ܥ̣ܒܰܕ݂ܘ ܠܶܗ ܡܰܫܟܒܳܐ ܡܶܨܥܰܬ݂ ܚܰܝܠܶܗ: ܘܰܚܕ݂ܺܝܪܺܝܢ ܠܩܰܒܪܶܗ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܽܘܖ̈ܠܶܐ ܕܰܩܛܺܝܠܺܝܢ ܒܣܰܝܦܳܐ: ܥܰܠ ܕܰܥ̣ܒܰܕ݂ܘ ܬܒܳܪܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ: ܘܩܰܒܶܠܘ ܨܰܥܪܗܽܘܢ ܥܰܡ ܢܳܚܬܰܝ̈ ܓܽܘܒܳܐ: ܘܒܰܝܢܳܬ݂ ܩܛܺܝ̈ܠܶܐ ܐܶܬ݂ܚܫܶܒܘ. 26: ܬܰܡܳܢ ܡܳܫܳܟ: ܘܬܽܘܒܺܝܠ ܘܟܽܠܶܗ ܚܰܝܠܳܗ̇ ܚܕ݂ܳܪ ܩܰܒܪܶܗ: ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܽܘܖ̈ܠܶܐ ܕܰܩܛܺܝܠܺܝܢ ܒܣܰܝܦܳܐ: ܥܰܠ ܕܰܥܒܰܕ݂ܘ ܬܒܳܪܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ. 27: ܠܳܐ ܢܶܫܟܒܽܘܢ ܥܰܡ ܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܶܐ ܕܢܳܦܠܺܝܢ ܡܶܢ ܥܽܘܖ̈ܠܶܐ: ܕܰܢ̣ܚܶܬ݂ܘ ܠܰܫܝܽܘܠ ܒܡܳܐܢܰܝ̈ ܩܪܳܒܗܽܘܢ: ܘܣ̣ܳܡܘ ܣܰܝܦܰܝ̈ܗܽܘܢ ܬܚܶܝܬ݂ ܖ̈ܺܝܫܰܝܗܽܘܢ: ܘܰܗܘܳܐ ܥܰܘܠܗܽܘܢ ܥܰܠ ܓܰܖ̈ܡܰܝܗܽܘܢ: ܥܰܠ ܕܰܥܒܰܕ݂ܘ ܒܓܰܢ̱ܒܳܪܽܘܬ݂ܗܽܘܢ ܬܒܳܪܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ. 28: ܐܰܢ̱ܬ ܕܶܝܢ ܒܰܝܢܳܬ݂ ܥܽܘܖ̈ܠܶܐ ܬܶܫܟܰܒ: ܘܬܶܕ݂ܡܰܟ݂ ܥܰܡ ܩܛܺܝ̈ܠܰܝ ܣܰܝܦܳܐ. 29: ܬܰܡܳܢ ܐܰܕܽܘܡ ܘܡܰܠܟܶܝ̈ܗ̇ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܝܗ̇: ܕܶܐܬܚܫܶܒܘ ܒܓܰܢ̱ܒܳܪܽܘܬ݂ܗܽܘܢ ܥܰܡ ܩܛܺܝ̈ܠܰܝ ܣܰܝܦܳܐ: ܥܰܡ ܥܽܘܖ̈ܠܶܐ ܢܶܕ݂ܡܟ݂ܽܘܢ ܘܥܰܡ ܢܳܚܬܰܝ̈ ܓܽܘܒܳܐ. 30: ܬܰܡܳܢ ܫܰܠܺܝܛܳܢ̈ܶܐ ܕܓܰܪܒܝܳܐ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܨܰܝ̈ܕܢܳܝܶܐ: ܕܰܢܚܶܬ݂ܘ ܥܰܡ ܩܛܺܝܠܰܝ̈ ܣܰܝܦܳܐ: ܟܰܕ݂ ܒܗܶܬ݂ܘ ܘܶܐܬܬܒܰܪܘ ܡܶܢ ܓܰܢ̱ܒܳܪܽܘܬ݂ܗܽܘܢ: ܘܰܕ݂ܡܶܟ݂ܘ ܥܽܘܖ̈ܠܶܐ ܥܰܡ ܩܛܺܝܠܰܝ̈ ܣܰܝܦܳܐ: ܘܩ̣ܰܒܶܠܘ ܒܶܗܬܰܬܗܽܘܢ ܥܰܡ ܢܳܚܬܰܝ̈ ܓܽܘܒܳܐ. 31: ܠܗܳܠܶܝܢ ܢܶܚܙܶܐ ܦܶܪܥܽܘܢ ܘܢܶܬ݂ܒܰܝܰܐ ܥܰܠ ܟܽܠܶܗ ܚܰܝܠܶܗ ܩܛܺܝܠܰܝ̈ ܣܰܝܦܳܐ: ܦܶܪܥܽܘܢ ܗܽܘ ܘܟܽܠܶܗ ܚܰܝܠܶܗ: ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ. 32: ܥܶܒܕܶܬ݂ ܓܶܝܪ ܬܒܳܪܶܗ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ: ܘܰܐܕ݂ܡܶܟ݂ܬ݂ܶܗ ܒܰܝܢܳܬ݂ ܥܽܘܖ̈ܠܶܐ ܥܰܡ ܩܛܺܝܠܰܝ̈ ܣܰܝܦܳܐ: ܦܶܪܥܽܘܢ ܗܽܘ ܘܟܽܠܶܗ ܚܰܝܠܶܗ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܠܓ.

1: ܙܽܘܗܳܪܳܐ ܘܠܽܘܒܳܒܳܐ. ܘܰܗܘܳܐ ܥܠܰܝ ܦܶܬܓ݂ܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ. 2: ܒܰܪܢܳܫܳܐ: ܡܰܠܶܠ ܥܰܡ ܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܳܟ݂: ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ: ܐܰܪܥܳܐ ܡܳܐ ܕܡܰܝܬܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܥܠܶܝܗ̇ ܚܰܪܒܳܐ: ܢܶܕ݂ܒܪܽܘܢ ܥܰܡܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܓܰܒܪܳܐ ܚܰܕ݂ ܡܶܢܗܽܘܢ: ܘܢܶܥܒܕܽܘܢܶܗ ܠܗܽܘܢ ܕܰܘܩܳܐ. 3: ܘܡܳܐ ܕܰܚܙܳܐ ܚܰܪܒܳܐ ܕܳܐܬ݂ܝܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ: ܢܶܩܪܶܐ ܒܩܰܪܢܳܐ ܘܰܢܙܰܗܰܪ ܠܥܰܡܳܐ. 4: ܘܡܰܢ ܕܫܳܡܰܥ ܩܳܠܳܐ ܕܩܰܪܢܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܙܕܗܰܪ: ܘܳܐܬ݂ܝܳܐ ܚܰܪܒܳܐ ܘܢܳܣܒܳܐ ܠܶܗ: ܕܡܶܗ ܒܪܺܝܫܗ. 5: ܘܶܐܢ ܢܶܙܕܗܰܪ: ܢܰܦܫܶܗ ܡܦܰܨܶܐ. 6: ܕܰܘܩܳܐ ܕܶܝܢ ܡܳܐ ܕܰܚܙܳܐ ܚܰܪܒܳܐ ܕܳܐܬ݂ܝܳܐ: ܘܠܳܐ ܩ̣ܪܳܐ ܒܩܰܪܢܳܐ: ܘܰܠܥܰܡܳܐ ܠܳܐ ܙܰܗܰܪ: ܘܶܐܬ݂ܳܬ݂ ܚܰܪܒܳܐ ܘܢܶܣܒܰܬ݂ ܡܶܢܗܽܘܢ ܢܰܦܫܳܐ: ܗܳܝ ܢܰܦܫܳܐ ܒܰܚܛܳܗܶܝ̈ܗ̇ ܐܶܬ݂ܢܰܣܒܰܬ݂: ܘܰܕ݂ܡܳܗ̇ ܡܶܢ ܐܺܝܕ݂ܰܘ̈ܗܝ ܕܕܰܘܩܳܐ ܐܶܬ݂ܒܰܥ. 7: ܐܰܢ̱ܬ ܕܶܝܢ ܒܰܪܢܳܫܳܐ: ܕܰܘܩܳܐ ܝܰܗܒܬ݂ܳܟ݂ ܠܰܕ݂ܒܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ: ܕܬܶܗܘܶܐ ܫܳܡܰܥ ܡܶܢ ܦܽܘܡܝ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܘܰܬ݂ܙܰܗܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢܝ. 8: ܡܳܐ ܕܶܐܡܪܶܬ݂ ܠܥܰܘܳܠܳܐ ܕܰܡܡܳܬ݂ ܬܡܽܘܬ݂: ܘܠܳܐ ܐܶܡ̣ܰܪܬ ܠܶܗ ܠܥܰܘܳܠܳܐ ܕܢܶܙܕܗܰܪ ܡܶܢ ܐܽܘܪܚܶܗ: ܗܰܘ ܥܰܘܳܠܳܐ ܒܥܰܘܠܶܗ ܢܡܽܘܬ݂: ܘܰܕ݂ܡܶܗ ܡܶܢ ܐܺܝܕ݂ܰܝ̈ܟ ܐܶܬ݂ܒܰܥ. 9: ܐܰܢ̱ܬ ܕܶܝܢ ܐܶܢ ܙܰܗܰܪܬܳܝܗܝ ܠܥܰܘܳܠܳܐ ܕܢܶܗܦܽܘܟ݂ ܡܶܢ ܐܽܘܪܚܶܗ ܘܠܳܐ ܗܦܰܟ: ܗܽܘ ܒܥܰܘܠܶܗ ܢܡܽܘܬ݂: ܘܰܐܢ̱ܬ ܢܰܦܫܳܟ݂ ܦ̣ܰܨܺܝܬ. 10: ܐܰܢ̱ܬ ܕܶܝܢ ܒܰܪܢܳܫܳܐ: ܐܶܡܰܪ ܠܰܕ݂ܒܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܶܡܰܪܬܽܘܢ: ܕܥܰܘܠܰܢ ܘܰܚܛܳܗܰܝ̈ܢ ܥܠܰܝܢ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܰܒܗܽܘܢ ܡܶܬܡܣܶܝܢ ܚܢܰܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܚܳܐܶܝܢ ܚܢܰܢ. 11: ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ: ܚܰܝ ܐ̱ܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܕܠܳܐ ܨܳܒܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܒܡܰܘܬܶܗ ܕܥܰܘܳܠܳܐ: ܐܶܠܳܐ ܕܰܢܬܽܘܒ ܥܰܘܳܠܳܐ ܡܶܢ ܥܰܘܠܶܗ ܘܢܺܚܶܐ: ܬܽܘܒܘ ܘܶܐܬ݂ܦܢܰܘ ܡܶܢ ܐܽܘܖ̈ܚܳܬܟ݂ܽܘܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬ݂ܳܐ: ܘܠܳܐ ܬܡܽܘܬ݂ܽܘܢ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 12: ܐܰܢ̱ܬ ܕܶܝܢ ܒܰܪܢܳܫܳܐ: ܐܶܡܰܪ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܳܟ݂: ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܶܗ ܕܙܰܕܺܝܩܳܐ ܠܳܐ ܡܦܰܨܝܳܐ ܠܶܗ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܚܳܛܶܐ: ܘܥܰܘܳܠܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܬܩܶܠ ܒܥܰܘܠܶܗ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܡܶܬ݂ܦܢܶܐ ܡܶܢ ܥܰܘܠܶܗ: ܘܙܰܕܺܝܩܳܐ ܠܳܐ ܚܳܝܶܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܚܳܛܶܐ. 13: ܡܳܐ ܕܶܐܡܪܶܬ݂ ܠܙܰܕܺܝܩܳܐ ܕܡܶܚܳܐ ܢܺܚܶܐ: ܘܶܐܬܬܟܶܠ ܥܰܠ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬ݂ܶܗ ܘܒܳܬ݂ܰܪܟܶܢ ܥ̣ܒܰܕ݂ ܥܰܘܠܳܐ: ܟܽܠܳܗ̇ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬ݂ܶܗ ܕܰܥܒܰܕ݂ ܠܳܐ ܬܶܬܕܟܰܪ ܠܶܗ: ܐܶܠܳܐ ܒܥܰܘܠܳܐ ܕܰܥܒܰܕ݂ ܢܡܽܘܬ݂. 14: ܘܡܳܐ ܕܶܐܡܪܶܬ݂ ܠܥܰܘܳܠܳܐ ܕܰܡܡܳܬ݂ ܬܡܽܘܬ݂: ܘܢܶܗܦܽܘܟ݂ ܡܶܢ ܚܛܳܗܰܘ̈ܗܝ ܘܢܶܥܒܶܕ݂ ܕܺܝܢܳܐ ܘܙܰܕܺܝܩܽܘܬ݂ܳܐ. 15: ܘܡܶܫܟܳܢܳܐ ܕܰܢ̣ܣܰܒ ܢܦܰܢܶܐ: ܘܡܶܕܶܡ ܕܰܛܠܰܡ ܢܶܦܪܽܘܥ: ܘܰܒܦܽܘܩ̈ܕܳܢܶܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܢܗܰܠܶܟ݂: ܘܠܳܐ ܢܶܥܒܶܕ݂ ܥܰܘܠܳܐ: ܡܶܚܳܐ ܢܺܚܶܐ ܘܠܳܐ ܢܡܽܘܬ݂. 16: ܘܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܰܥܒܰܕ݂ ܠܳܐ ܢܶܬܕܰܟ݂ܪܽܘܢ ܠܶܗ: ܐܶܠܳܐ ܒܕܺܝܢܳܐ ܘܰܒܙܰܕܺܝܩܽܘܬ݂ܳܐ ܕܰܥܒܰܕ݂ ܢܺܚܶܐ. 17: ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܳܟ݂: ܠܳܐ ܫܰܦܺܝܪܳܐ ܐܽܘܪܚܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܐܽܘܖ̈ܚܳܬܗܽܘܢ ܗ̱ܘ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܠܳܐ ܫܰܦܺܝܖ̈ܳܢ. 18: ܘܟܰܕ݂ ܢܶܗܦܽܘܟ݂ ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܡܶܢ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬ݂ܶܗ ܘܢܶܥܒܶܕ݂ ܥܰܘܠܳܐ ܒܥܰܘܠܶܗ ܢܡܽܘܬ݂. 19: ܘܟܰܕ݂ ܢܶܗܦܽܘܟ݂ ܥܰܘܳܠܳܐ ܡܶܢ ܥܰܘܳܠܽܘܬ݂ܶܗ: ܘܢܶܥܒܶܕ݂ ܕܺܝܢܳܐ ܘܙܰܕܺܝܩܽܘܬ݂ܳܐ ܒܗܽܘܢ ܢܺܚܶܐ. 20: ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܠܳܐ ܫܰܦܺܝܪܳܐ ܐܽܘܪܚܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܐ̱ܢܳܫ ܐܰܝܟ ܐܽܘܖ̈ܚܳܬ݂ܶܗ ܐܶܕܽܘܢܟ݂ܽܘܢ ܒܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 21: ܒܰܫܢܰܬ݂ ܚܕܰܥܶܣܖ̈ܶܐ ܒܚܰܡܶܫܬ݂ܳܐ ܒܝܰܪܚܳܐ ܕܥܶܣܪܳܐ ܕܰܫܒܺܝܬܰܢ: ܐܶܬ݂ܳܐ ܠܘܳܬ݂ܝ ܕܶܐܬ݂ܦܰܨܺܝ ܡܶܢ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ: ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ: ܐܶܬ݂ܚܰܪܒܰܬ݂ ܡܕܺܝܢ̱ܬ݂ܳܐ. 22: ܘܥܰܕܠܳܐ ܢܺܐܬ݂ܶܐ ܠܘܳܬ݂ܝ ܗܰܘ ܕܶܐܬ݂ܦܰܨܺܝ: ܗܘܳܬ݂ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܠܰܝ ܒܪܰܡܫܳܐ: ܘܰܦܬܰܚ ܦܽܘܡܝ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕܶܐܬ݂ܳܐ ܠܘܳܬ݂ܝ ܗܰܘ ܕܶܐܬ݂ܦܰܨܺܝ ܒܨܰܦܪܳܐ: ܘܟܰܕ݂ ܐܶܬ݂ܦܬܰܚ ܦܽܘܡܝ ܬܽܘܒ ܠܳܐ ܐܶܬܬܚܶܕ݂. 23: ܘܰܗܘܳܐ ܥܠܰܝ ܦܶܬܓ݂ܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ. 24: ܒܰܪܢܳܫܳܐ: ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܥܳܡܪܺܝܢ ܒܚܰܖ̈ܒܳܬ݂ܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܐܪܥܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܐܳܡܪܺܝܢ: ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܕܚܰܕ݂ ܗܘܳܐ ܝܺܪܶܬ݂ ܐܰܪܥܳܐ: ܚܢܰܢ ܕܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܚܢܰܢ ܠܳܐ ܝܳܪܬܺܝܢܰܢ ܠܳܗ̇. 25: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܥܰܠ ܕܡܳܐ ܐܳܟ݂ܠܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ: ܘܥܰܝ̈ܢܰܝܟܽܘܢ ܠܰܦܬܰܟ݂ܖ̈ܰܝܟܽܘܢ ܡܪܺܝܡܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ: ܘܰܕ݂ܡܳܐ ܫܳܬܶܝܢ ܐ̄ܢܬܽܘܢ: ܘܨܳܒܶܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܠܡܺܐܪܰܬ݂ ܐܰܪܥܳܐ. 26: ܩܳܝܡܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܥܰܠ ܣܰܝܦܰܝ̈ܟܽܘܢ: ܘܥܳܒܕܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܛܰܢܦܽܘܬ݂ܳܐ: ܘܐ̱ܢܳܫ ܐܰܢ̱ܬܰܬ݂ ܚܰܒܪܶܗ ܡܛܰܢܦܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ: ܘܨܳܒܶܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܠܡܺܐܪܰܬ݂ ܐܰܪܥܳܐ. 27: ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܚܰܝ ܐ̱ܢܳܐ: ܕܟܽܠ ܕܰܒܚܰܖ̈ܒܳܬ݂ܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܒܚܰܪܒܳܐ ܢܶܦܠܽܘܢ: ܘܟ݂ܽܠ ܕܰܒܚܰܩܠܳܐ ܡܶܐܟ݂ܽܘܠܬ݂ܳܐ ܠܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܐܶܬ݂ܶܠ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܟ݂ܽܠ ܕܰܒܦܶܥܖ̈ܶܐ ܘܒܰܡܥܰܖ̈ܶܐ ܒܡܰܘܬܳܢܳܐ ܢܡܽܘܬ݂ܽܘܢ. 28: ܘܶܐܥܒܕ݂ܺܝܗ̇ ܠܰܐܪܥܳܐ ܠܰܚܒܳܠܳܐ ܘܰܠܬܶܡܗܳܐ: ܘܢܶܒܛܰܠ ܡܶܢܳܗ̇ ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܥܽܘܫܢܳܗ̇: ܘܢܶܨܕܽܘܢ ܛܽܘܖ̈ܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܡܶܢ ܒܠܰܝ ܕܥܳܒܰܪ. 29: ܘܢܶܕܥܽܘܢ ܕܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ: ܡܳܐ ܕܰܥܒܰܕ̇ܬ݂ܳܗ̇ ܠܰܐܪܥܳܐ ܠܰܚܒܳܠܳܐ ܘܰܠܬܶܡܗܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܟܽܠܳܗ̇ ܛܰܢܦܽܘܬ݂ܳܐ ܕܰܥ̣ܒܰܕ݂ܘ. 30: ܐܰܢ̱ܬ ܕܶܝܢ ܒܰܪܢܳܫܳܐ: ܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܳܟ݂ ܕܪܳܢܶܝܢ ܒܳܟ݂ ܥܰܠ ܓܶܢ̱ܒ ܐܶܣ̈ܶܐ: ܘܰܒܬܰܖ̈ܥܶܐ ܕܒ̈ܳܬܶܐ: ܘܰܡܡܰܠܠܺܝܢ ܚܰܕ݂ ܥܰܡ ܚܰܕ݂: ܓܰܒܪܳܐ ܥܰܡ ܐܰܚܽܘܗܝ: ܘܳܐܡܪܺܝܢ: ܬܰܘ ܫܡܰܥܘ ܡܳܢܳܐ ܦܶܬܓ݂ܳܡܳܐ ܢ̣ܦܰܩ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. 31: ܘܳܐܬܶܝܢ ܠܘܳܬ݂ܟ ܥܰܡܳܐ ܘܝܳܬ݂ܒܺܝܢ ܩܕ݂ܳܡܰܝܟ: ܘܫܳܡܥܺܝܢ ܦܶܬܓ݂ܳܡܰܝ̈ܟ: ܘܠܳܐ ܥܳܒܕܺܝܢ ܠܗܽܘܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܕܰܓܳܠܽܘܬ݂ܳܐ ܒܦܽܘܡܗܽܘܢ: ܘܒܳܬ݂ܰܪ ܬܰܖ̈ܥܝܳܬ݂ܳܐ ܗ̱ܘ ܕܠܶܒܗܽܘܢ ܐܳܙܺܠܝܢ. 32: ܘܰܚܫܺܝܒ ܐܰܢ̱ܬ ܠܗܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܙܡܺܝܪܬ݂ܳܐ: ܘܰܐܝܟ݂ ܩܳܠܳܐ ܫܰܦܺܝܪܳܐ: ܘܰܐܝܟ݂ ܟܶܢܳܪܳܐ ܚܰܠܝܳܐ: ܘܫܳܡܥܺܝܢ ܦܶܬܓ݂ܳܡܰܝ̈ܟ ܘܠܳܐ ܥܳܒܕܺܝܢ ܠܗܽܘܢ. 33: ܡܳܐ ܕܰܗܘܰܘ ܕܶܝܢ ܦܶܬܓ݂ܳܡܰܝ̈ܟ: ܗܳܝܕܶܝܢ ܢܶܕܥܽܘܢ ܕܰܢܒܺܝܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܒܰܝܢܳܬ݂ܗܽܘܢ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܠܕ.

1: ܘܰܗܘܳܐ ܥܠܰܝ ܦܶܬܓ݂ܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ. 2: ܒܰܪܢܳܫܳܐ: ܐܶܬ݂ܢܰܒܳܐ ܥܰܠ ܖ̈ܳܥܰܘܳܬ݂ܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܐܶܬ݂ܢܰܒܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ: ܖ̈ܳܥܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܐܳܘ ܖ̈ܳܥܰܘܳܬ݂ܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܕܪܳܥܶܝܢ ܠܗܽܘܢ: ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܥܳܢ̈ܳܐ ܪܳܥܶܝܢ ܖ̈ܳܥܰܘܳܬ݂ܳܐ. 3: ܫܰܡܺܝܢ̈ܶܐ ܐܳܟ݂ܠܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ: ܘܥܰܡܪܗܽܘܢ ܠܳܒܫܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ: ܘܰܡܦܰܛܡ̈ܶܐ ܕܳܒܚܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ: ܘܥܳܢ̈ܳܐ ܠܳܐ ܪܳܥܶܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ. 4: ܠܕܰܟܪܺܝܗܳܐ ܠܳܐ ܚܰܝܶܠܬܽܘܢ: ܘܰܕ݂ܡܰܪܥܳܐ ܠܳܐ ܐܰܣܺܝܬܽܘܢ: ܘܕܰܬ݂ܒܺܝܪܳܐ ܠܳܐ ܥܨܰܒܬܽܘܢ: ܘܰܕ݂ܛܳܥܝܳܐ ܠܳܐ ܐܰܗܦܶܟ݂ܬܽܘܢ: ܘܕܰܐܒܺܝܕ݂ܳܐ ܠܳܐ ܒܥܰܝܬܽܘܢ: ܐܶܠܳܐ ܒܰܩܛܺܝܪܳܐ ܫܰܥܒܶܕܬܽܘܢ ܐܶܢܶܝܢ. 5: ܘܶܐܬܒܰܕܪܰܬ݂ ܥܳܢ̈ܝ ܡܶܢ ܒܠܰܝ ܪܳܥܝܳܐ: ܘܰܗܘܰܝ̈ ܡܶܐܟ݂ܽܘܠܬ݂ܳܐ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܕܕܰܒܪܳܐ. 6: ܘܰܛܥܳܬ݂ ܥܳܢܝ̈ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܛܽܘܖ̈ܶܐ: ܘܥܰܠ ܟܽܠ ܪܳܡܬ݂ܳܐ ܕܪܳܡܳܐ: ܘܰܒܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܐܶܬ݂ܒܰܕܪܰܬ݂ ܥܳܢ̈ܝ: ܘܠܰܝܬ ܕܬܳܒܰܥ ܐܳܦܠܳܐ ܕܰܡܟܰܢܶܫ. 7: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܫܡܰܥܘ ܖ̈ܳܥܰܘܳܬ݂ܳܐ ܦܶܬܓ݂ܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. 8: ܚܰܝ ܐ̱ܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܥܰܠ ܕܰܗܘܳܬ݂ ܥܳܢ̈ܝ ܠܒܶܙܬ݂ܳܐ: ܘܰܗܘܳܬ݂ ܥܳܢ̈ܝ ܡܶܐܟ݂ܽܘܠܬ݂ܳܐ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܕܕܰܒܪܳܐ ܡܶܢ ܒܠܰܝ ܪܳܥܝܳܐ: ܘܠܳܐ ܪܥܰܘ ܖ̈ܳܥܰܘܳܬ݂ܳܐ ܠܥܳܢ̈ܝ: ܐܶܠܳܐ ܪܥܰܘ ܖ̈ܳܥܰܘܳܬ݂ܳܐ ܠܢܰܦܫܗܽܘܢ: ܘܰܠܥܳܢ̈ܝ ܠܳܐ ܪܥܰܘ. 9: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܖ̈ܳܥܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܫܡܰܥܘ ܦܶܬܓ݂ܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. 10: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܗܳܐ ܐܶܢܳܐ ܥܰܠ ܖ̈ܳܥܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܘܶܐܬ݂ܒܰܥ ܥܳܢ̈ܝ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܶܐܒܰܛܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܕܠܳܐ ܢܶܪܥܽܘܢ ܬܽܘܒ ܠܥܳܢ̈ܝ: ܘܶܐܦܰܨܶܐ ܠܥܳܢ̈ܝ ܡܶܢ ܦܽܘܡܗܽܘܢ: ܘܬܽܘܒ ܠܳܐ ܢܶܗܘ̈ܝܳܢ ܠܗܽܘܢ ܠܡܶܐܟ݂ܽܘܠܬ݂ܳܐ. 11: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܗܳܐ ܬܳܒܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܠܥܳܢ̈ܝ: ܘܣܳܥܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܗܶܝܢ. 12: ܐܰܝܟ ܕܣܳܥܰܪ ܪܳܥܝܳܐ ܠܰܓܙܳܪܶܗ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܙܺܝܩܳܐ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܶܣܥܪܺܝܗ̇ ܠܥܳܢ̈ܝ: ܘܶܐܟܰܢܶܫ ܐܶܢܶܝܢ ܡܶܢ ܟܠ ܐܰܬ݂ܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ ܕܶܐܬ݂ܒܰܕܰܖ̈ܝ ܒܗܽܘܢ: ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܰܥܢܳܢܳܐ ܘܰܕ݂ܥܰܪܦܶܠܳܐ. 13:ܘܰܐܦܶܩ ܐܶܢܶܝܢ ܡܶܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܘܶܐܟܰܢܶܫ ܐܶܢܶܝܢ ܡܶܢ ܡܕܺܝ̈ܢܳܬܳܐ: ܘܰܐܝܬܶܐ ܐܶܢܶܝܢ ܠܰܐܪܥܗܶܝܢ: ܘܶܐܪܥܶܐ ܐܶܢܶܝܢ ܒܛܽܘܖ̈ܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܘܰܒܢܰܚ̈ܠܶܐ ܘܰܒܟܽܠܶܗ ܝܰܬ݂ܒܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ. 14: ܒܶܝܬ݂ ܪܶܥܝܳܐ ܛܳܒܳܐ ܐܶܪܥܶܐ ܐܶܢܶܝܢ: ܘܰܒܛܽܘܖ̈ܶܐ ܖ̈ܳܡܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܢܶܗܘܶܐ ܕܰܝܪܗܶܝܢ: ܬܰܡܳܢ ܢܶܖ̈ܒܥܳܢ ܒܕܰܝܪܳܐ ܛܳܒܳܐ: ܘܪܶܥܝܳܐ ܫܰܡܺܝܢܳܐ ܢܶܖ̈ܥܝܳܢ ܒܛܽܘܖ̈ܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 15: ܐܶܢܳܐ ܐܶܪܥܶܐ ܠܥܳܢ̈ܝ: ܘܶܐ̱ܢܳܐ ܐܰܪܒܰܥ ܐܶܢܶܝܢ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ. 16: ܕܰܐܒܺܝܕ݂ܳܐ ܐܶܒܥܶܐ: ܘܰܕ݂ܛܰܥܝܳܐ ܐܰܗܦܶܟ: ܘܕܰܬ݂ܒܺܝܪܳܐ ܐܶܥܨܽܘܒ: ܘܕܰܟܪܺܝܗܳܐ ܐܶܚܰܝܶܠ: ܘܰܕ݂ܫܰܡܺܝܢܳܐ ܘܰܕ݂ܥܰܫܺܝܢܳܐ ܐܶܛܰܪ: ܘܶܐܪܥܶܐ ܐܶܢܶܝܢ ܒܕܺܝܢܳܐ. 17: ܠܟܶܝܢ ܕܶܝܢ ܥܳܢ̈ܝ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܗܳܐ ܕܳܐܶܢ ܐ̱ܢܳܐ ܒܶܝܬ݂ ܢܶܩܝܳܐ ܠܢܶܩܝܳܐ ܘܒܶܝܬ݂ ܕܶܟ݂ܪܳܐ ܠܕܶܟ݂ܪܳܐ. 18: ܠܳܐ ܣܳܦܶܩ ܠܟܽܘܢ ܖ̈ܳܥܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܪܶܥܝܳܐ ܛܳܒܳܐ ܕܪܳܥܶܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ: ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܪܶܥܺܝܟܽܘܢ ܕܳܝܫܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܒܖ̈ܶܓܠܰܝܟܽܘܢ: ܘܡܰܝ̈ܳܐ ܫܳܬܶܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ. ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܡܰܘܬܪܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܕܳܠܚܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܒܖ̈ܶܓܠܰܝܟܽܘܢ. 19: ܘܥܳܢ̈ܝ ܖ̈ܥܰܝ ܕܰܘܫܳܐ ܕܖ̈ܶܓܠܰܝܟܽܘܢ: ܘܶܐܫ̈ܬܺܝ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܕܰܠܰܚ̈ܝ ܖ̈ܶܓܠܰܝܟܽܘܢ. 20: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܗܳܐ ܕܳܐܶܢ ܐ̱ܢܳܐ ܒܶܝܬ݂ ܢܶܩܝܳܐ ܫܰܡܺܝܢܬ݂ܳܐ ܠܢܶܩܝܳܐ ܡܚܺܝܠܬ݂ܳܐ. 21: ܥܰܠ ܕܣܳܚ̈ܦܳܢ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܒܓܰܒܰܝ̈ܗܶܝܢ ܘܰܒܟܰܬ݂ܦ̈ܳܬ݂ܗܶܝܢ: ܘܰܒܩܰܖ̈ܢܳܬ݂ܗܶܝܢ ܡܕܰܩܖ̈ܳܢ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܠܟܽܠܗܶܝܢ ܟܖ̈ܺܝܗܳܬ݂ܳܐ: ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕܒܰܕܰܪ ܐܶܢܶܝܢ ܠܒܰܪ. 22: ܘܶܐܦܪܩܺܝܗ̇ ܠܥܳܢ̈ܝ: ܘܬܽܘܒ ܠܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܗܽܘܢ ܠܒܶܙܬ݂ܳܐ: ܘܶܐܕܽܘܢ ܒܶܝܬ݂ ܢܶܩܝܳܐ ܠܢܶܩܝܳܐ: ܘܒܶܝܬ݂ ܕܶܟ݂ܪܳܐ ܠܕܶܟ݂ܪܳܐ. 23: ܘܰܐܩܺܝܡ ܥܠܰܝܗܶܝܢ ܪܳܥܝܳܐ: ܘܢܶܪܥܶܐ ܐܶܢܶܝܢ: ܕܰܘܺܝܕ݂ ܥܰܒܕܝ ܗܽܘ ܢܶܪܥܶܐ ܐܶܢܶܝܢ: ܘܗܽܘ ܢܶܗܘܶܐ ܠܗܶܝܢ ܪܳܥܝܳܐ. 24: ܘܶܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܶܗܘܶܐ ܠܗܽܘܢ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ: ܘܕܰܘܺܝܕ݂ ܥܰܒܕܝ ܢܶܗܘܶܐ ܫܰܠܺܝܛܳܐ ܒܰܝܢܳܬ݂ܗܽܘܢ. 25: ܘܰܐܩܺܝܡ ܠܗܽܘܢ ܩܝܳܡܳܐ ܕܰܫܠܳܡܳܐ: ܘܶܐܒܰܛܶܠ ܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܒܺܝܫܬܳܐ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ: ܘܢܶܥܡܪܽܘܢ ܒܡܰܕ݂ܒܪܳܐ ܒܫܶܠܝܳܐ: ܘܢܶܕ݂ܡܟܽܘܢ ܒܥܳܒܳܐ. 26: ܘܶܐܬܶܠ ܠܗܽܘܢ ܒܽܘܪܟܰܬܝ ܚܕ݂ܳܪ ܪܳܡܰܬܝ: ܘܰܐܚܶܬ݂ ܡܶܛܪܳܐ ܒܙܰܒܢܶܗ: ܘܢܶܗܘܶܐ ܡܶܛܪܳܐ ܕܒܽܘܪܟܬ݂ܳܐ. 27: ܘܺܐܝ̈ܠܳܢܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܢܶܥܒܕܽܘܢ ܦܺܐܖ̈ܶܐ: ܘܰܐܪܥܳܐ ܬܶܬܶܠ ܥܰܠ̈ܠܳܬ݂ܳܗ̇: ܘܢܶܬܒܽܘܢ ܒܰܐܪܥܗܽܘܢ ܒܣܰܒܪܳܐ: ܘܢܶܕܥܽܘܢ ܕܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ: ܡܳܐ ܕܬܶܒܪܶܬ݂ ܢܺܝܪܗܽܘܢ: ܘܦܰܨܺܝ݀ܬ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܐܺܝܕ݂ܳܐ ܕܰܡܫܰܥܒܕ݂ܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. 28: ܘܬܽܘܒ ܠܳܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܒܶܙܬ݂ܳܐ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܐܳܦܠܳܐ ܬܶܐܟܽܘܠ ܐܶܢܽܘܢ ܚܰܝܘܰܬ݂ ܒܰܪܳܐ: ܘܢܶܬܒܽܘܢ ܒܣܰܒܪܳܐ: ܘܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܗܽܘܢ ܡܰܗܪܳܢܳܐ. 29: ܘܰܐܩܺܝܡ ܠܗܽܘܢ ܢܶܨܒܬ݂ܳܐ ܕܰܫܠܳܡܳܐ: ܘܬܽܘܒ ܠܳܐ ܢܶܫܬܰܢܩܽܘܢ ܒܟܰܦܢܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ: ܘܬܽܘܒ ܠܳܐ ܢܩܰܒܠܽܘܢ ܚܶܣܕܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ. 30: ܘܢܶܕܥܽܘܢ ܕܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܗܽܘܢ: ܘܗܶܢܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܥܰܡܝ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ: ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ. 31: ܐܰܢ̱ܬܶܝ̈ܢ ܕܶܝܢ ܥܳܢ̈ܝ ܥܳܢ̈ܳܐ ܕܡܰܪܥܺܝܬܝ: ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܐܰܢ̱ܬܶܝ̈ܢ: ܘܶܐ̱ܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܶܝܢ: ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܠܗ.

1:ܘܰܗܘܳܐ ܥܠܰܝ ܦܶܬ݂ܓܶܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ. 2: ܒܰܪܢܳܫܳܐ: ܣܺܝܡ ܐܰܦܰܝ̈ܟ ܠܛܽܘܪܳܐ ܕܣܳܥܺܝܪ: ܘܶܐܬ݂ܢܰܒܳܐ ܥܠܰܘܗܝ. 3: ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܗܳܐ ܐܶܢܳܐ ܥܠܰܝܟ ܛܽܘܪܳܐ ܕܣܳܥܺܝܪ: ܘܰܐܪܺܝܡ ܐܺܝܕ݂ܝ ܥܠܰܝܟ: ܘܶܐܥܒܕ݂ܳܟ ܠܰܚܒܳܠܳܐ ܘܰܠܬܶܡܗܳܐ. 4: ܘܰܡܕ݂ܺܝ̈ܢܳܬܳܟ݂ ܐܶܥܒܶܕ݂ ܠܚܽܘܪܒܳܐ: ܘܰܐܢ̱ܬ ܬܶܗܘܶܐ ܠܰܚܒܳܠܳܐ: ܘܬܶܕܰܥ ܕܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ. 5: ܥܰܠ ܕܰܗܘܳܬ݂ ܠܳܟ݂ ܒܥܶܠܕܒܳܒܽܘܬ݂ܳܐ ܠܥܳܠܰܡ: ܘܰܐܫܠܶܡܬ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܠܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕܣܰܝܦܳܐ ܒܙܰܒܢܳܐ ܕܥܳܩܰܬ݂ܗܽܘܢ: ܘܰܒܙܰܒܢܳܐ ܕܥܰܘܠܳܐ ܕܩܶܨܗܽܘܢ. 6: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܚܰܝ ܐ̱ܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܕܠܰܕ݂ܡܳܐ ܐܶܥܒܕ݂ܳܟ: ܘܰܕ݂ܡܳܐ ܢܶܪܕܦܳܟ݂: ܕܡܳܐ ܕܰܣܢܰܝܬ: ܗܽܘ ܕܡܳܐ ܢܶܪܕܦܳܟ݂. 7: ܘܶܐܥܒܕ݂ܺܝܘܗܝ ܠܛܽܘܪܳܐ ܕܣܳܥܺܝܪ ܠܰܚܒܳܠܳܐ ܘܰܠܬܶܡܗܳܐ: ܘܰܐܘܒܶܕ݂ ܡܶܢܗ ܕܥܳܒܰܪ ܘܰܕܬ݂ܳܐܶܒ. 8: ܘܶܐܡܠܶܐ ܛܽܘܖ̈ܰܘܗܝ ܡܶܢ ܚܖ̈ܺܝܒܰܘܗܝ: ܫܩܺܝܦܰܝ̈ܟ ܘܖ̈ܳܡܳܬ݂ܳܟ݂ ܘܢܰܚܠܰܝ̈ܟ: ܚܖ̈ܺܝܒܶܐ ܕܣܰܝܦܳܐ ܢܶܦܠܽܘܢ ܒܗܽܘܢ. 9: ܘܶܐܥܒܕ݂ܳܟ݂ ܚܽܘܪܒܳܐ ܠܥܳܠܰܡ: ܘܰܡܕ݂ܺܝ̈ܢܳܬ݂ܳܟ݂ ܠܳܐ ܢܶܬܝ̈ܰܬܒܳܢ: ܘܬܶܕܰܥ ܕܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ. 10: ܥܰܠ ܕܶܐܡܰܪܬ ܕܰܬܪܶܝܢ ܥܰܡ̈ܡܺܝܢ ܘܬܰܪܬܶܝܢ ܡܰܠ̈ܟܽܘܢ ܕܺܝܠܝ ܐܶܢܶܝܢ: ܘܶܐ̱ܢܳܐ ܐܺܪܰܬ݂ ܐܶܢܶܝܢ: ܘܡܳܪܝܳܐ ܬܰܡܳܢ ܗ̱ܘܳܐ. 11: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܚܰܝ ܐ̱ܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܕܶܐܥܒܶܕ݂ ܠܳܟ݂ ܐܰܝܟ݂ ܪܽܘܓܙܳܟ݂: ܘܰܐܝܟ݂ ܒܥܶܠܕܒܳܒܽܘܬ݂ܳܟ݂ ܕܰܥ̣ܒܰܕܬ ܘܰܣ̣ܢܰܝܬ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܶܐܬ݂ܓܠܶܐ ܒܗܽܘܢ ܡܳܐ ܕܕܳܐܶܢ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ݂. 12: ܘܬܶܕܰܥ ܕܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ: ܫܶܡܥܶ݀ܬ݂ ܟܽܠܶܗ ܓܽܘܕܳܦܳܟ: ܕܶܐܡܰܪܬ ܥܰܠ ܛܽܘܖ̈ܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܕܚܰܪܒܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܡܶܐܟ݂ܽܘܠܬ݂ܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܺܝܠܰܢ. 13: ܘܰܐܘܪܶܟ݂ܬܽܘܢ ܥܠܰܝ ܦܽܘܡܟܽܘܢ: ܘܰܐܣܓܺܝܬܽܘܢ ܥܠܰܝ ܡܶܠܰܝ̈ܟܽܘܢ: ܘܶܐ̱ܢܳܐ ܫܶܡܥܶ݀ܬ݂. 14: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܠܛܽܘܪܳܐ ܕܣܳܥܺܝܪ ܕܰܫܪܶܐ ܒܚܰܕ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ: ܠܰܚܒܳܠܳܐ ܐܶܥܒܕ݂ܳܟ݂. 15: ܥܰܠ ܕܰܚܕ݂ܺܝܬ ܠܝܳܪܬܽܘܬ݂ܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܕܚܶܪܒܰܬ݂: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܶܥܒܶܕ݂ ܠܳܟ݂: ܠܰܚܒܳܠܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܛܽܘܪܳܐ ܕܣܳܥܺܝܪ: ܘܰܐܕܽܘܡ ܟܽܠܳܗ̇: ܘܢܶܕܥܽܘܢ ܕܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܠܘ.

1: ܘܰܐܢ̱ܬ ܒܰܪܢܳܫܳܐ: ܐܶܬ݂ܢܰܒܳܐ ܥܰܠ ܛܽܘܖ̈ܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܘܶܐܡܰܪ ܠܛܽܘܖ̈ܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܫܡܰܥܘ ܦܶܬܓ݂ܳܡܶܗ ܕܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ. 2: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܥܰܠ ܕܶܐܡܰܪ ܥܠܰܝܟܽܘܢ ܒܥܶܠܕܒܳܒܳܐ ܐܰܚܳܢ: ܘܶܐܡܰܪ ܕܖ̈ܳܡܳܬ݂ܳܐ ܕܡܶܢ ܥܳܠܰܡ ܕܺܝܠܰܢ ܐܶܢܶܝܢ ܝܽܘܪܬ݂ܳܢܳܐ. 3: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܶܬ݂ܢܰܒܳܐ ܘܶܐܡܰܪ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܥܰܠ ܕܶܐܨܛܰܥܰܪܬܽܘܢ ܘܶܐܬ݂ܚܪܶܒܬܽܘܢ: ܘܶܐܬ݂ܓܰܕܰܦܬܽܘܢ ܡܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܚܕ݂ܺܝܪܺܝܢ ܠܟ݂ܽܘܢ: ܘܰܗܘܰܝܬܽܘܢ ܝܽܘܪܬ݂ܳܢܳܐ ܠܫܰܪܟܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܘܰܢܦܰܠܬܽܘܢ ܒܡܰܡܠܠܳܐ ܕܠܶܫܳܢ̈ܶܐ ܘܰܒܪܶܢܝܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ. 4: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܫܡܰܥܘ ܦܶܬܓ݂ܳܡܶܗ ܕܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܛܽܘܖ̈ܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܠܛܽܘܖ̈ܶܐ ܘܰܠܖ̈ܳܡܳܬ݂ܳܐ ܘܰܠܢܰܚ̈ܠܶܐ: ܘܰܠܥܽܘܡ̈ܩܶܐ ܘܰܠܚܰܖ̈ܒܳܬ݂ܳܐ ܕܨܰܕ݂ܝ̈ܳܢ: ܘܠܰܡܕܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܕܶܐܫܬܒܶܩ̈ܝ: ܘܰܗܘܰܝ̈ ܠܒܶܙܬ݂ܳܐ ܘܰܠܡܽܘܝܳܩܳܐ ܠܫܰܪܟܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܰܚܕ݂ܺܝܪܺܝܢ ܠܗܽܘܢ. 5: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܒܢܽܘܪܳܐ ܕܰܛܢܳܢܝ ܡܰܠܠܶܬ݂ ܥܰܠ ܫܰܪܟܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܥܰܠ ܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܕܽܘܡ: ܥܰܠ ܕܰܥܒܰܕ݂ܘ ܠܗܽܘܢ ܐܰܪܥܝ ܝܽܘܪܬ݂ܳܢܳܐ: ܒܚܰܕ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܕܠܶܒܗܽܘܢ ܨܰܥܰܪܘ ܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ: ܕܢܶܫܒܽܘܢ ܐܶܢܶܝܢ ܘܢܶܒܙܽܘܢ ܐܶܢܶܝܢ. 6: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܶܬ݂ܢܰܒܳܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܘܶܐܡܰܪ ܠܛܽܘܖ̈ܶܐ ܘܰܠܖ̈ܳܡܳܬ݂ܳܐ ܘܰܠܢܰܚ̈ܠܶܐ ܘܰܠܥܽܘܡ̈ܩܶܐ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܗܳܐ ܐܶܢܳܐ ܡ̣ܰܠܠܶܬ݂ ܒܰܛܢܳܢܝ ܘܰܒܚܶܡܬ݂ܝ: ܥܰܠ ܕܩܰܒܶܠܬܽܘܢ ܚܶܣܕܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ. 7: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܗܳܐ ܐܶܢܳܐ ܐܰܪܺܝܡܶ݀ܬ݂ ܐܺܝܕ݂ܝ ܥܰܠ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܰܚܕ݂ܺܝܪܺܝܢ ܠܟ݂ܽܘܢ: ܕܰܢܩܰܒܠܽܘܢ ܚܶܣܕܗܽܘܢ. 8: ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܕܶܝܢ ܛܽܘܖ̈ܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܥܰܘܦܰܝ̈ܟܽܘܢ ܬܶܬܠܽܘܢ: ܘܦܺܐܖ̈ܰܝܟܽܘܢ ܬܪܰܒܽܘܢ ܠܥܰܡܝ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܩܪܶܒܘ ܠܡܶܐܬ݂ܳܐ. 9: ܘܗܳܐ ܡܶܬ݂ܦܢܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܥܠܰܝܟܽܘܢ: ܘܬܶܬܦܰܠܚܽܘܢ ܘܬܶܙܕܰܪܥܽܘܢ. 10: ܘܰܐܣܓܶܐ ܥܠܰܝܟܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܕܟܽܠܶܗ ܒܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ: ܘܢܶܬ݂ܝܰܬܒ̈ܳܢ ܡܕܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܘܚܰܖ̈ܒܳܬ݂ܳܐ ܢܶܬ݂ܒܰܢ̈ܝܳܢ. 11: ܘܰܐܣܓܶܐ ܥܠܰܝܟܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܘܰܒܥܺܝܪܳܐ: ܘܢܶܟ݂ܒܪܽܘܢ ܘܢܶܣܓܽܘܢ: ܘܰܐܘܬܶܒܟ݂ܽܘܢ ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܩܕ݂ܺܝܡ: ܘܰܐܛܐܶܒ ܠܟ݂ܽܘܢ ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܪܺܝܫܺܝܬ݂ܳܐ: ܘܬܶܕܥܽܘܢ ܕܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ. 12:ܘܶܐܗܰܠܶܟ ܒܟܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܠܥܰܡܝ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ: ܘܢܺܐܪܬܽܘܢܳܟܽܘܢ ܘܬܶܗܘܢ ܠܗܽܘܢ ܠܝܽܘܪܬ݂ܳܢܳܐ: ܘܬܽܘܒ ܠܳܐ ܬܰܘܣܦܽܘܢ ܠܡܶܬ݂ܓܰܙܳܝܽܘ. 13: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܥܰܠ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܠܶܟ݂ܝ ܐܳܟ݂ܠܰܬ݂ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܐܰܢ̱ܬܝ: ܘܰܡܓܰܙܝܰܬ݂ ܥܰܡܳܗ̇. 14: ܡܶܟܺܝܠ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܠܳܐ ܬܶܐܟ݂ܠܺܝܢ: ܘܥܰܡܶܟ݂ܝ ܬܽܘܒ ܠܳܐ ܬܶܓܙܺܝܢ: ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ. 15: ܘܬܽܘܒ ܠܳܐ ܐܰܫܡܰܥ ܥܠܰܝܟܝ ܚܶܣܕܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܘܨܰܥܪܗܽܘܢ ܬܽܘܒ ܠܳܐ ܬܩܰܒܠܺܝܢ: ܘܥܰܡܶܟ݂ܝ ܬܽܘܒ ܠܳܐ ܬܓܰܙܶܝܢ: ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ. 16: ܘܰܗܘܳܐ ܥܠܰܝ ܦܶܬܓ݂ܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ. 17: ܒܰܪܢܳܫܳܐ: ܕܒܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܝܳܬ݂ܒܺܝܢ ܒܰܐܪܥܗܽܘܢ: ܘܛܰܢܦܽܘܗ̇ ܒܽܐܘܖ̈ܚܳܬܗܽܘܢ ܘܰܒܨܶܢ̈ܥܳܬ݂ܗܽܘܢ: ܘܰܐܝܟ݂ ܛܰܡܽܐܘܬ݂ܳܐ ܕܟܶܦܣܳܢܺܝܬ݂ܳܐ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܩܕ݂ܳܡܝ ܐܽܘܪܚܗܽܘܢ. 18: ܘܶܐܫܕܶܬ ܪܽܘܓ݂ܙܝ ܥܠܰܝܗܽܘܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܡܳܐ ܕܶܐܫܰܕ݂ܘ ܒܰܐܪܥܳܐ: ܘܛܰܢܦܽܘܗ̇ ܒܰܦܬܰܟ݂ܖ̈ܰܝܗܽܘܢ. 19: ܘܒܰܕܪܶܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܒܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܘܰܕ݂ܪܺܝ݀ܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܡܕܺܝ̈ܢܳܬܳܐ: ܘܰܐܝܟ݂ ܐܽܘܖ̈ܚܳܬܗܽܘܢ ܘܰܐܝܟ݂ ܨܶܢ̈ܥܳܬ݂ܗܽܘܢ ܕܳܢܶ݀ܬ ܐܶܢܽܘܢ. 20: ܘܶܐܙܰܠ̣ܘ ܠܒܶܝܬ݂ ܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܘܛܰܘܶܫܘ ܫܡܳܐ ܕܩܽܘܕܫܝ: ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܗܳܠܶܝܢ ܥܰܡܶܗ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܘܡܶܢ ܐܰܪܥܶܗ ܢ̣ܦܰܩܘ. 21: ܘܚܳܣܶ݀ܬ݂ ܥܰܠ ܫܡܳܐ ܕܩܽܘܕܫܝ: ܕܛܰܘܫܽܘܗܝ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܒܶܝܬ݂ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܶܐܙܰܠ̣ܘ ܠܘܳܬ݂ܗܽܘܢ. 22: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܶܡܰܪ ܠܰܕ݂ܒܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܛܽܠܬ݂ܟܽܘܢ ܥܳܒܶܕ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܒܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ: ܐܶܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܫܡܳܐ ܕܩܽܘܕܫܝ: ܕܛܰܘܶܫܬܽܘܢ ܒܶܝܬ݂ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܶܐܙܰܠܬܽܘܢ ܠܘܳܬ݂ܗܽܘܢ. 23: ܕܶܐܩܰܕܶܫ ܫܶܡܝ ܪܰܒܳܐ: ܕܶܐܬܛܰܘܰܫ ܒܶܝܬ݂ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܛܰܘܶܫܬܽܘܢܳܝܗܝ ܒܰܝܢܳܬ݂ܗܽܘܢ: ܘܢܶܕܥܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܡܳܐ ܕܶܐܬ݂ܩܰܕܫܶܬ ܒܟܽܘܢ ܠܥܺܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. 24: ܘܶܐܕ݂ܒܰܪܟܽܘܢ ܡܶܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܘܶܐܟܰܢܶܫܟܽܘܢ ܡܶܢ ܡܕܺܝ̈ܢܳܬܳܐ: ܘܰܐܝܬܶܝܟ݂ܽܘܢ ܠܰܐܪܥܟܽܘܢ. 25: ܘܶܐܪܽܘܣ ܥܠܰܝܟܽܘܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܟܰܝ̈ܳܐ: ܘܶܐܕܰܟܶܝܟ݂ܽܘܢ ܡܶܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܛܰܢܦܽܘܬ݂ܟܽܘܢ: ܘܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܬܰܟܖ̈ܰܝܟܽܘܢ. 26: ܘܶܐܬܶܠ ܠܟܽܘܢ ܠܶܒܳܐ ܚܰܕ݂ܬ݂ܳܐ: ܘܪܽܘܚܳܐ ܚܕܰܬ݂ܳܐ ܐܶܬܶܠ ܒܓ݂ܰܘܟܽܘܢ: ܘܰܐܥܒܰܪ ܠܶܒܳܐ ܕܟܺܐܦܳܐ ܡܶܢ ܒܶܣܪܟܽܘܢ: ܘܶܐܬܶܠ ܠܟܽܘܢ ܠܶܒܳܐ ܕܒܶܣܪܳܐ. 27: ܘܶܐܬܶܠ ܪܽܘܚܝ ܒܓ݂ܰܘܟܽܘܢ: ܘܶܐܥܒܶܕ݂ ܕܰܒܦܽܘܩ̈ܕܳܢܰܝ ܬܗܰܠܟܽܘܢ: ܘܕ݂ܺܝ̈ܢܰܝ ܬܶܛܪܽܘܢ ܘܬܶܥܒܕܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ. 28: ܘܬܶܬܒܽܘܢ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܝܶܗܒܶ݀ܬ݂ ܠܰܐܒܳܗܰܝ̈ܟܽܘܢ: ܘܬܶܗܘܢ ܠܺܝ ܥܰܡܳܐ: ܘܶܐ̱ܢܳܐ ܐܶܗܘܶܐ ܠܟܽܘܢ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ 29: ܘܶܐܦܪܽܘܩܟܽܘܢ ܡܶܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܛܰܢܦܽܘܬ݂ܟܽܘܢ: ܘܶܐܩܪܶܐ ܠܰܥܒܽܘܪܳܐ ܘܰܐܣܓܶܝܘܗܝ: ܘܠܳܐ ܐܰܝܬܶܐ ܥܠܰܝܟܽܘܢ ܟܰܦܢܳܐ. 30: ܘܰܐܣܓܶܐ ܦܺܐܖ̈ܶܐ ܕܺܐܝ̈ܠܳܢܶܐ: ܘܥܰܠ̈ܠܳܬ݂ܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ: ܘܬܽܘܒ ܠܳܐ ܬܩܰܒܠܽܘܢ ܚܶܣܕܳܐ ܕܟܰܦܢܳܐ ܒܶܝܬ݂ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. 31: ܘܬܶܬܕܰܟ݂ܪܽܘܢ ܬܰܡܳܢ ܐܽܘܖ̈ܚܳܬܟܽܘܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬ݂ܳܐ: ܘܨܶܢ̈ܥܳܬ݂ܟܽܘܢ ܫܳܛ̈ܝܳܬ݂ܳܐ: ܘܢܶܬ݂ܩܰܡ̈ܛܳܢ ܐܰܦܰܝ̈ܟܽܘܢ ܒܥܰܘܠܟܽܘܢ ܘܰܒܛܰܢܦ̈ܘܳܬ݂ܟܽܘܢ. 32: ܘܕܰܥܘ ܕܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܛܽܠܬ݂ܟܽܘܢ ܥܳܒܶܕ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܗܳܠܶܝܢ: ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܒܗܰܬ݂ܘ ܘܶܐܬܬܰܟܣܘ ܡܶܢ ܐܽܘܖ̈ܚܳܬܟܽܘܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬ݂ܳܐ: ܘܠܳܐ ܬܡܽܘܬ݂ܽܘܢ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 33: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܰܡܕܟܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܽܘܢ ܡܶܢ ܟܽܠܶܗ ܥܰܘܠܟܽܘܢ: ܡܰܘܬܶܒ ܐ̱ܢܳܐ ܡܕܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܘܒܳܢܶܐ ܚܰܖ̈ܒܳܬ݂ܳܐ. 34: ܘܰܐܪܥܳܐ ܕܚܰܪܒܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܬܶܬܦܠܰܚ: ܕܨܰܕ݂ܝܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܒܥܰܝ̈ܢܰܝ ܟܠ ܕܥܳܒܰܪ. 35: ܘܢܺܐܡܪܽܘܢ ܐܰܪܥܳܐ ܗܳܝ ܚܰܪܒܬܳܐ: ܗܘܳܬ݂ ܐܰܝܟ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܕܰܥܕ݂ܶܢ: ܘܰܡܕܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܕܚܰܖ̈ܒܳܢ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܘܰܡܣܰܚ̈ܦܳܢ: ܗܘܰܝ̈ ܟܰܖ̈ܟܶܐ ܥܰܫܺܝ̈ܢܶܐ. 36: ܘܢܶܕܥܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܡܶܫܬܰܚܪܺܝܢ ܚܕ݂ܳܖ̈ܰܝܟܽܘܢ: ܕܶܐܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܒܳܢܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܣܰܚ̈ܦܳܬ݂ܳܐ: ܘܢܳܨܶܒ ܐ̱ܢܳܐ ܚܰܖ̈ܒܳܬ݂ܳܐ: ܐܶܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܶܡܪܶܬ݂ ܘܥܳܒܶܕ݂ ܐ̱ܢܳܐ. 37: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܬܽܘܒ ܒܗܳܕܶܐ ܬܳܒܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܠܰܕ݂ܒܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ: ܕܶܐܥܒܶܕ݂ ܠܗܽܘܢ ܘܰܐܣܓܶܐ ܐܶܢܽܘܢ: ܐܰܝܟ ܥܳܢ̈ܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. 38: ܐܰܝܟ ܥܳܢ̈ܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬ݂ܳܐ: ܘܰܐܝܟ݂ ܥܳܢ̈ܳܐ ܕܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܒܙܰܒܢܳܐ ܕܥܰܕ݂ܥܺܐܕܶܝ̈ܗ̇: ܗܳܟܰܢܳܐ ܢܶܗܘ̈ܝܳܢ ܡܕܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܕܚܰܖ̈ܒܳܢ ܗ̱ܘܰܝ̈: ܘܢܶܬ݂ܡܰܠ̈ܝܳܢ ܥܳܢ̈ܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ: ܘܢܶܕܥܽܘܢ ܕܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܠܙ.

1: ܥܰܠ ܚܰܝܰܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܘܰܗܘܳܬ݂ ܥܠܰܝ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܘܰܐܦܩܰܢܝ ܒܪܽܘܚܶܗ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܰܐܫܪܝܰܢܝ ܒܰܦܩܰܥܬ݂ܳܐ: ܘܡܰܠܝܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܓܰܖ̈ܡܶܐ. 2: ܘܰܐܥܒܪܰܢܝ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܚܕ݂ܳܖ̈ܳܝܗܽܘܢ: ܘܰܚܙܺܝ݀ܬ݂ ܕܣܰܓܺܝܐܺܝܢ ܛܳܒ ܒܰܦܩܰܥܬ݂ܳܐ: ܘܛܳܒ ܝܰܒܺܝܫܺܝܢ. 3: ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ: ܒܰܪܢܳܫܳܐ: ܚܳܐܶܝܢ ܓܰܖ̈ܡܶܐ ܗܳܠܶܝܢ: ܘܶܐܡܪܶܬ݂ ܐܰܢ̱ܬ ܗܽܘ ܝܳܕܰܥ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ. 4: ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ ܐܶܬ݂ܢܰܒܳܐ ܥܰܠ ܓܰܖ̈ܡܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܓܰܖ̈ܡܶܐ ܝܰܒܺܝ̈ܫܶܐ: ܫܡܰܥܘ ܦܶܬܓ݂ܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. 5: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ ܠܓܰܖ̈ܡܶܐ ܗܳܠܶܝܢ: ܗܳܐ ܐܶܢܳܐ ܡܰܥܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܒܟܽܘܢ ܪܽܘܚܳܐ ܘܬܺܚܽܘܢ. 6: ܘܶܐܬܶܠ ܥܠܰܝܟܽܘܢ ܓܝܳܕ݂̈ܶܐ: ܘܰܐܣܶܩ ܥܠܰܝܟܽܘܢ ܒܶܣܪܳܐ: ܘܶܐܩܪܽܘܡ ܥܠܰܝܟܽܘܢ ܡܶܫܟܳܐ: ܘܶܐܬܶܠ ܒܟܽܘܢ ܪܽܘܚܳܐ ܘܬܺܚܽܘܢ: ܘܬܶܕܥܽܘܢ ܕܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ. 7: ܘܶܐܬ݂ܢܰܒܺܝ݀ܬ݂ ܐܰܝܟ݂ ܕܦܰܩܕ݂ܰܢܝ: ܘܟܰܕ݂ ܐܶܬ݂ܢܰܒܺܝ݀ܬ݂: ܗܘܳܐ ܩܳܠܳܐ ܘܙܰܘܥܳܐ: ܘܰܩ̣ܪܶܒܘ ܓܰܖ̈ܡܶܐ ܓܰܪܡܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܫܳܪܺܝܬܶܗ. 8: ܘܰܚܙܺܝ݀ܬ݂ ܕܰܣܠܶܩܘ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܓܝܳܕ݂̈ܶܐ ܘܒܶܣܪܳܐ: ܘܶܐܬ݂ܩܪܶܡ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܡܶܫܟܳܐ ܡܶܢ ܠܥܶܠ: ܘܪܽܘܚܳܐ ܠܰܝܬ ܗܘܳܬ݂ ܒܗܽܘܢ. 9: ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ: ܐܶܬ݂ܢܰܒܳܐ ܥܰܠ ܪܽܘܚܳܐ: ܐܶܬ݂ܢܰܒܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ: ܘܶܐܡܰܪ ܠܪܽܘܚܳܐ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܬܳܝ ܪܽܘܚܳܐ ܡܶܢ ܐܰܪܒܰܥ ܖ̈ܽܘܚܶܐ: ܘܦܽܘܚܝ ܒܗܳܠܶܝܢ ܩܛܺܝ̈ܠܶܐ ܘܢܺܚܽܘܢ. 10: ܘܶܐܬ݂ܢܰܒܺܝ݀ܬ݂ ܐܰܝܟ ܕܦܰܩܕ݂ܰܢܝ: ܘܥܶܠܰܬ݂ ܒܗܽܘܢ ܪܽܘܚܳܐ ܘܰܚܝܰܘ: ܘܩܳܡܘ ܥܰܠ ܖ̈ܶܓܠܰܝܗܽܘܢ: ܚܰܝܠܳܐ ܕܛܳܒ ܣܰܓܺܝ. 11: ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ: ܒܰܪܢܳܫܳܐ: ܗܳܠܶܝܢ ܓܰܖ̈ܡܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܐܶܢܽܘܢ: ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܝܺܒܶܫܘ ܓܰܖ̈ܡܰܝܢ: ܘܶܐܒܰܕ݂ ܣܰܒܪܰܢ: ܘܰܒܛܶܠܢ ܠܰܢ. 12: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܶܬ݂ܢܰܒܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܗܳܐ ܦܳܬܰܚ ܐ̱ܢܳܐ ܩܰܒܖ̈ܰܝܟܽܘܢ: ܘܡܰܝܬܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܽܘܢ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 13: ܘܬܶܕܥܽܘܢ ܕܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ: ܡܳܐ ܕܦܶܬܚܶ݀ܬ݂ ܩܰܒܖ̈ܰܝܟܽܘܢ: ܘܡܳܐ ܕܰܐܣܶܩܬܟ݂ܽܘܢ ܡܶܢ ܩܰܒܖ̈ܰܝܟܽܘܢ. 14: ܐܶܬܶܠ ܪܽܘܚܝ ܒܟܽܘܢ ܘܬܺܚܽܘܢ: ܘܶܐܫܒܽܘܩܟܽܘܢ ܒܰܐܪܥܟ݂ܽܘܢ: ܘܬܶܕܥܽܘܢ ܕܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ: ܐܶܡܪܶܬ݂ ܘܥܳܒܶܕ݂ ܐ̱ܢܳܐ: ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ. ܥܰܠ ܕܣܳܠܩܺܝܢ ܘܗܳܘܶܝܢ ܚܰܕ ܥܰܡܳܐ ܘܰܚܕ݂ܳܐ ܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܐ 15: ܘܰܗܘܳܐ ܥܠܰܝ ܦܶܬܓ݂ܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ. 16:ܐܰܢ̱ܬ ܕܶܝܢ ܒܰܪܢܳܫܳܐ: ܣܰܒ ܠܳܟ݂ ܩܰܝܣܳܐ ܚܰܕ݂: ܘܰܟܬܽܘܒ ܥܠܰܘܗܝ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܐ ܘܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܚܰܒܖ̈ܰܘܗܝ: ܘܣܰܒ ܩܰܝܣܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ: ܘܰܟܬܽܘܒ ܥܠܰܘܗܝ ܝܰܘܣܶܦ ܒܩܰܝܣܳܐ ܕܰܐܦܪܶܝܡ: ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܚܰܒܖ̈ܰܘܗܝ. 17: ܘܩܰܪܶܒ ܐܶܢܽܘܢ ܚܰܕ݂ ܠܘܳܬ݂ ܚܰܕ݂: ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܚܰܕ݂ ܩܺܝܣ ܒܺܐܝܕ݂ܳܟ݂. 18:ܘܶܐܢ ܐܶܡܰܪܘ ܠܳܟ݂ ܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܳܟ݂ ܚܰܘܳܢ ܡܳܢܳܐ ܐܶܢܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ. 19: ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܗܳܐ ܢܳܣܶܒ ܐ̱ܢܳܐ ܩܰܝܣܳܐ ܕܝܰܘܣܶܦ ܕܒܺܐܝܕ݂ܶܗ ܕܰܐܦܪܶܝܡ: ܘܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܚܰܒܖ̈ܰܘܗܝ: ܘܶܐܬܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܥܰܡ ܩܰܝܣܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ: ܘܶܐܥܒܶܕ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܚܰܕ݂ ܩܰܝܣ: ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܚܰܕ݂ ܒܺܐܝܕ݂ܝ. 20: ܘܩܰܝ̈ܣܶܐ ܕܟܳܬܶܒ ܐܰܢ̱ܬ ܥܠܰܝܗܽܘܢ: ܐܰܚܽܘܕ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܒܺܐܝܕ݂ܳܟ݂ ܠܥܺܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. 21: ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܗܳܐ ܢܳܣܶܒ ܐ̱ܢܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ: ܡܶܢ ܒܰܝܢܳܬ݂ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܶܐܙܰܠܘ ܠܘܳܬ݂ܗܽܘܢ: ܘܶܐܟܰܢܶܫ ܐܶܢܽܘܢ ܘܰܐܝܬܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܐܪܥܗܽܘܢ. 22: ܘܶܐܥܒܶܕ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܥܰܡܳܐ ܚܰܕ݂ ܒܰܐܪܥܳܐ ܒܛܽܘܖ̈ܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܘܚܰܕ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ: ܘܬܽܘܒ ܠܳܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܬܪܶܝܢ ܥܰܡ̈ܡܺܝܢ: ܘܬܽܘܒ ܠܳܐ ܢܶܬ݂ܦܰܠܓܽܘܢ ܠܬܰܪܬܶܝܢ ܡܰܠ̈ܟܘܳܢ. 23: ܘܬܽܘܒ ܠܳܐ ܢܶܬܛܰܢܦܽܘܢ ܒܰܦܬܰܟܖ̈ܰܝܗܽܘܢ: ܘܰܒܛܰܢ̈ܦܘܳܬ݂ܗܽܘܢ ܘܰܒܟܽܠܶܗ ܥܰܘܠܗܽܘܢ: ܘܶܐܦܪܽܘܩ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܟܽܠܶܗ ܒܶܝܬ݂ ܡܰܥܡܰܪܗܽܘܢ ܕܰܚܛܰܘ ܒܶܗ: ܘܶܐܕܰܟܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܠܺܝ ܥܰܡܳܐ: ܘܶܐ̱ܢܳܐ ܐܶܗܘܶܐ ܠܗܽܘܢ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ 24: ܘܥܰܒܕܝ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܢܰܡܠܶܟ݂ ܥܠܰܝܗܽܘܢ: ܘܪܳܥܝܳܐ ܚܰܕ݂ ܢܶܗܘܶܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ: ܘܰܒܕ݂ܺܝ̈ܢܰܝ ܢܗܰܠܟ݂ܽܘܢ: ܘܦܽܘܩܕܳܢܰܝ̈ ܢܶܛܪܽܘܢ ܘܢܶܥܒܕܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ. 25: ܘܢܶܬ݂ܒܽܘܢ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܝܶܗܒܶ݀ܬ݂ ܠܥܰܒܕܝ ܝܰܥܩܽܘܒ: ܕܺܝܬܶܒܘ ܒܳܗ̇ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܢܶܬ݂ܒܽܘܢ ܒܳܗ̇ ܗܶܢܽܘܢ ܘܰܒܢܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܰܒܢܰܝ̈ ܒܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܥܳܠܰܡ: ܘܕ݂ܰܘܺܝܕ݂ ܥܰܒܕܝ ܢܶܗܘܶܐ ܠܗܽܘܢ ܡܕܰܒܪܳܢܳܐ ܠܥܳܠܰܡ. 26: ܘܰܐܩܺܝܡ ܠܗܽܘܢ ܩܝܳܡܳܐ ܕܰܫܠܳܡܳܐ ܘܰܩܝܳܡܳܐ ܕܥܳܠܰܡ ܢܶܗܘܶܐ ܥܰܡܗܽܘܢ: ܘܰܐܣܓܶܐ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܶܐܬܶܠ ܡܰܩܕܫܝ ܒܰܝܢܳܬ݂ܗܽܘܢ ܠܥܳܠܰܡ. 27: ܘܢܶܗܘܶܐ ܒܶܝܬ݂ ܡܰܫܪܰܝ ܒܗܽܘܢ: ܘܶܐܗܘܶܐ ܠܗܽܘܢ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ: ܘܗܶܢܽܘܢ ܢܶܗܘܽܘܢ ܠܺܝ ܥܰܡܳܐ. 28: ܘܢܶܕܥܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܕܰܡܩܰܕܶܫ ܐ̱ܢܳܐ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܡܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܗܽܘܢ ܡܰܩܕܫܝ ܠܥܳܠܰܡ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܠܚ.

ܥܰܠ ܕܒܶܝܬ ܓܽܘܓ ܘܡܰܓܽܘܓ ܕܣܳܠܩܺܝܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܡܳܐ ܕܰܣܠܶܩܘ ܡܶܢ ܒܳܒܶܠ. 1: ܘܰܗܘܳܐ ܥܠܰܝ ܦܶܬܓ݂ܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ. 2: ܒܰܪܢܳܫܳܐ: ܣܺܝܡ ܐܰܦܰܝ̈ܟ ܥܰܠ ܓܽܘܓ: ܘܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܰܓܽܘܓ: ܡܕܰܒܪܳܢܳܐ ܘܪܺܝܫܳܐ ܕܡܳܫܳܟ ܘܰܕܬܽܘܒܺܝܠ: ܘܶܐܬ݂ܢܰܒܳܐ ܥܠܰܘܗܝ ܘܶܐܡܰܪ. 3: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܗܳܐ ܐܶܢܳܐ ܥܠܰܝܟ ܓܽܘܓ: ܡܕܰܒܪܳܢܳܐ ܘܪܺܝܫܳܐ ܕܡܳܫܳܟ݂ ܘܰܕܬܽܘܒܺܝܠ. 4: ܘܶܐܟܰܢܫܳܟ݂ ܘܰܐܪܡܶܐ ܒܠܳܡܳܐ ܒܦܰܟܰܝ̈ܟ: ܘܰܐܦܩܳܟ݂ ܡܶܢ ܐܰܬ݂ܪܳܟ ܠܳܟ݂ ܘܰܠܟܽܠܶܗ ܚܰܝܠܳܟ݂: ܘܖ̈ܰܟܫܳܐ ܘܦܰܖ̈ܳܫܶܐ ܕܰܠܒܺܝܫܺܝܢ ܙܰܝܢܳܐ: ܟܽܠܗܽܘܢ. ܟܶܢܫܳܐ ܪܰܒܳܐ: ܒܢܰܝ̈ܙܟܶܐ ܘܰܒܣܰܟܖ̈ܶܐ ܘܰܐܚܺܝܕܰܝ̈ ܣܰܝ̈ܦܶܐ. 5: ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܳܖ̈ܣܳܝܶܐ: ܘܟܽܘ̈ܫܳܝܶܐ: ܘܦܽܘܛܳܝ̈ܶܐ: ܥܰܡܗܽܘܢ ܒܣܰܟܖ̈ܶܐ: ܘܰܒܣܰܢܘܖ̈ܳܬ݂ܳܐ. 6: ܓܳܡܰܪ ܘܟܽܠܶܗ ܚܰܝܠܳܗ̇: ܘܒܶܝܬ݂ ܬܽܘܓܶܪܡܳܐ: ܘܰܫܦܽܘܠܰܝ̈ ܓܰܪܒܝܳܐ ܘܟܽܠܶܗ ܚܰܝܠܗܽܘܢ: ܘܥܰܡ̈ܡܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܕܥܰܡܳܟ. 7: ܐܶܬܛܰܝܰܒ ܐܰܢ̱ܬ ܘܟܽܠܶܗ ܟܶܢܫܳܟ ܕܰܟܢܺܝܫ ܥܰܡܳܟ: ܘܰܗܘܺܝ ܠܗܽܘܢ ܡܰܛܰܪܬ݂ܳܐ. 8: ܡܶܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝ̈ܶܐ ܐܶܬ݂ܦܩܶܕܬ: ܘܰܒܚܰܪܬ݂ܳܐ ܕܰܫܢܰܝ̈ܳܐ ܬܺܐܬ݂ܶܐ ܥܰܠ ܛܽܘܖ̈ܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܘܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܕܶܐܫܬܰܝܢܰܬ݂ ܡܶܢ ܚܰܪܒܳܐ: ܘܶܐܬ݂ܟܰܢܫܰܬ݂ ܡܶܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ: ܘܺܝܬܶܒܘ ܒܳܗ̇ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܫܶܠܝܳܐ. 9: ܘܬܶܣܰܩ ܐܰܝܟ ܕܠܽܘܚܝܳܐ: ܘܰܐܝܟ݂ ܥܢܳܢܳܐ ܕܰܡܟܰܣܝܳܐ ܠܰܐܪܥܳܐ: ܐܰܢ̱ܬ ܘܟܽܠܶܗ ܚܰܝܠܳܟ݂: ܘܥܰܡ̈ܡܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܕܥܰܡܳܟ. 10: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܒܶܗ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ: ܢܶܣ̈ܩܳܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܥܰܠ ܠܶܒܳܟ: ܘܬܶܬܚܰܫܰܒ ܡܰܚܫܰܒܬ݂ܳܐ ܒܺܝܫܬܳܐ: ܘܬܺܐܡܰܪ. 11: ܐܶܣܰܩ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܟܰܗܺܝܢܬ݂ܳܐ: ܘܺܐܙܰܠ ܥܰܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܝܳܬ݂ܒܺܝܢ ܒܫܶܠܝܳܐ: ܕܠܳܐ ܫܽܘܖ̈ܶܐ: ܘܠܳܐ ܣܽܘܟܖ̈ܶܐ: ܘܠܳܐ ܬܰܖ̈ܥܶܐ ܐܺܝܬ݂ ܠܗܽܘܢ. 12: ܕܬܶܫܒܶܐ ܫܒܺܝܬ݂ܳܐ: ܘܬܶܒܽܘܙ ܒܶܙܬ݂ܳܐ: ܘܬܰܗܦܶܟ ܐܺܝܕ݂ܳܟ݂ ܥܰܠ ܚܰܖ̈ܒܳܬ݂ܳܐ ܕܶܐܬ݂ܝܰܬܰܒ̈ܝ: ܘܥܰܠ ܥܰܡܳܐ ܕܶܐܬ݂ܟܰܢܰܫ ܡܶܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܕܰܩ̣ܢܰܘ ܒܥܺܝܪܳܐ ܘܩܶܢܝܳܢܳܐ: ܘܝܳܬ݂ܒܺܝܢ ܥܰܠ ܫܽܘܦܪܳܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ. 13: ܫܒܳܐ ܘܕ݂ܳܪܳܢ ܘܬܰܓܳܖ̈ܐ ܕܬ݂ܰܪܫܺܝܫ: ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܢܺܐܡܖ̈ܳܢ ܠܳܟ݂: ܐܶܬܰܝܬ ܠܡܶܫܒܳܐ ܫܒܺܝܬ݂ܳܐ: ܘܰܠܡܶܒܰܙ ܒܶܙܬ݂ܳܐ: ܘܟ̣ܰܢܶܫܬ ܟܢܽܘܫܝܳܟ ܕܬܶܫܩܽܘܠ ܣܺܐܡܳܐ ܘܕܰܗܒܳܐ: ܘܬܶܣܰܒ ܒܥܺܝܪܳܐ ܘܩܶܢܝܳܢܳܐ: ܘܬܶܕ݂ܒܰܪ ܕܒܳܪܬ݂ܳܐ ܪܰܒܬ݂ܳܐ. 14: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܶܬ݂ܢܰܒܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ: ܘܶܐܡܰܪ ܠܓܽܘܓ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܒܶܗ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܢܶܬܶܒ ܥܰܡܝ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܒܫܶܠܝܳܐ: ܬܶܕܰܥ. 15: ܘܬܺܐܬ݂ܶܐ ܡܶܢ ܐܰܬ݂ܪܳܟ ܡܶܢ ܫܦܽܘܠܰܝ̈ ܓܰܪܒܝܳܐ: ܘܥܰܡ̈ܡܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܕܥܰܡܳܟ݂: ܟܽܠܗܽܘܢ ܖ̈ܳܟ݂ܒܰܝ ܖ̈ܰܟܫܳܐ: ܟܢܽܘܫܝܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܚܰܝܠܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ. 16: ܘܬܶܣܰܩ ܥܰܠ ܥܰܡܝ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ: ܐܰܝܟ ܥܢܳܢܳܐ ܕܰܡܟܰܣܝܳܐ ܠܰܐܪܥܳܐ: ܠܚܰܪܬ݂ܳܐ ܕܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܬܺܐܬ݂ܶܐ: ܘܰܐܝܬܶܝܟ݂ ܠܰܐܪܥܝ: ܘܢܶܕܥܽܘܢܳܢܝ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܡܳܐ ܕܶܐܬ݂ܩܰܕܫܶܬ݂ ܒܳܟ ܠܥܺܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. 17: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܐܰܢ̱ܬ ܗ̱ܘ̣ ܕܶܐܡܪܶܬ݂ ܥܠܰܝܟ ܒܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝ̈ܶܐ: ܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕܥܰܒ̈ܕܰܝ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܕܡܶܬ݂ܢܰܒܶܝܢ ܗܘܰܘ ܒܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܗܳܢܽܘܢ: ܘܒܰܫܢܰܝ̈ܳܐ ܗܳܠܶܝܢ: ܕܰܐܝܬܶܝܟ ܥܠܰܝܗܽܘܢ. 18: ܒܶܗ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ ܕܢܺܐܬ݂ܶܐ ܓܽܘܓ: ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܢܺܐܩܰܕ݂ ܪܽܘܓ݂ܙܝ ܒܚܶܡܬ݂ܝ ܘܒܰܛܢܳܢܝ. 19: ܒܢܽܘܪܳܐ ܕܪܽܘܓ݂ܙܝ ܡ̣ܰܠܠܶܬ: ܕܒܶܗ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ: ܢܶܗܘܶܐ ܙܰܘܥܳܐ ܪܰܒܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 20: ܘܰܢܙܽܘܥܽܘܢ ܩܕ݂ܳܡܰܘܗܝ ܢܽܘܢ̈ܶܐ ܕܝܰܡܳܐ: ܘܦܳܪܰܚܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ: ܘܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܕܕܰܒܪܳܐ: ܘܟ݂ܽܠ ܖ̈ܰܚܫܳܐ ܕܪܳܚܶܫ ܒܰܐܪܥܳܐ: ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܕܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܐܰܪܥܳܐ: ܘܢܶܣܬܰܚܦܽܘܢ ܛܽܘܖ̈ܶܐ: ܘܢܶܦܠܽܘܢ ܡܰܓ̈ܕܠܶܐ. 21: ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܫܽܘܖ̈ܶܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܢܶܦܠܽܘܢ: ܘܶܐܩܪܶܐ ܥܠܰܘܗܝ ܚܰܪܒܳܐ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܛܽܘܖ̈ܰܝ: ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܣܰܝܦܶܗ ܕܓܰܒܪܳܐ ܒܰܐܚܽܘܗܝ ܢܶܗܘܶܐ. 22: ܘܶܐܕܽܘܢܺܝܘܗܝ ܒܡܰܘܬܳܐ ܘܒܰܕ݂ܡܳܐ: ܘܡܶܛܪܳܐ ܕܓܳܪܶܦ ܘܟܺܐܦ̈ܶܐ ܕܕܰܚܪܳܐ: ܘܢܽܘܪܳܐ ܘܟܶܒܪܺܝܬ݂ܳܐ ܐܰܚܶܬ݂ ܥܠܰܘܗܝ ܘܥܰܠ ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܰܘܗܝ: ܘܥܰܠ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܕܥܰܡܶܗ. 23: ܘܺܐܪܰܒ ܘܶܐܬ݂ܩܰܕܰܫ ܠܥܺܝܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ: ܘܢܶܕܥܽܘܢ ܕܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܠܛ.

1: ܘܰܐܢ̱ܬ ܒܰܪܢܳܫܳܐ: ܐܶܬ݂ܢܰܒܳܐ ܥܰܠ ܓܽܘܓ ܘܶܐܡܰܪ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܗܳܐ ܐܶܢܳܐ ܥܠܰܝܟ ܓܽܘܓ: ܡܕܰܒܪܳܢܳܐ ܘܪܺܝܫܳܐ ܕܡܳܫܳܟ ܘܰܕܬܽܘܒܺܝܠ. 2: ܘܶܐܫܰܝܢܳܟ ܘܶܐܟܰܢܫܳܟ: ܘܰܐܣܩܳܟ ܡܶܢ ܫܦܽܘܠܰܝ̈ ܓܰܪܒܝܳܐ: ܘܰܐܝܬܶܝܟ ܠܛܽܘܖ̈ܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 3: ܘܰܐܦܶܕ݂ ܩܶܫܬܳܟ݂ ܡܶܢ ܣܶܡܳܠܳܟ݂: ܘܓܶܐܖ̈ܰܝܟ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ. 4: ܘܰܒܛܽܘܖ̈ܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܬܶܦܶܠ: ܐܰܢ̱ܬ ܘܟܽܠܶܗ ܚܰܝܠܳܟ݂: ܘܥܰܡ̈ܡܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܕܥܰܡܳܟ: ܠܦܳܪܰܚܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܘܰܠܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ: ܝܰܗܒܬܳܟ݂ ܠܡܶܐܟ݂ܽܘܠܬ݂ܳܐ. 5: ܘܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܕܰܒܪܳܐ ܬܶܦܶܠ: ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܢܳܐ ܡܰܠܠܶܬ݂ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ. 6: ܘܶܐܫܰܕܰܪ ܢܽܘܪܳܐ ܥܰܠ ܡܳܓܽܘܓ: ܘܥܰܠ ܝܳܬܒܰܝ̈ ܓܳܙܖ̈ܳܬ݂ܳܐ ܕܰܒܫܶܠܝܳܐ: ܘܢܶܕܥܽܘܢ ܕܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ. 7: ܘܰܫܡܳܐ ܕܩܽܘܕܫܝ ܐܰܘܕܰܥ ܒܓ݂ܰܘ ܥܰܡܝ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ: ܘܬܽܘܒ ܠܳܐ ܐܶܛܰܘܶܫ ܫܡܳܐ ܕܩܽܘܕܫܝ: ܘܢܶܕܥܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 8: ܗܳܐ ܡܛܳܐ ܠܡܶܐܬ݂ܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܶܐܡܪܶܬ݂: ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ. 9: ܘܢܶܦܩܽܘܢ ܥܳܡܽܘܖ̈ܶܐ ܕܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܘܢܶܫܒܩܽܘܢ ܢܽܘܪܳܐ ܒܙܰܝܢܳܐ ܘܰܒܣܰܟܖ̈ܶܐ ܘܰܒܢܰܝ̈ܙܟܶܐ: ܘܰܒܩܶܫ̈ܬܳܬ݂ܳܐ ܘܰܒܓܶܐܖ̈ܶܐ: ܘܰܒܚܽܘܛܖ̈ܶܐ ܕܺܐܝ̈ܕ݂ܰܝܳܐ: ܘܰܒܖ̈ܽܘܡܚܶܐ: ܘܢܰܘܩܕܽܘܢ ܡܶܢܗܽܘܢ ܒܢܽܘܪܳܐ: ܫܒܰܥ ܫܢܺܝ̈ܢ. 10: ܘܠܳܐ ܢܶܣܬܰܢܩܽܘܢ ܥܰܠ ܩܰܝ̈ܣܶܐ ܕܚܰܩܠܳܐ ܘܰܕ݂ܥܳܒܳܐ: ܐܶܠܳܐ ܡܶܢ ܙܰܝܢܗܽܘܢ ܢܰܘܩܕܽܘܢ ܒܢܽܘܪܳܐ ܘܢܶܫܒܽܘܢ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܫܒܰܘ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܢܶܒܙܽܘܢ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܒܰܙܘ ܐܶܢܽܘܢ: ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ. 11: ܒܶܗ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ: ܐܶܬܶܠ ܬܰܡܳܢ ܕܽܘܟܬ݂ܳܐ ܠܓܽܘܓ ܠܩܰܒܪܳܐ ܒܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܢܰܚܠܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܰܒܡܰܕ݂ܢܚܳܝܶܗ ܕܝܰܡܳܐ: ܘܢܶܣܟܪܽܘܢܶܗ ܠܢܰܚܠܳܐ: ܘܢܶܩܒܪܽܘܢܶܗ ܬܰܡܳܢ ܠܓܽܘܓ: ܘܰܠܟܽܠܶܗ ܚܰܝܠܶܗ: ܘܢܶܬ݂ܩܪܶܐ ܢܰܚܠܳܐ ܕܣܰܘܦܳܢܶܗ ܕܓܽܘܓ. 12: ܘܰܠܫܰܒܥܳܐ ܝܰܖ̈ܚܺܝܢ: ܢܶܩܒܪܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ: ܘܬܶܬܕܰܟܶܐ ܐܰܪܥܳܐ. 13: ܘܢܶܩܒܪܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ: ܘܢܶܗܘܶܐ ܠܗܽܘܢ ܫܡܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܡܶܫܬܰܒܰܚ ܐ̱ܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. 14: ܘܡܶܢ ܒܳܬ݂ܰܪ ܫܰܒܥܳܐ ܝܰܖ̈ܚܺܝܢ: ܢܶܗܘܽܘܢ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܡܗܰܠܟܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ݂ ܒܰܐܪܥܳܐ: ܘܩܳܒܪܺܝܢ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܶܐܫܬܚܰܪܘ ܒܰܐܪܥܳܐ: ܕܬܶܬܕܰܟܶܐ. 15: ܘܟܽܠ ܕܥܳܒܰܪ ܒܰܐܪܥܳܐ: ܘܚܳܙܶܐ ܓܰܪܡܳܐ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ: ܢܰܨܘܶܐ ܥܰܠ ܓܰܒܶܗ ܨܘܳܝܳܐ: ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕܳܐܬܶܝܢ ܫܳܩܠܺܝܢ ܠܶܗ ܗܳܢܽܘܢ ܕܩܳܒܪܺܝܢ ܒܢܰܚܠܳܐ ܕܓܽܘܓ. 16: ܘܢܶܫܬܰܡܰܗ ܫܡܳܗ̇ ܕܰܡܕܺܝܢ̱ܬ݂ܳܐ ܥܰܫܺܝܢܬ݂ܳܐ: ܘܰܢܕܰܟܽܘܢܳܗ̇ ܠܰܐܪܥܳܐ. 17: ܐܰܢ̱ܬ ܕܶܝܢ ܒܰܪܢܳܫܳܐ: ܐܶܡܰܪ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܦܳܪܰܚܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ: ܘܰܠܟܽܠܳܗ̇ ܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܕܕܰܒܪܳܐ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܐܶܬ݂ܟܰܢܰܫܘ ܘܬܰܘ ܡܶܢ ܟܠ ܕܽܘܟܳܐ: ܠܕܶܒܚܬ݂ܳܐ ܪܰܒܬ݂ܳܐ ܕܕ݂ܳܒܰܚ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܽܘܢ ܒܛܽܘܖ̈ܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܘܬܶܐܟ݂ܠܽܘܢ ܒܶܣܪܳܐ ܘܬܶܫܬܽܘܢ ܕܡܳܐ. 18: ܒܶܣܪܳܐ ܕܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܶܐ ܬܶܐܟ݂ܠܽܘܢ: ܘܰܕ݂ܡܳܐ ܕܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܬܶܫܬܽܘܢ: ܕܕܶܟܖ̈ܶܐ ܘܕܰܡܦܰܛܡ̈ܶܐ. ܘܰܕܬܰܝܫ̈ܶܐ ܘܰܕܬܰܘܖ̈ܶܐ: ܘܕܰܐܖ̈ܘܳܢܶܐ ܕܒܰܝܫܳܢ ܟܽܠܗܽܘܢ. 19: ܘܬܶܐܟ݂ܠܽܘܢ ܒܶܣܪܳܐ ܘܬܶܣܒܥܽܘܢ: ܘܬܶܫܬܽܘܢ ܕܡܳܐ ܘܬܶܪܘܢ: ܡܶܢ ܕܶܒܚܬ݂ܳܐ ܪܰܒܬ݂ܳܐ ܕܕ݂ܳܒܰܚ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܽܘܢ. 20: ܘܬܶܣܒܥܽܘܢ ܡܶܢ ܦܳܬܽܘܪܝ: ܒܶܣܪܳܐ ܕܖ̈ܰܟܫܳܐ ܘܰܕ݂ܖ̈ܳܟܒܰܝܗܽܘܢ: ܘܰܕ݂ܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܶܐ: ܘܰܕ݂ܟܽܠܗܽܘܢ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܩܖ̈ܰܒܬܳܢܶܐ: ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ. 21: ܘܶܐܥܒܶܕ݂ ܫܽܘܒܚܝ ܒܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܘܢܶܚܙܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܺܝܢܳܐ ܕܥܶܒܕܶܬ݂: ܘܺܐܝܕ݂ܝ ܕܣܳܡܶ݀ܬ݂ ܒܗܽܘܢ. 22: ܘܢܶܕܥܽܘܢ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ: ܕܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܗܽܘܢ: ܡܶܢ ܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ ܘܰܠܗܰܠ. 23: ܘܢܶܕܥܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܕܡܶܛܽܠ ܥܰܘܠܗܽܘܢ ܐܶܫܬܒܺܝܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ: ܕܰܐܥܠܺܝܘ ܒܺܝ: ܘܰܐܗܦܟܶ݀ܬ݂ ܐܰܦܰܝ̈ ܡܶܢܗܽܘܢ: ܘܰܐܫܠܡܶ݀ܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕܣܳܢܰܐܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܰܢܦܰܠ̣ܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܚܰܪܒܳܐ. 24: ܘܰܐܝܟ݂ ܛܰܢܦܽܘܬ݂ܗܽܘܢ ܘܰܐܝܟ݂ ܥܰܘܠܗܽܘܢ ܦܶܪܥܶ݀ܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܰܐܗܦܟܶ݀ܬ݂ ܐܰܦܰܝ̈ ܡܶܢܗܽܘܢ. 25: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܡܶܟܺܝܠ ܡܰܦܢܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܫܒܺܝܬܶܗ ܕܝܰܥܩܽܘܒ: ܘܰܡܪܰܚܶܡ ܐ̱ܢܳܐ ܥܰܠ ܟܽܠܶܗ ܒܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ: ܘܛܳܐܶܢ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܛܽܠ ܫܡܳܐ ܕܩܽܘܕܫܝ. 26: ܘܰܢܩܰܒܠܽܘܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܒܶܗܬܰܬܗܽܘܢ ܘܥܰܘܠܗܽܘܢ ܕܰܐܥܠܺܝܘ ܒܺܝ: ܡܳܐ ܕܺܝܬܶܒܘ ܒܰܐܪܥܗܽܘܢ ܒܫܶܠܝܳܐ: ܘܠܰܝܬ ܠܗܽܘܢ ܡܰܗܪܳܢܳܐ. 27: ܡܳܐ ܕܟܰܢܫܶܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܘܩܰܪܒܶ݀ܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܡܕܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܕܰܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܶܐܬ݂ܩܰܕܫܶ݀ܬ݂ ܒܗܽܘܢ ܠܥܺܝܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ. 28: ܘܢܶܕܥܽܘܢ ܕܶܐܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܗܽܘܢ: ܐܰܫܒܺܝ݀ܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܠܒܶܝܬ݂ ܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܘܶܐ̱ܢܳܐ ܐܶܟܰܢܶܫ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܐܪܥܗܽܘܢ: ܘܠܳܐ ܐܰܘܬܰܪ ܡܶܢܗܽܘܢ ܬܰܡܳܢ. 29: ܘܠܳܐ ܐܰܗܦܶܟ ܐܰܦܰܝ̈ ܡܶܢܗܽܘܢ: ܐܶܠܳܐ ܐܶܫܽܘܕ݂ ܪܽܘܚܝ ܥܰܠ ܟܽܠܶܗ ܒܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ: ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܡ.

1: ܒܶܢܝܳܢܳܐ ܕܒܰܝܬܳܐ. ܒܰܫܢܰܬ ܥܶܣܪܺܝܢ ܘܚܰܡܶܫ ܕܰܫܒܺܝܬ݂ܰܢ: ܒܪܺܝܫ ܫܰܢ̱ܬܳܐ ܒܰܥܣܰܪܬ݂ܳܐ ܒܝܰܪܚܳܐ: ܒܰܫܢܰܬ݂ ܐܰܪܒܰܥܶܣܖ̈ܶܐ ܒܳܬ݂ܰܪ ܕܶܐܬ݂ܚܰܪܒܰܬ݂ ܡܕܺܝܢ̱ܬ݂ܳܐ: ܒܶܗ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ: ܗܘܳܬ݂ ܥܠܰܝ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. 2: ܘܰܐܝܬܝܰܢܝ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܒܚܶܙܘܳܐ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ: ܘܰܐܫܪܝܰܢܝ ܥܰܠ ܛܽܘܪܳܐ ܕܛܳܒ ܪܳܡ: ܘܺܐܝܬ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܥܠܰܘܗܝ ܒܬܰܝܡܢܳܝܶܗ ܐܰܝܟ ܒܶܢܝܳܢܳܐ ܕܰܡܕܺܝܢ̱ܬ݂ܳܐ. 3: ܘܰܐܝܬܝܰܢܝ ܠܬܰܡܳܢ: ܘܰܚܙܺܝ݀ܬ݂ ܓܰܒܪܳܐ: ܘܚܶܙܘܶܗ ܐܰܝܟ ܚܶܙܘܳܐ ܕܰܢܚܳܫܳܐ: ܘܰܫܘܳܝܬ݂ܳܐ ܕܟܶܬܳܢܳܐ ܒܺܐܝܕ݂ܶܗ ܘܩܰܢܝܳܐ ܕܰܡܫܽܘܚܬ݂ܳܐ: ܘܩܳܐܶܡ ܗ̱ܘܳܐ ܒܬܰܪܥܳܐ. 4: ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ ܓܰܒܪܳܐ ܗܰܘ: ܒܰܪܢܳܫܳܐ: ܚܙܺܝ ܒܥܰܝ̈ܢܰܝܟ: ܘܰܫܡܰܥ ܒܶܐܕܢܰܝ̈ܟ: ܘܣܺܝܡ ܒܠܶܒܳܟ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܰܡܚܰܘܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ: ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܡܚܰܘܳܝܽܘܬ݂ܳܟ݂ ܗ̱ܘ ܐܶܬܺܝܬ݂ ܠܗܳܪܟܳܐ: ܘܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܚܳܙܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܚܰܘܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 5: ܘܰܚܙܺܝ݀ܬ݂ ܫܽܘܪܳܐ ܕܟܳܪܶܟ݂ ܠܶܗ ܠܒܰܝܬܳܐ ܗܰܘ: ܘܩܰܢܝܳܐ ܕܰܡܫܽܘܚܬ݂ܳܐ ܒܺܐܝܕ݂ܶܗ ܕܓܰܒܪܳܐ ܗܰܘ: ܘܫܶܬ݂ ܐܰܡܺܝ̈ܢ ܗܳܘܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܘܰܦܫܶܟ݂: ܘܰܡܫܰܚ ܦܬ݂ܳܝܶܗ ܕܒܶܢܝܳܢܳܐ ܩܰܢܝܳܐ ܚܰܕ: ܘܪܰܘܡܶܗ ܩܰܢܝܳܐ ܚܰܕ. 6: ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܠܬܰܪܥܳܐ ܕܚܳܐܰܪ ܠܡܰܕܢܚܳܐ: ܘܰܣܠܶܩ ܒܕܰܖ̈ܓܰܘܗܝ: ܘܰܡܫܰܚ ܣܶܦܳܐ ܕܬܰܪܥܳܐ ܩܰܢܝܳܐ ܚܰܕ ܠܰܦܬ݂ܳܝܶܗ: ܘܣܶܦܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ: ܩܰܢܝܳܐ ܚܰܕ ܠܰܦܬ݂ܳܝܶܗ. 7: ܘܰܦܪܽܘܣܬܕ݂ܳܐ ܩܰܢܝܳܐ ܚܰܕ ܠܽܐܘܪܟܶܗ: ܘܩܰܢܝܳܐ ܚܰܕ ܠܰܦܬ݂ܳܝܶܗ: ܘܒܶܝܬ݂ ܦܖ̈ܽܘܣܬܕ݂ܶܐ ܚܰܡܶܫ ܐܰܡܺܝ̈ܢ. 8: ܘܣܶܦܶܗ ܕܬܰܪܥܳܐ ܡܶܢ ܠܓܰܘ ܡܶܢ ܦܖ̈ܽܘܣܬܕ݂ܳܐ ܕܬܰܪܥܳܐ: ܩܰܢܝܳܐ ܚܰܕ. 9: ܘܰܡܫܰܚ ܠܰܦܖ̈ܽܘܣܬܕ݂ܶܐ ܕܬܰܪܥܳܐ: ܬܡܳܢܶܐ ܐܰܡܺܝܢ: ܘܶܐܣܟܽܘܦܬ݂ܶܗ ܕܬܰܪܥܳܐ ܡܶܢ ܠܓܰܘ ܬܰܪܬܶܝܢ ܐܰܡܺܝ̈ܢ. 10: ܘܓܰܘܶܗ ܕܬܰܪܥܳܐ ܡܰܕܢܚܳܝܳܐ: ܬܠܳܬ݂ܳܐ ܡܶܟܳܐ ܘܰܬܠܳܬ݂ܳܐ ܡܶܟܳܐ: ܘܰܡܫܽܘܚܬ݂ܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܠܰܬܠܳܬܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܰܡܫܽܘܚܬ݂ܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܠܰܦܖ̈ܽܘܣܬܕ݂ܶܐ: ܕܡܶܟܳܐ ܘܡܶܟܳܐ. 11: ܘܰܡܫܰܚ ܦܬ݂ܳܝܶܗ ܕܡܰܥܠܳܢܳܐ ܕܬܰܪܥܳܐ ܥܣܰܪ ܐܰܡܺܝ̈ܢ: ܐܽܘܪܟܶܗ ܕܬܰܪܥܳܐ ܬܠܬܰܥܶܣܖ̈ܶܐ ܐܰܡܺܝ̈ܢ. 12: ܘܰܬܚܽܘܡܳܐ ܕܰܩܕ݂ܳܡ ܐܶܣܟܽܘܦܬ݂ܳܐ: ܐܰܡܳܐ ܐܰܡܳܐ ܡܶܟܳܐ ܘܡܶܟܳܐ: ܘܓܰܘܳܗ̇ ܫܶܬ݂ ܐܰܡܺܝ̈ܢ ܡܶܟܳܐ: ܘܫܶܬ݂ ܐܰܡܺܝ̈ܢ ܡܶܟܳܐ. 13: ܘܡܰܫܚܶܗ ܠܬܰܪܥܳܐ ܡܶܢ ܐܶܓܳܪܶܗ ܠܶܐܓܳܪܶܗ: ܦܬ݂ܳܝܳܐ ܥܶܣܪܺܝܢ ܘܚܰܡܶܫ ܐܰܡܺܝ̈ܢ: ܘܬܰܪܥܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܬܰܪܥܳܐ. 14: ܘܰܥܒܰܕ ܩܕ݂ܳܡ ܐܰܦܰܝ̈ ܬܰܪܥܳܐ ܫܬܺܝܢ ܐܰܡܺܝ̈ܢ: ܘܰܩܕ݂ܳܡ ܐܰܦܰܝ̈ ܬܰܪܥܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܰܪܳܝܳܐ ܫܬܺܝܢ ܐܰܡܺܝ̈ܢ. 15: ܘܰܩܕ݂ܳܡ ܬܰܪܥܳܐ ܓܰܘܳܝܳܐ ܚܰܡܫܺܝܢ ܐܰܡܺܝ̈ܢ.  16: ܘܟܰܘ̈ܶܐ ܕܰܫܛܺܝ̈ܦܳܢ ܡܶܢ ܠܓ݂ܰܘ ܘܩܰܛܺܝ̈ܢܳܢ ܡܶܢ ܠܒܰܪ: ܥܰܠ ܚ̈ܶܬܶܐ ܘܥܰܠ ܦܖ̈ܽܘܣܬܕ݂ܶܐ ܕܬܰܪܥܳܐ: ܘܟܰܘ̈ܶܐ ܚܳܕܖ̈ܳܢ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܠܗܽܘܢ ܡܶܢ ܠܓ݂ܰܘ. 17: ܘܰܐܥܠܰܢܝ ܠܕ݂ܳܪܬ݂ܳܐ ܒܰܪܳܝܬ݂ܳܐ: ܘܰܚܙܺܝ݀ܬ݂ ܕܰܖ̈ܓܶܐ ܟܰܕ ܚܳܕܪܳܐ: ܬܠܳܬ݂ܺܝܢ ܕܰܖ̈ܓܺܝܢ ܚܰܕ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܚܰܕ. 18: ܘܕܰܖ̈ܓܶܐ ܕܥܰܠ ܓܶܢ̱ܒ ܬܰܪܥܳܐ ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܐܽܘܪܟܗܽܘܢ ܕܕܰܖ̈ܓܶܐ. 19: ܘܰܡܫܰܚ ܦܬ݂ܳܝܶܗ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܬܰܪܥܳܐ ܕܕ݂ܳܪܬ݂ܳܐ: ܡܳܐܐ ܐܰܡܺܝ̈ܢ ܠܡܰܕܢܚܳܐ ܘܰܠܓܰܪܒܝܳܐ. 20: ܘܬܰܪܥܳܐ ܕܰܩܕ݂ܳܡܰܘܗܝ ܡܶܢ ܓܰܪܒܝܳܝܳܗ̇ ܕܕ݂ܳܪܬ݂ܳܐ: ܡܫܰܚ ܐܽܘܪܟ݂ܶܗ ܘܰܦܬ݂ܳܝܶܗ. 21: ܘܰܡܫܽܘܚܬܶܗ ܬܠܳܬ݂ܳܐ ܡܶܟܳܐ ܘܰܬܠܳܬ݂ܳܐ ܡܶܟܳܐ. ܐܰܝܟ ܡܫܽܘܚܬܶܗ ܕܬܰܪܥܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ: ܚܰܡܫܺܝܢ ܐܰܡܺܝ̈ܢ ܐܽܘܪܟ݂ܶܗ: ܘܰܦܬ݂ܳܝܶܗ ܥܶܣܪܺܝܢ ܐܰܡܺܝ̈ܢ ܘܚܰܡܶܫ. 22: ܘܟܰܘܰܘ̈ܗܝ ܘܰܦܖ̈ܽܘܣܬܕ݂ܰܘܗܝ: ܐܰܝܟ ܡܫܽܘܚܬ݂ܳܐ ܕܬܰܪܥܳܐ ܕܚܳܐܰܪ ܠܡܰܕܢܚܳܐ: ܘܰܒܫܰܒܥܳܐ ܕܰܖ̈ܓܺܝܢ ܣܳܠܩܺܝܢ ܠܶܗ: ܘܶܐܣܟܽܘܦܬ݂ܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܩܕ݂ܳܡܰܝܗܽܘܢ. 23: ܘܬܰܖ̈ܥܶܐ ܕܕ݂ܳܪܬ݂ܳܐ ܓܰܘܳܝܬ݂ܳܐ ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܬܰܪܥܳܐ ܕܓܰܪܒܰܝ ܡܰܕܢܰܚ: ܡ̣ܫܰܚ ܡܶܢ ܬܰܪܥܳܐ ܠܬܰܪܥܳܐ: ܡܳܐܐ ܐܰܡܺܝ̈ܢ. 24: ܘܰܐܘܒܠܰܢܝ ܠܽܐܘܪܚܳܐ ܕܬܰܝܡܢܳܐ: ܘܰܚܙܺܝܬ݂ܶܗ ܠܬܰܪܥܳܐ ܕܬܰܝܡܢܳܐ: ܘܰܡܫܰܚ ܦܖ̈ܽܘܣܬܕ݂ܰܘܗܝ ܘܩܳܝ̈ܡܳܬܶܗ: ܐܰܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܡܽܘܫ̈ܚܳܬܳܐ. 25: ܘܟܰܘ̈ܶܐ ܐܺܝܬ݂ ܠܶܗ ܘܠܰܦܖ̈ܽܘܣܬܕ݂ܰܘܗܝ ܟܰܕ ܚܳܕܪܺܝܢ: ܐܰܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܟܰܘ̈ܶܐ: ܘܚܰܡܫܺܝܢ ܐܰܡܺܝ̈ܢ ܐܽܘܪܟ݂ܶܗ: ܥܶܣܪܺܝܢ ܘܚܰܡܶܫ ܦܬ݂ܳܝܶܗ. 26: ܘܰܒܫܰܒܥܳܐ ܕܰܖ̈ܓܺܝܢ ܣܳܠܩܺܝܢ ܠܶܗ. ܘܶܐܣܟܽܘܦܬ݂ܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܩܕ݂ܳܡܰܘܗܝ: ܘܕܶܩ̈ܠܶܐ ܐܺܝܬ݂ ܠܶܗ ܚܰܕ݂ ܡܶܟܳܐ ܘܚܰܕ݂ ܡܶܟܳܐ ܥܰܠ ܦܖ̈ܽܘܣܬܕ݂ܰܘܗܝ. 27: ܘܬܰܖ̈ܥܶܐ ܕܕ݂ܳܪܬ݂ܳܐ ܓܰܘܳܝܬ݂ܳܐ ܕܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܬܰܝܡܢܳܐ: ܡܫܰܚ ܡܶܢ ܬܰܪܥܳܐ ܠܬܰܪܥܳܐ ܡܳܐܐ ܐܰܡܺܝ̈ܢ. 28: ܘܰܐܥܠܰܢܝ ܠܕ݂ܳܪܬ݂ܳܐ ܓܰܘܳܝܬ݂ܳܐ ܒܬܰܪܥܳܐ ܕܬܰܝܡܢܳܐ: ܘܡܰܫܚܶܗ ܠܬܰܪܥܳܐ ܬܰܝܡܢܳܝܳܐ: ܐܰܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܡܽܘܫ̈ܚܳܬܳܐ. 29: ܘܓܰܘܶܗ ܘܰܦܖ̈ܽܘܣܬܕ݂ܰܘܗܝ ܘܶܐܣ̈ܟܦܳܬ݂ܶܗ: ܐܰܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢܶܝܢ ܡܽܘܫ̈ܚܳܬܳܐ: ܘܟܰܘ̈ܶܐ ܐܺܝܬ݂ ܠܶܗ ܘܠܰܦܖ̈ܽܘܣܬܕܰܘܗܝ ܟܰܕ݂ ܚܳܕ݂ܰܪ: ܚܰܡܫܺܝܢ ܐܰܡܺܝ̈ܢ ܐܽܘܪܟ݂ܶܗ: ܘܥܶܣܪܺܝܢ ܘܚܰܡܶܫ ܦܬ݂ܳܝܶܗ. 30: ܘܰܬܝܳܟ݂ܰܘ̈ܗܝ ܚܳܕ݂ܪܺܝܢ ܠܶܗ: ܐܽܘܪܟܗܽܘܢ ܥܶܣܪܺܝܢ ܘܚܰܡܶܫ ܐܰܡܺܝ̈ܢ: ܘܰܦܬ݂ܳܝܗܽܘܢ ܚܰܡܶܫ ܐܰܡܺܝ̈ܢ. 31: ܘܰܦܖ̈ܽܘܣܬܕ݂ܶܐ ܕܕ݂ܳܪܬ݂ܳܐ ܒܰܪܳܝܬ݂ܳܐ: ܕܶܩ̈ܠܶܐ ܐܺܝܬ݂ ܒܗܽܘܢ: ܘܕܰܖ̈ܓܰܝܗܽܘܢ ܬܡܳܢܝܳܐ. 32: ܘܰܐܥܠܰܢܝ ܠܕ݂ܳܪܬ݂ܳܐ ܓܰܘܳܝܬ݂ܳܐ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܡܰܕܢܚܳܐ: ܘܡܰܫܚܶܗ ܠܬܰܪܥܳܐ ܐܰܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܡܽܘܫ̈ܚܳܬܳܐ. 33: ܘܓܰܘܶܗ ܘܰܦܖ̈ܽܘܣܬܕ݂ܰܘܗܝ ܘܶܐܣ̈ܟܦܳܬ݂ܶܗ: ܘܟܰܘ̈ܶܐ ܐܺܝܬ݂ ܠܶܗ ܘܠܰܦܖ̈ܽܘܣܬܕܰܘܗܝ ܟܰܕ݂ ܚܳܕ݂ܰܪ: ܐܽܘܪܟ݂ܳܐ ܚܰܡܫܺܝܢ ܐܰܡܺܝ̈ܢ: ܘܰܦܬ݂ܳܝܳܐ ܥܶܣܪܺܝܢ ܘܚܰܡܶܫ. 34: ܘܶܐܣܟܽܘܦܬ݂ܳܐ ܕܕ݂ܳܪܬ݂ܳܐ ܒܰܪܳܝܬ݂ܳܐ: ܘܕܶܩ̈ܠܶܐ ܐܺܝܬ݂ ܒܰܦܖ̈ܽܘܣܬܕ݂ܶܐ ܡܶܟܳܐ ܘܡܶܟܳܐ: ܘܰܬܡܳܢܝܳܐ ܠܶܗ ܕܰܖ̈ܓܺܝܢ. 35: ܘܰܐܥܠܰܢܝ ܠܬܰܪܥܳܐ ܕܓܰܪܒܝܳܐ: ܘܰܡ̣ܫܰܚ ܐܰܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܡܽܘܫ̈ܚܳܬܳܐ. 36: ܘܓܰܘܶܗ ܘܰܦܖ̈ܽܘܣܬܕ݂ܰܘܗܝ ܘܶܐܣ̈ܟܦܳܬ݂ܶܗ: ܘܟܰܘ̈ܶܐ ܚܳܕ݂ܖ̈ܳܢ ܠܶܗ: ܐܽܘܪܟ݂ܶܗ ܚܰܡܫܺܝܢ ܐܰܡܺܝ̈ܢ: ܘܰܦܬ݂ܳܝܶܗ ܥܶܣܪܺܝܢ ܘܚܰܡܶܫ. 37: ܘܰܦܖ̈ܽܘܣܬܕ݂ܶܐ ܕܕ݂ܳܪܬ݂ܳܐ ܒܰܪܳܝܬ݂ܳܐ: ܘܕܶܩ̈ܠܶܐ ܐܺܝܬ݂ ܒܰܦܖ̈ܽܘܣܬܕ݂ܶܐ ܡܶܟܳܐ ܘܡܶܟܳܐ: ܘܰܬܡܳܢܝܳܐ ܠܶܗ ܕܰܖ̈ܓܺܝܢ. 38: ܘܰܐܟ݂ܣܶܕ݂ܪܳܐ ܬܰܪܥܶܗ ܒܰܦܖ̈ܽܘܣܬܕ݂ܶܐ ܕܬܰܪܥܳܐ: ܘܬܰܡܳܢ ܣܳܝܡܺܝܢ ܝܰܩ̈ܕ݂ܶܐ ܫܰܠ̈ܡܶܐ. 39: ܘܒܰܦܖ̈ܽܘܣܬܕ݂ܶܐ ܕܬܰܪܥܳܐ: ܬܪܶܝܢ ܦܳܬܽܘܖ̈ܺܝܢ ܡܶܟܳܐ: ܘܰܬܪܶܝܢ ܦܳܬܽܘܖ̈ܺܝܢ ܡܶܟܳܐ: ܠܡܶܟܰܣ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܝܰܩ̈ܕ݂ܶܐ ܫܰܠ̈ܡܶܐ: ܘܩܽܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܘܬܰܕ݂ܟܺܝܬ݂ܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ. 40: ܘܰܒܣܶܛܪܶܗ ܕܬܰܪܥܳܐ ܓܰܪܒܝܳܝܳܐ: ܕܰܠܒܰܪ ܡܶܢ ܝܰܩ̈ܕ݂ܶܐ ܫܰܠ̈ܡܶܐ: ܬܪܶܝܢ ܦܳܬܽܘܖ̈ܺܝܢ: ܘܰܒܣܶܛܪܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܰܦܪܽܘܣܬܕܳܐ ܬܪܶܝܢ ܦܳܬܽܘܖ̈ܺܝܢ. 41: ܐܰܪܒܥܳܐ ܦܳܬܽܘܖ̈ܺܝܢ ܡܶܟܳܐ: ܘܰܐܪܒܥܳܐ ܦܳܬܽܘܖ̈ܺܝܢ ܡܶܟܳܐ: ܒܰܦܖ̈ܽܘܣܬܕ݂ܰܘܗܝ ܕܬܰܪܥܳܐ: ܘܰܬܡܳܢܝܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܦܳܬܽܘܖ̈ܺܝܢ ܕܢܳܟ݂ܣܺܝܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ. 42: ܘܰܐܪܒܥܳܐ ܦܳܬܽܘܖ̈ܺܝܢ ܕܰܦܣܺܝܠܬ݂ܳܐ ܠܝܰܩ̈ܕ݂ܶܐ ܫܰܠ̈ܡܶܐ: ܐܽܘܪܟܗܽܘܢ ܐܰܡܳܐ ܘܰܦܠܶܓ: ܘܰܦܬ݂ܳܝܗܽܘܢ ܐܰܡܳܐ ܘܰܦܠܶܓ: ܘܰܥܠܰܝܗܽܘܢ ܣܳܝܡܺܝܢ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܕܢܳܟ݂ܣܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܗܽܘܢ ܝܰܩ̈ܕ݂ܶܐ ܫܰܠ̈ܡܶܐ ܘܕܶܒܚܬ݂ܳܐ. 43: ܣܶܦ̈ܘܳܬ݂ܗܽܘܢ ܦܫܶܟ ܦܫܶܟ ܟܰܕ݂ ܚܳܕ݂ܪܺܝܢ: ܘܥܰܠ ܦܳܬܽܘܖ̈ܶܐ ܣܳܝܡܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܶܣܪܳܐ ܕܩܽܘܖ̈ܒܳܢܶܐ. 44: ܘܰܠܒܰܪ ܡܶܢ ܬܰܪܥܳܐ ܓܰܘܳܝܳܐ ܚܳܢ̈ܘܳܬ݂ܳܐ ܕܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ: ܒܕ݂ܳܪܬ݂ܳܐ ܓܰܘܳܝܬ݂ܳܐ ܕܰܒܣܶܛܪܳܐ ܕܬܰܪܥܳܐ ܓܰܪܒܝܳܝܳܐ: ܘܰܐܦܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܬܰܝܡܢܳܐ: ܡܶܢ ܣܶܛܪܳܐ ܕܬܰܪܥܳܐ ܡܕܢܚܳܝܳܐ ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܪܽܘܚܳܐ ܕܓܰܪܒܝܳܐ. 45: ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ: ܗܳܕܶܐ ܐܰܟ݂ܣܶܕ݂ܪܳܐ ܕܚܳܝܪܳܐ ܠܬܰܝܡܢܳܐ: ܠܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܢܳܛܪܺܝܢ ܡܰܛܰܪܬ݂ܳܐ ܕܒܰܝܬܳܐ. 46: ܘܰܐܟ݂ܣܶܕ݂ܪܳܐ ܕܚܳܝܪܳܐ ܠܓܰܪܒܝܳܐ: ܠܟܳܗ̈ܢܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܨܳܕ݂ܽܘܩ ܕܢܳܛܪܺܝܢ ܡܰܛܰܪܬ݂ܳܐ ܕܡܰܕ݂ܒܚܳܐ: ܕܡܶܬ݂ܩܰܪܒܺܝܢ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܠܶܘܺܝ: ܠܰܡܫܰܡܳܫܽܘ ܬܶܫܡܶܫܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. 47: ܘܰܡܫܰܚ ܠܕ݂ܳܪܬ݂ܳܐ ܐܽܘܪܟ݂ܳܐ ܡܳܐܐ ܐܰܡܺܝ̈ܢ: ܘܰܦܬ݂ܳܝܳܗ̇ ܡܳܐܐ ܐܰܡܺܝ̈ܢ ܡܪܰܒܥܳܐܺܝܬ݂: ܘܡܰܕ݂ܒܚܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܒܰܝܬܳܐ. 48: ܘܰܐܝܬܝܰܢܝ ܠܶܐܣܟܽܘܦܬܶܗ ܕܒܰܝܬܳܐ: ܘܡܰܫܚܳܗ̇ ܠܶܐܣܟܽܘܦܬ݂ܳܐ: ܚܰܡܶܫ ܐܰܡܺܝ̈ܢ ܡܶܟܳܐ: ܘܚܰܡܶܫ ܐܰܡܺܝ̈ܢ ܡܶܟܳܐ: ܘܰܦܬ݂ܳܝܶܗ ܕܬܰܪܥܳܐ: ܬܠܳܬ݂ ܐܰܡܺܝ̈ܢ ܡܶܟܳܐ ܘܰܬܠܳܬ ܐܰܡܺܝ̈ܢ ܡܶܟܳܐ. 49: ܐܘܪܟ݂ܳܗ̇ ܕܶܐܣܟܽܘܦܬ݂ܳܐ ܥܶܣܪܺܝܢ ܐܰܡܺܝ̈ܢ: ܘܰܦܬ݂ܳܝܳܗ̇ ܚܕܰܥܶܣܖ̈ܶܐ ܐܰܡܺܝ̈ܢ: ܘܰܒܕܰܖ̈ܓܶܐ ܣܳܠܩܺܝܢ ܠܳܗ̇: ܘܥܰܡܽܘ̈ܕ݂ܶܐ ܩܳܝܡܺܝܢ ܥܰܠ ܦܖ̈ܽܘܣܬܕܶܝܗ̇: ܚܰܕ݂ ܡܶܟܳܐ ܘܚܰܕ݂ ܡܶܟܳܐ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܡܐ.

1: ܘܰܐܥܠܰܢܝ ܠܗܰܝܟܠܳܐ: ܘܡܰܫܚܶܗ ܠܰܦܪܽܘܣܬܕ݂ܳܐ: ܫܶܬ݂ ܐܰܡܺܝ̈ܢ ܦܬ݂ܳܝܶܗ ܡܶܟܳܐ: ܘܫܶܬ݂ ܐܰܡܺܝ̈ܢ ܦܬ݂ܳܝܶܗ ܡܶܟܳܐ. 2: ܘܰܦܬ݂ܳܝܶܗ ܕܡܰܫܟܢܳܐ ܘܰܦܬ݂ܳܝܶܗ ܕܬܰܪܥܳܐ ܥܣܰܪ ܐܰܡܺܝ̈ܢ: ܘܣܶܛܖ̈ܰܘܗܝ ܕܬܰܪܥܳܐ: ܚܰܡܶܫ ܐܰܡܺܝ̈ܢ ܡܶܟܳܐ: ܘܰܡܫܰܚ ܐܽܘܪܟ݂ܶܗ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܐܰܡܺܝ̈ܢ: ܘܰܦܬ݂ܳܝܶܗ ܥܶܣܪܺܝܢ ܐܰܡܺܝ̈ܢ. 3: ܘܥܰܠ ܠܓ݂ܰܘ: ܘܡܰܫܚܶܗ ܠܰܦܪܽܘܣܬܕ݂ܳܐ ܕܬܰܪܥܳܐ: ܬܰܪܬܶܝܢ ܐܰܡܺܝ̈ܢ: ܘܬܰܪܥܳܐ ܫܶܬ݂ ܐܰܡܺܝ̈ܢ: ܘܰܦܬ݂ܳܝܶܗ ܫܒܰܥ ܐܰܡܺܝ̈ܢ. 4: ܘܰܡܫܰܚ ܐܽܘܪܟ݂ܶܗ ܥܶܣܪܺܝܢ ܐܰܡܺܝ̈ܢ: ܘܰܦܬ݂ܳܝܶܗ ܥܶܣܪܺܝܢ ܐܰܡܺܝ̈ܢ ܠܽܘܩܒܰܠ ܗܰܝܟܠܳܐ: ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ ܗܳܢܰܘ ܩܕ݂ܽܘܫ ܩܽܘܕ݂ܫ̈ܶܐ. 5: ܘܰܡܫܰܚ ܐܶܣܬܶܗ ܕܒܰܝܬܳܐ ܫܶܬ݂ ܐܰܡܺܝ̈ܢ: ܘܰܦܬ݂ܳܝܳܗ̇ ܕܕܰܦܢܳܐ ܫܒܰܥ ܐܰܡܺܝ̈ܢ ܟܰܕ݂ ܚܳܕ݂ܰܪ ܒܰܝܬܳܐ. 6: ܘܕܰܦ̈ܢܳܬ݂ܳܐ ܕܰܦܢܳܐ ܥܰܠ ܕܰܦܢܳܐ: ܬܠܳܬ݂ܺܝܢ ܘܰܬܠܳܬ ܙܰܒ̈ܢܺܝܢ: ܘܥܳܐܠ̈ܳܢ ܒܶܐܣܬܶܗ ܕܒܰܝܬܳܐ ܕܰܦ̈ܢܳܬ݂ܳܐ ܟܰܕ݂ ܚܳܕ݂ܖ̈ܳܢ: ܕܢܶܗܘ̈ܝܳܢ ܐܰܚܺܝ̈ܕ݂ܳܢ ܘܡܰܦܖ̈ܩܳܢ ܡܶܢ ܐܶܣܬ݂ܳܐ. 7: ܘܢܳܩ̈ܦܳܢ ܠܥܶܠ ܗܶܢܶܝܢ ܕܰܦ̈ܢܳܬ݂ܳܐ: ܕܢܶܬ݂ܟܰܖ̈ܟܳܢ ܡܶܢ ܠܥܶܠ ܠܒܰܝܬܳܐ: ܕܢܶܪܘܰܚ ܒܰܝܬܳܐ ܡܶܢ ܠܥܶܠ: ܘܡܶܢ ܠܬܰܚܬ ܢܶܗܘܽܘܢ ܣܳܠܩܺܝܢ ܠܡܶܨ̈ܥܳܝܳܬ݂ܳܐ: ܘܡܶܢ ܡܶܨ̈ܥܳܝܳܬ݂ܳܐ ܠܥܶܠܳܝ̈ܳܬ݂ܳܐ. 8: ܘܰܚܙܺܝ݀ܬ݂ ܪܰܘܡܶܗ ܕܒܰܝܬܳܐ ܟܰܕ݂ ܚܳܕ݂ܰܪ: ܘܦܰܖ̈ܺܝܩܳܢ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܕܰܦ̈ܢܳܬ݂ܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܡܶܢ ܚܕ݂ܳܐ: ܡܠܶܐ ܩܰܢܝܳܐ ܫܶܬ݂ ܐܰܡܺܝ̈ܢ. 9: ܘܰܦܬ݂ܳܝܳܗ̇ ܕܶܐܣܬ݂ܳܐ ܕܕܰܦܢܳܐ ܕܰܠܒܰܪ ܚܰܡܶܫ ܐܰܡܺܝ̈ܢ: ܘܰܕ݂ܡܶܢ ܠܓ݂ܰܘ ܚܰܡܶܫ ܐܰܡܺܝ̈ܢ. 10: ܘܒܶܝܬ݂ ܐܰܟ݂ܣܶܕ݂ܖ̈ܶܐ ܦܬܳܝܳܐ ܥܶܣܪܺܝܢ ܐܰܡܺܝ̈ܢ ܟܰܕ݂ ܚܳܕ݂ܖ̈ܳܢ ܠܒܰܝܬܳܐ. 11: ܘܬܰܪܥܳܐ ܕܕܰܦܢܳܐ ܕܰܫܒܺܝܩ: ܚܰܕ݂ ܠܬܰܝܡܢܳܐ: ܘܚܰܕ݂ ܠܓܰܪܒܝܳܐ: ܘܰܦܬ݂ܳܝܶܗ ܕܬܰܪܥܳܐ ܕܰܫܒܺܝܩ ܚܰܡܶܫ ܐܰܡܺܝ̈ܢ. 12: ܘܒܶܢܝܳܢܳܐ ܕܰܩܕ݂ܳܡ ܓܙܺܝܪܬ݂ܳܐ: ܕܰܒܬܰܪܥܳܐ ܡܰܥܪܒܳܝܳܐ: ܦܬ݂ܳܝܶܗ ܫܰܒܥܺܝܢ ܐܰܡܺܝ̈ܢ: ܘܶܐܣܬܶܗ ܕܒܶܢܝܳܢܳܐ ܚܰܡܶܫ ܐܰܡܺܝ̈ܢ ܦܬ݂ܳܝܳܐ ܟܰܕ݂ ܚܳܕ݂ܰܪ: ܐܘܪܟܶܗ ܬܶܫܥܺܝܢ ܐܰܡܺܝ̈ܢ. 13: ܘܡܰܫܚܶܗ ܠܒܰܝܬܳܐ: ܡܳܐܐ ܐܰܡܺܝ̈ܢ ܐܽܘܪܟܶܗ: ܘܰܓܙܺܝܪܬ݂ܳܐ ܕܒܶܢܝܳܢܳܐ ܕܶܐܣ̈ܶܐ: ܐܽܘܪܟ݂ܳܐ ܡܳܐܐ ܐܰܡܺܝ̈ܢ. 14: ܘܰܦܬ݂ܳܝܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܒܰܝܬܳܐ: ܘܰܓܙܺܝܪܬ݂ܳܐ ܡܰܕ݂ܢܚܳܝܬ݂ܳܐ ܡܳܐܐ ܐܰܡܺܝ̈ܢ. 15: ܘܰܡܫܰܚ ܐܽܘܪܟܶܗ ܕܒܶܢܝܳܢܳܐ ܕܰܩܕ݂ܳܡ ܓܙܺܝܪܬ݂ܳܐ: ܘܒܶܣܬܪܶܗ ܘܰܬܝܳܟ݂ܰܘ̈ܗܝ ܡܶܟܳܐ ܘܡܶܟܳܐ: ܡܳܐܐ ܐܰܡܺܝ̈ܢ: ܘܗܰܝܟܠܳܐ ܓܰܘܳܝܳܐ: ܘܰܦܖ̈ܽܘܣܬܕ݂ܶܐ ܕܬܰܪܥܳܐ ܕܕ݂ܳܪܬ݂ܳܐ. 16: ܘܣܶܦ̈ܶܐ ܘܟܰܘ̈ܶܐ ܘܰܬ݂ܝܳܟ̈ܶܐ ܟܰܕ݂ ܚܳܕܪܺܝܢ: ܘܠܰܬ݂ܠܳܬܰܝ̈ܗܽܘܢ ܬܰܖ̈ܥܶܐ ܩܪܰܡ ܩܰܝܣܳܐ: ܟܰܕ݂ ܚܳܕ݂ܪܺܝܢ: ܐܘܪܟ݂ܶܗ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܟܰܘ̈ܶܐ. 17: ܘܟܰܘ̈ܶܐ ܡܟܰܣ̈ܝܳܢ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܬܰܪܥܳܐ ܕܒܰܝܬܳܐ ܓܰܘܳܝܳܐ: ܘܰܠܒܰܪ ܠܟܽܠܗܶܝܢ ܐܶܣ̈ܶܐ ܟܰܕ݂ ܚܳܕ݂ܰܪ: ܡܫܰܚ ܡܶܢ ܠܒܰܪ ܘܡܶܢ ܠܓ݂ܰܘ. 18: ܘܰܥܒܰܕ݂ ܟܖ̈ܽܘܒܶܐ ܘܕܶܩ̈ܠܶܐ: ܘܕܶܩܠܳܐ ܒܶܝܬ݂ ܟܪܽܘܒܳܐ ܠܰܟܪܽܘܒܳܐ: ܘܬܰܪܬܶܝܢ ܐܰܦܺܝ̈ܢ ܠܰܟܪܽܘܒܳܐ. 19: ܘܰܐܦ̈ܶܐ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܥܰܠ ܕܶܩ̈ܠܶܐ ܡܶܟܳܐ ܘܡܶܟܳܐ: ܥܒܺܝܕ݂ ܠܟܽܠܶܗ ܒܰܝܬܳܐ ܟܰܕ݂ ܚܳܕ݂ܰܪ. 20: ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܘܰܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܬܰܖ̈ܥܶܐ: ܟܖ̈ܽܘܒܶܐ ܘܕܶܩ̈ܠܶܐ ܥܒܺܝܕ݂ܺܝܢ. 21: ܘܶܐܣܬܶܗ ܕܗܰܝܟܠܳܐ ܡܪܰܒܥܳܐ ܗܘܳܬ݂: ܘܰܐܦܰܝ̈ ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܕܚܶܙܘܳܐ: ܐܰܝܟ ܚܶܙܘܶܗ ܕܡܰܕ݂ܒܚܳܐ ܕܩܰܝܣܳܐ. 22: ܬܠܳܬ݂ ܐܰܡܺܝ̈ܢ ܪܰܘܡܶܗ: ܐܘܪܟ݂ܶܗ ܬܰܪܬܶܝܢ ܐܰܡܺܝ̈ܢ: ܘܩܰܖ̈ܢܳܬ݂ܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܠܶܗ: ܐܘܪܟ݂ܶܗ ܘܰܬ݂ܝܳܟܰܘ̈ܗܝ ܕܩܰܝܣܳܐ: ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ: ܗܳܢܰܘ ܦܳܬ݂ܽܘܪܳܐ ܕܰܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. 23: ܘܰܬܪܶܝܢ ܬܪܶܝܢ ܬܰܖ̈ܥܺܝܢ ܠܡܰܪܒܳܒܳܐ. 24: ܬܪܶܝܢ ܠܡܰܪܒܳܒܳܐ ܚܰܕ݂: ܘܰܬܪܶܝܢ ܠܡܰܪܒܳܒܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ. 25: ܘܰܥܒܺܝܕ݂ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܥܰܠ ܬܰܖ̈ܥܶܐ ܕܗܰܝܟܠܳܐ: ܟܖ̈ܽܘܒܶܐ ܘܕܶܩ̈ܠܶܐ ܐܰܝܟ ܕܰܥܒܺܝܕ݂ܺܝܢ ܒܶܐܣ̈ܶܐ. 26: ܘܰܐܦܰܘ̈ܗܝ ܕܰܦܪܽܘܣܬܕ݂ܳܐ ܩܖ̈ܺܝܡܳܢ ܩܰܝܣܳܐ ܡܶܢ ܠܒܰܪ: ܘܟܰܘ̈ܶܐ ܫܛܺܝ̈ܦܳܢ: ܘܕܶܩ̈ܠܶܐ ܐܺܝܬ݂ ܡܶܟܳܐ ܘܡܶܟܳܐ ܥܰܠ ܣܶܛܖ̈ܰܘܗܝ ܕܰܦܪܽܘܣܬܕ݂ܳܐ: ܘܕܰܦ̈ܢܳܬܶܗ ܕܒܰܝܬܳܐ ܩܖ̈ܺܝܡܳܢ ܕܰܦ̈ܶܐ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܡܒ.

1: ܘܰܐܦܩܰܢܝ ܠܕ݂ܳܪܬ݂ܳܐ ܒܰܪܳܝܬ݂ܳܐ ܠܽܐܘܪܚܳܐ ܕܓܰܪܒܝܳܐ: ܘܰܐܥܠܰܢܝ ܠܰܐܟ݂ܣܶܕ݂ܪܳܐ ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܓܙܺܝܪܬ݂ܳܐ ܘܠܽܘܩܒܰܠ ܒܶܢܝܳܢܳܐ ܓܰܪܒܝܳܝܳܐ. 2: ܠܽܘܩܒܰܠ ܐܽܘܪܟ݂ܳܐ ܕܰܐܡ̈ܶܐ ܕܬܰܪܥܳܐ ܓܰܪܒܝܳܝܳܐ: ܘܰܦܬ݂ܳܝܳܐ ܚܰܡܫܺܝܢ ܐܰܡܺܝ̈ܢ. 3: ܠܽܘܩܒܰܠ ܬܰܪܥܳܐ ܕܕ݂ܳܪܬ݂ܳܐ ܓܰܘܳܝܬ݂ܳܐ: ܘܠܽܘܩܒܰܠ ܕܰܖ̈ܓܶܐ ܕܕ݂ܳܪܬ݂ܳܐ ܒܰܪܳܝܬ݂ܳܐ: ܕܰܒܢܶܝܢ ܚܰܕ݂ ܥܰܠ ܚܰܕ݂ ܥܰܠ ܬܠܳܬ݂ܳܐ ܣܶܕ݂ܖ̈ܺܝܢ. 4: ܘܰܩܕ݂ܳܡ ܐܰܟ݂ܣܶܕ݂ܖ̈ܶܐ ܒܶܝܬ݂ ܗܶܠܰܟܬ݂ܳܐ: ܥܣܰܪ ܐܰܡܺܝ̈ܢ ܦܬ݂ܳܝܳܐ: ܐܘܪܟ݂ܳܐ ܡܳܐܐ ܐܰܡܺܝ̈ܢ: ܘܬܰܪܥܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܗܶܠܰܟܬ݂ܳܐ ܠܓܰܪܒܝܳܐ. 5: ܘܰܐܟ݂ܣܶܕ݂ܖ̈ܶܐ ܥܶܠܳܝ̈ܳܬ݂ܳܐ ܙܥܽܘܖ̈ܺܝܢ ܗ̱ܘܰܝ̈: ܡܶܛܽܠ ܕܥܳܐܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܗܶܝܢ ܕܰܖ̈ܓܶܐ. 6: ܡܬܰܠ̈ܬ݂ܳܢ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܓܶܝܪ: ܘܠܰܝܬ ܗܘܰܘ ܠܗܶܝܢ ܥܰܡܽܘ̈ܕ݂ܶܐ ܐܰܝܟ ܥܰܡܽܘ̈ܕ݂ܶܐ ܕܕܳܪܬ݂ܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܙܥܽܘܖ̈ܝܳܢ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܡܶܢ ܬܰܚ̈ܬܳܝܬ݂ܳܐ ܘܡܶܢ ܡܶܨ̈ܥܳܝܳܬ݂ܳܐ. 7: ܘܒܶܐܣܬ݂ܳܐ ܕܰܠܒܰܪ ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܐܰܟ݂ܣܶܕ݂ܖ̈ܶܐ: ܐܽܘܪܟ݂ܳܐ ܚܰܡܫܺܝܢ ܐܰܡܺܝ̈ܢ. 8: ܡܶܛܽܠ ܕܽܐܘܪܟ݂ܳܐ ܕܰܐܟ݂ܣܕ݂ܪܳܐ ܕܕ݂ܳܪܬ݂ܳܐ ܒܰܪܳܝܬ݂ܳܐ ܚܰܡܫܺܝܢ ܐܰܡܺܝ̈ܢ: ܘܠܽܘܩܒܰܠ ܗܰܝܟܠܳܐ ܡܳܐܐ ܐܰܡܺܝ̈ܢ. 9: ܘܬܰܪܥܳܐ ܕܰܐܟ݂ܣܶܕ݂ܪܳܐ ܕܡܰܥܠܳܢܳܐ ܡܰܕܢܚܳܝܳܐ: ܕܥܳܐܶܠ ܠܕ݂ܳܪܬ݂ܳܐ ܒܰܪܳܝܬ݂ܳܐ. 10: ܒܰܦܬ݂ܳܝܳܗ̇ ܕܶܐܣܬ݂ܳܐ ܕܕ݂ܳܪܬ݂ܳܐ: ܒܡܰܥܠܳܢܳܐ ܡܰܕܢܚܳܝܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܓܙܺܝܪܬ݂ܳܐ: ܘܰܩܕ݂ܳܡ ܒܶܢܝܳܢܳܐ ܕܰܐܟ݂ܣܶܕ݂ܖ̈ܶܐ. 11: ܐܘܪܚܳܐ ܩܕ݂ܳܡܰܝܗܶܝܢ: ܘܚܶܙܘܳܐ ܕܰܐܟ݂ܣܶܕ݂ܖ̈ܶܐ ܕܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܓܰܪܒܝܳܐ: ܐܽܘܪܟܗܶܝܢ ܐܰܝܟ ܦܬ݂ܳܝܗܶܝܢ: ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܡܰܦܩܳܢܰܝ̈ܗܶܝܢ: ܘܡܰܥܠܳܢܰܝ̈ܗܶܝܢ: ܘܚܶܙܘܗܶܝܢ: ܘܬܰܖ̈ܥܰܝܗܶܝܢ. 12: ܐܰܝܟ ܬܰܖ̈ܥܶܐ ܕܰܐܟ݂ܣܶܕ݂ܖ̈ܶܐ ܕܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܬܰܝܡܢܳܐ: ܬܰܪܥܳܐ ܒܪܺܝܫ ܐܽܘܪܚܳܐ: ܐܽܘܪܚܳܐ ܒܰܐܦܰܝ̈ ܐܶܣܬ݂ܳܐ: ܕܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܢܰܚܠܳܐ ܡܰܕܢܚܳܝܳܐ ܐܰܝܟ ܕܳܐܬܶܐ. 13: ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ: ܐܰܟ݂ܣܶܕ݂ܖ̈ܶܐ ܕܓܰܪܒܝܳܐ: ܘܰܐܟ݂ܣܶܕ݂ܖ̈ܶܐ ܕܬܰܝܡܢܳܐ ܕܰܩܕ݂ܳܡ ܓܙܺܝܪܬ݂ܳܐ: ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢܶܝܢ ܐܰܟ݂ܣܶܕ݂ܖ̈ܶܐ ܐܰܬܰܪ ܕܳܐܟܠܺܝܢ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܰܡܩܰܪܒܺܝܢ ܠܡܳܪܝܳܐ ܩܕ݂ܽܘܫ ܩܽܘܕ݂ܫ̈ܶܐ: ܬܰܡܳܢ ܣܳܝܡܺܝܢ ܩܕ݂ܽܘܫ ܩܽܘܕ݂ܫ̈ܶܐ: ܘܰܣܡܺܝܕ݂ܳܐ ܘܬܰܕ݂ܟܺܝܬ݂ܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܬ݂ܪܰܐ ܗ̱ܘ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. 14: ܘܡܳܐ ܕܥܳܐܠܺܝܢ ܟܳܗ̈ܢܶܐ: ܠܳܐ ܢܳܦܩܺܝܢ ܡܶܢ ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܠܕ݂ܳܪܬ݂ܳܐ ܒܰܪܳܝܬ݂ܳܐ: ܐܶܠܳܐ ܬܰܡܳܢ ܣܳܝܡܺܝܢ ܡܳܐܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܡܫܰܡܫܺܝܢ ܒܗܽܘܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܠܳܒܫܺܝܢ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܐ̱ܚܖ̈ܳܢܶܐ: ܘܰܡܩܰܪܒܺܝܢ ܩܽܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܚܠܳܦ ܥܰܡܳܐ. 15: ܘܰܫܠܶܡ̈ܝ ܡܽܘܫ̈ܚܳܬܶܗ ܕܒܰܝܬܳܐ ܓܰܘܳܝܳܐ. ܘܰܐܦܩܰܢܝ ܠܽܐܘܪܚܳܐ ܕܬܰܪܥܳܐ ܕܚܳܐܰܪ ܠܡܰܕܢܚܳܐ: ܘܡܰܫܚܶܗ ܟܰܕ݂ ܚܳܕ݂ܰܪ. 16: ܘܰܡܫܰܚ ܠܪܽܘܚܳܐ ܕܡܰܕܢܚܳܐ: ܒܩܰܢܝܳܐ ܕܰܡܫܽܘܚܬ݂ܳܐ ܚܰܡܶܫܡܳܐܐ ܩܢܺܝ̈ܢ. 17: ܘܰܡ̣ܫܰܚ ܠܪܽܘܚܳܐ ܕܓܰܪܒܝܳܐ: ܒܩܰܢܝܳܐ ܕܰܡܫܽܘܚܬ݂ܳܐ: ܚܰܡܶܫܡܳܐܐ ܩܢܺܝ̈ܢ ܟܰܕ݂ ܚܳܕ݂ܰܪ. 18: ܘܰܡܫܰܚ ܠܪܽܘܚܳܐ ܕܬܰܝܡܢܳܐ: ܚܰܡܶܫܡܳܐܐ ܩܢܺܝ̈ܢ: ܒܩܰܢܝܳܐ ܕܰܡܫܽܘܚܬ݂ܳܐ. 19: ܘܰܡܫܰܚ ܠܪܽܘܚܳܐ ܕܡܰܥܪܒܳܐ: ܚܰܡܶܫܡܳܐܐ ܩܢܺܝ̈ܢ: ܒܩܰܢܝܳܐ ܕܰܡܫܽܘܚܬ݂ܳܐ. 20: ܠܰܐܪܒܰܥ ܖ̈ܽܘܚܰܘܗܝ ܡܰܫܚܶܗ: ܘܫܽܘܪܳܐ ܟܰܕ݂ ܚܳܕ݂ܰܪ: ܐܽܘܪܟ݂ܶܗ ܚܰܡܶܫܡܳܐܐ ܘܰܦܬ݂ܳܝܶܗ ܚܰܡܶܫܡܳܐܐ: ܕܢܶܦܪܽܘܫ ܒܶܝܬ݂ ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܠܚܽܘܠܳܐ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܡܓ.

1: ܘܰܐܘܒܠܰܢܝ ܠܬܰܪܥܳܐ ܕܚܳܐܰܪ ܠܡܰܕ݂ܢܚܳܐ. 2: ܘܗܳܐ ܫܽܘܒܚܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܐܳܬܶܐ ܡܶܢ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܡܰܕܢܚܳܐ: ܘܩܳܠܶܗ ܐܰܝܟ ܩܳܠܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ: ܘܰܐܪܥܳܐ ܢܶܗܪܰܬ݂ ܡܶܢ ܫܽܘܒܚܶܗ. 3: ܐܰܝܟ ܚܶܙܘܳܐ ܕܰܚܙܺܝ݀ܬ݂ ܟܰܕ݂ ܐܶܬܺܝ̇ܬ݂ ܠܰܡܚܰܒܳܠܽܘ ܠܰܡܕܺܝܢ̱ܬ݂ܳܐ: ܘܰܐܝܟ݂ ܚܶܙܘܳܐ ܕܰܚܙܺܝ݀ܬ݂ ܥܰܠ ܢܗܰܪ ܟܒܰܪ: ܘܢܶܦܠܶ݀ܬ݂ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈. 4: ܘܫܽܘܒܚܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܠܒܰܝܬܳܐ: ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܬܰܪܥܳܐ ܕܚܳܐܰܪ ܠܡܰܕܢܚܳܐ. 5: ܘܰܫܩܰܠܬܰܢܝ ܪܽܘܚܳܐ ܘܰܐܥܶܠܬܰܢܝ ܠܕ݂ܳܪܬ݂ܳܐ ܓܰܘܳܝܬ݂ܳܐ: ܘܰܚܙܺܝ݀ܬ݂ ܕܶܐܬܡܠܺܝ ܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܫܽܘܒܚܶܗ. 6: ܘܫܶܡܥܶ݀ܬ݂ ܡܶܕܶܡ ܕܶܐܡܰܪ ܠܺܝ ܡܶܢ ܓܰܘ ܒܰܝܬܳܐ: ܘܓܰܒܪܳܐ ܩܳܐܶܡ ܗ̱ܘܳܐ ܠܘܳܬ݂ܝ. 7: ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ: ܒܰܪܢܳܫܳܐ: ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܕܟܽܘܪܣܰܝ ܘܰܐܬ݂ܪܳܐ ܕܦܰܖ̈ܣܳܬ݂ܳܐ ܕܖ̈ܶܓ݂ܠܰܝ: ܕܫܳܪܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܒܰܝܢܳܬ݂ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܠܥܳܠܰܡ: ܘܬܽܘܒ ܠܳܐ ܢܶܬܛܰܢܦܽܘܢ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ: ܘܬܽܘܒ ܠܳܐ ܢܛܰܢܦܽܘܢ ܫܡܳܐ ܕܩܽܘܕܫܝ: ܗܶܢܽܘܢ ܘܡܰܠܟܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܙܳܢܝܽܘܬ݂ܗܽܘܢ: ܘܒܰܫ̈ܠܰܕܶܐ ܕܡܰܠܟܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܒܰܦܬܰܟ݂ܖ̈ܰܝܗܽܘܢ. 8: ܥܳܒܕ݂ܺܝܢ ܗܘܰܘ ܬܰܖ̈ܥܰܝܗܽܘܢ ܥܰܠ ܓܶܢ̱ܒ ܬܰܖ̈ܥܰܝ: ܘܣܶܦܰܝ̈ܗܽܘܢ ܥܰܠ ܓܶܢ̱ܒ ܣܶܦܰܝ̈: ܘܶܐܣܬ݂ܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܒܰܝ̈ܢܰܝ ܘܰܠܗܽܘܢ: ܘܛܰܢܶܦܘ ܫܡܳܐ ܕܩܽܘܕܫܝ ܒܥܰܘܠܳܐ ܕܰܥܒܰܕ݂ܘ: ܘܰܐܣܺܝܦܶ݀ܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܒܪܽܘܓ݂ܙܝ. 9: ܡܶܟܺܝܠ ܢܰܪܚܩܽܘܢ ܙܳܢܽܝܘܬ݂ܗܽܘܢ ܘܰܫ̈ܠܰܕܶܐ ܕܡܰܠܟܰܝ̈ܗܽܘܢ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡܝ: ܘܶܐܫܪܶܐ ܒܰܝܢܳܬ݂ܗܽܘܢ ܠܥܳܠܰܡ. 10: ܘܰܐܢ̱ܬ ܕܶܝܢ ܒܰܪܢܳܫܳܐ: ܚܰܘܳܝܗܝ ܠܒܰܝܬܳܐ ܗܳܢܳܐ ܠܰܕ݂ܒܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ: ܘܢܶܬܬܰܟܣܽܘܢ ܡܶܢ ܥܰܘܠܗܽܘܢ ܕܰܐܥܠܺܝܘ ܒܺܝ: ܘܢܶܡܫܚܽܘܢܳܗ̇ ܠܰܕ݂ܡܽܘܬܶܗ. 11: ܘܶܐܢ ܐܶܬܬܰܟܶܣܘ ܡܶܢ ܡܶܕܶܡ ܕܰܥܒܰܕ݂ܘ: ܨܽܘܖ̈ܳܬ݂ܶܗ ܕܒܰܝܬܳܐ ܘܛܽܘܝܳܒܶܗ: ܘܡܰܥ̈ܠܳܢܰܘܗܝ ܘܡܰܦܩܳܢܰܘ̈ܗܝ: ܘܟܽܠܳܗ̇ ܨܽܘܪܬܶܗ: ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܢܳܡܽܘܣܰܘ̈ܗܝ ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܨܽܘܖ̈ܳܬܶܗ ܚܰܘܳܐ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܰܪܫܽܘܡ ܠܥܺܢܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܕܢܶܛܪܽܘܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܨܽܘܖ̈ܳܬܶܗ: ܘܟܽܠܶܗ ܪܽܘܫܡܶܗ ܘܢܶܥܒܕܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ. 12: ܗܳܢܰܘ ܚܶܙܘܳܐ ܕܒܰܝܬܳܐ ܥܰܠ ܪܺܝܫ ܛܽܘܪܳܐ: ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܬܚܽܘܡܰܘ̈ܗܝ ܟܰܕ݂ ܚܳܕ݂ܪܺܝܢ: ܩܕ݂ܽܘܫ ܩܽܘܕ݂ܫ̈ܶܐ ܐܶܢܽܘܢ. 13: ܗܳܠܶܝܢ ܡܽܘܫ̈ܚܳܬܶܗ ܕܡܰܕ݂ܒܚܳܐ ܒܰܐܡܬ݂ܳܐ: ܕܰܐܡܳܐ ܘܰܦܫܶܟ݂: ܥܽܘܒܳܗ̇ ܕܰܐܡܬ݂ܳܐ ܐܰܡܳܐ: ܘܰܬ݂ܝܳܟ݂ܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܠܣܶܦܬ݂ܶܗ ܙܪܶܬ݂ ܟܰܕ݂ ܚܳܕ݂ܰܪ: ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܒܓܰܒܶܗ. 14: ܘܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܘܰܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܰܬ݂ܝܳܟܳܐ ܬܰܚܬܳܝܳܐ: ܬܰܪܬܶܝܢ ܐܰܡܺܝ̈ܢ: ܘܰܦܬ݂ܳܝܶܗ ܐܰܡܬ݂ܳܐ ܚܕ݂ܳܐ: ܘܡܶܢ ܬܝܳܟ݂ܳܐ ܬܰܚܬܳܝܳܐ: ܘܰܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܥܶܠܳܝܳܐ ܐܰܪܒܰܥ ܐܰܡܺܝ̈ܢ: ܘܰܦܬ݂ܳܝܳܐ ܐܰܡܳܐ. 15: ܘܰܗܕܳܐܶܝܠ(ܗܢܰܘ ܡܰܕ݂ܒܚܳܐ) ܐܰܪܒܰܥ ܐܰܡܺܝ̈ܢ: ܘܡܶܢ ܗܕܳܐܶܝܠ ܘܰܠܥܶܠ ܩܰܖ̈ܢܳܬ݂ܳܐ ܐܰܪܒܰܥ. 16: ܐܘܪܟ݂ܶܗ ܕܰܗܕ݂ܳܐܶܝܠ ܬܰܪܬܰܥܶܣܖ̈ܶܐ ܐܰܡܺܝ̈ܢ: ܘܰܦܬ݂ܳܝܶܗ ܬܰܪܬܰܥܶܣܖ̈ܶܐ: ܡܪܰܒܰܥ ܠܰܐܪܒܥܳܐ ܣܶܛܖ̈ܰܘܗܝ. 17: ܘܰܬ݂ܝܳܟ݂ܶܗ ܐܰܪܒܰܥܶܣܖ̈ܶܐ ܐܰܡܺܝ̈ܢ ܐܽܘܪܟ݂ܶܗ: ܘܰܐܪܒܰܥܶܣܖ̈ܶܐ ܦܬ݂ܳܝܶܗ: ܥܰܠ ܐܰܪܒܥܳܐ ܣܶܛܖ̈ܰܘܗܝ: ܘܰܬ݂ܝܳܟܶܗ ܘܰܬܚܽܘܡܳܐ ܕܚܳܕ݂ܰܪ ܠܶܗ ܦܶܠܓܽܘܬ݂ ܐܰܡܳܐ: ܘܥܽܘܒܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܠܶܗ ܟܰܕ݂ ܚܳܕ݂ܰܪ: ܘܕܰܖ̈ܓܰܘܗܝ ܚܳܝܪܺܝܢ ܠܡܰܕܢܚܳܐ. 18: ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ: ܒܰܪܢܳܫܳܐ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܗܳܠܶܝܢ ܢܳܡܽܘܣܰܘ̈ܗܝ ܕܡܰܕ݂ܒܚܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܡܶܬ݂ܥܒܶܕ݂: ܢܩܰܪܒܽܘܢ ܥܠܰܘܗܝ ܥܠܳܬ݂ܳܐ: ܘܢܶܐܫܕܽܘܢ ܥܠܰܘܗܝ ܕܡܳܐ. 19: ܘܶܐܬܶܠ ܠܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܰܠܠܶܘܳܝ̈ܶܐ ܕܡܶܢ ܙܰܪܥܶܗ ܕܨܳܕ݂ܽܘܩ: ܕܡܶܬ݂ܩܰܪܒܺܝܢ ܠܘܳܬ݂ܝ: ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܠܰܡܫܰܡܳܫܽܘܬܰܢܝ: ܬܰܘܪܳܐ ܒܰܪ ܒܰܩܪܳܐ ܠܬܰܕ݂ܟܺܝܬ݂ܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ. 20: ܘܬܶܣܰܒ ܡܶܢ ܕܡܶܗ: ܘܬܶܪܽܘܣ ܒܰܐܪܒܰܥ  ܩܰܖ̈ܢܳܬ݂ܶܗ ܕܡܰܕ݂ܒܚܳܐ: ܘܒܰܐܪܒܰܥ ܙܳܘ̈ܝܳܬ݂ܳܐ ܕܰܬ݂ܝܳܟܶܗ: ܘܒܰܬܚܽܘܡܳܐ ܕܚܳܕ݂ܰܪ ܠܶܗ: ܘܬܶܪܽܘܣ ܥܠܰܘܗܝ ܘܢܶܬܕܰܟܶܐ. 21: ܘܬܶܣܰܒ ܬܰܘܪܳܐ ܕܬܰܕ݂ܟܺܝܬ݂ܳܐ: ܘܢܰܣܩܽܘܢܶܗ ܥܰܠ ܓܰܒܶܗ ܕܒܰܝܬܳܐ: ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܡܰܩܕܫܳܐ. 22: ܘܰܒܝܰܘܡܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ: ܩܰܪܶܒ ܠܬܰܕ݂ܟܺܝܬ݂ܳܐ: ܨܺܦܪܳܝܳܐ ܕܥܶܙ̈ܶܐ ܕܠܰܝܬ ܒܶܗ ܡܽܘܡܳܐ: ܘܰܢܕܰܟܽܘܢܶܗ ܠܡܰܕ݂ܒܚܳܐ: ܐܰܝܟ ܕܕܰܟܝܽܘܗܝ ܒܬܰܘܪܳܐ. 23: ܘܡܳܐ ܕܫ̣ܰܡܠܺܝܬ ܠܰܡܕܰܟܳܝܽܘ: ܩܰܪܶܒ ܬܰܘܪܳܐ ܒܰܪ ܒܰܩܪܳܐ ܕܠܰܝܬ ܒܶܗ ܡܽܘܡܳܐ: ܘܕܶܟ݂ܪܳܐ ܡܶܢ ܥܳܢ̈ܳܐ ܕܠܰܝܬ ܒܶܗ ܡܽܘܡܳܐ. 24: ܘܩܰܪܶܒ ܐܶܢܽܘܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܢܰܪܡܽܘܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܡܶܠܚܳܐ: ܘܰܢܩܰܪܒܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܝܰܩ̈ܕ݂ܶܐ ܫܰܠ̈ܡܶܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. 25: ܘܰܬ݂ܩܰܪܒܽܘܢ ܫܰܒܥܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ: ܨܺܦܪܳܝܳܐ ܚܰܕ݂ ܒܝܰܘܡܳܐ ܠܬܰܕ݂ܟܺܝܬ݂ܳܐ: ܘܬܰܘܪܳܐ ܚܰܕ݂ ܒܰܪ ܒܰܩܪܳܐ: ܘܕܶܟ݂ܪܳܐ ܡܶܢ ܥܳܢ̈ܳܐ ܕܠܰܝܬ ܒܶܗ ܡܽܘܡܳܐ. 26: ܢܶܗܘܽܘܢ ܡܩܰܪܒܺܝܢ ܫܰܒܥܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ: ܘܰܢܕܰܟܽܘܢܶܗ ܠܡܰܕ݂ܒܚܳܐ ܘܰܢܫܰܠܡܽܘܢ ܐܺܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ. 27: ܘܡܳܐ ܕܰܫܠܶܡܘ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܝܰܘܡܳܐ ܕܫܰܒܥܳܐ ܘܰܠܗܰܠ: ܗܳܝܕܶܝܢ ܢܩܰܪܒܽܘܢ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܥܰܠ ܡܰܕ݂ܒܚܳܐ: ܝܰܩܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܫܰܠ̈ܡܶܐ ܘܩܽܘܖ̈ܒܳܢܰܝܗܽܘܢ: ܘܶܐܨܛܒܶܐ ܒܗܽܘܢ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܡܕ.

1: ܘܰܐܗܦܟܰܢܝ ܠܽܐܘܪܚܳܐ ܕܬܰܪܥܳܐ ܒܰܪܳܝܳܐ ܕܡܰܩܕܫܳܐ ܕܚܳܐܰܪ ܠܡܰܕܢܚܳܐ: ܘܰܚܙܺܝܬܶܗ ܕܰܐܚܺܝܕ݂. 2: ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ ܡܳܪܝܳܐ: ܬܰܪܥܳܐ ܗܳܢܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܐܰܚܺܝܕ݂: ܘܠܳܐ ܢܶܬܦܬܰܚ: ܘܐ̱ܢܳܫ ܠܳܐ ܢܶܥܽܘܠ ܒܶܗ: ܡܶܛܽܠ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܥܳܐܶܠ ܒܶܗ: ܢܶܗܘܶܐ ܐܰܚܺܝܕ݂. 3: ܡܕܰܒܪܳܢܳܐ ܢܶܬܶܒ ܒܶܗ: ܘܢܶܐܟܽܘܠ ܠܰܚܡܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ: ܡܶܢ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܶܐܣܟܽܘܦܬ݂ܳܐ ܕܬܰܪܥܳܐ ܢܶܥܽܘܠ ܘܡܶܢܳܗ̇ ܢܶܦܽܘܩ. 4: ܘܰܐܥܠܰܢܝ ܠܽܐܘܪܚܳܐ ܕܬܰܪܥܳܐ ܓܰܪܒܝܳܝܳܐ ܕܰܩܕ݂ܳܡ ܒܰܝܬܳܐ: ܘܰܚܙܺܝ݀ܬ݂ ܕܶܐܬ݂ܡܠܺܝ ܒܰܝܬܳܐ ܫܽܘܒܚܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܘܢܶܦܠܶ݀ܬ݂ ܥܰܠ ܐܰܦܝ̈. 5: ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ ܡܳܪܝܳܐ: ܒܰܪܢܳܫܳܐ: ܣܺܝܡ ܒܠܶܒܳܟ݂ ܘܰܚܙܺܝ ܒܥܰܝܢܰܝ̈ܟ: ܘܰܫܡܰܥ ܒܶܐܕ݂ܢܰܝ̈ܟ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܰܡܡܰܠܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܥܰܡܳܟ݂: ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܢܳܡܽܘܣܰܘ̈ܗܝ ܕܒܰܝܬܳܐ: ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܨܽܘܖ̈ܳܬܶܗ: ܘܣܺܝܡ ܠܒܳܠܳܟ݂ ܡܰܥܠܳܢܰܘ̈ܗܝ ܕܒܰܝܬܳܐ: ܘܡܰܦܩܳܢܰܘ̈ܗܝ ܕܡܰܩܕܫܳܐ. 6: ܘܶܐܡܰܪ ܠܒܰܝܬܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܡܡܰܪܡܪܳܢܳܐ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܠܳܐ ܟܰܕܽܘ ܠܟܽܘܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܛܰܢܦܽܘܬ݂ܟܽܘܢ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 7: ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ ܡܰܝܬܶܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܢܽܘܟ݂ܖ̈ܳܝܶܐ ܕܥܽܘܪܠܺܝܢ ܒܠܶܒܗܽܘܢ: ܘܥܽܘܪܠܺܝܢ ܒܒܶܣܪܗܽܘܢ: ܘܗܳܘܶܝܢ ܒܡܰܩܕܫܝ: ܘܰܡܛܰܢܦܺܝܢ ܒܰܝܬܝ: ܘܰܡܩܰܪܒܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܥܰܠ ܠܰܚܡܝ ܬܰܪܒܳܐ ܘܰܕ݂ܡܳܐ: ܘܰܡܒܰܛܠܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܩܝܳܡܝ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܛܰܢܦܽܘܬ݂ܟܽܘܢ. 8: ܘܠܳܐ ܢܳܛܪܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܢܛܽܘܖ̈ܳܬ݂ܳܐ ܕܡܰܩܕܫܝ: ܐܶܠܳܐ ܥܒܰܕܬܽܘܢ ܢܳܛܖ̈ܰܝ ܡܰܛܰܪܬ݂ܳܐ ܕܡܰܩܕܫܝ ܢܳܛܽܘܖ̈ܰܝܟܽܘܢ ܕܺܝܠܟܽܘܢ. 9: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܟܽܠ ܒܰܪ ܢܽܘܟ݂ܖ̈ܳܝܶܐ ܕܥܪܽܘܠ ܒܠܶܒܶܗ ܘܥܽܘܪܠܳܐ ܒܒܶܣܪܶܗ: ܠܳܐ ܢܶܥܽܘܠ ܠܡܰܩܕܫܝ: ܘܠܳܐ ܒܰܪ ܢܽܘܟ݂ܖ̈ܳܝܶܐ ܕܺܐܝܬ ܒܰܝܢܳܬ݂ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 10: ܐܳܦܠܳܐ ܠܶܘܳܝ̈ܶܐ ܕܰܦܪܰܩܘ ܡܶܢܝ: ܟܰܕ݂ ܛܥܰܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܡܶܢܝ ܒܳܬ݂ܰܪ ܦܬܰܟܖ̈ܰܝܗܽܘܢ: ܘܩܰܒܶܠܘ ܥܰܘܠܗܽܘܢ. 11: ܘܰܗܘܰܘ ܒܡܰܩܕܫܝ: ܘܰܡܫܰܡܫܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܬܰܪܥܳܐ ܕܒܰܝܬܳܐ: ܗܶܢܽܘܢ ܢܶܟܣܽܘܢ ܝܰܩ̈ܕ݂ܶܐ ܫܰܠ̈ܡܶܐ ܘܕܶܒܚ̈ܶܐ ܕܥܰܡܳܐ: ܘܗܶܢܽܘܢ ܢܩܽܘܡܽܘܢ ܩܕ݂ܳܡܰܝܗܽܘܢ ܘܰܢܫܰܡܫܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ. 12: ܥܰܠ ܕܫܰܡܶܫܘ ܐܶܢܽܘܢ ܩܕ݂ܳܡ ܦܬܰܟܖ̈ܰܝܗܽܘܢ: ܘܰܗܘܰܘ ܠܬܽܘܩܰܠܬ݂ܳܐ ܕܥܰܘܠܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ: ܡܶܛܽܠܗܳܢܳܐ ܐܰܪܺܝܡܶ݀ܬ݂ ܐܺܝܕ݂ܝ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܘܩܰܒܶܠܘ ܥܰܘܠܗܽܘܢ. 13: ܘܠܳܐ ܢܶܩܪܒܽܘܢ ܩܕ݂ܳܡܰܝ ܠܰܡܫܰܡܳܫܽܘܬܰܢܝ: ܘܠܳܐ ܢܶܬ݂ܩܰܪܒܽܘܢ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܩܽܘ̈ܕܫܰܝ ܒܶܝܬ݂ ܩܕ݂ܽܘܫ ܩܽܘܕ݂ܫ̈ܶܐ: ܘܰܢܩܰܒܠܽܘܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܒܶܗܬܰܬܗܽܘܢ ܘܟܽܠܳܗ̇ ܛܰܢܦܽܘܬ݂ܗܽܘܢ ܕܰܥܒܰܕ݂ܘ. 14: ܘܶܐܥܒܶܕ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܢܳܛܖ̈ܰܝ ܡܰܛܰܪܬ݂ܳܐ ܕܒܰܝܬܳܐ: ܘܥܳܒܕܰܝ̈ ܥܒܳܕ݂ܳܐ ܕܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܗܰܘܳܐ ܒܶܗ. 15: ܘܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܠܶܘܳܝ̈ܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܨܳܕ݂ܽܘܩ: ܕܰܢܛܰܪܘ ܡܰܛܰܪܬ݂ܳܐ ܕܡܰܩܕܫܝ: ܟܰܕ݂ ܛܥܰܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܡܶܢܝ: ܗܶܢܽܘܢ ܢܶܩܪܒܽܘܢ ܠܘܳܬ݂ܝ ܠܰܡܫܰܡܳܫܽܘܬܰܢܝ: ܘܗܶܢܽܘܢ ܢܩܽܘܡܽܘܢ ܩܕ݂ܳܡܰܝ: ܘܰܢܩܰܪܒܽܘܢ ܠܺܝ ܬܰܪܒܳܐ ܘܰܕ݂ܡܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ. 16: ܗܶܢܽܘܢ ܢܶܥܠܽܘܢ ܠܡܰܩܕܫܝ: ܘܗܶܢܽܘܢ ܢܶܩܪܒܽܘܢ ܠܦܳܬܽܘܪܝ: ܕܰܢܫܰܡܫܽܘܢܳܢܝ: ܘܢܶܛܪܽܘܢ ܢܛܽܘܖ̈ܳܬܝ. 17: ܘܡܳܐ ܕܥܳܐܠܺܝܢ ܒܬܰܪܥܳܐ ܕܕ݂ܳܪܬ݂ܳܐ ܓܰܘܳܝܬ݂ܳܐ: ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܕܟܶܬܳܢܳܐ ܢܶܠܒܫܽܘܢ: ܘܰܕ݂ܥܰܡܪܳܐ ܠܳܐ ܢܶܠܒܫܽܘܢ: ܘܡܳܐ ܕܰܡܫܰܡܫܺܝܢ ܒܬܰܪܥܳܐ ܕܕ݂ܳܪܬ݂ܳܐ ܓܰܘܳܝܬ݂ܳܐ. 18: ܐܳܦ ܠܓ݂ܰܘ ܡܰܨܢ̈ܦܳܬ݂ܳܐ ܕܟܶܬܳܢܳܐ ܢܣܺܝܡܽܘܢ ܒܖ̈ܺܝܫܰܝܗܽܘܢ: ܘܦܰܖ̈ܙܽܘܡܶܐ ܕܟܶܬܳܢܳܐ ܢܶܐܣܪܽܘܢ ܒܚܰܨܰܝ̈ܗܽܘܢ. 19: ܘܡܳܐ ܕܢܳܦܩܺܝܢ ܠܕ݂ܳܪܬ݂ܳܐ ܒܰܪܳܝܬ݂ܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܥܰܡܳܐ: ܢܶܫܠܚܽܘܢ ܡܳܐܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܰܡܫܰܡܫܺܝܢ ܒܗܽܘܢ: ܘܢܶܫܒܩܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܐܟ݂ܣܶܕ݂ܖ̈ܶܐ ܕܩܽܘܕ݂ܫܳܐ: ܘܢܶܠܒܫܽܘܢ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܐ̱ܚܖ̈ܳܢܶܐ: ܕܠܳܐ ܢܩܰܕܫܽܘܢܶܗ ܠܥܰܡܳܐ ܒܡܳܐܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. 20: ܖ̈ܺܝܫܰܝܗܽܘܢ ܠܳܐ ܢܶܓܪܥܽܘܢ: ܘܩܽܘ̈ܨܳܬ݂ܗܽܘܢ ܠܳܐ ܢܪܰܒܽܘܢ: ܐܶܠܳܐ ܡܣܰܦܳܪܽܘ ܢܣܰܦܪܽܘܢ ܖ̈ܺܝܫܰܝܗܽܘܢ. 21: ܘܚܰܡܪܳܐ ܠܳܐ ܢܶܫܬܽܘܢ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܡܳܐ ܕܥܳܐܠܺܝܢ ܠܕ݂ܳܪܬ݂ܳܐ ܓܰܘܳܝܬ݂ܳܐ. 22: ܘܰܐܪܡܰܠܬ݂ܳܐ ܘܰܫܒܺܝܩܬ݂ܳܐ ܠܳܐ ܢܶܣܒܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܢܶܫ̈ܶܐ: ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܶܢ ܙܰܪܥܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܐܰܘ ܐܰܪܡܰܠܬ݂ܳܐ ܕܡܰܪܡܠܳܐ ܡܶܢ ܟܳܗܢܳܐ ܢܶܣܒܽܘܢ. 23: ܘܢܰܠܦܽܘܢ ܠܥܰܡܝ ܒܶܝܬ݂ ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܠܚܽܘܠܳܐ: ܘܢܰܘܕܥܽܘܢܶܗ ܒܶܝܬ݂ ܡܣܰܝܒܳܐ ܠܕܰܟܝܳܐ. 24: ܘܥܰܠ ܕܺܝ̈ܢܶܐ ܗܶܢܽܘܢ ܢܩܽܘܡܽܘܢ ܠܰܡܕ݂ܳܢ: ܘܰܒܕ݂ܺܝ̈ܢܰܝ ܢܕܽܘܢܽܘܢ: ܘܢܳܡܽܘܣܰܝ̈ ܘܦܽܘܩ̈ܕܳܢܰܝ ܢܶܛܪܽܘܢ: ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܙܰܒܢ̈ܶܐ ܕܡܰܘ̈ܥܕܰܝ: ܘܫܰܒܰܝ̈ ܢܩܰܕܫܽܘܢ. 25: ܘܥܰܠ ܡܺܝܬ݂ܳܐ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܠܳܐ ܢܶܥܠܽܘܢ ܕܠܳܐ ܢܶܣܬܰܝܒܽܘܢ: ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܒܰܐܒܽܘܗܝ ܐܰܘ ܒܶܐܡܶܗ: ܐܰܘ ܒܰܒܪܶܗ: ܐܰܘ ܒܒܰܪܬ݂ܶܗ: ܐܰܘ ܒܰܐܚܽܘܗܝ: ܐܰܘ ܒܚܳܬ݂ܶܗ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܠܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܠܓܰܒܪܳܐ ܢܶܣܬܰܝܒܽܘܢ. 26: ܘܡܶܢ ܒܳܬ݂ܰܪ ܕܡܶܣܬܰܝܰܒ: ܢܶܡܢܶܐ ܠܶܗ ܫܰܒܥܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ: ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܢܶܬܕܰܟܶܐ. 27: ܘܰܒܝܰܘܡܳܐ ܕܥܳܐܶܠ ܠܡܰܩܕܫܳܐ ܠܕ݂ܳܪܬ݂ܳܐ ܓܰܘܳܝܬ݂ܳܐ ܠܰܡܫܰܡܳܫܽܘ ܒܩܽܘܕ݂ܫܳܐ: ܢܩܰܪܶܒ ܬܰܕ݂ܟܺܝܬܶܗ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ. 28: ܘܬܶܗܘܶܐ ܠܗܽܘܢ ܠܝܽܘܪܬ݂ܳܢܳܐ: ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܝܽܘܪܬܳܢܗܽܘܢ: ܘܰܡܢܳܬ݂ܳܐ ܠܳܐ ܬܶܬܠܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܒܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܢܳܬ݂ܗܽܘܢ. 29: ܣܡܺܝܕ݂ܳܐ ܘܬܰܕܟܺܝܬ݂ܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܗܶܢܽܘܢ ܢܶܐܟ݂ܠܽܘܢ: ܘܟܽܠ ܚܶܪܡܳܐ ܕܒܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܢܶܗܘܶܐ. 30: ܘܪܺܝܫ ܟܠ ܒܽܘܟ݂ܖ̈ܶܐ ܕܟܽܠܶܗ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܕܦܳܪܫܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ: ܕܟܳܗ̈ܢܶܐ ܢܶܗܘܶܐ. ܘܪܺܝܫ ܐܳܨܘ̈ܳܬ݂ܟܽܘܢ ܗܰܒܘ ܠܟܳܗ̈ܢܶܐ: ܕܬܶܗܘܶܐ ܒܽܘܪܟܬ݂ܳܐ ܒܒܳܬܰܝ̈ܟܽܘܢ. 31: ܘܟܽܠ ܕܰܡܫܰܢܰܩ ܘܰܬܒܺܝܪ ܡܶܢ ܦܳܪܰܚܬ݂ܳܐ ܘܡܶܢ ܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ: ܠܳܐ ܢܶܐܟ݂ܠܽܘܢ ܟܳܗ̈ܢܶܐ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܡܗ.

1: ܘܡܳܐ ܕܰܡܦܰܠܓܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܐܰܪܥܳܐ: ܦܪܽܘܫܘ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ: ܘܩܰܪܶܒܘ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ: ܘܢܶܗܘܶܐ ܐܽܘܪܟ݂ܳܗ̇ ܥܶܣܪܺܝܢ ܘܚܰܡܫܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܘܰܦܬ݂ܳܝܳܗ̇ ܥܶܣܪܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ: ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܺܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܬܚܽܘܡܶܝܗ̇ ܟܰܕ݂ ܚܳܕ݂ܪܺܝܢ ܠܳܗ̇. 2: ܘܬܶܗܘܶܐ ܠܡܰܩܕܫܳܐ ܚܰܡܶܫܡܳܐܐ ܒܚܰܡܶܫܡܳܐܐ: ܘܬܶܗܘܶܐ ܡܪܰܒܥܳܐ ܟܰܕ݂ ܚܳܕ݂ܪܳܐ: ܘܚܰܡܫܺܝܢ ܐܰܡܺܝ̈ܢ ܫܶܛܚܳܗ̇. 3: ܘܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܡܫܽܘܚܬ݂ܳܐ: ܐܽܘܪܟ݂ܳܐ ܥܶܣܪܺܝܢ ܘܚܰܡܫܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܘܰܦܬ݂ܳܝܳܐ ܥܶܣܪܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܘܒܳܗ̇ ܢܶܗܘܶܐ ܩܕ݂ܽܘܫ ܩܽܘܕ݂ܫ̈ܶܐ. 4: ܘܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ: ܢܶܗܘܶܐ ܠܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܰܡܫܰܡܫܺܝܢ ܡܰܩܕܫܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܘܡܶܬ݂ܩܰܪܒܺܝܢ ܠܰܡܫܰܡܳܫܽܘܬܶܗ ܠܡܳܪܝܳܐ: ܘܢܶܗܘܶܐ ܠܗܽܘܢ ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܠܒ̈ܳܬܶܐ: ܘܡܰܩܕܫܳܐ ܠܡܰܩܕܫܳܐ. 5: ܘܢܶܗܘܶܐ ܥܶܣܪܺܝܢ ܘܚܰܡܫܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܐܽܘܪܟ݂ܳܐ: ܘܥܶܣܪܺܝܢ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܦܬ݂ܳܝܳܐ: ܘܢܶܗܘܶܐ ܝܽܘܪܬ݂ܳܢܳܐ ܠܠܶܘܳܝ̈ܶܐ ܕܰܡܫܰܡܫܺܝܢ ܒܒܰܝܬܳܐ: ܥܶܣܪܺܝܢ ܒܳܬܺܝ̈ܢ. 6: ܝܽܘܪܬ݂ܳܢܳܐ ܕܰܡܕܺܝܢ̱ܬ݂ܳܐ ܚܰܡܫܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܦܬ݂ܳܝܳܐ: ܐܘܪܟ݂ܳܐ ܥܶܣܪܺܝܢ ܘܚܰܡܫܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܠܽܘܩܒܰܠ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܕܡܰܩܕܫܳܐ: ܢܶܗܘܶܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 7: ܘܠܰܡܕܰܒܪܳܢܳܐ ܕܥܰܡܳܐ: ܠܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܕܩܽܘܕ݂ܫܳܐ: ܘܠܝܽܘܪܬ݂ܳܢܳܐ ܕܰܡܕܺܝܢ̱ܬ݂ܳܐ: ܡܶܢ ܡܰܕܢܚܳܐ ܘܡܶܢ ܡܰܥܪܒܳܐ: ܐܘܪܟ݂ܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܦܳܠܓܽܘܬ݂ܳܐ: ܡܶܢ ܡܰܕܢܚܳܐ ܠܡܰܥܪܒܳܐ. 8: ܢܶܗܘܶܐ ܝܽܘܪܬ݂ܳܢܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ: ܘܬܽܘܒ ܠܳܐ ܢܰܗܪܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܡܕܰܒܖ̈ܳܢܶܐ ܕܥܰܡܝ: ܘܰܐܪܥܳܐ ܢܶܬܠܽܘܢ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܠܫܰܖ̈ܒܳܬ݂ܗܽܘܢ. 9: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܟܰܕܽܘ ܠܟܽܘܢ ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܐܰܥܒܰܪܘ ܡܶܢܟܽܘܢ ܚܛܽܘܦܝܳܐ ܘܒܶܙܬ݂ܳܐ: ܘܰܥܒܶܕ݂ܘ ܕܺܝܢܳܐ ܘܙܰܕܺܝܩܽܘܬ݂ܳܐ: ܘܰܐܦܪܶܩܘ ܫܽܘܥܒܳܕ݂ܟܽܘܢ ܡܶܢ ܥܰܡܝ: ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ. 10: ܡܰܣܰܐܬ݂ܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ: ܘܡܰܬ݂ܩ̈ܳܠܶܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܘܰܟܝܳܠܬܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ: ܢܶܗܘܽܘܢ ܠܟܽܘܢ. 11: ܟܝܳܠܬ݂ܳܐ ܘܡܰܬ݂ܩܳܠܳܐ ܬܰܩܶܢܘ: ܕܬܶܗܘܢ ܫܳܩܠܺܝܢ ܡܰܥܣܳܖ̈ܶܐ ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܥܶܣܪܳܐ ܫܰܘܝܳܐܺܝܬ݂. 12: ܘܡܰܬ݂ܩ̈ܳܠܶܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܥܶܣܪܺܝܢ: ܡܰܬ݂ܩܳܠܳܐ ܡܶܢܗܽܘܢ ܥܶܣܪܺܝܢ ܘܚܰܡܶܫ ܡܳܥܺܝ̈ܢ: ܘܡܰܬ݂ܩܳܠܳܐ ܕܚܰܡܶܫܬܰܥܣܰܪ ܢܶܗܘܶܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܡܰܢܝܳܐ. 13: ܗܳܢܳܐ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܦܪܽܘܫܘ: ܚܕ݂ܳܐ ܡܶܢ ܫܶܬ݂ ܡܢܰܘ̈ܳܬ݂ܶܗ ܕܟܽܘܪܳܐ ܕܚ̈ܶܛܶܐ: ܘܰܚܕ݂ܳܐ ܡܶܢ ܫܶܬ݂ ܡܢܰܘ̈ܳܬ݂ܶܗ ܕܟܽܘܪܳܐ ܕܰܣܥܳܖ̈ܶܐ. 14: ܘܡܶܫܚܳܐ ܡܶܢ ܥܣܰܪ ܟܰܝ̈ܠܳܢ ܕܗܳܘܶܐ ܟܽܘܪܳܐ: ܢܶܣܒܽܘܢ ܡܰܥܣܳܖ̈ܶܐ ܟܝܳܠܬ݂ܳܐ ܚܕ݂ܳܐ. 15: ܘܰܚܕ݂ܳܐ ܢܶܩܝܳܐ ܡܶܢ ܡܰܐܬ݂ܶܝܢ ܥܳܢ̈ܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܠܰܣܡܺܝܕ݂ܳܐ ܘܰܠܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܘܰܠܝܰܩܕ݂ܳܐ ܫܰܠܡܳܐ: ܕܰܢܕܰܟܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ. 16: ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ: ܢܶܦܪܫܽܘܢ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܠܰܡܕܰܒܪܳܢܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 17: ܘܕܰܡܕܰܒܪܳܢܳܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܝܰܩ̈ܕ݂ܶܐ ܫܰܠ̈ܡܶܐ: ܘܰܣܡܺܝܕ݂ܳܐ ܘܢܽܘܩܳܝܳܐ ܒܪܺܝܫ ܝܰܖ̈ܚܶܐ ܘܰܒܫܰܒ̈ܶܐ: ܘܰܒܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܕ݂ܥܺܐܕ݂ܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܗܽܘ ܢܩܰܪܶܒ ܬܰܕ݂ܟܺܝܬ݂ܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ: ܘܰܣܡܺܝܕ݂ܳܐ ܘܢܽܘܩܳܝܳܐ ܘܝܰܩܕ݂ܳܐ ܫܰܠܡܳܐ: ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܕܰܡܕܰܟܶܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 18: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܒܚܰܕ݂ ܒܝܰܪܚܳܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝܳܐ: ܣܰܒ ܬܰܘܪܳܐ ܚܰܕ݂ ܒܰܪ ܒܰܩܪܳܐ: ܕܠܰܝܬ ܒܶܗ ܡܽܘܡܳܐ: ܘܕܰܟܳܝܗܝ ܠܡܰܩܕܫܳܐ. 19: ܘܢܶܣܰܒ ܟܳܗܢܳܐ ܡܶܢ ܕܡܳܐ ܕܬܰܕ݂ܟܺܝܬ݂ܳܐ: ܘܢܶܪܽܘܣ ܥܰܠ ܐܶܣ̈ܟܦܳܬ݂ܶܗ ܕܒܰܝܬܳܐ: ܘܥܰܠ ܐܰܪܒܰܥ ܙܳܘ̈ܝܳܬ݂ܶܗ ܕܡܰܕ݂ܒܚܳܐ: ܘܥܰܠ ܐܶܣܟܽܘܦܬܶܗ ܕܬܰܪܥܳܐ ܕܕ݂ܳܪܬ݂ܳܐ ܓܰܘܳܝܬ݂ܳܐ. 20: ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܥܳܒܶܕ݂ ܒܰܫܒܰܥܬ݂ܳܐ ܒܝܰܪܚܳܐ: ܓܰܒܪܳܐ ܕܫܳܛܶܐ: ܘܰܢܕܰܟܽܘܢܶܗ ܠܒܰܝܬܳܐ. 21: ܘܒܰܐܪܒܰܥܶܣܖ̈ܶܐ ܒܝܰܪܚܳܐ: ܩܰܕ݂ܡܳܝܐ: ܢܶܗܘܶܐ ܠܟܽܘܢ ܦܶܨܚܳܐ ܘܥܰܕ݂ܥܺܐܕ݂ܳܐ: ܘܫܰܒܥܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܦܰܛܺܝܪܳܐ ܬܶܐܟ݂ܠܽܘܢ. 22: ܘܰܢܩܰܪܶܒ ܡܕܰܒܪܳܢܳܐ ܒܶܗ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ: ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܢܰܦܫܶܗ: ܘܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ: ܬܰܘܪܳܐ ܠܬܰܕ݂ܟܺܝܬ݂ܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ. 23: ܘܫܰܒܥܳܐ ܝܰܘܡܰܘ̈ܗܝ ܕܥܰܕ݂ܥܺܐܕ݂ܳܐ: ܢܩܰܪܶܒ ܝܰܩ̈ܕ݂ܶܐ ܫܰܠ̈ܡܶܐ ܠܡܳܪܝܳܐ: ܫܰܒܥܳܐ ܬܰܘܖ̈ܺܝܢ: ܘܫܰܒܥܳܐ ܕܶܟܖ̈ܺܝܢ ܕܠܰܝܬ ܒܗܽܘܢ ܡܽܘܡܳܐ: ܘܰܠܬܰܕ݂ܟܺܝܬ݂ܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ: ܨܺܦܪܳܝܳܐ ܕܥܶܙ̈ܶܐ ܒܝܰܘܡܳܐ. 24: ܘܰܣܡܺܝܕ݂ܳܐ ܣܰܐܬ݂ܳܐ ܠܬܰܘܪܳܐ: ܘܣܰܐܬ݂ܳܐ ܠܕܶܟ݂ܪܳܐ: ܘܡܶܫܚܳܐ ܗܶܡܺܝܢܳܐ ܠܣܰܐܬ݂ܳܐ. 25: ܘܰܒܚܰܡܫܰܥܶܣܖ̈ܶܐ ܒܝܰܪܚܳܐ ܕܫܰܒܥܳܐ: ܢܶܥܒܶܕ݂ ܥܰܕ݂ܥܺܐܕ݂ܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܗܳܠܶܝܢ ܫܰܒܥܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ: ܐܰܝܟ ܬܰܕ݂ܟܺܝܬ݂ܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ: ܘܰܐܝܟ݂ ܝܰܩ̈ܕܶܐ ܫܰܠ̈ܡܶܐ: ܘܰܐܝܟ݂ ܣܡܺܝܕ݂ܳܐ ܘܰܐܝܟ݂ ܡܶܫܚܳܐ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܡܘ.

1: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܬܰܪܥܳܐ ܕܕ݂ܳܪܬ݂ܳܐ ܓܰܘܳܝܬ݂ܳܐ ܕܚܳܐܰܪ ܠܡܰܕܢܚܳܐ: ܢܶܗܘܶܐ ܐܰܚܺܝܕ݂ ܫܬ݂ܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܕܡܶܬ݂ܥܒܶܕ݂ ܒܗܽܘܢ ܥܒܳܕ݂ܳܐ: ܘܰܒܝܰܘܡܳܐ ܕܫܰܒܬ݂ܳܐ ܢܶܬ݂ܦܬܰܚ: ܘܰܒܝܰܘܡܳܐ ܕܪܺܝܫ ܝܰܪܚܳܐ ܢܶܬ݂ܦܬܰܚ. 2: ܘܢܶܥܽܘܠ ܡܕܰܒܪܳܢܳܐ ܒܡܰܥܠܳܢܳܐ ܕܶܐܣܟܽܘܦܬ݂ܳܐ ܕܬܰܪܥܳܐ ܡܶܢ ܠܒܰܪ: ܘܰܢܩܽܘܡ ܥܰܠ ܐܶܣܟܽܘܦܬܶܗ ܕܬܰܪܥܳܐ: ܘܰܢܩܰܪܒܽܘܢ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܝܰܩܕܰܘ̈ܗܝ ܫܰܠ̈ܡܶܐ ܘܩܽܘܖ̈ܒܳܢܰܘܗܝ: ܘܢܶܣܓܽܘܕ݂ ܒܶܐܣܟܽܘܦܬ݂ܳܐ ܕܬܰܪܥܳܐ ܘܢܶܦܽܘܩ: ܘܬܰܪܥܳܐ ܠܳܐ ܢܶܬܬܚܶܕ݂ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܪܰܡܫܳܐ. 3: ܘܢܶܣܓܕܽܘܢ ܥܰܡܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܒܡܰܥܠܳܢܶܗ ܕܬܰܪܥܳܐ ܗܰܘ: ܒܫܰܒ̈ܶܐ ܘܰܒܪܺܝܫ ܝܰܖ̈ܚܶܐ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. 4: ܘܝܰܩ̈ܕ݂ܶܐ ܫܰܠ̈ܡܶܐ ܕܰܡܩܰܪܶܒ ܡܕܰܒܪܳܢܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܫܰܒܬ݂ܳܐ: ܫܬ݂ܳܐ ܐܶܡܖ̈ܺܝܢ ܕܠܰܝܬ ܒܗܽܘܢ ܡܽܘܡܳܐ: ܘܕܶܟ݂ܪܳܐ ܕܠܰܝܬ ܒܶܗ ܡܽܘܡܳܐ. 5: ܘܰܣܡܺܝܕ݂ܳܐ ܢܶܥܒܶܕ݂: ܣܰܐܬ݂ܳܐ ܠܬܰܘܪܳܐ: ܘܣܰܐܬ݂ܳܐ ܠܕܶܟ݂ܪܳܐ: ܘܠܶܐܡܪܳܐ ܐܰܝܟ ܕܡܳܛܶܐ ܒܺܐܝ̈ܕ݂ܰܘܗܝ: ܡܶܫܚܳܐ ܕܶܝܢ ܗܶܡܺܝܢܳܐ ܠܣܰܐܬ݂ܳܐ. 6: ܘܰܒܝܰܘܡܳܐ ܕܪܺܝܫ ܝܰܪܚܳܐ: ܬܰܘܪܳܐ ܕܠܰܝܬ ܒܶܗ ܡܽܘܡܳܐ: ܘܶܫܬ݂ܳܐ ܐܶܡܖ̈ܺܝܢ ܕܠܰܝܬ ܒܗܽܘܢ ܡܽܘܡܳܐ: ܘܕܶܟ݂ܪܳܐ ܕܠܰܝܬ ܒܶܗ ܡܽܘܡܳܐ. 7: ܘܰܣܡܺܝܕ݂ܳܐ ܢܶܥܒܶܕ݂: ܣܰܐܬ݂ܳܐ ܠܬܰܘܪܳܐ: ܘܣܰܐܬ݂ܳܐ ܠܕܶܟ݂ܪܳܐ: ܘܠܶܐܡܪܳܐ ܐܰܝܟ ܕܡܳܛܶܐ ܒܺܐܝܕܰܘ̈ܗܝ: ܡܶܫܚܳܐ ܕܶܝܢ ܗܶܡܺܝܢܳܐ ܠܣܰܐܬ݂ܳܐ. 8: ܘܡܳܐ ܕܥܳܐܶܠ ܡܕܰܒܪܳܢܳܐ: ܒܶܐܣܟܽܘܦܬܶܗ ܕܬܰܪܥܳܐ ܢܶܥܽܘܠ ܘܒܳܗ̇ ܢܶܦܽܘܩ. 9: ܘܡܳܐ ܕܥܳܐܠܺܝܢ ܥܰܡܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܒܙܰܒܢܳܐ ܕܥܰܕ݂ܥܺܐܕ݂ܳܐ: ܡܰܢ ܕܥܳܐܶܠ ܒܬܰܪܥܳܐ ܓܰܪܒܝܳܝܳܐ ܠܡܶܣܓܰܕ݂: ܢܶܦܽܘܩ ܠܶܗ ܒܬܰܪܥܳܐ ܬܰܝܡܢܳܝܳܐ: ܘܡܰܢ ܕܥܳܐܶܠ ܒܬܰܪܥܳܐ ܬܰܝܡܢܳܝܳܐ: ܢܶܦܽܘܩ ܠܶܗ ܒܬܰܪܥܳܐ ܓܰܪܒܝܳܝܳܐ: ܘܠܳܐ ܢܶܗܦܽܘܟ݂ ܒܬܰܪܥܳܐ ܕܥܳܐܶܠ: ܐܶܠܳܐ ܠܩܽܘܒܠܶܗ ܢܶܦܽܘܩ. 10: ܡܕܰܒܪܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܕܒܰܝܢܳܬ݂ܟܽܘܢ: ܒܬܰܪܥܳܐ ܕܥܳܐܶܠ ܒܶܗ ܢܶܦܽܘܩ. 11: ܘܰܒܙܰܒܢܳܐ ܕܥܰܕ݂ܥܺܐܕ݂ܳܐ: ܢܶܗܘܶܐ ܣܡܺܝܕ݂ܳܐ ܣܰܐܬ݂ܳܐ ܠܬܰܘܪܳܐ: ܘܣܰܐܬ݂ܳܐ ܠܕܶܟ݂ܪܳܐ: ܘܠܶܐܡܪܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܐܰܝܟ ܕܡܳܛܶܐ ܒܺܐܝ̈ܕ݂ܰܘܗܝ: ܡܶܫܚܳܐ ܕܶܝܢ ܗܶܡܺܝܢܳܐ ܠܣܰܐܬ݂ܳܐ. 12: ܘܡܳܐ ܕܰܡܩܰܪܶܒ ܡܕܰܒܪܳܢܳܐ ܝܰܩ̈ܕ݂ܶܐ ܫܰܠ̈ܡܶܐ: ܐܰܘ ܩܽܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ: ܢܶܬ݂ܦܬܰܚ ܠܶܗ ܬܰܪܥܳܐ ܕܚܳܐܰܪ ܠܡܰܕܢܚܳܐ ܕܰܐܚܺܝܕ݂: ܘܰܢܩܰܪܶܒ ܝܰܩܕܰܘ̈ܗܝ ܫܰܠ̈ܡܶܐ ܘܩܽܘܖ̈ܒܳܢܰܘܗܝ: ܘܢܶܐܚܕܺܝܘܗܝ ܠܬܰܪܥܳܐ ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܢܶܦܽܘܩ: ܐܰܝܟ ܕܥܳܒܶܕ݂ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܫܰܒܬ݂ܳܐ. 13: ܘܶܐܡܪܳܐ ܒܰܪ ܫܰܢ̱ܬܳܐ ܕܠܰܝܬ ܒܗ ܡܽܘܡܳܐ: ܢܶܗܘܶܐ ܡܩܰܪܶܒ ܒܝܰܘܡܳܐ: ܝܰܩܕܳܐ ܫܰܠܡܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ: ܡܶܢ ܨܦܰܪ ܠܰܨܦܰܪ. 14: ܘܰܣܡܺܝܕ݂ܳܐ ܢܩܰܪܶܒ ܥܠܰܘܗܝ ܡܶܢ ܨܦܰܪ ܠܰܨܦܰܪ: ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܫܬ݂ܳܐ ܠܣܰܐܬ݂ܳܐ: ܘܡܶܫܚܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܡܶܢ ܬܠܳܬ݂ ܡܢܰܘ̈ܳܬ݂ܶܗ ܕܗܶܡܺܝܢܳܐ: ܠܰܡܦܳܠܶܗ ܠܰܣܡܺܝܕ݂ܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ: ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ݂. 15: ܘܰܢܩܰܪܒܽܘܢ ܐܶܡܖ̈ܶܐ ܘܰܣܡܺܝܕ݂ܳܐ ܘܡܶܫܚܳܐ ܡܶܢ ܨܦܰܪ ܠܰܨܦܰܪ: ܝܰܩܕܳܐ ܫܰܠܡܳܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ݂. 16: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܡܕܰܒܪܳܢܳܐ ܟܰܕ݂ ܢܶܬܶܠ ܡܰܘܗܰܒܬ݂ܳܐ ܠܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܒܢܰܘ̈ܗܝ: ܝܳܪܬܽܘܬܶܗ ܠܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܬܶܗܘܶܐ. 17: ܘܟܰܕ݂ ܢܶܬܶܠ ܡܰܘܗܰܒܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܝܳܪܬܽܘܬܶܗ ܠܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ: ܬܶܗܘܶܐ ܠܶܗ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܫܰܢ̱ܬܳܐ ܕܡܶܬܚܰܪܰܪ: ܘܬܶܗܘܶܐ ܠܶܗ ܠܰܡܕܰܒܪܳܢܳܐ: ܝܳܪܬܽܘܬ݂ܳܐ ܕܶܝܢ ܕܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܠܗܽܘܢ ܬܶܗܘܶܐ. 18: ܘܠܳܐ ܢܶܣܰܒ ܡܕܰܒܪܳܢܳܐ ܡܶܢ ܝܳܪܬܽܘܬܶܗ ܕܥܰܡܳܐ: ܘܠܳܐ ܢܶܥܠܽܘܒ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܝܽܘܪܬܳܢܗܽܘܢ: ܐܶܠܳܐ ܡܶܢ ܝܳܪܬܽܘܬܶܗ ܢܰܘܪܶܬ݂ ܠܰܒܢܰܘ̈ܗܝ: ܕܠܳܐ ܢܶܬ݂ܒܰܕܪܽܘܢ ܥܰܡܝ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢ ܝܳܪܬܽܘܬ݂ܶܗ. 19: ܘܰܐܥܠܰܢܝ ܒܡܰܥܠܳܢܳܐ ܕܥܰܠ ܓܶܢ̱ܒ ܬܰܪܥܳܐ ܕܰܐܟ݂ܣܶܕ݂ܪܳܐ ܓܰܘܳܝܬ݂ܳܐ ܕܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܕܟܳܗ̈ܢܶܐ: ܕܚܳܝܪܳܐ ܠܓܰܪܒܝܳܐ: ܘܰܚܙܺܝ݀ܬ݂ ܕܺܐܝܬ ܬܰܡܳܢ ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܒܰܫܦܽܘܠܶܝ̈ܗ̇ ܡܶܢ ܡܰܥܪܒܳܐ. 20: ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ: ܗܳܢܰܘ ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܕܰܡܒܰܫܠܺܝܢ ܒܶܗ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܬܰܕ݂ܟܺܝܬ݂ܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ: ܘܳܐܦܶܝܢ ܒܶܗ ܣܡܺܝܕ݂ܳܐ: ܕܠܳܐ ܢܶܦܩܽܘܢ ܠܕ݂ܳܪܬ݂ܳܐ ܒܰܪܳܝܬ݂ܳܐ ܘܰܢܩܰܕܫܽܘܢܶܗ ܠܥܰܡܳܐ. 21: ܘܰܐܦܩܰܢܝ ܠܕ݂ܳܪܬ݂ܳܐ ܒܰܪܳܝܬ݂ܳܐ: ܘܰܐܥܒܪܰܢܝ ܥܰܠ ܐܰܪܒܥܳܐ ܣܶܛܖ̈ܶܝܗ̇ ܕܕ݂ܳܪܬ݂ܳܐ: ܘܰܚܙܺܝ݀ܬ݂ ܕܳܪܬ݂ܳܐ ܒܰܣܛܰܪ ܕܳܪܬ݂ܳܐ: ܘܕ݂ܳܪܬ݂ܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬ݂ܳܐ ܒܣܶܛܪܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܕ݂ܳܪܬ݂ܳܐ. 22: ܒܰܐܪܒܥܳܐ ܣܶܛܖ̈ܶܝܗ̇ ܕܕ݂ܳܪܬ݂ܳܐ ܕܳܖ̈ܶܐ ܕܰܩ̈ܕܩܳܬ݂ܳܐ: ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܐܰܡܺܝ̈ܢ ܐܽܘܪܟܗܶܝܢ: ܘܰܬܠܳܬܺܝܢ ܦܬܳܝܗܶܝܢ. 23: ܘܰܐܟ݂ܣܶܕ݂ܖ̈ܶܐ ܚܳܕ݂ܖ̈ܳܢ ܠܰܐܖ̈ܒܰܥܬܰܝܗܶܝܢ. 24: ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ: ܗܳܢܰܘ ܒܶܝܬ݂ ܛܰܒܳܚ̈ܶܐ: ܕܰܡܒܰܫܠܺܝܢ ܒܶܗ ܕܶܒܚܬ݂ܳܐ ܕܥܰܡܳܐ ܡܫܰܡܫܳܢܰܘ̈ܗܝ ܕܒܰܝܬܳܐ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܡܙ.

1: ܘܰܗܦܰܟ ܐܰܥܠܰܢܝ ܠܬܰܪܥܶܗ ܕܒܰܝܬܳܐ: ܘܰܚܙܺܝ݀ܬ݂ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܢܳܦܩܺܝܢ ܡܶܢ ܬܚܶܝܬ݂ ܐܶܣܟܽܘܦܬ݂ܳܐ ܡܰܕ݂ܢܚܳܝܬ݂ܳܐ ܕܒܰܝܬܳܐ: ܘܗܶܢܽܘܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܢܳܚܬܺܝܢ: ܡܶܢ ܣܶܛܪܶܗ ܕܒܰܝܬܳܐ: ܡܶܢ ܬܰܝܡܶܢܳܝܶܗ ܕܡܰܕ݂ܒܚܳܐ. 2: ܘܰܐܦܩܰܢܝ ܒܬܰܪܥܳܐ ܓܰܪܒܝܳܝܳܐ: ܘܰܐܟܪܟܰܢܝ ܡܶܢ ܠܒܰܪ ܥܰܠ ܬܰܪܥܳܐ ܕܕ݂ܳܪܬ݂ܳܐ ܕܚܳܐܰܪ ܠܡܰܕܢܚܳܐ: ܘܰܚܙܺܝ݀ܬ݂ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܢܳܦܩܺܝܢ ܡܶܢ ܣܶܛܪܶܗ ܕܝܰܡܺܝܢܳܐ. 3: ܘܟܰܕ݂ ܢ̣ܦܰܩ ܓܰܒܪܳܐ ܡܫܰܒܰܚ: ܘܰܡܫܽܘܚܬ݂ܳܐ ܒܺܐܝܕ݂ܶܗ: ܘܰܡܫܰܚ ܐܳܠܶܦ ܐܰܡܺܝ̈ܢ: ܘܰܐܥܒܪܰܢܝ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܩܽܘܖ̈ܨܠܶܐ. 4: ܘܰܡܫܰܚ ܐܳܠܶܦ ܐܰܡܺܝ̈ܢ: ܘܰܐܥܒܪܰܢܝ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܒܽܘܖ̈ܟܶܐ: ܘܰܡܫܰܚ ܐܳܠܶܦ ܐܰܡܺܝ̈ܢ: ܘܰܐܥܒܪܰܢܝ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܚܰܨ̈ܶܐ. 5: ܘܰܡܫܰܚ ܐܳܠܶܦ ܐܰܡܺܝ̈ܢ: ܪܓܶܠܬ݂ܳܐ: ܕܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܫܟܰܚ ܠܡܶܥܒܪܳܗ̇: ܡܶܛܽܠ ܕܰܣܓܺܝܘ ܡܰܝ̈ܳܐ ܘܥܶܫܢܰܬ݂ ܪܓܶܠܬ݂ܳܐ: ܘܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܫܟܰܚ ܠܡܶܥܒܪܳܗ̇. 6: ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ: ܚܳܙܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܘܰܐܘܒܠܰܢܝ ܘܰܐܘܬܒܰܢܝ ܥܰܠ ܣܶܦܬ݂ܳܗ̇ ܕܰܪܓܶܠܬ݂ܳܐ. 7: ܘܟܰܕ݂ ܝܶܬܒܶ݀ܬ݂: ܚܙܺܝ݀ܬ݂ ܥܰܠ ܣܶܦܬ݂ܳܗ̇ ܕܰܪܓܶܠܬ݂ܳܐ: ܐܺܝ̈ܠܳܢܶܐ ܕܛܳܒ ܣܰܓܺܝܐܺܝܢ ܡܶܟܳܐ ܘܡܶܟܳܐ. 8: ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ: ܡܰܝ̈ܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܢܳܦܩܺܝܢ ܠܰܓܠܺܝܠܳܐ ܕܰܒܡܰܕܢܚܳܐ: ܘܢܳܚܬܺܝܢ ܠܓܰܪܒܝܳܐ: ܘܢܳܦܠܺܝܢ ܒܝܰܡܳܐ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܣܖ̈ܰܝܳܐ: ܘܒܳܣܡܺܝܢ ܡܰܝ̈ܳܐ. 9: ܘܟܽܠ ܢܰܦܫܳܐ ܚܰܝܬ݂ܳܐ ܕܡܰܘܠܕ݂ܳܐ ܐܰܬܰܪ ܕܺܐܝܬ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܰܪܓܶܠܬ݂ܳܐ: ܚܳܐܶܝܢ ܘܗܳܘܶܝܢ ܢܽܘܢ̈ܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ: ܡܶܛܽܠ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܢܳܦܠܺܝܢ ܬܰܡܳܢ ܘܒܳܣܡܺܝܢ ܡܰܝ̈ܳܐ. 10: ܘܩܳܝܡܺܝܢ ܥܠܰܘܗܝ ܨܰܝ̈ܳܕܶܐ: ܡܶܢ ܥܺܝܢ ܓܳܕ݂ ܘܰܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܥܺܝܢ ܥܶܓܠܺܝܢ: ܡܰܫܛܚ̈ܶܐ ܠܰܡܨܝ̈ܕ݂ܳܬ݂ܳܐ ܢܶܗܘܶܐ: ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܒܶܗ ܢܽܘܢ̈ܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܐܰܝܟ ܕܝܰܡܳܐ ܪܰܒܳܐ. 11: ܘܡܰܦܩܳܢܰܘ̈ܗܝ ܘܡܰܥܠܳܢܰܘ̈ܗܝ ܠܳܐ ܢܶܒܣܡܽܘܢ: ܐܶܠܳܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܡܶܠܚܳܐ. 12: ܘܒܳܗ̇ ܒܰܪܓܶܠܬ݂ܳܐ ܢܶܫܘܚܽܘܢ ܥܰܠ ܣܦܳܖ̈ܶܝܗ̇: ܡܶܟܳܐ ܘܡܶܟܳܐ: ܟܽܠ ܐܺܝܠܳܢ ܕܡܶܐܟ݂ܽܘܠܬ݂ܳܐ: ܠܳܐ ܢܶܬܪܽܘܢ ܛܰܖ̈ܦܰܝܗܽܘܢ: ܘܠܳܐ ܢܶܓܡܪܽܘܢ ܦܺܐܖ̈ܰܝܗܽܘܢ: ܘܰܒܟܽܠ ܪܺܝܫ ܝܰܪܚܳܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܡܒܰܟܪܺܝܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܕܫܳܬܶܝܢ ܡܶܢ ܡܰܩܕܫܳܐ ܢܳܦܩܺܝܢ: ܢܶܗܘܽܘܢ ܦܺܐܖ̈ܰܝܗܽܘܢ ܠܡܶܐܟܰܠ: ܘܛܰܖ̈ܦܰܝܗܽܘܢ ܠܳܐܣܝܽܘܬ݂ܳܐ. 13: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܢܰܚ̈ܠܶܐ ܕܰܬܚܽܘ̈ܡܶܐ ܕܝܳܪܬܺܝܢ ܠܳܗ̇ ܠܰܐܪܥܳܐ: ܠܰܬܪܶܥܣܰܪ ܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܘܰܕ݂ܝܰܘܣܶܦ ܠܚܰܒܠܳܐ. 14: ܕܬܺܐܪܬܽܘܢܳܗ̇ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢ ܐܰܚܰܘ̈ܗܝ: ܕܰܐܪܺܝܡܶ݀ܬ݂ ܐܺܝܕ݂ܝ ܠܡܶܬܠܳܗ̇ ܠܰܐܒܳܗܰܝ̈ܟܽܘܢ: ܘܬܶܬܦܰܠܰܓ ܠܟ݂ܽܘܢ ܐܰܪܥܳܐ ܠܝܽܘܪܬ݂ܳܢܳܐ. 15: ܘܗܳܢܰܘ ܬܚܽܘܡܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ: ܠܓܰܪܒܝܳܐ ܡܶܢ ܝܰܡܳܐ ܪܰܒܳܐ: ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܚܶܬ݂ܪܽܘܢ ܕܥܳܐܠܳܐ ܠܨܰܕܰܕ݂. 16: ܘܰܚܡܳܬ݂ ܘܒܶܪܽܘܬ݂: ܘܰܣܦܰܪܘܺܝܡ ܕܒܰܝܢܳܬ݂ ܬܚܽܘ̈ܡܶܐ ܕܕܰܪܡܣܽܘܩ: ܘܒܰܝܢܳܬ݂ ܬܚܽܘ̈ܡܶܐ ܕܰܚܡܳܬ݂: ܘܰܚܨܳܪ ܡܶܨܥܳܝܬ݂ܳܐ ܕܒܰܬܚܽܘܡܳܐ ܕܚܰܘܪܳܢ. 17: ܘܢܶܗܘܶܐ ܬܚܽܘܡܳܐ ܡܶܢ ܝܰܡܳܐ ܠܰܚܨܳܪ ܥܺܝܢܳܢ ܕܒܰܬܚܽܘܡܳܐ ܕܕܰܪܡܣܽܘܩ: ܘܨܶܦܽܘܢ ܕܰܒܓܰܪܒܝܳܐ ܕܒܰܬܚܽܘܡܳܐ ܕܰܚܡܳܬ݂: ܗܳܕܳܐ ܗ̱ܝ ܪܽܘܚܳܐ ܕܓܰܪܒܝܳܐ. 18: ܘܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܕܡܰܕܢܚܳܐ: ܡܶܢ ܒܶܝܬ݂ ܚܰܘܪܳܢ: ܘܡܶܢ ܒܶܝܬ݂ ܕܰܪܡܣܽܘܩ: ܘܡܶܢ ܒܶܝܬ݂ ܓܶܠܥܳܕ݂: ܘܡܶܢ ܒܶܝܬ݂ ܐܰܪܥܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܘܝܽܘܪܕܢܳܢ ܡܬܰܚܰܡ ܥܰܠ ܝܰܡܳܐ ܡܰܕܢܚܳܝܳܐ ܕܬ݂ܳܡܰܪ: ܗܳܕܳܐ ܗ̱ܝ ܪܽܘܚܳܐ ܕܡܰܕܢܚܳܐ. 19: ܘܪܽܘܚܳܐ ܕܬܰܝܡܢܳܐ: ܡܶܢ ܬܳܡܳܪ ܘܰܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܡܰܝ̈ ܡܪܺܝܒܬ݂: ܩܰܕܺܝܫ ܝܽܘܪܬ݂ܳܢܶܗ ܕܝܰܡܳܐ ܪܰܒܳܐ. 20: ܘܰܡܬܰܚܰܡ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܰܢܟܳܚ ܕܺܐܝܬ ܒܡܰܥܠܳܢܳܐ ܕܰܚܡܳܬ݂: ܗܳܕܳܐ ܗ̱ܝ ܪܽܘܚܳܐ ܕܡܰܥܪܒܳܐ. 21: ܘܰܬܦܰܠܓܽܘܢܳܗ̇ ܠܰܐܪܥܳܐ ܗܳܕܶܐ ܠܫܰܖ̈ܒܳܬ݂ܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 22: ܘܡܳܐ ܕܦܰܠܶܓܬܽܘܢܳܗ̇ ܝܳܪܬܽܘܬ݂ܳܐ ܠܟܽܘܢ: ܘܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬܦܢܶܝܢ ܠܘܳܬ݂ܝ ܕܥܳܡܪܺܝܢ ܒܰܝܢܳܬ݂ܟܽܘܢ: ܘܰܐܘܠܶܕ݂ܘ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܒܰܝܢܳܬ݂ܟܽܘܢ: ܢܶܗܘܽܘܢ ܐܰܝܟ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ: ܘܥܰܡܟܽܘܢ ܢܦܰܠܓܽܘܢ ܝܳܪܬܽܘܬ݂ܳܐ ܒܰܝܢܳܬ݂ ܫܰܖ̈ܒܳܬ݂ܳܐ: ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 23: ܘܫܰܪܒܬܳܐ ܕܺܐܝܬ ܒܳܗ̇ ܐܰܝܢܳܐ ܕܡܶܬ݂ܦܢܶܐ ܠܘܳܬ݂ܝ: ܒܳܗ̇ ܢܶܬܠܽܘܢ ܠܶܗ ܝܳܪܬܽܘܬ݂ܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܡܚ.

1: ܗܳܠܶܝܢ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܕܫܰܒ̈ܛܶܐ: ܡܶܢ ܚܰܪܬ݂ܳܐ ܕܓܰܪܒܝܳܐ: ܥܰܠ ܝܰܕ݂ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܚܶܬ݂ܪܽܘܢ ܕܰܒܡܰܥܠܳܢܳܐ ܕܰܚܡܳܬ ܘܕܰܚܨܳܪ ܥܺܝܢܳܢ: ܘܰܬܚܽܘܡܳܐ ܕܕܰܪܡܣܽܘܩ ܕܰܒܓܰܪܒܝܳܐ ܕܥܰܠ ܝܰܕ݂ ܚܡܳܬ݂: ܗܳܕܳܐ ܗ̱ܝ ܪܽܘܚܳܐ ܕܡܰܕ݂ܢܳܚܰܝ̈ ܝܰܡܳܐ ܕܕ݂ܳܢ. 2: ܘܥܰܠ ܬܚܽܘܡܳܐ ܕܕ݂ܳܢ: ܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܕܡܰܕܢܚܳܐ ܘܰܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܪܽܘܚܳܐ ܕܡܰܥܪܒܳܐ ܕܳܐܫܺܝܪ. 3: ܘܥܰܠ ܬܚܽܘܡܳܐ ܕܳܐܫܺܝܪ: ܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܕܡܰܕܢܚܳܐ ܘܰܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܪܽܘܚܳܐ ܕܡܰܥܪܒܳܐ ܕܢܰܦܬܳܠܺܝ. 4: ܘܥܰܠ ܬܚܽܘܡܳܐ ܕܢܰܦܬܳܠܺܝ: ܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܕܡܰܕܢܚܳܐ ܘܰܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܪܽܘܚܳܐ ܕܡܰܥܪܒܳܐ ܕܰܡܢܰܫܶܐ. 5: ܘܥܰܠ ܬܚܽܘܡܳܐ ܕܰܡܢܰܫܶܐ: ܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܕܡܰܕܢܚܳܐ ܘܰܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܪܽܘܚܳܐ ܕܡܰܥܪܒܳܐ ܕܪܽܘܒܺܝܠ. 6:ܘܥܰܠ ܬܚܽܘܡܳܐ ܕܪܽܘܒܺܝܠ: ܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܕܡܰܕܢܚܳܐ ܘܰܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܪܽܘܚܳܐ ܕܡܰܥܪܒܳܐ ܕܰܐܦܪܶܝܡ. 7: ܘܥܰܠ ܬܚܽܘܡܳܐ ܕܰܐܦܪܶܝܡ: ܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܕܡܰܕܢܚܳܐ ܘܰܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܪܽܘܚܳܐ ܕܡܰܥܪܒܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. 8: ܥܰܠ ܬܚܽܘܡܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ: ܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܕܡܰܕܢܚܳܐ ܘܰܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܪܽܘܚܳܐ ܕܡܰܥܪܒܳܐ: ܢܶܗܘܶܐ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܕܦܳܪܫܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ: ܦܬ݂ܳܝܳܐ ܥܶܣܪܺܝܢ ܘܚܰܡܫܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܐܘܪܟ݂ܳܐ ܐܰܝܟ ܚܕ݂ܳܐ ܡܶܢ ܡܢܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ: ܘܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܕܡܰܕܢܚܳܐ ܘܰܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܪܽܘܚܳܐ ܕܡܰܥܪܒܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܡܰܩܕܫܳܐ ܒܓ݂ܰܘܶܗ. 9: ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܕܦܳܪܫܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܠܡܳܪܝܳܐ: ܐܽܘܪܟ݂ܳܐ ܥܶܣܪܺܝܢ ܘܚܰܡܫܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܘܰܦܬ݂ܳܝܳܐ ܥܶܣܪܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ 10: ܘܰܠܟܳܗ̈ܢܶܐ ܢܶܗܘܶܐ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܕܩܽܘܕ݂ܫܳܐ: ܠܓܰܪܒܝܳܐ ܥܶܣܪܺܝܢ ܘܚܰܡܫܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܘܰܦܬ݂ܳܝܳܐ ܥܶܣܪܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ: ܘܰܠܡܰܥܪܒܳܐ ܥܶܣܪܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܘܰܠܡܰܕܢܚܳܐ ܥܶܣܪܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܘܰܠܬܰܝܡܢܳܐ ܥܶܣܪܺܝܢ ܘܚܰܡܫܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܘܢܶܗܘܶܐ ܡܰܩܕܫܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܒܓ݂ܰܘܶܗ. 11: ܘܢܶܗܘܶܐ ܠܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܡܶܬܩܰܕܫܺܝܢ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܨܳܕ݂ܽܘܩ ܕܰܢܛܰܪܘ ܢܛܽܘܖ̈ܳܬܝ: ܘܠܳܐ ܛܥܰܘ ܐܰܝܟ ܕܰܛܥܰܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ: ܘܰܐܝܟ݂ ܕܰܛܥܰܘ ܠܶܘܳܝ̈ܶܐ. 12:ܘܢܶܗܘܶܐ ܠܗܽܘܢ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܡܶܢ ܦܽܘܪܫܳܢܳܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ: ܩܕ݂ܽܘܫ ܩܽܘܕ݂ܫ̈ܶܐ ܒܰܬܚܽܘܡܳܐ ܕܠܶܘܳܝ̈ܶܐ. 13: ܘܠܶܘܳܝ̈ܶܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܬܚܽܘܡܳܐ ܕܟܳܗ̈ܢܶܐ: ܐܽܘܪܟ݂ܳܐ ܥܶܣܪܺܝܢ ܘܚܰܡܫܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܘܰܦܬ݂ܳܝܳܐ ܥܶܣܪܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܟܽܠܶܗ ܐܰܬ݂ܪܗܽܘܢ ܥܶܣܪܺܝܢ ܘܚܰܡܫܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܘܰܦܬ݂ܳܝܳܐ ܥܶܣܪܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ 14: ܠܳܐ ܢܙܰܒܢܽܘܢ ܡܶܢܶܗ ܘܠܳܐ ܢܚܰܠܦܽܘܢ: ܘܠܳܐ ܢܰܥܒܪܽܘܢ ܖ̈ܺܝܫܝܳܬ݂ܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܩܽܘܕ݂ܫܰܐ ܗ̱ܘ ܕܡܳܪܝܳܐ. 15: ܘܚܰܡܫܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܕܡܶܫܬܚܰܪ ܥܰܠ ܦܽܘܡ ܥܶܣܪܺܝܢ ܘܚܰܡܫܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܕܽܘܟܬ݂ܳܐ ܗ̱ܝ ܠܰܡܕܺܝܢ̱ܬ݂ܳܐ ܠܝܰܬܒܳܐ ܘܰܠܫܶܛܚܳܐ: ܕܬܶܗܘܶܐ ܡܕܺܝܢ̱ܬ݂ܳܐ ܒܓ݂ܰܘܳܗ̇. 16:ܘܗܳܠܶܝܢ ܡܽܘܫ̈ܚܳܬܳܐ: ܠܪܽܘܚܳܐ ܕܓܰܪܒܝܳܐ ܐܰܪܒܥܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܘܚܰܡܶܫܡܳܐܐ: ܘܰܠܡܰܕܢܚܳܐ ܐܰܪܒܥܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܘܚܰܡܶܫܡܳܐܐ: ܘܰܠܬܰܝܡܢܳܐ ܐܰܪܒܥܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܘܚܰܡܶܫܡܳܐܐ: ܘܰܠܡܰܥܪܒܳܐ ܐܰܪܒܥܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܘܚܰܡܶܫܡܳܐܐ. 17:ܘܢܶܗܘܶܐ ܫܶܛܚܳܗ̇ ܕܰܡܕܺܝܢ̱ܬ݂ܳܐ: ܠܓܰܪܒܝܳܐ ܡܰܐܬ݂ܶܝܢ ܘܚܰܡܫܺܝܢ: ܘܰܠܬܰܝܡܢܳܐ ܡܰܐܬ݂ܶܝܢ ܘܚܰܡܫܺܝܢ: ܘܰܠܡܰܥܪܒܳܐ ܡܰܐܬ݂ܶܝܢ ܘܚܰܡܫܺܝܢ: ܘܰܠܡܰܕܢܚܳܐ ܡܰܐܬ݂ܶܝܢ ܘܚܰܡܫܺܝܢ. 18:ܘܰܕ݂ܡܶܫܬܚܰܪ ܠܽܘܩܒܰܠ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܕܩܽܘܕ݂ܫܳܐ: ܥܶܣܪܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܠܡܰܕܢܚܳܐ: ܘܥܶܣܪܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܠܡܰܥܪܒܳܐ: ܘܢܶܗܘܶܐ ܠܽܘܩܒܰܠ  ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܕܩܽܘܕ݂ܫܳܐ: ܘܬܶܗܘܶܐ ܥܠܰܠܬ݂ܳܗ̇ ܡܶܐܟ݂ܽܘܠܬ݂ܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܦܳܠܚܺܝܢ ܠܰܡܕܺܝܢ̱ܬ݂ܳܐ. 19: ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܦܳܠܰܚ ܠܰܡܕܺܝܢ̱ܬ݂ܳܐ: ܢܶܬ݂ܦܠܰܚ ܡܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܫܰܖ̈ܒܳܬ݂ܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 20: ܟܽܠܶܗ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܥܶܣܪܺܝܢ ܘܚܰܡܫܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܒܥܶܣܪܺܝܢ ܘܚܰܡܫܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܘܰܦܪܽܘܫܘ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܕܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܡܶܢ ܝܽܘܪܬ݂ܳܢܳܐ ܕܰܡܕܺܝܢ̱ܬ݂ܳܐ. 21: ܘܰܕ݂ܡܶܫܬܰܚܰܪ ܢܶܗܘܶܐ ܠܰܡܕܰܒܪܳܢܳܐ ܕܰܡܕܺܝܢ̱ܬ݂ܳܐ: ܘܡܶܢ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܕܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܘܡܶܢ ܝܽܘܪܬ݂ܳܢܳܐ ܕܰܡܕܺܝܢ̱ܬ݂ܳܐ: ܠܰܬܚܽܘܡܳܐ ܕܡܰܕܢܚܳܐ ܥܶܣܪܺܝܢ ܘܚܰܡܫܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܘܰܠܡܰܥܪܒܳܐ ܥܶܣܪܺܝܢ ܘܚܰܡܫܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܒܰܬܚܽܘܡܳܐ ܕܡܰܥܪܒܳܐ: ܠܽܘܩܒܰܠ ܦܳܠܓܽܘܬ݂ܶܗ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܳܐ: ܘܢܶܗܘܶܐ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܕܩܽܘܕ݂ܫܳܐ: ܘܡܰܩܕܫܳܐ ܕܒܰܝܬܳܐ ܒܓ݂ܰܘܶܗ. 22: ܘܡܶܢ ܝܳܪܬܽܘܬ݂ܳܐ ܕܠܶܘܳܝ̈ܶܐ ܘܡܶܢ ܝܳܪܬܽܘܬ݂ܳܐ ܕܰܡܕܺܝܢ̱ܬ݂ܳܐ: ܡܢܳܬܶܗ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܒܰܡܕܺܝܢ̱ܬ݂ܳܐ ܒܰܝܢܳܬ݂ ܬܚܽܘܡܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܠܰܬܚܽܘܡܳܐ ܕܒܶܢܝܳܡܶܝܢ. 23: ܫܰܪܟܳܐ ܕܶܝܢ ܕܫܰܒ̈ܛܶܐ: ܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܕܡܰܕܢܚܳܐ ܘܰܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܪܽܘܚܳܐ ܕܡܰܥܪܒܳܐ ܕܒܶܢܝܳܡܶܝܢ. 24: ܘܥܰܠ ܬܚܽܘܡܳܐ ܕܒܶܢܝܳܡܶܝܢ: ܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܕܡܰܕܢܚܳܐ ܘܰܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܪܽܘܚܳܐ ܕܡܰܥܪܒܳܐ ܕܫܶܡܥܽܘܢ. 25: ܘܥܰܠ ܬܚܽܘܡܳܐ ܕܫܶܡܥܽܘܢ: ܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܕܡܰܕܢܚܳܐ ܘܰܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܪܽܘܚܳܐ ܕܡܰܥܪܒܳܐ ܕܺܐܝܣܳܟ݂ܳܪ. 26: ܘܥܰܠ ܬܚܽܘܡܳܐ ܕܺܐܝܣܳܟ݂ܳܪ: ܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܕܡܰܕܢܚܳܐ ܘܰܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܪܽܘܚܳܐ ܕܡܰܥܪܒܳܐ ܕܰܙܒܽܘܠܽܘܢ. 27: ܘܥܰܠ ܬܚܽܘܡܳܐ ܕܰܙܒܽܘܠܽܘܢ: ܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܕܡܰܕܢܚܳܐ ܘܰܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܪܽܘܚܳܐ ܕܡܰܥܪܒܳܐ ܕܓܳܕ݂. 28: ܘܥܰܠ ܬܚܽܘܡܳܐ ܕܓܳܕ݂: ܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܕܬܰܝܡܢܳܐ: ܢܶܗܘܶܐ ܬܚܽܘܡܶܗ ܡܶܢ ܬܳܡܳܪ ܘܰܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܡܰܝ̈ ܡܪܺܝܒܰܬ݂: ܩܰܕܺܝܫ ܝܽܘܪܬ݂ܳܢܶܗ ܥܰܠ ܝܰܡܳܐ ܪܰܒܳܐ. 29: ܗܳܕܳܐ ܗ̱ܝ ܐܰܪܥܳܐ ܕܰܬܦܰܠܓܽܘܢ ܝܳܪܬܽܘܬ݂ܳܐ ܠܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܘܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢܶܝܢ ܦܳܠܰܓܘ̈ܳܬܗܽܘܢ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ. 30: ܘܗܳܠܶܝܢ ܡܰܦܩܳܢܶܝ̈ܗ̇ ܕܰܡܕܺܝܢ̱ܬ݂ܳܐ: ܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܕܓܰܪܒܝܳܐ: ܡܫܽܘܚܬ݂ܳܐ ܐܰܪܒܥܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܘܚܰܡܶܫܡܳܐܐ. 31: ܘܬܰܖ̈ܥܶܝܗ̇ ܕܰܡܕܺܝܢ̱ܬ݂ܳܐ: ܥܰܠ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܕܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ: ܒܓܰܪܒܝܳܐ ܬܠܳܬ݂ܳܐ ܬܰܖ̈ܥܺܝܢ: ܚܰܕ݂ ܕܪܽܘܒܺܝܠ: ܘܚܰܕ݂ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ: ܘܚܰܕ݂ ܕܠܶܘܺܝ. 32: ܘܰܒܡܰܕܢܚܳܐ ܡܫܽܘܚܬ݂ܳܐ ܐܰܪܒܥܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܘܚܰܡܶܫܡܳܐܐ: ܘܰܬܠܳܬ݂ܳܐ ܬܰܖ̈ܥܺܝܢ: ܚܰܕ݂ ܕܝܰܘܣܶܦ: ܘܚܰܕ݂ ܕܒܶܢܝܳܡܶܝܢ: ܘܚܰܕ݂ ܕܕ݂ܳܢ. 33: ܘܰܒܬܰܝܡܢܳܐ ܡܫܽܘܚܬ݂ܳܐ ܐܰܪܒܥܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܘܚܰܡܶܫܡܳܐܐ: ܘܰܬܠܳܬ݂ܳܐ ܬܰܖ̈ܥܺܝܢ: ܚܰܕ݂ ܕܫܶܡܥܽܘܢ: ܘܚܰܕ݂ ܕܺܐܝܣܳܟ݂ܳܪ: ܘܚܰܕ݂ ܕܰܙܒܽܘܠܽܘܢ. 34: ܘܰܒܡܰܥܪܒܳܐ ܡܫܽܘܚܬ݂ܳܐ ܐܰܪܒܥܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܘܚܰܡܶܫܡܳܐܐ: ܘܰܬܠܳܬ݂ܳܐ ܬܰܖ̈ܥܺܝܢ: ܚܰܕ݂ ܕܓܳܕ݂: ܘܚܰܕ݂ ܕܳܐܫܺܝܪ: ܘܚܰܕ݂ ܕܢܰܦܬܳܠܺܝ. 35: ܘܰܚܕ݂ܳܪܶܝܗ̇ ܬܡܳܢܬܰܥܣܰܪ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܘܰܫܡܳܗ̇ ܕܰܡܕܺܝܢ̱ܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܝܰܘ̈ܡܶܝܗ̇ ܡܳܪܝܳܐ ܫܰܡܗܳܗ̇.

 

ܠܥܠ