قوانين التوبة لابن الصليبي

ܒܫܶܡ ܐܰܒܐ ܘܰܒܪܐ ܘܪܽܘܚܐ ܩܰܕܺܝܫܐ ܚܕ ܐܠܗܐ ܫܰܪܺܝܪܐ ܐܰܡܺܝܢ

ܒܝܰܕ ܚܰܝܠܐ ܕܰܐܠܗܐ ܡܫܰܪܶܝܢܰܢ ܠܡܶܟܬܰܒ ܐܶܓܰܪܬܐ ܕܩܰܕܺܝܫܐ ܡܪܝ ܕܝܘܢܢܘܣܝܘܣ ܡܝܛܪܘܦܘ̄ ܕܳܐܡܺܝܕ ܕܗܽܘ ܝܰܥܩܽܘܒ ܒܰܪ ܨܰܠܺܝܒܝ ܡܠܺܝܛܺܝܢܳܝܐ܆ ܕܡܰܠܶܠ ܒܳܗ̇ ܫܒܺܝܚܳܐܺܝܬ ܘܰܐܠܶܦ ܒܳܗ̇ ܚܰܟܺܝܡܳܐܺܝܬ. ܐܰܝܟ ܕܠܳܚܶܡ ܠܙܰܒܢܐ ܗܳܢܐ ܡܚܺܝܠܐ ܕܰܐܚܺܝܕ ܒܶܗ ܡܰܠܟܽܘܬܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܢܽܘܟܪ̈ܳܝܰܝ ܠܕܶܚܠܬܰܢ܆ ܘܬܰܚܶܡ ܒܳܗ̇ ܩܳܢܘ̈ܢܐ ܘܰܬܚܽܘ̈ܡܐ ܕܥܰܠ ܚܛܗ̈ܐ ܕܟܠ ܓܢܶܣ. ܩܰܠܺܝܠܳܐܺܝܬ ܘܪܶܚܡܰܬ ܐܢܳܫܳܐܺܝܬ. ܘܙܳܕܶܩ ܠܟܽܠ ܐܶܦܺܝܣܩܘܦܐ ܐܰܘ ܩܰܫܺܝܫܐ ܕܬܶܬܟܬܶܒܝ ܠܘܳܬܶܗ ܘܒܳܗ̇ ܢܶܬܗܰܓܶܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ.

 

ܡܰܦܰܩܒܪܽܘܚܐ

ܕܝܘܢܢܣܝܘܣ ܚܰܛܳܝ ܘܰܐܟܣܢܳܝ ܒܟܽܠ. ܘܥܰܒܕܐ ܕܰܐܠܗܐ. ܫܶܐܠܰܬ ܫܠܳܡܐ ܡܩܰܪܶܒ ܠܟܘܢ.

ܐܰܦܺܝܣܬܳܢ ܒܰܙܒܰܢ ܐܰܚܽܘܢ ܕܶܐܪܫܽܘܡ ܠܳܟ ܩܳܢܽܘ̈ܢܶܐ ܡܬܰܚ̈ܡܶܐ ܕܡܶܛܽܠ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܺܝ̈ܠܳܢܳܝܶܐ. ܕܰܒܙܰܒܢܰܢ ܗܐ ܡܶܣܬܰܥܪ̈ܳܢ܆ ܘܦܰܢܺܝܬ ܠܳܟ. ܕܒܰܟܬܳܒ̈ܶܐ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܰܕܡܰܠ̈ܦܳܢܶܐ. ܠܐ ܟܬܺܝܒ ܕܺܝܠܳܢܳܐܺܝܬ ܘܰܡܦܰܪܫܳܐܺܝܬ. ܥܰܠ ܟܽܠ ܚܰܕ ܚܰܕ ܡܶܢ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܡܬܰܚ̈ܡܶܐ. ܐܶܠܐ ܕܠܺܝ̈ܠܶܐ ܘܚܰܕ ܐܚܕ̈ܳܢܐ ܡܶܢܗܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܡܰܠ̈ܦܳܢܶܐ ܕܰܐܠܗܐ ܗܘܰܘ ܠܦܽܘܬ ܚܛܳܗܐ ܗܰܘ ܕܰܣܥܺܝܪ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܒܝܰܘ̈ܡܳܬܗܽܘܢ ܡܡܰܫܚܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܶܗ ܠܩܳܢܽܘܢܐ. ܘܶܐܢ ܒܙܶܢܳܐܣܰܘ̈ܳܬܐ ܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ. ܕܰܠܦܽܘܬ ܚܰܝܠܐ ܕܶܐܫܟܰܚ ܒܒܰܪܢܳܫܐ ܒܓܽܘܫܡܐ ܕܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ. ܡܩܰܪܒܺܝܢ ܐܳܣܝܽܘܬܐ ܘܰܡܪܰܟܒܺܝܢ ܣܰܡ̈ܡܳܢܶܐ ܘܥܶܩܳܪ̈ܶܐ. ܗܳܟܰܢܐ ܐܳܦ ܗܶܢܽܘܢ ܠܽܘܩܒܰܠ ܡܫܽܘܚܬܶܗ ܕܚܰܛܳܝܐ. ܘܰܠܦܽܘܬ ܚܰܝܠܶܗ ܗܰܘ ܕܣܰܥܪܶܗ ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܡܣܰܩܡܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܳܐܣܝܽܘܬܐ. ܐܰܘܟܺܝܬ ܠܩܳܢܽܘ̈ܢܶܐ. ܒܪܰܡ ܡܶܛܽܠ ܕܠܐ ܐܶܫܪܶܐ ܠܰܒܥܳܬܳܟ ܣܦܺܝܩܬܐ. ܘܶܐܓܠܽܘܙ ܠܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܡܶܢ ܝܽܘܬܪ̈ܳܢܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܳܐܦ ܡܟܰܗ̈ܢܳܢܶܐ ܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܒܰܙܒܰܢ. ܘܳܐܦ ܒܩܰܪܺܝܒܽܘܬܐ ܬܽܘܒ ܒܥܰܘ ܡܶܢܰܢ ܠܳܗ̇ ܠܰܨܒܽܘܬܐ. ܐܳܡܰܪ ܐܢܐ ܠܘܳܬܳܟ ܕܺܝܠܳܟ ܒܟܰܪ̈ܝܳܬܐ. ܟܰܕ ܡܶܢ ܠܥܶܠ ܡܫܰܪܶܐ ܐܢܐ. ܘܥܰܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܠܳܚ̈ܡܳܢ ܠܶܗ ܠܫܰܪܒܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܢܶܗܘܶܐ ܦܫܺܝܩܐ ܠܩܳܪܽܘܝܐ ܢܺܝܫܐ ܕܶܐܓܰܪܬܐ ܘܚܰܝܠܶܗ. ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܒܫܽܘܪܳܝ ܡܶܠܬܰܢ ܥܰܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܪ̈ܫܺܝܡܳܢ ܒܶܗ ܡܶܢ ܠܬܰܚܬ. ܒܣܰܓܺܝܐܽܘ ܘܦܰܬܝܽܘ.

(ܐ) ܕܠܰܟܡܐ ܣܳܠܶܩ ܡܶܢܝܳܢܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ܀

(ܒ) ܘܰܐܝܟܰܢ ܙܳܕܶܩ ܕܢܶܬܩܰܒܰܠ ܚܰܛܳܝܐ ܕܳܐܬܶܐ ܠܰܬܝܳܒܽܘܬܐ܀

(ܓ) ܘܰܕܡܶܛܽܠ ܡܳܢ ܙܳܕܶܩ ܠܰܢ ܕܰܢܩܰܪܶܒ ܕܶܒܚܬܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܐ܀

(ܕ) ܘܰܕܡܶܛܽܠ ܡܰܢܽܘ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܘܳܠܶܐ ܠܰܢ ܕܰܢܨܰܠܶܐ ܒܬܶܫܡ̈ܫܳܬܐ ܕܰܒܟܽܠܥܶܕܳܢ܀

(ܗ) ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܘܠܐ ܡܶܛܽܠ ܝܽܘܬܪ̈ܳܢܶܐ ܛܰܡ̈ܐܶܐ ܘܥܳܒܽܘܪ̈ܶܐ ܢܶܬܕܟܰܪ ܠܛܰܡܐܐ ܘܰܕܠܐ ܫܳܘܶܝܢ ܥܰܠ ܡܰܕܒܚܐ܀

(ܘ) ܘܕܰܐܝܟ ܐܰܝܟܰܢܐ ܙܳܕܶܩ ܠܶܗ ܠܗܰܘ ܕܰܡܟܰܗܶܢ ܕܠܐ ܗܘܳܐ ܒܰܙܗܺܝܪܽܘ܀

(ܙܙ) ܘܕܰܣܛܰܪ ܡܶܢ ܬܝܳܒܽܘܬܐ ܘܩܳܢܽܘܢܐ ܠܐ ܢܶܫܒܽܘܩ ܠܐܢܳܫ ܚܛܳܗ̈ܰܘܗܝ ܠܐ ܝܰܠܺܝܦܳܐܺܝܬ. ܐܰܘ ܢܩܰܪܶܒ ܚܠܳܦܰܘܗܝ ܡܰܪܳܚܳܐܺܝܬ܀

(ܚ) ܘܩܳܢܽܘ̈ܢܶܐ ܘܰܬܚܽܘ̈ܡܶܐ ܙܥܽܘܪ̈ܶܐ ܥܰܠ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܰܒܝܰܘ̈ܡܳܬܰܢ ܗܐ ܡܶܣܬܰܥܪܺܝܢ ܘܡܶܫܬܰܡܫܺܝܢ܀

(ܛ) ܘܰܒܡܶܨܥܰܬܗܽܘܢ ܝܺܕܰܥܬܐ ܕܥܰܠ ܡܰܘܕܝܳܢܽܘܬܐ. ܕܰܐܝܟܰܢܐ ܢܶܫܬܰܘܕܶܐ ܡܰܘܕܝܳܢܐ܇ ܘܰܐܝܟܰܢܐ ܢܩܰܒܠܺܝܘܗܝ ܟܳܗܢܐ܀

 

(ܩܰܕܡܳܝܰܬ)

ܕܠܰܟܡܐ ܣܳܠܶܩ ܡܶܢܝܳܢܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ܀

ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܓܶܝܪ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ. ܘܺܐܝܬ ܐܢܳܫ̈ܳܐ ܕܰܥܕܰܡܐ ܠܰܐܪܒܰܥܡܳܐܐ ܘܬܶܫܥܺܝܢ ܡܰܣܩܺܝܢ ܠܡܶܢܝܳܢܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ. ܡܳܕܶܝܢ ܠܦܽܘܬ ܣܰܟ̈ܠܘܳܬܐ. ܗܳܟܰܢܐ ܘܰܥܨ̈ܳܒܶܐ ܘܰܙܢܰܝ̈ܳܐ ܡܰܥܒܕ̈ܰܝ ܚܽܘ̈ܠܡܳܢܶܐ ܦܳܩܚܐ ܕܢܶܬܡܰܬܚܽܘܢ. ܘܰܐܝܟܰܢܐ ܕܠܐ ܕܳܡܶܝܢ ܟܺܐܒ̈ܶܐ ܠܰܚܕ̈ܳܕܶܐ. ܗܳܟܰܢܐ ܘܳܐܦܠܐ ܐܳܣܝܽܘܬܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܘܰܒܦܳܣܺܝ̈ܩܳܬܐ ܠܡܺܐܡܰܪ. ܕܚܽܘܠܡܳܢܐ ܘܳܐܣܝܽܘܬܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܡܶܬܓܰܡܪܐ ܩܰܕܡܳܝܰܬ܇ ܒܗܳܝ ܕܠܐ ܢܶܣܬܰܥܪܽܘܢ ܒܳܬܰܪ ܡܰܘܕܝܳܢܽܘܬܐ ܫܰܪܺܝܪܬܐ ܕܰܩܕܳܡ ܟܳܗܢܐ܆ ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܡܬܰܚܡܺܝܢ ܩܰܕܡܳܐܺܝܬ ܠܰܬܝܳܒܽܘܬܐ ܘܳܐܡܪܺܝܢ. ܕܡܶܢ ܬܝܳܒܽܘܬܐ ܠܰܡ ܐܺܝܬܶܝܗ̇܆ ܦܰܘܫܐ ܕܡܶܢ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܘܰܗܦܽܘܟܝܐ ܕܰܠܘܳܬ ܡܝܰܬܪ̈ܳܬܐ.

ܕܰܬܪܝܢ܀ ܕܰܐܝܟܰܢ ܙܳܕܶܩ ܕܢܶܬܩܰܒܰܠ ܚܰܛܳܝܐ  ܕܳܐܬܶܐ ܠܰܬܝܳܒܽܘܬܐ܀

ܒܳܬܰܪ ܓܶܝܪ ܕܡܶܫܬܰܘܕܶܐ ܚܰܛܳܝܐ ܩܕܳܡ ܟܳܗܢܐ. ܕܠܐ ܬܽܘܒ ܣܳܥܰܪ ܠܰܚܛܺܝܬܐ ܐܰܝܕܐ ܕܰܣܥܰܪ. ܘܰܓܠܐ ܘܦܰܪܣܝܳܗ̇ ܚܰܬܺܝܬܳܐܺܝܬ. ܗܳܝܕܶܝܢ ܢܺܐܡܰܪ ܠܶܗ ܟܳܗܢܐ. ܕܰܚܙܺܝ ܒܶܪܝ ܡܰܘܕܝܳܢܽܘܬܳܟ ܕܰܩܕܳܡ ܐܰܠܳܗܐ ܘܰܩܕܳܡ ܒܨܺܝܪܽܘܬܰܢ. ܘܒܳܬܰܪ ܬܝܳܒܽܘܬܐ ܘܳܐܣܝܽܘܬܐ ܘܩܳܢܽܘܢܐ ܕܡܶܬܬܣܺܝܡ ܥܠܰܝܟ ܥܰܠ ܐܰܦ̈ܰܝ ܚܛܳܗ̈ܰܝܟ. ܐܶܢ ܬܽܘܒ ܠܶܗ ܠܣܽܘܥܪܳܢܐ ܗܳܦܶܟ ܐܰܢܬ. ܡܶܬܕܰܡܶܐ ܐܰܢܬ ܠܟܰܠܒܐ ܕܗܳܦܶܟ ܥܰܠ ܬܝܽܘܒܶܗ. ܘܠܰܝܬ ܠܳܟ ܝܽܘܬܪܳܢܐ ܡܶܢ ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܟ ܘܙܶܕ̈ܩܳܬܳܟ. ܘܢܳܛܽܘܪܽܘܬ ܩܳܢܽܘ̈ܢܶܐ ܕܢܳܛܪܰܬ. ܐܰܝܢܐ ܓܶܝܪ ܕܒܳܠܰܥ ܒܓܶܐܪܳܐ. ܠܽܘܩܕܰܡ ܝܳܨܶܦ ܕܰܠܓܶܐܪܐ ܢܰܦܶܩ ܡܶܢ ܓܰܘ ܓܽܘܫܡܐ. ܘܒܳܬܰܪ ܕܢܰܦܶܩ. ܣܢܺܝܩ ܥܰܠ ܥܶܩܳܪ̈ܶܐ. ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܡܶܬܚܰܬܡܐ ܕܽܘܟܬܐ ܐܰܘܟܝܬ ܫܽܘܡܬܐ. ܘܶܐܢܕܶܝܢ ܒܳܬܰܪ ܚܽܘܠܡܳܢܐ ܡܶܢܕܪܺܝܫ ܒܳܠܰܥ. ܐܳܣܝܽܘܬܐ ܩܰܕܡܳܝܬܐ ܡܶܕܶܡ ܠܐ ܡܰܘܬܪܳܐ ܠܶܗ. ܒܳܗ̇ ܒܰܕܡܽܘܬܐ ܙܳܕܶܩ ܕܢܰܪܬܶܐ ܠܚܰܛܳܝܐ܀

 

ܕܰܬܠܳܬܐ.. ܘܰܕܡܶܛܽܠ ܡܳܢ ܙܳܕܶܩ ܠܶܗ ܕܰܢܩܰܪܶܒ ܕܶܒܚܬܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܐ..

ܐܶܢܕܶܝܢ ܚܳܙܶܐ ܟܳܗܢܐ ܠܚܰܛܳܝܐ. ܕܰܡܚܰܡܣܶܢ ܒܰܬܝܳܒܽܘܬܐ. ܩܰܕܡܳܐܺܝܬ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܐ ܘܬܰܟܫ̈ܦܳܬܐ ܢܦܺܝܣ ܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܘܟܰܕ ܚܳܙܶܐ ܕܡܶܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܬܰܪܥܺܝܬܶܗ ܗܐ ܫܳܦܰܪ ܠܰܐܠܳܗܐ. ܗܳܝܕܶܝܢ ܢܩܰܪܶܒ ܚܠܳܦܰܘܗܝ ܩܽܘܪܒܳܢܐ. ܐܶܢܕܶܝܢ ܚܰܛܳܝܐ ܡܰܐܓܰܪ ܒܣܳܥܽܘܪ̈ܘܳܬܶܗ ܫܟܺܝܪ̈ܳܬܐ. ܘܰܬܟܺܝܠ ܕܟܽܠ ܐܶܡܰܬܝ ܕܳܐܙܶܠ ܠܘܳܬ ܟܳܗܢܐ. ܘܡܰܘܒܶܠ ܠܶܗ ܡܶܕܶܡ ܡܶܫܬܰܒ̈ܩܳܢ ܠܶܗ ܣܰܟ̈ܠܘܳܬܶܗ. ܘܟܳܗܢܐ ܬܽܘܒ ܡܶܛܽܠ ܡܰܘܗܰܒܬܐ ܕܢܳܣܶܒ ܡܶܢܶܗ ܡܶܬܬܟܝܠ[1] ܕܰܡܩܰܪܶܒ ܚܠܳܦܰܘܗܝ ܘܰܡܚܰܣܶܐ ܠܶܗ. ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܐܰܒܺܝ̈ܕܶܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܩܰܕܡܳܐܺܝܬ ܘܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܟܳܗܢܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܫܳܡܰܥ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܐ. ܕܫܳܐܠܺܝܢ ܐܢܬܽܘܢ ܘܠܐ ܢܳܣܒܺܝܢ ܐܢܬܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܒܺܝܫܳܐܺܝܬ ܫܳܐܠܺܝܢ ܐܢܬܘܢ. ܘܠܐ ܠܰܡ ܬܶܬܠܽܘܢ ܩܽܘܕܫܐ ܠܟܰܠ̈ܒܶܐ ܘܠܐ ܬܰܪܡܽܘܢ ܡܰܪ̈ܓܳܢܝܳܬܟܽܘܢ ܩܕܳܡ ܚܙܺܝܪ̈ܶܐ. ܘܰܕܡܰܝ̈ ܟܰܠ̈ܒܶܐ. ܘܰܐܓܰܪ ܙܰܢܺܝܬܐ ܠܐ ܬܰܐܥܶܠ ܠܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܕܙܰܢ̈ܳܝܶܐ ܘܙܳܢ̈ܝܳܬܐ. ܘܰܕܗܳܢܽܘܢ ܕܓܽܘܡܕ̈ܺܝܢ ܘܥܽܘ̈ܠܒܺܝܢ ܘܚܳܛܽܘ̈ܦܺܝܢ ܐܰܝܟ ܟܰܠ̈ܒܶܐ. ܠܐ ܣܳܟ ܬܰܥܶܠ ܠܕܳܪ̈ܳܬܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܐ. ܠܐ ܬܶܫܒܽܘܩ ܕܰܠܡܰܕܒܚܐ ܢܶܬܩܰܪܒܽܘܢ. ܗܳܝ ܣܰܓܺܝ ܡܰܪܳܚܐ ܘܡܰܪܓܙܐ ܠܰܐܠܳܗܐ. ܘܡܶܫܬܰܟܚܺܝܢ ܬܽܘܒ ܕܰܠܩܽܘܒܠܐ ܕܦܰܘܠܳܘܣ ܫܠܺܝܚܐ ܕܰܟܬܰܒ ܘܶܐܡܰܪ. ܕܶܐܢ ܐܺܝܬ ܠܰܡ ܕܡܶܬܩܪܶܐ ܐܰܚܐ. ܘܺܐܝܬܰܘܗܝ ܙܰܢܳܝܐ. ܐܰܘ ܓܰܝܳܪܐ. ܐܰܘ ܥܳܠܽܘܒܐ. ܐܰܘ ܡܨܰܥܪܳܢܐ. ܐܰܘ ܪܰܘܳܝܐ. ܐܰܘ ܚܳܛܽܘܦܐ. ܥܰܡ ܐܰܝܢܐ ܕܗܳܟܰܢܐ ܗܘ. ܐܳܦܠܐ ܠܰܚܡܐ ܘܳܠܶܐ ܠܡܶܐܟܰܠ. ܘܶܐܢ ܠܰܚܡܐ ܫܚܺܝܡܐ ܠܐ ܡܰܦܶܣ ܠܰܢ ܠܡܶܐܟܰܠ ܫܠܺܝܚܐ. ܥܰܡ ܗܳܢܽܘܢ ܕܣܳܥܪܺܝܢ ܠܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܰܚܫܰܒ ܡܶܢ ܠܥܶܠ. ܡܶܟܺܝܠ ܐܰܝܢܐ ܕܠܰܚܡܐ ܫܡܰܝܳܢܐ ܡܩܰܪܶܒ ܡܶܛܽܠܳܬܗܽܘܢ܇ ܘܡܰܣܶܩ ܫܡܳܗ̈ܰܝܗܽܘܢ ܠܕܽܘܟܬܐ ܐܪܳܙܳܢܳܝܬܐ ܡܶܛܽܠ ܝܽܘܬܪܳܢܐ ܥܳܒܽܘܪܐ. ܠܰܟܡܐ ܚܰܘܝܳܒܐ ܫܳܘܶܐ. ܗܰܘ ܕܶܝܢ ܕܚܳܛܶܐ ܘܦܳܐܶܫ ܒܰܚܛܺܝܬܶܗ ܐܰܒܺܝܕܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܬܽܘܒ ܥܰܠ ܕܰܬܟܺܝܠ. ܕܰܒܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܡܶܬܚܰܣܶܐ. ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܬܝܳܒܽܘܬܐ ܘܰܬܘܳܬܐ ܕܥܰܠ ܐܰܦ̈ܰܝ ܢܰܦܫܶܗ. ܒܨܰܘ̈ܡܶܐ ܡܬܺܝ̈ܚܶܐ ܘܰܢܙܺܝܪܽܘܬܐ ܕܡܶܢ ܚܰܡܪ̈ܳܢܶܐ ܘܡܶܐܟ̈ܠܳܬܐ. ܘܫܰܗܪܐ ܥܺܝܪܐ ܘܡܰܕܡܟܐ ܕܥܰܠ ܣܰܩܐ ܘܩܶܛܡܐ ܘܓܽܘܪ̈ܓܳܚܶܐ ܕܥܰܠ ܐܰܪܥܐ. ܘܰܣܝܳܡ ܒܽܘܪ̈ܟܶܐ ܣܰܓܺܝܐܐ. ܘܒܶܟܝܐ ܡܰܪܺܝܪܐ. ܘܕܶܡ̈ܥܶܐ ܚܢܺܝ̈ܓܳܬܐ. ܘܙܶܕ̈ܩܳܬܐ ܕܥܰܠ ܣܢܺܝ̈ܩܶܐ ܘܰܨܪ̈ܺܝܟܶܐ ܘܡܽܘܟܳܟܐ ܫܰܪܺܝܪܐ. ܘܶܐܒܠܐ ܘܬܶܐܢ̈ܚܳܬܐ. ܘܫܺܝܛܽܘܬ ܩܢܽܘܡܐ. ܘܣܽܘܡܥܳܠܐ ܘܒܰܣܝܽܘܬ ܠܒܽܘܫܐ ܫܚܺܝܡܐ. ܗܰܘ ܕܰܡܫܰܕܰܪ ܐܺܝܙ̈ܓܰܕܶܐ ܠܘܳܬ ܡܰܠܟܐ ܕܰܢܦܺܝܣܽܘܢ ܥܰܠ ܐܰܦ̈ܰܝ ܬܰܪܥܽܘܬܐ. ܠܐ ܦܳܐܶܫ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܒܳܬܰܪܗܽܘܢ ܢܶܡܛܶܐ ܠܰܬܪܰܥ ܡܰܠܟܽܘܬܐ ܒܬܰܚܢܰܢܬܐ ܘܚܰܫܐ. ܕܟܰܕ ܢܶܫܡܰܥ ܡܰܠܟܐ. ܛܳܟ ܢܶܬܪܰܥܶܐ ܠܡܰܪܓܙܳܢܐ. ܐܶܢܕܶܝܢ ܡܟܰܬܰܪ ܒܪܽܘܚܩܐ ܟܰܕ ܚܳܝܶܐ ܐܳܣܽܘܛܳܐܺܝܬ ܘܦܰܪܳܚܳܐܺܝܬ. ܠܰܘ ܠܚܽܘܕ ܠܐ ܡܶܬܩܰܒܠܐ ܦܝܳܣܬܶܗ ܕܰܣܢܺܝܓܪܐ. ܐܠܐ ܘܡܶܬܟܐܐ ܒܗܽܘܢ ܥܰܠ ܕܰܐܦܺܝܣ ܚܠܳܦ ܐܰܝܢܐ ܕܠܐ ܪܳܡܶܐ ܠܶܗ ܗܽܘ ܥܰܠ ܝܽܘܬܪܳܢ ܢܰܦܫܶܗ. ܘܰܒܫܽܘܠܳܡ ܝܰܘ̈ܡܳܬܶܗ ܕܗܰܘ ܬܽܘܒ ܡܰܣܟܠܳܢܐ ܡܶܬܰܐܣܪ̈ܳܢ ܐܺܝܕ̈ܰܘܗܝ ܘܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ ܘܢܳܦܶܩ ܠܚܶܫܽܘܟܐ ܒܰܪܳܝܐ. ܥܰܠ ܕܠܰܝܬ ܠܶܗ ܠܒܽܘ̈ܫܶܐ ܕܡܶܫܬܽܘܬܐ. ܘܰܡܥܰܛܰܦ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܨ̈ܳܐܶܐ. ܐܳܡܰܪ ܐܢܐ ܕܶܝܢ ܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܢܕܺܝ̈ܕܶܐ ܕܰܚܛܺܝܬܐ.

 

ܕܰܐܪܒܥܐ ܘܡܶܛܽܠ ܡܰܢܽܘ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܘܳܠܶܐ ܠܰܢ ܕܰܢܨܰܠܶܐ ܒܬܶܫܡ̈ܫܳܬܐ ܕܰܒܟܽܠܥܶܕܳܢ܀

ܟܳܗܢܐ ܬܽܘܒ ܐܶܡܰܬܝ ܕܡܰܪܓܶܫ ܒܰܚܛܺܝܬܐ ܕܐܢܳܫ ܕܰܡܙܰܢܶܐ ܘܓܳܐܰܪ. ܘܚܳܛܶܦ ܘܛܳܠܶܡ ܘܡܰܪܫܰܥ. ܘܓܳܢܶܒ ܘܰܡܕܰܓܶܠ ܘܰܡܩܰܪܶܒ ܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ. ܡܰܪܓܶܙ ܠܰܐܠܳܗܐ. ܘܠܰܚܡܐ ܡܛܰܘܫܐ ܡܰܣܶܩ ܥܰܠ ܡܰܕܒܚܐ ܠܰܚܡܐ ܕܰܟܝܐ ܘܩܰܕܺܝܫܐ. ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܰܟܬܺܝܒܐ. ܕܰܡܩܰܪܒܺܝܢ ܐܢܬܘܢ ܥܰܠ ܡܰܕܒܚܐ ܠܰܚܡܐ ܛܰܢܦܐ ܘܡܰܝܬܶܝܢ ܐܢܬܘܢ ܡܶܢ ܚܳܛܽܘ̈ܦܶܐ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܚܓܺܝܪ̈ܶܐ. ܘܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ. ܐܰܝܢܐ ܓܶܝܪ ܕܡܶܬܝܰܥܰܢ ܘܨܳܒܶܐ ܕܢܶܣܰܒ ܙܶܕ̈ܩܳܬܐ ܘܦܽܘܪܫܳܢܐ܆ ܡܶܢ ܐܰܝܢܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܚܳܛܽܘܦܐ. ܘܰܚܓܺܝܪ ܘܰܣܓܺܝܦ ܒܢܰܦܫܶܗ. ܘܰܟܪܺܝܗ ܘܡܰܐܺܝܬ ܒܰܚܛܺܝܬܐ. ܣܽܘܓܦܳܢܐ ܕܠܐ ܒܰܙܥܽܘܪ ܡܶܫܟܰܚ ܠܰܩܢܽܘܡܶܗ ܘܰܒܝܰܘܡܐ ܗܰܘ ܐܚܪܳܝܐ ܕܦܳܣܺܝ̈ܩܳܬܐ. ܒܳܥܶܐ ܢܶܬܶܠ ܦܶܬܓܳܡܐ ܘܚܽܘܫܒܳܢܐ ܥܰܠ ܐܰܦ̈ܰܝ ܢܰܦܫܶܗ. ܘܥܰܠ ܗܳܝ ܕܶܐܟܰܠ ܪ̈ܺܝܫܝܳܬܐ ܘܡܰܥܣܳܪ̈ܶܐ ܕܐܢܳܫ̈ܳܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܘܚܰܛܳܝ̈ܶܐ. ܘܰܐܬܟܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܥܰܠ ܫܽܘܒܩܳܢܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܟܰܕ ܠܐ ܐܰܥܶܠܘ ܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܕܫܳܘܶܝܢ ܠܰܬܝܳܒܽܘܬܐ

 

ܕܚܰܡܫܐ.. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܘܰܕܠܐ ܡܶܛܽܠ ܝܽܘܬܪ̈ܳܢܶܐ ܥܳܒܽܘܪ̈ܶܐ ܢܶܬܕܟܰܪ ܠܛܰܡ̈ܐܶܐ ܘܰܕܠܐ ܫܳܘܶܝܢ ܥܰܠ ܡܰܕܒܚܐ..

ܡܳܕܶܝܢ ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝ. ܟܽܠܡܰܢ ܕܡܶܬܩܰܪܰܒ ܠܘܳܬܟܽܘܢ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܘܒܳܥܶܐ ܡܶܢܟܽܘܢ ܕܰܬܩܰܪܒܽܘܢ ܚܠܳܦܰܘܗܝ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܐܰܟܡܰܢ ܕܢܶܬܚܰܣܶܐ. ܩܰܕܡܳܐܺܝܬ. ܘܳܠܶܐ ܠܶܗ ܕܢܶܬܶܠ ܠܟܽܘܢ ܡܰܘܕܝܳܢܽܘܬܐ ܫܰܪܺܝܪܬܐ ܕܥܰܠ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܶܗ ܘܥܰܠ ܥܒܳܕ̈ܰܘܗܝ ܟܽܠܗܽܘܢ. ܘܒܳܬܰܪܟܶܢ ܬܣܺܝܡܽܘܢ ܠܶܗ ܩܳܢܽܘܢܐ ܠܦܽܘܬ ܣܰܟ̈ܠܘܳܬܶܗ. ܘܶܐܢ ܫܰܪܺܝܪ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܶܗ ܘܰܬܪܺܝܨܽܘܬ ܫܽܘܒܚܶܗ. ܘܠܐ ܦܠܺܝܓ ܒܪܶܥܝܳܢܶܗ ܥܰܠ ܐܪܳܙܐ ܪܰܒܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ. ܘܰܡܗܰܝܡܶܢ ܒܡܰܢ ܕܰܡܙܰܕܶܩ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܡܐ ܕܬܳܝܒܺܝܢ ܘܗܳܦܟܺܝܢ ܠܘܳܬܶܗ. ܗܳܝܕܶܝܢ ܣܺܝܡܘ ܠܶܗ ܣܰܡ̈ܡܳܢܶܐ ܕܠܳܚܡܺܝܢ ܠܶܗ. ܘܶܐܢ ܚܠܺܝܡ ܘܚܰܝܠܬܳܢ ܒܦܰܓܪܶܗ. ܨܰܘܡܐ ܘܰܨܠܽܘܬܐ ܘܰܢܙܺܝܪܽܘܬܐ ܘܫܰܗܪܐ ܘܓܽܘܪ̈ܓܳܚܶܐ ܓܙܽܘܪܘ ܥܠܰܘܗܝ ܝܰܬܺܝܪܐ. ܘܶܐܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܚܺܝܠܐ ܘܰܩܢܶܐ ܥܽܘܬܪܐ ܡܶܕܶܡ. ܒܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܐ ܘܙܶܕ̈ܩܳܬܐ ܕܥܰܠ ܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ ܘܰܨܪ̈ܺܝܟܶܐ ܘܠܰܐܣܺܝܪ̈ܶܐ. ܐܰܣܰܘ ܠܟܺܐܒ̈ܰܘܗܝ ܢܰܦ̈ܫܳܢܳܝܶܐ. ܘܶܐܢܕܶܝܢ ܡܶܣܟܺܝܢ ܒܦܰܓܪ̈ܳܢܝܳܬܐ. ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܐ ܘܕܶܡ̈ܥܶܐ ܚܢܺܝ̈ܓܳܬܐ ܐܰܣܰܘ ܠܰܚܛܳܗ̈ܰܘܗܝ ܥܰܡ ܨܰܘܡܐ ܘܰܢܙܺܝܪܽܘܬܐ ܕܰܐܝܟ ܚܰܝܠܶܗ. ܘܟܰܕ ܩܕܳܡ ܥܶܩܳܪ̈ܶܐ ܘܰܥܨ̈ܳܒܶܐ ܕܥܰܠ ܟܺܐܒ̈ܰܘܗܝ. ܢܶܫܬܰܘܕܶܐ ܠܟܽܘܢ ܕܠܐ ܬܽܘܒ ܗܳܦܶܟ ܠܰܥܝܳܕ̈ܰܘܗܝ ܩܰܕ̈ܡܳܝܶܐ. ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܒܳܬܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܫܽܘ̈ܘܕܳܝܶܐ ܘܫܽܘܡܠܳܝܐ ܕܩܳܢܽܘܢܐ ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܩܰܒܶܠܘ ܡܶܢܶܗ ܦܽܘܪ̈ܫܳܢܶܐ ܘܡܰܥܣܳܪ̈ܶܐ ܕܰܡܩܰܪܶܒ ܠܟܽܘܢ. ܗܳܝܕܶܝܢ ܩܰܪܶܒܘ ܚܠܳܦܰܘܗܝ ܘܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܠܕܶܒܚܬܐ ܟܳܗܢܳܝܬܐ. ܘܗܳܢܐ ܡܰܢ ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܬܪܺܝܨ ܫܽܘܒܚܐ ܘܠܐ ܦܠܺܝܓܐ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܶܗ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪܢܰܢ. ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ ܩܰܕܺܝܫܐ ܡܳܪܝ ܒܰܣܝܠܠܝܘܣ ܒܡܺܐܡܪܐ ܕܟ̄ܓ. ܕܥܰܠ ܥܰܬܺܝܪܐ. ܕܠܐ ܠܰܡ ܬܶܛܥܽܘܢ. ܐܠܗܐ ܠܐ ܡܶܬܒܰܙܰܚ. ܡܺܝܬܐ ܠܐ ܣܳܠܶܩ ܠܡܰܕܒܚܐ. ܚܰܝܐ ܩܰܪܶܒܘ ܠܕܶܒܚܐ ܕܺܝܠܝ. ܡܶܟܺܝܠ ܐܰܝܢܐ ܕܰܐܡܺܝܢܳܐܺܝܬ ܡܰܐܺܝܬ ܒܰܚܛܺܝܬܐ. ܘܠܐ ܡܩܺܝܡ ܠܦܰܓܪܶܗ ܕܶܒܚܬܐ ܚܰܝܬܐ ܘܰܡܩܰܒܰܠܬܐ ܐܰܝܟ ܡܶܠܰܬ ܦܰܘܠܳܘܣ. ܡܰܪܳܚܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܟܳܗܢܐ ܕܰܡܩܰܪܶܒ ܕܶܒܚܐ ܚܠܳܦܰܘܗܝ. ܗܐ ܓܶܝܪ ܝܗܽܘܕܐ ܒܚܰܕ ܚܛܳܗܐ ܕܪܶܚܡܰܬ ܟܶܣܦܐ ܟܪܺܝܗ ܗܘܳܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܡܰܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܒܢܰܦܫܶܗ. ܠܐ ܝܺܬܰܪ ܡܶܢ ܪ̈ܳܐܙܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܰܢܣܰܒ ܡܶܢ ܐܺܝܕ̈ܰܝܳܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܐ ܕܰܐܠܳܗܰܢ ܒܰܣܺܝܡܐ. ܐܶܠܐ ܡܰܐܠܽܘܢ ܚܠܳܦ ܝܽܘܬܪܳܢܐ ܐܶܬܬܰܓܰܪ ܚܽܘܣܪܳܢܐ. ܘܶܐܬܥܰܠܰܠ ܒܶܗ ܣܳܛܳܢܐ. ܘܒܶܗ ܒܥܶܕܳܢܐ. ܐܶܙܰܠ ܐܰܫܠܶܡ ܪܰܒܶܗ ܠܩܶܛܠܐ. ܡܳܕܶܝܢ ܗܰܘ ܕܰܥܓܺܝܢ ܒܣܽܘܓܐܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܘܪ̈ܽܘܫܥܶܐ ܘܰܟܦܺܝܦ ܬܚܶܝܬ ܙܢܰܝ̈ܳܐ ܡܫܰܚ̈ܠܦܶܐ ܕܣܰܟ̈ܠܘܳܬܐ. ܐܰܝܢܰܘ ܝܽܘܬܪܳܢܐ ܕܥܳܦܶܐ ܡܶܢ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܕܰܚܠܳܦܰܘܗܝ. ܦܳܩܚܐ ܗܘܳܬ ܠܶܗ ܠܽܘܩܕܰܡ ܕܢܶܬܥܗܰܕ ܠܣܽܘܪ̈ܚܳܢܰܘܗܝ ܘܢܶܗܦܽܘܟ ܡܶܢ ܥܰܡܠܶܗ. ܘܰܒܕܶܡ̈ܥܶܐ ܚܰܡܺܝ̈ܡܳܬܐ ܢܶܠܚܶܐ ܣܽܘܓܳܐܐ ܕܒܺܝ̈ܫܳܬܶܗ. ܘܒܳܬܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܢܳܣܶܒ ܠܶܗ ܡܥܰܕܪ̈ܳܢܶܐ ܘܰܡܦܺܝ̈ܣܳܢܶܐ ܒܬܰܟ̈ܫܦܳܬܐ. ܠܪ̈ܰܒܰܝ ܒ̈ܳܬܶܐ ܕܐܪ̈ܳܙܶܐ. ܘܰܐܠܳܗܰܢ ܣܓܺܝܕ ܫܡܶܗ. ܩܳܐܶܡ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܥܰܪܣܐ ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܰܟܬܺܝܒܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܝܰܨܺܝܦܽܘܬܶܗ ܕܪܳܚܡܶܗ ܕܶܐܬܐ ܠܘܳܬܗ ܒܦܶܠܓܶܗ ܕܠܺܠܝܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܟܳܗܢܐ ܕܫܳܗܰܪ ܘܰܡܨܰܠܶܐ ܚܠܳܦ ܚܰܛܳܝܐ. ܝܳܗܶܒ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܫܶܐܠܬܶܗ. ܐܶܢܕܶܝܢ ܚܰܛܳܝܐ ܡܰܗܡܶܐ ܘܰܡܕܺܝܫ. ܘܟܳܗܢܐ ܡܶܛܽܠ ܡܰܘܗܰܒܬܐ ܦܰܓܪܳܢܳܝܬܐ ܡܰܡܪܰܚ ܘܰܡܩܰܪܶܒ ܚܠܳܦܰܘܗܝ. ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܓܶܝܪ ܬܚܶܝܬ ܥܶܕܠܳܝܐ ܘܚܽܘܝܳܒܐ. ܐܶܢܗܽܘ ܬܽܘܒ ܕܬܶܫܡܥܽܘܢ. ܕܰܐܝܢܐ ܕܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܬܳܒ ܡܶܢ ܚܛܳܗ̈ܰܘܗܝ ܘܶܐܬܩܰܪܰܒ ܕܶܒܚܐ ܠܚܽܘܣܳܝܶܗ. ܘܰܗܦܰܟ ܡܶܢܕܪܺܝܫ ܠܰܬܝܳܒܶܗ ܩܰܕܡܳܝܐ. ܘܠܰܝܬ ܠܶܗ ܨܶܒܝܳܢܐ ܕܢܰܪܚܶܩ ܡܶܢ ܣܰܢ̈ܝܳܬܶܗ. ܚܠܳܦ ܐܰܝܢܐ ܕܕܰܐܝܟ ܗܳܟܰܢܐ ܗܘ. ܐܳܦܶܢ ܕܰܗܒܐ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܐ ܢܶܬܺܝܗܶܒ ܠܟܽܘܢ܇ ܩܽܘܪܒܳܢܐ ܘܐܘܟܰܪܣܛܝܐ ܚܠܳܦܰܘܗܝ ܠܐ ܬܩܰܪܒܽܘܢ ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܠܐ ܬܶܬܚܰܝܒܽܘܢ ܒܰܚܛܺܝܬܶܗ. ܘܰܠܗܳܕܶܐ ܣܳܗܶܕ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܐܘܢܓܠܝܣܛܐ ܒܶܐܓܰܪܬܶܗ ܩܰܕ̄ܡ. ܐܶܢ ܐܢܳܫ ܠܰܡ ܢܶܚܙܶܐ ܠܰܐܚܽܘܗܝ ܕܚܳܛܶܐ ܚܛܳܗܐ ܕܠܐ ܡܚܰܝܰܒ ܠܡܰܘܬܐ. ܢܶܫܰܐܠ ܘܡܶܬܺܝܗܶܒ ܠܶܗ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܠܰܐܝܢܐ ܕܠܐ ܗܘܐ ܐܰܝܟ ܕܰܠܡܰܘܬܐ ܚܳܛܶܐ. ܐܺܝܬ ܓܶܝܪ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܡܰܘܬܐ ܠܐ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܗܳܢܐ ܐܳܡܰܪ ܐܢܐ ܕܢܶܒܥܶܐ ܐܢܳܫ. ܚܛܳܗܐ ܓܶܝܪ ܕܡܰܘܬܐ ܩܳܪܶܐ ܫܠܺܝܚܐ ܠܟܽܠ ܚܛܺܝܬܐ ܐܰܝܕܐ ܕܰܐܡܺܝܢܳܐܺܝܬ ܣܳܥܰܪ ܠܳܗ̇ ܒܰܪ ܐܢܳܫܐ ܘܠܐ ܗܳܦܶܟ ܡܶܢܳܗ̇. ܐܰܝܟ ܟܪܺܝܗܐ ܕܠܐ ܨܳܒܶܐ ܕܰܢܩܰܒܶܠ ܚܽܘܠܡܳܢܐ. ܘܰܠܡܶܠܬܰܢ ܡܫܰܪܰܪ ܐܺܝܣܺܝܕܘܪܐ ܩܰܫܺܝܫܐ ܡܰܕܒܪܳܝܐ ܒܰܟܬܳܒܐ ܕܶܐܓܪ̈ܳܬܶܗ. ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ ܕܠܐ ܢܶܫܒܩܺܝܗ̇ ܠܰܚܛܺܝܬܰܢ ܕܠܐ ܬܝܳܒܽܘܬܐ. ܗܢܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܚܛܳܗܐ ܕܡܰܘܬܐ. ܕܰܓܠܺܝܙ ܡܶܢ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܗܐ ܓܶܝܪ ܦܣܰܩ ܫܠܺܝܚܐ ܡܶܢ ܠܥܶܠ. ܕܳܐܦܠܐ ܢܨܰܠܶܐ ܐܰܘ ܢܶܒܥܶܐ ܡܶܛܽܠ ܕܕܰܐܝܟ ܗܳܟܰܢ. ܐܶܠܐ ܚܢܰܢ ܐܰܝܟ ܕܰܒܡܶܬܢܰܚܬܳܢܽܘܬܐ ܕܳܐܡܪܺܝܢܰܢ ܕܺܐܝܢ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܐ ܘܰܒܒܳܥ̈ܘܳܬܐ ܕܰܣܛܰܪ. ܒܥܰܘ ܡܶܢ ܐܠܗܐ ܡܶܛܽܠܳܬܶܗ. ܕܰܟܒܰܪ ܢܶܬܦܢܶܐ ܡܶܢ ܐܽܘܪ̈ܚܳܬܶܗ ܒܺܝ̈ܫܳܬܐ ܘܢܺܐܚܶܐ. ܟܰܕ ܐܺܝܬ ܐܶܡܰܬܝ ܕܰܠܦܽܘܬ ܦܰܪ̈ܨܽܘܦܶܐ ܘܙܰܒ̈ܢܶܐ ܘܥܶܕ̈ܳܢܶܐ ܘܩܰܘ̈ܡܳܬܐ. ܙܳܕܶܩ ܠܟܽܘܢ ܕܰܬܡܰܫܚܽܘܢ ܠܩܳܢܽܘ̈ܢܶܐ. ܘܰܬܚܽܘ̈ܡܶܐ ܕܡܶܢ ܠܬܰܚܬ ܣܳܕܪܺܝܢܰܢ. ܟܰܕ ܚܕܐ ܗܘܳܬ ܣܺܝܡܐ ܩܕܳܡ ܦܰܪܨܽܘܦܐ ܕܗܳܢܽܘܢ ܕܰܒܗܽܘܢ ܦܳܓܥܺܝܢ. ܘܰܒܗܽܘܢ ܡܶܬܚܰܫܚܺܝܢ ܕܠܐ ܡܶܛܽܠ ܡܰܘܗܰܒܬܐ ܦܰܓܪܳܢܳܝܬܐ. ܐܰܘ ܡܶܛܽܠ ܪܰܒܽܘܬ ܐܺܝܩܳܪܶܗ ܕܐܢܳܫ ܢܶܬܒܰܨܪܽܘܢ ܡܶܢ ܘܳܠܺܝܬܐ ܕܠܐ ܟܰܕ ܗܳܕܶܐ ܣܳܥܪܺܝܢ ܢܶܬܬܰܒܥܽܘܢ ܕܺܝܢܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܐ. ܗܰܘ ܕܠܐ ܡܩܰܒܶܠ ܫܽܘܚܕܐ. ܘܒܰܐܦ̈ܶܐ ܠܐ ܢܳܣܶܒ. ܐܶܠܐ ܕܰܢܚܽܘܪܽܘܢ ܘܢܶܬܒܰܩܽܘܢ ܒܚܰܛܳܝܐ ܡܶܬܬܚܺܝܒܐ ܠܗܽܘܢ. ܘܰܠܦܽܘܬ ܕܰܡܨܶܐ ܡܩܰܒܶܠ ܥܨܳܒܐ ܠܫܽܘ̈ܚܢܰܘܗܝ. ܢܶܬܦܰܪܣܽܘܢ ܠܶܗ ܐܳܣܝܽܘܬܐ. ܟܰܕ ܠܗܰܘ ܕܚܰܝܠܬܳܢ ܢܣܺܝܡܽܘܢ ܠܶܗ ܩܳܢܽܘܢܐ ܡܫܰܡܠܝܐ. ܘܰܠܗܰܘ ܕܶܝܢ ܕܰܒܨܺܝܪ ܘܡܰܪܰܥ܆ ܠܬܰܪܬܶܝܢ ܡܢܰܘ̈ܳܬܶܗ ܕܩܳܢܽܘܢܐ ܢܛܰܟܣܽܘܢ ܥܠܰܘܗܝ. ܘܰܐܝܢܐ ܕܶܝܢ ܛܳܒ ܟܽܘܠܳܢܳܐܺܝܬ ܢܰܣܺܝܣ ܘܰܡܚܺܝܠ. ܚܰܕ ܡܶܢ ܬܠܳܬ ܡܢܰܘ̈ܳܬܐ ܕܩܳܢܽܘܢܐ ܢܣܺܝܡܽܘܢ ܘܰܢܛܰܟܣܽܘܢ ܥܠܰܘܗܝ ܚܒܳܪܬܶܗ ܘܒܰܙܒܰܢ ܙܳܕܶܩ ܠܗܽܘܢ ܕܰܐܝܟ ܡܗܺܝܪ̈ܰܝ ܒܳܐܣܝܽܘܬܐ. ܢܚܰܠܦܽܘܢ ܩܳܢܽܘܢܐ ܒܩܳܢܽܘܢܐ ܐܚܪܺܢܐ. ܕܡܶܬܡܰܨܝܳܢܐ ܗܘ ܠܰܫܩܽܘܠܬܐ ܕܚܰܛܳܝܐ. ܐܰܟܡܐ ܕܳܐܣܰܘ̈ܳܬܐ ܐܺܝܬ ܐܶܡܰܬܝ ܕܡܶܬܚܰܫܚܺܝܢ ܒܕܽܘܟܰܬ ܥܶܩܳܪ̈ܶܐ ܡܨܪ̈ܦܳܢܶܐ. ܒܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܪ̈ܰܟܺܝܟܶܐ. ܕܺܐܝܬ ܒܗܽܘܢ ܡܰܥܒܕܳܢܽܘܬܐ ܘܚܰܝܠܐ ܕܢܶܬܠܰܫܘܢ ܠܫܽܘܚܢܐ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܢ ܗܶܕܝܽܘܛ ܚܰܛܳܝܐ. ܘܢܰܘܶܕ ܡܢ ܢܺܝܪܐ ܕܩܳܢܽܘܢܐ. ܐܰܝܟ ܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܘܝܰܕܽܘ̈ܥܬܳܢܶܐ ܕܰܒܰܪܘ. ܘܩܕ̄ܡ ܣܺܝܡܽܘܢ ܥܠܰܘܗܝ ܦܶܠܓܶܗ ܕܩܳܢܽܘܢܐ ܘܦܰܩܶܕܽܘܢܳܝܗܝ ܕܟܰܕ ܡܫܰܡܠܶܐ ܢܶܗܦܽܘܟ ܠܘܳܬܟܽܘܢ ܘܢܰܘܕܰܥܟܽܘܢ. ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܐܰܪܬܰܘܽܘܢܳܝܗܝ ܒܡܶܠܬܐ ܒܰܣܺܝܡܬܐ. ܘܣܺܝܡܘ ܥܠܰܘܗܝ ܗܰܘ ܦܶܠܓܐ ܐܚܪܺܢܐ. ܕܢܶܗܘܶܐ ܦܫܺܝܩ ܥܠܰܘܗܝ ܟܰܕ ܩܰܠܺܝܠ ܢܶܬܬܣܺܝܡ ܥܠܰܘܗܝ ܛܰܥܢܐ. ܘܠܐ ܒܰܚܕܐ ܙܒܰܢ̱ܬܐ܀܀

 

ܕܶܫܬܐ.. ܘܕܰܐܝܟ ܐܰܝܟܰܢܐ ܙܳܕܶܩ ܠܗܰܘ ܕܰܡܟܰܗܶܢ ܕܢܶܗܘܶܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ

ܐܳܦ ܗܳܕܶܐ ܗܘܰܝܬܽܘܢ ܝܳܕܥܺܝܢ ܐܰܚ̈ܰܝ. ܕܰܬܠܳܬ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܪ̈ܓܶܐ ܕܦܽܘܠܚܳܢܐ ܕܰܡܝܰܬܪܽܘܬܐ. ܚܰܕ ܕܰܒܢ̈ܰܝܳܐ. ܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܶܝܢ ܕܰܐܓܺܝܪ̈ܶܐ. ܕܰܬܠܳܬ ܬܽܘܒ ܘܰܐܚܪܳܝܐ ܕܥܰܒ̈ܕܶܐ. ܒܪܐ ܡܰܢ ܦܳܠܰܚ ܒܚܰܕܽܘܬܐ. ܥܰܠ ܣܰܒܪܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܝܳܪܬܐ. ܘܬܳܥܶܫ ܘܣܳܒܶܠ ܬܥܳܫܐ ܘܛܽܘܪܳܦܐ. ܟܰܕ ܡܶܢ ܥܰܡܠܶܗ ܡܶܣܬܰܝܒܰܪ. ܕܠܐ ܢܶܬܢܰܟܪܶܐ ܠܝܳܪܬܽܘܬܐ ܐܰܒܳܗܳܝܬܐ. ܐܰܓܺܝܪܐ ܕܶܝܢ ܥܰܠ ܬܽܘܟܠܳܢܐ ܕܰܐܓܪܶܗ ܦܳܠܰܚ. ܘܟܰܕ ܬܪܶܝܢ ܐܰܓܪ̈ܶܐ ܡܣܰܟܶܐ ܕܢܳܣܶܒ. ܬܪܶܝܢ ܥܰܡ̈ܠܶܐ ܘܦܽܘ̈ܠܚܳܢܶܐ ܒܳܥܶܐ ܕܰܢܚܰܘܶܐ. ܚܰܕ ܡܰܢ ܡܶܛܽܠ ܐܰܓܪܐ ܕܡܰܘ̈ܗܒܳܬܐ ܘܬܰܪ̈ܣܝܳܬܐ ܕܡܶܬܝܰܗܒܺܝܢ ܠܶܗ ܒܚܰܝܠܐ ܕܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ. ܘܦܽܘܠܚܳܢܐ ܕܶܝܢ ܕܰܬܪܶܝܢ ܗܰܘ ܕܠܶܗ ܪܓܺܝܓ ܘܰܡܣܰܟܶܐ. ܐܳܡܰܪ ܐܢܐ ܕܶܝܢ ܗܰܘ ܕܰܒܡܰܠܟܽܘܬܐ. ܡܳܕܶܝܢ ܟܽܠܰܢ ܒܢ̈ܰܝ ܥܺܕܬܐ. ܐܶܢܗܽܘ ܕܰܒܕܰܪܓܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝܳܐ ܠܐ ܩܳܝܡܺܝܢܰܢ. ܘܰܒܗܰܘ ܕܰܐܓܪܐ ܐܶܢ ܡܶܫܬܰܟܚܺܝܢܰܢ. ܨܠܰܘ̈ܳܬܐ ܥܦܺܝ̈ܦܳܬܐ ܘܬܶܫܒ̈ܚܳܬܐ ܣܒܺܝ̈ܣܳܬܐ ܘܦܽܘ̈ܠܚܳܢܶܐ ܡܝܰܬܪ̈ܶܐ ܘܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܙܳܕܶܩ ܠܰܢ ܕܢܰܥܶܠ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܰܢܩܰܒܶܠ ܠܰܬܪܶܝܢ ܐܰܓܪ̈ܶܐ. ܐܶܢܕܶܝܢ ܗܳܕܶܐ ܠܐ ܣܳܥܪܺܝܢܰܢ. ܥܰܡܠܐ ܕܺܝܠܳܢܳܝܐ ܘܰܨܠܽܘܬܐ ܡܡܰܫܰܚܬܐ ܕܺܝܠܰܢ. ܡܶܬܺܝܗܶܒ ܐܰܓܪܶܗ ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܩܳܡܘ ܒܚܰܣܺܝܪ̈ܳܬܰܢ ܘܢܰܦ̈ܩܳܬܰܢ. ܘܡܶܢ ܗܰܘ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܬܢܰܟܪܶܝܢܰܢ. ܡܳܕܶܝܢ ܟܽܠ ܕܳܐܟܶܠ ܙܶܕܩܬܐ. ܢܶܬܟܰܫܰܪ ܚܠܳܦܰܝ. ܘܰܚܠܳܦ ܢܰܦܫܶܗ. ܢܰܥܶܠ ܦܽܘܠܚܳܢܐ ܥܦܺܝܦܐ. ܕܠܐ ܢܶܗܘܶܐ ܨܰܕܝܐ ܒܝܰܘܡܐ ܗܰܘ ܕܒܶܗ ܟܠܺܝ̈ܠܶܐ ܡܶܬܓܰܕܠܺܝܢ. ܘܡܶܬܝܰܗܒܺܝܢ ܠܰܐܓܺܝܪ̈ܶܐ ܟܰܫܺܝܪ̈ܶܐ ܕܦܳܪܽܘܫܽܘܬܐ. ܥܰܒܕܐ ܕܶܝܢ ܬܽܘܒ ܡܶܢ ܕܶܚܠܬܐ ܕܫܽܘܢܳܩܐ ܡܶܬܚܰܣܰܟ ܡܶܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܐ. ܘܕܰܠܺܝ̈ܠܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܒܙܒܰܢܰܢ. ܐܳܦܶܢ ܒܕܰܪܓܐ ܗܳܢܐ ܩܳܝܡܺܝܢ. ܟܰܕ ܝܺܕܺܝܥܐ ܗܝ ܕܥܰܡ ܗܳܝ ܕܠܐ ܕܳܚܠܺܝܢܰܢ ܡܶܢ ܫܽܘܢܳܩܐ. ܡܶܨܛܒܶܝܢܰܢ ܒܒܺܝ̈ܫܳܬܐ ܘܓܳܡܪܺܝܢܰܢ ܠܗܶܝܢ ܒܰܥܒܳܕܐ. ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܫܽܘܢܳܩܰܢ ܠܐ ܠܢܽܘܪܐ ܗܘ ܘܕܺܝܢܰܢ ܕܠܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܗܘ. ܘܚܽܘܝܳܒܰܢ ܕܠܐ ܫܽܘܒܩܳܢܐ ܗܘ ܘܢܽܘܪܰܢ ܠܐ ܕܳܥܽܘܟܬܐ ܗܝ..

 

ܕܫܰܒܥܐ ܕܰܣܛܰܪ ܡܶܢ ܩܳܢܽܘܢܐ ܘܰܬܝܳܒܽܘܬܐ. ܠܐ ܢܶܫܒܽܘܩ ܠܐܢܳܫ ܚܛܳܗ̈ܰܘܗܝ ܠܐ ܝܰܠܺܝܦܳܐܺܝܬ. ܐܰܘ ܢܩܰܪܶܒ..

ܐܶܠܐ ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝ ܡܶܢܟܽܠܦܪܽܘܣ ܝܳܐܝܐ ܘܙܳܕܩܐ ܠܰܢ ܕܰܢܦܰܪܓܶܠ ܠܬܰܝܳܒ̈ܶܐ ܕܒܳܬܰܪ ܬܘܳܬܗܽܘܢ. ܘܡܶܬܬܰܘܝܳܢܽܘܬܗܘܢ ܫܰܪܺܝܪܬܐ. ܘܩܰܘܡܗܽܘܢ ܕܰܒܕܰܪܓܐ ܘܛܶܟܣܐ ܕܥܰܒܕ̈ܶܐ. ܕܠܐ ܬܽܘܒ ܠܘܳܬܳܗ̇ ܟܰܕ ܠܘܳܬܳܗ̇ ܕܰܢܕܺܝܕܽܘܬܐ ܩܰܕܡܳܝܬܐ ܢܶܗܦܟܽܘܢ. ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪܢܰܢ ܡܶܢ ܠܥܶܠ. ܚܰܕ ܠܰܡ ܓܶܝܪ ܒܳܢܶܐ. ܘܰܐܚܪܺܢܐ ܣܳܬܰܪ. ܡܳܢܐ ܐܰܓܪܐ ܐܰܗܢܺܝܘ. ܐܶܠܐ ܐܶܢ ܥܰܡܠܐ ܣܪܺܝܩܐ. ܚܰܕ ܬܽܘܒ ܡܒܰܪܶܟ ܒܝܰܕ ܨܠܰܘ̈ܳܬܐ ܠܡܰܣܟ̈ܠܳܢܶܐ. ܘܰܐܚܪܺܢܐ ܡܠܺܝܛ ܗܽܘ ܠܶܗ ܐܰܘܟܺܝܬ ܠܰܩܢܽܘܡܶܗ. ܒܝܰܕ ܫܟܺܝܪ̈ܳܬܶܗ. ܒܩܳܠܐ ܕܰܐܝܢܐ ܡܶܢ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܫܳܡܰܥ ܐܠܗܐ. ܕܒܰܥܳܝܐ ܘܰܡܩܰܪܒܳܢܐ. ܐܰܘ ܕܣܳܬܽܘܪܐ ܕܢܰܦܫܶܗ ܒܝܰܕ ܕܽܘܒܳܪ̈ܰܘܗܝ ܢܕܺܝ̈ܕܶܐ. ܕܣܳܚܶܐ ܬܽܘܒ ܡܶܢ ܡܺܝܬܐ ܘܗܳܦܶܟ ܩܳܪܶܒ ܠܶܗ. ܡܳܢܐ ܐܶܬܗܢܺܝ ܡܶܢ ܡܰܣܚܽܘܬܶܗ. ܕܨܳܐܶܡ ܬܽܘܒ ܐܰܘܟܺܝܬ ܐܶܬܟܠܺܝ ܡܶܢ ܚܛܳܗ̈ܰܘܗܝ. ܘܗܳܦܶܟ ܣܳܥܰܪ ܠܗܽܘܢ ܨܠܽܘܬܶܗ ܡܰܢܽܘ ܫܳܡܰܥ. ܐܰܘ ܡܳܢܐ ܝܳܬܰܪ ܕܨܳܡ ܘܶܐܬܚܣܶܟ ܡܶܢܗܽܘܢ. ܘܬܽܘܒ ܗܳܦܶܟ ܠܗܽܘܢ. ܐܶܠܐ ܦܳܩܚܐ ܕܟܽܘܠܳܢܳܐܺܝܬ ܢܶܥܒܰܪ ܡܶܢܗܽܘܢ ܐܢܳܫ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܡܶܢ ܟܽܠܳ̇ܗ̇ ܚܛܺܝܬܐ ܘܢܶܥܒܪ[2] ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܐ ܘܬܪܨ[3] ܠܶܒܶܗ ܠܢܺܝܫܐ ܕܕܶܚܠܰܬ ܐܠܗܐ. ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܟܳܗܢܐ ܒܺܐܝܕܐ ܒܺܐܝܕܐ ܢܰܘܫܶܛ ܠܶܗ ܒܝܰܕ ܨܠܰܘ̈ܳܬܐ. ܘܒܳܬܰܪܟܶܢ ܒܝܰܕ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܢܶܬܕܰܟܪܺܝܘܗܝ ܠܗܰܘ ܐܰܝܢܐ ܕܰܪܓܺܝܓ ܕܰܢܩܽܘܡ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܝܬ ܕܝܳܕܰܥ ܘܒܳܨܶܐ ܠܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܕܐܢܳܫ̈ܳܐ. ܐܰܘ ܡܰܢܽܘ ܕܰܫܘܶܐ ܕܢܶܬܚܰܣܶܐ ܒܝܰܕ ܕܶܒܚܬܐ ܘܰܐܝܢܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܰܘ ܕܰܟܪܺܝܗ ܠܠܐ ܡܶܬܰܐܣܝܳܢܽܘܬܐ ܘܠܐ ܫܳܘܶܐ ܕܢܶܒܥܶܐ ܚܠܳܦܰܘܗܝ. ܘܰܕܢܶܕܰܥ ܟܰܣ̈ܝܳܬܐ ܕܺܝܠܳܢܳܝܬܐ ܗܝ ܠܚܽܘܕ ܕܰܐܠܗܐ. ܘܺܐܝܬ ܐܶܡܰܬܝ ܕܰܠܥܳܒ̈ܕܰܝ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܘܡܰܟܺܝ̈ܟܰܝ ܠܶܒܐ ܪ̈ܳܐܙܶܐ ܡܶܬܓܠܶܝܢ ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒܐ ܕܡܰܢܽܘ ܕܒܰܪܗܺܝܒܽܘ ܡܶܬܰܐܣܶܐ. ܘܰܐܝܢܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܰܘ ܕܰܣܢܺܝܩ ܥܰܠ ܬܝܳܒܽܘܬܐ ܢܰܓܺܝܪܬܐ. ܘܰܐܝܢܰܘ ܬܽܘܒ ܕܫܳܘܶܐ ܕܢܶܬܩܰܪܰܒ ܕܶܒܚܐ ܚܠܳܦܰܘܗܝ. ܘܡܰܢܽܘ ܕܠܐ ܫܳܘܶܐ. ܐܶܢܕܶܝܢ ܟܳܗܢܐ ܢܶܗܘܶܐ ܕܠܐ ܡܦܳܣ ܒܣܰܟ̈ܠܘܳܬܐ ܕܚܰܛܳܝ̈ܶܐ. ܘܗܶܢܽܘܢ ܠܐ ܓܳܠܶܝܢ ܠܶܗ ܚܛܳܗ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܒܳܬܰܪ ܕܰܡܒܰܩܰܪ ܘܰܡܥܰܩܶܒ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܘܰܡܦܺܝܣܺܝܢ ܕܰܢܩܰܪܶܒ ܕܶܒܚܐ ܚܠܳܦܰܝܗܽܘܢ܆ ܙܳܕܶܩ ܕܢܶܥܒܶܕ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܐ. ܘܢܺܐܡܰܪ ܒܡܶܬܥܰܗܕܳܢܽܘܬܐ. ܕܰܐܠܗܐ ܚܰܣܳܐ ܠܥܰܒ̈ܕܰܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܕܚܰܐܺܝܢ ܐܳܦ ܕܥܰܢܺܝܕܺܝܢ. ܕܫܶܐܠܘ ܡܶܢܰܢ ܢܶܬܥܗܰܕ ܐܶܢܽܘܢ ܒܥܶܕܳܢܐ ܗܳܢܐ. ܪܰܒܳܐ ܘܰܕܚܺܝܠܐ ܘܩܰܕܺܝܫܐ. ܘܗܳܕܶܐ ܢܶܣܥܽܘܪ ܘܳܐܦܶܢ ܐܶܡܰܬܝ ܕܠܐ ܡܶܬܒܰܕܰܩ ܠܶܗ ܥܰܠ ܣܽܘܥܪܳܢܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܐܢܳܫܐ. ܘܡܶܛܽܠܗܳܕܶܐ ܙܰܗܰܪܢܰܢ. ܕܠܰܘ ܐܰܝܟ ܕܳܐܬܝܐ ܘܰܫܚܺܝܡܳܐܺܝܬ ܢܶܫܪܶܐ ܠܪ̈ܳܐܙܶܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܐ ܩܕܳܡ ܗܳܢܽܘܢ ܕܠܐ ܫܳܘܶܝܢ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܠܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܡܩܰܠܰܣܬܐ. ܕܰܒܡܳܐܢ̈ܶܐ ܨ̈ܳܐܶܐ ܘܰܢܕܺܝ̈ܕܶܐ ܢܰܪܡܶܐ ܡܽܘܪܽܘܢ ܣܰܓܺܝ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܰܒܢܰܢ ܡܶܢ ܠܥܶܠ. ܨܠܽܘܬܐ ܕܶܝܢ ܘܒܳܥܽܘܬܐ ܚܠܳܦ ܟܽܠܢܳܫ ܢܩܰܪܶܒ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܢܶܬܦܢܽܘܢ ܠܘܳܬ ܝܺܕܰܥܬܐ ܕܰܫܪܳܪܐ ܘܰܠܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܡܝܰܬܪ̈ܶܐ ܘܰܠܡܶܠܬܰܢ ܣܳܗܶܕ ܩܰܕܺܝܫܐ ܐܺܝܘܐܢܢܝܣ ܒܡܺܐܡܪܐ ܕܫܰܒܥܐ ܒܦܽܘܫܳܩܐ ܕܶܐܓܰܪܬܐ ܩܰܕܡܳܝܬܐ. ܕܰܠܘܳܬ ܛܺܝܡܳܬܶܐܘܣ. ܐܰܡܺܝܪ ܓܶܝܪ. ܚܙܺܝ ܠܰܡ ܐܰܝܟܐ ܕܡܶܢܟܽܠ ܕܽܘܟ ܐܰܦܺܝܣܳܗ̇ ܠܢܰܦܫܐ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܳܐܦ ܚܠܳܦ ܚܰܢ̈ܦܶܐ ܬܨܰܠܶܐ ܕܢܶܬܦܰܪܩܽܘܢ. ܐܶܢܕܶܝܢ ܚܠܳܦ ܚܰܢ̈ܦܶܐ ܘܳܠܶܐ ܕܰܢܨܰܠܶܐ. ܝܺܕܺܝܥܐ ܕܳܐܦ ܚܠܳܦ ܐܶܝܪ̈ܶܝܛܺܝܩܽܘ ܡܳܕܶܝܢ. ܘܰܚܠܳܦ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ ܙܳܕܶܩ ܕܰܢܨܰܠܶܐ. ܘܠܰܘ ܕܢܶܪܕܽܘܦ. ܡܶܟܺܝܠ ܙܰܒܢܐ ܗܘ ܕܰܒܥܶܩ̈ܒܳܬܐ ܕܡܰܠ̈ܦܳܢܶܐ ܐܰܒܳܗ̈ܰܝܢ ܢܶܪܕܶܐ. ܘܰܢܨܰܠܶܐ ܚܠܳܦ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ ܟܽܠܗܽܘܢ. ܘܰܚܠܳܦ ܗܳܢܽܘܢ ܕܡܶܫܬܰܘܬܦܺܝܢ ܠܰܢ ܒܪ̈ܺܝܫܝܳܬܐ. ܘܳܐܦ ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܽܘܢ ܕܠܐ ܡܫܰܘܬܦܺܝܢ ܠܰܢ. ܐܶܢ ܒܰܝ̈ܬܳܝܶܐ ܘܶܐܢ ܢܽܘܟܪ̈ܳܝܶܐ. ܘܕܰܢܩܰܪܶܒ ܕܶܝܢ ܕܶܒܚܬܐ ܚܠܳܦ ܟܽܠܢܳܫ ܫܺܝܠܳܐܺܝܬ ܘܰܐܝܟ ܕܳܐܬܝܐ ܠܐ ܙܳܕܶܩ. ܘܠܰܘ ܕܣܰܟܽܘ̈ܠܬܳܢܶܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܐܶܠܐ ܕܡܰܪ̈ܳܚܶܐ. ܪܳܐܙ ܠܺܝ ܪܳܐܙ ܠܺܝ ܘܠܰܒܢ̈ܰܝ ܒܰܝܬܝ ܐܶܡܰܪ ܢܒܺܝܐ. ܘܠܰܘ ܠܢܽܘܟܪ̈ܳܝܶܐ ܘܰܠܙܰܢ̈ܳܝܶܐ ܘܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܘܶܐܪ̈ܶܛܺܝܩܽܘ. ܘܥܳܒܪ̈ܰܝ ܥܰܠ ܢܳܡܽܘ̈ܣܶܐ. ܗܳܝ ܬܽܘܒ ܕܰܢܩܰܪܶܒ ܚܠܳܦ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܠܐ ܟܳܠܝܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܒܳܬܰܪ ܡܰܘܬܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܐ ܕܥܽܘܢܕܳܢܐ ܒܨܳܝ̈ܳܬܐ ܬܪ̈ܰܝܳܢܝܳܬܐ ܠܐ ܡܶܬܛܰܘܫܺܝܢ ܐܰܟܡܐ ܕܰܠܬܶܐܘܳܠܳܘܓܳܘܣ ܫܳܦܪܐ. ܐܶܠܐ ܠܰܘ ܚܠܳܦ ܟܽܠ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܐܰܟܡܐ ܕܳܐܦܠܐ ܚܠܳܦ ܟܽܠ ܚܰܝ̈ܶܐ ܡܶܛܽܠ ܕܺܐܝܬ ܗܘ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܕܢܽܘܟܪ̈ܳܝܺܝܢ ܠܶܗ ܠܒܰܪ ܐܠܗܐ. ܐܰܝܟ ܕܰܐܠܶܦ ܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ. ܐܰܟܙܢܐ ܓܶܝܪ ܕܟܳܦܽܘܪ̈ܶܐ ܘܶܐܪ̈ܶܣܝܽܘܛܶܐ ܘܗܳܢܽܘܢ ܕܠܐ ܗܦܰܟܘ ܡܶܢ ܐܰܡ̈ܢܰܝܗܽܘܢ ܒܺܝ̈ܫܶܐ. ܐܶܠܐ ܒܳܗ̇ ܒܒܺܝܫܽܘܬܗܽܘܢ ܐܶܙܰܠܘ ܠܰܐܪܥܐ ܐܰܝܕܐ ܕܡܶܢܳܗ̇ ܐܶܬܢܣܶܒܘ ܚܠܳܦ ܐܰܝܢܐ ܕܰܚܛܐ ܘܰܐܪܓܶܫ ܒܰܚܛܺܝܬܶܗ. ܘܩܰܪܶܒ ܬܝܳܒܽܘܬܐ ܫܰܪܺܝܪܬܐ. ܚܰܝܳܒܺܝܢܰܢ ܕܰܢܩܰܪܶܒ ܚܠܳܦܰܘܗܝ. ܗܳܫܐ ܕܶܝܢ ܥܶܕܳܢܰܐ ܗܘ ܕܢܶܟܬܽܘܒ ܥܰܠ ܟܽܠ ܚܰܕ ܚܰܕ ܕܡܶܢ ܚܛܳܗ̈ܶܐ܆ ܩܳܢܽܘܢܐ ܕܠܳܚܶܡ ܠܶܗ.

 

ܪܺܝܫܐ ܕܰܬܡܳܢܝܐ

ܩܳܢܽܘ̈ܢܶܐ ܘܰܬܚܽܘ̈ܡܶܐ ܡܡܰܫ̈ܚܶܐ ܘܟܶܠ̈ܝܳܢܶܐ ܕܥܰܠ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܰܒܙܰܒܢܰܢ ܗܳܢܐ ܗܐ ܡܶܣܬܰܥܪܺܝܢ

 

(ܩܳܢܽܘܢܐ ܩܰܕܡܳܝܐ)

ܐܰܝܢܐ ܓܶܝܪ ܕܡܰܘܕܶܐ ܕܰܣܥܰܪ ܙܳܢܝܽܘܬܐ܆ ܗ̄܆ ܕܟܰܕ ܠܰܝܬ ܠܶܗ ܐܰܢܬܬܐ ܡܙܰܢܶܐ ܒܙܳܢܺܝܬܐ. ܕܠܰܝܬ ܠܳܗ̇ ܓܰܒܪܐ. ܘܡܶܫܬܰܘܕܶܐ ܩܕܳܡܰܝܟܘܢ ܕܬܳܐܶܒ ܘܠܐ ܬܽܘܒ ܡܶܬܛܰܘܰܫ. ܢܶܬܓܙܰܪ ܥܠܰܘܗܝ ܫܰܢܬܐ ܚܕܐ. ܢܙܺܝܪܽܘܬܐ ܘܨܰܘܡܐ. ܘܢܶܬܟܠܶܐ ܡܶܢ ܫܰܘܬܳܦܽܘܬܐ ܕܐܪ̈ܳܙܶܐ ܗܳܟܘܳܬ. ܟܰܕ ܣܳܐܶܡ ܟܽܠܝܽܘܡ ܡܳܐܐ ܒܽܘܪ̈ܟܶܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܫܰܢܬܐ ܗܳܝ ܘܢܶܬܶܠ ܙܶܕܩܬܐ ܠܰܐܣܺܝܪ̈ܶܐ ܘܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ ܬܪܶܝܢ ܕܺܝܢܳܪ̈ܶܐ ܘܰܒܝܰܘ̈ܡܳܬܐ ܕܩܰܝܛܐ. ܐܰܘ ܡܶܢ ܐܰܢܰܢܩܺܝ ܕܟܽܘܪܗܳܢܐ. ܐܰܘ ܐܶܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܦܰܠܳܚܐ ܡܫܰܦܠܐ ܘܠܐ ܡܨܶܐ ܨܳܐܶܡ ܟܽܠܶܗ ܝܰܘܡܐ. ܢܶܐܟܽܘܠ ܒܗܳܠܶܝܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܐ ܡܶܐܟܽܘܠܬܐ ܕܨܰܘܡܐ. ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܚܰܡܪܐ ܘܛܽܘܪܫܐ. ܘܒܳܬܰܪ ܫܽܘܡܠܳܝܐ ܕܗܳܠܶܝܢ. ܢܶܬܩܰܒܰܠ ܒܫܰܘܬܳܦܽܘܬܐ ܕܩܽܘܪܒܳܢܐ. ܘܢܶܕܰܥ ܕܶܐܫܬܰܒܩܰܬ ܠܶܗ ܚܛܺܝܬܐ ܕܙܳܢܝܽܘܬܐ ܘܒܳܬܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܕܰܢܫܰܡܠܶܐ. ܘܠܐ ܕܬܶܬܩܰܪܰܒ ܚܠܳܦܰܘܗܝ ܕܶܒܚܬܐ ܘܢܶܣܰܩ ܫܡܶܗ ܥܰܠ ܡܰܕܒܚܐ. ܩܕܳܡ ܫܽܘܡܠܳܝܐ ܕܶܝܢ ܕܩܳܢܽܘܢܐ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܐ ܕܰܒܟܽܠܥܶܕܳܢ ܙܳܕܶܩ ܕܢܶܬܕܟܰܪ. ܘܗܳܟܰܢܐ ܗܘܰܝܬܽܘܢ ܣܳܥܪܺܝܢ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܩܳܢܽܘ̈ܢܶܐ. ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܐ ܕܶܝܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܫܒܰܥ ܙܰܒ̈ܢܺܝܢ ܦܣܰܩܘ ܥܰܠ ܙܰܢܳܝ̈ܶܐ. ܨܰܘܡܐ ܘܰܨܠܽܘܬܐ ܘܟܶܠܝܳܢܐ ܕܡܶܢ ܪ̈ܳܐܙܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܆ ܗܳܫܐ ܕܶܝܢ ܕܰܥܘ ܟܡܐ ܒܰܨܰܪܢܰܢ. ܐܳܦ ܗܳܢܐ ܡܶܢܟܽܠ ܦܪܽܘܣ ܢܶܛܰܪ ܘܰܢܫܰܡܠܶܐ.

 

(ܩܳܢܽܘܢܐ ܕܰܬܪܶܝܢ)

ܐܰܝܢܐ ܬܽܘܒ ܕܓܳܐܰܪ ܒܰܐܢܬܰܬ ܐܚܪܺܝܢ. ܘܰܡܚܰܒܶܠ ܠܡܰܫܟܒܐ ܢܽܘܟܪܳܝܐ. ܢܨܽܘܡ ܘܢܶܬܢܙܰܪ ܘܢܶܬܟܠܶܐ ܡܶܢ ܫܰܘܬܳܦܽܘܬܐ ܕܪ̈ܳܐܙܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܬܰܪܬܶܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ. ܘܰܢܣܺܝܡ ܟܽܠܝܽܘܡ ܡܳܐܐ ܒܽܘܪ̈ܟܶܐ. ܘܢܶܬܶܠ ܙܶܕ̈ܩܳܬܐ ܕܺܝܢܳܪ̈ܶܐ ܐܰܪܒܥܐ. ܐܶܠܐ ܠܰܐܣܺܝܪ̈ܶܐ ܘܠܰܣܢܺܝ̈ܩܶܐ ܘܠܰܘ ܠܟܽܘܢ. ܥܕܰܡܐ ܕܰܢܫܰܡܠܶܐ ܬܝܳܒܽܘܬܐ. ܐܰܢܬܘܢ ܠܐ ܬܶܣܒܽܘܢ ܡܶܢܶܗ ܡܶܕܶܡ. ܕܠܐ ܢܺܐܬܽܘܢ ܚܛܳܗ̈ܰܘܗܝ ܥܠܰܝܟܘܢ. ܐܶܠܐ ܢܶܬܥܰܗܕܺܝܘܗܝ ܟܳܗܢܐ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܐ. ܘܒܳܬܰܪ ܕܰܢܫܰܡܠܶܐ ܬܰܝܳܒܐ ܩܳܢܽܘܢܶܗ. ܢܶܣܰܩ ܫܡܶܗ ܥܰܠ ܡܰܕܒܚܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪܢܰܢ. ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܥܰܠ ܓܰܝܳܪ̈ܶܐ ܦܣܰܩܘ ܐܰܪܒܰܥܣܰܪ ܫܢ̈ܺܝܢ.

 

(ܩܳܢܽܘܢܐ ܕܰܬܠܬܐ)

ܐܰܝܢܐ ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ ܐܰܢܬܬܐ. ܘܓܳܐܰܪ ܥܰܡ ܐܚܪܺܬܐ ܕܠܐ ܕܺܝܠܶܗ. ܢܶܬܬܰܚܰܡ ܥܠܰܘܗܝ ܬܠܳܬ ܫܢܺܝ̈ܢ. ܘܕܰܢܫܰܡܠܶܐ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܐܰܝܟ ܩܳܢܽܘܢܐ ܕܰܩܕܳܡܰܘܗܝ. ܘܢܶܬܶܠ ܙܶܕܩܬܐ ܕܺܝܢܳܪ̈ܶܐ ܬܠܳܬܐ ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܢܶܬܩܰܒܰܠ.

(ܩܳܢܘܢܐ ܕܰܐܪܒܥܐ)

ܐܰܝܢܐ ܕܡܶܫܬܟܰܚ ܒܪܽܘܫܥܐ. ܒܫܩܐ[4] ܕܰܣܕܽܘܡܳܝܽܘܬܐ ܫܟܺܝܪܰܬ ܫܡܐ ܘܛܰܡܐܬܐ. ܢܶܬܬܰܚܰܡ ܥܠܰܘܗܝ ܨܰܘܡܐ ܘܰܢܙܺܝܪܽܘܬܐ ܕܡܶܢ ܚܰܡܪܐ ܘܒܶܣܪܐ ܘܟܽܠܗ ܛܽܘܪܫܐ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܬܠܳܬܐ ܘܰܢܣܺܝܡ ܟܽܠܝܽܘܡ ܒܽܘܪ̈ܟܶܐ ܡ̈ܳܐܐ. ܥܰܡ ܚܰܫܐ ܘܒܶܟܝܐ ܘܫܰܗܪܐ ܘܰܨܠܽܘܬܐ. ܘܢܶܬܶܠ ܠܰܐܣܺܝܪ̈ܶܐ ܕܺܝܢܳܪ̈ܶܐ ܫܬܐ. ܕܰܟܒܰܪ ܢܚܽܘܣ ܥܠܰܘܗܝ ܐܰܠܳܗܐ. ܘܠܐ ܢܺܐܩܰܕ ܒܢܽܘܪܐ ܘܟܶܒܪܺܝܬܐ. ܘܥܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܡܽܘܫܶܐ ܢܒܺܝܐ ܪܓܽܘܡܝܐ ܕܟܺܐܦ̈ܶܐ ܘܝܰܩܕܳܢܐ ܦܩܰܕ ܗܘܳܐ. ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܐ ܕܶܝܢ ܕܺܝܠܰܢ ܦܣܰܩܘ ܥܠܰܘܗܝ ܟ̄ܐ ܫܢܺܝ̈ܢ.

(ܩܳܢܽܘܢܐ ܕܚܰܡܫܐ)

ܐܰܝܢܐ ܕܶܝܢ ܕܡܶܣܬܰܝܰܒ ܒܰܫܟܺܝܪܽܘܬܐ ܣܢܺܝܬܐ ܕܥܰܡ ܒܥܺܝܪ̈ܐ ܘܚܰܝ̈ܘܳܬܐ ܠܶܗ ܠܩܳܢܽܘܢܐ ܕܡܶܢ ܠܥܶܠ ܕܥܰܠ ܫܟܺܝ̈ܒܰܝ ܥܰܡ ܕܶܟܪ̈ܶܐ ܢܫܰܡܠܶܐ ܕܠܐ ܒܽܘܨܳܪ..

(ܩܳܢܽܘܢܐ ܕܶܐܫܬܐ)

ܐܰܝܢܐ ܕܥܰܡ ܕܰܝܪܳܝܬܐ. ܐܰܘ ܥܰܡ ܒܰܪܬ ܩܝܳܡܐ. ܗ̄ ܐܰܢܬܬܐ ܕܩܰܫܺܝܫܐ ܢܶܬܛܰܢܰܦ ܡܰܪܳܚܳܐܺܝܬ. ܠܶܗ ܠܩܳܢܽܘܢܐ ܕܰܣܕܽܘ̈ܡܳܝܶܐ ܢܶܛܰܪ ܘܰܢܫܰܡܠܶܐ܀

(ܩܳܢܽܘܢܐ ܕܫܰܒܥܐ)

ܐܰܢܬܬܐ ܕܶܝܢ ܕܰܠܟܳܗܢܐ ܐܰܘ ܕܰܝܪܳܝܐ. ܐܰܘ ܡܫܰܡܫܳܢܐ ܡܰܦܠܳܐ ܒܰܚܛܺܝܬܐ. ܠܶܗ ܠܩܳܢܽܘܢܐ ܕܫܳܟ̈ܒܰܝ ܥܰܡ ܕܶܟܪ̈ܶܐ ܢܫܰܡܠܶܐ..

(ܩܳܢܽܘܢܐ ܕܰܬܡܳܢܝܐ)

ܐܰܢܬܬܐ ܕܥܰܡ ܚܰܢܦܐ ܐܰܘ ܝܽܘܕܳܝܐ ܬܶܬܛܰܡܰܐܐ. ܠܶܗ ܠܩܳܢܽܘܢܐ ܕܰܩܕܳܡ ܗܳܢܐ ܬܫܰܡܠܶܐ.

(ܩܳܢܽܘܢܐ ܕܬܶܫܥܐ)

ܐܰܝܕܐ ܕܥܰܡ … ܬܶܬܛܰܢܰܦܝ. ܠܶܗ ܠܩܳܢܽܘܢܐ ܕܰܣܕܽܘ̈ܡܳܝܶܐ ܬܫܰܡܠܶܐ (ܘܟ̄ܨ ܐܚܪܢܐ ܕܓܰܝܳܪ̈ܶܐ ܐܶܡܰܪ)

(ܩܳܢܽܘܢܐ ܕܥܶܣܪܐ)

ܐܰܢܬܬܐ ܕܶܝܢ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܐܰܡܬܐ ܠܬܽܘܪܟܳܝܐ ܐܰܘ ܠܚܰܢܦܐ. ܘܰܢܛܺܝܪܐ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܗ̇ ܟܰܕ ܒܳܟܝܐ ܘܰܐܒܺܝܠܐ. ܘܒܰܩܛܺܝܪܐ ܡܙܰܢܶܐ ܡܳܪܳܗ̇. ܬܶܬܚܢܶܢܝ ܘܬܶܬܩܰܒܰܠܝ. ܐܶܠܐ ܠܐ ܒܟܽܠܙܒܰܢ. ܐܶܠܐ ܒܝܰܘ̈ܡܳܬܐ ܡܳܪ̈ܳܐܢܳܝܶܐ. ܘܶܐܢ ܟܺܝܬ ܢܳܛܪܐ ܟܽܠܗܶܝܢ ܕܺܝܠܰܢ. ܨܰܘܡܐ ܕܰܐܪܒܥܺܝܢ. ܘܰܐܪܒܥܐ ܘܰܥܪܽܘܒܬܐ. ܘܠܐ ܐܳܟܠܐ ܒܶܣܪܐ ܕܣܽܘܣܝܐ. ܘܠܐ ܡܶܬܛܰܘܫܐ ܥܰܡ ܐܚܪܺܝܢ ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܡܳܪܳܗ̇. ܦܰܘܠܳܘܣ ܠܗܳܠܶܝܢ ܡܩܰܒܶܠ. ܐܶܠܐ ܡܶܢܟܽܠ ܦܪܽܘܣ ܢܶܬܬܣܺܝܡ ܥܠܶܝܗ̇ ܩܳܢܽܘܢܐ ܕܨܰܘܡܐ ܘܙܶܕ̈ܩܳܬܐ ܠܦܽܘܬ ܚܰܝܠܳܗ̇.

(ܩܳܢܽܘܢܐ ܕܰܚܕܰܥܣܰܪ)

ܡܰܢ ܕܰܡܙܰܢܶܐ ܥܰܡ ܒܰܪܬ ܓܶܢܣܶܗ. ܢܶܬܬܰܚܰܡ ܥܠܰܘܗܝ ܐܰܝܟ ܓܰܝܳܪܐ. ܐܶܢܕܶܝܢ ܐܺܝܬ ܠܳܗ̇ ܓܰܒܪܐ. ܐܰܝܟ ܩܳܢܽܘܢܐ ܕܰܣܕܽܘ̈ܡܳܝܶܐ ܢܫܰܡܠܶܐ.

(ܩܳܢܽܘܢܐ ܕܰܬܪܶܥܣܰܪ)

ܐܰܝܢܐ ܕܡܰܪܫܰܥ ܘܡܶܬܢܰܩܰܦ ܒܙܽܘܘܳܓܐ ܠܒܰܪܬ ܓܶܢܣܶܗ܆ ܐܰܘ ܠܒܰܪܬ ܕܳܕܶܗ. ܐܰܘ ܒܰܪܬ ܥܰܡܬܶܗ. ܐܰܘ ܒܰܪܬ ܚܳܠܶܗ ܐܰܘ ܒܰܪܬ ܚܳܠܬܶܗ. ܬܶܒܛܰܠܝ ܡܟܺܝܪܽܘܬܐ ܗܳܕܶܐ. ܘܢܶܫܬܪܶܐ ܙܽܘܘܳܓܐ ܗܳܢܐ. ܘܢܶܬܬܰܚܰܡ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܩܳܢܽܘܢܐ ܕܓܰܝܳܪ̈ܶܐ.

(ܩܳܢܽܘܢܐ ܕܰܬܠܳܬܥܣܰܪ)

ܐܰܝܢܐ ܕܶܝܢ ܕܰܡܙܰܢܶܐ ܥܰܡ ܫܰܘܫܒܺܝܢܬܶܗ. ܩܳܢܽܘܢܐ ܕܓܰܝܳܪ̈ܶܐ ܢܫܰܡܠܶܐ. ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܐܺܝܬ ܠܳܗ̇ ܓܰܒܪܐ. ܩܳܢܽܘܢܐ ܕܰܣܕܽܘ̈ܡܳܝܶܐ.

(ܩܳܢܽܘܢܐ ܕܰܐܪܒܰܥܬܰܥܣܰܪ)

ܐܰܝܢܐ ܕܶܝܢ ܕܰܡܚܰܒܶܠ ܡܟܺܝܪܬܶܗ ܒܬܽܘܠܬܐ ܩܕܳܡ ܡܶܫܬܽܘܬܐ. ܐܰܘ ܢܳܣܶܒ ܐܰܢܬܬܐ ܕܰܡܟܺܝܪܐ ܗܘܳܬ ܠܰܐܚܪܺܝܢ. ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܐ ܥܰܠ ܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ܆ ܝ̄ܗ ܫܢܺܝ̈ܢ ܬܰܚܶܡܘ ܥܰܡ ܠܰܘ̈ܛܳܬܐ. ܚܢܰܢ ܕܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܡܚܺܝܠܽܘܬ ܙܰܒܢܐ. ܩܳܢܽܘܢܐ ܕܓܰܝܳܪ̈ܶܐ ܡܬܰܚܡܺܝܢܰܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ܀

(ܩܳܢܘܢܐ ܕܚܰܡܫܰܥܣܰܪ)

ܐܰܝܢܐ ܕܶܝܢ ܕܢܳܣܶܒ ܐܰܢܬܬܐ ܫܒܺܝܩܬܐ. ܡܳܪܰܢ ܠܗܳܢܐ ܓܰܝܳܪܐ ܩܳܪܶܐ ܘܡܶܬܬܰܚܰܡ. ܐܳܦ ܗܳܟܰܢ ܢܶܬܬܰܚܰܡ ܥܠܰܘܗܝ ܩܳܢܽܘܢܐ ܕܓܰܝܳܪ̈ܶܐ.

(ܩܳܢܽܘܢܐ ܕܫܬܶܥܣܰܪ)

ܛܰܠܝܐ ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ ܗܰܘܢܐ ܡܫܰܡܠܝܐ. ܘܡܰܫܠܶܡ ܦܰܓܪܶܗ ܠܛܰܢܦܽܘܬܐ ܕܰܚܒܳܠܐ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܢܫܰܡܠܶܐ ܩܳܢܽܘܢܐ ܕܓܰܝܳܪ̈ܶܐ. ܘܶܐܢܕܶܝܢ ܥܕܰܟܺܝܠ ܠܐ ܡܫܰܡܠܰܝ ܗܘܳܐ ܒܗܰܘܢܐ ܘܺܝܕܰܥܬܐ ܢܶܛܰܪ ܩܳܢܽܘܢܐ ܕܙܰܢܳܝ̈ܶܐ.

(ܩܳܢܽܘܢܐ ܕܰܫܒܰܥܣܰܪ)

ܛܰܠܝܐ ܕܶܝܢ ܕܡܶܬܚܰܒܰܠ ܒܰܩܛܺܝܪܐ ܕܡܳܪܶܗ. ܘܒܳܬܰܪܟܶܢ ܡܶܬܚܰܪܰܪ ܘܡܰܘܕܶܐ ܘܬܳܐܶܒ. ܢܨܽܘܡ ܦܶܠܓܗ ܕܫܰܢܬܐ. ܘܢܶܬܟܠܶܐ ܡܶܢ ܫܰܘܬܳܦܽܘܬܐ ܕܐܪ̈ܳܙܶܐ ܗܳܟܘܳܬ. ܘܰܢܣܺܝܡ ܒܽܘܪ̈ܟܶܐ ܟܽܠܝܽܘܡ ܚܰܡܫܺܝܢ. ܘܢܶܬܶܠ ܙܶܕ̈ܩܳܬܐ ܠܦܽܘܬ ܚܰܝܠܶܗ.

(ܩܳܢܽܘܢܐ ܕܰܬܡܳܢܬܰܥܣܰܪ)

ܐܰܢܬܬܐ ܕܒܰܩܛܺܝܪܐ ܡܶܬܚܰܒܠܐ. ܘܗܳܟܘܳܬ ܦܶܠܓܗ ܕܫܰܢܬܐ ܘܬܶܛܰܪܝ.

(ܩܳܢܽܘܢܐ ܕܰܬܫܰܥܣܰܪ)

ܐܰܝܢܐ ܕܡܰܘܕܶܐ ܕܕܳܡܶܟ ܥܰܡ ܐܰܢܬܬܶܗ ܒܝܰܘܡܐ ܐܰܘ ܒܠܺܠܝܐ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܐ. ܐܰܘ ܕܥܺܐܕܐ ܡܳܪܳܢܳܝܐ܆ ܢܶܬܬܰܚܰܡ ܥܠܰܘܗܝ ܨܰܘܡܐ ܘܰܢܙܺܝܪܽܘܬܐ ܐܺܝܪܰܚ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ. ܘܟܽܠܝܽܘܡ ܬܠܳܬܺܝܢ ܒܽܘܪ̈ܟܶܐ.

(ܩܳܢܽܘܢܐ ܕܥܶܣܪܺܝܢ)

ܐܰܝܢܐ ܕܕܳܡܶܟ ܥܰܡ ܐܰܢܬܬܶܗ ܒܶܗ ܒܠܺܠܝܐ. ܘܰܒܝܰܘܡܐ ܗܰܘ ܡܶܫܬܰܘܬܰܦ ܒܐܪ̈ܳܙܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܐܰܘ ܒܳܬܰܪ ܕܶܐܫܬܰܘܬܰܦ ܐܰܘ ܒܠܺܠܝܐ ܕܳܐܬܶܐ. ܠܶܗ ܠܩܳܢܽܘܢܐ ܕܰܩܕܳܡ ܗܳܢܐ ܢܫܰܡܠܶܐ.

(ܩܳܢܽܘܢܐ ܕܥܶܣܪܺܝܢ ܘܚܰܕ)

ܐܰܝܢܐ ܕܕܳܡܶܟ ܥܰܡ ܐܰܢܬܬܶܗ ܒܨܰܘܡܐ ܕܰܐܪܒܥܺܝܢ. ܢܣܺܝܡ ܐܰܠܦܐ ܒܽܘܪ̈ܟܶܐ. ܘܢܶܬܶܠ ܙܶܕܩܬܐ ܐܰܝܟ ܚܰܝܠܶܗ. ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܢܶܫܬܰܘܬܰܦ ܒܪ̈ܳܐܙܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܰܐܒܳܗ̈ܳܬܐ ܬܰܚܶܡܘ ܕܰܒܨܰܘܡܐ ܘܰܒܥܺܐܕ̈ܶܐ ܢܰܪܚܩܽܘܢ ܡܶܢ ܚܕܳܕ̈ܶܐ. ܘܰܢܨܽܘܡܽܘܢ ܡܶܢ ܙܽܘܘܳܓܐ ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܒܶܣܪܐ ܘܚܰܡܪܐ܀

(ܩܳܢܽܘܢܐ ܕܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܬܪܶܝܢ)

ܐܰܝܢܐ ܕܕܳܡܶܟ ܥܰܡ ܐܰܢܬܬܶܗ ܐܰܝܟ ܕܥܰܡ ܕܶܟܪܐ. ܢܶܛܰܪ ܩܳܢܽܘܢܐ ܕܙܰܢܳܝ̈ܶܐ ܘܰܢܫܰܡܠܶܐ. ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܢܶܬܩܰܒܰܠ ܒܥܺܕܬܐ ܘܟܶܢ ܢܶܬܩܰܪܰܒ ܠܪ̈ܳܐܙܶܐ..

(ܩܳܢܽܘܢܐ ܕܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܬܠܳܬܐ)

ܐܰܝܢܐ ܕܰܒܨܰܚܢܽܘܬܐ ܡܫܰܡܰܪ ܥܰܠ ܬܶܫܡܶܫܬܶܗ. ܘܰܡܚܰܒܶܠ ܘܫܳܕܶܐ ܙܰܪܥܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܐ. ܢܨܽܘܡ ܫܰܢܬܐ. ܘܢܶܬܟܠܶܐ ܡܶܢ ܫܽܘܬܳܦܽܘܬܐ ܕܪ̈ܳܐܙܶܐ ܝܰܪ̈ܚܶܐ ܬܠܳܬܐ. ܘܟܽܠܝܽܘܡ ܒܽܘܪ̈ܟܶܐ ܚܰܡܫܺܝܢ. ܘܢܶܬܶܠ ܙܶܕܩܬܐ ܠܦܽܘܬ ܚܰܝܠܶܗ. ܘܰܢܣܺܝܡ ܩܝܳܡܐ ܕܬܽܘܒ ܠܐ ܢܶܣܥܽܘܪ ܠܰܨܒܽܘܬܐ ܗܳܕܶܐ ܫܟܺܝܪܬܐ.

(ܩܳܢܽܘܢܐ ܕܟ̄ܕ)

ܐܰܝܢܐ ܕܰܒܓܶܫܬܐ ܡܶܫܬܰܪܰܚ ܥܰܡ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܘܰܛܠܳܝ̈ܳܬܐ ܘܰܒܢܽܘ̈ܫܩܳܬܐ ܫܪ̈ܺܝܚܳܬܐ. ܘܪܳܕܶܐ ܙܰܪܥܶܗ ܘܡܶܬܚܰܒܰܠ. ܒܶܗ ܒܩܳܢܽܘܢܐ ܕܰܩܕܳܡ ܢܶܬܬܰܚܰܡ ܥܠܰܘܗܝ.

(ܩܳܢܽܘܢܐ ܕܟ̄ܗ)

ܗܳܟܘܳܬ ܡܰܢ ܕܰܪܟܺܝܒ ܥܰܠ ܩܶܢܝܳܢܐ. ܐܰܘ ܡܶܢ ܚܙܳܬܐ ܕܰܒܪܶܓܬܐ ܕܰܒܕܰܒܪܐ ܐܰܘ ܒܩܬܐ. ܘܫܳܕܶܐ ܙܰܪܥܶܗ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܠܶܗ ܠܩܳܢܽܘܢܐ ܢܶܛܰܪ.

(ܩܳܢܽܘܢܐ ܕܟ̄ܗ)

ܡܰܢ ܕܰܗܘܳܬ ܦܰܢܛܰܣܺܝܰܐ. ܐܰܘ ܩܪܝܐ ܕܠܺܠܝܐ܆ ܘܟܰܕ ܕܰܡܺܝܟ ܪܳܕܶܐ ܙܰܪܥܶܗ. ܠܐ ܢܶܫܬܰܘܬܰܦ ܒܝܰܘܡܐ ܗܰܘ. ܘܰܢܨܽܘܡ ܟܽܠܶܗ ܝܰܘܡܐ. ܘܰܢܣܺܝܡ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܒܽܘܪ̈ܟܶܐ. ܘܶܐܢܕܶܝܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܝܰܘܡܐ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܐ ܐܰܘ ܕܥܺܐܕܐ ܩܰܕܺܝܫܐ. ܐܳܠܨܐ ܕܢܶܫܬܰܘܬܰܦ ܒܪ̈ܳܐܙܶܐ. ܘܶܐܢܕܶܝܢ ܕܡܶܟ ܘܥܽܘܗܕܳܢ ܐܰܢܬܬܐ ܐܰܘ ܛܰܠܝܐ ܒܠܶܒܶܗ ܠܐ ܢܶܫܬܰܘܬܰܦ. ܘܶܐܢܕܶܝܢ ܠܐ ܢܶܫܬܰܘܬܰܦ. ܡܶܛܽܠ ܕܫܺܐܕܐ ܨܢܺܝܥܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܘܨܳܒܶܐ ܕܢܶܓܠܽܘܙ ܠܕܳܚ̈ܠܰܝ ܐܰܠܳܗܐ ܡܶܢ ܐܪ̈ܳܙܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܢܶܣܚܶܐ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܘܰܢܚܰܠܶܦ ܡܳܐܢ̈ܰܘܗܝ..

(ܩܳܢܽܘܢܐ ܕܟ̄ܙ)

ܟܳܗܢܐ ܕܰܡܙܰܢܶܐ ܐܰܘ ܓܳܐܰܪ ܩܕܳܡ ܟܳܗܢܽܘܬܐ. ܘܡܰܘܕܶܐ ܒܳܬܰܪܟܶܢ. ܐܰܘ ܩܕܳܡ ܕܰܢܟܰܗܶܢ ܡܰܘܕܶܐ. ܢܶܬܬܰܚܰܡ ܥܠܰܘܗܝ ܩܳܢܽܘܢܐ ܕܓܰܝܳܪ̈ܶܐ ܩܰܕ̈ܡܳܝܶܐ ܕܶܝܢ ܠܐ ܡܩܰܪܒܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܶܗ ܠܟܳܗܢܽܘܬܐ. ܘܶܐܢ ܡܰܪܓܫܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܶܗ ܒܳܬܰܪ ܕܶܐܬܟܰܗܰܢ. ܫܳܕܶܝܢ ܗܘܰܘ ܠܶܗ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܟܳܗܢܽܘܬܐ.

(ܩܳܢܽܘܢܐ ܕܟ̄ܚ)

ܐܰܝܢܐ ܕܒܳܬܰܪ ܟܳܗܢܽܘܬܐ ܢܶܚܛܶܐ. ܪܰܒ ܣܽܘܥܪܳܢܐ. ܘܛܳܒ ܥܰܫܺܝܢ ܟܺܐܒܐ. ܘܰܐܝܟܰܢ ܢܶܥܒܶܕ ܗܳܪܟܐ ܙܳܝܥܺܝܢܰܢ. ܒܪܰܡ ܢܶܬܬܰܚܰܡ ܥܠܰܘܗܝ ܩܳܢܽܘܢܐ ܐܰܥܺܝܦܳܐܺܝܬ ܐܰܝܟ ܕܥܰܠ ܥܳܠ̈ܡܳܝܶܐ. ܐܰܝܢܐ ܚܛܳܗܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܪܰܒܽܘܬ ܐܺܝܩܳܪܐ ܕܕܰܪ̈ܓܶܐ. ܪܰܒܽܘܬ ܫܽܘܢܳܩܐ ܡܙܰܡܢܐ. ܘܰܐܒܕܳܢܐ ܓܡܺܝܪܐ ܠܗܰܘ ܕܚܳܛܶܐ ܒܳܬܰܪ ܐܺܝܩܳܪܐ ܕܟܳܗܢܘܬܐ. ܐܰܘ ܒܳܬܰܪ ܐܶܣܟܺܡܐ ܕܕܰܝܪܳܝܽܘܬܐ. ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܐ ܩܰܕ̈ܡܳܝܶܐ ܠܗܰܘ ܕܰܡܙܰܢܶܐ ܗܘܳܐ ܒܳܬܰܪ ܟܳܗܢܽܘܬܐ. ܐܰܘ ܓܳܢܶܒ ܐܰܘ ܝܳܡܶܐ ܒܕܰܓܳܠܽܘܬܐ. ܐܰܘ ܡܶܫܬܰܘܬܰܦ ܒܩܶܛܠܐ. ܠܐ ܣܳܟ ܫܳܒܩܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܶܗ ܕܰܢܟܰܗܶܢ ܗܘܳܐ. ܘܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܬܰܚܶܡܘ ܕܟܳܗܢܐ ܕܰܡܙܰܢܶܐ. ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܕܢܳܦܶܠ ܥܰܡ ܒܰܪܬܶܗ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܡܶܛܽܠ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܢܶܫ̈ܶܐ ܘܰܛܠܳܝ̈ܶܐ ܒܢ̈ܰܘܗܝ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ ܕܟܳܗܢܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܡܽܘܫܶܐ ܡܰܢ ܥܰܠ ܗܳܢܐ ܝܰܩܕܳܢܐ ܦܩܰܕ ܗܘܳܐ. ܘܳܐܦ ܥܰܠ ܒܢ̈ܰܝܗܽܘܢ ܗܳܟܘܳܬ.

(ܩܳܢܽܘܢܐ ܕܟ̄ܛ)

ܟܳܗܢܐ ܕܟܰܗܶܢ ܐܪ̈ܳܙܶܐ ܒܺܐܝܡܳܡܐ. ܐܰܘ ܐܶܫܬܰܘܬܰܦ ܒܪ̈ܳܐܙܶܐ. ܘܰܒܠܺܠܝܐ ܕܳܐܬܶܐ ܢܶܕܡܰܟ ܥܰܡ ܐܰܢܬܬܶܗ. ܩܳܢܽܘܢܐ ܕܙܰܢ̈ܳܝܶܐ ܢܫܰܡܠܶܐ.

(ܩܳܢܽܘܢܐ ܕܰܬܠܳܬܺܝܢ)

ܟܳܗܢܐ ܕܰܗܘܳܬ ܠܶܗ ܦܰܢܛܰܐܣܺܝܐ. ܐܰܘ ܩܶܪܝܐ ܕܠܺܠܝܐ. ܘܒܶܗ ܒܝܰܘܡܐ ܟܰܗܶܢ. ܦܶܠܓܶܗ ܕܩܳܢܽܘܢܐ ܕܙܰܢ̈ܳܝܶܐ ܢܫܰܡܠܶܐ. ܐܶܢܕܶܝܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ ܒܰܩܪܺܝܬܐ. ܘܡܶܬܛܰܝܰܒ ܚܰܕ ܡܶܢ ܥܺܐܕ̈ܶܐ ܡܳܪ̈ܳܢܳܝܶܐ. ܐܰܘ ܚܰܕ ܒܫܰܒܐ. ܘܳܐܠܨܐ ܥܰܠ ܩܽܘܪܒܳܢܐ ܡܶܛܽܠ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ. ܘܠܰܝܬ ܩܰܫܺܝܫܐ ܐܚܪܺܢܐ ܕܰܢܩܰܪܶܒ. ܢܶܣܚܶܐ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܘܰܢܚܰܠܶܦ ܡܳܐܢ̈ܰܘܗܝ ܘܢܶܬܬܘܶܐ ܒܠܶܒܶܗ ܘܰܢܩܰܪܶܒ ܘܒܳܬܰܪܟܶܢ ܢܨܽܘܡ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ. ܘܰܢܣܺܝܡ ܟܽܠܝܽܘܡ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܒܽܘܪ̈ܟܶܐ. ܘܢܶܬܶܠ ܙܶܕܩܬܐ ܠܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ ܡܶܢ ܡܰܥܰܠܬܐ ܕܥܺܐܕܐ ܗܰܘ..

(ܩܳܢܽܘܢܐ ܕܠ̄ܐ)

ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܣܳܥܰܪ ܟܳܗܢܐ. ܐܰܝܢܐ ܚܛܳܗܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܶܢ ܕܢܰܦܫܐ ܘܶܐܢ ܕܦܰܓܪܐ. ܐܰܥܺܝܦܳܐܺܝܬ ܐܰܝܟ ܕܢܶܬܬܰܚܡܽܘܢ ܥܰܠ ܥܳܠ̈ܡܳܝܶܐ ܢܶܬܬܣܺܝܡ ܥܠܰܘܗܝ.

(ܩܳܢܽܘܢܐ ܕܠ̄ܒ)

ܐܰܝܢܐ ܕܝܰܗܒ ܟܳܗܢܽܘܬܐ. ܘܰܢܣܰܒ ܟܶܣܦܐ ܫܽܘܚܕܐ. ܢܶܬܬܣܺܝܡ ܥܠܰܘܗܝ ܩܳܢܽܘܢܐ ܕܓܰܝܳܪ̈ܶܐ. ܘܰܠܫܽܘܚܕܐ ܗܰܘ ܢܶܬܶܠ ܠܰܐܣܺܝܪ̈ܶܐ.

(ܩܳܢܽܘܢܐ ܕܠ̄ܓ)

ܐܰܝܢܐ ܕܪܳܗܶܛ ܒܳܬܰܪ ܟܳܗܢܽܘܬܐ ܐܰܘ ܙܳܒܶܢ ܠܳܗ̇ ܒܟܶܣܦܐ ܐܰܘ ܒܡܶܕܶܡ ܥܳܒܽܘܪܐ. ܩܳܢܽܘܢܐ ܕܙܰܢܳܝ̈ܶܐ ܢܶܬܬܰܚܰܡ ܥܠܰܘܗܝ.

(ܩܳܢܽܘܢܐ ܕܠ̄ܕ)

ܟܳܗܢܐ ܐܰܘ ܡܫܰܡܫܳܢܐ ܐܰܘ ܕܰܝܪܳܝܐ ܕܡܶܬܚܰܫܰܚ ܒܨܰܥܪ̈ܶܐ ܢܕܺܝ̈ܕܶܐ. ܢܨܽܘܡ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ. ܘܠܐ ܢܫܰܡܶܫ ܐܰܘ ܢܶܫܬܰܘܬܰܦ ܒܪ̈ܳܐܙܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܟܽܠܝܽܘܡ ܢܣܺܝܡ ܒܽܘܪ̈ܟܶܐ ܐܰܪܒܥܺܝܢ. ܘܢܶܬܶܠ ܦܶܠܓܶܗ ܕܕܺܝܢܳܪܐ ܐܰܘ ܝܰܬܺܝܪ ܒܨܺܝܪ ܐܰܝܟ ܚܰܝܠܶܗ܀

(ܩܳܢܽܘܢܐ ܕܠ̄ܗ)

ܟܳܗܢܐ ܕܰܬܪܺܝܥ ܦܽܘܡܶܗ ܠܚܶܪ̈ܡܶܐ ܘܠܰܘ̈ܛܳܬܐ. ܢܨܽܘܡ ܬܰܪܬܶܝܢ ܫܰܒ̈ܶܐ. ܘܢܶܬܟܠܶܐ ܡܶܢ ܐܪ̈ܳܙܶܐ. ܘܢܶܬܢܙܰܪ ܡܶܢ ܛܽܘܪܫܐ ܘܚܰܡܪܐ ܗܳܟܘܳܬ. ܘܰܢܣܺܝܡ ܟܽܠܝܽܘܡ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܒܽܘܪ̈ܟܶܐ. ܡܫܰܡܫܳܢܐ ܕܶܝܢ ܕܡܰܚܪܶܡ ܠܐܢܳܫ ܦܶܠܓܶܗ ܕܩܳܢܽܘܢܐ ܢܶܛܰܪ. ܘܶܐܢ ܒܩܶܠܳܝܬܐ ܐܰܚܪܶܡ ܦܶܠܓܶܗ ܕܩܳܢܽܘܢܐ ܢܶܛܪܽܘܢ܆ ܠܶܐܪ̈ܶܝܛܺܝܩܽܘ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܦܩܺܝܕܺܝܢܰܢ ܒܰܠܚܽܘܕ ܕܢܰܚܪܶܡ܆ ܘܠܰܘ ܠܰܚܕ̈ܳܕܶܐ.

(ܩܳܢܽܘܢܐ ܕܠ̄ܘ)

ܩܰܫܺܝܫܐ ܐܰܘ ܡܫܰܡܫܳܢܐ ܕܝܳܡܶܐ ܐܰܘ ܡܰܘܡܶܐ ܠܐܢܳܫ. ܬܠܳܬܐ ܝܰܪ̈ܚܶܐ ܢܨܽܘܡ. ܘܢܶܬܟܠܶܐ ܡܶܢ ܪ̈ܳܐܙܶܐ. ܘܡܶܢ ܚܰܡܪܐ ܘܛܽܘܪܫܐ ܗܳܟܘܳܬ. ܘܰܢܣܺܝܡ ܟܽܠܝܽܘܡ ܒܽܘܪ̈ܟܶܐ ܚܰܡܫܺܝܢ. ܘܶܐܢ ܡܶܫܬܰܘܕܶܐ ܕܠܐ ܬܽܘܒ ܝܳܡܶܐ ܐܰܘ ܡܰܘܡܶܐ ܢܶܬܩܰܒܰܠ. ܘܶܐܢ ܠܐ ܢܶܣܬܠܶܐ.

(ܩܳܢܽܘܢܐ ܕܠ̄ܙ)

ܩܰܫܺܝܫܐ ܕܡܰܘܫܶܛ ܐܺܝܕܶܗ ܥܰܠ ܚܰܒܪܶܗ ܒܡܰܚ̈ܘܳܬܐ. ܢܶܬܟܠܶܐ ܡܶܢ ܫܰܘܬܳܦܽܘܬܐ ܕܐܪ̈ܳܙܶܐ ܝܰܪ̈ܚܶܐ ܬܠܳܬܐ. ܘܰܢܨܽܘܡ ܡ̄ ܐܰܪܒܥܺܝܢ. ܘܰܢܣܺܝܡ ܟܽܠܝܽܘܡ ܒܽܘܪ̈ܟܶܐ ܐܰܪܒܥܺܝܢ. ܘܶܐܢܕܶܝܢ ܠܰܡܫܰܡܫܳܢܐ ܡܳܚܶܐ ܦܶܠܓܶܗ ܕܩܳܢܽܘܢܐ ܢܶܛܰܪ. ܘܶܐܢܕܶܝܢ ܡܫܰܡܫܳܢܐ ܥܰܠ ܩܰܫܺܝܫܐ ܐܰܡܪܰܚ. ܘܰܐܘܫܶܛ ܐܺܝܕܐ ܥܠܰܘܗܝ. ܩܳܢܽܘܢܐ ܘܦܶܠܓܶܗ ܢܶܛܰܪ. ܐܶܢܕܶܝܢ ܠܥܳܠܡܳܝܐ ܢܶܡܚܶܐ. ܘܰܡܫܰܡܫܳܢܐ ܐܰܝܟ ܦܶܠܓܶܗ ܕܩܳܢܽܘܢܐ ܕܥܰܠ ܚܕܳܕ̈ܶܐ ܢܫܰܡܠܽܘܢ.

(ܩܳܢܽܘܢܐ ܕܠ̄ܚ)

ܥܳܠܡܳܝܐ ܕܡܰܡܪܰܚ ܘܡܰܘܫܶܛ ܐܺܝܕܐ ܥܰܠ ܩܰܫܺܝܫܐ. ܢܶܬܟܠܶܐ ܡܶܢ ܪ̈ܳܐܙܶܐ ܬܠܳܬ ܝܰܪ̈ܚܺܝܢ. ܘܰܢܨܽܘܡ ܫܰܢ̱ܬܐ ܚܕܐ. ܘܟܽܠܝܽܘܡ ܢܣܺܝܡ ܒܽܘܪ̈ܟܶܐ ܐܰܪܒܥܺܝܢ. ܘܝܳܗܶܒ ܙܶܕܩܬܐ ܠܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ ܕܺܝܢܳܪܐ ܚܰܕ. ܘܶܐܢܕܶܝܢ ܠܰܡܫܰܡܫܳܢܐ ܢܶܡܚܶܐ. ܦܶܠܓܶܗ ܕܩܳܢܽܘܢܐ ܢܫܰܡܠܶܐ܀

(ܩܳܢܽܘܢܐ ܕܠ̄ܛ)

ܕܰܝܪܳܝܐ ܕܶܝܢ ܕܡܳܚܶܐ ܠܰܟܢܳܬܶܗ. ܢܶܬܟܠܶܐ ܡܶܢ ܪ̈ܳܐܙܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܬܠܳܬܐ ܝܰܪ̈ܚܺܝܢ. ܘܢܶܬܢܙܰܪ ܡܶܢ ܚܰܡܪܐ ܘܛܽܘܪܫܐ ܗܳܟܘܳܬ. ܘܰܢܣܺܝܡ ܟܽܠܝܽܘܡ ܡ̈ܳܐܐ ܒܽܘܪ̈ܟܶܐ. ܘܟܶܢ ܢܶܬܩܰܒܰܠ ܒܛܶܟܣܶܗ.

(ܩܳܢܽܘܢܐ ܕܰܐܪܒܥܺܝܢ)

ܡܰܢ ܕܰܡܨܰܚܶܐ ܠܟܳܗܢܐ ܕܠܐ ܒܙܶܕܩܐ. ܢܨܽܘܡ ܬܠܳܬܐ ܝܰܪ̈ܚܺܝܢ. ܘܢܶܬܟܠܶܐ ܡܶܢ ܐܪ̈ܳܙܶܐ. ܘܰܢܣܺܝܡ ܟܽܠܝܽܘܡ ܒܽܘܪ̈ܟܶܐ ܡ̈ܳܐܐ. ܘܢܶܬܶܠ ܕܺܝܢܳܪܐ ܠܰܐܣܺܝܪ̈ܶܐ.

(ܩܳܢܽܘܢܐ ܕܡ̄ܐ)

ܡܰܢ ܕܰܡܨܰܚܶܐ ܠܰܐܒܳܗ̈ܰܘܗܝ. ܒܩܳܢܽܘܢܐ ܕܰܩܕܳܡ ܗܳܢܐ ܢܶܬܬܰܚܰܡ ܥܠܰܘܗܝ. ܘܶܐܢ ܐܰܒ̈ܳܗܶܐ ܢܨܰܚܽܘܢ ܠܰܒܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܠܐ ܒܙܶܕܩܐ ܦܶܠܓܶܗ ܕܩܳܢܽܘܢܐ ܢܫܰܡܠܽܘܢ.

(ܩܳܢܽܘܢܐ ܕܡ̄ܒ)

ܒܪܐ ܕܡܳܚܶܐ ܠܰܐܒ̈ܳܗܰܘܗܝ. ܐܰܝܟ ܥܳܠܡܳܝܐ ܕܡܰܡܪܰܚ ܘܡܳܚܶܐ ܠܟܳܗܢܐ ܢܶܬܬܰܚܰܡ ܥܠܰܘܗܝ. ܘܰܐܝܢܐ ܕܡܳܚܶܐ ܠܰܒܢ̈ܰܘܗܝ. ܕܰܡܫܰܡܠܶܝܢ ܒܩܰܘܡܬܐ ܘܺܝܕܰܥܬܐ ܕܠܐ ܒܙܶܕܩܐ. ܦܶܠܓܶܗ ܕܩܳܢܽܘܢܐ ܢܫܰܡܠܶܐ.

(ܩܳܢܽܘܢܐ ܕܡ̄ܓ)

ܟܽܠܡܰܢ ܕܪܳܗܛܐ ܐܺܝܕܶܗ ܠܡܶܡܚܐ. ܘܢܶܬܟܠܶܐ ܡܶܢ ܪ̈ܳܐܙܶܐ. ܘܰܢܨܽܘܡ ܬܠܳܬܐ ܝܰܪ̈ܚܶܐ. ܘܰܢܣܺܝܡ ܟܽܠܝܽܘܡ ܒܽܘܪ̈ܟܶܐ ܚܰܡܫܺܝܢ. ܘܢܶܬܶܠ ܙܶܕܩܬܐ ܕܺܝܢܳܪܐ.

(ܬܽܘܒ ܥܰܠ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܢܰܦܫܐ)

(ܩܳܢܽܘܢܐ ܕܰܐܪܒܥܺܝܢ ܘܰܐܪܒܥܐ)

ܐܰܝܢܐ ܕܡܰܪܫܰܥ ܘܟܳܦܰܪ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܶܗ. ܘܒܳܬܰܪܟܶܢ ܗܳܦܶܟ ܘܡܰܘܕܶܐ. ܘܨܳܒܶܐ ܕܢܶܬܦܢܶܐ ܠܗܰܘ ܫܽܘܟܳܢܐ ܕܪܽܘܚܐ ܩܰܕܺܝܫܐ. ܢܫܰܡܠܽܘܢ ܥܠܰܘܗܝ ܛܶܟܣܐ ܕܰܬܝܳܒܽܘܬܐ ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ. ܘܰܢܩܽܘܡ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܥܰܠ ܬܰܪܥܐ ܕܥܺܕܬܐ. ܟܰܕ ܡܶܬܟܰܫܰܦ ܠܟܽܠ ܕܥܳܐܶܠ ܘܢܳܦܶܩ ܕܰܢܦܺܝܣܽܘܢ ܚܠܳܦܰܘܗܝ. ܘܰܒܥܶܕܳܢ ܬܶܫܡܶܫܬܐ ܠܳܒܶܟ ܩܶܪܝܽܘܢܐ ܟܰܕ ܢܳܗܰܪ. ܘܰܒܗܳܠܶܝܢ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܠܐ ܢܶܐܟܽܘܠ ܛܽܘܪܫܐ ܘܠܐ ܚܰܡܪܐ ܘܠܐ ܢܽܘ̈ܢܶܐ. ܘܠܐ ܡܶܫܚܐ ܐܶܠܐ ܒܽܘܫܳܠܐ ܢܰܚܽܘܒܐ ܢܶܐܟܽܘܠ ܒܫܰܒܬܐ ܘܚܰܕ ܒܫܰܒܐ. ܘܢܶܗܘܶܐ ܨܳܐܶܡ ܥܕܰܡܐ ܠܪܰܡܫܐ. ܘܒܳܬܰܪ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ. ܢܶܥܽܘܠ ܠܥܺܕܬܐ. ܘܰܢܨܰܠܶܐ ܘܶܢܬܓܰܪܓܰܚ ܘܒܳܟܶܐ ܟܰܕ ܐܰܒܺܝܠ. ܘܢܶܬܓܙܰܪ ܥܠܰܘܗܝ ܨܰܘܡܐ ܘܰܢܙܺܝܪܽܘܬܐ ܘܟܶܠܝܳܢܐ ܕܡܶܢ ܐܪ̈ܳܙܶܐ ܫܢ̈ܰܝܳܐ ܫܒܰܥ. ܘܰܢܣܺܝܡ ܟܽܠܝܽܘܡ ܒܽܘܪ̈ܟܶܐ ܡ̈ܳܐܐ. ܘܢܶܬܶܠ ܙܶܕܩܬܐ ܕܺܝܢܳܪ̈ܶܐ ܥܶܣܪܐ ܐܰܘ ܢܶܙܒܶܢ ܐܰܣܺܝܪܐ. ܘܟܰܕ ܡܫܰܡܠܶܐ ܟܽܠܗܶܝܢ ܢܶܬܩܰܒܰܠ ܒܟܽܠܡܶܕܶܡ.

(ܩܳܢܽܘܢܐ ܕܡ̄ܗ)

ܐܰܝܢܐ ܕܩܳܛܶܠ ܩܶܛܠܐ ܥܰܘܳܠܳܐܺܝܬ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܘܰܕܠܐ ܒܙܶܕܩܐ ܢܶܙܒܶܢ ܢܰܦܫܐ ܚܠܳܦ ܢܰܦܫܐ ܕܰܩܛܰܠ ܘܢܶܬܚܰܪܰܪ. ܘܢܶܬܟܠܶܐ ܡܶܢ ܐܪ̈ܳܙܶܐ. ܘܰܢܨܽܘܡ ܫܢ̈ܰܝܳܐ ܬܠܳܬܐ. ܘܰܢܣܺܝܡ ܟܽܠܝܽܘܡ ܒܽܘܪ̈ܟܶܐ ܡ̈ܳܐܐ ܘܢܶܬܩܰܒܰܠ.

(ܩܳܢܽܘܢܐ ܕܡ̄ܘ)

ܐܰܝܢܐ ܕܶܝܢ ܕܩܳܛܶܠ ܕܠܐ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܘܰܕܠܐ ܒܺܝܕܰܥܬܶܗ. ܠܐ ܥܕܺܝܠ ܣܰܓܺܝ ܒܩܶܛܠܐ ܕܰܣܥܰܪ. ܫܰܢܬܐ ܚܕܐ ܢܶܛܰܪ ܩܳܢܽܘܢܐ ܒܟܽܠܡܶܕܶܡ. ܘܢܶܬܶܠ ܛܺܝ̈ܡܰܝ ܦܶܠܓܶܗ ܕܰܐܣܺܝܪܐ.

(ܩܳܢܽܘܢܐ ܕܡ̄ܙ)

ܐܰܢܬܬܐ ܕܩܳܛܠܐ ܠܥܽܘܠܐ ܕܰܚܛܺܝܬܐ ܒܨܶܒܝܳܢܳܗ̇. ܬܨܽܘܡܝ ܬܰܪܬܶܝܢ ܫܢ̈ܺܝܢ. ܘܗܳܟܘܳܬ ܡܶܢ ܐܪ̈ܳܙܶܐ. ܘܰܬܣܺܝܡܝ ܟܽܠܝܽܘܡ ܒܽܘܪ̈ܟܶܐ ܡ̈ܳܐܐ ܕܺܝ̈ܠܳܢܳܝܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܬܪܶܝܢ ܩܳܢܽܘ̈ܢܶܐ ܘܳܠܶܐ ܕܬܶܩܒܰܠܝ. ܚܰܕ ܕܙܳܢܝܽܘܬܐ ܘܰܐܚܪܺܝܢ ܕܩܶܛܠܐ. ܘܶܐܢ ܡܰܢ ܘܗܺܝ ܗܘܳܬ ܥܶܠܬܐ ܘܰܐܦܠܰܬ ܠܓܰܒܪܐ ܒܰܚܛܺܝܬܐ. ܗܰܘ ܕܙܰܢܺܝ ܒܳܗ̇ ܢܶܛܰܪ ܫܰܢܬܐ ܚܕܐ. ܘܶܐܢ ܗܽܘ ܓܰܒܪܐ ܗܘܳܐ ܥܶܠܬܐ ܕܙܳܢܝܽܘܬܐ. ܘܰܕܩܶܛܠܐ ܗܽܘ ܢܶܛܰܪ ܬܰܪܬܶܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܘܗܺܝ ܚܕܐ. ܘܶܐܢ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܒܫܰܘܝܽܘ ܥܰܠܘ ܒܙܳܢܝܽܘܬܐ ܘܩܶܛܠܐ. ܘܟܽܠܚܰܕ ܢܫܰܡܠܶܐ ܩܳܢܽܘܢܐ ܫܰܢܬܐ ܘܦܶܠܓܳܗ̇. ܘܒܰܝܢܳܬ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܢܶܙܒܢܽܘܢ ܐܰܣܺܝܪܐ ܘܰܢܚܰܪܪܽܘܢ ܘܟܶܢ ܢܶܬܩܰܒܠܽܘܢ.

(ܩܳܢܽܘܢܐ ܕܡ̄ܚ)

ܐܰܝܢܐ ܕܪܳܘܶܐ ܒܚܰܡܪܐ. ܐܰܘ ܒܚܶܡܬܐ ܘܣܳܥܰܪ ܡܶܕܶܡ ܕܠܐ ܙܳܕܶܩ. ܕܰܐܝܟ ܡܰܚ̈ܘܳܬܐ ܘܡܽܘ̈ܡܳܬܐ ܘܓܽܘ̈ܕܳܦܶܐ. ܢܶܬܢܙܰܪ ܡܶܢ ܚܰܡܪܐ ܘܛܽܘܪܫܐ. ܘܢܶܬܟܠܶܐ ܡܶܢ ܐܪ̈ܳܙܶܐ ܝܰܪ̈ܚܶܐ ܬܠܳܬܐ. ܘܰܢܣܺܝܡ ܟܽܠܝܽܘܡ ܒܽܘܪ̈ܟܶܐ ܚܰܡܫܺܝܢ. ܘܟܶܢ ܢܶܬܩܰܒܰܠ ܒܥܺܕܬܐ.

(ܩܳܢܽܘܢܐ ܕܡ̄ܛ)

ܐܰܝܢܐ ܕܡܶܫܬܟܰܚ ܒܰܓܢܳܒܽܘܬܐ. ܢܶܦܪܽܘܥ ܚܰܕ ܒܫܰܒܥܐ ܠܡܶܕܶܡ ܕܰܓܢܰܒ. ܘܢܶܬܠܺܝܘܗܝ ܠܰܐܣܺܝܪ̈ܶܐ. ܘܰܢܨܽܘܡ ܝܰܪ̈ܚܶܐ ܫܬܐ. ܘܢܶܬܢܙܰܪ ܡܶܢ ܚܰܡܪܐ ܘܛܽܘܪܫܐ ܘܡܶܢ ܐܪ̈ܳܙܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܗܳܟܘܳܬ. ܘܰܢܣܺܝܡ ܟܽܠܝܽܘܡ ܒܽܘܪ̈ܟܶܐ ܚܰܡܫܺܝܢ. ܡܽܘܫܶܐ ܠܗܳܢܐ ܪܳܓܶܡ ܗܘܳܐ.

(ܩܳܢܽܘܢܐ ܕܚܰܡܫܺܝܢ)

ܐܰܝܢܐ ܕܡܳܣܰܪ ܘܡܓܡܪ ܒܚܰܒܪܶܗ. ܘܳܐܟܶܠܩܰܪ̈ܨܰܘܗܝ ܐܰܘ ܡܚܰܣܶܕ ܘܰܡܩܰܛܪܶܓ ܘܡܰܒܗܶܬ ܠܚܰܒܪܶܗ. ܢܨܽܘܡ ܫܰܢܬܐ ܚܕܐ ܡܶܢ ܛܽܘܪܫܐ ܘܚܰܡܪܐ. ܘܢܶܬܟܠܶܐ ܡܶܢ ܐܪ̈ܳܙܶܐ ܦܶܠܓܐ ܕܫܰܢܬܐ ܘܰܢܣܺܝܡ ܟܽܠܝܽܘܡ ܒܽܘܪ̈ܟܶܐ ܚܰܡܫܺܝܢ. ܘܢܶܬܶܠ ܙܶܕܩܬܐ ܕܺܝܢܳܪ̈ܶܐ ܚܰܡܫܐ ܐܰܘ ܝܰܬܺܝܪ ܒܨܺܝܪ ܐܰܝܟ ܚܰܝܠܶܗ. ܘܟܶܢ ܢܶܬܩܰܒܰܠ.

(ܩܳܢܽܘܢܐ ܕܚܰܡܫܺܝܢ ܘܚܰܕ)

ܐܰܝܢܐ ܕܛܳܠܶܡ ܐܰܘ ܚܳܛܶܦ ܡܶܢ ܩܰܪܺܝܒܶܗ ܡܶܕܶܡ. ܐܰܘ ܒܦܶܠܓܐ. ܐܰܘ ܒܙܶܒܢܐ ܘܙܽܘܒܳܢܐ. ܐܰܘ ܒܣܽܘܥܪܳܢܐ ܐܰܝܢܐ ܕܗܽܘ. ܢܶܦܪܽܘܥ ܚܰܕ ܒܰܐܪܒܥܐ ܠܡܶܕܶܡ ܕܰܛܠܰܡ ܘܰܓܠܰܙ. ܘܢܶܬܠܺܝܘܗܝ ܠܰܐܣܺܝܪ̈ܶܐ. ܘܰܢܨܽܘܡ ܝܰܪ̈ܚܶܐ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܘܢܶܬܟܠܶܐ ܡܶܢ ܪ̈ܳܐܙܶܐ ܗܳܟܘܳܬ. ܘܰܢܣܺܝܡ ܟܽܠܝܽܘܡ ܒܽܘܪ̈ܟܶܐ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܘܟܶܢ ܢܶܬܩܰܒܰܠ.

(ܩܳܢܽܘܢܐ ܕܢ̄ܒ)

ܐܰܝܢܐ ܕܡܰܚܪܶܡ ܘܠܳܐܶܛ ܠܚܰܒܪܶܗ. ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܘܳܠܺܝܬܐ. ܘܰܢܨܽܘܡ ܝܰܘ̈ܡܳܬܐ ܚܰܡܫܺܝܢ. ܘܢܶܬܟܠܶܐ ܡܶܢ ܪ̈ܳܐܙܶܐ. ܘܰܢܣܺܝܡ ܟܽܠܝܽܘܡ ܒܽܘܪ̈ܟܶܐ ܚܰܡܫܺܝܢ. ܘܢܶܬܶܠ ܙܶܕܩܬܐ ܐܰܝܟ ܚܰܝܠܶܗ. ܘܶܐܢܕܶܝܢ ܒܙܶܕܩܐ ܠܳܛ ܘܰܐܚܪܶܡ ܠܰܡܗܰܝܡܢܐ ܚܰܒܪܶܗ ܦܶܠܓܐ ܕܩܳܢܽܘܢܐ ܢܫܰܡܠܶܐ.

(ܩܳܢܽܘܢܐ ܕܢ̄ܓ)

ܐܰܝܢܐ ܕܡܰܚܪܶܡ ܘܠܳܐܶܛ ܒܚܶܡܬܐ ܠܰܩܢܽܘܡܶܗ. ܘܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܡܶܛܽܠ ܨܶܒ̈ܘܳܬܐ ܦܰܓܪ̈ܳܢܝܳܬܐ. ܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܩܳܢܽܘܢܐ ܕܰܩܕܳܡܰܘܗܝ ܢܫܰܡܠܶܐ. ܕܠܐ ܬܽܘܒ ܢܶܗܘܶܐ ܩܳܛܶܠ ܢܰܦܫܶܗ܀

(ܩܳܢܽܘܢܐ ܕܢ̄ܕ)

ܥܳܠܡܳܝܐ ܕܝܳܡܶܐ ܒܕܰܓܳܠܽܘܬܐ. ܢܨܽܘܡ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܝܰܪ̈ܚܺܝܢ. ܘܢܶܬܟܠܶܐ ܡܶܢ ܐܪ̈ܳܙܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ. ܘܰܢܣܺܝܡ ܟܽܠܝܽܘܡ ܒܽܘܪ̈ܟܶܐ (ܩܟ) ܘܢܶܬܶܠ ܙܶܕܩܬܐ ܕܺܝܢܳܪܐ ܚܰܕ. ܡܽܘܫܶܐ ܠܗܳܢܐ ܪܳܓܶܡ ܗܘܳܐ. ܐܰܝܢܐ ܕܶܝܢ ܕܝܳܡܶܐ ܒܰܫܪܳܪܐ. ܐܰܘ ܡܰܘܡܶܐ ܠܰܐܚܪܺܝܢ ܦܶܠܓܶܗ ܕܩܳܢܽܘܢܐ ܢܫܰܡܠܶܐ. ܟܰܕ ܡܶܫܬܰܘܕܶܐ ܕܠܐ ܬܽܘܒ ܗܳܦܶܟ ܠܡܰܘ̈ܡܳܬܐ.

(ܩܳܢܽܘܢܐ ܕܢ̄ܗ)

ܐܰܝܢܐ ܕܰܡܨܰܥܰܪ ܐܰܘ ܡܒܰܙܰܚ ܒܰܐܚܽܘܗܝ ܕܠܐ ܒܙܶܕܩܐ ܘܣܳܐܶܡ ܒܶܗ ܡܽܘ̈ܡܶܐ ܘܰܡܦܰܪܣܶܐ ܠܶܗ. ܢܨܽܘܡ ܝܰܘ̈ܡܳܬܐ ܥܶܣܪܺܝܢ ܘܚܰܕ. ܘܢܶܬܟܠܶܐ ܡܶܢ ܐܪ̈ܳܙܶܐ. ܘܟܽܠܝܽܘܡ ܢܣܺܝܡ ܒܽܘܪ̈ܟܶܐ ܐܰܪܒܥܺܝܢ. ܘܢܶܬܶܠ ܙܶܕܩܬܐ ܦܶܠܓܶܗ ܕܕܺܝܢܳܪܐ. ܘܶܐܢ ܒܙܶܕܩܐ ܗܳܕܶܐ ܣܥܰܪ. ܦܶܠܓܶܗ ܕܩܳܢܽܘܢܐ ܢܫܰܡܠܶܐ. ܘܰܢܩܺܝܡ ܫܽܘܘܕܳܝܐ ܕܠܐ ܬܽܘܒ ܢܒܰܙܰܚ ܒܐܢܳܫ.

(ܩܳܢܽܘܢܐ ܕܢ̄ܘ)

ܩܳܢܽܘܢܐ ܕܢܰܨܳܝ̈ܶܐ ܘܫܳܓܽܘ̈ܫܶܐ ܘܪ̈ܳܡܰܝ ܗܶܪܬܐ. ܐܰܝܟ ܕܰܡܨܰܥܪ̈ܳܢܶܐ ܢܶܗܘܶܐ.

(ܩܳܢܽܘܢܐ ܕܢ̄ܙ)

ܓܰܒܪ̈ܶܐ ܘܢܶܫ̈ܶܐ ܘܰܛܠܳܝ̈ܶܐ ܕܳܐܬܶܝܢ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܠܕܰܝܪ̈ܳܬܐ ܘܢܶܫܬܰܘܬܦܽܘܢ ܠܐ ܙܳܕܶܩ ܠܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܕܰܝܪܐ ܗܳܝ ܕܰܢܫܰܘܬܦܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܥܕܰܡܐ ܕܰܢܥܰܩܒܽܘܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܚܰܬܺܝܬܳܐܺܝܬ. ܘܢܶܬܠܽܘܢ ܡܰܘܕܝܳܢܽܘܬܐ. ܘܶܐܢ ܫܳܘܶܝܢ ܘܺܐܝܬ ܠܗܽܘܢ ܦܽܘܩܕܳܢܐ ܡܶܢ ܟܳܗ̈ܢܰܝܗܽܘܢ. ܢܫܰܘܬܦܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܶܐܢ ܠܐ ܢܝܰܩܪܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܒܦܳܬܽܘܪܐ ܘܢܶܫܪܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܫܠܳܡܐ.

(ܩܳܢܽܘܢܐ ܕܢ̄ܚ)

ܝܺܕܰܥܬܐ ܕܥܰܠ ܡܰܘܕܝܳܢܽܘܬܐ. ܘܰܐܝܟܰܢܐ ܡܶܫܬܰܘܕܶܐ ܡܰܘܕܝܳܢܐ. ܘܕܰܐܝܟܰܢܐ ܢܩܰܒܠܺܝܘܗܝ ܟܳܗܢܐ. ܘܥܰܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܦܳܢܶܝܢ ܡܶܢ ܐܰܝܕܐ ܕܗܺܝ ܐܶܪ̈ܶܣܺܝܣ ܠܘܳܬܰܢ.

(ܩܳܢܽܘܢܐ ܕܢ̄ܛ)

ܐܰܝܢܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܶܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܐܚܪ̈ܳܢܶܐ. ܕܠܐ ܫܘܶܝܢ ܥܰܡܰܢ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܕܺܝܠܰܢ ܬܪܺܝܨܰܬ ܫܽܘܒܚܐ. ܠܐ ܫܰܠܺܝܛ ܠܟܳܗܢܐ ܕܰܢܩܰܪܶܒ ܡܶܛܽܠܳܬܗܽܘܢ ܩܽܘܪܒܳܢܐ. ܘܶܐܢܕܶܝܢ ܡܦܺܝܣܺܝܢ ܘܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢ ܒܚܽܘܒܐ ܘܰܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܚܰܬܺܝܬܬܐ. ܢܶܬܠܽܘܢ ܡܰܘܕܝܳܢܽܘܬܐ ܩܕ̄ܡ. ܟܰܕ ܐܳܦ ܡܶܫܬܰܘܕܶܝܢ ܕܡܶܬܚܰܕܶܝܢ ܥܰܡܰܢ. ܘܡܰܘܕܶܝܢ ܐܰܟܘܳܬܰܢ. ܘܡܶܫܬܰܘܬܦܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ ܒܐܪ̈ܳܙܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܡܶܢܰܢ. ܘܰܕܠܐ ܗܳܦܟܺܝܢ ܬܽܘܒ ܠܕܶܚܠܰܬܗܽܘܢ ܩܰܕܡܳܝܬܐ ܐܶܠܐ ܕܫܳܠܡܺܝܢ ܠܝܽܘܠܦܳܢܐ ܘܕܽܘܒܳܪܐ ܘܛܶܟܣܐ ܘܥܰܝܳܕܐ ܕܺܝܠܰܢ. ܘܢܶܬܠܽܘܢ ܡܰܘܕܝܳܢܽܘܬܐ ܩܰܕܡܳܝܰܬ ܚܠܳܦ ܚܛܳܗ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܒܳܬܰܪ ܩܳܢܽܘܢܐ ܕܡܶܬܬܣܺܝܡ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܝܰܪ̈ܚܶܐ ܐܰܪܒܥܺܝܢ. ܘܟܽܠܝܽܘܡ ܒܽܘܪ̈ܟܶܐ ܡ̈ܳܐܐ ܘܰܐܪܒܥܺܝܢ. ܘܙܶܕܩܬܐ ܐܰܝܟ ܚܰܝܠܗܽܘܢ. ܗܳܝܕܶܝܢ ܢܶܬܶܐܡܰܪ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܨܠܽܘܬܐ ܐܰܝܕܐ ܕܰܡܬܰܚܡܐ ܘܰܡܛܰܟܣܐ ܥܰܠ ܟܽܠܚܰܕ ܡܶܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܦܳܢܶܝܢ ܠܘܳܬܰܢ. ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܢܶܫܬܰܘܬܦܽܘܢ ܒܕܶܒܚܬܐ ܕܐܪ̈ܳܙܶܐ. ܕܬܶܬܩܰܪܰܒܝ ܚܠܳܦܰܝܗܽܘܢ. ܘܶܐܢ ܗܳܕܶܐ ܬܶܣܬܥܰܪܝ. ܣܳܗܕܺܝܢܰܢ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܘܰܡܝܰܬܪ̈ܶܐ. ܗܰܘ ܕܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܡܰܘܗܰܒܬܐ ܡܩܰܪܶܒ ܩܽܘܪܒܳܢܐ ܡܶܛܽܠ ܐܶܪ̈ܶܛܺܝܩܽܘ. ܣܳܦܶܩ ܠܶܗ ܚܽܘܝܳܒܐ ܕܡܶܢ ܩܳܢܽܘ̈ܢܶܐ ܥܺܕ̈ܬܳܢܳܝܶܐ. ܘܳܐܦܠܐ ܡܶܛܽܠ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܕܶܐܪ̈ܶܛܺܝܩܽܘ ܐܰܦܺܝܣܘ ܐܰܒ̈ܳܗܳܬܐ ܩܰܕ̈ܺܝܫܶܐ. ܕܰܢܩܰܪܶܒ ܕܶܒܚܬܐ ܚܠܳܦܰܝܗܽܘܢ. ܘܳܐܦܶܢ ܢܰܟܦܺܝܢ ܕܽܘܒܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܩܳܢܽܘܢܐ ܢܶܬܬܰܚܰܡ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܕܗܳܢܽܘܢ ܕܡܶܢ ܠܘܳܬܰܢ ܡܫܰܢܶܝܢ ܠܘܳܬ ܐܶܪ̈ܶܛܺܝܩܽܘ. ܘܒܳܬܰܪܟܶܢ ܬܽܘܒ ܗܳܦܟܺܝܢ ܠܘܳܬܰܢ. ܗܰܘ ܕܶܝܢ ܕܣܳܥܶܐ ܘܠܐ ܡܫܰܡܠܶܐ ܠܡܶܕܶܡ ܕܗܳܪܟܐ ܡܛܰܟܰܣ. ܗܽܘ ܢܶܬܶܠ ܦܶܬܓܳܡܐ ܘܰܢܦܰܢܶܐ ܠܰܐܠܳܗܐ ܥܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܳܕ̈ܫܶܐ ܕܰܫܡܰܥܢܰܢ ܕܗܐ ܡܶܣܬܰܥܪܺܝܢ ܒܗܳܢܐ ܙܰܒܢܰܢ.

ܘܰܟܬܰܒܢܰܢ ܕܗܐ ܬܽܘܒ ܟܳܬܒܺܝܢܰܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܩܳܢܽܘ̈ܢܶܐ ܡܶܢ ܠܬܰܚܬ. ܐܳܘ ܪ̈ܺܝܫܰܝ ܥܺܕ̈ܳܬܐ ܘܪ̈ܺܝܫܰܝ ܕܰܝܪ̈ܳܬܐ ܡܝܰܩܪ̈ܶܐ. ܘܟܳܗ̈ܢܶܐ ܢܰܟ̈ܦܶܐ. ܘܗܳܕܶܐ ܥܒܰܕܢܰܢ. ܠܰܘ ܐܰܟܡܰܢ ܕܟܽܘܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܫܬܰܪܥܺܝܢ ܒܗܳܠܶܝܢ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܠܘܳܬܟܽܘܢ ܐܳܬܶܝܢ. ܘܡܶܬܰܐܠܨܺܝܬܽܘܢ ܕܰܬܣܺܝܡܽܘܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܬܚܽܘ̈ܡܶܐ ܘܩܳܢܽܘ̈ܢܶܐ. ܐܶܠܐ ܡܶܠܬܐ ܓܰܘܳܢܳܝܬܐ ܟܬܰܒܢܰܢ. ܕܰܒܟܽܠ ܕܽܘܟܐ ܘܰܐܬܪܐ ܬܶܬܦܰܪܣܶܐ. ܕܟܰܪ ܢܶܫܬܟܰܚ ܐܢܳܫ ܟܰܕ ܢܶܗܘܶܐ ܝܳܗܶܒ ܡܰܘܕܝܳܢܽܘܬܐ. ܒܚܰܕ ܡܶܢ ܗܳܢܽܘܢ ܩܳܢܽܘ̈ܢܶܐ ܕܰܪܫܰܡܢܰܢ. ܘܬܽܘܒ ܪܳܫܡܺܝܢܰܢ܆ ܥܶܩܳܪܐ ܦܫܺܝܩܐ ܘܰܥܨܳܒܐ ܡܛܰܝܒܐ ܢܶܫܬܟܰܚ ܕܢܶܬܬܣܺܝܡ ܥܰܠ ܚܒܳܪ̈ܳܬܶܗ ܟܰܕ ܐܳܦ ܗܳܕܶܐ ܡܙܰܗܪܺܝܢܰܢ. ܕܡܰܘܕܝܳܢܽܘܬܐ ܙܳܕܶܩ ܕܰܒܥܺܕܬܐ ܬܶܬܺܝܗܶܒܝ ܩܕܳܡ ܡܰܕܒܚܐ ܩܰܕܺܝܫܐ. ܐܰܘ ܕܽܘܟܬܐ ܦܪܺܝܫܬܐ ܘܰܒܗܺܝܠܬܐ. ܘܰܩܕܳܡ ܟܳܗܢܐ ܐܢܳܫ ܢܰܟܦܐ ܕܰܟܝܐ ܘܩܰܕܺܝܫܐ. ܘܣܳܗܕܐ ܒܰܡܝܰܬܪܽܘܬܐ ܘܚܰܟܺܝܡܐ ܒܝܰܕ̈ܥܳܬܐ. ܘܰܡܗܺܝܪܐ ܒܳܐܣܝܽܘܬܐ ܕܢܰܦܫܐ. ܘܕܰܡܢܰܣܰܝ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ ܒܟܽܠܡܶܕܶܡ. ܘܰܩܢܶܐ ܗܰܘܢܐ ܘܣܽܘܟܳܠܐ. ܘܰܡܨܶܐ ܕܰܢܥܰܨܶܐ ܗܽܘ ܠܶܗ ܘܢܶܛܰܪ ܐܪܳܙܐ ܕܟܽܠܢܳܫ. ܘܟܰܕ ܫܳܡܰܥ ܠܡܰܘܕܝܳܢܽܘܬܐ ܕܐܢܳܫ. ܠܐ ܢܚܽܘܪ ܒܦܰܪܨܽܘܦܶܗ ܣܳܟ. ܐܶܠܐ ܢܶܗܘܶܐ ܡܰܪܟܶܢ ܪܺܝܫܶܗ. ܘܫܳܡܰܥ ܒܶܐܕ̈ܢܰܘܗܝ. ܟܰܕ ܐܰܚܺܝ̈ܕܳܢ ܥܰܝ̈ܢܰܘܗܝ ܒܰܪ̈ܳܝܳܬܐ. ܘܰܦܬܺܝ̈ܚܳܢ ܓܰܘ̈ܳܝܳܬܐ. ܘܡܰܘܕܝܳܢܐ ܗܳܟܘܳܬ ܢܶܗܘܶܐ ܡܰܪܟܶܢ ܪܺܝܫܶܗ ܩܕܳܡ ܡܰܕܒܚܐ. ܘܝܳܬܶܒ ܥܰܠ ܒܽܘܪ̈ܟܰܘܗܝ. ܘܰܦܟܺܝܪ̈ܳܢ ܐܺܝܕ̈ܰܘܗܝ ܘܰܡܟܰܢܫܺܝܢ ܚܽܘ̈ܫܳܒܰܘܗܝ. ܘܰܪܓܺܝܫ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܝܳܕܰܥ ܟܰܣ̈ܝܳܬܐ ܬܰܡܳܢ ܩܰܪܺܝܒ. ܘܳܐܦ ܡܰܠܰܐܟܐ ܕܰܒܛܺܝܠܽܘܬܐ ܢܳܛܽܘܪܶܗ ܩܳܐܶܡ ܨܶܝܕܰܘܗܝ. ܘܠܳܒܶܟ ܣܶܦܪܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܰܘܗܝ. ܘܚܳܙܶܐ ܘܫܳܡܰܥ ܕܶܐܢ ܒܰܫܪܳܪܐ ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܡܰܘܕܶܐ. ܦܳܩܶܕ ܡܫܺܝܚܐ ܠܡܰܠܰܐܟܐ ܕܰܠܟܽܠ ܚܛܳܗܐ ܕܡܰܘܕܶܐ ܐܢܳܫ܆ ܣܳܪܶܛ ܥܠܰܘܗܝ ܘܠܳܚܶܐ ܠܶܗ ܘܥܳܛܶܐ. ܘܛܳܒ ܙܳܕܩܳܐܺܝܬ. ܐܶܡܪܶܬ ܠܰܡ ܕܰܐܘܕܶܐ ܠܡܳܪܝܐ ܥܰܠ ܣܰܟ̈ܠܘܳܬܝ. ܘܰܐܢܬ ܫܳܒܶܩ ܐܢܬ ܠܺܝ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܛܳܗ̈ܰܝ. ܟܳܗܢܐ ܕܶܝܢ ܢܠܰܒܶܒ ܠܡܰܘܕܝܳܢܐ ܘܢܰܪܬܶܝܘܗܝ ܩܰܕܡܳܐܺܝܬ ܘܢܺܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܕܳܐܦ ܐܶܢܐ ܒܰܪܢܳܫܐ ܐܺܝܬܰܝ ܠܒܺܝܫ ܦܰܓܪܐ ܘܚܰܛܳܝܐ ܐܰܟܘܳܬܳܟ. ܠܐ ܬܶܒܗܰܬ ܒܶܪܝ ܘܬܶܫܡܰܥ ܠܒܺܝܫܐ ܕܡܰܕܚܶܠ ܠܳܟ. ܕܠܐ ܬܶܓܠܶܐ ܚܛܳܗ̈ܰܝܟ. ܐܶܢ ܗܳܪܟܐ ܒܶܪܝ ܬܶܓܠܶܐ ܘܰܬܦܰܪܣܶܐ. ܠܐ ܢܶܬܓܠܽܘܢ ܩܕܳܡ ܒܺܐܝܡ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܠܥܺܝܢ ܐܰܪ̈ܟܰܐܣ ܘܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ. ܐܰܢܬ ܡܰܢ ܩܕܳܡ ܐܰܠܳܗܐ ܗܐ ܡܰܘܕܶܐ ܐܰܢܬ ܘܓܳܠܶܐ ܚܛܳܗ̈ܰܝܟ ܩܕܳܡ ܡܰܕܒܚܐ ܗܳܢܐ ܩܰܕܺܝܫܐ. ܘܶܐܢܐ ܗܐ ܫܳܡܰܥ ܐܢܐ ܘܣܳܗܶܕ ܐܢܐ ܘܺܐܝܬܰܝ ܡܶܨܥܳܝܐ ܒܶܝܬ ܠܳܟ ܘܠܰܐܠܳܗܐ. ܘܟܽܠܡܐ ܕܬܶܓܠܶܐ ܘܰܬܦܰܪܣܶܐ ܩܕܳܡܰܝ. ܘܰܡܩܰܒܶܠ ܐܰܢܬ ܡܶܢ ܒܨܺܝܪܽܘܬܝ ܩܳܢܽܘܢܐ ܕܰܬܝܳܒܽܘܬܐ. ܘܢܳܛܰܪ ܐܰܢܬ ܘܰܡܫܰܡܠܶܐ ܘܠܐ ܬܽܘܒ ܗܳܦܶܟ ܐܰܢܬ ܥܰܠ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܩܰܕ̈ܡܳܝܶܐ ܕܰܣܥܰܪܬ. ܐܶܢܐ ܗܳܪܟܐ ܠܬܰܚܬ ܒܫܽܘܠܛܳܢܐ ܕܝܰܗܒ ܡܳܪܰܢ ܠܥܺܕܬܐ ܘܰܠܟܳܗܢܽܘܬܐ ܫܳܪܶܐ ܘܫܳܒܶܩ ܐܢܐ ܠܳܟ. ܘܰܐܠܳܗܐ ܐܰܝܟ ܫܽܘܘܕܳܝܶܗ ܫܰܪܺܝܪܐ. ܠܥܶܠ ܡܫܰܪܰܪ ܘܫܳܪܶܐ ܘܫܳܒܶܩ ܠܳܟ ܘܰܡܚܰܣܶܐ ܚܰܘ̈ܒܰܝܟ ܘܰܚܛܳܗ̈ܰܝܟ. ܐܶܡܰܪ ܒܶܪܝ ܘܠܐ ܬܶܕܚܰܠ ܐܰܘ ܬܶܬܟܰܚܰܕ. ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܢܫܰܪܶܐ ܬܰܝܳܒܐ ܘܢܺܐܡܰܪ ܒܺܐܝܕܐ ܒܺܐܝܕܐ ܘܢܰܘܕܶܐ ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܣܰܟ̈ܠܘܳܬܶܗ. ܟܰܕ ܡܰܪܟܶܢ ܪܺܝܫܶܗ ܘܒܳܟܶܐ. ܘܒܳܬܰܪ ܕܰܡܚܰܬܶܡ ܟܳܗܢܐ ܢܰܪܬܶܝܘܗܝ ܡܶܢܕܪܺܝܫ ܘܰܢܠܰܒܒܺܝܘܗܝ ܘܢܺܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܕܰܡܗܰܝܡܶܢ ܐܰܢܬ ܒܰܡܫܺܝܚܐ ܕܰܫܒܰܩ ܠܳܟ ܚܛܳܗ̈ܰܝܟ. ܒܗܳܝ ܕܡܶܛܽܠ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܐܶܬܒܰܣܰܪ. ܘܠܰܘ ܡܶܛܽܠ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ. ܘܠܐ ܐܶܬܐ ܕܢܶܩܪܶܐ ܠܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܐܶܠܐ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܠܰܬܝܳܒܽܘܬܐ. ܘܣܰܓܺܝ ܚܳܕܶܐ ܗܽܘ ܘܡܰܠܰܐܟ̈ܰܘܗܝ ܥܰܠ ܚܰܕ ܚܰܛܳܝܐ ܕܬܳܐܶܒ. ܘܡܘܡܐ ܝܺܡܐ ܕܠܐ ܨܳܒܶܐ ܒܡܰܘܬܶܗ ܕܚܰܛܳܝܐ. ܘܒܳܬܰܪ ܡܦܰܢܶܐ ܗܽܘ ܬܰܝܳܒܐ. ܕܰܡܗܰܝܡܶܢ ܐܢܐ ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܐܡܰܪܬ. ܗܳܝܕܶܝܢ ܟܳܗܢܐ ܠܦܽܘܬ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܢܣܺܝܡ ܠܩܳܢܽܘܢܐ. ܘܠܐ ܢܶܗܘܶܐ ܒܨܺܝܪ ܘܰܡܫܰܟܰܪ ܒܥܰܝ̈ܢܰܘܗܝ ܚܰܛܳܝܐ. ܡܶܢ ܥܶܠܰܬ ܚܛܳܗ̈ܰܘܗܝ. ܘܳܐܦܶܢ ܣܰܓܺܝ̈ܐܺܝܢ ܐܰܝܟ ܚܳܠܐ ܕܝܰܡܐ ܘܰܢܕܺܝܕܺܝܢ. ܐܶܠܐ ܒܺܐܝܩܳܪܐ ܝܰܬܺܝܪܐ ܢܶܐܚܕܺܝܘܗܝ ܐܰܝܟ ܕܡܶܢܩܕܺܝܡ ܘܝܰܬܺܝܪ. ܘܠܐ ܢܶܓܠܶܐ ܥܠܰܘܗܝ ܣܳܟ. ܘܶܐܢ ܗܳܕܐ ܠܐ[5] ܣܳܥܰܪ. ܘܳܐܦܶܢ ܒܪܶܡܙܐ ܢܶܓܠܶܐ ܥܠܰܘܗܝ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܛܳܗ̈ܰܘܗܝ ܕܚܰܛܳܝܐ ܥܠܰܘܗܝ ܩܳܒܰܪ. ܘܒܶܗܬܬܐ ܘܠܰܘܛܬܐ ܡܩܰܒܶܠ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܐ ܘܰܒܢ̈ܰܝܢܳܫܐ. ܘܢܶܬܕܚܶܩ ܡܶܢ ܥܺܕܬܐ ܐܰܝܟ ܩܳܛܽܘܠܐ. ܘܢܶܬܢܰܟܪܶܐ ܠܪ̈ܳܐܙܶܐ ܩܰܕ̈ܺܝܫܶܐ. ܘܢܶܫܬܠܰܚ ܡܶܢ ܟܳܗܢܽܘܬܶܗ܆ ܘܢܶܗܘܶܐ ܡܚܰܝܒܐ ܐܶܦܺܝܣܩܽܘܦܐ ܕܢܳܣܶܒ ܒܰܐܦ̈ܰܘܗܝ ܘܠܐ ܡܰܣܠܶܐ ܠܶܗ܀

(ܩܳܢܽܘܢܐ ܕܶܐܫܬܺܝܢ܆ ܕܥܰܠ ܪܶܚܡܰܬ ܟܶܣܦܐ)

 ܫܠܺܝܚܐ ܩܰܕܺܝܫܐ ܦܰܘܠܳܘܣ ܐܶܡܰܪ. ܕܥܶܩܳܪܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܪܶܚܡܰܬ ܟܶܣܦܐ. ܘܺܐܝܬ ܐܢܳܫܐ ܕܶܐܬܪܰܓܪܰܓܘ ܠܳܗ̇. ܘܡܶܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܛܥܰܘ. ܡܳܕܶܝ ܐܶܢ ܡܶܛܽܠ ܪܶܚܡܰܬ ܟܶܣܦܐ ܡܶܬܝܰܠܕܺܝܢ ܒܰܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܛܳܗ̈ܶܐ. ܘܡܶܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܘܡܶܢ ܫܪܳܪܐ ܛܳܥܶܐ ܐܢܳܫ. ܡܶܢܟܽܠܦܪܽܘܣ ܬܚܶܝܬ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܟܕܺܝܢ ܐܰܝܢܐ ܕܰܐܣܺܝܪ ܒܳܗ̇. ܘܙܳܕܶܩ ܕܩܳܢܽܘܢܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܢܶܛܰܪ ܐܰܝܢܐ ܕܪܳܚܶܡ ܠܳܗ̇. ܐܶܠܐ ܙܳܕܶܩ ܠܒܰܪܢܳܫܐ ܕܢܶܬܪܚܶܩ ܡܶܢܳܗ̇ ܟܽܘܠܳܢܳܐܺܝܬ. ܘܒܳܬܰܪܟܶܢ ܢܨܽܘܡ ܗ̄ ܝܰܪ̈ܚܶܐ. ܘܢܶܬܟܠܶܐ ܡܶܢ ܪ̈ܳܐܙܶܐ ܘܡܶܢ ܚܰܡܪܐ ܘܛܽܘܪܫܐ. ܘܰܢܣܺܝܡ ܟܽܠܝܽܘܡ ܒܽܘܪ̈ܟܶܐ ܬܠܳܬܺܝܢ ܘܢܶܬܶܠ ܙܶܕܩܬܐ ܡܶܢ ܥܽܘܬܪܐ ܕܰܩܢܶܐ ܕܺܝܢܳܪ̈ܶܐ ܚܰܡܫܐ. ܐܰܘ ܝܰܬܺܝܪ ܐܰܘ ܚܰܣܺܝܪ ܐܰܝܟ ܚܰܝܠܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܢܶܬܰܐܣܽܘܢ ܪ̈ܶܓܫܰܘܗܝ ܟܽܠܗܽܘܢ. ܘܟܶܢ ܢܶܬܩܰܒܰܠ܀

(ܩܳܢܽܘܢܐ ܕܣ̄ܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܪܶܒܺܝܬܐ)

ܐܰܝܢܐ ܕܢܳܣܶܒ ܪܶܒܺܝܬܐ. ܟܰܕ ܫܳܡܰܥ ܠܰܟܬܳܒܐ ܕܳܐܡܰܪ. ܕܠܐ ܬܰܪܒܶܐ ܥܰܠ ܐܰܚܽܘܟ ܪܶܒܺܝܬܐ ܘܰܩܨ̈ܳܨܶܐ. ܘܟܶܣܦܶܗ ܒܪܶܒܺܝܬܐ ܠܐ ܝܳܗܶܒ. ܢܶܫܠܶܐ ܡܶܢ ܗܳܢܐ ܣܽܘܥܪܳܢܐ ܘܢܶܬܠܺܝܗ̇ ܠܪܶܒܺܝܬܐ ܕܰܢܣܰܒ ܠܰܐܣܺܝܪ̈ܶܐ. ܘܶܐܢ ܠܘܳܬܗܽܘܢ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܥܕܰܟܺܝܠ ܢܶܫܒܩܺܝܗ̇ ܠܗܽܘܢ. ܘܰܢܨܽܘܡ ܝܰܪ̈ܚܶܐ ܬܠܳܬܐ. ܘܰܢܣܺܝܡ ܒܽܘܪ̈ܟܶܐ ܟܽܠܝܽܘܡ ܚܰܡܫܺܝܢ ܕܺܝܠܳܢ̈ܳܝܶܐ ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܢܶܬܩܰܒܰܠ܀

(ܩܳܢܽܘܢܐ ܕܣ̄ܒ)

ܐܰܝܢܐ ܕܡܶܬܚܰܫܰܚ ܒܠܽܘܚܰܫܬܐ ܘܒܰܩܡܺܝ̈ܥܶܐ. ܘܒܶܐܣܳܪܐ ܕܓܰܒܪܐ ܡܶܢ ܐܰܢܬܬܐ. ܐܰܘ ܒܩܳܨܽܘܡܽܘܬܐ. ܐܰܘ ܒܰܟܬܳܒܽܘ̈ܢܶܐ ܕܥܶܬܐ. ܘܕܰܢܩܳܫ ܪܺܝܫܐ. ܐܰܘ ܒܢܺܝ̈ܢܝܶܐ ܐܰܘ ܒܙܳܒܽܘܪ̈ܶܐ. ܘܰܕܕܳܡܶܝܢ ܠܗܳܠܶܝܢ. ܩܰܕܡܳܐܺܝܬ ܢܶܫܬܰܘܕܶܐ ܕܠܐ ܬܽܘܒ ܣܳܥܰܪ ܚܕܐ ܡܶܢ ܗܳܝܕܶܝܢ ܢܶܬܬܣܺܝܡ ܥܠܰܘܗܝ ܩܳܢܽܘܢܐ ܘܨܰܘܡܐ ܘܝܰܪ̈ܚܶܐ ܐܰܪܒܥܐ ܘܢܶܬܟܠܶܐ ܡܶܢ ܐܪ̈ܳܙܶܐ ܘܚܰܡܪܐ ܘܛܽܘܪܫܐ. ܘܰܢܣܺܝܡ ܟܽܠܝܽܘܡ ܒܽܘܪ̈ܟܶܐ ܡܳܐܐ. ܘܢܶܬܶܠ ܙܶܕܩܬܐ. ܠܐ ܙܶܕܩܬܐ ܡܶܢ ܡܳܡܽܘܢܐ ܕܥܰܘܠܐ ܕܟܰܢܶܫ ܠܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܡܶܢܶܗ ܕܣܽܘܥܪܳܢܐ ܐܶܬܐ ܠܶܗ. ܘܠܐ ܢܶܫܒܽܘܩ ܒܒܰܝܬܶܗ ܡܶܢܶܗ ܡܶܕܶܡ ܣܳܟ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܢܶܬܚܰܪܰܪ ܡܶܢ ܚܛܺܝܬܐ.

(ܩܳܢܽܘܢܐ ܕܣ̄ܓ)

ܐܰܝܢܐ ܕܰܒܚܶܪ̈ܫܶܐ ܐܶܬܚܰܫܰܚ ܒܚܰܕ ܡܶܢ ܙܢܺܝ̈ܢ. ܪܰܒ ܗܘ ܥܰܘܠܐ. ܘܰܐܝܟ ܟܦܽܘܪܝܐ ܘܩܶܛܠܐ ܘܙܳܢܝܽܘܬܐ ܚܫܺܝܒ. ܡܶܛܽܠ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܒܶܗ ܡܣܰܟܶܝܢ. ܒܪܰܡ ܟܰܕ ܡܶܬܢܰܚܬܺܝܢܰܢ ܥܰܡܶܗ ܡܶܛܽܠ ܡܚܺܝܠܽܘܬܐ ܡܪܰܟܒܺܝܢܰܢ ܠܰܥܨܳܒ̈ܶܐ. ܘܰܢܒܰܚܶܢ ܟܳܗܢܐ ܚܰܬܺܝܬܳܐܺܝܬ ܠܰܙܢܐ. ܐܶܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܶܢ ܗܰܘ ܕܰܣܦܰܪ ܛܽܘ̈ܠܳܩܶܐ. ܘܶܐܬܓܰܘܰܣ ܒܫܺܐܕ̈ܶܐ ܘܰܢܩܰܫ ܠܗܽܘܢ. ܘܰܩܪܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܒܒܶܝܬ ܩܒܽܘܪ̈ܶܐ ܘܒܰܦܠܳܫ[6] ܐܽܘܪ̈ܚܳܬܐ. ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܐܶܬܚܰܫܰܚ ܒܚܶܪ̈ܫܶܐ. ܘܰܐܒܶܐܫ ܒܗܽܘܢ ܠܐܢܳܫ ܒܟܽܘܪܗܳܢܐ ܐܰܘ ܒܗܰܘܢܐ. ܐܰܘ ܒܰܒܠܳܡ ܦܽܘܡܐ ܕܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܰܕܕܰܝ̈ܳܢܶܐ. ܗܳܢܐ ܐܰܝܟ ܩܳܢܽܘܢܐ ܕܡܰܢ ܕܰܢܦܰܠ ܒܟܳܦܽܘܪܽܘܬܐ ܢܶܛܰܪ ܘܰܢܫܰܡܠܶܐ. ܘܶܐܢ ܬܽܘܒ ܒܰܙܢܰܝ̈ܳܐ ܕܥܶܩܳܪ̈ܶܐ. ܐܰܘ ܒܰܙܢܰܝ̈ܳܐ ܕܥܳܫܽܘܩܽܘܬܐ ܕܢܶܪܚܰܡ ܓܰܒܪܐ ܠܰܐܢܬܬܐ. ܐܰܘ ܕܐܢܳܫ ܢܶܪܚܰܡ ܠܰܐܢܬܬܶܗ ܥܳܒܕܺܝܢ. ܐܰܘ ܕܰܐܢܬܬܶܗ ܠܶܗ ܪܳܚܡܐ. ܘܡܰܢ ܕܗܳܠܶܝܢ ܘܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܣܳܥܰܪ. ܩܳܢܽܘ̈ܢܶܐ ܕܙܰܢܳܝ̈ܶܐ ܢܫܰܡܠܶܐ. ܘܶܐܢܕܶܝܢ ܠܓܰܒܪܐ ܢܽܘܟܪܳܝܐ ܘܠܰܐܢܬܬܐ ܕܠܐ ܕܺܝܠܶܗ ܢܶܥܒܶܕ. ܩܳܢܽܘܢܐ ܕܓܰܝܳܪ̈ܶܐ ܢܫܰܡܠܶܐ. ܒܰܒܟܳܬܐ ܘܶܐܒܠܐ. ܕܰܟܒܰܪ ܢܶܬܚܰܣܶܐ ܡܶܢ ܥܰܘܠܐ ܗܳܢܐ ܪܰܒܐ.

(ܩܳܢܽܘܢܐ ܕܣ̄ܕ)

ܐܰܝܢܐ ܕܢܳܛܰܪ ܐܰܟܬܐ ܘܣܶܢܶܐܬܐ ܘܒܺܝܫܬܐ ܒܠܶܒܶܗ ܥܰܠ ܐܰܚܽܘܗܝ ܢܶܬܟܠܶܐ ܡܶܢ ܪ̈ܳܐܙܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܡܶܢ ܚܰܡܪܐ ܘܛܽܘܪܫܐ. ܢܨܽܘܡ ܝܰܘ̈ܡܳܬܐ ܫܰܒܥܺܝܢ. ܘܰܢܣܺܝܡ ܟܽܠܝܽܘܡ ܒܽܘܪ̈ܟܶܐ ܡ̈ܳܐܐ. ܘܢܶܬܶܠ ܙܶܕܩܬܐ ܕܺܝܢܳܪ̈ܶܐ ܬܪܶܝܢ ܘܰܐܝܟ ܚܰܝܠܶܗ܀

(ܩܳܢܽܘܢܐ ܕܣ̄ܗ)

ܐܰܝܢܐ ܕܡܶܬܚܰܫܰܚ ܒܪܳܡܽܘܬܐ ܘܰܡܫܰܩܠܽܘܬܐ. ܩܳܢܽܘܢܐ ܕܰܐܟ̈ܬܳܢܶܐ ܐܰܥܺܝܦܳܐܺܝܬ ܢܶܬܬܰܚܰܡ ܥܠܰܘܗܝ. ܟܒܰܪ ܢܚܽܘܣ ܥܠܰܘܗܝ ܡܳܪܝܐ. ܘܢܶܥܩܽܘܪ ܡܶܢܶܗ ܠܚܰܫܐ ܗܳܢܐ ܒܺܝܫܐ ܘܡܰܘܒܕܳܢܐ. ܘܟܶܢ ܢܶܬܩܰܒܰܠ܀

(ܩܳܢܽܘܢܐ ܕܣ̄ܘ)

ܐܰܝܢܐ ܕܺܐܝܬ ܒܶܗ ܚܰܫܐ ܕܰܚܣܳܡܐ ܩܳܛܽܘܠܐ܆ ܠܶܗ ܠܩܳܢܽܘܢܐ ܕܪܳܡܽܘܬܐ ܢܫܰܡܠܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܚܣܳܡܐ ܝܰܠܕܐ ܗܘ ܕܪܳܡܽܘܬܐ ܘܰܐܒܐ ܕܩܶܛܠܐ. ܒܶܗ ܩܳܐܶܝܢ ܩܛܰܠ ܠܗܳܒܶܝܠ ܐܰܚܽܘܗܝ. ܘܝܰܘܣܶܦ ܐܶܙܕܒܶܢ ܡܶܢ ܐܰܚ̈ܰܘܗܝ. ܘܒܶܗ ܡܳܪܰܢ ܐܶܫܬܠܶܡ ܡܶܢ ܝܽܘܕ̈ܳܝܶܐ ܠܰܙܩܺܝܦܐ܀

(ܩܳܢܽܘܢܐ ܕܣ̄ܙ)

ܐܰܝܢܐ ܕܙܳܡܰܪ ܘܡܰܪܩܶܕ ܒܦܽܘܚܪ̈ܐ. ܢܨܽܘܡ ܝܰܪ̈ܚܶܐ ܬܪܶܝܢ. ܘܢܶܬܟܠܶܐ ܡܶܢ ܪ̈ܳܐܙܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܡܶܢ ܚܰܡܪܐ ܘܛܽܘܪܫܐ. ܘܰܢܣܺܝܡ ܟܽܠܝܽܘܡ ܒܽܘܪ̈ܟܶܐ ܐܰܪܒܥܺܝܢ. ܘܢܶܬܶܠ ܙܶܕܩܬܐ ܦܶܠܓܶܗ ܕܕܺܝܢܳܪܐ. ܘܶܐܢܕܶܝܢ ܡܫܰܡܫܳܢܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܰܐܥܦܐ ܢܶܗܘܶܐ ܥܠܰܘܗܝ ܩܳܢܽܘܢܐ. ܘܶܐܢ ܐܰܡܺܝܢ ܒܗܳܢܐ ܥܝܳܕܐ. ܠܐ ܢܶܬܩܰܪܰܒ ܠܟܳܗܢܽܘܬܐ ܟܡܐ ܕܰܒܗܳܢܐ ܙܢܐ ܢܩܰܘܶܐ. ܘܶܐܢ ܚܳܣ ܘܠܐ ܬܶܗܘܶܐ ܘܟܳܗܢܐ ܢܰܪܫܰܥ ܒܗܳܠܶܝܢ. ܢܶܬܟܠܶܐ ܡܶܢ ܬܶܫܡܶܫܬܶܗ ܬܠܳܬ ܫܢܺܝ̈ܢ. ܘܰܢܨܽܘܡ ܡܶܢ ܚܰܡܪܐ ܘܛܽܘܪܫܐ ܗܳܟܘܳܬ. ܘܰܢܣܺܝܡ ܟܽܠܝܽܘܡ ܒܽܘܪ̈ܟܶܐ ܬܠܳܬ ܡܳܐܐ. ܘܢܶܙܒܶܢ ܐܰܣܺܝܪܐ. ܐܰܘ ܢܶܬܶܠ ܥܶܣܪܐ ܕܺܝܢܳܪ̈ܶܐ ܒܛܺܝ̈ܡܰܘܗܝ.

(ܩܳܢܽܘܢܐ܆ ܕܣ̄ܚ)

ܐܰܝܢܐ ܕܰܡܕܰܓܶܠ ܘܰܡܟܰܕܶܒ. ܢܨܽܘܡ ܝܰܪ̈ܚܶܐ ܬܠܳܬܐ. ܘܢܶܬܢܙܰܪ ܡܶܢ ܪ̈ܳܐܙܶܐ ܘܡܶܢ ܚܰܡܪܐ ܘܛܽܘܪܫܐ ܗܳܟܘܳܬ. ܘܰܢܣܺܝܡ ܟܽܠܝܽܘܡ ܒܽܘܪ̈ܟܶܐ ܚܰܡܫܺܝܢ. ܘܢܶܬܶܠ ܙܶܕܩܬܐ ܕܺܝܢܳܪܐ ܚܰܕ. ܐܶܢܕܶܝܢ ܝܳܡܶܐ ܒܕܰܓܳܠܽܘܬܐ. ܬܠܺܝܬܳܐܺܝܬ ܢܶܬܥܰܦܰܦ ܥܠܰܘܗܝ ܩܳܢܽܘܢܐ.

(ܩܳܢܽܘܢܐ ܕܣ̄ܛ)

ܐܰܝܢܐ ܕܰܒܡܰܐܣܰܒ ܒܰܐܦ̈ܶܐ ܢܕܽܘܢ. ܢܨܽܘܡ ܝܰܪܚܳܐ ܚܰܕ ܡܶܢ ܛܽܘܪܫܐ ܘܚܰܡܪܐ ܘܡܶܢ ܪ̈ܳܐܙܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܢܶܬܶܠ ܙܶܕܩܬܐ ܕܺܝܢܳܪܐ ܚܰܕ. ܘܰܢܣܺܝܡ ܟܽܠܝܽܘܡ ܒܽܘܪ̈ܟܶܐ ܬܠܳܬܺܝܢ.

(ܩܳܢܽܘܢܐ ܕܫܰܒܥܺܝܢ)

ܐܰܝܢܐ ܕܢܳܣܶܒ ܫܽܘܚܕܐ ܘܨܳܠܶܐ ܕܺܝܢܐ. ܐܶܢ ܒܢܳܡܽܘܣܐ ܐܰܠܳܗܳܝܐ. ܘܶܐܢ ܫܩܰܠ ܡܶܢ ܐܢܳܫܐ. ܢܶܬܶܠ ܙܶܕܩܬܐ ܠܰܐܣܺܝܪ̈ܶܐ ܠܡܶܕܶܡ ܕܰܢܣܰܒ. ܚܰܕ ܒܰܐܪܒܥܐ. ܘܰܢܨܽܘܡ ܐܰܪܒܥܐ ܝܰܪ̈ܚܶܐ. ܘܢܶܬܟܠܶܐ ܡܶܢ ܪ̈ܳܐܙܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܗܳܟܘܳܬ. ܘܰܢܣܺܝܡ ܟܽܠܝܽܘܡ ܒܽܘܪ̈ܟܶܐ ܡܳܐܐ.

(ܩܳܢܽܘܢܐ ܕܥ̄ܐ)

ܐܰܝܢܐ ܕܝܳܗܶܒ ܟܳܗܢܽܘܬܐ ܘܢܳܣܶܒ ܫܽܘܚܕܐ. ܩܳܢܽܘܢܐ ܕܓܰܝܳܪ̈ܶܐ ܢܶܬܬܰܚܰܡ ܥܠܰܘܗܝ. ܘܠܳܐ ܢܶܬܚܰܫܰܚ ܒܬܶܫܡܶܫܬܶܗ ܥܕܰܡܐ ܕܰܢܫܰܡܠܶܐ ܩܳܢܽܘܢܶܗ.

(ܩܳܢܽܘܢܐ ܕܥ̄ܒ)

ܐܰܝܢܐ ܕܙܳܒܶܢ ܟܳܗܢܽܘܬܐ. ܩܳܢܽܘܢܐ ܕܙܰܢܳܝ̈ܶܐ ܢܶܬܬܰܚܰܡ ܥܠܰܘܗܝ.

(ܩܳܢܽܘܢܐ ܕܥ̄ܓ)

ܐܰܝܢܐ ܕܠܐ ܡܰܘܕܶܐ ܒܰܚܛܳܗ̈ܰܘܗܝ ܒܟܽܠ ܫܰܢ̱ܬܐ ܬܰܪܬܶܝܢ ܙܰܒ̈ܢܺܝܢ. ܘܶܐܢ ܥܳܪܨܐ ܐܰܢܰܢܩܺܝ ܘܗܳܘܶܐ ܐܢܳܫ ܒܽܐܘܪܚܐ. ܐܰܘ ܠܐ ܩܰܪܺܝܒ ܐܰܒܐ. ܡܶܢܟܽܠܦܪܽܘܣ ܚܕܐ ܙܒܰܢ ܒܫܰܢܬܐ ܙܳܕܶܩ ܕܡܰܘܕܶܐ ܡܗܰܝܡܢܐ ܘܶܐܠܐ ܢܶܬܟܠܶܐ ܡܶܢ ܪ̈ܳܐܙܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܥܕܰܡܐ ܕܡܰܘܕܶܐ. ܐܰܝܟ ܛܶܟܣܐ ܕܰܟܪ̈ܣܛܝܳܢܶܐ.

(ܩܳܢܽܘܢܐ ܕܥ̄ܕ)

ܐܰܝܢܐ ܕܳܐܟܶܠ ܒܶܣܪܐ ܕܓܰܡܠܐ. ܐܰܘ ܕܣܽܘܣܝܐ. ܐܰܘ ܕܰܥܪܳܕܐ ܐܰܘ ܕܕܶܒܐ. ܐܰܘ ܕܕܺܐܒܳܐ. ܘܗܳܠܶܝܢ ܘܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ. ܘܶܐܢ ܡܶܢ ܐܰܣܺܝܪ̈ܶܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ. ܘܰܥܕܰܟܺܝܠ ܠܐ ܡܫܰܡܠܰܝ ܗܘܳܐ ܒܩܰܘܡܬܐ ܘܡܶܢ ܝ̄ܗ ܫܢܺܝ̈ܢ ܘܰܠܬܰܚܬ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܘܰܕܟܰܕ ܝܳܪܶܒ ܘܡܶܬܚܰܪܰܪ ܡܰܘܕܶܐ ܒܗܳܠܶܝܢ ܕܰܓܕܰܫ ܠܶܗ. ܟܰܕ ܬܰܘܝܐ ܠܶܗ. ܘܚܰܫܺܝܫ ܒܠܶܒܶܗ ܩܳܢܽܘܢܐ ܩܰܠܺܝܠܐ ܢܶܬܬܣܺܝܡ ܥܠܰܘܗܝ ܨܰܘܡܐ ܘܒܽܘܪ̈ܟܶܐ. ܘܶܐܢܕܶܝܢ ܡܫܰܡܠܰܝ ܗܘܳܐ ܒܩܰܘܡܬܐ. ܘܒܰܩܛܺܝܪܐ ܐܶܬܥܨܺܝ ܗܘܳܐ. ܢܶܬܬܰܚܰܡ ܥܠܰܘܗܝ ܨܰܘܡܐ ܘܒܽܘܪ̈ܟܶܐ ܩܳܢܽܘܢܶܗ. ܘܶܐܢܕܶܝܢ ܐܢܳܫ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܐܶܟܰܠ ܕܠܐ ܩܛܺܝܪܐ ܕܟܰܦܢܐ. ܘܠܰܘ ܥܶܨܝܳܢܐ ܕܐܢܳܫ. ܢܶܬܬܣܺܝܡ ܥܠܰܘܗܝ ܨܰܘܡܐ ܘܝܰܪ̈ܚܶܐ ܬܪܶܝܢ. ܘܢܶܬܟܠܶܐ ܡܶܢ ܐܪ̈ܳܙܶܐ ܥܕܰܡܐ ܕܰܢܫܰܡܠܶܐ ܠܩܳܢܽܘܢܐ ܘܰܢܣܺܝܡ ܟܽܠܝܽܘܡ ܒܽܘܪ̈ܟܶܐ ܐܰܪܒܥܺܝܢ. ܘܢܶܬܶܠ ܙܶܕܩܬܐ ܐܰܝܟ ܚܰܝܠܶܗ. ܗܳܟܘܳܬ. ܘܡܰܢ ܕܶܐܫܬܺܝ ܚܰܡܪܐ ܒܨܰܘܡܐ ܪܰܒܐ. ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܐܰܢܰܢܩܺܝ ܕܟܽܘܪܗܳܢܐ ܥܰܣܩܐ. ܐܰܘ ܐܰܢܬܬܐ ܕܝܳܠܕܐ܆ ܠܶܗ ܠܩܳܢܽܘܢܐ ܢܫܰܡܠܶܐ ܗܳܟܘܳܬ. ܘܶܐܢ ܐܢܳܫ ܐܶܟܰܠ ܚܢܺܝܩܐ. ܐܰܘ ܕܡܐ ܕܰܒܥܺܝܪܳܐ. ܐܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܛܰܡܐܐ ܕܟܰܕ ܠܐ ܡܩܰܕܶܫ ܠܟܳܗܢܐ. ܠܶܗ ܠܩܳܢܽܘܢܐ ܢܫܰܡܠܶܐ.

(ܩܳܢܽܘܢܐ ܕܥ̄ܗ)

ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܐ ܕܺܝܠܰܢ ܩܰܕ̈ܡܳܝܶܐ ܬܰܚܶܡܘ ܥܰܠ ܐܰܝܢܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܒܰܩܠܺܝܪܽܘܣ. ܐܶܢ ܐܶܦܺܝ̄ܣ. ܘܶܐܢ ܩܰܫܺܝܫܐ. ܐܰܘ ܡܫܰܡܫܳܢܐ ܕܠܐ ܢܰܗܡܶܐ ܒܡܰܪܥܺܝܬܐ. ܐܰܘ ܢܶܒܣܶܐ ܒܥܳܢ̈ܳܐ. ܐܶܠܐ ܒܙܰܒܢܐ ܘܰܕܠܐ ܙܰܒܢܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܢܺܐܠܦܽܘܢ. ܘܢܰܪܬܽܘܢ ܘܢܰܟܪܙܽܘܢ ܠܰܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܠܗܳܕܶܐ ܐܶܬܩܪܺܝܘ ܘܶܐܬܦܪܶܫܘ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܐ. ܐܶܢܕܶܝܢ ܗܳܕܐ ܠܐ ܣܳܥܪܺܝܢ ܘܡܰܗܡܶܝܢ. ܟܰܕ ܠܐ ܐܢܳܫ ܪܳܕܶܦ ܐܶܢܽܘܢ. ܐܰܘ ܐܺܝܬ ܠܗܽܘܢ ܐܰܢܰܢܩܺܝ ܕܕܶܚܠܬܐ ܡܶܢ ܐܰܚܺܝ̈ܕܰܝ ܙܰܒܢܐ. ܢܶܬܩܰܛܠܽܘܢ ܘܢܶܬܦܰܪܫܽܘܢ ܥܕܰܡܐ ܕܡܶܫܬܰܘܕܶܝܢ ܕܝܳܨܦܺܝܢ ܒܰܚܦܺܝܛܽܘܬܐ. ܘܡܰܠܦܺܝܢ ܘܡܰܪܬܶܝܢ ܐܰܝܟ ܚܰܝܠܐ ܘܡܶܠܬܐ ܕܝܰܗܒ ܠܗܽܘܢ ܐܰܠܳܗܐ. ܗܳܝܕܶܝܢ ܢܶܬܬܣܺܝܡ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܩܳܢܽܘܢܐ ܕܰܐܟ̈ܬܳܢܶܐ. ܘܢܶܛܪܽܘܢ ܘܰܢܫܰܡܠܽܘܢ. ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܢܫܰܡܫܽܘܢ.

(ܩܳܢܽܘܢܐ ܕܥ̄ܘ)

ܡܶܟܐ ܘܰܠܗܰܠ ܡܰܪܬܝܳܢܽܘܬܐ ܫܰܦܺܝܪܬܐ. ܘܬܶܢܝܐ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܐܡܺܝܪ̈ܳܢ ܘܕܰܐܝܟܰܢܐ ܙܳܕܶܩ ܕܢܶܬܦܪܰܥ ܡܶܢ ܕܝܰܗܒ ܡܰܘܗܰܒܬܐ ܠܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܕܰܝܪ̈ܳܝܶܐ. ܘܰܟܡܳܝܽܘܬܐ ܕܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܘܚܽܘ̈ܣܳܝܶܐ ܘܫܰܗܪ̈ܶܐ ܘܰܨܠܰܘ̈ܳܬܐ ܕܰܚܠܳܦ ܡܰܘܗܰܒܬܐ ܗܳܝ ܢܶܗܘܽܘܢ.

ܗܘܰܝܬܽܘܢ ܝܳܕܥܺܝܢ ܐܳܘ ܐܰܚ̈ܰܝ ܟܽܠܟܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܒܗܳܕܶܐ ܐܶܓܰܪܬܐ ܦܳܓܥܺܝܢ. ܘܰܒܩܳܢܽܘ̈ܢܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܢ ܠܥܶܠ. ܠܐ ܣܳܟ ܐܶܬܚܰܫܰܚܢܰܢ ܒܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ. ܕܚܽܘܩܝܐ ܕܡܶܢ ܥܺܕܬܐ. ܐܰܘ ܦܽܘܪܫܳܢܐ ܕܡܶܢ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܢ ܡܶܬܟܠܶܐ ܐܢܳܫ ܡܶܢ ܥܺܕܬܐ. ܡܒܰܣܰܪ ܥܰܠ ܩܢܽܘܡܶܗ ܘܢܳܦܶܠ ܒܥܽܘܡܩܐ ܕܰܚܛܺܝܬܐ. ܘܒܰܦܣܳܩܣܰܒܪܐ. ܘܠܐ ܝܳܨܶܦ ܕܢܰܦܫܶܗ. ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܰܠܥܺܕܬܐ ܥܳܐܶܠ ܡܶܢ ܐܰܢܰܢܩܺܝ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܕܢܶܬܬܰܘܕܶܐ ܥܰܠ ܣܰܟ̈ܠܘܳܬܶܗ. ܘܟܰܕ ܫܳܡܰܥ ܡ̈ܶܠܶܐ ܐܰܠܳܗ̈ܳܝܳܬܐ ܒܳܗܶܬ ܡܶܢ ܢܰܦܫܶܗ. ܘܰܡܨܰܠܶܐ ܡܶܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܬܰܪܥܺܝܬܶܗ. ܘܰܡܡܰܪܶܐ ܒܰܐܝܠܶܝܢ ܕܩܳܝܡܺܝܢ ܘܰܡܨܰܠܶܝܢ ܒܥܺܕܬܐ. ܘܚܳܣܶܡ ܒܰܥܒܳܕ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ. ܘܣܳܐܶܡ ܒܽܘܪ̈ܟܶܐ ܘܡܶܬܚܢܶܓ ܘܡܶܬܶܐܒܶܠ. ܘܟܰܕ ܫܳܡܰܥ ܠܡ̈ܶܠܶܐ ܩܰܕ̈ܺܝܫܳܬܐ ܕܰܟܬܳܒ̈ܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܶܐ ܘܡܶܬܓܰܢܰܚ ܘܚܳܐܶܫ ܥܰܠ ܚܛܳܗ̈ܰܘܗܝ. ܘܟܰܕ ܚܳܙܶܐ ܠܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܩܳܪܒܺܝܢ ܠܘܳܬܶܗ ܩܰܕ̈ܺܝܫܶܐ ܛܳܐܶܢ ܘܡܶܬܟܰܫܰܪ ܒܰܬܝܳܒܽܘܬܐ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܒܰܥܓܰܠ ܢܩܽܘܡ ܡܶܢ ܡܰܦܽܘܠܬܶܗ. ܘܢܶܬܚܰܠܰܛ ܥܰܡ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܬܪ̈ܺܝܨܰܝ ܫܽܘܒܚܐ. ܐܶܢܕܶܝܢ ܡܶܬܓܠܶܙ ܡܶܢ ܥܺܕܬܐ. ܡܶܬܢܰܟܪܶܐ ܠܝܽܘܬܪܳܢܐ ܕܶܐܡܰܪܢܰܢ ܡܶܢ ܠܥܶܠ. ܘܫܳܠܡܐ ܥܠܰܘܗܝ ܗܳܝ ܕܰܟܬܺܝܒܐ ܕܰܟܬܺܝܒܐ ܒܰܫܠܶܝܡܽܘܢ. ܕܪܰܫܺܝܥܐ ܡܐ ܕܶܐܬܐ ܠܥܽܘܡܩܐ ܕܒܺܝ̈ܫܳܬܐ ܘܰܒܣܳܪܐ. ܐܶܢܕܶܝܢ ܢܶܗܘܶܐ ܐܢܳܫ ܪܰܫܺܝܥܐ ܡܫܰܡܠܝܐ. ܟܳܦܽܘܪܐ ܘܓܽܘܡܕܳܢܐ. ܘܠܰܐܝܢܐ ܕܗܳܟܰܢܐ ܗܽܘ ܙܳܕܶܩ ܕܢܰܦܶܩ ܡܶܢ ܥܺܕܬܐ ܘܢܶܕܚܽܘܩ. ܘܳܐܦܠܐ ܢܶܐܟܽܘܠ ܐܢܳܫ ܥܰܡܶܗ. ܐܰܘ ܢܶܫܬܶܐ. ܘܠܐ ܢܶܩܪܶܐ ܥܠܰܘܗܝ ܫܠܳܡܐ. ܐܰܘ ܢܩܰܒܶܠ ܫܠܳܡܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܫܶܐܠܰܬ ܫܠܳܡܐ ܡܚܰܕܶܐ ܠܐܢܳܫܳܐ ܒܰܚܕܳܕ̈ܶܐ. ܡܳܕܶܝܢ ܠܰܝܬ ܫܠܳܡܐ ܠܪܰܫܺܝܥܐ. ܐܶܡܰܪ ܐܰܠܳܗܐ ܒܰܢܒܺܝܐ. ܥܰܡ ܡܰܢ ܕܗܳܟܰܢܐ ܗܘ ܐܳܦܠܐ ܠܡܶܐܟܰܠ ܠܰܚܡܐ ܙܳܕܶܩ ܐܶܡܰܪ ܫܠܺܝܚܐ ܩܰܕܺܝܫܐ. ܐܶܠܐ ܢܶܬܚܰܫܰܒ ܠܰܢ ܐܰܝܟ ܚܰܢ̈ܦܶܐ. ܘܠܐ ܣܳܟ ܢܶܬܚܰܠܰܛ ܥܰܡܶܗ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܗܰܘ ܠܐ ܕܰܓܳܠܐ. ܘܩܰܠܺܝܠ ܚܡܺܝܪܐ ܠܡܰ ܟܽܠܳܗ̇ ܓܒܺܝܠܬܐ ܡܰܚܡܰܥ. ܐܰܝܢܐ ܕܶܝܢ ܕܺܐܝܬ ܒܶܗ ܪܺܝܚ ܚܰܝܽܘܬܐ. ܒܺܐܝܕܐ ܒܺܐܝܕܐ ܢܰܪܬܶܝܘܗܝ ܘܢܰܝܬܶܝܘܗܝ ܠܰܗܘܳܝܐ ܥܕܰܡܐ ܕܰܢܩܽܘܡ. ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܓܶܝܪ ܕܰܒܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܣܰܓܺܝ ܥܰܣܩܺܝܢ. ܡܶܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܒܡ̈ܶܠܶܐ ܘܰܒܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ. ܘܗܶܢܽܘܢ ܡܰܢ ܡܰܘܠܕܺܝܢ ܠܗܳܠܶܝܢ. ܘܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܫܶܬܶܐܣܬܐ. ܘܥܶܩܳܪܐ ܘܪܺܝܫ ܡܰܘܥܺܝܬܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ. ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܡܫܺܝܚܐ ܦܩܰܕ ܗܘܳܐ. ܕܰܒܩܰܕܡܐ ܠܗܳܠܶܝܢ ܢܓܽܘܡ ܘܢܶܦܣܽܘܩ ܡܶܢ ܪܶܥܝܳܢܰܢ. ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܳܥܟܺܝܢ ܘܡܶܬܛܰܠܩܺܝܢ ܘܠܐ ܐܳܬܶܝܢ ܠܰܗܘܳܝܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܣܳܥܽܘܪ̈ܘܳܬܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܒܝܰܕ ܦܰܓܪܐ ܐܰܟܡܐ ܕܰܐܡܺܝܪܐ ܠܡܰܠ̈ܦܳܢܶܐ. ܡܶܢ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܐ ܡܶܬܦܰܣ̈ܩܳܢ ܘܡܶܬܬܰܟ̈ܣܳܢ. ܗܰܘ ܕܰܒܡܰܚܫܰܒܬܐ ܚܳܛܶܐ. ܥܰܡܳܗ̇ ܕܩܰܠܺܝܠܽܘܬܐ ܕܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ. ܐܺܝܬ ܠܳܗ̇ ܠܰܚܛܺܝܬܐ ܕܡܶܬܓܰܡܪܐ. ܐܶܠܐ ܠܦܽܘܬ ܡܚܺܝܠܽܘܬ ܙܰܒܢܐ. ܩܳܢܽܘܢܐ ܡܰܢ ܡܫܰܡܠܝܐ ܠܐ ܐܶܬܚܰܙܝܰܬ ܠܰܢ ܕܰܢܣܺܝܡ ܥܰܠ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ. ܐܶܠܐ ܐܰܝܟ ܦܶܠܓܽܘܬ ܩܳܢܽܘ̈ܢܶܐ ܕܡ̈ܶܠܶܐ. ܘܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ ܢܶܬܬܰܚܰܡ ܥܰܠ ܐܢܳܫ ܡܶܛܽܠܳܬܗܽܘܢ. ܟܰܕ ܛܳܒ ܡܫܺܝܚܐ ܢܽܘܪܐ ܘܚܽܘܝܳܒܐ ܓܳܙܶܡ. ܠܰܐܝܢܐ ܕܫܳܪܶܐ ܠܰܚܛܳܗܐ ܕܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ. ܘܳܐܡܰܪ ܕܠܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܡܶܕܶܡ. ܟܽܠܡܰܢ ܕܫܳܪܶܐ ܚܰܕ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܦܽܘܩ̈ܕܳܢܶܐ ܙܥܽܘܪ̈ܶܐ. ܘܢܰܐܠܶܦ ܗܳܟܰܢܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ. ܒܨܺܝܪܐ ܢܶܬܩܪܶܐ ܒܡܰܠܟܽܘܬܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܙܳܕܶܩ ܠܶܗ ܬܽܘܒ ܠܒܰܪܢܳܫܐ ܕܢܕܒܰܪ ܡ̈ܶܠܰܘܗܝ ܒܕܺܝܢܐ. ܘܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܐܰܝܟ ܕܰܠܩܽܘܝܳܡܐ ܢܰܠܶܠ ܝܰܨܺܝܦܽܘܬܐ ܪܰܒܬܐ ܥܰܠ ܦܽܘܪܩܳܢܐ ܕܢܰܦ̈ܫܳܬܐ ܐܰܒܺܝ̈ܕܳܬܐ. ܠܐ ܓܶܝܪ ܙܳܕܶܩ ܠܟܳܗܢܐ ܕܢܶܫܒܽܘܩ ܠܐܢܳܫ ܚܛܳܗ̈ܰܘܗܝ ܕܠܐ ܩܳܢܽܘܢܐ ܘܡܰܪܕܽܘܬܐ ܘܡܰܘܕܝܳܢܽܘܬܐ ܘܫܽܘܡܠܳܝ ܩܳܢܽܘܢܐ. ܘܳܐܦܠܐ ܢܰܪܡܶܐ ܬܽܘܒ ܒܰܦܣܳܩܣܰܒܪܐ ܠܡܰܣܟܠܳܢܐ ܐܰܟܡܰܢ ܕܠܰܝܬ ܠܶܗ ܫܽܘܒܩܳܢܐ. ܘܳܐܦܠܐ ܟܰܕ ܡܶܬܟܰܚܰܕ ܡܶܢܶܗ ܐܰܘ ܩܳܢܶܛ ܐܰܘ ܢܰܗܡܶܐ ܡܶܢ ܕܺܝܠܶܗ. ܐܰܘ ܢܳܣܶܒ ܒܰܐܦ̈ܰܘܗܝ ܡܶܛܽܠ ܐܺܝܩܳܪܐ ܕܚܳܙܶܐ ܡܶܢܶܗ. ܘܠܐ ܢܺܐܡܰܪ ܩܰܫܺܝܫܐ ܒܠܶܒܶܗ ܕܶܐܢܐ ܠܰܝܬ ܠܺܝ ܒܗܳܢܐ ܣܽܘܥܪܳܢܐ ܡܶܕܶܡ ܐܳܦܠܐ ܡܶܬܬܒܰܥ ܐܢܐ ܡܶܛܽܠܳܬܶܗ. ܕܶܐܦܺܝ̄ܣ ܕܺܝܠܶܗ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܪܶܢܝܐ ܗܳܢܐ ܘܝܰܨܺܝܦܽܘܬܐ. ܐܳܦ ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܥܰܠܢܐ ܕܺܝܠܶܗ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܘܫܰܘܬܳܦܐ ܗܘ ܥܰܡ ܐܶܦܺܝ̄ܣ. ܘܡܰܐܠܠܘܢ ܣܽܘܓܗܽܘܢ ܕܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܘܪ̈ܺܝܫܝܳܬܐ ܘܡܰܥܣܳܪ̈ܶܐ ܘܙܶܕ̈ܩܶܐ ܕܰܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܠܶܗ ܡܶܬܩܰܪܒܺܝܢ ܒܗܳܝ ܕܩܰܪܺܝܒ ܠܗܽܘܢ. ܘܰܐܡܺܝܢ ܒܥܶܢܝܳܢܗܽܘܢ. ܡܳܕܶܝܢ ܓܶܝܪ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܨܰܘܡܐ ܘܰܨܠܽܘܬܐ. ܕܥܰܠ ܐܰܦ̈ܰܝ ܩܢܽܘܡܶܗ ܕܐܢܳܫ. ܪܳܚܶܡ ܐܰܠܳܗܐ ܠܰܐܝܢܐ ܕܡܰܦܢܶܐ ܠܰܐܒܺܝ̈ܕܶܐ ܠܽܐܘܪܚܐ ܕܰܫܪܳܪܐ. ܘܡܰܦܶܩ ܠܶܗ ܝܰܩܺܝܪܐ ܡܶܢ ܙܰܠܺܝܠܐ. ܘܥܳܒܶܕ ܠܚܰܛܳܝܐ ܙܰܕܺܝܩܐ. ܦܽܘܡܶܗ ܕܰܐܝܟ ܕܰܐܠܳܗܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ ܒܶܐܪܰܡܝܐ ܢܒܺܝܐ ܒܰܟܬܳܒܶܗ ܩܰܕܺܝܫܐ. ܥܰܠ ܦܰܘ̈ܕܶܐ ܕܶܝܢ ܘܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܘܫܰܪܟܐ ܕܕܳܡܶܝܢ ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܢ ܠܥܶܠ ܟܬܰܒܘ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܰܒܩܳܢܽܘ̈ܢܶܐ ܕܛܰܟܶܣܘ ܒܰܟܢܽܘ̈ܫܝܶܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ. ܘܥܰܠ ܗܳܝ ܐܰܗܡܺܝܢܰܢ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܗܰܘ ܕܨܳܒܶܐ ܕܢܶܕܰܥ ܠܡܶܕܶܡ ܕܬܰܚܶܡܘ. ܢܶܩܪܶܐ ܒܰܟܬܳܒ̈ܰܝܗܽܘܢ ܘܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܢܦܰܩ ܠܰܓܙܳܪܐ ܕܥܰܠ ܥܳܒܪ̈ܰܝ ܥܰܠ ܢܳܡܽܘܣܐ. ܠܗܳܠܶܝܢ ܓܶܝܪ ܒܰܙܥܽܘܪ̈ܝܳܬܐ. ܘܦܳܣܺܝ̈ܩܳܬܐ ܣܪܰܛܢܰܢ ܠܦܽܘܬ ܚܰܝܠܐ ܕܶܐܬܺܝܗܶܒ ܠܰܢ ܡܶܢ ܠܥܶܠ. ܘܰܒܥܽܘܕܪܳܢܐ ܘܣܽܘܝܳܥܐ ܕܡܶܢ ܗܰܘ ܕܟܽܠ ܠܶܗ ܡܫܰܥܒܰܕ.

ܩܰܕ̈ܡܳܝܶܐ ܓܶܝܪ ܬܽܘܒ ܡܶܛܽܠ ܕܫܰܪܝܐ ܗܘܳܬ ܒܗܽܘܢ ܢܽܘܪܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ. ܓܳܥܨܺܝܢ ܗܘܰܘ ܡܶܢ ܚܛܺܝܬܐ. ܘܬܰܚܶܡܘ ܥܰܠ ܙܰܢܳܝ̈ܶܐ ܐܰܟܡܐ ܕܰܩܪܰܝܢܰܢ ܒܰܟܬܳܒܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܨܰܘܡܐ ܡܬܺܝܚܐ ܘܟܶܠܝܳܢܐ ܕܡܶܢ ܫܰܘܬܳܦܽܘܬܐ ܕܐܪ̈ܳܙܶܐ ܙܰܒܢܐ ܕܰܫܒܰܥ ܫܢ̈ܺܝܢ. ܘܥܰܠ ܓܰܝܳܪ̈ܶܐ ܬܰܚܶܡܘ ܐܰܪܒܰܥܣܰܪ ܫܢܺܝ̈ܢ. ܘܥܰܠ ܣܕܽܘ̈ܡܳܝܶܐ ܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܚܕܐ ܫܰܢܬܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܬܠܳܬܐ ܫܰܒܽܘ̈ܥܶܐ. ܐܶܠܐ ܒܗܳܢܐ ܙܰܒܢܐ ܡܚܺܝܠܐ ܘܢܰܫܺܝܫܐ ܕܰܡܛܰܝܢܰܢ ܠܶܗ. ܐܶܢ ܢܶܠܒܽܘܟ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܩܳܢܽܘ̈ܢܶܐ ܕܡܰܠ̈ܦܳܢܶܐ ܚܰܬܺܝܬܳܐܺܝܬ. ܟܳܘܙܺܝܢ ܘܥܳܪܩܺܝܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܡܶܢ ܡܰܘܕܝܳܢܽܘܬܐ ܘܰܬܝܳܒܽܘܬܐ. ܘܳܐܒܕܺܝܢ. ܘܶܐܢ ܢܶܫܒܽܘܩ ܐܶܢܽܘܢ ܕܠܐ ܩܳܢܽܘ̈ܢܶܐ ܘܬܽܘܪܳܨܐ. ܟܽܠܢܳܫ ܢܳܦܶܩ ܡܶܢ ܐܽܘܪܚܐ ܕܰܫܪܳܪܐ. ܘܰܚܛܺܝܬܐ ܡܶܬܥܰܫܢܐ ܘܳܐܚܕܐ ܢܽܘܡܝ. ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܐܳܦܠܐ ܡܶܬܚܰܫܒܐ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܚܛܺܝܬܐ. ܡܶܛܽܠ ܥܝܳܕܐ ܕܰܐܥܬܶܩ. ܘܳܐܒܶܕ ܒܰܪܢܳܫܐ ܗܰܘ ܕܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܟܽܠ ܡܶܠܬܐ ܘܣܳܥܽܘܪܽܘܬܐ ܘܡܰܘܬܐ ܝܰܩܺܝܪܐ ܕܰܐܠܗܐ ܕܶܐܬܒܰܣܰܪ. ܐܰܟܡܐ ܕܗܐ ܚܳܙܶܝܢܰܢ ܡܶܢ ܡܰܦܩܳܢܐ ܕܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ. ܕܡܶܢ ܥܶܠܰܬ ܡܰܗܡܝܳܢܽܘܬܐ ܕܟܽܠܰܢ. ܐܳܦ ܡܰܣܰܒ ܒܰܐܦ̈ܶܐ ܕܰܫܟܺܝܚ ܒܰܢ. ܐܶܬܓܪܶܣ ܥܳܠܡܐ ܘܰܛܠܶܩ ܘܰܐܘܦܺܝ ܡܳܕܶܝܢ ܙܳܕܶܩ ܕܠܐ ܢܰܪܡܶܐ ܠܚܰܛܳܝܐ ܒܩܽܘܛܳܥܐ. ܐܳܦܠܐ ܬܽܘܒ ܢܶܫܒܽܘܩ ܕܠܐ ܐܳܣܝܽܘܬܐ ܠܡܰܣܟܠܳܢܐ. ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܫܳܒܶܩ ܠܚܰܛܳܝܐ ܚܰܘ̈ܒܰܘܗܝ ܒܡܶܠܬܐ ܘܰܒܩܽܘܪܒܳܢܐ ܒܶܠܥܳܕ ܬܝܳܒܽܘܬܐ ܘܬܽܘܪܳܨܐ ܘܩܳܢܽܘܢܐ. ܡܰܦܶܠ ܘܪܳܡܶܐ ܠܶܗ ܒܓܽܘܡܳܨܐ ܘܰܐܒܕܳܢܐ ܕܰܚܛܺܝܬܐ. ܘܰܐܝܢܐ ܬܽܘܒ ܕܰܡܩܰܦܰܚ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܘܳܐܡܰܪ ܕܠܐ ܫܳܒܶܩ ܠܟܘܢ ܐܠܗܐ ܚܛܳܗ̈ܰܝܟܽܘܢ ܦܳܣܶܩ ܣܰܒܪܗܽܘܢ. ܘܟܳܠܶܐ ܠܗܽܘܢ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܢܶܬܦܢܽܘܢ ܘܢܺܐܚܽܘܢ. ܐܶܠܐ ܦܳܩܚܐ ܕܰܒܛܶܟܣܐ ܢܶܪܕܶܐ ܘܰܢܕܰܒܰܪ ܠܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ. ܗܐ ܓܶܝܪ ܐܰܠܳܗܐ ܐܳܡܰܪ. ܕܟܰܕ ܥܕܰܟܺܝܠ ܥܰܠ ܚܰܠܒܐ ܣܢܺܝܩܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܥܰܠ ܕܠܐ ܡܫܰܡܠܶܝܢ ܗܘܰܘ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ. ܘܟܰܕ ܫܡܰܥ ܥܰܠ ܥܠܰܝܡܐ ܗܰܘ ܕܙܰܢܺܝ. ܟܬܰܒ ܠܗܽܘܢ ܟܐܳܬܐ ܥܰܙܺܝܙܬܐ ܡܶܛܽܠܳܬܶܗ. ܥܰܠ ܕܠܐ ܟܐܰܘ ܒܶܗ ܘܟܰܐܘܶܢܽܘܗܝ. ܘܰܒܚܰܝܠܐ ܕܪܽܘܚܐ ܨܰܠܺܝ ܡܶܢ ܩܒܽܘܠ. ܘܰܐܫܠܡܶܗ ܠܒܰܪܢܳܫܐ ܗܰܘ ܠܣܳܛܳܢܐ ܕܢܶܬܬܰܥܒܰܕ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܢܶܬܩܰܦܚܽܘܢ ܚܰܫ̈ܰܘܗܝ ܘܢܶܬܪܕܶܐ ܒܦܰܓܪܶܗ ܘܢܺܐܬܶܐ ܠܰܬܝܳܒܽܘܬܐ. ܘܟܰܕ ܗܽܘ ܐܶܬܬܘܺܝ ܘܩܰܪܶܒ ܬܝܳܒܽܘܬܐ ܓܡܺܝܪܬܐ. ܘܰܫܠܺܝܚܐ ܩܰܕܺܝܫܐ ܫܒܰܩ ܠܶܗ ܚܛܺܝܬܶܗ. ܘܩܰܒܠܶܗ ܒܥܺܕܬܐ ܘܫܰܘܬܦܶܗ ܒܪ̈ܳܐܙܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܰܟܬܰܒ ܠܩܽܘܪ̈ܶܢܬܺܝܢܳܝܶܐ ܕܢܶܐܚܕܽܘܢܳܝܗܝ ܒܺܐܝܩܳܪܐ ܐܰܝܟ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ. ܗܳܟܘܳܬ ܣܥܰܪܘ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܐ ܘܡܰܠ̈ܦܳܢܶܐ ܒܕܳܪ̈ܺܝܢ ܕܳܪ̈ܺܝܢ ܘܰܣܛܰܪ ܡܶܢ ܬܝܳܒܽܘܬܐ ܘܩܳܢܽܘܢܐ ܠܐ ܩܰܒܶܠܘ ܠܐܢܳܫ ܒܫܰܘܬܳܦܽܘܬܐ ܐܳܦܠܐ ܩܰܪܶܒܘ ܚܠܳܦܰܘܗܝ ܕܶܒܚܬܐ ܐܪܳܙܳܢܳܝܬܐ. ܗܳܫܐ ܡܰܢܽܘ ܢܺܐܡܰܪ ܕܕܰܟܺܝ ܠܶܒܶܗ ܡܶܢ ܚܛܺܝܬܐ. ܐܰܘ ܕܰܡܨܶܐ ܕܰܒܝܰܕ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ. ܐܰܘ ܝܰܬܺܝܪ ܐܰܟܡܐ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܐܢܳܫ̈ܺܝܢ. ܕܢܶܫܒܽܘܩ ܐܢܳܫ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܢܰܦܫܶܗ. ܐܰܘ ܐܰܝܢܐ ܕܗܽܘ ܕܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܡܩܰܪܶܒ. ܒܶܠܥܳܕ ܡܰܘܕܝܳܢܽܘܬܐ ܘܰܬܝܳܒܽܘܬܐ. ܘܚܽܘܝܳܒܐ ܥܳܦܶܐ. ܟܰܕ ܗܽܘ ܕܰܡܩܰܪܒܺܝܢ ܚܠܳܦܰܘܗܝ ܐܰܡܺܝܢ ܒܒܺܝ̈ܫܳܬܐ ܘܰܢܬܺܝܦ ܒܳܬܰܪ ܚܛܳܗ̈ܶܐ. ܘܗܰܘ ܕܰܡܩܰܪܶܒ ܠܐ ܒܛܺܝܠ ܠܶܗ ܥܰܠ ܝܰܨܺܝܦܽܘܬܐ ܕܰܩܢܽܘܡܶܗ ܘܶܐܢ ܗܳܕܶܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܗܝ. ܡܳܕܶܝܢ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ. ܘܪ̈ܺܝܫܰܝܟܳܗܢܶܐ. ܐܰܪܦܐ ܥܳܠܒܺܝܢ ܘܰܡܟܰܢܫܺܝܢ. ܘܰܡܙܰܢܶܝܢ ܘܚܳܛܶܝܢ. ܘܟܽܠܝܽܘܡ ܡܩܰܪܒܺܝܢ ܕܶܒܚܬܐ ܘܠܳܚܶܝܢ ܠܥܰܘܠܗܽܘܢ. ܡܶܢ ܐܰܝܟܐ ܟܰܝ ܝܰܠܦܽܘܗ̇ ܠܗܳܕܶܐ. ܐܰܘ ܐܰܝܢܐ ܡܰܠܦܳܢܐ ܐܰܠܦܳܗ̇ ܐܰܘ ܟܰܬܒܳܗ̇. ܐܶܠܐ ܠܰܝܬ ܠܗܽܘܢ ܕܰܢܚܰܘܽܘܢ. ܪܳܥܶܐ ܗܘܳܐ ܒܩܶܛܡܐ ܠܶܒܗܽܘܢ. ܘܫܳܪ̈ܘܳܬܐ ܕܰܗܺܝ̈ܢܳܬܐ ܘܫܰܩ̈ܠܽܘܢܶܐ ܙܥܽܘܪ̈ܶܐ ܘܡܰܣ̈ܠܰܝܳܐ ܐܰܨܚܽܘܗ̇ ܠܗܳܕܶܐ. ܐܶܠܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪܢܰܢ ܙܰܒ̈ܢܺܝܢ ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܢ ܡܶܢ ܠܥܶܠ. ܨܠܽܘܬܐ ܘܒܳܥܽܘܬܐ. ܘܡܶܬܕܰܟܪܳܢܽܘܬܐ ܕܰܒܬܶܫܡ̈ܫܳܬܐ ܕܠܺܠܝܐ ܘܕܺܐܝܡܳܡܐ. ܚܠܳܦ ܟܽܠܢܳܫ ܢܫܰܡܪܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܘܡܰܣܟ̈ܠܳܢܶܐ ܘܰܚܠܳܦ ܛܳܥܰܝ̈ܳܐ ܘܟܳܦܽܘܪ̈ܶܐ ܕܢܶܬܦܢܽܘܢ ܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܟܽܠ ܬܶܓ̈ܡܺܝܢ ܕܬܰܝܳܒ̈ܶܐ ܘܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܕܰܪܕܺܝܦܺܝܢ ܘܡܶܬܓܰܘܣܺܝܢ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ. ܕܶܒܚܬܐ ܕܶܝܢ ܪܳܐܙܳܢܳܝܬܐ ܚܠܳܦ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܬܳܒܘ ܡܫܰܡܠܶܝܢ. ܘܰܢܛܰܪܘ ܠܩܳܢܽܘ̈ܢܶܐ ܕܰܥܠܰܝܗܽܘܢ ܐܶܬܚܪܶܩܘ ܘܶܐܬܬܰܚܰܡܘ. ܘܰܚܠܳܦ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܕܰܥܢܰܕܘ ܒܰܬܪܺܝܨܽܘܬ ܫܽܘܒܚܐ ܢܩܰܪܒܽܘܢ. ܘܠܐ ܒܳܬܰܪ ܨܶܒ̈ܝܳܢܰܝ ܠܶܒܗܽܘܢ ܘܢܳܡܽܘܣܳܝܽܘܬ ܬܰܪܥܺܝܬܗܽܘܢ ܢܺܐܙܽܠ̱ܘܢ. ܡܶܢ ܥܶܠܰܬ ܫܽܘ̈ܟܳܢܶܐ. ܐܰܘ ܡܰܘܗ̈ܒܳܬܐ. ܐܰܘ ܝܽܘܬܪ̈ܳܢܶܐ ܛܰܢ̈ܦܶܐ ܘܥܳܒܽܘܪ̈ܶܐ ܕܠܐ ܡܶܬܩܰܕܶܝܢ ܕܡܶܬܺܝܗܶܒ ܠܶܗ. ܘܠܐ ܢܰܣܒܪܽܘܢ ܕܡܶܙܕܰܕܩܺܝܢ. ܐܰܘ ܠܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܡܙܰܕܩܺܝܢ. ܒܕܶܒܚܬܐ ܟܳܗܢܳܝܬܐ ܕܟܽܠܝܽܘܡ ܡܫܰܡܠܶܝܢ. ܐܶܠܐ ܐܶܢ ܢܶܗܘܽܘܢ ܕܟܶܝܢ ܐܰܝܟ ܫܶܡܫܐ. ܘܰܕܗܳܢܽܘܢ ܕܡܶܛܽܠܳܬܗܽܘܢ ܡܩܰܪܒܺܝܢ. ܐܰܝܟ ܣܰܗܪܐ ܘܟܰܘ̈ܟܒܶܐ. ܘܗܳܠܶܝܢ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܠܰܘ ܦܳܩܕܺܝܢܰܢ ܕܬܶܒܛܰܠܝ ܕܶܒܚܬܐ ܪܳܐܙܳܢܳܝܬܐ ܚܳܣ. ܐܶܠܐ ܕܰܒܛܶܟܣܐ ܘܰܒܘܳܠܺܝܬܐ ܬܶܣܬܥܰܪܝ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐܺܝܬ ܢܶܬܩܰܪܰܒ ܠܩܽܘܕ̈ܫܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܰܒܙܰܒܢܐ ܕܰܕܟܶܝܢܰܢ ܡܶܢ ܛܽܘ̈ܠܫܶܐ ܕܢܰܦܫܐ ܘܰܕܦܰܓܪܐ. ܣܪܳܦܐ ܓܶܝܪ ܕܩܰܕܺܝܫ ܘܰܡܠܶܐ ܡܶܢ ܩܽܘܕ̈ܫܶܐ ܠܐ ܐܰܡܪܰܚ ܕܒܺܐܝܕܶܗ ܢܶܠܒܽܘܟ ܠܰܓܡܽܘܪܬܐ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܗܘܳܬ ܛܽܘܦܣܐ ܘܶܐܫܰܥܝܐ ܡܫܰܒܚܐ ܐܶܡܰܪ. ܕܓܰܒܪܐ ܐ̱ܢܐ ܛܰܡܐܐ ܣܶܦ̈ܘܳܬܐ. ܘܒܰܝܢܳܬ ܥܰܡܐ ܕܛܰܡ̈ܐܳܢ ܣܶܦ̈ܘܳܬܶܗ ܥܳܡܰܪ ܐܢܐ. ܕܘܳܝܠܺܝ ܕܠܐ ܫܳܘܶܐ ܐܢܐ ܕܶܐܬܩܰܪܰܒ ܠܪܳܐܙܐ ܗܳܢܐ ܩܰܕܺܝܫܐ. ܘܝܰܗܒ ܘܳܝܐ ܠܢܰܦܫܶܗ. ܥܰܠ ܕܠܐ ܠܰܡ ܫܳܘܶܐ ܗܘܳܐ ܠܡܶܣܰܒ ܡܶܢ ܐܪ̈ܳܙܰܝ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܬܽܘܒ ܕܒܳܬܰܪܟܶܢ ܕܠܐ ܫܳܘܶܐ ܗܘܐ ܠܗܽܘܢ ܥܳܠܡܐ. ܘܣܽܘܓܗܽܘܢ ܐܶܫܬܶܐܠܘ ܡܶܢ ܟܳܗܢܽܘܬܐ ܘܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܐܺܝܬ ܐܶܡܰܬܝ ܕܰܒܥܰܕ̈ܥܺܐܕܶܐ. ܐܰܘ ܒܝܰܘ̈ܡܳܬܐ ܩܪ̈ܰܝܳܐ ܘܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܡܶܬܩܰܪܒܺܝܢ ܗܘܰܘ ܕܰܢܟܰܗܢܽܘܢ ܘܢܶܫܬܽܘܬܦܽܘܢ ܠܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܰܐܟܘܳܬܗܽܘܢ. ܘܰܚܢܰܢ ܡܶܛܽܠ ܬܶܐܓܽܘܪܬܐ ܦܰܓܪܳܢܳܝܬܐ. ܐܰܘ ܒܪܳܡܽܘܬܐ ܘܫܽܘܒܚܐ ܣܪܺܝܩܐ ܕܢܶܬܝܰܩܰܪ ܒܰܝܢܳܬ ܚܰܒܪ̈ܰܝܢ ܘܥܰܠ ܫܰܪܟܐ ܕܚܰܙܳܝ̈ܶܐ. ܘܰܕܢܶܬܩܰܕܶܐ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ ܪܰܒܰܢ. ܚܳܒܨܺܝܢܰܢ ܥܰܠ ܟܳܗܢܽܘܬܐ ܕܚܺܝܠܰܬ ܥܰܠ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܕܡܶܬܪܰܓܪܓܺܝܢ ܐܰܝܟ ܕܰܢܕܺܝܩܽܘܢ ܥܰܠ ܬܶܫܡܶܫܬܗ ܘܰܐܝܟ ܕܒܰܥܝܳܕܐ ܡܶܕܶܡ ܘܬܶܫܡܶܫܬܶܗ ܐܰܝܕܐ ܕܗܺܝ ܩܳܪܒܺܝܢܰܢ ܠܫܽܘܡܠܳܝ ܐܪ̈ܳܙܶܐ ܕܚܺܝ̈ܠܶܐ ܘܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܐܰܘ ܐܰܒܳܗܑ̈ܶܐ ܡܝܰܩܪ̈ܶܐ ܘܰܐܚ̈ܶܐ ܪ̈ܚܺܝܡܶܐ ܘܰܒܢ̈ܰܝܳܐ ܚܰܒܺܝ̈ܒܶܐ. ܠܐ ܢܰܡܪܰܚ ܘܢܶܦܣܰܥ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܕܰܪܓܐ. ܘܠܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܛܶܟܣܐ ܢܶܣܥܶܐ ܥܰܠ ܪ̈ܳܐܙܳܢܳܝܳܬܐ. ܥܽܘܙܺܝܰܐ ܠܰܡ ܡܰܠܟܐ ܥܰܠ ܕܰܐܡܪܰܚ ܠܰܡܣܳܡ ܒܶܣ̈ܡܶܐ ܠܚܽܘܕ ܥܰܠ ܡܰܕܒܚܐ ܗܘܐ ܙܰܘܥܐ ܪܰܒܐ ܘܪܶܥܠܐ ܩܰܫܝܐ ܒܗܳܝ ܫܳܥܬܐ. ܘܩܳܠܐ ܕܳܐܡܰܪ ܕܠܐ ܠܳܟ ܥܽܘܙܝܐ. ܠܐ ܠܳܟ ܘܰܠܗܳܕܶܐ ܕܽܘܟܬܐ. ܘܒܰܪ ܫܳܥܬܶܗ ܐܰܓܪܶܒ ܒܶܝܬ ܥܰܝ̈ܢܰܘܗܝ ܒܕܽܘܟܬܐ ܕܠܐ ܡܰܨܝܐ ܕܬܶܬܚܰܦܶܐ. ܐܰܝܢܐ ܕܶܝܢ ܕܠܐ ܕܟܶܐ ܘܰܡܟܰܗܶܢ. ܐܰܝܢܐ ܟܰܝ ܓܰܪܒܐ ܕܰܚܛܺܝܬܐ ܠܐ ܐܳܫܶܕ ܥܰܠ ܢܰܦܫܶܗ. ܘܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܥܰܠ ܗܳܝ ܕܩܳܪܶܐ ܥܰܠ ܡܰܕܒܚܐ ܩܰܕܺܝܫܐ ܠܰܫܡܳܗ̈ܶܐ ܕܥܳܒܪ̈ܰܝ ܥܰܠ ܢܳܡܽܘ̈ܣܶܐ ܘܛܰܢ̈ܦܶܐ. ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ ܟܬܳܒܐ ܕܠܐ ܬܶܬܩܰܪܰܒܝ ܕܠܐ ܬܶܬܪܚܶܩ. ܘܠܐ ܬܶܬܪܚܶܩ ܕܠܐ ܬܶܣܬܢܶܐ. ܒܰܕܓܽܘܢ ܐܰܝܟ ܡܶܠܰܬ ܚܰܟܺܝܡܐ ܠܘ ܠܐ ܒܚܺܝܪܳܐܺܝܬ ܘܠܐ ܡܦܰܓܕܳܐܺܝܬ ܫܳܝܽܘܛܳܐܺܝܬ ܢܶܬܩܰܪܰܒ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܟܰܕ ܠܐ ܫܳܘܶܝܢܰܢ. ܕܠܐ ܟܺܐܢܳܐܺܝܬ ܢܶܬܕܚܶܩ ܡܶܢ ܒܰܝܬܳܝܽܘܬܐ ܕܥܳܒܽܘܕܰܢ ܘܠܐ ܟܽܘܠܳܢܳܐܺܝܬ ܢܶܬܪܚܶܩ ܡܶܢ ܫܽܘܡܠܳܝ ܐܰܘܟܰܪܣܛܺܝܰܐ. ܘܠܐ ܢܶܣܬܢܶܐ ܘܶܢܣܬܩܰܪ ܡܶܢܶܗ ܥܰܠ ܐܰܦ̈ܰܝ ܘܪܳܡܽܘܬܰܢ ܘܰܚܬܺܝܪܽܘܬܰܢ ܘܥܽܘܫܳܩܰܢ. ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ ܡܳܪܰܢ. ܕܠܰܡܝܰܩܪ̈ܳܢܰܝ ܐܶܝܰܩܰܪ. ܘܫܳܝܽܘ̈ܛܰܝ ܢܶܨܛܰܥܪܽܘܢ. ܡܳܕܶܝܢ ܗܳܢܰܘ ܐܺܝܩܳܪܶܗ ܕܡܶܢܰܢ. ܕܟܰܕ ܡܨܰܠܠܺܝܢ ܚܽܘ̈ܫܳܒܰܝܢ. ܘܩܰܕܺܝܫ ܦܰܓܪܰܢ ܘܪܽܘܚܰܢ ܢܟܰܗܶܢ ܩܕܳܡܰܘܗܝ. ܘܗܳܕܶܐ ܬܽܘܒ ܢܫܰܡܠܶܐ ܚܠܳܦ ܟܪ̈ܺܝܣܛܝܳܢܶܐ ܫܰܪ̈ܺܝܪܶܐ ܘܡܰܒܥܕ̈ܰܝ ܡܶܢ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܰܥܢܰܕܘ ܘܰܕܚܰܐܝܺܝܢ. ܐܶܢܕܶܝܢ ܒܪܳܡܽܘܬܐ ܘܫܽܘܒܗܳܪܐ ܢܶܬܩܰܪܰܒ. ܘܟܰܕ ܬܟܺܝܠܺܝܢܰܢ ܥܰܠ ܢܰܦܫܰܢ ܕܺܐܝܬܰܝܢ ܢܰܟ̈ܦܶܐ ܘܰܙܗܰܝ̈ܳܐ. ܘܠܐ ܚܳܝܓܺܝܢܰܢ ܘܩܳܢܛܺܝܢܰܢ ܡܶܢ ܗܰܘ ܕܣܰܗܶܕ ܒܰܢ ܘܙܰܗܰܪ ܠܰܢ ܒܰܟܬܳܒܐ. ܕܠܐ ܠܰܡ ܬܰܣܶܩ ܠܡܰܕܒܰܚܝ ܒܕܰܪܓܐ ܕܠܐ ܢܶܬܓܠܶܐ ܦܽܘܪܣܳܝܳܟ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܠܐ ܒܪܳܡܽܘܬܐ ܘܙܰܠܺܝܠܽܘܬܐ ܢܶܬܩܰܪܰܒ ܠܰܩܕܽܘܫܩܽܘܕ̈ܫܺܝܢ. ܘܰܠܟܽܘܗܳܢܐ ܕܐܪ̈ܳܙܶܐ. ܘܟܰܕ ܡܶܬܥܨܶܝܢܰܢ ܡܶܢ ܐܢܳܫ̈ܺܝܢ ܠܐ ܒܚܺܝܪ̈ܶܐ ܘܕܰܡܠܶܝܢ ܚܛܳܗ̈ܶܐ. ܘܕܰܒܗܽܘܢ ܥܢܶܝܢ ܥܕܰܟܺܝܠ. ܘܳܐܠܨܺܝܢ ܠܰܢ ܕܰܢܩܰܪܶܒ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܡܶܛܽܠܳܬܗܽܘܢ. ܡܫܺܝ̈ܛܳܢܶܐ ܕܺܝܠܶܗ ܐܺܝܬܰܝܢ. ܘܰܒܣܺܝܪ̈ܶܐ ܬܽܘܒ ܡܶܢ ܬܺܐܪ̈ܳܬܰܢ. ܕܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܩܽܘܕ̈ܫܶܐ ܠܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܒܟܽܘܗܳܢ ܐܪ̈ܳܙܶܐ. ܡܶܬܚܙܶܝܢܰܢ ܕܰܚܠܳܦ ܠܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܡܫܰܡܠܶܝܢܰܢ ܠܐܪ̈ܳܙܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܗܳܝ ܕܩܰܫܝܐ ܬܽܘܒ. ܕܰܠܠܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܡܰܣ̈ܠܰܝܳܐ ܝܳܗܒܺܝܢܰܢ ܠܗܽܘܢ ܡܶܢ ܥܶܠܰܬ ܝܰܥܢܽܘܬܰܢ. ܘܒܰܙܒܰܢ ܐܚܪܺܝܢ. ܐܳܦܚܢܰܢ ܟܰܕ ܠܐ ܫܳܘܶܝܢܰܢ ܕܰܢܕܺܝܩ ܒܰܩܕܽܘܫܩܽܘܕ̈ܫܺܝܢ܆ ܣܳܥܶܝܢܰܢ ܕܠܳܗ̇ ܠܽܐܘܟܰܪܣܛܺܝܐ ܢܫܰܡܠܶܐ. ܠܐ ܓܶܝܪ ܡܩܰܒܶܠ ܦܳܬܽܘܪܐ ܫܡܰܝܳܢܐ ܕܢܶܣܰܩ ܥܠܰܘܗܝ ܫܡܐ ܘܕܽܘܟܪܳܢܐ ܕܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܝܽܘܬܪ̈ܳܢܶܐ ܡܶܕܶܡ ܥܳܒܽܘܪ̈ܶܐ. ܘܳܐܦܠܐ ܕܗܳܢܽܘܢ ܕܠܐ ܗܳܦܟܺܝܢ ܡܶܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܗܽܘܢ. ܕܡܶܬܕܰܡܶܝܢ ܠܰܚ̈ܘܰܘܳܬܐ ܘܳܐܟܶܕ̈ܢܶܐ ܘܰܠܚܰܝ̈ܘܳܬܐ ܒܺܝ̈ܫܳܬܐ ܘܛܰܡ̈ܳܐܬܐ ܒܰܙܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܐܳܦ ܒܰܐܡ̈ܢܰܝܗܽܘܢ ܐܰܟܡܐ ܕܳܐܦܠܐ ܥܰܠ ܦܳܬܽܘܪܐ ܡܶܬܬܣܺܝܡ ܪܰܚܫܐ ܢܕܺܝܕܐ. ܐܰܘ ܡܶܐܟ̈ܠܳܬܐ ܡܰܣ̈ܠܝܳܬܐ ܘܰܡܣܰܝ̈ܒܳܬܐ. ܐܰܘ ܒܶܣܪܐ ܕܚܰܝ̈ܘܳܬܐ ܡܺܝ̈ܬܳܬܐ ܘܛܰܡ̈ܳܐܬܐ. ܐܰܘ ܢܶܣܬܡܶܟ ܥܰܡܗܽܘܢ ܐܢܳܫ ܕܦܺܝܠ ܒܰܕܡܐ ܘܡܰܠ̈ܝܳܢ ܐܺܝܕ̈ܰܘܗܝ ܣܝܳܢܐ ܣܰܪܝܽܘܬܐ. ܐܶܢܕܶܝܢ ܣܳܥܶܐ ܐܢܳܫ ܕܢܶܣܥܽܘܪ ܚܕܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ. ܡܰܘܬܐ ܒܺܝܫܐ ܡܶܬܓܙܰܪ ܥܠܰܘܗܝ. ܡܶܢ ܪ̈ܺܝܫܳܢܶܐ ܘܰܡܕܰܒܪ̈ܳܢܶܐ ܕܶܐܨܛܥܰܪܘ. ܘܶܐܢ ܗܳܠܶܝܢ ܗܳܟܰܢܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ. ܐܰܝܢܐ ܓܶܝܪ ܕܰܡܨܰܥܰܪ ܠܰܒܪܐ ܕܰܐܠܳܗܐ ܘܕܳܐܶܫ ܠܶܗ ܒܝܰܕ ܠܐ ܫܰܘܝܽܘܬܶܗ. ܘܚܳܫܶܒ ܠܰܕܡܐ ܕܕܺܝܰܐܬܺܝܩܺܝ ܕܺܝܠܶܗ ܐܰܝܟ ܕܟܽܠܢܳܫ. ܠܰܟܡܐ ܡܰܘ̈ܬܺܝܢ ܫܳܘܶܐ. ܐܶܠܐ ܐܳܠܨܐ ܠܰܢ ܕܢܰܘܣܶܦ ܩܰܠܺܝܠ ܙܥܽܘܪ̈ܝܳܬܐ. ܘܒܳܬܰܪܟܶܢ ܢܶܥܒܶܕ ܣܰܘܦܐ ܠܡܶܠܬܐ ܗܳܕܶܐ ܩܰܕܡܳܝܬܐ ܐܰܟܡܰܢ ܕܠܐ ܬܶܣܬܒܰܥܝ ܡܶܛܽܠ ܦܰܬܝܽܘܬܳܗ̇ ܡܶܠܬܐ ܡܢ ܐܰܪܺܝܟܬܐ ܡܶܬܟܰܬܫܳܢܺܝܬܐ ܗܳܝ ܥܰܡ ܡܰܫܡܰܥܬܐ ܐܰܝܟ ܡܶܐܟܽܘܠܬܐ ܣܰܓܺܝܐܬܐ ܥܰܡ ܟܰܪܣܐ ܘܦܰܓܪܐ ܡܚܺܝܠܐ. ܐܶܠܐ ܟܰܕ ܝܽܘܬܪܳܢܐ ܢܳܒܰܥ ܡܶܢܳܗ̇. ܠܐ ܢܶܬܬܥܺܝܩܽܘܢ ܦܳܪ̈ܽܘܫܶܐ ܒܰܡܬܺܝܚܽܘܬܳܗ̇. ܡܶܢ ܐܰܝܟܐ ܓܶܝܪ ܨܳܡܰܚ ܥܽܘܕܪܳܢܐ. ܐܶܠܐ ܐܶܢܗܽܘ ܕܐܢܳܫ ܢܚܰܡܣܶܢ ܘܰܢܣܰܝܒܰܪ ܛܽܘܪܳܦܐ. ܟܠܺܝܠܐ ܕܰܡܣܰܝܒܪܳܢܽܘܬܐ ܥܳܦܶܐ. ܗܳܪܟܐ ܠܰܘ ܥܰܡܠܐ ܘܰܫܚܳܩܐ ܐܺܝܬ ܐܶܠܐ ܐܶܢ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܰܫܡܰܥ ܐܶܕܢܐ. ܨܰܘܬܐ ܥܺܝܪܐ ܡܶܬܒܥܶܐ ܐܳܦ ܠܗܳܢܐ ܐܰܡܢܐ ܕܫܶܡܥܐ. ܐܰܓܪܐ ܡܳܠܶܟ. ܘܶܐܡܰܬܝ ܕܥܰܡ ܨܰܘܬܐ ܣܽܘܥܪܳܢܐ ܡܶܬܓܡܰܪ. ܟܠܺܝܠܐ ܕܠܐ ܡܶܬܚܰܒܰܠ ܢܳܩܶܦ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܩܽܘܪܒܳܢܐ ܘܫܽܘܡܠܳܝ ܕܶܒܚܬܐ ܚܰܕܽܘܬܐ ܡܫܰܘܕܰܥ ܐܰܟܡܐ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܨܰܘܡܐ ܕܶܝܢ ܐܶܒܠܐ ܘܰܟܡܺܝܪܽܘܬܐ ܪܳܡܶܙ. ܘܡܶܛܽܠܗܳܕܐ ܦܳܩܕܺܝܢ ܠܰܢ ܕܰܒܝܰܘ̈ܡܳܬܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܕܨܰܘܡܐ ܕܰܐܪܒܥܺܝܢ ܠܐ ܢܩܰܪܶܒ ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܫܰܒܬܐ ܘܚܰܕ ܒܫܰܒܐ. ܡܳܕܶܝܢ ܡܽܘܢ ܡܰܦܰܩܒܪܽܘܚܐ ܐܺܝܬ ܕܰܚܠܳܦ ܬܝܳܒܽܘܬܐ ܗܳܝ ܕܰܣܢܺܝܩܐ ܥܰܠ ܨܰܘ̈ܡܶܐ ܘܰܨܠܰܘ̈ܳܬܐ. ܘܒܶܟܝܐ ܘܶܐܠܝܐ ܘܓܽܘܪ̈ܓܳܚܶܐ ܘܬܶܢ̈ܚܳܬܐ. ܢܰܦܫܗܽܘܢ ܘܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܡܶܛܽܠܳܬܗܽܘܢ. ܒܟܽܠܝܰܘܡܐ ܥܳܐܠܺܝܢ ܘܰܡܟܰܗܢܺܝܢ ܘܰܬܟܺܝܠܺܝܢ ܕܰܒܗܳܕܶܐ ܥܶܠܬܐ ܡܶܬܓܰܡܪܐ ܬܝܳܒܽܘܬܗܽܘܢ. ܘܳܐܦ ܕܗܳܢܽܘܢ ܕܡܶܛܽܠܳܬܗܽܘܢ ܟܰܗܶܢܘ. ܘܰܚܠܳܦ ܐܶܒܠܐ ܘܰܬܘܳܬܐ ܒܩܽܘܪܒܳܢܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܒܚܰܕܽܘܬܐ ܕܢܰܦܫܐ ܡܰܣܒܪܺܝܢ ܕܡܶܙܕܰܕܩܺܝܢ. ܗܐ ܓܶܝܪ ܒܪܐ ܐܳܣܽܘܛܐ ܟܰܕ ܦܢܳܐ ܡܶܢ ܒܺܝܫܽܘܬܶܗ. ܠܰܘ ܒܥܶܕܳܢܐ ܕܰܐܘܕܺܝ. ܢܟܰܣ ܠܶܗ ܐܰܒܽܘܗܝ ܬܰܘܪܐ ܕܦܶܛܡܐ ܐܶܠܐ ܒܳܬܰܪ ܕܶܐܡܰܪ ܚܛܺܝܬ ܒܰܫܡܰܝܐ ܘܰܩܕܳܡܰܝܟ. ܘܰܬܒܰܥ ܕܢܶܗܘܶܐ ܐܰܝܟ ܚܰܕ ܡܶܢ ܐܰܓܺܝܪ̈ܶܐ. ܘܟܰܕ ܚܙܳܐ ܐܰܒܽܘܗܝ ܡܶܬܦܰܢܝܳܢܽܘܬܶܗ ܫܰܪܺܝܪܬܐ. ܣܘܰܚ ܠܽܐܘܪܥܶܗ ܘܩܰܒܠܶܗ ܘܢܰܫܩܶܗ. ܘܒܳܬܰܪܟܶܢ ܦܩܰܕ ܠܥܰܒ̈ܕܰܘܗܝ ܕܢܰܠܒܫܽܘܢܳܝܗܝ ܠܶܐܣܛܠܐ ܗܳܝ ܪܺܝܫܳܝܬܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܩܰܕܡܳܝܬܐ ܕܰܐܘܒܶܕ ܗܘܳܐ ܒܥܶܠܰܬ ܚܛܺܝܬܐ. ܘܰܢܣܺܝܡܽܘܢ ܥܶܙܩܬܐ ܒܺܐܝܕܶܗ ܐܰܘܟܺܝܬ ܪܰܗܒܽܘܢܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ. ܘܢܰܐܣܶܢܽܘܗܝ ܠܰܣܐܽܘ̈ܢܶܐ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܢܶܪܗܰܛ ܒܳܬܰܪ ܡܝܰܬܪ̈ܳܬܐ. ܘܡܶܚܕܐ ܒܳܬܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܦܩܰܕ ܕܢܶܬܕܒܰܚ ܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܕܶܒܚܐ ܗܰܘ ܡܠܺܝܠܐ ܘܢܶܬܬܰܪܣܶܐ ܡܶܢܶܗ.

ܐܳܘ ܐܰܒܳܗ̈ܰܝ ܐܶܬܒܰܩܰܘ ܒܳܬܰܪ ܟܡܐ ܫܽܘ̈ܟܳܢܶܐ ܕܶܐܫܬܰܘܕܺܝ ܕܢܶܐܟܽܘܠ ܡܶܢ ܠܰܚܡܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ. ܠܘܳܬ ܗܳܠܶܝܢ ܡܳܢܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܠܐ ܦܪܺܝܫܺܝܢ ܠܟܽܠ ܨܒܽܘ ܡܶܢ ܡܰܥܒܕܳܢܽܘܬܶܗ. ܘܫܺܝܥܳܐܺܝܬ ܘܰܫܚܺܝܡܳܐܺܝܬ ܣܳܥܶܝܢ ܥܰܠ ܩܽܘܕ̈ܫܶܐ ܟܰܕ ܠܐ ܕܟܶܝܢ. ܘܒܶܗ ܒܰܙܢܐ ܕܠܐ ܒܽܘܝܳܢ ܡܟܰܗܢܺܝܢ. ܡܶܛܽܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܠܐ ܩܳܡܘ ܒܰܬܝܳܒܽܘܬܐ ܙܰܒܢܐ ܢܰܓܺܝܪܐ. ܩܽܘܪܒܳܢܐ ܓܶܝܪ ܡܙܰܕܶܩ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܶܐܬܕܰܟܺܝܘ ܡܶܢ ܚܛܳܗ̈ܰܝܗܽܘܢ ܒܝܰܕ ܬܝܳܒܽܘܬܐ ܘܰܐܩܺܝܡܘ ܩܝܳܡܐ ܕܬܽܘܒ ܠܐ ܢܶܚܛܽܘܢ. ܡܙܰܕܶܩ ܬܽܘܒ ܐܳܦ ܠܡܺܝ̈ܬܶܐ ܕܰܥܢܰܕܘ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܐ ܬܪܺܝܨܬܐ. ܘܒܰܒܪܺܝܪܽܘܬܐ ܕܠܶܒܐ. ܘܒܰܦܫܺܝܛܽܘܬܐ ܕܬܰܪܥܺܝܬܐ ܥܰܒܪܽܘܗܝ ܠܥܳܠܡܐ ܕܥܳܩ̈ܳܬܐ. ܡܰܘܬܰܪ ܬܽܘܒ ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܠܐ ܐܶܬܟܰܬܰܡܘ ܒܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܐ ܥܳܠ̈ܡܳܢܳܝܳܬܐ ܘܰܡܚܰܝܶܕ ܘܰܡܩܺܝܡ ܠܗܽܘܢ ܠܘܳܬ ܗܳܝ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܗܰܕ̈ܳܡܶܐ ܒܦܰܓܪܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܐ. ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܐܶܡܰܪ ܒܡܶܠܬܶܗ ܡܳܪܳܐܢܳܝܬܐ. ܕܟܽܠ ܕܳܐܟܶܠ ܦܰܓܪܝ ܘܫܳܬܶܐ ܕܶܡܝ ܗܽܘ ܒܺܝ ܡܩܰܘܶܐ ܘܶܐܢܐ ܒܶܗ. ܐܶܡܰܬܝ ܕܡܶܬܕܰܟܶܝܢܰܢ ܘܡܶܬܩܰܕܫܺܝܢܰܢ ܒܰܢ ܡܟܰܬܰܪ ܐܰܝܟ ܢܽܘܪܐ ܒܦܰܪܙܠܐ. ܘܡܶܬܩܰܒܥܺܝܢܰܢ ܒܶܗ ܐܰܝܟ ܡܰܪ̈ܓܳܢܝܳܬܐ ܒܬܳܐܓܐ ܕܡܰܠܟܐ. ܘܗܽܘ ܒܰܢ ܬܽܘܒ ܡܩܰܘܶܐ ܘܫܳܪܶܐ. ܐܰܝܟ ܡܳܪܐ ܒܒܰܝܬܶܗ ܕܥܰܒܕܶܗ. ܟܰܕ ܢܶܗܘܽܘܢ ܩܰܕܺܝܫܺܝܢ ܦܰܓܪ̈ܰܝܢ ܘܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ. ܡܰܗܢܝܐ ܬܽܘܒ ܐܽܘܟܰܪܣܛܺܝܐ. ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܰܢܦܰܩܘ ܡܶܢ ܥܳܠܡܐ ܒܰܚܛܳܗܑ̈ܶܐ ܙܥܽܘܪ̈ܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܝܬ ܐܢܳܫ ܡܶܢ ܠܒܺܝ̈ܫܰܝ ܒܶܣܪܐ ܕܰܕܟܶܝܢ ܡܶܢ ܚܛܺܝܬܐ. ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܗܰܘ ܕܰܠܒܶܫ ܦܰܓܪܰܢ ܘܶܐܬܚܰܝܰܕ ܠܰܢ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܐ. ܘܰܠܡܶܠܬܰܢ ܣܳܗܶܕ ܡܳܪܝ ܐܺܝܘܰܐܢܢܺܝܣ ܕܶܐܡܰܪ ܒܡܺܐܡܪܐ ܕܡܐ ܕܦܽܘܫܳܩܐ ܕܶܐܓܰܪܬܐ ܕܩܽܘܪ̈ܺܝܢܬܳܝܶܐ ܩܰܕܡܳܝܬܐ. ܐܶܢܕܶܝܢ ܘܚܰܛܳܝܐ ܡܺܝܬ ܟܰܕ ܠܐ ܫܰܡܠܺܝ ܩܳܢܽܘܢܶܗ. ܡܶܛܽܠܗܳܕܶܐ ܙܳܕܶܩ ܕܬܶܚܕܶܐ ܢܰܦܫܶܗ ܕܶܐܬܦܣܶܩ ܡܶܢ ܚܛܳܗ̈ܶܐ. ܘܠܐ ܐܰܘܣܶܦ ܥܰܠ ܚܛܳܗ̈ܶܐ. ܙܳܕܶܩ ܕܰܢܩܰܪܒܽܘܢ ܚܠܳܦܰܘܗܝ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܒܕܶܡ̈ܥܶܐ ܚܰܫܺܝ̈ܫܳܬܐ ܘܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܐ ܘܰܒܬܰܟܫ̈ܦܳܬܐ ܘܰܒܙܶܕ̈ܩܳܬܐ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܫܚܺܝܡܳܐܺܝܬ ܗܳܕܶܐ ܐܶܫܬܰܟܚܰܬ ܐܳܦܠܐ ܣܪܺܝܩܐ ܥܳܒܕܺܝܢܰܢ ܥܽܘܗܕܳܢܐ ܕܗܳܢܽܘܢ ܕܰܥܢܰܕܘ ܩܕܳܡ ܕܢܶܣܰܒ ܐܪ̈ܳܙܶܐ ܐܰܠܳܗ̈ܳܝܶܐ. ܐܶܠܐ ܚܠܳܦܰܝܗܽܘܢ ܡܩܰܪܒܺܝܢܰܢ ܟܰܕ ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܡܶܢ ܗܳܢܐ ܐܶܡܪܐ ܕܣܺܝܡ ܩܕܳܡܰܝܢ. ܗܰܘ ܕܫܳܩܶܠ ܚܛܺܝܬܶܗ ܕܥܳܠܡܐ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܒܽܘܝܳܐܐ ܡܶܕܶܡ ܢܶܗܘܶܐ ܠܗܽܘܢ. ܡܶܢ ܗܳܪܟܐ. ܠܰܘ ܣܪܺܝܩܳܐܺܝܬ ܡܰܙܥܶܩ ܡܫܰܡܫܳܢܐ ܚܠܳܦ ܟܽܠܗܽܘܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܕܡܶܟܘ ܒܰܡܫܺܝܚܐ ܘܰܚܠܳܦ ܕܽܘܟܪ̈ܳܢܰܝܗܽܘܢ ܡܫܰܡܠܶܝܢ. ܐܶܠܽܘ ܓܶܝܪ ܥܽܘܗ̈ܕܳܢܶܐ ܚܠܳܦܰܝܗܽܘܢ ܠܐ ܗܘܰܘ. ܐܳܦܠܐ ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܬܰܐܡܪ̈ܳܢ ܗܘ̈ܰܝ. ܐܶܢܓܶܝܪ ܠܰܒܢ̈ܰܘܗܝ ܕܺܐܝܽܘܒ ܕܶܒܚܐ ܕܩܰܪܶܒ ܐܰܒܽܘܗܽܘܢ ܕܰܟܺܝ. ܡܳܢܳܐ ܐܰܪܰܐ ܐܢܬ ܕܳܐܦܚܢܰܢ ܚܠܳܦ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܥܢܰܕܘ ܡܩܰܪܒܺܝܢܰܢ. ܠܐ ܗܳܘܶܐ ܠܗܽܘܢ ܒܽܘܝܳܐܐ ܡܶܕܶܡ. ܚܰܘܺܝܘ ܡܰܠ̈ܦܳܢܶܐ ܕܡܰܘܬܰܪ ܩܽܘܪܒܳܢܐ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ. ܘܰܚܙܺܝ ܐܰܝܟܰܢܐ ܩܕ̄ܡ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܐ ܘܰܒܬܰܟܫ̈ܦܳܬܐ ܘܙܶܕ̈ܩܳܬܐ ܐܰܠܶܦܘ ܠܰܢ ܕܢܶܬܥܗܰܕ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܒܳܬܰܪܟܶܢ ܒܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ. ܐܺܝܩܳܪ̈ܶܐ ܓܶܝܪ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܫܳܘܶܝܢ ܡܥܰܕܪܺܝܢ ܘܡܰܘܬܪܺܝܢ. ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܟܰܕ ܠܐ ܫܳܘܶܝܢ. ܡܶܬܒܰܣܡܺܝܢ ܒܗܽܘܢ ܒܰܡܣܰܡ ܒܪܺܝܫܐ ܩܰܫܝܐ ܢܳܦܠܺܝܢ. ܐܰܝܟ ܣܽܘܟܳܠܐ ܕܡܰܠ̈ܦܳܢܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܡܳܕܶܝܢ ܠܳܚܡܐ ܠܡܰܐܪ̈ܙܳܢܶܐ ܘܰܠܗܳܢܽܘܢ ܕܡܶܬܰܐܪܙܺܝܢ. ܐܰܟܡܐ ܕܶܐܡܰܪܢܰܢ ܙܰܒ̈ܢܺܝܢ ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܢ ܕܩܰܕܡܳܐܺܝܬ ܢܶܬܕܰܟܽܘܢ ܒܝܰܕ ܬܝܳܒܽܘܬܐ. ܘܢܶܬܚܰܘܪܽܘܢ ܡܶܢ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܘܢܶܬܥܢܽܘܢ ܒܨܰܘܡܐ ܘܒܰܨܠܽܘܬܐ. ܘܰܢܦܽܘܫܽܘܢ ܡܶܢܟܽܠܙܢܐ ܕܠܐ ܢܳܡܽܘܣܳܝܽܘܬܐ ܘܒܳܬܰܪ ܚܽܘܠܳܠܐ ܓܡܺܝܪܐ ܢܶܬܩܰܪܰܒ ܡܰܐܪܙܳܢܐ ܠܰܩܕܽܘܫܩܽܘܕ̈ܫܺܝܢ ܘܰܢܫܰܡܠܶܐ ܕܶܒܚܬܐ. ܚܠܳܦ ܡܶܬܰܐܪ̈ܙܳܢܶܐ ܕܰܒܥܰܘ ܡܶܢܶܗ.

ܬܽܘܒ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܕܠܐ ܫܰܠܺܝܛ ܘܠܐ ܫܰܦܺܝܪ ܠܰܐܝܢܐ ܕܦܳܪܶܫ ܦܽܘܪܫܳܢܐ ܠܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܰܢܣܺܝܡ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܬܚܽܘܡܐ. ܘܳܐܡܰܪ ܕܡܶܛܽܠ ܠܰܡ ܗܳܢܐ ܥܒܳܕܐ ܩܰܪܶܒ ܠܺܝ ܙܰܦܠܳܢ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ. ܡܰܘܗܰܒܬܐ ܓܶܝܪ ܕܰܐܠܳܗܐ ܘܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܘܰܨܠܰܘ̈ܳܬܐ ܒܩܶܢܝܳܢ ܥܳܠܡܐ ܠܐ ܡܶܙܕܰܒ̈ܢܳܢ. ܐܰܘ ܒܰܩܨ̈ܳܨܶܐ ܪ̈ܺܝܫܝܳܬܐ ܐܶܢܶܝܢ ܘܡܰܥܣܳܪ̈ܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬܩܰܪ̈ܒܳܢ ܐܰܟܡܐ ܕܰܒܝܰܘ̈ܡܰܝ ܠܶܘ̈ܳܝܶܐ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܢܶܬܒܰܪܰܟ ܡܩܰܪܒܳܢܐ ܕܦܽܘܠܚܳܢܶܗ. ܘܢܰܦܫܶܗ ܬܶܬܚܰܣܶܐ ܘܳܐܦܠܐ ܟܳܗܢܐ ܡܶܢ ܥܶܠܰܬ ܝܰܥܢܽܘܬܐ ܢܙܰܒܶܢ ܠܰܡܫܺܝܚܐ. ܐܰܝܟ ܝܗܽܘܕܐ. ܘܢܺܐܡܰܪ ܠܰܡܗܰܝܡܢܐ ܕܗܰܒܠܺܝ ܙܦܠܢ ܘܰܡܩܰܪܶܒ ܐܢܐ ܚܠܳܦܰܝܟ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܙܦܠܢ. ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܓܶܝܪ ܗܳܠܶܝܢ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܢܕܺܝܕܺܝܢ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܐ. ܐܰܝܢܐ ܕܡܰܝܬܶܐ ܦܽܘܪܫܳܢܐ ܡܶܕܶܡ. ܐܶܢ ܡܶܛܽܠ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ. ܘܶܐܢ ܡܶܛܽܠ ܨܠܰܘ̈ܳܬܐ ܠܰܡܟܰܗ̈ܢܳܢܶܐ ܢܶܙܕܗܰܪ ܐܳܦ ܗܽܘ ܘܢܶܬܒܰܩܶܐ ܒܡܰܘܗܰܒܬܶܗ. ܕܠܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܡܶܢ ܛܠܽܘܡܝܐ. ܐܰܘ ܒܶܙܬܐ. ܐܰܘ ܡܶܢ ܥܠܽܘܒܝܐ ܘܰܚܛܽܘܦܝܐ. ܐܰܘ ܡܶܢ ܥܰܘܠܐ ܘܰܚܛܺܝܬܐ ܐܰܝܕܐ ܗܝ. ܘܶܐܢ ܗܳܟܰܢ ܗܺܝ ܠܰܝܬ ܠܶܗ ܡܶܢܳܗ̇ ܝܽܘܬܪܳܢܐ. ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ ܟܬܳܒܐ. ܕܠܐ ܬܩܰܪܒܽܘܢ ܥܰܠ ܡܰܕܒܰܚܝ ܕܡܰܓܳܢ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ. ܕܠܐ ܬܶܚܛܦܽܘܢ ܠܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ. ܘܡܶܢ ܚܛܽܘܦܝܐ ܘܒܶܙܬܐ ܬܩܰܪܒܽܘܢ ܠܺܝ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ. ܘܳܐܦ ܠܗܳܕܶܐ ܕܰܘܺܝܕ ܣܳܗܶܕ. ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ ܠܳܐܪܳܢ ܝܳܒܽܘܣܳܝܐ ܐܢܐ ܠܰܡ ܙܳܒܶܢ ܐܢܐ ܡܶܢܳܟ ܐܶܕܪܐ ܒܰܕ̈ܡܰܝܳܐ. ܘܠܐ ܡܩܰܪܶܒ ܐܢܐ ܠܡܳܪܝܐ ܥܠܳܬܐ ܕܡܰܓܳܢ. ܘܳܐܦ ܟܬܳܒܐ ܐܚܪܺܢܐ ܠܗܳܢܐ ܡܫܰܘܕܰܥ ܕܰܐܟܙܢܐ ܠܰܡ ܕܢܳܟܶܣ ܐܢܳܫ ܒܪܳܐ ܩܕܳܡ ܐܰܒܽܘܗܝ. ܗܳܟܰܢܐ ܠܰܡ ܕܡܰܢ ܕܰܡܩܰܪܶܒ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܡܶܢ ܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ. ܘܶܐܢ ܬܶܗܘܶܐ ܙܶܕܩܬܐ ܕܕܰܟܝܐ. ܘܫܳܘܶܐ ܡܰܝܬܝܳܢܳܗ̇ ܠܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܠܳܚܡܐ ܕܰܢܩܰܪܶܒ ܟܳܗܢܐ ܚܠܳܦ ܡܩܰܪܒܳܢܐ ܕܙܶܕܩܬܐ. ܗܳܟܰܢܐ ܐܶܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܩܰܫܺܝܫܐ ܕܥܳܠܡܐ ܒܥܺܕܬܐ ܕܓܰܘܳܐ. ܢܩܰܪܶܒ ܠܶܗ ܒܕܺܝܢܳܪܐ ܕܕܰܗܒܐ ܬܪܶܥܣܰܪ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ . ܥܰܠ ܫܶܡ ܬܪܶܥܣܰܪ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܡܝܰܒ̈ܠܳܢܶܐ ܕܟܳܗܢܽܘܬܐ. ܚ̄ ܝܰܪ̈ܚܶܐ ܕܫܰܢܬܐ. ܘܶܐܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܩܰܫܺܝܫܐ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ ܒܰܚܕܐ ܥܺܕܬܐ. ܘܡܶܢܶܗ ܥܳܒܶܕ ܩܳܨܳܬܐ ܘܰܚܫܰܚܬܐ ܕܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܢܩܰܪܶܒ ܒܕܺܝܢܳܪܐ ܥܣܰܪ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ. ܠܕܽܘܟܳܝ ܥܶܣܪܐ ܪ̈ܶܓܫܶܐ. ܢܰܦ̈ܫܳܢܳܝܶܐ ܘܦܰܓܪ̈ܳܢܳܝܶܐ. ܘܶܐܢ ܡܳܪܶܗ ܕܥܰܒܕܐ ܝܳܗܶܒ ܩܨܳܬܐ ܘܢܽܘܩܝܐ ܘܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ ܘܒܶܣܡܐ ܬܪܶܥܣܰܪ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܢܩܰܪܶܒ ܠܶܗ ܒܕܺܝܢܳܪܐ. ܥܰܡ ܡܰܙܡܽܘܪ̈ܶܐ ܘܟܽܠܶܗ ܛܶܟܣܐ ܡܫܰܡܠܝܳܐܺܝܬ. ܘܶܐܢ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܡܩܰܪܶܒ. ܚܽܘܣܳܝܐ ܕܰܬܝܳܒܽܘܬܐ ܢܣܺܝܡ ܩܕܳܡ ܕܥܳܐܶܠ ܘܰܡܫܰܪܶܐ ܒܩܽܘܪܒܳܢܐ. ܘܶܐܢ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܒܳܬܰܪ ܕܰܡܙܰܝܰܚ ܠܐܪ̈ܳܙܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܢܣܺܝܡ ܚܽܘܣܳܝܐ ܕܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ. ܘܢܰܥܛܰܪ ܒܶܣ̈ܡܶܐ. ܘܶܐܢ ܐܶܦܺܝ̄ܣ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܘܰܥܕܰܟܺܝܠ ܛܠܶܐ ܘܚܰܝܠܬܳܢ. ܘܺܐܝܬ ܠܶܗ ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܕܥܳܒܕܺܝܢ ܩܨܳܬܐ ܘܰܡܫܰܡܫܺܝܢ ܠܶܗ. ܬܡܳܢܝܐ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܢܩܰܪܶܒ ܠܶܗ ܒܕܺܝܢܳܪ̈ܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܐܪ̈ܳܙܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ. ܐܰܝܟ ܕܠܰܥܩܽܘܪܝܐ ܘܰܐܒܕܳܢܐ ܕܰܬܡܳܢܝܐ ܚܰܫ̈ܶܐ ܓܶܢ̈ܣܳܢܳܝܶܐ ܕܗܳܪܺܝܢ ܥܰܡ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܘܬܽܘܒ ܚܰܡܫܐ ܡܶܢ ܕܽܘܡܝܐ ܕܕܽܘܟܳܝ ܚܰܡܫܐ ܪ̈ܶܓܫܶܐ. ܘܰܬܠܳܬܐ ܕܡܶܫܬܰܡܠܶܝܢ ܬܡܳܢܝܐ. ܐܪܳܙ ܨܽܘܠܳܠ ܢܰܦܫܐ ܘܦܰܓܪܐ ܘܪܽܘܚܐ. ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܰܐܢܺܝܚ ܢܰܦ̈ܫܳܬܗܽܘܢ ܘܦܰܓܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܘܪ̈ܽܘܚܳܬܗܽܘܢ. ܘܬܽܘܒ ܚܰܡܶܫ ܙܰܒ̈ܢܺܝܢ ܬܡܳܢܝܐ ܬܡܳܢܝܐ. ܠܡܶܢܝܳܢܐ ܕܰܐܪܒܥܺܝܢ ܡܰܘܠܕܺܝܢ ܠܰܢ. ܗܰܘ ܕܟܰܕ ܬܡܺܝܢܳܐܺܝܬ ܚܰܡܫܐ ܡܶܬܥܰܦܦܺܝܢ ܠܕܽܘܟܳܝܐ ܕܰܒܝܰܕ ܨܰܘܡܐ ܩܰܕܺܝܫܐ ܕܰܐܪܒܥܺܝܢ ܡܛܰܦܣܺܝܢ ܠܰܢ. ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܳܐܦ ܡܳܪܰܢ ܡܕܰܒܪܳܢܳܐܺܝܬ ܚܠܳܦܰܝܢ ܨܳܡ ܘܰܙܟܐ ܠܚܰܫ̈ܰܝܢ. ܘܚܰܪܰܪ ܠܰܢ ܘܡܶܢ ܚܰܫ̈ܶܐ ܕܰܚܛܺܝܬܐ. ܘܡܶܢ ܡܺܝܬܽܘܬܐ ܘܰܚܒܳܠܐ. ܕܺܝܠܺܝܕܽܘܬܐ ܦܰܓܪܳܢܳܝܬܐ. ܘܬܰܕܟܺܝܬܐ ܢܳܡܽܘܣܳܝܬܐ ܕܛܰܡ̈ܳܐܬܐ. ܘܶܐܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܶܦܺܝܣܩܽܘܦܐ ܓܰܒܪܐ ܣܳܒܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܗܽܘܢ ܕܒܶܗ ܐܳܠܨܺܝܢ ܠܰܢ ܘܰܡܦܺܝܣܺܝܢ ܕܰܢܩܰܪܶܒ ܠܗܽܘܢ. ܐܰܘ ܝܺܚܺܝܕܳܝܐ ܣܳܒܐ ܐܰܘ ܥܳܢܘܳܝܐ. ܫܬܐ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܢܩܰܪܶܒ ܒܕܺܝܢܳܪܐ. ܐܰܝܟ ܐܪܳܙ ܫܶܬ ܦܶܢ̈ܝܳܬܐ ܕܰܢܛܺܝܪܐ ܒܪܺܝܬܐ ܠܓܰܘ ܡܶܢܗܶܝܢ. ܘܶܐܢ ܕܰܝܪܳܝܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܕܰܒܥܽܘܡܪܐ ܕܓܰܘܳܐ. ܬܪܶܥܣܰܪ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܢܩܰܪܶܒ ܒܕܺܝܢܳܪܐ ܚܰܕ ܡܶܛܽܠ ܚܰܕ ܐܢܳܫ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܩܨܳܬܐ ܘܰܚܫܰܚܬܐ ܡܶܢ ܓܰܘܐ ܕܕܰܝܪܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇. ܘܙܳܕܶܩ ܕܢܶܗܘܶܐ ܫܰܘܬܳܦܽܘܬܐ ܠܟܽܠܡܰܢ ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ ܫܰܘܬܳܦܽܘܬܐ ܒܓܰܘܳܐ ܗܰܘ. ܘܶܐܢ ܕܰܝܪܳܝܐ ܠܚܽܘܕܰܘܗܝ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܘܠܰܝܬ ܠܶܗ ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܘܰܡܥܰܕܪ̈ܳܢܶܐ. ܥܶܣܪܐ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܒܕܺܝܢܳܪܐ ܢܩܰܪܶܒ. ܘܶܐܡܰܬܝ ܕܨܳܒܶܐ ܐܢܳܫ ܕܰܢܩܰܪܒܽܘܢ ܠܶܗ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܐܶܢ ܝܳܗܶܒ ܩܨܳܬܐ ܘܢܽܘܩܝܐ ܘܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ ܘܒܶܣ̈ܡܶܐ. ܬܠܳܬܐ ܕܺܝܢܳܪ̈ܶܐ ܝܳܗܶܒ. ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܠܶܗ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܘܶܐܢ ܠܐ ܝܳܗܶܒ ܥܰܠ̈ܠܳܬܐ. ܐܰܪܒܥܐ ܕܺܝܢܳܪ̈ܶܐ ܕܰܗܒܐ ܢܶܬܶܠ. ܬܽܘܒ ܕܶܝܢ ܐܶܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܰܪܢܳܫܐ ܗܰܘ ܕܝܳܗܶܒ ܡܰܘܗܰܒܬܐ ܕܰܥܕܰܟܺܝܠ ܠܐ ܐܶܬܕܰܟܺܝ ܡܶܢ ܚܛܺܝܬܐ ܒܝܰܕ ܬܝܳܒܽܘܬܐ. ܘܫܽܘܡܠܳܝ ܩܳܢܽܘܢܐ. ܘܠܐ ܫܳܘܶܐ ܕܢܶܣܰܩ ܫܡܶܗ ܥܰܠ ܡܰܕܒܚܐ. ܘܢܰܘܕܥܺܝܘܗܝ ܟܳܗܢܐ ܥܰܠ ܗܳܕܐ. ܘܒܰܙܢܰܝ̈ܳܐ ܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܢܺܐܨܦܽܘܢ ܕܦܽܘܪܩܳܢܶܗ. ܐܳܡܪܺܝܢ ܕܶܝܢ ܗܳܟܰܢܐ. ܐܰܘ ܟܰܕ ܢܶܗܘܽܘܢ ܠܶܗ ܚܽܘ̈ܣܳܝܶܐ. ܠ̄ܘ. ܐܶܢ ܚܰܝܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܕܰܬܝܳܒܽܘܬܐ ܢܶܗܘܽܘܢ. ܘܶܐܢ ܡܺܝܬܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܕܥܰܢܺܝܕܐ. ܐܶܢ ܡܰܢ ܘܠܐ ܫܳܘܶܐ ܕܢܶܬܩܰܪܰܒ ܚܠܳܦܰܘܗܝ ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܣܶܕܪܐ ܨܳܝܪܺܝܢ ܠܪܳܐܙ ܬܪܶܥܣܰܪ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ. ܘܟܰܕ ܢܒܺܝ̈ܶܐ. ܘܪܳܐܙ ܟܰܕ ܩܰܫܺܝ̈ܫܶܐ ܕܰܣܕܺܝܪܺܝܢ ܘܩܳܝܡܺܝܢ ܩܕܳܡ ܐܠܗܐ. ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܫܠܺܝܚܐ ܒܓܶܠܝܳܢܶܗ. ܘܰܬܪܶܥܣܰܪ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪܢܰܢ ܐܰܘ ܢܶܥܒܶܕ ܠܶܗ ܬܪܶܥܣܰܪ ܫܰܗܪ̈ܳܬܐ. ܚܠܳܦ ܟܽܠܚܰܕ ܕܺܝܢܳܪܐ ܕܝܳܗܶܒ ܪܳܐܙ ܬܪܶܥܣܰܪ ܪܺܝܫ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܐ. ܐܶܢ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܬܪܶܥܣܰܪ ܩܰܫܺܝ̈ܫܶܐ ܒܚܰܕ ܪܰܡܫܐ ܢܶܥܒܕܽܘܢ ܫܰܗܳܪܬܐ ܡܫܰܡܠܰܝܬܐ. ܘܢܰܥܛܪܽܘܢ ܒܶܣ̈ܡܶܐ ܒܟܽܠ ܬܶܫܡܶܫܬܐ ܘܢܶܦܪܥܽܘܢܳܝܗܝ. ܘܶܐܢ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܫܬܐ ܩܰܫܺܝ̈ܫܶܐ. ܬܪܶܝܢ ܪ̈ܰܡܫܶܐ ܢܶܫܗܪܽܘܢ ܚܠܳܦܰܘܗܝ. ܘܶܐܢ ܐܰܪܒܥܐ ܩܰܫܺܝ̈ܫܶܐ܆ ܓ̄܆ ܪ̈ܰܡܫܶܐ. ܘܶܐܢ ܬܠܳܬܐ ܩܰܫܺܝ̈ܫܶܐ܆ ܕ̄ ܪ̈ܰܡܫܶܐ ܘܶܐܢ ܬܪܶܝܢ ܩܰܫܺܝ̈ܫܶܐ. ܫܬܐ ܪ̈ܰܡܫܶܐ. ܘܶܐܢ ܚܰܕ ܩܰܫܺܝܫܐ. ܬܪܶܥܣܰܪ ܫܰܗܪ̈ܰܘܳܬܐ܆ ܝ̄ܒ܆ ܪ̈ܰܡܫܶܐ. ܢܶܥܒܶܕ ܠܶܗ ܘܰܢܚܰܣܶܐ ܠܶܗ. ܐܰܘ ܢܶܬܕܰܟܪܽܘܢܳܝܗܝ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܐ ܕܪܰܡܫܐ ܘܰܕܨܰܦܪܐ. ܫܰܒܥܺܝܢ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܐܶܡܰܬܝ ܕܫܳܪܶܝܢ ܨܠܽܘܬܐ ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܕܰܐܠܗܐ ܢܚܰܣܶܐ ܠܰܦܠܳܢ ܒܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ. ܘܢܺܐܡܪܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܡܺܝܢ. ܐܰܝܟ ܪܳܐܙ ܫܰܒܥܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܕܦܳܫ ܥܰܡܐ ܒܓܳܠܽܘܬܐ. ܘܰܒܫܽܘܡܠܳܝ ܫܰܒܥܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܚܰܪܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܡܳܪܝܐ. ܘܰܐܣܶܩ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܐܪܥܐ ܕܡܽܘܠܟܳܢܐ. ܗܳܟܘܳܬ ܒܡܶܬܥܰܗܕܳܢܽܘܬܐ ܕܫܰܒܥܺܝܢ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܡܚܰܣܶܐ ܡܳܪܝܐ ܠܚܰܛܳܝܐ. ܡܰܗܦܶܟ ܠܶܗ ܠܰܐܪܥܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ. ܘܚܽܘܠܛܳܢܐ ܕܥܰܡ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܒܥܺܕܬܐ ܫܠܺܝܚܳܝܬܐ. ܘܰܒܫܽܘܠܳܡ ܝܰܘ̈ܡܳܬܶܗ ܠܦܰܪܕܰܝܣܐ ܕܛܽܘ̈ܒܶܐ. ܘܰܒܗܳܢܐ ܙܢܐ ܚܰܛܳܝܐ ܡܶܬܚܰܣܶܐ. ܘܟܳܗܢܐ ܡܶܬܚܰܪܰܪ ܡܶܢ ܚܽܘܝܳܒܐ. ܐܰܚܐ ܕܶܝܢ ܕܰܝܪ̈ܳܝܶܐ ܛܠܳܝ̈ܶܐ. ܠܟܽܠ ܩܰܪܛܰܝܣܐ ܡܳܐܐ ܒܽܘܪ̈ܟܶܐ ܢܣܺܝܡܽܘܢ. ܘܣܳܒ̈ܶܐ ܕܶܝܢ ܕܶܐܬܡܨܰܥܘ ܒܰܫܢ̈ܰܝܳܐ ܫܰܒܥܺܝܢ. ܚܰܡܫܺܝܢ ܒܽܘܪ̈ܟܶܐ. ܘܣܳܒ̈ܶܐ ܝܰܬܺܝܪ ܡܚܺܝ̈ܠܶܐ ܘܝܰܩܺܝܪ̈ܶܐ ܘܰܕܢܳܦܠܺܝܢ ܥܰܠ ܬܶܫܘܺܝܬܗܽܘܢ܇ ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܙܰܒ̈ܢܺܝܢ ܨܠܽܘܬܐ ܕܰܐܒܘܢ ܕܒܰܫܡܰܝܐ ܚܠܳܦ ܚܰܕ ܩܰܪܛܰܝܣܐ. ܘܰܒܟܽܠ ܨܠܽܘܬܐ ܐܰܠܳܗܐ ܚܰܣܐ ܠܰܦܠܳܢ. ܗܳܟܰܢܐ ܢܶܥܒܕܽܘܢ ܟܽܠܚܰܕ ܡܶܢ ܛܶܟܣܐ. ܘܰܒܚܰܕ ܡܶܢ ܙܢ̈ܰܝܳܐ ܕܶܐܡܰܪܢܰܢ ܢܶܦܪܥܽܘܢ ܠܡܳܪܳܗ̇ ܕܡܰܘܗܰܒܬܐ ܘܢܶܬܚܰܪܪܽܘܢ ܡܶܢ ܚܽܘܝܳܒܐ. ܐܰܘ ܠܒܽܘܪ̈ܟܶܐ ܠܡܰܢ ܕܫܳܘܶܐ. ܐܰܘ ܒܣܶܕܪܐ ܠܡܰܢ ܕܰܥܕܰܟܺܝܠ ܠܐ ܫܰܡܠܺܝ ܩܳܢܽܘܢܐ ܕܰܬܝܳܒܽܘܬܶܗ. ܐܰܘ ܒܫܰܗܪ̈ܳܬܐ. ܐܰܘ ܒܡܶܬܥܰܗܕܳܢܽܘܬܐ ܕܫܰܒܥܺܝܢ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ. ܘܰܐܚ̈ܶܐ ܕܠܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܩܰܫܺܝ̈ܫܶܐ ܒܒܽܘܪ̈ܟܶܐ ܘܰܨܠܽܘܬܐ ܕܰܐܒܽܘܢ ܕܒܰܫܡܰܝܐ. ܐܶܢ ܚܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܕܢܳܣܶܒ ܠܳܗ̇ ܠܡܰܘܗܰܒܬܐ. ܐܶܢ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ. ܐܰܝܟ ܛܶܟܣܐ ܕܬܰܚܶܡܢܰܢ ܢܫܰܡܠܽܘܢ ܘܢܶܦܪܥܽܘܢ. ܘܺܐܝܬ ܕܬܶܫܥܐ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܒܕܺܝܢܳܪܐ ܥܳܒܕܺܝܢ. ܝܺܚܺܝ̈ܕܳܝܶܐ ܘܕܰܝܪ̈ܳܝܶܐ ܪܳܐܙ ܬܶܫܥܐ ܛܶܟ̈ܣܶܐ ܕܒܰܬܠܳܬ ܥܺܕ̈ܳܬܐ ܕܒܰܫܡܰܝܐ. ܒܪܰܡ ܚܰܕ ܝܺܚܺܝܕܳܝܐ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ ܦܩܺܝܕ ܒܩܳܢܽܘ̈ܢܶܐ ܕܠܐ ܙܳܕܶܩ ܕܰܢܩܰܪܶܒ. ܐܶܢ ܠܐ ܗܳܘܶܐ ܐܚܪܺܝܢ ܒܳܬܪܶܗ ܕܳܐܡܰܪ ܐܰܡܺܝܢ ܘܣܳܗܶܕ ܥܰܡܶܗ. ܘܺܐܝܬ ܩܰܫܺܝ̈ܫܶܐ ܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ ܡܶܛܽܠ ܚܰܕ ܙܽܘܙܐ. ܐܰܘ ܩܰܪܛܰܝܣܐ ܡܩܰܪܒܺܝܢ ܩܽܘܪܒܳܢܐ ܡܶܢ ܥܶܠܰܬ ܡܶܣܟܺܢܽܘܬܐ ܘܶܐܢ ܡܶܛܽܠ ܡܺܝܬܐ ܬܪܺܝܨ ܫܽܘܒܚܐ ܡܩܰܪܒܺܝܢ. ܫܰܦܺܝܪ ܥܳܒܕܺܝܢ. ܐܰܘ ܡܶܛܽܠ ܚܰܝܳܐ ܕܫܳܘܶܐ. ܒܳܬܰܪ ܕܰܡܥܰܩܒܺܝܢ ܚܰܬܺܝܬܳܐܺܝܬ. ܘܳܐܦ ܗܶܢܽܘܢ ܢܶܗܘܽܘܢ ܕܟ̈ܰܝܳܐ ܕܫܳܘܶܝܢ ܠܫܽܘܡܠܳܝ ܐܪ̈ܳܙܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܰܙܥܽܘܪܽܘܬ ܡܰܘܗܰܒܬܐ ܐܶܠܐ ܡܣܰܓܦܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܘ ܚܠܳܦ ܪܰܒܽܘܬ ܙܶܕ̈ܩܳܬܐ ܘܰܙܥܽܘܪܽܘܬܐ ܐܶܬܝܰܗܒܰܬ ܠܰܢ ܡܰܐܪܙܳܢܽܘܬܐ. ܐܶܠܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܐ. ܘܰܚܠܳܦ ܕܽܘܟܳܝܐ ܕܺܝܠܰܢ. ܘܡܰܓܳܢ ܐܶܫܬܰܟܢܰܬ ܠܰܡܚܺܝܠܽܘܬܰܢ. ܟܰܕ ܝܺܕܺܝܥܐ ܘܓܰܠܝܐ ܕܥܽܘܬܪܐ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܬܐ ܠܐ ܦܳܚܶܡ ܠܚܰܕ ܩܽܘܪܒܳܢܐ ܕܡܶܬܩܰܪܰܒ. ܡܶܢ ܕܰܟܝܐ ܠܡܳܪܳܗ̇ ܕܕܰܟܝܽܘܬܐ ܘܝܳܗܽܘܒܐ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܩܰܕܺܝܫܽܘܬܐ. ܠܐ ܕܰܟܝܐ ܕܶܝܢ ܕܰܢܓܽܘܫ ܒܕܰܟܝܐ. ܒܺܝܫܬܐ ܗܝ ܥܰܫܺܝܢܬܐ܇ ܐܰܟܙܢܐ ܕܰܠܥܰܝ̈ܢܶܐ ܢܰܣܺܝ̈ܣܳܬܐ ܢܩܺܝܡ ܐܶܢ̈ܶܝܢ ܠܽܘܩܒܰܠ ܙܰܠܺܝ̈ܩܶܐ ܫܶܡ̈ܫܳܢܳܝܶܐ. ܣܽܘܓܦܳܢܐ ܗܝ ܪܰܒܐ. ܡܳܕܶܝܢ ܒܕܶܚܠܬܐ ܪܰܒܬܐ ܘܙܰܘܥܬܐ ܘܰܙܗܺܝܪܽܘܬܐ ܢܶܬܩܰܪܰܒ ܠܘܳܬ ܫܽܘܡܠܳܝ ܕܶܒܚܬܐ ܕܚܺܝܠܬܐ ܘܩܰܕܺܝܫܬܐ. ܘܶܐܢ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܒܕܰܝܪܐ ܒܚܰܕ ܓܰܘܳܐ ܐܰܟܚܕܐ ܢܶܚܫܒܽܘܢ. ܟܡܐ ܩܳܢܽܘ̈ܢܶܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܢܶܦܪܥܽܘܢ ܠܡܳܪܳܗ̇ ܕܡܰܘܗܰܒܬܐ. ܘܢܰܦܩܽܘܢܳܗ̇ ܥܰܠ ܓܰܘܳܐ. ܬܽܘܒ ܕܶܝܢ ܗܳܝ ܕܢܶܐܟܠܽܘܢ ܡܟܰܗ̈ܢܳܢܶܐ ܘܰܐܚ̈ܶܐ ܕܰܝܪ̈ܳܝܶܐ ܦܳܠܽܘ̈ܚܶܐ ܙܶܕܩܬܐ ܕܰܡܚܰܪܪܐ ܡܶܢ ܥܰܘܠܐ ܘܰܚܛܺܝܬܐ. ܘܡܳܪܳܗ̇ ܠܐ ܥܕܺܝܠ ܒܪܶܫܝܳܢܐ. ܠܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܕܩܽܘܛܪܳܓܐ ܘܥܶܕܠܳܝܐ. ܘܳܐܦܠܐ ܕܨܰܥܪܐ ܘܚܶܣܕܐ. ܘܡܰܢ ܠܐ ܣܢܺܝܩ ܥܠܶܝܗ̇. ܐܰܘ ܡܨܶܐ ܕܡܶܢ ܥܰܡܠܐ ܕܺܐܝܕ̈ܰܘܗܝ ܢܶܣܬܰܝܒܰܪ ܘܢܺܐܚܶܐ. ܢܶܗܦܽܘܟ ܢܶܬܠܺܝܗ̇ ܠܙܶܕܩܬܐ ܠܰܐܣܺܝܪ̈ܶܐ ܘܰܣܢܺܝ̈ܩܶܐ ܘܰܐܠܺܝ̈ܨܶܐ. ܘܗܳܘܶܐ ܬܠܳܬܐ ܝܽܘܬܪ̈ܳܢܶܐ. ܚܰܕ ܠܡܳܪܳܗ̇ ܕܙܶܕܩܬܐ. ܘܰܐܚܪܺܢܐ ܠܗܰܘ ܕܰܢܣܰܒ ܘܝܰܗܒ ܘܶܐܙܕܰܕܰܩ. ܘܰܐܚܪܺܢܐ ܠܗܰܘ ܕܶܐܬܪܰܘܰܚ ܒܰܣܢܺܝܩܽܘܬܶܗ. ܘܰܫܡܶܗ ܕܰܐܠܳܗܐ ܡܶܬܬܢܺܝܚ ܘܡܶܫܬܰܒܰܚ ܒܰܬܠܴ̈ܬܰܝܗܽܘܢ. ܐܶܡܰܬܝ ܕܡܶܬܰܐܠܨܺܝܢ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܕܰܝܪ̈ܳܝܶܐ ܣܰܓܺܝܳܐܺܝܬ. ܘܢܳܣܒܺܝܢ ܡܶܢ ܐܢܳܫ ܙܶܕܩܬܐ ܕܠܐ ܩܢܳܗ̇ ܒܟܺܐܢܽܘܬܐ. ܩܰܕܡܳܐܺܝܬ ܢܣܰܗܕܽܘܢ ܒܶܗ ܕܠܐ ܬܽܘܒ ܢܶܬܚܰܫܰܚ ܒܰܙܢܰܝ̈ܳܐ ܕܥܰܘܠܐ. ܘܰܢܟܰܢܶܫ ܢܽܘܪܐ ܠܢܰܦܫܶܗ. ܘܟܰܕ ܡܶܬܥܨܶܝܢ ܡܶܢ ܩܛܺܝܪܐ ܘܢܳܣܒܺܝܢ ܡܶܕܶܡ ܕܳܐܦ ܗܳܟܰܢ. ܒܚܽܘ̈ܣܳܝܶܐ ܘܫܰܗܪ̈ܳܬܐ ܘܰܨܠܰܘ̈ܳܬܐ ܘܒܽܘܪ̈ܟܶܐ ܢܶܦܪܥܽܘܢܳܝܗܝ ܠܗܰܘ ܒܰܪܢܳܫܐ ܐܰܟܡܐ ܕܶܐܡܰܪܢܰܢ ܡܶܢ ܠܥܶܠ. ܠܰܘ ܒܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ. ܘܰܠܡܰܘܗܰܒܬܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܠܰܐܣܺܝܪ̈ܶܐ ܘܪ̈ܰܡܝܰܝ ܒܰܐܢܰܢ̈ܩܰܐܣ ܢܶܬܠܽܘܢ ܙܶܕ̈ܩܳܬܐ ܪ̈ܺܝܫܝܳܬܐ. ܘܢܶܕܪ̈ܶܐ ܘܡܰܥܣܳܪ̈ܶܐ ܘܦܽܘܪ̈ܫܳܢܶܐ. ܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܡܶܬܩܰܪܒܺܝܢ ܠܪ̈ܺܝܫܰܝ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܰܠܥܽܘܡܪ̈ܶܐ ܕܰܐܚ̈ܶܐ ܘܕܰܝܪ̈ܳܬܐ. ܘܰܠܩܽܘܝܳܡ ܥܺܕ̈ܳܬܐ ܘܕܰܝܪ̈ܳܬܐ ܘܰܐܟܣ̈ܢܳܝܶܐ ܕܨܳܝܒܺܝܢ ܠܗܶܝܢ. ܘܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܘܰܡܛܰܪ̈ܦܶܐ. ܘܰܕܫܰܪܟܐ ܡܢ ܡܳܪܰܢ ܘܰܫܠܺܝ̈ܚܰܘܗܝ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܐܶܬܛܰܟܣܰܬ ܘܒܳܬܰܪ ܣܽܘܠܳܩܶܗ ܟܰܕ ܣܓܺܝܘ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ. ܐܰܩܺܝܡܘ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܫܰܒܥܐ ܥܰܠ ܬܶܫܡܶܫܬܐ ܗܳܕܐ. ܘܦܶܛܪܽܘܣ ܘܦܰܘܠܳܘܣ ܠܗܳܢܐ ܥܒܳܕܐ ܕܰܓܒܺܝܬܐ ܕܙܶܕܩܬܐ ܠܩܽܘܝܳܡ ܐܰܚܽܘܬܐ ܩܰܕܺܝܫܬܐ. ܓܰܘܳܢܳܝܐ ܚܰܫܒܽܘܗܝ. ܘܠܐ ܦܰܠܓܽܘܗܝ ܐܰܝܟ ܣܒܰܪܬܐ. ܐܶܠܐ ܟܽܠܚܰܕ ܠܰܣܛܰܪ ܝܳܨܶܦ ܗܘܳܐ ܘܣܳܥܰܪ ܘܰܡܟܰܢܶܫ ܗܘܳܐ ܒܽܘܪܟܬܐ ܠܩܽܘܝܳܡ ܐܰܚ̈ܶܐ ܘܓܰܘܳܐ ܕܒܽܐܘܪܫܠܶܡ. ܘܳܐܦ ܫܠܺܝܚܐ ܦܰܘܠܳܘܣ ܒܶܐܓܪ̈ܳܬܶܗ ܠܗܳܕܶܐ ܡܰܘܕܰܥ. ܟܬܰܒ ܠܐܢܳܫ̈ܺܝܢ ܕܰܢܛܰܝܒܽܘܢ ܒܽܘܪܟܬܐ. ܡܶܢܩܕܳܡ ܕܢܺܐܬܽܘܢ ܠܘܳܬܗܽܘܢ ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܢܰܣܩܽܘܢܳܗ̇ ܥܰܡܶܗ ܠܽܐܘܪܫܠܡ ܠܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܬܰܡܳܢ. ܟܽܠܚܰܕ ܚܰܕ ܡܶܢܟܽܘܢ ܠܰܡ ܒܒܰܝܬܶܗ ܢܟܰܢܶܫ ܠܡܶܕܶܡ ܕܒܳܥܶܐ ܕܢܶܬܶܠ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܠܐ ܡܐ ܕܶܐܬܺܝܬ ܢܶܗܘ̈ܝܳܢ ܓܒ̈ܝܳܬܐ. ܘܰܒܕܽܘܟܐ ܐܚܪܺܢܐ ܐܶܡܰܪ ܝܰܬܺܝܪܽܘܬܟܽܘܢ ܠܰܡ ܕܺܝܠܟܽܘܢ. ܬܶܗܘܶܐ ܠܚܰܣܺܝܪܽܘܬܗܽܘܢ ܕܗܳܢܽܘܢ. ܕܳܐܦ ܝܰܬܺܝܪܽܘܬܗܽܘܢ ܕܗܳܢܽܘܢ. ܬܶܗܘܶܐ ܠܚܰܣܺܝܪܽܘܬܟܽܘܢ ܕܺܝܠܟܽܘܢ. ܦܳܩܶܕ ܠܥܰܬܺܝܪ̈ܶܐ ܕܝܰܬܺܝܪܽܘܬܐ ܕܥܽܘܬܪܗܽܘܢ ܬܶܗܘܶܐ ܠܰܣܢܺܝܩܽܘܬܐ ܕܦܰܓܪ̈ܳܢܝܳܬܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܳܐܦ ܝܰܬܺܝܪܽܘܬܐ ܘܰܨܠܰܘ̈ܳܬܐ ܕܰܡܟܰܗ̈ܢܳܢܶܐ ܘܕܰܝܪ̈ܳܝܶܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܚܰܣܺܝܪܽܘܬܐ ܕܰܣܢܺܝܩܽܘܬܐ ܕܰܒܪ̈ܽܘܚܳܢܝܬܐ ܕܰܒܢ̈ܰܝ ܥܳܠܡܐ. ܕܰܠܡܐ ܠܐ ܡܨܶܐ ܐܰܠܳܗܐ ܕܰܢܡܰܠܶܐ ܚܰܣܺܝܪܽܘܬܐ ܕܣܽܘܢܩܳܢܰܢ ܦܰܓܪܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܰܘܗܝ ܡܶܢ ܛܰܝܒܽܘܬܶܗ. ܐܰܝܟ ܕܰܣܥܰܪ ܠܘܳܬ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܕܰܒܛܽܘܪ̈ܶܐ ܥܰܣ̈ܩܶܐ܆ ܘܡܰܕܒܪ̈ܶܐ ܚܽܘܪ̈ܒܶܐ ܥܳܡܪܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܐܶܠܐ ܡܶܛܽܠ ܕܢܶܙܕܰܕܰܩ ܒܰܚܕܳܕ̈ܶܐ. ܘܟܽܠܰܢ ܢܶܥܽܘܠ ܠܡܰܠܟܽܘܬܶܗ. ܦܰܪܢܶܣ ܗܳܟܰܢ. ܠܰܬܠܳܬ ܡܢ̈ܰܘܳܢ ܦܰܠܓܶܗ ܠܥܳܠܡܐ. ܠܰܡܨܰܠ̈ܝܳܢܶܐ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܪ̈ܺܝܫܰܝ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܕܰܝܪ̈ܳܝܶܐ. ܘܠܰܡܩܰܪ̈ܒܳܢܶܐ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܘܰܡܕܰܒܪ̈ܳܢܶܐ ܘܦܳܠ̈ܚܶܐ. ܘܰܠܡܶܦܠܰܚ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܗܽܘܢ. ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܦܰܠ̈ܳܚܶܐ ܕܰܐܪܥܐ. ܘܬܰܐܓܳܪ̈ܶܐ ܘܽܐܘ̈ܡܳܢܶܐ. ܕܗܳܠܶܝܢ ܕܦܳܠܚܰܝ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܗܽܘܢ ܢܶܦܠܓܽܘܢ ܦܽܘܠܚܳܢܗܽܘܢ ܠܰܬܠܳܬ ܡܢܰܘ̈ܳܢ. ܚܕܐ ܠܰܡܨܰܠ̈ܝܳܢܶܐ ܕܩܳܝܡܺܝܢ ܒܪ̈ܺܝܫܰܝܗܽܘܢ ܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢ ܡܶܛܽܠܳܬܗܽܘܢ. ܘܰܐܚܪܺܬܐ ܠܡܰܠ̈ܟܶܐ ܘܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܗܽܘܢ ܕܡܶܬܟܰܬܫܺܝܢ ܚܠܳܦܰܝܗܽܘܢ. ܘܰܡܢܰܛܪܺܝܢ ܠܗܽܘܢ ܡܶܢ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝܗܽܘܢ. ܘܕܰܬܠܳܬ ܠܩܽܘܝܳܡ ܚܰܝ̈ܰܝܗܽܘܢ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܒܪܰܡ ܐܰܠܳܗܐ ܨܳܒܶܐ ܗܘܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ ܒܚܰܕ ܓܰܘܳܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܘܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܟܪ̈ܶܣܛܝܳܢܶܐ. ܐܰܟܡܐ ܕܚܰܘܺܝ ܡܳܪܰܢ. ܘܶܐܬܕܰܒܰܪܘ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܰܐܣܓܺܝܘ ܐܰܠ̈ܦܶܐ ܘܪ̈ܶܒܘܳܬܐ ܒܽܐܘܪܫܠܶܡ ܘܰܒܟܽܠ ܐܰܬܰܪ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܚܕܐ ܢܦܶܫ ܗܘܰܘ ܘܚܰܕ ܪܶܥܝܳܢ. ܘܟܽܠܳܗ̇ ܩܰܢܝܽܘܬܐ ܕܓܰܘܳܐ ܗܘܳܬ. ܐܶܠܐ ܡܶܢ ܚܣܳܡܐ ܕܒܺܝܫܐ ܐܶܬܦܰܠܰܓܘ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ. ܡܶܢ ܥܶܠܰܬ ܗܳܕܐ ܣܶܓܝܰܬ ܒܰܝܢܳܬܗܽܘܢ ܒܥܶܠܕܒܳܒܽܘܬܐ ܡܶܢ ܥܶܠܰܬ ܝܰܥܢܽܘܬܐ ܡܰܘܒܕܰܬ ܥܳܠ̈ܡܶܐ ܘܝܰܘܡܳܢ ܣܶܓܝܰܬ ܒܺܝܫܬܐ ܘܰܐܡܠܶܟ ܒܥܶܠܕܒܳܒܐ ܥܕܰܡܐ ܠܰܐܝܟܐ ܕܳܐܦܠܐ ܕܰܝܪ̈ܳܝܶܐ ܫܠܺܝ̈ܚܰܝ ܥܳܠܡܐ ܒܚܰܕ ܥܽܘܡܪܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܒܚܰܕ ܓܰܘܳܐ. ܘܡܶܠܬܐ ܕܥܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܣܰܓܺܝܐܐ. ܬܽܘܒ ܕܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܗܳܝ ܕܒܶܠܥܳܕ ܥܽܘܩܳܒܐ ܘܒܽܘܚܳܢܐ ܚܰܬܺܝܬܐ. ܠܐ ܙܳܕܶܩ ܕܰܢܩܰܒܶܠ ܙܶܕܩܬܐ ܡܶܢ ܐܢܳܫ. ܐܰܘ ܕܢܶܐܟܽܘܠ ܡܶܢܳܗ̇ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪܢܰܢ ܡܶܢ ܠܥܶܠ. ܡܰܝܬܶܝܢܰܢ ܬܰܚܘܺܝܬܐ ܡܶܢ ܕܣܩܰܐܠܺܝܐ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܗܳܝ ܕܰܒܝܰܕ ܩܠܝܡܘܣ ܐܶܬܟܰܬܒܰܬ. ܐܰܡܺܝܪ ܒܪܺܝܫܐ ܕܝ̄ܚ܆ ܟܬܺܝܒ ܠܰܡ ܕܠܐ ܢܶܣܰܩ ܥܰܠ ܡܰܕܒܰܚܝ ܕܡ̈ܰܝ ܟܰܠ̈ܒܶܐ ܘܰܐܓܰܪ ܙܳܢܺܝܬܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܝܢ ܢܨܰܠ̈ܝܳܢ ܐܰܪ̈ܡܠܳܬܐ ܥܰܠ ܓܰܝܳܪ̈ܶܐ ܘܙܰܢܳܝ̈ܶܐ. ܘܥܳܒܪ̈ܰܝ ܥܰܠ ܢܳܡܽܘ̈ܣܶܐ. ܠܐ ܢܶܫܬܰܡ̈ܥܳܢ. ܠܐ ܬܫܰܡܫܽܘܢ ܡܰܕܒܚܶܗ ܕܰܐܠܳܗܐ ܡܶܢ ܬܶܫܡ̈ܫܳܬܗܽܘܢ ܕܥܳܒܪ̈ܰܝ ܥܰܠ ܢܳܡܽܘ̈ܣܶܐ. ܘܶܐܢ ܬܺܐܡܪܽܘܢ ܕܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܕܝܳܗܒܺܝܢܰܢ ܙܶܕ̈ܩܳܬܐ. ܘܶܐܢ ܠܐ ܢܳܣܒܺܝܢܰܢ ܡܶܢ ܐܰܝܟܐ ܢܶܫܬܰܡܫܽܘܢ ܝܰܬܡ̈ܶܐ ܘܰܐܪ̈ܡܠܳܬܐ ܘܰܐܠܺܝ̈ܨܶܐ. ܦܰܩܳܚ ܠܟܽܘܢ ܕܬܶܬܚܰܒܠܽܘܢ ܡܶܢ ܟܰܦܢܐ ܘܠܐ ܬܶܣܒܥܽܘܢ ܡܶܢ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܡܳܥ̈ܶܐ ܡܶܕܶܡ ܟܰܕ ܠܐ ܨܳܒܶܝܢ ܐܢܬܘܢ. ܠܐ ܬܶܬܚܰܫܚܽܘܢ ܡܶܢܗܽܘܢ ܠܡܶܐܟܽܘܠܬܐ. ܐܶܠܐ ܐܶܢܗܽܘ ܕܩܰܠܺܝܠ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ. ܒܩܰܝܣܐ ܠܢܽܘܪܐ ܬܶܦܩܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܶܐܢ ܣܰܓܺܝ ܠܰܣܢܺܝ̈ܩܶܐ ܕܥܳܠܡܐ ܦܰܠܶܓ ܐܶܢܽܘܢ. ܣܳܗܶܕ ܠܰܢ ܬܽܘܒ ܐܳܦ ܩܰܕܺܝܫܐ ܕܺܝܳܘܣܩܳܘܪܳܘܣ ܪܺܝܫ ܐܶܦܺܝ̈ܣܩܽܘܦܶܐ ܕܰܐܠܟܣܰܢܕܪܺܝܐ ܒܬܰܫܥܺܝܬܐ ܕܰܥܠܰܘܗܝ. ܕܟܰܕ ܠܰܐܟܣܽܘܪܝܐ ܥܰܡ ܬܰܠܡܺܝܕ̈ܰܘܗܝ. ܡܶܢ ܡܰܪܩܺܝܰܢܳܘܣ ܛܪܽܘܢܐ. ܘܣܽܘܢܢܶܕܳܘܣ ܕܳܠܽܘܚܬܐ ܕܟܰܠܩܺܝܕܽܘܢܐ. ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗܘܰܘ ܒܽܐܘܠܨܳܢܐ ܡܶܢ ܚܰܣܺܝܪܽܘܬ ܚܫܰܚܬܐ. ܘܩܽܘ̈ܦܳܚܶܐ ܕܶܐܪ̈ܶܝܛܺܝܩܽܘ. ܟܰܕ ܗܽܘ ܩܰܕܺܝܫܐ ܡܣܰܝܒܰܪ ܗܘܳܐ ܠܟܰܦܢܐ. ܘܡܰܥܒܰܪ ܗܘܳܐ ܝܰܘ̈ܡܳܬܐ ܕܠܐ ܡܶܐܟܽܘܠܬܐ. ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܠܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܗܘܰܘ ܕܰܢܣܰܝܒܪܽܘܢ ܐܰܝܟ ܦܰܓܪ̈ܳܢܶܐ. ܘܰܒܚܰܕ ܡܶܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܐ ܐܶܙܰܠ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܒܛܽܘܫܝܐ ܠܰܣܦܰܪ ܝܰܡܐ ܠܡܶܚܕܰܪ ܘܟܰܕ ܚܙܳܐ ܠܚܰܕ ܡܶܢ ܬܰܐܓܳܪ̈ܶܐ ܬܳܒܰܥ ܡܶܢܶܗ ܙܶܕܩܬܐ. ܟܰܕ ܠܐ ܝܳܕܰܥ ܡܶܢ ܐܰܝܟܐ ܗܽܘ. ܘܬܰܐܓܳܪܐ ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܐܰܠܶܟܣܰܢܕܪܺܝܰܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ. ܘܟܰܕ ܐܶܫܬܰܘܕܰܥ ܕܬܰܠܡܺܝܕܶܗ ܕܪܰܒܐ ܕܝܳܘܣܩܳܘܪܳܘܣ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܟܳܐ ܥܰܠ ܐܰܦ̈ܳܝ ܪܕܺܝܦܽܘܬܐ ܘܚܰܣܺܝܪܽܘܬܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ. ܘܒܰܪ ܫܳܥܬܶܗ ܢܣܰܒ ܕܺܝܢܳܪ̈ܶܐ ܬܠܳܬܡܳܐܐ ܘܝܰܗܒ ܠܗܰܘ ܐܰܚܐ. ܘܰܐܝܬܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܠܟܰܪ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܛܽܘܒܳܢܐ. ܘܗܽܘ ܬܰܐܓܳܪܐ ܥܰܡܶܗ. ܘܶܐܬܒܰܪܰܟ ܡܶܢܶܗ ܘܝܰܗܒܠܶܗ ܕܺܝܢܳܪ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܐܰܝܟ ܕܰܠܢܰܦ̈ܩܳܬܐ. ܗܽܘ ܕܶܝܢ ܩܰܕܺܝܫܐ ܒܰܩܛܺܝܪܐ ܢܣܰܒ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢܶܗ. ܘܒܳܬܰܪ ܦܝܳܣܐ ܘܰܥܨܳܝܐ ܣܰܓܺܝܐܬܐ. ܘܦܰܠܶܓ ܐܶܢܽܘܢ ܠܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ. ܘܰܥܠܰܘܗܝ ܥܰܠ ܬܰܠܡܺܝܕ̈ܰܘܗܝ. ܠܐ ܐܰܦܶܩ ܡܶܢܗܽܘܢ ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܚܰܕ ܫܳܡܽܘܢܐ. ܘܟܰܕ ܝܺܕܰܥ ܒܪܽܘܚܐ ܩܰܕܺܝܫܐ ܕܪܳܛܢܺܝܢ ܬܰܠܡܺܝܕ̈ܰܘܗܝ ܘܰܟܫܺܝܠܺܝܢ. ܕܗܶܢܽܘܢ ܟܦܺܝܢܺܝܢ ܘܰܐܠܺܝܨܺܝܢ. ܘܥܰܠ ܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܡܶܬܦܰܪܢܣܺܝܢ. ܩܪܳܐ ܠܦܶܛܪܽܘܣ ܬܰܠܡܺܝܕܶܗ ܘܠܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܕܥܰܠ ܡܳܢܐ ܪܳܛܢܺܝܢ ܐܢܬܽܘܢ. ܠܡܐ ܐܶܢܐ ܕܺܝܳܘܣܩܳܘܪܳܘܣ ܡܶܣܟܺܢܐ ܕܶܐܟܽܘܠ ܙܶܕܩܬܐ ܒܳܥܶܐ ܐܢܐ. ܡܰܐܠܠܽܘܢ ܕܡܰܠܝܐ ܩܺܝܢܕܽܘܢܳܘܣ ܚܰܝ ܗܽܘ ܡܳܪܝ ܕܶܐܠܐ ܡܶܫܟܰܚ ܐܢܐ ܡܶܕܶܡ ܡܙܰܒܶܢ ܐܢܐ ܟܽܘܬܺܝܢܐ ܕܥܰܠ ܓܽܘܫܡܝ. ܘܠܐ ܐܳܟܶܠ ܐܢܐ ܙܶܕܩܬܐ ܕܗܳܢܐ ܓܰܒܪܐ. ܐܰܘ ܕܰܐܚܪܺܝܢ ܕܠܐ ܥܽܘܩܳܒܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܐ ܝܳܕܰܥ ܐܢܐ. ܐܶܢ ܒܙܰܕܺܝܩܽܘܬܐ ܡܟܰܢܫܐ ܐܰܘ ܒܥܰܘܠܐ. ܠܡܐ ܐܠܗܐ ܠܐ ܡܥܰܩܶܒ ܥܰܡܝ ܩܕܳܡ ܒܺܐܝܡܰܐ ܕܺܝܠܶܗ ܙܺܝܥܬܐ ܘܰܕܚܺܝܠܬܐ. ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ ܠܺܝ. ܐܳܘ ܣܳܒܐ ܐܳܟܶܠ ܚܶܘܳܪ̈ܳܬܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܡܳܢܐ ܐܶܟܰܠܬ ܥܒܳܕܶܗ ܕܗܳܢܐ ܕܠܐ ܒܽܘܚܳܢܐ. ܐܶܢܐ ܐܳܡܰܪ ܐܢܐ ܠܟܽܘܢ. ܕܗܳܟܰܢ ܕܳܐܶܢ ܥܰܡܝ. ܥܕܰܡܐ ܠܫܳܡܽܘܢܐ ܐܚܪܳܝܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܙܥܽܘܪܐ. ܘܟܰܕ ܡܶܬܡܰܛܶܐ ܐܢܐ ܠܣܳܟܳܗ̇ ܕܰܣܢܺܝܩܽܘܬܐ. ܦܳܠܰܚ ܐܢܐ ܒܠܰܚܡܝ ܦܽܘܡܝ. ܘܶܐܢ ܛܳܪܕܺܝܢ ܠܺܝ ܡܶܛܽܠ ܣܰܝܒܽܘܬܝ. ܘܰܕܠܰܝܬ ܒܺܝ ܚܰܝܠܐ ܕܶܐܦܠܽܘܚ. ܗܳܝܕܶܝܢ ܚܳܕܰܪ ܐܢܐ. ܐܶܠܐ ܡܗܰܝܡܶܢ ܐܢܐ ܕܰܐܠܳܗܐ ܕܠܐ ܫܳܒܶܩ ܒܰܢ ܐܺܝܕ̈ܰܝܳܐ. ܥܕܰܡܐ ܠܗܳܪܟܐ ܡܶܠܬܶܗ ܕܛܽܘܒܳܢܐ ܕܝܳܘܣܩܳܘܪܳܘܣ ܕܒܳܙܥܐ ܠܶܒܐ ܡܰܪܓܫܳܢܐ. ܘܪܰܡܝܐ ܪܬܺܝܬܐ ܒܗܰܕ̈ܳܡܶܐ. ܗܳܫܐ ܡܰܢ ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ ܐܶܕ̈ܢܶܐ ܕܢܶܫܡܰܥ ܢܶܫܡܰܥ. ܘܳܐܦ ܩܰܕܺܝܫܐ ܐܺܝܘܰܐܢܢܺܝܣ ܒܡܺܐܡܪܐ ܕܝ̄ܓ܆ ܕܦܽܘܫܳܩܐ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܗܳܟܰܢ ܐܶܡܰܪ. ܕܢܶܕܒܰܚ ܠܰܡ ܗܳܟܺܝܠ ܐܰܚ̈ܰܝ ܥܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܒ̈ܚܶܐ ܟܽܠܝܽܘܡ. ܕܶܒܚܬܐ ܓܶܝܪ ܗܳܕܶܐ ܛܳܒܐ ܡܶܢ ܟܽܠ ܨܠܰܘ̈ܳܢ. ܘܡܶܢܟܽܠ ܨܰܘ̈ܡܺܝܢ. ܘܡܶܢ ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܬܐ ܐܚܪ̈ܳܢܝܳܬܐ ܡܝܰܬܪ̈ܶܐ. ܒܰܠܚܽܘܕ ܐܶܢ ܡܶܢ ܝܽܘܬܪ̈ܳܢܶܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܐ ܬܶܗܘܶܐ. ܘܡܶܢ ܥܰܡܠܐ ܕܟܺܐܢܽܘܬܐ. ܘܬܶܗܘܶܐ ܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܡܩܰܒܶܠ ܐܰܠܳܗܐ. ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܝܢ ܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܡܰܗܦܶܟ ܐܰܦ̈ܰܘܗܝ ܘܡܰܣܠܑܶܐ. ܠܐ ܓܶܝܪ ܒܳܥܶܐ ܕܡܶܢ ܥܳܩ̈ܳܬܐ. ܕܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܡܶܬܝܰܩܰܪ. ܛܰܡܳܐܐ ܗܝ ܓܶܝܪ ܘܛܰܢܦܐ ܕܶܒܚܬܐ. ܕܰܐܝܟ ܗܳܕܶܐ ܘܰܡܡܰܪܡܪܐ. ܘܠܐ ܡܪܰܥܝܐ ܠܰܐܠܳܗܐ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܩܳܐܶܝܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܩܰܪܶܒ ܡܶܕܶܡ ܕܰܒܣܶܐ. ܟܰܕ ܛܳܒ ܠܐ ܥܠܰܒ ܠܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ. ܡܣܳܡ ܒܪܺܝܫܐ ܗܰܘ ܩܰܫܝܐ ܩܰܒܶܠ. ܡܳܕܶܝܢ ܐܶܡܰܬܝ ܕܡܶܢ ܚܛܽܘܦܝܐ ܘܥܳܠܽܘܒܽܘܬܐ ܘܰܩܛܺܝܪܐ ܢܩܰܪܶܒ ܚܢܰܢ. ܐܰܝܟܰܢ ܠܐ ܢܣܰܝܒܰܪ ܕܺܝܢܐ ܕܰܩܫܶܐ ܡܶܢ ܗܰܘ. ܢܶܕܪ̈ܶܐ ܕܶܝܢ ܘܡܰܥܣܳܪ̈ܶܐ ܘܦܽܘܪ̈ܫܳܢܶܐ ܕܡܶܬܬܰܝܬܶܝܢ ܠܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܰܠܥܺܕ̈ܳܬܐ ܘܰܠܕܰܝܪ̈ܳܬܐ. ܥܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܢܳܡܽܘ̈ܣܶܐ ܠܐ ܣܺܝܡ. ܡܶܛܽܠ ܕܚܰܐܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܐܠܳܗܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܗܶܢܽܘܢ ܦܳܪܥܺܝܢ ܠܦܽܘܬ ܥܰܡ̈ܠܶܐ ܕܟܽܠܚܰܕ ܐܰܝܟ ܕܫܳܘܶܐ ܘܥܳܕܰܪ ܠܶܗ. ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܳܐܬܶܐ ܒܗܳܢܐ ܙܢܐ. ܩܰܕܡܳܐܺܝܬ ܬܶܬܦܰܪܢܶܣ ܒܶܗ ܕܽܘܟܬܐ ܒܟܽܠܗܶܝܢ [ܚܫ؟] ܘܳܐܦ ܨܶܒ̈ܘܳܬܐ ܕܚܳܫ̈ܚܳܢ. ܥܺܕܬܐ ܘܰܠܩܰܕܺܝܫܐ ܕܥܰܠ ܫܡܶܗ ܐܳܬܝ̈ܳܢ ܡܰܘܗ̈ܒܳܬܐ. ܘܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܰܐܚ̈ܶܐ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܕܕܽܘܟܬܐ. ܒܰܐܡܺܝܢܽܘ ܢܫܰܡܪܽܘܢ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܐ ܘܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܩܕܳܡ ܩܰܕܺܝܫܐ ܕܒܰܫܡܶܗ ܟܢܺܝܫܺܝܢ. ܘܬܽܘܒ ܨܠܰܘ̈ܳܬܐ ܘܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܚܠܳܦ ܡܩܰܪ̈ܒܳܢܶܐ ܕܢܶܕܪ̈ܶܐ. ܕܟܰܕ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܚܠܳܦ ܗܳܢܽܘܢ ܕܫܳܘܶܝܢ ܘܰܬܪ̈ܺܝܨܰܝ ܫܽܘܒܚܐ ܢܩܰܪܒܽܘܢ. ܨܠܰܘ̈ܳܬܐ ܕܶܝܢ ܘܒܳܥ̈ܘܳܬܐ ܘܫܰܗܪ̈ܳܬܐ ܘܬܰܟܫ̈ܦܳܬܐ. ܚܠܳܦ ܗܳܢܽܘܢ ܕܫܳܘܶܝܢ ܘܰܕܠܐ ܫܳܘܶܝܢ. ܘܟܰܕ ܡܫܰܡܠܶܝܢ ܘܳܠܝܐ ܕܩܽܘܝܳܡܗܽܘܢ ܡܶܢܳܗ̇ ܕܙܶܕܩܬܐ ܕܢܶܫܬܰܡܠܶܐ ܥܰܡ ܣܽܘܢܩܳܢܗܽܘܢ. ܠܝܰܬܺܝܪ̈ܳܬܐ ܕܶܝܢ ܢܰܦܩܽܘܢ ܥܰܠ ܐܰܣܺܝܪ̈ܶܐ ܘܰܨܪ̈ܺܝܟܶܐ ܘܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ ܕܨܳܝܒܺܝܢ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܢܶܬܚܰܪܪܽܘܢ ܡܶܢ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܘܥܰܘܠܐ ܕܝܳܗܽܘ̈ܒܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܥܰܠ ܐܰܦ̈ܰܝ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܗܐ ܡܶܬܩܰܪܒܺܝܢ ܢܶܕܪ̈ܶܐ ܘܦܽܘܪܫܳܢܐ. ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܶܝܢ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ. ܓܰܘܪܐ ܘܓܰܢܳܒܽܘܬܐ. ܩܶܛܠܐ. ܙܳܢܝܽܘܬܐ. ܓܽܘܕܳܦܐ. ܚܣܳܡܐ. ܛܠܽܘܡܝܐ. ܕܰܓܳܠܽܘܬܐ ܥܰܡ ܫܰܪܟܐ ܕܰܠܗܳܠܶܝܢ ܕܳܡ̈ܝܳܢ. ܘܶܐܢ ܐܢܳܫ ܡܶܬܝܰܥܰܢ ܘܢܳܣܶܒ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܰܢܕܺܝܕ. ܘܶܐܬܐ ܠܩܰܕܺܝܫܐ ܠܰܩܢܽܘܡܶܗ. ܐܶܫܬܟܰܚ ܕܰܝܪ̈ܳܬܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܢܶܗܘܶܐ. ܐܰܥܦܐ ܥܰܠ ܚܛܳܗ̈ܰܘܗܝ ܕܺܝܠܶܗ. ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܶܝܢ ܚܰܐܺܝܢ ܘܩܰܪܺܝܒܺܝܢ ܠܰܐܠܳܗܐ. ܘܫܳܡܰܥ ܒܒܳܥܽܘܬܗܽܘܢ ܘܰܦܝܳܣ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܒܗܳܝ ܕܣܰܓܺܝ ܝܰܩܺܝܪܺܝܢ ܘܰܪܚܺܝܡܺܝܢ ܥܠܰܘܗܝ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܚܒܽܘܗܝ ܡܶܢ ܟܽܠܶܗ ܠܶܒܗܽܘܢ. ܘܰܢܛܰܪܘ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܰܘܗܝ. ܚܢܰܢ ܕܶܝܢ ܣܳܦܩܺܝܢ ܠܰܢ ܚܰܘ̈ܒܰܝܢ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ. ܘܰܚܛܳܗ̈ܰܝܢ ܥܰܫܺܝ̈ܢܶܐ. ܘܶܐܠܽܘ ܚܝܳܐ ܟܽܠܚܰܕ ܡܶܢܰܢ ܡܳܐܐ ܫܢ̈ܺܝܢ ܒܰܬܝܳܒܽܘܬܐ. ܠܡܶܚܣܰܢ ܡܶܫܟܰܚ ܦܳܪܰܥ ܚܰܘ̈ܒܳܬܶܗ. ܘܰܐܝܟܰܢ ܠܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܒܶܗܬܬܐ ܪܰܒܬܐ ܠܡܰܢ ܕܰܡܨܶܐ ܕܢܺܐܚܶܐ ܡܶܢ ܥܰܡܠܐ ܕܺܐܝܕ̈ܰܘܗܝ. ܘܶܐܟܰܠ ܘܡܶܬܚܰܫܰܚ ܡܶܢ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ. ܟܰܕ ܚܳܙܶܐ ܠܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܡܶܢ ܛܰܝ̈ܳܝܶܐ. ܘܦܳܪ̈ܣܳܝܶܐ ܘܬܽܘܪ̈ܟܳܝܶܐ. ܘܥܰܪ̈ܰܒܳܝܶܐ. ܘܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܡܰܢ ܒܰܪܒܪ̈ܳܝܶܐ. ܕܳܐܦܶܢ ܡܳܝܬܺܝܢ ܡܶܢ ܟܰܦܢܐ. ܠܐ ܐܳܟܠܺܝܢ ܡܶܢ ܥܰܡܠܐ ܕܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ. ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܣܳܒ̈ܶܐ ܘܰܡܚܺܝ̈ܠܶܐ ܘܳܐܠܨܐ ܠܗܽܘܢ ܡܚܺܝܠܽܘܬܐ ܕܢܶܣܒܽܘܢ ܙܶܕܩܬܐ. ܣܳܟ ܠܐ ܡܣܰܒܠܺܝܢ ܡܶܢ ܐܢܳܫ ܡܶܕܶܡ ܕܠܰܝܬܰܘܗܝ ܡܶܢ ܥܰܡܠܐ ܟܺܐܢܐ ܕܺܐܝܕ̈ܰܘܗܝ. ܘܶܐܢ ܡܰܠܟܐ ܘܫܰܠܺܝܛܐ ܡܦܺܝܣ ܘܥܳܨܶܐ ܕܰܢܩܰܒܠܽܘܢ ܡܶܢܶܗ ܙܶܕ̈ܩܳܬܐ. ܣܳܟ ܠܐ ܢܳܣܒܺܝܢ ܐܶܠܐ ܐܶܢ ܢܶܗܘܶܐ ܡܶܢ ܨܰܝܕܐ ܕܨܳܐܶܕ ܗܽܘ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ.

ܡܳܕܶܝܢ ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝ ܢܙܽܘܥ ܚܢܰܢ ܘܢܶܕܚܰܠ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ. ܘܡܰܢ ܕܶܐܬܶܐܠܶܨ ܘܩܰܒܶܠ ܡܶܢ ܐܢܳܫ ܡܶܕܶܡ. ܢܩܽܘܡ ܓܰܢܒܳܪܳܐܺܝܬ ܒܨܰܘܡܐ ܘܒܰܨܠܽܘܬܐ ܘܫܰܗܪܐ ܘܒܽܘܪ̈ܟܶܐ ܢܶܦܪܥܺܝܘܗܝ ܘܒܳܬܰܪ ܕܦܳܪܰܥ ܠܚܰܘ̈ܒܳܬܐ ܕܰܐܚܪܺܝܢ. ܢܶܦܪܽܘܥ ܐܶܢܽܘܢ ܠܚܰܘ̈ܒܳܬܐ ܕܥܰܠ ܩܢܽܘܡܶܗ ܕܺܝܠܖܗ. ܘܰܢܛܰܝܶܒ ܠܶܗ ܙܘܳܕ̈ܶܐ ܠܽܐܘܪܚܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ. ܕܰܠܡܐ ܒܝܰܘܡܐ ܗܰܘ ܪܰܒܐ ܘܰܕܚܺܝܠܐ ܟܰܕ ܡܶܬܬܒܰܥ ܡܶܢܶܗ ܚܽܘܫܒܳܢܐ ܠܐ ܡܶܫܟܰܚ ܕܢܶܦܪܽܘܥ. ܗܳܝܕܶܝܢ ܢܳܣܒܺܝܢ ܡܶܢܶܗ ܐܳܦ ܗܰܘ ܕܣܳܒܰܪ ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ܆ ܗ̄ ܟܳܗܢܽܘܬܶܗ ܘܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܶܗ ܘܟܰܕ ܡܫܰܠܰܚ ܡܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ. ܡܰܦܩܺܝܢ ܠܶܗ ܠܚܶܫܽܘܟܐ ܒܰܪܳܝܐ܆ ܗ̄܆ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܐ. ܠܰܡܢܳܬܐ ܘܡܰܥܡܪܐ ܕܫܺܐܕ̈ܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ. ܐܰܝܟܐ ܕܡܶܫܬܰܓܪܐ ܢܽܘܪܐ ܠܥܳܠܰܡ. ܘܫܽܘ̈ܢܳܩܶܐ ܡܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܕܠܐ ܡܰܘܦܶܝܢ. ܐܰܝܟܐ ܕܡܶܫܬܰܡܥܺܝܢ ܩ̈ܳܠܶܐ ܚܢܺܝ̈ܓܶܐ ܕܽܐܘ̈ܠܝܳܬܐ ܘܰܕܘܳܝ̈ܶܐ ܕܠܐ ܒܳܛܠܺܝܢ. ܐܰܝܟܐ ܕܠܐ ܡܰܘܬܰܪ ܒܶܟܝܐ. ܘܠܐ ܡܶܬܩܰܒܠܐ ܨܠܽܘܬܐ. ܘܠܐ ܡܶܫܬܰܡܥܐ ܒܳܥܽܘܬܐ. ܐܶܠܐ ܡܨܰܠܶܝܢܰܢ ܟܽܠܰܢ ܘܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܠܰܐܠܳܗܐ. ܕܡܰܫܘܶܐ ܠܰܢ ܘܰܡܚܰܝܶܠ ܠܰܢ ܕܢܶܥܒܶܕ ܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܘܢܶܫܬܘܶܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܘܰܒܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܠܚܰܪܬܐ ܛܳܒܬܐ ܘܰܠܓܰܠܝܽܘܬ ܐܰܦ̈ܶܐ ܕܰܩܕܳܡܰܘܗܝ ܒܝܰܘܡܐ ܗܰܘ ܕܚܺܝܠܐ ܘܰܕܠܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ܆ ܘܰܢܫܰܘܙܶܒ ܠܰܢ ܡܶܢ ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܡܶܢ ܬܰܫܢܺܝܩܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ. ܒܝܰܕ ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܗ̇ ܕܝܳܠܶܕܬܶܗ ܡܰܪܝܰܡ ܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܐ. ܘܰܕܟܽܠܗܽܘܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܰܘܗܝ ܐܰܡܺܝܢ.

ܐܶܠܐ ܡܦܺܝܣ ܐܢܐ ܘܒܳܥܶܐ ܐܢܐ ܡܶܢܟܽܘܢ ܐܳܘ ܐܶܦܺܝ̈ܣܩܽܘܦܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܕܟܽܠܚܰܕ ܡܶܢܟܽܘܢ ܢܶܟܬܽܘܒ ܥܰܡܶܗ ܘܢܶܫܩܽܘܠ ܠܗܳܕܶܐ ܐܶܓܰܪܬܐ ܠܘܳܬܶܗ. ܘܟܽܠ ܝܺܪܰܚ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܢܶܩܪܶܐ ܘܢܶܬܗܰܓܶܐ ܒܳܗ̇. ܘܰܢܣܺܝܡ ܩܛܺܝܪܐ ܥܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܩܰܫܺܝ̈ܫܶܐ ܕܺܐܝܬ ܬܚܶܝܬ ܫܽܘܠܛܳܢܶܗ ܕܢܶܟܬܒܺܝܗ̇ ܥܰܡܶܗ. ܘܰܐܡܺܝܢܳܐܺܝܬ ܢܶܬܗܰܓܶܐ ܒܳܗ̇ ܩܰܫܺܝܫܐ. ܘܶܐܢ ܠܐ ܡܨܶܐ ܩܰܫܺܝܫܐ ܕܢܶܟܬܽܘܒ. ܐܰܢܬܽܘܢ ܐܶܦܺܝ̈ܣܩܽܘܦܶܐ ܫܰܟܶܢܘ ܠܟܽܠ ܚܕܐ. ܘܬܶܬܣܺܝܡܝ ܒܟܽܠ ܥܺܕܬܐ ܕܓܰܘܳܐ. ܘܰܒܟܽܠ ܥܽܘܡܪܐ ܘܕܰܝܪܐ. ܘܰܐܡܺܝܢܳܐܺܝܬ ܬܶܬܩܪܶܐ ܒܓܰܘܳܐ. ܩܕܳܡ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܚ̈ܶܐ. ܕܰܟܒܰܪ ܩܰܠܺܝܠ ܡܶܬܬܥܺܝܪܺܝܢ ܡܶܢ ܫܶܢܬܐ ܘܛܰܒܺܝܥܘܬܐ. ܕܗܐ ܥܰܕ ܩܰܠܺܝܠ ܐܰܘܦܺܝܢܰܢ. ܘܰܠܡܳܪܝܐ ܐܰܠܳܗܐ ܡܨܰܠܶܝܢܰܢ. ܕܚܳܕܶܐ ܒܟܽܘܗܳܢܐ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ. ܘܰܪܓܺܝܓ ܠܦܽܘܢܳܝܐ ܕܚܰܛܳܝ̈ܶܐ. ܕܢܰܫܘܶܐ ܠܰܢ ܕܢܶܗܘܶܐ ܡܟܰܗ̈ܢܳܢܶܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ. ܕܰܒܕܰܟܝܽܘܬܐ ܢܫܰܡܶܫ ܩܕܳܡܰܘܗܝ. ܐܰܝܟ ܕܙܳܕܶܩ ܘܰܒܥܶܕܳܢܐ ܕܦܰܩܳܚ. ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܢܽܘܢ ܕܫܳܘܶܝܢ ܘܰܚܠܳܦ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܣܳܦܩܺܝܢ ܘܚܳܫܚܺܝܢ ܕܢܶܬܕܰܟܪܽܘܢ ܥܰܠ ܡܰܕܒܚܐ ܩܰܕܺܝܫܐ. ܘܰܠܥܰܡܐ ܕܰܟܪ̈ܺܝܣܛܝܳܢܶܐ ܢܶܬܶܠ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܡ̈ܳܐܢܶܐ ܕܟܰܝ̈ܳܐ ܘܽܐܘܪܓܰܢܳܘܢ ܕܪܽܘܚܐ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܢܶܬܩܰܒܠܽܘܢ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܕܰܚܠܳܦܰܝܗܽܘܢ ܘܡܶܛܽܠܳܬܗܦܘܢ ܥܰܠ ܡܰܕܒܚܐ. ܗܰܘ ܪܳܡܐ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ. ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܡܪܰܚܡܰܬ ܐܢܳܫܽܘܬܐ ܕܰܡܫܺܝܚܐ ܕܰܐܠܳܗܰܢ. ܗܰܘ ܩܽܘܪܒܳܢܐ ܡܠܺܝܠܐ ܕܶܐܬܩܰܪܰܒ ܚܠܳܦܰܝܢ. ܘܩܰܪܶܒ ܠܰܢ ܠܘܳܬ ܐܰܒܽܘܗܝ. ܕܠܶܗ ܬܶܫܒ̈ܚܳܢ ܘܒܽܘܪ̈ܟܳܢ ܘܬܰܘܕ̈ܝܳܢ ܘܣܶܓ̈ܕܳܢ. ܥܰܠ ܐܰܦ̈ܰܝ ܛܰܝܒ̈ܘܳܬܶܗ ܘܡܰܘܗ̈ܒܳܬܶܗ ܘܥܽܘܕܪ̈ܳܢܰܘܗܝ ܘܦܽܘܪ̈ܢܳܣܰܘܗܝ ܕܰܠܘܳܬܰܢ. ܘܠܰܐܒܽܘܗܝ ܕܫܰܠܚܶܗ ܠܦܽܘܪܩܳܢܰܢ. ܘܰܠܪܽܘܚܶܗ ܚܰܝܐ ܩܰܕܺܝܫܐ. ܠܥܳܠܰܡܥܳܠܡܺܝܢ.

ܒܰܫܠܳܡܐ ܩܰܕܺܝܫܐ ܬܶܬܒܰܣܡܽܘܢ ܥܰܡ ܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܚܽܘܬܐ ܕܰܒܕܰܝܪܐ. ܘܳܐܦ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܟܰܗ̈ܢܳܢܶܐ ܕܰܒܟܽܠ ܐܰܬܰܪ ܕܰܒܣܽܘܪ̈ܛܰܝܢ ܦܳܓܥܺܝܢ. ܘܝܳܨܦܺܝܢ ܕܦܽܘܪܩܳܢ ܢܰܦܫܗܽܘܢ ܘܕܰܐܚ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܒܳܗ̇ ܒܰܫܠܳܡܐ ܢܶܬܒܰܣܡܽܘܢ. ܘܰܟܬܺܝܒܬܐ ܗܳܕܶܐ ܬܶܬܩܪܶܐ ܠܥܺܝܢ ܟܽܠܢܳܫ. ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܰܙܗܺܝܪ̈ܶܐ ܬܽܘܒ ܢܶܙܕܰܗܪܽܘܢ. ܘܚܰܝ̈ܠܬܳܢܶܐ ܢܶܬܚܰܝܠܽܘܢ. ܘܰܡܫܰܪ̈ܪܶܐ ܪܰܒܰܬ ܢܶܣܬܰܡܟܽܘܢ. ܘܦܳܪ̈ܽܘܫܶܐ ܚܰܒܺܝܒܳܐܺܝܬ ܢܶܬܥܰܫܢܽܘܢ. ܘܰܪ̈ܦܰܝܳܐ ܢܶܬܚܰܝܨܽܘܢ. ܘܰܡܚܺܝ̈ܠܶܐ ܢܶܬܥܰܕܪܽܘܢ. ܘܰܦܠܺܝ̈ܓܶܐ ܢܶܫܬܰܪܪܽܘܢ ܘܰܣܕܺܝ̈ܩܶܐ ܢܶܬܚܰܝܕܽܘܢ. ܘܠܐ ܝܳܕܽܘ̈ܥܶܐ ܢܶܬܚܰܟܡܽܘܢ. ܘܩܳܢܽܘ̈ܢܶܐ ܢܶܬܢܰܛܪܽܘܢ. ܘܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ ܢܶܬܚܰܒܒܽܘܢ. ܘܢܳܡܽܘ̈ܣܶܐ ܢܶܫܬܰܡܠܽܘܢ. ܘܪ̈ܳܐܙܶܐ ܢܶܬܝܰܩܪܽܘܢ. ܘܟܰܣ̈ܝܳܬܐ ܛܳܒܳܐܺܝܬ ܢܶܫܬܰܡ̈ܠܝܳܢ. ܘܩܽܘܕ̈ܫܶܐ ܢܶܬܪܰܚܡܽܘܢ ܘܬܰܝ̈ܳܒܶܐ ܢܶܬܠܰܒܒܽܘܢ. ܘܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܢܶܣܬܰܪܕܽܘܢ. ܘܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܢܶܩܢܛܽܘܢ ܘܚܰܝ̈ܳܒܶܐ ܐܶܫܛܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܢܩܰܕܕܽܘܢ. ܘܡܰܪ̈ܳܚܶܐ ܢܙܽܘܥܽܘܢ. ܘܡܳܪ̈ܽܘܕܶܐ ܢܶܬܦܢܽܘܢ. ܘܦܰܛܥ̈ܶܐ ܢܶܣܬܰܟܠܽܘܢ. ܘܥܰܒ̈ܝܰܝ ܬܰܪܥܺܝܬܐ ܢܶܬܒܰܝܢܽܘܢ. ܘܰܣܪ̈ܺܝܩܰܝ ܒܗܽܘ̈ܠܳܢܳܝܳܬܐ ܢܶܪܓܫܽܘܢ. ܘܰܢܬܺܝ̈ܦܰܝ ܒܳܬܰܪ ܥܳܠܡܐ ܢܶܥܪܩܽܘܢ. ܘܰܐܚܺܝ̈ܕܰܝ ܒܫܶܢܬܐ ܕܡܰܗܡܝܳܢܽܘܬܐ ܢܶܬܬܥܺܝܪܽܘܢ. ܘܰܚܬܺܝܪ̈ܰܝ ܒܢܰܦܫܗܽܘܢ ܢܶܬܡܰܟܟܽܘܢ. ܘܣܳܥ̈ܝܰܝ ܥܰܠ ܐܰܠܳܗ̈ܳܝܳܬܐ ܢܶܬܩܰܦܕܽܘܢ. ܘܡܰܠ̈ܝܰܝ ܐܰܟܬܐ ܘܰܚܣܳܡܐ ܢܢܽܘܕܽܘܢ. ܘܡܶܢ ܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ ܠܐ ܡܶܬܰܐܣ̈ܝܳܢܶܐ ܕܪܳܡܶܝܢ ܒܗܽܘܢ. ܢܶܫܢܽܘܢ. ܘܟܺܐܢ̈ܶܐ ܒܕܽܘܒܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܘܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܒܦܽܘܪ̈ܫܳܢܰܝܗܽܘܢ ܢܶܬܦܰܨܚܽܘܢ. ܘܟܳܗ̈ܢܶܐ ܢܶܬܩܰܕܫܽܘܢ. ܘܰܒܕܰܟܝܽܘܬܐ ܥܰܡ ܕܰܟܝܐ ܢܶܬܥܢܽܘܢ. ܘܰܐܠܳܗܐ ܡܶܢܟܽܠ ܦܽܘ̈ܡܺܝܢ ܢܶܫܬܰܒܰܚ. ܘܥܰܠ ܐܰܟܣܢܳܝܽܘܬܝ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢ̈ܶܝܗ̇ ܕܥܺܕܬܐ ܨܠܽܘܬܐ ܢܫܰܡܪܽܘܢ. ܘܰܫܠܳܡܐ ܥܰܠ ܟܽܠܳܗ̇ ܬܺܐܒܶܝܠ ܝܳܬܒ̈ܶܝܗ̇ ܡܶܢ ܡܳܪܶܗ ܕܰܫܠܳܡܐ ܢܶܒܥܽܘܢ. ܕܠܶܗ ܫܽܘܒܚܐ ܘܠܰܐܒܽܘܗܝ ܘܰܠܪܽܘܚܶܗ ܩܰܕܺܝܫܐ ܘܰܥܠܰܝܢ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܘܰܚܢܳܢܶܗ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ. ܫܠܶܡ.

ܫܠܶܡ ܒܥܽܘܕܪܳܢ ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ ܗܳܢܐ ܕܩܳܢܽܘ̈ܢܶܐ ܕܩܰܕܺܝܫܐ ܡܳܪܝ ܕܝܳܘܢܢܣܝܘܣ ܡܝ̄ܛܪ ܕܳܐܡܺܝܕ ܕܗܽܘ ܝܰܥܩܽܘܒ ܒܰܪ ܨܰܠܺܝܒܺܝ ܡܠܝܛܝܢܝܐ. ܒܺܐܝܕ̈ܰܝ ܡܚܺܝܠܐ ܘܚܰܛܳܝܐ ܘܰܡܦܰܠܦܠܐ ܒܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܡܰܬܰܝ ܒܰܪ ܐܺܝܣܚܳܩ ܡܶܢ ܫܰܪܒܬܐ ܕܒܶܝܬ ܚܢܘ ܢܺܝܣܰܐܢ ܡܶܢ ܩܪܺܝܬܐ ܡܒܰܪܰܟܬܐ ܒܰܪܛܠܝ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܬܚܶܝܬ ܐܽܘܚܕܳܢܐ ܡܕܺܝܢܬܐ ܕܡܰܘܨܶܠ. ܘܟܶܬܒܶܬ ܠܶܗ ܐܢܐ ܥܗܺܝܕܐ ܠܐܒܘܢ ܡܳܪܝ ܐܰܬܰܢܰܣܝܘܣ ܬܐܘܡܐ ܐܳܬܽܘܪܳܝܐ ܡܝܛܪܘܦܘܠܝܛܐ ܕܳܐܡܺܝܕ ܘܕܰܚܕܳܪ̈ܶܝܗ̇. ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܶܐܬܒܰܪܰܟ ܒܝܰܕ ܨܠܰܘ̈ܳܬܶܗ ܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܐ ܘܶܐܗܘܶܐ ܥܗܺܝܕܐ ܩܕܳܡ ܩܰܕܺܝܫܽܘܬܗ ܡܝܰܩܰܪܬܐ ܒܟܽܠ ܘܰܢܛܺܝܪܬܐ. ܘܗܳܫܐ ܫܳܐܶܠ ܐܢܐ ܡܶܢ ܗܰܘ ܡܳܪܐ ܡܪܰܚܡܳܢܐ ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܫܟܺܝܚܐ ܒܡܰܓܕܠܐ ܕܚܽܘܠܡܳܢܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ. ܘܣܳܩܽܘܪ̈ܰܘܗܝ ܢܶܦܠܽܘܢ ܬܚܶܝܬ ܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ ܘܢܶܬܛܰܠܩܽܘܢ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܘܗܝ. ܐܰܝܟ ܕܡܶܬܛܰܠܩܐ ܫܥܽܘܬܐ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܢܽܘܪܐ ܐܰܡܺܝܢ.

ܘܶܐܫܬܠܶܡ ܒܰܫܢܰܬ ܐܨܝ̄ܙ ܡ̄. ܒܕܰܝܪܐ ܕܟܽܘܪܟܡܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܕܰܝܪܐ ܕܙܰܥܦܪܐܢ.


ܦܽܘܫܳܩܐ ܕܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܘܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܘܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܘܫܰܪܟܐ܆

ܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܩܳܪܶܝܢ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ. ܠܚܰܢ̈ܦܶܐ ܘܶܐܪ̈ܶܛܺܝܩܽܘ ܘܰܡܓܰܕ̈ܦܳܢܶܐ ܕܥܰܠ ܐܰܠܳܗܐ. ܘܰܠܛܳܠܽܘ̈ܡܶܐ ܕܠܐ ܚܳܝܣܺܝܢ ܘܠܐ ܬܳܝܒܺܝܢ ܡܶܢ ܪܽܘܫܥܗܽܘܢ. ܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܬܽܘܒ ܠܦܳܠ̈ܚܰܝ ܒܪ̈ܺܝܫܝܳܬܐ ܒܟܽܠܙܒܰܢ. ܘܰܕܠܐ ܡܶܬܬܰܘܝܳܢܽܘܬܐ ܐܶܙܰܠܘ ܒܰܚܛܳܗ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܓܶܝܪ ܕܠܐ ܐܰܠܳܗ ܡܶܬܦܰܫܰܩ. ܦܪܺܝܫ ܕܶܝܢ ܡܶܢ ܥܰܘܳܠܐ ܘܡܶܢ ܚܰܛܳܝܐ. ܘܡܶܢ ܒܺܝܫܐ ܒܰܫܡܐ ܘܰܒܣܽܘܥܪܳܢܐ. ܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܚܰܢ̈ܦܶܐ ܘܶܐܪ̈ܶܣܝܽܘܛܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܘܒܰܪ̈ܳܝܶܐ. ܘܰܟܪ̈ܣܛܝܳܢܶܐ ܒܰܫܡܐ. ܘܒܰܥܒܳܕ̈ܰܝܗܽܘܢ ܟܳܦܽܘܪ̈ܶܐ. ܕܰܐܝܟ ܚܰܪ̈ܫܶܐ ܘܩܳܛܽܘ̈ܠܶܐ ܘܚܰܢ̈ܦܶܐ. ܘܛܰܢ̈ܦܶܐ ܘܰܢܕܺܝ̈ܕܶܐ. ܕܒܰܫܟܺܝܪܽܘܬܐ ܫܰܠܶܡܘ ܚܰܝ̈ܰܝܗܽܘܢ ܘܠܐ ܬܳܒܘ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܠܶܝܢ ܣܳܡܘ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܕܠܐ ܡܰܘܬܪܺܝܢ ܠܗܽܘܢ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܘܳܐܦܶܢ ܡܰܝܬܶܝܢ. ܘܠܐ ܡܶܛܽܠ ܟܪ̈ܣܛܝܳܢܶܐ ܕܟܰܕ ܚܛܰܘ ܐܰܝܟ ܕܰܠܒܺܝ̈ܫܰܝ ܒܶܣܪܐ. ܕܰܟܒܰܪ ܡܶܬܬܰܚܰܡ ܠܗܽܘܢ ܥܰܠ ܚܰܘ̈ܒܰܝܗܽܘܢ. ܘܟܰܕ ܥܕܰܟܺܝܠ ܠܐ ܫܰܠܶܡܘ ܬܝܳܒܽܘܬܐ ܕܰܒܨܰܘܡܐ ܘܙܶܕ̈ܩܳܬܐ ܫܰܢܺܝܘ. ܠܗܳܠܶܝܢ ܦܳܩܕܺܝܢ ܐܰܒܳܗ̈ܰܝܢ ܕܡܰܘܬܪ̈ܳܢ ܨܠܰܘ̈ܳܬܐ ܘܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܥܰܡ ܙܶܕ̈ܩܳܬܐ ܘܰܒܝܰܘܡܐ ܕܗܳܘܝܐ ܚܠܳܦܶܝܗ̇ ܕܢܰܦܫܐ ܗܳܝ ܕܶܒܚܬܐ ܐܰܘ ܙܶܕ̈ܩܳܬܐ. ܡܶܬܟܰܢ̈ܫܳܢ ܢܰܦ̈ܫܳܬܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܠܘܳܬܳܗ̇ ܘܚܳܕ̈ܝܳܢ ܒܕܽܘܟܪܳܢܐ ܕܗܳܘܶܐ ܠܗܶܝܢ ܡܶܛܽܠܳܬܗ. ܐܰܟܡܐ ܕܰܡܚܰܘ̈ܝܳܢ ܡܶܠܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܡܰܠ̈ܦܳܢܶܐ ܬܪ̈ܺܝܨܰܝ ܫܽܘܒܚܐ.

ܫܶܠܡܰܬ ܐܶܓܰܪܬܐ ܗܕܐ ܕܩܳܢܽܘ̈ܢܶܐ.

ܗܘ̈ܰܝ ܗܳܠܶܝܢ ܫܢܰܬ ܐܦܝ̄ܓ ܕܝܰܘܢ ܒܕܰܝܪܐ ܕܡܪܝ ܗܒܝܠ ܕܥܰܠ ܓܶܒ ܡܶܕܝܰܐܕ ܩܪܺܝܬܐ ܕܒܰܐܬܪܐ ܕܛܽܘܪܥܰܒܕܺܝܢ ܒܒܳܥܘ.[1] Lire ܡܶܬܬܟܶܠ

[2] Lire ܘܢܥܒܶܕ

[3] Lire ܘܰܢܬܰܪܶܨ

[4] ؟

[5] Om.?

[6] ܘܰܒܦܳܠܫܰܬ