ܒܝܬ ܓܙܐ ܕܢܥ̈ܡܬܐ

ܩ̈ܠܐ ܫܗܪ̈ܝܐ

ܩܠܐ: ܕܙܕܩ ܕܢܗܘܐ

ܩܠܐ: ܕܗܒܠܗ̇ ܠܥܕܬܟ

ܩܠܐ: ܕܡܪܗ ܕܪܡܫܐ

ܩܠܐ: ܕܡܐ ܪܚܝܡܝܢ

ܩܠܐ: ܕܠܡܪܝܡ ܝܠܕܬ݀ ܐܠܗܐ

ܩܠܐ: ܕܩܘܩܝܐ

ܩܠܐ: ܕܛܘܒܝܟܝ ܥܕܬܐ

ܩܠܐ: ܕܡܫܝܚܐ ܢܛܪܝܗ̇ ܠܥܕܬܟ

ܩܠܐ: ܕܡܪܝܐ ܡܪܢ

ܩܠܐ:ܕܣܗ̈ܕܘܗܝ ܐܢܬܘܢ

ܩܠܐ: ܕܠܬܚܘܡܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ

ܩܠܐ: ܕܒܟܠܡܕܡ ܐܬܒܩܝ̇ܬ

ܩܠܐ: ܕܥܠ ܒܝܬܠܚܡ

ܩܠܐ: ܕܬܗܪ ܓܒܪܐܝܠ

ܩܠܐ: ܕܠܟ ܡܪܝܐ ܩܪܝܢܢ

ܩܠܐ: ܕܠܟ ܗܘ ܡܪܝܐ ܡܩܪܒܝܢܢ

ܩܠܐ: ܕܐܢܐ ܐܢܐ ܢܘܗܪܐ ܫܪܝܪܐ

ܩܠܐ: ܕܡܠܐܟܐ ܫܪܝܪܐ

ܩܠܐ: ܕܣܗ̈ܕܐ ܦܬܚܘ ܓܙܝ̈ܟܘܢ

ܩܠܐ: ܫܠܡܐ ܥܡܗܘܢ ܕܐܪ̈ܕܝܟܠܐ

ܩܠܐ: ܕܐܝܠܝܢ ܕܥܢ̣ܕܘ ܒܡܫܝܚܐ

ܩܠܐ: ܕܡܫܝܚܐ ܠܐ ܬܗܡܐ ܡܢܢ

ܩܠܐ: ܕܡܫܠܡ ܢܘܗܪܗ

ܩܠܐ:ܕܐܠܦ ܡܪܢ ܒܣܒܪܬܗ

ܩܠܐ:ܕܩܘܡ ܥܕܪܝܢܝ ܘܦܪܘܩܝܢܝ

ܩܠܐ: ܕܕܢܚ ܒܪ ܡܠܟܐ

ܬܘܒ ܫܘܚܠܦ ܩ̈ܠܐ ܕܓܘܫܡܐ ܫܚܝܡܐ ܕܠܐ ܥܗܝ̣ܕܝܢ ܡ̣ܢ ܠܥܠ

ܩܠܐ: ܕܩܒܠܝܗܝ ܡܪܢ

ܩܠܐ: ܕܠܐ ܠܕܝܢܐ ܘܠܐ ܠܬܒܥܬܐ

ܩܠܐ: ܕܐܝܟ ܦܝܪܡܐ ܕܩܪܒ

ܩܠܐ: ܕܣܗܕ̈ܐ ܐܦܝܣܘܢܝܗܝ

ܩܠܐ: ܕܩܒܠܝܗܝ ܡܪܝ

ܩܠܐ: ܗܘܝ ܠܗ̇ ܠܢܦܫܝ

ܩܠܐ: ܕܚܛܐ ܠܐ ܢܚܛܐ

ܩܠܐ: ܕܫܠܡܗ ܕܐܒܐ

ܩܠܐ: ܕܥܠ ܥܛܪܐ ܕܒܣ̈ܡܐ

ܩܠܐ: ܕܠܡܠܟܘܬ ܪܘܡܐ

ܩܠܐ: ܕܐܢܐ ܐܢܐ ܢܘܗܪܐ ܫܪܝܪܐ

ܩܠܐ: ܕܒܩ̈ܠܐ ܕܡܠܝܢ

ܩܠܐ: ܕܒܪܡܫܐ ܠܒܝܬܟ ܐܬܝܢܢ

ܩܠܐ: ܕܒܬܪܥܟ ܡܪܢ ܢܩܫ ܐܢܐ

ܩܠܐ: ܕܒܨܦܪܐ ܚܙܐܘܗܝ ܐܘ ܒܚܕ ܒܫܒܐ ܚܙܬܟ ܥܕܬܐ

ܩܠܐ: ܕܒܕܡܘܬ ܒܣ̈ܡܐ

ܩܠܐ: ܕܒܥܪܘܒܬܐ ܒܪܝܫܝܬ

ܩܠܐ: ܕܒܓܘ ܡܫܟܢܙܒܢܐ

ܐ̱ܚܪܢܐ ܕܐܘܫܥ̈ܢܐ ܒܢܝܫܐ ܕܝܠܢܝܐ

ܩܠܐ: ܕܒܗ̇ܘ ܨܦܪܟ ܪܒܐ

ܩܠܐ: ܕܥܡ ܕܟܠܗܘܢ ܩܕܝ̈ܫܝܟ

ܩܠܐ: ܒܪܡܫܐ ܕܫܠܡܘ ܒܗ ܟܐܢ̈ܐ ܐܘ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܥܠܡ̈ܐ

ܩܠܐ: ܕܐܝܢ ܣܗܕ̈ܐ ܡܛܠ ܡܢܐ ܐܘ ܥܛܪܐ ܕܒܣܡ̈ܐ ܕܐܬܩܪܒ

ܩܠܐ: ܕܐܚܒ ܡܪܝܐ ܠܐܒܪܗܡ

ܣܒ̈ܠܬܐ ܕܡܕܪ̈ܫܐ

ܣܒܠܬܐ ܕܗܢܘ ܝܪܚܐ

ܐܒܐ ܟܬܒ ܗܘܐ

ܕܩܘܡ ܦܘܠܘܣ

ܕܦܪܕܝܣܐ

ܗ̄: ܟܠܬ ܡܠܟܐ

ܕܘ̄: ܛܘܒܝܟܝ ܐܦܪܬ

ܕܙ̄: ܐܬܩܛܠܘ ܗܘܘ ܝܠܘ̈ܕܐ

ܕܚ̄: ܕܡܘܕܝ̈ܢܐ ܘܡܬܪܫܡܐ ܬܘܒ ܕܘܨ ܟܢܫܐ ܘܐܠܰܗܳܐ ܕܪܚܡܬܘܢܝܗܝ

ܝܘܡܟ ܠܟ ܕܡܐ

ܗܐ ܩܛܝܠ ܗܘ

ܕܝ̄: ܐܠܗܐ ܕܚܙܝܗܝ܆ ܐܘ ܣܒܐ ܢܨܝܚܐ

ܕܝܐ̄: ܗܘܐ ܢܘܗܪܐ ܐܝܟ ܟܪܘܙܐ

ܕܝܒ̄: ܐܘ ܥܘܡܪܐ ܕܙܒܢܐ

ܕܝܓ̄: ܐܦܢܐ ܕܝܢ ܘܐܫܬܥܐ ܠܟܘܢ

ܕܝܕ̄: ܝܘܢܐ ܛܠܝܬܐ ܛܥܝܢܐ ܠܗ

ܕܝܗ̄: ܒܬܘܠܬܐ ܒܪܬ ܕܘܝܕ

ܕܝܘ̄: ܐܘܕܘ ܥܡ̈ܡܐ

ܕܝܙ̄: ܢܨܒ ܒܪܘܝܐ

ܕܝܚ̄: ܐܕܡ ܚܛܐ ܘܩܢܐ ܐܘ ܛܘܒܘܗܝ ܠܡ̇ܢ ܕܙܟܐ

ܕܝܛ̄: ܠܟܢܫܐ ܥܠܝܐ

 

ܕܟ̄: ܐܫܩܢܝ ܡܪܝ ܡ̣ܢ ܡܒܘܥܟ.

ܕܟܐ̄: ܗܐ ܡܠܟܘܬܐ

ܕܟܒ̄: ܡܫܝܚܐ ܘܡܫܚܐ

ܕܟܓ̄: ܐܘ ܬܓܪ̈ܐ ܐܘ ܣܠܩ ܠܨܠܝܒܐ

ܕܟܕ̄: ܠܐܕܡ ܕܝܢ ܨܠܡܐ

ܕܟܗ̄: ܒܐܘܪܗܝ ܕܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ

ܕܟܘ: ܐܚ̈ܝ ܒܟܬܒ̈ܐ ܐܘ ܕܟܦܘܪܝܐ

ܕܟܙ̄: ܐܢܬ ܡܪܝ ܐܟܬܒܬܗ̇

ܕܟܚ̄: ܐܘ ܝܘܚܢܢ ܐܘ ܐܢܬ ܐܠܦܬܢܝ

ܕܟܛ̄: ܪܘܚܐ ܒܕܘܝܕ ܙܡܪܬ݀ ܗܘܬ݀

ܕܠ: ܗܒܠܢ ܡܪܢ ܕܒܢܘܚܡܐ

ܕܠܐ: ܐܐܪ ܕܢܘܚܡܐ

ܕܠܒ̄: ܕܠܬ݀ ܪܘܚܐ ܡ̣ܢ ܪܘܡܐ

ܕܠܓ̄: ܐܝܢܘ ܕܢܓܝܪܐ ܪܘܚܗ

ܕܠܕ̄: ܫܚܪܗ ܕܒܪܕܝܨܢ

ܕܠܗ̄: ܐܘ ܒܪ ܚܝܐ ܕܓܠܘ ܪ̈ܚܡܘܗܝ

ܕܠܘ̄: ܗܢܘ ܨܘܡܗ ܕܒܘܟܪܐ ܐܘ ܐܘܫܛ ܠܝ ܡܪܝ ܒܪܝܟܐ

ܕܠܙ̄: ܦܪܕܝܣܐ ܡܨܥܝܐ ܐܘ ܡܥܠܝܐ

ܕܠܚ̄: ܓܢ̱ܒܪ̈ܐ

ܕܠܛ̄: ܐܫܩ̇ܠܬ ܠܕܘܟܝ̈ܬܐ

ܕܡ̄: ܕܐܘܟ̈ܡܐ

ܕܡܐ: ܕܢܚ ܒܥܢ̈ܢܐ ܘܒܒܪ̈ܩܐ ܘܫܪܟܐ

ܕܡܒ̄: ܐܦܣ ܠܝ ܡܪܝ

ܕܡܓ̄: ܒܪܝܟ ܐܢܬ ܟܣܝܐ ܐܘ ܝܠܕܐ ܕܥܠܝ

ܕܡܕ̄: ܩܕܡܝܬܐ ܕܫܢ̱ܬܐ

ܕܡܗ̄: ܫܪܐ ܒܥܘܒܐ ܙܥܘܪܐ ܐܘ ܥܠ ܝܠܕܗ ܕܒܘܟܪܐ

ܕܡܘ̄: ܚܘܬܘ ܐܚ̈ܝ ܪ̈ܫܝܡܐ

ܕܡܙ̄: ܐܬܬܥܝܪܘ ܫܗܪ̈ܐ ܙܡܪܘ

ܕܡܚ̄: ܐܘ ܢܦܫܐ ܨܘܪܬܐ

ܕܡܛ̄: ܐܝܠܝܢ ܩ̈ܠܐ ܡܠܝ̈ܝ ܚܫ̈ܐ

ܕܢ: ܕܢܓܪ̈ܐ

ܕܢܐ̄: ܒܗܢܐ ܝܘܡܐ ܚܕܝ ܡܪܝ

ܕܢܒ̄: ܫܓܫܐ

ܕܢܓ̄: ܐܘ ܓܢܢܐ

ܕܢܕ̄: ܚܕܘ ܥܡ̈ܡܐ

 

ܬܘܒ ܛܟܣ̈ܐ ܕܦܪ̈ܕܐ

ܦܪܕܐ ܩܕܡܝܐ

ܚܛܝܬ ܠܟ

ܟܠܗܝܢ ܢܒܝ̈ܘܬܐ

ܢܘܗܪܐ ܕܡ̣ܢ ܢܘܗܪܐ

ܡܠܐܟܐ ܕܢܘܗܪܐ ܘܕܪܘܙܐ

ܒܪܐ ܕܫܪܐ ܒܡܪܒܥܐ

ܩܕܝܫܐ ܕܐܫܪܝ ܫܟܝܢܬܗ

ܚܘܣܝܐ ܗܘܝ ܠܝ

ܣܓܕ ܠܟ ܡܪܝܐ

ܥܡ ܟܢܫ̈ܐ ܫܡܝ̈ܢܐ

ܣܓܕܝܢܢ ܠܨܠܝܒܐ

ܦܪ̈ܕܐ ܕܬܪܝܢܐ

ܐܢܬ ܠܒܬܘܠܬܐ ܡܪܝܡ

ܡܫܝܚܐ ܐܬܝܠܕ

ܗܢܘ ܒܫܪܪܐ

ܫܠܡܠܟܝ ܡܠܝܬ݀ ܛܝܒܘܬܐ

ܗ̇ܘ ܕܥܘܗܕܢܐ

ܢܚܬ ܡܠܐܟܐ ܡ̣ܢ ܪܘܡܐ

ܒܢܝ̈ܐ ܕܐܒܐ ܫܡܝܢܐ

ܠܗ̇ܘ ܕܛܥܝܢܐ ܡܪܟܒܬܐ

ܠܗ̇ܝ ܒܪܬ ܩܠܐ

ܦܪ̈ܕܐ ܕܬܠܝܬܝܐ

ܗ̇ܘ ܕܗܘ̣ܐ

ܨܠܝ̣ ܡܪܝܐ ܒܪ̈ܚܡܐ

ܥܠ ܝܘܪܕܢܢ

ܒܬܘܠܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܐܘ ܚܘ̈ܒܝ ܘܚܛܗ̈ܝ

ܝܐܐ ܘܙܕܩ

ܗܐ ܕܢܚ ܠܗ

ܠܡܫܺܝܚܳܐ ܟܠܢ ܣܓܕܝܢܢ (ܒܗ ܒܢܝܫܐ)

ܐܘܕܝ ܠܗ ܥܕܬܐ

ܐܬܕܟܪܝܢܝ ܒܪܐ ܕܐܠܗܐ

ܦܪ̈ܕܐ ܕܪܒܝܥܝܐ

ܐܡܐ ܕܟܝܬܐ ܐܘ ܗ̇ܘ ܕܒܫܘܒܚܐ

ܬܫܡܫܬܐ ܪܡܫܝܬܐ

ܒܝܕ ܢܘܗܪܐ ܕܦܘܩܕ̈ܢܐ

ܒܢܝ̈ ܢܘܗܪܐ

ܫܡܝ̈ܐ ܡܫܬܥܝܢ

ܣܠ̣ܩܬ ܠܨܠܝܒܐ

ܦܪ̈ܕܐ ܕܚܡܝܫܝܐ

ܒܨܠܘܬܗ̇ ܕܝ̇ܠܕܬܟ

ܒܪ̈ܚܡܝܟ ܡܪܝ ܣܓܝ̈ܐܐ

ܡܪܝܐ ܩܪܝܬܟ ܐܢܬ

ܒܪܝܟ ܕܚܕܝ ܠܫܡܝܢ̈ܐ

ܫܡܝ̈ܢܐ ܫܘܒܚܐ ܙܡܪܝܢ

ܐܬܬܥܝܪܘ ܕܡܟ̈ܐ

ܠܘܬܟ ܡܩܕܡ ܐܢܐ

ܫܘܒܚܐ ܠܟ ܡܫܝܚܐ ܐܘ ܒܩܝܡܬܟ ܡܪܢ

 

ܦܪ̈ܕܐ ܕܫܬܝܬܝܐ

ܠܘܬܟ ܓܥܝܐ

ܥܪܒܐ ܐܢܐ ܡܪܝ ܐܒܝܕܐ

ܝܘܚܢܢ ܩܘܕܡܬ ܡܪܗ

ܠܝܟ ܗܘ ܡܫܒܚܝܢ

ܦܪ̈ܕܐ ܕܫܒܝܥܝܐ

ܨܠܝܒܐ ܐܬܐ ܕܫܝܢܐ

ܒܗ̇ܘ ܢܘܗܪܐ ܓܐܝܐ

ܩܠܐ ܕܫܘܒܚܐ

ܝܗܘܒܐ ܕܟܟܪ̈ܐ

ܩܝܡܬܐ ܕܢܚܬ݀ ܐܘ ܫܠܝ̈ܚܐ ܐܡܪ̈ܐ ܐܘ ܢܘܗܪܐ ܠܐ ܡܬܕܪܟܢܐ

ܝܘܡܢܐ

ܒܓܘ ܥܕܬ݀ ܩܘܕܫܐ

ܦܪ̈ܕܐ ܕܬܡܝܢܝܐ

ܒܕܘܟܪܢ ܝ̇ܠܕܬܟ

ܒܚܕ ܒܫܒܐ ܒܨܦܪܐ

ܐܢܬ ܕܒܪܝܫܝܬ

ܗ̇ܘ ܕܒܛܘܪܐ

ܒܥܕܢ ܨܦܪܐ

ܡܐ ܕܐܬܐ ܐܢܬ

ܡܐ ܫܦܝܪ ܗܘܐ

ܐܩܦܬܐ ܕܦܪ̈ܕܐ ܡܫܚܠܦ̈ܬܐ

ܥܡ ܗ̇ܢܘܢ ܕܠܥܠ

ܐܥܝܪܝܢܝ ܕܐܙܡܪ ܠܟ

ܡܫܝܚܐ ܕܡܠܟ

ܥܒܕ ܡܪܝ ܕܘܟܪܢܐ ܛܒܐ

ܗ̇ܘ ܕܡ̣ܢ ܒܬܘܠܬܐ

ܐܬܕܟܪܝܢܝ ܡܪܝܐ

ܩܪܝܬܟ ܡܪܝܐ ܡ̣ܢ

ܡܫܒܚܝܢ ܠܟ ܡܪܝܐ

ܗܐ ܚܬܢܐ ܡܛܝ

ܒܪܐ ܕܒܚܘܒܗ

ܥܠ ܡܢܐ ܪܚܡܬ

ܩܘܡܝ ܥܕܬܐ ܙܡܪܝ

ܝܪܬܗ ܕܟܪܡܐ

ܥܝܪܐ ܕܠܐ ܕܡܟ

ܐܬܬܥܝܪܘ ܘܩܘܡܘ

ܟܠ ܢܫܡ̈ܬܐ

ܫܡܝܐ ܡܕܝܢ̱ܬܐ ܕܡܠܐܟ̈ܐ ܐܘ ܒܩܝܡܬܗ ܕܡܠܟܐ ܡܫܝܚܐ

ܠܐܝܩܪܐ ܘܠܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ

ܐܬܬܥܝܪ ܚܛܝܐ

 

ܛܟܣ̈ܐ ܕܩܢܘ̈ܢܐ ܝܘܢܝ̈ܐ

ܩܕܡܝܐ

ܫܽܘܚܠܳܦܳܐ ܕܰܠܥܶܠ

ܒܡܨܥܬ݀ ܫܠܗܒܝܬܐ (ܒܐܝܟܐ ܕܗܝ)

ܬܪܝܢܐ

ܝܰܒܶܒ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ

ܠܬܰܚܬ ܡ̣ܶܢ ܥܽܘܡܩܰܘ̈ܗܝ

ܠܐܠܳܗܳܐ ܕܒܰܐܬܽܘܢܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ

ܬܠܝܬܝܐ

ܝܰܡܳܐ ܕܐܶܬܦܰܠܰܓ

ܢܦܫܐ ܥܩܪܬܐ ܐܘ ܟܠܟܘܢ ܥܒ̣ܕ̈ܘܗܝ ܕܐܠܰܗܳܐ

ܪܒܝܥܝܐ

ܡܫܰܒܰܚ ܐܰܢܬ ܡܳܪܝܳܐ ܡܰܠܟܳܐ

ܚܡܝܫܝܐ

ܠܐܠܳܗܳܐ ܕܐܶܬܓܠܺܝ ܒܰܒܣܰܪ

ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ

ܐܠܰܗܳܐ ܥܰܕܰܪܰܝܢܝ

ܫܬܝܬܝܐ

ܦܶܪܥܽܘܢ ܕܳܘܝܳܐ

ܓܥܺܝ̇ܬ ܒܽܐܘܠܨ̈ܳܢܰܝ

ܫܒܝܥܝܐ

ܣܠܩ: ܒܠܟܘܢ ܛܘܒܝܟܘܢ

ܐܚܪܢܐ ܦܣ̣ܰܩܬ ܒܰܨܠܺܝܒܳܟ

ܬܡܝܢܝܐ

ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܢܫܰܒܰܚ

ܗ̇ܰܘ ܕܩܳܡ ܡ̣ܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ

ܬܘܒ ܛܟܣ̈ܐ ܕܡܘܪ̈ܒܐ

ܩ̈ܠܐ ܓܢܝ̈ܙܐ

ܛܟܣܐ ܕܬܟܫܦ̈ܬܐ ܪ̈ܒܘܠܝܬܐ

ܬܒܪ̈ܬܐ ܕܡܪܝ ܝܥܩܘܒ

ܬܒܪ̈ܬܐ ܕܡܪܝ ܐܦܪܝܡ

ܛܟܣܐ ܕܩܘܩܠܝ̈ܐ

 

 

ܒܫܡ ܐܒܐ ܘܒܪܐ ܘܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܚܕ ܐܠܗܐ ܫܪܝܪܐ ܐܡܝܢ

ܟܬܒܐ ܕܒܝܬ ܓܙܐ

ܕܥܕܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܬܪܝܨܬ݀ ܫܘܒܚܐ

ܩ̈ܠܐ ܫܗܪ̈ܝܐ

ܩܕܡܝܬ݀

ܩܠܐ: ܕܙܕܩ ܕܢܗܘܐ

ܩܕܡܝܐ: ܕܝܠܕܬ݀ ܐܠܗܐ

ܙܳܕܶܩ ܕܢܶܗܘܶܐ: ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܠܡܰܪܝܰܡ ܐܶܡܶܗ ܕܒܰܪ ܐܠܰܗܳܐ. ܕܰܫܘܳܬ݀ ܕܬܶܛܥܰܢܝ܆ ܠܗ̇ܳܝ ܢܽܘܪܳܐ ܕܰܚܙܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܒܛܽܘܪܳܐ ܕܣܺܝܢܰܝ. ܛܽܘܒܶܝܗ̇ ܕܰܗܘܳܬ݀ ܐܶܡܳܐ ܠܐܠܳܗܳܐ: ܛܽܘܒܶܝܗ̇ ܕܙܰܝܚܰܬ݀ ܠܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܕܰܒܟܶܢ̈ܦܶܝܗ̇. ܛܽܘܒܶܝܗ̇ ܕܰܚܙܳܬ݀ ܦܰܪܨܽܘܦܶܗ ܘܡܰܠܠܰܬ݀ ܥܰܡܶܗ. ܕܰܐܠܗܰܐ ܗ̱̇ܘ ܫܰܪܺܝܪܳܐ. ܕܡ̣ܶܢ ܐܠܰܗܰܐ ܗ̱̇ܘ ܫܰܪܺܝܪܳܐ. ܬܰܘ ܢܶܙܡܰܪ ܠܶܗ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܕܽܘܟܪܳܢ ܝܳܠܶܕܬܶܗ ܗ̄ ܨܠܽܘܬܳܗ̇ ܥܰܡܰܢ܀

ܬܪܝܢܐ

ܬܳܐ ܐܰܒܪܳܗܳܡ. ܒܰܕܶܩ ܠܰܢ ܥܰܠ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܘܡܶܛܽܠ ܐܶܡܪܳܐ. ܥܰܠ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܡ̇ܰܢ ܢܰܨܒܶܗ ܘܡܶܛܽܠ ܐܶܡܪܳܐ ܡܰܢܽܘ̣ ܝܰܠܕܶܗ. ܠܰܘ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܢܰܨܒܶܗ ܠܐܝܠܳܢܳܐ ܘܠܐ ܡ̣ܶܢ ܢܶܩܝܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܐܶܡܪܳܐ. ܘܠܰܘ ܡ̣ܶܢ ܙܰܪܥܳܐ ܒܛܶܢܬܶܗ ܡܰܪܝܰܡ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܗ̣ܽܘ ܨܒ̣ܳܐ ܒܳܗ̇ ܘܐܰܓܶܢ ܒܳܗ̇. ܘܰܕܢܰܚ ܡܶܢܳܗ̇ ܘܰܚܬܺܝܡܳܐ. ܬܰܘ ܢܶܙܡܰܪ ܠܶܗ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܕܽܘܟܪܳܢ ܝܳܠܶܕܬܶܗ ܗ̄ ܨܠܽܘܬܳܗ̇ ܥܰܡܰܢ܀

ܬܠܝܬܝܐ

ܬܰܘ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܐܰܪ̈ܕܺܝܟܠܐ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܣܳܗܕ̈ܶܐ ܒܪ̈ܺܝܟܶܐ. ܕܰܒܩܶܛܠܰܝ̈ܟܽܘܢ ܐܶܬܒܰܢܝܰܬ݀ ܥܺܕܰܬ݀ ܩܽܘܕܫܳܐ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܬܰܘ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܐܺܝܙܓ̈ܰܕܶܐ ܕܫܰܝܢܳܐ: ܛܥܺܝ̈ܢܰܝ ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܝܳܗܒ̈ܰܝ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ.  ܬܰܘ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܝܳܪ̈ܽܘܬܶܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬ ܪܰܘܡܳܐ. ܚܰܒܺܝܒܰܘ̈ܗܝ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܒܥܰܘ ܘܐܶܬܟܰܫܰܦܘ ܚܠܳܦ ܟܽܠܰܢ. ܕܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܟܽܘܢ ܢܶܫܬܰܘܙܰܒ ܡ̣ܶܢ ܢܶܟܝ̈ܳܢܶܐ ܗ̄ ܘܢܺܐܪܰܬ݀ ܚܰܝ̈ܶܐ܀

ܪܒܝܥܝܐ

ܐܶܬܪܰܓܪܰܓܘ ܗܘܰܘ܆ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܕܢܶܚܙܽܘܢ ܝܰܘܡܶܗ ܕܒܰܪ ܐܠܰܗܳܐ. ܘܟܽܠ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܡ̣ܶܢ ܪܽܘܚܩܳܐ ܒܥܰܝܢܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܚܙܳܝܗܝ ܗܘܳܐ ܘܰܚܕܺܝ. ܚܙܳܝܗܝ ܐܰܒܪܳܗܳܡ. ܥܰܠ ܛܽܘܪܳܐ ܪܳܡܳܐ܆ ܘܰܚܙܳܝܗܝ ܡܽܘܫܶܐ ܒܣܰܢܝܳܐ ܘܒܰܥܢܳܢܳܐ. ܚܙܰܐܽܘܗܝ ܣܳܗܕ̈ܶܐ: ܟܰܕ ܬܠܐܶ ܒܡܶܨܥܰܬ݀ ܓܰܝ̈ܳܣܶܐ ܝܰܗ̣ܒܘ ܘܐܰܫܠܶܡܘ ܨܰܘܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܠܟܽܠ ܫܶܢܕ̈ܺܝܢ ܡܶܛܽܠ ܚܽܘܒܶܗ. ܬܰܘ ܢܶܙܡܰܪ ܠܶܗ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܕܽܘܟܪܳܢ ܩܰܕܺܝܫ̈ܰܘܗܝ ܗ̄ ܨܠܽܘܬܗܽܘܢ ܥܰܡܰܢ܀

ܚܡܝܫܐ

ܠܐ ܬܶܬܩܰܢܰܛ ܚܰܛܳܝܳܐ ܠܡܶܪܕܳܐ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ. ܕܡܳܪܳܟ ܢܰܦܺܝܩ ܒܰܒܥܳܬܳܟ ܘܣܰܓܺܝ ܚܳܕܶܐ ܐܶܢ ܡܶܫܟܰܚ ܠܳܟ. ܐܰܝܟ ܕܰܠܫܶܡܥܽܘܢ ܐܺܝܕܳܐ ܡܰܘܫܶܛ ܠܳܟ. ܘܐܰܝܟ ܚܰܛܳܝܬܳܐ ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܫܳܒܶܩ ܠܳܟ. ܘܐܰܝܟ ܓܰܝܳܣܳܐ ܦܳܬܰܚ ܠܳܟ ܬܪܰܥ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܘܚܳܕܶܐ ܒܳܟ ܘܰܡܩܰܒܶܠ ܠܳܟ. ܛܳܒ ܡ̣ܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܫܟܺܝܚܺܝܢ. ܘܥܰܠ ܟܰܬܦ̈ܳܬܶܗ ܛܳܥܶܢ ܠܳܟ ܘܰܡܙܰܝܰܚ ܠܳܟ ܗ̄ ܘܰܡܚܰܒܶܒ ܠܳܟ܀

ܫܬܝܬܝܐ

ܝܰܡܰܐ ܗ̱̇ܘ ܥܳܠܡܳܐ: ܕܟܽܠ ܓܰܠ̈ܠܐܶ ܕܥܰܘܠܐܳ ܘܪܽܘܫܥܳܐ ܗܳܐ ܙܩܺܝܦܺܝܢ ܒܶܗ. ܡܳܪܰܢ ܡܳܪܰܢ܆ ܥܰܕܰܪ ܠܰܢ ܐܰܝܟ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܝܟ ܬܰܘ ܢܶܬܟܰܫܰܦ܆ ܕܗܳܐ ܩܰܪܺܝܒܳܐ ܐܶܠܦܰܢ ܕܬܶܛܒܰܥܝ ܠܳܗ̇. ܢܶܩܪܳܐ ܠܝܶܫܽܘܥ ܡܰܠܚܳܐ ܕܫܰܝܢܳܐ. ܘܢܶܙܓܽܘܪ ܡܶܢܰܢ ܟܺܐܡܽܘ̈ܢܶܐ ܐܰܒܕܳܢܳܝ̈ܶܐ. ܘܢܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܒܰܚܢܳܢܶܗ. ܩܽܘܒܰܪܢܺܝܛܺܝ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܘܢܰܥܕܶܗ ܠܐܶܠܦܰܢ ܠܰܠܡܺܐܢܳܐ ܕܰܡܠܐܶ ܫܰܝܢܳܐ ܗ̄ ܘܢܺܐܪܰܬ݀ ܚܰܝ̈ܶܐ܀

ܫܒܝܥܝܐ

ܙܳܕܶܩ ܕܢܶܗܘܶܐ: ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܠܟܺܐܢ̈ܶܐ ܕܰܫܟܶܒܘ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܕܡ̣ܶܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܠܫܽܘܠܳܡܳܐ ܫܦܰܪܘ ܠܐܰܠܳܗܳܐ ܒܕܽܘܒܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܰܗܘܰܘ ܗܰܝܟ̈ܠܐܶ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ: ܘܰܒܗܽܘܢ ܥܶܡܪܰܬ݀ ܪܽܘܚܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܐܳܬܶܐ ܡܳܪܗܽܘܢ ܒܝܰܘܡܶܗ ܕܢܽܘܚܳܡܳܐ ܘܰܡܢܰܚܶܡ ܘܰܡܚܰܕܶܬ ܘܡܰܠܒܶܫ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܦܰܓܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܘܥܳܐܠܺܝܢ ܥܰܡܶܗ ܠܰܓܢܽܘܢܳܐ ܡܠܐܶ ܚܰܕܘ̈ܳܬܳܐ ܗ̄ ܘܝܳܪܬܺܝܢ ܚܰܝ̈ܶܐ܀

ܬܡܝܢܝܐ

ܣܰܓܺܝ ܪܰܒܳܐ ܗ̱̇ܝ܆ ܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܕܰܣܥ̣ܰܪ ܡܳܪܰܢ ܒܓܶܢܣܶܗ ܕܳܐܕܳܡ. ܕܡܶܛܽܠ ܪܳܚܡܶܗ ܠܳܥܳܙܳܪ ܠܩܰܒܪܳܐ ܐܶܙܰܠ ܥܰܡ ܬܰܠܡܺܝܕ̈ܰܘܗܝ. ܘܐܶܫܟܰܚ ܐܶܢܽܘܢ ܕܒܳܟܶܝܢ ܘܐܰܒܺܝܠܺܝܢ. ܘܫܰܐܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܕܐܰܝܟܳܐ ܣܳܡܬܽܘܢܳܝܗܝ. ܘܐܶܡܰܪܽܘܢ ܠܶܗ. ܕܰܐܪܒܥܳܐ ܠܶܗ ܓܶܝܪ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܡ̣ܶܢ ܕܶܐܬܬܣܺܝܡ ܒܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ. ܩܪܳܐ ܠܶܗ ܒܩܳܠܐܳ ܘܐܰܩܺܝܡܶܗ. ܘܟܶܢ̈ܫܶܐ ܕܰܚܙܰܘ ܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܝܰܗܒܘ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܗ̄ ܠܰܡܢܰܚܡܳܢܶܗ܀

ܩܠܐ: ܕܗܒܠܗ̇ ܠܥܕܬܟ

ܩܕܡܝܐ

ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܐܶܬܓܰܒܝܰܬ݀܆ ܘܰܗܘܳܬ݀ ܐܶܡܳܐ ܠܐܠܳܗܳܐ ܘܒܳܗ̇ ܐܶܬܥܰܩܪܰܬ݀ ܠܰܘܛܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܐܰܪܥܳܐ. ܐܰܦܺܝܣܝ ܠܺܝܚܺܝܕܶܟܝ ܕܢܰܫܪܶܐ ܫܰܝܢܶܗ ܘܰܫܠܳܡܶܗ ܒܥܺܕܬܶܗ ܘܥܰܡܶܗ ܘܒܰܐܪܒܰܥ ܦܶܢܝ̈ܳܬܳܐ܀

ܬܪܝܢܐ

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗ̇ܰܘ ܚܰܝܠܐ: ܕܰܐܪܦܺܝ ܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܘܰܣܪ̈ܳܦܶܐ ܘܰܢܚܶܬ ܘܰܫܪܳܐ ܒܥܽܘܒܳܗ̇ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܘܶܐܬܓܰܫܰܡ ܡܶܢܳܗ̇: ܕܢܶܦܪܽܘܩ ܠܐܕܳܡ ܘܰܠܝܰܠܕ̈ܰܘܗܝ ܡ̣ܶܢ ܫܽܘܥܒܳܕܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ ܘܣܳܛܳܢܳܐ܀

ܬܠܝܬܝܐ

ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. ܨܰܠܰܘ ܕܢܶܗܘܶܐ ܫܰܝܢܳܐ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ. ܩܪ̈ܳܒܶܐ ܢܶܬܒܰܛܠܽܘܢ ܘܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ ܢܶܫܠܽܘܢ ܡܶܢܰܢ. ܘܥܺܕܬܳܐ ܘܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܒܰܐܘܝܽܘܬܳܐ ܢܶܗܘܽܘܢ܀

ܪܒܝܥܝܐ

ܫܠܳܡܠܳܟ ܐܳܘ ܓܰܒܝܳܐ. ܬܰܓܳܪܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܬܺܒܶܝܠ ܓܰܙܳܐ ܪܰܒܳܐ: ܕܡܰܪܕܶܐ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ. ܐܰܣܳܐ ܠܕܰܟܪܺܝܗܺܝܢ. ܘܰܛܪܽܘܕ ܟܺܐܒ̈ܶܐ ܡ̣ܶܢ ܡܰܪ̈ܥܶܐ. ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܟ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܥܠܰܝܢ܀

ܚܡܝܫܝܐ

ܐܠܰܦܰܝܢܝ ܡܳܪܝܳܐ. ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܦܽܘܩܕܳܢܰܝ̈ܟ ܘܐܶܛܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܘܐܺܚܶܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ. ܘܐܰܩܺܝܡ ܢܳܛܽܘܪܳܐ. ܠܬܰܪ̈ܥܶܐ ܦܬܺܝ̈ܚܶܐ ܕܗܰܕܳܡܰܝ̈. ܕܠܐ ܢܶܬܚܰܠܰܨ ܓܰܙܳܐ. ܕܡܰܘܗܰܒܬܳܟ܀

ܫܬܝܬܝܐ

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗ̇ܰܘ ܕܛܳܥܶܢ. ܘܰܡܣܰܝܒܰܪ ܠܰܢ ܒܰܚܢܳܢܶܗ. ܘܡܰܓܰܪ ܪܽܘܚܶܗ ܕܢܶܗܦܽܘܟ ܡ̣ܶܢ ܥܰܘܠܰܢ. ܘܰܚܢܰܢ ܕܳܘܰܝ̈ܳܐ. ܠܐ ܡܰܝܬܶܝܢܰܢ ܥܰܠ ܒܳܠܰܢ. ܫܳܥܬܳܐ ܕܚܺܝܠܬܳܐ ܕܗܳܘܶܐ ܒܳܗ̇ ܕܺܝܢܳܐ܀

ܫܒܝܥܝܐ

ܡܰܠܟܳܐ ܡܢܰܚܡܳܢܳܐ. ܒܫܽܘܒܚܶܗ ܕܳܢܰܚ̇ ܡ̣ܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܘܡܰܚܶܐ ܡܺܝ̈ܬܶܐ܆ ܘܰܡܩܺܝܡ ܠܰܩܒܺܝܪ̈ܶܐ. ܘܩܳܝܡܺܝܢ ܫܰܘܝܳܐܺܝܬ: ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡ̣ܶܢ ܓܰܘ ܩܰܒܪ̈ܶܐ ܘܡܰܣܩܺܝܢ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܠܳܟ ܡܢܰܚܶܡ ܡܺܝ̈ܬܶܐ܀

ܬܡܝܢܝܐ

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗ̇ܰܘ ܩܳܠܐ. ܕܐܶܡ̣ܰܪ ܡܳܪܰܢ ܒܰܣܒܰܪܬܶܗ ܕܟܽܠ ܕܳܐܟ̇ܶܠ ܦܰܓܪܝ: ܘܫܳܬܶܐ ܕܶܡܝ ܚܰܝܳܐ. ܠܐ ܐܰܪܦܺܝܘܗܝ ܒܰܫܝܽܘܠ. ܕܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܐܶܬܪܰܟܢ̇ܶܬ. ܘܛܶܥܡ̇ܶܬ ܡܰܘܬܳܐ. ܕܗ̣ܽܘ ܢܺܚܶܐ ܠܥܳܠܰܡ܀

ܩܠܐ: ܕܡܪܗ ܕܪܡܫܐ

ܩܕܡܝܐ

ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܶܟܝ: ܐܶܡ̣ܰܪ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܡܳܪܰܢ ܥܰܡܶܟܝ ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܒܢ̈ܰܫܳܐ. ܠܥܶܠ ܐܰܪܦܺܝܬܶܗ܆ ܘܨܶܐܕܰܝܟܝ ܐܶܫܟܰܚܬܶܗ܆ܘܰܛܥܺܝܢܰܬܝ ܠܶܗ ܠܰܛܥܺܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܀

ܬܪܝܢܐ

ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܫܶܡܥܰܬ݀܆ ܡܰܪܝܰܡ ܠܰܫܠܳܡܳܐ ܕܪܺܝܫ ܡܰܠܐܰܟ̈ܶܐ   ܕܣܰܒܪܳܗ̇ ܥܰܠ ܒܰܛܢܳܐ. ܥܢܳܬ݀ ܘܐܶܡܪܰܬ݀ ܠܶܗ. ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܠܡܰܠܐܟܳܐ ܕܰܐܝܟܰܢ ܬܶܗܘܶܐ ܗܳܕܶܐ ܕܣܰܒܰܪܬܳܢܝ܀

ܬܠܝܬܝܐ

ܡ̣ܶܢ ܦܽܘܡ ܟܽܠܰܢ. ܫܠܳܡܳܐ ܠܓܰܪ̈ܡܰܝܟܽܘܢ܆ ܘܡ̣ܶܢ ܓܰܪ̈ܡܰܝܟܽܘܢ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܠܟܽܠܰܢ. ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܣܳܗ̈ܕܶܐ ܩܰܕܺܝܫ̈ܶܐ. ܨܠܽܘܬܟܽܘܢ ܬܶܗܘܶܐ ܣܶܬܳܪܳܐ ܠܟܽܠܰܢ܀

ܪܒܝܥܝܐ

ܐܰܝܟ ܕܶܐܬܥܰܕܰܪ܆ ܡܽܘܫܶܐ ܡ̣ܶܢ ܓܰܪ̈ܡܶܐ܆ ܕܰܛܥܶܢ ܘܰܥܒܰܪ ܒܝܰܡܳܐ ܕܠܐ ܪܶܛܒܳܐ. ܚܢܰܢ ܢܶܬܥܰܕܰܪ ܡܶܢܳܟ ܡܳܪܝ ܫܶܡܥܽܘܢ܆ ܡ̣ܶܢ ܗ̇ܰܘ ܚܰܝܠܐ ܕܰܫܪܶܐ ܒܗܰܕܳܡܰܝ̈ܟ܀

ܚܡܝܫܝܐ

ܡܳܪܶܗ ܕܪܰܡܫܳܐ ܩܰܒܶܠ ܬܶܫܡܶܫܬܰܢ ܘܰܨܠܰܘ̈ܳܬܰܢ ܒܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ. ܘܦܰܢܳܐ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܫܶܐܠ̈ܳܬܳܐ ܕܟܽܠܰܢ܆ ܡ̣ܶܢ ܒܶܝܬ ܓܰܙܳܟ ܕܰܡܠܐܶ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ܀

ܫܬܝܬܝܐ

ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܐܝܢܳܐ: ܕܰܐܡܺܝܢ ܒܰܨܠܽܘܬܳܐ: ܕܗ̣ܺܝ ܗܳܘܝܳܐ ܠܶܗ ܫܽܘܪܳܐ ܘܒܶܝܬ ܓܰܘܣܳܐ. ܘܰܒܝܽܘܡ ܕܺܝ̣ܢܳܐ ܕܚܺܝ̣ܠܐ ܡܩܺܝ̣ܡܳܐ ܠܶܗ ܒܓܰܠܝܽܘܬ ܐܰܦ̈ܶܐ: ܩܕܳܡ ܒܺܐܡ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ܀

ܫܒܝܥܝܐ

ܒܗ̇ܰܘ ܥܶܕܳܢܳܐ ܕܢܳܚܬܺܝܢ ܡܰܠܐܟ̈ܶܐ܆ ܠܰܡܦܰܪܳܫܽܘ ܠܛܳܒ̈ܶܐ ܡ̣ܶܢ ܒܺܝ̈ܫܶܐ. ܠܐ ܡܳܪܝ ܢܶܗܘܶܐ܆ ܙܺܝܙܳܢ̈ܶܐ ܠܢܽܘܪܳܐ܆ ܐܶܠܐ ܚ̈ܶܛܶܐ ܠܐܘܨܰܪ ܚܰܕܘ̈ܳܬܳܐ܀

ܬܡܝܢܝܐ

ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܙܺܝܘܳܐ. ܐܠܰܒܶܫ̣ܬ ܡ̣ܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܠܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܡܳܪܰܢ ܕܰܫܟܶܒܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ. ܢܰܚܶܡ ܐܶܢܽܘܢ ܐܳܦ ܚܰܕܶܬ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܘܰܐܠܒܶܫ ܐܶܢܽܘܢ ܐܶܣܛܰܠ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀

ܩܠܐ: ܕܡܐ ܪܚܝܡܝܢ

ܩܕܡܝܐ

ܐܰܝܟ ܥܶܛܪܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܢܶܒܣܰܡ ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܕܽܘܟܪܳܢ ܝܳܠܶܕܬܳܟ. ܕܝ̣ܺܠܶܕܬܳܟ ܒܰܒܬܽܘܠܽܘܬܳܗ̇ ܒܕܰܟܝܽܘܬܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ. ܥܒܶܕ ܠܳܗ̇ ܡܳܪܰܢ ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ. ܗܳܪܟܳܐ ܒܥܺܕܬܳܐ ܘܰܠܥܶܠ ܒܰܫܡܰܝܳܐ܀

ܬܪܝܢܐ

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܶܗ ܠܐܒܳܐ ܕܰܓܒܳܟܝ܆ ܡ̣ܶܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܘܠܰܒܪܶܗ ܝܶܫܽܘܥ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܕܰܨܒܳܐ ܘܐܶܬܓܰܫܰܡ ܡܶܢܶܟܝ. ܠܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܗܽܘܠܳܠܐ ܕܥܰܒܕܶܟܝ ܢܰܘܣܳܐ. ܘܰܢܚܶܬ ܘܰܫܪܳܐ ܒܶܟܝ܀

ܬܠܝܬܝܐ

ܡܳܐ ܪܚܺܝܡܺܝܢ ܕܽܘܟܪ̈ܳܢܰܝܟܽܘܢ ܘܰܦܐܶܐ ܘܰܪܓܺܝܓ ܝܰܘܡܳܐ ܕܥܺܐܕܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܕܠܰܨܠܺܝܒܳܐ ܓܺܝܫܪܳܐ ܥܒܰܕܬܽܘܢ. ܘܠܐܰܬܪܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܡܰܢܰܥܬܽܘܢ. ܘܚܶܕܝܰܬ݀ ܒܟܽܘܢ ܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܘܓܶܕܠܰܬ݀ ܣܳܡܰܬ݀܆ ܟܠܺܝ̈ܠܐ ܠܪ̈ܺܝܫܰܝܟܽܘܢ܀

ܪܒܝܥܝܐ

ܩܳܝܡܺܝܢ ܣܳܗܕ̈ܶܐ ܒܒܶܝܬ ܕܺܝ̣ܢܳܐ ܡܝܰܒܒܺܝܢ ܘܐܳܡܪܺܝܢ ܕܰܢܡܽܘܬ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܐ. ܘܠܐ ܢܶܕܚܰܠ ܡ̣ܶܢ ܕܰܝܳܢܰܘ̈ܗܝ ܕܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܥܳܒܽܘܪܳܐ. ܕܐܺܝܬ ܗܽܘ ܠܰܢ ܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܗܽܘ̣ ܡܰܘܪܶܬ ܠܰܢ. ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ܀

ܚܡܝܫܝܐ

ܡ̣ܶܢ ܚܰܘ̈ܒܰܝ ܡܳܪܝ ܕܳܚܶܠ ܐܢܳܐ ܕܠܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܠܺܝ. ܣܝܳܓܳܐ ܕܟܳܠܐ ܠܺܝ. ܡ̣ܶܢ ܗ̇ܳܝ ܓܰܢܰܬ݀ ܒܽܘܣ̈ܳܡܶܐ ܕܰܢܛܺܝܪܳܐ ܠܟܽܠ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܡ̣ܶܢ ܓܺܗܰܢܳܐ ܡܳܪܝ ܦܰܨܳܢܝ. ܘܐܰܝܟܳܐ ܕܨܳܒܶܝܬ ܬܰܡܳܢ ܡܳܪܝ ܐܰܫܪܳܢܝ܀

ܫܬܝܬܝܐ

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܝܶܫܽܘܥ ܡܰܠܟܰܢ܆ ܕܰܦܬܺܝ̣ܚ ܬܰܪܥܳܟ ܩܽܘܕܡܰܬ݀ ܬܰܝ̈ܳܒܶܐ. ܘܠܺܝ ܚܰܛܳܝܳܐ ܕܫܳܐܶܠ ܐܢܳܐ܆ ܚܰܕܳܢܝ ܒܦܽܘܢܳܝ ܡܰܘܗܰܒܬܳܟ. ܕܶܐܗܘܶܐ ܟܶܢܳܪܳܐ ܡܠܺܝܠܐ: ܠܳܟ ܝܳܗܽܘܒܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ܀

ܫܒܝܥܝܐ

ܡ̣ܶܢ ܐܳܕܳܡ ܫܰܪܺܝ ܡܰܘܬܳܐ: ܘܰܡܬܰܚ ܪܶܗܛܶܗ ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܒܰܛܠܶܗ ܠܫܽܘܠܛܳܢܶܗ ܘܬܰܒܪܶܗ ܠܥܽܘܩܣܶܗ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܘܗܳܐ ܡܶܬܟܰܪܙܳܐ ܒܟܽܠ ܕܳܪ̈ܺܝܢ ܗ̇ܳܝ ܙܳܟܽܘܬܳܐ܆ ܕܰܗܘܳܬ݀ ܒܰܙܩܺܝܦܳܐ܀

ܬܡܝܢܝܐ

ܫܽܘܒܚܳܐ ܢܰܣܶܩ ܠܶܗ ܠܐܒܳܐ. ܕܗ̣ܽܘ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܓܰܒܠܰܢ ܡ̣ܶܢ ܥܰܦܪܳܐ. ܘܠܰܒܪܶܗ ܝܶܫܽܘܥ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ. ܕܒܺܐܝ̈ܕܰܘܗܝ ܐܰܬܩܶܢ ܟܽܠܡܶܕܶܡ. ܠܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܗܽܘܠܳܠܐ ܕܗ̣ܽܘ ܡܢܰܚܶܡ ܠܰܢ. ܡ̣ܶܢ ܓܰܘ ܕܰܚܺܝ̣ܚܳܐ܀

ܩܠܐ: ܕܠܡܪܝܡ ܝܠܕܬ݀ ܐܠܗܐ

ܩܕܡܝܐ

ܠܡܰܪܝܰܡ ܝܳܠܕܰܬ݀ ܐܠܰܗܳܐ: ܢܗܶܐ ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ. ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܣܳܗ̈ܕܶܐ ܒܪ̈ܺܝܟܶܐ. ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܕܥܺܕܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܕܳܪ ܠܕܳܪ܆ ܢܶܗܘܶܐ ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ܀

ܬܪܝܢܐ

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܶܗ ܠܒܰܪ ܐܠܰܗܳܐ: ܕܰܨܒܳܐ ܘܰܕܢܰܚ ܡ̣ܶܢ ܥܽܘܒܳܗ̇ ܕܰܡܒܰܪܰܟܬܳܐ܆ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܘܰܦܪܰܩ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܒܡܰܘܠܳܕܶܗ. ܡ̣ܶܢ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܘܗܳܐ ܡܰܣܩܺܝܢ ܠܶܗ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܒܟܽܠܥܶܕ̈ܳܢܝܺܢ܀

ܬܠܝܬܝܐ

ܣܠܶܩ ܥܶܛܪܳܐ ܡ̣ܶܢ ܓܰܪ̈ܡܰܝܗܽܘܢ܆ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ ܒܪ̈ܺܝܟܶܐ. ܘܪܰܥܺܝ ܒܪ̈ܰܘܡܶܐ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ܆ ܠܰܡܠܶܝܟ ܡܰܠܟ̈ܶܐ. ܘܰܚܕܺܝܘ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ܆ ܒܚܽܘܡܣܳܢܗܽܘܢ. ܘܥܺܕܬܳܐ ܘܝܰܠܕ̈ܶܝܗ̇ ܗܳܐ ܡܙܰܝܚܳܐ܆ ܠܝܽܘܡ ܥܺܐܕܰܝ̈ܗܽܘܢ܀

ܪܒܝܥܝܐ

ܗܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ ܠܰܨܠܽܘܬܳܐ܆ ܐܳܘ ܡܳܪܝ ܐܰܘܓܺܝܢ. ܩܽܘܡ ܨܰܠܐ ܒܪܺܝܫ ܡܰܪܥܺܝܬܳܟ ܐܰܝܟ ܕܰܡܥܳܕ ܐܰܢܬ. ܦܫܽܘܛ ܝܰܡܺܝܢܳܟ ܐܰܝܟ ܕܡܽܘܫܶܐ܆ ܘܒܰܪܶܟ ܠܥܳܢ̈ܳܐ. ܕܗܳܐ ܨܳܝܬܳܐ ܠܩܳܠ ܢܶܥܡ̈ܳܬܳܟ ܒܰܣܺܝ̈ܡܳܬܳܐ܀

ܚܡܝܫܝܐ

ܡܳܪܝܳܐ ܠܐ ܒܪܽܘܓܙܳܟ ܬܰܟܣܰܢܝ ܙܰܡܰܪ ܕܰܘܺܝܕ. ܐܳܦܠܐ ܒܚܶܡܬܳܟ ܬܶܪܕܶܐ ܠܰܢ. ܩܥ̣ܳܐ ܗܘܳܐ ܢܒܺܝܳܐ. ܕܰܡܪܰܚܡܳܢ ܗܽܘ ܐܠܰܗܳܐ ܒܟܽܠܥܶܕ̈ܳܢܺܝܢ. ܘܠܐ ܨܳܒܶܐ ܕܢܺܐܒܰܕ ܨܰܠܡܳܐ: ܕܰܓܒ̈ܰܠܝ ܐܺܝܕܰܘ̈ܗܝ܀

ܫܬܝܬܝܐ

ܣ̣ܳܡ ܒܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ܆ ܐܳܬܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܕܡܳܐ ܕܚܳܙܶܐ ܠܳܗ̇ ܒܰܢ ܒܺܝܫܳܐ ܡܶܬܛܰܠܰܩ ܠܶܗ. ܦܰܓܪܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܰܕܡܶܗ ܝܰܗ̣ܒ ܠܚܽܘܣܳܝܰܢ. ܢܰܘܕܶܐ ܠܶܗ ܥܰܠ ܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܒܪܺܝܟܺܝܢ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ܀

ܫܒܝܥܝܐ

ܥܰܡ ܐܶܡܪ̈ܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܝܰܡܺܝܢܳܟ܆ ܡܳܪܝ ܢܶܬܒܰܣܡܽܘܢ ܐܰܒܳܗ̈ܶܐ ܘܐܰܚ̈ܶܐ ܕܺܝܠܰܢ܆ ܐܳܦ ܪ̈ܰܒܳܢܰܝܢ. ܢܶܫܡܥܽܘܢ ܠܩܳܠܳܟ ܒܰܣܺܝܡܳܐ܆ ܕܩܳܥ̇ܶܐ ܘܐܳܡ̇ܰܪ ܬܰܘ ܥܽܘܠܘ ܝܺܪܰܬܘ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ: ܥܰܡ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܀

ܬܡܝܢܝܐ

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܕܰܒܦܽܘܩܕܳܢܳܟ. ܐܰܡܠܶܟ ܡܰܘܬܳܐ. ܘܰܒܢܽܘܚܳܡܳܟ ܐܶܬܒܰܛܰܠ ܐܳܦ ܚܰܪܡܳܢܳܐ. ܬܰܣܶܩܝ ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠ ܦܽܘܡܺܝ̈ܢ ܘܡ̣ܶܢ ܟܽܠ ܕܽܘܟܳܐ ܡܟܰܢܶܫ ܐܰܢܬ. ܠܥܰܦܪܶܗ ܕܐܳܕܳܡ܀

ܩܠܐ: ܕܩܘܩܝܐ

ܩܕܡܝܐ

ܚܕܳܐ ܛܠܺܝܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܒܶܝܬ ܕܰܘܺܝܕ ܕܰܫܡܳܗ̇ ܡܰܪܝܰܡ. ܗܘܳܬ݀ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܘܰܛܥܶܢܬܶܗ. ܠܦܳܪܽܘܩܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ. ܡܶܣܬܰܒܪܳܐ ܠܺܝ ܕܗܺܝ̣ ܪܰܒܳܐ ܗ̱̇ܝ ܣܰܓܺܝ. ܡ̣ܶܢ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܕܰܚܙܳܐ ܚܰܙܩܺܝܐܶܠ. ܠܗ̇ܳܝ ܐܺܝܬ ܠܳܗ̇ ܐܰܦ̈ܶܐ ܘܓܺܝܓ̈ܠܐ ܡܰܠܳܠ̈ܳܬܳܐ. ܘܰܠܡܰܪܝܰܡ ܦܽܘܡܳܐ ܕܙܳܡܰܪ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܗ̄ ܨܠܽܘܬܳܗ̇ ܬܥܰܕܰܪܝ ܠܰܢ܀

ܬܪܝܢܐ

ܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܕܶܐܦܶܣܳܘܣ܆ ܛܰܠܐ ܪܶܣܡܰܬ. ܟܰܕ ܐܰܝܬܺܝ ܡܳܪܝ ܝܽܘܚܰܢܳܢ܆ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܰܪܫܺܝܡ ܗܘܳܐ ܒܗܽܘܢ. ܕܢܶܗܘܶܐ ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ. ܕܰܡܒܰܪܰܟܬܳܐ. ܬܠܳܬ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܒܫܰܢ̱ܬܳܐ. ܒܟܳܢܽܘܢ ܢܶܗܘܶܐ ܥܰܠ ܙܰܪ̈ܥܶܐ. ܘܒܺܐܝܳܪ ܥܰܠ ܫܶܒ̈ܠܐ. ܘܒܳܐܒ ܝܰܪܚܳܐ ܡܶܛܽܠ ܓܽܘܦܢ̈ܶܐ. ܕܐ̱ܪܳܙ ܚܰܝ̈ܶܐ ܨܺܝܪ ܒܗܶܝܢ ܏ܗ ܨܠܽܘܬܳܗ̇ ܬܥܰܕܰܪܝ ܠܰܢ܀

ܬܠܝܬܝܐ

ܕܟܺܝܪ ܡܽܘܫܶܐ ܪܺܝܫ ܡܰܒܽܘܥܳܐ ܕܰܢܒܺܝܽܘܬܳܐ. ܘܫܶܡܥܽܘܢ ܪܺܝܫܳܐ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ. ܘܦܰܘܠܳܘܣ ܐܰܪܕܺܝܟܠܐ. ܕܗ̣ܽܘ ܐܰܟܬܶܒ ܠܰܢ ܒܶܐܓܰܪܬܳܐ ܕܪܽܘܡܺܝ. ܕܰܒܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܕܟܺܐܢ̈ܶܐ ܢܶܫܬܰܘܬܰܦ. ܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܰܐܚܶܒܘ ܠܐܠܳܗܳܐ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠܶܗ ܠܶܒܗܽܘܢ. ܒܰܨܠܽܘܬܗܽܘܢ ܘܰܒܒܳܥܽܘܬܗܽܘܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܥܠܰܝܢ ܗ̄ ܨܠܽܘܬܗܽܘܢ ܬܥܰܕܰܪܝ ܠܰܢ܀

ܪܒܝܥܝܐ

ܠܳܟ ܝܳܗܒܳܐ ܥܺܕܬܳܐ ܛܽܘܒܳܐ ܐܳܘ ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ. ܕܗ̇ܰܘ ܛܽܘܒܳܐ ܕܝܰܗ̣ܒ ܗܘܳܐ ܡܳܪܰܢ ܠܘܳܬܳܟ ܐܶܬܝܰܒܰܠ. ܛܽܘܒܰܝܟ ܕܰܣܢ̣ܰܝܬ ܠܥܰܡܳܐ ܥܳܒܽܘܪܳܐ. ܛܽܘܒܰܝܟ ܕܰܪܚ̣ܶܡܬ ܚܽܘܒܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܛܽܘܒܰܝܟ ܡܳܐ ܕܫܳܡ̣ܥܰܬ ܩܳܠܶܗ. ܕܡܳܪܳܟ ܕܐܳܡ̇ܰܪ ܠܳܟ. ܬܳܐ ܥܽܘܠ ܝܺܪܰܬ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܕܠܐ ܥܳܒܪܺܝܢ ܗ̄ ܨܠܽܘܬܳܟ ܬܥܰܕܰܪܝ ܠܰܢ܀

ܚܡܝܫܝܐ

ܐܰܒܽܘܢ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܥܢܺܝ̣ ܠܰܢ. ܕܩܳܪܶܝܢܰܢ ܠܳܟ. ܕܠܐ ܐܺܝܬ ܠܰܢ ܐܰܒܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ܆ ܕܰܡܨܶܐ ܕܰܢܥܰܕܪܰܢ. ܕܟܰܕ ܠܐ ܐܺܝܬܰܝܢ. ܫܦܰܪ ܠܳܟ ܘܰܒܪܰܝܬܳܢ. ܘܗܳܫܳܐ ܕܰܗܘܰܝܢ ܠܐ ܢܚܰܒܠܰܢ ܪܽܘܓܙܳܐ. ܐܠܦܰܝܢ ܡܳܪܝ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܰܝܟ܆ ܕܢܶܛܰܪ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܒܰܥܒ̈ܳܕܶܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܢܶܫܦܰܪ ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܗ̄ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܚܽܘܣ ܥܠܰܝܢ܀

ܫܬܝܬܝܐ

ܛܽܘܒܰܝܗܽܘܢ ܠܥܰܒܕ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ. ܡܳܐ ܕܐܳܬܶܐ ܡܳܪܗܽܘܢ. ܘܡܶܫܟܰܚ ܠܗܽܘܢ ܟܰܕ ܥܺܝܪܺܝܢ. ܘܰܒܟܰܪܡܶܗ ܦܳܠܚܺܝܢ. ܐܳܣܰܪ ܚܰܨܰܘ̈ܗܝ. ܘܰܡܫܰܡܶܫ ܠܗܽܘܢ ܕܰܠܐܝ̣ܘ ܥܰܡܶܗ. ܡ̣ܶܢ ܨܰܦܪܳܐ ܠܪܰܡܫܳܐ. ܐܰܒܳܐ ܡܰܣܡܶܝܟ ܦܰܠܳܚܰܘ̈ܗܝ. ܘܰܒܪܳܐ ܡܫܰܡܶܫ ܠܗܽܘܢ. ܘܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܦܰܪܰܩܠܺܝܛܳܐ. ܟܠܺܝܠܰܝ̈ܗܽܘܢ ܓܳܕܠܐ ܗ̄ ܘܣܳܝܡܳܐ ܒܪ̈ܺܝܫܰܝܗܽܘܢ܀

ܫܒܝܥܝܐ

ܡ̣ܶܢ ܪܽܘܡܺܝ ܡܕܺܝܢܰܬ݀ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܐܘܪܫܠܶܡ. ܢܶܚܬܰܬ݀ ܗܶܠܶܢܺܝ ܡܰܟܠܬܳܐ ܕܠܰܨܠܺܝܒܳܐ ܬܶܣܓܽܘܕ ܘܐܶܚܕܰܬ݀ ܐܶܢܽܘܢ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ. ܕܬܰܘ ܚܰܘܰܘ ܠܺܝ ܕܽܘܟܬܶܗ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ. ܥܢܰܘ ܗ̣ܶܢܽܘܢ ܘܐܶܡܰܪܽܘܢ ܠܳܗ̇. ܕܪܰܒܳܐ ܐܺܝܬ ܠܰܢ ܐܶܢ ܬܶܐܚܕܺܝܘܗܝ ܗ̣ܽܘ ܡܚܰܘܶܐ ܠܶܟܝ. ܕܽܘܟܬܳܐ ܕܒܳܗ̇ ܐܶܬܬܣܺܝܡ ܗ̄ ܩܰܝܣܶܗ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ܀

ܬܡܝܢܝܐ

ܐܶܬܕܰܟܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ܆ ܘܰܢܝܳܚܳܐ ܥܒܶܕ ܠܗܽܘܢ. ܕܠܰܒܫܽܘܟ ܡ̣ܶܢ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ. ܘܫܰܩܠܽܘܟ ܡ̣ܶܢ ܡܰܕܒܚܳܐ. ܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܶܐܟܰܠܘ ܦܰܓܪܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܘܐܶܫܬܺܝܘ ܠܰܕܡܳܟ. ܟܳܣܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ. ܥܰܡ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܢܶܬܒܰܣܡܽܘܢ܆ ܒܶܝܬ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܘܡ̣ܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ ܢܶܩܥܽܘܢ ܠܳܟ܆ ܕܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܗ̄ ܢܝܳܚܳܐ ܡܳܪܝ ܠܥܳܒܕ̈ܰܝܟ܀

ܩܠܐ: ܕܛܘܒܝܟܝ ܥܕܬܐ

ܩܕܡܝܐ

ܒܪܺܝܟ ܗ̣ܽܘ ܡܫܺܝܚܳܐ: ܕܰܓܒܳܟܝ ܡܰܪܝܰܡ ܒܰܪܬ ܕܰܘܺܝܕ. ܡ̣ܶܢ ܟܽܠ ܫܰܪ̈ܒܳܢ ܕܰܒܪܺܝܬܳܐ. ܘܰܢܣܰܒ ܠܶܗ ܦܰܓܪܳܐ ܡܶܢܶܟܝ: ܘܰܐܝܟ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܚܳܫܽܘܫܳܐ: ܕܢܰܚ̣ ܒܰܐܪܥܳܐ ܟܰܕ ܐܠܰܗܰܐ ܗ̱̇ܘ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܶܗ ܕܰܟܡܳܐ ܬܰܚܬܺܝ ܪܰܒܽܘܬܶܗ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ ܘܪܰܡܪܶܡ ܘܐܰܘܪܶܒ ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ: ܕܝ̇ܳܠܶܕܬܶܗ ܒܰܐܪܒܰܥ ܦܶܢܝ̈ܳܢ܀

ܬܪܝܢܐ

ܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܡܶܠܬܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܰܒܨܶܒܝܳܢܳܟ ܐܶܬܒܰܣܰܪܬ. ܡ̣ܶܢ ܡܰܪܝܰܡ ܛܽܘܒܳܢܺܝ̣ܬܳܐ. ܗ̇ܳܝ ܕܰܒܢܰܦܫܳܗ̇ ܘܰܒܦܰܓܪܳܗ̇ ܕܰܟܝܳܐ ܗܘܳܬ݀ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܘܳܬ݀. ܒܛܶܢܬܳܟ ܓܶܝܪ ܕܠܐ ܙܽܘܘܳܓܳܐ. ܘܝ̣ܺܠܶܕܬܳܟ ܠܥܶܠ ܡ̣ܶܢ ܡܶܠܬܳܐ. ܣܛܰܪ ܡ̣ܶܢ ܙܰܪܥܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܳܐ. ܒܰܛܢܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܪܽܘܚܰܐ ܗ̱̇ܘ ܕܩܽܘܕܫܳܐ܀

ܬܠܝܬܝܐ

ܩܪܳܐ ܠܗܽܘܢ ܡܳܪܰܢ. ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܰܘܗܝ ܘܦܰܩܶܕ ܐܶܢܽܘܢ. ܕܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܚܰܢ̈ܦܶܐ ܠܐ ܬܺܐܙܠܽܘܢ ܠܒܶܝܬ ܫܳܡܪ̈ܳܝܶܐ ܠܐ ܬܶܥܠܽܘܢ. ܘܰܠܝܽܘܠܦܳܢܗܽܘܢ ܕܰܦܪ̈ܺܝܫܶܐ. ܠܐ ܬܶܬܩܰܪܒܽܘܢ ܕܰܢܟܺܝܠ ܗ̣ܽܘ. ܗܘܰܘ ܬܰܡܺܝ̈ܡܶܐ ܐܰܝܟ ܝܰܘ̈ܢܶܐ ܘܰܥܪ̈ܺܝܡܶܐ ܐܰܝܟ ܚܘ̈ܰܘܳܬܳܐ ܕܗܳܐ ܐܶܢܳܐ ܡܫܰܕܰܪ ܐܢܳܐ ܠܟܽܘܢ. ܐܰܝܟ ܐܶܡܪ̈ܶܐ ܒܰܝܢܰܝ̈ ܕܐܺܒ̈ܶܐ܀

ܪܒܝܥܝܐ

ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܥܺܕܬܳܐ܆ ܕܗܳܐ ܡܶܬܪܰܡܪܰܡ ܩܽܘܕܳܫܶܟܝ. ܘܰܦܨܺܝܚܺܝܢ ܒܶܗ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܘܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ ܙܳܡܪܺܝܢ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܠܰܒܪܳܐ ܚܰܝܳܐ ܕܐܠܰܗܳܐ. ܕܢܳܚܶܬ ܠܶܟܝ ܘܰܡܩܰܕܶܫ ܠܶܟܝ. ܘܡ̣ܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܡܰܟܪܶܟܝ ܘܩܰܕܫܶܟܝ. ܡ̣ܶܢ ܕܶܒܚ̈ܶܐ ܕܰܥܠܰܘ̈ܳܬܳܐ. ܩܨܳܐ ܦܰܓܪܶܗ ܘܰܡܙܰܓ ܠܰܕܡܶܗ ܘܣܳܡ ܒܶܟܝ ܕܢܶܗܘܶܐ ܠܚܽܘܣܳܝܳܐ܀

ܚܡܝܫܝܐ

ܒܥܺܝ̣ ܚܰܛܳܝܳܐ. ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܡ̣ܶܢ ܐܠܰܗܳܐ. ܘܰܨܠܽܘܬܶܗ ܕܝܶܫܽܘܥ ܝ̣ܺܠܰܦ: ܕܬܶܗܘܶܐ ܡܨܰܠܐ ܒܟܽܠܥܶܕܳܢ. ܡܳܪܰܢ ܬܺܐܬܶܐ ܡܰܠܟܽܘܬܳܟ ܘܢܶܗܘܶܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܨܶܒܝܳܢܳܟ. ܐܰܟܡܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܫܒܽܘܩ ܠܰܢ ܚܰܘܒܰܝ̈ܢ ܘܰܚܛܳܗܰܝ̈ܢ ܘܰܠܢܶܣܝܽܘܢܳܐ ܠܐ ܬܰܥܠܰܢ. ܐܶܠܐ ܦܰܨܳܢ ܡ̣ܶܢ ܒܺܝܫܳܐ܀

ܫܬܝܬܝܐ

ܗܳܐ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܠܓܰܘ ܡܶܢܳܟ ܗ̣ܺܝ ܚܰܛܳܝܳܐ. ܒܓܰܘ ܠܶܒܳܟ ܥܽܘܠ ܘܰܒܥܺܝܳܗ̇܆ ܘܡܶܫܟܰܚ ܐܰܢܬ ܠܳܗ̇ ܕܠܐ ܥܰܡܠܐ. ܢܽܘܚ ܡ̣ܶܢ ܪܶܚܡܰܬ݀ ܩܶܢܝ̈ܳܢܶܐ܆ ܘܡ̣ܶܢ ܪܶܓܬܳܐ ܩܳܛܠܰܬ݀ ܢܰܦܫܳܐ. ܘܡ̣ܶܢ ܗܰܢܺܝ̣ܐܽܘܬܳܐ ܕܥܳܒܪܳܐ܆ ܘܡ̣ܶܢ ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕܡܰܚܣܰܪ ܠܳܟ. ܘܨܰܠܶܠ ܢܰܦܫܳܟ ܕܳܘܺܝܬܳܐ: ܕܬܶܫܦܰܪ ܠܡܳܪܝܳܐ ܒܕܽܘܒܳܪ̈ܰܝܟ܀

ܫܒܝܥܝܐ

ܛܰܠܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ܆ ܗ̇ܰܘ ܕܐܶܫܬܰܕܰܪ ܡ̣ܶܢ ܐܰܒܳܐ. ܘܪܰܣܶܣ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܛܠܳܝ̈ܶܐ. ܒܓܰܘ ܐܰܬܽܘܢܳܐ ܕܒܳܒܠܳܝ̈ܶܐ. ܗ̣ܽܘ ܢܰܛܶܠ ܥܰܠ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ. ܒܬܰܐܘ̈ܳܢܶܐ ܟܡܺܝ̣ܪ̈ܶܐ ܕܰܫܝܽܘܠ. ܘܰܢܚܰܣܶܐ ܒܽܘܨܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܕܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܕܰܫܟܶܒܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܶܗ. ܘܢܰܘܪܶܬ ܐܶܢܽܘܢ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ܆ ܕܠܐ ܥܳܒܪܳܐ ܘܠܐ ܡܶܫܬܰܪܝܳܐ܀

ܬܡܝܢܝܐ

ܠܐ ܬܶܫܬܰܥܠܐܶ ܐܳܘ ܡܰܘܬܳܐ ܥܰܠ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ. ܕܠܐ ܗܘܳܐ ܡܢܳܬܳܟ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ. ܐܳܦܠܐ ܒܫܽܘܠܛܳܢ ܕܳܘܝܽܘܬܳܟ. ܒܳܪܽܘܝܗܽܘܢ ܓܶܝܪ ܬܰܩܺܝܦ ܗܽܘ ܘܗܽܘ ܕܳܐܶܢ ܕܺܝ̣ܢܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ. ܕܕܺܝܠܶܗ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܥܰܒܕ̈ܶܐ ܝܳܪ̈ܬܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܘܰܒܢܰܝ̈ܳܐ. ܘܗ̣ܽܘ ܡܦܰܨܶܐ ܠܗܽܘܢ ܡ̣ܶܢ ܐܺܝܕܰܝ̈ܟ. ܘܡܰܘܪܶܬ ܠܗܽܘܢ ܡܰܠܟܽܘܬ ܪܰܘܡܳܐ܀

ܩܠܐ: ܕܡܫܝܚܐ ܢܛܪܝܗ̇ ܠܥܕܬܟ

ܩܕܡܝܐ

ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܐܶܡܳܐ ܕܢܰܟܦܽܘܬܳܐ: ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܝ̇ܳܠܕܰܬ݀ ܐܠܰܗܳܐ. ܕܰܒܬܽܘܠܐܝ̣ܬ ܝ̣ܺܠܶܕܬܶܗ. ܠܥܽܘܠܐ ܕܩܰܫܺܝܫ ܡ̣ܶܢ ܕܳܪ̈ܶܐ. ܘܒܶܟܝ ܐܶܣܬܰܝܰܟܘ ܓܶܠܝ̈ܳܢܶܐ ܘܐܪ̈ܳܙܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܡܰܠܶܠܘ ܚܰܙܳܝ̈ܶܐ. ܘܐܶܬܥܰܠܺܝܬܝ ܡܶܛܽܠܳܬܶܗ܆ ܠܪܰܘܡܳܐ ܕܠܐ ܐ̱ܢܳܫ ܡܳܫܰܚ ܠܶܗ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗ̇ܰܘ ܕܰܓܒܳܟܝ: ܘܰܗܘ̣ܳܐ ܥܽܘ̣ܠܐ ܒܓܰܘ ܟܰܪܣܶܟܝ. ܘܪܰܡܪܶܡ ܘܐܰܘܪܶܒ ܕܽܘܟܪܳܢܶܟܝ ܒܰܐܪ̈ܒܥܦܶܢܝܳܢ ܨܠܽܘܬܶܟܝ ܫܽܘܪܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܰܢ܀

ܬܪܝܢܐ

ܡܫܺܝܚܳܐ ܢܰܛܰܪܶܝܗ̇ ܠܥܺܕܬܳܟ. ܕܰܙܗܺܝܪܳܐ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܗ̇. ܕܰܐܩܪܶܒܘ ܥܰܡܳܗ̇ ܝܽܘܠܦ̈ܳܢܶܐ. ܘܠܐ ܫܶܒܩܰܬ݀ ܝܽܘܠܦܳܢ ܩܽܘܫܬܳܐ. ܐܰܩܪܶܒ ܥܰܡܳܗ̇ ܐܰܪܺܝܽܘܣ ܚܶܘܝܳܐ ܠܺܝ̣ܛܳܐ ܘܕܳܫܰܬ݀ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ. ܘܒܳܬܰܪ ܢܶܣܛܽܘܪ ܡܰܪܳܚܳܐ ܕܰܨܒ̣ܳܐ ܕܢܶܒܨܶܐ ܡܰܘܠܳܕܳܟ. ܥܺܕܬܳܐ ܥܢܳܬ݀ ܘܐܶܡܪܰܬ݀ ܚܪܶܡ ܝܽܘܠܦܳܢܟܽܘܢ ܡܰܪ̈ܳܚܶܐ ܘܫܰܪܺܝܪ ܡܶܢܟܽܘܢ ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܕܗ̣ܽܘ ܐܰܟܬܶܒ ܠܺܝ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܝܳܠܕܰܬ݀ ܐܠܰܗܳܐ܀

ܬܠܝܬܝܐ

ܬܰܘ ܢܥܰܕܥܶܕ ܕܽܘܟܪ̈ܳܢܰܝܗܽܘܢ. ܕܐܰܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫ̈ܶܐ. ܕܰܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܫܰܪܰܪܘ܆ ܬܚܽܘ̣ܡܳܐ ܕܐܳܪܬܽܘܕܽܘܟܣܺܝܰܐ. ܐܺܝܓܢܰܐܛܺܝܽܘܣ ܢܽܘܪܳܢܳܐ܆ ܘܬܶܐܘܳܠܳܘܓܳܘܣ ܝܰܡܳܐ ܕܚܶܟ̈ܡܳܬܳܐ. ܘܩܽܘܪܺܝܠܳܘܣ ܢܶܒܥܳܐ ܚܰܠܝܳܐ: ܘܐܺܝܘܰܐܢܢܺܝܣ ܦܽܘܡܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ. ܘܰܕܒܰܣܺܝܠܺܝܳܘܣ ܥܰܡ ܪܰܒܳܐ ܓܪܺܝܓܳܘܪܺܝܳܘܣ. ܘܕܺܝܳܘܣܩܳܘܪܳܘܣ ܘܰܩܠܺܝܡܺܝܣ܆ ܘܦܺܝܠܠܽܘܟܣܳܝܢܳܘܣ ܥܰܡ ܢܰܨܺܝܚܳܐ ܣܶܐܺܘܪܶܐ܀

ܪܒܝܥܝܐ

ܪܰܘܡܳܐ ܘܥܽܘܡܩܳܐ ܘܟܽܠ ܕܰܒܗܽܘܢ. ܢܶܩܫܽܘܢ ܟܰܦܳܐ ܒܽܐܘܫܰܥ̈ܢܶܐ. ܘܢܰܣܩܽܘܢ ܩܳܠܰܝ̈ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܺܝ̣ܚܺܝ̣ܕܳܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ. ܕܰܫܒܰܩ ܚܰܨܳܐ ܕܰܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܘܥܽܘ̣ܒܳܐ ܒܬܽܘܠܐ ܓܒ̣ܳܐ ܠܶܗ ܕܒܰܪܬ ܐ̱ܢܳܫܳܐ. ܘܛܶܥܢܰܬ݀ ܙܰܝܚܰܬ݀ ܝܰܩܰܪܬܶܗ܆ ܘܡ̣ܶܢ ܨܶܝܕ ܐܰܒܽܘܗܝ ܠܐ ܫܰܢܺܝ. ܬܰܘܕܺܝ ܠܟܰܣܝܽܘܬܶܗ: ܕܰܕܠܐ ܣܳܟܰܐ ܗ̱̇ܘ ܒܺܐܝܬܽܘܬܶܗ. ܘܕܰܫܦܰܪ ܠܶܗ ܥܽܘܒܳܐ ܕܶܐܡܶܗ ܢܚ̣ܶܬ ܘܰܫܪܳܐ ܒܶܗ܆ ܘܪܰܡܪܶܡ ܘܐܰܘܪܶܒ ܕܽܘܟܪܳܢܳܗ̇܀

ܚܡܝܫܝܐ

ܒܡ̈ܰܬܠܐ ܡܰܠܶܠ ܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܘܰܒܦ̈ܶܠܐܳܬܳܐ ܘܐܽܘܚܕ̈ܳܬܳܐ. ܘܐܶܡ̣ܰܪ ܕܕܳܡܝܳܐ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܠܰܒܬܽܘ̈ܠܳܬܳܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܢܣܰܒ̈ܝ ܠܰܡܦܺܐܕ̈ܶܐ ܘܰܢܦܰܩ̈ܝ ܠܐܘܪܥܶܗ ܕܚܰܬܢܳܐ ܘܰܕܟܰܠܬܳܐ. ܘܢܳܡ̈ܝ ܟܽܠܗܶܝܢ ܘܰܕܡܶܟ̈ܝ ܐܰܟܚܕܳܐ ܘܰܗܘܳܬ݀ ܩܥܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝܐܬܳܐ. ܕܗܳܐ ܚܰܬܢܳܐ ܐܳܬܶܐ ܘܚܰܟܺܝ̈ܡܳܬܳܐ ܥܰܠܝ̈ ܥܰܡܶܗ. ܘܣܰܟ̈ܠܳܬܳܐ ܦܳܫܝ̈ ܥܰܠ ܬܰܪܥܳܐ. ܒܒܶܟܝܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܬܶܢܚ̈ܳܬܳܐ ܕܠܐ ܡܶܬܡ̈ܰܠܠܳܢ܀

ܫܬܝܬܝܐ

ܐܶܬܕܰܡܝܰܬ݀ ܡܰܠܟܽܘܬ ܪܰܘܡܳܐ܆ ܠܓܰܒܪܳܐ ܕܰܥܒ̣ܰܕ ܡܶܫܬܽܘܬܳܐ. ܘܰܩ̣ܪܳܐ ܠܥܰܡܳܐ ܕܢܺܐܬܶܐ ܠܳܗ̇ ܘܠܐ ܨܒ̣ܳܐ ܕܢܺܐܬܶܐ ܢܶܬܒܰܣܰܡ. ܘܫܰܕܰܪ ܥܰܒ̈ܕܰܘܗܝ ܕܰܢܙܰܡܢܽܘܢ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܢܶܬܚܰܕܽܘܢ ܥܰܡܶܗ. ܘܡ̣ܶܢ ܟܽܠ ܦܶܢܝ̈ܳܢ ܐܶܬܘܰܥܰܕܘ܆ ܘܐܶܬܡܠܺܝ ܗܘܳܐ ܒܰܝܬܳܐ ܣܡܺܝ̈ܟܶܐ. ܘܰܢܦ̣ܰܩ ܚ̣ܙܳܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܶܐܫܟܰܚ ܒܗܽܘܢ ܓܰܒܪܳܐ ܕܰܠܒܺܝܫ. ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܨ̈ܳܐܶܐ ܕܠܐ ܚܳܫܚܺܝ̣ܢ ܠܒܶܝܬ ܡܶܫܬܽܘܬܳܐ܆ ܘܰܦܩܰܕ ܫܕܰܐܽܘܗܝ ܒܚܶܫܽܘܟܳܐ܀

ܫܒܝܥܝܐ

ܪܳܥܶܡ ܩܳܠܶܗ ܕܫܺܝܦܽܘܪܳܐ܆ ܘܫ̇ܳܪܶܐ ܠܗܶܝܢ ܠܐܣ̈ܰܝ ܬܺܒܶܝܠ. ܘܰܫܡܰܝ̈ܳܐ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢܰܢ܆ ܒܰܕܡܽܘܬ ܡܓܰܠܬܳܐ ܡܶܬܟܰܪܟܳܐ. ܘܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ ܕܰܣܕܺܝܪܺܝܢ ܒܳܗ̇ ܢܳܬܪܺܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ: ܒܰܕܡܽܘܬ ܗܰܒ̈ܳܒܶܐ. ܘܙܳܥܶܩ ܒܳܗ̇ ܒܰܪ ܐܠܰܗܳܐ: ܒܓܰܘ ܫܝܽܘܠ ܘܰܡܣܰܚܶܦ ܠܳܗ̇. ܘܓܳܣܝܳܐ ܠܰܫܠܰܕ̈ܶܐ܆ ܕܶܐܬܬܣܺܝ̈ܡܝ ܒܳܗ̇ ܡ̣ܶܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ܆ ܘܢܳܫܒܳܐ ܒܗܽܘܢ ܪܽܘܚ ܢܽܘܚܳܡܳܐ. ܘܬܽܘܒ ܘܰܠܥܳܠܰܡ܆ ܡܰܘܬܳܐ ܒܗܽܘܢ ܠܐ ܡܶܫܬܰܠܰܛ܀

ܬܡܝܢܝܐ

ܐܶܢ ܢܽܘܚܳܡܳܐ ܠܐ ܗܳ̇ܘܶܐ܆ ܡܽܘܢ ܝܺܬܰܪܘ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܒܩܶܛܠܐ. ܘܐܶܢ ܥܳܠܡܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܠܐ ܐܺܝܬ܆ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܠܡܽܘܢ ܐܶܬܟܰܫܰܪܘ. ܘܐܶܢ ܩܝܳܡܬܳܐ ܠܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܐܳܦܠܐ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܩ̣ܳܡ ܡ̣ܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܣܰܟܰܘ ܠܰܒܪܳܐ. ܕܫܰܪܺܝܪ ܣܰܒܪܳܐ ܕܫܽܘܘܕܳܝܶܗ. ܕܶܐܡ̣ܰܪ ܒܰܣܒܰܪܬܶܗ. ܕܰܒܫܳܥܬܳܐ ܕܫܳܡܥܺܝܢ ܡܺܝ̈ܬܶܐ܆ ܩܳܠܶܗ ܚܰܝܳܐ ܕܐܠܰܗܳܐ. ܨܳܪܺܝܢ ܩܰܒܪ̈ܶܐ ܘܢܳܦܩܺܝܢ ܠܐܘܪܥܶܗ ܡܳܐ ܕܳܐܬܶܐ܀

ܩܠܐ: ܕܡܪܝܐ ܡܪܢ

ܩܕܡܝܐ

ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܰܢ܆ ܟܰܕ ܙܳܚܰܬ݀ ܐܠܰܗܽܘܬܳܟ ܕܬܶܚܽܘܬ ܬܶܠܒ̣ܰܫ ܦܰܓܪܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫܽܘܬܰܢ. ܛܳܣ̣ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܘܛܰܥܢܶܗ ܠܰܫܠܳܡܳܐ ܕܡܶܢܳܟ. ܘܒܶܐܕܢܶܝ̈ܗ̇ ܕܡܰܪܝܰܡ. ܙܰܪܥܶܗ ܘܐܶܡ̣ܰܪ ܠܳܗ̇. ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܶܟܝ ܡܳܪܝ ܥܰܡܶܟܝ ܘܡܶܢܶܟܝ ܕܳܢܰܚ̇܆ ܗ̇ܰܘ ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܀

ܬܪܝܢܐ

ܐܶܡܪܰܬ݀ ܡܰܪܝܰܡ܆ ܠܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܪܺܝܫ ܡܰܠܐܟ̈ܶܐ ܕܰܐܝܟܰܢ ܬܶܗܘܶܐ ܗܳܕܶܐ ܕܣܰܒܰܪܬܳܢܝ. ܘܐܶܡܰܬܝ ܘܐܰܝܟܳܐ܆ ܘܒܰܐܝܢܳܐ ܙܰܒܢܳܐ ܐܶܫܬܰܡܥܰܬ݀ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܒܶܛܢܰܬ݀ ܟܰܕ ܠܐ ܐܶܬܚܰܟܡܰܬ݀. ܦܰܢܺܝ ܥܺܝܪܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܢܺܐܬܶܐ ܘܚܺܝܠ ܥܶܠܳܝܳܐ ܢܰܓܶܢ ܘܢܶܫܪܶܐ ܒܶܟܝ܀

ܬܠܝܬܝܐ

ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܰܢ. ܐܰܝܟ ܠܰܡܦܺܐܕ̈ܶܐ ܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ ܢܦܰܩ̣ܘ ܠܰܒܪܺܝܬܳܐ. ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܩܰܕܺܝܫ̈ܶܐ. ܬܰܠܡܶܕܘ ܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܕܰܫܒܶܝܢ ܗܘܰܘ ܠܐܟܶܠܩܰܪܨܳܐ ܘܐܰܦܢܺܝܘ ܐܶܢܽܘܢ ܠܐܘܪܚܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ. ܘܗܰܝܡܶܢܘ ܘܰܥܡܰܕܘ ܘܐܶܬܚܰܣܺܝܘ ܡ̣ܶܢ ܚܰܘܒܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܒܰܫܡܳܐ ܕܰܐܒܳܐ ܘܕܰܒܪܳܐ ܘܪܘܚܩܽܘܕܫܳܐ܀

ܪܒܝܥܝܐ

ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܰܢ܆ ܠܐܓܽܘܢܳܐ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ ܥܶܠܶܬ ܘܰܚܙܺܝ̇ܬ ܬܰܡܳܢ ܕܐܰܝܟܰܢ ܡܶܬܬܕܺܝܢܺܝܢ. ܦܰܓܪܳܐ ܕܝ̇ܳܩܶܕ ܘܓܽܘܫܡܳܐ ܕܰܡܬܰܠܰܚ ܘܰܫܕܶܐ ܘܠܶܒܳܐ ܕܚܳܕܶܐ ܘܪܶܥܝܳܢܳܐ ܕܪܳܘܶܙ. ܘܣܳܗ̈ܕܶܐ ܕܩܳܥܶܝܢ܆ ܕܡܶܛܽܠܳܬܳܟ ܡܳܝܬܺܝ̣ܢܰܢ ܬܰܐ ܠܥܽܘܕܪܳܢܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܘܰܦܪܽܘܩ ܠܰܢ܀

ܚܡܝܫܝܐ

ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܰܢ܆ ܠܐܝܟܳܐ ܐܺܙ̇ܰܠ ܡ̣ܶܢ ܪܽܘܚܳܟ ܘܐܰܝܟܳܐ ܐܶܛܫܶܐ ܡ̣ܶܢ ܩܕܳܡ ܪܰܒܽܘܬܳܟ. ܠܪܰܘܡܳܐ ܐܶܣܰܩ ܡܬܽܘܡܳܐܺܝܬ ܬܰܡܳܢ ܐܺܝܬܰܝܟ ܘܐܶܢܗܽܘ ܕܐܶܚܽܘܬ ܠܰܫܝܽܘܠ ܫܽܘܠܛܳܢܳܟ. ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܚܽܘܢܰܝܢܝ ܘܐܰܩܺܝܡܰܝܢܝ ܡ̣ܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ܆ ܕܠܐ ܡܨܶܐ ܙܳܟܶܐ ܩܕܳܡܰܝܟ ܟܽܠ ܕܚܰܝ܀

ܫܬܝܬܝܐ

ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܰܢ܆ ܝܰܬܺܝܪ ܡ̣ܶܢ ܕܰܗܒܳܐ ܣܢܺܝܢܳܐ ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܐܝܢܳܐ ܕܰܩܢ̣ܳܐ ܫܡܳܐ ܛܳܒܳܐ. ܘܥܳܠܡܳܐ ܥܳܒ̇ܰܪ. ܘܰܫܡܳܐ ܛܳܒܳܐ ܠܐ ܥܳܒ̇ܰܪ. ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܐܝܢܳܐ ܕܶܐܬܟܰܫܰܪ ܘܰܩܢܳܝܗܝ ܗ̄ ܕܰܒܗܳܢ ܥܳܠܡܳܐ ܡܶܬܝܰܩܰܪ. ܘܰܒܗ̇ܰܘ ܕܰܥܬܺܝܕ ܝܺܪܶܬ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ܀

ܫܒܝܥܝܐ

ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܰܢ܆ ܒܚܽܘܒܳܐ ܕܫܰܠܚܳܟ ܨܶܝܕ ܓܶܢܣܰܢ ܚܽܘ̣ܣ ܘܐܶܬܪܰܚܰܡ. ܥܰܠ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇ ܕܥܺܕܬܳܐ. ܕܗܳܪܟܳܐ ܩܰܪܶܒܘ ܠܳܟ ܘܰܢܣܰܒܘ ܡܶܢܳܟ ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܒܝܰܕ ܪܰܒ ܒܰܝܬܳܐ ܟܳܗܢܳܐ ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ. ܠܐ ܢܶܬܓܰܠܙܽܘܢ ܡ̣ܶܢ ܚܙܳܬܳܟ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ܆ ܕܗܳܐ ܐܺܝܬ ܥܰܡܗܽܘܢ. ܪܽܘܫܡܶܗ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ܀

ܬܡܝܢܝܐ

ܐܺܝܠ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ܆ ܕܩ̣ܳܡ ܥܰܠ ܪܰܘܡܳܗ̇ ܕܓܳܓܽܘܠܬܳܐ ܘܰܩܥ̣ܳܐ ܒܩܳܠܶܗ ܘܫܽܘ̈ܥܶܐ ܐܶܨܛܰܪܺܝ̣ܘ. ܐܰܫܡܰܥ ܩܳܠܳܟ. ܒܗܳܡܳܢ ܒܳܠܥܰܬ݀ ܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ܆ ܘܢܰܚܶܡ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܫܟܺܝ̈ܒܰܝ ܥܰܦܪܳܐ ܗ̄ ܕܢܰܘܕܽܘܢ ܠܳܟ ܥܰܠ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ. ܕܐܰܢܬ ܗ̣ܽܘ ܐܺܝܬܰܝܟ ܡܢܰܚܡܳܢܳܐ ܕܡܺܝ̈ܬܶܐ܀

ܩܠܐ:ܕܣܗ̈ܕܘܗܝ ܐܢܬܘܢ

ܩܕܡܝܐ

ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܡܰܪܝܰܡ܆ ܕܡ̣ܶܢ ܛܰܠܝܽܘܬܶܟܝ ܓܒܳܟܝ ܐܠܰܗܳܐ ܘܐܰܘܪܶܒ ܕܽܘܟܪܳܢܶܟܝ. ܘܰܒܓܰܘ ܒܰܝܬܶܗ ܥܰܠ ܦܳܬܽܘܪܶܗ ܡܶܬܪܰܒܝܳܐ ܗܘܰܝܬܝ ܒܠܰܚܡܳܐ ܕܩܽܘܪܒܳܢܳܐ. ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܝܰܩܪܽܘܟܝ. ܘܡܰܠܐܟܳܐ ܫܰܐܶܠ ܒܰܫܠܳܡܶܟܝ܆ ܘܰܡܫܺܝܚܳܐ ܢܚ̣ܶܬ ܘܰܫܪܳܐ ܒܶܟܝ܀

ܬܪܝܢܐ

ܐܙܠܬ݀ ܡܰܪܝܰܡ܆ ܨܶܝܕ ܐܠܶܝܫܒܰܥ. ܘܰܛܥܝܺܢܳܐ ܠܶܗ ܠܰܒܪܳܐ ܕܐܠܰܗܳܐ. ܕܳܨ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܒܟܰܪܣܳܐ ܕܶܐܡܶܗ. ܦܺܐܪܳܐ ܪܓܺܝܓܳܐ: ܠܰܫܠܳܡܳܐ ܕܡܳܪܶܗ. ܒܪܺܝܟ ܐܺܝܙܓܰܕܳܐ. ܕܶܐܬܳܐ ܘܣܰܒܰܪ ܩܕܳܡ ܡܳܪܶܗ܆ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܬܽܘܒܽܘܢ ܘܰܚܝܰܘ܀

ܬܠܝܬܝܐ

ܛܽܘܒ ܠܰܢܒܺܝ̈ܶܐ: ܘܛܽܘܒ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ. ܘܛܽܘܒܳܐ ܠܣܳܗ̈ܕܶܐ. ܒܝܰܘܡܶܗ ܕܢܽܘܚܳܡܳܐ. ܕܫܳܡܥܺܝܢ ܠܐܒܳܐ. ܘܚܳܙܶܝܢ ܠܰܒܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘܚܩܽܘܕܫܳܐ܆ ܕܓܳܕܠܐ ܟܠܺܝܠܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܥܳܐܠܺܝܢ ܝܳܪܬܺܝܢ. ܗ̇ܰܘ ܛܽܘܒܳܐ ܕܥܰܝܢܳܐ ܠܐ ܚܙܳܬ݀ ܘܐܶܕܢܳܐ ܕܒܶܣܪܳܐ ܠܐ ܫܶܡܥܰܬ݀܀

ܪܒܝܥܝܐ

ܣܳܗ̈ܕܰܘܗܝ ܐܰܢܬܽܘܢ ܕܺܝܚܺܝ̣ܕܳܝܳܐ. ܪ̈ܚܽܘ̣ܡܰܘܗܝ ܐܰܢܬܽܘܢ. ܕܒܽܘܟܪܶܗ ܕܥܶܠܳܝܳܐ. ܕܡܶܛܽܠܬܶܗ ܐܶܬܩܰܛܰܠܬܽܘܢ. ܘܡܶܛܽܠ ܚܽܘ̣ܒܶܗ. ܚܰܫ̈ܶܐ ܣܰܝܒܰܪܬܽܘܢ. ܘܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܐܶܬܩܰܪܰܒܬܽܘܢ. ܒܪܺܝܟ ܕܰܐܘܪܶܒ ܕܽܘܟܪ̈ܳܢܰܝܟܽܘܢ܀

ܚܡܝܫܝܐ

ܝܳܕܥܺܝܢܰܢ ܡܳܪܝ ܕܰܚܛܰܝܢܰܢ ܠܳܟ ܘܰܒܣܽܘܪ̈ܚܳܢܝܢ ܣܰܓܺܝ ܐܰܪܓܶܙܢܳܟ. ܘܐܶܢ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܫܶܡܛܰܬ݀ ܣܰܝܦܳܐ. ܚܢܳܢܳܟ ܡܳܪܰܢ܆ ܗ̣ܽܘ ܢܶܩܽܘܡ ܒܰܐܦܰܝ̈ܢ܆ ܘܐܶܢܗܽܘ ܡܳܪܰܢ. ܕܫܽܘܠܳܡܶܗ ܕܙܰܒܢܳܐ ܡܰܛܺܝ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܢܶܗܘܶܐ ܫܽܘܠܳܡܰܢ܀

ܫܬܝܬܝܐ

ܐܰܝܟ ܬܰܓܳܪܳܐ ܕܪܳܕܶܐ ܒܝܰܡܳܐ. ܪܳܕܶܝܢܰܢ ܒܶܗ ܒܗܳܢ ܥܳܠܡܳܐ ܕܥܳܒ̇ܰܪ. ܘܡܳܐ ܕܰܫܩܶܠܢܰܢ ܕܢܶܦܽܘܩ ܡܶܢܶܗ܆ ܕܰܛܥܺܝܢ ܚܳܕܶܐ ܘܕܰܣܦܺܝܩ ܟܳܪܝܳܐ ܠܶܗ. ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܐܝܢܳܐ ܕܐܰܝܟ ܬܰܓܳܪܳܐ ܟܰܫܺܝܪܳܐ܆ ܩܢ̣ܳܐ ܠܶܗ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ܀

ܫܒܝܥܝܐ

ܒܰܬܠܳܬܫܳܥܺܝ̈ܢ ܘܰܒܟܽܠܥܶܕܳܢ ܣܳܓܕܺܝܢܰܢ ܠܶܗ ܠܰܨܠܺܝܒܳܐ ܚܰܝܳܐ ܘܠܶܗ ܪܳܫܡܺܝܢܰܢ ܥܰܠ ܒܶܝܬ ܥܰܝܢܰܝ̈ܢ: ܕܗܽܘܝܽܘ ܣܰܒܪܰܢ ܗܽܘܝܽܘ ܬܽܘܟܠܳܢܰܢ. ܘܗ̣ܽܘ ܡܦܰܨܶܐ ܠܰܢ. ܡ̣ܶܢ ܒܺܝ̣ܫܳܐ ܘܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬܶܗ ܐܺܝܡ̈ܳܡܶܐ ܘܠܰܝܠܰܘ̈ܳܬܳܐ܀ 

ܬܡܝܢܝܐ

ܥܒܶܕ ܒܰܚܢܳܢܳܟ ܘܰܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ܆ ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܰܢ ܕܽܘܟܪܳܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ. ܕܶܐܟܰܠܘ ܦܰܓܪܳܟ ܘܐܶܫܬܺܝܘ ܠܰܕܡܳܟ. ܘܰܫܟܶܒܘ ܘܐܶܬܬܢܝ̣ܚܘ ܡܳܪܰܢ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ. ܘܡܳܐ ܕܳܐܬܶܐ ܐܰܢܬ ܠܰܡܕܳܢ ܛܽܘܗ̈ܡܶܐ ܘܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ܆ ܢܩܽܘܡܽܘܢ ܡܳܪܝ ܡ̣ܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ܀

ܩܠܐ: ܕܠܬܚܘܡܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ

ܩܕܡܝܐ

ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܝܳܠܕܰܬ ܕܽܘܡܳܪܳܐ܆ ܡܶܨܥܳܝܳܐ ܕܰܐܠܗܽܘܬܳܐ܆ ܘܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ܆ ܡܶܠܬܳܐ ܐܠܰܗܳܐ. ܕܽܘܡܳܪܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܠܒܶܫ ܦܰܓܪܳܐ: ܗܰܘ ܕܰܥܛܺܝܦ ܗܘܳܐ ܓܰܘܙܰܠܬܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܐ: ܘܐܶܬܳܐ ܠܡܰܘܠܳܕܳܐ. ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܗ̱ܘ ܕܰܗܘܳܐ ܒܟܰܪܣܳܐ: ܝܰܪ̈ܚܶܐ ܬܶܫܥܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܘܠܐ ܫܪܳܐ ܛܰܒ̈ܥܶܐ ܕܶܐܡܶܗ ܟܰܕ ܢܳܦܶܩ. ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܗ̱ܘ ܕܰܗܘܳܐ ܒܩܰܒܪܳܐ. ܝܰܘ̈ܡܶܐ ܬܠܳܬܳܐ ܘܐܶܬܢܰܚܰܡ ܏ܗ ܘܰܣܠܶܩ ܠܰܫܡܰܝܳܐ܀

ܬܪܝܢܐ

ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܘܛܽܘܦܣ̈ܶܐ ܘܦ̈ܶܠܐܳܬܳܐ. ܕܶܐܬܡܰܠܰܠܘ ܒܰܢܒܺܝܽܘܬܳܐ. ܫܩܰܠܘ ܫܽܘܠܳܡܳܐ. ܒܡܰܪܝܰܡ ܒܰܪܬ ܕܰܘܺܝܕ. ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܒܶܛܢܰܬ݀ ܕܠܐ ܓܰܒܪܳܐ. ܛܠܺܝܬܳܐ ܠܥܰܬܺܝܩ ܝܰܘܡ̈ܳܬܳܐ. ܝܰܘܢܳܐ ܕܛܶܥܢܰܬ݀ ܠܢܶܫܪܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ. ܢܶܩܝܳܐ ܕܝܶܠܕܰܬ݀ ܗܘܳܬ݀ ܐܳܡܪܳܐ ܕܰܒܕܶܒܚ̈ܶܐ ܫܩܰܠ ܠܰܚܛܺܝܬܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܘܦܰܪܩܶܗ܆ ܡ̣ܶܢ ܕܶܒܚ̈ܶܐ ܕܛܽܘܥܝܰܝ ܒܪܺܝܟ ܕܶܐܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܨܶܝܕ ܐܰܒܽܘܗܝ܆ ܘܐܶܬܺܝܠܶܕ ܡ̣ܶܢ ܒܰܪܬ ܕܰܘܺܝܕ ܗ̄ ܘܰܦܪܰܩ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܀

ܬܠܝܬܝܐ

ܠܰܬܚܽܘܡܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ܆ ܕܰܬܠܳܬܡܳܐܐ ܘܰܬܡܳܢܬܥܣܰܪ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܳܐ. ܕܰܠܗܽܘܢ ܫܳܠܡܺܝܢܰܢ. ܐܰܒܳܐ ܕܠܰܝܬ ܠܶܗ ܫܽܘܪܳܝܳܐ. ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܕܪܰܘܡܳܐ ܘܥܽܘܡܩܳܐ. ܘܰܕܡܶܬܚܰܙܝ̈ܳܢ ܘܰܕܠܐ ܡܶܬܚܰܙܝ̈ܳܢ. ܘܰܒܪܳܐ ܝܺܚܺܝܕܳܝܳܐ ܕܡܶܢܶܗ. ܕܶܐܬܬܰܚܬܺܝ ܘܰܠܒ̣ܶܫ ܦܰܓܪܳܐ. ܘܰܗܘܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܘܐܶܬܳܐ ܠܡܰܘܠܳܕܳܐ. ܘܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܦܰܪܰܩܠܺܝܛܳܐ. ܬܠܺܝܬܳܝܶܗ ܕܐܠܰܗܽܘܬܳܐ ܗ̄ ܚܪܶܡ ܗ̣ܽܘ ܕܒ̇ܳܨܶܐ ܠܶܗ܀

ܪܒܝܥܝܐ

ܐܶܡ̣ܰܪ ܠܺܝ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܒܪ̈ܺܝܟܶܐ: ܐܰܝܢܳܐ ܚܰܡܪܳܐ ܐܶܫܬܺܝܬܽܘܢ. ܒܓܰܘ ܒܶܝܬ ܕܺܝ̣ܢܳܐ: ܘܰܪܘܳܐ ܪܶܥܝܳܢܟܽܘܢ. ܚܰܡܪܳܐ ܕܰܥܨܰܪܘ ܝܽܘܕܳܝ̈ܶܐ. ܡ̣ܶܢ ܛܽܘܛܺܝ̣ܬܳܐ ܕܒܰܪܬ ܕܰܘܺܝܕ ܗ̣ܽܘ ܐܶܫܬܺܝܢܰܢ ܘܰܪܘܳܐ ܪܶܥܝܳܢܰܢ. ܚܙܰܝܢ ܢܽܘܪܳܐ ܘܠܐ ܕܚܰܠܰܢ ܡܶܢܳܗ̇܆ ܚܙܰܝܢ ܣܰܝܦܳܐ ܣܘܰܚܢܰܢ ܠܐܘܪܥܶܗ ܗ̄ ܒܚܽܘ̣ܒܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ܀

ܚܡܝܫܝܐ

ܐܰܢܬ ܡܳܪܰܢ ܚܽܘܪ ܠܰܡܚܺܝ̣ܠܽܘܬܝ܆ ܕܰܚܛܺܝ̇ܬ ܣܰܓܺܝ ܘܐܰܪܓܶܙܬܳܟ. ܘܠܐ ܝܳܕܰܥ ܐܢ̣ܳܐ. ܒܡܰܢܽܘ̣ ܐܶܬܓܰܘܰܣ. ܩܶܪܒ̇ܶܬ ܨܶܝܕ ܐܳܣܰܘ̈ܳܬܳܐ܆ ܘܐܰܘܦܺܝܘ ܒܺܝ ܣܰܡܡܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܕܫܽܘܚܢܳܐ ܡܰܪܺܝܪ. ܘܠܰܝܬ ܠܶܗ ܥܳܨܽܘܒܳܐ. ܫܡܺܝܥ ܠܺܝ ܒܳܟ ܐܳܣܝܳܐ ܛܳܒܳܐ. ܕܐܺܝܬ ܠܳܟ ܣܰܓܺܝ ܣܰܡܡ̈ܳܢܶܐ. ܘܰܕܩܳܪܶܒ ܠܳܟ ܢܳܣܶܒ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ. ܒܚܽܘܒܶܗ ܕܐܰܒܳܐ ܝ̇ܳܠܽܘܕܳܟ. ܘܒܰܨܠܽܘܬܳܗ̇ ܕܗ̇ܳܝ ܕܝ̣ܺܠܶܕܬܳܟ ܗ̄ ܚܰܣܳܐ ܠܺܝ ܚܰܘ̈ܒܰܝ܀

ܫܬܝܬܝܐ

ܠܐ ܡܳܪܝ ܐܶܡܽܘܬ ܒܰܚܛܳܗ̈ܰܝ܆ ܕܡ̣ܶܢ ܗܳܪܟܳܐ ܡܩ̇ܰܪܶܒ ܐܢܳܐ ܠܳܟ. ܕܶܡ̈ܥܶܐ ܕܥܰܝ̈ܢܰܝ܆ ܫܽܘܚܕܳܐ ܕܪܳܚܶܡ ܐܰܢܬ. ܠܐ ܬܰܘܪ̈ܶܐ ܡܩ̇ܰܪܶܒ ܐܢܳܐ ܠܳܟ: ܘܠܐ ܐܶܡܪ̈ܶܐ ܐܳܦܠܐ ܓܕܰܝ̈ܳܐ. ܘܠܐ ܫܽܘܦܢܺܝ̈ܢܶܐ: ܐܳܦܠܐ ܒܢܰܝ̈ ܝܰܘ̈ܢܶܐ܆ ܬܰܪܬܶܝܢ ܛܽܘ̈ܦܺܝܢ ܡ̣ܶܢ ܥܰܝܢܰ̈ܝ. ܐܰܝܟ ܕܚܰܛܳܝܬܳܐ ܕܒܶܝܬ ܫܶܡܥܽܘܢ. ܩܰܒܶܠ ܐܶܢܶܝܢ ܘܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝ܀

ܫܒܝܥܝܐ

ܨܰܠܡܶܗ ܕܐܳܕܳܡ ܫܰܦܺܝܪܳܐ. ܨܒ̣ܳܐ ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܕܢܶܒܪܶܐ ܗܘ̣ܳܐ ܒܳܬܰܪ ܕܰܒܪܳܐ ܠܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܥܰܦܪܳܐ ܫܩܰܠ ܡܳܪܰܢ ܒܺܐܝ̈ܕܰܘܗܝ܆ ܡ̣ܶܢ ܐܰܪܒܰܥ ܟܶܢ̈ܦܶܝܗ̇ ܕܐܰܪܥܳܐ. ܘܓܰܒܠܶܗ ܠܐܕܳܡ ܒܨܰܠܡܶܗ ܘܒܰܕܡܽܘܬܶܗ. ܘܝ̇ܳܪܶܬ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܥܰܒܕܶܗ܆ ܘܐܰܓܥܶܠ ܝܰܗ̣ܒ ܠܶܗ ܗ̇ܳܝ ܓܰܢܬܳܐ. ܘܦܰܩܕܶܗ ܕܢܶܛܽܘܪ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ. ܕܺܝܠܝ ܫܡܰܝܳܐ ܘܕܺܝܠܳܟ ܐܰܪܥܳܐ. ܕܺܝܠܝ ܪܰܘܡܳܐ ܘܕܺܝܠܳܟ ܥܽܘܡܩܳܐ ܗ̄ ܐܶܢ ܬܶܛܰܪ ܦܽܘܩܕܳܢܝ܀

ܬܡܝܢܝܐ

ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܕܰܒܚܰܝܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܙܡܰܪܘ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܠܶܫܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܠܥܶܠ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܕܽܘܟܪܳܢܗܽܘܢ ܒܥܺܕܬܳܐ ܕܒܽܘܟܪ̈ܶܐ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܒܰܝܢܳܬ ܪ̈ܽܘܚܳܬܳܐ ܕܟܺܐܢ̈ܶܐ܆ ܕܰܦܠܰܚܘ ܩܽܘܕܡܰܝܟ ܘܰܥܒܰܕܘ ܨܶܒܝܳܢܳܟ. ܠܐ ܬܶܥܽܘܠ ܠܕܺܝ̣ܢܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ. ܕܐܰܢܬ ܗ̣ܽܘ ܠܚܽܘܕܰܝܟ ܙܰܟܳܝܳܐ: ܘܰܡܢܰܚܡܳܢܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ. ܦܰܓܪܳܟ ܘܰܕܡܳܟ ܢܶܗܘܶܐ ܠܗܽܘܢ. ܐܽܘܪܚܳܐ ܘܓܺܝܫܪܳܐ ܘܡܰܥܒܰܪܬܳܐ: ܘܒܶܗ ܢܶܬܡܰܢܥܽܘܢ ܠܰܓܢܽܘܢ ܚܰܕܘ̈ܳܬܳܐ܀

ܩܠܐ: ܕܒܟܠܡܕܡ ܐܬܒܩܝ̇ܬ

ܩܕܡܝܐ

ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܝܶܠܕܰܬ ܕܽܘܡܳܪܳܐ. ܬܰܘ ܢܺܐܙܰܠ ܢܶܬܒܰܩܶܐ ܒܶܗ. ܒܩܰܫܺܝܫ ܡܶܢ ܕܳܪ̈ܶܐ ܕܰܒܥܰܙܪܽܘܪ̈ܶܐ ܟܪܺܝܟ ܣܳܒܳܐ ܥܰܬܺܝܩ ܝܰܘܡ̈ܳܬܳܐ ܕܺܝܠܶܕܬܶܗ ܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܕܰܬܩܰܠ ܛܽܘܪ̈ܶܐ ܕܙܰܝܰܚܬܶܗ ܥܠܰܝܡܬܳܐ. ܗܰܘ ܕܝܳܗܶܒ ܠܰܚܡܳܐ ܠܟܰܦ̈ܢܶܐ. ܝܺܢܶܩ ܚܰܠܒܳܐ ܐܰܝܟ ܫܰܒܪܳܐ ܒܪܳܐ ܕܠܰܝܬ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܫܽܘܪܳܝܳܐ. ܨܒܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܠܶܗ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܘܐܶܬܳܐ ܠܡܰܘܠܳܕܳܐ. ܘܫܽܘܠܳܡܳܐ ܠܰܝܬ ܠܶܗ܀

ܬܪܝܢܐ

ܫܡ̈ܳܗܶܐ ܪ̈ܓܺܝܓܶܐ ܘܫܰܦܺܝܪ̈ܶܐ. ܩܪܰܐܽܘܗ̇ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ. ܠܡܰܪܝܰܡ ܒܰܪܬ ܕܰܘܺܝܕ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܚܰܙܩܺܝܐܶܠ ܒܰܪ ܓܳܠܽܘܬܳܐ ܬܰܪܥܳܐ ܕܰܐܚܺܝ̣ܕ ܩܪܳܗ̇. ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܓܰܢܬܳܐ ܐܰܚܺܝ̣ܕܬܳܐ ܘܰܡܥܺܝ̣ܢܳܐ ܚܬܺܝܡܬܳܐ. ܕܰܘܺܝܕ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܫܰܡܗܳܗ̇ ܗܘ̣ܳܐ. ܘܰܡܫܺܝܚܳܐ ܥܶܣܒܳܐ ܒܓܰܘܳܗ̇. ܕܰܕܠܐ ܙܰܪܥܳܐ ܫܘܰܚ ܡܶܢܳܗ̇. ܘܰܗܘ̣ܳܐ ܬܽܘܪܣܳܝܳܐ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܪܰܡܪܶܡ ܕܽܘܟܪܳܢܳܗ̇ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܒܰܐܪܥܳܐ܀

ܬܠܝܬܝܐ

ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܕܰܪܚܶܡܘ ܩܽܘܫܬܳܐ. ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܕܡܺܝ̣ܬܘ ܡܶܛܽܠ ܚܽܘܒܶܗ. ܕܰܒܪܳܐ ܕܰܐܠܗܳܐ ܕܽܘܟܪܳܢܟܽܘܢ ܠܒܽܘܪܟܬܳܐ. ܠܡܺܐܢ̈ܶܐ ܗܘܰܝܬܽܘܢ ܕܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܕܬܳܝܒܺܝܢ. ܐܰܦܺܝܣܘ ܥܰܡܰܢ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ: ܕܰܒܓܰܪ̈ܡܰܝܟܽܘܢ ܫܪܶܐ. ܕܢܶܥܒܶܕ ܥܠܰܝܢ ܚܢܳܢܳܐ ܘܪ̈ܰܚܡܶܐ. ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܕܳܢܚܳܐ ܪܰܒܽܘܬܶܗ. ܘܢܶܬܶܠ ܠܰܢ ܓܰܠܝܽܘܬ ܐܰܦ̈ܶܐ ܩܕܳܡ ܬܪܽܘܢܳܘܣ ܕܰܐܠܗܽܘܬܶܗ. ܘܢܶܙܡܰܪ ܠܶܗ ܫܽܘܒܚܳܐ: ܘܥܰܡ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܢܶܪܘܰܙ܀

ܪܒܝܥܝܐ

ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܫܠܺܝܚ̈ܶܐ ܠܡܳܪܰܢ ܕܡܽܘܢ ܝ̇ܳܗܒܰܬ ܠܰܢ ܕܰܪܚܶܡܢܳܟ. ܘܰܥܢ̣ܳܐ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܘܗܳܟܰܢ ܐܶܡ̣ܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܕܥܰܠ ܟܽܘܪ̈ܣܰܘܳܬܳܐ ܬܪܶܥܣܰܪ ܒܡܶܐܬܺܝܬܝ ܐܰܘܬܶܒܟܽܘܢ. ܘܰܬܕܽܘܢܽܘܢ ܬܪܶܥܣܰܪ ܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܰܒܢܰ̈ܝ ܐܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܥܰܡܝ ܬܺܐܪܬܽܘܢ ܡܰܠܟܽܘܬ ܪܰܘܡܳܐ. ܘܥܰܠ ܦܳܬܽܘܪܝ ܡܶܬܒܰܣܡܺܝܢ ܐܢܬܽܘܢ. ܘܐܶܬܶܠ ܠܟܽܘܢ ܐܰܓܪܳܐ ܛܳܒܳܐ. ܒܰܬܠܳܬܺܝܢ ܘܒܶܫܬܺܝܢ ܘܒܰܡܳܐܐ. ܕܰܢܛܰܪܬܽܘܢ ܦܽܘܩܕܳܢܝ ܘܰܥܒܰܕܬܽܘܢ ܨܶܒܝܳܢܝ܀

ܚܡܝܫܝܐ

ܒܟܽܠܡܶܕܶܡ ܐܶܬܒܰܩܺܝ̇ܬ. ܘܠܐ ܚܙܺܝ̇ܬ ܡܶܕܶܡ ܕܰܡܝܰܬܰܪ ܡ̣ܶܢ ܕܶܚܠܰܬ ܡܳܪܝܳܐ. ܛܽܘܒ ܠܐܝܢܳܐ ܕܰܐܚܒܳܗ̇. ܐܰܚܒܳܗ̇ ܗܘ̣ܳܐ ܝܰܘܣܶܦ ܟܺܐܢܳܐ: ܘܡܰܠܟܳܐ ܒܡܶܨܪܶܝܢ ܗܘ̣ܳܐ. ܐܰܚܒܳܗ̇ ܗܘ̣ܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܪܰܒܳܐ. ܘܝܰܡܳܐ ܒܚܽܘܛܪܶܗ ܦܠܰܓ. ܐܰܚܒܽܘܗ̇ ܗܘ̣ܳܐ ܕܒܶܝܬ ܚܰܢܰܢܝܳܐ܆ ܘܡ̣ܶܢ ܢܽܘܪܳܐ ܦܰܨܝܰܬ݀ ܐܶܢܽܘܢ. ܪܓܺܝܓܳܐ ܗ̱̇ܝ ܣܰܓܺܝ ܡ̣ܶܢ ܕܰܗܒܳܐ: ܘܚܰܠܝܳܐ ܗ̱̇ܝ ܡ̣ܶܢ ܟܰܟܳܪܺܝܬܳܐ. ܕܶܚܠܰܬ݀ ܐܠܰܗܳܐ ܛܽܘܒ ܠܐܝܢܳܐ ܕܰܐܚܒܳܗ̇܀

ܫܬܝܬܝܐ

ܐܶܢܳܐ ܐܰܦܪܶܝܡ ܡܳܐܶܬ ܐܢܳܐ. ܘܕܺܝܰܬܺܩܺܝ ܟܳܬܶܒ ܐܢܳܐ. ܕܬܶܗܘܶܐ ܣܳܗܕܽܘܬܳܐ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܕܒܳܬܰܪܝ. ܗܘܰܘ ܐܰܡܺܝܢܺܝܢ ܒܰܨܠܽܘܬܳܐ܆ ܐܺܝܡܳܡܳܐ ܘܠܺܠܝܳܐ. ܕܐܰܟܳܪܳܐ ܕܟܳܪܶܒ ܘܬܳܢ̇ܶܐ܆ ܫܳܦܪ̈ܳܢ ܥ̈ܰܠܠܳܬܶܗ. ܠܐ ܬܶܗܘܽܘܢ ܐܰܝܟ ܡܰܐܺܝ̣̈ܢܶܐ ܕܡܰܘܥܝ̈ܳܢ ܟܽܘ̈ܒܶܐ ܚܰܩ̈ܠܳܬܗܽܘܢ. ܗܘܰܘ ܐܰܡܺܝܢܺܝܢ ܒܰܨܠܽܘܬܳܐ. ܕܐܰܝܢܳܐ ܕܡܰܚܶܒ ܠܳܗ̇ ܣܰܓܺܝ. ܡܶܢܳܗ̇ ܡܶܬܥܰܕܰܪ ܒܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܥܳܠܡ̈ܶܐ܀

ܫܒܝܥܝܐ

ܐܰܒܳܗ̈ܰܝܢ ܘܐܰܚ̈ܰܝܢ ܕܰܫܟܶܒܘ. ܘܫܰܢܺܝܘ ܡ̣ܶܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܙܰܒܢܳܐ. ܥܰܕ ܗ̇ܳܘܶܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ ܕܕܰܡܟ̈ܶܐ. ܐܰܢܺܝܚ ܡܳܪܝܳܐ ܠܢܰܦܫ̈ܳܬܗܽܘܢ ܒܰܐܘܳܢ̈ܶܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ. ܘܢܶܪܓܫܽܘܢ ܒܩܰܒܪ̈ܶܐ ܓܰܪ̈ܡܰܝܗܽܘܢ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܥܽܘܗܕܳܢܗܽܘܢ. ܡܳܐ ܕܰܡܢܰܚܶܡ ܦܽܘܩܕܳܢܳܟ. ܠܝܰܠܕ̈ܰܘܗܝ ܕܳܐܕܳܡ ܥܰܦܪܳܢܳܐ. ܢܶܬܥܰܛܦܽܘܢ ܙܺܝܘܳܐ ܘܗܶܕܪܳܐ. ܘܢܶܥܠܽܘܢ ܥܰܡܳܟ ܠܰܓܢܽܘܢܳܐ܆ ܘܢܰܣܩܽܘܢ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܕܐܰܢܬ ܗ̣ܽܘ ܡܢܰܚܡܳܢܗܽܘܢ܀

ܬܡܝܢܝܐ

ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܡܠ̣ܰܟ ܢܽܘܚܳܡܳܐ. ܠܝܰܠܕ̈ܰܘܗܝ ܕܐܳܕܳܡ ܥܰܦܪܳܢܳܐ. ܘܐܶܡ̣ܰܪ ܒܰܣܒܰܪܬܶܗ: ܠܐܝܠܶܝܢ ܕܗܰܝܡܶܢܘ ܒܶܗ܆ ܕܟܽܠ ܐܰܝܢܳܐ ܕܐܳܟ̇ܶܠ ܡ̣ܶܢ ܦܰܓܪܝ ܘܫܳܬܶܐ ܕܶܡܝ ܚܰܝܳܐ. ܗ̣ܽܘ ܒܺܝ ܡܩܰܘܶܐ ܘܐܶܢܳܐ ܒܶܗ ܘܰܠܚܰܪܬܳܐ ܒܺܝ ܢܩܽܘܡ. ܢܰܚܶܡ ܘܐܰܚܳܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ. ܠܥܰܒ̈ܕܰܝܟ ܕܰܫܟܶܒܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ. ܘܡܳܐ ܕܐܳܬܶܐ ܐܰܢܬ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܒܟܶܢ̈ܫܶܐ ܫܒܺܝ̈ܚܶܐ ܕܡܰܠܐܟܰܝ̈ܟ܆ ܥܰܡܳܟ ܡܳܪܝ ܢܶܥܠܽܘܢ ܠܰܓܢܽܘܢ ܚܰܕܘ̈ܳܬܳܐ܀

ܩܠܐ: ܕܥܠ ܒܝܬܠܚܡ

ܩܕܡܝܐ

ܥܰܠ ܒܶܝܬܠܚܶܡ ܕܺܝܗܽܘܕܳܐ ܥܶܒ̇ܪܶܬ. ܘܩܳܠܐ ܕܢܽܘܨܪ̈ܳܬܳܐ ܫܶܡܥ̇ܶܬ ܚܰܒܺܝ̈ܒܳܬܳܐ ܘܐܰܚܕܰܢܝ ܕܽܘܡܳܪܳܐ. ܩܳܠܳܗ̇ ܕܡܰܪܝܰܡ ܕܰܡܢܰܨܪܳܐ ܠܰܒܪܳܗ̇. ܫܦܰܪ ܠܳܟ ܒܶܪܝ ܘܰܗܘܺܝܬ ܐܶܡܳܟ ܘܕܰܐܒܽܘܟ ܡܰܢܽܘ̣. ܐܶܡܳܟ ܠܐ ܪܓܺܝܫܳܐ. ܦܩܽܘܕ ܠܰܣܪ̈ܳܦܶܐ. ܕܬܳܠܶܝܢ ܓܶܦܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܒܓܽܘܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܰܒܣܶܕܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܒܗܽܘܠܳܠܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܰܒܩܽܘܕܳܝܫܰܝ̈ܗܽܘܢ ܦܩܽܘܕ ܠܳܗ̇ ܠܐܡܳܟ ܕܬܶܒܪܽܘܟ ܘܬܶܣܓܽܘܕ ܠܳܟ. ܘܬܶܬܶܠ ܚܰܠܒܳܐ ܠܗ̇ܳܝ ܢܽܘܪܳܐ ܕܰܚ̣ܙܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܥܰܠ ܛܽܘܪܳܐ ܕܣܺܝܢܰܝ. ܒܪܺܝܟ ܗ̣ܽܘ ܕܰܫܒ̣ܰܩ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܒܪܰܘܡܳܐ ܘܒܰܡܥܰܪܬܳܐ ܐܽܘܪܝܳܐ ܓܒ̣ܳܐ ܠܶܗ ܗ̄ ܘܐܶܬܳܐ ܠܡܰܘܠܳܕܳܐ܀

ܬܪܝܢܐ

ܒܝܰܪܚܳܐ ܕܶܫܬܳܐ: ܐܶܫܬܠܰܚ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ. ܘܰܙܪܰܥ ܠܳܗ̇ ܫܠܳܡܳܐ ܒܶܐܕܢܶܝ̈ܗ̇ ܕܗ̇ܳܝ ܒܰܪܬ ܕܰܘܺܝܕ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܥܢ̣ܳܐ ܡܰܠܐܟܳܐ ܘܰܠܡܰܪܝܰܡ ܘܐܶܡ̣ܰܪ. ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܡܰܠܝܰܬ݀ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܡܳܪܰܢ ܥܰܡܶܟܝ ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܕܢܶܫ̈ܶܐ. ܘܰܥܢܳܬ݀ ܡܰܪܝܰܡ ܘܰܠܥܺܝܪܳܐ ܦܰܢܝܰܬ݀. ܦܶܬܓ̈ܳܡܶܐ ܕܰܡܠܶܝܢ ܫܰܝܢܳܐ ܕܰܐܝܟܰܢ ܬܶܗܘܶܐ ܗܳܕܶܐ ܕܣܰܒܰܪܬܳܢܝ. ܦܰܢܺܝ̣ ܥܺܝ̣ܪܳܐ ܒܣܶܦܘ̈ܳܬܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ. ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܢܺܐܬܶܐ ܘܚܺܝܠ ܥܶܠܳܝܳܐ ܢܰܓܶܢ ܘܢܶܫܪܶܐ ܒܶܟܝ. ܒܪܺܝܟ ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܕܰܗܘ̣ܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܡ̣ܶܢ ܥܰܦܪܳܐ ܕܰܓܒ̈ܰܠܝ ܐܺܝܕܰܘ̈ܗܝ ܗ̄ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܡܽܘܟܳܟܶܗ܀

ܬܠܝܬܝܐ

ܕܰܗܒܳܐ ܕܐܰܘܦܺܝܪ. ܘܟܺܐܦ̈ܶܐ ܕܒܶܪ̈ܽܘܠܐ. ܘܡܰܪ̈ܓܳܢܝܳܬܳܐ ܕܰܒܗܶܢܕܽܘ ܠܐ ܦܳܚܡܺܝܢ ܒܟܽܘܢ ܣܳܗܕ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܕܗܳܠܶܝܢ ܣܳܝܡܺܝܢ ܒܬܳܓܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܡܰܠܟ̈ܶܐ. ܥܳܒܽܘܪ̈ܶܐ ܘܡܶܫܬܰܪ̈ܝܳܢܶܐ ܘܐܰܢܬܽܘܢ ܒܬܳܓܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ. ܒܫܽܘܦܪܳܐ ܕܺܝܠܟܽܘܢ ܥܺܕܬܳܐ ܡܶܬܒܰܣܡܳܐ. ܘܙܳܡ̇ܪܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܕܰܐܘܪܶܒ ܝܰܘܡܳܐ ܕܕܽܘܟܪܳܢܟܽܘܢ. ܒܝܰܕ ܒܳܥܽܘܬܟܽܘܢ ܢܰܡܠܶܝܟ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ. ܫܰܝܢܳܐ ܫܠܳܡܳܐ ܘܐܰܘܝܽܘܬܳܐ ܗ̄ ܡܶܟܺܝܠ ܘܰܠܥܳܠܰܡ܀

ܪܒܝܥܝܐ

ܡܶܫܬܽܘܬܳܐ ܗܘܳܬ݀. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܐܰܡܺܝ̣ܪ. ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܚܺܝ̣ܠܐ ܕܗܶܢܕܘܳܝ̈ܶܐ. ܘܐܶܙܕܰܡ̣ܶܢ ܠܳܗ̇ ܡܳܪܝ ܬܳܐܘܡܰܐ ܫܠܺܝܚܳܐ. ܘܫܰܪܺܝ ܕܢܰܟܪܶܙ ܬܰܠܡܺܝܕܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܡ̈ܶܠܐ ܕܡܰܠܝ̈ܳܢ ܠܽܘܒܳܒܳܐ. ܘܐܰܢܺܝܦ ܐܺܝܕܶܗ ܗ̇ܰܘ ܫܳܩ̇ܝܳܐ ܘܰܡܚܳܝܗܝ. ܘܐܶܡ̣ܰܪ ܬܳܐܘܡܰܐ. ܕܰܬܟܺܝܠ ܐܢ̣ܳܐ ܥܰܠ ܡܳܪܝ. ܕܗ̇ܳܝ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܕܰܡܚܳܬܰܢܝ ܕܠܐ ܣܰܟܠܽܘܬܳܐ ܐܰܪܝܳܐ ܦܳܫܰܚ ܠܳܗ̇. ܘܰܚܣܰܪܘ ܡܰܝ̈ܳܐ ܒܰܐܓܳܢ̈ܰܝ ܚܰܡܪܳܐ. ܢܦ̣ܰܩ ܫܳܩܝܳܐ ܕܢܰܝܬܶܐ ܡܰܝ̈ܳܐ ܘܰܚܙܳܝܗܝ ܐܰܪܝܳܐ. ܘܦܰܫܚܳܗ̇ ܠܝܰܡܺܝܢܶܗ. ܛܰܥܢܳܗ̇ ܟܰܠܒܳܐ ܘܠܰܣܡܳܟܳܐ ܐܰܥܠܳܗ̇. ܘܟܶܢ̈ܫܶܐ ܕܰܚܙܰܘ ܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܝܰܗܒܘ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܕܰܥܢܳܝܗܝ ܗܘܳܐ. ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܕܶܐܫܬܰܘܕܺܝ ܠܥܰܒ̣ܕ̈ܰܘܗܝ. ܕܥܰܡܟܽܘܢ ܐܺܝܬܰܝ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ ܗ̄ ܥܕܰܡܳܐ ܠܫܽܘܠܳܡܳܐ܀

ܚܡܝܫܝܐ

ܘܳܝܠܺܝ ܐܰܚ̈ܰܝ. ܕܶܐܬܛܰܠܰܩܘ ܝܰܘ̈ܡܰܝ ܟܰܕ ܒܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܒܺܝܫܳܐ. ܐܰܣܺܝܪ ܗܘܳܐ ܪܶܥܝܳܢܝ. ܘܠܐ ܪܳܢܶܐ ܗܘܺܝ̇ܬ. ܕܰܕܚܺܝ̣ܠ ܗܽܘ ܘܰܩܫܶܐ. ܝܰܘܡܳܐ ܕܕܳܢܰܚ ܒܶܗ ܒܽܘܟܪܳܐ. ܘܐܳܬܶܝܢ ܥܰܡܶܗ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܕܡܰܠܐܟ̈ܶܐ. ܘܩܳܐܶܡ ܟܽܠܢܳܫ. ܩܽܘܕܡܰܘܗܝ ܒܰܪܬܺܝܬܳܐ. ܕܢܶܬܶܠ ܬܰܡܳܢ ܦܶܬܓܳܡܳܐ. ܕܡܶܕܶܡ ܕܰܣܥܰܪ ܒܗܳܢ ܥܳܠܡܳܐ ܕܰܥܒܰܪ. ܡܳܢܳܐ ܐܺܝܬ ܠܺܝ. ܥܒ̈ܳܕܶܐ ܕܛܳܒ̈ܳܬܳܐ. ܕܐܶܬܶܠ ܬܰܡܳܢ ܦܶܬܓܳܡܳܐ: ܥܰܠ ܟܰܣܝ̈ܳܬܳܐ ܣܶܥܪܶܬ ܕܡܶܬܓܰܠܝ̈ܳܢ. ܦܰܓܪܳܐ ܚܰܝܳܐ ܘܰܕܡܳܐ ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ. ܕܫܶܩ̇ܠܶܬ ܡ̣ܶܢ ܐܺܝܕ̈ܰܝ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܗ̄ ܒܗܽܘܢ ܡܳܪܝ ܐܶܬܚܰܣܶܐ܀

ܫܬܝܬܝܐ

ܥܰܠ ܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ. ܥܳܒ̇ܰܪ ܗܘܺܝ̇ܬ ܘܰܚܙܺܝ̇ܬ ܚܰܕ ܛܠܺܝܡܳܐ ܘܚܰܕ ܛܳܠܽܘܡܳܐ܆ ܕܩܳܝܡܺܝܢ ܬܰܡܳܢ ܘܒܰܚܕ̈ܳܕܶܐ ܡܦܰܚܡܺܝܢ. ܩܳܐܶܡ ܛܠܺܝܡܳܐ. ܒܓܰܒܳܐ ܕܝܰܡܺܝܢܳܐ. ܘܰܟܪܺܝܟܺܝܢ ܠܶܗ ܡܰܠܐܟ̈ܶܐ܆ ܘܰܥܒܺܝܕ ܚܰܒܪܳܐ ܠܰܒܢܰ̈ܝ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. ܘܗ̇ܰܘ ܛܳܠܽܘܡܳܐ ܒܓܰܒܳܐ ܕܣܶܡܳܠܐ: ܘܰܥܒܺܝ̣ܕ ܚܰܒܪܳܐ ܠܣܳܛܳܢܳܐ. ܘܰܟܪܺܝܟܺܝ̣ܢ ܠܶܗ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܽܘܘܳܢ̈ܶܐ: ܐܰܫܘܳܢܝ ܡܳܪܰܢ ܕܐܶܗܘܶܐ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܟ. ܥܰܡ ܛܠܺܝܡ̈ܶܐ ܕܡ̣ܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ ܗ̄ ܘܐܶܙܡܳܪ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

ܫܒܝܥܝܐ

ܩܪܳܐ ܠܶܗ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ ܒܰܪ ܥܰܡܪܰܡ. ܘܐܰܣܩܶܗ ܗܘܳܐ ܠܛܽܘܪܳܐ ܕܢܳܒܽܘ ܘܡܰܠܶܠ ܥܰܡܶܗ ܘܗܳܟܰܢ ܐܶܡ̣ܰܪ ܠܶܗ. ܬܳܐ ܠܳܟ ܡܽܘܫܶܐ. ܐܶܬܬܢܺܝ̣ܚ ܡ̣ܶܢ ܥܰܡܠܰܝ̈ܟ. ܘܐܶܫܬܰܥܒܰܕ ܠܰܓܙܳܪ ܕܺܝܢܳܐ ܕܐܰܒܽܘܟ ܐܳܕܳܡ. ܘܬܳܐ ܡܽܘܬ ܐܰܟܘܳܬܶܗ. ܘܡܶܚܕܳܐ ܕܰܫܡ̣ܰܥ ܟܺܐܢܳܐ ܕܡܳܐܶܬ ܠܶܗ: ܟܶܪܝܰܬ݀ ܠܶܗ ܘܰܫܦܰܥ̈ܝ ܕܶܡܥܰܘ̈ܗܝ ܘܫܰܪܺܝ ܒܳܟ̇ܶܐ ܘܗܳܟܰܢ ܐܳܡ̇ܰܪ ܗܘ̣ܳܐ. ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܡܳܪܝ ܗܳܪܟܳܐ ܡܳܐܶܬ ܐܢܳܐ: ܕܠܐ ܐܰܚܳܐ ܘܠܐ ܩܰܪܺܝܒܳܐ܆ ܘܠܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܐܺܝܬ ܕܰܡܥܰܦܶܐ ܠܺܝ. ܘܠܰܒܒܶܗ ܡܳܪܝܳܐ ܠܰܢܒܺܝܳܐ ܘܐܶܡ̣ܰܪ܆ ܕܗܳܐ ܡܰܠܐܟ̈ܶܐ ܡܠܰܘܶܝܢ ܠܳܟ܆ ܘܐܶܢܳܐ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝ ܗܳܐ ܡܥܰܦܶܐ ܐܳܢܐ ܠܳܟ܆ ܘܐܰܦܶܣ ܪܶܡܙܶܗ ܠܡܰܠܐܟ̈ܰܝ ܢܽܘܗܪܳܐ܆ ܘܰܟܢ̈ܰܫܝ ܓܽܘ̈ܕܶܐ ܕܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ܆ ܘܥܰܦܝܽܘܗܝ ܘܣܳܡܽܘܗܝ ܒܓܰܘ ܛܽܘܪܳܐ ܕܢܳܒܽܘ̣. ܘܛܰܫܺܝ̣ ܡܳܪܝܳܐ ܠܩܰܒܪܶܗ ܕܰܢܒܺܝܳܐ. ܡ̣ܶܢ ܥܰܡܳܐ ܝܺܣܰܪܐܠܳܝܳܐ ܗ̄ ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܢܳܐ܀

ܬܡܝܢܝܐ

ܥܰܠ ܒܶܝܬ ܥܰܢܝܳܐ. ܩܪܺܝܬܳܐ ܥܳܒ̇ܰܪ ܗܘܺܝ̇ܬ. ܘܩܳܠܐ ܕܒܶܟܝܳܐ ܫܳܡ̇ܰܥ ܗܘܺܝ̇ܬ ܬܰܪܬܶܝܢ ܐܰܚܘ̈ܳܢ܆ ܕܰܠܝܶܫܽܘܥ ܐܳܡܪ̈ܳܢ. ܕܶܐܠܘ ܬܢܳܢ ܗܘܰܝܬ: ܚܰܢܳܢܳܐ ܡܳܪܰܢ. ܠܳܥܳܙܳܪ ܠܐ ܡ̇ܳܐܶܬ ܗܘ̣ܳܐ. ܐܰܚܳܐ ܕܺܝܠܰܢ. ܐܳܦ ܪܳܚܡܳܐ ܕܺܝܠܳܟ. ܕܐܰܢܬ ܫܰܕܰܪܬܳܝܗܝ܆ ܠܗܳܡܳܢ ܕܰܩܒܺܝܪ̈ܶܐ. ܕܢܰܟܪܶܙ ܒܳܗ̇ ܚܰܝܰܬ݀ ܡܺܝ̈ܬܶܐ܆ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ̣ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܩܪܳܝܗܝ ܘܐܰܩܺܝܡܶܗ܆ ܠܠܳܥܳܙܳܪ ܡ̣ܶܢ ܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ ܗ̄ ܘܝܰܗܒܶܗܘܠܐܚܘ̈ܳܬܶܗ܀

ܩܠܐ: ܕܬܗܪ ܓܒܪܐܝܠ

ܩܕܡܝܐ

ܐܺܡܪܳܟ ܡܳܪܰܢ܆ ܐܰܝܟ ܕܐܺܝܬܰܝܟ ܠܐ ܡܶܫܟܰܚ ܐܢܳܐ. ܕܪܳܡܳܐ ܗ̱̇ܝ ܡ̣ܶܢ ܠܶܫܳܢܝ. ܐܶܠܐ ܡܶܛܽܠ ܡܰܘܠܳܕܳܟ ܕܒܰܒܣܰܪ. ܬܶܗ̇ܪܶܬ ܓܳܒܽܘܠܶܗ ܕܳܐܕܳܡ. ܕܟܰܕ ܡܰܠܐܟ̈ܶܐ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܟܳܘܙܺܝܢ ܡܶܢܳܗ̇ ܕܓܰܘܙܰܠܬܳܟ ܗ̇ܰܘ ܡܰܘܩܕܰܬ݀ ܥܳܠܡ̈ܶܐ. ܟܰܪܣܳܐ ܕܒܶܣܪܳܐ ܣܶܦܩܰܬ݀ ܠܳܟ. ܕܐܰܢܬ ܗ̣ܽܘ ܛܥܶܢܬܳܗ̇ ܒܰܚܢܳܢܳܟ. ܕܠܐ ܬܰܘܦܶܐ ܡ̣ܶܢ ܙܰܠܺܝ̈ܩܰܝܟ܀

ܬܪܝܢܐ

ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܡܰܪܝܰܡ ܕܰܫܘܰܝܬܝ ܕܬܶܗܘܶܝܢ ܠܶܗ ܐܶܡܳܐ. ܠܗ̇ܰܘ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܙܥܽܘܪܺܝܢ ܠܶܗ. ܘܙܰܝܰܚܬܶܗ ܠܢܽܘܪܳܐ ܚܰܝܬܳܐ ܒܟܰܪܣܳܐ ܕܒܶܣܪܳܐ ܘܡܶܢܶܗ ܠܐ ܝ̣ܺܩܶܕܬܝ. ܒܣܰܢܝܳܐ ܨܳܪܶܟܝ ܗ̣ܘܳܐ ܡܽܘܫܶܐ. ܕܠܐ ܐܶܬܚܰܪܰܟ ܡ̣ܶܢ ܢܽܘܪܳܐ. ܕܒܶܗ ܗܽܘ ܐܶܬܓܰܘܙܠܰܬ݀. ܘܚܰܘܺܝ ܕܰܒܥܽܘܒܶܟܝ ܫ̇ܳܪܶܐ. ܐܠܰܗܳܐ. ܕܡ̣ܶܢ ܐܠܰܗܳܐ. ܘܐ̱ܢܳܫܳܐ ܡܶܢܶܟܝ ܡܶܬܺܝ̣ܠܶܕ܀

ܬܠܝܬܝܐ

ܐܶܡܰܪ ܡܳܪܰܢ܆ ܠܟܶܢܫܳܐ ܫܰܦܝܳܐ ܕܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ܆ ܕܠܐ ܬܶܩܢܽܘܢ ܡܶܕܶܡ ܒܰܐܪܥܳܐ ܠܐ ܕܰܗܒܳܐ ܐܳܦܠܐ ܣܺܐܡܳܐ. ܐܳܦܠܐ ܢܚܳܫܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܒܟܺܝܣܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܠܐ ܫܰܒܛܳܐ ܘܠܐ ܡܳܡܽܘܢܳܐ. ܐܳܦܠܐ ܬܰܪܬܶܝܢ ܟܽܘܬܺܝ̈ܢܝܳܢ ܘܠܐ ܡܣܳܐܢܳܐ ܠܐܘܪܚܳܐ. ܚܙܰܘ ܠܐ ܬܶܛܥܽܘܢ ܡܽܘܢ ܕܐܶܡܪܶܬ ܠܟܽܘܢ. ܘܰܬܫܽܘܛܽܘܢ ܠܗ̇ܳܝ ܕܰܟܬܺܝܒܳܐ. ܕܠܐ ܬܺܐܨܦܽܘܢ ܐܳܦܠܐ ܠܰܚܡܳܪ܀

ܪܒܝܥܝܐ

ܬܗܰܪ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ. ܘܙܳܥ ܘܐܶܬܕܰܡܰܪ ܡܺܝܟܳܐܶܝܠ. ܘܰܢܦܰܠ ܙܰܘܥܳܐ ܒܣܶܕܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܕܰܚܙܰܐܽܘܗܝ ܠܗ̇ܰܘ ܢܽܘܪܳܢܳܐ. ܕܰܓܗܺܝܢ ܘܰܡܫܺܝܓ ܪ̈ܶܓܠܐ ܕܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܪܰܡܝܳܐ ܢܽܘܪܳܐ ܒܓܰܘ ܠܰܩܢܳܐ. ܘܥܰܦܪ̈ܳܢܶܐ ܒܓܰܘܳܗ̇ ܡܫܺܝܓܺܝܢ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܡܽܘܟܳܟܶܗ. ܕܝܰܗ̣ܒ ܠܰܢ ܛܽܘܦܣܶܗ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ. ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܗܘܰܝܬܽܘܢ ܥܳܒܕܺܝܢ ܐܰܟܡܳܐ ܕܐܶܢܳܐ ܠܟܽܘܢ ܥܶܒܕ̇ܶܬ܀

ܚܡܝܫܝܐ

ܡ̣ܶܢ ܡܶܢܝܳܢܳܐ. ܕܰܡܐܳܐ ܥܶܪ̈ܒܺܝܢ ܟܰܫܺܝܪ̈ܶܐ. ܐܶܢܳܐ ܕܳܘܝܳܐ ܛܳܥ̇ܶܐ ܐܢܳܐ. ܕܰܫܒܳܢܝ ܒܺܝܫܳܐ ܒܰܚܣܳܡܶܗ. ܘܗܳܐ ܕܳܒ̇ܰܪ ܠܺܝ ܒܬܰܘܫܳܐ ܕܠܐ ܐܽܘܪܚܳܐ. ܪܳܥܝܳܐ ܛܳܒܳܐ ܦܽܘܩ ܒܰܒܥܳܬܝ. ܘܰܫܩܽܘܠܰܝܢܝ ܥܰܠ ܟܰܬܦ̈ܳܬܳܟ. ܕܢܶܚܕܶܐ ܘܢܶܪܘܰܙ ܒܺܝ. ܪܰܘܡܳܐ ܘܥܽܘܡܩܳܐ ܘܟܽܠ ܕܰܒܗܽܘܢ. ܘܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܡܗܰܝܡܰܢܬܳܐ܀

ܫܬܝܬܝܐ

ܐܶܡܰܪ ܡܳܪܰܢ. ܬܪܶܝܢ ܒܢܺܝ̣̈ܢ ܐܺܝܬ ܗܘܰܘ ܠܚܰܕ ܓܰܒܪܳܐ. ܘܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܗ̇ܰܘ ܒܪܶܗ ܙܥܽܘܪܳܐ ܗܰܒܠܺܝ ܝܳܪܬܽܘܬܝ ܡ̣ܶܢ ܒܰܝܬܳܟ. ܕܐܺܙܰܠ ܐܶܗܘܶܐ ܐܰܝܟܳܐ ܕܨܳܒܶܐ ܐܢܳܐ܆ ܘܦܰܠܶܓ ܘܝܰܗ̣ܒ ܠܶܗ ܐܰܝܟ ܕܰܨܒ̣ܳܐ܆ ܘܰܚܝܳܐ ܗܘ̣ܳܐ ܦܰܪܳܚܳܐܺܝܬ: ܘܩܶܢܝܳܢܶܗ ܐܰܘܒܶܕ. ܘܝ̣ܺܬܶܒ ܒܳܟ̇ܶܐ ܠܰܩܢܽܘܡܶܗ. ܕܡܰܢܽܘ̣ ܡܦܺܝܣ ܠܐܒܝ ܥܰܠ ܣܰܟܠܽܘܬܝ܆ ܕܐܰܝܟ ܥܰܒܕܳܐ ܒܒܰܝܬܶܗ ܐܶܗܘܶܐ܀

ܫܒܝܥܝܐ

ܒܗ̇ܰܘ ܥܶܕܳܢܳܐ܆ ܕܦܳܩ̇ܶܕ ܪܶܡܙܶܗ ܕܐܠܰܗܳܐ܆ ܘܡܶܫܬܰܕܰܪ ܒܶܗ ܡܰܠܐܟܳܐ܆ ܘܙܳܐܰܚ ܘܢܳܚܶܬ ܩܰܠܺܝܠܐ. ܘܡ̣ܶܢ ܪܺܝܫ ܓܶܦܰܘ̈ܗܝ ܡܰܘܬܳܐ ܡܶܬܺܝܠܶܕ܆ ܚܳܙܝܳܐ ܠܶܗ ܢܰܦܫܳܐ ܘܕܳܚܠܐ: ܘܥܳܪܩܳܐ ܘܛܳܦܣܳܐ ܒܩܰܪ̈ܺܝܒܶܝܗ̇: ܘܣܰܓܺܝ ܡܶܬܰܐܠܨܳܐ܆ ܥܰܠ ܦܽܘܪܫܳܢܳܗ̇ ܕܡ̣ܶܢ ܦܰܓܪܳܐ. ܚܰܢܳܢܳܐ ܚܽܘܢ ܠܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܒܝܰܘܡܶܗ ܪܰܒܳܐ ܕܢܽܘܚܳܡܳܐ܀

ܬܡܝܢܝܐ

ܥܰܠ ܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ. ܥܳܒ̇ܰܪ ܗܘܺܝ̇ܬ ܕܩܳܠܐ ܫܶܡܥ̇ܶܬ. ܢܰܦܫܳܐ ܕܐܳܡܪܳܐ ܠܶܗ ܠܦܰܓܪܳܐ. ܠܘܰܝ ܕܶܝܢ ܦܰܓܪܳܐ ܠܐ ܚܙܺܝܬܳܟ. ܐܳܦܠܐ ܠܒܶܫܬܳܟ ܐܳܦܠܐ ܥܶܡ̇ܪܶܬ ܒܳܟ. ܕܫܰܕܰܠܬܳܢܝ ܒܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܟ ܘܓ̇ܳܪܶܬ ܘܓܶܢܒ̇ܶܬ ܐܳܦ ܩܶܛܠܶܬ ܘܕܰܝ̇ܳܢܳܐ ܠܚܺܝ̣ܡ ܥܠܰܝ. ܘܐܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܠܐ ܡܥܰܕܰܪ ܠܺܝ. ܡ̇ܰܢ ܗ̇ܳܘܶܐ ܠܺܝ ܥܳܕܽܘܪܳܐ. ܒܗ̇ܳܝ ܫܳܥܬܳܐ ܕܦܳܣܺܝ̈ܩܳܬܳܐ܀

ܩܠܐ: ܕܠܟ ܡܪܝܐ ܩܪܝܢܢ

ܩܕܡܝܐ

ܐܺܝܢ ܕܰܘܺܝܕ ܢܰܨܺܝܚܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ. ܐܶܡܰܪ ܠܺܝ ܒܰܐܝܕܳܐ ܕܡܽܘ̣ܬܳܐ ܚܙܰܝܬܳܝܗܝ ܠܡܫܺܝܚܳܐ. ܚܙܺܝ̇ܬܶܗ ܒܰܕܡܽܘܬ ܡܶܛܪܳܐ ܢܺܝܚܳܐ ܕܢܳܚ̇ܶܬ. ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܨܗܺܝ̣ܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܘܒܶܛܢܰܬ݀ ܕܠܐ ܓܰܒܪܳܐ. ܗܳܐ ܣܳܗ̇ܶܕ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܕܐܳܡ̇ܰܪ: ܕܗ̣ܽܘ ܫܰܠܚܰܢܝ ܘܐܶܫܟܰܚܬܶܗ ܨܶܐܕܶܝܗ̇ ܒܪܺܝܟ ܕܶܐܬܳܐ ܘܫܰܡܠܺܝ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܘܛܽܘܦ̈ܣܶܐ ܘܦ̈ܶܠܐܬܳܐ܀

ܬܪܝܢܐ

ܝ̇ܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܣܽܘܓܝ ܬܽܘܪ̈ܥܳܬܰܢ. ܕܡ̣ܶܢ ܟܽܠ ܓܰܒܽܝ̣̈ܢ ܛܳܪܶܝܢ ܒܰܢ ܓܰܠ̈ܠܐܶ ܘܡܰܚܫ̈ܽܘܠܐ. ܦܰܪܶܗܣܺܝܰܐ ܐܺܝܬ ܗܽܘ ܠܶܟܝ ܠܘܳܬ ܐܠܰܗܳܐ. ܒܥܳܝ ܡܶܢܶܗ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܶܟܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܢܫܰܟܶܢ ܠܰܢ. ܚܽܘܠܡܳܢܳܐ ܠܐܝܠܶܝܢ ܕܰܟܪܺܝܗܺܝܢ. ܘܰܢܦܺܐܫܳܐ ܠܐܝܠܶܝܢ ܕܰܐܠܝ̣ܨܺܝܢ. ܦܽܘܢܳܝܳܐ ܠܰܕܪ̈ܰܚܺܝ̣ܩܺܝܢ܆ ܘܠܰܢ ܫܽܘܒܩܳܢ ܚܰܘܒ̈ܶܐ܀

ܬܠܝܬܝܐ

ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܦܝ̇ܳܣܳܐ ܩܰܪܶܒܘ ܠܗ̇ܰܘ ܕܰܓܒܳܟܽܘܢ. ܕܢܶܫܠܽܘܢ ܣܶܕ̈ܩܶܐ ܘܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ ܡ̣ܶܢ ܥܺܕܬܳܐ ܘܝܰܠܕ̈ܶܝܗ̇. ܕܗܳܐ ܟܪܺܝܟܺܝܢ ܠܳܗ̇ ܕܳܪ̈ܽܘܫܶܐ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠ ܓܰܒܺܝ̈ܢ܆ ܕܰܢܚܰܦܽܘܢ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܗ̇ܳܝ ܕܐܰܟܪܶܙܬܽܘܢ ܒܳܗ̇. ܫܪܳܪܳܟ ܡܳܪܝ ܟܽܘ̣ܪܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܳܗ̇. ܘܢܶܬܒܰܚܪ̈ܳܢ. ܡܶܠܶܝ̈ܗ̇ ܐܰܝܟ ܕܰܗܒܳܐ. ܘܢܶܩܥܽܘܢ ܟܳܗܢ̈ܶܐ ܒܙܰܗܝܽܘܬܳܐ ܒܪܺܝܟ ܕܐܰܘܪܒܳܗ̇ ܠܥܺܕܬܶܗ܀

ܪܒܝܥܝܐ

ܐܰܝܟ ܬܰܓܳܪܳܐ ܟܰܫܺܝܪܳܐ ܕܓܳܒ̇ܶܐ ܘܫܳܩܶܠ ܡܰܪ̈ܓܳܢܝܳܬܳܐ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܕܚܳܫ̈ܚܳܢ ܠܬܶܐܓܽܘܪܬܶܗ. ܡܳܪܝ ܐܰܦܪܶܝܡ ܢܰܨܺܝܚܳܐ ܓܒ̣ܳܐ ܘܰܫܩ̣ܰܠ ܠܶܗ. ܫܰܗܪܳܐ ܘܨܰܘܡܳܐ ܘܰܨܠܽܘܬܳܐ ܕܰܢܢܺܝ̣ܚ ܠܐܠܳܗܳܐ. ܘܗܳܐ ܡܳܪܶܗ ܕܰܚ̣ܙܳܐ ܕܽܘܒܳܪܶܗ. ܫܰܟܶܢ ܠܶܗ ܚܰܝ̈ܠܐ ܘܐܳܣܘ̈ܳܬܳܐ. ܕܢܰܐܣܶܐ ܟܺܐܒ̈ܶܐ ܘܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ ܕܓܶܢܣܳܐ ܕܒܶܝܬ ܐܳܕܳܡ܀

ܚܡܝܫܝܐ

ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܩܳܪܶܝܢܰܢ ܬܳܐ ܠܥܽܘܕܪܳܢܰܢ. ܕܗܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܒܰܨܢܺܝܥܽܘܬܶܗ ܫܰܓܫܳܗ̇ ܠܰܒܪܺܝܬܳܐ. ܐܰܪܡܺܝ ܚܰܪܒܳܐ ܒܶܝܬ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܫܓ̣ܰܫ ܠܕܰܝ̈ܳܢܶܐ. ܘܐܶܢ ܡܰܨܝܳܐ ܐܳܦ ܠܰܓܒ̈ܰܝܳܐ ܡܰܛܥܶܐ ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ. ܡܶܟܽܝܠ ܡܳܪܝ ܒܡܰܢܽܘ̣ ܢܶܬܓܰܘܰܣ܆ ܐܶܠܐ ܐܶܢ ܒܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ. ܒܰܛܶܠܳܝܗܝ ܠܒܺܝ̣ܫܳܐ ܡܶܢܰܢ ܒܢܺܝܫܶܗ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ܀

ܫܬܝܬܝܐ

ܕܰܝ̇ܳܢܳܐ ܕܕܰܝ̈ܳܢܶܐ ܠܐ ܬܰܪܟܶܢ ܪܺܝܫܝ. ܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ ܡܶܛܽܠ ܚܰܘ̈ܒܰܝ ܕܰܚܛܺܝ̇ܬ ܘܐܰܪܓܶܙܬܳܟ. ܘܐܶܢܗܽܘ ܕܰܠܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܠܐ ܫܳܘܶܐ ܐܢܳܐ. ܚܽܘ̣ܣ ܥܠܰܝ ܡܶܛܽܠ ܦܰܓܪܳܟ ܘܰܕܡܳܟ ܕܰܛܡܺܝܪ ܒܺܝ. ܠܳܟ ܪܶܚܡ̇ܶܬ ܠܰܨܠܺܝܒܳܟ ܣܶܓܕ̇ܶܬ. ܘܰܒܦܰܓܪܳܟ ܘܒܰܕܡܳܟ ܐܶܬܚܰܣܺܝܬ. ܒܗܽܘܢ ܐܶܬܪܰܥܳܐ ܘܰܫܒܽܘܩ ܠܺܝ ܝܶܫܽܘܥ ܡܠܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ܀

ܫܒܝܥܝܐ

ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܰܡܫܰܡܫ̈ܳܢܶܐ ܕܫܰܡܫܽܘܟ ܡܳܪܰܢ܆ ܒܥܺܕ̈ܳܬܳܐ ܘܰܒܕܰܝܪ̈ܳܬܳܐ ܒܰܙܒܰܢ ܚܰܝܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܒܡܰܕܒܰܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܕܒܶܗ ܙܰܝܰܚܘ ܥܰܠ ܐܺܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܦܰܓܪܳܟ ܘܰܕܡܳܟ ܙܰܟܳܝܳܐ ܠܚܽܘ̣ܣܳܝܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ. ܚܰܘܒܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܦܰܓܪܳܟ ܢܶܬܚܰܣܽܘܢ܆ ܚܛܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܰܕܡܳܟ ܢܶܫܬܰܒܩܽܘܢ. ܘܡ̣ܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ ܢܶܩܥܽܘܢ ܠܳܟ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܝܽܘܡ ܕܺܝܢܳܐ܀

ܬܡܝܢܝܐ

ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܕܒܰܡܫܺܝܚܳܐ ܠܐ ܬܶܟܪܶܐ ܠܟܽܘܢ܆ ܕܗܳܐ ܡܰܛܺܝ ܠܶܗ ܢܽܘܚܳܡܳܐ ܘܝܰܘܡܶܗ ܕܦܽܘܪܥܳܢܳܐ. ܩܳܝܡܺܝܢ ܐܢܬܽܘܢ ܕܠܐ ܚܒܳܠܐ ܡ̣ܶܢ ܩܰܒܪ̈ܰܝܟܽܘܢ܆ ܘܢܳܦܩܺܝܢ ܐܢܬܽܘܢ ܒܰܪܗܺܝܒܽܘܬܳܐ ܠܐܘܪܥܶܗ ܕܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ. ܠܳܒܫܺܝܢ ܐܢܬܽܘܢ ܐܶܣܛܰܠ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܘܰܩܕܳܡܰܘܗܝ ܫܽܘܒܚܳܐ ܙܳܡܪܺܝܢ ܐܢܬܽܘܢ. ܡܢܰܚܡܳܢܳܐ ܕܝܰܠܕ̈ܰܘܗܝ ܕܐܳܕܳܡ. ܚܽܘܣ ܘܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ܀

ܩܠܐ: ܕܠܟ ܗܘ ܡܪܝܐ ܡܩܪܒܝܢܢ

ܩܕܡܝܐ

ܟܽܠܗܶܝܢ ܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ ܕܐܰܪܥܳܐ ܐܳܦ ܠܶܫܳܢ̈ܶܐ. ܘܝܰܡܳܐ ܘܝܰܒܫܳܐ ܘܓܳܙܪ̈ܳܬܳܐ ܘܥܳܡܽܘܪ̈ܰܝܗܶܝܢ. ܠܺܝ ܢܶܬܠ̈ܳܢ ܟܽܠ ܛܽܘ̣ܒ̈ܳܢ. ܡܰܪܝܰܡ ܥܢܳܬ݀ ܘܐܶܡܪܰܬ݀. ܕܰܗܘܺܝ̇ܬ ܐܶܡܳܐ ܠܐܠܳܗܳܐ. ܘܠܐ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܫܟܰܚ ܢܺܐܡܰܪ ܕܐܰܝܟܰܢܳܐ. ܒܶܛܢܰܬ݀ ܕܠܐ ܓܰܒܪܳܐ: ܘܝܶܠܕܰܬ݀ ܕܠܐ ܙܰܪܥܳܐ. ܠܐܡܪܶܗ ܘܠܰܒܪܶܗ ܚܰܝܳܐ ܕܐܠܰܗܳܐ. ܐܰܝܟܰܢ ܕܐܶܡܰܪ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ. ܕܚܰܝܠܶܗ ܕܐܰܒܳܐ. ܢܳܚ̇ܶܬ ܫܳܪܶܐ ܒܓܰܘ ܥܽܘܒܶܟܝ܀

ܬܪܝܢܐ

ܠܶܟܝ ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܐܳܘ ܒܰܪܬ ܕܰܘܺܝܕ. ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܕܰܡܠܶܝܟ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܐܶܫܬܰܕܰܪ ܡ̣ܶܢ ܨܶܝܕ ܐܰܒܽܘܗܝ. ܚܙܳܐ ܫܽܘܦܪ̈ܰܝܟܝ ܘܝ̣ܺܠܶܕܬܺܝܘܗܝ ܒܽܐܘܪܝܳܐ ܕܒܶܝܬ ܠܚܶܡ. ܘܓܽܘ̈ܕܶܐ ܕܥܺܝܪ̈ܶܐ ܘܡܰܠܐܟ̈ܶܐ. ܘܰܕܢܽܘܪ̈ܳܢܶܐ ܟܰܕ ܩܳܥܶܝܢ ܘܐܳܡܪܺܝܢ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܐܠܳܗܳܐ ܒܪ̈ܰܘܡܶܐ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ. ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܬܽܘܒ ܒܥܽܘܡ̈ܩܶܐ ܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ. ܘܣܰܒܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܠܐܢܳܫܽܘܬܳܐ. ܕܗܰܐ ܐܶܬܪܰܥܺܝ ܐܠܰܗܳܐ ܥܰܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܶܗ܀

ܬܠܝܬܝܐ

ܬܰܘ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܢܰܨܺܝ̈ܚܶܐ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܕܪܽܘܚܳܐ. ܬܰܘ ܒܰܫܠܳܡ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܓܒܰܝ̈ܳܐ ܕܝܺܚܺܝ̣ܕܳܝܳܐ. ܕܐܰܟܪܶܙܘ ܗܘܰܘ ܠܰܣܒܰܪܬܶܗ. ܒܟܽܠܳܗ̇ ܥܳܡܰܪܬܳܐ ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ ܕܐܰܬܠܺܝ̈ܛܶܐ. ܦܰܠܳܚ̈ܶܐ ܓܒܰܝ̈ܳܐ. ܣܳܗܕ̈ܶܐ ܩܪ̈ܰܒܬܳܢܶܐ. ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܟܽܘܢ ܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ. ܘܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܘܡܰܐܪ̈ܙܳܢܶܐ ܒܚܺܝ̣ܪ̈ܶܐ. ܐܰܦܺܝܣܘ ܘܰܒܥܰܘ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕܢܰܫܪܶܐ ܫܰܝܢܶܗ ܘܰܫܠܳܡܶܗ ܒܰܐܪܒܰܥ ܦܶܢܝ̈ܳܬܳܐ܀

ܪܒܝܥܝܐ

ܠܟܽܘܢ ܛܽܘܒܰܝܟܽܘܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܆ ܒܢܰܝ̈ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. ܕܣܰܝܒܰܪܬܽܘܢ ܚܰܫ̈ܶܐ ܘܫܶܢ̈ܕܶܐ ܡ̣ܶܢ ܥܰܘ̈ܳܠܐ. ܘܗܳܐ ܢܛܺܝܪ ܠܟܽܘܢ ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ. ܠܘܳܬ ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܟܽܘܢ. ܓܢܽܘܢܳܐ ܘܓܰܢܬܳܐ ܘܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܐܶܫܬܰܘܕܺܝ ܡܳܪܰܢ ܒܰܣܒܰܪܬܶܗ. ܕܐܰܝܢܳܐ ܕܡܶܛܽܠܳܬܝ܆ ܡܣܰܝܒܰܪ ܐܽܘܠܨ̈ܳܢܶܐ. ܥܰܡܝ ܢܶܬܒܰܣܰܡ ܒܰܓܢܽܘܢ ܚܰܕܘ̈ܳܬܳܐ. ܘܥܳܐܶܠ ܝܳܪܶܬ ܗ̇ܰܘ ܛܽܘ̣ܒܳܐ. ܕܥܰܝܢܳܐ ܠܐ ܚܙܳܬ݀ ܘܐܶܕܢܳܐ ܕܒܶܣܪܳܐ ܠܐ ܫܶܡܥܰܬ݀܀

ܚܡܝܫܝܐ

ܠܳܟ ܗܽܘ̣ ܡܳܪܝܳܐ ܡܩܰܪܒܺܝܢܰܢ ܥܶܛܪܳܐ ܕܒܶܣܡ̈ܶܐ. ܘܡ̣ܶܢ ܒܶܝܬ ܓܰܙܳܟ ܫܳܐܠܺܝܢܰܢ ܚܢܳܢܳܐ ܘܪ̈ܰܚܡܶܐ. ܕܐܰܢܬ ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܒܰܣܺܝܡܳܐ. ܘܨܳܒ̇ܶܐ ܒܬܰܝ̈ܳܒܶܐ. ܠܰܝܬ ܠܰܢ ܣܰܒܪܳܐ ܘܬܽܘܟܠܳܢܳܐ. ܐܶܠܐ ܐܶܢ ܐܰܢܬ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ. ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܡܶܢܳܟ ܒܚܰܫ̈ܶܐ ܘܰܒܕܶܡܥ̈ܶܐ. ܘܰܒܚܽܘܒܳܐ ܘܰܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܩܰܒܶܠ ܛܳܒܳܐ ܬܶܫܡܶܫܬܰܢ. ܘܦܰܢܳܐ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܫܶܐܠ̈ܳܬܰܢ܀

ܠܫܬܝܬܝܐ

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܐܠܰܗܳܐ. ܒܟܽܠܥܶܕ̈ܳܢܺܝܢ. ܕܰܟܡܳܐ ܫܦܺܝܥܳܐ ܗ̱̇ܝ ܡܰܘܗܰܒܬܳܟ. ܠܰܕܩܳܪܶܝܢ ܠܳܟ. ܘܰܒܥܶܛܪܳܐ ܕܗܶܪ̈ܽܘܡܶܐ. ܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ ܠܳܟ. ܩܰܒܶܠ ܛܳܒܳܐ ܬܶܫܡܶܫܬܰܢ. ܒܣܽܘܓܳܐܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܘܰܕܒܰܣܺܝܡܽܘܬܳܟ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܩܰܒ̣ܶܠܬ ܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܰܕܟܳܗ̈ܢܶܐ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܠܶܘܳܝ̈ܶܐ. ܩܰܒܶܠ ܛܳܒܳܐ ܒܳܥܽܘܬܰܢ. ܘܦܰܢܳܐ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܫܶܐܠ̈ܳܬܰܢ܀

ܫܒܝܥܝܐ

ܒܫܳܥܬܳܐ ܕܝ̇ܳܬܶܒ ܕܰܝ̇ܳܢܳܐ. ܥܠ ܒܺܐܡ ܕܺܝܠܶܗ. ܘܥܳܒܪܺܝܢ ܙܰܒܢ̈ܶܐ ܘܥܶܕܳܢ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܕܠܰܝܬ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܰܫܡܰܝ̈ܳܐ ܘܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ. ܥܳܒܪܺܝܢ ܘܡܶܬܒܰܛܠܺܝܢ. ܕܚܺܝ̣ܠ ܗ̣ܽܘ ܩܳܠܶܗ ܕܕܰܝ̇ܳܢܳܐ. ܘܡ̇ܰܢ ܠܐ ܢܶܕܚܰܠ ܡ̣ܶܢ ܗ̇ܰܘ ܒܽܘܠܗܳܝܳܐ. ܟܡܳܐ ܡܰܪܺܝܪ ܣܰܝܦܳܐ. ܕܰܒܢܽܘܪܳܐ ܕܳܐܶܢ ܒܺܝ̣̈ܫܶܐ ܠܢܽܘܪܳܐ ܘܛܳܒ̈ܶܐ ܠܡܠܟܽܘܬܳܐ. ܒܗ̇ܰܘ ܥܶܕܳܢܳܐ ܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܚܽܘܣ ܥܰܠ ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ. ܕܰܫܟܶܒܘ ܘܐܶܬܬܢܺܝ̣ܚܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ܀

ܬܡܝܢܝܐ

ܡܢܰܚܡܳܢܳܐ ܕܝܰܠܕ̈ܰܘܗܝ ܕܐܳܕܳܡ. ܚܽܘܣ ܥܰܠ ܓܶܢܣܰܢ. ܢܰܚܶܡ ܘܐܰܚܳܝܗܝ ܘܐܰܩܺܝܡܳܝܗܝ ܡ̣ܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ. ܘܰܐܠܒܶܫܳܝܗܝ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܒܝܰܘܡܶܗ ܕܢܽܘܚܳܡܳܐ. ܠܐ ܡܳܪܝ ܢܶܒܠܐܶ ܒܰܚܒܳܠܐ ܝܽܘ̣ܩܢܳܐ ܦܰܐܝܳܐ ܕܨܳܪܰܬ݀ ܪܰܒܽܘܬܳܟ. ܘܠܐ ܢܦܽܘܫ ܒܳܗ̇ ܠܰܫܝܽܘܠ. ܘܢܰܗܶܠ ܒܳܗ ܡܰܘܬܳܐ. ܕܗ̣ܽܘ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܐܶܫܬܰܪܓܰܠ ܘܰܢܦ̣ܰܠ. ܐܶܠܐ ܢܰܚܶܡ ܘܐܰܩܺܝܡܳܝܗܝ ܡ̣ܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ. ܘܰܐܠܒܶܫܰܝܗܝ ܐܶܣܛܰܠ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀

ܩܠܐ: ܕܐܢܐ ܐܢܐ ܢܘܗܪܐ ܫܪܝܪܐ

ܩܕܡܝܐ

ܠܶܟܝ ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܡܰܪܝܰܡ ܕܝ̣ܺܠܶܕܬܺܝܘܗܝ. ܠܰܒܪܳܐ ܚܰܝܳܐ ܕܐܠܰܗܳܐ. ܘܛܽܘܒܰܝܟܝ ܐܠܶܦܳܐ ܡܨܰܒܰܬܬܳܐ. ܕܬܰܓܳܪܳܐ ܢܚ̣ܶܬ ܘܰܫܪܳܐ ܒܶܟܝ. ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܒܺܐܪܬܳܐ ܡܫܰܟܠܰܠܬܳܐ: ܕܐܰܪ̈ܕܺܝܟܠܐ ܕܪܰܘܡܳܐ ܩܰܒ̣ܶܠܬܝ܆ ܒܛܶܢܬܺܝܘܗܝ ܘܰܢܛܺܝܪܺܝܢ ܒܬܽܘܠܰܝ̈ܟܝ. ܘܝܺܠܶܕܬܺܝܘܗܝ ܘܩܰܘܺܝܬܝ ܕܟܺܝܬܳܐ. ܒܪܺܝܟ ܡܳܪܝܳܐ ܕܰܕܢܰܚ ܡܶܢܶܟܝ܀

ܬܪܝܢܐ

ܕܠܐ ܫܶܩܝܳܐ ܕܙܰܒܢܳܐ ܐܰܦܪܰܥ ܗܘ̣ܳܐ. ܫܰܒܛܶܗ ܕܐܰܗܪܽܘܢ ܠܶܘܳܝܳܐ. ܕܠܐ ܢܶܩܦܳܐ ܕܓܰܒܪܳܐ ܒܶܛܢܰܬ݀ ܗܘܳܬ݀. ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܠܡܫܺܝܚܳܐ. ܒܦܽܘܩܕܳܢ ܐܠܰܗܳܐ ܐܰܘܥܺܝ̣܆ ܝܰܒܺܝܫܳܐ ܘܝܰܗ̣ܒ ܗܘܳܐ ܦܺܐܪܳܐ. ܘܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܝܶܠܕܰܬ݀ ܝܰܠܕܳܐ ܕܕܽܘܡܳܪܳܐ. ܚܪܶܡ ܗܽܘ ܐܰܝܢܳܐ ܕܒ̇ܳܨܶܐ ܠܶܗ܀

ܬܠܝܬܝܐ

ܐܶܢܳܐ ܐܢܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ. ܐܶܡܰܪ ܡܳܪܰܢ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ. ܘܟܽܠ ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܒܢܽܘܗܪܳܐ ܡܗܰܠܶܟ ܠܐ ܡܰܕܪܶܟ ܠܶܗ ܚܶܫܽܘܟܳܐ. ܛܽܘܒ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܕܗܰܠܶܟܘ ܒܢܽܘܗܪܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܘܗܳܐ ܢܳܨܚܽܝܢ ܕܽܘܟܪ̈ܳܢܰܝܗܽܘܢ. ܡ̣ܶܢ ܣܰܘܦܶܝ̈ܗ̇ ܠܣܰܘܦܶܝ̈ܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܨܠܽܘܬܗܽܘܢ ܫܽܘܪܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܰܢ܀

ܪܒܝܥܝܐ

ܡ̇ܰܢ ܣܳܦܶܩ ܕܢܶܬܢܶܐ ܩܽܘܠܳܣܰܘ̈ܗܝ܆ ܕܢܰܨܺܝܚܳܐ ܡܳܪܝ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ. ܕܰܚܙܳܐ ܗܘ̣ܳܐ ܠܐܢܳܫ̈ܳܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܐܶܬܪܰܓܪܰܓ ܠܰܡܛܰܠܠܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܠܫܶܡܥܽܘܢ ܟܺܐܢܳܐ ܘܙܰܕܺܝܩܳܐ: ܘܠܐܒܪܳܗܳܡ ܩܺܝܕܽܘܢܳܝܳܐ: ܘܣܳܒܳܐ ܙܰܗܝܳܐ ܝܽܘܠܝܰܢܶܐ: ܒܚܰܝ̈ܰܝܗܽܘܢ ܘܰܒܡܰܘܬܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܨܠܽܘܬܗܽܘܢ ܫܽܘܪܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܰܢ܀

ܚܡܝܫܝܐ

ܠܐ ܢܚܰܦܽܘܢ ܡܳܪܝ ܡܽܘܡ̈ܰܝ ܠܰܩܢܽܘܡܝ܆ ܡܳܐ ܕܕܰܝ̇ܳܢܳܐ ܠܺܝ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ. ܘܠܐ ܐܶܗܘܶܐ ܥܰܪܛܶܠ ܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ ܡܳܐ ܕܠܳܒܫܺܝܢ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܕܫܶܪܥ̇ܶܬ ܢܶܦ̇ܠܶܬ ܒܰܚܛܺܝܬܳܐ: ܗܰܒܠܺܝ ܝܰܡܺܝܢܳܟ ܕܐܶܩܽܘܡ܆ ܘܐܰܝܟ ܓܰܝ̇ܳܣܳܐ ܒܰܙܩܺܝܦܳܐ. ܚܽܘܢܰܝܢܝ ܚܳܐܶܢ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ. ܕܰܦܬܺܝ̣ܚ ܬܰܪܥܶܗ ܠܬܰܝ̈ܳܒܶܐ܀

ܫܬܝܬܝܐ

ܠܐ ܡܩܰܕܡܺܝܢ ܐܢܳܫ̈ܳܐ ܠܰܨܠܽܘܬܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܰܡܩܰܕܡܺܝܢ ܠܰܥܒܳܕܳܐ. ܘܠܐ ܪܳܚܡܺܝܢ ܡ̈ܶܠܐ ܕܰܟܬܳܒ̈ܶܐ: ܐܰܝܟ ܡ̈ܶܠܐ ܦܰܟܺܝ̈ܗܳܬܳܐ. ܫܳܒܩܺܝܢ ܨܠܽܘܬܳܐ ܘܒܳܥܽܘܬܳܐ. ܕܗ̣ܺܝ ܡܥܰܕܪܳܐ ܠܢܰܦܫܳܐ ܘܦܰܓܪܳܐ: ܘܢܳܦܩܺܝܢ ܦܳܗܶܝܢ ܒܶܝܬ ܫܽܘ̈ܩܶܐ. ܘܐܢ ܓܶܕܫܰܬ݀ ܘܐܶܬܳܐ ܡܰܘܬܳܐ ܒܳܛܠܐ ܡܶܚܕܳܐ ܬܝܳܒܽܘܬܳܐ܀

ܫܒܝܥܝܐ

ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܦܰܘܠܳܘܣ ܒܰܕܶܩ ܠܰܢ܆ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܢܽܘܚܳܡܳܐ. ܘܝܰܗ̣ܒ ܣܰܒܪܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ: ܒܝܰܕ ܡ̈ܶܠܐ ܕܟܳܪܽܘܙܽܘܬܶܗ. ܕܰܥܬܺܝܕ ܗܽܘ ܗܳܢܳܐ ܕܒܳܠܐܶ܆ ܕܢܶܠܒܰܫ ܠܰܕܠܐ ܡܶܬܚܰܒܰܠ܆ ܘܰܢܩܽܘܡ ܦܰܓܪܳܐ ܕܠܐ ܚܒܳܠܐ. ܒܝܰܘܡܶܗ ܪܰܒܳܐ ܕܢܽܘܚܳܡܳܐ. ܡܳܐ ܕܐܳܬܶܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒܫܽܘܒܚܳܐ܀

ܬܡܝܢܝܐ

ܥܒܶܕ ܠܗܽܘܢ ܢܝܳܚܳܐ ܘܕܽܘܟܪܳܢܳܐ܆ ܘܠܐܒܳܗ̈ܰܝܢ ܘܐܰܚ̈ܰܝܢ ܕܰܫܟܶܒܘ. ܘܰܒܓܽܘ̈ܕܶܐ ܘܣܶܕܪ̈ܶܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ܆ ܛܰܟܶܣ ܡܳܪܝܳܐ ܠܣܳܓܽܘܕܰܝ̈ܟ. ܘܡܳܐ ܕܝܳܬܒܰܬ ܥܰܠ ܒܺܐܡ ܕܺܝܠܳܟ܆ ܘܦܳܪܫܰܬ ܛܳܒ̈ܶܐ  ܡ̣ܶܢ ܒܺܝ̈ܫܶܐ: ܚܢܳܢܳܟ ܢܶܚܙܽܘܢ ܒܶܝܬ ܕܺܝ̣ܢܳܐ. ܘܰܢܩܽܘܡܽܘܢ ܡ̣ܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ܆ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܕܳܢܚܳܐ ܪܰܒܽܘܬܳܟ܀

ܩܠܐ: ܕܡܠܐܟܐ ܫܪܝܪܐ

ܩܕܡܝܐ

ܡܰܠܐܟܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ܆ ܫܰܕܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ. ܠܘܳܬ ܒܪܺܝܟܰܬ݀ ܒܢܶܫ̈ܶܐ ܡܰܪܝܰܡ܆ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ. ܙܪܰܥ ܒܶܐܕܢܳܗ̇ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ. ܘܐܶܡܰܪ ܠܳܗ̇ ܕܡܳܪܝ ܥܰܡܶܟܝ ܘܡܶܢܶܟܝ ܕܳܢܰܚ܀

ܬܪܝܢܐ

ܟܺܐܦܳܐ ܕܰܒܕܰܒܪܳܐ. ܗܘܳܬ݀ ܒܺܐܪܳܐ ܟܰܕ ܠܐ ܢܩܺܝܪܳܐ. ܘܰܪܕܰܘ ܡܶܢܳܗ̇ ܡܰܒܽܘܥ̈ܶܐ. ܐܰܝܟ ܡܰܪܝܰܡ ܕܰܒܓܰܘ ܫܰܝܢܳܐ. ܝܶܠܕܰܬ݀ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܡܰܒܽܘܥܳܐ ܕܟܽܠ ܛܽܘ̈ܒܺܝܢ. ܘܐܶܫܬܺܝܘ ܡܶܢܳܗ̇ ܕܐܰܠܺܝ̣ܨܺܝܢ܀

ܬܠܝܬܝܐ

ܣܳܗܕ̈ܶܐ ܕܣܰܝܒܰܪܬܽܘܢ. ܐܽܘܠܨܳܢ̈ܶܐ ܘܢܶܓ̈ܕܶܐ ܩܫܰܝ̈ܳܐ. ܡ̣ܶܢ ܕܰܝ̈ܳܢܶܐ ܥܰܘ̈ܳܠܐ. ܘܐܶܡܰܪܬܽܘܢ ܕܠܐ ܕܳܚܠܺܝ̣ܢܰܢ. ܡ̣ܶܢ ܢܶܓ̈ܕܶܐ. ܕܐܺܝܬ ܗܽܘ ܡ̇ܰܢ ܕܰܡܥܰܕܰܪ ܠܰܢ. ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ܀

ܪܒܝܥܝܐ

ܡܚܰܝܠܳܢܳܐ ܕܐܰܬܠܺܝܛܰܘ̈ܗܝ. ܝܶܫܽܘܥ ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܟܽܠܰܢ. ܐܶܬܪܰܚܰܡ ܥܰܠ ܡܰܪܥܺܝܬܳܟ. ܘܰܛܪܽܘܕ ܡܶܢܳܗ̇ ܟܽܠ ܡܰܚܘ̈ܳܢ. ܘܣܶܕ̈ܩܶܐ ܘܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ ܕܥܰܘܠܐ. ܒܝܰܕ ܨܠܽܘܬܳܐ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ ܕܪܰܚܡܽܘܟ܀

ܚܡܝܫܝܐ

ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܐܶܢ ܐܶܣܰܩ ܠܝܰܡܳܐ ܘܝܰܒܫܳܐ ܐܶܢ ܐܶܚܽܘܬ. ܬܰܡܳܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܠܰܗܳܐ. ܣܳܗ̇ܶܕ ܝܰܘܢܳܢ ܒܰܪ ܡܰܬܰܝ. ܕܰܒܝܰܡܳܐ ܚܰܒܫܶܗ. ܘܰܒܢܽܘܢܳܐ ܨܳܕܶܗ. ܘܟܰܕ ܨܰܠܺܝ ܥܢܳܝܗܝ ܐܠܰܗܳܐ܀

ܫܬܝܬܝܐ

ܚܰܘܒ̈ܰܝ ܘܰܚܛܳܗ̈ܰܝ. ܘܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܕܰܣܥܺܝ̣ܪ̈ܳܢ ܠܺܝ. ܐܶܬܕܰܟܪܶܬ ܘܐܰܚܕܰܢܝ ܓܽܘܢܚܳܐ. ܐܰܢܬ ܡܳܪܝܳܐ ܕܛܳܒܺܝܢ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ. ܥܛܺܝ̣ ܐܶܢܽܘܢ ܡ̣ܶܢ ܥܽܘܗܕܳܢܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܘܚܰܣܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ܀

ܫܒܝܥܝܐ

ܠܒܰܪ ܡ̣ܶܢ ܬܰܪܥܶܗ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ. ܢܦ̣ܰܩ ܐܳܕܳܡ ܘܝ̣ܺܬܶܒ ܒܳܟ̇ܶܐ. ܟܰܕ ܐܳܠܐܶ ܗܘܳܐ ܠܰܩܢܽܘܡܶܗ. ܘܰܝܠܺܝ̣ ܕܰܗܘܺܝ̇ܬ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ. ܠܐܬܪܳܐ ܕܥܺܝܪ̈ܶܐ ܘܡܰܠܐܟ̈ܶܐ: ܡܕܰܝܪܺܝܢ ܒܶܗ. ܘܝܶܪܬܶܬ ܐܰܪܥܳܐ ܕܠܰܘ̈ܛܳܬܳܐ܀

ܬܡܝܢܝܐ

ܒܰܣܒܰܪܬܳܟ ܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܐܶܫܬܘܕܺܝ̣ܬ ܘܗܳܟܰܢ ܐܶܡܰܪܬ. ܕܐܶܢܳܐ ܐܺܝܬܰܝ ܢܽܘܚܳܡܳܐ. ܘܟܽܠ ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܡܗܰܝܡܶܢ ܒܺܝ. ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܠܐ ܢܶܕܚܰܠ ܡ̣ܶܢ ܡܰܘܬܳܐ. ܕܐܶܢܳܐ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܡܩܺܝܡ ܐܢܳܐ ܠܶܗ܀

ܩܠܐ: ܕܣܗ̈ܕܐ ܦܬܚܘ ܓܙܝ̈ܟܘܢ

ܣܠܩ: ܒܐܢܐ ܐܢܐ ܢܘܗܪܐ ܫܪܝܪܐ

ܩܕܡܝܐ

ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܥܰܠ ܥܳܠܡܳܐ܆ ܒܝܽܘܡ ܕܽܘܟܪܳܢܶܟܝ ܒܳܥܽܘܬܳܐ. ܩܰܪܶܒܝ ܠܰܒܪܳܐ ܕܡܶܢܶܟܝ ܕܢܰܚ̣. ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܬܶܬܩܰܝܰܡܝ ܘܒܳܗ̇ ܥܺܕ̈ܳܬܳܐ ܢܶܬܢܰܛܪ̈ܳܢ. ܘܡܰܠܟ̈ܶܐ ܒܫܰܝܢܳܐ ܢܶܬܝܰܬܒܽܘܢ ܗ̄ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܐܶܡܶܗ ܡܦܺܝܣܳܐ ܠܶܗ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܢܶܥܒܶܕ ܥܰܠ ܥܳܠܡܳܐ܀

ܬܪܝܢܐ

ܒܰܪܬ ܡܰܠܟܳܐ ܘܟܰܠܰܬ݀ ܡܰܠܟܳܐ: ܙܡܰܪܝ ܠܶܗ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ. ܕܶܐܬܳܐ ܘܰܕܢܰܚ ܡ̣ܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܥܰܠ ܗܘܳܐ ܠܳܗ̇ ܓܶܝܪ ܐܠܰܗܳܐ. ܢܦ̣ܰܩ ܡܶܢܳܗ̇ ܐܠܰܗ ܒܰܪܢܳܫ. ܬܰܘ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܙܡܰܪܘ ܠܶܗ ܫܽܘܒܚܳܐ ܗ̄ ܠܐܠܳܗܳܐ ܕܰܗܘ̣ܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܐ. ܘܦܰܪܩܶܗ ܠܓܶܢܣܰܢ ܡ̣ܶܢ ܛܽܘܥܝܰܝ܀

ܬܠܝܬܝܐ

ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܪܰܫܡܽܘ̣ܗ̇ ܗܘܰܘ ܠܥܺܕܬܳܐ: ܘܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܣܳܡܘ ܫܶܬܶܐܣ̈ܶܝܗ̇. ܒܰܕܡܶܗ ܕܝܶܫܽܘܥ ܗ̇ܰܘ ܕܐܶܙܕܩܶܦ ܘܣܳܗ̈ܕܶܐ ܐܰܪܡܺܝܘ ܪܽܘ̣ܡܝܳܢܳܐ. ܕܡܳܐ ܚܰܠܝܳܐ ܨܰܘܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܕܰܪܕܳܐ ܒܫܶܢ̈ܕܶܐ ܕܟܽܠ ܡܰܚܘ̈ܳܢ ܗ̄ܘܗ̄ ܠܗܽܘܢ ܛܽܘ̣ܒܳܐ ܠܡܳܪܗܽܘܢ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

ܪܒܝܥܝܐ

ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܦܬܰܚܘ ܓܰܙܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܘܗܰܒܘ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܠܰܣܢܺܝ̈ܩܶܐ. ܕܥܰܠ ܬܰܪ̈ܥܰܝܟܽܘܢ ܗܳܐ ܩܳܝܡܺܝܢ. ܪ̈ܰܒܰܝ ܒ̈ܳܬܶܐ ܥܒ̣ܰܕܟܽܘܢ܆ ܐܠܰܗܳܐ ܥܰܠ ܒܶܝܬ ܓܰܙܶܗ ܘܠܐ ܟܳܠܐܶ ܠܟܽܘܢ ܫܶܐܠܳܬܟ̈ܽܘܢ ܗ̄ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܪ̈ܚܽܘ̣ܡܰܘܗܝ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܨܠܽܘܬܟܽܘܢ ܫܽܘܪܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܰܢ܀

ܚܡܝܫܝܐ

ܠܐ ܡܳܪܝ ܢܶܒܛܰܠ ܫܽܘܒܚܳܟ܆ ܡ̣ܶܢ ܥܺܕ̈ܳܬܳܐ ܘܕܰܝܪ̈ܳܬܳܐ. ܥܕܰܡܳܐ ܠܫܽܘܠܳܡܳܐ ܕܥܳܠܡܳܐ. ܘܠܐ ܢܶܫܬܒܗܰܪ ܒܺܝ̣ܫܳܐ. ܘܢܰܪܡܶܐ ܣܶܕ̈ܩܶܐ ܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ. ܒܰܝܢܳܬ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܠܳܟ ܣܳܓܕܺܝܢ ܗ̄ ܫܰܝܶܢ ܡܳܪܰܢ ܒܰܨܠܺܝܒܳܟ. ܠܐܪܥܳܐ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܥܳܡܽܘܪ̈ܶܝܗ̇

ܫܬܝܬܝܐ

ܬܠܳܬ ܕܺܝܠܳܝ̈ܳܬܳܐ ܬܳܒ̇ܰܥ܆ ܐܠܰܗܳܐ ܡ̣ܶܢ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܒܝܰܘܡܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ. ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܢܰܦܫܳܐ܆ ܘܰܫܪܳܪܳܐ ܡ̣ܶܢ ܠܶܫܳܢܳܐ܆ ܘܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܦܰܓܪܳܐ ܗ̄ ܫܰܪܰܪ ܠܰܢ ܒܰܬܠܳܬܰܝ̈ܗܶܝܢ ܝܶܫܽܘܥ ܦܳܪܽܘܩܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ܀

ܫܒܝܥܝܐ

ܐܳܕܳܡ ܡ̣ܶܢ ܥܰܦܪܳܐ ܐܶܬܓܒܶܠ. ܘܰܚܢܰܢ ܝܰܠܕ̈ܰܘܗܝ ܡ̣ܶܢ ܥܰܦܪܳܐ܆ ܘܡܰܝ̈ܳܐ ܘܢܽܘܪܳܐ ܘܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܗܘܰܝܢܰܢ ܠܐܠܳܗܳܐ. ܘܐܰܚ̈ܶܐ ܠܰܒܪܳܐ ܝܺܚܺܝܕܳܐ ܡ̣ܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܗ̄ ܐܠܰܗܳܐ ܐܰܫܘܳܐ ܠܟܽܠܰܢ ܕܢܶܥܽܘܠ ܠܰܥܕܶܝܢ ܕܚܰܕܘ̈ܳܬܳܐ܀

ܬܡܝܢܝܐ

ܥܰܢܺܝܕ̈ܶܐ ܕܠܰܒܫܽܘܟ ܡܳܪܰܢ ܡ̣ܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ. ܝܶܫܽܘܥ ܦܳܪܽܘܩܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ. ܝܰܡܺܝܢܳܟ ܬܰܠܒܶܫ ܐܶܢܽܘܢ ܐܶܣܛܰܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. ܘܥܰܡ ܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ ܢܶܬܒܰܣܡܽܘܢ ܗ̄ ܘܢܰܣܩܽܘܢ ܠܳܟ ܩܳܠܰܝ̈ ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܐܰܢܰܬ ܗܽܘ ܐܺܝܬܰܝܟ ܡܢܰܚܡܳܢܗܽܘܢ܀

ܩܠܐ: ܫܠܡܐ ܥܡܗܘܢ ܕܐܪ̈ܕܝܟܠܐ

ܣܠܩ: ܒܡܪܝܡ ܝܠܕܬ݀ ܐܠܗܐ

ܩܕܡܝܐ

ܒܪܺܝܫܺܝܬ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܡܶܠܬܳܐ܆ ܠܘܳܬ ܐܰܒܳܐ ܡܫܰܒܚܐ܆ ܐܰܟܬܶܒ ܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܘܗ̣ܽܘ ܡܶܠܬܳܐ ܠܘܳܬ ܐܠܰܗܳܐ. ܕܰܨܡ̣ܰܚ ܡ̣ܶܢ ܐܰܒܳܐ: ܘܰܕܢܰܚ̣ ܡ̣ܶܢ ܡܰܪܝܰܡ ܗ̄ܘܗ̄ ܘܰܦܪܰܩ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܀

ܬܪܝܢܐ

ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܶܟܝ ܒܰܪܬ ܕܰܘܺܝܕ.  ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ܆ ܝ݀ܳܠܕܰܬ݀ ܐܠܰܗܳܐ. ܕܰܒܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܒܛܶܢ̣ܬܝ ܘܝ̣ܺܠܶܕܬܝ. ܠܩܰܫܺܝܫ ܡ̣ܶܢ ܕܳܪ̈ܶܐ ܡܳܪܗܶܝܢ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܗ̄ܘܗ̄ ܨܠܽܘܬܶܟܝ ܬܥܰܕܰܪܝ ܠܰܢ܀

ܬܠܝܬܝܐ

ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ ܕܐܰܪ̈ܕܺܝܟܠܐ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܰܫܠܺܝܚ̈ܶܐ  ܘܣܳܗ̈ܕܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܕܰܒܩܶܛܠܰܝ̈ܟܽܘܢ ܐܶܬܒܰܢܝܰܬ݀ ܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܡܟܺܝܪܬܶܗ ܕܰܡܪܰܝܡܳܐ ܗ̄ܘܗ̄ ܨܠܽܘܬܟܽܘܢ ܬܥܰܕܰܪܝ ܠܢ܀

ܪܒܝܥܝܐ

ܗܘܰܘ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܣܓܽܘ̈ܠܐ ܪ̈ܚܺܝ̣ܡܶܐ ܒܟܰܪܡܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܘܡܰܠܟ̈ܶܐ ܩܛܰܦܘ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܰܥܨܰܪܘ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܝ̈ܳܢܶܐ ܒܫܶܢ̈ܕܶܐ ܘܐܽܘܠܨ̈ܳܢܶܐ. ܘܠܐ ܙܳܥܘ ܘܐܶܬܪܰܦܺܝ̣ܘ ܗ̄ܘܗ̄ ܡ̣ܶܢ ܚܰܝܠܐ ܕܰܒܗܽܘܢ܀

ܚܡܝܫܝܐ

ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘܡ̈ܳܬܳܐ ܕܚܰܝ̈ܰܝ. ܒܟܰܪܡܳܟ ܘܗܳܫܳܐ ܕܰܩܪܶܒ ܠܶܗ ܙܰܒܢܳܐ ܕܫܽܘܠܳܡܳܐ ܕܚܰܝ̈ܰܝ. ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܚܽܘܣ ܥܠܰܝ ܗ̄ܘܗ̄ ܘܐܺܚܶܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ܀

ܫܬܝܬܝܐ

ܕܶܚܠܐܰ ܗ̱̇ܘ ܪܰܒܳܐ ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝ܆ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ܆ ܕܐܰܡܪܰܚܘ ܕܠܐ ܚܰܘܣܳܢ. ܚܳܕܶܝܢ ܬܰܡܳܢ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ. ܕܰܦܠܰܚܘ ܘܐܶܬܟܰܫܰܪܘ ܒܟܰܪܡܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܗ̄ܘܗ̄ ܡ̣ܶܢ ܨܰܦܪܳܐ ܠܪܰܡܫܳܐ܀

ܫܒܝܥܝܐ

ܐܺܝܠ ܐܠܰܗܳܐ ܢܚ̣ܶܬ ܠܰܫܝܽܘܠ܆ ܕܢܶܣܥܽܘܪ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܒܥܽܘܡܪܳܐ ܕܩܰܒܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܘܐܶܡ̣ܰܪ ܠܗܽܘܢ ܕܠܐ ܬܶܟܪܶܐ ܠܟܽܘܢ. ܕܐܳܬܶܐ ܐܢܳܐ ܠܚܰܪܬܳܐ ܘܰܡܢܰܚܶܡ ܐܢܳܐ  ܠܟܽܘܢ ܗ̄ܘܗ̄ ܡ̣ܶܢ ܚܶܙܶܝ̈ܗ̇ ܕܰܫܝܽܘܠ܀

ܬܡܝܢܝܐ

ܩܳܪܝܳܐ ܩܰܪܢܳܐ ܘܫܺܝܦܽܘܪܳܐ܆ ܕܰܬܩܺܝ̣ܡ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ. ܒܝܰܘܡܶܗ ܕܢܽܘܚܳܡܳܐ. ܘܫܳܡܥܺܝܢ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܝܽܘܒܳܒܳܐ. ܘܢܳܦܩܺܝܢ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ. ܠܐܘܪܥܶܗ ܕܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܗ̄ܘܗ̄ ܟܰܕ ܙܳܡܪܺܝܢ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

ܩܠܐ: ܕܐܝܠܝܢ ܕܥܢ̣ܕܘ ܒܡܫܝܚܐ

ܣܠܩ: ܒܡܪܝܡ ܝ̇ܠܕܬ݀ ܐܠܗܐ

ܕܝ̇ܠܕܬ݀ ܐܠܗܐ

ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܶܟܝ ܐܳܘ ܒܰܪܬ ܕܰܘܺܝܕ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܕܰܫܘܰܝܬܝ ܕܬܶܗܘܶܝܢ ܒܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܐܶܡܳܐ ܠܐܠܳܗܳܐ. ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܕܨܳܪܘ ܗܘܰܘ ܐ̱ܪܳܙܶܟܝ ܘܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܒܡܶܠܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܙܡܰܪܘ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܘܐܰܘܕܺܝܘ ܘܫܰܒܰܚܘ ܠܺܝ̣ܚܺܝ̣ܕܳܝܳܐ. ܕܰܒܚܽܘ̣ܒܶܗ ܡܶܢܶܟܝ ܐܶܬܺܝܠܶܕ. ܐܰܢܬܝ ܠܶܗ ܐܰܦܺܝܣܝ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܕܢܶܬܦܰܪ̈ܩܳܢ ܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ܀

ܕܣܗ̈ܕܐ

ܛܥܺܝܢܺܝܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܶܡܗܽܘܢ ܚܰܣܝܳܐ܆ ܘܰܡܩܰܪܒܺܝܢ ܠܶܗ ܠܐܠܳܗܳܐ ܘܗܳܟܰܢ ܐܳܡܪܺܝܢ. ܚܽܘܪ ܡܳܪܝ ܒܰܕܡܰܢ ܕܐܶܫܬܰܦܰܥ ܘܒܽܐܘܠܨ̈ܳܢܰܝܢ ܠܐ ܟܦ̣ܰܪܢܰܢ ܒܰܫܡܳܟ ܪܰܒܳܐ. ܬܳܐ ܠܥܽܘܕܪܳܢܰܢ ܘܰܦܪܽܘܩ ܠܰܢ. ܕܥܰܠ ܣܰܒܪܳܐ ܐܰܣܠܺܝܢܰܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܥܳܒܽܘܪ̈ܶܐ. ܨܠܺܝܒܳܟ ܡܳܪܝ ܢܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܒܶܝܬ ܓܰܘܣܳܐ ܘܢܶܙܟܶܝܘܗܝ ܠܣܳܛܳܢܳܐ܀

ܕܥܢܝ̈ܕܐ

ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܥܢ̣ܰܕܘ ܒܰܡܫܺܝܚܳܐ ܠܐ ܬܶܟܪܶܐ ܠܟܽܘܢ ܕܗܳܐ ܡܰܛܺܝ ܠܶܗ ܢܽܘܚܳܡܳܐ ܘܝܰܘܡܳܐ ܕܦܽܘܪܥܳܢܳܐ. ܒܡܰܘܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܥܡ̣ܰܕܬܽܘܢ ܘܰܒܚܰܫܰܘ̈ܗܝ  ܬܽܘܒ ܚܰܪܰܪܟܽܘܢ ܘܒܰܕܡܶܗ ܬܶܬܦܰܪܩܽܘܢ. ܘܗ̣ܽܘ ܡܢܰܚܶܡ ܠܟܽܘܢ. ܘܩܳܝܡܺܝܬܽܘܢ ܕܠܐ ܚܒܳܠܐ ܘܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܙܳܡܪܺܝܢ ܐܢܬܽܘܢ܀

ܩܠܐ: ܕܡܫܝܚܐ ܠܐ ܬܗܡܐ ܡܢܢ

ܣܠܩ: ܒܐܢܐ ܐܢܐ ܢܘܗܪܐ ܫܪܝܪܐ

ܐ:ܒ: ܕܝܠܕܬ݀ ܐܠܗܐ

ܐܶܢܗܽܘ ܕܫܰܒܛܳܐ ܝܰܒܺܝܫܳܐ. ܝܰܗ̣ܒ ܗܘܳܐ ܦܺܐܪܳܐ ܕܠܐ ܒܙܰܒܢܶܗ. ܡ̇ܰܢ ܡܶܬܦܰܠܰܓ ܥܰܠ ܡܰܪܝܰܡ ܕܰܒܬܽܘܠܐܝܬ ܝ̣ܺܠܶܕܬܶܗ. ܠܒܰܪ ܐܠܰܗܳܐ. ܕܐܶܬܓܰܫܰܡ ܘܰܗܘ̣ܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܐ܀

ܓ:ܕ: ܕܣܗ̈ܕܐ

ܣܳܗܕ̈ܶܐ ܕܝ̣ܺܩܶܕܘ ܘܒܶܣܡ̈ܶܐ ܗܘܰܘ. ܘܐܰܝܟ ܗܶܪ̈ܽܘܡܶܐ ܒܢܽܘܪܳܐ ܢܦ̣ܰܠܘ. ܘܰܡܚܳܐ ܪܺܝ̣ܚܳܐ ܕܩܶܛܠܰܝ̈ܟܽܘܢ ܘܰܡܠܳܗ̇ ܗܘܳܐ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܘܗܳܐ ܪܳܕܶܝܢ ܡܶܢܗܽܘܢ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ܀

ܗ:ܘ: ܕܬܝܒܘܬܐ

ܩܰܒܶܠ  ܡܳܪܰܢ ܬܶܫܡܶܫܬܰܢ. ܘܰܦܬܰܚ ܬܰܪܥܳܟ ܠܰܨܠܽܘܬܰܢ. ܘܦܰܢܳܐ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܫܶܐܠ̈ܳܬܰܢ܆ ܘܰܥܒܶܕ ܣܰܒܪܳܐ ܘܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܠܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ ܟܽܠܗܶܝܢ ܕܩܳܪ̈ܝܳܢ ܠܳܟ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ܀

ܙ:ܚ: ܕܥܢܝ̈ܕܐ

ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܕܰܫܩܰܠܘ ܦܰܓܪܳܟ. ܘܒܰܕܡܳܟ ܚܰܝܳܐ ܐܶܬܚܰܣܺܝܘ. ܥܒܶܕ ܠܗܽܘܢ ܡܳܪܰܢ ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ. ܒܽܐܘܪܶܫܠܶܝܡ ܗ̇ܳܝ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܘܰܠܗܽܘܢ ܠܗ̇ܰܘ ܩܰܘܡܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ܀

ܩܠܐ: ܕܡܫܠܡ ܢܘܗܪܗ

ܣܠܩ: ܒܫܠܡܗ ܕܐܒܐ ܐܘ ܐܢܐ ܐܢܐ ܢܘܗܪܐ ܫܪܝܪܐ

ܐ:ܒ: ܕܝܠܕܬ݀ ܐܠܗܐ

ܒܰܨܠܽܘܬܳܗ̇ ܕܡܰܪܝܰܡ ܐܶܡܳܟ ܐܠܰܗܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܐ. ܐܰܫܪܳܐ ܫܰܝܢܳܟ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ܆ ܘܫܰܝܶܢ ܥܺܕܬܳܐ ܥܰܡ ܝܰܠܕ̈ܶܝܗ̇܆ ܘܰܛܪܽܘܕ ܡܶܢܳܗ̇ ܣܶܕ̈ܩܶܐ ܘܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ ܕܬܶܥܒܶܕ ܥܺܐܕܳܐ ܕܐܶܡܳܐ ܕܝ̣ܺܠܶܕܬܳܟ܀

ܓ:ܕ: ܕܣܗܕ̈ܐ

ܛܽܘܒܰܝ̈ܟܽܘܢ ܣܳܗܕ̈ܶܐ ܒܪ̈ܺܝܟܶܐ. ܕܰܗܘܰܝܬܽܘܢ ܝܽܘ̣ܩܢ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ. ܗܳܐ ܢܳܨܚܺܝܢ ܕܽܘܟܪ̈ܳܢܰܝܟܽܘܢ܆ ܒܰܐܪ̈ܒܰܥܦܶܢܝܳܢ ܕܰܒܪܺܝܬܳܐ܆ ܐܰܦܺܝܣܘ ܚܠܳܦܰܝܢ ܒܳܥܶܝܢܰܢ. ܠܰܡܟܰܠܠܢܟܽܘܢ ܕܢܶܥܒܶܕ ܥܠܰܝܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ܀

ܗ:ܘ: ܕܬܝܒܘܬܐ

ܒܰܣܺܝ̣ܡ ܢܺܝܪܶܗ ܕܐܠܰܗܳܐ. ܘܩܰܠܺܝܠ ܗܽܘ ܥܰܠ ܢܳܣܽܘܒܶܗ. ܘܚܰܒܺܝܒܺܝ̣ܢ ܥܰܡ̈ܠܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ܆ ܠܪ̈ܳܚܡܰܝ ܦܽܘܩܕܳܢ ܒܳܪܽܘܝܗܽܘܢ܆ ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܐܝܢܳܐ ܕܐܶܬܬܰܓܰܪ ܘܐܰܝܟ ܟܰܫܺܝܪܳܐ ܝ̇ܳܪܶܬ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ܀

ܙ:ܚ: ܕܥܢܝ̈ܕܐ

ܢܶܗܘܶܐ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ܆ ܘܰܠܚ̈ܰܝܶܐ ܛܳܒܳܐ. ܘܠܐܠܳܗܳܐ ܐܰܒܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ܆ ܢܶܬܶܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܐܺܝܩܳܪܳܐ܆ ܕܗܽܘܝܽܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܐܠܰܗܳܐ ܣܰܒܪܳܐ ܕܡܺܝ̈ܬܶܐ ܘܝ̇ܳܗܽܘܒܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ܀

ܩܠܐ:ܕܐܠܦ ܡܪܢ ܒܣܒܪܬܗ

ܣܠܩ: ܒܡܪܝܡ ܝ̇ܠܕܬ݀ ܐܠܗܐ

ܐ:ܒ: ܕܝܠܕܬ݀ ܐܠܗܐ

ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܗ̇ܰܘ ܒܰܪ ܐܰܡܽܘܨ. ܐܰܟܪܶܙ ܗܘܳܐ ܒܰܢܒܺܝܽܘܬܶܗ. ܕܗܳܐ ܠܰܡ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܬܺܐܠܰܕ܆ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܕܥܳܠܡ̈ܶܐ ܘܐܠܰܗܳܐ ܕܥܰܠ ܟܽܠ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܶܗ ܕܰܨܒ̣ܳܐ ܒܚܽܘܒܶܗ. ܘܦܰܪܩܰܢ ܡ̣ܶܢ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܕܰܦܬܰܟܪ̈ܶܐ܀

ܓ:ܕ: ܕܣܗܕ̈ܐ

ܣܳܗܕ̈ܶܐ ܕܰܐܚܶܒܘ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܠܣܰܝܦܳܐ ܐܰܪܟܶܢܘ ܨܰܘܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܘܟܺܐܢ̈ܶܐ ܕܪܰܚܡܽܘ̣ܗܝ ܣܒ̣ܰܠܘ ܚܰܫ̈ܶܐ ܡܶܛܽܠܳܬܶܗ. ܕܡܳܐ ܕܐܳܬܶܐ ܠܚܰܪܬܳܐ ܘܰܡܩܺܝܡ ܠܗܽܘܢ ܡ̣ܶܢ ܕܰܚܺܝ̣ܚܳܐ. ܕܢܶܥܠܽܘܢ ܠܰܓܢܽܘܢܳܐ ܕܰܠܗܽܘܢ ܡܛܰܝܰܒ܀

ܗ:ܘ: ܕܬܝܒܘܬܐ

ܠܐ ܡܳܪܝ ܒܪܽܘܓܙܳܟ ܬܶܪܕܶܐ ܠܰܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܪܓܶܙܰܢ ܠܟܺܐܢܽܘܬܳܟ. ܘܰܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܐܰܣܳܐ ܚܒܳܪ̈ܳܬܰܢ ܕܣܰܓܺܝ ܩܫ̣ܶܐ ܣܳܢܳܐܐ. ܕܦܰܟܪܰܢ ܘܦܰܠܦܠܰܢ ܣܝܳܢܶܗ. ܕܰܟܳܐ ܘܚܰܠܶܠ ܨܳܐܽܘܬܰܢ ܒܒܳܥܽܘ ܡܶܢܳܟ܀

ܙ:ܚ: ܕܥܢܝ̈ܕܐ

ܐܰܚܰܝ̈ ܕܰܗܒܳܐ ܠܐ ܦܳܪܶܩ. ܘܡ̣ܶܢ ܡܰܘܬܳܐ ܠܰܝܬ ܕܰܡܦܰܨܶܐ. ܥܕܰܡܳܐ ܠܩܰܒܪܳܐ ܐܰܚ̈ܶܐ ܘܪ̈ܳܚܡܶܐ ܠܳܘܶܝܢ ܠܰܢ. ܛܽܘ̣ܒܰܘܗܝ ܠܐܝܢܳܐ ܕܠܐ ܕܳܢܽܘ̣ܗܝ ܥܒ̈ܳܕܰܘܗܝ ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ. ܕܰܒܓܰܘ ܒܶܝܬ ܕܺܝ̣ܢܳܐ ܠܐ ܡܶܬܚܰܝܰܒ܀

ܩܠܐ:ܕܩܘܡ ܥܕܪܝܢܝ ܘܦܪܘܩܝܢܝ

ܣܠܩ: ܒܡܪܝܡ ܝܠܕܬ݀ ܐܠܗܐ

ܐ:ܒ: ܕܝܠܕܬ݀ ܐܠܗܐ

ܥܶܛܪܳܐ ܕܒܶܣܡ̈ܶܐ ܕܩܰܪܶܒ ܗܘܳܐ ܐܰܗܪܽܘܢ ܟܳܗܢܳܐ. ܒܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܕܺܝ̣ܣܰܪ̈ܐܠܳܝܶܐ ܟ̣ܠܐܳ ܡܰܘܬܳܢܳܐ. ܘܦܺܝܪܡܳܐ ܕܩܰܪܶܒܘ ܠܳܟ ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܒܥܶܕܳܢ ܨܰܦܪܳܐ. ܢܶܬܩܰܒܰܠ ܐܰܝܟ ܦܺܝܪܡܶܗ ܕܐܰܗܪܽܘܢ܀

ܓ:ܕ: ܕܣܗܕ̈ܐ

ܣܳܗܕ̈ܶܐ ܨܰܠܰܘ ܥܰܠ ܫܰܝܢܳܐ ܕܥܳܠܡܳܐ ܟܽܠܶܗ. ܘܐܶܬܟܰܫܰܦܘ ܠܰܡܟܰܠܠܳܢܟܽܘܢ ܥܰܠ ܬܰܪܥܽܘܬܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܢܶܟܝ̈ܳܢܶܐ ܢܶܬܢܰܛܪ̈ܳܢ ܥܺܕ̈ܳܬܳܐ. ܘܡܰܠܟ̈ܶܐ ܒܫܰܝܢܳܐ ܢܶܬܢܰܛܪܽܘܢ܀

ܗ:ܘ: ܕܬܝܒܘܬܐ

ܒܕܶܡ̈ܥܶܐ ܕܥܰܝܢܰܝ̈ ܐܰܫܺܝܓ ܡܶܢܝ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܘܒ̈ܰܝ. ܘܐܶܒܟܶܐ ܒܚܰܫܳܐ ܠܰܩܢܽܘܡܝ ܡܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ. ܕܰܓܡܰܪܘ ܚܰܝ̈ܰܝ ܡ̣ܶܢ ܥܳܠܡܳܐ ܦܰܪܳܚܳܐܺܝܬ. ܘܡܳܢܳܐ ܐܶܥܒܶܕ ܒܝܽܘܡ ܕܺܝ̣ܢܳܐ܀

ܙ:ܚ: ܕܥܢܝ̈ܕܐ

ܦܰܘܠܳܘܣ ܩ̇ܳܥܶܐ ܘܰܡܣܰܒܰܪ ܥܰܠ ܢܽܘܚܳܡܳܐ. ܕܰܒܩܳܠܐ ܐ̱ܚܪܺܝܳܐ ܕܩܰܪܢܳܐ. ܕܳܢܰܚ̇ ܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܩܳܝܡܺܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡ̣ܶܢ ܕܰܚܺܝ̣ܚܳܐ. ܘܠܳܒܫܺܝܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ܀

ܩܠܐ: ܕܕܢܚ ܒܪ ܡܠܟܐ

ܣܠܩ: ܒܫܠܡܗ ܕܐܒܐ: ܕܠܐ ܡܨܥܝ̈ܬܐ. ܐܘ ܒܐܢܐ ܐܢܐ ܢܘܗܪܐ

ܩܕܡܝܐ

ܒܰܕܡܽܘܬ ܐܠܶܦܳܐ ܕܰܛܥܺܝ̣ܢܳܐ ܥܽܘܬܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܛܥܶܢܬܶܗ ܒܬܽܘܠܬܳܐ܆ ܠܡܳܪܶܐ ܡܰܠܟ̈ܶܐ. ܒܥܽܘܒܳܗ̇ ܕܰܟܝܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ܆ ܕܰܫܦܰܪܘ ܠܶܗ ܘܰܕܢܰܚ ܡܶܢܳܗ̇܀

ܬܪܝܢܐ

ܠܐ ܐܺܝܬ ܝܰܠܕܳܐ܆ ܕܕܳܡ̇ܶܐ ܠܳܟ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ܆ ܕܰܕܠܐ ܚܰܫܳܐ ܡ̣ܶܢ ܐܰܒܳܐ ܐܰܢܬ܆ ܘܰܕܠܐ ܙܰܪܥܳܐ ܡ̣ܶܢ ܒܰܪܬ ܕܰܘܺܝܕ. ܠܥܶܠ ܡ̣ܶܢ ܐܰܒܳܐ ܐܰܢܬ: ܘܰܠܬܰܚܬ ܡ̣ܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܐܰܢܬ܀

ܬܠܝܬܝܐ

ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܟܽܘܢ܆ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܣܳܗܕ̈ܶܐ: ܘܐܰܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܐܳܦ ܡܰܠܦܳܢ̈ܶܐ ܕܥܺܕܰܬ݀ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܐܰܦܺܝܣܘ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܕܢܶܥܒܶܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܟܽܠܰܢ܀

ܪܒܝܥܝܐ

ܪܶܚܡܰܬ݀ ܡܳܪܝܳܐ. ܐܰܝܟ ܢܽܘܪܳܐ ܒܣܳܗܕ̈ܶܐ ܕܶܠܩܰܬ݀. ܘܥܰܠ̣ܘ ܩܳܡ̣ܘ ܒܕܳܪܳܐ ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܒܺܝ̣ܫܳܐ. ܘܰܙܟܰܘ ܗ̣ܶܢܽܘܢ. ܘܗܳܐ ܡܶܬܢܰܨܰܚ܆ ܕܽܘܟܪܳܢܗܽܘܢ ܒܰܐܪ̈ܒܰܥܦܶܢܝܳܢ܀

ܚܡܝܫܝܐ

ܒܳܥܶܐ ܐܢܳܐ ܡܳܪܝ܆ ܐܰܫܘܳܢܝ ܠܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܠܐ ܐܶܗܘܶܐ ܠܺܝ ܚܰܒܬܳܐ ܠܢܽܘܪܳܐ: ܘܰܠܓܰܘܙܰܠܬܳܐ ܐܶܠܐ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ܆ ܚܰܣܳܐ ܘܰܫܒܽܘܩ ܒܽܘܨܳܪ̈ܰܝ܀

ܫܬܝܬܝܐ

ܥܳܒ̇ܰܪ ܐܶܣܟܺܡܶܗ܆ ܕܥܳܠܡܳܐ ܫܠܺܝܚܳܐ ܐܰܟܬܶܒ ܠܰܢ. ܠܐ ܚܰܕܽܘܬܶܗ܆ ܡܩܰܘܝܳܐ ܠܥܳܠܰܡ܆ ܥܳܩܬܶܗ ܠܰܓܡܳܪܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇. ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܐܝܢܳܐ ܕܠܐ ܡܶܬܬܚܶܕ ܒܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܶܗ܀

ܫܒܝܥܝܐ

ܕܳܢܰܚ̇ ܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ܆ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܡܰܠܐܟ̈ܰܘܗܝ. ܫ̇ܳܪܶܐ ܫܡܰܝܳܐ. ܘܡܰܥܒܰܪ ܐܰܪܥܳܐ ܘܟܽܠ ܕܐܺܝܬ ܒܳܛܶܠ. ܘܩܳܝܡܺܝܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܕܠܐ ܚܒܳܠܐ ܡ̣ܶܢ ܩܰܒܪ̈ܰܝܗܽܘܢ܀

ܬܡܝܢܝܐ

ܗܳܐ ܡ̣ܶܢ ܕܰܗܘܺܝܬ܆ ܘܦܶܠܚ̇ܶܬ ܒܶܗ ܒܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܘܗܳܫܳܐ ܕܫܰܪܺܝܬ܆ ܕܐܶܦܽܘܩ ܡܶܢܶܗ. ܠܐ ܠܘܳܢܝ ܡܶܕܶܡ. ܐܶܠܐ ܒܰܠܚܽܘܕ. ܦܰܓܪܶܗ ܘܰܕܡܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ܀

 

ܬܘܒ ܫܘܚܠܦ ܩ̈ܠܐ ܕܓܘܫܡܐ ܫܚܝܡܐ ܕܠܐ ܥܗܝ̣ܕܝܢ ܡ̣ܢ ܠܥܠ

ܩܕܡܝܬ݀

ܩܠܐ: ܕܩܒܠܝܗܝ ܡܪܢ

ܓܘܫܡܐ ܬܠܝܬܝܐ ܕܢܢܓܗ ܬܪܝܢ ܒܫܒܐ:

ܣܠܩ: ܒܐܢܐ ܐܢܐ ܢܘܗܪܐ ܫܪܝܪܐ ܕܠܐ ܡܨܥܝ̈ܬܐ ܩܦܝܣܐܝܬ.

ܩܕܡܝܐ

ܩܰܒܶܠܳܝܗܝ ܡܳܪܰܢ܆ ܠܦܺܝܪܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܡ̣ܶܢ ܐܺܝܕܰܝ̈ܢ ܐܰܝܟ ܦܺܝܪܡܶܗ ܕܐܰܗܪܽܘܢ. ܕܰܟܠܐ ܡܰܘܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܥܰܡܳܐ܀

ܬܪܝܢܐ

ܡܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܐܶܡܳܐ ܕܝܶܠܕܰܬ݀ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܐܰܦܺܝܣܝ ܠܺܝ̣ܚܺܝ̣ܕܶܟܝ. ܕܢܶܥܒܶܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܟܽܠܰܢ܀

ܬܠܝܬܝܐ

ܢܺܐܬܝ̈ܳܢ ܒܰܫܠܳܡܳܐ. ܓܽܘܕ̈ܰܝ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ. ܘܣܳܗܕ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝܫ̈ܶܐ. ܘܰܡܫܺܝܚܳܐ ܒܪܺܝܫ ܣܶܕܪ̈ܰܝܗܽܘܢ܀

ܪܒܝܥܝܐ

ܣܳܗܕ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܪ̈ܚܽܘ̣ܡܰܘܗܝ ܕܚܰܬܢܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ. ܨܠܽܘܬܟܽܘܢ ܬܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܫܽܘܪܳܐ ܘܒܶܝܬ ܓܰܘܣܳܐ܀

ܚܡܝܫܝܐ

ܦܽܘܡܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܐܶܫܬܰܘܕܺܝ ܘܗܳܟܰܢ ܐܶܡ̣ܰܪ. ܕܰܩܪܰܘ ܘܥܳܢܶܐ ܐܢܳܐ. ܘܩܽܘܫܽܘܢ ܦܳܬܰܚ ܐܢܳܐ܀

ܫܬܝܬܝܐ

ܩܪܰܝܢܳܟ ܐܰܝܟ ܕܰܐܠܶܦ̣ܬ. ܥܢܺܝ̣ ܠܰܢ ܐܰܟܡܳܐ ܕܐܶܫܬܰܘܕܺܝ̣ܬ. ܘܩܰܒܶܠ ܬܶܫܡܶܫܬܰܢ. ܘܦܰܢܳܐ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܫܶܐܠ̈ܳܬܰܢ܀

ܫܒܝܥܝܐ

ܒܽܐܘܪܶܫܠܶܝܡ ܕܰܠܥܶܠ. ܘܰܒܥܺܕܬܳܐ ܕܒܶܝܬ ܐܰܪ̈ܥܳܢܶܐ. ܥܒܶܕ ܡܳܪܝ ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ. ܠܥܰܒ̈ܕܰܝܟ ܕܰܫܟܶܒܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ܀

ܬܡܝܢܝܐ

ܒܝܰܘܡܶܗ ܕܢܽܘܚܳܡܳܐ. ܚܽܘܣ ܥܰܠ ܟܶܢܫܳܐ ܕܣܳܓܽܘ̈ܕܰܝܟ. ܘܢܶܫܬܘܽܘܢ ܠܒܽܘܣܳܡܳܐ. ܕܰܢܩܰܪܒܽܘܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܪ̈ܰܚܡܰܝܟ܀

ܩܠܐ: ܕܠܐ ܠܕܝܢܐ ܘܠܐ ܠܬܒܥܬܐ

ܓܘܫܡܐ ܫܬܝܬܝܐ ܕܢܓܗ ܬܪܝܢ ܒܫܒܐ

ܣܠܩ: ܒܡܪܝܡ ܝ̇ܠܕܬ݀ ܐܠܗܐ

ܩܕܡܝܐ

ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܣܶܦܩܰܬ݀ ܘܰܛܥܶܢܬܶܗ ܠܚܰܝܠܐ ܟܰܣܝܳܐ ܕܰܛܥܺܝ̣ܢ ܠܐܪܥܳܐ ܘܠܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܗܳܐ ܡܦܺܝ̣ܣܳܐ ܠܶܗ ܒܬܰܟܫܶܦܬܳܐ ܚܠܳܦ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܕܩ̇ܳܪܶܝܢ ܠܶܗ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܗ̄ ܨܠܽܘܬܳܗ̇ ܥܰܡܰܢ܀

ܬܪܝܢܐ

ܠܥܳܠܰܡ ܢܶܗܘܶܐ ܕܽܘܟܪܳܢܳܗ̇ ܕܰܡܒܰܪܰܟܬܳܐ. ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܝܳܠܕܰܬ݀ ܐܠܰܗܳܐ. ܕܝ̣ܶܠܕܰܬ݀ ܠܰܢ ܒܰܒܬܽܘܠܽܘܬܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܗ̄ ܨܠܽܘܬܳܗ̇ ܥܰܡܰܢ܀

ܬܠܝܬܝܐ

ܩܪܳܐ ܠܗܽܘܢ ܡܳܪܰܢ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܰܘܗܝ ܘܦܰܩܶܕ ܐܶܢܽܘܢ. ܕܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܚܰܢ̈ܦܶܐ ܠܐ ܬܺܐܙܠܽܘܢ. ܠܒܶܝܬ ܫܳܡܪ̈ܳܝܶܐ ܠܐ ܬܶܥܠܽܘܢ ܘܰܠܝܽܘܠܦܳܢܗܽܘܢ ܕܰܦܪ̈ܺܝܫܶܐ ܠܐ ܬܶܬܩܰܪܒܘܢ ܗ̄ ܢܟܺܝ̣ܠ ܝܽܘܠܦܳܢܗܽܘܢ܀

ܪܒܝܥܝܐ

ܠܥܳܠܰܡ ܢܶܗܘܶܐ ܕܽܘܟܪܳܢܳܟ ܡܳܪܝ ܐܠܶܝܳܐ. ܢܰܨܺܝܚܳܐ ܡܠܐܶ ܟܽܠ ܫܽܘܦܪ̈ܺܝܢ. ܘܰܠܕܳܪܕܳܪ̈ܺܝܢ ܢܶܨܚܳܢ̈ܰܝܟ ܐܰܒܳܐ ܒܪܺܝܟܳܐ. ܐܰܬܠܺܝܛܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܗ̄ ܨܠܽܘܬܳܟ ܥܰܡܰܢ܀

ܚܡܝܫܝܐ

ܕܰܘܺܝܕ ܡܰܠܟܳܐ ܘܰܢܒܺܝܳܐ ܙܰܡ̣ܰܪ ܘܐܶܡ̣ܰܪ܆ ܒܡܰܙܡܽܘܪܳܐ ܕܚܰܡܫܺܝܢ ܘܚܰܕ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ ܐܠܰܗܳܐ ܐܰܣܓܳܐ ܐܰܫܺܝܓܰܝܢܝ ܡ̣ܶܢ ܥܰܘܠܐ ܕܰܣܥ̣ܰܪ̈ܝ ܐܺܝ̈ܕܰܝ ܗ̄ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝ܀

ܫܬܝܬܝܐ

ܡܳܪܰܢ ܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ ܡܳܪܰܢ ܩܰܒܶܠ ܬܶܫܡܶܫܬܰܢ ܘܰܨܠܰܘ̈ܳܬܰܢ. ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܬܶܩܽܘܡ ܒܰܐܦ̈ܰܝܢ ܗ̇ܳܝ ܕܗܺܝ̣ ܩܳܡܰܬ݀. ܥܰܡ ܣܳܗܕ̈ܶܐ ܒܰܐܓܽܘܢ̈ܰܝܗܽܘܢ ܗ̄ ܘܚܰܝܠܰܬ ܐܶܢܽܘܢ܀

 ܫܒܝܥܝܐ

ܐܺܝܕ̈ܶܐ ܕܰܦܪ̈ܰܣܝ ܚܽܘ̣ܦܢ̈ܰܝܗܶܝܢ ܘܩܰܒ̈ܶܠܝ ܡܶܢܳܟ ܪܰܗܒܽܘܢܳܐ ܒܪܳܐ ܕܐܠܰܗܳܐ. ܠܐ ܢܶܬܩܰܦܣ̈ܳܢ ܒܶܝܬ ܕܺܝ̣ܢܳܐ. ܒܝܰܘܡܳܐ ܐ̱ܚܪܳܝܳܐ. ܡ̣ܶܢ ܥܽܘ̣ܙܳܐ ܕܫܰܠܗܶܒܺܝܬܳܐ ܗ̄ ܕܦܰܓܪܳܟ ܙܰܝܰܚ̈ܝ܀

ܬܡܝܢܝܐ

ܥܰܡ ܣܳܗܕ̈ܶܐ ܒܪ̈ܺܝܟܶܐ ܕܪܰܚܡܽܘܟ. ܘܥܰܡ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܰܫܦܰܪܘ ܠܳܟ ܒܕܽܘܒܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܥܒܶܕ ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ. ܘܐܰܫܘܳܐ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܠܗ̇ܰܘ ܩܰܘܡܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ ܗ̄ ܘܐܰܢܺܝܚ ܐܶܢܽܘܢ܀

ܩܠܐ: ܕܐܝܟ ܦܝܪܡܐ ܕܩܪܒ

ܓܘܫܡܐ ܚܡܝܫܝܐ ܕܨܦܪܐ ܕܬܪܝܢ

ܣܠܩ: ܒܡܪܝܡ ܝ̇ܠܕܬ݀ ܐܠܗܐ ܕܠܐ ܡܨܥܝ̈ܬܐ

ܩܕܡܝܐ

ܐܰܝܟ ܦܺܝܪܡܳܐ ܕܩܰܪܶܒ ܐܰܗܪܽܘܢ܆ ܦܺܝܪܡܰܢ ܢܶܬܩܰܒܰܠ. ܘܐܰܝܟ ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܢܺܝܢܘ̈ܳܝܶܐ. ܩܰܒܶܠ ܬܶܫܡܶܫܬܰܢ. ܘܐܰܝܟ ܕܰܥܢ̣ܰܝܬ ܠܝܰܘܢܳܢ ܒܝܰܡܳܐ. ܥܢܺܝ̣ ܠܥܰܒ̈ܕܰܝܟ ܕܗܳܐ ܩ̇ܳܪܶܝܢ ܠܳܟ܀

ܬܪܝܢܐ

ܥܰܠ ܗܳܢܳܐ ܥܶܛܪܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ. ܢܶܗܘܶܐ ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ. ܠܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܘܰܡܫܰܒܰܚܬܳܐ. ܝܳܠܕܰܬ݀ ܐܠܰܗܳܐ ܗ̇ܳܝ ܕܝ̣ܶܠܕܰܬ݀ ܒܰܒܬܽܘܠܽܘܬܳܗ̇ ܠܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܀

ܬܠܝܬܝܐ

ܠܟܽܘܢ ܛܽܘܒܰܝܟܽܘܢ ܐܳܘ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܣܳܗ̈ܕܶܐ. ܕܣܰܝܒܰܪܬܽܘܢ ܟܽܠ ܐܽܘܠܨ̈ܳܢܺܝ̣ܢ. ܡܶܛܽܠ ܫܡܶܗ ܕܝܶܫܽܘܥ. ܗܳܐ ܢܛܺܝܪ ܐܰܓܪܳܐ ܕܥܰܡܠܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܓܢܽܘܢܳܐ ܘܓܰܢܬܳܐ ܘܡܰܠܟܽܘܬܳܐ܀

ܪܒܝܥܝܐ

ܣܳܗܕ̈ܶܐ ܕܰܣܢܰܘ ܩܶܢܝ̈ܳܢܶܐ ܕܥܳܠܡܳܐ ܥܳܒܽܘܪܳܐ. ܘܰܟܦܰܪܘ ܒܰܐܒܳܗ̈ܶܐ ܘܐܰܚ̈ܶܐ. ܘܰܒܓܶܢܣܳܐ ܘܛܽܘܗܡܳܐ ܘܡܰܘܬܳܐ ܪܚ̣ܶܡܘ ܡܶܛܽܠ ܝܶܫܽܘܥ. ܘܗܳܐ ܢܳܨܚܺܝܢ ܕܽܘܟܪ̈ܳܢܰܝܟܽܘܢ܀

ܚܡܝܫܝܐ

ܒܢܽܘܗܪܳܟ ܚܳܙܶܝܢܰܢ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܝܶܫܽܘܥ ܡܠܐܶ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܐܰܢܬ ܗܽܘ ܢܽܘܗܪܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ. ܕܡܰܢܗܰܪ ܠܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܢ. ܐܰܢܗܰܪ ܠܰܢ ܒܢܽܘܗܪܳܟ ܓܰܐܝܳܐ. ܨܶܡܚܶܗ ܕܐܰܒܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ܀

ܫܬܝܬܝܐ

ܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܚܽܘ̣ܢܰܝܢܝ ܐܰܝܰܟ ܕܰܠܓܰܝܳܣܳܐ. ܘܰܫܒܽܘܩ ܠܺܝ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܣܶܥ̇ܪܶܬ ܐܰܝܟ ܕܰܠܚܰܛܳܝܬܳܐ. ܘܐܰܝܟ ܕܐܶܬܚܰܣܺܝ ܠܶܗ ܠܫܶܡܥܽܘܢ. ܚܰܣܳܐ ܚܰܘܒ̈ܰܝ ܘܰܚܛܳܗ̈ܰܝ܀

ܫܒܝܥܝܐ

ܠܐ ܟܳܪܝܳܐ ܠܺܝ̣ ܕܰܒܪܰܝܬܳܢܝ. ܘܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܫܕܰܝܬܳܢܝ. ܕܦܰܓܪܳܟ ܘܰܕܡܳܟ ܐܰܘܟܶܠܬܳܢܝ ܪܰܗܒܽܘܢܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ. ܘܰܬܟܺܝ̣ܠ ܐܢܳܐ ܕܗ̣ܽܘ ܡܢܰܚܶܡ ܠܺܝ ܡ̣ܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܠܓܰܘ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ܀

ܬܡܝܢܝܐ

ܦܳܪ̈ܽܘܫܶܐ ܥܒܶܕܘ ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ. ܘܝܰܩܰܪܘ ܐܶܢܽܘܢ ܒܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܕܰܒܗܽܘܢ ܡܶܬܬܢܺܝ̣ܚܺܝܢ. ܘܰܠܟܽܘܢ ܝܳܗ̇ܶܒ ܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܐܰܓܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܕܥܰܡܠܰܝ̈ܟܽܘܢ܀

ܩܠܐ: ܕܣܗܕ̈ܐ ܐܦܝܣܘܢܝܗܝ

ܓܘܫܡܐ ܬܪܝܢܐ ܕܨܦܪܐ ܬܪܝܢ ܒܫܒܐ

ܩܕܡܝܐ

ܡ̣ܶܢ ܐܰܒܳܐ ܡܳܪܳܐ ܕܢ̣ܰܚ ܠܰܢ. ܘܡ̣ܶܢ ܒܰܪܬ ܕܰܘܺܝܕ ܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܘܡ̣ܶܢ ܒܶܝܬ ܠܚܶܡ ܠܰܚܡܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܗܰܝܡܶܢܘ ܒܶܗ. ܣܓܺܝܕ ܐܰܒܳܐ ܕܫܰܕܰܪ ܠܰܒܪܶܗ. ܒܪܺܝܟܳܐ ܗ̱̇ܝ ܡܰܪܝܰܡ ܕܝܺܠܶܕܬܶܗ. ܘܛܽܘ̣ܒܳܐ ܠܥܺܕܬܳܐ ܕܩܰܒ̣ܶܠܬܶܗ ܘܗܳܐ ܙܳܡܪܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

ܬܪܝܢܐ

ܙܰܠܺܝܩܳܐ ܕܫܶܡܫܳܐ ܥ̇ܳܒܰܪ. ܒܰܙܓܽܘܓܺܝܬܳܐ ܘܰܒܡܰܝ̈ܳܐ. ܘܡ̣ܶܢ ܪܶܬܚܳܗ̇ ܕܫܶܡܫܳܐ ܡܰܘܠܶܕ. ܢܽܘܗܪܳܐ ܒܓܰܘ ܡܰܝ̈ܳܐ. ܐܰܒܳܐ ܓܶܝܪ ܫܶܡܫܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܘܰܒܪܳܐ ܕܡܶܢܶܗ ܙܰܠܺܝܩܳܐ. ܘܡܰܪܝܰܡ ܙܓܽܘܓܺܝ̣ܬܳܐ ܘܡܰܝ̈ܳܐ. ܘܢܽܘܗܪܳܐ ܒܪܳܐ ܕܝ̣ܶܠܕܰܬ݀܀

ܬܠܝܬܝܐ

ܣܳܗܕ̈ܶܐ ܐܰܦܺܝܣܽܘܢܳܝܗܝ. ܠܐܠܳܗܳܐ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ. ܕܢܶܥܒܶܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܟܽܠܰܢ ܒܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܶܗ. ܘܰܢܦܰܨܶܐ ܠܰܢ ܡ̣ܶܢ ܕܺܝ̣ܢܳܐ ܕܗܳܘܶܐ ܠܚܰܪܬܳܐ ܕܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ. ܘܢܶܚܙܶܝܟܽܘܢ ܡܳܐ ܕܫܳܩܠܺܝܬܽܘܢ܆ ܟܠܺܝ̈ܠܐ ܕܙܳܟܽܘܬܳܐ܀

ܪܒܝܥܝܐ

ܡܨܰܒܬܺܝܢ ܫܡ̈ܰܝܳܐ ܒܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ. ܡܨܰܒܬܳܐ ܐܰܪܥܳܐ ܒܗܰܒܳܒ̈ܶܐ. ܘܢܰܨܺܝܚܳܐ ܡܳܪܝ ܓܶܘܰܪܓܺܝܣ ܡܨܰܒܰܬ݀ ܒܕܶܡ ܨܰܘܪܶܗ. ܥܳܒܪܳܐ ܫܡܰܝ̈ܳܐ ܘܢܰܗܺܝܪ̈ܶܝܗ̇. ܘܒܳܛܠܐ ܐܰܪܥܳܐ ܘܗܰܒܳܒ̈ܶܝܗ̇ ܘܕܽܘܟܪܳܢܶܗ ܕܣܳܗܕܳܐ ܕܰܢܨܰܚ. ܠܥܳܠܰܡ ܠܐ ܥܳܒ̇ܰܪ܀

ܚܡܝܫܝܐ

ܡ̣ܶܢ ܗܳܢ ܥܳܠܡܳܐ ܥܳܒܽܘܪܳܐ. ܘܡ̣ܶܢ ܩܶܢܝܳܢܳܐ ܕܠܐ ܡܩܰܘܶܐ. ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܐܝܢܳܐ ܕܩ̇ܳܢܶܐ ܠܶܗ ܪܳܚܡܳܐ ܐܠܰܗܳܐ. ܕܰܒܚܰܝ̈ܰܘܗܝ ܗ̇ܳܘܶܐ ܥܰܡܶܗ. ܘܰܒܡܰܘܬܶܗ ܠܐ ܡܰܪܦܶܐ ܠܶܗ. ܘܰܒܝܰܘܡܳܐ ܕܗ̇ܳܘܶܐ ܕܺܝ̣ܢܳܐ ܥܳܒ̇ܶܕ ܥܠܰܘܗܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ܀

ܫܬܝܬܝܐ

ܡ̣ܶܢ ܓܽܘܒܳܐ ܕܕܽܘܘܳܢܳܐ. ܘܡ̣ܶܢ ܣܝܳܢܳܐ ܕܰܚܒܳܠܐ. ܘܡ̣ܶܢ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܒܰܪܳܝܳܐ. ܦܰܨܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܰܢ. ܘܡܳܐ ܕܗܳܘܝ̈ܳܢ ܦܳܣܺܝ̈ܩܳܬܳܐ. ܘܫܳܩܠܺܝܢ ܣܳܗܕ̈ܶܐ ܟܠܺܝܠܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܥܰܡܗܽܘܢ ܢܶܥܽܘܠ ܠܰܓܢܽܘܢܳܐ. ܘܢܶܙܡܰܪ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

ܫܒܝܥܝܐ

ܢܶܬܕܟܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܠܐܒܳܗܰܝ̈ܢ܆ ܕܡܰܠܦܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܰܢ ܟܰܕ ܚܰܝ̣ܺܝ̣ܢ܆ ܕܢܶܗܘܶܐ ܒܢ̈ܰܝܳܐ ܠܐܠܳܗܳܐ ܒܗܳܢ ܥܳܠܡܳܐ ܕܥܳܒ̇ܰܪ. ܒܪܳܐ ܕܐܠܰܗܳܐ ܢܢܺܝܚ ܐܶܢܽܘܢ ܒܗ̇ܳܝ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ. ܥܰܡ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܥܰܡ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܒܥܳܠܡܳܐ ܕܠܐ ܥܳܒܰܪ܀

ܬܡܝܢܝܐ

ܫܟܶܒܘ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܘܰܡܣܰܟܶܝܢ ܠܝܽܘܡ ܓܶܠܝܳܢܳܟ. ܘܚܳܝܪܺܝܢ ܕܰܢܩܰܒܠܽܘܢ ܡܶܢܳܟ ܐܰܓܪܳܐ ܕܥܰܡܠܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܡܶܕܶܡ ܕܐܶܕܢܳܐ ܠܐ ܫܶܡܥܰܬ݀. ܘܥܰܝܢܳܐ ܕܒܶܣܪܳܐ ܠܐ ܚܙܳܬܶܗ. ܘܥܰܠ ܠܶܒܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫܳܐ ܠܐ ܣܠ̣ܶܩ. ܛܽܘܒܳܐ ܕܫ̇ܳܘܶܝܢ ܠܶܗ܀

ܩܠܐ: ܕܩܒܠܝܗܝ ܡܪܝ

ܓܘܫܡܐ ܬܡܝܢܝܐ ܕܢܓܗ ܬܠܬܐ ܒܫܒܐ

ܣܠܩ: ܒܡܠܐܟܐ ܫܪܝܪܐ ܐܘ ܐܢܐ ܐܢܐ ܢܘܗܪܐ ܫܪܝܪܐ܀

ܩܕܡܝܐ

ܩܰܒܶܠܳܝܗܝ ܡܳܪܝ. ܠܦܝܪܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܡ̣ܢ ܐܺܝܕ̈ܰܝܢ ܐܰܝܟ ܦܺܝܪܡܶܗ ܕܐܰܗܪܽܘܢ܆ ܕܰܟ̣ܠܐ ܡܰܘܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܥܰܡܳܐ܀

ܬܪܝܢܐ

ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܪܡܳ ܫܰܪܒܶܟܝ ܡ̣ܶܢ ܡ̈ܰܠܳܠܐ. ܕܰܗܘ̣ܰܝܬ ܠܶܗ ܐܶܡܳܐ. ܠܡܳܪܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܀

ܬܠܝܬܝܐ

ܒܟܽܠܥܶܕ̈ܳܢܺܝ̣ܢ. ܕܟܺܝܪܺܝܢ ܢܺܒܶܝ̈ܐ ܘܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ. ܥܰܡ ܣܳܗܕ̈ܶܐ. ܨܠܽܘܬܗܘܽܢ ܫܽܘܪܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܰܢ܀

ܪܒܝܥܝܐ

ܐܳܡܪܺܝܢ ܣܳܗܕ̈ܶܐ. ܡܳܐ ܕܥܳܐܠܺܝܢ ܩܕܳܡ ܕܰܝ̈ܳܢܶܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܳܪܰܢ܆ ܕܠܐ ܒܳܗܬܺܝܢ ܕܰܡܣܰܒܪܺܝܢ ܒܳܟ܀

ܚܡܝܫܝܐ

ܬܽܘܒܽܘܢ ܬܽܘܒܽܘܢ܆ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܐܶܡ̣ܰܪ ܡܳܪܰܢ. ܕܡܳܐ ܕܕܳܢܰܚ ܚܰܬܢܳܐ܆ ܥܰܡܶܗ ܬܶܥܠܽܘܢ ܠܰܓܢܽܘܢܳܐ܀

ܫܬܝܬܝܐ

ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܒܳܗܬܺܝܢ܆ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܒܓܰܘ ܒܶܝܬ ܕܺܝ̣ܢܳܐ. ܚܽܘܢ ܠܰܢ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ܆ ܝܶܫܽܘܥ ܡܰܠܟܰܢ ܙܰܟܳܝܳܐ܀

ܫܒܝܥܝܐ

ܡ̣ܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ܆ ܐܰܩܺܝܡ ܡܳܪܰܢ ܒܡܶܐܬܺܝܬܳܟ. ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ܆ ܕܰܐܘܕܺܝܘ ܒܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ܀

ܬܡܝܢܝܐ

ܝܰܠܕ̈ܰܘܗܝ ܕܐܳܕܳܡ: ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܡܰܣܩܺܝܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܕܐܰܢܬ ܗܽܘ ܡܢܰܚܡܳܢܳܐ. ܕܦܰܓܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܡ̣ܶܢ ܕܰܚܽܝܚܳܐ܀

ܩܠܐ: ܗܘܝ ܠܗ̇ ܠܢܦܫܝ

ܓܘܫܡܐ ܫܬܝܬܝܐ ܕܢܓܗ ܬܠܬܐ ܒܫܒܐ

ܣܠܩ: ܒܣܗܕ̈ܘܗܝ ܐܢܬܘܢ

ܩܕܡܝܐ

ܗܘܺܝ ܠܳܗ̇ ܠܢܰܦܫܝ ܡܢܰܛܪܳܢܳܐ. ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ. ܕܒܰܝܢܳܬ ܦܰܚ̈ܶܐ ܕܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ܆ ܡܗܰܠܶܟ ܐܢܳܐ ܟܽܠܝܽܘܡ. ܦܰܨܳܗ̇ ܠܢܰܦܫܝ ܡ̣ܶܢ ܫܳܪ̈ܥܳܬܳܐ. ܘܰܦܪܽܘܩܰܝܢܝ ܒܝܰܕ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ. ܐܰܢܬ ܪܳܚ̇ܶܡ ܐ̱ܢܳܫܳܐ܀

ܬܪܝܢܐ

ܛܳܣ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܒܶܐܒܪܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܘܰܡܛܳܐ ܨܶܝܕ ܡܰܪܝܰܡ. ܘܝܰܗܒ ܠܳܗ̇ ܫܠܳܡܳܐ ܕܐܶܫܬܰܕܰܪ ܠܳܗ̇ ܘܗܳܟܰܢ ܐܶܡ̣ܰܪ ܠܳܗ̇. ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܶܟܝ ܡܳܪܝ ܥܰܡܶܟܝ ܘܡܶܢܶܟܝ ܕܳܢܰܚ ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܀

ܬܠܝܬܝܐ

ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܰܒܢܳܗ̇ ܠܥܺܕܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܥܰܠ ܦܰܣܰܬ݀ ܐܺܝܕܰܘ̈ܗܝ. ܘܣ̣ܳܡ ܫܶܬܶܐܣܶܝ̈ܗ̇ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܣܳܗ̈ܕܶܐ ܩܰܕܺܝܫ̈ܶܐ. ܘܟܰܢܶܫ ܘܰܡܠܳܗ̇ ܟܽܠ ܥܰܡ̈ܡܺܝܢ. ܘܗܳܐ ܡܰܣܩܺܝܢ ܒܳܗ̇ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܒܠܺܠܝܳܐ ܘܒܺܐܝܡܳܡܳܐ܀

ܪܒܝܥܝܐ

ܥܺܕܰܬ݀ ܩܽܘܕܫܳܐ ܕܰܡܙܰܝܚܳܐ ܠܶܗ ܠܝܰܘܡܶܗ ܕܕܽܘܟܪܳܢܳܟ. ܐܳܘ ܢܰܨܺܝܚܳܐ ܘܰܡܠܐܶ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܓܰܒܝܳܐ ܡܳܪܝ ܝܰܥܩܽܘܒ. ܒܥܺܝ̣ ܘܐܶܬܟܰܫܰܦ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕܢܰܫܪܶܐ ܫܰܝܢܶܗ ܘܰܫܠܳܡܶܗ ܒܰܐܪܒܰܥ ܦܶܢ̈ܝܳܬܳܐ܀

ܚܡܝܫܝܐ

ܒܬܰܪܥܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܗܳܐ ܢܳܩ̇ܶܫ ܐܢܳܐ ܕܐܶܣܰܒ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ. ܘܰܟܠܳܢܝ ܒܺܝܫܳܐ  ܒܰܨܢܺܝܥܽܘܬܶܗ ܡ̣ܶܢ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ. ܘܰܟ̣ܠܐ ܠܦܽܘܡܝ ܡ̣ܶܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܘܪ̈ܶܓܠܰܝ ܡ̣ܶܢ ܗܰܝܟܰܠ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܚܽܘܣ ܪܳܚ̇ܶܡ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ܀

ܫܬܝܬܝܐ

ܬܠܳܬ ܗܘ̈ܰܝ ܩܽܘܪ̈ܝܳܐ ܕܰܦܪܰܫ ܡܽܘܫܶܐ ܕܢܶܗܘܝ̈ܳܢ ܠܫܽܘܘܙܳܒܳܐ. ܕܰܐܝܢܳܐ ܕܩܳܛܶܠ ܦܰܓܪܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫܳܐ ܒܶܠܥܳܕ ܢܳܡܽܘܣܳܐ. ܗܳܐ ܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܠܓܰܘ ܡܶܢܳܟ ܥܽܘܠ ܐܶܣܬܰܬܰܪ ܚܰܛܳܝܳܐ. ܘܰܒܥܺܝ̣ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ܀

ܫܒܝܥܝܐ

ܡܳܪܶܗ ܕܐܳܕܳܡ ܘܰܒܪܶܗ ܕܐܳܕܳܡ ܘܓܳܒܽܘܠܶܗ ܕܐܳܕܳܡ. ܬܰܚܬܺܝ ܝܳܬܶܗ. ܘܰܢܚܶܬ ܣܰܥܪܶܗ ܒܰܝܢܳܬ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ. ܘܐܶܫܬܰܘܕܺܝ ܠܶܗ ܕܐܳܬܶܐ ܐܢܳܐ ܘܰܡܢܰܚܶܡ ܐܢܳܐ ܡܺܝܬܽܘܬܳܟ. ܘܦܳܢܶܝܬ ܠܝܳܪܬܽܘܬܳܟ܀

ܬܡܝܢܝܐ

ܥܰܠ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܕܰܢܚܶܬܘ ܠܰܒܫܽܘܟ ܡ̣ܶܢ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ. ܘܐܶܟܰܠܘ ܦܰܓܪܳܟ. ܘܶܐܫܬܺܝܘ ܠܰܕܡܳܟ ܘܰܫܟܶܒܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ. ܥܒܶܕ ܠܗܽܘܢ ܡܳܪܰܢ ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܗܳܪܟܳܐ ܘܰܠܥܶܠ ܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܐܰܢܺܝܚ ܪ̈ܽܘܚܳܬܗܽܘܢ܀

ܩܠܐ: ܕܚܛܐ ܠܐ ܢܚܛܐ

ܓܘܫܡܐ ܬܠܝܬܝܐ ܕܨܦܪܐ ܕܬܠܬܐ ܒܫܒܐ

ܩܕܡܝܐ

ܠܶܟܝ ܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢܰܢ܆ ܐܶܡܰܐ ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܕܰܬܦܺܝܣܺܝܢ ܚܠܳܦܰܝܢ ܠܰܒܪܳܐ ܕܡܶܢܶܟܝ ܕܢܰܚ. ܕܰܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܡܶܢܶܗ. ܢܶܠܚܶܐ ܐ̱ܫܛܳܪ ܚܰܘܒ̈ܰܝܢ. ܘܡܰܐ ܕܐܳܬܶܐ ܠܚܰܪܬܳܐ ܠܕܺܝ̣ܢܳܐ ܠܐ ܢܰܥܠܰܢ ܗ̄ܘܗ̄ ܨܠܽܘܬܶܟܝ ܬܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܫܽܘܪܳܐ ܘܒܶܝܬܓܰܘܣܳܐ܀

ܬܪܝܢܐ

ܐܶܡܰܪܝ ܠܺܝ ܡܰܪܝܰܡ܆ ܥܢܳܢܳܐ ܩܰܠܺܝܠܬܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܛܥܶܢܬܺܝܘܗܝ ܠܗ̇ܰܘ ܓܰܢ̱ܒܳܪ ܥܳܠܡ̈ܶܐ. ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܐܶܬܳܐ܆ ܘܣܰܒܪܰܢܝ ܘܐܶܡ̣ܰܪ ܠܺܝ. ܕܡ̣ܶܢ ܥܽܘܒܶܟܝ ܕܳܢܰܚ ܦܳܪܽܘܩܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܗ̄ܘܗ̄ ܗܽܘܝܽܘ ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܦܳܪܽܘܩܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ܀

ܬܠܝܬܝܐ

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܕܥܰܠ ܦܰܣܰܬ݀ ܐܺܝܕ̈ܰܘܗܝ ܒܢ̣ܳܐ ܠܥܺܕܰܬ݀ ܩܽܘܕܫܳܐ ܘܐܰܬܩܶܢ ܒܳܗ̇ ܡܰܕܒܚܳܐ. ܘܣ̣ܳܡ ܒܳܗ̇ ܣܺܝ̈ܡܳܬܳܐ. ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ. ܘܣܳܗܕ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝܫ̈ܶܐ. ܕܰܚܠܳܦܰܘܗܝ ܐܶܬܩܰܛܰܠܘ ܗ̄ܘܗ̄ ܒܪܺܝܟ ܕܰܒܢܳܗ̇ ܠܥܺܕܬܶܗ ܘܐܰܬܩܶܢ ܒܳܗ̇ ܡܰܕܒܚܳܐ܀

ܪܒܝܥܝܐ

ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܠܺܝ̈ܨܶܐ ܒܳܟ ܗܽܘ ܡܶܬܓܰܘܣܺܝܢ. ܓܰܒܝܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܒܚܰܝ ܦܰܢܳܐ ܫܶܐܠܳܬܗ̈ܽܘܢ. ܠܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ. ܘܰܠܓܰܪ̈ܒܶܐ ܕܰܟܳܐ. ܘܠܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬܢܰܣܶܝܢ ܡ̣ܶܢ ܕܰܝܘ̈ܶܐ ܚܰܪܰܪ ܗ̄ܘܗ̄ ܨܠܽܘܬܳܟ ܬܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܫܽܘܪܳܐ ܘܒܶܝܬܓܰܘܣܳܐ܀

ܚܡܝܫܝܐ

ܬܰܪܥܶܗ ܕܐܠܰܗܳܐ. ܟܽܠܫܳܥ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܡܠܐܶ. ܘܐܰܝܢܳܐ ܕܢܳܩܶܫ ܒܶܗ ܥ̇ܳܢܶܐ ܠܶܗ ܡܳܪܝܳܐ. ܣܳܗܶܕ ܓܰܝܳܣܳܐ ܘܡܳܟܣܳܐ ܘܚܰܛܳܝܬܳܐ܆ ܕܰܒܝܰܕ ܕܶܡܥܰܝ̈ܗܽܘܢ ܚܰܘܒܰܝ̈ܗܽܘܢ ܐܶܫܬܒܶܩܘ ܗ̄ܘܗ̄ ܫܒܽܘܩ ܠܰܢ ܐܰܟܘܳܬܗܽܘܢ ܦܳܪܽܘܩܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ܀

ܫܬܝܬܝܐ

ܕܰܚܛܳܐ ܠܐ ܢܶܚܛܶܐ. ܘܰܕܠܐ ܚܛܳܐ ܢܶܙܕܗܰܪ. ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܒܬܰܪܥܳܐ. ܚܽܘܫܒܳܢܳܐ ܥܳܒܕܳܐ. ܘܰܠܒܺܝܟܳܐ ܩܰܢܝܳܐ. ܒܝܰܡܺܝܢܳܗ̇ ܘܟܳܬܒܳܐ. ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ ܕܟܽܠܢܳܫ ܘܒܰܐܦ̈ܶܐ ܠܐ ܢܳܣܒܳܐ ܗ̄ܘܗ̄ ܕܰܝ̇ܳܢܳܐ ܟܺܐܢܳܐ ܚܽܘܣ ܘܐܶܬܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝܢ܀

ܫܒܝܥܝܐ

ܢܶܬܕܟܰܪ ܒܰܨܠܽܘܬܳܐ. ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ. ܘܠܐ ܢܶܛܥܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܡ̣ܶܢ ܒܰܝܢܳܬܰܢ ܦܪܰܫܘ. ܥܰܠ ܡܰܕܒܰܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܫܡܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܢܶܬܕܟܰܪ. ܘܰܒܟܽܠ ܥܶܕܳܢܺܝ̈ܢ ܢܝܳܚܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܗܽܘܢ ܗ̄ܘܗ̄ ܘܢܰܣܩܽܘܢ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܐܰܢܬ ܗܽܘ ܡܢܰܚܡܳܢܗܽܘܢ܀

ܬܡܝܢܝܐ

ܐܳܘ ܟܡܳܐ ܚܢܺܝܓܳܐ ܗܘܳܬ݀. ܐܰܚܰܝ̈ ܗ̇ܳܝ ܫܳܥܬܳܐ ܕܰܦܫܰܛ ܗܘܳܐ ܐܳܕܳܡ. ܢܰܦܫܶܗ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ. ܐܰܢܬܝ ܗܘܰܝܬܝ ܠܺܝ ܐܶܡܳܐ. ܘܡܶܢܶܟܝ ܐܶܬܝܰܠܕ̇ܶܬ. ܦܽܘܫܝ ܠܶܟܝ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܫܽܘܠܳܡܳܐ ܗ̄ܘܗ̄ ܐܠܰܗܳܐ ܕܰܒܪܳܢܝ ܗܽܘܝܽܘ ܡܢܰܚܶܡ ܠܺܝ܀

ܩܠܐ: ܕܫܠܡܗ ܕܐܒܐ

ܓܘܫܡܐ ܬܡܝܢܝܐ ܕܨܦܪܐ ܕܬܠܬܐ

ܣܠܩ: ܒܐܢܐ ܐܢܐ ܢܘܗܪܐ ܫܪܝܪܐ

ܩܕܡܝܐ

ܫܠܳܡܶܗ ܕܐܰܒܳܐ ܡ̣ܶܢ ܪܰܘܡܳܐ. ܒܝܰܕ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܐܶܫܬܰܕܰܪ. ܠܘܳܬ ܡܰܪܝܰܡ ܛܽܘܒܳܢܺܝܬܳܐ ܡܠܐܶ ܗܘܳܐ ܦܽܘܡܶܗ ܕܢܽܘܪܳܢܳܐ. ܫܠܳܡܳܐ ܣܰܒܪܰܗ̇ ܘܐܶܡ̣ܰܪ ܕܡܳܪܝ ܥܰܡܶܟܝ ܘܡܶܢܶܟܝ ܕܳܢܰܚ܀

ܬܪܝܢܐ

ܫܠܳܡܳܐ ܕܰܐܝܬܺܝ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ. ܫܰܝܢܳܐ ܐܰܫܪܺܝ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ. ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܒܪܰܘܡܳܐ ܘܰܒܥܽܘܡܩܳܐ. ܚܰܝ̈ܶܐ ܗܘܰܘ ܒܶܗ ܠܐܢܳܫܽܘܬܳܐ. ܕܐܶܬܪܰܥܺܝ ܠܰܢ ܐܠܰܗܳܐ. ܒܝܰܠܕܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܡܰܪܝܰܡ܀

ܬܠܝܬܝܐ

ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ܆ ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ. ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ. ܕܪܰܚܡܽܘ̣ܗܝ ܠܡܳܪܶܗ ܕܰܫܠܳܡܳܐ. ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܕܥܺܕܰܬ݀ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܕܥܳܡܪܺܝܢ ܒܳܗ̇ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܰܫܠܳܡܳܐ܀

ܪܒܝܥܝܐ

ܠܰܡܦܺܐܕ̈ܶܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܓܰܐܝܳܐ. ܛܥܺܝܢܺܝܢ ܣܳܗܕ̈ܶܐ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܗܽܘܢ. ܘܰܡܣܰܟܶܝܢ ܠܚܰܬܢܳܐ ܕܪܰܘܡܳܐ. ܕܥܰܡܶܗ ܢܶܥܠܽܘܢ ܠܰܓܢܽܘܢܳܐ. ܘܠܐ ܕܳܥܟܺܝܢ ܠܰܡܦܺܐܕܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܕܒܰܕܡܳܐ  ܨܒܺܝܥܺܝܢ ܦܰܓܪ̈ܰܝܗܽܘܢ܀

ܚܡܝܫܝܐ

ܡܳܪܰܢ ܬܺܐܬܶܐ ܡܰܠܟܽܘܬܳܟ. ܘܢܶܗܘܶܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܨܶܒܝܳܢܳܟ. ܐܰܟܡܳܐ ܕܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܫܒܽܘܩ ܠܰܢ ܚܰܘ̈ܒܰܝܢ ܘܰܚܛܳܗܰܝ̈ܢ ܘܰܠܢܶܣܝܽܘܢܳܐ ܠܐ ܬܰܥܠܰܢ ܐܶܠܐ ܦܰܨܳܢ ܡ̣ܶܢ ܒܺܝܫܳܐ܀

ܫܬܝܬܝܐ

ܗ̇ܳܝ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܢܰܛܰܪܬܶܗ ܠܕܰܘܺܝܕ ܡܰܠܟܳܐ ܡ̣ܶܢ ܫܳܐܘܳܠ. ܗܺܝ̣ ܬܢܰܛܰܪ ܠܥܺܕܬܳܐ ܘܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇. ܠܟܳܗܢ̈ܶܐ ܬܶܗܘܶܐ ܩܽܘܝܳܡܳܐ. ܘܰܠܙܰܕܺܝ̈ܩܶܝܗ̇ ܪܽܘܡܪܳܡܳܐ. ܘܰܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ܀

ܫܒܝܥܝܐ

ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܕܳܢܰܚ ܐܰܢܬ ܡܳܪܰܢ܆ ܘܩܳܝܡܺܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ. ܘܠܳܒܫܺܝܢ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܥܰܡܗܽܘܢ ܚܰܕܳܐ ܠܣܳܓܽܘܕ̈ܰܝܟ. ܕܐܶܟܰܠܘ ܦܰܓܪܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܘܐܶܫܬܺܝܘ ܠܰܕܡܳܟ ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ܀

ܬܡܝܢܝܐ

ܢܶܬܕܟܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܠܐܒܳܗ̈ܰܝܢ܆ ܕܡܰܠܦܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܰܢ ܟܰܕ ܚܰܝ̣ܺܝ̣ܢ ܕܢܶܗܘܶܐ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܠܐܠܳܗܳܐ. ܒܪܳܐ ܕܐܠܰܗܳܐ ܢܢܺܝ̣ܚ ܐܶܢܽܘܢ. ܒܗ̇ܳܝ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܥܰܡ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܥܰܡ ܙܰܕܺܝܩ̈ܶܐ܀

ܩܠܐ: ܕܥܠ ܥܛܪܐ ܕܒܣ̈ܡܐ

ܓܘܫܡܐ ܫܒܝܥܝܐ ܕܢܓܗ ܐܪܒܥܐ ܒܫܒܐ

ܣܠܩ: ܒܚܐܢ ܠܚܛܝ̈ܐ

ܕܝܠܕܬ݀ ܐܠܗܐ

ܥܰܠ ܥܶܛܪܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ܆ ܢܶܗܘܶܐ ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܠܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܝ̇ܳܠܕܰܬ ܐܠܰܗܳܐ܀

ܕܬܝܒܘܬܐ

ܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ ܕܰܝ̇ܳܢܳܐ ܟܺܐܢܳܐ܆ ܘܰܫܒܽܘܩ ܠܰܢ ܚܰܘ̈ܒܰܝܢ܆ ܒܣܽܘܓܳܐܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܟ܀

ܕܥܢܝ̈ܕܐ

ܐܰܢܺܝ̣ܚ ܘܚܰܣܳܐ ܠܗܽܘܢ܆ ܡܳܪܝܳܐ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ. ܕܰܫܟ̣ܶܒܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ ܘܚܳܝܪܺܝܢ ܠܡܶܐܬܺܝܬܳܟ܀

ܩܠܐ: ܕܠܡܠܟܘܬ ܪܘܡܐ

ܓܘܫܡܐ ܫܒܝܥܝܐ ܕܨܦܪܐ ܕܐܪܒܥܐ ܒܫܒܐ

ܩܕܡܝܐ

ܛܽܘܪܳܐ ܕܣܺܝܢܰܝ܆ ܙܳܥ ܗܘ̣ܳܐ ܡ̣ܶܢ ܩܽܘܕܡܰܝܟ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ. ܘܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܛܥܶܢܬܳܟ. ܟܰܕ ܛܥܺܝܢ ܐܰܢܬ ܪܰܘܡܳܐ ܘܥܽܘܡܩܳܐ. ܒܛܶܢܬܳܟ ܓܶܝܪ ܕܠܐ ܙܽܘܘܳܓܳܐ. ܘܝܺܠܶܕܬܳܟ ܠܥܶܠ ܡ̣ܶܢ ܡܶܠܬܳܐ ܐܰܘܪܶܒ ܡܳܪܝ ܕܽܘܟܪܳܢ ܝܳܠܶܕܬܳܟ܀

ܬܪܝܢܐ

ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܐܺܝܙܓܰܕܶܗ ܕܥܶܠܳܝܳܐ. ܫܠܳܡܳܐ ܣܰܒܪܶܟܝ. ܕܰܡܠܶܝܟ ܡܰܠܟ̈ܶܐ  ܫ̇ܳܪܶܐ ܒܶܟܝ. ܘܝܳܠܕܰܬ݀ ܠܶܗ ܕܠܐ ܙܽܘܘܳܓܳܐ. ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܐܶܡܳܐ ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ. ܕܰܒܬܽܘܠܐܝܬ ܝܺܠܶܕܬܺܝ̣ܘܗܝ ܠܗ̇ܰܘ ܫܶܡܫܳܐ ܕܡܰܢܗܰܪ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܀

ܬܠܝܬܝܐ

ܠܡܰܠܟܽܘܬ ܪܰܘܡܳܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ. ܙܡܺܝ̣ܢܺܝܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܠܡܶܕܶܡ ܕܐܶܕܢܳܐ ܠܐ ܫܶܡܥܰܬ݀ ܘܥܰܝܢܳܐ ܕܒܶܣܪܳܐ ܠܐ ܚܙܳܬܶܗ. ܘܥܰܠ ܠܶܒܳܐ ܕܐܢܳܫ̈ܳܐ ܠܐ ܣܠܶܩ. ܛܽܘܒܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܫܳܘܶܝܢ ܠܶܗ. ܢܰܨܺܝܚ̈ܶܐ ܕܪܰܚܡܽܘ̣ܗܝ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ܀

ܪܒܝܥܝܐ

ܐܳܡܪܺܝܢ ܣܳܗܕ̈ܶܐ ܕܰܟܠܺܝܠܰܢ ܩܰܝܳܡ. ܘܰܢܛܺܝܪ ܦܽܘܪܥܳܢܰܢ. ܕܰܒܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܡܰܘܪܶܒ ܠܰܢ. ܒܪܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܰܪܚܶܡܢܳܝܗܝ. ܘܕܰܒܢܽܘܪܳܐ ܘܣܰܝܦܳܐ ܚܰܫ̣ܢܰܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܢܒܰܝܰܐ ܐܽܘܠܨ̈ܳܢܰܝܢ. ܒܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܕܰܡܠܰܟ ܠܰܪ̈ܚܽܘ̣ܡܰܘܗܝ܀

ܚܡܝܫܝܐ

ܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒܬܰܪܥܶܗ ܕܰܚܢܳܢܳܟ. ܟܽܠ ܫܳܥ ܢܳܩܶܫ ܐܢܳܐ. ܘܡ̣ܶܢ ܒܶܝܬ ܓܰܙܳܟ ܥܰܬܺܝܪܳܐ ܚܢܳܢܳܐ ܘܪ̈ܰܚܡܶܐ ܫܳܐܶܠ ܐܢܳܐ. ܒܳܟ ܡܳܪܝ ܛܶܦܣ̇ܶܬ ܥܰܕܰܪܰܝܢܝ. ܕܐܰܘܕܺܝ̇ܬ ܒܳܟ ܠܐ ܬܰܒܗܶܬܰܝܢܝ. ܐܰܢܬ ܗ̣ܽܘ ܣܰܒܪܝ ܘܬܽܘܟܠܳܢܝ ܥܰܫܺܝܢܳܐ܀

ܫܬܝܬܝܐ

ܡܳܐ ܩܰܛܺܝܢ ܬܰܪܥܳܐ ܘܐܠܰܝܨܳܐ ܐܽܘܪܚܳܐ. ܕܡܰܘܒܠܐ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. ܘܐܰܝܢܳܐ ܕܨܳܒ̇ܶܐ ܕܢܺܐܙܰܠ ܒܳܗ̇. ܚܺܝ̣ܨܽܘܬܳܐ ܡܶܬܒܰܥܝܳܐ ܠܶܗ. ܘܐܶܢܗܽܘ ܕܡܶܬܪܰܦܶܐ ܩܰܠܺܝܠ. ܫܒܺܝܠܐ ܠܬܰܘܫܳܐ ܢܳܓܶܕ ܠܶܗ. ܘܗ̣ܽܘ ܡܰܘܒܶܕ ܢܰܦܫܶܗ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ܀

ܫܒܝܥܝܐ

ܡܶܛܽܠ ܕܰܚܛܺܝܬ ܘܥܶܒ̇ܪܶܬ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ. ܐܰܡܠܶܟ ܥܠܰܝ ܡܰܘܬܳܐ. ܘܟܶܪܝܰܬ݀ ܠܶܗ ܠܰܡܪܰܚܡܳܢܳܐ. ܕܒܰܨܠܶܡ ܪܰܒܽܘܬܶܗ ܨܳܪܰܢܝ. ܘܫܰܕܰܪ ܠܰܒܪܶܗ ܚܰܒܺܝܒܳܐ. ܘܐܶܬܬܰܚܬܺܝ ܘܰܠܒ̣ܶܫ ܦܰܓܪܳܐ. ܘܒܶܗ ܦܰܪܩܰܢ ܡ̣ܶܢ ܒܺܝ̣ܫܳܐ ܘܡܰܘܬܳܐ܀

ܬܡܝܢܝܐ

ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܪܫܺܝܡܺܝܢ ܒܪܽܘܫܡܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܡ̣ܶܢ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ. ܘܐܶܟܰܠܘ ܦܰܓܪܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܘܐܶܫܬܺܝܘ ܠܰܕܡܶܗ ܡܚܰܣܝܳܢܳܐ. ܒܶܗ ܡܶܬܢܰܚܡܺܝܢ ܡ̣ܶܢ ܥܰܦܪܳܐ. ܘܡܶܬܢܰܦܨܺܝܢ ܡ̣ܶܢ ܕܰܚܺܝ̣ܚܳܐ. ܘܡܶܬܥܰܛܦܺܝܢ ܐܶܣܛܰܠ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀

ܩܠܐ: ܕܐܢܐ ܐܢܐ ܢܘܗܪܐ ܫܪܝܪܐ

ܓܘܫܡܐ ܫܒܝܥܝܐ ܕܨܦܪܐ ܕܐܪܒܥܐ ܒܫܒܐ ܗܐ ܪܫܝܡ ܒܣܒ̈ܠܬܐ ܕܥܒܪ̈ܝ

ܩܠܐ: ܕܒܩ̈ܠܐ ܕܡܠܝܢ

ܓܘܫܡܐ ܬܡܝܢܝܐ ܕܢܓܗ̇ ܚܡܫܐ ܒܫܒܐ.

ܣܠܩ: ܒܡܪܝܡ ܝ̇ܠܕܬ݀ ܐܠܗܐ ܡܢ ܩܕܡܝܐ ܠܬܡܝܢܝܐ

ܩܠܐ

ܒܩ̈ܳܠܐ ܕܰܡܠܶܝܢ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܡܪܰܥܶܐ ܐܳܢܐ ܠܳܟ.  ܡܶܛܽܠ ܚܰܘܒ̈ܰܝ ܘܰܚܛܳܗ̈ܰܝ ܡܶܬܟܰܫܰܦ ܐܢܳܐ ܟܰܕ ܓܳܥ̇ܶܐ ܐܢܳܐ. ܕܡܳܪܝ ܘܰܐܠܳܗܝ ܠܐ  ܬܶܫܕܶܝܢܝ ܡ̣ܶܢ ܩܕܳܡܰܝܟ. ܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܘܰܬܘܳܬ ܢܰܦܫܳܐ. ܕܰܡܩܰܪܶܒ ܐܢܳܐ ܠܳܟ. ܡܶܛܽܠ ܣܽܘܓܳܐܐ ܕܣܰܟܠܘ̈ܳܬܝ ܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝ܀

ܩܕܡܝܐ: ܡ̣ܶܢ ܦܳܠܳܛܺܝܢ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܥܺܝܪܳܐ܀

ܬܪܝܢܐ: ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܽܘ̈ܡܶܐ ܘܠܶܫ̈ܳܢܶܐ ܕܢܽܘܪܳܐ܀

ܬܠܝܬܝܐ: ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ܀

ܪܒܝܥܝܐ: ܡܰܢܽܘ̣ ܡܶܫܟܰܚ ܕܢܶܫܬܰܥܶܐ ܥܰܠ܀

ܚܡܝܫܝܐ

ܦܬܰܚ ܠܰܢ ܬܰܪܥܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܐܰܝܟ ܕܰܠܓܰܝܳܣܳܐ ܘܩܰܒܶܠ ܡܶܢܰܢ ܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܡ̣ܶܢ ܡܳܟܣܳܐ ܘܗ̇ܳܝ ܚܰܛܳܝܬܳܐ. ܘܐܰܝܟ ܕܶܐܬܚܰܣܺܝ ܠܶܗ ܠܫܶܡܥܽܘܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܟܦܰܪ. ܚܰܣܳܐ ܚܰܘܒ̈ܰܝ ܘܰܚܛܳܗ̈ܰܝ. ܡܳܪܝܳܐ ܡܠܐܶ ܪ̈ܰܚܡܶܐ. ܕܐܰܢܬ ܗܽܘ ܨܳܒ̇ܶܐ ܒܬܰܝ̈ܳܒܶܐ. ܕܐܳܬܶܝܢ  ܨܶܐܕܰܝܟ ܒܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ܀

ܫܬܝܬܝܐ: ܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܚܳܘܢܰܝܢܝ܀

ܫܒܝܥܝܐ: ܥܒܶܕ ܡܳܪܝ ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ܀

ܬܡܝܢܝܐ

ܡܳܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܕܰܒܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܠܰܫܝܽܘܠ ܐܶܬܬܰܚܬܺܝ. ܘܠܰܒܶܒ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܩܒܺܝܪ̈ܶܐ. ܘܐܶܫܬܰܘܕܺܝ ܠܗܽܘܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ. ܐܰܫܰܪ ܡܶܠܬܳܟ ܨܶܐܕܰܝܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܘܢܶܬܢܰܦܨܽܘܢ ܡ̣ܶܢ ܕܰܚܺܝ̣ܚܳܐ. ܘܢܶܬܥܰܛܦܽܘܢ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܘܢܶܥܠܽܘܢ ܥܰܡܳܟ ܠܰܓܢܽܘܢܳܐ. ܘܢܰܘܕܽܘܢ ܠܰܫܡܳܟ ܕܰܦܪܰܩܬ ܐܶܢܽܘܢ܀

ܩܠܐ: ܕܒܪܡܫܐ ܠܒܝܬܟ ܐܬܝܢܢ

ܓܘܫܡܐ ܚܡܝܫܝܐ ܕܢܓܗ ܚܡܫܐ ܒܫܒܐ

ܣܠܩ: ܒܡܪܝܡ ܝܠܕܬ݀ ܐܠܗܐ

ܩܠܐ: ܒܪܰܡܫܳܐ ܠܒܰܝܬܳܟ ܐܶܬܰܝܢܰܢ ܡܳܪܝܳܐ܆ ܠܡܶܫܰܐܠ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ ܘܫܽܘܒܩܳܢ ܚܰܘ̈ܒܶܐ. ܢܺܐܬܶܐ ܒܨܰܦܪܳܐ ܘܢܶܣܓܽܘܕ ܠܳܟ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܕܐܰܢܬ ܗ̣ܽܘ ܚܳܐܶܢ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܡ̣ܶܢ ܚܰܘܒܰܝ̈ܗܽܘܢ܀

ܩܕܡܝܐ: ܐܶܢ ܦܰܓܪܶܟܝ ܪܰܚܺܝܩ ܡܶܢܰܢ܀

ܬܪܝܢܐ: ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܕܰܗܘܳܬ݀ ܐܶܡܳܐ܀

ܬܠܝܬܝܐ: ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡܳܗ̇ ܕܡܰܫܪܺܝܬܟܽܘܢ܀

ܪܒܝܥܝܐ: ܩܽܘܡܘ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܣܰܬܰܪܽܘܢܳܗ̇܀

ܚܡܝܫܝܐ: ܐܠܰܗܳܐ ܫܰܦܝܳܐ ܕܪܳܚܶܡ ܠܰܫܦ̈ܰܝܳܐ܀

ܫܬܝܬܝܐ: ܐܠܰܗܳܐ ܕܚܳܣ ܥܰܠ ܢܺܝܢܘܶܐ܀

ܫܒܝܥܝܐ: ܐܳܡ̇ܰܪ ܐܳܕܳܡ ܣܳܓܶܕ ܐܢܳܐ ܠܗ̇ܰܘ ܩܳܠܐ܀

ܬܡܝܢܝܐ: ܥܰܢܺܝܕ̈ܶܐ ܕܰܫܩܰܠܘ ܦܰܓܪܳܟ܀

ܩܠܐ: ܕܒܬܪܥܟ ܡܪܢ ܢܩܫ ܐܢܐ

ܓܘܫܡܐ ܫܬܝܬܝܐ ܕܨܦܪܐ ܕܚܡܫܐ ܒܫܒܐ

ܣܠܩ: ܒܡܪܝܡ ܝܠܕܬ݀ ܐܠܗܐ

ܩܕܡܝܐ: ܐܺܝܢ ܛܰܠܝܳܐ ܪܓܺܝܓܳܐ ܫܠܶܝܡܽܘܢ܀

ܬܪܝܢܐ: ܡ̇ܰܢ ܗܺܝ ܗܳܕܶܐ ܕܒܰܒܬܽܘ̈ܠܶܝܗ̇܀

ܬܠܝܬܝܐ: ܒܨܰܦܪܳܐ ܩܰܕܶܡ ܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܕܐܶܓܽܘܪ܀

ܪܒܝܥܝܐ: ܐܶܡ̣ܰܪܘ ܠܺܝ ܣܳܗܕ̈ܶܐ ܒܪ̈ܺܝܟܶܐ܀

ܚܡܝܫܝܐ

ܒܬܰܪܥܳܟ ܡܳܪܰܢ ܢܳܩܶܫ ܐܢܳܐ܆ ܘܡ̣ܶܢ ܒܶܝܬ ܓܰܙܳܝܟ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܫܳܐܶܠ ܐܢܳܐ. ܚܰܛܳܝܳܐ ܐܢܳܐ ܕܰܫܢܰܝ̈ܳܐ ܣܛܺܝܬ ܡ̣ܶܢ ܐܽܘܪܚܳܟ. ܗܰܒܠܺܝ ܕܐܰܘܕܶܐ ܒܰܚܛܳܗ̈ܰܝ ܘܐܶܥܒܰܪ ܡܶܢܗܽܘܢ ܘܐܺܚܶܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ܀

ܫܬܝܬܝܐ: ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܩܽܘܕܫܳܐ܀

ܫܒܝܥܝܐ: ܥܒܶܕ ܡܳܪܝ ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ ܠܪ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ܀

ܬܡܝܢܝܐ

ܩܪܺܝ ܒܩܳܠܳܟ ܦܳܩܽܘܕܳܐܺܝܬ ܒܰܪ ܐܠܰܗܳܐ ܠܡܺܝ̈ܬܶܐ ܕܰܒܩܰܒܪ̈ܶܐ܆ ܘܰܢܩܽܘܡܽܘܢ ܩܰܠܺܝܠܐܝܬ ܡ̣ܶܢ ܩܰܒܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܘܢܶܥܠܽܘܢ ܥܰܡܳܟ ܦܨܺܝܚܳܐܺܝܬ ܠܰܓܢܽܘܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܟܺܐܢ̈ܶܐ ܚܳܕܝܳܐܺܝܬ܀

ܩܠܐ: ܕܒܨܦܪܐ ܚܙܐܘܗܝ ܐܘ ܒܚܕ ܒܫܒܐ ܚܙܬܟ ܥܕܬܐ

ܓܘܫܡܐ ܩܕܡܝܐ ܕܨܦܪܐ ܕܚܡܫܐ ܒܫܒܐ

ܣܠܩ: ܒܫܠܡܗ ܕܐܰܒܳܐ ܡ̣ܢ ܪܰܘܡܳܐ ܐܘ ܐܢܐ ܐܢܐ ܢܘܗܪܐ

ܩܕܡܝܐ: ܕܰܡܓܺܝܚ ܫܶܦ̈ܥܶܐ ܒܰܥܢ̈ܳܢܶܐ܀

ܬܪܝܢܐ: ܚܰܙܩܺܝܐܶܝܠ ܒܰܪ ܓܳܠܽܘܬܳܐ܀

ܬܠܝܬܝܐ: ܒܰܨܠܽܘܬ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ܀

ܪܒܝܥܝܐ: ܒܣܺܝܥܬܳܐ ܗ̇ܳܝ ܦܶܛܪܽܘܣܳܝܬܳܐ܀

ܚܡܝܫܝܐ: ܐܠܰܗܳܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܐܰܝܟ ܕܰܡܥܳܕܳܐ܀

ܫܬܝܬܝܐ: ܠܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕܰܚܛܰܝܢܰܢ ܠܳܟ܀

ܫܒܝܥܝܐ: ܥܰܠ ܡܰܕܒܚ̈ܶܐ ܕܒܰܐܪ̈ܒܰܥܦܶܢܝܳܢ܀

ܬܡܝܢܝܐ

ܠܐ ܬܶܟܪܶܐ ܠܟܽܘܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ. ܕܡܰܘܬܳܐ ܚܰܒܶܠ ܫܽܘܦܪ̈ܰܝܟܽܘܢ ܕܦܰܓܪܳܐ ܘܰܕܡܳܐ ܕܰܢܣܰܒ̣ܬܽܘܢ܆ ܗ̣ܽܘ ܡܚܰܕܶܬ ܠܰܩܢܽܘ̈ܡܰܝܟܽܘܢ. ܘܡܰܠܒܶܫ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܦܰܓܪ̈ܰܝܟܽܘܢ܆ ܒܝܰܘܡܶܗ ܪܰܒܶܐ ܕܢܽܘܚܳܡܳܐ܀

ܩܠܐ: ܕܒܕܡܘܬ ܒܣ̈ܡܐ

ܓܘܫܡܐ ܬܡܝܢܝܐ ܕܢܓܗ ܥܪܘܒܬܐ

ܣܠܩ: ܒܣܗܕ̈ܘܗܝ ܐܢܬܘܢ

ܩܕܡܝܐ: ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ ܗ̇ܳܝ ܕܐܶܬܓܰܒܝܰܬ݀܀

ܬܪܝܢܐ: ܒܰܕܡܽܘܬ ܫܶܡܫܳܐ ܕܢܳܚܶܬ ܫܳܪܶܐ܀

ܬܠܝܬܝܐ: ܛܽܘܒ ܠܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܛܽܘܒ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ܀

ܪܒܝܥܝܐ

ܒܰܕܡܽܘܬ ܒܶܣܡ̈ܶܐ ܒܢܽܘܪܳܐ ܢܦ̣ܰܠܬܽܘܢ ܣܳܗܕ̈ܶܐ ܒܪ̈ܺܝܟܶܐ. ܘܰܒܣܶܡ ܪܺܝܚܟܽܘܢ ܠܐܠܳܗܳܐ. ܨܠܽܘܬܟܽܘܢ ܬܦܺܝܣܝ ܠܰܡܠܶܟ ܡܰܠܟ̈ܶܐ. ܕܢܶܥܒܶܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܟܽܠܰܢ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܟܽܘܢ܀

ܚܡܝܫܝܐ: ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܐܝܢܳܐ ܕܪܰܚܡܳܟ܀

ܫܬܝܬܝܐ: ܐܶܡ̣ܰܪ ܡܳܪܰܢ ܠܗ̇ܳܝ ܚܰܛܳܝܬܳܐ܀

ܫܒܝܥܝܐ: ܐܰܢܺܝ̣ܚ ܡܳܪܝܳܐ ܠܥܰܒ̈ܕܶܐ ܕܺܝܠܳܟ܀

ܬܡܝܢܝܐ

ܒܰܕܡܽܘܬ ܒܰܪܩܳܐ ܕܰܨܪܳܐ ܥܢܳܢ̈ܶܐ ܘܡܰܢܗܰܪ ܙܺܝܘܶܗ܆ ܠܐܰܪܒܰܥ ܦܶܢ̈ܝܳܢ ܕܰܒܪܺܝܬܳܐ. ܗܳܟܰܢ ܕܳܢܰܚ ܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܘܢܳܦܩܺܝܢ ܠܐܘܪܥܶܗ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܕܰܥܒܰܕܘ ܨܶܒܝܳܢܶܗ܀

ܩܠܐ: ܕܒܥܪܘܒܬܐ ܒܪܝܫܝܬ

ܓܘܫܡܐ ܩܕܡܝܐ:

ܣܠܩ: ܒܕܚܛܐ ܠܐ ܢܚܛܐ

ܩܕܡܝܐ: ܠܺܝ ܢܶܬܠ̈ܳܢ ܛܽܘܒܳܐ ܟܽܠܗܶܝܢ܀

ܬܪܝܢܐ: ܠܐ ܒܰܒܬܽܘ̈ܠܳܬܳܐ ܘܠܐ ܒܰܥܠܰܝ̈ܡܳܬܳܐ܀

ܬܠܝܬܝܐ: ܛܽܘܒܳܐ ܠܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܛܽܘܒܳܐ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ܀

ܪܒܝܥܝܐ: ܟܠܐܳ ܝܶܫܽܘܥ ܒܰܪܢܽܘܢ ܫܶܡܫܳܐ܀

ܚܡܝܫܝܐ: ܝܰܘܡܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܝܰܘܡܳܐ ܡܶܫܬܰܘܕܶܐ ܐܢܳܐ܀

ܫܬܝܬܝܐ: ܦܪܽܘܣ ܡܳܪܝ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ܀

ܫܒܝܥܝܐ: ܦܰܘܠܳܘܣ ܐܰܟܬܶܒ ܠܰܢ ܕܡܺܝ̈ܬܶܐ܀

ܬܡܝܢܝܐ: ܥܰܢܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܕܰܒܪܳܐ ܕܰܢܛܰܪܘ܀

ܩܠܐ: ܕܒܓܘ ܡܫܟܢܙܒܢܐ

ܓܘܫܡܐ ܫܬܝܬܝܐ ܕܨܦܪܐ ܕܥܪܘܒܬܐ

ܣܠܩ: ܒܗܒܠܗ̇ ܠܥܕܬܟ

ܩܕܡܝܐ: ܕܟܺܝܪܳܐ ܗ̱̇ܝ ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ܀

ܬܪܝܢܐ: ܐ̱ܡܰܪ ܠܰܢ ܐܶܫܰܥܝܳܐ܀

ܬܠܝܬܝܐ: ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܟܳܪ̈ܽܘܙܶܐ܀

ܪܒܝܥܝܐ: ܐܰܒܽܘܢ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܢܰܨܺܝܚܳܐ ܡܳܪܝ܀

ܚܡܝܫܝܐ: ܛܽܘܒܰܝ ܘܠܺܝ ܛܽܘܒܳܐ܀

ܫܬܝܬܝܐ: ܓܰܙܳܐ ܕܠܐ ܚܳܣ̇ܰܪ ܘܥܰܬܺܝܪܳܐ܀

ܫܒܝܥܝܐ: ܚܰܝܳܐ ܕܠܐ ܡܳܐܶܬ ܥܒܶܕ܀

ܬܡܝܢܝܐ

ܩܳܠܗܶܝܢ ܕܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ. ܒܬܰܘܳܢ̈ܶܐ ܕܰܫܝܽܘܠ. ܒܶܟܝܳܐ ܡܰܪܺܝܪܳܐ ܒܳܟ̈ܝܳܢ. ܕܘܳܝ ܠܰܢ ܕܰܚܛܰܝܢܰܢ. ܗܳܐ ܩܪܶܒ ܘܰܡܛܳܐ ܠܶܗ ܝܰܘܡܳܐ ܕܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܐܰܝܟ ܥܰܡܠܶܗ ܡܶܬܦܪܰܥ ܗ̄ ܒܝܽܘܡ ܕܺܝܢܳܟ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ ܝܶܫܽܘܥ ܦܳܪܽܘܩܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ܀

ܐ̱ܚܪܢܐ ܕܐܘܫܥ̈ܢܐ ܒܢܝܫܐ ܕܝܠܢܝܐ

ܛܽܘܒܳܐ ܠܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ ܕܰܫܘܰܘ ܕܢܶܚܙܽܘܢ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܟܰܕ ܥܳܐܶܠ ܗܘܳܐ ܠܐܘܪܶܫܠܶܝܡ ܘܰܪܟܺܝܒ ܥܰܠ ܥܺܝܠܐ. ܘܰܛܠܳܝ̈ܶܐ ܒܣܰܘܟ̈ܰܝ ܙܰܝܬܳܐ. ܫܰܒܰܚܘ ܩܽܘܕܡܰܘܗܝ ܒܽܐܘܫܰܥ̈ܢܶܐ. ܐܽܘܫܰܥܢܳܐ ܒܪܰܘܡܳܐ. ܐܽܘܫܰܥܢܳܐ ܠܰܒܪܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ. ܒܪܺܝܟ ܕܐܶܬܳܐ ܒܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ܀

ܩܠܐ: ܕܒܗ̇ܘ ܨܦܪܟ ܪܒܐ

ܓܘܫܡܐ ܫܬܝܬܝܐ ܘܡܫܘܚܬܗ ܬܪܝܨܐܝܬ ܡܦܚܡܐ ܒܕܚܛܐ ܠܐ ܢܚܛܐ ܠܝܬ ܡܕܝܢ ܣܢܝܩܘܬܐ ܕܢܥܗܕ ܡܕܡ ܡܢܗ܀

ܩܠܐ: ܕܥܡ ܕܟܠܗܘܢ ܩܕܝ̈ܫܝܟ

ܓܘܫܡܐ ܚܡܝܫܝܐ ܕܢܓܗ ܝܘܡ ܫܒܬܐ

ܣܠܩ: ܒܫܠܡܗ ܕܐܒܐ ܐܘ ܐܢܐ ܐܢܐ ܢܘܗܪܐ

ܩܕܡܝܐ: ܕܢܰܚ ܡܶܢܶܟܝ ܡܰܟܺܝܟܳܐܺܝܬ܀

ܬܪܝܢܐ: ܡܽܘܫܶܐ ܒܣܰܢܝܳܐ ܡܰܬܠܶܟܝ ܗܘܳܐ܀

ܬܠܝܬܝܐ: ܐܳܣܰܘ̈ܳܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܐܺܝܬܰܝܟܽܘܢ܀

ܪܒܝܥܝܐ: ܠܐ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܠܐ ܕܰܝ̈ܳܢܶܐ ܘܠܐ ܫܰܠܺܝ̈ܛܶܐ܀

ܚܡܝܫܝܐ: ܚܰܛܳܝܬܳܐ ܕܡܶܫܚܰܬ݀ ܪ̈ܶܓܠܰܝܟ܀

ܫܬܝܬܝܐ: ܝܶܫܽܘܥ ܡܰܠܟܰܢ ܕܣܰܚܦܶܗ܀

ܫܒܝܥܝܐ: ܢܶܦܬܰܚ ܩܰܒܪ̈ܶܐ ܘܢܶܬܒܰܩܶܐ܀

ܬܡܝܢܝܐ: ܢܶܬܕܟܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܠܐܒܳܗܰܝ̈ܢ܀

ܩܠܐ: ܒܪܡܫܐ ܕܫܠܡܘ ܒܗ ܟܐܢ̈ܐ ܐܘ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܥܠܡ̈ܐ

ܓܘܫܡܐ ܩܕܡܝܐ ܕܢܓܗ ܫܒܬܐ

ܣܠܩ: ܒܫܠܡܗ ܕܐܒܐ ܐܘ ܐܢܐ ܐܢܐ ܢܘܗܪܐ ܕܠܐ ܡܨܥܝ̈ܬܐ

ܩܕܡܝܐ: ܩܰܪܶܒܝ ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܚܠܳܦܰܝܢ܀

ܬܪܝܢܐ: ܠܐ ܬܶܫܠܶܝܢ ܐܳܘ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ܀

ܬܠܝܬܝܐ: ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܕܰܒܪܽܘܚܳܐ ܡܰܠܠܽܘܟ܀

ܪܒܝܥܝܐ: ܕܽܘܟܪܳܢܳܟ ܐܳܘ ܡܳܪܝ ܐܰܕܰܝ܀

ܚܡܝܫܝܐ: ܐܠܰܗܳܐ ܠܳܟ ܩܳܪܶܝܢܰܢ܀

ܫܬܝܬܝܐ: ܨܠܽܘܬܳܐ ܕܣܶܠܩܰܬ݀ ܡ̣ܶܢ ܝܰܡܳܐ܀

ܫܒܝܥܝܐ: ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܥܳܠܡ̈ܶܐ ܕܺܝܠܳܟ܀

ܬܡܝܢܝܐ: ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܕܠܰܒܫܽܘܟ ܡܳܪܰܢ܀

ܩܠܐ: ܕܐܝܢ ܣܗܕ̈ܐ ܡܛܠ ܡܢܐ ܐܘ ܥܛܪܐ ܕܒܣܡ̈ܐ ܕܐܬܩܪܒ

ܓܘܫܡܐ ܬܡܝܢܝܐ ܕܨܦܪܐ ܕܝܘܡ ܫܒܬܐ

ܣܠܩ: ܒܡܪܝܡ ܝܠܕܬ݀ ܐܠܗܐ ܡ̣ܢ ܩܕܡܝܐ ܠܬܡܝܢܝܐ

ܕܩܕܝܫ̈ܐ

ܐܺܝܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܐܰܣܠܺܝܬܽܘܢܳܝܗܝ ܠܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܥܳܒܽܘܪܳܐ. ܕܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܪܳܚܶܡ ܠܶܗ. ܥܰܠ ܕܰܚܙܰܝܢܳܝܗܝ ܕܕܰܓܳܠܐܰ ܗ̱̇ܘ ܒܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܶܗ. ܕܰܠܩܰܕܡ̈ܳܝܶܐ ܘܰܐ̱ܚܪ̈ܳܝܶܐ ܕܪܰܚܡܽܘܗܝ ܣܢ̣ܳܐ ܐܶܢܽܘܢ܀

ܩܠܐ: ܕܦܬܚ ܠܝ ܬܪܥܗ ܕܚܢܢܟ

ܓܘܫܡܐ ܬܡܝܢܝܐ

ܣܠܩ: ܒܐܢܐ ܐܢܐ ܢܘܗܪܐ ܫܪܝܪܐ ܐܠܐ ܚܣܝܪ ܗܘ ܗܢܐ ܡ̣ܢ ܗ̇ܘ ܚܕܐ ܡܨܥܝܬܐ

ܩܕܡܝܐ: ܨܪܳܐ ܢܽܘܪܳܢܳܐ ܠܓܰܘܙܰܠܬܳܐ܀

ܬܪܝܢܐ: ܒܰܨܠܽܘܬܳܗ̇ ܘܰܒܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ܀

ܬܠܝܬܝܐ: ܒܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܬܰܘ ܢܶܬܓܰܘܰܣ܀

ܪܒܝܥܝܐ: ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܫܰܡܠܺܝ ܐܰܓܽܘܢܳܟ܀

ܚܡܝܫܝܐ: ܦܬܰܚ ܠܺܝ ܬܰܪܥܶܗ ܕܰܚܢܳܢܳܟ܀

ܫܬܝܬܝܐ: ܡܳܐ ܕܟܳܐܶܒ ܠܰܢ ܒܳܟܶܝܢܰܢ܀

ܫܒܝܥܝܐ: ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܐܰܘܪܒܶܗ ܠܢܽܘܚܳܡܰܢ܀

ܬܡܝܢܝܐ: ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܕܰܫܩܰܠܘ ܦܰܓܪܳܟ܀

ܩܠܐ: ܕܐܚܒ ܡܪܝܐ ܠܐܒܪܗܡ

ܣܠܩ: ܒܫܠܡܗ ܕܐܒܐ ܐܘ ܐܢܐ ܐܢܐ ܢܘܗܪܐ ܫܪܝܪܐ

ܬܘܒ

 

ܣܒ̈ܠܬܐ ܕܡܕܪ̈ܫܐ

ܣܒܠܬܐ ܕܗܢܘ ܝܪܚܐ

ܩܕܡܝܐ

ܗܳܢܰܘ ܝܰܪܚܳܐ܆ ܕܰܛܥܺܝܢ ܟܽܠܶܗ ܟܽܠ ܚܰܕܘ̈ܳܬܳܐ ܚܽܘܪܳܪ ܥܰܒ̈ܕܶܐ. ܚܽܘܬܳܪ ܚܺܐܪ̈ܶܐ. ܟܽܘ̣ܠܳܠ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܦܽܘܢܳܩ ܦܰܓܪ̈ܶܐ. ܐܳܦ ܐܰܪ̈ܓܘܳܢܶܐ ܫܳܕܶܐ ܒܚܽܘܒܶܗ ܐܰܝܟ ܕܥܰܠ ܡܰܠܟ̈ܶܐ܀

ܬܪܝܢܐ

ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܪܳܬܰܢܝ܆ ܕܐܺܡܰܪ ܫܰܪܒܳܗ̇ ܟܰܕ ܬܳܗ̇ܰܪ ܐܢܳܐ. ܗܰܒܠܺܝ ܬܶܗܪܳܟ ܒܰܪ ܐܠܰܗܳܐ. ܘܐܶܥܬܰܪ ܟܶܢܳܪܝ ܡ̣ܶܢ ܡܰܘܗܰܒܬܳܟ. ܕܰܠܝ̇ܳܠܶܕܬܳܟ ܐܶܨܽܘܪ ܨܰܠܡܳܐ ܕܰܡܠܐܶ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ܀

ܬܠܝܬܝܐ

ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܚܰܝܠܐ܆ ܕܚܰܝܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܠܣܳܗ̈ܕܶܐ ܒܪ̈ܺܝܟܶܐ. ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܝܰܩ̣ܰܪ ܕܽܘܟܪ̈ܳܢܰܝܗܽܘܢ܆ ܘܐܰܘܪܶܒ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܐܪܒܰܥ ܦܶܢܝ̈ܳܢ. ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܐܰܪܡܺܝ ܡܠܽܘܐܳܐ ܕܚܽܘܒܶܗ ܒܪ̈ܶܥܝ̈ܳܢܰܝܗܽܘܢ܀

ܪܒܝܥܝܐ

ܘܳܝܳܐ ܠܣܰܟ̈ܠܐ܆ ܡܳܐ ܕܚܳܙܶܝܢ ܠܗܽܘܢ ܠܰܒܢ̈ܰܝ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܘܝܳܗܒܺܝܢ ܛܽܘ̣ܒܳܐ ܠܟܽܠ ܟܰܫܺܝܪ̈ܶܐ. ܘܰܠܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܕܪܰܚܡܽܘ̣ܗܝ ܠܰܒܪܳܐ ܒܕܽܘܒܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܘܰܒܥܰܡܠܰܝ̈ܗܽܘܢ ܨܠܽܘܬܗܽܘܢ ܥܰܡܰܢ܀

ܚܡܝܫܝܐ

ܒܳܟ̇ܶܐ ܝܰܥܩܽܘܒ܆ ܘܒܳܟܶܝܢ ܥܰܡܶܗ ܪ̈ܺܝܫܰܝ ܫܰܒ̈ܛܶܐ. ܒܳܟ̇ܶܐ ܠܝܰܘܣܶܦ ܕܐܶܒ̣ܰܕ ܡܶܢܶܗ. ܘܒܳܟ̇ܶܐ ܫܶܡܥܽܘܢ ܕܰܚܒܺܝ̣ܫ ܒܡܶܨܪܶܝܢ. ܘܰܠܒܶܢܝܳܡܶܝܢ ܕܕܰܒܪܽܘܗܝ ܘܐܶܙܰܠܘ. ܓܽܘܢܚܰܐ ܗ̱̇ܘ ܪܰܒܳܐ܀

ܫܬܝܬܝܐ

ܘܳܝܠܺܝ ܕܰܗܘܺܝܬ܆ ܒܰܝܢܳܬ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܘܠܐ ܐܶܬܥܰܕܪܶܬ ܥܰܠ ܕܠܐ ܝܶܠܦ̇ܶܬ ܕܽܘܒܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܗܘܺܝܬ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܠܰܚܠܽܘ̈ܠܰܝܗܽܘܢ. ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܚܽܘܢܰܝܢܝ ܘܐܰܫܘܳܢܝ ܕܥܰܡܗܽܘܢ ܐܶܙܡܰܪ ܫܽܘܒܚܳܟ܀

ܫܒܝܥܝܐ

ܟܳܗܢ̈ܶܐ ܕܫܰܡܫܽܘܟ܆ ܒܓܰܘ ܒܶܝܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܟܽܘܡܪ̈ܶܐ܆ ܗܳܐ ܒܰܥܓܳܢܳܐ ܚܒܺܝܫܺܝܢ ܒܰܫܝܽܘܠ. ܘܒܰܛܺܝܠ ܦܽܘܡܗܽܘܢ ܡ̣ܶܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܢܰܚܶܡ ܐܶܢܽܘܢ ܚܰܕܶܬ ܐܶܢܽܘܢ ܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀

ܬܡܝܢܝܐ

ܨܠܺܝܒܳܐ ܥܒܺܝܕ ܠܶܗ܆ ܠܥܳܠܡܳܐ ܟܽܠܶܗ ܐܰܝܟ ܥܰܡܽܘܕܳܐ. ܘܰܥܠܰܘܗܝ ܣܺܝܡܺܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܣܰܘܦ̈ܶܐ. ܘܐܰܬܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܘܟܽܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܬܳܐ. ܒܪܶܡܙܶܗ ܬܰܠܝܳܐ ܘܰܡܕܰܒܰܪ ܠܳܗ̇ ܚܰܝܠܶܗ ܟܰܣܝܳܐ܀

ܒ

ܐܒܐ ܟܬܒ ܗܘܐ

ܩܕܡܝܐ

ܐܰܒܳܐ ܟܬܰܒ ܗܘܳܐ ܐܶܓܰܪܬܳܐ. ܒܝܰܕ ܥܺܝܪܳܐ ܘܫܰܕܪܳܗ̇ ܠܢܳܨܪܰܬ݀. ܠܘܳܬ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܕܰܓܒܳܗ̇ ܘܰܨܒܳܐ ܒܳܗ̇. ܕܬܶܗܘܶܐ ܐܶܡܳܐ ܠܺܝܚܺܝܕܶܗ. ܟܰܕ ܢܳܚܶܬ ܕܢܶܦܪܽܘܩ ܠܥܳܠܡܳܐ܀

ܬܪܝܢܐ

ܢܶܩܥܽܘܢ ܓܰܪ̈ܡܰܝ ܡ̣ܶܢ ܩܰܒܪܳܐ. ܕܐܠܰܗܳܐ ܝܶܠܕܰܬ݀ ܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܘܐܶܢ ܡܶܬܦܰܠܰܓ ܐܢܳܐ ܐܶܣܬܠܐܶ ܡ̣ܶܢ ܩܽܘܫܬܳܐ. ܘܐܶܢ ܐܺܝܬ ܒܪܶܥܝܳܢܝ ܦܽܘܠܳܓܳܐ. ܥܰܡ ܝܽܘܕܳܐ ܠܓܺܗܰܢܳܐ ܐܶܬܪܡܶܐ܀

ܬܠܝܬܝܐ

ܐܰܢܬܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܓܰܢ̱ܒܳܪ̈ܶܐ܆ ܕܰܠܡܰܠܟ̈ܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܙܟܰܝܬܽܘܢ. ܠܐ ܒܓܶܐܪ̈ܶܐ ܫܢܺܝ̈ܢܶܐ. ܘܠܐ ܒܣܰܝ̈ܦܶܐ ܠܛܺܝ̈ܫܶܐ. ܐܶܠܐ ܒܚܰܝܠܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܠܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܕܫܺܐܕ̈ܶܐ ܣܚܰܦܬܽܘܢ܀

ܪܒܝܥܝܐ

ܡ̇ܰܢ ܐܰܢܬ ܓܰܒܪܳܐ܆ ܘܒܰܪ ܡ̇ܰܢ ܐܰܢܬ. ܘܰܠܗܳܪܟܳܐ ܨܶܐܕܰܝ ܡ̇ܰܢ ܫܰܕܪܳܟ. ܐܶܢ ܐܳܬܶܐ ܝܰܘܣܶܦ ܘܡܶܫܟܰܚ ܠܳܟ ܨܶܐܕܰܝ. ܣ̇ܳܠܶܩ ܪܽܘܓܙܶܗ ܘܩܳܛܶܠ ܠܺܝ. ܘܐܰܢܬ ܓܰܒܪܳܐ ܡܶܕܶܡ ܠܐ ܝܳܬܪܰܬ܀

ܚܡܝܫܝܐ

ܥܰܠ ܗ̇ܰܘ ܬܰܪܥܳܐ ܒܰܪܳܝܳܐ. ܝܳܬܶܒ ܗܘܳܐ ܫܶܡܥܽܘܢ ܘܒܳܟܶܐ. ܪܰܒܺܝ ܦܬܰܚ ܬܰܪܥܳܟ ܕܶܐܢܰܐ ܗ̱̇ܘ ܬܰܠܡܺܝܕܳܟ. ܫܡܰܝܳܐ ܘܐܰܪܥܳܐ ܥܠܰܝ ܢܶܒܟܽܘܢ. ܕܰܩܠܺܝ̈ܕܶܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܐܰܘܒܕܶܬ܀

ܫܬܝܬܝܐ

ܐܰܝܢܳܐ ܕܪܳܚܶܡ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ܆ ܣܰܓܺܝ ܪܚܺܝ̣ܡ ܘܚܰܒܺܝܒ ܥܰܠ ܡܳܪܝܳܐ. ܒܶܝܬ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܗܳܘܶܐ ܡܪܰܒܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܡܰܠܟ̈ܶܐ. ܘܗܳܘܶܐ ܪܺܝܫܳܐ ܠܪ̈ܺܝܫܳܢܶܐ. ܘܫܰܠܺܝܛܳܐ ܘܦܳܩܽܘܕܳܐ ܠܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ܀

ܫܒܝܥܝܐ

ܒܶܝܬ ܐܺܝܠܳܢ̈ܶܐ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ. ܒܶܣܡܰܬ݀ ܠܺܝ ܫܶܢܬܳܐ ܘܕܶܡܟ̇ܶܬ. ܘܰܢܫܰܒ̈ܝ ܗܘܰܝ̈ ܪ̈ܽܘܚܶܐ܆ ܘܐܶܬܬܙܺܝ̈ܥܝ ܐܺܝܠܳܢ̈ܶܐ. ܘܩܳܠܐ ܚܰܠܝܳܐ ܢܦ̣ܰܠ ܒܶܐܕܢ̈ܰܝ. ܘܣܰܒܪܶܬ ܠܺܝ ܕܰܚܛܳܗ̈ܰܝ ܐܶܫܬܒܶܩܘ܀

ܬܡܝܢܝܐ

ܐܰܢܺܝܚ ܡܳܪܝܳܐ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ. ܒܰܐܘ̈ܳܢܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܫܰܒ̈ܚܶܐ. ܠܗܽܘܢ ܡܳܪܰܢ ܐܰܢܺܝܚ. ܘܰܥܠܰܝܢ ܐܶܬܪܰܚܰܡ. ܟܰܕ ܫܳܒܶܩ ܐܰܢܬ ܘܡܰܥܒܰܪ ܐܰܢܬ. ܠܫܽܘܪ̈ܥܳܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܘܕܺܝܠܗܽܘܢ܀

ܓ

ܕܩܘܡ ܦܘܠܘܣ

ܩܕܡܝܐ

ܬܰܘ ܢܺܐܡܰܪ ܛܽܘܒܶܝܗ̇ ܠܗ̇ܳܝ ܡܰܪܝܰܡ. ܡܓܰܙܰܝܬܳܐ ܕܥܶܬܪܰܬ݀ ܒܒܰܪ ܡܳܪܳܗ̇ ܪܰܒ ܛܽܘܒܳܗ̇ ܘܰܫܒܺܝܚ ܕܽܘܟܪܳܢܳܗ̇ ܘܟܽܠ ܥܰܡ̈ܡܺܝܢ ܢܰܘܪܒܽܘܢ ܠܩܽܘܠܳܣ̈ܶܝܗ̇.  ܗ̣ܺܝ ܡܰܪܝܰܡ ܐܶܡܪܰܬ݀܆ ܕܠܺܝ ܢܶܬܠ̈ܳܢ ܛܽܘܒܳܐ܆ ܟܽܠܗܶܝܢ ܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ܆ ܠܡܰܢܽܘ̣ ܛܥܺܝܢܳܐ ܐܢܳܐ܆ ܢܶܬܶܠ ܠܳܗ̇ ܛܽܘܒܳܐ ܕܙܰܡܶܢܬܰܢ. ܕܐܳܦ ܗܳܕܶܐ ܚܰܘܒܬܳܐ ܗ̱̇ܝ ܠܦܳܪ̈ܽܘܫܶܐ܀

ܬܪܝܢܐ

ܠܐ ܪܓܺܝܫܺܝܢ ܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܠܡܽܘܢ ܕܳܡ̇ܶܐ. ܗ̇ܰܘ ܚܰܝܠܐ ܕܰܫܪܶܐ ܥܰܠ ܚܰܨܗܽܘܢ. ܟܰܕ ܡܰܒܥܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܛܥܺܝܢܺܝܢ ܠܶܗ. ܒܪܺܝܟ ܚܰܝܠܐ ܕܰܛܥܺܝܢ ܠܛܳܥܽܘ̈ܢܰܘܗܝ. ܢܰܘܕܽܘܢ ܠܳܟ ܥܺܝܪ̈ܶܐ. ܟܕܺܝ̈ܢܰܝ ܒܡܰܪܟܰܒܬܳܟ ܥܰܡ ܡܰܪܝܰܡ ܐܶܡܳܟ. ܘܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ. ܡܰܣܩܺܝܢ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ܀

ܬܠܝܬܝܐ

ܐܰܫܘܳܢܝ ܡܳܪܝ ܕܐܶܙܡܰܪ ܫܰܪ̈ܒܰܝܗܽܘܢ. ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܐܰܚܒܽܘܟ ܒܟܽܠܥܶܕ̈ܳܝܢ. ܘܐܰܣܶܩܰܝܢܝ ܠܪܰܘܡܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ: ܕܐܶܬܒܰܩܶܐ ܒܫܽܘܦܪܳܐ ܕܢܰܨܺܝ̈ܚܶܐ. ܗܰܒܠܺܝ ܡܳܪܝ ܕܐܶܨܽܘܪ ܒܬܰܪܥܺܝܬܝ ܫܽܘܦܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܘܐܰܟܡܳܐ ܕܰܡܨܶܐ ܐܢܳܐ ܐܶܩܰܠܶܣ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܐܶܗܘܶܐ ܠܳܟ ܟܶܢܳܪ ܩܺܝ̈ܢܳܬܳܐ. ܘܐܶܙܡܰܪ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܕܽܘܟܪܳܢܗܽܘܢ܀

ܪܒܝܥܝܐ

ܒܰܪܨܰܘܡܐ ܕܣܰܝܒܪܶܗ ܠܢܶܣܝܽܘ̈ܢܶܐ. ܫܢܺܝ̣̈ܢ ܚܰܡܫܺܝܢ ܟܰܕ ܨܠܺܝܒ ܩܕܳܡ ܡܳܪܶܗ. ܠܥܰܡܽܘܕܳܐ ܕܦܰܪܙܠܐ ܡܕܰܡܰܝ ܗܘ̣ܳܐ. ܕܠܐ ܢܳܐܶܡ ܒܠܺܠܝܳܐ ܘܒܺܐܝܡܳܡܳܐ. ܡ̣ܶܢ ܨܰܦܪܳܐ ܠܪܰܡܫܳܐ܆ ܩܰܘܡܬܶܗ ܟܦܺܝܦܳܐ ܗܘܳܬ݀. ܫܠܶܡܘ ܝܰܘܡ̈ܰܝ ܚܰܝ̈ܰܘܗܝ. ܘܚܰܬܡܳܗ̇ ܠܒܳܥܽܘܬܶܗ. ܘܟܰܕ ܫܰܠܶܡ ܨܠܽܘܬܶܗ ܛܽܘܒܳܢܳܐ. ܫܰܢܺܝ ܗܘܳܐ ܘܰܥܒ̣ܰܪ ܠܘܳܬ ܡܳܪܶܗ܀

ܚܡܝܫܝܐ

ܦܬܰܚ ܠܺܝ ܡܳܪܝ ܬܰܪܥܳܟ ܡܠܐܶ ܪ̈ܰܚܡܶܐ. ܐܰܝܟ ܕܰܦܬܰܚܬ ܩܽܘܕܡܰܬ݀ ܚܰܛܳܝܬܳܐ. ܘܩܰܒܶܠ ܡܶܢܝ ܕܶܡܥ̈ܶܐ ܕܝܳܗ̇ܶܒ ܐܢܳܐ. ܘܗܰܒ ܐܰܢܬ ܠܺܝ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ. ܠܳܟ ܡܰܝ̈ܳܐ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܫܶܩ̇ܠܶܬ ܗܘܺܝ̇ܬ ܒܰܠܘܺܝܬܝ܆ ܕܠܐ ܐܶܒܥܶܐ ܬܰܡܳܢ. ܡܰܝ̈ܳܐ ܡ̣ܶܢ ܐܰܒܪܰܡ. ܕܰܫܡܺܝܥ ܠܺܝ ܫܰܪܒܶܗ ܕܥܰܬܺܝܪܳܐ ܟܰܕ ܫܶܐܠ ܗܘܳܐ ܡܰܝ̈ܳܐ ܒܪܺܝܫ ܚܶܨܪܶܗ܀

ܫܬܝܬܝܐ

ܩܽܘܡ ܦܰܘܠܳܘܣ ܐܰܪܕܺܝܟܠܐ ܕܥܺܕܬܳܐ. ܚܙܺܝ ܠܐܢܳܫ̈ܳܐ ܕܫܳܛܽܘܗܝ ܠܝܽܘܠܦܳܢܳܟ. ܥܰܠ ܪܶܚܡܰܬ݀ ܟܶܣܦܳܐ ܡܦܰܩܶܕ ܗܘܰܝܬ. ܘܗܳܐ ܝܰܘܡܳܢ ܫܟܺܝܚܳܐ ܒܟܽܠ ܕܽܘܟܳܐ. ܥܰܡ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܥܶܠܰܬ݀܆ ܠܓܰܘ ܒܶܝܬ ܩܕܽܘܫ ܩܽܘܕܫ̈ܺܝܢ ܘܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܡܶܢܗܽܘܢ. ܚܶܢܩܰܬ݀ ܒܪܶܒܺܝ̣ܬܳܐ. ܘܟܳܗܢܽܘܬܳܐ ܕܰܥܠܶܝܗ̇ ܡܦܰܩܶܕ ܗܘܰܝܬ. ܗܳܐ ܝܰܘܡܳܢ ܒܛܺܝ̈ܡܶܐ ܡܶܙܕܰܒܢܳܐ܀

ܫܒܝܥܝܐ

ܟܰܕ ܡܶܐܶܬ ܝܰܥܩܽܘܒ ܒܓܰܘ ܡܶܨܪܶܝܢ. ܩܪܳܐ ܠܝܰܘܣܶܦ ܘܦܰܩܕܗ ܘܐܶܡ̣ܰܪ ܠܶܗ. ܒܗ̇ܰܘ ܡܳܪܝܳܐ ܕܐܰܫܘܝܰܢܝ ܘܰܚܙܺܝܬܳܟ. ܠܐ ܬܶܬܕܟܰܪ ܠܐܚ̈ܰܝܟ ܣܰܟܠܽܘܬܗܽܘܢ. ܕܐܰܪܡܝܽܘܟ ܒܓܰܘ ܓܽܘܒܳܐ܆ ܘܙܰܒܢܽܘܟ ܠܬܰܓܳܪ̈ܶܐ܆ ܐܡ̣ܪܰܚܘ  ܫܩܰܠܘ ܛܺܝ̈ܡܰܝܟ. ܥܶܣܪܺܝܢ ܒܡܶܢܝܳܢܳܐ. ܘܗܳܐ ܝܰܘܡܳܢ ܣܳܓܕܺܝܢ ܠܪܰܒܽܘܬܳܟ. ܫܒܽܘܩ ܠܗܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܕܐܰܣܟܶܠܘ ܒܳܟ܀

ܬܡܝܢܝܐ

ܡ̣ܶܢ ܥܳܠܡܳܐ ܡܶܕܶܡ ܠܐ ܟܰܢܫ̇ܶܬ. ܘܡ̣ܶܢ ܥܽܘܬܪܶܗ ܡܶܕܶܡ ܠܐ ܡܛܳܐ ܠܺܝ. ܗܳܐ ܠܐܶܘܰܬܝ ܦܳܫܰܬ݀ ܠܐܚܪ̈ܳܢܶܐ. ܘܩܰܪ̈ܺܝܒܰܝ ܒܳܣܡܺܝܢ ܒܡܰܪ̈ܗܳܛܰܝ. ܐܺܝܕ̈ܰܝ ܐܰܣܺܝܪ̈ܳܢ. ܘܪ̈ܶܓܠܰܝ ܗܳܐ ܦܟܺܝܪ̈ܳܢ. ܘܥܰܠ ܦܽܘܡܝ ܪܡܶܐ ܫܶܬܩܳܐ܆ ܘܚܰܘ̈ܒܰܝ ܩܰܝ̇ܳܡܺܝܢ. ܕܰܝ̇ܳܢܳܐ ܟܺܐܢܳܐ ܘܰܬܪܺܝܨܳܐ. ܥܒܶܕ ܥܠܰܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܒܝܽܘܡ ܕܺܝܢܳܐ܀

ܕ

ܕܦܪܕܝܣܐ

ܩܕܡܝܐ

ܡܰܢܽܘ̣ ܚܙܳܐ ܢܶܩܝܳܐ ܟܰܕ ܡܰܝܢܩܳܐ ܠܐܪܝܳܐ. ܘܡܰܢܽܘ̣ ܚܙܳܐ ܝܰܘܢܳܐ ܟܰܕ ܡܠܰܩܛܳܐ ܠܢܶܫܪܳܐ. ܘܡܰܢܽܘ̣ ܚܙܳܐ ܩܰܒܪܳܐ ܕܚܰܝܳܐ ܢܦ̣ܰܩ ܡܶܢܶܗ. ܡܰܪܝܰܡ ܗܘܳܬ݀ ܢܶܩܝܳܐ ܘܐܰܝܢܩܰܬ݀ ܠܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܘܐܠܶܝܫܒܰܥ ܝܰܘܢܳܐ ܘܐܰܠܩܛܰܬ݀ ܠܝܽܘܚܰܢܳܢ ܘܢܽܘܢܳܐ ܗܘܳܐ ܩܰܒܪܳܐ. ܘܝܰܘܢܳܢ ܕܰܝܰܪ ܒܶܗ܀

ܬܪܝܢܐ

ܐ̱ܪ̈ܳܙܰܝܟܝ ܒܰܪܬ ܕܰܘܺܝܕ ܨܺܝ̣ܪܺܝܢ ܒܳܐܪܽܘܢܳܐ. ܕܨܳܪܰܬ݀ ܢܒܺܝܽܘܬܳܐ ܨܰܠܡܰܝ̈ܟܝ ܫܰܦܺܝܪ̈ܶܐ.  ܘܣܳܡܰܬ݀ ܒܓܰܘ ܣܶܦܪܳܐ ܠܐܝܢܳܐ ܕܡܶܣܬܰܟܰܠ. ܒܗ̇ܳܝ ܩܽܘܩܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܡܰܬܠܶܟܝ. ܕܰܒܪܶܟܝ ܗܘ̣ܳܐ ܡܶܠܚܳܐ ܘܡܰܕܰܟ ܠܦܰܟܺܝ̈ܗܶܐ. ܘܒܶܗ ܗ̣ܽܘ ܚܝܳܐ ܥܳܠܡܳܐ ܟܽܠܶܗ ܕܐܰܒܺܝܕ ܗܘܳܐ܀

ܬܠܝܬܝܐ

ܬܪܶܥܣܰܪ ܥܰܡܽܘܕ̈ܶܐ. ܛܥܺܝܢܺܝܢ ܠܳܗ̇ ܠܐܪܥܳܐ. ܘܰܬܪܶܥܣܰܪ ܝܰܪ̈ܚܶܐ. ܡܟܰܠܠܺܝܢ ܠܳܗ̇ ܠܫܰܢ̱ܬܳܐ. ܬܪܶܥܣܰܪ ܥܰܝܢ̈ܳܬܳܐ. ܢܒܰܥ̈ܝ ܗܘ̈ܰܝ ܒܰܐܫܺܝܡܽܘܢ. ܘܰܬܪܶܥܣܰܪ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܕܡܰܟܪܙܺܝܢ. ܒܪܰܘܡܳܐ ܘܰܒܥܽܘܡܩܳܐ ܘܒܰܐܪܒܰܥ ܦܶܢܝ̈ܳܬܳܐ. ܨܠܽܘܬܗܽܘܢ ܬܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܫܽܘܪܳܐ ܘܒܶܝܬ ܓܰܘܣܳܐ܀

ܪܒܝܥܝܐ

ܒܕܽܘܟܪܳܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܐܰܚ̈ܰܝ ܢܶܬܟܰܢܰܫ. ܘܢܰܣܶܩ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܡܳܪܗܽܘܢ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܕܗ̣ܽܘ ܒܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܢܶܥܒܶܕ. ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܥܳܠܡܳܐ. ܘܰܢܚܰܠܛܰܢ ܥܰܡܗܽܘܢ ܒܣܶܕܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܘܰܒܝܰܘܡܳܐ ܕܡܶܬܓܠܐܶ ܢܺܝܫܳܐ ܕܪܰܒܽܘܬܶܗ ܥܰܡܗܽܘܢ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܰܘܗܝ ܢܫܰܒܰܚ ܕܠܐ ܫܶܠܝܳܐ܀

ܚܡܝܫܝܐ

ܝܶܫܽܘܥ ܒܪܶܗ ܕܐܰܒܳܐ ܗܘܺܝ ܠܰܢ ܥܳܕܽܘܪܳܐ. ܝܶܫܽܘܥ ܒܪܳܗ̇ ܕܡܰܪܝܰܡ ܗܘܺܝ ܠܰܢ ܣܶܬܳܪܳܐ. ܝܶܫܽܘܥ ܚܰܝܶܠ ܠܰܢ. ܝܶܫܽܘܥ ܢܰܛܰܪ ܠܰܢ. ܝܶܫܽܘܥ ܒܰܛܶܠܳܝܗܝ ܠܒܺܝܫܳܐ ܡܶܢܰܢ. ܝܶܫܽܘܥ ܚܰܣܳܐ ܠܰܢ ܚܰܘ̈ܒܰܝܢ ܘܰܚܛܳܗ̈ܰܝܢ. ܝܶܫܽܘܥ ܚܽܘܣ ܥܠܰܝܢ ܡܳܐ ܕܕܳܐܶܢ ܐܰܢܬ ܠܰܢ܀

ܫܬܝܬܝܐ

ܬܠܳܬܳܐ ܙܩܺܝ̈ܦܶܐ ܚܙܺܝ̇ܬ ܕܚܰܕ ܠܚܰܕ ܠܐ ܕܳܡ̇ܶܝܢ. ܗ̇ܰܘ ܠܰܡ ܕܝܰܡܺܝܢܳܐ ܚܰܝܰܐ ܗ̱̇ܘ ܘܠܐ ܡܺܝܬܳܐ. ܗ̇ܰܘ ܓܶܝܪ ܕܣܶܡܳܠܐ. ܡܺܝܬܰܐ ܗ̱̇ܘ ܘܠܐ ܚܰܝܳܐ. ܗ̇ܰܘ ܕܶܝܢ ܕܒܰܡܨܰܥܬܳܐ ܐܰܬܗܪܰܢܝ. ܕܳܡܶܐ ܠܥܺܝܪ ܕܕܰܡܺܝ̣ܟ ܕܳܡ̇ܶܐ ܠܚܰܝ ܕܡܰܝܺܝ̣ܬ. ܕܳܡ̇ܶܐ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ܀

ܫܒܝܥܝܐ

ܗܰܝܡܢ̇ܶܬ ܒܳܟ ܝܶܫܽܘܥ܆ ܕܐܰܢܬ ܗܽܘ̣ ܒܪܶܗ ܕܐܰܒܳܐ. ܘܐܰܘܕܺܝ̇ܬ ܘܠܐ ܟܶܦܪܶܬ. ܕܰܗܘ̣ܺܝܬ ܒܪܳܐ ܠܡܰܪܝܰܡ. ܦܰܓܪܳܟ ܠܚܽܘܣܳܝܰܢ. ܘܰܕܡܳܟ ܠܫܽܘܒܩܳܢܳܢ. ܕܫܶܩ̇ܠܶܬ ܕܒܳܟ ܐܶܥܬܰܪ ܠܚܰܪܬܳܐ. ܡܳܐ ܕܩܳܝܡܺܝܢ ܩܽܘܕܡܰܝܟ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܕܠܐ ܬܳܓ̈ܶܐ. ܬܶܚܢܰܢܝ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܕܐܰܘܕܺܝ̇ܬ ܒܺܐܝܬܽܘܬܳܟ܀

ܬܡܝܢܝܐ

ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܐܶܬܝ̇ܰܠܕܶܬ܆ ܫܶܡܫܳܐ ܡܰܪܩܶܕ ܗܘܳܐ ܘܗܳܫܳܐ ܕܡܳܐܶܬ ܐܢܳܐ ܡܰܪܩܕܳܐ ܙܳܢܺܝܬܳܐ. ܒܪܶܩܕܳܐ ܐܶܬܝܰܠܕܶܬ. ܒܪܶܩܕܳܐ ܡܳܐܶܬ ܐܢܳܐ. ܘܳܝܠܳܗ̇ ܠܙܳܢܺܝܬܳܐ ܕܪܶܩܕܰܬ݀. ܫܶܐܠܰܬ݀ ܡ̣ܶܢ ܡܰܠܟܳܐ. ܠܪܺܝܫܶܗ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ ܘܰܒܦܝܺܢܟܳܐ ܣܳܡܬܶܗ܆ ܘܠܰܣܡܳܟܳܐ ܐܰܥܠܬܶܗ܀

ܗ̄: ܟܠܬ ܡܠܟܐ

ܟܰܠܰܬ݀ ܡܰܠܟܳܐ ܬܚܰܣܕܺܝܗ̇. ܠܗ̇ܳܝ ܙܳܢܺܝ̣ܬܳܐ ܨܰܗܝܰܬ݀ ܠܰܕܡܳܐ. ܕܰܫܪܳܗ̇ ܘܫܰܒܩܳܗ̇ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܡ̣ܶܢ ܝܳܪܬܽܘܬܶܗ. ܘܡ̣ܶܢ ܓܰܘ ܒܰܝܬܶܗ. ܘܗ̣ܺܝ ܥܶܒܕܰܬ݀ ܠܳܗ̇ ܒܰܝܬܳܐ ܕܙܺܐܦܳܐ. ܕܰܬܙܰܢܶܐ ܒܶܗ ܘܬܶܬܟܰܐܰܪ ܒܶܗ. ܟܬܳܒܳܐ ܕܕܽܘܠܳܠܐ ܝܰܗ̣ܒ ܠܳܗ̇ ܕܬܶܛܥܶܐ ܒܶܗ. ܐܰܝܟ ܗ̇ܰܘ ܕܦܽܘܢܳܝܳܐ ܡܰܟܪܶܙ ܠܳܗ̇܀

ܕܘ̄: ܛܘܒܝܟܝ ܐܦܪܬ

ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܐܳܦܪܰܬ ܐܶܡܳܐ ܕܡܰܠܟ̈ܶܐ. ܕܰܕܢܰܚ ܡܶܢܶܟܝ ܡܳܪܶܐ ܡܰܠܟ̈ܶܐ. ܡܺܝܟܰܐ ܗ̱̇ܘ ܣܰܒܪܶܟܝ ܕܡ̣ܶܢ ܥܳܠܰܡ ܗ̣ܽܘ. ܡܶܬܚܰܐ ܕܚܰܝ̈ܰܘܗܝ ܘܠܐ ܡܶܬܕܰܪܟܺܝܢ. ܛܽܘܒ ܠܥܰܝܢ̈ܰܝܟ ܕܰܩܕܳܡ ܟܽܠ ܐܶܩܰܒܠܺܝ̈ܗܝ. ܘܠܶܟܝ ܐܰܫܘܺܝ ܕܬܶܚܙܰܝܢܳܝܗܝ ܟܰܕ ܕܢܰܚ. ܠܪܺܝܫܳܐ ܕܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ. ܘܫܽܘܪܳܝܳܐ ܕܚܰܕܘ̈ܳܬܳܐ. ܫܩܰܠܬܺܝ̣ܘܗܝ ܩܕܳܡ ܟܽܘܠܐ܀

ܕܙ̄: ܐܬܩܛܠܘ ܗܘܘ ܝܠܘ̈ܕܐ

ܡܰܢܽܘ ܟܰܝ ܟܰܕ ܡܳܝܽܘܬܰܐ ܗ̱̇ܘ. ܕܢܶܫܬܰܥܶܐ ܥܰܠ ܡܰܚܶܐ ܟܽܠ. ܕܰܫܒܰܩ ܪܰܘܡܳܐ ܕܪܰܒܽܘܬܶܗ܆ ܘܐܶܬܬܰܚܬܺܝ ܠܰܙܥܽܘܪܽܘܬܳܐ. ܡܰܘܪܶܒ ܟܽܠ ܒܺܝܠܺܝܕܽܘܬܶܗ܆ ܐܰܘܪܶܒ ܥܰܠ ܡܰܘܠܳܕܳܟ܆ ܠܐ ܗܘܳܐ ܕܐܶܒܨܶܐ ܪܰܒܽܘܬܳܟ. ܐܶܠܐ ܕܐܰܟܪܶܙ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ. ܒܪܺܝܟ ܕܰܟܣܶܐ ܘܰܓܠܐܶ ܒܫܰܪ̈ܒܰܘܗܝ܀

ܕܣܗ̈ܕܐ

ܐܶܬܩܰܛܰܠܘ ܗܘܰܘ ܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܝܰܠܕܳܟ ܡܰܚܶܐ ܟܽܠ. ܡܰܠܟܳܐ ܕܶܝܢ ܕܰܗܘ̣ܳܐ ܩܛܺܝ̣ܠܐ ܡܳܪܰܢ ܡܳܪܳܗ̇ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. ܗ̇ܰܘ ܛܪܽܘܢܳܐ ܟܰܕ ܡܶܨܛܰܢܰܥ. ܗܡܰܝܪ̈ܶܐ ܩܛܺܝ̈ܠܐܶ ܝܰܗ̣ܒ ܗܘܳܐ ܠܶܗ. ܕܰܥܛܺܝܦܺܝܢ ܐ̱ܪ̈ܳܙܰܝ ܩܰܛܠܶܗ܆ ܕܰܪ̈ܓܶܐ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܩܰܒܶܠܘ. ܗܡܰܝܪ̈ܶܐ ܕܩܰܪܶܒܘ ܐܰܪ̈ܥܳܢܶܐ. ܒܪܺܝܟ ܡܳܪܝܳܐ ܕܐܰܘܪܶܒ ܐܶܢܽܘܢ܀

ܕܚ̄: ܕܡܘܕܝ̈ܢܐ ܘܡܬܪܫܡܐ ܬܘܒ ܕܘܨ ܟܢܫܐ ܘܐܠܰܗܳܐ ܕܪܚܡܬܘܢܝܗܝ

ܕܽܘܨ ܟܶܢܫܳܐ ܕܰܥܠܰܝ̈ܡܳܬܳܐ܆ ܒܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܠܝܰܬ݀ ܬܶܗܪܳܐ. ܕܒܶܪܟܰܬ݀ ܝܶܠܕܰܬ݀ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ. ܕܦܰܟܪܶܗ ܘܚܰܒܫܶܗ ܠܡܳܪܽܘܕܳܐ܆ ܕܠܐ ܢܰܛܥܶܐ ܒܰܥܠܰܝ̈ܡܳܬܳܐ܀

ܐܚܪܢܐ ܕܩܕܝ̈ܫܐ

ܐܠܰܗܳܐ ܕܰܪܚܶܡܬܽܘܢܳܝܗܝ. ܒܪܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܐܰܚܶܒܬܽܘܢܳܝܗܝ. ܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܕܚܰܕܺܝܬܽܘܢܳܝܗܝ. ܢܶܬܶܠ ܠܺܝ ܟܶܢܳܪ ܩ̈ܳܠܐ ܕܐܶܙܡܰܪ ܒܶܗ ܢܶܨܚܳܢܰܝ̈ܟܽܘܢ܀

ܕܛ̄ ܐܬܛܝܒ ܟܢܫܐ ܕܥܠܝ̈ܡܬܐ

ܐܘ ܗܐ ܩܛܝܠ ܗܘ ܒܡܨܪܝܢ: ܐܘ ܝܘܡܟ ܠܟ ܕܡܐ

ܐܶܬܛܰܝܰܒ ܟܶܢܫܳܐ ܕܰܥܠܰܝܡ̈ܳܬܳܐ. ܩܽܘܫ̈ܝ ܟܰܦܳܐ ܘܰܙܡܰܪ̈ܝ ܩܳܠܰܝ̈ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܕܗܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܝܶܠܕܰܬ݀ ܬܶܗܪܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܘܰܗܘܳܬ݀ ܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܒܟܽܠ ܦܶܢܝ̈ܳܬܳܐ܀

ܝܘܡܟ ܠܟ ܕܡܐ

ܝܰܘܡܳܟ ܠܳܟ ܕܳܡܶܐ ܪܳܚܶܡ ܐܢܳܫ̈ܳܐ. ܕܡܶܬܝܰܒܰܠ ܘܐܶܬܳܐ ܥܰܠ ܟܽܠ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ. ܝܰܘܡܰܐ ܗ̱̇ܘ ܕܰܡܫܰܠܶܡ ܥܰܡ ܩܰܫܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܗ̇ܳܦܶܟ ܕܰܢܫܰܪܶܐ ܥܰܡ ܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ܀

ܗܐ ܩܛܝܠ ܗܘ

ܗܳܐ ܩܛܺܝܠ ܗܽܘ ܒܡܶܨܪܶܝܢ ܐܶܡ̣ܰܪ ܦܶܨܚܳܐ. ܘܰܢܟܺܝܣ ܗܽܘ ܒܨܶܗܝܽܘܢ ܐܶܡܰܪ ܩܽܘܫܬܳܐ. ܒܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܐܶܡܪ̈ܶܐ ܢܶܚܽܘܪ ܐܰܚ̈ܰܝ. ܘܢܶܚܙܶܐ ܐܶܢ ܕܳܡ̇ܶܝܢ ܐܰܘ ܢܽܘܟܪܳܝܺܝ̣ܢ܀

ܕܝ̄: ܐܠܗܐ ܕܚܙܝܗܝ܆ ܐܘ ܣܒܐ ܢܨܝܚܐ

ܐܠܰܗܳܐ ܕܰܚܙܳܝܗܝ܆ ܕܒܰܬܪܶܝܢ ܬܰܟܬܽܘܫܺܝ̈ܢ ܕܐܰܩܪܶܒ ܥܰܡܶܗ ܥܰܡܳܐ ܥܳܠܡܳܐ ܓܰܠܝܳܐ ܘܠܶܒܳܐ ܟܰܣܝܳܐ. ܘܰܙܟ̣ܳܐ ܠܕܰܠܓܰܘ. ܘܰܙܟܳܐ ܠܕܰܠܒܰܪ. ܗ̣ܺܘ ܢܶܬܶܠ ܠܺܝ ܕܡ̣ܶܢ ܣܺܝ̈ܡܳܬܶܗ ܐܶܩܰܪܶܒ ܠܶܗ ܟܠܺܝܠܐ ܕܡܶܠܰܝ̈ ܚܠܳܦ ܕܽܘܒܳܪ̈ܰܝ܀

ܣܒܐ ܢܨܝܚܐ

ܣܳܒܳܐ ܢܰܨܺܝܚܳܐ. ܡܥܰܛܰܦ ܬܰܪܥܽܘܬܳܐ. ܘܰܡܨܶܐ ܕܰܢܣܽܘܓ ܐܳܦ ܬܽܘܪ̈ܥܳܬܰܢ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܶܗ ܘܟܰܕ ܗܽܘ ܢܽܘܗܪܶܗ ܠܶܗ ܡܰܢܗܰܪ ܗܘܳܐ. ܕܢܰܚ̣ܘ ܙܰܠܺܝ̈ܩܰܘܗܝ ܒܰܐܬܪ̈ܰܘܳܬܰܢ. ܕܽܘܒܳܪ̈ܰܘܗܝ ܓܶܝܪ ܐܳܦ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܐܰܙܠܶܓܘ ܒܰܐܬܪܰܢ܀

ܕܝܐ̄: ܗܘܐ ܢܘܗܪܐ ܐܝܟ ܟܪܘܙܐ

ܗܘܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܐܰܝܟ ܟܳܪܽܘܙܳܐ܆ ܠܗ̇ܰܘ ܢܰܗܺܝܪܳܐ ܕܝܶܠܕܰܬ݀ ܡܰܪܝܰܡ. ܗܘܳܐ ܓܶܝܪ ܒܰܛܢܶܗ ܒܙܳܟܽܘܬ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܐܳܦ ܡܰܘܠܳܕܶܗ ܒܙܳܟܽܘܬ ܫܶܡܫܳܐ. ܒܪܺܝܟ ܙܰܟܳܝܳܐ܀

ܕܝܒ̄: ܐܘ ܥܘܡܪܐ ܕܙܒܢܐ

ܐܳܘ ܥܽܘܡܪܳܐ ܕܙܰܒܢܳܐ܆ ܠܡܽܘܢ ܐܰܬܟܶܠܬܳܢܝ ܥܰܠ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܐܳܘ ܥܳܠܡܳܐ ܒܺܝܫܳܐ܆ ܠܡܽܘܢ ܐܰܪܡܺܝܬܳܢܝ ܒܰܬܥܳܫܳܐ. ܐܳܘ ܝܰܡܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ܆ ܠܡܽܘܢ ܛܰܒܰܥܬܰܢܝ ܒܰܬܗܽܘܡܳܐ. ܐܳܙܶܠ ܐܢܳܐ ܠܐܝܟܳܐ܆ ܕܡܳܪܶܐ ܚܰܘܒܳܐ ܡܣܰܟܶܐ ܠܺܝ܀

ܕܝܓ̄: ܐܦܢܐ ܕܝܢ ܘܐܫܬܥܐ ܠܟܘܢ

ܐܶܦܢܶܐ ܕܶܝܢ ܘܐܶܫܬܰܥܶܐ ܠܟܽܘܢ. ܥܰܠ ܪܶܚܡܰܬ݀ ܚܰܝ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ. ܠܗܳܒܶܝܠ ܥܶܒܕܰܬ݀ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ. ܣܓܽܘܠܐ ܕܐܰܪܥܳܐ ܒܚܰܡܪܶܗ ܪܘܳܬ݀. ܘܰܪܬܰܚ ܒܳܗ̇ ܐܳܦ ܡܰܠܶܠ ܒܳܗ̇. ܘܓܳܥ̇ܶܐ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܩܳܛܽܘܠܶܗ. ܠܰܚܢܽܘܟ ܥܶܒܕܰܬ݀ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܰܙܟܳܐ ܠܡܰܘܬܳܐ. ܘܒܰܝܢܳܬ ܩܛܺܝ̈ܠܐ ܙܰܟܳܝܳܐ ܗܘܳܐ ܒܝܰܕ ܥܰܡܠܶܗ. ܘܐܰܝܠܶܠ ܡܰܘܬܳܐ ܒܫܽܘܪܳܝܳܐ. ܕܰܢܒܰܕܶܩ ܥܰܠ ܫܽܘܠܳܡܳܐ܀

ܕܝܕ̄: ܝܘܢܐ ܛܠܝܬܐ ܛܥܝܢܐ ܠܗ

ܝܰܘܢܳܐ ܛܠܺܝܬܳܐ ܛܥܺܝܢܳܐ ܠܶܗ܆ ܠܢܶܫܪܳܐ ܥܰܬܺܝܩ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ. ܛܥܺܝܢܳܐ ܠܶܗ ܘܙܳܡܪܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܢܽܘܨܪ̈ܳܬܳܐ ܚܰܒܺܝ̈ܒܳܬܳܐ. ܐܳܘ ܒܰܪ ܥܰܬܺܝܪܳܐ܆ ܕܰܒܩܶܢܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ. ܫܦ̣ܰܪ ܠܳܟ ܕܬܶܬܪܰܒܶܐ. ܐܳܘ ܩܺܝܬܳܪ ܩ̈ܳܠܐ܆ ܕܫܰܬܺܝܩ ܐܰܝܟ ܫܰܒܪܳܐ܆ ܦܩܽܘܕ ܠܶܝ ܕܐܶܙܡܰܪ ܠܳܟ. ܒܟܶܢܳܪܳܐ ܕܰܡܙܺܝܥ. ܪܶܬܡܶܗ ܠܰܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܨܒܺܝ ܘܐܶܡܰܠܶܠ ܠܳܟ܀

 ܕܝܗ̄: ܒܬܘܠܬܐ ܒܪܬ ܕܘܝܕ

ܐܘ ܡܢܘ ܒܪ ܡܢܘ ܐܘ ܐܘܪܗܝ ܒܪܬ ܥܡ̈ܡܐ

ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܒܰܪܬ ܕܰܘܺܝܕ܆ ܩܪܳܬܰܢܝ ܝܰܘܡܳܢ ܠܰܚܠܽܘܠܳܗ̇. ܒܚܽܘܒܳܐ ܕܠܐ ܒܨܳܬܳܐ܆ ܬܰܘ ܢܶܬܒܰܣܰܡ ܒܰܣܡܳܟܳܐ. ܘܢܶܩܥܶܐ ܥܰܡܶܗ. ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ܆ ܕܦܺܐܪܳܐ ܕܝܶܠܕܰܬ݀ ܐܠܰܗܰܐ ܗ̱̇ܘ܀

ܕܝܘ̄: ܐܘܕܘ ܥܡ̈ܡܐ

ܐܰܘܕܰܘ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܦܪ̈ܺܝܩܶܐ܆ ܠܦܳܪܶܩ ܟܽܘܠܐ ܒܝܰܠܕܶܗ. ܐܳܦ ܗ̣ܽܘ ܠܶܫܳܢܝ ܡܚܺܝܠܐ: ܗܘ̣ܳܐ ܟܶܢܳܪܳܐ ܠܫܽܘܒܚܶܗ. ܢܶܨܚܳܢܰܘ̈ܗܝ ܕܒܽܘܟܪܳܐ. ܒܥܰܕܥܺܐܕܶܗ ܢܶܙܡܰܪ. ܒܪܺܝܟ ܕܰܠܥܺܐܕܶܗ ܐܰܫܘܝܰܢ܀

ܕܝܙ̄: ܢܨܒ ܒܪܘܝܐ

ܢܨܰܒ ܒܳܪܽܘܝܳܐ. ܐܺܝܠܳܢ̈ܶܐ ܫܰܦܺܝܪ̈ܶܐ. ܒܗ̇ܳܝ ܓܰܢܰܬ݀ ܒܽܘܣ̈ܳܡܶܐ. ܘܣܳܡ ܒܳܗ̇ ܠܐܕܳܡ. ܕܰܢܫܰܡܶܫ ܟܳܗܢܽܘܬܳܐ. ܒܙܰܗܝܽܘܬܳܐ ܕܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܘܰܕܬܶܓܡ̈ܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ. ܘܢܶܗܘܶܐ ܒܬܶܫܡܶܫܬܶܗ ܫܒܳܒܳܐ ܠܐܝ̣ܠܳܢ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܘܰܚܣ̣ܰܡ ܚܰܪܡܳܢܳܐ ܒܫܰܦܺܝܪܳܐ. ܘܐܰܛܥܺܝ ܒܶܗ ܒܰܙܰܚ ܒܶܗ. ܘܫܰܦܠܶܗ ܗܘܳܐ ܠܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ܀

ܕܝܚ̄: ܐܕܡ ܚܛܐ ܘܩܢܐ ܐܘ ܛܘܒܘܗܝ ܠܡ̇ܢ ܕܙܟܐ

ܐܳܕܳܡ ܚܛܳܐ ܘܰܩܢ̣ܳܐ ܟܽܠ ܟܺܐܒ̈ܺܝܢ. ܐܳܦ ܝܰܠܕ̈ܰܘܗܝ ܒܳܬܪܶܗ ܟܽܠ ܚܰܫ̈ܺܝܢ. ܘܰܚܠܳܦ ܕܢܶܬܚܰܫܰܒ ܗ̇ܳܝ ܕܰܢܩܽܘܡ܆ ܐܰܝܟ ܗ̇ܰܘ ܕܡܰܦܽܘܠܬܶܗ ܒܶܣܡܰܬ݀ ܠܶܗ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗ̇ܰܘ ܕܶܐܬܳܐ ܘܐܰܩܺܝܡܶܗ܀

ܕܝܛ̄: ܠܟܢܫܐ ܥܠܝܐ

ܠܟܶܢܫܳܐ ܥܶܠܳܝܳܐ܆ ܕܶܐܫܬܠܰܚ ܠܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܆ ܠܙܰܒܢܳܐ ܢܰܨܺܝܚܳܐ ܕܐܶܬܪܫܶܡ ܠܦܽܘܪܩܳܢܳܐ. ܘܰܠܝܰܘܡܳܐ ܒܪܺܝܟܳܐ܆ ܕܐܶܬܢܛܰܪ ܠܚܰܕ̈ܘܳܬܳܐ. ܐܶܫܬܰܘܬܰܦ ܠܶܗ ܒܚܽܘܒܳܐ. ܐܳܦ ܐܶܢܳܐ ܘܐܶܬܦܨܰܚ. ܒܩܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܕܩܰܕܺܝܫ ܐܶܙܰܡܪܺܝܘܗܝ. ܠܗ̇ܘ ܝܰܠܕܳܐ ܕܦܰܪܩܰܢܝ ܐܶܫܰܒܚܺܝܘܗܝ܀

ܕܟ̄: ܐܫܩܢܝ ܡܪܝ ܡ̣ܢ ܡܒܘܥܟ.

ܐܰܫܩܳܢܝ ܡܳܪܝ ܡ̣ܶܢ ܡܰܒܽܘܥܳܟ. ܐܶܥܬܰܪ ܟܶܢܳܪܝ ܡ̣ܶܢ ܡܰܘܗܰܒܬܳܟ. ܐܠܰܒܶܫܰܝܢܝ ܡ̣ܶܢ ܫܶܪܝܳܢܳܐ. ܐܰܝܢܳܐ ܕܢܳܛܰܪ ܢܰܦܫܳܐ ܕܰܠܓܰܘ. ܐܰܣܓܳܐ ܐܰܢܬ ܠܺܝ ܛܳܒܳܐ ܟܽܠ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܺܝܢ. ܐܰܣܪܰܚ ܠܺܝ ܐܳܦ ܣܰܡܳܐ ܕܡܰܐܣܶܐ ܟܺܐܒ̈ܰܝ. ܐܳܦ ܟܽܘܬܡ̈ܳܬܝ ܒܳܟ ܐܶܚܽܘܪ. ܘܐܶܦܪܽܘܥ ܚܰܘܒ̈ܳܬܝ ܡ̣ܶܢ ܣܺܝ̈ܡܳܬܳܟ܀

ܕܟܐ̄: ܗܐ ܡܠܟܘܬܐ

ܗܳܐ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܩܶܪܒܰܬ݀ ܘܡܶܬܓܰܠܝܳܐ. ܪ̈ܚܽܘ̣ܡܰܘܗܝ ܕܚܰܬܢܳܐ ܚܰܘܰܪܘ ܠܒܽܘܫܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܠܒܰܫܘ ܘܐܶܨܛܰܒܰܬܘ ܒܢܰܚ̈ܬܶܐ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܕܠܐ ܢܰܦܶܩܟܽܘܢ ܡܳܪܳܗ̇ ܕܡܶܫܬܽܘܬܳܐ܀

ܕܟܒ̄: ܡܫܝܚܐ ܘܡܫܚܐ

ܡܫܺܝܚܳܐ ܘܡܶܫܚܳܐ ܐܶܫܬܰܘܬܰܦܘ. ܟܰܣܝܳܐ ܘܓܰܠܝܳܐ ܐܶܬܡܰܙܰܓܘ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܳܫܰܚ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܪܳܫ̇ܶܡ ܟܰܣܝܳܐܺܝܬ. ܐܶܡܪ̈ܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ ܘܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ. ܓܙܳܪܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܢܶܨܚ̈ܳܢܰܘܗܝ. ܒܰܛܢܶܗ ܓܶܝܪ ܡ̣ܶܢ ܓܰܘ ܡܶܫܚܳܐ. ܘܡܰܘܠܳܕܶܗ ܡ̣ܶܢ ܓܰܘ ܡܰܝ̈ܳܐ܀

ܕܟܓ̄: ܐܘ ܬܓܪ̈ܐ ܐܘ ܣܠܩ ܠܨܠܝܒܐ

ܐܳܘ ܬܰܓܳܪ̈ܶܐ. ܐܶܙܕܰܗܪܘ ܒܓܰܙܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܡ̣ܶܢ ܓܰܝ̈ܳܣܰܘܗܝ ܕܗܳܢ ܥܳܠܡܳܐ ܡܠܐܶ ܬܽܘ̈ܟܶܐ. ܕܰܫܒܺܝ̈ܠܰܘܗܝ ܩܰܛܺܝܢܝܢ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܐܽܘܪ̈ܚܳܬܶܗ ܬܽܘܩ̈ܠܳܬܳܐ ܡܰܠܝ̈ܳܢ. ܛܽܘܒ ܠܐܝܢܳܐ ܕܰܒܢܽܘܗܪܳܐ ܥܳܒ̇ܰܪ ܠܶܗ ܬܪܺܝܨܳܐܺܝܬ܀

ܕܨܠܝܒܐ

ܣܠܶܩ ܠܰܨܠܺܝܒܳܐ ܗ̇ܰܘ ܡܳܪܗܶܝܢ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܘܰܩܪܳܐ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܠܐܡܘ̈ܳܬܳܐ ܠܫܳܪܽܘܬܳܐ. ܬܰܘ ܐܰܟܽܘܠܘ ܘܐܶܫܬܰܘ ܘܐܶܬܒܰܣܰܡܘ. ܒܰܣܡܳܟܳܐ ܕܰܡܠܐܶ ܟܽܠ ܛܽܘܒ̈ܺܝܢ. ܕܥܰܡܝ   ܬܺܐܪܬܽܘܢ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܕܠܐ ܥܳܒܪܺܝܢ܀

ܕܟܕ̄: ܠܐܕܡ ܕܝܢ ܨܠܡܐ

ܠܐܕܳܡ ܕܶܝܢ ܨܰܠܡܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܐܠܰܗܳܐ ܒܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܓܰܒܠܶܗ. ܘܰܢܦܰܚ ܒܶܗ ܪܽܘܚܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ. ܘܐܰܫܪܺܝ ܒܶܗ ܚܶܟܡܰܬ݀ ܠܶܒܳܐ. ܘܟܰܕ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܠܐܕܳܡ ܐܶܬܬܣܺܝܡ܆ ܒܶܝܬ ܐܺܝܠܳܢ̈ܶܐ. ܕܡ̣ܶܢ ܟܽܠ ܐܺܝ̣ܠܳܢ ܕܰܒܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܐܰܟܽܘܠ ܐܳܕܳܡ. ܘܠܐܝܠܳܢܳܐ ܕܐܺܝܬ ܒܰܡܨܰܥܬܳܐ. ܠܐ ܬܶܩܪܽܘܒ ܕܰܠܡܳܐ ܬܡܽܘܬ. ܘܐܶܢܗܽܘ ܕܡ̣ܶܢ ܦܺܐܪܶܗ ܬܶܐܟܽܘܠ. ܣܳܡ ܡܰܘܬܳܐ ܢܳܒ̇ܰܥ ܠܳܟ ܡܶܢܶܗ. ܠܓܰܘ ܡ̣ܶܢ ܛܰܪ̈ܦܰܘܗܝ ܟܰܡܺܝܢ ܡܰܘܬܳܐ ܘܰܡܣܰܟܶܐ ܠܳܟ. ܘܐܶܢ ܠܐ ܬܶܩܪܽܘܒ ܬܶܐܟܽܘܠ ܡܶܢܶܗ ܠܐ ܡܳܟܶܐ ܠܳܟ. ܡܰܠܟܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܗܳܐ ܥܒܺܝܕ ܐܰܢܬ. ܘܫܰܠܺܝܛܳܐ ܒܓܰܘ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ. ܘܐܶܢܗܽܘ ܕܰܠܦܽܘܩܕܳܢܝ ܬܶܛܰܪ. ܫܡܰܝܳܐ ܕܰܠܥܶܠ ܝܳܪܶܬ ܐܰܢܬ. ܗܳܝܕܶܝܢ ܒܺܝܫܳܐ ܟܰܕ ܐܶܬܦܪܶܣ ܒܰܨܢܺܝܥܽܘܬܶܗ ܘܐܰܪܡܺܝ ܛܶܦܪ̈ܰܘܗܝ. ܥܰܠ ܦܰܪ̈ܽܘܓܶܐ ܢܶܨܳܐ ܠܺܝܛܳܐ. ܟܰܕ ܣܳܡ ܗܳܕܶܐ ܒܠܶܒܶܗ ܕܠܐܕܳܡ ܢܰܘܒܶܕ ܗܘܳܐ܀

ܕܟܗ̄: ܒܐܘܪܗܝ ܕܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ

ܒܽܐܘܪܗܳܝ ܕܒܶܝܬ ܢܰܗܪ̈ܺܝܢ. ܥܳܒ̇ܰܪ ܗܘܺܝ̇ܬ ܘܰܚܙܺܝ̇ܬ. ܛܰܠܝܳܐ ܫܰܦܺܝܪܳܐ. ܕܰܪܡܶܐ ܒܓܰܘ ܥܰܪܣܳܐ ܘܰܠܩ̈ܳܠܐ ܚܢܺܝ̈ܓܶܐ. ܕܶܐܡܶܗ ܫܳܡ̇ܰܥ ܗܘܺܝ̇ܬ ܕܰܡܒܰܟܝܳܐ ܗܘܳܬ ܠܶܗ ܘܗܳܟܰܢ ܐܳܡ̇ܪܳܐ. ܕܘܳܝ ܠܳܗ̇ ܠܝ̇ܳܠܶܕܬܳܟ. ܡܽܘܢ ܓܰܕܫܳܗ̇ ܝܰܘܡܳܢ. ܕܒܰܕܡܽܘܬܳܐ ܕܰܐܪܙܳܐ. ܕܰܢܨܺܝܒ ܥܰܠ ܡܰܝ̈ܳܐ. ܗܳܟܰܢ ܡ̣ܶܢ ܫܶܠܝܳܐ. ܫܶܘܚܰܬ݀ ܛܰܠܝܽܘܬܳܟ. ܘܒܰܕܡܽܘܬ ܓܰܢܳܢܳܐ ܕܰܢܚܶܬ ܠܓܰܘ ܓܰܢܬܳܐ. ܘܦܰܣܶܩ ܠܐܝܠܳܢܳܐ ܕܫܰܦܺܝܪ ܡ̣ܶܢ ܚܰܒܪ̈ܰܘܗܝ. ܘܰܪܓܺܝܓ ܒܗܰܒܳܒܰܘ̈ܗܝ ܘܰܗܕܺܝܪ ܒܦܰܐܝܽܘܬܶܗ. ܗܳܟܰܢ ܥܰܠ ܡܰܘܬܳܐ ܘܦܰܣܩܳܗ̇ ܠܛܰܠܝܽܘܬܳܟ. ܘܳܝ ܠܳܗ̇ ܠܝܳܠܶܕܬܳܟ. ܡܽܘܢ ܓܰܕܫܳܗ̇ ܝܰܘܡܳܢ܀

ܕܟܘ: ܐܚ̈ܝ ܒܟܬܒ̈ܐ ܐܘ ܕܟܦܘܪܝܐ

ܐܰܚ̈ܰܝ ܒܰܟܬܳܒ̈ܶܐ. ܚܳܪܶܬ ܘܐܶܬܡܠܺܝ̇ܬ ܬܶܗܪܳܐ. ܕܟܰܕ ܚܰܫ ܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܟܺܐܦܳܐ ܒܳܟܶܐ ܗܘܳܐ. ܚܕܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒ ܪܰܒܶܗ. ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܕܰܟܦ̣ܰܪ ܒܗ. ܟܰܕ ܩܳܥ̇ܶܐ ܘܐܳܡ̇ܰܪ. ܕܠܐܶܘܰܬܝ ܐܰܘܒܶܕܬܳܗ̇. ܕܰܒܡܳܪܝ ܗܳܐ ܟܶܦܪܶܬ܀

ܕܟܙ̄: ܐܢܬ ܡܪܝ ܐܟܬܒܬܗ̇

ܐܰܢܬ ܡܳܪܝ ܐܰܟܬܶܒܬܳܗ̇. ܕܰܦܬܰܚ ܦܽܘܡܳܟ ܘܐܶܡܠܺܝܘܗܝ. ܗܳܐ ܦܬܺܝܚ ܠܶܗ ܠܥܰܒܕܳܟ. ܦܽܘܡܶܗ ܥܰܡ ܪܶܥܝܳܢܶܗ. ܡܠܺܝܘܗܝ ܐܰܢܬ ܡܳܪܝ ܡ̣ܶܢ ܣܺܝܡ̈ܳܬܳܟ. ܕܐܰܝܟ ܡܰܘܗܰܒܬܳܟ ܐܶܙܡܰܪ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

ܕܟܚ̄: ܐܘ ܝܘܚܢܢ ܐܘ ܐܢܬ ܐܠܦܬܢܝ

ܐܰܢܬ ܐܠܰܦܬܳܢܝ ܒܰܪ ܐܠܰܗܳܐ. ܕܪܰܒ ܡ̣ܶܢ ܚܽܘܒܳܐ ܠܐ ܐܺܝܬ. ܒܚܽܘܒܳܟ ܡܳܪܝ ܐܶܩܪܽܘܒ. ܨܶܝܕ ܓܰܙܰܝ̈ܟ ܐܠܰܗܳܝ̈ܶܐ. ܘܐܶܣܦܶܐ ܘܐܶܣܰܒ ܡ̣ܶܢ ܣܺܝ̈ܡܳܬܳܟ. ܕܚܳܕ̇ܶܐ ܐܰܢܬ ܒܰܪ ܐܠܰܗܳܐ. ܒܟܽܠ ܐܰܝܢܳܐ ܕܐܳܬܶܐ ܨܶܐܕܰܝܟ܀

ܕܟܛ̄: ܪܘܚܐ ܒܕܘܝܕ ܙܡܪܬ݀ ܗܘܬ݀

ܪܽܘܚܳܐ ܒܕܰܘܺܝܕ ܙܶܡܪܰܬ݀ ܗܘܳܬ݀. ܕܐܶܦܪܽܘܥ ܐܶܢܽܘܢ ܥܰܡܠܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܠܡܽܘܫܶܐ ܘܠܐܰܗܪܽܘܢ ܘܠܰܫܡܽܘܐܶܝܠ. ܘܠܐ ܐܶܡܪܰܬ݀ ܕܦܶܪܥ̇ܶܬ ܐܶܢܽܘܢ. ܐܶܠܐ ܗ̇ܳܝ ܕܐܶܦܪܽܘܥ ܐܶܢܽܘܢ. ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܥܰܕ ܩܰܠܺܝܠ ܙܰܒܢܳܐ. ܦ̇ܳܪܰܥ ܠܟܺܐܢ̈ܶܐ ܥܰܡܠܰܝ̈ܗܽܘܢ܀

ܕܠ: ܗܒܠܢ ܡܪܢ ܕܒܢܘܚܡܐ

ܗܰܒܠܰܢ ܡܳܪܰܢ ܕܰܒܢܽܘܚܳܡܳܐ. ܢܶܚܙܶܐ ܠܥܰܢܺܝ̈ܕܰܝܢ ܒܶܝܬ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. ܘܢܶܫܡ̣ܰܥ ܡܶܢܳܟ ܠܗ̇ܳܝ ܒܰܪܬ ܩܳܠܐ. ܕܬܰܘ ܥܽܘܠܘ ܒܪ̈ܺܝܟܰܘܗܝ ܕܳܐܒܝ ܝܺܪܰܬܘ ܚܰܝ̈ܶܐ܀

ܕܠܐ: ܐܐܪ ܕܢܘܚܡܐ

ܐܳܐܰܪ ܕܢܽܘܚܳܡܳܐ ܡܳܐ ܕܢܳܫܒܳܐ. ܓܰܪ̈ܡܶܐ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܡܶܬܟܰܢܫܺܝܢ. ܘܰܒܩܳܠ ܫܺܝܦܽܘܪܳܐ ܡܶܬܢܰܚܡܺܝܢ. ܒܚܰܝܠܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܩܳܪܶܐ ܠܗܽܘܢ܀

ܕܠܒ̄: ܕܠܬ݀ ܪܘܚܐ ܡ̣ܢ ܪܘܡܐ

ܕܳܠܰܬ݀ ܪܽܘܚܳܐ ܡ̣ܶܢ ܪܰܘܡܳܐ. ܘܩܰܕܫܰܬ ܡܰܝ̈ܳܐ ܒܪܽܘܚܳܦܳܗ̇. ܒܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܶܗ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܫܶܒܩܰܬ݀ ܟܽܠ ܘܰܫܪܳܬ݀ ܥܰܠ ܚܰܕ. ܘܗܳܫܳܐ ܕܶܝܢ ܢܶܚܬܰܬ݀ ܘܰܫܪܳܬ݀. ܥܰܠ ܟܽܠ ܕܺܝܠܺܝܕ ܡ̣ܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ܀

ܕܠܓ̄: ܐܝܢܘ ܕܢܓܝܪܐ ܪܘܚܗ

ܐܰܝܢܰܘ ܕܢܰܓܺܝܪܳܐ. ܪܽܘܚܶܗ ܕܢܶܫܬܰܥܶܐ. ܥܰܠ ܡܰܓܪܰܬ݀ ܪܽܘܚܳܟ. ܕܰܡܣܰܝܒܪܳܐ ܚܰܘ̈ܒܰܝܢ. ܚܛܰܝܢ ܐܶܬܡܠܺܝܢ ܥܰܘܠܐ. ܫܦܰܪܰܢ ܐܶܬܡܠܺܝ̣ܢ ܚܽܘܬܪܳܐ܀

ܕܠܕ̄: ܫܚܪܗ ܕܒܪܕܝܨܢ

ܫܰܚܪܶܗ ܕܒܰܪܕܰܝܨܶܢ. ܒܰܫܡܶܗ ܪܫ̣ܰܡ ܘܰܩܪܳܗ̇. ܘܥܰܠ ܫܡܶܗ ܕܡܰܐܢܺܝ ܬܽܘܒ ܫܶܚܪܶܗ ܡܶܬܟܰܢܶܐ. ܐܰܝܟ ܐܶܡܪ̈ܶܐ ܓܢܺܝ̈ܒܶܐ. ܕܗ̇ܰܘ ܪܽܘܫܡܳܐ ܣܰܢܝܳܐ. ܐܶܬܪܫܶܡ ܕܓܰܢܳܒܰܐ ܗ̱̇ܘ. ܘܥܰܠ ܫܡܶܗ ܕܦܳܪܽܘܩܰܢ ܡܶܬܟܰܢܝܳܐ ܥܳܢ̈ܶܗ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܟܰܢܶܫ ܡܠܳܗ̇ ܐܶܡܪ̈ܶܐ ܡܫܺܝ̈ܚܳܝܶܐ. ܛܰܪܶܝܗ̇ ܡ̣ܶܢ ܕܺܐܒ̈ܶܐ. ܕܰܢܩܶܝܢ ܠܣܽܘܪܚܳܢܳܗ̇܀

ܕܠܗ̄: ܐܘ ܒܪ ܚܝܐ ܕܓܠܘ ܪ̈ܚܡܘܗܝ

ܐܳܘ ܒܰܪ ܚܰܝܳܐ ܕܓܳܠܘ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܥܰܠ ܓܶܢܣܰܢ. ܐܰܢܬ ܗܰܒܠܺܝ ܕܐܶܡܰܠܶܠ. ܫܰܪܒܶܗ ܕܡܰܘܠܳܕܳܟ. ܠܰܘ ܥܰܠ ܝܰܠܕܳܟ ܟܰܣܝܳܐ ܣܳܒܶܟ ܐܢܳܐ. ܕܬܶܗܪܰܐ ܗ̱̇ܘ ܐܳܦ ܗܳܢܳܐ. ܫܰܪܒܳܐ ܕܡܰܘܠܳܕܳܟ. ܒܪܺܝܟ ܡܽܘܟܳܟܳܟ ܕܰܗܘܳܐ ܚܠܳܦ ܓܶܢܣܰܢ܀

ܕܠܘ̄: ܗܢܘ ܨܘܡܗ ܕܒܘܟܪܐ ܐܘ ܐܘܫܛ ܠܝ ܡܪܝ ܒܪܝܟܐ

ܐܰܘܫܶܛ ܠܺܝ ܡܳܪܝ ܒܪܺܝܟܳܐ. ܩܰܠܺܝܠ ܡ̣ܶܢ ܥܽܘܬܪܳܟ. ܒܝܰܪܚܳܟ ܡܰܦܨܰܚ ܟܽܠ. ܡܰܘܗܰܒܬܳܟ ܒܢܺܝܣܳܢ ܥܰܠ ܟܽܠ ܐܶܬܦܰܫܛܶܬ. ܘܰܥܬܰܪܘ ܒܳܗ̇ ܘܐܶܨܛܰܒܰܬܘ ܒܳܗ̇. ܛܽܘܪ̈ܶܐ ܒܥܶܣܒܳܐ. ܘܐܰܪܥܳܐ ܒܙܰܪ̈ܥܶܐ. ܝܰܡܳܐ ܒܢܽܘ̈ܢܶܐ. ܘܝܰܒܫܳܐ ܒܩܶܢܝ̈ܳܢܶܐ. ܘܪܰܘܡܳܐ ܒܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ ܫܒܺܝ̈ܚܶܐ. ܘܥܽܘܡܩܳܐ ܒܗܰܒ̈ܳܒܶܐ ܡܦܰܬܟ̈ܶܐ. ܢܺܝܣܳܢ ܨܰܒܬܳܗ̇ ܠܐܪܥܳܐ. ܘܡܳܪܶܗ ܕܢܺܝܣܳܢ ܨܰܒܶܬ ܠܥܺܕܰܬ݀ ܩܽܘܕܳܫܐ܀

ܗܳܢܰܘ ܨܰܘܡܳܐ ܡܰܘܪܒܳܢܳܐ ܕܕܳܢܰܚ ܡ̣ܶܢ ܒܽܘܟܪܳܐ. ܕܢܰܘܪܶܒ ܠܰܙܥܽܘܪ̈ܶܐ. ܠܦܳܪܽܘܫܳܐ ܨܰܘܡܳܐ. ܥܶܠܰܬ݀ ܒܽܘܣܳܡܰܐ ܗ̱̇ܘ. ܒܕܰܚܙܳܐ ܟܡܳܐ ܝ̣ܺܪܶܒ. ܨܰܘܡܳܐ ܒܟܶܣܝܳܐ. ܡܳܪܶܩ ܢܰܦܫܳܐ ܕܰܬܚܽܘܪ ܒܰܐܠܳܗܳܐ ܘܬܺܐܪܰܒ ܒܰܚܙܳܬܶܗ܆ ܘܝܽܘܩܪܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܠܐܪܥܳܐ ܡܰܪܟܶܢ ܠܶܗ܆ ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܕܝܰܗܒܠܰܢ ܨܰܘܡܳܐ ܓܶܦ̈ܶܐ ܫܦܰܝ̈ܳܐ ܕܰܒܗܽܘܢ ܢܶܦܪܰܚ ܨܶܐܕܰܘܗܝ܀

ܕܠܙ̄: ܦܪܕܝܣܐ ܡܨܥܝܐ ܐܘ ܡܥܠܝܐ

ܠܐ ܡܶܬܒܨܶܐ ܫܰܪܒܶܗ ܪܳܡܳܐ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ. ܘܠܐ ܢܳܦܠܺܝܢ ܫܰܪ̈ܒܰܘܗܝ ܠܰܓܡܳܪ ܬܚܶܝܬ ܓܶܫܬܳܐ. ܐܳܦܶܢ ܓܶܝܪ ܡܶܣܬܰܒܰܪ ܫܰܪܒܶܗ ܕܐܰܪܥܳܢܳܐ ܗ̱̇ܘ. ܚܰܝܠܶܗ ܕܶܝܢ ܘܫܽܘܒܚܶܗ ܪܽܘܚܳܢܰܐ ܗ̱̇ܘ ܕܰܓܢܺܝܙ ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܒܳܪܽܘܝܶܗ ܒܚܽܘܒܶܗ ܨܒ̣ܳܐ ܢܚܰܘܶܝܘܗܝ. ܘܰܫܡܳܗ̈ܶܐ ܕܐܰܬܪܰܢ ܐܠܰܒܫܶܗ ܠܟܰܣܝܽܘܬܶܗ. ܠܒ̣ܶܫ ܓܶܝܪ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ. ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܛܽܘܗܡܰܢ. ܠܰܘ ܕܶܝܢ ܕܗ̣ܽܘ ܡܣܰܟܶܝܢ. ܟܝܳܢܰܢ ܡܚܺܝ̣ܠ ܣܰܓܺܝ. ܘܠܐ ܡܨܶܐ ܕܢܶܣܦܰܩ ܠܶܗ܀

ܕܠܚ̄: ܓܢ̱ܒܪ̈ܐ

ܐܶܢܳܐ ܐܢܳܐ ܕܰܙܟܺܝ̇ܬ ܠܟܽܠ ܓܰܢ̱ܒܳܪ̈ܶܐ. ܘܰܒܙܳܘܝ̈ܳܬܳܐ ܟܫܶܝܢ ܠܺܝ ܒܰܫܝܽܘܠ. ܬܳܐ ܥܽܘܠ ܒܰܪ ܡܰܪܝܰܡ ܘܰܚܙܺܝ ܓܽܘܢܚ̈ܶܐ. ܩܽܘܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܓܰܢ̱ܒܳܪ̈ܶܐ. ܫܪ̈ܰܕܽܘܕܰܘܗܝ ܕܫܶܡܫܽܘܢ ܪܰܒܳܐ. ܘܬܰܓܪܽܘܡܬܶܗ ܕܓܽܘܠܝܰܕ ܩܰܫܝܳܐ. ܥܽܘܓ ܒܰܪ ܓܰܢ̱ܒܳܪ̈ܶܐ. ܗ̇ܰܘ ܕܰܥܒ̣ܰܕ ܠܶܗ ܥܰܪܣܳܐ ܕܦܰܪܙܠܐ ܘܰܓܢ̣ܳܐ ܒܶܗ. ܐܶܢܳܐ ܣܚܰܦܬܶܗ ܘܐܰܪܡܝܰܬܶܗ. ܠܗ̇ܰܘ ܐܪܝܳܐ ܒܥܽܘܡܪܳܗ̇ ܕܰܫܝܽܘܠ. ܫܰܦܶܠܬܶܗ ܘܰܠܥܳܠܰܡ ܐܳܡܰܪ ܡܰܘܬܳܐ܀

ܕܠܛ̄: ܐܫܩ̇ܠܬ ܠܕܘܟܝ̈ܬܐ

ܐܰܫܩܠܶܬ ܠܕܽܘܟܝ̈ܳܬܳܐ ܫܒܺܝ̈ܚܳܬܳܐ ܕܐܰܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܐܠܰܗܳܝ̈ܶܐ. ܘܰܡܛܺܝ̇ܬ ܠܢܰܚܠܐ ܕܝܽܘܫܳܦܳܛ. ܗ̇ܰܘ ܕܰܫܘܶܐ ܠܒܶܟܝܳܐ ܡܰܪܺܝܪܳܐ. ܬܰܡܰܢ ܚܙܺܝ̇ܬ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܕܕܺܝ̣ܢܳܐ. ܕܰܢܛܺܝܪ̈ܳܢ ܠܥܳܒ̈ܕܰܝ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ. ܘܳܝܠܺܝ ܘܠܰܚܛܳܗ̈ܰܝ ܡܰܪܺܝܪ̈ܶܐ. ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝ. ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܚܽܘܣ ܥܠܰܝ ܗܳܪܟܳܐ ܥܰܕ ܩܰܝܳܡ ܐܢܳܐ. ܩܕܳܡ ܕܐܶܡܽܘܬ ܘܰܬܚܰܦܶܝܢܝ ܐܰܪܥܳܐ܀

ܕܡ̄: ܕܐܘܟ̈ܡܐ

ܠܡܽܘܢ ܐܽܘܟ̈ܳܡܶܐ. ܠܒܺܝܫܳܐ ܢܰܦܫܰܢ. ܡܶܛܽܠ ܥܘܠܰܢ ܘܠܐ ܪܓܺܝܫܺܝܢܰܢ. ܠܡܳܢܳܐ ܐܰܚܺܝܕ ܬܰܪܥܳܐ ܕܗܰܘܢܰܢ. ܡ̣ܶܢ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܘܠܐ ܪܳܢܶܝܢܰܢ. ܒܫܳܥܰܬ ܡܰܘܬܰܢ. ܥܒ̣ܰܪܘ ܝܰܘܡܰܝ̈ܢ ܘܰܛܠܶܩܘ ܘܐܰܘܦܺܝܘ. ܒܺܝܫ̈ܳܬܰܢ ܠܐ ܬܟܰܣܶܝܢܰܢ. ܗܳܐ ܡܰܘܬܳܐ ܠܥܶܠ ܡ̣ܶܢ ܪܺܝܫܰܢ. ܘܐܰܝܟ ܬܳܒܽܘܥܳܐ ܩܳܪܶܐ ܠܢ. ܕܩܽܘܡ ܠܟ ܓܰܒܪܳܐ ܠܡܽܘܢ ܒܰܛܺܝܠ ܐܰܢܬ. ܡ̣ܶܢ ܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ. ܕܗܳܐ ܥܰܕ ܩܰܠܺܝܠ ܡܰܕܪܶܟ ܠܳܟ ܡܰܘܬܳܐ ܘܰܒܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ ܠܳܟ ܗܽܘ ܚܳܒܶܫ܀

ܕܡܐ: ܕܢܚ ܒܥܢ̈ܢܐ ܘܒܒܪ̈ܩܐ ܘܫܪܟܐ

ܕܡܒ̄: ܐܦܣ ܠܝ ܡܪܝ

ܐܰܦܶܣ ܠܺܝ ܡܳܪܝ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܕܐܺܡܰܪ ܫܰܪܒܳܟ ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܐܠܰܗܳܐ. ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܐܰܢܬ ܓܶܝܪ ܒܰܫܪܳܪܳܐ. ܕܠܐ ܡܰܕܪܶܟ ܠܶܗ ܕܽܘܡܳܪܳܐ. ܒܰܢܒܺܝܽܘܬܳܐ ܐܶܬܩܪܺܝܬ ܕܽܘܡܳܪܳܐ. ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܐܰܢܬ ܕܰܡܠܐܶ ܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ. ܘܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܗ̱̇ܝ. ܕܽܘܡܳܪܰܐ ܗ̱̇ܘ ܒܰܛܢܳܟ. ܕܽܘܡܳܪܰܐ ܗ̱̇ܘ ܝܰܠܕܳܟ. ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܐܰܢܬ ܟܽܠܳܟ. ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܐܰܢܬ ܘܠܐ ܡܶܬܕܰܪܟܰܬ ܘܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀

ܕܡܓ̄: ܒܪܝܟ ܐܢܬ ܟܣܝܐ ܐܘ ܝܠܕܐ ܕܥܠܝ

ܒܪܺܝܟ ܐܰܢܬ ܟܰܣܝܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܐܰܒܳܐ. ܕܐܶܬܳܐ ܠܓܶܠܝܳܐ ܡ̣ܶܢ ܨܶܝܕ ܡܰܪܝܰܡ. ܣܥܳܐ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܘܩܳܡ ܬܳܗܰܪ ܒܳܟ. ܘܒܰܬܪܶܝܢ ܓܰܒ̈ܶܐ ܐܰܢܬ ܐܰܬܗܰܪܬܳܢܝ. ܒܪܰܘܡܳܐ ܓܢܺܝܙ ܐܰܢܬ ܡ̣ܶܢ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ. ܒܥܽܘܡܩܳܐ ܛܥܶܢܬܳܟ ܠܐ ܡܙܰܘܰܓܬܳܐ. ܡ̣ܶܢ ܐܰܒܳܐ ܕܠܐ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܘܡ̣ܶܢ ܡܰܪܝܰܡ ܕܠܐ ܙܽܘܘܳܓܳܐ. ܠܐ ܨܶܝܕ ܐܰܒܳܐ ܡܶܬܕܪܟܰܬ. ܘܠܐ ܨܶܝܕ ܡܰܪܝܰܡ ܡܶܬܕܰܪܫܰܬ. ܣܳܓܶܕ ܗܰܘܢܳܐ ܕܰܚܒܰܨ ܒܽܐܘܪܚܳܟ. ܕܪܳܡ ܐܰܢܬ ܗܽܘ ܡܳܪܝ ܡ̣ܶܢ ܡܰܠ̈ܳܠܐ ܘܡ̣ܶܢ ܫܰܬܺܝ̈ܩܶܐ ܠܐܒܽܘܟ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܘܠܳܟ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ܀

ܝܰܠܕܳܐ ܕܥܶܠܳܝ ܡ̣ܶܢ ܙܰܒܢ̈ܶܐ. ܗܰܒܠܺܝ ܕܐܺܡܰܪ ܥܰܠ ܡܰܘܠܳܕܳܟ. ܕܠܐ ܡܶܬܕܰܪܟܰܬ ܡܳܪܝ ܝܳܕܰܥ ܐܢܳܐ. ܕܰܟܣܶܐ ܗܽܘ ܫܰܪܒܳܟ ܒܺܐܝܬܽܘܬܳܟ. ܘܓܶܠܝܳܢܳܟ ܒܰܐܠܳܗܽܘܬܳܟ. ܚܽܘܒܳܐ ܗܳܡܶܣ ܕܰܢܡܰܠܶܠ ܠܳܟ. ܦܬܰܚ ܠܶܗ ܬܰܪܥܳܐ ܠܚܽܘܒܳܐ ܪܰܒܽܘܠܺܝ. ܕܠܰܘ ܠܰܒܨܳܬܳܟ ܐܶܬܛܰܝܰܒ. ܙܡܺܝܪܬܳܐ ܕܫܽܘܒܚܳܐ ܐܰܪܡܺܝ ܠܳܟ. ܕܟܕ ܠܐ ܡܥܰܩܶܒ ܣܳܓܶܕ ܠܳܟ. ܢܗܰܠܶܠ ܒܳܥܶܐ ܠܐ ܗܘܳܐ ܕܢܶܒܨܶܐ ܟܰܣܝܳܐ ܕܰܓܢܺܝܙ ܡ̣ܶܢ ܝܺܕܰܥܬܳܐ. ܓܠܺܝ ܠܺܝ ܫܰܪܒܳܟ ܒܰܙܡܺܝܪ̈ܳܬܳܐ܀

ܕܡܕ̄: ܩܕܡܝܬܐ ܕܫܢ̱ܬܐ

ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܕܫܰܢ̱ܬܳܐ. ܝܰܠܕܶܗ ܕܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܪܺܝܫܳܐ ܗ̱̇ܝ ܕܛܳܒ̈ܳܬܳܐ. ܘܫܶܬܶܐܣܬܳܐ ܗ̱̇ܝ ܕܚܰܝܶ̈ܐ. ܗ̇ܳܝ ܓܶܝܪ ܛܥܺܝܢܳܐ ܗܘܬ݀ ܣܽܘܓܳܐܐ ܕܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ. ܘܣܳܟܳܐ ܕܢܶܨܚ̈ܳܢܶܐ. ܐܰܝܟ ܝܰܘܡܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܰܒܪܺܝܫܺܝܬ. ܥܰܡܽܘܕܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܗܽܘܝܽܘ ܓܶܝܪ ܛܥܺܝܢ. ܒܶܢܝܳܢܳܗ̇ ܕܰܒܪܺܝܬܳܐ. ܘܝܽܘܡ ܒܽܘܟܪܰܐ ܗ̱̇ܘ ܠܐܢܳܫܽܘܬܳܐ܀

ܕܡܗ̄: ܫܪܐ ܒܥܘܒܐ ܙܥܘܪܐ ܐܘ ܥܠ ܝܠܕܗ ܕܒܘܟܪܐ

ܫܪܶܐ ܒܥܽܘܒܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ. ܚܰܝܠܐ ܕܰܠܟܽܠ ܡܕܰܒܰܪ. ܘܟܰܕ ܬܰܡܳܢ ܫܪܶܐ ܗܘܳܐ. ܦܳܓܽܘ̈ܕܶܐ ܕܟܳܠܐܶ ܥܳܪܶܐ ܗܘܳܐ. ܠܝܰܠܽܘܕܶܐ ܢܩܶܐ ܗܘܳܐ. ܕܨܶܒܝܳܢܶܗ ܢܫܰܡܠܐ. ܫܡܰܝ̈ܳܐ ܡܶܢܶܗ ܡܠܶܝܢ ܗܘܰܘ. ܘܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܟܽܠܗܶܝܢ ܫܶܡܫܳܐ ܥܰܠ ܠܟܰܪܣܳܐ. ܘܰܒܪܰܘܡܳܐ ܘܥܽܘܡܩܳܐ. ܙܰܠܺܝܩ̈ܰܘܗܝ ܫܪܶܝܢ ܗܘܰܘ܀

ܥܰܠ ܝܰܠܕܶܗ ܕܒܽܘܟܪܳܐ ܒܥܰܕܥܺܐܕܶܗ ܢܡܰܠܶܠ. ܕܝܰܗ̣ܒ ܗܽܘ ܒܝܰܘܡܶܗ. ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܟܣ̈ܰܝܳܐ. ܘܐܶܢ ܛܰܡܳܐܐ ܒܥܺܐܕܶܗ ܒܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܕܝܰܘܡܶܗ ܝܰܗ̣ܒ ܗܘܳܐ ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܪܺܝܫܳܐ ܥܰܠ ܦܺܝܢܟܳܐ. ܟܡܳܐ ܢܶܬܶܠ ܒܪܺܝܟܳܐ. ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܠܐܝܢܳܐ. ܕܰܡܙܰܡܰܪ ܒܥܰܕܥܺܐܕܶܗ܀

ܕܡܘ̄: ܚܘܬܘ ܐܚ̈ܝ ܪ̈ܫܝܡܐ

ܚܽܘܬܘ ܐܰܚ̈ܰܝ ܪ̈ܫܺܝܡܶܐ. ܠܒܽܘܫܽܘܢܳܝܗܝ ܠܡܳܪܰܢ. ܘܐܶܬܚܰܠܰܛܘ ܒܛܽܘܗܡܶܗ܆ ܕܒܰܪ ܛܽܘܗܡܰܐ ܗ̱̇ܘ ܪܰܒܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܐܶܡ̣ܰܪ ܒܡܰܬܠܶܗ܀

ܕܡܙ̄: ܐܬܬܥܝܪܘ ܫܗܪ̈ܐ ܙܡܪܘ

ܐܶܬܬܥܺܝܪ ܫܳܗܪ̈ܶܐ ܙܡܰܪܘ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܠܶܫܳܢܟܽܘܢ. ܕܓܽܘܪܝܳܐ ܕܐܰܪܝܳܐ ܚܒܺܝ̣ܫ. ܘܡ̇ܰܢ ܢܶܕܡܰܟ ܫܶܢܬܳܐ܀

ܕܡܚ̄: ܐܘ ܢܦܫܐ ܨܘܪܬܐ

ܐܳܘ ܢܰܦܫܳܐ ܨܽܘܪܬܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. ܡ̇ܰܢ ܫܰܠܰܚ ܫܽܘܦܪ̈ܰܝܟܝ ܘܐܰܗܶܠ ܒܶܟܝ. ܘܗܳܐ ܣܳܢܝܰܬܝ ܒܣܽܘܓܳܐܐ ܕܒܺܝ̈ܫܳܬܶܟܝ܀

ܕܡܛ̄: ܐܝܠܝܢ ܩ̈ܠܐ ܡܠܝ̈ܝ ܚܫ̈ܐ

ܐܰܝܠܶܝܢ ܩ̈ܳܠܐܶ ܡܰܠܝ̈ܰܝ ܚܰܫ̈ܶܐ. ܐܶܒܰܟܶܐ ܥܰܠ ܣܽܘܓܳܐܐ ܕܣܽܘܪ̈ܚܳܢܰܝ. ܘܐܰܝܠܶܝܢ ܦܶܬܓ̈ܳܡܶܐ ܐܶܡܰܠܶܠ ܩܕܳܡ ܒܺܐܡܰܐ ܕܚܺܝܠܬܳܐ ܕܕܰܝ̇ܳܢܳܐ܀

ܕܢ: ܕܢܓܪ̈ܐ

ܪܬܰܡ ܪܶܡܙܶܗ ܕܒܰܪ ܐܠܰܗܳܐ. ܘܢܳܚܬܺܝܢ ܛܶܟ̈ܣܶܐ ܕܫܰܠܗܶܒܺܝܬܳܐ. ܘܦܳܪܫܺܝܢ ܛܳܒ̈ܶܐ ܡ̣ܶܢ ܒܺܝ̈ܫܶܐ. ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܦܳܝܫܺܝܢ ܒܥܽܘܡܩܳܐ ܕܰܠܬܰܚܬ. ܘܛܳܒ̈ܶܐ ܣܳܠܩܺܝܢ ܠܪܰܘܡܳܐ ܕܰܠܥܶܠ. ܕܢܶܬܠܽܘܢ ܚܽܘܫܒܳܢܳܐ ܕܓܽܘܥܠܳܢ̈ܰܝܗܽܘܢ ܠܗ̇ܰܘ ܒܰܪ ܢܰܓܳܪܳܐ܀

ܕܢܐ̄: ܒܗܢܐ ܝܘܡܐ ܚܕܝ ܡܪܝ

ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܚܰܕܺܝ ܡܳܪܝ. ܠܡܰܠܟ̈ܶܐ ܘܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܰܢܒܺܝ̈ܶܐ. ܕܒܶܗ ܐܶܫܬܰܡ̈ܠܺܝ ܡܶܠܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܰܗܘ̈ܰܝ ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܰܥܒܳܕܳܐ܀

ܕܢܒ̄: ܫܓܫܐ

ܥܬܺܝܕ ܗܽܘ ܕܢܺܐܬܶܐ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ. ܘܥܰܠ ܥܢ̈ܳܢܰܝ ܓܰܘܙܰܠܬܳܐ܀

ܕܢܓ̄: ܐܘ ܓܢܢܐ

ܐܳܘ ܓܰܢܳܢܳܐ ܕܢܳܛܰܪ ܓܰܢܬܳܐ. ܚܰܘܳܢܝ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܡܳܪܝ ܐܺܙܰܠ ܒܳܗ̇܀

ܕܢܕ̄: ܚܕܘ ܥܡ̈ܡܐ

ܚܕܰܘ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܚܕܰܘ ܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܒܥܺܐܕܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܕܒܶܗ ܙܟ̣ܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܪܰܘܡܳܐ܆ ܠܡܰܘܬܳܐ ܛܪܽܘܢܳܐ܀

 

ܬܘܒ ܛܟܣ̈ܐ ܕܦܪ̈ܕܐ

ܦܪܕܐ ܩܕܡܝܐ

ܚܛܝܬ ܠܟ

ܚܛܺܝܬ ܠܳܟ ܚܳܐܶܢ ܠܚܰܛܳܝ̈ܐ܆ ܩܰܒܶܠ ܒܳܥܽܘܬܝ ܘܰܫܒܽܘܩ ܠܺܝ ܣܰܟܠܽܘܬܝ. ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ܀

ܟܠܗܝܢ ܢܒܝ̈ܘܬܐ

ܟܽܠܗܶܝܢ ܢܒܺܝܰܘ̈ܳܬܳܐ ܫܩ̈ܰܠܝ ܫܽܘܠܳܡܳܐ. ܝܰܘܡܳܢܳܐ  ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܗܳܐ ܡܫܰܒܚ̈ܳܢ. ܕܐܶܬܢܰܚܰܡ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܬܰܘ ܢܶܒܪܽܘܟ ܘܢܶܣܓܽܘܕ ܠܶܗ܀

ܢܘܗܪܐ ܕܡ̣ܢ ܢܘܗܪܐ

ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܝܰܠܕܶܗ ܕܐܰܒܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ. ܕܰܨܡܰܚ ܒܥܳܠܡܰܢ ܚܶܫܽܘܟܳܐ. ܘܰܒܙܰܠܺܝ̈ܩܰܘܗܝ ܐܰܢܗܰܪ ܠܰܢ. ܬܰܘ ܟܽܠ ܥܰܡ̈ܡܺܝܢ܆ ܢܶܒܪܽܘܟ ܘܢܶܣܓܽܘܕ ܠܶܗ܀

ܡܠܐܟܐ ܕܢܘܗܪܐ ܘܕܪܘܙܐ

ܡܰܠܐܟܳܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܘܕܰܪܘܳܙܳܐ. ܥܰܓܶܠ ܗܘܳܐ ܟܺܐܦܳܐ ܡ̣ܶܢ ܩܰܒܪܳܐ. ܘܰܠܢܶܫ̈ܶܐ ܣܰܒܰܪ ܚܰܕܽܘܬܳܐ. ܕܩܳܡ ܠܶܗ ܓܶܝܪ ܡ̣ܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܗ̇ܰܘ ܠܐ ܡܳܝܽܘܬܳܐ܀

ܒܪܐ ܕܫܪܐ ܒܡܪܒܥܐ

ܒܪܳܐ ܕܰܫܪܳܐ ܒܡܰܪܒܥܳܐ ܒܬܽܘܠܐ. ܘܐܶܬܺܝܠܶܕ ܘܠܐ ܫܪܳܐ ܒܬܽܘ̈ܠܐ. ܘܰܢܦܰܩ ܡ̣ܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܚܬܺܝܡܳܐ. ܘܠܐ ܫܪܳܐ ܛܰܒ̈ܥܶܐ ܘܰܚܬܳܡ̈ܶܐ. ܡܒܰܪܰܟ ܐܰܢܬ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ܀

ܩܕܝܫܐ ܕܐܫܪܝ ܫܟܝܢܬܗ

ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܐܰܫܪܺܝ ܫܟܺܝܢܬܶܗ܆ ܒܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ ܒܠܶܒܳܗ̇ ܕܐܰܪܥܳܐ. ܐܰܫܪܳܐ ܫܟܺܝܢܬܳܟ ܥܰܠ ܥܰܒܕ̈ܰܝܟ܆ ܘܢܶܬܩܰܕܫܽܘܢ܀

ܚܘܣܝܐ ܗܘܝ ܠܝ

ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܗܘܺܝ ܠܺܝ܆ ܒܗܳܢܳܐ ܥܺܐܕܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܟ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ. ܘܥܰܡ ܢܶܫ̈ܶܐ ܕܰܚܙ̈ܰܝ ܠܰܩܝܳܡܬܳܟ ܚܰܠܶܛܰܝܢܝ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝ܀

ܣܓܕ ܠܟ ܡܪܝܐ

ܣܳܓܶܕ ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܡܫܰܒܚܺܝܢ ܠܳܟ ܟܶܢܫ̈ܶܐ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ. ܘܣܳܓܕܳܐ ܠܳܟ ܟܽܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܬܳܐ. ܒܨܰܦܪܳܐ ܕܒܶܗ ܕܳܢܰܚ ܢܽܘܗܪܳܟ܀

ܥܡ ܟܢܫ̈ܐ ܫܡܝ̈ܢܐ

ܥܰܡ ܟܶܢܫ̈ܶܐ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ܆ ܕܰܕܠܐ ܫܰܠܘܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܡܰܣܩܺܝܢ ܠܳܟ. ܐܰܫܘܳܐ ܠܰܢ ܕܢܶܙܡܰܪ ܠܰܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܟ. ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܫܰܒܚܽܘܗܝ ܘܪܰܡܪܡܽܘܗܝ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܣܓܕܝܢܢ ܠܨܠܝܒܐ

ܣܳܓܕܺܝܢܰܢ ܠܰܨܠܺܝܒܳܐ܆ ܕܒܶܗ ܗܘܳܐ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܠܢܰܦܫ̈ܳܬܰܢ. ܘܥܰܡ ܓܰܝܳܣܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܶܬܕܰܟܪܰܝܢ ܡܳܐ ܕܳܐܬܶܐ ܐܰܢܬ܀

ܦܪ̈ܕܐ ܕܬܪܝܢܐ

ܐܢܬ ܠܒܬܘܠܬܐ ܡܪܝܡ

ܐܰܢܬ ܠܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܪܝܰܡ܆ ܕܺܝ̣ܠܶܕܬܳܟ ܒܰܒܬܽܘܠܽܘܬܳܗ̇. ܢܰܨܰܚ̣ܬ ܘܐܰܘܪܶܒ̣ܬ. ܒܰܐܪܒܰܥ ܦܶܢܝ̈ܳܢ ܕܰܒܪܺܝܬܳܐ. ܐܠܰܗܳܐ ܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ܀

ܡܫܝܚܐ ܐܬܝܠܕ

ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܒܓܰܘ ܒܶܝܬ ܠܚܶܡ܆ ܘܡ̣ܶܢ ܡܰܕܢܚܳܐ ܡܓܽܘ̈ܫܶܐ ܐܶܬܰܘ ܠܐܝܩܳܪܶܗ. ܡܫܰܐܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܘܐܳܡܪܺܝܢ. ܕܐܰܝܟܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ܆ ܡܰܠܟܳܐ ܕܠܰܫܠܳܡܶܗ ܐܶܬܰܝܢ܆ ܕܢܶܒܪܽܘܟ ܘܢܶܣܓܽܘܕ ܠܶܗ܀

ܗܢܘ ܒܫܪܪܐ

ܗܳܢܰܘ ܒܰܫܪܳܪܳܐ܆ ܐܶܡܪܶܗ ܚܰܝܳܐ ܕܐܠܰܗܳܐ. ܗ̇ܰܘ ܫܳܩ̇ܶܠ ܚܛܺܝܬܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ. ܕܶܐܬܳܐ ܠܐܪܥܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܕܢܶܦܪܽܘܩ ܠܰܓܒܽܝܠܬܳܐ ܕܐܺܝܕ̈ܰܘܗܝ. ܓܶܢܣܶܗ ܕܐܳܕܳܡ ܥܰܦܪܳܢܳܐ. ܡ̣ܶܢ ܐܺܝܕ̈ܰܝ ܒܺܝܫܳܐ ܘܡܰܘܬܳܐ ܘܢܰܡܠܟܺܝܘܗܝ ܥܰܡܶܗ ܒܫܽܘܒܚܳܐ. ܕܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܫܠܡܠܟܝ ܡܠܝܬ݀ ܛܝܒܘܬܐ

ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܡܰܠܝܰܬ݀ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ. ܐܳܡ̇ܰܪ ܗܘܳܐ ܠܳܗ̇ ܥܺܝܪܳܐ ܠܰܒܬܽܘܠܬܳܐ܆ ܕܡܳܪܝ ܥܰܡܶܟܝ ܘܡܶܢܶܟܝ ܕܳܢܰܚ ܗ̇ܰܘ ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܀

ܗ̇ܘ ܕܥܘܗܕܢܐ

ܗ̇ܰܘ ܕܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܕܐܶܡܳܐ ܕܺܝ̣ܠܶܕܬܳܟ. ܒܰܒܬܽܘܠܽܘܬܳܗ̇ ܕܠܐ ܛܽܘܠܫܳܐ. ܡܰܘܪܶܒ ܐܰܢܬ ܘܰܡܝܰܩܰܪ ܐܰܢܬ. ܠܘܳܬܳܟ ܩܰܕܡ̇ܶܬ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ܀

ܢܚܬ ܡܠܐܟܐ ܡ̣ܢ ܪܘܡܐ

ܙܟܰܪܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܩܥܳܐ ܠܨܶܗܝܽܘܢ܆ ܕܗܳܐ ܡܰܠܟܶܟܝ ܐܳܬܶܐ ܘܰܪܟܺܝܒ ܥܰܠ ܥܺܝܠܐ. ܫܺܐܝܠܐ ܡܫܰܠܚܳܐ ܕܐܰܬܳܢܳܐ. ܘܩܳܥܶܝܢ ܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ ܩܽܘܕܡܰܘܗܝ܆ ܐܽܘܫܰܥܢܳܐ ܠܰܒܪܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ. ܒܪܺܝܟ ܕܐܶܬܳܐ ܒܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ܀

ܒܢܝ̈ܐ ܕܐܒܐ ܫܡܝܢܐ

ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܐܰܒܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ. ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܨܶܒܝܳܢܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܳܒܕܺܝܢ. ܫܒܰܚܽܘ̣ܢܳܝܗܝ ܘܐܰܘܕܰܘ ܠܶܗ. ܪܰܡܪܡܽܘ̣ܗܝ ܘܒܰܪܟܽܘ̣ܗܝ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܠܗ̇ܘ ܕܛܥܝܢܐ ܡܪܟܒܬܐ

ܠܗ̇ܰܘ ܕܰܛܥܺܝܢܳܐ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ܆ ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ ܥܰܡ ܝ̇ܳܠܽܘܕܶܗ. ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܘܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܗܳܐ ܡܫܰܒܚܺܝܢ. ܕܩܳܡ ܡ̣ܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܗ̄ܘܗ̄܀

ܠܗ̇ܝ ܒܪܬ ܩܠܐ

ܠܗ̇ܳܝ ܒܰܪܬ ܩܳܠܐ ܫܒܺܝܚܬܳܐ. ܕܐܶܡܪܰܬ݀ ܠܓܰܒܪܳܐ ܒܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܕܨܳܒܶܐ ܐܢܳܐ ܒܳܟ ܐܶܬܕܰܟܳܐ. ܘܒܳܗ̇ ܒܫܳܥܬܳܐ ܐܶܬܕܰܟܝ ܘܙܰܡܰܪ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀

ܦܪ̈ܕܐ ܕܬܠܝܬܝܐ

ܗ̇ܘ ܕܗܘ̣ܐ

ܗ̇ܰܘ ܕܰܗܘܳܐ ܒܽܘܟܪܳܐ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܐܳܦ ܪܺܝܫܺܝܬܳܐ ܕܕܰܡܟ̈ܶܐ. ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝ ܐܠܰܗܳܐ܀

ܨܠܝ̣ ܡܪܝܐ ܒܪ̈ܚܡܐ

ܨܠܺܝ ܡܳܪܝܳܐ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܐܶܕܢܳܟ. ܘܰܥܢܺܝܢܝ ܘܰܫܡܰܥ ܩܳܠ ܒܳܥܽܘܬܝ. ܨܒܺܝ ܘܩܰܒܶܠ ܒܰܣܺܝܡܳܐܺܝܬ. ܬܶܫܡܫ̈ܳܬܰܢ ܘܰܨܠܰܘ̈ܳܬܰܢ܀

ܥܠ ܝܘܪܕܢܢ

ܥܰܠ ܝܽܘܪܕܢܳܢ. ܐܰܒܳܐ ܡ̣ܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܩܥ̣ܳܐ. ܕܗܳܢܰܘ ܒܶܪܝ. ܚܰܒܺܝܒܳܐ ܕܒܶܗ ܐܶܨܛܒܺܝ̇ܬ܀

ܒܬܘܠܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܐܘ ܚܘ̈ܒܝ ܘܚܛܗ̈ܝ

ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܨܰܠܺܝ ܥܰܠ ܫܰܝܢܳܐ. ܕܢܰܡܠܶܟ ܒܓܰܘ ܥܺܕܬܳܐ. ܘܰܒܟܽܠܗ̇ܳ ܬܺܒܶܝܠ܀

ܝܐܐ ܘܙܕܩ

ܝܳܐܶܐ ܘܙܳܕܶܩ ܕܰܢܩܰܕܶܡ. ܘܰܢܫܰܒܰܚ ܠܳܟ ܒܳܪܽܘܝܰܢ. ܘܰܢܝܰܒܶܒ ܥܰܡ ܡܰܠܐܟ̈ܶܐ. ܙܡܳܪܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝ ܩܽܘܕ̈ܳܫܶܐ. ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܩܰܕܺܝܫܰܬ. ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܐܠܰܗܳܐ. ܚܽܘܢ ܠܰܢ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܚܰܢܳܢܳܐ܀

ܗܐ ܕܢܚ ܠܗ

ܗܳܐ ܕܢܰܚ ܠܶܗ. ܢܽܘܗܪܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܬܰܘ ܐܰܚ̈ܰܝ ܢܰܘܕܶܐ ܘܢܶܣܓܽܘܕ ܘܰܢܦܺܝܣܺܝܘܗܝ ܠܡܳܪܝܳܐ ܢܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝܢ܀

ܠܡܫܺܝܚܳܐ ܟܠܢ ܣܓܕܝܢܢ (ܒܗ ܒܢܝܫܐ)

ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܟܽܠܰܢ ܣܳܓܕܺܝܢܰܢ. ܠܗ̇ܰܘ ܕܐܰܕܢܰܚ ܥܠܰܝܢ ܢܽܘܗܪܶܗ ܠܗ̇ܰܘ ܕܦܳܠܰܚ̈ܘܳܢ ܕܡܰܠܐܟ̈ܶܐ ܡܫܰܡܫܺܝܢ ܠܐܝܩܳܪܶܗ܀

ܐܘܕܝ ܠܗ ܥܕܬܐ

ܐܰܘܕܺܝ ܠܶܗ ܥܺܕܬܳܐ ܒܰܙܡܺܝܪ̈ܳܬܶܟܝ. ܠܰܒܪܳܐ ܕܐܶܬܬܰܚܬܺܝ. ܘܦܰܪܩܶܟܝ ܡ̣ܶܢ ܛܽܘܥܝܰܝ. ܠܶܗ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܐܬܕܟܪܝܢܝ ܒܪܐ ܕܐܠܗܐ

ܐܶܬܕܰܟܪܰܝܢܝ ܒܪܳܐ ܕܐܠܰܗܳܐ. ܡܳܐ ܕܳܐܶܬܐ ܐܰܢܬ. ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܟ܀

ܦܪ̈ܕܐ ܕܪܒܝܥܝܐ

ܐܡܐ ܕܟܝܬܐ ܐܘ ܗ̇ܘ ܕܒܫܘܒܚܐ

ܐܶܡܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ. ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܠܐ ܡܽܘܡܳܐ. ܒܥܺܝ ܡ̣ܶܢ ܝܰܠܕܶܟܝ ܕܰܒܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܢܶܣܥܪܰܢ. ܨܠܽܘܬܶܟܝ ܫܽܘܪܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܰܢ܀

ܬܫܡܫܬܐ ܪܡܫܝܬܐ

ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܪܰܡܫܳܝܬܳܐ. ܦܽܘܠܚܳܢ ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܡܠܺܝܠܬܳܐ. ܠܳܝܟ ܗܽܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܩܰܪܒܺܝܢܰܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܨܒ̣ܰܝܬ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ. ܕܰܬܪܰܚܶܡ ܘܰܕܬܶܚܽܘܢ ܠܰܢ. ܒܝܰܕ ܩܝܳܡܬܳܟ ܦܰܐܝܰܬ݀ ܠܐܠܳܗܳܐ܀

ܒܝܕ ܢܘܗܪܐ ܕܦܘܩܕ̈ܢܐ

ܒܝܰܕ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܦܽܘܩܕ̈ܳܢܶܐ ܕܺܝܠܳܟ. ܝܶܫܽܘܥ ܡܰܠܟܰܢ ܙܰܟܳܝܳܐ. ܐܰܢܗܰܪ ܠܠܶܒܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ. ܡܳܪܝܳܐ ܘܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ܀

ܒܢܝ̈ ܢܘܗܪܐ

ܒܢܰܝ̈ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܩܽܘܡܘ ܫܰܒܰܚܘ ܕܰܡܛܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܘܗܰܒܘ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܡܰܢ ܕܰܒܪܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ܀

ܫܡܝ̈ܐ ܡܫܬܥܝܢ

ܫܡܰܝ̈ܳܐ ܡܶܫܬܰܥܶܝܢ ܫܽܘܒܳܚܟ܆ ܘܐܰܪܥܳܐ ܪܳܘܙܳܐ ܒܰܩܝܳܡܬܳܟ. ܐܳܘ ܕܡ̣ܶܢ ܟܽܘܠܐ ܡܶܫܬܰܒܰܚ. ܠܳܟ ܗܽܘ ܝܳܐܝܳܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀

ܣܠ̣ܩܬ ܠܨܠܝܒܐ

ܣܠ̣ܶܩܬ ܠܰܨܠܺܝܒܳܐ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ. ܒܦܰܓܪܳܐ ܕܰܢܣ̣ܰܒܬ ܡ̣ܶܢ ܡܰܪܝܰܡ. ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܕܐܰܒܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ. ܠܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ܀

ܦܪ̈ܕܐ ܕܚܡܝܫܝܐ

ܒܨܠܘܬܗ̇ ܕܝ̇ܠܕܬܟ

ܒܰܨܠܽܘܬܳܗ̇ ܕܝܳܠܶܕܬܳܟ܆ ܘܰܕܟܽܠܗܽܘܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܰܝܟ. ܚܰܣܳܐ ܠܺܝ ܚܰܘܒ̈ܰܝ܆ ܘܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝ ܐܠܰܗܳܐ܀

ܒܗ ܒܢܝܫܐ

ܒܪ̈ܚܡܝܟ ܡܪܝ ܣܓܝ̈ܐܐ

ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܡܳܪܝ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ܆ ܕܰܬܠܐܰܘܽܟ ܥܰܠ ܪܺܝܫ ܩܰܝܣܳܐ. ܚܰܣܳܐ ܠܺܝ ܚܰܘ̈ܒܰܝ. ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝ ܐܠܰܗܳܐ܀

ܡܪܝܐ ܩܪܝܬܟ ܐܢܬ

ܡܳܪܝܳܐ ܩܪܺܝܬܳܟ ܐܰܢܬ ܥܢܺܝܢܝ. ܘܨܽܘܬ ܡܶܠܰܝ̈ ܘܩܰܒܶܠ ܨܠܽܘܬܝ܀

ܒܪܝܟ ܕܚܕܝ ܠܫܡܝܢ̈ܐ

ܒܪܺܝܟ ܕܚܰܕܺܝ ܠܰܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ܆ ܘܐܰܦܨܰܚ ܠܐܪ̈ܥܳܢܶܐ. ܒܰܩܝܳܡܬܶܗ ܕܡ̣ܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܠܰܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘܡ̈ܺܝܢ܀

ܫܡܝ̈ܢܐ ܫܘܒܚܐ ܙܡܪܝܢ

ܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܙܳܡܪܺܝܢ. ܘܐܰܪ̈ܥܳܢܶܐ ܣܶܓܕܬܳܐ ܡܩܰܪܒܺܝܢ. ܠܚܰܕ ܐܺܝܬܝܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܕܟܽܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ܀

ܐܬܬܥܝܪܘ ܕܡܟ̈ܐ

ܐܶܬܬܥܺܝܪܘ ܕܰܡܟ̈ܶܐ ܩܽܘܡܘ ܫܰܒܰܚܘ ܕܰܡܛܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܘܰܒܩܳܠܐ ܪܳܡܳܐ ܐܶܡܰܪܘ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܰܢܗܰܪ ܠܬܺܒܶܝܠ. ܠܳܟ ܝܳܐܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ܀

ܠܘܬܟ ܡܩܕܡ ܐܢܐ

ܠܘܳܬܳܟ ܡܩܰܕܶܡ ܐܢܳܐ. ܘܓܳܥ̇ܶܐ ܐܢܳܐ ܘܡܶܬܟܰܫܰܦ ܐܢܳܐ ܕܬܶܫܒܽܘܩ ܠܺܝ ܣܰܟܠܽܘܬܝ. ܐܰܢܬ ܐܠܰܗܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ. ܚܽܘܢܰܝܢܝ ܠܚܰܛܳܝܳܐ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝ܀

ܫܘܒܚܐ ܠܟ ܡܫܝܚܐ ܐܘ ܒܩܝܡܬܟ ܡܪܢ

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܕܬܰܚܬܺܝܬ ܪܰܒܽܘܬܳܟ ܘܡܶܛܽܠܳܬܰܢ ܢܚ̣ܶܬܬ. ܘܰܣܠ̣ܶܩܬ ܠܰܫܡܰܝܳܐ. ܐܶܬܕܰܟܪܰܝܢ ܡܳܐ ܕܐܳܬܶܐ ܐܰܢܬ܀

ܦܪ̈ܕܐ ܕܫܬܝܬܝܐ

ܙܥ ܗܘܐ ܝܘܣܦ ܐܘ ܗ̇ܘ ܕܛܥܝܢ ܐܘ ܒܪܝܫܝܬ ܐܝܬܘܗܝ ܐܘ ܓܥܝܢ ܒܝܫ̈ܐ

ܗ̇ܰܘ ܕܰܛܥܺܝܢ ܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܆ ܩܰܝܣܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ ܛܰܥܢܶܗ. ܗ̇ܰܘ ܚܰܝܳܐ ܡܰܥܒܶܕ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܡܰܘܬܳܐ ܛܥܶܡ ܗܘܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܗ̇ܰܘ ܕܠܐ ܐܳܚܕܺܝܢ ܠܶܗ ܣܰܘ̈ܦܶܐ. ܘܠܐ ܡܣܰܝܟ̈ܳܢ ܠܶܗ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܒܩܰܒܪܳܐ ܓܢܶܐ ܗܘܳܐ ܗ̇ܰܘ ܓܰܢ̱ܒܳܪ ܥܳܠܡ̈ܶܐ. ܒܶܝܬ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܐܰܓܰܣ ܗܘܳܐ܀

ܠܘܬܟ ܓܥܝܐ

ܠܘܳܬܳܟ ܓܳܥܝܳܐ. ܥܺܕܬܳܐ ܡܟܺܝܪܬܳܟ ܡܳܪܝܳܐ. ܐܢܬ ܕܶܝܢ ܫܰܪܰܪ ܫܶܬܶܐܣܶܝ̈ܗ̇܆ ܥܰܠ ܫܽܘܥܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܕܡܶܢܳܟ ܫܳܐܠܐ ܕܽܘܟܳܝܳܐ܆ ܘܚܽܘܣܳܝܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇܀

ܥܪܒܐ ܐܢܐ ܡܪܝ ܐܒܝܕܐ

ܥܶܪܒܳܐ ܐܢܳܐ ܡܳܪܝ ܐܰܒܺܝܕܳܐ܆ ܕܫܶܒܩ̇ܶܬ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ. ܘܪܶܗܛܶܬ ܒܳܬܰܪ ܣܪ̈ܺܝܩܳܬܳܐ ܪܳܥܝܳܐ ܛܳܒܳܐ ܦܽܘܩ ܒܰܒܥܳܬܝ. ܘܠܐ ܬܰܪܦܶܝܢܝ ܐܺܒܰܕ ܡܶܢܳܟ܆ ܐܶܠܐ ܡܢܺܝܢܝ ܡܳܪܝ. ܒܰܓܙܳܪܳܟ. ܥܰܡ ܡܳܟܣܳܐ ܘܗ̇ܳܝ ܚܰܛܳܝܬܳܐ: ܘܥܰܡ ܗܳܠܶܝܢ ܚܰܟܺܝ̈ܡܳܬܳܐ. ܐܰܫܘܳܢܝ ܠܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܚܰܘ̈ܒܶܐ܀

ܒܗ ܒܢܝܫܐ

ܝܘܚܢܢ ܩܘܕܡܬ ܡܪܗ

ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܩܽܘܕܡܰܬ݀ ܡܳܪܶܗ. ܒܶܫܬܳܐ ܝܰܪ̈ܚܺܝܢ ܛܥܶܡ ܡܰܘܬܳܐ. ܘܐܰܝܟ ܕܐܰܟܪܶܙ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܘܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܐܰܪܥܳܐ. ܢܚ̣ܶܬ ܐܰܟܪܶܙ ܚܰܝܰܬ݀ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܒܗܳܡܳܢ ܐܰܬܪܳܐ ܕܰܩܒܺܝܪ̈ܶܐ. ܕܗܳܐ ܡܰܛܺܝ ܠܶܗ ܦܳܪܽܘܩܟܽܘܢ. ܐܠܰܗܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܐܠܰܗܳܐ܀

ܠܝܟ ܗܘ ܡܫܒܚܝܢ

ܠܳܝܟ ܗܽܘ ܡܫܰܒܚܺܝܢ܆ ܟܶܢܫ̈ܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܰܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ. ܘܕܺܝܠܳܟ ܐܶܢܶܝܢ ܟܽܠ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܒܪܳܐ ܕܐܠܰܗܳܐ܀

ܦܪ̈ܕܐ ܕܫܒܝܥܝܐ

ܨܠܝܒܐ ܐܬܐ ܕܫܝܢܐ

ܨܠܺܝܒܳܐ ܐܳܬܳܐ ܕܫܰܝܢܳܐ. ܨܠܺܝܒܳܐ ܢܺܝܫܳܐ ܕܙܳܟܽܘܬܳܐ. ܨܠܺܝܒܳܐ ܕܒܶܗ ܗܽܘ ܦܪܺܝܩܺܝܢܰܢ ܒܶܗ ܟܽܠܰܢ ܡܶܫܬܰܒܗܪܺܝܢܰܢ܀

ܒܗ̇ܘ ܢܘܗܪܐ ܓܐܝܐ

ܒܗ̇ܰܘ ܢܽܘܗܪܳܐ ܓܰܐܝܳܐ ܡܰܠܐܟ̈ܶܐ܆ ܡܫܰܡܫܺܝܢ ܠܐܠܳܗܽܘܬܳܟ. ܘܰܒܕܶܢܚܶܗ ܕܨܰܦܪܳܐ ܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܢ. ܡܩܰܕܡ̈ܳܢ ܣܳܓܕ̈ܳܢ ܠܐܝܩܳܪܳܟ܀

ܩܠܐ ܕܫܘܒܚܐ

ܩܳܠܐ ܕܫܽܘܒܚܳܐ ܒܦܽܘܡ ܡܰܠܐܟ̈ܶܐ ܐܰܥܺܝܪܰܢܝ ܡܳܪܝ. ܕܰܒܨܰܦܪܳܐ ܫܽܘܒܚܳܟ ܐܶܙܡܰܪ. ܦܶܬܚ̇ܶܬ ܣܶܦܘ̈ܳܬܝ ܠܰܡܫܰܒܳܚܽܘ̣ ܟܰܕ ܡܰܘܕܶܐ ܐܢܳܐ. ܡܳܪܝ ܘܰܐܠܳܗܝ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ܀

ܝܗܘܒܐ ܕܟܟܪ̈ܐ

ܝܳܗܽܘܒܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܡܳܪܝܳܐ. ܚܰܝ̈ܶܐ ܝܰܗܒܠܰܢ ܒܰܩܝܳܡܬܶܗ. ܘܙܪܰܥ ܫܰܝܢܳܐ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ. ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܒܰܝܢܳܬ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ ܐܠܰܗܳܐ܀

ܩܝܡܬܐ ܕܢܚܬ݀ ܐܘ ܫܠܝ̈ܚܐ ܐܡܪ̈ܐ ܐܘ ܢܘܗܪܐ ܠܐ ܡܬܕܪܟܢܐ

ܩܝܳܡܬܳܐ ܕܶܢܚܰܬ݀ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ. ܘܰܥܪܰܩ ܡܰܘܬܳܐ ܘܣܳܛܳܢܳܐ. ܘܥܺܕܬܳܐ ܚܳܕܝܳܐ ܕܐܶܬܦܰܪܩܰܬ݀. ܘܰܫܝܽܘܠ ܟܡܺܝܪܳܐ ܕܐܶܬܒܰܙܙܰܬ݀. ܒܢܽܘܚܳܡܶܗ ܫܒܺܝܚܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕܩܳܡ ܡ̣ܶܢ ܩܰܒܪܳܐ܀

ܝܘܡܢܐ

ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܡܰܠܐܟ̈ܶܐ ܒܚܶܘܳܪ̈ܶܐ ܢܚܶܬܘ ܗܘܰܘ ܨܶܝܕ ܩܰܒܪܳܟ. ܘܬܰܠܡܺܝ̈ܕܳܬܳܐ ܒܒܶܣܡܳܢܰܝ̈ܗܶܝܢ ܘܰܒܥܶܛܪ̈ܰܝܗܶܝܢ. ܐܰܘܕܰܥ ܐܶܢܶܝܢ ܡܰܠܐܟܳܐ ܩܝܳܡܬܳܐ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ܀

ܒܓܘ ܥܕܬ݀ ܩܘܕܫܐ

ܒܓܰܘ ܥܺܕܰܬ݀ ܩܽܘܕܫܳܐ ܕܰܓܒ̣ܰܝܬ܆ ܢܗܶܐ ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܠܛܽܘܒ̈ܳܢܶܐ. ܘܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ ܢܶܬܢܛܰܪ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠ ܒܺܝ̈ܫܳܢ ܘܣܽܘܓܦ̈ܳܢܶܐ܀

ܦܪ̈ܕܐ ܕܬܡܝܢܝܐ

ܒܕܘܟܪܢ ܝ̇ܠܕܬܟ

ܒܕܽܘܟܪܳܢ ܝ̇ܳܠܶܕܬܳܟ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ. ܚܳܕܝܳܐ ܥܺܕܬܳܐ ܘܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܙܳܡܪܳܐ. ܠܳܟ ܕܐܰܘܪܶܒܬܳܗ̇ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ. ܨܠܽܘܬܳܗ̇ ܫܽܘܪܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܰܢ܀

ܒܚܕ ܒܫܒܐ ܒܨܦܪܐ

ܒܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܒܨܰܦܪܳܐ ܒܓܰܢܬܳܐ. ܚܙܳܬܶܗ ܡܰܪܝܰܡ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܡܫܰܐܠܐ ܠܶܗ ܘܡܰܠܶܦ ܠܳܗ̇ ܥܠ ܢܽܘܚܳܡܶܗ܀

ܐܢܬ ܕܒܪܝܫܝܬ

ܐܰܢܬ ܕܰܒܪܺܝܫܺܝܬ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܘܠܐܪܥܳܐ ܬܰܩ̣ܶܢܬ. ܘܥܰܠ ܕܐܶܬܚܰܒ̈ܰܠܝ ܗܳܫܳܐ ܒܰܩܝܳܡܬܳܟ ܚܰܕܶܬܬ. ܡܒܰܪܟܳܐ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬܰܝܟ. ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܡܩܺܝ̣ܡܳܢܳܐ ܕܡܰܦܽܘܠܬܰܢ܀

ܗ̇ܘ ܕܒܛܘܪܐ

ܗ̇ܰܘ ܕܰܒܛܽܘܪܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ ܒܣܰܢܝܳܐ ܐܶܬܚܰܘܺܝ ܘܗܳܫܳܐ ܒܛܽܘܪ̈ܶܐ ܘܒܰܡܥܰܪ̈ܶܐ ܠܥܰܒܕ̈ܰܘܗܝ ܢܰܨܰܚ. ܘܝܰܬܺܝܪ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠ ܠܣܳܒܳܐ ܙܰܗܝܳܐ ܡܳܪܝ ܕܺܝܡܶܛ. ܠܡܳܪܝܳܐ ܫܰܒܰܚܘ ܘܐܰܘܕܰܘ ܠܶܗ ܘܪܰܡܪܡܽܘܗܝ ܘܒܰܪܟܽܘܗܝ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܒܥܕܢ ܨܦܪܐ

ܒܥܶܕܳܢ ܨܰܦܪܳܐ ܡܩܰܕ̈ܡܳܢ ܣܳܓܕ̈ܳܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܠܗ̇ܰܘ ܕܰܪܕܰܦ ܡܶܢܗܶܝܢ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܘܰܡܫܰܒܚ̈ܳܢ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܐܠܰܗܳܐ܀

ܡܐ ܕܐܬܐ ܐܢܬ

ܡܳܐ ܕܐܳܬܶܐ ܐܰܢܬ ܡܳܪܰܢ ܠܰܡܕܳܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܐܰܫܘܳܢ ܕܰܒܓܰܠܝܽܘܬ ܐܰܦ̈ܶܐ ܥܰܡ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܕܪܰܥܝܽܘܟ. ܢܶܙܡܰܪ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

ܡܐ ܫܦܝܪ ܗܘܐ

ܡܳܐ ܫܰܦܺܝܪ ܗܘܳܐ ܘܰܦܐܶܐ. ܗ̇ܰܘ ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕܥܺܝܪܳܐ ܘܡܰܪܝܰܡ. ܕܗ̣ܽܘ ܒܰܛܠܳܗ̇ ܠܰܪܓܺܝܙܽܘܬܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ. ܘܰܙܪܰܥ ܫܰܝܢܳܐ. ܒܶܝܬ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܠܬܰܚܬܳܝ̈ܶܐ܀

ܐܩܦܬܐ ܕܦܪ̈ܕܐ ܡܫܚܠܦ̈ܬܐ

ܥܡ ܗ̇ܢܘܢ ܕܠܥܠ

ܥܰܡ ܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܰܠܥܶܠ. ܗܳܐ ܚܳܕܝܳܐ ܥܺܕܬܳܐ ܘܝܰܠܕ̈ܶܝܗ̇ ܘܫܽܘܒܚܳܐ ܙܳܡܪܺܝܢ. ܠܐܒܳܐ ܕܫܰܕܪ ܠܰܒܪܶܗ ܠܦܽܘܪܩܳܢܰܢ ܘܠܶܗ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀

ܐܥܝܪܝܢܝ ܕܐܙܡܪ ܠܟ

ܐܰܥܺܝܪܰܝܢܝ ܕܐܶܙܡܰܪ ܠܳܟ. ܥܺܝܪܳܐ ܕܰܫܗܰܪ ܥܰܠ ܐܰܦܝ̈ܢ. ܕܰܒܦܶܠܓܶܗ ܕܠܺܠܝܳܐ ܐܶܫܰܒܚܳܟ ܪܳܚܶܡ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ܀

ܡܫܝܚܐ ܕܡܠܟ

ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܡܠܰܟ ܒܰܣܒܰܪܬܶܗ. ܕܟܽܠ ܕܡܰܘܕܶܐ ܒܺܝ ܩܕܳܡ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ. ܐܰܘܕܶܐ ܐܶܢܳܐ ܒܶܗ. ܩܕܳܡ ܐܰܒܳܐ ܕܺܝܠܝ ܗ̇ܰܘ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ܀

ܥܒܕ ܡܪܝ ܕܘܟܪܢܐ ܛܒܐ

ܥܒܶܕ ܡܳܪܝ ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ. ܠܐܡܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܺܝܠܶܕܬܳܟ. ܘܠܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܣܳܗܕ̈ܶܐ. ܘܠܰܢ ܥܰܕܰܪ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܟܽܘܢ܀

ܗ̇ܘ ܕܡ̣ܢ ܒܬܘܠܬܐ

ܗ̇ܰܘ ܕܡ̣ܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܐܶܬܒܰܣܰܪ. ܘܐܶܬܺܝܠܶܕ ܠܥܶܠ ܡ̣ܶܢ ܡܶܠܬܳܐ. ܘܒܰܩܝܳܡܬܶܗ ܩܰܛܠܶܗ ܠܡܰܘܬܳܐ. ܡܒܰܪܰܟ ܐܰܢܬ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ܀

ܐܬܕܟܪܝܢܝ ܡܪܝܐ

ܐܶܬܕܰܟܪܰܝܢܝ ܡܳܪܝܳܐ܆ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܘܚܰܣܳܐ ܠܫܽܘܪ̈ܥܳܬܰܢ. ܒܙܽܘܦܳܐ ܕܰܚܢܳܢܳܟ܀

ܩܪܝܬܟ ܡܪܝܐ ܡ̣ܢ

ܩܪܺܝܬܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠܶܗ ܠܶܒܝ. ܥܢܺܝܢܝ ܒܰܚܢܳܢܳܟ. ܕܐܰܘܕܶܐ ܠܳܟ ܐܳܦ ܐܶܫܰܒܚܳܟ܀

ܡܫܒܚܝܢ ܠܟ ܡܪܝܐ

ܡܫܰܒܚܺܝܢ ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ. ܟܶܢܫ̈ܶܐ ܫܡܰܝܳܢ̈ܶܐ. ܘܓܽܘܕ̈ܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܐܰܪ̈ܥܶܐ. ܘܠܳܟ ܝܳܐܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ܀

ܗܐ ܚܬܢܐ ܡܛܝ

ܗܳܐ ܚܰܬܢܳܐ ܡܰܛܺܝ܆ ܙܡܺܝ̈ܢܶܐ ܐܶܬܛܰܝܰܒܘ. ܕܥܰܡܶܗ ܬܶܣܬܰܡܟܽܘܢ. ܒܰܓܢܽܘܢ ܚܰܕܘ̈ܳܬܳܐ܀

ܒܪܐ ܕܒܚܘܒܗ

ܒܪܳܐ ܕܰܒܚܽܘܒܶܗ ܕܰܠܝܳܠܶܕܬܶܗ ܒܙܰܘܥܳܐ ܝܰܩܰܪ. ܘܡ̣ܶܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܬܥܺܝ̈ܫܶܐ ܕܥܳܠܡܳܐ ܠܰܢܝܳܚܳܐ ܕܰܒܪܳܗ̇. ܐܰܢܺܝܚ ܠܥܰܒܕ̈ܰܝܟ ܕܗܰܝܡܶܢܘ ܒܳܟ܆ ܘܰܫܟܶܒܘ ܘܐܶܬܬܢܺܝܚ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ. ܐܶܬܕܰܟܪܰܝܢ ܡܳܐ ܕܳܐܬܶܐ ܐܰܢܬ ܪܰܚܶܡܢܳܫܳܐ܀

ܥܠ ܡܢܐ ܪܚܡܬ

ܥܰܠ ܡܳܢܳܐ ܪܳܚܡܰܬ ܫܶܢܬܳܐ. ܝܰܬܺܝܪ ܡ̣ܶܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܢܰܦܫܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܡܶܬܥܰܢܝܰܬܝ ܒܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ ܕܠܐ ܝܽܘܬܪܳܢ. ܐܶܬܬܥܺܝܪܝ ܡܶܟܺܝܠ ܩܽܘܡܝ ܫܰܒܰܚܝ. ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ܀

ܩܘܡܝ ܥܕܬܐ ܙܡܪܝ

ܩܽܘܡܝ ܥܺܕܬܳܐ ܙܡܰܪܝ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕܒܰܕܡܶܗ ܦܰܪܩܶܟܝ. ܘܰܒܡܰܘ̈ܗܒܳܢ ܕܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ. ܨܰܒܬܶܟܝ ܐܳܦ ܗܰܕܪܶܟܝ܀

ܝܪܬܗ ܕܟܪܡܐ

ܝܳܪܬܶܗ ܕܟܰܪܡܳܐ ܒܥ̣ܳܐ ܦܺܐܪ̈ܶܐ. ܡ̣ܶܢ ܐܺܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܦܰܠܳܚ̈ܶܐ. ܘܐܶܬܚܰܫܰܒܘ ܕܰܢܡܺܝܬܽܘܢܳܝܗܝ܀

ܥܝܪܐ ܕܠܐ ܕܡܟ

ܥܺܝܪܳܐ ܕܠܐ ܕܳܡܶܟ. ܐܰܥܺܝܪܰܝܢܝ ܠܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ܀

ܐܬܬܥܝܪܘ ܘܩܘܡܘ

ܐܶܬܬܥܺܝܪܘ ܘܩܽܘܡܘ ܒܢ̈ܰܝ ܢܽܘܗܪܳܐ܆ ܫܰܒܰܚܽܘܢܳܝܗܝ ܠܡܳܪܝܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܰܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܚ̣ܰܫ ܕܢܶܦܪܽܘܩ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ܀

ܟܠ ܢܫܡ̈ܬܐ

ܟܽܠ ܢܶܫܡ̈ܳܬܳܐ܆ ܫܰܒܰܚ̈ܶܝܢ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܐܒܳܐ. ܘܠܰܒܪܳܐ ܘܰܠܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ܀

ܫܡܝܐ ܡܕܝܢ̱ܬܐ ܕܡܠܐܟ̈ܐ ܐܘ ܒܩܝܡܬܗ ܕܡܠܟܐ ܡܫܝܚܐ

ܫܡܰܝܳܐ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܕܡܰܠܐܟ̈ܶܐ. ܘܒܰܐܪܥܳܐ ܡܕܰܝܪܺܝܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ ܬܶܬܢܛܰܪ. ܘܡ̣ܶܢ ܟܽܠ ܣܽܘܓܦ̈ܳܢܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ܀

ܠܐܝܩܪܐ ܘܠܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ

ܠܐܝܩܳܪܳܐ ܘܰܠܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ. ܐܶܬܬܥܺܝܪܢܰܢ ܕܰܢܙܰܡܰܪ ܠܳܟ. ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܟܽܠ܀

ܐܬܬܥܝܪ ܚܛܝܐ

ܐܶܬܬܥܽܝܪ ܚܰܛܳܝܳܐ. ܥܰܕ ܐܺܝܬ ܠܳܟ ܐܰܬܪܳܐ ܠܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ. ܘܰܒܕܶܡܥ̈ܶܐ ܘܰܒܚܶܢ̈ܓܳܬܳܐ. ܡܪܽܘܩ ܘܚܰܘܰܪ ܟܽܘܬܡ̈ܳܬܳܟ܀

 

ܛܟܣ̈ܐ ܕܩܢܘ̈ܢܐ ܝܘܢܝ̈ܐ

ܩܕܡܝܐ

ܫܽܘܚܠܳܦܳܐ ܕܰܠܥܶܠ

ܫܽܘܚܠܳܦܳܐ ܕܰܠܥܶܠ ܡ̣ܶܢ ܟܝܳܢܳܐ ܘܰܬܡܺܝܗܳܐ. ܚܰܘܺܝ ܐܰܬܽܘܢܳܐ ܐܰܝܢܳܐ ܕܪܰܣ ܛܰܠܐ ܒܰܙܒܰܢ. ܠܐ ܓܶܝܪ ܐܰܘܩܶܕ ܠܰܛܠܳܝ̈ܶܐ ܗ̇ܳܢܽܘܢ ܕܩܰܒ̣ܶܠ. ܐܰܝܟ ܕܐܳܦܠܐ ܢܽܘܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ ܠܰܛܠܺܝܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܕܥܶܡܪܰܬ݀ ܒܳܗ̇. ܘܥܰܠܗ̇ܳܝ ܒܬܶܫܒܚ̈ܳܬܳܐ ܡܙܰܡܪܺܝܢܰܢ ܘܐܳܡܪܺܝܢܰܢ. ܕܒܰܪܶܟܘ ܘܐܰܘܕܰܘ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܐܶܡܘ̈ܳܬܳܐ. ܠܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܳܐ ܕܰܗܘܰܝ̈ܳܐ܀

ܒܡܨܥܬ݀ ܫܠܗܒܝܬܐ (ܒܐܝܟܐ ܕܗܝ)

ܒܡܶܨܥܰܬ݀ ܫܰܠܗܶܒܺܝܬܳܐ. ܒܓܰܘ ܐܰܬܽܘܢܳܐ ܕܰܒܒܳܒܶܝܠ. ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܬܠܳܬܳܐ ܠܒܺܝ̈ܫܰܝ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܰܕܡܽܘܬ ܓܶܝܪ ܡܰܠܐܟܳܐ ܥܛܺܝܦ ܢܽܘܗܪܳܐ ܒܰܡܨܰܥܬܗܽܘܢ ܩܳܡ ܗܘܳܐ. ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܫܰܒܰܚܘ ܘܐܰܘܕܰܘ ܠܶܗ ܘܪܰܡܪܡܽܘܗܝ ܘܒܰܪܟܽܘܗܝ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܬܪܝܢܐ

ܝܰܒܶܒ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ

ܝܰܒܶܒ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܟܰܕ ܒܐܪܳܙ ܚܶܙܘܳܐ ܐܰܨܶܕ ܗܘܳܐ ܚܰܒܩܽܘܩ. ܡܒܰܕܶܩ ܗܘܳܐ ܠܚܽܘܕܳܬܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܐܰܙܥܶܩ ܒܰܪܬ ܩܳܠܐ ܕܰܒܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܐܶܬܟܰܪܙܰܬ݀: ܕܰܡܒܰܕܩܳܐ ܡܶܬܓܰܫܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܡܶܠܬܳܐ ܕܠܐ ܦܽܘܫܳܩ. ܗ̇ܳܝ ܕܫܶܦܠܰܬ݀ ܘܰܙܟܳܬ݀ ܠܚܰܝܠܐ ܟܽܠܶܗ ܕܓܰܢ̱ܒܳܪ̈ܶܐ܀

ܐܚܪܢܐ

ܠܬܰܚܬ ܡ̣ܶܢ ܥܽܘܡܩܰܘ̈ܗܝ

ܠܬܰܚܬ ܡ̣ܶܢ ܥܽܘܡܩܰܘ̈ܗܝ ܕܰܬܗܽܘܡܳܐ ܥܰܡ ܝܰܘܢܳܢ ܢܒܺܝܳܐ ܡܰܙܥܶܩ ܐܢܳܐ. ܕܢܰܗܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܚܰܕܪܽܘܢܝ ܘܚܰܝܽܘܬܳܐ ܡܚܰܒܠܳܢܺܝ̣ܬܳܐ ܐܶܟܰܠܬܰܢܝ. ܘܐܰܝܟܰܢܳܐ ܐܺܝܬ ܠܺܝ ܗܳܫܳܐ ܕܰܡܛܰܒܰܥ ܐܢܳܐ ܒܠܶܒܳܐ ܕܝܰܡ̈ܡܶܐ. ܐܶܠܐ ܕܐܰܙܥܶܩ ܘܐܺܡܰܪ. ܕܡ̣ܶܢ ܚܒܳܠܐ ܡܳܪܝ ܕܰܠܳܢܝ ܝܶܫܽܘܥ ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܚܰܝ̈ܰܝ܀

ܙܢܐ ܐܚܪܢܐ

ܠܐܠܳܗܳܐ ܕܒܰܐܬܽܘܢܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ

ܠܐܠܳܗܳܐ ܕܒܰܐܬܽܘܢܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ. ܥܰܡ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܒܢ̈ܰܝ ܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ. ܐܰܟܚܕܳܐ ܢܚ̣ܶܬ ܗܘܳܐ ܘܩܳܡ. ܘܰܠܫܰܠܗܶܒܺܝܬܳܐ ܕܝܳܩܕܳܐ. ܠܛܰܠܐ ܗܰܢܺܝܐܳܐ ܫܰܚܠܶܦ. ܕܠܶܗ ܫܰܒܰܚܘ ܥܒܳܕ̈ܰܘܗܝ ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܶܗ. ܘܝܰܬܺܝܪ ܢܪܰܡܪܶܡ ܘܢܰܘܪܶܒ. ܠܰܫܡܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܬܠܝܬܝܐ

ܝܰܡܳܐ ܕܐܶܬܦܰܠܰܓ

ܝܰܡܳܐ ܕܐܶܬܦܠܰܓ ܒܝܰܕ ܚܽܘܛܪܳܐ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝ ܡܽܘܫܶܐ. ܘܺܝܣܰܪ̈ܠܳܝܶܐ ܥܒ̣ܰܪܘ ܒܰܪܓܶܠ ܐܰܝܟ ܕܰܒܝܰܒܺܝܫܬܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܛܘܽܦܣܳܐ ܪܫ̣ܰܡ ܗܘܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ. ܕܒܶܗ ܬܰܩܶܢܘ ܫܒܺܝ̈ܠܐ ܒܓܰܘ ܬܗܽܘܡܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܬܰܘ ܢܫܰܒܰܚ ܡܰܙܥܩܺܝܢܰܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܣ̇ܳܥܰܪ ܚܰܝ̈ܠܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܫܰܒܚܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ܀

ܬܘܒ ܒܗ

ܢܦܫܐ ܥܩܪܬܐ ܐܘ ܟܠܟܘܢ ܥܒ̣ܕ̈ܘܗܝ ܕܐܠܰܗܳܐ

ܢܰܦܫܳܐ ܥܩܰܪܬܳܐ ܘܰܕܠܐ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܩܢܳܝ ܠܶܟܝ ܦܺܐܪܳܐ ܒܰܐܠܳܗܶܟܝ. ܟܰܕ ܚܳܕܝܳܐ ܐܰܢܬܝ ܐܰܙܥܶܩܝ ܘܐܶܡܰܪܝ ܕܐܶܬܚܰܝ̇ܠܶܬ ܘܐܶܬܥܰܫܢ̇ܶܬ. ܒܚܰܝܠܐ ܕܺܝܠܟ ܐܠܰܗܳܐ. ܠܐ ܐܺܝܬ ܟܺܐܢܳܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢܳܟ. ܐܳܦܠܐ ܕܙܰܕܺܝܩ ܐܰܟܘܳܬܳܟ. ܚܛܺܝ̇ܬ ܠܳܟ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ ܐܠܰܗܳܐ܀

ܪܒܝܥܝܐ

ܡܫܰܒܰܚ ܐܰܢܬ ܡܳܪܝܳܐ ܡܰܠܟܳܐ

ܡܫܰܒܰܚ ܐܰܢܬ ܡܳܪܝܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܟܽܠ ܥܳܠܡ̈ܺܝܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܕܒ̣ܰܪܬ ܠܥܰܡܳܐ ܕܰܦܪܰܩ̣ܬ. ܒܓܰܘ ܥܽܘܡܩܰܘ̈ܗܝ ܕܝܰܡܳܐ ܕܣܽܘܦ. ܟܰܣܺܝ̣ܬ ܕܶܝܢ ܐܳܦ ܠܪ̈ܰܟܫܳܐ ܘܡܰܪ̈ܟܒܳܬܶܗ ܕܦܶܪܥܽܘܢ ܘܰܠܟܽܠܶܗ ܚܰܝܠܶܗ܀

ܩܛܰܠ ܕܰܘܺܝܕ ܐܰܪܝܳܐ ܘܕܺܐܒܳܐ. ܘܢܶܨܚܳܢܳܐ ܢܣ̣ܰܒ ܒܺܐܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܐܳܦ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܩܰܛܠܶܗ ܠܡܰܘܬܳܐ ܘܣܳܛܳܢܳܐ. ܘܗܳܐ ܟܽܠ ܥܰܡܡ̈ܺܝܢ ܣܳܓܕܺܝܢ ܠܶܗ.  ܡܒܰܪܰܟ ܐܰܢܬ ܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܝܡܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܕܐܰܒܳܗ̈ܳܬܰܢ܀

ܠܳܟ ܕܐܰܨܡܰܚ̣ܬ ܢܽܘܗܪܳܟ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܘܐܰܢܗ̣ܰܪܬ ܠܥܳܠܡܳܐ ܡ̣ܶܢ ܣܳܟܶܗ. ܘܚܰܘܺܝ̣ܬ ܒܬܺܒܶܝܠ ܐܺܝܡܳܡܳܐ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ. ܝܶܫܽܘܥ ܡܶܠܬܳܐ ܒܪܳܐ ܝܺܚܺܝ̣ܕܳܝܳܐ܀

ܚܡܝܫܝܐ

ܠܐܠܳܗܳܐ ܕܐܶܬܓܠܺܝ ܒܰܒܣܰܪ

ܠܐܠܳܗܳܐ ܕܐܶܬܓܠܺܝ ܒܰܒܣܰܪ. ܕܢܶܦܪܽܘܩ ܘܰܢܫܰܘܙܶܒ ܠܓܶܢܣܳܐ ܕܥܰܦܪ̈ܳܢܶܐ. ܡ̣ܶܢ ܫܽܘܥܒܳܕܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ. ܕܠܶܗ ܗܽܘ ܙܳܕܶܩ ܕܰܢܫܰܒܰܚ. ܫܒܺܝܚܳܐ ܓܶܝܪ ܘܰܡܫܰܒܚܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ܀

ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ

ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܠܰܗܳܐ. ܗ̇ܰܘ ܕܒܰܕܡܽܘܬ ܓܰܢܳܢܳܐ ܐܶܬܚܙܺܝ ܠܡܰܪܝܰܡ ܐܶܡܶܗ. ܘܰܡ̣ܠܐ ܠܶܒܳܗ̇ ܦܨܺܝܚܽܘܬܳܐ. ܠܶܗ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܫܰܒܰܚܘ. ܘܠܶܗ ܟܳܗܢ̈ܶܐ ܟܽܠܟܽܘܢ ܒܰܪܶܟܘ. ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܐܶܡܘ̈ܳܬܳܐ ܪܰܡܪܶܡܘ. ܠܰܫܡܶܗ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܐܠܰܗܳܐ ܥܰܕܰܪܰܝܢܝ

ܐܠܰܗܳܐ ܥܰܕܰܪܰܝܢܝ ܕܟܺܐܡܽܘ̈ܢܶܐ ܘܡܰܚܫܽܘ̈ܠܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܣܶܥ̇ܪܶܬ ܐܶܬܟܰܪܟܽܘܢܝ. ܠܡܺܐܢܳܐ ܕܫܰܝܢܳܐ ܗܘܺܝ ܠܺܝ ܡܳܪܝ ܕܠܐ ܐܶܬܛܒܰܥ ܒܝܰܡܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ. ܐܶܠܐ ܡܣܰܟܶܐ ܐܢܳܐ ܠܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܐܰܘܫܶܛ ܠܺܝ ܡܳܪܝ ܐܺܝܕܳܟ ܐܰܝܟ ܕܰܠܦܶܛܪܽܘܣ ܘܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝ܀

ܫܬܝܬܝܐ

ܦܶܪܥܽܘܢ ܕܳܘܝܳܐ

ܦܶܪܥܽܘܢ ܕܳܘܝܳܐ ܥܰܡ ܡܰܪ̈ܟܳܒܬܶܗ. ܐܶܬܛܰܥܰܒܘ ܒܥܽܘܡܩ̈ܰܘܗܝ ܕܰܬܗܽܘܡܳܐ. ܥܰܡܳܐ ܕܶܝܢ ܕܺܝܣܰܪ̈ܠܳܝܳܐ ܟܰܕ ܥܒܰܪܘ ܒܰܪܓܶܠ ܒܝܰܡܳܐ ܕܣܽܘܦ. ܒܩܺܝܢܬܳܐ ܥܛܺܝܦܰܬ݀ ܙܳܟܽܘܬܳܐ ܠܐܠܳܗܳܐ ܡܰܠܟܰܢ ܬܰܘ ܢܫܰܒܰܚ ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܫܰܒܚܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ܀

ܓܥܺܝ̇ܬ ܒܽܐܘܠܨ̈ܳܢܰܝ

ܓܥܺܝ̇ܬ ܒܽܐܘܠܨ̈ܳܢܰܝ ܘܰܒܥܳܩ̈ܳܬܝ. ܠܘܳܬܳܟ ܡܠܐܶ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ. ܪܳܚܶܡ ܐܢܳܫ̈ܳܐ ܐܠܰܗܳܐ. ܕܰܠܳܢܝ ܘܐܰܣܶܩܰܝܢܝ ܡ̣ܶܢ ܥܽܘܡܩܳܐ ܕܰܚܛܳܗܰ̈ܝ ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝ܀

ܫܒܝܥܝܐ

ܣܠܩ: ܒܠܟܘܢ ܛܘܒܝܟܘܢ

ܠܐܠܳܗܳܐ ܕܐܰܪܡܺܝ ܒܓܰܘ ܝܰܡܳܐ. ܠܦܶܪܥܽܘܢ ܕܳܘܝܳܐ ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬܶܗ. ܒܩܺܝܢܬܳܐ ܥܛܺܝܦܰܬ݀ ܙܳܟܽܘܬܳܐ. ܢܙܰܡܰܪ ܠܶܗ ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܫܰܒܚܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ܀

ܐܚܪܢܐ ܦܣ̣ܰܩܬ ܒܰܨܠܺܝܒܳܟ

ܦܣ̣ܰܩܬ ܒܰܨܠܺܝܒܳܟ ܠܪܺܝܫܶܗ ܕܫܰܠܺܝܛܳܐ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ. ܘܰܫܪܰܝܬ ܒܰܩܪܰܒܬܳܢܽܘܬܳܟ ܠܐܘܚܕܳܢܶܗ ܕܡܰܘܬܳܐ ܝܰܥܢܳܐ. ܘܥܰܠܗ̇ܳܝ ܩܳܥܶܝܢܰܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܚܰܝܠܐ ܕܐܺܝܬܽܘܬܳܟ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ܀

ܬܡܝܢܝܐ

ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܢܫܰܒܰܚ

ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܢܫܰܒܰܚ. ܠܗ̇ܰܘ ܕܰܠܥܰܡܳܐ ܕܺܝܠܶܗ. ܒܓܰܘ ܝܰܡܳܐ ܐܶܥܒܰܪ. ܒܚܰܝܠܐ ܘܥܽܘܫܢܳܐ ܬܰܩܺܝܦܳܐ. ܕܗܽܘܝܽܘ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ ܫܒܺܝ̣ܚܳܐ ܓܶܝܪ ܘܰܡܫܰܒܚܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ܀

ܒܗ ܟܕ ܒܗ

ܗ̇ܰܘ ܕܩܳܡ ܡ̣ܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ

ܗ̇ܰܘ ܕܩܳܡ ܡ̣ܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܘܰܒܚܰܫܶܗ ܕܳܫܶܗ ܠܡܰܘܬܳܐ. ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܙܗܰܝ̈ܳܐ ܫܰܒܚܽܘܗܝ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܡܗܰܝܡܢ̈ܶܐ ܪܰܡܪܡܽܘܗܝ ܐܰܟܚܕܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ܀

 

ܬܘܒ ܛܟܣ̈ܐ ܕܡܘܪ̈ܒܐ

ܩܕܡܝܐ

ܐ: ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܝ̇ܳܠܕܰܬ݀ ܐܠܰܗܳܐ. ܐܶܡܳܐ ܡܰܠܝܰܬ݀ ܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ. ܡܶܢܶܟܝ ܓܶܝܪ ܨܒܳܐ ܘܐܶܬܒܰܣܰܪ ܡܶܠܬܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܶܗ ܕܐܰܒܳܐ. ܕܠܶܗ ܗܽܘ ܡܫܰܒܚܺܝܢܰܢ ܘܠܶܟܝ ܕܶܝܢ ܐܶܡܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܡܰܘܪܒܺܝܢܰܢ܀

ܐܚܪܢܐ ܙܢܐ

ܒ: ܠܶܟܝ ܕܐܺܝܬܰܝܟܝ ܫܽܘܒܗܳܪܳܐ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܬܺܒܶܝܠ. ܝܳܠܕܰܬ݀ ܐܠܰܗܳܐ. ܡܶܢܶܟܝ ܓܶܝܪ ܨܒܳܐ ܘܐܶܬܒܰܣܰܪ. ܐܠܰܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܕܰܒܟܽܠ ܩܰܕܺܝܫܰܬܝ. ܒܬܶܫܒܚ̈ܳܬܳܐ ܡܰܘܪܒܺܝܢܰܢ܀

ܢܝܫܐ ܐܚܪܢܐ

ܓ: ܛܽܘܒܰܝܟܝ ܡܰܪܝܰܡ ܒܰܪܬ ܕܰܘܺܝܕ ܕܰܫܘܰܝܬܝ ܕܬܶܗܘܶܝܢ. ܐܶܡܳܐ ܠܐܠܳܗܳܐ. ܘܐܶܬܓܰܫܰܡ ܡܶܢܶܟܝ. ܕܢܶܦܪܽܘܩ ܠܐܕܳܡ ܘܰܠܝܰܠܕ̈ܰܘܗܝ ܘܰܢܚܰܪܰܪ ܟܽܠ܀

ܐܚܪܢܐ ܟܝܠܐ

ܕ: ܪܰܥܡܶܗ ܕܢܽܘܚܳܡܳܐ. ܢܶܪܥܰܡ ܥܰܠ ܚܶܙܶܝ̈ܗ̇ ܕܰܫܝܽܘܠ. ܘܢܶܫܡܰܥ ܡܰܘܬܳܐ ܘܢܶܬܒܰܠܗܶܐ. ܝܽܘܩ̈ܢܶܐ ܕܰܒܠܺܝܘ ܢܶܬܚܰܕܬܽܘܢ ܚܰܕܶܬ ܡܠܐܶ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܠܥܰܒ̈ܕܰܝܟ ܕܰܫܟܶܒܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ܀

ܬܪܝܢܐ

ܐ: ܕܟܺܝܬܳܐ ܘܰܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܘܡܰܠܝܰܬ݀ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܐܶܡܶܗ ܕܢܽܘܗܪܳܐ. ܠܶܟܝ ܒܰܠܚܽܘܕܰܝܟܝ ܝܳܕܥܺܝܢܰܢ. ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܝܳܠܕܰܬ݀ ܐܠܰܗܳܐ܆ ܟܽܠܰܢ ܡܰܘܪܒܺܝܢܰܢ܀

ܐܚܪܢܐ

ܒ: ܠܥܶܠ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܡܫܰܡܫܺܝܢ ܠܶܗ܆ ܘܰܠܬܰܚܬ ܒܰܐܪܥܳܐ ܐܢܳܫ̈ܳܐ ܣܳܓܕܺܝܢ ܠܶܗ. ܕܐܶܬܓܰܫܰܡ ܕܢܶܦܪܽܘܩ ܠܐܕܳܡ ܘܰܠܝܰܠܕ̈ܰܘܗܝ܀

ܬܘܒ ܐܚܪܢܐ

ܓ: ܠܗ̇ܳܝ ܡ̣ܶܢ ܫܡܰܝ̈ܳܢܶܐ ܒܬܶܗܪܳܐ ܡܶܬܝܰܩܪܳܐ. ܘܡ̣ܶܢ ܐܰܪ̈ܥܳܢܶܐ ܕܠܐ ܫܶܠܝܳܐ ܡܶܬܩܰܠܣܳܐ. ܫܠܳܡ ܠܶܟܝ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ܀

ܬܠܝܬܝܐ

ܐ: ܠܶܟܝ ܕܟܺܝܬܳܐ ܘܙܰܗܝܰܬ݀ ܒܓܽܘܫܡܳܗ̇ ܕܐܰܘܨܰܪ ܩܽܘܕ̈ܫܶܐ ܗܘܳܬ݀ ܢܰܦܫܶܟܝ. ܘܰܥܪܳܐ ܡܰܪܒܥܶܟܝ ܒܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ܆ ܠܐܠܳܗܳܐ ܕܠܐ ܡܶܣܬܰܝܰܟ. ܝܳܠܕܰܬ݀ ܐܠܰܗܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܟܽܠܰܢ ܡܰܘܪܒܺܝܢܰܢ܀

ܒܗ ܒܛܟܣܐ

ܓ: ܝܳܠܕܰܬ݀ ܐܠܰܗܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܐܶܡܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ. ܠܗ̇ܰܘ ܕܡܶܢܶܟܝ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܡܫܰܒܚܺܝܢܰܢ܀

ܪܒܝܥܝܐ

ܐ: ܠܶܟܝ ܢܶܬܟܰܫܰܦ ܕܥܰܡܰܢ ܘܰܚܠܳܦܰܝܢ ܬܶܗܘܶܝܢ ܡܦܺܝܣܳܢܺܝܬܳܐ܆ ܠܰܡܠܶܟ ܡܰܠܟ̈ܶܐ. ܕܢܰܫܪܶܐ ܫܰܝܢܶܗ ܘܰܫܠܳܡܶܗ ܒܥܳܠܡܳܐ ܟܽܠܶܗ. ܘܢܰܥܒܰܪ ܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ. ܡ̣ܶܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܥܳܡܰܪܬܳܐ. ܒܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܶܗ܀

ܐܚܪܢܐ ܟܝܠܐ

ܒ: ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܳܐ ܕܺܝܠܶܟܝ ܝܳܠܕܰܬ݀ ܐܠܰܗܳܐ. ܟܽܠܗܶܝܢ ܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ ܕܐܰܪܥܳܐ ܛܽܘܒܳܐ ܝܳܗܒ̈ܳܢ ܠܶܟܝ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܥܽܘܒܶܟܝ ܐܰܓܶܢ: ܗ̇ܰܘ ܕܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܥܳܡܰܪ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܐܚܪܬܐ ܡܫܘܚܬܐ

ܓ: ܠܶܟܝ ܦܰܐܝܳܐ ܕܰܢܩܰܠܶܣ ܝܳܠܕܰܬ݀ ܐܠܰܗܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܒܺܐܕܰܝ̈ܟܝ ܐܶܬܪܰܥܺܝ ܠܓܶܢܣܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܐܠܰܗܳܐ ܐܰܒܳܐ܀

ܚܡܝܫܝܐ

ܐ: ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܕܽܘܨ ܟܰܕ ܚܳܕܶܝܬ. ܕܗܳܐ ܓܶܝܪ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܩܰܒܠܰܬ݀ ܒܰܛܢܳܐ. ܘܝܺܠܶܕܬܶܗ ܠܰܒܪܳܐ ܒܽܘܟܪܳܐ. ܠܶܗ ܠܥܰܡܰܢܽܘܐܶܝܠ. ܐܠܰܗܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܐܠܰܗܳܐ ܨܶܡܚܳܐ ܘܕܶܢܚܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܫܰܡܗܶܗ ܗܘܳܐ. ܗ̇ܰܘ ܕܠܶܗ ܗܽܘ ܡܫܰܒܚܺܝܢܰܢ. ܘܰܠܝ̇ܳܠܶܕܬܶܗ ܛܽܘܒܳܐ ܝܳܗܒܽܝܢܰܢ܀

ܒ: ܠܶܟܝ ܕܰܠܥܶܠ ܡ̣ܶܢ ܗܰܘܢܳܐ ܘܡܶܠܬܳܐ ܐܶܡܶܗ ܕܐܠܰܗܳܐ. ܐܰܢܬܝ ܕܰܒܙܰܒܢܳܐ ܠܗ̇ܰܘ ܕܰܡܥܰܠܰܝ ܡ̣ܶܢ ܙܰܒܢܳܐ ܝ̣ܺܠܶܕܬܝ ܕܠܐ ܦܽܘܫܳܩ. ܝܳܠܕܰܬ݀ ܐܠܰܗܳܐ ܒܰܬܽܘܠܬܳܐ. ܟܽܠܰܢ ܡܰܘܪܒܺܝܢܰܢ܀

ܓ: ܢܰܘܕܶܐ ܠܐܒܳܐ ܒܺܝ̣ܚܺܝܕܶܗ. ܘܢܶܣܓܽܘܕ ܠܰܒܪܳܐ ܒܫܳܠܽܘܚܶܗ. ܘܢܺܐܡܰܪ ܟܽܠܳܢ ܫܰܘܝܳܐܺܝܬ. ܣܶܓܕܬܳܐ ܠܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܀

ܫܬܝܬܝܐ

ܐ: ܠܥܶܠ ܡ̣ܶܢ ܡܶܠܬܳܐ ܕܠܐ ܦܽܘܫܳܩܳܐ ܒܚܰܪܰܬ ܙܰܒ̈ܢܶܐ܆ ܒܓܰܘ ܥܽܘܒܶܟܝ ܐܰܓܶܢ. ܗ̇ܰܘ ܕܰܓܢܺܝܙܳܐܺܝܬ ܥܰܠ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܕܰܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܒܬܶܗܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܙܰܘܥܳܐ ܡܶܙܕܰܝܰܚ܀

ܒ: ܟܰܕ ܡܩܰܕܡܺܝܢܰܢ ܡܰܘܪܒܺܝܢܰܢ ܠܶܟܝ ܝܳܠܕܰܬ݀ ܐܠܰܗܳܐ. ܐܶܡܳܐ ܠܐ ܡܙܰܘܰܓܬܳܐ. ܠܶܟܝ ܕܶܝܢ ܡܰܘܪ̈ܒܳܢ ܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܐܶܡܶܗ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ܀

ܫܒܝܥܝܐ

ܐ: ܕܐܶܬܦܢܺܝ ܒܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܥܰܠ ܡܽܘܟܳܟܳܐ ܕܐܰܡܬܶܗ. ܗ̣ܽܘ ܡܰܘܪܶܒ ܠܝ̇ܳܠܶܕܬܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܠܰܗܳܐ܀

ܒ: ܝܳܠܕܰܬ݀ ܐܠܰܗܳܐ ܫܽܘܒܗܳܪܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܠܐܝܠܶܝܢ ܕܡܰܘܪܒܺܝܢ ܠܶܟܝ. ܥܠܰܝܟܝ ܗܽܘ̣ ܬܟܺܝܠܺܝܢܰܢ. ܒܶܟܝ ܡܶܬܓܰܘܣܺܝܢܰܢ. ܐܶܬܟܰܫܰܦܝ ܘܰܒܥܳܝ. ܠܗ̇ܰܘ ܕܡܶܢܶܟܝ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܕܢܶܥܒܶܕ ܥܠܰܝܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ܀

ܓ: ܠܗ̇ܰܘ ܕܐܶܬܺܝܠܶܕ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܡ̣ܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܠܐ ܙܽܘܘܳܓܳܐ. ܬܰܘ ܢܫܰܒܰܚ. ܠܗ̇ܰܘ ܫܶܡܫܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܕܰܕܢܰܚ ܡ̣ܶܢ ܥܽܘܒܳܐ ܒܬܽܘܠܐ. ܟܽܠܰܢ ܢܶܣܓܽܘܕ ܘܰܕܠܐ ܫܶܠܝܳܐ ܢܫܰܒܚܺܝܘܗܝ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܐܚܪܬܐ ܝܘܢܝܬܐ

ܐ: ܡ̇ܰܢ ܗܺܝ ܕܐܰܟܘܳܬܝ ܥܰܫܺܝܢܳܐ. ܘܰܛܥܺܝܢܳܐ ܠܡܳܪܳܐ ܕܡܰܠܟ̈ܶܐ. ܐܶܡܪܰܬ݀ ܡܰܪܝܰܡ. ܕܒܝ ܨܺܝܪܺܝܢ ܐ̱ܪ̈ܳܙܶܐ ܘܛܽܘ̈ܦܣܶܐ. ܘܦ̈ܶܠܐܬܳܐ ܕܟܽܠ ܚܰܙܳܝ̈ܶܐ. ܘܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ. ܪܳܡܳܐ ܘܕܰܟܝܳܐ ܡ̣ܶܢ ܥܺܝܪ̈ܶܐ. ܘܡ̣ܶܢ ܬܶܓܡܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܰܣܪ̈ܳܦܶܐ ܡܰܪܝܰܡ ܗܺܝ ܒܰܪܬܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ. ܕܺܝ̣ܥܳܐ ܒܳܗ̇ ܢܽܘܪܒܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ܆ ܕܠܶܗ ܗܽܘ ܡܫܰܒܚܺܝܢܰܢ. ܘܰܠܗ̇ܳܝ ܕܺܝܠܶܕܬܶܗ. ܛܽܘܒܳܐ ܝܳܗܒܺܝܢܰܢ܀

ܐܚܪܬܐ ܕܪܘܫܡܗ

ܒ: ܟܽܠ ܢܶܫܡܳܐ ܡܫܰܒܚܳܐ. ܠܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܝܡܳܐ ܘܰܕܚܺܝ̣ܠܐ. ܕܰܢܚ̣ܶܬ ܘܰܫܪܳܐ ܒܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܘܰܕܢܰܚ ܡܶܢܳܗ̇ ܘܰܢܛܺܝܪܳܐ. ܘܺܝܢܶܩ ܚܰܠܒܳܐ ܐܰܝܟ ܫܰܒܪܳܐ. ܗ̇ܰܘ ܕܣܰܒܰܥ ܐܠܰܦ̈ܶܐ ܒܕܰܒܪܳܐ. ܘܥܰܠܗ̇ܳܝ ܟܽܠܰܢ ܫܰܘܝܳܐܺܝܬ ܡܫܰܒܚܺܝܢܰܢ ܠܶܗ܀

ܬܡܝܢܝܐ

ܐ: ܠܗ̇ܰܘ ܝܰܠܕܳܐ ܓܢܺܝܙܳܐ ܕܐܶܬܒܰܕܰܩ ܗܘܳܐ܆ ܥܰܠ ܛܽܘܪ̈ܰܝ ܚܽܘܪܺܝܒ. ܒܓܰܘ ܣܰܢܝܳܐ ܒܢܽܘܪܳܐ ܕܡܶܬܓܰܘܙܠܐ. ܒܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܰܠܝܰܬ݀ ܬܶܗܪܳܐ ܐܶܬܚܰܘܺܝ. ܠܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܘܫܽܘܘܙܳܒܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ. ܒܝܰܕ ܗܳܕܶܐ ܕܠܐ ܫܶܠܝܳܐ ܟܽܠܰܢ ܡܰܘܪܒܺܝܢܰܢ܀

ܐܚܪܢܐ ܙܢܐ

ܒ: ܡܰܘܪܒܺܝܢܰܢ ܟܽܠܰܢ ܠܐܡܳܐ ܝܳܠܕܰܬ݀ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܗ̇ܳܝ ܕܡ̣ܶܢ ܥܽܘܒܳܗ̇ ܕܰܟܝܳܐ ܕܢܰܚ ܠܰܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܠܐ ܡܶܬܕܰܪܟܳܢܳܐ. ܘܐܰܢܗܰܪ ܠܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ ܕܟܽܠܰܢ܀

ܝܘܢܝܬܐ

ܓ: ܩܰܕܺܝܫ ܩܰܕܺܝܫ ܡܳܪܝܳܐ. ܡܩܰܕܫܺܝܢ ܣܪ̈ܳܦܶܐ ܓܶܦܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܠܶܗ ܠܗܳܢܳܐ  ܕܰܡܩܰܕܫܺܝܢ. ܛܶܥܢܰܬ݀ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܠܗ ܠܗܳܢܳܐ ܕܰܡܒܰܪܟܺܝܢ ܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܕܠܐ ܡܶܢܝܳܢ. ܠܶܗ ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ ܒܢܶܫ̈ܶܐ. ܒܶܪܟܰܬ݀ ܘܺܝܠܶܕܬܶܗ. ܘܠܗ ܠܗܢܐ ܕܡܠܐܟ̈ܐ ܡܫܡܫܝܢ ܠܐܝܩܪܗ. ܠܗ ܙܰܝܚܰܬ݀ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ ܨܶܝܕ ܐܰܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ. ܘܠܶܗ ܣܳܓܕܺܝܢ ܥܰܦܪ̈ܳܢܶܐ ܘܡܰܘܕܶܝܢ ܕܠܐ ܫܶܠܝܳܐ. ܘܰܠܗ̇ܳܝ ܣܒܺܝ̣ܣܰܬ݀ ܒܩܽܘܠܳܣ̈ܶܐ܆ ܟܽܠܰܢ ܡܰܘܪܒܺܝܢܰܢ܀

ܐܚܪܬܐ ܒܗ ܒܢܝܫܐ: ܡܐ ܕܫܪܐ ܐܢܬ

ܐ: ܡܳܐ ܕܫܳܪܶܐ ܐܰܢܬ ܠܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܠܐܣ̈ܝ ܬܺܒܶܝܠ ܟܰܗܺܝܢ̈ܳܬܳܐ. ܡܳܐ ܕܚܳܫܶܟ ܫܶܡܫܳܐ ܘܣܰܗܪܳܐ. ܘܩܳܪܝܳܐ ܩܰܪܢܳܐ ܘܩܳܝܡܺܝܢ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܒܰܐܬܪܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܰܡܥܰܠܰܝ ܡ̣ܶܢ ܟܺܐܒ̈ܶܐ ܘܡ̣ܶܢ ܥܳܩ̈ܳܬܳܐ. ܐܰܫܪܳܐ ܘܐܰܢܺܝܚ ܡܳܪܝܳܐ ܠܥܰܒ̈ܕܰܝܟ ܕܰܫܟܶܒܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ܀

ܬܘܒ

ܩ̈ܠܐ ܓܢܝ̈ܙܐ

ܩܕܡܝܐ

ܕܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ: ܦܽܘܫܘ ܒܰܫܠܳܡܳܐ. ܥܺܕܬܳܐ ܥܰܡ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܠܕ̈ܶܝܗ̇ ܘܨܰܠܰܘ ܥܠܰܝ ܕܰܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܢܩܰܒܠܰܢܝ ܡܳܪܝܳܐ. ܠܐ ܢܶܥܢܰܕ ܕܽܘܟܪܳܢܝ. ܡ̣ܶܢ ܒܰܝܢܳܬܟܽܘܢ ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝ. ܕܣܰܓܺܝ ܟܳܪܝܳܐ ܠܺܝ. ܘܕܳܚܶܠ ܐܢܳܐ ܡ̣ܶܢ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ. ܓܺܗܰܢܳܐ ܠܚܺܝ̣ܡܳܐ. ܘܥܰܙܺܝܙ ܩܳܠܶܗ ܕܕܰܝ̇ܳܢܳܐ. ܘܰܥܒܳܕ̈ܰܝ ܒܺܝܫܺܝܢ. ܘܠܰܝܬ ܐܰܬܪܳܐ ܠܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ. ܦܰܓܪܶܗ ܕܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܘܰܕܡܶܗ ܟܳܣܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܓܺܝܫܪܳܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܠܺܝ. ܘܐܶܥܒܰܪ ܐܰܬܪܳܐ ܕܒܶܝܬ ܩܶܢܛܳܐ܀

ܬܪܝܢܐ

ܕܳܢܰܚ ܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ. ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܡܰܠܐܟ̈ܰܘܗܝ. ܘܫܳܪܶܐ ܫܡܰܝܳܐ. ܘܡܰܥܒܰܪ ܐܰܪܥܳܐ ܘܟܽܠ ܕܐܺܝܬ ܒܳܛܶܠ. ܘܩܳܝܡܺܝܢ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ. ܕܠܐ ܚܒܳܠܐ ܡ̣ܶܢ ܩܰܒܪ̈ܰܝܗܽܘܢ܀

ܬܠܝܬܝܐ

ܩܰܠܺܝܠ ܗܽܘ ܘܰܙܥܽܘܪ ܙܰܒܢܳܐ. ܕܪܳܕܶܝܢܰܢ ܒܶܗ ܒܗܳܢ ܥܳܠܡܳܐ. ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܬܽܘܒܽܘܢ ܘܰܚܝܰܘ. ܕܡܰܘܬܳܐ ܫܽܘܚܕܳܐ ܠܐ ܢܳܣܶܒ. ܕܰܠܥܰܬܺܝܪ̈ܶܐ ܘܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ. ܐܰܟܚܕܳܐ ܡܰܫܘܶܐ ܘܕܳܒ̇ܰܪ ܫܰܘܝܳܐܺܝܬ܀

ܪܒܝܥܝܐ

ܩܪܳܐ ܠܶܗ ܡܳܪܝܳܐ.ܠܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܪܺܝܫ ܡܰܠܐܟ̈ܶܐ. ܕܚܽܘܬ ܣܰܒܪܶܝܗ̇. ܠܡܰܪܝܰܡ ܒܰܪܬܶܗ ܕܝܽܘܢܳܟܺܝܪ. ܣܒܰܪܬܳܐ ܕܫܰܝܢܳܐ. ܕܒܶܪܝ ܢܳܚܶܬ ܫܳܪܶܐ ܒܥܽܘܒܳܗ̇ ܕܢܶܦܪܽܘܩ ܨܰܠܡܶܗ. ܘܛܳܣ ܢܽܘܪܳܢܳܐ ܪܗܺܝܒܳܐܺܝܬ ܘܰܡܛܳܐ ܠܢܳܨܪܰܬ. ܨܶܝܕ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܘܐܶܫܟܚܶܗ ܠܡܳܪܶܗ ܕܫܳܪܶܐ ܒܥܽܘܒܳܗ̇. ܒܪܶܟ ܘܰܣܓܶܕ ܠܶܗ: ܒܰܪܬܺܝܬܳܐ. ܘܝܰܗܒ ܠܳܗ̇ ܫܠܳܡܳܐ ܠܗ̇ܳܝ ܒܰܪܬ ܕܰܘܝܕ܀

ܚܡܝܫܝܐ

ܚܰܕ ܫܰܦܺܝܪܳܐ. ܘܪܰܒܳܐ ܕܟܳܗܢ̈ܶܐ. ܓܒ̣ܳܐ ܠܶܗ ܟܳܗܢ̈ܶܐ. ܕܢܽܗܘܽܘܢ ܫܰܡܳܫܰܘ̈ܗܝ. ܠܐܗܪܽܘܢ ܥܰܒܕܶܗ ܪܰܒܒܰܝܬܳܐ. ܕܰܢܪܰܥܶܐ ܠܥܳܢ̈ܶܗ ܙܰܗܝܳܐܺܝܬ ܘܐܰܝܟ ܢܰܗܺܝܪܳܐ ܒܥܺܕܬܶܗ ܣܳܡܶܗ. ܘܩܰܒܶܠ ܦܺܝܪܡܶܗ ܘܰܫܡ̣ܰܥ ܒܳܥܽܘܬܶܗ܀

ܫܬܝܬܝܐ

ܝܰܘܣܶܦ ܟܺܐܢܳܐ ܒܓܰܘ ܡܶܨܪܶܝܢ. ܟܰܕ ܡܳܐܶܬ ܦܰܩܶܕ ܠܐܚܰܘ̈ܗܝ. ܕܢܰܣܩܽܘܢ ܓܰܪ̈ܡܰܘܗܝ ܡ̣ܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ. ܠܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕܡܺܝܬ ܒܰܐܟܣܶܢܝܳܐ. ܐܶܠܐ ܕܐܰܪܓܶܫ ܒܕܰܥܬܺܝ̈ܕܳܢ. ܚܽܘܒܳܐ ܠܗ̇ܰܘ ܕܕܺܝܠܶܗ ܐܶܢܽܘܢ. ܪܰܘܡܳܐ ܘܥܽܘܡܩܳܐ ܘܟܽܠ ܕܰܒܗܽܘܢ. ܘܗ̣ܽܘ ܡܕܰܒܰܪ ܠܰܢ ܐܰܝܟ ܪ̈ܰܚܡ̣ܰܘܗܝ܀

ܫܒܝܥܝܐ

ܙܰܘܓܳܐ ܕܐܰܚ̈ܶܐ. ܥܛܺܝ̈ܦܰܝ ܕܰܪܓܳܐ ܕܰܫܠܺܝܚܽܘܬܳܐ. ܒܰܣܶܝܠܠܺܝܳܘܣ. ܘܪܰܒܳܐ ܕܟܳܗ̈ܢܶܐ ܓܪܺܝܓܳܘܪܺܝܳܘܣ ܬܰܠܡ̣ܶܕܘ ܘܐܰܥܡ̣ܶܕܘ ܟܽܠ ܥܰܡ̈ܡܺܝܢ. ܕܰܒܟܽܠ ܐܰܬܪ̈ܰܘܳܢ. ܒܫܶܡ ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܗ̄ ܚܕܳܐ ܐܠܰܗܽܘܬܳܐ܀

ܬܘܒ ܐܚܪܢܐ

ܦܽܘܫ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܥܽܘܡܪܳܐ ܕܙܰܒܢܳܐ. ܕܠܐ ܡܨܶܐ ܦܳܪܶܩ ܠܰܕܪܳܚܶܡ ܠܶܗ. ܐܺܙܰܠ ܐܶܚܙܶܐ ܠܗ̇ܰܘ ܐܰܬܪܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ. ܕܰܡܕܰܝܪܺܝܢ ܒܶܗ ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ܀

ܙܢܐ ܐܚܪܢܐ

ܦܽܘܫܽܘܢ ܒܰܫܠܳܡܳܐ. ܩܰܫܺܝ̈ܫܶܐ ܙܗܰܝ̈ܳܐ. ܡܫܰܡܫ̈ܳܢܶܐ ܕܟܰܝ̈ܳܐ. ܥܺܕ̈ܳܬܳܐ ܦܽܘܫܝ̈ ܒܰܫܠܳܡܳܐ. ܘܕܰܝܪ̈ܳܬܳܐ ܨܰܠܝ̈ܝܢ ܥܠܰܝ. ܘܥܶܗܰܕܰܝ̈ܢ ܠܕܳܘܝܽܘܬܝ. ܕܦܶܪܫ̇ܶܬ ܠܺܝ ܡ̣ܢ ܓܽܘܕܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܘܰܒܛܶܠ ܨܰܘܬܳܐ ܕܗܽܘܠܳܠܰܝ̈. ܡ̣ܶܢ ܣܶܕܪܳܐ ܕܺܝܠܟܶܝܢ܀

ܐܚܪܢܐ ܫܒܝܥܝܐ

ܕܡܪܟܒ ܡ̣ܢ ܬܠܬܐ ܩ̈ܠܐ܆ ܫܘܪܝܐ ܆ ܒܩܘܩܝܐ. ܘܡܨܥܬܐ: ܒܕܚܛܐ ܠܐ ܢܚܛܐ. ܘܫܘܠܡܐ: ܒܠܬܗܘܡܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ:

ܐܶܪܰܡܝܳܐ ܒܰܢܒܺܝܽܘܬܶܗ. ܠܚܰܝܰܘ̈ܗܝ ܐܳܠܐܶ ܗܘܳܐ. ܕܰܚܙܳܐ ܗܘܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܕܐܰܝܟ ܚܶܠܡܳܐ ܥܳܒ̇ܰܪ. ܘܐܺܝܽܘܒ ܠܳܛܶܗ ܗܘܳܐ: ܠܝܰܘܡܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܶܗ. ܘܰܚܙܳܐ ܒܶܗ ܢܽܘܗܪܳܐ ܡ̣ܶܢ ܟܰܪܣܳܐ ܕܐܶܡܶܗ. ܘܐܶܢܳܐ ܕܐܺܝܬܰܝ ܚܰܛܳܝܳܐ. ܦܰܓܪܳܟ ܘܰܕܡܳܟ ܐܰܘܟܶܠܬܳܢܝ ܗ̄ ܪܰܗܒܽܘܢܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ܀

ܬܡܝܢܝܐ ܕܓܢܝ̈ܙܐ

ܐܶܡܰܬܝ ܕܰܠܚܰܪܬܳܐ ܡܶܬܓܠܶܝܢ. ܥܒܳܕܰܝ̈ܟܝ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܢܰܦܫܝ ܕܳܘܺܝܬܳܐ. ܪܶܒܽܘ̣ ܪ̈ܶܒܘܳܢ ܕܡܰܠܐܟ̈ܶܐ ܩܳܝܡܺܝܢ ܩܽܘܕܡܰܘܗܝ ܕܕܰܝ̇ܳܢܳܐ. ܐܰܝܢܳܐ ܡܰܦܰܩ ܒܪܽܘܚܳܐ ܬܶܬܠܺܝܢ ܥܰܠ ܣܰܟܠܽܘܬܶܟܝ. ܐܶܠܐ ܬܶܩܥܶܝܢ ܩܕܳܡ ܫܽܘܠܳܡܳܐ ܟܰܕ ܐܳܡܪܰܬܝ܆ ܚܛܺܝܬ ܠܳܟ ܐܠܰܗܳܐ ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܐܶܬܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝ܀

ܬܘܒ

ܛܟܣܐ ܕܬܟܫܦ̈ܬܐ ܪ̈ܒܘܠܝܬܐ

ܛܟܣܐ ܩܕܡܝܐ

ܐ: ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܝ̇ܳܠܕܰܬ݀ ܐܠܰܗܳܐ ܡܰܪܝܰܡ. ܓܰܙܳܐ ܫܒܺܝ̣ܚܳܐ ܘܝܰܩܺܝܪܳܐ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܡܶܬܥܰܡܪܳܢܺܝ̣ܬܳܐ. ܠܰܡܦܺܐܕܳܐ ܢܰܨܺܝ̣ܚ ܕܶܠܩܳܐ ܘܐܰܘܽܢܳܐ ܕܗ̇ܰܘ ܠܐ ܡܶܬܥܰܪܝܳܢܳܐ. ܢܰܘܣܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܕܒܳܪܽܘܝܳܐ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܬܳܐ. ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܕܒܺܐܝܕ̈ܰܟܝ ܐܶܡܪܳܐ ܐܶܫܬܰܡܰܗ. ܗ̇ܰܘ ܕܫܳܩܶܠ ܠܰܚܛܺܝܬܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܘܦܳܪܶܩ ܠܶܗ܀

ܐܚܪܢܐ

ܒ: ܡ̇ܰܢ ܠܐ ܢܶܒܟܶܐ ܥܰܠ ܚܰܘܒ̈ܰܘܗܝ. ܘܢܶܒܟܶܐ ܥܰܡܶܗ ܠܪ̈ܳܡܳܬܳܐ. ܘܡ̇ܰܢ ܠܐ ܢܰܝܠܶܠ ܥܰܠ ܕܰܚ̣ܛܳܐ. ܘܰܢܙܽܘܥܽܘܢ ܛܽܘܪ̈ܶܐ ܒܩܳܠܶܗ. ܥܰܠ ܕܺܝ̣ܢܳܐ ܗ̇ܰܘ ܠܚܰܪܬܳܐ. ܕܡܶܬܕܺܝ̣̈ܢܳܢ ܒܶܗ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܘܳܝ ܡܳܐ ܕܬܶܩܢܶܐ ܗ̇ܳܝ ܒܺܐܡܰܐ. ܘܒܽܘܚܪܳܢܳܐ ܩܕܳܡܶܝܗ̇ ܗܘܳܐ. ܘܳܝ ܡܳܐ ܕܚܺܝ̣ܠ ܗܽܘ ܕܰܝ̇ܳܢܳܐ. ܕܰܚܕܺܝܪܺܝܢ ܠܶܗ ܢܽܘܪ̈ܳܢܶܐ. ܘܳܝ ܠܺܝ ܐܶܢܳܐ ܐܳܘ ܐܰܚܰܝ̈. ܕܰܥܒܳܕ̈ܰܝ ܣܰܓܺܝ ܒܺܝܫܺܝܢ. ܡܳܪܰܢ ܒܚܽܘܒܶܗ ܕܝ̇ܳܠܽܘܕܳܟ. ܘܰܒܗ̇ܳܝ ܟܰܪܣܳܐ ܕܰܛܥܶܢܬܳܟ. ܘܰܒܗܳܠܶܝܢ ܬܕܰܝ̈ܳܐ ܕܐܰܝܢܩܽܘܟ ܚܰܠܒܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܕܰܫܦܰܪ ܠܳܟ. ܠܐ ܬܶܬܕܟܰܪ ܠܺܝ ܟܽܠ ܕܰܚܛܺܝ̇ܬ܆ ܡܶܛܽܠ ܩܰܝܣܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܟ. ܐܶܠܐ ܡܳܪܝ ܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝ. ܒܗܳܢ ܥܳܠܡܳܐ ܘܰܒܗ̇ܰܘ ܕܰܥܬܽܝܕ. ܘܚܰܣܳܐ ܠܺܝ ܚܰܘܒ̈ܰܝ܀

ܛܟܣܐ ܬܪܝܢܐ

ܐ: ܕܟܺܝܬܳܐ ܘܰܡܥܰܠܰܝܬܳܐ ܕܠܐ ܐܶܬܪܰܟܢܰܬ݀ ܨܶܝܕ ܙܽܘܘܳܓܳܐ. ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܒܶܣܪܳܢܳܝܬܳܐ ܘܰܬܪܽܘܢܳܘܣ ܕܰܩܪܽܘܣܛܠܽܘܣ. ܒܶܟܝ ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܢܚܶܬ ܘܰܫܪܳܐ ܗ̇ܰܘ ܚܰܝܠܶܗ ܕܥܶܠܳܝܳܐ ܘܰܒܡܰܪܒܥܶܟܝ ܕܰܟܝܳܐ ܝܰܪ̈ܚܶܐ ܬܶܫܥܳܐ ܕܰܝܰܪ ܒܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ. ܗ̇ܰܘ ܡܣܺܝܟܺܝܢ ܫܡܰܝܳܐ ܠܥܽܘܙܳܐ ܕܝܳܩܽܘܕܽܘܬܶܗ. ܘܥܰܠ ܕܪ̈ܳܥܰܝܟܝ ܕܟܰܝ̈ܳܐ ܟܰܕ ܝ̇ܳܢܶܩ ܚܰܠܒܳܐ ܡ̣ܶܢ ܬܕܰܝ̈ܟܝ. ܗ̇ܰܘ ܕܥܰܠ ܚܰܨܳܐ ܕܰܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܒܬܶܗܪܳܐ ܡܶܙܕܰܝܰܚ. ܗ̇ܰܘ ܕܐܶܬܳܐ ܕܢܶܦܪܩܺܝܘܗܝ ܠܥܳܠܡܳܐ ܡ̣ܶܢ ܛܽܘܥܝܰܝ܀

ܒ: ܗܳܐ ܓܶܝܪ ܝܰܘܡ̈ܳܬܰܢ. ܒܰܕܡܽܘܬ ܛܶܠܳܠܐ ܥܳܒܪܺܝܢ. ܝܰܪ̈ܚܶܐ ܘܰܫܢܰܝ̈ܳܐ ܐܰܝܟ ܚܶܠܡ̈ܶܐ ܕܠܺܠܝܳܐ ܦܳܛܪܺܝܢ. ܛܽܘܪ̈ܶܐ ܘܥܶܕܳܢ̈ܶܐ. ܘܙܰܒܢ̈ܶܐ ܘܕܳܪ̈ܶܐ ܘܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ. ܪܳܗܛܺܝܢ ܒܰܪܗܺܝܒܽܘ. ܘܙܳܪܒܺܝܢ ܠܰܚܕ̈ܳܕܶܐ ܠܡܶܥܒܰܪ. ܘܗܳܐ ܡܛܳܬ݀ ܚܰܪܬܳܐ ܘܫܽܘܠܳܡܳܐ. ܘܕܺܝ̣ܢܳܐ ܥܰܠ ܬܰܪܥܳܐ ܩܳܐܶܡ. ܒܰܕܡܽܘܬ ܐܰܪܝܳܐ ܬܰܩܺܝܦܳܐ. ܢܚܰܘܰܪ ܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܠܰܠܒܽܘܫܶܗ. ܒܕܶܡ̈ܥܶܐ ܕܡ̣ܶܢ ܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ. ܒܨܰܘܡܳܐ ܘܒܰܨܠܽܘܬܳܐ. ܒܚܽܘܒܳܐ ܘܰܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܕܐܶܡܰܬܝ ܕܡܶܬܓܰܠܝܳܐ ܡܶܐܬܺܝܬܶܗ ܕܒܰܪ ܐܠܰܗܳܐ. ܠܐ ܢܶܫܟܰܚ ܠܰܢ ܟܰܕ ܨܳܐܶܝܢܰܢ. ܒܰܥܒ̈ܳܕܶܐ ܡܫܰܟܪ̈ܶܐ ܘܰܙܥܺܝܦܳܐܺܝܬ ܢܺܐܡܰܪ ܠܰܢ. ܕܠܐ ܝܳܕܰܥ ܐܢܳܐ ܠܟܽܘܢ܀

ܓ: ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܕܰܓܢܽܘܢܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ ܡܶܬܦܰܬܚܺܝܢ ܠܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܗܳܫܳܐ ܕܶܝܢ ܕܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ. ܡ̣ܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܒܰܚܢܳܢܳܐ ܠܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܬܝܰܗܒܳܐ. ܥܽܘܠ ܡܶܟܺܝܠ ܩܪ̈ܰܝܳܐ ܠܚܰܕܽܘܬܳܐ ܗ̇ܳܝ ܕܐܶܬܝܰܗܒܰܬ݀ ܠܽܟܘܢ. ܘܰܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܠܐ ܦܽܘܠܳܓ. ܘܰܒܠܶܒܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܐܰܘܕܰܘ ܠܶܗ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܦܳܪܽܘܩܰܢ܀

ܕ: ܐܰܝܟܰܘ ܥܽܘܬܪܳܐ ܘܨܶܒܬܳܐ ܕܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܥܳܒܽܘܪܳܐ. ܐܰܝܟܰܘ ܫܽܘܦܪܳܐ ܪܓܺܝܓܳܐ ܕܒܰܫܝܽܘܠ ܒܳܠܐ ܘܡܶܬܚܰܒܰܠ. ܐܰܝܟܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܕܐܶܬܒܰܛܰܠ ܡ̣ܶܢ ܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ. ܬܰܘ ܥܽܘܠܘ ܘܰܚܙܰܘ ܒܓܰܘ ܩܰܒܪ̈ܶܐ. ܠܘܰܥܕܳܐ ܕܡܰܠܟ̈ܶܐ ܚܳܕܽܘܪ̈ܶܐ. ܬܰܘ ܚܙܰܘ ܕܐܰܟܚܕܳܐ ܥܓܺܝܢܺܝܢ ܒܰܫܝܽܘܠ ܥܰܬܺܝܪ̈ܶܐ ܥܰܡ ܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ. ܐܶܠܐ ܡܳܪܳܐ ܟܽܠ ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܡܶܢܳܟ܆ ܐܰܢܺܝܚ ܡܳܪܝ ܠܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ ܕܥܰܒܕ̈ܰܝܟ ܒܚܰܝ̈ܶܐ ܡܠܺܝ̈ܟܶܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ. ܡܶܛܽܠ ܣܽܘܓܳܐܐ ܕܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܟ܀

ܗ: ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܣܪܺܝܩܽܘܬܰܐ ܗ̱̇ܘ ܟܽܠܡܳܐ ܕܰܒܥܳܠܡܳܐ. ܐܳܦ ܓܶܝܪ ܣܪܺܝܩܳܐܺܝܬ. ܡܶܫܬܰܓܫܺܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܟܰܕ ܣܳܝܡܺܝܢ ܣܺܝ̈ܡܳܬܳܐ. ܬܽܘܚܳܕܳܐ ܠܢܽܘܪܳܐ ܢܶܬܕܟܰܪ ܟܽܠܰܢ ܠܡܰܘܬܳܐ. ܗ̇ܰܘ ܕܰܓܙܺܝܪ ܥܰܠ ܓܶܢܣܰܢ. ܕܕܰܚܺܝ̣ܚܳܐ ܘܩܶܛܡܳܐ. ܗܳܘܶܝܢܰܢ. ܥܰܕ ܩܰܠܺܝܠ ܢܶܣܰܒ ܒܪ̈ܶܥܝܳܢܰܝܢ. ܠܫܰܠܗܶܒܺܝܬܳܐ ܕܠܐ ܕܳܥܟܳܐ. ܘܰܠܬܰܘܠܥܳܐ ܬܽܘܒ ܢܗܰܝܡܶܢ ܕܐܳܟܠܐ ܘܠܐ ܡܳܝܬܳܐ. ܘܢܶܓܥܶܐ ܒܚܰܫܳܐ ܠܘܳܬ ܐܠܰܗܳܐ ܟܕ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ. ܕܚܽܘܣ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܥܰܠ ܥܰܒܕ̈ܰܝܟ ܕܰܢܣܰܒ̣ܬ ܠܘܳܬܳܟ. ܘܥܰܡ ܓܒܰܝ̈ܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ ܐܰܩܺܝܡ ܐܶܢܽܘܢ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ܀

ܘ: ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܐܠܰܗܳܐ. ܕܬܶܓܡܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܡܰܠܐܟ̈ܶܐ ܘܟܶܢܫܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܰܣܪ̈ܳܦܶܐ ܢܦܺܝܣܽܘܢܳܟ. ܡܳܪܝ ܚܠܳܦܰܝܢ. ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ. ܠܐܪܥܳܐ ܒܰܚܛܳܗܰܝ̈ܢ ܠܐ ܬܙܺܝܥ ܡܠܐܶ ܪ̈ܰܚܡܶܐ. ܘܰܒܚܰܝ̈ܰܝܢ ܠܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ. ܠܐ ܬܰܥܠܰܢ ܒܳܪܽܘܝܰܢ. ܩܰܕܺܝܫܰܬ ܠܐ ܡܳܝܽܘܬܳܐ. ܐܰܢܺܝܚ ܡܳܪܝ ܚܶܡܬܳܟ ܘܠܽܘܚܳܡܳܐ ܕܡܰܪܕܽܘܬܳܟ. ܕܐܰܢܬ ܪܳܕܶܝܬ ܒܰܚܢܳܢܳܐ ܐܳܦ ܡܰܐܣܶܝܬ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܐ. ܕܐܶܨܛܠ̣ܶܒܬ ܡܶܛܽܠܳܬܰܢ. ܚܽܘܣ ܘܐܶܬܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝܢ܀

ܛܟܣܐ ܬܠܝܬܝܐ

ܐ: ܠܩܺܒܽܘܬܐ ܕܕܺܝܰܬܺܩܺܝ ܕܳܡܝܰܬܝ ܝ̇ܳܠܕܰܬ݀ ܐܠܰܗܳܐ. ܕܐܺܝܬ ܗܳܘܐ ܒܳܗ̇ ܩܶܣܛܳܐ ܕܡܰܢܢܳܐ. ܘܫܰܒܛܶܗ ܕܐܰܗܪܽܘܢ ܗ̇ܰܘ ܕܐܰܦܪܰܥ. ܘܫܽܘܫܶܦܳܐ ܫܠܶܝܡܽܘܢܳܝܬܳܐ. ܠܐܪܳܙܳܐ ܕܰܒܥܽܘܒܶܟܝ ܨܳܪܘ ܗܘܰܘ. ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܐܪ̈ܳܙܰܝܗܽܘܢ. ܘܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܒܓܶܠܝ̈ܳܢܰܝܗܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܡܫܰܒܚܺܝܢܰܢ ܠܶܗ. ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܕܢܰܚ ܡܶܢܶܟܝ ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܫܰܒܚܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ܀

ܒ: ܚܙܺܝ̇ܬ ܐܰܚ̈ܰܝ܆ ܕܰܫܠܶܡܘ ܝܰܘ̈ܡܰܝ. ܘܰܩܪܶܒ ܙܰܒܢܳܐ ܕܥܶܕ̈ܳܢܰܝ. ܘܣܰܪܗܒܶܘ ܘܐܶܬܰܘ ܕܽܘܒܳܪ̈ܰܝ܆ ܐܰܝܟ ܨܰܝ̈ܳܕܶܐ ܟܰܫܺܝܪ̈ܶܐ. ܨܦ̣ܰܚ ܥܠܰܝ ܡܰܠܐܟ ܡܰܘܬܳܐ ܘܣܰܦܣܺܝܪܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܒܺܐܝܕܶܗ. ܚܙܺܝܬܶܗ ܘܰܪܥܶܠ̣ܘ ܗܰܕܳܡ̈ܰܝ. ܘܐܶܫܬܪ̈ܺܝ̣ܝ̣ܢ ܚܽܘܡܪ̈ܶܐ ܕܚܰܨܝ. ܒܥܺܝ̇ܬ ܡܶܢܶܗ ܘܐܶܬܟܰܫܦ̇ܶܬ ܠܶܗ܆ ܕܟܰܬܰܪ ܠܺܝ ܚܰܕ ܥܶܕܳܢܳܐ. ܕܐܶܣܽܘܩ ܘܐܶܣܒܰܥ ܡ̣ܶܢ ܚܰܝ̈ܶܐ܆ ܘܐܶܚܙܶܐ ܠܐܚ̈ܰܝ ܘܠܐܚܝ̈ܳܢܰܝ ܘܟܰܕ ܡܶܬܪܰܗܒܳܐ ܗ̣ܺܝ ܬܰܪܥܺܝܬܝ܆ ܡܰܙܥܩܳܐ ܠܘܳܬܳܟ ܟܰܕ ܐܳܡܪܳܐ. ܕܰܚܢܳܢܳܟ ܡܳܪܝ ܢܰܕܪܟܰܢܝ܆ ܕܚܶܫܟܶܗ ܕܡܰܘܬܳܐ ܩܛܰܠ ܘܐܰܘܒܕܰܢܝ܀

ܓ. ܥܰܝܢ̈ܰܝ ܣܰܟ̈ܺܝ ܠܦܽܘܪܩܳܢܳܟ܆ ܘܰܠܡܺܐܡܪܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܟ. ܬܳܐ ܡܳܪܝ ܒܰܥܓܰܠ܆ ܘܐܰܩܶܠ ܥܰܦܪܳܐ ܡ̣ܶܢ ܥܰܝܢ̈ܰܝ. ܕܗܳܐ ܦܰܟܪܰܢܝ ܡܰܘܬܳܐ ܡܠܐܶ ܙܰܒܢܳܐ܆ ܘܐܰܪܡܺܝ̣ ܒܠܳܡܳܐ ܥܰܠ ܣܶܦܘ̈ܳܬܝ ܘܰܚܪܶܫ ܟܶܢܳܪܝ ܘܐܶܫܬܰܬܰܩ. ܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ. ܒܗ̇ܰܘ ܥܶܕܳܢܳܐ ܕܥܳܒ̇ܰܪ ܐܢܳܐ܆ ܝܰܡܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ. ܠܐ ܐܶܛܒܰܥ ܬܰܡܳܢ ܐܶܠܐ ܒܟܶܢ̈ܦܶܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܟ܆ ܡܳܪܝ ܣܰܬܰܪܰܝܢܝ ܘܡܳܐ ܕܝ̇ܳܬܒܰܬ ܥܰܠ ܒܺܐܡ ܕܺܝܠܳܟ܆ ܙܺܝܥܬܳܐ ܘܰܕܚܺܝ̣ܠܬܳܐ. ܘܦܳܪܫܰܬ ܠܛܳܒ̈ܶܐ ܡ̣ܶܢ ܒܺܝ̈ܫܶܐ. ܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ. ܚܽܘܣ ܥܠܰܝ ܦܪܽܘܩ ܒܗ̇ܳܝ ܫܳܥܬܳܐ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝ܀

ܕ: ܒܚܰܫܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܟܰܪܝܽܘܬܳܐ. ܐܳܕܳܡ ܠܚܰܘܳܐ ܐܶܡܰܪ ܗܘܳܐ. ܘܳܝ ܚܰܘܳܐ ܡܳܢܳܐ ܥܒ̣ܰܕܬܝ ܒܺܝ. ܕܐܰܦܶܩܬܺܝܢܝ ܡ̣ܶܢ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܡ̣ܶܢ ܗ̇ܰܝ ܓܰܢܰܬ݀ ܒܽܘܣ̈ܳܡܶܐ. ܠܐܪܥܳܐ ܕܡܰܠܝܳܐ ܠܰܘ̈ܛܳܬܳܐ. ܐܶܬܡܳܠܝ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܘܝܰܘܡܳܢܳܐ ܡܳܟ̈ܶܐ. ܐܶܬܡܳܠܝ ܪ̈ܳܡܶܐ ܘܝܰܘܡܳܢ ܡܰܟܺܝ̈ܟܶܐ. ܐܶܬܡܳܠܝ ܝܳܪ̈ܬܶܐ ܘܝܰܘܡܳܢ ܢܽܘܟܪ̈ܳܝܶܐ. ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܨܰܠܐ ܥܠܰܝ. ܘܰܒܟܰܘ ܥܺܝܪ̈ܶܐ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢ. ܙܶܠܘ ܒܰܫܠܳܡܳܐ. ܝܳܪ̈ܬܶܐ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܣܰܒܪܳܐ ܐܺܝܬ ܠܰܢ ܒܰܐܠܳܗܳܐ. ܕܦܳܢܶܝܢ ܛܪ̈ܺܝܕܶܐ ܠܝܳܪܬܽܘܬܗܽܘܢ. ܫܰܒܰܚܘ ܫܰܒܰܚܘ ܫܰܒܰܚܽܘܢܳܝܗܝ. ܠܗ̇ܰܘ ܓܰܐܝܳܐ ܠܗ̇ܰܘ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܘܰܡܢܰܚܡܳܢܳܐ ܕܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܫܰܒܚܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ܀

ܗ: ܢܶܥܡ̈ܳܬܶܗ ܕܐܳܕܳܡ ܒܰܥܕܶܝܢ ܛܳܒ ܦܰܐܝ̈ܳܢ ܗܘܰܝ̈. ܟܰܕ ܒܰܐܬܪܳܐ ܗ̇ܰܘ ܕܒܽܘܣ̈ܳܡܶܐ ܥܒܺܝ̣ܕ ܗܘܳܐ ܕܽܘܝܳܪܶܗ. ܥܰܠ ܕܐܶܬܥܰܝܰܢ ܥܰܠ ܦܺܐܪܳܐ ܘܰܩܛܰܦ ܘܐܶܟܰܠ. ܐܶܫܬܠܰܚ ܡܶܢܶܗ ܚܽܘܒܳܐ ܕܐܰܠܒܫܶܗ ܒܳܪܽܘܝܶܗ. ܚܳܣ ܛܳܒܳܐ ܥܰܠ ܦܰܐܝܽܘܬܶܗ. ܘܛܳܒ ܟܶܪܝܰܬ݀ ܠܶܗ. ܘܰܢܚܶܬ ܦܰܪܩܶܗ ܡ̣ܶܢ ܐܺܝܕ̈ܰܝ ܒܺܝܫܳܐ ܕܐܰܛܥܺܝ ܒܶܗ. ܗܳܢܰܘ ܬܶܗܪܳܐ. ܕܰܢܚܶܬ ܦܰܪܩܶܗ ܒܰܨܠܺܝܒܶܗ. ܘܦܰܢܝܶܗ ܠܰܥܕܶܝܢ ܠܝܳܪܬܽܘܬܶܗ܀

ܛܟܣܐ ܪܒܝܥܝܐ

ܐ: ܡܰܢܽܘ ܣܳܦܶܩ ܕܰܢܩܰܠܶܣ ܠܥܰܕܥܺܐܕܰܝ̈ܟܝ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܘܡܰܢܽܘ ܡܶܫܟܰܚ ܕܰܢܡܰܠܶܠ ܥܰܠ ܒܰܛܢܶܟܝ ܘܥܰܠ ܝܰܠܕܶܟܝ ܕܰܗܘܳܐ ܕܽܘܡܳܪܳܐ. ܒܺܝ̣ܪܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܕܰܫܪܳܬ݀ ܢܽܘܪܳܐ ܚܰܝܬܳܐ ܒܟܰܪܣܳܐ ܕܒܶܣܪܳܐ ܘܡܶܢܳܗ̇ ܠܐ ܝܶܩܕܰܬ݀ ܐܰܦܺܝܣ ܚܠܳܦ ܟܽܠܰܢ. ܕܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܶܟܝ ܘܰܒܒܳܥܘ̈ܳܬܶܟܝ ܢܶܬܦܰܪ̈ܩܳܢ ܡ̣ܶܢ ܪܽܘܓܙܳܐ ܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ܀

ܒ: ܫܰܓܫܽܘܢܝ ܕܰܠܚܽܘܢܝ ܚܽܘܫ̈ܳܒܰܝ ܘܦܶܣܩ̇ܶܬ ܣܰܒܪܳܐ ܥܰܠ ܚܰܝ̈ܰܝ. ܕܰܣܓܺܝܘ ܚܰܘܒ̈ܰܝ ܐܰܝܟ ܝܰܡܳܐ. ܘܛܳܒ ܡ̣ܶܢ ܓܰܠܠܰܘ̈ܗܝ ܒܘܽܨܳܪ̈ܰܝ. ܘܒܰܕܓܽܘܢ ܫܶܡܥ̇ܶܬ ܠܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܕܩܳܪܝܳܐ ܘܐܳܡܪܳܐ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܕܰܩܪܰܘ ܘܐܶܢܳܐ ܥܳܢܶܐ ܐܢܳܐ. ܘܩܽܘܫܽܘܢ ܘܐܶܢܳܐ ܦܳܬܰܚ ܐܢܳܐ. ܐܰܝܟ ܚܰܛܳܝܬܳܐ ܓܳܥܶܐ ܐܢܳܐ ܘܐܰܝܟ ܡܳܟܣܳܐ ܡܶܬܟܰܫܰܦ ܐܢܳܐ. ܘܐܰܝܟ ܗ̇ܰܘ ܒܪܳܐ ܕܦܰܪܰܚ ܢܶܟܣܰܘ̈ܗܝ ܚܛܺܝ̇ܬ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܰܩܕܳܡܰܝܟ. ܠܰܝܬ ܡܳܪܝ ܥܰܒܕܳܐ ܕܠܐ ܚܳܛܶܐ܆ ܐܳܦܠܐ ܡܳܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܕܠܐ ܫܳܒܶܩ. ܘܐܶܢܳܐ ܚܛܺܝܬ ܘܐܰܪܓܶܙܬܳܟ. ܚܽܘܣ ܥܠܰܝ ܦܳܪܽܘܩܝ ܘܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝ܀

ܓ: ܫܠܰܚ ܐܳܕܳܡ ܫܽܘܒܚܶܗ ܕܰܢܦ̣ܰܩ ܡ̣ܶܢ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܕܒܽܘܣ̈ܳܡܶܐ. ܥܰܠ ܕܐܶܟܰܠ ܗܘܳܐ ܡ̣ܶܢ ܦܺܐܪܳܐ ܕܰܟܣܶܐ ܒܶܗ ܟܳܣܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ. ܘܐܶܬܳܐ ܒܠܰܘ ܗܘܰܘ ܡܰܠܐܟ̈ܶܐ ܥܰܠ ܡܰܦܽܘܠܬܶܗ ܕܫܰܦܺܝܪܳܐ: ܙܶܠ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܪܺܝܫ ܓܒܺܝܠܬܳܐ: ܘܐܰܒܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ. ܘܥܰܠ ܗ̇ܳܝ ܡܳܪܝ ܠܥܰܒܕ̈ܰܝܟ ܕܰܫܟܶܒܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ. ܐܰܢܺܝܚ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܐܰܢܬ ܪܳܚܶܡ ܐܢܳܫ̈ܳܐ܀

ܕ: ܛܰܥܡܶܗ ܕܗܳܒܶܝܠ. ܛܳܒ ܡ̣ܶܢ ܕܶܒܫܳܐ ܒܣܶܡ ܠܺܝ. ܘܛܰܥܡܶܗ ܕܝܶܫܽܘܥ ܣܰܓܺܝ ܡܰܪܺܝܪ. ܕܐܳܦ ܟܰܕ ܚܰܝ ܗܘܳܐ. ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܬܠܳܬܳܐ ܚܛܰܦ ܡܶܢܝ. ܘܗܳܫܳܐ ܕܡܺܝܬ ܠܶܗ ܟܶܢܫ̈ܶܐ ܐܰܩܺܝܡ. ܡ̇ܰܢ ܡ̣ܶܢ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܐܰܙܺܝܥ ܠܰܫܝܽܘܠ܆ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܕܳܪ̈ܶܐ. ܕܗܳܐ ܚܳܙܶܐ ܐܢܳܐ. ܠܡܺܝ̈ܬܶܐ ܕܢܳܦܩܺܝܢ ܠܐܘܪܥܶܗ. ܘܫܽܘܥ̈ܶܐ ܕܡܶܨܛܰܪܶܝܢ. ܘܩܰܒܪ̈ܶܐ ܕܡܶܬܦܰܬܚܺܝܢ. ܘܡܺܝ̈ܬܶܐ ܕܩܳܝܡܺܝܢ. ܘܳܝ ܠܳܟ ܕܳܘܝܳܐ ܕܠܐ ܝܳܕܰܥ ܐܰܢܬ ܕܐܶܦ ܠܳܟ ܫܳܪܶܐ ܡ̣ܶܢ ܗ̇ܰܘ ܕܰܪܓܳܐ ܕܒܶܗ ܩܳܐܶܡ ܐܰܢܬ܀

ܛܟܣܐ ܚܡܝܫܝܐ

ܐ: ܗܳܝܕܶܝܢ ܡܳܐ ܕܪ̈ܳܥܠܳܢ ܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܠܡܶܫܬܪܳܝܽܘ ܡ̣ܶܢ ܬܽܘܩܳܢܗܶܝܢ. ܫܶܡܫܳܐ ܘܣܰܗܪܳܐ ܥܰܡ ܟܰܘܟܒ̈ܶܐ܆ ܢܶܬܒܰܛܠܽܘܢ ܕܠܐ ܢܰܢܗܪܽܘܢ. ܘܰܒܦܽܘܩܕܳܢܶܗ ܕܒܳܪܽܘܝܳܐ ܡܳܛܶܐ ܥܳܠܡܳܐ ܠܫܽܘܠܳܡܳܐ. ܬܽܘܒ ܕܶܝܢ ܘܩܰܒܪ̈ܶܐ ܒܙܰܘܥܳܐ ܡܶܬܦܰܬܚܺܝܢ. ܘܡܺܝ̈ܬܶܐ ܕܰܒܗܽܘܢ ܡܶܬܢܰܚܡܺܝܢ ܘܰܠܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ ܡܶܬܛܰܝܒܺܝܢ. ܕܰܢܩܰܒܠܽܘܢ ܦܽܘܪ̈ܥܳܢܰܝܗܽܘܢ. ܒܕܺܝܢܳܐ ܟܺܐܢܳܐ ܘܰܬܪܺܝܨܳܐ ܘܠܐ ܡܶܨܛܰܠܝܳܢܳܐ܀

ܒ: ܓܢܺܝܙ ܒܺܐܝܬܽܘܬܶܗ ܘܰܡܥܰܠܰܝ ܒܰܐܠܳܗܽܘܬܶܗ. ܡܶܠܬܶܗ ܕܐܰܒܳܐ ܕܰܒܚܽܘܒܶܗ ܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܨܒ̣ܳܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܕܢܶܚܽܘܬ ܢܶܦܪܽܘܩ ܠܰܓܒܺܝܠܬܶܗ. ܪܶܡܙܳܐ ܩܰܒܶܠ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܪܺܝܫ ܡܰܠܐܟ̈ܶܐ. ܦܣܰܥ ܥܰܠ ܣܶܕܪ̈ܶܐ. ܘܰܥܒ̣ܰܪ ܬܶܓܡ̈ܶܐ ܕܓܰܘܙܰܠܬܳܐ ܘܰܡܛܳܐ ܠܢܳܨܪܰܬ ܨܶܝܕ ܡܰܪܝܰܡ ܗ̇ܳܝ ܒܰܪܬ ܕܰܘܺܝܕ. ܚܙܳܗ̇ ܟܰܕ ܩܳܝܡܳܐ ܒܰܨܠܽܘܬܳܐ ܩܕܳܡ ܐܠܰܗܳܐ. ܘܝܰܗܒ ܠܳܗ̇ ܫܠܳܡܳܐ ܘܪܽܘܚ ܩܽܘܕܫܳܐ ܒܢܰܘܣܳܗ̇ ܪܶܚܦܰܬ݀. ܫܠܳܡܠܶܟܝ ܡܰܪܝܰܡ ܐܶܡܶܗ ܕܡܳܪܝ ܝܶܫܽܘܥ. ܕܡܶܢܶܟܝ ܕܳܢܰܚ ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܘܰܥܢܳܬ݀ ܡܰܪܝܰܡ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܘܒܰܪܘܳܙܳܐ ܪܰܒܳܐ ܐܶܡܪܰܬ݀. ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܐܶܬܳܐ ܘܚܰܪܪܰܢܝ ܡ̣ܶܢ ܠܰܘܛܬܳܐ܀

ܓ: ܚܰܬܢܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܠܟܺܐܳܢܐ ܩܳܪܶܐ ܕܰܢܚܰܕܽܘܢ ܥܰܡܶܗ. ܘܙܰܡ̣ܶܢ ܐܶܢܽܘܢ ܠܗ̇ܳܝ ܡܶܫܬܽܘܬܳܐ ܕܰܠܗܽܘܢ ܡܛܰܝܒܳܐ. ܬܰܪܶܨ ܐܽܘܪܚܶܗ ܠܛܽܘܪ̈ܰܝ ܝܰܒܽܘܣ. ܘܒܽܐܘܪܶܫܠܶܝܡ ܡܰܬܩܶܢ ܟܽܘܪܣܝܶܗ. ܘܡܰܝܬܶܐ ܥܰܡܶܗ ܠܗ̇ܳܝ ܠܶܓܝܽܘܢܳܐ ܕܒܶܝܬ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ. ܘܟܶܢܫ̈ܶܐ ܫܓܺܝܪ̈ܶܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܕܒܶܝܬ ܡܺܝܟܳܐܶܝܠ. ܐܽܘܩܝܰܢܽܘܣ ܝܰܡܳܐ ܓܳܐܶܙ. ܘܢܽܘ̈ܢܶܐ ܕܰܒܓܰܘܶܗ ܡܳܝܬܺܝܢ. ܘܡܶܬܦܰܫܪܳܐ ܐܰܪܥܳܐ ܘܥܳܒ̇ܪܳܐ. ܘܙܳܝܥ̇ܳܐ ܫܡܰܝܳܐ ܘܢܳܬܪܺܝܢ ܟܰܘܟܒ̈ܶܐ ܕܰܣܕܺܝܪܺܝܢ ܒܳܗ̇. ܘܢܳܗ̇ܶܡ ܒܰܫܝܽܘܠ ܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܡܶܬܬܥܺܝܪ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܡܟܳܐ. ܘܐܰܝܟ ܓܰܒܪܳܐ ܕܢܰܦܨܶܗ ܚܰܡܪܶܗ. ܡܳܚ̇ܶܐ ܘܩܳܛܶܠ. ܘܠܰܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܘܗܝ ܒܢܽܘܪܳܐ ܡܰܘܩܶܕ ܘܰܒܪܽܘܚ ܦܽܘܡܶܗ ܡܣܰܝܶܦ ܠܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܕܠܐ ܗܰܝܡܶܢܘ ܒܶܗ. ܘܐܶܢܳܐ ܡܳܪܝ ܡܳܢܳܐ ܐܶܥܒܶܕ ܕܰܥܒܰܕ̈ܝ ܠܐ ܫܰܦܺܝܪܺܝܢ. ܗܘܺܝ̣ ܠܺܝ ܡܳܪܰܢ ܐܰܚܳܐ ܘܪܳܚܡܳܐ ܐܳܦ ܩܰܪܺܝܒܳܐ. ܕܠܐ ܢܶܨܕܶܐ ܥܠܰܝ. ܘܐܰܘܕܶܐ ܠܳܟ ܐܳܦ ܐܶܫܰܒܚܳܟ ܐܠܰܗܰܢ ܣܰܓܺܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ. ܘܐܶܩܥܶܐ ܘܐܺܡܰܪ ܕܫܰܠܺܝܛ ܥܰܠ ܟܽܠ ܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ܀

ܕ: ܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ. ܐܶܬܪܰܚܰܡ ܥܰܠ ܥܰܡܳܟ ܕܰܪܡܶܐ ܒܽܐܘܠܨܳܢܳܐ. ܘܰܦܬܰܚ ܒܶܝܬ ܓܰܙܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܘܦܰܢܳܐ ܫܶܐܠ̈ܳܬܰܢ. ܗܰܒܠܰܢ ܡ̣ܶܢ ܫܶܦܥ̈ܶܐ ܕܒܰܣܺܝܡܽܘܬܳܟ ܙܰܒ̈ܢܶܐ ܕܚܰܕܘ̈ܳܬܳܐ. ܘܐܰܥܒܰܪ ܡܶܢܰܢ ܒܰܚܢܳܢܳܟ ܡܰܘ̈ܬܶܐ ܘܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ. ܚܰܣܳܐ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܡܰܪܥܺܝܬܳܟ ܕܡܶܬܟܰܫܦܳܐ ܠܳܟ ܒܩ̈ܳܠܐ ܕܚܶܢ̈ܓܳܬܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܐܰܢܬ ܐܺܝܬܰܝܟ ܣܰܒܪܰܢ ܘܰܡܥܰܕܪܳܢܰܢ ܒܽܐܘܠܨܳܢܳܐ. ܘܠܰܝܬ ܠܰܢ ܐܰܒܳܐ ܐܚܪܺܢܳܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢܳܟ. ܕܢܶܬܒܰܥ ܒܺܐܝܕܶܗ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ. ܥܢܺܝ ܠܰܢ ܐܰܢܬ ܐܠܰܗܳܐ ܘܰܫܡܰܥ ܩܳܠܐ ܕܒܳܥܽܘܬܰܢ ܒܰܨܠܽܘܬ ܐܶܡܳܟ ܘܩܰܕܺܝܫܰܝ̈ܟ ܘܐܶܬܪܰܚܰܡܥܠܰܝܢ܀

ܗ: ܝܳܕܰܥ ܐܢܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘܡ̈ܰܝ ܒܰܛܺܝ̈ܠܐ ܐܰܦܩ̇ܶܬ ܐܶܢܽܘܢ ܠܐ ܬܶܡܢܺܝܢܝ ܥܰܡ ܒܰܛܺܝ̈ܠܐ. ܕܫܽܘܒܚܳܟ ܠܶܥܙ̇ܶܬ ܡ̣ܶܢ ܛܰܠܝܽܘܬܝ܆ ܘܠܐ ܬܩܺܝܡܰܝܢܝ ܥܰܡ ܟܳܦܽܘܪ̈ܶܐ. ܕܒܰܨܠܺܝܒܳܟ ܐܶܚܕ̇ܶܬ ܓܰܘܣܳܐ. ܕܚܰܛܳܝܳܐ ܐܢܳܐ ܘܰܡܚܺܝ̣ܠܐ. ܘܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܫܦܺܝܥܺܝܢ ܡ̣ܶܢ ܟܰܝܠܐ. ܚܽܘܢܰܝܢܝ ܐܰܝܟ ܕܰܠܓܰܝܳܣܳܐ. ܘܚܰܣܳܢܝ ܐܰܝܟ ܕܰܠܙܳܢܺܝ̣ܬܳܐ. ܘܰܫܒܽܘܩ ܠܺܝ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܣܶܥܪܶܬ. ܐܰܝܟ ܕܰܠܡܳܟܣܳܐ ܘܚܰܛܳܝ̇ܬܳܐ. ܕܐܰܘܕܶܐ ܠܳܟ ܐܳܦ ܐܶܫܰܒܚܳܟ ܐܠܰܗܰܢ ܣܰܓܺܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ܀

ܛܟܣܐ ܫܬܝܬܝܐ

ܐ: ܐܰܝܟ ܬܰܓܳܪ̈ܶܐ ܟܰܫܺܝܪ̈ܶܐ ܢܚܶܬܘ ܣܳܗܕ̈ܶܐ ܠܐܓܽܘܢܳܐ ܕܣܳܗܕܽܘܬܳܐ. ܘܐܶܫܰܕܘ ܠܰܕܡܳܐ ܕܨܰܘܪ̈ܰܝܗܽܘܢ܆ ܕܢܶܬܬܰܓܪܽܘܢ ܝܽܘܬܪ̈ܳܢܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ. ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܡܰܘܬܳܐ ܚܰܠܶܦܘ ܗܘܰܘ. ܐܳܦ ܒܰܢܝ̈ܳܚܶܐ ܐܽܘܠܨ̈ܳܢܶܐ. ܐܰܚܶܒܘ ܡܰܘܬܳܐ ܚܠܳܦ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܠܐ ܡܩܰܘܶܝܢ. ܘܗܳܐ ܡܕܰܝܪܺܝܢ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. ܗܘܰܘ ܠܶܗ ܙܡܺܝ̈ܢܶܐ ܠܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܰܚܕܽܘ̈ܓܶܐ ܨܒܺܝ̈ܥܰܝ ܒܰܕܡܳܐ. ܘܗܳܐ ܒܥܺܐܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܩܳܥܶܝܢܰܢ ܘܐܳܡܪܺܝܢܰܢ. ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܚܽܘܒܳܐ ܠܟ܀

ܒ: ܡܳܪܝ ܕܰܠܳܢܝ ܡ̣ܶܢ ܨܳܡܰܪܬܳܐ. ܕܚܰܘܒ̈ܶܐ ܘܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܣܶܥܪܶܬ. ܠܺܝ ܕܢܶܚ̇ܬܶܬ ܠܐܫܬܶܗ ܕܓܽܘܒܳܐ: ܘܐܶܚܕܰܬ݀ ܥܠܰܝ ܒܺܐܪܳܐ ܦܽܘܡܳܗ̇. ܐܰܣܳܐ ܬܒܳܪܶܗ ܕܠܶܒܝ ܘܰܥܨܽܘܒ. ܘܰܒܙܽܘܦܳܟ ܚܰܘܰܪ ܟܽܘܬܡ̈ܳܬܝ. ܘܐܰܝܟ ܡܳܟܣܳܐ ܘܗ̇ܳܝ ܚܰܛܳܝ̇ܬܳܐ ܩܰܒܶܠܰܝܢܝ ܒܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ. ܐܰܢܗܰܪ ܠܺܝ ܥܰܝ̈ܢܰܝ ܡܰܕܰܥܝ. ܕܐܶܚܙܶܐ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܣܰܟܠܘ̈ܳܬܝ. ܘܐܰܘܕܶܐ ܠܳܟ ܐܳܦ ܐܶܫܰܒܚܳܟ ܐܠܰܗܰܢ ܣܰܓܺܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ܀

ܓ: ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܛܳܒܳܐ ܕܰܒܝܰܕ ܚܽܘܒܶܗ. ܓܠܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܶܗ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܒܪܳܐ ܡ̣ܶܢ ܥܰܦܪܳܐ ܟܝܳܢܳܐ ܡܠܺܝܠܐ. ܘܨܰܒܬܶܗ ܒܢܰܦܫܳܐ ܡܳܪܰܬ݀ ܓܰܙ̈ܶܐ. ܘܣܳܡ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܒܦܰܓܪܳܐ ܕܐܢܳܫ̈ܳܐ. ܕܟܽܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܬܳܐ ܫܽܘܒܚܶܗ ܬܶܙܡܰܪܝ. ܬܰܘ ܡܰܠ̈ܳܠܐ ܙܡܰܪܘ ܠܶܗ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܥܰܕܠܐ ܢܶܕܡܰܟ ܫܶܢܰܬ݀ ܡܰܘܬܳܐ. ܒܠܺܠܝܳܐ ܕܐܰܪܺܝܟ ܢܶܬܕܟܰܪ ܠܡܰܘܬܳܐ: ܕܒܳܠܶܡ ܠܦܽܘܡܰܢ ܘܰܡܫܰܬܶܩ ܠܰܢ. ܟܺܐܢ̈ܶܐ ܕܰܫܗܰܪܘ ܒܠܰܝܠܰܘ̈ܳܬܳܐ: ܐܳܦ ܟܰܕ ܡܳܝܬܺܝܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܒܺܝ̈ܫܶܐ ܕܰܛܠܶܡܘ ܫܽܘܒܚܶܗ ܕܡܳܪܗܽܘܢ. ܐܳܦܶܢ ܚܰܝܰܝ̈ܢ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܢܥܺܝ̣ܪܺܝܘܗܝ ܠܗܰܘܢܰܢ ܠܰܨܠܰܘ̈ܳܬܳܐ. ܘܰܠܙܽܘܡܳܪ̈ܶܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܘܢܶܗܘܶܐ ܚܰܒܪ̈ܶܐ ܠܰܒܬܽܘ̈ܠܳܬܳܐ ܚܰܟܺܝ̈ܡܳܬܳܐ. ܕܩܰܠܶܣ ܡܳܪܰܢ. ܕܰܒܗ̇ܰܘ ܠܺܠܝܳܐ ܕܡܰܪܗܶܒ  ܥܳܠܡ̈ܶܐ ܟܰܕ ܥܺܝܪܺܝܢܰܢ ܢܶܚܙܶܝܘܗܝ ܠܚܰܬܢܳܐ. ܘܠܐ ܢܶܬܛܒܰܥ ܒܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ܆ ܘܢܶܙܡܰܪ ܫܽܘܒܚܶܗ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܕܳܢܰܚ܀

ܕ: ܗܳܐ ܒܓܰܘ ܩܰܒܪ̈ܶܐ ܐܺܝܟ ܕܒܰܚܛܽܘ̈ܛܶܐ ܛܡܺܝܪܺܝܢ. ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܠܕ̈ܰܘܗܝ ܕܳܐܕܳܡ. ܘܪܰܥܡܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܡܢܰܦܶܨ ܠܗܽܘܢ ܡ̣ܶܢ ܕܰܚܺܝ̣ܚܳܐ ܒܝܰܡܺܝܢܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܝܡܳܐ. ܨܳܪܺܝܢ ܠܳܗ̇ ܠܐܪܥܳܐ ܘܢܳܦܩܺܝܢ ܡ̣ܶܢ ܓܰܘܳܗ̇. ܡܶܬܡܰܣܟܰܢ  ܡܰܘܬܳܐ. ܘܟܰܪܣܳܗ̇ ܕܰܫܝܽܘܠ ܡܶܣܬܰܦܩܳܐ. ܘܪܽܘܚܳܐ ܕܢܽܘܚܳܡܳܐ ܢܳܫܒܳܐ ܘܚܰܝܰܬ݀ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܡܶܬܟܰܪܙܳܐ. ܘܰܡܢܰܦܨܳܐ ܠܦܰܓܪ̈ܶܐ ܡ̣ܶܢ ܙܰܗܡܽܘܬܳܐ ܕܰܓܘܳܓܰܝ. ܐܺܝܬ ܕܰܚܕܳܐ ܘܰܦܨܺܝ̣ܚ ܘܐܺܝܬ ܗܽܘ ܕܰܟܡܺܝܪ ܒܗ̇ܳܝ ܫܳܥܬܳܐ. ܟܽܠܢܳܫ ܐܰܝܟ ܥܰܡܠܶܗ ܡܶܬܦܪܰܥ ܒܕܺܝ̣ܢܳܐ ܕܚܺܝ̣ܠܐ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܬܰܡܳܢ ܚܳܕܶܝܢ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ. ܘܡܶܬܦܰܨܚܺܝܢ ܐܳܦ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܬܰܡܳܢ ܡܶܬܟܰܡܪܺܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܳܒܕ̈ܰܝ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܠܚܰܝ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܕܡ̣ܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܛܽܘ̣ܒ̈ܶܐ ܐܶܬܓܠܶܙܘ. ܡܳܪܰܢ ܒܗ̇ܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܚܽܘܣ ܘܐܶܬܪܰܚܰܡ ܥܰܠ ܥܰܒܕ̈ܰܝܟ ܕܰܫܟܶܒܘ ܘܐܶܬܬܢܺܝܚܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ܀

ܗ: ܐܳܘ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ܆ ܒܥܳܝ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܚܠܳܦ ܟܽܠܰܢ. ܠܝܰܠܕܶܟܝ ܕܢܶܬܪܰܥܶܐ ܠܰܢ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܶܟܝ. ܕܡ̣ܶܢ ܪܽܘܓܙܳܐ ܢܦܰܨܶܐ ܠܰܢ. ܘܰܒܟܶܢܦ̈ܰܝܟܝ ܢܣܰܬܰܪ ܠܰܢ. ܘܒܰܓܢܽܘܢܶܗ ܢܰܣܡܶܟ ܠܰܢ. ܘܥܰܡܶܗ ܒܛܽܘ̈ܒܶܐ ܢܒܰܣܶܡ ܠܰܢ. ܘܫܰܝܢܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܒܰܦܝ̇ܳܣܶܟܝ ܢܫܰܟܶܢ ܠܰܢ. ܕܢܶܒܥܶܐ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ܟܝ ܠܺܝܚܺܝ̣ܕܶܟܝ ܠܡܳܪܝܳܐ ܕܐܰܘܪܶܒ ܕܽܘܟܪܳܢܶܟܝ ܠܡܳܪܝܳܐ ܕܐܰܘܪܶܒ ܘܝܰܩܰܪ ܥܺܐܕܶܟܝ. ܘܗܳܐ ܒܟܽܠ ܦܶܢ̈ܝܳܢ ܕܰܒܪܺܝܬܳܐ ܒܪܺܝܟ ܕܢܰܛܪܰܢ ܒܰܦܝ̇ܳܣܶܟܝ܀

ܛܟܣܐ ܫܒܝܥܝܐ

ܐ: ܩܰܒܶܠ ܒܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܒܳܥܽܘ̣ܬ ܟܽܠܰܢ. ܐܳܦ ܬܶܫܡܶܫܬܰܢ ܘܰܨܠܰܘ̈ܳܬܰܢ. ܘܗܰܒܠܰܢ ܠܶܒܳܐ ܕܰܡܠܐܶ ܚܽܘܒܳܐ: ܐܳܦ ܠܶܫܳܢܳܐ ܕܙܡܰܪܰ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܠܐ ܡܳܪܝ ܢܶܗܘܽܘܢ ܩ̈ܳܠܐ ܕܦܽܘ̈ܡܰܝܢ ܘܰܕܠܶܫܳܢ̈ܰܝܢ ܐܠܶܝܳܐ ܘܒܶܟܝܳܐ. ܐܶܠܐ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܒܰܣܺܝܡܽܘܬܳܟ. ܚܰܣܳܐ ܚܰܘ̈ܒܰܝܢ ܫܒܽܘܩ ܒܽܘܨܳܪ̈ܰܝܢ. ܘܰܥܒܶܕ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܟܽܠܰܢ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܪܳܚ̇ܶܡ ܬܰܝܳܒ̈ܶܐ܀

ܒ: ܒܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܐܶܬܒܰܩܺܝ̇ܬ ܒܰܡܕܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܘܰܒܟܰܪ̈ܟܶܐ. ܘܰܚܕܳܐ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܚܙܺܝ̇ܬ ܐܰܚܰܝ̈. ܕܰܛܡܺܝܪܳܐ ܒܬܶܠ̈ܠܐ ܕܥܰܦܪܳܐ. ܘܡܰܘܬܳܐ ܛܪܽܘܢܳܐ ܢܳܛܰܪ ܠܳܗ̇ ܘܰܡܕܰܝܶܨ ܥܰܠ ܣܳܚܪ̈ܳܬܳܗ̇. ܐܳܘ ܡܰܘܬܳܐ ܦܬܰܚ ܠܺܝ ܬܰܪܥܳܟ. ܕܐܶܥܽܘܠ ܘܐܶܚܙܶܐ ܠܰܡܕܺܝܢ̱ܬܳܟ. ܘܰܥܢ̣ܳܐ ܡܰܘܬܳܐ ܘܐܶܡ̣ܰܪ ܠܺܝ. ܕܗܳܕܶܐ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܕܚܳܙܶܐ ܐܰܢܬ. ܒܳܗ̇ ܐܶܢܽܘܢ ܟܽܠ ܓܰܢ̱ܒܳܪ̈ܶܐ. ܘܒܳܗ̇ ܐܶܢܽܘܢ ܟܽܠ ܥܰܫܺܝ̈ܢܶܐ. ܘܒܳܗ̇ ܐܶܢܽܘܢ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܕܐܰܪܥܳܐ. ܘܒܳܗ̇ ܐܶܢܽܘܢ ܟܳܗܢ̈ܶܐ ܕܥܺܕܬܳܐ. ܘܒܳܗ̇ ܐܶܢܽܘܢ ܚܰܬܢ̈ܶܐ ܗܕܺܝܪ̈ܶܐ. ܘܰܟܠܺܝܠܰܝ̈ܗܽܘܢ ܫܰܦܺܝܪ̈ܶܐ. ܘܠܐ ܙܟܰܐܽܘܢܝ ܘܠܐ ܙܳܟܶܝܢ ܠܺܝ. ܝܰܠܕܰܘ̈ܗܝ ܕܐܳܕܳܡ ܥܰܦܪܳܢܳܐ. ܚܰܕ ܡܰܠܟܳܐ ܚܙܺܝ̇ܬܶܗ ܕܰܙܩܺܝܦ. ܘܗ̣ܽܘ ܒܩܳܠܶܗ ܩܥܳܐ ܘܐܰܙܥܶܢܝ. ܗܽܘܝܽܘ ܕܐܳܬܶܐ ܒܢܽܘܚܳܡܳܐ. ܘܰܡܢܰܚܶܡ ܠܝܰܠܕ̈ܰܘܗܝ ܕܐܳܕܳܡ. ܡܳܪܶܐ ܟܽܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ܀

ܓ: ܛܶܒܶܗ ܕܕܺܝ̣ܢܳܐ ܡܙܺܝ̣ܥ ܠܺܝ ܐܰܚܰܝ̈. ܘܰܕܓܺܗܰܢܳܐ ܡܰܪܗܶܠ ܠܗܰܕܳܡ̈ܰܝ. ܡ̣ܶܢ ܡܰܒܽܘܥ̈ܶܐ ܕܰܪܕܰܘ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ. ܠܐ ܐܶܬܦܰܝܰܓ ܨܶܗܝܳܐ ܕܫܰܢܩܰܢܝ. ܘܐܰܝܟ ܥܰܬܺܝܪܳܐ ܡܰܝ̈ܳܐ ܫܳܐܶܠ ܐܢܳܐ. ܟܰܕ ܓܳܥ̇ܶܐ ܗܘܳܐ ܒܚܰܫܳܐ ܠܘܳܬ ܐܰܒܪܰܡ. ܩܪܰܘ ܠܺܝ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܠܐ ܥܢܺܝ̇ܬ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܬܽܘܒ ܘܫܳܛܰܬ݀ ܡܶܠܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܢܨܰܠܐ ܘܢܶܒܥܶܐ ܡܶܢܶܗ ܕܕܰܝ̇ܳܢܳܐ. ܕܗ̣ܽܘ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܢܪܰܚܶܡ ܥܰܠ ܓܶܢܣܰܢ. ܡܫܰܒܰܚ ܐܰܢܬ ܡܳܪܝܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܟܽܠ ܥܳܠܡܺܝܢ. ܘܰܡܚܰܕܬܳܢܶܗ ܕܓܶܢܣܰܢ܀

ܕ: ܐܳܘ ܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܠܐ ܬܶܟܪܶܐ ܠܟܽܘܢ ܕܐܶܬܚܰܒܰܠ ܠܶܗ ܫܽܘܦܪ̈ܶܐ ܕܐܰܦܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܕܰܒܝܰܘܡܳܐ ܕܐܳܬܶܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܘܰܡܚܰܕܶܬ ܨܽܘܪ̈ܰܬܟܽܘܢ. ܗܳܐ ܓܶܝܪ ܡܰܬܩܰܢ ܟܽܘܪܣܝܶܗ ܪܳܡܳܐ. ܘܙܳܐܰܚ ܕܢܺܐܬܶܐ ܥܰܠ ܥܢܳܢ̈ܰܝ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܘܛܶܟܣ̈ܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܢܽܘܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܡܶܢܶܗ ܙܳܝܥܺܝܢ. ܒܕܶܚܠܐ ܘܒܰܪܬܺܝܬܳܐ. ܗܳܐ ܓܶܝܪ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܒܰܐܪܥܳܐ. ܡܶܬܓܠܐܶ ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܪܰܒܽܘܬܶܗ. ܘܥܺܝܪ̈ܶܐ ܘܐܢܳܫ̈ܳܐ ܙܳܝܥܺܝܢ ܡ̣ܶܢ ܩܽܘܕܡܰܘܗܝ ܘܡܶܛܽܠܗܳܕܶܐ ܡܦܺܝܣܺܝܢܰܢ ܠܳܟ. ܕܠܐ ܒܓܰܘ ܢܽܘܪܳܐ ܢܶܬܚܰܒܰܠ ܨܰܠܡܳܟ. ܐܶܠܐ ܚܰܕܶܬ ܝܽܘܩܢ̈ܶܐ ܕܰܒܠܺܝܘ. ܘܡ̣ܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ ܢܶܩܥܽܘܢ ܠܳܟ. ܘܢܺܐܡܪܽܘܢ ܐܳܘ ܒܰܪ ܚܰܝܳܐ ܡܚܰܕܬܳܢܳܐ. ܚܽܘܣ ܥܰܠ ܢܰܦܫ̈ܳܬܳܐ ܕܥܰܒܕ̈ܰܝܟ. ܘܢܰܚܶܡ ܐܶܢܽܘܢ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ. ܘܚܽܘܣ ܘܐܶܬܪܰܚܰܡ ܥܠܰܝܢ܀

ܗ: ܐܶܡܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܡܥܳܕܰܬܝ ܠܰܡܥܰܕܳܪܽܘ ܠܡܶܣܟܺܢܽܘܬܰܢ. ܕܗܳܐ ܚ̇ܳܙܝܰܬܝ ܠܰܢ ܐܰܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ. ܕܡܰܛܺܝ ܩܶܨܳܐ ܗܳܐ ܐܳܒܕܺܝܢܰܢ. ܚܽܘܢܝ ܠܰܢ ܒܒܳܥܽܘܬܶܟܝ. ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܗܘܰܝܬܝ ܡܶܬܟܰܫܦܰܬܝ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ. ܕܠܐ ܢܺܐܒܰܕ ܠܰܢ ܒܝܰܕ ܒܺܝܫ̈ܳܬܰܢ. ܐܰܦܺܝܣܝ ܘܰܒܥܺܝ ܐܳܘ ܡܒܰܪܰܟܬܳܐ. ܠܺܝܚܺܝܕܳܝܳܐ ܕܰܕܢܰܚ ܡܶܢܶܟܝ ܕܢܶܥܒܶܕ ܥܠܰܝܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ. ܒܝܰܕ ܨܠܰܘ̈ܳܬܶܟܝ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ܀

ܛܟܣܐ ܬܡܝܢܝܐ

ܐ: ܠܒܰܝܬܳܟ ܐܶܬܰܝܢܰܢ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܐܶܬܛܰܝܰܒܢܰܢ ܕܰܢܩܰܪܶܒ ܠܳܟ ܬܰܟܫܶܦܬܳܐ. ܒܡܰܥܪ̈ܳܒܰܝ ܫܶܡܫܳܐ. ܐܰܕܢܰܚ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܦܽܘܩܕ̈ܳܢܰܝܟ. ܒܠܶܒܰܘ̈ܳܬܰܢ ܕܢܶܬܢܰܗܪ̈ܳܢ ܒܳܟ ܢܰܦܫ̈ܳܬܰܢ. ܝܳܗܽܘܒܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܦܰܣܶܩ ܢܶܫܒܰܘ̈ܗܝ ܕܰܢܟܺܝܠܐ. ܒܥܶܠܕܒܳܒܳܐ ܕܰܠܗܺܝܩ ܗܽܘ ܠܡܰܘܒܳܕܽܘܬܰܢ ܒܪܽܘܫܡܶܗ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ. ܡܰܟܶܟ ܫܽܘܥܠܳܝܶܗ. ܐܠܰܗܳܐ ܕܐܰܢܬ ܗܽܘ ܐܝܬܰܝܟ ܠܡܺܐܢܳܐ ܕܰܡܛܰܪ̈ܦܶܐ܀

ܒ: ܢܶܬܕܟܰܪ ܟܽܠܰܢ ܠܡܰܘܬܳܐ. ܗ̇ܰܘ ܕܰܓܙܺܝܪ ܥܰܠ ܓܶܢܣܰܢ. ܘܰܠܣܳܣܳܐ ܕܰܡܚܰܒܶܠ ܘܰܠܬܰܘܠܥܳܐ ܕܠܐ ܡܳܝܬܳܐ. ܢܶܬܕܟܰܪ ܠܗ̇ܰܘ ܫܽܘܢܳܩܳܐ ܡܰܪܺܝܪܳܐ ܘܰܕܠܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ. ܐܰܝܟܳܐ ܕܒܶܟܝܳܐ ܡܰܡܠܶܟ. ܪܰܒܳܐ ܘܚܽܘܪܳܩ ܫܶܢ̈ܶܐ. ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܓܙܺܝܡ ܘܰܠܚܺܝ̣ܡ. ܘܚܰܪܒܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܠܛܺܝ̣ܫܳܐ. ܘܘܳܝܳܐ ܪܰܒܳܐ ܬܰܡܳܢ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܕܕܳܡ̇ܶܝܢ ܠܰܢ. ܠܐ ܡܳܪܝ. ܬܶܫܕܶܝܢܝ ܡ̣ܶܢ ܒܶܝܬ ܓܢܽܘܢܳܟ ܡܶܛܽܠ ܥܳܒܕ̈ܰܝ ܒܺܝܫ̈ܳܬܳܐ ܕܣܶܥ̇ܪܶܬ. ܐܶܠܐ ܒܝܰܕ ܦܰܓܪܳܟ ܘܰܕܡܳܟ. ܬܶܟܪܶܐ ܠܳܟ ܥܰܠ ܫܰܦܠܽܘܬܝ. ܘܠܰܓܢܽܘܢܳܟ ܗ̇ܰܘ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܐܰܫܘܳܢܝ ܐܳܘ ܛܳܒܳܐ ܐܳܦ ܪܳܚܶܡܢܳܫܳܐ܀

ܓ: ܚܰܢܳܢܳܐ ܕܕܳܡ̇ܶܐ ܠܐܒܽܘܗܝ: ܡܳܪܳܐ ܕܥܺܝܪ̈ܶܐ ܡܫܰܡܫܺܝܢ ܠܶܗ. ܚܽܘܣ ܥܰܠ ܦܰܓܪ̈ܶܐ ܕܥܰܢܺܝ̈ܕܶܐ ܕܰܒܠܺܝܘ ܒܰܚܒܳܠܐ ܕܰܫܝܽܘܠ. ܛܰܠܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܕܰܚܢܳܢܳܐ: ܪܽܘܣ ܒܰܐܦܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܗ̇ܰܘ ܝܰܘܡܳܐ. ܕܦܰܓܪܳܟ ܐܶܟܰܠ̣ܘ: ܘܰܕܡܳܟ ܐܶܫܬܺܝܘ ܓܺܗܰܢܳܐ ܠܗܽܘܢ ܠܐ ܬܶܩܪܽܘܒ. ܕܠܳܟ ܡܳܪܝ ܫܩܰܠܘ ܒܗܰܕܳܡܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܒܗ̇ܰܘ ܥܶܕܳܢܳܐ ܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܚܽܘܣ ܥܰܠ ܣܳܓܕ̈ܰܝ ܠܰܨܠܺܝܒܳܟ܀

ܕ: ܩܒܽܘܪܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܡܰܠܟܰܢ. ܚܰܝ̈ܶܐ ܗܘܳܬ݀ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܐܠܶܘܠܐ ܕܰܒܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ ܠܐ ܐܶܬܬܣܺܝܡ ܗܘܳܐ. ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܪ̈ܳܡܶܐ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܠܐ ܐܶܬܦܬܰܚܘ ܗܘܰܘ ܒܗܽܘܢ ܡܳܪܝ ܐܰܢܬ ܐܰܢܺܝܚ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܥܰܒܕ̈ܰܝܟ ܕܰܫܟܶܒܘ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܟ܀

ܬܒܪ̈ܬܐ ܕܡܪܝ ܝܥܩܘܒ

ܩܕܡܝܐ

ܩܽܘܡ ܝܰܡܠܺܝܟܳܐ ܥܽܘܠ ܠܰܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܙܒ̣ܶܢ ܠܰܢ ܠܰܚܡܳܐ܆ ܕܐܶܬܡܳܠܝ ܒܪܰܡܫܳܐ ܙܥܽܘܪ ܗܘܳܐ ܠܰܚܡܳܐ ܕܐܰܚܫܶܡ̣ܢܰܢ  ܒܶܗ܀

ܬܪܝܢܐ

ܬܶܟܪܶܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝ ܥܰܠ ܥܺܕ̈ܳܬܳܐ ܘܥܰܠ ܕܰܝܪ̈ܳܬܳܐ. ܕܗܳܐ ܩܪܶܒ ܙܰܒܢܳܐ ܕܢܶܬܒܰܛܰܠ ܠܶܗ ܫܽܘܒܚܳܟ ܡܶܢܗܶܝܢ܀

ܬܠܝܬܝܐ

ܐܳܙܠܺܝܢ ܕܳܪ̈ܶܐ ܘܐܳܬܶܝܢ ܕܳܪ̈ܶܐ ܘܣܳܒܳܐ ܩܰܝܳܡ. ܥܳܒ̇ܰܪ ܡܰܘܬܳܐ ܡܶܟܳܐ ܘܡܶܟܳܐ ܘܠܶܗ ܠܐ ܩܳܪܶܒ܀

ܪܒܝܥܝܐ

ܚܰܙܽܘܪ ܕܰܗܒܳܐ ܕܰܚܫܺܝܠ ܘܰܩܪܺܝ̣ܡ ܒܽܐܘܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܐܺܝܬܰܝܟ ܐܰܒܽܘܢ ܡܳܪܝ ܐܺܝܓܢܰܐܛܺܝܳܘܣ ܚܬܺܝܡ ܒܺܐܝܬܽܘܬܳܐ܀

ܚܡܝܫܝܐ

ܢܦܰܩ̣ܘ ܡ̣ܶܢ ܝܺܗܽܘܕ ܒܢ̈ܰܝ ܐܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܕܢܺܐܙܠܽܘܢ ܠܡܶܨܪܶܝܢ. ܘܰܢܦ̣ܰܩ ܥܰܡܗܽܘܢ ܣܳܒܳܐ ܙܰܗܝܳܐ ܢܠܰܘܶܐ ܐܶܢܽܘܢ܀

ܫܬܝܬܝܐ

ܚܰܛܦܰܢܝ ܪܰܡܫܳܐ ܘܰܒܡܰܛܰܪܬܶܗ ܕܠܺܠܝܳܐ ܣܳܡܰܢܝ. ܗܘܺܝ ܠܺܝ ܡܳܪܰܢ ܫܶܡܫܳܐ ܒܪܰܡܫܳܐ ܘܐܶܗܰܠܶܟ ܒܳܟ܀

ܫܒܝܥܝܐ

ܒܪܳܐ ܕܒܰܨܠܺܝܒܶܗ ܦܰܪܩܳܗ̇ ܠܥܺܕܬܶܗ ܡ̣ܶܢ ܛܳܥܝܽܘܬܳܐ. ܗܰܒ ܒܳܗ̇ ܫܰܝܢܳܐ ܘܢܰܛܰܪ ܝܰܠܕ̈ܶܝܗ̇ ܒܰܨܠܺܝܒ ܢܽܘܗܪܳܐ܀

ܬܡܝܢܝܐ

ܠܳܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܡܢܰܚܶܡ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܡ̣ܶܢ ܩܰܒܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܘܡܰܠܒܶܫ ܠܗܽܘܢ ܐܶܣܛܰܠ ܫܽܘܒܚܳܐ ܒܝܽܘܡ ܢܽܘܚܳܡܳܐ܀

ܬܘܒ

ܬܒܪ̈ܬܐ ܕܡܪܝ ܐܦܪܝܡ

ܩܕܡܝܐ

ܒܟܽܠ ܫܶܡ ܡܰܪܝܰܡ ܐܶܬܩܰܠܣܰܬ݀܆ ܐܰܝܟ ܕܰܒܐܪܳܙܳܐ ܘܒܰܣܒܰܪܬܳܐ. ܡܰܪܝܰܡ ܙܰܝܚܰܬ݀ ܡܰܘܠܳܕܳܟ܆ ܡܰܪܝܰܡ ܡܫܰܚܬܳܟ ܒܰܣܡܳܟܳܐ. ܡܰܪܝܰܡ ܝܶܬܒܰܬ݀ ܨܶܝܕ ܪ̈ܶܓܠܰܝܟ: ܡܰܪܝܰܡ ܚܙܳܬܳܟ ܕܐܶܬܢܰܚ̣ܰܡܬ܀

ܬܪܝܢܐ

ܟܺܐܦܳܐ ܕܰܚ̣ܙܳܐ ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ܆ ܕܐܶܬܓܰܙܪܰܬ݀ ܕܠܐ ܒܺܐܝܕ̈ܰܝܳܐ. ܗܽܘܝܽܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܕܐܶܬܺܝܠܶܕ ܕܠܐ ܙܽܘܘܳܓܳܐ܀

ܬܠܝܬܝܐ

ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܐܰܣܗܶܕܘ ܥܰܠ ܩܶܛܠܶܗ܆ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܣܳܗ̈ܕܶܐ. ܐܰܢܬ ܡܰܠܶܠ ܒܺܝ ܢܶܨܚ̈ܳܢܶܐ܆ ܕܣܳܗܕ̈ܶܐ ܓܒܰܝ̈ܳܐ ܘܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܀

ܪܒܝܥܝܐ

ܡܰܠܐܟܳܐ ܕܒܶܣܪܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ܆ ܝܰܕܽܘܥܬܳܢܳܐ ܕܒܶܝܬ ܣܰܟ̈ܠܐ. ܐܰܝܟ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܒܶܝܬ ܚܶܫܽܘܟܳܐ. ܕܳܠܶܩ ܘܡܰܢܗܰܪ ܗܶܕܝܽܘ̈ܛܶܐ܀

ܚܡܝܫܝܐ

ܐܰܨܶܕ ܗܰܘܢܳܟ ܚܰܟܺܝܡܳܐ܆ ܕܠܐ ܢܶܦܗܶܐ ܒܰܣܪ̈ܺܝܩܳܬܳܐ. ܕܠܰܝܬ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ ܕܠܐ ܥܳܒ̇ܰܪ ܐܶܠܐ ܕܶܚܠܰܬ݀ ܐܠܰܗܳܐ܀

ܫܬܝܬܝܐ

ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܣܰܘܩܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ܆ ܘܡܰܪܕܽܘܬܳܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܢܰܦܫܳܐ. ܘܐܰܝܢܳܐ ܕܠܐ ܐܰܚܶܒ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܠܡܺܝܬܳܐ ܕܳܡ̇ܶܐ ܕܠܐ ܢܰܦܫܳܐ܀

ܫܒܝܥܝܐ

ܐܳܘ ܪܳܚܡܶܗ ܕܡܺܝܬܳܐ ܕܰܥܢܰܕ: ܒܗܳܕܶܐ ܚܰܘܳܐ ܦܽܘܪܫܳܢܳܟ. ܠܐ ܬܶܥܒܶܕ ܐܶܒܠܐ ܪܰܒܳܐ܆ ܕܠܐ ܡܶܬܥܰܕܰܪ ܥܰܢܺܝܕܳܐ. ܨܠܽܘܬܳܐ ܩܰܪܶܒ ܠܐܠܳܗܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܘܡܺܝ̈ܬܶܐ ܢܶܬܥܰܕܪܽܘܢ܀

ܬܡܝܢܝܐ

ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܒܽܘܟܪܶܗ ܕܐܰܒܳܐ܆ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܒܽܘܟܪܳܗ̇ ܕܡܰܪܝܰܡ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܳܟ ܒܽܘܟܪܳܐ ܕܡܺܝ̈ܬܶܐ܆ ܒܪܺܝܟ ܒܽܘܟܪܳܐ ܕܩܰܛܠܶܗ ܠܡܰܘܬܳܐ܀

ܫܘܚܠܦ ܒܥܘ̈ܬܐ ܕܡܚܓܝ̈ܢܢ ܘܥܘܢܝܗܝܢ

ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܡܶܢܳܟ ܡܳܪܰܢ ܚܽܘܣ ܥܠܰܝܢ܀ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܐܰܣܺܝ ܡܡܰܚ̈ܰܝܳܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ܀ ܬܽܘܒܘ ܐܰܚ̈ܰܝ ܡ̣ܶܢ ܕܰܠܡܶܚܛܳܐ܆ ܥܰܕܠܐ ܐܳܬܶܐ ܕܳܐܶܢ ܟܽܠ. ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܕܰܪܗܺܝܒܽܘܬܳܐ܆ ܠܐ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܫܟܰܚ ܡܶܙܕܰܕܰܩ. ܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܕܡܶܬܒܰܠܗܺܝܢ ܗܘܰܘ܆ ܕܐܰܝܟܰܢܳܐ ܥܒ̣ܰܪܘ ܝܰܘܡ̈ܳܬܗܽܘܢ. ܣܰܓܺܝ ܓܶܝܪ ܒܳܟ̇ܶܝܢ ܬܰܡܳܢ ܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ܆ ܕܠܐ ܐܶܬܬܘܺܝܘ ܥܰܕ ܚܰܝ̣ܺܝ̣ܢ ܗܘܰܘ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝܢ܀

ܛܟܣܐ ܕܩܘܩܠܝ̈ܐ

ܩܕܡܝܐ

ܠܘܳܬܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܢܰܦܫܝ ܐܰܪܺܝܡ̇ܶܬ ܗ̄ܘܗ̄ ܐܠܰܗܝ ܒܳܟ ܣܰܒܪܶܬ ܠܐ ܐܶܒܗܰܬ܀

ܬܪܝܢܐ

ܡܶܠܰܝ̈ ܨܽܘܬ ܡܳܪܝܳܐ ܘܐܶܣܬܰܟܰܠ ܒܰܗܓܳܝ ܗ̄ ܘܨܽܘܬ ܠܩܳܠܐ ܕܰܓܥܳܬܝ ܡܰܠܟܝ ܘܰܐܠܳܗܝ܀

ܬܠܝܬܝܐ

ܐܰܒܰܥ ܠܶܒܝ ܦܶܬܓܳܡ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܗ̄ ܘܐܺܡܰܪ ܥܒܳܕ̈ܰܝ ܠܡܰܠܟܳܐ܀

ܪܒܝܥܝܐ

ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܐܰܝܟ ܕܶܩܠܐ ܢܰܦܪܰܥ ܗ̄ ܘܐܰܝܟ ܐܰܪ̈ܙܶܐ ܕܠܶܒܢܳܢ ܢܰܫܘܰܚ܀

ܚܡܝܫܝܐ

ܡܳܪܝܳܐ ܫܡܰܥ ܨܠܽܘܬܝ ܗ̄ ܘܰܓܥܳܬܝ ܠܘܳܬܳܟ ܬܶܥܽܘܠ܀

ܫܬܝܬܝܐ

ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܡ̇ܰܢ ܕܐܶܫܬܒܶܩ ܠܶܗ ܥܰܘܠܶܗ ܗ̄ ܘܐܶܬܟܰܣܺܝܘ ܠܶܗ ܚܛܳܗ̈ܰܘܝ܀

ܫܒܝܥܝܐ

ܟܳܗܢܰܝ̈ܟ ܢܶܠܒܫܽܘܢ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܰܝܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܗ̄ܘܗ̄ ܡܶܛܽܠ ܕܰܘܺܝܕ ܥܰܒܕܳܟ ܠܐ ܬܰܗܦܶܟ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ ܕܰܡܫܺܝܳܚܟ܀

ܬܡܝܢܝܐ

ܐܰܝܟ ܕܰܡܪܰܚܶܡ ܐܰܒܳܐ ܥܰܠ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܗ̄ ܡܪܰܚܶܡ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܕܳܚܠܰܘ̈ܗܝ܀

ܫܠܡ ܘܠܐܠܗܐ ܫܘܒܚܐ ܕܠܐ ܫܠܡ