15- طقس رسامة رئيس الدير

ܛܶــܟ̊ܣܳܐ

ܕ̥ܫܽܘ̣ܡܠܳܝ ܪܺܝـܫـܕ̊ܰܝــܪܳܐ

  

ܢܽܘ̣ܗܳܪܳܐ:

ܐܶܡܰܬ̊ܝ ܕܡܶܬ̊ܬ̊ܰܣܪܰܚ ܪܺܝܫܕܰܝܪܳܐ ܠܳܒܶܫ ܟ̊ܽܘ̇ܬ̊ܺܝ̣ܢܳܐ ܘܗܰܡܢܺܝ̣ܟ̥ܳܐ ܘܙܽܘܢܳܪܳܐ ܘܦܶܕ̈ܝܳܬܳܐ ܘܰܡܟ̥ܰܣܰܝ ܪܺܝܫܶܗ ܒܫܽܘܫܶܦܳܐ܆ ܘܩܳܐܶܡ ܒܬ̥ܰܪܥܳܐ ܕ̥ܡܰܕ̥ܒ̊ܚܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܕ̥ܢܶܫܬ̊ܰܡܠܶܐ ܩܽܘ̣ܪܳܒܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ. ܒܥܶܕ̊ܳܢܳܐ ܕ̥ܶܝܢ ܕ̊ܰܡܫܰܡܠܶܐ ܪܺܝܫ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܠܛܶܟ̊ܣܳܐ ܗܳܢܳܐ܆ ܠܳܒܶܟ̥ ܠܗܰܘ ܕܡܶܬ̊ܬ̊ܰܣܪܰܚ ܒܺܐܝܕ̥ܶܗ ܕ̊ܝܰܡܺܝ̣ܢܳܐ ܘܳܐܡܰܪ:

ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ:

ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ܆ ܩܳܪܶܐ ܠܳܟ̥ ܕ̊ܬ̥ܶܗܘܶܐ ܪܺܝܫܕ̊ܰܝܪܳܐ ܠܕ̥ܰܝܪܳܐ ܦܠܳܢܺܝ̣ܬ̥܀

ܢܽܘ̣ܗܳܪܳܐ:

ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܡܩܰܪܒܺܝ̣ܢ ܠܶܗ ܬܪܶܝܢ ܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ ܠܰܩܕ̥ܳܡ ܡܰܕ̥ܒ̊ܚܳܐ ܘܩܳܥܶܕ̥ ܥܰܠ ܪ̈ܶܓ̥ܠܰܘܗ̱ܝ ܟ̊ܰܕ̥ ܓ̊ܗܺܝ̣ܢ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܛܽܘ̣ܒ̥ܰܝܗܽܘ̇ܢ ܠܥܰܒ̥̈ܕ̊ܶܐ ܛܳܒ̥ܶـ̈ܐ ܡܳܐ ܕ̥ܳܐܬ̥ܶܐ ܡܳܪܗܽܘ̇ܢ܆ ܘܡܶܫܟ̊ܰܚ ܠܗܽܘ̇ܢ ܟ̊ܰܕ̥ ܥܺܝ̣ܪܺܝ̣ܢ ܘܰܒܟ̥ܰܪܡܶܗ ܦܳܠܚܺܝ̣ܢ܆ ܐܳܣܰܪ ܚܰܨܰܘܗ̱̈ܝ ܘܰܡܫܰܡܶܫ ܠܗܽܘ̇ܢ ܕ̊ܰܠܐܺܝ̣ܘ ܥܰܡܶܗ ܡܶܢ ܨܰܦܪܳܐ ܠܪܰܡܫܳܐ܆ ܐܰܒ̥ܳܐ ܡܰܣܡܶܟ̥ ܦܰܠܳܚܰܘܗ̱̈ܝ ܘܰܒ̥ܪܳܐ ܡܫܰܡܶܫ ܠܗܽܘ̇ܢ܆ ܪܽܘ̣ܚܩܽܘ̣ܕ̥ܫܳܐ ܦܰܪܩܠܺܝܛܳܐ܆ ܟ̊ܠܺܝ̣ܠܰܝ̈ܗܽܘ̇ܢ ܓ̊ܳܕ̥ܠܳܐ ܗܰܠܶܠܽܘܝܰܗ ܘܣܳܝܡܳܐ ܒܪ̈ܺܝܫܰܝܗܽܘ̇ܢ܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܠܰܐܒ̥ܳܐ ܘܠܰܒ̥ܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܘܰܥܠܰܝܢ ܡܚܺܝ̣̈ܠܶܐ ܘܚܰܛܳܝ̈ܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ ܢܶܫܬ̊ܰܦܥܽܘ̣ܢ ܒܰܬ̥ܪ̈ܰܝܗܽܘ̇ܢ ܥܳܠ̈ܡܶܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝ̣ܢ ܐܰܡܺܝ̣ܢ܀

 

ܨܠܽܘ̇ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܫܽܘ̣ܪܳܝܳܐ

 

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܕ̥ܰܒܛܰܝܒ̊ܽܘ̣ܬ̥ܶܗ ܐܶܬ̥ܢܰܚܰܬ̥ ܠܘܳܬ̥ܰܢ܆ ܘܰܐܣܪܰܚ ܠܰܢ ܦܶـ̈ܠܳܐܬ̥ܳܐ ܬ̥ܡܺܝ̣̈ܗܳܬ̥ܳܐ ܟ̊ܰܕ̥ ܗܘܳܐ ܥܰܡܰܢ ܐܰܟ̥ܘܳܬ̥ܰܢ. ܘܝܰܗ̱ܒ ܠܰܢ ܣܽܘ̣ܟ̊ܳܠܳܐ ܥܠܰܝܗܶܝܢ ܕ̊ܰܢܩܰܒ̈ܠܳܢ ܐܶܢܶܝܢ ܬ̊ܺܐܪ̈ܳܬ̥ܰܢ. ܘܰܠܢܰܦܫܶܗ ܩܪܳܐ ܡܳܪܶܐ ܒܰܝܬ̊ܳܐ ܠܫܽܘ̣ܡܠܳܝ ܚܰܕ̥̈ܘܳܬ̥ܰܢ. ܘܰܠܟ̥ܳܪܽܘܙܽܘ̣ܬ̥ܶܗ ܐܶܘܰܢܓ̊ܶܠܳܝܬ̊ܳܐ ܫܰܡܰܗ ܪܰܒܰܬ̥ ܒ̊ܰܝܬ̊ܳܝܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܡܶܛܽܠܳܬ̥ܰܢ. ܒܰܫܦܺܝ̣ܥܽܘ̣ܬ̥ ܛܰܝܒ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܟ̥ ܢܶܥܬ̊ܪ̈ܳܢ ܛܳܒܳـ̈ܬ̥ܰܢ ܘܡܶܢ ܠܘܳܬ̥ܳܟ̥ ܢܶܫܬ̊ܰܦ̈ܥܳܢ ܒܽܘ̣ܪ̈ܟ̊ܳܬ̥ܰܢ. ܘܰܒܦܰܪܶܗܣܺܝܰܐ ܢܶܬ̊ܶܠ ܠܳܟ̥ ܚܽܘ̣ܫܒܳܢܳܐ ܕ̥ܪܰܒܰܬ̥ ܒܰܝܬ̊ܳܝܽܘ̣ܬ̥ܰܢ. ܘܢܰܣܶܩ ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܠܳܟ̥ ܝܳܗܽܘܒܳܐ ܕ̥ܛܳܒ̥ܳـ̈ܬ̥ܰܢ. ܘܠܰܐܒܽܘ̣ܟ̥ ܡܩܺܝ̣ܡܳܢܳܐ ܕ̥ܰܣܚܺܝ̣ܦܽܘ̣ܬ̥ܰܢ. ܘܰܠܪܽܘ̣ܚܳܟ̥ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܡܦܰܢܝܳܢܳܐ ܕ̥ܫܶܐܠ̈ܬ̥ܰܢ. ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟ̥ܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܀

 

ܩܽܘ̣ܩܰܠܺܝܽܘ̇ܢ [ܒܪܶܟ̥ܢܳܐ ܫܒܺܝ̣ܥܳܝܳܐ]

 

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܡܳܪܝܳܐ ܪܶܚܡܶܬ̥ ܬ̊ܶܫܡܶܫܬ̊ܶܗ ܕ̊ܒܰܝܬ̊ܳܟ̥ ܗ̄ܘܗ̄ ܘܰܐܬ̥ܪܳܐ ܕ̥ܡܰܫܪܝܶܗ ܕ̊ܫܽܘ̣ܒܚܳܟ̥܀ ܟܳܗܢܰܝ̈ܟ̊ ܢܶܠܒܫܽܘ̣ܢ ܙܰܕ̊ܺܝ̣ܩܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܘܙܰܕ̊ܺܝ̣ܩܰܝ̈ܟ̊ ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܗ̄ܘܗ̄ ܡܶܛܽܠ ܕܰܘܺܝܕ̥ ܥܰܒ̥ܕ̊ܳܟ̥ ܠܳܐ ܬ̥ܰܗܦܶܟ̥ ܐܰܦܰܘܗ̱̈ܝ ܕ̊ܰܡܫܺܝ̣ܚܳܟ̥܀ ܝܺܡܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܠܕ̥ܰܘܺܝܕ̥ ܒܰܫܪܳܪܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܢܶܗܦܽܘ̇ܟ̥ ܡܶܢܶܗ ܗ̄ܘܗ̄ ܕ̊ܡܶܢ ܦܺܐܪ̈ܰܝ ܟ̊ܰܪܣܳܟ̥ ܐܰܘܬ̊ܶܒ̥ ܥܰܠ ܟ̊ܽܘ̣ܪܣܝܳܟ̥܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܒܰܪܶܟ̥ܡܳܪܝ܀

ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ:

ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܠܰܐܒ̥ܳܐ ܘܠܰܒ̥ܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ܀

 

ܥܶܩܒܳܐ

 

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܡܶܢܥܳܠܰܡ܀ ܥܺܕ̊ܬ̊ܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܬ̊ܳܐ ܐܶܫܬ̊ܰܪܪܰܬ̥ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ܆ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ. ܐܳܦ ܓ̊ܶܝܪ ܕ̊ܠܳܐ ܫܶܠܝܳܐ ܬ̥ܶܫܒ̈ܚܳܬ̥ܳܐ ܡܰܙܥܩܳܐ ܠܳܟ̥ ܟ̊ܰܕ̥ ܐܳܡܪܳܐ: ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܠܳܐ ܡܳܝܽܘ̣ܬ̥ܳܐ܆ ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕ̥ܢܰܦ̈ܫܳܬ̥ܳܐ ܕ̥ܟ̥ܽܠܰܢ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܘܥܰܕ̊ܰܪܰܝܢ܀

 

ܨܠܽܘ̇ܬ̥ܳܐ

 

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܐܰܘܫܶܛ ܡܳܪܝ ܐܺܝ̣ܕ̥ܳܐ ܕ̥ܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܟ̥ ܘܓ̥ܽܘ̇ܫ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ̊ ܠܬ̥ܰܪ̈ܥܝܳܬ̥ܰܢ܆ ܘܰܚܙܽܘ̇ܩ ܒܚܶܟ̥ܡܬ̥ܳܟ̥ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬ̥ܰܢ܆ ܘܰܐܦܶܩ ܡܶܢ ܠܶܒܰـ̈ܘܳܬ̥ܰܢ ܠܢܶܟ̥ܠܳܐ܆ ܘܡܶܢ ܬ̊ܰܪ̈ܥܝܳܬ̥ܰܢ ܠܥܰܘܠܳܐ܆ ܘܡܶܢ ܚܽܘ̣ܫܳܒܰܝ̈ܢ ܠܰܚܛܺܝ̣ܬ̥ܳܐ܆ ܐܰܝܟ̊ܰܢܳܐ ܕ̥ܟ̥ܰܕ̥ ܡܶܬ̥ܢܰܗܪܺܝ̣ܢܰܢ ܒܺܝܕ̥ܰܥܬ̥ܳܐ܆ ܘܡܶܬ̥ܚܰܕ̊ܬ̥ܺܝ̣ܢܰܢ ܒܛܰܝܒ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܐ܆ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ̥ ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܘܬ̥ܰܘܕܺܝ̣ܬ̥ܳܐ܆ ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟ̥ܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܀

 

ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕ̥ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ [ܒܪܶܟ̥ܢܳܐ ܕ̥ܚܽܘ̣ܣܳܝܳܐ ܗܘܺܝ ܠܺܝ]

 

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܝܟ̥ ܛܰܝܒ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܟ̥܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܚܽܘ̣ܣܳܝܳܐ ܗܘܺܝ ܠܺܝ܆ ܐܰܢ̱ܬ̊ ܠܚܽܘ̇ܕ̥ܰܝܟ̊ ܣܰܓ̊ܺܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܩܰܒܶܠܰܝܢܝ ܐܰܝܟ̥ ܕ̊ܰܠܗܰܘ ܒ̊ܪܳܐ ܐܳܣܽܘܛܳܐ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝ܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܐܰܣܓ̊ܳܐ ܐܰܫܺܝܓ̥ܰܝܢܝ ܡܶܢ ܥܰܘܠܝ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܐܰܒ̥ܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ܆ ܘܝܳܗܽܘܒܳܐ ܕ̥ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܩܰܕ̊ܶܫ ܒܛܰܝܒ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܟ̥܆ ܠܥܰܒ̥ܕ̊ܳܟ̥ ܕ̊ܰܡܣܰܟ̊ܶܐ [ܠܥܰܒ̥ܕ̊ܰܝ̈ܟ̊ ܕܰܡܣܰܟ̊ܶܝܢ] ܠܡܰܘܗܰܒܬ̥ܳܟ̥ ܕ̊ܒܳܗ̇ ܢܶܬ̥ܩܰܕ̊ܰܫ [ܢܶܬ̥ܩܰܕ̊ܫܽܘ̣ܢ]܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܠܳܟ̥ ܒܰܠܚܽܘ̇ܕ̥ܰܝܟ̊ ܚܛܺܝܬ̥܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܒܪܳܐ ܕ̥ܰܒܡܰܘܗܰܒܬ̥ܶܗ܆ ܠܰܫܠܺܝ̣̈ܚܶܐ ܕ̥ܺܝܠܶܗ ܚܰܟ̊ܶܡ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܚܰܟ̊ܶܡ ܒܡܰܘܗܰܒܬ̥ܳܟ̥ ܠܥܰܒ̥ܕ̊ܳܟ̥ ܕ̊ܰܡܣܰܟ̊ܶܐ [ܠܥܰܒ̥ܕ̊ܰܝ̈ܟ̊ ܕܰܡܣܰܟ̊ܶܝܢ] ܠܪܽܘ̣ܚܳܟ̥ ܕ̊ܒܳܗ̇ ܢܶܬ̥ܚܰܟ̊ܰܡ [ܢܶܬ̥ܚܰܟ̊ܡܽܘ̣ܢ]܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܐܰܢ̱ܬ̊ ܕܶܝܢ ܒܩܽܘ̣ܫܬ̊ܳܐ ܨܒܰܝܬ̊܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܕ̥ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ܆ ܒܠܶܫܳܢ̈ܐ ܕ̥ܢܽܘ̣ܪܳܐ ܚܰܟ̊ܶܡ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܩܰܕ̊ܶܫ ܒܡܰܘܗܰܒܬ̥ܳܟ̥܆ ܠܥܰܒ̥ܕ̊ܳܟ ܕ̊ܰܡܣܰܟ̊ܶܐ [ܠܥܰܒ̥ܕ̊ܰܝ̈ܟ̊ ܕܰܡܣܰܟ̊ܶܝܢ] ܠܪܽܘ̣ܚܳܟ̥ ܕ̊ܒܳܗ̇ ܢܶܬ̥ܩܰܕ̊ܰܫ [ܢܶܬ̥ܩܰܕ̊ܫܽܘ̣ܢ]܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܐܰܣܒܰܥܰܝܢܝ ܒܽܘ̣ܣܳܡܳܟ̥ ܘܚܰܕ̥ܽܘܬ̥ܳܟ̥܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܠܬ̥ܰܪ̈ܥܶܐ ܕ̥ܰܫܡܰܝ̈ܳܐ܆ ܬ̊ܶܦܬ̊ܰܚܝ ܛܰܝܒ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܟ̥ ܩܕ̥ܳܡܰܝܢ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܰܐܓ̊ܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ̥܆ ܥܰܠ ܥܰܒ̥ܕ̊ܳܟ̥ ܕܰ̊ܡܣܰܟ̊ܶܐ [ܠܥܰܒ̥ܕ̊ܰܝ̈ܟ̊ ܕܰܡܣܰܟ̊ܶܝܢ] ܠܳܗ̇ ܕܒܳܗ̇ ܢܶܬ̥ܒ̊ܰܪܰܟ̥ [ܢܶܬ̥ܒܰܪܟ̥ܽܘ̣ܢ]܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܠܶܒܳܐ ܕܰܟ̥ܝܳܐ ܒܪܺܝ ܒܺܝ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܒܶܐܣܛܠܳܟ̥ ܢܶܨܛܰܒܰܬ̥܆ ܨܰܘܪܳܐ ܕ̥ܰܩܕ̥ܳܡܰܝܟ̊ ܪܟ̥ܺܝܢܽ ܗ̱ܘ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܚܳܐܰܪ ܠܡܰܘܗܰܒܬ̥ܳܟ̥܆ ܕ̊ܒܳܗ̇ ܢܶܨܛܰܒܰܬ̥ ܒܨܶܒ̈ܬ̊ܶܐ ܕ̥ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܐܶܠܳܐ ܐܰܗܦܶܟ̥ ܠܺܝ ܒܽܘ̣ܣܳܡܳܟ̥ ܘܦܽܘ̣ܪܩܳܢܳܟ̥܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܟ̊ܶܢ̈ܫܶܐ ܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ܆ ܡܶܬ̥ܦܰܨܚܺܝ̣ܢ ܒܫܽܘ̣ܡܠܳܝ ܥܰܒ̥ܕ̊ܳܟ̥ [ܥܰܒ̥ܕ̊ܰܝ̈ܟ̊] ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܙܳܡܪܺܝ̣ܢ ܬ̊ܰܚ̈ܬ̊ܳܝܶܐ܆ ܬ̊ܶܫܒ̊ܽܘ̇ܚܬ̊ܳܐ ܠܰܕ̥ܚܰܠܛܶܗ [ܠܕ̥ܰܚܠܰܛ ܐܶܢܽܘ̇ܢ] ܒܶܝܬ̥ ܟ̊ܶܢܫܰܝ̈ܗܽܘ̇ܢ܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܦܰܨܳܢܝ ܡܶܢ ܕ̊ܡܳܐ ܐܰܠܳܗܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܦܽܘ̣ܪܩܳܢܝ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܬ̊ܳܡܗܺܝ̣ܢ ܢܽܘ̣ܪ̈ܳܢܶܐ܆ ܟ̊ܰܕ̥ ܨܳܪܶܐ ܠܪܰܘܡܳܐ ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܢܳܚܶܬ̊ ܕܰ̊ܢܫܰܟ̊ܶܢ܆ ܡܰܘܗܰܒܬ̥ܳܐ ܒܺܐܝܕ̥ܰܝ̈ ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ ܠܰܕ̥ܫܳܐܠܺܝ̣ܢ ܠܳܗ̇܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܡܶܛܽܠ ܕ̊ܠܳܐ ܨܒܰܝܬ̊ ܒܕܶܒ̈ܚܶܐ ܘܳܐܦܠܳܐ ܒܝܰܩ̈ܕܶܐ ܫܰܠ̈ܡܶܐ ܐܶܬ̥ܪܰܥܺܝܬ̊܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܠܳܐ ܡܶܣܬ̊ܰܝܟ̥ܳܢܳܐ܆ ܒܺܐܝܕ̥ܰܝ̈ܳܐ ܕ̥ܕܰܟ̥ܝ̈ܳܢ ܡܶܬ̊ܬ̊ܚܶܕ̥ ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܢܳܚܶܬ̊ ܕ̊ܰܢܫܰܟ̊ܶܢ܆ ܡܰܘܗܰܒܬ̥ܳܐ ܠܪܺܝܫܳܐ ܕ̥ܟ̥ܳܗ̈ܢܶܐ ܒܰܕܡܽܘ̣ܬ̥ ܐܰܗܪܽܘ̇ܢ܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܐܰܛܐܶܒ ܒܨܶܒܝܳܢܳܟ̥ ܠܨܶܗܝܽܘ̇ܢ ܘܰܒܢܺܝ ܫܽܘܪ̈ܶܝܗ̇ ܕܽܐܘ̇ܪܺܫܠܶܡ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܡܕ̥ܰܟ̊ܝܳܢܳܐ ܕ̥ܚܰܘ̈ܒܶܐ܆ ܒܝܰܕ̥ ܡܰܓ̊ܢܳܢܽܘ̣ܬ̥ܶܗ ܕ̊ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܕ̊ܰܟ̊ܳܐ ܒܪܽܘ̣ܚܳܦܳܟ̥܆ ܠܥܰܒ̥ܕ̊ܳܟ̥ ܕܰ̊ܡܣܰܟ̊ܶܐ [ܠܥܰܒ̥ܕ̊ܰܝ̈ܟ̊ ܕܰܡܣܰܟ̊ܶܝܢ] ܠܫܽܘ̣ܡܠܳܝܳܟ̥܆ ܕ̊ܒܶܗ ܢܶܬ̊ܕ̊ܰܟ̊ܶܐ [ܢܶܬ̊ܕ̊ܰܟ̊ܽܘ̇ܢ]܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܒܰܪܶܟ̥ܡܳܪܝ܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܠܰܐܒ̥ܳܐ ܘܠܰܒ̥ܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܡܶܢܥܳܠܰܡ܀ ܫܽܘ̣ܒ̥̈ܚܶܐ ܬ̥ܠܺܝ̈ܬ̥ܳܝܶܐ܆ ܠܗܰܘ ܚܰܕ̥ ܕܰܬ̥ܠܳܬ̥ܰܐ ܗ̱ܘ ܘܚܰܕ̥ܽ ܗ̱ܘ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܐܰܒ̥ܳܐ ܘܰܒ̥ܪܳܐ ܘܪܽܘ̣ܚܩܽܘܕ̥ܫܳܐ܆ ܚܰܕ̥ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝ̣ܪܳܐ ܕ̥ܠܶܗ ܣܳܓ̥ܕ̊ܺܝ̣ܢܰܢ܀

ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ:

ܣܛܳܘ ܡܶܢ ܩܰܐܠܽܘ̇ܣ ܩܽܘ̣ܪܝܶܐܠܶܝܣܽܘ̇ܢ܀

ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ:

ܢܨܰܠܶܐ ܟ̥ܽܠܰܢ܆ ܘܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܢܶܒܥܶܐ ܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܘܥܰܕ̊ܰܪܰܝܢ܀ ܬ̊ܶܫܒܽܘܚܬ̊ܳܐ ܘܬ̥ܰܘܕܺܝ̣ܬ̥ܳܐ ܘܗܶܕ̥ܪܳܐ ܘܩܽܘܠܳܣܳܐ ܘܪܽܘܡܪܳܡܳܐ ܛܳܒ̥ܳܐ ܕ̥ܠܳܐ ܒܳܛܶܠ ܐܰܡܺܝ̣ܢܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܒܟ̥ܽܠܙܒܰܢ ܘܰܒܟ̥ܽܠܥܶܕܳܢ ܢܶܫܬ̊ܘܶܐ ܕ̥ܢܰܣܶܩ܀

 

ܦ̊ܪܽܘ̇ܡܺܝ̣ܽܘ̇ܢ

 

ܠܗܰܘ ܕ̊ܰܠܥܺܕ̊ܬ̊ܶܗ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܬ̊ܳܐ ܨܰܒ̊ܶܬ̥ ܒܫܽܘ̣ܟ̊ܳܢܰܘܗ̱̈ܝ܆ ܘܰܐܥܬ̊ܪܳܗ̇ ܒܡܰܘ̈ܗܒܳܬ̥ܶܗ ܘܒܰܫܠܺܝ̣̈ܚܶܐ ܘܰܒܣܳܗ̈ܕ̊ܶܐ ܗܰܕ̊ܪܳܗ̇܆ ܘܰܒܡܰܠ̈ܦܳܢܶܐ ܘܰܒܟ̥ܳܗ̈ܢܶܐ ܘܒܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܟ̥ܰܠܠܳܗ̇. ܕ̊ܠܶܗ ܝܳܐܶܐ ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܘܺܐܝ̣ܩܳܪܳܐ ܘܣܶܓ̥ܕ̊ܬ̥ܳܐ ܥܰܡ ܐܰܒܽܘ̣ܗ̱ܝ ܘܪܽܘ̣ܚܶܗ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ. ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟ̥ܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܀

للإلهِ الَّذي زيَّنَ كنيسَتهُ المقدَّسَةَ بمِنَحِهِ، وأغناها بمواهِبِهِ، وجَمَّلَها بالرُّسُلِ والشُّهداءِ، وكَلَّلَها بالملافِنَةِ والكهنةِ والشَّمامِسةِ، الَّذي بهِ يليقُ المجدُ والإكرامُ والسُّجودُ معَ أبيهِ وروحِهِ القُدُّوسَ، الآنَ وكلَّ أوانٍ܀

 

ܣܶܕ̥ܪܳܐ

 

ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܚܰܝܠܳܐ ܘܚܶܟ̥ܡܬ̥ܳܐ ܕ̥ܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܒ̥ܳܐ܆ ܗܰܘ ܕ̊ܫܰܘܝܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܥܰܡ ܐܰܒ̥ܳܐ ܘܪܽܘ̣ܚܳܐ  ܡܶܫܬ̊ܰܒ̊ܰܚ ܐܰܢ̱ܬ̊. ܟ̊ܰܕ̥ ܐܺܝܬ̥ ܠܳܟ̥ ܒܰܠܚܽܘ̣ܕ̥ܰܝܟ̊ ܟ̊ܽܠܗܶܝܢ ܕ̊ܰܐܒ̥ܳܐ ܘܰܕ̥ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܠܚܽܘ̣ܕ̥ܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܘܠܳܐ ܡܶܬ̥ܦܰܠܓ̥ܳܢܳܐܺܝ̣ܬ̥܆ ܚܰܝܠܳܐ ܘܫܽܘ̣ܠܛܳܢܳܐ ܘܡܰܠܟ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܘܰܐܠܳܗܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܘܗܺܝܟ̥ܰܕܗܺܝܳܝܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܽܐܘ̣ܣܺܝܰܐ. ܘܟ̥ܰܕ̥ ܫܰܘܝܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܐܰܟ̥ܚܕ̥ܳܐ ܒܰܬ̥ܪܽܘ̇ܢܽܘ̇ܣ ܕ̊ܡܰܠܟ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܐ܆ ܡܶܢ ܐܽܘ̣ܣܺܝܰܐܣ̈ ܢܽܘ̣ܪ̈ܳܢܳܝܳܬ̥ܳܐ ܒܩܽܘܕ̊ܳܫ̈ܶܐ ܬ̥ܠܺܝ̣̈ܬ̥ܳܝܶܐ ܡܶܬ̥ܩܰܕ̊ܰܫ ܐܰܢ̱ܬ̊ ܒܰܬ̥ܠܳܬ̥ ܥܺܕ̊̈ܳܬ̥ܳܐ ܥܶܠܳܝܳـ̈ܬ̥ܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܪܶܚܡܰܬ̥ ܐܢܳܫܽܘ̣ܬ̥ܳܟ̥ ܠܳܐ ܡܶܬ̥ܡܰܠܠܳܢܺܝ̣ܬ̥ܳܐ܆ ܥܺܕ̊ܬ̊ܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܬ̊ܳܐ ܒ̥ܰܕ̥ܡܳܟ̥ ܝܰܩܺܝ̣ܪܳܐ ܙܒܰܢܬ̊. ܘܫܽܘ̈ܟ̊ܳܢܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܐ ܘܪ̈ܳܡܰܝ ܡܶܢ ܥܳܠܡܳܐ ܠܳܗ̇ ܡܠܰܝܬ̊܆ ܐܰܝܟ̊ܰܢܳܐ ܕ̊ܒܳܗ̇ ܟ̊ܺܝ̣ܬ̥ ܬ̊ܶܫܬ̊ܰܡܰܫ ܡܶܢ ܪ̈ܺܝܫܰܝ ܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ ܘܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܒܕ̥ܽܘ̣ܡܝܳܐ ܡܰܣܒܰܗ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܡܶܬ̥ܝܰܕ̥ܥܳܢܺܝ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬ̥ܳܐ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ. ܐܰܘܪܶܒܬ̊ܳܗ̇ ܕ̊ܶܝܢ ܘܝܰܬ̊ܺܝ̣ܪ ܡܶܢ ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬ̥ܳܐ ܫܡܰܝܳܢܶܐ܆ ܒܰܩܨܳܝܳܐ ܕ̥ܦܰܓ̥ܪܳܟ̥ ܘܰܕ̥ܡܳܟ̥ ܝܰܩܺܝ̣ܪܳܐ܀ ܡܦܺܝ̣ܣܺܝ̣ܢܰܢ ܠܳܟ̥ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܥܶܕ̊ܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܥܰܠ ܥܶܛܪܳܐ ܕ̥ܒܶܣ̈ܡܶܐ ܕ̥ܩܰܪܶܒܢܰܢ ܠܰܐܠܳܗܽܘ̣ܬ̥ܳܟ̥܆ ܕ̊ܰܬ̥ܦܰܢܶܐ ܫܶܐܠܳـ̈ܬ̥ܰܢ ܘܰܬ̥ܩܰܒܶܠ ܠܥܰܒ̥ܕ̊ܳܟ̥ ܗܳܢܳܐ ܕ̥ܶܐܬ̥ܩܰܪܰܒ ܗܳܪܟ̊ܳܐ ܗܳܫܳܐ ܩܕ̥ܳܡܰܝܟ̊. ܩܰܒܶܠܳܝܗ̱ܝ ܡܳܪܝ ܒܡܶܬ̥ܟ̊ܰܫܦܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܰܒܨܺܝ̣ܪܽܘ̣ܬ̥ܰܢ. ܘܰܐܫܘܳܝܗ̱ܝ ܕܰܢܟ̥ܰܗܶܢ ܠܳܟ̥ ܕ̊ܶܒ̈ܚܶܐ ܗܰܢܺܝ̈ܐܶܐ ܘܠܳܐ ܡܛܰܘ̈ܫܶܐ. ܐܶܨܛܒܰܝ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܕ̊ܢܶܗܘܶܐ ܠܳܟ̥ ܪܰܒܒܰܝܬ̊ܳܐ ܡܗܰܕ̊ܝܳܢܳܐ ܘܢܳܛܽܘܪܳܐ ܘܰܡܢܰܛܪܳܢܳܐ. ܐܺܝܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܫܰܪܰܪܳܝܗ̱ܝ ܒܫܽܘ̣ܥܒ̊ܳܕ̥ܳܐ ܕ̥ܥܺܕ̊ܬ̊ܳܟ̥ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܬ̊ܳܐ. ܣܰܬ̊ܶܬ̥ܳܝܗ̱ܝ ܒܰܛܝܳܪܳܟ̥ ܟ̊ܳܗܢܳܝܳܐ܆ ܘܫܰܟ̊ܶܢ ܠܶܗ ܡܰܘܗܰܒܬ̥ܳܐ ܕ̥ܪܳܥܝܳܐ ܕ̥ܢܶܪܥܶܐ ܠܥܳܢܳـ̈ܟ̥ ܡܠܺܝ̣ܠܬ̊ܳܐ܆ ܥܰܠ ܡܰܪ̈ܓ̊ܶܐ ܕ̥ܥܽܘ̣ܫܢܳܐ. ܐܰܝܟ̊ܰܢܳܐ ܕ̥ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܥܽܘ̣ܕ̥ܪ̈ܳܢܰܝܟ̊ ܕ̊ܰܠܘܳܬ̥ܶܗ܆ ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܘܺܐܝ̣ܩܳܪܳܐ ܚܢܰܢ ܘܗܽܘ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ̥ ܘܠܰܐܒܽܘ̣ܟ̥ ܘܰܠܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ. ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟ̥ܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܀

 يا ربَّنا يسوعَ المسيحِ يا قوَّةَ اللهِ الآبِ وحِكمتَه. يا منْ يتمجَّدُ معَ الآبِ والرُّوحِ على السَّواءِ. لأنَّ لكَ وحدكَ مُنفَرِداً ودونَ تجزئةِ كلَّ ما للآبِ والرُّوحِ القدسِ. أعني القوَّةَ والسُّلطانَ والمُلكَ والألوهيَّةَ والمُساواةَ في الجَّوهرِ. وإِذْ يُقدِّسكَ معَ الآبِ والرُّوحِ القُدسِ على السَّواءِ في سُدَّةِ الملكوتِ الجواهِرُ النَّاريَّةُ تقديساتٍ ثلاثةً في البِيَعِ الثلاثِ العلويَّةِ. ابتعتَ بِرأفتِكَ غيرِ الموصوفةِ بيعةً مقدَّسةً بدَمِكَ الثَّمينِ وملأتَها هباتٍ إلهيَّةً تَسمو عنِ العالمِ، لكي يخدِمَكَ فيها رؤساءُ الكهنةِ والكهنةُ والشَّمامسةُ على مثالٍ يُضاهي إيمانَ الجُّنودِ العُلويَّةِ الرُّوحيَّةِ. بلْ عَظَّمتَها أَكثرَ منَ القوَّاتِ السَّمَويَّةِ بِتَقريبِ جسدِكَ ودمِكَ الثَّمينَين܀ إنَنا نتوسَّلُ إليكَ أيُّها الرَّبُّ الإلهُ في هذا الوقتِ ومن خلال عَرفِ البخورِ الَّذي قرَّبناهُ لأُلوهيَّتِكَ لِتستجيبَ طِلباتنا وتَقبلَ عبدكَ هذا الَّذي مَثُلَ أمامكَ الآنَ هَهُنا. اقبَلهُ يا ربُّ بِتضَرُّعِ ضَعفِنا، وأَهِّلهُ لكي يُقرِّبَ لكَ ذبائِحَ مقبولةً غيرَ مَعيبةٍ، وارتَضْ أيُّها الرَّبُّ الإلهُ بِأنْ يكونَ لكَ قَهرَماناً هادِئاً ورقيباً وحارساً. أجَلْ أيُّها الرَّبُّ الإلهُ، وَطِّدْهُ بِالخُضوعِ لبيعتِكَ المقدَّسةِ، ثبِّتهُ في حظيرَتِكَ الكهنوتيَّةِ. وامنُنْ عليهِ بموهِبةِ الرَّاعي لِيرعى غنمَكَ النَّاطِقَةَ في مروجِ العِزِّ، لكي نَرْفعَ إليكَ نحنُ وإيَّاهُ الحمدَ والكَرامَةَ منْ أجلِ ما وَهبتَهُ منَ المعوناتِ وإلى أبيكَ وروحِكَ القدُّوسَ الآنَ وكُلَّ أوانٍ܀

 

ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ:

ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܢܩܰܒ̊ܶܠ ܚܽܘ̣ܣܳܝܳܐ ܕ̥ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܫܽܘ̣ܒ̥ܩܳܢܳܐ ܕ̥ܰܚ̈ܛܳܗܶܐ ܒܰܬ̥ܪ̈ܰܝܗܽܘ̇ܢ ܥܳܠ̈ܡܶܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ܀

 

ܩܳܠܳܐ ܕ̥ܠܳܟ̥ ܡܳܪܝܳܐ ܩܳܪܶܝܢܰܢ [ܒܪܶܟ̥ܢܳܐ ܫܒ̥ܺܝ̣ܥܳܝܳܐ]

 

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܡܳܐ ܦܐܶܐ ܠܳܗ̇ ܠܟ̥ܳܗܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܡܰܟ̊ܺܝ̣ܟ̥ܽܘ̣ܬ̥ܳܐ܆ ܢܺܝ̣ܚܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܘܕ̥ܰܟ̥ܝܽܘ̣ܬ̥ ܠܶܒܳܐ ܘܝܽܘ̣ܠܦܳܢܳܐ ܓ̥ܡܺܝ̣ܪܳܐ. ܗܳܟ̥ܰܢܳܐ ܫܠܰܚ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܦܰܘܠܽܘ̇ܣ ܓ̊ܰܒܝܳܐ܆ ܠܛܺܝܡܳܬ̥ܶܐܽܘ̇ܣ ܬ̊ܰܠܡܺܝ̣ܕ̥ܶܗ ܘܛܺܝܛܽܘ̇ܣ ܚܰܒܺܝ̣ܒܶܗ. ܢܶܗܘܶܐ ܥܺܝ̣ܪ܆ ܟ̊ܳܗܢܶܗ ܕ̊ܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܘܰܡܫܰܡܠܰܝ ܒܰܥ̈ܒ̥ܳـ̈ܕ̥ܶܐ ܛܳܒ̥̈ܶܐ. ܘܰܡܕ̥ܰܒܰܪ ܒܰܝܬ̊ܶܗ ܫܰܦܺܝ̣ܪ ܘܥܺܕ̊ܬ̊ܶܗ ܕ̊ܰܡܫܺܝ̣ܚܳܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܒܰܪܶܟ̥ܡܳܪܝ܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܠܰܐܒ̥ܳܐ ܘܠܰܒ̥ܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܗܰܠܶܠܽܘܝܰܗ܆ ܪܓ̥ܺܝ̣ܓ̥ ܗ̱ܘܳܐ ܩܳܠܶܗ ܕ̊ܡܳܪܰܢ ܟ̊ܰܕ̥ ܐܳ݀ܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܠܫܶܡܥܽܘ̇ܢ ܪܺܝܫܳܐ ܕ̥ܰܫܠܺܝ̣̈ܚܶܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܟ̊ܳܗܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ. ܕ̊ܗܳܐ ܥܒܰܕ̊ܬ̊ܳܟ̥ ܠܺܝ̣ ܪܰܒ̊ ܒ̊ܰܝܬ̊ܳܐ ܘܝܶܗܒ݀̊ܶܬ̥ ܒ̊ܺܐܝ̣ܕ̥ܰܝ̈ܟ̊. ܩܠܺܝ̣̈ܕ̥ܶܐ ܕ̥ܪܰܘܡܳܐ ܘܰܕ̥ܥܽܘ̣ܡܩܳܐ܆ ܕ̥ܬ̥ܶܐܣܽܘ̇ܪ ܐܳܦ̥ ܬ̊ܶܫܪܶܐ. ܐܶܢ ܬ̊ܶܐܣܽܘ̇ܪ܆ ܐܶܢܳܐ ܐ݀ܳܣܰܪ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܘܶܐܢ ܬ̊ܶܫܪܶܐ܆ ܐܶܢܳܐ ܫ݀ܳܪܶܐ ܐ̱ܢܳܐ. ܘܶܐܢ ܬ̊ܦ̊ܺܝ̣ܣ ܚܠܳܦ̥ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ. ܫܡܺܝ̣ܥܳܐ ܗ̱ܝ ܒ̊ܳ݀ܥܽܘ̣ܬ̥ܳܟ̥ ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܘܥܰܕ̊ܰܪܰܝܢ܀

 

ܥܶܛܪܳܐ

 

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܩܰܒܶܠ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܢ ܐܺܝ̣ܕ̥ܰܝ̈ܢ ܚܰܠܳܫܳـ̈ܬ̥ܳܐ ܨܶܒܝܳܢܳܐܺܝ̣ܬ̥܆ ܠܥܶܛܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕ̥ܒܶܣ̈ܡܶܐ ܕ̥ܰܩܕ̥ܳܡܰܝܟ̊ ܩܰܪܶܒܢܰܢ ܡܶܬ̥ܟ̊ܰܫܦܳܢܳܐܺܝ̣ܬ̥. ܘܗܰܒܠܰܢ ܒܝܰܕ̥ܗܽܘ̇ܢ ܚܽܘ̣ܣܳܝܳܐ ܘܫܽܘ̣ܒ̥ܩܳܢܳܐ ܕ̥ܰܚ̈ܛܳܗܶܐ ܦܰܐܝܳܐܺܝ̣ܬ̥. ܘܰܠܥܰܒ̥ܕ̊ܳܟ̥ ܗܳܢܳܐ ܕ̥ܗܳܫܳܐ ܩܳܐܶܡ ܩܕ̥ܳܡܰܝܟ̊ ܫܰܦܝܳܐܺܝ̣ܬ̥. ܘܰܡܩܰܒ̊ܶܠ ܪܰܒܰܬ̥ ܒܰܝܬ̊ܳܝܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܡܶܢ ܐܺܝ̣ܕ̥ܰܝ̈ܢ ܡܚܺܝ̣̈ܠܳܬ̥ܳܐ ܒܰܣܺܝ̣ܡܳܐܺܝ̣ܬ̥. ܢܶܬ̥ܩܰܒܰܠ ܩܕ̥ܳܡܰܝܟ̊ ܐܰܠܳܗܳܐܺܝ̣ܬ̥. ܘܬ̊ܶܬ̊ܢܺܝ̣ܚܝ ܒܶܗ ܡܳܪܽܘ̣ܬ̥ܳܟ̥ ܡܶܨܛܰܒܝܳܢܳܐܺܝ̣ܬ̥. ܘܗܰܒ ܠܶܗ ܕ̊ܰܢܦܰܪܢܶܣ ܠܥܰܡܳܟ̥ ܗܳܝ ܕ̊ܥܳܕ̥ܪܳܐ ܦܰܐܝܽܘ̣ܬ̥ ܟ̥ܪܺܝ̣ܣܛܝܳܢܳܐܺܝ̣ܬ̥. ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟ̥ܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܀

 

ܙܽܘ̣ܡܳܪܳܐ

 

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܫܠܺܝ̣̈ܚܶܐ ܓ̥ܒܰܝ̈ܳܐ ܕ̥ܶܐܫܬܰ̊ܕ̊ܰܪܘ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܟ̥ܽܠܶܗ܆ ܘܰܢܦܰܩܘ ܐܰܟ̥ܪܶܙܘ ܣܒܰܪܬ̥ܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܒܶܝܬ̥ ܥܰܡ̈ܡܶܐ܆ ܠܥܶܒܪ̈ܶܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ܆ ܣܰܒܰܪܘ ܗ̱ܘܰܘ ܡܰܠܟ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܰܫܡܰܝܳܐ ܟ̥ܰܕ̥ ܐܳܡܪܺܝ̣ܢ ܛܽܘ̣ܒ̥ܳܐ ܠܰܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ܀

ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ:

ܦܪܰܟ̊ܣܺܝܣ ܡܶܢ ܐܶܓ̊ܰܪܬ̥ܳܐ ܩܰܕ̥ܡܳܝܬ̊ܳܐ ܕܦܶܛܪܽܘ̇ܣ ܫܠܺܝ̣ܚܳܐ ܐܰܡܺܝ̣ܢ ܒܰܪܶܟ̥ܡܳܪܝ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܠܡܳܪܶܗ ܕ̊ܰܫܠܺܝ̣ܚܳܐ ܨܠܽܘ̇ܬ̥ܶܗ ܥܰܡܰܢ ܐܰܡܺܝܢ܀

 

ܒ̊ܳܥܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕ̥ܶܝܢ ܡܶܢ ܩܰܫܺܝ̣̈ܫܶܐ ܕ̥ܺܐܝܬ̥ ܒ̊ܟ̥ܽܘ̇ܢ܆ ܐܶܢܳܐ ܩܰܫܺܝ̣ܫܳܐ ܚܰܒ̥ܪܟ̥ܽܘ̇ܢ ܘܣܳܗܕ̊ܳܐ ܕ̥ܚܰܫܰܘܗ̱̈ܝ ܕ̊ܰܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܘܫܰܘܬ̊ܳܦ̥ܳܐ ܕ̥ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܶܗ ܗܰܘ ܕ̊ܰܥܬ̥ܺܝ̣ܕ̥ ܕ̊ܢܶܬ̥ܓ̊ܠܶܐ. ܪܥܰܘ ܡܰܪܥܺܝ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܰܐܠܳܗܳܐ ܕ̥ܡܰܫܠܡܳܐ ܠܟ̥ܽܘ̇ܢ ܘܰܣܥܽܘ̇ܪܘ ܪܽܘ̣ܚܳܢܳܐܺܝ̣ܬ̥. ܠܳܐ ܒ̥ܰܩܛܺܝ̣ܪܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܒ̥ܨܶܒ̥ܝܳܢܳܐ. ܠܳܐ ܒ̥ܝܽܘ̣ܬ̥ܪ̈ܳܢܶܐ ܛܰܢ̈ܦ̊ܶܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܡܶܢ ܟ̊ܽܠܶܗ ܠܶܒ̊ܟ̥ܽܘ̇ܢ. ܠܳܐ ܐܰܝܟ̥ ܡܳܪ̈ܰܝܳܐ ܕ̥ܡܰܪܥܺܝ̣ܬ̥ܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܟ̥ ܕ̊ܬ̥ܶܗܘܽܘ̇ܢ ܠܗܽܘ̇ܢ ܕ̊ܡܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܫܰܦ̊ܺܝ̣ܪܬ̊ܳܐ. ܕ̊ܟ̥ܰܕ̥ ܢܶܬ̥ܓ̊ܠܶܐ ܪܰܒ̊ ܪ̈ܳܥܰܘܳܬ̥ܳܐ܆ ܬ̊ܩܰܒ̊ܠܽܘ̣ܢ ܡܶܢܶܗ ܟ̊ܠܺܝ̣ܠܳܐ ܕ̥ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܕ̥ܠܳܐ ܚܳܡܶܐ. ܘܰܐܢ̱ܬ̊ܽܘ̇ܢ ܥܠܰܝ̈ܡܶܐ܆ ܐܶܫܬ̊ܰܥܒ̊ܕ̥ܘ ܠܩܰܫܺܝ̣ܫܰܝ̈ܟ̊ܽܘ̇ܢ ܘܶܐܬ̥ܥܰܛܦ̥ܘ ܚܺܝ̣ܨܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܡܰܟ̊ܺܝܟ̥ܽܘ̣ܬ̥ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܠܘܳܬ̥ ܚܕ̥ܳܕ̥̈ܶܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕ̊ܰܐܠܳܗܳܐ ܣܰܩܽܘܒ̥ܠܰܐ ܗ̱ܘ ܕ̊ܰܐܝܠܶܝܢ ܕ̊ܡܶܬ̊ܬ̊ܪܺܝ̣ܡܺܝ̣ܢ܆ ܘܰܠܡܰܟ̊ܺܝ̣̈ܟ̥ܶܐ ܝܳܗܶܒ̥ ܛܰܝܒ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܐ. ܐܶܬ̥ܡܰܟ̊ܟ̥ܘ ܗܳܟ̥ܺܝܠ ܬ̊ܚܶܝܬ̥ ܐܺܝܕ̥ܶܗ ܬ̊ܰܩܺܝ̣ܦ̥ܬ̊ܳܐ ܕ̥ܰܐܠܳܗܳܐ ܕ̥ܗܺܝ ܬ̊ܪܺܝܡܟ̥ܽܘ̇ܢ ܒ̊ܙܰܒ̥ܢܳܐ ܕ̥ܙܳܕ̥ܶܩ. ܘܨܶܦ̥ܬ̥ܟ̥ܽܘ̇ܢ ܟ̊ܽܠܳܗ̇ ܫܕ̥ܰܘ ܥܰܠ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܕ̊ܠܶܗ ܒ̊ܛܺܝ̣ܠ ܥܠܰܝܟ̊ܽܘ̇ܢ. ܐܶܬ̊ܬ̊ܥܺܝ̣ܪܘ ܘܶܥܗܰܕ̥ܘ܆ ܡܶܛܽܠ ܕ̊ܰܒ̥ܥܶܠܕ̊ܒ̥ܳܒ̥ܟ̥ܽܘ̇ܢ ܣܳܛܳܢܳܐ܆ ܐܰܝܟ̥ ܐܰܪܝܳܐ ܢܳܗܶܡ ܘܰܡܗܰܠܶܟ̥ ܘܒ̥ܳܥܶܐ ܕ̥ܰܠܡܰܢܽܘ ܢܶܒ̥ܠܰܥ. ܩܽܘ̣ܡܘ ܗܳܟ̥ܺܝܠ ܠܩܽܘ̣ܒ̥ܠܶܗ ܟ̊ܰܕ̥ ܡܫܰܪܪܺܝ̣ܬ̊ܽܘ̇ܢ ܒ̊ܗܰܝܡܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ. ܘܕ̥ܰܥܘ ܕ̊ܳܐܦ̥ ܥܰܠ ܐܰܚܰܝ̈ܟ̊ܽܘ̇ܢ ܕ̊ܰܒ̥ܥܳܠܡܳܐ܆ ܗܶܢܽܘ̇ܢ ܗܳܠܶܝܢ ܚܰܫ̈ܶܐ ܥܳܪܨܺܝ̣ܢ. ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ̥ܶܝܢ ܕ̊ܛܰܝܒ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܐ: ܗܰܘ ܕ̊ܰܩܪܳܢ ܠܫܽܘ̣ܒ̥ܚܶܗ ܕ̊ܰܠܥܳܠܰܡ܆ ܒ̊ܝܰܕ̥ ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ: ܗܰܘ ܕ̊ܝܰܗ̱ܒ̥ ܠܰܢ ܕ̊ܟ̥ܰܕ̥ ܢܣܰܝܒ̊ܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܐܽܘ̣ܠ̈ܨܳܢܶܐ ܙܥܽܘ̇ܪ̈ܶܐ܆ ܕ̊ܢܶܬ̥ܚܰܝܰܠ ܘܢܶܫܬ̊ܰܪܰܪ ܘܢܶܬ̥ܩܰܝܰܡ ܒ̊ܶܗ ܠܥܳܠܰܡ. ܕ̊ܠܶܗ ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܘܽܐܘ̣ܚܕ̊ܳܢܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝ̣ܢ ܐܰܡܺܝ̣ܢ[1]܀

أَطْلُبُ إِلَى الشُّيُوخِ الَّذِينَ بَيْنَكُمْ، أَنَا الشَّيْخَ رَفِيقَهُمْ، وَالشَّاهِدَ لآلاَمِ الْمَسِيحِ، وَشَرِيكَ الْمَجْدِ الْعَتِيدِ أَنْ يُعْلَنَ، ارْعَوْا رَعِيَّةَ اللهِ الَّتِي بَيْنَكُمْ نُظَّاراً، لاَ عَنِ اضْطِرَارٍ بَلْ بِالاِخْتِيَارِ، وَلاَ لِرِبْحٍ قَبِيحٍ بَلْ بِنَشَاطٍ، وَلاَ كَمَنْ يَسُودُ عَلَى الأَنْصِبَةِ بَلْ صَائِرِينَ أَمْثِلَةً لِلرَّعِيَّةِ، وَمَتَى ظَهَرَ رَئِيسُ الرُّعَاةِ تَنَالُونَ إِكْلِيلَ الْمَجْدِ الَّذِي لاَ يَبْلَى. كَذَلِكَ أَيُّهَا الأَحْدَاثُ اخْضَعُوا لِلشُّيُوخِ، وَكُونُوا جَمِيعاً خَاضِعِينَ بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ، وَتَسَرْبَلُوا بِالتَّوَاضُعِ، لأَنَّ اللهَ يُقَاوِمُ الْمُسْتَكْبِرِينَ، وَأَمَّا الْمُتَوَاضِعُونَ فَيُعْطِيهِمْ نِعْمَةً. فَتَوَاضَعُوا تَحْتَ يَدِ اللهِ الْقَوِيَّةِ لِكَيْ يَرْفَعَكُمْ فِي حِينِهِ، مُلْقِينَ كُلَّ هَمِّكُمْ عَلَيْهِ لأَنَّهُ هُوَ يَعْتَنِي بِكُمْ. اُصْحُوا وَاسْهَرُوا لأَنَّ إِبْلِيسَ خَصْمَكُمْ كَأَسَدٍ زَائِرٍ، يَجُولُ مُلْتَمِساً مَنْ يَبْتَلِعُهُ هُوَ. فَقَاوِمُوهُ رَاسِخِينَ فِي الإِيمَانِ، عَالِمِينَ أَنَّ نَفْسَ هَذِهِ الآلاَمِ تُجْرَى عَلَى إِخْوَتِكُمُ الَّذِينَ فِي الْعَالَمِ. وَإِلَهُ كُلِّ نِعْمَةٍ الَّذِي دَعَانَا إِلَى مَجْدِهِ الأَبَدِيِّ فِي الْمَسِيحِ يَسُوعَ، بَعْدَمَا تَأَلَّمْتُمْ يَسِيراً، هُوَ يُكَمِّلُكُمْ، وَيُثَبِّتُكُمْ، وَيُقَوِّيكُمْ، وَيُمَكِّنُكُمْ. لَهُ الْمَجْدُ وَالسُّلْطَانُ إِلَى أَبَدِ الآبِدِينَ. آمِينَ܀

 

ܙܽܘ̣ܡܳܪܳܐ

 

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܦܰܘܠܽܘ̇ܣ ܫܠܺܝ̣ܚܳܐ ܛܽܘ̣ܒ̥ܳܢܳܐ ܫܶܡܥܶܬ̥ ܕܳܐܡܰܪ ܕ̊ܶܐܢ ܐܢܳܫ ܢܺܐܬ̥ܶܐ ܢܣܰܒܰܪܟ̥ܽܘ̇ܢ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܡܳܐ ܕ̥ܣܰܒܰܪܢܳܟ̥ܽܘ̇ܢ ܘܶܐܢ ܡܰܠܰܐܟ̥ܰܐ ܗ̱ܘ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܡܰܚܪܰܡ ܡܶܢ ܥܺܕ̊ܬ̊ܳܐ܆ ܕ̊ܗܳܐ ܢܳܒܥܺܝ̣ܢ ܠܰܡ ܝܽܘܠ̈ܦܳܢܶܐ ܡܫܰܚܠ̈ܦܶܐ ܡܶܢ ܟ̊ܽܠ ܓ̊ܰܒܺܝ̈ܢ ܛܽܘܒ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕ̥ܰܒܝܽܘ̣ܠܦܳܢܶܗ ܕ̊ܰܐܠܳܗܳܐ ܫܰܪܺܝ ܘܫܰܠܶܡ܀

ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ:

ܡܶܢ ܐܶܓ̊ܰܪܬ̥ܳܐ ܩܰܕ̥ܡܳܝܬ̊ܳܐ ܕ̥ܦܰܘܠܽܘ̇ܣ ܫܠܺܝ̣ܚܳܐ ܕ̥ܰܠܘܳܬ̥ ܛܺܝܡܳܬ̥ܶܐܽܘ̇ܣ ܘܛܺܝܛܽܘ̇ܣ ܒܰܪܶܟ̥ܡܳܪܝ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܠܡܳܪܶܗ ܕ̊ܰܫܠܺܝ̣ܚܳܐ ܨܠܽܘ̇ܬ̥ܶܗ ܥܰܡܰܢ ܐܰܡܺܝ̣ܢ܀

 

ܐܰܢ̱ܬ̊ ܗܳܟ̥ܺܝܠ ܒ̊ܶܪܝ܆ ܐܶܬ̥ܚܰܝܠ ܒ̊ܛܰܝܒ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܰܒ̥ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ. ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕ̊ܰܫܡܰܥܬ̊ ܡܶܢܝ ܒ̊ܝܰܕ̥ ܣܳܗ̈ܕ̊ܶܐ ܣܰܓ̊ܺܝ̈ܐܶܐ ܗܳܢܶܝܢ ܐܰܓ̥ܥܶܠ ܠܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ̊ܡܳܛܝܳܐ ܒ̥ܺܐܝܕ̥ܰܝ̈ܗܽܘ̇ܢ ܐܳܦ̥ ܠܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܠܡܰܠܳܦ̥ܽܘ̣. ܘܣܰܝܒ̊ܰܪ ܒ̊ܺܝ̣̈ܫܳܬ̥ܳܐ ܐܰܝܟ̥ ܦ̊ܳܠܚܳܐ ܛܳܒ̥ܳܐ ܕ̥ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ[2]܀

ܕ̊ܩܳܡ ܡܶܢ ܒ̊ܶܝܬ̥ ܡܺܝ̈ܬ̥ܶܐ[3]. ܘܶܐܢ ܢܣܰܝܒ̊ܰܪ ܐܳܦ̥ ܢܰܡܠܶܟ̥ ܥܰܡܶܗ[4]܀

ܐܺܝ̣ܬ̥ ܓ̊ܶܝܪ ܣܰܓ̊ܺܝ̣̈ܐܶܐ ܕ̥ܠܳܐ ܡܶܫܬ̊ܰܥܒ̊ܕ̥ܺܝ̣ܢ ܘܰܣܪ̈ܺܝ̣ܩܳܢ ܡܶܠܰܝ̈ܗܽܘ̇ܢ ܘܡܰܛܥܶܝܢ ܪ̈ܶܥܝܳܢܶܐ ܕ̥ܰܒ̥ܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ܆ ܝܰܬ̊ܺܝ̣ܪܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ̊ܡܶܢ ܓ̊ܙܽܘ̣ܪܬ̊ܳܐ ܐܶܢܽܘ̇ܢ܂ ܗܳܢܽܘ̇ܢ ܕ̊ܘܳܠܶܐ ܠܰܡܣܰܟ̊ܳܪܽܘ̣ ܦ̥ܽܘ̣ܡܗܽܘ̇ܢ. ܒ̊ܳـ̈ܬ̊ܶܐ ܓ̥ܶܝܪ ܣܰܓ̊ܺܝ̣̈ܐܶܐ ܡܚܰܒ̊ܠܺܝ̣ܢ܆ ܘܡܰܠܦ̥ܺܝ̣ܢ ܡܶܕ̊ܶܡ ܕ̊ܠܳܐ ܘܳܠܶܐ ܡܶܛܽܠ ܝܽܘ̣ܬ̥ܪ̈ܳܢܶܐ ܛܰܢ̈ܦ̊ܶܐ[5]܀

ܐܰܢ̱ܬ̊ ܕ̊ܶܝܢ܆ ܡܰܠܶܠ ܡܶܕ̊ܶܡ ܕ̊ܝܳܐܶܐ ܠܝܽܘ̣ܠܦ̊ܳܢܳܐ ܚܠܺܝ̣ܡܳܐ. ܘܰܐܠܶܦ̥ ܕ̊ܢܶܗܘܽܘ̇ܢ ܩܰܫܺܝ̣̈ܫܶܐ܆ ܥܺܝ̣ܪ̈ܺܝ̣ܢ ܒ̊ܪ̈ܶܥܝܳܢܰܝܗܽܘ̇ܢ ܘܢܶܗܘܽܘ̇ܢ ܢܰܟ̥ܦ̊ܺܝ̈ܢ ܘܢܶܗܘܽܘ̇ܢ ܕ̊ܟ̥ܶܝܢ ܘܢܶܗܘܽܘ̇ܢ ܚܠܺܝ̣ܡܺܝ̈ܢ ܒ̊ܗܰܝܡܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܘܰܒ̥ܚܽܘ̣ܒ̊ܳܐ ܘܒ̥ܰܡܣܰܝܒ̊ܪܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ. ܘܳܐܦ̥ ܩܰܫܺܝ̣̈ܫܳܬ̥ܳܐ ܗܳܟ̥ܰܢܳܐ ܕ̥ܢܶܗܘ̈ܝܳܢ ܒ̊ܶܐܣܟ̊ܺܡܳܐ ܕ̥ܝܳܐܶܐ ܠܕ̥ܶܚܠܰܬ̥ ܐܰܠܳܗܳܐ[6]܀

ܒ̊ܟ̥ܽܠܡܶܕ̊ܶܡ ܕ̊ܶܝܢ ܕ̊ܡܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܒ̥ܢܰܦ̥ܫܳܟ̥ ܚܰܘܳܐ ܒ̥ܟ̥ܽܠ ܥܒ̥ܳܕ̥̈ܶܐ ܛܳܒ̥̈ܶܐ ܘܰܒ̥ܡܰܠܦ̥ܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܟ̥ ܬ̊ܶܗܘܶܐ ܠܳܟ̥ ܡܶܠܬ̥ܳܐ ܚܠܺܝ̣ܡܬ̊ܳܐ. ܕ̊ܢܰܟ̥ܦ̊ܳܐ ܘܠܳܐ ܡܚܰܒ̊ܠܳܐ ܘܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܒ̊ܳܣܰܪ ܠܳܗ̇. ܕ̊ܰܐܝܢܳܐ ܕ̥ܩܳܐܶܡ ܠܩܽܘ̣ܒ̥ܠܰܢ ܢܶܒ̥ܗܰܬ̥܆ ܟ̊ܰܕ̥ ܠܳܐ ܢܶܫܟ̊ܰܚ ܕ̊ܢܺܐܡܰܪ ܥܠܰܝܢ ܡܶܕ̊ܶܡ ܕ̊ܰܣܢܶܐ[7]܀

فَتَقَوَّ أَنْتَ يَا ابْنِي بِالنِّعْمَةِ الَّتِي فِي الْمَسِيحِ يَسُوعَ. وَمَا سَمِعْتَهُ مِنِّي بِشُهُودٍ كَثِيرِينَ، أَوْدِعْهُ أُنَاساً أُمَنَاءَ، يَكُونُونَ أَكْفَاءً أَنْ يُعَلِّمُوا آخَرِينَ أَيْضاً. فَاشْتَرِكْ أَنْتَ فِي احْتِمَالِ الْمَشَقَّاتِ كَجُنْدِيٍّ صَالِحٍ لِيَسُوعَ الْمَسِيحِ܀

يَسُوعَ الْمَسِيحَ الْمُقَامَ مِنَ الأَمْوَاتِ. إِنْ كُنَّا نَصْبِرُ فَسَنَمْلِكُ أَيْضاً مَعَهُ܀

فَإِنَّهُ يُوجَدُ كَثِيرُونَ مُتَمَرِّدونَ يَتَكَلَّمُونَ بِالْبَاطِلِ، وَيَخْدَعُونَ الْعُقُولَ. وَلاَ سِيَّمَا الَّذِينَ مِنَ الْخِتَانِ. الَّذِينَ يَجِبُ سَدُّ أَفْوَاهِهِمْ، فَإِنَّهُمْ يَقْلِبُونَ بُيُوتاً بِجُمْلَتِهَا، مُعَلِّمِينَ مَا لاَ يَجِبُ، مِنْ أَجْلِ الرِّبْحِ الْقَبِيحِ܀

وَأَمَّا أَنْتَ فَتَكَلَّمْ بِمَا يَلِيقُ بِالتَّعْلِيمِ الصَّحِيحِ: أَنْ يَكُونَ الأَشْيَاخُ صَاحِينَ، ذَوِي وَقَارٍ، مُتَعَقِّلِينَ، أَصِحَّاءَ فِي الإِيمَانِ وَالْمَحَبَّةِ وَالصَّبْرِ. كَذَلِكَ الْعَجَائِزُ فِي سِيرَةٍ تَلِيقُ بِالْقَدَاسَةِ܀

مُقَدِّماً نَفْسَكَ فِي كُلِّ شَيْءٍ قُدْوَةً لِلأَعْمَالِ الْحَسَنَةِ، وَمُقَدِّماً فِي التَّعْلِيمِ نَقَاوَةً، وَوَقَاراً، وَإِخْلاَصاً، وَكَلاَماً صَحِيحاً غَيْرَ مَلُومٍ، لِكَيْ يُخْزَى الْمُضَادُّ، إِذْ لَيْسَ لَهُ شَيْءٌ رَدِيءٌ يَقُولُهُ عَنْكُمْ܀

 

ܗܽܘ̣ܠܳܠܳܐ

 

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܟ̊ܳܗܢܰܝ̈ܟ̊ ܢܶܠܒܫܽܘ̣ܢ ܙܰܕܺܝ̣ܩܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܘܙܰܕ̊ܺܝ̣ܩܰܝ̈ܟ̊ ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕ̊ܰܘܺܝܕ̥ ܥܰܒ̥ܕ̊ܳܟ̥ ܠܳܐ ܬ̥ܰܗܦܶܟ̥ ܐܰܦܰܘܗ̱̈ܝ ܕ̊ܰܡܫܺܝ̣ܚܳܟ̥܆ ܗܰܠܶܠܽܘܝܰܗ܀

ܢܽܘ̣ܗܳܪܳܐ:

ܗܳܪܟܳܐ ܡܰܣܪܚܳܢܳܐ܆ ܡܪܺܝܡ ܠܫܽܘܫܶܦܳܐ ܡܶܢ ܪܺܝܫܶܗ ܕ̊ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܣܪܚܳܢܳܐ܀

ܢܽܘ̣ܗܳܪܳܐ:

ܘܩܳܐܶܡ ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ ܡܶܢ ܬ̥ܪܽܘ̇ܢܺܝܽܘ̇ܢ܆ ܘܳܐܬ̥ܶܐ ܠܰܩܕ̥ܳܡ ܦܳܬ̥ܽܘܪ ܚܰܝ̈ܐ܆ ܘܟ̥ܰܕ̥ ܐܰܦܰܘܗ̱̈ܝ ܠܡܰܥܪܒܳܐ ܩܳܪܶܐ ܠܶܐܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘ̇ܢ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܡܶܢ ܠܽܘ̣ܩܳܐ ܡܣܰܒܪܳܢܳܐ܀

ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ:

ܒܰܪܶܟ̥ܡܳܪܝ܆ ܥܰܡ ܫܶܠܝܳܐ ܘܕ̥ܶܚܠܬ̥ܳܐ ܘܢܰܟ̥ܦܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܢܨܽܘ̣ܬ̥ ܘܢܶܫܡܰܥ ܠܰܣܒܰܪܬ̥ܳܐ ܕ̥ܡܶܠ̈ܐ ܚܰܝ̈ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܶܐܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘ̇ܢ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܕ̥ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܕ̥ܡܶܬ̥ܩܪܶܐ ܥܠܰܝܢ܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܫܠܳܡܳܐ ܠܟ̥ܽܠܟ̥ܽܘ̇ܢ܀

ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ:

ܘܥܰܡ ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܕ̥ܺܝܠܳܟ̥܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘ̇ܢ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܕ̥ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ܆ ܣܒܰܪܬ̥ܳܐ ܡܰܚܝܳܢܺܝ̣ܬ̥ܳܐ ܡܶܢ ܠܽܘ̣ܩܳܐ ܡܣܰܒܪܳܢܳܐ ܕ̥ܰܡܣܰܒܰܪ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܦܽܘ̣ܪܩܳܢܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ܀

ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ:

ܒܪܺܝ̣ܟ̥ ܕ̊ܶܐܬ̥ܳܐ ܘܰܥܬ̥ܺܝ̣ܕ̥ ܕܢܺܐܬ̥ܶܐ܆ ܘܬ̥ܶܫܒ̈ܚܳܢ ܠܫܳܠܽܘܚܳܐ ܕ̥ܫܰܠܚܶܗ ܠܦܽܘ̣ܪܩܳܢܰܢ܆ ܘܥܰܠ ܟ̊ܽܠܰܢ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗ̱ܝ ܠܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܒܙܰܒܢܳܐ ܗܳܟ̥ܺܝܠ ܕ̊ܰܡܕ̥ܰܒܪܳܢܽܘ̣ܬ̥ܶܗ ܕ̊ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ ܘܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕ̥ܺܝܠܰܢ ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ܆ ܡܶܠܬ̥ܳܐ ܕ̥ܚܰܝ̈ܶܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ̥ܶܐܬ̥ܒܰܣܰܪ ܡܶܢ ܒܬ̥ܽܘ̣ܠܬ̊ܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܬ̊ܳܐ ܡܰܪܝܰܡ܆ ܗܳܠܶܝܢ ܕ̊ܶܝܢ ܗܳܟ̥ܰܢܳܐ ܗܘܰܝ̈܀

ܥܰܡܳܐ:

ܡܗܰܝܡܢܺܝ̣ܢܰܢ ܘܡܰܘܕܶܝܢܰܢ܀

 

ܘܶܐܡܰܪ ܡܰܬ̥ܠܳܐ ܠܘܳܬ̥ ܬ̊ܰܠܡܺܝ̈ܕ̥ܰܘܗ̱ܝ: ܓ̊ܰܒ̥ܪܳܐ ܚܰܕ̥ ܐܺܝ̣ܬ̥ ܗ̱ܘܳܐ ܥܰܬ̊ܺܝ̣ܪܳܐ܆ ܘܺܐܝܬ̥ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܪܰܒ̊ܰܝܬ̊ܳܐ ܘܶܐܬ̥ܶܐܟ̥ܶܠܘ ܠܶܗ ܩܰܪ̈ܨܰܘܗ̱ܝ܆ ܕ̊ܩܶܢܝܳܢܶܗ ܡܦ̥ܰܪܰܚ. ܘܰܩܪܳܝܗ̱ܝ ܡܳܪܶܗ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ: ܡܳܢܰܘ ܗܳܢܳܐ ܕ̥ܫܳܡܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܥܠܰܝܟ̊؟ ܗܰܒ̥ ܠܺܝ ܚܽܘ̣ܫܒ̊ܳܢܳܐ ܕ̥ܪܰܒ̊ܰܬ̥ ܒ̊ܰܝܬ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܟ̥. ܠܳܐ ܓ̥ܶܝܪ ܡܶܫܟ̊ܰܚ ܐܰܢ̱ܬ̊ ܡܶܟ̊ܺܝܠ ܪܰܒ̊ܰܝܬ̊ܳܐ ܕ̥ܬ̥ܶܗܘܶܐ ܠܺܝ. ܐܳܡܰܪ ܗܰܘ ܪܰܒ̊ܰܝܬ̊ܳܐ ܒ̥ܢܰܦ̥ܫܶܗ ܡܳܢܳܐ ܐܶܥܒ̊ܶܕ̥؟ ܕ̊ܡܳܪܝ ܫܳܩܶܠ ܠܳܗ̇ ܡܶܢܝ ܪܰܒ̊ܰܬ̥ ܒ̊ܰܝܬ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܐ. ܕ̊ܶܐܚܦ̊ܽܘ̇ܪ ܠܳܐ ܡܶܫܟ̊ܰܚ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܘܰܠܡܶܚܕ̊ܰܪ ܒ̊ܳܗܶܬ̥ ܐ̱ܢܳܐ. ܝܶܕ̥ܥܶܬ̥ ܡܳܢܳܐ ܐܶܥܒ̊ܶܕ̥܆ ܕ̊ܡܳܐ ܕ̥ܢܶܦ̥ܩܶܬ̥ ܡܶܢ ܪܰܒ̊ܰܬ̥ ܒ̊ܰܝܬ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܐ܆ ܢܩܰܒ̊ܠܽܘ̣ܢܳܢܝ ܒ̊ܒ̥ܳܬ̊ܰܝ̈ܗܽܘ̇ܢ. ܘܰܩܪܳܐ ܚܰܕ̥ ܚܰܕ̥ ܡܶܢ ܚܰܝܳܒܶـ̈ܐ ܕ̥ܡܳܪܶܗ ܘܶܐܡܰܪ ܠܩܰܕ̥ܡܳܝܳܐ: ܟ̊ܡܳܐ ܚܰܝܳܒ̥ ܐܰܢ̱ܬ̊ ܠܡܳܪܝ؟ ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܡܳܐܐ ܡܰܬ̥ܪ̈ܝܳܢ ܡܶܫܚܳܐ. ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ: ܣܰܒ̥ ܟ̊ܬ̥ܳܒ̥ܳܟ̥ ܘܬ̥ܶܒ̥ ܒ̊ܰܥܓ̥ܰܠ ܟ̊ܬ̥ܽܘ̇ܒ̥ ܚܰܡܫܺܝ̣ܢ ܡܰܬ̥ܪ̈ܝܳܢ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ: ܘܰܐܢ̱ܬ̊ ܡܳܢܳܐ ܚܰܝܳܒ̥ ܐܰܢ̱ܬ̊ ܠܡܳܪܝ؟ ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ: ܡܳܐܐ ܟ̥ܽܘ̇ܪ̈ܺܝܢ ܚܶܛ̈ܶܐ. ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ: ܩܰܒ̊ܶܠ ܟ̊ܬ̥ܳܒ̥ܳܟ̥ ܘܬ̥ܶܒ̥ ܟ̊ܬ̥ܽܘ̇ܒ̥ ܬ̊ܡܳܢܺܝܢ ܟ̊ܽܘ̇ܪ̈ܺܝܢ. ܘܫܰܒ̊ܰܚ ܡܳܪܰܢ ܠܪܰܒ̊ܰܝܬ̊ܳܐ ܕ̥ܥܰܘܠܳܐ ܕ̥ܚܰܟ̊ܺܝ̣ܡܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܥܒ̥ܰܕ̥. ܒ̊ܢܰܘܗ̱̈ܝ ܓ̊ܶܝܪ ܕ̊ܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܚܰܟ̊ܺܝ̣ܡܺܝ̣ܢ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܡܶܢ ܒ̊ܢܰܘܗ̱̈ܝ ܕ̊ܢܽܘ̣ܗܪܳܐ ܒ̥ܫܰܪܒ̊ܰܬ̥ܗܽܘ̇ܢ ܗܳܕ̥ܶܐ. ܘܳܐܦ̥ ܐܶܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟ̥ܽܘ̇ܢ: ܕ̊ܰܥܒ̥ܶܕ̥ܘ ܠܟ̥ܽܘ̇ܢ ܪ̈ܳܚܡܶܐ ܡܶܢ ܡܳܡܽܘ̇ܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕ̥ܥܰܘܠܳܐ܆ ܕ̊ܡܳܐ ܕ̥ܰܓ̥ܡܰܪ܆ ܢܩܰܒ̊ܠܽܘ̣ܢܳܟ̥ܽܘ̇ܢ ܒ̊ܰܡܛܰܠܰܝ̈ܗܽܘ̇ܢ ܕ̊ܰܠܥܳܠܰܡ. ܡܰܢ ܕ̊ܰܒ̥ܩܰܠܺܝ̣ܠ ܡܗܰܝܡܰܢ܆ ܐܳܦ̥ ܒ̊ܣܰܓ̊ܺܝ ܡܗܰܝܡܰܢܽ ܗ̱ܘ. ܘܡܰܢ ܕ̊ܰܒ̥ܩܰܠܺܝ̣ܠ ܥܰܘܳܠ܆ ܐܳܦ̥ ܒ̊ܣܰܓ̊ܺܝ ܥܰܘܳܠܽ ܗ̱ܘ. ܐܶܢ ܗܳܟ̥ܺܝܠ ܒ̊ܡܳܡܽܘ̇ܢܳܐ ܕ̥ܥܰܘܠܳܐ܆ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܠܳܐ ܗܘܰܝܬ̊ܽܘ̇ܢ܆ ܫܪܳܪܳܐ ܠܟ̥ܽܘ̇ܢ ܡܰܢܽܘ ܡܗܰܝܡܶܢ. ܘܶܐܢ ܒ̊ܰܕ̥ܠܳܐ ܕ̥ܺܝܠܟ̥ܽܘ̇ܢ܆ ܠܳܐ ܐܶܫܬ̊ܟ̥ܰܚܬ̊ܽܘ̇ܢ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ܆ ܕ̥ܺܝܠܟ̥ܽܘ̇ܢ ܡܰܢܽܘ ܢܶܬ̊ܶܠ ܠܟ̥ܽܘ̇ܢ. ܠܰܝܬ̊ ܥܰܒ̥ܕ̊ܳܐ ܕ̥ܡܶܫܟ̊ܰܚ ܠܰܬ̥ܪܶܝܢ ܡܳܪ̈ܰܘܳܢ ܠܡܶܦ̥ܠܰܚ. ܐܰܘ ܓ̊ܶܝܪ ܠܚܰܕ̥ ܢܶܣܢܶܐ ܘܠܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܢܶܪܚܰܡ ܐܰܘ ܠܚܰܕ̥ ܢܝܰܩܰܪ ܘܠܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܢܫܽܘ̣ܛ. ܠܳܐ ܡܶܫܟ̊ܚܺܝܬ̊ܽܘ̇ܢ ܠܡܶܦ̥ܠܰܚ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܘܰܠܡܳܡܽܘ̇ܢܳܐ[8]܀

وَقَالَ أَيْضاً لِتَلاَمِيذِهِ: «كَانَ إِنْسَانٌ غَنِيٌّ لَهُ وَكِيلٌ فَوُشِيَ بِهِ إِلَيْهِ بِأَنَّهُ يُبَذِّرُ أَمْوَالَهُ. فَدَعَاهُ وَقَالَ لَهُ: مَا هَذَا الَّذِي أَسْمَعُ عَنْكَ؟ أَعْطِ حِسَابَ وَكَالَتِكَ لأَنَّكَ لاَ تَقْدِرُ أَنْ تَكُونَ وَكِيلاً بَعْدُ. فَقَالَ الْوَكِيلُ فِي نَفْسِهِ: مَاذَا أَفْعَلُ؟ لأَنَّ سَيِّدِي يَأْخُذُ مِنِّي الْوَكَالَةَ. لَسْتُ أَسْتَطِيعُ أَنْ أَنْقُبَ وَأَسْتَحِي أَنْ أَسْتَعْطِيَ. قَدْ عَلِمْتُ مَاذَا أَفْعَلُ حَتَّى إِذَا عُزِلْتُ عَنِ الْوَكَالَةِ يَقْبَلُونِي فِي بُيُوتِهِمْ. فَدَعَا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْ مَدْيُونِي سَيِّدِهِ وَقَالَ لِلأَوَّلِ: كَمْ عَلَيْكَ لِسَيِّدِي؟ فَقَالَ: مِئَةُ بَثِّ زَيْتٍ. فَقَالَ لَهُ: خُذْ صَكَّكَ وَاجْلِسْ عَاجِلاً وَاكْتُبْ خَمْسِينَ. ثُمَّ قَالَ لِآخَرَ: وَأَنْتَ كَمْ عَلَيْكَ؟ فَقَالَ: مِئَةُ كُرِّ قَمْحٍ. فَقَالَ لَهُ: خُذْ صَكَّكَ وَاكْتُبْ ثَمَانِينَ. فَمَدَحَ السَّيِّدُ وَكِيلَ الظُّلْمِ إِذْ بِحِكْمَةٍ فَعَلَ لأَنَّ أَبْنَاءَ هَذَا الدَّهْرِ أَحْكَمُ مِنْ أَبْنَاءِ النُّورِ فِي جِيلِهِمْ. وَأَنَا أَقُولُ لَكُمُ: اصْنَعُوا لَكُمْ أَصْدِقَاءَ بِمَالِ الظُّلْمِ حَتَّى إِذَا فَنِيتُمْ يَقْبَلُونَكُمْ فِي الْمَظَالِّ الأَبَدِيَّةِ. اَلأَمِينُ فِي الْقَلِيلِ أَمِينٌ أَيْضاً فِي الْكَثِيرِ وَالظَّالِمُ فِي الْقَلِيلِ ظَالِمٌ أَيْضاً فِي الْكَثِيرِ. فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا أُمَنَاءَ فِي مَالِ الظُّلْمِ فَمَنْ يَأْتَمِنُكُمْ عَلَى الْحَقِّ؟ وَإِنْ لَمْ تَكُونُوا أُمَنَاءَ فِي مَا هُوَ لِلْغَيْرِ فَمَنْ يُعْطِيكُمْ مَا هُوَ لَكُمْ؟ لاَ يَقْدِرُ خَادِمٌ أَنْ يَخْدِمَ سَيِّدَيْنِ لأَنَّهُ إِمَّا أَنْ يُبْغِضَ الْوَاحِدَ وَيُحِبَّ الآخَرَ أَوْ يُلاَزِمَ الْوَاحِدَ وَيَحْتَقِرَ الآخَرَ. لاَ تَقْدِرُونَ أَنْ تَخْدِمُوا اللهَ وَالْمَالَ»܀

 

ܩܽܘ̣ܩܰܠܺܝܽܘ̇ܢ [ܒܪܶܟ̥ܢܳܐ ܫܒܺܝ̣ܥܳܝܳܐ]

 

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܐܰܫܺܝܓ̥ܶܬ̥ ܕܰܟ̥ܝܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܐܺܝ̣ܕ̥ܰܝ̈ ܗ̄ܘܗ̄ ܘܶܐܬ̥ܟ̊ܰܪܟ̊ܶܬ̥ ܠܡܰܕ̥ܒ̊ܚܳܟ̥ ܡܳܪܝܳܐ܀ ܡܳܪܝܳܐ ܪܶܚܡܶܬ̥ ܬ̊ܶܫܡܶܫܬ̊ܶܗ ܕ̊ܒܰܝܬ̊ܳܟ ܗ̄ܘܗ̄ ܘܰܐܬ̥ܪܳܐ ܕ̥ܡܰܫܪܝܶܗ ܕ̊ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܟ̥܀ ܡܳܪܝܳܐ ܒܚܰܝܠܳܟ̥ ܢܶܚܕ̊ܶܐ ܡܰܠܟ̊ܳܐ ܗ̄ܘܗ̄ ܘܰܒܦܽܘ̣ܪܩܳܢܳܟ̥ ܢܕ̥ܽܘ̣ܨ ܪܰܘܪܒܳܐܺܝ̣ܬ̥܀ ܚܰܝ̈ܶܐ ܫܰܐܠܳܟ̥ ܘܝܰܗ̱ܒܬ̊ ܠܶܗ ܗ̄ܘܗ̄ ܢܽܘ̣ܓ̥ܪܳܐ ܕ̥ܝܰܘ̈ܡܳܬ̥ܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܒܰܪܶܟ̥ܡܳܪܝ܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

 

ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܠܰܐܒ̥ܳܐ ܘܠܰܒ̥ܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ܀

 

ܥܶܩܒܳܐ [ܒܪܶܟ̥ܢܳܐ ܕ̥ܝܳܗܽܘܒ̥ܳܐ ܕ̥ܟ̥ܰܟ̊ܪ̈ܶܐ]

 

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܡܶܢܥܳܠܰܡ܀ ܦܳܥܠܳܐ ܒܰܛܺܝ̣ܠܳܐ ܗܘܺܝܬ̥ ܠܺܝ̣܆ ܒܓ̥ܰܘ ܟܰܪܡܳܟ̥ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘ̇ܥ܆ ܘܡܳܐ ܕ̥ܰܐܓ̥ܪܳܐ ܒܪܰܡܫܳܐ ܝܳܗܒܰܬ̊܆ ܠܟ̥ܰܫܺܝ̣ܪ̈ܶܐ ܡܢܺܝ̣ܢܝ ܡܳܪܝ ܥܰܡܗܽܘ̇ܢ܀

 

ܒܳܥܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘ̇ܒ [ܒܪܶܟ̥ܢܳܐ ܫܒ̥ܺܝ̣ܥܳܝܳܐ]

 

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܒܰܫܡܳܟ̥ ܡܳܪܰܢ ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܐܶܬ̥ܟ̊ܰܢܰܫܢܰܢ܆ ܘܰܠܗܳܢ ܚܠܽܘ̇ܠܳܐ ܐܰܝܟ̥ ܕ̊ܰܦܐܶܐ ܠܳܟ̥ ܗܳܫܳܐ ܥܒ̥ܰܕ̥ܢܰܢ܆ ܐܰܢ̱ܬ̊ ܕ̊ܶܝܢ ܛܳܒ̥ܳܐ ܒܣܽܘ̇ܓ̥ܐܳܐ ܕ̥ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ̊ ܩܰܒܶܠ ܡܶܢܰܢ܆ ܘܰܒܛܰܝܒ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܟ̥ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܘܚܰܘ̈ܒܶܐ ܚܰܣܳܐ ܠܟ̥ܽܠܰܢ܀

ܥܰܒ̥ܕ̊ܳܟ̥ ܗܳܢܳܐ ܕ̥ܗܳܫܳܐ ܪܰܒܰܬ̥ ܒܰܝܬ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܥܒ̥ܰܕ̥. ܘܩܰܒ̊ܶܠ ܡܶܢܳܟ̥ ܗܳܢ ܫܽܘ̣ܟ̊ܳܢܳܐ ܘܠܳܟ̥ ܐܶܫܬ̊ܰܥܒ̊ܰܕ̥܆ ܚܰܣܳܐ ܚܰܘܒܰܘ̈ܗ̱ܝ܆ ܘܢܶܗܘܶܐ ܒܺܝ̣ܫܳܐ ܬ̥ܚܽܘ̇ܬ̥ܰܘܗ̱ܝ ܡܫܰܥܒܰܕ̥. ܘܠܳܐ ܒܡܰܘܗܰܒܬܳܟ̥ ܐܰܝܟ̥ ܕ̊ܒܰܐܟ̥ܣܶܢܝܳܐ ܒܶܗ ܢܶܫܬ̊ܰܢܰܕ̥܀

ܘܟ̥ܶܢܫܳܐ ܟ̥ܽܠܶܗ ܐܰܢ̱ܬ̊ ܪܰܚܡܳܢܳܐ ܛܰܪ ܚܰܝܰܝ̈ܗܽܘ̇ܢ. ܘܰܒܣܰܓ̊ܺܝ̣ܐܽܘ̣ܬ̥ ܚܢܳܢܳܟ̥ ܪܰܒ̊ܳܐ ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝܗܽܘ̇ܢ܆ ܒܢܽܘ̣ܗܪܳܐ ܐܰܢܗܰܪ ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܟ̊ܰܣ̈ܝܳܬ̥ܳܐ ܕ̥ܡܰܕܥܰܝ̈ܗܽܘ̇ܢ. ܘܒܳܟ̥ ܢܶܬ̥ܢܰܛܪܽܘ̣ܢ ܡܶܢ ܒܶܠܳܐܝܰܪ ܪܰܒ ܣܳܢܐܰܝ̈ܗܽܘ̇ܢ܀

ܠܳܟ̥ ܬ̊ܶܫܒܽܘ̇ܚܬ̊ܳܐ ܐܰܒ̥ܳܐ ܕ̥ܓ̥ܳܒ̥ܶܐ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܕ̥ܢܶܨܒܬ̥ܶܗ. ܠܳܟ̥ ܬ̊ܰܘܕܺܝ̣ܬ̥ܳܐ ܒܪܳܐ ܕ̥ܰܡܠܰܗܶܛ ܒܗܽܘ̇ܢ ܢܽܘ̣ܪ ܪܶܚܡܬ̥ܶܗ܆ ܣܶܓ̥ܕ̊ܬ̥ܳܐ ܠܪܽܘ̣ܚܳܐ ܕ̥ܰܡܨܰܒ̊ܶܬ̥ ܠܗܽܘ̇ܢ ܒܡܰܘܗ̈ܒܳܬ̥ܶܗ. ܕܡܶܢ ܦܽܘ̣ܡ ܟ̊ܽܠܳܐ ܢܶܙܕ̊ܰܡܪ̈ܳܢ ܠܗܶܝܢ ܬ̊ܶܫܒ̈ܚܳܬ̥ܶܗ܀

ܪܺܝܫܡܫܡ̄:

ܢܩܽܘ̣ܡ ܫܰܦܺܝ̣ܪ ܟ̊ܽܠܰܢ ܒܰܚܦܺܝ̣ܛܽܘ̣ܬ̥ܳܐ. ܘܰܒ̈ܩܳܠܶܐ ܕ̥ܰܡܪܰܥܶܝܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܢܶܥܢܶܐ ܘܢܺܐܡܰܪ:

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܫܡܰܥ ܠܰܢ ܡܳܪܝ ܘܶܐܬ̥ܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ܆ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ̥ܝܠܰܢ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܩܽܘ̣ܪܝܶܠܶܝܣܽܘ̇ܢ܀

 

ܓ̊ܗܳܢܬ̊ܳܐ

 

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܐܰܠܳܗܳܐ ܗܰܘ ܝܳܗܽܘܒܳܐ ܕ̥ܟ̥ܽܠܗܶܝܢ ܡܰܘܗ̈ܒܳܬ̥ܳܐ ܛܳܒ̥ܳـ̈ܬ̥ܳܐ. ܗܰܘ ܕ̊ܡܶܣܬ̊ܰܟ̊ܰܠ ܒܟ̥ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܥܒ̥ܳـ̈ܕ̥ܶܐ ܕ̥ܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܘܚܳܐܰܪ ܒܟ̥ܽܠܗܶܝܢ ܐܽܘ̣ܪ̈ܚܳܬ̥ܗܽܘ̇ܢ. ܗܰܘ ܕ̊ܰܒܝܰܨܺܝ̣ܦܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܺܝܠܳܟ̥ ܡܰܕ̥ܪܶܟ̥ ܐܰܢ̱ܬ̊ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ̊ܰܣܢܺܝ̣ܩܺܝ̣ܢ ܥܠܰܝܟ̊. ܡܶܬ̥ܟ̊ܰܫܦܺܝ̣ܢܰܢ ܠܳܟ̥ ܣܰܝܰܥܳܝܗ̱ܝ ܠܥܰܒ̥ܕ̊ܳܟ̥ ܗܳܢܳܐ ܘܗܰܒ ܠܶܗ ܛܰܝܒ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܘܰܚܦܺܝ̣ܛܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܘܥܺܝ̣ܪܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܘܦܳܪܽܘܫܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܘܚܰܝܠܳܐ ܘܡܶܬ̥ܡܰܨܝܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܢܶܫܦܰܪ ܠܳܟ̥ ܒܗܳܕ̥ܶܐ ܬ̥ܶܫܡܶܫܬ̊ܳܐ ܕ̥ܶܐܬ̥ܓ̊ܰܥܠܰܬ̥ ܠܶܗ. ܘܰܐܫܘܳܝܗ̱ܝ ܕ̊ܕ̥ܰܟ̥ܝܳܐܺܝ̣ܬ ܘܰܕ̥ܠܳܐ ܛܽܘ̣ܠܫܳܐ ܢܶܬ̊ܕ̊ܰܒܰܪ ܒܳܗ̇ ܠܰܡܗܰܕ̊ܳܝܽܘ̣ ܒܽܐܘ̣ܪ̈ܚܳܬ̥ܳܐ ܬ̥ܪ̈ܺܝ̣ܳܨܳܬ̥ܳܐ. ܘܠܰܡܕ̥ܳܢ ܕ̊ܺܝ̣̈ܢܶܐ ܟ̥ܺܐܢ̈ܐ. ܘܰܠܡܶܦܣܰܩ ܡܶܢ ܗܳܢܽܘ̇ܢ ܕ̊ܰܬ̥ܚܶܝܬ̥ ܐܺܝ̣ܕ̥ܶܗ ܠܟ̥ܽܠ ܚܺܐܦܳܐ ܠܳܐ ܡܠܺܝ̣ܠܳܐ. ܘܰܠܠܳܐ ܦܳܪܽܘܫܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܥܰܠ ܗܰܝܡܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܬ̥ܪܺܝ̣ܨܰܬ̥ ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ. ܗܰܒ ܠܶܗ ܕ̊ܽܘ̣ܒܳܪ̈ܶܐ ܕ̥ܠܳܐ ܡܽܘ̣ܡ. ܘܗܽܘ̣ܦܳܟ̥ܳܐ ܠܳܐ ܥܕ̥ܺܝ̣ܠܳܐ܀

 

ܬ̊ܠܳܝܬ̊ܳܐ

 

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܩܰܒ̊ܶܠ ܠܪܺܝܫܕܰܝܪܳܐ ܘܫܰܡܠܳܐ ܠܥܰܒ̥ܕ̊ܳܟ̥ ܗܳܢܳܐ ܕ̥ܗܳܪܟ̊ܳܐ ܩܰܪܺܝ̣ܒ ܘܰܡܣܰܟ̊ܶܐ ܠܡܰܘܗܰܒܬ̥ܳܟ̥ ܫܡܰܝܳܢܺܝ̣ܬ̥ܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕ̊ܒܰܣܺܝ̣ܡܳܐ ܐܺܝܬ̥ܰܝܟ̊ ܘܣܰܓ̊ܺܝ̣ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܠܟ̥ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܗܳܢܽܘ̇ܢ ܕ̊ܩܳܪܶܝܢ ܠܳܟ̥. ܘܠܳܟ̥ ܬ̊ܶܫܒܽܘ̇ܚܬ̊ܳܐ ܘܬ̥ܰܘܕܺܝ̣ܬ̥ܳܐ ܡܰܣܩܺܝ̣ܢܰܢ ܘܠܺܝ̣ܚܺܝܕ̥ܳܝܳܐ ܒܪܳܐ ܕ̥ܺܝܠܳܟ̥܆ ܘܰܠܪܽܘ̣ܚܳܐ ܕ̥ܺܝܠܳܟ̥ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫ ܒܟ̥ܽܠ܆ ܛܳܒ̥ܳܐ ܘܰܣܓ̥ܺܝ̣ܕ̥ܳܐ ܘܡܰܥܒܶܕ̥ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܰܫܘܶܐ ܠܳܟ̥ ܒܽܐܘ̣ܣܺܝܰܐ ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟ̥ܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܀

ܪܺܝܫܡܫܡ̄:

ܐܰܡܺܝ̣ܢ ܒܰܪܶܟ̥ܡܳܪܝ܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܫܠܳܡܳܐ ܠܟ̥ܽܠܟ̥ܽܘ̇ܢ܀

ܥܰܡܳܐ:

ܥܰܡ ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܕ̥ܺܝܠܳܟ̥܀

 

ܢܽܘ̣ܗܳܪܳܐ:

ܪܺܝܫ ܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ ܡܪܰܚܶܦ ܠܰܟ̥ܬ̥ܳܒ̥ܳܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܐܪ̈ܳܙܶܐ ܘܳܐܡܰܪ:

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܛܰܝܒܽܘ̣ܬ̥ܶܗ܆

ܢܽܘ̣ܗܳܪܳܐ:

ܪܺܝܫܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܡܥܰܢܶܐ ܗܳܕ̥ܶܐ ܡܰܥܢܺܝ̣ܬ̥ܳܐ ܒܬ̥ܰܪܥܳܐ ܕ̥ܡܰܕ̥ܒ̊ܚܳܐ ܟ̊ܰܕ ܚܰܕ ܡܶܢ ܩܠܺܝܪ̈ܺܝܩܳܝܶܐ ܐܰܚܺܝܕ̥ ܠܡܽܘܪܳܢܺܝ̣ܬ̥ܳܐ ܘܰܠܩܶܪܝܽܘܢܳܐ ܡܶܢ ܓ̊ܰܪܒܝܳܐ.

 

ܪܺܝܫܡܫܰܡ̄:

ܕ̊ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܗܳܝ ܕ̊ܰܒܟ̥ܽܠܙܒܰܢ ܡܡܰܠܝܳܐ ܚܰܣܺܝ̣ܪ̈ܳܬ̥ܰܢ. ܒܨܶܒܝܳܢܳܐ ܓܶܝܪ ܕ̊ܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܒ̥ܳܐ. ܘܰܒܚܰܝܠܳܐ ܕ̥ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ. ܠܗܳܢܳܐ ܕ̥ܗܳܪܟ̊ܳܐ ܩܰܪܺܝ̣ܒ. ܘܰܒܕ̥ܶܚܠܬ̥ܳܐ ܘܒܰܪܬ̥ܺܝ̣ܬ̥ܳܐ ܘܰܒܗܰܝܡܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܰܫܪܳܪܳܐ܆ ܨܰܘܪܶܗ ܩܕ̥ܳܡ ܡܰܕ̥ܒ̊ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܐܰܪܟ̊ܶܢ. ܘܰܒܥܰܝܢܳܐ ܕ̥ܬܰܪܥܺܝ̣ܬ̥ܶܗ ܠܘܳܬ̥ܳܟ ܗܰܘ ܕ̊ܥܳܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ̊ ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ ܚܳܐܰܪ. ܘܰܡܣܰܟ̊ܶܐ ܠܡܰܘܗܰܒܬ̥ܳܟ ܗܳܝ ܫܡܰܝܳܢܺܝ̣ܬ̥ܳܐ܀

ܢܽܘ̣ܗܳܪܳܐ:

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ ܬ̥ܳܠܶܐ ܩܳܠܶܗ ܟ̊ܰܕ̥ ܦܫܺܝ̣ܛ ܘܣܳܐܶܡ ܝܰܡܺܝ̣ܢܶܗ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ ܘܳܐܡܰܪ:

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܗܳܝ ܕ̊ܩܳܪܝܳܐ ܘܰܡܩܰܪܒܳܐ ܡܶܢ ܛܶܟ̊ܣܳܐ ܕ̥ܕ̥ܰܝܪܳܝܳܐ ܩܰܫܺܝ̣ܫܳܐ܆ ܠܕ̥ܰܪܓ̥ܳܐ ܕ̥ܪܺܝܫ ܕ̊ܰܝܪܳܐ܀

ܪܝܫܡܫܡ̄:

[ܦܠܢ]܆ ܪܺܝܫܕ̊ܰܝܪܳܐ ܠܡܰܕ̥ܒ̊ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܘܰܐܠܳܗܳܝܳܐ ܕ̥ܕ̥ܰܝܪܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܬ̊ܳܐ ܕ̥ܰ[ܦܠܳܢܺܝ̣ܬ̥] ܕ̊ܰܒ̥ܕ̥ܽܘ̣ܟ̊ܬ̥ܳܐ [ܦܠܳܢܺܝ̣ܬ̥] ܕ̊ܡܶܢ ܬ̊ܚܶܝܬ̥ ܐܶܘܬ̥ܰܢܛܺܝܰܐ ܕ̥ܟ̥ܽܘ̣ܪܣܝܳܐ ܫܠܺܝ̣ܚܳܝܳܐ ܕ̥ܰܐܢܛܺܝܽܘ̇ܟ̥ܺܝܰܐ ܪܳܚܡܰܬ̥ ܠܰܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܘܰܪܚܺܝ̣ܡܰܬ̥ ܡܶܢ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ܀܀

ܢܽܘ̣ܗܳܪܳܐ:

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ ܡܪܰܚܶܦ ܠܰܟ̥ܬ̥ܳܒ̥ܳܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܐܪ̈ܳܙܶܐ ܟܰܕ̥ ܐܳܡܰܪ: 

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܒܩܺܝ̣ܢܕ̊ܽܘ̇ܢܽܘ̇ܣ܆

ܢܽܘ̣ܗܳܪܳܐ:

ܘܝܳܗܶܒ ܠܶܗ ܠܰܟ̥ܬ̥ܳܒ̥ܳܐ ܠܪܺܝܫ ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܘܰܡܥܰܢܶܐ ܒܰܬ̥ܪܰܥ ܡܰܕ̥ܒܚܳܐ ܘܳܐܡܰܪ:

 

ܕ̊ܗܳܢܳܐ ܕ̥ܩܪܶܒܘ܆ ܢܨܰܠܶܐ ܗܳܟ̥ܺܝܠ ܟ̊ܽܠܰܢ ܕ̊ܬܺܐܬ̥ܶܐ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܛܰܝܒ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܘܡܰܓ̥ܢܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ. ܘܢܰܙܥܶܩ ܘܢܺܐܡܰܪ ܬ̊ܠܳܬ̥ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ: ܩܽܘ̣ܪܝܶܠܶܝܣܽܘ̇ܢ܆ ܩܽܘ̣ܪܝܶܠܶܝܣܽܘ̇ܢ܆ ܩܽܘ̣ܪܝܶܠܶܝܣܽܘ̇ܢ܀

ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ:

ܩܽܘ̣ܪܝܶܠܶܝܣܽܘ̇ܢ܀

ܢܽܘ̣ܗܳܪܳܐ:

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ ܡܶܬ̥ܦܢܶܐ ܠܡܰܕ̥ܢܚܳܐ ܘܰܡܨܰܠܶܐ ܟ̥ܰܕ̥ ܓ̊ܗܺܝ̣ܢ ܩܕ̥ܳܡ ܦܳܬ̥ܽܘܪ ܚܰܝ̈ܐ ܫܰܠܝܳܐܺܝܬ̥܀

 

ܓ̊ܗܳܢܬ̊ܳܐ

 

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܐܺܝܢ ܡܳܪܝܳܐ܆ ܕ̊ܫܳܘܶܐ ܥܒܶܕ̥ܳܝܗ̱ܝ ܠܰܩܪܳܝܬ̊ܳܐ ܕ̥ܪܺܝܫܽܘ̣ܬ̊ ܕ̊ܰܝܪܳܐ܆ ܐܰܝܟ̊ܰܢܳܐ ܕ̥ܢܶܫܬ̊ܘܶܐ ܒܝܰܕ̥ ܪܶܚܡܰܬ̥ ܐ̱ܢܳܫܽܘܬ̥ܳܟ̥. ܕ̊ܰܐܝܟ̥ ܕ̊ܫܳܘܶܐ ܠܰܫܡܳܟ̥ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܢܶܦܠܽܘ̇ܚ ܠܳܟ̥ ܥܰܒ̥ܕ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܛܳܒ̥ܬ̥ܳܐ܆ ܘܠܰܡܟ̥ܰܗܳܢܽܘ̣ ܠܡܰܕ̥ܒ̊ܚܳܟ̥ ܩܰܕ̥ܺܝ̣ܫܳܐ܆ ܘܰܠܡܶܫܟܳܚܽܘ̣ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܩܕ̥ܳܡܰܝܟ̊܀

ܢܽܘ̣ܗܳܪܳܐ:

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ ܡܶܬ̥ܦܢܶܐ ܠܘܳܬ̥ ܦܳܬ̥ܽܘܪܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܘܬ̥ܳܠܶܐ ܩܳܠܶܗ܀

 

ܬ̊ܠܳܝܬ̊ܳܐ

 

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܠܩܽܘ̣ܝܳܡܳܐ ܘܰܠܒܶܢܝܳܢܳܐ ܕ̥ܥܽܘ̣ܡܪܳܐ ܘܕ̥ܰܟ̥ܢܽܘ̣ܫܝܳܐ ܘܰܠܬ̥ܰܪܒܺܝ̣ܬ̥ܳܐ ܘܫܽܘ̣ܘܫܳܛܳܐ ܝܰܡܺܝ̣ܢܳܝܳܐ ܕ̥ܰܐܚ̈ܐ. ܫܰܟ̊ܶܢ ܠܶܗ ܕ̊ܶܝܢ ܣܽܘ̣ܟ̊ܳܠܳܐ ܕ̥ܝܰܨܺܝ̣ܦܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܠܡܰܟ̊ܳܣܽܘ̣ ܘܰܠܡܶܪܕ̊ܳܐ ܘܠܰܡܬ̥ܰܪܳܨܽܘ̣ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ̊ܰܛܠܶܝܢ. ܘܰܠܡܶܟ̥ܐܳܐ ܥܰܡ ܦܰܪܶܗܣܺܝܰܐ ܘܰܒܚܰܝܽܘ̣ܣܬ̥ܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܘܠܰܡܩܰܒܳܠܽܘ̣ ܐܰܟ̥ܣ̈ܢܳܝܶܐ ܒܚܽܘ̣ܒܳܐ܆ ܘܢܶܥܬ̊ܰܪ ܒܰܥ̈ܒ̥ܳܕ̥ܰܝܟ̊ ܘܒܰܟ̥ܚܺܝ̣ܕ̥ܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܘܢܰܟ̥ܦܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܢܶܥܒ̊ܶܕ̥ ܥܶܢܝܳܢܳܐ. ܐܰܝܟ̊ܰܢܳܐ ܕ̥ܟ̥ܰܕ̥ ܟ̊ܽܠܗܶܝܢ ܥܳܒ̥ܶܕ̥. ܠܬ̥ܶܫܒܽܘ̇ܚܬ̊ܳܐ ܕ̥ܺܝܠܳܟ̥ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܒܳܐ܆ ܘܰܠܒܶܢܝܳܢܳܐ ܕ̥ܥܽܘ̣ܡܪܳܐ ܘܩܽܘ̣ܝܳܡܳܐ ܕ̥ܕ̥ܰܝܪܳܐ܆ ܘܰܠܬ̥ܰܪܒܺܝ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܰܐܚ̈ܶܐ ܘܫܽܘ̣ܘܫܳܛܗܽܘ̇ܢ ܕ̊ܰܒܕ̥ܶܚܠܰܬ̥ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܢܶܫܟ̊ܰܚ ܛܰܝܒ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܘܪ̈ܰܚܡܶܐ ܩܕ̥ܳܡܰܝܟ̊. ܘܢܺܐܪܰܬ̥ ܡܢܳܬ̥ܳܐ ܕ̥ܪ̈ܺܝܫܰܝ ܕ̊ܰܝܪ̈ܳܬ̥ܳܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܘܚܰܟ̊ܺܝ̣̈ܡܶܐ܆ ܘܦܳܠ̈ܚܰܝ ܥܰܡܳܟ̥ ܒܟ̥ܺܐܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܘܰܒܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܽܘ̣ܬ̥ܳܐ. ܒܝܰܕ̥ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕ̥ܺܝܚܺܝܕ̥ܳܝܳܐ ܒܪܳܐ ܕ̥ܺܝܠܳܟ̥ ܕ̊ܒܺܐܝ̈ܕ̥ܰܘܗ̱ܝ ܘܥܰܡܶܗ ܠܳܟ̥ ܦܐܶܐ ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܘܽܐܘ̣ܚܕ̊ܳܢܳܐ ܥܰܡ ܪܽܘ̣ܚܳܟ̥ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟ̥ܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܀

ܪܺܝܫܡܫܡ̄:

ܐܰܡܺܝ̣ܢ ܒܰܪܶܟ̥ܡܳܪܝ܀

ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ:

ܫܠܳܡܳܐ ܠܟ̥ܽܠܟ̥ܽܘ̇ܢ܀

ܥܰܡܳܐ:

ܘܥܰܡ ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܕ̥ܺܝܠܳܟ̥܀

ܢܽܘ̣ܗܳܪܳܐ:

ܪܺܝܫ ܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ ܡܶܬ̥ܦܢܶܐ ܠܘܳܬ̥ ܡܰܥܪܒܳܐ ܠܘܳܬ̥ ܗܰܘ ܕ̊ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܣܪܰܚ ܘܣܳܐܶܡ ܝܰܡܺܝ̣ܢܶܗ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ ܘܳܐܡܰܪ:

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܡܶܫܬ̊ܰܡܠܶܐ ܒܥܺܕ̊ܬ̊ܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܬ̊ܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܀

ܪܺܝܫܡܫܡ̄:

[ܦܠܢ]܆ ܪܺܝܫܕ̊ܰܝܪܳܐ ܠܡܰܕ̥ܒ̊ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܘܰܐܠܳܗܳܝܳܐ ܕ̥ܕ̥ܰܝܪܳܐ ܕ̥ܰ[ܦܠܳܢܺܝ̣ܬ̥] ܕܰ̊ܒ̥ܕ̥ܽܘ̣ܟ̊ܬ̥ܳܐ [ܦܠܳܢܺܝ̣ܬ̥]܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

[ܦܠܢ]܆ ܪܺܝܫܕ̊ܰܝܪܳܐ ܠܡܰܕ̥ܒ̊ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܘܰܐܠܳܗܳܝܳܐ ܕ̥ܥܺܕ̊ܬ̊ܳܐ  ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܬ̊ܳܐ ܕܳܐܪ̈ܬ̥ܳܕܽܘܟ̊ܣܽܘ ܕ̥ܩܰܕ̊ܡܰܬ̥ ܐܶܫܬ̊ܰܡܗܰܬ̥܀

ܪܺܝܫܡܫܡ̄:

ܒܰܪܶܟ̥ܡܳܪܝ܀

ܢܽܘ̣ܗܳܪܳܐ:

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ ܚܳܬ̥ܶܡ ܠܶܗ ܒܶܝܬ̥ ܥܰܝ̈ܢܰܘܗ̱ܝ ܬ̊ܠܳܬ̥ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܒܛܽܘ̣ܦ̥ܣܳܐ ܕ̥ܰܨܠܺܝ̣ܒ̥ܳܐ ܟ̥ܰܕ̥ ܐܳܡܰܪ:

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܒ̊ܰܫܡܳܐ ܕ̥ܰܐܒ̥ܳܐ܀ ܥܰܡܳܐ: ܐܰܡܺܝ̣ܢ܀ ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ: ܘܕ̥ܰܒ̥ܪܳܐ. ܥܰܡܳܐ: ܐܰܡܺܝ̣ܢ܀ ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ: ܘܰܕ̥ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܚܰܝܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܕ̥ܰܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܀ ܥܰܡܳܐ: ܐܰܡܺܝ̣ܢ܀

ܢܽܘ̣ܗܳܪܳܐ:

ܘܡܶܬ̥ܦ̊ܢܶܐ ܪܺܝܫ ܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ ܠܘܳܬ̥ ܡܰܕ̥ܢܚܳܐ ܘܰܡܨܰܠܶܐ ܨܠܽܘ̇ܬ̥ܳܐ ܗܳܕ̥ܶܐ ܟ̥ܰܕ̥ ܓ̊ܗܺܝ̣ܢ܀

 

ܓ̊ܗܳܢܬ̊ܳܐ

 

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܡܩܰܒܠܺܝ̣ܢܰܢ ܛܰܝܒ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܟ̥ ܡܳܪܰܢ ܐܰܚܺܝ̣ܕ̥ ܟ̊ܽܠ܆ ܒܟ̥ܽܠܗܶܝܢ ܘܡܶܛܽܠ ܟ̊ܽܠܗܶܝܢ܆ ܘܰܡܩܰܠܣܺܝ̣ܢܰܢ ܘܰܡܫܰܒܚܺܝ̣ܢܰܢ ܠܰܫܡܳܟ̥ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܘܪܶܒܬ̊ ܠܡܶܥܒ̊ܰܕ̥ ܥܰܡܰܢ. ܘܶܐܫܰܕ̊ܬ̊ ܡܰܘܗܰܒܬ̥ܳܟ̥ ܥܰܠ ܥܰܒ̥ܕ̊ܳܟ̥ ܗܳܢܳܐ. ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܕܶܝܢ ܡܶܢܳܟ̥ ܘܰܡܦܺܝ̣ܣܺܝ̣ܢܰܢ ܠܳܟ̥ ܡܳܪܝܳܐ. ܫܡܰܥ ܠܰܢ ܡܶܛܽܠ ܣܰܓ̊ܺܝ̣ܐܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ̊. ܘܰܨܒܺܝ ܒܰܣܝܳܡܺܝ̣ܕ̥ܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕ̥ܰܗܘܳܐ ܕ̥ܪܺܝܫܳܢܽܘ̣ܬ̊ ܕ̊ܰܝܪܳܐ ܥܰܠ ܥܰܒ̥ܕ̊ܳܟ̥ ܗܳܢܳܐ. ܒܝܰܕ̥ ܡܶܐܬ̥ܺܝܬ̥ܳܐ ܕ̥ܪܽܘ̣ܚܳܟ̥ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫ ܒܟ̥ܽܠ. ܘܰܐܘܣܶܦ ܥܰܠ ܩܪܳܝܬ̊ܳܐ ܠܰܓ̥ܒܺܝ̣ܬ̥ܳܐ ܘܰܠܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܽܘ̣ܬ̥ܳܐ܆ ܘܰܠܛܰܝܒ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܛܳܒܽܘ̣ܬ̥ܳܟ. ܘܰܓ̥ܒܺܝ ܠܰܢ ܘܠܶܗ ܠܛܳܒܬ̥ܳܐ. ܘܗܰܒ ܠܶܗ ܕ̊ܢܶܦܠܽܘ̇ܚ ܠܳܟ̥ ܒܟ̥ܰܟ̊ܪ̈ܶܐ ܕ̥ܰܢܣܰܒ̥܀

 

ܢܽܘ̣ܗܳܪܳܐ:

ܗܳܝܕܶܝܢ ܡܰܠܒܶܫ ܪܺܝܫ ܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ ܐܶܣܟ̊ܺܡܳܐ ܕ̥ܩܽܘ̣ܪܳܒܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܕ̥ܺܐܝ̣ܬ̥ܰܘܗ̱ܝ ܚܠܳܦ ܬ̊ܳܓ̥ܳܐ ܘܟ̥ܶܢ ܦܰܝܢܳܐ ܕ̥ܟ̥ܳܗܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܠܡܶܬ̊ܬ̊ܰܣܪܚܳܢܳܐ ܟ̥ܰܕ̥ ܐܳܡܰܪ:

 

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܠܬ̥ܶܫܒ̊ܽܘ̇ܚܬ̊ܳܐ ܘܠܺܐܝܩܳܪܳܐ ܘܗܶܕ̥ܪܳܐ ܘܪܽܘ̣ܡܪܳܡܳܐ ܕ̥ܰܬ̥ܠܺܝ̣ܬ̥ܳܝܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܬ̊ܳܐ ܘܫܰܘܝܰܬ̥ ܒܽܐܘ̣ܣܺܝܰܐ. ܘܰܠܫܰܝܢܳܐ ܘܒܶܢܝܳܢܳܐ ܕ̥ܥܺܕ̊ܬ̊ܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܬ̊ܳܐ ܕ̥ܰܐܠܳܗܳܐ܀

 

ܢܽܘ̣ܗܳܪܳܐ:

ܟ̊ܶܢ ܡܫܰܪܶܐ ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ ܒܬ̥ܶܫܡܶܫܬ̊ܳܐ ܕܬ̥ܽܘܠܒܳܫ ܨܠܺܝ̣ܒ̥ܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܘܳܐܡܰܪ:

 

ܩܽܘ̣ܩܰܠܺܝܘ̇ܢ [ܒܪܶܟ̥ܢܳܐ ܫܒܺܝ̣ܥܳܝܳܐ]

 

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܒ̊ܳܟ̥ ܢ̇ܕ̥ܰܩܰܪ ܠܰܒ̥ܥܶܠܕ̊̈ܒ̥ܳܒ̥ܰܝܢ ܗ̄ܘܗ̄ ܘܡܶܛܽܠ ܫܡܳܟ̥ ܢܕ̥ܽܘ̣ܫ ܠܣ̈ܳܢܐܰܝܢ܀ ܡܶܛܽܠ ܕ̊ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܥܰܠ ܩܶܫ̈ܬ̊ܳܬ̥ܰܢ ܬ̊ܟ̥ܺܝ̣ܠܺܝ̣ܢܰܢ ܗ̄ܘܗ̄ ܐܳܦ̥ܠܳܐ ܥܰܠ ܙܰܝܢܰܢ ܕ̊ܢ̣ܶܦ̥ܪܩܰܢ܀ ܐܰܢ̱ܬ̊ܽ ܗ̱ܘ ܦ̥ܪܰܩ̣ܬ̊ܳܢ ܡܶܢ ܣܳܢ̈ܐܰܝܢ ܗ̄ܘܗ̄ ܘܰܐܒ̥ܗܶܬ̊ܬ̊ ܠܰܒ̥ܥܶܠܕ̊ܒ̥ܳܒ̥ܰܝ̈ܢ܀ ܫܰܒ̊ܰܚ̣ܢܳܟ̥ ܐܰܠܳܗܳܐ ܟ̥ܽܠܶܗ ܝܰܘܡܳܐ ܗ̄ܘܗ̄ ܘܠܰܫܡܳܟ̥ ܠܥܳ݀ܠܰܡ ܢ̇ܰܘܕ̊ܶܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܒܰܪܶܟ̥ܡܳܪܝ܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܠܰܐܒ̥ܳܐ ܘܠܰܒ̥ܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܡܶܢܥܳܠܰܡ ܨܠܺܝ̣ܒ̥ܳܐ ܙܟ̥ܳܐ ܨܠܺܝ̣ܒ̥ܳܐ ܙܳܟ̥ܶܐ. ܨܠܺܝ̣ܒ̥ܳܐ ܙܟ̥ܳܝܗ̱ܝ ܠܰܒ̥ܥܶܠܕ̊ܰܪܳܐ. ܘܰܨܠܺܝ̣ܒ̥ܳܐ ܢ̣ܶܗܘܶܐ ܫܽܘ̣ܪܳܐ. ܠܟ̥݀ܽܠ ܡ̇ܰܢ ܕ̊ܰܐܘܕ̊ܺܝ̣ ܒ̥ܰܨܠܺܝ̣ܒ̥ܳܐ܀ ܐܚܪܺܢܳܐ: ܠܳܐ ܕ̥ܳܚܠܺܝ̣ܢܳܢ ܡܶܢ ܒܺܝ̣ܫܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡܰܢܽ ܗ̱ܘ. ܙܰܝܢܶܗ ܪܰܒ̊ܳܐ ܠܒܺܝܫܺܝܢܰܢ ܘܒܶܗ ܟ̊ܽܠܰܢ ܡܶܫܬ̊ܰܒܗܪܺܝܢܰܢ܀ ܐܚܪܺܢܳܐ: ܒܰܨܠܺܝ̣ܒ̥ܳܟ̥ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘ̇ܥ. ܐܳܚܕ̊ܺܝܢܰܢ ܓ̊ܰܘܣܳܐ ܟ̊ܠܝܽܘ̇ܡ. ܗܽܘ ܡܦܰܨܶܐ ܠܰܢ ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ. ܘܡܰܘܪܶܬ̥ ܠܰܢ ܡܰܠܟ̊ܽܘܬ̥ ܪܰܘܡܳܐ܀ ܐܚܪܺܢܳܐ: ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܠܝܶܫܽܘ̇ܥ ܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܕܰܨܠܺܝܒܶܗ ܙܰܝܢܳܐ ܝܰܗ̱ܒ̥ ܠܰܢ. ܒܶܗ ܗܳܟ̥ܺܝܠ ܡܶܫܬ̊ܰܒܗܪܺܝܢܰܢ. ܕܡܰܒܗܶܬ̥ ܗܽܘ ܠܰܒܥܶܠܕܰܪܰܢ܀

 

ܩܳܠܳܐ ܕ̥ܩܽܘ̇ܩܳܝܳܐ [ܒܪܶܟ̥ܢܳܐ ܫܒܺܝ̣ܥܳܝܳܐ]

 

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܡܶܢ ܪܽܘ̇ܡܺܝ ܡܕ̥ܺܝܢܰܬ̥ ܡܰܠ̈ܟ̊ܐ. ܥܕ̥ܰܡܳܐ ܠܽܐܘ̇ܪܺܫܠܶܡ. ܢܶܚܬ̊ܰܬ̥݀ ܗܶܠܶܢܺܝ ܡܰܠܟܬ̥ܳܐ. ܕ̊ܠܰܨܠܺܝ̣ܒ̥ܳܐ ܬ̥ܶܣܓ̊ܽܘ̇ܕ̥. ܘܶܐܚܕ̊ܰܬ̥݀ ܐܶܢܽܘ̇ܢ: ܠܟ̥݀ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܝܽܗ̱ܘ̣̈ܕ̥ܳܝܶܐ. ܕ̊ܬ̥ܰܘ ܚܰܘܰܘ ܠܺܝ̣: ܕ̊ܽܘ̣ܟ̊ܬ̥ܶܗ ܕ̊ܰܨܠܺܝ̣ܒ̥ܳܐ. ܥܢ̣ܰܘ ܗܶܢܽܘ̇ܢ ܘܶܐܡ̣ܰܪܽܘ̣ܢ ܠܳܗ̇. ܕ̊ܪܰܒ̊ܳܐ ܐܺܝ̣ܬ̥ ܠܰܢ. ܘܶܐܢ ܬ̊ܶܐܚܕ̊ܺܝܘܗ̱ܝ ܗܽܘ̣ ܡܚܰܘܶܐ ܠܶܟ̥ܝ̱. ܕ̊ܽܘ̣ܟ̊ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܒ̥ܳܗ̇ ܐܶܬ̊ܬ̊ܣܺܝ̣ܡ ܗ̄ ܨܠܺܝ̣ܒ̥ܶܗ ܕ̊ܰܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܒܰܪܶܟ̥ܡܳܪܝ܀

ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ:

ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܠܰܐܒ̥ܳܐ ܘܠܰܒ̥ܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܗܰܠܶܠܽܘܝܰܗ܆ ܬ̊ܳܐ ܨܠܺܝ̣ܒ̥ܳܐ ܐܶܫܬ̊ܰܥܳܐ ܠܰܢ. ܕ̊ܡܳܢܰܘ ܚܰܝܠܳܟ̥ ܕ̊ܡܶܢ ܣܰܘ̈ܦ̊ܶܐ ܠܣܰܘܦ̊ܶܝ̈ܗ̇ ܕ̊ܰܐܪܥܳܐ. ܥܰܡ̱̈ܡܶܐ ܠܳܟ̥ ܣ݀ܳܓ̥ܕ̊ܺܝܢ. ܡܰܕ̥ܒ̊ܚܳܐ ܥܒ̥ܺܝ̣ܕ̥ ܗ̱ܘܺܝܬ̥: ܥܰܠ ܪܺܝܫ ܓ̊ܳܓ̥ܽܘ̣ܠܬ̊ܳܐ. ܘܰܥܠܰܝ ܨܰܠܒ̊ܽܘܗ̱ܝ: ܠܰܒ̥ܪܳܐ ܕ̥ܰܐܠܳܗܳܐ. ܥ̣ܰܨܪܽܘܗ̱ܝ ܝܽܗ̱ܘ̈ܕ̥ܳܝܶܐ ܒ̥ܪܽܘ̣ܡܚܳܐ. ܘܡܶܢ ܚܰܡܪܶܗ ܠܳܐ ܛܥ̣ܶܡܘ̱. ܩܰܒ̊ܶܠܬ̥ܶܗ ܥܺܕ̥ܰܬ̥ ܩܽܘ̣ܕ̥ܫܳܐ. ܘܩܰܪܶܒ̥ܬ̥ܶܗ ܠܡܰܕ̥ܒ̊ܚܳܐ ܗ̄ ܘܡܶܢܶܗ ܡܶܬ̥ܒ̊ܰܣܡܳܐ܀

ܢܽܘ̣ܗܳܪܳܐ:

ܘܰܡܙܰܝܰܚ ܠܰܨܠܺܝ̣ܒ̥ܳܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܪܺܝܫܶܗ ܘܡܰܥܢܶܐ:

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܠܬ̥ܶܫܒ̊ܽܘ̇ܚܬ̊ܳܐ ܘܠܺܐܝܩܳܪܳܐ ܘܗܶܕ̥ܪܳܐ ܘܪܽܘܡܪܳܡܳܐ ܕ̥ܰܬ̥ܠܺܝ̣ܬ̥ܳܝܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܬ̊ܳܐ ܘܫܰܘܝܰܬ̥ ܒܽܐܘ̣ܣܺܝܰܐ. ܘܰܠܫܰܝܢܳܐ ܘܒܶܢܝܳܢܳܐ ܕ̥ܥܺܕ̊ܬ̊ܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܬ̊ܳܐ ܕ̥ܰܐܠܳܗܳܐ܀

ܢܽܘ̣ܗܳܪܳܐ:

ܘܡܰܠܒܶܫ ܠܶܗ ܨܠܺܝ̣ܒ̥ܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܒܰܩܕ̥ܳܠܶܗ ܟܰ̊ܕ̥ ܐܳܡܰܪ:

ܪܺܝ̣ܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܡܶܬ̥ܥܰܛܰܦ [ܦܠܳܢ] ܨܠܺܝ̣ܒ̥ܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ  ܒ̊ܰܫܡܳܐ ܕ̥ܰܐܒ̥ܳܐ܀ ܥܰܡܳܐ: ܐܰܡܺܝ̣ܢ܀ ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ: ܘܕ̥ܰܒ̥ܪܳܐ. ܥܰܡܳܐ: ܐܰܡܺܝ̣ܢ܀ ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ: ܘܰܕ̥ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܚܰܝܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܠܚܰܝܶـ̈ܐ ܕ̥ܰܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܐܰܡܺܝܢ܀

ܢܽܘ̣ܗܳܪܳܐ:

ܘܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ ܝܳܗܶܒ ܠܶܗ ܫܠܳܡܳܐ ܘܗܳܝܕ̊ܶܝܢ ܒܳܬ̥ܰܪ ܒܳܬ̥ܰܪ ܒܢܰܝ̈ ܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܚܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܕ̥ܰܝܪܳܐ ܕ̥ܡܶܬ̥ܪܰܝܫܰܢ ܥܠܶܝܗ̇ ܡܗܰܢܶܝܢ ܠܶܗ ܠܰܐܦܰܝ̈ ܫܰܘܝܽܘ̣ܬ̥ܶܗ܀

ܘܟ̥ܰܕ̥ ܡܶܫܬ̊ܰܘܬ̊ܰܦ ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ ܒܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣̈ܫܶܐ܆ ܡܶܚܕ̥ܳܐ ܪܳܫܶܡ ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ ܓܡܽܘܪܬ̊ܳܐ ܕ̥ܦܰܓ̥ܪܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܒܟ̥ܳܣܳܐ ܘܰܡܫܰܘܬ̊ܶܦ ܠܶܗ ܠܡܶܬ̊ܬ̊ܰܣܪܚܳܢܳܐ܆ ܘܗܳܝܕ̊ܶܝܢ ܦܳܩܶܕ̥ ܠܶܗ ܕ̊ܗܽܘ ܢܫܰܘܬ̊ܶܦ ܠܫܰܪܟ̊ܳܐ ܘܰܢܫܰܡܠܶܐ ܠܩܽܘ̣ܪܳܒ̥ܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ܀

ܢܽܘ̣ܗܳܪܳܐ:

ܟ̊ܶܢ ܝܳܗܶܒ ܠܶܗ ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ ܠܪܺܝܫܕܰܝܪܳܐ ܚܰܕ̥ܬ̥ܳܐ܆ ܟ̊ܬ̥ܺܝ̣ܒܬ̊ܳܐ ܕ̥ܰܣܝܳܡ ܐܺܝܕ̥ܶܗ܆ ܐܰܝܟ̊ܰܢܳܐ ܕܬ̥ܶܬ̥ܢܛܰܪܝ ܠܘܳܬ̥ܶܗ ܐܰܝܟ̥ ܕ̊ܰܠܣܳܗܕ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܐ܀

ܫܠܶܡ ܛܶܟ̊ܣܳܐ ܕ̥ܪܺܝܫ ܕ̊ܰܝܪܳܐ[1] 1 ܦܛܪܘܣ 5: 1-11.