10- طقس رسامة الراهبات

ܛܶܟ̊ܣܳܐ 

ܕ̥ܣܽܘ̣ܦ̊ܳܪ ܕ̊ܰܝܪ̈ܳܝܳܬ̥ܳܐ

 

ܢܽܘ̣ܗܳܪܳܐ:

ܟ̊ܰܕ̥ ܡܶܣܬ̊ܰܦܪܳܐ ܕ̥ܰܝܪܳܝܬ̊ܳܐ܆ ܬ̊ܺܐܬ̥ܶܐ ܠܥܺܕ̊ܬ̊ܳܐ. ܘܰܬ̥ܩܽܘ̣ܡܝ ܩܕ̥ܳܡ ܬ̊ܰܪܥܳܐ ܕ̥ܗܰܝܟ̊ܠܳܐ܆ ܟ̊ܰܕ̥ ܐܺܝ̣ܬ̥ ܥܠܶܝܗ̇ ܠܒܽܘ̣ܫܳܗ̇ ܕ̊ܺܝ̣ܠܳܢܳܝܳܐ. ܘܡܶܬ̥ܥܰܛܦܳܐ ܒܬ̥ܰܟ̥ܣܺܝ̣ܬ̥ܳܐ. ܘܩܳܝ̈ܡܳܢ ܥܰܡܳܗ̇ ܕ̊ܰܝܪ̈ܳܝܳܬ̥ܳܐ ܐܰܚ̈ܘܳܬ̥ܳܗ̇ ܒܣܽܘ̣ܦܳܪܳܐ. ܪܺܝܫܰܬ̊ ܕ̊ܰܝܪܳܐ ܕ̥ܶܝܢ ܗܳܘܝܳܐ ܚܕ̥ܳܪ̈ܶܝܗ̇ ܒܟ̥ܽܠܡܶܕ̊ܶܡ. ܘܪܺܝܫ ܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ ܗܰܘ ܕ̊ܰܡܣܰܦܰܪ ܠܳܗ̇܆ ܩܳܐܶܡ ܒܬ̥ܰܪܥܳܐ ܕ̥ܗܰܝܟ̊ܠܳܐ܀

ܟ̊ܰܕ̊ ܕ̊ܶܝܢ ܗܳܝ ܕ̊ܰܡܛܰܝܒܳܐ ܕ̥ܬ̥ܶܣܬ̊ܰܦܰܪܝ܆ ܝܳܬ̥ܒܳܐ ܥܰܠ ܒܽܘ̣ܪ̈ܟ̊ܶܝܗ̇ ܩܕ̥ܳܡ ܬ̊ܰܪܥܳܐ ܕ̥ܡܰܕ̥ܒ̊ܚܳܐ܆ ܡܫܰܪܶܐ ܪܺܝܫ ܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ.

ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ:

ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܠܰܐܒ̥ܳܐ ܘܠܰܒ̥ܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܘܰܥܠܰܝܢ ܡܚܺܝ̣̈ܠܶܐ ܘܚܰܛܳܝ̈ܐ܆ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ ܢܶܫܬ̊ܰܦܥܽܘ̣ܢ ܒܰܬ̥ܪ̈ܰܝܗܽܘ̇ܢ ܥܳܠ̈ܡܶܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝ̣ܢ ܐܰܡܺܝ̣ܢ܀

 

ܨܠܽܘ̇ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܫܽܘ̣ܪܳܝܳܐ

 

ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ̥ܢܶܥܪܽܘ̇ܩ ܡܶܢ ܣܪ̈ܺܝ̣ܩܳܬ̥ܶܗ ܕ̊ܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܘܡܶܢ ܦܽܘ̣ܠ̈ܚܳܢܶܐ ܫܟ̥ܺܝ̣ܪ̈ܶܐ ܕ̥ܣܰܢ̈ܝܳܬ̥ܳܐ. ܘܗܰܒ ܠܰܢ ܒܛܰܝܒ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܰܠܘܳܬ̥ܳܟ ܢܶܪܗܰܛ. ܘܰܒܟ̥ܶܢܦܰܝ̈ܟ̊ ܢܶܣܬ̊ܰܬ̊ܰܪ. ܘܰܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ̊ ܢܶܬ̥ܓܰ̊ܘܰܣ. ܘܟ̥ܰܕ̥ ܒܰܬ̥ܝܳܒܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܡܶܢ ܚܛܳܗܰܝ̈ܢ ܩܕ̥ܳܡܰܝܟ̊ ܡܶܬ̥ܚܙܶܝܢܰܢ. ܘܰܒܨܰܘ̈ܡܶܐ ܐܰܡܺܝ̣̈ܢܶܐ ܘܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬ̥ܳܐ ܘܬ̥ܰܟ̥ܫ̈ܦܳܬ̥ܳܐ ܬ̥ܟ̥ܺܝ̣̈ܒܳܬ̥ܳܐ܆ ܘܰܒܙܶܕ̈ܩܳܬ̥ܳܐ ܫܦܺܝ̣̈ܥܳܬ̥ܳܐ ܠܛܰܝܒ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܟ̥ ܡܪܰܥܶܝܢܰܢ܆ ܢܶܬ̥ܦܰܨܶܐ ܡܶܢ ܥܫܽܘ̣ܡܝܳܐ ܕ̥ܫܺܐܕ̈ܶܐ܆ ܘܢܰܣܶܩ ܠܳܟ̥ ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܘܬ̥ܰܘܕ̊ܺܝܬ̥ܳܐ ܐܰܒ̥ܳܐ ܘܰܒ̥ܪܳܐ ܘܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ. ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟ̥ܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܀

أهِّلنا أيّها الربُّ الإلهُ أن نهربَ من أباطيلِ هذا العالم، ومن أعمالِ الرذائلِ السَّمِجَةِ. وأعطِنا بنعمتِكَ أن نُسْرِعَ إليكَ ونستترَ في أكنافِكَ ونلوذَ برحمتِكَ، حتى إذا ما طَهُرْنا أمامَكَ بالتوبةِ عن خطايانا، بالأصوامِ المتواصلةِ والصلواتِ والتضرعاتِ المتتابعةِ وبالصدقاتِ الوافرةِ، نُرْضي نعمتَكَ وننجو من جَوْرِ الأبالسةِ. فنرفعُ إليكَ الحمدَ والشكرَ أيّها الآبُ والابنُ والروحُ القُدُسُ الآنَ وكلَّ أوانٍ إلى أبدِ الآبدين.

 

ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕ̥ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ [ܒܪܶܟ̥ܢܳܐ ܕ̥ܰܐܢ̱ܬ̊ ܕܠܰܒܬ̥ܽܘܠܬ̊ܳܐ ܡܰܪܝܰܡ]

 

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܗܰܘ ܚܰܝܶـ̈ܐ ܫܰܪܺܝ̣ܪ̈ܶܐ܆ ܘܣܰܒ̥ܪܳܐ ܕ̥ܟ̥ܽܠ ܕܰܡܣܰܒܪܺܝ̣ܢ ܒܶܗ܆ ܡܠܺܝ ܠܰܢ ܣܰܒ̥ܪܳܐ܆ ܘܚܰܝܶـ̈ܐ ܘܚܽܘ̣ܒܳܐ ܐܰܫܪܳܐ ܒܰܢ܆ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܶܬ̥ܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝܢ܀ ܗܰܘ ܕ̊ܶܐܡܰܪ ܒܰܣܒܰܪܬ̥ܶܗ: ܕ̊ܰܩܪܰܘ ܘܶܐܢܳܐ ܥܳܢܶܐ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܠܳܟ̥ ܩܳܪܶܝܢܰܢ܆ ܠܥܽܘ̣ܕ̥ܪܢܳܐ ܕ̥ܰܡܚܺܝ̣ܠܽܘ̣ܬ̥ܰܢ܆ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܶܬ̥ܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝܢ܀ ܗܰܘ ܕ̊ܶܐܡܰܪ ܕ̊ܠܳܐ ܨܳܒܶܐ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܒܡܰܘܬ̊ܶܗ ܕ̊ܡܺܝ̣ܬܳܐ ܚܰܛܳܝܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܕ̥ܢܺܚܶܐ܆ ܘܢܶܫܟ̊ܰܚ ܚܰܝܶـ̈ܐ ܘܦܽܘ̣ܪܩܳܢܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܶܬ̥ܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ܀ ܗܰܘ ܪܳܥܝܳܐ ܫܰܪܺܝ̣ܪܳܐ܆ ܘܽܐܘ̣ܪܚܳܐ ܘܬ̥ܰܪܥܳܐ ܘܰܛܝܳܪܳܐ܆ ܠܳܟ̥ ܩܳܪܶܝܢܰܢ܆ ܥܰܠ ܒܥܳܬ̥ܳܐ ܕ̥ܰܐܒ̊ܝ̣ܕ̥ܽܘ̣ܬ̥ܰܢ܆ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܶܬ̥ܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ܀ ܢܰܛܰܪ ܡܳܪܰܢ ܒܰܨܠܺܝ̣ܒ̥ܳܟ̥܆ ܘܰܪܥܺܝ ܘܚܰܟ̊ܶܡ ܒܰܫܪܳܪܳܟ̥܆ ܠܕܶܐܬ̥ܓ̊ܰܘܣܰܬ̥ ܒܳܟ̥܆ ܘܶܐܬ̥ܳܬ̥ ܒܳܬ̥ܰܪ ܝܽܘ̣ܠܦܳܢܳܟ̥܆ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܶܬ̥ܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ܀ ܗܰܘ ܕ̊ܰܐܠܶܦ ܐܳܦ ܚܰܟ̊ܶܡ܆ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ̊ܰܬ̥ܪܺܝ̣ܨܺܝ̣ܢ ܒܠܶܒܗܽܘ̇ܢ܆ ܬ̊ܪܽܘ̇ܨ ܗܰܠ̈ܟ̥ܳܬ̥ܳܗ̇܆ ܕ̊ܰܐܡܬ̥ܳܟ ܠܒܶܝܬ̥ ܘܰܥܕܳܐ ܕ̥ܚܰܝ̈ܐ܆ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܶܬ̥ܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ܀ ܒܪܺܝ ܒܳܗ̇ ܠܶܒܳܐ ܕ̥ܰܟ̥ܝܳܐ܆ ܘܒܰܪܣܳܣܳܐ ܕ̥ܙܽܘܦܳܟ̥ ܕ̊ܰܟ̊ܳܗ̇܆ ܕ̊ܰܐܢ̱ܬ̊ܽ ܗ̱ܘ ܐܺܝ̣ܬ̥ܰܝܟ̊܆ ܡܩܰܕ̊ܫܳܢܳܐ ܕ̥ܟ̥ܽܠ ܕܰܡܟ̥ܰܬ̊ܡܺܝ̣ܢ܆ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܶܬ̥ܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܒܰܪܶܟ̥ܡܳܪܝ܀ ܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܠܰܐܒ̥ܳܐ ܘܠܰܒ̥ܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܡܶܢܥܳܠܰܡ܀ ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܠܺܐܝܬ̥ܝܳܐ ܓ̥ܢܺܝ̣ܙܳܐ܆ ܘܠܰܒܪܳܐ ܨܶܡܚܳܐ ܕ̥ܺܐܝ̣ܬ̥ܽܘ̣ܬ̥ܶܗ܆ ܘܰܠܪܽܘ̣ܚܩܽܘ̣ܕ̥ܫܳܐ ܕ̥ܰܡܦܰܠܶܓ̥ ܟ̊ܽܠ ܫܽܘ̈ܟ̊ܳܢܶܐ܆ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܶܬ̥ܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ܀

 

ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܐܚܪܺܢܳܐ [ܒܪܶܟ̥ܢܳܐ ܕ̥ܰܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܙܳܡܪܺܝ̣ܢ]

 

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܠܳܟ̥ ܝܳܐܝܳܐ ܬ̥ܶܫܒܽܘܚܬ̊ܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܨܶܗܝܽܘܢ܆ ܘܠܳܟ̥ ܡܶܬ̥ܦܪܰܥ ܢܶܕ̥ܪܳܐ ܫܡܰܥ ܨܠܽܘ̇ܬ̥ܝ. ܠܘܳܬ̥ܳܟ̥ ܟ̊ܽܠ ܒܣܰܪ ܢܺܐܬ̥ܶܐ܆ ܡܶـ̈ܠܶܐ ܕ̥ܥܰـ̈ܘܳܠܶܐ ܥܫܶܢܶܝ̈ܢ ܡܶܢܝ. ܘܰܚܛܳܗ̈ܰܝ ܐܰܢ̱ܬ̊ ܬ̊ܚܰܣܳܐ ܐܶܢܽܘ̇ܢ[1]܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܥܺܕ̊̈ܳܬ̥ܳܐ ܕ̥ܺܐܝܬ̥ ܒܰܫܡܰܝܳܐ܆ ܘܗܳܕ̥ܶܐ ܕ̥ܺܐܝܬ̥ܶܝܗ̇ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ. ܡܰܘܕ̈ܝܳܢ ܘܣܳܓ̥ܕ̊̈ܳܢ ܘܰܡܫܰܒ̈ܚܳܢ܆ ܠܗܰܘ ܕ̊ܫܰܪܰܪ ܘܰܐܬ̥ܩܶܢ ܐܶܢܶܝܢ܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܛܽܘ̣ܒ̥ܰܘܗ̱ܝ ܠܡܰܢ ܕ̊ܨܳܒܶܐ ܐܰܢ̱ܬ̊ ܒܶܗ. ܘܰܡܩܰܪܶܒ ܐܰܢ̱ܬ̊ ܠܶܗ ܕ̊ܢܶܥܡܰܪ ܒܕ̥ܰܝܪܳܟ̥܆ ܘܢܶܣܒܰܥ ܡܶܢ ܛܳܒ̈ܬ̥ܶܗ ܕ̊ܒܰܝܬ̊ܳܟ̥. ܘܡܶܢ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܽܘ̣ܬ̥ܶܗ ܕܗܰܝܟ̊ܠܳܟ̥܆ ܘܡܶܢ ܙܰܕ̊ܺܝ̣ܩܽܘܬ̥ܳܟ ܕܚܺܝ̣ܠܬ̊ܳܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܚܳܕ̥ܶܝܢ ܥܺܝ̣ܪ̈ܶܐ ܘܡܰܠܰܐܟ̥̈ܶܐ܆ ܘܡܳܪܳܐ ܕ̥ܟ̥ܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬ̥ܳܐ. ܥܰܠ ܚܰܕ̥ ܚܰܛܳܝܳܐ ܕ̥ܬ̥ܳܐܶܒ܆ ܘܩܳܢܶܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕ̥ܰܠܥܳܠܰܡ܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܥܢܺܝ̣ܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܦܳܪܽܘܩܰܢ܆ ܣܰܒܪܳܐ ܕ̥ܟ̥ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܣܰܘ̈ܦܶܐ ܕ̥ܰܐܪܥܳܐ. ܘܰܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܪ̈ܰܚܺܝ̣ܩܶܐ܆ ܡܰܬ̥ܩܶܢ ܛܽܘ̣ܪ̈ܶܐ ܒܚܰܝܠܶܗ ܘܡܶܬ̥ܥܰܫܰܢ ܒܓ̥ܰܢ̱ܒܳܪܽܘ̣ܬ̥ܶܗ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕ̥ܡܳܪܳܐ ܒܰܣܺܝ̣ܡܳܐ܆ ܕ̊ܡܶܬ̥ܓ̊ܰܘܣܳܐ ܒܗܽܘ̇ܢ ܚܰܠܳܫܽܘ̣ܬ̥ܝ. ܪܳܚܡܳܐ ܕ̥ܟ̥ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܬ̊ܰܝܳܒ̈ܶܐ܆ ܒܥܺܝ ܠܰܐܒ̊ܺܝ̣ܕ̥ܽܘ̣ܬ̥ܝ ܕ̊ܠܳܟ̥ ܩܳܪܝܳܐ܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܡܫܰܬ̊ܶܩ ܡܰܚ̈ܫܽܘܠܶܐ ܕ̥ܝܰܡ̈ܡܶܐ ܘܩܳܠܳܐ ܕ̥ܓ̥ܰܠܠܰܝ̈ܗܽܘ̇ܢ܆ ܢܶܬ̊ܕ̊ܰܠܚܽܘ̣ܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܢܶܕ̥ܚܠܽܘ̣ܢ ܥܳܡܽܘܪ̈ܶܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܡܶܢ ܐܳܬ̥ܘ̈ܬ̥ܳܟ̥ ܘܡܶܢ ܡܰܦܳܩܰܝ̈ ܨܰܦܪܳܐ ܘܪܰܡܫܳܐ܆ ܒܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܐܶܬ̊ܕ̊ܟ̥ܰܪܬ̊ܳܗ̇ ܠܰܐܪܥܳܐ. ܐܰܫܠܺܝܬ̊ܳܗ̇ ܘܰܒܣܽܘ̇ܓ̥ܐܳܐ ܐܰܥܬ̊ܰܪܬ̊ܳܗ̇܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܒܬ̥ܰܪܥܳܟ̥ ܡܳܪܰܢ ܢܳܩܫܺܝ̣ܢܰܢ܆ ܘܡܶܢܳܟ̥ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܫܳܐܠܺܝ̣ܢܰܢ. ܚܰܢܳܢܳܐ ܘܰܡܠܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ܆ ܚܢܳܢܳܟ̥ ܢܶܫܦܰܥ ܥܰܠ ܐܰܡܬ̥ܳܟ̥܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܬ̊ܰܦ̈ܐ ܕ̥ܰܐܠܳܗܳܐ ܡܠܶܝܢ ܡܰܝ̈ܐ. ܛܰܝܶܒܬ̊ ܡܶܐܟ̥ܽܘܠܬ̊ܗܽܘ̇ܢ ܟ̊ܰܕ̊ ܬ̊ܰܩܶܢܬ̊ܳܗ̇܆ ܟ̊ܪ̈ܳܒܶܝܗ̇ ܐܰܪܘܺܝܬ̊ ܕܢܶܬ̥ܪܰܒܽܘ̇ܢ ܦܺܐܪ̈ܶܝܗ̇. ܒܰܪ̈ܣܺܝ̣ܣܶܐ ܬ̥ܶܬ̥ܪܰܒܶܐ ܡܰܘܥܺܝ̣ܬ̥ܳܗ̇ ܘܬ̥ܶܬ̥ܒܰܪܰܟ̥܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܐܰܒܳܗܰܝ̈ ܘܰܐܚܰܝ̈ ܘܰܐܚ̈ܘܳܬ̥ܝ. ܘܰܩܝܳܡܳܐ ܕ̥ܠܶܗܽ ܗ̱ܘ ܪܶܚܡܶܬ̥܆ ܒܥܰܘ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܚܠܳܦ ܚܰܠܳܫܽܘ̣ܬ̥ܝ܆ ܕ̊ܰܠܘܳܬ̥ ܥܶܢܝܳܢܟ̥ܽܘ̇ܢ ܐܶܬ̥ܺܝܬ̥܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܒܰܪܶܟ̥ ܟ̊ܠܺܝ̣ܠܳܐ ܕ̥ܫܰܢ̱ܬܳܐ ܒܛܰܝܒ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܟ̥܆ ܘܥܶܓܠܰܝ̈ܟ̊ ܢܶܣܒܥܽܘ̣ܢ ܬ̊ܶܕܐܳܐ܆ ܘܢܶܣܒܥܽܘ̣ܢ ܡܶܢ ܕ̊ܰܝܪ̈ܶܐ ܕ̥ܰܒܡܰܕ̥ܒ̊ܪܳܐ. ܒܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܪ̈ܳܡܳܬ̥ܳܐ ܢܶܬ̥ܚܰܙ̈ܩܳܢ܆ ܘܢܶܠܒܫܽܘ̣ܢ ܫܰܡܺܝ̣̈ܢܶܐ ܕ̥ܥܳܢ̈ܐ܆ ܘܥܽܘ̣ܡ̈ܩܶܐ ܢܶܬ̥ܡܠܽܘ̇ܢ ܥܒܽܘܪܳܐ܆ ܘܢܶܪܘܙܽܘ̣ܢ ܘܰܢܫܰܒܚܽܘ̣ܢ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܛܳܒ̥ܳܐ ܘܰܡܠܶܐ ܛܰܝܒ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܐ܆ ܕ̊ܪ̈ܰܚܡܰܘܗ̱ܝ ܫܦܺܝ̣ܥܺܝ̣ܢ ܥܰܠ ܒܺܝ̣̈ܫܶܐ܆ ܢܰܫܘܶܝܟ̥ܝ ܕ̊ܬ̥ܶܥܒܕ̥ܺܝ̣ܢ ܨܶܒܝܳܢܶܗ܆ ܘܥܰܡ ܟ̊ܺܐܢ̈ܶܐ ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܬ̥ܶܙܡܪܺܝ̣ܢ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܒܰܪܶܟ̥ܡܳܪܝ܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܠܰܐܒ̥ܳܐ ܘܠܰܒ̥ܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܡܶܢܥܳܠܰܡ܀ ܢܰܘܕ̊ܶܐ ܠܰܐܒ̥ܳܐ ܒܺܝܚܺܝܕ̥ܶܗ܆ ܘܢܶܣܓ̊ܽܘ̇ܕ̥ ܠܰܒܪܳܐ ܒܫܳܠܽܘܚܶܗ܆ ܘܢܶܥܢܶܐ ܘܢܺܐܡܰܪ ܫܰܘܝܳܐܺܝ̣ܬ̥. ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܠܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ܀

ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ:

ܣܛܳܘ ܡܶܢ ܩܰܐܠܽܘ̇ܣ ܩܽܘ̣ܪܝܶܐܠܶܝܣܽܘ̇ܢ܀

ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ:

ܢܨܰܠܶܐ ܟ̥ܽܠܰܢ܆ ܘܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܢܶܒܥܶܐ ܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܘܥܰܕ̊ܰܪܰܝܢ܀ ܬ̊ܶܫܒܽ̊ܘ̇ܚܬ̊ܳܐ ܘܬ̥ܰܘܕܺܝ̣ܬ̥ܳܐ ܘܗܶܕ̥ܪܳܐ ܘܩܽܘ̣ܠܳܣܳܐ ܘܪܽܘܡܪܳܡܳܐ ܛܳܒ̥ܳܐ ܕ̥ܠܳܐ ܒܳܛܶܠ ܐܰܡܺܝ̣ܢܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܒܟ̥ܽܠܙܒܰܢ ܘܰܒܟ̥ܽܠܥܶܕܳܢ ܢܶܫܬ̊ܘܶܐ ܕ̥ܢܰܣܶܩ܀

 

ܦ̊ܪܽܘ̇ܡܺܝ̣ܽܘ̇ܢ

 

ܠܗܰܘ ܡܩܰܒܠܳܢܳܐ ܕ̥ܬ̥ܰܝܳܒ̈ܶܐ ܘܫܳܒܽܘܩܳܐ ܕ̥ܣܰܟ̥ܠ̈ܘܳܬ̥ܳܐ. ܗܰܘ ܕ̊ܰܡܙܰܕ̊ܶܩ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ. ܘܡܰܥܒܰܪ ܣܰܟ̥ܠ̈ܘܳܬ̥ܳܐ ܕ̥ܰܐܝܠܶܝܢ ܕ̊ܰܠܘܳܬ̥ܶܗ ܡܶܬ̥ܦܢܶܝܢ. ܚܰܣܳܐ ܡܳܪܝ ܒܛܰܝܒ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܟ̥ ܘܰܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ̥ ܠܰܐܡܬ̥ܳܟ ܗܳܕ̥ܶܐ ܕ̥ܡܶܬ̥ܩܰܪܒܳܐ ܕ̥ܬܶܫܩܽܘ̇ܠܝ ܢܺܝ̣ܪܳܟ̥ ܒܰܣܺܝ̣ܡܳܐ. ܘܦܽܘ̣ܢܳܝܳܐ ܕ̥ܫ̈ܶܐܠܳܬ̥ܳܗ̇ ܫܰܦܺܝ̣ܪ̈ܳܬ̥ܳܐ ܫܰܟ̊ܶܢ ܠܳܗ̇. ܘܚܰܝܶܠܶܝܗ̇ ܠܡܶܛܰܪ ܦܽܘ̣ܩܕ̊ܳܢܰܝ̈ܟ ܩܰܕ̊ܺܝ̣̈ܫܶܐ ܘܡܰܥܒ̊ܕ̥ܰܝ̈ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܕ̊ܰܐܢ̱ܬ̊ ܐܺܝ̣ܬ̥ܰܝܟ̊ ܛܳܒ̥ܳܐ ܘܰܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܒܰܠܚܽܘ̇ܕ̥ܰܝܟ̊. ܘܠܳܟ̥ ܦܐܶܐ ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܘܽܐܘ̣ܚܕ̊ܳܢܳܐ. ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕ̊ܳܢܳܐ. ܘܰܒܟ̊ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܥܺܐܕ̈ܶܐ ܘܥܶܕ̈ܢܶܐ ܘܫܳܥ̈ܐ ܘܙܰܒ̈ܢܶܐ ܘܟ̥ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬ̥ܳܐ ܕ̥ܚܰܝܰܝ̈ܢ ܠܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܀

يا قابلَ التائبين وغافرَ الذنوب، ومبررَ الخطأةِ، والمتجاوزَ عن جرائر العائدين إليه، اغفر يا رب بنعمتِكَ ورأفتِكَ لأَمَتِك هذه التي تدنو لتحمِلَ نيرَكَ الطيِّبَ، وامنَحْها تلبيةَ طلباتِها الحسنةِ، وقوِّها على حفظِ وصاياكَ المقدسةِ المُحييةِ، لأنكَ وحدَك كريمٌ حليمٌ، وبكَ يليق المجدُ والكرامةُ والولايةُ في هذا الوقت وفي كل الأعياد والأوقاتِ والساعاتِ والأزمنةِ وكلِّ أيامِ حياتِنا إلى أبد الآبدين܀

 

ܣܶܕ̥ܪܳܐ

 

ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܚܺܝ̣ܕ̥ ܟ̊ܽܠ܆ ܗܰܘ ܕ̊ܺܐܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܘܥܳܒ̥ܽܘܕ̥ܳܐ ܕ̥ܛܳܒ̈ܳܬ̥ܰܢ. ܗܰܘ ܕ̊ܨܳܒܶܐ ܕ̥ܟ̥ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܕ̥ܢܺܚܽܘ̇ܢ܆ ܘܰܠܘܳܬ̥ ܝܺܕ̥ܰܥܬ̥ܳܐ ܕ̥ܰܫܪܳܪܳܐ ܢܺܐܬ̥ܽܘ̇ܢ[2]. ܩܰܒܶܠ ܡܳܪܝܳܐ ܐܳܦ ܠܰܐܡܬ̥ܳܟ̥ ܗܳܕ̥ܶܐ ܕ̥ܰܩܕ̥ܳܡܰܝܟ̊ ܡܰܪܟ̊ܰܢ ܪܺܝ̣ܫܳܗ̇. ܘܰܩܕ̥ܳܡ ܬ̊ܪܽܘ̇ܢܽܘ̇ܣ ܕܺܝ̣ܠܳܟ̥ ܩܳܝܡܳܐ. ܒܰܪܶܟ̥ܶܝܗ̇ ܡܳܪܝܳܐ ܒܒܽܘ̣ܪܟ̊ܬ̥ܳܟ̥ ܥܰܬ̊ܺܝ̣ܪܬ̊ܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬ̊ܬ̊ܪܺܝ̣ܡܳܢܺܝ̣ܬ̥ܳܐ. ܐܰܓ̊ܶܢ ܥܠܶܝܗ̇ ܫܽܘ̣ܟ̊ܳܢܳܐ ܕ̥ܪܽܘ̣ܚܳܟ̥ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ. ܘܰܐܠܒܶܫܶܝܗ̇ ܐܶܣܛܠܳܐ ܕ̥ܰܡܝܰܬ̊ܪܽܘ̣ܬ̥ܳܐ. ܚܙܽܘ̇ܩ ܚܰܨܶܝ̈ܗ̇ ܒܚܰܝܠܳܐ ܕ̥ܪܽܘ̣ܚܳܟ̥ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ. ܚܰܣܶܢܶܝܗ̇ ܠܘܳܬ̥ ܗܳܝ ܕ̊ܰܬ̥ܩܽܘ̣ܡܝ ܠܽܘ̣ܩܒ̥ܰܠ ܟ̊ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܓ̊ܶܐܪ̈ܶܐ ܡܫܰܠܗ̈ܒܶܐ ܕ̥ܳܐܟ̥ܶܠܩܰܪܨܳܐ. ܐܰܣܐܶܢ ܒܪ̈ܶܓ̥ܠܶܝܗ̇ ܠܛܽܘ̣ܝܳܒܶܗ ܕ̊ܶܐܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘ̇ܢ ܕ̊ܰܫܠܳܡܳܐ. ܐܰܝܟ̊ܰܢܳܐ ܕ̥ܬ̥ܶܬ̥ܡܨܶܐ ܕ̥ܰܬ̥ܕ̥ܽܘ̣ܫ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܚܘܰܘ̈ܳܬܳܐ ܘܥܶܩܰܪ̈ܒܶܐ. ܘܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟ̊ܽܠܶܗ ܚܰܝܠܶܗ ܕ̊ܰܒܥܶܠܕ̊ܒ̥ܳܒ̥ܳܐ. ܨܰܒ̊ܶܬ̥ܶܝܗ̇ ܒܕ̥ܽܘ̣ܒܳܪ̈ܶܐ ܕ̥ܰܡܝܰܬ̊ܪܽܘ̣ܬ̥ܳܐ܆ ܘܫܰܬ̥ܐܶܣ ܬ̊ܰܪܥܺܝ̣ܬ̥ܳܗ̇ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܰܫܪܳܪܳܐ. ܒܚܽܘ̣ܒܳܐ ܡܫܰܡܠܝܳܐ ܘܰܓ̥ܡܺܝ̣ܪܳܐ. ܩܰܕ̊ܶܫ ܠܢܰܦܫܳܗ̇ ܟ̊ܰܕ̥ ܡܕ̥ܰܟ̊ܶܐ ܐܰܢ̱ܬ̊ ܠܳܗ̇ ܡܶܢ ܟ̊ܽܠ ܛܽܘ̣ܠܫܳܐ ܘܡܽܘ̣ܡܳܐ ܕ̥ܰܚܛܺܝ̣ܬ̥ܳܐ. ܕܰܟ̊ܳܐ ܠܦܰܓ̥ܪܳܗ̇ ܡܶܢ ܟ̊ܽܠ ܨܽܘ̣ܥ̈ܨܳܥܶܐ ܐܰܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ. ܫܰܟ̊ܶܢ ܠܳܗ̇ ܬ̊ܽܘ̣ܒ̥ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܡܣܰܝܒܪܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܓ̥ܡܺܝ̣ܪܬ̊ܳܐ. ܘܡܶܫܬ̊ܰܡܥܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܫܰܦܺܝ̣ܪܬ̊ܳܐ. ܘܰܚܦܺܝ̣ܛܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܡܩܰܠܰܣܬ̊ܳܐ ܕ̥ܰܠܘܳܬ̥ ܡܝܰܬ̊ܪ̈ܳܬ̥ܳܐ. ܐܰܝܟ̊ܰܢܳܐ ܕ̥ܬ̥ܶܬ̥ܡܨܶܐ ܚܰܝܠܳܐ ܕ̥ܬ̥ܶܛܰܪܝ ܠܦܽܘ̣ܩܕ̊ܳܢܰܝ̈ܟ̊. ܐܰܪܚܶܩ ܡܶܢܳܗ̇ ܠܟ̥ܽܠܶܗ ܚܣܳܡܳܐ ܘܰܒܥܶܠܕ̊ܒ̥ܳܒ̥ܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܘܢܶܟ̥ܠܳܐ ܘܡܶܐܟ̥ܰܠܩܰܪܨܳܐ. ܘܫܰܟ̊ܶܢ ܠܳܗ̇ ܥܽܘ̣ܕ̥ܪܳܢܳܐ ܠܳܐ ܡܶܙܕܰܟ̥ܝܳܢܳܐ. ܐܰܝܟ̊ܰܢܳܐ ܕ̥ܟ̥ܰܕ̥ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܕ̥ܰܡܝܰܬ̊ܪܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܝܳܗܒܳܐ܆ ܬ̊ܰܢܗܰܪܝ ܠܰܡܦܺܐܕ̥ܶܝ̈ܗ̇ ܩܕ̥ܳܡܰܝܟ̊ ܡܰܠܟ̊ܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܒܓ̥ܰܠܝܽܘ̣ܬ̥ ܐܰܦ̈ܐ. ܘܟ̥ܰܕ̥ ܡܨܰܒܬ̥ܳܐ ܒܰܥ̈ܒ̥ܳܕ̥ܶܐ ܕ̥ܙܰܕܺܝ̣ܩܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܬ̥ܶܥܽܘ̇ܠܝ ܠܰܓ̥ܢܽܘ̇ܢܳܟ̥ ܗܰܘ ܫܡܰܝܳܢܳܐ. ܥܰܡ ܗܳܠܶܝܢ ܒܬ̥ܽܘ̈ܠܳܬ̥ܳܐ ܚܰܟ̊ܺܝ̣̈ܡܳܬ̥ܳܐ. ܘܬ̥ܶܫܬ̊ܘܶܐ ܠܫܽܘ̣ܟ̊ܳܢܳܐ ܕ̥ܰܟ̥ܠܺܝ̈ܠܶܐ ܕ̥ܢܰܨܺܝ̣ܚܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܩܰܕ̊ܺܝ̣̈ܫܶܐ. ܘܠܰܢ ܘܠܳܗ̇ ܐܰܫܘܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܰܡܩܰܪܳܒܽܘ̣ ܠܳܟ̥ ܕ̊ܳܫ̈ܢܶܐ ܕ̥ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܘܦܺܐܪ̈ܶܐ ܕ̥ܬ̥ܰܘܕܺܝܬ̥ܳܐ. ܠܳܟ̥ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ. ܘܒܺܐܝܕ̥ܰܝ̈ܟ ܘܥܰܡܳܟ̥ ܠܰܐܒܽܘ̣ܟ̥ ܘܰܠܪܽܘ̣ܚܳܟ̥ ܚܰܝܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ. ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟ̥ܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܀

أيها الربُّ الضابطُ الكلَّ، يا مخلِّصَنا ومُبْدِعَ خيراتِنا، يا مَنْ يريدُ أن يَخلُصَ البشر كافةً ويُقْبِلوا إلى معرفةِ الحق، اقبلْ يا ربُّ أَمَتَكَ هذه التي تطأطأتْ هامتُها أمامَكَ وهي ماثلةٌ قدامَ مذبَحِكَ، بارِكْها يا ربُّ ببركاتِكَ الغنيةِ المستمرةِ، أَحِلَّ عليها منحةَ روحِكَ القدوسِ، وشّحْها بحلةِ الفضيلةِ مَنْطِقْ حقوَيْها بقوةِ روحِكَ القدوس،ِ حصِّنْها لتناهضَ جميعَ سهامِ إبليس المتقدةِ، أحذِ قدمَيْها باستعداد إنجيل السلام لتستطيعَ أن تدوسَ الحيّاتِ والعقاربَ وكلَّ قوى العدو، زيِّنها بأعمالِ الفضيلةِ، وأسِّسْ ضميرَها بالإيمانِ الحقِّ وبالحبِّ التامِ الكاملِ، قدِّسْ نفسَها مطهِّراً إياها من كل وصمةِ خطيئةٍ ودَنسٍ، نقِّ جسدَها من كلِّ الأدرانِ الأرضيةِ. امنحْها أيضاً أيها الربُّ الإلهُ صبراً كاملاً وطاعةً جميلةً واجتهاداً ممدوحاً بالفضائل، لكي تستطيعَ أن تحفظَ وصاياك. إقصِ عنها كلَّ حسدٍ وعداوةٍ وخداعٍ واغتيابٍ، امنحْها عوناً لا يُقْهَرُ، حتّى إذا أثمرتْ ثمارَ الفضيلةِ وأنارتْ مصابيحَها أمامَكَ بدالَّةٍ أيها الملكُ السماويُّ تدخلُ خِدْرَكَ السماويَّ مزدانةَ بأعمالِ البرارةِ مع البتولاتِ الحكيماتِ، فتستحقُّ موهبةَ إكليلِ ظَفَر القديسين، وأهِّلْنا وإيّاها اللهمَّ أن نقرِّبَ تقدِمات المجدِ وثمارَ الشكرِ لكَ يا ربَّنا يسوعَ المسيح وبوساطَتِكَ ومعكَ لأبيكَ ولروحِكَ الحيِّ القدوس، الآنَ وكلَّ أوانٍ وإلى أبدٍ الآبدين܀

 

ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ:

ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܢܩܰܒ̊ܶܠ ܚܽܘ̣ܣܳܝܳܐ ܕ̥ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܫܽܘ̣ܒ̥ܩܳܢܳܐ ܕ̥ܰܚ̈ܛܳܗܶܐ ܒܰܬ̥ܪ̈ܰܝܗܽܘ̇ܢ ܥܳܠ̈ܡܶܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܀

 

ܩܳܠܳܐ ܕ̥ܕ̥ܰܚܛܳܐ ܠܳܐ ܢܶܚܛܶܐ [ܒܪܶܟ̥ܢܳܐ ܫܒ̥ܺܝ̣ܥܳܝܳܐ ܐܰܘ ܓ̊ܽܘ̣ܫܡܳܐ]

 

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܚܳܪܶܬ̥ ܒܶܗ ܒܥܳܠܡܳܐ܆ ܘܰܚܙܺܝܬ̥ܶܗ ܟ̊ܡܳܐ ܕ̥ܠܺܝ̣ܚ܆ ܫܓ̥ܺܝ̣ܫ ܘܰܡܠܶܐ ܚܰܫ̈ܶܐ܆ ܘܬ̥ܽܘܩ̈ܠܳܬ̥ܳܐ ܐܺܝ̣ܬ̥ ܒܶܗ. ܒܝܰܘ̈ܡܳܬ̥ܳܐ ܕ̥ܚܰܝܰܝ̈܆ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܶܬ̥ܟ̊ܰܫܰܦ܆ ܕ̊ܢܰܦܢܶܝܢܝ ܠܰܛܝܳܪܶܗ܆ ܘܒܰܓ̥ܙܳܪܶܗ ܢܚܰܠܛܰܢܝ ܗ̄ܘܗ̄ ܕ̊ܰܠܳܐ ܡܳܪܝ ܠܚܰܝܰܝ̈܆ ܡܶܢ ܣܽܘ̇ܓ̥ܐܳܐ ܕ̥ܚܰܘܒܰܝ̈܀ ܚܳܪܶܬ̥ ܠܺܝ ܒܰܩܢܽܘ̇ܡܝ܆ ܘܒܰܚ̈ܛܳܗܶܐ ܕ̥ܣܶܥܪܶܬ̥܆ ܕ̊ܝܶܬ̥ܒ̊ܶܬ̥ ܒܳܟ̥ܝܳܐ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܕ̊ܒܰܛܺܝ̣ܠܬ̊ܳܐ ܗܘܺܝܬ̥ ܠܺܝ. ܚܰܝܰܝ̈ ܐܶܬ̥ܟ̊ܰܪܺܝܘ܆ ܡܳܪܝܳܐ ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝ܆ ܘܰܐܫܘܳܢܝ ܠܡܰܠܟ̥ܽܘ̣ܬ̥ܳܟ̥܆ ܕ̊ܰܐܢ̱ܬ̊ܽ ܗ̱ܘ ܡܠܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܗ̄ܘܗ̄ ܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܚܽܘ̣ܣ ܘܶܐܬ̥ܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܒܰܪܶܟ̥ܡܳܪܝ܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܠܰܐܒ̥ܳܐ ܘܠܰܒ̥ܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܚܰܢܳܢܳܐ ܕ̥ܰܦܬ̥ܺܝ̣ܚ܆ ܬ̊ܰܪܥܶܗ ܠܬ̥ܰܝܳܒ̈ܶܐ܆ ܕ̊ܰܠܘܳܬ̥ܶܗ ܢܶܬ̥ܦܢܽܘ̇ܢ܆ ܘܰܒܬ̥ܰܪܥܶܗ ܢܳܩܫܺܝ̣ܢ. ܦܬ̥ܰܚ ܠܳܗ̇ ܡܳܪܝ ܬ̊ܰܪܥܳܟ̥܆ ܠܰܐܡܬ̥ܳܟ ܕ̊ܢܶܩܫܰܬ̥ ܒܶܗ܆ ܘܬ̥ܶܙܡܰܪܝ ܠܳܟ̥ ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ܆ ܐܺܝ̣ܡܳܡܳܐ ܘܠܺܠܝܳܐ ܗ̄ܘܗ̄ ܒܪܺܝ̣ܟ̥ ܕ̊ܰܦܬ̥ܺܝ̣ܚ ܬ̊ܰܪܥܶܗ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܕ̥ܬ̥ܳܝܒܺܝ̣ܢ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܡܶܢܥܳܠܰܡ܀ ܚܕ̥ܰܥܶܣܪ̈ܶܐ ܫܳܥܺܝ̈ܢ. ܦܶܠܚܶܬ̥ ܒܶܗ ܒܥܳܠܡܳܐ܆ ܘܰܐܓ̥ܪܳܐ ܕ̥ܛܽܘ̣ܪ̈ܳܦܰܝ܆ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܐܶܬ̊ܬ̊ܰܓ̥ܪܶܬ̥. ܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ܆ ܠܳܐ ܬ̥ܶܚܫܽܘ̇ܒ ܒܶܛܠܳܢܝ܆ ܡܢܺܝܢܝ ܡܳܪܝ ܒܰܓ̥ܙܳܪܳܟ̥܆ ܥܰܡ ܦܳܥ̈ܠܶܐ ܕ̥ܪܰܚܡܽܘ̣ܟ̥ ܗ̄ܘܗ̄ ܘܰܐܘܕ̊ܶܐ ܠܛܰܝܒ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܟ̥. ܚܳܢܰܬ̥ ܠܚܰܛܝ̈ܶܐ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܘܥܰܕ̊ܰܪܰܝܢ܀

 

ܥܶܛܪܳܐ

 

ܩܰܒܶܠ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܥܶܛܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕ̥ܒܶܣ̈ܡܶܐ܆ ܕ̊ܩܰܪܒܰܬ̥ ܒܨܺܝ̣ܪܽܘ̣ܬ̥ܰܢ ܩܕ̥ܳܡܰܝܟ̊܆ ܘܠܳܐ ܬ̥ܰܗܦܶܟ̥ ܦܰܪܨܽܘ̇ܦܳܐ ܕ̥ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ̊ ܡܶܢ ܡܶܣܟ̊ܺܢܽܘ̣ܬ̥ܰܢ܆ ܐܳܦܶܢ ܠܰܘ ܐܰܝܟ̥ ܕ̊ܫܳܘܝܳܐ ܐܺܝܬ̥ܰܘܗ̱ܝ ܩܰܘܡܰܢ ܕ̊ܰܩܕ̥ܳܡܰܝܟ̊܆ ܬ̊ܗܽܘܡܳܐ ܓ̥ܶܝܪ ܕ̊ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܐܺܝܬ̥ܰܝܟ̊܆ ܘܰܡܥܰܠܝܳܐ ܡܶܢ ܬ̊ܶܫܒ̊ܽܘ̇ܚܬ̊ܰܢ ܐܰܠܳܗܽܘ̣ܬ̥ܳܟ̥܆ ܐܰܒ̥ܳܐ ܘܰܒ̥ܪܳܐ ܘܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟ̥ܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܀

تقبَّلْ اللهمَّ عطرَ هذا البخور الذي قربناه أمامك، ولا تصرف وجهَ رحمتِكَ عن بؤسِنا، وإن كانَ مثولُنا أمامك غيرَ لائقٍ، لأنَكَ لُجّةُ المراحمِ وأُلوهتُك أرفعُ عن تسبيحِنا، أيها الآبُ والابنُ والروحُ القدسُ الآنَ وكلَّ أوانٍ وإلى أبد الآبدين܀

 

ܙܽܘ̣ܡܳܪܳܐ

 

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܩܳܠܳܐ ܕ̥ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܘܰܕܦܽܘ̣ܪܩܳܢܳܐ ܒܡܰܫܟ̊ܢܳܐ ܕ̥ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܪܽܘܚܩܽܘܕ̥ܫܳܐ ܒܕܰܘܺܝܕ̥ ܙܶܡܪܰܬ̥܀

ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ:

ܩܶܪܝܳܢܳܐ ܡܶܢ ܣܶܦܪܳܐ ܕ̥ܰܒܪܺܝܬ̥ܳܐ ܐܰܡܺܝ̣ܢ ܒܰܪܶܟ̥ܡܳܪܝ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܠܡܳܪܳܐ ܕ̥ܽܐܘܪܳܝܬ̊ܳܐ ܘܰܥܠܰܝܢ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗ̱ܝ ܠܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܀

 

ܘܶܐܡܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܝܰܥܩܽܘ̇ܒ: ܩܽܘ̣ܡ ܣܰܩ ܠܒܶܝܬ̥ ܐܺܝ̣ܠ ܘܬ̥ܶܒ ܬ̊ܰܡܳܢ܆ ܘܰܥܒ̥ܶܕ̊ ܬ̊ܰܡܳܢ ܡܰܕ̥ܒ̊ܚܳܐ ܠܺܐܝܠ ܕ̊ܶܐܬ̥ܓ̊ܠܺܝ ܥܠܰܝܟ̊܆ ܟ̊ܰܕ̥ ܥܳܪܶܩ ܐܰܢ̱ܬ̊ ܡܶܢ ܩܕ̥ܳܡ ܥܺܝܣܽܘ ܐܰܚܽܘ̣ܟ̥. ܘܶܐܡܰܪ ܝܰܥܩܽܘ̇ܒ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܒܰܝܬ̊ܶܗ ܘܰܠܟ̥ܽܠ ܕ̊ܥܰܡܶܗ: ܐܰܥܒܰܪܘ ܐܰܠܳܗ̈ܐ ܢܽܘ̣ܟ̥ܪ̈ܳܝܶܐ ܡܶܢ ܒܰܝܢܳܬ̥ܟ̥ܽܘ̇ܢ܆ ܘܶܐܬ̊ܕ̊ܰܟ̊ܘ ܘܚܰܠܶܦܘ ܢܰܚ̈ܬ̊ܰܝܟ̊ܽܘ̇ܢ. ܘܩܽܘ̣ܡܘ ܢܶܣܰܩ ܠܒܶܝܬ̥ ܐܺܝ̣ܠ܆ ܘܶܐܥܒ̊ܶܕ̊ ܬ̊ܰܡܳܢ ܡܰܕ̥ܒ̊ܚܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܕ̥ܰܥܢܳܢܝ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕ̥ܽܐܘ̣ܠܨܳܢܝ܆ ܘܰܗܘܳܐ ܥܰܡܝ ܒܽܐܘ̣ܪܚܳܐ ܕ̥ܶܐܙܶܠ̱ܬ̥. ܘܝܰܗ̱ܒܘ ܠܝܰܥܩܽܘ̇ܒ ܟ̊ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ ܢܽܘ̣ܟ̥ܪ̈ܳܝܶܐ ܕ̥ܒܺܐܝܕ̥ܰܝ̈ܗܽܘ̇ܢ. ܘܰܩܕ̈ܳܫܶܐ ܕ̥ܒܶܐܕ̥ܢܰܝ̈ܗܽܘ̇ܢ܆ ܘܰܛܡܰܪ ܐܶܢܽܘ̇ܢ ܝܰܥܩܽܘ̇ܒ ܬ̊ܚܶܝܬ̥ ܒܶܛܡܬ̥ܳܐ ܕ̥ܥܰܡ ܫܟ̥ܺܝܡ. ܘܰܫܩܰܠܘ܆ ܘܰܗܘܳܬ̊ ܕ̊ܶܚܠܬ̥ܶܗ ܕ̊ܰܐܠܳܗܳܐ ܥܰܠ ܩܽܘ̣ܪ̈ܝܳܐ ܕ̥ܒܰܚܕ̥ܳܪ̈ܰܝܗܽܘ̇ܢ܆ ܘܠܳܐ ܪܕ̥ܰܦܘ ܒܳܬ̥ܰܪ ܝܰܥܩܽܘ̇ܒ ܘܒܳܬ̥ܰܪ ܒܢܰܘܗ̱̈ܝ. ܘܶܐܬ̥ܳܐ ܝܰܥܩܽܘ̇ܒ ܠܠܽܘܙ ܕ̊ܒܰܐܪܥܳܐ ܕ̥ܰܟܢܰܥܢ܆ ܗܺܝܺ ܗ̱ܝ ܒܶܝܬ̥ ܐܺܝ̣ܠ܆ ܗܽܘ ܘܟ̥ܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܕ̥ܥܰܡܶܗ. ܘܰܒܢܳܐ ܬ̥ܰܡܳܢ ܡܰܕ̥ܒ̊ܚܳܐ܆ ܘܰܩܪܳܝܗ̱ܝ ܠܰܐܬ̥ܪܳܐ ܗܰܘ ܒ̊ܶܝܬ̥ ܐܺܝ̣ܠ܆ ܡܶܛܽܠ ܕ̊ܬ̥ܰܡܳܢ ܐܶܬ̥ܓ̊ܠܺܝ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܟ̊ܰܕ̥ ܥܳܪܶܩ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢ ܩܕ̥ܳܡ ܥܺܝܣܽܘ ܐܰܚܽܘ̣ܗ̱ܝ[3] ܀

ثُمَّ قَالَ اللهُ لِيَعْقُوبَ: «قُمِ اصْعَدْ إِلَى بَيْتَِ إِيلَ وَأَقِمْ هُنَاكَ وَاصْنَعْ هُنَاكَ مَذْبَحاً لِلَّهِ الَّذِي ظَهَرَ لَكَ حِينَ هَرَبْتَ مِنْ وَجْهِ عِيسُو أَخِيكَ». فَقَالَ يَعْقُوبُ لِبَيْتِهِ وَلِكُلِّ مَنْ كَانَ مَعَهُ: «اعْزِلُوا الْآلِهَةَ الْغَرِيبَةَ الَّتِي بَيْنَكُمْ وَتَطَهَّرُوا وَأَبْدِلُوا ثِيَابَكُمْ. وَلْنَقُمْ وَنَصْعَدْ إِلَى بَيْتِ إِيلَ فَأَصْنَعَ هُنَاكَ مَذْبَحاً لِلَّهِ الَّذِي اسْتَجَابَ لِي فِي يَوْمِ ضِيقَتِي وَكَانَ مَعِي فِي الطَّرِيقِ الَّذِي ذَهَبْتُ فِيهِ». فَأَعْطُوا يَعْقُوبَ كُلَّ الْآلِهَةِ الْغَرِيبَةِ الَّتِي فِي أَيْدِيهِمْ وَالأَقْرَاطَِ الَّتِي فِي آذَانِهِمْ فَطَمَرَهَا يَعْقُوبُ تَحْتَ الْبُطْمَةِ الَّتِي عِنْدَ شَكِيمَ. ثُمَّ رَحَلُوا. وَكَانَ خَوْفُ اللهِ عَلَى الْمُدُنِ الَّتِي حَوْلَهُمْ فَلَمْ يَسْعُوا وَرَاءَ بَنِي يَعْقُوبَ. فَأَتَى يَعْقُوبُ إِلَى لُوزَ الَّتِي فِي أَرْضِ كَنْعَانَ [وَهِيَ بَيْتُ إِيلَ] هُوَ وَجَمِيعُ الْقَوْمِ الَّذِينَ مَعَهُ. وَبَنَى هُنَاكَ مَذْبَحاً وَدَعَا الْمَكَانَ «إِيلَ بَيْتِ إِيلَ» لأَنَّهُ هُنَاكَ ظَهَرَ لَهُ اللهُ حِينَ هَرَبَ مِنْ وَجْهِ أَخِيهِ܀

 

ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ:

ܩܶܪܝܳܢܳܐ ܡܶܢ ܢܒܺܝܽܘܬ̥ܶܗ ܕܶܐܫܰܥܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܡܫܰܒܚܳܐ ܐܰܡܺܝ̣ܢ ܒܰܪܶܟ̥ܡܳܪܝ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܠܡܳܪܶܗ ܕ̊ܰܢܒܺܝܳܐ ܨܠܽܘ̇ܬ̥ܶܗ ܥܰܡܰܢ ܐܰܡܺܝ̣ܢ܀

 

ܐܶܬ̥ܪܰܚܩܝ ܡܶܢ ܥܫܽܘ̣ܩܝܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕ̊ܠܳܐ ܬ̥ܶܕ̥ܚܠܺܝ̣ܢ. ܘܡܶܢ ܬ̊ܒ̥ܳܪܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕ̊ܠܳܐ ܩܳܪܶܒ ܠܶܟ̥ܝ. ܘܟ̥ܽܠ ܕ̊ܡܶܬ̥ܦܢܶܝܢ ܡܶܢ ܐܺܝ̣̈ܕ̥ܰܝ܆ ܢܶܥܠܽܘ̣ܢ ܠܶܟ̥ܝ. ܘܬ̥ܶܗܘܶܝܢ ܒܶܝܬ̥ ܓ̊ܰܘܣܳܐ ܠܥܳܡܽܘܪ̈ܰܝܟ̊ܝ ܗܳܐ ܐܶܢܳܐ ܒܪܺܝܬ̥ ܐܽܘ̣ܡܳܢܳܐ ܕ̥ܢܳܦܰܚ ܒܢܽܘ̣ܪܳܐ ܡܰܦܽܘܚܳܐ܆ ܘܓ̥ܳܡܰܪ ܡܳܐܢܳܐ ܠܥܰܒ̥ܕ̈ܰܘܗ̱ܝ. ܘܶܐܢܳܐ ܒܪܺܝܬ̥ ܡܚܰܒܠܳܢܳܐ ܠܰܡܚܰܒܳܠܽܘ̣ ܟ̥ܽܠ ܡܳܐܢ ܕ̊ܡܶܬ̊ܬ̊ܰܩܰܢ ܥܠܰܝܟ̊ܝ܆ ܠܳܐ ܢܶܣܰܩ ܠܪܺܝ̣ܫ. ܘܟ̥ܽܠ ܠܶܫܳܢ ܕܰ̊ܢܩܽܘ̣ܡ ܥܰܡܶܟ̥ܝ ܒܕ̥ܺܝ̣ܢܳܐ܆ ܬ̊ܚܰܝܒܺܝܢܶܗ. ܗܳܕ̥ܳܐ ܗ̱ܝ ܝܳܪܬ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܥܰܒ̥ܕ̊ܰܘ̈ܗ̱ܝ ܕ̊ܡܳܪܝܳܐ. ܘܙܰܕܺܝ̣ܩܽܘ̣ܬ̥ܗܽܘ̇ܢ ܡܶܢ ܩܕ̥ܳܡܰܝ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ[4]܀

ܐܽܘܝ ܟ̊ܽܠ ܕ̊ܰܨܗܶܝܢ܆ ܙܶܠܘ ܠܡܰܝ̈ܳܐ. ܕ̊ܠܰܝܬ̊ ܠܶܗ ܟ̊ܶܣܦܳܐ ܙܶܠܘ ܡܽܘ̣ܪܘ܆ ܘܰܐܟ̥ܽܘ̇ܠܘ ܕ̊ܠܳܐ ܟ̥ܶܣܦܳܐ܆ ܘܰܕ̥ܠܳܐ ܕ̥ܡܺܝ̈ܢ܆ ܚܰܡܪܳܐ ܘܚܰܠܒܳܐ. ܠܡܳܢܳܐ ܬ̥ܳܩܠܺܝܬ̊ܽܘ̇ܢ ܟ̊ܶܣܦܳܐ ܕ̥ܠܳܐ ܠܠܰܚܡܳܐ܆ ܘܠܶܐܘܰܬ̥ܟ̥ܽܘ̇ܢ ܕ̊ܠܳܐ ܠܡܶܣܒܰܥ. ܫܽܘ̣ܡܥܽܘ̣ܢܝ ܡܶܫܡܰܥ܆ ܘܬ̥ܶܐܟ̥ܠܽܘ̣ܢ ܛܳܒ̥ܳـ̈ܬ̥ܳܐ܆ ܘܬ̥ܶܬ̥ܦܰܢܰܩܝ ܢܰܦܫܟ̥ܽܘ̇ܢ ܒܕ̥ܽܘ̣ܗܳܢܳܐ܀

ܨܠܰܘ ܐܶܕ̥ܢܰܝ̈ܟ̊ܽܘ̇ܢ ܘܬ̥ܰܘ ܠܘܳܬ̥ܝ. ܫܽܘ̣ܡܥܽܘ̣ܢܝ ܘܬ̥ܺܚܶܐ ܢܰܦܫܟ̥ܽܘ̇ܢ. ܘܰܐܩܺܝܡ ܠܟ̥ܽܘ̇ܢ ܩܝܳܡܳܐ ܕ̥ܥܳܠܰܡ. ܛܰܝܒ̊ܽܘ̣ܬ̥ܶܗ ܕ̊ܕ̥ܰܘܺܝܕ ܡܗܰܝܡܰܢܬ̊ܳܐ[5]܀

بَعِيدَةً عَنِ الظُّلْمِ فَلاَ تَخَافِينَ وَعَنِ الاِرْتِعَابِ فَلاَ يَدْنُو مِنْكِ. هَا إِنَّهُمْ يَجْتَمِعُونَ اجْتِمَاعاً لَيْسَ مِنْ عِنْدِي. مَنِ اجْتَمَعَ عَلَيْكِ فَإِلَيْكِ يَسْقُطُ. هَأَنَذَا قَدْ خَلَقْتُ الْحَدَّادَ الَّذِي يَنْفُخُ الْفَحْمَ فِي النَّارِ وَيُخْرِجُ آلَةً لِعَمَلِهِ وَأَنَا خَلَقْتُ الْمُهْلِكَ لِيَخْرِبَ. كُلُّ آلَةٍ صُوِّرَتْ ضِدَّكِ لاَ تَنْجَحُ وَكُلُّ لِسَانٍ يَقُومُ عَلَيْكِ فِي الْقَضَاءِ تَحْكُمِينَ عَلَيْهِ. هَذَا هُوَ مِيرَاثُ عَبِيدِ الرَّبِّ وَبِرُّهُمْ مِنْ عِنْدِي يَقُولُ الرَّبُّ܀

أَيُّهَا الْعِطَاشُ جَمِيعاً هَلُمُّوا إِلَى الْمِيَاهِ وَالَّذِي لَيْسَ لَهُ فِضَّةٌ تَعَالُوا اشْتَرُوا وَكُلُوا. هَلُمُّوا اشْتَرُوا بِلاَ فِضَّةٍ وَبِلاَ ثَمَنٍ خَمْراً وَلَبَناً. لِمَاذَا تَزِنُونَ فِضَّةً لِغَيْرِ خُبْزٍ وَتَعَبَكُمْ لِغَيْرِ شَبَعٍ؟ اسْتَمِعُوا لِي اسْتِمَاعاً وَكُلُوا الطَّيِّبَ وَلْتَتَلَذَّذْ بِالدَّسَمِ أَنْفُسُكُمْ܀

أَمِيلُوا آذَانَكُمْ وَهَلُمُّوا إِلَيَّ. اسْمَعُوا فَتَحْيَا أَنْفُسُكُمْ. وَأَقْطَعَ لَكُمْ عَهْداً أَبَدِيّاً مَرَاحِمَ دَاوُدَ الصَّادِقَةَ܀

 

ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ:

ܩܶܪܝܳܢܳܐ ܡܶܢ ܢܒܺܝܽܘܬ̥ܶܗ ܕܰܙܟ̥ܰܪܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܐܰܡܺܝ̣ܢ ܒܰܪܶܟ̥ܡܳܪܝ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܠܡܳܪܶܗ ܕ̊ܰܢܒܺܝܳܐ ܨܠܽܘ̇ܬ̥ܶܗ ܥܰܡܰܢ ܐܰܡܺܝ̣ܢ܀

 

ܫܰܒܰܚܝ ܘܰܚܕ̥ܳܝ ܒܰܪ̱ܬ̥ ܨܶܗܝܽܘ̇ܢ܆ ܡܶܛܽܠ ܕ̊ܗܳܐ ܐܶܢܳܐ ܐܳܬ̥ܶܐ ܐ̱ܢܳܐ܆ ܘܫܳܪܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܒܓ̥ܰܘܶܟ̥ܝ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܢܶܬ̥ܠܰܘܽܘ̇ܢ ܠܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܣܰܓ̊ܺܝ̈ܐܶܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ ܘܢܶܗܘܽܘ̇ܢ ܠܶܗ ܥܰܡܳܐ܆ ܘܢܶܫܪܶܐ ܒܓ̥ܰܘܶܟ̥ܝ. ܘܬ̥ܶܕ̊ܥܺܝ̣ܢ ܕ̊ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ̥ܳܢܳܐ ܫܰܕ̊ܪܰܢܝ ܥܠܰܝܟ̊ܝ. ܘܢܺܐܪܰܬ̥ ܡܳܪܝܳܐ ܠܺܝܗܽܘܕ̥ܳܐ ܡܢܳܬ̥ܶܗ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܕ̥ܩܽܘ̣ܕ̥ܫܶܗ܆ ܘܢܶܨܛܒܶܐ ܬ̥ܽܘ̣ܒ̥ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. ܘܢܶܕ̥ܚܰܠ ܟ̊ܽܠ ܒܣܰܪ ܡܶܢ ܩܕ̥ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ܆ ܕ̊ܡܶܬ̊ܬ̊ܥܺܝܪ ܡܶܢ ܡܪܰܘܡܳܐ ܕ̥ܩܽܘ̣ܕ̥ܫܶܗ[6]܀

تَرَنَّمِي وَافْرَحِي يَا بِنْتَ صِهْيَوْنَ لأَنِّي هَأَنَذَا آتِي وَأَسْكُنُ فِي وَسَطِكِ يَقُولُ الرَّبُّ. فَيَتَّصِلُ أُمَمٌ كَثِيرَةٌ بِـالرَّبِّ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ وَيَكُونُونَ لِي شَعْباً فَأَسْكُنُ فِي وَسَطِكِ فَتَعْلَمِينَ أَنَّ رَبَّ الْجُنُودِ قَدْ أَرْسَلَنِي إِلَيْكِ. وَالرَّبُّ يَرِثُ يَهُوذَا نَصِيبَهُ فِي الأَرْضِ الْمُقَدَّسَةِ وَيَخْتَارُ أُورُشَلِيمَ بَعْدُ. اُسْكُتُوا يَا كُلَّ الْبَشَرِ قُدَّامَ الرَّبِّ لأَنَّهُ قَدِ اسْتَيْقَظَ مِنْ مَسْكَنِ قُدْسِهِ܀

 

ܙܽܘ̣ܡܳܪܳܐ

 

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܫܠܺܝ̣̈ܚܶܐ ܓ̥ܒܰܝ̈ܳܐ ܕ̥ܶܐܫܬܰ̊ܕ̊ܰܪܘ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܟ̥ܽܠܶܗ܆ ܘܰܢܦܰܩܘ ܐܰܟ̥ܪܶܙܘ ܣܒܰܪܬ̥ܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܒܶܝܬ̥ ܥܰܡ̈ܡܶܐ܆ ܠܥܶܒܪ̈ܶܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ܆ ܣܰܒܰܪܘ ܗ̱ܘܰܘ ܡܰܠܟ̊ܽܘܬ̥ܳܐ ܕ̥ܰܫܡܰܝܳܐ ܟ̥ܰܕ̥ ܐܳܡܪܺܝ̣ܢ ܛܽܘ̣ܒ̥ܳܐ ܠܰܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ܀

ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ:

ܡܶܢ ܦܪܰܟܣܺܝܣ ܕܰܐܒܳܗ̈ܬ̥ܰܢ ܫܠܺܝ̣̈ܚܶܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣̈ܫܶܐ ܨܠܽܘ̇ܬ̥ܗܽܘ̇ܢ ܥܰܡܰܢ ܐܰܡܺܝ̣ܢ ܒܰܪܶܟ̥ܡܳܪܝ܀

 

ܐܺܝ̣ܬ̥ ܗ̱ܘܳܬ̊ ܕ̊ܶܝܢ ܬ̊ܰܠܡܺܝ̣ܕ̊ܬ̊ܳܐ ܚܕ̥ܳܐ ܒ̥ܝܽܘ̇ܦ̊ܺܐ ܡܕ̥ܺܝܢ̱ܬ̊ܳܐ ܕ̥ܰܫܡܳܗ̇ ܗ̱ܘܳܐ ܛܒ̥ܺܝܬ̥ܳܐ. ܗܳܕ̥ܶܐ ܥܰܬ̊ܺܝ̣ܪܳܐ ܗ̱ܘܳܬ̥ ܒ̊ܰܥ̈ܒ̥ܳܕ̥ܶܐ ܛܳܒ̥̈ܶܐ ܘܰܒ̥ܙܶܕ̥̈ܩܳܬ̥ܳܐ ܕ̥ܥܳܒ̥ܕ̊ܳܐ ܗ̱ܘܳܬ̥. ܐܶܬ̥ܟ̊ܰܪܗܰܬ̊ ܕ̊ܶܝܢ ܒ̊ܗܽܘ̇ܢ ܒ̊ܗܳܢܽܘ̇ܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬ̥ܳܐ ܘܡܺܝܬ̥ܰܬ̥ ܘܰܐܣܚܝܽܘ̣ܗ̇ ܘܣܳܡܽܘ̣ܗ̇ ܒ̊ܥܶܠܺܝ̣ܬ̥ܳܐ. ܘܰܫܡܰܥܘ ܗ̱ܘܰܘ ܬ̊ܰܠܡܺܝ̈ܕ̥ܶܐ܆ ܕ̥ܫܶܡܥܽܘ̇ܢ ܒ̊ܠܽܘܕ̥ܽ ܗ̱ܘ ܡܕ̥ܺܝܢ̱ܬ̊ܳܐ ܗܳܝ ܕ̊ܺܐܝܬ̥ܶܝܗ̇ ܥܰܠ ܓ̊ܶܢ̱ܒ̥ ܝܽܘ̇ܦ̊ܺܐ. ܘܫܰܕ̊ܰܪܘ ܗ̱ܘܰܘ ܠܘܳܬ̥ܶܗ ܓ̊ܰܒ̥ܪ̈ܶܐ ܬ̥ܪܶܝܢ ܕ̊ܢܶܒ̥ܥܽܘ̇ܢ ܡܶܢܶܗ ܕ̊ܠܳܐ ܬ̥ܶܡܐܰܢ ܠܶܗ ܕ̊ܢܺܐܬ̥ܶܐ ܨܶܐܕ̥ܰܝܗܽܘ̇ܢ. ܘܩܳܡ ܫܶܡܥܽܘ̇ܢ ܐܶܙܰܠ ܥܰܡܗܽܘ̇ܢ܆ ܘܟ̥ܰܕ̥ ܐܶܬ̥ܳܐ܆ ܐܰܣܩܽܘ̣ܗ̱ܝ ܠܥܶܠܺܝ̣ܬ̥ܳܐ ܘܰܟ̥ܢܰܫܝ̈ ܩܳܡܝ̈ ܠܗܶܝܢ ܚܕ̥ܳܪܰܘܗ̱ܝ ܟ̊ܽܠܗܶܝܢ ܐܰܪ̈ܡܠܳܬ̥ܳܐ ܟ̥ܰܕ̥ ܒ̊ܳܟ̥̈ܝܳܢ ܘܰܡܚܰܘ̈ܝܳܢ ܠܶܗ ܟ̊ܽܘ̇ܬ̊ܺܝ̣ܢ̈ܝܳܬ̥ܳܐ ܘܡܰܪ̈ܛܽܘ̇ܛܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕ̊ܝܳܗܒ̊ܳܐ ܗ̱ܘܳܬ̥ ܠܗܶܝܢ ܛܒ̥ܺܝܬ̥ܳܐ ܟ̥ܰܕ̥ ܚܰܝܳܐ. ܫܶܡܥܽܘ̇ܢ ܕ̊ܶܝܢ ܐܰܦ̊ܶܩ ܠܟ̥ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܠܒ̥ܰܪ ܘܰܩܥܶܕ̥ ܥܰܠ ܒ̊ܽܘܪ̈ܟ̊ܰܘܗ̱ܝ ܘܨܰܠܺܝ ܘܶܐܬ̥ܦ̊ܢܺܝ ܠܘܳܬ̥ ܫܠܰܕ̊ܳܐ ܘܶܐܡܰܪ: ܛܒ̥ܺܝܬ̥ܳܐ ܩܽܘ̣ܡܝ. ܗܺܝ ܕ̥ܶܝܢ ܦ̊ܶܬ̥ܚܰܬ̥ ܥܰܝܢܶܝ̈ܗ̇. ܘܟ̥ܰܕ̥ ܚܙܳܬ̥ܶܗ ܠܫܶܡܥܽܘ̇ܢ܆ ܝܶܬ̥ܒ̊ܰܬ̥. ܘܰܐܘܫܶܛ ܠܳܗ̇ ܐܺܝ̣ܕ̥ܶܗ ܘܰܐܩܺܝܡܳܗ̇ ܘܰܩܪܳܐ ܠܩܰܕ̊ܺܝ̣̈ܫܶܐ ܘܠܰܐܪ̈ܡܠܳܬ̥ܳܐ ܘܝܰܗܒ̊ܳܗ̇ ܠܗܽܘ̇ܢ ܟ̊ܰܕ̥ ܚܰܝܳܐ. ܘܶܐܬ̥ܝܰܕ̥ܥܰܬ̥ ܗܳܕ̥ܶܐ ܒ̥ܟ̥ܽܠܳܗ̇ ܡܕ̥ܺܝܢ̱ܬ̊ܳܐ܆ ܘܣܰܓ̊ܺܝ̣̈ܐܶܐ ܗܰܝܡܶܢܘ ܒ̊ܡܳܪܰܢ[7]܀

وَكَانَ فِي يَافَا تِلْمِيذَةٌ اسْمُهَا طَابِيثَا. هَذِهِ كَانَتْ مُمْتَلِئَةً أَعْمَالاً صَالِحَةً وَإِحْسَانَاتٍ كَانَتْ تَعْمَلُهَا. وَحَدَثَ فِي تِلْكَ الأَيَّامِ أَنَّهَا مَرِضَتْ وَمَاتَتْ فَغَسَّلُوهَا وَوَضَعُوهَا فِي عِلِّيَّةٍ.وَإِذْ كَانَتْ لُدَّةُ قَرِيبَةً مِنْ يَافَا وَسَمِعَ التَّلاَمِيذُ أَنَّ بُطْرُسَ فِيهَا أَرْسَلُوا رَجُلَيْنِ يَطْلُبَانِ إِلَيْهِ أَنْ لاَ يَتَوَانَى عَنْ أَنْ يَجْتَازَ إِلَيْهِمْ. فَقَامَ بُطْرُسُ وَجَاءَ مَعَهُمَا. فَلَمَّا وَصَلَ صَعِدُوا بِهِ إِلَى الْعِلِّيَّةِ فَوَقَفَتْ لَدَيْهِ جَمِيعُ الأَرَامِلِ يَبْكِينَ وَيُرِينَ أَقْمِصَةً وَثِيَاباً مِمَّا كَانَتْ تَعْمَلُ غَزَالَةُ وَهِيَ مَعَهُنَّ. فَأَخْرَجَ بُطْرُسُ الْجَمِيعَ خَارِجاً وَجَثَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَصَلَّى ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَى الْجَسَدِ وَقَالَ: «يَا طَابِيثَا قُومِي!» فَفَتَحَتْ عَيْنَيْهَا. وَلَمَّا أَبْصَرَتْ بُطْرُسَ جَلَسَتْ فَنَاوَلَهَا يَدَهُ وَأَقَامَهَا. ثُمَّ نَادَى الْقِدِّيسِينَ وَالأَرَامِلَ وَأَحْضَرَهَا حَيَّةً. فَصَارَ ذَلِكَ مَعْلُوماً فِي يَافَا كُلِّهَا فَآمَنَ كَثِيرُونَ بِالرَّبِّ܀

 

ܙܽܘ̣ܡܳܪܳܐ

 

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܢܰܘܒܠܽܘ̣ܢ ܒܬ̥ܽܘ̈ܠܳܬ̥ܳܐ ܚܰܒܪ̈ܳܬ̥ܳܗ̇ ܒܳܬ̥ܪܳܗ̇܆ ܘܢܺܐܙܳܠ̱̈ܢ ܒܚܰܕ̥ܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܘܰܒܒܰܣܺܝ̣ܡܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܗܰܠܶܠܽܘܝܰܗ܀

ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ:

ܡܶܢ ܐܶܓ̊ܰܪܬ̥ܳܐ ܩܰܕ̥ܡܳܝܬ̊ܳܐ ܕ̥ܦܰܘܠܽܘ̇ܣ ܫܠܺܝ̣ܚܳܐ ܕ̥ܰܠܘܳܬ̥ ܛܺܝܡܳܬ̥ܶܐܽܘ̇ܣ ܐܰܡܺܝ̣ܢ ܒܰܪܶܟ̥ܡܳܪܝ܀

ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ:

ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܠܡܳܪܶܗ ܕ̊ܰܫܠܺܝ̣ܚܳܐ ܨܠܽܘ̇ܬ̥ܶܗ ܥܰܡܰܢ ܐܰܡܺܝ̣ܢ܀

 

ܬ̊ܶܐܓ̥ܽܘܪܬ̊ܰܢ ܓ̊ܶܝܪ ܕ̊ܺܝܠܰܢ ܪܰܒ̊ܳܐ ܗ̱ܝ܆ ܕ̊ܺܐܝܬ̥ܶܝܗ̇: ܕ̊ܶܚܠܰܬ̥ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒ̥ܰܚܫܰܚܬ̥ܳܐ ܕ̥ܡܶܣܬ̥ܰܢ. ܡܶܕ̊ܶܡ ܓ̊ܶܝܪ ܠܳܐ ܐܰܥܶܠܢ ܠܥܳܠܡܳܐ ܘܺܝܕ̥ܺܝܥܳܐ ܕ̥ܳܐܦ̥ܠܳܐ ܕ̥ܢܰܦ̊ܶܩ ܡܶܢܶܗ ܡܶܫܟ̊ܚܺܝ̣ܢܰܢ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܣܳܦ̥ܩܳܐ ܠܰܢ ܡܶܐܟ̥ܽܘܠܬ̊ܳܐ ܘܬ̥ܰܟ̥ܣܺܝ̣ܬ̥ܳܐ. ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ̊ܶܝܢ ܕ̊ܨܳܒ̥ܶܝܢ ܠܡܶܥܬ̊ܰܪ܆ ܢܳܦ̥ܠܺܝ̣ܢ ܒ̊ܢܶܣ̈ܝܽܘܢܶܐ ܘܰܒ̥̈ܦ̥ܰܚܶܐ ܘܒ̥ܰܪ̈ܓ̥ܺܝ̣ܓ̥ܳܬ̥ܳܐ ܣܰܓ̊ܺܝ̈ܐܳܬ̥ܳܐ ܕ̥ܣܰܟ̥̈ܠܳܢ ܘܰܡܣܰܓ̊̈ܦ̥ܳܢ ܘܰܡܛܰܒ̊̈ܥܳܢ ܠܰܒ̥ܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܒ̥ܰܚܒ̥ܳܠܳܐ ܘܒ̥ܰܐܒ̥ܕ̊ܳܢܳܐ. ܥܶܩܳܪܳܐ ܕ̥ܶܝܢ ܕ̊ܟ̥ܽܠܗܶܝܢ ܒ̊ܺܝ̣̈ܫܳܬ̥ܳܐ ܐܺܝ̣ܬ̥ܶܝܗ̇: ܪܶܚܡܰܬ̥ ܟ̊ܶܣܦ̊ܳܐ. ܘܺܐܝܬ̥ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܕ̥ܶܐܬ̥ܪܰܓ̥ܪܰܓ̥ܘ ܠܳܗ̇ ܘܡܶܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܛܥܰܘ ܘܢܰܦ̥ܫܗܽܘ̇ܢ ܐܰܥܶܠܘ ܠܕ̥ܽܘ̣ܘ̈ܳܢܶܐ ܣܰܓ̊ܺܝ̣̈ܐܶܐ. ܐܰܢ̱ܬ̊ ܕ̊ܶܝܢ ܐܳܘ̃ ܒ̊ܰܪܢܳܫܳܐ ܕ̥ܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܥܪܽܘ̇ܩ ܘܗܰܪܛ ܒ̊ܳܬ̥ܰܪ ܙܰܕ̊ܺܝܩܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܘܒ̥ܳܬ̥ܰܪ ܟ̊ܺܐܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܘܒ̥ܳܬ̥ܰܪ ܗܰܝܡܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܘܒ̥ܳܬ̥ܰܪ ܚܽܘܒ̊ܳܐ ܘܒ̥ܳܬ̥ܰܪ ܡܣܰܝܒ̊ܪܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܘܒ̥ܳܬ̥ܰܪ ܡܰܟ̊ܺܝ̣ܟ̥ܽܘ̣ܬ̥ܳܐ. ܘܶܐܬ̥ܟ̊ܰܬ̊ܫ ܒ̊ܰܐܓ̥ܽܘܢܳܐ ܛܳܒ̥ܳܐ ܕ̥ܗܰܝܡܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܘܰܐܕ̥ܪܶܟ̥ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕ̥ܰܠܥܳܠܰܡ ܕ̊ܰܠܗܽܘ̇ܢ ܐܶܬ̥ܩܪܺܝܬ̊ ܘܰܐܘܕ̊ܺܝܬ̥ ܬ̊ܰܘܕ̊ܺܝܬ̥ܳܐ ܛܳܒ̥ܬ̥ܳܐ ܩܕ̥ܳܡ ܣܳܗ̈ܕ̊ܶܐ ܣܰܓ̊ܺܝ̣̈ܐܶܐ. ܡܣܰܗܶܕ̥ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ̥ ܩܕ̥ܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܗܰܘ ܕ̊ܡܰܚܶܐ ܟ̥ܽܠ܆ ܘܝܶܫܽܘ̇ܥ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܗܰܘ ܕ̊ܰܐܣܗܶܕ̥ ܩܕ̥ܳܡ ܦ̊ܳܢܛܺܝܽܘ̇ܣ ‌ܦ̊ܺܝܠܰܛܽܘ̇ܣ ܣܳܗܕ̊ܽܘܬ̥ܳܐ ܫܰܦ̊ܺܝ̣ܪܬ̊ܳܐ. ܕ̊ܬ̥ܶܛܪܺܝܘܗ̱ܝ ܦ̊ܽܘ̣ܩܕ̊ܳܢܳܐ ܕ̥ܠܳܐ ܛܽܘ̣ܠܫܳܐ ܘܰܕ̥ܠܳܐ ܡܽܘ̣ܡܳܐ ܥܕ̥ܰܡܳܐ ܠܓ̥ܶܠܝܳܢܶܗ ܕ̊ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ. ܗܰܘ ܕ̊ܰܥܬ̥ܺܝ̣ܕ̥ ܒ̊ܙܰܒ̥ܢܶܗ ܢܚܰܘܶܝܘܗ̱ܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܒ̥ܰܪܟ̥ܳܐ ܘܚܰܝܠܬ̥ܳܢܳܐ ܒ̥ܰܠܚܽܘ̇ܕ̥ܰܘܗ̱ܝ ܡܰܠܟ̊ܳܐ ܕ̥ܡܰܠ̈ܟ̊ܶܐ ܘܡܳܪܳܐ ܕ̥ܡܳܪ̈ܰܘܳܬ̥ܳܐ. ܗܰܘ ܕ̊ܗܽܘ ܒ̥ܰܠܚܽܘ̇ܕ̥ܰܘܗ̱ܝ ܠܳܐ ܡܶܬ̥ܚܰܒ̊ܰܠ ܘܥܳܡܰܪ ܒ̊ܢܽܘܗܪܳܐ ܕ̥ܐ̱ܢܳܫ ܠܳܐ ܡܶܫܟ̊ܰܚ ܕ̊ܢܶܬ̥ܩܰܪܰܒ̥ ܠܶܗ ܘܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢ ܒ̊ܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܠܳܐ ܚܙܳܝܗ̱ܝ ܘܳܐܦ̥ܠܳܐ ܡܨܶܐ ܠܡܶܚܙܝܶܗ ܗܰܘ ܕ̊ܠܶܗ ܐܺܝ̣ܩܳܪܳܐ ܘܫܽܘ̣ܠܛܳܢܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝ̣ܢ ܐܰܡܺܝ̣ܢ[8]܀

وَأَمَّا التَّقْوَى مَعَ الْقَنَاعَةِ فَهِيَ تِجَارَةٌ عَظِيمَةٌ، لأَنَّنَا لَمْ نَدْخُلِ الْعَالَمَ بِشَيْءٍ، وَوَاضِحٌ أَنَّنَا لاَ نَقْدِرُ أَنْ نَخْرُجَ مِنْهُ بِشَيْءٍ. فَإِنْ كَانَ لَنَا قُوتٌ وَكِسْوَةٌ فَلْنَكْتَفِ بِهِمَا. وَأَمَّا الَّذِينَ يُرِيدُونَ أَنْ يَكُونُوا أَغْنِيَاءَ فَيَسْقُطُونَ فِي تَجْرِبَةٍ وَفَخٍّ وَشَهَوَاتٍ كَثِيرَةٍ غَبِيَّةٍ وَمُضِرَّةٍ تُغَرِّقُ النَّاسَ فِي الْعَطَبِ وَالْهَلاَكِ، لأَنَّ مَحَبَّةَ الْمَالِ أَصْلٌ لِكُلِّ الشُّرُورِ، الَّذِي إِذِ ابْتَغَاهُ قَوْمٌ ضَلُّوا عَنِ الإِيمَانِ، وَطَعَنُوا أَنْفُسَهُمْ بِأَوْجَاعٍ كَثِيرَةٍ. وَأَمَّا أَنْتَ يَا إِنْسَانَ اللهِ فَاهْرُبْ مِنْ هَذَا، وَاتْبَعِ الْبِرَّ وَالتَّقْوَى وَالإِيمَانَ وَالْمَحَبَّةَ وَالصَّبْرَ وَالْوَدَاعَةَ. جَاهِدْ جِهَادَ الإِيمَانِ الْحَسَنَ، وَأَمْسِكْ بِالْحَيَاةِ الأَبَدِيَّةِ الَّتِي إِلَيْهَا دُعِيتَ أَيْضاً، وَاعْتَرَفْتَ الاِعْتِرَافَ الْحَسَنَ أَمَامَ شُهُودٍ كَثِيرِينَ. أُوصِيكَ أَمَامَ اللهِ الَّذِي يُحْيِي الْكُلَّ وَالْمَسِيحِ يَسُوعَ الَّذِي شَهِدَ لَدَى بِيلاَطُسَ الْبُنْطِيِّ بِالاِعْتِرَافِ الْحَسَنِ: أَنْ تَحْفَظَ الْوَصِيَّةَ بِلاَ دَنَسٍ وَلاَ لَوْمٍ إِلَى ظُهُورِ رَبِّنَا يَسُوعَ الْمَسِيحِ، الَّذِي سَيُبَيِّنُهُ فِي أَوْقَاتِهِ الْمُبَارَكُ الْعَزِيزُ الْوَحِيدُ، مَلِكُ الْمُلُوكِ وَرَبُّ الأَرْبَابِ، الَّذِي وَحْدَهُ لَهُ عَدَمُ الْمَوْتِ، سَاكِناً فِي نُورٍ لاَ يُدْنَى مِنْهُ، الَّذِي لَمْ يَرَهُ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ وَلاَ يَقْدِرُ أَنْ يَرَاهُ، الَّذِي لَهُ الْكَرَامَةُ وَالْقُدْرَةُ الأَبَدِيَّةُ. آمِينَ܀

 

ܗܽܘ̣ܠܳܠܳܐ

 

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܒܰܪ̱ܬ̥ ܡܰܠܟ̊ܳܐ ܒܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܩܳܡܰܬ̥܆ ܘܡܰܠܟ̊ܬ̥ܳܐ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝ̣ܢܳܟ̥ ܗܰܠܶܠܽܘܝܰܗ܀

ܢܽܘ̣ܗܳܪܳܐ:

ܘܩܳܐܶܡ ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ ܡܶܢ ܬܪܽܘ̇ܢܺܝܽܘ̇ܢ܆ ܘܳܐܬ̥ܶܐ ܠܰܩܕ̥ܳܡ ܦܳܬ̥ܽܘܪ ܚܰܝ̈ܐ܆ ܘܟ̥ܰܕ̥ ܐܰܦܰܘܗ̱̈ܝ ܠܡܰܥܪܒܳܐ ܩܳܪܶܐ ܠܶܐܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘ̇ܢ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܡܶܢ ܡܰܬ̊ܰܝ ܫܠܺܝ̣ܚܳܐ܀

ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ:

ܒܰܪܶܟ̥ܡܳܪܝ܆ ܥܰܡ ܫܶܠܝܳܐ ܘܕ̥ܶܚܠܬ̥ܳܐ ܘܢܰܟ̥ܦܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܢܨܽܘ̣ܬ̥ ܘܢܶܫܡܰܥ ܠܰܣܒܰܪܬ̥ܳܐ ܕ̥ܡܶܠ̈ܐ ܚܰܝ̈ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܶܐܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘ̇ܢ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܕ̥ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ ܕ̥ܡܶܬ̥ܩܪܶܐ ܥܠܰܝܢ܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܫܠܳܡܳܐ ܠܟ̥ܽܠܟ̥ܽܘ̇ܢ܀

ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ:

ܘܥܰܡ ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܕ̥ܺܝܠܳܟ̥܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘ̇ܢ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܕ̥ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ܆ ܟ̊ܳܪܽܘܙܽܘܬ̥ܳܐ ܡܰܚܝܳܢܺܝ̣ܬ̥ܳܐ ܡܶܢ ܡܰܬܰܝ ܫܠܺܝ̣ܚܳܐ ܘܡܰܟ̥ܪܙܳܢܳܐ ܕ̥ܡܰܟ̥ܪܶܙ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܦܽܘ̣ܪܩܳܢܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ܀

ܡܫܰܡܫܳܢܳܐ:

ܒܪܺܝ̣ܟ̥ ܕ̊ܶܐܬ̥ܳܐ ܘܰܥܬ̥ܺܝ̣ܕ̥ ܕܢܺܐܬ̥ܶܐ܆ ܘܬ̥ܶܫܒ̈ܚܳܢ ܠܫܳܠܽܘܚܳܐ ܕ̥ܫܰܠܚܶܗ ܠܦܽܘ̣ܪܩܳܢܰܢ܆ ܘܥܰܠ ܟ̊ܽܠܰܢ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗ̱ܝ ܠܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܀

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܒܙܰܒܢܳܐ ܗܳܟ̥ܺܝܠ ܕ̊ܰܡܕ̥ܰܒܪܳܢܽܘ̣ܬ̥ܶܗ ܕ̊ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ ܘܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕ̥ܺܝܠܰܢ ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ܆ ܡܶܠܬ̥ܳܐ ܕ̥ܚܰܝ̈ܶܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ̥ܶܐܬ̥ܒܰܣܰܪ ܡܶܢ ܒܬ̥ܽܘ̣ܠܬ̊ܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܬ̊ܳܐ ܡܰܪܝܰܡ܆ ܗܳܠܶܝܢ ܕ̊ܶܝܢ ܗܳܟ̥ܰܢܳܐ ܗܘܰܝ̈܀

ܥܰܡܳܐ:

ܡܗܰܝܡܢܺܝ̣ܢܰܢ ܘܡܰܘܕܶܝܢܰܢ܀

 

ܗܳܝܕ̊ܶܝܢ ܬ̊ܶܬ̊ܕ̊ܰܡܶܐ ܡܰܠܟ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܰܫܡܰܝܳܐ ܠܰܥܣܰܪ ܒ̊ܬ̥ܽܘ̈ܠܳܢ ܗܳܢܶܝܢ ܕ̊ܰܢܣܰܒ̥ܝ̈ ܠܰܡܦ̊ܺܝܕ̥ܰܝ̈ܗܶܝܢ ܘܰܢܦ̥ܰܩܝ̈ ܠܽܐܘܪܰܥ ܚܰܬ̥ܢܳܐ ܘܟ̥ܰܠܬ̥ܳܐ. ܚܰܡܶܫ ܕ̊ܶܝܢ ܡܶܢܗܶܝܢ ܚܰܟ̊ܺܝ̈ܡܳܢ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܘܚܰܡܶܫ ܣܰܟ̥̈ܠܳܢ. ܘܗܳܢܶܝܢ ܣܰܟ̥̈ܠܳܬ̥ܳܐ ܢܣܰܒ̥ܝ̈ ܠܰܡܦ̊ܺܝܕ̥ܰܝ̈ܗܶܝܢ ܘܠܳܐ ܢܣܰܒ̥ܝ̈ ܥܰܡܗܶܝܢ ܡܶܫܚܳܐ. ܗܳܢܶܝܢ ܕ̊ܶܝܢ ܚܰܟ̊ܺܝ̈ܡܳܬ̥ܳܐ܆ ܢܣܰܒ̥ܝ̈ ܡܶܫܚܳܐ ܒ̥ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܥܰܡ ܠܰܡܦ̊ܺܝܕ̥ܰܝ̈ܗܶܝܢ. ܟ̊ܰܕ̥ ܐܰܘܚܰܪ ܕ̊ܶܝܢ ܚܰܬ̥ܢܳܐ܆ ܢܳܡܝ̈ ܟ̊ܽܠܗܶܝܢ ܘܰܕ̥ܡܶܟ̥ܝ̈. ܘܰܒ̥ܦ̥ܶܠܓ̥ܶܗ ܕ̊ܠܺܠܝܳܐ܆ ܗܘܳܬ̥ ܩܥܳܬ̥ܳܐ܆ ܗܳܐ ܚܰܬ̥ܢܳܐ ܐܳܬ̥ܶܐ܆ ܦܽܘ̇ܩܘ ܠܽܐܘ̣ܪܥܶܗ. ܗܳܝܕ̊ܶܝܢ ܩܳܡܝ̈ ܟ̊ܽܠܗܶܝܢ ܒ̊ܬ̥ܽܘ̈ܠܳܬ̥ܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܘܬ̥ܰܩܶܢ̈ܝ ܠܰܡܦ̊ܺܝܕ̥ܰܝ̈ܗܶܝܢ. ܐܳܡܪ̈ܳܢ ܕ̊ܶܝܢ ܗܳܢܶܝܢ ܣܰܟ̥̈ܠܳܬ̥ܳܐ ܠܚܰܟ̊ܺܝ̈ܡܳܬ̥ܳܐ: ܗܰܒ̥ܶܝ̈ܢ ܠܰܢ ܡܶܢ ܡܶܫܚܟ̥ܶܝܢ ܕ̊ܗܳܐ ܕ̥ܥܶܟ̥ܘ ܠܗܽܘ̇ܢ ܠܰܡܦ̊ܺܝܕ̥ܰܝ̈ܢ. ܥܢܰܝ̈ ܗܳܠܶܝܢ ܚܰܟ̊ܺܝ̈ܡܳܬ̥ܳܐ ܘܳܐܡܪ̈ܳܢ: ܠܡܳܐ ܠܳܐ ܢܶܣܦ̊ܰܩ ܠܰܢ ܘܰܠܟ̥ܶܝܢ. ܐܶܠܳܐ ܙܶܠܶܝ̈ܢ ܠܘܳܬ̥ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ̊ܰܡܙܰܒ̊ܢܺܝܢ܆ ܘܰܙܒ̥ܶܢܶܝ̈ܢ ܠܟ̥ܶܝܢ. ܘܟ̥ܰܕ̥ ܐܶܙܰܠܝ̈ ܠܡܶܙܒ̊ܰܢ܆ ܐܶܬ̥ܳܐ ܚܰܬ̥ܢܳܐ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕ̊ܰܡܛܰܝ̈ܒ̥ܳܢ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܥܰܠܝ̈ ܥܰܡܶܗ ܠܒ̥ܶܝܬ̥ ܚܠܽܘ̇ܠܳܐ ܘܶܐܬ̊ܬ̊ܚܶܕ̊ ܬ̊ܰܪܥܳܐ. ܒ̊ܚܰܪܬ̥ܳܐ ܕ̥ܶܝܢ ܐܶܬ̥ܰܝ̈ ܐܳܦ̥ ܗܳܢܶܝܢ ܒ̊ܬ̥ܽܘ̈ܠܳܬ̥ܳܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܝܳܬ̥ܳܐ ܘܳܐܡܪ̈ܳܢ: ܡܳܪܰܢ ܡܳܪܰܢ ܦ̊ܬ̥ܰܚ ܠܰܢ. ܗܽܘ ܕ̥ܶܝܢ ܥܢܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܶܝܢ: ܐܰܡܺܝ̣ܢ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟ̥ܶܝܢ: ܕ̊ܠܳܐ ܝܳܕ̥ܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟ̥ܶܝܢ. ܐܶܬ̊ܬ̊ܥܺܝ̣ܪܘ ܗܳܟ̥ܺܝܠ ܕ̊ܠܳܐ ܝܳܕ̥ܥܺܝ̣ܬ̊ܽܘ̇ܢ ܠܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ ܘܠܳܐ ܠܫܳܥܬ̥ܳܐ[9]܀

«حِينَئِذٍ يُشْبِهُ مَلَكُوتُ السَّمَاوَاتِ عَشْرَ عَذَارَى أَخَذْنَ مَصَابِيحَهُنَّ وَخَرَجْنَ لِلِقَاءِ الْعَرِيسِ. وَكَانَ خَمْسٌ مِنْهُنَّ حَكِيمَاتٍ وَخَمْسٌ جَاهِلاَتٍ. أَمَّا الْجَاهِلاَتُ فَأَخَذْنَ مَصَابِيحَهُنَّ وَلَمْ يَأْخُذْنَ مَعَهُنَّ زَيْتاً وَأَمَّا الْحَكِيمَاتُ فَأَخَذْنَ زَيْتاً فِي آنِيَتِهِنَّ مَعَ مَصَابِيحِهِنَّ. وَفِيمَا أَبْطَأَ الْعَرِيسُ نَعَسْنَ جَمِيعُهُنَّ وَنِمْنَ. فَفِي نِصْفِ اللَّيْلِ صَارَ صُرَاخٌ: هُوَذَا الْعَرِيسُ مُقْبِلٌ فَاخْرُجْنَ لِلِقَائِهِ! فَقَامَتْ جَمِيعُ أُولَئِكَ الْعَذَارَى وَأَصْلَحْنَ مَصَابِيحَهُنَّ. فَقَالَتِ الْجَاهِلاَتُ لِلْحَكِيمَاتِ: أَعْطِينَنَا مِنْ زَيْتِكُنَّ فَإِنَّ مَصَابِيحَنَا تَنْطَفِئُ. فَأَجَابَتِ الْحَكِيمَاتُ: لَعَلَّهُ لاَ يَكْفِي لَنَا وَلَكُنَّ بَلِ اذْهَبْنَ إِلَى الْبَاعَةِ وَابْتَعْنَ لَكُنَّ. وَفِيمَا هُنَّ ذَاهِبَاتٌ لِيَبْتَعْنَ جَاءَ الْعَرِيسُ وَالْمُسْتَعِدَّاتُ دَخَلْنَ مَعَهُ إِلَى الْعُرْسِ وَأُغْلِقَ الْبَابُ. أَخِيراً جَاءَتْ بَقِيَّةُ الْعَذَارَى أَيْضاً قَائِلاَتٍ: يَا سَيِّدُ يَا سَيِّدُ افْتَحْ لَنَا. فَأَجَابَ: الْحَقَّ أَقُولُ لَكُنَّ: إِنِّي مَا أَعْرِفُكُنَّ. فَاسْهَرُوا إِذاً لأَنَّكُمْ لاَ تَعْرِفُونَ الْيَوْمَ وَلاَ السَّاعَةَ الَّتِي يَأْتِي فِيهَا ابْنُ الإِنْسَانِ܀

 

ܒܳܥܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܝܰܥܩܽܘ̇ܒܳܝܬ̊ܳܐ [ܒܪܶܟ̥ܢܳܐ ܫܒܺܝ̣ܥܳܝܳܐ]

 

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܩܳܪܶܝܢܰܢ ܠܳܟ̥ ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܰܢ ܬ̊ܳܐ ܠܥܽܘ̣ܕ̥ܪܳܢܰܢ܆ ܫܡܰܥ ܒܳܥܽܘ̣ܬ̥ܰܢ ܘܰܥܒ̥ܶܕ̥ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܢܰܦ̈ܫܳܬ̥ܰܢ܀

ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ:

ܠܓ̥ܰܒ̊ܳܐ ܕ̥ܟ̥ܺܐܢ̈ܐ ܩܪܳܐ ܒܬ̥ܽܘܠ̈ܬ̥ܳܐ ܚܰܟ̊ܺܝ̣̈ܡܳܬ̥ܳܐ. ܕܰܒܦܰܓ̥ܪ̈ܰܝܗܽܘ̇ܢ ܢܰܛܪܽܘ̣ܗ̇ ܠܣܺܝ̣ܡܬ̊ܳܐ ܕ̥ܡܰܠܝܳܐ ܢܽܘ̣ܗܪܳܐ. ܘܰܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܘܥܳܒ̥ܕ̊ܰܝ̈ ܥܰܘܠܳܐ ܩܪܳܐ ܣܰܟ̥ܠܳـ̈ܬ̥ܳܐ. ܕܰܒܕܰܟ̥ܝܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܠܳܐ ܢܛܰܪܘ ܫܽܘ̣ܦܪܳܐ ܕ̥ܰܩܢܽܘ̇ܡܰܝ̈ܗܽܘ̇ܢ. ܘܕ̥ܰܕ̥ܡܶܟ̥ܝ̈ ܟ̊ܽܠܗܶܝܢ ܐܳܦ ܣܰܟ̥ܠܳـ̈ܬ̥ܳܐ ܘܚܰܟ̊ܺܝ̣̈ܡܳܬ̥ܳܐ. ܗܳܝܺ ܗ̱ܝ ܕ̊ܡܳܝܬ̊ܺܝ̣ܢ ܛܳܒ̥ܶـ̈ܐ ܘܒܺܝ̣̈ܫܶܐ ܥܰܕ̥ ܢܽܘ̣ܚܳܡܳܐ܀ ܐܺܝ̣ܬ̥ ܗ̱ܘܳܐ ܕ̥ܰܕܡܶܟ̥ ܟ̊ܰܕ̊ ܕ̊ܽܘ̣ܒܳܪ̈ܶܐ ܕ̥ܙܰܕܺܝ̣ܩܽܘ̣ܬ̥ܳܐ. ܒܦܰܓ̥ܪܶܗ ܢܛܺܝ̣ܪܺܝ̣ܢ ܐܰܝܟ̥ ܗܰܘ ܡܶܫܚܳܐ ܕ̥ܚܰܟ̊ܺܝ̣̈ܡܳܬ̥ܳܐ. ܘܺܐܝܬ̥ ܗ̱ܘܳܐ ܕ̥ܰܣܪܺܝ̣ܩ ܘܰܣܦܺܝ̣ܩ ܡܳܐܢܶܗ ܡܶܢ ܛܳܒܳـ̈ܬ̥ܳܐ. ܘܕ̥ܰܥܺܝ̣ܟ̥ ܢܽܘ̣ܗܪܶܗ ܘܩܳܐܶܡ ܒܰܗܺܝ̣ܬ̥ ܒܶܝܬ̥ ܣܰܟ̥ܠܳـ̈ܬ̥ܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܠܳܐ ܝܰܗ̱ܒ̈ܝ ܡܶܫܚܳܐ ܡܶܢ ܡܳܐܢܰܝ̈ܗܶܝܢ. ܕ̊ܰܩܕ̥ܳܡ ܗܳܝ ܒܺܐܡ ܐܶܠܳܐ ܠܢܰܦܫܶܗ ܠܳܐ ܣܳܦܶܩ ܐ̱ܢܳܫ܀ ܙܰܘܥܰܐ ܗ̱ܘ ܪܰܒ̊ܳܐ ܡܳܐ ܕ̥ܡܶܬ̥ܚܰܙ̈ܝܳܢ ܟ̊ܽܠ ܢܰܦ̈ܫܳܬ̥ܳܐ. ܐܰܝܟ̥ ܟ̊ܰܠ̈ܠܳܬ̥ܳܐ ܩܕ̥ܳܡ ܗܰܘ ܚܰܬ̥ܢܳܐ ܕ̥ܫܽܘ̣ܦܪ̈ܶܐ ܪܳܚܶܡ. ܘܰܐܝܕܳܐ ܕ̥ܦܰܐܝܳܐ ܘܰܢܛܺܝ̣ܪ ܫܽܘ̣ܦܪܳܗ̇ ܒܰܙܗܺܝ̣ܪܽܘ̣ܬ̥ܳܐ. ܒܓ̥ܰܠܝܽܘ̣ܬ̥ ܐܰܦ̈ܐ ܓܳܠܝܳܐ ܡܚܰܘܝܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܫܽܘ̣ܦܪܳܗ̇. ܘܰܐܝܕ̥ܳܐ ܕ̥ܣܰܢܝܳܐ ܡܶܢ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܐܰܝܟ̥ ܣܰܟ̥ܠܳـ̈ܬ̥ܳܐ. ܚܶܫܟ̊ܰܬ̥ ܦܳܫܰܬ̥ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܬ̊ܰܪܥܳܐ ܟ̊ܰܕ̥ ܒܰܗܺܝ̣ܬ̥ܳܐ܀ ܒܗܰܘ ܥܶܕ̊ܳܢܳܐ ܝܳܗܒܺܝ̣ܢ ܘܳܝܳܐ ܠܰܩܢܽܘ̇ܡܰܝ̈ܗܽܘ̇ܢ. ܣܰܟ̥ـ̈ܠܶܐ ܕ̥ܰܢܦܰܩܘ ܡܶܢ ܡܶܫܬ̊ܽܘܬ̥ܳܐ ܕ̥ܡܰܠܝܳܐ ܢܽܘ̣ܗܪܳܐ. ܒܗܰܘ ܥܶܕܳܢܳܐ ܒܳܗܶܬ̥ ܥܽܘ̣ܬ̥ܪܳܐ ܘܪܺܝܫܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ. ܘܨܶܒܬ̊ܳܐ ܘܫܽܘ̣ܦܪܳܐ ܘܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܕ̥ܟ̥ܽܠܗܶܝܢ ܝܰܬ̊ܺܝ̣ܪ̈ܳܬ̥ܳܐ. ܒܗܰܘ ܥܶܕܳܢܳܐ ܐܰܫܘܳܢܝ ܕ̊ܶܐܚܙܶܝܟ̥ ܒܶܝܬ̥ ܡܰܠܟ̊ܽܘ̣ܬ̥ܳܐ. ܚܰܬ̥ܢܳܐ ܕ̥ܦܰܪܩܰܢܝ ܒܰܕܡܳܐ ܕ̥ܢܰܦܫܶܗ ܠܳܟ̥ ܬ̊ܶܫܒܽܘ̇ܚܬ̊ܳܐ܀

ܚܽܘ̣ܬ̊ܳܡܳܐ: ܥܢܺܝ̣ܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܥܢܺܝ̣ܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝܢ܀ ܘܰܐܦܢܳܐ ܠܶܒܗܽܘ̇ܢ ܕ̊ܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܠܰܬ̥ܝܳܒܽܘ̣ܬ̥ܳܐ܀

 

ܨܠܽܘ̇ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܬ̥ܰܘܕ̊ܺܝ̣ܬ̥ܳܐ

 

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬ̥ܦܰܣܩܳܢܳܐ ܒܬ̥ܰܘܕܺܝ̣ܬ̥ܳܐ ܠܳܐ ܡܶܫܬ̊ܰܬ̊ܩܳܢܺܝ̣ܬ̥ܳܐ܆ ܢܰܣ̈ܩܳܢ ܢܰܦ̈ܫܳܬ̥ܳܐ ܒܬ̥ܽܘ̈ܠܳܬ̥ܳܐ ܪ̈ܳܚܡܳܬ̥ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܠܒܳܪܽܘܝܳܐ ܕ̥ܰܒܪܳܢ ܘܥܰܒ̥ܕ̊ܰܢ ܡܳܐܢ̈ܐ ܠܬ̥ܶܫܒܽܘ̇ܚܬ̊ܶܗ܆ ܘܰܒܝܰܕ̥ ܚܶܟ̥ܡܬ̥ܶܗ ܠܳܐ ܡܶܬ̥ܡܰܠܠܳܢܺܝ̣ܬ̥ܳܐ܆ ܩܪܳܢ ܘܩܰܪܒܰܢ ܠܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܕ̥ܺܐܝܩܳܪܶܗ ܠܰܘ ܟ̊ܰܕ̥ ܣܢܺܝ̣ܩ ܥܰܠ ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܕ̥ܡܶܢܰܢ܆ ܐܶܠܳܐ ܕ̥ܰܚܢܰܢ ܢܺܐܪܰܒ ܒܬ̥ܶܗܪܳܐ ܕ̥ܥܰܠ ܠܳܐ ܡܶܬ̊ܕ̊ܰܪܟ̊ܳܢܽܘ̣ܬ̥ܶܗ ܡܫܰܒܰܚܬ̊ܳܐ. ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟ̥ܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝ̣ܢ ܐܰܡܺܝ̣ܢ܀

 

ܨܠܽܘ̇ܬ̥ܳܐ

 

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘ̇ܥ ܡܫܺܝ̣ܚܳܐ܆ ܪܰܒ̊ܳܐ ܕ̥ܰܫܪܳܪܳܐ ܘܡܰܠܦ̥ܳܢܳܐ ܕ̥ܩܽܘ̣ܫܬ̊ܳܐ܆ ܣܰܒ̥ܪܳܐ ܕ̥ܥܰܒ̥ܕ̊ܰܘ̈ܗ̱ܝ ܘܬ̥ܽܘ̣ܟ̥ܠܳܢܳܐ ܕ̥ܣܳܓ̥ܽܘܕ̈ܰܘܗ̱ܝ. ܗܘܺܝ ܠܳܗ̇ [ܠܗܶܝܢ] ܡܳܪܝ ܠܰܐܡܬ̥ܳܟ̥ ܗܳܕ̥ܶܐ ܕ̥ܥܶܪܩܰܬ̥ [ܠܰܐܡ̈ܗܳܬ̥ܳܟ̥ ܗܳܠܶܝܢ ܕ̊ܰܥܪ̈ܰܩܝ] ܡܶܢ ܬ̊ܽܘܩ̈ܠܳܬ̥ܳܐ ܕ̥ܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܥܳܒܽܘܪܳܐ܆ ܪܰܒ̊ܳܐ ܘܡܰܠܦ̥ܳܢܳܐ ܘܰܡܕ̥ܰܒܪܳܢܳܐ. ܘܚܰܟ̊ܶܡܶܝܗ̇ [ܘܚܰܟ̊ܶܡ ܐܶܢܶܝܢ] ܒܕܶܚܠܬ̥ܳܟ̥ ܐܰܠܳܗܳܝܬ̊ܳܐ. ܐܰܝܟ̊ܰܢܳܐ ܕ̥ܬ̥ܶܬ̥ܡܨܶܐ [ܕ̥ܢܶܬ̥ܡܰܨ̈ܝܳܢ] ܠܡܶܛܥܰܢ ܥܰܠ ܨܰܘܪܳܗ̇ [ܨܰܘܪ̈ܰܝܗܶܝܢ] ܠܢܺܝ̣ܫܶܗ ܕ̊ܰܨܠܺܝ̣ܒ̥ܳܟ̥ ܡܝܰܩܪܳܐ. ܘܬ̥ܶܣܰܒܝ [ܘܢܶܣ̈ܒܳܢ] ܐܳܬ̥ܳܐ ܕ̥ܡܽܘ̣ܟ̊ܳܟ̥ܳܟ. ܘܬ̥ܶܗܘܶܐ [ܘܢܶܗܘ̈ܝܳܢ] ܠܳܟ̥ ܬ̊ܰܠܡܺܝ̣ܕ̊ܬ̊ܳܐ ܫܰܪܺܝ̣ܪܬ̊ܳܐ [ܬ̊ܰܠܡܺܝ̣̈ܕ̥ܳܬ̥ܳܐ ܫܰܪܺܝ̣ܪ̈ܳܬ̥ܳܐ]  ܟ̥ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬ̥ܳܐ ܕ̥ܚܰܝܶܝ̈ܗ̇ [ܕ̥ܚܰܝܰܝ̈ܗܶܝܢ]. ܐܰܠܶܦܶܝܗ̇ ܕܬ̥ܶܥܒ̊ܶܕ̥ܝ [ܐܰܠܶܦ ܐܶܢܶܝܢ ܕ̊ܢܶܥܒ̈ܕ̥ܳܢ] ܨܶܒܝܳܢܳܟ̥. ܗܰܒ ܠܳܗ̇ [ܠܗܶܝܢ] ܪܰܗܒܽܘܢܳܐ ܕ̥ܪܽܘ̣ܚܳܟ̥ ܗܰܘ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ. ܐܰܠܒܶܫܶܝܗ̇ [ܐܰܠܒܶܫ ܐܶܢܶܝܢ] ܟ̊ܽܘ̇ܬ̊ܺܝ̣ܢܳܐ ܡܰܠܝܰܬ̥ ܥܒ̥ܳܕ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܘܰܦܬ̥ܺܝ̣ܟ̥ܰܬ̥ ܒܰܡܝܰܬ̊ܪ̈ܳܬ̥ܳܐ܆ ܟ̊ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬ̥ܳܐ ܕ̥ܚܰܝܶܝ̈ܗ̇ [ܕ̥ܚܰܝܰܝ̈ܗܶܝܢ]. ܕ̊ܬ̥ܰܣܶܩܝ [ܕ̊ܢܰܣ̈ܩܳܢ] ܠܳܟ̥ ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܘܬ̥ܰܘܕܺܝ̣ܬ̥ܳܐ ܘܠܰܐܒ̥ܽܘ̇ܟ̥ ܘܰܠܪܽܘ̣ܚܳܟ̥ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ. ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟ̥ܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܀

ܢܽܘ̣ܗܳܪܳܐ:

ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܛܳܒܰܥ ܠܳܗ̇ ܪܺܝܫ ܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ ܥܰܠ ܒܶܝܬ̥ ܥܰܝܢܶܝ̈ܗ̇ ܨܠܺܝ̣̈ܒ̥ܶܐ ܬ̥ܠܳܬ̥ܳܐ. ܘܰܒܟ̥ܽܠ ܩܪܳܝܬ̊ܳܐ ܥܳܒ̥ܶܕ̥ ܚܰܕ̥ ܨܠܺܝ̣ܒ̥ܳܐ ܟ̊ܰܕ̥ ܐܳܡܰܪ ܗܳܟ̥ܰܢܳܐ:

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܡܶܬ̊ܛܰܒܥܳܐ [ܦܠܳܢܺܝ̣ܬ̥] ܕ̊ܬ̥ܶܗܘܶܐ ܢܶܩܝܳܐ ܒܰܛܝܳܪܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܕ̥ܰܐܠܳܗܳܐ܀

  ܒ̊ܰܫܡܳܐ ܕ̥ܰܐܒ̥ܳܐ܀ ܥܰܡܳܐ: ܐܰܡܺܝ̣ܢ܀ ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ: ܘܕ̥ܰܒ̥ܪܳܐ. ܥܰܡܳܐ: ܐܰܡܺܝ̣ܢ܀ ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ: ܘܰܕ̥ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܚܰܝܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܠܚܰܝܶـ̈ܐ ܕ̥ܰܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܀ ܥܰܡܳܐ: ܐܰܡܺܝ̣ܢ܀

 

ܨܠܽܘ̇ܬ̥ܳܐ

 

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܡܶܠܬ̥ܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬ̥ܰܘ̱ܗܝ ܥܰܡ ܐܰܒܽܘ̣ܗ̱ܝ ܡܛܰܟ̊ܣܳܢܳܐ ܕ̥ܥܳܠ̈ܡܶܐ. ܗܽܘ ܢܶܬ̊ܶܠ ܚܶܟ̥ܡܬ̥ܳܐ ܒܢܰܦܫܶܟ̥ܝ [ܒܢܰܦ̈ܫܳܬ̥ܟ̥ܶܝܢ]܆ ܘܢܶܡܠܶܐ ܝܺܕ̥ܰܥܬ̥ܳܐ ܠܬ̥ܰܪܥܺܝ̣ܬ̥ܶܟ̥ܝ [ܠܬ̥ܰܪ̈ܥܝܳܬ̥ܟ̥ܶܝܢ]܆ ܘܢܶܗܘܽܘ̇ܢ ܕ̊ܽܘ̣ܒܳܪ̈ܰܝܟ̊ܝ [ܕ̊ܽܘ̣ܒܳܪ̈ܰܝܟ̊ܶܝܢ] ܠܰܢܝܳܚܳܐ ܕ̥ܰܠܨܶܒܝܳܢܳܐ ܕ̥ܰܐܠܳܗܽܘ̣ܬ̥ܶܗ. ܘܢܶܬ̊ܶܠ ܠܶܟ̥ܝ [ܠܟ̥ܶܝܢ] ܒܝܰܕ̥ ܚܳܬ̥ܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕ̥ܪܽܘ̣ܫܡܶܗ܆ ܟ̊ܠܺܝ̣ܠܳܐ ܕ̥ܠܳܐ ܡܶܬ̥ܚܰܒܠܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܥܰܡ ܟ̊ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܰܘ̈ܗ̱ܝ ܠܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܀

ܢܽܘ̣ܗܳܪܳܐ:

ܘܫܳܩܠܳܐ ܚܳܬ̥ܳܐ ܕ̥ܡܶܣܬ̊ܰܦܪܳܐ܆ ܡܣܰܦܪܳܢܳܐ ܒܺܐܝ̣ܕܳܗ̇ ܕܝܰܡܺܝ̣ܢܳܐ܆ ܘܝܳܗܒܳܐ ܠܪܺܝܫ ܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ ܟ̥ܰܕ̥ ܐܳܡܪܳܐ: ܒܰܪܶܟ̥ܡܳܪܝ܀ ܘܰܡܨܰܠܶܐ ܪܺܝܫ ܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ ܨܠܽܘ̇ܬ̥ܳܐ ܗܳܕ̥ܶܐ:

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܢܰܛܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܰܐܡܬ̥ܳܟ̥ ܗܳܕ̥ܶܐ ܕ̥ܰܩܕ̥ܳܡܰܝܟ̊ ܗܳܐ ܡܰܪܟ̊ܰܢ ܪܺܝ̣ܫܳܗ̇ ܘܠܳܟ̥ ܐܰܓ̥ܥܠܰܬ̥ ܢܰܦܫܳܗ̇ ܚܰܬ̥ܢܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ. ܘܗܰܒ ܠܳܗ̇ ܡܳܪܝܳܐ ܫܠܳܡܳܐ ܘܚܰܕ̥ܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܗܳܝ ܕ̊ܡܶܢܳܟ̥. ܘܚܰܕ̊ܳܗ̇ ܒܰܓ̥ܢܽܘ̇ܢܳܟ̥ ܕ̊ܚܰܝܶـ̈ܐ. ܗܰܘ ܕ̊ܠܳܐ ܦܳܛܰܪ ܘܠܳܐ ܡܶܫܬ̊ܪܶܐ. ܐܰܒ̥ܳܐ ܘܰܒ̥ܪܳܐ ܘܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܠܥܳܠܡܺܝ̣ܢ ܐܰܡܺܝ̣ܢ܀

ܢܽܘ̣ܗܳܪܳܐ:

ܘܠܳܒܶܟ̥ ܪܺܝܫ ܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ ܠܺܐܝ̣ܕ̥ܳܗ̇ ܕ̊ܚܳܬ̥ܳܐ ܘܳܐܡܰܪ: ܬ̊ܠܳܬ̥ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܟ̊ܰܕ̥ ܗܺܝ ܥܳܢܝܳܐ ܒܳܬ̥ܪܶܗ:

ܡܣܰܦܰܪܬ̊ܳܐ:

ܐܶܢܳܐ ܨܒܺܝܬ̥܆ ܕ̊ܶܐܬ̥ܩܰܪܰܒ ܠܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܛܐܶܒ̥ ܠܺܝ ܫܡܳܟ̥ ܡܳܪܝܳܐ ܬ̥ܽܘ̣ܟ̥ܠܳܢܝ܆ ܕ̊ܶܐܫܬ̊ܰܥܶܐ ܟ̥ܽܠܗܶܝܢ ܬ̊ܶܕ̥ܡܪ̈ܳܬ̥ܳܟ̥܀

ܢܽܘ̣ܗܳܪܳܐ:

ܘܪܺܝܫ ܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ ܡܣܰܦܰܪ ܠܳܗ̇ ܒܛܽܘ̣ܦ̥ܣܳܐ ܕ̥ܰܨܠܺܝ̣ܒ̥ܳܐ܆ ܟ̊ܰܕ̥ ܩܳܐܶܨ ܠܣܰܥܪܳܐ ܡܶܢ ܐܰܪܒܥܳܐ ܓ̥ܰܒ̈ܐ ܘܳܐܡܰܪ:

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܡܶܣܬ̊ܰܦܪܳܐ [ܦܠܳܢܺܝ̣ܬ̥] ܟ̊ܰܕ̥ ܫܳܕ̥ܝܳܐ ܡܶܢܳܗ̇ ܒܝܰܕ̥ ܣܰܥܪܳܐ ܡܺܝ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܪܺܝ̣ܫܳܗ̇܆ ܟ̊ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܥܒ̥ܳܕ̥ܶܝ̈ܗ̇ ܚܰܝܽܘܬ̥ܳܢܳܝ̈ܐ. ܒ̊ܰܫܡܳܐ ܕ̥ܰܐܒ̥ܳܐ܀ ܥܰܡܳܐ: ܐܰܡܺܝ̣ܢ܀ ܪܺܝܫܟܳܗ̈ܢܶܐ: ܘܕ̥ܰܒ̥ܪܳܐ. ܥܰܡܳܐ: ܐܰܡܺܝ̣ܢ܀ ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ: ܘܰܕ̥ܪܽܘ̣ܚܳܐ ܚܰܝܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܕ̥ܰܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܀ ܥܰܡܳܐ: ܐܰܡܺܝ̣ܢ܀

ܢܽܘ̣ܗܳܪܳܐ:

ܗܳܝܕ̊ܶܝܢ ܕ̊ܰܝܪ̈ܳܝܳܬ̥ܳܐ ܦܳܪ̈ܣܳܢ ܓ̊ܰܠܳܐ ܒܳܬ̥ܰܪ ܗܳܝ ܕ̊ܠܳܒ̥ܫܳܐ ܐܶܣܟ̊ܺܡܳܐ ܢܰܟ̥ܦܳܐ. ܘܦܳܩܶܕ̥ ܪܺܝܫ ܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ ܠܪܺܝ̣ܫܰܬ̊ ܕ̊ܰܝܪܳܐ܆ ܘܢܳܣܒܳܐ ܡܶܢܳܗ̇ ܠܡܳܐܢ̈ܐ ܕ̥ܺܝܠܳܢܳܝ̈ܶܐ. ܘܰܡܨܰܠܶܐ ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ ܘܳܐܡܰܪ:

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܢܰܫܠܰܚ ܡܶܢܶܟ̥ܝ ܡܳܪܝܳܐ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܗܰܘ ܕ̊ܡܶܬ̥ܚܰܒܰܠ ܒܰܪ̈ܓ̥ܺܝ̣ܓ̥ܳܬ̥ܳܐ ܕ̥ܛܽܘܥܝܰܝ܀

ܢܽܘ̣ܗܳܪܳܐ:

ܘܝܳܗܶܒ̥ ܪܺܝܫ ܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ ܟ̊ܽܘ̇ܬ̊ܺܝ̣ܢܳܐ ܚܰܕ̥ܬ̥ܳܐ ܠܪܺܝ̣ܫܰܬ̊ ܕ̊ܰܝܪܳܐ ܕ̥ܬ̥ܰܠܒܫܺܝܗ̇ ܠܚܳܬ̥ܳܐ ܘܳܐܡܰܪ:

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܢܰܠܒܫܶܟ̥ܝ ܡܳܪܝܳܐ ܠܒܽܘ̣ܫܳܐ ܕ̥ܚܰܕ̥ܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܘܰܕ̥ܦܽܘ̣ܪܩܳܢܳܐ. ܘܰܢܨܰܒܬ̥ܶܟ̥ܝ ܒܗܶܕ̥ܪܳܐ ܕ̥ܬ̥ܶܫܒܽܘ̇ܚܬ̊ܶܗ. ܒܛܰܝܒ̊ܽܘ̣ܬ̥ܶܗ ܘܰܒܪ̈ܰܚܡܰܘܗ̱ܝ ܣܰܓ̊ܺܝ̈ܐܶܐ ܐܰܡܺܝ̣ܢ܀

 

ܨܠܽܘ̇ܬ̥ܳܐ

 

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܐܰܝܟ̊ܰܢܳܐ ܕ̥ܟ̥ܰܕ̥ ܡܫܰܡܠܝܳܐ ܠܪܶܗܛܳܗ̇܆ ܒܰܥ̈ܒ̥ܳܕ̥ܶܐ ܕ̥ܙܰܕܺܝ̣ܩܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܘܰܒܕ̥ܽܘ̣ܒܳܪ̈ܶܐ ܡܰܠܰܐܟ̥ܳܝ̈ܐ܆ ܬ̊ܶܫܬ̊ܘܶܐ ܠܛܳܒ̈ܳܬ̥ܳܐ ܕ̥ܡܶܢܳܟ̥. ܘܠܶܐܣܛܠܳܐ ܢܰܗܺܝ̣ܪܬ̊ܳܐ ܕ̥ܠܳܐ ܡܶܬ̥ܚܰܒܠܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ܆ ܗܳܝ ܕ̊ܰܡܠܺܝ̣ܟ̥ܳܐ ܠܰܓ̥ܒܰܝ̈ܳܐ ܕ̥ܺܝ̣ܠܳܟ̥. ܐܰܒ̥ܳܐ ܘܰܒ̥ܪܳܐ ܘܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ. ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟ̥ܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܀

ܢܽܘ̣ܗܳܪܳܐ:

ܘܣܳܝ̈ܡܳܢ ܒܪܺܝ̣ܫܳܗ̇ ܣܽܘ̣ܕ̊ܳܪܳܐ ܕ̥ܰܥܒ̥ܺܝ̣ܕ̥ ܐܰܝܟ̥ ܟ̊ܽܘܣܺܝ̣ܬ̥ܳܐ. ܘܪܺܝܫ ܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ ܡܨܰܠܶܐ ܘܳܐܡܰܪ:

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܢܶܥܒ̊ܕ̥ܺܝܘܗ̱ܝ ܡܳܪܝܳܐ ܠܣܽܘ̣ܕ̊ܳܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕ̥ܰܒܪܺܝܫܶܟ̥ܝ܆ ܣܰܢܘܰܪܬ̊ܳܐ ܕ̥ܦܽܘ̣ܪܩܳܢܳܐ܆ ܘܣܰܟ̊ܪܳܐ ܕ̥ܙܰܕܺܝ̣ܩܽܘ̣ܬ̥ܳܐ܆ ܕ̊ܒܳܗܬ̊ܺܝ̣ܢ ܡܶܢܳܗ̇ ܟ̊ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܒܥܶܠ̈ܕ̊ܒ̥ܳܒ̥ܶܐ ܡܰܩܪ̈ܒܳܢܶܐ ܕ̥ܕܰܠܩܽܘܒܠܳܐ܀

ܢܽܘ̣ܗܳܪܳܐ:

ܘܰܡܩܰܢ̈ܥܳܢ ܠܳܗ̇ ܡܰܩܢܰܥܬ̊ܳܐ ܐܰܘܟ̊ܺܝܬ̥ ܩܽܘܢܳܥܳܐ ܕ̥ܥܰܡܪܳܐ܆ ܟ̊ܰܕ̥ ܪܺܝܫ ܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ ܐܳܡܰܪ:

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܐܶܬ̥ܥܰܛܦܝ ܦܪܺܝ̣ܣܳܐ ܕ̥ܙܰܕܺܝ̣ܩܽܘ̣ܬ̥ܳܐ܆ ܘܰܠܒܰܫܝ ܠܒܽܘ̣ܫܳܐ ܕ̥ܦܽܘ̣ܪܩܳܢܳܐ ܒܰܫܡܶܗ ܕ̊ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܀

 

ܨܠܽܘ̇ܬ̥ܳܐ

 

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܘܰܐܒܰܥ ܡܳܪܝܳܐ ܒܬ̥ܰܪܥܺܝ̣ܬ̥ܳܗ̇ ܗܽܘܓ̊ܳܝܳܐ ܕ̥ܢܳܡܽܘ̇ܣܰܝ̈ܟ̊ ܩܰܕ̊ܺܝ̣̈ܫܶܐ. ܘܦܽܘ̣ܩܕ̈ܳܢܰܝܟ̊ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܐ. ܘܰܐܪܺܝܡ ܡܶܢ ܗܰܘܢܳܗ̇ ܠܟ̥ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܝܽܘ̣ܩܪ̈ܶܐ ܕ̥ܡܰܪ̈ܢܝܳܬ̥ܳܐ ܥܳܠ̈ܡܳܢܳܝܳܬ̥ܳܐ. ܘܰܐܣܽܘ̇ܪ ܠܗܶܪܓ̊ܳܗ̇ ܒܥܶܢ̈ܝܳܢܶܐ ܕ̥ܚܽܘ̣ܒܳܟ̥ ܪܽܘ̣ܚܳܢܳܝܳܐ ܘܰܐܠܳܗܳܝܳܐ. ܘܰܥܒܶܕ̥ܶܝܗ̇ ܡܕ̥ܰܡܝܳܢܺܝ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܩܰܕ̊ܺܝ̣̈ܫܰܝܟ̊. ܐܰܒ̥ܳܐ ܘܰܒ̥ܪܳܐ ܘܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܠܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܀

ܢܽܘ̣ܗܳܪܳܐ:

ܘܳܐܣܪ̈ܳܢ ܠܳܗ̇ ܐܰܚ̈ܘܳܬ̥ܳܗ̇ ܚܰܨܶܝ̈ܗ̇ ܒܩܰܡܪܳܐ. ܘܪܺܝܫ ܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ ܐܳܡܰܪ:

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܬ̊ܶܗܘܶܐ ܙܰܕܺܝ̣ܩܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܐܶܣܳܪ ܚܰܨܰܝ̈ܟ̊ܝ. ܘܗܰܝܡܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܚܙܳܩܳܐ ܕ̥ܕܰܦܢܳܬ̥ܶܟ̥̈ܝ. ܐܰܝܟ̊ܰܢܳܐ ܕ̥ܥܰܡ ܚܰܕ̥ܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܢܰܦܫܳܐ ܬ̥ܶܦܠܚܺܝ̣ܢ ܦܽܘ̣ܠܚܳܢܳܐ ܓ̥ܡܺܝ̣ܪܳܐ ܘܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܠܥܳܠܡܺܝ̣ܢ ܐܰܡܺܝ̣ܢ܀

ܢܽܘ̣ܗܳܪܳܐ:

ܘܡܰܩܶܦ ܪܺܝܫ ܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ ܗܳܕ̥ܶܐ ܨܠܽܘ̇ܬ̥ܳܐ

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܘܫܰܟ̊ܶܢ ܠܳܗ̇ ܡܳܪܝܳܐ܆ ܡܣܰܝܒܪܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܘܚܰܝܠܳܐ ܠܰܡܥܰܙܝܳܢܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܕ̥ܒܶܐܣܟ̊ܺܝܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܢܰܟ̥ܦܳܐ ܘܰܟ̥ܚܺܝ̣ܕ̥ܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕ̥ܚܰܝܠܬ̥ܳܢܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܘܓ̥ܰܢ̱ܒܳܪܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܬ̊ܶܬ̥ܟ̊ܰܬ̊ܰܫܝ ܠܽܘ̣ܩܒ̥ܰܠ ܨܶܢ̈ܥܳܬ̥ܶܗ ܕ̊ܳܐܟ̥ܶܠܩܰܪܨܳܐ. ܘܬ̥ܶܫܬ̊ܰܘܙܰܒܝ ܡܶܢ ܟ̊ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܒܽܘ̣ܙܳܚ̈ܶܐ ܕ̥ܒܺܝ̣ܫܳܐ. ܘܬ̥ܶܫܬ̊ܘܶܐ ܠܰܢܝܳܚܬ̊ܳܐ ܕ̥ܗܳܢܽܘ̇ܢ ܕ̊ܰܚܠܺܝ̣ܨܳܐܺܝ̣ܬ̥ ܐܶܣܰܪܘ ܚܰܨܰܝ̈ܗܽܘ̇ܢ ܘܰܐܢܗܰܪܘ ܫܪ̈ܳܓ̥ܰܝܗܽܘ̇ܢ܆ ܘܰܠܡܶܐܬ̥ܺܝ̣ܬ̥ܳܟ ܗܘܰܘ ܡܛܰܝ̈ܒܶܐ ܠܬ̥ܶܫܡܶܫܬ̊ܳܐ. ܘܥܰܡ ܐܶܣܳܪ ܚܰܨܶܝ̈ܗ̇ ܕ̊ܡܶܢܳܟ̥ ܐܰܫܘܳܗ̇ ܕ̊ܬ̥ܰܣܶܩܝ ܠܳܟ̥ ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܘܬ̥ܰܘܕܺܝ̣ܬ̥ܳܐ ܘܠܰܐܒ̥ܳܐ ܘܠܰܒ̥ܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘ̣ܚܳܐ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ. ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟ̥ܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܀

ܢܽܘ̣ܗܳܪܳܐ:

ܘܡܰܥ̈ܛܦܳܢ ܠܳܗ̇ ܐܰܚ̈ܘܳܬ̥ܳܗ̇ ܓܰܠܳܐ. ܘܪܺܝܫ ܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ ܐܳܡܰܪ:

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܢܰܥܛܦܶܟ̥ܝ ܡܳܪܝܳܐ ܦܪܺܝ̣ܣܳܐ ܕ̥ܙܰܕܺܝ̣ܩܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܘܰܪܕ̥ܺܝܕ̥ܳܐ ܕ̥ܢܰܟ̥ܦܽܘ̣ܬ̥ܳܐ ܘܡܰܥܦܪܳܐ ܕ̥ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܽܘ̣ܬ̥ܳܐ܀

 

ܨܠܽܘ̇ܬ̥ܳܐ

 

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܘܗܰܒ ܠܳܗ̇ ܐܳܘ̃ ܡܳܪܝܳܐ ܚܠܳܦ ܢܰܚ̈ܬ̊ܶܐ ܐܶܒܠܳܢܳܝ̈ܶܐ ܘܰܟ̥ܡܺܝ̣ܪ̈ܶܐ܆ ܐܶܣܛܠܳܐ ܫܒܺܝ̣ܚܬ̊ܳܐ ܕ̥ܢܽܘ̣ܗܪܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ. ܘܰܚܠܳܦ ܗܳܠܶܝܢ ܕ̊ܡܶܬ̥ܚܰܒ̈ܠܳܢ܆ ܗܰܒ ܠܳܗ̇ ܗܳܠܶܝܢ ܕ̊ܠܳܐ ܡܶܬ̥ܚܰܒ̈ܠܳܢ ܘܕ̥ܰܠܥܳܠܰܡ ܡܟ̥ܰܬ̊ܪ̈ܳܢ܀

ܢܽܘ̣ܗܳܪܳܐ:

ܘܟ̥ܰܕ̥ ܡܰܣܐܢܺܝ̣ܢ ܠܳܗ̇ ܡܣܳܐܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܪܺܝܫ ܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܢܰܣܐܢܶܟ̥ܝ ܡܳܪܝܳܐ ܛܽܘ̣ܝܳܒܶܗ ܕ̊ܶܐܘܰܢܓܶܠܺܝܽܘ̇ܢ ܕ̊ܰܫܠܳܡܳܐ܆ ܐܰܝܟ̊ܰܢܳܐ ܕ̥ܬ̥ܶܫܟܚܺܝ̣ܢ ܠܰܡܩܳܡ ܠܽܘ̣ܩܒ̥ܰܠ ܟ̊ܽܠܶܗ ܚܰܝܠܶܗ ܕ̊ܰܒܥܶܠܕ̊ܰܪܳܐ. ܘܬ̥ܰܕ̥ܥܟ̥ܺܝ̣ܢ ܟ̊ܽܠܗܽܘ̇ܢ ܓ̊ܶܐܪ̈ܰܘܗ̱ܝ ܝܳܩܕ̈ܶܐ ܕ̥ܒܺܝ̣ܫܳܐ. ܘܰܬ̥ܕ̥ܽܘ̣ܫܺܝ̣ܢ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ ܕܰܢܟ̥ܺܝ̣ܠܳܐ ܣܳܛܳܢܳܐ ܘܚܰܝ̈ܠܰܘܬ̥ܶܗ ܡܳܪ̈ܽܘܕ̥ܶܐ܀

 

ܨܠܽܘ̇ܬ̥ܳܐ 

 

ܪܺܝܫܟ̊ܳܗ̈ܢܶܐ:

ܐܰܢ̱ܬ̊ ܗܳܟ̥ܺܝܠ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ̥ܺܝܠܰܢ܆ ܗܰܘ ܕ̊ܝܰܗܒܬ̊ ܠܰܢ ܫܽܘ̣ܠܛܳܢܳܐ ܠܰܡܕ̥ܳܫ ܚܘܰܘ̈ܳܬܳܐ ܘܥܶܩܰܪ̈ܒܶܐ ܘܟ̥ܽܠܶܗ ܚܰܝܠܳܐ ܕ̥ܰܒܥܶܠܕ̊ܒ̥ܳܒ̥ܳܐ. ܚܰܝܶܠ ܠܰܐܡܬ̥ܳܟ ܗܳܕ̥ܶܐ [ܠܰܐܡ̈ܗܳܬ̥ܳܟ̥ ܗܳܠܶܝܢ] ܕ̥ܗܳܫܳܐ ܠܳܟ̥ ܐܶܬ̥ܩܰܪܒܰܬ̥ [ܐܶܬ̥ܩܰܪ̈ܰܒܝ] ܘܒܳܟ̥ ܛܶܦܣܰܬ̥ [ܛܦܰܣ̈ܝ] ܘܰܠܬ̥ܰܠܡܺܝ̣ܕ̥ܽܘ̣ܬ̥ܳܟ̥ ܪܶܚܡܰܬ̥ [ܪ̈ܚܶܡܝ] ܘܒܳܬ̥ܰܪ ܚܽܘ̣ܒܳܟ̥ ܢܶܦܩܰܬ̥ [ܢܦܰܩ̈ܝ]. ܗܰܒ ܠܳܗ̇ [ܠܗܶܝܢ] ܚܰܝܠܳܐ ܠܳܐ ܡܶܙܕܰܟ̥ܝܳܢܳܐ ܠܘܳܬ̥ ܗܳܝ ܕ̊ܰܬ̊ܕ̊ܽܘ̣ܫܝ ܘܰܬ̥ܗܰܠܶܟ̥ܝ [ܕ̊ܰܢܕ̥ܽܘ̣ܫ̈ܳܢ ܘܰܢܗܰܠ̈ܟ̥ܳܢ] ܥܰܠ ܟ̊ܽܠܶܗ ܚܰܝܠܶܗ ܕܰ̊ܒܥܶܠܕ̊ܒ̥ܳܒ̥ܳܐ܆ ܘܪܰܚܫܳܐ ܐܳܫܶܕ̥ ܡܶܪܬ̥ܳܐ ܘܪܺܝܫܳܐ ܕ̥ܬ̥ܰܢܺܝ̣ܢܳܐ ܡܶܬ̥ܝܰܕ̥ܥܳܢܳܐ. ܟ̊ܰܕ̥ ܠܥܶܩܒܳܗ̇ [ܠܥܶܩ̈ܒܳܬ̥ܗܶܝܢ] ܡܶܢ ܢܽܘ̈ܟ̊ܬ̊ܳܬ̥ܳܐ ܡܰܘܒܕ̥ܳܢ̈ܝܳܬ̥ܳܐ ܢܳܛܰܪ ܐܰܢ̱ܬ̊ ܒܚܰܝܠܳܟ̥ ܕ̊ܟ̥ܽܠ ܡܨܶܐ. ܘܬ̥ܰܣܶܩܝ [ܘܢܰܣ̈ܩܳܢ] ܠܳܟ̥ ܫܽܘ̣ܒ̥ܚܳܐ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܙܳܟ̥ܽܘ̣ܬ̥ܳܐ. ܘܠܰܐܒܽܘ̣ܟ̥ ܘܰܠܪܽܘ̣ܚܳܟ̥ ܩܰܕ̊ܺܝ̣ܫܳܐ ܗܳܫܐ ܘܰܒܟ̥ܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝ̣ܢ܀

ܢܽܘ̣ܗܳܪܳܐ