Treatise of treatises ܬܓܪܬ ܬܓܪܬܐ تجارة الفوائد

ܬܓܪܬ ܬܓܪ̈ܬܐ

ܦܪܓܡܛܝܐ ܩܕܡܝܬܐ

ܥܘܬܕܐ

ܥܘܬܕܐ ܕܩܕܡ ܠܘܓܝܩܝ ܘܕܡܢܐ ܗܘ ܗܢܝܢܐ ܕܡܢܗܿ

ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ: ܡܛܠ ܒܢ̈ܬ ܩ̈ܠܐ ܦܫܝ̈ܛܬܐ. ܘܗܠܝܢ ܚܡܫ ܟܠܢܝ̈ܬܐ

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܪܝܢ: ܥܠ ܪܘܟܒܐ ܕܟܠ ܙܢ̈ܝ ܦܪܘܛܣܝܣ. ܘܥܠ ܗܠܝܢ ܕܡܩܦ ܠܗ ܢܩ̈ܦܢ.

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܐ: ܥܠ ܪܘܟܒܐ ܬܪܝܢܐ ܕܡܫܬܪܪܢܘܬܐ

ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܐ: ܥܠ ܣܘܠܘܓܝܣܡܘܣ ܐܦܘܕܝܩܛܝܩܝܐ ܕܝܠܢܐܝܬ

ܩܦܠܐܘܢ ܕܚܡܫܐ: ܥܠ ܣܘܠܘܓܝܣܡܘܣ ܣܘܦܝܣܛܝܩܝܐ ܐܘܟܝܬ ܡܛܥܝܢܐ.

ܦܪܓܡܛܝܐ ܕܬܪܬܝܢ. ܗܿܝ ܕܡܡܠܠܘܬ ܟܝܢ̈ܝܬܐ ܡܬܟܢܝܐ

ܥܘܬܕܐ

ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ: ܥܠ ܬܐܘܪ̈ܝܐܣ ܕܓܘܢ̈ܝܢ ܠܟܠ ܓܫܘܡ

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܪܝܢ: ܥܠ ܓܘܫ̈ܡܐ ܗܠܝܢ ܦܫܝ̈ܛܐ. ܘܗܠܝܢ ܚܣܝܪ̈ܝ ܪܘܟܒܐ

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܐ: ܥܠ ܙܢܝ̈ܐ ܕܢܦܫ̈ܬܐ

ܦܪܓܡܛܝܐ ܕܬܠܬ. ܕܒܬܪ ܟܝܢ̈ܝܬܐ. ܗܿܝ ܕܦܝܠܘܣܘܦܝܐ ܩܕܡܝܬܐ ܡܬܟܢܝܐ ܘܬܐܘܠܘܓܝܐ

ܦܘܡܝܘܢ

ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ: ܥܠ ܦܘܠܓܐ ܕܗܿܘ ܕܐܝܬܘܗܝ. ܩܕܡܝܬ ܥܠ ܦܘܠܓܐ ܕܗܿܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܐܘܣܝܐ ܘܠܓܕܫܐ

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܪܝܢ: ܥܠ ܗܠܝܢ ܕܐܠܨܝ ܐܝܬܘܬܐ ܘܐܝܟܢܝܘܬ ܡܥܒܕܢܘܬܗ

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܐ: ܡܠܬܐ ܥܠ ܡܒܪܝܘܬܐ ܕܡܢ ܗܘܠܐ ܘܡܕܪܟܢܘܬܐ ܘܒܛܝܠܘܬܐ ܘܚܠܩܐ ܘܡܠܟܘܬ ܫܡܝܐ ܐܘܟܝܬ ܒܘܣ̈ܡܐ.

ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܐ: ܡܠܬܐ ܕܥܠ ܢܒܝ̈ܘܬܐ ܘܐܬܘ̈ܬܐ ܘܚܙܘ̈ܢܐ ܘܚ̈ܠܡܐ

 

ܟܕ ܒܣܘܝ̈ܥܐ ܡܥܫܢ̈ܢܐ ܕܐܝܬܘܬܐ ܥܠܬ ܟܠ ܛܒ̈ܢ ܡܬܣܝܥ ܐܢܐ. ܟܬܒܐ ܗܘ ܕܬܓܪܬ ܬܓܪ̈ܬܐ ܥܠ ܦܪܓܡܛܝܐ ܡܠܝܠܬܐ ܘܕܘܓܡܐ ܚܟܡܬܢܝܐ ܩܪܒ ܐܢܐ ܐܟܬܘܒ. ܡܢ ܣܝܡܐ ܕܡܫܒܚܐ ܡܪܝ ܓܪܝܓܘܪܝܘܣ ܕܗܘ ܐܒܘ ܐܠܦܪܓ ܒܪ ܐܗܪܘܢ.

ܩܕܡܝܐ ܦܪܘܡܝܘܢ:

ܕܡܢܐ ܗܘ ܢܝܫܐ ܕܡܟܬܒܢܘܬܐ ܗܕܐ

ܡܒܪܟ ܐܢ̱ܬ ܡܪܝܐ ܡܪܐ ܡܪ̈ܘܢ ܒܪܘܝܐ ܕܢܘܗܪܐ ܡܬܘܡܝܐ. ܘܡܫܟܚܢܐ ܕܫܟܝܚܘܬ ܝܬ ܫܡܝܐ. ܙܘܢܝܢ ܝܐܝܒܘܬܐ ܕܠܘܬ ܦܓܥܟ. ܘܠܐ ܬܕܘܢܝܢ ܟܕ ܢܐܪܥܟ. ܕܟܢܝ ܕܢܕܥܟ. ܙܟܢ ܕܢܫܬܘܕܥܟ. ܥܒܕ ܝܬܝ̈ܢ ܡܢ ܗܢܝܢ ܕܓܡܝܪ̈ܢ. ܘܐܘܣ̈ܝܢ ܡܢ ܗܿܢܝܢ ܕܢܗܝܪ̈ܢ. ܗܘ̈ܢܝܢ ܡܢ ܗܿܢܘܢ ܕܡܦܪܫܝܢ. ܘܚܘܫ̈ܒܝܢ ܡܢ ܗܿܢܘܢ ܕܩܕܝܫܝܢ. ܐܢ̱ܬ ܗْܘ ܓܝܪ ܝܡܐ ܕܛܝܒܘ̈ܬܐ ܕܠܐ ܡܬܬܓܝܫ: ܘܬܗܘܡܐ ܕܫܘܟܢ̈ܐ ܕܠܐ ܡܬܬܡܝܫ،ܕܒܪܟ ܒܪ ܟܝܢܟ ܘܪܘܚܟ ܢܦܘܩܐ ܕܡܢܟ. ܡܪܡܪܡܐ ܐܢ̱ܬ ܓܝܪ ܟܝܢܐ ܐܠܗܝܐ ܠܥܠܡܝܢ. ܘܠܥܠ ܐܝܬܝܟ ܡܢ ܟܠ ܐܩܡܝ̈ܢ. ܒܕ ܠܐ ܡܫܟܚܐ ܡܠܬܐ ܬܪܡܪܡܟ ܐܝܟ ܕܐܢ̱ܬ ܒܟ ܘܡܢܟ ܡܪܡܪܡ ܐܢ̱ܬ. ܝܕܥܬܟ ܓܝܪ ܝܕܥܬ ܝܕܥ̈ܬܐ ܗܝ. ܘܓܡܝܪܘܬܐ ܕܒܗܿ ܓܡܝܪܘܬ ܓܡܝܪ̈ܘܬܐ. ܗܝ. ܗܝ ܓܝܪ ܛܒ ܡܢ ܟܠ ܠܩܢܝܗܿ ܡܥܕܐ ܕܬܟܠܠ. ܘܡܠܐ ܕܣܘܟܠܐ ܬܕܠܠ. ܠܐ ܡܬܚܠܦܢܝܬܐ ܗܝ ܒܚܘ̈ܠܦܝ ܡܘ̈ܙܠܬܐ. ܒܕ ܐܦܠܐ ܐܢܬ ܡܬܚܠܦ ܐܢܬ. ܕܥܠܝܗܿ ܗܐ ܗܫܐ ܡܠܬܐ ܟܕ ܒܟ ܛܦܣܐ ܡܢܣܝܐ ܠܡܠܬܡ. ܘܗܿܘ ܡܐ ܕܥܠܝܗܿ ܡܢ ܥܬܝ̈ܩܐ ܗܘܬ ܠܡܬܪܥܝܘ،ܟܕ ܒܟ ܡܣܬܝܥܐ ܐܬܝܐ ܠܡܪܬܡ. ܟܕ ܒܐܘܪܚܐ ܢܩܝܠܬ ܠܦܠܓܐ ܦܐܪܝܦܛܝܩܝܬܐ ܡܬܗܕܝܐ. ܘܒܠܡܐܢܝ̈ܗܿ ܫܦܝܪ̈ܐ ܡܬܠܘܝܐ. ܘܡܛܠ ܕܠܘ ܙܗܝܪܐ ܕܐܝܟ ܕܐܬܝܐ ܠܬܘ̈ܢܐ ܕܓ̈ܠܐ ܬܬܡܬܚ. ܡܢ ܬܪܥܐ ܒܡܥܠܢ̈ܐ ܠܘܓܝܩܝ̈ܐ ܥܐܠܐ. ܘܡܢ ܗܕܐ ܠܝܕܥܬܐ ܦܘܣܝܘܠܘܓܝܩܝܬܐ ܡܬܡܢܥܐ. ܐܝܛܐ ܥܠ ܪܘܡܐ ܕܬܐܘܠܘܓܝܐ ܩܝܡܐ. ܘܗܟܢܐ ܛܪܝܘܦܪܓܡܛܝܐ ܒܝܕ ܢܘܗܪ̈ܐ ܘܡܚܘܝܢ̈ܘܬܐ ܒܡܠܬܐ ܚܙܝܬܐ ܘܡܡܫܚܬܐ ܠܡܠܬܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ ܕܬܐܓܪܬ ܬܐܓܪ̈ܬܐܡܛܬ ܠܗܿ ܠܡܫܬܡܝܘ ܡܨܡܕܐ. ܟܕ ܠܦܣܝܩܘܬܐ ܙܪܒܬ ܪ̈ܥܝܢܐ: ܘܫܛܝܚܘܬܐ ܡܦܠܗܕܬ ܣܘܟ̈ܠܐ ܠܗܠ ܫܒܩܐ.

ܥܘܬܕܐ ܕܩܕܡ ܠܘܓܝܩܝ ܘܕܡܢܐ ܗܘ ܗܢܝܢܐ ܕܡܢܗܿ

ܟܠ ܝܕܥܬܐ ܐܘ ܡܬܝܩܢܢܘܬܐ ܗܝ ܐܢܗܘ ܕܡܕܪܟܢܘܬܐ ܗܝ ܦܫܝܛܬܐ ܕܗܿܘ ܕܡܬܝܕܥ: ܐܘ ܗܝܡܢܘܬܐ. ܐܢܗܘ ܕܠܗܿ ܠܡܕܪܟܢܘܬܐ ܦܣܩܐ ܕܣܝܘܡܘܬܐ. ܐܘ ܕܡܪܝܡܢܘܬܐ ܢܩܦ. ܘܟܠ ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܐܘ ܐܢܢܩܝܬܐ ܗܝ ܐܢܗܘ ܕܟܝܢܐܝܬ ܗܝ ܠܢ ܕܢܕܥܝܗܿ ܒܠܥܕ ܚܘܫܒܐ. ܚܘܫܒܐ ܕܝܢ ܐܡܪ ܐ̱ܢܐ ܗܪܟܐ ܠܡܬܬܝܬܝܢܘܬܐ ܕܡܕܥܐ ܡܢ ܗܿܢܝܢ ܕܝܕܝ̈ܥܢ ܠܘܬ ܗܿܢܝܢ ܕܠܐ ܝܕܝ̈ܥܢ. ܐܘ ܡܬܝܠܦܢܝܬܐ ܐܢܗܘ ܕܒܚܘܫܒܐ ܡܬܩܢܝܐ. ܘܡܬܝܩܢܢܘܬܐ ܡܢ ܐܢܢܩܝܬܐ،ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܢܬܝܩܢ ܡܢܝܘܬ ܐܪܥܐ ܘܡܝ̈ܐ. ܘܡܬܝܠܦܢܝܬܐ: ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܢܬܝܩܢ ܡܢܝܘܬ ܡܠܐܟܐ ܐܘ ܢܦܫܐ. ܘܗܝܡܢܘܬܐ ܡܢ ܐܢܢܩܝܬܐ ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܢܗܝܡܢ ܕܟܘܠܐ ܪܒ ܡܢ ܡܢܬܐ. ܘܡܬܝܠܦܢܝܬܐ ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܢܗܝܡܢ ܕܠܗܢܐ ܟܠ ܐܝܬ ܡܫܟܚܢܐ. ܘܝܕܥܬܐ ܡܢ ܐܢܢܩܝܬܐ ܡܢܬܐ ܗܝ ܕܬܚܘܡܐ ܐܢܫܝܐ: ܗܿܝ ܕܐܦ ܡܠܝܠܘܬܐ ܡܬܩܪܝܐ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܠܐ ܡܩܒܠܢܝܬܐ ܗܝ ܕܝܬܝܪܘܬܐ ܘܒܨܝܪܘܬܐ. ܗܿܝ ܕܝܢ ܡܬܝܠܦܢܝܬܐ ܒܗ ܪܕܝܐ. ܐ̱ܚܪܢܐ ܡܢ ܐ̱ܚܪܢܐ ܡܨܐ ܠܡܗܘܐ ܠܦܘܬ ܕܘܪܫܐ ܘܩܛܝܢܘܬ ܚܘܫܒܐ. ܘܠܘ ܟܠܗܝܢ ܐܢܢܩܝ̈ܢ ܘܐܠܐ ܠܐ ܦܠܛܬ ܠܢ ܝܕܥܬܐ. ܐܦܠܐ ܟܠܗܝܢ ܡܬܝܠܦܢ̈ܝܬܐ ܘܐܠܐ ܠܐ ܡܬܘܡ ܝܠܦܢ. ܒܕ ܠܝܬ ܗܿܝ ܕܡܢܗܿ ܠܗܿܝ ܕܡܬܝܠܦܐ ܡܬܬܝܬܝܢܢ. ܘܕܓܡܝܪܘܬܐ ܡܢ ܐ̱ܢܫܝܬܐ ܒܝܕܥܬܐ ܗܝ ܡܬܩܢܝܢܝܬܐ ܓܠܝܐ. ܘܐܠܐ ܟܠܗܘܢ ܓܡܝܪ̈ܐ. ܘܗܝ ܗܕܐ ܒܝܕ ܚܘܫܒܐ ܐܝܟ ܕܐܬܐܡܪ ܡܬܓܪܬܐ ܡܟܢܐ ܕܬܗܘܐ. ܘܗܘ ܗܢܐ ܠܘ ܒܐܡܝܢܘ ܠܐ ܦܐܕ ܘܐܠܐ ܠܐ ܐܬܕܠܩܒܘ ܠܚܟܝ̈ܡܐ. ܚܘܫ̈ܒܐ ܘܬܪ̈ܥܝܬܐ ܡܢ ܐܢܢܩܝ ܡܕܝܢ ܥܠܬ ܣܢܝܩܘܬܐ. ܘܩܪܬ ܥܠܬܐ ܠܘܬ ܐܘܪܓܐܢܘܢ ܡܕܡ ܐܘܟܝܬ ܟܢܘܢܬܐ ܡܬܪܨܢܝܬܐ. ܕܒܗܿ ܡܕܥܐ ܟܕ ܡܬܪ̈ܥܝܢܘܬܗ ܢܡܫܘܚ. ܘܐܝܟ ܕܒܡܣܐܬܐ ܢܬܩܘܠ. ܡܢ ܦܘ̈ܕܐ ܡܡܕ. ܕܠܗܿ ܠܗܿܝ ܕܐܝܟ ܗܕܐ ܠܘܓܝܩܝ ܫܡܐ ܐܬܩܪܝ.

ܦܘܫܟܐ ܘܫܪܝܐ: ܠܐ ܡܬܐܡܪܐ: ܐܢܗܘ ܕܝܕܥܬܐ ܡܬܝܠܦܢܝܬܐ ܥܠ ܠܘܓܝܩܝ ܡܣܬܢܩܐ. ܐܦ ܗܝ ܠܘܓܝܩܝ ܡܛܠ ܝܕܥܬܐ ܗܝ ܡܬܝܠܦܢܝܬܐ ܥܠ ܠܘܓܝܩܝ ܐ̱ܚܪܬܐ ܬܣܬܢܩ. ܘܗܿܝ ܐ̱ܚܪܬܐ ܥܠ ܐ̱ܚܪܬܐ. ܘܗܟܢܐ ܠܠܐ ܣܘܦ. ܒܗܿܝ ܕܐܡܪܝܢܢ ܗܕܐ ܥܠܝܢ ܡܫܬܡܪܐ ܗْܘܬ. ܐܠܘ ܒܟܘܠܝܘܬܗܿ ܡܬܝܠܦܢܝܬܐ ܗْܘܬ. ܘܟܕ ܡܢܬܐ ܡܢܗܿ ܐܢܢܩܝܬܐ ܗܝ ܐܝܟ ܣܘܠܘܓܝܣܡܘܣ ܡܫܡܠܝܐ. ܘܡܢܬܐ ܡܢܗܿ ܡܬܝܠܦܢܝܬܐ ܐܝܟ ܣܘܠܘܓܝܣܡܘܣ ܠܐ ܡܫܡܠܝܐ. ܡܢܬܗܿ ܡܬܝܠܦܢܝܬܐ ܒܝܕ ܡܢܬܗܿ ܐܢܢܩܝܬܐ ܐܢܢܩܐܝܬ ܡܬܝܠܦܐ. ܘܠܘ ܒܝܕ ܠܘܓܝܩܝ ܐ̱ܚܪܬܐ.

ܢܘܗܪܐ: ܘܡܝܒܠܢܐ ܡܢ ܕܠܘܬ ܡܬܝܩܢܢܘܬܐ ܕܡܬܝܠܦܐ ܬܚܘܡܐ ܘܗܿܘ ܡܐ ܕܠܗܿ ܕܡܐ ܡܬܟܢܐ. ܗܿܘ ܕܝܢ ܕܠܘܬ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܡܬܝܠܦܐ ܣܘܠܘܓܝܣܡܘܣ ܘܗܿܘ ܡܐ ܕܠܗ ܕܡܐ. ܘܡܛܠ ܕܡܬܝܩܢܢܘܬܐ ܩܕܝܡܬ ܒܟܝܢܐ ܠܗܝܡܢܘܬܐ ܐܝܬܝܗܿ. ܒܕܠܐ ܡܨܝܐ ܗܕܐ ܠܡܗܘܐ ܐܠܐ ܒܬܪ ܡܬܝܩܢܢ̈ܝܬܐ ܬܠܬ: ܗܿܘ ܡܢ ܕܥܠܘܗܝ ܗܿܘܐ ܦܣܩܐ ܕܗܿܘ ܕܣܝܡ ܡܬܩܪܐ. ܘܕܗܿܘ ܕܒܗ ܗܿܘܐ ܦܣܩܐ ܕܗܿܘ ܕܡܬܩܛܪܓ ܡܬܟܢܐ. ܘܕܙܢܐ ܕܝܠܗ ܕܦܣܩܐ. ܐܦ ܒܛܟܣܐ ܙܕܩ ܕܬܬܩܕܡ. ܘܡܢ ܬܚܘܡܐ ܢܫܪܐ. ܟܕ ܡܩܕܡܝܢܢ ܘܒܩܪܝܢܢ ܠܡܢܘ̈ܬܐ ܕܡܢܗܝܢ ܐܦ ܗܘ ܐܦ ܐܚܝܢ̈ܘܗܝ ܡܬܪܟܒܝܢ.

ܩܦܐܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ

ܥܠ ܒܢ̈ܬ ܩ̈ܠܐ ܦܫܝ̈ܛܬܐ ܘܗܠܝܢ ܚܡܫ ܟܠܢܝ̈ܬܐ:

ܦܘܠܓܐ: ܫܘܘܕܥܐ ܡܢ ܓܝܪ ܒܪܬ ܩܠܝܐ. ܐܘ ܕܟܠܗ ܗܘ ܣܘܟܠܐ: ܘܫܘܘܕܥܐ ܗܘ ܕܐܚܘܕܘܬܐ ܐܝܟ ܡܫܘܕܥܢܘܬܐ ܕܫܡܐ ܕܒܪܢܫܐ ܠܚܝܘܬܐ ܡܠܝܠܬܐ. ܐܘ ܕܡܢܬܗ. ܘܫܘܘܕܥܐ ܗܘ ܕܒܝܬܝܘܬܐ ܐܝܟ ܡܫܘܕܥܢܘܬܐ ܕܫܡܐ ܕܒܝܬܐ ܠܬܛܠܝܠܐ ܐܘ ܠܐܣܬܐ. ܐܘ ܠܗܿܘ ܕܡܢ ܠܒܪ ܥܪܝܨܐܝܬ ܢܩܝܦ. ܘܫܘܘܕܥܐ ܗܘ ܕܢܩܝܦܘܬܐ ܐܝܟ ܡܫܘܕܥܢܘܬܐ ܕܫܡܐ ܕܬܛܠܝܠܐ ܠܐܣܬܐ. ܘܫܘܘܕܥܐ ܗܘ ܕܐܚܘܕܘܬܐ ܗܘܝܘ ܡܪܢܝܐ. ܒܕܓܡܝܪܐܝܬ ܝܗܒ ܣܘܟܠܐ. ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܬܪܝܢ ܫܐܝ̈ܠܐ ܒܗܿܝ ܕܠܘ ܓܡܝܪܐܝܬ. ܝܬܝܪ ܕܝܢ ܫܐܝܠܐ ܗܘ ܕܢܩܦܝܘܬܐ. ܒܗܿܝ ܕܠܘ ܠܟܝܢܐ ܕܡܫܬܡܗܢܐ ܐܘ ܕܡܢܬܗ ܡܣܟܠ ܐܠܐ ܠܟܢܬܐ ܕܡܢ ܠܒܪ.

ܦܘܠܓܐ: ܟܠ ܒܪܬ ܩܠܐ ܝܚܝܕܝܬܐ. ܐܘ ܣܘܥܪܢܐ ܡܫܘܕܥܐ ܝܚܝܕܝܐ ܐܝܟ ܫܡܗ̈ܐ ܩܢܘܡܝ̈ܐ. ܐܘ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܣܓܝ̈ܐܐ. ܘܗܢܘܢ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܐܢܗܘ ܕܫܘܝ̈ܝ ܒܐܘܣܝܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܥܡ ܫܡܐ ܡܬܩܪܝܢ. ܐܢ ܕܝܢ ܠܘ ܫܘܝ̈ܝ ܒܐܘܣܝܐ ܫܘܝ̈ܝ ܫܡܐ ܡܬܩܪܝܢ. ܘܗܠܝܢ ܡܢ ܐܝܟ ܡܫܘܬܦܘܬܐ ܕܒܪܢܫܐ ܘܬܘܪܐ ܒܫܡܐ ܐܟܚܕ ܘܬܚܘܡܐ ܕܚܝܘܬܐ. ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܐܝܟ ܡܫܘܬܦܘܬܐ ܕܡܕܥܐ ܘܣܝܦܐ ܘܣܡܐ ܒܫܡܐ ܕܚܪܝܦܘܬܐ. ܒܢ̈ܬ ܩ̈ܠܐ ܕܝܢ ܣܓܝ̈ܐܬܐ: ܐܘ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܬܘܒ ܣܓܝ̈ܐܐ ܡܫܘ̈ܕܥܢ ܘܡܬܩܪ̈ܝܢ ܐ̱ܚܪ̈ܢܝܝ ܫܡܐ. ܐܘ ܣܘܥܪܢܐ ܝܚܝܕܝܐ ܘܡܬܩܪ̈ܝܢ ܣܓܝ̈ܐܝ ܫܡܐ. ܘܗܠܝܢ ܡܢ ܐܝܟ ܟܠ ܚܕ ܡܢ ܫܡܗ̈ܐ ܕܐܣܛܘܟ̈ܣܐ ܠܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ. ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܐܝܟ ܫܡܗ̈ܐ ܡܫܪ̈ܬܚܐ ܟܐܦܐ ܠܡ ܘܫܘܥܐ ܘܛܪܢܐ ܠܐܘܣܝܐ ܩܫܝܬܐ. ܐܝܬ ܓܝܪ ܘܙܢܐ ܡܨܥܝܐ ܕܒܝܢܬ ܫܘܝ̈ܝ ܫܡܐ ܘܥܡ ܫܡܐ. ܒܗܿܝ ܕܐܦܠܐ ܟܘܠܢܐܝܬ ܢܘܟܪܝܝܢ ܒܟܝܢܐ ܕܥܠܘܗܝ ܡܫܘܕܥ ܫܡܐ. ܘܐܦܠܐ ܟܘܠܢܐܝܬ ܡܫܘܬܦܝܢ ܘܫܘܝܢ. ܘܗܠܝܢ ܡܢ ܐܝܟ ܣܘܣܝܐ. ܘܓܕܫܐ ܕܥܠܝܗܘܢ ܫܡܐ ܕܗܿܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܬܩܛܪܓ. ܠܐ ܕܝܢ ܒܪܡ ܫܘܝܐܝܬ. ܐܠܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܡܢ ܥܠ ܗܿܝ. ܒܨܝܪܐܝܬ ܕܝܢ ܥܠ ܗܿܘ.

ܢܘܗܪܐ ܘܦܘܠܓܐ: ܘܡܛܠ ܕܫܡܗ̈ܐ ܐܝܬ ܐܡܬܝ ܕܡܢ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܠܐܚܪ̈ܢܐ ܡܬܝܙܦܝܢ ܐܛܘܡܘܠܘܓܝ̈ܐ ܡܬܟܢܝܢ. ܘܗܢܘܢ ܗܠܝܢ ܐܘ ܠܗܿܘ ܕܡܢܗ ܐܬܝ̈ܝܢ ܝܬܝܪܐܝܬ ܡܫܘܕܥܝܢ. ܐܝܟ ܫܡܐ ܕܐܪܝܐ ܠܡܠܟ ܚܝܘ̈ܬܐ. ܐܘ ܠܗܿܘ ܕܠܗ. ܐܝܟ ܒܪܬ ܩܠܐ ܕܩܢܝܢܐ ܠܚܡܪܐ. ܘܗܢܘܢ ܬܘܒ ܗܠܝܢ ܐܘ ܠܘܬ ܓܘܐ ܐܢܘܢ ܡܬܚܫܚ̈ܢܐ. ܐܝܟ ܗܠܝܢ ܕܠܬܚܘܝ ܐܬܢܣܒܘ. ܐܘ ܠܘܬ ܕܝܠܢ̈ܝܐ. ܘܗܠܝܢ ܐܝܟ ܒܪܬ ܩܠܐ ܕܓܢܣܐ ܠܘܬ ܠܘܓܝ̈ܩܘ. ܐܘ ܕܐܣܪܐ ܠܘܬ ܓܪ̈ܡܛܝܩܘ.

ܦܘܠܓܐ: ܟܠ ܒܪܬ ܩܠܐ ܐܘ ܡܫܘܕܥܐ ܡܢܬܗܿ ܡܕܡ ܟܕ ܡܬܦܪܫܐ: ܐܘ ܠܐ ܡܫܘܕܥܐ. ܘܗܿܝ ܩܕܡܝܬܐ. ܐܘ ܠܡܢܬܐ ܡܢ ܣܘܥܪܢܗܿ ܡܫܘܕܥܐ ܘܡܬܟܢܝܐ ܒܪܬ ܩܠܐ ܡܪܟܒܬܐ ܦܫܝܛܐܝܬ ܘܡܐܡܪܐ ܘܦܪܘܛܣܝܣ ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܒܪܢܫܐ ܡܗܠܟ: ܐܘ ܠܘ ܠܡܢܬܐ ܡܢ ܣܘܥܪܢܗܿ ܘܡܬܟܢܝܐ ܡܪܟܒܬܐ ܦܫܝܛܬ ܣܘܟܠܐ. ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܐܠܡܘܕܕ ܘܡܪܢܥܡܗ. ܘܗܿܝ ܕܠܐ ܡܫܘܕܥܐ ܡܢܬܗܿ ܡܕܡ ܦܫܝܛܬܐ ܦܫܝܛܐܝܬ ܡܬܩܪܝܐ. ܐܟܙܢܐ ܕܣܘܩܪܛܝܣ ܘܦܠܛܘܢ.

ܦܘܫܟܐ ܘܫܪܝܐ: ܠܐ ܡܬܐܡܪܐ ܕܟܕ ܐܡܪܝܢܢ ܕܒܪܢܫܐ ܗܠܟܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܐܢ ܫܘܝܢ ܘܒܪܢܫܐ ܘܗܠܟܐ. ܠܡܢܐ ܗܢܐ ܗܿܘ ܕܣܝܡ. ܗܿܘ ܕܝܢ ܗܿܘ ܕܡܬܩܛܪܓ ܢܗܘܐ ܕܝܠܢܐܝܬ. ܐܢ ܕܝܢ ܢܘܟܪܝܝܢ ܐܝܟܢܐ ܬܘܒ ܫܪܝܪ ܕܢܗܘܐ ܣܘܥܪܢܐ ܡܕܡ ܗܿܘ ܡܐ ܕܢܘܟܪܝ ܠܗ. ܐܘ ܢܫܪ ܥܠܘܗܝ ܟܘܢܝܗ. ܒܗܿܝ ܕܐܡܪܝܢܢ ܕܡܕܡ ܐ̱ܚܪܢܐ ܬܠܝܬܝܐ ܠܒܪ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܩܛܠܒܬ ܒܥܝܢܢ. ܒܡܠܬܢ ܗܿܝ ܕܐܡܪܐ ܕܒܪܢܫܐ ܗܠܟܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗ̄ ܕܟܝܢܐ ܗܿܘ ܕܥܠܘܗܝ ܫܪܝܪ ܟܘܢܝܐ ܕܒܪܢܫܐ. ܥܠܘܗܝ ܟܕ ܥܠܘܗܝ. ܘܗܿܘ ܕܗܠܟܐ ܫܪܝܪ. ܠܐ ܕܟܝܢܐ ܕܒܪܢܫܐ ܟܝܢܐ ܕܢܘܟܪܝ ܠܗ ܐܝܬܘܗܝ. ܐܘ ܕܗܘ ܟܕ ܗܘ ܗܿܘ ܐܝܬܘܗܝ. ܘܗܟܢܐ ܘܠܐ ܚܕܐ ܫܪܝܪܘܬܐ ܓܕܫܐ.

ܦܘܠܓܐ: ܟܠ ܒܪܬ ܩܠܐ ܦܫܝܛܬܐ. ܐܘ ܒܗܿ ܐܣܝܪ ܣܘܟܠܗܿ ܐܘ ܒܐܚܪܝܢ ܐܣܝܪ ܣܘܟܠܗܿ. ܘܗܿܝ ܩܕܡܝܬܐ ܐܢ ܠܐ ܡܫܘܕܥܐ ܙܒܢܐ ܫܡܐ ܡܬܩܪܝܐ. ܐܟܙܢܐ ܕܒܪܢܫܐ. ܐܢܕܝܢ ܡܫܘܕܥܐ ܡܠܬܐ ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܗܠܟ. ܘܗܿܝ ܕܒܐܚܪܝܢ ܐܣܝܪ ܣܘܟܠܗܿ ܐܣܪܐ ܡܬܩܪܝܐ ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܡܛܠ ܕܝܢ ܓܝܪ.

ܦܘܫܟܐ ܘܫܪܝܐ: ܠܐ ܡܬܐܡܪܐ ܕܝܘܡܢ ܘܠܡܚܪ ܘܐܫܬܩܕܝ ܟܕ ܫܡܗ̈ܐ ܐܢܘܢ ܙܒܢܐ ܡܫܘܕܥܝܢ. ܘܬܘܒ ܐܢ ܫܡܐ ܠܐ ܡܫܘܕܥ ܙܒܢܐ. ܐܦܠܐ ܫܡ ܙܒܢܐ ܢܫܘܕܥ ܙܒܢܐ. ܒܗܿܝ ܕܐܡܪܝܢܢ ܕܠܐ ܦܣܩܢܢ ܕܫܡܐ ܠܐ ܢܗܘܐ ܫܡܐ ܠܙܒܢܐ ܐܘ ܠܡܢܘ̈ܬ ܙܒܢܐ. ܐܠܐ ܕܠܐ ܥܡ ܙܒܢܐ ܐܘ ܒܝܕ ܙܒܢܐ ܡܫܘܕܥ ܗܿܘ ܡܐ ܕܡܫܘܕܥ.

ܢܘܗܪܐ: ܘܫܡܐ ܡܢ ܐܝܟ ܕܒܣܘܓܐܐ ܣܝܡ. ܡܠܬܐ ܕܝܢ ܡܬܩܛܪܓܐ. ܐܝܬ ܕܝܢ ܐܡܬܝ ܕܐܦ ܗܿܘ ܡܢ ܢܬܩܛܪܓ ܗܿܝ ܕܝܢ ܬܬܣܝܡ. ܒܪܡ ܥܡ ܡܠܘܬܘܬ ܡܠܬܐ ܘܐܦܢ ܪܡܙܢܝܐ. ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܗܿܘ ܕܡܗܠܟ ܚܝܘܬܐ ܗܘ.

ܦܘܠܓܐ: ܟܠ ܒܪܬ ܩܠܐ ܐܘ ܥܠ ܣܓܝ̈ܐܐ ܡܟܢܐ ܕܬܬܩܛܪܓ ܘܡܬܟܢܝܐ ܟܠܢܝܬܐ ܐܟܙܢܐ ܕܚܝܘܬܐ ܐܘ ܚܘܪܐ. ܐܘ ܠܘ ܥܠ ܣܓܝ̈ܐܐ ܘܡܬܟܢܝܐ ܡܢܬܝܬܐ ܐܟܙܢܐ ܕܣܘܩܪܛܝܣ.

ܢܘܗܪܐ: ܘܒܪܬ ܩܠܐ ܡܢ ܟܠܢܝܬܐ. ܠܘ ܠܗܿܝ ܒܠܚܘܕ ܙܕܩ ܠܡܪܢܐ. ܕܟܠܗܘܢ ܐܘ ܣܘܓܐܗܘܢ ܕܗܿܢܘܢ ܕܠܗܿ ܒܡܥܒܕܢܘܬܐ ܫܟܝܚܝܢ. ܐܠܐ ܘܠܟܠ ܒܪܬ ܩܠܐ ܐܝܕܐ ܕܗܝ ܡܬܝܩܢܢܘܬ ܣܘܟܠܗܿ ܠܐ ܟܠܝܐ ܡܢ ܗܿܝ ܕܢܫܬܘܬܦܘܢ ܒܗܿ ܣܓܝ̈ܐܐ. ܘܐܦܢ ܠܐ ܢܫܬܟܚܘܢ ܒܣܘܥܪܢܐ ܗܢܘܢ ܣܓܝ̈ܐܐ. ܒܕܓܘܢ ܐܫܬܐ ܡܫܬܟܚܝܢ ܙܢܝ̈ܐ ܕܣܘܟܠܐ ܟܠܢܝܐ. ܒܗܿܝ ܕܐܡܪܝܢܢ ܗܘ ܟܠܢܝܐ. ܐܘ ܡܢ ܐܢܢܩܝ ܕܠܐ ܢܫܬܟܚ. ܐܝܟ ܐܠܗܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܠܒܪ ܡܢ ܡܪܐ ܟܠ ܣܓܝܕܐ. ܐܘ ܠܐ ܡܢ ܐܢܢܩܝ ܕܠܐ ܢܫܬܟܚ. ܘܗܘ ܗܢܐ ܐܘ ܠܐ ܫܟܝܚ. ܐܦܢ ܡܬܡܨܝܢܐ ܗܘ. ܐܝܟ ܝܡܐ ܡܢ ܙܝܘܓ ܘܛܘܪܐ ܡܢ ܩܪܟܕܢܐ. ܐܘ ܫܟܝܚ. ܘܗܘ ܗܢܐ ܐܘ ܚܕ ܗܘ ܒܠܚܘܕ ܐܘ ܝܬܝܪ ܡܢ ܚܕ. ܘܗܿܘ ܩܕܡܝܐ ܐܘ ܡܢ ܐܢܢܩܝ ܕܠܐ ܢܫܬܟܚ ܟܝܢܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܕܕܡܐ ܠܗ ܐܝܟ ܐܠܗܐ ܫܘܒܚܐ ܠܛܝܒܘܬܗ. ܐܘ ܠܐ ܡܢ ܐܢܢܩܝ ܕܠܐ ܢܫܬܟܚ: ܐܝܟ ܫܡܫܐ ܠܦܘܬ ܪܥܝܢ ܐܝܢܐ ܕܡܬܡܨܝܢܝܬܐ ܕܐܢ ܫܟܝܚܘܬ ܫܡܫܐ ܐ̱ܚܪܬܐ. ܘܗܿܘ ܕܬܪܝܢ ܐܘ ܡܣܝܟܬܐ ܗܝ ܗܝ ܣܓܝܐܘܬܐ ܐܝܟ ܟܘܟ̈ܒܐ ܕܒܪܩܝܥܐ. ܐܘ ܠܐ ܡܣܝܟܬܐ ܗܝ ܐܝܟ ܢܦܫ̈ܬܐ ܡܠܝ̈ܠܬܐ.

ܢܘܗܪܐ: ܘܡܢܬܝܐ ܡܢ ܡܬܐܡܪ ܠܟܠ ܨܒܘ ܐܝܕܐ ܕܗܝ ܡܬܝܩܢܢܘܬ ܣܘܟܠܗܿ ܟܠܝܐ ܡܢ ܗܿܝ ܕܢܫܬܘܬܦܘܢ ܒܗܿ ܣܓܝ̈ܐܐ ܐܝܟ ܣܘܟܠ ܣܘܩܪܛܝܣ. ܡܬܐܡܪ ܕܝܢ ܬܘܒ ܡܢܬܝܐ ܘܠܟܠ ܨܒܘ ܐܝܕܐ ܕܬܚܝܬ ܟܝܢܐ ܡܕܡ ܕܟܠܢܝ ܡܢܗܿ ܡܬܛܟܣܐ. ܘܐܦܢ ܟܠܢܝܬܐ ܡܕܡ ܐܝܬܝܗܿ ܐܦ ܗܝ ܒܟܝܢܗܿ. ܘܒܗܿܘ ܡܢ ܙܢܐ ܩܕܡܝܐ ܡܢ̈ܬܝܐ ܡܪ̈ܢܝܐ ܡܬܩܪܝܢ ܣܘܥܪ̈ܢܐ. ܒܗܢܐ ܕܝܢ ܕܬܪܝܢ ܡܢ̈ܬܝܐ ܦܚܡ̈ܝܐ ܘܐܚܝܢ̈ܝܐ. ܦܪܝܫܝܢ ܕܝܢ ܡܢ ܚܕܕ̈ܐ ܒܓܘܢܝܘܬܐ ܘܕܝܠܢܝܘܬܐ. ܒܗܿܝ ܕܟܠ ܡܢܬܝܐ ܡܪܢܝܐ ܐܘܟܝܬ ܩܢܘܡܐ. ܡܢܬܝܐ ܗܘ ܬܘܒ ܐܚܝܢܝܐ. ܗ̄. ܒܦܚܡܐ ܕܐܕܫܗ. ܣܘܩܪܛܝܣ ܓܝܪ ܟܕ ܡܢܬܝܐ ܗܘ ܡܪܢܝܐ ܒܣܘܟܠܗ. ܡܢܬܝܐ ܗܘ ܬܘܒ ܐܚܝܢܝܐ ܒܦܚܡܐ ܕܐܕܫܐ ܕܒܪܢܫܐ. ܠܘ ܕܝܢ ܬܘܒ ܟܠ ܡܢܬܝܐ ܐܚܝܢܝܐ ܡܢܬܝܐ ܗܘ ܐܦ ܡܪܢܝܐ. ܒܪܢܫܐ ܓܝܪ ܟܕ ܡܢܬܝܐ ܗܘ ܐܚܝܢܝܐ ܒܦܚܡܐ ܕܚܝܘܬܐ ܕܓܘܢܝܐ ܡܢܗ ܠܘ ܡܢܬܝܐ ܗܘ ܡܪܢܝܐ ܣܘܟܠܗ. ܐܠܐ ܟܠܢܝܐ.

ܦܘܠܓܐ: ܟܠ ܒܪܬ ܩܠܐ ܦܫܝܛܬܐ. ܐܘ ܡܢܬܐ ܗܝ ܕܗܿܘ ܡܐ ܕܥܠܘܗܝ ܡܬܩܛܪܓܐ ܘܐܘܣܝܝܬܐ ܡܬܟܢܝܐ ܐܝܟ ܙܢܐ ܕܚܝܐ ܘܡܠܝܠܐ ܕܡܢܘ̈ܬܐ ܐܢܘܢ ܕܒܪܢܫܐ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܠܐ ܡܬܘܡ ܒܪܢܫܐ ܡܨܝܐ ܠܡܬܪܢܝܘ ܡܢ ܩܕܡ ܕܠܗܘܢ ܢܬܪܢܐ. ܐܟܡܐ ܓܝܪ ܕܒܣܘܥܪܢܐ ܡܢܬܐ ܩܕܝܡܐ ܠܟܘܠܐ: ܒܗܿ ܒܕܡܘܬܐ ܘܒܚܘܫܒܐ ܙܕܩ ܕܬܬܩܕܡ. ܐܘ ܠܘ ܡܢܬܐ ܗܝ ܕܗܿܘ ܕܥܠܘܗܝ ܡܬܩܛܪܓܐ. ܐܠܐ ܡܢ ܠܒܪ ܠܗ ܢܩܝܦܐ. ܘܡܬܟܢܝܐ ܓܕܫܢܝܬܐ ܐܝܟ ܚܘܪܐ ܕܡܬܩܛܪܓ ܥܠ ܒܪܢܫܐ. ܢܘܗܪܐ: ܡܥܕܝܢ ܓܝܪ ܘܐܘܣܝܐ ܠܡܐܡܪ ܠܟܠ ܨܒܘ ܐܝܕܐ ܕܠܗܿܘ ܕܣܝܡ ܒܗܿܝ ܕܗܘ ܐܝܬܘܗܝ ܢܩܝܦܐ. ܐܝܟ ܦܛܫܘܬܐ ܠܢܚܝܪܐ. ܦܪܝܫܝܢ ܕܝܢ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܙܢܝ̈ܐ ܕܐܘܣܝܐ ܒܗܿܝ ܕܗܿܘ ܡܢ ܒܬܚܘܡܐ ܡܬܢܣܒ ܕܗܿܘ ܕܣܝܡ. ܗܢܐ ܕܝܢ ܒܬܚܘܡܗ ܕܝܠܗ ܡܬܢܣܒ ܗܿܘ ܕܣܝܡ. ܗܿܘ ܓܝܪ ܕܠܡܬܚܡܘ ܗܿܡܣ ܠܦܛܫܘܬܐ. ܘܠܐ ܣܟ ܡܨܐ ܠܡܐܡܪܗܿ ܐܠܐ ܕܛܠܝܚܘܬܐ ܡܕܡ ܢܚܝܪܝܬܐ ܐܝܬܝܗܿ

ܦܘܠܓܐ: ܗܿܘ ܕܡܩܦ ܠܗܿܘ ܕܣܝܡ ܢܩܝܦ. ܠܘ ܐܝܟ ܡܢܬܐ ܡܩܝܡܢܝܬܐ ܕܟܝܢܐ ܐܘ ܐܢܢܩܐܝܬ ܠܗ ܢܩܝܦ. ܐܘ ܠܘ ܐܢܢܩܐܝܬ. ܘܗܿܘ ܩܕܡܝܐ ܐܘ ܒܝܕ ܡܨܥܝܐ ܢܩܝܦ ܐܘ ܠܘ ܒܝܕ ܡܨܥܝܐ. ܘܗܿܘ ܩܕܡܝܐ ܐܘ ܒܝܕ ܡܨܥܝܐ ܕܓܘܢܝ ܡܢ ܗܿܘ ܕܣܝܡ. ܐܘ ܒܝܕ ܡܨܥܝܐ ܕܕܝܠܢܝ ܡܢܗ. ܐܘ ܒܝܕ ܡܨܥܝܐ ܕܫܘܐ ܠܗ. ܘܗܿܘ ܩܕܡܝܐ ܐܝܟ ܢܩܝܦܘܬ ܪܓܫܬܐ ܠܒܪܢܫܐ ܒܡܨܥܝܘܬܐ ܕܚܝܘܬܐ. ܗܿܘ ܕܝܢ ܕܬܪܝܢ ܐܝܟ ܢܩܝܦܘܬ ܓܚܘܟܘܬܐ ܠܚܝܘܬܐ ܒܡܨܥܝܘܬܐ ܕܒܪܢܫܐ. ܗܿܘ ܕܝܢ ܕܬܠܬܐ: ܐܝܟ ܢܩܝܦܘܬ ܓܚܘܟܘܬܐ ܠܒܪܢܫܐ ܒܡܨܥܝܘܬ ܡܬܕܡܪܢܘܬܐ. ܗܿܘ ܕܝܢ ܕܒܠܥܕ ܡܨܥܝܐ ܢܩܝܦ ܗܘ ܡܪܢܐܝܬ ܢܩܦܝܐ ܐܢܢܩܝܐ ܡܬܟܢܐ. ܘܗܢܐ ܐܝܟ ܢܩܝܦܘܬ ܡܬܕܡܪܢܘܬܐ ܠܒܪܢܫܐ. ܒܗܿܝ ܕܟܕ ܡܫܬܐܠܝܢܢ ܕܡܛܠ ܡܢܐ ܒܪܢܫܐ ܡܬܕܡܪ. ܡܛܠ ܕܒܪܢܫܐ ܗܘ ܡܦܢܝܢ ܚܢܢ. ܘܠܘ ܡܛܠ ܕܡܕܡ ܐ̱ܚܪܝܢ. ܗܿܘ ܕܝܢ ܕܠܘ ܐܢܢܩܐܝܬ ܢܩܝܦ ܐܘ ܒܚܘܫܒܐ ܗܘ ܒܠܚܘܕ ܡܫܢܝܢܐ. ܘܗܢܐ ܐܝܟ ܐܘܟܡܘܬ ܟܘܫܝܐ. ܐܘ ܒܣܘܥܪܢܐ ܬܘܒ. ܘܗܘ ܗܢܐ ܐܘ ܡܫܘܚܪܢܐܝܬ ܡܫܢܐ ܐܘ ܡܣܪܗܒܐܝܬ: ܘܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܐܘ ܕܠܝܠܐܝܬ ܐܘ ܥܛܠܐܝܬ. ܘܡܫܘܚܪܐ ܕܕܠܝܠܐܝܬ ܡܫܢܐ ܐܝܟ ܛܠܝܘܬܐ. ܗܿܘ ܕܝܢ ܕܥܛܠܐܝܬ ܐܝܟ ܐܫܬܐ ܐܩܛܝܩܘܣ. ܡܣܪܗܒܐܝܬ ܕܝܢ ܕܠܝܠܐܝܬ ܡܫܢܐ ܐܝܟ ܐܫܬ ܝܘܡܐ. ܗܿܘ ܕثܢ ܕܥܛܠܐܝܬ ܐܝܟ ܐܫܬܐ ܦܪܢܝܛܝܣ.

ܢܘܗܪܐ: ܡܢܝܘܬܐ ܡܢ ܓܝܪ ܕܣܘܥܪ̈ܢܐ ܡܕܡ ܗܝ ܐ̱ܚܪܝܢ ܣܛܪ ܡܢ ܐܝܬܘܬܗܘܢ ܐܘܟܝܬ ܫܟܝܚܘܬܗܘܢ. ܒܗܿܝ ܕܙܒܢ̈ܝܢ ܣܓܝ̈ܐܢ ܟܕ ܡܢܝܘܬܐ ܡܕܡ ܐܘܟܝܬ ܟܝܢܐ ܝܕܥܝܢܢ. ܕܐܢ ܐܪܐ ܐܝܬܘܗܝ ܠܘ ܚܬܝܬܐܝܬ ܝܕܥܝܢܢ. ܘܕܗܿܘ ܕܝܕܝܥ ܐ̱ܚܪܢܐ ܗܘ ܡܢ ܗܿܘ ܕܠܐ ܝܕܝܥ ܓܠܝܐ. ܒܕܓܘܢ ܟܠ ܢܩܦܝܐ ܐܘ ܠܡܢܝܘܬܗ ܕܣܘܥܪܢܐ ܢܩܝܦ. ܐܘ ܠܫܟܝܚܘܬܗ. ܘܗܿܘ ܩܕܡܝܐ ܐܝܟ ܟܬܘܒܘܬܐ ܠܒܪܢܫܐ. ܗܿܘ ܕܝܢ ܕܬܪܝܢ ܐܝܟ ܐܘܟܡܘܬܐ ܠܟܘܫܝܐ.

ܦܘܠܓܐ: ܘܒܪܬ ܩܠܐ ܡܢ ܐܘܣܝܝܬܐ ܒܙܢܐ ܗܿܘ ܩܕܡܝܐ. ܐܘ ܠܡܫܡܠܝܘܬ ܡܢܝܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܡܫܘܕܥܐ. ܘܗܝ ܗܕܐ ܐܢ ܥܠ ܡܫܚ̈ܠܦܝ ܒܟܝܢܐ ܡܬܩܛܪܓܐ ܓܢܣܐ ܡܬܩܪܝܐ. ܐܢܕܝܢ ܥܠ ܫܘܝ̈ܝ ܒܟܝܢܐ. ܐܕܫܐ. ܘܬܪ̈ܝܗܘܢ ܒܗܿܝ ܕܡܢܐ ܡܬܩܛܪܓܝܢ. ܐܘ ܠܡܫܡܠܝܘܬ ܡܢܝܘܬܐ. ܕܝܠܢܝܬܐ ܡܫܘܕܥܐ. ܘܗܝ ܗܕܐ ܫܘܚܠܦܐ ܡܬܩܪܝܐ. ܘܒܗܿܝ ܕܐܝܢܐ ܡܬܩܛܪܓ. ܘܒܪܬ ܩܠܐ ܬܘܒ ܓܕܫܢܝܬܐ. ܐܘ ܥܠ ܡܫܘ̈ܬܦܝ ܒܟܝܢܐ ܠܚܘܕ ܡܟܢܐ ܕܬܬܩܛܪܓ ܘܕܝܠܝܬܐ ܡܬܟܢܝܐ. ܐܘ ܠܘ ܥܠ ܗܠܝܢ ܒܠܚܘܕ ܘܓܕܫܐ ܓܘܢܝܐ ܡܬܟܢܝܐ ܘܡܢ ܗܢܐ ܦܘܠܓܐ ܐܬܝܠܕܬ ܠܢ ܚܡܝܫܝܘܬ ܙܢܝ̈ܐ ܕܒܢ̈ܬ ܩ̈ܠܐ ܟܠܢ̈ܝܬܐ: ܓܢܣܐ ܠܡܐܡܪ ܘܐܕܫܐ ܘܫܘܚܠܦܐ ܘܕܝܠܝܬܐ ܘܓܕܫܐ.

ܪܘܥܐ ܘܐ̱ܢܫ̈ܝܢ ܦܝܓ̈ܢܐ ܘܕܒܫܡܐ ܠܘܓܝ̈ܩܘ. ܟܕ ܫܡܥܘܗܝ ܠܦܝܠܣܘܦܐ ܕܐܡܪ ܕܓܢܣܐ ܠܡ ܒܗܿܝ ܕܡܢܐ ܥܠ ܐܕܫ̈ܐ ܡܬܩܛܪܓ. ܐܣܒܪܘ ܕܐܦ ܥܠ ܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢ ܐܕܫ̈ܐ ܕܝܠܢܐܝܬ ܒܗܿܝ ܕܡܢܐ ܡܬܩܛܪܓ. ܘܗܟܢܐ ܐܟܬܒܘ ܘܐܠܦܘ. ܘܡܢ ܩܘܫܬܐ ܦܕܘ. ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ ܠܐ ܝܕܥܝܢ ܕܒܪܬ ܩܠܐ ܗܝ ܕܡܢܐ ܒܟܠ ܠܟܣܝܣ. ܡܫܐܠܢܝܬܐ ܗܝ. ܘܠܡܫܡܠܝܘܬ ܡܢܝܘܬܐ ܕܡܕܡ ܬܒܥܐ. ܘܟܕ ܓܢܣܐ ܠܘ ܡܫܡܠܝܘܬ ܡܢܝܘܬܐ ܗܘ ܕܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢ ܐܕܫ̈ܐ. ܐܠܐ ܡܢܬܐ ܡܢܗܿ. ܒܗܿܝ ܕܐܝܬ ܡܢܬܐ ܐ̱ܚܪܬܐ ܕܗܝ ܗܝ ܫܘܚܠܦܐ. ܕܥܠܝܗܿ ܘܠܐ ܣܟ ܓܢܣܐ ܡܫܘܕܥ. ܐܝܟܢܐ ܥܠ ܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܕܝܠܢܐܝܬ ܒܗܿܝ ܕܡܢܐ ܡܟܢ ܠܡܬܩܛܪܓܘ ܥܠ ܟܠܗܘܢ ܕܝܢ ܐܟܚܕܐ ܒܗܿܝ ܕܡܢܐ ܡܬܩܛܪܓ. ܒܗܿܝ ܕܡܫܠܡܠܝܘܬ ܡܢܝܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܟܠܗܘܢ ܡܫܘܕܥ. ܒܙܢܐ ܕܡܫܘܕܥܢܘܬ ܟܘܠܐ ܥܠ ܡܢܘ̈ܬܐ.

ܦܘܠܓܐ: ܒܕܓܘܢ ܒܪܬ ܩܠܐ ܕܡܪܢܐܝܬ ܒܗܿܝ ܕܡܢܐ ܡܬܩܛܪܓܐ ܐܘ ܓܘܢܐܝܬ ܒܠܚܘܕ ܘܠܘ ܕܝܠܢܐܝܬ ܡܨܝܐ ܕܬܬܐܡܪܝ. ܐܝܟ ܓܢܣܐ ܥܠ ܐܕܫ̈ܐ. ܐܘ ܕܝܠܢܐܝܬ ܒܠܚܘܕ ܐܝܟ ܬܚܘܡܐ ܥܠ ܡܬܬܚܡܢܐ. ܐܘ ܓܘܢܐܝܬ ܘܕܝܠܢܐܝܬ. ܐܝܟ ܐܕܫ̈ܐ ܥܠ ܩܢܘ̈ܡܐ ܝܚ̈ܝܕܝܐ. ܥܠ ܟܠܗܘܢ ܓܝܪ ܓܘܢܐܝܬ ܟܕ ܡܫܬܐܠܝܢܢ ܕܡܢܐ ܐܝܬܝܗܘܢ. ܒܢܝܢ̈ܫܐ ܡܦܢܝܢܢ. ܒܗܿ ܒܕܡܘܬܐ ܬܘܒ ܘܥܠ ܚܕ ܒܠܚܘܕܘܗܝ. ܒܪܢܫܐ ܓܝܪ ܡܫܡܠܝܘܬ ܡܢܝܘܬܐ ܕܟܠܗܘܢ ܐܟܚܕܐ. ܘܕܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܕܝܠܢܐܝܬ ܡܫܘܕܥ. ܒܗܿܝ ܕܘܠܐ ܚܕܐ ܐܝܬ ܡܢܬܐ ܐܘܣܝܝܬܐ ܠܣܘܩܪܛܝܣ. ܗܿܝ ܐܝܕܐ ܕܠܘ ܐܦ ܘܠܦܠܛܘܢ ܘܠܕܫܪܟܐ ܐܝܬ.

ܬܐܘܪܝܐ ܕܥܠ ܓܢܣܐ

ܘܓܢܣܐ ܡܢ ܡܬܪܫܡ ܕܐܝܬܘܗܝ ܟܠܢܝܐ. ܗܿܘ ܕܥܠ ܣܓܝ̈ܐܐ ܕܡܫܚܠܦܝܢ ܒܐܕܫܐ. ܒܗܿܝ ܕܡܢܐ ܡܕܡ ܡܬܩܛܪܓ. ܘܒܪܬ ܩܠܐ ܡܢ ܕܟܠܢܝܐ ܓܢܣܢܐܝܬ ܥܠ ܚܡܫܬܝܗܘܢ ܡܬܩܛܪܓܐ. ܘܦܘܪܫܢܐ ܩܕܡܝܐ ܡܢ ܐܕܫܐ ܦܪܫ ܠܗ. ܗܿܘ ܕܝܢ ܕܬܪܝܢ ܡܢ ܬܠܬܐ ܕܫܪܟܐ.

ܦܘܫܟܐ ܘܫܪܝܐ: ܠܐ ܡܬܐܡܪܐ ܕܒܪܬ ܩܠܐ ܗܝ ܕܟܠܢܝܬܐ ܒܗܿܝ ܕܓܢܣܐ ܕܗܠܝܢ ܚܡܫ ܐܝܬܝܗܿ. ܓܢܣܐ ܡܕܡ ܡܬܚܡܐ ܐܝܬܝܗܿ. ܘܓܢܣܐ ܬܘܒ ܕܚܕܐ ܗܘ ܡܢ ܗܠܝܢ ܚܡܫ. ܓܢܣܐ ܗܘ ܦܫܝܛܐܝܬ. ܒܗܿܝ ܕܠܐ ܒܡܕܡ ܡܬܚܡܐ ܓܢܣܢܝܘܬܗ. ܡܕܝܢ ܓܘܢܝܐ ܙܕܩ ܕܢܗܘܐ ܡܢ ܓܢܣܐ ܕܝܠܗܝܢ ܕܚܡܫ. ܘܐܝܟܢܐ ܓܘܢܝܐ ܐܕܫܐ ܢܗܘܐ ܕܗܘ ܕܕܝܠܢܝ ܡܢܗ ܗ̄ ܓܢܣܐ ܦܫܝܛܐ ܕܒܪܬ ܩܠܐ ܟܠܢܝܬܐ ܒܗܿܝ ܕܐܡܪܝܢܢ ܕܒܪܬ ܩܠܐ ܕܟܠܢܝܬܐ ܡܢܝܘܬܐ ܡܕܡ ܐܝܬܝܗܿ ܕܓܕܫܬ ܠܗܿ ܗܿܝ ܕܓܢܣܐ ܬܗܘܐ ܕܗܠܝܢ ܚܡܫ. ܒܕܓܘܢ ܒܡܢܝܘܬܗܿ ܡܢ ܓܘܢܐ ܡܢ ܓܢܣܐ ܕܗܪܟܐ. ܒܗܿܝ ܕܟܠ ܓܢܣܐ ܒܪܬ ܩܠܐ ܗܘ ܟܠܢܝܬܐ ܘܠܐ ܗܿܦܟ. ܒܙܢܐ ܕܝܢ ܗܿܘ ܕܠܗܿ ܓܕܫ. ܕܝܠܢܝܐ ܗܘ ܡܢ ܓܢܣܐ ܕܗܪܟܐ. ܒܗܿܝ ܕܟܠ ܓܢܣܐ ܕܗܠܝܢ ܚܡܫ ܓܢܣܐ ܗܘ ܘܠܐ ܗܿܦܟ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܘܠܐ ܚܕܐ ܫܪܝܪܘܬܐ ܐܝܬ ܒܗܿܝ ܕܒܡܢܝܘܬܗܿ ܒܪܬ ܩܠܐ ܟܘܠܢܝܬܐ ܡܬܡܪܐ ܕܓܢܣܐ ܗܝ ܠܓܢܣܐ ܕܗܪܟܐ. ܘܠܘ ܒܙܢܐ ܕܠܗܿ ܓܕܫ ܕܒܗ ܕܝܠܢܐ ܡܢܗ.

ܦܘܠܓܐ: ܘܓܢܣܐ ܡܢ ܐܘ ܬܚܘܬܘܗܝ ܒܠܚܘܕ ܐܝܬ ܓܢܣܐ ܘܡܬܟܢܐ ܓܢܣ ܓܢܣ̈ܝܢ. ܐܝܟ ܐܘܣܝܐ. ܐܘ ܠܥܠ ܡܢܗ ܒܠܚܘܕ ܘܡܬܟܢܐ ܓܢܣܐ ܬܚܬܝܐ. ܐܝܟ ܚܝܘܬܐ. ܐܘ ܠܥܠ ܡܢܗ ܘܬܚܘܬܘܗܝ ܘܡܬܟܢܐ ܓܢܣܐ ܡܨܥܝܐ. ܐܝܟ ܓܘܫܡܐ. ܐܘ ܠܐ ܠܥܠ ܡܢܗ ܐܦܠܐ ܬܚܘܬܘܗܝ ܘܡܬܟܢܐ ܓܢܣܐ ܚܕܢܝܐ. ܐܝܟ ܗܘܢܐ ܕܡܬܩܛܪܓ ܥܠ ܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢ ܗܘ̈ܢܐ ܡܒܪ̈ܝܐ. ܐܢ ܠܘ ܓܢܣܗܘܢ ܗܝ ܐܘܣܝܐ ܘܚܬܝܬܘܬ ܒܥܬܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ ܠܘ ܠܦܪܓܡܛܝܐ ܗܕܐ ܠܚܡܐ.

ܬܐܘܪܝܐ ܕܥܠ ܐܕܫܐ

ܘܠܐܕܫܐ ܡܢ ܪܫܡܝܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܟܠܢܝܐ ܗܿܘ ܕܥܠ ܣܓܝ̈ܐܐ ܕܡܫܚܠܦܝܢ ܒܡܢܝܢܐ ܒܠܚܘܕ ܒܗܿܝ ܕܡܢܐ ܡܬܩܛܪܓ. ܦܘܪܫܢܐ ܡܢ ܩܕܡܝܐ ܦܪܫ ܠܗ ܡܢ ܓܢܣܐ. ܗܿܘ ܕܝܢ ܕܬܪܝܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܬܠܬܐ ܕܫܪܟܐ.

ܢܘܗܪܐ: ܡܬܐܡܪ ܕܝܢ ܬܘܒ ܘܐܕܫܐ ܠܗܿܘ ܕܥܠܘܗܝ ܘܥܠ ܐܚܪ̈ܢܐ ܓܢܣܐ ܡܬܩܛܪܓ ܘܗܿܘ ܡܢ ܩܕܡܝܐ. ܐܘ ܐܕܫܐ ܡܪܢܝܐ ܡܬܟܢܐ. ܐܟܙܢܐ ܕܒܪܢܫܐ. ܟܕ ܡܢܗ ܘܠܗ ܢܬܩܪܐ ܐܕܫܐ. ܗܢܐ ܕܝܢ ܕܬܪܝܢ ܐܕܫܐ ܐܚܝܢܝܐ ܡܬܩܪܐ ܐܟܘܬܗ ܕܒܪܢܫܐ. ܟܕ ܒܦܚܡܐ ܕܠܘܬ ܚܝܘܬܐ ܢܬܩܪܐ ܐܕܫܐ. ܘܦܪܝܫܝܢ ܡܢ ܚܕ̈ܕܐ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܗܠܝܢ ܙܢ̈ܝܐ ܕܒܗܘܢ ܐܕܫ̈ܐ ܣܘܥܪ̈ܢܝܐ ܡܬܟܢܝܢ. ܒܗܿܝ ܕܗܿܘ ܡܪܢܝܐ ܓܢܣܐ ܘܠܐ ܣܟ ܡܟܢ ܠܡܗܘܐ. ܗܿܘ ܕܝܢ ܐܚܝܢܝܐ ܐܝܬ ܐܡܬܝ. ܘܬܘܒ ܕܐܕܫܐ ܗܘ ܡܪܢܝܐ. ܒܦܚܡܐ ܕܗܿܢܘܢ ܕܬܚܘܬܘܗܝ ܗܝ ܐܕܫܢܝܘܬܗ. ܗܿܘ ܕܝܢ ܐܚܝܢܝܐ ܒܦܚܡܐ ܕܗܿܘ ܕܠܥܠ ܡܢܗ.

ܪܘܥܐ ܘܐ̱ܢܫ̈ܝܢ ܡܢ ܓܘܢܝܘܬܐ ܘܕܝܠܢܝܘܬܐ ܕܢܘ ܕܐܝܬ ܒܝܬ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܙܢ̈ܝܐ. ܒܗܿܝ ܕܚܙܘ ܠܐܕܫ̈ܐ ܬܚ̈ܬܝܐ ܕܟܕ ܐܕܫ̈ܐ ܐܢܘܢ ܡܪ̈ܢܝܐ. ܐܕܫ̈ܐ ܐܢܘܢ ܬܘܒ ܒܦܚܡܐ ܕܓܢܣܝ̈ܗܘܢ. ܐܕܫ̈ܐ ܕܝܢ ܡܨܥ̈ܝܐ ܟܕ ܐܕܫ̈ܐ ܐܢܘܢ ܒܦܚܡܐ ܕܓܢܣܝ̈ܗܘܢ. ܠܘ ܐܕܫ̈ܐ ܐܢܘܢ ܡܪ̈ܢܝܐ. ܒܗܿܝ ܕܠܘ ܥܠ ܣܓܝ̈ܐܐ ܕܡܫܚܠܦܝܢ ܒܡܢܝܢܐ ܡܬܩܛܪܓܝܢ. ܒܕܓܘܢ ܓܘܢܝܘܬܐ ܠܐܕܫܐ ܗܘ ܐܚܝܢܝܐ ܝܗܒܘ. ܘܠܘ ܫܦܝܪ ܐܬܪܥܝܘ. ܒܗܿܝ ܕܠܘ ܟܠ ܐܕܫܐ ܡܪܢܝܐ ܐܕܫܐ ܗܘ ܐܦ ܐܚܝܢܝܐ. ܐܟܙܢܐ ܕܐܘܣ̈ܝܐܣ ܦܫܝ̈ܛܬܐ ܘܢܘܩܕܬܐ ܗܢܝܢ ܕܠܝܬ ܠܗܝܢ ܓܢ̈ܣܐ ܘܐܠܐ ܡܪ̈ܟܒܢ ܗܘ̈ܝ ܡܢܗܘܢ ܘܡܢ ܫܘܚ̈ܠܦܐ. ܡܕܝܢ ܘܠܐ ܚܕܐ ܓܘܢܝܘܬܐ ܐܘ ܕܝܠܢܝܘܬܐ ܐܝܬ ܒܝܬ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܙܢ̈ܝܐ.

ܪܘܥܐ ܘܦܘܪܦܘܪܝܘܣ ܡܢ ܗܿܘ ܨܘܪܝܐ ܟܕ ܠܐ ܦܪܫ ܒܝܬ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܙܢ̈ܝܐ: ܘܫܡܥ ܬܘܒ ܠܦܝܠܣܘܦܐ ܕܠܓܢܣܐ ܒܝܕ ܐܕܫܐ ܪܫܡ ܟܕ ܐܡܪ: ܕܓܢܣܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܿܘ ܕܥܠ ܣܓܝ̈ܐܐ ܕܡܫܚܠܦܝܢ ܒܐܕܫܐ ܡܬܩܛܪܓ. ܒܗܿ ܒܕܡܘܬܐ ܘܠܐܕܫܐ ܒܝܕ ܓܢܣܐ. ܟܕ ܐܡܪ ܕܐܕܫܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܿܘ ܕܥܠܘܗܝ ܘܥܠ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܓܢܣܐ ܡܬܩܛܪܓ. ܐܡܪ ܕܓܢܣܐ ܘܐܕܫܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܠܘܬ ܡܕܡ ܐܝܬܝܗܘܢ. ܒܕܓܘܢ ܒܡ̈ܠܐ ܕܬܪ̈ܝܗܘܢ ܒܬܪ̈ܝܗܘܢ ܙܕܩ ܕܢܬܚܫܚ. ܘܛܥܐ ܠܗ ܬܡܝܗܐ. ܪܒܐ ܗܘܬ ܓܝܪ ܝܕܥܬܗ ܕܦܝܠܣܘܦܐ ܡܢ ܗܿܝ ܕܠܗܿܘ ܕܠܐ ܝܕܝܥ ܒܗܿܘ ܕܠܐ ܝܕܝܥ ܢܚܘܐ. ܘܐܕܫܐ ܡܢ ܕܒܗ ܪܫܡ ܠܓܢܣܐ. ܠܘ ܗܘ ܟܕ ܗܘ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘ ܕܠܗ ܒܓܢܣܐ ܥܛܦ ܪܫܡ. ܒܡܪܢܝܐ ܡܢ ܠܓܢܣܐ ܪܫܡ. ܘܠܐܚܝܢܝܐ ܒܓܢܣܐ ܚܘܝ. ܘܕܗܿܢܘܢ ܡܢ ܕܠܘܬ ܡܕܡ ܠܘ ܒܝܕ ܚܕ̈ܕܐ ܡܨܝܢ ܠܡܬܚܘܝܘ ܓܠܝܐ. ܒܗܿܝ ܕܐܟܚܕܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܒܟܝܢܐ. ܘܡܚܘܝܢܐ ܕܩܕܝܡ ܢܗܘܐ ܝܕܝܥ. ܡܢ ܡܬܚܘܝܢܐ ܙܕܩ. ܒܕܓܘܢ ܠܐܒܐ ܠܘ ܒܝܕ ܒܪܐ ܡܚܘܝܢܢ. ܐܦܠܐ ܠܒܪܐ ܒܝܕ ܐܒܐ. ܐܠܐ ܒܡܚܘܝܢܘܬܐ ܐ̱ܚܪܬܐ ܕܒܗܿ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܐܟܚܕܐ ܡܬܝܕܥܝܢ. ܟܕ ܐܡܪܝܢܢ ܕܐܒܐ ܐܝܬܘܗܝ ܚܝܘܬܐ ܡܕܡ ܕܡܢ ܢܘܛܦܬܗ. ܐܚܪܢܐ ܕܕܡܐ ܠܗ ܒܐܘܣܝܐ ܝܠܝܕ.

ܢܘܗܪܐ: ܘܐܕܫܐ ܡܢ ܗܿܘ ܕܚܕ ܗܘ ܡܢ ܗܠܝܢ ܚܡܫ ܗܘ ܡܪܢܝܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܠܘ ܗܿܘ ܐܚܝܢܝܐ. ܘܐܠܐ ܚܣܝܪܐ ܡܫܬܟܚ ܗܘܐ ܗܘ ܡܢܝܢܐ ܚܡܝܫܝܐ. ܒܗܿܝ ܕܠܘ ܠܟܠܗܘܢ ܟܠܢ̈ܝܐ ܐܚܕ ܗܘܐ. ܠܐܘܣ̈ܝܐܣ ܠܡ ܦܫܝ̈ܛܬܐ ܕܐܕܫ̈ܐ ܐܢܝܢ ܡܪ̈ܢܝܐ ܒܠܚܘܕ ܘܠܘ ܐܚܝܢ̈ܝܐ ܒܕ ܠܝܬ ܠܗܝܢ ܓܢ̈ܣܐ.

ܦܘܠܓܐ: ܘܠܐܕܫ̈ܐ ܡܢ ܬܘܒ ܐܚܝܢ̈ܝܐ ܛܟ̈ܣܐ ܐܝܬ ܐܝܟ ܕܐܦ ܠܓܢ̈ܣܐ. ܒܗܿܝ ܕܟܠ ܐܕܫܐ ܐܘ ܠܥܠ ܡܢܗ ܒܠܚܘܕ ܐܝܬ ܐܕܫܐ ܘܡܬܟܢܐ ܐܕܫ ܐܕܫ̈ܝܢ. ܐܟܙܢܐ ܕܒܪܢܫܐ. ܐܘ ܬܚܘܬܘܗܝ ܒܠܚܘܕ ܘܡܬܟܢܐ ܐܕܫܐ ܥܠܝܐ ܐܟܙܢܐ ܕܓܘܫܡܐ. ܐܘ ܠܥܠ ܡܢܗ ܘܬܚܘܬܘܗܝ ܘܡܬܟܢܐ ܐܕܫܐ ܡܨܥܝܐ ܐܝܟ ܙܢܐ ܕܚܝܘܬܐ. ܐܘ ܐܦܠܐ ܠܥܠ ܡܢܗ ܘܐܦܠܐ ܬܚܘܬܘܗܝ ܘܡܬܟܢܐ ܐܕܫܐ ܚܕܢܝܐ ܐܟܙܢܐ ܕܡܠܐܟܐ.

ܬܐܘܪܝܐ ܕܡܛܠ ܫܘܚܠܦܐ

ܠܫܘܚܠܦܐ ܕܝܢ ܪܫܡܝܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܟܠܢܝܐ ܗܿܘ ܕܒܗܿܝ ܕܐܝܢܐ ܐܘܣܝܝܐܝܬ ܡܬܩܛܪܓ. ܘܦܘܪܫܢܐ ܡܢ ܩܕܡܝܐ ܦܪܫ ܠܗ ܡܢ ܓܢܣܐ ܘܐܕܫܐ. ܗܿܘ ܕܝܢ ܕܬܪܝܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܬܪܝܢ ܕܫܪܟܐ.

ܢܘܗܪܐ: ܘܫܘܚܠܦܐ ܡܢ ܡܢ ܐܢܢܩܝ ܕܩܢܝܘܬܐ ܡܕܡ ܢܫܘܕܥ ܘܠܐ ܓܠܝܙܘܬܐ. ܒܗܿܝ ܕܡܢܬܐ ܗܘ ܕܐܕܫܐ. ܓܠܝܙܘܬܐ ܕܝܢ ܐܝܟܢܐ ܡܢܬܐ ܕܡܕܡ ܡܨܝܐ ܠܡܗܘܐ. ܒܕܓܘܢ ܠܣܘܣܝܐ ܫܘܚܠܦܐ. ܠܘ ܠܐ ܡܠܝܠܐ ܙܕܩ ܕܢܗܘܐ ܐܠܐ ܨܗܘܠܐ.

ܢܘܗܪܐ: ܠܟܠ ܓܝܪ ܟܝܢܐ ܫܘܚܠܦܐ ܡܩܝܡܢܐ ܚܕ ܙܕܩ ܕܢܗܘܐ. ܒܗܿܝ ܕܐܠܘ ܬܪܝܢ ܢܗܘܘܢ ܫܘܚ̈ܠܦܐ ܡܩܝ̈ܡܢܐ ܕܟܝܢܐ ܡܕܡ. ܟܕ ܒܚܕ ܡܢܗܘܢ ܡܬܩܝܡ. ܠܐ ܣܢܝܩ ܗܘ ܕܒܗܿܘ ܐܚܪܢܐ ܢܬܩܝܡ. ܘܗܟܢܐ ܟܕ ܒܗܿܘ ܐܚܪܢܐ ܢܬܩܝܡ. ܘܡܢ ܗܪܟܐ ܐܠܨܐ ܕܘܠܐ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܡܩܝܡܢܗ ܡܪܢܝܐ ܢܗܘܐ. ܒܗܿܝ ܕܡܩܝܡܢܐ ܗܘ ܗܘ ܕܘܠܐ ܡܬܘܡ ܒܠܥܕܘܗܝ ܡܨܐ ܠܡܗܘܐ ܡܬܩܝܡܢܐ.

ܢܘܗܪܐ: ܘܡܠܝܠܐ ܡܢ ܟܕ ܥܠ ܒܪܢܫܐ ܘܡܠܐܟܐ ܡܬܩܛܪܓ. ܠܘ ܒܚܕ ܣܘܟܠܐ ܡܬܩܛܪܓ. ܒܗܿܝ ܕܡܠܝܠܘܬܐ ܕܒܪܢܫܐ. ܣܛܪ ܡܢ ܗܿܝ ܕܡܠܐܟ̈ܐ ܗܝ. ܐܠܐ ܫܘܝܘܬ ܫܡܗܐܝܬ. ܒܕܓܘܢ ܡܢ ܝܬܝܪ̈ܬܐ ܗܝ ܠܡܘܣܦܘ ܒܬܚܘܡܐ ܐ̱ܢܫܝܐ ܒܪܬ ܩܠܐ ܕܡܝܘܬܐ ܟܐܡܬ ܐܝܟ ܕܠܦܘܪܫܐ ܕܡܢ ܡܠܐܟܐ.

ܢܘܗܪܐ: ܘܠܘ ܟܠ ܡܢܝܘܬܐ ܡܪܟܒܬܐ ܡܢ ܓܢܣܐ ܘܫܘܚܠܦܐ ܡܢ ܐܢܢܩܝ ܕܬܬܪܟܒ. ܗܐ ܓܝܪ ܡܢܝܢܐ ܕܥܣܪܐ ܡܢ ܠܚܘ̈ܕܝܘܬܐ ܡܪܟܒ ܗܢܝܢ ܐܝܠܢ ܕܘܠܐ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܓܢܣܐ ܐܘ ܫܘܚܠܦܐ ܦܐܝܐ ܠܡܗܘܐ.

ܢܘܗܪܐ: ܟܠ ܫܘܚܠܦܐ ܡܦܠܓܢܐ ܕܓܢܣܐ. ܡܩܝܡܢܐ ܗܘ ܕܐܕܫܐ ܘܒܗܦܟܐ. ܘܟܠ ܫܘܚܠܦܐ ܡܩܝܡܢܐ ܕܓܢܣܐ. ܡܩܝܡܢܐ ܗܘ ܕܐܕܫܐ ܘܠܐ ܗܦܟ. ܘܟܠ ܡܦܠܓܢܐ ܕܐܕܫܐ. ܡܦܠܓܢܐ ܗܘ ܕܓܢܣܐ ܘܠܐ ܗܦܟ.

ܢܘܗܪܐ: ܘܫܘܚܠܦܐ ܡܢ ܡܩܝܡܢܐ ܕܒܪܢܫܐ ܠܡܠܝܠܐ ܙܕܩ ܠܡܫܬܘܕܥܘ. ܠܘ ܠܡܠܝܠܘܬܐ ܗܿܝ ܕܠܘ ܡܪܢܐܝܬ ܐܠܐ ܡܢ ܫܡܗܐܝܬ ܥܠܘܗܝ ܡܬܩܛܪܓܐ. ܗܘ ܗܟܘܬ ܘܠܓܘܚܟܐ ܥܠ ܒܪܢܫܐ ܙܕܩ ܠܡܬܩܛܪܓܘ ܠܐ ܠܓܚܘܟܘܬܐ ܘܠܚܘܪܐ ܘܠܐ ܠܚܘܪܘܬܐ.

ܬܐܘܪܝܐ ܕܥܠ ܕܝܠܝܬܐ

ܕܝܠܝܬܐ ܕܝܢ ܪܫܡܝܢ ܕܐܝܬܝܗܿ ܟܠܢܝܬܐ ܗܿܝ ܕܥܠ ܚܕ ܐܕܫܐ ܩܘܛܪܓܐ ܠܘ ܐܘܣܝܝܐ ܡܬܩܛܪܓܐ. ܦܘܪܫܢܐ ܡܢ ܩܕܡܝܐ ܦܪܫ ܠܗܿ ܡܢ ܓܕܫܐ ܓܘܢܝܐ. ܗܿܘ ܕܝܢ ܕܬܪܝܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܬܠܬܐ ܕܫܪܟܐ.

ܢܘܗܪܐ: ܘܕܝܠܝܬܐ ܡܢ ܡܪܢܝܬܐ ܐܝܬܝܗܿ ܗܿܝ ܕܠܟܠܗ ܐܕܫܐ ܘܠܗ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܘܐܡܝܢܐܝܬ ܢܩܝܦܐ ܐܝܟ ܓܚܘܟܘܬܐ ܕܒܚܝܠܐ ܠܒܪܢܫܐ. ܗܿܢܝܢ ܕܝܢ ܕܠܘ ܠܟܠܗ ܐܝܟ ܡܚܪܘܬܐ. ܐܘ ܠܘ ܠܗ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܐܝܟ ܕܘܝܠܐ. ܐܘ ܠܘ ܐܡܝܢܐܝܬ ܐܝܟ ܟܬܘܒܘܬܐ ܕܒܡܥܒܕܢܘܬܐ ܘܫܐܝܠܐܝܬ ܕܝ̈ܠܝܬܐ ܡܬܟܢܝ̈ܢ.

ܢܘܗܪܐ: ܘܐܟܡܐ ܡܢ ܓܝܪ ܕܠܐܕܫ̈ܐ ܬܚ̈ܬܝܐ ܕܝ̈ܠܝܬܐ ܐܝܬ: ܒܗܿ ܒܕܡܘܬܐ ܘܠܗܠܝܢ ܡܨܥ̈ܝܐ ܘܥܠܝ̈ܐ ܘܠܓܢܣ ܓܢ̈ܣܝܢ ܐܝܬ. ܕܐܝܟ ܐܝܟܢ ܕܘܝܠܐ ܠܚܝܘܬܐ ܘܬܪܒܝܬܐ ܠܓܘܫܡܐ ܡܢܦܫܐ. ܘܬܠܝܬܝܘܬ ܩܝ̈ܡܐ ܠܓܘܫܡܐ. ܘܗܿܝ ܕܠܐ ܒܗܿܘ ܕܣܝܡ ܢܗܘܐ ܠܐܘܣܝܐ.

ܢܘܗܪܐ: ܘܕܝܠܝܬܐ ܡܢ ܐܘ ܦܫܝܛܬܐ ܐܝܬܝܗܿ ܐܝܟ ܓܚܘܟܘܬܐ. ܐܘ ܡܪܟܒܬܐ ܐܝܟ ܟܢܝܫܘܬ ܒܢ̈ܬ ܩ̈ܠܐ ܕܟܠ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܓܕܫܐ ܗܝ ܓܘܢܝܐ ܒܠܚܘܕܝܗܿ. ܐܟܙܢܐ ܕܬܪܝܢܘܬ ܪ̈ܓܠܐ ܘܬܪܝܨܘܬ ܩܘܡܬܐ ܘܦܬܝܘܬ ܛܦܪ̈ܐ ܘܕܟܝܘܬ ܟܪܘܡܐ ܠܒܪܢܫܐ.

ܬܐܘܪܝܐ ܕܥܠ ܓܕܫܐ ܓܘܢܝܐ

ܘܓܕܫܐ ܡܢ ܓܘܢܝܐ ܡܬܪܫܡ ܕܐܝܬܘܗܝ ܟܠܢܝܐ ܗܿܘ ܕܥܠ ܐܕܫ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܩܘܛܪܓܐ ܠܘ ܐܘܣܝܝܐ ܡܬܩܛܪܓ. ܘܦܘܪܫܢܐ ܡܢ ܩܕܡܝܐ ܦܪܫ ܠܗ ܡܢ ܕܝܠܝܬܐ. ܗܿܘ ܕܝܢ ܕܬܪܝܢ ܡܢ ܬܠܬܐ ܕܫܪܟܐ.

ܢܘܗܪܐ: ܘܓܕܫܐ ܡܢ ܗܿܘ ܕܗܪܟܐ ܡܬܥܗܕ. ܠܘ ܗܿܘ ܗܘ ܕܠܘܩܒܠ ܐܘܣܝܐ ܡܬܦܠܓ. ܒܗܿܝ ܕܗܿܘ ܡܢ ܥܠ ܐܘܣܝܐ ܘܠܐ ܣܟ ܡܫܪ ܐܠܐ ܒܐܘܣܝܐ ܐܡܝܢܐܝܬ ܐܝܬܘܗܝ ܐܝܟ ܚܘܪܘܬܐ ܒܓܘܫܡܐ. ܗܢܐ ܕܝܢ ܥܠ ܐܘܣܝܐ ܡܫܪ. ܐܝܟ ܚܘܪܐ ܥܠ ܓܘܫܡܐ. ܓܘܫܡܐ ܓܝܪ ܚܘܪܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܡܪ ܐܢ̱ܬ ܘܠܘ ܚܘܪܘܬܐ. ܘܐܠܘ ܚܘܪܐ ܓܕܫܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ. ܡܫܬܟܚ ܗܘܐ ܓܘܫܡܐ ܕܐܦ ܐܘܣܝܐ ܐܦ ܓܕܫܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܿܝ ܕܫܟܝܪܐ. ܟܐܢܐܝܬ ܡܕܝܢ ܓܕܫܢܝܐ ܐܬܩܪܝ ܗܘ ܗܢܐ ܡܢ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ. ܘܓܕܫܐ ܡܢ ܠܘܩܒܠ ܐܘܣܝܐ ܡܬܦܠܓ. ܓܕܫܢܝܐ ܕܝܢ ܠܘܩܒܠ ܐܘܣܝܐ ܐܘܟܝܬ ܟܝܢܝܐ. ܘܟܝܢܝܐ ܡܢ ܐܘ ܓܕܫܐ ܗܘ ܐܝܟ ܓܘܢܐ ܠܚܘܪܘܬܐ. ܓܘܢܐ ܓܝܪ ܟܕ ܓܕܫܐ ܗܘ ܒܟܝܢܗ. ܟܝܢܐܝܬ ܥܠ ܚܘܪܘܬܐ ܡܬܩܛܪܓ. ܐܘ ܐܘܣܝܐ ܗܘ ܐܝܟ ܡܠܝܠܐ ܠܒܪܢܫܐ. ܘܓܕܫܢܝܐ ܬܘܒ. ܐܘ ܓܕܫܐ ܗܘ ܐܝܟ ܗܢܝܐܐ ܠܪܝܚܐ. ܘܕܓܕܫܢܝܐ ܗܘ ܓܘܢܝܐ ܗܢܝܐܐ ܠܪܝܚܐ ܝܕܝܥܐ ܡܢ ܗܿܝ ܕܐܦ ܛܥܡܬܐ ܗܢܝܐܬܐ ܘܩܠܐ ܗܢܝܐܐ ܡܬܐܡܪ. ܐܘ ܐܘܣܝܐ ܐܝܟ ܚܘܪܐ ܠܒܪܢܫܐ. ܘܕܚܘܪܐ ܐܘܣܝܐ ܗܘ ܘܠܘ ܓܕܫܐ ܩܕܡܬ ܐܫܬܘܕܥܬ.

ܢܘܗܪܐ: ܘܓܕܫܐ ܡܢ ܓܘܢܝܐ ܟܕ ܥܠ ܐܕܫ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܡܟܢ ܠܡܬܩܛܪܓܘ. ܘܠܐ ܡܕܡ ܡܚܣܪܐ ܠܓܘܢܝܘܬܗ ܗܿܝ ܕܠܘ ܠܟܠܗܘܢ ܩܢܘ̈ܡܐ ܕܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢ ܐܕܫ̈ܐ ܢܐܚܘܕ. ܘܗܘ ܬܘܒ ܗܢܐ. ܐܘ ܡܫܢܝܢܐ ܗܘ. ܐܘ ܠܐ ܡܫܢܝܢܐ. ܘܡܫܢܝܢܐ ܡܢ ܐܘ ܒܚܘܫܒܐ ܐܘ ܒܣܘܥܪܢܐ. ܘܗܿܘ ܕܒܣܘܥܪܢܐ ܐܘ ܡܫܘܚܪܢܐܝܬ ܐܘ ܡܣܪܗܒܐܝܬ. ܘܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܐܘ ܥܛܠܐܝܬ ܐܘ ܕܠܝܠܐܝܬ. ܐܝܟ ܕܡܢ ܠܥܠ ܫܡܥܬ.

ܢܘܗܪܐ: ܘܚܕܐ ܡܢ ܒܪܬ ܩܠܐ ܘܗܝ ܟܕ ܗܝ. ܡܨܝܐ ܕܠܐ ܚܪܢܐ ܘܐܚܪܢܐ ܓܢܣܐ ܘܐܕܫܐ ܘܫܘܚܠܦܐ ܘܕܝܠܝܬܐ ܘܓܕܫܐ ܓܘܢܝܐ ܬܗܘܐ ܐܟܙܢܐ ܕܓܘܢܐ ܕܓܢܣܐ ܗܘ ܕܐܘܟܡܐ ܘܐܕܫܐ ܕܐܝܢܝܘܬܐ. ܘܫܘܚܠܦܐ ܗܘ ܕܓܘܫܡܐ ܠܒܝܕܐ ܘܕܝܠܝܬܐ ܕܓܘܫܡܐ. ܘܓܕܫܐ ܓܘܢܝܐ ܕܒܪܢܫܐ ܘܕܐܘܟܡܐ ܫܘܚܠܦܐ ܗܘ ܕܓܘܫܡܐ ܠܒܝܕܐ ܘܕܝܠܝܬܐ ܕܓܘܫܡܐ ܝܕܝܥܐ ܡܢ ܗܿܝ ܕܓܘܫܡܐ ܒܠܥܕ ܐܘܟܡܐ ܡܟܢ ܠܡܬܪܢܝܘ. ܓܘܫܡܐ ܕܝܢ ܠܒܝܕܐ ܒܠܥܕ ܐܘܟܡܐ ܘܠܐ ܣܟ.

ܢܘܗܪܐ: ܘܡܢ ܪ̈ܘܫܡܝܗܝܢ ܟܝܬ ܕܚܡܫ ܗܠܝܢ ܟܠܢܝ̈ܬܐ ܘܫܘܬܦܘ̈ܬܗܝܢ ܘܦܘܪ̈ܫܢܝܗܝܢ ܫܦܝܪ ܡܬܬܦ̈ܩܢ ܒܗܿܝ ܕܒܙܢܐ ܗܿܘ ܕܒܗ ܬܪܬܝܢ ܡܢܗܝܢ ܕܝܠܢܐܝܬ ܡܫܘ̈ܬܦܢ. ܒܗ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܫܪܟܐ ܢܬܦܪ̈ܫܢ.

ܬܐܘܪܝܐ ܕܥܠ ܬܚܘܡܐ

ܬܚܘܡܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܐܡܪܐ ܡܫܘܕܥܢܐ ܕܡܫܡܠܝܘܬ ܡܢܝܘܬܐ ܗܿܘ ܕܝܠܗ ܗܘ ܬܚܘܡܐ. ܘܡܢ ܐܢܢܩܝ ܕܟܠ ܬܚܘܡܐ ܡܢ ܡܢܘ̈ܬܐ ܐܘܣܝܝ̈ܬܐ ܟܠܗܝܢ ܕܡܬܬܚܡܢܐ ܢܬܪܟܒ. ܒܗܿܝ ܕܠܘ ܦܘܪܫܐ ܒܠܚܘܕ ܕܣܘܥܪ̈ܢܐ ܡܬܬܒܥ ܬܚܘܡܐ. ܘܐܠܐ ܕܝܠܝܬܐ ܬܚܘܡܐ ܗܘܬ ܒܠܚܘܕܝܗܿ. ܐܦܠܐ ܬܘܒ ܕܐܘܣܝܝܐܝܬ ܢܦܪܘܫ. ܘܐܠܐ ܫܘܚܠܦܐ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܬܚܘܡܐ ܗܘܐ. ܒܕܓܘܢ ܐܬܚܘܝܬ ܕܬܚܘܡܐ. ܡܫܘܕܥܢܐ ܗܘ ܕܡܫܡܠܝܘܬ ܡܢܝܘܬܐ ܕܡܬܬܚܡܢܐ ܕܠܗܿ ܠܡܫܘܕܥܢܘܬܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ. ܐܝܛܐ ܦܘܪܫܢܐ ܐܢܢܩܐܝܬ ܢܩܦ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܦܐܝܘܬ ܙܕܩܐܝܬ ܓܢܣܐ ܩܪܝܒܐ ܡܬܛܟܣ ܐܝܛܐ ܫܘܚܠܦܐ ܠܗ ܢܩܦ.

ܦܘܫܟܐ ܘܫܪܝܐ: ܠܐ ܡܬܐܡܪܐ ܕܟܕ ܠܬܚܘܡܐ ܒܝܕ ܬܚܘܡܐ ܚܘܝܬܘܢ. ܐܠܨܐ ܕܐܦ ܠܗܢܐ ܒܝܕ ܐ̱ܚܪܢܐ ܬܚܘܘܢ. ܘܗܟܢܐ ܠܠܐ ܣܘܦ ܒܗܿܝ ܕܐܡܪܝܢܢ ܕܚܘܘܝܐ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܠܘ ܬܚܘܡܐ ܗܘ. ܐܠܐ ܦܘܫܩܐ ܕܫܡܐ ܕܬܚܘܡܐ. ܬܚܘܡܐ ܡܢ ܓܝܪ ܡܢ ܡܬܝܩܢ̈ܢܘܬܐ ܗܘ ܕܐܢܢܩܐܝܬ ܗܝ ܠܢ ܝܕܥܬܗܝܢ. ܘܠܘ ܡܢ ܗܠܝܢ ܡܬܝܠܦܢ̈ܝܬܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܒܝܕ ܬܚܘܡܐ ܢܣܬܢܩ ܠܡܩܢܐ ܝܕܥܬܗ.

ܢܘܗܪܐ: ܠܓܢܣ ܓܢ̈ܣܝܢ ܡܢ: ܘܠܐ ܚܕ ܬܚܘܡܐ ܡܨܐ ܠܡܗܘܐ. ܒܕ ܠܝܬ ܠܗ ܓܢܣܐ ܕܡܢܗ ܘܡܢ ܫܘܚܠܦܐ ܬܚܘܡܐ ܠܗ ܢܬܪܟܒ. ܒܗܿ ܒܕܡܘܬܐ ܐܦܠܐ ܠܐܘܣܝ̈ܣ ܦܫܝ̈ܛܬܐ. ܘܐܠܐ ܡܪ̈ܟܒܢ ܗܘ̈ܝ.

ܪܘܥܐ: ܘܐܢܫ̈ܝܢ ܡܢ ܒܡܚܘܝܢܘܬܐ ܕܬܚܘܡܐ ܒܒܪܬ ܩܠܐ ܗܝ ܕܒܦܣܝ̈ܩܬܐ ܡܬܚܫܚܝܢ ܘܐܡܪܝܢ: ܬܚܘܡܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܐܡܪܐ ܕܒܦܣܝ̈ܩܬܐ ܡܫܘܕܥܢܐ ܕܟܝܢܐ ܕܟܠ ܣܘܥܪܢܐ. ܘܠܘ ܫܦܝܪ. ܒܗܿܝ ܕܡܢܝܘܬ ܟܠ ܣܘܥܪܢܐ ܘܠܐ ܡܬܘܡ ܡܩܒܠܢܝܬܐ ܗܝ ܕܝܬܝܪܘܬܐ ܘܒܨܝܪܘܬܐ. ܘܟܕ ܬܚܘܡܐ ܡܫܘܕܥܢܗܿ ܗܘ ܕܡܢܝܘܬܐ. ܐܝܟܢܐ ܝܬܝܪܘܬܐ ܘܒܨܝܪܘܬܐ ܘܦܬܝܘܬܐ ܘܦܣܝܩܝܘܬܐ ܡܟܢ ܠܡܩܒܠܘ. ܟܝܢܝܘܬܐ ܓܝܪ ܕܟܠ ܟܝܢ ܘܠܐ ܡܬܒܨܪܐ ܐܦܠܐ ܡܬܬܘܣܦܐ. ܡܬܚܒܠܐ ܕܝܢ ܟܒܪ ܐܘ ܗܿܘܝܐ.

ܢܘܗܪܐ: ܘܐܢ ܡܬܚܡܢܐ ܐ̱ܢܫ ܢܓܕܫ ܠܗ ܕܟܕ ܠܟܘܢܝܐ ܕܓܢܣܐ ܢܛܥܐ ܒܬܚܘܡܗ ܚܠܦ ܫܡܗ ܢܬܚܫܚ ܐܝܟ ܐܝܬܐ ܠܡܐܡܪ. ܒܪܢܫܐ ܓܘܫܡܐ ܡܢܦܫܐ ܡܪܓܫܢܐ ܡܠܝܠܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܠܘ ܣܓܝ ܐܝܟ ܡܣܟܠܢܐ ܢܬܬܕܝܢ. ܒܗܿܝ ܕܦܬܝܘܬ ܡ̈ܠܐ ܗܝ. ܘܠܐ ܚܕܐ ܝܬܝܪܘܬܐ ܒܟܝܢܐ ܗܘ ܕܡܬܬܚܡ ܥܒܕܐ.

ܢܘܗܪܐ: ܥܠ ܡܙܩܦܘܬܗܿ ܕܝܢ ܕܢܣܝܒܘܬ ܬܚܘ̈ܡܐ. ܘܦܘܪܫܐ ܕܒܝܬ ܫܘܚ̈ܠܦܐ ܐܘܣܝ̈ܝܐ. ܠܕܝܠܝ̈ܬܐ ܡܪ̈ܢܝܬܐ ܬܐܘܪ̈ܝܐܣ ܐܝܬ ܡܫܪ̈ܬܚܬܐ ܕܠܐ ܠܚ̈ܡܢ ܠܡܥ̈ܠܬܐ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ.

ܬܐܘܪܝܐ ܕܥܠ ܪܘܫܡܐ

ܘܪܘܫܡܐ ܡܢ ܐܝܬܘܗܝ ܡܐܡܪܐ ܡܫܘܕܥܢܐ ܕܟܝܢ̈ܐ ܒܝܕ ܗܠܝܢ ܕܓܕܫܢܐܝܬ ܠܗܘܢ ܒܠܚܘܕܝܗܘܢ ܢܩܦܝܢ. ܘܡܛܠ ܕܗܘ ܪܘܫܡܐ ܦܘܪܫܐ ܒܠܚܘܕ ܕܣܘܥܪ̈ܢܐ ܡܬܬܒܥ. ܘܠܘ ܡܫܘܕܥܢܘܬܐ ܕܡܢܝܘܬܗܘܢ ܟܡܐ ܕܬܘܣܦܬܐ ܕܕܝܠܝ̈ܬܐ ܒܗ ܗܘܝܐ. ܗܢܐ ܟܠܗ ܡܫܘܕܥܢܐ ܚܬܝܬܐ ܡܥܕ ܢܗܘܐ. ܘܡܝܬܪܐ ܡܢ ܕܪ̈ܘܫܡܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܗܿܘ ܕܓܢܣܐ ܒܗ ܡܬܢܣܒ. ܘܗܿܘ ܕܕܝܠܝ̈ܬܐ ܘܓܕܫ̈ܐ ܕܠܟܠ ܓܠܝܢ ܒܗ ܡܬܢܣܒܝܢ ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܢܐܡܪ ܒܪܘܫܡܐ ܕܒܪܢܫܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܚܝܐ ܦܬܐ ܛܦܪ̈ܐ. ܬܪܝܨ ܩܘܡܬܐ. ܕܟܐ ܟܪܘܡܐ.

ܢܘܗܪܐ ܥܠ ܙܢ̈ܝܐ ܕܚܛܝ̈ܢܐ ܐܘ ܕܒܡܫܘܕܥܢܘ̈ܬܐ ܡܥܕܝܢ ܠܡܓܕܫ

ܕܒܒܢ̈ܬ ܩ̈ܠܐ ܡܢ ܥܘܕܝ̈ܝܬܐ ܘܠܐ ܕܪ̈ܝܫܬܐ ܐܟܚܕܐ ܘܠܐ ܡܥܝ̈ܕܬܐ ܠܬܚܘܡܐ ܢܦܫܩ ܛܒ ܫܟܝܪܐ. ܒܕܓܘܢ ܐܢ ܬܓܕܫ ܘܠܐ ܬܬܟܝܢ ܒܪܬ ܩܠܐ ܕܒܝܬܝܐ ܘܡܚܝܢܐ ܠܗܿܘ ܕܡܬܬܚܡ. ܠܡܒܪܝܗܿ ܙܕܩ. ܒܗܿ ܒܕܡܘܬܐ ܓܝܪ ܡܣܟܠܝܢ ܘܗܢܘܢ ܕܠܗܿܘ ܕܠܐ ܝܕܝܥ. ܒܗܿܘ ܕܫܘܐ ܠܗ ܒܠܐ ܝܕܝܥܘܬܐ ܗܡܣܝܢ ܠܡܚܘܝܘ. ܟܕ ܠܙܘܓܐ ܠܡܐܡܪ ܒܗܿܝ ܕܠܘ ܐܦܙܓܐ ܗܘ ܡܫܘܕܥܝܢ. ܐܘ ܠܐܒܐ ܒܝܕ ܒܪܐ. ܗܘ ܗܟܘܬ ܘܗܿܢܘܢ ܕܠܗܿܘ ܕܠܐ ܝܕܝܥ. ܒܗܘ ܕܥܡܘܛ ܡܢܗ ܡܫܘܕܥܝܢ ܐܝܟ ܗܿܢܘܢ ܕܐܡܪܝܢ ܕܢܘܪܐ ܐܣܛܘܟܣܐ ܗܝ ܕܡܝܬ ܠܢܦܫܐ. ܒܗܿ ܒܕܡܘܬܐ ܘܗܿܢܘܢ ܕܠܗܿܘ ܕܠܐ ܝܕܝܥ ܒܗ ܟܕ ܒܗ ܡܫܘܕܥܝܢ ܟܕ ܒܢ̈ܬ ܩ̈ܠܐ ܒܠܚܘܕ ܡܚܠܦܝܢ. ܐܝܟ ܗܿܢܘܢ ܕܐܡܪܝܢ ܕܙܘܥܐ ܫܘܢܝܐ ܡܕܡ ܐܝܬܘܗܝ. ܐܘ ܒܪܢܫܐ. ܚܝܘܬܐ ܡܕܡ ܐܕܡܝܬܐ ܗܘ. ܐܟܘܬܗܘܢ ܕܝܢ ܡܣܟܠܝܢ ܘܗܿܢܘܢ ܕܠܗܿܘ ܕܠܐ ܝܕܝܥ ܒܗܿܘ ܡܐ ܕܠܐ ܡܬܝܕܥ ܐܠܐ ܒܗ ܡܫܬܘܕܥܝܢ. ܘܟܕ ܡܫܬܐܠܝܢ ܕܡܢܐ ܗܝ ܐܝܢܝܘܬܐ. ܗܢܘܢ ܡܦܢܝܢ ܕܗܿܝ ܕܡܝܘܬܐ ܘܠܐ ܕܡܝܘܬܐ ܡܩܒܠܐ ܘܟܕ ܬܘܒ ܒܪܕܪܫ ܡܫܬܐܠܝܢ ܕܡܢܐ ܗܝ ܕܡܝܘܬܐ. ܗܦܟܝܢ ܡܦܢܝܢ ܕܡܚܝܢܘܬܐ ܕܒܐܝܢ̈ܝܘܬܐ ܐܝܟ ܕܐܦ ܫܘܝܘܬܐ ܡܚܝܢܘܬܐ ܗܝ ܕܒܟܡܝܘܬܐ.

ܦܘܫܟܐ ܘܫܪܝܐ: ܠܐ ܡܬܐܡܪܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܡܢ ܐܢܗܘ ܕܠܐ ܝܕܝܥ ܠܢ. ܐܝܟܢܐ ܣܠܩܐ ܥܠ ܒܠܢ ܒܥܬܐ ܕܡܫܬܘܕܥܢܘܬܗ. ܐܢܕܝܢ ܝܕܝܥ ܠܢ ܐܝܟܢܐ ܨܒܝܢܢ ܕܬܢܝܢܘܬ ܢܫܬܘܕܥܝܘܗܝ ܘܐܝܟ ܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܘܠܐ ܚܕܐ ܣܢܝܩܘܬܐ ܥܠ ܙܢ̈ܝܐ ܡܫܘ̈ܕܥܢܐ. ܒܗܿܝ ܕܐܡܪܝܢܢ ܕܣܘܥܪ̈ܢܐ ܠܡ ܠܘ ܒܟܠ ܡܕܡ ܝܕܝܥܝܢ ܠܢ. ܐܦܠܐ ܒܟܠ ܡܕܡ ܠܐ ܝܕܝܥܝܢ. ܒܕܓܘܢ ܒܙܢܐ ܗܿܘ ܕܒܗ ܝܕܝܥܝܢ ܠܢ. ܣܠܩܝܢ ܥܠ ܒܠܝ̈ܢ ܕܢܒܥܐ ܚܬܝܬܘܬ ܝܕܥܬܗܘܢ. ܐܢܕܝܢ ܬܘܒ ܢܗܦܟܘܢ ܘܢܐܡܪܘܢ. ܕܒܙܢܐ ܗܿܘ ܕܒܗ ܝܕܥܝܢܢ ܠܐ ܒܥܝܢܢ ܠܡܫܬܘܕܥܢܘܬܗܘܢ. ܘܒܙܢܐ ܕܒܗ ܠܐ ܝܕܥܝܢܢ. ܐܝܟܢܐ ܡܨܝܢܢ ܠܡܒܥܐ ܝܕܥܬܗܘܢ. ܟܕ ܠܗ ܠܙܢܐ ܠܐ ܚܟܡܝܢܢ. ܡܗܦܟܝܢܢ ܘܡܦܢܝܢܢ ܕܗܢܐ ܚܪܝܢܐ ܗܘ ܠܘܩܒܠ ܗܿܢܝܢ ܕܐܢܢܩܐܝܬ ܟܠܢܫ ܝܕܥ ܟܐܢܘܬܗܝܢ. ܒܕܓܘܢ ܘܠܐ ܣܟ ܫܘܐ ܠܦܘܢܝܐ. ܗܐ ܓܝܪ ܠܢܦܫܐ ܡܢ ܒܙܢܐ ܡܕܡ ܝܕܥܝܢܢ ܗܿܢܘ ܕܝܢ ܕܐܝܬܝܗܿ. ܡܘܢ ܐܪܐ ܡܕܡ ܟܠܐ ܠܡܬܕܪܓܘ ܡܢ ܗܕܐ ܝܕܥܬܐ. ܠܘܬ ܗܿܝ ܕܢܕܥ ܕܐܡܝܢܬ ܙܘ̈ܥܐ ܗܝ. ܘܡܢ ܗܕܐ ܕܠܐ ܡܝܘܬܬܐ ܗܝ. ܘܡܢ ܗܕܐ ܠܘܬ ܗܿܝ ܕܠܐ ܚܒܝܟܐ ܒܓܘ̈ܫܡܐ ܐܝܟ ܚܝ̈ܠܐ ܓܘܫܡ̈ܢܝܐ. ܘܗܿܝ ܕܟܐܢܐ ܠܡܬܪܥܝܘ ܕܦܘܫܟܐ ܕܐܡܝܪ ܥܠ ܡܬܬܝܩܢܢܘܬܗܘܢ ܡܢ ܕܣܘܥܪ̈ܢܐ ܝܬܝܪ ܚܣܝܢܐܝܬ ܡܫܬܡܪ. ܥܠ ܡܫܬܪܪܢܘܬܗܘܢ ܕܝܢ ܘܠܐ ܣܟ. ܐܝܟ ܕܡܒܕ̈ܩܢ ܬܚܘܝ̈ܬܐ ܒܕܓܘܢ ܟܠ ܡܬܝܩܢܢܘܬܐ ܐܢܢܩܝܬܐ ܘܠܐ ܚܕܐ ܡܬܝܩܢܢܘܬܐ ܡܬܩܢܝܢܝܬܐ ܘܐܦܢ ܠܐ ܫܠܡܝܢ ܪ̈ܥܝܢܝܗܘܢ ܕܩܕܡܝ̈ܐ ܠܬܪܥܝܬܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ.

ܚܘܬܡܐ

ܘܗܠܝܢ ܡܢ ܣܦܩ̈ܢ ܡܡܫܚܐܝܬ ܥܠ ܙܢ̈ܝܐ ܡܫܒ̈ܠܝ ܠܘܬ ܝܕܝܥܬܐ ܕܡܬܝܩܢܢ̈ܘܬܐ. ܢܪܓܠ ܕܝܢ ܡܢ ܗܐ ܡܟܐ ܘܠܗܠܝܢ ܕܠܘܬ ܗܝܡܢܘܬܐ ܡܝܒܠܝܢ ܢܣܥܘܪ ܟܕ ܡܬܗܕܝܢܢ.

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܪܝܢ

ܥܠ ܪܘܟܒܐ ܕܟܠ ܙܢ̈ܝ ܦܪ̈ܘܛܣܝܣ. ܘܥܠ ܗܠܝܢ ܕܡܩܦ ܠܗܝܢ ܢܩ̈ܦܢ.

ܦܘܠܓܐ: ܟܠ ܡܐܡܪܐ ܗܿܘ ܕܐܦ ܒܪܬ ܩܠܐ ܡܪܟܒܬܐ ܘܦܪܘܛܣܝܣ ܡܥܕ ܠܡܬܟܢܝܘ. ܐܘ ܠܒܥܬܐ ܕܡܕܡ ܡܬܬܣܪܚ܆ ܐܘ ܠܘ ܠܒܥܬܐ ܕܡܕܡ. ܘܗܿܘ ܩܕܡܝܐ. ܐܘ ܡܢܝܘܬܐ ܕܣܘܥܪ̈ܢܐ ܒܥܐ. ܘܡܬܟܢܐ ܡܫܐܠܢܐ. ܐܘ ܠܐ ܡܢܝܘܬܗܘܢ. ܘܗܘ ܗܢܐ. ܐܘ ܠܩܢܘܡܐ ܒܥܐ ܘܡܬܟܢܐ ܩܪܘܝܐ ܐܘ ܠܣܥܘܪܘܬܐ ܕܡܢܗ ܕܩܢܘܡܐ. ܘܗܘ ܗܢܐ. ܐܢ ܡܥܠܝ ܗܿܘ ܕܒܥܐ ܦܩܘܕܐ ܡܬܟܢܐ ܗܘ ܡܐܡܪܐ. ܐܢܕܝܢ ܡܐܟ ܡܬܟܫܦܢܐ. ܐܢܕܝܢ ܫܘܝ̈ܝ ܢܙܠܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܓܒ̈ܐ ܒܥܝܐ. ܘܗܿܘ ܕܠܘ ܠܒܥܬܐ ܕܡܕܡ ܡܬܬܣܪܚ. ܐܠܐ ܠܦܣܩܐ ܕܣܝܘܡܘܬܐ ܕܡܕܡ ܥܠ ܡܕܡ. ܐܘ ܡܪܝܡܢܘܬܐ ܕܡܕܡ ܡܢ ܡܕܡ. ܡܐܡܪܐ ܦܣܘܩܐ ܘܐܦܘܦܢܛܝܩܘܣ ܡܬܩܪܐ. ܘܒܗܿܝ ܕܒܗ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܫܪܪܐ ܡܢ ܕܓܠܘܬܐ ܡܥܕ ܠܡܬܦܪܫܘ. ܥܠܘܗܝ ܗܝ ܒܠܚܘܕ ܒܛܝܠܘܬܐ ܠܘܓܝܩܝܬܐ.

ܢܘܗܪܐ: ܘܡܛܠ ܕܦܣܩܐ ܢܩܝܦܘܬܐ ܕܗܿܘ ܕܡܬܩܛܪܓ ܐܘ ܠܐ ܢܩܝܦܘܬܗ ܕܠܗܿܘ ܕܣܝܡ ܡܫܘܕܥ: ܗܝ ܢܩܝܦܘܬܐ ܐܘ ܒܣܘܥܪ̈ܢܐ ܐܝܬܝܗܿ ܐܝܟ ܡܘܩܕܢܘܬܐ ܕܢܩܝܦܐ ܠܢܘܪܐ. ܐܘ ܒܚܘܫ̈ܒܐ. ܟܕ ܥܠܝܗܿ ܥܠ ܗܕܐ ܬܐܘܪܝܣܐ ܥܒܕܝܢܢ. ܐܘ ܒܩܠܐ. ܟܕ ܠܗܿܝ ܕܐܬܪܢܝܬ ܠܢ ܒܡܠܬܐ ܡܓܫܡܝܢܢ. ܐܘ ܒܟܬܝܒ̈ܬܐ. ܟܕ ܠܗܿܝ ܕܡܠܠܢܢ ܒܛܘܡ̈ܣܐ ܡܛܦܣܝܢܢ. ܘܟܠ ܚܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܡܫܘܕܥܢܐ ܗܘ ܕܗܿܘ ܕܩܕܡܘܗܝ. ܡܫܬܘܕܥܢܐ ܕܝܢ ܡܢ ܗܿܘ ܕܒܬܪܗ. ܒܕܓܘܢ ܣܟ̈ܐ. ܡܫܘܕ̈ܥܢܐ ܐܘ ܡܫܬܘܕ̈ܥܢܐ ܒܠܚܘܕ. ܡܨܥ̈ܝܐ ܕܝܢ ܘܡܫܘܕ̈ܥܢܐ ܘܡܫܬܘܕ̈ܥܢܐ ܐܟܚܕܐ. ܘܗܠܝܢ ܡܢ ܬܪܝܢ ܩܕܡ̈ܝܐ. ܒܗܿܝ ܕܟܝܢܐܝܝܢ ܠܟܠ. ܗܢܘܢ ܟܕ ܗܢܘܢ ܐܝܬܝܗܘܢ. ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܐ̱ܚܪ̈ܝܐ ܬܪܝܢ. ܒܗܿܝ ܕܠܘ ܟܝܢܐܝܝܢ ܠܟܠ ܫܪ̈ܒܢ ܠܦܘܬ ܫܠܡܘܬܗܝܢ ܘܠܥܙܝ̈ܗܘܢ ܐܝܬܝ̈ܗܝܢ.

ܢܘܗܪܐ: ܒܟܠ ܓܝܪ ܦܪܘܛܣܝܣ ܐܢܢܩܝ ܕܢܗܘܐ ܗܿܘ ܕܥܠܘܗܝ ܗܿܘܐ ܦܣܩܐ ܘܗܿܘ ܕܒܗ ܗܿܘܐ ܦܣܩܐ. ܘܗܢܘܢ ܗܠܝܢ ܐܢ ܒܢ̈ܬ ܩ̈ܠܐ ܐܢܘܢ ܦܫܝ̈ܛܬܐ. ܐܘ ܒܚܝܠܐ ܕܦܫܝ̈ܛܬܐ ܗܝ ܦܪܘܛܣܝܣ ܕܡܢܗܝܢ ܡܬܪܟܒܐ ܩܛܝܓܘܪܝܩܝܬܐ ܡܬܟܢܝܐ. ܐܟܙܢܐ ܕܒܪܢܫܐ ܚܝܘܬܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܐܘ ܚܝܐ ܡܠܝܠܐ. ܓܘܫܡܐ ܡܢܦܫܐ ܡܪܓܫܢܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܐܢܕܝܢ ܠܘ ܦܫܝ̈ܛܬܐ. ܐܦܠܐ ܒܚܝܠܐ ܕܦܫܝ̈ܛܬܐ. ܐܠܐ ܦܪܘܛܣܝܣ ܗܝ ܕܟܠ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܠܝܬܝܗܿ ܗܘܦܬܛܝܩܝܬܐ ܣܒܝܣܬܐ ܡܬܟܢܝܐ. ܐܢ ܐܣܪܐ ܗܘ ܕܢܩܝܦܘܬܐ ܐܣܪܗܝܢ. ܐܟܙܢܐ ܕܐܢ ܫܡܫܐ ܠܥܠ ܡܢ ܐܪܥܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܐܝܡܡܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܐܘ ܗܘܦܬܛܝܩܝܬܐ ܡܦܪܫܬܐ ܐܢ ܐܣܪܐ ܗܘ ܕܦܘܠܓܐ ܐܣܪܗܝܢ. ܐܟܙܢܐ ܕܗܢܐ ܡܢܝܢܐ. ܐܘ ܙܘܓܐ ܐܘ ܐܦܙܓܐ ܐܝܬܘܗܝ.

ܢܘܗܪܐ: ܘܦܪܘܛܣܝܣ ܡܢ ܩܛܝܓܘܪܝܩܝܬܐ ܗܿܘ ܕܥܠܘܗܝ ܗܿܘܐ ܦܣܩܐ. ܗܿܘ ܕܣܝܡ ܡܬܩܪܐ. ܘܗܿܘ ܕܒܗ ܗܿܘܐ ܦܣܩܐ. ܗܿܘ ܕܡܬܩܛܪܓ. ܒܗܿܢܝܢ ܕܝܢ ܗܘܦܬܛܝܩ̈ܝܬܐ ܗܿܘ ܕܥܠܘܗܝ ܗܿܘܐ ܦܣܩܐ. ܩܕܝܡܝܐ ܡܬܟܢܐ. ܗܿܘ ܕܝܢ ܕܒܗ ܢܩܦܝܐ. ܘܒܦܪܘܛܣܝܣ ܡܢ ܩܛܝܓܘܪܝܩܝܬܐ ܐܢ ܕܣܝܘܡܘܬܐ ܗܘ ܦܣܩܐ. ܩܛܦܛܝܩܝܬܐ ܡܬܟܢܝܐ. ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܒܪܢܫܐ ܚܝܘܬܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܐܢܕܝܢ ܕܡܪܝܡܢܘܬܐ. ܐܦܘܦܛܝܩܝܬܐ ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܒܪܢܫܐ ܚܝܘܬܐ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܒܗܠܝܢ ܕܝܢ ܗܘܦܬܛܝܩ̈ܝܬܐ. ܒܣܒܝ̈ܣܬܐ ܡܢ ܐܢ ܣܝܘܡܘܬܐ ܗܘ ܕܢܩܝܦܘܬܐ ܗܘ ܦܣܩܐ ܩܛܦܣܝܣ ܡܬܟܢܐ. ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܐܢ ܫܡܫܐ ܠܥܠ ܡܢ ܐܪܥܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܝܡܡܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܐܢ ܕܝܢ ܡܪܝܡܢܘܬܐ ܕܢܩܝܦܘܬܐ ܐܦܘܦܣܝܣ ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܠܘ ܐܢ ܫܡܫܐ ܠܥܠ ܡܢ ܐܪܥܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܝܡܡܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܒܡܦܪ̈ܫܬܐ ܕܝܢ ܬܘܒ. ܐܢܗܘ ܕܗܘ ܦܣܩܐ ܣܝܘܡܘܬܐ ܗܘ ܕܦܘܠܓܐ. ܩܛܦܣܝܣ ܗܝ ܦܪܘܛܣܝܣ ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܗܢܐ ܡܢܝܢܐ ܐܘ ܙܘܓܐ ܐܘ ܐܦܙܓܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܐܢܕܝܢ ܡܪܝܡܢܘܬܐ ܗܘ ܕܦܘܠܓܐ ܐܦܘܦܣܝܣ ܗܝ ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܠܘ ܐܘ ܙܘܓܐ ܐܘ ܐܦܙܓܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܢܝܢܐ ܗܢܐ.

ܦܘܠܓܐ: ܟܠ ܦܪܘܛܣܝܣ ܩܛܝܓܘܪܝܩܝܬܐ ܐܘ ܩܢܘܡܐ ܝܚܝܕܝܐ ܐܝܬ ܠܗܿ ܗܿܘ ܕܣܝܡ. ܘܦܪܘܛܣܝܣ ܕܟܠܚܕ ܡܬܟܢܝܐ. ܐܟܙܢܐ ܕܣܘܩܪܛܝܣ ܒܪܢܫܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܐܘ ܕܟܘܠܐ ܐܝܬ ܠܗܿ ܗܿܘ ܕܣܝܡ. ܘܗܝ ܗܕܐ ܐܢ ܫܟܝܚܐ ܒܗܿ ܒܪܬ ܩܠܐ ܡܫܘܕܥܬ ܟܡܝܘܬܐ ܦܪܘܣܕܝܘܪܝܣܡܘܢܝܬܐ ܡܬܟܢܝܐ. ܘܦܪܘܣܕܝܘܪ̈ܝܣܡܘ ܡܢ ܐܪܒܥܐ. ܒܗܿܝ ܕܟܡܝܘܬܐ. ܐܘ ܟܠܢܝܬܐ ܐܝܬܝܗܿ ܐܘ ܡܢܬܝܬܐ. ܘܟܠ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܐܘ ܩܛܦܛܝܩܝܬܐ ܐܘ ܐܦܘܦܛܝܩܝܬܐ ܘܦܪܘܣܕܝܘܪܝܣܡܘܣ ܟܠܢܝܐ ܩܛܦܛܝܩܝܬܐ ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܟܠ. ܐܦܘܦܛܝܩܝܬܐ ܕܝܢ ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܘܠܐ ܚܕ. ܦܪܘܣܕܝܘܪܝܣܡܘܣ ܕܝܢ ܡܢܬܝܐ ܩܛܦܛܝܩܝܐ ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܡܕܡ ܐܘ ܚܕ. ܐܦܘܦܛܝܩܝܐ ܕܝܢ ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܠܐ ܟܠ. ܐܢܕܝܢ ܠܐ ܫܟܝܚܐ ܒܗܿ ܒܪܬ ܩܠܐ ܡܫܘܕܥܬ ܟܡܝܘܬܐ ܠܐ ܦܪܘܣܕܝܘܪܝܣܡܘܢܝܬܐ ܡܬܟܢܝܐ ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܒܪܢܫܐ ܚܝܘܬܐ ܐܝܬܘܗܝ.

ܢܘܗܪܐ ܡܛܠ ܗܿܝ ܕܠܐܝܕܐ ܫܘܝܐ ܒܚܝܠܐ ܗܿܝ ܠܐ ܦܪܘܣܕܝܘܪܝܣܡܘܣ

ܘܦܪܘܛܣܝܣ ܡܢ ܠܐ ܦܪܘܣܕܝܘܪܝܣܡܢܝܬܐ ܡܗܓܓܐ ܡܢ ܟܠܢܝܘܬܐ. ܒܗܿܝ ܕܟܝܢܐ ܡܕܡ ܒܗܿ ܡܬܢܣܒ. ܗܿܘ ܐܝܢܐ ܕܐܦ ܟܠܢܝܐ ܐܦ ܡܢܬܝܐ ܡܟܢ ܠܡܗܘܐ. ܒܕܓܘܢ ܥܘܗܕܢܗ ܫܚܝܡܐ ܒܠܥܕ ܒܪܬ ܩܠܐ ܡܫܘܕܥܬ ܟܡܝܘܬܐ ܠܐ ܙܕܩ ܕܟܠܢܝܐ ܢܚܘܝܘܗܝ. ܘܐܠܐ ܡܥܠ ܥܐܠܐ ܗܘܬ ܟܠܢܝܘܬܐ ܒܡܢܝܘܬܐ ܕܒܪܢܫܐ. ܘܠܐ ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܣܘܩܪܛܝܣ ܒܪܢܫܐ ܢܗܘܐ ܒܗܿܝ ܕܠܐ ܟܠܢܝ. ܡܕܝܢ ܐܝܟ ܕܐܬܐܡܪ ܟܝܢܐ ܗܘ ܟܠ ܟܝܢ ܟܠܢܝܐ ܕܡܟܢ ܐܟܚܕܐ ܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܠܡܩܒܠܘ. ܘܟܕ ܟܠܢܐܝܬ ܡܬܢܣܒ. ܡܫܪ ܐܦ ܡܢܬܐܝܬ ܟܕ ܕܝܢ ܡܢܬܐܝܬ ܡܬܢܣܒ ܠܘ ܬܘܒ ܟܠܢܐܝܬ ܒܟܠ ܡܨܐ ܠܡܫܪܘ. ܘܟܕ ܒܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܐܟܚܕܐ ܡܢܬܐܝܬ ܡܫܪܐ. ܟܠܢܐܝܬ ܕܝܢ ܠܘ ܒܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܠܦܪܘܛܣܝܣ ܡܢܬܝܬܐ ܙܕܩ ܠܡܘܕܝܘ ܕܫܘܝܐ ܒܚܝܠܐ ܗܿܝ ܠܐ ܦܪܘܣܕܝܘܪܝܣܡܢܝܬܐ ܘܡܢ ܗܓܓ̈ܘܬܐ ܕܐܚܪ̈ܢܐ ܢܫܬܐܠ.

ܦܘܠܓܐ: ܕܦܪܘܛܣܝܣ ܩܛܝܓܘܪܝܩܝܬܐ ܠܦܫܝ̈ܛܬܐ ܘܠܕܡܛܬܣܝܣ

ܘܒܦܪܘܛܣܝܣ ܡܢ ܩܛܝܓܘܪܝܩܝܬܐ. ܐܢܗܘ ܕܫܟܝܚܘܬܢܝܐ ܡܕܡ ܐܝܬܘܗܝ ܗܿܘ ܕܡܬܩܛܪܓ ܦܫܝܛܬܐ ܡܬܟܢܝܐ ܗܝ ܦܪܘܛܣܝܣ ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܒܪܢܫܐ ܚܝܘܬܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܐܢܗܘ ܕܝܢ ܕܓܠܝܙܘܬܢܝܐ ܡܕܡ ܐܝܬܘܗܝ ܕܡܛܬܣܝܣ ܡܬܟܢܝܐ ܘܡܪܟܒܬܐ ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܒܪܢܫܐ ܠܐ ܚܝܘܬܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܡܥܕܝܢ ܬܘܒ ܕܐܦ ܠܗܿܘ ܕܣܝܡ ܓܠܝܙܘܬܢܝܐ ܡܕܡ ܢܥܒܕܘܢ. ܘܕܡܛܬܣܝܣ ܢܟܢܘܢܗܿ ܠܦܪܘܛܣܝܣ. ܐܠܐ ܠܘ ܣܓܝ. ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܠܐ ܒܪܢܫܐ ܚܝܘܬܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܐܪܒܥ ܡܕܝܢ ܗܘ̈ܝܢ ܦܪܘܛܣܝܣ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ. ܬܪܬܝܢ ܩܛܦܛܝܩ̈ܝܬܐ ܗ̄ ܡܬܚܡ̈ܬܐ. ܘܕܡܛܬܣܝܣ ܘܐܦܘܦܛܝܩܝܬܐ ܕܝܠܗܝܢ ܬܪܬܝܢ.

ܢܘܗܪܐ: ܘܟܒܪ ܬܣܬܒܪ ܕܐܦܘܦܣܝܣ ܗܿܝ ܦܫܝܛܬܐ ܕܐܡܪܐ. ܒܪܢܫܐ ܚܝܘܬܐ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܘܩܛܦܣܝܣ ܕܡܛܬܣܝܣ ܕܐܡܪܐ ܕܒܪܢܫܐ ܕܒܪܢܫܐ ܠܐ ܚܝܘܬܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܒܗܿܝ ܕܐܟܚܕܐ ܡܢܟܪ̈ܝܢ ܠܗܿܘ ܕܡܬܩܛܪܓ ܡܢ ܗܿܘ ܕܣܝܡ. ܫܘܝ̈ܬ ܚܝܠܐ ܐܝܬܝ̈ܗܝܢ. ܠܐ ܦܪ̈ܝܫܢ ܛܒ. ܐܦ ܒܡܠܬܐ ܐܦ ܒܣܘܟܠܐ. ܘܒܡܠܬܐ ܡܢ ܒܗܿܝ ܕܒܐܦܘܦܐܣܝܣ ܡܢ ܦܫܝܛܐ. ܠܐܣܪܐ ܢܩܝܦܐ ܠܐ ܟܦܘܪܬܐ. ܒܩܛܦܣܝܣ ܕܝܢ ܕܡܛܬܣܝܣ ܠܗܿܘ ܕܡܬܩܛܪܓ ܘܒܣܘܟܠܐ ܬܘܒ. ܒܗܿܝ ܕܓܘܢܝܘܬܐ ܘܕܝܠܢܝܘܬܐ ܐܝܬ ܒܝܬ ܬܪ̈ܬܝܗܝܢ. ܓܘܢܝܐ ܕܝܢ ܐܦܘܦܣܝܣ ܦܫܝܛܬܐ. ܘܕܝܠܢܝܐ ܩܛܦܣܝܣ ܕܡܛܬܣܝܣ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܟܠ ܟܪ ܕܡܫܪܐ ܩܛܦܣܝܣ ܕܡܛܬܣܝܣ ܡܫܪܐ ܐܦ ܘܐܦܘܦܣܝܣ ܦܫܝܛܬܐ. ܐܟܙܢܐ ܕܥܠ ܗܠܝܢ ܕܐܝܬܝ̈ܗܝܢ. ܐܘ ܡܨܝ̈ܢ ܠܡܗܘܐ. ܟܪ ܕܝܢ ܕܡܫܪܐ ܐܦܘܦܐܣܝܣ ܡܬܚܡܬܐ ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܬܫܪ. ܘܩܛܦܣܝܣ ܕܡܛܬܣܝܣ. ܐܟܙܢܐ ܕܥܠ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܐܝܬܝܗܝܢ ܘܠܐ ܡܨܝ̈ܢ ܠܡܗܘܐ. ܥܠ ܥܢܙܐܝܠܐ ܓܝܪ ܡܨܝܐ ܕܢܐܡܪ ܕܚܝܘܬܐ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܘܠܐ ܡܨܝܐ ܕܢܐܡܪ ܕܠܐ ܚܝܘܬܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܒܗܿܝ ܕܗܕܐ ܣܝܘܡܘܬܐ ܡܕܡ ܡܫܘܕܥܐ. ܘܥܠ ܗܿܘ ܕܝܢ ܕܠܘ ܡܫܟܚܢܐ ܗܘ ܕܢܗܘܐ. ܐܝܕܐ ܣܝܘܡܘܬܐ ܡܫܪܐ ܣܛܪ ܡܢ ܡܪܝܡܢܘܬܐ ܒܠܚܘܕ. ܘܗܢܝܢ ܗܠܝܢ ܒܦܪ̈ܘܛܣܝܣ ܬܪ̈ܝܢܝܬܐ ܥܛ̈ܠܬ ܠܦܘܪܫܐ ܐܝܬܝܗ̈ܝܢ ܒܡܠܬܐ. ܐܠܐ ܛܟ ܒܣܘܟܠܐ. ܒܗܠܝܢ ܕܝܢ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܕܠܝܠܐܝܬ ܡܬܦܪ̈ܫܢ.

ܦܘܠܓܐ: ܕܦܪ̈ܘܛܣܝܣ ܗܘܦܬܛܝܩ̈ܝܬܐ ܣܒܝ̈ܣܬܐ ܘܡܦܪ̈ܫܬܐ ܠܗܿܝ ܕܟܠ ܘܠܗܿܝ ܕܟܠܐ

ܘܦܪܘܛܣܝܣ ܡܢ ܗܿܝ ܕܟܠܚܕ ܒܗܠܝܢ ܣܒܝ̈ܣܬܐ ܐܝܬܝܗܿ. ܗܿܝ ܕܒܙܒܢܐ ܡܕܡ ܢܗܘܐ ܒܗܿ ܗܘ ܦܣܩܐ ܕܢܩܝܦܘܬܐ. ܟܠܢܝ̈ܬܐ ܢܗܘ̈ܝܢ ܦܪ̈ܘܛܣܝܣ ܗܢܝܢ ܕܡܢܗܝܢ ܡܪܟܒܐ. ܐܘ ܠܘ ܟܠܢ̈ܝܬܐ. ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܝܘܡܢ ܐܢ ܒܢܝܢ̈ܫܐ ܢܟܣܚܘܢ ܡܗܒ̈ܒܢ ܣًܬܐ. ܐܦܘܦܣܝܣ ܕܝܢ ܕܝܠܗܿ: ܗܿܝ ܕܠܘ ܐܢ ܝܘܡܢ. ܣܒܝܣܬܐ ܕܝܢ ܕܟܠܐ ܐܝܬܝܗܿ. ܗܿܝ ܕܒܙܒܢܐ ܕܝܬܝܪ ܡܢ ܚܕ ܢܩܦ ܒܗܿ ܦܣܩܐ ܕܢܩܝܦܘܬܐ. ܕܟܠ ܚܕ ܢܗܘ̈ܝܢ ܗܢܝܢ ܦܪ̈ܘܛܣܝܣ ܕܡܢܗܝܢ ܡܪܟܒܐ. ܐܘ ܠܘ ܕܟܠ ܚܕ. ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܟܠ ܐܡܬܝ ܕܐܚܙܝܟ ܐܫܡܫܟ. ܒܗܿ ܒܕܡܘܬܐ ܘܒܗܠܝܢ ܡܦܪ̈ܫܬܐ ܦܪܘܛܣܝܣ ܕܟܠܚܕ ܐܝܬܝܗܿ. ܗܿܝ ܕܒܙܒܢܐ ܡܕܡ ܐܝܬܘܗܝ ܒܗܿ ܦܣܩܐ ܕܦܘܠܓܐ. ܕܟܠܐ ܢܗܘ̈ܝܢ ܗܢܝܢ ܦܪ̈ܘܛܣܝܣ ܕܡܢܗܝܢ ܡܪܟܒܐ. ܐܘ ܠܘ ܕܟܘܠܐ. ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܠܡܚܪ. ܐܘ ܢܕܢܚ ܫܡܫܐ ܐܘ ܢܬܚܙܘܢ ܢܗܝܪ̈ܐ. ܐܦܘܦܣܝܣ ܕܝܢ ܕܝܠܗܿ ܗܿܝ ܕܠܐ ܠܡܚܪ. ܦܪܘܛܣܝܣ ܕܝܢ ܕܟܘܠܐ ܐܝܬܝܗܿ ܒܗܝܢ ܒܡܦܪ̈ܫܬܐ. ܗܿܝ ܕܒܙܒܢܐ ܕܝܬܝܪ ܡܢ ܚܕ ܢܗܘܐ ܒܗܿ ܦܣܩܐ ܕܦܘܠܓܐ. ܕܟܠܐ ܢܗܘ̈ܝܢ ܦܪ̈ܘܛܣܝܣ ܕܡܢܗܝܢ ܡܪܟܒܐ ܐܘ ܕܟܠ ܚܕ. ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܒܐܡܝܢܘ ܟܠ ܡܢܝܢܐ ܐܘ ܙܘܓܐ ܐܘ ܐܦܙܓܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܐܦܘܦܣܝܣ ܕܝܢ ܕܝܠܗܿ ܗܿܝ ܕܠܘ ܒܐܡܝܢܘ ܘܦܪܘܣܕܝܘܪܝܣܡܘܣ ܡܢ ܒܗܠܝܢ ܗܘܦܬܛܝܩܝ̈ܬܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܒܪܬ ܩܠܐ ܡܫܘܕܥܬ ܟܡܝܘܬܗ ܕܙܒܢܐ. ܕܒܗ ܗܿܘܐ ܦܣܩܐ ܕܢܩܝܦܘܬܐ. ܐܘ ܕܦܘܠܓܐ. ܠܐ ܗܿܝ ܕܡܫܘܕܥܐ ܟܡܝܘܬܐ ܕܗܿܘ ܕܣܝܡ. ܘܦܪܘܣܕܝܘܪܝܣܡܘܣ ܡܢ ܟܠܢܝܐ ܩܛܦܛܝܩܝܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܒܪܬ ܩܠܐ ܗܿܝ ܕܟܠ ܐܡܬܝ. ܐܘ ܒܟܠܙܒܢ. ܡܢܬܝܐ ܕܝܢ ܩܛܦܛܝܩܝܐ ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܐܝܬ ܐܡܬܝ. ܘܟܠܢܝܐ ܐܦܘܦܛܝܩܝܐ ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܘܠܐ ܡܬܘܡ. ܐܘ ܘܠܐ ܣܟ. ܡܢܬܝܐ ܕܝܢ ܐܦܘܦܛܝܩܝܐ ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܠܘ ܟܠ ܐܡܬܝ. ܐܘ ܠܘ ܒܟܠܙܒܢ. ܠܐ ܦܪܘܣܕܝܘܪܝܣܡܘܢܝܬܐ ܗܘܦܬܛܝܩܝܬܐ ܐܝܬܝܗܿ. ܗܿܝ ܕܘܠܐ ܡܕܡ ܡܢ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܒܗܿ ܐܝܬ. ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܐܢ ܫܡܫܐ ܠܥܠ ܡܢ ܐܪܥܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܝܡܡܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܘܓܘܢܐ ܐܘ ܚܘܪܐ ܐܘ ܐܘܟܡܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܘܐܟܡܐ. ܕܗܪܬܡܢ ܗܝ ܗܕܐ ܠܡܢܬܝܬܐ ܫܘܝܐ ܗܘܬ ܒܚܝܠܐ ܒܗܿ ܒܕܡܘܬܐ ܘܗܪܟܐ.

ܢܘܗܪܐ ܡܛܠ ܗܿܝ ܕܒܟܡܐ ܙܢ̈ܝܐ ܡܬܪܟܒܐ ܗܘܦܬܛܝܩܝܬܐ ܣܒܝܣܬܐ

ܘܗܘܦܬܛܝܩܝܬܐ ܡܢ ܣܒܝܣܬܐ ܬܫܝܥܐܝܬ ܡܬܪܟܒܐ ܒܗܿܝ ܕܦܪܘܛܣܝܣ ܕܡܢܗܝܢ ܡܪܟܒܐ. ܐܘ ܡܢ ܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܩܛܝܓܘܪ̈ܝܩܝܢ. ܐܘ ܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܣܒܝ̈ܣܬܐ. ܐܘ ܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܡܦܪ̈ܫܬܐ. ܐܘ ܗܿܝ ܡܢ ܩܕܝܡܝܬܐ ܩܛܝܓܘܪܝܩܝܬܐ. ܗܿܝ ܕܝܢ ܢܩܦܝܬܐ ܣܒܝܣܬܐ. ܐܘ ܗܿܝ ܡܢ ܩܕܝܡܝܬܐ ܣܒܝܣܬܐ ܗܿܝ ܕܝܢ ܢܩܦܝܬܐ ܩܛܝܓܘܪܝܩܝܬܐ. ܐܘ ܗܿܝ ܡܢ ܩܕܝܡܝܬܐ ܩܛܝܓܘܪܝܩܝܬܐ. ܗܿܝ ܕܝܢ ܢܩܦܝܬܐ ܡܦܪܫܬܐ. ܐܘ ܗܿܝ ܡܢ ܩܕܝܡܝܬܐ ܡܦܪܫܬܐ. ܗܿܝ ܕܝܢ ܢܩܦܝܬܐ ܩܛܝܓܘܪܝܩܝܬܐ. ܐܘ ܗܿܝ ܡܢ ܩܕܝܡܝܬܐ ܣܒܝܣܬܐ.

ܙܢܐ ܩܕܡܝܐ: ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܟܠ ܐܡܬܝ ܕܫܡܫܐ ܠܥܠ ܡܢ ܐܪܥܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܝܡܡܐ ܐܝܬܘܗܝ.

ܙܢܐ ܕܝܢ ܬܪܝܢܐ: ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܟܠ ܐܡܬܝ ܕܫܡܫܐ ܠܥܠ ܐܝܬܘܗܝ ܐܝܡܡܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܟܠ ܐܡܬܝ ܕܠܬܚܬ ܡܢ ܐܪܥܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܝܡܡܐ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ.

ܙܢܐ ܬܠܝܬܝܐ: ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܐܢ ܟܠ ܐܡܬܝ ܚܝܘܬܐ ܐܘ ܒܪܢܫܐ ܐܘ ܠܐ ܒܪܢܫܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܟܠ ܡܢܦܫܐ ܐܘ ܒܪܢܫܐ ܐܘ ܠܐ ܒܪܢܫܐ ܐܝܬܘܗܝ.

ܙܢܐ ܪܒܝܥܝܐ: ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܐܢ ܡܣܝܘܬܐ ܥܠܬܐ ܗܝ ܕܐܫܬܐ. ܐܘ ܟܠ ܐܡܬܝ ܕܐܫܬܐ ܬܫܬܟܚ. ܐܦ ܡܣܝܘܬܐ ܡܫܬܟܚܐ.

ܙܢܐ ܚܡܝܫܝܐ: ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܐܢ ܟܠ ܐܡܬܝ ܕܢܕܢܚ ܫܡܫܐ ܡܫܬܟܚ ܐܝܡܡܐ. ܕܢܚܗ ܕܫܡܫܐ ܥܠܬܐ ܗܘ ܕܐܝܡܡܐ.

ܙܢܐ ܫܬܝܬܝܐ: ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܐܢ ܐܫܬ ܦܠܢ ܚܡܝܡܬܐ ܐܝܬܝܗܿ ܐܘ ܥܡ ܗܘܠܐ ܗܝ. ܐܘ ܕܠܐ ܗܘܠܐ.

ܙܢܐ ܫܒܝܥܝܐ: ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܐܢ ܐܫܬ ܦܠܢ ܐܘ ܕܡܢܝܬܐ ܐܝܬܝܗܿ ܐܘ ܡܪܬܢܝܬܐ ܚܡܝܡܬܐ ܐܝܬܝܗܿ.

ܙܢܐ ܬܡܝܢܝܐ: ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܐܢ ܟܠ ܐܡܬܝ ܕܫܡܫܐ ܠܥܠ ܡܢ ܐܪܥܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܝܡܡܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܐܘ ܫܡܫܐ ܠܥܠ ܡܢ ܐܪܥܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܐܘ ܠܠܝܐ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ.

ܙܢܐ ܬܫܝܥܝܐ: ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܐܢ ܟܠ ܡܢܝܢܐ ܐܘ ܙܘܓܐ ܐܘ ܐܦܙܓܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܟܠܡܐ ܕܗܢܐ ܡܢܝܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܘ ܙܘܓܐ ܐܘ ܐܦܙܓܐ ܐܝܬܘܗܝ.

ܢܘܗܪܐ ܡܛܠ ܗܿܝ ܕܒܟܡܐ ܙܢ̈ܝܐ ܡܨܝܐ ܕܬܬܪܟܒ ܣܒܝܣܬܐ ܫܪܝܪܬܐ ܐܟܚܕ ܘܕܓܠܬܐ

ܠܡܕܥ ܐܠܨܐ ܕܫܪܝܪܘܬ ܗܠܝܢ ܣܒܝ̈ܣܬܐ. ܠܘ ܒܫܪܝܪܘܬܐ ܗܝ ܕܦܪ̈ܘܛܣܝܣ ܗܿܢܝܢ ܕܡܢܗܝܢ ܡܬܪܟܒܐ. ܐܦܠܐ ܕܓܠܘܬܗܿ ܒܕܓܠܘܬܗܝܢ. ܒܗܿܝ ܕܐܝܬ ܐܡܬܝ ܕܡܢ ܫܪܝܪ̈ܬܐ ܕܓܠܬܐ ܡܬܪܟܒܐ. ܘܡܢ ܕܓ̈ܠܬܐ ܫܪܝܪ̈ܬܐ ܐܝܟ ܕܡܬܚܘܝܐ. ܘܫܪܝܪܬܐ ܡܢ ܪܒܝܥܐܝܬ ܡܬܪܟܒܐ. ܐܘ ܡܢ ܬܪܬܝܢ ܫܪܝܪ̈ܬܐ. ܐܘ ܡܢ ܬܪܬܝܢ ܕܓ̈ܠܬܐ. ܐܘ ܡܢ ܩܕܝܡܝܬܐ ܕܓܠܬܐ ܘܢܩܦܝܬܐ ܫܪܝܪܬܐ. ܘܡܢ ܗܦܟܐ ܕܗܢܐ ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܬܬܪܟܒ ܫܪܝܪܬܐ ܐܝܟ ܕܡܬܚܘܝܐ. ܐܘ ܡܢ ܬܪܬܝܢ ܕܠܐ ܝܕܝܥܐ ܫܪܝܪܘܬܗܝܢ.

ܘܙܢܐ ܡܢ ܩܕܡܝܐ. ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܐܢ ܫܡܫܐ ܠܥܠ ܡܢ ܐܪܥܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܝܡܡܐ ܐܝܬܘܗܝ.

ܙܢܐ ܕܝܢ ܬܪܝܢܐ ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܐܢ ܒܪܢܫܐ ܟܐܦܐ ܐܝܬܘܗܝ ܠܐ ܡܢܦܫܐ ܐܝܬܘܗܝ.

ܙܢܐ ܕܝܢ ܬܠܝܬܝܐ ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܐܢ ܒܪܢܫܐ ܣܘܣܝܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܚܝܘܬܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܘܠܐ ܡܨܝܐ ܕܬܬܐܡܪ ܕܐܢ ܚܝܘܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܣܘܣܝܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܒܗܿܝ ܕܚܝܘܬܐ ܓܘܢܝܐ.

ܙܢܐ ܕܝܢ ܕܐܪܒܥܐ ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܐܢ ܣܘܩܪܛܝܣ ܟܬܒ ܡܙܝܥ ܨܒ̈ܥܬܗ. ܘܗܕܐ ܡܢ ܟܕ ܐܢܢܩܐܝܬ ܫܪܝܪܐ. ܘܠܐ ܣܟ ܝܕܝܥܐ ܠܢ ܗܿܝ ܕܐܢ ܟܬܒ ܐܘ ܠܐ ܟܬܒ ܡܙܝܥ ܨܒ̈ܥܬܗ. ܐܘ ܠܐ ܡܙܝܥ.

ܗܘ ܘܟܘܬ ܘܣܒܝܣܬܐ ܕܓܠܬܐ ܪܒܝܥܐܝܬ ܡܬܪܟܒܐ. ܐܘ ܡܢ ܬܪܬܝܢ ܫܪܝܪ̈ܬܐ. ܐܘ ܡܢ ܬܪܬܝܢ ܕܓ̈ܠܬܐ. ܐܘ ܡܢ ܩܕܝܡܝܬܐ ܫܪܝܪܬܐ ܘܢܩܝܦܬܐ ܕܓܠܬܐ. ܘܡܢ ܗܦܟܗܿ ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܕܓܠܬܐ ܬܗܘܐ. ܐܝܟ ܕܐܬܚܘܝ. ܐܘ ܡܢ ܬܪܬܝܢ ܕܠܐ ܝܕܝܥܐ ܕܓܠܘܬܗܝܢ.

ܘܙܢܐ ܡܢ ܩܕܡܝܐ. ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܟܠ ܐܡܬܝ ܕܐܘܡܝܪܘܣ ܚܝܘܬܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܒܪܢܫܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܘܗܠܝܢ ܡܢ ܐܦܢ ܬܪܬܝܗܝܢ ܫܪܝܪ̈ܢ ܥܠ ܐܘܡܝܪܘܣ. ܗܝ ܦܪܘܛܣܝܣ ܕܡܢܗܝܢ ܡܪܟܒܐ ܠܘ ܫܪܝܪܬ ܒܟܝܢܐ ܐܝܬܝܗܿ. ܒܗܿܝ ܕܠܘ ܚܝܘܬܐ ܐܝܬܝܗܿ ܥܠܬܐ ܕܐܢܫܘܬܐ. ܘܐܠܐ ܟܠ ܚܝܘܬܐ ܒܪܢܫܐ. ܗܿܝ ܕܫܟܝܪܐ.

ܙܢܐ ܕܝܢ ܕܬܪܝܢ: ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܟܠ ܐܡܬܝ ܕܐܝܠܢܐ ܨܗܘܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܒܪܢܫܐ ܐܝܬܘܗܝ.

ܙܢܐ ܕܝܢ ܬܠܝܬܝܐ: ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܐܢ ܒܪܢܫܐ ܚܝܘܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܣܘܣܝܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܘܠܐ ܡܨܝܐ ܕܬܬܗܦܟ ܗܝ ܗܕܐ ܕܓܠܬܐ ܬܟܬܪ.

ܙܢܐ ܕܝܢ ܪܒܝܥܝܐ. ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܐܢ ܣܘܩܪܛܝܣ ܟܬܒ ܫܠܝ̈ܢ ܠܗ ܨܒ̈ܥܬܗ. ܘܗܝ ܡܢ ܦܪܘܛܣܝܣ ܟܕ ܕܓܠܬܐ ܗܝ ܠܐ ܝܕܝ̈ܥܢ ܠܢ ܡܢܘ̈ܬܗܿ ܕܐܪܐ ܒܙܒܢܐ ܕܒܗ ܡܐܡܪܐ ܡܬܬܣܪܚ ܕܓ̈ܠܢ ܥܠܘܗܝ ܐܘ ܠܐ ܕܓ̈ܠܢ.

ܢܘܗܪܐ ܡܛܠ ܗܿܝ ܕܬܠܝܬܝܬ ܓܢ̈ܣܐ ܗܝ ܗܘܦܬܛܝܩܝܬܐ ܡܦܪܫܬܐ

ܦܪܘܛܣܝܣ ܡܢ ܓܝܪ ܕܡܢܗܝܢ ܗܘܦܬܛܝܩܝܬܐ ܡܦܪܫܬܐ ܡܬܪܟܒܐ. ܐܘ ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܐܟܚܕܐ ܢܫܪ̈ܢ ܐܘ ܢܕܓ̈ܠܢ ܘܡܬܟܢܝܐ ܡܦܪܫܬܐ ܡܪܢܝܬܐ. ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܟܠ ܡܢܝܢܐ ܐܘ ܙܘܓܐ ܐܘ ܐܦܙܓܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܐܘ ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܐܟܚܕܐ ܢܕܓ̈ܠܢ. ܡܨܝܐ ܕܝܢ ܕܐܟܚܕܐ ܢܫܪ̈ܢ. ܘܡܬܟܢܝܐ ܡܦܪܫܬܐ ܟܠܝܬ ܡܢ ܣܦܝܩܘܬܐ. ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܣܘܩܪܛܝܣ ܐܘ ܒܝܡܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܐܘ ܠܐ ܡܬܛܒܥ. ܘܗܕܐ ܗܿܘܝܐ ܟܕ ܗܿܝ ܡܢ ܚܕܐ ܡܢܬܐ ܕܡܦܪܫܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܬܗܘܐ ܡܢ ܐܢܛܝܦܣܝܣ ܕܗܿܝ ܐܚܪܬܐ. ܘܐܦܘܦܛܝܩܝܐ ܬܗܘܐ. ܗܐ ܓܝܪ ܟܕ ܗܿܝ ܕܒܝܡܐ ܢܗܘܐ. ܓܘܢܝܐ ܡܢ ܗܿܝ ܕܡܬܛܒܥ. ܡܪܝܡܢܘܬܐ ܕܗܕܐ ܕܕܝܠܢܝܐ ܗ̄ ܕܗܿܝ ܕܡܬܛܒܥ ܕܐܝܬܝܗܿ ܠܐ ܡܬܛܒܥ. ܓܘܢܝܬܐ ܡܢ ܗܿܝ ܕܒܝܡܐ ܠܐ ܢܗܘܐ ܙܕܩ ܕܬܗܘܐ. ܗܿܝ ܕܒܝܡܐ ܢܗܘܐ ܓܘܢܐ ܗܝ ܡܢ ܗܿܝ ܕܡܬܛܒܥ. ܘܗܿܝ ܕܠܐ ܡܬܛܒܥ ܓܘܢܝ ܡܢ ܗܿܘ ܕܒܝܡܐ ܠܐ ܢܗܘܐ. ܕܝܠܢ̈ܝܐ ܕܝܢ ܕܬܪ̈ܝܗܘܢ ܒܙܒܢ ܗܿܝ ܕܒܝܡܐ ܢܗܘܐ. ܘܒܙܒܢ ܗܿܝ ܕܡܬܛܒܥ. ܒܗܿܝ ܕܗܿܘ ܕܡܬܛܒܥ ܕܠܐ ܦܪܘܣ ܒܝܡܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܘܕܠܐ ܡܬܛܒܥ ܡܨܝܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܙܒܢ ܒܝܡܐ ܘܒܙܒܢ ܒܝܒܫܐ ܘܠܐ ܡܬܛܒܥ. ܐܘ ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܐܟܚܕܐ ܢܫܪ̈ܢ. ܡܨܝܐ ܕܝܢ ܕܐܟܚܕܐ ܢܕܓ̈ܠܢ. ܘܡܬܟܢܝܐ ܡܦܪܫܬܐ ܟܠܝܬ ܡܢ ܟܢܝܫܘܬܐ ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܗܢܐ ܓܘܫܡܐ ܐܘ ܟܐܦܐ ܐܘ ܐܝܠܢܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܘܗܕܐ ܡܢ ܗܘܝܐ ܟܕ ܗܿܝ ܡܢ ܚܕܐ ܡܢܬܐ ܕܡܦܪܫܬܐ ܕܝܠܢܝܬܐ ܬܗܘܐ ܡܢ ܐܢܛܝܦܣܝܣ ܕܗܿܝ ܐܚܪܬܐ. ܘܩܛܦܣܝܣ ܬܗܘܐ. ܗܐ ܓܝܪ ܟܐܦܐ ܕܝܠܢܝܐ ܡܢ ܐܢܛܝܦܣܝܣ ܕܐܝܠܢܐ ܕܐܝܬܝܗܿ ܠܐ ܐܝܠܢܐ. ܒܗܿܝ ܕܠܐ ܐܝܠܢܐ ܐܦ ܥܠ ܟܐܦܐ ܐܦ ܥܠ ܠܐ ܟܐܦܐ ܡܬܩܛܪܓ. ܒܗܿ ܒܕܡܘܬܐ ܘܠܐ ܟܐܦܐ. ܥܠ ܐܝܠܢܐ ܘܥܠ ܠܐ ܐܝܠܢܐ.

ܢܘܗܪܐ ܡܛܠ ܗܿܝ ܕܟܡܐ ܡܨܝܢ ܠܡܗܘܐ ܡܢ̈ܘܬܐ ܠܡܦܪܫܬܐ ܡܪܢܝܬܐ

ܘܗܝ ܡܢ ܗܕܐ ܐܘ ܬܪܝܢܬ ܡܢ̈ܘܬܐ ܐܝܬܝܗܿ. ܘܗܕܐ ܟܕ ܚܕܐ ܡܢܬܗܿ ܫܘܝܬ ܒܚܝܠܐ ܠܐܢܛܝܦܣܝܣ ܕܗܿܝ ܐܚܪܬܐ ܬܗܘܐ. ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܟܠ ܡܢܝܢܐ ܐܘ ܙܘܓܐ ܐܘ ܐܦܙܓܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܐܘ ܬܠܬܝܬ ܡܢ̈ܘܬܐ. ܘܗܝ ܗܕܐ ܟܕ ܚܕܐ ܡܢܬܗܿ ܫܘܝܬ ܒܚܝܠܐ ܠܐܢܛܝܦܣܝܣ ܕܗܠܝܢ ܬܪܬܝܢ ܬܗܘܐ. ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܟܠ ܡܢܝܢܐ ܐܘ ܝܬܝܪܐ ܐܘ ܚܣܝܪܐ ܐܘ ܫܘܝܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܐܘ ܪܒܝܥܝܬ ܡܢ̈ܘܬܐ. ܘܗܕܐ ܟܕ ܚܕܐ ܡܢܬܗܿ ܐܝܕܐ ܕܗܝ ܫܘܝܬ ܒܚܝܠܐ ܠܐܢܛܝܦܣܝܣ ܕܗܠܝܢ ܬܠܬ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܬܗܘܐ. ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܟܠ ܡܢܝܢܐ ܐܘ ܐܦܙܓܐ ܐܘ ܙܘܓܐ. ܐܘ ܙܘܓܐ ܕܙܘܓܐ. ܐܘ ܙܘܓܐ ܕܙܘܓܐ ܘܕܐܦܙܓܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܙܘܓܐ ܐܝܟ ܬܪܝܢ. ܘܙܘܓܐ ܕܙܘܓܐ. ܐܝܟ ܐܪܒܥܐ. ܘܙܘܓܐ ܕܙܘܓܐ ܘܕܐܦܙܓܐ. ܐܝܟ ܐܫܬܐ ܕܙܘܓܐ ܗܘ ܕܬܠܬܐ ܕܐܝܬ ܒܗ ܙܘܓܐ ܘܐܦܙܓܐ. ܐܘ ܡܪܬ ܡܢ̈ܘܬܐ ܕܠܐ ܣܘܦ ܐܝܬܝܗܿ. ܘܗܕܐ ܟܕ ܚܕܐ ܡܢܬܗܿ ܫܘܝܬ ܒܚܝܠܐ ܠܐܢܛܝܦܣܝܣ ܕܗܠܝܢ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܡܢ̈ܘܬܐ ܕܠܐ ܣܘܦ ܬܗܘܐ. ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܟܠ ܡܢܝܢܐ. ܐܘ ܚܕ ܐܘ ܬܪܝܢ ܐܘ ܬܠܬܐ ܘܗܟܢܐ ܠܠܐ ܣܘܦ ܐܝܬܘܗܝ.

ܢܘܗܪܐ ܡܛܠ ܗܿܝ ܕܒܟܡܐ ܙܢ̈ܝܐ ܡܬܪܟܒܐ ܗܘܦܬܛܝܩܝܬܐ ܡܦܪܫܬܐ ܡܪܢܝܬܐ

ܘܗܝ ܗܕܐ ܬܘܒ ܫܬܝܬܐܝܬ ܘܠܘ ܬܫܝܥܐܝܬ ܐܝܟ ܗܿܢܝܢ ܣܒܝ̈ܣܬܐ ܡܬܪܟܒܐ. ܒܗܿܝ ܕܗܪܬܡܢ ܗܿܝ ܡܢ ܚܕܐ ܡܬܢܩܦܢܝܬܐ ܗܝ. ܗܿܝ ܕܝܢ ܐܚܪܬܐ ܢܩܘܦܬܐ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܠܐ ܙܗܝܪܐ ܕܢܫܬܚ̈ܠܦܢ. ܒܠܥܕ ܫܘܚܠܦܐ ܕܣܘܟܠܐ. ܗܪܟܐ ܕܝܢ ܘܐܦܢ ܢܫܬܚ̈ܠܦܢ. ܫܘܚܠܦܐ ܘܠܐ ܚܕ ܒܣܘܟܠܗܝܢ ܗܿܘܐ. ܐܝܟ ܕܡܬܚܘܝܐ. ܘܡܬܪܟܒܐ ܡܢ ܐܘ ܡܢ ܬܪܬܝܢ ܩܛܓܘܪ̈ܝܩܝܬܐ. ܐܘ ܡܢ ܬܪܬܝܢ ܣܒܝ̈ܣܬܐ. ܐܘ ܡܢ ܬܪܬܝܢ ܡܦܪ̈ܫܬܐ. ܐܘ ܡܢ ܩܛܓܘܪܝܩܝܬܐ ܘܣܒܝܣܬܐ. ܐܘ ܡܢ ܩܛܓܘܪܝܩܝܬܐ ܘܡܦܪܫܬܐ. ܐܘ ܡܢ ܣܒܝܣܬܐ ܘܡܦܪܫܬܐ. ܘܙܢܐ ܩܕܡܝܐ ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܟܠ ܡܢܝܢܐ ܐܘ ܙܘܓܐ ܐܘ ܐܦܙܓܐ ܐܝܬܘܗܝ.

ܙܢܐ ܕܝܢ ܕܬܪܝܢ. ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܐܘ ܟܠ ܐܡܬܝ ܕܫܡܫܐ ܠܥܠ ܡܢ ܐܪܥܐ ܢܗܘܐ ܐܝܡܡܐ ܢܗܘܐ. ܐܘ ܟܠ ܐܡܬܝ ܕܫܡܫܐ ܠܥܠ ܡܢ ܐܪܥܐ ܐܝܬܘܗܝ ܠܠܝܐ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܙܢܐ ܕܝܢ ܕܬܠܬܐ. ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܗܕܐ ܐܫܬܐ ܥܡ ܗܘܠܐ ܐܘ ܕܡܢܝܬܐ ܐܘ ܡܪܬܢܝܬܐ ܐܝܬܝܗܿ. ܐܘ ܦܠܓܡܢܝܬܐ ܐܘ ܡܗܠܐܢܟܘܠܝܩܝܬܐ ܐܝܬܝܗܿ. ܘܗܕܐ ܡܢ ܡܪܢܝܬܐ ܗܝ. ܒܕ ܡܢ ܐܣܘ̈ܬܐ ܐܬܬܫܠܡܢ ܕܘܠܐ ܚܕ ܟܘܡܘܣ ܠܒܪ ܡܢܗܘܢ.

ܙܢܐ ܕܝܢ ܪܒܝܥܝܐ. ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܐܘ ܫܡܫܐ ܥܠܬܐ ܕܐܝܡܡܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܐܘ ܠܘ ܟܠ ܐܡܬܝ ܕܫܡܫܐ ܢܕܢܚ ܐܝܡܡܐ ܐܝܬܘܗܝ.

ܙܢܐ ܕܝܢ ܚܡܝܫܝܐ. ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܐܘ ܗܢܐ ܡܢܝܢܐ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܘ ܙܘܓܐ ܐܘ ܐܦܙܓܐ ܐܝܬܘܗܝ.

ܘܙܢܐ ܕܝܢ ܫܬܝܬܝܐ. ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܐܘ ܐܢ ܫܡܫܐ ܠܥܠ ܡܢ ܐܪܥܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܝܡܡܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܐܘ ܫܡܫܐ ܠܥܠ ܡܢ ܐܪܥܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܐܘ ܐܝܡܡܐ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ.

ܙܢܐ ܕܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܩܠܐ ܡܫܘܕܥܢܐ ܕܐܝܟܢ ܐܝܬ ܠܗܿܘ ܕܡܬܩܛܪܓ ܨܝܕ ܗܿܘ ܕܣܝܡ. ܡܫܚܠܦ ܕܝܢ ܡܢ ܦܪܘܣܕܝܘܪܝܣܡܘܣ ܡܛܠ ܕܦܪܘܣܕܝܘܪܝܣܡܘܣ ܘܟܡܝܘܬܐ ܘܐܝܢܐ ܡܚܘܐ. ܕܐܝܟ ܐܝܟܢ ܟܠܢܝܐ ܘܡܢܬܝܐ ܩܛܦّ ܐܘ ܐܦܘܦّ ܙܢܐ ܕܝܢ ܠܐܝܢܐ ܡܚܘܐ ܒܠܚܘܕ.

ܢܘܗܪܐ ܡܛܠ ܗܘ̈ܠܐܣ ܕܦܪܘܛܣܝܣ ܘܙܢܝ̈ܗܝܢ ܕܒܡܢܐ ܦܪܝܫܐ ܗܘܠܐ ܡܢ ܙܢܐ

ܒܟܠ ܓܝܪ ܦܪܘܛܣܝܣ ܡܢ ܐܢܢܩܝ ܕܐܚܝܢܘܬܐ ܡܕܡ ܬܗܘܐ ܒܝܬ ܗܿܘ ܕܣܝܡ ܠܗܿܘ ܕܡܬܩܛܪܓ ܕܒܗܿ ܠܚܕ̈ܕܐ ܡܬܢܩܦܝܢ. ܒܕܓܘܢ ܗܝ ܡܢ ܐܚܝܢܘܬܐ ܗܿܝ ܒܗܘܢ ܒܣܘܥܪ̈ܢܐ ܗܘܠܐ ܡܬܟܢܝܐ. ܘܟܕ ܒܒܪܬ ܩܠܐ ܡܬܦܫܩܐ ܙܢܐ. ܘܡܛܠ ܕܬܠܬ ܐܢܝܢ ܗܘ̈ܠܐܣ. ܒܗܿ ܒܕܡܘܬܐ ܘܙܢ̈ܝܐ ܬܠܬܐ. ܒܗܿܝ ܕܗܿܘ ܕܡܬܩܛܪܓ. ܐܘ ܡܢ ܐܢܢܩܝ ܢܩܝܦ ܠܗܿܘ ܕܣܝܡ. ܘܗܝ ܗܘܠܐ ܐܠܨܝܬܐ ܡܬܟܢܝܐ. ܘܙܢܗܿ ܡܢ ܐܠܨܝ̈ܬܐ ܕܬܗܘܐ. ܐܘ ܡܢ ܐܢܢܩܝ ܠܐ ܢܩܝܦ. ܘܗܝ ܗܘܠܐ. ܠܘ ܡܫܟܚܢܝܬܐ ܡܬܟܢܝܐ. ܘܙܢܗܿ ܠܘ ܡܫܟܚܐ ܕܬܗܘܐ ܐܝܟ ܕܝܢ ܡܠܬܐ ܕܝܠܝ ܟܠܝܐ ܕܬܗܘܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܒܪܬ ܩܠܐ ܐܝܟ ܕܐܦ ܣܘܟܠܐ ܩܛܦܛܝܩܝܘܬܐ ܬܫܘܕܥ. ܐܘ ܠܘ ܡܢ ܐܢܢܩܝ ܢܩܝܦ. ܐܦܠܐ ܡܢ ܐܢܢܩܝ ܠܐ ܢܩܝܦ. ܘܗܝ ܗܘܠܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ ܡܫܟܚܢܝܬܐ ܐܘ ܡܬܡܨܝܢܝܬܐ ܡܬܟܢܝܐ. ܘܙܢܗܿ ܡܫܟܚܐ ܕܬܗܘܐ. ܐܘ ܡܨܝܐ ܕܬܗܘܐ.

ܢܘܗܪܐ ܥܠ ܡܫܚܠܦܘܬ ܙܢ̈ܝܐ ܕܐܢܢܩܝܘܬܐ

ܘܐܢܢܩܝ̈ܬܐ ܡܢ ܚܡܫ ܐܝܬܝ̈ܗܝܢ. ܚܕܐ ܡܢ ܐܢܢܩܝܬܐ ܦܫܝܛܬܐ ܡܫܡܠܝܬܐ. ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܢܐܡܪ ܕܫܪܪܐ ܩܕܡܝܐ ܐܠܨܝܐ ܗܘ ܒܝܬܗ ܒܗܿܝ ܕܠܥܠܡ ܗܟܢܐ ܗܘ ܒܠܥܕ ܬܚܘܡܐ. ܘܐܢܢܩܝܬܐ ܡܬܚܡܬܐ ܕܝܬܐ ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܒܪܢܫܐ ܚܝܘܬܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܟܐܡܬ ܟܡܐ ܕܒܪܢܫܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܘܐܢܢܩܝܬܐ ܡܬܚܡܬܐ ܓܘܢܝܬܐ. ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܟܠ ܕܡܗܠܟ ܡܬܬܙܝܥ. ܟܐܡܬ ܟܡܐ ܕܡܗܠܟ. ܘܐܢܢܩܝܬܐ ܡܬܚܡܬܐ ܕܝܠܢܝܬܐ. ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܟܠ ܕܟܬܒ ܡܙܝܥ ܨܒܥ̈ܬܗ ܟܡܐ ܕܟܬܒ ܠܘ ܟܡܐ ܕܝܬܗ ܐܝܬܝܗܿ. ܘܗܝ ܗܕܐ ܕܝܠܢܝܐ ܡܢ ܗܿܝ ܕܩܕܡܝܗܿ. ܒܗܿܝ ܕܗܿܝ ܡܢ ܥܠܝܗܿ ܡܫܪܐ. ܗܕܐ ܕܝܢ ܥܠ ܗܿܝ ܘܠܐ ܣܟ. ܡܛܠ ܕܗܿܝ ܡܢ ܫܪܝܪܐ ܥܠ ܩܘܛܪܓܐ ܕܐܡܝܢܐܝܬ ܐܘ ܠܘ ܐܡܝܢܐܝܬ ܢܩܝܦ ܠܝܬܐ ܕܗܿܘ ܕܣܝܡ. ܗܕܐ ܕܝܢ ܥܠ ܗܿܘ ܕܠܘ ܕܐܡܝܢܐܝܬ ܢܩܝܦ ܠܝܬܐ ܒܠܚܘܕ. ܘܐܢܢܩܝܬܐ ܡܬܚܡܬܐ ܥܕܢܝܬܐ. ܘܗܝ ܗܕܐ ܬܪܝܢܐܝܬ. ܒܗܿܝ ܕܗܘ ܥܕܢܐ. ܐܘ ܥܕܢܐ ܗܘ ܝܕܝܥܐ. ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܟܠ ܢܨܒܬܐ ܡܦܪܥܢܝܬܐ ܒܙܒܢ ܬܕܐܐ. ܐܘ ܟܠ ܣܗܪܐ ܚܫܘܟܐ ܒܙܒܢܐ ܕܒܗ ܬܬܡܨܥ ܐܪܥܐ ܒܝܬ ܠܗ ܠܫܡܫܐ. ܐܘ ܥܕܢܐ ܠܘ ܝܕܝܥܐ. ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܟܠ ܒܪܢܫܐ ܣܝܘܩܐ. ܡܢ ܐܢܢܩܝ ܒܥܕܢܐ ܡܕܡ. ܘܠܘ ܟܡܐ ܕܝܬܗ ܐܝܬܝܗܿ.

ܢܘܗܪܐ ܕܥܠ ܡܫܚܠܦܘܬ ܙܢ̈ܝܐ ܕܡܬܡܨܝܢܘܬܐ

ܘܩܕܡ̈ܝܐ ܡܢ ܬܪܝܢ ܐܫܟܚܘ ܙܢ̈ܝܐ ܕܩܘܛܪܓܐ ܡܬܡܨܝܢܐ ܘܟܠܝܐ. ܘܒܡܬܡܨܝܢܐ ܡܢ ܚܒܫܘ ܠܩܘܛܪܓܐ ܐܢܢܩܝܐ ܘܠܠܐ ܐܢܢܩܝܐ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܓܘܢܝܬܐ ܐܬܟܢܝܬ ܡܬܡܨܝܢܘܬܗܘܢ. ܘܟܠܝܐ ܡܢ ܐܡܪܘ ܠܩܘܛܪܓܐ ܗܿܘ ܕܡܢ ܐܢܢܩܝ ܠܐ ܡܨܐ ܠܡܩܦ ܒܗ ܗܿܘ ܕܡܬܩܛܪܓ ܠܗܿܘ ܕܣܝܡ. ܐܚܪ̈ܝܐ ܕܝܢ ܬܠܝܬܝܐ ܗܘܐ ܠܘܬܗܘܢ ܗܘ ܦܘܠܓ ܩܘܛܪܓܐ. ܗܿܘ ܕܐܢܢܩܐܝܬ ܢܩܦ ܘܟܢܝܘܗܝ ܐܠܐܢܢܩܝܐ. ܘܗܿܘ ܕܐܢܢܩܐܝܬ ܠܐ ܢܩܦ ܘܟܢܝܘܗܝ ܟܠܝܐ. ܘܗܿܘ ܕܠܐ ܢܩܝܦܘܬܗ ܐܢܢܩܝܬܐ ܗܝ ܘܐܦܠܐ ܠܐ ܢܩܝܦܘܬܗ ܘܟܢܝܘܗܝ ܡܬܡܨܝܢܐ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܡܬܡܨܝܢܘܬܗܘܢ ܕܝܠܢܝܬܐ ܐܬܟܢܝܬ. ܒܕ ܠܘ ܡܚܒܫ ܚܒܫܐ ܠܐܢܢܩܝܐ ܐܝܟ ܕܐܦ ܗܿܝ ܐ̱ܚܪܬܐ. ܘܡܪܝܡܢܘܬܐ ܡܢ ܕܗܿܝ ܓܘܢܝܬܐ ܫܪܝܪܐ ܥܠ ܟܠܝܐ. ܒܗܿܝ ܕܬܪܝܢܐ ܗܘ ܦܘܠܓܐ. ܡܪܝܡܢܘܬܐ ܕܝܢ ܕܗܿܝ ܕܝܠܢܝܬܐ ܘܠܐ ܣܟ ܫܪܝܪܐ ܥܠ ܟܠܢܝܐ. ܐܦܠܐ ܣܝܘܡܘܬܗ ܥܠ ܐܢܢܩܝܐ. ܒܗܿܝ ܕܓܢܣܐ ܗܘ ܬܠܝܬܝܐ ܕܟܠܢܐܝܬ ܡܪܡܐ ܡܢܗ ܐܢܢܩܝܘܬܐ. ܘܗܟܢܐ ܡܫܬܪܝܐ ܡܛܥܝܢܘܬܐ ܐܝܕܐ ܕܠܣܓ̈ܝܐܐ ܡܢ ܩܕܡ̈ܝܐ ܡܪܗܒܐ ܗܘܬ. ܗܿܝ ܕܐܦ ܐܬܥܗܕܗܿ ܦܝܠܣܘܦܐ. ܟܕ ܐܝܟ ܕܡܢܗܘܢ ܡܬܢܐ. ܕܗܿܝ ܕܡܢ ܐܠܨ̈ܬܐ ܕܬܗܘܐ ܐܢ ܡܨܝܐ ܕܬܗܘܐ. ܘܗܿܝ ܕܡܨܝܐ ܕܬܗܘܐ ܡܨܝܐ ܕܠܐ ܬܗܘܐ. ܘܡܬܟܢܫܐ ܕܗܿܝ ܕܡܢ ܐܠܨ̈ܬܐ ܕܬܗܘܐ ܡܨܝܐ ܕܠܐ ܬܗܘܐ. ܗܿܝ ܕܫܟܝܪܐ. ܐܢܕܝܢ ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܬܗܘܐ ܡܕܝܢ ܟܠܝܐ ܕܬܗܘܐ. ܘܟܠ ܕܟܠܝܐ ܕܬܗܘܐ ܡܢ ܐܠܨ̈ܬܐ ܠܐ ܬܗܘܐ. ܘܡܬܟܢܫܐ ܕܗܿܝ ܕܡܢ ܐܠܨ̈ܬܐ ܕܬܗܘܐ ܡܢ ܐܢܢܩܝ ܠܐ ܬܗܘܐ ܗܿܝ ܕܝܬܝܪ ܫܟܝܪܐ. ܕܠܘܬܗܿ ܦܢܝ ܕܗܕܐ ܛܘܥܝܝ ܡܢ ܩܨ ܫܘܝܘܬ ܫܡܐ ܓܕܫܬ. ܕܡܬܡܨܝܢܐ ܠܡ ܫܘܝܘܬ ܫܡܗܐܝܬ ܥܠ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܣܘܟ̈ܠܐ ܕܐܬܐܡܪܘ ܡܬܐܡܪ ܒܕܓܘܢ ܐܡܪܝܢܢ ܕܗܿܝ ܕܡܢ ܐܠܨ̈ܬܐ ܕܬܗܘܐ ܡܨܝܐ ܕܬܗܘܐ ܒܙܢܐ ܗܿܘ ܓܘܢܝܐ ܕܠܐ ܫܪܝܪܐ ܥܠܘܗܝ ܗܿܝ ܕܡܨܝܐ ܠܐ ܬܗܘܐ. ܒܗܿܝ ܕܡܚܒܫ ܚܒܫ ܠܐܢܢܩܝܐ. ܘܠܐ ܡܨܝܐ ܕܬܗܘܐ ܬܘܒ ܒܙܢܐ ܗܿܘ ܕܝܠܢܝܐ ܕܠܐ ܫܪܝܪܐ ܥܠܘܗܝ ܗܿܝ ܕܟܠܝܐ ܕܬܗܘܐ: ܗ̄: ܡܢ ܐܠܨ̈ܬܐ ܠܐ ܬܗܘܐ.

ܢܘܗܪܐ: ܘܡܛܠ ܕܟܠ ܕܐܢܢܩܐܝܬ ܢܩܝܦ ܐܦ ܐܡܝܢܐܝܬ ܢܩܝܦ. ܠܐ ܙܕܩ ܠܡܣܒܪܘ ܕܟܠ ܕܐܡܝܢܐܝܬ ܢܩܝܦ ܘܐܢܢܩܐܝܬ ܢܩܝܦ. ܐܠܐ ܓܘܢܝܐ ܡܕܡ ܙܕܩ ܠܡܣܬܟܠܘ ܠܩܘܛܪܓܐ ܐܡܝܢܐ. ܛܒ ܡܢ ܗܿܘ ܐܢܢܩܝܐ. ܗܐ ܓܝܪ ܐܘܟܡܘܬ ܟܘܫܝܐ. ܟܕ ܐܡܝܢܐܝܬ ܠܫܟܝܚܘܬܗ ܢܩܝܦܐ. ܠܘ ܐܢܢܩܝܬܐ ܗܝ ܠܗ. ܒܗܿܝ ܕܐܢܢܩܝܐܝܬ ܠܗܿܘ ܗܘ ܒܠܚܘܕ ܐܡܪܝܢܢ. ܕܒܡܢܝܘܬܐ ܐܘܟܝܬ ܟܝܢܐ ܥܐܠ ܕܣܘܥܪ̈ܢܐ.

ܢܘܗܪܐ ܡܛܠ ܢܩܝܦܘ̈ܬܐ ܕܦܪ̈ܘܛܣܝܣ ܙܢܢ̈ܝܬܐ

ܟܠܗܝܢ ܓܝܪ ܕܢܩ̈ܦܢ. ܐܘ ܫܘ̈ܝܢ ܠܡܬܢܩܦܢ̈ܝܗܝܢ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܥܠܝܗܘܢ ܗܦ̈ܟܢ ܐܘ ܓܘܢ̈ܝܢ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܠܐ ܗܦ̈ܟܢ. ܒܕܓܘܢ ܦܪ̈ܘܛܣܝܣ ܗܢܝܢ ܕܫܘܝܐܝܬ ܠܚܕ̈ܕܐ ܢܩܝ̈ܦܢ. ܐܦ ܐܢܛܝܦܣܝܣ ܕܝܠܗܝܢ ܫܘܝ̈ܬܐ ܐܝܬܝ̈ܗܝܢ. ܗܿܢܝܢ ܕܝܢ ܕܓܘܢܐܝܬ ܢܩ̈ܦܢ ܐܢܛܝܦܣܝܣ ܗܿܝ ܕܓܘܢܝܐ ܒܗܝܢ. ܕܝܠܢܝܬܐ ܙܕܩ ܕܬܗܘܐ ܡܢ ܐܢܛܝܦܛܝܩܝܐ ܕܕܝܠܢܝܐ ܐܝܟ ܠܐ ܚܝܘܬܐ. ܕܕܝܠܢܝܐ ܡܢ ܠܐ ܒܪܢܫܐ ܐܝܟ ܕܐܦ ܩܕܡܬ ܐܫܬܘܕܥܬ. ܘܕܝܬܝܪ ܡܒܨܪܬܐ ܬܗܘܐ ܡܠܬܐ ܒܣܝܠܝܕܝܣ ܠܗܝܢ ܣܕܪܝܢܢ:

 ܣܝܠܝܕܝܣ ܕܫܘ̈ܝܬܐ

ܡܢ ܐܢܢܩܝ ܕܬܗܘܐ. ܠܐ ܡܢ ܐܢܢܩܝ ܕܬܗܘܐ.

ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܠܐ ܬܗܘܐ ܓܘܢܝܬܐ. ܡܨܝܐ ܕܠܐ ܬܗܘܐ ܓܘܢܝܬܐ

ܟܠܝܐ ܕܠܐ ܬܗܘܐ. ܠܐ ܟܠܝܐ ܕܠܐ ܬܗܘܐ.

ܣܝܠܝܕܝܣ ܕܠܐ ܫܘܝ̈ܬܐ

ܘܗܿܢܝܢ ܕܩܕܝ̈ܡܢ ܕܝܠܢ̈ܝܢ.

ܡܢ ܐܢܢܩܝ ܕܬܗܘܐ. ܠܐ ܡܢ ܐܢܢܩܝ ܕܬܗܘܐ.

ܡܨܝܐ ܕܬܗܘܐ ܓܘܢܬܐ. ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܬܗܘܐ ܓܘܢܝܬܐ.

ܠܐ ܟܠܝܐ ܕܬܗܘܐ. ܟܠܝܐ ܕܬܗܘܐ.

ܘܡܬܡܨܝܢܝܬܐ ܡܢ ܕܒܗܠܝ ܟܠܗܝܢ ܗܿܝ ܓܘܢܝܬܐ ܗܝ ܘܠܘ ܗܿܝ ܕܝܠܢܝܬܐ. ܠܗܕܐ ܓܝܪ ܘܠܐ ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܫܪܟܐ ܫܘܝܐܝܬ ܢܩܦܐ. ܒܗܿܝ ܕܩܛܦܣܝܣ ܕܝܠܗܿ ܫܘܝܐ ܗܝ ܠܐܦܘܦܣܝܣ ܕܝܠܗܿ ܟܕ ܕܝܠܗܿ ܨܒܘܬܐ ܕܐܟܣܢܝܐ ܠܗܢܝܢ ܕܫܪܟܐ ܓܘܢܐܝܬ ܕܝܢ ܢܩ̈ܦܢ ܠܗܿ.

ܗܐ ܗܠܝܢ ܣܝܠܝܕܝܣ ܕܗܿܢܝܢ ܕܓܘܢܐܝܬ ܠܡܬܡܨܝܢܘܬܐ ܕܝܠܢܝܬܐ ܢܩ̈ܦܢ.

ܡܨܝܐ ܕܬܗܘܐ ܐܘ ܠܐ ܡܨܝܐ ܘܕܬܗܘܐ ܕܝܠܢܝܬܐ:

ܡܨܝܐ ܕܬܗܘܐ ܓܘܢܝܬܐ ܡܨܝܐ ܕܠܐ ܬܗܘܐ ܓܘܢܝܬܐ.

ܠܐ ܡܢ ܐܢܢܩܝ ܕܬܗܘܐ. ܠܐ ܡܢ ܐܢܢܩܝ ܕܠܐ ܬܗܘܐ.

ܠܐ ܟܠܝܐ ܕܬܗܘܐ. ܠܐ ܟܠܝܐ ܕܠܐ ܬܗܘܐ.

ܢܘܗܪܐ: ܬܠܬ ܐܢܝܢ ܕܫܘ̈ܝܢ ܒܗܦܘܟܝܐ. ܩܛܦܣܝܣ ܦܫܝܛܐ. ܘܐܦܘܦّ ܕܡܛܬܣܝܣ ܡܬܡܨܝܢܝܬܐ ܓܘܢܝܬܐ. ܘܩܛܦܣܝܣ ܕܡܛܬܣܝܣ ܕܟܠܝܐ. ܒܕܓܘܢ ܟܠ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܟܕ ܬܣܒܝܗܿ ܥܡ ܚܒܪܬܗܿ ܡܗܦܟ ܗܦܟܐ ܥܠܝܗܿ ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܬܐܡܪ ܕܟܠ ܕܡܢ ܐܢܢܩܝ ܕܢܗܘܐ ܠܐ ܡܨܐ ܕܠܐ ܢܗܘܐ. ܘܟܠ ܕܠܐ ܡܨܐ ܕܠܐ ܢܗܘܐ. ܡܢ ܐܢܢܩܝ ܕܢܗܘܐ. ܒܗܿ ܒܕܡܘܬܐ ܟܕ ܬܐܡܪ ܟܠ ܕܡܢ ܐܢܢܩܝ ܕܢܗܘܐ ܟܠܝܐ ܕܠܐ ܢܗܘܐ. ܘܟܠ ܕܟܠܝܐ ܕܠܐ ܢܗܘܐ ܐܢܢܩܝ ܕܢܗܘܐ. ܒܗܿ ܒܕܡܘܬܐ ܟܕ ܬܐܡܪ ܟܠ ܕܠܐ ܡܨܝܐ ܕܠܐ ܢܗܘܐ ܟܠܝܐ ܕܠܐ ܢܗܘܐ. ܘܟܠ ܕܟܠܝܐ ܕܠܐ ܢܗܘܐ ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܠܐ ܢܗܘܐ. ܘܗܟܢܐ ܬܠܬܐ ܙܘ̈ܓܐ ܗܘ̈ܝܢ ܦܪ̈ܘܛܣܝܣ ܡܬܗܦܟܢ̈ܝܬܐ ܫܘܝ̈ܬܐ. ܘܬܠܬܐ ܙܘ̈ܓܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܐܢܛܝܦܣܝܣ ܕܝܠܗܝܢ.

ܦܘܫܟܐ ܘܫܪܝܐ: ܠܐ ܡܬܐܡܪܐ ܕܐܢ ܟܠ ܡܢ ܐܢܢܩܝ ܗܿܘܐ ܐܘ ܠܐ ܗܿܘܐ. ܐܝܟܐ ܗܝ ܡܬܡܨܝܢܝܬܐ. ܗܿܝ ܕܐܟܚܕܐ ܡܨܝܐ ܕܬܗܘܐ. ܘܕܠܐ ܬܗܘܐ. ܒܗܿܝ ܕܐܡܪܝܢܢ. ܕܗܿܝ ܕܠܡܚܪ ܡܢ ܐܢܢܩܝ ܢܗܘܐ ܡܛܪܐ. ܐܘ ܠܐ ܢܗܘܐ. ܠܘ ܠܟܝܢܐ ܡܛܪܢܝܐ ܢܩܝܦܐ ܐܢܢܩܝܘܬܐ ܗܕܐ. ܐܠܐ ܠܫܟܝܚܘܬܗܿ. ܐܘ ܠܠܐ ܫܟܝܚܘܬܗܿ ܕܥܠܬܐ ܥܒܘܕܬܐ. ܒܗܿܝ ܕܡܢ ܐܢܢܩܝ ܠܫܟܝܚܘܬ. ܥܠܬܐ ܥܒܘܕܬܐ ܫܟܝܚܘܬܗ ܕܥܠܬܢܐ ܬܩܦ. ܐܝܟ ܕܒܗܠܝܢ ܐܠܗܝ̈ܬܐ ܡܬܚܘܝܐ. ܟܝܢܐ ܓܝܪ ܡܛܪܢܝܐ ܐܟܡܐ ܕܡܟܢ ܠܡܩܒܠܘ ܗܿܝ ܕܢܐܬܐ. ܒܗܿ ܒܕܡܘܬܐ ܘܠܗܿܝ ܕܠܐ ܢܐܬܐ ܡܩܒܠ. ܒܕܠܩܘܒܠܐ ܕܟܝܢܐ ܚܝܘܬܢܝܐ ܕܡܢ ܐܢܢܩܝ ܠܐ ܡܩܒܠܢܐ ܗܘ ܕܟܝܢܐ ܟܐܦܢܝܐ. ܘܕܟܝܢܐ ܬܘܒ ܐ̱ܢܫܝܐ. ܕܡܢ ܐܢܢܩܝ ܡܩܒܠܢܐ ܗܘ ܕܟܝܢܐ ܚܝܘܬܢܝܐ. ܒܕܓܘܢ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܠܦܘܬ ܟܝܢ̈ܝܗܘܢ ܬܠܝܬܝ̈ܝ ܦܘܠܓܐ ܐܝܬܝܗܘܢ. ܐܢܢܩܝ̈ܐ ܠܡܐܡܪ ܘܟܠܝ̈ܐ ܘܡܬܡܨܝܢ̈ܐ. ܠܦܘܬ ܕܝܢ ܥ̈ܠܠܬܐ ܥܒܘܕܘ̈ܬܗܘܢ ܬܪ̈ܝܢܝ ܦܘܠܓܐ ܐܢܢܩ̈ܝܐ ܠܡܐܡܪ ܐܢ ܫܟܝ̈ܚܢ ܥܠܠܬܗ̈ܘܢ. ܘܟ̈ܠܝܐ ܐܢ ܠܐ ܫܟܝܚ̈ܢ.

ܢܘܗܪܐ ܕܥܠ ܩܛܦܣܝܣ ܟܠܢܝܬܐ ܗܿܝ ܦܫܝܛܬܐ

ܙܕܩ ܠܡܕܥ ܕܟܠܢܝܘܬܐ ܓܕܫܐ ܗܝ ܕܢܩܦܬ ܠܟܠܢ̈ܝܐ. ܒܗܿܝ ܕܚܝܘܬܐ ܟܝܢܐ ܡܕܡ ܐܝܬܝܗܿ ܕܠܚܘܕܐܝܬ ܡܬܗܘܢܢ. ܟܕ ܕܝܢ ܐܫܬܟܚ ܗܘ ܗܢܐ ܟܝܢܐ ܕܣܓܝ̈ܐܐ ܒܗ ܐܫܬܘܬܦܘ. ܗܝܕܝܢ ܗܘܬ ܠܗ ܠܡܫܬܡܗܘ ܟܠܢܝܐ. ܒܕܓܘܢ ܩܛܦܣܝܣ ܟܠܢܝܬܐ ܗܿܝ ܗܝ ܕܡܬܩܛܪܓܐ ܥܠ ܗܿܢܘܢ ܕܬܚܘܬܝܗܿ ܠܦܘܬ ܟܝܢ̈ܝܗܘܢ. ܘܠܘ ܠܦܘܬ ܙܢܝ̈ܐ ܕܓܕܫܘ ܠܗܘܢ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܚܝܘܬܐ ܟܕ ܡܬܩܛܪܓܐ ܥܠ ܒܪܢܫܐ ܠܘ ܒܗܿܝ ܕܟܘܠܢܝܐ ܡܕܡ ܐܝܬܘܗܝ ܒܪܢܫܐ ܡܫܪܐ ܥܠܘܗܝ. ܘܐܠܐ ܠܐ ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܬܫܪ ܐܦ ܥܠ ܣܘܩܪܛܝܣ ܕܠܘ ܟܠܢܝܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܐܠܐ ܒܗܿܝ ܕܟܝܢܐ ܡܕܡ ܐܝܬܘܗܝ. ܟܐܡܬ ܒܗܿܝ ܕܒܪܢܫܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܐܦ ܥܠ ܟܠܗܘܢ ܕܫܪܝܪ ܥܠܝܗܘܢ ܟܘܢܝܐ ܕܒܪܢܫܐ ܡܫܪܐ ܬܘܒ.

ܟܕ ܓܝܪ ܐܡܪܝܢܢ ܕܟܠ ܒܝܬ ܐܠܦ ܦܫܝܛܐܝܬ. ܠܐ ܒܥܝܢܢ ܠܒܝܬ ܟܠܢܝܬܐ. ܒܗܿܝ ܕܠܘ ܟܠ ܕܡܫܪ ܥܠ ܟܠܢܝܐ ܒܗܿܝ ܕܟܠܢܝܐ ܗܘ ܡܫܪ ܐܦ ܘܥܠ ܗܠܝܢ ܕܟܠܚܕ ܐܝܟ ܐܕܫܢܝܘܬܐ ܥܠ ܒܪܢܫܐ ܟܠܢܝܐ. ܐܦܠܐ ܠܟܘܠܐ ܕܒܝܬ. ܒܗܿܝ ܕܠܘ ܟܠ ܕܡܫܪ ܥܠ ܟܠܐ ܒܗܿܝ ܕܟܠܐ. ܐܦ ܥܠ ܡܢܘ̈ܬܐ ܡܫܪ ܐܝܟ ܙܘܓܢܝܘܬܐ ܥܠ ܡܢܝܢܐ ܕܥܣܪܐ. ܐܠܐ ܕܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢ ܗܿܢܘܢ ܕܥܠܝܗܘܢ ܫܪܝܪܐ ܒܝܬ. ܒܗܿ ܒܕܡܘܬܐ ܘܐܠܦ ܫܪܝܪܐ. ܘܗܝ ܗܕܐ ܦܪܘܛܣܝܣ ܒܗܿܝ ܕܘܠܐ ܡܕܡ ܡܢ ܙܢ̈ܝܐ ܒܗܿ ܡܬܥܗܕ. ܕܓܘܢܝܐ ܙܕܩ ܕܬܗܘܐ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܣܛܪ ܡܢ ܡܬܡܨܝ̈ܢܝܬܐ ܬܪܬܝܢ. ܒܕܓܘܢ ܫܪܝܪܐ ܥܠ ܗܢܝܢ ܕܐܢܢܩܝ̈ܢ ܘܠܐ ܐܢܢܩܝ̈ܢ. ܘܐܡܝ̈ܢܢ ܘܠܐ ܐܡܝ̈ܢܢ. ܘܥܠ ܗܕܐ ܬܘܒ ܩܛܦܛܝܩܝܬܐ ܕܝܠܗܿ ܒܚܝܠܐ ܕܐܦܘܦܣܝܣ ܐܝܬܝܗܿ. ܒܗܿܝ ܕܐܟܚܕܐ ܡܨܝ̈ܢ ܠܡܫܪܘ. ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܟܠ ܣܘܣܝܐ ܕܡܟܐ. ܘܠܐ ܚܕ ܣܘܣܝܐ ܕܡܟܐ. ܘܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܫܪܝܪ̈ܢ. ܒܗܿܝ ܕܘܠܐ ܒܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܐܡܝܢܘܬܐ ܡܬܚܡܐ: ܘܗܝ ܦܪܘܛܣܝܣ ܕܐܝܟ ܗܕܐ ܦܫܝܛܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܡܬܟܢܝܐ. ܘܠܗܿ ܡܟܢܐ ܦܠܣܘܦܐ ܗܿܝ ܕܐܝܬܘܗܝ. ܐܝܬىܕܝܢ ܘܦܫܝܛܬܐ ܐܚܪܬܐ. ܗܿܝ ܕܡܬܟܢܝܐ ܫܟܝܚܝܘܬܢܝܬܐ. ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܢܐܡܪ. ܕܟܠ ܒܝܬ ܐܠܦ ܠܘ ܒܐܡܝܢܘ. ܐܠܐ ܒܙܒܢ ܩܘܛܪܓܐ. ܘܡܬܟܢܝܐ ܬܘܒ ܗܝ ܗܕܐ ܦܫܝܛܬܐ ܐܠܟܣܢܕܪܝܬܐ. ܘܦܪ̈ܝܫܢ ܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܦܫܝ̈ܛܬܐ. ܒܗܿܝ ܕܗܝ ܡܢ ܫܟܝܚܝܘܬܢܝܬܐ. ܐܢ ܐܬܬܪܝܡܘ ܟܠܗܘܢ ܗܿܢܘܢ ܕܣܛܪ ܡܢ ܐܕܫܐ ܐ̱ܢܫܝܐ ܙܒܢ ܩܘܛܪܓܐ ܡܫܪܐ ܗܝ ܟܕ ܡܬܐܡܪܐ. ܕܟܠ ܚܝܘܬܐ ܒܪܢܫܐ. ܒܣܘܟܠܐ ܕܝܢ ܕܗܿܝ ܓܘܢܝܬܐ ܠܐ ܡܫܪܐ ܗܝ ܦܪܘܛܣܝܣ ܕܐܝܟ ܗܕܐ. ܒܗܿܝ ܕܐܝܬ ܗܪܟܐ ܚܝܘ̈ܬܐ ܡܬܗܘ̈ܢܢܝܬܐ ܠܐ ܐܡܪ ܐ̱ܢܐ ܫܟܝ̈ܚܬܐ ܕܐܢ ܢܫܬܟܚ̈ܢ ܠܘ ܒܪܢܫܐ ܐܝܬܝܗܝܢ. ܒܕܓܘܢ ܦܫܝܛܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܓܘܢܝܐ ܡܢ ܫܟܝܚܝܘܬܢܝܬܐ. ܡܢܗܿ ܕܝܢ ܓܘܢܝܐ ܡܬܡܨܝܢܝܬܐ ܕܝܠܢܝܬܐ. ܒܗܿܝ ܕܚܒܫܐ ܘܠܗܠܝܢ ܕܘܠܐ ܣܟ ܫܟܝ̈ܚܢ ܒܡܥܒܕܢܘܬܐ ܘܗܕܐ ܠܐ ܚܒܫܐ ܐܠܐ ܠܗܿܢܝܢ ܕܒܡܥܒܕܢܘܬܐ ܐܡܝܢܐܝܬ ܐܘ ܠܘ ܐܡܝܢܐܝܬ. ܘܡܢܗܿ ܕܡܬܡܨܝܢܝܬܐ ܕܝܠܢܝܬܐ ܓܘܢܝܐ ܡܬܡܨܝܢܝܬܐ ܓܘܢܝܬܐ. ܒܗܿܝ ܕܚܒܫܐ ܠܗܿܢܝܢ ܕܐܢܢܩ̈ܝܢ. ܘܠܗܿܢܝܢ ܕܠܐ ܐܢܢܩ̈ܝܢ. ܣܛܪ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܟܠܝ̈ܢ. ܘܟܕ ܐܣܬܟܠܬ ܡܢܝܘܬܗܿ ܕܩܛܦܛܝܩܝܬܐ ܟܠܢܝܬܐ ܦܫܝܛܬܐ. ܐܟܘܬܗܿ ܦܚܡ ܘܠܗܿܝ ܡܢܬܝܬܐ ܦܫܝܛܬܐ. ܘܠܗܿܢܝܢ ܕܫܪܟܐ.

ܬܐܘܪܝܐ ܕܡܛܠ ܐܢܛܝܦܣܝܣ

ܘܐܢܛܝܦܣܝܣ ܡܢ ܐܝܬܝܗܿ ܠܩܘܒܠܝܘܬ ܦܪܘܛܣܝܣ܆ ܩܛܦܛܝܩܐܝܬ ܘܐܦܘܦܛܝܩܐܝܬ ܒܚܝܠܐ ܘܒܡܥܒܕܢܘܬܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܒܟܝܢܐ ܗܿܝ ܡܢ ܫܪܝܪܬܐ ܬܗܘܐ. ܗܿܝ ܕܝܢ ܐܚܪܬܐ ܕܓܠܬܐ. ܩܪܝܚܐܝܬ ܐܘ ܠܘ ܩܪܝܚܐܝܬ. ܘܠܩܘܒܠܝܘܬܐ ܡܢ ܐܝܟ ܓܢܣܐ ܢܣܝܒܐ. ܒܗܿܝ ܕܠܐܢܛܝܦܣܝܣ ܘܣܩܘ̈ܒܠܝܐ ܘܠܘܬ ܡܕܡ ܘܓܠܝܙܘܬܐ ܘܩܢܝܘܬܐ ܚܒܫܐ. ܘܩܛܦܛܝܩܝܐ ܘܐܦܘܦܛܝܩܝܐ ܐܡܝܪܐ ܕܬܬܦܪܫ ܐܢܛܝܦܣܝܣ ܡܢ ܗܠܝܢ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܘܒܚܝܠܐ ܬܘܒ ܘܒܡܥܒܕܢܘܬܐ ܐܡܝܪܐ. ܒܗܿܝ ܕܐܝܬ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܐܦܢ ܠܘ ܒܡܥܒܕܢܘܬܐ ܐܠܐ ܒܚܝܠܐ ܐܢܘܢ ܕܐܢܛܝܦܛܝ̈ܩܝܐ ܐܝܟ ܙܘܓܐ ܘܐܦܙܓܐ. ܗܢܘ ܕܝܢ ܠܐ ܙܘܓܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܗ ܙܘܓܐ ܒܚܝܠܐ ܐܢܛܝܦܛܝܩܝܐ. ܗܘ ܗܟܘܬ ܘܠܐ ܐܦܙܓܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܗ ܐܦܙܓܐ ܒܚܝܠܐ ܐܢܛܝܦܛܝܩܝܐ. ܘܒܟܝܢܐ ܬܘܒ ܐܡܝܪܐ ܒܗܿܝ ܕܐܝܬ ܬܪܝܢ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܒܓܕܫܐ ܘܠܘ ܒܟܝܢܐ ܐܢܛܝܦܣܝܣ ܥܒܕܝܢ ܐܝܟ ܚܝܘܬܐ ܘܠܐ ܓܘܫܡܐ. ܕܓܘܫܡܐ ܓܝܪ ܒܗܿܝ ܕܓܘܢܝ ܡܢ ܚܝܘܬܐ ܒܡܬܬܪܝܡܢܘܬܗ ܐܦ ܗܝ ܡܬܬܪܝܡܐ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܐܟܚܕܐ ܢܫܪܘܢ: ܗ̄: ܚܝܘܬܐ ܘܠܐ ܓܘܫܡܐ. ܘܩܪܝܚܐܝܬ ܬܘܒ ܐܘ ܠܘ ܩܪܝܚܐܝܬ ܐܡܝܪܐ. ܒܗܿܝ ܕܒܐܠܨܝܐ ܡܢ ܘܒܟܠܝܐ ܘܒܡܬܡܨܝܢܐ ܕܒܙܒܢܐ ܕܩܐܡ ܘܕܥܒܪ ܒܠܚܘܕ. ܫܪܪܐ ܘܕܓܠܘܬܐ ܩܪܝܚܐܝܬ ܡܬܦܪܫܝܢ. ܒܙܒܢܐ ܕܝܢ ܕܥܬܝܕ ܠܡܬܡܨܝܢܐ ܘܠܐ ܫܪܪܐ ܐܦܠܐ ܕܓܠܘܬܐ ܩܪܝܚܐܝܬ ܡܬܒܕܩܝܢ.

ܢܘܗܪܐ ܥܠ ܩܢܘ̈ܢܐ ܕܐܢܛܝܦܣܝܣ

ܥܠ ܩܢܘ̈ܢܐ ܡܕܡ ܣܢܝܩܐ ܐܢܛܝܦܣܝܣ ܕܬܗܘܐ. ܗܢܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܢ ܡܬܬܗܡܝܢ ܡܣܬܪܚ ܠܗ ܐܟܣܝܘܡܐ ܕܝܠܗܿ: ܘܗܠܝܢ ܡܢ ܬܠܬܐ. ܗܝܟܕܗܝܝܘܬܐ ܡܢ ܕܗܿܘ ܕܣܝܡ. ܘܗܝܟܕܗܝܝܘܬܐ ܕܗܿܘ ܕܡܬܩܛܪܓ. ܘܗܝܟܕܗܝܝܘܬܐ ܕܙܒܢܐ. ܘܒܗܝܟܕܗܝܝܘܬܐ ܡܢ ܕܗܿܘ ܕܣܝܡ. ܘܗܝܟܕܗܝܝܘܬܐ ܕܟܘܠܐ ܘܡܢܬܐ. ܘܗܝܟܕܗܝܝܘܬܐ ܕܬܚܘܡܐ ܡܬܚܒ̈ܫܢ. ܗܢܝܢ ܕܒܫܘܚܠܦܗܝܢ ܐܦ ܗܝܟܕܗܝܝܘܬܐ ܐܦ ܗܝܟܕܗܝܝܘܬܐ ܕܗܿܘ ܕܣܝܡ ܡܫܬܚܠܦܐ. ܒܗܝܟܕܗܝܝܘܬܐ ܕܝܢ ܕܗܿܘ ܕܡܬܩܛܪܓ. ܘܗܝܟܕܗܝܝܘܬܐ ܕܐܬܪܐ. ܘܗܝܟܕܗܝܝܘܬܐ ܕܦܘܚܡܐ. ܘܗܝܟܕܗܝܝܘܬܐ ܕܚܝܠܐ ܘܕܡܥܒܕܢܘܬܐ ܡܬܚܒ̈ܫܢ. ܒܗܿܝ ܕܒܗܿ ܒܕܡܘܬܐ ܒܫܘܚܠܦܗܝܢ ܐܦ ܗܝܟܕܗܝܝܘܬܐ ܕܗܿܘ ܕܡܬܩܛܪܓ ܡܫܬܚܠܦܐ. ܘܗܟܢܐ ܐܚܪ̈ܝܐ ܠܩܢܘ̈ܢܐ ܬܡܢܝܐ ܕܩܕܡ̈ܝܐ. ܒܬܠܬܐ ܠܚܘܕ ܐܥܠܘ ܚܒܫܘ. ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܝܢ ܡܢ ܗܿܢܘܢ ܕܒܕܪ̈ܝܢ: ܚܕ ܩܢܘܢܐ ܕܣܦܩ ܠܡܛܪ ܒܢܛܝܪܘܬܗ ܐܟܣܝܘܡܐ ܕܐܢܛܝܦܣܝܣ ܩܦܣܘ ܣܡܘ ܘܐܡܪܘ. ܕܟܕ ܠܐܚܝܢܘܬܐ ܕܐܝܬ ܠܗܿܘ ܕܡܬܩܛܪܓ ܠܘܬ ܗܿܘ ܕܣܝܡ ܒܩܛܦܣܝܣ ܬܪܝܡ ܐܦܘܦܣܝܣ. ܒܘܠܒܠܐ ܘܠܐ ܚܕ ܐܝܬ ܠܡܓܕܫ ܒܐܢܛܝܦܣܝܣ. ܘܗܠܝܢ ܩܢܘ̈ܢܐ ܣܦܩܝܢ ܒܐܢܛܝܦܛܝܩܝܘܬܐ ܕܦܪܘܛܣܝܣ ܕܟܠ ܚܕ ܒܗܿܢܝܢ ܕܝܢ ܕܟܘܠܐ ܐܘܟܝܬ ܒܦܪܘܣܕܝܘܪܝܣܡܘܢܝܬܐ ܥܠ ܩܢܘܢܐ ܐܚܪܢܐ ܣܢܝܩܐ ܐܢܛܝܦܣܝܣ ܠܘܬ ܗܿܝ ܕܬܗܘܐ: ܗ̄: ܡܫܚܠܦܘܬܐ ܕܒܟܡܝܘܬܐ ܕܠܩܛܦܣܝܣ ܡܢ ܟܠܢܝܬܐ. ܐܦܘܦܣܝܣ ܡܢܬܝܬܐ ܬܗܘܐ ܐܢܛܝܦܣܝܣ. ܒܗܿܝ ܕܗܠܝܢ ܟܠܢܝ̈ܬܐ ܐܟܚܕܐ ܒܗܘܠܐ ܕܡܬܡܨܝܢܐ ܘܒܦܪ̈ܘܛܣܝܣ ܗܿܢܝܢ ܕܗܿܘ ܕܣܝܡ ܐܝܬ ܠܗܝܢ ܕܓܘܢܝ ܡܢ ܗܿܘ ܕܡܬܩܛܪܓ. ܡܨ̈ܝܢ ܠܡܕܓܠܘ. ܒܗܿ ܒܕܡܘܬܐ ܘܠܩܛܦܣܝܣ ܡܢܬܝܬܐ ܐܦܘܦܣܝܣ ܟܠܢܝܬܐ. ܒܗܿܝ ܕܗܠܝܢ ܡܢ̈ܬܝܬܐ ܐܟܚܕܐ ܒܗܘܠܐ ܡܬܡܨܝܢܝܬܐ ܡܫܪ̈ܢ. ܘܗܿܢܝܢ ܟܠܢ̈ܝܬܐ ܣܩܘܒ̈ܠܝܐ ܪܘܪ̈ܒܐ ܐܬܟܢ̈ܝܝܢ. ܒܗܿܝ ܕܐܟܘܬܗܘܢ ܠܐ ܡܬܘܡ ܐܟܚܕܐ ܡܨ̈ܝܢ ܠܡܫܪܘ. ܡܨ̈ܝܢ ܕܝܢ ܐܟܚܕܐ ܢܕܓ̈ܠܢ. ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܡܢ̈ܬܝܬܐ ܕܬܚܝܬ ܣܩܘܒ̈ܠܝܐ ܐܬܩܪ̈ܝܝܢ. ܒܗܿܝ ܕܠܘܬ ܗܿܢܝܢ ܡܬܥ̈ܠܝܢ. ܐܢܛܝܦܣܝܣ ܡܢ ܕܩܛܦܣܝܣ ܗܿܝ ܦܫܝܛܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܠܘ ܐܦܘܦܣܝܣ ܦܫܝܛܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܐܝܬܝܗܿ. ܒܗܿܝ ܕܐܝܟ ܕܐܬܐܡܪܬ ܡܨܝܐ ܕܐܟܚܕܐ ܢܫܪ̈ܢ ܒܕܠܐ ܡܬܚܡܐ ܒܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܐܡܝܢܘܬܐ ܐܘ ܙܒܢܐ ܡܕܡ. ܐܠܐ ܐܦܘܦܣܝܣ ܐܡܝܢܬܐ ܒܗܿܝ ܕܗܝ ܗܕܐ ܡܕܠܩܒܘ ܡܕܠܩܒܐ ܠܩܛܦܣܝܣ ܕܐܡܝܢܐ ܘܕܠܐ ܐܡܝܢܐ: ܗ̄: ܠܗܿܝ ܕܟܠ ܒܝܬ ܐܠܦ ܦܫܝܛܐܝܬ ܗܿܝ ܠܐ ܟܠ ܒܝܬ ܐܠܦ ܐܡܝܢܐܝܬ ܘܠܗܿܝ ܕܘܠܐ ܚܕ ܦܫܝܛܐܝܬ ܗܿܝ ܕܡܕܡ ܐܡܝܢܐܝܬ. ܘܐܢܛܝܦܣܝܣ ܕܗܿܝ ܕܐܡܪܐ ܫܟܝܚܘܬܢܐܝܬ ܟܠ ܒܝܬ ܐܠܦ. ܗܿܝ ܕܐܡܪܐ ܠܘ ܫܟܝܚܘܬܢܐܝܬ ܟܠ ܒܝܬ ܐܠܦ. ܐܠܐ ܐܘ ܐܡܝܢܐܝܬܡܕܡ ܒܝܬ ܐܠܦ. ܐܘ ܐܡܝܢܐܝܬ ܠܘ ܟܠ ܒܝܬ ܐܠܦ. ܒܗܿܝ ܕܩܛܦܣܝܣ ܗܿܝ ܟܕ ܠܐ ܐܡܝܢܘܬܐ ܕܩܘܛܪܓܐ. ܐܠܐ ܕܒܙܒܢܐ ܡܕܡ ܡܫܘܕܥܐ ܐܢ ܡܕܓܠܐ ܐܢܢܩܝ ܕܬܫܪ ܐܦܘܦܣܝܣ ܐܡܝܢܬܐ ܐܘ ܐܢ ܬܫܪ: ܗ̄: ܗܿܝ ܣܝܘܡܬܐ ܠܐ ܐܡܝܢܬܐ. ܐܢܢܩܝ ܕܬܕܓܠ ܐܦܘܦܣܝܣ ܐܡܝܢܬܐ. ܒܗܿ ܒܕܡܘܬܐ ܘܠܗܿܝ ܕܐܡܪܐ ܫܟܝܚܝܘܬܢܐܝܬ ܡܕܡ ܒܝܬ ܐܠܦ. ܐܢܛܝܦܣܝܣ ܗܿܝ ܕܐܡܪܐ ܠܘ ܫܟܝܚܝܘܬܢܐܝܬ ܡܕܡ ܒܝܬ ܐܠܦ. ܐܠܐ ܐܡܝܢܐܝܬ ܟܠ. ܐܘ ܐܡܝܢܐܝܬ ܘܠܐ ܚܕ ܒܗܿ ܒܕܡܘܬܐ ܘܐܢܛܝܦܣܝܣ ܕܗܿܝ ܕܐܡܪܐ ܡܢ ܐܠܨ̈ܝܬܐ ܗܿܝ ܕܐܡܪܐ ܠܘ ܡܢ ܐܠܨ̈ܝܬܐ. ܘܠܗܿܝ ܕܡܨܝܐ ܗܿܝ ܕܠܐ ܡܨܝܐ. ܘܠܗܿܝ ܕܟܠܝܐ ܗܿܝ ܕܠܐ ܟܠܝܐ.

ܬܐܘܪܝܐ ܕܥܠ ܗܦܘܟܝܐ ܕܦܪܘܛܣܝܣ

ܘܗܦܘܟܝܐ ܡܢ ܕܦܪܘܛܣܝܣ ܐܝܬܘܗܝ ܡܫܬܚܠܦܢܘܬܐ ܕܟܠ ܚܕ ܡܢ ܬܚܘ̈ܡܐ. ܗܿܘ ܕܣܝܡ ܐܡܪ ܐ̱ܢܐ ܘܗܿܘ ܕܡܬܩܛܪܓ ܒܚܕ̈ܕܐ. ܥܡ ܢܛܝܪܘܬܗܿ ܕܐܝܢܝܘܬܐ ܘܕܫܪܪܐ ܘܦܪ̈ܘܛܣܝܣ ܡܢ ܩܛܦܛܝ̈ܩܝܬܐ ܦܫܝ̈ܛܬܐ ܟܝܬ ܘܐܢܢܩܝ̈ܬܐ ܣܛܪ ܡܢ ܗܠܝܢ ܡܬܡܨܝ̈ܢܝܬܐ. ܟܠܢ̈ܝܬܐ ܢܗܘ̈ܝܢ ܐܘ ܡܢ̈ܬܝܬܐ. ܒܟܡܝܘܬܐ ܡܢ ܠܡܢ̈ܬܝܬܐ ܗܦܟ̈ܢ. ܒܗܿܝ ܕܡܨܝܐ ܕܗܿܘ ܕܡܬܩܛܪܓ ܓܘܢܝ ܡܢ ܗܿܘ ܕܣܝܡ ܢܗܘܐ. ܘܒܕܓܘܢ ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܥܠ ܟܠܗ ܗܿܘ ܕܡܬܩܛܪܓ ܗܿܘ ܕܣܝܡ ܢܗܦܘܟ ܢܬܩܛܪܓ. ܐܟܙܢܐ ܕܒܪܢܫܐ ܘܚܝܘܬܐ. ܒܐܝܢܝܘܬܐ ܕܝܢ ܠܦܫܝܛܬܐ ܓܘܢܝܬܐ. ܒܗܿܝ ܕܐܢ ܗܕܐ ܠܐ ܡܫܪܐ ܡܫܪܐ ܐܢܛܝܦܣܝܣ ܕܝܠܗܿ ܕܐܝܬܝܗܿ ܐܦܘܦܣܝܣ ܐܡܝܢܬܐ ܟܠܢܝܬܐ ܘܗܦܟܐ ܐܝܟ ܢܦܫܗܿ ܐܝܟ ܕܡܬܚܘܝܐ ܘܡܢ ܗܪܟܐ ܐܠܨܐ ܐܟܚܕܢܝܘܬ ܫܪܪܐ ܕܐܢܛܝܦܣܝܣ ܗܿܝ ܕܫܟܝܪܐ. ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܢܐܡܪ ܟܠ ܒܪܢܫܐ ܚܝܘܬܐ. ܐܝܟܢ ܕܗܘ. ܣܛܪ ܡܢ ܗܠܝܢ ܡܬܡܨ̈ܝܢܝܬܐ. ܡܕܝܢ ܡܕܡ ܚܝܘܬܐ ܒܪܢܫܐ ܒܦܫܝܛܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ. ܘܐܠܐ ܫܪܝܪܐ ܐܢܛܝܦܣܝܣ ܕܝܠܗܿ ܕܐܡܪܐ ܘܠܐ ܚܕܐ ܚܝܘܬܐ ܒܪܢܫܐ ܐܡܝܢܐܝܬ ܘܗܦܟܐ ܐܝܟ ܢܦܫܗܿ. ܟܐܡܬ ܘܠܐ ܚܕ ܒܪܢܫܐ ܚܝܘܬܐ ܐܡܝܢܐܝܬ. ܘܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܟܠ ܒܪܢܫܐ ܚܝܘܬܐ ܒܦܫܝܛܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܗܿܝ ܕܫܟܝܪܐ. ܘܡܬܚܘܝܐ ܬܘܒ ܫܪܝܪܘܬ ܗܦܘܟܝܐ ܗܢܐ. ܘܒܙܢܐ ܗܿܘ ܡܪܝܡܢܐ ܕܡܕܡ ܡܢ ܝܬܗ ܗܿܝ ܕܫܟܝܪܐ. ܐܡܪܝܢܢ ܓܝܪ ܟܠ ܒܪܢܫܐ ܚܝܘܬܐ. ܡܕܝܢ ܡܕܡ ܚܝܘܬܐ ܒܪܢܫܐ ܒܦܫܝܛܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ. ܘܐܠܐ ܫܪܝܪܐ ܐܢܛܝܦܣܝܣ ܕܝܠܗܿ ܗܿܝ ܕܐܡܪܐ ܕܘܠܐ ܚܕܐ ܚܝܘܬܐ ܒܪܢܫܐ ܐܡܢܐܝܬ. ܘܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܟܠ ܒܪܢܫܐ ܚܝܘܬܐ. ܡܬܟܢܫܐ ܕܘܠܐ ܚܕ ܒܪܢܫܐ ܒܪܢܫܐ ܗܿܝ ܕܫܟܝܪܐ. ܘܩܛܦܛܝܩ̈ܝܬܐ ܬܘܒ ܡܬܡܨܝ̈ܢܝܬܐ ܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܒܗܿ ܒܕܡܘܬܐ ܒܟܡܝܘܬܐ ܡܢ ܠܡܢܬܝܬܐ ܗܦܟ̈ܢ ܐܝܟ ܕܐܬܐܡܪܬ. ܘܒܐܝܢܝܘܬܐ ܠܡܬܡܨܝܢܝܬܐ ܓܘܢܝܬܐ. ܘܐܠܐ ܡܫܪܐ ܐܢܛܝܦܣܝܣ ܕܗܕܐ ܕܐܝܬܝܗܿ ܐܦܘܦܣܝܣ ܟܠܢܝܬܐ ܐܢܢܩܝܬܐ ܘܗܦܟܐ ܐܝܟ ܢܦܫܗܿ ܘܡܬܟܢ̈ܫܢ ܫܟܝܪ̈ܘܬܐ ܕܐܬܐܡܪ̈ܝܢ. ܘܐܢܢܩܝ̈ܬܐ ܡܢ ܩܛܦܛܝܩ̈ܝܬܐ ܠܐ ܗܦܟ̈ܢ ܐܢܢܩܝ̈ܬܐ. ܐܦܠܐ ܐܡܝ̈ܢܬܐ ܐܡܝ̈ܢܬܐ ܒܗܿܝ ܕܐܝܬ ܐܡܬܝ ܕܗܿܘ ܕܣܝܡ ܕܝܠܝܬܐ ܬܗܘܐ ܕܗܿܘ ܕܡܬܩܛܪܓ ܕܠܗ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܘܠܘ ܠܟܠܗ ܢܩܦܐ. ܒܕܓܘܢ ܗܿܘ ܕܡܬܩܛܪܓ ܐܢܢܩܐܝܬ ܘܐܡܝܢܐܝܬ ܥܠܘܗܝ ܡܬܩܛܪܓ. ܗܿܘ ܕܝܢ ܥܠ ܗܿܘ ܠܘ ܐܢܢܩܐܝܬ ܐܘ ܐܡܝܢܐܝܬ. ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܢܐܡܪ. ܕܡܢ ܐܢܢܩܝ ܟܠ ܐܣܝܐ ܒܪܢܫܐ. ܘܠܐ ܫܪܝܪܐ ܗܿܝ ܕܢܗܦܟ ܘܢܐܡܪ ܕܡܢ ܐܢܢܩܝ ܚܕ ܒܪܢܫܐ ܐܣܝܐ. ܒܗܿ ܒܕܡܘܬܐ ܘܡܬܡܨܝܢܝܬܐ ܕܝܠܢܝܬܐ ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܥܠ ܢܦܫܗܿ ܬܗܦܘܟ. ܡܢ ܩܨ ܗܿܝ ܕܐܬܐܡܪܬ: ܗ̄: ܕܡܨܝܐ ܕܢܐܡܪ ܕܡܬܡܨܝܢܐܝܬ ܒܪܢܫܐ ܐܣܝܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܘܠܐ ܡܨܝܐ ܠܡܐܡܪ ܕܡܬܡܨܝܢܐܝܬ ܐܣܝܐ ܒܪܢܫܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܒܗܿܝ ܕܡܢ ܐܢܢܩܝ ܐܝܬܘܗܝ. ܘܡܬܡܨܝܢܝܬܐ ܡܢ ܓܘܢܝܬܐ ܥܠ ܢܦܫܗܿ ܗܦܟܐ. ܒܗܿܝ ܕܐܝܬ ܐܡܬܝ ܕܐܢܢܩܝܬܐ ܬܗܦܘܟ. ܟܐܡܬ ܠܡ ܟܕ ܒܪܢܫܐ ܢܗܘܐ ܗܿܘ ܕܣܝܡ ܘܐܣܝܐ ܗܿܘ ܕܡܬܩܛܪܓ. ܘܐܝܬ ܬܘܒ ܐܡܬܝ ܕܡܬܡܨܝܢܝܬܐ ܕܝܠܢܝܬܐ ܬܗܦܘܟ. ܟܐܡܬ ܟܕ ܐܣܝܐ ܢܗܘܐ ܗܿܘ ܕܣܝܡ ܠܒܪܢܫܐ. ܘܗܿܝ ܕܚܒܫܐ ܠܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܗܿܝ ܡܬܡܨܝܢܝܬܐ ܗܝ ܓܘܢܝܬܐ. ܘܗܠܝܢ ܡܢ ܗܿܢܝܢ ܩܛܦܛܝܩ̈ܝܬܐ. ܗܿܢܝܢ ܕܝܢ ܐܦܘܦܛܝ̈ܩܝܬܐ ܡܢ̈ܬܝܬܐ ܡܢܗܝܢ ܘܠܐ ܣܟ ܗܦܟ̈ܢ. ܒܗܿܝ ܕܡܨܝܐ ܕܗܿܘ ܕܡܬܩܛܪܓ ܕܝܠܢܝܐ ܛܒ ܡܢ ܗܿܘ ܕܣܝܡ ܢܗܘܐ. ܘܠܐ ܡܨܝܐ ܕܓܘܢܝܐ ܢܬܬܪܝܡ ܡܢ ܕܝܠܢܝܐ ܐܝܟܡܐ ܕܕܝܠܢܝܐ ܡܢ ܓܘܢܝܐ. ܘܐܠܐ ܒܛܠܬ ܠܗܿ ܕܝܠܢܝܘܬܐ ܟܠܢܐܝܬ ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܢܐܡܪ ܕܠܘ ܟܠ ܒܪܢܫܐ ܐܣܝܐ. ܘܠܐ ܫܪܝܪܐ ܕܢܐܡܪ ܕܠܘ ܟܠ ܐܣܝܐ ܒܪܢܫܐ. ܒܕ ܡܢ ܐܢܢܩܝ ܟܠ ܐܝܬܘܗܝ. ܐܦܘܦܛܝܩ̈ܝܬܐ ܕܝܢ ܟܠܢܝ̈ܬܐ. ܗܿܢܝܢ ܡܢ ܦܫܝ̈ܛܬܐ ܘܡܬܡܨܝ̈ܢܝܬܐ ܘܙܒܢ̈ܝܬܐ ܡܐܠܘܢ ܕܝܢ ܟܠܗܝܢ ܗܿܢܝܢ ܕܠܘ ܐܡܝܢܬ ܩܘܛܪܓܐ ܐܝܬܝ̈ܗܝܢ ܘܠܐ ܣܟ ܗܦܟ̈ܢ. ܒܗܿܝ ܕܡܫܪܐ ܗܿܝ ܕܘܠܐ ܚܕ ܒܪܢܫܐ ܟܬܘܒܐ ܐܘ ܣܝܘܩܐ: ܗ̄: ܠܘ ܐܡܝܢܐܝܬ. ܘܠܐ ܡܫܪܐ ܗܿܝ ܕܘܠܐ ܚܕ ܟܬܘܒܐ ܐܘ ܣܝܘܩܐ ܒܪܢܫܐ ܠܘ ܐܡܝܢܐܝܬ. ܒܗܿܝ ܕܡܢ ܐܢܢܩܝ ܟܠ ܟܬܘܒܐ ܘܡܕܡ ܣܝܘܩܐ ܒܪܢܫܐ ܐܡܝܢܐܝܬ. ܗܿܢܝܢ ܕܝܢ ܐܢܢܩ̈ܝܬܐ ܘܐܡܝ̈ܢܬܐ ܐܝܟ ܢܦܫܗܝܢ ܗܦܟ̈ܢ. ܘܐܠܐ ܓܕܫܐ ܡܬܬܪܝܡܢܘܬܐ ܕܡܕܡ ܡܢ ܝܬܗ ܗܿܝ ܕܫܟܝܪܐ. ܕܐܝܟ ܐܝܟܢ ܗܿܝ ܡܢ ܓܝܪ ܕܐܡܪܐ ܕܘܠܐ ܚܕ ܡܬܬܙܝܥܢܐ ܫܠܝܐ ܟܕ ܡܬܬܙܝܥ. ܗܦܟܐ ܠܗܿܝ ܕܘܠܐ ܚܕ ܫܠܝܐ ܡܬܬܙܝܥܢܐ ܟܕ ܫܠܐ ܘܐܠܐ ܫܪܝܪܐ ܐܢܛܝܦܣܝܣ ܕܐܡܪܐ ܕܡܕܡ ܫܠܝܐ ܡܬܬܙܝܥܢܐ ܟܕ ܫܠܐ. ܘܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܘܠܐ ܚܕ ܡܬܬܙܝܥܢܐ ܫܠܝܐ ܟܕ ܡܬܬܙܝܥ. ܘܡܬܟܢܫܐ ܕܡܕܡ ܫܠܝܐ ܠܘ ܫܠܝܐ ܟܕ ܫܠܐ. ܐܘ ܠܘ ܟܠ ܫܠܝܐ ܫܠܝܐ ܟܕ ܫܠܐ. ܗܿܝ ܕܫܟܝܪܐ. ܘܡܬܚܘܝܐ ܬܘܒ ܡܪܢܝܘܬܗ ܕܗܦܘܟܝܐ ܗܢܐ. ܘܒܙܢܐ ܕܡܘܒܠܢܘܬܐ ܕܠܘܬ ܠܐ ܡܫܟܚܢܘܬܐ. ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܢܐܡܪ ܕܗܿܝ ܕܐܡܪܐ ܡܢ ܐܢܢܩܝ ܐܘ ܐܡܝܢܐܝܬ ܘܠܐ ܚܕ ܒܪܢܫܐ ܟܐܦܐ. ܗܦܟܐ ܠܗܿܝ ܕܡܢ ܐܢܢܩܝ. ܐܘ ܐܡܝܢܐܝܬ ܘܠܐ ܚܕܐ ܟܐܦܐ ܒܪܢܫܐ. ܘܐܠܐ ܫܪܝܪܐ ܐܢܛܝܦܣܝܣ ܗܿܝ ܕܐܡܪܐ ܕܡܕܡ ܟܐܦܐ ܒܪܢܫܐ ܡܬܡܨܝܢܐܝܬ ܐܘ ܦܫܝܛܐܝܬ. ܘܗܦܟܐ ܥܠ ܢܦܫܗܿ ܕܡܕܡ ܒܪܢܫܐ ܟܐܦܐ ܡܬܡܨܝܢܐܝܬ ܐܘ ܦܫܝܛܐܝܬ. ܘܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܘܠܐ ܚܕ ܒܪܢܫܐ ܟܐܦܐ ܐܢܢܩܐܝܬ. ܐܘ ܐܡܝܢܐܝܬ ܗܿܝ ܕܫܟܝܪܐ. ܘܠܙܢܐ ܡܢ ܕܗܿܝ ܕܟܠܝܐ ܐܝܟ ܐܢܢܩܝܬܐ ܐܫܬܘܕܥܝܗܝ ܒܗܿܝ ܕܠܘ ܡܕܡ ܗܘ ܐ̱ܚܪܝܢ ܣܘܟܠܗ ܐܠܐ ܕܡܢ ܐܢܢܩܝ ܠܐ ܬܗܘܐ.

ܩܦܠܐܘܢ ܬܠܝܬܝܐ

ܥܠ ܪܘܟܒܐ ܬܪܝܢܐ ܕܡܫܬܪܪܢܘܬܐ

ܢܘܗܪܐ ܕܣܘܠܘܓܝܣܡܘܣ ܘܡܢܘ̈ܬܗ

ܘܙܕܩ ܠܡܕܥ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܡܢ ܐܝܟܢ ܕܗܘ ܟܐܡܬ ܒܙܢܐ ܡܪܢܝܐ ܐܘ ܠܘ ܡܪܢܝܐ ܒܝܕ ܡܐܡܪܐ ܡܕܡ ܗܘܝܐ ܕܡܢ ܡܐܡܪ̈ܐ ܡܪܟܒ. ܘܡܟܢ ܕܢܦܝܣ ܥܠ ܟܠ ܒܥܬܐ ܐܝܕܐ ܕܗܝ. ܘܟܕ ܗܘ ܗܢܐ ܣܓܝܐܝܢ ܦܘܠܓ̈ܘܗܝ ܒܣܘܠܘܓܝܣܡܘܣ ܒܠܚܘܕ ܡܟܢ ܫܪܪܐ ܠܡܬܒܕܩܘ ܡܪܢܐܝܬ. ܘܟܕ ܠܗܢܐ ܡܢ ܐܝܟ ܕܡܨܝܐ ܣܥܪܝܢܢ. ܐܝܛܐ ܐܦ ܠܗܿܢܘܢ ܗܠܘܟܐܝܬ ܢܥܗܕ.

ܘܣܘܠܘܓܝܣܡܘܣ ܡܢ ܐܝܬܘܗܝ ܡܐܡܪܐ ܕܡܪܟܒ ܡܢ ܦܪ̈ܘܛܣܝܣ ܗܢܝܢ ܕܟܕ ܡܬܬܫ̈ܠܡܢ. ܡܐܡܪܐ ܐܚܪܢܐ ܟܝܢܐܝܬ ܠܗ ܢܩܦ. ܘܪܘܟܒܐ ܕܡܢ ܦܪ̈ܘܛܣܝܣ ܦܪܫ ܠܣܘܠܘܓܝܣܡܘܣ ܡܢ ܦܪܘܛܣܝܣ ܗܿܝ ܚܕܐ ܕܢܩܦܐ ܠܫܪܝܪܘܬܗܿ ܫܪܝܪܘܬ ܗܦܘܟܝܗܿ. ܘܕܓܠܘܬܐ ܕܐܢܛܝܦܣܝܣ ܕܝܠܗܿ. ܘܕܟܕ ܡܬܬܫ̈ܠܡܢ ܐܡܝܪܐ ܒܗܿܝ ܕܠܐ ܐܠܨܐ ܕܒܟܝܢܗܝܢ ܫܪܝܪ̈ܬܐ ܢܗܘ̈ܝܢ ܦܪ̈ܘܛܣܝܣ. ܐܝܛܐ ܡܢܗܝܢ ܫܪܪܐ ܢܬܟܢܫ. ܐܠܐ ܘܡܨܝܐ ܕܟܕ ܠܐ ܫܪܝܪ̈ܢ ܘܐܝܟ ܫܪܝܪ̈ܬܐ ܡܬܢܣ̈ܒܢ ܡܢ ܐܢܢܩܝ ܡܢܗܝܢ ܡܕܡ ܐܚܪܢܐ ܢܬܟܢܫ ܫܪܝܪܐܝܬ. ܘܟܝܢܐܝܬ ܬܘܒ ܐܡܝܪܐ ܐܝܟ ܕܢܬܦܪܫ ܣܘܠܘܓܝܣܡܘܣ ܫܪܝܪܐ ܡܢ ܙܢܝ̈ܐ ܗܿܢܘܢ ܠܐ ܡܟܢ̈ܫܢܐ ܕܡܢ ܩܨ ܟܝܢܐ ܕܗܘ̈ܠܐܣ ܘܠܘ ܟܝܢܐ ܕܣܘܠܘܓܝܣܡܘܣ ܫܪܪܐ ܡܟܢܫܝܢ.

ܢܘܗܪܐ: ܘܦܪܘܛܣܝܣ ܡܢ ܟܕ ܡܢܬܐ ܬܗܘܐ ܕܣܘܠܘܓܝܣܡܘܣ ܡܢܘ̈ܬܗܿ ܗܿܢܝܢ ܟܝܢ̈ܝܬܐ ܕܠܗܝܢ ܡܫܬܪܝܐ ܬܚܘ̈ܡܐ ܡܬܟܢ̈ܝܢ. ܘܟܝܢ̈ܝܬܐ ܐܡܝܪܐ ܒܗܿܝ ܕܦܪܘܣܕܝܘܪܝܣܡܘܣ ܘܙܢܐ ܘܐܣܪܐ ܠܘ ܡܢ̈ܘܬܐ ܟܝܢ̈ܝܬܐ ܕܦܪܘܛܣܝܣ. ܒܕܓܘܢ ܟܠ ܒܝܬ ܓܡܠ. ܘܟܠ ܓܡܠ ܐܠܦ. ܬܪܬܝܢ ܐܢܝܢ ܦܪ̈ܘܛܣܝܣ. ܘܒܝܬ ܘܓܡܠ ܘܐܠܦ ܬܚܘ̈ܡܐ. ܘܟܢܘܫܝܗܘܢ ܣܘܠܘܓܝܣܡܘܣ. ܘܗܿܘ ܕܠܗܘܢ ܢܩܦ ܕܐܝܬܘܗܝ ܟܠ ܒܝܬ ܐܠܦ ܣܘܢܦܪܝܣܡܐ. ܘܗܘ ܣܘܠܘܓܝܣܡܘܣ ܐܘ ܣܘܢܢܘܕܝܩܝܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܐܢܗܘ ܕܒܚܝܠܐ ܐܝܬ ܠܗ ܗܘ ܒܗ ܠܣܘܢܦܪܝܣܡܐ. ܐܘ ܠܐܢܛܝܦܣܝܣ ܕܝܠܗ. ܐܝܟ ܗܢܐ ܕܐܬܐܡܪ ܐܘ ܬܢܝܝܐ. ܐܢ ܗܘ ܕܒܡܥܒܕܢܘܬܐ ܥܗܝܕ ܒܗ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܐܝܟ ܕܐܝܬ ܠܡܚܘܝܘ. ܘܒܣܘܢܢܘܕܝܩܝܐ ܡܢ ܬܚܘܡܐ ܗܿܘ ܕܐܟܚܕܐ ܒܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܦܪ̈ܘܛܣܝܣ ܡܫܬܟܚ ܬܚܘܡܐ ܡܨܥܝܐ ܡܬܟܢܐ. ܘܗܘ ܘܣܟܐ ܕܗܿܘ ܕܣܝܡ ܐܝܬܘܗܝ ܒܣܘܢܦܪܝܣܡܐ ܬܚܘܡܐ ܙܥܘܪܐ. ܘܦܪܘܛܣܝܣ ܕܒܗ ܗܘ ܦܪܘܛܣܝܣ ܙܥܘܪܬܐ. ܘܗܿܘ ܕܗܿܘ ܕܡܬܩܛܪܓ ܐܝܬܘܗܝ ܒܣܘܢܦܪܝܣܡܐ ܬܚܘܡܐ ܪܒܐ. ܘܦܪܘܛܣܝܣ ܕܒܗ ܦܪܘܛܣܝܣ ܪܒܬܐ. ܘܐܝܟܢܝܘܬ ܣܝܡܐ ܬܚܘܡܐ ܡܨܥܝܐ ܠܘܬ ܣܟ̈ܐ ܐܣܟܝܡܐ ܡܬܟܢܐ.

ܦܘܠܓܐ: ܘܗܘ ܬܚܘܡܐ ܡܨܥܝܐ ܐܢ ܗܿܘ ܕܡܬܩܛܪܓ ܗܘ ܒܗܿܝ ܙܥܘܪܬܐ ܘܗܿܘ ܕܣܝܡ ܒܗܿܝ ܪܒܬܐ ܐܣܟܝܡܐ ܩܕܡܝܐ ܗܘ ܐܣܟܝܡܐ ܡܬܟܢܐ. ܒܗܿܝ ܕܡܚܘܝ ܒܝܬܗ ܐܝܬܘܗܝ. ܘܐܦ ܐܚܪ̈ܢܐ ܒܗ ܡܬܚܘܝܢ. ܐܢܕܝܢ ܒܗܦܟܐ ܗܘ ܕܗܢܐ ܗ̄ ܕܗܿܘ ܕܣܝܡ ܗܘ ܒܗܿܝ ܪܒܬܐ ܗܘ ܐܣܟܝܡܐ ܐܣܟܝܡܐ ܡܬܟܢܐ ܪܒܝܥܝܐ. ܘܒܗܿܝ ܕܛܒ ܡܒܥܕ ܡܢ ܟܝܢܐ ܡܢ ܩܕܡ̈ܝܐ ܠܐ ܐܫܬܘܝ ܠܥܘܗܕܢܐ. ܐܢܕܝܢ ܒܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܡܬܩܛܪܓ ܐܣܟܝܡܐ ܗܘ ܬܪܝܢܐ ܗܘ ܐܣܟܝܡܐ. ܐܢܕܝܢ ܒܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܣܝܡ ܐܣܟܝܡܐ ܗܘ ܬܠܝܬܝܐ. ܘܗܠܝܢ ܡܢ ܬܪܝܢ ܐܝܬ ܐܡܬܝ ܕܟܝ̈ܢܐ ܗܿܢܘܢ ܚܪ̈ܝܦܐ ܒܠܥܕ ܝܘܠܦܢܐ ܢܕܪܟܘܢ ܐܢܘܢ. ܘܡܛܠ ܕܠܘ ܐܝܟ ܕܐܬܝܐ ܡܟܢܫ̈ܢܐ ܗܿܘܝܢ ܗܢܘܢ ܐܣܟܝ̈ܡܐ. ܐܠܐ ܒܙܢ̈ܝܐ ܕܝܠܢ̈ܝܐ ܐܘܟܝܬ ܩܢܘ̈ܢܐ. ܘܩܢܘ̈ܢܐ ܡܢ ܓܘܢ̈ܝܐ ܠܐܪ̈ܒܥܬܝܗܘܢ. ܕܘܠܐ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܡܢ ܬܪܬܝܢ ܡܢܬܝ̈ܬܐ ܣܘܠܘܓܝܣܡܘܣ ܡܟܢܫܢܐ ܡܨܐ ܠܡܗܘܐ. ܐܦܠܐ ܡܢ ܙܥܘܪܬܐ ܐܦܘܦܛܝܩܝܬܐ ܘܪܒܬܐ ܡܢܬܝܬܐ ܐܦܠܐ ܡܢ ܬܪܬܝܢ ܐܦܘܦܛܝ̈ܩܝܬܐ.

ܬܐܘܪܝܐ ܥܠ ܐܣܟܝܡܐ ܩܕܡܝܐ

ܘܠܗܢܐ ܡܢ ܐܣܟܝܡܐ ܩܢܘ̈ܢܐ ܐܝܬ ܬܪܝܢ ܕܝܠܢ̈ܝܐ ܗ̄ ܩܛܦܛܝܩܝܘܬ ܗܿܝ ܙܥܘܪܬܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܢܬܝܒܠ ܦܣܩܐ ܡܢ ܣܟܐ ܪܒܐ ܠܗܿܘ ܙܥܘܪܐ. ܕܬܪܝܢ ܕܝܢ ܟܠܢܝܘܬ ܗܿܝ ܪܒܬܐ. ܘܐܠܐ ܡܨܝܐ ܕܡܨܥܝܐ ܗܿܘ ܕܐܬܩܛܪܓ ܥܠ ܣܟܐ ܙܥܘܪܐ. ܠܘ ܗܘ ܟܕ ܗܘ ܐܝܬܘܗܝ ܗܿܘ ܕܥܠܘܗܝ ܣܟܐ ܗܿܘ ܪܒܐ ܐܬܩܛܪܓ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܠܐ ܡܬܡܛܐ ܦܣܩܐ ܡܢ ܪܒܐ ܠܙܥܘܪܐ. ܘܐܢ ܒܕܘܟ ܡܟܢܫܢܐ ܢܗܘܐ ܐܣܟܝܡܐ ܗܢܐ ܒܙܢܐ ܐܝܢܐ ܕܠܐ ܢܛܝܪܝܢ ܒܗ ܩܢܘ̈ܢܐ ܗܿܠܝܢ ܠܘ ܡܪܢܐܝܬ ܙܕܩ ܠܡܕܢ ܟܘܢܫܗܘܢ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܠܘ ܒܟܠ ܡܟܢ̈ܫܝܝ ܫܪܪܐ ܗܿܠܝܢ. ܡܟܢܫܝܢ ܕܝܢ ܠܦܘܬ ܟܝܢܐ ܕܗܘ̈ܠܐܣ ܕܡܬܟܝ̈ܢܢ. ܘܡܛܠ ܕܐܫܬܥܣܪ ܡܨܝܢ ܠܡܗܘܐ ܙܢܝ̈ܐ ܒܟܠ ܐܣܟܝܡܐ. ܐܝܟ ܕܬܒܥ ܡܢܝܢܐ ܦܪܘܣܕܝܘܪܝܣܡܘܢܝܐ. ܟܕ ܩܢܘ̈ܢܐ ܗܿܠܝܢ ܬܪܝܢܐ ܡܬܢܛܪܝܢ. ܐܪܒܥܐ ܒܠܚܘܕ ܫܪܟܝܢ ܒܗ ܙܢܝ̈ܐ ܡܟܢܫ̈ܢܐ. ܒܗܿܝ ܕܩܛܦܣܝܣ ܟܠܢܝܬܐ ܥܡ ܗܿܢܝܢ ܬܪܬܝܢ ܟܠܢܝ̈ܬܐ ܬܪܝܢ ܙܢܝ̈ܐ ܥܒܕܐ. ܘܗܿܝ ܡܢܬܝܬܐ ܥܡܗܝܢ ܟܕ ܥܡܗܝܢ ܬܪܝܢ ܐܚܪ̈ܢܐ.

ܙܢܐ ܩܕܡܝܐ ܡܢ ܩܛܦܣܝܣ ܟܠܢܝܬܐ ܗܝ ܙܥܘܪܬܐ. ܘܩܛܦܣܝܣ ܟܠܢܝܬܐ ܗܝ ܪܒܬܐ. ܩܛܦܣܝܣ ܟܠܢܝܬܐ ܡܬܟܢܫܐ ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܟܠ ܒܪܢܫܐ ܓܘܫܡܐ. ܘܟܠ ܓܘܫܡܐ ܐܘܣܝܐ. ܡܕܝܢ ܟܠ ܒܪܢܫܐ ܐܘܣܝܐ.

ܙܢܐ ܬܪܝܢܐ ܡܢ ܩܛܦܣܝܣ ܟܠܢܝܬܐ ܗܝ ܙܥܘܪܬܐ. ܘܐܦܘܦܣܝܣ ܟܠܢܝܬܐ ܗܝ ܪܒܬܐ. ܐܦܘܦܣܝܣ ܡܬܟܢܫܐ. ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܟܠ ܒܪܢܫܐ ܚܝܘܬܐ. ܘܠܐ ܚܕܐ ܚܝܘܬܐ ܟܐܦܐ. ܡܕܝܢ ܘܠܐ ܚܕ ܒܪܢܫܐ ܟܐܦܐ.

ܙܢܐ ܬܠܝܬܝܐ ܡܢ ܩܛܦܣܝܣ ܡܢܬܝܬܐ ܗܝ ܙܥܘܪܬܐ. ܘܩܛܦܣܝܣ ܟܠܢܝܬܐ ܗܿܝ ܪܒܬܐ. ܩܛܦܣܝܣ ܡܢܬܝܬܐ ܡܬܟܢܫܐ. ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܡܕܡ ܚܝܘܬܐ ܒܪܢܫܐ. ܘܟܠ ܒܪܢܫܐ ܡܠܝܠܐ. ܡܕܝܢ ܡܕܡ ܚܝܘܬܐ ܡܠܝܠܐ.

ܙܢܐ ܪܒܝܥܝܐ ܡܢ ܩܛܦܣܝܣ ܡܢܬܝܬܐ ܗܝ ܙܥܘܪܬܐ. ܘܐܦܘܦܣܝܣ ܟܠܢܝܬܐ ܗܝ ܪܒܬܐ. ܐܦܘܦܣܝܣ ܡܢܬܝܬܐ ܡܬܟܢܫܐ ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܡܕܡ ܚܝܘܬܐ ܒܪܢܫܐ. ܘܠܐ ܚܕ ܒܪܢܫܐ ܣܘܣܝܐ. ܡܕܝܢ ܠܘ ܟܠ ܚܝܘܬܐ ܣܘܣܝܐ.

ܬܐܘܪܝܐ ܕܥܠ ܐܣܟܝܡܐ ܬܪܝܢܐ

ܘܠܐܣܟܝܡܐ ܡܢ ܬܘܒ ܗܢܐ ܩܢܘ̈ܢܐ ܐܝܬ ܐܠܨ̈ܝܐ ܬܪܝܢ. ܡܫܚܠܦܘܬ ܠܡ ܐܝܢܝܘܬܐ ܕܬܪܬܝܢ ܦܪ̈ܘܛܣܝܣ. ܒܗܿܝ ܕܡܢ ܐܦܘܦܛܝܩܝܘܬ ܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܘܠܐ ܚܕ ܣܘܠܘܓܝܣܡܘܣ ܓܘܢܐܝܬ ܐܦܠܐ ܡܢ ܩܛܦܛܝܩܝܘܬܗܝܢ ܕܝܠܢܐܝܬ ܗܿܪܟܐ ܒܗܿܝ ܕܗܿܝ ܪܒܬܐ ܬܘܒ ܐܢ ܩܛܦܛܝܩܝܬܐ ܬܗܘܐ. ܘܕܝܠܗܿ ܗܘ ܗܦܘܟܝܐ ܘܗܝ ܗܕܐ ܐܝܟܢ ܕܗܝ ܡܢܬܝܬܐ ܗܦܟܐ ܘܩܕܡܬ ܝܕܥܬ ܕܡܢܝܘܬ ܗܿܝ ܪܒܬܐ ܠܐ ܡܟܢܫܢܝܬܐ ܗܝ ܒܗܿܘ ܩܕܡܝܐ. ܘܟܠܢܝܘܬ ܣܟܐ ܗܿܘ ܪܒܐ. ܒܗܿܝ ܕܗܿܢܝܢ ܡܢܬܝ̈ܬܐ ܬܪܬܝܢ ܗܝ ܡܢ ܘܠܐ ܡܬܗܦܟܐ. ܗܿܝ ܕܝܢ ܡܢܬܝܬܐ ܗܦܟܐ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܠܐ ܡܟܢܫܢܝܬܐ ܗܝ ܒܗܿܘ ܩܕܡܝܐ. ܘܟܕ ܩܢܘ̈ܢܐ ܗܿܠܝܢ ܬܪܝܢ ܡܬܢܛܪܝܢ ܐܪܒܥܐ ܫܪܟܝܢ ܙܢܝ̈ܐ ܡܟܢܫ̈ܢܐ. ܒܗܿܝ ܕܩܛܦܣܝܣ ܟܠܢܝܬܐ ܗܿܝ ܪܒܬܐ ܥܡ ܗܿܠܝܢ ܬܪܬܝܢ ܐܦܘܦܣܝ̈ܣ ܙܥܘܪ̈ܝܬܐ ܬܪܝܢ ܙܢܝ̈ܐ ܥܒܕܐ. ܘܐܦܘܦܣܝܣ ܟܠܢܝܬܐ ܗܿܝ ܪܒܬܐ ܥܡ ܗܿܠܝܢ ܬܪܬܝܢ ܩܛܦܛܝ̈ܩܝܬܐ ܬܪܝܢ ܙܢܝ̈ܐ.

ܙܢܐ ܩܕܡܝܐ ܡܢ ܩܛܦܣܝܣ ܟܠܢܝܬܐ ܗܿܝ ܙܥܘܪܬܐ. ܘܐܦܘܦܣܝܣ ܟܠܢܝܬܐ ܗܿܝ ܪܒܬܐ ܐܦܘܦܣܝܣ ܟܠܢܝܬܐ ܡܬܟܢܫܐ. ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܟܠ ܒܪܢܫܐ ܚܝܘܬܐ. ܘܠܐ ܚܕܐ ܟܐܦܐ ܚܝܘܬܐ. ܡܕܝܢ ܘܠܐ ܚܕ ܒܪܢܫܐ ܟܐܦܐ. ܘܡܬܚܘܐ ܒܝܕ ܗܦܘܟܝܐ ܕܗܿܝ ܪܒܬܐ ܘܗܿܘܐ ܙܢܐ ܬܪܝܢܐ ܩܕܡܝܐ.

ܙܢܐ ܬܪܝܢܐ ܡܢ ܐܦܘܦܣܝܣ ܟܠܢܝܬܐ ܗܿܝ ܙܥܘܪܬܐ. ܘܩܛܦܣܝܣ ܟܠܢܝܬܐ ܗܿܝ ܪܒܬܐ. ܐܦܘܦܣܝܣ ܟܠܢܝܬܐ ܡܬܟܢܫܐ. ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܘܠܐ ܚܕܐ ܟܐܦܐ ܚܝܘܬܐ. ܘܟܠ ܒܪܢܫܐ ܚܝܘܬܐ. ܡܕܝܢ ܘܠܐ ܚܕܐ ܟܐܦܐ ܒܪܢܫܐ. ܘܡܬܚܘܐ ܒܗܦܘܟܝܐ ܕܗܿܝ ܪܒܬܐ ܠܙܥܘܪܬܐ. ܘܒܗܦܘܟܝܐ ܕܣܘܢܦܪܝܣܡܐ ܘܗܿܘܝܐ ܒܗܿ ܒܕܡܘܬܐ ܙܢܐ ܬܪܝܢܐ ܕܩܕܡܝܐ.

ܙܢܐ ܬܠܝܬܝܐ ܡܢ ܩܛܦܣܝܣ ܡܢܝܬܝܬܐ ܗܿܝ ܙܥܘܪܬܐ ܘܐܦܘܦܣܝܣ ܟܠܢܝܬܐ ܗܿܝ ܪܒܬܐ ܐܦܘܦܣܝܣ ܡܢܬܝܬܐ ܡܬܟܢܫܐ. ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܡܕܡ ܚܝܘܬܐ ܒܪܢܫܐ. ܘܠܐ ܚܕ ܣܘܣܝܐ ܒܪܢܫܐ. ܡܕܝܢ ܠܘ ܟܠ ܚܝܘܬܐ ܣܘܣܝܐ. ܘܡܬܚܘܐ ܒܝܕ ܗܦܘܟܝܐ ܕܗܿܝ ܪܒܬܐ. ܘܗܿܘܐ ܙܢܐ ܪܒܝܥܝܐ ܕܩܕܡܝܐ.

ܙܢܐ ܪܒܝܥܝܐ ܡܢ ܐܦܘܦܣܝܣ ܡܢܬܝܬܐ ܗܿܝ ܙܥܘܪܬܐ. ܘܩܛܦܣܝܣ ܟܠܢܝܬܐ ܗܿܝ ܪܒܬܐ. ܐܦܘܦܣܝܣ ܡܢܬܝܬܐ ܡܬܟܢܫܐ. ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܠܘ ܟܠ ܚܝܘܬܐ ܒܪܢܫܐ. ܘܟܠ ܡܠܝܠܐ ܒܪܢܫܐ. ܡܕܝܢ ܠܘ ܟܠ ܚܝܘܬܐ ܡܠܝܠܐ. ܘܗܘ ܡܢ ܙܢܐ ܗܢܐ ܠܐ ܡܨܐ ܠܡܬܚܘܝܘ ܒܗܦܘܟܝܐ ܕܗܿܝ ܪܒܬܐ. ܒܗܿܝ ܕܡܢܬܝ̈ܬܐ ܐܦܠܐ ܟܕ ܒܚܕ̈ܕܐ ܢܬܚ̈ܠܦܢ ܗܿܝ ܪܒܬܐ ܘܙܥܘܪܬܐ. ܒܗܿܝ ܕܗܝܕܝܟ ܠܐ ܡܬܗܦܟܢܝܬܐ ܗܿܘܝܐ ܗܿܝ ܪܒܬܐ. ܒܕܓܘܢ ܐܠܨܬ ܕܒܙܢ̈ܝܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܢܬܛܟܢ ܠܘܬ ܚܘܘܝܗ. ܕܡܢܗܘܢ ܡܘܒܠܢܘܬܐ ܕܠܘܬ ܠܐ ܡܫܟܚܢܘܬܐ ܕܐܝܬܝܗܿ ܗܟܢܐ. ܐܢ ܠܐ ܫܪܝܪܐ ܗܿܝ ܕܠܘ ܟܠ ܚܝܘܬܐ ܡܠܝܠܐ. ܫܪܝܪܐ ܐܢܛܝܦܣܝܣ ܕܐܝܬܝܗܿ ܟܠ ܚܝܘܬܐ ܡܠܝܠܐ. ܘܐܝܬ ܗܘܐ ܥܡܢ ܟܠ ܡܠܝܠܐ ܒܪܢܫܐ. ܡܬܟܢܫܐ ܡܕܝܢ ܕܟܠ ܚܝܘܬܐ ܒܪܢܫܐ. ܘܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܠܘ ܟܠ ܚܝܘܬܐ ܒܪܢܫܐ ܗܿܝ ܕܫܟܝܪܐ.

ܘܡܬܚܘܐ ܬܘܒ ܒܙܢܐ ܐܚܪܢܐ. ܡܬܐܡܪܐ ܓܝܪ ܕܠܗܿܘ ܡܢ ܡܕܡ ܡܢ ܚܝܘܬܐ ܕܠܝܬܘܗܝ ܒܪܢܫܐ. ܠܣܝܡ ܫܡܐ ܣܘܣܝܐ. ܘܗܝܕܝܟ ܟܐܢܐ ܠܡܐܡܪ ܕܘܠܐ ܚܕ ܣܘܣܝܐ ܒܪܢܫܐ. ܘܟܠ ܡܠܝܠܐ ܒܪܢܫܐ. ܡܕܝܢ ܘܠܐ ܚܕ ܣܘܣܝܐ ܡܠܝܠܐ. ܕܐܝܬܘܗܝ ܙܢܐ ܬܪܝܢܐ ܕܝܠܗ ܕܬܪܝܢܐ. ܘܢܫܪܐ ܘܢܐܡܪ ܕܡܕܡ ܚܝܘܬܐ ܣܘܣܝܐ. ܘܠܐ ܚܕ ܣܘܣܝܐ ܡܠܝܠܐ. ܡܕܝܢ ܠܘ ܟܠ ܚܝܘܬܐ ܡܠܝܠܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܙܢܐ ܪܒܝܥܝܐ.

ܬܐܘܪܝܐ ܕܥܠ ܐܣܟܝܡܐ ܬܠܝܬܝܐ

ܘܠܗܢܐ ܡܢ ܬܘܒ ܐܣܟܝܡܐ ܩܢܘ̈ܢܐ ܐܝܬ ܐܠܨ̈ܝܐ ܬܪܝܢ. ܩܛܦܛܝܩܝܘܬ ܡܢ ܗܿܝ ܙܥܘܪܬܐ. ܒܗܿܝ ܕܒܗܦܘܟܝܗܿ ܗܿܦܟ ܠܩܕܡܝܐ. ܘܕܐܦܘܦܣܝܣ ܡܢ ܙܥܘܪܬܐ ܠܐ ܡܟܢܫܢܝܬܐ ܗܝ ܐܝܟܢ ܕܗܝ ܒܩܕܡܝܐ ܐܬܚܘܝܬ. ܘܟܠܢܝܘܬ ܚܕܐ ܡܢ ܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܒܗܿܝ ܕܡܢ ܬܪܬܝܢ ܡܢܬܝ̈ܬܐ. ܘܠܐ ܚܕ ܣܘܠܘܓܝܣܡܘܣ. ܘܟܕ ܗܿܠܝܢ ܡܢ ܬܪܝܢ ܡܬܢܛܪܝܢ ܐܫܬܐ ܫܪܟܝܢ ܙܢܝ̈ܐ ܡܟܢܫ̈ܢܘܗܝ. ܒܗܿܝ ܕܩܛܦܣܝܣ ܟܠܢܝܬܐ ܗܿܝ ܙܥܘܪܬܐܥܡ ܗܿܢܝܢ ܐܪܒܥ ܦܪܘܣܕܝܘܪܝܣܡܘܢܝܬܐ ܐܪܒܥܐ ܥܒܕ ܙܢܝ̈ܐ. ܘܩܛܦܣܝܣ ܗܿܝ ܡܢܬܝܬܐ ܥܡ ܗܿܢܝܢ ܬܪܬܝܢ ܟܠܢ̈ܝܬܐ ܬܪܝܢ ܐܚܪ̈ܢܐ.

ܙܢܐ ܩܕܡܝܐ ܡܢ ܩܛܦܛܝܩܝܐ ܟܠܢܝܬܐ ܗܿܝ ܙܥܘܪܬܐ. ܘܩܛܦܛܝܩܝܐ ܟܠܢܝܬܐ ܗܿܝ ܪܒܬܐ ܩܛܦܛܝܩܝܬܐ ܡܢܬܝܬܐ ܡܬܟܢܫܐ ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܟܠ ܒܪܢܫܐ ܚܝܘܬܐ. ܘܟܠ ܒܪܢܫܐ ܓܚܘܟܐ. ܡܕܝܢ ܡܕܡ ܚܝܘܬܐ ܓܚܘܟܐ. ܡܬܚܘܐ ܕܝܢ ܒܗܦܘܟܝܐ ܕܗܿܝ ܙܥܘܪܬܐ ܘܗܿܘܐ ܙܢܐ ܬܠܝܬܝܐ ܕܩܕܡܝܐ.

ܙܢܐ ܬܪܝܢܐ ܡܢ ܩܛܦܛܝܩܝܐ ܟܠܢܝܬܐ ܗܿܝ ܙܥܘܪܬܐ. ܘܐܦܘܦܣܣܝܣ ܟܠܢܝܬܐ ܗܿܝ ܪܒܬܐ ܐܦܘܦܣܝܣ ܡܢܬܝܬܐ ܡܬܟܢܫܐ. ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܟܠ ܒܪܢܫܐ ܚܝܘܬܐ. ܘܠܐ ܚܕ ܒܪܢܫܐ ܟܐܦܐ. ܡܕܝܢ ܠܐ ܟܠ ܚܝܘܬܐ ܟܐܦܐ. ܡܬܚܘܐ ܒܗܿ ܒܕܡܘܬܐ ܐܝܟ ܗܿܘ ܕܩܕܡܘܗܝ. ܘܗܿܘܐ ܙܢܐ ܪܒܝܥܝܐ ܕܩܕܡܝܐ.

ܙܢܐ ܬܠܝܬܝܐ ܡܢ ܩܛܦܛܝܩܝܐ ܟܠܢܝܬܐ ܗܝ ܙܥܘܪܬܐ ܘܩܛܦܛܝܩܝܬܐ ܡܢܬܝܬܐ ܗܿܝ ܪܒܬܐ ܩܛܦܛܝܩܝܬܐ ܡܢܬܝܬܐ ܡܬܟܢܫܐ. ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܟܠ ܒܪܢܫܐ ܚܝܘܬܐ. ܘܡܕܡ ܒܪܢܫܐ ܟܬܘܒܐ. ܡܕܝܢ ܡܕܡ ܚܝܘܬܐ ܟܬܘܒܐ. ܘܡܬܚܘܐ ܒܡܬܚܠܦܢܘܬܐ ܕܗܿܝ ܙܥܘܪܬܐ ܠܗܿܝ ܪܒܬܐ. ܘܒܗܦܘܟܝܐ ܕܣܘܦܪܝܣܡܐ. ܘܗܿܘܐ ܙܢܐ ܬܠܝܬܝܐ ܕܩܕܡܝܐ.

ܙܢܐ ܪܒܝܥܝܐ ܡܢ ܩܛܦܣܝܣ ܡܢܬܝܬܐ ܗܿܝ ܙܥܘܪܬܐ. ܘܩܛܦܣܝܣ ܟܠܢܝܬܐ ܗܝ ܪܒܬܐ. ܩܛܦܣܝܣ ܡܢܬܝܬܐ ܡܬܟܢܫܐ. ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܡܕܡ ܒܪܢܫܐ ܐܘܟܡܐ. ܘܟܠ ܒܪܢܫܐ ܓܚܘܟܐ. ܡܕܝܢ ܡܕܡ ܐܘܟܡܐ ܓܚܘܟܐ. ܘܡܬܚܘܐ ܒܗܦܘܟܝܐ ܕܗܿܝ ܙܥܘܪܬܐ. ܘܗܿܘܐ ܙܢܐ ܬܠܝܬܝܐ ܕܩܕܡܝܐ.

ܙܢܐ ܚܡܝܫܝܐ ܡܢ ܩܛܦܣܝܣ ܟܠܢܝܬܐ ܗܿܝ ܕܙܥܘܪܬܐ. ܘܐܦܘܦܣܝܣ ܡܢܬܝܬܐ ܗܿܝ ܪܒܬܐ ܐܦܘܦܣܝܣ ܡܢܬܝܬܐ ܡܬܟܢܫܐ. ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܟܠ ܒܪܢܫܐ ܚܝܘܬܐ. ܘܠܐ ܟܠ ܒܪܢܫܐ ܟܘܫܝܐ. ܡܕܝܢ ܠܐ ܟܠ ܚܝܘܬܐ ܟܘܫܝܐ. ܘܗܢܐ ܙܢܐ ܠܐ ܡܬܚܘܐ ܒܗܦܘܟܝܐ ܕܗܿܝ ܙܥܘܪܬܐ ܒܗܿܝ ܕܠܡܢܬܝܬܐ ܗܿܦܟܐ. ܘܠܐ ܚܕ ܣܘܠܘܓܝܣܡܘܣ ܡܢ ܬܪܬܝܢ ܡܢܬܝ̈ܬܐ. ܐܦܠܐ ܒܡܬܚܠܦܢܘܬܐ ܕܪܒܬܐ ܘܙܥܘܪܬܐ. ܒܗܿܝ ܕܐܦܘܦܣܝܣ ܡܢܬܝܬܐ ܠܐ ܡܬܗܦܟܢܝܬܐ ܗܝ. ܒܕܓܘܢ ܐܠܨܬ ܠܡܚܘܝܘ ܫܪܝܪܘܬ ܟܘܢܫܗ ܒܝܕ ܡܘܒܠܢܘܬܐ ܕܠܘܬ ܠܐ ܡܫܟܚܢܘܬܐ. ܐܡܪܝܢܢ ܕܐܢ ܠܐ ܫܪܝܪ ܟܘܢܫܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܐ ܟܠ ܚܝܘܬܐ ܟܘܫܝܐ. ܫܟܝܪܐ ܐܢܛܝܦܣܝܣ ܕܐܝܬܝܗܿ ܟܠ ܚܝܘܬܐ ܟܘܫܝܐ. ܘܐܝܬ ܗܘܐ ܥܡܢ ܟܠ ܒܪܢܫܐ ܚܝܘܬܐ. ܢܥܒܕܝܗܿ ܡܟܝܠ ܙܥܘܪܬܐ. ܘܢܟܢܫ ܡܢܗܿ ܘܡܢ ܐܢܛܝܦܣܝܣ ܕܟܘܢܫܐ ܡܬܚܪܝܢܐ. ܕܟܠ ܒܪܢܫܐ ܟܘܫܝܐ. ܘܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܠܘ ܟܠ ܒܪܢܫܐ ܟܘܫܝܐ. ܗܿܝ ܕܫܟܝܪܐ.

ܡܬܚܘܐ ܕܝܢ ܬܘܒ ܘܒܙܢܐ ܐܚܪܢܐ ܗܿܘ ܕܣܝܡܐ ܐܘ ܗܿܝ ܕܢܣܝܡ. ܡܢܗ ܕܦܝܠܣܘܦܐ ܡܬܩܪܐ. ܕܐܝܟ ܐܝܟܢ ܠܡܢܬܐ ܡܢ ܓܝܪ ܕܒܪܢܫܐ ܕܠܝܬܘܗܝ ܐܘܟܡܐ. ܢܣܝܡ ܫܡܐ ܣܩܘܬܝܐ. ܘܗܝܕܝܟ ܫܪܝܪܐ ܠܡܐܡܪ: ܕܘܠܐ ܚܕ ܣܩܘܬܝܐ ܟܘܫܝܐ. ܘܟܠ ܣܩܘܬܝܐ ܒܪܢܫܐ. ܢܩܦܝܗܿ ܡܟܝܠ ܠܙܥܘܪܬܗ ܕܙܢܐ ܕܐܝܬܝܗܿ ܟܠ ܒܪܢܫܐ ܚܝܘܬܐ. ܘܡܬܟܢܫܐ ܕܟܠ ܣܩܘܬܝܐ ܚܝܘܬܐ. ܘܢܩܦܝܗܿ ܬܘܒ ܠܗܕܐ. ܠܦܪܘܛܣܝܣ ܕܣܝܡܐ ܕܐܝܬܝܗܿ ܘܠܐ ܚܕ ܣܩܘܬܝܐ ܟܘܫܝܐ. ܘܡܬܟܢܫܐ ܠܐ ܟܠ ܚܝܘܬܐ ܟܘܫܝܐ ܒܗܦܘܟܝܐ ܕܗܿܝ ܙܥܘܪܬܐ ܗܿܘܐ ܙܢܐ ܪܒܝܥܝܐ ܕܩܕܡܝܐ.

ܙܢܐ ܫܬܝܬܝܐ ܡܢ ܩܛܦܣܝܣ ܗܿܝ ܙܥܘܪܬܐ. ܘܐܦܘܦܣܝܣ ܟܠܢܝܬܐ ܗܿܝ ܪܒܬܐ ܐܦܘܦܣܝܣ ܡܢܬܝܬܐ ܡܬܟܢܫܐ. ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܡܕܡ ܒܪܢܫܐ ܟܬܘܒܐ. ܘܠܐ ܚܕ ܒܪܢܫܐ ܟܐܦܐ. ܡܕܝܢ ܠܐ ܟܠ ܟܬܘܒܐ ܟܐܦܐ. ܘܡܬܚܘܐ ܒܗܦܘܟܝܐ ܕܗܿܝ ܙܥܘܪܬܐ ܘܗܿܘܐ ܙܢܐ ܪܒܝܥܝܐ ܕܩܕܡܝܐ.

ܬܐܘܪܝܐ ܕܥܠ ܐܣܟܝܡܐ ܪܒܝܥܝܐ

ܘܗܢܐ ܡܢ ܐܣܟܝܡܐ ܡܢ ܩܨ ܡܒܥܕܘܬܗ ܕܡܢ ܩܕܡܝܐ. ܐܦܢ ܠܐ ܐܫܬܘܝ ܠܕܘܟܪܢܐ ܡܢ ܩܕܡ̈ܝܐ. ܐܚܪ̈ܝܐ ܟܕ ܣܥܪܘܗܝ. ܩܢܘ̈ܢܐ ܡܕܡ ܠܗ ܐܫܟܚܘ ܕܒܢܛܝܪܘܬܗܘܢ ܡܟܢܫܢܐ ܗܿܘܐ. ܘܗܿܠܝܢ ܡܢ ܬܪܝܢ ܠܐ ܡܬܢܣܒܢܘܬܐ ܠܡ ܕܐܦܘܦܣܝܣ ܡܢܬܝܬܐ ܟܠ ܟܠܗ ܒܗ. ܒܗܿܝ ܕܠܐ ܡܬܗܦܟܢܝܬܐ ܗܝ. ܘܡܢ ܐܢܢܩܝ ܕܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܦܪ̈ܘܛܣܝܣ ܐܟܚܕܐ ܒܗ ܢܬܗ̈ܦܟܢ ܠܘܬ ܚܘܘܝܐ. ܐܘ ܟܠ ܚܕܐ ܒܚܒܪܬܗܿ ܬܬܚܠܦ. ܒܕܓܘܢ ܐܢ ܙܥܘܪܬܐ ܗܝ ܩܨܬ ܡܢܬܝܘܬܗܿ ܠܐ ܠܬܟܐ ܕܬܗܘܐ ܪܒܬܐ. ܘܐܢ ܪܒܬܐ ܗܝ ܩܨܬ ܐܦܘܦܛܝܩܝܘܬܗܿ ܠܐ ܠܬܟܐ ܕܬܗܘܐ ܙܥܘܪܬܐ. ܟܐܡܬ ܒܐܣܟܝܡܐ ܩܕܡܝܐ.

ܘܐܦܘܦܛܝܩܝܘܬܐ ܟܠܢܝܬܐ ܗܿܝ ܪܒܬܐ. ܟܕ ܗܿܝ ܙܥܘܪܬܐ ܩܛܦܣܣ ܬܗܘܐ ܡܢܬܝܬܐ. ܒܗܿܝ ܕܗܿܠܝܢ ܩܛܦܛܝ̈ܩܝܬܐ ܡܢܬܝ̈ܬܐ ܗܦ̈ܟܢ ܘܠܐ ܚܕ ܣܘܠܘܓܝܣܡܘܣ ܡܢ ܬܪܬܝܢ ܡܢܬܝ̈ܬܐ. ܘܐܦܘܦܣܝܣ ܗܿܝ ܡܢܬܝܬܐ ܟܠ ܟܠܗ ܠܐ ܡܬܗܦܟܢܝܬܐ ܗܝ. ܘܐܢܢܩܝ ܕܬܗܦܘܟ ܗܿܝ ܪܒܬܐ ܒܚܘܘܝܐ. ܒܕܓܘܢ ܟܐܢܐܝܬ ܚܡܫܐ ܫܪܟܝܢ ܙܢܝ̈ܐ ܡܟܢܫ̈ܢܐ ܕܗܢܐ ܐܣܟܝܡܐ. ܒܗܿܝ ܕܗܿܝ ܡܢ ܙܥܘܪܬܐ. ܐܢ ܩܛܦܣܝܣ ܗܝ ܟܠܢܝܬܐ. ܥܡ ܗܿܢܝܢ ܬܪܬܝܢ ܩܛܦܛܝ̈ܩܝܬܐ ܬܪܝܢ ܙܢܝ̈ܐ ܥܒܕܐ ܘܥܡ ܐܦܘܦܣܝܣ ܟܠܢܝܬܐ ܚܕ ܙܢܐ ܒܗܿܝ ܕܐܬܬܪܝܡܬ ܕܐܦܘܦܣܝܣ ܡܢܬܝܬܐ ܟܠ ܟܠܗ ܠܐ ܬܬܢܣܒ. ܐܢܕܝܢ ܩܛܦܛܝܩܝܬܐ ܗܝ ܡܢܬܝܬܐ. ܥܡ ܐܦܘܦܣܝܣ ܟܠܢܝܬܐ ܙܢܐ ܐܚܪܢܐ ܥܒܕܐ. ܘܐܢ ܐܦܘܦܣܝܣ ܗܕܥ ܟܠܢܝܬܐ. ܥܡ ܩܛܦܣܝܣ ܟܠܢܝܬܐ ܙܢܐ ܐܚܪܢܐ.

ܙܢܐ ܩܕܡܝܐ ܡܢ ܬܪܬܝܢ ܩܛܦܛܝ̈ܩܝܬܐ ܟܠܢ̈ܝܬܐ. ܩܛܦܛܝܩܝܬܐ ܡܢܬܝܬܐ ܡܬܟܢܫܐ. ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܟܠ ܒܪܢܫܐ ܚܝܘܬܐ. ܘܟܠ ܓܚܘܟܐ ܒܪܢܫܐ. ܡܕܝܢ ܡܕܡ ܚܝܘܬܐ ܓܚܘܟܐ. ܘܡܬܚܘܐ ܒܬܚܠܦܢܘܬ ܦܪ̈ܘܛܣܝܣ. ܘܒܗܦܘܟܝܐ ܕܣܘܢܦܪܝܣܡܐ. ܘܗܿܘܐ ܙܢܐ ܬܠܝܬܝܐ ܕܩܕܡܝܐ.

ܙܢܐ ܬܪܝܢܐ ܡܢ ܩܛܦܣܝܣ ܟܠܢܝܬܐ ܗܿܝ ܙܥܘܪܬܐ. ܘܩܛܦܣܝܣ ܡܢܬܝܬܐ ܗܿܝ ܪܒܬܐ. ܩܛܦܣܝܣ ܡܢܬܝܬܐ ܡܬܟܢܫܐ. ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܟܠ ܒܪܢܫܐ ܓܚܘܟܐ. ܘܡܕܡ ܚܝܘܬܐ ܒܪܢܫܐ. ܡܕܝܢ ܡܕܡ ܓܚܘܟܐ ܚܝܘܬܐ. ܘܡܬܚܘܐ ܐܝܟ ܗܿܘ ܕܩܕܡܘܗܝ. ܘܗܿܘܐ ܙܢܐ ܬܠܝܬܝܐ ܕܩܕܡܝܐ.

ܙܢܐ ܬܠܝܬܝܐ ܡܢ ܐܦܘܦܣܝܣ ܟܠܢܝܬܐ ܗܿܝ ܙܥܘܪܬܐ. ܘܩܛܦܣܝܣ ܟܠܢܝܬܐ ܗܿܝ ܪܒܬܐ. ܐܦܘܦܣܝܣ ܟܠܢܝܬܐ ܡܬܟܢܫܐ. ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܘܠܐ ܚܕܐ ܚܝܘܬܐ ܟܐܦܐ. ܘܟܠ ܒܪܢܫܐ ܚܝܘܬܐ. ܡܕܝܢ ܘܠܐ ܚܕܐ ܟܐܦܐ ܒܪܢܫܐ. ܘܡܬܚܘܐ ܒܡܬܚܠܦܢܘܬܐ ܕܦܪ̈ܘܛܣܝܣ ܘܒܗܦܘܟܝܐ ܕܣܘܢܦܪܝܣܡܐ. ܘܗܿܘܐ ܙܢܐ ܬܪܝܢܐ ܕܩܕܡܝܐ.

ܙܢܐ ܪܒܝܥܝܐ ܡܢ ܩܛܦܣܝܣ ܡܢܬܝܬܐ ܗܿܝ ܙܥܘܪܬܐ. ܘܐܦܘܦܣܝܣ ܟܠܢܝܬܐ ܗܿܝ ܪܒܬܐ. ܐܦܘܦܣܝܣ ܡܢܬܝܬܐ ܡܬܟܢܫܐ. ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܡܕܡ ܒܪܢܫܐ ܐܣܝܐ. ܘܠܐ ܚܕܐ ܟܐܦܐ ܒܪܢܫܐ. ܡܕܝܢ ܠܐ ܟܠ ܐܣܝܐ ܟܐܦܐ. ܡܬܚܘܐ ܒܝܕ ܗܦܘܟܝܐ ܕܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܦܪ̈ܘܛܣܝܣ. ܘܗܿܘܐ ܙܢܐ ܪܒܝܥܝܐ ܕܩܕܡܝܐ.

ܙܢܐ ܚܡܝܫܝܐ ܡܢ ܩܛܦܣܝܣ ܟܠܢܝܬܐ ܗܿܝ ܙܥܘܪܬܐ. ܘܐܦܘܦܣܝܣ ܟܠܢܝܬܐ ܗܿܝ ܪܒܬܐ. ܐܦܘܦܣܝܣ ܡܢܬܝܬܐ ܡܬܟܢܫܐ. ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܟܠ ܒܪܢܫܐ ܡܠܝܠܐ. ܘܠܐ ܚܕܐ ܟܐܦܐ ܒܪܢܫܐ. ܡܕܝܢ ܠܐ ܟܠ ܡܠܝܠܐ ܟܐܦܐ. ܘܡܬܚܘܐ ܒܗܦܘܟܝܐ ܕܬܪܝܗܘܢ ܣܟ̈ܐ. ܘܗܿܘ ܙܢܐ ܪܒܝܥܝܐ ܕܩܕܡܝܐ.

ܢܘܗܪܐ: ܘܫܘܬܦܘ̈ܬܐ ܡܢ ܠܐܣܟܝܡܐ ܗܿܘ ܩܕܡܝܐ ܘܠܬܪܝܢܐ ܬܪܬܝܢ. ܟܠܢܝܘܬ ܗܿܝ ܪܒܬܐ ܘܡܟܢܘܬ ܟܘܢܫ ܟܠܢ̈ܝܬܐ. ܘܠܩܕܡܝܐ ܡܢ ܘܠܬܠܝܬܝܐ. ܒܗܿ ܒܕܡܘܬܐ ܬܪܬܝܢ. ܩܛܦܛܝܩܝܘܬ ܠܡ ܗܿܝ ܙܥܘܪܬܐ. ܘܡܟܢܘܬ ܟܘܢܫ ܩܛܦܛܝ̈ܩܝܬܐ. ܘܠܩܕܡܝܐ ܡܢ ܠܪܒܝܥܝܐ ܚܕܐ ܗ̄ ܟܟܢܘܬ ܟܘܢܫܐ ܕܩܛܦܛܝ̈ܩܝܬܐ ܐܟܚܕܐ ܘܟܠܢ̈ܝܬܐ. ܦܪܝܫ ܕܝܢ ܗܘ ܩܕܡܝܐ ܡܢ ܬܠܬܝܗܘܢ ܐܟܚܕܐ ܡܬܪܬܝܢ ܗ̄ ܒܡܟܢܘܬ ܟܘܢ̈ܫܐ ܕܦܪܘܕܝܘܪܝܣܡܘܣ ܐܪܒܥ. ܘܒܗܿܝ ܕܡܚܘܝ ܒܝܬܗ ܗܘ. ܦܪܝܫ ܕܝܢ ܕܝܠܢܐܝܬ ܗܿܘ ܬܪܝܢܐ ܡܢ ܬܠܬܝܗܘܢ ܒܠܐ ܡܟܢܘܬ ܟܘܢܫܐ ܕܡܢ ܫܘ̈ܝܬ ܒܐܝܢܝܘܬܐ. ܘܗܿܘ ܬܠܝܬܝܐ ܡܢ ܬܠܬܝܗܘܢ ܒܠܐ ܡܟܢܘܬ ܟܘܢܫܐ ܕܟܠܢ̈ܝܬܐ. ܘܗܿܘ ܪܒܝܥܝܐ ܡܢ ܬܠܬܝܗܘܢ ܒܠܐ ܡܩܒܠܢܘܬܗ ܕܠܗܿܝ ܐܦܘܦܣܝܣ ܡܢܬܝܬܐ.

ܢܘܗܪܐ ܦܣܝܩܝܐ ܥܠ ܡܬܚܠܛܢ̈ܘܬܐ

ܠܡܕܥ ܐܠܨܐ ܕܒܐܣܟܝܡܐ ܗܿܘ ܩܕܡܝܐ ܟܕ ܣܟܐ ܗܿܘ ܙܥܘܪܐ ܡܥܠ ܥܐܠ ܬܚܝܬ ܗܿܘ ܡܨܥܝܐ. ܡܢ ܐܢܢܩܝ ܕܐܦ ܬܚܝܬ ܗܿܘ ܕܗܿܘ ܡܨܥܝܐ ܥܐܠ. ܢܐܥܘܠ ܒܟܠ ܙܢܐ ܐܝܢܐ ܕܗܘ. ܒܕܓܘܢ ܣܘܢܦܪ̈ܝܣܡܛܐ ܟܠܗܝܢ ܕܒܗ ܠܙܢܐ ܕܗܿܝ ܪܒܬܐ ܙܕܩ ܕܢܩ̈ܦܢ ܒܙܢܝ̈ܗܝܢ. ܥܕܡܐ ܠܗܿܝ ܕܐܦ ܐܢ ܢܐܡܪ. ܡܬܡܨܝܢܐܝܬ ܟܠ ܟܬܘܒܐ ܡܬܬܙܝܥܢܐ. ܘܐܢܢܩܐܝܬ ܟܠ ܡܬܬܙܝܥܢܐ ܚܝܘܬܐ. ܡܬܟܢܫܐ ܕܐܢܢܩܐܝܬ ܟܠ ܟܬܘܒܐ ܚܝܘܬܐ. ܒܗܿܝ ܕܚܝܘܬܐ ܟܕ ܥܠ ܡܬܬܙܝܥܢܐ ܐܬܩܛܪܓܬ. ܠܘ ܟܡܐ ܕܡܬܬܙܝܥܢܐ ܐܬܩܛܪܓܬ. ܗܕܐ ܓܝܪ ܡܢܟܪܝܐ ܠܐܢܢܩܝܘܬܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܟܕ ܬܫܢܐ ܡܬܬܙܝܥܢܘܬܐ ܡܢ ܟܬܘܒܐ. ܬܫܢܐ ܐܦ ܚܝܘܬܐ. ܐܠܐ ܟܡܐ ܕܝܬܗ ܐܝܬܝܗܿ. ܘܗܟܢܐ ܒܡܬܚܠܛܢ̈ܘܬܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܠܗܿ ܟܕ ܠܗܿ ܠܪܒܬܐ ܢܩܦ ܟܘܢܫܐ ܒܙܢܗ. ܣܛܪ ܡܢ ܡܕܡ ܡܕܡ ܡܢ ܡܬܚܠܛܢ̈ܘܬܐ ܕܠܗܿܝ ܙܥܘܪܬܐ ܢܩܦ ܒܗܝܢ ܟܘܢܫܐ ܗ̄ ܟܕ ܬܗܘܐ ܗܿܝ ܙܥܘܪܬܐ ܡܬܡܨܝܢܝܬܐ ܘܗܿܝ ܪܒܬܐ ܟܡܐ ܕܡܬܬܙܝܥ ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܡܬܡܨܝܢܐܝܬ ܟܠ ܒܪܢܫܐ ܡܬܬܙܝܥܢܐ. ܘܡܢ ܐܢܢܩܝ ܟܠ ܡܬܬܙܝܥܢܐ ܡܫܬܚܠܦܢܐ. ܟܡܐ ܕܡܬܬܙܝܥ. ܒܕܓܘܢ ܡܫܬܚܠܦܢܐ ܠܐ ܡܬܩܛܪܓ ܥܠ ܒܪܢܫܐ ܐܠܐ ܟܡܐ ܕܬܫܬܟܚ ܠܗ ܡܬܬܙܝܥܢܘܬܐ. ܕܡܬܡܨܝܢܝܬܐ ܗܝ ܠܗ ܘܗܝܕܝܟ ܡܨܝܐ ܕܠܐ ܬܫܬܟܚ ܠܗ ܡܬܬܙܝܥܢܘܬܐ. ܘܡܬܡܨܝܢܐܝܬ ܡܫܬܚܠܦܢܐ ܥܠܘܗܝ ܢܬܩܛܪܓ. ܒܗܿ ܒܕܡܘܬܐ ܘܟܕ ܐܢܢܩܐܝܬ ܬܗܘܐ ܗܿܝ ܙܥܘܪܬܐ. ܘܗܿܝ ܪܒܬܐ ܟܡܐ ܕܡܬܬܙܝܥܢܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܘܐܠܨܐ ܗܝܕܝܟ ܕܐܢܢܩܝܐ ܢܗܘܐ ܗܘ ܟܘܢܫܐ ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܡܢ ܐܢܢܩܝ ܡܕܡ ܓܘܫܡܐ ܡܬܬܙܝܥܢܐ. ܘܟܠ ܡܬܬܙܝܥܢܐ ܡܫܬܚܠܦܢܐ ܟܡܐ ܕܡܬܬܙܝܥ. ܡܕܝܢ ܡܢ ܐܢܢܩܝ ܡܕܡ ܓܘܫܡܐ ܡܫܬܚܠܦܢܐ. ܗܿܝ ܕܗܿܘ ܕܟܡܐ ܕܝܬܗ ܗܝ ܡܬܬܙܝܥ. ܗܕܐ ܕܝܢ ܕܟܡܐ ܕܝܬܗ ܗܝ ܢܫܬܚܠܦ. ܐܢܕܝܢ ܒܠܐ ܐܡܝܢܝܘܬܐ ܬܬܚܡ ܫܘܡܗܝܬܐ ܗܝ ܪܒܬܐ. ܕܐܢܢܩܝܬܐ ܐܝܬ ܠܗܿ. ܡܫܪܐ ܫܪܝܐ ܟܠܚܕܐ ܡܢ ܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܦܪ̈ܘܛܣܝܣ ܠܚܒܪܬܗܿ. ܡܛܠ ܕܗܿܝ ܙܥܘܪܬܐ ܐܡܝܢܘܬ ܡܨܥܝܐ ܡܫܘܕܥܐ. ܘܗܕ ܪܒܬܐ ܠܐ ܐܡܝܢܘܬܗ.

ܡܬܚܠܛܢ̈ܘܬܐ ܕܒܐܣܟܝܡܐ ܬܪܝܢܐ

ܒܗܢܐ ܕܝܢ ܐܣܟܝܡܐ ܘܠܐ ܚܕ ܣܘܠܘܓܝܣܡܘܣ ܡܟܢܫܢܐ ܡܢ ܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܦܫܝ̈ܛܬܐ ܒܬܪܝܢܘܬ ܙܢ̈ܝܐ ܐܦܠܐ ܡܢ ܬܪܬܝܢ ܡܬܡܨܝܢ̈ܝܬܐ ܐܦܠܐ ܡܢ ܚܠܛܐ. ܟܕ ܢܫܬܚ̈ܠܦܢ ܐܝܢܝ̈ܘܬܗܝܢ ܐܘ ܠܐ ܢܫܬܚ̈ܠܦܢ. ܒܗܿܝ ܕܚܕ ܡܕܡ ܡܨܐ ܐܢܬ ܠܡܩܛܪܓܘ ܥܠ ܐܕܫ̈ܐ ܡܫܚ̈ܠܦܐ. ܐܟܙܢܐ ܕܣܝܘܩܘܬܐ ܥܠ ܒܪܢܫܐ ܘܣܘܣܝܐ. ܦܫܝܛܐܝܬ ܐܘ ܡܬܡܨܝܢܐܝܬ. ܐܘ ܡܢ ܗܢܐ ܡܢ ܬܪܝܡ. ܡܢ ܕܝܢ ܗܢܐ ܠܐ ܐܘ ܡܢ ܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܬܪܝܡ. ܘܠܐ ܡܨܝܐ ܐܠܐ ܡܪܝܡܢܘܬܗܘܢ ܡܢ ܚܕ̈ܕܐ. ܒܗܿ ܒܕܡܘܬܐ ܘܟܕ ܬܩܛܪܓܝܗܿ ܠܣܝܘܩܘܬܐ ܥܠ ܡܫܘ̈ܬܦܐ. ܐܟܙܢܐ ܕܒܪܢܫܐ ܘܡܠܝܠܐ. ܐܘ ܬܪܝܡܝܗܿ ܡܢܗܘܢ ܐܟܚܕܐ. ܐܘ ܡܢ ܗܢܐ ܬܪܝܡ ܡܢ ܕܝܢ ܗܢܐ ܠܐ. ܘܠܐ ܡܨܝܐ ܐܠܐ ܢܩܝܦܘܬܗܘܢ ܠܚܕ̈ܕܐ. ܘܟܕ ܠܐ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܐܢܢܩܐܝܬ ܗܝ ܒܙܢ̈ܝܐ ܗܠܝܢ. ܗܿܢܘ ܕܝܢ ܡܪܝܡܢܘܬܐ ܐܘ ܣܝܘܡܘܬܐ ܘܠܐ ܚܕ ܣܘܠܘܓܝܣܡܘܣ ܡܢܗܘܢ ܡܟܢܫܢܐ ܒܗܢܐ ܐܣܟܝܡܐ ܗܿܘܐ. ܙܢ̈ܝܐ ܕܡܢ ܚܘܠܛܢ̈ܝܗܘܢ ܗܿܘܝܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܠܝܢ. ܘܗܟܢܐ ܕܟܕ ܗܢܘܢ ܡܢ ܙܢ̈ܝܐ ܢܗܘܘܢ ܕܠܐ ܐܚܕܝܢ ܐܘ ܡܬܬܚܕܝܢ ܡܢ ܚܕ̈ܕܐ. ܘܚܕ ܡܢܗܘܢ ܐܢܢܩܝܐ ܗܿܘܐ. ܙܕܩ ܕܐܦ ܟܘܢܫܐ ܐܢܢܩܝ ܡܪܝܡܢܘܬܐ ܢܗܘܐ. ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܟܕ ܢܗܘܐ ܐܢܢܩܐܝܬ ܟܠ ܒܪܢܫܐ ܚܝܘܬܐ. ܘܢܫܠܡ ܕܡܬܡܨܝܢܝܬܐ ܕܝܠܢܝܬܐ. ܐܘ ܒܬܪܝܢܘܬ ܙܢ̈ܝܐ ܕܦܫܝܛܘܬܐ. ܓܠܝܐ ܕܢܘܟܪ̈ܝܝ ܟܝܢܐ ܢܗܘܘܢ ܒܪܢܫܐ ܘܚܘܪܐ. ܒܗܿܝ ܕܐܠܘ ܡܥܠ ܥܠ ܚܘܪܐ ܬܚܝܬ ܒܪܢܫܐ ܘܐܦ ܡܬܡܨܝܢܐܝܬ. ܐܢܢܩܐܝܬ ܗܝܕܝܟ ܚܝܘܬܐ ܥܠܘܗܝ ܡܬܩܛܪܓܐ ܗܘܬ ܐܟܡܐ ܕܥܠ ܒܪܢܫܐ ܐܝܟ ܕܐܬܝܠܦܬ ܒܐܣܟܝܡܐ ܗܿܘ ܩܕܡܝܐ. ܘܠܘ ܡܬܡܨܝܢܐܝܬ ܘܐܠܘ ܬܘܒ ܥܠ ܒܪܢܫܐ ܬܚܝܬ ܚܘܪܐ ܐܝܟܢܐ ܕܬܬܩܛܪܓ ܥܠܘܗܝ ܚܝܘܬܐ ܡܬܡܨܝܢܐܝܬ ܠܘ ܐܢܢܩܐܝܬ ܡܬܩܛܪܓܐ ܗܘܬ ܥܠܘܗܝ ܚܝܘܬܐ. ܫܪܝܟܐ ܡܕܝܢ ܕܐܢܢܩܐܝܬ ܢܘܟܪ̈ܝܝ ܟܝܢܐ ܢܗܘܘܢ ܒܪܢܫܐ ܘܚܘܪܐ ܘܐܢܢܩܐܝܬ ܡܢ ܚܕ̈ܕܐ ܢܬܬܪܝܡܘܢ. ܒܗܿ ܒܕܡܘܬܐ ܘܟܕ ܚܕܐ ܡܢ ܦܪܘܛܣܝܣ ܐܢܢܩܝܬܐ ܬܗܘܐ. ܗܿܝ ܕܝܢ ܐܚܪܬܐ ܒܙܢܐ ܕܓܘܢܝ ܡܢ ܐܢܢܩܝܐ ܐܝܟ ܡܬܡܨܝܢܝܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܐܘ ܦܫܝܛܬܐ ܓܘܢܝܬܐ. ܘܬܫܬܚܠܦ ܐܝܢܝܘܬܐ. ܗܘ ܟܘܢܫܐ ܐܢܢܩܝ ܡܪܝܡܢܘܬܐ ܙܕܩ ܕܢܗܘܐ ܐܝܟ ܕܐܫܬܘܕܥܬ.

ܡܬܚܠܛܢ̈ܘܬܐ ܕܒܐܣܟܝܡܐ ܬܠܝܬܝܐ

ܘܒܗܢܐ ܡܢ ܐܣܟܝܡܐ ܟܕ ܗܿܝ ܙܥܘܪܬܐ ܗܝ ܗܝ ܕܒܗܦܘܟܝܗܿ ܗܿܦܟ ܗܘ ܐܣܟܝܡܐ ܠܩܕܡܝܐ. ܘܗܿܝ ܪܒܬܐ ܐܝܟ ܕܐܝܬܝܗܿ ܒܙܢܗܿ ܡܩܘܝܐ. ܠܗܿ ܙܕܩ ܕܢܩܦ ܟܘܢܫܐ ܐܝܟ ܕܐܬܚܘܝ ܒܐܣܟܝܡܐ ܗܿܘ ܩܕܡܝܐ. ܘܟܪ ܕܠܙܥܘܪܬܐ ܢܩܦ ܗܪܬܡܢ. ܗܪܟܐ ܠܗܦܘܟܝܗܿ. ܘܡܬܚܠܛܢ̈ܘܬܐ ܡܢ ܕܐܣܟܝܡܐ ܗܿܘ ܪܒܝܥܝܐ. ܛܟ ܠܐ ܠܚ̈ܡܢ ܠܡܥ̈ܠܬܐ ܕܐܝܟ ܗܐ ܗܿܠܝܢ.

ܢܘܗܪܐ: ܡܛܠ ܣܘܠܘܓܝ̈ܣܡܘ ܗܘܦܘܛܝ̈ܩܝܐ

ܘܣܘܠܘܓܝ̈ܣܡܘ ܡܢ ܕܡܢ ܦܪ̈ܘܛܣܝܣ ܗܘܦܘܛܝ̈ܩܝܬܐ ܡܬܢܣ̈ܒܝܢ ܚܡܝܫܐܝܬ ܡܬܪܟܒܝܢ ܒܗܿܝ ܕܐܘ ܡܢ ܬܪܬܝܢ ܣܒܝ̈ܣܬܐ ܐܘ ܡܢ ܬܪܬܝܢ ܡܦܪ̈ܫܬܐ. ܐܘ ܡܢ ܣܒܝܣܬܐ ܘܡܦܪܫܬܐ. ܐܘ ܡܢ ܣܒܝܣܬܐ ܘܩܛܝܓܘܪܝܩܝܬܐ. ܐܘ ܡܢ ܡܦܪܫܬܐ ܘܩܛܝܓܘܪܝܩܝܬܐ. ܘܡܛܠ ܗܢܘܢ ܗܿܠܝܢ ܠܙܢ̈ܝܐ ܡܫܪ̈ܬܚܐ ܡܬܗܦܟܝܢ. ܠܘ ܟܠܗܘܢ ܠܐ ܥܛ̈ܠܝ ܠܣܘܟܠܐ ܠܩܪ̈ܝܒܝ ܒܟܝܢܐ ܡܢܗܘܢ ܙܕܩ ܠܡܝܬܝܘ.

ܘܙܢܐ ܩܕܡܝܐ ܕܪܘܟܒܐ

ܘܗܘ ܙܢܐ ܗܢܐ ܕܪܘܟܒܐ ܡܣܒܗܘܬܐ ܕܪܘܟܒ ܩܛܝܓܘܪ̈ܝܩܝܐ ܡܝܬܐ ܒܗ. ܒܗܿܝ ܕܚܕܐ ܡܢܬܐ ܡܢ ܦܪܘܛܣܝܣ. ܐܢ ܢܩܝܦܬܐ ܗܝ ܒܗܿܝ ܙܥܘܪܬܐ. ܘܩܕܝܡܝܬܐ ܒܗܿܝ ܪܒܬܐ. ܐܣܟܝܡܐ ܩܕܡܝܐ ܗܿܘܐ ܘܗܦܟܗ ܗܿܘ ܪܒܝܥܝܐ. ܐܢܕܝܢ ܒܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܢܩܦܝܬܐ ܬܗܘܐ. ܐܣܟܝܡܐ ܗܘ ܬܪܝܢܐ. ܐܢܕܝܢ ܒܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܩܕܝܡܝܬܐ ܐܣܟܝܡܐ ܗܘ ܬܪܝܢܐ. ܐܢܕܝܢ ܒܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܩܕܝܡܝܬܐ ܐܣܟܝܡܐ ܗܘ ܬܠܝܬܝܐ.

ܘܒܗܿܘ ܡܢ ܩܕܡܝܐ ܗܟܢܐ ܟܠ ܐܡܬܝ ܕܫܡܫܐ ܠܥܠ ܡܢ ܐܪܥܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܝܡܡܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܘܟܠ ܐܡܬܝ ܕܐܝܡܡܐ ܐܝܬܘܗܝ ܢܗܝܪ̈ܐ ܠܐ ܡܬܚܙܝ̈ܢܐ ܐܢܘܢ. ܡܕܝܢ ܟܠ ܐܡܬܝ ܕܫܡܫܐ ܠܥܠ ܡܢ ܐܪܥܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܢܗܝܪ̈ܐ ܠܐ ܡܬܚܙܝ̈ܢܐ ܐܢܘܢ.

ܒܗܿܘ ܕܝܢ ܬܪܝܢܐ ܗܟܢܐ ܟܠ ܐܡܬܝ ܕܫܡܫܐ ܠܥܠ ܡܢ ܐܪܥܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܝܡܡܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܘܠܐ ܡܬܘܡ ܐܡܬܝ ܕܠܠܝܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܐܝܡܡܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܡܕܝܢ ܘܠܐ ܡܬܘܡ ܐܡܬܝ ܕܫܡܫܐ ܠܥܠ ܡܢ ܐܪܥܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܠܠܝܐ ܐܝܬܘܗܝ.

ܒܗܿܘ ܕܝܢ ܬܠܝܬܝܐ ܗܟܢܐ ܟܠ ܐܡܬܝ ܕܒܪܢܫܐ ܟܬܘܒܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܡܬܬܙܝܥܢܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܘܟܠ ܐܡܬܝ ܕܒܪܢܫܐ ܟܬܘܒܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܫܠܝܐ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܡܕܝܢ ܐܝܬ ܐܡܬܝ ܕܒܪܢܫܐ ܡܬܬܙܝܥܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܫܠܝܐ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ.

ܘܒܗܿܘ ܪܒܝܥܝܐ ܗܟܢܐ ܟܠ ܐܡܬܝ ܕܐܢ ܒܪܢܫܐ ܚܝܘܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܓܘܫܡܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܘܟܠ ܐܡܬܝ ܕܐܢ ܒܪܢܫܐ ܟܬܘܒܐ ܐܝܬܘܗܝ ܚܝܘܬܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܡܕܝܢ ܐܝܬ ܐܡܬܝ ܕܐܢ ܒܪܢܫܐ ܓܘܫܡܐ ܐܝܬܘܗܝ ܟܬܘܒܐ ܐܝܬܘܗܝ.

ܙܢܐ ܬܪܝܢܐ ܕܪܘܟܒܐ

ܘܗܢܐ ܙܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܿܘ ܕܒܗ ܡܢ ܗܿܠܝܢ ܡܦܪ̈ܫܬܐ ܡܬܪܟܒܝܢ ܣܘܠܘܓܝ̈ܣܡܘ. ܘܡܢ ܗܿܠܝܢ ܡܢ ܩܪ̈ܝܒܝ ܠܟܝܢܐ ܘܕܢܝ̈ܚܐ ܐܝܬܝܗܘܢ. ܗܿܠܝܢ ܕܒܐܣܟܝܡܐ ܩܕܡܝܐ ܡܬܪܟܒܝܢ. ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܟܠ ܡܢܝܢܐ ܐܘ ܙܘܓܐ ܐܘ ܐܦܙܓܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܘܟܠ ܐܦܙܓܐ ܐܘ ܚܕ ܗܘ ܐܘ ܡܬܦܠܓܢܐ ܠܠܐ ܫܘ̈ܝܐ. ܡܬܟܢܫ ܕܟܠ ܡܢܝܢܐ ܐܘ ܙܘܓܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܘ ܚܕ ܐܘ ܡܬܦܠܓܢܐ ܠܠܐ ܫܘ̈ܝܐ.

ܙܢܐ ܬܠܝܬܝܐ ܕܪܘܟܒܐ

ܘܗܢܐ ܬܘܒ ܙܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܿܘ ܕܒܗ ܡܢ ܣܒܝ̈ܣܬܐ ܘܡܦܪ̈ܫܬܐ ܣܘܠܘܓܝ̈ܣܡܘ ܡܬܪܟܒܝܢ. ܘܗܿܠܝܢ ܓܠܝ̈ܐ ܐܝܬܝܗܘܢ. ܗܿܢܘܢ ܕܒܐܣܟܝܡܐ ܩܕܡܝܐ ܡܬܪܟܒܝܢ. ܟܕ ܗܿܝ ܙܥܘܪܬܐ ܣܒܝܣܬܐ ܬܗܘܐ. ܘܗܿܝ ܪܒܬܐ ܡܦܪܫܬܐ ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܗܢܐ ܡܢܝܢܐ ܐܢ ܡܬܦܠܓܢܐ ܗܘ ܠܫܘ̈ܝܐ ܙܘܓܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܘܟܠ ܙܘܓܐ. ܐܘ ܙܘܓܐ ܕܙܘܓܐ. ܐܘ ܙܘܓܐ ܕܐܦܙܓܐ. ܐܘ ܙܘܓܐ ܕܙܘܓܐ ܘܕܐܦܙܓܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܡܬܟܢܫ ܕܐܢ ܗܢܐ ܡܢܝܢܐ ܡܬܦܠܓܢܐ ܗܘ ܠܫܘ̈ܝܐ. ܐܘ ܙܘܓܐ ܕܙܘܓܐ. ܐܘ ܙܘܓܐ ܕܐܦܙܓܐ. ܐܘ ܙܘܓܐ ܕܙܘܓܐ ܘܕܐܦܙܓܐ ܐܝܬܘܗܝ.

ܙܢܐ ܪܒܝܥܝܐ ܕܪܘܟܒܐ

ܘܗܢܐ ܡܢ ܙܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܿܘ ܕܒܗ ܡܢ ܩܛܝܓܘܪ̈ܝܩܝܬܐ ܣܒܝ̈ܣܬܐ ܡܬܪܟܒܝܢ ܣܘܠܘܓܝ̈ܣܡܘ. ܘܗܢܐ ܬܪܝܢܐܝܬ. ܒܗܿܝ ܕܗܿܝ ܩܛܝܓܘܪܝܩܝܬܐ ܐܘ ܙܥܘܪܬܐ ܬܗܘܐ ܘܗܿܝ ܣܒܝܣܬܐ ܪܒܬܐ. ܐܘ ܗܿܝ ܕܒܗܦܟܐ. ܘܗܿܘ ܩܕܡܝܐ. ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܗܕܐ ܣܥܘܪܘܬܐ ܛܒܬܐ ܗܝ. ܘܟܠ ܐܡܬܝ ܕܣܥܘܪܘܬܐ ܛܒܬܐ ܬܗܘܐ ܫܘܝܬ ܠܩܘ̈ܠܣܐ ܗܝ. ܗܿܘ ܕܝܢ ܬܪܝܢܐ ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܐ ܢ ܗܕܐ ܣܥܘܪܘܬܐ ܛܠܘܡܝܐ ܗܕ ܡܣܠܝܬܐ ܐܝܬܝܗܿ. ܘܟܠ ܕܡܣܠܝܐ ܫܟܝܪܐ. ܡܬܟܢܫ ܕܐܢ ܗܕܐ ܣܥܘܪܘܬܐ ܛܠܘܡܝܐ ܗܝ ܫܟܝܪܐ.

ܙܢܐ ܚܡܝܫܐ ܕܪܘܟܒܐ

ܘܗܢܐ ܙܢܐ ܬܘܒ ܐܝܬܘܗܝ ܗܿܘ ܕܒܗ ܡܢ ܩܛܝܓܘܪ̈ܝܩܝܬܐ ܘܡܦܪ̈ܫܬܐ ܡܬܪܟܒܝܢ ܣܘܠܘܓܝ̈ܣܡܘ. ܘܡܢ ܗܿܠܝܢ ܗܿܘ ܡܐ ܕܩܪܝܒ ܠܟܝܢܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܗܿܘ ܕܗܿܝ ܩܛܝܓܘܪܝܩܝܬܐ ܙܥܘܪܬܗ ܬܗܘܐ. ܗܿܝ ܕܝܢ ܡܦܪܫܬܐ ܪܒܬܗ. ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܬܐܡܪ ܕܗܢܐ ܡܕܡ ܡܢܝܢܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܘܟܠ ܡܢܝܢܐ ܐܘ ܙܘܓܐ ܐܘ ܐܦܙܓܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܡܬܟܢܫ ܕܗܢܐ ܡܢܝܢܐ ܐܘ ܙܘܓܐ ܐܘ ܐܦܙܓܐ ܐܝܬܘܗܝ.

ܢܘܗܪܐ ܕܥܠ ܣܘܠܘܓܝ̈ܣܡܘ ܬܢܝ̈ܝܐ

ܘܬܢܝܝܐ ܡܢ ܣܘܠܘܓܝܣܡܘܣ ܐܝܬܘܗܝ ܗܿܘ ܕܣܘܢܦܪܝܣܡܐ ܐܘ ܐܢܛܝܦܣܝܣ ܕܝܠܗ ܒܡܥܒܕܢܘܬܐ ܒܗ ܫܟܝܚ. ܡܪܟܒ ܕܝܢ ܡܢ ܬܪܬܝܢ ܦܪ̈ܘܛܣܝܣ. ܚܕܐ ܡܢ ܗܘܦܬܛܝܩܝܬܐ. ܘܐܚܪܬܐ ܕܥܛܦܐ ܬܢܝܐ ܚܕܐ ܡܢ ܡܢܘ̈ܬܐ ܕܗܿܝ ܘܢܬܝܠܕ ܣܘܢܦܪܝܣܡܐ. ܘܗܘ ܗܢܐ ܐܘ ܡܢ ܣܒܝ̈ܣܬܐ ܡܬܪܟܒ ܐܘ ܡܢ ܡܦܪ̈ܫܬܐ.

ܢܘܗܪܐ ܕܥܠ ܬܢܝܝ ܕܡܢ ܣܒܝ̈ܣܬܐ

ܘܗܿܘ ܕܡܢ ܣܒܝ̈ܣܬܐ ܬܢܝܐ ܕܩܕܡܝܐ ܠܗ ܠܢܩܦܝܐ ܡܟܢܫ ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܬܐܡܪ ܐܢ ܗܢܐ ܒܪܢܫܐ ܐܝܬܘܗܝ ܚܝܘܬܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܘܒܪܢܫܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܡܕܝܢ ܚܝܘܬܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܬܢܝܐ ܕܝܢ ܕܢܩܦܝܐ ܠܐ ܡܨܐ ܠܡܟܢܫܘ ܠܩܕܝܡܝܐ. ܒܗܿܝ ܕܐܝܬ ܐܡܬܝ ܕܢܩܦܝܐ ܓܘܢܝ ܡܢ ܩܕܝܡܝܐ ܢܗܘܐ. ܘܠܐ ܐܠܨܐ ܕܡܢ ܫܟܝܚܘܬ ܓܘܢܝܐ ܫܟܝܚܘܬ ܕܝܠܢܝܐ. ܘܐܦܢ ܟܕ ܫܘ̈ܝܐ ܢܗܘܘܢ ܬܪܝܗܘܢ ܐܟܚܕܐ ܠܚܕ̈ܕܐ ܢܩܦܝܢ. ܠܘ ܕܝܢ ܒܪܡ ܒܐܣܟܝܡܐ ܟܐܢܐ ܐܠܐ ܠܦܘܬ ܗܘܠܐ ܕܐܬܟܝܢܬ. ܟܕ ܐܣܟܝܡܐ ܙܐܦܢܐ ܗܘ. ܒܗܿ ܒܕܡܘܬܐ ܘܬܢܝܐ ܕܐܢܛܝܦܣܝܣ ܕܢܩܦܝܐ. ܠܐܢܛܝܦܣܝܣ ܕܩܕܝܡܝܐ ܡܟܢܫ. ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܬܥܛܘܦ ܬܬܢܐ ܒܣܘܠܘܓܝܣܡܘܣ ܕܐܬܩܕܡ ܕܚܝܘܬܐ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܡܬܟܢܫܐ ܕܒܪܢܫܐ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܬܢܝܐ ܕܝܢ ܕܐܢܛܝܦܣܝܣ ܕܩܕܝܡܝܐ ܠܐܢܛܝܦܣܝܣ ܕܢܩܦܝܐ ܘܠܐ ܣܟ ܡܟܢܫ. ܒܗܿܝ ܕܐܝܟ ܕܐܬܐܡܪܬ ܡܨܝܐ ܕܢܩܦܝܐ ܓܘܢܝܐ ܢܗܘܐ ܡܢ ܩܕܝܡܝܐ. ܒܕܓܘܢ ܡܪܝܡܢܘܬܐ ܕܩܕܝܡܘܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܗܝܕܝܟ ܙܕܩ ܬܗܘܐ ܡܢ ܡܪܝܡܢܘܬܐ ܕܢܩܦܝܐ. ܘܠܐ ܐܠܨܐ ܡܢ ܫܟܝܚܘܬ ܓܘܢܝܐ ܫܟܝܚܘܬܗ ܕܕܝܠܢܝܐ ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܬܥܛܘܦ ܬܬܢܐ ܒܣܘܠܘܓܝܣܡܘܣ ܕܐܬܩܕܡ. ܕܒܪܢܫܐ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܘܠܐ ܡܬܟܢܫܐ ܕܚܝܘܬܐ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܗܐ ܓܝܪ ܣܘܣܝܐ ܟܕ ܒܪܢܫܐ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܚܝܘܬܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܐܦܠܐ ܕܚܝܘܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܒܗܿܝ ܕܐܝܠܢܐ ܟܕ ܒܪܢܫܐ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܚܝܘܬܐ ܬܘܒ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ.

ܢܘܗܪܐ ܕܥܠ ܬܢܝܝܐ ܕܡܢ ܡܦܪ̈ܫܬܐ ܡܪ̈ܢܝܬܐ

ܘܗܿܘ ܕܡܢ ܡܦܪ̈ܫܬܐ ܡܪ̈ܢܝܬܐ ܬܢܝܐ ܕܐܝܕܐ ܕܗܝ ܡܢܬܐ ܠܐܢܛܝܦܣܝܣ ܕܗܿܝ ܐܚܪܬܐ. ܐܢ ܬܪܝܢܬ ܡܢܘ̈ܬܐ ܗܝ ܡܟܢܫܐ. ܒܗܿ ܒܕܡܘܬܐ ܘܐܢܛܝܦܣܝܣ ܕܐܝܕܐ ܕܗܝ ܡܢܗܝܢ ܠܗܿܢܝܢ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܟܠ ܡܢܝܢܐ ܐܘ ܙܘܓܐ ܐܘ ܐܦܙܓܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܘܗܢܐ ܡܢܝܢܐ ܙܘܓܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܡܕܝܢ ܐܦܙܓܐ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܘܐܦܙܓܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܕܝܢ ܙܘܓܐ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܘܙܘܓܐ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܡܕܝܢ ܐܦܙܓܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܘܐܦܙܓܐ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܡܕܝܢ ܙܘܓܐ ىܝܬܘܗܝ. ܗܟܢܐ ܘܒܣܓܝܐܘ ܡܢܘ̈ܬܐ. ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܬܐܡܪ ܟܠ ܒܪܬ ܩܠܐ ܐܘ ܫܡܐ ܗܝ ܐܘ ܡܠܬܐ ܐܘ ܐܣܪܐ. ܘܗܕܐ ܒܪܬ ܩܠܐ ܫܡܐ ܐܝܬܝܗܿ. ܡܕܝܢ ܡܠܬܐ ܐܘ ܐܣܪܐ ܠܐ ܐܝܬܝܗܿ. ܘܫܡܐ ܠܐ ܐܝܬܝܗܿ. ܡܕܝܢ ܡܠܬܐ ܐܘ ܐܣܪܐ ܐܝܬܝܗܿ.

ܢܘܗܪܐ ܡܛܠ ܬܢܝܝܐ ܕܡܢ ܡܦܪܫܬܐ ܟܠܝܬ ܡܢ ܣܦܝܩܘܬܐ

ܘܗܕܐ ܡܢ ܬܢܝܐ ܕܐܢܛܝܦܣܝܣ ܕܐܝܕܐ ܕܗܝ ܡܢܬܐ. ܠܗܿ ܠܗܿܝ ܐܚܪܬܐ ܡܟܢܫ. ܘܐܠܐ ܠܘ ܟܠܝܬ ܡܢ ܣܦܝܩܘܬܐ ܗܘܬ. ܡܦܪܫܬܐ ܗܝ ܓܝܪ ܗܕܐ ܡܢ ܐܢܢܩܝ ܕܠܐ ܢܣܬܦܩ ܗܿܘ ܕܣܝܡ ܡܢ ܚܕܐ ܡܢ ܡܢܘ̈ܬܗܿ. ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܬܐܡܪ ܕܣܘܩܪܛܝܣ ܐܘ ܒܝܡܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܘ ܠܐ ܡܬܛܒܥ. ܘܒܝܡܐ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܡܕܝܢ ܠܐ ܡܬܛܒܥ. ܘܡܬܛܒܥ ܡܕܝܢ ܒܝܡܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܬܢܝܐ ܕܝܢ ܐܝܕܐ ܕܗܝ ܡܢܗܝܢ ܠܐܢܛܝܦܣܝܣ ܕܗܿܝ ܐܚܪܬܐ ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܬܟܢܫ. ܘܐܠܐ ܠܐ ܡܨܝܐ ܗܘܬ ܕܐܟܚܕܐ ܡܬܘܡ ܡܬܟܢ̈ܫܢ ܗܘ̈ܝ. ܒܕܓܘܢ ܗܿܝ ܕܒܝܡܐ ܐܝܬܘܗܝ ܠܐ ܡܟܢܫܐ ܠܗܿܝ ܕܡܬܛܒܥ ܒܕ ܡܨܝܐ ܕܢܛܘܦ. ܐܦܠܐ ܗܿܝ ܕܠܐ ܢܬܛܒܥ ܠܗܿܝ ܕܒܝܡܐ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ.

ܢܘܗܪܐ ܕܡܛܠ ܬܢܝܝܐ ܟܠܝܬ ܡܢ ܟܢܝܫܘܬܐ ܕܡܢ ܡܦܪܫܬܐ

ܘܗܕܐ ܡܢ ܒܗܦܟܐ ܗܿܝ ܕܩܕܡܝܗܿ. ܗ̄ ܕܬܢܝܐ ܕܐܝܕܐ ܕܝܗ ܡܢܬܐ ܠܐܢܛܝܦܣܝܣ ܕܗܿܝ ܐܚܪܬܐ ܡܟܢܫܐ. ܘܐܠܐ ܡܨܝܐ ܗܘܬ ܕܐܟܚܕܐ ܢܬܟܢ̈ܫܢ ܗܘ̈ܝ. ܘܗܕܐ ܡܢ ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܬܣܠܓܣ ܘܬܐܡܪ ܕܗܢܐ ܓܘܫܡܐ ܐܘ ܐܝܠܢܐ ܐܘ ܟܐܦܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܘܐܝܠܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܕܝܢ ܟܐܦܐ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܘܟܐܦܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܕܝܢ ܐܝܠܢܐ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܬܢܝܐ ܕܝܢ ܕܐܐܢܛܝܦܣܝܣ ܕܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܠܗܿܝ ܐܚܪܬܐ ܬܟܢܫ. ܒܗܿܝ ܕܐܢܛܝܦܣܝܣ ܕܟܠܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܐܝܟ ܕܡܢ ܠܥܠ ܐܬܚܘܝܬ ܓܘܢܝܐ ܡܢܗܿ ܕܗܿܝ ܐܚܪܬܐ. ܘܠܐ ܐܠܨܐ ܡܢ ܫܟܝܚܘܬ ܓܘܢܝܐ ܫܟܝܚܘܬܗ ܕܕܝܠܢܝܐ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܬܢܝܐ ܕܗܿܝ ܕܐܡܪܐ ܐܝܠܢܐ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܢܟܢܫ ܗܿܝ ܕܟܐܦܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܐܦܠܐ ܗܿܝ ܕܟܐܦܐ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܿܝ ܕܐܝܠܢܐ ܐܝܬܘܗܝ.

ܢܘܗܪܐ: ܘܡܢ ܙܢ̈ܝܐ ܡܢ ܣܘܠܘܓܝܣ̈ܛܝܩܝܐ ܐܝܬܝܗܿ. ܘܡܚܘܝܢܘܬܐ ܗܝܦܘܓܝܓܝ. ܘܗܕܐ ܡܢ ܐܝܬܝܗܿ ܦܣܩܐ ܕܥܠ ܟܠܢܝܐ ܗܿܘ ܡܐ ܕܒܡܢ̈ܘܬܘܗܝ ܡܫܬܟܚ ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܡܬܐܡܪܐ ܕܟܠ ܚܝܘܬܐ ܡܙܝܥܐ ܠܘܥܗܿ ܬܚܬܝܐ ܟܕ ܠܥܣ. ܒܗܿܝ ܕܒܪܢܫܐ ܘܬܘܪܐ ܘܣܘܣܝܐ ܡܙܝܥܝܢ ܟܕ ܠܥܣܝܢ. ܘܗܕܐ ܡܚܝܠܬܐ ܗܝ. ܒܕ ܡܨܥܝܐ ܕܚܝܘܬܐ ܡܕܡ ܐܝܢܐ ܕܠܐ ܚܙܝܢܗܿ. ܠܐ ܡܙܝܥܐ ܐܝܟ ܩܪܘܩܘܕܝܠܘܣ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܠܐ ܫܪܝܪܐ ܗܿܝ ܕܟܠ ܚܝܘܬܐ ܡܙܝܥܐ ܠܘܥܗܿ ܬܚܬܝܐ ܟܕ ܠܥܣܐ.

ܘܡܢܗܘܢ ܬܘܒ ܦܐܪܕܝܓܡܐ. ܘܐܝܬܝܗܿ ܦܣܩܐ ܕܥܠ ܡܢܬܝܐ ܡܕܡ ܒܗܿܘ ܕܒܡܢܬܝܐ ܐܚܪܢܐ ܕܒܙܢܐ ܡܕܡ ܠܗ ܡܚܝܢ ܫܟܝܚ. ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܡܬܐܡܪܐ ܕܫܡܝܐ ܡܣܟܡܐ ܗܘ. ܡܕܝܢ ܡܫܪܝܢܐ ܗܘ ܐܝܟ ܕܐܦ ܡܫܟܢܐ ܕܡܣܟܡܐ ܗܘ ܡܫܪܝܢܐ ܗܘ. ܘܗܿܘ ܡܢ ܕܚܪܝܢܐ ܢܩܦ ܠܡܫܪܝܢܘܬܗ ܫܡܝܐ ܗܘ. ܘܡܬܟܢܐ ܦܪܥܐ. ܘܗܿܘ ܕܫܠܡܘܬܐ ܢܩܝܦܐ ܠܡܫܪܝܢܘܬܗ܆ ܒܝܬܐ ܗܘ ܡܬܟܢܐ ܥܩܪܐ. ܘܙܢܐ ܗܿܘ ܕܒܗ ܐܬܟܝܢܬ ܡܚܝܢܘܬܐ܆ ܡܣܟܡܘܬܐ ܗܘ ܘܡܬܟܢܐ ܥܠܬܐ. ܘܡܫܪܝܢܘܬܐ ܕܗܝ ܗܝ ܦܪܘܒܠܝܡܐ܆ ܦܣܩܐ ܡܬܟܢܝܐ. ܘܒܗܿ ܒܗܕܐ ܡܚܘܝܢܘܬܐ ܡܬܚܫܚܝܢ ܕܝܠܝܩܛܝ̈ܩܘ. ܘܠܗܿ ܣܘܠܘܓܝܣܡܘܣ ܡܟܢܝܢ ܘܐܡܪܝܢ ܕܟܠ ܣܘܠܘܓܝܣܡܘܣ ܡܢ ܐܢܢܩܝ ܙܕܩ ܕܢܗܘܘܢ ܒܗ ܐܣܛܘ̈ܟܣܐ ܗܿܠܝܢ ܐܪܒܥܐ. ܘܗܕܐ ܬܘܒ ܡܚܘܝܢܘܬܐ܆ ܒܗܿ ܒܕܡܘܬܐ ܡܚܝܠܬܐ ܗܝ. ܒܗܿܝ ܕܠܐ ܐܠܨܐ ܡܢ ܡܫܘܬܦܘܬܐ ܕܣܘܥܪ̈ܢܐ ܒܙܢܐ ܡܕܡ. ܡܫܘܬܦܘܬܗܘܢ ܒܟܠ ܡܕܡ. ܘܐܠܐ ܣܩܘ̈ܒܠܝܐ ܗܢܘܢ ܟܕ ܗܢܘܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܒܗܿܝ ܕܡܚܝܢܝܢ ܒܓܢܣܗܘܢ ܗܿܝ ܕܫܟܝܪܐ. ܘܡܠܝ̈ܛܐ ܡܢܗܘܢ ܟܕ ܐܬܒܝܢܘ ܡܚܝܠܘܬ ܡܚܘܝܢܘܬܐ ܗܕܐ܆ ܐܬܥܠܠܘ ܕܗܕܐ ܡܬܓܡܪܐ. ܟܕ ܗܘ ܙܢܐ ܕܒܗ ܡܬܟܝܢܐ ܡܚܘܝܢܘܬܐ ܥܠܬܐ ܢܗܘܐ ܕܦܣܩܐ. ܒܕܓܘܢ ܡܢ ܐܢܢܩܝ ܕܟܪ ܕܢܫܬܟܚ ܢܫܬܟܚ. ܒܬܪܝܢܘܬ ܙܢ̈ܝܐ ܢܣܝܘ ܠܡܫܪܪܘ ܥܠܬܘܬ ܥܠܬܐ ܠܦܣܩܐ. ܗܿܢܘܢ ܕܝܢ ܡܣܟܡܘܬܐ ܠܡܫܪܝܢܘܬܐ. ܚܕ ܡܢ ܙܢܐ ܕܠܗ ܩܪܘ ܫܘܝܘܬ ܪܗܛܐ ܘܗܦܘܟܝܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܫܟܝܚܘܬ ܦܣܩܐ ܒܫܟܝܚܘܬ ܥܠܬܐ. ܐܘ ܠܘ ܒܟܠܗܘܢ. ܐܢ ܒܟܠܗܝܢ ܡܕܝܢ ܘܐܦ ܒܗ ܒܣܘܥܪܢܐ ܕܥܠܘܗܝ ܗܘ ܚܪܝܢܐ. ܘܐܢ ܒܗܢܐ ܡܚܘܝܬܘܢ ܡܢ ܝܬܝܪ̈ܬܐ ܗܝ ܠܟܘܢ ܕܬܕܟܪܘܢ ܐܚܪܢܐ ܣܛܪ ܡܢܗ. ܗ̄ ܠܗܿܘ ܕܥܩܪܐ ܟܢܝܬܘܢܝܗܝ ܘܠܐ ܚܕ ܗܢܝܢܐ ܡܢ ܕܘܟܪܢܗ. ܘܐܢ ܠܘ ܒܟܠܗܘܢ ܗܐ ܫܪܟܬ ܥܠܝܟܘܢ ܡܚܘܝܢܘܬܗܿ ܒܗ ܒܣܘܥܪܢܐ ܡܬܚܪܝܢܐ ܠܐ ܡܕܡ ܡܣܝܥܐ ܠܟܘܢ ܡܚܘܝܢܘܬܗܿ ܒܗܿܘ ܐܚܪܢܐ ܠܐ ܡܬܚܪܝܢܐ. ܙܢܐ ܕܬܪܝܢ ܕܝܠܗܘܢ܆ ܗܿܘ ܕܠܗ ܩܪܘ ܡܬܬܡܝܫܢܘܬܐ ܘܦܘܠܓܐ ܗܟܢܐ ܗܘ. ܐܡܪܝܢ ܓܝܪ ܕܡܫܪܝܢܘܬܐ ܢܩܝܦܐ ܠܡܫܟܢܐ. ܐܘ ܒܗܿܝ ܕܐܝܬܘܗܝ. ܐܘ ܒܗܿܝ ܕܩܐܡ ܠܝܬܗ ܐܝܬܘܗܝ. ܐܘ ܒܗܿܝ ܕܓܘܫܡܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܘܠܘ ܒܗܿܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܘ ܩܐܡ ܠܝܬܗ ܐܝܬܘܗܝ ܢܩܝܦܐ ܠܗ ܡܫܪܝܢܘܬܐ. ܘܐܠܐ ܟܠ ܕܗܟܢܐ ܡܫܪܝܢܐ ܙܕܩ ܕܗܘܐ ܕܢܗܘܐ. ܫܪܝܟܐ ܡܕܝܢ ܕܒܗܿܝ ܕܓܘܫܡܐ ܗܘ ܡܫܪܝܢܐ ܗܘ. ܘܫܡܝܐ ܓܘܫܡܐ ܗܘ ܡܕܝܢ ܡܫܪܝܢܐ ܗܘ. ܘܗܘ ܬܘܒ ܗܢܐ ܙܢܐ ܪܒܝܥܐܝܬ ܡܣܬܬܪ. ܚܕ ܡܢ ܗܿܝ ܕܐܡܪܝܢܢ ܕܠܐ ܙܕܩ ܕܟܠ ܢܩܦܝܐ ܒܝܕ ܡܨܥܝܐ ܐܘܟܝܬ ܥܠܬܐ ܢܩܦ ܠܡܬܢܩܦܢܗ. ܐܝܟ ܕܒܐܝܣܓܘܓܝ ܐܬܝܕܥܬ. ܒܕܓܘܢ ܡܨܝܐ ܕܠܘ ܒܗܿܝ ܕܡܣܟܡܐ ܗܘ ܡܫܟܢܐ. ܢܩܝܦܐ ܠܗ ܡܫܪܝܢܘܬܐ. ܐܠܐ ܒܗܿܝ ܕܗܘ ܐܝܬܘܗܝ.

ܕܬܪܝܢ ܕܝܢ ܕܗܘ ܗܿܘ ܦܘܠܓܐ ܡܨܐ ܗܘ ܡܫܬܪܬܚܘ. ܒܕܓܘܢ ܡܨܝܐ ܕܥܠܬܐ ܕܡܫܪܝܢܘܬ ܡܫܟܢܐ ܡܕܡ ܐܚܪܝܢ ܬܗܘܐ ܣܛܪ ܡܢ ܗܿܠܝܢ ܬܠܬܐ ܕܠܘ ܡܫܟܚ ܫܟܝܚ ܒܫܡܝܐ ܘܠܐ ܡܗܢܝܐ ܠܗܘܢ ܗܿܝ ܕܡܥܕܝܢ ܠܡܐܡܪܗ. ܕܐܢ ܐܝܬ ܗܘܐ ܡܕܡ ܐܚܪܝܢ ܐܕܪܟܢܝܗܝ. ܒܗܿܝ ܕܡܢ ܠܐ ܡܬܡܨܝܢ̈ܝܬܐ ܗܝ ܕܬܫܬܟܚ ܥܠܬܐ ܩܪܝܚܬܐ ܘܠܐ ܢܫܬܘܕܥܝܗܿ. ܐܝܟ ܕܐܦ ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܢܗܘܐ ܩܕܡܝܢ ܦܝܠܐ ܘܠܐ ܢܚܙܝܘܗܝ ܒܩܕܡܐ ܐܝܛܐ ܕܝܢ ܢܚܙܝܘܗܝ. ܒܗܿܝ ܕܠܘܬܗܘܢ ܐܡܪܝܢܢ ܕܐܝܢܐ ܦܚܡܐ ܠܦܝܠܐ ܡܬܪܓܫܢܐ ܠܘܬ ܣܘ̈ܟܠܐ ܐܝܠܝܢ ܕܒܬܪ ܥܘܩ̈ܒܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܘܒܘܚ̈ܢܐ ܠܗܘܢ ܡܕܪܟܝܢܢ. ܐܦܠܐ ܬܘܒ ܡܬܥܕܪܝܢ ܒܗܿܝ ܕܐܡܪܝܢ ܠܒܥܠܕܪܗܘܢ ܕܐܢ ܐܝܬ ܐܚܪܬܐ ܥܠܬܐ ܐܘ ܠܐ ܝܕܥܝܬܘܢ ܙܕܩ ܕܢܟܦܪܝܗܿ ܕܠܝܬ ܒܕܠܘ ܠܟܠܗܝܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܝܕܥܝܢܢ.

ܙܢܐ ܕܝܢ ܕܬܠܬܐ. ܐܡܪܝܢܢ ܕܐܦ ܢܫܦ ܠܟܘܢ ܕܠܘ ܠܒܪ ܡܢ ܗܿܠܝܢ ܬܠܬܐ ܥܠܬܐ ܐܝܬ ܐܚܪܬܐ. ܐܠܐ ܡܨܝܐ ܕܬܠܬܝܗܘܢ ܐܟܚܕܐ ܐܢܘܢ ܥܠܬܗ ܕܦܣܩܐ. ܘܟܕ ܒܡܫܟܢܐ ܐܟܚܕܐ ܫܟܝܚܝܢ. ܒܫܡܝܐ ܡܨܝܐ ܕܠܐ ܢܫܬܟܚܘܢ ܟܠܗܘܢ ܐܟܚܕܐ.

ܙܢܐ ܕܝܢ ܕܐܪܒܥܐ. ܐܡܪܝܢܢ ܐܫܦܢܢ ܕܗܿܘ ܬܠܝܬܝܗ ܕܦܘܠܓܐ ܐܝܬܘܗܝ ܥܠܬܐ ܕܡܫܪܝܢܘܬܐ. ܐܠܐ ܗܘ ܗܢܐ ܡܨܝܐ ܕܠܘ ܦܫܝܛܐܝܬ ܐܠܐ ܒܙܢܐ ܡܕܡ ܢܗܘܐ ܥܠܬܐ. ܗܿܘ ܕܒܡܫܟܢܐ ܫܟܝܚ܆ ܒܫܡܝܐ ܕܝܢ ܘܠܐ ܣܟ. ܗܿܢܘ ܕܝܢ ܓܘܫܡܢܝܘܬܐ ܠܘ ܦܫܝܛܬܐ ܐܠܐ ܗܿܝ ܕܒܗܘܠܐ ܗܝ ܡܩܒܠܢܝܬ ܗܘܝܐ ܘܚܘܒܠܐ. ܘܠܘ ܗܿܝ ܕܒܠܐ ܡܩܒܠܢܝܬܗܘܢ. ܘܒܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܡܬܒܕܩܐ ܐܠܝܠܘܬܗܿ ܕܡܚܘܝܢܘܬܐ ܦܪܕܝܓܡܐ.

ܘܡܢܗܝܢ ܬܘܒ ܕܡܚܘܝܢ̈ܘܬܐ ܐܠܝ̈ܠܬܐ ܐܝܬܝܗܿ. ܘܗܿܝ ܕܣܘܠܘܓܝܣܡܘܣ ܪܡܙܢܝܐ ܡܬܟܢܝܐ. ܒܗܿܝ ܕܠܣܟܐ ܗܿܘ ܪܒܐ ܡܪܡܙ ܪܡܙ ܘܠܘ ܡܥܗܕܘ ܡܥܗܕܐ ܡܢ ܩܨ ܕܢܝܚܘܬܗ. ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܢܐܡܪ ܕܒܪܢܫܐ ܚܝܘܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܕܝܢ ܓܘܫܡܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܐܘ ܡܢ ܩܨ ܗܿܝ ܕܠܐ ܬܬܦܪܣܐ ܪܝܩܢܘܬܗ. ܐܝܟ ܕܦܠܢ ܡܕܝܪ ܒܠܠܝܐ ܡܕܝܢ ܓܢܒܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܘܡܢܗܝܢ ܬܘܒ ܗܿܝ ܕܡܬܟܢܝܐ ܟܪ̈ܝܣܝܣ ܒܗܿܝ ܕܗܿܘ ܡܨܥܝܐ ܡܫܘܕܥܢܐ ܗܘ ܕܣܟܐ ܪܒܐ ܘܐܣܟܝܡܐ ܗܿܘܐ ܩܕܡܝܐ. ܐܢ ܡܬܠܬܡ ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܐܡܪܝܢ ܕܗܕܐ ܐܢܬܬܐ ܡܪܬ ܚܠܒܐ ܗܝ ܡܕܝܢ ܝܠܕܬ.

ܘܡܢܗܝܢ ܬܘܒ ܗܿܝ ܕܐܬܐ ܡܬܟܢܝܐ ܕܐܝܬܝܗܿ ܣܘܠܘܓܝܣܡܘܣ ܪܡܙܢܝܐ ܕܬܚܘܡܗ ܗܿܘ ܡܨܥܝܐ ܐܢ ܓܘܢܝ ܡܢ ܣܟ̈ܐ. ܐܣܟܝܡܐ ܗܘ ܬܪܝܢܐ ܟܕ ܡܬܠܬܡ. ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܐܡܪܝܢ ܕܗܕܐ ܐܢܬܬܐ ܐܫܬܢܝ ܦܪܨܘܦܗܿ ܡܕܝܢ ܒܛܢܐ. ܐܢܕܝܢ ܕܝܠܢܝ ܡܢ ܣܟ̈ܐ ܐܣܟܝܡܐ ܗܘ ܬܠܝܬܝܐ. ܟܕ ܡܬܒܕܩ ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܐܡܪܝܢ ܕܓܢܒܪ̈ܐ ܛܠܘܡܝܢ ܒܗܿܝ ܕܓܘܠܝܕ ܓܢܒܪ ܗܘܐ ܘܛܠܘܡ.

ܘܡܢܗܝܢ ܬܘܒ ܣܦܣܪܘܬܐ ܕܗܝ ܗܝ ܦܘܣܘܓܢܘܡܝܩܝ ܕܐܝܬܝܗܿ ܣܘܠܘܓܝܣܡܘܣ ܗܿܘ ܕܡܨܥܝܐ ܐܝܬ ܠܗ ܛܘܦܣܐ ܡܕܡ ܦܓܪܢܝܐ ܕܫܟܝܚ ܠܒܪܢܫܐ ܘܠܡܕܡ ܡܢ ܚܝ̈ܘܬܐ ܐܝܟ ܪܡܘܬ ܨܘܪܐ ܠܐܪܝܐ ܘܠܒܪܢܫܐ ܐܢܫ. ܒܕܓܘܢ ܒܡܚܝܢܘܬܗܘܢ ܕܒܛܘܦܣܐ ܗܢܐ܆ ܡܚܝܢܘܬܗܘܢ ܕܒܚ̈ܫܐ ܡܕܡ ܚܝܘ̈ܬܢܝܐ ܡܣܬܦܣܪܐ. ܘܗܢܐ ܘܗܿܘ ܕܩܕܡܘܗܝ ܠܘܬ ܦܪܕܝܓܡܐ ܗܿܦܟܝܢ.

ܘܡܢܗܝܢ ܬܘܒ ܗܿܝ ܕܣܘܠܘܓܝܣܡܘܣ ܪܥܝܢܐ ܡܬܟܢܐ. ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܐܡܪܝܢܢ ܕܪ̈ܚܡܐ ܫܦܝܪ̈ܬܐ ܡܠܟܝܢ. ܘܣܢ̈ܐܐ ܩܪ̈ܨܐ ܐܟܠܝܢ. ܘܐܝܟ ܕܒܣܘܓܐܐ ܠܐ ܦܪܘܣܕܝܘܪ̈ܝܣܡܘܣ ܗܘ̈ܝܢ ܦܪ̈ܘܛܣܝܣ. ܕܐܝܟ ܗܿܠܝܢ.

ܢܘܗܪܐ ܕܥܠ ܦܪ̈ܘܛܣܝܣ ܗܿܢܝܢ ܕܐܝܬܝܗ̈ܝܢ ܗܘ̈ܠܐܣ ܕܡܚܘܝ̈ܢܘܬܐ ܣܘܠܘܓܝ̈ܣܛܝܩܝܬܐ

ܒܟܠ ܓܝܪ ܡܪܟܒܐ ܬܪܝܢ ܐܝܬ ܣܘܥܪ̈ܢܐ. ܪܘܟܒܐ ܐܡܪ ܐܢܐ ܗܿܘ ܕܐܕܫܐ ܡܬܟܢܐ. ܘܗܿܘ ܕܒܗ ܗܿܘܐ ܪܘܟܒܐ. ܕܗܘܠܐ ܡܬܩܪܐ. ܘܡܛܠ ܕܐܦ ܡܚܘܝܢܘܬܐ ܣܘܠܘܓܝܣܛܝܩܝܬܐ ܡܢܗܘܢ ܕܡܪ̈ܟܒܐ ܗܝ ܠܗܿ ܬܘܒ ܐܠܨܐܝܬ ܗܿܠܝܢ ܢܩܦܝܢ. ܘܥܠ ܪܘܟܒܗܿ ܩܕܡܬ ܡܠܬܐ ܦܪܥܬ. ܡܟܝܠ ܥܠ ܗܿܢܝܢ ܕܒܗܝܢ ܡܬܪܟܒܐ ܕܗܘ̈ܠܐܣ ܡܬܩܪ̈ܝܢ ܐܠܨܐ ܠܡܢܗܪܘ. ܟܕ ܡܦܠܓܝܢܢ ܠܦܪ̈ܘܛܣܝܣ ܠܦܘܬ ܟܝܢ̈ܝܗܝܢ ܘܐܡܪܝܢܢ ܕܗܢܝܢ ܦܪ̈ܘܛܣܝܣ. ܐܘ ܫܠܡܘܬܢܝ̈ܬܐ ܐܝܬܝܗ̈ܝܢ. ܐܘ ܡܣܬܒܪ̈ܢܝܬܐ. ܐܘ ܣܒܗ̈ܝܬܐ. ܐܘ ܡܦܢܛܣ̈ܢܝܬܐ. ܘܗܿܢܝܢ ܫܠܡܘܬܢܝ̈ܬܐ ܐܘ ܡܬܬܘܕܝܢ̈ܝܬܐ ܐܢܝܢ. ܐܘ ܡܬܬܫܠܡ̈ܢܝܬܐ. ܘܗܿܢܝܢ ܡܬܬܘܕܝܢ̈ܝܬܐ ܐܘ ܐܠܨ̈ܝܬ ܩܘܒܠܐ ܐܝܬܝܗ̈ܝܢ. ܐܘ ܡܬܛܒܢ̈ܝܬܐ. ܐܘ ܘܗܡ̈ܝܬܐ. ܘܗܿܢܝܢ ܐܠܨ̈ܝܬ ܩܘܒܠܐ. ܐܘ ܩܕܡܝ̈ܬܐ ܐܢܝܢ ܐܘ ܡܬܪ̈ܓܫܢܝܬܐ ܐܘ ܢܣܝܢ̈ܝܬܐ ܐܘ ܡܕܥܝ̈ܬܐ ܐܘ ܬܟܝ̈ܒܬܐ ܐܘ ܦܪ̈ܘܛܣܝܣ ܕܣܘܠܘܓܝܣܘܬܗܝܢ ܥܡܗܝܢ.

ܡܛܠ ܩܕܡܝ̈ܬܐ

ܘܗܿܠܝܢ ܡܢ ܐܝܬܝܗ̈ܝܢ ܦܪ̈ܘܛܣܝܣ ܕܗܘܢܐ ܗܿܢܝܢ ܟܝܢܐܝܬ ܡܘܕܐ ܫܪܝܪܘܬܗܝܢ ܟܕ ܡܬܝܩܢ ܣܟ̈ܐ ܕܡܢܗܘܢ ܡܪ̈ܟܒܢ. ܘܐܢ ܢܗܘܐ ܕܒܕܘܟ ܢܟܦܘܪ ܐܢܝܢ ܡܢ ܩܨ ܠܐ ܡܬܝܩܢܢܘܬ ܣܟ̈ܐ ܗܕܐ ܠܗ ܓܕܫܐ ܘܠܘ ܡܛܠ ܡܕܡ ܐܚܪܝܢ. ܘܗܿܠܝܢ ܡܢ ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܟܘܠܐ ܪܒ ܡܢ ܡܢܬܐ. ܘܚܕ ܓܘܫܡܐ ܠܐ ܡܨܐ ܠܡܫܪܐ ܒܬܪܬܝܢ ܕܘܟ̈ܝܢ ܐܟܚܕܐ.

ܡܛܠ ܡܬܪ̈ܓܫܢܝܬܐ

ܘܗܿܠܝܢ ܡܢ ܐܝܬܝܗ̈ܝܢ ܦܪ̈ܘܛܣܝܣ ܗܿܢܝܢ ܕܗܘܢܐ ܦܣܩ ܫܪܝܪܘܬܗܝܢ. ܒܝܕ ܡܪܓܫܢܘܬ ܚܝ̈ܠܐ ܡܕܡ ܒܪ̈ܝܐ ܐܘ ܓܘ̈ܝܐ. ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܢܦܣܘܩ ܕܫܡܫܐ ܡܢܗܪܢܐ ܗܘ. ܘܕܐܝܬ ܠܢ ܦܢܛܣܝܐ ܘܪܓܬܐ ܘܚܡܬܐ.

ܡܛܠ ܢܣܝܢ̈ܝܬܐ

ܘܗܿܠܝܢ ܡܢ ܐܝܬܝܗ̈ܝܢ ܦܪ̈ܘܛܣܝܣ ܗܿܢܝܢ ܕܥܠܬ ܦܣܩܐ ܕܒܗܝܢ ܡܥܝܢܢ̈ܘܬܐ ܥܦܝ̈ܦܬܐ ܡܫܘܕ̈ܥܬ ܡܪܢܝܘܬܐ ܐܘ ܡܘܪ̈ܬܬ ܥܠܘܒܘܬ ܡܣܒܪܢܘܬܐ ܐܝܬܝܗ̈ܝܢ. ܘܗܿܢܝܢ ܡܒܕ̈ܩܬ ܡܪܢܝܘܬܐ ܗܢܝܢ ܕܝܠܢܐܝܬ ܒܝܘ̈ܠܦܢܐ ܡܪ̈ܢܝܐ ܥ̈ܐܠܢ. ܘܡܢ ܥܪܝܨܘ ܢܦܫܐ ܡܬܕܢܝܐ ܠܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܣܓܝܐܝܬ ܡܬܟܝܢܝܢ. ܟܕ ܪ̈ܡܙܐ ܡܕܡ ܐܠܗ̈ܝܐ ܠܒܘܝ̈ܢܐ ܢܩܦܝܢ. ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܢܦܣܘܩ ܕܡܚܘܬܐ ܕܒܫܒܛܐ ܡܟܐܒܢܝܬܐ ܗܝ. ܘܣܝܦܐ ܕܚܪܝܦ ܨܪܘܝܐ. ܘܒܗ ܒܦܣܩܐ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܡܥܙܪܪܐ ܣܘܠܘܓܝܣܘܬܐ ܓܢܝܙܬܐ. ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܐܠܘ ܟܘܝܢܐ ܗܘܐ ܠܘ ܟܝܢܐ. ܠܐ ܒܐܡܝܢܘ ܡܬܥܝܢ ܗܘܐ. ܘܬܢܝܐ ܕܐܢܛܝܦܣܝܣ ܕܢܩܦܝܐ ܠܗ ܠܩܕܝܡܝܐ ܡܟܢܫ. ܘܠܐ ܐܠܨܐ ܠܠܘܓܝܩܘܣ ܠܡܒܚܢܘ ܥܠ ܥܠܬܐ ܕܐܢܢܩܝܘܬܐ ܡܫܬܪܪܢܘܬܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ. ܐܠܐ ܢܫܬܘܕܥ ܕܕܐܝܟ ܗܟܢܐ ܗܝ.

ܡܛܠ ܡܕܥܝ̈ܬܐ

ܘܗܿܠܝܢ ܡܢ ܐܝܬܝܗܝܢ ܦܪ̈ܘܛܣܝܣ ܗܿܢܝܢ ܕܥܠܬ ܦܣܩܐ ܒܗܝܢ ܡܕܥܐ ܗܘ ܚܪܝܦܐ ܕܢܦܫܐ. ܕܥܡܗ ܟܠ ܚܪܝܢܐ ܡܫܢܐ ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܢܐܡܪ ܕܣܗܪܐ ܡܢ ܫܡܫܐ ܡܩܒܠ ܢܘܗܪܐ. ܒܗܿܝ ܕܡܫܬܚܠܦܘ ܡܫܬܚܠܦܝܢ ܒܗ ܐܣܟܝ̈ܡܝ ܢܘܗܪܐ ܠܦܘܬ ܩܘܪܒܗ ܘܪܘܚܩܗ ܡܢ ܫܡܫܐ. ܘܗܢܝܢ ܡܢ ܡܕܥܝ̈ܬܐ ܛܒ ܡܚܝ̈ܢܢ ܠܢܣܝܢ̈ܝܬܐ. ܦܪ̈ܝܫܢ ܕܝܢ ܒܗܿܝ ܕܡܕܥܝ̈ܬܐ ܡܢ ܐܝܬ ܐܡܬܝ ܕܒܚܕܐ ܙܒܢ ܢܩܦܐ ܐܢܢܩܝܘܬ ܡܫܪܪܢܘܬܐ ܠܗܝܢ. ܢܣܝܢ̈ܝܬܐ ܕܝܢ ܠܘ ܗܟܢܐ ܐܠܐ ܒܬܪ ܙܒܢ̈ܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ.

ܡܛܠ ܬܟܝ̈ܒܬ

ܘܗܿܠܝܢ ܬܘܒ ܐܝܬܝܗ̈ܝܢ ܦܪ̈ܘܛܣܝܣ ܗܿܢܝܢ ܕܡܢ ܩܨ ܫܡ̈ܥܐ ܬܟܝ̈ܒܐ ܘܣܗܕ̈ܘܬܐ ܣܒܝ̈ܣܬܐ. ܘܬܘܢ̈ܝܐ ܠܐ ܚܫܢ̈ܝܐ ܦܣܩܐ ܢܦܫܐ ܡܪܢܝܘܬܗܝܢ ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܢܦܣܘܩ ܫܟܝܚܘܬ ܓܙܪܬܐ ܕܫܡܗܿ ܩܘܦܪܘܣ. ܘܕܗܘܐ ܒܥܠܡܐ ܐܣܝܐ ܐܢܫܐ ܒܚܝܪܐ ܫܡܐ ܠܗ ܓܐܠܝܢܘܣ. ܘܐܦܢ ܠܐ ܚܙܝܢ ܐܢܘܢ. ܘܡܢܝܢܐ ܡܢ ܕܣܗܕ̈ܘܬܐ ܠܘ ܡܬܚܡܐ ܡܕܡ ܙܕܩ ܕܢܗܘܐ ܒܗܿܝ ܕܐܝܬ ܐܡܬܝ ܕܣܗܕ̈ܘܬܐ ܕܠܝ̈ܠܬܐ ܕܠܝܠܐܝܬ ܠܘܬ ܗܿܝ ܕܐܢܢܩܐܝܬ ܬܫܪ ܢܕܓ̈ܠܢ ܠܢܦܫܐ. ܗܿܢܝܢ ܕܝܢ ܡܫܪ̈ܬܚܬܐ ܘܠܐ ܣܟ. ܘܗܕܐ ܡܢ ܓܕܫܐ ܟܕ ܒܩܢܘ̈ܡܐ ܕܐܝܟ ܗܿܠܝܢ ܣܓܝ̈ܐܐ ܚܫܢܝܘܬܐ ܡܕܡ ܢܦܫܐ ܡܥܝܢܐ. ܘܒܗܠܝܢ ܒܨܝܪ̈ܐ ܠܐ ܚܫܢܝܘܬܐ. ܘܐܢܢܩܝܘܬ ܡܫܪܢܘܬܐ ܗܿܝ ܐܝܕܐ ܕܒܝܕ ܬܟܝܒܘܬܐ ܐܘ ܢܣܝܢܐ ܐܘ ܡܕܥܐ ܗܘܝܐ ܠܒܪ ܐܢܫ ܐܢܫ. ܘܠܐ ܣܟ ܡܨܝܐ ܕܠܐܚܪܝܢ ܬܪܟܢ ܠܘܬ ܗܿܝ ܕܢܫܬܪܪ. ܒܕ ܡܨܝܐ ܕܠܐ ܬܬܕܪܟ ܠܗ ܗܝ ܐܢܢܩܝܘܬܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ ܘܠܐ ܡܨܝܐ ܠܡܬܬܟܣܘ ܒܝܕ ܡܚܘܝܢܘܬܐ ܐܚܪܬܐ.

ܡܛܠ ܦܪ̈ܘܛܣܝܣ ܕܥܡܗܝܢ ܣܘܠܘܓܝܣܘܬܗܝܢ

ܘܗܿܠܝܢ ܡܢ ܐܝܬܝܗ̈ܝܢ ܦܪ̈ܘܛܣܝܣ ܗܿܢܝܢ ܕܡܦܣܩ ܦܣܩ ܠܗܝܢ ܗܘܢܐ ܒܝܕ ܡܨܥܝܐ ܐܝܢܐ ܕܠܐ ܣܟ ܡܨܐ ܠܡܕܪܟܘ ܡܢ ܡܚܫܒܬܐ ܟܕ ܗܢܘܢ ܣܟ̈ܐ ܡܬܕܪܟܝܢ ܐܝܟ ܦܣܩܢ ܕܬܪܝܢ ܦܠܓܐ ܗܘ ܕܐܪܒܥܐ. ܘܡܨܥܝܐ ܡܢ ܗܪܟܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܬܪܝܢ ܚܕ ܗܘ ܡܢ ܬܪܝܗܘܢ ܦܘܠܓ̈ܘܗܝ ܕܐܪܒܥܐ ܕܫܘِܐ ܠܗܿܘ ܐܚܪܢܐ. ܘܐܝܟ ܗܿܝ ܬܘܒ ܕܢܦܣܘܩ ܕܐܪܒܥܐ ܙܘܓܐ ܗܘ ܒܗܿܝ ܕܠܫܘ̈ܝܐ ܡܬܦܠܓ. ܦܪܝܫ ܕܝܢ ܗܢܐ ܙܢܐ ܡܢ ܗܿܢܝܢ ܩܕܡ̈ܝܬܐ. ܒܗܿܝ ܕܗܿܢܝܢ ܒܠܥܕ ܡܨܥܝܐ ܡܬܕܪܟܐ ܐܢܢܩܝܘܬ ܫܪܝܪܘܬܗܝܢ. ܗܢܐ ܕܝܢ ܒܝܕ ܡܨܥܝܐ ܘܐܦ ܛܒ ܕܢܝܚ.

ܡܛܠ ܡܛܒܒ̈ܢܝܬܐ

ܡܬܛܒܒ̈ܢܝܬܐ ܡܢ ܐܝܬܝܗ̈ܝܢ ܦܪ̈ܘܛܣܝܣ ܗܿܢܝܢ ܕܐܠܨܐ ܡܫܬܪܪܢܘܬܗܝܢ ܡܢ ܩܨ ܓܘܢܝܘܬ ܡܘܕܝܢܘܬܐ ܕܒܢ̈ܝ ܐܢܫܐ ܫܪܝܪܘܬܗܝܢ. ܐܘ ܡܘܕܝܢܘܬ ܥܡܐ ܡܕܡ. ܒܕܓܘܢ ܟܕ ܡܢܗ ܘܠܗ ܗܘܢܐ ܢܕܘܢ ܐܢܘܢ ܒܥܠܕ ܗܿܝ ܕܢܬܥܫܡ ܡܢ ܛܢܢܐ ܐܘ ܪ̈ܚܡܐ. ܐܘ ܚܫ̈ܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܢܦܫܢ̈ܝܐ ܕܒܝܕ ܥܝ̈ܕܐ ܐܘ ܢܡܘ̈ܣܐ ܐܟܣܝܣ ܩܢܘ. ܡܨܐ ܠܡܚܪܝܘ ܥܠ ܫܪܝܪܘܬܗܝܢ ܒܗܦܟܐ ܕܗܿܢܝܢ ܐܠܨ̈ܝܬ ܩܘܒܠܐ. ܘܗܿܢܝܢ ܡܢ ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܛܠܘܡܝܐ ܣܢܝܐܐ ܗܘ. ܘܡܦܪܣܝܘܬ ܐܢܫܐ ܨܥܝܪܐ. ܘܫܪܟܐ ܕܠܗܿܠܝܢ ܕܡܝܢ ܕܠܘܬܗܘܢ ܟܕ ܒܪܢܫܐ ܢܬܗܘܢܢ ܝܬܗ ܕܥܕܡܫ ܒܪِܐ ܘܠܐ ܐܬܬܪܬܝ. ܐܘ ܩܢܐ ܝܕܥܬܐ ܣܛܪ ܡܢ ܗܿܝ ܐܢܢܩܝܬܐ. ܠܘ ܕܠܐܚܪܝܢ ܕܐܢ ܠܗܝܢ ܐܝܟ ܟܐܢ̈ܬܐ. ܘܠܘ ܟܠ ܡܛܒܒܐ ܫܪܝܪܐ. ܐܦܠܐ ܟܠ ܟܦܝܪܐ ܕܓܠܐ. ܐܝܬ ܗܘ ܓܝܪ ܡܛܒܒܐ ܕܪܝܩܢ ܘܟܦܝܪܐ ܕܫܪܝܪ. ܘܗܿܘ ܡܢ ܐܝܟ ܟܠܘܝܘܬ ܕܒܚܐ ܕܚܝ̈ܘܬܐ ܠܘܬ ܐܢܫܝܢ ܗܿܝ ܕܐܦ ܐܠܦܗܿ ܢܡܘܣܐ. ܗܿܘ ܕܝܢ ܐܝܟ ܠܐ ܡܬܡܨܝܢܘܬ ܒܪܝܬ ܟܠ ܠܥܒܘܕܐ. ܗܕܐ ܕܝܢ ܐܦܢ ܟܦܝܪܐ ܠܦܫܝ̈ܛܐ ܠܐ ܫܪܝܪܐ ܐܝܬܝܗܿ. ܒܕ ܠܘ ܕܕܡܐ ܠܗ ܡܨܐ ܠܡܒܪܐ.

ܡܛܠ ܘܗܡ̈ܝܬܐ

ܘܗܿܠܝܢ ܡܢ ܐܝܬܝܗ̈ܝܢ ܦܪ̈ܘܛܣܝܣ ܗܿܢܝܢ ܕܐܠܨ̈ܝܬ ܫܪܪܐ ܡܬܬܕܝ̈ܢܢ ܡܢ ܚܝܠܐ ܗܿܘ ܕܘܗܡ ܡܬܩܪܐ. ܠܘ ܡܢ ܗܘܢܐ. ܘܗܘ ܗܢܐ ܒܗܿܝ ܕܘܠܐ ܡܕܡ ܣܛܪ ܡܢ ܗܿܠܝܢ ܕܡܢ ܪ̈ܓܫܐ ܠܗ ܡܬܝܒܠܝܢ ܡܨܐ ܗܘ ܠܡܕܪܟܘ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܒܟܠ ܨܒܘ ܠܐ ܡܬܪܓܫܢܝܬܐ ܥܫܝܢܐܝܬ ܟܦܪ. ܘܗܢܝܢ ܗܿܠܝܢ ܐܘ ܫܪܝܪ̈ܬܐ ܐܝܬܝܗ̈ܝܢ ܐܝܟ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܡܬܪ̈ܓܫܢܐ ܕܒܗܝܢ ܐܠܨ̈ܝܬ ܩܘܒܠܐ ܥ̈ܐܠܢ. ܐܘ ܕܓ̈ܠܬܐ ܐܝܟ ܣܘܪ̈ܢܐ ܠܐ ܡܬܪ̈ܓܫܢܐ ܕܐܣܝܪܝܢ ܥܡ ܓܘܫ̈ܡܐ ܐܘ ܠܐ ܐܣܝܪܝܢ ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܢܦܣܘܩ ܕܟܠ ܡܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܢ ܐܢܢܩܝ ܕܐܬܪܐ ܢܗܘܐ ܠܗ ܕܒܗ ܐܝܬܘܗܝ. ܘܐܝܟ ܗܿܝ ܕܒܬܪ ܐܣܦܝܪܐ ܚܒܫܬ ܟܠ. ܪܘܝܚܘܬܐ ܐܝܬ ܠܐ ܡܣܬܝܟܢܝܬܐ. ܘܐܠܘ ܠܐ ܗܘܢܐ ܢܡܘܣܐ ܡܙܢܩ ܙܢܩ ܐܢܝܢ ܡܢ ܗܿܠܝܢ ܩܕܡܝ̈ܬܐ ܡܬܬܕܝ̈ܢܢ ܗܘ̈ܝ. ܘܗܿܘ ܕܡܢܗܝܢ ܡܬܬܟܣ ܘܠܐ ܣܟ ܫܠܐ ܡܢ ܗܿܝ ܕܒܦܘܢ̈ܝܐ ܘܗܡ̈ܝܐ ܢܬܚܫܚ. ܘܝܕܝܥܐ ܕܓܠܘܬܗܝܢ ܡܢ ܗܿܝ ܕܙܒܢ̈ܝܢ ܣܓܝ̈ܐܢ ܟܕ ܗܘܢܐ ܣܘܠܘܓܝܣܡܘܣ ܡܕܡ ܡܪܢܝܐ ܡܪܟܒ. ܗܿܘ ܐܝܢܐ ܕܟܘܢܫܐ ܡܟܢܫ ܕܣܬܪ ܡܬܪܥܝܢܘܬܗ ܕܘܗܡ. ܗܘ ܗܢܐ ܟܕ ܠܦܪ̈ܘܛܣܝܣ ܗܿܢܝܢ ܫܠܡ ܡܢ ܟܘܢܫܐ ܫܘܪ ܘܠܐ ܫܪܝܪܐ ܕܐܢ ܠܗ. ܘܓܠܝܐ ܕܡܢ ܫܪܝܪܬܐ ܐܠܐ ܫܪܝܪܐ ܠܐ ܡܨܐ ܠܡܟܢܫܘ. ܒܗܿ ܒܕܡܘܬܐ ܟܕ ܗܘ ܡܢ ܗܿܠܝܢ ܗܘ ܕܐܝܬܝܗ̈ܝܢ. ܠܐ ܡܬܕܪܟܢܐ ܗܘ ܠܝܬܗ. ܒܕܓܘܢ ܠܘ ܟܠ ܕܠܗ ܠܐ ܡܬܕܪܟ ܐܝܟ ܗܿܘ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܙܕܩ ܠܡܬܬܕܢܘ. ܒܗܿ ܒܕܡܘܬܐ ܘܚܝ̈ܠܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܓܘ̈ܝܐ ܕܚܠܬܐ ܠܡܐܡܪ ܘܚܡܬܐ ܘܪܓܬܐ. ܠܐ ܡܨܐ ܠܡܕܪܟܘܬܗܘܢ ܘܗܡ. ܐܠܐ ܐܝܟ ܗܿܢܘܢ ܕܡܓܫ̈ܡܐ ܐܢܘܢ ܘܒܐܬܪܐ ܫܪܝܢ. ܘܟܕ ܠܗܘܢ ܠܗܿܠܝܢ ܠܘ ܐܝܟ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܡܕܪܟ ܐܝܟܢܐ ܝܩܝܪ̈ܝ ܠܒܐ ܐܢܫ̈ܝܢ ܗܿܘܝܢ ܠܘܬ ܗܿܝ ܕܢܘܕܘܢ ܕܟܠ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܬܪܓܫܢܐ ܙܕܩ ܕܢܗܘܐ ܘܐܠܐ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ.

ܡܛܠ ܡܬܬܫܠܡ̈ܢܝܬܐ

ܘܗܿܠܝܢ ܡܢ ܐܝܬܝܗ̈ܝܢ ܦܪ̈ܘܛܣܝܣ ܗܿܢܝܢ ܕܡܢ ܐܢܫ̈ܝܢ ܫܘ̈ܝܝ ܠܡܬܗܝܡܢܘ ܡܢ ܩܨ ܡܣܒܪܢܘܬܐ ܛܒܬܐ ܕܩܢܝܢܢ ܥܠܝܗܘܢ. ܒܝܕ ܓܒܪ̈ܘܬܐ ܡܕܡ ܘܐܬܘ̈ܬܐ ܫܡܝܢ̈ܝܬܐ. ܐܘ ܒܝܕ ܚܟܡܬܐ ܡܥܠܝܬܐ ܕܩܢܘ܆ ܩܒܠܢ ܐܢܝܢ ܘܐܬܬܫܠܡܢ. ܐܘ ܡܢ ܗܿܘ ܕܕܪܫ ܢܬܬܫܠܡ ܐܢܝܢ. ܐܘ ܦܪ̈ܘܛܣܝܣ ܐܢܝܢ ܕܒܝܘܠܦ̈ܢܐ ܡܢܬܝ̈ܐ ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܐܦܘܕܝܟܣܝܣ ܥܠܝܗܝܢ ܬܗܘܐ. ܒܕܓܘܢ ܡܢ ܥܪܝܨܘ ܡܩܒܠ ܐܢܝܢ ܗܿܘ ܕܝܠܦ. ܥܕ ܢܬܡܛܐ ܠܝܘܠܦܢܐ ܟܠܢܝܐ ܕܒܗ ܡܨܐ ܠܡܫܬܪܪܘܬܗܝܢ. ܘܗܢܝܢ ܗܿܠܝܢ ܐܢ ܥܡ ܚܪܝܢܐ ܡܬܩܒ̈ܠܢ ܥܫܘܡ̈ܝܐ ܡܬܟܝܢ̈ܝܢ. ܐܢܕܝܢ ܥܡ ܚܘܝܚܘܬܐ ܫܬܐܣ̈ܐ ܕܡܬܬܣܝ̈ܡܢ ܡܬܩܪ̈ܝܢ ܐܝܟ ܕܩܕܡܝܢ ܡܬܚܘܐ.

ܡܛܠ ܡܣܬܒܪ̈ܢܝܬܐ

ܘܗܿܠܝܢ ܡܢ ܐܝܬܝܗ̈ܝܢ ܦܪ̈ܘܛܣܝܣ ܗܿܢܝܢ ܕܒܦܣܩܗܝܢ ܠܡܣܒܪܢܘܬܐ ܢܩܦܐ ܢܦܫܐ. ܡܣܒܪܢܘܬܐ ܕܝܢ ܐܝܬܝܗܿ ܦܣܩܐ ܕܥܠ ܡܕܡ ܕܗܟܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܥܡ ܡܕܪܟܢܘܬܐ ܕܡܬܡܨܝܢܘܬ ܗܘܢܐ ܕܐܢܛܝܦܣܝܣ ܕܝܠܗ ܕܦܣܩܐ ܗܿܘ ܐܝܟ ܕܬܦܣܘܩ ܕܦܠܢ ܒܠܠܝܐ ܗܘ ܡܕܝܪ. ܡܕܝܢ ܡܚܘܙܐ ܗܘ ܨܒܐ ܠܡܫܠܡܘ. ܘܡܢܗܝܢ ܬܘܒ ܕܗܿܠܝܢ ܐܝܬܝܗ̈ܝܢ ܘܦܪ̈ܘܛܣܝܣ ܗܿܠܝܢ ܡܛܒܒܢ̈ܝܬܐ ܕܡܬܕܢܝܐ ܠܗܝܢ ܢܦܫܐ ܒܪܫ ܡܬܪܥܝܢܘܬܐ. ܘܟܕ ܩܠܝܠ ܡܬܚܫܒܐ ܒܗܝܢ. ܡܗܦܟܐ ܡܢܗܝܢ ܚܝܪܐ. ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܡܬܐܡܪܐ ܕܥܕܪ ܐܚܘܟ ܛܠܘܡܐ ܗܘ ܐܘ ܛܠܝܡܐ.

ܡܛܠ ܣܒܗ̈ܝܬܐ

ܘܗܠܝܢ ܡܢ ܐܝܬܝܗ̈ܝܢ ܦܪ̈ܘܛܣܝܣ ܗܿܢܝܢ ܕܢܩܦ ܠܗܝܢ ܦܣܩܐ ܡܢ ܩܨ ܡܣܒܗܘܬܗܝܢ ܕܒܗܢܝܢ ܐܠܨ̈ܝܬ ܩܘܒܠܐ ܐܘ ܕܣܛܪ ܡܢܗܝܢ. ܘܗܝ ܡܣܒܗܘܬܐ ܐܘ ܒܒܪܬ ܩܠܐ ܗܿܘܝܐ. ܐܘ ܒܣܘܟܠܐ ܐܟܡܐ ܕܥܕ ܩܠܝܠ ܡܬܚܘܝܐ.

ܡܛܠ ܡܦܢܛܣ̈ܢܝܬܐ

ܘܗܠܝܢ ܡܢ ܐܝܬܝܗܿ ܦܪ̈ܘܛܣܝܣ ܗܿܢܝܢ ܕܪܓܝܓܘܬܐ ܡܕܡ ܐܘ ܓܥܝܨܘܬܐ ܟܕ ܡܬܠܬܡ̈ܢ ܒܢܦܫܐ ܡܥܒ̈ܕܢ ܐܝܟ ܡܢ ܕܐܡܪ ܠܐ ܬܛܥܡ ܗܢܐ ܕܒܫܐ. ܒܗܿܝ ܕܡܪܬܐ ܗܘ ܡܓܡܥܢܝܬܐ ܘܡܚܕܗܿ ܓܥܛܐ ܡܢܗ ܢܦܫܐ. ܘܐܦܢ ܝܕܥܐ ܕܠܘ ܡܪܬܐ ܗܘ. ܘܐܝܟ ܗܿܝ ܬܘܒ ܕܡܬܐܡܪܐ ܗܢܐ ܐܪܝܐ ܗܘ ܒܬܘܩܦܐ. ܗܢܐ ܣܗܪܐ ܗܘ ܒܫܘܦܪܐ. ܘܡܚܕܗܿ ܗܿܘ ܡܫܬܘܪ. ܗܿܘ ܕܝܢ ܡܫܬܦܪ ܟܐܡܬ ܒܥܝܢܐ. ܘܐܦܢ ܦܪܫ ܡܕܥܐ ܕܒܪܢܫܐ ܠܐܪܝܐ ܗܘ ܐܦܠܐ ܣܗܪܐ. ܐܠܐ ܡܢ ܗܓܓܘܬܐ ܡܬܥܠܒ. ܘܣܓܝ̈ܐܐ ܡܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܪܦܣܝܢ ܠܘܬ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܡܕܡ. ܘܩܦܣܝܢ ܡܢ ܐܚܪ̈ܢܐ ܒܝܗܝܢ. ܝܬܝܪ ܕܝܢ ܡܥܒܕܢܝ̈ܬܐ ܥܒܕܐ ܠܗܝܢ. ܗܿܝ ܕܣܩܝܠܐܝܬ ܢܬܐܡܪ̈ܢ ܘܥܡ ܡܫܘܚܬܐ ܐܦ ܒܐܬܘ̈ܬܐ ܐܘܝ̈ܬܐ ܢܬܗܕܪ̈ܢ ܘܠܐ ܐܠܨܐ ܕܕܓ̈ܠܬ ܒܟܝܢܐ ܢܗܘ̈ܝܢ. ܒܗܿܝ ܕܐܦ ܗܿܢܝܢ ܕܝܬܝܪ ܫܪܝܪ̈ܢ. ܟܕ ܒܙܢܐ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܡܬܬܣܪ̈ܚܢ ܡܢܗܝܢ ܐܢܝܢ.

ܢܘܗܪܐ ܕܥܠ ܡܥܝܢܢܘܬ ܗܘܠܐ ܕܟܠܚܕ ܡܢ ܐܕܫ̈ܝ ܣܘܠܘܓܝ̈ܣܡܘ ܘܗܢܝ̈ܢܝܗܘܢ

ܘܦܪ̈ܘܛܣܝܣ ܡܢ ܗܿܢܝܢ ܐܠܨܝ̈ܬ ܩܘܒܠܐ ܗܘ̈ܠܐܣ ܐܢܝܢ ܕܣܘܠܘܓܝ̈ܣܡܘ ܐܦܘܕܝܩܛܝ̈ܩܝܐ. ܐܢܢܩܝ̈ܬܐ ܢܗܘ̈ܝܢ ܗܢܝܢ ܒܟܝܢ̈ܝܗܝܢ. ܐ. . ܘ ܐܢܢܩܝ̈ܬܐ ܘܚܛܐ ܗܘ ܕܐܣܒܪ. ܕܒܐܦܘܕܝܩܛܝܩܝ ܠܐ ܥ̈ܐܠܢ ܐܠܐ ܗܿܢܝܢ ܐܢܢܩܝ̈ܬܐ. ܒܗܿܝ ܕܐܦ ܡܢ ܡܬܡܨܝܢ̈ܝܬܐ. ܡܬܡܨܝܢ̈ܝܬܐ ܡܥ̈ܕܢ ܠܡܬܟܢܫܘ ܐܦܘܕܝܟܣܝܣܐܝܬ. ܟܕ ܩܢܘ̈ܢܐ ܣܘܠܘܓܝ̈ܣܛܝܩܝܐ ܡܪ̈ܢܝܐ ܡܬܢܛܪܝܢ. ܗܟܢܐ ܐܦ ܘܡܢ ܟܠܝ̈ܬܐ. ܘܗܢܝܢܐ ܡܢ ܕܣܘܠܘܓܝܣܡܘܣ ܐܦܘܕܝܩܛܝܩܝܐ ܒܘܚܪܢܗ ܕܫܪܪܐ ܡܪܢܝܐ ܒܙܢܐ ܐܠܨܝܐ. ܗܘ̈ܠܐܣ ܕܝܢ ܕܣܘܠܘܓܝ̈ܣܡܘ ܗܿܠܝܢ ܕܝܠܝܩ̈ܛܝܩܝܐ. ܦܪ̈ܘܛܣܝܣ ܐܢܝܢ ܡܬܛܒܒ̈ܢܝܬܐ ܘܗܿܢܝܢ ܡܬܬܫܠܡ̈ܢܝܬܐ. ܗܿܢܝܢ ܕܝܢ ܐܠܨܝ̈ܬ ܩܘܒܠܐ ܐܝܬܝܗ̈ܝܢ ܥ̈ܐܠܢ ܐܠܐ ܒܗܿܝ ܕܡܛܒ̈ܒܢ. ܐܘ ܫܠܡܘ̈ܬܢܝܢ ܘܠܗܿ ܡܢ ܠܕܝܠܝܩܛܝ ܗܢܝ̈ܢܐ ܡܕܡ ܐܝܬ. ܩܕܡܝܐ ܡܢ ܟܕ ܢܗܘܐ ܐܢܫ ܚܪܚܐ ܡܒܥܕ ܚܕ̈ܬܬܐ ܕܠܐ ܡܫܦ ܠܡܪܕܐ ܒܐܘܪܚܐ ܕܫܪܪܐ. ܘܢܗܘܐ ܬܘܒ ܚܐܒ ܣܘܟܠܗ ܡܢ ܗܿܝ ܕܢܫܬܘܕܥܝܘܗܝ ܠܫܪܪܐ ܒܝܕ ܐܦܘܕܝܟܣܝܣ. ܒܕܓܘܢ ܒܝܕ ܦܪ̈ܘܛܣܝܣ ܗܿܢܝܢ ܡܛܒܒ̈ܬܐ ܕܐܠܨܝ̈ܬ ܩܘܒܠܐ ܠܗ ܕܝ̈ܢܢ. ܐܠܨܐ ܠܡܙܝܦܘ ܬܪܥܝܬܗ ܠܐ ܟܐܢܬܐ.

ܕܬܪܝܢ ܕܝܢ ܟܕ ܬܗܘܐ ܕܩܪܝܐ ܥܠܬܐ ܠܡܒܕܩܘ ܬܪ̈ܥܝܬܐ ܗܿܢܝܢ ܡܪ̈ܢܝܬܐ ܠܒܪܢܫܐ ܐܢܫ ܡܚܝܠ ܝܕܥܬܐ ܕܪܡ ܗܘ ܡܢ ܛܟܣܐ ܕܩܘܛܢܐ. ܘܠܐ ܡܬܪܟܢ ܕܐܟܘܬܗܘܢ ܒܝܕ ܥܠܬܐ ܪܝܛܘܪܝܩܝܬܐ. ܘܡܪܬܝܢܝܬܐ ܢܘܕܝܘܗܝ ܠܫܪܪܐ ܒܝܕ ܣܘܠܘܓܝ̈ܣܡܘ ܗܿܠܝܢ ܕܝܠܝܩܛܝ̈ܩܝܐ ܡܬܡܨܝܐ ܠܡܒܢܝܘܬܗ ܒܬܘܕܝܬܐ ܕܟܐܢܐ.

ܕܬܠܬܐ ܬܘܒ ܕܫܪ̈ܘܝܐ ܡܢ ܕܒܝܕ̈ܥܬܐ ܡܢܬܝ̈ܬܐ ܠܐ ܡܠܝܢ ܕܦܘܕܝܟܣܝܣܐܝܬ ܢܫܬܘܕܥܘܢ ܣܘܓܐܐ ܕܦܪ̈ܘܛܣܝܣ ܕܣܝ̈ܡܢ ܠܗܠܝܢ ܝܕ̈ܥܬܐ ܐܦܠܐ ܡܢ ܩܛܝܪ ܡܬܕܢܝܢ ܠܡܩܒܠܘܬܗܝܢ. ܒܕܓܘܢ ܒܝܕ ܣܘܠܘܓܝ̈ܣܡܘܣ ܕܝܠܝܩܛܝ̈ܩܝܐ ܦܝܣܐ ܠܗܘܢ ܪ̈ܕܘܝܝܗܘܢ ܥܒܕܝܢ. ܥܕ ܢܬܡܛܘܢ ܠܝܕܥܬܐ ܗܿܝ ܟܠܢܝܬܐ ܕܒܗܿ ܡܨܝܢ ܠܡܫܬܘܕܥܘܬܗܝܢ ܐܦܘܕܝܟܣܝܣܐܝܬ.

ܕܐܪܒܥܐ ܬܘܒ ܕܗܢܘܢ ܣܘܠܘܓܝ̈ܣܡܘ ܕܝܠܝܩܛܝ̈ܩܝܐ ܡܟܢܝܢ ܠܡܟܢܫܘ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܓܒ̈ܐ ܕܐܢܛܝܦܣܝܣ. ܘܟܕ ܚܬܝܬܐܝܬ ܡܬܒܩܪܝܢ ܡܬܓܠܝܘ ܡܬܓܠܐ ܫܪܪܐ. ܘܟܕ ܗܝ ܗܕܐ ܐܘܡܢܘܬܐ ܟܬܒܐ ܗܝ ܕܝܠܢܝܐ ܒܝܬܗ ܠܐ ܐܠܨܐ ܠܡܬܦܬܝܘ ܒܣܘܕܗ. ܦܪ̈ܘܛܣܝܣ ܗܿܢܝܢ ܣܒܗ̈ܝܬܐ ܘܗܿܢܝܢ ܬܘܒ ܘܗܡ̈ܝܬܐ ܗܘ̈ܠܐܣ ܐܢܝܢ ܕܣܘܠܘܓܝ̈ܣܡܘܣ ܣܘܦܣ̈ܛܝܩܝܐ. ܘܠܐ ܚܕ ܗܢܝܢܐ ܡܢ ܕܘܪܫܐ ܕܒܣܘܦܣܛܝܩܝ ܐܠܐ ܒܠܚܘܕ ܕܡܢ ܩܨ ܡܬܕܪܟܢܘܬܗܿ ܠܐ ܒܗܿ ܢܬܬܛܥܐ. ܐܝܬ ܕܝܢ ܬܘܒ ܐܡܬܝ ܕܒܗܿ ܢܬܡܨܐ ܠܡܒܚܪ ܠܐܝܢܐ ܕܠܘ ܚܬܝܬܐܝܬ ܚܟܡܝܢ ܚܢܢ ܚܝܠܬܢܘܬܗ ܐܘ ܡܚܝܠܘܬܗ ܕܒܝܕ̈ܥܬܐ ܡܪ̈ܢܝܬܐ. ܟܕ ܚܙܝܢܢ ܙܗܝܪܘܬܗ ܕܡܢܗܿ ܘܡܩܦܚܢܘܬܗ ܕܠܗܿ. ܘܗܝܕܝܟ ܗܘ ܣܘܠܘܓܝܣܡܘܣ ܣܘܦܣܛܝܩܝܐ ܒܚܘܪܐ ܡܬܩܪܐ …. ܣܟܠܐ ܐܢܫܐ ܕܡܚܘܬܐ ܠܩܘܛܢܐ ܐܝܟ ܗܿܘ ܕܪܕܝܐ ܗܘ. ܘܟܕ ܒܗܿ ܡܬܦܪܟܠ ܡܬܓܠܝܐ ܒܘܪܘܬܗ. ܘܡܢ ܢܩܘ̈ܦܘܗܝ ܡܬܟܦܪ. ܘܗܝܕܝܟ ܗܘ ܣܘܠܘܓܝܣܡܘܣ ܣܘܦܣܛܝܩܝܐ ܡܬܩܪܐ. ܦܪ̈ܘܛܣܝܣ ܗܢܝܢ ܡܣܬܒܪ̈ܢܝܬܐ ܘܡܕܡ ܡܢ ܗܿܢܝܢ ܡܬܬܫܠܡܢ̈ܝܬܐ ܗܘ̈ܠܐܣ ܐܢܝܢ ܕܣܘܠܘܓܝ̈ܣܡܘܣ ܪܝܛܘܪ̈ܝܩܝܐ. ܘܗܢܝܢܐ ܕܡܢܗܘܢ. ܗܿܝ ܕܡܨܝܢ ܠܡܠܒܛܘ ܥܠ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܡܕܡ ܝܐܝ̈ܐ ܘܠܡܚܓܪ ܡܢ ܗܿܢܘܢ ܕܠܐ ܝܐܝ̈ܢ ܠܦܘܬ ܢܡܘ̈ܣܐ ܘܕܝ̈ܢܐ ܬܘܕܝ̈ܬܢܝܐ. ܘܢܝ̈ܫܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܥܠܡ̈ܢܝܐ. ܦܪ̈ܘܛܣܝܣ ܬܘܒ ܡܦܢܛܣ̈ܢܝܬܐ ܒܠܚܘܕܝܗܝܢ ܗܘ̈ܠܐܣ ܐܢܝܢ ܕܣܘܠܘܓܝ̈ܣܡܘ ܦܘܐܝ̈ܛܝܩܝܐ ܘܗܢܝܢܐ ܕܡܢܗܘܢ ܦܓܝܐ ܕܡܫܡܥܬܐ ܘܢܓܘܕܘܬ ܢܦܫܐ ܐܘ ܢܓܘܪܘܬܗܿ ܡܢ ܣܥܘܪ̈ܘܬܐ ܕܡܕܡ ܡܕܡ ܥܠܡܢ̈ܝܬܐ ܘܪ̈ܓܬܢܝܬܐ ܐܘ ܚܡܬܢܝ̈ܬܐ. ܘܒܣܘܠܘܓܝ̈ܣܡܘ ܡܢ ܪܝܛܘܪ̈ܝܩܝܐ ܠܡܚܝ̈ܠܝ ܝܕܥܬܐ ܦܝܣܐ ܡܨܐ ܠܡܩܢܝܘ ܥܠ ܫܪܪܐ. ܒܗܿܠܝܢ ܕܝܢ ܕܝܠܝܩܛܝ̈ܩܝܐ ܠܡܨ̈ܥܝܐ. ܘܚܡܝܫܝܐ ܗܘ ܦܘܠܓ ܣܘܠܘܓܝ̈ܣܡܘ. ܒܗܿܝ ܕܟܠ ܣܘܠܘܓܝܣܡܘܣ ܐܘ ܐܢܢܩܝ ܫܪܪܐ ܘܐܦܘܕܝܩܛܝܩܝܐ ܡܬܟܢܐ. ܐܘ ܐܢܢܩܝ ܕܓܠܘܬܐ. ܘܦܘܐܝܛܝܩܝܐ ܡܬܟܢܐ. ܐܘ ܡܨܥܐܝܬ ܐܝܬ ܠܗ. ܘܗܘ ܗܢܐ ܐܢ ܡܨܥܝܐ ܗܘ ܡܪܢܝܐ ܪܝܛܘܪܝܩܝܐ ܡܬܟܢܐ. ܐܢܕܝܢ ܠܦܘܬ ܣܟܐ ܕܫܪܪܐ ܝܬܝܪ ܨܠܐ ܕܝܠܝܩܛܝܩܝܐ ܡܬܟܢܐ. ܐܢܕܝܢ ܠܘܬ ܗܿܘ ܕܕܓܠܘܬܐ ܣܘܦܣܛܝܩܝܐ.

ܩܦܠܐܘܢ ܪܒܝܥܝܐ

ܥܠ ܣܘܠܘܓܝܣܡܘܣ ܐܦܘܕܝܩܛܝܩܝܐ ܕܝܠܢܐܝܬ

ܘܩܕܡܝܐ ܥܠ ܦܪ̈ܘܒܠܝܡܛܐ ܐܡܗ̈ܝܬܐ ܡܢ ܓܝܪ ܕܒܥ̈ܬܐ ܐܪܒܥ ܐܝܬܝܗܝܢ. ܒܗܿܝ ܕܟܠ ܨܒܘ ܕܒܝܕ ܐܦܘܕܝܟܣܝܣ ܡܬܒܩܪܐ. ܐܘ ܕܐܢ ܐܝܬܝܗܿ ܡܬܒܥܝܐ. ܐܘ ܕܡܢܐ ܐܝܬܝܗܿ. ܐܘ ܕܐܝܢܐ ܐܝܬܝܗܿ. ܐܘ ܕܡܛܠ ܡܢܐ ܐܝܬܝܗܿ.

ܘܒܥܬܐ ܡܢ ܗܿܝ ܕܐܢ ܐܝܬܘܗܝ ܡܕܡ. ܐܢ ܦܫܝܛܬܐ ܡܬܟܢܝܐ. ܗܿܝ ܕܝܢ ܕܐܢ ܐܝܬܘܗܝ ܒܙܢܐ ܕܗܟܢ ܐܘ ܗܟܢ. ܐܘܟܝܬ ܒܟܠ ܡܕܡ ܕܠܒܪ ܡܢ ܐܝܬܘܬܐ ܐܢ ܡܪܟܒܬܐ ܡܬܩܪܝܐ.

ܒܥܬܐ ܕܝܢ ܬܘܒ ܗܿܝ ܕܡܢܐ ܐܦ ܗܝ ܬܪܝܢܐܝܬ ܐܝܬܝܗܿ. ܒܗܿܝ ܕܐܘ ܦܘܫܩܗ ܒܥܝܐ ܕܫܡܐ ܐܘ ܡܢܝܘܬ ܟܝܢܗ. ܘܗܿܝ ܕܦܘܫܩܗܿ ܒܥܝܐ ܕܫܡܐ܆ ܩܕܝܡܐ ܠܒܥܬܐ ܕܐܢ ܦܫܝܛܬܐ. ܗܿܝ ܕܝܢ ܕܡܢܝܘܬ ܟܝܢܐ܆ܐܚܪܝܐ ܡܢܗܿ. ܘܗܟܢܐ ܡܬܟܣܣܐ. ܬܪܥܝܬ ܐ̱ܢܫ̈ܝܢ ܕܒܕܪ̈ܝܢ ܡܢ ܗܿܢܘܢ ܕܝܠܢ ܕܠܗܿܝ ܕܐܢ ܐܝܟ ܕܐܬܝܐ ܩܕܝܡܬ ܠܗܿܝ ܕܡܢܐ ܕܢܘܗܿ.

ܘܒܥܬܐ ܬܘܒ ܗܿܝ ܕܐܝܢܐ ܦܘܪܫܢܐ ܡܬܒܥܐ ܒܗܿ ܕܣܘܥܪ̈ܢܐ ܟܝܢܐܝܬ ܡܢ ܗܠܝܢ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ.

ܘܒܥܬܐ ܬܘܒ ܗܿܝ ܕܡܛܠ ܡܢܐ. ܥܠܬܐ ܕܡܚܘܝܢܘܬ ܬܚܘ̈ܡܐ ܕܣܘܢܦܪܝܣܡܐ ܡܬܒܥܝܐ ܒܗ ܐܘܟܝܬ ܬܚܘܡܐ ܡܨܥܝܐ. ܐܘ ܡܢܝܘܬܗܿ ܕܥܠܬܐ ܒܝܬܗܿ ܡܬܒܥܝܐ ܡܢܗܿ. ܘܗܕܐ ܒܥܬܐ ܓܠܝܐ ܕܐܚܪܢܐ ܡܢ ܗܿܝ ܕܐܢ ܒܛܟܣܐ.

ܐܝܬ ܓܝܪ ܘܒܥ̈ܬܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܝܬܐ. ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܐܝܟܢܐ ܘܐܝܟܐ. ܘܐܡܬܝ. ܘܟܠܗܝܢ ܒܗܿܝ ܕܐܝܢܐ ܥ̈ܐܠܢ. ܒܕܓܘܢ ܐܡܗ̈ܬܐ ܗܿܢܝܢ ܗܠܝܢ ܐܪܒܥ ܐܝܬܝܗ̈ܝܢ. ܕܬܪܬܝܢ ܡܢܗܝܢ ܒܡܬܝܩܢ̈ܢܘܬܐ ܥ̈ܐܠܢ ܘܬܪܬܝܢ ܒܗܝܡܢ̈ܘܬܐ.

ܢܘܗܪܐ ܕܥܠ ܬܪܝܢܘܬ ܙܢ̈ܝܐ ܕܐܦܘܕܝܟܣܝܣ

ܘܐܦܘܕܟܣܝܣ ܡܢ ܟܕ ܣܘܠܘܓܝܣܡܘܣ ܡܕܡ ܐܝܬܝܗܿ ܕܡܢ ܦܪ̈ܘܛܣܝܣ ܕܢܚ̈ܝܬ ܫܪܪܐ ܡܪܟܒ. ܗܘ ܬܚܘܡܐ ܡܨܥܝܐ ܒܐܦܘܕܟܣܝܣ ܐܘ ܒܣܘܥܪܢܐ ܐܟܚܕ ܘܚܘܫܒܐ. ܥܠܬܐ ܗܘ ܕܡܚܘܝܢܘܬ ܣܟ̈ܐ ܕܟܘܢܫܐ. ܘܗܝ ܗܕܐ ܐܦܘܕܟܣܝܣ ܕܡܛܠ ܡܢܐ ܡܬܟܢܝܐ. ܐܘ ܒܚܘܫܒܐ ܗܘ ܒܠܚܘܕ ܥܠܬܐ ܕܡܚܝܢܘܬܗܘܢ ܗ̄ ܕܥܠܬܐ ܗܘ ܕܦܣܩܐ ܒܠܚܘܕ ܘܠܘ ܕܝܠܗ ܕܣܘܥܪܢܐ ܒܝܬܗ. ܘܗܝ ܗܕܐ ܐܦܘܕܟܣܝܣ ܕܐܢ ܡܬܟܢܝܐ. ܘܗܿܝ ܡܢ ܩܕܡܝܬܐ ܡܢ ܥܠܬܐ ܠܥܠܬܢܐ ܡܚܘܝܐ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܡܪܢܝܐ. ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܡܬܐܡܪܐ. ܕܗܢܐ ܩܝܣܐ ܓܫܝܦ ܠܢܘܪܐ. ܘܟܠ ܕܓܫܝܦ ܠܢܘܪܐ ܡܚܪܟ. ܡܬܟܢܫ ܕܗܢܐ ܩܝܣܐ ܡܚܪܟ. ܗܐ ܓܫܘܦܘܬ ܢܘܪܐ. ܐܦ ܒܣܘܥܪܢܐ ܐܦ ܒܚܘܫܒܐ ܐܘܟܝܬ ܒܦܣܩܐ ܥܠܬܐ ܗܝ ܕܡܚܪܟܘܬܐ. ܗܿܝ ܕܝܢ ܕܬܪܬܝܢ ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܡܬܐܡܪܐ. ܕܗܢܐ ܩܝܣܝܐ ܡܚܪܟܐ ܗܘ. ܘܟܠ ܡܚܪܟܐ ܓܫܝܦ ܠܢܘܪܐ. ܡܬܟܢܫ ܕܗܢܐ ܩܝܣܐ ܓܫܝܦ ܠܢܘܪܐ. ܘܓܠܝܐ ܕܡܚܪܟܐ ܐܦܢ ܥܠܬܐ ܗܘܐ ܕܩܘܛܪܓܗ ܕܗܿܘ ܪܒܐ ܥܠ ܙܥܘܪܐ ܗ̄ ܒܚܘܫܒܐ ܕܦܣܩܐ. ܠܘ ܐܦ ܒܣܘܥܪܢܐ ܥܠܬܐ ܗܘ ܕܓܫܘܦܘܬ ܢܘܪܐ. ܐܠܐ ܥܠܬܢܐ. ܘܒܐܦܘܕܟܣܝܣ ܡܢ ܗܿܝ ܕܡܛܠ ܡܢܐ. ܠܐ ܐܠܨܐ ܕܗܿܘ ܡܨܥܝܐ ܐܝܟܢ ܕܗܘ ܥܠܬܐ ܢܗܘܐ. ܠܣܟܐ ܗܿܘ ܪܒܐ. ܐܠܐ ܕܫܟܝܚܘܬܗ ܒܗܿܘ ܙܥܘܪܐ. ܘܐܦܢ ܢܗܘܐ ܥܠܬܢܗ. ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܟܠ ܒܪܢܫܐ ܚܝܘܬܐ. ܘܟܠ ܚܝܘܬܐ ܓܘܫܡܐ.

ܢܘܗܪܐ ܕܥܠ ܡܢ̈ܘܬ ܝܘܠܦܢ̈ܐ

ܠܟܠ ܓܝܪ ܝܘܠܦܢܐ ܗܿܘ ܕܣܝܡ ܐܝܬ. ܘܪ̈ܝܫܐ ܘܫܘ̈ܐܠܐ. ܘܗܿܘ ܕܣܝܡ. ܕܟܠ ܝܘܠܦܢ ܐܝܬܘܗܝ. ܗܿܘ ܕܒܗ ܡܬܒܚܢܝܢ ܗܿܢܘܢ ܕܐܘܣܝܐܝܬ ܠܗ ܢܩܝܦܝܢ. ܐܝܟ ܡܫܘܚܬܐ ܠܓܐܘܡܛܪܝܐ. ܘܡܢܝܢܐ ܠܐܪܝܬܡܛܝܩܝ. ܘܦܓܪ̈ܐ ܐ̱ܢܫ̈ܝܐ ܒܗܿܝ ܕܚܠܝܡܝܢ ܐܘ ܟܪܝܗܝܢ ܠܐܣܝܘܬܐ. ܘܐܘܣܝܝܐ ܡܢ ܗܪܟܐ ܐܡܪܝܢܢ ܠܗܿܘ ܕܢܩܦ ܠܡܕܡ ܒܗܿܝ ܕܗܿܘ ܐܝܬܘܗܝ. ܐܝܟ ܫܘܝܘܬܐ ܠܟܡܝܘܬܐ. ܐܘ ܦܛܫܘܬܐ ܠܢܚܝܪܐ. ܘܪ̈ܝܫܐ ܡܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܬܚܘ̈ܡܐ ܘܦܪ̈ܘܛܣܝܣ ܕܡܢܗܝܢ ܡܬܪܟܒܝܢ. ܣܘܠܘܓܝܣܡ̈ܘ ܕܒܗ. ܘܫܘ̈ܐܠܐ ܬܘܒ ܐܝܬܝܗܘܢ ܦܪ̈ܘܛܣܝܣ ܗܢܝܢ ܕܡܬܥܩܒܐ ܡܚܝܢܘܬ ܡܢܘ̈ܬܗܝܢ ܠܘܬ ܚܕ̈ܕܐ ܒܗ ܒܗܿܘ ܝܘܠܦܢܐ. ܘܗܢܘܢ ܝܘܠܦܢ̈ܐ ܡܫܬܚܠܦܝܢ ܒܫܘܚ̈ܠܦܐ ܕܗܿܢܘܢ ܕܣܝܡܝܢ ܠܗܘܢ. ܐܘ ܒܫܘܚ̈ܠܦܝ ܙܢܝ̈ܗܘܢ. ܘܗܿܢܘܢ ܕܠܗܘܢ ܣܝܡܝܢ ܐܢ ܒܟܠ ܡܕܡ ܡܫܚܠܦܝܢ ܡܢܟܪ̈ܝܐ ܡܬܟܢܝܢ ܗܢܘܢ ܝܘܠܦܢ̈ܐ. ܘܟܕ ܗܿܘ ܕܣܝܡ ܠܡܕܡ ܡܢ ܝܘܠܦܢ̈ܐ ܓܘܢܝ ܢܗܘܐ ܡܢ ܗܿܘ ܕܣܝܡ ܠܗܿܘ ܐ̱ܚܪܢܐ. ܒܓܢܣܢܝܘܬܐ ܡܢ ܐܝܟ ܓܐܘܡܛܪܝܐ ܕܥܠܝܐ ܡܢ ܝܕܥܬܐ ܕܡܓܫܡ̈ܐ. ܐܘ ܒܠܐ ܡܬܚܡܘܬܐ. ܐܝܟ ܐܣܦܝܪ̈ܐ ܡܬܬܙܝܥܢ̈ܝܬܐ ܕܬܚ̈ܬܝܢ ܡܢ ܐܣܦܝܪ̈ܐ. ܡܬܐܡܪܐ ܕܗܿܘ ܕܝܠܢܝܐ ܬܚܝܬ ܗܿܘ ܓܘܢܝܐ ܣܝܡ. ܒܗܿ ܒܕܡܘܬܐ ܘܟܕ ܡܫܚ̈ܠܦܐ ܢܗܘܘܢ ܗܿܢܘܢ ܕܣܝܡܝܢ ܠܗܘܢ. ܘܗܿܘ ܡܢ ܚܕ ܝܨܝܦ ܥܠ ܗܿܢܘܢ ܕܐܘܣܝܐܝܬ ܢܩܝܦܝܢ ܠܗܿܘ ܐ̱ܚܪܢܐ. ܐܝܟ ܕܡܬܐܡܪܐ ܕܡܘܣܝܩܝ ܠܬܚܬ ܡܢ ܐܪܝܬܡܛܝܩܝ ܐܝܬܝܗܿ. ܒܕܓܘܢ ܟܠ ܫܬܐܣܬܐ ܕܣܝܡܐ ܒܗܿܢܘܢ ܬܚ̈ܬܝܐ ܒܗܠܝܢ ܕܠܥܠ ܡܢܗܘܢ ܐܦܘܕܝܟ̈ܣܐ ܗܘ̈ܝܢ. ܘܐܝܬ ܬܘܒ ܐܡܬܝ ܕܡܕܡ ܡܢ ܫܬܐܣ̈ܐ ܕܗܠܝܢ ܥ̈ܠܝܐ ܒܬܚ̈ܬܝܐ ܡܬܚܘܐ. ܒܪܡ ܠܘ ܒܗ ܒܙܢܐ ܕܫܬܐܣ̈ܝ ܬܚ̈ܬܝܐ ܒܗܘܢ ܡܬܚܘ̈ܝܢ. ܐܝܟܢܐ ܕܚܘܕܪܐ ܢܩܦ ܘܫܟܝܪܘܬܐ ܬܬܟܢܫ ܘܝܘܠܦܢ̈ܐ ܡܬܛܟܣܝܢ ܚܕ ܠܥܠ ܡܢ ܚܕ ܠܦܘܬ ܗܿܢܘܢ ܕܠܗܘܢ ܣܝܡܝܢ ܥܕܡܐ ܕܡܬܡܛܝܢ ܠܘܬ ܦܝܠܣܘܦܝܐ ܩܕܡܝܬܐ. ܕܗܿܘ ܕܣܝܡ ܐܝܬ ܠܗܿ ܗܿܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܕܠܝܬ ܕܓܘܢܝܐ ܡܢܗ. ܘܒܗܿܝ ܕܡܚܘܝ ܒܝܬܗ ܐܝܬܘܗܝ. ܠܐ ܣܢܝܩ ܕܒܐܚܪܢܐ ܢܬܚܘܐ. ܘܗܠܝܢ ܡܢ ܕܒܗܘܝܐ ܘܚܘܒܠܐ ܘܠܐ ܚܕܐ ܐܦܘܕܝܟܣܝܣ ܥܠܝܗܘܢ ܡܨܝܐ ܕܬܗܘܐ. ܒܗܿܝ ܕܡܢ ܩܨ ܠܐ ܟܘܬܪܗܘܢ ܐܦܠܐ ܦܣܩܐ ܥܠܝܗܘܢ ܡܟܬܪ ܐܢܢܩܐܝܬ. ܘܬܘܒ ܡܛܠ ܗܿܝ ܕܒܝܢܬ ܡܬܪܓܫܢܐ ܕܩܐܡ ܘܥܬܝܕܐ ܕܡܟܢ ܠܡܬܚܒܠܘ ܣܝܡܝܢ. ܘܠܦܘܬ ܬܪܝܗܘܢ ܘܠܐ ܚܕܐ ܐܦܘܕܝܟܣܝܣ ܐܠܐ ܟܒܪ ܟܠܢ̈ܝܐ ܢܬܢܣܒܘܢ. ܘܗܝܕܝܟ ܠܘ ܡܢܗܘܢ ܐܝܬܝܗܘܢ. ܘܒܡܬܡܨܝ̈ܢܐ ܡܢ ܗܿܘܝܐ ܐܦܘܕܝܟܣܝܣ ܥܠ ܡܬܡܨܝܢܘܬܗܘܢ. ܒܪܡ ܠܘ ܥܠ ܟܘܝܢܗܘܢ. ܘܠܡܬܡܨܝܢܐ ܡܢ ܐܝܟ ܕܒܣܘܓܐܐ ܐܝܬ ܡܫܬܪܪܢܘܬܐ ܡܙܕܩܬ ܡܣܒܪܢܘܬ ܟܘܝܢܐ. ܐܝܟ ܡܘܥܝܬ ܕܩܢܐ ܒܩܘܡܬ ܥܠܝܡܘܬܐ. ܘܬܚܘܡܐ ܡܢ ܡܨܥܝܐ ܗܪܟܐ ܩܛܝܪܘܬ ܥܛܪ̈ܐ. ܘܪܨܝܦܘܬ ܦܘܪ̈ܘ ܕܐܦ̈ܐ.

ܢܘܗܪܐ ܥܠ ܗܿܝ ܕܬܚܘܡܐ ܠܘ ܒܝܕ ܐܦܘܕܝܟܣܝܣ ܡܨܐ ܠܡܬܩܢܝܘ ܘܕܒܡܘܢ ܦܪܝܫܝܢ

ܘܬܚܘܡܐ ܡܢ ܠܘ ܒܝܕ ܐܦܘܕܝܟܣܝܣ ܡܬܩܢܐ. ܒܗܿܝ ܕܡܢ ܐܢܢܩܝ ܗܝܕܝܟ ܥܠ ܡܨܥܝܐ ܡܨܛܪܟ. ܘܕܬܚܘܡܐ ܡܢ ܣܟܐ ܢܗܘܐ ܪܒܐ ܘܡܬܬܚܡܢܐ ܣܟܐ ܢܗܘܐ ܙܥܘܪܐ. ܘܗܿܪܟܐ ܡܢ ܬܠܬܝܗܘܢ ܬܚܘ̈ܡܐ ܫܘ̈ܝܐ ܙܕܩ ܕܢܗܘܘܢ. ܒܗܿܝ ܕܐܠܘ ܬܚܘܡܐ ܡܨܥܝܐ ܓܘܢܝ ܢܗܘܐ ܡܢ ܡܬܬܚܡܢܐ ܐܠܨܐ ܕܐܦ ܗܘ ܬܚܘܡܐ ܕܣܟܐ ܗܿܘ ܪܒܐ ܓܘܢܝ ܢܗܘܐ ܡܢܗ. ܘܡܬܟܢܫܐ ܕܠܘ ܬܚܘܡܐ ܗܘ. ܒܗܿܝ ܕܡܢ ܐܢܢܩܝ ܕܫܘܝܐ ܢܗܘܐ ܬܚܘܡܐ ܠܡܬܬܚܡܢܐ. ܘܡܫܘܬܦܝܢ ܡܢ ܐܦܘܕܝܟܣܝܣ ܘܬܚܘܡܐ ܒܗܿܝ ܕܐܝܬ ܐܡܬܝ ܕܐܦ ܦܘܢ̈ܝܐ. ܕܡܢܐ ܘܡܛܠ ܡܢܐ ܡܫܘܬܦܝܢ. ܘܗܢܐ ܡܢ ܟܕ ܬܚܘܡܐ ܡܨܥܝܐ ܒܐܦܘܕܝܟܣܝܣ ܡܢ ܥ̈ܠܠܬܐ ܢܗܘܐ ܐܘܣܝܝ̈ܬܐ ܕܣܘܥܪ̈ܢܐ. ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܟܕ ܡܫܬܐܠܐ ܕܡܛܠ ܡܢܐ ܣܗܪܐ ܚܫܟ. ܘܡܬܦܢܝܐ ܡܛܠ ܕܐܪܥܐ ܡܬܡܨܥܐ ܒܝܬ ܠܗ ܠܫܡܫܐ. ܘܟܠ ܡܨܥܝܘܬܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ ܐܢܢܩܐܝܬ ܫܘܢܝܐ ܡܥܒܕܐ ܕܢܘܗܪܗ ܕܣܗܪܐ. ܘܡܫܬܐܠܐ ܬܘܒ ܕܡܢܐ ܗܝ ܐܩܠܦܣܝܣ. ܘܡܬܦܢܝܐ ܕܫܘܢܝܐ ܗܝ ܕܢܘܗܪܐ ܣܗܪܢܝܐ ܡܢ ܩܨ ܡܡܨܥܘܬ ܐܪܥܐ ܕܒܝܬ ܠܗ ܠܫܡܫܐ ܡܬܟܝܢܐ. ܦܪܝܫܝܢ ܕܝܢ ܡܢ ܚܕ̈ܕܐ. ܒܗܿܝ ܕܗܿܘ ܕܒܬܚܘܡܐ ܐܬܩܕܡ. ܒܐܦܘܕܝܟܣܝܣ ܐ̱ܚܪܢܐ ܐܫܬܟܚ. ܘܙܕܩ ܠܡܕܥ. ܕܥ̈ܠܠܬܐ ܡܢ ܐܪܒܥ ܐܝܬܝܗ̈ܝܢ. ܥܒܘܕܘܬܐ ܐܝܟ ܢܓܪܐ ܠܟܘܪܣܝܐ. ܘܗܘܠܢܝܬܐ ܐܝܟ ܩܝܣܐ ܠܟܘܪܣܝܐ. ܘܐܕܫܢܝܬܐ ܐܝܟ ܐܣܟܝܡܗ. ܘܫܘܡܠܝܢܝܬܐ ܐܝܟ ܡܘܬܒܐ ܕܥܠܘܗܝ. ܟܕ ܢܫܬܟܚ̈ܢ ܡܢ ܐܢܢܩܝ ܕܐܦ ܥܠܬܢܗܝܢ ܢܫܬܟܚ. ܘܡܛܠ ܕܗܢܝܢ ܗܠܝܢ ܬܪܬܝܢ ܐ̱ܚܪ̈ܢܝܬܐ ܗܢܝܢ ܐܢܝܢ ܡܝܩܢܢ̈ܘܬܐ. ܗܿܢܝܢ ܝܬܝܪܐܝܬ ܒܬܚܘ̈ܡܐ ܡܚܘܝܢ̈ܘܬܐ ܡܬܢܣ̈ܒܢ. ܘܐܝܬ ܕܝܢ ܐܡܬܝ ܕܐܪ̈ܒܥܬܝܗܝܢ ܡܬܢܣ̈ܒܢ ܐܟܚܕܐ. ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܡܬܐܡܪܐ ܕܣܝܦܐ ܐܘܪܓܢܘܢ ܗܘ ܐܘܡܢܝܐ. ܢܣܝܒ ܡܢ ܦܪܙܠܐ ܕܐܪܝܟ ܘܦܬܐ ܘܚܪܝܦ ܣܛܪ̈ܐ ܐܝܟ ܕܠܩܛܠܐ ܕܡܕܡ ܡܢ ܚܝ̈ܘܬܐ. ܘܐܘܡܢܝܐ ܡܢ ܫܘܘܕܥܐ ܗܘ ܕܥܠܬܗ ܥܒܘܕܬܐ. ܘܬܠܬܐ ܕܫܪܟܐ ܕܬܠܬ ܕܫܪܟܐ. ܘܥܠܬܐ ܕܫܘܝܐ ܠܥܠܬܢܐ ܡܬܢܣܒܘ ܡܬܢܣܒܐ ܒܬܚܘܡܗ. ܘܦܘ̈ܠܓܝܗܿ ܕܝܠܢ̈ܝܐ ܠܘ ܒܬܚܘܡܗ ܐܠܐ ܒܬܚܘܡ ܐܕܫܗ ܡܬܢܣܒܝܢ. ܐܝܟ ܡܣܝܘܬܐ ܕܚܕܐ ܗܝ ܡܢ ܥ̈ܠܬ ܕܐܫܬܐ. ܒܕܓܘܢ ܠܘ ܒܬܚܘܡܗܿ ܙܕܩ ܕܬܬܢܣܒ ܐܠܐ ܒܬܚܘܡ ܡܕܡ ܡܢ ܐܕܫܝܗܿ ܛܪܝܛܐܘܣ ܠܡܐܡܪ ܐܘ ܛܛܪܛܐܘܣ. ܘܟܕ ܥ̈ܠܠܬܐ ܢܬܟܝ̈ܢܢ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܠܡܕܡ ܡܢ ܣܘܥܪ̈ܢܐ. ܘܗܢܝܢ ܩܪ̈ܝܒܬܐ ܠܘ ܒܪ̈ܚܝܩܬܐ ܙܕܩ ܠܡܬܚܫܚܘ ܒܡܚܘܝ̈ܢܘܬܐ. ܒܕܓܘܢ ܟܕ ܡܫܬܐܠܐ ܕܡܛܠ ܡܢܐ ܓܠܝܙܬ ܡܢ ܙܡܝܪ̈ܬܐ ܗܝ ܣܩܘܬܘܣ. ܠܘ ܡܛܠ ܕܓܠܝܙܬ ܟܪ̈ܡܐ ܗܝ ܙܕܩ ܠܡܦܢܝܘ ܐܝܟ ܕܐܦ ܟܪܘܣܘܣ ܐ̱ܢܫ ܣܥܪ. ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܓܠܝܙܬ ܚܡܪܐ ܗܝ. ܐܘ ܬܘܒ ܩܪܝܒܐܝܬ ܟܐܡܬ ܠܡ ܡܛܠ ܕܠܘ ܪܘܝܢ ܘܐܦܢ ܠܘ ܐܦܘܕܝܩܛܝܩܝܬܐ ܗܝ ܟܪܝܣܝܣ ܠܢܝܫܐ ܛܟ ܣܦܩܐ ܠܡܒܕܩܘ.

ܩܦܠܐܘܢ ܕܚܡܫܐ

ܥܠ ܣܘܠܘܓܝܣܡܘܣ ܣܘܦܣܛܝܩܝܐ ܐܘܟܝܬ ܡܛܥܝܢܐ

ܘܛܥܝܘܬܐ ܡܢ ܒܣܘܠܘܓܝܣܡܘܣ ܗܘܝܐ. ܐܘ ܡܢ ܩܨ ܐܕܫܗ. ܐܘ ܡܢ ܩܨ ܗܘܠܐ ܕܡܢܗܿ ܢܣܝܒ. ܘܗܿܘ ܩܕܡܝܐ ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܢܗܘܐ ܡܢ ܙܢ̈ܝܐ ܡܕܡ ܠܐ ܡܟܢܫ̈ܢܐ. ܕܚܕ ܡܢ ܐܣܟܝ̈ܡܐ. ܘܗܿܘ ܕܬܪܝܢ ܟܕ ܬܗܘܐ ܗܝ ܗܘܠܐ ܟܕܒܬܐ ܒܟܝܢܗܿ. ܘܐܝܟ ܫܪܝܪܬܐ ܡܢ ܡܣܬܒܪܐ. ܟܕ ܬܗܘܐ ܕܕܡܝܘܬܐ ܡܕܡ ܕܠܘܬ ܫܪܪܐ ܗܝ ܒܗܿ ܡܝܬܝܐ. ܘܗܝ ܕܡܝܘܬܐ. ܐܘ ܒܪܬ ܩܠܝܬܐ ܗܝ: ܐܘ ܣܘܟܠܝܬܐ. ܘܗܿܝ ܩܕܡܝܬܐ. ܐܘ ܟܕ ܦܫܝܛܐ ܒܪܬ ܩܠܐ ܗܘܝܐ ܐܘ ܟܕ ܡܪܟܒܐ. ܘܗܿܝ ܬܘܒ ܩܕܡܝܬܐ. ܐܘ ܒܗܘܠܐ ܐܘܟܝܬ ܒܐܬܘ̈ܬܐ ܐܟܚܕ ܘܒܐܕܫܐ. ܐܘܟܝܬ ܒܪܘܟܒܗܝܢ ܕܡܝܐ ܐܝܟ ܫܘܝ̈ܝ ܫܡܐ. ܐܘ ܒܗܘܠܐ ܒܠܚܘܕ ܐܝܟ ܒܪܬ ܩܠܐ ܕܢܘܪܐ ܘܢܘܪܐ. ܐܘ ܒܐܕܫܐ ܒܠܚܘܕ. ܐܝܟ ܒܪܬ ܩܠܐ ܕܡܬܗܘܢܢܐ ܕܣܘܟܠܐ ܕܡܬܕܪܟܢܐ ܡܗܓܓܐ. ܟܕ ܒܟܝܢܗܿ ܡܕܪܟܢܘܬܐ ܡܫܘܕܥܐ. ܘܗܿܝ ܕܟܕ ܡܪܟܒܐ ܐܘ ܒܝܕ ܐܣܟܝܡܐ ܡܕܡ ܕܢܩܦ ܠܪܘܟܒܐ ܥܐܠܐ ܕܡܝܘܬܐ. ܘܢܩܦܐ ܛܘܥܝܝ. ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܡܬܐܡܪܐ ܕܐܝܙܒܠ ܒܪܬ ܐܘܪܫܠܡ ܫܛܝܬܐ. ܘܐܝܟ ܗܿܝ ܬܘܒ ܕܟܠ ܡܐ ܕܝܕܥ ܦܠܣܘܦܐ ܐܝܟ ܗܿܘ ܡܐ ܕܝܕܥ ܐܝܬܘܗܝ. ܘܠܟܐܦܐ ܝܕܥ ܡܕܝܢ ܟܐܦܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܐܘ ܟܕ ܡܫܬܓܢܐ ܐܣܟܝܡܐ ܕܪܘܟܒܐ ܥܐܠܐ ܛܘܥܝܝ. ܘܗܕܐ ܬܪܝܢܐܝܬ ܐܘ ܟܕ ܟܢܝܫܐܝܬ ܫܪܝܪܐ ܡܣܬܒܪܐ ܕܐܦ ܦܪܝܫܐܝܬ ܫܪܝܪܐ. ܐܘ ܒܗܦܟܐ. ܘܗܿܘ ܡܢ ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܢܐܡܪ ܥܠ ܐ̱ܢܫ ܛܒܐ ܒܐܘܡܢܘܬܗ. ܠܐ ܕܝܢ ܛܒܐ ܒܐܡܢܗ. ܕܐܘܡܢܐ ܛܒܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܘܠܐ ܫܪܝܪܐ ܕܢܦܪܫ ܘܢܐܡܪ ܕܛܒܐ ܗܘ. ܗܿܘ ܕܝܢ ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܢܐܡܪ ܥܠ ܐ̱ܢܫ ܠܐ ܛܒܐ ܒܐܘܡܢܘܬܗ. ܛܒܐ ܕܝܢ ܒܐܡܢܗ. ܕܐܘܡܢܐ ܗܘ ܘܛܒܐ ܗܘ. ܘܠܐ ܫܪܝܪܐ ܕܢܪܟܒ ܘܢܐܡܪ ܕܐܘܡܢܐ ܛܒܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܘܗܠܝܢ ܡܢ ܥܠ ܕܡܝܘܬܐ ܕܒܒܪܬ ܩܠܐ. ܗܿܝ ܕܝܢ ܕܒܣܘܟܠܐ ܗܘܝܐ. ܐܘ ܟܕ ܗܝ ܦܪܘܛܣܝܣ ܠܐ ܟܐܢܐܝܬ ܡܬܗܦܟܐ. ܐܝܟ ܗܿܢܘܢ ܕܗܦܟܝܢ ܠܐܦܘܦܣܝܣ ܗܿܝ ܡܢܬܝܬܐ. ܐܘ ܟܕ ܠܗܿܘ ܡܐ ܕܒܓܕܫܐ ܐܝܟ ܗܿܘ ܡܐ ܕܒܟܝܢܐ ܢܣܒܝܢ ܘܐܡܪܝܢܢ ܕܗܿܘ ܕܝܬܝܒ ܒܐܠܦܐ ܕܪܕܝܐ ܡܬܬܙܝܥ. ܘܟܠ ܕܡܬܬܙܝܥ ܠܘ ܒܚܕܐ ܕܘܟܐ ܡܟܬܪ̈ܢ ܡܢ̈ܘܬܗ. ܘܗܟܢܐ ܪܝܩܢܘܬܐ ܡܟܢܫܝܢ. ܐܘ ܟܕ ܠܡܬܢܩܦܢܐ ܬܚܠܘܦ ܢܩܘܦܐ ܢܣܒܝܢ ܘܐܡܪܝܢ ܕܒܪܢܫܐ ܡܢ ܟܕ ܡܬܗܓܓܐ. ܗܘ ܡܠܝܠܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܡܕܝܢ ܟܠ ܡܬܗܓܓܐ ܡܠܝܠܐ. ܐܘ ܟܕ ܗܿܘ ܡܐ ܕܒܚܝܠܐ ܐܝܟ ܗܿܘ ܕܒܡܥܒܕܢܘܬܐ ܡܬܢܣܒ ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܡܣܬܘܕܐ ܕܦܝܠܣܘܦܐ ܫܘܐ ܠܡܬܡܠܟܘ ܒܗ. ܘܛܠܝܐ ܦܠܣܘܦܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܡܕܝܢ ܫܘܐ ܠܡܬܡܠܟܘ ܒܗ.

ܗܘ̈ܝܢ ܕܝܢ ܘܡܛܥܝܢ̈ܘܬܐ ܘܡܢ ܠܐ ܢܛܘܪ̈ܘܬܐ ܕܟܠ ܚܕ ܡܢ ܩܢܘ̈ܢܐ ܕܐܬܥܗܕܘ ܒܗܘܝܐ ܕܐܢܛܝܦܣܝܣ. ܒܕܓܘܢ ܡܣܬܒܪܝܢ ܕܐܟܚܕܐ ܡܫܪܝܢ ܐܘ ܡܕܓܠܝܢ ܐܢܛܝܦܛܝܩ̈ܝܐ. ܗܘ̈ܝܢ ܬܘܒ ܘܒܝܕ ܙܢ̈ܝܐ ܗܠܝܢ ܐܪܒܥܐ ܒܠܝ̈ܠܐ ܕܟܡܢܝܢ ܒܬܚܘ̈ܡܐ. ܘܒܗܠܝܢ ܬܘܒ ܕܟܡܢܝܢ ܒܣܘܠܘܓܝܣܡܘܣ.

ܗܘܝܐ ܕܝܢ ܬܘܒ ܡܛܥܝܢܘܬܐ ܘܟܕ ܒܠܐ ܦܪܘܣܕܝܘܪ̈ܝܣܡܘܢثܬܐ ܐܝܟ ܕܒܦܪܘܣܕܝܘܪܣܡܘܣ ܡܬܚܫܚܝܢ ܘܐܡܪܝܢ. ܕܒܪܢܫܐ ܓܢܣܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܒܗܿܝ ܕܚܝܘܬܐ ܐܝܬܘܗܝ.

ܗܘܝܐ ܕܝܢ ܬܘܒ ܡܛܥܝܢܘܬܐ ܘܟܕ ܠܥܠܬܢܐ ܬܚܠܘܦ ܥܠܬܐ ܢܣܒܝܢ ܘܐܡܪܝܢ ܕܢܦܫܐ ܠܐ ܡܝܘܬܬܐ ܗܝ ܒܗܿܝ ܕܐܡܝܢܬ ܙܘ̈ܥܐ ܗܝ.

ܗܘܝܐ ܕܝܢ ܬܘܒ ܡܛܥܝܢܘܬܐ ܘܒܠܐ ܝܕܥܬܐ ܕܗܦܘ̈ܟܝ ܦܪ̈ܘܛܣܝܣ ܐܝܟ ܗܿܢܘܢ ܕܗܦܟܝܢ ܠܗܿܝ ܕܘܠܐ ܚܕܐ ܣܬܐ ܒܣܟܬܐ. ܠܗܿܝ ܕܘܠܐ ܚܕܐ ܣܟܬܐ ܒܐܣܬܐ. ܘܠܐ ܚܟܡܝܢ ܕܗܿܘ ܕܡܬܩܛܪܓ ܒܗܿܝ ܩܕܡܝܬܐ ܠܘ ܣܟܬܐ ܗܝ ܐܠܐ ܒܣܟܬܐ.

ܗܘܝܐ ܕܝܢ ܬܘܒ ܡܛܥܝܢܘܬܐ ܘܒܝܕ ܫܘܚܠܦ ܣܝܡܐ ܕܠܐ ܟܦܘܪܘܬܐ ܒܦܪܘܛܣܝܣ ܟܕ ܡܛܥܝܢ ܕܠܐ ܒܡܕܡ ܦܪܝܫܐ ܗܿܝ ܕܡܢ ܐܢܢܩܝ ܠܐ ܬܗܘܐ. ܡܢ ܗܿܝ ܕܠܐ ܡܢ ܐܢܢܩܝ ܕܬܗܘܐ. ܒܕܓܘܢ ܐܟܡܐ ܕܗܕܐ ܡܫܪܐ ܥܠ ܗܿܝ ܕܡܨܝܐ ܕܬܫܪ ܐܦ ܗܿܝ.

ܗܘܝܐ ܕܝܢ ܡܛܥܝܢܘܬܐ. ܘܟܕ ܠܗܿܘ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܥܠܬܐ ܐܝܟ ܗܿܘ ܕܥܠܬܐ ܗܘ ܢܣܒܝܢ ܘܐܡܪܝܢ. ܕܠܘ ܝܬܝܪ ܡܢ ܕܒܘܪܝܬܐ ܒܪܢܫܐ ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܢܣܘܩ ܐܐܪ ܒܬܪ ܕܐܟܚܕܐ ܐܫܬܘܬܦܘ ܒܚܝܘܬܐ.

ܗܘܝܐ ܕܝܢ ܡܛܥܝܢܘܬܐ ܘܟܕ ܠܗܿܘ ܕܟܠܝܐ ܢܗܘܐ ܐܝܟ ܗܿܘ ܕܡܨܐ ܢܣܒܝܢ ܘܐܡܪܝܢ. ܕܡܨܝܐ ܕܢܦܣܘܩ ܕܒܪܢܫܐ ܟܐܦܐ ܐܝܬܘܗܝ ܒܡܠܬܐ ܘܐܦܢ ܠܘ ܒܣܘܥܪܢܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܘܡܢ ܐܢܢܩܝ ܕܟܐܦܐ ܒܪܢܫܐ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܡܬܟܢܫ ܕܡܢ ܐܢܢܩܝ ܒܪܢܫܐ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ.

ܗܘܝܐ ܕܝܢ ܬܘܒ ܡܛܥܝܢܘܬܐ ܘܡܢ ܠܐ ܡܕܪܫܘܬܐ ܕܒܐܝܟܢܝܘܬ ܩܘܛܪܓܐ. ܐܡܪܝܢ ܓܝܪ ܕܚܘܪܘܬܐ ܕܓܕܫܐ ܗܝ ܡܥܠ ܥܐܠܐ ܒܡܢܝܘܬܗ ܕܚܘܪܐ ܕܐܘܣܝܐ ܗܘ. ܡܕܝܢ ܓܕܫܐ ܥܐܠ ܒܡܢܝܘܬܗܿ ܕܐܘܣܝܐ. ܘܠܐ ܦܪܝܫܝܢ ܕܚܘܪܐ ܒܗܿܝ ܕܚܘܪܐ ܗܘ ܥܐܠܐ ܚܘܪܘܬܐ. ܒܡܢܝܘܬܗ ܘܠܘ ܒܗܿܝ ܕܐܘܣܝܐ.

ܗܘܝܐ ܕܝܢ ܬܘܒ ܡܛܥܝܢܘܬܐ ܘܡܢ ܙܢܐ ܕܕܡܝܘܬܐ ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܐܡܪܝܢ ܕܗܿܘ ܡܐ ܕܕܡܐ ܠܡܕܡ ܙܕܩ ܕܐܦ ܠܗܿܘ ܡܐ ܕܗܿܘ ܡܕܡ ܕܡܐ ܢܗܘܐ ܕܡܐ. ܘܥܡܪܐ ܕܡܐ ܠܬܠܓܐ. ܡܕܝܢ ܐܦ ܠܓܠܝܕܐ ܙܕܩ ܕܢܬܕܡܐ.

ܗܘܝܐ ܕܝܢ ܬܘܒ ܡܛܥܝܢܘܬܐ. ܘܟܕ ܠܓܠܝܙܘܬܐ ܒܕܘܟܬ ܐܢܛܝܦܣܝܣ ܢܣܒܝܢ ܘܐܡܪܝܢ. ܗܿܘ ܕܠܐ ܚܙܐ ܣܡܝܐ ܗܘ. ܘܐܣܬܐ ܠܐ ܚܙܝܐ. ܡܕܝܢ ܣܡܝܬܐ ܗܝ.

ܗܘܝܐ ܬܘܒ ܕܝܢ ܡܛܥܝܢܘܬܐ. ܒܙܢܐ ܗܿܘ ܕܐܡܪܝܢ ܕܟܠ ܕܡܢ ܡܢܘ̈ܬܐ ܫܘܝܬ ܐܣܟܝܡܐ ܡܪܟܒ. ܙܕܩ ܕܐܦ ܗܘ ܫܘܐ ܠܐܣܟܝܡ ܡܢܘ̈ܬܗ ܢܗܘܐ. ܘܚܘܕܪܐ ܡܢ ܬܪܬܝܢ ܩܫ̈ܬܬܐ ܫܘܝ̈ܬܐ ܡܪܟܒ. ܡܕܝܢ ܐܦ ܗܘ ܩܫܬܢܝܐ ܗܘ. ܘܙܢܐ ܗܢܐ ܕܛܘܥܝܝ ܒܐܣܟܝ̈ܡܐ ܗܘ ܒܠܚܘܕ ܗܿܘܐ. ܘܗܿܠܝܢ ܡܢ ܣܘܓܐܬ ܙܢ̈ܝܐ ܡܛܥܝ̈ܢܝܐ ܐܝܟ ܕܡܢ ܡܫܪܬܚܘܬܐ ܕܒܗܘܠܐ ܐܟܚܕ ܘܒܐܕܫܐ ܕܣܘܠܘܓܝ̈ܣܡܘ ܟܡܢܝܢ ܕܡܢܗܘܢ ܐܦ ܗܠܝܢ ܕܒܟܢܝܫܘܬ ܬܪܝܗܘܢ ܥܐܠܝܢ ܡܬܦܪܣܝܢ. ܕܠܗܘܢ ܒܐܟܝܦܘ ܟܕ ܢܛܘܪ ܐ̱ܢܫ ܘܠܐ ܣܟ ܐܝܬ ܠܗ ܕܢܫܓܐ. ܐܢ ܕܝܢ ܥܡ ܗܿܝ ܕܗܕܐ ܣܥܪ ܗܢܐ ܬܘܒ ܢܚܫ ܠܡܣܥܐ ܦܩܚܐ ܠܗ ܚܟܡܬܐ. ܒܕ ܗܝ ܡܢ ܟܕܘ ܣܢܬܗ.

ܫܠܡܬ ܠܘܓܝܩܝ.

 

ܬܘܒ ܒܝܕ ܐܠܗܐ ܡܫܪܝܢܢ ܒܗܿܢܝܢ ܕܦܪܓܡܛܝܐ ܕܬܪܬܝܢ. ܗܿܝ ܕܡܡܠܠܘܬ ܟܝܢ̈ܝܬܐ ܡܬܟܢܝܐ

ܩܕܡܝܬ ܥܘܬܕܐ

ܚܟܡܬܐ ܡܢ ܓܝܪ ܐܝܬܝܗܿ ܓܡܝܪܘܬܗܿ ܕܢܦܫܐ ܐ̱ܢܫܝܬܐ. ܒܝܕ ܡܕܪܟܢܘܬܐ ܕܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗ̈ܝܢ ܐܝܟ ܕܐܝܬܝܗ̈ܝܢ. ܠܦܘܬ ܥܗܢܘܬܐ ܕܡܢ ܟܝܢܐ ܠܗܿ ܦܠܝܓܐ. ܘܗܢܝܢ ܗܠܝܢ ܐܘ ܝܕܥܬܗܝܢ ܒܠܚܘܕ ܡܟܢܐ ܠܢ ܒܠܥܕ ܣܥܘܪܘܬܗܝܢ ܐܘ ܥܡ ܝܕܥܬܗܝܢ ܐܦ ܣܥܘܪܘܬܗܝܢ. ܘܝܕܥܬܐ ܡܢ ܗܿܝ ܩܕܡܝܬܐ: ܦܝܠܠܣܘܦܝܐ ܬܐܘܪܝܛܝܩܝܬܐ ܡܬܟܢܝܐ. ܗܿܝ ܕܝܢ ܕܬܪܬܝܢ ܦܝܠܠܣܘܦܝܐ ܦܪܩܛܝܩܝܬܐ. ܘܗܿܝ ܡܢ ܬܪܝܢܝܬܐ ܬܠܝܬܐܝܬ ܡܬܦܠܓܐ. ܠܚܟܡܬܐ ܡܢ ܥܝܕܢܝܬܐ. ܘܠܗܿܝ ܡܫܟܢܝܬܐ. ܘܠܗܿܝ ܡܕܝܢܝܬܐ. ܒܗܿܝ ܕܡܢ ܥܪܝܨܘ ܐܣܬܢܩ ܒܪܢܫܐ ܠܘܬ ܝܕܥܬܐ ܕܡܝܬܪ̈ܬܐ ܐܝܟ ܕܢܩܢܐ ܐܢܝܢ. ܘܕܫܪܝܪ̈ܬܐ ܐܝܟ ܕܢܙܕܗܪ ܡܢܗܝܢ. ܘܗܝ ܗܕܐ ܒܝܕ ܚܟܡܬܐ ܥܝܕܢܝܬܐ ܕܡܬܩܪܝܐ ܐܝܬܝܩܘܢ ܡܥܕܐ ܕܬܗܘܐ. ܒܗܿ ܒܕܡܘܬܐ ܐܣܬܢܩ ܠܘܬ ܝܕܥܬܐ ܕܦܐܝܘܬ ܡܛܟܣܘܬܐ ܕܗܿܢܘܢ ܕܒܡܫܟܢܗ ܘܐܝܟܢܝܘܬ ܡܠܚܡܘܬܗܘܢ ܕܙܘܓܐ ܠܡ ܘܒܪܬ ܙܘܓܐ ܘܝ̈ܠܕܐ ܘܡܘ̈ܠܕܢܐ ܘܡܪ̈ܝܐ ܘܡܢܝܚ̈ܢܐ. ܘܗܝ ܗܕܐ ܒܝܕ ܚܟܡܬܐ ܗܿܝ ܡܫܟܢܝܬܐ ܕܐܩܢܘܡܝܩܘܢ ܡܬܟܢܝܐ ܗܿܘܝܐ. ܗܘ ܗܟܘܬ ܐܣܬܢܩ ܘܠܘܬ ܝܕܥܬܐ ܕܐܝܟܢܝܘܬ ܡܫܘܬܦܘܬܐ ܕܥܡ ܓܘܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܘܕܘܒܪܐ ܦܐܝܐ ܕܢܛܝܪܘܬܗ ܕܐܕܫܐ. ܘܗܝ ܬܘܒ ܗܕܐ ܒܝܕ ܚܟܡܬܐ ܗܿܝ ܡܕܝܢܝܬܐ ܕܦܘܠܝܛܝܩܘܢ ܡܬܟܢܝܐ ܗܘܝܐ. ܒܗܿ ܒܕܡܘܬܐ ܘܦܝܠܣܘܦܝܐ ܗܿܝ ܬܐܘܪܝܛܝܩܝܬܐ ܡܢܘ̈ܬܐ ܡܕܡ ܐܝܬ ܠܗܿ ܬܠܬ. ܘܡܢܬܐ ܗܿܝ ܕܥܠ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܐܟܝܦܐ. ܗܿܢܘܢ ܡܒܪ̈ܝܝ ܡܢ ܗܘܠܐ ܣܟ. ܐܝܟ ܫܪܪܐ ܩܕܡܝܐ ܘܗܘ̈ܢܐ ܘܗܿܢܘܢ ܕܫܪܟܐ ܕܠܗܘܢ ܕܡܝܢ. ܘܦܘ̈ܠܓܐ ܕܗܿܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܦܫܝܛܐܝܬ. ܕܐܦܢ ܡܕܡ ܡܢܗܘܢ ܚܒܝܟ ܠܗܘܠܐ ܡܕܪܟ. ܠܘ ܒܗܿܝ ܕܣܢܝܩ ܗܘ ܠܗܿ ܩܘܝܡܗ ܚܒܝܟ. ܦܝܠܣܘܦܝܐ ܩܕܡܝܬܐ ܘܓܘܢܝܬܐ ܡܬܟܢܝܐ. ܒܗܿܝ ܕܗܿܘ ܕܣܝܡ ܐܝܬ ܠܗ ܐܝܟ ܕܐܬܐܡܪ ܕܓܘܢܝ ܡܢ ܟܠ ܗܿܘ ܕܬܚܝܬ ܥܘܩܒܐ ܢܦܠ. ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܿܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܦܫܝܛܐܝܬ. ܒܕܓܘܢ ܥܠ ܢܩܦܝ̈ܘܗܝ ܐܘܣܝ̈ܝܐ ܡܒܚܢܐ. ܘܗܝ ܗܕܐ ܬܪܝܢܬ ܦܘ̈ܠܓܐ ܗܝ. ܡܢܗܿ ܡܢ ܝܕܥܬܐ ܗܿܝ ܟܠܢܝܬܐ ܕܒܗܿ ܐܝܬ ܦܘ̈ܠܓܐ ܕܗܿܘ ܕܐܝܬܘܗܝ. ܡܢܗܿ ܡܢ ܗܿܝ ܕܕܝܠܢܐܝܬ ܬܐܘܠܘܓܝܐ ܡܬܟܢܝܐ. ܘܡܢܬܐ ܡܢ ܗܿܝ ܕܥܠ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܚܒܝ̈ܟܝ ܥܡ ܗܘܠܐ ܐܟܝܦܐ ܗܿܢܘܢ ܐܝܠܢ ܕܗܘܢܐ ܡܨܐ ܗܘ ܠܡܒܪܝܘܬܗܘܢ ܡܢܗܿ ܡܬܡܛܝܩܝܬܐ ܡܬܟܢܝܐ ܐܝܟ ܝܘܠܦܢ̈ܐ ܐܪܒܥܐ. ܘܡܢܬܐ ܬܘܒ ܗܝ ܕܡܚܒܟ ܚܒܝܟܝܢ ܒܗܿ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܥܡ ܗܘܠܐ. ܘܠܐ ܡܬܘܡ ܡܫܟܚܐ ܠܡܒܪܝܘܬܗܘܢ ܦܘܣܝܘܠܝܓܝܐ ܡܬܟܢܝܐ. ܘܗܿܘ ܕܣܝܡ ܐܝܬ ܠܗܿ ܓܘܫܡܐ ܕܥܠܡܐ. ܒܗܿܝ ܕܡܬܬܙܝܥ ܘܫܠܐ ܘܡܫܬܚܠܦ ܕܥܠܝܗܿ ܡܠܬܐ ܒܪܫܝܬܐ ܡܢܣܝܐ ܠܡܣܬܘܕܘ.

ܙܘܗܪܐ ܐ̱ܪܙܢܝܐ ܒܕܓܘܢ ܐܘ ܕܐ̱ܪ̈ܙܐ ܗܠܝܢ ܡܬܗܝܡܢ. ܢܛܪ ܐܢܘܢ ܡܢ ܟܠ ܡܫܡܥ ܕܡܨܝܐ. ܘܡܢ ܟܠ ܬܪܥܝ ܕܠܐ ܐܬܬܙܝܥܬ ܦܘܪ̈ܫܢܐ ܕܡܬܦܠܣ̈ܦܢܐ ܗܿܠܝܢ ܚ̈ܠܦܐ. ܒܢܐ ܕܝܢ ܒܗܘܢ. ܟܠ ܗܿܘ ܕܐܬܬܟܠ ܥܠ ܕܟܝܘܬ ܬܐܪܬܐ ܕܒܗܿ ܐܬܬܟܝܢ. ܘܟܕ ܡܢܘܬ ܐܢܬ ܠܗܘܢ ܡܦܠܓܐܝܬ ܘܒܕܘܪ̈ܓܐ ܒܗܘܢ ܠܗܘܢ ܣܘܣܐ ܐܢ ܒܝܐܝܒܘܬܐ ܕܦܐܝܐ ܠܘܬ ܩܢܝܘܬܗܘܢ ܢܬܠܗܩܘܢ. ܟܕ ܡܣܗܕ ܐܢ̱ܬ ܒܗܘܢ ܟܠܗ ܡܘܠܝܐ ܕܣܒܪܗܘܢ. ܕܐܦ ܗܢܘܢ ܒܗܝܢ ܒܥܩ̈ܒܬܐ ܢܪܕܘܢ. ܐܢܕܝܢ ܬܒܣܪ ܥܠܝܗܿ ܕܣܝܡܬ ܩܘܕܫ̈ܐ ܗܕܐ. ܠܗ ܠܗܿܘ ܕܡܬܝܐܒ̈ܢ ܪ̈ܘܚܬ ܡܠܝ̈ܠܐ ܠܡܬܒܥܟ ܕܝܢܗ ܐܓܥܠܬܟ. ܕܣܦܩ ܗܘ ܠܡܕܢ÷

ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ

ܥܠ ܬܐܘܪ̈ܝܐܣ ܕܓܘܢ̈ܝܢ ܠܟܠ ܓܫܘܡ

ܩܕܡܐܝܬ ܥܠ ܡܬܬܟܝܢܢܘܬ ܓܘܫܡܐ ܘܡܢܝܘܬܗ ܘܡܢܘ̈ܬܗ

ܐܝܬܘܬܗ ܡܢ ܓܝܪ ܕܓܘܫܡܐ ܟܕ ܡܢ ܗܿܠܝܢ ܕܐܠܨ̈ܝܢ ܩܘܒܠܗܝܢ ܗܝ. ܗܝ ܡܢܝܘܬܗ ܠܘ ܒܗܿ ܒܕܡܘܬܐ ܗܝ. ܒܗܿܝ ܕܠܘ ܒܟܠ ܡܕܡ ܡܬܪܓܫܢܐ ܗܘ. ܪܓܫܐ ܓܝܪ ܗܿܠܝܢ ܗܘ ܒܠܚܘܕ ܡܕܪܟ. ܕܠܘ ܡܥܠ ܥ̈ܐܠܢ ܒܡܢܝܘܬܗ ܐܝܟ ܫܛܝܚ̈ܘܬܐ ܘܒܪ̈ܝܘܬܐ ܡܣܝܥܢܐ ܗܘ ܒܠܚܘܕ ܪܓܫܐ ܠܘܬ ܡܕܪܟܢܘܬܗ ܕܗܘܢܐ. ܟܕ ܠܘ ܡܢ ܐܢܢܩܝ ܟܠܗܝܢ ܡܕܪ̈ܟܢܘܬ ܗܘܢܐ ܙܕܩ ܕܡܢ ܪ̈ܓܫܐ ܢܬܢܣ̈ܒܢ. ܘܡܬܪܫܡ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܘܣܝܐ ܡܕܡ ܕܒܗܿ ܬܠܝܬܝܘܬ ܩܝ̈ܡܐ ܡܨܝܐ ܠܡܬܪܢܝܘ. ܘܠܘ ܗܢܘܢ ܩܝ̈ܡܐ ܡܢܘ̈ܬܗ ܐܢܘܢ. ܒܗܿܝ ܕܟܕ ܣܘܓܐܐ ܡܫܬܚܠܦܝܢ ܥܠܘܗܝ. ܫܘܚܠܦܐ ܘܠܐ ܚܕ ܒܟܝܢܗ ܥܒܕܝܢ. ܐܝܟ ܩܐܪܘܬܐ ܠܡܐܡܪ ܕܟܕ ܒܡ̈ܬܚܐ ܠܐ ܙܥܘܪ ܡܣܬܟܡܐ. ܒܓܘܫܡܢܝܘܬܗܿ ܫܘܚܠܦܐ ܘܠܐ ܣܟ ܡܩܒܠܐ ܗ̄ ܒܗܿܝ ܕܓܘܫܡܐ. ܘܬܘܒ ܡܬܚ̈ܐ ܡܢ ܟܕ ܓܕܫ̈ܐ ܐܢܘܢ ܡܢ ܩܨ ܡܬܚܒܫܢܘܬܗܘܢ ܒܩܛܝܓܘܪܝܐ ܕܟܡܝܘܬܐ ܐܝܟܢܐ ܡܢܘ̈ܬܐ ܢܗܘܘܢ ܕܐܘܣܝܐ ܕܐܝܬܝܗܿ ܓܘܫܡܐ ܟܝܢܝܐ. ܘܐܦܢ ܡܢܘ̈ܬܐ ܐܢܘܢ ܕܓܘܫܡܐ ܗܿܘ ܡܬܡܛܝܩܝܐ ܕܐܦ ܓܕܫܐ ܗܘ ܐܟܘܬܗܘܢ. ܒܕ ܐܕܫܐ ܗܘ ܕܐܕܫܐ ܕܟܡܝܘܬܐ

ܪܘܥܐ ܘܐ̱ܢܫ̈ܝܢ ܡܢ ܐܣܒܪܘ ܕܗܘ ܗܢܐ ܡܢ ܡܢܘ̈ܬܐ ܗܘ ܡܪܟܒ ܠܐ ܡܩܒ̈ܠܬ ܦܘܠܓܐ ܒܚܘܫܒܐ ܐܟܚܕ ܘܒܣܘܥܪܢܐ ܗܿܝ ܕܫܟܝܪܐ ܒܝܕ ܡܚܘܝ̈ܢܘܬܐ ܡܫܪ̈ܬܚܬܐ.

ܡܚܘܝܢܘܬܐ: ܡܢܬܐ ܡܢ ܓܝܪ ܗܿܝ ܕܒܡܨܥܬܐ ܢܦܠܬ ܠܗܿ ܐܬܪܐ ܐܢ ܟܠܬ ܗܿܢܝܢ ܕܥܠ ܣܛܪ̈ܝܗܿ ܡܢ ܗܿܝ ܕܢܦܓ̈ܥܢ. ܗܐ ܐܬܦܠܓܬ. ܒܗܿܝ ܕܟܠ ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܥܠ ܓܣܝ̈ܗܿ ܡܢ ܐܢܢܩܝ ܕܒܡܢܬܐ ܡܢ ܗܿܝ ܕܒܡܨܥܬܐ ܬܦܓܥ. ܐܝܕܐ ܕܠܘ ܗܿܝ ܗܝ ܕܗܿܝ ܐ̱ܚܪܬܐ ܦܓܥܬ. ܘܐܠܐ ܐܦ ܗܿܢܝܢ ܦܓ̈ܥܢ. ܐܢܕܝܢ ܠܐ ܟܠܝܐ. ܐܠܨܐ ܕܢܦܓ̈ܥܢ ܗܿܢܝܢ ܕܥܠ ܓܒܝ̈ܗܿ ܚܕܐ ܒܚܕܐ. ܘܐܢ ܦܓ̈ܥܢ ܡܫܬܘܝܐ ܠܘܬܗܝܢ ܘܫܟܝܚܘܬܗܿ ܕܗܿܝ ܡܨܥܝܬܐ ܘܓܠܝܙܘܬܗܿ. ܘܐܠܨܐ ܬܘܒ ܕܡܥܠ ܒܗܿ ܢܥ̈ܠܢ. ܘܕܫܟܝܚܝܘܬ ܡܢܘ̈ܬܐ ܠܘ ܡܪ̈ܒܝܢܝܬܐ ܐܢܝܢ ܕܓܘܫܡܐ. ܒܕܓܘܢ ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܟܠ ܓܘܫܡܐ ܕܒܥܠܡܐ ܒܟܠ ܓܘܫܡܐ ܕܒܗ ܢܓܫܘܦ ܢܥܘܠ ܘܠܝܬ ܗܘܐ ܗܿܘ ܕܟܠܐ ܘܗܟܢܐ ܡܬܬܪܝܡܝܢ ܗܘܘ ܣܝ̈ܓܐ ܘܡܘܫܚ̈ܬܐ ܘܪ̈ܒܘܬܐ ܘܙܕܩ ܗܘܐ ܕܠܐ ܡܕܡ ܢܟܠܐ ܗܘܐ ܕܚܘܕܪ̈ܝ ܡܘܙًܠܬܐ ܒܫܪܩܬܐ ܡܕܡ ܒܪܬܢܝܬܐ ܬܬܚܫܒ. ܘܓܠܝܐ ܕܟܠܗܝܢ ܫܟܝܪ̈ܢ.

ܡܚܘܝܢܘܬܐ ܐ̱ܚܪܬܐ: ܫܡܫܐ ܡܢ ܓܝܪ ܟܕ ܡܢܬܐ ܡܕܡ ܕܠܐ ܡܬܦܠܓܐ ܒܫܡܝܐ ܢܫܢܐ. ܛܠܠ ܩܝܡܬܐ ܡܕܡ ܐܘ ܐܟܘܬܗܿ ܡܢܬܐ ܐ̱ܚܪܬܐ ܒܐܪܥܐ ܡܫܢܐ. ܗܿܝ ܕܫܟܝܪܐ. ܒܗܿܝ ܕܐܠܨܐ ܗܝܕܝܟ ܕܫܘܐ ܢܗܘܐ ܐܬܪܐ ܕܥܠܘܗܝ ܥܒܪ ܛܠܠܐ ܠܗܿܘ ܕܥܠܘܗܝ ܥܒܪ ܫܡܫܐ. ܘܪܓܫܐ ܣܗܕ ܠܕܓܠܘܬܐ. ܐܘ ܠܐ ܣܟ ܢܫܢܐ ܗܿܝ ܕܐܦ ܫܟܝܪܐ. ܒܗܿܝ ܕܐܢܢܩܝ ܚܙܝܢܢ ܫܘܢܝܗ. ܘܟܕ ܬܪܝܗܘܢ ܫܘ̈ܝܝ ܦܘܠܓܐ ܫܟܝܪܝܢ. ܐܠܨܐ ܕܛܠܠܐ ܥܠ ܡܢܬܐ ܕܛܒ ܙܥܘܪܝܐ ܡܢ ܗܿܝ ܕܫܡܫܐ ܢܬܬܙܝܥ. ܘܗܟܢܐ ܡܬܦܠܓܐ ܗܿܝ ܕܠܐ ܡܬܦܠܓܢܝܬܐ ܐܣܬܒܪܬ.

ܡܚܘܝܢܘܬܐ ܐ̱ܚܪܬܐ: ܚܘܕܪܐ ܡܢ ܓܝܪ ܒܪܝܐ ܕܟܐܦ ܪܚܝܐ ܓܠܝܐ ܕܛܒ ܪܘܝܚ ܡܢ ܗܿܘ ܓܘܝܐ. ܘܟܕ ܒܪܝܐ ܥܠ ܡܢܬܐ ܡܕܡ ܕܠܐ ܡܬܦܠܓܐ ܡܬܬܙܝܥ. ܐܢ ܗܿܘ ܓܘܝܐ ܥܠ ܕܐܟܘܬܗ ܐܬܬܙܝܥ ܡܫܬܟܚܝܢ ܬܪܝܗܘܢ ܚܘܕܪ̈ܐ ܕܫܘܝܢ. ܗܿܝ ܕܫܟܝܪܐ. ܡܕܝܢ ܫܪܝܟܐ ܕܥܠ ܡܢܬܐ ܕܛܒ ܙܥܘܪܝܐ ܡܢ ܗܿܝ ܢܬܬܙܝܥ ܗܿܘ ܓܘܝܐ. ܘܗܟܢܐ ܡܬܦܠܓܐ ܐܦܠܐ ܬܘܒ ܡܨܝܐ ܕܠܐ ܢܬܬܙܝܥ ܗܿܘ ܓܘܝܐ. ܒܗܿܝ ܕܐܠܨܐ ܗܝܕܝܟ ܕܬܬܦܪܟܟ ܗܝ ܟܐܦܐ ܘܢܬܦܪ̈ܩܢ ܡܢܘ̈ܬܗܿ ܐܝܟܢܐ ܕܢܬܡܨ̈ܝܢ ܕܗܿܢܝܢ ܡܢ ܢܬܬܙܝ̈ܥܢ. ܗܿܢܝܢ ܕܝܢ ܢܫ̈ܠܝܢ ܗܿܝ ܕܫܟܝܪܐ.

ܦܘܫܟܐ ܘܫܪܝܐ: ܠܐ ܡܬܐܡܪܐ ܕܐܢ ܠܝܬ ܡܢܬܐ ܕܠܐ ܡܬܦܠܓܐ ܐܦܠܐ ܢܘܩܕܬܐ ܐܝܬ. ܘܒܛܠܬ ܡܠܦܢܘܬܟܘܢ ܕܥܠܝܗܿ ܒܝܘܠܦܢ̈ܐܡܬܡܛܝܩ̈ܝܐ. ܒܗܿܝ ܕܐܡܪܝܢ ܕܢܘܩܕܬܐ ܡܚܫܒܬܢܝܬܐ ܡܕܡ ܐܝܬܝܗܿ ܗܿܝ ܐܝܕܐ ܕܠܐ ܡܨܝܐ ܕܡܢܗܿ ܘܠܗܿ ܒܣܘܥܪܢܐ ܬܫܬܟܚ. ܡܠܬܢ ܕܝܢ ܗܪܟܐ ܥܠ ܗܿܢܝܢ ܗܝ ܕܒܣܘܥܪܢܐ

ܪܘܥܐ ܘܡܢ ܗܠܝܢ ܡܢ ܐܝܬ ܗܘ ܡܢ ܕܫܪܪ ܐܢܝܢ ܠܡܢܘ̈ܬܐ ܗܢܝܢ ܒܟܠ ܓܘܫܡܐ. ܐܝܟ ܗܿܢܝܢ ܕܠܐ ܡܣܬܝ̈ܟܢ ܘܛܥܐ ܠܗ. ܒܗܿܝ ܕܟܠ ܡܢܝܢܐ ܠܐ ܡܣܝܟܐ ܡܢ ܐܢܢܩܝ ܐܝܬ ܗܘ ܒܗ ܡܢܝܢܐ ܕܡܣܝܟ ܒܕܓܘܢ ܠܐ ܡܕܡ ܟܠܐ ܕܢܪܝܡ ܡܢ ܗܘ ܠܐ ܡܣܝܟܐ ܡܢܝ̈ܢܐ ܕܡܣܝܟܝܢ. ܘܢܪܟܒ ܡܢܗܘܢ ܓܘܫܡܐ ܡܕܡ ܕܡܣܝ̈ܟܢ ܡܢܘ̈ܬܗ. ܘܗܟܢܐ ܒܛܠܐ ܩܛܦܣܝܣܗ ܗܿܝ ܟܠܢܝܬܐ. ܘܬܘܒ ܢܗܝܪܐܝܬ ܗܘ ܓܝܪ ܓܘܫܡܐ ܕܪܟܒܢ ܟܕ ܢܬܡܫܚ ܥܡ ܐ̱ܚܪܢܐ ܕܠܐ ܡܣܝܟܐ ܒܡܢܘ̈ܬܗ ܡܢ ܗܿܘ ܡܬܬܘܕܐ. ܦܚܡܐ ܗܘ ܩܢܐ ܠܘܬܗ ܕܡܣܝܟܐ ܠܘܬ ܡܣܝܟܐ ܗ̄ ܒܪܒܘܬܐ. ܘܟܕ ܪܒܘܬܗܘܢ ܫܘܝ̈ܢ ܐܢܢܩܝ ܕܐܦ ܡܢܝ̈ܢܝ ܡܢܘ̈ܬܗܘܢ ܫܘ̈ܝܐ ܢܗܘܘܢ. ܘܐܠܐ ܬܘܣܦܬ ܡܢܘ̈ܬܐ ܠܐ ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܬܘܣܦܬܐ ܒܪܒܘܬܐ ܬܥܒܕ ܗܿܝ ܕܫܟܝܪܐ. ܘܗܟܢܐ ܐܠܨܐ ܡܢ ܡܣܝܟܘܬ ܪ̈ܒܘܬܐ ܡܣܝܟܘܬ ܡܢܝ̈ܢܐ. ܘܒܛܠܐ ܬܘܕܝܬܐ ܗܿܝ ܕܠܐ ܡܣܝܟܘܬܐ.

ܢܘܗܪܐ: ܘܡܢ ܗܠܝܢ ܐܝܬ ܠܡܫܬܘܕܥܘ ܕܟܠ ܓܘܫܡܐ ܠܠܐ ܣܘܦ ܡܨܐ ܗܘ ܠܡܬܦܠܓܘ ܒܡܥܒܕܢܘܬܐ. ܐܢ ܡܩܒܠܢܐ ܗܘ ܕܦܘܠܓܐ ܐܘ ܒܡܚܫܒܬܐ. ܐܢ ܠܐ ܡܩܒܠܢܗ ܗܘ ܒܡܥܒܕܢܘܬܐ ܡܢ ܩܨ ܕܟܠܐ ܐܝܟ ܡܫܚܠܦܘܬ ܓܕܫ̈ܐ ܠܐ ܡܬܬܙܝ̈ܥܢܐ ܒܦܝܣܟܘܬܐ ܐܘ ܒܡܫܚܠܦܘܬ ܐܚܝܢ̈ܘܬܐ ܕܣܟ̈ܐ ܘܠܐ ܡܨܝܐ ܕܢܩܦ ܡܬܘܡ ܦܘܠܓܐ. ܠܘܬ ܡܢܬܐ ܕܠܐ ܐܦ ܗܝ ܡܟܢܐ ܕܬܬܦܠܓ.

ܦܘܫܟܐ ܘܫܪܝܐ: ܠܐ ܡܬܐܡܪܐ ܕܙܕܩ ܡܕܝܢ ܕܬܫܬܘܐ ܡܢܬܐ ܠܟܘܠܐ ܒܪܒܘܬܐ. ܒܗܿܝ ܕܫܘܝܢ ܒܠܐ ܡܣܝܟܘܬ ܦܘܠܓܐ ܗܿܝ ܕܫܟܝܪܐ. ܒܗܿܝ ܕܐܡܪܝܢܢ ܕܦܘ̈ܠܓܐ ܠܐ ܡܣܝ̈ܟܐ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܠܘ ܒܡܥܒܕܢܘܬܐ ܐܢܘܢ. ܐܝܟܢܐ ܕܢܬܡܨܐ ܠܡܦܚܡܘܬܗܘܢ ܐܠܐ ܒܚܝܠܐ. ܘܓܠܝܐ ܗܕܐ ܡܢ ܗܿܝ ܕܡܨܝܐ ܠܡܬܪܢܝܘ ܡܢܝ̈ܢܐ ܐܠܦܝ̈ܐ ܕܠܐ ܣܘܦ. ܒܗܿ ܒܕܡܘܬܐ ܘܡܢܝ̈ܢܐ ܥܣܝܪ̈ܝܐ ܕܠܐ ܣܘܦ. ܘܠܐ ܐܠܨܐ ܕܫܘܝܐ ܢܗܘܐ ܡܢܝܢ ܥܣܪܐ ܠܗܿܘ ܕܐܠܦܐ ܐܝܟ ܕܐܦ ܫܘܝܢ ܒܠܐ ܡܣܝܟܘܬܐ.

ܢܘܗܪܐ ܥܠ ܡܢܝܘܬ ܗܘܠܐ ܘܐܕܫܐ

ܘܙܕܩ ܠܡܕܥ ܕܓܘܫܡܐ ܡܢ ܡܩܒܠܢܐ ܗܘ ܕܣܒܝܣܘܬܐ ܘܕܡܦܪܫܘܬܐ. ܘܣܒܝܣܘܬܐ ܡܢ ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܬܩܒܠ ܠܡܦܪܫܘܬܐ ܕܣܩܘܒܠܝܗܿ ܗܝ ܐܘ ܓܠܝܙܘܬܗܿ. ܒܗܿܝ ܕܡܩܒܠܢܐ ܠܡܦܫ ܙܕܩ ܥܡ ܡܬܩܒܠܢܐ. ܘܣܒܝܣܘܬܐ ܥܡ ܡܦܪܫܘܬܐ ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܬܦܘܫ ܐܦܠܐ ܬܘܒ ܣܒܝܣܘܬܐ ܗܝ ܗܝ ܕܝܬܗܿ ܡܩܒܠܢܝܬܐ. ܒܗܿܝ ܕܟܕ ܐܝܬܝܗܿ ܡܩܒܠܢܐ. ܐܘ ܟܕ ܠܐ ܐܝܬܝܗܿ. ܘܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܫܟܝܪ̈ܢ. ܒܕܓܘܢ ܡܢ ܐܢܢܩܝ ܕܐܚܪܝܢ ܢܗܘܐ ܡܩܒܠܢܗܝܢ ܕܠܗ ܗܘܠܐ ܩܪܝܐ ܡܠܬܐ ܘܠܡܬܩܒܠܢܐ ܗܿܘ ܕܗܘܝܘ ܣܒܝܣܘܬܐ ܐܕܫܐ.

ܢܘܗܪܐ: ܘܟܠܚܕ ܡܢܗܘܢ ܡܢ ܠܘ ܡܫܟܚ̈ܢܝܬܐ ܗܝ ܕܡܢܗ ܘܠܗ ܢܩܘܡ ܒܠܥܕ ܗܿܘ ܐܚܪܢܐ ܒܡܥܒܕܢܘܬܐ ܐܝܟ ܕܡܬܚܘܝܐ. ܘܥܠ ܠܐ ܡܒܪܝܘܬ ܗܘܠܐ ܡܢ ܐܕܫܐ ܡܢ ܗܠܝܢ:

ܡܚܘܝܢܘܬܐ: ܘܗܘܠܐ ܡܢ ܐܠܘ ܒܠܥܕ ܐܕܫܐ ܒܡܥܒܕܢܘܬܐ ܡܨܝܐ ܗܘܬ ܠܡܩܡ. ܣܓܝܐܘܬܐ ܘܠܐ ܚܕܐ ܡܨܝܐ ܗܘܬ ܠܡܬܪܢܝܘ ܒܗܿ. ܒܗܿܝ ܕܗܝ ܗܕܐ ܒܠܥܕ ܡܝܩܢܢܘܬܐ ܠܐ ܡܫܟܚܐ ܕܬܗܘܐ. ܘܗܐ ܠܝܬ ܗܿܘ ܕܡܝܩܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܕܫܐ. ܫܪܝܟܐ ܡܕܝܢ ܕܚܕܐ ܬܗܘܐ. ܘܗܝ ܗܕܐ ܟܕ ܢܩܦܝܢ ܠܗܿ ܐܕܫ̈ܐ ܡܫܚ̈ܠܦܐ. ܐܢ ܟܪ ܕܫܪܐ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܐܦ ܗܿܘ ܐܚܪܢܐ ܫܪܐ܆ܡܫܬܟܚܝܢ ܡܫܚ̈ܠܦܐ ܕܠܐ ܡܫܚܠܦܝܢ ܗܿܝ ܕܫܟܝܪܐ. ܐܢܕܝܢ ܠܘ ܟܪ ܕܗܿܘ ܫܪܐ ܗܿܘ ܐܚܪܢܐ ܫܪܐ. ܗܐ ܡܬܝܩ̈ܢܢܘܬ ܙܢ̈ܝܐ. ܘܦܣܩܢܢ ܕܠܝܬ ܡܝܩܢܢܐ ܗܿܝ ܕܫܟܝܪܐ.

ܡܚܘܝܢܘܬܐ: ܐܠܘ ܬܘܒ ܗܘܠܐ ܒܠܥܕ ܐܕܫܐ ܒܣܘܥܪܢܐ ܡܨܝܐ ܗܘܬ ܠܡܩܡ. ܟܕ ܡܬܪܢܝܢܢ ܬܪܝܢ ܓܘܫ̈ܡܐ ܕܫܢܝ̈ܝܢ ܐܕܫܢܝ̈ܘܬܗܝܢ. ܗܢܝܢ ܗܘ̈ܠܐܣ ܕܝܠܗܘܢ ܗܝܕܝܟ ܐܘ ܦܪ̈ܝܫܢ ܐܘ ܡܚܝ̈ܕܢ. ܘܐܝܟܢܐ ܡܨܝܐ ܕܢܬܦܪ̈ܫܢ ܒܕ ܠܝܬ ܗܿܘ ܕܦܪܫ. ܘܐܢ ܡܚܝ̈ܕܢ ܐܢܢܩܝ ܕܣܒܝܣܘܬܐ ܘܡܡܙܓܘܬܐ ܘܪܘܟܒܐ ܢܬܚܝ̈ܕܢ. ܒܗܿܝ ܕܚܕܝܘܬܐ ܘܠܐ ܚܕܐ ܣܛܪ ܡܢ ܗܠܝܢ ܡܨܝܐ ܕܬܗܘܐ ܐܝܟ ܕܡܬܚܘܝܐ. ܘܗܟܢܐ ܥ̈ܐܠܢ ܐܕܫܢܝ̈ܘܬܐ ܕܐܬܬܪܝܡܝܢ.

ܡܚܘܝܢܘܬܐ: ܘܟܕ ܗܘܠܐ ܡܢ ܠܘ ܡܫܟܚܢܝܬܐ ܗܝ ܠܡܗܘܐ ܣܘܥܪܢܐܝܬ ܒܠܥܕ ܐܕܫܐ. ܒܗܿ ܒܕܡܘܬܐ ܐܦ ܠܐܕܫܐ ܐܫܬܘܕܥ. ܒܗܿܝ ܕܗܘ ܐܕܫܐ ܐܢ ܠܘ ܒܐܬܪܐ ܗܘ ܠܘ ܡܬܚܐ ܗܘ. ܒܗܿܝ ܕܟܠ ܡܬܚܐ ܡܢ ܐܢܢܩܝ ܕܢܗܘܘܢ ܒܗ ܣܟ̈ܐ ܬܪܝܢ. ܘܟܠ ܣܟܐ ܡܢ ܐܢܢܩܝ ܕܠܘܬ ܦܢܝܬܐ ܢܗܘܐ ܕܠܘ ܠܘܬܗܿ ܗܘ ܗܿܘ ܐܚܪܢܐ. ܐܢܕܝܢ ܒܐܬܪܐ ܗܘ ܗܐ ܓܘܫܡܐ ܗܘ. ܘܕܓܘܫܡܐ ܠܘ ܡܕܡ ܗܘ ܐ̱ܚܪܝܢ ܣܛܪ ܡܢ ܟܢܝܫܘܬܐ ܕܗܘܠܐ. ܘܐܕܫܐ ܩܕܡ ܐܬܚܘܝ.

ܢܘܗܪܐ: ܘܟܕ ܗܟܢܐ ܫܘ̈ܚ ܫܘܝܚܘܬܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܥ̈ܠܠܬܐ ܢܗܘܘܢ ܕܚܕ̈ܕܐ. ܒܗܿܝ ܕܥܠܬܐ ܩܕܝܡܬ ܒܟܝܢܐ ܙܕܩ ܕܬܗܘܐ ܠܥܠܬܢܐ. ܘܡܬܟܢܫܐ ܕܟܠܚܕ ܡܢܗܘܢ ܩܕܝܡ ܠܝܬܗ ܗܿܝ ܕܫܟܝܪܐ. ܐܦܠܐ ܐܕܫܐ ܕܩܕܝܡ ܡܨܐ ܕܢܗܘܐ ܐܘ ܥܠܬܐ ܒܗܿܝ ܕܓܕܫܐ ܕܢܗܘܐ ܡܬܚܐ ܠܠܐ ܡܕܡ. ܫܪܝܟܐ ܡܕܝܢ ܕܐܚܪܢܐ ܢܗܘܐ ܬܠܝܬܝܐ ܡܩܝܡܢܗܘܢ ܒܚܕ̈ܕܐ.

ܢܘܗܪܐ ܥܠ ܡܣܝܟܘܬ ܡܬܚ̈ܐ

ܠܡܕܥ ܐܠܨܐ ܕܟܠ ܡܬܚܐ ܣܘܥܪܢܝܐ ܐܢܢܩܝ ܕܡܣܝܟܐ ܢܗܘܐ ܐܝܟ ܕܡܬܚܘܝܐ:

ܡܚܘܝܢܘܬܐ ܐܢ ܢܣܝܡ ܡܬܚܐ ܡܕܡ ܠܐ ܡܣܝܟܐ. ܠܘ ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܢܪܝܡ ܡܢ ܡܨܥܬܗ ܡܫܘܚܬܐ ܡܕܡ ܡܣܝܟܬܐ. ܘܢܚܝܕ ܒܪܕܪܫ ܣܟܘ̈ܗܝ ܕܡܬܚܐ ܗܿܘ ܘܢܟܢܝܘܗܝ ܡܬܚܐ ܒܝܬ. ܘܢܣܒ ܒܪܕܪܫ ܡܬܚܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܠܐ ܡܣܝܟܐ ܒܠܥܕ ܡܪܝܡܢܘܬܐ. ܘܢܟܢܝܘܗܝ ܓܡܠ. ܘܢܡܫܘܚ ܬܪܝܗܘܢ ܒܚܕ̈ܕܐ. ܘܠܐ ܡܨܝܐ ܕܡܬܚܐ ܒܝܬ ܫܘܝܐ ܢܗܘܐ ܠܡܬܚܐ ܓܡܠ. ܘܐܠܐ ܡܫܬܟܚ ܚܣܝܪܐ ܕܠܘ ܚܣܝܪܐ ܗܘ ܗܿܝ ܕܫܟܝܪܐ. ܡܕܝܢ ܙܕܩ ܡܣܝܟܐ ܕܢܗܘܐ ܡܬܚܐ ܒܝܬ ܒܦܚܡܐ ܕܡܬܚܐ ܓܡܠ. ܘܡܬܚܐ ܓܡܠ ܢܗܘܐ ܕܝܬܝܪ ܡܢܗ ܒܗܿܝ ܡܫܘܚܬܐ ܡܣܝܟܬܐ ܕܐܬܬܪܝܡܬ ܘܟܠ ܕܝܬܝܪ ܗܘ ܡܢ ܡܣܝܟܐ ܒܡܣܝܟܐ ܡܣܝܟܐ ܗܘ.

ܢܘܗܪܐ: ܘܓܘܫܡܐ ܡܢ ܦܫܝܛܐ ܠܐ ܣܦܩ ܠܘܬ ܫܟܝܚܘܬܗܿ ܕܗܘܠܐ ܒܗܿܝ ܕܘܠܐ ܚܕ ܓܘܫܡܐ ܐܝܬ ܦܫܝܛܐ ܒܣܘܥܪܢܐ. ܒܗܿܝ ܕܐܠܘ ܫܟܝܚ ܗܘܐ. ܙܕܩ ܗܘܐ ܗܝܕܝܟ ܕܡܩܒܠܘ ܢܩܒܠ ܗܘܐ ܦܘܠܓܐ ܘܐܣܟܝܡܐ. ܘܢܫܒܩܝܘܗܝ ܕܠܝܠܐܝܬ ܐܘ ܥܛܠܐܝܬ. ܐܘ ܠܐ ܣܟ ܡܩܒܠܢܗ ܗܿܘܐ ܗܘܐ ܕܦܘܠܓܐ. ܘܒܐܝܢܐ ܡܢ ܙܢ̈ܝܐ ܕܡܫܬܟܚ ܗܘܐ ܐܠܨܐ ܗܘܬ ܕܒܗܠܝܢ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܠܐ ܢܫܬܟܚ ܗܘܐ. ܒܗܿܝ ܕܒܟܝܢܐ ܡܩܒܠܢܗ ܗܿܘܐ ܗܘܐ. ܘܒܗ ܒܗܢܐ ܟܝܢܐ ܓܘܢܝܐ ܘܠܐ ܚܕ ܦܘܪܫܢܐ ܒܝܬ ܓܘܫ̈ܡܐ. ܘܟܕ ܡܢܗܘܢ ܡܢ ܕܓܘܫ̈ܡܐ ܕܠܝܠܐܝܬ ܡܬܦܠܓܝܢ. ܡܢܗܘܢ ܕܝܢ ܠܘ ܕܠܝܠܐܝܬ. ܡܢܗܘܢ ܕܝܢ ܘܠܐ ܣܟ ܠܘ ܟܝܢܐ ܗܿܘ ܓܘܢܝܐ ܐܘܟܝܬ ܓܘܫܡܢܝܘܬܐ ܦܫܝܛܬܐ ܥܠܬ ܗܠܝܢ. ܐܦܠܐ ܬܘܒ ܗܝ ܗܕܐ ܡܨܝܐ ܕܬܫܬܟܚ. ܒܗܿܝ ܕܘܠܐ ܚܕ ܓܘܫܡܐ ܒܣܘܥܪܢܐ ܐܝܬ ܣܛܪ ܡܢ ܟܝܢ̈ܐ ܕܝܠܢܝ̈ܐ ܕܐܬܐܡܪܘ. ܘܟܕ ܟܠ ܓܘܫܡܐ ܡܢ ܐܢܢܩܝ ܕܡܣܝܟܐ ܢܗܘܐ ܒܡܬܚܘ̈ܗܝ ܐܢܢܩܐܝܬ ܪ̈ܒܘܬܐ ܘܐܣܟܝ̈ܡܐ ܢܩܦܘ ܠܟܠ ܓܫܘܡ.

ܢܘܗܪܐ: ܘܣܟ̈ܐ ܡܢ ܠܘ ܡܥܠ ܥܐܠܝܢ ܠܡܢܝ̈ܘܬܐ ܕܓܘܫ̈ܡܐ. ܒܗܿܝ ܕܐܝܬ ܐܡܬܝ ܠܡܫܬܪܪܘ ܓܘܫܡܢܝܘܬ ܓܘܫܡܐ ܡܕܡ. ܟܕ ܡܬܚܪܝܢܢ ܕܐܪܐ ܐܝܬ ܠܗܢܐ ܣܟܐ ܐܘ ܠܐ ܐܝܬ.

ܪܘܥܐ ܘܗܿܝ ܡܢ ܕܡܥܕܐ ܕܬܬܐܡܪ ܕܢܘܩܕܬܐ ܒܙܘܥܗܿ ܠܣܘܪܛܐ ܥܒܕܬ. ܣܘܪܛܐ ܕܝܢ ܠܫܛܝܚܘܬܐ. ܘܗܕܐ ܠܓܘܫܡܐ. ܐܝܟ ܕܠܡܣܟܠܘ ܣܟܝ̈ܗܘܢ ܐܡܝܪܐ. ܘܐܠܐ ܟܠ ܐܡܬܝ ܕܠܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܡܬܬܙܝܥܢܐ ܢܬܪܢܐ. ܐܢܢܩܝ ܕܢܬܩܕܡ ܠܗ ܐܬܪܐ ܕܫܛܝܚܘܬܐ ܗܘ ܓܘܢܝܐ ܕܓܘܫܡܐ ܕܥܠܘܗܝ ܗܘ ܙܘܥܐ. ܘܟܕ ܓܘܫܡܐ ܩܕܝܡ ܗܘ ܠܙܘܥܐ ܕܟܠܚܕ ܡܢܗܘܢ ܐܝܟܢܐ ܒܝܕ ܙܘܥܗܘܢ ܗܿܘܐ.

ܢܘܗܪܐ ܕܥܠ ܦܢ̈ܝܬܐ

ܙܕܩ ܠܡܕܥ ܕܦܢ̈ܝܬܐ ܐܝܬ ܡܫܚ̈ܠܦܬܐ ܕܒܗܝܢ ܡܬܬܙܝܥܢ̈ܘܬܐ ܡܫܬܚ̈ܠܦܢ. ܒܕܓܘܢ ܡܬܐܡܪܐ ܕܐܬܬܙܝܥ ܠܦܢܝܬܐ ܦܠܢܝܬ ܘܠܐ ܐܬܬܙܝܥ ܠܦܠܢܝܬ. ܘܐܠܘ ܠܐ ܐܝܬܝܗܿ ܗܘܬ ܦܢܝܬܐ܆ ܠܘ ܐܝܟ ܕܒܨܒܥܐ ܡܬܚܘܝܐ ܗܘܬ. ܐܦܠܐ ܠܗܿ ܨܝ̈ܒܢ ܗܘ̈ܝ ܡܬܬܙܝ̈ܥܢܘܬܐ. ܘܗܝ ܗܕܐ ܡܬܬܙܝܥܢܘܬܐ ܠܘ ܐܝܟ ܡܬܬܙܝܥܢܘܬܐ ܗܝ ܕܓܘܫܡܐ ܡܢ ܐܘܟܡܘܬܐ ܠܚܘܪܘܬܐ. ܒܗܿܝ ܕܗܪܬܡܢ ܒܝܕ ܙܘܥܐ ܡܫܬܟܚ ܗܿܘ ܕܠܘܬܗ ܗܘ ܙܘܥܐ. ܗܪܟܐ ܕܝܢ ܫܟܝܚܬܐ ܡܕܡ ܐܝܬܝܗܿ ܗܿܝ ܕܠܘܬܗ ܙܘܥܐ. ܗܿܢܘ ܕܝܢ ܦܢܝܬܐ. ܘܦܢ̈ܝܬܐ ܡܢ ܟܝܢ̈ܝܬܐ ܐܟܙܢܐ ܕܠܥܠ ܘܠܬܚܬ ܠܐ ܡܨ̈ܝܢ ܕܒܣܦܝܩܘܬܐ ܐܘ ܡܠܝܘܬܐ ܕܡܝܝ̈ܬܐ. ܢܬܬܚ̈ܡܢ ܡܢ ܩܨ ܡܫܚܠܦܘܬܗܝܢ. ܒܗܿܝ ܕܟܕ ܕܡܝ̈ܢ ܐܝܟܢܐ ܗܕܐ ܡܢ ܠܥܠ ܬܗܘܐ. ܗܕܐ ܕܝܢ ܠܬܚܬ ܒܕܓܘܢ ܐܠܨܐ ܕܒܡܫܚܠܦܘܬܐ ܢܬܬܚ̈ܡܢ.

ܢܘܗܪܐ ܥܠ ܓܘܫܡܐ ܡܬܚܡ ܦܢܝ̈ܬܐ

ܘܦܢܝ̈ܬܐ ܡܢ ܠܘ ܒܓܘܫܡܐ ܠܚܘܕܝܐ ܡܨ̈ܝܢ ܠܡܬܬܚܡܘ. ܒܗܿܝ ܕܒܗܢܐ ܚܕܐ ܒܠܚܘܕ ܦܢܝܬܐ ܡܬܬܚܡܐ. ܘܠܟܠ ܡܬܬܙܝܥܢܐ ܬܪܬܝܢ ܐܝܬ ܦܢ̈ܝܢ. ܗܿܝ ܕܡܢܗܿ ܘܗܿܝ ܕܠܘܬܗܿ. ܐܦܠܐ ܒܬܪܝܢ ܓܘܫ̈ܡܐ. ܒܗܿܝ ܕܐܢ ܡܫܘ̈ܬܦܝ ܣܝܡܐ ܢܗܘܘܢ ܐܝܟ ܚܒܘܫܐ ܘܡܬܚܒܫܢܐ. ܐܘ ܐܝܟ ܬܪܝܢ ܓܘܫ̈ܡܐ ܒܦܢܝܬܐ ܕܝܠܢܝܬܐ. ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܡܥܠ ܥܐܠ ܒܗܿܘ ܐ̱ܚܪܢܐ. ܘܠܐ ܚܕ ܝܘܬܪܢܐ ܡܢ ܫܟܝܚܘܬܗ ܒܗ ܒܡܬܚܡܢܘܬܐ ܐܘ ܐܢ ܢܘܟܪ̈ܝܝ ܣܝܡܐ ܢܗܘܘܢ. ܗܐ ܡܬܚܡܘܬ ܣܝ̈ܡܐ ܐܘܟܝܬ ܦܢܝ̈ܬܐ ܕܠܐ ܒܥܠܬܗܘܢ. ܫܪܝܟܐ ܡܕܝܢ ܕܚܕ ܢܗܘܐ ܓܘܫܡܐ ܡܬܚܡ ܦܢܝ̈ܬܐ. ܠܘ ܒܗܿܝ ܕܚܕ ܗܘ. ܐܠܐ ܒܗܿܝ ܕܚܘܕܪܢܝܐ ܡܕܡ ܐܝܬܘܗܝ ܐܝܟܢܐ ܕܩܪܝܒܘܬܐ ܡܢ ܒܚܘܕܪܐ ܬܬܚܡ. ܡܒܥܕܘܬܐ ܕܝܢ ܕܒܩܢܛܪܘܢ ܘܚܘܕܪܐ ܡܢ ܡܝܩܢܘ ܡܝܩܢ ܠܩܢܛܪܘܢ. ܩܢܛܪܘܢ ܕܝܢ ܠܚܘܕܪܐ ܘܠܐ ܣܟ. ܒܗܿܝ ܕܡܨܝܐ ܠܡܬܪܢܝܘ ܚܘܕܪ̈ܐ ܕܠܐ ܣܘܦ ܒܚܝܠܐ ܥܠ ܢܘܩܕܬܐ ܚܕܐ. ܐܦܠܐ ܬܘܒ ܒܣܟܘ̈ܗܝ ܕܚܘܕܪܢܝܐ ܡܨ̈ܝܢ ܠܡܬܚܡܘ ܦܢܝ̈ܬܐ ܒܗܿܝ ܕܕܡܝ̈ܝܐ ܐܢܘܢ.

ܢܘܗܪܐ ܥܠ ܡܨܛܠܝܢܘܬ ܓܘܫ̈ܡܐ

ܘܓܘܫܡܐ ܡܢ ܓܝܪ ܡܬܬܙܝܥܢܐ. ܡܬܪܓܫܢܐ ܒܗ ܡܨܛܠܝܢܘܬܐ ܗܿܝ ܐܝܕܐ ܕܚܓܪܐ ܠܦܘܬ ܚܐܦܗ ܚܓܘܪܗܿ. ܘܠܘ ܗܝ ܡܬܬܙܝܥܢܘܬܐ ܐܝܬܝܗܿ ܡܨܛܠܝܢܘܬܐ ܗܿܝ. ܒܗܿܝ ܕܐܦ ܗܿܘ ܕܫܠܐ ܡܬܪܓܫܢܐ ܠܗ ܗܝ ܗܕܐ. ܘܟܠ ܓܘܫܡܐ ܟܕ ܒܐܬܪܐ ܢܗܘܐ ܟܝܢܝܐ. ܠܐ ܙܕܩ ܕܡܨܛܠܝܢܘܬܐ ܠܗ ܬܗܘܐ ܐܠܐ ܟܒܪ ܠܐ ܠܘܬܗ. ܒܗܿܝ ܕܒܗ ܗܘ. ܐܦܠܐ ܡܢܗ. ܒܗܿܝ ܕܡܬܒܥܝܢܐ ܟܝܢܐܝܬ. ܠܐ ܡܨܐ ܠܡܗܘܐ ܡܬܥܪܩܢܐ ܟܝܢܐܝܬ. ܘܠܐ ܡܨܝܐ ܠܡܬܪܢܝܘ ܓܘܫܡܐ ܓܠܝܙ ܡܢ ܡܨܛܠܝܢܘܬܐ ܡܢ ܩܨ ܗܕܐ.

ܡܚܘܝܢܘܬܐ ܐܠܘ ܐܝܬ ܗܘܐ ܓܘܫܡܐ ܡܕܡ ܓܠܝܙ ܡܢ ܨܠܝܐ. ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܘܠܐ ܡܬܘܡ ܟܝܢܐܝܬ ܢܬܬܙܝܥ ܗܘܐ. ܒܗܿܝ ܕܙܘܥܐ ܟܝܢܝܐ ܒܝܕ ܨܠܝܐ ܗܘ ܗܿܘܐ. ܐܦܠܐ ܬܘܒ ܩܛܝܪܐܝܬ. ܒܗܿܝ ܕܡܨܝܐ ܠܡܬܪܢܝܘ ܗܝܕܝܟ ܬܪܝܢ ܓܘܫ̈ܡܝܢ. ܚܕ ܐܠܦ ܓܠܝܙ ܡܢ ܨܠܝܐ. ܘܐܚܪܢܐ ܒܝܬ ܩܢܐ ܨܠܝܐ. ܘܢܕܚܐ ܠܬܪܝܗܘܢ ܚܐܦܐ ܫܘܝܐ ܠܐܦܝ̈ ܘܥܕܐ ܡܕܡ ܡܬܚܡܐ. ܡܢ ܐܢܢܩܝ ܕܦܚܡܐ ܡܕܡ ܢܗܐ ܠܙܒܢܐ ܕܡܬܘܥܕܢܘܬ ܐܠܦ ܠܘܬ ܙܒܢܐ ܕܡܬܘܥܕܢܘܬ ܒܝܬ ܘܢܣܝܡ ܕܐܝܬܘܗܝ ܦܚܡܐ ܕܬܘܚܡܢܐ. ܒܕܓܘܢ ܠܘ ܠܐ ܡܨܝܐ ܠܡܫܟܚܘ ܓܘܫܡܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܓܡܠ ܕܬܘܚܡܢܐ ܗܘ ܕܝܘܩܪܐ ܕܒܝܬ ܝܘܩܪܗ. ܘܢܙܝܥܝܘܗܝ ܐܦ ܠܗ ܒܗ ܟܕ ܒܗ ܒܚܐܦܐ ܠܘܬ ܘܥܕܐ ܗܿܘ. ܘܓܠܝܐ ܕܒܬܘܚܡܢܐ ܕܙܒܢܐ ܕܡܬܘܥܕܢܘܬܒܝܬ ܢܬܘܥܕ ܐܦ ܗܘ. ܘܡܫܬܟܚ ܐܠܦ ܓܠܝܙ ܡܢ ܝܘܩܪܐ ܘܓܡܠ ܩܢܐ ܝܘܩܪܐ ܕܒܚܕ ܙܒܢܐ ܫܘܝܐ ܡܢ ܚܕ ܚܐܦܐ ܫܘܝܐ ܡܨܛܝܒܝܢ ܠܘܥܕܐ ܡܕܡ ܡܬܚܡܐ ܗܿܝ ܕܫܟܝܪܐ. ܐܦܠܐ ܬܘܒ ܡܨܝܐ ܕܬܬܐܡܪ ܕܠܘ ܒܙܒܢܐ ܡܛܐ ܐܠܦ ܠܘܥܕܐ ܗܿܘ. ܒܗܿܝ ܕܐܡܪܝܢܢ ܕܘܥܕܐ ܕܒܝܬ ܥܕܡܐ ܠܦܠܓܗ ܕܡܬܚܗ ܕܘܥܕܐ. ܡܢ ܐܢܢܩܝ ܕܩܕܡ ܙܘܥܐ ܕܥܕܡܐ ܠܣܟܐ ܕܡܬܚܗ ܕܘܥܕܐ ܢܗܘܐ. ܘܩܕܡܝܘܬܐ ܘܐ̱ܚܪܝܘܬܐ ܕܒܗܝܢ ܙܘܥܐ ܡܬܦܠܓ ܐܠܐ ܒܙܒܢܐ ܠܐ ܡܨ̈ܝܢ ܠܡܗܘܐ.

ܢܘܗܪܐ: ܘܟܕ ܫܦܝܪ ܐܬܚܘܝܬ ܠܐ ܡܫܟܚܢܘܬܐ ܕܠܐ ܡܣܝܟܘܬ ܡܬܚ̈ܐ. ܘܕܒܚܘܕܪܢܝܐ ܡܢ ܓܘܫܡܐ ܒܠܚܘܕ ܡܨܝ̈ܢ ܠܡܬܬܚܡܘ ܦܢܝ̈ܬܐ. ܗܘ ܗܢܐ ܠܘ ܒܐܬܪܐ ܙܕܩ ܕܢܗܘܐ. ܒܕ ܠܝܬ ܠܗܠ ܡܢܗ ܗܿܘ ܕܐܬܪܗ ܡܨܐ ܠܡܗܘܐ. ܐܦܠܐ ܦܢܝܬܐ ܠܥܠ ܡܢܗ ܐܝܬ ܕܠܘܬܗܿ ܡܨܛܠܝܢܘܬܐ ܬܪܝܨܬܐ ܢܬܗܘܢܢ. ܫܪܝܟܐ ܡܕܝܢ ܡܨܛܠܝܢܘܬܐ ܗܿܝ ܚܘܕܪܢܝܬܐ ܘܡܬܚܠܦܢ̈ܘܬܗ ܕܡܬܚܡܢܐ. ܠܘ ܒܝܕ ܡܢܘ̈ܬܗ ܗܿܘܝܢ. ܟܕ ܒܚܕ̈ܕܐ ܟܐܡܬ ܡܬܦܚ̈ܡܢ ܒܕ ܠܝܬ ܠܒܪ ܡܢܗ. ܫܪܝܟܐ ܡܕܝܢ ܕܒܦܚܡܐ ܕܗܿܘ ܕܠܓܘ ܡܢܗ ܢܗܘ̈ܝܢ. ܗܿܘ ܐܝܢܐ ܕܫܠܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܢܬܚܠܦܘܢ ܣܝ̈ܡܝ ܬܪܝܗܘܢ ܒܦܚܡܐ ܕܠܘܬ ܚܕ̈ܕܐ. ܘܗܘ ܡܢ ܡܬܚܡܢܐ ܡܢ ܩܨ ܦܫܝܛܘܬܗ ܠܐܣܟܝܡܐ ܗܿܘ ܚܘܕܪܢܝܐ ܐܫܬܘܝ.

ܢܘܗܪܐ: ܓܘܫܡܐ ܡܢ ܓܝܪ ܗܿܘ ܕܗܿܘܐ ܘܡܬܚܒܠ ܟܕ ܡܫܠܚ ܫܠܚ ܐܕܫܐ ܡܕܡ ܘܠܒܫ ܐ̱ܚܪܢܐ. ܡܢ ܐܢܢܩܝ ܕܙܘܥܐ ܢܬܬܙܝܥ ܬܪܝܨܐ. ܒܗܿܝ ܕܐܢ ܒܐܬܪܗ ܕܝܠܗ ܕܡܫܬܠܚܢܐ ܠܒܫܗ. ܐܢܢܩܝ ܕܒܐܬܪܐ ܢܫܢܐ ܗܿܘ ܕܒܝܬܝ ܠܡܬܠܒܫܢܐ. ܐܢܕܝܢ ܒܐܬܪܗ ܕܗܢܐ ܠܒܫܗ. ܐܢܢܩܝ ܕܐܬܬܙܝܥ ܡܢ ܐܬܪܗ ܩܕܡܝܐ ܠܕܗܿܘ. ܘܓܘܫܡܐ ܡܢ ܡܬܚܡܢܐ ܟܕ ܡܨܛܠܝܢܘܬܐ ܗܿܝ ܚܘܕܪܢܝܬܐ ܡܛܬ ܠܗ. ܠܐ ܡܩܒܠܢܐ ܐܢܢܩܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܕܗܘܝܐ ܘܚܘܒܠܐ ܡܢ ܩܨ ܠܐ ܡܩܒܠܢܘܬܗ ܕܠܡܨܛܠܝܢܘܬܐ ܗܿܝ ܬܪܝܨܬܐ. ܒܗܿܝ ܕܚܕ ܟܝܢܐ ܘܗܘ ܟܕ ܗܘ ܡܢ ܫܟܝܪ̈ܬܐ ܗܝ ܠܡܒܥܐ ܟܝܢܐܝܬ ܗܿܘ ܡܐ ܕܡܬܥܪܩ ܟܝܢܐܝܬ. ܒܕܓܘܢ ܠܘ ܡܩܒܠܢܐ ܗܘ ܕܗܘܝܐ ܘܚܘܒܠܐ. ܐܦܠܐ ܡܣܬܕܩ. ܒܗܿܝ ܕܗܘ ܗܢܐ ܬܘܒ ܒܝܕ ܙܘܥܐ ܗܿܘܐ ܬܪܝܨܐ ܕܠܘ ܡܩܒܠܢܗ ܗܘ ܒܟܝܢܐ.

ܢܘܗܪܐ ܕܥܠ ܐܬܪܐ

ܘܠܐܬܪܐ ܡܢ ܫܘܘ̈ܕܥܐ ܐܝܬ ܐܪܒܥܐ:

ܘܩܕܡܝܐ ܡܢ ܡܬܡܨܝܢܘܬ ܫܘܢܝܐ ܕܓܘܫܡܐ ܡܢܗ ܠܘܬ ܐ̱ܚܪܢܐ. ܕܬܪܝܢ ܕܝܢ ܠܐ ܡܫܟܚܢܘܬ ܗܘܝܐ ܕܓܘܫ̈ܡܐ ܬܪܝܢ ܐܘ ܣܓܝ̈ܐܐ ܐܟܚܕܐ ܒܗܿܘ ܕܚܕ ܡܢܗܘܢ ܗܘ. ܕܬܠܬܐ ܬܘܒ ܩܘܛܪܓܐ ܕܒܪܬ ܩܠܐ ܗܿܝ ܕܒܗ. ܘܗܿܘ ܡܐ ܕܒܣܘܟܠܗܿ ܥܠܘܗܝ. ܕܐܪܒܥܐ ܬܘܒ ܕܡܫܬܚܠܦܘ ܡܫܬܚܠܦ ܠܦܘܬ ܦܢܝ̈ܬܐ. ܘܐ̱ܢܫ̈ܝܢ ܐܣܒܪܘ. ܕܐܬܪܐ ܗܝ ܗܘܠܐ ܗܘ. ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܕܝܢ ܐܕܫܐ ܗܘ. ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܕܝܢ ܕܗܿܘ ܗܘ ܕܥܠܘܗܝ ܫܟܝܢ ܓܘܫܡܐ. ܘܗܠܝܢ ܡܢ ܬܪܝܢ ܩܕܡܝ̈ܐ ܠܘ ܐܬܪܐ ܐܢܘܢ. ܒܗܿܝ ܕܐܠܨܐ ܗܝܕܝܟ ܕܢܗܘܐ ܓܘܫܡܐ. ܒܚܕܐ ܡܢ ܡܢܘ̈ܬܗ ܗܿܝ ܕܫܟܝܪܐ. ܐܦܠܐ ܗܿܘ ܬܠܝܬܝܐ ܐܬܪܐ ܗܘ. ܒܗܿܝ ܕܘܠܐ ܚܕ ܡܢ ܫܘܘ̈ܕܥܐ ܕܐܬܡܢܝܘ ܒܗ ܫܟܝܚܝܢ

ܪܘܥܐ ܘܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܬܘܒ ܐܣܒܪܘ ܕܐܬܪܐ ܗܝ ܣܦܝܩܘܬܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܘܬܚܡܘܗܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܬܚܐ ܡܕܡ ܐܝܢܐ ܕܡܨܝܐ ܠܡܬܪܢܝܘ ܒܗ ܬܠܝܬܝܘܬܐ ܕܩܝ̈ܡܐ. ܟܕ ܠܘ ܒܗܘܠܐ ܗܘ. ܘܡܟܢܐ ܠܡܬܡܠܝܘ ܡܢ ܓܘܫܡܐ. ܘܐ̱ܢܫ̈ܝܢ ܡܢ ܡܬܡܨܝܢܝܬܐ ܕܢܘܗܿ ܠܣܦܝܩܘܬܗܿ ܕܡܢ ܓܘܫ̈ܡܐ. ܘܗܠܝܢ ܡܢ܆ ܠܒܪ ܡܢ ܥܠܡܐ ܕܢܘܗܿ. ܘܕܠܐ ܣܘܦ ܡܬܡܬܚܐ ܘܠܫܟܝܪܘܬ ܡܢ ܬܪܥܝܬܐ ܗܕܐ ܩܕܡܬ ܐܫܬܘܕܥܬ. ܘܣܟ ܠܡܐܡܪ ܫܟܝܚܘܬܗܿ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܡܨ̈ܝܢ ܗܝ ܠܡܗܘܐ ܒܝܕ ܗܠܝܢ.

ܡܚܘܝܢܘܬܐ ܐܠܘ ܣܦܝܩܘܬܐ ܐܝܬܝܗܿ ܗܘܬ ܡܩܒܠܢܝܬ ܓܘܫ̈ܡܐ ܗܝ ܗܕܐ ܡܨܥܬ ܓܘܫ̈ܡܐ ܡܒܥ̈ܕܐ ܝܬܝܪܬܐ ܙܕܩ ܕܬܗܘܐ ܡܢ ܗܿܝ ܕܒܡܨܥܬ ܩܪ̈ܝܒܐ. ܡܕܝܢ ܠܘ ܕܠܐ ܡܫܘܚܬܐ ܗܝ. ܒܕܓܘܢ ܟܡܝܘܬܐ ܗܝ. ܠܘ ܠܐ ܡܕܡ. ܘܕܟܡܝܘܬܐ ܠܘ ܩܝܡܬ ܠܝܬܗܿ ܡܨܝܐ ܕܬܗܘܐ ܡܢ ܩܨ ܓܕܫܢܝܘܬܗܿ ܓܠܝܐ. ܒܕܓܘܢ ܣܢܝܩܐ ܥܠ ܓܘܫܡܐ ܕܒܗ ܬܗܘܐ. ܘܡܬܟܢܫܐ ܕܣܦܝܩܘܬܐ ܓܘܫܡܐ ܗܝ ܘܐܬܬܣܝܡ ܕܠܘ ܓܘܫܡܐ ܗܝ ܗܿܝ ܕܫܟܝܪܐ. ܘܬܘܒ ܐܢ ܐܝܟ ܕܐܬܚܘܝ. ܕܐܢ ܐܝܬܝܗܿ ܓܘܫܡܐ ܙܕܩ ܕܬܗܘܐ ܕܟܕ ܫܪܝܢ ܒܗܿ ܓܘܫ̈ܡܐ. ܐܢ ܡܩܒܠܐ ܠܗܘܢ ܡܫܬܟܚ ܓܘܫܡܐ ܒܓܘܫܡܐ. ܘܐܬܚܘܝܬ ܫܟܝܪܘܬܐ ܗܕܐ. ܐܢ ܕܝܢ ܠܐ ܡܩܒܠܐ ܠܗܘܢ. ܗܐ ܠܘ ܐܬܪܐ ܗܝ.

ܟܪ̈ܝܣܝܣ: ܠܩܘܡܐ ܡܢ ܕܓܘܫ̈ܡܐ ܝܩܝܪ̈ܐ ܕܚܠܝܠܝܢ ܥܠ ܐܦ̈ܝ ܡܝ̈ܐ. ܠܘ ܥܠܬܐ ܐܝܬ ܐ̱ܚܪܬܐ. ܣܛܪ ܡܢ ܠܐ ܡܫܟܚܢܘܬ ܫܟܝܚܘܬܐ ܕܣܦܝܩܘܬܐ. ܕܟܕ ܡܢ ܠܐ ܡܫܟܚ̈ܢܝܬܐ ܗܝ ܕܢܬܦܪܩ ܐܐܪ ܡܢ ܓܘܫܡܐ ܗܿܘ ܐܪܥܢܝܐ. ܘܠܐ ܡܕܡ ܒܝܢܬܗܘܢ ܢܗܘܐ. ܐܢܢܩܐܝܬ ܐܚܝܕ ܠܗܿܝ ܝܩܝܪܘܬܐ ܥܕ ܢܬܡܨܥܘܢ ܡܝ̈ܐ. ܐܝܛܐ ܢܬܦܪ̈ܩܢ ܒܗܿ ܒܕܡܘܬܐ ܘܢܬܝܦܘܬ ܓܘܫ̈ܡܐ ܦܓܪ̈ܢܝܐ ܒܡܨ̈ܝܐ ܠܗܿ ܠܠܐ ܡܫܟܚܢܘܬ ܣܦܝܩܘܬܐ ܡܫܘܕܥܐ. ܒܕܓܘܢ ܡܢ ܩܛܝܪ ܠܗ ܠܐܐܪ ܕܡܬܡܨܐ ܕܢܩܦ. ܘܓܘܫܡܐ ܗܿܘ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܠܐ ܡܬܬܙܝܥܢܐ ܗܘܐ ܠܦܢܝܬܐ ܗܿܝ. ܘܟܕ ܐܬܪܐ ܠܘ ܣܦܝܩܘܬܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܐܦܠܐ ܗܠܝܢ ܕܫܪܟܐ ܕܐܬܡܢܝܘ. ܫܪܝܟܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܝ ܫܛܝܚܘܬܐ ܓܘܝܬܐ ܕܓܘܫܡܐ ܐܚܘܕܐ ܗܿܝ ܕܢܩܝܦܐ ܠܫܛܝܚܘܬܐ ܒܪܝܬܐ ܕܓܘܫܡܐ ܡܬܬܚܕܢܐ. ܘܒܗܿ ܡܬܟܢܫܝܢ ܐܟܚܕܐ ܫܘܘ̈ܕܥܐ ܗܠܝܢ ܐܪܒܥܐ ܕܐܬܐܡܪܘ.

ܢܘܗܪܐ ܡܛܠ ܠܐ ܡܫܟܚܢܘܬ ܬܪܝܢ ܥܠܡ̈ܐ ܓܘܫ̈ܡܢܝܐ

ܠܗܠܝܢ ܓܝܪ ܘܐܢ ܢܫܦ ܕܐܝܬܝܗܘܢ. ܐܘ ܒܓܘ ܡܬܚܡܢܐ ܡܕܡ ܦܢ̈ܝܬܐ ܢܗܘܘܢ. ܐܘ ܠܘ ܗܟܢܐ. ܘܠܐ ܡܨܝܐ ܕܒܚܕ ܡܬܚܡܢܐ ܢܗܘܘܢ. ܘܒܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܗܿܘ ܡܐ ܕܒܗܿܘ ܐ̱ܚܪܢܐ. ܒܗܿܝ ܕܐܠܨܐ ܕܬܪܝܢ ܩܢܛܪ̈ܘ ܠܚܕ ܚܘܕܪܐ ܢܗܘܘܢ. ܐܝܟܢܐ ܕܦܢ̈ܝܬܐ ܢܬܬܚ̈ܡܢ. ܘܐܠܨܐ ܬܘܒ ܕܬܪܝܢ ܐܬܪ̈ܘܢ ܟܝܢ̈ܝܐ ܠܚܕ ܐܕܫܐ ܢܗܘܘܢ. ܒܕܓܘܢ ܟܕ ܡܬܦܪܫ ܒܥܫܝܡܘ ܡܕܝܢ ܚܕ ܡܢܗܘܢ. ܐܘ ܠܬܪܝܗܘܢ ܥܛܦ. ܐܘ ܠܠܐ ܚܕ ܡܢܗܘܢ. ܘܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܫܟܝܪ̈ܢ. ܐܘ ܠܗܢܐ ܡܢ ܢܨܛܠܐ. ܠܗܿܘ ܕܝܢ ܠܐ. ܘܐܝܟܢܐ ܘܬܪܝܗܘܢ ܠܘܬܗ ܫܘܝܢ. ܐܦܠܐ ܬܘܒ ܡܨܝܐ ܕܠܘ ܒܡܬܚܡܢܐ ܢܗܘܘܢ. ܒܗܿܝ ܕܚܘܕܪ̈ܐ ܠܐ ܡܨܝܢ ܠܡܩܦ ܒܠܥܕ ܣܦܝܩܘܬܐ ܕܒܝܢܬܗܘܢ. ܘܣܦܝܩܘܬܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܗܝ ܕܠܐ ܐܝܬܝܗ̈ܝܢ. ܘܐܢ ܒܓܘܫ̈ܡܐ ܢܐܡܪ ܕܡܬܡܠܝܐ. ܡܢ ܐܢܢܩܝ ܕܠܟܠ ܓܘܫܡܐ ܡܬܚܡܢܐ ܢܗܘܐ ܕܣܟܘ̈ܗܝ ܘܐܬܬܣܝܡ ܕܠܝܬ ܗܢܐ ܗܿܝ ܕܫܟܝܪܐ. ܘܡܢ ܗܠܝܢ ܫܦܝܪ ܐܬܢܗܪ ܕܡܬܚܡܢܐ ܚܘܕܪܢܝܐ ܡܕܡ ܐܝܬܘܗܝ ܕܡܠܐ ܡܢ ܚܘܕܪ̈ܢܝܐ. ܗܿܢܘܢ ܕܠܚܕ̈ܕܐ ܡܩܦ ܢܩܝܦܝܢ ܒܠܥܕ ܣܦܝܩܘܬܐ ܕܒܝܢܬܗܘܢ. ܘܟܠܗ ܗܢܐ ܕܥܠܡܐ ܡܬܩܪܐ. ܚܕ ܗܘ ܚܘܕܪܐ ܐܘܟܝܬ ܒܥܬܐ ܡܪܢܝܬ ܩܝܩܠܘܣ.

ܢܘܗܪܐ ܕܥܠ ܡܬܬܙܝܥܢܘܬܐ

ܡܬܬܙܝܥܢܘܬܐ ܡܢ ܡܬܪܫܡܐ ܕܐܝܬܝܗܿ ܢܦܘܩܘܬ ܡܕܡ ܡܢ ܚܝܠܐ ܠܘܬ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܠܘ ܡܢܫܠܝ. ܘܗܝ ܗܕܐ ܐܬܪܢܝܬܐ ܗܝ. ܐܝܟ ܫܘܢܝܐ ܕܡܢ ܕܘܟܐ ܠܕܘܟܐ. ܐܘ ܣܝܡܝܬܐ. ܐܝܟ ܡܬܚܠܦܢܘܬ ܡܢܘ̈ܬܐ ܕܗܿܘ ܕܡܬܬܙܝܥ ܒܠܥܕ ܟܠܐ ܒܗܦܟܐ ܕܫܘܢܝܐ. ܘܗܢܐ ܐܝܟ ܙܘܥܐ ܕܗܢܐ ܟܠ ܕܠܘ ܒܐܬܪܐ ܗܘ. ܐܘ ܟܡܢܝܬܐ ܐܝܟ ܡܬܬܙܝܥܢܘܬܐ ܕܒܙܢܐ ܕܬܘܣܦܬܐ ܘܒܘܨܪܐ. ܘܓܘܫܡܐ ܡܢ ܡܬܬܙܝܥ ܠܘܬ ܡܫܘܚܬܐ ܕܪܒܐ. ܐܘ ܟܕ ܡܬܬܘ̈ܣܦܢ ܡܢܘ̈ܬܗ. ܘܗܝ ܡܬܬܙܝܥܢܘܬܐ ܬܪܒܝܬܐ ܡܬܟܢܝܐ. ܐܘ ܠܘ ܗܟܢܐ. ܘܡܦܪܣܥܘܬܐ ܡܬܩܪܝܐ. ܒܗܿ ܒܕܡܘܬܐ ܠܘܬ ܡܫܘܚܬܐ ܕܙܥܘܪܐ. ܐܘ ܒܒܘܨܪ ܡܢܘ̈ܬܐ ܘܡܫܟܘܬܐ ܡܬܟܢܝܐ. ܐܘ ܠܘ ܗܟܢܐ. ܘܪܨܝܦܘܬܐ ܡܬܟܢܝܐ. ܐܘ ܐܝܢܝܬܐ ܗܝ ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܢܬܬܙܝܥ ܓܘܫܡܐ ܡܢ ܓܘܢ ܠܓܘܢ ܩܠܝܠ ܩܠܝܠ. ܘܡܬܬܙܝܥ̈ܢܘܬܐ ܡܢ ܗܿܢܝܢ ܬܠܬ ܩܕܡܝ̈ܬܐ. ܫܘܚܠܦܝ̈ܗܝܢ ܟܠܗܘܢ ܡܬܬܙܝܥ̈ܢܘܬܐ ܐܢܝܢ. ܒܗܿܝ ܕܠܐ ܡܨ̈ܝܢ ܐܠܐ ܕܒܙܒܢܐ ܢܗܘ̈ܝܢ. ܒܐܝܢܝܘܬܐ ܕܝܢ ܐܝܬ ܐܡܬܝ ܕܢܬܪܢܐ ܫܘܚܠܦܐ ܒܠܥܕ ܡܬܬܙܝܥܢܘܬܐ. ܐܝܟ ܨܒܝܢܐ ܕܡܫܬܚܠܦ ܐܘ ܝܘܠܦܢܐ ܕܡܬܢܫܐ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܫܘܚܠܦܐ ܕܒܐܘܣܝܐ ܕܗܘܝܐ ܡܬܟܢܐ ܘܚܘܒܠܐ. ܠܘ ܡܬܬܙܝܥܢܘܬܐ ܗܘ. ܒܗܿܝ ܕܠܘ ܒܙܒܢܐ ܗܿܘܐ ܐܠܐ ܡܢܫܠܝ. ܒܗܿܝ ܕܓܘܫܡܐ ܕܫܪܝ ܠܡܬܚܒܠܘ. ܐܢ ܠܘ ܡܢܫܠܝ ܐܠܐ ܒܕܘܪܓܐ ܡܬܚܒܠ. ܡܢܬܐ ܗܿܝ ܕܐܬܚܒܠܬ. ܐܢ ܡܢܗܿ ܗܝ ܕܐܘܣܝܐ ܐܦ ܗܝ ܐܘܣܝܐ ܐܝܬܝܗܿ. ܘܗܐ ܡܢ ܟܕܘ ܐܬܚܒܠܬ. ܐܢܕܝܢ ܠܘ ܡܢܗܿ ܗܝ. ܗܐ ܠܐ ܥܕܡܫ ܡܚܒܠܐ. ܒܕܓܘܢ ܡܢ ܐܢܢܩܝ ܕܟܠ ܡܬܬܙܝܥܢܘܬܐ ܒܙܒܢܐ. ܘܟܠ ܙܒܢܐ ܡܬܦܠܓܢܐ. ܗܿܘ ܕܝܢ ܕܡܢܫܠܝ ܠܘ ܒܙܒܢܐ ܒܕܠܐ ܡܬܦܠܓ. ܘܐܠܐ ܠܐ ܡܢܫܠܝ ܗܘܐ.

ܦܘܠܓܐ ܟܠ ܓܘܫܡܐ ܐܘ ܡܢ ܡܕܡ ܕܡܢ ܠܒܪ ܡܬܬܙܝܥ ܘܡܬܟܢܝܐ ܩܛܝܪܝܬܐ. ܐܘ ܡܢ ܚܝܠܐ ܕܒܗ. ܘܗܘ ܗܢܐ ܐܢ ܠܚܕܐ ܗܝ ܒܠܚܘܕ ܦܢܝܬܐ ܡܬܬܙܝܥܢܘܬܗ ܘܡܬܟܢܝܐ ܟܝܢܝܬܐ ܘܡܙܝܥܢܗܿ ܟܝܢܐ ܐܘ ܠܦܢ̈ܝܢ ܕܡܫܚ̈ܠܦܢ. ܘܡܬܟܢܝܐ ܨܒܝܢܝܬܐ ܘܡܙܝܥܢܗܿ ܢܦܫܐ.

ܢܘܗܪܐ ܘܡܚܘ̈ܝܢܘܬܐ

ܓܘܫܡܐ ܡܢ ܓܝܪ ܠܘ ܒܗܿܝ ܓܘܫܡܐ ܡܬܬܙܝܥ. ܘܐܠܐ ܟܠ ܓܘܫܡܐ ܡܬܬܙܝܥܢܐ. ܐܦܠܐ ܬܘܒ ܫܘܚܠܦܐ ܗܘ ܙܒܢܐ ܕܓܘܫܡܐ. ܒܗܿܝ ܕܟܕ ܡܬܬܙܝܥܢܐ ܥܒܕ ܠܗ. ܠܘ ܐܦ ܓܘܫܡܐ ܗܘ ܥܒܕ ܠܗ ܒܕ ܡܢ ܟܕܘ ܗܘܬ ܠܗ ܓܘܫܡܢܝܘܬܐ. ܒܕܓܘܢ ܡܢ ܡܕܡ ܕܡܢ ܠܒܪ ܠܗ ܗܘܝܐ. ܘܬܘܒ ܟܕ ܗܝ ܡܬܬܙܝܥܢܘܬܐ ܣܒܝܣܬ ܚܘ̈ܕܬܐ ܗܝ. ܐܢ ܓܘܫܡܐ ܗܘܐ ܥܠܬܗܿ ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܡܢ ܩܕܡܝܗܿ ܢܬܚܕܬ ܗܘܐ. ܘܗܐ ܠܘ ܗܟܢܐ. ܒܕܓܘܢ ܗܿܘ ܕܠܘܬܗ ܗܝ ܡܬܬܙܝܥܢܘܬܐ. ܐܢ ܢܬܥܐ ܫܟܝܚܘܬܗ ܛܒ ܡܢ ܓܠܝܙܘܬܗ ܒܦܚܡܐ ܕܟܝܢܗ ܕܗܿܘ ܕܡܬܬܙܝܥ. ܟܕ ܠܗ ܢܬܡܛܐ ܠܘ ܟܝܢܐܝܬ ܡܢܗ ܡܬܦܪܩ. ܦܪܝܩ ܗܘܐ ܕܝܢ ܡܢ ܩܕܝܡ ܠܘ ܒܟܝܢܗ ܐܠܐ ܡܢ ܩܛܝܪ. ܐܢܕܝܢ ܠܘ ܢܬܥܐ. ܐܠܐ ܫܘ̈ܝܢ ܠܘܬܗ. ܘܫܟܝܚܘܬ ܗܿܘ ܘܓܠܝܙܘܬܗ. ܠܘ ܒܟܝܢܐ ܠܘܬܗ ܐܝܬ ܠܗ ܕܢܬܬܙܝܥ. ܒܕܓܘܢ ܟܠ ܟܝܢܐ ܟܕ ܡܢ ܟܠ ܩܛܝܪ ܢܡܕ. ܠܐ ܡܬܬܙܝܥܢܐ ܡܕܡ ܙܕܩ ܕܢܗܘܐ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܘܠܐ ܚܕ ܓܘܫܡܐ ܐܝܬ ܕܠܠܐ ܣܘܦ ܡܟܢ ܠܡܫܬܪܓܠܘ. ܐܝܟ ܕܐܣܒܪܘ ܐ̱ܢܫ̈ܝܢ ܥܠ ܐܪܥܐ. ܩܕܡܬ ܓܝܪ ܐܬܦܪܣܝܬ ܠܐ ܡܫܟܚܢܘܬܐ ܕܠܐ ܡܣܝܟܘܬ ܦܢ̈ܝܬܐ. ܘܐܠܐ ܠܐ ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܢܕܪܟ ܓܘܫܡܐ ܩܠܝܠܐ ܠܗܿܘ ܝܩܝܪܐ ܟܕ ܐܟܚܕܐ ܡܢ ܛܘܪܐ ܢܫܬܪܓܠܘܢ.

ܢܘܗܪܐ ܕܥܠ ܙܒܢܐ

ܠܡܕܥ ܐܠܨܐ ܕܒܝܢܬ ܫܘܪܝܐ ܕܟܠ ܡܬܬܙܝܥܢܘܬܐ ܘܫܘܠܡܗܿ ܠܘܬ ܘܥܕܐ ܡܕܡ ܡܨܝܐ ܠܡܗܘܐ ܡܬܬܙܝܥܢܘܬܐ ܐ̱ܚܪܬܐ ܕܡܫܘܚܪܐ ܡܢ ܗܿܝ ܘܥܡܗܿ ܡܫܪܝܐ. ܒܕܓܘܢ ܠܐ ܡܬܡܛܝܐ ܠܘܥܕܐ ܗܿܘ. ܐܠܐ ܒܬܪ ܕܗܿܝ ܬܬܡܛܐ. ܒܗܿ ܒܕܡܘܬܐ ܡܨܝܐ ܕܬܗܘܐ ܡܬܬܙܝܥܢܘܬܐ. ܐ̱ܚܪܬܐ ܕܛܒ ܡܢ ܗܿܝ ܡܣܪܗܒܐ. ܘܟܕ ܥܡܗܿ ܕܗܿܝ ܡܫܪܝܐ ܡܢ ܩܕܡ ܕܠܘܥܕܐ ܬܬܡܛܐ ܬܩܘܡ. ܗܘ ܗܟܘܬ ܡܨܝܐ ܕܬܗܘܐ ܡܬܬܙܝܥܢܘܬܐ ܐ̱ܚܪܬܐ ܕܠܗܿ ܫܘܝܐ. ܘܡܢ ܦܠܓܗܿ ܕܡܪܕܝܬܐ ܡܫܪܝܐ. ܘܥܡܗܿ ܠܘܥܕܐ ܡܬܡܛܝܐ. ܗܟܢܐ ܘܪܘܒܥܐ ܕܗܿܝ ܘܬܘܠܬܐ. ܗܐ ܗܘ̈ܝ ܗܪܟܐ ܡܫܟܚ̈ܢܘܬܐ ܡܫܘܚ̈ܬܢܝܬܐ ܠܐ ܡܩܘܝ̈ܢܝܬܐ ܣܘܓܐܐ. ܒܕܓܘܢ ܡܫܘܚܬܐ ܕܡܫܟܚ̈ܢܘܬܐ ܗܢܝܢ ܠܘ ܡܫܘܚܬܐ ܗܝ ܕܡܬܬܙܝܥܢܐ ܐܘ ܕܐܬܪܐ. ܒܗܿܝ ܕܐܝܬ ܐܡܬܝ ܕܡܘܫ̈ܚܬ ܡܬܬܙܝ̈ܥܢܐ ܢܫܬܚ̈ܠܦܢ ܒܠܥܕ ܫܘܚܠܦܐ ܕܙܒܢܐ. ܐܝܟ ܦܝܠܐ ܘܒܩܐ ܟܕ ܫܘܝܐܝܬ ܢܕܝܠܘܢ. ܒܗܿ ܒܕܡܘܬܐ ܘܐܬܪ̈ܘܬܐ ܐܝܬ ܐܡܬܝ ܕܢܫܬܚܠܦܘܢ ܒܠܥܕ ܫܘܚܠܦܐ ܕܙܒܢܐ. ܐܝܟ ܬܪܝܢ ܡܢܗܘܢ ܕܒܗ ܟܕ ܒܗ ܒܙܒܢܐ ܗܿܘ ܡܢ ܚܕ ܡܝܠܐ ܢܬܬܙܝܥ. ܗܿܘ ܕܝܢ ܣܓܝ̈ܐܐ ܐܦܠܐ ܬܘܒ ܡܫܟܚ̈ܢܘܬܐ ܗܿܢܝܢ ܡܘܫܚ̈ܬܐ ܐܢܝܢ ܕܡܫܘܚܪܘܬܐ ܘܣܘܪܗܒܐ. ܒܗܿܝ ܕܗܐ ܙܘܥܐ ܕܡܢ ܡܕܢܚܐ ܠܡܨܥܬ ܫܡܝܐ ܫܘܐ ܠܗܿܘ ܕܡܢܗܿ ܠܡܥܪܒܐ. ܘܡܫܚܠܦܝܢ ܙܒܢ̈ܐ. ܘܟܕ ܘܗܢܝܢ ܡܘܫܚ̈ܬܐ ܠܐ ܡܨ̈ܝܢ ܕܡܘܫܚ̈ܬܐ ܢܗܘ̈ܝܢ ܠܣܘܥܪ̈ܢܐ ܡܟܬܪ̈ܢܐ. ܐܠܐ ܠܗܿܘ ܕܠܐ ܡܬܘܡ ܡܨܝܐ ܠܡܬܪܢܝܘ ܟܘܬܪܗ ܕܗܘܝܘ ܙܘܥܐ ܕܡܬܬܙܝܥܢܘܬܐ. ܟܐܢܐܝܬ ܐܬܐܡܪܬ ܕܙܒܢܐ ܡܫܘܚܬܐ ܗܝ ܕܡܬܬܙܝܥܢܘܬܐ ܠܦܘܬ ܩܕܡܝܘܬܗܿ ܘܐܚܪܝܘܬܗܿ. ܗܢܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܡܨ̈ܝܢ ܠܡܬܟܢܫܘ ܐܟܚܕܐ.

ܢܘܗܪܐ: ܘܗܫܐ ܡܢ ܐܝܬܝܗܿ ܣܟܐ ܡܕܡ ܠܙܒܢܐ ܕܒܗ ܡܢܘ̈ܬܗ ܒܚܕ̈ܕܐ ܡܬܢܩ̈ܦܢ ܐܝܟ ܢܩܝܦܘܬ ܗܿܘ ܕܥܒܪ ܘܗܿܘ ܕܥܬܝܕ. ܘܗܝ ܗܕܐ ܠܘ ܙܒܢܐ ܗܝ ܐܦܠܐ ܡܢܬܐ ܕܙܒܢܐ ܐܠܐ ܣܟܗ ܒܠܚܘܕ. ܘܐܠܐ ܠܐ ܡܕܡ ܟܠܐ ܕܗܫܘ̈ܬܐ ܣܘܓܐܐ ܠܚܕ̈ܕܐ ܢܬܢܩ̈ܦܢ ܗܘ̈ܝ. ܡܬܪܟܒܐ ܗܘܬ ܡܢܗܝܢ ܡܫܘܚܬܐ ܡܕܡ ܕܡܬܬܙܝܥܢܘܬܐ ܘܡܫܬܟܚܐ ܗܘܬ ܗܝܕܝܟ ܠܡܬܬܙܝܥܢܘܬܐ ܡܢܬܐ ܕܠܐ ܡܬܦܠܓܐ ܗܿܝ ܕܫܟܝܪܐ.

ܡܚܘܝܢܘܬܐ: ܐܠܘ ܐܝܬ ܗܘܬ ܡܬܬܙܝܥܢܘܬܐ ܕܠܐ ܡܬܦܠܓܐ ܗܿܝ ܐܝܕܐ ܕܒܐܬܪܐ ܗܘܝܐ. ܒܕܓܘܢ ܗܘ ܐܬܪܐ ܐܢ ܡܬܦܠܓܢܐ ܗܘ. ܐܢܢܩܝ ܕܒܦܘܠܓܗ ܬܬܦܠܓ. ܘܕܠܝܬ ܐܬܪܐ ܠܐ ܡܬܦܠܓܢܐ ܚܣܝܢܐܝܬ ܐܬܚܘܝ.

ܦܘܫܟܐ ܘܫܪܝܐ: ܠܐ ܡܬܐܡܪܐ ܕܟܕ ܢܥܝܢ ܗܫܐ ܡܕܡ ܗܝ ܡܘܙܠܬܐ ܡܢ ܐܢܢܩܝ ܒܗܿ ܐܘ ܫܠܝܐ ܐܘ ܡܬܬܙܝܥܐ. ܘܟܕ ܠܐ ܡܩܒܠܢܝܬܗ ܗܝ ܕܫܠܝܐ ܡܢ ܐܢܢܩܝ ܡܬܬܙܝܥܐ ܒܗܿ. ܘܐܠܨܐ ܕܗܿܝ ܗܫܐ ܡܫܘܚܬܗܿ ܬܗܘܐ ܕܡܬܬܙܝܥܢܘܬܐ ܗܿܝ. ܡܕܝܢ ܠܘ ܠܐ ܙܒܢܐ ܐܝܬܝܗܿ. ܒܗܿܝ ܕܐܡܪܝܢܢ ܕܠܐ ܡܬܬܙܝܥܐ ܒܗܿ ܡܬܘܡ. ܐܢܕܝܢ ܬܘܒ ܢܐܡܪܘܢ ܕܐܝܟܢܐ ܡܨܐ ܠܡܗܘܐ ܓܘܫܡܐ ܡܕܡ ܕܠܐ ܫܠܐ ܐܦܠܐ ܡܬܬܙܝܥ ܐܡܪܝܢܢ ܕܠܐ ܫܟܝܪܐ ܗܕܐ ܟܕ ܗܿܝ ܕܒܗܿ ܥܠܘܗܝ ܙܘܥܐ ܡܬܩܛܪܓ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܠܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܒܡܥܒܕܢܘܬܐ ܬܗܘܐ ܐܝܟ ܗܫܐ.

ܢܘܗܪܐ: ܘܗܘ ܙܒܢܐ ܠܘ ܡܫܘܚܬܗܿ ܗܘ ܕܡܬܬܙܝܥܢܘܬܐ ܬܪܝܨܬܐ ܐܠܐ ܕܗܿܝ ܚܘܕܪܢܝܘܬܐ. ܒܗܿܝ ܕܗܿܝ ܡܢ ܠܘ ܠܠܐ ܣܘܦ ܡܨܝܐ ܕܬܬܡܬܚ. ܘܡܢ ܐܢܢܩܝ ܕܒܥܛܘܦܝܐ ܬܬܦܣܩ. ܐܠܐ ܐܝܟ ܕܐܦ ܐܠܨܐ ܕܒܝܢܬ ܟܠ ܬܪܬܝܢ ܡܬܬܙܝ̈ܥܢܘܢ ܙܒܢܐ ܡܕܡ ܕܫܠܝܐ ܢܫܬܟܚ.

ܡܚܘܝܢܘܬܐ: ܟܠ ܓܝܪ ܡܙܝܥܢܐ ܟܕ ܠܘܬ ܬܚܘܡܐ ܡܕܡ ܢܡܛܝܗܿ ܠܡܬܬܙܝܥܢܘܬܐ ܡܡܛܝܢܐ ܗܘ ܒܡܥܒܕܢܘܬܐ. ܐܝܛܐ ܡܫܢܝܐ ܡܢܗ ܗܿܝ ܕܡܡܛܝܢܐ ܗܘ ܡܢܫܠܝ. ܒܕܓܘܢ ܐܢ ܬܘܒ ܙܒܢܐ ܢܗܘܐ ܕܒܪܕܪܫ ܢܡܛܝܗܿ ܠܬܚܘܡ ܐ̱ܚܪܝܢ ܓܠܝܐ ܕܗܫܐ ܕܒܗܿ ܗܘ ܡܡܛܝܢܐ ܣܛܪ ܗܝ ܡܢ ܗܫܐ ܕܠܐ ܡܡܛܝܢܐ ܗܘ ܒܗܿ. ܡܕܝܢ ܡܢ ܐܢܢܩܝ ܕܒܡܨܥܬ ܗܫܘ̈ܬܐ ܗܢܝܢ ܬܪܬܝܢ ܙܒܢܐ ܢܗܘܐ ܕܫܠܝܐ ܒܗܿܝ ܕܠܐ ܡܨܝܐ ܕܢܬܚܝ̈ܕܢ ܗܫܘ̈ܬܐ ܘܙܒܢܐ ܡܢܗܝܢ ܢܬܪܟܒ ܐܝܟ ܕܐܬܚܘܝ.

ܢܘܗܪܐ: ܘܙܒܢܐ ܡܢ ܒܓܠܝܬܐ ܕܡܬܬܙܝܥܢ̈ܘܬܐ ܡܬܢܛܪ. ܗܿܝ ܕܒܗܿ ܡܬܬܙܝܥܢܘܬܐ ܝܘܡܝܬܐ ܡܬܬܚܡܐ. ܘܒܗܿ ܡܬܬܙܝܥܢ̈ܘܬܐ ܡܬܡܫ̈ܚܢ. ܐܝܟ ܕܐܦ ܒܐܡܬܐ ܡܬܡܫܚ̈ܢܐ ܐܘ ܗܢܘܢ ܒܚܕ̈ܕܐ. ܘܡܬܦܠܓ ܠܫܢ̈ܝܐ ܘܝܪ̈ܚܐ ܘܝܘ̈ܡܬܐ ܘܫܥ̈ܐ. ܘܫܠܝܐ ܡܢ ܟܕ ܓܠܝܙܘܬܢܝܐ ܡܕܡ ܐܝܬܘܗܝ. ܓܕܫܢܐܝܬ ܒܙܒܢܐ ܡܬܡܫܚ. ܒܗܿܝ ܕܡܬܪܢܝܐ ܕܐܠܘ ܡܬܬܙܝܥܢܐ ܒܗ ܡܬܬܙܝܥ ܗܘܐ. ܗܟܢ ܐܘ ܗܟܢ ܐܬܬܙܝܥ.

ܢܘܗܪܐ: ܘܓܘܫܡܐ ܡܢ ܠܘ ܒܗܿܝ ܕܓܘܫܡܐ ܗܘ ܡܬܐܡܪ ܕܒܙܒܢܐ ܗܘ. ܐܠܐ ܒܗܿܝ ܕܡܬܬܙܝܥܢܐ ܗܘ. ܘܣܘܥܪ̈ܢܐ ܡܢ ܠܐ ܡܫܬܚ̈ܠܦܢܐ ܣܟ ܐܝܟ ܗܠܝܢ ܗܘܢܢ̈ܝܐ. ܘܗܿܠܝܢ ܕܡܫܬܚܠܦܝܢ ܒܙܢܐ ܘܡܟܬܪܝܢ ܒܙܢܐ ܐܝܟ ܓܘܫ̈ܡܐ ܥܡ ܙܒܢܐ ܠܐ ܒܙܒܢܐ ܡܬܐܡܪܝܢ ܐܝܬܝܗܘܢ. ܘܦܘܚܡܐ ܕܗܿܘ ܕܥܡ ܙܒܢܐ ܥܡܗ ܕܙܒܢܐ ܒܟܘܬܪܐ ܠܥܠܡ ܡܬܩܪܐ. ܘܦܘܚܡܐ ܕܗܿܘ ܕܠܘ ܒܙܒܢܐ ܗܘ ܥܡ ܗܿܘ ܕܠܘ ܒܙܒܢܐ ܗܘ ܡܬܘܡܝܘܬܐ ܡܬܩܪܐ. ܘܟܕ ܙܒܢܐ ܡܫܘܚܬܐ ܗܘ ܕܡܬܬܙܝܥܢܘܬܐ ܗܿܘ ܕܒܗܕܐ ܠܐ ܡܪܓܫ ܐܦܠܐ ܒܗܿܘ ܡܨܐ ܠܡܪܓܫܘ ܐܝܟ ܗܿܢܘܢ ܕܝܘ̈ܡܝܢ ܢܡܘ ܣܓܝܐܝܢ ܘܚܕ ܠܗܘܢ ܐܬܚܫܒܘ ܝܘܡܐ.

ܩܦܠܐܘܢ ܬܪܝܢܐ

ܕܥܠ ܓܘܫ̈ܡܐ ܗܠܝܢ ܦܫܝ̈ܛܐ ܘܗܠܝܢ ܚܣܝܪ̈ܝ ܪܘܟܒܐ

ܟܠ ܓܘܫܡܐ ܦܫܝܛܐ ܐܘ ܡܩܒܠܢܐ ܗܘ ܕܪܘܟܒܐ. ܐܘ ܠܐ ܡܩܒܠܢܗ ܗܘ. ܘܗܿܘ ܕܠܐ ܡܩܒܠ ܗܘܝܘ ܡܬܚܡ ܦܢܝ̈ܬܐ. ܘܗܠܝܢ ܕܥܡܗ. ܒܗܿܝ ܕܪܘܟܒܐ ܒܝܕ ܙܘ̈ܥܐ ܗܘ ܬܪ̈ܝܨܐ ܡܥܕ ܗܿܘܐ. ܗܿܢܘܢ ܕܐܟܣܢܝܝܢ ܠܟܝܢܗ. ܕܒܗܘܢ ܡܢܘ̈ܬ ܦܫܝ̈ܛܬܐ ܠܚܕ̈ܕܐ ܠܡܩܦ ܐܬܝ̈ܢ. ܘܡܩܒܠܢܐ ܕܪܘܟܒܐ ܘܡܪܦܝܢܗ ܐܘ ܕܠܝܠܐܝܬ ܗܠܝܢ ܡܟܢ ܘܡܬܩܪܐ ܪܛܝܒܐ. ܐܘ ܥܛܠܐܝܬ ܘܡܬܩܪܐ ܝܒܝܫܐ. ܘܣܛܪ ܡܢܗܘܢ ܘܠܐ ܚܕ ܚܝܠܐ ܐܝܬ ܗܿܘ ܐܝܢܐ ܕܡܟܢ ܠܡܚܫ ܕܐܟܚܕܐ ܠܟܠܗܘܢ ܓܘܫ̈ܡܐ ܣܝ̈ܡܝ ܒܗܘܝܐ ܘܚܘܒܠܐ ܐܚܕ. ܚܝ̈ܠܐ ܕܝܢ ܗܿܢܘܢ ܥܒܘ̈ܕܐ ܕܠܟܠ ܓܫܘܡ ܡܢ ܗܠܝܢ ܐܚܝܕܝܢ ܚܡܝܡܘܬܐ ܐܝܬܝܗܿ ܘܩܪܝܪܘܬܐ. ܘܗܿܝ ܡܢ ܐܝܬܝܗܿ ܐܝܢܝܘܬܐ ܡܕܡ ܕܟܕ ܡܫܬܠܛܐ ܠܘܬ ܙܘܥܐ ܕܠܐܦ̈ܝ ܚܘܕܪܐ ܡܝܬܝܐ ܠܓܘܫܡܐ ܕܒܗܿ ܐܬܝܢ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܡܦܪܩܢܝܬܐ ܡܕܡ ܐܝܬܝܗܿ ܘܡܦܘܫܫܢܝܬܐ ܐܘܟܝܬ ܡܦܠܗܕܢܝܬܐ ܐܟܚܕܐ ܘܡܩܛܢܢܝܬܐ. ܗܿܝ ܕܝܢ ܐܝܬܝܗܿ ܐܝܢܝܘܬܐ ܡܕܡ ܐܝܕܐ ܕܟܕ ܡܫܬܠܛܐ. ܠܘܬ ܙܘܥܐ ܕܠܦܢܝܬ ܩܢܛܪܘܢ. ܢܓܕܐ ܠܓܘܫ̈ܡܐ ܕܒܗܿ ܐܬܝܢ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܡܠܘܬܢܝܬܐ ܡܕܡ ܐܝܬܝܗܿ ܘܡܩܛܪܢܝܬܐ ܘܝܗܒܬ ܢܘܚܐ.

ܦܘܠܓܐ: ܟܠ ܡܬܬܙܝܥܢܘܬܐ ܐܘ ܥܠ ܩܢܛܪܘܢ ܗܝ ܐܟܡܐ ܕܠܫܡ̈ܝܢܐ. ܐܘ ܠܘܬ ܩܢܛܪܘܢ ܘܡܬܟܢܝܐ ܝܩܝܪܘܬܐ. ܐܘ ܡܢ ܩܢܛܪܘܢ ܘܡܬܟܢܝܐ ܩܠܝܠܘܬܐ. ܡܕܝܢ ܡܢ ܐܢܢܩܝ ܠܟܠ ܓܘܫܡܐ ܐܣܛܘܟܣܢܝܐ ܕܠܘ ܣܦܝܩ ܡܢ ܚܡܝܡܘܬܐ ܐܘ ܩܪܝܪܘܬܐ ܢܗܘܐ. ܘܗܢܝܢ ܗܠܝܢ ܐܪܒܥ ܥܒܘ̈ܕܬܐ ܠܡܐܡܪ ܘܚܫܘ̈ܫܬܐ. ܟܕ ܥܡ ܚܕ̈ܕܐ ܡܬܬܠܘ̈ܬܢ ܐܪܒܥ ܥܒܕ̈ܢ ܡܬܬܙܘܓ̈ܢܘܬܐ. ܚܡܝܡܘܬܐ ܥܡ ܝܒܝܫܘܬܐ ܘܥܡ ܪܛܝܒܘܬܐ. ܒܗܿ ܒܕܡܘܬܐ ܘܩܪܝܪܘܬܐ ܥܡ ܬܪ̈ܬܝܗܝܢ. ܘܝܒܝܫܘܬܐ ܡܢ ܠܟܠܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܥܒܘ̈ܕܬܐ ܟܕ ܬܩܦ ܝܩܪܝܪܘܬܐ ܐܘ ܩܠܝܠܘܬܐ ܡܥܕܐ ܕܬܘܣܦܝܗܿ. ܐܪܒܥܐ ܡܕܝܢ ܗܿܘܝܢ ܐܣܛܘܟ̈ܣܐ. ܩܠܝܠܐ ܡܪܢܝܐ ܐܝܟ ܢܘܪܐ. ܘܠܘ ܡܪܢܝܐ ܐܝܟ ܐܐܪ. ܘܝܩܝܪܐ ܡܪܢܝܐ ܐܝܟ ܐܪܥܐ. ܘܠܘ ܡܪܢܝܐ ܐܝܟ ܡܝ̈ܐ. ܘܠܚܡܝܡܘܬܐ ܡܢ ܕܐܐܪ ܡܫܘܕܥܐ ܡܬܥܠܝܢܘܬܗ ܥܠ ܐܦ̈ܝ ܡܝ̈ܐ. ܘܠܣܘܓܐܬ ܪܛܝܒܘܬܗ ܕܠܝܠܘܬ ܡܣܬܟܡܢܘܬܗ ܒܟܠ ܐܣܟܝܡ. ܘܒܡܪܦܝܢܘܬܗ ܕܠܟܠܗܘܢ.

ܦܘܫܟܐ ܘܫܪܝܐ: ܠܐ ܡܬܐܡܪܐ ܕܠܘ ܒܟܝܢܐ ܐܐܪ ܠܥܠ ܡܢ ܡܝ̈ܐ ܡܪܚܦ. ܐܠܐ ܟܕ ܡܢܗܘܢ ܐܙܕܪܒ. ܒܗܿܝ ܕܐܡܪܝܢܢ. ܕܙܕܩ ܗܘܐ ܡܕܝܢ ܕܪܩܒܐ ܢܦܝܚܐ ܗܿܘ ܕܪܒ ܠܘ ܕܠܝܠܐܝܬ ܛܒ ܡܢ ܗܿܘ ܙܥܘܪܐ ܥܠ ܐܦ̈ܝ ܡܝ̈ܐ ܢܬܥܠܐ ܗܘܐ. ܟܕ ܬܪܝܗܘܢ ܐܟܚܕܐ ܡܬܥܫܡܝܢ ܠܡܬܥܡܕܘ ܒܗܿܝ ܕܗܿܘ ܙܥܘܪܐ ܕܠܝܠ ܠܡܙܕܪܒܘ ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܢܗܘܐ. ܘܗܐ ܠܘ ܗܟܢܐ.

ܢܘܗܪܐ: ܘܐܝܢܝ̈ܘܬܐ ܡܢ ܐܪܒܥ ܕܐܬܥܗ̈ܕܝ ܗܢܝܢ ܐܢܝܢ ܐܡܗ̈ܬ ܐܝܢܝ̈ܘܬܐ ܟܠܗܝܢ ܡܬܓܫܫ̈ܢܝܬܐ ܕܠܘܬܢ. ܘܠܗܝܢ ܢܩ̈ܦܢ. ܘܠܥܒܘ̈ܕܬܐ ܡܢ ܚܪܝܦܘܬܐ ܘܡܬܢܒܢܘܬܐ. ܘܛܥܘ̈ܡܐ ܘܪ̈ܝܚܢܐ ܘܓܘܢ̈ܐ. ܠܚܫܘ̈ܫܬܐ ܕܝܢ ܪܟܝܟܘܬܐ ܘܪܥܕܘܬܐ ܘܐܫܝܕܘܬܐ ܘܩܫܝܘܬܐ ܘܛܠܘܫܘܬܐ ܘܣܚܝܚܘܬܐ. ܘܗܠܝܢ ܡܢ ܟܕ ܡܢ ܡܡܙܓܘܬܗܝܢ ܕܗܠܝܢ ܡܬܝ̈ܠܕܢ ܠܘ ܠܟܠ ܓܫܘܡ ܢܩܝ̈ܦܢ. ܒܕ ܠܘ ܚܕ ܗܘ ܙܢܐ ܕܪܘܟܒܐ ܠܟܠܗܘܢ. ܟܐܢܐܝܬ ܡܕܝܢ ܬܪ̈ܝܢܝܬܐ ܐܬܟܢ̈ܝܝܢ.

ܢܘܗܪܐ: ܠܟܠܚܕ ܚܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܐܕܫܐ ܐܝܬ ܡܩܝܡܢܐ ܕܡܢܝܘܬܗ ܘܕܫܟܝܚܘܬ ܗܘܠܐ ܕܝܠܗ ܐܘܟܝܬ ܨܘܪܬܐ ܟܝܢܝܬܐ ܕܠܐ ܡܬܪܓܫܐ. ܕܠܗܿ ܐܢܢܩܐܝܬ ܐܝܢܝ̈ܘܬܐ ܡܬܪ̈ܓܫܢܝܬܐ ܢܩ̈ܦܢ. ܘܠܘ ܗܢܝܢ ܐܝܬܝܗ̈ܝܢ ܨܘܪ̈ܬܗܝܢ ܐܘܣܝ̈ܝܬܐ. ܒܗܿܝ ܕܐܝܬ ܐܡܬܝ ܕܡܫܬܚ̈ܠܦܢ ܟܕ ܚܘܠܦܐ ܘܠܐ ܚܕ ܒܐܘܣܝܐ ܥܒܕ̈ܢ. ܐܝܟ ܡܝ̈ܐ ܟܕ ܫܚܢܝܢ ܐܘ ܩܛܪܝܢ. ܘܬܘܒ ܚܡܝܡܘܬܐ ܘܩܪܝܪܘܬܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܐܢܝܢ ܕܝܬܝܪ̈ܘܬܐ ܡܩܒ̈ܠܢ ܘܒܨܝܪ̈ܘܬܐ. ܘܐܠܘ ܨܘܪ̈ܬܗܘܢ ܗܘ̈ܝ ܟܝܢ̈ܝܬܐ. ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܐܦ ܐܘܣܝܝܬܗܘܢ ܝܬܝܪܘܬܐ ܘܒܨܝܪܘܬܐ ܡܩܒܠܐ ܗܘܬ. ܘܟܕ ܝܬܝܪܘܬܐ ܘܒܣܝܪܘܬܐ ܢܘܟܪ̈ܝܢ ܠܟܝ̈ܢܐ ܕܐܘܣܝ̈ܐܣ. ܒܗܿܝ ܕܠܐ ܡܬܐܡܪܐ ܕܡܝ̈ܐ ܟܕ ܩܪܝܪܝܢ ܝܬܝܪ ܡܝ̈ܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܡܢ ܟܕ ܫܚܝܢܝܢ. ܡܕܝܢ ܠܘ ܨܘܪ̈ܬܗܘܢ ܐܢܝܢ. ܗܢܝܢ ܕܝܢ ܨܘܪ̈ܬܐ ܗܿܠܝܢ ܟܝܢ̈ܝܬܐ ܕܐܦ ܐܕܫ̈ܐ ܡܬܐܡܪ̈ܢ. ܟܕ ܫܘܚܠܦܐ ܡܕܡ ܠܗܝܢ ܢܩܦ. ܡܢ ܐܢܢܩܝ ܕܚܘܒܠܐ ܢܩܢ̈ܝܢ ܠܓܘܫ̈ܡܝܗܝܢ. ܘܠܐ ܬܘܒ ܒܟܘܢܝ̈ܝܗܘܢ ܡܬܟܢܝܢ ܐܝܟ ܡܝ̈ܐ ܕܡܬܠܗܓܝܢ. ܕܠܐ ܬܘܒ ܡܝ̈ܐ ܐܠܐ ܐܐܪ. ܒܗܦܟܐ ܕܗܿܝ ܕܟܕ ܫܚܢܝܢ. ܘܟܕ ܡܬܐܡܪܐ ܕܡܝ̈ܐ ܚܡܝ̈ܡܐ ܩܪܝܪܝܢ ܒܟܝܢܐ. ܗܝ ܗܿܝ ܨܘܪܬܐ ܟܝܢܝܬܐ ܕܠܗܿ ܢܩܦܐ ܩܪܝܪܘܬܐ ܡܬܒܥܝܐ. ܘܐܝܢܝܘܬܐ ܡܢ ܐܟܣܢܝܬܐ ܟܕ ܥܫܢܐ ܐܝܬ ܠܗܿ ܕܬܒܛܠ ܠܨܘܪܬܐ ܟܝܢܝܬܐ ܘܥܗܢܬ ܠܩܘܒܠܐ ܬܥܒܕ ܠܗܘܠܐ ܕܨܘܪܬܐ ܡܬܢܩܦܢܝܬܗ.

ܢܘܗܪܐ ܕܥܠ ܡܫܬܚܠܦܢܘܬܗܘܢ ܕܠܚܕ̈ܕܐ

ܘܗܠܝܢ ܡܢ ܐܪܒܥܐ ܡܫܬܚܠܦܘ ܠܚܕ̈ܕܐ ܡܫܬܚܠܦܝܢ ܘܐܐܪ ܡܢ ܠܘܬ ܢܘܪܐ ܗܿܦܟ. ܐܝܟ ܕܡܬܚܙܝܐ ܒܡܦܘܚܝܬܐ. ܢܘܪܐ ܡܢ ܓܝܪ ܡܣܓܐ ܣܓܝܐ ܒܝܕ ܡܦܘܚܝܬܐ. ܒܗܿܝ ܕܗܝ ܗܕܐ ܠܟܝܢܗܿ ܗܿܦܟܐ. ܘܢܘܪܐ ܡܢ ܠܐܐܪ ܡܫܬܚܠܦܐ ܐܝܟ ܕܡܬܚܙܝܐ ܒܙܠܝ̈ܩܐ ܢܘܪ̈ܢܝܐ ܘܠܗ̈ܛܐ. ܒܗܿܝ ܕܗܢܘܢ ܗܠܝܢ ܐܠܘ ܟܬܪܘ ܒܢܘܪܢܝܘܬܗܘܢ. ܡܬܬܙܝܥܝܢ ܗܘܘ ܠܘܬ ܐܬܪܐ ܗܿܘ ܢܘܪܢܝܐ. ܒܕܓܘܢ ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܢܬܚܙܘܢ ܟܕ ܡܬܥܠܝܢ ܐܦ ܕܢܘܩܕܘܢ ܗܘܘ ܡܬܓܫ̈ܦܢܝܗܘܢ. ܘܗܐ ܠܘ ܗܟܢܐ. ܘܡܝ̈ܐ ܡܢ ܠܐܐܪ ܡܫܬܚܠܦܝܢ ܐܝܟ ܕܡܬܚܙܝܐ ܒܗܘܢ ܟܕ ܠܥܛܪܢܝܘܬܐ ܗܦܟܝܢ ܡܢ ܣܘܓܐܬ ܦܘܫ̈ܫܐ ܕܒܝܕ ܡܫܬܓܪܢܘܬܐ. ܘܐܐܪ ܡܢ ܠܟܝܢܝܐ ܡܝܢܝܐ ܗܿܦܟ ܐܝܟ ܕܡܬܚܙܝܐ ܒܛܘ̈ܦܐ ܗܿܢܝܢ ܕܥܠ ܫܛܝܚܘ̈ܬܐ ܕܡܐܢ̈ܐ ܕܩܛܪܘ ܡܝܝ̈ܗܘܢ ܡܬܟܢ̈ܫܢ. ܘܠܘ ܒܝܕ ܪܨܝܢܐ ܗܘ̈ܝܢ. ܒܗܿܝ ܕܙܕܩ ܗܘܐ ܕܗܿܠܝܢ ܚܡܝ̈ܡܐ ܒܝܕ ܩܛܝܢܘܬܗܘܢ. ܝܬܝܪ ܢܪܨܢܘܢ ܗܘܘ. ܗܘ ܗܟܘܬ ܘܥܠ ܡܐܢ̈ܐ ܗܿܢܘܢ ܚܨܦܢ̈ܝܐ. ܛܒ ܡܢ ܗܿܢܘܢ ܕܥܠ ܗܿܢܘܢ ܪ̈ܨܝܦܝ ܦܘܪ̈ܘ ܢܬܟܢܫܘܢ ܗܘܘ. ܘܗܐ ܠܘ ܗܟܢܐ. ܒܕܓܘܢ ܡܢ ܐܐܪ ܗܘ ܡܬܬܟܝ̈ܢܢ ܛܘ̈ܦܐ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܗܿܘ ܐܝܢܐ ܕܥܫܝܢܐܝܬ ܡܢ ܩܘܪܐ ܥܪܝܝܐ ܚܐܫ ܘܡܬܠܒܕ ܘܗܿܘܐ ܡܝ̈ܐ. ܒܗܿ ܒܕܡܘܬܐ ܙܒܢܝ̈ܢ ܣܓܝ̈ܐܢ ܡܬܚܙܝܐ ܒܕܘܟ ܕܘܟ ܥܢܢܐ ܐܝܕܐ ܕܠܘ ܡܢ ܕܘܟ ܐ̱ܚܪܝܢ ܗܪܬܡܢ ܐܙܕܩܬܬ ܘܡܬܠܒܕܐ ܘܢܚܬܐ ܟܠܗܿ ܡܝ̈ܐ ܡܛܪ̈ܢܝܐ. ܘܡܝ̈ܐ ܡܢ ܬܘܒ ܠܐܪܥܐ ܡܫܬܚܠܦܝܢ ܐܝܟ ܕܡܬܚܙܝܐ ܒܕܘܟ ܕܘܟ. ܕܛܘ̈ܦܐ ܡܢ ܟܕ ܥܠ ܐܪܥܐ ܡܕܡ ܩܢܝܬ ܟܝܢܐ ܕܡܫܘܥܢܘܬܐ ܢܦ̈ܠܢ ܠܟܝܢܐ ܫܘܥܢܝܐ ܗܦ̈ܟܢ. ܘܡܢ ܩܕܡ ܕܠܐܪܥܐ ܗܿܝ ܩܪ̈ܒܢ ܐܢ ܢܬܢܣ̈ܒܢ ܒܟܝܢܐ ܗܿܘ ܡܝܢܝܐ ܡܩܘ̈ܝܢ. ܐܫܬܪܪܬ ܕܝܢ ܬܘܒ ܘܡܫܬܚܠܦܢܝܘܬ ܐ̱ܢܫ̈ܝܢ ܠܟܐܦܢܘܬܐ ܐܝܟ ܕܐܦ ܥܕܡܫ ܐܝܬ ܒܐܬܪ̈ܘܢ ܐܬܪ̈ܘܢ. ܩܢܘ̈ܡܐ ܡܕܡ ܟܐܦܢ̈ܝܐ ܕܘܠܐ ܒܡܕܡ ܚܣܝܪܝܢ ܡܢ ܨܘܪ̈ܬܐ ܐ̱ܢܫ̈ܝܬܐ ܕܕܟܪ̈ܐ ܠܡ ܘܢܩܒ̈ܬܐ ܘܝܢܩ̈ܣܐ ܘܒܥܝܪܐ. ܡܬܩܘܪܪ ܕܝܢ ܬܘܒ ܘܬܢܢܐ ܕܡܙܝܓ ܒܠܗ̈ܓܐ ܠܥܠ ܒܐܐܪ. ܘܡܬܠܒܕ ܥܫܝܢܐܝܬ ܘܨܘܪܬܐ ܩܢܐ ܕܡܕܡ ܡܢ ܓܘܫ̈ܡܐ ܐܪ̈ܥܢܝܐ ܘܡܢ ܥܢܢ̈ܐ ܪ̈ܥܡܢܝܬܐ. ܟܕ ܡܨܛܪ̈ܝܢ ܥܠ ܐܪܥܐ ܓܘܫܡܐ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܢܦܠ. ܗܿܘ ܕܒܚܕ ܡܢ ܙܒܢ̈ܐ ܐܫܬܟܚ ܕܢܦܠ ܡܕܡ ܕܕܡܐ ܠܦܪܙܠܐ ܗܿܘ ܕܝܬܝܪܐ ܗܘܬ ܝܩܝܪܘܬܗ ܥܠ ܡܐܐ ܘܚܡܫܝܢ ܪ̈ܝܛܠܐ ܐܝܟ ܕܬܢܝ ܡܝܬܪܐ ܕܐܚܪ̈ܝܐ ܣܒܐ ܗܿܘ ܪܫܢܐ ܕܒܙܒܢܗ ܠܡ ܓܕܫ. ܡܫܬܪܝܐ ܕܝܢ ܬܘܒ ܐܪܥܐ ܡܝ̈ܐ. ܐܝܟ ܕܦܘܪ̈ܣܬܢܐ ܫܪ̈ܘܝܝ ܡܬܚܦܪ̈ܢܐ ܢܣܝܘ. ܒܕܓܘܢ ܚܕܐ ܗܝ ܠܟܠܗܘܢ ܗܘܠܐ ܕܨܘܪ̈ܬܗܘܢ ܫܠܚܐ ܐܟܚܕ ܘܠܒܫܐ. ܘܟܠܚܕ ܡܢܗܘܢ ܒܩܕܡܐ ܡܢ ܠܗܿܘ ܕܡܚܝܢ ܠܗ ܒܐܝܢܝܘܬܐ ܡܕܡ ܗܿܦܟ. ܐܝܛܐ ܒܡܨܥܝܘܬܗ ܕܗܢܐ ܠܗܿܘ ܕܠܐ ܒܡܕܡ ܠܗ ܡܚܝܢ ܗܿܦܟ.

ܢܘܗܪܐ ܕܥܠ ܛܟܣܐ ܕܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ

ܐܣܛܘܟ̈ܣܐ ܡܢ ܒܦܫܝܛܘܬܗܘܢ ܡܪܢܝܬܐ ܠܘ ܕܠܝܠܐܝܬ ܐܝܬ ܠܡܫܬܟܚܘ. ܘܠܐܪܥܐ ܡܢ ܬܠܬܐ ܐܢܘܢ ܛܟ̈ܣܐ. ܚܕ ܡܢ ܗܿܘ ܕܩܪܝܒ ܠܩܢܛܪܘܢ. ܘܗܘܝܘ ܥܦܪܐ ܡܪܢܝܐ. ܒܬܪ ܕܝܢ ܗܢܐ ܛܟܣܐ ܗܘ ܛܝܢܝܐ ܕܒܝܕ ܡܡܙܓܘܬ ܡܝ̈ܐ ܕܒܗ. ܒܬܪܘܗܝ ܕܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܛܟܣܐ ܗܿܘ ܥܠܝܐ ܕܥܠ ܡܢܬܐ ܡܢܗ ܡܝ̈ܐ ܡܫܠܛܝܢ. ܘܡܢܬܐ ܡܢܗܿ ܓܠܝܐ ܠܙܠܝ̈ܩܐ ܡܦܘܫ̈ܫܝ ܪ̈ܛܝܒܬܐ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܐܦ ܩܫܝܐ. ܘܡܝ̈ܐ ܡܢ ܠܐ ܣܟ ܐܝܬ ܠܡܫܬܟܚܘ ܒܠܥܕ ܚܒܘܟܝܐ ܕܐܪܥܢܝܘܬܐ. ܘܠܝܡ̈ܐ ܡܢ ܡܪܝܪ̈ܐ ܐܘ ܡܠܝ̈ܚܐ ܗܘܘ ܡܝ̈ܐ ܡܢ ܩܨ ܚܒܘܟܝܗܘܢ ܕܒܡܢ̈ܘܬܐ ܐܪ̈ܥܢܝܬܐ ܕܡܣܝ̈ܛܢ. ܒܗܿܝ ܕܟܠܡܐ ܕܠܘ ܡܫܡܠܝܐܝܬ ܠܟܝܢܐ ܗܿܘ ܢܘܪܢܝܐ ܗܿܦܟ ܕܐܝܬ ܗܟܢܐ ܙܕܩ ܕܢܗܘܐ. ܘܡܝ̈ܐ ܡܢ ܠܡܚܕܪ ܠܐܪܥܐ ܡܢ ܟܠ ܣܛܪ̈ܝܗܿ ܬܒܥ ܗܘܐ ܟܝܢܗܘܢ. ܐܠܐ ܟܕ ܡܢ̈ܘܬܐ ܡܕܡ ܝܒܝ̈ܫܬܐ ܡܢ ܩܨ ܐܡܝܢܘܬ ܚܡܝܡܘܬܐ ܕܥܠܝܗܿ. ܠܟܝܢܗܿ ܗܦ̈ܟܢ ܘܒܗܿ ܡܬܩܒ̈ܥܢ ܘܠܐ ܡܟ̈ܢܢ ܠܡܬܦܫܛܘ ܥܠܝܗܿ ܘܒܗܿ ܐܪܥܐ ܕܗܿܠܝܢ ܐܚܪ̈ܢܐ ܒܥܠܬ ܝܒܝܫܘܬܐ. ܕܘܟܝ̈ܬܐ ܡܕܡ ܪ̈ܡܬܐ ܒܗܿ ܐܫܬܟܚ̈ܝܢ ܕܡܪ̈ܕܝ ܡܢ ܗܿܝ ܕܡܢ ܡܝ̈ܐ ܢܬܬܚ̈ܕܢ. ܘܒܗܕܐ ܒܛܝܠܘܬܐ ܣܥܪܬ ܠܚܝ̈ܘܬܐ ܗܿܢܝܢ ܣܝ̈ܩܬ ܐܐܪ.

ܗܿܘܝܢ ܕܝܢ ܬܘܒ ܛܘܪ̈ܐ ܘܡܢ ܝܡ̈ܡܐ ܕܐܬܓܙܝܘ ܡܝܝ̈ܗܘܢ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܡܫܬܟܚܝܢ ܒܛܘܪ̈ܐ ܡܕܡ ܓܪܡܐ ܡܕܡ ܚܘ̈ܚܐ ܘܚܠܝܙܘܢ̈ܝܐ. ܗܿܘܝܢ ܕܝܢ ܬܘܒ ܘܡܢ ܢܝ̈ܕܐ ܥܫܝ̈ܢܐ ܨܪ̈ܝܝ ܐܪܥܐ ܟܕ ܒܡܨܥܬ ܬܪܬܝܢ ܡܢ̈ܘܢ ܕܐܪܥܐ ܦܚ̈ܬܐ ܦܩܥ̈ܬܢܝܐ ܥܒܕܘ. ܐܦ ܓܝܪ ܘܪ̈ܘܚܐ ܚܐܦܢ̈ܝܬ ܡܫ̈ܒܐ ܟܕ ܥܙܝܙܐܝܬ ܢܫ̈ܒܢ. ܡܢ ܟܠ ܦܢ̈ܝܢ ܥܦܪܐ ܕܪ̈ܝܢ ܘܠܚܕܐ ܕܘܟ ܕܚ̈ܝܢ ܘܡܟܢ̈ܫܢ. ܘܗܟܢܐ ܬܠًܠܐ ܗܿܘܝܢ ܚܘܕܪ̈ܢܝܐ. ܘܐܝܬ ܐܡܬܝ ܕܥܠ ܩܘܪ̈ܝܐ ܡܕܡ ܗܕܐ ܬܓܕܫ ܕܗܘܝܐ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܐܝܬ ܐܡܬܝ ܕܒ̈ܬܠܠܐ ܡܕܡ ܡܐܢ̈ܝ ܡܫܟ̈ܢܐ ܕܗܒܢ̈ܝܐ ܟܝܬ ܘܣܐܡ̈ܝܐ ܡܫܬܟܚܝܢ.

ܘܠܐܐܪ ܬܘܒ ܬܠܬܐ ܐܝܬ ܛܟܣ̈ܐ: ܚܕ ܡܢ ܗܿܘ ܕܠܐܪܥܐ ܩܪܝܒ ܘܚܒܝܟ ܒܠܗ̈ܓܐ ܕܡܢܗܿ ܣܠܩܝܢ. ܘܗܘ ܗܢܐ ܬܪܝܢܐܝܬ. ܒܗܿܝ ܕܗܿܘ ܡܢ ܕܣܘܓܐܐ ܠܗܕܐ ܩܪܝܒ ܡܚܡ ܚܐܡ ܡܢ ܙܠܝ̈ܩܝ ܫܡܫܐ. ܗܿܘ ܕܝܢ ܕܡܒܥܕ ܩܪܝܪ ܡܢ ܗܢܐ ܗܘܐ. ܛܟܣܐ ܕܝܢ ܬܪܝܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܿܘ ܕܠܥܠ ܡܢ ܗܢܐ. ܘܐܐܪ ܗܘ ܡܪܢܝܐ ܕܠܐ ܚܒܝܟ ܒܡܕܡ ܐ̱ܚܪܝܢ. ܛܟܣܐ ܕܝܢ ܬܠܝܬܝܐ. ܐܐܪ ܗܿܘ ܬܢܢܝܐ ܘܢܘܪܢܝܐ. ܒܗܿܝ ܕܒܫܒܒܘܬܗܿ ܗܘ ܕܗܕܐ.

ܠܢܘܪܐ ܕܝܢ ܚܕ ܗܘ ܒܠܚܘܕ ܛܟܣܐ. ܒܗܿܝ ܕܕܠܐ ܟܠܘ ܠܟܝܢܗܿ ܐܝܬ ܠܗܿ ܠܡܗܦܟܘ ܟܠܡܐ ܕܒܗܿ ܡܬܚܒܟ. ܘܢܘܪܐ ܡܢ ܟܕ ܠܐ ܚܒܝܟܬ ܒܡܕܡ ܡܢ ܗܿܠܝܢ ܬܗܘܐ. ܛܒ ܡܢ ܟܠܗܝܢ ܨܠܝܠܐ ܘܠܐ ܡܓܘܢܝܐ. ܘܡܛܠܗܕܐ ܥܩܪ̈ܝ ܙܠܝ̈ܩܐ ܠܡܦܝܕܢ̈ܝܐ ܐܝܟ ܣܦܝܩܘܬܐ ܡܕܡ ܡܣܬܒܪܝܢ ܡܢ ܩܨ ܠܐ ܡܬܚܙܝܢܘܬܗܘܢ. ܒܕ ܛܒ ܫܦܝܢ ܘܨܠܝܠܝܢ. ܟܪ ܕܢܘܪܐ ܥܫܝܢܐ. ܒܡܨܥܝܘܬܗܘܢ ܕܝܢ ܙܠܝ̈ܩܐ ܥܪܡܢܐܝܢ. ܒܥܠܬ ܚܒܘܟܝܐ ܕܡܢ̈ܘܬܐ ܐܪ̈ܥܢܝܬܐ ܒܢܘܪܐ ܗܪܬܡܢ. ܘܡܢ ܩܨ ܡܚܝܠܘܬܗܿ. ܠܐ ܣܦܩܐ ܬܛܠܩ ܐܢܝܢ. ܒܕܓܘܢ ܪ̈ܫܝ ܠܡܦܝ̈ܕܐ ܟܕ ܕܢܘܪܐ ܣܓܝܐܬ ܡܦܘܫܫܐ ܘܬܚܘܒܐ ܬܢܢܝܘܬܐ ܕܛܒ ܥܡܘܛܐ ܡܬܚܙܝܐ.

ܢܘܗܪܐ ܥܠ ܫܘܪܪ ܫܘܚܠܦܐ ܕܒܐܝܢܝܘܬܐ

ܘܓܘܫ̈ܡܐ ܡܢ ܡܥܒܕܝܢ ܒܚܕ̈ܕܐ ܐܘ ܒܫܒܒܘܬܐ ܐܘ ܒܓܫܘܦܘܬܐ. ܐܘ ܒܠܩܘܒܠܝܘܬ ܣܝܡܐ. ܒܗܿܝ ܡܢ ܐܝܟ ܡܫܚܢܢܘܬ ܢܘܪܐ. ܒܗܿܝ ܕܝܢ ܐܝܟ ܡܘܩܕܢܘܬܗܿ ܘܒܗܕܐ ܐܝܟ ܡܢܗܪܢܘܬ ܫܡܫܐ. ܠܒܪ ܕܝܢ ܡܢ ܗܿܠܝܢ ܘܠܐ ܚܕܐ ܡܥܒܕܢܘܬ ܓܘܫܡܐ ܒܓܘܫܡܐ. ܘܥ̈ܠܠܬܐ ܬܘܒ ܕܚܡܝܡܘܬܐ ܬܠܬ ܡܫܬܟ̈ܚܢ. ܚܕܐ ܡܢ ܫܒܒܘܬ ܓܘܫܡܐ ܚܡܝܡܐ ܐܘܟܝܬ ܩܪܝܒܘܬܗ. ܘܗܿܢܘܢ ܡܢ ܕܐܣܒܪܘ ܕܐܝܢܝ̈ܘܬܐ ܗܢܝܢ ܐܢܝܢ ܨܘܪ̈ܬܐ ܟܝܢ̈ܝܬܐ ܡܟܠܐ ܟܠܘ ܠܡܫܬܚܠܦܢܘܬܐ ܐܝܢܝܬܐ. ܘܦܣܩܘ ܕܡܝ̈ܐ ܠܐ ܫܚܢܝܢ ܒܝܕ ܢܘܪܐ. ܐܠܐ ܒܝܕ ܥܠܘܠܘܬ ܡܢܘ̈ܬܐ ܢܘܪ̈ܢܝܬܐ ܒܗܘܢ. ܟܕ ܨܘܪܬ ܩܪܝܪܘܬܐ ܒܠܥܕ ܫܘܚܠܦܐ ܢܛܝܪܐ. ܗܟܢܐ ܘܗܿܠܝܢ ܐ̱ܚܪ̈ܢܝܬܐ ܘܡܙܕܝܦܐ ܐܪܣܝܣ ܕܝܠܗܘܢ ܡܢ ܗܿܝ ܕܐܡܪܝܢܢ. ܕܗܐ ܓܠܝܐ ܟܕ ܓܠܝܙ ܡܢ ܟܠ ܚܝܠ ܓܕܘܝܐ ܕܡܢܘ̈ܬܗ ܡܢ ܩܨ ܥܘܫܢܐ ܕܩܪܝܪܘܬܐ ܡܩܪܘ ܡܩܪ ܓܘܫ̈ܡܐ ܕܠܥܠ ܡܢܗ. ܒܗܿ ܒܕܡܘܬܐ ܘܡܐܢܐ ܕܡܫܦܥ ܐܝܟܢܐ ܡܨ̈ܝܢ ܠܡܥܠ ܒܗ ܡܢܘ̈ܬܐ ܢܘܪ̈ܢܝܬܐ ܠܘܬ ܡܫܬܚܢܢܘܬܐ ܟܕ ܠܐ ܡܕܡ ܡܢܗܿ ܢܦܩ. ܘܐܠܘ ܟܐܝܢ ܗܘܐ ܣܥܝܗܘܢ ܥܛܠ ܠܡܫܬܚܢܘ ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܢܗܘܐ ܗܿܘ ܡܐ ܕܒܡܐܢ̈ܐ ܪ̈ܨܝܦܐ ܦܪ̈ܙܠܝܐ ܠܡܐܡܪ ܘܢܚܫ̈ܝܐ ܛܒ ܡܢ ܗܿܘ ܡܐ ܕܒܗܠܝܢ ܚܨܦܢ̈ܝܐ ܘܗܐ ܠܘ ܗܟܢܐ. ܘܐܠܘ ܬܘܒ ܒܝܕ ܥܠܘܠܘܬ ܡܢܘ̈ܬܐ ܫܚܢܝܢ ܗܘܘ ܡܝ̈ܐ. ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܒܫܛܝ̈ܦܬܐ ܗܿܢܝܢ ܣܟܝܪ̈ܬ ܦܘ̈ܡܐ ܠܐ ܡܬܘܡ ܢܫܚܢܘܢ ܗܘܘ. ܒܕ ܠܝܬ ܠܗܘܢ ܐܬܪܐ ܕܒܗ ܢܦ̈ܩܢ ܡܢ ܡܝ̈ܐ ܡܢܘ̈ܬܐ ܡܕܡ. ܐܝܟܢܐ ܕܒܐܬܪܗܝܢ ܢܫܪ̈ܝܢ ܗܢܝܢ ܢܘܪ̈ܢܝܬܐ.

ܥܠܬܐ ܕܝܢ ܕܬܪܬܝܢ ܐܝܬܝܗܿ ܡܬܬܙܝܥܢܘܬܐ. ܐܝܟ ܕܡܬܚܙܝܐ ܒܫܘܫ̈ܦܐ ܘܒܚܘܒ̈ܛܐ. ܘܐܦ ܡܝ̈ܐ ܡܢ ܪ̈ܕܘܝܐ ܒܨܝܪ ܩܠܝܠ ܩܪܝܪܝܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܝܡܬܢ̈ܝܐ ܘܫ̈ܠܝܐ ܘܐܪ̈ܣܝܘܛܐ ܡܢ ܟܠܝ̈ܝ ܫܘܚ̈ܠܦܐ ܐܝܢ̈ܝܐ ܐܡܪܘ: ܕܠܘ ܡܚܡܢܝܬܐ ܗܝ ܒܟܝܢܐ ܡܬܬܙܝܥܢܘܬܐ. ܐܠܐ ܡܦܩܢܝܬܐ ܕܡܢܘ̈ܬܐ ܢܘܪ̈ܢܝܬܐ ܕܟܡܝ̈ܢܢ ܒܓܘܫ̈ܡܐ. ܘܙܕܩܘ ܕܫܒܛܐ ܡܦܩ ܢܦܩܐ ܡܢܗ ܢܘܪܐ. ܗܿܝ ܐܝܕܐ ܕܡܟܢܐ ܠܡܘܩܕܘܬܗ. ܘܣܟܘܠܬܢܐ ܕܝܢ ܠܘ ܪܒܬ ܙܕܩ ܠܗ ܠܡܨܠܐ ܠܗܘܢ ܫܡܥܐ. ܒܗܿܝ ܕܐܠܘ ܢܘܪܐ ܕܐܝܟ ܗܿܝ ܟܡܝܢܐ ܗܘܬ ܒܗ. ܐܝܟܢܐ ܠܐ ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܬܘܩܕܝܘܗܝ ܟܕ ܒܗ ܛܫܝܐ. ܠܘ ܠܒܪ ܡܢܗ. ܘܐܝܟܢܐ ܬܘܒ ܠܐ ܡܬܦܪܣܝܐ ܗܘܬ ܗܝ ܗܕܐ ܒܦܣܩܐ. ܘܐܠܘ ܬܘܒ ܢܬܘܦܬܐ ܗܘܬ ܒܠܚܘܕ ܡܬܬܙܝܥܢܘܬܐ ܕܡܢܘ̈ܬܐ ܗܿܢܝܢ ܢܘܪ̈ܢܝܬܐ ܠܘܬ ܒܪܝܘܬܐ ܕܓܘܫ̈ܡܐ ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܡܨܥܬܗܘܢ ܝܬܝܪ ܩܪܝܪܬܐ ܦܝܫܐ ܗܘܬ. ܘܗܐ ܠܘܠܝܬܐ ܐܢܟܝܬܐ ܟܠܗܿ ܐܟܚܕܐ ܫܚܢܐ ܒܫܕܝܐ ܘܠܘ ܡܢ ܚܡܝܡܘܬܐ ܐܐܪܝܬܐ ܡܬܦܫܪܐ. ܘܐܠܐ ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܟܕ ܫܠܝܐ ܒܐܐܪ ܝܬܝܪܐܝܬ ܦܫܪܐ ܐܝܟ ܕܐܦ ܒܢܘܪܐ. ܐܦܠܐ ܬܘܒ ܡܢ ܩܨ ܢܬܝܦܘܬ ܢܘܪܐ ܡܨܥܬ ܠܘܠܝܬܐ ܗܿܝ ܫܚܢܐ ܡܨܥܬܗܿ. ܒܗܿܝ ܕܢܘܪܐ ܠܘܬ ܚܘܕܪܐ ܠܘ ܠܘܬ ܩܢܛܪܘܢ ܗܘ ܙܘܥܗܿ ܟܝܢܐܝܬ.

ܥܠܬܐ ܕܝܢ ܕܬܠܬ ܐܝܬܝܗܿ ܙܠܝܩܐ ܫܡܫܢܝܐ. ܒܕܓܘܢ ܟܪ ܕܥܫܝܢ ܢܘܗܪܐ ܥܫܝܢܐ ܐܦ ܘܚܡܝܡܘܬܐ. ܘܡܬܝܕܥܐ ܗܕܐ ܡܢ ܡܚܙܝܬܐ ܡܘܩܕܢܝܬܐ ܚܠܝܠܬ ܐܣܟܝܡܐ. ܗܿܝ ܐܝܕܐ ܕܡܢ ܟܠܗܘܢ ܣܟ̈ܐ ܥܛܦܝܢ ܙܠܝ̈ܩܐ ܥܠ ܩܢܛܪܘܢ ܕܝܠܗܿ ܟܕ ܠܩܘܒܠܗܿ ܬܗܘܐ ܕܫܡܫܐ. ܒܕܓܘܢ ܡܘܩܕܘ ܡܘܩܕܐ ܗܿܘ ܡܐ ܕܒܡܨܥܬܗܿ ܓܫܦ. ܘܐ̱ܢܫ̈ܝܢ ܡܢ ܣܥܘ ܕܓܘܫ̈ܡܐ ܐܢܘܢ ܩܛܝ̈ܢܐ ܘܚܡܝ̈ܡܐ ܙܠܝ̈ܩܐ ܫܡܫܢ̈ܝܐ ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܡܚܡܝܢ ܘܡܬܟܣܣܝܢ ܒܝܕ ܣܓܝ̈ܐܬܐ. ܐܠܘ ܓܝܪ ܓܘܫ̈ܡܐ ܚܡܝ̈ܡܘܬܐ ܡܢ ܫܡܫܐ ܡܨܝܢ ܗܘܘ ܠܡܬܝܠܕܘ. ܐܦ ܗܘ ܚܡܝܡܐ ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܢܗܘܐ ܘܐܝܟܢܐ ܠܐ ܡܩܒܠܢܐ ܕܙܘ̈ܥܐ ܬܪ̈ܝܨܐ ܚܡܝ̈ܡܐ ܐܘ ܩܪܝܪ̈ܐ ܡܨܐ ܕܢܗܘܐ ܗܘ ܗܟܘܬ ܘܠܐ ܡܩܒܠܢܐ ܕܫܪܝܐ ܕܛܝܒܐ ܐܘ ܝܒܝܫܐ. ܐܦܠܐ ܬܘܒ ܟܠ ܗܿܘ ܕܡܚܡ ܚܡܝܡܐ ܙܕܩ ܕܢܗܘܐ ܐܝܟ ܕܐܫܬܘܕܥܬ ܒܡܠܬܐ ܕܡܬܬܙܝܥܢܘܬܐ ܕܠܘ ܚܡܝܡܘܬܐ ܒܝܬܗܿ ܐܝܬܝܗܿ ܘܡܚܡܐ. ܘܠܐ ܕܡܝܪܐ ܐܢ ܓܕܫ̈ܐ ܪ̈ܚܘܡܐ ܡܕܡ ܢܗܘܘܢ ܕܚܕ̈ܕܐ ܕܠܚܕ̈ܕܐ ܢܩܦܝܢ. ܐܘ ܣܢ̈ܐܐ ܕܡܢ ܚܕ̈ܕܐ ܥܪܩܝܢ ܘܡܬܪܚܩܝܢ. ܘܬܘܒ ܐܠܘ ܙܠܝܩܐ ܓܘܫܡܐ ܗܘܐ ܚܡܝܡܐ ܠܐ ܠܘܬ ܩܢܛܪܘܢ. ܐܠܐ ܡܠܘܢ ܠܘܬ ܚܘܕܪܐ ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܢܬܬܙܝܥ. ܘܙܕܩ ܗܘܐ ܬܘܒ ܕܡܢ ܓܘܫ̈ܡܐ ܗܠܝܢ ܝܒܝ̈ܫܐ ܝܬܝܪ ܥܫܝܢܐܝܬ ܢܥܛܘܦ ܗܘܐ. ܠܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܪ̈ܛܝܒܐ ܐܝܟ ܡܝ̈ܐ. ܗܘ ܗܟܘܬ ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܟܕ ܡܙܕܓܪܐ ܗܘܬ ܟܘܬܐ ܠܘ ܡܫܢܝܘ ܡܫܢܐ ܗܘܐ. ܘܙܕܩ ܗܘܐ ܕܣܘܓܐܬ ܦܘܫܫܗ ܚܣܝܪܘܬܐ ܥܒܕܐ ܗܘܬ ܒܗܿܘ ܕܡܢܗ ܡܬܦܘܫܫ ܗܘܐ. ܘܙܕܩ ܗܘܐ ܕܥܠ ܣܘܪ̈ܛܐ ܬܪ̈ܝܨܐ ܢܚܬ ܗܘܐ ܠܘ ܥܠ ܣܘܪ̈ܛܐ ܡܫܚ̈ܠܦܐ. ܘܙܕܩ ܗܘܐ ܕܡܥܠܢܘܬܐ ܗܿܝ ܕܫܟܝܪܘܬܐ. ܢܚܫܘܢ ܗܘܘ ܗܘ ܘܐܐܪ. ܘܬܢܝܐ ܕܐܢܛܝܦܣܝܣ ܕܢܩܦ̈ܝܬ ܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܠܐܢܛܝܦܣܝܣ ܕܩܕܝܡܝ̈ܬܗܝܢ ܡܟܢ̈ܫܢ. ܫܪܝܟܐ ܡܕܝܢ ܕܙܠܝܩܐ ܓܕܫܐ ܡܕܡ ܐܝܬܘܗܝ ܗܿܘ ܕܒܓܘܫ̈ܡܐ ܗܿܘܐ. ܟܕ ܠܩܘܒ̈ܠܝܝ ܣܝܡܐ ܢܗܘܘܢ ܠܘܬ ܢܗܝܪܐ ܙܟܐ ܠܟܠ ܢܗܝܪ̈ܝܢ ܒܢܘܗܪܘ ܒܡܨܥܝܘܬ ܓܘܫܡܐ ܡܕܡ ܨܠܝܠܐ ܕܐܝܟ ܐܐܪ. ܘܒܩܝܛܐ ܡܢ ܡܣܓܐ ܣܓܝܐ ܚܡܝܡܘܬܐ ܒܕ ܢܩܦܐ ܠܣܓܝܐܘܬܗ ܕܢܘܗܪܐ. ܘܢܘܗܪܐ ܡܢ ܣܓܐ ܒܗ. ܒܗܿܝ ܕܒܗ ܠܩܘܒܠܝܘܬ ܣܝܡܐ ܡܪܢܐܝܬ ܗܿܘܝܐ ܒܣܬܘܐ ܡܢ ܡܡܚܠܐ ܒܝܕ ܡܚܝܠܘܬ ܢܘܗܪܐ ܥܠܬܗܿ. ܗܿܘ ܕܐܦ ܗܘ ܡܢ ܩܨ ܡܨܛܠܝܢܘܬܗ ܕܢܗܝܪܐ ܡܢ ܣܘܪܛܐ ܗܿܘ ܕܒܗ ܡܪܢܐܝܬ ܗܘܝܐ ܠܩܘܒܠܝܘܬ ܣܝܡܐ ܡܡܚܠ.

ܢܘܗܪܐ: ܘܐܣܛܘܟ̈ܣܐ ܡܢ ܗܿܠܝܢ ܡܫܥܒ̈ܕܐ ܡܕܡ ܐܝܬܝܗܘܢ ܕܫܡܝ̈ܢܐ. ܡܠܘܢ ܕܝܢ ܕܢܗܝܪ̈ܐ ܗܿܢܘܢ ܪܘܪ̈ܒܐ ܟܕ ܣܒܝܣܐܝܬ ܡܢܗܘܢ ܡܬܬܥܒܕܝܢ ܐܝܟ ܕܡܬܚܙܝܐ ܒܡܬܓܠܠܢܘܬ ܝܡ̈ܡܐ ܘܫܦܝܥܘܬ ܢܒ̈ܥܐ ܘܡܬܒܫܠܢܘܬ ܦܐܪ̈ܐ. ܘܪ̈ܕܝܐ ܕܕܡܐ ܢܡܘܣ̈ܝܐ. ܘܒܘܚܪ̈ܢܐ ܟܘܪ̈ܗܢܝܐ ܘܡܠܝܘܬ ܒܢ̈ܬܐ ܘܡܘܚ̈ܐ. ܘܡܬܝܕܥܐ ܬܘܒ ܕܚܡܝܡܘܬܐ ܠܘ ܡܢܗ ܗܝ ܕܫܡܫܐ ܡܢ ܗܿܝ ܕܐܠܘ ܡܢܗ ܗܘܬ. ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܠܗ̈ܓܐ ܗܿܢܘܢ ܥ̈ܠܝܐ ܕܩܪܝܒܝܢ ܠܗ ܝܬܝܪ ܚܡܝ̈ܡܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܥܠ ܐܪܥܐ ܗܿܘܝܢ ܗܘܘ. ܘܗܐ ܠܘ ܗܟܢܐ.

ܢܘܗܪܐ ܕܥܠ ܡܢܝܘܬ ܡܘܙܓܐ

ܠܡܕܥ ܐܠܨܐ ܕܓܘܫ̈ܡܐ ܒܡܬܡܙܓܢܘ̈ܬܗܘܢ ܠܘ ܡܒܛܠ ܒܛܠܝܢ ܚܝ̈ܠܝܗܘܢ. ܘܐܠܐ ܠܘ ܡܘܙܓܐ ܗܘܐ ܗܘ ܕܡܫܬܡܫ ܐܠܐ ܡܠܘܢ ܗܘܝܐ ܘܚܘܒܠܐ. ܘܡܘܙܓܐ ܡܢ ܐܝܬܘܗܝ ܐܝܢܝܘܬܐ ܡܡܨܥܬܐ ܕܡܢ ܐܝܢܝ̈ܘܬ ܦܫܝ̈ܛܐ ܕܡܬܟܢܫܝܢ ܘܡܙܥܪ̈ܢ ܠܗܘܢ ܡܢܘ̈ܬܐ ܗܘܝܐ. ܘܟܕ ܥܒܘ̈ܕܬܐ ܘܚܫܘ̈ܫܬܐ ܡܢ ܩܨ ܣܩܘܒܠܝܘܬܗܝܢ ܒܝܢܬܗܝܢ ܡܫܬܡܫܐ ܗܝ ܗܕܐ ܐܝܢܝܘܬܐ ܕܡܝܬ ܒܟܠܗܝܢ ܡܢܘ̈ܬܐ ܡܬܬܟܝܢܐ. ܘܟܠ ܚܕ ܡܢ ܐܣܛܘܟ̈ܣܐ ܥܒܕ ܡܢ ܒܨܘܪܬܗ ܟܝܢܝܬܐ. ܚܐܫ ܕܝܢ ܒܗܘܠܐ ܕܝܠܗ ܒܗܿܝ ܕܥܒܘܕܘܬܐ ܘܚܫܘܫܘܬܐ ܟܕ ܡܫܚ̈ܠܦܢ ܠܐ ܡܨ̈ܝܢ ܕܒܚܕ ܘܗܘ ܟܕ ܗܘ ܐܟܚܕܐ ܢܬܟܢ̈ܫܢ ܐܝܟ ܣܝܦܐ ܕܦܣܩ ܡܢ ܒܚܘܪܦܗ. ܩܗܐ ܕܝܢ ܒܦܪܙܠܗ. ܘܡܪܟܒܐ ܕܡܢ ܐܣܛܘ̈ܟܣܐ. ܐܘ ܒܡܘܙܓܐ ܕܡܥܒܕ ܐܝܟ ܡܚܡܢܘܬܐ ܕܗܿܘ ܕܚܡܝܡܘܬܐ ܥܠܘܗܝ ܥܠܒܐ. ܘܠܗܿ ܠܡܥܒܕܢܘܬܐ ܗܕܐ ܒܐܝܢܝܘܬܐ ܟܢܝܘܗܿ ܐܘ ܒܚܝܠܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܕܠܡܘܙܓܐ ܢܩܦ. ܘܗܝ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ. ܐܢ ܚܕܢܝܬ ܙܢܐ ܗܝ ܕܝܠܝܬܐ ܡܬܟܢܝܐ ܐܝܟ ܢܬܘܦܘܬ ܡܓܢܛܝܣ ܠܦܪܙܠܐ. ܐܘ ܡܚܒܠܢܘܬ ܡܕܡ ܡܢ ܙܗܪ̈ܐ ܠܦܓܪ̈ܐ ܕܚܝܘܬܐ. ܘܐܠܘ ܒܡܘܙܓܐ ܗܘܬ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܦܫܝܛܐ ܡܫܡܠܝ ܐܝܢܝܘܬܐ ܐܝܕܐ ܕܠܐ ܥܕܟܝܠ ܐܫܬܗܝܬ ܒܚܘܠܛܢ ܣܩܘܒܠܝܐ ܝܬܝܪ ܢܥܒܕ ܗܘܐ. ܘܗܐ ܠܘ ܗܟܢܐ. ܐܢܕܝܢ ܡܫܚܠܦܬ ܙܢ̈ܝܐ ܗܝ ܚܝܠܐ ܢܦܫܢܝܐ ܡܬܩܪܝܐ. ܘܐܝܬ ܐܡܬܝ ܕܐܘܡܢܘܬܐ ܬܬܛܟܢ ܠܘܬ ܫܟܝܚܘܬ ܕܝܠܝ̈ܬܐ ܡܕܡ. ܐܟܙܢܐ ܕܒܐܟܣܘܡܠܝ. ܘܫܘܝܘܬ ܡܢܘ̈ܬܐ ܠܘ ܐܢܢܩܝܬܐ ܡܕܡ ܐܝܬܝܗܿ ܠܘܬ ܗܘܝܐ ܕܡܘܙܓܐ. ܒܗܿܝ ܕܐܝܬ ܐܡܬܝ ܕܗܿܘ ܕܒܨܝܪ ܥܠܒ ܛܒ ܠܗܿܘ ܕܝܬܝܪ ܒܡܘܙܓܐ. ܗܐ ܓܝܪ ܐܘܡܢ̈ܝܐ ܒܡܢܬܐ ܒܨܝܪܬܐ ܡܢ ܙܪܢܝܟܐ ܕܡܚܘܪ ܗܿܘ ܐܝܢܐ ܕܒܓܡܝܪܘ ܩܛܝܪ ܒܐܢܟܐ ܕܡܟܠܫ ܡܢܬܐ ܕܪܒܐ ܡܢ ܢܚܫܐ ܡܚܘܪܝܢ. ܘܟܕ ܐܡܪܝܢܢ ܡܘܙܓܐ ܡܡܫܚܐ ܠܘ ܡܡܫܚܐ ܡܪܢܝܐ ܒܥܝܢܢ. ܒܗܿܝ ܕܡܢ ܗܠܝܢ ܗܘ ܕܠܐ ܡܨܝܢ ܗܘ ܠܡܗܘܐ. ܐܝܟ ܕܡܬܚܘܝܐ ܐܠܐ ܠܦܘܬ ܗܿܘ ܡܐ ܕܬܒܥ ܟܝܢܗ ܕܡܪܟܒܐ.

ܡܚܘܝܢܘܬܐ: ܡܡܙܓܐ ܡܢ ܡܪܢܝܐ ܐܢ ܢܫܦ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܘ ܡܟܢ ܠܡܗܘܐ ܠܐ ܙܕܩ ܕܒܚܕ ܡܢ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܦܫܝ̈ܛܐ ܝܬܝܪ ܡܢ ܕܒܗܿܘ ܐ̱ܚܪܢܐ ܢܗܘܐ ܒܕ ܠܝܬ ܥܠܘܒܘܬܐ ܕܠܘܬ ܗܿܘ ܢܓܕܐ ܠܗ. ܘܐܠܐ ܠܘ ܡܡܫܚܐ ܗܘܐ ܡܪܢܝܐ. ܫܪܝܟܐ ܡܕܝܢ ܕܐܘ ܒܟܠܗܘܢ ܐܟܚܕܐ ܢܫܬܟܚ ܐܘ ܒܠܐ ܚܕ ܡܢܗܘܢ. ܘܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܫܟܝܪ̈ܢ. ܡܕܝܢ ܘܠܐ ܣܟ ܐܝܬܘܗܝ ܗܿܘ ܕܐܝܟ ܗܢܐ. ܐܠܐ ܥܒܕܐ ܗܘ ܒܠܚܘܕ ܕܡܚܫܒܬܐ.

ܢܘܗܪܐ: ܘܒܡܘܙܓܐ ܡܢ ܡܢ ܐܢܢܩܝ ܕܡܙܕܥܪ̈ܢ ܡܢܘ̈ܬܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܣܘܓܐܐ ܕܟܠܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܒܣܘܓܐܐ ܕܗܿܝ ܐ̱ܚܪܬܐ ܢܦܓܥ. ܘܗܟܢܐ ܥܒܘܕܘܬܐ ܘܚܫܘܫܘܬܐ ܡܫܡܠܝܐܝܬ ܢܫܬܡ̈ܫܢ. ܓܘܫ̈ܡܐ ܡܢ ܩܫ̈ܝܐ ܠܘ ܗܟܢܐ ܣܓܝܐܬ ܦܓ̈ܥܢ ܡܢܘ̈ܬܗܘܢ ܒܚܕ̈ܕܐ. ܐܟܡܐ ܕܗܠܝܢ ܐܫܝ̈ܕܐ ܕܐܝܟ ܡܝ̈ܐ ܟܐܢܐܝܬ ܡܕܝܢ ܠܘܬ ܫܛܝܚ̈ܘܬܐ ܘܡܣܬܢܩ ܡܘܙܓܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ.

ܢܘܗܪܐ: ܟܠ ܚܕܐ ܓܝܪ ܡܢ ܚܡܝܡܘܬܐ ܐܘ ܩܪܝܪܘܬܐ ܟܕ ܥܫܢܐ ܒܒܪܝܘܬܗ ܕܓܘܫܡܐ ܡܥܫܢ ܥܫܢܐ ܣܩܘܒܠܝܘܬܗܿ ܒܓܘܝܘܬܗܿ. ܘܐܪܥܐ ܡܢ ܚܡܝܡܬ ܥܘ̈ܒܐ ܗܝ ܒܣܬܘܐ. ܠܘ ܡܛܠ ܗܿܝ ܕܡܥܪܩ ܥܪܩܐ ܚܡܝܡܘܬܐ ܡܢ ܩܪܝܪܘܬܐ ܕܥܠ ܫܛܝܚܘܬܗܿ ܐܫܬܠܛܬ. ܒܗܿܝ ܕܥܠ ܓܕܫ̈ܐ ܫܘܢܝܐ ܠܐ ܡܟܢ ܠܡܬܩܛܪܓܘ. ܐܠܐ ܡܛܠ ܗܿܝ ܕܚܡܝܡܘܬܐ ܗܿܝ ܕܡܠܝܐ ܗܘܬ ܠܡܚܡܘ ܒܪܝܬܗܿ ܐܟܚܕ ܘܓܘܝܘܬܗܿ. ܟܕ ܩܪܝܪܘܬܐ ܥܠ ܫܛܝܚܘܬܗܿ ܐܫܬܠܛܬ ܡܥܫܢ ܥܫܢܬ ܠܓܘ. ܒܗܿܝ ܕܟܠ ܡܥܒܕܢܐ ܟܝܢܝܐ ܟܡܐ ܕܡܬܬܥܒܕܢܗ ܒܨܝܪ ܝܬܝܪ ܚܝܠܬܢܐ ܙܕܩ ܕܬܗܘܐ ܡܥܒܕܢܘܬܗ ܐܝܟ ܕܐܦ ܢܘܪܐ ܡܕܡ ܗܿܝ ܐܝܕܐ ܕܠܡܫܟܢܐ ܕܙܥܘܪ ܥܫܝܢܐܝܬ ܐܝܬ ܠܗܿ ܕܬܚܡ ܛܒ ܡܢ ܕܠܗܿܘ ܕܦܬܐ ܘܪܘܝܚ.

ܢܘܗܪܐ ܥܠ ܗܠܝܢ ܕܠܥܠ ܒܐܐܪ ܡܬܟܝܢܝܢ

ܚܡܝܡܘܬܐ ܡܢ ܓܝܪ ܙܠܝܩܢܝܬܐ. ܐܘ ܗܿܝ ܐܣܛܘܟܣܢܝܬܐ. ܟܕ ܡܦܘܫܫܢܝܬܐ ܡܕܡ ܐܝܬܝܗܿ ܘܡܣܠܩܢܝܬܐ ܗܿܘ ܡܐ ܕܡܢ ܪ̈ܛܝܒܐ ܡܦܘܫܫܐ ܥܛܪܐ ܡܬܩܪܐ. ܗܿܘ ܕܝܢ ܕܡܢ ܝܒܝ̈ܫܐ ܬܢܢܐ. ܘܐܦܢ ܠܘ ܐܘܟܡܐ ܢܗܘܐ. ܘܣܘܠܩܗ ܡܢ ܕܝܒܝܫܐ. ܝܬܝܪ ܚܐܦܢܝܐ ܗܘ. ܡܢ ܩܨ ܥܘܫܢܐ ܕܩܛܝܢܘܬܗ. ܘܡܢ ܥܛܪܐ ܡܢ ܗܿܘ ܡܢ ܩܠܝܠܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܟܐܡܬ ܠܐ ܚܒܝܟ ܒܐܪܥܢܝܘܬܐ. ܗܿܘ ܕܝܢ ܝܩܝܪܐ. ܘܥܛܪܐ ܡܢ ܩܠܝܠܐ ܟܕ ܠܘܬ ܡܕܝܪܐ ܗܿܘ ܩܪܝܪܐ ܡܬܡܛܐ ܡܬܠܒܕ ܘܩܛܪ ܘܥܢܢܐ ܡܢܗ ܗܘܝܐ ܕܚܒܠܐ ܘܝܠܕܐ ܐܘܟܝܬ ܡܚܬܐ ܡܛܪܐ. ܘܐܢܗܘ ܡܢ ܕܩܪܝܪܘܬܐ ܕܛܒ ܬܩܝܦܐ ܥܠܝܗܿ ܕܥܢܢܐ ܬܫܬܠܛ ܡܢ ܩܕܡ ܕܫܪܝܐ ܘܢܚܬܐ ܡܛܪܐ. ܒܕܡܘܬ ܥܡܪ ܟܘܒܐ ܕܚܛܝܪ ܢܚܬܐ ܗܿܘ ܕܬܠܓܐ ܡܬܩܪܐ. ܐܢܕܝܢ ܒܬܪ ܕܡܫܪܝܐ ܕܬܚܘܬ ܡܛܪܐ. ܟܕ ܒܐܣܟܝܡ ܛܘ̈ܦܐ ܡܣܬܟܡܐ. ܬܥܠܘܒ ܥܠܝܗܿ ܩܪܝܪܘܬܐ ܕܐܝܟ ܗܿܝ. ܐܝܛܐ ܚܡܝܡܘܬܐ ܒܗܿ ܬܦܓܥ

ܩܪܝܪܘܬܐ ܗܿܝ ܕܒܥܘܡ̈ܩܝ ܛܘܦܐ ܟܡܢܐ ܘܡܩܛܪܐ ܠܗܝܢ ܘܡܚܬܐ ܒܐܣܟܣܡܐ ܗܿܘ ܕܒܪܕܐ ܡܬܩܪܐ. ܐܟܡܐ ܕܒܬܕܐܐ ܘܬܫܪܝܢ ܙܘܝ̈ܬܗܝܢ ܕܝܢ ܡܣܬܪ̈ܚܢ. ܡܢ ܩܨ ܚܡܝܡܘܬܐ ܕܡܢ ܡܬܬܙܝܥܢܘܬܐ ܗܿܝ ܐܝܕܐ ܕܡܕܝܒܐ ܠܗܘܢ ܘܡܓܠܓܠܐ. ܘܥܛܪ̈ܐ ܡܢ ܗܿܢܘܢ ܝܩܝܪ̈ܐ ܐܢ ܩܪܝܪܘܬܐ ܡܕܡ ܒܗܘܢ ܬܦܓܥ ܡܢ ܩܕܡ ܕܢܬܥܠܘܢ ܛܠܐ ܢܚܬܝܢ. ܘܐܢܗܘ ܕܬܩܝܦܬܐ ܬܗܘܐ ܩܪܝܪܘܬܐ ܗܿܝ ܒܕܡܘܬ ܬܠܓܐ ܕܪܩܝܩ ܡܚܬܐ ܠܗܘܢ ܥܛܪ̈ܐ ܗܠܝܢ. ܘܡܢ ܫܪܟܢܐ ܕܒܐܐܪ ܦܐܫ ܥܪܦܠܐ ܗܘܝܐ. ܘܥܛܪ̈ܐ ܡܢ ܠܒܝ̈ܕܐ ܗܿܢܘܢ ܕܩܪܝܒܝܢ ܠܐܪܥܐ ܡܦܠܗܕܐܝܬ ܚܪܨܦܬܐ ܐܘ ܩܪܨܢܝܬܐ ܡܬܩܪܝܢ. ܘܥܛܪܐ ܡܢ ܟܡܐ ܕܝܬܝܪ ܩܛܝܢܐ ܢܗܘܐ. ܗܢܐ ܟܠܗ ܕܠܝܠܐܝܬ ܩܛܪ ܐܝܟ ܕܡܬܚܙܝܐ ܒܒܠܐܢ̈ܐܣ ܗܿܢܝܢ ܕܒܝܕ ܩܪܝܪܘܬܐ ܒܨܝܪܬܐ ܕܡܢ ܢܩܒܐ ܡܕܡ ܥܐܠܐ ܡܬܠܒܕܝܢ ܥܛܪ̈ܝܗܘܢ ܘܥܡܛܢ̈ܝܐ ܥܪ̈ܡܢܝܐ ܒܓܘܗܘܢ ܡܩܝܡܝܢ ܥܕܡܐ ܠܗܿܝ ܕܐܦ ܛܘ̈ܦܐ ܢܚ̈ܬܢ ܡܛܪ̈ܢܝܬܐ. ܘܐܝܟ ܕܒܣܘܓܐܐ ܒܐܬܪ̈ܘܬܐ ܚܡܝ̈ܡܐ ܡܪܬܚܝܢ ܠܡܝ̈ܐ. ܐܝܛܐ ܡܩܘܪܪܝܢ. ܒܗܿܝ ܕܗܟܢܐ ܝܬܝܪ ܩܪܝܪ̈ܐ ܡܟܢܝܢ ܠܡܗܘܐ. ܗܘ̈ܝܢ ܕܝܢ ܬܘܒ ܥܢܢ̈ܐ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܕܡܢ ܣܘܓܐܬ ܥܛܪ̈ܐ. ܐܠܐ ܘܡܢ ܐܐܪ ܗܿܘ ܕܡܢ ܥܘܙܐ ܕܩܪܝܪܘܬܐ ܡܬܠܒܕ ܘܡܢ ܐܐܪ ܡܢ ܬܠܝܠܐ ܘܥܢܢ̈ܐ ܪ̈ܩܝܩܬܐ ܩܫܬܐ ܡܦܬܟܬ ܓܘ̈ܢܐ ܡܬܚܙܝܐ. ܘܗܕܐ ܡܢ ܗܘܝܐ ܡܢ ܥܛܘܦܝܐ ܕܙܠܝܩ̈ܝ ܫܡܫܐ ܥܠ ܐܐܪ ܗܿܘ ܕܒܝܕ ܥܛܪܐ ܐܬܬܠܠ. ܘܗܝ ܗܕܐ ܠܘ ܡܫܡܠܝܬ ܚܘܕܪܐ ܗܘܝܐ. ܒܗܿܝ ܕܐܠܘ ܐܫܬܡܠܝ ܠܗ ܚܘܕܪܐ ܡܢܬܐ ܡܢܗܿ ܬܚܝܬ ܐܪܥܐ ܢܦܠܐ ܗܘܬ. ܘܗܝ ܗܕܐ ܠܘ ܣܓܝ ܡܥܕܐ ܕܬܗܘܐ. ܘܫܡܫܐ ܒܡܨܥܬ ܫܡܝܐ. ܘܐܢ ܗܘܬ ܟܒܪ ܒܚܘܕܪܐ ܕܛܒ ܙܥܘܪ. ܘܗܿܘ ܕܒܗܿ ܡܨܕ ܡܢ ܐܢܢܩܝ ܕܫܡܫܐ ܒܣܬܪ ܪܫܗ ܢܗܘܐ. ܒܗܿܝ ܕܐܝܟ ܦܘܠܘܣ ܡܕܡ ܠܗܿ ܐܝܬܘܗܝ. ܒܕܓܘܢ ܡܢ ܩܕܡ ܡܨܛܠܝܢܘܬܐ ܒܡܥܪܒܐ ܗܝ ܗܕܐ ܡܬܚܙܝܐ. ܒܬܪܗܿ ܕܝܢ ܒܡܕܢܚܐ. ܟܐܡܬ ܒܓܒܐ ܕܕܠܩܘܒܠܝ ܠܫܡܫܐ. ܗܘ ܗܟܘܬ ܘܚܘܓܬܐ ܓܝܓܠܐ ܡܕܡ ܐܝܬܝܗܿ ܕܚܕܝܪܐ ܠܣܗܪܐ. ܗܿܘܝܐ ܕܝܢ ܟܕ ܐܐܪ ܕܚܕܝܪ ܠܗ ܬܠܝܠܐ ܡܕܡ ܢܗܘܐ ܘܣܩܝܠܐ ܕܡܘܬ ܡܚܙܝܬܐ. ܒܕܓܘܢ ܟܕ ܥܠܘܗܝ ܢܦܠ ܙܗܪܐ ܕܢܨܝܚܘܬܗ ܕܢܗܝܪܐ ܗܝ ܨܘܪܬܗ ܚܘܕܪܢܝܬ ܐܣܟܝܡܐ ܡܬܚܙܝܐ. ܘܬܢܢܐ ܡܢ ܒܣܘܠܩܗ ܟܕ ܡܢ ܥܘܙܐ ܩܘܪܢܝܐ ܡܬܬܟܣ ܚܐܦܢܐܝܬ ܠܐܦ̈ܝ ܠܬܚܬ ܡܬܕܚܐ ܘܠܐܐܪ ܡܙܝܥ ܟܕ ܫܓܫ. ܘܗܟܢܐ ܡܢܗ ܪܘܚܐ ܗܘܝܐ. ܘܐܝܬ ܐܡܬܝ ܕܒܡܚܬܬܗ ܬܢܢܐ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܒܐܚܪܝܢ ܕܡܣܬܠܩ ܦܓܥ. ܘܗܟܢܐ ܟܘܟܝܬܐ ܗܘܝܐ. ܗܘ̈ܝܢ ܕܝܢ ܬܘܒ ܟܘܟܝ̈ܬܐ ܘܩܪ̈ܚܐ ܡܢ ܦܓܥ̈ܐ ܕܬܪܬܝܢ ܪ̈ܘܚܝܢ ܡܫܚܠܦܬ ܡܫ̈ܒܐ. ܘܐܝܬ ܐܡܬܝ ܕܪܘܚܐ ܒܥܝܡܐ ܡܕܡ ܬܦܓܥ ܘܒܕܡܘܬ ܬܢܢܐ ܒܐܐܪ ܬܚܕܪܝܘܗܝ. ܘܬܢܢܐ ܡܢ ܕܐܝܟ ܗܿܘ ܐܢ ܒܥܢ̈ܢܐ ܡܕܡ ܢܬܚܒܫ. ܚܐܦܢܐܝܬ ܡܬܬܙܝܥ ܠܐܦ̈ܝ ܠܥܠ. ܐܢ ܢܛܝܪܐ ܒܗܿ ܥܕܡܫ ܚܡܝܡܘܬܐ. ܐܘ ܠܬܚܬ ܐܢ ܥܠܒܬ ܩܪܝܪܘܬܐ. ܘܗܟܢܐ ܟܕ ܥܫܝܢܐܝܬ ܠܗܿ ܡܣܕܩ. ܩܠܐ ܕܥܫܝܢ ܡܬܝܠܕ ܗܿܘ ܕܪܥܡܐ ܡܬܩܪܐ. ܘܒܝܕ ܙܘܥܐ ܗܿܘ ܥܙܝܙܐ ܐܐܪ ܕܩܪܝܒ ܡܬܢܝܪ. ܘܗܟܢܐ ܒܪܩܐ ܗܿܘܐ. ܘܗܘ ܗܿܘ ܬܢܢܐ ܐܢ ܥܒܐ ܩܘܝܡܐ ܢܗܘܐ. ܟܕ ܡܢܗܿ ܕܥܢܢܐ ܦܠܛ. ܘܒܝܕ ܙܘܥܐ ܗܿܘ ܝܬܝܪ ܚܪܝܦܐ ܡܫܬܠܗܒ. ܟܕ ܒܨܪܪܐ ܡܢ ܥܒܕ. ܠܕܗܒܐ ܡܢ ܡܦܫܪ. ܘܠܗܘܢ ܘܠܐ ܣܟ ܢܟܐ. ܒܕ ܠܘ ܡܙܕܓܪ ܡܢܗܘܢ ܡܢ ܩܨ ܡܦܪܣܥܘܬܗܘܢ. ܘܗܿܘ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܦܩܥܐ ܩܪܐܐܢܘܣ ܡܬܩܪܐ. ܘܒܪܩܐ ܡܢ ܩܕܡ ܡܬܚܙܐ ܩܕܡ ܪܥܡܐ ܘܐܦܢ ܐ̱ܚܪܝܬ ܠܗ ܢܩܦ ܒܟܝܢܐ ܐܡܪ ܐ̱ܢܐ ܘܠܘ ܒܙܒܢܐ ܒܝܗܿܝ ܕܩܠܐ ܒܝܕ ܙܘܥܗ ܕܐܐܪ ܡܨܐ ܠܡܬܡܛܝܘ ܠܘܬ ܫܡܥܐ. ܘܟܕ ܠܐ ܚܕ ܙܘܥܐ ܕܠܐ ܒܙܒܢܐ. ܥܠ ܙܒܢܐ ܐܣܬܢܩ. ܚܙܝܐ ܕܝܢ ܠܘ ܗܟܢܐ ܐܝܟ ܕܐܝܬ ܠܡܚܘܝܘ. ܒܕܓܘܢ ܨܘܪܬ ܡܚܘܬ ܐܝܕ ܩܨܪܐ ܩܕܡ ܩܠ ܡܚܘܬܐ ܟܐܢܐܝܬ ܡܬܕܪܟܐ. ܘܐܦܢ ܐܟܚܕܐ ܐܢܘܢ ܒܙܒܢܐ. ܘܬܢܢܐ ܡܢ ܐܢ ܡܬܥܟܪܢܐܝܬ ܢܬܡܛܐ ܠܘܬ ܓܝܓܠܐ ܗܿܝ ܢܘܪܢܝܬܐ. ܡܫܬܓܪܘ ܒܗܿ ܡܫܬܓܪܐ. ܒܕܓܘܢ ܗܝ ܗܘܠܐ ܕܝܠܗ ܐܢ ܥܕܡܐ ܠܐܪܥܐ ܗܝ. ܟܠܗܝܢ ܡܢܘ̈ܬܗ ܚܕܐ ܡܢ ܚܕܐ ܣܒܝܣܐܝܬ ܡܫܬܓܪ̈ܢ. ܘܗܟܢܐ ܥܡܘ̈ܕܝ ܢܘܪܐ ܡܢ ܐܪܥܐ ܠܘܬ ܫܡܝܐ ܡܬܚܙܝܢ. ܘܐܢܗܘ ܕܪܗܝܒܐܝܬ ܢܬܩܛܢ. ܓܡܝܪܐܝܬ ܠܟܝܢܐ ܢܘܪܢܝܐ ܗܿܦܟ ܘܠܐ ܡܬܚܙܝܢܐ ܗܿܘܐ ܐܝܟ ܗܿܘ ܕܕܥܟ ܡܣܬܒܪ. ܐܢܕܝܢ ܒܥܠܬ ܥܒܝܘܬܗ ܠܘ ܪܗܝܒܐܝܬ ܡܬܩܛܢ. ܘܥܡܗܿ ܕܚܘܓܬ ܢܘܪܐ. ܕܥܡܗܿ ܕܡܘܙܠܬܐ ܚܕܪܐ ܢܚܕܘܪ ܟܘܟ̈ܒܐ ܗܠܝܢ ܨܘܨܝ̈ܢܐ ܡܢܗ ܗܘ̈ܝܢ. ܘܗܘ ܬܢܢܐ ܗܿܘ ܐܢܗܘ ܕܠܓܘ ܡܪܢܝܘܬܐ ܢܗܦܘܟ ܟܕ ܡܬܚܪܟ. ܐܬܘ̈ܬܐ ܣܘ̈ܡܩܬܐ ܕܕܚܝ̈ܠܢ ܒܐܐܪ ܡܬܚܙًܝܢ. ܐܢܕܝܢ ܬܕܥܟ ܢܘܪܢܝܘܬܗ ܐܬܘ̈ܬܐ ܡܬܚܙܝ̈ܢ ܕܐܘܟ̈ܡܢ.

ܢܘܗܪܐ ܥܠ ܗܠܝܢ ܕܒܓܘ ܐܪܥܐ ܡܬܟܝ̈ܢܢ

ܥܛܪܐ ܡܢ ܓܝܪ ܕܒܓܘ ܐܪܥܐ ܡܬܚܒܫܝܢ. ܟܕ ܡܢ ܩܪܝܪܘܬܐ ܡܬܠܒܕܝܢ. ܠܟܝܢܐ ܗܿܦܟܝܢ ܕܡܝ̈ܐ. ܒܕܓܘܢ ܐܢ ܡܠܘܐܐ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܕܣܒܝܣܐܝܬ ܠܗܘܢ ܡܬܡܛܐ. ܥܝܢ̈ܬܐ ܪ̈ܕܝܢ. ܐܢܕܝܢ ܠܝܬ ܠܗܘܢ ܡܠܘܐܐ ܡܝ̈ܐ ܒܠܚܘܕ ܗܿܘܝܢ ܕܩܒܝܢ. ܒܗܿ ܒܕܡܘܬܐ ܘܬܢ̈ܢܐ ܕܡܬܚܒܫܝܢ ܒܓܘ ܐܪܥܐ. ܟܕ ܬܩܦܝܢ ܡܢܝܕܝܢ ܠܗܿ. ܟܕ ܡܕܡ ܡܢ ܡܢܘ̈ܬܗܿ ܐܝܬ ܐܡܬܝ ܕܡܦܪܩܝܢ. ܘܗܟܢܐ ܐܦ ܢܝ̈ܕܐ ܐܦ ܦܚ̈ܬܐ ܒܐܪܥܐ ܗܿܘܝܢ. ܘܐܝܬ ܐܡܬܝ ܕܗܢܘܢ ܬܢ̈ܢܐ ܡܢ ܩܨ ܡܬܬܙܝܥܢ̈ܘܬܐ ܚܐܦܢܝ̈ܬܐ ܢܬܢܝܪܘܢ. ܘܟܕ ܠܐܪܥܐ ܨܪܝܢ ܢܦܩܝܢ. ܘܗܟܢܐ ܢܘܪ̈ܢܘܬܐ ܒܐܬܪ̈ܘܢ ܐܬܪ̈ܘܢ ܡܢ ܐܪܥܐ ܢܦ̈ܩܢ. ܐܟܡܐ ܕܒܓܙܪ̈ܬܐ ܕܐܠܘܣ ܘܒܠܦܝܪܐ ܘܐܛܢܝ. ܒܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܝܢ ܗܿܢܘܢ ܡܥܝܢ̈ܝܐ ܡܫܬܗܝܐ ܚܡܝܡܘܬܗܘܢ ܒܫܒܒܘܬܗ ܕܟܝܢܐ ܡܝܢܝܐ. ܒܕܓܘܢ ܟܕ ܠܡܝ̈ܐ ܡܪܬܚܝܢ ܡܢ ܗܿܝ ܕܢܨܪܘܢܗܿ ܠܐܪܥܐ ܘܩܢܘܡܐܝܬ ܢܬܚܙܘܢ. ܬܚܒܝܢ ܘܒܕܘܟܝ̈ܬܐ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܩܨ̈ܡܐ ܘܢܒܝ̈ܘܬܐ ܠܐ̱ܢܫ̈ܝܢ ܡܫܬܟܢ̈ܢ. ܐܟܡܐ ܕܒܒܝܬ ܣܓܕܬܐ ܗܿܝ ܕܕܠܦܘܣ ܐܝܟ ܕܡܥܗܕ ܦܝܠܣܘܦܐ. ܥܛܪ̈ܐ ܕܝܢ ܘܬܢ̈ܢܐ ܗܿܢܘܢ ܕܒܝܕ ܡܚܝܠܘܬܗܘܢ ܠܐ ܡܠܝܢ ܠܐܪܥܐ ܘܠܡܦܠܛ ܡܬܚܒܫܘ ܒܓܘ ܛܘܪ̈ܐ ܘܐܪ̈ܥܬܐ ܡܬܚܒܫܝܢ. ܘܟܕ ܒܡܫܚܠܦܘܬ ܙܢ̈ܝܐ ܕܡܘ̈ܙܓܐ ܡܬܡܙܓܝܢ. ܠܦܘܬ ܡܫܚܠܦܘܬ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܘܙܒܢ̈ܐ ܘܗܘ̈ܠܐܣ. ܓܘܫ̈ܡܐ ܗܠܝܢ ܚܣܝܪ̈ܝ ܪܘܟܒܐ ܡܛܠܝܩ̈ܝܐ ܐܘܟܝܬ ܡܬܚܦܪ̈ܢܐ ܗܘܝܢ. ܘܡܢ ܬܢ̈ܢܐ ܡܢ ܡܬܚܒܫܝܢ. ܓܘܫ̈ܡܐ ܗܠܝܢ ܠܐ ܡܬܩܪ̈ܢܣܢܐ ܐܘܟܝܬ ܠܐ ܡܫܬܒ̈ܛܢܐ ܐܟܚܕ ܘܠܐ ܡܬܦܫܪ̈ܢܐ ܠܚܘܕܝܗܘܢ ܡܬܝܠܕܝܢ. ܐܟܙܢܐ ܕܢܘܫܕܪ ܘܡܠܚܐ. ܘܢܘܫܕܪ ܡܢ ܐܝܬ ܐܡܬܝ ܕܡܢ ܬܢ̈ܢܝ ܐܬܘ̈ܢܐ ܡܬܢܣܒ. ܡܠܚܐ ܕܝܢ ܡܢ ܟܠܫܐ ܘܩܛܡܐ ܟܕ ܐܟܚܕܐ ܒܡܝ̈ܐ ܢܬܒܫܠܘܢ ܘܢܨܛܦܘܢ ܘܢܬܪܬܚܘܢ ܥܕ ܩܛܪܝܢ. ܘܡܢ ܗܠܝܢ ܡܢ ܕܥܛܪܢܝܘܬܐ ܥܠܒܐ ܒܗܘܢ ܠܬܢܢܝܘܬܐ. ܘܟܕ ܨܠܝܠܝܢ ܩܛܪܘ. ܒܠܘܪ̈ܐ ܡܬܝܠܕܝܢ ܘܝܩܘ̈ܢܕܐ ܠܐ ܡܬܩܪ̈ܢܣܢܐ ܘܥ̈ܛܠܝ ܠܡܬܦܫܪܘ. ܘܟܒܪܝܬܐ ܡܢ ܗܿܘܝܐ ܡܢ ܡܬܡܙܓܢܘܬ ܥܛܪ̈ܐ ܘܥܡ ܬܢܢܐ ܘܐܐܪ. ܡܬܡܙܓܢܘܬܐ ܡܫܡܠܝܬܐ ܐܝܕܐ ܕܕܗܝܢܘܬܐ ܫܟܢܬܗܿ. ܙܝܘܓ ܕܝܢ ܡܬܝܠܕ ܡܢ ܡܬܡܙܓܢܘܬ ܥܛܪܐ ܥܡ ܬܢܢܐ ܟܒܪܝܬܢܝܐ ܡܫܪܪܐܝܬ. ܘܟܕ ܥܛܪܐ ܡܢ ܘܬܢܢܐ ܐܟܚܕܐ ܡܬܡܙܓܝܢ ܡܘܙܓܐ ܕܩܪܝܒ ܠܡܡܫܚܘܬܐ. ܓܘܫ̈ܡܐ ܗܠܝܢ ܫܒܝ̈ܥܝܐ ܡܢܗܘܢ ܡܬܝܠܕܝܢ. ܐܟܙܢܐ ܕܕܗܒܐ ܘܣܐܡܐ ܘܗܠܝܢ ܕܫܪܟܐ. ܘܐܒܗ̈ܝ ܟܠܗܘܢ ܙܝܘܓ ܘܟܒܪܝܬܐ. ܘܓܘܫ̈ܡܐ ܡܢ ܗܿܢܘܢ ܕܠܐ ܦܫܪܝܢ ܐܦܠܐ ܡܫܬܒܛܝܢ ܐܪܥܢܝܘܬܐ ܥܠܒܐ. ܐܝܟ ܡܪܩܫܝܬܐ ܘܟܘܟܒ ܐܪܥܐ. ܘܗܠܝܢ ܡܢ ܘܗܿܘ ܡܐ ܕܠܗܘܢ ܕܡܐ. ܐܟܙܢܐ ܕܓܪ̈ܕܝ ܦܪܙܠܐ. ܟܕ ܒܙܪܢܝܟܐ ܘܟܒܪܝܬܐ ܡܬܛܘܝܢ ܬܟܝܒܐܝܬ. ܥܓܠ ܦܫܪܝܢ. ܘܗܿܠܝܢ ܡܢ ܕܦܫܪܝܢ. ܠܐ ܕܝܢ ܡܫܬܒܛܝܢ ܡܝܢܝܘܬܐ ܥܠܝܗܘܢ ܥܠܒܐ. ܐܝܟ ܙܓܘܓܝܬܐ. ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܡܫܬܒܛܝܢ ܘܦܫܪܝܢ. ܕܗܝܢܘܬܐ ܐܝܕܐ ܕܠܘ ܡܫܡܠܝܐܝܬ ܩܛܝܪܐ. ܘܡܝܢܝܘܬܐ ܥܒܝܬܐ ܥܠܝܗܘܢ ܥܠܒܐ. ܘܗܠܝܢ ܡܢ ܕܡܫܬܓܪܐ ܒܗܘܢ ܢܘܪܐ. ܐܐܪܝܘܬܐ ܘܢܘܪܢܝܘܬܐ ܥܠܝܗܘܢ ܥܠܒܐ. ܘܓܘܫ̈ܡܐ ܡܢ ܕܚܡܝܡܘܬܐ ܩܛܪܐ ܠܗܘܢ. ܡܢ ܩܪܝܪܘܬܐ ܡܬܦܫܪܝܢ ܐܝܟ ܡܠܚܐ. ܘܗܠܝܢ ܕܩܪܝܪܘܬܐ ܩܛܪܐ ܠܗܘܢ ܡܢ ܚܡܝܡܘܬܐ ܡܬܦܫܪܝܢ. ܘܟܐܦ̈ܐ ܡܢ ܡܬܟܝ̈ܢܢ ܡܢ ܛܝܢܐ ܕܥܫܝܢܐܝܬ ܡܢ ܚܡܝܡܘܬܐ ܐܬܒܫܠ.

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܐ

ܥܠ ܙܢ̈ܝܐ ܕܢܦܫ̈ܬܐ

ܩܕܡܝܬ ܥܠ ܗܿܝ ܢܨܒܬܢܝܬܐ

ܒܢܨܒ̈ܬܐ ܡܢ ܓܝܪ ܡܥܒܕܢ̈ܘܬܐ ܡܕܡ ܡܬܥܝ̈ܢܢ. ܐܟܙܢܐ ܕܬܪܒܝܬܐ ܘܡܬܬܪܣܝܢܘܬܐ. ܗܿܢܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܠܘ ܒܝܕ ܓܘܫܡܢܝܘܬܐ ܠܗܝܢ ܐܫܬܟܚ̈ܝܢ ܠܟܠ ܓܫܘܡ ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܢܫܬܟ̈ܚܢ. ܘܗܐ ܠܘ ܗܟܢܐ. ܫܪܝܟܐ ܡܕܝܢ ܕܡܢ ܥܠܬܐ ܗܿܝ ܐ̱ܚܪܬܐ ܕܕܝܠܢܝܐ ܠܗܝܢ ܫܟܝ̈ܚܢ. ܗܿܝ ܐܝܕܐ ܕܨܘܪܬܐ ܡܕܡ ܟܝܢܝܬܐ ܐܝܬܝܗܿ. ܕܒܝܕ ܡܡܙܓܘܬܐ ܕܛܒ ܡܫܡܠܝܐ ܡܢ ܗܿܝ ܕܡܬܚܦܪ̈ܢܐ ܡܢ ܝܗܒ ܨܘܪ̈ܬܐ ܩܢ̈ܝ ܕܠܗܿ ܢܦܫܐ ܡܟܢܝܐ ܡܠܬܐ ܢܨܒܬܢܝܬܐ. ܘܗܝ ܗܝ ܥܠܬ ܡܥܒܕܢ̈ܘܬܐ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܘܩܢܘ̈ܡܐ ܡܢ ܝܥܝ̈ܝܐ ܟܕ ܠܘ ܡܢܫܠܝ ܒܓܡܝܪܘܬܐ ܕܡܨܝܐ ܠܗܘܢ ܗܿܘܝܢ. ܐܦܠܐ ܬܘܒ ܒܙܢܐ ܡܕܡ ܕܠܐ ܡܕܡ ܡܢܗܘܢ ܢܬܦܘܫܫ. ܐܦܠܐ ܬܘܒ ܒܙܢܐ ܠܐ ܡܬܚܒܠܢܐ. ܘܒܛܝܠܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܐܝܟ ܕܡܬܐܪܙܐܝܬ ܪܒܬ ܐܟܝܦܐ ܕܬܛܪ ܐܕܫܢܝܘܬ ܗܿܢܘܢ ܕܠܘ ܡܟܬܪܘ ܡܨܝܢ ܕܢܟܬܪܘܢ ܩܢܘܡܐܝܬ ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܐܢܢܩܐܝܬ ܐܣܬܢܩܬ ܟܠ ܢܨܒܬܐ ܥܠ ܥ̈ܠܬ ܡܥܒܕܢ̈ܘܬܐ ܬܠܬ ܕܐܝܬܝܗ̈ܝܢ ܚ̈ܝܠܐ ܡܕܡ. ܘܗܢܘܢ ܗܠܝܢ ܐܘ ܠܗܘܠܐ ܕܬܘܪܣܝܐ ܡܟܢܝܢ ܠܡܫܚܠܦܘ ܠܘܬ ܕܡܝܘܬ ܐܘܣܝܐ ܕܡܬܬܪܣܝܢܐ ܐܝܟ ܕܠܬܚܠܘܦ ܡܢܘ̈ܬܐ ܕܐܬܦܘܫ̈ܫܝܢ. ܘܗܿܘ ܕܗܟܢܐ ܚܝܠܐ ܡܬܟܢܐ ܡܬܪܣܝܢܐ. ܐܘ ܚܝܠܐ ܡܕܡ ܢܗܘܐ ܡܘܣܦܢܐ ܕܡܢܘ̈ܬܗ ܒܩܝ̈ܡܐ ܬܠܝ̈ܬܝܐ. ܥܕ ܢܬܡܛܐ ܠܫܘܡܠܝܐ ܟܝܢܝܐ ܕܠܗ ܡܟܢ ܘܡܬܟܢܐ ܡܪܒܝܢܐ. ܐܘ ܚܝܠܐ ܡܕܡ ܢܗܘܐ ܐܝܢܐ ܕܡܟܢ ܠܡܦܪܫ ܝܬܝܪܘܬܐ ܡܕܡ ܡܢ ܗܘܠܐ ܗܿܝ ܐܝܕܐ ܕܥܠܬ ܫܟܝܚܘܬܐ ܗܘܝܐ ܕܩܢܘܡ ܐ̱ܚܪܝܢ ܘܡܘܠܕܢܐ ܡܬܩܪܐ. ܘܗܘ ܗܢܐ ܒܡܢܗܝܢ ܕܢܨܒ̈ܬܐ ܒܩܢܘܡܐ ܗܘ ܠܚܘܕܝܐ ܗܿܘܐ. ܒܡܢܗܝܢ ܕܝܢ ܐܝܟ ܕܒܕܩ̈ܠܐ. ܘܒܗܿ ܒܕܡܘܬܐ ܘܒܚܝ̈ܘܬܐ ܒܩܢܘ̈ܡܐ ܬܪܝܢ ܗܿܘܐ. ܕܒܗܿܘ ܡܢ ܚܝܠܐ ܐܝܬ ܕܥܒܘܕܘܬܐ. ܒܗܿܘ ܕܝܢ ܕܚܫܘܫܘܬܐ. ܘܡܘܠܕܢܐ ܡܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܬܪܝܢ ܕܫܪܟܐ ܡܫܬܡܫ. ܘܠܡܬܪܣܝܢܐ ܬܘܒ ܡܫܡܫܝܢ ܚܝ̈ܠܝܢ ܐܪܒܥܐ: ܢܬܘܦܐ ܐܡܪ ܐ̱ܢܐ ܕܬܘܪܣܝܐ ܘܐܚܘܕܗ ܥܕ ܢܬܓܡܪ ܒܥܒܕܐ ܘܦܫܘܪܐ ܗܿܘ ܕܒܝܕ ܡܡܙܓܢ̈ܘܬܗ ܕܠܬܘܪܣܝܐ ܥܗܢ ܠܩܘܒܠܐ ܕܨܘܪܬ ܡܬܬܪܣܝܢܐ ܠܗ ܥܒܕ. ܘܕܚܘܝܐ ܕܗܿܘ ܡܐ ܕܠܐ ܡܫܬܥܒܕ ܠܡܬܬܨܪܘ ܘܕܡܬܪܣܝܢܐ ܡܢ ܐ̱ܚܪܝܢ ܗܘ ܡܢ ܗܠܝܢ ܬܪܝܢ ܡܫܬܡܫ̈ܢܐ ܕܫܪܟܐ. ܒܗܿܝ ܕܡܦܫ ܗܘ ܦܐܫ ܒܬܪ ܒܘܛܠܗܘܢ ܥܕ ܩܨܐ. ܘܡܪܒܝܢܐ ܡܢ ܠܘ ܗܘ ܡܘܠܕܢܐ ܗܘ. ܒܗܿܝ ܕܡܫܟܚ ܫܟܝܚ ܟܕ ܘܠܐ ܣܟ ܗܿܘ ܘܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ ܟܕ ܚ̈ܝܠܐ ܐܢܘܢ ܓܘܫ̈ܡܢܝܐ ܠܘ ܠܥܠܡ ܡܨܝܢ ܠܡܟܬܪܘ ܐܝܟ ܕܡܬܚܘܝܐ. ܘܡܘܠܕܢܐ ܡܢ ܡܥܫܢ ܥܫܢ. ܟܕ ܗܿܘ ܡܪܒܝܢܐ ܡܚܒ ܚܐܒ ܡܢ ܩܨ ܡܫܪܬܚܘܬ ܗܘܠܐ ܗܿܝ ܕܒܬܪܒܝܬܐ ܠܩܘܕܡܝܢ ܥܐܠܐ ܗܘܬ. ܘܡܬܪܣܝܢܐ ܡܢ ܥܕ ܡܘܢܥܗ ܕܫܪܝܐ ܡܟܬܪ. ܒܗܿܝ ܕܐܦ ܦܘܫܫܐ ܕܠܐ ܦܣܩ ܡܟܬܪ.

ܢܘܗܪܐ ܥܠ ܢܦܫܐ ܡܪܓܫܢܝܬܐ

ܘܐܣܛܘܟ̈ܣܐ ܡܢ ܟܕ ܡܢ ܡܡܙܓܘܬܐ ܕܛܒ ܡܫܡܠܝܐ ܡܢ ܗܿܝ ܕܢܨܒ̈ܬܐ ܢܬܡܙܓܘܢ ܫܘܡܠܝܐ ܕܛܒ ܡܢ ܗܿܘ ܕܗܿܢܝܢ ܡܥܠܝ ܡܩܒ̈ܠܢ. ܕܠܗ ܠܢܦܫܐ ܡܪܓܫܢܝܬܐ ܐܘ ܚܝܘܬܢܝܬܐ ܝܕܥܐ ܠܡܠܬܐ. ܘܠܗܕܐ ܡܢ ܢܦܫܐ ܒܬܪ ܢܛܝܪܘܬ ܚ̈ܝܠܐ ܗܠܝܢ ܢܨܒܬܢ̈ܝܐ. ܬܪܝܢ ܚܝ̈ܠܐ ܓܢܣܢ̈ܝܐ ܕܝܠܢܝܝܢ. ܡܕܪܟܢܐ ܠܡܐܡܪ ܘܡܙܝܥܢܐ. ܘܗܘ ܗܢܐ ܡܙܝܥ ܐܘ ܒܗܿܝ ܕܡܫܘܓܪܢܐ ܗܘ. ܐܘ ܒܗܿܝ ܕܥܒܘܕܐ. ܘܡܫܘܓܪܢܐ ܡܢ ܐܝܬܘܗܝ ܚܝܠܐ ܚܐܦܢܝܐ ܕܒܝܕ ܡܕܪܟܢܘܬ ܦܢܛܣܝܐ. ܐܘ ܚܝܠܐ ܡܬܗܓܓܢܐ. ܐܘ ܗܘܢܐ ܡܬܬܝܬܐ ܠܘܬ ܗܿܝ ܕܢܬܒܥ ܗܿܘ ܕܪܓܝܓ ܐܘ ܕܢܕܚܘܩ ܗܿܘ ܕܣܢܐ. ܘܒܗܿܘ ܡܢ ܙܢܐ ܪܓܬܐ ܡܬܩܪܐ. ܒܗܢܐ ܕܝܢ ܚܡܬܐ. ܘܗܟܢܐ ܡܚܪܝܝܐ ܘܡܫܘܓܪ ܠܚܝܠܐ ܗܿܘ ܥܒܘܕܗܿ ܕܡܬܬܙܝܥܢܘܬܐ ܕܡܬܦܩܕܢܗ ܗܘ ܠܘܬ ܗܿܝ ܕܢܥܒܕܝܗܿ. ܘܗܘ ܗܢܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܚܝܠܐ ܡܕܡ ܕܫܪܐ ܒܪ̈ܘܚܐ ܚܡܝ̈ܠܬ ܒܓܝ̈ܕܐ ܘܥܘܩܒܪ̈ܬܐ ܘܡܟܢ ܠܡܩܝܣܘ ܘܠܡܦܫܛ ܥܘܩܒܪ̈ܬܐ ܠܘܬ ܢܬܦܐ ܐܘ ܕܚܝܐ. ܘܚܝ̈ܠܐ ܡܢ ܡܬܕܪ̈ܟܢܐ ܬܪܝܢܐܝܬ ܡܬܦܠܓܝܢ. ܠܒܪ̈ܝܐ ܐܡܪ ܐ̱ܢܐ ܘܠܓܘ̈ܝܐ ܘܒܪ̈ܝܐ ܡܢ ܚܡܫܐ:

ܕܡܢܗܘܢ ܓܫܬܐ ܕܒܗܿ ܚܝܘܬܐ ܗܝ ܚܝܘܬܐ ܝܬܝܪ ܡܢ ܗܠܝܢ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ. ܘܡܥܒܕܢܗܿ ܡܢ ܐܝܬܘܗܝ. ܚܝܠܐ ܡܕܡ ܫܪܐ ܒܡܫܟܐ ܕܒܟܠܗܿ ܫܛܝܚܘܬ ܦܓܪܐ. ܡܕܪܟ ܕܝܢ ܒܝܕ ܓܫܘܦܘܬܐ ܟܕ ܚܐܫ ܡܢ ܣܩܘܒܠܝܘܬ ܣܩܘܒ̈ܠܝܐ ܐܝܟ ܐܝܢܝ̈ܘܬܐ ܗܢܝܢ ܐܪܒܥ. ܘܩܠܝܠܘܬܐ ܘܝܩܝܪܘܬܐ. ܘܫܥܝܥܘܬܐ ܘܚܪܘܣܘܬܐ. ܘܩܫܝܘܬܐ ܘܪܟܝܟܘܬܐ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܐܬܦܪܬܟܘ ܐ̱ܢܫ̈ܝܢ. ܕܠܘ ܚܕ ܗܘ ܚܝܠܐ. ܒܗܿܝ ܕܡܕܪ̈ܟܢܘܬܐ ܡܫܚ̈ܠܦܬܐ. ܥܠ ܚܝ̈ܠܐ ܗܘ ܣܢܝܩܢ ܡܫܚ̈ܠܦܐ.

ܘܡܢܗܘܢ ܬܘܒ ܛܥܡܬܐ ܕܚܝܠܐ ܐܝܬܝܗܿ ܡܛܟܣ ܒܓܝ̈ܕܐ ܦܪܝܣ ܥܠ ܓܘܫܡܗ ܕܠܫܢܐ. ܗܿܘ ܕܒܡܬܛܥܡ̈ܢܐ ܕܒܗ ܓܫܦܝܢ ܟܕ ܚܠܝܛܝܢ ܒܪܛܝܒܘܬܐ ܪܘܩܢܝܬܐ. ܐܝܕܐ ܕܡܬܐܝܢܐ ܒܛܥܡܬܗܘܢ ܡܪܓܫ.

ܡܢܗܘܢ ܬܘܒ ܣܘܩܐ ܗܿܘ ܕܚܝܠܐ ܗܘ ܡܛܟܣ ܒܬܪ̈ܝܢܘܬ ܬܘܣ̈ܦܬܐ ܕܩܘܕܡܗ ܕܡܘܚܐ. ܗܢܝܢ ܕܡܝ̈ܬ ܠܚܠܡ̈ܬ ܬܕܝ̈ܐ. ܗܿܘ ܕܒܡܨܥܝܘܬܗ ܕܐܐܪ ܘܥܛܪ̈ܐ ܐܝܢ̈ܝܝ ܒܐܝܢܝ̈ܘܬ ܡܬܬܪ̈ܝܚܢܐ ܡܪܓܫ. ܘܕܠܘ ܒܝܕ ܓܫܘܦܘܬ ܡܢܘ̈ܬܐ ܕܐܬܦܘܫ̈ܫܝܢ ܡܢ ܡܬܬܪ̈ܝܚܢܐ ܡܪܓܫ. ܐܠܐ ܒܝܕ ܡܬܐܝܢܢܘܬܗ ܕܐܐܪ ܓܠܝܐ. ܡܢ ܗܿܝ ܕܗܐ ܡܢ ܓܘܫ̈ܡܐ ܕܛܒ ܙܥܘܪ̈ܝܢ ܪ̈ܝܚܢܐ ܡܬܬܣܝܩܝܢ ܒܐܬܪ̈ܘܬܐ ܡܒܥܕ̈ܝ ܡܢܗܘܢ. ܗܿܢܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܠܘ ܟܠܗܘܢ ܓܘܫܡ̈ܝܗܘܢ ܐܬܦܘܫܫܘ ܠܣ̈ܟܐ ܗܠܝܢ ܠܐ ܡܨܝܢ ܗܘܘ ܠܡܬܡܛܝܘ. ܘܡܢ ܗܿܝ ܬܘܒ ܕܗܐ ܐܦ ܓܘܫ̈ܡܐ ܡܕܡ ܩܫ̈ܝܐ ܡܬܬܣܝܩܝܢ.

ܘܡܢܗܘܢ ܬܘܒ ܫܡܥܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܚܝܠܐ ܡܛܟܣ ܒܓܝܕܐ ܗܿܘ ܕܥܠ ܓܪܡܐ ܩܘܟܠܝܘܢܝܐ ܕܒܓܘ ܐܕܢܐ ܦܪܝܣ. ܡܪܓܫ ܒܩ̈ܠܐ ܘܢܩ̈ܫܐ ܒܡܨܥܝܘܬܗ ܕܐܐܪ. ܘܩܠܐ ܡܢ ܐܝܬܘܗܝ ܡܬܓܠܠܢܘܬܐ ܐܐܪܝܬܐ ܕܒܝܕ ܕܚܝܐ ܐܘ ܡܚܝܐ ܗܘܐ. ܟܕ ܗܘܐ ܐܐܪ ܡܢ ܚܐܦܐ ܡܙܕܪܒ. ܘܡܬܡܛܝܐ ܗܝ ܡܬܓܠܠܢܘܬܐ ܠܘܬ ܐܐܪ ܗܿܘ ܕܒܓܘ ܐܕܢܐ. ܘܡܣܟܡܐ ܠܗ ܒܐܣܟܝܡ ܝܬܗܿ. ܘܟܕ ܥܠ ܡܫܟܐ ܐܘܟܝܬ ܚܠܒܐ ܗܘ ܕܦܪܝܣ ܥܠ ܓܝܕܐ ܚܠܝܠܐ ܐܝܟ ܕܥܠ ܛܒܠܐ ܡܬܛܪܐ. ܙܡܡܐ ܡܕܡ ܡܬܝܠܕ ܘܡܢ ܚܝܠܐ ܕܗܪܬܡܢ ܡܬܪܓܫ.

ܘܡܢܗܘܢ ܬܘܒ ܚܙܝܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܗܿܘ ܚܝܠܐ ܡܕܡ ܐܝܬܘܗܝ ܕܡܛܟܣ ܒܓܝ̈ܕܐ ܚܠܝ̈ܠܐ ܕܡܢ ܡܘܚܐ ܠܘܬ ܒܒܬܐ ܡܬܝܒܠܝܢ. ܘܠܨܘܪ̈ܬܐ ܕܒܪܛܝܒܘܬܐ. ܓܠܝܕܢܝܬܐ ܡܬܪ̈ܫܡܢ ܡܕܪܟ ܒܡܨܥܝܘܬܐ ܕܐܐܪ ܢܗܝܪܐ ܘܨܠܝܠܐ.

ܪܘܥܐ ܘܡܚܘ̈ܝܢܘܬܐ: ܘܗܿܘ ܕܐܣܒܪ ܕܚܙܝܐ ܒܝܕ ܢܦܘܩܘܬ ܙܠܝܩܐ ܡܢ ܥܝܢܐ. ܗܿܘ ܕܒܡܬܚ̈ܙܝܢܐ ܓܫܦ ܗܿܘܐ ܦܕ. ܒܗܿܝ ܕܗܘ ܗܢܐ ܐܢ ܓܕܫܐ ܗܘ ܐܝܟܢܐ ܡܨܐ ܠܡܬܦܪܫܘ ܡܢ ܗܿܘ ܕܢܣܝܡ ܘܢܦܓܥ ܒܡܬܚܙܝܢܐ ܒܠܥܕ ܚܘܒܠܐ. ܐܢ ܕܝܢ ܓܘܫܡܐ ܗܘ ܐܝܟܢܐ ܡܨܐ ܗܘܐ ܗܿܘ ܕܒܒܒܬܐ ܙܥܘܪܬܐ ܡܣܬܝܟ ܗܘܐ ܥܠ ܦܠܓܗ ܕܚܘܕܪܐ ܥܠܡܢܝܐ ܢܬܦܪܣ ܗܘܐ ܟܕ ܢܦܩ. ܘܬܘܒ ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܒܡܕܪܟܢܘܬܗ ܕܠܗܠܝܢ ܕܩܢ̈ܣܐ ܢܣܕܩ ܗܘܐ ܠܡܘܙًܠܬ ܛܥ̈ܝܐ. ܘܬܘܒ ܗܝ ܡܬܬܙܝܥܢܘܬܗ ܐܘ ܟܝܢܝܬܐ ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܬܗܘܐ. ܘܒܕܓܘܢ ܠܘ ܠܦܢܝ̈ܬܐ ܡܫܚ̈ܠܦܬܐ ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܢܬܬܙܝܥ. ܐܘ ܨܒܝܢܝܬܐ. ܒܕܓܘܢ ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܡܨܝܢ ܗܘܝܢ ܠܡܚܕܝܘܗܝ ܘܠܐ ܢܚܙܐ ܟܕ ܥܝܢ̈ܝܢ ܦܬܝ̈ܚܢ. ܘܬܘܒ ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܠܐ ܢܫܬܚܠܦ ܗܘܐ ܚܙܝܐ ܒܝܕ ܪܚܝܩܘܬܐ ܘܩܪܝܒܘܬܐ ܕܡܬܚܙܝܢܐ. ܘܬܘܒ ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܠܐ ܢܚܙܐ ܟܕ ܪ̈ܘܚܐ ܢܫ̈ܒܢ. ܒܗܿܝ ܕܡܣܬܕܩ ܗܘܐ. ܘܬܘܒ ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܡܬܚܙًܝܢܐ ܗܠܝܢ ܕܒܓܘܫ̈ܡܐ ܐܫܝ̈ܕܐ ܕܡܓܘܢܢܝܢ ܛܒ ܡܢ ܗܿܢܘܢ ܕܒܙܓܘ̈ܓܝܬܐ ܢܬܚܙܘܢ ܗܘܘ. ܘܟܕ ܢܩܦ̈ܝܬܐ ܟܠܗܝܢ ܫܟܝܪ̈ܢ. ܐܟܘܬܗܝܢ ܘܩܕܡ̈ܝܬܐ ܫܟܝܪ̈ܢ. ܘܡܬܚܙܝܢܐ ܡܢ ܗܿܘ ܕܡܒܥܕ ܣܝܡ. ܙܥܘܪܐ ܡܬܚܙܐ ܒܗܿܝ ܕܟܕ ܐܣܦܪܢܝܬܐ ܡܕܡ ܘܙܥܘܪܬܐ ܐܝܬܝܗܿ ܗܿܝ ܕܒܡܬܪܫܡܢܘܬܗܿ ܚܙܝܐ ܡܫܬܡܠܝ ܥܠ ܡܢܬܐ ܕܙܥܘܪܝܐ ܒܗܿ ܢܦܠ ܪܘܫܡܗ ܕܡܬܚܙܝܢܐ ܠܦܘܬ ܡܒܥܕܘܬܗ ܐܟܡܐ ܕܒܐܣܟܝܡܐ ܕܡܢ ܠܬܚܬ ܡܬܚܘܐ. ܢܣܝܡ ܡܢ ܩܢܘܡܐ ܡܕܡ ܡܓܢܝܐ ܕܕܠܩܘܒܠܗܿ ܗܘ ܕܪܛܝܒܘܬܐ ܓܠܝܕܢܝܬܐ. ܘܗܝܕܝܟ ܓܠܝܐ ܕܣܘܪ̈ܛܐ ܡܕܡ ܢܦܩܘܢ ܡܢܗܿ ܠܘܬܗ ܥܠ ܐܣܟܝܡܐ ܩܘܢܘܣܝܐ. ܘܟܕ ܒܣܛܪ̈ܝܗܿ ܕܡܓܢܐ ܗܝ ܡܣܬܝܟܝܢ ܛܪ̈ܝܓܘܢܐܣ ܡܫܬܟܚܝܢ ܪ̈ܘܝܚܝ ܬܚ̈ܬܝܐ ܘܐܠܝ̈ܨܝ ܥ̈ܠܝܐ ܕܪܫܗܘܢ ܚܘܕܪܐ ܗܘ ܙܥܘܪܐ ܠܦܘܬ ܙܥܘܪܘܬܗܿ ܕܓܠܝܕܢܝܬܐ. ܒܕܓܘܢ ܟܡܐ ܕܡܬܬܘܣܦܐ ܠܡܓܢܐ ܡܒܥܕܘܬܐ. ܗܢܐ ܟܠܗ ܡܬܬܘܣܦ ܠܩܘܢܘܣ ܗܿܘ ܕܪܫܐ ܐܝܬ ܠܗܿ ܓܠܝܕܢܝܬܐ. ܘܒܐܣܝܣ ܡܓܢܐ ܐܘܪܟܐ. ܘܠܙܘ̈ܝܬܐ ܐܠܝܨܘܬܐ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܟܡܐ ܕܢܪܚܩ ܡܬܚܙܝܢܐ ܡܬܐܠܨ ܚܘܕܪܐ ܕܓܠܝܕܢܝܬܐ. ܘܗܟܢܐ ܙܥܘܪܐ ܡܬܚܙܐ ܘܡܢ ܪ̈ܓܫܐ ܡܢ ܗܿܢܘܢ ܕܐܢܢܩܐܝܬ ܠܟܠ ܚܝܘܬܐ ܫܟܝܚܝܢ ܓܫܬܐ ܗܝ ܐܝܟ ܕܐܡܝܪܐ ܐܦ ܛܥܡܬܐ. ܗܿܢܘܢ ܕܝܢ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܐܝܬ ܐܡܬܝ ܕܠܐ ܢܬܟܢܫܘܢ ܒܡܕܡ ܡܕܡ ܡܢ ܚܝܘ̈ܬܐ.

ܦܣܘܩܐ: ܘܪ̈ܓܫܐ ܡܢ ܓܘ̈ܝܐ ܒܚܝ̈ܠܝܢ ܚܡܫܐ ܣܝ̈ܟܝܢ ܘܡܬܦܠܓܝܢ ܠܬܠܬܐ ܦܘ̈ܠܓܐ. ܚܕ ܡܢ ܡܕܪܟܢܐ ܕܡܬܬܨܝܪ̈ܢܘܬܐ ܡܢܬܝ̈ܬܐ. ܘܗܘ ܗܢܐ ܬܪܝܢܐܝܬ. ܘܩܕܡܝܐ ܡܢ ܗܿܘ ܕܪܓܫܐ ܡܫܘܬܦܐ ܡܬܩܪܐ. ܐܦ ܦܐܢܛܣܝܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܘܗܘ ܗܢܐ ܚܝܠܐ ܗܘ ܡܛܟܣܐ ܒܥܘܒܐ ܩܕܡܝܐ ܕܡܘܚܐ. ܕܠܘܬܗ ܝܘܩܢ̈ܝ ܡܬܪ̈ܓܫܢܐ ܟܠܗܘܢ ܡܬܟܢܫܝܢ ܘܡܕܪܟ ܐܢܘܢ. ܘܐܠܘ ܠܐ ܠܢ ܚܝܠܐ ܗܢܐ ܠܘ ܡܦܣܩ ܦܣܩܝܢ ܗܘܝܢ. ܕܗܢܐ ܚܪܘܥܐ ܗܘ ܚܝܠܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܘܕܡܢ ܐܢܢܩܝ ܠܗܿܘ ܕܦܣܩ ܕܡܕܪܟܢܗܘܢ ܢܗܘܐ ܐܟܚܕܐ ܓܠܝܐ. ܘܕܠܝܬ ܒܪ̈ܓܫܐ ܒܪ̈ܝܐ. ܕܟܢܝܫܘܬ ܗܠܝܢ ܡܨܐ ܗܘ ܠܡܕܪܟܘ ܬܘܒ ܓܠܝܐ. ܗܘ ܗܟܘܬ ܘܡܢ ܢܘܩܕܬܐ ܡܬܬܙܝܥܬ ܩܝܩܠܘܣܐܝܬ ܒܪܗܝܒܘ ܚܘܕܪܐ ܡܕܡ ܡܬܚܙܐ. ܘܛܘܦܬܐ ܕܢܚܬܐ ܣܘܪܛܐ ܡܬܚܙܝܐ ܬܪܝܨܐ. ܘܕܠܘ ܥܝܢܐ ܗܝ ܕܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܚܙܝܐ ܓܠܝܐ. ܒܗܿܝ ܕܗܝ ܗܕܐ ܐܠܐ ܠܗܿܝ ܕܕܠܩܘܒܠܝܬ ܣܝܡܐ ܗܝ ܠܗܿ ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܬܚܙܐ. ܘܡܢ ܗܠܝܢ ܡܢ ܚܕܐ ܗܝ ܢܘܩܕܬܐ ܐܘ ܛܘܦܬܐ ܕܣܝܡܐ ܩܢܝܐ ܕܐܝܟ ܗܢܐ. ܒܕܓܘܢ ܐܠܝܨܐ ܕܚܝܠܐ ܡܕܡ ܐ̱ܚܪܢܐ ܢܗܘܐ ܕܠܘܬܗ ܡܝܒܠ ܚܙܝܐ ܨܘܪܬܐ ܕܒܗ. ܘܒܗ ܡܬܢܛܪܐ ܡܬܚܙܝܢܐܝܬ ܥܕ ܬܩܦ ܠܗ ܐ̱ܚܪܬܐ ܘܐ̱ܚܪܬܐ ܣܒܝܣܐܝܬ. ܘܗܟܢܐ ܚܘܕܪܐ ܐܘ ܣܘܪܛܐ ܡܬܪܟܒ.

ܬܪܝܢܐ ܕܝܢ. ܗܿܘ ܕܗܓܓܐ ܡܬܩܪܐ. ܘܚܝܠܐ ܗܘ ܡܛܟܣ ܒܐܚܪܝܗ ܕܥܘܒܐ ܩܕܡܝܐ (ܕܡܘܚܐ). ܘܒܗ ܝܘܩܢ̈ܐ ܐܘܟܝܬ ܨܘܪܬ ܡܬܪ̈ܓܫܢܐ ܟܠܗܘܢ ܡܬܟܢ̈ܫܢ ܐܦ ܡܬܢܛܪ̈ܢ ܒܬܪ ܫܘܢܝ̈ܗܝܢ ܡܢ ܪ̈ܓܫܐ ܒܪ̈ܝܐ ܐܦ ܦܢܛܣܝܐ. ܘܗܘ ܗܢܐ ܡܕܢܐ ܡܕܡ ܗܘ ܕܦܢܛܣܝܐ. ܒܗܿܝ ܕܒܗ ܡܬܚܡܠܝܢ ܡܬܕܪܟܢܗ. ܘܕܚܝܠܐ ܡܢ ܕܩܘܒܠܐ ܠܘ ܗܘ ܟܕ ܗܘ ܕܢܛܘܪܘܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܝܕܝܥܐ ܡܢ ܗܿܝ ܕܠܘ ܟܠ ܡܩܒܠܢܐ ܢܛܘܪܐ. ܐܟܙܢܐ ܕܡܝ̈ܐ ܕܡܢ ܩܨ ܪܛܝܒܘܬܐ ܡܩܒܠܝܢ ܝܘܩ̈ܢܐ. ܘܡܢ ܩܨ ܓܠܝܙܘܬ ܝܒܝܫܘܬܐ ܠܐ ܢܛܪܝܢ. ܦܘܠܓܐ ܕܝܢ ܕܬܪܝܢ ܡܕܪܟܢܐ ܕܣܘ̈ܟܠܐ ܘܡܫܬܪܪ̈ܢܘܬܐ ܡܢ̈ܬܝܬܐ. ܘܗܘ ܐܦ ܗܢܐ ܬܪܝܢܐܝܬ. ܚܕ ܡܢ ܗܿܘ ܕܘܗܡ ܡܬܩܪܐ. ܘܐܝܬܘܗܝ ܚܝܠܐ ܡܕܡ ܡܛܟܣ ܒܐܚܪܝܗ ܕܥܘܒܐ ܡܨܥܝܐ ܕܡܘܚܐ ܘܡܕܪܟ ܠܙܢ̈ܝܐ ܠܐ ܡܬܪ̈ܓܫܢܐ ܕܫܟܝܚܝܢ ܒܡܬܪ̈ܓܫܢܐ. ܘܦܣ̈ܩܐ ܡܣܪܚ ܡܢ̈ܬܝܐ ܒܗܘܢ ܥܠܝܗܘܢ. ܐܝܟ ܦܣܩܗܿ ܕܢܩܝܐ ܒܣܢܐܬܐ ܥܠ ܕܐܒܐ. ܘܒܚܘܣܢܐ ܥܠ ܝܠܕܗܿ. ܐ̱ܚܪܢܐ ܕܝܢ ܚܝܠܐ ܗܿܘ ܕܡܬܥܗܕܢܐ ܡܬܟܢܐ. ܘܡܛܟܣ ܒܥܘܒܗ ܐ̱ܚܪܢܐ ܐܘܟܝܬ ܬܠܝܬܝܐ ܕܡܘܚܐ. ܘܢܛܪ ܠܣܘ̈ܟܠܐ ܡܢ̈ܬܝܐ ܐܘܟܝܬ ܠܦܣ̈ܩܐ ܘܗܡ̈ܝܐ. ܘܗܘ ܗܢܐ ܡܕܢܐ ܗܘ ܕܘܗܡ. ܐܝܟ ܕܐܦ ܗܓܓܐ ܠܦܢܛܣܝܐ. ܘܗܠܝܢ ܡܢ ܬܪܝܢ ܚܝ̈ܠܐ ܕܡܬܬܨܝܪ̈ܢܘܬܐ ܡܢ̈ܬܝܬܐ. ܘܬܪܝܢ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܕܡܫܬܪܪ̈ܢܘܬܐ ܡܢ̈ܬܝܬܐ ܗ̄ ܠܟܠܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܡܕܪܟܢܐ ܘܢܛܘܪܐ. ܦܘܠܓܐ ܕܝܢ ܬܠܝܬܝܐ. ܗܿܘ ܗܘ ܕܡܟܢ ܠܡܪܟܒܘ ܨܘܪ̈ܬܐ ܥܡ ܚܕ̈ܕܐ. ܘܠܣܘ̈ܟܠܐ ܥܡ ܚܕ̈ܕܐ. ܘܠܣܘ̈ܟܠܐ ܥܡ ܨܘܪ̈ܬܐ. ܘܚܝܠܐ ܡܬܟܢܐ ܡܬܗܓܓܢܐ ܠܘܬ ܚܫܚܬܗ ܕܘܗܡ. ܘܚܫܘܒܬܢܐ ܠܘܬ ܚܫܚܬܗ ܕܗܘܢܐ. ܡܛܟܣ ܕܝܢ ܒܥܘܒܐ ܡܨܥܝܐ ܕܡܘܚܐ ܠܘܬ ܬܘܠܥܐ. ܥܒܕܗ ܕܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܕܢܪܟܒ ܐܟܚܕ ܘܫܪܐ. ܘܢܬܗܓܓ ܚܝ̈ܘܬܐ ܬܪܝܢܬ ܪ̈ܫܐ ܐܘ ܕܠܐ ܪܫܐ. ܘܒܒܪܝܬܗ ܡܢ ܐܝܟ ܗܿܘ ܕܠܐ ܡܬܘܡ ܢܐܚ ܒܫܢܬܐ ܐܘ ܒܥܝܪܘܬܐ ܐܬܬܟܝܢ. ܘܒܗ ܬܚܘ̈ܡܐ ܡܨܥ̈ܝܐ ܡܬܬܨܝܪܝܢ. ܘܠܣܘܥܪ̈ܢܐ ܡܬܗܘܢ̈ܢܐ ܒܡܓܫ̈ܡܐ ܡܕܡܐ. ܘܠܡܬܝ̈ܕܥܢܐ ܒܡܬܪ̈ܓܫܢܐ. ܘܡܢ ܐܝܢܝ̈ܘܬܐ ܠܘܬ ܐܝܢ̈ܝܐ ܪܗܛ. ܘܡܢ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܠܘܬ ܗܿܢܘܢ ܕܣܩܘ̈ܒܠܝܝܢ ܐܘ ܡܣܒܗܝܢ ܒܗܘܢ ܘܠܟܠܚܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܐܘܪ̈ܓܢܐ ܪܘܚܐ ܡܕܡ ܕܒܗ ܕܝܠܢܝܐ. ܗܿܝ ܐܝܕܐ ܕܡܪܟܒܬܐ ܗܝ ܐܘܟܝܬ ܛܥܘܢܬܐ ܕܚܝܠܐ ܕܒܗ ܡܙܝܥܢܐ ܢܗܘܐ ܐܘ ܡܕܪܟܢܐ ܐܘ ܡܕܡ ܐ̱ܚܪܝܢ. ܘܗܝ ܪܘܚܐ ܓܘܫܡܐ ܗܝ ܩܛܝܢܐ ܘܚܡܝܡܐ ܕܡܢ ܩܛܝܢܘܬܗܘܢ ܕܟܘ̈ܡܘ ܡܬܝܠܕܐ. ܐܝܟ ܕܐܦ ܗܕܡ̈ܐ ܡܢ ܠܒܝܕܘܬܗܘܢ. ܢܒܥܐ ܕܝܢ ܗܘ ܠܒܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܘܒܪܕܝܗܿ ܕܡܢܗ ܪܘܚܐ ܚܝܘܬܢܝܬܐ ܡܬܟܢܝܐ. ܘܟܕ ܒܝܕ ܫܪ̈ܝܢܐ ܠܘܬ ܡܘܚܐ ܡܣܬܠܩܐ. ܘܡܬܡܙܓܐ ܒܩܪܝܪܘܬܗ ܘܒܝܕ ܓܝ̈ܕܐ ܥܠ ܣܘܓܐܗ ܕܦܓܪܐ ܢܛܚܐ. ܟܕ ܚܝ̈ܠܐ ܡܪ̈ܓܫܢܐ. ܘܡܬܬܙܝ̈ܥܢܐ ܠܗܘܢ ܠܗܕܡ̈ܐ ܡܝܒܠܐ. ܘܪܘܚܐ ܢܦܫܢܝܬܐ ܡܬܩܪܝܐ. ܘܟܕ ܒܝܕ ܘܪ̈ܝܕܐ ܠܘܬ ܟܒܕܐ ܕܪܫܐ ܗܝ ܕܚܝ̈ܠܐ ܟܠܗܘܢ ܢܨܒ̈ܬܢܝܐ ܡܬܡܛܝܐ. ܪܘܚܐ ܟܝܢܝܬܐ ܡܫܬܡܗܐ. ܘܡܪܢܝܐ ܦܫܝܛܐܝܬ ܠܒܐ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܐܝܬܘܗܝ. ܘܐܠܘ ܡܘܚܐ ܠܘ ܡܢܗ ܢܣܒ ܐܠܐ ܗܘ ܗܘܐ ܪܫܐ ܕܗܘܝܗܿ ܕܪܘܚܐ ܚܡܝܡܐ ܛܒ ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܢܗܘܐ. ܘܟܕ ܚܡܝܡܘܬܐ ܡܩܛܢܢܝܬܐ ܡܕܡ ܐܝܬܝܗܿ ܘܡܦܘܫܫܢܝܬܐ. ܐܝܟܢܐ ܩܪܝܪܐ ܪܛܝܒܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܘܐܠܘ ܬܘܒ ܚܡܝܡܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܟܕ ܡܬܬܘܣܦܐ ܗܘܬ ܠܗ ܚܡܝܡܘܬܐ ܕܡܢ ܡܬܬܙܝ̈ܥܢܘܬܐ ܘܕܩ ܗܘܐ ܕܡܫܬܓܪܘ ܡܫܬܓܪ ܗܘܐ. ܠܘ ܟܐܢܐܝܬ ܡܕܝܢ ܐܬܪܥܝ ܓܐܠܝܢܘܣ ܘܟܠܗܘܢ ܒܢ̈ܝ ܐܡܢܗ. ܘܕܓܘܫܡܐ ܗܝ ܪܘܚܐ ܝܕܝܥܐ ܡܢ ܗܿܝ ܕܟܠ ܗܕܡ ܟܕ ܣܟܪܐ ܡܕܡ ܒܝܬ ܠܗ ܠܡܘܚܐ ܢܦܠ. ܒܛܠܐ ܡܢܗ ܡܪܓܫܢܘܬܐ. ܘܕܩܛܝܢܐ ܬܘܒ ܝܕܝܥܐ ܡܢ ܗܿܝ ܕܒܡܥܒܪ̈ܬܐ ܕܛܒ ܐܠܝ̈ܨܢ ܥܒܪܐ ܒܦܘܪ̈ܘܓܝܕܢ̈ܝܐ.

ܘܐܬܗܕܝܘ ܡܢ ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܠܘܬ ܡܫܬܘܕܥܢܘܬܐ ܕܕܠܝܘܬ ܟܠܚܕ ܡܢ ܐܘܪ̈ܓܢܐ ܒܚܝܠܐ ܡܕܡ. ܡܢ ܢܩܝܦܘܬ ܒܘܠܒܠܗܘܢ ܠܚܫܝ̈ܗܘܢ. ܘܡܛܟܣܘܬܗܘܢ ܠܚܘܠܡܢܗܘܢ ܘܕܡܫܚ̈ܠܦܐ ܘܠܘ ܚܕ ܐܢܘܢ ܚܝ̈ܠܐ ܐܫܬܘܕܥܘ. ܡܢ ܗܿܝ ܕܕܝܠܢܐܝܬ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܠܡܟܬܪܘ ܟܠܚܕ ܡܢܗܘܢ ܒܒܘܛܠ ܗܘ ܐ̱ܚܪܢܐ.

ܡܥܝܪܢܘܬܐ: ܐܠܘ ܢܦܫܐ ܗܘ ܡܘܙܓܐ ܐܝܬܝܗܿ ܗܘܬ. ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܡܥܒܕܢ̈ܘܬܗܿ ܒܦܫܝ̈ܛܐ ܝܬܝܪ ܡܬܚ̈ܙܝܢ ܗܘ̈ܝ. ܒܗܿܝ ܕܡܘܙܓܐ ܘܠܐىܡܕܡ ܗܘ ܐ̱ܚܪܝܢ ܣܛܪ ܡܢ ܐܝܢܝܘܬܐ ܡܢ ܐܝܢܝܘܬܐ ܡܕܡ ܡܪܟܒܬ ܡܢ ܐܝܢܝ̈ܘܬ ܦܫܝ̈ܛܐ ܘܡܨܥܝܘܬܗܝܢ ܐܘܟܝܬ ܫܘܬܦܬܐ ܕܝܠܗܝܢ. ܘܐܠܘ ܬܘܒ ܢܦܫܐ ܡܘܙܓܐ ܗܘܬ. ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܒܐܡܝܢ ܬܫܬܚܠܦ ܐܝܟ ܕܐܦ ܗܘ ܡܫܬܚܠܦ ܨܝܕ ܓܫܘܦܘܬ ܗܿܘ ܕܣܩܘܒܠܝ. ܘܬܘܒ ܐܝܟܢܐ ܡܘܙܓܐ ܡܨܝܐ ܕܬܗܘܐ ܗܿܝ ܕܢܛܘܪܬܐ ܗܝ ܕܡܘܙܓܐ. ܟܕ ܥܫܡܐ ܠܟܝ̈ܢܐ. ܥܪ̈ܩܝ ܡܢ ܚܕ̈ܕܐ ܘܢܨܘ̈ܝܐ ܠܘܬ ܡܠܘܬܘܬܐ.

ܢܘܗܪܐ ܥܠ ܢܦܫܬܐ ܡܠܝܠܬܐ

ܩܕܡܝܬ ܥܠ ܠܐ ܗܘܠܢܝܘܬܗܿ

ܠܡܐ ܐܪܐ ܡܓܢܐ ܓܢܐ ܐܢ̱ܬ ܡܢ ܝܬܟ ܐܘ ܐܢܬ. ܘܟܕ ܕܡܝܟ ܐܢ̱ܬ ܐܘ ܥܝܪ ܐܘ ܪܘܐ. ܒܗܿ ܒܕܡܘܬܐ ܘܟܕ ܬܬܗܓܓ ܝܬܟ. ܐܝܟ ܗܿܘ ܕܡܦܠܗ̈ܕܢ ܡܢܘ̈ܬܟ ܟܠܗܝܢ. ܠܡܐ ܡܛܥܐ ܬܛܥܐ ܐܢ̱ܬ ܠܟ. ܠܐ ܐܡܪ ܐ̱ܢܐ. ܒܕܓܘܢ ܐܫܬܘܕܥ ܕܠܘ ܡܕܡ ܗܘ ܐܢ̱ܬ ܡܢ ܡܢܘ̈ܬܟ ܓܘܫܡ̈ܢܝܬܐ. ܐܦܠܐ ܟܠܗܝܢ. ܒܗܿ ܒܕܡܘܬܐ ܐܢܗܘ ܕܡܕܡ ܗܘܝܬ ܡܢ ܡܢܘ̈ܬܟ ܗܿܢܝܢ ܕܡܬܚ̈ܙܝܢ ܡܫܟܐ ܠܡܐܡܪ ܐܘ ܡܕܡ ܐ̱ܚܪܝܢ ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܠܘ ܐܢ̱ܬ ܬܟܬܪ ܗܘܝܬ ܒܡܬܢܫܛܢܘܬ ܗܢܐ. ܘܐܠܘ ܬܘܒ ܡܕܡ ܗܘܝܬ ܐ̱ܚܪܝܢ ܡܢ ܡܢܘ̈ܬܟ ܠܡ ܓܘܝ̈ܬܐ. ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܟܕ ܚܕܐ ܡܢܬܐ ܡܬܢܫܐ ܗܘܝܬ. ܐܦ ܐܢ̱ܬ ܠܟ ܬܬܢܫܐ. ܘܕܠܘ ܗܟܢܐ ܗܘ ܓܠܝܐ. ܒܗܿܝ ܕܠܟܠ ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܒܝܕ ܐܘܡܢܘܬܐ ܟܒܪ ܨܘܪܝܬܐ ܡܨܐ ܐܢ̱ܬ ܠܡܐܠܦܝܗܿ. ܘܐܢ̱ܬ ܠܟ ܐܢܢܩܐܝܬ ܒܟܠܙܒܢ ܝܕܥ ܐܢ̱ܬ. ܘܬܘܒ ܐܠܘ ܠܐ ܡܕܡ ܡܬܦܘܫܫ ܗܘܐ ܡܢ ܗܕܡ̈ܝܟ. ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܠܪܒܘܬ ܟܡܝܘܬܐ ܕܛܒ ܪܒܐ ܡܬܡܛܐ ܗܘܝܬ ܘܗܐ ܠܘ ܗܟܢܐ. ܘܟܕ ܐܢܢܩܐܝܬ ܬܚܝܬ ܦܘܫ̈ܫܐ ܣܝܡܝܢ ܘܠܘ ܗܢܘܢ ܟܕ ܗܢܘܢ ܡܩܘܝܢ. ܠܘ ܐܢ̱ܬ ܗܘ ܗܢܘܢ ܗܿܘ ܕܐܘܣܚܘܬܟ ܘܠܐ ܡܬܘܡ ܝܪܒܐ ܐܘ ܒܨܪܐ. ܝܬܟ ܡܕܝܢ ܙܠܓܐ ܡܕܡ ܡܠܟܘܬܢܝܐ ܘܐܠܗܝܐ ܐܝܬܝܗܿ. ܗܿܝ ܕܡܥܠܝܐ ܡܢ ܗܘܠܐ ܡܩܒܠܬ ܚܘ̈ܒܠܐ ܘܕܝܘܒܬܐ(ܕܝܡܬܐ). ܕܠܗܿ ܢܦܫܐ ܡܠܝܠܬܐ ܩܪܝܐ ܡܠܬܐ. ܘܡܬܦܫܩܐ ܕܐܝܬܝܗܿ ܐܘܣܝܐ ܕܠܘ ܡܢ ܗܘܠܐ. ܐܦܠܐ ܒܗܘܠܐ ܐܝܬܝܗܿ. ܘܡܟܢܐ ܕܬܙܝܥܝܘܗܝ ܠܓܘܫܡܐ ܘܬܕܪܟ ܟܠܗܝܢ ܕܐܝܬܝܗ̈ܝܢ ܒܚܝܠܐ. ܐܢ ܐ̱ܢܫܝܬܐ ܗܝ. ܐܘ ܒܡܥܒܕܢܘܬܐ. ܐܢ ܡܘܙܠܬܢܝܬܐ ܗܝ.

ܢܘܗܪܐ ܕܥܠ ܚܝ̈ܠܝܗܿ

ܘܠܗܕܐ ܡܢ ܬܪܝܢ ܐܝܬ ܚܝ̈ܠܐ. ܬܐܘܪܝܛܝܩܝܐ ܘܣܥܘܪܝܐ. ܘܟܠܚܕ ܡܢܗܘܢ ܗܘܢܐ ܡܬܩܪܐ. ܘܚܝܠܐ ܡܢ ܣܥܘܪܝܐ ܡܙܝܥܢܐ ܗܘ ܕܦܓܪܐ ܐ̱ܢܫܝܐ ܠܘܬ ܣܥܘܪ̈ܘܬܐ ܡܢ̈ܬܝܬܐ ܗܿܢܝܢ ܕܡܗܢ̈ܝܢ ܠܗܿ ܐܝܟ ܕܐܦ ܚܝܠܐ ܗܿܘ ܡܫܘܓܪܢܐ ܠܘܬ ܗܿܝ ܕܢܬܒܥ ܗܿܘ ܕܪܓܝܓ. ܐܘ ܢܕܚܘܩ ܗܿܘ ܕܣܢܐ ܡܝܬܐ ܠܗܿܘ ܡܙܝܥܢܐ. ܒܗܿ ܒܕܡܘܬܐ ܘܗܢܐ ܐܠܐ ܡܬܒܥܝܢ̈ܘܬܗ ܕܗܢܐ ܗܘܢܢ̈ܝܬܐ ܡܕܡ ܐܝܬܝܗ̈ܝܢ. ܐܟܙܢܐ ܕܛܒܬܐ ܘܟܐܢܘܬܐ ܘܥܒ̈ܕܐ ܕܡܗܢܝܢ ܠܢܦܫܐ ܒܥܠܡܐ ܕܗܪܬܡܢ ܘܐܦܢ ܡܐܚܫ̈ܢܐ ܡܕܡ ܢܗܘܘܢ ܕܫܥܬܐ ܕܡܢܗܘܢ ܪܓܬܐ ܚܝܘܬܢܝܬܐ ܡܫܬܢܩܐ. ܘܚܝܠܐ ܬܐܘܪܝܛܝܩܝܐ ܡܕܪܟܢܐ ܡܕܡ ܐܝܬܘܗܝ ܠܐ ܣܥܘܪܐ. ܡܫܥܒܕܢܐ ܕܝܢ ܒܪܡ ܕܗܿܘ ܣܥܘܪܐ. ܘܗܿܘ ܡܢ ܣܥܘܪܝܐ ܗܘܝܘ ܕܙܕܩ ܠܡܫܬܠܛܘ ܥܠ ܚܝ̈ܠܝ ܦܓܪܐ ܕܫܪܟܐ. ܚܝܒܘܬܗ ܕܝܢ ܕܡܢܗܘܢ ܥܠܬܐ ܗܘܝܐ ܡܒܥܕܢܝܬܐ ܕܡܢ ܫܪܪܐ ܩܕܡܝܐ ܘܡܙܡܢܬ ܫܘܢܩܐ. ܢܦܫܐ ܡܕܝܢ ܘܚܝ̈ܠܝ ܦܓܪܐ ܟܠܚܕ ܡܢܗܘܢ ܠܡܚܒ ܐܝܬ ܠܗ ܡܢ ܗܿܘ ܐ̱ܚܪܢܐ. ܘܐܠܐ ܐܝܟܢܐ ܡܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܗܿܘ ܡܢ ܕܠܝܠ ܗܘ ܠܡܬܒܥܪܪܘ. ܗܿܘ ܕܝܢ ܠܡܫܬܪܚܘ ܠܦܘܬ ܚ̈ܫܐ ܕܐܟܣܝܣ ܩܢܘ. ܡܠܘܢ ܕܝܢ ܐܢ̱ܬ ܟܕ ܬܐܘܪ̈ܝܣܐ ܥܒܕ ܐܢ̱ܬ ܓܢܒܪܘܬ ܒܪܘܝܐ ܘܓܐܝܘܬܗ. ܘܟܪ̈ܘܒܐ ܐܘ ܣܪ̈ܦܐ ܕܨܡܚ̈ܐ ܐܢܘܢ ܘܙܠܓ̈ܐ ܕܗܕܝܪܘܬܗ. ܐܘ ܬܫܡܥ ܠܟܪܘܙܐ ܐ̱ܢܫ ܐܠܗܝܐ ܕܡܪܬܐ ܥܠ ܩܘܡܐ ܗܿܘ ܡܠܐ ܣܘܪܕܐ ܕܩܕܡ ܒٍܝܡܐ ܕܚܝܠܬܐ ܐܝܟܢܐ ܡܬܩܒ̈ܒܢ ܠܟ ܒܣܪ̈ܬܐ. ܘܡܙܕܩ̈ܦܢ ܡܢ̈ܐ ܡܢ ܢܘܗܪܐ ܗܿܘ ܕܨܡܚ ܒܢܦܫܟ ܘܥܛܦ ܠܘܬ ܗܝܟܠܟ. ܘܗܟܢܐ ܚܐܫܝܢ ܚܝ̈ܠܐ ܡܢ ܢܦܫܐ. ܘܗܝ ܗܕܐ ܡܩܒܠܢܝܬܐ ܗܝ ܕܣܘ̈ܟܠܐ ܒܚܝܠܐ ܐܟܚܕ ܘܒܡܥܒܕܢܘܬܐ. ܘܠܚܝܠܐ ܡܢ ܬܠܬܐ ܛܟ̈ܣܐ ܚܕ ܡܢ ܗܿܝ ܡܟܢܘܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܐܝܬܝܗܿ ܐܟܙܢܐ ܕܠܫܒܪ̈ܐ. ܘܡܬܟܢܐ ܗܘܢܐ ܗܘܠܢܝܐ. ܒܬܪ ܕܝܢ ܗܢܐ ܛܟܣܐ ܬܪܝܢܐ ܕܐܝܬܝܗܿ ܥܗܢܘܬܐ ܬܪܝܢܝܬܐ ܕܒܬܪ ܝܕ̈ܥܬܐ ܐܢܢ̈ܩܝܬܐ ܗܘܝܐ ܠܘܬ ܝܕ̈ܥܬܐ ܗܿܢܝܢ ܡܬܩܢܝ̈ܢܝܬܐ ܘܡܬܟܢܐ ܗܘܢܐ ܐܟܣܝܣܝܐ. ܒܬܪ ܕܝܢ ܗܢܐ ܛܟܣܐ ܗܘ ܬܠܝܬܝܐ. ܗܿܘ ܕܟܠ ܐܡܬܝ ܕܢܒܥܐ ܢܬܗܘܢܢ ܝܕ̈ܥܬܐ ܗܢܝܢ ܕܩܕܡ ܐܕܪܟ ܐܢܝܢ ܒܥܠܬ ܒܥܬܐ ܘܡܬܟܢܐ ܗܘܢܐ ܕܒܡܥܒܕܢܘܬܐ. ܘܡܢ ܗܢܐ ܡܬܕܪܓ ܠܘܬ ܓܡܝܪܘܬܐ ܕܐܝܬܝܗܿ ܫܟܝܚܘܬ ܝܕ̈ܥܬܐ ܟܠܗܝܢ ܒܡܥܒܕܢܘܬܐ ܟܕ ܠܝܬ ܒܗ ܗܿܘ ܡܐ ܕܒܚܝܠܐ ܘܡܬܟܢܐ ܗܘܢܐ ܡܬܐܓܪܐ. ܘܒܗ ܒܪܢܫܐ ܒܥܠܡ ܡܬܦܪ̈ܫܢܐ ܡܬܚܝܕ ܘܡܬܒܝܬܐ. ܘܠܗ ܗܘܢܐ ܕܒܡܥܒܕܢܘܬܐ ܡܫܡܫ. ܗܿܘ ܕܡܢ ܗܘܢܐ ܐܟܣܝܣܝܐ ܡܫܬܡܫ ܕܐܦ ܗܘ ܗܘܢܐ ܗܘܠܢܝܐ ܡܫܬܡܫ. ܘܟܠܗܘܢ ܐܟܚܕܐ ܡܢ ܗܘܢܐ ܣܥܘܪܝܐ ܡܫܬܡܫܝܢ. ܗܿܘ ܕܡܢ ܚܝܠܐ ܡܬܗܓܓܢܐ ܡܫܬܡܫ. ܗܿܘ ܕܐܦ ܗܘ ܡܢ ܪܓܫܐ ܡܫܘܬܦܐ ܐܟܡܐ ܕܐܦ ܗܢܐ ܡܢ ܪ̈ܓܫܐ ܒܪ̈ܝܐ ܡܫܬܡܫ. ܘܗܢܘܢ ܗܠܝܢ ܡܢ ܚܝܠܐ ܗܿܘ ܡܫܘܓܪܢܐ ܡܫܬܡܫܝܢ. ܘܗܘ ܗܢܐ ܡܢ ܗܿܘ ܡܥܒܕܢܐ ܕܡܬܬܙܝܥܢܘܬܐ ܘܡܫܡܫܢ̈ܝܬ ܟܠܗܝܢ ܐܝܢܝ̈ܘܬܐ ܐܢܝܢ ܐܪܒܥ. ܗܿܢܝܢ ܕܐܦ ܥܒܘܕ̈ܬܗܝܢ ܡܢ ܚܫܘܫ̈ܬܗܝܢ ܡܫܬܡ̈ܫܢ ܘܗܟܢܐ ܪܘܟܒܐ ܕܒܪܝܬܐ ܡܦܬܟܬܐ ܡܬܠܚܡ ܡܢ ܐܘܡܢ ܐܘܡܢ̈ܐ ܕܠܗ ܟܠ ܡܫܬܥܒܕ ܘܡܫܬܡܫ ܡܢ ܗܿܢܘܢ ܕܠܘ ܠܗܘܠܐ ܐܬܥܒܕܕ.

ܢܘܗܪܐ ܥܠ ܗܿܝ ܕܠܘ ܡܢ ܝܬܗܿ ܢܦܫܐ ܡܬܢܗܪܐ

ܢܦܫܐ ܡܢ ܓܝܪ ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܬܦܩ ܝܬܗܿ ܡܢ ܚܝܠܐ ܠܡܥܒܕܢܘܬܐ. ܒܗܿܝ ܕܙܢܐ ܗܿܘ ܕܒܗ ܡܥܒܕܐ ܠܘ ܗܘܝܘ ܟܕ ܗܘ ܙܢܐ ܕܒܗ ܡܩܒܠܐ. ܘܒܗܿܝ ܕܦܫܛܬܐ ܗܝ ܠܝܬ ܒܗܿ ܬܪܝܢܘܬ ܙܢ̈ܝܐ. ܐܦܠܐ ܬܘܒ ܓܘܫܡܐ ܗܝ ܐܝܟܢܐ ܕܒܐܕܫܐ ܡܢ ܬܥܒܕ ܒܗܘܠܐ ܕܝܢ ܬܩܒܠ. ܘܟܡܐ ܡܢ ܢܦܫ̈ܬܐ ܡܥ̈ܠܝܬܐ ܕܒܥ̈ܝ ܠܡܦܩܘ ܢܦܫܐ ܡܕܡ ܡܢ ܚܝܠܐ ܠܡܥܒܕܢܘܬܐ ܘܠܐ ܐܬܡܨܝ̈ܝܢ ܘܐܬܬܟܣܝܢ. ܒܗܿܝ ܕܟܠ ܡܘܗܒܬܐ ܛܒܬܐ ܡܢ ܠܥܠ ܗܝ. ܘܬܘܒ ܟܠ ܚܝܠܐ ܡܕܪܟܢܐ ܡܢܬܝܐ. ܟܕ ܓܢܝܐ ܡܢܗ ܨܘܪܬܐ ܡܕܡ ܡܢ ܡܕܢܗ ܗܿܦܟ ܢܣܒ ܠܗ. ܐܢܕܝܢ ܐܦ ܘܡܢ ܗܢܐ ܐܬܠܚܝܬ ܚܕܬܐܝܬ ܡܬܪܡܐ ܠܗܿܝ ܕܢܬܬܓܪܝܗܿ. ܘܢܦܫܐ ܡܢ ܐܦ ܡܢܗܿ ܡܢ ܙܒܢ̈ܝܢ ܣܓܝ̈ܐܢ ܡܬܠܚ̈ܝܢ ܨܘܪ̈ܬܐ ܡܕܡ ܡܬܗܘܢ̈ܢܝܬܐ. ܘܡܟܢܐ ܕܒܪܕܪܫ ܬܩܢܐ ܝܕܥܬܗܝܢ ܘܠܐ ܚܕ ܡܕܢܐ ܓܘܫܡܢܝܐ ܡܟܢ ܠܡܗܘܐ ܠܗܿ. ܒܗܿܝ ܕܡܬܗܘܢ̈ܢܐ ܠܐ ܡܨܝܢ ܠܡܫܪܐ ܒܓܘܫ̈ܡܐ ܐܝܟ ܕܡܬܚܘܝܐ. ܐܦܠܐ ܬܘܒ ܡܢܘ̈ܬܐ ܡܕܡ ܡܨ̈ܝܢ ܕܠܗܿ ܢܗܘ̈ܝܢ. ܐܝܟܢܐ ܕܗܿܝ ܡܢ ܡܩܒܠܢܝܬܐ ܬܗܘܐ. ܗܿܝ ܕܝܢ ܢܛܘܪܬܐ. ܫܪܝܟܐ ܡܕܝܢ ܕܠܒܪ ܡܢܗܿ ܢܗܘܐ ܡܕܢܗܿ ܐܘܟܝܬ ܓܡܘܪܗܿ. ܗܿܘ ܕܐܘܣܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܠܐ ܗܘܠܢܝܬܐ ܘܗܘܢܐ ܒܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܠܗ ܟܕ ܚܝܪܢ ܬܪܨܝܢܢ ܡܬܪ̈ܫܡܢ ܝܕ̈ܥܬܐ ܒܢ. ܟܕ ܕܝܢ ܡܢܗ ܡܨܛܠܝܢܢ ܥܓܠ ܡܬܠܚ̈ܝܢ ܗܢܝܢ ܕܐܬܟܬܒ̈ܝܢ ܐܝܟ ܡܚܙܝܬܐ ܡܕܡ ܡܪܝܩܬܐ ܕܟܕ ܠܘܩܒܠ ܫܡܫܐ ܬܬܪܨ ܟܠܗܝܢ ܨܘܪ̈ܬܐ ܕܠܐ ܟܠܝܘ ܠܦܘܬ ܨܠܝܠܘܬܗܿ ܒܗܿ ܡܬܪ̈ܫܡܢ. ܟܕ ܕܝܢ ܬܫܚܬ ܐܘ ܬܬܗܦܟ. ܥܓܠ ܡܢܗܝܢ ܡܣܬܪܩܐ ܕܠܗ ܠܫܡܫܐ ܪܘܚܢܝܐ ܗܘ. ܗܘܢܐ ܡܥܒܕܢܐ ܘܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܩܪܝܐ ܡܠܬܐ. ܘܠܦܘܬ ܥܗܢܘ̈ܬܗܿ ܗܿܢܝܢ ܪ̈ܚܝܩܬܐ ܐܘ ܩܪ̈ܝܒܬܐ. ܢܦܫܐ ܐܝܬ ܠܗܿ ܕܡܢ ܗܿܘ ܬܬܢܗܪ. ܟܕ ܚܘܫ̈ܒܐ ܡܨܥ̈ܝܐ ܒܠܚܘܕ ܡܥܬܕ̈ܢܐ ܡܫܟܢ̈ܝ ܥܗܢܘ̈ܬܐ. ܘܠܘ ܝܗܘ̈ܒܐ ܐܝܬܝܗܘܢ. ܘܕܦܪ̈ܘܛܣܝܣ ܡܢ ܠܘ ܒܝܬܗܝܢ ܡܟܢ̈ܫܢ ܠܣܘܢܦܪܝܣܡܛܐ ܐܝܬ ܠܡܬܚܘܝܘ. ܘܟܡܐ ܡܢ ܒܢܝܢ̈ܫܐ ܕܠܗܿܘ ܡܐ ܕܣܓܝ̈ܐܐ ܒܝܕ ܚܘܫ̈ܒܐ ܥܡܝ̈ܩܐ ܠܐ ܐܕܪܟܘ. ܗܢܘܢ ܢܗܝܪܐܝܬ ܕܠܐ ܟܠܝܘ ܕܩܘ.

ܢܘܗܪ̈ܐ ܘܡܚܘܝ̈ܢܘܬܐ ܥܠ ܗܿܝ ܕܠܐ ܚܒܝܟܐ ܥܡ ܓܘܫ̈ܡܐ ܐܝܟ ܚܝ̈ܠܐ ܓܘܫ̈ܡܢܝܐ ܒܕܓܘܢ ܠܘ ܒܒܘܛܠܗܘܢ ܒܛܠܐ ܐܠܐ ܒܛܠܝܢ ܘܗܝ ܩܝܡܐ

ܠܡܕܥ ܐܠܨܐ ܕܡܕܪܟܢܘܬܐ ܠܘ ܡܕܡ ܗܝ ܐ̱ܚܪܝܢ. ܐܠܐ ܡܬܪܫܡܢܘܬܗ ܕܡܕܪܟܢܐ ܒܨܘܪܬ ܡܢܝܘܬܗ ܕܡܬܕܪܟܢܐ. ܠܐ ܒܡܢܝܘܬܗ ܐܟܡܐ ܕܝܘܕܝܐ ܐ̱ܢܫ ܡܢ ܗܿܢܘܢ ܕܐܬܦܠܣܦܘ ܐܣܒܪ. ܒܗܿܝ ܕܣܘܓܐܐ ܕܣܘܥܪ̈ܢܐ ܗܿܢܘܢ ܕܠܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܡܕܪܟܝܢܢ ܐܝܟ ܐܣܟܝ̈ܡܐ ܡܕܡ ܓܐܘܡܛܪ̈ܝܩܝܐ ܕܠܐ ܡܟܢܝܢ ܠܡܫܬܟܚܘ. ܘܪܓܫܐ ܡܢ ܐܟܙܢܐ ܕܚܙܝܐ ܡܒܪܝܘ ܡܒܪܐ ܠܨܘܪܬܐ ܡܢ ܗܘܠܐ. ܐܠܐ ܣܢܝܩ ܥܠ ܐ̱ܚܝܢܘܬܐ ܡܕܡ ܣܝܡܝܬܐ ܕܒܝܬ ܠܗ ܠܡܬܚܙܝܢܐ. ܗܿܝ ܐܝܕܐ ܕܒܡܬܬܪܝܡܢܘܬܗܿ ܡܬܬܪܝܡܐ ܘܡܕܪܟܢܘܬܐ. ܗܓܓܐ ܕܝܢ ܐܦ ܡܢܗܿ ܕܐܚܝܢܘܬܐ ܗܿܝ ܡܒܪܐ ܠܨܘܪܬܐ. ܘܡܟܢ ܕܢܕܪܟ. ܟܕ ܘܠܐ ܣܟ ܗܝ ܗܕܐ ܐܠܐ ܠܘ ܟܠܢܐܝܬ ܡܟܢ ܠܡܒܪܝܘ. ܒܗܿܝ ܕܒܠܥܕ ܣܝܡܐ ܡܕܡ ܐܝܟܢ ܕܗܘ ܐܘ ܐܝܢܝܘܬܐ ܐܘ ܟܡܝܘܬܐ ܠܐ ܡܨܐ ܠܡܕܪܟܘ. ܗܘܢܐ ܕܝܢ ܡܢ ܟܠܗܝܢ ܡܒܪܐ ܠܗܿ ܠܨܘܪܬܐ ܘܡܢܟܪܐ ܥܕܡܐ ܠܗܿܝ ܕܡܢ ܣܘܩܪܛܝܣ ܡܢ ܨܘܪܬܐ ܡܕܡ ܢܣܒ. ܗܿܝ ܐܝܕܐ ܕܗܝ ܟܕ ܗܝ ܐܦ ܠܦܠܛܘܢ ܘܙܝܢܘܢ ܒܠܥܕ ܫܘܚܠܦܐ. ܒܗܿܝ ܕܠܟܠܗܘܢ ܙܢ̈ܝܐ ܐܟܣܢ̈ܝܐ ܡܢܗܿ ܕܗܿܝ ܐܪܝܡ. ܘܠܗܿ ܐܝܟ ܕܐܝܬܝܗܿ ܐܫܬܘܕܥܗܿ. ܘܗܟܢܐ ܒܡܬܪܓܫܢܐ ܗܿܘ ܥܒܕܐ ܡܕܡ ܥܒܕ ܕܒܗ ܡܬܗܘܢܢܐ ܠܘ ܬܘܒ ܡܬܪܓܫܢܐ ܗܘܐ.

ܡܚܘܝܢܘܬܐ: ܢܦܫܐ ܡܢ ܓܝܪ ܡܕܪܟܢܝܬܐ ܗܝ ܕܣܘ̈ܟܠܐ ܟܠܢ̈ܝܐ ܐܝܟ ܓܘܫܡܢܘܬܐ ܐܘ ܡܕܡ ܐܚܪܝܢ. ܕܐܟܚܕܐ ܠܓܘܫ̈ܡܐ ܡܫܚ̈ܠܦܝ ܪ̈ܒܘܬܐ ܐܝܬܝܗܿ ܫܡܝܐ ܠܡܐܡܪ ܘܒܙܩܐ. ܘܐܠܘ ܒܡܫܘܚܬܐ ܡܕܡ ܗܘܬ ܕܝܠܢܝܬܐ ܠܐ ܫܘܝܐ ܗܘܬ ܠܡܫܚ̈ܠܦܬ ܡܘܫܚ̈ܬܐ. ܘܟܕ ܠܝܬ ܒܗܿ ܡܫܘܚܬܐ. ܐܝܟܢܐ ܡܨܝܐ ܕܒܡܫܘܚܬܢܝܐ ܬܫܪܐ. ܕܐܠܨܐ ܗܘܬ ܗܝܕܝܟ ܕܒܦܘܠܓܗ ܬܬܦܠܓ. ܫܪܝܟܐ ܡܕܝܢ ܕܡܕܪܟܢ ܣܘܟܠܐ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܒܝܕ ܠܐ ܓܘܫܡܐ ܐܦܠܐ ܒܓܘܫܡܐ ܡܨܐ ܕܢܗܘܐ ܕܠܗ ܐܢ ܬܨܒܐ ܢܦܫܐ ܟܢܐ.

ܡܚܘܝܢܘܬܐ: ܡܬܗܘܢ̈ܢܝܬܐ ܡܢ ܦܫܝ̈ܛܬܐ ܡܒܪ̈ܝܬ ܡܢ ܡܫܘܚܬܐ ܐܠܘ ܫܪ̈ܝ ܒܓܘܫ̈ܡܐ. ܙܕܩ ܕܒܡܬܦܠܓܢܘܬܗܘܢ ܢܬܦ̈ܠܓܢ ܗܘ̈ܝ ܐܝܟ ܓܕ̈ܫܐ. ܒܕܓܘܢ ܟܠ ܡܢܬܐ ܡܬܗܘܢ̈ܢܝܬܐ. ܐܢ ܡܕܡܐ ܕܡܝܐ ܠܗܿܝ ܐ̱ܚܪܬܐ ܐܠܨܐ ܕܫܘ̈ܝܬ ܒܟܝܢܐ ܢܗܘ̈ܝܢ ܠܟܘܠܐ. ܘܒܪܒܘܬܐ ܟܡܢܝܬܐ ܡܢܗ ܢܬܦܪ̈ܫܢ ܘܗܐ ܠܝܬ ܠܟܘܠܐ ܪܒܘܬܐ ܕܝܠܢܝܬܐ ܐܝܟ ܕܐܬܚܘܝ. ܡܕܝܢ ܘܠܐ ܒܡܕܡ ܦܪܝܫܐ ܡܢܬܐ ܡܢ ܟܘܠܐ ܗܿܝ ܕܫܟܝܪܐ. ܐܢܕܝܢ ܠܡܢܘ̈ܬܐ ܡܫܚ̈ܠܦܬܐ ܡܬܦܠܓܐ ܝܕܥܬܐ ܗܿܝ ܦܫܝܛܬܐ. ܐܠܨܐ ܕܗܿܢܝܢ ܡܢܘ̈ܬܐ ܡܩܝܡܢ̈ܝܬܐ ܢܗܘ̈ܝܢ ܕܟܠܐ ܗܘ. ܘܟܕ ܓܘܫܡܐ ܠܠܐ ܣܘܦ ܡܨܐ ܗܘ ܠܡܬܦܠܓܘ ܐܝܟ ܕܩܕܡܬ ܐܫܬܘܕܥܬ. ܐܠܨܐ ܬܘܒ ܕܠܝܕܥܬܐ ܗܝ ܡܢܘ̈ܬܐ ܢܗܘ̈ܝܢ ܕܠܐ ܣܘܦ ܕܫܟܝ̈ܚܢ ܒܡܥܒܕܢܘܬܐ ܥܡ ܡܛܟܣܘܬܐ ܗܿܝ ܕܫܟܝܪܐ ܐܝܟ ܕܡܬܚܘܝܐ. ܘܬܘܒ ܐܠܨܐ ܗܘܬ ܕܘܠܐ ܡܬܘܡ ܝܕܥܬܐ ܡܕܡ ܡܕܪܟܝܢ ܗܘܝܢ. ܐܠܐ ܒܬܪ ܕܝܕ̈ܥܬܐ ܕܠܐ ܣܘܦ ܡܕܪܟܝܢ ܗܘܝܢ. ܘܟܕ ܝܕ̈ܥܬܐ ܕܠܐ ܣܘܦ ܠܐ ܡܨܝܢ ܕܐܟܚܕܐ ܒܡܥܒܕܢܘܬܐ ܢܗܘ̈ܝܢ. ܠܐ ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܡܕܡ ܢܕܪܟ. ܘܟܕ ܡܕܪܟܝܢܢ ܝܕ̈ܥܬܐ ܣܘܓܐܐ ܕܦܫܝ̈ܛܢ ܠܘ ܡܬܦܠܓܢ̈ܝܬܐ ܐܢܝܢ. ܒܪܢܫܐ ܡܢ ܓܝܪ ܓܘܢܝܐ ܐܦܢ ܠܓܢܣܐ ܘܫܘܚܠܦܐ ܡܬܦܠܓ. ܠܘ ܦܘܠܓܐ ܗܘ ܟܡܢܝܐ ܦܘܠܓܗ ܐܝܟܢܐ ܕܫܟܝܪܘܬܐ ܬܬܟܢܫ. ܐܠܐ ܗܘܢܢܝܐ. ܒܕܓܘܢ ܟܝܢܐ ܗܘ ܦܫܝܛܐ ܕܠܐ ܡܬܦܠܓܢܐܝܬ ܒܟܠܗܘܢ ܐܛܘ̈ܡܘ ܡܫܬܟܚ.

ܡܚܘܝܢܘܬܐ: ܨܘܪܬܐ ܡܢ ܓܝܪ ܦܫܝܛܬܐ ܗܝ ܦܫܝܛܘܬܗܿ ܐܢ ܠܦܘܬ ܟܝܢܗܿ ܗܝ ܠܗܿ ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܐܦ ܩܢܘ̈ܡܐ ܦܫܝ̈ܛܐ ܢܗܘܘܢ ܗܘܘ ܒܕ ܡܫܘܬܦܝܢ ܒܟܝܢܗܿ. ܐܢܕܝܢ ܠܦܘܬ ܗܠܝܢ ܕܡܢܗܘܢ ܢܣܝܒܐ. ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܐܦ ܗܢܘܢ ܦܫܝ̈ܛܐ ܗܘܘ ܘܗܐ ܠܘ ܗܟܢܐ. ܫܪܝܟܐ ܡܕܝܢ ܕܦܫܝܛܘܬܗܿ ܠܦܘܬ ܗܿܘ ܕܒܗ ܫܪܝܐ ܐܝܬܝܗܿ ܕܗܝ ܢܦܫܐ. ܘܕܡܩܒܠܢܐ ܡܢ ܕܦܫܝܛܐ ܦܫܝܛܐ ܙܕܩ ܕܢܗܘܐ ܓܠܝܐ. ܘܟܕ ܒܡܚܘ̈ܝܢܘܬܐ ܗܠܝܢ ܚܣܝ̈ܢܬܐ ܦܣܝܩܐܝܬ ܫܪܪܬ ܡܠܬܐ ܦܫܝܛܘܬܗܿ. ܐܝܬܐ ܕܒܝܕ ܢܘܗܪ̈ܐ ܡܕܡ ܕܢܝ̈ܚܐ ܢܢܗܪܝܗܿ.

ܢܘܗܪܐ: ܐܠܘ ܢܦܫܐ ܐܘܪܓܢܝܬܐ ܡܕܡ ܗܘܬ ܕܒܗܘܠܐ ܩܢܝܐ ܩܘܝܡܐ. ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܒܡܚܝܠܘܬܗ ܕܐܘܪܓܢܘܢ ܡܘܚܠܐ ܗܘܬ. ܘܗܐ ܠܘ ܗܟܢܐ. ܒܗܿܝ ܕܒܩܘܡܬܐ ܕܒܬܪ ܐܪܒܥܝܢ ܕܒܗܿ ܦܓܪܐ ܡܡܚܠ ܡܥܫܢ ܥܫܢܐ.

ܦܘܫܟܐ ܘܫܪܝܐ: ܠܐ ܡܬܐܡܪܐ ܕܥܬܝܩ ܝܘ̈ܡܐ ܐܡܚܠܬ ܝܕܥܬܗ ܐܝܟ ܕܐܦ ܐܘܪ̈ܓܐܢܘܗܝ ܦܓܪ̈ܢܝܐ ܐܡܚܠܘ. ܒܗܿܝ ܕܐܡܪܝܢܢ. ܕܐܠܘ ܡܢ ܩܨ ܡܘܚܠܘܬ ܐܘܪ̈ܓܐܢܘܗܝ ܡܘܚܠܐ ܗܘܬ ܝܕܥܬܗ. ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܘܠܐ ܡܬܘܡ ܟܕ ܗܠܝܢ ܡܘܚܠܝܢ ܗܘܘ ܡܨܝܐ ܗܘܬ ܕܬܥܫܢ ܗܝ ܗܕܐ. ܘܗܐ ܠܘ ܗܟܢܐ. ܒܗܿ ܒܕܡܘܬܐ ܠܐ ܕܡܝܪܐ. ܐܢܗܘ ܕܡܥܒܕܢܐ ܡܕܡ ܢܒܛܠ ܡܢ ܡܥܒܕܢܘܬܗ ܟܕ ܐ̱ܚܪܢܐ ܢܗܘܐ ܕܫܓܡ ܠܗ. ܒܕܓܘܢ ܠܐ ܟܐܢܐ ܠܡܐܡܪ ܕܒܝܕ ܗܿܘ ܕܗܐ ܫܓܡ ܡܬܓܡܪܐ ܗܘܬ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܠܡܥܒܕܢܐ ܗܿܘ ܟܐܡܬ ܟܕ ܠܐ ܫܓܡ ܗܘܐ. ܘܗܕܐ ܡܢ ܓܕܫܐ ܠܢܦܫܐ. ܟܕ ܚܝ̈ܠܐ ܗܠܝܢ ܚܝ̈ܘܬܢܝܐ ܚܐܫܝܢ ܒܗܿܢܘܢ ܕܡܬܕܝܘܢܝܢ. ܡܫܬܓܡܐ ܕܝܢ ܗܝܕܝܟ ܒܗܘܢ ܐܝܟ ܠܡܐܣܝܘܬܗܘܢ. ܘܐܠܘ ܬܘܒ ܐܘܪܓܢܝܬܐ ܗܘܬ ܠܐ ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܬܕܪܟ ܐܘܪܓܢܘܢ ܕܝܠܗܿ. ܒܗܿܝ ܕܘܠܐ ܚܕ ܐܘܪܓܢܘܢ ܐܝܬ ܒܝܬ ܝܬܗܿ ܠܗܿܘ. ܘܗܐ ܠܘ ܗܟܢܐ. ܒܗܿܝ ܕܠܟܠܗܘܢ ܐܟܚܕܐ ܗܕܡ̈ܐ ܐܘܪ̈ܓܢܘܗܝ ܡܣܬܒܪܝܢ ܐܟܚܕܐ ܡܕܪܟܐ. ܘܬܘܒ ܘܐܠܘ ܐܘܪܓܢܝܬܐ ܗܘܬ ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܡܬܚܒ ܬܚܒܐ ܗܘܬ ܒܣܘܓܐܬ ܡܥܒܕܢ̈ܘܬܐ ܐܝܟ ܕܐܦ ܪ̈ܓܫܐ ܘܠܐ ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܬܕܪܟ ܠܡܚܝܠܐ. ܒܬܪ ܡܕܪܟܢܘܬܗܿ ܕܠܗܿܘ ܕܥܫܝܢ ܐܝܟ ܕܐܦ ܣܘܩܐ ܠܒܨܝܪ ܪܝܚܐ ܒܬܪ ܪܝܚܬܢܐ ܕܛܒ ܦܐܚ. ܘܗܐ ܠܘ ܗܟܢܐ. ܒܗܿܝ ܕܒܣܘܓܐܬ ܡܬܗܘܢܢ̈ܘܬܐ ܡܥܫܢ ܥܫܢܐ. ܘܡܢ ܝܕ̈ܥܬܐ ܗܿܢܝܢ ܕܬܩܝ̈ܦܢ. ܝܬܝܪ ܚܬܝܬܐܝܬ ܠܗܿܠܝܢ ܕܒܨܝܪ̈ܢ ܡܕܪܟܐ. ܘܐܘܪܓܢܝܘܬܐ ܕܢܦܫܐ ܟܕ ܐܡܪܝܢܢ ܗܪܟܐ. ܠܚܒܝܟܘܬܗܿ ܕܥܡ ܗܘܠܐ ܒܥܝܢܢ ܐܝܟ ܕܫܪܟܐ ܕܚܝ̈ܠܐ ܓܘܫܡܢ̈ܝܐ ܕܠܐ ܦܫܝܛܝܢ ܐܦܠܐ ܠܦܫܝ̈ܛܐ ܡܟܢܝܢ ܠܡܕܪܟܘ. ܘܟܕ ܢܗܝܪܐܝܬ ܐܬܚܘܝܬ ܦܫܝܛܘܬܗܿ ܕܢܦܫܐ ܘܠܐ ܚܒܝܟܘܬܗܿ ܕܒܦܓܪܐ ܘܕܐܢܢܩܐܝܬ ܩܝܡܬ ܠܝܬܗܿ ܗܝ ܘܥܡܗ ܐܣܝܪܐ. ܠܘ ܐܝܟ ܐܣܪܐ ܗܘ ܕܒܪܢܫܐ ܒܬܟܣܝܬܗ ܕܟܠ ܐܡܬܝ ܕܨܒܐ ܢܫܠܚܝܗܿ ܐܣܪܗܿ. ܐܠܐ ܐܝܟ ܐܣܪܐ ܕܫܢܝܓܐ ܒܡܫܬܢܓܢܐ. ܫܢܓܬܐ ܕܝܢ ܒܪܡ ܗܿܝ ܐܝܕܐ ܕܠܐ ܡܬܘܡ ܡܨܐ ܒܗܿ ܠܡܬܦܪܩܘ ܫܢܝܓܐ ܡܢ ܡܫܬܢܓܢܐ ܗܿܘ. ܟܡܐ ܕܥܗܢ ܗܘ ܗܘ ܗܢܐ ܠܡܫܬܢܓܘ.

ܢܘܗܪܐ ܥܠ ܗܿܝ ܕܠܘ ܚܕܐ ܗܝ ܒܡܢܝܢܐ ܢܦܫܐ ܐܦܠܐ ܩܕܝܡܐ ܠܦܓܪܐ ܘܥܠ ܙܢ̈ܝܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ

ܘܕܠܘ ܚܕܐ ܗܝ ܒܡܢܝܢܐ ܢܦܫܐ ܕܡܕܒܪܐ ܩܢܘ̈ܡܝܢ ܣܓܝ̈ܐܐ. ܝܕܝܥܐ ܡܢ ܗܿܝ ܕܐܠܘ ܗܟܢܐ ܗܘܬ ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܗܿܘ ܡܐ ܕܝܕܝܥ ܗܘܐ ܠܡܕܡ ܡܢ ܩܢܘ̈ܡܐ ܐܦ ܠܟܠܗܘܢ ܢܬܝܕܥ ܗܘܐ. ܘܗܐ ܠܘ ܗܟܢܐ. ܘܕܠܘ ܩܕܝܡܐ ܒܗܘܝܗܿ ܠܦܓܪܐ ܝܕܝܥܐ ܡܢ ܗܿܝ ܕܫܘܝ̈ܬ ܒܐܕܫܐ ܐܝܬܝܗ̈ܝܢ ܢܦܫ̈ܬܐ ܟܠܗܝܢ ܡܠܝ̈ܠܬܐ ܐܟܚܕܐ. ܘܐܠܘ ܩܕܝ̈ܡܢ ܗܘ̈ܝ ܠܦܓܪ̈ܐ ܐܠܨܐ ܗܘܬ ܕܠܐ ܒܡܕܡ ܢܬܦܪ̈ܫܢ ܗܘ̈ܝ ܒܗܿܝ ܕܟܝܢܐ ܗܘ ܟܕ ܗܘ ܐܝܬܘܗܝ ܠܟܠܗܝܢ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܐܦ ܢܩܦܝ̈ܘܗܝ ܕܗܢܐ ܗܢܘܢ ܟܕ ܗܢܘܢ ܙܕܩ ܕܢܗܘܘܢ. ܐܦܠܐ ܬܘܒ ܗܘܠܐ ܐܝܬ ܕܒܗܿ ܡܨ̈ܝܢ ܠܡܬܦܪܫܘ ܒܣܘܥܪ̈ܢܐ ܡܕܡ ܓܕܫܢ̈ܝܐ ܘܡܬܟܝܢ̈ܢܝܐ. ܐܦܠܐ ܬܘܒ ܡܨܐ ܠܡܐܡܪ ܕܚܕܐ ܗܝ ܕܡܬܦܠܓܐ ܒܩܢܘ̈ܡܐ ܣܓܝ̈ܐܐ. ܒܗܿܝ ܕܠܘ ܡܢ ܗܢܝܢ ܗܝ ܕܡܬܦ̈ܠܓܢ ܘܣܓ̈ܝܢ ܗܿܝ ܕܠܐ ܗܘܠܐ. ܘܬܘܒ ܐܠܘ ܩܕܡ ܦܓܪܐ ܗܘ̈ܝ ܢܦܫ̈ܬܐ ܣܬܪܐ ܘܠܐ ܚܕ ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܢܗܘܐ ܒܝܢܬܗܝܢ ܘܒܝܢܬ ܥ̈ܠܠܬܐ. ܘܐܠܨܐ ܗܘܬ ܗܝܕܝܟ ܕܕܠܐ ܟܠܝܘ ܢܬܪ̈ܫܡܢ ܗܘ̈ܝ ܒܓܡܝܪܘܬܗܝܢ ܘܠܐ ܢܣܬܢ̈ܩܢ ܗܘ̈ܝ ܥܠ ܦܓܪ̈ܐ ܕܒܝܕܗܘܢ ܢܬܓܡܪ̈ܢ. ܘܐܝܩܝ ܡܫܬܟܚ ܗܘܐ ܐܣܪܗܝܢ ܥܡܗܘܢ ܘܕܒܛܝܠܘܬܐ ܘܠܐ ܚܕ ܣܘܥܪܢ ܐܦܢ ܢܗܘܐ ܕܡܐܟ ܐܝܩܝ ܐܟܝܢܬ ܬܩܢܘܬ ܚܟܡܬܗܿ ܣܗܕܐ. ܐܦܠܐ ܬܘܒ ܥܠܬܗܿ ܗܘ ܦܓܪܐ. ܒܗܿܝ ܕܗܘ ܗܢܐ ܒܓܘܫ̈ܡܐ ܗܘ ܠܚܘܕ ܡܨܐ ܠܡܥܒܕܘ. ܗܢܘܢ ܕܩܕܝܡܝܢ ܫܟܝܚܝܢ. ܐܦܠܐ ܬܘܒ ܗܝ ܐܝܬܝܗܿ ܥܠܬ ܦܓܪܐ. ܒܗܿܝ ܕܠܐ ܐܝܬܝܗܿ ܡܢ ܩܕܡܘܗܝ. ܫܪܝܟܐ ܡܕܝܢ ܕܐܚܪܢܐ ܗܘ ܥܠܬܗܿ ܥܒܘܕܬܐ. ܘܦܓܪܐ ܥܗܢܝܐ ܗܘ ܒܠܚܘܕ ܒܝܕ ܡܘܙܓܐ ܠܘܩܒܠ ܡܥܒܕܢ̈ܘܬܗܿ ܘܠܘ ܡܕܡ ܗܘ ܐܚܪܝܢ ܡܘܙܓܐ. ܐܠܐ ܕܡܘܬ ܦܬܝܠܬܐ ܐܝܕܐ ܕܟܕ ܥܗܢܝܬܐ ܗܘܬ ܕܠܩܬ ܡܢ ܢܘܪܐ ܘܠܡܦܝܕܐ ܗܘܬ. ܘܗܟܢܐ ܡܨܕ ܨܐܕ ܡܘܙܓܐ. ܢܦܫܐ ܡܢ ܝܗܒ ܨܘܪ̈ܬܐ ܕܗܝ ܗܝ ܓܡܘܪܬܗ. ܘܒܬܪ ܕܐܣܪܐ ܡܕܡ ܘܡܙܝܥܢܘܬܐ ܒܝܬ ܦܪܙܠܐ ܘܡܓܢܛܝܣ ܚܙܐ ܐܢ̱ܬ. ܠܘ ܣܓܝ ܒܐܣܪܐ ܕܐܝܟ ܗܢ ܬܬܡܗ. ܘܠܝܬ ܒܢ ܢܦܫܐ ܡܕܡ ܐ̱ܢܫܝܬܐ. ܘܐ̱ܚܪܬܐ ܚܝܘܬܢܝܬܐ. ܒܗܿܝ ܕܐܡܪ ܐܢ̱ܬ. ܐܪܓܫܬ ܘܐܬܥܙܙܬ. ܐܘ ܐܕܪܟܬ ܘܐܙܝܥܬ ܥ̈ܠܠܬ ܟܠܗܝܢ ܐܢܬ. ܘܐܢܬ ܢܦܫܐ ܘܐܢ̱ܬ ܡܕܪܟܢܝܬܐ ܘܟܠܗܘܢ ܚܝ̈ܠܐ ܢܩ̈ܦܝܗܿ. ܘܗܘܢܐ ܡܢ ܡܥܒܕܢܐ ܦܚܡܐ ܗܘ ܩܢܐ ܕܫܡܫܐ. ܗܿܘ ܕܠܦܘܬ ܡܫܚܠܦܘܬ ܡܩܒ̈ܠܢܐ. ܘܡܥܒܕܢ̈ܘܬܗ ܡܫܬܚ̈ܠܦܢ. ܘܗܟܢܐ ܒܢܨ̈ܒܬܐ ܘܚܝܘܬܐ ܘܒܢܝܢ̈ܫܐ ܨܘܪ̈ܬܐ ܡܫܬܚ̈ܠܦܢ ܡܢ ܝܗܘܒܐ ܠܐ ܡܫܬܚܠܦܢܐ.

ܢܘܗܪܐ ܥܠ ܡܙܝܥܢ̈ܘܬܐ ܡܕܡ ܢܦܫ̈ܢܝܬܐ

ܢܦܫܐ ܡܢ ܓܝܪ ܠܘ ܟܝܢܗܿ ܗܘ ܥܠܬ ܡܙܝܥܢܘܬܐ. ܘܐܠܐ ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܒܕܡܘܬ ܟܝܢܗܿ ܕܠܐ ܡܫܬܚܠܦܢܐ ܗܘ. ܐܦ ܘܡܙܝܥܢܘܬܐ ܬܗܘܐ. ܘܗܐ ܠܘ ܗܟܢܐ. ܘܠܠܐ ܡܫܬܚܠܦܢܐ ܬܘܒ ܐܝܟܢܐ ܙܢܐ ܢܩܦ ܡܫܬܚܠܦܢܐ. ܡܬܚܕ̈ܬܢ ܡܕܝܢ ܠܗܿ ܡܙܝܥܢ̈ܘܬܐ ܘܡܫܬܚ̈ܠܦܢ. ܠܦܘܬ ܚܘܕ̈ܬܐ ܕܡܫܚܠܦܘܬ ܨܒܝ̈ܢܐ ܘܣܢܝܩ̈ܘܬܐ. ܘܟܡܐ ܕܠܐ ܢܬܥܐ ܣܢܝܩܘܬܐ ܠܘܬ ܗܿܘ ܕܡܬܒܥܐ. ܘܠܐ ܣܟ ܡܙܝܥܢܘܬܐ ܠܘܬ ܒܥܬܗܿ ܗܿܘܝܐ. ܘܗܿܘ ܕܕܡܝܟ ܠܘ ܐܝܩܝ ܡܙܝܥ ܡܢܘ̈ܬܗ. ܐܠܐ ܟܕ ܡܬܗܓܓ ܨܒܘܬܐ ܡܕܡ ܡܬܒܥܝܢܝܬܐ. ܐܘ ܡܬܥܪܩܢܝܬܐ ܘܫܓܘܡܐ ܕܩܨܪ̈ܬ ܐܣ̈ܐ ܐܘ ܡܢ̈ܝ ܕܩܢܐ. ܒܝܕ ܗܓܓܘܬܐ ܡܕܡ ܗܢܝܢܝܬܐ ܕܒܗ ܢܘܡܝ ܐܚܝܕܐ ܕܢܙܝܥ ܐܝܕܐ ܡܬܪܡܐ ܘܠܘ ܐܝܩܝ. ܟܠ ܚܝܘܬܐ ܡܕܝܢ ܡܛܠ ܢܝܫܐ ܡܕܡ ܡܬܬܙܝܥܐ ܟܠܢܝܐ ܢܗܘܐ ܗܘ ܢܝܫܐ. ܘܒܝܕ ܙܘ̈ܥܐ ܘܨܒܝ̈ܢܐ ܡܢ̈ܬܝܐ ܡܬܡܛܝܐ ܠܗ ܐܝܟ ܗܿܘ ܕܡܫܟܢܐ ܡܕܡ ܨܒܐ ܠܡܒܢܐ ܐܘ ܠܐܬܪܐ ܕܛܒ ܡܒܥܕ ܗܡܣ ܕܢܬܡܛܐ ܘܠܗܿܠܝܢ ܠܐ ܡܨܐ ܠܡܫܡܠܝܘ. ܐܠܐ ܒܝܕ ܨܒܝ̈ܢܐ ܘܙܘ̈ܥܐ ܡܢ̈ܬܝܐ. ܐܘ ܡܢܬܝܐ ܢܗܘܐ ܗܘ ܢܝܫܐ. ܘܟܕ ܙܒܢ̈ܝܢ ܣܓܝ̈ܐܢ ܐܝܬ ܠܟ ܕܬܬܗܓܓ ܘܬܬܙܝܥ ܘܬܬܢܫܐ ܕܐܬܗܓܓܬ ܠܘ ܪܒܬ ܙܕܩ ܠܟ ܕܬܟܦܪܝܗܿ ܘܬܣܒܪ ܕܐܝܩܝ ܐܬܬܙܝܥܬ.

ܢܘܗܪܐ ܥܠ ܗܿܝ ܕܙܘܥܐ ܚܘܕܪܢܝܐ ܢܦܫܢܝܐ ܘܠܘ ܟܝܢܝܐ ܐܝܬܘܗܝ

ܓܘܫܡܐ ܡܬܬܙܝܥ ܩܝܩܠܘܣܐܝܬ ܠܘ ܟܝܢܐ ܗܘ ܙܘܥܗ. ܒܗܿܝ ܕܠܟܠ ܣܝܡܐ ܘܢܘܩܕܬܐ ܕܡܬܡܛܐ ܠܗܘܢ ܡܫܒܩ ܫܒܩ ܘܥܒܪ. ܘܡܢ ܗܪܟܐ ܠܘ ܟܝܢܝܐ ܗܘܐ ܙܘܥܐ ܡܫܬܟܚ ܗܘܐ ܡܬܒܥܝܢܐ ܕܗܘ ܟܕ ܗܘ ܠܗ ܟܕ ܠܗ ܠܡܬܬܙܝܥܢܐ ܡܬܥܪܩܢܐ ܗܘ ܗܿܝ ܕܫܟܝܪܐ. ܘܐܠܘ ܢܘܩܕܬܐ ܡܕܡ ܠܐ ܡܬܒܥܝܢܝܬܐ ܗܘܬ ܠܡܢܐ ܠܗܿ ܨܒ. ܘܐܠܘ ܡܬܒܥܝܢܝܬܐ ܗܘܬ ܠܡܢܐ ܡܢܗܿ ܐܨܛܠܝ. ܘܡܢ ܗܠܝܢ ܚܬܝܬܐܝܬ ܡܬܝܕܥܐ ܕܙܘ̈ܥܝ ܡܘܙًܠܬܐ ܟܠܗܝܢ ܨܒܝ̈ܢܝܐ ܐܘܟܝܬ ܢܦܫܢ̈ܝܐ ܐܝܬܝܗܘܢ. ܘܡܨܛܠܝܢܘܬܐ ܚܘܕܪܢܝܬܐ ܒܟܝܢܐ ܠܗܝܢ ܐܝܬ ܒܠܥܕ ܡܢ ܡܨܛܠܝܢܘܬܐ ܐ̱ܚܪܬܐ ܒܗܦܟܐ ܕܦܓܪ̈ܝܢ ܘܗܕܐ ܗܝ ܡܠܬ ܦܝܠܣܘܦܐ ܕܐܡܪܐ. ܕܡܨܛܠܝܢܘܬܐ ܠܗܝܢ ܐܝܬ ܟܝܢܝܬܐ ܘܚܘܕܪܢܝܬܐ. ܢܦܫܐ ܡܕܝܢ ܐܝܬ ܠܗܝܢ ܡܠܝܠܬܐ ܕܡܥܠܝܐ ܡܢ ܗܕ ܕܝܠܢ. ܒܗܿܝ ܕܡܩܒܠܢܐ ܒܗܝܢ ܛܒ ܡܢ ܕܒܢ ܡܥܠܝ. ܘܐܠܘ ܐܣܛܘܟܣ̈ܢܝܬܐ ܐܝܬܝܗ̈ܝܢ. ܒܗܿܝ ܕܦܫܝ̈ܛܝܗܝܢ ܠܐ ܥܗܢܝܢ ܠܘܩܒܠ ܢܦܫ̈ܬܐ ܘܐܠܐ ܠܐ ܐܣܬܢܩ ܥܠ ܡܘܙܓܐ ܘܡܪ̈ܟܒܝܗܘܢ ܠܘ ܐܡܝܢ̈ܝ ܟܘܬܪܐ. ܒܕܓܘܢ ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܢܬܦܘܫ̈ܫܢ. ܒܣܘܓܐܬ ܙܘ̈ܥܐ ܘܗܐ ܠܘ ܗܟܢܐ. ܐܦܠܐ ܬܘܒ ܡܣܬܕܩܢ̈ܝܬܐ ܐܘ ܡܨܛܪ̈ܝܢܝܬܐ ܐܝܬܝܗ̈ܝܢ ܘܐܠܐ ܡܩܒ̈ܠܢܝܬܐ ܗܘ̈ܝ ܕܙܘ̈ܥܐ ܬܪ̈ܝܨܐ. ܘܗܐ ܠܘ ܗܟܢܐ. ܐܣܛܘܟܣܐ ܐܢܝܢ ܡܕܝܢ ܚܡܝܫܝܐ ܕܐܟܣܢܝ ܠܕܝܠܢ.

ܦܣܘܩܐ: ܘܐܢܫ̈ܐ ܡܢ ܠܘ ܠܐ ܡܫܚܠܦܝܢ ܒܒܘܝ̈ܢܝܗܘܢ. ܒܕ ܡܢܗܘܢ ܐܝܬ ܕܒܪܝܪ. ܗܿܘ ܐܝܢܐ ܕܠܐ ܣܟ ܐܟܫܪ. ܒܚܘܫܒܐ ܡܕܡ. ܡܢܗܘܢ ܕܝܢ ܐܝܬ ܕܥܫܝܢ ܒܒܘܝܢܐ ܗܘ. ܗܿܘ ܕܠܟܠܗܘܢ ܥܠܒ ܒܟܡܐ ܘܐܝܢܐ. ܘܠܗ ܠܗܢܐ ܘܠܐ ܚܕ ܬܚܘܡܐ ܐܝܬ ܕܒܗ ܩܐܡ. ܒܕܓܘܢ ܠܘ ܠܐ ܡܨܐ ܕܢܗܘܐ ܒܪܢܫܐ ܐ̱ܢܫ ܗܿܘ ܕܠܟܠܗܝܢ ܡܬܝܕܥܢ̈ܝܬܐ ܒܙܒܢܐ ܡܕܡ ܙܥܘܪܐ ܒܠܥܕ ܡܠܦܢܐ ܒܝܕ ܒܘܝܢܗ ܢܕܪܟ. ܐܝܬ ܕܝܢ ܬܘܒ ܘܢܦܫܐ ܐ̱ܚܪܬܐ ܗܿܝ ܕܡܬܟܢܝܐ ܩܘܕܫܢܝܬܐ ܥܫܝܢܬ ܚܝ̈ܠܐ ܐܟܡܐ ܕܠܢܒܝ̈ܐ. ܘܡܕܥܐ ܚܝܠܐ ܡܕܡ ܐܝܬܘܗܝ ܡܥܬܕܢܗܿ ܕܢܦܫܐ ܠܘܬ ܡܬܬܓܪܢܘܬ ܪ̈ܥܝܢܐ. ܘܣܘܟܠܐ ܡܝܬܪܘܬܗ. ܘܚܘܫܒܐ ܬܘܒ ܐܝܬܘܗܝ ܡܬܬܙܝܥܢܘܬ ܡܕܥܐ ܡܢ ܥ̈ܠܠܬܐ ܠܘܬ ܒܥ̈ܬܐ. ܘܒܘܝܢܐ ܟܘܢܝܐ ܗܘ ܕܡܝܬܪܘܬܗܿ ܕܡܬܬܙܝܥܢܘܬܐ ܗܕܐ ܠܘܬ ܨܝܘܕܘܬ ܬܚܘܡܐ ܗܘ ܡܨܥܝܐ ܒܠܥܕ ܒܥܬܐ ܣܓܝܐܬܐ. ܘܢܗܝܪܘܬܐ ܟܘܢܝܐ ܗܝ ܕܬܘܩܦܗ.

ܘܗܪܟܐ ܣܝܟܐ ܡܠܬܐ ܕܥܠ ܢܦܫܐ ܠܦܘܬ ܦܪܓܡܛܝܐ ܗܕܐ. ܟܕ ܠܫܪܟܐ ܕܒܘܚ̈ܢܝܗܿ ܒܝܘܠܦܢܐ ܗܿܘ ܐ̱ܚܪܝܐ ܦܪܥܝܢܢ.

 

ܒܝܕ ܐܠܗܐ ܬܘܒ ܡܫܪܝܢܢ ܒܗܿܠܝܢ ܕܦܪܓܡܛܝܐ ܕܬܠܬ ܕܒܬܪ ܟܝܢ̈ܝܬܐ

ܗܝ ܕܦܝܠܣܘܦܝܐ ܩܕܡܝܬܐ ܡܬܟܢܝܐ ܘܬܐܘܠܘܓܝܐ

ܩܕܡܬ ܓܝܪ ܒܡܠܬܐ ܫܘܕܥܬܗ ܠܗܿܘ ܕܗܿܘ ܕܣܝܡ ܗܘ ܠܗܢܐ ܝܘܠܦܢܐ. ܕܗܘܝܘ ܗܿܘ ܕܐܝܬܘܗܝ. ܘܟܕ ܗܘ ܗܢܐ ܠܟܠܗܝܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܐܚܝܕ ܟܐܢܐܝܬ ܗܘ ܝܘܠܦܢܐ ܕܥܠܘܗܝ ܓܘܢܝܐ ܛܒ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܝܘܠܦ̈ܢܐ ܙܕܩ ܕܢܗܘܐ. ܘܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܒܗ ܢܦܠܐ ܒܥܬܗܘܢ. ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܕܠܗܿܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܗܿܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܢܩܝܦܝܢ ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܟܠ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܘ ܐܘܣܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܘ ܓܕܫܐ. ܐܘ ܟܠܢܝܐ ܐܘ ܡܢܬܝܐ. ܐܘ ܡܣܝܟܐ ܐܘ ܠܐ ܡܣܝܟܐ. ܐܘ ܒܚܘܫܒܐ ܐܘ ܒܣܘܥܪܢܐ. ܐܘ ܩܕܡܝܐ ܐܘ ܐܚܪܝܐ. ܐܘ ܥܠܬܐ ܐܘ ܥܠܬܢܐ. ܐܘ ܒܚܝܠܐ ܐܘ ܒܡܥܒܕܢܘܬܐ. ܐܘ ܐܠܨܝܐ ܐܘ ܡܬܡܨܝܢܐ. ܒܗܦܟܐ ܕܬܠܝܬܝܘܬ ܓܘܢ̈ܘܬܐ ܗܿܝ ܐܝܕܐ ܕܠܐ ܢܩܦܐ ܠܗܿܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܒܗܿܝ ܕܐܝܬܘܗܝ. ܐܠܐ ܒܗܿܝ ܕܡܫܘܚܬܐ ܗܘ. ܐܦܠܐ ܐܝܟ ܙܘܓܢܝܘܬܐ ܕܠܐ ܢܩܦܐ ܠܗ. ܐܠܐ ܒܗܿܝ ܕܡܢܝܢܐ ܗܘ. ܘܗܿܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܘܠܐ ܚܕ ܬܚܘܡܐ ܐܘ ܪܘܫܡܐ ܡܨܝܢ ܕܠܗ ܢܗܘܘܢ. ܒܗܿܝ ܕܗܿܘ ܡܢ ܡܢ ܓܢܣܐ ܗܘ ܡܬܢܣܒ. ܘܠܗܢܐ ܡܢܐ ܢܗܘܐ ܐܪܐ ܓܢܣܐ. ܟܕ ܠܝܬ ܗܿܘ ܕܡܢܗ ܓܘܢܝ. ܗܿܘ ܕܝܢ ܡܫܘܕܥܢܘܬܐ ܕܗܿܘ ܕܓܢܝܙ ܒܗܿܘ ܕܓܠܐ ܘܠܗܢܐ ܡܢܐ ܐܪܐ ܢܗܘܐ ܪܘܫܡܐ. ܟܕ ܠܝܬ ܗܿܘ ܡܐ ܕܛܒ ܡܢܗ ܓܠܐ. ܘܐܢܗܘ ܕܒܕܘܟ ܬܬܥܟܪ ܝܕܥܬܗ. ܡܢ ܩܨ ܠܐ ܝܕܥܬܐ ܕܒܫܡܐ ܡܫܘܕܥܢܗ ܓܕܫܐ ܗܕܐ. ܒܕܓܘܢ ܒܝܕ ܦܘܫܩܐ ܗܘ ܕܫܡܐ ܡܬܝܕܥ. ܘܠܘ ܒܝܕ ܬܚܘܡܐ ܐܘ ܪܘܫܡܐ.

ܩܦܠܐܘܢ ܩܕܡܝܐ

ܥܠ ܦܘܠܓܐ ܕܗܿܘ ܕܐܝܬܘܗܝ

ܩܕܡܝܬ ܥܠ ܦܘܠܓܐ ܕܗܿܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܐܘܣܝܐ ܘܠܓܕܫܐ

ܘܗܿܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܘ ܒܡܫܪܝܐ ܡܕܡ ܡܨܐ ܕܢܗܘܐ ܒܠܚܘܕ. ܐܘ ܠܘ ܒܡܫܪܝܐ. ܘܒܡܫܪܝܐ ܡܢ ܠܗܿܘ ܗܘ ܐܡܪܝܢܢ ܕܒܟܠܗ ܡܕܡ ܢܫܪܐ ܠܘ ܐܝܟ ܡܢܬܗ ܒܕܠܩܘܒܠܐ ܕܣܟܬܐ ܒܐܣܬܐ. ܐܘ ܡܢܬܐ ܒܟܘܠܐ. ܘܗܘ ܗܢܐ ܐܘ ܠܘ ܡܣܢܩ ܣܢܝܩ ܒܩܘܝܡܗ ܡܫܪܝܗ ܠܘܬ ܗܿܝ ܕܒܗ ܢܫܪܐ. ܘܓܕܫܐ ܡܬܩܪܐ ܘܡܩܒܠܢܗ ܐܘܟܝܬ ܗܿܘ ܕܒܗ ܫܪܐ ܗܿܘ ܕܣܝܡ. ܐܘ ܠܐ ܡܨܐ ܡܬܩܝܡܘ ܒܠܥܕܘܗܝ ܘܐܕܫܐ ܡܬܩܪܐ. ܘܡܩܒܠܢܗ ܗܘܠܐ. ܘܓܕܫܐ ܡܢ ܠܘ ܡܫܚܠܦܘ ܡܫܚܠܦ ܒܫܘܚܠܦܗ ܠܦܘܢܝܐ ܕܗܿܝ ܕܡܢܐ. ܐܕܫܐ ܕܝܢ ܡܫܚܠܦ ܐܝܟ ܐܣܛܠܐ ܠܡܐܡܪ ܚܘܪܬܐ ܕܐܟܡܐ. ܘܡܝ̈ܐ ܕܗܘܘ ܐܐܪ. ܕܗܿܝ ܡܢ ܘܠܐ ܣܟ ܡܫܬܚܠܦܐ ܡܢܝܘܬܗܿ. ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܪܒܬ. ܘܗܿܘ ܕܠܘ ܒܗܿܘ ܕܣܝܡ ܗܘ ܐܘܣܝܐ ܡܬܩܪܐ. ܢܗܘܐ ܕܫܪܐ ܒܡܫܪܝܐ ܐܘ ܠܐ ܢܗܘܐ. ܐܪܒܥܐ ܡܕܝܢ ܗܿܘܝܢ ܦܘ̈ܠܓܝܗܿ ܕܐܘܣܝܐ. ܓܘܫܡܐ ܘܡܢܘ̈ܬܗ ܗܘܠܐ ܘܐܕܫܐ ܘܗܿܘ ܕܐܚܪܝܢ ܗܘ ܡܢ ܗܠܝܢ ܬܠܬܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܬܦܪܫܢܐ. ܐܘܟܝܬ ܗܘܢܐ. ܠܒܪ ܕܝܢ ܡܢ ܗܿܠܝܢ ܐܪܒܥܐ ܘܠܐ ܚܕܐ ܐܘܣܝܐ. ܒܗܿܝ ܕܟܠ ܐܘܣܝܐ. ܐܘ ܓܘܫܡܐ ܗܝ ܐܘ ܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܡܢܘ̈ܬܗ. ܐܘ ܠܐ ܓܘܫܡܐ. ܐܦܠܐ ܡܢܘ̈ܬܗ. ܘܡܢ ܕܝܠܝ̈ܬܐ ܡܢ ܕܐܘܣܝܐ. ܗܿܝ ܕܠܐ ܡܕܡ ܣܩܘܒܠܝܐ ܠܗܿ ܢܗܘܐ. ܒܗܿܝ ܕܠܦܘܬ ܡܫܠܡܢܘܬ ܚܟܝ̈ܡܐ ܡܬܪܫܡܝܢ ܣܩܘܒ̈ܠܝܐ ܕܐܝܬܝܗܘܢ. ܟܝܢ̈ܐ ܡܕܡ ܬܪ̈ܝܢܐ ܗܿܢܘܢ ܕܥܠ ܚܕ ܗܿܘ ܕܣܝܡ ܡܟܢܝܢ ܠܡܬܚܠܦܘ. ܟܕ ܡܒܥܕܘܬܐ ܕܒܣܟ̈ܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܬܗܘܐ ܒܝܢܬܗܘܢ. ܘܟܕ ܐܘܣܝܐ ܠܘ ܒܗܿܘ ܕܣܝܡ ܗܝ ܐܝܢܐ ܣܩܘܒܠܝܐ ܠܗ ܢܗܘܐ. ܐܢܕܝܢ ܬܚܠܘܦ ܗܿܘ ܕܣܝܡ ܡܫܪܝܐ ܢܬܢܣܒ ܒܬܚܘܡ ܣܩܘܒ̈ܠܝܐ ܠܡܕܡ ܐܘܣܝܐ. ܐܟܙܢܐ ܕܐܕܫܐ ܠܘ ܠܐ ܢܗܘܐ ܣܩܘܒܠܝܐ. ܘܡܢ ܕܝܠܝ̈ܬܐ ܬܘܒ ܕܡܕܡ ܡܢ ܐܘܣܝ̈ܣ ܗܿܝ ܕܒܗܢܐ ܡܬܚܘܝܐ ܐܝܟ ܡܢ̈ܬܝܝ ܓܘܫ̈ܡܐ. ܘܗܠܝܢ ܡܢ ܥܠ ܗܠܝܢ ܕܠܘ ܒܗܿܘ ܕܣܝܡ. ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܒܗܿܘ ܕܣܝܡ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܓܕܫ̈ܐ. ܐܘ ܡܨܝܐ ܠܡܬܪܢܝܘ ܟܘܬܪܗܘܢ. ܐܘ ܠܐ ܡܨܝܐ. ܘܗܿܘ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܗܝ ܡܬܬܙܝܥܢܘܬܐ ܐܝܬܝܗܿ. ܒܐܝܢܝܘܬܐ ܬܗܘܐ ܗܝ ܗܕܐ ܐܘ ܒܟܡܝܘܬܐ. ܐܘ ܒܣܝܡ. ܐܘ ܒܐܬܪܐ ܐܝܟ ܕܩܕܡ ܐܬܚܘܝ. ܘܟܠ ܕܡܬܪܢܐ ܟܘܬܪܗ. ܐܘ ܒܠܥܕ ܦܚܡܐ ܡܬܕܪܟܐ ܡܢܝܘܬܗ. ܐܘ ܒܦܚܡܐ ܕܠܘܬ ܐ̱ܚܪܢܐ. ܘܗܢܐ ܐܝܟ ܗܠܝܢ ܕܠܘܬ ܡܕܡ ܐܒܗܘܬܐ ܠܡܐܡܪ ܘܒܪܘܬܐ. ܠܐ ܐܒܐ ܘܒܪܐ ܒܗܿܝ ܕܠܟܠܚܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܐܘܣܝܐ ܐܝܬ ܗܿܝ ܕܐܝܛܐ ܢܩܦ ܠܗ ܦܚܡܐ. ܘܗܿܘ ܕܒܠܥܕ ܦܚܡܐ ܡܬܕܪܟ. ܐܘ ܡܩܒܠܢܐ ܗܘ ܕܦܘܠܓܐ ܒܝܬܗ. ܘܟܡܝܘܬܐ ܡܬܩܪܐ. ܘܒܡܨܥܝܘܬܗܿ ܦܘܠܓܐ ܘܠܐ ܦܘܠܓܐ. ܘܡܣܝܟܘܬܐ ܘܠܐ ܡܣܝܟܘܬܐ. ܘܫܘܝܘܬܐ ܘܠܐ ܫܘܝܘܬܐ ܠܓܘܫܡܐ ܟܝܢܝܐ ܢܩܦܝܢ. ܘܡܬܦܠܓܐ ܠܣܒܝܣܬܐ ܘܠܡܦܪܫܬܐ. ܘܣܒܝܣܬܐ ܡܢ ܐܝܬܝܗܿ ܕܐܝܬ ܒܗܿ ܬܚܘܡܐ ܡܕܡ ܓܘܢܝܐ ܕܠܘܬܗ ܡܬܬܠܘ̈ܬܢ ܡܢ̈ܘܬܗܿ. ܘܡܬܦܠܓܐ ܠܗܿܝ ܕܠܐ ܐܝܬ ܣܝܡܐ ܐܘܟܝܬ ܩܘܡܐ ܠܡܢ̈ܘܬܗܿ ܐܝܟ ܡܫܘܚܬܗܿ ܕܡܬܬܙܝܥܢܘܬܐ ܕܒܗܫܐ ܡܢ̈ܘܬܗܿ ܡܬܬܠܘ̈ܬܢ. ܘܗܝ ܗܝ ܙܒܢܐ. ܘܠܗܿܝ ܕܐܝܬ ܣܝܡܐ ܠܡܢ̈ܘܬܗܿ ܘܡܬܦܠܓܐ ܠܐܘܪܟܐ ܡܕܡ ܦܫܝܛܐ ܕܒܗܘܢܐ ܒܠܚܘܕ ܠܚܘܕܐܝܬ ܡܬܢܣܒ ܘܡܬܟܢܐ ܣܘܪܛܐ. ܘܠܐܘܪܟܐ ܕܥܡ ܦܬܝܐ ܗܿܘ ܕܫܛܝܚܘܬܐ ܡܬܩܪܐ. ܘܠܗܿܘ ܕܥܡ ܥܘܡܩܐ ܬܘܒ ܘܡܬܟܢܐ ܓܘܫܡܐ ܡܬܡܛܝܩܝܐ. ܘܡܣܬܒܪܐ ܕܐܬܪܐ ܡܢ ܐܕܫ̈ܐ ܗܘ ܕܟܡܝܘܬܐ ܘܠܘ ܦܐܝܐܝܬ. ܒܗܿܝ ܕܟܕ ܠܘ ܡܕܡ ܗܘ ܐ̱ܚܪܝܢ ܣܛܪ ܡܢ ܫܛܝܚܘܬܐ ܐܝܟܢܐ ܠܐܕܫܢܝܘܬܐ ܐ̱ܚܪܬܐ ܡܫܬܘܝܐ. ܡܦܪܫܬܐ ܕܝܢ ܬܘܒ ܐܝܬܝܗܿ. ܗܿܝ ܕܠܝܬ ܠܡܣܒ ܒܗܿ ܬܚܘܡܐ ܓܘܢܝܐ ܕܠܘܬܗ ܢܬܬܠܘ̈ܬܢ ܡܢ̈ܘܬܐ ܐܟܙܢܐ ܕܡܢܝܢܐ. ܘܡܠܬܐ ܠܘ ܐܕܫܐ ܗܝ ܡܪܢܝܐ ܕܟܡܝܘܬܐ ܐܠܐ ܨܒܘܬܐ ܕܠܗܿ ܢܩܦܬ ܟܡܝܘܬܐ. ܘܡܢ ܕܝܠܝ̈ܬܐ ܡܢ ܕܟܡܝܘܬܐ ܗܿܝ ܕܠܝܬ ܠܗܿ ܣܩܘܒܠܝܐ. ܒܗܿܝ ܕܗܠܝܢ ܣܒܝ̈ܣܬܐ ܐܟܚܕܐ ܡܬܟܢ̈ܫܢ. ܘܠܙܒܢܐ ܬܘܒ ܠܝܬ ܗܿܘ ܕܣܝܡ ܡܟܬܪܢܐ ܕܥܠܘܗܝ ܢܬܚ̈ܠܦܢ ܡܢܘ̈ܬܗ ܒܗܿܝ ܕܒܡܬܬܙܝܥܢܘܬܐ ܣܝܡ. ܘܗܿܢܝܢ ܡܦܪ̈ܫܬܐ ܟܠ ܐܕܫܐ ܕܒܨܝܪ ܒܗܿܘ ܕܝܬܝܪ ܡܫܬܟܚ. ܘܗܿܢܝܢ ܡܢ ܕܣܩܘܒ̈ܠܝܬܐ ܡܣܬܒܪ̈ܢ ܒܟܡܝܘܬܐ ܐܟܙܢܐ ܕܟܦܝܦܘܬܐ ܘܬܪܝܨܘܬܐ. ܘܝܬܝܪܘܬܐ ܘܒܨܝܪܘܬܐ ܐܘ ܪܒܘܬܐ ܘܙܥܘܪܘܬܐ ܠܘ ܟܡܝ̈ܘܬܐ ܐܝܬܝܗ̈ܝܢ. ܐܠܐ ܐܝܢܝ̈ܘܬܐ ܕܕܝܠܢܐܝܬ ܠܟܡܢܝܐ ܢܩܝ̈ܦܢ. ܐܘ ܠܐ ܡܩܒܠܢܐ ܕܦܘܠܓܐ ܒܝܬܗ. ܘܐܝܢܝܘܬܐ ܡܬܩܪܐ. ܘܡܬܪܫܡܐ ܕܐܝܬܝܗܿ ܙܢܐ ܡܕܡ ܡܟܬܪܐ ܕܒܠܥܕ ܦܘܚܡܐ ܡܬܕܪܟ. ܐܦܠܐ ܡܩܒܠܢܐ ܗܘ ܕܦܘܠܓܐ ܒܝܬܗ. ܚܘܪܘܬܐ ܓܝܪ ܡܢ ܐܦܢ ܡܬܦܠܓܐ ܐܠܐ ܠܘ ܒܝܬܗܿ. ܒܗܿܝ ܕܒܦܘܠܓܗ ܕܗܿܘ ܕܒܗ ܗܝ ܡܬܦܠܓܐ ܗ̄ ܕܓܘܫܡܐ ܘܐܝܢܝ̈ܘܬܐ ܡܢ ܡܢܗܝܢ ܡܢ ܫܘܡ̈ܠܝܐ ܐܝܬܝܗ̈ܝܢ ܡܢܗܝܢ ܕܝܢ ܥܗܢ̈ܘܬܐ. ܘܫܘܡ̈ܠܝܐ ܡܢ ܐܘ ܡܬܪ̈ܓܫܢܐ ܐܝܬܝܗܘܢ. ܐܘ ܠܐ ܡܬܪ̈ܓܫܢܐ. ܘܡܬܪ̈ܓܫܢܐ ܡܢ ܐܢ ܡܣ̈ܬܬܐ ܡܕܡ ܐܝܬܝܗܘܢ ܐܝܢܝ̈ܘܬܐ ܡܚܫܢ̈ܝܬܐ ܡܬܩܪܝܢ ܐܝܟ ܣܘܡܩܘܬܗ ܕܘܪܕܐ. ܘܚܘܪܘܬܗ ܕܬܠܓܐ. ܐܢ ܕܝܢ ܠܐ ܡܣ̈ܬܬܐ ܚ̈ܫܐ ܡܬܩܪܝܢ ܐܝܟ ܣܘܡܩܘܬܐ ܕܡܢ ܬܚܡܨܬܐ. ܘܠܐ ܡܬܪ̈ܓܫܢܐ ܬܘܒ ܐܢ ܡܣ̈ܬܬܐ ܡܕܡ ܐܝܬܝܗܘܢ ܐܟܣܝ̈ܣ ܡܬܩܪܝܢ. ܐܢ ܢܓܝܪܘܬ ܪܘܚܐ ܕܗܿܘ ܕܠܐ ܐܠܡ. ܐܢ ܕܝܢ ܠܐ ܡܣ̈ܬܬܐ ܕܝܐܬܣܝ̈ܣ ܡܬܩܪܝܢ ܐܝܟ ܚܘܡܣܢ ܪ̈ܓܘܙܬܢܐ. ܘܥܗܢܘܬܐ ܬܘܒ ܐܢ ܕܥܒܘܕܘܬܐ ܗܝ ܚܝܠܐ ܟܝܢܝܐ ܡܬܩܪܝܐ ܐܝܟ ܩܫܝܘܬܐ ܕܠܐ ܡܩܒܠܢܝܬܗ ܗܝ ܕܦܣܩܐ. ܐܢ ܕܝܢ ܕܚܫܘܫܘܬܐ ܗܝ ܠܐ ܚܝܠܐ ܟܝܢܝܐ ܡܬܩܪܝܐ ܐܝܟ ܪܟܝܟܘܬܐ ܕܠܝܠܬ ܠܡܚܫ. ܐܝܬ ܓܝܪ ܐܝܢܝ̈ܘܬܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܝܬܐ ܕܠܟܡܝܘܬܐ ܕܝܠܢܐܝܬ ܢܩ̈ܦܢ ܘܐܝܟ ܬܪܝܨܘܬ ܣܘܪ̈ܛܐ ܐܘ ܟܦܝܦܘܬܗܘܢ. ܘܡܢܦ̈ܫܐ ܡܢ ܐܝܟ ܕܒܣܘܓܐܐ ܕܡܘ̈ܬܐ ܡܬܩܪ̈ܝܢ. ܘܒܠܐىܡܢܦ̈ܫܐ ܐܣܟܝ̈ܡܐ. ܘܠܦܘܬ ܦܘܠܓܐ ܗܢܐ ܒܡܢܝܢܐ ܪܒܝܥܝܐ ܐܣܬܝܟܘܢ ܓܢ̈ܣܐ ܗܠܝܢ ܓܢܣ ܓܢ̈ܣܝܢ ܥܠܝ̈ܐ ܒܐܘܣܝܐ ܠܡܐܡܪ ܘܟܡܝܘܬܐ ܘܐܝܢܝܘܬܐ ܘܠܘܬ ܡܕܡ. ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܐ̱ܚܪ̈ܢܝܬܐ. ܐܟܙܢܐ ܕܐܝܟܐ ܕܡܬܚܘܝܐ ܕܐܝܬܝܗܿ ܡܫܘܕܥܢܝܬܐ ܕܗܘܝܗܿ ܕܐܘܣܝܐ ܒܐܬܪܐ ܡܕܡ. ܘܐܝܟ ܐܡܬܝ ܕܗܘܝܗܿ ܕܐܘܣܝܐ ܒܙܒܢܐ ܡܕܡ ܡܫܘܕܥܐ ܘܐܝܟ ܐܝܬ ܠܗ. ܕܗܘܝܗܿ ܕܐܘܣܝܐ ܒܚܘܫܒܐ ܡܕܡ ܗܿܘ ܕܒܫܘܢܝܗܿ ܡܫܢܐ ܡܫܘܕܥܐ ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܠܡܬܥܛܦܘ ܐܘ ܠܡܬܦܓܕܘ. ܘܐܝܟ ܣܝܡ ܗܿܝ ܕܦܘܚܡܐ ܕܡܢܝ̈ܘܬ ܓܘܫ̈ܡܐ ܠܘܬ ܚܕ̈ܕܐ ܒܦܢܝ̈ܬܐ ܕܡܫܚ̈ܠܦܢ ܡܫܘܕܥܐ ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܓܢܐ ܝܬܝܒ. ܘܐܝܟ ܗܿܝ ܕܥܒܕ ܡܥܒܕܢܘܬ ܐܘܣܝܐ ܒܐܚܪܝܢ ܠܐ ܡܣܬܬܐܝܬ ܡܫܘܕܥܐ. ܘܐܝܟ ܗܿܝ ܕܚܐܫ ܕܡܬܥܒܕܢܘܬ ܐܘܣܝܐ ܒܐܚܪܝܢ ܠܐ ܡܣܬܬܐܝܬ ܡܫܘܕܥܐ. ܠܘ ܕܠܐ ܦܘܚܡܐ ܐܘ ܐܚܝܢܘܬܐ ܡܨܝܢ ܠܡܬܕܪܟܘ. ܒܗܿܝ ܕܟܕ ܓܘܫܡܐ ܒܐܬܪܐ ܡܕܡ ܗܘܐ. ܠܘ ܫܟܝܚܘܬܐ ܠܗ ܗܘܬ. ܐܠܐ ܫܟܝܚܘܬ ܐܚܝܢܘܬܐ ܡܕܡ. ܘܗܟܢܐ ܗܠܝܢ ܐ̱ܚܪ̈ܢܝܬܐ ܐܚܝܢ̈ܘܬܐ ܐܢܝܢ ܕܝܠܢܝ̈ܬܐ ܕܥܠܝܗܝܢ ܐܚܝܢܘܬܐ ܦܫܝܛܬܐ ܕܗܝ ܗܝ ܩܛܓܘܪܝܐ ܕܠܘܬ ܡܕܡ ܡܬܐܡܪܐ. ܒܕܓܘܢ ܠܘ ܓܢ̈ܣܐ ܐܢܝܢ ܓܢܣ ܓܢܣܝ̈ܢ. ܒܕ ܗܿܝ ܗܝ ܓܢܣܗܝܢ. ܘܠܐ ܢܣܬܒܪ ܕܡܕܠܩܒ ܣܝܡܝܢܢ ܠܦܝܠܣܝܘܦܐ ܒܗܕܐ. ܒܕ ܠܘ ܡܢܗ ܢܣܝ̈ܒܢ ܩܛܓܘܪ̈ܝܣ ܗܠܝܢ. ܐܠܐ ܡܢ ܓܒܪܐ ܐ̱ܢܫ ܦܝܬܐܓܘܪܝܐ ܫܡܐ ܠܗ ܐܪܟܘܛܘܣ ܐܝܟ ܕܡܬܬܢܝܐ. ܘܠܗܢܐ ܡܢ ܘܠܐ ܚܕܐ ܐܝܬ ܡܚܘܝܢܘܬܐ ܥܠ ܣܘܝܟܗܝܢ ܕܒܥܣܪ ܐܘ ܕܣܘܝܟ ܟܠ ܒܗܝܢ.

ܢܘܗܪܐ: ܘܡܢ ܗܿܝ ܕܢܚܘܐ ܕܐܝܠܝܢ ܐܢܝܢ ܡܩܒ̈ܠܢܝܬܐ ܕܝܬܝܪܘܬܐ ܘܒܨܝܪܘܬܐ ܐܗܡܝܢܢ ܒܥܠܬ ܡܛܥܝܢ̈ܘܬܐ ܕܓܕ̈ܫܢ. ܒܗܿܝ ܕܡܥܕܐ ܕܬܬܐܡܪ ܕܟܡܝܘܬܐ ܠܐ ܡܩܒܠܐ ܝܬܝܪܘܬܐ ܘܒܨܝܪܘܬܐ. ܒܕ ܠܐ ܡܬܐܡܪ ܕܣܘܪܛܐ ܡܕܡ ܝܬܝܪܐܝܬ ܣܘܪܛܐ ܗܘ ܡܢ ܗܿܘ ܐ̱ܚܪܢܐ. ܘܡܬܐܡܪܐ ܕܐܪܝܟܐ ܗܘ. ܟܕ ܛܒ ܣܘܪܛܐ ܠܘ ܠܘ ܡܕܡ ܗܘ ܐ̱ܚܪܝܢ. ܐܠܐ ܐܘܪܟܐ ܦܫܝܛܐܝܬ. ܒܗܿ ܒܕܡܘܬܐ ܘܒܡܢܝ̈ܢܐ ܡܬܐܡܪܐ ܕܗܢܐ ܡܢ ܡܢܝܢܐ ܣܓܝܐܬ ܗܘ. ܗܿܘ ܕܝܢ ܒܨܝܪܐ ܟܕ ܛܒ ܠܘ ܡܕܡ ܐ̱ܚܪܝܢ ܗܘ ܡܢܝܢܐ ܣܛܪ ܡܢ ܣܓܝܐܘܬܐ. ܘܡܬܐܡܪܐ ܬܘܒ ܕܐܘܣܝܐ ܠܐ ܡܩܒܠܢܝܬܐ ܗܝ ܕܝܬܝܪܘܬܐ ܘܒܨܝܪܘܬܐ. ܘܟܠܗܘܢ ܩܕܡ̈ܝܐ ܫܠܡܘ ܕܐܘܣܝ̈ܣ ܟܠܗܝܢ ܕܥܠܡܐ ܕܗܪܟܐ ܛܠܢܝ̈ܬܐ ܐܢܝܢ ܕܗܢܝܢ ܕܥܠܡܐ ܕܠܥܠ. ܘܐܝܟܢܐ ܫܘܝܐܝܬ ܒܗܿܝ ܕܐܘܣܝܐ ܡܫܘ̈ܬܦܢ ܗܿܢܝܢ ܡܒܪ̈ܝܬ ܡܢ ܗܘܠܐ. ܘܗܿܢܝܢ ܕܠܐ ܡܨ̈ܝܢ ܐܠܐ ܕܒܗܘܠܐ ܠܐ ܢܬܩܝ̈ܡܢ. ܘܓܘ̈ܢܐ ܡܢ ܐܝܟ ܕܡܬܐܡܪܐ. ܟܕ ܝܬܝܪܘܬܐ ܘܒܨܝܪܘܬܐ ܡܩܒܠܝܢ. ܬܚܘܡ ܚܘܪܘܬܐ ܐܟܚܕܐ ܠܟܠܗܘܢ ܚܘܪ̈ܐ ܐܚܕ.

ܢܘܗܪܐ: ܘܓܕܫܢܝܘܬ ܡܢ ܗܠܝܢ ܬܫܥ ܝܕܝܥܐ ܡܢ ܗܿܝ ܕܡܬܚܠܦܘ ܡܬܚ̈ܠܦܢ. ܘܟܕ ܫܘܚܠܦܐ ܘܠܐ ܚܕ ܒܐܣܝܐ ܥܒ̈ܕܢ. ܐܝܟ ܩܐܪܘܬܐ ܠܡܐܡܪ. ܗܿܝ ܐܝܕܐ ܕܡܫܬܚܠܦܝܢ ܠܗܿ ܓܘ̈ܢܐ ܘܐܣܟܝ̈ܡܐ ܘܪ̈ܒܘܬܐ. ܘܗܝ ܗܝ ܟܕ ܗܝ ܗܝ ܒܐܘܣܝܐ. ܘܓܘܫܡܐ ܡܢ ܡܬܡܛܝܩܝܐ ܕܐܕܫܐ ܗܘ ܕܟܡܝܘܬܐ ܓܕܫܐ ܗܘ. ܒܗܿܝ ܕܟܢܝܫܘܬܐ ܗܘ ܕܡܬܚ̈ܐ. ܗܠܝܢ ܕܒܓܘܫܡܐ ܟܝܢܝܐ ܩܢܝܢ ܩܘܝܡܐ ܕܝܬܐ. ܘܓܕܫ̈ܐ ܡܢ ܠܘ ܡܫܢܝܘ ܡܨܝܢ ܕܢܫܢܘܢ ܡܢ ܓܘܫ̈ܡܐ ܠܓܘܫ̈ܡܐ. ܒܗܿܝ ܕܗܫܐ ܗܿܝ ܕܒܗܿ ܡܢ ܗܢܐ ܡܫܢܐ. ܐ̱ܚܪܬܐ ܗܝ ܡܢ ܗܿܝ ܕܒܗ ܒܗܿܝ ܐ̱ܚܪܢܐ ܫܘܐ. ܘܒܝܬ ܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܙܒܢܐ ܡܕܡ ܫܠܝܐ ܐܠܨܐ ܕܢܗܘܐ ܕܒܗ ܩܐܡ ܠܝܬܗ ܙܕܩ ܕܢܗܘܐ ܓܕܫܐ ܗܿܘ. ܘܟܕ ܗܝ ܗܕܐ ܥܛܠܐ ܠܟܝ̈ܢܐ ܓܕܫ̈ܢܝܐ ܡܢ ܗܿܢܝܢ ܕܠܐ ܡܨ̈ܝܢ ܗܘ ܫܘܢܝܗܘܢ ܒܠܥܕ ܚܘܒܠܗܘܢ. ܘܓܕ̈ܫܐ ܡܢ ܠܘ ܩܝ̈ܡܝ ܠܝܬܗܘܢ ܐܢܘܢ. ܒܗܿܝ ܕܐܠܘ ܡܢܗܘܢ ܠܗܘܢ ܣܟ ܐܬܡܨܝܘ ܠܡܩܡ. ܠܘ ܒܓܘܫ̈ܡܐ ܫܪܘ. ܒܗܿܝ ܕܡܛܠ ܗܿܝ ܕܢܬܩܝܡܘܢ ܒܗܘܢ ܫܪܝܢ.

ܢܘܗܪܐ ܥܠ ܦܘܠܓܐ ܗܿܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܟܘܠܢܝܐ ܘܠܡܢܬܝܐ

ܗܿܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܘ ܟܠܢܝܐ ܡܕܡ ܐܝܬܘܗܝ ܐܘ ܡܢܬܝܐ. ܘܠܬܪܝܗܘܢ ܐܫܬܘܕܥܬ ܒܠܘܓܝܩܝ. ܘܐ̱ܢܫܘܬܐ ܡܢ ܟܠܢܝܬܐ ܠܘ ܣܘܟܠܐ ܗܝ ܓܘܢܝܐ ܒܣܘܥܪܢܐ ܕܐܟܚܕܐ ܗܘ ܟܕ ܗܘ ܒܡܢ̈ܬܝܐ ܫܟܝܚ. ܒܗܿܝ ܕܗܢܐ ܡܢ ܒܪܢܫܐ ܣܛܪ ܡܢ ܗܿܘ ܐ̱ܚܪܢܐ. ܐܦܠܐ ܒܟܠܚܕ ܡܢܗܘܢ ܡܢܬܐ ܡܢܗܿ ܐܝܬ. ܘܐܠܐ ܐܠܨܐ ܗܘܬ ܕܒܒܘܛܠ ܚܕ ܡܢ ܒܢܝܢ̈ܫܐ. ܘܐ̱ܢܫܘܬܐ ܒܛܠܐ ܗܘܬ. ܘܗܐ ܠܘ ܗܟܢܐ. ܐܠܐ ܒܟܠ ܩܢܘܡ ܐ̱ܢܫܘܬܐ ܐܝܬ ܕܡܫܡܠܝܐ. ܗܿܝ ܐܝܕܐ ܕܠܐ ܡܙܕܡܝܐ ܒܒܘܛܠܗ ܕܗܿܘ ܐ̱ܚܪܢܐ. ܫܪܝܟܐ ܡܕܝܢ ܕܟܠ ܟܠܢܝܐ ܫܟܝܚܘܬܐ ܒܠܚܘܕ ܚܘܫܒܝܬܐ ܠܗ ܡܨܝܐ ܕܬܗܘܐ ܘܠܘ ܣܘܥܪܢܝܬܐ. ܘܨܘܪܬܐ ܡܕܡ ܐܝܬܝܗܿ. ܗܿܝ ܕܚܘܫܒܐ ܡܢ ܡܢ̈ܬܝܐ ܢܣܒ ܠܗܿ ܘܐܟܚܕܐ ܟܠܗܘܢ ܒܗܿ ܫܘܝܢ ܐܝܟ ܩܐܪ̈ܘܬܐ ܠܡ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܕܒܨܘܪܬܐ ܡܕܡ ܕܝܠܢܝܬܐ ܡܬܪ̈ܫܡܢ. ܟܕ ܛܒ ܗܿܝ ܨܘܪܬܐ ܡܬܘܡ ܡܨܝܐ ܕܡܢܗܿ ܘܠܗܿ ܒܣܘܥܪܢܐ ܬܩܘܡ. ܟܕ ܡܒܪܝܐ ܡܢ ܩܐܪܘܬܐ. ܘܗܟܢܐ ܡܫܬܪܐ ܪܥܝܢܐ ܕܐܝܬ ܠܦܠܛܘܢ ܥܠ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܟܠܢ̈ܝܐ ܕܡܢܗܘܢ ܘܠܗܘܢ ܡܩܝܡܝܢ. ܕܠܗܘܢ ܩܪܐ ܬܦܢ̈ܟܐ. ܘܒܟܠܢ̈ܝܐ ܡܢ ܣܓܝܐܘܬܐ ܘܠܐ ܚܕܐ ܡܨܝܐ ܕܬܗܘܐ ܒܠܥܕ ܬܘܣܦܬܐ ܕܣܘܟܠܐ ܡܕܡ ܕܠܒܪ ܗܘ ܡܢܗܿ ܕܟܠܢܝܘܬܐ. ܗܐ ܓܝܪ ܐܪܒܥ ܡܢ ܦܪ̈ܚܬܐ. ܘܐܪܒܥ ܡܢ ܟܐܦ̈ܐ. ܟܠܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܕܬܪܬܝܢ ܐܪܒܥ ܐܠܘ ܐܪܒܥܝܘܬܐ ܒܠܚܘܕ ܦܫܝܛܬܐ ܐܝܬ ܗܘܬ ܒܣܘܟܠܗܿ. ܗܝ ܗܿܝ ܐܚܪܬܐ ܗܘܬ ܘܠܘ ܒܡܕܡ ܡܫܚ̈ܠܦܢ ܗܘ̈ܝ. ܘܓܠܝܐ ܕܡܫܚܠܦܐ ܟܠܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܡܢ ܗܿܝ ܐ̱ܚܪܬܐ. ܠܘ ܒܗܿܝ ܕܐܪܒܥܐ ܐܠܐ ܒܗܘܠܐ. ܘܒܝܕ ܗܿܠܝܢ ܝܕܝܥܐ ܕܟܝ̈ܢܐ ܫܘ̈ܝܐ ܒܗܘ̈ܠܐܣ ܘܙܒܢ̈ܐ ܡܫܚܠܦܝܢ ܐܟܚܕܐ. ܐܘ ܒܙܒܢܐ ܒܠܚܘܕ ܐܝܟ ܬܪܬܝܢ ܐܘܟܡ̈ܬܐ ܕܒܚܕ ܗܿܘ ܕܣܝܡ ܡܫܬܟܚ̈ܢ. ܐܠܐ ܟܠܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܒܬܪ ܒܘܛܠܗܿ ܕܗܿܝ ܐ̱ܚܪܬܐ. ܘܟܕ ܙܒܢܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܗܘ ܕܒܗ ܡܬܦܪܫܝܢ ܕܡܝ̈ܝܐ. ܡܢ ܟܠܝ̈ܬܐ ܗܝ ܗܿܝ ܕܢܗܦܘܟ ܗܿܘ ܕܐܬܚܒܠ. ܒܗܿܝ ܕܗܿܘ ܕܒܙܒܢܐ ܬܪܝܢܐ. ܡܗܘܐ ܗܿܘܐ ܐ̱ܚܪܝܢ ܗܘ ܡܢ ܗܿܘ ܕܒܙܒܢܐ ܩܕܡܝܐ ܗܘܐ. ܒܕܓܘܢ ܟܠܚܕ ܡܢܗܘܢ ܐ̱ܚܪܢܐ ܗܘ ܡܢ ܗܿܘ ܐ̱ܚܪܢܐ. ܠܘ ܗܘ ܟܕ ܗܘ. ܘܠܫܘܚ̈ܠܦܐ ܡܢ ܘܠܐ ܚܕܐ ܡܥܠܬܐ ܐܝܬ ܒܡܢܝܘܬܗܘܢ ܕܓܢ̈ܣܐ. ܘܐܠܐ ܠܟܠܗܘܢ ܐܕܫ̈ܐ. ܗܢܘܢ ܟܕ ܗܢܘܢ ܗܘܘ. ܥܐܠܝܢ ܕܝܢ ܒܪܡ ܒܫܟܝܚܘܬܗܘܢ. ܒܗܿܝ ܕܘܠܐ ܚܕ ܓܢܣܐ ܒܠܥܕ ܫܘܚܠܦܐ ܒܣܘܥܪܢܐ ܡܨܐ ܠܡܫܬܟܚܘ.

ܢܘܗܪܐ ܥܠ ܦܘܠܓܐ ܕܗܿܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܡܣܝܟܐ ܘܠܠܐ ܡܣܝܟܐ

ܟܠ ܡܢܝܢܐ ܕܠܠܚܘܕܝ̈ܬܗ ܛܟܣܐ ܡܕܡ ܐܝܬ ܣܝܡܝܐ ܐܘ ܟܝܢܝܐ ܘܐܟܚܕܐ ܒܡܥܒܕܢܘܬܐ ܫܟܝ̈ܚܢ. ܡܢ ܐܢܢܩܝ ܕܡܣܝܟܐ ܡܕܡ ܢܗܘܐ. ܘܠܡܣܝܟܘܬܐ ܡܢ ܕܩܢ̈ܝܝ ܛܟܣܐ ܣܝܡܝܐ ܐܟܙܢܐ ܕܓܘܫ̈ܡܐ. ܩܕܡܬ ܡܠܬܐ ܒܡܚܘܝ̈ܢܘܬܐ ܫܪܪܬ. ܘܕܛܟܣܐ ܡܢ ܟܝܢܝܐ ܐܟܙܢܐ ܕܥ̈ܠܠܬܐ ܘܥ̈ܠܠܬܢܐ. ܗܐ ܗܫܐ ܡܢܣܝܐ ܠܡܫܪܪܘ. ܒܗܿܝ ܕܟܕ ܣܝܣܪܬܐ ܡܕܡ ܠܐ ܡܣܝܟܬܐ ܡܢܗܝܢ ܕܗܠܝܢ ܢܫܟܚ. ܐܝܬ ܗܘ ܠܢ ܠܡܪܡܘ ܡܢ ܡܨܥܬܗܿ ܡܢܝܢܐ ܡܕܡ ܡܣܝܟܐ ܘܒܪܕܪܫ ܢܩܦ ܠܣ̈ܟܐ. ܘܢܣܒܝܗܿ ܠܣܝܣܪܬܐ ܚܕܐ ܙܒܢ. ܟܕ ܡܪܝܡ ܡܢܗܿ ܗܿܘ ܡܢܝܢܐ. ܘܙܒܢ ܐܚܪܝܢ ܟܕ ܠܐ ܡܪܡ ܘܢܦܚܡ ܐܢܝܢ ܒܚܕ̈ܕܐ ܘܠܐ ܡܨܝܐ ܕܫܘܝ̈ܬ ܡܢܝܢܐ ܢܗܘ̈ܝܢܢ. ܘܐܠܐ ܡܫܬܟܚ ܚܣܝܪܐ ܕܠܘ ܚܣܝܪܐ ܗܘ ܗܿܝ ܕܫܟܝܪܐ. ܙܕܩ ܡܕܝܢ ܕܒܡܢܝܢܐ ܡܕܡ ܡܣܝܟܐ ܬܬܝܬܪ ܚܕܐ ܥܠ ܚܒܪܬܗܿ. ܘܗܿܝ ܚܣܝܪܬܐ ܬܣܬܝܟ ܘܠܘ ܥܡܗܿ ܠܠܐ ܣܘܦ ܬܬܡܬܚ. ܘܟܠ ܕܡܢܝܢܐ ܡܣܝܟܐ ܡܢ ܗܿܘ ܕܡܣܝܟ ܝܬܝܪ. ܐܢܢܩܝ ܕܐܦ ܗܘ ܡܣܝܟܐ ܠܘ ܠܐ ܡܣܝܟܐ ܢܗܘܐ. ܘܣܘܥܪ̈ܢܐ ܡܢ ܕܐܦܢ ܒܡܥܒܕܢܘܬܐ ܐܟܚܕܐ ܫܟܝܚܝܢ. ܐܠܐ ܠܘ ܛܟܣܐ ܡܕܡ ܒܝܢܬܗܘܢ ܐܝܬ. ܐܟܙܢܐ ܕܢܦܫ̈ܬܐ ܐ̱ܢܫܝ̈ܬܐ. ܐܘ ܐܦܢ ܛܟܣܐ ܟܝܢܝܐ ܒܝܢܬܗܘܢ ܐܝܬ. ܐܠܐ ܠܘ ܟܠܗܘܢ ܐܟܚܕܐ ܒܡܥܒܕܢܘܬܐ ܫܟܝܚܝܢ. ܐܟܙܢܐ ܕܙܘ̈ܥܐ ܡܘܙܠܬܢ̈ܝܐ. ܡܣܝܟܘܬܐ ܘܠܐ ܚܕܐ ܠܗܘܢ ܙܕܩ ܕܬܗܘܐ ܐܦܠܐ ܠܗܕܐ ܡܚܘܝܢܘܬܐ ܫܒܝܠܐ ܠܘܬܗܘܢ ܐܝܬ. ܘܒܩܢܘ̈ܢܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܬܪܝܢ ܣܘܓܐܬ ܡܛܥܝܢ̈ܘܬܐ ܡܫܬܪ̈ܝܢ.

ܦܘܠܓܐ ܕܗܿܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܚܕ ܘܠܣܓܝ̈ܐܐ

ܘܠܗܿܘ ܕܡܪܢܐܝܬ ܚܕ ܗܘ. ܐܪܒܥܐ ܐܝܬ ܛܟ̈ܣܐ:

ܩܕܡܝܐ ܡܢ ܘܝܬܝܪ ܡܪܢܝ ܠܚܘܕܝܘܬܐ. ܗܿܘ ܠܐ ܡܬܦܠܓܢܐ ܒܟܡܝܘܬܐ ܐܟܚܕ ܘܒܬܚܘܡܐ ܠܐ ܒܚܝܠܐ ܐܦܠܐ ܒܡܥܒܕܢܘܬܐ ܐܝܟ ܝܬܐ ܕܫܪܪܐ ܩܕܡܝܐ.

ܬܪܝܢܐ ܕܝܢ ܗܿܘ ܠܐ ܡܬܦܠܓܢܐ ܒܟܡܝܘܬܐ. ܘܐܦܢ ܡܬܝܩܢ ܦܘܠܓܗ ܠܡܢܘ̈ܬ ܬܚܘܡܐ ܒܗܘܢܐ ܐܝܟ ܗܘ̈ܢܐ ܘܢܦܫ̈ܬܐ.

ܕܬܠܬܐ ܕܝܢ. ܗܿܘ ܕܚܕ ܗܘ ܒܣܒܝܣܘܬܐ ܒܠܚܘܕ ܐܝܟ ܟܠܚܕ ܚܕ ܡܢ ܣܘܪ̈ܛܐ ܐܘܡܢ̈ܐ(ܐܘ ܡܝ̈ܐ) ܕܡܩܒ̈ܠܢܐ ܐܢܘܢ ܕܦܘܠܓܐ ܟܡܢܝܐ ܒܚܝܠܐ. ܘܡܢܘ̈ܬ ܟܠܚܕ ܡܢܗܘܢ ܫܘܝ̈ܬ ܒܬܚܘܡܐ ܐܝܬܝܗܘܢ.

ܕܐܪܒܥܐ ܕܝܢ. ܗܿܘ ܕܚܕ ܗܘ ܒܟܢܝܫܘܬܐ ܐܝܟ ܒܪܢܫܐ ܕܚܕ ܗܘ ܡܢ ܘܦܓܪܐ ܘܡܢ ܢܦܫܐ ܡܪܟܒ ܘܡܢ ܡܫܟܐ ܘܓܪ̈ܡܐ ܘܫܪܟܐ. ܘܗܿܘ ܕܫܐܝܠܐܝܬ ܚܕ ܗܘ ܒܝܕ ܡܫܘܬܦܘܬܐ ܡܕܡ ܕܠܘܬ ܡܕܡ ܐܚܪܢܐ. ܗܿܝ ܕܚܕ ܥܠܘܗܝ ܡܬܩܛܪܓܐ. ܘܗܝ ܗܕܐ ܐܘ ܒܓܒܐ ܗܝ ܕܗܿܘ ܕܡܬܩܛܪܓ ܐܘ ܟܕ ܗܿܘ ܕܣܝܡ. ܘܡܫܘܬܦܘܬܐ ܕܒܐܕܫܐ ܡܣܒܗܘܬܐ ܡܬܩܪܝܐ. ܘܗܿܝ ܕܒܓܢܣܐ ܡܬܓܢܣܢܘܬܐ. ܘܗܿܝ ܕܒܐܝܢܝܘܬܐ ܕܡܝܘܬܐ. ܘܗܿܝ ܕܒܟܡܝܘܬܐ ܫܘܝܘܬܐ. ܘܗܿܝ ܕܒܣܝܡܐ ܐܚܘܕܘܬܐ. ܘܗܿܝ ܕܒܗܠܝܢ ܕܠܘܬ ܡܕܡ ܐܚܝܢܘܬܐ ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܡܬܐܡܪܐ ܕܐܚܝܢܘܬܐ ܕܡܠܟܐ ܕܠܘܬ ܡܕܝܢܬܗ. ܐܝܬ ܠܢܦܫܐ ܠܘܬ ܦܓܪܐ. ܘܗܿܝ ܕܒܓܒܐ ܕܗܿܘ ܕܣܝܡ ܐܝܟܗܿܝ ܕܡܬܐܡܪܐ ܕܚܘܪܐ ܠܡ ܘܚܠܝܐ ܚܕ ܐܢܘܢ. ܗܿܢܘ ܕܝܢ ܕܐܟܚܕܐ ܡܬܩܛܪ̈ܓܢܐ ܥܠ ܚܕ ܘܗܘ ܟܕ ܗܘ ܐܝܟ ܕܒܫܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܘܠܚܕ ܡܢ ܡܩܦ ܢܩܦܐ ܗܝܟܕܗܝܘܬܐ ܗܿܝ ܕܡܬܩܛܪܓܐ ܥܠ ܟܝܢܐ ܡܕܡ ܗܿܘ ܕܒܙܢ̈ܝܐ ܡܫܚ̈ܠܦܐ ܡܬܝܕܥ ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܡܬܐܡܪܐ ܕܗܢܐ ܐܣܝܐ ܗܘ ܟܕ ܗܘ ܓܐܘܡܛܪܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܘܠܣܓܝܐܘܬܐ ܡܢ ܢܩܝ̈ܦܢ ܡܫܚܠܦܘܬܐ ܘܕܠܩܘܒܠܝܘܬܐ. ܘܕܠܩܘܒ̈ܠܝܐ ܡܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܿܢܘܢ ܕܠܐ ܡܬܟܢܫܝܢ ܒܗ ܟܕ ܒܗ ܒܡܕܡ. ܒܗ ܟܕ ܒܗ ܒܙܒܢܐ ܘܙܢܐ. ܘܗܠܝܢ ܡܢ ܪܒܝܥܐܝܬ ܐܝܬܝܗܘܢ:

ܢܘܗܪܐ: ܐܕܫܐ ܓܝܪ ܩܕܡܝܐ ܕܕܠܩܘܒܠܝܘܬܐ. ܠܩܘܒܠܝܘܬܐ ܐܝܬܘܗܝ …. ܟܐܡܬ ܦܪ̈ܘܛܣܝܣ ܗܘ̈ܝܢ ܗܿܢܝܢ ܡ̈ܠܐ ܐܘ ܡܢ̈ܘܬܐ ܦܪ̈ܘܛܣܝܣ. ܒܪ ܨܠܝܒܝ ܕܝܢ ܡܢܚܐ ܟܕ ܦܠܛܬܗ ܚܬܝܬܘܬܐ ܗܕܐ. ܡܗܡܝܢܘܬܐ ܕܒܬܚܘܝܬܐ ܩܛܪܓ ܥܠ ܦܝܠܣܘܦܐ. ܣܘܣܝܐ ܘܠܐ ܣܘܣܝܐ. ܢܣܒ ܒܬܚܘܝܬܐ ܒܩܛܝܓܘܪ̈ܝܣ. ܘܥܠܗܕܐ ܚܢܢ ܐܒܠܨܢܝܗܝ ܠܣܘܟܠܐ.

ܘܐܕܫܐ ܡܢ ܩܕܡܝܐ ܕܕܠܩܘܒܠܝܘܬܐ. ܠܩܘܒܠܝܘܬ ܩܛܦܣܝܣ ܘܐܦܘܦܣܝܣ. ܠܘ ܒܦܪ̈ܘܛܣܝܣ ܒܠܚܘܕ. ܐܠܐ ܘܟܕ ܣܘܣܝܐ ܐܡܪ ܐܢܬ ܘܠܐ ܣܘܣܝܐ.

ܕܬܪܝܢ ܕܝܢ ܠܩܘܒܠܝܘܬ ܗܠܝܢ ܕܠܘܬ ܡܕܡ ܐܝܟ ܐܒܗܘܬܐ ܘܒܪܘܬܐ.

ܕܬܠܬܐ ܕܝܢ ܠܩܘܒܠܝܘܬ ܣܩܘܒ̈ܠܝܐ ܕܐܫܬܘܕܥܬ ܐܢܘܢ.

ܕܐܪܒܥܐ ܕܝܢ ܠܩܘܒܠܝܘܬ ܓܠܝܙܘܬܐ ܘܩܢܝܘܬܐ. ܘܩܢܝܘܬܐ ܡܢ ܡܪܢܝܬܐ ܐܝܬܝܗܿ ܡܬܡܨܝܢܘܬ ܡܕܡ ܥܠ ܗܿܘ ܡܐ ܕܠܗ ܡܟܢ ܠܡܗܘܐ. ܐܡܬܝ ܕܢܨܒܐ ܐܝܟ ܡܬܡܨܝܢܘܬܐ ܕܥܠ ܚܙܝܐ. ܘܓܠܝܙܘܬܐ ܡܪܢܝܬܐ ܐܝܬܝܗܿ ܠܐ ܫܟܝܚܘܬ ܡܬܡܨܝܢܘܬܐ ܗܕܐ ܠܗܿܘ ܕܡܟܢܐ ܕܬܗܘܐ ܠܗ ܐܝܟ ܣܡܝܘܬܐ ܠܟܠܒ̈ܐ ܠܐ ܠܟܠܒܘ̈ܣܐ. ܒܗܿܝ ܕܠܐ ܥܕܡܫ ܡܟܢܝܢ ܠܡܚܙܐ. ܘܐ̱ܢܫ̈ܝܢ ܡܢ ܐܦܢ ܐܬܦܪܣܘ ܕܒܪܒܝܥܝܘܬܐ ܢܣܝܟܘܢ ܠܐܕܫ̈ܝ ܕܠܩܘܒܠܝܘܬܐ ܟܕ ܐܡܪܝܢ ܕܗܝ ܗܕܐ ܐܘ ܒܡ̈ܠܐ ܗܝ ܐܘ ܒܣܘܥܪ̈ܢܐ. ܐܘ ܒܐܚܝܢܘܬܐ ܡܬܝܕܥܝܢ ܗܢܘܢ ܣܘܥܪ̈ܢܐ. ܐܘ ܠܘ ܒܐܚܝܢܘܬܐ. ܘܗܠܝܢ ܕܠܘ ܒܐܚܝܢܘܬܐ. ܐܘ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܕܠܩܘܒ̈ܠܝܐ ܝܬܢ̈ܝܐ ܐܝܬܝܗܘܢ. ܐܘ ܠܘ ܗܟܢܐ. ܠܘ ܚܒܘܫܐ ܐܫܬܟܚ ܦܘܠܓܗܘܢ. ܒܗܿܝ ܕܠܘ ܟܠ ܕܠܩܘܒܠܝܘܬܐ ܚܕܐ ܗܝ ܡܢܗܝܢ ܕܐܪܒܥ. ܘܗܕܐ ܐܝܟ ܠܩܘܒܠܝܘܬ ܚܕ ܘܣܓܝ̈ܐܐ. ܕܠܘ ܣܩܘܒ̈ܠܝܐ ܐܝܬܝܗܘܢ. ܒܗܿܝ ܕܒܚܕ ܡܩܝܡ ܣܓܝ̈ܐܐ. ܐܦܠܐ ܩܛܦܣܝܣ ܘܐܦܘܦܣܝܣ ܐܝܬܝܗܘܢ. ܐܦܠܐ ܓܠܝܙܘܬܐ ܘܩܢܝܘܬܐ. ܒܗܿܝ ܕܬܪ̈ܝܗܘܢ ܝܬܢ̈ܝܐ ܐܝܬܝܗܘܢ. ܐܦܠܐ ܬܘܒ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܠܘܬ ܡܕܡ ܐܝܬܝܗܘܢ. ܒܗܿܝ ܕܐܝܬ ܐܡܬܝ ܕܠܠܚܘܕܝܘܬܐ ܡܢܗܿ ܘܠܗܿ ܒܠܥܕ ܦܚܡܐ ܕܠܘܬ ܐܚܪܢܐ ܢܬܗܘܢܢ.

ܘܗܘ ܐܕܫܐ ܚܡܝܫܐ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܡܢܗܘܢ ܦܠܛ̈ܘ ܡܢ ܩܨ ܗܿܝ ܕܠܘ ܟܐܢܐܝܬ ܒܦܘܠܓܗܘܢ ܐܬܚܫܚܘ. ܒܕ ܙܕܩ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܕܠܗܿܘ ܚܕ ܡܢ ܫܩ̈ܐ ܗ̄ ܕܕܠܩܘܒ̈ܠܝܐ ܝܬܢ̈ܝܐ ܕܒܠܥܕ ܐܚܝܢܘܬܐ ܡܬܝܕܥܝܢ. ܐܦ ܠܗ ܢܦܠܓܘܢ ܘܢܐܡܪܘܢ ܕܗܢܘܢ ܗܠܝܢ ܐܘ ܡܫܡ̈ܠܝܢܐ ܐܢܘܢ ܕܚܕ̈ܕܐ ܐܘ ܥܛܘ̈ܝܐ. ܘܠܐܕܫܐ ܡܢ ܩܕܡܝܐ ܕܝܠܝܬܐ ܗܿܝ ܕܡܢ ܐܢܢܩܝ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܫܪܝܪܐ ܢܗܘܐ. ܟܕ ܗܿܘ ܐ̱ܚܪܢܐ ܡܕܓܠ. ܘܒܗܦܟܐ ܒܕܠܩܘܒܠܐ ܕܗܿܠܝܢ ܕܫܪܟܐ. ܕܥܠ ܗܿܘ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܟܚܕܐ ܡܕܓܠܝܢ. ܘܕܝܠܝܬܐ ܡܢ ܕܐܕܫܐ ܬܪܝܢܐ ܐܢܢܩܝܘܬ ܢܩܝܦܘܬܐ ܘܗܿܘ ܕܬܠܬܐ ܡܬܡܨܝܢܘܬ ܡܨܥܝܐ ܕܒܝܢܬܗܘܢ ܘܗܦܘܟܝܗܘܢ ܕܠܚܕ̈ܕܐ. ܘܕܗܿܘ ܪܒܝܥܝܐ. ܠܐ ܫܟܝܚܘܬ ܚܕ ܡܢ ܓܒ̈ܐ. ܘܥܠܬܗܿ ܕܓܠܝܙܘܬܐ ܐܟܙܢܐ ܕܫܠܝܐ. ܓܠܝܙܘܬܐ ܕܥܠܬ ܩܢܝܘܬܐ ܐܟܙܢܐ ܕܡܬܬܙܝܥܢܘܬܐ.

ܢܘܗܪܐ ܥܠ ܦܘܠܓܐ ܕܗܿܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܩܕܡܝܐ ܘܠܐܚܪܝܐ

ܡܬܐܡܪܐ ܓܝܪ ܕܩܕܡܝ ܐ̱ܚܪܢܐ ܡܢ ܐ̱ܚܪܢܐ ܒܙܒܢܐ. ܐܝܟ ܐܕܡ ܠܫܝܬ. ܘܒܐܝܩܪܐ ܐܝܟ ܡܘܫܐ ܡܢ ܐܗܪܘܢ. ܘܒܟܝܢܐ ܐܝܟ ܡܢܬܐ ܡܢ ܟܠܐ. ܚܕ ܠܡܐܡܪ ܡܢ ܬܪܝܢ. ܘܟܠܢܐܝܬ ܡܐܡܪ ܟܠ ܡܕܡ ܕܡܬܬܪܝܡ ܒܡܬܬܪܝܡܢܘܬܗ ܗܿܘ ܐ̱ܚܪܢܐ. ܘܠܐ ܡܫܬܟܚ ܒܫܟܝܚܘܬܗ ܕܝܠܗ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܩܕܡܝ ܗܘ ܡܢܗ ܕܗܿܘ ܐ̱ܚܪܢܐ. ܘܒܛܟܣܐ. ܘܗܘ ܗܢܐ ܬܪܝܢܐܝܬ. ܒܗܿܝ ܕܐܘ ܛܟܣܐ ܗܘ ܣܝܡܝܐ ܗܘ ܛܟܣܐ. ܐܟܡܐ ܕܩܕܡܝ ܡܟܗܢܢܐ ܡܢ ܗܿܘ ܕܡܫܡܫ ܟܕ ܡܢ ܬܪܘܢܘܣ ܢܫܪܐ. ܘܗܘ ܗܢܐ ܩܕܡܝ ܡܢܗ ܕܗܿܘ ܕܡܟܗܢ ܟܕ ܡܢ ܬܪܥܐܢܫܪܐ. ܐܘ ܛܟܣܐ ܗܘ ܟܝܢܝܐ ܐܝܟ ܡܛܟܣܘܬ ܓܘܢܝܘܬܐ. ܟܕ ܡܢ ܐܘܣܝܐ ܡܫܪܝܢܢ ܠܡܚܬ ܠܘܬ ܒܪܢܫܐ. ܠܗܿܘ ܕܓܘܢܝ ܡܫܟܚܝܢܢ ܕܩܕܡܝ. ܟܕ ܕܝܢ ܡܢ ܒܪܢܫܐ ܡܫܪܝܢܢ ܠܡܣܩ ܠܗܿܘ ܕܕܝܠܢܝ ܡܫܟܚܝܢܢ ܕܩܕܡܝ. ܐܝܬ ܓܝܪ ܘܩܕܡܝܘܬܐ ܐ̱ܚܪܬܐ ܕܒܟܝܢܐ ܣܛܪ ܡܢ ܗܿܘ ܕܒܛܟܣܐ ܐܝܟ ܕܩܕܡܝܐ ܥܠܬܐ ܡܫܡܠܝܬܐ ܠܥܠܬܢܗܿ. ܐܡܪ ܐܢ̱ܬ ܓܝܪ ܕܐܬܬܙܝܥܬ ܨܒܥܐ. ܘܐܬܬܙܝܥܬ ܥܙܩܬܐ. ܘܠܐ ܐܡܪ ܐܢ̱ܬ ܕܐܬܬܙܝܥܬ ܥܙܩܬܐ. ܘܐܬܬܙܝܥܬ ܨܒܥܐ. ܐܘ ܫܠܬ ܗܿܝ ܘܠܐ ܐܬܬܙܝܥܬ ܗܕܐ. ܘܟܕ ܠܩܕܡܝܐ ܡܢ ܦܘ̈ܠܓܐ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܗܿܘܝܢ. ܐܟܘܬܗܘܢ ܘܦܘ̈ܠܓܐ ܕܐ̱ܚܪܝܐ ܙܕܩ ܕܢܗܘܘܢ. ܒܗܿ ܒܕܡܘܬܐ ܘܗܠܝܢ ܕܐܟܚܕܐ. ܘܚܕ ܡܢ ܣܘܥܪܢܐ ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܒܚܕ ܡܢ ܗܠܝܢ ܙܢ̈ܝܐ ܩܕܡܝܐ ܐܟܚܕ ܘܐ̱ܚܪܝܐ ܢܗܘܐ ܡܢ ܐ̱ܚܪܢܐ ܒܐܚܪܢܐ ܕܝܢ ܘܐ̱ܚܪܢܐ ܙܢܐ ܠܘ ܠܐ ܡܨܝܐ.

ܦܘܠܓܐ ܕܗܿܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܥܠܬܐ ܘܠܥܠܬܢܐ

ܘܥܠܬܐ ܡܢ ܡܬܐܡܪܐ ܠܗܿܘ ܕܡܢ ܫܟܝܚܘܬܗ ܫܟܝܚܘܬܐ ܗܿܘܝܐ ܠܐܚܪܢܐ. ܘܡܢ ܓܠܝܙܘܬܗ ܓܠܝܙܘܬ ܐ̱ܚܪܢܐ. ܘܥܠܬܢܐ ܡܢ ܡܬܐܡܪ ܠܗܿܘ ܕܐܢܢܩܐܝܬ ܒܫܟܝܚܘܬ ܐ̱ܚܪܢܐ ܡܫܬܟܚ ܘܒܓܠܝܙܘܬܗ ܡܬܓܠܙ. ܡܬܐܡܪܐ ܕܝܢ ܬܘܒ ܥܠܬܐ ܘܠܗܿܘ ܕܡܥܠ ܥܐܠ ܒܫܟܝܚܘܬ ܐ̱ܚܪܢܐ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܢܫܬܟܚ ܗܿܘ ܐ̱ܚܪܢܐ ܒܠܥܕܘܗܝ ܐܦܠܐ ܡܫܬܟܚ ܒܫܟܝܚܘܬܗ ܒܠܚܘܕܘܗܝ. ܘܐܪܒܥ ܐܢܝܢ ܥ̈ܠܠܬܐ. ܚܕܐ ܡܢ ܥܒܘܕܘܬܐ ܘܐܝܬܝܗܿ ܗܿܝ ܕܒܐܝܕ̈ܝܗܿ ܡܗܘܐ ܗܿܘܐ ܡܕܡ. ܐܝܟ ܢܓܪܐ ܠܥܪܣܐ. ܘܗܝ ܗܕܐ ܐܘ ܒܚܝܠܐ ܗܝ ܐܢ ܡܢ ܩܕܡ ܗܘܝܗ ܕܥܠܬܢܐ ܬܬܢܣܒ. ܐܘ ܒܡܥܒܕܢܘܬܐ ܐܢ ܥܡ ܗܘܝܗ ܬܬܦܚܡ. ܒܗܿ ܒܕܡܘܬܐ ܐܘ ܓܘܢܝܬܐ ܗܝ ܐܝܟ ܐܘܡܢܐ ܠܥܪܣܐ. ܐܘ ܕܝܠܢܝܬܐ ܐܝܟ ܢܓܪܐ ܠܗ ܟܕ ܠܗ. ܗܘ ܗܟܘܬ ܐܘ ܦܫܝܛܬܐ ܐܝܟ ܢܓܪܐ ܦܫܝܛܐܝܬ ܠܥܪܣܐ ܦܫܝܛܐܝܬ. ܐܘ ܡܢܬܝܬܐ ܐܝܟ ܗܢܐ ܠܗܢܐ. ܒܗܿ ܒܕܡܘܬܐ ܬܘܒ. ܐܘ ܩܪܝܒܬܐ ܗܝ ܐܝܟ ܡܣܝܘܬܐ ܠܐܫܬܐ. ܐܘ ܪܚܝܩܬܐ ܐܝܟ ܣܒܪܐ ܕܥܠܬܐ ܗܘ ܩܪܝܒܬܐ ܠܡܠܝܘܬܐ. ܘܒܡܨܥܝܘܬܗܿ ܠܡܣܝܘܬܐ. ܘܒܝܕ ܗܕܐ ܠܐܫܬܐ. ܕܬܪܬܝܢ ܕܝܢ ܗܘܠܢܝܬܐ ܘܐܝܬܝܗܿ ܗܿܝ ܕܡܢܗܿ ܡܕܡ ܐܝܟ ܩܝܣܐ ܠܥܪܣܐ. ܕܬܠܬ ܕܝܢ ܐܕܫܢܝܬܐ ܘܐܝܬܝܗܿ ܗܿܝ ܕܐܢܢܩܐܝܬ ܠܫܟܝܚܘܬܗܿ ܥܠܬܢܐ ܢܩܦ ܐܝܟ ܐܣܟܝܡܐ ܠܟܘܪܣܝܐ. ܕܐܪܒܥ ܕܝܢ ܫܘܡܠܝܢܝܬܐ ܘܐܝܬܝܗܿ ܗܿܝ ܕܡܛܠܬܗܿ ܡܕܡ ܐܝܟ ܣܢܝܩܘܬ ܡܓܣܐ ܕܥܠܘܗܝ. ܘܗܝ ܗܕܐ ܒܡܢܝܘܬܗܿ ܡܢ ܥܠܬܐ ܗܝ ܕܥܠܬܘܬ ܥܠܬܐ ܥܒܘܕܬܐ. ܒܕܓܘܢ ܩܕܝܡܐ ܡܢܗܿ ܒܟܝܢܐ. ܒܫܟܝܚܘܬܗܿ ܕܝܢ ܥܠܬܢܝܬܐ ܗܝ ܕܝܠܗܿ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܐ̱ܚܪܝܐ ܡܢܗܿ. ܒܙܢܐ ܒܪܡ ܐ̱ܚܪܢܐ ܘܐ̱ܚܪܢܐ. ܘܗܕܐ ܗܝ ܕܡܬܐܡܪܐ ܕܢܝܫܐ ܐܝܬܘܗܝ ܫܘܠܡܐ ܕܩܕܡ ܡܬܗܘܢܢ. ܘܬܘܒ ܗܝ ܥܠܬܐ ܐܘ ܒܟܝܢܐ ܗܝ ܐܝܟ ܐܣܝܐ ܠܡܚܠܡܢܘܬܐ. ܐܘ ܒܓܕܫܐ. ܘܗܕܐ ܬܪܝܢܐܝܬ. ܒܗܿܝ ܕܗܝ ܓܕܫܢܝܘܬܐ. ܐܘ ܒܓܒܐ ܗܝ ܕܥܠܬܐ ܐܝܟ ܟܬܘܒܐ ܠܡܚܠܡܢܘܬܐ. ܘܝܕܝܥܐ ܕܟܬܘܒܐ ܠܘ ܒܗܿܝ ܕܟܬܘܒܐ ܐܠܐ ܒܗܿܝ ܕܐܣܝܐ ܡܚܠܡ. ܘܐܦܢ ܓܕܫܬ ܠܗ ܕܐܦ ܟܬܘܒܐ ܢܗܘܕܐ. ܐܘ ܒܓܒܐ ܗܿܝ ܕܥܠܬܢܐ ܐܝܟ ܡܫܒܚܬܐ ܠܩܪܝܪܘܬܐ. ܘܝܕܝܥܐ ܕܩܪܝܪܘܬܐ ܠܘ ܕܡܫܒܚܬܐ ܗܝ ܥܠܬܢܝܬܐ ܒܟܝܢܐ. ܐܠܐ ܠܣܘܦܩ ܡܪܬܐ ܗܿܝ ܚܡܝܡܬ ܒܟܠ. ܘܥܠܬܐ ܡܢ ܩܪܝܒܬܐ ܒܓܘܫܡܐ. ܗܘܠܐ ܐܝܬܝܗܿ ܘܐܕܫܐ. ܘܥܒܘܕܐ ܡܢ ܦܫܝܛܐ. ܗܿܘ ܗܘ ܡܪܢܐܝܬ ܕܥܠܬܐ ܗܘ ܕܟܠܗܝܢ ܡܢܘ̈ܬ ܥܠܬܢܐ. ܘܐܦܢ ܐܦ ܗܿܘ ܕܥܠܬܐ ܗܘ ܕܚܕܐ ܡܢ ܡܢܘ̈ܬܐ. ܥܠܬܐ ܐܦ ܕܟܘܠܐ ܡܬܐܡܪ. ܒܗܿܝ ܕܠܐ ܡܨܝܐ ܕܟܘܠܐ ܢܬܩܝܡ ܡܫܡܠܝܐܝܬ ܒܠܥܕ ܡܢܬܐ ܗܿܝ. ܐܠܐ ܠܘ ܡܪܢܐܝܬ. ܘܡܪܢܐܝܬ ܡܢ ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܬܪܬܝܢ ܥ̈ܠܠܢ ܠܚܕ ܥܠܬܢܐ ܢܗܘ̈ܝܢ. ܒܗܿܝ ܕܟܕ ܒܠܥܕ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܡܨܝܐ ܕܢܗܘܐ ܥܠܬܢܐ. ܠܘ ܥܠܬܐ ܗܝ ܡܪܢܐܝܬ ܗܝ ܗܕܐ. ܗܘ ܗܟܘܬ ܘܗܿܝ ܐ̱ܚܪܬܐ. ܐܢ ܕܝܢ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܡܥܠ ܥܐܠܐ ܒܫܟܝܚܘܬܗ ܕܥܠܬܢܐ. ܠܘ ܥܠܬܐ ܗܝ ܡܪܢܝܬܐ ܐܘܟܝܬ ܡܫܡܠܝܬܐ. ܐܠܐ ܡܠܘܢ ܡܢܬܐ ܕܥܠܬܐ ܡܫܡܠܝܬܐ.

ܦܘܠܓܐ ܕܗܿܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܕܒܚܝܠܐ ܘܠܗܿܘ ܕܒܡܥܒܕܢܘܬܐ

ܘܒܡܥܒܕܢܘܬܐ ܡܢ ܡܬܐܡܪ. ܠܗܿܘ ܕܫܟܝܚ ܘܐܝܬܘܗܝ. ܒܚܝܠܐ ܕܝܢ ܠܗܿܘ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܐܠܐ ܡܟܢ ܠܡܗܘܐ. ܡܬܐܡܪ ܕܝܢ ܬܘܒ ܘܚܝܠܐ. ܠܙܢܐ ܗܿܘ ܕܒܗ ܡܬܡܨܐ ܠܡܥܒܕ ܗܿܘ ܕܥܒܕ. ܐܘ ܠܡܚܫ ܗܿܘ ܕܚܐܫ. ܒܗܿܝ ܕܟܕ ܠܘ ܡܢ ܩܨ ܐܘܣܝܝܘܬܗܘܢ ܐܘ ܓܘܫܡܢܝܘܬܗܘܢ ܥܒܕܝܢ ܐܘ ܚܐܫܝܢ ܣܘܥܪ̈ܢܐ. ܘܐܠܐ ܐܟܚܕܐ ܟܠܗܘܢ ܥܒܘ̈ܕܐ ܐܘ ܚܫܘ̈ܫܐ ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܢܗܘܘܢ. ܫܪܝܟܐ ܕܒܙܢܐ ܡܕܡ ܕܝܠܢܝܐ ܠܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܥܗܢܝܢ. ܕܐܦ ܠܗ ܚܝܠܐ ܩܪܝܐ ܡܠܬܐ. ܘܦܪܝܫܝܢ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܣܘܟ̈ܠܝ ܚܝܠܐ. ܒܗܿܝ ܕܚܝܠܐ ܗܢܐ ܬܪܝܢܐ ܥܡ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܗܘ ܗܿܘܐ. ܗܿܘ ܕܝܢ ܩܕܡܝܐ ܘܠܐ ܣܟ.

ܦܘܠܓܐ ܕܗܿܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܐܠܨܝܐ ܘܠܡܬܡܨܝܢܐ

ܘܡܬܡܨܝܢܐ ܡܢ ܡܬܐܡܪ ܠܗܿܘ ܕܠܘ ܐܢܢܩܐܝܬ ܗܝ ܠܗ ܗܿܝ ܕܢܗܘܐ. ܐܦܠܐ ܗܿܝ ܕܠܐ ܢܗܘܐ. ܘܡܬܡܨܝܢܘܬܐ ܡܢ ܠܘ ܓܠܝܙܘܬܢܝܬܐ ܐܘܟܝܬ ܠܝܬܝܘܬܢܝܬܐ ܡܕܡ ܐܝܬܝܗܿ. ܒܗܿܝ ܕܥܡ ܐܝܬܘ̈ܬܐ ܘܡܢܝ̈ܘܬܐ ܡܬܟܢܫܐ. ܘܐܝܟܢܐ ܬܗܘܐ ܓܠܝܙܘܬܗܝܢ ܐܘ ܡܪܝܡܢܘܬܗܝܢ. ܐܦܠܐ ܬܘܒ ܓܠܝܙܘܬܐ ܗܝ ܕܐܠܨܝܘܬܐ ܘܐܠܐ ܐܦ ܟܠܝܘܬܐ ܓܠܝܙܘܬܗܿ ܗܘܬ ܒܫܪܪܐ ܕܐܠܨܝܘܬܐ. ܘܗܘ̈ܝܢ ܠܚܕܐ ܨܒܘ ܬܪܬܝܢ ܓܠܝܙܘ̈ܬܐ ܐܟܚܕܐ ܗܿܝ ܕܫܟܝܪܐ. ܫܪܝܟܐ ܡܕܝܢ ܕܣܘܟܠܐ ܡܕܡ ܗܝ ܗܘܢܢܝܐ ܘܐܝܬܘܬܢܝܐ. ܘܟܠܝܘܬܐ ܓܠܝܙܘܬܗܿ ܗܝ ܕܝܠܗܿ. ܘܕܐܠܨܝܘܬܐ. ܘܡܬܡܨܝܢܐ ܡܢ ܟܕ ܬܫܬܟܚ ܥܠܬܗ ܡܫܡܠܝܬܐ ܐܠܨܐܝܬ ܡܫܬܟܚ. ܘܟܕ ܬܬܓܠܙ ܐܢܢܩܐܝܬ ܡܬܓܠܙ. ܘܒܝܬܗܿ ܡܢ ܒܠܥܕ ܦܘܚܡܐ ܕܥܡ ܥܠܬܐ ܠܗܠ ܗܘ ܡܢ ܟܠ ܐܠܨܝܘܬܐ ܘܐܢܢܩܝܘܬܐ. ܡܬܡܨܝܢܐ ܕܝܢ ܒܠܚܘܕ ܦܫܝܛܐܝܬ. ܡܬܡܨܝܢܐ ܡܢ ܠܘ ܡܢ ܝܬܗ ܡܨܐ ܠܡܗܘܐ ܒܗܿܝ ܕܐܠܘ ܐܬܢܬܥܬ ܫܟܝܚܘܬܗ ܛܒ ܡܢ ܓܠܝܙܘܬܗ ܒܝܬܗ. ܐܠܨܝܐ ܗܘܐ ܠܐ ܡܬܡܨܝܢܐ. ܐܦܠܐ ܬܘܒ ܡܢ ܝܬܗ ܡܨܐ ܠܡܬܓܠܙܘ. ܘܐܠܐ ܟܠܝܐ ܠܘ ܡܬܡܨܝܢܐ ܗܘܐ. ܫܪܝܟܐ ܡܕܝܢ ܕܫܟܝܚܘܬܗ ܒܫܟܝܚܘܬܐ ܗܝ ܕܥܠܬܗ ܐܢܢܩܐܝܬ. ܘܓܠܝܘܙܘܬܗ ܒܓܠܝܙܘܬܗܿ ܘܐܠܨܝܐ ܒܝܬܗ ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܐܦ ܐܠܨܝܐ ܒܐܚܪܝܢ ܢܗܘܐ. ܒܗܿܝ ܕܐܠܘ ܦܫܬ ܠܗ ܐܠܨܝܘܬܐ ܒܓܠܝܙܘܬ ܗܿܘ ܐ̱ܚܪܢܐ. ܠܘ ܐܠܨܝܐ ܗܘ ܒܗ. ܐܢ ܕܝܢ ܠܐ ܦܫܬ ܡܬܡܨܝܢܐ ܗܘ ܡܕܝܢ ܗܝܕܝܟ ܘܠܘ ܐܠܨܝܐ.

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܪܝܢ

ܥܠ ܗܠܝܢ ܕܐܠܨܝ ܐܝܬܘܬܐ ܘܐܝܟܢܝܘܬ ܡܥܒܕܢܘܬܗ

ܢܘܗܪܐ ܕܥܠ ܝܬܗ ܕܐܝܬܝܗܿ ܠܡ ܘܕܝܬܗ ܗܝ ܐܝܬܘܬܗ ܐܘܟܝܬ ܫܟܝܚܘܬܗ ܗܝ

ܘܟܕ ܟܠܚܕ ܡܢ ܡܬܡܨܝ̈ܢܐ ܥܠ ܥܠܬܐ ܗܘ. ܡܢ ܐܢܢܩܝ ܣܢܝܩ ܠܘܬ ܗܿܝ ܕܢܗܘܐ ܟܠܗܘܢ ܒܗܿ ܒܕܡܘܬܐ ܙܕܩ ܕܢܗܘܘܢ. ܒܗܿܝ ܕܗܘ ܟܘܠܐ ܥܠܬܢܐ ܗܘ ܕܡܢܘ̈ܬܗ. ܒܕܓܘܢ ܡܢ ܐܢܢܩܝ ܥܠ ܥܠܬܐ ܗܘ ܣܢܝܩ. ܗܿܝ ܐܝܕܐ ܕܠܘ ܡܬܡܨܝܢܝܬܐ ܗܝ. ܘܐܠܐ ܡܢܗ ܕܟܠܐ ܗܘܬ. ܘܡܢ ܗܠܝܢ ܡܬܟܢܫܐ ܕܐܠܨܐܝܬ ܒܝܬܗܿ ܗܝ ܗܝ ܥܠܬܗ.

ܡܚܘܝܢܘܬܐ ܐܚܪܬܐ: ܗܘ ܟܘܠܐ ܥܠܬܢܐ ܕܡܢܘ̈ܬܐ ܥܠܬܗ ܡܫܡܠܝܬܐ. ܐܢ ܟܠ ܚܕܐ ܡܢ ܡܢܘ̈ܬܗ ܗܝ ܐܘܟܝܬ ܟܠܗܝܢ. ܡܫܬܟܚ ܕܥܠܬܐ ܗܘ ܕܝܬܗ. ܐܢܕܝܢ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܗܝ ܕܝܠܢܐܝܬ ܥܠܬܐ. ܘܗܝ ܗܕܐ ܬܘܒ ܟܕ ܥܠܬܢܝܬܐ ܗܝ ܡܢ ܐܢܢܩܝ ܥܠ ܥܠܬܐ ܣܢܝܩܐ ܕܠܒܪ ܗܝ ܡܢܗܿ ܕܣܝܣܪܬ ܡܬܡܨܝ̈ܢܐ. ܕܠܗܿ ܐܠܨܝ ܐܝܬܘܬܐ ܡܫܬܘܕܥܐ ܡܠܬܐ.

ܘܐܚܪܬܐ: ܟܠ ܣܝܣܪܬܐ ܡܠܚܡܬ ܡܢ ܥ̈ܠܠܬܐ ܘܥ̈ܠܬܢܐ ܡܣܬܝܟܢܝܬܐ ܡܢ ܐܢܢܩܝ ܙܕܩ ܕܬܗܘܐ ܐܝܟ ܕܩܕܡܬ ܐܬܚܘܝܬ. ܘܗܘ ܣܘܝܟܗܿ ܠܘܬ ܗܿܘ ܕܠܐ ܡܬܡܨܝܢܐ ܙܕܩ ܕܢܗܘܐ. ܕܗܘܝܘ ܐܠܨܝܐ. ܒܕ ܠܝܬ ܗܿܘ ܕܟܠܝܐ ܗܘ.

ܢܘܗܪܐ ܘܡܚܘܝܢܘܬܐ: ܐܠܨܝ ܐܝܬܘܬܐ ܠܐ ܙܕܩ ܕܫܟܝܚܘܬܗ ܐ̱ܚܪܝܢ ܬܗܘܐ ܡܢ ܡܢܝܘܬܗ ܐܘܟܝܬ ܐܝܬܘܬܗ ܡܢ ܟܝܢܗ ܘܝܬܗ. ܒܗܿܝ ܕܗܝ ܡܢܝܘܬܐ ܐܘܟܝܬ ܟܝܢܐ ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܥܠܬܐ ܬܗܘܐ ܕܝܬܗܿ. ܘܐܠܐ ܡܫܬܟܚܐ ܕܐܝܬܝܗܿ ܡܢ ܩܕܡ ܕܬܗܘܐ ܗܿܝ ܕܫܟܝܪܐ. ܐܢܕܝܢ ܟܕ ܠܐ ܐܝܬܝܗܿ ܗܘܬ ܥܠܬ ܝܬܗܿ ܝܬܝܪ ܫܟܝܪܐ. ܗܿܘ ܓܝܪ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܝܟܢ ܢܗܘܐ ܥܠܬܐ. ܓܠܝܐ ܡܕܝܢ ܕܠܐܠܨܝ ܐܝܬܘܬܐ ܠܘ ܐ̱ܚܪܝܢ ܡܨܝܐ ܕܬܗܘܐ ܡܢܝܘܬܐ. ܣܛܪ ܡܢ ܫܟܝܚܘܬܐ ܐܘܟܝܬ ܐܝܬܘܬܐ. ܘܬܘܒ ܐܠܘ ܡܢܝܘܬܗ ܐ̱ܚܪܬܐ ܗܘܬ ܡܢ ܫܟܝܚܘܬܗ. ܘܗܝ ܗܕܐ ܟܕ ܠܘ ܡܥܠ ܥܐܠܐ ܒܡܢܝܘ̈ܬܐ ܟܠܗܝܢ ܓܕܫܐ ܙܕܩ ܕܬܗܘܐ. ܘܟܠ ܓܕܫܐ ܡܬܡܨܝܢܐ ܗܘ ܒܝܬܗ. ܘܡܬܟܢܫܐ ܕܐܠܨܝ ܐܝܬܘܬܐ ܡܬܡܨܝܢܐ ܗܘ ܒܝܬܗ. ܗܿܝ ܕܐܦ ܡܢ ܟܠ ܫܟܝܪ̈ܘܢ ܫܟܝܪܐ.

ܦܘܫܟܐ ܘܫܪܝܐ: ܠܐ ܡܬܐܡܪܐ ܕܐܠܨܝ ܐܝܬܘܬܐ ܡܫܘܬܦ ܠܣܘܥܪ̈ܢܐ ܒܐܝܬܘܬܐ. ܒܕܓܘܢ ܒܙܢܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܣܛܪ ܡܢܗ ܙܕܩ ܕܡܢܗܘܢ ܢܬܦܪܫ. ܘܗܟܢܐ ܪܘܟܒܐ ܠܗ ܢܩܦ. ܘܒܝܕܗ ܐܦ ܡܬܡܨܝܢܘܬܐ. ܒܗܿܝ ܕܐܡܪܝܢܢ ܕܗܢܐ ܦܘܪܫܢܐ ܙܕܩ ܗܘܐ ܐܠܘ ܐܝܟ ܓܢܣܐ ܡܬܩܛܪܓܐ ܗܘܬ ܐܝܬܘܬܐ ܥܠܘܗܝ ܘܥܠ ܗܠܝܢ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ. ܘܟܕ ܠܘ ܗܟܢܐ. ܐܠܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܘܒܨܝܪܐܝܬ ܘܡܪܢܐܝܬ ܘܫܐܝܠܐܝܬ. ܗܝ ܡܫܡܠܝܘܬ ܐܝܬܘܬܐ ܘܡܪܢܝܘܬܗܿ ܣܦܩܐ ܕܬܦܪܫܝܘܗܝ ܒܝܬܗ ܡܢ ܗܿܠܝܢ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ. ܘܠܐ ܣܢܝܩ ܕܒܝܕ ܦܘܪܫܢܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܕܣܛܪ ܡܢ ܐܝܬܘܬܗ ܡܫܡܠܝܬܐ ܘܡܪܢܝܬܐ ܡܢܗܘܢ ܢܬܦܪܫ.

ܢܘܗܪܐ ܥܠ ܗܿܝ ܕܠܘ ܠܘܬ ܣܓܝܐܘܬܐ ܡܨܝܐ ܕܬܦܘܩ ܐܠܨܝܘܬ ܐܝܬܘܬܐ

ܐܠܨܝܘܬ ܐܝܬܘܬܐ ܐܠܘ ܥܠ ܣܓܝ̈ܐܐ ܡܟܢܐ ܗܘܬ ܠܡܬܩܛܪܓܘ ܐܘ ܐܝܟ ܓܢܣܐ ܠܐܕܫ̈ܐ ܡܬܩܛܪܓܐ ܗܘܬ. ܐܘ ܐܝܟ ܐܕܫܐ ܠܩܢܘܡ̈ܐ. ܘܗܝܕܝܟ ܐܠܨܐ ܗܘܬ ܕܐܘ ܒܝܕ ܫܘܚ̈ܠܦܐ ܢܬܦܪܫܘܢ ܗܘܘ. ܐܘ ܒܝܕ ܕܝܠܝ̈ܬܐ ܡܝܩܢܢ̈ܝܬܐ ܕܟܠܚܕ. ܘܩܕܡܬ ܐܬܚܘܝܬ ܕܗܢܘܢ ܦܘܪ̈ܫܢܐ ܕܐܝܟ ܗܿܠܝܢ ܠܘ ܒܡܢܝܘܬܗܘܢ ܕܟܠܢ̈ܝܐ ܥܐܠܝܢ. ܐܠܐ ܡܠܘܢ ܥ̈ܠܠܬܐ ܐܢܘܢ ܕܫܟܝܚܘܬܗܘܢ ܐܘܟܝܬ ܐܝܬܘܬܗܘܢ. ܘܡܬܟܢܫܐ ܕܐܠܨ̈ܝܝ ܐܝܬܘ̈ܬܐ ܗܿܠܝܢ ܐܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܡܬܡܨ̈ܝܢܝ ܐܝܬܘܬܐ ܐܝܬܝܗܘܢ. ܗܿܝ ܕܫܟܝܪܐ. ܒܗܿܝ ܕܟܠ ܥܠܬܢܐ ܡܬܡܨܝܢܐ. ܐܦܠܐ ܬܘܒ ܐܝܟ ܐܕܫܐ ܥܠ ܩܢܘ̈ܡܐ ܡܨܝܐ ܕܬܬܩܛܪܓ ܥܠܝܗܘܢ. ܒܗܿܝ ܕܩܢܘ̈ܡܐ ܒܙܢ̈ܝܐ ܓܕܫ̈ܢܝܐ ܐܚܝ̈ܢܝ ܗܘܠܐ ܡܬܦܪܫܝܢ. ܘܟܠ ܐܠܨܝ ܐܝܬܘܬܐ ܠܘ ܗܘܠܢܝܐ ܗܘ. ܘܐܠܐ ܡܪܟܒܐ ܗܘ. ܘܐܠܐ ܡܬܡܨܝܢܐ ܗܘ ܘܠܘ ܐܠܨܝܐ.

ܢܘܗܪܐهܥܠ ܗܿܝ ܕܠܐܠܨܝ ܐܝܬܘܬܐ ܘܠܐ ܚܕܐ ܐܝܬ ܡܢܬܐ ܐܘ ܓܢܣܐ ܐܘ ܫܘܚܠܦܐ ܐܘ ܣܩܘܒܠܝܐ

ܠܐܠܨܝ ܐܝܬܘܬܐ ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܬܗܘܐ ܡܢܬܐ ܡܕܡ. ܘܐܠܐ ܡܪܟܒܐ ܗܘܐ. ܘܟܠ ܡܪܟܒܐ ܥܠܬܢܐ ܗܘ ܕܡܢܘ̈ܬܗ. ܘܕܥ̈ܠܬܢܐ ܡܬܡܨܝ̈ܢܐ ܘܠܘ ܐܠܨ̈ܝܐ ܐܝܬܘܬܗܘܢ ܓܠܝܐ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܐܦܠܐ ܓܢܣܐ ܡܨܐ ܕܠܗ ܢܗܘܐ. ܘܒܝܕ ܗܕܐ ܬܘܒ ܐܦܠܐ ܥܠ ܫܘܚܠܦܐ ܡܣܢܩ ܣܢܝܩ ܠܘܬ ܦܘܪܫܢܐ ܕܡܢ ܡܬܓܢܣܢ̈ܘܗܝ ܒܕ ܠܐ ܐܬܝܗܘܢ. ܐܦܠܐ ܬܘܒ ܥܠ ܕܝܠܝܬܐ ܡܝܩܢܢܝܬܐ ܕܟܠܚܕ. ܘܐܠܐ ܥܠܬܢܐ ܡܫܬܟܚ ܩܢܘܡܗ ܕܕܝܠܝܬܐ ܗܝ. ܘܟܕ ܠܝܬ ܠܗ ܓܢܣܐ ܐܦܠܐ ܫܘܚܠܦܐ. ܐܦܠܐ ܬܚܘܡܐ ܠܗ ܙܕܩ ܕܢܗܘܐ. ܘܟܕ ܘܠܐ ܚܕ ܐܠܨܝ ܐܝܬܘܬܐ ܣܛܪ ܡܢܗ. ܘܠܐ ܚܕ ܟܢܬܐ ܠܗ ܡܨܝܐ ܕܢܗܘܐ. ܘܟܕ ܡܒܪܝ ܗܘ ܡܢ ܟܠ ܗܿܘ ܕܣܝܡ. ܐܦܠܐ ܣܩܘܒܠܝܐ ܠܗ ܙܕܩ ܕܢܗܘܐ. ܘܟܕ ܠܘ ܓܘܫܡܐ ܗܘ ܒܕ ܠܝܬ ܠܗ ܡܢܘ̈ܬܐ. ܐܦܠܐ ܬܚܝܬ ܚܘܘܝܐ ܕܒܨܒܥܐ ܢܦܠ. ܟܒܪ ܒܝܕ ܗܘܢܐ ܠܗܘܢܐ ܢܬܚܘܐ. ܘܗܘܝܘ ܫܟܝܚܘܬܐ ܦܫܝܛܬܐ ܕܠܝܬ ܒܗ ܣܘܟܠܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܣܛܪ ܡܢ ܗܿܝ ܕܐܝܬܘܗܝ. ܘܟܕ ܟܠ ܐܝܬܘܬܐ ܒܠܨܘܨܝܬܐ ܗܝ ܡܢ ܢܘܗܪܗ. ܓܠܝܐ ܕܠܝܬܘܗܝ ܗܘ ܦܫܝܛܐܝܬ ܐܠܐ ܗܘ ܘܟܠ ܡܢܗ ܘܟܢ ܠܗ. ܘܟܕ ܐܢܢܩܐܝܬ ܟܠܐ ܡܢܗ ܟܠ ܦܘܠܓܐ. ܗܘܝܘ ܦܫܝܛܐܝܬ. ܘܫܪܪܐ ܬܘܒ ܡܪܢܐܝܬ. ܒܗܿܝ ܕܫܪܝܪܘܬ ܟܠ ܡܕܡ ܕܝܠܝܘܬ ܫܟܝܚܘܬܗ ܗܝ ܕܠܗ ܫܟܝܚܐ. ܒܕܓܘܢ ܘܠܐ ܚܕ ܫܪܪܐ ܐܝܬ ܫܪܝܪܐ ܣܛܪ ܡܢ ܗܿܘ ܕܡܢܝܘܬܗ ܕܝܠܝܘܬ ܫܟܝܚܘܬܗ ܗܝ. ܡܬܐܡܪ ܕܝܢ ܬܘܒ ܘܫܪܪܐ. ܘܠܬܘܕܝܬܐ ܕܗܿܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܝܟ ܗܿܘ ܕܐܝܬܘܗܝ. ܒܕܓܘܢ ܘܠܐ ܚܕ ܫܪܝܪܐ ܡܢ ܗܿܘ ܕܐܡܝܢܐܝܬ ܐܝܟ ܗܿܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܡܬܬܘܕܐ. ܘܡܬܘܡܐܝܬ ܠܝܬܗ ܐܝܬܘܗܝ. ܘܗܘܝܘ ܐܝܬܘܬܐ ܦܫܝܛܐܝܬ. ܘܗܘܝܘ ܬܘܒ ܛܒܘܬܐ ܡܪܢܝܬܐ. ܒܗܿܝ ܕܠܗ ܡܬܝܐܒ ܟܠ. ܘܡܢܗ ܗܝ ܠܟܠ ܗܿܝ ܕܐܝܬܘܗܝ. ܘܒܗܿܝ ܬܘܒ ܕܡܗܢܝܢܐ ܗܘ. ܒܝܫܬܐ ܕܝܢ ܓܠܝܙܘܬܢܝܬܐ ܡܕܡ ܐܝܬܝܗܿ ܐܝܟ ܕܐܝܬ ܠܡܚܘܝܘ. ܘܡܬܡܨܝܢܘܬܐ ܒܝܫܬܐ ܗܝ. ܒܗܿܝ ܕܠܝܬ ܒܟܝܢܗܿ ܗܿܝ ܕܬܗܘܐ. ܝܬܝܪ ܡܢ ܗܿܝ ܕܠܐ ܬܗܘܐ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܡܪܝܡ ܗܘ ܡܢܗܿ ܗܿܘ ܕܟܠ ܡܢܗ.

ܦܘܫܟܐ ܘܫܪܝܐ: ܘܠܐ ܡܬܐܡܪܐ ܕܟܕ ܠܘ ܒܗܿܘ ܕܣܝܡ ܐܝܬܘܗܝ. ܓܢܣܗ ܙܕܩ ܕܬܗܘܐ ܩܛܝܓܘܪܝܐ ܕܐܘܣܝܐ. ܒܗܿܝ ܕܐܡܪܝܢܢ ܕܠܘ ܬܚܘܡܐ ܗܘ ܗܢܐ ܕܐܘܣܝܐ. ܐܦܠܐ ܪܘܫܡܐ ܡܪܢܝܐ. ܒܕ ܠܝܬ ܒܗ ܓܢܣܐ. ܘܥܡ ܗܿܠܝܢ ܬܘܒ ܕܐܡܪܝܢܢ ܕܐܘܣܝܐ ܡܢ ܠܘ ܠܗܿܘ ܕܒܡܥܒܕܢܘܬܐ ܠܐ ܒܗܿܘ ܕܣܝܡ ܐܝܬܘܗܝ ܒܠܚܘܕ ܐܡܪܝܢܢ. ܐܝܟܢܐ ܕܗܿܘ ܚܟܡ ܕܓܡܠ ܐܘܣܝܐ ܐܝܬܝܗܿ. ܙܕܩ ܐܦ ܕܢܚܟܡ ܐܢܢܩܐܝܬ ܕܒܡܥܒܕܢܘܬܐ ܐܝܬܝܗܿ. ܐܠܐ ܠܟܠ ܡܢܝܘܬܐ ܐܝܕܐ ܕܟܕ ܡܫܬܟܚܐ ܠܐ ܒܗܿܘ ܕܣܝܡ ܡܨܝܐ ܕܬܗܘܐ. ܒܕܓܘܢ ܠܗܿܘ ܕܐܝܬܘܬܐ ܗܘ ܦܫܝܛܬܐ ܒܠܥܕ ܡܢܝܘܬܐ ܐ̱ܚܪܬܐ. ܐܝܟܢܐ ܙܕܩ ܕܒܙܢܐ ܗܢܐ ܢܣܬܟܠܝܘܗܝ. ܘܐܘܣܝܐ ܥܠܘܗܝ ܢܩܛܪܓ. ܘܟܕ ܠܘ ܬܚܝܬ ܐܘܣܝܐ ܢܦܠ. ܟܡܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܙܕܩ ܕܐܦܠܐ ܬܚܝܬ ܚܕܐ ܡܢ ܬܫܥ ܐ̱ܚܪ̈ܢܝܬܐ ܢܦܠ. ܒܝܕ ܓܕܫܢܝܘܬܗܝܢ. ܘܟܕ ܟܠ ܓܕܫܐ ܡܬܡܨܝܢܐ ܐܠܨܐ ܗܘܬ ܕܐܦ ܗܘ ܬܚܝܬ ܡܬܡܨܝܢܘܬܐ ܢܦܠ ܗܘܐ. ܟܐܡܬ ܒܡܨܥܝܘܬ ܓܢܣܐ ܕܠܗ ܡܬܒܕܐ ܗܘܐ. ܗܿܝ ܕܫܟܝܪܐ. ܟܠܗܝܢ ܡܕܝܢ ܩܛܓܘܪ̈ܝܣ ܟܕ ܡܬܡܨܝܢ̈ܝܬܐ ܐܢܝܢ ܥܠܘܗܝ ܕܐܠܨܝܐ ܡܣܬܢ̈ܩܢ ܒܫܟܝܚܘܬܗܝܢ ܠܐ ܗܘܠܢܝܘܬܗܝܢ.

ܢܘܗܪܐ ܥܠ ܡ̈ܠܐ ܡܕܡ ܩܢܘ̈ܢܝܬܐ ܒܙܢ̈ܝܐ ܕܠܗ ܒܝܬܝܝܢ

ܟܠ ܝܬܐ ܡܬܝܕܥܢܝܬܐ ܐܦ ܒܗܿ ܗܘ ܫܘܡܠܝܗܿ. ܐܘ ܡܢ ܐ̱ܚܪܢܐ ܗܝ ܠܗܿ ܟܠܡܐ ܕܗܿܝ ܡܢ ܝܬܗܿ ܐܝܬ ܠܗܿ. ܘܓܠܝܐ ܕܗܿܝ ܩܕܡܝܬܐ ܝܬܝܪ ܡܫܡܠܝܬܐ ܗܝ ܡܢ ܩܨ ܓܠܝܙܘܬ ܣܢܝܩܘܬܐ ܒܫܘܡܠܝܗܿ ܥܠ ܐ̱ܚܪܢܐ. ܡܢ ܩܨ ܬܘܒ ܕܟܠܗܘܢ ܫܘܡ̈ܠܝܐ ܕܗܿܢܘܢ ܕܠܗ ܚܕܝܪܝܢ ܩܢܝܐ. ܗܢܘܢ ܕܝܢ ܠܘ ܟܠܗܘܢ ܕܝܠܗ.

ܩܢܘܢܐ: ܟܠ ܝܬܐ ܕܥܒܕܐ ܐܟܚܕ ܘܡܩܒܠܐ ܒܙܢܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܘܐ̱ܚܪܢܐ ܙܕܩ ܕܬܥܒܕ ܘܬܩܒܠ. ܒܗܿܝ ܕܒܡܟܢܘܬܐ ܡܕܡ ܘܡܬܡܨܝܢܘܬܐ ܡܩܒܠܐ ܘܒܐܠܨܝܘܬܐ ܥܒܕܐ. ܘܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܡܫܚ̈ܠܦܢ. ܘܬܘܒ ܥܒܘܕܘܬܐ ܡܒܛܠܢܝܬܐ ܗܝ ܕܚܝܠܐ ܗܿܘ ܕܒܗ ܥܗܢ ܠܡܩܒܠܘ ܗܿܘ ܕܡܩܒܠ. ܘܐܠܘ ܝܬܢܝ̈ܬܐ ܗܘ̈ܝ ܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܠܗ ܟܕ ܠܗ ܡܫܬܟܚ ܗܘܐ ܟܝܢܐ. ܕܡܒܛܠܢܐ ܗܘ ܕܝܬܗ ܗܿܝ ܕܫܟܝܪܐ.

ܩܢܘܢܐ: ܐܠܨܝ ܐܝܬܘܬܐ ܘܠܐ ܚܕ ܙܢܐ ܐܠܨܝܐ ܠܗ ܡܨܐ ܠܡܗܘܐ. ܒܗܿܝ ܕܩܕܡܬ ܐܬܚܘܝܬ ܕܘܠܐ ܚܕ ܐܠܨܝ ܐܝܬܘܬܐ ܐܠܐ ܗܘ. ܘܬܘܒ ܡܢ ܐܢܢܩܝ ܙܢ̈ܝܐ ܒܗܿ ܒܝܬܐ ܡܬܩܝܡܝܢ. ܘܐܢ ܐܬܩܝܡܬ ܐܦ ܗܿܝ ܒܗܝܢ. ܡܬܟܢܫܐ ܕܘܠܐ ܚܕ ܡܢ ܓܒ̈ܐ ܐܠܨܝܐ ܒܝܬܗ. ܘܠܟܠܚܕ ܡܢ ܙܢ̈ܝܐ ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܝܬܐ ܬܗܐ ܡܢܬܥܢܝܬܐ ܘܐܠܐ ܡܫܬܟܚܐ ܗܝ ܟܕ ܗܝ ܝܬܐ ܕܥܒܘܕܬܐ ܗܝ ܘܡܩܒܠܢܝܬܐ ܗܿܝ ܕܫܟܝܪܐ. ܐܦܠܐ ܡܢ ܐܠܨܝܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܩܢܝܐ ܗܿܝ ܕܬܥܒܕ. ܒܕ ܠܝܬ ܐܠܐ ܗܝ. ܐܦܠܐ ܡܢ ܥܠܬܢܗܿ ܗܿܝ ܕܛܒ ܫܟܝܪܐ. ܒܗܿܝ ܕܡܬܟܢܫܐ ܕܥܒܕ. ܘܚܫ ܡܢ ܥܒܕܐ. ܒܕܓܘܢ ܡܢ ܐܡܗ̈ܬܐ ܥܠܝ̈ܬܐ ܘܓܕܫܢ̈ܝܬܐ. ܠܐ ܡܕܡ ܠܗ ܢܩܦ. ܣܛܪ ܡܢ ܐܚܝ̈ܢܘܬܐ. ܐܟܙܢܐ ܕܪܫܝܬܝܘܬܐ ܘܥܠܬܝܘܬܐ. ܘܕܐܚܝ̈ܢܘܬܐ ܡܢ ܫܘܚܠܦܐ ܘܠܐ ܚܕ ܡܥ̈ܕܢ ܠܡܥܒܕ ܒܟܝܢ ܣܘܥܪ̈ܢܐ. ܐܦܠܐ ܣܓܝܐܘܬܐ ܓܠܝܐ ܡܢ ܗܿܝ ܕܡܫܬܚܠܦܝܢ ܗܿܢܘܢ ܕܥܠ ܝܡܝܢܟ. ܒܗܿ ܒܕܡܘܬܐ ܘܗܢܘܢ ܕܡܢ ܣܡܠܟ ܐܦܠܐ ܡܣܓܐ ܣܓܝܢ ܟܕ ܠܐ ܣܟ ܒܝܕܗܘܢ ܡܫܬܚܠܦ ܐܢ̱ܬ ܐܘ ܣܓܐ. ܗܿܠܝܢ ܕܝܢ ܐ̱ܚܪ̈ܢܝܬܐ ܢܩ̈ܦܝܬܐ ܡܢ ܢܩܝܦܘܬܗܝܢ ܕܠܗ ܫܟܝܪ̈ܘܬܐ ܠܐ ܙܥܘܪ ܓܕ̈ܫܢ. ܒܕܓܘܢ ܠܐ ܢܩ̈ܦܢ ܡܩܦ ܕܝܢ ܢܩܝܦܝܢ ܠܗܿܘ ܣܓܝܕܐ ܡܪܝܡ ܒܟܠ. ܙܢ̈ܝܐ ܐܚܝ̈ܢܝܐ ܣܘܓܐܐ. ܠܐ ܐܡܪ ܐ̱ܢܐ ܙܢ̈ܝܐ ܕܠܗܘܢ ܢܩܦܐ ܐܚܝܢܘܬܐ ܕܠܐ ܣܓܝܐܘܬܐ ܬܥܘܠ ܒܟܝܢܗ. ܐܝܬ ܠܗ ܕܝܢ ܘܙܢ̈ܝܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܐܦܘܦܛܝ̈ܩܝܝ ܣܘܟܠܐ ܐܟܙܢܐ ܕܩܕܝܫܘܬܐ ܘܠܚܘܕܝܘܬܐ. ܘܫܪܟܐ ܕܠܗܠܝܢ ܕܡܝܢ. ܗܿܢܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܣܓܝܐܘܬܐ ܘܠܐ ܚܕܐ ܒܗ ܡܢܝܢܢ ܠܡܥܒܕ.

ܢܘܗܪܐ ܕܥܠ ܥܒܘܕܘܬܐ ܘܡܢܒܗܝܘܬܐ

ܥܒܝܕܐ ܡܢ ܡܬܐܡܪ ܐܝܟ ܪܥܝܢܐ ܚܬܝܬܐ ܠܗܿܘ ܕܒܗܘܠܐ ܩܕܝܡ ܠܐ ܗܘܝܗ ܠܗܘܝܗ. ܢܒܝܗܐ ܕܝܢ ܠܗܿܘ ܕܠܘ ܒܗܘܠܐ. ܒܕܓܘܢ ܗܘܠܐ ܘܟܠܗܘܢ ܟܝ̈ܢܐ ܡܬܗܘ̈ܢܢܐ. ܢܒܝ̈ܗܐ ܡܢ ܘܠܘ ܥܒܝ̈ܕܐ. ܥܠܡܐ ܕܝܢ ܓܘܫܡܢܝܐ. ܘܟܠܗܘܢ ܟܝ̈ܢܐ ܡܬܪ̈ܓܫܢܐ. ܥܒܝ̈ܕܐ ܡܢ ܘܠܘ ܢܒܝ̈ܗܐ ܐܝܟ ܕܝܢ ܪܥܝܢ ܩܘܛܢܐ. ܥܒܝܕܐ ܡܢ ܡܬܐܡܪ ܠܗܿܘ ܕܒܙܒܢܐ ܩܕܝܡ ܠܐ ܗܘܝܗ ܠܗܘܝܗ ܟܐܡܬ ܠܗܿܘ ܕܡܢ ܒܬܪ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܗܘܐ ܘܐܝܟ ܪܥܝܢܐ ܚܬܝܬܐ ܬܘܒ. ܥܒܝܕܐ ܡܢ ܒܗܿܝ ܕܗܘܐ ܐܝܬܘܗܝ ܣܢܝܩ ܥܠ ܥܒܘܕܐ. ܘܠܘ ܒܗܿܝ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܝܟ ܕܝܢ ܪܥܝܢ ܩܘܛܢܐ ܒܗܦܟܐ. ܟܐܡܬ ܒܗܿܝ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ. ܘܠܘ ܒܗܿܝ ܕܗܘܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܘܥܠ ܗܕܐ ܫܢܘ ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܠܐ ܪ̈ܕܝܐ ܘܦܛ̈ܥܐ ܕܢܐܡܪܘܢ. ܐܠܘ ܢܬܪܢܐ ܓܠܝܙܘܬܐ ܕܒܪܘܝܐ. ܘܠܐ ܒܡܕܡ ܡܙܕܡܝܐ ܒܪܝܬܐ ܒܗܘܝܗܿ. ܒܗܿܝ ܕܟܕ ܡܢ ܟܕܘ ܐܬܥܒܕܬ. ܠܐ ܬܘܒ ܣܢܝܩܐ ܕܬܬܥܒܕ. ܘܡܬܠܘܗܿ ܠܗܕܐ ܒܒܢܝܢܐ ܕܦܐܫ ܡܢ ܒܬܪ ܒܢܝܐ. ܘܠܘܬܗܘܢ ܡܬܐܡܪܐ ܕܗܿܘ ܕܗܘܐ ܡܢ ܒܬܪ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܩܕܡ ܕܢܗܘܐ ܘܠܐ ܡܕܡ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ. ܠܐ ܡܕܡ ܕܝܢ ܐܝܟܢܐ ܣܢܝܩܐ ܐܘ ܠܐ ܣܢܝܩܐ ܢܗܘܐ. ܫܪܝܟܐ ܡܕܝܢ ܕܒܗܿܝ ܕܗܘܐ ܐܝܬܘܗܝ ܣܢܝܩ ܥܠ ܥܒܘܕܐ. ܘܬܘܒ ܟܠ ܡܕܡ ܕܐܟܚܕܐ ܠܓܘܢܝܐ ܘܠܡܢܬܝܐ ܢܩܦ ܓܠܝܐ ܕܩܕܡܝܬ ܘܡܪܢܐܝܬ ܠܓܘܢܝܐ ܢܩܦ. ܐܝܛܐ ܒܝܕܗ ܠܡܢܬܝܐ. ܘܗܿܝ ܕܢܗܘܐ ܡܕܡ ܡܢ ܡܕܡ. ܓܘܢܝܐ ܡܢ ܗܿܝ ܕܢܗܘܐ ܡܕܡ ܡܢ ܡܕܡ ܒܬܪ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ. ܥܠܡܐ ܐܪܐ ܒܗܿܝ ܕܗܘܐ ܐܝܬܘܗܝ ܣܢܝܩ ܡܪܢܐܝܬ ܥܠ ܥܒܘܕܐ. ܘܠܘ ܒܗܿܝ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ. ܒܟܝܢܗ ܐܪܐ ܐܘܟܝܬ ܒܡܬܡܨܝܢܘܬܗ ܣܢܝܩ ܥܒܝܕܐ ܥܠ ܥܒܘܕܐ. ܘܐܠܘ ܒܬܪ ܕܗܘܐ ܐܝܬܘܗܝ ܠܐ ܣܢܝܩ ܥܠ ܥܒܘܕܐ. ܢܩܦ ܠܗ ܡܢ ܟܝܢ ܡܬܡܨܝܢܘܬܐ ܗܿܝ ܕܫܟܝܪܐ. ܡܘܕܝܢ ܕܝܢ ܬܘܒ. ܕܗܿܝ ܕܥܒܕ ܥܠ ܣܥܘܪܘܬܐ ܒܠܚܘܕ ܨܒܝܢܝܬܐ ܡܫܪܐ. ܘܠܘ ܥܠ ܟܝܢܝܬܐ. ܘܡܬܟܣܣܝܢ ܒܗܿܝ ܕܐܝܟ ܕܒܣܘܓܐܐ ܥܒܕ ܨܒܝܢܐܝܬ ܐܡܪܝܢ. ܘܥܒܕ ܟܝܢܐܝܬ. ܘܠܐ ܡܬܒܝܢܝܢ ܕܗܿܝ ܕܥܒܕ ܐܢ ܠܗܿܝ ܕܨܒܝܢܐܝܬ ܥܒܕ ܡܫܘܕܥܐ. ܐܝܟܢܐ ܠܘ ܐܝܩܝ ܡܘܣܦܝܢ ܒܡܠܬܐ ܗܿܝ ܕܨܒܝܢܐܝܬ. ܘܐܢ ܬܘܒ ܠܗܿܝ ܕܠܘ ܟܝܢܐܝܬ ܥܒܕ ܡܫܘܕܥܐ ܐܝܟܢܐ ܠܘ ܠܐܢܛܝܦܛܝ̈ܩܝܐ ܢܨ̈ܝܝ ܥܡ ܚܕ̈ܕܐ ܐܟܚܕܐ ܡܟܢܫܝܢ ܒܡܠܬܗܘܢ. ܘܡܬܠܗܘܢ ܗܿܘ ܡܣܬܬܪ. ܒܗܿܝ ܕܒܢܝܐ ܥܠܬܐ ܗܘ ܒܠܚܘܕ ܕܡܬܬܙܝܥܢܘܬ ܡܢܘ̈ܬܗ ܕܒܢܝܢܐ. ܘܥܠ ܗܕܐ ܥܡ ܒܘܛܠܗ ܒܛܠܐ. ܥܠܬܐ ܕܝܢ ܢܛܪܬ ܐܣܟܝܡܗ ܕܒܢܝܢܐ ܠܘ ܗܘ ܒܢܝܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܐܠܐ ܝܒܝܫܘܬ ܡܢܘ̈ܬܐ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܥܡ ܒܘܛܠܗܿ ܒܛܠ. ܒܬܠܝܠܘܬܐ ܐܡܪ ܐ̱ܢܐ ܐܘ ܒܙܢܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܕܫܪܝܐ. ܘܥܠܬܐ ܡܢ ܥܒܘܕܬܐ ܐܝܬ ܐܡܬܝ ܕܐܦ ܗܝ ܘܢܛܘܪܬܐ ܐܝܬܝܗܿ ܐܝܟ ܥܒܘܕܐ ܕܗܢܐ ܟܠ ܠܥܒܝܕ̈ܘܗܝ. ܘܐܝܬ ܐܡܬܝ ܕܐ̱ܚܪܬܐ ܘܐ̱ܚܪܬܐ ܐܝܟ ܒܢܝܐ ܘܝܒܝܫܘܬ ܡܢܘ̈ܬܐ ܒܡ̈ܬܠܐ ܕܐܬܐܡܪ.

ܢܘܗܪܐ: ܟܕ ܗܿܝ ܕܥܒܕ ܣܘܟܠ ܗܿܝ ܕܨܒܝܢܐܝܬ ܥܒܕ ܩܢܝܐ ܠܘܬ ܩܘܛܢܐ. ܗܿܘ ܕܐܡܪ ܕܥܒܕ ܨܒܝܢܐܝܬ ܡܥܦܦܘ ܡܥܦܦ ܠܗܿܝ ܕܨܒܝܢܐܝܬ. ܘܠܗܿܘ ܕܐܡܪ ܕܣܘܩܪܛܝܣ ܒܪܢܫܐ ܚܝܘܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܕܡܝܐ ܠܗܿܝ ܕܫܟܝܪܐ. ܘܗܿܘ ܬܘܒ ܕܐܡܪ ܕܥܒܕ ܟܝܢܐܝܬ. ܠܗܿܘ ܕܐܡܪ ܕܥܒܕ ܨܒܝܢܐܝܬ ܘܠܘ ܨܒܝܢܐܝܬ ܕܡܐ. ܒܗܿܝ ܕܥܒܕܐ ܟܝܢܝܐ ܘܠܘ ܨܒܝܢܝܐ ܗܘ ܐܝܟ ܪܥܝܢ ܩܘܛܢܐ ܐܡܪ ܐܢܐ ܘܠܘ ܐܝܟ ܬܪܥܝܬ ܦܠܣܘܦܐ.

ܢܘܗܪܐ ܥܠ ܡܛܟܣܘܬ ܥܠܬܢ̈ܐ ܘܥܠܬܐ ܘܐܝܟܢܝܘܬ ܡܣܝܟܘܬܗܘܢ

ܫܟܝܚܘܬܗ ܓܝܪ ܕܟܠ ܥܠܬܢܐ ܣܢܝܩܐ ܥܠ ܥܠܬܐ ܒܙܢ̈ܝܐ ܗܿܢܝܢ ܕܒܗܘܢ ܗܝ ܥܠܬܐ. ܥܠܬܐ ܐܝܟ ܡܣܝܥܢܐ ܠܡܐܡܪ ܐܘ ܙܒܢܐ ܐܘ ܗܘܠܐ ܐܘ ܡܣܛܝܢܘܬ ܗܿܘ ܡܐ ܕܟܠܐ. ܐܘ ܨܒܝܢܐ ܡܕܡ ܐܘ ܥܠܬܐ ܕܩܪܝܐ ܕܡܘܬ ܟܦܢܐ ܠܘܬ ܡܐܟܘܠܬܐ. ܟܠܗܘܢ ܡܕܝܢ ܙܢ̈ܝܐ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܡܥܠ ܥܐܠܝܢ ܒܥܠܬܘܬ ܟܠ ܥܠܬܐ ܕܒܙܢܐ ܡܕܡ ܗܝ ܥܠܬܐ. ܘܟܕ ܟܠܗܘܢ ܢܬܟܢܫܘܢ ܡܢ ܠܐ ܡܫܟܚܢ̈ܝܬܐ ܗܝ ܕܠܐ ܢܫܬܟܚ ܥܠܬܢܐ. ܘܟܕ ܠܐ ܡܫܬܟܚ. ܐܘ ܗܿܝ ܥܠܬܐ ܒܙܢ̈ܝܗܿ ܟܠܗܘܢ ܓܠܝܙܐ. ܐܘ ܒܚܕ ܡܢ ܙܢ̈ܝܗܿ. ܒܕܓܘܢ ܐܝܟܢ ܕܗܘ ܟܕ ܬܬܓܠܙ ܥܠܬܐ ܐܢܢܩܝ ܕܐܦ ܥܠܬܢܐ. ܓܠܝܙܐ ܢܦܘܫ. ܘܐܢ ܬܗܘܐ ܕܡܬܘܡܐܝܬ. ܘܒܗ ܟܕ ܒܗ ܒܙܢܐ. ܐܦ ܒܓܒܐ ܕܫܟܝܚܘܬܐ ܘܫܟܚܬܐ ܐܝܟ ܕܐܬܐܡܪܬ ܐܝܬܝܗܿ. ܫܟܝܚܘܬܐ ܕܡܕܡ ܡܢ ܡܕܡ ܒܠܥܕ ܣܢܝܩܘܬܐ ܕܥܠ ܡܕܡ ܣܟ ܗܘܠܐ ܠܡܐܡܪ ܐܘ ܙܒܢܐ. ܐܘ ܙܢܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܐܬܡܢܝܘ. ܘܛܒ ܡܥܠܝܐ ܡܢ ܥܒܝܕܘܬܐ ܕܒܝܬܝܐ ܠܗܘܠܐ. ܘܗܘ̈ܝܐ ܕܒܝܬܝܝܢ ܠܙܒܢ̈ܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܘܐ̱ܚܪ̈ܢܐ. ܘܟܠ ܕܩܕܝܡܐ ܠܗ ܓܠܝܙܘܬܐ ܠܘ ܫܟܚܬܢܐܝܬ ܫܟܝܚ. ܒܗܿܝ ܕܥܠ ܛܘܝܒܐ ܕܡܕܡ ܡܢ ܙܢ̈ܝܐ ܗܠܝܢ ܡܫܘ̈ܬܦܝ ܒܥܠܬܘܬܐ ܣܢܝܩ.

ܦܣܘܩܐ: ܡܬܡܨܝܢܐ ܓܝܪ ܕܐܚܪܝ ܡܢ ܥܠܬܐ ܡܫܡܠܝܬܐ ܒܟܝܢܐ. ܐܠܨܝܘܬܗ ܒܐܚܪܢܐ ܐ̱ܚܪܝܐ ܡܢ ܡܬܡܨܝܢܘܬܗ ܒܝܬܗ. ܒܗܿܝ ܕܐܠܘ ܐܠܨܝܐ ܗܘܐ ܒܟܝܢܗ. ܐܘ ܠܘ ܡܫܟܚܢܐ ܠܐ ܡܬܘܡ ܐܣܬܢܩ ܠܐܚܪܝܢ. ܒܕܓܘܢ ܡܬܡܨܝܢܐ ܠܘ ܡܫܬܘܐ ܫܘܐ ܒܝܬܗ ܠܫܟܝܚܘܬܐ. ܫܘܐ ܕܝܢ ܒܥܠܬܗ ܘܗܕܐ ܗܝ ܗܘܝܘܬܗ ܟܝܢܝܬܐ. ܒܗܿܝ ܕܠܐ ܫܘܝܘܬܗ ܠܫܟܝܚܘܬܐ ܒܝܬܗ ܩܕܝܡܐ ܥܠ ܫܟܝܚܘܬܗ ܒܥܠܬܗ. ܘܗܝ ܗܕܐ ܗܘܝܘܬܐ ܐܡܝܢܐܝܬ ܥܠ ܐܡܝ̈ܢܝ ܫܟܝܚܘܬܐ ܒܐܚܪܝܢ ܐܘܟܝܬ ܥܠ ܡܬܡܨܝ̈ܢܐ ܟܠܗܘܢ ܡܬܘܡ̈ܝܐ ܡܫܪܐ.

ܦܣܘܩܐ: ܟܠ ܓܝܪ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܘܗܘܐ. ܡܢ ܐܢܢܩܝ ܕܐܦ ܥܠܬܐ ܡܢܬܥܢܝܬ ܫܟܝܚܘܬܗ ܒܬܪ ܗܿܝ ܕܠܐ ܐܝܬܝܗܿ ܗܘܬ ܬܗܘܐ. ܒܗܿܝ ܕܐܢܢܩܐܝܬ ܢܩܝܦܐ ܠܐܡܝܢܘܬ ܡܢܬܥܢܐ ܐܡܝܢܘܬ ܡܬܢܬܥܢܐ. ܒܕܓܘܢ ܐܦ ܗܝ ܥܠܬܐ ܡܢܬܥܢܝܬܐ ܗܿܝ ܕܠܐ ܐܝܬܝܗܿ ܗܘܬ ܘܗܘܬ ܡܢ ܐܢܢܩܝ ܠܗܿ ܡܢ ܥܠܬܐ ܐ̱ܚܪܬܐ ܕܐܟܘܬܗܿ. ܘܗܟܢܐ ܒܫܫܠܬܐ ܠܐ ܡܣܬܝܟܢܝܬܐ ܢܦ̈ܠܢ ܥ̈ܠܠܬܐ ܕܐܝܟ ܗܿܠܝܢ. ܕܐܟܚܕܐ ܟܠܗܝܢ ܡܫܬܟ̈ܚܢ. ܐܘ ܚܕܐ ܒܬܪ ܚܕܐ ܡܛܟܣܐܝܬ. ܘܟܕ ܙܢܐ ܩܕܡܝܐ ܡܢ ܪܫܝܬܐ ܒܝܕ ܐܦܘܕܟܣܝܣ ܐܬܒܛܠ. ܫܪܝܟ ܙܢܐ ܬܪܝܢܐ. ܘܠܘ ܡܕܡ ܗܘܐ ܐ̱ܚܪܝܢ ܐܠܐ ܙܘ̈ܥܐ ܡܘܙًܠܬܢܝܐ ܕܘܠܐ ܚܕ ܣܘܝܟܐ ܐܘܟܝܬ ܪܫܐ ܐܘ ܫܘܠܡܐ ܐܝܬ ܠܚܘܕܝܘ̈ܬܗܘܢ. ܘܡܛܠ ܕܒܡܬܡܨ̈ܝܢܐ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܐܝܬ ܐܡܝ̈ܢܐ ܘܡܫܪܪ̈ܐ. ܘܟܢܝܫܘܬܐ ܕܡܬܡܨ̈ܝܢܐ ܐܡܝܢܬ ܫܘܪܪܐ ܗܝ. ܘܡܛܠܗܕܐ ܥܠܬܐ ܐܝܬ ܠܗܿ ܗܿܘ ܕܐܠܨܝ ܐܝܬܘܬܐ ܗܘ.

ܦܣܘܩܐ: ܗܿܘ ܓܝܪ ܕܥܡ ܙܘܥܐ ܥܢܐ ܓܘܫܡܢܝܐ. ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܗܘܢܐ ܢܗܘܐ ܡܬܦܪܫܢܐ. ܒܗܿܝ ܕܡܢ ܐܢܢܩܝ ܠܗ ܠܡܬܗܓܓܘ ܬܚܘ̈ܡܐ ܘܐܬܪ̈ܘܬܐ ܡܢ̈ܬܝܐ. ܙܘܥܐ ܓܝܪ ܕܡܢ ܐܬܪܐ ܓܡܠ ܠܘܬ ܐܬܪܐ ܒܝܬ ܐ̱ܚܪܝܢ ܗܘ ܡܢ ܗܿܘ ܕܡܢ ܒܝܬ ܠܕܠܬ. ܘܡܕܪܟܢܘܬܐ ܟܠܢܝܬܐ ܐܘܟܝܬ ܦܫܝܛܬܐ ܠܐ ܡܫܬܠܚ ܡܢܗܿ ܨܒܝܢܐ ܡܢܬܝܐ. ܒܗܿܝ ܕܕܠܝܠܘܬ ܡܨܛܒܝܢܘܬܗܿ ܒܡܢܬܝܐ ܡܕܡ ܠܘ ܝܬܝܪܐܝܬ ܗܝ ܠܗ ܡܢ ܡܢܬܝܐ ܐ̱ܚܪܢܐ. ܘܗܘܢܐ ܡܬܦܪܫܢܐ ܟܕ ܠܟܠܗܝܢ ܢܘܩܕ̈ܬܐ ܟܠܢܐܝܬ ܡܕܪܟ ܒܫܘܝܘܬ ܙܢܐ ܡܢ ܠܐ ܡܬܡܨܝ̈ܢܝܬܐ ܗܝ ܠܗ ܕܡܢ ܗܕܐ ܡܢ ܢܙܝܥ ܠܘܬ ܕܝܢ ܗܕܐ ܢܡܛܐ. ܫܪܝܟܐ ܡܕܝܢ ܕܡܙܝܥܢܐ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܚܝܠܐ ܢܗܘܐ ܓܘܫܡܢܝܐ ܕܡܟܢ ܠܡܬܗܓܓܘ ܢܘܩܕ̈ܬܐ ܣܘܓܐܐ ܟܠܚܕܐ ܚܕܢܐܝܬ ܥܡ ܦܘܪ̈ܫܢܐ ܩܢܘ̈ܡܝܐ ܘܠܗ ܠܚܝܠܐ ܡܬܗܓܓܢܐ ܐܘܟܝܬ ܡܕܪܟܢܐ ܗܿܘ. ܢܦܫܐ ܫܡܝܢܝܬܐ ܩܪܝܐ ܡܠܬܐ.

ܦܣܘܩܐ: ܟܠ ܓܝܪ ܗܘܝܐ ܡܬܡܨܝܢܐ ܗܘ ܡܢܩܕܡ ܗܘܝܗ. ܘܠܘ ܗܝ ܓܠܝܙܘܬܗ ܗܝ ܡܬܡܨܝܢܘܬܗ. ܒܗܿܝ ܕܓܠܝܙܘܬܐ ܐܦ ܠܠܐ ܡܬܡܨܝ̈ܢܐ ܝܬܝܪ ܒܝܬܝܐ. ܐܦܠܐ ܡܬܡܨܝܢܘܬ ܚܝܠܐ ܕܡܗܘܝܢܗ ܗܝ ܡܬܡܨܝܢܘܬܗ. ܒܗܿܝ ܕܡܬܐܡܪܐ ܥܠ ܡܕܡ ܕܠܐ ܡܨܐ ܚܝܠܐ ܠܡܗܘܐ. ܒܗܿܝ ܕܠܘ ܡܫܟܚܢܐ ܗܘ ܐܘܟܝܬ ܟܠܝܐ ܠܦܘܬ ܡܠܬܢ. ܟܕ ܠܘ ܚܕ ܗܘ ܣܘܟܠܐ ܕܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܦܪ̈ܘܛܣܝܣ. ܘܐܠܐ ܡܫܬܟܚ ܗܘܐ ܗܘ ܗܿܘ ܣܘܟܠܐ ܕܡܬܥܠܠ ܗܘܐ ܒܝܬܗ. ܡܕܝܢ ܠܘ ܡܬܡܨܝܢܘܬ ܚܝܠܐ ܕܡܗܘܝܢܐ ܗܝ ܡܬܡܨܝܢܘܬܗ ܕܗܘܝܐ. ܐܦܠܐ ܨܒܘܬܐ ܗܝ ܕܩܝܡܐ ܠܝܬܗܿ. ܘܐܠܐ ܠܐ ܐܫܬܟܚܬ ܒܐܚܪܢܐ ܘܐܬܩܛܪܓܬ ܥܠܘܗܝ. ܡܢ ܐܢܢܩܝ ܡܕܝܢ ܕܗܿܘ ܕܣܝܡ ܢܗܘܐ ܠܗܿ ܕܠܗܿ ܗܘܠܐ ܡܫܡܝܐ ܡܠܬܐ ܕܟܐܢܐܝܬ ܠܟܠܗܘܢ ܗܘ̈ܝܐ ܩܕܝܡܐ ܥܡܗܿ ܕܡܬܡܨܝܢܘܬܐ ܩܕܡܝܘܬܐ ܐܡܪ ܐ̱ܢܐ ܟܝܢܝܬܐ ܘܗܘܢܢܝܬܐ ܘܠܘ ܙܒܢܢܝܬܐ.

ܢܘܗܪܐ ܥܠ ܐܝܟܢܝܘܬ ܡܫܟܚܢܘܬܐ ܕܚܕ ܡܪܢܐܝܬ ܒܟܠ ܙܢ̈ܝܢ ܠܥܠܬܢ̈ܐ. ܘܥܠ ܗܿܝ ܕܡܢ ܐܠܨܝ ܐܝܬܘܬܐ ܠܐ ܡܨܝܐ ܠܡܫܬܟܚܘ ܡܕܡ ܒܬܪ ܗܿܝ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ.

ܡܢ ܓܝܪ ܚܕ ܠܐ ܡܨܐ ܠܡܫܬܟܚܘ ܒܠܥܕ ܡܨܥܝܐ ܣܛܪ ܡܢ ܚܕ. ܒܗܿܝ ܕܐܢ ܬܪܝܢ ܐܟܚܕܐ ܐܫܬܟܚܘ ܡܢܗ. ܓܡܠ ܠܡܐܡܪ ܘܒܝܬ. ܙܢܐ ܗܿܘ ܕܒܗ ܓܡܠ ܡܢܗ ܐܫܬܟܚܬ ܐ̱ܚܪܝܢ ܗܘ ܡܢ ܙܢܐ ܕܒܗ ܒܝܬ ܡܢܗ ܐܫܬܟܚܬ. ܘܗܢܘܢ ܬܪܝܢ ܙܢ̈ܝܐ ܐܘ ܡܢܘ̈ܬܐ ܐܢܘܢ ܕܝܬܗ. ܐܘ ܡܩܦ ܢܩܝܦܝܢ ܠܝܬܗ. ܘܗܿܘ ܩܕܡܝܐ ܡܦܩ ܠܝܬܗ ܡܢ ܠܚܘܕܝܘܬܐ ܠܘܬ ܬܪܝܢܘܬܐ. ܘܗܿܘ ܬܪܝܢܐ ܠܘܬ ܥܛܘܦܝܗܿ ܕܡܠܬܐ ܡܘܒܠ ܒܗܿܝ ܕܡܬܐܡܪܐ ܕܙܢܐ ܕܒܗ ܢܩܦܐ ܠܗ ܢܩܝܦܘܬ ܓܡܠ ܐ̱ܚܪܝܢ ܗܘ ܡܢ ܙܢܐ ܕܢܩܝܦܘܬ ܒܝܬ. ܒܕܓܘܢ ܗܢܘܢ ܙܢ̈ܝܐ ܐܘ ܡܢܘ̈ܬܐ ܐܢܘܢ ܕܝܬܗ. ܐܘ ܡܩܦ ܢܩܝܦܝܢ ܠܗ. ܘܗܟܢܐ ܠܠܐ ܣܘܦ ܦܗܐ ܦܘܠܓܐ. ܘܠܐ ܡܙܕܓܪ ܐܠܐ ܐܢ ܠܘܬ ܬܪܝܢܘܬܐ ܕܚܝܬ ܠܠܚܘܕܝܘܬܐ. ܘܬܘܒ ܐܢ ܐܫܬܟܚܘ ܡܢܗ ܓܡܠ ܘܒܝܬ. ܘܒܝܬ ܠܐ ܓܡܠ ܐܝܬܝܗܿ. ܡܬܟܢܫܐ ܕܒܚܕ ܙܢܐ ܘܗܘ ܟܕ ܗܘ ܡܫܬܟܚܐ ܡܢܗ ܓܡܠ ܗܿܝ ܕܛܒ ܫܟܝܪܐ ܩܪܝܚܐܝܬ.

ܦܣܘܩܐ: ܘܡܢ ܡܬܡܨܝ̈ܢܐ ܡܢ ܗܢܐ ܡܢ ܡܥܠܝܐ ܗܘ. ܗܢܐ ܕܝܢ ܡܟܐ. ܘܕܡܥܠܝܐ ܡܢ ܩܕܡܝ ܫܟܚܬܐ ܙܕܩ ܕܢܗܘܐ ܓܠܝܐ. ܒܗܿܝ ܕܥܠܬܐ ܠܚܘܕܝܬ ܙܢܐ ܐܢ ܐܗܘܝܬ ܠܡܟܐ ܘܐܫܪܟܬ ܠܡܥܠܝܐ ܗܘ ܡܥܠܝܐ ܙܢܐ ܕܛܒ ܡܥܠܝ ܡܢ ܗܿܘ ܠܚܘܕܝ ܙܢܐ ܕܐܫܟܚܗ ܠܡܟܐ ܬܒܥ ܒܗܘܝܗ. ܘܟܕ ܡܢ ܠܘ ܡܫܟܚܢ̈ܝܬܐ ܗܝ ܠܡܫܬܟܚܘ ܙܢܐ ܕܡܥܠܝ ܡܢ ܙܢܐ ܕܒܗ ܗܘ ܐܠܨܝ ܐܝܬܘܬܐ ܥܠܬܐ ܐܘ ܠܐ ܡܬܘܡ ܢܫܬܟܚ ܡܬܡܨܝܢܐ ܕܡܥܠܝ ܗܿܝ ܕܫܟܝܪܐ. ܐܘ ܢܫܬܟܚ ܡܢ ܪܫܝܬܐ ܗܘ ܘܢܬܒܣܬܪ ܗܿܘ ܡܟܐ ܗܿܝ ܕܫܟܝܪܐ.

ܦܣܘܩܐ: ܡܢ ܓܝܪ ܐܠܨܝ ܐܝܬܘܬܐ ܠܐ ܡܨܐ ܡܕܡ ܠܡܫܬܟܚܘ ܒܬܪ ܗܿܝ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܟܐܡܬ ܠܐ ܣܟ ܩܕܡܐ ܓܠܝܙܘܬܐ ܠܥܠܬܢܗ. ܒܗܿܝ ܕܡܢܬܥܢܗܿ ܕܫܟܝܚܘܬ ܗܿܘ ܕܠܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ. ܐܢ ܗܘ ܝܬܗ ܐܝܬܘܗܝ ܐܘ ܙܢ̈ܝܐ ܕܒܝܬܝܝܢ ܠܗ ܐܠܨܐ ܕܥܡ ܝܬܗ ܐܦ ܗܘ ܥܠܬܢܗ ܢܗܘܐ ܡܬܘܡܐܝܬ. ܐܢܕܝܢ ܡܢܬܥܢܐ ܐ̱ܚܪܝܢ ܗܘ ܣܛܪ ܡܢ ܝܬܗ ܘܙܢ̈ܘܗܝ ܡܫܬܟܚ ܕܒܐܚܪܝܢ ܡܫܬܡܠܝܐ ܥܠܬܘܬܗ ܗܿܝ ܕܫܟܝܪܐ. ܒܗܿܝ ܕܠܘܬ ܚܣܝܪܘܬܗ ܡܘܒܠܐ.

ܦܘܫܟܐ ܘܫܪܝܐ: ܠܐ ܡܬܐܡܪܐ ܕܗܘܝܘ ܥܠܬܐ ܡܫܡܠܝܬܐ. ܒܪܡ ܕܝܢ ܠܐ ܣܥܪ ܗܘܐ ܡܢܩܕܝܡ ܘܣܥܪ ܐܝܛܐ. ܒܗܿܝ ܕܐܡܪܝܢܢ ܕܗܕܐ ܠܘܬ ܚܘܕܬܐ ܕܨܒܝܢܐ ܡܘܒܠܐ. ܘܚܘܕܬܐ ܠܘܬ ܫܘܚܠܦܐ. ܘܕܪܡ ܗܘ ܡܢ ܫܘܚ̈ܠܦܐ ܠܐ ܡܨܐ ܐܢ̱ܬ ܕܬܟܦܘܪ. ܘܬܘܒ ܡܢ ܩܕܝܡ ܗܘܝܐ ܕܗܢܐ ܟܠ. ܘܠܐ ܚܕ ܐܝܬ ܠܡܬܪܢܝܘ ܙܒܢܐ ܕܒܗ ܡܨܝܐ ܕܬܬܐܡܪ ܕܢܦܠ ܗܘܝܐ. ܒܕܓܘܢ ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܡܬܘܡܝ ܓܠܝܙܘܬܐ ܢܦܘܫ ܗܘܐ ܗܢܐ ܟܠ. ܡܗܘܝܢܐ ܗܘ ܡܟܝܠ ܘܡܫܟܚܢܐ ܕܗܢܐ ܟܠ ܐܠܨܐܝܬ ܟܐܡܬ ܗܝ ܛܒܘܬܗ ܠܐ ܡܣܝܟܬܐ ܟܝܢܐܝܬ ܫܦܥܬ. ܘܥܠ ܟܝ̈ܢܐ ܡܬܡܨܝ̈ܢܐ ܐܬܦܪܣܬ ܘܠܗܿܝ ܕܢܗܘܘܢ ܠܗܘܢ ܫܟܢܬ ܘܕܢܬܢܛܪܘܢ ܐܡܝܢܐܝܬ ܡܫܟܢܐ.

ܦܘܫܟܐ ܘܫܪܝܐ: ܠܐ ܡܬܐܡܪܐ ܕܟܠܚܕ ܡܢ ܩܢܘ̈ܡܐ ܕܟܠܚܕ ܡܢ ܐܕܫ̈ܐ ܩܕܝܡܐ ܠܗܘܝܗ ܓܠܝܙܘܬܐ. ܡܕܝܢ ܐܦ ܠܟܘܠܢܝܘܬܗܘܢ ܕܐܕܫ̈ܐ ܩܕܝܡܐ ܘܠܝܬ ܡܬܘܡܝܘܬܐ. ܒܗܿܝ ܕܐܡܪܝܢܢ ܕܗܢܐ ܦܣܩܐ ܗܘ ܥܠ ܟܘܠܐ ܒܗܿܘ ܡܐ ܕܐܝܬ ܒܟܠ ܚܕ ܡܢ ܡܢܘ̈ܬܗ ܘܠܘ ܠܒܪ ܗܝ ܡܢ ܛܘܥܝܝ ܗܝ ܬܪܥܝܬܐ. ܘܐܝܟܢܐ ܠܐ. ܘܗܐ ܟܠܚܕ ܡܢ ܣܩܘ̈ܒܠܝܐ ܡܨܐ ܗܘ ܠܡܫܬܟܚܘ ܒܗܿܘ ܕܣܝܡ ܡܕܡ ܘܬܪ̈ܝܗܘܢ ܐܟܚܕܐ ܘܠܐ ܣܟ.

ܦܘܫܟܐ ܘܫܪܝܐ: ܠܐ ܡܬܐܡܪܐ ܕܬܪܥܝܬܟܘܢ ܡܕܝܢ ܠܘܬ ܫܘܝܘܬܐ ܡܘܒܠܐ ܕܒܪܘܝܐ ܘܒܪܝܐ. ܒܗܿܝ ܕܐܡܪܝܢܢ ܕܠܘ ܒܟܠ ܡܕܡ ܗܝ ܫܘܝܘܬܐ. ܐܝܟܢܐ ܠܐ ܘܩܕܡܝܘܬܐ ܐܝܬ ܘܐܚܪܝܘܬܐ ܒܝܢܬܗܘܢ ܟܝܢ̈ܝܬܐ ܐܡܪ ܐ̱ܢܐ ܘܠܘ ܙܒܢܝ̈ܬܐ.

ܢܘܗܪܐ ܥܠ ܥ̈ܠܠܬܐ ܘܫܘܡ̈ܠܝܐ ܘܡܛܟܣܘܬܐ ܕܗܘ̈ܝܐ

ܥܬܝܪܐ ܡܪܢܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܿܘ ܕܠܐ ܣܢܝܩ ܒܫܘܡܠܝܗ ܥܠ ܐ̱ܚܪܝܢ. ܘܨܪܝܟܐ ܒܗܦܟܗ. ܘܡܠܟܐ ܟܐܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܿܘ ܕܠܘ ܡܢ ܩܨ ܡܕܡ ܗܝ ܝܬܗ. ܘܡܢ ܩܨܕܝܠܗ ܝܬ ܟܠ.

ܦܣܘܩܐ: ܫܦܝܥܘܬܐ ܐܝܬܝܗܿ ܝܗܘܒܘܬ ܗܿܘ ܡܐ ܕܙܕܩ ܒܠܥܕ ܣܘܟܝ ܦܘܪܥܢܐ. ܘܗܿܘ ܕܝܗܒ ܠܐ ܗܿܘ ܡܐ ܕܙܕܩ ܠܘ ܫܦܝܥܐ ܗܘ. ܗܘ ܗܟܘܬ ܘܗܿܘ ܕܝܗܒ ܗܿܘ ܡܐ ܕܙܕܩ ܐܝܟ ܕܠܡܫܬܟܚܘ ܘܐܝܟ ܕܢܓܠܐ ܫܘܠܛܢܐ ܕܩܢܐ ܐܘ ܡܝܬܪܘܬܐ. ܐܘ ܠܡܬܦܨܝܘ ܡܢ ܡܟܪܙܘܬܐ ܘܓܘܢܝܐ. ܒܗܿܝ ܕܟܠܗܝܢ ܕܐܝܟ ܡܢ ܦܘܪ̈ܥܢܐ ܐܢܘܢ. ܘܝܗܘܒܐ ܕܚܠܦܝܗܝܢ ܡܥܪܦܢܐ ܗܘ ܘܠܘ ܫܦܝܥܐ.

ܦܣܘܩܐ: ܟܠ ܕܡܟܢ ܠܡܫܬܟܚܘ ܡܢܗ ܣܥܘܪܘܬܐ ܡܕܡ. ܟܕ ܗܝ ܗܕܐ ܠܐ ܬܫܬܟܚ ܡܢܗ ܓܠܝܐ ܕܓܠܝܙ ܗܘ ܫܘܡܠܝܗ ܦܫܝܛܐ. ܒܗܿܝ ܕܥܠ ܐ̱ܚܪܝܢ ܗܘ ܣܢܝܩ ܠܘܬ ܫܘܡܠܝܗ. ܘܟܠ ܕܠܘ ܐܠܨܐܝܬ ܐܠܐ ܟܕ ܡܨܒܐ ܨܒܐ ܣܥܪ. ܐܢܢܩܝ ܕܠܚܕ ܡܢ ܓܒ̈ܐ ܕܐܢܛܝܦܣܝܣ ܢܓܒܐ. ܒܗܿܝ ܕܐܠܘ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܢܫܬܘܘܢ ܠܘܬܗ ܐܠܨܐ ܕܐܘ ܠܬܪ̈ܝܗܘܢ ܐܟܚܕܐ ܢܣܥܘܪ ܐܘ ܠܐ ܠܚܕ ܡܢܗܘܢ. ܘܬܪ̈ܝܗܘܢ ܦܫܚ̈ܘܗܝ ܕܦܘܠܓܐ ܫܟܝܪܝܢ. ܫܪܝܟܐ ܡܕܝܢ ܕܠܘ ܠܬܪ̈ܝܗܘܢ ܐܠܐ ܠܗܿܘ ܕܥܗܢ ܡܢܗܘܢ ܢܓܒܐ. ܘܐܠܨܝ ܐܝܬܘܬܐ ܟܕ ܘܠܐ ܚܕ ܐܝܬ ܫܘܡܠܝܐ ܠܒܪ ܡܢܗ ܛܒ ܫܟܝܪܐ ܕܣܥܘܪ̈ܘܬܐ ܥܗܢ̈ܝܬܐ ܒܦܚܡܗ ܢܬܬܘ̈ܕܝܢ. ܫܪܪܐ ܡܟܝܠ ܩܕܡܝܐ ܘܥܬܝܪܐ ܡܪܢܝܐ ܠܐ ܣܢܝܩܐ ܒܝܬܗ. ܘܗܿܘ ܕܪܡ ܘܡܥܠܝ ܠܐ ܡܬܘܡ ܚܠܦ ܗܿܘ ܕܡܐܟ ܘܡܟܝܟ ܣܥܪ ܒܗܿܝ ܕܠܘܬ ܚܣܝܪܘܬܗ ܡܘܒܠܐ ܗܕܐ.

ܦܘܫܟܐ ܘܫܪܝܐ: ܠܐ ܡܬܐܡܪܐ ܕܠܘ ܠܡܫܬܡܠܝܘ ܣܥܪ. ܐܠܐ ܠܡܫܡܠܝܘ. ܒܗܿܝ ܕܐܡܪܝܢܢ ܕܡܫܡܠܝܢܘܬܗ ܕܠܗܿܘ ܕܚܣܝܪ ܐܢ ܫܘܝܐ ܠܘܬܗ ܠܠܐ ܡܫܡܠܝܘܬܗ. ܗܐ ܐܫܬܘܝܘܢ ܠܘܬܗ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܓܒ̈ܐ ܕܐܢܛܝܦܣܝܣ. ܘܠܐ ܐܠܨܐ ܕܢܓܒܐ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܐܢܕܝܢ ܠܐ. ܐܠܐ ܗܿܘ ܚܕ ܝܬܝܪ ܥܗܢ ܗܐ ܥܠܬ ܣܢܝܩܘܬܐ ܫܟܝܪܬܐ.

ܢܘܗܪܐ ܥܠ ܡܙܝܥܢܘ̈ܬܐ ܫܡܝ̈ܢܝܬܐ

ܕܨܒܝܢ̈ܝܐ ܐܢܘܢ ܙܘ̈ܥܐ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܡܢ ܪܫܝܬܐ ܐܬܚܘܝ. ܒܕܓܘܢ ܢܝܫܗܘܢ ܐܢ ܫܟܝܚܐ ܗܘܐ ܠܐ ܐܬܒܥܝ. ܐܘ ܐܢ ܡܬܒܥܝܢܐ ܗܘܐ ܡܢܬܝܐ ܐܬܟܠܝ ܟܕ ܡܛܝܗܝ. ܐܘ ܠܐ ܣܟ ܠܒܥܬܗ ܐܬܬܙܝܥ ܐܢ ܡܢ ܠܐ ܡܬܡܛܝ̈ܢܐ ܗܘܐ. ܫܪܝܟܐ ܡܕܝܢ ܕܢܝܫܗܘܢ ܢܝܫܐ ܗܘ ܟܠܢܝܐ. ܕܡܢ ܨܒܝܢܐ ܟܘܠܢܝܐ ܡܬܝܠܕ ܗܿܘ ܐܝܢܐ ܕܠܡܕܪܟܢܘܬܐ ܟܠܢܝܬܐ ܢܩܦ ܕܗܝ ܗܝ ܝܕܥܬܐ ܡܫܘܕܥܬ ܥܠ ܢܦܫܐ ܡܠܝܠܬܐ.

ܘܬܘܒ ܢܝܫܐ ܕܙܘ̈ܥܐ ܫܡܝ̈ܢܐ ܐܘ ܡܬܒܥܝܢܐ ܗܘ ܚܝܘܬܢܝܐ ܐܘ ܗܘܢܢܝܐ. ܘܡܬܒܥܝܢܐ ܚܝܘܬܢܝܐ ܐܘ ܕܚܝܐ ܗܘ ܕܡܣܓܦܢܐ. ܘܫܡܝ̈ܢܐ ܟܕ ܪܡܝܢ ܡܢ ܗܘܝܐ ܘܚܘܒܠܐ ܘܡܨܛܪܝܢܘܬܐ ܘܠܐ ܚܕ ܡܣܓܦܢܐ ܠܗܘܢ ܐܝܬ ܠܡܬܗܓܓܘ. ܐܘ ܢܬܘܦܘܬ ܡܘܬܪܢܐ. ܘܠܗܿܘ ܕܠܐ ܡܬܘܡ ܡܣܛܐ ܡܢ ܟܝܢܗ ܐܝܢܐ ܡܘܬܪܢܐ ܐܝܬ ܠܡܘܕܝܘ ܐܘ ܡܬܢܩܡܢܘܬܐ ܡܕܡ. ܘܠܗܿܘ ܕܘܠܐ ܚܕܐ ܪܓܬܐ ܐܘ ܚܡܬܐ ܐܝܕܐ ܡܬܢܩܡܢܘܬܐ ܫܪܝܟܐ ܡܕܝܢ ܕܢܝܫܗܘܢ ܙܢܐ ܡܕܡ ܗܘ ܗܘܢܢܝܐ ܕܡܢ ܢܦܫܐ ܡܨܐ ܗܘ ܠܡܗܘܐ ܡܠܝܠܬܐ. ܐܦܠܐ ܬܘܒ ܡܣܬܒܪܢܐ ܡܕܡ ܡܨܐ ܠܡܗܘܐ ܢܝܫܗܘܢ. ܘܐܠܐ ܠܘ ܐܡܝ̈ܢܝ ܒܥܬܐ ܗܘܘ ܠܩܢܝܢܗ.

ܦܣܘܩܐ: ܡܬܡܨܝܢܘܬܗܘܢ ܓܝܪ ܛܒ ܡܥܠܝܐ ܡܢ ܡܬܡܨܝܢܘܬܐ ܕܥܠܡܐ ܕܗܘܝܐ ܘܚܘܒܠܐ. ܒܕܓܘܢ ܠܐ ܣܟ ܚܠܦܘܗܝ ܡܬܬܙܝܥܝܢ. ܘܟܠ ܗܘܢܐ ܓܒܪܢܝܐ ܘܠܐ ܡܟܪܗܐ ܣܗܕ ܠܡܠܬܐ ܒܠܥܕ ܣܢܝܩܘܬܐ ܕܥܠ ܐܦܘܕܝܟܣܝܣ. ܫܪܝܟܐ ܡܕܝܢ ܕܚܠܦ ܪܚܘܡܐ ܡܕܡ ܡܫܢܓܐ ܡܬܬܙܝܥܝܢ. ܐܘ ܠܡܩܢܐ ܝܬܗ. ܐܘ ܠܡܬܕܡܝܘ ܒܗ. ܒܙܢܐ ܡܕܡ ܡܢܬܝܐ ܐܘ ܠܡܬܕܡܝܘ ܒܗ ܒܙܢܐ ܡܕܡ ܟܠܢܝܐ. ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܬܪܝܢ ܩܕܡ̈ܝܐ ܚܣܝܢܐܝܬ ܐܬܒܛܠܘ. ܫܪܝܟ ܗܿܘ ܬܠܝܬܝܐ ܐܢܢܩܝ ܫܪܪܐ. ܘܗܘ ܗܿܘ ܟܠܢܝܐ ܠܘ ܚܕ ܘܗܘ ܟܕ ܗܘ ܠܡܗܘܐ ܡܬܒܥܝܢܐ ܕܟܠܗܘܢ. ܘܐܠܐ ܠܐ ܐܫܬܚܠܦܘܢ ܠܗܘܢ ܙܘ̈ܥܐ. ܘܡܢ ܗܠܝܢ ܡܬܟܢܫܐ. ܕܡܬܒܥܝ̈ܢܝܗܘܢ ܗܘ̈ܢܐ ܐܢܘܢ ܡܬܦܪ̈ܫܢܐ ܘܐܘܣܝ̈ܣ ܡܒܪ̈ܝܬܐ ܕܟܠܗܝܢ ܕܝܠܗܘܢ ܐܘܟܝܬ ܓܡܝܪ̈ܘܬܐ ܕܠܗܘܢ ܡܟܢܝܢ ܒܡܥܒܕܢܘܬܐ ܠܗܘܢ ܫܟܝ̈ܚܢ. ܘܠܗܘܢ ܡܬܝ̈ܐܒܢ ܠܡܬܕܡܝܘ ܢܦܫ̈ܬܐ ܡܘܙܠܬܢ̈ܝܬܐ ܠܡܦܩ ܠܡ ܡܢ ܚܝܠܐ ܠܡܥܒܕܢܘܬܐ.

ܦܣܘܩܐ: ܓܘܫܡܐ ܡܘܙܠܬܢܝܐ ܟܠܗܘܢ ܫܘܡ̈ܠܝܘܗܝ ܒܡܥܒܕܢܘܬܐ ܠܗ ܫܟܝܚܝܢ. ܣܛܪ ܡܢ ܣܝ̈ܡܐ. ܒܗܿܝ ܕܐܠܘ ܟܠ ܡܢܬܐ ܡܢܗ ܥܠ ܣܝܡܐ ܕܝܠܢܝܐ ܩܡܬ. ܦܝ̈ܫܢ ܗܘ̈ܝ ܟܠܗܝܢ ܡܢܘ̈ܬܐ ܒܓܠܝܙܘܬܐ ܕܣܝ̈ܡܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ. ܘܗܘܝܢ ܗܘܘ ܒܚܝܠܐ ܕܠܐ ܡܟܢ ܠܡܦܩ ܠܡܥܒܕܢܘܬܐ. ܘܟܕ ܠܐ ܡܨܝܢ ܕܐܟܚܕܐ ܟܠ ܚܕܐ ܡܢܗܘܢ ܒܟܠܗܘܢ ܣܝ̈ܡܐ ܬܗܘܐ. ܒܙܒܢ̈ܐ ܡܫܚ̈ܠܦܐ ܟܠܚܕܐ ܒܟܠܗܘܢ ܗܘܝܐ ܒܡܥܒܕܢܘܬܐ. ܘܗܢܘܢ ܫܪ̈ܝܐ ܡܫܚ̈ܠܦܐ ܕܒܣܝ̈ܡܐ ܡܫܚ̈ܠܦܐ ܥً̈ܠܠܬܐ ܗܘܝܢ ܕܫܘܟ̈ܢܐ ܚܕ̈ܬܐ ܕܢܛܚܝܢ ܥܠܝܗܘܢ ܡܢ ܪܚܘܡܐ ܛܒܐ ܘܡܪܢܝܐ ܕܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ. ܘܒܡܨܥܝܘܬܗܘܢ ܐܦ ܥܠ ܥܠܡܐ ܡܟܐ ܕܡܢ ܐܣܛܘܟ̈ܣܐ ܫܝ̈ܛܐ ܘܣܩܘܒ̈ܠܝܐ ܢܛܚܐ ܛܒܘܬܐ ܘܡܬܦܫܛܐ.

ܐܟܣܝܣ: ܬܐܘܡܝܣܛܝܘܣ ܐ̱ܢܫ ܡܢ ܩܕܡ̈ܝܐ ܐܘܕܝ ܕܡܫܚܠܦܘܬ ܙܘ̈ܥܐ ܘܦܢܝ̈ܬܐ ܕܠܐܦܝ̈ܗܝܢ ܙܘ̈ܥܐ ܕܫܡܝ̈ܢܐ ܡܛܠ ܝܘܬܪܢܐ ܕܥܠܡܐ ܗܘܬ ܡܬܚܬܝܐ. ܐܡܪ ܓܝܪ ܕܢܝܫܐ ܡܢ ܕܫܡܝ̈ܢܐ ܐܘܟܝܬ ܚܘܕܬ ܫܘܟ̈ܢܐ ܕܒܝܕ ܫܪܝܐ ܕܒܟܠܗܘܢ ܣܝ̈ܡܐ ܗܿܘܝܐ. ܐܦ ܒܡܫܘܬܦܘܬ ܙܘܥܐ ܕܡܝܐ ܘܗܝܟܕܗܝܘܬ ܦܢܝܬܐ ܡܟܢܐ ܗܘܬ ܕܬܗܘܐ. ܐܠܐ ܟܕ ܒܡܫܚܠܦܘܬܐ ܣܛܪ ܡܢ ܕܒܡܫܘܬܦܘܬܐ ܡܨܐ ܗܘ ܠܡܩܦ ܗܢܝܢܐ ܠܬܚ̈ܬܝܐ ܠܗ ܓܒܐ ܟܠܚܕ ܡܢ ܫܡܝ̈ܢܐ ܕܠܘܬܗ ܡܬܐܡܪܐ ܕܡܢ ܟܕܘ ܩܡܬ ܐܦܘܕܝܟܣܝܣ. ܥܠ ܗܿܝ ܕܗܿܘ ܕܡܥܠܝ ܘܠܐ ܡܕܡ ܣܥܪ ܡܛܠ ܗܿܘ ܕܡܐܟ.

ܦܣܘܩܐ: ܠܐ ܕܡܝܪܐ ܕܢܗܘܐ ܠܟܠܗܘܢ ܪܚܘܡܐ ܚܕ ܠܚܘܕܝܐ ܕܗܘܝܘ ܫܪܪܐ ܩܕܡܝܐ. ܘܥܠ ܗܕܐ ܐܫܬܘܬܦܘܢ ܙܘ̈ܥܐ ܒܚܘܕܪܢܝܘܬܐ. ܘܐܫܬܚܠܦܘܢ ܒܙܢ̈ܝܐ ܘܦܢ̈ܝܬܐ ܕܙܘ̈ܥܐܡܢ ܩܨ ܡܫܚܠܦܘܬ ܪ̈ܚܘܡܐ ܕܝܠܢ̈ܝܐ ܕܟܠܚܕ ܕܗܢܘܢ ܐܢܘܢ ܗܘ̈ܢܐ. ܘܟܠ ܓܝܪ ܗܘܢܐ ܪܚܘܡܐ ܠܘܬ ܟܠ ܢܦܫܐ ܪܚܘܡܬܐ ܡܘܙܠܬܢܝܬܐ ܦܚܡܐ ܩܢܐ ܕܗܘܢܐ ܡܥܒܕܢܐ ܠܘܬ ܢܦܫ̈ܬܐ. ܘܡܢ ܥܠܬܐ ܡܢ ܩܕܡܝܬܐ ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܬܫܬܦܥ ܛܒܬܐ ܥܠ ܥܠܬܢܐ ܐܚܪܢܐ. ܐܠܐ ܐܢ ܒܡܨܥܝܘܬ ܥܠܬܗ. ܘܡܢܝܢܐ ܡܢ ܕܗܘ̈ܢܐ ܠܦܘܬ ܪܫܐ ܪܒܐ ܕܡܗ̈ܠܟܢܐ. ܘܐܝܬܝܗܘܢ ܒܛܘܡ̈ܣܘܗܝ ܐܪ̈ܙܢܝܐ ܝܬܝܪ ܡܢ ܚܡܫܝܢ. ܐܚܪ̈ܢܐ ܕܝܢ ܒܢ̈ܝ ܓܒܗ ܥܣܪܐ ܒܠܚܘܕ ܠܗܘܢ ܡܘܕܝܢ ܠܦܘܬ ܡܢܝܢܐ ܕܓܝ̈ܓܠܐ ܟܠܢ̈ܝܬܐ ܒܠܚܘܕ.

ܦܣܘܩܐ: ܘܠܐܝܟܢܝܘܬ ܓܝܪ ܒܘܣܡܐ ܕܩܢܝܢ ܫܡܝ̈ܢܐ ܡܢ ܥ̈ܠܠܬܗܘܢ ܘܠܡܬܬܒܪܩܢܘܬܗܘܢ ܒܢܘܗܪ̈ܐ ܠܐ ܐܝܢ̈ܝܐ. ܐܝܬ ܐܡܬܝ ܕܡܕܪ̈ܟܢܐ ܗܘܝܢ ܓܡܝܪ̈ܐ. ܘܐܦ ܗܘ ܪܫܐ ܪܒܐ ܘܬܪܐܗ ܐܠܗܝܐ ܬܢܝܘܗܿ ܕܐܕܪܟܘܗܿ ܒܢܦܫ̈ܬܗܘܢ ܡܨ̈ܠܠܬܐ.

ܦܣܘܩܐ: ܟܠ ܓܝܪ ܚܝܠܐ ܓܘܫܡܝܐ ܡܣܝܟܐ ܙܕܩ ܕܢܗܘܐ. ܘܐܠܘ ܐܬܡܨܝ ܚܝܠܐ ܡܕܡ ܓܘܫܡܢܝܐ ܥܠ ܣܥܘܪܘܬܐ ܕܠܐ ܣܘܦ. ܐܬܡܨܝܬ ܐܦ ܡܢܬܗ ܥܠܝܗܿ ܥܠ ܗܕܐ. ܒܕ ܡܫܘܬܦܐ ܡܢܬܐ ܠܟܠܐ ܒܓܘܫܡܢܝܘܬܐ. ܘܡܬܟܢܫܐ ܕܟܠ ܚܕܐ ܡܢ ܡܢܘ̈ܬܐ ܫܘܝܐ ܠܟܠܐ ܒܣܥܘܪܘܬܐ ܗܿܝ ܕܫܟܝܪܐ. ܢܦܫ̈ܬܐ ܕܝܢ ܓܘܫܡܢ̈ܝܬܐ ܕܡܘ̈ܙܠܬܐ ܡܬܡܨ̈ܝܢ ܚܝܠܐ ܕܣܥܘܪܘܬܐ ܕܠܐ ܣܘܦ ܠܘ ܐܝܟ ܕܐܬܝܐ ܘܒܟܝܢܗܝܢ. ܐܠܐ ܒܣܘܝ̈ܥܐ ܘܚܘܝ̈ܠܐ ܕܗܘ̈ܢܐ ܡܬܦܪ̈ܫܢܐ ܢܛܘܪ̈ܝܗܝܢ.

ܢܘܗܪܐ ܥܠ ܦܐܝܘܬ ܡܛܟܣܘܬܐ ܕܗܘ̈ܝܐ

ܓܘܫܡܐ ܓܝܪ ܡܢ ܗܘܠܐ ܡܪܟܒ ܘܐܕܫܐ. ܘܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܠܘ ܗܿܘ ܐ̱ܚܪܢܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܒܕܓܘܢ ܡܢ ܐܢܢܩܝ ܕܥܠܬܐ ܕܒܝܬܝܐ ܠܗܿ ܬܪܝܢܘܬܐ ܬܗܘܐ ܡܫܟܚܢܝܬܗ. ܘܟܕ ܐܠܨܝ ܐܝܬܘܬܐ ܪܡ ܗܘ ܡܢܗܿ ܠܐ ܡܨܐ ܕܢܗܘܐ ܥܠܬܗ. ܥܠܬܢܗ ܡܕܝܢ ܩܕܡܝܐ ܐܘܣܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܢܢܝܬܐ ܡܥܠܝܬ ܡܢ ܟܠ ܐܘܣܝܐ ܡܬܡܨܝܢܝܬܐ ܕܗܝ ܗܘܢܐ ܕܟܠ ܡܥܕܐ ܕܬܬܩܪܐ ܐܦ ܚܟܡܬܐ ܒܪܝܬ ܒܪܫ ܒܪ̈ܝܬܐ ܟܐܡܬ ܩܕܡܝܬܐ ܕܟܠܗܘܢ ܥܠܬܢ̈ܐ. ܘܓܘܫܡܐ ܡܢ ܠܐىܡܨܐ ܠܡܗܘܐ ܥܠܬ ܫܟܝܚܘܬܐ ܕܓܘܫܡܐ ܐ̱ܚܪܢܐ. ܒܗܿܝ ܕܐܚܘܕܐ ܐܘܟܝܬ ܚܒܘܫܐ ܐܢ ܥܠܬܐ ܗܘ ܕܡܬܬܚܕܢܐ ܥܡܗܿ ܕܫܟܝܚܘܬ ܐܚܘܕܐ. ܐܦ ܡܬܡܨܝܢܘܬ ܫܟܝܚܘܬܐ ܕܡܬܬܚܕܢܐ ܫܟܝܚܐ ܗܝ ܕܫܘܝܐ ܠܡܬܡܨܝܢܘܬ ܠܐ ܫܟܝܚܘܬܐ ܕܡܬܬܚܕܢܐ. ܘܗܝ ܗܕܐ ܠܘܬ ܡܬܡܨܝܢܘܬ ܫܟܝܚܘܬܐ ܕܣܦܝܩܘܬܐ ܡܘܒܠܐ ܗܿܝ ܕܡܢ ܠܥܠ ܐܬܚܘܝܬ ܫܟܝܪܘܬܗܿ. ܐܦܠܐ ܬܘܒ ܡܬܚܒܫܢܐ ܥܠܬܐ ܡܨܐ ܠܡܗܘܐ ܕܚܒܘܫܐ ܗܿܘ ܕܛܒ ܡܝܬܪ ܘܡܥܠܝ ܡܢܗ. ܐܦܠܐ ܬܘܒ ܢܦܫܐ ܥܠܬܐ ܡܨܝܐ ܕܬܗܘܐ ܕܓܘܫܡܐ. ܒܗܿܝ ܕܐܠܘ ܒܠܥܕ ܡܨܥܝܘܬܐ ܕܓܘܫܡܗܿ ܐܫܬܟܚܬ ܠܘ ܢܦܫܐ ܗܝ ܐܠܐ ܗܘܢܐ ܡܒܪܝܐ.

ܦܣܘܩܐ: ܩܢܘ̈ܡܐ ܓܝܪ ܕܐܕܫܐ ܡܕܡ ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܚܕ ܡܢܗܘܢ ܥܠܬܐ ܢܗܐ ܕܗܿܘ ܐ̱ܚܪܢܐ ܡܢ ܩܨ ܫܘܝܘܬܐ ܟܝܢܝܬܐ. ܘܗܘ̈ܢܐ ܠܘ ܡܢ ܚܕ ܐܕܫܐ ܐܢܘܢ. ܘܐܠܐ ܐܦ ܡܘ̈ܙܠܬܐ ܥܠܬܢܝ̈ܬܗܘܢ ܡܢ ܚܕ ܐܕܫܐ ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܢܗܘ̈ܝܢ. ܘܗܢܝܢ ܗܿܠܝܢ ܠܐ ܐܫܬܚܠܦܘܢ ܐܬܪ̈ܘܬܗܝܢ ܘܙܘ̈ܥܝܗܝܢ. ܐܠܐ ܒܫܘܚܠܦ ܐܕܫ̈ܝܗܝܢ. ܐܘܟܝܬ ܟܝܢ̈ܝܗܝܢ. ܘܟܠܗܝܢ ܒܦܚܡܐ ܕܥܠܡܐ ܕܗܘܝܐ ܘܚܘܒܠܐ ܐܣܛܘܟܣܐ ܐܢܝܢ ܘܟܝܢܐ ܚܡܝܫܝܐ. ܘܬܘܒ ܐܠܘ ܡܘ̈ܙܠܬܐ ܡܢ ܚܕ ܗܘ̈ܝ ܐܕܫܐ ܘܟܝܢܐ ܘܐܬܡܨܝ ܦܣܩܐ ܘܦܘܪܫܐ ܒܗ ܒܐܕܫܢܝܘܬܗܘܢ ܠܡܬܡܨܝܘ ܙܕܩ ܗܘܐ ܐܦ ܒܩܢܘܡܐ ܡܢܗ ܕܐܕܫܐ ܘܕܠܐ ܡܨܛܪ̈ܝܢܝܬܐ ܐܢܝܢ ܓܠܝܐ.

ܦܣܘܩܐ: ܘܟܕ ܠܐ ܡܫܬܟܚ ܡܢ ܫܪܪܐ ܩܕܡܝܐ ܐܠܐ ܐܢ ܚܕ. ܗܘ ܗܢܐ ܩܢܘܢܐ ܐܢ ܠܟܠܗܿ ܣܝܣܪܬ ܥ̈ܠܠܬܐ ܘܥ̈ܠܬܢܐ ܢܩܦ. ܠܐ ܡܬܘܡ ܡܬܝܒܠ ܗܘܝܐ ܠܘܬ ܓܘܫܡܐ. ܘܟܕ ܗܘܐ ܐܢܢܩܝ ܕܡܢ ܩܨ ܣܓܝܐܘܬܐ ܕܢܩܦܬ ܠܥܠܬܢܐ ܡܕܡ. ܘܠܐ ܡܨܝܐ ܕܡܘ̈ܙܠܬܐ ܟܠܗܝܢ ܡܢ ܗܘܢܐ ܡܕܡ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܡܫܬܟ̈ܚܢ ܒܗܿܝ ܕܐܬܚܘܝ ܕܠܟܠ ܚܕܐ ܗܘܢܐ ܐܝܬ ܪܚܘܡܐ. ܫܪܝܟܐ ܡܕܝܢ ܕܥܠܬܢܐ ܩܕܡܝܐ ܡܬܡܨܝܢܐ ܗܘ ܒܝܬܗ. ܘܐܠܨܝ ܐܝܬܘܬܐ ܒܫܪܪܐ ܩܕܡܝܐ ܥܠܬܗ. ܘܡܕܪܟܘ ܡܕܪܟ ܠܗܿ ܠܬܪܝܢܘܬ ܙܢ̈ܝܐ ܗܿܠܝܢ ܐܦ ܠܝܬܗ. ܒܕܓܘܢ ܠܡܬܗܘܢܢܘܬ ܐܠܨܝܘܬ ܐܝܬܘܬܗ ܒܥܠܬܗ ܗܘܝܐ ܕܗܘܢܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܢܩܦ. ܘܠܡܬܗܘܢܢܘܬ ܡܬܡܨܝܢܘܬ ܐܝܬܘܬܗ ܒܝܬܗ. ܗܘܝܐ ܕܓܘܫܡܐ ܡܘܙܠܬܢܝܐ ܢܩܦ. ܒܗܿܝ ܕܐܠܨܝܘܬܐ ܛܒ ܡܝܬܪܐ ܡܢ ܡܬܡܨܝܢܘܬܐ. ܘܠܡܬܗܘܢܢܘܬ ܝܬܗ. ܗܘܝܐ ܢܩܦ ܕܢܦܫܐ ܓܘܫܡܢܝܬܐ ܕܡܘܙܠܬܐ. ܗܘ ܗܟܘܬ ܡܢ ܥܠܬܢܐ ܬܪܝܢܐ ܗܘܢܐ ܗܿܘܐ. ܘܡܘܙܠܬܐ ܕܕܩܢ̈ܣܐ ܘܢܦܫܗܿ. ܘܡܢ ܬܠܝܬܝܐ. ܗܘܢܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܘܡܘܙܠܬܐ ܕܩܪܘܢܘܣ. ܘܗܘܝܐ ܒܐܝܕܐ ܒܐܝܕܐ ܥܕܡܐ ܕܢܫܬܡ̈ܠܝܢ ܡܘ̈ܙܠܬܐ ܬܫܥ. ܘܗܘܢܐ ܥܣܝܪܝܐ ܠܡܬܗܘܢܢܘܬ ܡܬܡܨܝܢܘܬܗ ܠܝܬܗ. ܗܘܝܐ ܕܗܘܠܐ ܡܫܘܬܦܬܐ ܕܐܣܛܘܟ̈ܣܐ ܢܩܦ. ܘܠܡܬܗܘܢܢܘܬ ܝܬܗ ܗܘܝܐ ܕܨܘܪ̈ܬܐ ܐܘܟܝܬ ܐܕܫ̈ܐ ܕܝܠܢ̈ܝܐ ܕܐܣܛܘܟ̈ܣܐ ܢܩܦ. ܘܠܡܬܗܘܢܢܘܬ ܐܠܨܝܘܬܗ ܒܠܥܬܗ. ܗܘܝܐ ܕܢܦܫ̈ܬܢ ܡܠܝ̈ܠܬܐ ܢܩܦ. ܟܕ ܗܢܘܢ ܙܘ̈ܥܐ ܒܫܘܚ̈ܠܦܝܗܘܢ ܥܗܢܘ̈ܬܐ ܡܫܚ̈ܠܦܬܐ ܠܗܘܠܐ ܡܫܟܢܝܢ ܠܘܬ ܩܘܒܠܐ ܕܢܛܚ̈ܐ ܫܘܡܠܝܢ̈ܝܐ ܕܠܐ ܣܘܦ. ܘܕܥܒܘܕܐ ܦܫܝܛܐ ܠܚܘܕܐܝܬ ܣܥܘܪ̈ܘܬܐ ܢܫܘܫܛ ܡܫܚ̈ܠܦܐ ܠܦܘܬ ܛܘܝ̈ܒܐ ܡܫܚ̈ܠܦܐ ܓܠܝܐ. ܗܐ ܓܝܪ ܙܠܝܩܐ ܫܡܫܢܝܐ ܘܙܓܘܓܝ̈ܬܐ ܡܫܚ̈ܠܦܬ ܓܘ̈ܢܐ ܙܢ̈ܝܐ ܓܠܐ ܡܫܚ̈ܠܦܐ. ܘܗܘܢܐ ܦܫܝܛܐ ܘܡܒܪܝܐ. ܠܐ ܡܫܥܒܕ ܠܫܘܚ̈ܠܦܐ ܒܗܿܝ ܕܫܘܚ̈ܠܦܘܗܝ ܠܘܬ ܫܘܚܠܦܐ ܡܘܒܠܝܢ ܕܐܠܨܝ ܐܝܬܘܬܐ ܒܡܨܥܝܐ ܐܘ ܕܠܐ ܡܨܥܝܐ.

ܦܣܘܩܐ: ܗܘܠܐ ܓܝܪ ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܬܗܘܐ ܒܬܪ ܗܿܝ ܕܠܐ ܐܝܬܝܗܿ ܗܘܬ. ܒܗܿܝ ܕܟܠ ܗܘܝܐ ܡܢ ܐܢܢܩܝ ܕܥܗܢܘܬ ܗܘܝܗ ܬܩܕܡܝܘܗܝ ܒܗܿܝ ܕܐܬܚܘܝ ܕܥܒܘܕܐ ܠܐ ܡܫܬܚܠܦܢܐ ܗܘ. ܘܥܗܢܘܬܐ ܗܿܝ ܗܝ ܗܝ ܡܬܡܨܝܢܘܬܐ ܐܡܪܗܿ ܦܝܠܣܘܦܐ. ܟܐܡܬ ܕܡܩܕܡ ܩܕܝܡܐ ܠܟܠ ܗܘܝܐ. ܘܟܕ ܩܕܡ ܗܘܠܐ ܘܠܐ ܚܕ ܐܝܬ ܡܩܒܠܢܐ ܕܥܗܢܘܬ ܗܘܝܗ. ܒܗܿܝ ܕܠܘܬ ܣܝܣܪܬܐ ܕܠܐ ܡܣܝܟܘܬܐ ܡܘܒܠܐ ܡܠܬܐ ܕܬܗܘܐ. ܟܐܡܬ ܠܟܠ ܗܘܠܐ ܐ̱ܚܪܬܐ ܗܿܝ ܕܫܟܝܪܐ. ܡܕܝܢ ܠܐ ܡܨܝܐ ܕܬܬܘܕܐ ܕܟܕ ܠܐ ܐܝܬܝܗܿ ܗܘܬ ܗܘܬ.

ܦܣܘܩܐ: ܡܢ ܓܝܪ ܗܘܢܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܡܘ̈ܠܕܐ ܟܠܗܘܢ ܡܬܬܝܬܝܢ. ܨܘܪ̈ܬܐ ܐܡܪ ܐ̱ܢܐ ܐܣܛܘܟ̈ܣܢܝܬܐ ܘܢܦܫ̈ܬܐ ܐܪ̈ܥܢܝܬܐ. ܘܢܦܫܐ ܡܠܝܠܬܐ. ܘܠܘܬܗܿ ܡܣܬܝܟ ܝܘܒܠܐ ܕܡܬܗܘ̈ܢܢܐ. ܘܫܪܝ ܡܢ ܗܘܝܐ ܡܢ ܡܥ̈ܠܝܐ ܠܡܥ̈ܠܝܐ. ܗܘܢܐ ܠܡܐܡܪ ܐܝܛܐ ܢܦܫܐ ܡܘܙܠܬܢܝܬܐ ܘܓܘܫ̈ܡܐ ܫܡܝ̈ܢܐ. ܐܝܛܐ ܗܘ̈ܠܐ ܫܝ̈ܛܬܐ. ܘܗܪܟܐ ܗܿܦܟ ܝܘܒܠܐ ܡܢ ܫܝ̈ܛܐ ܘܐܣܬܝܟ ܒܡܥ̈ܠܝܐ ܡܢ ܡܡܫܚܘܬܐ ܠܡܐܡܪ ܡܘܙܓܝܬܐ ܘܢܦܫܐ ܢܨܒܬܢܝܬܐ. ܐܝܛܐ ܚܝܘܬܢܝܬܐ. ܐܝܛܐ ܡܠܝܠܬܐ. ܘܡܢܗܿ ܗܘܢܐ ܗܘܠܢܝܐ ܥܕܡܐ ܠܗܘܢܐ ܡܬܓܪܐ ܘܢܦܫܐ ܩܘܕܫܢܝܬܐ ܡܬܝܒܠ. ܘܠܗܿ ܠܗܕܐ ܬܪܬܝܢ ܗܘ̈ܝ ܐܚܝܢ̈ܘܬܐ. ܚܕܐ ܡܢ ܠܘܬ ܥܠܡܐ ܕܩܘܕ̈ܫܐ ܒܥܠܬ ܐܠܨܝܘܬܗܿ. ܘܐ̱ܚܪܬܐ ܠܘܬ ܥܠܡܐ ܕܗܘܠܐ ܫܝܛܬܐ ܘܡܬܬܥܒܕܢܝܬܐ ܡܢ ܩܨ ܡܬܡܨܝܢܘܬܗܿ.

ܦܣܘܩܐ: ܐܢ ܓܝܪ ܟܠ ܣܓܝܐܘܬܐ ܐܠܨܐ ܕܐܦ ܡܢ ܣܓܝܐܘܬܐ ܬܗܘܐ. ܠܐ ܐܠܨܐ ܕܐܦ ܡܢ ܟܠ ܣܓܝܐܘܬܐ. ܣܓܝܐܘܬܐ ܬܗܘܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܠܠܐ ܣܘܦ ܢܫܬܘܫܛܘܢ ܫܘ̈ܟܢܐ ܘܢܛܚ̈ܐ ܕܛܒܘܬܐ ܐܝܟܢܐ ܕܩܛܦܣܝܣ ܗܿܝ ܟܠܢܝܬܐ ܗܝ ܦܪܘܛܣܝܣ ܘܒܟܝܢܐ ܠܐ ܡܬܗܦܟܢܝܬܐ ܗܝ ܐܝܟ ܢܦܫܗܿ.

ܩܦܠܐܘܢ ܕܬܠܬܐ

ܡܠܬܐ ܕܥܠ ܡܒܪܝܘܬܐ ܕܡܢ ܗܘܠܐ ܘܡܕܪܟܢܘܬܐ ܘܒܛܝܠܘܬܐ ܘܚܠܩܐ

ܘܡܠܟܘܬ ܫܡܝܐ ܐܘܟܝܬ ܒܘܣ̈ܡܐ.

ܘܐ̱ܢܫ̈ܝܢ ܡܢ ܐܣܒܪܘ ܕܡܕܪܟܢܘܬܐ ܐܝܬܝܗܿ ܗܿܝ ܕܢܗܘܐ ܡܕܪܟܢܐ ܗܘ ܩܢܘܡ ܡܬܕܪܟܢܐ. ܘܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܐܣܒܪܘ ܕܡܕܪܟܢܘܬ ܢܦܫܐ ܐܝܬܝܗܿ ܘܚܕܝܘܬܗܿ ܕܒܗܘܢܐ ܡܥܒܕܢܐ. ܘܐܢ̱ܬ ܐܫܬܘܕܥܬ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܠܥܠ ܕܬܪܝܢ ܠܐ ܡܨܝܢ ܠܡܗܘܐ ܚܕ. ܐܠܐ ܐܢ ܒܡܘܙܓܐ ܐܘ ܒܣܒܝܣܘܬܐ ܐܘ ܒܪܘܟܒܐ. ܘܟܠܗܝܢ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܕܝܠܝ̈ܬܐ ܐܢܝܢ ܕܓܘܫ̈ܡܐ. ܟܕ ܓܝܪ ܢܐܡܪ ܕܓܡܠ ܗܘܬ ܒܝܬ. ܠܘ ܚܕܝܘܬܐ. ܐܢ ܓܡܠ ܐܝܟ ܕܐܝܬܝܗܿ ܦܫܬ ܘܗܘܬ ܒܝܬ ܠܘ ܚܕܝܘܬܐ. ܘܐܢ ܒܛܠܬ ܓܡܠ. ܐܘ ܠܐ ܗܘܬ ܒܝܬ. ܗܘ ܗܟܘܬ ܠܘ ܚܕܝܘܬܐ.

ܦܣܘܩܐ: ܢܦܫܐ ܓܝܪ ܟܕ ܐܕܪܟܬ ܓܡܠ. ܐܢ ܐܝܟ ܕܐܝܬܝܗܿ ܦܫܬ ܠܘ ܚܕܝܘܬܐ. ܘܐܢ ܒܛܠܬ ܘܗܘܬ ܐ̱ܚܪܬܐ. ܗܐ ܬܘܒ ܠܘ ܚܕܝܘܬܐ. ܘܐܢ ܐܫܬܚܠܦܬ ܒܙܢܗܿ. ܗܘ ܗܟܘܬ ܠܘ ܚܕܝܘܬܐ. ܘܗܘܝܘ ܒܝܢܬ ܦܪ̈ܥܘܗܝ. ܕܦܘܠܓܐ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܫܪܝܪܐ.

ܦܣܘܩܐ: ܡܬܚܝܕܢܘܬܐ ܕܒܗܘܢܐ ܡܥܒܕܢܐ ܠܐ ܫܪܝܪܐ. ܒܗܿܝ ܕܐܠܨܐ ܡܢ ܡܕܪܟܢܘܬܐ ܡܕܡ ܕܝܠܢܝܬܐ. ܡܕܪܟܢܘܬܐ ܕܟܠܗܘܢ ܡܬܕܪ̈ܟܢܐ ܕܥܪܛܠܝܝܢ ܠܗܘܢܐ ܡܥܒܕܢܐ. ܘܗܐ ܠܘ ܗܟܢܐ. ܘܠܗܿ ܠܫܟܝܪܘܬ ܙܢܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ ܩܛܪܓܗܿ ܡܝܬܪܐ ܕܐ̱ܚܪ̈ܝܐ ܥܠ ܦܪܦܘܪܝܘܣ ܗܿܘ ܨܘܪܝܐ. ܘܒܙܚܗ ܠܐ ܡܡܫܚܐܝܬ. ܟܕ ܛܒ ܐܦ ܗܘ ܒܡܠܬܐ ܕܥܠ ܝܠܝܕܘܬܐ ܕܡܢܕܪܫ. ܘܒܡܕܡ ܡܢ ܟܬܒܘ̈ܗܝ ܐܕܘܝܗܿ ܠܚܕܝܘܬܐ ܕܢܦܫܐ ܒܨܘܪ̈ܬܐ ܡܬܗܘ̈ܢܢܝܬܐ ܘܠܝ ܡܣܬܒܪܐ ܕܠܘ ܠܗ ܠܗܿܘ ܣܘܟܠܐ ܕܒܥܝܗܝ ܗܿܘ ܒܫܡ ܚܕܝܘܬܐ. ܒܥܐ ܐܦ ܗܘ ܗܪܬܡܢ. ܐܠܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܟܐܡܬ ܕܗܢܘܢ ܟܕ ܗܢܘܢ ܗܿܘܝܢ ܡܬܕܪ̈ܟܢܐ ܕܗܘܝܐ ܡܬܦܪܫܢܐ ܘܕܢܦܫܐ ܟܕ ܬܬܓܡܪ. ܘܓܠܝܐ ܕܚܕܝܘܬܐ ܡܕܡ ܐܝܬܘܗܝ ܐܦ ܣܘܟܠܐ ܕܐܝܟ ܗܢܐ.

ܦܣܘܩܐ: ܟܠ ܓܝܪ ܐܘܣܝܐ ܡܒܪܝܬܐ ܡܕܪܟܢܝܬܐ ܗܝ ܕܝܬܗܿ ܘܝܕܝܥܘܬܗܿ. ܒܗܿܝ ܕܝܬܗܿ ܐܡܝܢܬ ܫܟܝܚܘܬܐ ܗܝ ܠܗܿ ܟܡܐ ܕܐܝܬܝܗܿ. ܘܝܕܥܬܐ ܠܘ ܡܕܡ ܗܝ ܐ̱ܚܪܝܢ ܐܠܐ ܫܟܝܚܘܬ ܡܢܝܘܬܗ ܕܡܬܝܕܥܢܐ ܒܝܬܗ ܕܝܕܘܥܐ. ܟܐܢܐܝܬ ܡܕܝܢ ܟܠ ܡܒܪܝܐ

ܝܕܘܥܐ ܗܘ ܘܡܬܝܕܥܢܐ. ܘܝܕܥܬܐ ܐܘ ܒܠܟܣܝܣ ܐ̱ܚܪܬܐ. ܗܘܢܐ ܠܡܐܡܪ ܘܡܗܘܢܢܐ ܘܡܬܗܘܢܢܐ.

ܦܣܘܩܐ: ܒܪܢܫܐ ܓܝܪ ܝܕܥ ܝܬܗ ܠܘ ܒܗܿܝ ܕܡܥܒܕܐ ܝܬܗ ܒܗ. ܒܗܿܝ ܕܡܥܒܕܢܘܬܐ ܗܝ ܐܘ ܦܫܝܛܬܐ ܗܝ ܘܠܐ ܡܕܠܠܬܐ ܒܝܬܗ. ܐܘ ܕܝܠܢܝܬܐ ܗܝ ܒܝܬܗ. ܘܗܿܝ ܩܕܡܝܬܐ ܠܐ ܡܗܢܝܐ ܝܕܥܬܐ ܕܝܠܢܝܬܐ ܕܝܬܗ. ܘܗܿܝ ܕܬܪܬܝܢ ܬܘܒ ܠܐ ܡܗܢܝܐ ܝܕܥܬܐ ܕܝܬܐ. ܒܗܿܝ ܕܝܕܥܬܐ ܙܕܩ ܕܬܗܘܐ ܝܬܐ ܩܕܡܝܬ ܘܐܠܐ ܐܝܟܢܐ ܡܬܝܕܥܐ ܕܗܿܝ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܝܠܢܝܐ ܠܗܿ ܐܘ ܠܐ. ܡܕܝܢ ܒܪܢܫܐ ܐܘܟܝܬ ܢܦܫܐ ܡܠܝܠܬܐ ܒܝܬܗܿ ܡܫܬܘܕܥܐ ܝܬܗܿ. ܘܠܘ ܒܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܝܬܗܿ.

ܦܣܘܩܐ: ܝܕܥܬܗ ܓܝܪ ܕܫܪܪܐ ܩܕܡܝܐ ܠܐ ܡܫܥܒܕܬܐ ܗܝ ܠܫܘܚ̈ܠܦܐ. ܒܕܓܘܢ ܪܡܐ ܡܢ ܙܒܢ̈ܢܝܐ. ܗܐ ܓܝܪ ܚܕ ܡܢܢ ܟܕ ܝܕܥ ܕܦܠܢ ܡܚܪ ܢܦܩ. ܟܕ ܢܦܩ ܐܢ ܗܝ ܗܿܝ ܝܕܥܬܐ ܟܬܪܬ. ܠܘ ܝܕܥܬܐ ܗܝ. ܐܢܕܝܢ ܠܘ ܗܝ ܗܐ ܐܫܬܚܠܦܬ. ܟܠ ܡܕܝܢ ܝܕܥܬܐ ܠܐ ܡܩܒܠܬ ܝܬܝܪܘܬܐ ܘܒܨܝܪܘܬܐ. ܘܠܐ ܡܫܬܚܠܦܢܝܬܐ ܐܝܟ ܗܿܠܝܢ ܦܫܝ̈ܛܬܐ ܘܟܠܗܝܢ ܟܠܢܝ̈ܬܐ ܐܢܢܩܐܝܬ ܫܟܝܚܐ ܠܗ ܡܪܝܡܐ. ܐܠܐ ܐܢ ܗܠܝܢ ܩܢܘܡ̈ܝܬܐ ܕܬܚܝܬ ܙܒܢܐ ܕܠܘ ܩܢܘܡܐܝܬ ܐܘ ܙܒܢܐܝܬ. ܐܠܐ ܒܙܢܐ ܟܘܠܢܝܐ ܕܠܐ ܣܒܠ ܫܘܚܠܦܐ ܝܕܥ ܠܗܝܢ. ܘܗܟܢܐ ܐܦܠܐ ܚܕܐ ܦܪܨܢܘܢܝܬܐ ܡܢ ܗܿܢܝܢ ܕܒܫܡܝܐ ܘܒܐܪܥܐ ܡܪܕܐ ܡܢ ܝܕܥܬܗ ܚܒܫܬ ܟܠ.

ܦܣܘܩܐ: ܫܪܪܐ ܩܕܡܝܐ ܚܝܐ ܗܘ. ܒܗܿܝ ܕܡܕܪܟܢܐ ܗܘ ܥܒܘܕܐ ܕܟܠܗܿ ܫܟܝܚܘܬܐ. ܐܟܡܐ ܕܝܕܥܬܗ ܠܘ ܐ̱ܚܪܬܐ ܗܝ ܡܢ ܝܬܗ. ܗܘ ܗܟܘܬ ܘܚܝܘܬܗ ܠܘ ܐ̱ܚܪܬܐ ܗܝ ܡܢ ܝܬܗ. ܘܟܕ ܠܐ ܣܢܝܩ ܥܠ ܙܘ̈ܥܐ ܐܘܪ̈ܓܢܝܐ ܡܨܐ ܗܘ ܟܠ ܡܪܢܐܝܬ. ܘܝܕܥܬܗ ܒܠܚܘܕ ܒܗܿܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܒܗܿܝ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܣܦܩܐ ܠܘܬ ܫܟܚܬܗܝܢ. ܠܗܠܝܢ ܕܝܢ ܒܝܕ ܡܨܥܝܐ. ܠܗܿܘ ܕܝܢ ܠܐ ܣܟ. ܘܒܛܝܠܘܬܐ ܐܚܕܬ ܟܠ ܗܝ ܗܝ ܗܕܐ ܝܕܥܬܐ. ܗܿܢܘ ܗܟܝܠ ܐ̱ܪܙܗܿ ܕܒܪܘܝܘܬܐ. ܘܟܠ ܫܒܝܠ ܕܠܗܠ. ܠܘ ܠܐ ܡܩܒܠܐ ܪܒܬ ܠܘܬ ܣܓܝܐܘܬܗ ܕܣܓܝܕܐ.

ܦܣܘܩܐ: ܗܿܝ ܕܫܟܝܚܘܬܐ ܦܫܝܛܬܐ ܗܝ ܗܿܝ ܡܢܝܘܬ ܙܟܝܬ ܟܠ ܓܡܝܪ̈ܘܢ ܕܓܡܝܪ̈ܐ ܚܣܝܪܐ ܒܦܚܡܗܿ ܠܐ ܡܬܕܪܟܢܐ ܗܘ ܐܟܡܐ ܕܐܝܬܘܗܝ. ܐܠܐ ܠܗ. ܒܕ ܗܘ ܠܗ ܫܘܐ. ܘܠܗ ܦܐܐ ܫܘܒܚܐ ܡܢ ܟܠ. ܠܐ ܡܬܕܪܟ ܡܢ ܟܠ. ܘܗܘ ܡܕܪܟ ܟܠ ܒܙܢܐ ܕܟܘܠܢܝ.

ܦܣܘܩܐ: ܠܐ ܓܝܪ ܦܐܝܐ ܗܘܬ ܠܛܒܘܬܗ ܕܫܪܪܐ ܩܕܡܝܐ. ܕܬܬܙܝܥ ܬܐܘܪܝܐ ܕܝܠܗ ܘܬܩܘܡ ܠܘܬ ܬܚܘܡܐ ܕܡܟܢܘܬ ܡܬܡܨ̈ܝܢܐ ܕܠܐ ܣܘܦ. ܡܟܝܠ ܡܬܘܡܝܘܬܗ ܐܠܨܐܝܬ ܗܘܠܐ ܐܫܟܚ ܠܐ ܙܒܢܝܬܐ ܕܩܢܝܐ ܚܝܠ ܚܫܘܫܘܬܐ ܕܠܐ ܣܘܦ. ܐܟܡܐ ܕܐܦ ܗܘ̈ܢܐ ܐܫܟܚ ܕܩܢܝܢ ܚܝܠ ܥܒܘܕܘܬܐ ܕܠܐ ܣܘܦ. ܘܟܕ ܒܠܥܕ ܥܗܢ̈ܘܬܐ ܘܠܐ ܚܕ ܢܛܚܐ ܕܫܘܡܠܝܐ ܡܨܐ ܠܡܫܬܟܢܘ. ܩܢܘ̈ܡܐ ܐܫܟܚ ܡܘܙًܠܬܢܝܐ. ܕܟܕ ܡܛܠ ܢܝ̈ܫܐ ܡܕܡ ܡܥ̈ܠܝܐ ܚܕܪܝܢ ܥܗܢ̈ܘܬܐ ܠܗܿ ܠܗܘܠܐ ܗܿܝ ܝܗܒܝܢ ܠܡܩܒܠܘ ܨܘܪ̈ܬܐ ܘܫܘܡ̈ܠܝܐ ܕܠܐ ܣܘܦ. ܘܗܟܢܐ ܡܬܦܬܚܝܢ ܬܪ̈ܥܝ ܐܘܪܫܠܡ ܕܠܥܠ ܘܡܬܬܡܛܪ̈ܢ ܒܘܪ̈ܟܬܐ. ܘܥܗܢܘܬܐ ܡܢ ܗܝ ܗܝ ܟܐܢܐܝܬ ܨܝܘܕܬܗܘܢ ܕܫܘܡ̈ܠܝܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܫܘܫܡܢܐ ܒܫܝܛܘܬܗ ܐܠܘ ܩܢܐ ܗܘܐ ܡܘܙܓܐ ܒܝܬܝ ܠܡܡܫܚܘܬܐ ܐܝܟ ܕܐܦ ܐܕܡܝܐ ܠܘ ܡܬܟܠܝܘ ܡܬܟܠܝܐ ܗܘܬ ܡܢܗ ܢܦܫܐ ܡܠܝܠܬܐ ܒܗܿܝ ܕܘܠܐ ܚܕܐ ܩܠܘܛܘܬܐ ܠܘܬ ܝܗܘܒܐ.

ܦܣܘܩܐ: ܡܢ ܓܝܪ ܐ̱ܪ̈ܙܝܗܿ ܕܒܛܝܠܘܬܐ ܣܝܡܝ̈ܗܘܢ ܕܗܝ̈ܟܠܝ ܢܦܫ̈ܬܐ ܡܠܝ̈ܠܬܐ ܒܡܨܥܬܐ ܕܗܢܐ ܟܠ. ܒܗܿܝ ܕܐܢ ܐܬܩܪ̈ܒܝܢ ܠܐ ܝܬܝܪ ܛܟ ܐܣܬܝ̈ܛܝܢ. ܘܐܢ ܣܛܪ ܡܢ ܢܘܪܐ ܗܘܐ ܗܘܐ ܫܒܒܗ ܕܡܘܙܠܬܐ. ܐܦ ܗܿܘ ܠܢܘܪܢܝܘܬܐ ܡܫܬܚܠܦ ܗܘܐ ܘܡܬܥܦܦܐ ܗܘܬ ܚܡܝܡܘܬܐ ܠܒܪ ܡܢ ܡܡܫܚܘܬܐ. ܘܟܕ ܡܣܢܩ ܣܢܝ̈ܩܢ ܗܘ̈ܝ ܚܝ̈ܘܬܐ ܟܠܗܝܢ ܐܘܪ̈ܓܢܝܬܐ ܥܠ ܐܣܛܘܟܣܐ ܝܒܝܫܐ ܠܡܣܬܡܟܘ ܥܠܘܗܝ ܠܘܬܗ ܕܗܢܐ ܐܫܬܟ̈ܚܝ. ܘܐܙܕܓܪ ܐܣܛܘܟܣܐ ܡܝܢܝܐ ܡܢ ܫܘܠܛܢܐ ܕܥܠܘܗܝ ܡܢ ܩܨ ܣܢܝܩܘܬܐ ܐܢܢܩܝܬܐ ܕܥܠ ܢܦܐܫܬܐ. ܘܐܬܛܟܣ ܡܢ ܥܡ ܢܘܪܐ ܗܿܘ ܡܐ ܕܠܗܿ ܒܝܬܝ ܒܚܡܝܡܘܬܐ ܥܡ ܕܝܢ ܐܪܥܐ ܗܿܘ ܡܐ ܕܠܗܿ ܒܝܬܝ ܒܩܪܝܪܘܬܐ. ܘܐܬܒܝܬܝܘ ܗܢܘܢ ܡܨ̈ܥܝܐ ܒܪܛܝܒܘܬܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܬܒܛܠ ܟܐܢܘܬܐ ܗܘ̈ܝܐ ܘܡܘܙًܠܬܐ ܬܘܒ ܐܠܘ ܒܟܠܢܝܘܬܗܝܢ ܢܘܗܪ̈ܝܬܐ ܗܘ̈ܝ ܡܘܩܕܘ ܡܘ̈ܩܕܢ ܗܘ̈ܝ ܠܬܚ̈ܬܝܐ ܒܣܓܝܐܘܬ ܙܠܓܝ̈ܗܝܢ. ܘܐܠܘ ܒܟܠ ܐܣܬܦ̈ܩܝ ܡܢ ܢܘܗܪܐ. ܒܚܫܘܟܐ ܠܐ ܡܬܡܠܚܢܐ ܦܝܫܝܢ ܗܘܘ ܬܚ̈ܬܝܐ. ܘܢܗܝܪ̈ܝܗܝܢ ܬܘܒ ܐܠܘ ܫܠܝ̈ܐ ܘܠܐ ܡܬܬܙܝ̈ܥܢܐ ܗܘܘ ܡܚܪܟܘ ܡܚܪܟܝܢ ܗܘܘ ܙܠܝܩܝ̈ܗܘܢ ܠܗܢܘܢ ܩܪ̈ܝܒܐ. ܘܠܐ ܡܛܝܐ ܗܘܬ ܡܘܬܪܢܘܬܗܝܢ ܠܪ̈ܚܝܩܐ. ܫܘܒܚܐ ܡܕܝܢ ܠܝܗܘܒܐ ܕܝܘܬܪ̈ܢܐ ܡܒܘܥܐ ܕܫܟܝܚܘܬܐ ܘܢܒܥܐ ܕܛܒܘܬܐ.

ܦܣܘܩܐ: ܐܨܕ ܐܘ ܐܢ̱ܬ ܒܐܚܝܢܘܬܐ ܕܩܢܐ ܦܓܪܟ ܠܘܬ ܥܠܡ ܐܣܛܘ̈ܟܣܐ. ܘܐܣܛܘܟܣܐ ܠܘܬ ܓܘܫܡܐ ܡܘܙܠܬܢܝܐ. ܘܗܘ ܗܢܐ ܠܘܬ ܢܦܫܐ ܡܘܙܠܬܢܝܬܐ. ܘܗܝ ܗܕܐ ܠܘܬ ܗܘ̈ܢܐ. ܘܗܢܘܢ ܗܠܝܢ ܠܘܬ ܗܘܢܐ ܥܠܬܢܐ ܩܕܡܝܐ ܡܕܒܪ ܡܪܟܒܬܐ ܪܡܬ ܡܢ ܟܠ. ܘܗܘ ܗܢܐ ܠܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܐܚܪܝܐ ܕܟܠܗܘܢ ܘܩܕܡܝܐ ܕܠܗ ܟܠ ܡܫܬܥܒܕ ܘܠܟܠ ܐܚܝܕ ܘܡܢܗ ܟܠ ܡܠܐ.

ܦܣܘܩܐ: ܒܝܫܬܐ ܡܢ ܠܘ ܝܬܢܝܬܐ ܡܕܡ ܐܝܬܝܗܿ. ܐܠܐ ܓܠܝܙܘܬܐ ܕܝܬܐ. ܐܘ ܓܠܝܙܘܬܐ ܕܫܘܡܠܝܐ ܡܕܡ. ܘܡܬܡܨ̈ܝܢܐ ܡܢܗܘܢ ܡܢ ܡܚܪܪܘ ܡܚܪܪܝܢ ܡܢ ܒܝܫܬܐ ܣܟ. ܘܓܡܝܪ̈ܝ ܒܟܠ ܘܠܐ ܚܣܝܪ̈ܐ ܐܝܬܝܗܘܢ. ܘܡܢܗܘܢ ܕܝܢ ܚܒܝܟܐ ܒܛܒܘܬܗܘܢ ܒܝܫܬܐ. ܐܠܐ ܕܛܒܘܬܐ ܗܘ ܥܘܠܒܢܐ. ܒܝܫܬܐ ܕܝܢ ܦܫܝܛܬܐ ܕܡܢܟܪܝܐ ܡܢ ܛܒܬܐ. ܐܘ ܒܝܫܬܐ ܚܒܝܟܬ ܥܡ ܛܒܬܐ. ܐܠܐ ܕܕܒܝܫܘܬܐ ܗܝ ܥܘܠܒܢܐ. ܐܦܢ ܡܢ ܗܘܢܐ ܡܥܠ ܥ̈ܐܠܢ ܒܦܘܠܓܐ. ܒܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܝܢ ܘܠܐ ܣܟ ܡܨ̈ܝܢ ܠܡܫܬܟܚܘ. ܟܕ ܠܐ ܦܐܐ ܠܛܒܐ ܠܡܫܟܚܘܬܗܝܢ. ܙܢܐ ܕܝܢ ܗܿܘ ܩܕܡܝܐ ܐܠܨܐܝܬ ܡܫܬܟܚ ܡܢ ܛܒܐ ܡܪܢܝܐ ܐܝܟ ܕܝܠܦܬ ܥܠ ܡܬܡܨܝܢܐ ܡܥܠܝܐ ܘܥܠܬܢܐ ܩܕܡܝܐ ܘܗܘ̈ܢܐ ܕܥܡܗ. ܗܘ ܗܟܘܬ ܘܙܢܐ ܬܪܝܢܐ. ܒܗܿܝ ܕܡܗܡܝܢܘܬܐ ܕܡܢ ܛܒܬܐ ܪܒܬܐ ܒܥܠܬ ܒܝܫܬܐ ܙܥܘܪܬܐ ܒܝܫܬܐ ܗܝ ܪܒܬܐ. ܘܗܘ ܗܢܐ ܙܢܐ ܐܝܟ ܗܘܝܗܿ ܕܢܘܪܐ ܕܡܘܬܪ̈ܢܘܬܐ ܡܢ ܩܢܝܐ ܣܘܓܐܐ. ܐܘ ܐܝܟܢܐ ܠܐ. ܘܡܢܬܐ ܗܝ ܡܢ ܐܪܒܥ ܡܢܘ̈ܢ ܕܥܠܡܐ ܐܣܛܘܟܣܢܝܐ. ܘܐܦܢ ܠܦܘܬ ܟܘܝ̈ܢܐ ܣܘܓ̈ܦܢܐ ܡܕܡ ܝܩܕܢ̈ܝܐ ܓܕܫܝܢ ܡܢܗ. ܒܗܿ ܒܕܡܘܬܐ ܘܚܝ̈ܘܬܐ ܡܕܡ ܕܠܦܘܬ ܫܟܚܬܗܝܢ. ܠܘ ܠܒܪ ܡܢ ܛܒܘܬܐ ܐܢܝܢ. ܘܐܦܢ ܠܘ ܡܕܡ ܐ̱ܚܪܝܢ ܢܗܐ ܒܗܘܢ ܡܢ ܛܒܘܬܐ ܣܛܪ ܡܢ ܫܟܝܚܘܬܐ. ܐܠܐ ܠܦܘܬ ܟܘܝ̈ܢܐ ܙܝ̈ܡܝܐܣ ܡܕܡ ܡܢܗܝܢ ܓܕ̈ܫܢ. ܗܘ ܗܟܘܬ ܘܐܕܫܐ ܐ̱ܢܫܝܐ ܕܥܗܢ ܠܡܩܒܠܘ ܡܝܬܪ̈ܘܬܐ ܣܘܓܐܐ ܓܕܫܐ ܠܗ ܠܡܘܕܝܘ ܬܘܕܝ̈ܬܐ ܟܕܒ̈ܬܐ. ܘܠܡܣܥܪ ܣܥܘܪ̈ܘܬܐ ܒܝܬܝ̈ܬ ܠܚܛܝܬܐ. ܐܠܐ ܒܝܫ̈ܬܐ ܕܐܝܟ ܗܿܠܝܢ ܒܩܢܘ̈ܡܐ ܒܨܝܪ̈ܝ ܡܢܝܢܐ ܡܫܬܟ̈ܚܢ. ܘܙܟ̈ܝܐ ܛܒ ܡܢ ܚܝ̈ܒܐ ܣܓܝܐܝܢ ܘܒܝܫܬܐ ܡܢ ܥܠܬ ܒܚܠܩܐ ܠܘ ܒܟܝܢܐ ܐܠܐ ܒܓܕܫܐ. ܘܥܠܬܗ ܗܝ ܡܬܡܨܝܢܘܬܐ ܐܝܬܝܗܿ ܘܓܠܝܙܘܬܐ.

ܦܘܫܟܐ ܘܫܪܝܐ: ܠܐ ܡܬܐܡܪܐ ܘܠܡܢܐ ܐܦ ܗܢܐ ܙܢܐ ܠܐ ܚܒܝܟ ܒܒܝܫܬܐ ܠܐ ܐܫܬܟܚ. ܒܗܿܝ ܕܐܡܪܝܢܢ ܕܐܠܘ ܗܟܢܐ ܐܫܬܟܚ ܠܘ ܗܘ ܙܢܐ ܗܿܘܐ ܗܘܐ. ܐܠܐ ܗܿܘ ܩܕܡܝܐ. ܘܗܘ ܦܘܫܟܐ ܠܘ ܡܕܡ ܗܘ ܐ̱ܚܪܝܢ. ܐܠܐ ܕܠܡܢ ܢܘܪܐ ܠܐ ܢܘܪܐ ܠܐ ܐܬܒܪܝܬ. ܐܘ ܡܝ̈ܐ ܠܐ ܡܝ̈ܐ.

ܦܘܫܟܐ ܘܫܪܝܐ: ܐܦܠܐ ܬܘܒ ܡܬܐܡܪܐ ܕܠܡܢܐ ܐܡܪܬܘܢ ܕܒܨܝܪܝܢ ܩܢܘ̈ܡܝ ܚܣܝܪ̈ܐ ܡܢ ܕܓܡܝܪ̈ܐ. ܘܗܐ ܒܝ̈ܫܐ ܘܦܝܓ̈ܢܐ ܟܗܝܢܝܢ ܒܥܠܡܐ. ܒܗܿܝ ܕܐܡܪܝܢܢ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܡܢܗܘܢ ܡܢ ܕܓܡܝܪ̈ܝ ܒܟܠ ܐܝܬܝܗܘܢ. ܡܢܗܘܢ ܕܝܢ ܚܣܝܪ̈ܝ ܒܟܠ. ܡܢܗܘܢ ܕܝܢ ܡܨ̈ܥܝܐ. ܘܟܕ ܙܢܐ ܬܠܝܬܝܐ ܠܗܿܘ ܩܕܡܝܐ ܡܬܬܠܘܬ ܝܕܝܥܐ ܕܛܒܬܐ ܥܠܒܐ. ܘܓܠܝܐ ܬܘܒ ܕܩܢܘ̈ܡܐ ܕܛܒ ܓܘܡܕܢܝܢ ܘܡܢ ܕܪܓܐ ܕܛܒܘܬ ܬܘܕܝܬܐ ܢܦܝܠܝܢ ܠܘ ܣܓܝ ܐܠܐ ܕܠܝ̈ܠܐ ܐܝܬܝܗܘܢ.

ܦܘܫܟܐ ܘܫܪܝܐ: ܠܐ ܡܬܐܡܪܐ ܕܟܕ ܟܠ ܡܕܡ ܒܚܠܩܐ ܠܡܢܐ ܫܘܢܩܐ. ܒܗܿܝ ܕܐܡܪܝܢܢ ܕܫܘܢܩܐ ܠܡ ܢܩܦ ܠܢܦܫܐ ܚܠܦ ܚܛܗ̈ܝܗܿ. ܠܘ ܡܢ ܡܬܢܩܡܢܐ ܡܕܡ. ܐܠܐ ܗܝ ܥܡܗܿ ܛܥܝܢܐ ܙܢ̈ܝܐ ܡܫܢܩܢ̈ܝܗܿ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܪ̈ܓܝܓܬܐ ܒܣܪ̈ܢܝܬܐ ܕܡܢܗܝܢ ܟܕ ܡܬܦܪܫܐ ܒܝܕ ܩܨܐ ܘܥܫܢܐ ܝܐܝܒܘܬܗܿ ܕܠܗܝܢ. ܘܠܐ ܡܬܡܨܝܢܐ ܗܘ ܠܗܿ ܗܦܘܟܝܐ. ܡܫܬܢܩܘ ܡܫܬܢܩܐ ܘܒܢܘܪܐ ܕܥܡܗܿ ܒܪܘܚ ܝܩܕܐ. ܘܚܐܫܐ ܚܫܐ ܕܟܪ̈ܝܗܐ ܕܡܢ ܩܨ ܝܥܢܘܬܐ ܕܡܢ ܩܕܝܡ ܠܗܘܢ ܢܩܦ.

ܦܣܘܩܐ: ܢܦܫܐ ܓܝܪ ܡܦܫ ܦܝܫܐ ܒܬܪ ܦܓܪܐ. ܒܗܿܝ ܕܥܠܬܗܿ ܡܫܟܚܢܝܬܐ ܐܡܝܢܬ ܫܟܝܚܘܬܐ ܗܝ. ܘܐܢ ܢܣܝܡ ܕܒܛܠܐ ܗܘ ܒܘܛܠܗܿ ܐܘ ܠܝܬܗܿ ܗܘ ܐܘ ܡܢ ܩܨ ܫܟܝܚܘܬܐ. ܕܗܿܘ ܡܐ ܓܠܝܙܘܬܗ ܥܐܠܐ ܒܥܠܬܘܬ ܫܟܝܚܘܬܗܿ. ܐܘ ܡܢ ܩܨ ܓܠܝܙܘܬܐ ܕܗܿܘ ܡܐ ܕܫܟܝܚܘܬܗ ܥܐܠܐ ܒܥܠܬܘܬ ܫܟܝܚܘܬܗܿ. ܘܗܿܘ ܩܕܡܝܐ ܠܐ ܫܪܝܪ ܒܗܿܝ ܕܐܠܘ ܠܝܬܗܿ ܗܿܘܐ ܒܘܛܠܗܿ ܠܐ ܣܟ ܐܫܬܟܚܬ. ܐܦܠܐ ܬܘܒ ܣܩܘܒܠܝܐ ܩܢܝܐ ܡܒܛܠܢܐ. ܒܗܿܝ ܕܠܘ ܒܗܿܘ ܕܣܝܡ ܗܝ. ܒܗܿ ܒܕܡܘܬܐ ܘܬܪܝܢܐ ܘܬܠܝܬܝܬܐ ܒܗܿܝ ܕܗܿܘ ܡܕܡ ܐܢ ܐܘܣܝܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܠܐ ܝܗܒܬ ܫܟܝܚܘܬܐ ܠܐ ܐܠܨܐ ܡܢ ܓܠܝܙܘܬܗܿ ܓܠܝܙܘܬ ܢܦܫܐ. ܘܐܢ ܕܓܕܫܐ ܗܘ. ܒܗܿ ܒܕܡܘܬܐ ܠܐ ܐܠܨܐ. ܒܗܿܝ ܕܫܟܝܚܘܬܗ ܐ̱ܚܪܢܐ ܡܢ ܫܟܝܚܘܬܗܿ.

ܦܘܫܟܐ ܘܫܪܝܐ: ܠܐ ܡܬܐܡܪܐ ܕܗܘ ܫܪܝܗ ܕܐܣܪܐ ܣܦܩ ܗܘ ܠܘܬ ܒܘܛܠܗܿ. ܒܗܿܝ ܕܐܡܪܝܢܢ ܕܐܣܪܐ ܡܢ ܩܛܝܓܘܪܝܐ ܗܘ ܕܠܘܬ ܡܕܡ. ܕܗܝ ܬܚܘܒܐ ܒܙܢ̈ܝܐ ܓܕܫܢ̈ܝܐ. ܘܕܓܕ̈ܫܐ ܡܢ ܚܝ̈ܠܬܢܐ ܘܠܐ ܚܕ ܫܘܚܠܦܐ ܒܟܝ̈ܢܐ ܡܟܢܝܢ ܠܡܥܒܕ ܓܠܝܐ. ܐܝܟܢܐ ܡܕܝܢ ܬܚܘܒܗܘܢ.

ܦܘܫܟܐ ܘܫܪܝܐ: ܠܐ ܡܬܐܡܪܐ ܕܐܟܡܐ ܕܡܘܙܓܐ ܥܠܬܐ ܗܘܐ ܕܫܟܝܚܘܬܗܿ ܒܫܘܪܝܐ. ܗܘ ܗܟܘܬ ܒܘܛܠܗ ܐܘܟܝܬ ܒܘܠܒܠܗ ܥܠܬܐ ܢܗܐ ܕܒܘܛܠܗܿ. ܒܗܿܝ ܕܐܡܪܝܢܢ ܕܡܘܙܓܐ ܥܠܬܐ ܗܘ ܕܢܫܬܟܚ ܠܗ ܫܘܡܠܝܐ ܡܕܡ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܘܣܝܐ ܡܒܪܝܬܐ ܩܝܡܬ ܠܝܬܗܿ. ܒܕܓܘܢ ܠܘ ܡܕܡ ܐ̱ܚܪܝܢ ܢܩܦ ܠܒܘܠܒܠܗ ܝܬܝܪ ܡܢ ܗܿܝ ܕܠܐ ܬܘܒ ܬܗܘܐ ܐܘܣܝܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ ܫܘܡܠܝܐ ܠܗ. ܘܠܘ ܕܠܐ ܬܗܘܐ ܗܝ ܒܝܬܗܿ.

ܦܣܘܩܐ: ܢܦܫܐ ܓܝܪ ܠܐ ܡܟܢܐ ܕܬܥܒܪ ܡܢ ܦܓܪܐ ܠܐܚܪܝܢ. ܒܗܿܝ ܕܦܓܪܐ ܟܕ ܡܘܙܓܐ ܡܕܡ ܠܗ ܢܗܘܐ. ܡܫܘܐ ܫܘܐ ܗܝܕܝܟ ܠܘܩܒܠ ܢܦܫܐ ܡܢ ܝܗܘܒܐ ܕܫܘܡ̈ܠܝܐ. ܘܐܢ ܢܦܫܐ ܐ̱ܚܪܬܐ ܡܢ ܦܓܪ ܐ̱ܚܪܝܢ ܠܗܿ ܥܒܪܐ ܘܢܩܦܐ. ܡܫܬܟ̈ܚܢ ܠܚܕ ܦܓܪ ܬܪܬܝܢ ܢܦܫ̈ܢ ܗܿܝ ܕܫܟܝܪܐ. ܒܗܿܝ ܕܟܠ ܒܪܢܫ ܠܐ ܝܕܥ ܠܝܬܗ ܐܠܐ ܚܕܐ ܢܦܫ.

ܦܘܫܟܐ ܘܫܪܝܐ: ܠܐ ܡܬܐܡܪܐ ܕܠܘ ܟܠ ܢܦܫܐ ܡܢ ܝܗܘܒܐ ܡܫܬܟܢܐ ܐܠܐ ܢܦܫ̈ܬܐ ܕܢܨ̈ܒܬܐ ܟܕ ܡܫܬܡ̈ܠܝܢ ܠܦܓܪ̈ܝ ܚܝܘ̈ܬܐ ܥܒܪ̈ܢ. ܘܗܿܢܝܢ ܟܕ ܬܘܒ ܢܫܬܡ̈ܠܝܢ ܠܘܬ ܦܓܪ̈ܝ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܥܒܪ̈ܢ. ܘܒܗܘܢ ܢܫܬܡ̈ܠܝܢ ܡܬܦܪ̈ܩܢ ܘܒܗܘ̈ܢܐ ܡܬܚܝ̈ܕܢ. ܒܗܿܝ ܕܐܡܪܝܢܢ ܕܐܢ ܢܨܒܬܐ ܒܝܕ ܡܘܙܓܐ ܢܦܫܐ ܡܫܬܘܝܐ ܠܡܩܒܠܘ ܡܢ ܝܗܘܒܐ ܕܫܘܟ̈ܢܐ. ܟܡܐ ܟܝܬ ܦܓܪܐ ܐ̱ܢܫܝܐ ܕܛܒ ܡܢܗ ܓܡܝܪ ܢܫܬܘܐ ܠܡܩܒܠܘ.

ܦܘܫܟܐ ܘܫܪܝܐ: ܐܦܠܐ ܬܘܒ ܡܬܐܡܪܐ ܕܡܕܝܢ ܠܡܓܢܛܝܣ ܠܡܢܐ ܝܬܝܪ ܡܢ ܕܠܦܓܪ ܒܪܢܫܐ ܫܘܡܠܝܐ ܐܫܬܟܢ ܕܒܗ ܐܬܡܨܝ ܠܡܬܦ ܦܪܙܠܐ. ܟܕ ܛܒ ܝܬܝܪ ܚܣܝܪ ܡܢܗ. ܒܗܿܝ ܕܐܡܪܝܢܢ ܕܦܓܪܐ ܐ̱ܢܫܝܐ ܒܝܕ ܡܥܠܝܘܬ ܡܘܙܓܗ ܫܘܡܠܝܐ ܕܝܬܝܪ ܓܡܝܪ ܘܡܥܠܝ ܡܢ ܢܬܘܦܘܬ ܦܪܙܠܐ ܐܫܬܘܝ ܠܡܩܒܠܘ.

ܦܣܘܩܐ: ܠܗܢܝܐܘ̈ܬܐ ܓܝܪ ܡܬܪ̈ܓܫܢܝܬܐ ܕܡܢ ܪ̈ܓܫܐ ܒܪ̈ܝܐ ܡܬܕܪ̈ܟܢ ܐܝܟ ܕܒܣܘܓܐܐ ܗܢܝܐܘ̈ܬܐ ܡܬܕܪ̈ܟܢܝܬܐ ܕܪ̈ܓܫܐ ܓܘ̈ܝܐ ܥܠܒ̈ܢ. ܐܝܟܢܐ ܠܐ. ܘܗܐ ܗܿܘ ܕܒܩܘܦ̈ܣܐ ܫܓܝܡ ܡܫܬܥܐ. ܡܢ ܣܘܓܐܬ ܪ̈ܓܝܓܬܐ ܡܬܐܟܠܢܝ̈ܬܐ ܘܡܫܬܬܝܢ̈ܝܬܐ ܡܗܡܐ ܘܐܦ̈ܐ ܡܗܦܟ. ܘܠܐ ܐܫܬܥܢܝܐ ܗܿܘ ܛܒ ܓܒܐ ܘܒܪܢܫܐ ܬܘܒ ܡܢ ܩܨ ܗܿܝ ܕܠܐ ܢܬܒܙܚ ܠܒܘܣ̈ܡܐ ܣܘܓܐܐ ܫܐܛ ܘܠܘ ܒܪܢܫܐ ܒܠܚܘܕ ܐܠܐ ܘܚܝ̈ܘܬܐ ܕܠܐ ܡܠܝ̈ܠܢ. ܐܝܟܢܐ ܕܡܝܢܩܬܐ ܬܓܠܘܙ ܝܬܗܿ ܘܠܝܠܕܗܿ ܬܪ̈ܣܝܬܐ ܫܦܝ̈ܥܬܐ ܬܥܬܕ. ܐܦ ܘܫܝܛܗܝܢ ܕܚܝ̈ܘܬܐ ܟܠܒܐ ܠܡܐܡܪ ܨܝܕܐ ܕܥܠ ܡܘܠܝ ܪܓܬ ܡܪܗ ܛܒ ܡܢ ܕܥܠ ܟܦܢܗ ܠܗ ܡܬܒܛܠ. ܘܕܠܘܬ ܗܿܘ ܢܛܥܢܝܘܗܝ ܠܨܝܕܐ ܠܗ ܪܚܝܡ ܘܐܟܦ. ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܗܟܢܐ ܐܢܝܢ ܕܠܐ ܦܘܠܓ. ܟܡܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܗܢܝ̈ܐܘܬܐ ܡܬܗܘ̈ܢܢܝܬܐ ܕܡܘܬ ܫܡܫܐ ܟܕ ܢܕܢ̈ܚܢ ܢܚ̈ܦܝܢ ܠܗܢܝܢ ܒܣܪ̈ܢܝܬܐ. ܡܐܟܠܐ ܠܡܐܡܪ ܐܘ ܡܫܬܝܐ ܐܘ ܙܘܘܓܐ. ܘܒܢ̈ܝ ܥܠܡܐ ܛܥܝܢ ܒܕܠܐ ܚܟܡܝܢ ܠܗܝܢ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܐܦܠܐ ܡܬܝܐܒܝܢ ܠܡܬܬܒܪܩܘ ܒܙًܠܓܐ ܠܐ ܡܬܪ̈ܓܫܢܐ ܕܫܒܒܘܬ ܐܠܗܘܬܐ.

ܦܣܘܩܐ: ܗܢܝܐܘܬܐ ܡܢ ܐܝܬܝܗܿ ܡܕܪܟܢܘܬ ܫܘܡܠܝܐ ܕܡܕܪܟܢܐ ܠܡܕܪܟܢܐ ܒܗܿܝ ܕܡܕܪܟܢܐ ܗܘ ܟܕ ܠܐ ܢܗܐ ܗܿܘ ܕܟܠܐ ܐܘ ܣܩܘܒܠܝ. ܒܕܓܘܢ ܟܠ ܚܝܠܐ ܕܝܠܢܝܐ ܕܝܠܢܐܝܬ ܫܘܡܠܝܐ ܩܢܐ ܘܚܣܝܪܘܬܐ ܘܒܦܚܡܝܗܝܢ ܗܢܝܐܘܬܐ ܘܚܫܐ. ܘܡܣܬܒܪܐ ܕܠܘ ܟܠ ܫܘܡܠܝܐ ܐܦ ܗܢܝܐܘܬܐ ܐܟܙܢܐ ܕܚܘܠܡܢܐ ܕܟܕ ܫܘܡܠܝܐ ܗܘ ܠܘ ܗܢܝܐܘܬܐ. ܘܕܠܐ ܫܪܝܪ ܣܒܪܐ ܓܠܝܐ. ܒܗܿܝ ܕܬܚܡܢܢ ܕܫܘܡܠܝܐ ܡܬܕܪܟܢܐ ܙܕܩ ܕܢܗܘܐ. ܗܝܕܝܢ ܗܢܝܐܐ. ܚܘܠܡܢܐ ܕܝܢ ܘܣܘܓܐܐ ܕܐܝܢܝ̈ܘܬܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܝܬܐ ܟܕ ܐܟܣܝܣܐܝܬ ܗܘ̈ܝܢ ܡܬܒܝ̈ܬܝܢ ܠܪܓܫܐ ܘܠܐ ܬܘܒ ܡܢܗܝܢ ܚܐܫ. ܘܡܛܠ ܗܕܐ ܠܐ ܡܬܕܪ̈ܟܢܝܬܐ ܠܗ ܗܘ̈ܝܢ. ܐܝܟܢܐ ܠܐ ܘܗܐ ܟܪܝܗܐ ܟܕ ܡܢܫܠܝ ܚܘܠܡܢܐ ܩܢܐ ܒܗܢܝܐܘܬܐ ܕܠܐ ܙܥܘܪ ܡܪܓܫ.

ܦܣܘܩܐ: ܘܗܢܝܐܐ ܡܢ ܐܝܬ ܐܡܬܝ ܕܢܬܛܝܒ ܒܠܥܕ ܗܢܝܐܘܬܐ. ܐܟܙܢܐ ܕܚܝܠܝܘܬܐ ܠܡܪ̈ܬܢܐ. ܗܘ ܗܟܘܬ ܘܡܚܫܢܐ ܒܠܥܕ ܚܫܐ ܐܝܟ ܓܙܪܐ ܘܝܩܕܢܐ ܠܡܪ̈ܝ ܦܠܓܐ ܘܬܝܘ̈ܒܐ. ܘܗܢܘܢ ܗܠܝܢ ܠܘ ܡܬܚܓܪܝܢ ܡܢ ܗܿܝ ܕܢܬܗܢܘܢ ܐܘ ܢܚܫܘܢ ܐܠܐ ܡܢ ܩܨ ܓܠܝܙܘܬ ܡܕܪܟܢܘܬܐ ܕܡܕܪܟܢܐ. ܒܕܓܘܢ ܟܕ ܢܣܛܐ ܗܿܘ ܕܟܠܐ ܗܝܕܝܟ ܥܫܢܐ ܐܦ ܗܢܝܐܘܬܐ ܐܦ ܚܫܐ. ܗܘ ܗܟܘܬ ܘܗܿܘ ܕܠܐ ܛܥܡܗܿ ܠܗܢܝܐܘܬܐ ܡܕܡ ܟܒܪ ܠܐ ܣܟ ܠܗܿ ܢܬܝܐܒ ܕܡܘܬ ܛܠܝܐ ܕܠܐ ܐܕܪܟ ܩܘܡܬ ܡܙܕܘ̈ܓܢܐ. ܒܕܓܘܢ ܠܘ ܒܕܠܐ ܗܢܝ ܥܒܕܐ ܡܗܡܐ ܡܢܗ. ܐܠܐ ܒܕܠܐ ܢܣܝܗ. ܗܘ ܗܟܘܬ ܘܗܿܘ ܕܠܐ ܢܣܝ ܚܫܐ ܡܕܡ ܠܐ ܢܙܕܗܪ ܡܢ ܥ̈ܠܠܬܐ ܕܡܚ̈ܫܢ ܐܝܟ ܓܓܪܢܐ ܕܠܐ ܡܬܘܡ ܐܬܟܪܗ.

ܦܣܘܩܐ: ܫܘܡܠܝܗ ܓܝܪ ܕܚܝܠܐ ܪܓܬܢܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܢܬܐܝܢ ܚܝܠܐ ܛܥܘܡܐ ܒܐܝܢܝܘܬܐ ܕܚܠܝܘܬܐ. ܡܢ ܗܘܠܐ ܬܗܘܐ ܗܝ ܚܠܝܘܬܐ. ܐܘ ܠܘ ܡܢ ܗܘܠܐ ܐܟܙܢܐ ܕܚܠܡ̈ܐ ܘܓܠܝܢ̈ܐ. ܗܘ ܗܟܘܬ ܘܓܫܬܐ ܘܣܘܩܐ ܘܫܪܟܐ ܕܪ̈ܓܫܐ ܘܫܘܡܠܝܐ ܕܚܝܠܐ ܚܡܬܢܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܬܐܝܢܢܘܬܐ ܕܢܦܫܐ ܚܝܘܬܢܝܬܐ ܒܙܟܘܬܐ ܡܕܡ ܐܘ ܡܬܢܩܡܢܘܬܐ. ܘܟܕ ܠܟܠ ܚܝܠܐ ܫܘܡܠܝܐ ܐܝܬ ܒܦܚܡܗ. ܫܘܡܠܝܐ ܕܐܘܣܝܐ ܡܗܘܢܬܐ ܘܡܒܪܝܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܿܝ ܕܬܗܘܐ ܗܘܢܐ ܡܬܦܪܫܢܐ. ܘܨܘܪܬܐ ܕܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܒܗܿܝ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܒܗܿ ܢܬܬܨܝܪ̈ܢ ܡܢܗ ܕܫܪܪܐ ܩܕܡܝܐ. ܘܥܕܡܐ ܠܗܘ̈ܢܐ ܟܠܗܘܢ ܘܢܦܫ̈ܬܐ ܘܓܘܫ̈ܡܐ ܘܗܿܢܘܢ ܘܬܚܘܬܝܗܘܢ ܦܐܝܘܬ ܡܛܟܣܐܝܬ. ܘܡܢ ܚܝܠܐ ܠܡܥܒܕܢܘܬܐ ܓܡܝܪܬܐ ܬܦܘܩ ܐܟܣܝܣܐܝܬ. ܘܗܕܐ ܗܝ ܕܡܝܘܬܐ ܕܒܐܠܗܐ ܘܐܠܗ̈ܝܐ. ܘܗܘ ܗܢܐ ܫܘܡܠܝܐ ܒܠܗܟܣܝܣ ܩܘܕܫܢܝܬܐ ܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ ܘܒܘܣܡܐ ܪܘܚܢܝܐ ܡܫܬܡܗ.

ܦܣܘܩܐ: ܗܘܢܐ ܓܝܪ ܟܕ ܛܒ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܚܝ̈ܠܐ ܡܕܪ̈ܟܢܐ ܡܥܠܝ. ܗܿܝ ܕܠܘ ܫܛܝܚ̈ܘܬܐ ܘܒܪ̈ܝܘܬܐ ܕܣܘܥܪ̈ܢܐ ܐܝܟ ܪ̈ܓܫܐ ܡܕܪܟ. ܐܠܐ ܡܢܝ̈ܘܬܗܘܢ ܡܪ̈ܢܝܬܐ ܘܐܘܣܝ̈ܝܬܐ ܐܠܨܐ ܕܐܦ ܗܢܝܐܘܬܗܿ ܡܥܠܝܬ ܡܢ ܟܠ ܗܢܝ̈ܐܘܢ ܬܗܘܐ. ܐܝܟܢܐ ܠܐ. ܘܗܐ ܡܬܕܪ̈ܟܢܘܗܝ ܡܥ̈ܠܝܐ ܕܡܬܕܪ̈ܟܢܐ ܐܢܘܢ. ܐܝܬ ܓܝܪ ܘܙܢܐ ܐܚܪܢܐ ܕܫܘܡܠܝܐ ܠܢܦܫܐ ܠܦܘܬ ܐܣܪܗܿ ܕܥܡ ܗܘܠܐ. ܕܙܟܝܬܐ ܠܡ ܬܗܘܐ ܠܚ̈ܝܠܝ ܦܓܪܐ. ܘܠܐ ܣܟ ܡܢܗܘܢ ܬܙܕܟܐ. ܘܗܟܢܐ ܟܐܢܘܬܐ ܡܡܠܟܐ ܒܫܘܬܦܘܬܗܿ ܕܥܡܗܘܢ. ܘܟܐܢܘܬܐ ܡܢ ܬܠܝܬܝܬ ܙܢܐ ܗܝ. ܘܠܦܘܬ ܟܠ ܙܢܐ ܒܟܘܢܝܐ ܕܝܠܢܝܐ ܡܬܟܢܝܐ ܐܝܟ ܢܟܦܘܬܐ ܘܓܢܒܪܘܬܐ ܘܚܟܝܡܘܬܐ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܡܡܫܚ̈ܘܬܐ ܕܚܝ̈ܠܐ ܡܫܚ̈ܠܦܐ ܕܪܓܬܐ ܘܚܡܬܐ ܘܡܠܝܠܘܬܐ ܡܡܠܝܝܬ ܚ̈ܝܐ.

ܦܘܣܩܐ: ܗܿܝ ܓܝܪ ܕܠܘ ܡܬܝܐܒܘ ܬܬܝܐܒ ܢܦܫܐ ܠܫܘܡܠܝܗܿ ܐܘ ܠܐ ܬܬܗܢܐ ܒܗܿ ܡܢ ܩܨ ܟܠܘ̈ܝܐ ܦܓܪ̈ܢܝܐ ܠܗܿ ܓܕܫܐ. ܘܗܢܘܢ ܗܠܝܢ ܙܢ̈ܝܐ ܒܝ̈ܫܐ ܕܒܣܪܐ ܟܕ ܐܟܣܝܣܐܝܬ ܐܦ ܒܬܪ ܡܒܪܝܘܬܐ ܐܘܟܝܬ ܫܘܢܝܐ ܠܗܿ ܢܩܦܝܢ ܛܒ ܣܓܝ. ܥܗܪܝܢ ܫܘܢܩܝ̈ܗ. ܒܗܿܝ ܕܗܿܘ ܕܟܠܐ ܗܘܐ ܡܢ ܡܕܪܟܢܘܬܗܘܢ ܐܬܬܣܝܡ ܘܐܣܛܝ. ܘܐܝܟܢܐ ܠܘ ܣܓܝ ܬܬܕܘܐ. ܘܪܥܝܢܗܿ ܠܒܝܬ ܬܚܬܝܢ ܠܘܬ ܥܠܡ ܪ̈ܓܝܓܬܐ ܒܣܪ̈ܢܝܬܐ ܡܫܬܪܓܠ. ܘܠܐ ܡܬܡܨܝܢܐ ܗܘ ܠܗܿ ܩܢܝܢܗܝܢ. ܘܗܟܢܐ ܒܓܗܢܐ ܫܓܝܪܬ ܒܢܘܪܐ ܡܬܝܕܥܢܝܬܐ. ܗܿܝ ܕܛܒ ܚܪܝܦܬ ܕܠܩܐ ܗܝ ܘܡܚܫܢܝܬܐ ܡܢ ܗܕܐ ܓܘܫܡܢܝܬܐ ܕܡܬܪܓܫܐ ܡܫܬܢܩܐ. ܘܗܿܢܘ ܐܪܙܗܿ ܕܗܿܝ ܕܟܠܢܫ ܢܘܪܗ ܡܢܗ ܗܝ. ܘܥܠ ܗܕܐ ܚܣܝ̈ܡܐ ܒܢ̈ܝ ܡܠܟܘܬܐ ܠܗܢܝ̈ܐܘܬܐ ܥܠܡܢ̈ܝܬܐ ܚܕܝܢ ܒܗܢ ܥܠܡܐ ܐܡܪܘ ܕܕܡ ܗܿܢܝܢ ܕܝܬܝܪ ܪ̈ܒܢ ܒܗܿܘ ܕܥܬܝܕ ܢܐܪܬܘܢ. ܡܬܘܡܐܝܬ ܕܝܢ ܘܠܥܠܡ ܡܬܕܘ̈ܝܢ ܢܦܫ̈ܬܐ ܟܪ̈ܝܗܬ ܒܣܟܠܘܬܐ ܡܪܟܒܬܐ ܕܐܝܬܝܗܿ ܓܠܝܙܘܬ ܝܕܥܬܐ ܫܪܝܪܬܐ ܥܡ ܫܟܝܚܘܬ ܝܕܥܬܐ ܕܣܩܘܒܠܝܐ ܠܫܪܪܐ. ܢܦܫ̈ܬܐ ܕܝܢ ܟܪ̈ܝܗܬ ܒܙܢ̈ܝܐ ܕܚܫ̈ܝ ܪ̈ܓܝܓܬܐ ܥܡܗܿ ܦܟܝܗܘܬ ܚ̈ܫܐ ܘܝܐܒܘ̈ܬܐ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܐܦ ܫܘܢܩܗܝܢ ܥܒܪ ܘܒܛܠ.

ܦܘܫܟܐ ܘܫܪܝܐ: ܠܐ ܡܬܐܡܪܐ ܕܢܦܫܐ ܒܬܪ ܫܘܢܝܐ ܡܓܗܝܐ ܡܢ ܟܘܝ̈ܢܐ ܘܚܘ̈ܕܬܐ ܘܐܝܟܢܐ ܡܕܝܢ ܢܫܢܘܢ ܡܢܗܿ ܙܢ̈ܝܐ ܒܝ̈ܫܐ ܘܚܫܢ̈ܝܐ ܐܝܟܢܐ ܕܢܒܛܠ ܫܘܢܩܗܿ. ܒܗܿܝ ܕܐܡܪܝܢܢ ܕܥܠܡܐ ܕܚ̈ܝܐ ܚ̈ܕܬܐ ܠܘ ܟܠܢܐܝܬ ܣܪܝܩ ܡܢ ܚܘ̈ܕܬܐ. ܘܐܢܗܘ ܕܠܐ ܬܘܒ ܐܠܐ ܒܠܚܘܕ ܫܘܢ̈ܝܐ ܕܢܦܫ̈ܬܐ ܕܒܐܡܝܢܘ ܡܓܗ̈ܝܢ ܡܢ ܐܣܪ̈ܝܗܝܢ. ܒܕܓܘܢ ܟܠ ܢܦܫܐ ܝܐܝܬܐ ܘܕܟܝܬܐ ܟܕ ܒܓܘ̈ܕܝ ܐܕܫܗܿ ܡܬܚܠܛܐ ܚܕܘܬܐ ܚܕܝܐ ܠܐ ܡܫܬܪܝܢܝܬܐ. ܘܟܡܐ ܕܗܕܐ ܪܘܙܐ ܗܢܐ ܟܠܗ. ܗܿܝ ܐܚܪܬܐ ܚܛܝܬܐ ܠܡܐܡܪ ܘܡܠܬܟܬܐ ܡܚܫ ܚܐܫܐ ܘܡܬܕܘܝܐ ܘܐܝܟ ܐܟܣܢܝܬܐ ܠܒܪ ܡܢ ܚܘܕܪ̈ܝܗܝܢ ܡܬܕܚܝܐ.

ܦܣܘܩܐ: ܗܿܝ ܓܝܪ ܕܡܬܐܡܪܐ ܕܡܨܝܐ ܕܢܗܘܐ ܒܐܐܪ ܓܘܫܡܐ ܡܕܡ ܡܪܟܒܐ ܡܢ ܥܛܪܐ ܘܬܢܢܐ ܡܛܠ ܗܓܓ̈ܘܬܐ ܕܢܦܫ̈ܬܐ ܦܫܝ̈ܛܬܐ ܘܙܕܝ̈ܩܬܐ. ܘܢܦܫ̈ܬܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܚܛܝ̈ܬܐ ܟܐܡܬ ܕܠܗ ܠܗܿܘ ܓܘܫܡܐ ܐܘܪܓܢܘܢ ܢܣܒܝܘܗܝ. ܘܐܟܡܐ ܕܒܦܓܪܐ ܒܗ ܢܬܗܓ̈ܓܢ ܐܦ ܗܢܝ̈ܐܘܬܐ ܡܠܬܐ ܗܝ ܠܐ ܡܫܬܐܣܬܐ. ܒܗܿܝ ܕܗܿܘ ܡܐ ܕܒܐܐܪ ܠܐ ܡܟܢ ܠܡܫܬܪܪܘ ܡܢ ܩܨ ܪܛܝܒܘܬܐ. ܘܐܢ ܬܘܒ ܒܛܟܣܐ ܗܘ ܥܠܝܐ ܕܐܐܪ ܡܢ ܢܘܪܐ ܡܬܚܪܟ. ܘܐܢ ܒܛܟܣܐ ܗܘ ܬܚܬܝܐ ܕܐܐܪ ܡܢ ܩܪܝܪܘܬܐ ܡܝܢܝܬܐ ܡܬܠܒܕ ܘܐܝܟ ܥܢܢܐ ܡܬܦܠܗܕ. ܐܢ ܗܿܝ ܕܐܢܫ ܡܢ ܚܟܝ̈ܡܐ ܐܡܪ. ܕܗܘ ܓܘܫܡܐ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܫܡܝܢܐ ܙܕܩ ܕܢܗܘܐ ܠܐ ܪܚܝܩܐ ܡܢ ܫܪܪܐ. ܘܒܗ ܢܦܫ̈ܬܐ ܡܕܡ ܙܕܝ̈ܩܐ ܐܦ ܚܛܝ̈ܬܐ ܗܿܢܝܢ ܒܪܡ ܦܫܝ̈ܛܬܐ ܕܓܠܝ̈ܙܢ ܡܢ ܒܝܬܝܘܬܐ ܕܥܠܡ ܗܘ̈ܢܐ ܘܥܕܟܝܠ ܒܣܢܝܩܘܬܐ ܕܥܠ ܐܣܪܐ ܡܬܡܣ̈ܟܢܢ ܠܗ ܠܗܿܘ ܕܡܘܬ ܦܓܪܐ ܐܘܪܓܢܘܢ ܢܣ̈ܒܢ ܘܪ̈ܓܝܓܬܗܝܢ ܡܡ̈ܠܝܢ. ܟܕ ܡܬܐܟ̈ܠܢܐ ܡܕܡ ܘܡܫܬܬܝ̈ܢܐ ܐܘ ܫܪܟܐ ܕܙܢ̈ܝܐ ܪ̈ܓܬܢܝܐ ܒܗ ܡܬܗܓ̈ܓܢ. ܘܟܐܡܬ ܕܘܟܬ ܪܓܫܐ ܡܫܘܬܦܐ ܠܗܝܢ ܡܡܠܐ ܘܗܿܝ ܕܝܬܝܪ ܕܡܝܐ ܕܠܘ ܚܕ ܙܕܩ ܕܢܗܘܐ ܓܘܫܡܐ ܐܘܪܓܢܘܢ ܕܙܕܝ̈ܩܐ ܦܫܝ̈ܛܐ ܘܗܿܘ ܕܥܘ̈ܠܐ. ܐܠܐ ܡܫܚܠܦܐ. ܒܕܓܘܢ ܢܦܫ̈ܬܐ ܙܕܝ̈ܩܬܐ ܒܐܘܪܓܢܘܢ ܗܘ ܕܡܘ̈ܬܐ ܬܗܝܪ̈ܬܐ ܘܐܣܟ̈ܡܐ ܕܡܝܪ̈ܝ ܫܘܦܪܐ ܕܛܒ ܓܡܝܪܝܢ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܗܪܟܐ ܡܬܗܓ̈ܓܢ. ܚܛܝ̈ܬܐ ܕܝܢ ܢܘܪ̈ܘܬܐ ܘܬܢܝ̈ܢܐ ܘܥܩܪ̈ܒܐ ܠܦܘܬ ܗܓܓܘ̈ܬܗܘܢ ܒܝ̈ܫܬܐ ܡܬܗܓ̈ܓܢ ܒܐܘܪܓܢܘܢ ܕܠܗܝܢ ܦܐܐ. ܟܕ ܗܓܓܘܬܐ ܕܟܠ ܢܦܫܐ ܠܦܘܬ ܬܐܘܪܝܐ ܕܩܢܝܐ ܗܘܝܐ. ܗܘ ܗܟܘܬ ܘܥܫܝܢܘܬ ܐܣܪܗܿ ܘܦܟܝܗܘܬܗ. ܘܛܒ ܩܪܝܒܐ ܕܗܘ ܗܢܐ ܓܘܫܡܐ ܐܘܪܓܢܘܢ ܚܛܝ̈ܐ. ܡܨܥܝܐ ܡܕܡ ܕܢܗܘܐ ܒܣܝܡܐ ܕܒܝܬ ܚܘܓܬܐ ܕܢܘܪܐ ܘܗܿܝ ܕܣܗܪܐ. ܓܘܫܡܐ ܕܝܢ ܐܘܪܓܢܘܢ ܙܕܝ̈ܩܐ ܪܡ ܗܘ ܡܢ ܣܩܘ̈ܒܠܝܬܐ ܐܣܛܘܟܣ̈ܢܝܬܐ ܘܐܝܟ ܕܡܬܐܡܪܐ ܒܫܡܝܐ ܗܘ ܕܬܠܬܐ ܐܝܟ ܣܗܕܘܬܐ ܫܠܝܚܝܬܐ ܕܗܘ ܗܿܘ ܫܡܝܐ ܕܐܦܪܘܕܝܛܝ ܡܠܝܬ ܫܘܦܪ̈ܐ ܕܬܠܝܬܝܐ ܗܘ ܡܢ ܣܗܪܐ. ܘܗܿܢܘ ܦܪܕܝܣܐ ܓܘܫܡܢܝܐ ܘܓܗܢܐ ܓܘܫܡܢܝܬܐ.

ܦܣܘܩܐ: ܫܢܓܬܐ ܡܢ ܐܝܬܝܗܿ ܒܘܣܡܐ ܕܒܝܕ ܡܬܬܨܝܪܢܘܬܐ ܕܝܬܐ ܡܕܡ ܡܫܡܠܝܬܐ ܗܿܘܐ. ܘܝܐܝܒܘܬܐ ܐܝܬܝܗܿ ܡܬܬܙܝܥܢܘܬܐ ܕܠܘܬ ܡܬܬܨܝܪܢܘܬܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ. ܟܠ ܡܕܝܢ ܝܐܝܒܐ ܠܘ ܡܫܡܠܝܐ ܗܘ. ܫܪܪܐ ܡܟܝܠ ܩܕܡܝܐ ܡܥܠܝ ܗܘ ܡܢ ܟܠ ܝܐܝܒܘܬܐ. ܫܢܘܓܐ ܗܘ ܕܝܢ ܒܠܚܘܕ ܕܝܬܗ ܘܡܫܢܓܐ ܡܢ ܝܬܗ. ܘܗܝ ܫܢܓܬܗ ܡܥܠܝܬ ܡܢ ܟܠ ܫܢܓܬܐ. ܙܕܩ ܕܬܗܘܐ. ܘܒܘܣܡܗ ܪܡ ܡܢ ܟܠ ܒܘܣܡܐ ܒܗܿܝ ܕܓܡܝܪܘܬ ܡܬܕܟܪܢܗ ܛܒ ܡܢ ܟܠ ܓܡܝܪܘܬܐ ܓܡܝܪܐ. ܘܐܝܟ ܕܒܣܟܐ ܗܘܝܘ ܟܕ ܗܘ ܡܕܪܟܢܐ ܘܡܬܕܪܟܢܐ ܕܡܢ ܟܠ ܡܕܪܟܢܐ ܕܡܬܕܪܟܢܐ ܓܡܝܪ ܘܪܡ ܘܫܒܝܚ ܘܡܥܠܝ. ܒܬܪܗ ܕܝܢ ܐܣܝ̈ܣ ܩܕܝ̈ܫܬܐ ܗܘ̈ܢܐ ܠܡܐܡܪ ܡܬܦܪ̈ܫܢܐ ܕܐܦ ܗܢܘܢ ܪܡܝܢ ܡܢ ܕܪܓܐ ܕܝܐܝܒܘܬܐ. ܘܫܢܘ̈ܓܐ ܒܠܚܘܕ ܐܢܘܢ ܕܩܕܡܝܐ ܘܕܝܬܗܘܢ. ܒܗܿܝ ܕܒܡܥܒܕܢܘܬܐ ܒܟܠܗܘܢ ܙܢܝ̈ܗܘܢ ܐܝܬܝܗܘܢ. ܒܬܪܗܘܢ ܕܝܢ ܢܦܫ̈ܬܐ ܡܘܙܠܬܢܝ̈ܬܐ ܝܐܝ̈ܒܬܐ ܘܫܢܘ̈ܓܬܐ. ܒܬܪܗܝܢ ܕܝܢ ܢܦܫ̈ܬܐ ܐܢܫ̈ܝܬܐ ܗܿܢܝܢ ܓܡܝܪ̈ܬܐ ܠܡܐܡܪ ܕܓܡܝܪ̈ܐ. ܒܬܪܗܝܢ ܕܝܢ ܢܦܫ̈ܬܐ ܗܿܢܝܢ ܙܕܝ̈ܩܬܐ ܕܦܫܝ̈ܛܢ ܒܛܟܣܝ̈ܗܝܢ ܡܫܚ̈ܠܦܐ. ܘܟܕ ܠܘ ܟܠ ܗܢܝܐܘܬܐ ܒܝܕ ܡܕܪܟܢܘܬܐ ܘܚ̈ܝܐ ܡܥܕܐ ܕܬܗܘܐ. ܡܢܐ ܐܝܬ ܠܡܐܡܪ ܒܐܘܣܝ̈ܣ ܗܠܝܢ ܕܗܢܘܢ ܟܝܢܝ̈ܗܝܢ ܚ̈ܝܐ ܐܢܘܢ ܘܝܕܥܬܐ ܘܡܕܪܟܢܘܬܐ. ܒܬܪ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܢܦܫ̈ܬܐ ܗܿܢܝܢ ܕܠܒܝܬ ܬܚܬܝܢ ܕܪ̈ܓܝܓܬܐ ܕܚܝ̈ܠܐ ܓܘܫܡܢ̈ܝܐ ܐܬܥܓ̈ܢܝܢ. ܘܒܐܢܢܘܣܝܐ ܘܕܘܝܘܬܐ ܕܗܘܠܐ ܡܦܪܟܠܐܝܬ ܐܬܬܣܪ̈ܝܢ. ܘܡܢ ܬܘ̈ܠܥܐ ܠܐ ܡܝܘ̈ܬܬܐ ܡܬܒܪ̈ܡܢ. ܘܡܢ ܥܩܪ̈ܒܝܗܿ ܡܬܕܒ̈ܨܢ ܘܬܩܝܦܐܝܬ ܝܬܗܝܢ ܡܒܟ̈ܝܢ ܡܢ ܩܨ ܓܠܝܙܘܬܗܝܢ ܕܡܢ ܢܘܗܪܐ ܕܢܨܝܚܘܬܐ ܩܕܡܝܬܐ. ܘܒܚܫܘܟܐ ܗܿܘ ܠܐ ܡܬܡܠܚܢܐ ܫܢ̈ܐ ܡܚܪ̈ܩܢ. ܟܕ ܫܡ̈ܥܢ ܠܒܪܬ ܩܠܐ ܗܿܝ ܕܠܐ ܝܕܥ ܐ̱ܢܐ ܠܟܝܢ ܡܢܗ ܕܩܕܡܝܐ. ܡܠܘܢ ܕܝܢ ܐܦܠܐ ܡܢܟܝܢ ܡܬܝܕܥ ܐܢܐ. ܪܡ ܐܢܐ ܗܘ ܓܝܪ ܡܢ ܟܠ ܡܕܪܟܢܘܬܐ ܘܡܬܕܪܟܢܘܬܐ ܡܢܬܝܬܐ ܕܓܘܫ̈ܡܐ ܘܚ̈ܝܠܐ ܦܓܪ̈ܢܝܐ.

ܦܣܘܩܐ: ܡܢ ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܘܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܐܝܬ ܠܡܣܬܟܠܘ ܕܠܘ ܚܕܢܝ̈ܝ ܙܢܐ ܐܢܘܢ ܓܡܝܪ̈ܐ ܒܕܪ̈ܓܝܗܘܢ ܐܦܠܐ ܚܣܝܪ̈ܐ ܒܐܩܡܝ̈ܗܘܢ. ܐܠܐ ܛܒ ܣܓܝܐܝܢ ܐܘܘ̈ܢܐ ܘܡܫܚܠܦܝܢ ܐܦ ܒܘܣ̈ܡܐ ܐܦ ܫܘܢ̈ܩܐ ܠܦܘܬ ܛܘܝ̈ܒܐ ܘܥܗܢ̈ܘܬܐ ܡܫܚ̈ܠܦܬܐ.

ܩܦܠܐܘܢ ܕܐܪܒܥܐ

ܡܠܬܐ ܕܥܠ ܢܒܝܘ̈ܬܐ ܘܐܬܘ̈ܬܐ ܘܚܙܘ̈ܢܐ ܘܚ̈ܠܡܐ

ܠܢܒܝܘܬܐ ܓܝܪ ܩܢܘ̈ܢܐ ܐܝܬ ܕܒܫܘܡܠܝܗܘܢ ܡܫܬܡܠܝܐ. ܩܕܡܝܐ ܡܢ ܕܡܢ ܫܡܝܐ ܢܗܘܐ ܕܐܫܬܠܚ ܗܘ ܢܒܝܐ. ܕܬܪܝܢ ܕܝܢ ܕܣܘܓܐܐ ܕܝܕ̈ܥܬܐ ܒܠܥܕ ܝܘܠܦܢܐ ܐܢܫܝܐ ܢܗܘܐ ܕܚܟܡ. ܕܬܠܬܐ ܕܡܫܥܒܕܬܐ ܬܗܘܐ ܠܗ ܗܘܠܐ ܥܠܡܢܝܬܐ. ܘܒܗܿ ܐܝܟ ܕܨܒܐ ܡܥܒܕ. ܕܐܪܒܥܐ ܕܥܠ ܥܬܝ̈ܕܬܐ ܢܗܘܐ ܡܒܕܩ ܐܦ ܥܠ ܗܿܢܝܢ ܕܥܒܪ̈ܝ ܚܬܝܬܐܝܬ. ܘܗܿܘ ܡܢ ܩܕܡܝܐ ܕܝܠܝܬܐ ܗܝ ܡܪܢܝܬܐ ܕܢܒܝ̈ܐ. ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܫܪܟܐ ܡܨܝܢ ܗܘ ܠܡܫܬܟܚܘ ܐܦ ܠܐܢܫ̈ܝܢ ܓܡܝܪ̈ܐ ܘܢܙܝܪ̈ܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܘܠܐ ܡܛܘ̈ܫܐ.

ܦܣܘܩܐ: ܒܪܢܫܐ ܓܝܪ ܟܕ ܠܐ ܡܬܬܚܕ ܐܕܫܗ ܒܩܢܘܡܗ ܐܢܢܩܐܝܬ ܐܫܬܚܠܦܘܢ ܡܢܝ̈ܢܐ ܘܐܫܬܓܢܝܘܢ ܩܢܝ̈ܢܐ. ܘܐܬܦܠܓܬ ܥܡܪܬܐ ܠܩܘܪ̈ܝܐ ܘܟܦܪ̈ܘܢܐ. ܘܩܢܘܡܐ ܕܝܠܢܝܐ ܠܘ ܡܣܦܩ ܣܦܩ ܠܡܡܠܝܘ ܚܫܚ̈ܬܗ ܙܢܢܝ̈ܬܐ. ܡܛܠ ܗܕܐ ܐܬܐܠܨ ܠܘܬ ܡܣܒܐ ܘܡܬܠܐ ܘܣܘܝܥܐ ܘܡܣܬܝܥܢܘܬܐ. ܘܟܕ ܗܢܘܢ ܗܿܠܝܢ ܠܘ ܐܝܟ ܕܐܬܝܐ ܡܨܝܢ ܗܘܘ ܠܡܗܘܐ ܦܐܝܘܬ ܡܛܟܣܐܝܬ. ܐܠܐ ܥܡ ܩܢܘ̈ܢܐ ܘܬܚܘ̈ܡܐ ܢܡܘ̈ܣܝܐ. ܘܗܢܘܢ ܗܠܝܢ ܠܘ ܡܬܩܒ̈ܠܢܐ ܡܟܢܝܢ ܠܡܗܘܐ ܡܢ ܩܢܘܡܐ ܫܘܐ ܠܩܘܛܢܐ ܒܙܢܘ̈ܗܝ. ܕܙܕܩܐ ܚܒܫܬ ܒܛܝܠܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܠܡܣܝܥܘ ܡܢ ܕܝܠܗܿ ܩܢܘܡܐ ܡܢܗܘܢ ܕܩܢܘ̈ܡܐ. ܘܠܗ ܠܗܢܐ ܒܝܕ ܐܬܘ̈ܬܐ ܕܒܗܝܢ ܢܡܘ̈ܣܐ ܕܟܝܢܐ ܡܫܬܪܝܢ ܥܠ ܒܢ̈ܝ ܐܕܫܗ ܢܥܠܐ. ܘܠܗ ܢܬܠ ܫܘܠܛܢܐ ܕܣܝܘܡܘܬ ܢܡܘ̈ܣܐ ܘܠܡܙܕܗܪܘ ܘܡܟܘܢܘ ܡܢ ܒܝ̈ܫܬܐ ܕܡܣܓ̈ܦܢ ܠܐܕܫܐ. ܘܠܡܚܦܛܘ ܥܠ ܛܒ̈ܬܐ ܕܡܘܬܪ̈ܢ ܒܝܕ ܫܘܘ̈ܕܝܐ ܘܓܙܡ̈ܐ ܕܒܘ̈ܣܡܐ ܘܫܘ̈ܢܩܐ ܕܒܥܠܡܐ ܕܚܝ̈ܐ ܚܕ̈ܬܐ ܗܘܝܢ. ܠܗܘܢ ܠܒܢܝ̈ܢܫܐ ܡܦܝܣ ܘܐܠܨ ܠܗܘܢ ܠܘܬ ܣܥܘܪ̈ܘܬܐ ܡܕܡ ܕܚܠܦ ܐܓܪܐ ܘܦܘܪܥܢܐ ܡܣܬܥܪ̈ܢ. ܡܢܗܝܢ ܡܢ ܩܢܝܘ̈ܬܢܝܬܐ ܡܢܗܝܢ ܕܝܢ ܓܠܝܙܘ̈ܬܢܝܬܐ. ܘܗܢܝܢ ܩܢܝܘ̈ܬܢܝܬܐ ܡܢܗܘܢ ܡܢ ܠܩܢܘܡܗܘܢ ܕܝܠܢܝܐ ܒܠܚܘܕ ܡܗ̈ܢܝܢ ܐܟܙܢܐ ܕܨܠܘ̈ܬܐ ܕܠܘܬ ܝܐܝܒܘܬܐ ܫܪܪܐ ܩܕܡܝܐ ܡܙܝ̈ܥܢ. ܡܢܗܝܢ ܕܝܢ ܠܗܘܢ ܘܠܐܚܪ̈ܢܐ ܐܟܙܢܐ ܕܙܕܩ̈ܬܐ ܘܩܘܪ̈ܒܢܐ ܘܡܥܣܪ̈ܐ. ܘܓܠܝܙܘ̈ܬܢܝܬܐ ܬܘܒ ܡܢܗܝܢ ܡܢ ܕܝܠܢܝ̈ܬܐ ܐܢܝܢ ܐܟܙܢܐ ܕܨܘ̈ܡܐ ܡܨ̈ܠܠܝ ܗܘ̈ܢܐ. ܡܢܗܝܢ ܕܝܢ ܐܦ ܠܗܘܢ ܐܦ ܠܐܚܪ̈ܢܐ ܡܗ̈ܢܝܢ ܐܟܙܢܐ ܗܿܝ ܕܢܬܟܠܘܢ ܘܢܙܕܓܪܘܢ ܡܢ ܛܠܘ̈ܡܝܐ ܘܕܡ̈ܐ ܘܚܛܘܦܘ̈ܬܐ ܘܙܢܝ̈ܘܬܐ. ܘܢܐܠܘܨ ܐܢܘܢ ܬܘܒ ܠܡܪܕܐ ܐܘܪ̈ܚܬܐ ܘܠܡܬܒܪܟܘ ܡܢ ܗܝ̈ܟܠܐ ܐܠܗ̈ܝܐ ܘܡܥܡܪ̈ܐ ܕܓܡܝܪ̈ܐ ܕܕܡ ܒܗܕܐ ܢܥܗܕܘܢ ܐܘܪܚܐ ܗܿܝ ܕܠܐ ܐܝܬ ܡܢܗܿ ܠܡܫܬܐܠܘ ܘܕܐܝܟܢܐ ܠܘܬ ܗܿܝ ܕܢܦܓܥܘܢ ܒܡܪܗܘܢ ܢܬܛܝܒܘܢ.

ܢܘܗܪܐ ܥܠ ܣܥܘܪ̈ܘܬܐ ܢܘܟܪ̈ܝܬ ܠܕܥܝܕܐ ܥܡ ܙܘܗܪ̈ܐ ܡܘܬܪ̈ܢܐ

ܢܒܝ̈ܐ ܓܝܪ ܘܣܘܓܐܐ ܕܗܿܢܘܢ ܕܐܬܒܪܝܘ ܡܢ ܓܘܫܡܐ ܘܓܘܫܡܢ̈ܝܬܐ ܐܬܓܘܝܘ ܕܝܢ ܒܐܠܗܐ ܘܐܠܗܝ̈ܬܐ ܣܒܝܣܐܝܬ ܥܒ̈ܕܐ ܥܠܝܢ ܬܗܝܪ̈ܐ ܢܘܟܪ̈ܝܝ ܠܥܝܕܐ. ܢܦܐܫܐ ܠܡܐܡܪ ܠܐܠܝ̈ܨܐ ܘܐܣܘ̈ܬܐ ܠܕܒܝܫ ܥܒܝܕܝܢ ܘܬܘܪܣܝܐ ܕܠܐ ܡܐܟܪ ܠܗܿܢܘܢ ܕܟܦܢܝܢ ܘܡܫܥܒܕܘܬ ܚܝ̈ܘܬܐ ܕܒܥܪܝܪ̈ܝܢ ܘܙܓܝܪܘܬ ܪ̈ܣܝܣܐ ܘܡܓܝܚܢܘܬܗܘܢ ܘܣܘܓܐܐ ܕܠܗܠܝܢ ܕܡܝܢ.

ܪ̈ܡܙܐ ܬܚܘܝ̈ܬܢܝܐ: ܩܕܡܬ ܓܝܪ ܐܬܐܪܙܬ ܕܢܦܫܐ ܚܒܝܟܬ ܒܦܓܪܐ ܐܝܬܝܗܿ ܐܠܐ ܩܝܡܬ ܠܝܬܗܿ. ܘܡܫܥܒܕܘ ܡܫܥܒܕܐ ܠܗܿ ܗܘܠܐ ܕܦܓܪܐ. ܘܝܕܥܬ ܬܘܒ ܕܡܬܬܥܒܕܘ ܡܢ ܚܘܫ̈ܒܐ ܗܘ ܦܓܪܐ ܡܬܬܥܒܕ. ܥܕܡܐ ܠܗܿܝ ܕܠܗܿܘ ܕܥܠ ܐܣܬܐ ܣܓܝܐܬ ܪܘܡܐ ܘܒܨܝܪܬ ܦܬܝܐ ܡܗܠܟ ܗܘ ܚܘܫܒ ܡܦܘܠܬܐ ܥܓܠ ܡܦܠ. ܗܘ ܗܟܘܬ ܘܡܬܪܢܝܢܘܬ ܚܡܘܨܘܬܐ ܩܗܝܐ ܡܥܒܕܐ ܕܫܢ̈ܐ. ܝܬܝܪܐܝܬ ܐܢ ܡܢ ܚܙܝܐ ܡܫܪܐ ܗܘ ܪܢܝܐ. ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܗܟܢܐ ܐܢܝܢ ܠܐ ܕܡܝܪܐ ܐܢ ܠܢܦܫܐ ܡܕܡ ܚܝܠܐ ܢܗܐ ܐܠܗܝܐ. ܕܒܝܕܗ ܗܘܠܐ ܕܥܠܡܐ ܠܗܿ ܬܫܬܥܒܕ ܐܝܟ ܕܐܦ ܗܘܠܐ ܕܟܠ ܦܓܪ ܠܢܦܫܗ ܕܝܠܢܝܬܐ. ܘܟܡܐ ܕܢܦܫܐ ܡܢ ܚܝ̈ܠܐ ܓܘܫ̈ܡܢܝܐ ܕܦܓܪܐ ܓܦܐ ܡܩܠܐ. ܘܠܥܠܡ ܗܘ̈ܢܐ ܡܬܚܝܢܐ. ܗܢܐ ܟܠܗ ܡܬܡܨܝܐ ܠܡܫܥܒܕܘ ܠܐܣܛܘ̈ܟܣܝ ܥܠܡܐ ܕܗܘܝܐ ܘܚܘܒܠܐ ܘܐܝܟ ܕܬܨܒܐ ܒܗܘܢ ܡܬܚܫܚܐ.

ܦܣܘܩܐ: ܐܝܬ ܕܝܢ ܐܡܬܝ ܕܓܘ̈ܫܡܐ ܡܕܡ ܕܛܒ ܝܩܝܪܝܢ ܢܙܝܥܘܢ ܗܠܝܢ ܕܐܦܠܐ ܟܠܗܘܢ ܐܟܚܕܐ ܒܢ̈ܝ ܐܕܫܐ ܡܨܝܢ ܕܢܙܝܥܘܢܝܗܝ. ܘܗܕܐ ܠܘ ܫܝܥܐܝܬ. ܐܢ ܓܝܪ ܚܢܢ ܒܚܕܘܐ ܡܕܡ ܢܗܘܐ ܕܥܢܝܢܢ ܥܒ̈ܕܐ ܡܕܡ ܣܥܪܝܢܢ. ܗܿܢܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܒܙܒܢ ܐܚܪܝܢ. ܐܦܠܐ ܥܠ ܒܨܪܐ ܙܥܘܪܐ ܡܢܗܘܢ ܢܬܡܨܐ. ܡܢܐ ܬܗܐ ܣܒܪ ܒܢܦܫܐ ܐܝܕܐ ܕܒܪܘܙܐ ܪܘܚܢܝܐ ܡܬܛܒܬܢܐ ܘܒܢܘܗܪܐ ܕܒܪܘܝܗܿ ܡܚܓܝܐ ܕܪܒܘ ܓܒܪ̈ܘܬܐ ܬܥܒܕ. ܐܝܟܢܐ ܠܐ. ܘܗܿܝ ܕܐܝܟ ܗܕܐ ܐܟܣܝܣ ܕܗܘ̈ܢܐ ܩܢܝܐ.

ܦܣܘܩܐ: ܘܐܝܬ ܐܡܬܝ ܬܘܒ ܕܙܒܢܐ ܕܛܒ ܢܓܝܪ ܡܢ ܬܘܪܣܝܐ ܢܚܡܣܢܘܢ. ܘܠܐ ܘُܠܐ ܕܠܘܬ ܟܦܘܪܝܐ ܢܫܬܡܪ ܗܿܘ ܕܫܡܥ. ܐܢ ܓܝܪ ܗܿܘ ܕܟܪܝܗ ܟܕ ܒܦܫܪܐ ܕܟܘ̈ܡܘ ܒܝ̈ܫܐ ܡܫܬܓܡ ܟܝܢܗ. ܗܘ̈ܠܐܣ ܗܢܝܢ ܟܝܢ̈ܝܬܐ ܕܒܗܝܢ ܗܘ ܩܘܝܡܗ ܡܬܚܣ̈ܟܢ ܡܢ ܦܘܫܫܐ. ܘܗܟܢܐ ܚܝܐ ܢܘܓܪܐ ܒܠܥܕ ܬܘܪܣܝܐ. ܟܡܐ ܟܝܬ ܙܕܩ ܠܡܣܒܪܘ ܢܛܘܪܘܬܐ ܕܗܘ̈ܠܐܣ ܟܝܢ̈ܝܬܐ ܕܓܫܘܡ ܢܦܫܐ ܩܕܝܫܬܐ ܟܕ ܒܥܠܡ ܩܘܕܫ̈ܐ ܚܠܕܐ. ܘܥܡ ܩܕܝ̈ܫܐ ܡܬܥܢܝܐ ܘܡܬܓܫܡܐ. ܘܒܠܚܡ ܡܠܐܟ̈ܐ ܡܫܬܪܝܐ ܐܦ ܡܚܫܡܐ. ܘܗܟܢܐ ܒܫܓܡܗܿ ܐܦ ܚܝ̈ܠܐ ܡܬܪ̈ܣܝܢܐ ܕܦܓܪܐ ܡܫܬܓܡܝܢ ܘܒܛܠܝܢ ܡܢ ܡܥܒܕܢܘ̈ܬܗܘܢ. ܘܙܥܪ ܦܘܫܫܐ. ܘܕܥܡܗܿ ܕܢܦܫܐ ܡܬܢܬܦܝܢ. ܐܦ ܚܝ̈ܠܐ ܕܫܪܟܐ ܟܪ ܕܡܬܢܬܦܐ ܘܒܛܠܝܢ. ܣܗܕ ܟܠ ܐܝܢܐ ܕܒܪܚܡܬ ܨܒܘ ܡܕܡ ܒܠܥ. ܐܝܟܢܐ ܡܢ ܟܠ ܨܒ̈ܘܢ ܕܫܪܟܐ ܡܗܡܐ. ܘܗܿܘ ܕܚܣܝܢܐܝܬ ܩܢܛ ܠܟܠܗܘܢ ܡܬܕܪ̈ܟܢܘܗܝ ܢܫܐ ܘܒܗܿܘ ܡܬܩܢܛܢܐ ܠܚܘܕ ܗܪܓ.

ܦܣܘܩܐ: ܘܟܕ ܐܫܬܪܪܬ ܡܥܒܕܢ̈ܘܬ ܢܦܫ̈ܬܐ ܩܕܝ̈ܫܬܐ ܒܗܘܠܐ ܕܥܠܡܐ ܕܗܘܝܐ ܘܚܘܒܠܐ ܡܢܗܝܢ ܕܡܥܒܕܢ̈ܘܬܐ ܐܫܬܘܕܥ. ܐܦ ܠܡܬܡܛܥܝܢܘܬ ܥܝܢܐ ܒܝܫܬܐ ܗܿܝ ܕܡܥܕܐ ܕܬܬܐܡܪ. ܘܐܝܬܝܗܿ ܙܢܐ ܡܕܡ ܡܬܕܡܪܢܐ ܕܢܦܫܐ ܗܿܘ ܐܝܢܐ ܕܚܘܒܠܐ ܡܥܒܕ ܒܗܿܘ ܕܒܗ ܡܬܕܡܪܐ. ܘܗܘ ܙܢܐ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܕܝܠܢܐܝܬ ܠܡܕܡ ܡܢ ܢܦܫ̈ܬܐ ܡܠܝ̈ܠܬܐ ܡܫܬܟܚ ܐܝܟ ܕܝܠܝܬܐ. ܒܗܿ ܒܕܡܘܬܐ ܐܦ ܚܪܫܘܬܐ ܡܢ ܕܝܠܝ̈ܬܐ ܕܢܦܫܐ ܡܕܡ ܒܝ̈ܫܬܐ ܕܚܘ̈ܒܠܐ ܒܠܚܘܕ ܡܟ̈ܢܢ ܠܡܥܒܕܘ ܒܡܨܥܝܘܬܐ ܕܚܘ̈ܫܒܐ. ܡܣܬܥܪ̈ܢ ܕܝܢ ܬܘܒ ܬܕܡܪ̈ܬܐ. ܐܦ ܒܝܕ ܕܝܠܝ̈ܬܐ ܕܓܘܫ̈ܡܐ ܡܕܡ ܐܝܟ ܢܬܝܦܘܬ ܡܓܢܛܝܣ ܠܦܪܙܠܐ. ܗܘ ܗܟܘܬ ܘܛܠܝܣ̈ܡܛܐ ܕܡܣܬܥܪ̈ܢ ܒܝܕ ܐܚܝܢܘܬܐ ܕܡܫܬܟܚܐ ܒܝܬ ܡܘܙًܓܐ ܡܕܡ ܐܪ̈ܥܢܝܐ ܕܕܝܠܢܐܝܢ ܒܣܝ̈ܡܐܡܕܡ ܘܐܣܟܝ̈ܡܐ. ܐܘ ܚܝ̈ܠܐ ܡܕܡ ܢܦܫ̈ܢܝܐ ܕܐܚܝܢܘܬܐ ܡܫܬܟܚܐ ܒܝܢܬܗܘܢ ܘܒܝܢܬ ܚܝ̈ܠܐ ܫܡܝ̈ܢܐ. ܘܠܗܿܠܝܢ ܩܪܝܒܝܢ ܐܦ ܥܛܪ̈ܐ ܡܕܡ ܡܚܝ̈ܠܝ ܢܦܫܐ ܘܡܗܢܝ̈ܢܝܗܿ.

ܦܣܘܩܐ: ܟܠ ܓܝܪ ܕܠܡܢܬܐܡܕܡ ܒܨܝܪܬܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܡܛܐ ܠܐ ܕܡܝܪܐ ܐܢ ܣܓܝܐܬ ܠܟܘܠܐ ܢܬܡܛܐ ܟܕ ܡܬܕܪܓ. ܒܗܿ ܒܕܡܘܬܐ ܐܦ ܐܢ̱ܬ ܕܥܡܗ ܡܠܬܐ ܟܕ ܒܨܪܐ ܡܢ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܒܡܥܒܕܢܘܬܐ ܬܚܙܐ. ܠܘ ܥܛ̈ܠܬ ܠܫܟܚܬܐ ܢܣܬܒܪ̈ܢ ܠܟ ܣܘܓܐܐ ܕܬܗܝܪ̈ܬܐ ܕܐܝܟ ܗܿܘ ܘܕܪ̈ܡܢ ܡܢ ܗܿܘ.

ܢܘܗܪܐ ܥܠ ܡܩܕܡܘܬ ܒܘܕܩ̈ܐ

ܡܢ ܠܥܠ ܓܝܪ ܩܪܝܚܐܝܬ ܐܬܢܗܪ ܕܠܡܘܙًܠܬܐ ܢܦܫ̈ܬܐ ܐܝܬ ܡܠܝ̈ܠܬܐ ܕܨܒܝ̈ܢܐ ܩܢܝ̈ܢ ܡܢ̈ܬܝܐ ܐܝܟ ܕܐܦ ܠܢܦܫ̈ܬܢ ܕܝܠܢ. ܐܝܬ ܠܗܝܢ ܕܝܢ ܬܘܒ ܘܬܐܘܪܝܐ ܟܠܢܝܬܐ ܡܢ ܪ̈ܫܝܗܝܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘ̈ܢܐ ܠܗܝܢ ܗܘܝܐ. ܒܗܿ ܒܕܡܘܬܐ ܙܘ̈ܥܐ ܡܢ̈ܬܝܐ. ܘܠܗܘ̈ܝܐ ܟܠܗܘܢ ܩܢܘ̈ܢܐ ܐܝܬ ܝܕܝ̈ܥܐ ܘܢܛܝܪ̈ܐ. ܘܠܘ ܫܝܥܐܝܬ ܡܬܟܝܢܝܢ. ܘܡܩܕܡܘܬ ܒܘܕܩܐ ܥܠ ܡܕܪܟܢܐ ܕܡܢ̈ܬܝܐ ܡܫܘܕܥܐ. ܘܗܝ ܢܦܫܐ ܐܢܫܝܬܐ ܠܘ ܒܟܝܢܐ ܡܕܪܟܢܝܬܗܘܢ ܗܝ. ܘܐܠܐ ܠܐ ܣܟ ܦܕܬ ܡܢ ܝܕܥܬܐ ܕܗܿܢܘܢ ܕܡܬܚܕܬܝܢ. ܫܪܝܟܐ ܡܕܝܢ ܕܒܡܨܥܝܘܬ ܚܝܠܐ ܡܕܡ ܫܡܝܢܐ ܡܕܪܟܐ ܠܗܘܢ ܗܝ ܢܦܫܐ. ܗܿܘ ܐܝܢܐ ܕܠܘ ܠܐ ܡܬܗܓܓ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܡܢًܬܝܐ ܕܡܢ ܗܘ̈ܢܐ ܡܒܪ̈ܝܐ ܕܠܘܬܗܘܢ ܡܣܝܟܝܢ ܩܢܘ̈ܢܐ ܟܠܢ̈ܝܐ ܕܟܠ ܝܕܝܥܐ ܝܙܦ ܝܕܥܬܗܘܢ. ܘܗܘ ܗܿܢ ܚܝܠܐ ܢܦܫܐ ܗܘ ܡܘܙܠܬܢܝܬܐ ܕܟܕ ܡܬܗܓܓܐ ܡܬܡܛܝܢܘܬܐ ܕܠܘܬ ܟܠ ܢܘܩܕܬܐ ܡܩܕܡܐ ܡܕܪܟܐ ܗܿܘ ܡܐ ܕܠܗܿ ܠܡܬܡܛܝܢܘܬܐ ܢܩܦ. ܘܗܝ ܡܕܪܟܢܘܬܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ ܛܘܦܣܐ ܩܢܝܐ ܕܦܪܘܛܣܝܣ ܗܘܦܬܛܝܩܝܬܐ ܣܒܝܣܬܐ ܕܐܡܪܐ ܕܟܠ ܡܐ ܕܗܢܐ ܗܟܢܐ ܗܘ. ܗܿܘ ܕܐܝܟ ܗܿܘ ܗܘ ܡܢ ܐܢܢܩܝ. ܘܡܕܪܟܢܐ ܩܐܡ ܠܝܬܗ ܗ̄ ܢܦܫܐ ܐܢܫܝܬܐ. ܐܠܘ ܠܐ ܡܚܦܝܘܬܗ ܒܥܪܦܠܐ ܗܘܠܢܝܐ ܕܠܐ ܟܠܘ ܡܬܬܨܝܪ̈ܢ ܗܘ̈ܝ ܒܗ ܨܘܪ̈ܬܐ ܗܿܢܝܢ ܕܒܢܦܫ̈ܬܐ ܫܡܝܢ̈ܝܬܐ. ܒܕܓܘܢ ܟܡܐ ܕܗܝ ܥܒܝܘܬܐ ܗܿܝ ܡܢ ܐܦܘ̈ܗܝ ܡܬܦܪܣܥܐ. ܘܥܪܦܠܐ ܗܿܝ ܡܣܬܝܚ ܘܫܘܠܛܢ ܗܘܠܐ ܒܛܠ. ܗܢܐ ܟܠܗ ܡܬܓ̈ܐܝܢ ܟܣܝ̈ܬܐ ܠܡܕܪܟܢܐ ܗܿܘ ܐܝܟ ܕܐܦ ܠܢܦܫܐ. ܕܟܠܚܕ ܡܢܢ ܒܙܒܢ ܫܢܬܐ ܕܐܝܬܝܗܿ ܩܦܝܣܘܬܐ ܕܪ̈ܘܚܐ ܡܪ̈ܟܒܬ ܚܝ̈ܠܐ ܡܢ ܠܒܪ ܠܓܘ ܦܓܪܐ. ܘܠܢܦܫ̈ܬܐ ܕܢܒܝ̈ܐ ܐܘ ܕܓܡܝܪ̈ܐ ܒܟܠܙܒܢ.

ܦܣܘܩܐ: ܕܓܫܐ ܓܝܪ ܓܘܢܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܿܘ ܕܒܗ ܟܕ ܡܬܪܫܡ ܡܕܡ ܐܝܟ ܗܿܘ ܕܒܡܥܒܕܢܘܬܐ ܗܘ ܫܟܝܚ ܡܬܪܓܫ. ܡܢ ܠܒܪ ܬܗܘܐ ܕܐܝܬܝܗܿ ܡܬܪܫܡܢܘܬܐ ܗܿܝ. ܐܘ ܡܢ ܥܠܬܐ ܕܡܢ ܠܓܘ ܐܟܡܐ ܕܠܡܪ̈ܬܢܐ ܕܣܘܓܐܐ ܚܙܝܢ ܚܙܘ̈ܢܐ. ܟܕ ܡܬܚܙܝܢܐ ܡܢ ܠܒܪ ܘܠܐ ܣܟ ܐܝܬ. ܠܐ ܠܪܚܝܩܐ ܡܕܝܢ ܐܦ ܒܡܬܕܪ̈ܟܢܘܗܝ ܕܚܝܠܐ ܡܬܗܓܓܢܐ. ܘܕܘܗܡ ܗܘ ܪܓܫܐ ܓܘܢܝܐ ܢܬܪܫܡ ܘܡܬܪ̈ܓܫܢܐ ܒܡܥܒܕܢܘܬܐ ܢܫܬܟܚܘܢ ܡܬܕܪ̈ܟܢܐ ܗܠܝܢ.

ܦܘܫܟܐ ܘܫܪܝܐ: ܠܐ ܡܬܐܡܪܐ ܕܠܡܘܢ ܡܕܝܢ ܠܘ ܒܐܡܝܢܘ ܡܬܪ̈ܓܫܢܐ ܠܢ ܗܿܘܝܢ ܒܡܥܒܕܢܘܬܐ ܗܓ̈ܓܐ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ. ܟܕ ܛܒ ܚܝܠܐ ܡܬܗܓܓܢܐ ܠܐ ܣܟ ܒܛܠ ܡܢ ܕܠܡܬܡܚܫܠܘ ܒܡܬܗܓܓ̈ܢܘܗܝ. ܒܗܿܝ ܕܐܡܪܝܢܢ ܕܙܒܢ̈ܝܢ ܣܓܝ̈ܐܢ ܐܡܝܪܐ ܠܢ ܕܚܝ̈ܠܐ ܦܓܪ̈ܢܝܐ ܢܬܘ̈ܦܐ ܐܢܘܢ ܕܚܕ̈ܕܐ. ܘܡܬܢًܬܦܢܐ ܡܢ ܚܕ̈ܕܐ. ܒܕܓܘܢ ܟܡܐ ܕܠܓܢܣܐ ܡܕܡ ܡܬܢܬܦܐ ܢܦܫܐ. ܥܡܗܿ ܐܦ ܚܝ̈ܠܐ ܐܚܪ̈ܢܐ ܡܬܢܬܦܝܢ. ܘܡܢ ܡܕܪ̈ܟܢܘܬܗܘܢ ܒܛܠܝܢ ܐܝܟ ܗܿܘ ܕܠܐܘܪܥ ܚܒܝܒܐ ܕܡܢ ܢܘܓܪܐ ܠܗ ܚܣܝܢܐܝܬ ܡܣܬܟܐ ܗܘܐ ܢܦܝܩ. ܠܡܐ ܡܪܓ ܪܐܓ ܠܡܠܥܣ ܐܘ ܠܡܬܢܩܡܘ ܐܘ ܬܐܘܪ̈ܝܣܐ ܠܡܥܒܕ ܐܢ ܡܢ ܣܦܝܪ̈ܐ ܗܘ. ܠܐ ܐܢܫ ܣܥܐ ܠܡܐܡܪ. ܒܗܿ ܒܕܡܘܬܐ ܡܕܝܢ ܡܬܟܠܝܘ ܡܬܟܠܐ ܪܓܫܐ ܓܘܢܝܐ ܡܢ ܕܠܡܬܪܫܡܘ ܐܡܝܢܐܝܬ ܒܡܬܪ̈ܓܫܢܐ ܕܠܘ ܡܢ ܠܒܪ ܫܟܝܚܝܢ ܡܢ ܥ̈ܠܬܐ ܬܪܬܝܢ. ܗܘܢܢܝܬܐ ܐܡܪ ܐܢܐ ܐܘ ܘܗܡܝܬܐ. ܕܡܒܛܠܐ ܠܚܝܠܐ ܡܬܗܓܓܢܐ ܡܢ ܙܘ̈ܥܘܗܝ ܣܒܝ̈ܣܐ. ܐܘ ܪܓܫܬܝܬܐ ܕܡܢ ܠܒܪ. ܕܫܓܡܐ ܟܐܡܬ ܘܡܥܠܝܐ ܠܠܘܚ ܪܓܫܬܐ ܓܘܢܝܐ ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܢܣܦܩ ܠܡܬܪܫܡܘ ܒܗܓ̈ܓܐ ܕܡܢ ܠܓܘ. ܒܕܓܘܢ ܟܕ ܚܕܐ ܡܢ ܬܪ̈ܬܝܗܝܢ ܗܿܠܝܢ ܟܠܘܝ̈ܬܐ ܡܘܚܠܐ ܡܫܬܠܛܘ ܡܫܬܠܛ ܚܝܠܐ ܡܬܗܓܓܢܐ ܥܠܘܗܝ ܕܠܘܚ ܪܓܫܐ ܓܘܢܝܐ ܐܘܟܝܬ ܦܢܛܣܝܐ ܘܣܦܐ ܒܣܦܐ ܡܢ ܡܬܕܪ̈ܟܢܘܗܝ ܗܓ̈ܓܝܐ ܠܗ ܡܠܐ. ܗܿܝ ܡܢ ܗܘܢܢܝܬܐ ܐܘ ܘܗܡܝܬܐ. ܐܟܡܐ ܕܒܙܒܢ ܟܘܪܗܢܐ ܟܕ ܢܦܫܐ ܠܦܢܝܬ ܚܫܐ ܡܨܛܠܝܐ. ܘܡܢ ܬܐܘܪ̈ܝܐܣ ܡܒܛܠܢ̈ܝܬܐ ܘܢܬܘ̈ܦܬܐ ܕܡܬܗܓܓܢܐ ܒܛܠܐ. ܗܿܝ ܕܝܢ ܪܓܫܢܝܬܐ. ܐܟܡܐ ܕܒܙܒܢ ܫܢܬܐ ܟܕ ܪ̈ܓܫܐ ܒܪ̈ܝܐ ܡܠܘܝ̈ܘܗܝ ܕܪܓܫܐ ܓܘܢܝܐ ܒܛܠܝܢ. ܘܗܟܢܐ ܒܬܪ̈ܝܗܘܢ ܙܢ̈ܝܐ. ܚܙܘ̈ܢܐ ܐܦ ܚܠܡ̈ܐ ܡܬܚܙܝܢ ܟܕ ܡܬܗܓܓܐ ܘܪܓܫܐ ܓܘܢܝܐ ܡܢ ܟܠܘ̈ܝܐ ܬܪ̈ܝܢܝ ܙܢ̈ܝܐ ܕܐܬܐܡܪܘ ܡܡܕܝܢ ܒܥܕ̈ܢܐ ܡܕܡ. ܘܠܘ ܒܐܡܝܢܘ.

ܦܣܘܩܐ: ܢܦܫܐ ܓܝܪ ܚܠܝܨܬ ܒܟܠ ܘܓܡܝܪܬܐ ܐܦ ܥܡܗܿ ܕܐܣܪܐ ܦܓܪܢܝܐ ܡܬܡܨܝܐ ܠܡܬܥܢܝܘ ܥܡ ܗܿܢܘܢ ܕܠܥܠ ܡܢ ܥܠܡܐ. ܟܕ ܠܐ ܡܬܢܬܥܐ ܓܦܝ̈ܗܿ ܡܢ ܥܪܡܐ ܗܘܠܢܝܐ ܐܝܟ ܕܐܦ ܣܘܓܐܐ ܕܐܢܫ̈ܝܢ ܚܙܝܢܢ ܕܒܚܕ ܘܗܘ ܟܕ ܗܘ ܙܒܢܐ ܐܦ ܩܪܝܢ ܐܦ ܟܬܒܝܢ ܐܦ ܨܝܬܝܢ ܗܿܘ ܡܐ ܕܡܬܐܡܪ ܘܦܘܢ̈ܝܐ ܡܣܪܚܝܢ.

ܦܣܘܩܐ: ܢܦܫܐ ܓܝܪ ܕܕܠܝܠܐܝܬ ܠܗܘ̈ܢܐ ܡܬܛܝܒܐ ܠܡܬܚܝܕܘ. ܐܘ ܒܝܕ ܚܝܠܗܿ ܟܝܢܝܐ ܐܟܡܐ ܕܠܢܒ̈ܝܐ. ܐܘ ܒܝܕ ܕܘܪܫܐ ܘܥܡܠܐ ܐܟܡܐ ܕܠܓܡܝܪ̈ܐ. ܐܘ ܒܝܕ ܢܫܝܫܘܬܐ ܕܥ̈ܠܠܬܐ ܟܠܘ̈ܝܬܐ ܐܟܡܐ ܕܒܙܒܢ ܫܢܬܐ ܠܣܓܝ̈ܐܐ ܐܘ ܒܙܒܢ ܥܝܪܘܬܐ ܠܡܪ̈ܬܢܐ ܘܠܗܿܢܘܢ ܕܢܦܠܝܢ. ܘܗܢܘܢ ܕܡܨܛܢܥܝܢ ܠܡܬܘܗܘ ܪ̈ܓܫܝܗܘܢ. ܘܠܡܠܚܐ ܟܠ ܨܘܪܬܐ ܓܘܫܡܢܝܬܐ ܡܢ ܗܓܓ̈ܝܗܘܢ. ܘܗܟܢܐ ܡܬܛܝܒܐ ܢܦܫܐ ܡܠܝܠܬܐ ܠܡܬܬܚܝܕܘ ܠܥܠܡ ܗܘ̈ܢܐ ܟܕ ܡܢ ܪ̈ܓܫܐ ܡܡܕܐ. ܘܒܣܘ̈ܟܠܐ ܕܗܘ̈ܝܐ ܕܗܘ̈ܝ ܘܗܘ̈ܝܢ ܘܐܝܬܝܗܘܢ ܡܬܬܨܝܪܐ. ܕܠܗܘܢ ܠܣܘ̈ܟܠܐ ܗܿܠܝܢ ܟܕ ܡܓܫܡ ܚܝܠܐ ܡܬܗܓܓܢܐ ܘܠܠܘܚ ܪܓܫܐ ܓܘܢܝܐ ܐܘܟܝܬ ܦܢܛܣܝܐ ܡܥܒܪܐ ܠܗܘܢ ܡܬܪ̈ܓܫܢܐ ܗܿܘܝܢ ܡܬܝܕ̈ܥܢܐ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ. ܐܟܡܐ ܕܐܢܫ̈ܝܢ ܟܘܡܪ̈ܐ ܡܨܛܢܥܝܢ ܠܡܕܪܟܘ ܥܬܝ̈ܕܬܐ ܘܠܡܬܢܐ ܥܬܝ̈ܩܬܐ ܕܥܒܪ̈ܝ. ܘܚܕ̈ܬܬܐ ܕܗܐ ܗܘܝܢ ܒܐܬܪ̈ܘܬܐ ܪ̈ܚܝܩܐ ܒܝܕ ܙܘ̈ܥܐ ܣܒܝ̈ܣܐ ܕܦܓܪ̈ܐ. ܘܟܪ̈ܘܟܝܐ ܪ̈ܗܝܒܐ ܕܪ̈ܫܝܗܘܢ. ܘܡܢܗ ܗܝ ܕܗܢ ܙܢܐ ܐܦ ܗܿܝ ܕܡܢ ܐܢܫ̈ܝܢ ܩܨܘ̈ܡܐ ܡܣܬܥܪܐ ܒܫܪ̈ܒܐ. ܘܢܫܘܢܝ̈ܬܐ ܟܐܡܬ ܒܡܚ̈ܝܠܝ ܚܝ̈ܠܐ ܓܘ̈ܝܐ ܕܫܓܡܝܢ ܐܦ ܠܪ̈ܓܫܝܗܘܢ ܒܪ̈ܝܐ ܘܡܬܬܘܗܝܢ ܒܝܕ ܚܘܪܐ ܕܒܡܬܚܙܝ̈ܢܐ ܐܘܟ̈ܡܐ ܕܡܙܠܓܝܢ. ܘܠܚܙܝܐ ܡܢܣܣܝܢ. ܘܒܓܘܫ̈ܡܐ ܚܕܪ̈ܝ ܪܗܝܒܐܝܬ ܕܠܗܿܘ ܕܡܐܨܕ ܥܓܠ ܡܦܠܝܢ. ܘܟܠܗܘܢ ܦܘܪ̈ܣܐ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܠܘ ܣܓܝ ܫܦܪܝܢ ܠܡܪ̈ܝ ܚܟܡܐ ܣܛܪ ܡܢ ܗܿܘ ܕܓܡܝܪ̈ܐ.

ܦܣܘܩܐ: ܚܝܠܐ ܡܬܗܓܓܢܐ ܐܝܟ ܕܣܓܝܐܝܬ ܐܬܐܡܪܬ ܛܘܦܣ̈ܐ ܗܘ ܨܐܪ ܕܕܡܘ̈ܬܐ ܡܬܕܪ̈ܟܢܝܬܐ. ܘܗܿܢܝܢ ܡܘܙܓ̈ܝܬܐ ܘܕܠܝܠܐܝܬ ܡܢ ܟܠ ܛܘܦܣܐ ܠܗܿܘ ܡܐ ܕܠܗ ܡܫܘܬܦ ܒܣܘܥܪܢܐ ܐܘ ܒܫܡܐ ܐܘ ܠܗܿܘ ܡܐ ܕܠܗ ܣܩܘܒܠܝ ܡܫܢܐ. ܝܕܥܬܐ ܡܕܡ ܢܛܚܝܬ ܡܢ ܥܠܡ ܩܘܕ̈ܫܐ ܕܗܘ̈ܢܐ ܐܦ ܒܫܢܬܐ ܐܦ ܒܥܝܪܘܬܐ. ܒܙܒܢ ܡܢ ܐܝܟ ܒܪܩܐ ܕܢܚܐ ܘܒܛܠܐ ܥܡ ܗܢܝܐܘܬܐ ܥܒܪܬ ܠܡܠܬܐ. ܐܟܡܐ ܕܠܓܡܝܪ̈ܐ ܘܠܣܗ̈ܕܐ ܕܚܠܦܝܗܿ ܥܠ ܫܢ̈ܕܐ ܡܩܠܝܢ. ܐܘ ܒܠܥܕ ܗܢܝܐܘܬܐ ܐܟܡܐ ܕܠܣܓܝ̈ܐܐ ܒܚ̈ܠܡܐ ܗܿܢܘܢ ܫܪܝܪ̈ܐ. ܘܗܘ ܒܪܩܐ ܫܡܝܢܐ ܕܐܝܟ ܗܿܘ. ܐܢ ܠܐ ܡܫܬܠܛ ܥܠܘܗܝ ܚܝܠܐ ܡܬܗܓܓܢܐ ܠܡܓܫܡܘܬܗ ܠܐ ܣܟ ܡܬܡܨܐ ܗܿܘ ܕܚܙܐ ܠܡܒܕܩܘܬܗ. ܒܕܓܘܢ ܦܬܓܡܐ ܗܿܘ ܕܥܝܢܐ ܠܐ ܚܙܬ ܘܐܕܢܐ ܠܐ ܫܡܥܬ ܬܢܐ. ܐܢܕܝܢ ܡܓܫܡܘ ܡܓܫܡ ܠܗ. ܘܠܘܚ ܦܢܛܣܝܐ ܒܗ ܡܬܬܨܝܪ. ܗܝܕܝܟ ܨܘܪܬܐ ܓܐܝܬܐ ܦܐܝܬ ܒܟܠ ܠܗܘܢ ܡܬܚܙܝܐ. ܘܥܠ ܥܬܝ̈ܕܬܐ ܠܗܘܢ ܡܒܕܩܐ. ܐܘ ܗܢܝܢ ܥܬܝ̈ܕܬܐ ܒܗ ܡܬܪ̈ܫܡܢ. ܐܘ ܐܬܘ̈ܬܐ ܡܒܕܩܢܝ̈ܬܗܝܢ ܒܗ ܡܬܟ̈ܬܒܢ ܐܝܟ ܗܿܝ ܕܡܢܐ ܡܢܐ ܬܩܠ ܘܦܪܣܝܢ. ܐܘ ܩܠܐ ܐܝܟ ܗܿܘ ܕܒܡܕܒܪܐ ܩܪܐ ܫܡܥܝܢ. ܘܗܿܢܝܢ ܥܬܝ̈ܕܬܐ ܐܢ ܐܝܟ ܕܐܝܬܝܗܝܢ ܦܝ̈ܫܢ. ܗܘ ܚܙܘܐ ܐܘ ܚܠܡܐ ܠܐ ܣܢܝ̈ܩܝ ܥܠ ܦܘܫ̈ܩܐ ܗܿܘܝܢ. ܐܢܕܝܢ ܒܛ̈ܠܢ ܘܛܘܦܣ̈ܝܗܝܢ ܦܝܫܝܢ ܥܠ ܦܘܫ̈ܩܐ ܡܣܬܢܩܝܢ. ܘܡܢ ܗܿܠܝܢ ܢܗܝܪܐܝܬ ܐܬܚܘܝ ܕܠܘ ܟܠ ܡܬܚܙܝܢܐ ܐܘ ܡܫܬܡܥܢܐ ܐܘ ܡܕܡ ܐܚܪܝܢ ܡܬܪܓܫܢܐ ܡܢ ܠܒܪ ܙܕܩ ܕܢܗܘܐ ܫܟܝܚ. ܘܟܠܗܘܢ ܕܝܘ̈ܐ ܘܫܪܟܐ ܕܕܡܘ̈ܬܐ ܙܝܥ̈ܬܐ ܘܩ̈ܠܐ ܕܚܝ̈ܠܐ ܥܒܕ̈ܐ ܐܢܘܢ ܕܚܝܠܐ ܡܬܗܓܓܢܐ ܕܒܠܘܚ ܪܓܫܐ ܓܘܢܝܐ ܥܒܪܝܢ ܘܡܦܢ̈ܛܣܐ ܗܿܘܝܢ. ܘܣܟܢܐܝܬ ܠܡܐܡܪ ܟܡܐ ܕܪ̈ܓܫܐ ܒܪ̈ܝܐ ܡܘܚܠܝܢ ܣܘܓܐܐ ܕܕܡܘ̈ܬܐ ܬܗܝܪ̈ܬܐ ܐܝܬ ܠܡܬܪܓܫܘ. ܡܥܕܪܐ ܕܝܢ ܝܬܝܪܐܝܬ ܠܘܬ ܗܘܝܗܝܢ. ܩܦܝܠܘܬܗܿ ܕܥܢܢܐ ܗܘܠܢܝܬܐ ܕܦܓܪܐ. ܘܣܟܪ ܟܘ̈ܘܗܝ. ܘܗܿܢܘ ܐܪܙܐ ܕܡܬܥܠܝܢܘܬ ܗܘܢܐ ܗܿܘ ܕܟܬܒ̈ܝ ܩܘܕܫܐ ܣܒܝܣܐܝܬ ܛܘܦܣ̈ܘܗܝ ܨܝܪܝܢ. ܘܠܗ ܝܕܘ̈ܥܬܢܐ ܡܪ̈ܢܝܐ ܡܬܪܓܪܓܝܢ.

ܢܘܗܪ̈ܐ ܡܚܬܡ̈ܢܐ ܘܙܘܗܪ̈ܐ ܡܘܬܪ̈ܢܐ

ܠܒܢ̈ܝܐ ܓܝܪ ܕܕܪ̈ܝܟ ܘܡܫܘ̈ܬܦܐ ܕܟܝܢܟ ܐܢ ܬܗܘܐ ܕܥܒܪܬ ܒܦܩܥܬ ܣܘܦܝܐ ܠܐ ܬܢܘܡ. ܐܘ ܬܣܬܡܟ ܥܠ ܥܪܣܐ ܕܪ̈ܓܝܓܬܟ ܒܓܘ ܚܪܒܬܟ ܛܡܐܬܐ ܘܬܐܡܪ ܕܟܕܘ ܠܝ ܕܐܬܓܡܪܬ ܒܝܕ̈ܥܬܐ ܡܪ̈ܢܝܬܐ. ܐܬܬܥܝܪ ܕܘܝܐ ܘܕܚܘܩ ܡܢ ܬܚܘ̈ܡܝܟ ܒܥܠܕܒ̈ܒܝ ܐܠܗܐ. ܘܠܣܢܐܘ̈ܗܝ ܣܢܝ. ܠܐ ܓܝܪ ܐܬܒܪܝܬ ܠܡܬܦܪܦܥܘ ܥܡ ܗܿܢܘܢ ܕܡܢ ܐܢܫܘܬܟ ܠܟ ܡܦܠܝܢ. ܘܥܡ ܢܨܒ̈ܬܐ ܘܒܥܝܪܐ ܠܟ ܡܫܘܝܢ. ܐܬܒܝܢ ܡܟܝܠ ܒܐܝܩܪܟ ܕܠܐ ܠܗܘܢ ܬܫܬܠܡ ܘܬܬܕܡܐ.

ܦܣܘܩܐ: ܗܿܘ ܕܩܪܐ ܒܡܕܒܪܟ ܫܗܝܐ ܘܐܢܬ ܚܪܫ ܢܘܕ ܡܢ ܫܢܬܟ ܘܦܐܪ̈ܐ ܥܒܕ ܕܫܘܝܢ. ܘܟܕ ܫܪܝܬ ܕܬܙܪܘܥ ܣܒܪ. ܘܟܕ ܡܪܒܐ ܐܢܬ ܣܝܒܪ. ܘܟܕ ܬܩܛܘܦ ܐܘܕܐ.

ܦܣܘܩܐ: ܚܠܠ ܐܣܛ̈ܠܝܟ. ܘܡܢ ܗܿܢܘܢ ܕܫܘܝܢ ܠܚܠܘܠܐ ܛܝܒ ܝܬܟ. ܘܟܕ ܠܬܪܥ ܬܪ̈ܥܝܢ ܩܪܒ ܐܢܬ ܩܥܝ ܟܕ ܐܡܪ ܐܢܬ: ܝܗܒ ܚ̈ܝܐ ܕܟܠ ܢܫܡܐ. ܕَܠܐ ܨܠܡܟ ܫܡܠܐ ܫܘܘܕܝܟ. ܠܐ ܬܗܦܟ ܐܦܝ̈ܟ ܡܢ ܓܒܝܠܬܟ ܕܐܗܦܟ ܐܦܘ̈ܗܝ ܡܢ ܗܘܠܐ. ܐܠܐ ܪܚܡ ܘܥܕܪ ܘܚܝܠ ܘܦܪܘܩ.

ܦܣܘܩܐ: ܥܡܐ ܓܝܪ ܐܝܢܐ ܕܡܢ ܥܡܡ̈ܐ ܒܢ̈ܝ ܐܕܫܗ ܐܣܛܝ. ܘܒܐܦ̈ܝ ܝܬܗ ܬܪ̈ܥܐ ܐܚܕ ܕܪ̈ܓܫܐ ܘܠܟܠܗܘܢ ܨܒܝ̈ܢܐ ܚܫ̈ܢܝܐ ܡܘܒܕܢ̈ܘܗܝ ܡܢܗ ܕܚܐ. ܘܠܢܫ̈ܒܘܗܝ ܕܕܠܩܘܒܠܐ ܒܥܘܗܕܢ ܡܪܗ ܦܣܩ ܕܠܐ ܟܠܘ ܒܥܠܡ ܩܘܕ̈ܫܐ ܡܣܬܒܣ. ܐܘ ܐܝܟ ܗܿܘ ܕܠܥܠ ܗܘ ܡܢ ܙܒܢ̈ܐ ܘܦܢ̈ܝܬܐ ܘܣܝ̈ܡܐ ܗܿܘܐ. ܗܿܝܕܝܢ ܩܕܡܐܝܬ ܡܬܬܒܪܩ ܐܝܛܐ ܡܬܬܙܠܩ ܐܝܛܐ ܡܬܛܠܩ. ܗ̄ ܡܡܬ ܡܐܬ ܠܗܘܠܐ ܘܒܟܠ ܠܐ ܡܬܚܙܝܢܐ ܘܠܐ ܡܬܓܫܫܢܐ ܗܿܘܐ.

ܦܣܘܩܐ: ܠܐ ܬܘܒܕ ܝܘ̈ܡܬܟ ܒܕ ܠܐ ܡܫܬܟܚܢܐ ܗܘ ܡܬܘܡ ܐܒܝܕܐ ܕܡܢܗܘܢ ܠܐ ܬܬܪܡܛ ܕܠܐ ܠܝܓ ܠܝܓ ܬܕܪܘܟܟ ܚܒܢܢܘܬܐ. ܘܡܢ ܗܿܢܘܢ ܕܐܚܦܪܘ ܬܗܘܐ ܕܢܬܝܬܪ ܝܘܡܟ ܕܥܬܝܕ ܛܒ ܡܢ ܗܿܘ ܕܩܐܡ ܪܢܝ. ܘܐܢ ܬܗܘܐ ܕܒܡܢܬܐ ܒܨܝܪܬܐ ܕܠܐ ܥܘܕ ܥܡ ܥܒ̈ܕܐ ܒܝ̈ܫܐ ܬܬܕܚܩ. ܚܨܦ ܟܕ ܡܨܠܐ ܐܢܬ ܕܕܡ ܢܫܦܪ̈ܢ ܐܚܪ̈ܝܬܟ ܛܒ ܡܢ ܩܕܡܝ̈ܬܟ. ܨܠܘܬܐ ܓܝܪ ܡܬܦ ܢܬܦܐ ܠܫܐܠܬܐ ܐܝܟ ܕܐܦ ܚܘܫܒܐ ܠܝܕ̈ܥܬܐ. ܝܬܝܪܐܝܬ ܟܕ ܒܠܠܝܐ ܬܗܘܐ ܓܢܝܙܬ ܡܢ ܗܿܢܘܢ ܕܡܬܛܒܒܝܢ. ܒܗܿܝ ܕܡܢ ܬܟܫܦ̈ܬܐ ܟܣܝ̈ܬܐ ܡܥܕ̈ܢ ܠܡܬܚܦܛܘ ܡܘܗ̈ܒܬܐ ܚܣܝ̈ܬܐ. ܕܟܐ ܪ̈ܓܫܝܟ ܟܕ ܨܐܡ ܐܢܬ. ܘܐܢ ܬܗܘܐ ܕܒܣܟܗ ܐܚܪܝܐ ܕܠܠܝܐ ܬܫܬܪܐ. ܝܬܝܪ ܡܥܕܪ ܠܘܬ ܨܠܝܠܘܬܗ ܕܗܿܘܢܐ. ܒܕ ܡܬܚܪܪܘ ܡܬܚܪܪܝܢ ܚܝ̈ܠܝܟ ܓܘ̈ܝܐ ܡܢ ܥܛܪ̈ܐ ܡܚܫ̈ܟܢܐ ܡܣܬܠܩܝܢ. ܐܬܚܦܛ ܒܩܪܝܢ ܡ̈ܠܐ ܢܒܝ̈ܝܬܐ ܕܡܪ̈ܬܝܢ. ܘܐܬܪܓܪܓ ܠܡܫܬܘܝܘ ܠܐܩܡ̈ܝ ܓܡܝܪ̈ܐ. ܫܟܝܪܐ ܓܝܪ ܠܓܒܪܐ ܕܡܨܐ ܗܘ ܠܡܚܐ ܚܝ̈ܐ ܡܠܐܟ̈ܝܐ. ܘܡܨܛܒܐ ܒܚܝ̈ܐ ܐܢܫ̈ܝܐ. ܥܗܕ ܡܘܬܟ ܒܟܠܥܕܢ. ܘܦܓܥܟ ܕܒܡܪܟ. ܘܛܪ ܠܢܡܘܣܐ ܕܢܛܪܟ. ܘܠܐ ܬܪܡܐ ܣܘܥܪܢ ܝܘܡܟ ܠܡܚܪ. ܒܗܿܝ ܕܠܐ ܪܚܝܩܐ ܐܢ ܬܡܛܝܘܗܝ. ܦܣܘܩ ܡܢܟ ܟܠ ܬܐܘܪܝܐ ܡܫܪܓܠܬ ܠܒܝܬ ܬܚܬܝܢ. ܠܡܐ ܬܥܫܢܝ ܘܬܦܣܩܟ. ܥܝܕ ܢܦܫܟ ܠܡ̈ܠܐ ܫܪܝܪ̈ܬܐ. ܘܠܐ ܬܛܘܫܝܗܿ ܒܟܕܒܘܬܐ ܘܢܬܚܒܠܘܢ ܚܠܡ̈ܝܟ. ܐܬܥܢܝ ܒܫܬܩܐ. ܘܠܚܘ̈ܫܒܐ ܗܒ ܙܟܘܬܐ ܥܠ ܡ̈ܠܐ. ܒܗܿܝ ܕܐܢ ܥܡ ܝܕܘܥ̈ܬܢܐ ܒܝܕ ܡ̈ܠܐ ܡܬܡܢܐ ܐܢܬ. ܫܬܩܐ ܒܕܪܓܐ ܗܘ ܣܐܡ ܠܟ ܕܓܡܝܪ̈ܐ. ܬܗܘܐ ܠܟ ܥܡ ܡܪܟ ܬܐܓܘܪܬܐ ܗܿܝ ܐܝܕܐ ܕܠܐ ܢܕܥܝܗܿ ܩܢܘܡܐ ܡܕܡ ܡܢ ܒܢ̈ܝ ܐܕܫܟ. ܐܬܚܡܨ ܡܢ ܝܬܟ ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܢܬܟ. ܘܕܥ ܕܥܝܢ ܡܪܟ ܠܐ ܢܝܡܐ. ܐܙܕܗܪ ܡܢ ܠܘܛܬܐ ܕܟܠ ܡܢ ܕܗܘ. ܕܠܐ ܬܬܠܝܛ ܡܢ ܢܦܫܐ ܩܢܝܬ ܕܝܠܝܬܐ ܕܦܘܢܝ ܫ̈ܐܠܬܐ ܒܙܒܢ̈ܐ ܡܕܡ ܝܕܝ̈ܥܐ ܕܡܢܟ ܘܡܢ ܣܓܝ̈ܐܐ ܟܣܝܢ ܘܓܢܝܙܝܢ. ܐܙܕܗܪ ܡܢ ܚܘܠܛܢ ܣܟ̈ܠܐ. ܘܠܐ ܬܬܠ ܩܘܕ̈ܫܐ ܠܡܛܘ̈ܫܐ. ܒܗܿܝ ܕܐܦܢ ܡܢܟ ܠܐ ܝܬܪܝܢ. ܡܢ ܗܿܝ ܕܡܢܗܘܢ ܬܚܣܪ ܠܐ ܡܡܕ ܐܢܬ.

ܦܣܘܩܐ: ܡܣܒܪܢܘܬܐ ܬܗܘܐ ܠܟ ܛܒܬܐ ܥܠ ܩܕܡ̈ܝܐ ܪܘܪ̈ܒܢܐ ܕܚܟܡܬܐ ܘܠܐ ܬܬܛܥܐ ܒܡܠܝ̈ܗܘܢ. ܒܗܿܝ ܕܣܘܓܐܗܝܢ ܥܠ ܪ̈ܡܙܐ ܒܢ̈ܝܢ. ܘܐܚܪ̈ܝܐ ܕܩܪܝܒܝܢ ܠܕܪ̈ܝܢ. ܐܦܢ ܩܛܝܢܐܝܬ ܕܩܘ. ܘܢܗܝܪܐܝܬ ܩܛܪܓܘ ܘܩܛܠܒܘ ܘܐܦܘܕܝܟܣܐ ܥܒܕܘ. ܠܘ ܥܠ ܟܠܗܝܢ ܟܣܝ̈ܬܐ ܕܗܿܠܝܢ ܐܕܝܩܘ. ܘܟܠܗܘܢ ܫܠܡܘ ܕܐܒܐ ܕܐܒܗ̈ܬܐ ܛܘܒܬܢܐ ܗܪܡܝܣ ܐܬܥܠܝ ܒܢܦܫܗ ܠܥܠܡܐ ܠܐ ܗܘܠܢܝܐ. ܒܠܠܝܐ ܗܿܘ ܕܚܓܐ ܫܡܫܢܝܐ. ܟܕ ܒܗܝܟܠ ܢܘܗܪܐ ܡܨܠܐ ܗܘܐ. ܘܟܕ ܐܓܗ ܚܙܐ ܠܐܪܥܐ ܕܡܨܛܪܝܐ ܘܒܠܥܐ ܠܡܪ̈ܓܙܝ ܡܪܗܘܢ. ܘܩܠܐ ܫܡܥ ܡܢ ܪܘܡܐ ܕܐܡܪ: ܐܚܘܕ ىܒܚܒܠ ܙܠܝܩܐ ܘܐܣܬܠܩ. ܘܟܕ ܐܣܬܠܩ ܚܙܐ ܟܘܒܫܐ ܕܪ̈ܓܠܘܗܝ ܡܬܝܕܥܢ̈ܝܬܐ. ܐܦ ܐܪܥܐ ܐܦ ܫܡܝܐ. ܐܦ ܓܝܪىܘܐܠܗܝܐ ܦܠܛܘܢ ܐܠܣܬܘܕ: ܕܟܕ ܒܫܠܝܐ ܥܡ ܝܬܝ ܐܬܥܢܝܬ. ܘܐܝܟ ܗܿܘ ܕܠܐ ܦܓܪ ܗܘܝܬ. ܟܕ ܠܗܠ ܣܡܬܗ ܘܡܢ ܟܠܗܝܢ ܒܝܬܝ̈ܬܗܿ ܕܗܘܠܐ ܐܬܥܪܛܠܬ ܗܝܕܝܟ ܠܓܘ ܡܢ ܝܬܝ ܗܘܝܬ. ܘܥܢܝܬ ܒܢܦܫܝ ܓܐܝܘܬܐ ܘܦܐܝܘܬܐ ܘܫܘܦܪܐ ܙܝܘܐ ܕܛܒ ܕܡܝܪ. ܘܐܫܬܘܕܥܬ ܕܡܢܬܐ ܐܢܐ ܡܢ ܥܠܡܐ ܕܠܥܠ. ܗܘ ܗܟܘܬ ܘܫܘܒܚܐ ܕܦܐܪ̈ܝܦܛܝܩܘ ܕܕܡܝܢ ܠܗܠܝܢ ܐܕܟܪܘ. ܘܟܠܗܘܢ ܫܪܪܘ ܕܠܐ ܐܢܫ ܡܢ ܚܟܝ̈ܡܐ ܡܨܐ ܗܘ ܠܡܗܘܐ ܟܡܐ ܕܠܐ ܢܫܠܚܝܘܗܝ ܠܦܓܪܐ ܘܢܡܝܬ ܪ̈ܓܫܘܗܝ. ܘܠܐ ܠܡܨܬ ܠܡܬܦܠܣ̈ܦܢܐ ܗܿܠܝܢ ܓܘܫܡ̈ܢܝܐ ܕܫܐܝܠܐܝܬ ܒܟܘܢܝ ܚܟܡܬܐ ܐܬܛܝܫܘ. ܒܗܿܝ ܕܨܒܘܬܐ ܛܒ ܡܥܠܝܐ ܡܢ ܗܿܝ ܕܐܕܪܟܘ. ܘܡܝܬܪܐ ܡܢ ܗܿܝ ܕܐܡܪܘ. ܘܫܒܝ̈ܠܝ ܓܡܝܪ̈ܐ ܠܐ ܐܬܒܨܝܘܢ ܡܢܗܘܢ. ܒܕܓܘܢ ܥܡ ܡܬܢܓܕܢ̈ܝܗܘܢ ܒܓܘܡܨܐ ܬܘܫܢܝܐ ܢܦܠܝܢ.

ܦܣܘܩܐ: ܘܕܠܡܐ ܥܠ ܗܘ̈ܕܝܐ ܡܕܡ ܬܣܬܢܩ. ܐܘ ܕܨܒܐ ܠܡܪܕܐ ܒܐܘܪܚܗ ܐܠܨܝܬܐ ܕܥܠܡܐ ܠܐ ܗܘܠܢܝܐ. ܟܕ ܛܒ ܟܠܗܝܢ ܗܿܠܝܢ ܕܐܬܐܡܪ̈ܝ ܫܘܘ̈ܕܥܐ ܝܗܒܝܢ ܕܚܙܘܩܝܐ. ܝܬܝܪܐܝܬ ܕܝܢ ܥܠ ܫܠܝܐ ܙܕܩ ܠܡܬܬܟܠܘ ܘܫܬܩܐ ܘܒܘܛܠܐ ܕܪ̈ܓܫܐ ܘܡܘܬܒܐ ܕܒܙܘ̈ܝܬܐ ܗܿܢܝܢ ܕܚܫܘ̈ܟܢ. ܘܥܩܘܪܝܐ ܕܐܝܠܝܢ ܪ̈ܓܝܓܬܐ ܕܒܣܪܐ ܡܢ ܫܪ̈ܫܘܗܝ. ܘܨܠܘ̈ܬܐ ܐܠܝ̈ܠܬܐ ܟܕ ܕܡܟܝܢ ܒܢ̈ܝ ܐܕܫܐ. ܘܣܦܝܩܘܬ ܐܣܛܘܡܟܐ ܟܕ ܪ̈ܓܫܐ ܒܪ̈ܝܐ ܡܫܪܝܢ ܠܡܒܛܠ. ܐܝܟܢܐ ܕܐܦ ܗܿܢܘܢ ܓܘ̈ܝܐ ܢܓܗܘܢ ܘܢܨܛܠܠܘܢ. ܘܩܪ̈ܝܢܐ ܕܡ̈ܠܐ ܡܥܗܕܢ̈ܝܬܗ ܕܥܠܡܐ ܪܘܚܢܝܐ. ܘܡܣܓܦܢ̈ܝܬܐ ܕܗܢܝܐܘ̈ܬܗ ܡܬܝܕܥܢ̈ܝܬܐ. ܠܐ ܐܡܪ ܐܢܐ ܡܬܪ̈ܓܫܢܝܬܐ ܗܿܢܝܢ ܕܐܝܟ ܟܠܒܐ ܥܠ ܬܝܘܒܐ ܡܥܛ̈ܦܢ ܠܢܦܫܐ. ܘܩܝܢ̈ܬܐ ܡܛܟ̈ܣܬܐ ܒܙܒܢ ܙܒܢ. ܒܕ ܗܢܝܢ ܛܒ ܡܢ ܟܠܗܝܢ ܪ̈ܓܝܓܬܐ ܡܬܪ̈ܓܫܢܝܬܐ ܒܝ̈ܬܝܢ ܠܗܿܢܝܢ ܕܡܥ̈ܠܝܢ ܡܢ ܪ̈ܓܫܐ. ܒܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܟܕ ܡܬܥܢܐ ܗܿܘ ܕܒܐܘܪܚ ܡܠܟܘܬܐ ܠܡܚܙܩ ܨܒܐ. ܡܬܚܛܦܘ ܡܬܚܛܦ ܗܘܢܗ. ܘܕܡܘܬ ܒܪ̈ܩܐ ܕܠܐ ܩܘ̈ܡܐ ܡܬܓܐܝܢ ܠܗ ܢܘܗܪ̈ܐ. ܘܟܕ ܬܘܒ ܒܕܘܪ̈ܫܐ ܘܥܡ̈ܠܐ ܡܬܥܡܩ. ܬܘ ܣܓܝܐ ܠܗ ܡܬܚܙܘܙܝܢܘܬܐ ܕܢܘܗܪ̈ܐ ܗܿܠܝܢ ܠܐ ܡܬܪ̈ܓܫܢܐ. ܥܕܡܐ ܠܗܿܝ ܕܟܕ ܨܒܐ ܘܟܕ ܠܐ. ܡܢܗܘܢ ܡܣܬܥܪ. ܗܿܝܕܝܢ ܐܟܣܝܣܐܝܬ ܠܘܬܗ ܗܿܘܝܢ ܒܠܥܕ ܫܘܢܝܐ. ܘܕܠܐ ܥܘܟܪ ܠܡܪܘܡܐ ܡܬܥܠܐ. ܘܟܕ ܒܐܪܥܐ ܗܘ ܥܡ ܫܡܝ̈ܢܐ ܡܕܝܪ. ܘܙܠܓ̈ܝ ܝܬܗ ܒܙܝܘܐ ܠܐ ܡܬܡܠܠܢܐ ܠܗ ܡܬܓܠܝܢ. ܘܟܡܐ ܕܢܦܫܐ ܒܫܘܦܪ̈ܝܗܿ ܡܬܒܣܡܐ. ܠܐ ܥܕܟܝܠ ܒܕܡܝܘܬ ܡܪܗܿ ܕܗܝ ܗܝ ܢܝܫܐ ܕܡܣܬܟܐ ܐܬܡܛܝܬ. ܟܕ ܕܝܢ ܡܢ ܡܕܪܟܢܘܬܐ ܕܝܬܗܿ ܘܕܒܘܣ̈ܡܝܗܿ ܬܒܛܠܝ. ܗܝܕܝܟ ܒܡܪܗܿ ܡܬܓܡܪܐ. ܘܒܗ ܟܡܐ ܕܡܨܝܐ ܡܬܬܨܝܪܐ. ܘܒܡܩܘܝܢܘܬܗ ܡܩܘܝܐ. ܘܗܪܟܐ ܒܪܘܫܡܐ ܫܘܡܠܝܢܝܐ ܕܦܝܠܣܘܦܝܐ ܡܪܢܐܝܬ ܡܬܪܫܡܐ.

ܪ̈ܡܙܐ ܐܪ̈ܙܢܝܐ: ܐܘ ܕܠܡܐ ܥܠ ܡܥܝܪܢܘܬܐ ܕܛܒ ܕܢܝܚܐ ܚܒܨ ܐܢܬ. ܠܘܬ ܗܿܝ ܕܬܫܬܘܕܥ ܝܬܟ. ܘܬܕܥ ܪܒܘܬ ܛܘܗܡܟ. ܘܕܡܢ ܠܘܚܐ ܕܐܝܕܐ ܐܢܬ ܡܫܪܝܬܐ. ܐܬܒܩܐ ܢܐ ܘܒܨܝ ܬܚܘܡ ܩܢܘܡܟ ܡܪܢܝܐ ܐܢ ܣܟ ܠܟ ܐܝܬ. ܐܘ ܪܘܫܡܟ. ܘܟܕ ܛܒ ܬܒܕܘܩ. ܠܐ ܐܡܪ ܐܢܐ ܕܝܬܝܪ ܡܢ ܗܿܝ ܕܠܐ ܒܗܿܘ ܕܣܝܡ ܐܝܬܝܟ ܡܕܡ ܡܫܟܚ ܐܢܬ. ܐܘ ܗܿܝ ܕܫܘܡܠܝܐ ܐܢܬ ܕܓܘܫܡܐ ܡܕܡ ܟܝܢܝܐ ܘܐܘܪܓܢܝܐ. ܗܿܘ ܡܢ ܒܗܿܝ ܕܐܘܣܝܐ ܐܢܬ ܦܫܝܛܐܝܬ. ܗܿܘ ܕܝܢ ܒܗܿܝ ܕܒܐܚܝܢܘܬܐ ܗܘ ܡܫܘܬܦ ܐܢܬ ܠܗܝܟܠܟ. ܘܓܠܝܐ ܕܗܢܘܢ ܗܿܠܝܢ ܠܐ ܡܬܘܡ ܥܐܠܝܢ ܒܡܢܝܘܬ ܡܕܡ ܡܢ ܐܘܣܝ̈ܐܣ. ܒܗܿܝ ܕܗܿܘ ܩܕܡܝܐ ܓܠܝܙܘܬܢܝܐ ܡܕܡ ܐܝܬܘܗܝ. ܘܗܿܘ ܕܬܪܝܢ ܡܢ ܙܢܐ ܕܬܚܘܒܐ ܕܓܕ̈ܫܐ ܗ̄ ܡܢ ܗܿܘ ܕܠܘܬ ܡܕܡ. ܘܐܠܘ ܓܢܣܐ ܡܕܡ ܐܚܪܢܐ ܐܘ ܫܘܚܠܦܐ ܩܢِܐ ܗܘَܝܬ. ܙܕܩ ܗܘܐ ܕܐܢܬ ܛܒ ܡܢ ܟܠ ܠܗ ܚܟܡ ܗܘܝܬ. ܒܗܿܝ ܕܐܢܬ ܠܟ ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠ ܩܪܝܒ ܐܢܬ. ܘܐܢ ܬܗܘܐ ܕܡܕܡ ܬܬܗܓܓ ܕܐܝܬ ܠܟ ܝܬܝܪ ܡܢ ܗܿܝ ܕܐܢܬ ܐܢܬ. ܠܐ ܫܪܝܪ ܣܒܪܟ. ܒܗܿܝ ܕܟܠ ܡܕܡ ܕܝܬܝܪ ܡܢ ܗܿܝ ܕܐܢܬ ܐܢܬ ܠܒܪ ܗܘ ܡܢ ܗܿܝ ܕܐܢܬ. ܒܕܓܘܢ ܓܕܫܢܝܐ ܗܘ ܒܦܚܡܟ ܘܠܘ ܡܢܬܟ. ܫܪܝܟܐ ܡܕܝܢ ܕܦܫܝܛܐ ܡܕܡ ܐܝܬܝܟ. ܘܡܢܝܘܬܟ ܗܝ ܗܝ ܫܟܝܚܘܬܟ. ܘܫܟܝܚܘܬܟ ܡܢܝܘܬܟ. ܒܗܿܝ ܕܣܛܪ ܡܢ ܫܟܝܚܘܬܐ ܦܫܝܛܬܐ ܘܠܐ ܡܕܡ ܡܬܘܡ ܠܡܬܪܢܝܘ ܠܟ ܡܬܬܝܬܐ ܟܝܢܐܝܬ. ܒܗܿ ܒܕܡܘܬܐ ܘܠܟܠܗܘܢ ܦܫܝ̈ܛܐ.

ܦܘܫܟܐ ܘܫܪܝܐ: ܠܐ ܡܨܐ ܐܢܬ ܠܡܐܡܪ ܕܡܕܝܢ ܐܠܨܝ ܐܝܬܘܬܐ ܡܕܡ ܐܝܬܝ. ܘܐܠܐ ܒܡܢ ܐܪܐ ܡܢܗ ܐܬܦܪܫ. ܒܗܿܝ ܕܐܡܪܝܢ ܚܢܢ ܕܐܠܨܝܘܬ ܐܝܬܘܬܐ ܥܠ ܐܠܨܝ ܐܝܬܘܬܐ ܠܘ ܒܗܿܝ ܕܫܟܝܚܘܬܐ ܗܘ ܦܫܝܛܬܐ ܡܬܩܛܪܓܐ. ܐܠܐ ܒܗܿܝ ܕܥܠܬܐ ܗܘ ܡܪܢܝܬܐ ܕܟܠ ܡܬܡܨܝܢܐ. ܠܗ ܕܝܢ ܘܠܐ ܚܕܐ ܐܝܬ ܥܠܬܐ. ܡܬܦܪܫ ܐܢܬ ܕܝܢ ܡܢܗ ܒܚܣܝܪܘܬܐ ܘܓܡܝܪܘܬܐ ܐܝܟ ܕܐܦ ܢܘܗܪܐ ܙܠܝܩܢܝܐ ܡܢ ܢܘܗܪܐ ܫܡܫܢܝܐ. ܗܘ̈ܢܐ ܕܝܢ ܕܒܟܠ ܓܡܝܪܝܢ. ܒܕܪ̈ܓܝ ܫܟܝܚܘܬܐ ܡܢ ܚܕ̈ܕܐ ܡܬܦܪܫܝܢ ܒܩܕܡܝܘܬܐ ܐܡܪ ܐܢܐ ܘܬܪܝܢܘܬܐ ܘܬܠܝܬܝܘܬܐ ܘܫܪܟܐ. ܘܡܢ ܗܪܟܐ ܗܘܬ ܠܪܒܐ ܦܝܬܐܓܘܪܘܣ ܠܡܘܕܝܘ ܕܡܢܝ̈ܢܐ ܐܕܫ̈ܐ ܐܢܘܢ ܕܗܘ̈ܝܐ. ܘܐܟܡܐ ܕܢܗܝܪ̈ܐ ܘܡܠܘܫ̈ܢܝܐ ܒܐܚܝܢ̈ܘܬܐ ܡܕܡ ܣܝܡܝܬܐ ܡܢ ܚܕ̈ܕܐ ܡܬܦܪܫܝܢ. ܘܣܥܘܪ̈ܘܬܐ ܡܥܒܕܝܢ ܡܫܚ̈ܠܦܬܐ. ܒܗܿ ܒܕܡܘܬܐ ܘܗܘ̈ܢܐ ܒܐܚܝܢ̈ܘܬܐ ܡܕܡ ܗܘܢܢ̈ܝܬܐ ܡܢ ܚܕ̈ܕܐ ܡܬܦܪܫܝܢ ܘܣܥܘܪ̈ܘܬܐ ܡܥܒܕܝܢ ܡܫܚ̈ܠܦܬܐ.

ܕܠܐ ܦܘܠܓ ܡܟܝܠ ܐܬܒܝܢ ܒܐܝܩܪܟ ܘܐܫܬܪܪ ܕܛܘܦܬܐ ܐܢܬ ܡܢ ܝܡܐ ܡܬܝܕܥܢܐ ܐܚܝܕ ܟܠ. ܘܙܠܓܐ ܠܐ ܡܬܪܓܫܢܐ ܡܢ ܓܡܘܪܐ ܕܓܡܝܪ̈ܐ. ܘܓܝܘܪܐ ܐܘܪܫܠܡܝܐ ܡܕܝܢܬܐ ܕܠܥܠ ܡܢ ܫܡܝܐ. ܘܠܐ ܐܬܛܘܫ ܨܠܡܟ ܒܣܝܢ ܗܘ̈ܠܐ. ܒܕ ܒܨܠܡܗ ܗܘ ܕܡܨܠܡ ܟܠ ܡܨܠܡ ܐܢܬ. ܘܗܿܢܘ ܐܪܙܗܿ ܕܡܨܛܠܡܢܘܬܐ. ܛܪܝܗܝ ܠܐܪܙܐ ܡܢ ܗܿܢܘܢ ܕܠܐ ܥܪܝܢ ܐܢ ܥܪܐ ܐܢܬ. ܘܠܐ ܬܗܐ ܡܨܥܝܐ ܒܝܫܐ ܕܦܪܣܝ ܓܢܝ̈ܙܬܐ.

ܐܫܬܠܡ ܟܬܒܐ ܕܬܐܓܪܬ ܬܐܓܪ̈ܬܐ ܒܫܘܠܡ ܚܙܝܪܢ ܫܢܬ ܐܠܦ ܘܬܫܥܡܐ ܘܐܪܒܥܝܢ ܘܬܡܢܐ ܠܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܒܪ ܦܝܠܝܦܘܣ ܝܘܢܝܐ (1637ܡ̄).

ܐܬܟܬܒ ܟܬܒܐ ܗܢܐ ܒܡܕܝܢܬܐ ܒܪܝܟܬܐ ܘܟܗܝܢܬ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܐܪܬܕܘܟܣܝܬܐ ܐܡܕ ܒܥܕܬܐ ܕܡܪܝ ܦܬܝܘܢ ܣܗܕܐ ܢܨܝܚܐ. ܒܓܘ ܩܠܝܬܐ ܕܐܦܣܩܘܦܝܘܢ ܡܥܡܪ ܠܗܿ ܡܪܢ ܐܡܝܢ.

ܐܬܟܬܒ ܒܝܘ̈ܡܝ ܐܒܐ ܕܐܒܗ̈ܬܐ ܘܪܒܐ ܕܪ̈ܥܘܬܐ ܡܫܚ ܟܘܡܪ̈ܐ ܘܡܦܠܓ ܟܟܪ̈ܐ ܡܪܝ ܫܡܥܘܢ ܘܩܬܘܠܝܩܐ ܦܛܪܝܪܟܝܣ ܕܡܕܢܚܐ. ܢܬܩܝܡ ܟܘܪܣܝܗ ܒܟܠ ܙܟܘ̈ܢ ܠܒܢܝܢܐ ܘܪܘܡܪܡܐ ܕܥܕ̈ܬܐ ܩܕܝ̈ܫܬܐ ܐܡܝܢ.

ܘܒܝܘ̈ܡܝ ܪܥܝܐ ܚܒܢܢܐ. ܘܢܦܬܐ ܘܣܘܠܐܢܐ. ܥܬܝܪ ܒܚ̈ܛܗܐ ܘܣܟ̈ܠܘܬܐ. ܘܡܣܟܢܐ ܒܥܒ̈ܕܐ ܕܡܝܬܪܘܬܐ. ܗܿܘ ܕܕܡܟ ܒܫܬܐ ܕܡܗܡܝܢܘܬܐ. ܘܫܒܩ ܠܥܪ̈ܒܐ ܡܠܝ̈ܠܐ ܒܐܝ̈ܕܝ ܕܐܒ̈ܐ ܕܡܚܒܠܢܘܬܐ. ܘܠܐ ܫܘܐ ܟܠ ܟܠܢܐܝܬ ܕܢܬܕܟܪ ܫܡܗ ܒܟ̈ܬܒܐ ܡܛܠ ܣܓܝܐܘܬ ܡܐܝܢܘܬܗ. ܘܒܝܫܘܬ ܕܘܒܪ̈ܘܗܝ ܡܘܕܥ ܫܡ ܡܚܝܠܘܬܗ ܫܡܥܘܢ ܕܒܛܝܒܘ ܡܝܛܪܦܘܠܝܛܐ ܕܐܡܕ ܡܕܝܢܬܐ ܥܗܝܕܬܐ. ܟܕ ܒܚܘܒܐ ܦܝ̈ܣܐ ܘܬܟܫܦ̈ܬܐ ܡܩܪܒ ܐܢܐ ܠܟܠ ܡܢ ܕܒܣܘܪ̈ܓܕܝ ܫܝܛܘܬܝ ܥܬܝܕ ܠܡܦܓܥ. ܕܐܢ ܢܫܟܚ ܦܘܕܐ ܐܘ ܛܥܘܢܐ ܢܬܪܨ ܒܚܘܒܐ ܘܢܨܠܐ ܘܢܐܡܪ: ܐܠܗܐ ܡܪܚܡܢܐ ܘܪܚܡ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܚܘ ܘܚܣܐ ܒܛܝܒܘܬܟ ܘܒܪ̈ܚܡܝܟ ܠܟܬܘܒܐ ܚܛܝܐ ܘܠܐܒܗ̈ܘܗܝ ܕܦܓܪ ܘܕܪܘܚ ܘܐܦ ܠܡܠܦܢ̈ܘܗܝ.

ܐܬܟܬܒ ܕܝܢ ܟܬܒܐ ܗܢܐ ܐܝܟ ܕܠܚ̈ܠܦܐ ܘܦܪ̈ܥܐ ܬܪ̈ܝܨܐ ܪܒܢ ܝܘܣܦ ܐܡܪ ܐܢܐ ܘܩܫܝܫܐ ܒܪܐܗܝܡ ܘܡܫܡܫܢܐ ܝܘܚܢܢ ܕܢܪܕܘܢ.