ܚܓܝ

ܢܒܺܝܽܘܬܶܗ ܕܚܰܓܰܝ

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܐ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܒ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܐ.

1: ܒܰܫܢܰܬ ܬܰܪܬܶܝܢ ܕܕܰܪܝܳܘܳܫ ܡܰܠܟܳܐ: ܒܝܰܪܚܳܐ ܫܬܺܝܬܝܳܐ ܒܚܰܕ݂ ܒܝܰܪܚܳܐ: ܗܘܳܐ ܦܶܬܓܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܒܝܰܕ݂ ܚܰܓܰܝ ܢܒܺܝܳܐ: ܥܰܠ ܙܽܘܪܒܳܒܶܠ ܒܰܪ ܫܶܠܰܬܐܶܝܠ ܪܰܒܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕܳܐ: ܘܥܰܠ ܝܶܫܽܘܥ ܒܰܪ ܝܽܘܙܳܕܳܩ ܟܳܗܢܳܐ ܪܰܒܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ. 2: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ: ܥܰܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܳܐ ܡܰܛܺܝ ܙܰܒܢܳܐ ܕܢܶܬܒܢܶܐ ܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. 3: ܘܰܗܘܳܐ ܦܶܬܓܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܒܝܰܕ݂ ܚܰܓܰܝ ܢܒܺܝܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ. 4: ܙܰܒܢܰܐ ܗ̱ܘ ܠܟ݂ܽܘܢ ܗܳܢܳܐ: ܕܰܐܢ̱ܬܽܘܢ ܝܳܬܒܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܒܒܳܬܰܝ̈ܟܽܘܢ ܟܰܕ݂ ܡܛܰܠܠܺܝܢ: ܘܒܰܝܬܳܐ ܗܳܢܳܐ ܚܪܶܒ. 5: ܡܶܟܺܝܠ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ: ܣܺܝܡܘ ܠܶܒܰܘ̈ܳܬܟ݂ܽܘܢ ܥܰܠ ܐܽܘܖ̈ܚܳܬܟ݂ܽܘܢ. 6: ܕܙܳܪܥܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܣܰܓܺܝ: ܘܚܳܡܠܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܩܰܠܺܝܠ: ܘܳܐܟܠܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܘܠܳܐ ܣܳܒܥܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ: ܘܫܳܬܶܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܘܠܳܐ ܪܳܘܶܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ: ܘܠܳܒܫܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܘܠܳܐ ܫܳܚܢܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ: ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܺܐܝܬ݂ ܒܟ݂ܽܘܢ ܕܡܶܬܬܰܓܰܪ: ܡܶܬܬܰܓܰܪ ܠܰܨܪܳܪܳܐ ܢܩܺܝܒܳܐ. 7: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ: ܣܺܝܡܘ ܠܶܒܰܘ̈ܳܬܟ݂ܽܘܢ ܥܰܠ ܐܽܘܖ̈ܚܳܬܟ݂ܽܘܢ. 8: ܣܰܩܘ ܠܛܽܘܪܳܐ: ܐܰܝܬܰܘ ܩܰܝ̈ܣܶܐ: ܘܰܒܢܰܘ ܒܰܝܬܳܐ ܗܳܢܳܐ: ܘܶܐܨܛܒܶܐ ܒܶܗ: ܘܶܐܫܬܰܒܰܚ ܒܶܗ: ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. 9: ܚܳܝܪܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܒܣܽܘܓܳܐܐ: ܘܗܳܘܶܐ ܠܶܗ ܩܰܠܺܝܠ: ܘܡܰܥܠܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܠܓܰܘ ܒܰܝܬܳܐ ܘܢܳܦܰܚ ܐ̱ܢܳܐ ܒܶܗ: ܘܥܰܠ ܡܳܢܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܥܰܠ ܕܰܚܪܶܒ ܒܰܝܬܝ: ܘܰܐܢ̱ܬܽܘܢ ܪܳܗܛܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܐ̱ܢܳܫ ܠܒܰܝܬܶܗ. 10: ܡܶܛܽܠܳܬܟ݂ܽܘܢ ܐܶܬܟܠܺܝܘ ܫܡܰܝܳܐ ܡܶܢ ܛܰܠܳܐ: ܘܰܐܪܥܳܐ ܟܠܳܬ ܦܺܐܖ̈ܶܝܗ̇. 11: ܘܰܩܪܺܝܬ݂ ܚܰܪܒܳܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ: ܘܥܰܠ ܛܽܘܖ̈ܶܐ: ܘܥܰܠ ܥܒܽܘܪܳܐ: ܘܥܰܠ ܚܰܡܪܳܐ: ܘܥܰܠ ܡܶܫܚܳܐ: ܘܥܰܠ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܡܰܦܩܳܐ ܐܰܪܥܳܐ: ܘܥܰܠ ܒܢܰܝ̈ ܐ̱ܢܳܫܳܐ: ܘܥܰܠ ܒܥܺܝܪܳܐ: ܘܥܰܠ ܟܽܠܳܗ̇ ܠܶܐܘܬܳܐ ܕܺܐܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ. 12: ܘܰܫܡܰܥ ܙܽܘܪܒܳܒܶܠ ܒܰܪ ܫܶܠܰܬܐܶܝܠ: ܘܝܶܫܽܘܥ ܒܰܪ ܝܽܘܙܳܕܳܩ ܟܳܗܢܳܐ ܪܰܒܳܐ: ܘܟܽܠܶܗ ܫܰܪܟܶܗ ܕܥܰܡܳܐ ܒܩܳܠܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܗܽܘܢ: ܘܰܠܦܶܬܓܳܡܰܘ̈ܗܝ ܕܚܰܓܰܝ ܢܒܺܝܳܐ ܕܫܰܕܪܶܗ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܗܽܘܢ ܠܘܳܬ݂ܗܽܘܢ: ܘܰܕ݂ܚܶܠܘ ܥܰܡܳܐ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. 13: ܘܶܐܡܰܪ ܚܰܓܰܝ ܡܰܠܰܐܟܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܒܡܰܠܰܐܟܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܥܰܡܳܐ: ܐܶܢܳܐ ܥܰܡܟ݂ܽܘܢ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ. 14: ܘܰܐܥܺܝܪ ܡܳܪܝܳܐ ܪܽܘܚܶܗ ܕܙܽܘܪܒܳܒܶܠ ܒܰܪ ܫܶܠܰܬܐܶܝܠ ܪܰܒܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕܳܐ: ܘܪܽܘܚܶܗ ܕܝܶܫܽܘܥ ܒܰܪ ܝܽܘܙܳܕܳܩ ܟܳܗܢܳܐ ܪܰܒܳܐ: ܘܪܽܘܚܳܐ ܕܟܽܠܶܗ ܫܰܪܟܶܗ ܕܥܰܡܳܐ: ܘܶܐܙܰܠܘ ܘܰܥ̣ܒܰܕ݂ܘ ܥܒܳܕ݂ܳܐ ܒܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ ܐܰܠܳܗܗܽܘܢ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܒ.

1: ܒܝܽܘܡ ܐܰܪܒܥܳܐ ܘܥܶܣܪܺܝܢ ܒܝܰܪܚܳܐ ܫܬܺܝܬܝܳܐ: ܒܰܫܢܰܬ ܬܰܪܬܶܝܢ ܕܕܰܪܝܳܘܳܫ ܡܰܠܟܳܐ. 2 :ܘܰܒܝܰܪܚܳܐ ܫܒܺܝܥܳܝܳܐ ܒܚܰܕ݂ ܘܥܶܣܪܺܝܢ: ܗܘܳܐ ܦܶܬܓܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܒܝܰܕ݂ ܚܰܓܰܝ ܢܒܺܝܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ. 3 : ܐܶܡܰܪ ܠܙܽܘܪܒܳܒܶܠ ܒܰܪ ܫܶܠܰܬܐܶܝܠ ܪܰܒܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕܳܐ: ܘܰܠܝܶܫܽܘܥ ܒܰܪ ܝܽܘܙܳܕܳܩ ܟܳܗܢܳܐ ܪܰܒܳܐ: ܘܰܠܟܽܠܶܗ ܫܰܪܟܶܗ ܕܥܰܡܳܐ. 4: ܡܰܢܽܘ ܐܶܫܬܚܰܪ ܒܟ݂ܽܘܢ ܕܰܚܙܳܝܗܝ ܠܒܰܝܬܳܐ ܗܳܢܳܐ ܒܫܽܘܒܚܶܗ ܩܰܕܡܳܝܳܐ: ܘܗܳܫܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܚܳܙܶܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܠܶܗ: ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܚܫܺܝܒ ܒܥܰܝܢܰܝ̈ܟܽܘܢ. 5: ܡܶܟܺܝܠ ܐܶܬܚܰܝܰܠ ܙܽܘܪܒܳܒܶܠ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܶܐܬܚܰܝܰܠ ܝܶܫܽܘܥ ܒܰܪ ܝܽܘܙܳܕܳܩ ܟܳܗܢܳܐ ܪܰܒܳܐ: ܘܶܐܬܚܰܝܰܠܘ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܥܒܶܕ݂ܘ: ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܢܳܐ ܥܰܡܟ݂ܽܘܢ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ. 6: ܦܶܬܓܳܡܳܐ ܕܰܐܩܺܝܡܶܬ ܥܰܡܟ݂ܽܘܢ ܟܰܕ݂ ܢܦܰܩܬܽܘܢ ܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ: ܪܽܘܚܝ ܩܳܝܡܳܐ ܒܰܝܢܳܬܟ݂ܽܘܢ ܠܳܐ ܬܶܕ݂ܚܠܽܘܢ. 7: ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ: ܬܽܘܒ ܚܕܳܐ ܙܒܰܢ ܡܙܺܝܥ ܐ̱ܢܳܐ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ: ܘܝܰܡܳܐ ܘܝܰܒܫܳܐ. 8: ܘܰܐܙܺܝܥ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܘܢܰܝܬܽܘܢ ܪܶܓܬܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܘܶܐܡܠܺܝܘܗܝ ܠܒܰܝܬܳܐ ܗܳܢܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ.  9: ܕܺܝܠܝ ܗ̱ܘ ܣܺܐܡܳܐ ܘܕ݂ܺܝܠܝ ܗ̱ܘ ܕܰܗܒܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܰܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ. 10: ܘܢܶܗܘܶܐ ܪܰܒ ܫܽܘܒܚܶܗ ܕܒܰܝܬܳܐ ܗܳܢܳܐ ܐ̱ܚܪܳܝܳܐ: ܛܳܒ ܡܶܢ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ: ܘܒܰܐܬܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܐܶܬܶܠ ܫܠܳܡܝ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ. 11: ܘܒܰܐܪܒܥܳܐ ܘܥܶܣܪܺܝܢ ܒܝܰܪܚܳܐ ܬܫܺܝܥܳܝܳܐ: ܒܰܫܢܰܬ ܬܰܪܬܶܝܢ ܕܕܰܪܝܳܘܳܫ: ܗܘܳܐ ܦܶܬܓܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܒܝܰܕ݂ ܚܰܓܰܝ ܢܒܺܝܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ. 12: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ: ܫܰܐܶܠܘ ܥܰܠ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܡܶܢ ܟܳܗ̈ܢܶܐ. 13: ܐܶܢ ܫܳܩܶܠ ܓܰܒܪܳܐ ܒܶܣܪܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܒܟܶܢܦܳܐ ܕܡܰܪܛܽܘܛܶܗ: ܘܩܳܪܶܒ ܒܟܶܢܦܶܗ ܠܠܰܚܡܳܐ ܘܰܠܒܽܘܫܳܠܳܐ: ܘܰܠܚܰܡܪܳܐ ܘܰܠܡܶܫܚܳܐ ܘܰܠܟܽܠ ܡܶܐܟ݂ܠܳܐ: ܕܰܠܡܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܡܶܬܩܰܕܰܫ: ܥ̣ܢܰܘ ܟܳܗ̈ܢܶܐ: ܘܳܐܡܪܺܝܢ: ܠܳܐ. 14: ܐܶܡܰܪ ܚܰܓܰܝ: ܐܶܢ ܩܳܪܶܒ ܐܰܝܢܳܐ ܕܛܰܡܳܐܐ ܢܰܦܫܶܗ ܠܶܗܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܠܳܐ ܡܶܣܬܰܝܰܒ: ܥ̣ܢܰܘ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܶܗ: ܡܶܣܬܰܝܰܒ. 15: ܥܢܳܐ ܚܰܓܰܝ ܘܶܐܡܰܪ: ܗܳܟܰܢܰܐ ܗ̱ܘ ܥܰܡܳܐ ܗܳܢܳܐ: ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܗ̱ܝ ܫܰܪܒܬܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܩܕ݂ܳܡܝ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܒ̈ܳܕܶܐ ܕܺܐܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܡܶܕܶܡ ܕܰܡܩܰܪܒܺܝܢ ܬܰܡܳܢ ܡܣܰܝܰܒܽ ܗ̱ܘ. 16: ܡܶܟܺܝܠ ܣܺܝܡܘ ܠܶܒܟ݂ܽܘܢ ܡܶܢ ܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܘܰܠܶܗܠ: ܥܰܕ݂ܠܳܐ ܐܶܬܬܣܺܝܡܬ݂ ܟܺܐܦܳܐ ܥܰܠ ܟܺܐܦܳܐ ܒܗܰܝܟܠܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. 17: ܟܰܕ݂ ܥܳܐܠܺܝܢ ܗ̱ܘܰܝܬܽܘܢ ܥܰܠ ܟܰܪܝܳܐ ܕܥܶܣܪܺܝܢ ܘܗܳܘܶܐ ܥܶܣܪܳܐ: ܘܥܳܐܠܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܥܰܠ ܡܰܥܨܰܪܬܳܐ ܕܚܰܡܫܺܝܢ ܘܗܳܘܶܝܢ ܠܗܽܘܢ ܥܶܣܪܺܝܢ. 18: ܡܚܺܝܬܟ݂ܽܘܢ ܒܫܰܘܒܳܐ: ܘܰܒܝܰܪܩܳܢܳܐ: ܘܰܒܒܰܪܕ݂ܳܐ: ܠܟܽܠܶܗ ܥܒܳܕ݂ܳܐ ܕܺܐܝܕܰܝ̈ܟܽܘܢ: ܘܠܳܐ ܐܶܬܦܢܺܝܬܽܘܢ ܠܘܳܬ݂ܝ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. 19: ܡܶܟܺܝܠ ܫܰܥܒܶܕ݂ܘ ܠܶܒܰܘ̈ܳܬܟ݂ܽܘܢ ܡܶܢ ܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܘܰܠܗܰܠ: ܡܶܢ ܝܽܘܡ ܐܰܪܒܥܳܐ ܘܥܶܣܪܺܝܢ ܒܝܰܪܚܳܐ ܕܬܶܫܥܳܐ: ܡܶܢ ܝܰܘܡܳܐ ܕܶܐܬܬܣܺܝܡܰܬ݂ ܫܶܬܶܐܣܬܳܐ ܕܗܰܝܟܠܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ ܠܡܶܬܒܢܳܝܽܘ. 20: ܣܺܝܡܘ ܠܶܒܟ݂ܽܘܢ ܕܠܰܝܬ ܙܰܪܥܳܐ ܒܶܐܕܪܳܐ: ܘܰܓܦܶܬܳܐ ܘܬܺܬܳܐ ܘܖ̈ܽܘܡܳܢܶܐ: ܘܺܐܝܠܳܢ̈ܶܐ ܕܙܰܝܬܳܐ ܠܰܐ ܛܥܰܢܘ ܘܡܶܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܒܳܪܶܟ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܠܗܽܘܢ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. 21: ܘܰܗܘܳܐ ܦܶܬܓܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܚܰܓܰܝ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܙܰܒ̈ܢܺܝܢ: ܒܰܐܪܒܥܳܐ ܘܥܶܣܪܺܝܢ ܒܝܰܪܚܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ. 22: ܐܶܡܰܪ ܠܙܽܘܪܒܳܒܶܠ ܪܰܒܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕܳܐ: ܐܶܢܳܐ ܐܰܙܺܝܥ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ. 23: ܘܰܐܗܦܶܟ݂ ܟܽܘܪܣܝܳܐ ܕܡܰܠ̈ܟܘܳܬܳܐ: ܘܰܐܘܒܶܕ݂ ܥܽܘܫܢܳܐ ܕܡܰܠ̈ܟܘܳܬܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܘܰܐܗܦܶܟ݂ ܡܰܖ̈ܟܒܳܬܳܐ ܥܰܠ ܖ̈ܳܟ݂ܒܰܝܗܶܝܢ: ܘܢܶܦܠܽܘܢ ܖ̈ܰܟܫܳܐ ܘܖ̈ܳܟ݂ܒܰܝܗܽܘܢ ܓܒܰܪ ܒܣܰܦܣܺܪܳܐ ܕܰܐܚܽܘܗܝ. 24: ܒܶܗ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ: ܐܶܣܒܳܟ݂ ܙܽܘܪܒܳܒܶܠ ܒܰܪ ܫܶܠܰܬܐܶܝܠ ܥܰܒܕܝ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܶܐܣܺܝܡܳܟ݂ ܐܰܝܟ݂ ܚܳܬܡܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܟ݂ ܓܒܶܝܬ݂ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ.