طقس العماد الشرقي، إناث

ܛܟܣܐ ܕܥܡܕܐ ܕܢܩ̈ܒܬܐ

ܨܠܘܬܐ ܕܫܘܪܝܐ

ܟܗܢܐ: ܫܘܒܚܐ ܠܐܒܐ ܘܠܰܒܪܳܐ ܘܠܪܘܽܚܳܐ ܩܰܕܝܺܫܳܐ܀

܏ܡܫܡ: ܘܥܠܰܝܢ ܡܚܺܝ̈ܠܶܐ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܪ̈ܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ ܢܶܫܬܰܦܥܘܽܢ ܒܰܬܪܰܝܗܘܽܢ ܥܠܡ̈ܶܐ ܘܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܝܺܢ ܐܡܝܺܢ܀

ܟܗܢܐ ܐܫܘܐ ܠܢ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܠܟܽܘܗܳܢܳܐ ܪܘܽܚܳܢܳܐܝܰܐ ܗ݁ܘ ܕܠܰܫܠܝܺܚ̈ܶܐ ܕܝܺܠܳܟ ܩܕܝܺܫ̈ܶܐ ܗܰܝܡܶܢܬ ܕܰܒܢܘܽܪܳܐ ܘܪܘܽܚܳܐ ܢܶܥܡܕܘܽܢ ܫܰܡܠܳܐ ܐܳܦ ܗܳܫܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܒܡܰܨܥܳܝܘܽܬܳܐ ܕܝܺܠܰܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܢܶܫܬܰܟܰܢ ܦܘܽܪܩܳܢܳܐ ܠܢܦܫܳܐ ܕܗܳܕܶܐ ܕܡܶܬܩܰܪܒܳܐ ܠܰܣܚܳܝܬܳܐ ܘܰܠܡܰܘܠܳܕܳܐ ܕܡܢܕܪܫ ܘܬܶܫܟܰܚ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܢ ܠܥܳܠܡܝܺܢ܀
ܬܪܓܡܗ̈ ܐܗܠܢܐ ܐܝܳܗܐ ܐܠܪܒܳ ܐܠܐܠܗ ܠܗܰܕܗ ܐܠܟܕܡܰܗ̈. ܐܠܪܽܘܚܐܢܝܰܗ̈ ܐܠܬܝ ܘܰܗܰܒܗܬܗܐ ܠܪܳܣܳܠܟ ܐܠܩܕܝܺܣܝܺܢ ܠܟܰܝ ܝܳܥܡܕܽܘܐ ܒܐܠܡܐء ܘܐܠܪܘܽܚ ܦܐܡܢܰܚ ܝܐܪܒ ܐܠܟܠܐܨ ܒܘܐܣܛܬܢܐ ܠܗܕܗ ܐܠܡܳܥܬܡܕܗ̈ ܠܬܚܨܰܠ ܥܠܝ ܐܠܘܠܐܕܗ̈ ܐܠܪܽܘܚܝܗ̈ ܘܬܬܰܡܰܬܰܥ ܒܐܠܪܰܚܡܰܗ̈ ܘܐܠܚܢܐܢ ܡܢ ܠܰܕܳܢܟ ܐܠܐܢ ܘܟܠ ܐܘܐܢ ܘܐܠܝ ܐܒܕ ܐܠܐܒܕܝܢ܀

ܡܙܡܘܪܐ ܕܡܗ܆

ܐܰܒܰܥ ܠܶܒܝ ܦܬܓܳܡ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܗ̄
ܘܐܺܡܰܪ ܥܒܳܕ̈ܰܝ ܠܡܰܠܟܳܐ܀
    

ܠܶܫܳܢܝ ܩܰܢܝܳܐ ܕܣܳܦܪܳܐ ܡܗܝܺܪܳܐ ܗ̄
ܫܰܦܝܺܪ ܒܚܶܙܘܶܗ ܡܶܢ ܒܢܰܝܢܳܫܳܐ܀

ܒܰܪܬ ܡܰܠܟܳܐ ܒܫܘܽܒܚܳܐ ܩܳܡܰܬ ܗ̄
ܘܡܰܠܟܬܳܐ ܡܶܢ ܝܰܡܝܺܢܳܟ܀

ܒܰܠܒܘܽܫܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܕܐܰܘܦܝܺܪ ܗ̄
ܫܡܰܥܝ ܒܰܪܬ ܘܰܚܙܳܝ ܘܰܨܠܳܝ ܐܶܕܢܶܟܝ܀

ܘܰܛܥܳܝ ܥܰܡܶܟܝ ܘܒܝܶܬ ܐܰܒܘܟܝ ܗ̄
ܕܢܶܬܪܰܓܪܰܓ ܡܰܠܟܳܐ ܠܫܘܽܦܪܶܟܝ܀

ܡܶܛܽܠ ܕܗܘܽܝܘܽ ܡܳܪܶܟܝ ܣܓܘܽܕܝ ܠܶܗ ܗ̄
ܒܰܪܬ ܨܘܽܪ ܬܶܣܓܘܽܕ ܠܶܗ܀
ܘܠܳܟ ܝܳܐܶܐ ܫܘܽܒܚܳܐ ܐܠܗܐ܀
܏ܫܘܒ ܡܢܥܳܠܰܡ ܏ܒܩ ܚܳܐܶܒ ܠܫܳܢܳܐ

ܕܰܘܝܺܕ ܗܳܪܟܳܐ ܢܩܘܽܡ ܒܪܘܽܚܳܐ ܠܘܳܬ ܗܳܢܘܽܢ ܕܡܶܥܰܡܕܝܺܢ ܘܢܶܫܡܰܥ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ: ܐܶܬܩܪܶܒܘ ܐܘ ܟܽܠ ܕܰܨܗܝܶܢ ܠܘܳܬ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܐܶܬܚܰܝܰܠܘ ܘܰܠܒܶܫ ܥܘܽܫܢܳܐ: ܗܳܢܳܐ ܡܶܣܟܺܢܳܐ ܩܪܳܝܗܝ ܒܰܚܢܰܓܬܳܐ ܐܳܕܳܡ ܐܳܕܳܡ ܕܢܰܦܺܠ ܗܘܳܐ: ܐܳܦ ܓܝܶܪ ܥܢܳܝܗܝ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܗܐ ܟܰܕ ܐܶܬܳܐ ܗܘܳܐ ܠܫܶܦܥܰܘܗܝ ܕܝܘܽܪܕܢܳܢ ܢܰܗܪܳܐ: ܘܚܰܕܬܶܗ ܠܗܰܘ ܕܡܶܢ ܩܕܝܺܡ ܐܶܬܚܰܒܰܠ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܢܳܛܘܽܪܳܐ ܢܗܶܐ ܚܳܬܡܳܐ ܕܛܰܝܒܘܽܬܳܐ ܠܰܢ ܡܰܗ̈ܰܝܡܢܶܐ: ܐܰܟܡܳܐ ܕܐܶܬܦܰܨܺܝܘ ܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ ܒܰܕܡܳܐ ܕܥܰܠ ܦܪ̈ܘܣܬܳܕܳܐ ܕܐܶܬܪܰܣܶܣ ܡܶܢ ܡܰܚܒܠܳܢܳܐ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܠܰܢ ܛܰܝܒܘܽܬܳܐ ܕܰܣܚܳܬܳܐ ܕܡܶܢ ܕܪܝܺܫ ܚܰܝܬܳܐ ܐܳܦ ܐܠܗܝܬܳܐ ܠܐܠܳܝܶܢ ܕܡܶܬܓܰܘܣܝܺܢ ܒܳܗ̇: ܕܒܳܗ̇ ܗܽܘ ܢܘܽܗܪܳܐ ܕܠܳܐ ܥܳܒܰܪ ܚܳܙܝܶܢܰܢ ܕܰܬܠܝܺܬܳܝܘܽܬܳܐ܀

ܨܠܘܽܬܳܐ: ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܗܐ ܕܚܰܠܘ̈ܳܬܳܐ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ: ܒܰܪܶܟ ܠܐܡܬܳܟ ܗܳܕܶܐ ܕܡܶܬܬܰܪܬܝܳܐ ܐܰܢܗܰܪ ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܕܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܕܝܺܠܳܗ̇ ܠܗܳܝ ܕܬܶܕܰܥ ܣܪܝܺܩܘܽܬܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܟܰܕ ܫܳܕܝܳܐ ܡܶܢܳܗ̇ ܠܟܽܠܗܘܽܢ ܥܒܳܕ̈ܐܶ ܡܡܝ̈ܺܬܳܢܶܐ ܕܰܚܛܝܺܬܳܐ: ܕܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܘܽܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܝܺܬܳܐ: ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܝܺܢ܀
ܡܰܙܡܘܽܪܐܳ ܏ܫܘܒ ܝܘܽܚܰܢܳܢ ܙܳܥ ܗܘܳܐ

ܙܳܥ ܗܘܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܢܶܪܥܺܢܝ ܘܡܶܕܶܡ ܠܳܐ ܢܰܚܣܰܪ ܠܺܝ: ܘܥܰܠ ܡܰܪ̈ܓܶܐ ܕܥܘܽܫܢܳܐ ܢܶܫܪܶܝܢܝ܀ ܩܢܘܢܳܐ ܝܘܚܰܢܳܢ ܙܳܥ ܗܘܳܐ: ܘܝܘܽܪܕܢܳܢ ܪܳܥܶܠ ܗܘܳܐ: ܣܪ̈ܳܦܶܐ ܩܳܥܶܝܢ ܗܘܰܘ: ܩܕܝܺܫ ܩܰܕܝܺܫ ܩܰܕܝܺܫ: ܗܰܘ ܕܐܶܬܳܐ ܠܰܥܡܳܕܳܐ: ܐܠܗܐ ܐܝܬܰܘܗܝ܀
܏܏ܡܙܡ ܘܥܰܠ ܡܰܝ̈ܳܐ ܢܝܺܚ̈ܶܐ ܢܕܰܒܪܰܢܝ: ܢܰܦܫܝ ܐܰܦܢܝ ܘܕܰܒܰܪܰܢܝ ܒܰܫܒܝ̈ܺܠܰܝ ܩܘܽܫܬܳܐ܀ ܩܢܘܽܢܳܐ ܡܩܰܕܶܫ ܠܰܣܪ̈ܳܦܶܐ: ܐܶܬܳܐ ܠܰܥܡܳܕܳܐ: ܕܰܢܩܰܕܶܫ ܡܰܝ̈ܳܐ ܠܝܰܠܕ̈ܰܘܗܝ ܕܐܳܕܳܡ ܕܥܰܬܶܩܘ ܕܢܰܘܠܶܕ ܐܶܢܘܽܢ ܡܶܢ ܕܪܶܫ ܒܝܰܕ ܡܰܝ̈ܳܐ ܘܪܘܽܚܳܐ܀
܏ܫܘܒ ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܶܗ ܠܐܒܳܐ ܘܠܰܒܪܳܐ ܝܺܚܝܺܕܳܝܳܐ: ܘܠܪܘܽܚܳܐ ܘܩܘܽܕܫܳܐ ܕܠܝܰܠܕܘܗܝ ܕܐܳܕܳܡ ܕܰܒܠܝܺܘ ܒܰܚܛܝܺܬܳܐ ܒܝܰܕ ܚܰܝܠܳܐ ܐܠܳܗܳܝܳܐ ܡܚܰܕܶܬ ܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܘܪܘܽܚܳܐ ܡܶܢ ܗܳܐ ܕܝܘܽܪܕܢܳܢ ܢܰܗܪܳܐ: ܪܘܽܚܳܐ ܩܰܕܝܺܫܳܐ ܙܰܝܢܳܐ ܪܘܽܚܳܢܳܐ ܚܳܫܶܠ ܠܝܰܠܕܰܘܗܝ ܕܐܳܕܳܡ ܘܡܰܠܒܶܫ ܠܒܘܽܫܳܐ ܦܐܝܳܐ ܕܬܫܒܽܘܚܬܳܐ ܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܘܪܘܽܚܳܐ܀
ܚܘܣܝܐ

ܦܪܽܘܡܝܽܘܢ܆ܬܶܫܒܘܽܚܬܳܐ ܠܗܰܘ ܢܘܽܗܪܳܐ ܫܰܪܝܺܪܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬܡܰܠܠܳܢܳܐ ܗܰܘ ܕܰܒܝܰܕ ܬܶܐܘܪܳܝܳܐ ܕܫܘܽܒܚܳܐ ܕܝܺܠܶܗ ܡܰܥܡܳܕܝܺܬܳܐ ܐܪܳܙܳܢܳܝܬܳܐ ܠܰܓܙܳܪܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܪܘܽܚܳܢܳܝܳܐ ܦܰܪܶܫ ܘܰܕܢܝܺ ܕܠܶܗ ܝܳܐܶܐ ܫܘܽܒܚܳܐ ܘܐܝܩܳܪܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ ܕܰܥܡܳܕܳܐ ܕܥܰܒܕܶܗ ܘܰܒܟܽܠܗܘܽܢ܀

ܣܕܪܐ: ܡܫܝܺܚܳܐ ܐܠܗܐ ܕܝܺܠܰܢ: ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܦܶܗܝܳܐ ܕܰܚܛܝܺܬܳܐ ܟܰܢܶܫܬܳܢ܆ ܘܰܠܢܳܛܽܪܽܘܬܳܐ ܕܦܘܩܕ̈ܳܢܰܝܟ ܩܰܕ̈ܝܺܫܶܐ ܙܰܡܶܢܬܳܢ ܘܠܰܛܝܳܪܳܟ ܪܘܽܚܳܢܳܝܳܐ ܐܥܶܠܬܳܢ܆ ܘܰܒܝܰܕ ܒܪ̱ܬ ܩܳܠܳܐ ܡܰܚܝܳܢܝܺܬܳܐ ܐܰܟܪܶܙܬ ܘܐܶܡܰܪܬ ܣܚܰܘ ܕܟܰܝ̈ܳܐ ܗܘܰܘ܆ ܘܐܫܝܺܓܘ ܠܒܝ̈ܺܫܳܬܳܐ ܡܶܢ ܠܶܒܰܘ̈ܬܟܘܽܢ܆ ܟܰܕ ܠܘܳܬ ܫܶܦ̈ܥܶܐ ܕܦܘܽܪܩܳܢܳܐ ܘܰܡܥܝܺܢܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܢܳܓܶܕ ܐܢܬ܆ ܐܢܬ ܐܳܦ ܗܳܫܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܒܰܪܶܟ ܠܐܡܬܳܟ ܗܳܕܶܐ ܕܐܬܩܰܪܒܰܬ ܟܝܺܬ ܕܬܶܣܰܒ ܪܘܽܫܡܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܠܢܳܛܘܽܪܘܽܬܳܗ̇܆ ܐܰܥܠܝܺܗ̇ ܠܰܛܝܳܪܳܟ ܡܢܝܺܗ̇ ܒܥܳܢ̈ܳܟ܆ ܢܬܪܫܶܡ ܒܳܗ̇ ܢܘܽܗܪܳܐ ܕܦܰܪܨܘܽܦܳܟ܆ ܥܒܶܕܺܝܗ̇ ܒܰܪܬܳܐ ܠܝܳܠܘܽܕܳܟ܆ ܐܰܫܘܝ ܠܳܗ̇ ܠܡܰܘܠܳܕܳܐ ܕܡܶܢܕܪܶܫ܆ ܐܰܫܠܰܚ ܡܶܢܳܗ̇ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܥܰܬܝܺܩܳܐ܆ ܐܰܠܒܶܫ ܠܳܗ̇ ܠܒܘܽܫܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܘܽܬܳܐ܆ ܪܰܒܺܝܗ̇ ܬܰܪܒܝܺܬܳܐ ܛܳܒܬܳܐ ܘܩܘܽܡܬܳܐ ܡܫܰܡܠܰܝܬܳܐ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܒܚܰܝ̈ܶܐ ܢܝ̈ܺܚܶܐ ܘܰܒܗ̈ܝܺܠܶܐ ܢܶܫܬܘܶܐ ܠܚܰܪܬܳܐ ܛܳܒܬܳܐ ܘܫܘܽܠܳܡܳܐ ܟܪܝܺܣܛܝܳܢܳܝܳܐ܆ ܘܚܢܰܢ ܘܗܺܝ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܘܽܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܝܺܬܳܐ܆ ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܰܡܥܳܠܡܝܺܢ ܐܡܝܢ܀     
ܬܪܓܡܗ̈ ܦܪܘܡܝܘܢ:

ܐܠܬܰܣܒܝܺܚ ܘܐܠܬܡܓܝܺܕ ܠܠܢܘܽܪ ܐܠܚܰܩܝܺܩܝ ܐܠܓܰܝܪ ܐܠܡܰܘܨܘܦ ܐܠܪܒ ܝܣܘܽܥ ܐܠܕܝ ܒܐܥܠܐܢ ܡܰܓܕܗ ܐܠܐܠܐܗܝ ܘܨ̇ܥ ܠܢܐ ܣܪّ ܐܠܡܥܡܽܘܕܝܗ̈ ܠܟܠܐܨܢܐ ܘܟ݂ܨَّܗܐ ܒܟܰܢܝܣܰܬܗ ܐܠܡܩܕܣܗ̈ ܘܩܰܛܝܥܗ ܐܠܡܒܐܪܟ ܐܠܕܺܝ ܒܗ ܝܰܠܝܺܩ ܐܠܡܓܕ ܘܐܠܘܩܐܪ ܐܠܐܢ ܘܟܠ ܐܘܐܢ ܘܐܠܝ ܐܒܕ ܐܠܐܒܕܝܢ ܐܡܝܢ܀
ܣܕܪܐ: ܐܝّܗܐ ܐܠܡܣܺܝܚ ܐܠܗܢܐ ܝܐ ܡَܢ ܕܥܘܬܢܐ ܡܢ ܬܝܺܗ ܐܠܟܛܝّܗ̈ ܘܓܡܥܬܬܢܐ ܦܝ ܚܨܿܝܪܬܟ ܐܠܪܘܚܐܢܝّܗ̈ ܘܐܘܨܝܬܢܐ ܒܚܦܨܿ ܘܨܐܝܐܟ ܐܠܡܩܕܣܗ̈ ܘܒܨܘܬܟ ܐܠܐܠܗܝ ܐܠܡܚܝܝ ܥܠّܡܬܢܐ ܐܢ ܢܟܘܢ ܐܢܩܝܐء ܛܐܗܪܝܢ ܘܐܢ ܢܛܪܚ ܐܠܫܪܘܪ ܡܢ ܩܠܘܒܢܐ ܘܐܠܝ ܝܢܒܘܥ ܐܠܟܠܐܨ ܘܡܥܝܢ ܐܠܚܝܐܗ̈ ܓܕܒܬܢܐ ܦܐܢܬ ܐܠܐܢ ܐܝّܗܐ ܐܠܪܒ ܐܠܐܠܗ ܒܐܪܟ ܒܢܥܡܬܟ ܗܕܗ ܐܠܡܥܬܡܕܗ̈ ܐܠܬܝ ܐܩܬܪܒܬ ܠܬܚܨܠ ܥܠܝ ܣܡّܗ̈ ܐܠܟܠܐܨ ܠܚܦܨܿܗܐ ܐܕܟܠܗܐ ܠܚܨܿܝܪܬܟ ܐܠܪܘܚܐܢܝܗ̈ ܘܐܣܟܝܗܐ ܒܩܛܝܥܟ ܐܠܪܘܚܐܢܝ ܠܝܫܪܩ ܥܠܝܗܐ ܢܘܪ ܘܓܗܟ ܘܐܓܥܠܗܐ ܒܢܬܐً ܨܐܠܚܗ̈ ܠܐܒܝܟ ܐܠܣܡܐܘܝ ܘܐܗܠܗܐ ܠܠܘܠܐܕܗ̈ ܐܠܬܐܢܝܗ̈ ܐܠܪܘܚܝܗ̈ ܘܐܟܠܥ ܥܢܗܐ ܐܠܐܢܣܐܢ ܐܠܥܬܝܩ ܘܣܪܒܠܗܐ ܒܚܠّܗ̈ ܐܠܡܓܕ ܥܕܝܡܗ̈ ܐܠܦܣܐܕ ܘܪܒّܗܐ ܬܪܒܝܗ̈ ܨܐܠܚܗ̈ ܠܟܝ ܬܢܡܘ ܒܐܠܩܐܡܗ̈ ܘܐܠܢܥܡܗ̈ ܘܐܠܣܥܐܕܗ̈ ܓܡܝܥ ܐܝّܐܡ ܚܝܐܬܗܐ ܠܟܝ ܒܚܝܐܗ̈ ܗܐܕءܗ̈ ܨܐܠܚܗ̈ ܓܝّܕܗ̈ ܬܨܠ ܒܐܠܟܡܐܠ ܐܠܡܣܝܚܝ ܘܢܚܢ ܘܗܝ ܢܪܦܥ ܠܟ ܐܠܡܓܕ ܘܐܠܫܟܪܐܢ ܐܠܐܢ ܘܟܠ ܐܘܐܢ ܘܐܠܝ ܐܒܕ ܐܠܐܒܕܝܢ ܐܡܝܢ܀
ܩܘܒܠܐ ܥܘܢܝܐ ܢܰܛܰܪ ܡܳܪܢ ܒܰܨܠܝܺܒܳܟ ܠܫܒܪܬܳܐ ܕܐܶܬܳܬ ܠܰܥܡܳܕܳܟ ܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܡܰܥܡܳܕܝܺܬܳܐ܆ ܡܰܟܪܶܙ ܗܘܳܐ ܒܪܶܗ ܕܙܟܰܪܝܳܐ܆ ܕܐܶܢܳܐ ܒܡ̈ܰܝܳܐ ܡܰܥܡܶܕܐܢܐ ܘܗܰܘ ܕܐܶܬܳܐ ܒܪܘܽܚܳܐ ܕܩܘܽܕܫܳܐ܀

ܩܪܶܒ ܩܘܽܡ ܠܶܗ ܥܰܠ ܝܰܕ ܢܰܗܪܳܐ܆ ܝܘܽܚܰܢܳܢ ܒܪܶܗ ܕܙܟܰܪܝܳܐ܆ ܘܚܰܝܠܳܐ ܕܰܟܣܶܐ ܡܶܢ ܥܝܺܪ̈ܶܐ܆ ܐܶܬܳܐ ܗܘܳܐ ܕܢܶܥܡܰܕ ܡܶܢܶܗ܀ ܡܳܪܰܢ ܐܶܬܳܐ ܠܰܥܡܳܕܳܐ ܘܰܠܣܳܗܕܽܬܳܐ ܝܘܽܚܰܢܳܢ܆ ܘܐܒܳܐ ܕܩܳܥܶܐ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ܆ ܗܳܢܰܘ ܒܶܪܝ ܗܳܢܰܘ ܚܰܒܝܺܒ܀
ܨܠܘܬܐ ܕܦܝܪܡܳܐ ܠܣܰܓܝܐܘܽܬ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܝܺܠܳܟ ܡܩܰܪܒܝܺܢܰܢ ܥܶܛܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܚܠܳܦ ܥܰܒܕܳܐ ܕܝܺܠܳܟ ܕܐܶܬܛܰܝܰܒ ܠܰܥܡܳܕܳܐ ܩܰܕܝܺܫܳܐ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܒܳܟ ܢܶܬܪܫܶܡ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܘܢܶܬܡܰܢܰܥ ܠܒܝܬܳܝܘܽܬܳܟ܆ ܘܢܶܬܢܩܶܦ ܠܦܘܽܩܕܳܢ̈ܰܝܟ ܩܰܕܝ̈ܺܫܶܐ܆ ܘܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܘܽܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܝܺܬܳܐ܆ ܗܳܫܳܐ ܘܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܰܡܥܳܠܡܝܺܢ ܐܡܝܺܢ܀
ܙܘܡܳܪܳܐ: ܐܰܟ ܐܰܝܠܳܐ ܕܓܳܥܶܐ ܥܰܠ ܦܨܝܺܕܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܡܶܬܝܐܒܳܐ ܢܰܦܫܝ ܠܘܳܬܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܗ̄܀

ܪܣܐܠܗ̈ ܐܠܩܕܝܣ ܒܘܠܣ ܐܠܪܣܘܠ ܐܠܝ ܐܗܠ ܪܘܡܝܗ̈ ܒܪܟܡܳܪܝ:

ܘܐܢّܡܐ ܕܟܠ ܐܠܢܐܡܘܣ ܚܬّܝ ܬܟܬܪ ܐܠܙܠّܗ̈ ܘܠܟܢ ܚܝܬ ܟܬܪܬ ܐܠܟܛܝّܗ̈ ܗܢܐܟ ܛܦܚܬ ܐܠܢܥܡܗ̈܆ ܚܬّܝ ܐܢܗ ܟܡܐ ܡܠܟܬ ܐܠܟܛܝّܗ̈ ܠܠܡܘܬ ܟܕܠܟ ܬܡܠܟ ܐܠܢܥܡܗ̈ ܒܐܠܒܪ ܠܠܚܝܐܗ̈ ܐܠܐܒܕܝّܗ̈ ܒܝܣܘܥ ܐܠܡܣܝܚ ܪܒّܢܐ܆ ܦܡܐܕܐ ܢܩܘܠ ܐܢܒܩܝ ܦܝ ܐܠܟܛܝّܗ̈ ܠܬܟܬܪ ܐܠܢܥܡܗ̈؟ ܚܐܫܐ܆ ܢܚܢ ܐܠّܕܝܢ ܡܬܢܐ ܥܢ ܐܠܟܛܝّܗ̈ ܟܝܦ ܢܥܝܫ ܦܝܗܐ ܒܥܕ܆ ܐܬܓܗܠܘܢ ܐܢّ ܟܠ ܡܢ ܐܨܛܒܓ ܡܢّܐ ܦܝ ܝܣܘܥ ܐܠܡܣܝܚ ܐܨܛܒܓ ܦܝ ܡܘܬܗ܆ ܦܕܳܦܢܢّܐ ܡܰܥܰܗ ܦܝ ܐܠܡܥܡܘܕܝܗ̈ ܠܠܡܘܬ܆ ܚܬܝ ܐܢّܢܐ ܟܡܐ ܐܩܝܡ ܐܠܡܣܝܚ ܡܢ ܒܝܢ ܐܠܐܡܘܐܬ ܒܡܓܕ ܐܠܐܒ ܟܕܠܟ ܢܣܠܟ ܢܚܢ ܐܝܨܿܐً ܦܝ ܓܕّܗ̈ ܐܠܚܝܐܗ̈܆ ܠܐܢܗ ܐܕܐ ܟܢّܐ ܩܕ ܓܪܣܢܐ ܡܥܗ ܥܠܝ ܫܒܗ ܡܘܬܗ ܦܢܟܘܢ ܥܠܝ ܫܒܗ ܩܝܐܡܬܗ ܐܝܨܿܐً܆ ܒܪܟܡܳܪܝ܀

ܗܘܠܳܠܳܐ:ܗ̄ ܪܘܣ ܥܠܰܝ ܒܙܘܽܦܳܐ ܘܐܶܬܕܰܟܶܐ܆ ܚܰܠܶܠܰܝܢܝ ܒܶܗ ܡܶܢ ܬܰܠܓܳܐ ܐܶܚܘܰܪ ܗ̄ܘܗ̄܀

܏ܡܫܡ: ܥܰܡ ܫܠܝܳܐ:
ܐܶܘܢܓܠܝܘܽܢ ܡܶܢ ܠܘܽܩܳܐ (ܨܓ ܥ- ܝܙܙ) ܕܝܘܚܢܢ (ܨܓ ܥܗ
ܘܘ)

ܘܠܡّܐ ܟܐܢ ܐܠܫܥܒ ܝܜܢّ ܒܝܘܚܢّܐ ܘܟܠܗّܡ ܝܦܟّܪܘܢ ܦܝ ܩܠܘܒܗܡ ܠܥܠّܗ ܐܠܡܣܝܚ܆ ܐܓܐܒ ܝܘܚܢّܐ ܘܩܐܠ ܠܗܡ: ܗܐ ܐܢܐ ܡܥܡܕܟܡ ܒܐܠܡܐء܆ ܝܐܬܝ ܒܥܕܝ ܡܢ ܗܘ ܐܩܘܝ ܡܢܝ ܐܠܕّܝ ܐܢܐ ܠܐ ܐܣܬܚܩ ܐܢ ܐܚܠ ܣܝܘܪ ܚܕܐܝܗ ܗܘ ܝܥܡܕܟܡ ܒܐܠܪܘܚ ܐܠܩܕܣ ܘܐܠܢܐܪ܆ ܐܠܚܩّ ܐܠܚܩّ ܐܩܘܠ ܠܟܡ ܐܢ ܠܡ ܝܘܠܕ ܐܚܕ ܡܢ ܐܠܡܐء ܘܐܠܪܘܚ ܦܠܐ ܝܩܕܪ ܐܢ ܝܕܟܠ ܡܠܟܘܬ ܐܠّܠܗ܆ ܐܢ ܐܠܡܘܠܘܕ ܡܢ ܐܠܓܣܕ ܐܢّܡܐ ܗܘ ܓܣܕ ܘܐܠܡܘܠܘܕ ܡܢ ܐܠܪܘܚ ܐܢܡܐ ܗܘ ܪܘܚ܆ ܘܐܠܐܡܢ ܘܐܠܣܠܐܡ ܠܓܡܝܥܟܡ܀
ܡܥܢܝܺܬܳܐ ܏ܦܬ ܐܣܓܳܐ ܐܰܫܝܺܓܰܝܢܝ ܡܶܢ ܥܰܘܠܝ ܠܰܚܛܝܺܬܳܐ ܐܰܝܕܳܐ ܕܣܶܥܪܶܬ ܠܳܐ ܡܨܶܐ ܚܰܝܠܳܐ ܕܙܘܽܦܳܐ ܢܕܰܟܝܶܗ̇܆ ܐܳܦܠܳܐ ܡܰܝ̈ܳܐ ܢܳܡܘܽܣܳܝ̈ܶܐ ܢܡܰܪܩܘܽܢܳܗ̇ ܛܘܽܦܣܳܢܳܐܝܺܬ܆ ܐܶܠܳܐ ܪܣܳܣܳܐ ܘܒܘܽܚܪܳܢܳܐ ܕܣܚܳܝܬܳܐ ܐܠܳܗܝܬܳܐ ܘܥܘܽܬܪܳܐ ܕܪܳܚܡܰܘܗܝ ܣܰܓܝ̈ܶܐܐ܀
ܚܳܬܶܡ ܟܳܗܢܳܐ ܠܥܡܝܺܕܬܳܐ ܥܰܠ ܒܶܝܬ ܥܰܝܢܶܝܗ̈ ܒܟܰܪܬܶܗ ܕܠܳܐ ܡܫܚܳܐ ܘܐܦܶܝܗ̈ ܠܡܰܕܢܚܳܐ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ:

ܡܶܬܚܬܶܡܐ (ܦܠܢܝܬܐ) ܒܰܫܡܳܐ ܕܐܒܳـــــــــܐ ܐܡܝܺܢ ܘܕܰܒـــــــــܪܳܐ ܐܡܝܺܢ ܘܰܕܪܘܽܚܳـــــــܐ ܩܰܕܝܺܫܳܐ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡܥܳܠܡܝܺܢ ܐܡܝܢ܀

ܟܳܗܢܳܐ ܓܗܢܬܳܐ: ܠܳܟ ܩܳܪܶܐ ܐܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܳܗܐ܆ ܠܰܛܪܘܽܕܝܳܐ ܕܟܽܠ ܪ̈ܘܽܚܶܐ ܒܝ̈ܺܫܳܬܳܐ܆ ܘܰܕܚܘܽܩܝܳܐ ܕܟܽܠ ܪ̈ܽܘܚܶܐ ܣܰܩܘܽܒ̈ܠܳܝܳܬܳܐ܆ ܐܶܬܓܠܝܺ ܡܳܪܝܳܐ ܘܚܰܠܶܠ ܠܡܶܠܬܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܘܽܬܳܐ ܒܰܡܫܝܺܚܳܐ ܝܶܫܘܽܥ ܡܳܪܰܢ܀
ܘܬܠܐ ܩܳܠܶܗ ܡܶܛܽܠ ܕܐܠܗܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܘܰܡܪܰܚܦܳܢܳܐ ܐܝܺܬܰܝܟ܆ ܘܠܳܟ ܫܘܽܒܚܳܐ ܘܠܳܟ ܬܰܘܕܝܺܬܳܐ ܡܰܣܩܺܝܢܰܢ܆ ܘܠܝܺܚܝܺܕܳܝܳܐ ܒܪܳܐ ܕܝܺܠܳܟ܆ ܘܰܠܪܘܽܚܳܐ ܕܝܺܠܳܟ ܩܰܕܝܺܫܳܐ܆ ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܝܺܢ܀
ܗܳܝܕܝܶܢ ܡܶܬܦܢܶܐ ܟܳܗܢܳܐ ܠܡܰܥܪܒܳܐ ܘܐܦܶܝܗ̈ ܠܥܡܝܺܕܬܳܐ ܠܡܰܕܢܚܳܐ ܟܰܕ ܒܟܽܠ ܩܪܝܺܬܳܐ ܥܳܒܶܕ ܬܠܳܬܳܐ ܨܠܝܺܒ̈ܶܐ܆ ܒܰܫܡܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܗܐ ܚܳܬܶܡ ܐܢܐ ܘܛܳܪܶܕ ܐܢܐ ܠܟܽܠ ܪܘܽܚܳܐ ܛܰܢܦܬܳܐ ܘܒܝܺܫܬܳܐ ܡܶܢ ܓܒܝܺܠܬܳܟ ܘܰܥܒܳܕܳܐ ܕܐܝܺܕ̈ܰܝܟ ♱♱♱ ܟܐܝ ܒܰܡܥܰܩܡܳܐ ܘܡܳܪܘܽܕܳܐ܆ ܘܕܰܟܳܐ ܠܥܰܒܕܳܟ ܡܶܢ ܪܘܽܚܳܐ ܕܛܳܥܝܘܽܬܳܐ ♱♱♱܆ ܕܚܰܠ ܡܶܢ ܕܝܺܢܳܐ ܕܰܥܬܝܺܕ܆ ܘܠܰܓܒܝܺܠܬܳܐ ܕܐܠܗܐ ܠܐ ܬܶܬܩܰܪܰܒ܆ ܠܐ ܓܝܪ ܐܝܬܝܗ̇ ܒܶܝܬ ܡܰܥܡܪܳܐ ܕܫܐܺܕ̈ܶܐ ܐܶܠܳܐ ܗܰܝܟܠܳܐ ܕܐܠܗܐ ♱♱♱܆ ܡܰܘܡܶܐ ܐܢܐ ܠܳܟ ܒܐܒܳܐ ܘܒܒܪܳܐ ܘܒܪܘܽܚܳܐ ܩܰܕܝܺܫܳܐ܆ ܐܶܬܛܰܠܰܩ ܘܐܶܣܬܰܪܗܰܒ ܘܠܳܐ ܬܶܥܨܶܐ ܪܘܽܚܳܐ ܛܰܢܦܬܳܐ܀
ܗܳܝܕܝܶܢ ܡܰܗܦܶܟ ܐܰܦܶܝܗ̈ ܕܥܡܝܺܕܬܳܐ ܠܡܰܥܪܒܳܐ܆ ܘܠܳܒܶܟ ܥܰܪܳܒܳܐ ܐܺܝܕܳܐ ܕܣܶܡܳܠܳܐ ܕܗܰܘ ܕܥܳܡܶܕ ܘܐܶܡܰܪ: ܟܳܦܰܪ ܐܢܐ ܒܳܟ ܣܳܛܳܢܳܐ܆ ܐܳܢ (ܦܳܠܢܝܬܐ) ܕܥܳܡܕܐ ܐܢܳܐ܆ ܘܰܒܟܽܠܗܘܽܢ ܡܰܠܐܟܝ̈ܰܟ܆ ܘܰܒܟܽܘܠܗܘܽܢ ܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬܳܟ܆ ܘܰܒܟܽܠܳܗ̇ ܕܶܚܠܬܳܟ܆ ܘܰܒܟܽܠܳܗ̇ ܛܳܥܝܘܽܬܳܟ܀
ܘܡܰܗܦܶܟ ܠܳܗ̇ ܬܠܳܬ ܙܰܒܢܝ̈ܺܢ܆ ܡܶܚܕܳܐ ܡܰܦܢܶܐ ܐܰܦܝ̈ܗܘܽܢ ܠܡܰܕܢܚܳܐ܆ ܘܠܳܒܶܟ ܥܰܪܳܒܳܐ ܐܝܺܕܶܗ ܕܝܰܡܝܺܢܳܐ ܕܰܥܡܝܺܕܬܳܐ ܒܐܝܺܕܳܐ ܕܝܰܡܝܺܢܳܐ ܕܐܶܡܰܪ: ܫܳܠܡܳܐ ܐܢܳܐ ܘܰܡܗܰܝܡܢܐ ܐܢܳܐ ܒܳܟ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܗܐ܆ ܐܢܐ (ܦܠܢܝܬܐ) ܕܥܳܡܕܳܐ ܐܢܳܐ ܘܒܟܽܠܶܗ ܝܘܽܠܦܳܢܳܐ  ܕܐܶܬܓܥܶܠ ܡܶܢܳܟ ܐܠܳܗܳܐܳܝܺܬ܆ ܒܝܰܕ ܢܒܝ̈ܶܐ ܘܰܫܠܝܺ̈ܚܶܐ ܘܐܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܩܰܕܝ̈ܺܫܶܐ܀

ܟܶܢ ܡܰܗܦܖܟ ܐܰܦܶܝܗ̇ ܕܰܥܡܺܝܕܬܳܐ ܠܓܰܒܳܐ ܕܣܶܡܳܠܳܐ ܘܐܶܡܰܪ: ܟܦܪܶܬ ܒܣܳܛܳܢܳܐ ܘܡܰܗܦܶܟ ܐܦܶܝܗ̇ ܠܓܰܒܳܐ ܕܝܰܡܝܺܢܳܐ ܘܶܐܡܰܪ: ܗܰܝܡܢܶܬ ܒܰܡܫܺܝܚܳܐ܀ (ܬܠܳܬ ܙܰܒܢܝ̈ܺܢ).
ܘܰܡܫܰܪܶܐ ܟܳܗܢܳܐ: ܡܗܰܝܡܢܝܺܢ ܒܚܰܕ ܐܠܗܐ …..
ܬܰܪܓܡܗ̈: ܐܟܦܪ ܒܟ ܝܐܫܝܛܐܢ܆ ܐܢܐ (ܦܠܐܢܗ̈) ܐܠܡܥܬܡܕܗ̈܆ ܘܒܓܡܝܥ ܡܠܐܝܟܬܟ܆ ܘܒܓܡܝܥ ܩܘّܐܬܟ܆ ܘܒܟّܠ ܡܟܐܦܬܟ܆ ܘܟّܠ ܜܠܐܠܬܟ܀

ܒܥܕܝܕ ܝܕܝܪ ܘܓܗ ܐܠܡܥܬܡܕܗ̈ ܠܠܓܪܒ ܘܬܡܣܟ ܐܠܐܫܒܝܢܗ̈ ܝܕܗܐ ܐܠܝܡܢܝ ܒܐܠܡܥܬܡܕܗ̈ ܘܬܩܘܠ:

ܐܡܢܬ ܒܟ ܐܝّܗܐ ܐܠܡܣܝܚ ܐܠܐܠܗ܆ ܐܢܐ (ܦܠܐܢܗ̈) ܘܒܟّܠ ܬܥܠܝܡٍ ܐܥܛܝ ܡܢܟ ܐܠܗܝّܐً܆ ܒܘܐܣܛܗ̈ ܐܠܐܢܒܝܐء  ܘܐܠܪܣܠ ܘܐܠܐܒܐء  ܐܠܩܕܝܣܝܢ܀

ܘܝܪܕܕܗܐ ܬܠܐܬ ܡܪܐܬ:

ܬܡ ܬܪܕܕ ܐܠܐܫܒܝܢܗ̈ ܡܘܓܗܬܐً ܘܓܗܗܐ ܠܠܝܣܐܪ ܘܬܩܘܠ ܟܦܪܬ ܒܐܠܫܝܛܐܢ ܘܒܥܕܗܐ ܬܘܓܗ ܘܓܗܗܐ ܠܠܝܡܝܢ ܩܐܝܠܬܐً ܐܡܢܬ ܒܐܠܡܣܝܚ(ܬܠܐܬ ܡܪܐܬ)

ܐܠܟܐܗܢ: ܢܘܡܢ ܒܐܠܗ ܘܐܚܕ
ܡܫܰܠܚܝܺܢ ܠܛܠܺܝܬܳܐ ܡܳܐܢܶܝ̈ܗ̇ ܘܥܳܐܠܝܺܢ ܠܒܶܝܬ ܡܰܥܡܳܕܝܺܬܳܐ ܟܳܗܢܳܐ ܐܡܪ ܓܗܢܬܳܐ
ܐܝܺܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܗܐ ܕܫܰܕܰܪܬ ܪܘܽܚܳܐ ܕܝܺܠܳܟ ܘܐܶܬܒܪܺܝܘ ܡܶܢ ܠܳܐ ܡܶܕܶܡ܆ ܘܰܠܗܳܝܳܐ ܐܶܬܬܝܬܝܘ܆ ܘܰܒܪܶܚܡܰܬ ܐܢܳܫܘܽܬܳܟ ܠܰܥܡܳܕܳܐ ܩܰܕܝܺܫܳܐ ܐܶܫܬܘܝܺܘ܆ ܣܰܬܶܬ ܐܶܢܘܽܢ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܫܶܬܐܣܬܳܐ ܕܰܫܠܝ̈ܺܚܶܐ ܩܰܕܝ̈ܺܫܶܐ܆ ܨܘܒ ܐܶܢܘܽܢ ܢܶܨܒܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܒܥܕܬܳܐ ܩܰܕܝܺܫܬܳܐ܆ ܫܰܕܰܪ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܪܘܽܚܳܟ ܩܰܕܝܺܫܳܐ ܕܢܶܫܬܘܽܘܢ ܠܡܶܫܚܘܽܬܳܐ ܐܪܳܙܳܢܳܝܬܳܐ܆ ܘܰܡܠܺܝ ܐܶܢܘܽܢ ܫܘܽܟܳܢ̈ܶܐ ܐܠܳܗܳܝ̈ܶܐ܆ ܐܰܕܢܰܚ ܢܘܽܗܪܳܟ ܒܠܳܒܰܘ̈ܬܗܘܽܢ ܕܣܳܓܘ̈ܽܕܰܝܟ܆ ܡܶܢ ܫܘܽܥܒܳܕܳܐ ܕܰܚܛܝܺܬܳܐ ܢܶܬܚܰܪܪܽܢ ܡܶܚܕܳܐ ܛܳܡܶܫ ܟܰܪܬܶܗ ܒܡܶܫܚܳܐ ܕܡܶܫܺܝܚܘܽܬܳܐ ܘܡܳܫܰܚ ܠܳܗ̇ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ: ܡܶܬܡܰܫܚܳܐ(ܦܠܢܬܐ) ܒܡܶܫܚܳܐ ܕܚܰܕܘܽܬܳܐ ܕܢܶܫܬܘܶܐ ܠܣܺܝܡܰܬ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܒܡܰܘܠܳܕܳܐ ܡܶܢ ܕܪܺܝܫ܆ ܒܰܫܡܳܐ ܕܐܒܳܐ ܐܡܝܺܢ ܘܕܰܒܪܳܐ ܐܡܝܺܢ ܘܰܕܪܘܽܚܳܐ ܩܰܕܝܺܫܳܐ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܝܺܢ ܐܡܝܢ܀
ܘܐܳܡܪܝܺܢ ܩܳܠܳܐ ܗܳܢܳܐ ܏ܫܘܒ ܡܳܪܶܗ ܕܪܰܡܫܳܐ ܏ܦܬ

ܡܶܫܚܳܐ ܕܩܘܕܫܳܐ ܐܶܡܰܪ ܐܠܗܐ܆ ܕܢܶܡܫܽܚ ܐܰܗܪܘܽܢ ܗܳܝܕܶܝܢ ܢܶܬܩܰܕܰܫ܆ ܒܡܶܫܚܳܐ ܕܩܘܽܕܫܳܐ ܗܳܐ ܡܳܫܚܺܝܢ ܟܳܗ̈ܢܶܐ܆ ܐܶܡܪ̈ܶܐ ܒܪܝܺܪ̈ܶܐ ܕܳܐܬܝܶܢ ܠܰܥܡܳܕܳܐ܀

ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܚܰܕܘܽܬܳܐ ܘܕܰܪܘܳܙܳܐ ܛܽܘܦܣܳܐ ܕܨܳܪ ܠܰܢ ܡܘܽܫܶܐ ܒܓܰܘ ܕܰܒܪܳܐ ܗܳܐ ܒܓܰܘ ܥܕܬܳܐ ܐܪܳܙܶܗ ܐܶܫܬܰܡܠܺܝ܆ ܗܳܐ ܡܶܬܡܰܫܚܝܺܢ ܩܰܕܝܺܫܳܐ܆ ܐܶܡܪ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ ܕܐܶܬܰܘ ܠܰܥܡܳܕܳܐ܀
܏ܫܘܒ ܒܡܶܫܚܳܐ ܕܩܘܽܕܫܳܐ ܐܶܫܬܡܠܺܝ ܐܗܪܽܘܢ܆ ܘܕܰܘܝܺܕ ܢܒܝܳܐ ܐܰܟܪܶܙ ܠܰܢ ܐܪܳܙܶܗ܆ ܘܗܳܐ ܒܓܰܘ ܥܕܬܳܐ ܒܶܗ ܗܽܘ ܡܶܬܡܰܫܚܝܺܢ܆ ܐܶܡܪ̈ܶܐ ܒܪܺܝܪܑ̈ܶܐ ܕܐܳܬܶܝܢ ܠܰܥܡܳܕܳܐ ܡܶܢ ܗܳܢܰܘ ܡܶܫܚܳܐ ܕܡܳܫܰܚ ܓܠܝܳܐܝܺܬ܆ ܠܐܡܪ̈ܶܐ ܒܪܺܪ̈ܶܐ ܕܐܳܬܶܝܢ ܠܰܥܡܳܕܳܐ܆ ܘܪܘܽܚܳܐ ܕܩܘܽܕܫܳܐ ܡܳܫܰܚ ܟܣܝܳܐܝܺܬ ܘܐܠܳܗܳܐܝܺܬ ܡܰܓܳܢ ܘܡܩܰܕܶܫ܀
ܡܰܥܢܝܺܬܳܐ ܕܡܶܫܚܳܐ ܏ܦܬ ܕܝܰܗܒܬ ܠܝܺ ܣܰܟܪܳܐ ܕܦܘܽܪܩܳܢܳܐ ܨܠܝܺܒܳܟ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܳܗܳܐ ܠܟܽܠܶܗ ܐܪܳܙܳܐ ܗܰܘ ܕܰܡܟܰܣܰܝ ܗܘܳܐ܆ ܗܰܘ ܕܝܺܕܰܥܬܳܐ ܕܐܠܗܐ ܐܚܝܺܕ܆ ܘܰܒܚܳܬܡܶܗ ܓܝܶܪ ܕܗܳܢܳܐ ܠܳܟ ܪܳܫܡܝܺܢܰܢ܆ ܗܰܘ ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܐܶܬܡܬܰܚܬ ܠܦܘܽܪܩܳܢܰܢ܆ ܡܛܳܐ ܓܝܶܪ ܘܣܰܝܶܟ ܥܕܰܡܳܐ ܠܟܽܠܗܘܽܢ ܣܰܘܦ̈ܶܐ܆ ܒܶܗ ܗܳܟܝܺܠ ܡܶܙܕܰܝܢܝܺܢܰܢ ܘܡܶܬܢܰܛܪܝܺܢܰܢ ܡܢ ܢܶܟܝܳܢ̈ܶܐ܆ ܘܗܘܽ ܐܝܬܰܘܗܝ ܕܰܡܩܰܕܶܫ ܠܡܰܘܠܳܕܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܕܡܰܥܡܳܕܝܺܬܳܐ ܩܰܕܝܺܫܬܳܐ ܘܰܡܫܰܡܠܶܐ ܘܓܳܡܰܪ ܕܶܒܚܳܐ ܗܰܘ ܡܠܝܺܠܳܐ ܘܕܠܐ ܕܡܳܐ ܘܟܽܠܳܗ̇ ܬܶܫܡܫܬܳܐ ܕܟܳܗܢܽܘܬܑܳܐ ܘܰܕܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܩܰܕܝܺܫܳܐ܆ ܘܬܽܘܒ ܡܳܐ ܕܐܳܬܶܝܬ ܒܬܶܫܒܘܽܚܬܳܐ ܠܰܡܕܳܢ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܘܰܠܡܝ̈ܺܬܶܐ܆ ܘܡܰܢܗܰܪ ܒܪܰܘܡܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܘܠܟܽܠ ܒܪܢܳܫܐ ܡܶܬܚܙܶܐ܆ ܘܥܰܠܗܳܝ ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܡܶܢܳܟ ܫܰܪܰܪ ܠܢܰܦܫ̈ܳܬܰܢ ܘܒܝܽܘܡ ܕܝܺܢܳܟ ܕܚܝܺܠܳܐ ܛܰܝܶܒ ܠܰܢ ܘܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ܀

ܘܩܳܝܡܝܺܢ ܩܕܳܡ ܓܘܽܪܢܳܐ܆ ܘܫܶܩܶܠ ܟܳܗܢܳܐ ܡܰܝ̈ܳܐ ܫܰܚܝ̈ܺܢܶܐ ܒܝܰܡܝܺܢܶܗ ܘܩܰܪܝܺܪ̈ܶܐ ܒܣܶܡܳܠܶܗ ܘܡܡܰܙܶܓ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ:

ܡܰܙܶܓ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܗܐ ܠܡܰܝ̈ܳܐ ܗܳܠܝܶܢ ܒܡܶܬܟܰܫܦܳܢܘܽܬܳܐ ܕܰܒܨܝܺܪܘܽܬܰܢ܆ ܐܰܝܟܰܢܐܳ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܟܰܪܣܳܐ ܪܘܽܚܳܢܳܝܬܳܐ ܕܝܳܠܕܳܐ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܘܽܬܳܐ ܒܛܰܝܒܘܽܬܳܐ ܘܰܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܒܪܶܚܡܰܬ ܐܢܳܫܘܽܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܡܳܪܰܢ܆ ܕܥܰܡܶܗ ܠܳܟ ܦܐܶܐ ܫܘܽܒܚܳܐ ܘܐܝܺܩܳܪܳܐ ܥܰܡ ܪܘܽܚܳܐ ܕܝܺܠܳܟ ܩܰܕܝܺܫܳܐ܆ ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܝܺܢ ܐܡܝܺܢ܀
ܘܐܳܡܪܝܺܢ ܩܳܠܳܐ ܗܳܢܳܐ ܒ܏܏܏܏ܩ ܕܩܘܩܝܐ ܦ܏ܬ ܫܡܰܥܘ ܗܳܕܶܐ ܟܽܠܟܘܽܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ܏ ܏܏܏ܗ܆

ܝܘܚܢܳܢ ܡܰܙܶܓ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܡܰܥܡܳܕܝܺܬܳܐ܆ ܘܰܡܫܺܝܚܳܐ ܩܰܕܶܫ ܐܶܢܘܽܢ ܘܢܚܶܬ ܘܥܡܰܕ ܒܗܘܽܢ܆ ܒܗܰܘ ܥܶܕܳܢܳܐ ܕܰܣܠܶܩ ܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ܆ ܫܡܰܝܳܐ ܘܐܪܥܳܐ ܦܰܠܓ ܠܶܗ ܐܝܺܩܳܪܳܐ܆ ܫܶܡܫܳܐ ܘܣܰܗܪܳܐ ܣܓܘܽܕܘܽܢ ܠܶܗ ܘܰܥܳܢ̈ܶܐ ܫܰܒܚܳܝ̈ܗܝ܆ ܠܗܰܘ ܕܰܥܡܰܕ ܘܩܰܕܶܫ ܡܝ̈ܳܐ ܠܚܘܽܣܳܝܳܐ ܕܥܳܠܡܳܐ ܏ܗ ܘܒܗܘܽܢ ܢܶܬܚܰܣܶܐ܀
ܡܰܢܘܽ ܚܙܳܐ ܬܰܪܬܝܶܢ ܐܰܚܘ̈ܳܢ ܫܰܦܝܺܪ̈ܳܬܳܐ܆ ܐܰܟ ܡܰܥܡܳܕܝܺܬܳܐ ܕܟܝܺܬܳܐ ܘܥܕܬܳܐ ܩܰܕܝܫܬܳܐ܆ ܕܐܪܳܙܳܐ ܟܰܣܝܳܐ ܣܝܺܡ ܒܝܶܬ ܬܰܪܬܰܝܗܶܝܢ ܕܰܚܕܳܐ ܝܰܠܕܳܐ ܘܐܚܪܺܬܳܐ ܡܪܰܒܝܳܐ܆ ܡܳܐ ܕܝܳܠܕܰܬ ܡܰܥܡܳܕܝܺܬܳܐ ܡܶܢ ܓܰܘ ܡܰܝ̈ܳܐ܆ ܩܰܒܶܠܬܶܗ ܥܕܰܬ ܩܘܽܕܫܳܐ ܘܩܰܪܒܬܶܗ ܠܡܰܕܒܚܳܐ ܏ܗ ܝܰܠܕܳܐ ܪܘܽܚܳܢܳܐ܀
܏ܫܘܒ ܬܶܗܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܡܳܐ ܕܦܳܫܶܛ ܝܰܡܝܺܢܳܗ ܟܳܗܢܳܐ܆ ܘܦܳܬܚܳܐ ܠܶܗ ܡܰܥܡܳܕܝܺܬܳܐ ܥܝܺܪ̈ܶܐ ܠܥܶܠ ܬܳܗܪ̈ܺܝܢ܆ ܩܳܐܶܡ ܥܰܦܪܳܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܓܰܘܙܰܠܬܳܐ܆ ܘܩܳܪܶܐ ܠܪܘܽܚܳܐ ܘܢܳܚܬܳܐ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ܆ ܥܳܢܝܳܐ ܠܶܗ ܩܰܠܝܺܠܳܐܝܺܬ ܘܨܶܒܝܳܢܶܗ ܥܳܒܕܳܐ܆ ܘܰܡܩܰܕܫܳܐ ܠܡܰܥܡܳܕܝܺܬܳܐ ܚܘܽܣܳܝܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܏ܗ ܡܶܟܝܺܠ ܘܰܠܥܳܠܰܡ܀
ܡܢ ܡܥܝܺܢܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܐܶܦܰܬܰܚ ܡܰܥܡܳܕܝܺܬܳܐ܆ ܐܒܳܐ ܘܒܪܳܐ ܘܪܘܽܚܩܘܽܕܫܳܐ ܒܰܚܢܳܢܶܗ ܩܕܫܳܗ̇܆ ܐܒܳܐ ܒܩܳܠܶܗ ܕܗܳܢܰܘ ܒܶܪܝ ܚܰܒܝܺܒ܆ ܘܒܪܳܐ ܐܰܪܟܶܢ ܪܝܺܫܶܗ ܘܥܡܰܕ ܒܶܗ̇܆ ܘܪܘܽܚܩܘܽܕܫܳܐ ܕܒܰܕܡܘܽܬ ܝܰܘܢܳܐ ܢܶܚܬܰܬ ܥܠܰܘܗܝ܆ ܬܠܝܺܬܳܝܘܽܬܳܐ ܩܰܕܝܺܫـܬܳܐ ܕܚܝܰܘ ܒܳܗ̇ ܥܳܠܡ̈ܶܐ ܏ܗ ܘܒܳܗ̇ ܐܶܩܰܕܫܢܰܢ܀
ܟܳܗܢܳܐ ܓܗܢܬܐ: ܝܰܗܒܬ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܡܥܝܺܢܳܐ ܕܬܰܕܟܝܺܬܳܐ ܫܰܪܝܺܪܬܳܐ܆ ܕܡܕܟܝܳܐ ܠܰܢ ܡܶܢ ܛܘܽܠܫܳܐ ܘܟܘܽܬܡܳܐ ܕܰܚܛܝܺܬܳܐ܆ ܗܰܒ ܐܳܦ ܗܰܫܳܐ ܒܡܶܨܥܳܝܘܽܬܳܐ ܕܝܺܠܰܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܡܰܦܘܽܚܬܳܐ ܗ̇ܝ ܕܰܢܦܰܚ ܒܪܳܟ ܝܺܚܝܺܕܳܝܳܐ ܒܬܰܠܡ̈ܝܺܕܰܘܗܝ ܩܰܕܝ̈ܫܶܐ܀

ܢܳܦܰܚ ܟܳܗܢܳܐ ܒܐܦܰܝ̈ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܕܥܳܡܕܝܺܢ

ܡܶܛܽܠ ܕܐܢܬ ܦܪܘܽܩܳܐ ܘܡܳܪܘܽܩܳܐ ܘܰܡܫܰܟܢܳܢܳܐ ܕܟܠܗܝܶܢ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ܆ ܘܠܳܟ ܫܘܽܒܚܳܐ ܡܰܣܩܝܢܰܢ܆ ܘܠܝܺܚܝܺܕܳܝܳܐ ܒܪܳܟ܆ ܘܠܪܘܽܚܳܟ ܩܰܕܝܫܳܐ܆ ܗܳܫܳܐ ܘܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܝܺܢ ܐܡܝܢ܀
ܗܳܝܕܝܶܢ ܢܳܦܰܚ ܟܳܗܢܳܐ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܡܶܢ ܡܥܪܒܳܐ ܠܡܰܕܢܚܳܐ ܘܡܶܢ ܬܰܝܡܢܳܐ ܠܓܰܪܒܝܳܐ ܬܠܳܬ ܙܰܒܢ̈ܝܢ:

ܙܒܢܬܳܐ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܐܝܺܢ ܡܪܝܳܐ ܐܠܗܐ ܢܶܬܪܨܶܨ ܪܺܫܶܗ ܕܬܰܢܝܺܢܳܐ ܡܶܬܝܰܕܥܳܢܳܐ܆ ܗܰܘ ܕܩܳܛܶܠ ܒܢܝ̈ܢܳܫܳܐ.

ܙܒܢܬܑܳܐ ܕܬܰܪܬܝܶܢ ܢܶܥܪ̈ܩܳܢ ܘܰܢܫܰܢܝ̈ܳܢ ܛܶܠܳܢܝ̈ܳܬܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܝ̈ܳܬܳܐ ܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܗܳܠܝܶܢ.

ܙܒܢܬܳܐ ܕܬܠܳܬܳܐ ܐܝܺܢ ܒܒܳܥܽܘ ܡܺܢܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܗܳܐ ܠܳܐ ܢܶܚܘܽܬ ܥܰܡ ܗܳܠܝܶܢ ܪܘܽܚܳܐ ܒܝܺܫܬܳܐ ܘܛܰܢܦܳܐ܆ ܐܰܝܟܢܳܐ ܕܢܶܫܬܘܘܽܢ ܠܰܡܩܰܒܳܠܽܘ ܠܫܽܟܳܢܰܝ̈ܟ ܐܠܗܳܝ̈ܶܐ܀
ܬܠܳܐ ܩܳܠܶܗ:
ܐܶܬܦܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܗܐ ܥܠ ܡܰܝ̈ܳܐ ܗܳܠܝܶܢ ܘܩܰܕܶܫ ܐܶܢܘܽܢ ܒܛܰܝܒܘܽܬܳܟ܆ ܘܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܣܓܝ̈ܐܶܐ܆ ܘܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܘܽܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܝܺܬܳܐ܀
܏܏ܡܫܡ: ܡܳܐ ܕܚܝܺܠܳܐܗܳܝ܆

ܟܳܗܢܳܐ ܓܗܢܬܐ: ܩܪܝܺܬܳܐ ܕܪܘܽܚܳܐ ܩܰܕܝܺܫܳܐ ܐܶܬܓܠܺܝ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܡܰܝ̈ܳܐ ܗܳܠܝܶܢ܆ ܘܩܰܕܶܫ ܐܶܢܘܽܢ ܒܝܰܕ ܡܰܓܢܳܢܘܽܬܳܐ ܕܪܘܽܚܳܐ ܩܰܕܝܺܫܳܐ܆ ܘܗܰܒ ܕܢܶܫܬܰܚܠܦܘܽܢ ܐܰܝܠܝܶܢ ܕܰܒܗܘܽܢ ܡܶܬܥܰܡܕܝܺܢ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܫܠܚܘܽܢ ܕܝܶܢ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܥܰܬܝܺܩܳܐ ܕܰܡܚܰܒܰܠ ܒܪ̈ܓܝܺܓܳܬܳܐ ܕܛܘܥܝܰܝ܆ ܘܢܠܒܫܽܘܢ ܕܝܶܢ ܠܗܰܘ ܚܕܬܳܐ ܕܡܶܬܚܰܕܰܬ ܒܨܰܠܡܳܐ ܗܰܘ ܕܰܒܪܳܝܗܝ܀

ܬܠܝܺܬܳܐ ܐܢܬ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܚܝܺܕ ܟܽܠ ܨ ܚܰܘܳܐ ܐܶܢܘܽܢ ܠܡܰܝ̈ܳܐ ܗܳܠܝܶܢ ܠܝܺ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܢܰܚܺܐܒܳܐ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܚܰܕܘܽܬܳܐ ܘܕܰܪܘܳܙܳܐ܀

ܕܡܶܬܰܐܪܙܝܺܢ ܒܡܰܘܬܶܗ ܘܒܰܩܝܳܡܬܶܗ ܕܝܺܚܝܺܕܳܝܳܐ ܒܪܳܐ ܕܝܺܠܳܟ ܆ ܐܕܘܽܟܬܳܐ ܕܛܰܡܐܘܬܳܐ ܕܐܣܘܽܪ̈ܐ܆ ܫܘܽܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܥܛܳܝ̈ܳܐ ܕܫܘܽܪ̈ܳܬܳܐ ܆ ܫܘ̈ܽܟܳܢܶܐ ܕܣܝܺܡܰܬ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܠܝ ܠܒܘܽܫܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܘܽܬܳܐ܆ ܒܐ ܐܝܬܘܽܬܳܐ ܕܪܘܽܚܳܐ ܕܝܺܠܳܟ ܩܰܕܝܺܫܳܐ܆ ܗܳܫܳܐ ܘܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܝܺܢ܀
ܡܶܚܕܳܐ ܫܳܩܶܠ ܩܰܪܢܳܐ ܕܡܘܪܘܽܢ ܘܫܳܕܶܐ ܥܰܠ ܡܰܝ̈ܳܐ ܬܠܳܬ ܙܒܢܝ̈ܺܢ ܒܛܽܘܦܣܳܐ ܕܰܨܠܝܺܒܳܐ ܘܐܡܪ:ܚܙܐܘܘܽܟ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܗܐ ܚܙܐܘܘܽܟ ܡܳܪܝ ܡܝ̈ܳܐ ܘܰܕܚܶܠܘ܆܏ܗ

ܩܳܠܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ܆ ܐܠܗܐ ܡܫܰܒܚܳܐ ܪܳܥܶܡ ܥܰܠ ܡܰܝ̈ܳܐ ܣܰܓܝ̈ܐܶܐ ܏ܗ ܫܘܽܒܚܳܐ ܠܐܒܳܐ ܘܠܰܒܪܳܐ ܘܠܪܘܽܚܳܐ ܩܰܕܝܺܫܳܐ܆ ܡܢܥܳܠܰܡ ܘܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܝܺܢ ܐܡܝܢ܀
ܟܗܢܐ ܓܗܢܬܐ: ܐܢܬ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܗܐ ܕܫܰܕܰܪܬ ܪܘܽܚܳܟ ܩܰܕܝܺܫܳܐ ܒܰܕܡܽܘܬ ܝܰܘܢܳܐ܆ ܘܰܠܫܶܦܥ̈ܶܐ ܝܘܽܪ̈ܕܢܳܢܳܝܶܐ ܩܰܕܶܫܬ܆ ܓܡܽܘܪ ܠܥܰܒܕ̈ܰܝܟ ܗܳܠܝܶܢ ܕܡܶܬܥܰܡܕܝܺܢ܆ ܘܫܰܘܬܳܦ̈ܶܐ ܕܰܡܫܝܺܚܳܟ ܚܰܘܳܐ ܐܶܢܘܽܢ܆ ܟܰܕ ܡܕܰܟܶܐ ܐܢܬ ܠܗܘܽܢ ܒܣܚܬܳܐ ܕܝܠܳܟ ܦܪܘܽܩܳܝܬܳܐ܀
ܬܠܳܐ ܩܳܠܶܗ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܟܰܕ ܢܶܗܘܽܢ ܢܰܨܝ̈ܚܶܐ ܕܡܶܬܚܕܬܝܢ ܘܡܶܬܡܰܠܝܺܢ ܡܶܢ ܛܰܝܒܘܽܬܳܐ ܕܝܺܠܳܟ܆ ܘܢܶܛܪܘܽܢ ܓܘܽܥܠܳܢ̈ܶܐ ܘܫܘܽܟܳܢ̈ܶܐ ܕܝܺܠܳܟ ܐܠܳܗ̈ܳܝܶܐ ܘܰܚܢܰܢ ܘܗܶܢܘܽܢ ܢܰܣܶܩ ܠܳܟ ܫܘܽܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܝܺܬܳܐ܆ ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܝܺܢ܀
ܬܰܚܘܝܺܬܳܐ: ܗܳܝܕܝܶܢ ܡܰܚܶܬ ܠܗ̇ܳܝ ܕܥܳܡܕܳܐ ܒܡܰܥܡܳܕܝܺܬܳܐ ܟܰܕ ܚܳܝܪ̈ܳܢ ܐܰܦܶܝܗ̈ ܠܡܰܕܢܚܳܐ܆ ܘܟܳܗܢܳܐ ܐܰܦ̈ܰܘܗܝ ܠܡܰܥܪܒܳܐ܆ ܘܣܳܐܶܡ ܝܰܡܝܺܢܶܗ ܥܰܠ ܪܝܺܫܳܗ̇ ܕܰܥܡܝܕܬܳܐ܆ ܘܡܰܣܶܩ ܡܰܝ̈ܳܐ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܒܣܶܡܳܠܶܗ ܘܪܳܡܶܐ ܥܰܠ ܪܺܝܫܳܗ̇ ܘܐܶܡܰܪ: ܥܳܡܕܳܐ (ܦܠܳܢܝܬܐ) ܒܰܫܡܳܐ ܕܐܒܳܐ܆ ܘܫܳܩܶܠ ܡܰܝ̈ܳܐ ܒܣܶܡܳܠܶܗ ܡܶܢ ܒܳܬܪܗ̇ ܘܪܳܡܶܐ ܥܰܠ ܪܺܫܳܗ̇ ܘܐܶܡܰܪ: ܘܕܰܒܪܳܐ ܘܫܳܩܶܠ ܡܰܝ̈ܳܐ ܡܶܢ ܝܰܡܝܺܢܳܗ̇ ܕܰܥܡܝܺܕܬܳܐ ܘܡܶܢ ܣܶܡܳܠܳܗ̇ ܒܰܚܕܳܐ ܙܒܰܢܬܳܐ ܘܪܳܡܶܐ ܥܰܠ ܪܺܫܳܗ̇ ܘܐܶܡܰܪ: ܘܰܕܪܘܽܚܳܐ ܩܰܕܝܺܫܳܐ܆ ܗܳܝܕܶܝܢ ܡܰܓܡܰܥ ܠܳܗ̇ ܬܠܳܬ ܙܰܒܢܝ̈ܢ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܘܡܰܣܶܩ ܠܗ̇ ܡܶܢ ܓܘܽܪܢܳܐ ܘܝܳܗܶܒ ܠܳܗ̇ ܠܰܡܩܰܒܠܳܢܶܗ܀

ܙܘܽܗܳܪܳܐ: ܐܶܙܕܰܗܰܪ ܐܘ ܟܳܗܢܳܐ ܡܶܢ ܕܰܬܫܰܚܠܶܦ ܐܝܺܕܳܟ ܕܝܰܡܝܺܢܳܐ ܒܣܶܡܳܠܳܐ ܟܰܕ ܗܝ ܥܰܠ ܪܺܫܶܗ ܕܰܥܡܝܺܕܳܐ܆ ܗܳܪܟܳܐ ܢܐܺܡܰܪ:

ܥܳܡܕܳܐ (ܦܠܳܢܝܬܐ) ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܘܫܘܽܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܒܰܫܡܳܐ ܕܐܒܳܐ ܐܡܝܢ ܘܕܰܒܪܳܐ ܐܡܝܢ ܘܰܕܪܘܽܚܳܐ ܚܰܝܳܐ ܩܰܕܝܺܫܳܐ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܝܺܢ ܐܡܝܢ܀
ܗܳܝܕܶܝܢ ܡܳܫܰܚ ܠܳܗ̇ ܠܰܥܡܝܺܕܬܳܐ ܒܡܘܽܪܘܢ ܡܶܢ ܪܺܝܫܳܗ̇ ܥܕܰܡܳܐ ܠܪ̈ܶܓܠܶܝܗ̇ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ ܨܠܘܽܬܳܐ ܗܳܕܶܐ܆

ܡܘܽܪܘܽܢ ܩܰܕܝܺܫܳܐ ܘܒܰܣܝܺܡܽܘܬ ܪܝܺܚܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܛܰܒܥܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܫܰܪܝܺܪܬܳܐ ܘܫܘܽܡܠܳܝܳܐ ܕܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܕܪܘܽܚܳܐ ܩܰܕܝܺܫܳܐ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܕܠܥܳܠܡ ܥܳܠܡܝܺܢ ܐܡܝܺܢ܀
ܕܳܠܰܬ ܪܘܽܚܳܐ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܩܰܕܫܰܬ ܡܰܝ̈ܳܐ ܒܪܘܽܚܳܦܳܐ ܡܰܥܡܳܕܝܺܬܶܗ ܕܝܘܽܚܰܢܢ ܫܶܒܩܰܬ ܟܽܠ ܘܫܪܳܬ ܥܰܠ ܚܰܕ ܗܳܪܟܳܐ ܕܶܝܢ ܢܶܚܬܰܬ ܘܫܪܳܬ ܥܰܠ ܟܽܠ ܕܝܺܠܶܕ ܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ܀

ܗܳܝܕܶܝܢ ܡܰܠܒܫܝܺܢ ܠܳܗ̇ ܡܐܢ̈ܝܶܗ̇ ܘܐܳܙܠܝܺܢ ܠܥܕܬܳܐ ܟܰܕ ܐܳܡܪܝܺܢ ܡܰܥܢܝܺܬܳܐ ܗܳܕܶܐ.

܏܏܏܏ܦܬ: ܐܶܬܚܰܝܰܠܘ ܘܢܶܬܥܰܫܰܢ ܠܶܒܟܘܽܢ܆ ܗܳܢܘܽܢ ܕܒܝܰܕ ܣܚܳܬܳܐ ܕܛܰܝܒܘܽܬܳܐ ܒܰܕܡܘܽܬ ܢܰܗܝܺܪ̈ܶܐ ܒܥܳܠܡܳܐ ܡܶܬܚܙܶܝܢ ܐܢܬܽܘܢ܆ ܐܶܬܥܰܫܰܢܘ ܒܝܰܕ ܚܰܝܠܳܐ ܕܡܶܢ ܠܥܶܠ ܒܝܰܕ ܪܘܽܚܳܐ ܩܰܕܝܺܫܳܐ܆ ܘܰܣܢܰܘ ܘܐܰܗܦܶܟܘ ܐܰܦ̈ܶܐ ܡܶܢ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܥܰܬܝܺܩܳܐ ܗ̇ܘ ܕܡܶܬܚܰܒܰܠ ܒܗܰܢܝܐܘܽܬ ܪ̈ܓܝܺܓܳܬܳܐ ܕܛܘܽܥܝܰܝ܆ ܗܳܟܘܳܬ ܓܶܝܪ ܘܟܰܕ ܒܗܘܽܢ ܒܰܥܒ̈ܳܕܶܐ ܡܶܣܬܰܘܕܝܺܢ ܐܢܬܘܢ܆ ܡܶܠܬܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܗܘܰܝܬܘܽܢ ܐܰܚܝܺܕܝܺܢ ܠܘܳܬ ܐܢܳܫ̈ܳܐ ܠܑܳܐ ܡܗܰܝܡܢ̈ܶܐ ܡܠܝܺܟܝܺܢ ܡܣܰܪܗܒܺܝܢ ܐܢܬܘܢ܆ ܕܬܶܫܘܘܽܢ ܠܰܡܰܡܠܳܟܽܘ ܥܰܡ ܡܫܝܺܚܳܐ ܐܰܟ ܥܘܽܬܪܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܘܗܝ ܣܓܝ̈ܶܐ܀

ܘܢܳܣܶܒ ܟܳܗܢܳܐ ܠܟܠܝܠܳܐ ܘܙܘܽܢܳܪܳܐ ܘܰܡܪܝܺܡ ܠܶܗ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܪܺܝܫܳܗ̇ ܕܰܥܡܝܺܕܬܳܐ ܟܰܕ ܡܙܰܝܰܚ ܠܶܗ ܘܐܳܡܰܪ ܨܠܘܽܬܳܐ ܗܳܕܶܐ:

ܟܰܠܶܠ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܗܐ ܠܐܡܬܳܟ ܒܰܟܠܝܺܠܳܐ ܕܬܶܫܒܘܽܚܬܳܐ܆ ܘܢܶܗܘܘܽܢ ܚܰܝܗ̇ ܠܢܝܳܚܳܐ ܕܐܠܗܘܽܬܳܟ܆ ܐܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܘܽܚܳܐ ܩܰܕܝܫܳܐ܆ ܗܳܫܳܐ ܘܒܟܠܙܒܰܢ ܠܥܠܡܝܢ܀

ܬܪܓܡܗ̈: ܟܠّܠ ܐܝّܗܐ ܐܠܪّܒ ܐܠܐܠܗ ܥܒܕܬܟ ܒܐܟܐܠܝܺܠ ܐܠܡَܓܕ܆ ܘܠܬَܟُܢ ܚܝܐܬܗا ܡُܪܨ̇ܐܗً̈ ܠܠܐܗܘܬِܟَ܆ ܐܝّܗܐ ܐܠܐܒ ܘܐܠܐܒܢ ܘܐܠܪܽܘܚ ܐܠܩُܕܣ ܐܠܐܢ ܘܟܠ ܐܘܐܢ ܘܐܠܝ ܐܒܕ ܐܠܐܒܕܝܢ܀
ܘܐܳܡܪܝܺܢ ܣܽܘܓܝܬܳܐ ܗܳܕܶܐ: ܘܟܳܗܢܳܐ ܡܙܰܝܰܚ ܠܰܟܠܝ̈ܠܶܐ ܘܰܡܫܰܪܶܐ ܒܰܝܬܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ:

ܐܰܚܰܝ ܙܡܰܪ ܫܘܽܒܚܳܐ܆ ܠܰܒܪܗ ܕܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܘܩܛܪ ܠܟܘܢ ܬܳܓܳܐ ܕܡܰܠܟ̈ܶܐ ܐܶܬܪܰܓܪܰܓܘ ܠܶܗ܀

ܘܥܳܢܝܶܢ ܡܫܰܡܫܳܢ̈ܶܐ:ܐܰܦܪܰܓܘ ܠܒܽܘܫܰܝܟܘܽܢ܆ ܐܰܚܰܝ̈ ܐܟ ܬܰܠܓܳܐ܆ ܘܚܰܘܰܪܘ ܙܝܺܘܰܝ̈ܟܘܽܢ ܡܶܢ ܝܘܽܪܕܢܳܢ ܢܰܗܪܳܐ܀

 

ܟܳܗܢܳܐ ܩܳܛܰܪ ܟܠܝܺܠܳܐ ܘܐܳܡܰܪ: ܟܠܝ̈ܺܠܶܐ ܕܠܳܐ ܚܳܡܶܝܢ ܐܶܬܬܣܺܝܡܘ ܒܪܝܺܫܶܟܝ ܘܩܳܠܰܝ̈ ܬܶܫܒܘܽܚܬܳܐ ܢܶܩܥܘܽܢ ܒܦܘܡܶܟܝ܀

 ܗܳܝܕܶܝܢ ܡܫܰܘܬܶܦ ܠܰܥܡܝܕܬܳܐ ܒܩܘܽܪܒܳܢܳܐ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ:

ܦܺܐܪܳܐ ܕܠܳܐ ܛܰܥܡܶܗ܆ ܐܳܕܳܡ ܒܦܰܪܕܰܝܣܳܐ܆ ܝܰܘܡܳܢ ܒܦܘܽܡܶܟܝ ܐܶܬܬܣܝܺܡ ܒܚܰܕܘܽܬܳܐ܀

܏ܡܫܡ ܗܕܝܺܪܝܺܢ ܠܒܘܽܫܰܝܟܘܢ ܘܝܳܐܝܺܢ ܟܠܝܺܠܰܝܟܘܽܢ܆ ܕܰܩܛܰܪ ܠܟܘܽܢ ܒܘܽܟܪܳܐ ܒܝܰܕ ܟܳܗܢܳܐ ܝܰܘܡܳܢ܀ ܘܳܝܳܐ ܒܦܰܪܕܰܝܣܳܐ܆ ܐܳܕܳܡ ܩܰܒܶܠ܆ ܘܐܢܬܘܽܢ ܩܰܒܶܠܬܘܽܢ܆ ܫܘܽܒܚܳܐ ܕܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ܀ ܙܰܝܢܳܐ ܕܙܳܟܘܽܬܳܐ܆ ܠܒܶܫܬܘܽܢ ܚܰܒܝܺܒ̈ܰܝ܆ ܒܗܳܝ ܫܳܥܬܳܐ ܕܩܳܪܶܐ܆ ܟܳܗܢܳܐ ܠܪܘܽܚܩܘܕܫܳܐ܀ ܚܰܕܝܶܢ ܡܰܠܐܟ̈ܶܐ܆ ܘܪܳܘܙܝܺܢ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ܆ ܒܰܚܠܘܽܠܟܘܢ ܐܰܚܰܝ̈܆ ܕܠܳܐ ܐܝܺܬ ܒܶܗ ܩܶܢܛܳܐ܀

ܘܟܰܕ ܩܳܛܰܪ ܟܠܝܠܳܐ ܒܪܝܫܶܗ̇ ܐܳܡܰܪ ܟܳܗܢܳܐ ܨܠܘܽܬܳܐ ܗܳܕܶܐ:

ܟܰܠܶܠ ܡܳܪܝܳܐ ܠܐܡܬܳܟ ܗܳܕܶܐ ܒܰܟܠܝ̈ܺܠܶܐ ܡܗܰܕܪ̈ܶܐ ܕܬܶܫܒܘܽܚܬܳܐ ܕܰܫܡܳܐ ܕܝܺܠܳܟ ܩܰܕܝܺܫܳܐ܆ ܘܢܶܗܘܘܽܢ ܚܰܝ̈ܰܝܗܘܽܢ ܠܰܢܝܳܚܳܟ܆ ܘܠܬܰܘܕܝܺܬܳܐ ܕܪܰܒܘܽܬܳܟ܆ ܐܰܝܟܢܳܐ ܕܟܰܕ ܒܛܰܝܒܘܽܬܳܐ ܕܣܝܺܡܰܬ ܒܢܝ̈ܳܐ ܡܶܣܬܛܒܬܝܺܢ܆ ܘܒܰܟܠܝ̈ܠܶܐ ܗܕܝܺܪ̈ܶܐ ܕܬܶܫܒܘܽܚܬܳܐ ܡܶܬܟܰܠܠܝܺܢ܆ ܘܒܶܥܪ̈ܒܶܐ ܪܘܽܚܳܢܳܝ̈ܶܐ ܢܶܬܡܰܢܥܘܽܢ܆ ܕܢܰܣܩܘܽܢ ܠܳܟ ܫܘܽܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܝܺܬܳܐ ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܢ܀

ܟܶܢ ܡܙܰܝܚܝܺܢ ܠܰܥܡܝܺܕܬܳܐ ܚܕܳܪܰܝ ܒܐܺܡܰܐ ܕܐܶܘܢܓܠܝܘܽܢ ܬܠܳܬ ܙܰܒܢܝ̈ܺܢ ܟܰܕ ܐܳܡܪܝܺܢ: ܛܽܘܒܰܝܗܘܽܢ ܠܥܰܒܕ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܏ܘܫܪ

ܟܢ ܐܳܡܪܝܺܢ:

ܡܳܪܰܢ ܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܝܢ ܒܰܨܠܘܽܬ ܡܰܪܝܰܡ ܕܝܺܠܕܬܳܟ ܒܰܨܠܘܽܬܳܟ ܘܒܒܳܥܘܽܬܳܟ ܒܰܪܶܟ ܠܥܡܳܕܳܐ ܗܳܢܳܐ ܠܐ ܬܶܫܠܶܐ ܐܢܘܢ ܩܰܕܝܺܫܬܳܐ ܡܶܢ ܒܳܥܘܬܶܗ ܕܰܚܠܳܦܳܝܢ ܦܝܳܣܳܐ ܩܰܪܶܒ ܠܝܺܚܝܺܕܶܟܝ ܢܶܥܒܶܕ ܪ̈ܚܡܶܐ ܥܰܠ ܟܽܠܰܢ ܡܳܪܰܢ ܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܝܢ ܒܰܨܠܘܽܬܗ ܕܡܪܝ ܝܘܚܰܢܢ ܒܰܨܠܘܽܬܳܗ ܘܒܒܳܥܘܽܬܶܗ ܒܰܪܶܟ ܠܰܥܡܳܕܳܐ ܗܳܢܳܐ܀
܏܏ܡܫܡ: ܛܘܒ̈ܶܐ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܐܰܚܰܝ̈ ܩܰܒܶܠܬܘܽܢ܆ ܐܶܙܕܰܗܰܪ ܡܶܢ ܒܝܺܫܳܐ܆ ܕܰܠܡܳܐ ܢܚܰܠܨܟܘܽܢ܀

ܝܰܒܶܒܘ ܬܶܫܒܘܽܚܬܳܐ܆ ܠܡܰܠܟܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ܆ ܕܰܥܒܰܕܟܘܽܢ ܐܶܡܪ̈ܶܐ܆ ܒܰܓܙܳܪܳܐ ܕܝܺܠܶܗ܀

ܟܳܗܢܳܐ ܚܘܬܳܡܳܐ: ܙܶܠܘܽܢ ܒܰܫܠܳܡܶܐ܆ ܟܰܕ ܡܰܓܥܠܝܺܢ ܠܟܘܽܢ ܠܛܰܝܒܘܽܬܳܐ ܘܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܰܬܠܝܺܬܳܝܘܽܬܳܐ ܩܰܕܝܺܫܬܳܐ܆ ܗܺܝ ܬܢܰܛܰܪ ܚܰܝܰܝ̈ܟܘܽܢ ܡܶܢ ܟܽܠ ܚܒܳܠܳܐ ܕܰܚܛܝܺܬܳܐ܆ ܘܰܚܢܰܢ ܥܰܡܟܘܽܢ ܕܠܳܐ ܢܶܟܝܳܢ ܥܰܡ ܙܘܳܕ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܕܰܢܣܰܒܬܘܽܢ ܡܶܢ ܡܰܥܡܳܕܝܺܬܳܐ ܩܰܕܝܺܫܬܳܐ ܐܡܝܢ܀

܏܏ܡܫܡ ܙܶܠܘܽܢ ܒܰܫܠܳܡܳܐ܆ ܒܢܰܝ̈ ܡܰܥܡܘܽܕܝܺܬܳܐ܆ ܣܓܘܽܕܘܽܢ ܠܰܨܠܝܺܒܳܐ܆ ܕܗܘܽܝܘ ܡܢܰܛܰܪ ܠܟܘܽܢ܀ ܒܫܡܐ ܕܐܒܐ ܘܕܒܪܐ ܘܕܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܚܕ ܐܠܗܐ ܫܪܝܪܐ ܐܡܝܢ܀