ܐܘܠܝ̈ܬܗ ܕܐܪܡܝܐ

ܐܽܘ̈ܠܝܳܬܶܗ ܕܶܐܪܰܡܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܐ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܒ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܓ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܕ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܗ.

 

 

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܐ.

1: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܝܶܬ݂ܒܰܬ݂ ܒܰܠܚܽܘ̈ܕܶܝܗ̇ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܣܰܓܝܐܰܬ݂ ܒܥܰܡܳܐ: ܗܘܳܬ݂ ܐܰܝܟ݂ ܐܰܪܡܰܠܬ݂ܳܐ ܣܰܓܺܝܐܰܬ ܒܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܪܺܝܫܳܐ ܕܰܡܕ݂ܺܝ̈ܢܳܬ݂ܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܠܡܰܕܰܐܬ݂ܳܐ. 2: ܒ: ܒܟ݂ܳܬ݂ ܒܠܺܠܝܳܐ ܘܕܶܡ̈ܥܶܝܗ̇ ܫ̣ܚܶܠ̈ܝ ܥܰܠ ܦܰܟܶܝ̈ܗ̇: ܘܠܰܝܬ ܠܳܗ̇ ܡܒܰܝܐܳܢܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܖ̈ܳܚܡܶܝܗ̇. ܟܽܠܗܽܘܢ ܖ̈ܳܚܡܶܝܗ̇ ܕܰܓܶܠܘ ܒܳܗ̇ ܘܰܗܘܰܘ ܠܳܗ̇ ܒܥܶܠܕܒܳܒ̈ܶܐ. 3: ܓ: ܓܰܠܝܰܬ݂ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܐ ܡܶܢ ܫܽܘܥܒܳܕ݂ܳܐ ܘܡܶܢ ܣܽܘܓܰܐܬ݂ ܥܰܒܕܽܘܬ݂ܳܐ: ܗܺܝ ܝܶܬ݂ܒܰܬ݂ ܒܶܝܬ݂ ܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܘܠܳܐ ܐܶܫܟܚܰܬ݂ ܠܳܗ̇ ܢܝܳܚܳܐ: ܟܽܠܗܽܘܢ ܖ̈ܳܕ݂ܽܘܦܶܝܗ̇ ܐܰܕܪܟ݂ܽܘܗ̇ ܒܶܝܬ݂ ܐܽܘܠܨܳܢܳܐ. 4: ܕ: ܐܽܘܖ̈ܚܳܬ݂ܳܗ̇ ܕܨܶܗܝܽܘܢ ܒܶܐܒܠܳܐ: ܡܶܢ ܒܠܰܝ ܕܳܐܬܶܝܢ ܠܥܰܕ݂ܥܺܐܕ݂ܳܐ: ܟܽܠܗܽܘܢ ܬܰܖ̈ܥܶܝܗ̇ ܨܕܶܝܢ: ܘܟܳܗܢܶܝ̈ܗ̇ ܡܶܬܬܰܢܚܺܝܢ: ܘܰܒܬܽܘ̈ܠܳܬ݂ܳܗ̇ ܡܡܰܟܟ݂ܳܢ: ܘܗܺܝ ܡܰܪܺܝܪ ܠܳܗ̇. 5: ܗ: ܗܘܰܘ ܐܳܠܽܘܨܶܝ̈ܗ̇ ܠܪܺܝܫ: ܘܰܒܥܶܠܕܒܳܒܶܝ̈ܗ̇ ܫܠܺܝܘ: ܡܶܛܽܠ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܰܟܟ݂ܳܗ̇ ܥܰܠ ܣܽܘܓܰܐܬ ܚܛܳܗܶܝ̈ܗ̇: ܘܝܰܠܽܘܕܶܝ̈ܗ̇ ܐܶܙܰܠܘ ܒܫܶܒܝܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܐܳܠܽܘܨܳܐ. 6: ܘ: ܘܰܢ̣ܦܰܩ ܡܶܢ ܒܰܪܬ݂ ܨܶܗܝܽܘܢ ܟܽܠܶܗ ܗܶܕ݂ܪܳܗ̇: ܗܘܰܘ ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܝܗ̇ ܐܰܝܟ݂ ܐܰܝ̈ܠܶܐ: ܘܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚܘ ܡܰܪܥܺܝܬ݂ܳܐ: ܘܶܐܙܰܠܘ ܕܠܳܐ ܚܰܝܠܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܪܳܕ݂ܽܘܦܳܐ. 7: ܙ: ܐܶܬܕܰܟ݂ܪܰܬ݂ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ ܝܰܘ̈ܡܰܝ ܫܽܘܥܒܳܕ݂ܳܗ̇ ܘܡܰܪܕܽܘܬ݂ܳܗ̇: ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܖ̈ܓܺܝܓܳܬܳܗ̇ ܕܰܗܘܰܝ̈ ܡܶܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝ̈ܶܐ: ܟܰܕ݂ ܢܦܰܠ ܥܰܡܳܗ̇ ܒܝܰܕ݂ ܐܳܠܽܘܨܳܐ ܘܠܰܝܬ ܠܳܗ̇ ܡܥܰܕܪܳܢܳܐ: ܚܙܰܐܗ̇ ܐܳܠܽܘ̈ܨܶܝܗ̇ ܘܰܓܚܶܟ݂ܘ ܥܰܠ ܬܒܳܪܳܗ̇. 8: ܚ: ܚܛܳܗܳܐ ܚܛܳܬ݂ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܢܶܕܬ݂ܳܐ: ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܝܰܩܖ̈ܳܢܶܝܗ̇ ܨܰܥܪܽܘܗ̇ ܡܶܛܽܠ ܕܰܚܙܰܘ ܦܽܘܪܣܳܝܳܗ̇: ܐܳܦ ܗܺܝ ܐܶܬܬܰܢܚܰܬ݂: ܘܗܶܦܟܰܬ݂ ܠܒܶܣܬܪܳܗ̇. 9: ܛ: ܛܰܡܽܐܘܬ݂ܳܗ̇ ܒܰܫܦܽܘ̈ܠܶܝܗ̇ ܘܠܳܐ ܐܶܬܕܰܟ݂ܪܰܬ݂ ܚܰܪܬ݂ܳܗ̇: ܘܢܶܚܬܰܬ݂ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܗ̇ ܘܠܰܝܬ ܠܳܗ̇ ܡܒܰܝܐܢܳܐ. ܚܙܺܝ ܡܳܪܝܳܐ ܫܽܘܥܒܳܕ݂ܝ ܕܶܐܬܬܪܺܝܡ ܒܥܶܠܕܒܳܒܳܐ. 10: ܝ: ܐܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܦܪܰܣ ܐܳܠܽܘܨܳܐ ܥܰܠ ܟܽܠܗܶܝܢ ܖ̈ܓܺܝܓܳܬܳܗ̇: ܘܰܚܙܺܝ݀ܬ݂ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܥܰܠܘ ܠܡܰܩܕܫܳܟ݂: ܕܦ̣ܰܩܶܕܬ ܕܠܳܐ ܢܶܥܠܽܘܢ ܒܰܟ݂ܢܽܘܫܬܳܟ݂. 11: ܟܟ: ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܡܶܬܬܰܢܚܺܝܢ ܘܒܳܥܶܝܢ ܠܰܚܡܳܐ: ܝܰܗܒܘ ܪܶܓܰܬ݂ܗܽܘܢ ܒܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܠܡܰܦܢܳܝܽܘ ܢܰܦܫܳܐ: ܚܙܺܝ ܡܳܪܝܳܐ ܘܚܽܘܪ ܕܰܗܘܺܝܬ ܙܰܠܺܝܠܬ݂ܳܐ. 12: ܠ: ܠܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܟܽܠ ܥܳܒܖ̈ܰܝ ܐܽܘܪܚܳܐ: ܐܶܣܬܰܟܰܠܘ ܘܰܚܙܰܘ: ܐܶܢ ܐܺܝܬ݂ ܟܺܐܒܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܟܺܐܒܝ ܕܰܥ̣ܒܰܕ݂ ܠܺܝ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܡܰܟܟ݂ܰܢܝ ܡܳܪܝܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܚܶܡܬ݂ܳܐ ܕܪܽܘܓ݂ܙܶܗ. 13: ܡ: ܡܶܢ ܡܪܰܘܡܳܐ ܫܰܕܰܪ ܢܽܘܪܳܐ ܒܓܰܖ̈ܡܰܝ ܘܰܐܚܬܰܢܝ: ܦ̣ܪܰܣ ܡܨܺܝܕ݂ܬ݂ܳܐ ܠܖ̈ܶܓܠܰܝ ܘܰܐܗܦܟܰܢܝ ܠܒܶܣܬܰܪܝ: ܘܝܰܗܒܰܢܝ ܠܚܰܪܒܳܐ ܘܟ݂ܽܠܝܽܘܡ ܕܳܘܝܳܐ ܐ̱ܢܳܐ. 14: ܢܢ: ܐܶܬܬܥܺܝܪܘ ܥܠܰܝ ܚܛܳܗܰܝ̈: ܘܒܺܐܝ̈ܕܰܘܗܝ ܐܶܣܬܪܶܓܘ ܢܺܝܖ̈ܰܘܗܝ ܥܰܠ ܨܰܘܪܝ: ܘܶܐܬ݂ܟܪܰܗ ܚܰܝܠܝ ܘܰܐܫܠܡܰܢܝ ܡܳܪܝܳܐ ܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕܡܶܢ ܕܠܳܐ ܡܰܨܝܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܚܰܝܠܶܗ. 15: ܣ: ܟܒܰܫ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܫܺܝ̈ܢܰܝ ܡܳܪܝܳܐ ܒܓ݂ܰܘܝ: ܩ̣ܪܳܐ ܥܠܰܝ ܥܰܕ݂ܥܺܐܕ݂ܳܐ ܠܡܰܘܒܳܕ݂ܽܘ ܓܰܕܽܘ̈ܕܰܝ: ܡܰܥܨܰܪܬ݂ܳܐ ܕܳܫ̣ ܡܳܪܝܳܐ ܠܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܒܰܪܬ݂ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܐ. 16: ܥ: ܥܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܒܳܟ݂ܝܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܘܥܰܝ̈ܢܰܝ ܡܰܖ̈ܕܝܳܢ ܡܰܝ̈ܳܐ: ܕܰܐܪܚܶܩ ܡܶܢܝ ܡܒܰܝܐܳܢܳܐ ܡܰܦܢܶܐ ܢܰܦܫܝ. ܗܘܰܘ ܒܢܰܝ̈ ܫܰܩܡܺܝܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܥܫܶܢ ܒܥܶܠܕܒܳܒܳܐ. 17: ܦ:  ܦܶܪܣܰܬ݂ ܨܶܗܝܽܘܢ ܐܺܝ̈ܕܶܝܗ̇ ܘܠܰܝܬ ܠܳܗ̇ ܡܒܰܝܰܐܢܳܐ: ܦ̣ܩܰܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܝܰܥܩܽܘܒ ܘܚܰܕ݂ܪܽܘܗܝ ܐܳܠܽܘܨܰܘ̈ܗܝ: ܗܘܳܬ݂ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ ܢܶܕܬ݂ܳܐ ܒܰܝܢܳܬ݂ܗܽܘܢ. 18: ܨ: ܙܰܕܺܝܩ ܗ̱ܘ ܡܳܪܝܳܐ ܕܠܶܗ ܡܰܪܡܪܶܬ݂: ܫܡܰܥܘ ܟܽܠܟܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܰܚܙܰܘ ܟܺܐܒܝ: ܒܬܽܘ̈ܠܳܬܝ ܘܓܰܕܽܘ̈ܕܰܝ ܐܶܙܰܠܘ ܒܫܶܒܝܳܐ. 19: ܩ: ܩܪܺܝ݀ܬ݂ ܠܖ̈ܳܚܡܰܝ ܘܗܶܢܽܘܢ ܢܰܟ݂ܠܽܘܢܝ: ܟܳܗ̈ܢܰܝ ܘܩܰܫܺܝ̈ܫܰܝ ܣܳܦ̣ܘ ܒܓ݂ܰܘ: ܕܰܒ̣ܥܰܘ ܠܗܽܘܢ ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܕܢܰܦܢܽܘܢ ܢܰܦܫܗܽܘܢ ܘܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚܘ. 20: ܪ: ܚܙܺܝ ܡܳܪܝܳܐ: ܕܥܳܩܰܬ݂ ܠܺܝ: ܘܰܡܥܰܝ̈ ܐܶܬ݂ܕܰܠܰܚܘ ܐܶܬ݂ܗܦܶܟ݂ ܠܶܒܝ ܒܓ݂ܰܘܝ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܡܰܪܡܳܪܽܘ ܡܰܪܡܪܶܬ݂ ܡܶܢ ܠܒܰܪ ܐܰܘܒܕܰܬ݂ ܚܰܪܒܳܐ: ܘܕܰܒܒܰܝܬܳܐ ܡܰܘܬܳܐ. 21: ܫ: ܫ̣ܡܰܥ ܕܡܶܬܬܰܢܚܳܐ ܐ̱ܢܳܐ: ܘܠܰܝܬ ܠܺܝ ܡܒܰܝܐܳܢܳܐ. ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈ ܫܡ̣ܰܥܘ ܒܒܺܝܫܬܝ: ܘܰܚܕ݂ܺܝܘ ܕܰܐܢܬ ܥ̣ܒܰܕܬ ܠܺܝ: ܐܰܝܬ݂ܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܰܩ̣ܪܰܝܬ ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܐܰܟ݂ܘܳܬ݂ܝ. 22: ܬ: ܬܶܥܽܘܠ ܟܽܠܳܗ̇ ܒܺܝܫܽܘܬ݂ܗܽܘܢ ܩܕ݂ܳܡܰܝܟ: ܛܰܪܶܦ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܛܰܪܶܦܬܳܢܝ ܥܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܛܳܗܰܝ̈: ܡܶܛܽܠ ܕܰܣ̈ܓܺܝ ܬܶܢ̈ܚܳܬ݂ܝ ܘܠܶܒܝ ܕܳܘܶܐ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܒ.

1:ܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܐܰܥܺܝܒ ܡܳܪܝܳܐ ܒܪܽܘܓ݂ܙܶܗ ܠܒܰܪܬ݂ ܨܶܗܝܽܘܢ: ܐܰܪܡܺܝ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܠܰܐܪܥܳܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܶܗ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܘܠܳܐ ܐܶܬܕܟܰܪ ܟܽܘܒܫܳܐ ܕܖ̈ܶܓ݂ܠܰܘܗܝ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܚܶܡܬ݂ܳܐ ܕܪܽܘܓ݂ܙܶܗ. 2: ܒ: ܛܰܒܰܥ ܡܳܪܝܳܐ ܘܠܳܐ ܚܳܣ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܕܰܝܪܶܗ ܕܝܰܥܩܽܘܒ: ܣ̣ܚܰܦ ܒܚܶܡܬܶܗ ܠܟܰܪܟ݂ܳܐ ܕܒܰܪܬ݂ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܐ: ܐܰܪܡܺܝ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܩܛܺܝ̈ܠܶܝܗ̇ ܡܰܠܟܶܝ̈ܗ̇ ܘܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܝܗ̇. 3: ܓ: ܓܕܰܡ ܒܚܶܡܬ݂ܳܐ ܕܪܽܘܓ݂ܙܶܗ ܟܽܠܳܗ̇ ܩܰܪܢܶܗ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܐܰܗܦܶܟ݂ ܝܰܡܺܝܢܶܗ ܠܒܶܣܬܪܶܗ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܒܥܶܠܕܒܳܒܳܐ: ܘܰܫ̣ܒܰܩ ܢܽܘܪܳܐ ܒܝܰܥܩܽܘܒ: ܘܫܰܠܗܶܒܺܝܬ݂ܳܐ ܐܶܟ݂ܠܰܬ݂ ܐܺܝܕ݂ܰܘ̈ܗܝ. 4: ܕ: ܡ̣ܠܳܐ ܩܶܫܬܶܗ ܐܰܝܟ݂ ܐܳܠܽܘܨܳܐ: ܐܰܩܺܝܡ ܝܰܡܺܝܢܶܗ ܐܰܝܟ݂ ܒܥܶܠܕܒܳܒܳܐ: ܘܩܰܛܶܠ ܟܽܠ ܪܶܓܰܬ݂ ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܒܡܰܫܟܢܳܐ ܕܒܰܪܬ݂ ܨܶܗܝܽܘܢ: ܘܶܐܫܰܕ݂ ܐܰܝܟ݂ ܢܽܘܪܳܐ ܪܽܘܓ݂ܙܶܗ. 5: ܗ: ܗܘܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܒܥܶܠܕܒܳܒܳܐ ܘܛܰܒܥܶܗ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܘܛܰܒܰܥ ܟܽܠܗܶܝܢ ܣܳܚܖ̈ܳܬܶܗ ܘܚܰܒܶܠ ܟܰܖ̈ܟ݂ܰܘ̈ܗܝ. ܘܰܐܣܓܺܝ ܒܒܰܪܬ݂ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܐ ܬܽܘܢܳܝܳܐ ܐܘܠ̈ܝܳܬ݂ܳܐ. 6: ܘ: ܘܰܥ̣ܩܰܪ ܐܰܝܟ݂ ܓܰܢܬ݂ܳܐ ܡܛܰܠܬ݂ܳܗ̇: ܘܚܰܒܶܠ ܥܰܕ݂ܥܺܐܕܶܝ̈ܗ̇: ܘܰܐܛܥܺܝ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܨܶܗܝܽܘܢ ܥܰܕ݂ܥܺܐܕ݂̈ܶܐ ܘܫܰܒܬ݂ܳܐ: ܘܰܐܣܠܺܝ ܒܚܶܡܬ݂ܳܐ ܕܪܽܘܓ݂ܙܶܗ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܘܟܳܗ̈ܢܶܐ. 7: ܙܙ: ܛ̣ܥܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܡܰܩܕܫܶܗ: ܘܰܐܣܠܺܝ ܡܰܕ݂ܒܚܶܗ: ܘܰܐܫܠܶܡ ܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕܰܒܥܶܠܕܒܳܒ̈ܶܐ ܫܽܘܖ̈ܶܐ ܕܣܳܚܖ̈ܳܬ݂ܳܗ̇: ܩܳܠܳܐ ܝ̣ܰܗܒܘ ܒܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕܰܒܝܰܘܡܳܐ ܕܥܰܕ݂ܥܺܐܕ݂ܳܐ. 8: ܚ: ܐܶܬ݂ܚܰܫܰܒ ܡܳܪܝܳܐ ܠܰܡܚܰܒܳܠܽܘ ܫܽܘܖ̈ܶܐ ܕܒܰܪܬ݂ ܨܶܗܝܽܘܢ: ܐܰܪܡܺܝ ܚܽܘܛܳܐ ܘܠܳܐ ܐܰܗܦܶܟ݂ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܡܶܢ ܛܽܘܒܳܥܳܗ̇: ܘܰܐܘܬܶܒ ܒܶܐܒܠܳܐ ܚܰܝܠܳܗ̇: ܘܫܽܘܖ̈ܶܝܗ̇ ܐܰܟܚܕ݂ܳܐ ܨܕ݂ܺܝܘ. 9: ܛ: ܛܰܒܰܥܘ ܒܰܐܪܥܳܐ ܬܰܖ̈ܥܶܝܗ̇: ܐܰܘܒܶܕ݂ܘ ܘܬܰܒܰܪܘ ܣܽܘܟܖ̈ܶܝܗ̇: ܡܰܠ̈ܟܶܝܗ̇ ܘܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܝܗ̇ ܒܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܠܰܝܬ ܢܳܡܽܘܣܳܐ: ܘܳܐܦ ܢܒܺܝܶܝ̈ܗ̇ ܠܳܐ ܐܶܫ̣ܟܰܚܘ ܚܶܙܘܳܐ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ. 10: ܝ: ܝܺܬܶܒܘ ܒܰܐܪܥܳܐ ܘܰܫܬܶܩܘ ܩܰܫܺܝ̈ܫܶܐ ܕܒܰܪܬ݂ ܨܶܗܝܽܘܢ: ܐܰܪܡܺܝܘ ܥܰܦܪܳܐ ܒܖ̈ܺܝܫܰܝܗܽܘܢ ܘܶܐܬ݂ܟܒܶܢܘ ܣܰܩ̈ܶܐ: ܣ̣ܡܰܟ݂̈ܝ ܠܰܐܪܥܳܐ ܖ̈ܺܝܫܰܝܗܶܝܢ ܒܬܽܘ̈ܠܳܬܳܐ ܕܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. 11: ܟܟ: ܚ̣ܫܶܟ݂̈ܝ ܒܕܶܡ̈ܥܶܐ ܥܰܝ̈ܢܰܝ ܘܶܐܬ݂ܕܰܠܰܚܘ ܡܥܰܝ̈: ܐܶܬ݂ܗܦܶܟ݂ ܠܰܐܪܥܳܐ ܐܺܝܩܳܪܝ ܥܰܠ ܬܒܳܪܳܗ̇ ܕܒܰܪܬ݂ ܥܰܡܝ: ܟܰܕ݂ ܐܶܬܛܰܪܰܦܘ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܘܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ ܒܫܽܘܩܶܝ̈ܗ̇ ܕܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ. 12: ܠ: ܠܶܐܡ̈ܗܳܬ݂ܗܽܘܢ ܐܳܡܪܺܝܢ: ܐܰܝܟܰܘ ܥܒܽܘܪܳܐ ܘܚܰܡܪܳܐ ܘܡܶܫܚܳܐ: ܟܰܕ݂ ܐܶܬܛܰܪܰܦܘ ܐܰܝܟ݂ ܩܛܺܝ̈ܠܶܐ ܒܫܽܘܩܶܝ̈ܗ̇ ܕܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ: ܟܰܕ݂ ܐܶܬ݂ܐܫܶܕ݂̈ܝ ܢܰܦ̈ܫܳܬ݂ܗܽܘܢ ܒܥܽܘܒܳܐ ܕܶܐܡ̈ܗܳܬ݂ܗܽܘܢ. 13: ܡ: ܡܳܢܳܐ ܐܶܣܗܕܶܟ݂ܝ ܘܰܠܡܰܢ ܐܶܕܰܡܶܐ ܠܶܟ݂ܝ ܒܰܪܬ݂ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ: ܡܰܢ ܐܶܦܰܚܶܡ ܠܶܟ݂ܝ ܘܶܐܒܰܝܐܶܟ݂ܝ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܒܰܪܬ݂ ܨܶܗܝܽܘܢ: ܕܰܣܓܺܝ ܐܰܝܟ݂ ܝܰܡܳܐ ܬܒܳܪܶܟ݂ܝ ܡܰܢܽܘ ܢܶܣܟܽܘܪ. 14: ܢܢ: ܢܒܺܝܰܝ̈ܟܝ ܚ̣ܙܰܘ ܠܶܟ݂ܝ ܕܰܓܳܠܽܘܬ݂ܳܐ ܘܡܰܛܥܝܳܢܽܘܬ݂ܳܐ: ܘܠܳܐ ܓܠܰܘ ܠܶܟ݂ܝ ܥܰܠ ܚܛܳܗܰܝ̈ܟܝ ܕܰܬܬܽܘܒܺܝܢ. ܘܰܐܗܦܶܟ݂ ܫܒܺܝܬܶܟ݂ܝ: ܘܰܚܙܰܘ ܠܶܟ݂ܝ ܢܒܺܝܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܕܰܓܳܠ̈ܳܬ݂ܳܐ ܘܡܰܛܥܝܳܢ̈ܝܳܬ݂ܳܐ. 15: ܣ: ܛܰܪܶܦܘ ܥܠܰܝܟܝ ܐܺܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܟܽܠ ܥܳܒܖ̈ܰܝ ܐܽܘܪܚܳܐ: ܐܰܫܪܶܩܘ ܘܰܐܢܺܝܕ݂ܘ ܖ̈ܺܝܫܰܝܗܽܘܢ ܥܰܠ ܒܰܪܬ݂ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ: ܘܶܐܡܰܪܘ: ܗܳܕܳܐ ܗ̱ܝ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܓܡܺܝܪܰܬ݂ ܫܽܘܦܪܳܐ ܘܚܰܕܽܘܬ݂ܳܐ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ. 16: ܥ:ܥ̣ܒܰܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܕܶܡ ܕܶܐܬ݂ܚܰܫܰܒ: ܘܫܰܡ̣ܠܺܝ ܡܶܠܬܶܗ: ܐܰܝܟ݂ ܕܰܦ̣ܩܰܕ݂ ܡܶܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝ̈ܶܐ: ܣܰܚܦܳܗ̇ ܘܠܳܐ ܚܳܣ: ܘܰܐܚܕܺܝ ܥܠܰܝܟܝ ܒܥܶܠܕܒܳܒ̈ܶܐ: ܘܰܐܪܺܝܡ ܩܰܪܢܳܐ ܕܳܐܠܽܘܨܰܝ̈ܟܝ. 17: ܦ: ܦܬܰܚܘ ܥܠܰܝܟܝ ܦܽܘܡܗܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈ܟܝ: ܐܰܫܪܶܩܘ ܘܚܰܪܶܩܘ ܫܶܢܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܒܠܰܥܢܳܗ̇: ܒܪܰܡ ܗܳܢܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܕܣܰܟܺܝܢ: ܐܶܫܟܰܚܢ ܘܰܚܙܰܝܢ. 18: ܨ: ܓܥܳܐ ܠܶܒܗܽܘܢ ܠܘܳܬ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܕܫܽܘܖ̈ܶܐ ܕܒܰܪܬ݂ ܨܶܗܝܽܘܢ: ܐܰܪܕܳܝ ܐܰܝܟ݂ ܢܰܚܠܳܐ ܕܶܡܥܬܳܐ ܒܺܐܝܡܳܡܳܐ ܘܰܒܠܺܠܝܳܐ: ܠܳܐ ܬܶܬܠܺܝܢ ܠܶܟ݂ܝ ܦܽܘܝܳܓ݂ܳܐ: ܘܠܳܐ ܬܶܫܠܶܐ ܒܳܒܰܬ݂ ܥܰܝܢܶܟ݂ܝ. 19: ܩ: ܩܽܘܡܝ ܫܰܒܰܚܝ ܒܠܺܠܝܳܐ ܒܪܺܝܫ ܡܰܛܰܪܬ݂ܳܐ: ܐܰܫܽܘܕ݂ܝ ܐܰܝܟ݂ ܡܰܝ̈ܳܐ ܠܶܒܟ݂ܝ ܠܽܘܩܒܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܡܳܪܝܳܐ: ܐܰܪܺܝܡܝ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܐܺܝܕܰܝ̈ܟܝ ܥܰܠ ܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܝܰܠܽܘܕܰܝ̈ܟܝ: ܕܡܶܬܛܰܪܦܺܝܢ ܠܟܰܦܢܳܐ ܒܪܺܝܫ ܟܽܠܗܽܘܢ ܫܽܘ̈ܩܶܐ: 20: ܪ: ܚܙܺܝ ܡܳܪܝܳܐ ܘܚܽܘܪ ܠܡܳܢ ܥ̣ܒܰܕܬ ܗܳܟܰܢܳܐ: ܐܺܝܢ ܢܶܐܟ݂̈ܠܳܢ ܢܶܫ̈ܶܐ ܦܺܐܖ̈ܰܝܗܶܝܢ ܘܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ ܕܡܶܫܬܰܩܦܺܝܢ: ܐܺܝܢ ܢܶܬ݂ܩܛܶܠ ܒܡܰܫܟܢܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܟܳܗܢܳܐ ܘܰܢܒܺܝܳܐ. 21: ܫ: ܫܟܶܒܘ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܒܫܽܘ̈ܩܶܐ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܘܣܳܒ̈ܶܐ: ܒܬܽܘ̈ܠܳܬܝ ܘܓܰܕܽܘ̈ܕܰܝ ܢ̣ܦܰܠܘ ܒܚܰܪܒܳܐ: ܩ̣ܰܛܶܠܬ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܪܽܘܓ݂ܙܳܟ݂: ܛܰܒܰܚܬ ܘܠܳܐ ܚܳܣܬ. 22: ܬ: ܩܪܰܝܬ ܐܰܝܟ݂ ܝܰܘܡܳܐ ܕܥܰܕ݂ܥܺܐܕ݂ܳܐ ܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈ ܡܶܢ ܚܕ݂ܳܪܰܝ: ܘܠܳܐ ܗܘܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܪܽܘܓ݂ܙܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܦܠܺܝܛܳܐ ܘܰܣܪܺܝܕ݂ܳܐ: ܕܫܶܩܠܶܬ݂ ܘܪܰܒܺܝܬ݂ ܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈ ܓܰܡܰܪܘ ܐܶܢܽܘܢ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܓ.

1: ܐ: ܐܺܝܠ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܚܙܺܝ ܫܽܘܥܒܳܕ݂ܝ: ܒܫܰܒܛܳܐ ܕܪܽܘܓ݂ܙܶܗ. 2: ܠܺܝ ܕܒܰܪ: ܘܗܰܠܟܰܢܝ ܒܚܶܫܽܘܟܳܐ ܘܠܳܐ ܒܢܰܗܺܝܪܳܐ. 3: ܒܪܰܡ ܒܺܝ ܢܬܽܘܒ: ܘܢܰܗܦܶܟ݂ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܟܽܠܶܗ ܝܰܘܡܳܐ. 4:ܒ:  ܒܰܠܺܝ ܡܶܫܟܝ ܘܒܶܣܪܝ: ܘܬܰܒܰܪ ܓܰܖ̈ܡܰܝ. 5: ܒܢܳܐ ܥܠܰܝ: ܘܰܐܟ݂ܪܟܰܢܝ ܡܶܪܕܳܐ ܘܚܽܘܪܒܳܐ. 6: ܒܚܶܫܽܘܟܳܐ ܐܰܘܬܒܰܢܝ ܐܰܝܟ݂ ܡܺܝܬ݂ܳܐ ܠܥܳܠܰܡ. 7: ܣܳܓ ܒܰܐܦܰܝ̈ ܕܠܳܐ ܐܶܦܽܘܩ: ܘܰܐܥܫܶܢ ܐܰܣܽܘܖ̈ܰܝ. 8: ܘܳܐܦܶܢ ܐܶܒܥܶܐ ܘܶܐܨܰܠܶܐ ܠܳܐ ܫܳܡܰܥ ܨܠܽܘܬ݂ܝ. 9: ܓ: ܣܳܓ ܐܽܘܖ̈ܚܳܬ݂ܝ ܒܟ݂ܽܘ̈ܒܶܐ: ܘܰܫܒܺܝ̈ܠܰܝ ܥܰܩܶܡ. 10:ܕ:  ܕܺܐܒܳܐ ܟܰܡܳܢܳܐ ܗܘܳܐ ܠܺܝ: ܘܰܐܪܝܳܐ ܒܛܽܘܫܝܳܐ. 11: ܐܽܘܖ̈ܚܳܬ݂ܝ ܥܰܩܶܡ: ܦܰܫܚܰܢܝ ܘܣܳܡܰܢܝ ܠܰܚܒܳܠܳܐ. 12: ܡ̣ܠܳܐ ܩܶܫܬܶܗ ܘܰܐܩܺܝܡܰܢܝ ܐܰܝܟ݂ ܢܺܝܫܳܐ ܠܓܶܐܖ̈ܶܐ. 13: ܗ: ܗܳܐ ܐܰܥܶܠ ܒܟ݂ܽܘܠ̈ܝܳܬ݂ܝ ܓܶܐܖ̈ܰܘܗܝ. 14: ܗܘܺܝ݀ܬ݂ ܓܽܘܚܟܳܐ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܘܰܙܡܺܝܖ̈ܳܬ݂ܗܽܘܢ ܟܽܠܶܗ ܝܰܘܡܳܐ. 15: ܐܰܣܒܥܰܢܝ ܡܪܳܖ̈ܶܐ: ܘܰܐܪܘܝܰܢܝ ܓܶܕܕ̈ܶܐ. 16: ܘ: ܘܬܰܒܰܪ ܒܟܺܐܦܳܐ ܫܶܢܰܝ̈: ܘܦܳܠܰܢܝ ܒܩܶܛܡܳܐ. 17: ܘܶܐܬܛܰܥܝܰܬ݂ ܡܶܢ ܫܠܳܡܳܐ ܢܰܦܫܝ: ܘܰܛܥܺܝ݀ܬ݂ ܛܳܒܬܳܐ. 18: ܘܶܐܡܪܶܬ݂ ܕܶܐܒܰܕ݂ܘ ܢܶܨܚܳܢܰܝ̈: ܘܣܰܒܪܝ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ. 19: ܙܙ: ܐܶܬܕܰܟ݂ܪ ܫܽܘܥܒܳܕ݂ܝ ܘܡܰܪܕܽܘܬ݂ܝ: ܕܰܡܪܳܖ̈ܶܐ ܘܰܕ݂ܓܶܕܕ̈ܶܐ. 20: ܐܶܬܕܰܟ݂ܪ ܘܰܐܦܢܳܐ ܢܰܦܫܝ ܥܠܰܝ. 21: ܗܳܕܶܐ ܐܰܬܺܝܒ ܥܰܠ ܠܶܒܝ: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܶܣܰܟܶܐ ܠܶܗ. 22: ܚ: ܚܶܣܕ݂ܰܘ̈ܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܕܠܳܐ ܛܳܠܩܺܝܢ: ܘܠܳܐ ܓܳܡܪܺܝܢ ܖ̈ܰܚܡܰܘܗܝ. 23: ܒܚܽܘܕܳܬ݂ܳܐ ܕܨܰܦܪܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ ܗܰܝܡܢܽܘܬܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ. 24: ܐܶܡܪܰܬ݂ ܢܰܦܫܝ ܡܢܳܬ݂ܝ ܗ̱ܘ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܶܣܰܟܶܐ ܠܶܗ. 25: ܛ: ܛܳܒ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܰܢ ܕܰܡܣܰܟܶܐ ܠܶܗ ܘܰܠܢܰܦܫܳܐ ܕܒܳܥܝܳܐ ܠܶܗ. 26: ܛܳܒ ܠܡܰܢ ܕܰܡܣܰܒܰܪ ܒܩܽܘܫܬܳܐ ܠܦܽܘܪܩܳܢܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. 27: ܛܳܒ ܠܓܰܒܪܳܐ ܟܰܕ݂ ܢܶܫܩܽܘܠ ܢܺܝܪܳܟ݂ ܒܛܰܠܝܽܘܬܶܗ. 28: ܝ: ܘܢܶܬܶܒ ܒܰܠܚܽܘܕ݂ܰܘܗܝ ܘܢܶܫܬܽܘܩ: ܡܶܛܽܠ ܕܩܰܒܶܠ ܥܠܰܘܗܝ ܢܺܝܪܳܟ݂. 29: ܢܶܬܶܠ ܒܥܰܦܪܳܐ ܦܽܘܡܶܗ ܡܶܛܽܠ ܕܺܐܝܬ ܣܰܒܪܳܐ. 30: ܢܶܬܶܠ ܦܰܟܶܗ ܠܡܰܢ ܕܡܳܚܶܐ ܠܶܗ: ܘܢܶܣܒܰܥ ܚܶܣܕܳܐ. 31: ܟܟ: ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܛܳܥܶܐ ܡܳܪܝܳܐ ܠܥܳܠܰܡ. 32: ܐܶܠܳܐ ܡܡܰܟܶܟ݂ ܘܰܡܪܰܚܶܡ: ܐܰܝܟ݂ ܣܽܘܓܰܐܬ݂ ܖ̈ܰܚܡܰܘܗܝ. 33: ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܥܳܢܶܐ ܡܶܢ ܠܶܒܶܗ: ܘܰܡܡܰܟܶܟ݂ ܒܢܰܝ̈ ܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܶܐ. 34: ܠ: ܠܰܡܟܰܒܳܫܽܘ ܬܚܶܝܬ݂ ܖ̈ܶܓ݂ܠܰܘܗܝ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܣܺܝܖ̈ܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ. 35: ܠܡܶܨܠܳܐ ܕܺܝܢܳܐ ܕܓܰܒܪܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܥܶܠܳܝܳܐ. 36: ܠܰܡܚܰܝܳܒܽܘ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܒܕܺܝܢܶܗ ܡܳܪܝܳܐ ܠܳܐ ܚܳܙܶܐ. 37: ܡ: ܡܰܢܽܘ ܗܳܢܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܘܰܗܘܳܐ: ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܳܐ ܦܩܰܕ݂. 38: ܡܶܢ ܦܽܘܡܶܗ ܕܥܶܠܳܝܳܐ ܠܳܐ ܢܳܦ̈ܩܳܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬ݂ܳܐ ܘܛܳܒ̈ܳܬܳܐ. 39: ܡܳܢܳܐ ܡܶܬ݂ܚܰܫܰܒ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܚܰܝ: ܘܓܰܒܪܳܐ ܥܰܠ ܚܛܳܗܰܘ̈ܗܝ. 40: ܢܢ: ܢܶܒܨܶܐ ܐܽܘܖ̈ܚܳܬܰܢ ܘܢܶܒܕܽܘܩ: ܘܢܶܬ݂ܦܢܶܐ ܠܘܳܬ݂ ܡܳܪܝܳܐ. 41: ܢܶܫܩܽܘܠ ܠܶܒܰܝ̈ܢ ܥܰܠ ܐܺܝܕܰܝ̈ܢ ܠܘܳܬ݂ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܠܰܫܡܰܝܳܐ.  42: ܚܢܰܢ ܐܰܥܠܺܝܢ ܘܡܰܪܡܰܪܢܳܟ݂: ܘܰܐܢ̱ܬ ܠܳܐ ܫܒܰܩܬ. 43:ܣ:  ܛܰܠܶܠܬ ܒܪܽܘܓ݂ܙܳܟ݂ ܘܰܪܕܰܦܬܳܢ: ܘܩܰܛܶܠܬ ܘܠܳܐ ܚܳܣܬ.  44: ܛܰܠܶܠܬ ܒܰܥܢܳܢܳܟ݂: ܘܰܐܥ̣ܒܰܪܬ ܨܠܽܘܬܰܢ. 45: ܥܩܺܝܖ̈ܶܐ ܘܡܰܣ̈ܠܰܝܳܐ ܥ̣ܒܰܕܬܳܢ ܒܶܝܬ݂ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. 46:ܥ: ܥܰܝܢܝ ܕܳܡܥܳܐ ܘܠܳܐ ܫܳܠܝܳܐ: ܡܶܢ ܕܠܰܝܬ ܦܽܘܝܳܓ݂ܳܐ. 47: ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕܰܢܕ݂ܺܝܩ ܘܢܶܚܙܶܐ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ. 48: ܥܰܝܢܝ ܐܶܬܛܰܪܦܰܬ݂ ܥܰܠ ܢܰܦܫܝ: ܡܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܒ̈ܢܳܬ݂ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܺܝܠܝ. 49: ܦ: ܦܬܰܚܘ ܥܠܰܝܢ ܦܽܘܡܗܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈ܢ.  50: ܕܶܚܠܬ݂ܳܐ ܘܙܰܘܥܬ݂ܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܠܰܢ ܓܽܘܡܳܨܳܐ ܘܰܬܒܳܪܳܐ. 51: ܬܰܦ̈ܶܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܐܰܖ̈ܕܺܝ ܥܰܝ̈ܢܰܝ ܥܰܠ ܬܒܳܪܳܗ̇ ܕܒܰܪܬ݂ ܥܰܡܝ. 52: ܨ: ܡܨܳܕ݂ ܨܳܕܽܘܢܝ ܐܰܝܟ݂ ܨܶܦܪܳܐ ܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈ ܡܰܓܳܢ. 53: ܫܰܬܶܩܘ ܒܓܽܘܒܳܐ ܚܰܝܰܝ̈: ܫܕ݂ܰܘ ܒܺܝ ܟܺܐܦ̈ܶܐ.  54: ܛܳܦܘ ܡܰܝ̈ܳܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܪܺܝܫܝ: ܐܶܡܪܶܬ݂ ܐܶܬ݂ܪܰܚܩܶ݀ܬ݂. 55: ܩ: ܩܪܺܝ݀ܬ݂ ܫܡܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ: ܡܶܢ ܓܽܘܒܳܐ ܬܰܚܬܳܝܳܐ. 56: ܩܳܠܝ ܫ̣ܡܰܥܬ: ܠܳܐ ܬܰܪܟܶܢ ܐܶܕ݂ܢܳܟ݂. ܐܶܠܳܐ ܐܰܪܘܰܚ ܠܺܝ ܘܰܦܪܽܘܩܰܝܢܝ. 57: ܩ̣ܪܶܒܬ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܰܩܪܺܝܬ݂ܳܟ݂: ܘܶܐܡܰܪܬ ܠܺܝ ܠܳܐ ܬܶܕ݂ܚܰܠ. 58: ܪ: ܕܳܢ̣ܬ ܡܳܪܝܳܐ ܕܺܝܢܳܐ ܕܢܰܦܫܝ ܘܰܦܪܰܩ̣ܬ ܚܰܝܰܝ̈. 59: ܚ̣ܙܰܝܬ ܡܳܪܝܳܐ ܡܽܘܟܳܟ݂ܝ ܘܕ݂ܳܢ̣ܬ ܕܺܝܢܝ. 60: ܚ̣ܙܰܝܬ ܟܽܠܳܗ̇ ܢܩܰܡܬ݂ܗܽܘܢ: ܘܟ݂ܽܠ ܕܶܐܬ݂ܚܰܫܰܒܘ ܥܠܰܝ. 61: ܫ: ܫ̣ܡܰܥܬ ܚܶܣܕܗܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܟ݂ܽܠ ܕܶܐܬ݂ܚܰܫܰܒܘ ܥܠܰܝ. 62: ܣܶܦ̈ܘܳܬ݂ܳܐ ܕܩܳܝ̈ܡܳܢ: ܘܖ̈ܳܢܝܳܢ ܥܠܰܝ ܟܽܠܶܗ ܝܰܘܡܳܐ. 63: ܡܰܘܬܰܒܗܽܘܢ ܘܰܡܩܳܡܗܽܘܢ: ܐܶܣܬܰܟܠܶܬ݂ ܐܶܢܳܐ ܡܶܢ ܪܶܢܝܗܽܘܢ. 64: ܬ: ܬܰܗܦܶܟ݂ ܠܗܽܘܢ ܦܽܘܪܥܳܢܗܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ: ܐܰܝܟ݂ ܡܰܥܒܰܕ݂ ܐܺܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ. 65: ܬܶܬܶܠ ܠܗܽܘܢ ܟܰܪܝܽܘܬ݂ܳܐ ܕܠܶܒܳܐ: ܘܰܡܚܽܘܬܳܟ݂ ܠܗܽܘܢ ܬܶܪܕܽܘܦ. 66: ܘܰܒܪܽܘܓ݂ܙܳܟ݂ ܬܰܘܒܶܕ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܬܚܶܝܬ݂ ܫܡܰܝ̈ܟ ܡܳܪܝܳܐ.   

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܕ.

1: ܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܡܶܣܬܠܶܐ ܕܰܗܒܳܐ ܛܳܒܳܐ: ܘܫܳܢܶܐ ܨܽܘܒܳܥܳܐ ܫܰܦܺܝܪܳܐ: ܡܶܫ̈ܬܰܕ݂ܝܳܢ ܟܺܐܦ̈ܶܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܒܪܺܝܫ ܟܽܠܗܽܘܢ ܫܽܘ̈ܩܶܐ. 2: ܒ: ܒܢܰܝ̈ ܨܶܗܝܽܘܢ ܝܰܩܺܝܖ̈ܶܐ ܕܰܡܝܰܬܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܡܶܢ ܟܺܐܦ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܐܶܬ݂ܚܫܶܒܘ ܐܰܝܟ݂ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܕܚܶܨܦܳܐ: ܥܒܳܕ݂ ܐܺܝ̈ܕ݂ܰܝܳܐ ܕܦܰܚܳܪܳܐ. 3:ܓ: ܓܠܰܝ̈ ܐܰܝܟ݂ ܝܳܪܽܘܖ̈ܶܐ ܬܕܰܝ̈ܗܶܝܢ: ܘܰܐܝܢܶܩ̈ܝ ܓܖ̈ܰܝܗܶܝܢ. ܗܘܳܬ݂ ܥܰܡܝ ܠܰܡܚܽܘܬ݂ܳܐ ܕܠܰܝܬ ܠܳܗ̇ ܐܳܣܝܽܘܬ݂ܳܐ: ܘܰܐܝܟ ܢܰܥܡܳܐ ܒܡܰܕܒܪܳܐ. 4: ܕ:  ܕܒܶܩ ܠܶܫܳܢܶܗ ܕܝܰܠܽܘܕ݂ܳܐ ܠܰܫܡܰܝ̈ ܚܶܟܶܗ ܒܨܶܗܝܳܐ: ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܫܐܶܠܘ ܠܰܚܡܳܐ: ܘܠܰܝܬ ܕܩܳܨܶܐ ܘܝܳܗܶܒ ܠܗܽܘܢ. 5: ܗ: ܗܳܢܽܘܢ ܕܳܐܟ݂ܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܦܽܘܢܳܩ̈ܶܐ: ܗܳܐ ܣܺܝܡܺܝܢ ܒܫܽܘ̈ܩܶܐ. ܕܶܐܬ݂ܪܰܒܺܝܘ ܥܰܠ ܙܚܽܘܖ̈ܝܳܬ݂ܳܐ: ܗܳܐ ܕܳܡܟܺܝܢ ܒܩܺܩ̈ܠܳܬ݂ܳܐ. 6: ܘ: ܘܰܣܓܺܝ ܥܰܘܠܳܗ̇ ܕܒܰܪܬ݂ ܥܰܡܝ ܡܶܢ ܚܛܺܝܬ݂ܳܗ̇ ܕܰܣܕ݂ܽܘܡ: ܕܶܐܬ݂ܗܰܦܟܰܬ݂ ܡܶܢ ܫܶܠܝܳܐ ܘܠܳܐ ܠܺܐܝ̈ ܒܳܗ̇ ܐܺܝ̈ܕ݂ܰܝܳܐ. 7: ܙܙ: ܕܟ݂ܺܝܘ ܢܙܺܝܖ̈ܶܝܗ̇ ܡܶܢ ܬܰܠܓܳܐ: ܘܰܚܘܰܪܘ ܡܶܢ ܚܰܠܒܳܐ ܒܡܰܖ̈ܥܝܳܬܗܽܘܢ: ܣ̣ܡܰܩܘ ܓܰܖ̈ܡܰܝܗܽܘܢ ܡܶܢ ܣܰܪܕܽܘܢ ܘܡܶܢ ܣܰܦܺܝܠܳܐ ܓܽܘܫܡܗܽܘܢ. 8: ܚ: ܚܫܶܟ݂ ܡܶܢ ܫܽܘܚܳܖ̈ܶܐ ܚܶܙܘܗܽܘܢ: ܘܠܳܐ ܐܶܬܺܝܕܰܥܘ ܒܫܽܘ̈ܩܶܐ: ܩܦܽܘܕ݂ ܡܶܫܟܗܽܘܢ ܥܰܠ ܓܰܖ̈ܡܰܝܗܽܘܢ: ܝܺܒܶܫ ܘܰܗܘܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܩܰܝܣܳܐ. 9: ܛ: ܛܳܒܺܝܢ ܗܘܰܘ ܩܛܺܝ̈ܠܰܝ ܚܰܪܒܳܐ ܡܶܢ ܩܛܺܝܠܰܝ̈ ܟܰܦܢܳܐ: ܕܕ݂ܳܒܘ ܐܰܝܟ݂ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܡܡܰܚܶܝܢ ܘܰܫܕܶܝܢ ܒܚܰܩܠܳܐ. 10: ܝ: ܐܺܝܕܰܝ̈ ܢܶܫ̈ܶܐ ܡܖ̈ܰܚܡܳܢܝܳܬ݂ܳܐ ܒܰܫܶܠ̈ܝ ܒܢܰܝ̈ܗܶܝܢ: ܘܰܗܘܰܘ ܠܗܶܝܢ ܠܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܒܰܬܒܳܪܳܗ̇ ܕܒܰܪܬ݂ ܥܰܡܝ. 11: ܟܟ: ܫܰܡܠܺܝ ܡܳܪܝܳܐ ܚܶܡܬܶܗ: ܘܶܐܫܰܕ݂ ܚܶܡܬ݂ܳܐ ܕܪܽܘܓ݂ܙܶܗ: ܘܰܫܒܰܩ ܢܽܘܪܳܐ ܒܨܶܗܝܽܘܢ: ܘܫܰܠܗܶܒܺܝܬ݂ܳܐ ܐܶܟ݂ܠܰܬ݂ ܫܶܬܶܐܣܶܝ̈ܗ̇. 12:ܠ: ܠܳܐ ܗܰܝܡܶܢܘ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ: ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܥܳܡܽܘܖ̈ܶܝܗ̇ ܕܬܺܒܶܝܠ: ܕܳܐܬܶܐ ܘܥܳܐܶܠ ܒܥܶܠܕܒܳܒܳܐ ܘܳܐܠܽܘܨܳܐ ܒܬܰܖ̈ܥܶܝܗ̇ ܕܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. 13:ܡ: ܡܶܛܽܠ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܰܢܒ̈ܝܶܝܗ̇: ܘܥܰܘܠܳܐ ܕܟ݂ܳܗ̈ܢܶܝܗ̇: ܕܶܐܫܰܕ݂ܘ ܒܓ݂ܰܘܳܗ̇ ܕܡܳܐ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ. 14: ܢܢ: ܢܰܕ݂ܘ ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܝܗ̇ ܒܫܽܘ̈ܩܶܝܗ̇: ܘܶܐܬ݂ܦܰܠܦܰܠܘ ܒܰܕ݂ܡܳܐ: ܘܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚܘ ܕܢܶܩܪܒܽܘܢ ܠܰܠܒܽܘܫܰܝ̈ܗܽܘܢ. 15:ܣ: ܦܪܽܘܩܘ ܡܶܢܗܽܘܢ: ܘܛܰܡ̈ܶܐܐ ܩܪܰܘ ܐܶܢܽܘܢ. ܥܒܰܪܘ ܥܒܰܪܘ ܘܠܳܐ ܬܶܬܩܰܪܒܽܘܢ ܠܗܽܘܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܪܓܶܙܘ ܐܳܦ ܐܶܬܛܰܪܰܦܘ: ܐܶܡܰܪܘ ܒܶܝܬ݂ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܬܽܘܒ ܠܳܐ ܢܰܘܣܦܽܘܢ ܠܡܶܥܡܰܪ. 16: ܥ: ܥܰܕ݂ ܩܳܝܡܺܝܢ ܚܢܰܢ ܚ̣ܫܶܟ݂̈ܝ ܥܰܝܢܰܝ̈ܢ ܡܶܢ ܥܽܘܕ݂ܪܳܢܰܢ: ܣܪܺܝܩܳܐܺܝܬ݂ ܕܳܩܘ ܕܰܘ̈ܩܰܝܢ ܠܘܳܬ݂ ܥܰܡܳܐ ܕܠܳܐ ܦܳܪܶܩ. 17: ܦ: ܦܰܪܨܽܘܦܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܦܰܠܶܓ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܠܳܐ ܢܰܘܣܶܦ ܠܰܡܚܳܪ ܒܗܽܘܢ: ܒܰܐܦܰܝ̈ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܠܳܐ ܢܣܰܒܘ: ܘܥܰܠ ܣܳܒ̈ܶܐ ܠܳܐ ܪܰܚܶܡܘ. 18: ܨ: ܨܳܕ݂ܘ ܠܰܕܕܰܩܕܩܺܝܢ ܠܕܰܡܗܰܠܟ݂ܺܝܢ ܒܫܽܘ̈ܩܶܐ. ܩ̣ܪܶܒ ܩܶܨܰܢ: ܡܠܰܘ ܝܰܘ̈ܡܰܝܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬ݂ܳܐ ܥܶܕܳܢܰܢ. 19: ܩ: ܩܰܠܺܝܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܖ̈ܳܕ݂ܽܘܦܰܝܢ ܡܶܢ ܢܶܫܖ̈ܰܝ ܫܡܰܝܳܐ: ܥܰܠ ܛܽܘܖ̈ܶܐ ܪܰܕ݂ܦܽܘܢ: ܘܰܒܡܰܕ݂ܒܪܳܐ ܐܶܬ݂ܟܰܡܶܢܘ ܠܰܢ. 20: ܪ: ܪܽܘܚܳܐ ܕܰܐܦܰܝ̈ܢ ܡܫܺܝܚܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܐܶܬܬܚܶܕ݂ ܒܓ݂ܽܘܡܳܨܗܽܘܢ: ܗܰܘ ܕܶܐܡܰܪܢ ܕܰܒܛܶܠܳܠܶܗ ܢܺܚܶܐ ܒܶܝܬ݂ ܥܰܡ̈ܡܶܐ.21: ܫ: ܕܽܘܨܝ ܘܰܚܕ݂ܳܝ ܒܰܪܬ݂ ܐܰܕ݂ܽܘܡ ܕܝܳܬ݂ܒܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܥܽܘܨ: ܐܳܦ ܠܶܟ݂ܝ ܢܶܡܛܶܐ ܟܳܣܳܐ: ܬܶܪܘܶܝܢ ܘܬܶܬܛܰܪܦܺܝܢ. 22: ܬ: ܓܡܰܪܘ ܚܛܳܗܰܝ̈ܟܝ ܒܰܪܬ݂ ܨܶܗܝܽܘܢ: ܬܽܘܒ ܠܳܐ ܢܰܘܣܶܦ ܠܰܡܓܰܠܳܝܽܘܬ݂ܶܟ݂ܝ ܐܶܬܦܩܶܕ݂ܘ ܚܰܘܒܰܝ̈ܟܝ ܒܰܪܬ݂ ܐܰܕ݂ܽܘܡ: ܘܶܐܬ݂ܓܠܺܝܘ ܚܛܳܗܰܝ̈ܟܝ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܗ.

ܨܠܽܘܬܶܗ ܕܶܐܪܰܡܝܳܐ

1: ܐܶܬܕܰܟ݂ܪ ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܢܳܐ ܗܘܳܐ ܠܰܢ: ܚܽܘܪ ܘܰܚܙܺܝ ܚܶܣܕܰܢ. 2: ܝܳܪܬܽܘܬ݂ܰܢ ܐܶܬ݂ܗܰܦܟܰܬ݂ ܠܢܽܘܟܖ̈ܳܝܶܐ: ܘܒܳܬܰܝ̈ܢ ܠܢܽܘܟܖ̈ܳܝܶܐ. 3: ܝܰܬ݂ܡ̈ܶܐ ܗܘܰܝܢ ܕܠܳܐ ܐܰܒܳܐ: ܘܶܐܡ̈ܗܳܬ݂ܰܢ ܐܰܝܟ݂ ܐܰܖ̈ܡܠܳܬ݂ܳܐ.  4: ܡܰܝ̈ܢ ܒܟܶܣܦܳܐ ܐܶܫܬܺܝܢ: ܘܩܰܝ̈ܣܰܝܢ ܒܰܕ݂ܡܰܝ̈ܳܐ. 5: ܐܶܬ݂ܰܘ ܥܰܠ ܨܰܘܪܰܢ: ܐܶܬ݂ܪܕܶܦܢ ܘܰܠܐܺܝܢ ܘܠܳܐ ܐܶܬܬܢܺܝܚܰܢ. 6: ܡܶܨܖ̈ܳܝܶܐ ܝܰܗܒܘ ܐܺܝܕ݂ܳܐ: ܘܳܐܬܽܘܖ̈ܳܝܶܐ ܠܰܡܣܰܒܳܥܽܘ ܠܰܚܡܳܐ. 7: ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܢ ܚܛܰܘ ܘܠܰܝܬ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܰܚܢܰܢ ܚܛܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܣܒܰܠܢ. 8: ܥܰܒ̈ܕܶܐ ܐܶܫܬܰܠܰܛܘ ܒܰܢ: ܘܠܰܝܬ ܕܦܳܪܶܩ ܠܰܢ ܡܶܢ ܐܺܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ. 9: ܒܢܰܦܫܰܢ ܢܰܥܶܠ ܠܰܚܡܳܐ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܚܰܪܒܳܐ ܕܰܒܡܰܕܒܪܳܐ. 10: ܡܶܫܟܰܝ̈ܢ ܐܰܝܟ݂ ܕܡܶܢ ܬܰܢܽܘܪܳܐ ܐܶܬ݂ܩܦܶܕ݂ܘ: ܘܰܩܢܰܐܘ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܛܽܘܪܳܦܳܐ ܕܟܰܦܢܳܐ. 11: ܢܶܫ̈ܶܐ ܒܨܶܗܝܽܘܢ ܨܰܥܰܪܘ: ܘܰܒܬܽܘ̈ܠܳܬܳܐ ܒܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. 12: ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܐܶܬܬܠܺܝܘ: ܘܰܐܦܰܝ̈ ܣܳܒ̈ܶܐ ܠܳܐ ܝܰܩܰܪܘ. 13: ܓܰܕܽܘ̈ܕܶܐ ܛܚܶܢܘ ܪܰܚܝܳܐ: ܘܰܥܠܰܝ̈ܡܶܐ ܒܩܰܝ̈ܣܶܐ ܐܶܬܬܰܩܰܠܘ. 14: ܣܳܒ̈ܶܐ ܡܶܢ ܬܰܪܥܳܐ ܒܛܶܠܘ: ܘܓܰܕܽܘ̈ܕܶܐ ܡܶܢ ܚܰܕ݂ܘܰܬ݂ܗܽܘܢ. 15: ܒܶܛܠܰܬ݂ ܚܰܕܽܘܬ݂ܳܐ ܕܠܶܒܰܢ: ܐܶܬܗܰܦܟܰܬ݂ ܠܶܐܒܠܳܐ ܚܰܕ݂ܽܘܬ݂ܰܢ. 16: ܢܦܰܠ ܟܠܺܝܠܳܐ ܕܪܺܝܫܰܢ: ܘܳܝ ܠܰܢ ܥܰܠ ܕܰܚܛܰܝܢ. 17: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܗܳܐ ܕܳܘܶܐ ܠܶܒܰܢ: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܗܳܐ ܚܶܫܽܘ̈ܟ݂ܳܢ ܥܰܝ̈ܢܰܝܢ. 18: ܥܰܠ ܛܽܘܪܳܐ ܕܨܶܗܝܽܘܢ ܕܰܚܪܶܒ: ܘܬܰܥ̈ܠܶܐ ܗܰܠܶܟ݂ܘ ܒܶܗ. 19: ܘܰܐܢ̱ܬ ܡܳܪܝܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܐܺܝܬܰܝܟ: ܘܟ݂ܽܘܪܣܝܳܟ݂ ܠܕ݂ܳܪܕܳܖ̈ܺܝܢ. 20: ܠܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܬܶܫܒܩܰܢ: ܘܬܶܛܥܶܝܢ ܢܽܘܓ݂ܪܳܐ ܕܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ. 21: ܐܰܦܢܳܢ ܡܳܪܝܳܐ ܠܘܳܬܳܟ݂ ܘܢܶܬ݂ܦܢܶܐ: ܚܰܕܶܬ݂ ܝܰܘ̈ܡܳܬܰܢ ܐܰܝܟ݂ ܕܡܶܢ ܩܕ݂ܺܝܡ. 22: ܡܶܛܽܠ ܕܡܰܣܠܳܝܽܘ ܐܰܣܠܺܝܬܳܢ: ܘܰܪܓܶܙܬ ܥܠܰܝܢ ܛܳܒ. 

 

ܠܥܠ