6- طقس رسامة رئيسة الدير

ܛܶܟ̊ܣܳܐ 

ܕ̥ܫܽܘ̣ܡܠܳܝ ܪܺܝܫܰܬ̊ ܕ̊ܰܝܪܳܐ

ܢܽܘ̣ܗܳܪܳܐ:

ܐܶܡܰܬ̊ܝ ܕܶܝܢ ܕ̊ܟ̥ܺܝ̣ܪܽܘ̇ܛܽܘ̇ܢܺܝܬܺܝܢܳܐ ܗܳܘܝܳܐ ܪܺܝܫܰܬ̊ ܕܰ̊ܝܪܳܐ܆ ܩܳܝܡܳܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܐܶܣܟ̊ܘ̣ܦܬ̥ܳܐ ܕ̥ܡܰܕ̥ܒ̊ܚܳܐ܆ ܟ̊ܰܕ̥ ܡܰܪܟ̊ܰܢ ܪܺܝܫܳܗ̇ ܠܬ̥ܰܚܬ̊. ܒܥܺܕ̈ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܶܝܢ ܘܰܦܪܳܣܳܐ ܦܳܪܣܺܝ̣ܢ ܠܥܶܠ ܡܶܢܳܗ̇܆ ܡܶܛܽܠ ܕ̊ܠܳܐ ܬ̥ܶܬ̥ܚܙܶܐ ܡܶܢ ܥܰܡܳܐ܀

 

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܠܰܐܒ̥ܳܐ ܘܠܰܒ̥ܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܘܰܥܠܰܝܢ ܡܚܺܝ̣̈ܠܶܐ ܘܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ ܢܶܫܬ̊ܰܦܥܽܘ̣ܢ ܒܰܬ̥ܪ̈ܰܝܗܽܘ̇ܢ ܥܳܠ̈ܡܶܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝ̣ܢ ܐܰܡܺܝ̣ܢ܀

 

ܨܠܽܘ̇ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܫܽܘ̣ܪܳܝܳܐ

 

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ܆ ܕ̊ܰܢ݀ܫܰܡܠܶܐ ܠܬ̥ܶܫܡܶܫܬ̊ܳܐ ܗܳܕ̥ܶܐ ܕ̥ܟ̥ܺܝܬ̥ܳܐ ܘܐ̱ܪܳܙܳܢܳܝܬ̊ܳܐ. ܘܢܶܗܘܶܐ ܠܳܟ̥ ܗܰܝ̈ܟ̊ܠܶܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣̈ܫܶܐ. ܘܬ̥ܶܥܡܰܪܝ ܒܰܢ ܫܟ̥ܺܝ̣ܢܬܳ̊ܟ̥ ܐܰܠܳܗܳܝܬ̊ܳܐ. ܘܠܰܐܡܬ̥ܳܟ̥ ܗܳܕ̥ܶܐ ܓ̥ܡܽܘܪܶܝܗ̇ ܒܥܽܘ̣ܬ̥ܪܳܐ ܕ̥ܫܽܘ̣̈ܟ̊ܳܢܰܝܟ̊ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ. ܐܰܝܟ̊ܰܢܳܐ ܕ̥ܰܒܚܰܕ̥ܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܘܒܰܦܨܺܝ̣ܚܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܘܰܒܕܰܟ̥ܝܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܢܰܦܫܳܐ ܘܰܕ̥ܦܰܓ̥ܪܳܐ ܬ̥ܫܰܡܶܫܝ ܩܕ̥ܳܡܰܝܟ̊ ܟ̊ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬ̥ܳܐ ܕ̥ܚܰܝܶܝ̈ܗ̇. ܘܬ̥ܰܣܶܩܝ ܠܳܟ̥ ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܘܬ̥ܰܘܕܺܝ̣ܬ̥ܳܐ. ܘܠܰܐܒܽܘ̣ܟ̥ ܘܰܠܪܽܘ̣ܚܳܟ̥ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܠܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܀

 

ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕ̥ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ [ܒܪܶܟ̥ܢܳܐ ܕ̥ܚܽܘ̣ܣܳܝܳܐ ܗܘܺܝ ܠܺܝ]

 

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܝܟ̥ ܛܰܝܒ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܟ̥܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܚܽܘ̣ܣܳܝܳܐ ܗܘܺܝ ܠܺܝ܆ ܐܰܢ̱ܬ̊ ܠܚܽܘ̇ܕ̥ܰܝܟ̊ ܣܰܓ̊ܺܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܩܰܒܶܠܰܝܢܝ ܐܰܝܟ̥ ܕ̊ܰܠܗܰܘ ܒ̊ܪܳܐ ܐܳܣܽܘܛܳܐ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝ܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܐܰܣܓ̊ܳܐ ܐܰܫܺܝܓ̥ܰܝܢܝ ܡܶܢ ܥܰܘܠܝ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܐܰܒ̥ܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ܆ ܘܝܳܗܽܘܒܳܐ ܕ̥ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܩܰܕ̊ܶܫ ܒܛܰܝܒ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܟ̥܆ ܠܰܐܡܬ̥ܳܟ̥ ܕܰܡܣܰܟ̊ܝܳܐ ܠܡܰܘܗܰܒܬ̥ܳܟ̥ ܕ̊ܒܳܗ̇ ܬ̊ܶܬ̥ܩܰܕ̊ܰܫܝ܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܠܳܟ̥ ܒܰܠܚܽܘ̇ܕ̥ܰܝܟ̊ ܚܛܺܝܬ̥܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܒܪܳܐ ܕ̥ܰܒܡܰܘܗܰܒܬ̥ܶܗ܆ ܠܰܫܠܺܝ̣̈ܚܶܐ ܕ̥ܺܝܠܶܗ ܚܰܟ̊ܶܡ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܚܰܟ̊ܶܡ ܒܡܰܘܗܰܒܬ̥ܳܟ̥ ܠܰܐܡܬ̥ܳܟ̥ ܕܰܡܣܰܟ̊ܝܳܐ ܠܪܽܘ̣ܚܳܟ̥ ܕ̊ܒܳܗ̇ ܬ̊ܶܬ̥ܚܰܟ̊ܰܡܝ܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܐܰܢ̱ܬ̊ ܕܶܝܢ ܒܩܽܘ̣ܫܬ̊ܳܐ ܨܒܰܝܬ̊܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܕ̥ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ܆ ܒܠܶܫܳܢ̈ܶܐ ܕ̥ܢܽܘ̣ܪܳܐ ܚܰܟ̊ܶܡ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܩܰܕ̊ܶܫ ܒܡܰܘܗܰܒܬ̥ܳܟ̥܆ ܠܰܐܡܬ̥ܳܟ̥ ܕ̊ܰܡܣܰܟ̊ܝܳܐ ܠܪܽܘ̣ܚܳܟ̥ ܕ̊ܒܳܗ̇ ܬ̊ܶܬ̥ܩܰܕ̊ܰܫܝ܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܐܰܣܒܰܥܰܝܢܝ ܒܽܘ̣ܣܳܡܳܟ̥ ܘܚܰܕ̥ܽܘ̣ܬ̥ܳܟ̥܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܠܬ̥ܰܪ̈ܥܶܐ ܕ̥ܰܫܡܰܝ̈ܳܐ܆ ܬ̊ܶܦܬ̊ܰܚܝ ܛܰܝܒ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܟ̥ ܩܕ̥ܳܡܰܝܢ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܰܐܓ̊ܶܢ ܝܰܡܺܝ̣ܢܳܟ̥܆ ܥܰܠ ܐܰܡܬ̥ܳܟ̥ ܕ̊ܰܡܣܰܟ̊ܝܳܐ ܠܳܗ̇ ܕ̊ܒܳܗ̇ ܬ̊ܶܬ̥ܒܰܪܰܟ̥ܝ܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܠܶܒܳܐ ܕܰܟ̥ܝܳܐ ܒܪܺܝ ܒܺܝ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܒܶܐܣܛܠܳܟ̥ ܢܶܨܛܰܒܰܬ̥܆ ܨܰܘܪܳܐ ܕ̥ܰܩܕ̥ܳܡܰܝܟ̊ ܪܟ̥ܺܝܢܽ ܗ̱ܘ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܚܳܐܰܪ ܠܡܰܘܗܰܒܬ̥ܳܟ̥܆ ܕ̊ܒܳܗ̇ ܢܶܨܛܰܒܰܬ̥ ܒܨܶܒ̈ܬ̊ܶܐ ܕ̥ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܐܶܠܳܐ ܐܰܗܦܶܟ̥ ܠܺܝ ܒܽܘ̣ܣܳܡܳܟ̥ ܘܦܽܘ̣ܪܩܳܢܳܟ̥܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܟ̊ܶܢ̈ܫܶܐ ܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ܆ ܡܶܬ̥ܦܰܨܚܺܝ̣ܢ ܒܫܽܘ̣ܡܠܳܝ ܐܰܡܬ̥ܳܟ̥ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܙܳܡܪܺܝ̣ܢ ܬ̊ܰܚ̈ܬ̊ܳܝܶܐ܆ ܬ̊ܶܫܒ̊ܽܘ̇ܚܬ̊ܳܐ ܠܰܕ̥ܚܰܠܛܳܗ̇ ܒܶܝܬ̥ ܟ̊ܶܢܫܰܝ̈ܗܽܘ̇ܢ܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܦܰܨܳܢܝ ܡܶܢ ܕ̊ܡܳܐ ܐܰܠܳܗܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܦܽܘ̣ܪܩܳܢܝ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܬ̊ܳܡܗܺܝ̣ܢ ܢܽܘ̣ܪ̈ܳܢܶܐ܆ ܟ̊ܰܕ̥ ܨܳܪܶܐ ܠܪܰܘܡܳܐ ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܢܳܚܶܬ̊ ܕܰ̊ܢܫܰܟ̊ܶܢ܆ ܡܰܘܗܰܒܬ̥ܳܐ ܒܺܐܝܕ̥ܰܝ̈ ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ ܠܰܕ̥ܫܳܐܠܺܝ̣ܢ ܠܳܗ̇܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܨܒܰܝܬ̊ ܒܕܶܒ̈ܚܶܐ ܘܳܐܦܠܳܐ ܒܝܰܩ̈ܕܶܐ ܫܰܠ̈ܡܶܐ ܐܶܬ̥ܪܰܥܺܝܬ̊܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܠܳܐ ܡܶܣܬ̊ܰܝܟ̥ܳܢܳܐ܆ ܒܺܐܝܕ̥ܰܝ̈ܳܐ ܕ̥ܕܰܟ̥ܝ̈ܳܢ ܡܶܬ̊ܬ̊ܚܶܕ̥ ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܢܳܚܶܬ̊ ܕܰܢܫܰܟ̊ܶܢ܆ ܡܰܘܗܰܒܬ̥ܳܐ ܠܪܺܝܫܳܐ ܕ̥ܟ̥ܳܗ̈ܢܶܐ ܒܰܕ̥ܡܽܘ̣ܬ̥ ܐܰܗܪܽܘ̇ܢ܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܐܰܛܐܶܒ ܒܨܶܒܝܳܢܳܟ̥ ܠܨܶܗܝܽܘ̇ܢ ܘܰܒܢܺܝ ܫܽܘܪ̈ܶܝܗ̇ ܕܽܐܘ̇ܪܺܫܠܶܡ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܡܕ̥ܰܟ̊ܝܳܢܳܐ ܕ̥ܚܰܘ̈ܒܶܐ܆ ܒܝܰܕ̥ ܡܰܓ̊ܢܳܢܽܘ̣ܬ̥ܶܗ ܕܪܽܘ̣ܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܕ̊ܰܟ̊ܳܐ ܒܪܽܘ̣ܚܳܦܳܟ̥܆ ܠܰܐܡܬ̥ܳܟ̥ ܕܰ̊ܡܣܰܟ̊ܝܳܐ ܠܫܽܘ̣ܡܠܳܝܳܟ̥܆ ܕ̊ܒܶܗ ܬ̊ܶܬ̊ܕ̊ܰܟ̊ܶܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܒܰܪܶܟ̥ܡܳܪܝ܀

ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ:

ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܠܰܐܒ̥ܳܐ ܘܠܰܒ̥ܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܡܶܢܥܳܠܰܡ܀ ܫܽܘ̣ܒ̥̈ܚܶܐ ܬ̥ܠܺܝ̈ܬ̥ܳܝܶܐ܆ ܠܗܰܘ ܚܰܕ̊ ܕ̊ܰܬ̥ܠܳܬ̥ܰܐ ܗ̱ܘ ܘܚܰܕ̥ܽ ܗ̱ܘ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܐܰܒ̥ܳܐ ܘܰܒ̥ܪܳܐ ܘܪܽܘ̣ܚܩܽܘ̣ܕ̥ܫܳܐ܆ ܚܰܕ̥ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝ̣ܪܳܐ ܕ̥ܠܶܗ ܣܳܓ̥ܕ̊ܺܝ̣ܢܰܢ܀

ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ:

ܣܛܳܘܡܶܢ ܩܰܐܠܽܘ̇ܣ ܩܽܘ̣ܪܝܶܐܠܶܝܣܽܘ̇ܢ܀

ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ:

ܢܨܰܠܶܐ ܟ̥ܽܠܰܢ܆ ܘܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܢܶܒܥܶܐ ܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܘܥܰܕ̊ܰܪܰܝܢ܀ ܬ̊ܶܫܒܽܘܚܬ̊ܳܐ ܘܬ̥ܰܘܕܺܝ̣ܬ̥ܳܐ ܘܗܶܕ̥ܪܳܐ ܘܩܽܘ̣ܠܳܣܳܐ ܘܪܽܘ̣ܡܪܳܡܳܐ ܛܳܒ̥ܳܐ ܕ̥ܠܳܐ ܒܳܛܶܠ ܐܰܡܺܝ̣ܢܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܒܟ̥ܽܠܙܒܰܢ ܘܰܒܟ̥ܽܠܥܶܕܳܢ ܢܶܫܬ̊ܘܶܐ ܕ̥ܢܰܣܶܩ܀

 

ܦ̊ܪܽܘ̇ܡܺܝ̣ܽܘ̇ܢ

 

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܠܗܰܘ ܕ̊ܰܒܛܰܝܒ̊ܽܘ̣ܬܳܐ ܕ̥ܺܝܠܶܗ ܕ̊ܠܳܐ ܚܣܳܡ܆ ܐܰܩܺܝ̣ܡ ܠܶܗ ܒܰܫ̈ܡܰܝ ܫܡܰܝܳܐ ܥܺܕ̈ܳܬ̥ܳܐ ܥܶܠܳܝ̈ܳܬ̥ܳܐ. ܘܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܕ̥ܢܽܘ̣ܪܳܐ ܘܰܕ̥ܪܽܘ̣ܚܳܐ. ܘܗܰܕܰ̊ܪ ܘܢܰܨܰܚ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܒܰܗܕ̥ܺܝ̣ܪܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܢܰܨܺܝ̣ܚܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܩܰܕ̥ܡܳܝܬ̊ܳܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܪܶܚܡܰܬ̥ ܐ̱ܢܳܫܽܘ̣ܬ̥ܶܗ. ܫܰܪܰܪ ܘܫܰܡܠܺܝ ܒܥܺܕ̊ܬ̊ܳܐ ܕ̥ܺܝܠܶܗ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܬ̊ܳܐ. ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܕ̥ܰܒܕܰܟ̥ܝܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܢܫܰܡܫܽܘ̣ܢܳܝܗ̱ܝ. ܛܽܘ̣ܦ̥ܣܳܐ ܕ̥ܗܳܢܽܘ̇ܢ ܕ̊ܡܶܬ̥ܝܰܕ̥ܥܳܢܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܡܫܰܡܫܺܝ̣ܢ ܠܡܳܪܽܘ̣ܬ̥ܶܗ. ܥܰܠ ܕ̊ܠܳܐ ܡܶܣܬ̊ܰܝܟ̥ܳܐ ܬ̥ܶܫܒܽܘ̇ܚܬ̊ܳܐ ܕ̥ܪܰܒ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܟ̥. ܡܦܺܝ̣ܣܺܝ̣ܢܰܢ ܘܡܶܬ̥ܟ̊ܰܫܦܺܝ̣ܢܰܢ ܠܛܳܒܽܘ̣ܬ̥ܳܟ̥ ܕ̊ܬ̥ܰܓܶ̊ܢܝ ܥܠܰܝܢ ܘܥܰܠ ܐܰܡܬ̥ܳܟ̥ ܗܳܕ̥ܶܐ ܛܰܝܒ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܪܽܘ̣ܚܳܟ̥ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ. ܐܰܝܟ̊ܰܢܳܐ ܕ̥ܰܐܝܟ̥ ܕ̊ܰܦܐܶܐ ܠܡܳܪܽܘ̣ܬ̥ܳܟ܆ ܬ̊ܫܰܡܶܫܝ ܩܕ̥ܳܡ ܪܰܒ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܟ. ܐܰܒ̥ܳܐ ܘܰܒ̥ܪܳܐ ܘܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟ̥ܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܀

 

ܣܶܕ̥ܪܳܐ

 

ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ: 

ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܗܰܘ ܕ̊ܝܳܕ̥ܰܥ ܒܠܶܒܰܘ̈ܳܬ̥ܳܐ ܕ̥ܟ̥ܽܠ܆ ܗܰܘ ܕ̊ܫܰܟܶ̊ܢܬ̊ ܠܰܢ ܗܰܘܢܳܐ ܕ̥ܰܫܪܳܪܳܐ. ܗܰܘ ܕ̊ܝܰܗܒ̥ܬ̊ ܢܽܘ̣ܗܪܳܐ ܕ̥ܺܝ̣ܕ̥ܰܥܬ̥ܳܐ ܒܥܺܕ̈ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܺܝܠܳܟ̥ ܩܰܕ̊ܺܝ̣̈ܫܳܬ̥ܳܐ܆ ܘܰܐܩܺܝ̣ܡܬ̊ ܒܗܶܝܢ ܪ̈ܺܝ̣ܫܰܝ ܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ ܠܬ̥ܶܫܡܶܫܬ̊ܳܐ ܕ̥ܺܝ̣ܠܳܟ̥. ܨܒܺܝ ܒܰܢ ܡܶܣ̈ܟ̊ܺܢܶܐ ܘܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܥܰܒ̥ܕ̊ܰܝ̈ܟ̊. ܕ̊ܟ̥ܰܕ̥ ܠܳܐ ܫܳܘܶܝܢܰܢ܆ ܫܡܳܐ ܕ̥ܺܝܠܳܟ̥ ܐܶܬ̥ܩܪܺܝ ܥܠܰܝܢ. ܘܩܰܒ̊ܶܠ ܡܶܢܰܢ ܠܥܶܛܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕ̥ܒܶܣ̈ܡܶܐ ܥܰܡ ܨܠܰܘ̈ܬ̥ܳܐ ܘܰܡܡܰܠܠܽܘ̣ܬ̥ ܬ̊ܶܫܒ̈ܚܳܬ̥ܳܐ ܕ̥ܶܐܫܬ̊ܘܺܝ̣ܢܰܢ ܠܰܡܩܰܪܳܒܽܘ̣ ܩܕ̥ܳܡ ܪܰܒ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܟ̥܆ ܒܥܶܕ̊ܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕ̥ܚܺܝ̣ܠܳܐ ܕ̥ܬ̥ܶܫܡܶܫܬ̊ܳܐ ܕ̥ܐ̱ܪ̈ܳܙܰܝܟ̊ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ ܘܰܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ. ܘܦܰܢܳܐ ܘܫܰܕ̊ܰܪ ܠܰܢ ܟ̊ܽܠ ܫ̈ܶܐܠܳܬ̥ܳܐ ܛܳܒ̈ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܦܽܘ̣ܪܩܳܢܳܐ. ܘܰܐܫܦܰܥ ܥܠܰܝܢ ܘܥܰܠ ܥܰܡܳܐ ܕ̥ܺܝܠܳܟ̥ ܘܥܰܠ ܟ̊ܽܠܳܗ̇ ܝܳܪܬ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܟ̥܀ ܝܺܕ̥ܝ̣ܥܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܕܶܝܢ ܥܰܠ ܐܰܡܬ̥ܳܐ ܕ̥ܺܝܠܳܟ̥ ܕ̊ܗܳܪܟ̊ܳܐ ܩܰܪܺܝ̣ܒܳܐ܆ ܘܰܡܣܰܟ̊ܝܳܐ ܠܡܰܘܗܰܒܬ̥ܳܟ̥ ܫܡܰܝܳܢܺܝ̣ܬ̥ܳܐ. ܘܛܰܝܒ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܘܚܶܟ̥ܡܬ̥ܳܐ ܗܳܝ ܕ̊ܡܶܢ ܪܽܘ̣ܚܳܟ̥ ܗܰܘ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܘܪܺܝܫܳܢܳܝܳܐ. ܘܰܐܫܘܳܐ ܠܰܢ ܘܠܳܗ̇. ܕܟ̥ܰܕ̥ ܟ̊ܳܦܪܺܝܢܰܢ ܒܟ̥ܽܠܶܗ ܪܽܘ̣ܫܥܳܐ ܘܒܰܪ̈ܓ̥ܺܝ̣ܓ̥ܳܬ̥ܳܐ ܥܳܠܡܳܢܳܝ̈ܬ̥ܳܐ܆ ܢܰܟ̥ܦܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܘܟ̥ܺܐܢܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܢܺܚܶܐ ܒܶܗ ܒܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܟ̊ܰܕ̥ ܡܣܰܟ̊ܶܝܢܰܢ ܠܣܰܒܪܳܐ ܛܽܘ̣ܒ̥ܬ̥ܳܢܳܐ ܘܰܠܕ̥ܶܢܚܳܐ ܕ̥ܬ̥ܶܫܒܽܘ̇ܚܬ̊ܳܐ ܕ̥ܰܐܠܳܗܳܐ ܪܰܒ̊ܳܐ ܘܦܳܪܽܘܩܰܢ ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ. ܕ̊ܥܰܡܶܗ ܠܳܟ̥ ܦܐܶܐ ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ. ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܘܽܐܘ̣ܚܕ̊ܳܢܳܐ ܥܰܡ ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܕ̥ܺܝܠܳܟ̥ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟ̥ܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܢܩܰܒ̊ܶܠ ܚܽܘ̣ܣܳܝܳܐ ܕ̥ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܫܽܘ̣ܒ̥ܩܳܢܳܐ ܕ̥ܰܚ̈ܛܳܗܶܐ ܒܰܬ̥ܪ̈ܰܝܗܽܘ̇ܢ ܥܳܠ̈ܡܶܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܀

 

ܩܳܠܳܐ ܕ̥ܩܽܘ̇ܩܳܝܳܐ [ܒܪܶܟ̥ܢܳܐ ܫܒ̥ܺܝ̣ܥܳܝܳܐ]

 

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܝܳܐܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܰܒܬ̥ܽܘ̈ܠܳܬ̥ܳܐ ܟ̥ܰܕ̥ ܠܰܡ̈ܦܺܝܕ̥ܶܐ ܛܥܶܢ̈ܝ܆ ܘܡܶܢ ܕ̊ܰܐܘܚܰܪ ܚܰܬ̥ܢܳܐ ܕ̥ܢܺܐܬ̥ܶܐ ܢܳܡ̈ܝ ܟ̊ܽܠܗܶܝܢ ܘܰܕ̥ܡܶܟ̥ܝ̈. ܚܰܡܶܫ ܡܶܢܗܶܝܢ܆ ܛܳܒ ܚܰܟ̊ܺܝ̣̈ܡܳܢ ܗ̱ܘܰܝ̈܆ ܘܚܰܡܶܫ ܡܶܢܗܶܝܢ܆ ܣܰܓ̊ܺܝ ܣܰܟ̥ܠܳـ̈ܢ ܗ̱ܘܰܝ̈. ܘܰܗܘܳܐ ܩܳܠܳܐ ܬ̥ܰܩܺܝ̣ܦܳܐ ܕ̥ܗܳܐ ܚܰܬ̥ܢܳܐ ܐܳܬ̥ܶܐ܆ ܚܰܟ̊ܺܝ̣̈ܡܳܬ̥ܳܐ ܥܰܠ̈ܝ ܥܰܡܶܗ ܘܣܰܟ̥ܠܳـ̈ܬ̥ܳܐ ܐܶܣܬ̊ܠܺܝ̈ ܗ̄ ܡܳܪܰܢ ܚܽܘ̣ܣ ܥܠܰܝܢ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܒܰܪܶܟ̥ܡܳܪܝ܀

ܪܺܝܫܟܳ̊ܗ̈ܢܶܐ:

ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܠܰܐܒ̥ܳܐ ܘܠܰܒ̥ܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܠܡܶܫܬ̊ܽܘܬ̥ܳܐ ܐܶܙܕ̊ܰܡܰܢܢܰܢ ܕ̊ܰܡܛܰܝܒ̥ܳܐ ܒܪܰܘܡܳܐ܆ ܬ̊ܰܘ ܢܶܠܒܰܫ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܛܳܒ̥̈ܶܐ ܕ̥ܽܘ̣ܒܳܪ̈ܶܐ ܡܝܰܬ̊ܪ̈ܶܐ. ܥܰܕ̥ܠܳܐ ܢܺܐܬ̥ܶܐ܆ ܚܰܬ̥ܢܳܐ ܘܢܶܬ̥ܒܰܩܶܐ܆ ܒܟ̥ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܙܡܺܝ̣̈ܢܶܐ܆ ܕ̥ܺܐܝܬ̥ ܗ̱ܘܰܘ ܒܡܶܫܬ̊ܽܘܬ̥ܳܐ. ܘܢܶܫܟ̊ܰܚ ܠܰܢ ܟ̊ܰܕ̥ ܨܳܐܺܝ̣ܢܰܢ ܒܰܥ̈ܒ̥ܳܕ̥ܶܐ ܡܫܰܟ̊ܪ̈ܶܐ܆ ܘܰܙܥܺܝ̣ܦܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܢܺܐܡܰܪ ܠܰܢ: ܕܠܳܐ ܝܳܕ̥ܰܥ ܐܢܳܐ ܠܟ̥ܽܘ̇ܢ ܗ̄ ܡܳܪܰܢ ܚܽܘ̣ܣ ܥܠܰܝܢ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܘܥܰܕ̊ܰܪܰܝܢ܀

 

ܥܶܛܪܳܐ

 

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܠܣܰܓ̊ܺܝ̣ܐܽܘ̣ܬ̥ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕ̥ܺܝܠܳܟ̥ ܡܳܪܝܳܐ܆ ܡܩܰܪܒܺܝ̣ܢܰܢ ܠܥܶܛܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕ̥ܒܶܣ̈ܡܶܐ. ܚܠܳܦ ܐܰܡܬ̥ܳܟ̥ ܕܶ̊ܐܬ̊ܛܰܝܒܰܬ̥ ܠܬ̥ܶܫܡܶܫܬ̊ܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܬ̊ܳܐ܆ ܐܰܝܟ̊ܰܢܳܐ ܕ̥ܒܳܟ̥ ܬ̊ܶܬ̥ܩܰܕ̊ܰܫܝ ܒܒܰܝܬ̊ܳܝܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܐ̱ܪ̈ܳܙܰܝܟ̥ ܐܠܰܗ̈ܳܝܶܐ. ܘܥܰܡ ܪ̈ܰܒܰܝ ܒ̊ܳـ̈ܬ̊ܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܘܚܰܟ̊ܺܝ̣̈ܡܶܐ܆ ܬ̊ܩܰܒܶܠܝ ܫܽܘ̣ܟ̊ܳܢܳܐ ܕ̥ܰܩܪܳܝܬ̊ܳܐ ܕ̥ܡ̣ܶܢ ܠܥܶܠ. ܬ̊ܰܣܶܩܝ ܠܳܟ̥ ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܘܬ̥ܰܘܕܺܝ̣ܬ̥ܳܐ܀

 

ܙܽܘ̣ܡܳܪܳܐ

 

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܫܠܺܝ̣̈ܚܶܐ ܓ̥ܒܰܝ̈ܳܐ ܕ̥ܶܐܫܬܰ̊ܕ̊ܰܪܘ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܟ̥ܽܠܶܗ܆ ܘܰܢܦܰܩܘ ܐܰܟ̥ܪܶܙܘ ܣܒܰܪܬ̥ܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܒܶܝܬ̥ ܥܰܡ̈ܡܶܐ܆ ܠܥܶܒܪ̈ܶܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ܆ ܣܰܒܰܪܘ ܗ̱ܘܰܘ ܡܰܠܟ̊ܽܘܬ̥ܳܐ ܕ̥ܰܫܡܰܝܳܐ ܟ̥ܰܕ̥ ܐܳܡܪܺܝ̣ܢ ܛܽܘ̣ܒ̥ܳܐ ܠܰܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ܀

ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ:


ܡܶܢ ܦܪܰܟ̊ܣܺܝܣ ܕܰܫܠܺܝ̣̈ܚܶܐ ܐܰܒܳܗ̈ܬ̥ܰܢ ܩܰܕ̊ܺܝ̣̈ܫܶܐ ܨܠܽܘ̇ܬ̥ܗܽܘ̇ܢ ܥܰܡܰܢ ܐܰܡܺܝ̣ܢ ܒܰܪܶܟ̥ܡܳܪܝ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܠܡܳܪܗܽܘ̇ܢ ܕ̊ܰܫܠܺܝ̣̈ܚܶܐ ܨܠܽܘ̇ܬ̥ܗܽܘ̇ܢ ܥܰܡܰܢ ܐܰܡܺܝ̣ܢ܀

 

ܐܺܝ̣ܬ̥ ܗ̱ܘܳܬ̊ ܕ̊ܶܝܢ ܬ̊ܰܠܡܺܝܕ̊ܬ̊ܳܐ ܚܕ̥ܳܐ ܒ̥ܝܽܘ̇ܦ̊ܺܐ ܡܕ̥ܺܝܢ̱ܬ̊ܳܐ܆ ܕ̊ܰܫܡܳܗ̇ ܗ̱ܘܳܐ ܛܒ̥ܺܝܬ̥ܳܐ. ܗܳܕ̥ܶܐ ܥܰܬ̊ܺܝ̣ܪܳܐ ܗ̱ܘܳܬ̥ ܒ̊ܰܥ̈ܒ̥ܳܕ̥ܶܐ ܛܳܒ̥̈ܶܐ ܘܰܒ̥ܙܶܕ̥̈ܩܳܬ̥ܳܐ ܕ̥ܥܳܒ̥ܕ̊ܳܐ ܗ̱ܘܳܬ̥. ܐܶܬ̥ܟ̊ܰܪܗܰܬ̊ ܕ̊ܶܝܢ ܒ̊ܗܽܘ̇ܢ ܒ̊ܗܳܢܽܘ̇ܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬ̥ܳܐ ܘܡܺܝܬ̥ܰܬ̥ ܘܰܐܣܚܝܽܘ̣ܗ̇ ܘܣܳܡܽܘ̣ܗ̇ ܒ̊ܥܶܠܺܝ̣ܬ̥ܳܐ. ܘܰܫܡܰܥܘ ܗ̱ܘܰܘ ܬ̊ܰܠܡܺܝ̈ܕ̥ܶܐ܆ ܕ̥ܫܶܡܥܽܘ̇ܢ ܒ̊ܠܽܘܕ̥ܽ ܗ̱ܘ ܡܕ̥ܺܝܢ̱ܬ̊ܳܐ ܗܳܝ ܕ̊ܺܐܝܬ̥ܶܝܗ̇ ܥܰܠ ܓ̊ܶܢ̱ܒ̥ ܝܽܘ̇ܦ̊ܺܐ. ܘܫܰܕ̊ܰܪܘ ܗ̱ܘܰܘ ܠܘܳܬ̥ܶܗ ܓ̊ܰܒ̥ܪ̈ܶܐ ܬ̥ܪܶܝܢ ܕ̊ܢܶܒ̥ܥܽܘ̇ܢ ܡܶܢܶܗ ܕ̊ܠܳܐ ܬ̥ܶܡܐܰܢ ܠܶܗ ܕ̊ܢܺܐܬ̥ܶܐ ܨܶܐܕ̥ܰܝܗܽܘ̇ܢ. ܘܩܳܡ ܫܶܡܥܽܘ̇ܢ ܐܶܙܰܠ ܥܰܡܗܽܘ̇ܢ. ܘܟ̥ܰܕ̥ ܐܶܬ̥ܳܐ܆ ܐܰܣܩܽܘ̣ܗ̱ܝ ܠܥܶܠܺܝ̣ܬ̥ܳܐ ܘܰܟ̥ܢܰܫܝ̈ ܩܳܡܝ̈ ܠܗܶܝܢ ܚܕ̥ܳܪܰܘܗ̱ܝ܆ ܟ̊ܽܠܗܶܝܢ ܐܰܪ̈ܡܠܳܬ̥ܳܐ ܟ̥ܰܕ̥ ܒ̊ܳܟ̥̈ܝܳܢ ܘܰܡܚܰܘ̈ܝܳܢ ܠܶܗ ܟ̊ܽܘ̇ܬ̊ܺܝ̣ܢ̈ܝܳܬ̥ܳܐ ܘܡܰܪ̈ܛܽܘ̇ܛܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕ̊ܝܳܗܒ̊ܳܐ ܗ̱ܘܳܬ̥ ܠܗܶܝܢ ܛܒ̥ܺܝܬ̥ܳܐ ܟ̥ܰܕ̥ ܚܰܝܳܐ. ܫܶܡܥܽܘ̇ܢ ܕ̊ܶܝܢ ܐܰܦ̊ܶܩ ܠܟ̥ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܠܒ̥ܰܪ. ܘܰܩܥܶܕ̥ ܥܰܠ ܒ̊ܽܘ̣ܪ̈ܟ̊ܰܘܗ̱ܝ ܘܨܰܠܺܝ. ܘܶܐܬ̥ܦ̊ܢܺܝ ܠܘܳܬ̥ ܫܠܰܕ̊ܳܐ ܘܶܐܡܰܪ: ܛܒ̥ܺܝܬ̥ܳܐ ܩܽܘ̣ܡܝ. ܗܺܝ ܕ̥ܶܝܢ ܦ̊ܶܬ̥ܚܰܬ̥ ܥܰܝܢܶܝ̈ܗ̇. ܘܟ̥ܰܕ̥ ܚܙܳܬ̥ܶܗ ܠܫܶܡܥܽܘ̇ܢ܆ ܝܶܬ̥ܒ̊ܰܬ̥. ܘܰܐܘܫܶܛ ܠܳܗ̇ ܐܺܝ̣ܕ̥ܶܗ ܘܰܐܩܺܝ̣ܡܳܗ̇ ܘܰܩܪܳܐ ܠܩܰܕ̊ܺܝ̣̈ܫܶܐ ܘܠܰܐܪ̈ܡܠܳܬ̥ܳܐ ܘܝܰܗܒ̊ܳܗ̇ ܠܗܽܘ̇ܢ ܟ̊ܰܕ̥ ܚܰܝܳܐ. ܘܶܐܬ̥ܝܰܕ̥ܥܰܬ̥ ܗܳܕ̥ܶܐ ܒ̥ܟ̥ܽܠܳܗ̇ ܡܕ̥ܺܝܢ̱ܬ̊ܳܐ܆ ܘܣܰܓ̊ܺܝ̣̈ܐܶܐ ܗܰܝܡܶܢܘ ܒ̊ܡܳܪܰܢ[1]܀

وَكَانَ فِي يَافَا تِلْمِيذَةٌ اسْمُهَا طَابِيثَا. هَذِهِ كَانَتْ مُمْتَلِئَةً أَعْمَالاً صَالِحَةً وَإِحْسَانَاتٍ كَانَتْ تَعْمَلُهَا. وَحَدَثَ فِي تِلْكَ الأَيَّامِ أَنَّهَا مَرِضَتْ وَمَاتَتْ فَغَسَّلُوهَا وَوَضَعُوهَا فِي عِلِّيَّةٍ.وَإِذْ كَانَتْ لُدَّةُ قَرِيبَةً مِنْ يَافَا وَسَمِعَ التَّلاَمِيذُ أَنَّ بُطْرُسَ فِيهَا أَرْسَلُوا رَجُلَيْنِ يَطْلُبَانِ إِلَيْهِ أَنْ لاَ يَتَوَانَى عَنْ أَنْ يَجْتَازَ إِلَيْهِمْ. فَقَامَ بُطْرُسُ وَجَاءَ مَعَهُمَا. فَلَمَّا وَصَلَ صَعِدُوا بِهِ إِلَى الْعِلِّيَّةِ فَوَقَفَتْ لَدَيْهِ جَمِيعُ الأَرَامِلِ يَبْكِينَ وَيُرِينَ أَقْمِصَةً وَثِيَاباً مِمَّا كَانَتْ تَعْمَلُ غَزَالَةُ وَهِيَ مَعَهُنَّ. فَأَخْرَجَ بُطْرُسُ الْجَمِيعَ خَارِجاً وَجَثَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَصَلَّى ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى الْجَسَدِ وَقَالَ: «يَا طَابِيثَا قُومِي!» فَفَتَحَتْ عَيْنَيْهَا. وَلَمَّا أَبْصَرَتْ بُطْرُسَ جَلَسَتْ فَنَاوَلَهَا يَدَهُ وَأَقَامَهَا. ثُمَّ نَادَى الْقِدِّيسِينَ وَالأَرَامِلَ وَأَحْضَرَهَا حَيَّةً. فَصَارَ ذَلِكَ مَعْلُوماً فِي يَافَا كُلِّهَا فَآمَنَ كَثِيرُونَ بِالرَّبِّ܀

 

ܙܽܘ̣ܡܳܪܳܐ

 

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܚܕ̥ܺܝܬ̥ ܟ̊ܰܕ̥ ܐܳܡܪܺܝ̣ܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܺܝ܆ ܠܒܰܝܬ̊ܶܗ ܕ̊ܡܳܪܝܳܐ ܐܳܙܺܠ̱ܝ̣ܢܰܢ ܗܰܠܶܠܽܘܝܰܗ܀

ܢܽܘ̣ܗܳܪܳܐ:

ܟ̊ܶܢ ܩܳܪܶܐ ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ ܐܶܓ̊ܰܪܬ̥ܳܐ ܕ̥ܦܰܘܠܽܘ̇ܣ ܫܠܺܝ̣ܚܳܐ.

ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ:

ܡܶܢ ܐܶܓܰܪܬ̥ܳܐ ܕ̥ܦܰܘܠܽܘ̇ܣ ܫܠܺܝ̣ܚܳܐ ܕ̥ܰܠܘܳܬ̥ ܪ̈ܽܗ̱ܘܡܳܝܶܐ ܒܰܪܶܟ̥ܡܳܪܝ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܠܡܳܪܶܗ ܕ̊ܰܫܠܺܝ̣ܚܳܐ ܨܠܽܘ̇ܬ̥ܶܗ ܥܰܡܰܢ ܐܰܡܺܝܢ܀

 

ܡܰܓ̥ܥܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟ̥ܽܘ̇ܢ ܕ̊ܶܝܢ ܠܦ̥ܽܘܒ̥ܺܐ ܚܳܬ̥ܰܢ. ܕ̊ܺܐܝܬ̥ܶܝܗ̇ ܡܫܰܡܫܳܢܺܝ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܥܺܕ̊ܬ̊ܳܐ ܕ̥ܩܶܢܟ̥ܪܶܐܽܘ̇ܣ. ܕ̊ܰܬ̥ܩܰܒ̊ܠܽܘ̣ܢܳܗ̇ ܒ̊ܡܳܪܰܢ ܐܰܝܟ̥ ܕ̊ܙܳܕ̥ܶܩ ܠܩܰܕ̊ܺܝ̣̈ܫܶܐ. ܘܰܒ̥ܟ̥ܽܠ ܨܒ̥ܽܘ ܕ̥ܒ̥ܳܥܝܳܐ ܡܶܢܟ̥ܽܘ̇ܢ܆ ܬ̊ܩܽܘ̣ܡܽܘ̣ܢ ܠܳܗ̇. ܡܶܛܽܠ ܕ̊ܳܐܦ̥ ܗܺܝ ܩܳܝܽܘܡܬ̊ܳܐ ܗܘܳܬ̥ ܠܣܰܓ̊ܺܝ̈ܐܶܐ ܐܳܦ̥ ܠܺܝ[2]܀

ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܕ̥ܶܝܢ ܗܰܘ ܕ̊ܡܶܫܟ̊ܰܚ ܕ̊ܰܢܫܰܪܰܪܟ̥ܽܘ̇ܢ ܒ̊ܶܐܘܰܢܓ̊ܶܠܺܝܽܘ̇ܢ ܕ̊ܺܝܠܝ ܗܰܘ ܕ̊ܶܐܬ̥ܟ̊ܪܶܙ ܥܰܠ ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܒ̥ܓ̥ܶܠܝܳܢܳܐ ܕ̥ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕ̥ܡܶܢ ܙܰܒ̥ܢܰܝ̈ ܥܳܠ̈ܡܶܐ ܡܟ̥ܰܣܰܝ ܗ̱ܘܳܐ. ܐܶܬ̥ܓ̊ܠܺܝ ܕ̥ܶܝܢ ܒ̊ܙܰܒ̥ܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܒ̥ܝܰܕ̥ ܟ̊ܬ̥ܳܒ̥̈ܶܐ ܕ̥ܰܢܒ̥ܺܝ̈ܶܐ ܘܰܒ̥ܦ̥ܽܘ̣ܩܕ̊ܳܢܶܗ ܕ̊ܰܐܠܳܗܳܐ ܕ̥ܰܠܥܳܠܰܡ ܐܶܬ̥ܺܝܕ̥ܰܥ ܠܟ̥ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܠܡܰܫܡܥܳܐ ܕ̥ܗܰܝܡܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ. ܕ̊ܗܽܘܝܽܘ ܚܰܟ̊ܺܝ̣ܡܳܐ ܒ̥ܰܠܚܽܘ̇ܕ̥ܰܘܗ̱ܝ ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܒ̥ܝܰܕ̥ ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܠܥܳܠܰܡܥܳܠܡܺܝ̣ܢ ܐܰܡܺܝ̣ܢ[3]܀

أُوصِي إِلَيْكُمْ بِأُخْتِنَا فِيبِي الَّتِي هِيَ خَادِمَةُ الْكَنِيسَةِ الَّتِي فِي كَنْخَرِيَا كَيْ تَقْبَلُوهَا فِي الرَّبِّ كَمَا يَحِقُّ لِلْقِدِّيسِينَ وَتَقُومُوا لَهَا فِي أَيِّ شَيْءٍ احْتَاجَتْهُ مِنْكُمْ لأَنَّهَا صَارَتْ مُسَاعِدَةً لِكَثِيرِينَ وَلِي أَنَا أَيْضاً܀

وَلِلْقَادِرِ أَنْ يُثَبِّتَكُمْ حَسَبَ إِنْجِيلِي وَالْكِرَازَةِ بِيَسُوعَ الْمَسِيحِ حَسَبَ إِعْلاَنِ السِّرِّ الَّذِي كَانَ مَكْتُوماً فِي الأَزْمِنَةِ الأَزَلِيَّةِ وَلَكِنْ ظَهَرَ الآنَ وَأُعْلِمَ بِهِ جَمِيعُ الأُمَمِ بِالْكُتُبِ النَّبَوِيَّةِ حَسَبَ أَمْرِ الإِلَهِ الأَزَلِيِّ لإِطَاعَةِ الإِيمَانِ للهِ الْحَكِيمِ وَحْدَهُ بِيَسُوعَ الْمَسِيحِ لَهُ الْمَجْدُ إِلَى الأَبَدِ. آمِينَ܀

 

ܗܽܘ̣ܠܳܠܳܐ

 

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܒܰܪ̱ܬ̥ ܡܰܠܟ̊ܳܐ ܒܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܩܳܡܰܬ̥܆ ܘܡܰܠܟ̊ܬ̥ܳܐ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝ̣ܢܳܟ̥ ܗܰܠܶܠܽܘܝܰܗ܀

ܢܽܘ̣ܗܳܪܳܐ:

ܘܩܳܐܶܡ ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ ܡܶܢ ܬܪܽܘ̇ܢܺܝܽܘ̇ܢ܆ ܘܳܐܬ̥ܶܐ ܠܰܩܕ̥ܳܡ ܦܳܬ̥ܽܘܪ ܚܰܝ̈ܶܐ܆ ܘܟ̥ܰܕ̥ ܐܰܦܰܘܗ̱̈ܝ ܠܡܰܥܪܒܳܐ ܩܳܪܶܐ ܠܶܐܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘ̇ܢ ܡܶܢ ܝܽܘ̇ܚܰܢܢ ܫܠܺܝ̣ܚܳܐ܀

ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ:

ܒܰܪܶܟ̥ܡܳܪܝ܆ ܥܰܡ ܫܶܠܝܳܐ ܘܕ̥ܶܚܠܬ̥ܳܐ ܘܢܰܟ̥ܦܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܢܨܽܘ̣ܬ̥ ܘܢܶܫܡܰܥ ܠܰܣܒܰܪܬ̥ܳܐ ܕ̥ܡܶܠ̈ܐ ܚܰܝ̈ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܶܐܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘ̇ܢ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܕ̥ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܕ̥ܡܶܬ̥ܩܪܶܐ ܥܠܰܝܢ܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܫܠܳܡܳܐ ܠܟ̥ܽܠܟ̥ܽܘ̇ܢ܀

ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ:

ܘܥܰܡ ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܕ̥ܺܝܠܳܟ̥܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘ̇ܢ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܕ̥ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ܆ ܟ̊ܳܪܽܘܙܽܘܬ̥ܳܐ ܡܰܚܝܳܢܺܝ̣ܬ̥ܳܐ ܡܶܢ ܝܽܘ̇ܚܰܢܢ ܫܠܺܝ̣ܚܳܐ ܘܡܰܟ̥ܪܙܳܢܳܐ ܕ̥ܡܰܟ̥ܪܶܙ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܦܽܘ̣ܪܩܳܢܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ܀

ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ:

ܒܪܺܝ̣ܟ̥ ܕ̊ܶܐܬ̥ܳܐ ܘܰܥܬ̥ܺܝ̣ܕ̥ ܕܢܺܐܬ̥ܶܐ܆ ܘܬ̥ܶܫܒ̈ܚܳܢ ܠܫܳܠܽܘܚܳܐ ܕ̥ܫܰܠܚܶܗ ܠܦܽܘ̣ܪܩܳܢܰܢ܆ ܘܥܰܠ ܟ̊ܽܠܰܢ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗ̱ܝ ܠܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܒܙܰܒܢܳܐ ܗܳܟ̥ܺܝܠ ܕ̊ܰܡܕ̥ܰܒܪܳܢܽܘ̣ܬ̥ܶܗ ܕ̊ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ ܘܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕ̥ܺܝܠܰܢ ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ܆ ܡܶܠܬ̥ܳܐ ܕ̥ܚܰܝ̈ܶܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ̥ܶܐܬ̥ܒܰܣܰܪ ܡܶܢ ܒܬ̥ܽܘ̣ܠܬ̊ܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܬ̊ܳܐ ܡܰܪܝܰܡ܆ ܗܳܠܶܝܢ ܕ̊ܶܝܢ ܗܳܟ̥ܰܢܳܐ ܗܘܰܝ̈܀

ܥܰܡܳܐ:

ܡܗܰܝܡܢܺܝ̣ܢܰܢ ܘܡܰܘܕܶܝܢܰܢ܀

 

ܐܺܝ̣ܬ̥ ܗ̱ܘܰܘ ܕ̊ܶܝܢ ܐܳܦ̥ ܡܶܢ ܥܰܡ̱̈ܡܶܐ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܒ̥ܗܽܘ̇ܢ ܕ̊ܰܣܠܶܩܘ ܠܡܶܣܓ̊ܰܕ̥ ܒ̊ܥܰܕ̥ܥܺܐܕ̥ܳܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܬ̥ܰܘ ܩܪܶܒ̥ܘ ܠܘܳܬ̥ ܦ̥ܺܝܠܺܝܦ̊ܽܘ̇ܣ ܗܰܘ ܕ̊ܡܶܢ ܒ̊ܶܝܬ̥‌ ܨܰܝܳܕ̥ܳܐ ܕ̥ܰܓ̥ܠܺܝܠܳܐ ܘܫܰܐܠܽܘ̣ܗ̱ܝ ܘܳܐܡܪܺܝ̣ܢ ܠܶܗ: ܡܳܪܝ ܨܳܒ̥ܶܝܢܰܢ ܢܶܚܙܶܐ ܠܝܶܫܽܘ̇ܥ. ܘܶܐܬ̥ܳܐ ܗܽܘ ܦ̥ܺܝܠܺܝܦ̊ܽܘ̇ܣ ܘܶܐܡܰܪ ܠܰܐܢܕ̊ܪܶܐܽܘ̇ܣ: ܘܰܐܢܕ̊ܪܶܐܽܘ̇ܣ ܘܦ̥ܺܝܠܺܝܦ̊ܽܘ̇ܣ ܐܶܡܰܪܘ ܠܝܶܫܽܘ̇ܥ. ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܕ̊ܶܝܢ ܥܢܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘ̇ܢ: ܐܶܬ̥ܳܬ̥ ܫܳܥܬ̥ܳܐ ܕ̥ܢܶܫܬ̊ܰܒ̊ܰܚ ܒ̊ܪܶܗ ܕ̊ܐ̱ܢܳܫܳܐ.

 ܐܰܡܺܝ̣ܢ ܐܰܡܺܝ̣ܢ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟ̥ܽܘ̇ܢ: ܕ̊ܰܦ̥ܪܶܕ̊ܬ̊ܳܐ ܕ̥ܚܶܛܬ̥ܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܢܳܦ̥ܠܳܐ ܘܡܳܝܬ̊ܳܐ ܒ̥ܰܐܪܥܳܐ܆ ܒ̊ܰܠܚܽܘ̇ܕ̥ܶܝܗ̇ ܦ̊ܳܝܫܳܐ. ܐܶܢ ܕ̊ܶܝܢ ܡܳܝܬ̊ܳܐ܆ ܦ̊ܺܐܪ̈ܶܐ ܣܰܓ̊ܺܝ̣̈ܐܶܐ ܡܰܝܬ̊ܝܳܐ. ܡܰܢ ܕ̊ܪܳܚܶܡ ܢܰܦ̥ܫܶܗ ܢܰܘܒ̊ܕ̥ܺܝܗ̇܆ ܘܡܰܢ ܕ̊ܣܳܢܶܐ ܢܰܦ̥ܫܶܗ ܒ̊ܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ܆ ܢܶܛܪܺܝܗ̇ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܕ̥ܰܠܥܳܠܰܡ. ܐܶܢ ܠܺܝ ܐ̱ܢܳܫ ܡܫܰܡܶܫ܆ ܢܺܐܬ̥ܶܐ ܒ̥ܳܬ̥ܰܪܝ. ܘܰܐܝܟ̊ܳܐ ܕ̥ܶܐܢܳܐ ܐܺܝ̣ܬ̥ܰܝ܆ ܬ̊ܰܡܳܢ ܢܶܗܘܶܐ ܐܳܦ̥ ܡܫܰܡܫܳܢܝ. ܡܰܢ ܕ̊ܠܺܝ ܡܫܰܡܶܫ ܢܝܰܩܪܺܝ̣ܘܗ̱ܝ ܐܰܒ̥ܳܐ[4]܀

وَكَانَ أُنَاسٌ يُونَانِيُّونَ مِنَ الَّذِينَ صَعِدُوا لِيَسْجُدُوا فِي الْعِيدِ. فَتَقَدَّمَ هَؤُلاَءِ إِلَى فِيلُبُّسَ الَّذِي مِنْ بَيْتِ صَيْدَا الْجَلِيلِ وَسَأَلُوهُ: «يَا سَيِّدُ نُرِيدُ أَنْ نَرَى يَسُوعَ» فَأَتَى فِيلُبُّسُ وَقَالَ لأَنْدَرَاوُسَ ثُمَّ قَالَ أَنْدَرَاوُسُ وَفِيلُبُّسُ لِيَسُوعَ. وَأَمَّا يَسُوعُ فَأَجَابَهُمَا: «قَدْ أَتَتِ السَّاعَةُ لِيَتَمَجَّدَ ابْنُ الإِنْسَانِ. اَلْحَقَّ الْحَقَّ أَقُولُ لَكُمْ: إِنْ لَمْ تَقَعْ حَبَّةُ الْحِنْطَةِ فِي الأَرْضِ وَتَمُتْ فَهِيَ تَبْقَى وَحْدَهَا. وَلَكِنْ إِنْ مَاتَتْ تَأْتِي بِثَمَرٍ كَثِيرٍ. مَنْ يُحِبُّ نَفْسَهُ يُهْلِكُهَا وَمَنْ يُبْغِضُ نَفْسَهُ فِي هَذَا الْعَالَمِ يَحْفَظُهَا إِلَى حَيَاةٍ أَبَدِيَّةٍ. إِنْ كَانَ أَحَدٌ يَخْدِمُنِي فَلْيَتْبَعْنِي وَحَيْثُ أَكُونُ أَنَا هُنَاكَ أَيْضاً يَكُونُ خَادِمِي. وَإِنْ كَانَ أَحَدٌ يَخْدِمُنِي يُكْرِمُهُ الآبُ܀

 

ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕ̥ܫܰܒܰܚܘ ܠܡܳܪܝܳܐ [ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܕ̥ܰܐܫܪܺܝ ܫܟ̥ܺܝ̣ܢܬ̊ܶܗ]

 

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܫܰܒܰܚܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܒܩܽܘ̣ܕ̥ܫܶܗ ܫܰܒܚܽܘ̣ܗ̱ܝ ܒܰܪܩܺܝ̣ܥܳܐ ܕ̥ܥܽܘ̣ܫܢܶܗ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܕ̥ܰܐܫܪܺܝ ܫܟ̥ܺܝ̣ܢܬ̊ܶܗ܆ ܥܰܠ ܛܽܘ̣ܪ ܣܺܝܢܰܝ ܘܩܰܕ̊ܫܶܗ. ܗܽܘ ܢܺܐܬ̥ܶܐ ܘܢܶܫܪܶܐ ܘܢܰܓ̊ܶܢ܆ ܥܰܠ ܐܰܡܬ̥ܶܗ ܘܬ̥ܶܬ̥ܩܰܕ̊ܰܫܝ܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܫܰܒ̊ܚܽܘ̣ܗ̱ܝ ܒܚܰܝܠܬ̥ܳܢܽܘ̣ܬ̥ܶܗ܆ ܫܰܒ̊ܚܽܘ̣ܗ̱ܝ ܒܣܽܘ̇ܓ̥ܐܳܐ ܕ̥ܪܰܒ̊ܽܘ̣ܬ̥ܶܗ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܨܠܳܐ ܪܳܡܳܐ ܥܰܠ ܛܽܘ̣ܪ ܣܺܝܢܰܝ܆ ܘܰܐܓ̊ܶܢ ܐܺܝ̣ܕ̥ܶܗ ܥܰܠ ܡܽܘ̣ܫܶܐ. ܘܡܽܘ̣ܫܶܐ ܣܳܡܳܗ̇ ܥܰܠ ܐܰܗܪܽܘ̇ܢ܆ ܘܶܐܬ̥ܝܰܒܠܰܬ̥ ܨܶܝܕ̥ ܝܽܘ̇ܚܰܢܢ܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܫܰܒܚܽܘ̣ܗ̱ܝ ܒܩܳܠܳܐ ܕ̥ܩܰܪܢܳܐ. ܫܰܒ̊ܚܽܘ̣ܗ̱ܝ ܒܩܺܝܬܳܪ̈ܶܐ ܘܰܒܟ̥ܶܢܳܪ̈ܶܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܕ̥ܰܐܓ̊ܶܢ܆ ܥܰܠ ܫܠܺܝ̣̈ܚܶܐ ܒܓ̥ܰܘ ܥܶܠܺܝܬ̥ܳܐ. ܗܽܘ ܢܺܐܬ̥ܶܐ ܘܢܶܫܪܶܐ ܘܢܰܓ̊ܶܢ܆ ܥܰܠ ܐܰܡܬ̥ܶܗ ܘܬ̥ܶܬ̥ܩܰܕ̊ܰܫܝ܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܫܰܒܚܽܘ̣ܗ̱ܝ ܒܰܦ̈ܠܰܓܶܐ ܘܒܰܪ̈ܒܺܝܥܶܐ܆ ܫܰܒ̊ܚܽܘ̣ܗ̱ܝ ܒܡܶܢ̈ܶܐ ܚܰܠ̈ܝܳܬ̥ܳܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܕ̥ܡܰܠܶܠ ܒܰܢ̈ܒܺܝܶܐ܆ ܘܶܐܬ̥ܳܐ ܘܰܐܓ̊ܶܢ ܥܰܠ ܫܠܺܝ̣̈ܚܶܐ. ܗܽܘ ܢܺܐܬ̥ܶܐ ܘܢܶܫܪܶܐ ܘܢܰܓ̊ܶܢ܆ ܥܰܠ ܐܰܡܬ̥ܶܗ ܘܬ̥ܶܬ̥ܩܰܕ̊ܰܫܝ܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܫܰܒܚܽܘ̣ܗ̱ܝ ܒܨܺܝܨܠܰܝ̈ ܫܶܡܥܳܐ܆ ܫܰܒ̊ܚܽܘ̣ܗ̱ܝ ܒܩܳܠܳܐ ܘܒܰܩܥܳܬ̥ܳܐ܆ ܟ̊ܽܠ ܢܶܫܡܳܐ ܬ̥ܫܰܒܰܚܝ ܠܡܳܪܝܳܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܛܳܒ̥ܳܐ ܕ̥ܰܐܓ̥ܥܶܠ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܰܘܗ̱ܝ܆ ܫܽܘ̣ܠܛܳܢܳܐ ܕ̥ܪܰܘܡܳܐ ܘܥܽܘ̣ܡܩܳܐ. ܐܰܫܪܳܐ ܫܟ̥ܺܝ̣ܢܬ̊ܳܟ̥ ܒܛܰܝܒܽܘ̣ܬ̥ܳܟ̥܆ ܥܰܠ ܐܰܡܬ̥ܳܟ̥ ܘܬ̥ܶܬ̥ܩܰܕ̊ܰܫܝ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܒܰܪܶܟ̥ܡܳܪܝ܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܠܰܐܒ̥ܳܐ ܘܠܰܒ̥ܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܠܰܐܒ̥ܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ܆ ܕ̊ܫܰܕ̊ܰܪ ܠܰܒܪܶܗ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ. ܘܰܒܝܰܕ̥ ܪܽܘ̣ܚܶܗ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ. ܝܳܗܶܒ ܩܽܘ̣ܕ̥̈ܫܶܐ ܠܩܰܕ̊ܺܝ̣̈ܫܶܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܡܶܢܥܳܠܰܡ܀ ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܕ̥ܩܰܕ̊ܶܫ܆ ܠܰܫܡܽܘܐܶܝܠ ܡܶܢ ܓ̊ܰܘ ܟ̊ܰܪܣܳܐ. ܗܽܘ ܢܺܐܬ̥ܶܐ ܘܢܶܫܪܶܐ ܘܢܰܓ̊ܶܢ܆ ܥܰܠ ܐܰܡܬ̥ܶܗ ܘܬ̥ܶܬ̥ܩܰܕ̊ܰܫܝ܀

ܪܺܝܫܡܫܰܡ̄:

ܩܽܘ̣ܪܝܶܠܶܝܣܽܘ̇ܢ܀

ܢܽܘ̣ܗܳܪܳܐ:

ܗܳܝܕܶܝܢ ܡܰܩܶܦ ܨܠܽܘ̇ܬ̥ܳܐ ܗܳܕ̥ܶܐ ܥܰܠ ܢܰܦܫܶܗ ܟ̊ܰܕ̥ ܓ̊ܗܺܝ̣ܢ܀

 

ܓ̊ܗܳܢܬ̊ܳܐ

 

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ̥ܚܰܝ̈ܠܰܘܬ̥ܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̈ܫܶܐ. ܗܰܘ ܕ̊ܣܳܡܬ̊ ܠܰܢ ܒܦܶܣܳܐ ܕ̥ܬ̥ܶܫܡܶܫܬ̊ܳܟ̥ ܗܳܕ̥ܶܐ. ܗܰܘ ܕ̊ܚܳܟ̥ܶܡ ܐܰܢ̱ܬ̊ ܠܗܰܘ̈ܢܶܐ ܕ̥ܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܘܒܳܨܶܐ ܐܰܢ̱ܬ̊ ܠܶܒܰـ̈ܘܳܬ̥ܳܐ ܘܟ̥ܽܘܠ̈ܝܳܬ̥ܳܐ. ܫܡܰܥ ܠܰܢ ܡܶܛܽܠ ܣܽܘ̇ܓ̥ܐܳܐ ܕ̥ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ̊. ܘܕ̥ܰܟ̊ܳܐ ܠܰܢ ܡܶܢ ܟ̊ܽܠܶܗ ܛܽܘ̣ܠܫܳܐ ܕ̥ܒܶܣܪܳܐ ܘܰܕ̥ܪܽܘ̣ܚܳܐ. ܐܰܥܒܰܪ ܚܛܳܗܰܝ̈ܢ ܐܰܝܟ̥ ܥܢܳܢܳܐ. ܘܰܐܝܟ̥ ܥܰܪܦܶܠܳܐ ܥܰܘܠܰܝ̈ܢ. ܡܠܺܝ ܠܰܢ ܡܶܢ ܚܰܝܠܳܐ ܕ̥ܺܝܠܳܟ̥. ܘܡܶܢ ܛܰܝܒ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܺܝܚܺܝܕ̥ܳܝܳܐ ܒܪܳܐ. ܘܡܶܢ ܡܰܥܒ̊ܕ̥ܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܕ̥ܺܝܠܳܟ̥ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫ ܒܟ̥ܽܠ. ܘܰܐܣܦܶܩ ܠܰܢ ܕ̊ܢܶܗܘܶܐ ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܕ̥ܕܺܝܰܬ̥ܺܝܩܺܐ ܕ̥ܺܝܠܳܟ̥ ܚܕ̥ܰܬ̥ܳܐ. ܐܰܝܟ̊ܰܢܳܐ ܕ̥ܢܶܫܟ̊ܰܚ ܕܰ̊ܐܝܟ̥ ܕ̊ܫܳܘܶܐ ܠܰܫܡܳܟ̥ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ܆ ܢܩܽܘ̣ܡ ܩܕ̥ܳܡܰܝܟ̊ ܠܰܡܫܰܡܳܫܽܘ̣ ܘܠܰܡܟ̥ܰܗܳܢܽܘ̣ ܠܐ̱ܪ̈ܳܙܰܝܟ̊ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ. ܘܠܳܐ ܬ̥ܶܫܒܽܘ̇ܩ ܠܰܢ ܕ̊ܫܰܘܬ̊ܳܦ̈ܐ ܢܶܗܘܶܐ ܕ̥ܰܚ̈ܛܳܗܶܐ ܢܽܘ̣ܟ̥ܪ̈ܳܝܶܐ. ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ ܠܗܳܠܶܝܢ ܕ̊ܺܝܠܰܢ ܠܚܺܝ. ܘܗܰܒ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ܆ ܕ̊ܠܳܐ ܢܶܥܒ̊ܶܕ̥ ܡܶܕ̊ܶܡ ܒܡܶܨܛܰܠܝܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܫܰܟ̊ܶܢ ܠܰܢ ܝܺܕ̥ܰܥܬ̥ܳܐ. ܠܡܶܓ̥ܒܳܐ ܠܗܳܠܶܝܢ ܕ̊ܫܳܘܶܝܢ ܘܠܰܡܩܰܪܳܒܽܘ̣ ܠܳܟ܀

 

ܬ̊ܠܳܝܬ̊ܳܐ

 

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܘܩܰܒ̊ܶܠ ܠܪܺܝ̣ܫܰܬ̊ ܕܰ̊ܝܪܳܐ ܘܫܰܡܠܳܐ ܠܰܐܡܬ̥ܳܟ̥ ܗܳܕ̥ܶܐ ܕ̥ܗܳܪܟ̊ܳܐ ܩܰܪܺܝ̣ܒ̥ܳܐ ܘܰܡܣܰܟ̊ܝܳܐ ܠܡܰܘܗܰܒܬ̥ܳܟ̥ ܫܡܰܝܢܺܝ̣ܬ̥ܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕ̊ܒܰܣܺܝ̣ܡܳܐ ܐܺܝ̣ܬ̥ܰܝܟ̊ ܘܣܰܓ̊ܺܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܠܟ̥ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܗܳܢܽܘ̇ܢ ܕ̊ܩܳܪܶܝܢ ܠܳܟ̥. ܘܚܰܝܠܬ̥ܳܢ ܐܽܘ̣ܚܕ̊ܳܢܳܐ ܕ̥ܺܝܠܳܟ̥ ܘܕ̥ܺܝܚܺܝ̣ܕ̥ܳܝܳܐ ܒܪܳܐ ܕ̥ܺܝܠܳܟ̥ ܘܰܕ̥ܪܽܘ̣ܚܳܟ̥ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫ ܒܟ̥ܽܠ. ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟ̥ܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܐܰܡܺܝ̣ܢ ܒܰܪܶܟ̥ܡܳܪܝ܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܫܠܳܡܳܐ ܠܟ̥ܽܠܟ̥ܽܘ̇ܢ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܘܥܰܡ ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܕ̥ܺܝܠܳܟ̥܀

 

ܢܽܘ̣ܗܳܪܳܐ:

ܪܺܝܫ ܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ ܡܪܰܚܶܦ ܠܰܟ̥ܬ̥ܳܒ̥ܳܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܐܪ̈ܳܙܶܐ ܘܳܐܡܰܪ:

 

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܛܰܝܒܽܘ̣ܬ̥ܶܗ܆

 

ܢܽܘ̣ܗܳܪܳܐ:

ܘܝܳܗܶܒ̥ ܟ̊ܬ̥ܳܒ̥ܳܐ ܠܪܺܝܫܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܘܰܡܥܰܢܶܐ ܗܳܕ̥ܶܐ ܡܰܥܢܺܝ̣ܬ̥ܳܐ ܒܬ̥ܰܪܥܳܐ ܕ̥ܡܰܕ̥ܒ̊ܚܳܐ ܟ̊ܰܕ ܚܰܕ ܡܶܢ ܩܠܺܝܪ̈ܺܝܩܳܝܶܐ ܐܰܚܺܝܕ̥ ܠܡܽܘܪܳܢܺܝ̣ܬ̥ܳܐ ܘܰܠܩܶܪܝܽܘܢܳܐ ܡܶܢ ܓ̊ܰܪܒܝܳܐ.

 

ܪܺܝܫܡܫܰܡ̄:

ܕ̊ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܗܳܝ ܕܰ̊ܒܟ̥ܽܠܙܒܰܢ ܡܡܰܠܝܳܐ ܚܰܣܺܝ̣ܪ̈ܳܬ̥ܰܢ. ܒܨܶܒܝܳܢܳܐ ܓ̥ܶܝܪ ܕ̊ܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܒ̥ܳܐ. ܘܰܒܚܰܝܠܳܐ ܕ̥ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ. ܠܗܳܕ̥ܶܐ ܕ̥ܗܳܪܟ̊ܳܐ ܩܰܪܺܝ̣ܒܳܐ ܘܰܡܣܰܟ̊ܝܳܐ ܠܡܰܘܗܰܒܬ̥ܳܟ̥ ܫܡܰܝܳܢܺܝ̣ܬ̥ܳܐ܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܗܳܝ ܕ̊ܩܳܪܝܳܐ ܘܰܡܩܰܪܒܳܐ ܡܶܢ ܛܶܟ̊ܣܳܐ ܕ̥ܕ̥ܰܝܪܳܝܬ̊ܳܐ ܠܕ̥ܰܪܓ̥ܳܐ ܕ̥ܪܺܝܫܰܬ̊ ܕ̊ܰܝܪܳܐ܀

 

ܪܺܝܫܡܫܰܡ̄:

[ܦܠܳܢܺܝ̣ܬ̥] ܪܺܝܫܰܬ̊ ܕܰ̊ܝܪܳܐ ܠܡܰܕ̥ܒ̊ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܕ̥ܕ̥ܰܝܪܳܐ ܕ̥ܰ[ܦܠܳܢܺܝ̣ܬ̥] ܕ̥ܰܒܕ̥ܽܘ̣ܟ̊ܬ̥ܳܐ [ܦܠܳܢܺܝ̣ܬ̥] ܕ̊ܡܶܢ ܬ̊ܚܶܝܬ̥ ܐܶܘܬ̥ܰܢܛܺܝܰܐ ܕ̥ܟ̥ܽܘ̣ܪܣܝܳܐ ܫܠܺܝ̣ܚܳܝܳܐ ܕ̥ܰܐܢܛܺܝܽܘ̇ܟ̥ܺܝܰܐ ܪܳܚܡܰܬ̥ ܠܰܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܘܰܪܚܺܝ̣ܡܰܬ̥ ܡܶܢ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ܀

 

ܢܽܘ̣ܗܳܪܳܐ:

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ ܡܪܰܚܶܦ ܠܰܟ̥ܬ̥ܳܒ̥ܳܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܐܪ̈ܳܙܶܐ ܟܰܕ̥ ܐܳܡܰܪ: 

 

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܒܩܺܝ̣ܢܕ̊ܽܘ̇ܢܽܘ̇ܣ܆

 

ܢܽܘ̣ܗܳܪܳܐ:

ܘܝܳܗܶܒ ܠܶܗ ܠܰܟ̥ܬ̥ܳܒ̥ܳܐ ܠܪܺܝܫ ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܘܰܡܥܰܢܶܐ ܒܰܬ̥ܪܰܥ ܡܰܕ̥ܒܚܳܐ ܘܳܐܡܰܪ:

 

ܪܺܝܫܡܫܰܡ̄:

ܕ̊ܗܳܢܽܘ̇ܢ ܕ̊ܩܰܪܶܒܘ܆ ܢܨܰܠܶܐ ܟ̥ܽܠܰܢ ܗܳܟ̥ܺܝܠ ܕ̊ܬ̥ܺܐܬ̥ܶܐ ܥܠܶܝܗ̇ ܛܰܝܒ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܘܡܰܓ̊ܢܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ. ܘܢܰܙܥܶܩ ܘܢܺܐܡܰܪ ܬ̊ܠܺܝܬ̥ܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܩܽܘ̣ܪܝܶܠܶܝܣܽܘ̇ܢ܆ ܩܽܘ̣ܪܝܶܠܶܝܣܽܘ̇ܢ܆ ܩܽܘ̣ܪܝܶܠܶܝܣܽܘ̇ܢ܀

 

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܩܽܘ̣ܪܝܶܠܶܝܣܽܘ̇ܢ܀

 

      

 

ܓ̊ܗܳܢܬ̊ܳܐ

 

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܫܰܟ̊ܶܢ ܠܳܗ̇ ܕܶ̊ܝܢ ܣܽܘܟ̊ܳܠܳܐ ܕ̥ܰܐܟ̥ܺܝ̣ܦܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܬ̊ܶܫܟܰܚܝ ܠܡܰܟ̊ܳܣܽܘ̣ ܘܰܠܡܶܪܕ̊ܳܐ ܘܠܰܡܬ̥ܰܪܳܨܽܘ̣ ܠܗܳܠܶܝܢ ܕ̊ܛܰܠ̈ܝܳܢ ܘܰܠܡܶܟ̥ܐܳܐ ܥܰܡ ܦܰܪܶܗܣܺܝܰܐ ܘܠܰܡܩܰܒܳܠܽܘ̣ ܐܰܟ̥ܣ̈ܢܳܝܶܐ܆ ܠܰܡܦܰܫܳܩܽܘ̣ ܐܪ̈ܳܙܰܝܟ̊ ܒܰܟ̥ܚܺܝ̣ܕ̥ܽܘܬ̥ܳܐ ܘܢܰܟ̥ܦܽܘ̣ܬ̥ܳܐ. ܘܟ̥ܽܠܗܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܠܡܺܐܡܰܪ ܘܰܠܡܶܣܥܰܪ ܒܰܫܡܳܐ ܗܰܘ ܕܺ̊ܝܠܳܟ̥ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܒ̥ܳܐ܆ ܘܰܠܩܽܘ̣ܝܳܡܳܐ ܘܰܠܒܶܢܝܳܢܳܐ ܕ̥ܰܟ̥ܢܽܘ̣ܫܝܳܐ ܕ̥ܺܝܠܳܗ̇ ܘܰܠܬ̥ܰܪܒܺܝܬ̥ܳܐ ܟ̥ܺܝܬ̥ ܘܫܽܘ̣ܘܫܳܛܳܐ ܕ̥ܰܐܚ̈ܘܳܬ̥ܳܐ ܕ̥ܥܰܡܳܗ̇܆ ܕ̊ܬ̥ܶܫܟܰܚܝ ܛܰܝܒ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܘܪ̈ܰܚܡܶܐ ܩܕ̥ܳܡܰܝܟ̊. ܥܰܡ ܟܽܠܗܽܘ̇ܢ ܗܳܢܽܘ̇ܢ ܕ̊ܡܶܢ ܥܳܠܰܡ ܫܦܰܪܘ ܠܳܟ̥. ܒܝܰܕ̥ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕ̥ܺܝܚܺܝܕ̥ܳܝܳܐ ܒܪܳܐ ܕ̥ܺܝܠܳܟ̥ ܕ̊ܒܺܐܝ̈ܕ̥ܰܘܗ̱ܝ ܘܥܰܡܶܗ ܠܳܟ̥ ܦܐܶܐ ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܘܽܐܘ̣ܚܕ̊ܳܢܳܐ ܥܰܡ ܪܽܘ̣ܚܳܟ̥ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟ̥ܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܀

 

ܬ̊ܠܳܝܬ̊ܳܐ

 

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܡܶܛܽܠ ܕ̊ܰܐܠܳܗܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܘܰܡܪܰܚܦܳܢܳܐ ܐܺܝ̣ܬ̥ܰܝܟ. ܘܠܳܟ̥ ܦܐܶܐ ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܘܽܐܘ̣ܚܕ̊ܳܢܳܐ ܘܠܰܒܪܳܟ̥ ܘܰܠܪܽܘ̣ܚܳܟ̥ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫ ܒܟ̥ܽܠ ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟ̥ܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܀

ܪܺܝܫܡܫܰܡ̄:

ܩܽܘ̣ܪܝܶܠܶܝܣܽܘ̇ܢ܀

ܢܽܘ̣ܗܳܪܳܐ:

ܒܳܬ̥ܰܪܟ̊ܶܢ ܢܳܦܶܩ ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ ܠܬ̥ܰܪܥܳܐ ܕ̥ܡܰܕ̥ܒ̊ܚܳܐ ܟ̥ܰܕ̥ ܠܳܐ ܬ̥ܽܘܒ ܐܳܬ̥ܶܐ ܠܡܰܕ̥ܒ̊ܚܳܐ ܥܕ̥ܰܡܳܐ ܠܫܽܘܡܠܳܝܳܐ ܕ̥ܰܐܩܳܠܽܘ̇ܬ̥ܺܝܰܐ. ܘܡܰܥܶܠ ܝܰܡܺܝ̣ܢܶܗ ܬ̊ܚܶܝܬ̥ ܣܽܘ̣ܕ̊ܳܪܳܗ̇ ܘܣܳܐܶܡ ܥܰܠ ܪܺܝܫܳܗ̇ ܘܰܡܨܰܠܶܐ ܫܰܠܝܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܟ̊ܰܕ̥ ܓ̊ܗܺܝ̣ܢ܀

 

ܓ̊ܗܳܢܬ̊ܳܐ

 

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܐܰܠܳܗܳܐ ܗܰܘ ܕ̊ܦܳܪܶܩ ܐܰܢ̱ܬ̊ ܠܗܳܠܶܝܢ ܕ̊ܩܳܪܶܝܢ ܠܳܟ̥. ܗܰܘ ܕ̊ܝܳܗܶܒ ܐܰܢ̱ܬ̊ ܒܢ̈ܫܶܐ ܛܰܝܒ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܟ̥ ܠܡܶܬ̥ܢܰܒܳܝܽܘ̣܆ ܘܰܠܡܶܫܬ̊ܰܘܫܳܛܽܘ̣ ܒܟ̥ܽܠ ܥܒ̥ܳܕ̥̈ܶܐ ܛܳܒ̥̈ܶܐ. ܗܰܘ ܕ̊ܰܠܡܰܪܝܰܡ ܚܳܬ̥ܶܗ ܕ̊ܡܽܘ̣ܫܶܐ ܐܰܫܘܺܝܬ̊ ܕ̊ܡܶܢ ܩܕ̥ܳܡ ܟ̊ܽܠ ܢܶܫܺܝ̣̈ܢ ܠܡܰܥܢܳܝܽܘ̣ ܘܠܰܡܟ̥ܰܗܳܢܽܘ̣ ܠܳܟ̥. ܗܰܘ ܕ̊ܝܰܗ̱ܒܬ̊ ܛܰܝܒ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܰܢܒܺܝܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܠܕܶܒܽܘܪܰܐ. ܗܰܘ ܕ̊ܳܐܦ ܒܕ̥ܺܝܰܬ̥ܺܝ̣ܩܺܝ̣ ܕ̥ܺܝܠܳܟ̥ ܚܕ̥ܰܬ̊ܳܐ ܓ̥ܒܰܝܬ̊ ܡܶܢ ܢܶܫ̈ܐ ܠܰܡܫܰܡܳܫܽܘ̣ܬ̥ܳܟ̥. ܐܰܢ̱ܬ ܐܳܦ ܗܳܫܳܐ ܡܳܪܰܢ܆ ܡܠܺܝ ܠܰܐܡܬ̥ܳܟ̥ ܗܳܕ̥ܶܐ ܡܶܢ ܒܽܘ̣ܪܟ̊ܬ̥ܳܐ܆ ܐܰܝܟ̊ܰܢܳܐ ܕ̥ܬ̥ܶܗܘܶܐ ܪܺܝܫܰܬ̊ ܕ̊ܰܝܪܳܐ. ܗܰܒ ܠܳܗ̇ ܕܶܝܢ ܕ̊ܰܐܟ̥ܺܝ̣ܦܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܠܡܰܟ̊ܳܣܽܘ̣܆ ܠܡܶܪܕ̊ܳܐ ܘܠܰܡܬ̥ܰܪܳܨܽܘ̣ ܠܗܳܠܶܝܢ ܕ̊ܛܰܠ̈ܝܳܢ܆ ܠܡܶܟ̥ܐܳܐ ܥܰܡ ܦܰܪܶܗܣܺܝܰܐ ܠܰܡܩܰܒܳܠܽܘ̣ ܐܰܟ̥ܣ̈ܢܳܝܶܐ܆ ܠܰܡܦܰܢܳܝܽܘ̣ ܦܶܬ̥ܓ̥ܳܡܳܐ ܒܢܺܝ̣ܚܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܘܰܒܡܰܟ̊ܺܝ̣ܟ̥ܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܘܰܒܢܰܟ̥ܦܽܘ̣ܬ̥ܳܐ. ܠܡܶܥܒܰܕ̥ ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕ̥ܟ̥ܽܠܗܶܝܢ ܠܡܺܐܡܰܪ ܘܰܠܡܶܣܥܰܪ ܒܰܫܡܳܐ ܗܰܘ ܕܺ̊ܝܠܳܟ̥܀

ܢܽܘ̣ܗܳܪܳܐ:

ܘܡܶܬ̥ܦܢܶܐ ܠܘܳܬ̥ ܡܰܕ̥ܢܚܳܐ ܘܬ̥ܳܠܶܐ ܩܳܠܶܗ܀

 

ܬ̊ܠܳܝܬ̊ܳܐ

 

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܢ̱ܬ̊ ܡܰܡܠܶܟ̥ ܐܰܢ̱ܬ̊ ܥܠܰܝܢ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܥܰܡ ܐܰܒ̥ܳܐ ܘܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ. ܘܠܳܟ̥ ܦܐܶܐ ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܘܽܐܘܚܕ̊ܳܢܳܐ ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟ̥ܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܀

ܢܽܘ̣ܗܳܪܳܐ:

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ ܡܨܰܠܶܐ ܟ̥ܰܕ̥ ܓ̊ܗܺܝ̣ܢ ܠܽܘ̣ܩܒ̥ܰܠ ܡܰܕ̥ܢܚܳܐ܀

 

ܓ̊ܗܳܢܬ̊ܳܐ

 

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܚܽܘ̣ܪ ܡܳܪܝܳܐ ܒܰܢ ܘܰܒܬ̥ܶܫܡܶܫܬ̊ܰܢ ܗܳܕ̥ܶܐ ܘܕ̥ܰܟ̊ܳܐ ܠܰܢ ܡܶܢ ܟ̊ܽܠܳܗ̇ ܟ̊ܽܘ̣ܬ̥ܡܬ̥ܳܐ. ܟ̊ܰܕ̥ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܝܳܗܶܒ ܐܰܢ̱ܬ̊ ܛܰܝܒ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܺܝܠܳܟ̥ ܠܰܐܡܬ̥ܳܟ̥ ܗܳܕ̥ܶܐ. ܐܰܝܟ̊ܰܢܳܐ ܕ̥ܬ̥ܶܫܬ̊ܘܶܐ ܒܝܰܕ̥ ܡܰܘܗܰܒܬ̥ܳܟ̥܆ ܕ̊ܠܳܐ ܥܕ̥ܺܝ̣ܠܳܐܺܝ̣ܬ̊ ܬ̊ܕ̥ܰܝܶܠܝ ܒܕ̥ܽܘ̣ܝܳܠܳܐ ܘܰܒܬ̥ܶܫܡܶܫܬ̊ܳܐ ܗܳܝ ܕ̊ܠܳܗ̇ ܩܪܰܝܬ̊ܳܗ̇. ܘܬ̥ܶܫܟܰܚܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܡ ܟ̊ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܗܳܢܽܘ̇ܢ ܕ̊ܡܶܢ ܥܳܠܰܡ ܫܦܰܪܘ ܠܳܟ̥ ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟ̥ܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܀

 

ܬ̊ܠܳܝܬ̊ܳܐ

 

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܡܶܛܽܠ ܕ̊ܰܐܠܳܗܳܐ ܕ̥ܨܳܒܶܐ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܪܶܚܡܰܬ̥ ܐܢܳܫܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܐܺܝ̣ܬ̥ܰܝܟ̊܆ ܘܠܳܟ̥ ܦܐܶܐ ܟ̥ܽܠ ܐܺܝ̣ܩܳܪܳܐ ܘܣܶܓ̥ܕ̊ܬ̥ܳܐ. ܐܰܒ̥ܳܐ ܘܰܒ̥ܪܳܐ ܘܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ܀

ܢܽܘ̣ܗܳܪܳܐ:

ܘܡܶܬ̥ܦܢܶܐ ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ ܠܘܳܬ̥ܳܗ̇܆ ܘܣܳܐܶܡ ܝܰܡܺܝ̣ܢܶܗ ܥܰܠ ܪܺܝܫܳܗ̇ ܘܳܐܡܰܪ:

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܐܶܬ̥ܪܰܫܡܰܬ̥ ܒܥܺܕ̊ܬ̊ܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܬ̊ܳܐ ܕ̥ܰܐܠܳܗܳܐ܀

ܪܺܝܫܡܫܡ̄:

[ܦܠܳܢܺܝ̣ܬ̥] ܪܺܝܫܰܬ̊ ܕܰ̊ܝܪܳܐ ܒܥܺܕ̊ܬ̊ܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܬ̊ܳܐ ܕ̥ܕ̥ܽܘ̣ܟ̊ܬ̥ܳܐ [ܦܠܳܢܺܝ̣ܬ̥]

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

[ܦܠܳܢܺܝ̣ܬ̥] ܪܺܝܫܰܬ̊ ܕܰ̊ܝܪܳܐ ܒܥܺܕ̊ܬ̊ܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܬ̊ܳܐ ܕ̥ܕ̥ܽܘ̣ܟ̊ܬ̥ܳܐ [ܦܠܳܢܺܝ̣ܬ̥] ܠܡܰܕ̥ܒ̊ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܕ̥ܕܽܘ̣ܟ̊ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܳܐܪ̈ܬ̥ܳܕܽܘܟ̊ܣܽܘ ܕ̥ܩܰܕ̊ܡܰܬ̥ ܐܶܫܬ̊ܰܡܗܰܬ̥܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܒܰܪܶܟ̥ܡܳܪܝ܀

ܢܽܘ̣ܗܳܪܳܐ:

ܘܥܳܒ̥ܶܕ̥ ܒܰܟ̥ܪܳܬ̥ܶܗ ܥܰܠ ܒܶܝܬ̥ ܥܰܝܢܶܝ̈ܗ̇ ܚܳܬ̥ܡܳܐ ܕ̥ܰܨܠܺܝ̣ܒ̥ܳܐ ܒܟ̥ܽܠ ܩܪܳܝܬ̊ܳܐ ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܬ̊ܠܳܬ̥ܳܐ ܨܠܺܝ̣̈ܒ̥ܶܐ ܟܰܕ̥ ܐܳܡܰܪ:

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܒ̊ܰܫܡܳܐ ܕ̥ܰܐܒ̥ܳܐ܀ ܥܰܡܳܐ: ܐܰܡܺܝ̣ܢ܀ ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ: ܘܕ̥ܰܒ̥ܪܳܐ. ܥܰܡܳܐ: ܐܰܡܺܝ̣ܢ܀ ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ: ܘܰܕ̥ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܚܰܝܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܠܚܰܝܶـ̈ܐ ܕ̥ܰܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܀ ܥܰܡܳܐ: ܐܰܡܺܝ̣ܢ܀

ܪܺܝܫܡܫܰܡ̄:

ܩܽܘ̣ܪܝܶܠܶܝܣܽܘ̇ܢ܀

ܢܽܘ̣ܗܳܪܳܐ:

ܘܡܶܬ̥ܦܢܶܐ ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ ܠܡܰܕ̥ܢܚܳܐ ܘܰܡܨܰܠܶܐ ܟ̥ܰܕ̥ ܓ̊ܗܺܝ̣ܢ܀

 

ܓ̊ܗܳܢܬ̊ܳܐ

 

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܡܩܰܒܠܺܝ̣ܢܰܢ ܛܰܝܒ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܟ̥ ܡܳܪܰܢ ܐܰܚܺܝ̣ܕ̥ ܟ̊ܽܠ܆ ܒܟ̥ܽܠܗܶܝܢ ܘܡܶܛܽܠ ܟ̊ܽܠܗܶܝܢ܆ ܘܰܡܩܰܠܣܺܝ̣ܢܰܢ ܘܰܡܫܰܒܚܺܝ̣ܢܰܢ ܠܰܫܡܳܟ̥ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰ̊ܐܘܪܶܒܬ̊ ܠܡܶܥܒ̊ܰܕ̥ ܥܰܡܰܢ. ܘܰܐܝܬ̊ܺܝܬ̊ ܒܽܘ̣ܪܟ̊ܬ̥ܳܟ̥ ܥܰܠ ܗܳܕ̥ܶܐ ܐܰܡܬ̥ܳܟ̥. ܘܒܳܥܶܝܢܰܢ ܡܶܢܳܟ̥ ܘܰܡܦܺܝ̣ܣܺܝ̣ܢܰܢ ܠܳܟ̥ ܡܳܪܰܢ. ܫܡܰܥ ܠܰܢ ܡܶܛܽܠ ܣܰܓ̊ܺܝ̣ܐܽܘܬ̥ܳܐ ܕ̥ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ̊ ܘܰܨܒܺܝ̣ ܒܒܽܘ̣ܪܟ̊ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܪܺܝܫܽܘ̣ܬ̊ ܕܰ̊ܝܪܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܰܗܘܳܬ̥ ܥܰܠ ܗܳܕ̥ܶܐ ܐܰܡܬ̥ܳܟ̥ ܒܝܰܕ̥ ܪܶܚܡܰܬ̥ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬ̥ܳܟ̥. ܘܗܰܒ ܠܳܗ̇ ܕ̊ܢܰܟ̥ܦܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܘܕ̥ܰܟ̥ܝܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܬ̊ܫܰܡܠܶܐ ܟ̥ܽܠܳܗ̇ ܬ̊ܶܫܡܶܫܬ̊ܳܗ̇܀

 

ܬ̊ܠܳܝܬ̊ܳܐ

 

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܘܬ̥ܶܫܟ̊ܰܚܝ ܡܫܰܝܢܽܘ̣ܬ̥ܳܟ̥ ܒܝܰܕ̥ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕ̥ܺܝܚܺܝܕ̥ܳܝܳܐ ܒܪܳܐ ܕ̥ܺܝܠܳܟ܆ ܘܥܰܡܶܗ ܠܳܟ̥ ܦܐܶܐ ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܘܽܐܘ̣ܚܕ̊ܳܢܳܐ ܥܰܡ ܪܽܘ̣ܚܳܟ̥ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ܆ ܘܛܳܒ̥ܳܐ ܘܡܰܥܒ̊ܶܕ̥ ܚܰܝܶـ̈ܐ ܘܰܫܘܶܐ ܠܳܟ̥ ܒܽܐܘ̣ܣܺܝܰܐ ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟ̥ܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܀

ܢܽܘ̣ܗܳܪܳܐ:

ܘܡܶܬ̥ܦܢܶܐ ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ ܠܘܳܬ̥ܳܗ̇ ܘܣܳܐܶܡ ܐܽܘܪܳܪܳܐ ܥܰܠ ܟ̊ܰܬ̥ܦܳܗ̇ ܕܣܶܡܳܠܳܐ ܟ̥ܰܕ̥ ܪܺܝܫ ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܩܰܠܺܝܠ ܬܳܠܶܐ ܡܰܥܦܪܳܗ̇. ܘܳܐܡܰܪ ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܠܬ̥ܶܫܒ̊ܽܘ̇ܚܬ̊ܳܐ ܘܠܺܐܝܩܳܪܳܐ ܘܗܶܕ̥ܪܳܐ ܘܪܽܘ̣ܡܪܳܡܳܐ ܕ̥ܰܬ̥ܠܺܝܬ̥ܳܝܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܬ̊ܳܐ ܘܫܰܘܝܰܬ̥ ܒܽܐܘ̣ܣܺܝܰܐ. ܘܰܠܫܰܝܢܳܐ ܘܒܶܢܝܳܢܳܐ ܕ̥ܥܺܕ̊ܬ̊ܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܬ̊ܳܐ ܕ̥ܰܐܠܳܗܳܐ܀

ܢܽܘ̣ܗܳܪܳܐ:

ܟ̊ܶܢ ܡܫܰܪܶܐ ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ ܒܬ̥ܶܫܡܶܫܬ̊ܳܐ ܕܬ̥ܽܘܠܒܳܫ ܨܠܺܝ̣ܒ̥ܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܘܳܐܡܰܪ:

 

ܩܽܘ̣ܩܰܠܺܝܘ̇ܢ [ܒܪܶܟ̥ܢܳܐ ܫܒܺܝ̣ܥܳܝܳܐ]

 

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܒ̊ܳܟ̥ ܢ̇ܕ̥ܰܩܰܪ ܠܰܒ̥ܥܶܠܕ̊̈ܒ̥ܳܒ̥ܰܝܢ ܗ̄ܘܗ̄ ܘܡܶܛܽܠ ܫܡܳܟ̥ ܢܕ̥ܽܘ̣ܫ ܠܣ̈ܳܢܐܰܝܢ܀ ܡܶܛܽܠ ܕ̊ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܥܰܠ ܩܶܫ̈ܬ̊ܳܬ̥ܰܢ ܬ̊ܟ̥ܺܝ̣ܠܺܝ̣ܢܰܢ ܗ̄ܘܗ̄ ܐܳܦ̥ܠܳܐ ܥܰܠ ܙܰܝܢܰܢ ܕ̊ܢ̣ܶܦ̥ܪܩܰܢ܀ ܐܰܢ̱ܬ̊ܽ ܗ̱ܘ ܦ̥ܪܰܩ̣ܬ̊ܳܢ ܡܶܢ ܣܳܢ̈ܐܰܝܢ ܗ̄ܘܗ̄ ܘܰܐܒ̥ܗܶܬ̊ܬ̊ ܠܰܒ̥ܥܶܠܕ̊ܒ̥ܳܒ̥ܰܝ̈ܢ܀ ܫܰܒ̊ܰܚ̣ܢܳܟ̥ ܐܰܠܳܗܳܐ ܟ̥ܽܠܶܗ ܝܰܘܡܳܐ ܗ̄ܘܗ̄ ܘܠܰܫܡܳܟ̥ ܠܥܳ݀ܠܰܡ ܢ̇ܰܘܕ̊ܶܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܒܰܪܶܟ̥ܡܳܪܝ܀

ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ:

ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܠܰܐܒ̥ܳܐ ܘܠܰܒ̥ܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܡܶܢܥܳܠܰܡ ܨܠܺܝ̣ܒ̥ܳܐ ܙܟ̥ܳܐ ܨܠܺܝ̣ܒ̥ܳܐ ܙܳܟ̥ܶܐ. ܨܠܺܝ̣ܒ̥ܳܐ ܙܟ̥ܳܝܗ̱ܝ ܠܰܒ̥ܥܶܠܕ̊ܰܪܳܐ. ܘܰܨܠܺܝ̣ܒ̥ܳܐ ܢ̣ܶܗܘܶܐ ܫܽܘ̣ܪܳܐ. ܠܟ̥݀ܽܠ ܡ̇ܰܢ ܕ̊ܰܐܘܕ̊ܺܝ̣ ܒ̥ܰܨܠܺܝ̣ܒ̥ܳܐ܀ ܐܚܪܺܢܳܐ: ܠܳܐ ܕ̥ܳܚܠܺܝ̣ܢܳܢ ܡܶܢ ܒܺܝ̣ܫܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡܰܢܽ ܗ̱ܘ. ܙܰܝܢܶܗ ܪܰܒ̊ܳܐ ܠܒܺܝ̣ܫܺܝ̣ܢܰܢ ܘܒܶܗ ܟ̊ܽܠܰܢ ܡܶܫܬ̊ܰܒܗܪܺܝ̣ܢܰܢ܀ ܐܚܪܺܢܳܐ: ܒܰܨܠܺܝ̣ܒ̥ܳܟ̥ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘ̇ܥ. ܐܳܚܕ̊ܺܝ̣ܢܰܢ ܓ̊ܰܘܣܳܐ ܟ̊ܠܝܽܘ̇ܡ. ܗܽܘ ܡܦܰܨܶܐ ܠܰܢ ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ. ܘܡܰܘܪܶܬ̥ ܠܰܢ ܡܰܠܟ̊ܽܘ̣ܬ̥ ܪܰܘܡܳܐ܀ ܐܚܪܺܢܳܐ: ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܠܝܶܫܽܘ̇ܥ ܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܕܰܨܠܺܝܒܶܗ ܙܰܝܢܳܐ ܝܰܗ̱ܒ̥ ܠܰܢ. ܒܶܗ ܗܳܟ̥ܺܝܠ ܡܶܫܬ̊ܰܒܗܪܺܝ̣ܢܰܢ. ܕ̊ܡܰܒܗܶܬ̥ ܗܽܘ ܠܰܒܥܶܠܕܰܪܰܢ܀

 

ܩܳܠܳܐ ܕ̥ܩܽܘ̇ܩܳܝܳܐ [ܒܪܶܟ̥ܢܳܐ ܫܒܺܝ̣ܥܳܝܳܐ]

 

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܡܶܢ ܪܽܘ̇ܡܺܝ ܡܕ̥ܺܝܢܰܬ̥ ܡܰܠ̈ܟ̊ܶܐ. ܥܕ̥ܰܡܳܐ ܠܽܐܘ̇ܪܺܫܠܶܡ. ܢܶܚܬ̊ܰܬ̥݀ ܗܶܠܶܢܺܝ ܡܰܠܟ̊ܬ̥ܳܐ. ܕ̊ܠܰܨܠܺܝ̣ܒ̥ܳܐ ܬ̥ܶܣܓ̊ܽܘ̇ܕ̥. ܘܶܐܚܕ̊ܰܬ̥݀ ܐܶܢܽܘ̇ܢ: ܠܟ̥݀ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܝܽܗ̱ܘ̣̈ܕ̥ܳܝܶܐ. ܕ̊ܬ̥ܰܘ ܚܰܘܰܘ ܠܺܝ̣: ܕ̊ܽܘ̣ܟ̊ܬ̥ܶܗ ܕ̊ܰܨܠܺܝ̣ܒ̥ܳܐ. ܥܢ̣ܰܘ ܗܶܢܽܘ̇ܢ ܘܶܐܡ̣ܰܪܽܘ̣ܢ ܠܳܗ̇. ܕ̊ܪܰܒ̊ܳܐ ܐܺܝ̣ܬ̥ ܠܰܢ. ܘܶܐܢ ܬ̊ܶܐܚܕ̊ܺܝܘܗ̱ܝ ܗܽܘ̣ ܡܚܰܘܶܐ ܠܶܟ̥ܝ. ܕ̊ܽܘ̣ܟ̊ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܒ̥ܳܗ̇ ܐܶܬ̊ܬ̊ܣܺܝ̣ܡ ܗ̄ ܨܠܺܝ̣ܒ̥ܶܗ ܕ̊ܰܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܀

 

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܒܰܪܶܟ̥ܡܳܪܝ܀

 

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܠܰܐܒ̥ܳܐ ܘܠܰܒ̥ܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ܀

 

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܗܰܠܶܠܽܘܝܰܗ܆ ܬ̊ܳܐ ܨܠܺܝ̣ܒ̥ܳܐ ܐܶܫܬ̊ܰܥܳܐ ܠܰܢ. ܕ̊ܡܳܢܰܘ ܚܰܝܠܳܟ̥ ܕ̊ܡܶܢ ܣܰܘ̈ܦ̊ܶܐ ܠܣܰܘܦ̊ܶܝ̈ܗ̇ ܕ̊ܰܐܪܥܳܐ. ܥܰܡ̱̈ܡܶܐ ܠܳܟ̥ ܣ݀ܳܓ̥ܕ̊ܺܝܢ. ܡܰܕ̥ܒ̊ܚܳܐ ܥܒ̥ܺܝ̣ܕ̥ ܗ̱ܘܺܝܬ̥: ܥܰܠ ܪܺܝܫ ܓ̊ܳܓ̥ܽܘ̣ܠܬ̊ܳܐ. ܘܰܥܠܰܝ ܨܰܠܒ̊ܽܘܗ̱ܝ: ܠܰܒ̥ܪܳܐ ܕ̥ܰܐܠܳܗܳܐ. ܥ̣ܰܨܪܽܘܗ̱ܝ ܝܽܗ̱ܘ̈ܕ̥ܳܝܶܐ ܒ̥ܪܽܘ̣ܡܚܳܐ. ܘܡܶܢ ܚܰܡܪܶܗ ܠܳܐ ܛܥ̣ܶܡܘ. ܩܰܒ̊ܶܠܬ̥ܶܗ ܥܺܕ̥ܰܬ̥ ܩܽܘ̣ܕ̥ܫܳܐ. ܘܩܰܪܶܒ̥ܬ̥ܶܗ ܠܡܰܕ̥ܒ̊ܚܳܐ ܗ̄ ܘܡܶܢܶܗ ܡܶܬ̥ܒ̊ܰܣܡܳܐ ܀

 

ܢܽܘ̣ܗܳܪܳܐ:

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ ܡܙܰܝܰܚ ܠܰܨܠܺܝ̣ܒ̥ܳܐ ܣܓ̥ܺܝ̣ܕ̥ܳܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܪܺܝܫܳܗ̇ ܘܡܰܥܢܶܐ:

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܠܬ̥ܶܫܒ̊ܽܘ̇ܚܬ̊ܳܐ ܘܠܺܐܝܩܳܪܳܐ ܘܗܶܕ̥ܪܳܐ ܘܪܽܘ̣ܡܪܳܡܳܐ ܕ̥ܰܬ̥ܠܺܝ̣ܬ̥ܳܝܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܬ̊ܳܐ ܘܫܰܘܝܰܬ̥ ܒܽܐܘ̣ܣܺܝܰܐ. ܘܰܠܫܰܝܢܳܐ ܘܒܶܢܝܳܢܳܐ ܕ̥ܥܺܕ̊ܬ̊ܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܬ̊ܳܐ ܕ̥ܰܐܠܳܗܳܐ܀

ܢܽܘ̣ܗܳܪܳܐ:

ܘܡܰܠܒܶܫ ܠܳܗ̇ ܨܠܺܝ̣ܒ̥ܳܐ ܒܰܩܕ̥ܳܠܳܗ̇ ܟܰ̊ܕ̥ ܐܳܡܰܪ:

 

ܪܺܝ̣ܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܡܶܬ̥ܥܰܛܦܳܐ [ܦܠܳܢܺܝ̣ܬ̥] ܨܠܺܝ̣ܒ̥ܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ  ܒ̊ܰܫܡܳܐ ܕ̥ܰܐܒ̥ܳܐ܀ ܥܰܡܳܐ: ܐܰܡܺܝ̣ܢ܀ ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ: ܘܕ̥ܰܒ̥ܪܳܐ. ܥܰܡܳܐ: ܐܰܡܺܝ̣ܢ܀ ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ: ܘܰܕ̥ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܚܰܝܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܕ̥ܰܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝ̣ܢ ܥܰܡܳܐ: ܐܰܡܺܝ̣ܢ܀

 

ܢܽܘ̣ܗܳܪܳܐ:

ܘܪܳܫܶܡ ܟ̊ܳܣܳܐ ܘܝܳܗܶܒ ܠܳܗ̇ ܩܽܘ̣ܪܒܳܢܳܐ܆ ܘܰܡܦܰܩܶܕ̥ ܠܳܗ̇ ܕܒܰܐܝܠܶܝܢ ܙܳܕ̥ܶܩ ܠܳܗ̇ ܕܬ̥ܶܬ̥ܚܰܫܰܚܝ ܒܪܺܝܫܽܘ̣ܬ̥ ܕܰܝܪܽܘ̣ܬ̥ܳܐ܀ ܘܒܳܬ̥ܰܪ ܡܳܐ ܕ̥ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܥܛܦܳܐ ܨܠܺܝ̣ܒ̥ܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܡܶܢ ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ܆ ܐܰܚ̈ܘܳܬ̥ܳܐ ܒܢ̈ܬ̥ ܐܰܚܽܘ̣ܬ̥ܳܗ̇ ܡܗܰܢ̈ܝܳܢ ܠܳܗ̇ ܟ̊ܰܕ̥ ܡܚܰܘ̈ܝܳܢ ܦܨܺܝ̣ܚܽܘܬ̥ܗܶܝܢ ܠܰܐܦܶܝ̈ܗ̇ ܐܰܝܟ̥ ܕ̊ܠܳܐܬ̥ܳܐ ܕ̥ܫܰܘܝܽܘܬ̥ܳܗ̇܀

 

 

ܫܠܶܡ ܛܶܟ̊ܣܳܐ ܕ̥ܫܽܘ̣ܡܠܳܝ ܪܺܝܫܰܬ̊ ܕ̊ܰܝܪܳܐ[1] ܦܪܟܣܝܣ 9: 36-42.

[2] ܪ̈ܗܘܡܝܐ 16: 1܆2.

[3] ܪ̈ܗܘܡܝܐ 16: 25-28.

[4] ܝܘܚܢܢ 12: 20-26.