ܦܘܫܩܐ ܕܡܙܡܘܪ̈ܐ ܕܕܘܝܕ ܢܒܝܐ ܠܡܳܪܝ ܕܳܢܝܐܝܠ ܨܰܠܚܳܝܐ (542)

ܦܘܫܩܐ ܕܡܙܡܘܪ̈ܐ ܕܕܘܝܕ ܢܒܝܐ

ܠܡܳܪܝ ܕܳܢܝܐܝܠ ܨܰܠܚܳܝܐ (542)

ܡܛܰܟܣ ܡ̣ܢ ܕܪܝܫ

ܒܕܰܝܪܐ ܕܡܳܪܝ ܐܰܦܪܝܡ ܣܘܪܝܳܝܐ

ܗܘܠܢܕܐ – ܫܢܰܬ 2004

ܥܘܬܕܐ

ܫܘܒܚܐ ܠܐܠܗܐ ܥܠ‌ ܐܦܰܝ̈ ܛܝܒܘܬܗ ܫܦܝܥܬܐ ܕܥܠ ܓܢܣܐ ܐ̱ܢܫܝܐ܆ ܕܓܶܠܝ̈ܢܘܗܝ ܐܠܗܝ̈ܐ ܠܰܢܒܝ̈ܘܗܝ ܕܰܒܥܬܝܩܬܐ ܐܘܕܥ܆ ܘܚܟܡܬܐ ܘܣܘܟܠܐ ܠܡܠܦ̈ܢܐ ܘܐܒܗ̈ܬܐ ܕܰܒܕܝܬܩܝ ܚܕܬܐ ܠܰܡܦܫܩܽܘ ܢܒܝ̈ܘܬܐ ܕܢܒܝ̈ܐ ܡܛܠ ܒܶܢܝܢ ܢܦܫ̈ܬܐ ܕܰܡܗܝ̈ܡܢܐ ܫܰܟܶܢ ܘܟܢ:

ܟܬܳܒܐ ܗܢܐ ܕܦܘܫܳܩ ܡܙܡܘܪ̈ܐ ܕܕܰܘܝܕ ܢܒܝܐ ܕܰܒܝܕ ܡܪܝ ܕܢܝܐܝܠ ܨܠܚܝܐ (542 +) ܐܶܬܦܰܫܩ܆ ܨܝܪ ܒܗ ܣܘܟ̈ܠܐ ܪ̈ܡܐ ܪ̈ܘܚܢܝܐ ܘܝܘܠܦܢܐ ܡܰܘܬܪܢܐ ܬܐܘܠܘܓܳܝܐ ܕܥܠ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܦܳܪܘܩܝܬܐ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܕܒܰܒܣܪ ܡܢ ܡܰܘܠܕܗ ܥܕܡܐ ܠܣܘܠܩܗ ܕܠܫܡܝܐ ܘܥܠ ܩܝܳܡܬܗ ܬܪܝܢܝܬܐ ܗܳܝ ܕܒܗ̇ ܥܬܝܕ ܠܥܠܡܐ ܢܕܽܘܢ. ܣܳܟܐ ܠܡܐܡܪ ܐܰܝܢܐ ܕܥܰܡܝܩܐܝܬ ܒܦܘܫܳܩ̈ܐ ܗܠܝܢ ܪ̈ܘܚܢܝܐ ܠܐ ܢܗܪܘܓ܆ ܒܨܝܪ ܝܕܥܬܐ ܡܢ ܣܝ̈ܡܳܬܐ ܕܰܒܕܦ̈ܐ ܕܦܘܫ̈ܩܐ ܗܠܝܢ ܛܡܝܪܝܢ ܡܩܰܘܐ. ܥܠܗܕܐ ܡܛܠ ܩܠܝܪܘܣ ܥܕܬܢܝܐ ܘܪ̈ܚܡܰܝ ܬܶܐܘܠܘܓܝܰܐ ܠܰܙܒܰܢ̱ܬܐ ܩܕܡܳܝܬܐ ܟܬܳܒܐ ܗܢܐ ܡܶܬܦܪܣ. ܡܢܳܚ ܢܦܫܐ ܦܰܛܪܝܪܟܐ ܐܦܪܝܡ ܩܕܡܝܐ ܕܒܝܬ ܒܪܨܘܡ ܒܰܟܬܒܐ ܕܝܠܗ «ܒܪ̈ܘܠܐ ܒܕܝܪ̈ܐ» ܥܠ ܡܪܝ ܕܢܝܐܝܠ ܨܠܚܝܐ ܗܳܠܝܢ ܟܬܰܒ:

ܐܬܝܕܥ ܡܳܪܝ ܕܢܝܐܝܠ ܨܰܠܚܝܐ ܒܦܶܠܓܐ ܩܰܕܡܝܐ ܕܡܰܐܬܐ ܫܬܝܬܳܝܬܐ. ܘܰܣܒܪܘ ܐܢܫ̈ܝܢ ܡܢ ܒܢ̈ܝ ܕܳܪܢ ܦܰܕܝܕܳܐܝܬ ܕܝܠܝܕ ܒܨܰܠܚ ܩܪܝܬܐ ܕܛܘܪܥܒܕܝܢ. ܐܝܬ ܗܘܐ ܓܝܪ ܐܬܪܐ ܐܚܪܢܐ ܒܫܡ ܨܰܐܠܚܝܗ ܡܕܝܢܬܐ ܕܰܒܬܰܝܡܢ ܓܳܙܪܬܐ ܥܶܠܝܬܐ ܕܫܟܝܚܐ ܗܘܬ ܒܙܰܒܢ̈ܐ ܕܪ̈ܘܡܝܐ ܘܡܶܬܚܙ̈ܝܢ ܚܰܪ̈ܒܬܗ̇ ܒܩܘܪܒܐ ܕܐܒܘܟܰܡܐܠ ܩܪܝܬܐ. ܘܐܬܓܠܝܘ ܒܗ̇ ܝܰܘܡܢ ܐܬܘ̈ܬܐ ܡܰܟܬܒܙܰܒܢܝ̈ܬܐ. ܘܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܗܽܘ ܕܢܝܐܝܠ ܒܩܰܕܡܝܬܳܐ ܪܝܫܐ ܕܕܰܝܪܐ ܕܨܠܚܝ̈ܐ. ܘܠܗ ܡܬܒܰܝܬܐ ܗܳܝ ܕܫܪܝܪܐ. ܘܰܒܗܘ ܡܬܚܐ ܟܬܒ ܐܓܪܬܐ ܠܕܝܪܝܐ ܕܡܪܝ ܒܣܘܣ ܕܐܬܕܟܪ ܒܗ̇ ܬܪܥܣܪ ܙܢ̈ܝܢ ܕܡܶܬܩܛܪܓ ܥܠܝܗܘܢ ܫܡ ܚܒܳܠܐ. ܗܕܐ ܡܰܢ ܟܕ ܐܬܬܥܝܪ ܕܪܳܫܐ ܗܳܝܕܝܟ. ܟܕ ܐܬܬܩܝܡ ܐܦܣܩܘܦܐ ܠܬܶܠܐ ܕܡܰܘܙܠܬܰ ܒܬܪ ܫܢܬ 542 ܒܩܠܝܠ‌ ܐܝܟ ܕܐܩܪܚܘ ܦܰܛܪܝܪܟܐ ܒܗܢܡ ܚܶܕܠܳܝܐ ܘܕܰܝܪܝܐ ܕܘܝܕ ܦܘܢܝܩܳܝܐ ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܡܰܠܘܢ ܓܝܪ ܟܬܝܒ ܒܰܟܬܒܗ ܕܦܘܫܩ ܡܙܡܘܪ̈ܐ ܕܡܢ ܡܕܝܢܬ ܬܶܠܐܴ ܐܝܬܰܘܗܝ. ܘܐܝܬܘܗܝ ܡܢ ܛܳܒ̈ܐ ܕܪ̈ܝܫܰܝ ܟܳܗܢ̈ܐ ܕܒܙܒܢܗ ܘܰܡܗܝܪ ܒܝܕܥܬܐ ܕܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ܆ ܘܒܰܫܢܬ 542 ܩܕܡ ܐܦܣܩܘܦܘܬܗ ܦܰܫܩ ܣܶܦܪܐ ܕܡܙܡܘܪܐ ܦܘܫܳܩܐ ܦܰܬܝܐ ܒܰܬܠܬܐ ܕܘܒܳܩ̈ܝܢ ܪܘܪ̈ܒܐ. ܟܠ ܕܘܒܩܐ ܐܝܬ ܒܗ ܚܰܡܫܝܢ ܡܰܙܡܘܪ̈ܐ: ܠܦܘܬ ܒܥܳܬܐ ܕܕܰܝܪܝܐ ܘܩܫܝܫܐ ܪܝܫܕܰܝܪܐ ܕܡܪܝ ܐܘܣܝܒ ܕܰܒܟܰܦܪܐ ܕܒܺܐܪܐ. ܦܘܫܳܩܗ ܕܝܢ ܬܶܐܘܳܠܘܓܝ ܪܘܚܢܐ ܕܰܡܠܐܷ ܝܘܬܪ̈ܢܐ ܘܡܰܪ̈ܬܝܢܘܬܐ܆ ܘܰܣܝܳܡܗ ܦܫܝܩ ܘܡܰܬܝܢ. ܘܠܐ ܡܰܝܬܐ ܒܗ ܣܳܗܕܘ̈ܬܐ ܕܐܢܫ̈ܝܢ ܐܒܗ̈ܬܐ ܐܠܐ ܩܠܝܠ. ܐܝܬ ܗܘܐ ܡܢܗ ܚܰܕ ܢܘܣܟܐ ܡܫܰܡܠܝܐ ܒܰܚܒܳܒ ܩܪܝܬܐ ܕܛܘܪܥܰܒܕܝܢ ܐܶܒܕ. ܘܩܘܝܘ ܬܪܝܢ ܢܘܣܟ̈ܝܢ ܒܒܝܬܓܰܙܢ ܘܰܒܩܘܣܛܢܛܝܢܘܦܳܘܠܝܣ. ܘܬܠܬܐ ܢܘܣܟ̈ܝܢ ܒܠܢܕܘܢ ܕܐܝܬ ܒܗܘܢ ܕܘܒܳܩܐ ܩܕܡܝܐ ܘܰܬܪܝܢܐ ܘܚܕ ܢܘܣܟܐ ܒܪܝܡܳܐ ܒܒܰܝܪܘܬ ܕܐܝܬ ܒܗ ܕܘܒܳܩܐ ܩܰܕܡܝܐ ܒܨܝܪ ܩܠܝܠ. ܩܰܦܣܗ ܕܘܝܕ ܦܘܢܝܩܳܝܐ ܒܰܫܢܬ 1461

ܘܠܘ ܒܕܳܪܐ ܥܣܝܪܝܐ ܐܝܟ ܕܰܣܒܪ ܫܰܐܒܐ. ܘܐܝܬ ܡܢܗ ܢܘܣܟ̈ܐ ܒܒܰܪܛܶܠܠܝ ܘܰܒܒ̈ܬܰܝ ܓܰܙܐ ܕܕܰܝܪܐ ܕܙܰܥܦܪܐܢ ܘܰܕܡܪܝ ܡܰܬܝ ܘܒܳܘܣܬܘܢ ܘܒܰܪܡܶܢܟܗܰܐܡ. ܘܐܬܝܰܒܠ ܢܘܣܟܳܐ ܦܰܬܝܐ ܠܐܪܒܝܐ ܒܠܶܥܙܐ ܕܣܰܩܘܒܠܳܝ ܠܩܳܢܘܢ̈ܐ ܥܪ̈ܒܝܐ ܒܡܶܨܥܬ ܕܳܪܐ ܕܝܚ̄.

ܡܢ ܫܘܬܳܐܣ ܡܰܪܥܝܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܕܐܘܪܝܦܝ ܡܨܥܳܝܬܐ ܫܢܰܬ 1977 ܫܩܳܠܛܥܢܐ ܩܒܠܢܢ ܠܡܦܪܣ ܟܡܐ ܕܡܰܨܝܐ ܣܝܳܡ̈ܐ ܕܐܒܗ̈ܬܐ ܕܥܕܬܐ ܕܝܠܢ ܣܘܪܝܝܬܐ ܘܟܰܬܒ̈ܐ ܕܩܪ̈ܝܢܐ ܠܡܰܕܪ̈ܫܬܐ ܘܛܶܟܣ̈ܐ ܥܕܬܳܢܝ̈ܐ ܘܡܰܪ̈ܕܘܬܢܝܐ ܠܡܘܠܳܝ ܚܫܚܬܐ ܕܥ̈ܕܬܐ ܘܡܰܕܪ̈ܫܬܐ ܒܡܰܠܟܘܬܐ ܕܗܘܠܰܢܕܐ ܟܪ ܕܚܐܪܘܬܐ ܠܐ ܡܬܰܚܡܬܐ ܠܰܦܪܣܐ ܫܟܝܚܳܐ. ܥܰܠܗܕܐ ܐܫܬܩܰܕܝ ܒܫܘܪܝ ܨܰܘܡܐ ܩܰܕܝܫܐ ܐܪܒܥܝܢܝܐ ܒܛܘܟܳܣ ܣܝܡܬܐ ܗܳܕܐ ܪܘܚܢܝܬܐ ܫܰܪܝܢܢ ܘܰܒܫܘܠܳܡܗ ܕܨܰܘܡܐ ܠܫܘܡܠܳܝܐ ܡܰܛܝܢܢ. ܢܘܣܟܐ ܝܚܕܝܐ ܕܰܥܠܘܗܝ ܡܶܢܕܪܝܫ ܒܝܰܕ ܟܘܡܒܝܘܬܪ ܛܰܟܣܢܢ܆ ܗܘܝܘ ܢܘܣܟܐ ܕܒܰܫܢܬ 1908 ܡܳܪܢܝܬܳܐ ܒܐܝ̈ܕܰܝ ܐܣܟܘܠܳܝܐ ܒܰܪܨܰܘܡܐ ܒܪ ܡܶܣܩܐ ܡܶܢ ܩܪܝܬܐ ܡܫܰܡܗܬܐ ܡܙܝܙܚ ܟܬܝܒ. ܟܶܢ ܐܶܬܦܰܚܡ ܥܰܠ ܢܘܣܟܐ ܕܕܰܝܪܐ ܕܡܰܪܩܘܣ ܕܐܘܪܫܠܡ ܕܣܘܪ̈ܝܝܐ ܕܰܒܠܫܢܐ ܥܪܒܝܐ ܒܰܫܢܰܬ 1852 ܡܪܢܝܬܐ ܟܬܝܒ.

ܬܰܘܕ̈ܝܬܐ ܕܝܠܢ ܠܕܝܪ̈ܝܐ ܚܒܝ̈ܒܝܢ ܕܕܰܝܪܐ ܕܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܕܗܘܠܢܕܐ ܚܠܳܦ ܥܡܠܐ ܕܝܠܗܘܢ ܒܬܘܪܳܨ ܦܰܘܕ̈ܐ ܘܛܰܥܘ̈ܢܐ ܕܒܰܟܬܒܐ ܗܢܐ ܡܩܰܪܒܝܢܢ ܘܕܝܠܢܐܝܬ ܠܚܒܝܒܢ ܪܘܚܢܝܐ ܪܒܢ ܓܒܪܐܝܠ‌ ܐܩܬܘܪܟ ܕܙܰܒܢܐ ܐܪܝܟܐ ܒܗ ܦܠܚ ܟܕ ܠܙܰܘܥ̈ܐ ܡܛܠ ܦܘܫܳܩ ܩܪܝܢܐ ܣܳܐܡ ܘܥܠ ܢܘܣܟܐ ܐܚܪܢܐ ܕܕܝܪܐ ܕܝܠܢ ܕܡܪܝ ܡܪܩܘܣ ܡܦܰܚܡ ܘܒܛܘܟܳܣܗ ܠܐܘܬܐ ܪܒܬܐ ܡܣܰܝܒܪ.

ܘܠܐܠܗܐ ܡܦܝܣܝܢܢ ܕܡܰܘܬܪܢ ܢܶܥܒܕܝܘܗܝ ܠܣܺܝܡܬܐ ܗܕܐ ܪܘܚܳܢܝܬܐ ܠܰܩܠܝܪܘܣ ܥܕܬܳܢܝܐ ܘܰܠܪ̈ܳܚܡܰܝ ܬܶܐܘܳܠܘܓܝܰܐ ܕܒܰܨܠܘ̈ܬܗܘܢ ܡܳܪܝܐ ܢܥܰܕܪܢ ܠܰܦܪܣ ܣܝܳܡ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܪ̈ܘܚܢܝܐ ܕܰܠܗܠܝܢ ܕܡܝܢ ܡܛܠ ܒܶܢܝܢ ܢܰܦܫ̈ܬܐ ܕܰܡܗܝ̈ܡܢܐ. ܘܥܠ ܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ ܬܘܟܠܳܢܐ ܘܣܒܪܐ ܕܝܠܢ.

ܕܰܝܪܐ ܕܡܳܪܝ ܐܦܪܝܡ ܣܘܪܝܝܐ – ܗܘܠܢܕܐ.

15 ܐܝܪ 2004 ܥܐܕܐ ܕܝܳܠܕܬ ܐܠܗܐ ܕܥܠ ܫܶܒ̈ܠܐ.

♱ ܝܘܠܝܘܣ ܝܫܘܥ ܓܝܓܟ

ܡܛܪܦܘܠܝܛܐ ܕܣܘܪ̈ܝܝܐ ܐܪ̈ܬܕܘܟܣܘ ܕܐܘܪܝܦܝ ܡܨܥܝܬܐ

ܒܫܡܐ ܕܐܒܐ ܘܕܒܪܐ ܘܕܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܚܕ ܐܠܗܐ ܫܪܝܪܐ

ܡܫܰܪܶܝܢܰܢ ܠܡܶܟܬܰܒ ܐܶܓܰܪܬܳܐ ܕܶܐܬܐܡܪܰܬ ܡܶܢ ܛܘܒܳܢܳܐ ܕܪܳܚܶܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܳܪܝ ܝܘܚܰܢܢ ܪܺܝܫܕܰܝܪܳܐ ܕܡܳܪܝ ܐܳܘܒܽܘܣ ܕܟܰܦܪܳܐ ܕܒܺܝܪܬܳܐ ܠܡܳܪܝ ܕܳܢܝܐܝܠ ܡܰܠܦܳܢܐ ܡܶܛܠ ܦܘܫܳܩܳܐ ܕܡܰܙܡܘܪ̈ܐ ܕܛܘܒܳܢܳܐ ܕܰܘܺܝܕ ܢܒܺܝܳܐ ܟܰܕ ܡܫܰܪܶܝܢܰܢ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܚܰܝܠܳܢܳܐ ܕܰܡܚܺܝ̈ܠܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܥܰܕܰܪ ܠܚܰܛܳܝܽܘܬܝ܀

ܠܡܰܠܦܳܢܳܐ ܕܰܐܠܳܗܐ ܘܪܳܚܶܡ ܫܪܳܪܐ ܩܢܶܐ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܡܫܰܡܠܰܝܬܳܐ: ܡܠܶܐ ܚܘܒܳܐ ܕܰܡܫܝܚܳܐ ܚܰܟܺܝܡ ܒܕܶܚܠܰܬ ܡܳܪܶܗ܆ ܘܰܡܫܰܪܪ ܥܰܠ ܗܰܝܡܳܢܘܬܳܐ ܬܪܝܨܰܬ ܫܘܒܚܳܐ. ܚܘܬܪܳܗ̇ ܘܫܘܒܗܳܪܗ̇ ܕܰܒܨܺܝܪܘܬܝ܆ ܛܥܺܝܢ ܚܰܫܳܐ ܕܡܳܪܶܗ ܒܰܩܢܘܡܗ: ܡܳܪܝ ܕܳܢܝܐܝܠ ܪܝܫܕܰܝܪܳܐ ܘܩܰܫܝܫܳܐ. ܡܶܢ ܒܨܺܝܪܐ ܘܩܰܫܝܫܳܐ ܘܪܝܫܕܰܝܪܳܐ ܝܘܚܰܢܢ ܕܥܘܡܪܳܐ ܩܰܕܝܫܳܐ ܕܡܳܪܝ ܐܳܘܒܽܘܣ ܕܟܰܦܪܳܐ ܕܒܺܝܪܬܳܐ ܕܟܘܪܳܐ ܕܰܐܦܳܡܳܝܷ̈ܐ܆ ܒܝܶܫܽܘܥ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܓܳܡܪܳܐ ܟܽܠ ܒܚܰܫܳܐ ܕܰܩܢܘܡܗ. ܣܰܓܝ ܫܠܳܡ.

ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܡܳܪܝ ܫܰܦܝܪܳܐ ܕܡܶܫܬܰܡܰܪ ܒܬܰܦ̈ܐ ܕܚܘܒܳܐ ܠܝܕܰܥܬܳܐ. ܘܰܠܡܶܬܰܠ ܦܺܐܪ̈ܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܥܰܠ ܙܰܪ̈ܥܰܝ ܟܬܝ̈ܒܳܬܳܐ ܐܳܬܝ̈ܢ: ܐܰܝܟ ܕܳܫܢ̈ܐ ܕܒܘܣܳܡܳܐ ܠܟܰܦܢܘܬܳܗ̇ ܕܢܰܦܫܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܡܶܫܬܟܰܚ ܘܦܳܬܘܪܐ ܠܗܰܘ ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܟܦܶܢ ܟܰܕ ܡܠܶܐ ܛܥܘ̈ܡܶܐ ܗܰܢܺܝ̈ܐܐ ܘܣܳܦܳܐ ܡܶܢܗ ܣܰܒܥܘܬܳܐ ܠܟܰܦܢܳܗ̇. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܶܫܬܟܰܚ ܠܰܒܨܺܝܪܘܬܰܢ ܥܶܢܝܳܢܟܘܢ ܡܰܘܬܪܳܢܐ. ܟܰܕ ܒܰܦܓܰܪ ܪܰܚܺܝܩܝܢܰܢ ܡܶܢ ܠܘܳܬܟܘܢ ܒܰܐܬܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܒܗ ܥܳܡܪܝܢܰܢ. ܘܗܺܝ ܗܳܕܶܐ ܩܰܪܝܒܽܘܬܳܗ̇ ܕܥܶܢܝܳܢܟܽܘܢ ܫܰܦܝܪܳܐ ܘܡܰܘܬܪܳܢܘܬܟܘܢ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ ܐܶܬܬܣܺܝܡ ܓܶܝܪ ܪܶܚܡܬܳܟ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ ܒܪܶܥܝܳܢܰܢ ܐܳܘ ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܚܰܟܝܡܳܐ ܐܰܝܟ ܫܰܒܛܶܗ ܕܰܐܗܪܘܢ ܗܰܘ ܕܰܒܦܘܩܕܳܢܳܐ ܐܰܠܗܳܝܳܐ: ܥܒܰܪ ܡܶܢ ܝܰܒܺܝܫܘܬܳܐ ܠܪܰܛܺܝܒܽܘܬܳܐ. ܟܰܕ ܡܰܦܪܰܥ ܒܬܶܕܡܘܪܬܳܐ ܠܐ ܡܶܬܕܰܪܟܳܢܺܝܬܳܐ. ܗܳܐ ܓܶܝܪ ܡܰܟܺܝܟܳܐܝܬ ܥܘܗܕܳܢܟܽܘܢ ܠܬܰܪܥܺܝܬܰܢ܆ ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܟܺܐܦܳܐ ܐܪܳܙܳܢܳܝܬܳܐ ܠܫܰܒ̈ܛܶܐ ܝܺܣܰܪ̈ܠܳܝܐ. ܟܡܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܝܰܬܝܪܳܐܝܬ ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕܡܰܠܦܳܢܘܬܳܐ ܗܳܝ ܥܰܡܺܝܩܬܳܐ ܒܣܶܦܪ̈ܐ ܕܪܘܚܳܐ ܩܰܕܝܫܳܐ ܢܺܐܢܰܩ ܚܰܠܒܳܐ ܪܘܚܳܢܳܝܐ ܠܐܝܠܶܝܢ ܕܚܰܒܺܝܒܳܐܝܬ ܦܳܓܥܺܝܢ ܒܰܫܟܳܚ̈ܬܗ ܡܫܰܝ̈ܢܢܝܬܳܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܝܢ ܐܳܘ ܩܰܕܝܫܳܐ ܘܰܣܒܺܝܣ ܒܟܠ ܫܘܦܪ̈ܺܝܢ ܟܶܬܒܶܬ ܠܚܘܒܳܟ: ܕܰܚܙܺܝܬܟ ܕܰܐܟܡܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܩܰܕܝ̈ܫܶܐ ܘܡܰܠܦܳܢ̈ܐ ܡܶܢ ܗܰܘ ܪܶܕܝܳܐ ܕܪܘܚܳܐ ܡܬܰܩܬ ܘܶܐܫܬܺܝܬ ܘܗܳܐ ܐܳܦ ܠܐܚܪ̈ܳܢܐ ܡܰܫܩܶܐ ܐܰܢܬ. ܡܶܢ ܡܰܪܕܺܝܬܳܐ ܕܪܘܚܳܐ ܩܰܕܝܫܳܐ. ܘܫܳܐܶܠ ‌ܐܢܳܐ ܕܳܐܦ ܠܝ ܬܰܫܩܶܐ ܘܠܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܬܰܡܝ̈ܡܶܐ ܕܥܰܡܝ ܒܰܛܝܳܪܐ ܗܳܢܳܐ ܡܕܰܝܪܝܢ ܥܰܠ ܣܰܒܪܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܓܳܠܶܐ ܥܰܡܝ̈ܩܳܬܗ ܠܪ̈ܳܚܡܰܘܗܝ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܕܬܶܥܡܰܠ ܥܰܠ ܚܰܝܠܗ ܕܦܰܪܩܠܝܛܳܐ ܡܚܰܟܡܳܢܳܟ. ܘܰܬܦܰܫܶܩ ܠܰܢ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܗ ܕܛܘܒܳܢܳܐ ܕܰܘܺܝܕ ܡܙܰܡܪܳܢܐ ܘܩܺܝܬܳܪܘܕܳܐ ܐܰܠܳܗܝܳܐ. ܘܒܳܥܶܐ ܐܢܳܐ ܘܰܡܦܺܝܣ ܐܢܳܐ ܥܰܡ ܟܠܗܘܢ ܬܰܡܺܝ̈ܡܶܐ ܕܥܰܡܝ܆ ܕܬܶܬܡܰܠܐ ܫܶܐܠܬܰܢ ܘܨܰܗܝܘܬܰܢ ܬܶܬܦܰܝܰܓ ܡܶܢ ܡܰܒܘܥܳܟ. ܝܳܕܰܥ ܐܢܳܐ ܓܶܝܪ ܘܐܰܕܪܟܶܬ ܕܳܐܦ ܐܢܰܬ ܡܬܰܩܬ ܡܶܢ ܗܰܘ ܫܶܩܝܳܐ ܫܡܰܝܳܢܐ. ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ ܕܡܰܙܥܩܳܐ: ܢܰܗܪ̈ܘܳܬܳܐ ܕܡܰܝ̈ܐ ܚܰܝܷ̈ܐ ܪܳܕܶܝܢ ܡܶܢ ܟܰܪܣܳܟ. ܡܶܟܝܠ ‌ܐܶܬܬܦܺܝܣ ܡܳܪܝ ܘܩܰܒܶܠ ܡ̈ܠܐ ܕܰܡܚܺܝܠܘܬܝ ܘܠܐ ܬܟܽܘܡ ܥܰܠ ܣܺܝܡܬܳܐ ܕܶܐܬܓܰܥܠܰܬ ܠܳܟ ܘܬܶܗܘܶܐ ܛܳܠܘܡܳܐ ܐܰܝܟ ܥܰܒܕܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܕܛܰܫܝ ܟܰܟܪܳܐ ܕܡܳܪܶܗ ܘܰܫܡܰܥ ܒܰܪܬ ܩܳܠܳܐ ܗܳܝ ܙܥܺܝܦܬܳܐ: ܐܶܠܳܐ ܢܶܬܒܛܶܠ ܠܳܟ ܕܬܶܥܒܶܕ ܡܶܢ ܚܰܡܫܳܐ ܥܶܣܪܐ. ܘܬܶܫܬܰܘܫܰܛ ܠܳܟ ܐܳܘ ܚܠܝܡܬܳܐ ܕܳܐܘ ܥܰܒܕܳܐ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܘܛܳܒܳܐ ܕܥܰܠ ܩܰܠܝܠ ܡܗܰܝܡܰܢ ܗܘܰܝܬ: ܥܰܠ ܣܰܓܝ ܐܰܩܝܡܳܟ܆ ܥܽܘܠ ܠܚܰܕܘܬܗ ܕܡܳܪܳܟ. ܟܰܕ ܗܳܟܺܝܠ ܚܳܐܪ ܐܰܢܬ ܠܗܰܘ ܦܳܪܘܥܳܐ ܕܛܳܒ̈ܬܳܐ. ܗܽܘ ܕܶܝܢ ܪܘܚܳܐ ܩܰܕܝܫܳܐ ܠܝܕܰܥܬܳܟ ܡܫܰܡܠܰܝܬܳܐ ܡܳܪܶܩ ܘܡܰܥܬܰܪ ܘܚܳܨܶܕ ܐܰܢܬ ܡܰܠܝܳܐܝܬ ܕܠܳܐ ܩܶܢܛܳܐ. ܘܰܬܨܰܠܐ ܪܰܒܘܬܳܟ ܥܰܠ ܒܨܺܝܪܘܬܰܢ ܐܰܝܟ ܕܰܐܡܝ̣ܪ ܒܰܟܬܳܒܳܐ ܕܪܘܚܳܐ ܕܪܰܒ ܗܽܘ ܚܰܝܠܳܗ̇ ܕܰܨܠܘܬܳܐ ܐܰܝܕܳܐ ܕܙܰܕܝܩܳܐ ܡܨܰܠܶܐ ܠܳܗ̇. ܘܪܘܚܳܐ ܩܰܕܝܫܳܐ ܢܶܬܶܠ ܠܳܟ ܕܰܬܫܰܪܶܐ ܘܰܬܫܰܠܶܡ ܒܰܥܒܳܕܐ ܡܰܘܬܪܳܢܐ ܒܰܨܠܘܬܳܐ ܕܟܠܗܘܢ ܩܰܕܝ̈ܫܶܐ ܐܡܝܢ܀

ܘܰܚܢܰܢ ܘܟܽܠܗܘܢ ܕܥܰܡܰܢ ܩܰܫܝ̈ܫܶܐ ܘܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ: ܡܠܺܝܠܳܐ ܘܰܫܡܳܐ ܦܰܐܝܳܐ ܕܰܐܚ̈ܐ ܕܥܰܡܰܢ ܫܳܐܠܝܢܰܢ ܫܠܳܡܳܟ ܒܡܳܪܰܢ ܕܢܶܬܶܠ ܠܳܟ ܕܰܬܫܰܪܶܐ ܘܰܬܫܰܠܶܡ ܒܗܳܢܳܐ ܦܘܠܚܳܢܐ. ܩܘܠܳܣܳܐ ܠܰܫܡܗ ܕܡܳܪܳܟ. ܕܢܶܬܶܠ ‌ܐܰܓܪܳܐ ܠܚܶܟܡܬܳܟ ܕܰܢܡܰܕܶܟ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܒܚܰܝܠܳܐ ܕܐܪ̈ܳܙܶܐ ܟܣܰܝܴ̈ܐ ܘܰܐܠܳܗܳܝ̈ܐ܆ ܟܰܕ ܢܛܝܪ ܐܰܢܬ ܡܶܢ ܟܽܠܗܘܢ ܦܰܚܰܘ̈ܗܝ ܕܒܝܫܳܐ. ܐܳܘ ܪܝܫܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܪܳܚܡܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܗܘܺܝ ܚܠܝ̣ܡ܀

ܫܶܠܡܰܬ ܐܶܓܰܪܬܳܐ ܕܰܦܝܳܣܳܐ ܕܝܘܚܰܢܢ ܩܰܫܝܫܳܐ ܕܰܠܘܳܬ ܕܳܢܝܐܝܠ ܩܰܫܝܫܐ܀

ܐܓܪܬܐ ܕܦܘܢܝܐ

ܕܰܥܒܰܕ ܕܳܢܝܐܝܠ ܩܰܫܝܫܳܐ ܠܚܰܣܝܳܐ ܡܳܪܝ ܝܘܚܰܢܢ ܪܝܫܕܰܝܪܐ ܡܶܛܠ ܦܘܫܳܩܳܐ ܕܡܰܙܡܘܪ̈ܐ.

ܠܪܰܒܐ ܘܰܡܠܶܐ ܛܘ̈ܒܐ ܐܰܒܳܐ ܣܰܓܝ ܢܶܨܚܳܢ̈ܐ ܘܰܓܡܺܝܪ ܒܰܐܠܳܗܝ̈ܬܳܐ ܘܰܡܫܰܡܠܰܝ ܒܟܠ ܫܘܦܪ̈ܺܝܢ ܪ̈ܘܚܳܢܶܐ ܘܰܐܘܳܢܳܐ ܕܕܶܚܠܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܳܪܝ ܝܘܚܰܢܢ ܩܰܫܝܫܳܐ ܘܪܝܫ ܕܰܝܪܳܐ ܕܥܘܡܪܳܐ ܕܡܳܪܝ ܐܘܒܘܣ ܕܟܰܦܪܐ ܕܒܺܝܪܬܳܐ. ܕܳܢܝܐܝܠ ܒܨܺܝܪܳܐ ܡܰܚܒܳܢܳܟ ܒܡܳܪܰܢ ܫܠܳܡ.

ܟܬܝ̈ܒܳܬܳܐ ܕܰܓܡܺܝܪܘܬܳܟ ܐܳܘ ܐܰܒܳܐ ܪܘܚܳܢܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܟܬܰܒܬ ܠܘܳܬ ܒܨܺܝܪܘܬܝ ܩܰܒܠܶܬ ܘܰܚܠܳܦ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܬܚܰܦܛܶܬ ܕܕܳܫܢ̈ܐ ܕܫܽܘܒܚܳܐ ܐܶܩܰܪܶܒ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܕܰܐܫܘܝܰܢܝ ܠܝ ܠܰܒܨܺܝܪܽܘܬܝ ܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܕܬܶܣܰܒ ܥܠܰܝ ܕܶܚܠܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܒܳܟ܆ ܘܟܰܕ ܠܟܽܠ ܓܰܒ̈ܝܢ ܦܪܰܚܘ ܚܽܘ̈ܫܳܒܰܝ ܡܚܺܝ̈ܠܐ܆ ܕܢܶܫܟܚܽܘܢ ܡܶܕܶܡ ܕܫܳܘܶܐ ܕܰܢܩܰܪܒܘܢ ܠܙܰܗܝܽܘܬܶܗ ܠܦܘܪܥܳܢܳܐ ܕܚܽܘܒܳܟ ܕܰܠܘܳܬܰܢ: ܗܰܘ ܕܰܒܚܘܒܗ ܓܡܺܝܪܳܐ ܦܳܪܰܥ ܠܩܰܕܝ̈ܫܶܐ ܥܰܡ̈ܠܐ ܕܕܘܒܳܪ̈ܝܗܘܢ. ܘܠܰܝܬ ܐܺܝܕܳܐ ܕܣܳܦܩܳܐ ܠܡܶܐܚܰܕ ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܕܡܰܦܢܝܳܐ ܠܳܟ ܐܰܓܪܳܐ ܕܚܘܒܳܟ ܕܨܶܐܕܰܝܢ. ܐܶܠܳܐ ܗܳܝ ܐܝ̣ܕܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ ܕܛܰܦܚܰܬ ܠܰܫܡܰܝܐ ܒܰܠܚܘܕܶܝܗ̇. ܘܟܰܕ ܐܶܬܳܬ ܠܪܘܟܳܒܳܐ ܐܢܳܫܳܝܳܐ܆ ܘܐܶܣܬܰܟܟܰܬ ܒܨ̈ܨܶܐ ܥܰܠ ܨܠܝܒܳܐ ܦܳܪܘܩܳܝܳܐ: ܐܶܢܳܐ ܓܶܝܪ ܟܰܕ ܒܶܐܓܰܪܬܳܟ ܡܥܰܠܰܝܬܳܐ ܚܳܐܰܪ ܐܢܳܐ܆ ܘܰܠܘܳܬ ܬܰܚܘܒܘܬܳܗ̇ ܕܢܰܦܫܝ̱ ܡܶܬܦܢܶܐ ܐܢܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܪܰܒܳܐ ܕܰܘܺܝܕ ܕܩܳܥܶܐ ܗܘܳܐ ܘܳܐܡܰܪ: ܕܡܰܢ ܐܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܗܐ ܕܡܰܛܝܬܳܢܝ ܥܕܰܡܳܐ ܠܗܳܪܟܳܐ. ܡܰܙܥܶܩ ܐܢܳܐ ܠܘܳܬܳܟ ܣܳܒܐ ܡܒܰܪܟܳܐ ܘܳܐܡܰܪ ܐܢܳܐ: ܕܡܰܢ ܐܢܳܐ ܘܡܳܢܳܐ ܗܝ ܝܺܕܰܥܬܝ ܘܡܳܢܳܐ ܐܶܢܘܢ ܚܰܘܪܳܐ ܕܚܽܘ̈ܫܳܒܰܝ؟

ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܗܳܢܐ ܪܰܘܡܳܐ ܥܰܠܺܝ ܘܰܐܣܶܩ ܐܰܩܺܝܡܰܢܝ ܚܘܒܳܟ: ܝܳܕܰܥ ܐܢܳܐ ܓܶܝܪ: ܝܳܕܥ ܐܢܳܐ ܕܟܰܕ ܛܳܒ ܥܰܠ ܥܰܦܪܳܐ ܡܶܬܓܰܪܓܰܚ ܐܢܳܐ. ܐܶܠܐ ܐܶܓܰܪܬܟ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܥܢ̈ܢܶܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܦܳܩܕܳܐ ܐܬܥܰܠܐ܆ ܘܒܰܝܢܳܬ ܟܽܘ̈ܒܶܐ ܡܗܰܕܝܳܐ ܠܝ ܐܶܦܣܰܥ: ܠܰܡܕܝܢܬܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܒܰܢܝܳܐ ܒܰܫܦܘ̈ܠܰܝ ܓܰܪܒܝܳܐ ܪܳܡܙܳܐ ܠܝ ܐܶܬܥܰܠܐ. ܘܶܐܥܽܘܠ ‌ܐܶܡܘܫ ܓܰܙ̈ܐ ܣܒܺܝ̈ܣܰܝ ܒܟܽܠ ܥܘܬܪ̈ܺܝܢ ܡܚܰܦܛܳܐ ܠܝ. ܘܗܳܐ ܩܳܐܶܡ ܐܢܳܐ ܒܶܝܬ ܕܶܚܠܬܳܐ ܠܚܘܒܳܐ: ܘܠܳܐ ܚܳܙܶܐ ܠܝ ܡܰܪܳܚܳܐ ܘܛܳܠܘܡܳܐ ܟܰܕ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܝܳܗܶܒ ܐܢܳܐ ܢܰܦܫܝ ܕܰܐܙܺܝܥ ܐܶܠܦܳܐ ܕܚܽܘ̈ܫܳܒܰܝ ܒܡܰܪܕܺܝܬܶܗ ܕܝܰܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܰܪܘܝܚܳܐ܆ ܟܰܕ ܫܳܐܠ ‌ܐܢܳܐ ܡܶܢ ܪܰܒܘܬܳܟ ܘܡܶܢ ܩܰܕܝ̈ܫܶܐ ܕܥܰܡܳܟ ܕܢܶܗܘ̈ܝܳܢ ܠܝ ܨܠܰܘ̈ܬܳܟ ܣܰܘܟܳܢ̈ܐ ܘܠܺܝ̈ܩܶܐ ܒܰܝܢܳܬ ܓ̈ܠܠܐ ܕܡܶܬܬܙܺܝܥܺܝܢ ܒܺܝ ܕܦܘܫ̈ܩܶܐ ܪ̈ܘܚܳܢܶܐ ܕܬܶܫܒܚ̈ܬܗ ܕܗܰܘ ܕܰܗܘܳܐ ܠܶܫܳܢܗ ܩܰܢܝܳܐ ܕܣܳܦܪܳܐ ܡܗܺܝܪܐ: ܕܠܳܐ ܢܶܫܠܐ ܪܘܚܳܐ ܩܰܕܝܫܳܐ ܡܶܢ ܕܢܶܡܠܐ ܡܰܫ̈ܒܶܐ ܠܐܪܡܶܢܘܢ ܕܢܰܦܫܝ̱: ܥܕܰܡܳܐ ܕܣܳܡܟܳܐ ܠܘܰܥܕܳܐ ܕܰܠܡܺܐܢܳܐ. ܐܶܢܳܐ ܓܶܝܪ ܟܰܕ ܠܝܰܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܡܶܫܚܶܬ ܣܰܓܝ ܐܶܫܟܰܚܬܗ ܕܥܳܒܰܪ ܠܡܰܘܒܠܳܐ ܕܝܠܝ̱ ܙܥܽܘܪܬܳܐ. ܡܶܛܠ ܗܳܢܳܐ ܒܰܐܓܡܳܐ ܪܰܒܳܐ ܐܰܩܝܡܽܘܢܝ ܚܽܘ̈ܫܳܒܰܝ ܕܶܐܫܠܐ ܡܶܢ ܪܶܕܝܗ. ܘܐܶܦܽܘܫ ܡܶܢ ܐܘܪܚܳܐ. ܘܟܰܕ ܕܶܝܢ ܡܶܬܬܕܝܢ ܐܢܳܐ ܡܶܢ ܢܰܦܫܝ̱ ܠܡܶܫܬܰܩ: ܩܰܪܢܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ ܕܶܐܓܰܪܬܟ ܐܰܙܥܩܰܬ ܒܶܐܕ̈ܢܰܝ ܢܰܦܫܝ܆ ܕܠܐ ܐܶܢܽܘܡ ܘܠܐ ܐܶܕܡܰܟ ܘܠܐ ܐܶܫܠܐܷ. ܟܰܕ ܒܰܙܒܰܢ ܡܳܢܝܳܐ ܠܝ ܥܰܡ ܩܰܕܝ̈ܫܶܐ܆ ܗܳܕܶܐ ܕܛܳܒ ܡܰܒܥܰܕ ܐܢܳܐ ܡܶܢܗ. ܬܘܒ ܕܶܝܢ ܚܒܰܢܳܢܳܐ ܕܛܰܫܺܝ ܡܶܢܝ ܥܣܰܪ ܟܰܟܪ̈ܶܐ ܚܠܳܦ ܚܰܡܶܫ܆ ܟܰܕ ܛܳܒ ܘܠܐ ܠܰܡܫܽܘܚܬܳܐ ܕܗܰܘ ܕܰܐܝܬܝ ܐܰܪܒܰܥ ܚܠܳܦ ܬܰܪܬܶܝܢ ܐܶܬܡܰܛܺܝܬ ܡܗܰܝܡܢ ܐܢܳܐ ܕܶܝܢ ܒܡܳܪܝܳܐ܆ ܕܶܐܢ ܨܠܘܬܳܟ ܡܶܬܠܰܘܝܳܐ ܠܝ ܟܽܠܗܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܣܬܰܒܪ̈ܢ ܕܥܰܣ̈ܩܳܢ ܠܝ ܦܫܝ̈ܩܳܬܳܐ ܘܰܕܠܺܝ̈ܠܳܬܳܐ ܗܳܘ̈ܝܢ ܠܝ. ܘܰܐܬܪܐ ܥܰܣܩܳܐ ܠܰܦܩܰܥܬܳܐ ܡܶܫܬܰܚܠܰܦ. ܘܥܰܪܡܳܐ ܡܶܬܪܰܟܟ ܘܡܶܫܬܰܦܶܐ ܘܰܫܩܝ̈ܦܶܐ ܗܳܘ̈ܝܳܢ ܣܶܬܳܪܐ ܠܰܚܓܳܣ̈ܐ. ܘܛܘܪ̈ܶܐ ܗܳܘܶܝܢ ܡܰܥܡܪܳܐ ܠܕܰܝ̈ܨܐ ܘܰܠܕܰܝ̈ܨܳܬܳܐ. ܘܗܳܠܶܝܢ ܡܳܐ ܕܰܐܡܛܪܰܬ ܠܝ ܒܳܥܘܬܳܟ܆ ܠܰܚܡܳܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܐܶܟܠܶܬ ܡܶܢ ܠܰܚܡܳܐ ܕܡܰܠܐܟ̈ܐ. ܠܐ ܓܶܝܪ ܐܶܫܟܰܚ ܥܰܡܳܐ ܝܣܰܪܠܳܝܐ ܕܰܢܩܰܒܶܠ ܠܚܶܙܘ̈ܐ ܫܡܰܝ̈ܢܶܐ ܥܕܰܡܳܐ ܕܶܐܬܬܪܣܝ ܡܶܢ ܡܰܢܢܳܐ ܕܰܐܡܛܰܪ ܠܗܘܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܰܨܠܘܬܗ ܕܡܘܫܶܐ. ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܐܶܬܒܰܣܰܡܘ ܡܶܢ ܠܰܚܡܳܐ ܗܰܘ ܓܰܐܝܳܐ܆ ܐܶܬܕܟܝܰܬ ܟܰܪܣܳܐ ܕܢܰܦܫܗܘܢ ܡܶܢ ܥܘܗܕܳܢ̈ܐ ܫܓܝ̈ܫܶܐ ܕܡܶܨܪ̈ܝܶܐ. ܘܰܐܝܟ ܢܘܪܳܐ ܡܶܬܚܰܘܶܐ ܗܘܳܐ ܠܗܘܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܢܬܽܘܒ. ܡܳܢܳܐ ܓܶܝܪ ܐܳܡܰܪ ܐܢܳܐ ܗܳܝ ܪܰܥܡܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܐܰܝܟܳܐ ܕܐܝܬ ܠܡܶܚܙܳܐ. ܕܳܐܦܠܐ ܐܠܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܐܶܫܬܘܝ ܠܡܶܚܙܳܐ ܚܶܙܘܳܐ ܗܰܘ ܪܰܒܳܐ ܕܒܰܡܥܰܪܬܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܕܰܛܥܶܡ ܠܰܚܡܳܐ ܡܰܠܐܟܳܝܐ. ܟܰܕ ܓܶܝܪ ܐܶܚܰܕ ܐܘܪܚܳܐ ܕܰܠܚܘܪܒܳܐ ܢܺܐܙܰܠ ܡܰܠܐܟܳܐ ܕܰܐܠܳܗܐ ܡܩܰܪܶܒ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܚܳܚܘܪܬܳܐ ܘܩܘܩܬܳܐ ܕܡܰܝܴ̈ܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܬܘܒ ܐܳܦ ܚܰܙܩܝܐܝܠ ܗܰܘ ܪܰܒܳܐ ܕܰܢܒܝ̈ܐ܆ ܐܝ̣ܕܳܐ ܕܰܐܚܺܝܕܳܐ ܟܶܪܟܳܐ ܠܘܳܬܗ ܡܶܬܦܰܫܛܳܐ ܗܘܳܬ ܡܶܢ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܚܙܳܐ ܒܬܰܪܥܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ܆ ܘܰܠܗܳܢܳܐ ܟܰܕ ܐܶܟܰܠ܆ ܐܶܬܢܣܟܰܬ ܪܘܚܳܐ ܒܟܰܪܣܶܗ܆ ܘܶܐܬܡܠܝܘ ܡܥܰܝܴ̈ܐ ܕܢܰܦܫܗ. ܐܪ̈ܳܙܶܐ ܩܰܕܝ̈ܫܶܐ ܐܳܦ ܥܠܰܝܢ ܬܨܰܠܐܷ ܩܰܕܝܫܘܬܳܟ ܕܠܗܰܘ ܠܰܚܡܳܐ ܡܰܠܐܟܳܝܳܐ ܒܰܡܢܳܬܳܐ ܢܶܫܬܘܶܐ ܡܶܛܠܬܟ. ܘܗܳܠܶܝܢ ܢܰܗܪ̈ܘܳܬܳܐ ܕܶܐܬܢܰܒܝܰܬ ܠܝ ܐܶܓܰܪܬܟ ܢܶܪܕܘܢ ܫܦܺܝܥܳܐܝܬ ܡܶܢ ܟܰܪܣܳܗ̇ ܕܢܰܦܫܝ̱. ܘܗܳܐ ܡܫܰܪܶܐ ܐܢܳܐ ܠܰܡܦܰܫܳܩܽܘ ܙܡܺܝܪ̈ܬܗ ܕܛܘܒܳܢܳܐ ܕܰܘܺܝܕ ܐܶܢ ܝܳܗܒ ܡܫܝܚܳܐ. ܬܶܗܘܶܐ ܝܳܕܥܳܐ ܚܰܣܝܘܬܳܟ ܕܚܰܝܠܳܐ ܕܰܟܬܳܒܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܡܰܙܡܘܪܳܐ ܥܰܡ ܟܬܳܒ̈ܐ ܕܕܺܝܰܬܩܝ ܚܕܰܬܳܐ ܘܥܰܬܝܩܬܳܐ ܡܶܬܦܰܚܰܡ. ܥܰܠ ܟܠ ܡܶܕܶܡ ܓܶܝܪ ܗܶܢܘܢ ܡܡܰܠܠܝܢ ܘܥܰܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܘܥܰܠ ܒܛܺܝܠܘܬܐ ܕܰܐܠܳܗܐ. ܘܥܰܠ ܕܺܝܢܳܐ ܕܰܥܬܺܝܕ ܘܥܰܠ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܡܛܰܝܒܳܐ ܠܩܰܕܝ̈ܫܶܐ. ܡܶܛܠ ܕܠܰܘ ܟܽܠܗܘܢ ܦܶܬܓܳܡ̈ܐ ܕܡܰܙܡܘܪ̈ܐ ܣܢܺܝܩܺܝܢ ܥܰܠ ܦܘܫܳܩܳܐ ܫܳܐܶܠ‌ ܐܢܳܐ ܕܠܐ ܐܶܬܬܒܰܥ ܡܶܢ ܗܢܘܢ ܕܩܳܪܝܢ ܕܬܶܐܘܪ̈ܝܰܐܣ ܐܶܬܶܠ ܠܟܽܠ ܦܶܬܓܳܡܳܐ. ܐܝܬ ܐܰܝܟܳܐ ܕܰܡܨܰܠܳܝܽܘ ܡܨܰܠܐ ܡܙܰܡܪܳܢܐ. ܘܐܝܬ ܐܰܝܟܳܐ ܕܡܰܠܦܳܢܳܐܝܬ ܡܙܰܡܰܪ. ܘܗܳܠܶܝܢ ܠܐ ܣܢܺܝܩܝܢ ܥܰܠ ܦܘܫܳܩܳܐ. ܢܺܝܫܳܐ ܓܶܝܪ ܗܳܢܳܐ ܣܺܝܡ ܠܝ܆ ܕܠܐ ܣܢܺܝܩ ܥܰܠ ܦܘܫܳܩܳܐ ܥܰܡܝܩܳܐ ܒܟܽܠ ܦܪܽܘܣ ܓܶܝܪ ܡܶܬܒܰܥܝܳܐ ܗܳܕܶܐ. ܕܢܶܬܬܰܓܰܪ ܝܘܬܪܳܢܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܐܳܠܨܳܐ. ܘܟܰܕ ܗܳܠܶܝܢ ܟܶܬܒܶܬ ܒܫܘܪܳܝܳܐ ܕܬܰܫܥܺܝܬܰܢ ܠܚܽܘܒܟܽܘܢ܆ ܠܰܦܝܳܣܳܐ ܫܰܪܝܪܳܐ ܕܬܰܪܥܺܝܬܟܘܢ ܢܶܬܬܦܺܝܣ ܗܰܘ ܕܩܳܪܶܐ܆ ܕܠܰܘ ܡܶܢ ܨܶܒܝܳܢܐ ܕܢܰܦܫܰܢ ܐܶܬܰܝܢܰܢ ܠܥܰܡܠܳܐ ܕܰܐܝܟ ܗܳܢܐ: ܐܶܠܐ ܡܶܢ ܚܦܺܝܛܘܬܳܐ ܘܰܫܩܳܠ ܛܰܥܢܳܐ ܕܚܽܘܒܟܽܘܢ܀

ܫܶܠܡܰܬ ܐܶܓܰܪܬܐ ܕܰܥܒܰܕ ܡܳܪܝ ܕܢܝܐܝܠ ܦܘܢܝܐ.

ܟܬܒܐ ܩܕܡܝܐ ܕܦܘܫܩܐ ܕܡܙܡܘܪ̈ܐ

ܡܺܐܡܪܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܰܐܡܝܪ ܠܪܳܚܶܡ ܐܰܠܳܗܐ ܡܳܪܝ ܕܳܢܺܝܐܝܠ ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܕܡܶܢ ܬܶܠܴܐ ܥܰܠ ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ ܩܰܕܡܳܝܐ.

ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܪܓܺܝܓܺܝܢ ܠܛܘܒܳܐ ܕܡܶܬܝܗܶܒ ܡܶܢ ܪܘܚܳܐ ܩܰܕܝܫܳܐ܆ ܢܩܰܪܒܘܢ ܐܶܕܢܳܐ ܕܢܰܦܫܗܘܢ ܠܡܶܫܡܰܥ܆ ܕܰܠܡܰܢ ܐܶܬܝܗܶܒ ܒܝܰܕ ܡܙܰܡܪܳܢܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܕܰܘܝܕ. ܢܩܰܪܒܘܢ ܠܦܘܠܚܳܢܳܐ ܪܘܚܳܢܳܝܐ. ܗܰܘ ܕܰܢܬܰܦ ܠܘܳܬܗܘܢ ܨܶܒܝܳܢܗ ܕܰܐܠܳܗܐ. ܩܰܪܝܒܘܬܳܐ ܕܰܠܘܳܬ ܛܘܒܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܐ ܐܝܬܶܝܗ̇ ܡܶܬܪܰܚܩܳܢܘܬܳܐ ܡܶܢ ܥܒܴ̈ܕܶܐ ܕܥܰܘܠܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܓܶܝܪ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܡܰܥܒܕܳܐ ܒܰܢ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܒܝܰܕ ܪܶܓܬܳܐ ܕܛܽܘ̈ܒܶܐ ܫܡܰܝ̈ܢܶܐ ܡܶܬܪܰܚܩܝܢܰܢ ܡܶܢ ܘܳܝܷ̈ܐ ܥܰܘܠܳܝ̈ܐ. ܕܢܶܗܘܶܐ ܐܢܳܫ ܒܛܽܘ̈ܒܶܐ ܦܘܪܣܳܐ ܠܐ ܐܺܝܬ. ܐܶܠܐ ܡܳܐ ܕܰܥܪܰܩ ܡܶܢ ܦܘܠܚܳܢܳܐ ܕܢܰܩܺܝܦ ܠܶܗ ܘܳܝܳܐ. ܡܶܛܠܗܳܢܳܐ ܛܘܒܳܢܳܐ ܕܰܘܺܝܕ ܗܰܘ ܕܝܳܕܰܥ ܗܘܳܐ ܠܛܘ̈ܒܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝܷ̈ܐ ܒܝܰܕ ܓܶܠܝܳܢ̈ܐ ܕܪܘܚܳܐ ܩܰܕܝܫܳܐ ܕܩܰܒܶܠ ܒܢܰܦܫܶܗ ܘܰܡܦܳܣ ܗܘܳܐ ܕܶܝܢ ܒܰܡܣܳܡ ܒܪ̈ܝܫܶܐ ܕܳܐܬܶܝܢ ܥܰܠ ܥܳܒ̈ܕܰܝ ܥܰܘܠܐ ܒܕܺܝܢܳܐ ܟܺܐܢܳܐ. ܗܳܢܳܐ ܓܶܝܪ ܡܰܙܡܘܪܳܐ ܡܶܬܐܶܡܰܪ ܡܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܡܦܳܣܝܢ ܒܠܶܫܳܢܳܐ ܥܶܒܪܳܝܐ. ܟܰܕ ܐܶܙܰܠ ܫܳܐܘܳܠ ܕܢܰܣܶܩ ܒܙܳܟܘܪ̈ܶܐ ܠܰܫܡܽܘܐܝܠ܆ ܐܰܡܪܶܗ ܕܰܘܺܝܕ ܥܠܰܘܗܝ ܟܰܕ ܫܒܰܩ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܝܠ‌ ܐܘܪܚܳܐ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܘܗܰܠܶܟ ܒܐܘܪܚܳܐ ܕܥܰܘ̈ܳܠܐܷ ܘܰܕܫܘܩܪܳܐ ܘܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܕܫܺܐܕ̈ܐ ܘܰܢܚܶܬ ܡܶܢ ܟܘܪܣܝܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܘܬܳܐ. ܘܺܝܬܶܒ ܥܰܠ ܡܰܘܬܒܳܐ ܕܰܐܢܬܬܳܐ ܗܳܝ ܕܡܰܣܩܳܐ ܙܰܟܘܪ̈ܶܐ ܒܥܰܕܘܳܥܺܝܪ. ܡܶܛܠܗܳܢܐ ܐܶܬܬܙܺܝܥ ܛܘܒܳܢܳܐ ܕܰܘܺܝܕ ܟܰܕ ܗܽܘ ܒܰܪܕܘܦܝܳܐ ܘܡܰܠܶܠ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܡܶܛܠ ܫܘܚܠܳܦܶܗ ܕܫܳܐܘܳܠ ܘܰܕܠܳܐ ܢܳܨܚܳܐ ܓܰܠܝܳܐܝܬ ܠܡܰܠܟܳܐ ܗܰܘ ܕܡܶܬܩܪܶܐ ܡܫܝܚܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܩܳܥܶܐ ܗܘܳܐ ܟܰܕ ܡܙܰܡܰܪ:

ܛܘܒܰܘܗܝ ܠܓܰܒܪܳܐ ܕܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܥܰܘܴ̈ܠܐ ܠܐ ܗܰܠܶܟ. ܘܰܒܪܶܥܝܳܢܳܐ ܕܚܰܛܳܝܷ̈ܐ ܠܐ ܩܳܡ: ܘܥܰܠ ܡܰܘܬܒܳܐ ܕܰܡܡܰܝ̈ܩܳܢܶܐ ܠܐ ܝܺܬܶܒ. ܘܠܳܐ ܗܘܳܐ ܐܰܝܟ ܫܳܐܘܳܠ ܕܰܫܒܰܩ ܐܘܪܚܳܐ ܕܟܺܐܢܘܬܳܐ ܘܗܰܠܶܟ ܒܐܘܪܚܳܐ ܕܥܰܘ̈ܠܐܷ܆ ܗܳܝ ܕܰܩܕܳܡ ܙܰܒܢܳܐ ܐܰܣܠܝ ܘܒܰܛܶܠ ܘܰܫܒܰܩ ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕܰܢܒܺܝܷ̈ܐ ܡܡܰܠܠܰܝ̈ ܒܪܘܚܳܐ. ܘܩܳܡ ܒܪܶܥܝܳܢܳܐ ܡܰܚܛܝܳܢܳܐ ܗܳܢܰܘ ܕܰܐܫܰܪ ܠܫܺܐܕ̈ܐ ܕܰܣܠܶܩܘ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܶܬܢܰܒܝܢ ܠܶܗ ܡܶܕܶܡ ܕܰܥܬܺܝܕ ܠܡܶܗܘܳܐ ܠܗ. ܘܰܟܒܰܪ ܬܺܐܡܰܪ: ܕܠܰܘ ܫܺܐܕ̈ܐ ܗܘܰܘ. ܕܗܳܐ ܠܰܫܡܽܘܐܝܠ ‌ܐܶܡܪܰܬ ܐܰܢܬܬܳܐ ܕܰܚܙܳܬ. ܒܪܰܡ ܫܡܰܥ ܘܠܳܐ ܬܰܫܰܪ ܐܳܘ ܦܳܪܘܫܳܐ ܚܰܟܝܡܳܐ: ܐܶܬܒܰܝܢ ܡܳܢܳܐ ܐܶܡܪܰܬ ܟܰܕ ܫܰܐܠܳܗ̇ ܗܘܳܐ ܫܳܐܘܳܠ: ܕܡܳܢܳܐ ܚܙܰܝܬܝ؟ ܐܶܡܪܰܬ ܕܶܝܢ ܕܰܐܠܳܗ̈ܐ ܚܙܺܝܬ ܕܣܳܠܩܺܝܢ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ (ܐ ܫܡܘܐܝܠ ܟܚ: ܝܓ). ܗܳܢܰܘ ܠܫܺܐܕ̈ܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܚܫܺܝܒܝܢ ܗܘܰܘ ܠܳܗ̇ ܐܰܠܳܗ̈ܐ ܘܣܳܓܕܳܐ ܠܗܽܘܢ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܡܥܳܕܺܝܢ ܗܘܰܘ ܡܶܬܚܙܶܝܢ ܠܳܗ̇. ܘܰܡܕܰܓܠܐ ܒܗܳܢܽܘܢ ܕܛܳܥܶܝܢ ܒܳܬܪܳܗ̇. ܘܒܳܬܰܪܟܶܢ ܐܶܡܪܰܬ: ܕܓܰܒܪܳܐ ܣܳܒܳܐ ܣܳܠܶܩ ܘܰܡܥܰܛܰܦ ܒܰܦܪܺܝܣܳܐ (ܐ ܫܡܘܐܝܠ ܟܚ: ܝܕ). ܘܰܐܣܒܪ ܫܳܐܘܳܠ ܕܗܽܘܝܽܘ ܫܡܽܘܐܝܠ. ܘܟܰܕ ܗܰܘ ܫܺܐܕܳܐ ܕܰܣܠܶܩ ܢܰܛܥܶܐ ܒܫܳܐܘܳܠ‌ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ ܠܚܶܙܘܳܐ ܕܰܢܒܺܝܳܐ ܕܰܢܕܰܓܶܠ ܒܡܰܠܟܳܐ ܗܰܘ ܚܰܛܳܝܳܐ. ܠܗܳܢܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܥܒܳܕܳܐ ܣܰܢܝܳܐ ܛܘܒܳܢܳܐ ܕܰܘܺܝܕ ܟܰܕ ܚܙܳܐ ܘܰܫܡܰܥ܆ ܝܰܗܒ ܛܘܒܳܐ ܠܓܰܒܪܳܐ ܕܠܳܐ ܡܗܰܠܶܟ ܒܐܘܪܚܳܐ ܒܺܝܫܬܳܐ ܕܥܰܘܴ̈ܠܐ. ܒܡܰܠܟܘܬܳܐ ܓܶܝܪ ܕܰܡܥܰܠܝܳܐ ܡܢ ܘܳܝܳܐ ܩܳܐܡ ܗܘܳܐ ܐܳܕܳܡ ܟܰܕ ܗܽܘ ܒܦܰܪܕܰܝܣܳܐ. ܘܟܰܕ ܐܰܣܛܝ ܗܰܠܟ̈ܬܶܗ ܡܶܢ ܐܘܪܚܳܐ ܢܰܗܺܝܪܬܳܐ܆ ܗܳܝ ܕܰܒܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܒܰܝܢܳܬ ܢܶܨܒ̈ܬܳܐ ܢܰܗܺܝܪ̈ܬܳܐ. ܒܬܰܘܫܳܐ ܕܠܳܐ ܐܘܪܚܳܐ ܢܦܰܩ ܠܘܳܬ ܣܝܳܓܳܐ ܒܰܪܳܝܳܐ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܬܰܠܡܺܝܕܳܐ ܠܚܶܘܝܳܐ ܒܡܶܠܟܳܗ̇ ܕܚܰܘܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܳܐܦ ܫܳܐܘܳܠ ܗܘܳܐ ܥܰܒܕܳܐ ܠܙܰܟܽܘܪܳܐ ܡܰܛܥܝܳܢܳܐ܆ ܒܝܰܕ ܡܰܠܦܳܢܘܬܳܐ ܕܰܐܢܬܬܳܐ. ܗܰܘ ܡܰܢ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܢܦܰܠ ܡܶܢ ܓܰܢܬܳܐ ܕܚܰܝܷ̈ܐ܆ ܗܳܢܐ ܕܶܝܢ ܢܦܰܠ ܡܶܢ ܡܰܠܟܘܬܳܐ ܕܗܰܘ ܥܰܡܳܐ ܩܰܕܝܫܳܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܬܰܪܬܶܝܢ ܬܶܐܘܳܪ̈ܺܝܰܐܣ ܥܰܠ ܗܳܢܳܐ ܡܰܙܡܘܪܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܢܣܰܒܢܰܢ. ܡܶܫܟܚܺܝܢܰܢ ܕܛܘܒܳܢܳܐ ܕܰܘܺܝܕ ܚܰܟܝܡܳܐܝܬ ܐܶܬܢܰܒܺܝ ܥܰܠ ܦܶܬܓܳܡ̈ܐ ܗܳܠܶܝܢ ܬܠܳܬܐ ܕܰܥܒܰܪܘ. ܗܳܝ ܓܶܝܪ ܕܛܘܒܰܘܗܝ ܠܓܰܒܪܳܐ ܕܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܥܰܘܴ̈ܠܶܐ ܠܐ ܗܰܠܶܟ ܡܶܬܓܰܡܪܳܐ ܡܳܐ ܕܬܳܟ̈ܣܳܢ ܪ̈ܶܓܠܶܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܡܶܢ ܗܶܠܟܬܳܐ ܕܦܳܠܚܱ̈ܝ ܥܰܘܠܐ. ܐܳܦ ܚܰܟܝܡܳܐ ܩܘܗܠܰܬ ܟܰܕ ܗܶܠܟܬܳܐ ܝܳܕܰܥ ܠܳܗ̇ ܠܢܰܦܫܳܐ ܐܳܡܰܪ ܗܘܳܐ: ܕܛܳܒ ܚܶܙܘܳܐ ܕܥܰܝ̈ܢܶܐ ܡܶܢ ܗܶܠܟܬܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ (ܩܘܗܠܬ ܘ: ܛ). ܗܰܘ ܕܶܝܢ ܕܩܳܐܶܡ ܒܪܶܥܝܳܢܳܐ ܕܚܰܛܳܝܷ̈ܐ܆ ܡܶܢ ܗܶܠܟܬܳܐ ܫܳܬܶܩ ܘܳܐܬܶܐ ܠܘܳܬ ܠܗܳܝ ܕܢܶܣܥܽܘܪ. ܘܗܰܘ ܕܝܳܬܶܒ ܥܰܠ ܡܰܘܬܒܳܐ ܕܰܡܡܰܝ̈ܩܳܢܶܐ܆ ܕܰܫܪܶܟ ܠܦܘܠܚܳܢܳܐ ܕܰܦܣܳܩ ܣܰܒܪܳܐ܆ ܘܗܰܘ ܡܰܢ ܕܰܫܠܺܝ ܡܶܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܢܺܐܠܰܦ ܠܡܶܦܠܰܚ ܛܳܒ̈ܬܳܐ ܘܢܶܬܪܕܶܐ ܒܢܳܡܘܣܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܘܩܰܕܝܫܳܐ.

ܐܶܠܐ ܒܢܳܡܘܣܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܨܶܒܝܳܢܗ. ܒܗܳܕܶܐ ܓܶܝܪ ܡܰܠܶܦ: ܕܢܳܡܘܣܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܐ ܡܫܰܥܒܰܕ ܠܰܚܕܳܐ ܡܶܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܘܩܳܡ ܠܶܗ ܡܶܢ ܡܰܘܬܒܳܐ ܕܰܡܡܰܝ̈ܩܳܢܶܐ. ܘܡܶܛܠ ܗܳܢܳܐ.

ܒܢܳܡܘܣܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܢܶܬܗܰܓܶܐ ܐܝܡܳܡܳܐ ܘܠܶܠܝܳܐ. ܠܗܳܝ ܡܥܳܕܝܢ ܩܰܕܝ̈ܫܶܐ ܠܰܡܕܰܒܳܪܽܘ ܗܳܠܶܝܢ ܕܥܳܠܡܳܐ. ܡܶܛܠ ܕܗܰܘ ܕܚܳܐܰܪ ܒܰܐܠܳܗܳܐ. ܠܐ ܡܰܦܢܶܐ ܚܰܘܪܗ ܡܶܢ ܢܘܗܪܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ. ܠܳܐ ܢܳܦܶܠ ܡܶܢ ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܐܝܡܳܡܳܝܳܐ ܕܰܐܠܳܗܐ. ܘܠܳܐ ܐܶܢ ܕܰܡܕܰܒܰܪ ܨܶܒ̈ܘܳܬܳܐ ܥܳܠܡܳܢܳܝ̈ܬܳܐ ܘܰܐܝܟ ܕܳܐܦ ܛܘܒܳܢܳܐ ܕܰܘܺܝܕ ܡܶܬܗܰܓܶܐ ܗܘܳܐ ܒܢܳܡܘܣܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܠܐ ܫܰܠܘܳܐ. ܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܳܐ ܕܩܳܐܶܡ ܗܘܳܐ ܒܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝܷ̈ܐ ܐܶܠܐ ܐܳܦ ܡܳܐ ܕܠܰܡܕܰܒܪܳܢܘܬܳܐ ܕܫܰܒ̈ܛܶܐ ܝܳܗܶܒ ܗܘܳܐ ܢܰܦܫܶܗ. ܗܰܘ ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܣܥܰܪ ܡܳܢܳܐ ܐܝܬܰܘܗܝ ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܢܶܗܘܶܐ.

ܢܶܗܘܶܐ ܠܰܡ ܐܰܝܟ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܕܰܢܨܝܒ ܥܰܠ ܬܰܦܳܐ ܕܡܰܝܴ̈ܐ: ܕܦܺܐܪ̈ܰܘܗܝ ܝܳܗܶܒ ܒܙܰܒܢܗ ܘܛܰܪ̈ܦܰܘܗܝ ܠܳܐ ܢܳܬܪܝܢ. ܘܟܽܠ ܕܥܳܒܶܕ ܡܫܰܠܶܡ. ܐܰܪܰܐ ܠܰܡ ܣܳܒܰܪ ܐܰܢܬ ܕܗܳܫܳܐ ܠܐܝܠܳܢܳܐ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܳܐ ܕܰܢܨܺܝܒ ܥܰܠ ܬܰܦܳܐ ܕܡܰܝܴ̈ܐ ܡܶܬܰܐܫܕܳܢ̈ܐ ܡܕܰܡܶܐ ܠܶܗ ܠܗܰܘ ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܥܳܒܶܕ. ܐܶܢܳܐ ܣܳܒܰܪ ܐܢܳܐ ܕܳܡܶܐ ܓܶܝܪ ܕܰܠܘܳܬ ܗܰܘ ܬܰܦܢܟܳܐ ܕܰܠܩܽܘܫܬܝܢ ܡܥܰܠܐ ܠܗ܆ ܠܗܰܘ ܒܘܣܳܡܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ. ܠܘܳܬ ܕܘܡܝܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ. ܠܘܳܬ ܗܰܘ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܕܚܰܝ̈ܐ ܕܰܢܨܺܝܒ ܒܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܛܘܒܬܳܢܐ ܗܰܘ ܕܝܳܗܶܒ ܦܐܪ̈ܰܘܗܝ ܒܙܰܒܢܶܗ ܘܛܰܪ̈ܦܰܘܗܝ ܠܐ ܢܳܬܪܺܝܢ. ܗܰܘ ܕܰܗܘܳܐ ܚܶܟܡܬܳܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܗܰܘ ܕܰܐܘܥܺܝ ܠܰܢ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܕܫܘܒܩܳܢ ܚܛܳܗܷ̈ܐ ܒܰܨܠܝܒܳܐ. ܗܰܘ ܕܝܰܗܒܠܰܢ ܦܺܐܪ̈ܐ ܕܠܐ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܘܬܳܐ ܒܰܩܝܳܡܬܳܐ ܕܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܗܰܘ ܕܡܰܘܫܶܛ ܠܢ ܐܰܝܟ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܩܘܕܫܳܐ܆ ܫܰܘܬܳܦܽܘܬܳܐ ܕܐܪ̈ܳܙܶܐ ܩܰܕܝ̈ܫܶܐ ܩܽܘܕܳܕܳܐ ܕܶܐܫܛܳܪ ܚܰܘ̈ܒܰܝܢ ܘܦܘܢܳܝܰܢ ܕܰܠܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܐܶܣܛܠܐܴ ܪܝܫܳܝܬܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܘܬܳܐ ܢܘܗܪܳܐ ܠܰܣܡܰܝܴ̈ܐ: ܕܘܟܳܝܳܐ ܠܓܰܪ̈ܒܶܐ: ܐܳܣܝܽܘܬܳܐ ܠܰܟܪ̈ܝܗܶܐ: ܚܰܝ̈ܐ ܠܡܳܝ̈ܘܬܶܐ: ܒܰܩܝܳܡܬܶܗ ܕܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܘܰܗܘܳܐ ܗܽܘ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܕܰܢܨܺܝܒ ܥܰܠ ܬܰܦܳܐ ܕܡܰܝܴ̈ܐ. ܗܳܢܰܘ ܥܰܠ ܪܓܶܠܬܳܐ ܕܰܥܡܳܕܳܐ ܩܰܕܝܫܳܐ ܕܰܢܕܰܟܶܐ ܘܰܢܚܰܠܶܠ ܠܰܡܟܰܬܡܱ̈ܝ ܒܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ. ܡܶܬܕܰܡܶܐ ܗܰܘ ܕܡܶܬܗܰܓܶܐ ܒܢܳܡܽܘܣܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܺܝܡܳܡܳܐ ܘܠܺܠܝܳܐ. ܠܗܰܘ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܕܠܐ ܢܳܬܪܝܢ ܛܰܪ̈ܦܰܘܗܝ ܡܶܢ ܡܰܫ̈ܒܶܐ ܕܪ̈ܘܚܶܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ. ܘܠܐ ܡܶܬܢܟܶܐ ܡܶܢ ܩܰܪܺܝܪܽܘܬ ܣܰܬܘܳܐ. ܘܠܳܐ ܝܳܒܫܝܢ ܥܢܳܩܰܘ̈ܗܝ ܡܶܢ ܩܰܫܝܽܘܬܗ ܕܰܓܠܝܕܳܐ ܐܶܠܐ ܟܰܕ ܪܳܘܶܙ ܝܳܗܶܒ ܦܐܪ̈ܐ. ܒܰܕܢܳܫܒܳܐ ܒܗ ܪܘܚܳܐ ܫܰܚܺܝܢܬܳܐ ܘܡܰܦܪܝܳܢܺܝܬܳܐ ܡܛܠܗܳܢܳܐ ܟܽܠ ܕܥܳܒܶܕ ܡܫܰܠܶܡ܆ ܘܠܳܐ ܡܶܬܕܰܡܝܢ ܒܶܗ ܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬܦܰܚܡܝܢ ܒܶܗ ܥܰܘܴ̈ܠܐ ܐܶܡܰܪ ܓܝܪ:

ܕܠܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ: ܐܶܠܐ ܐܰܝܟ ܥܽܘܪܳܐ ܕܕܳܪܝܳܐ ܪܘܚܳܐ. ܠܰܘ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܶܢܘܢ ܕܰܓܳܠܰܝ̈ ܫܡܳܐ ܗܳܢܘܢ ܕܰܒܛܳܥܝܘܬܳܐ ܐܶܬܩܪܺܝܘ ܐܰܠܳܗ̈ܐ ܘܰܡܫܺܝ̈ܚܶܐ ܕܙܺܐܦܳܐ ܐܶܠܐ ܐܰܝܟ ܕܘܡܝܳܐ ܙܥܘܪܳܐ܆ ܡܳܐ ܕܰܫܩܰܠܬܶܗ ܪܘܚܳܐ ܬܰܩܺܝܦܬܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬܝܰܕܥܳܐ ܕܘܟܬܶܗ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܢܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܩܳܝܡܺܝܢ ܒܟܽܘܢܳܝ̈ܐ ܕܰܓ̈ܠܶܐ. ܘܰܦܠܰܚܘ ܥܰܘܳܠܐܝܬ ܠܰܐܠܳܗ̈ܐ ܕܰܓܳܠܰܝ̈ ܫܡܳܐ. ܢܶܬܕܰܡܘܢ ܠܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܥܘܪܳܐ ܕܕܳܪܝܳܐ ܪܘܚܳܐ ܘܰܡܛܰܠܩܳܐ ܠܗ. ܘܠܳܐ ܢܶܩܢܽܘܢ ܩܰܘܡܳܐ ܩܕܳܡ ܗܳܝ ܒܺܐܝܡܰܐ ܕܚܺܝܠܬܳܐ ܕܕܰܝܳܢܳܐ ܟܺܐܢܳܐ ܘܠܐ ܢܺܐܬܘܢ ܠܰܟܢܘܫܝܳܐ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ. ܐܶܠܐ ܡܶܢ ܪܘܚܩܳܐ ܩܳܝܡܺܝܢ ܘܢܳܦܶܩ ܥܠܰܝܗܘܢ ܡܣܳܡ ܒܪܺܝܫܳܐ ܩܰܫܝܳܐ ܡܶܢ ܐܝ̈ܕܰܝ ܟܺܐܢܘܬܳܐ. ܡܶܛܠ ܕܶܐܬܓܡܰܪܘ ܒܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܓܶܝܪ:

ܕܳܐܦܠܳܐ ܚܰܛܳܝ̈ܐ ܒܰܟܢܘܫܬܳܐ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ. ܐܶܢ ܐܺܝܬ ܓܶܝܪ ܕܰܚܛܰܘ ܘܬܳܒܘ. ܠܐ ܢܶܬܚܰܠܛܽܘܢ ܥܰܡ ܗܳܢܽܘܢ ܕܣܳܟ ܠܐ ܐܶܬܛܰܢܰܦܘ ܒܰܚܛܺܝܬܳܐ. ܐܚܪܺܢܳܐ ܐܝܬܰܘܗܝ ܦܘܪܥܳܢܳܐ ܕܰܚܢܽܘܟ ܘܐܠܝܳܐ. ܡܶܛܠ ܕܗܰܘ ܕܰܐܠܶܦ ܥܰܠ ܚܛܺܝܬܳܐ܆ ܡܰܠܶܦ ܥܰܠ ܚܰܛܳܝܷ̈ܐ ܕܰܚܛܰܘ: ܐܶܢܕܶܝܢ ܬܳܒܘ ܡܚܰܦܝܳܐ ܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܘܳܐܬܶܝܢ ܠܕܺܝܢܳܐ ܒܣܳܗܕܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝ̈ܢܶܐ ܘܕܰܐܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ܆ ܕܢܶܬܚܙܶܐ ܦܘܪܥܳܢܳܗ̇ ܕܟܺܐܢܘܬܳܐ. ܕܠܳܐ ܗܘܳܐ ܒܡܰܣܰܒ ܒܰܐܦܷ̈ܐ ܕܳܢܰܬ ܘܰܐܚܝܰܬ ܐܶܢܘܢ. ܐܶܠܐ ܥܰܠ ܕܶܐܬܬܦܺܝܣܰܬ ܒܰܬܝܳܒܽܘܬܗܽܘܢ܆ ܚܰܛܳܝܳܐ ܗܘܳܐ ܓܶܝܪ ܓܰܝܳܣܳܐ܆ ܘܥܰܠ ܕܗܰܝܡܶܢ ܐܶܬܚܢܶܢ. ܚܰܛܳܝܳܐ ܗܘܳܐ ܐܳܦ ܙܰܟܰܝ ܘܥܰܠ ܕܩܰܒܠܶܗ ܠܡܳܪܰܢ ܒܒܰܝܬܶܗ ܐܶܬܦܪܶܩ. ܘܗܳܢܐ ܠܰܘ ܐܰܝܟ ܝܘܚܰܢܢ ܒܰܪ ܙܰܒܕܰܝ ܐܶܬܓܡܰܪ ܘܶܐܬܥܰܠܝ. ܘܟܰܕ ܛܳܒ ܒܰܪ ܡܰܠܟܘܬܰܐ ܗܘ ܡܶܛܠ ܬܝܳܒܽܘܬܶܗ܆ ܐܶܠܐ ܠܰܘ ܒܰܪ ܟܢܽܘܫܬܳܐ ܕܒܶܝܬ ܦܶܛܪܳܘܣ ܠܰܡ ܐܝܬܰܘܗܝ. ܚܳܙܶܐ ܐܰܢܬ ܗܳܟܺܝܠ ‌ܐܰܝܟ ܕܩܰܕܡܶܬ ܐܶܡܪܶܬ ܕܚܰܝܠܳܐ ܕܰܟܬܳܒܷ̈ܐ ܩܰܕܝ̈ܫܶܐ ܡܫܰܘܕܰܥ ܠܰܢ ܣܶܦܪܳܐ ܕܡܰܙܡܘܪ̈ܶܐ. ܗܳܐ ܓܶܝܪ ܡܒܰܕܶܩ ܒܶܗ ܥܰܠ ܡܕܰܒܪܳܢܘܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܘܰܡܦܰܫܶܩ ܒܶܗ ܥܰܠ ܕܺܝܢܳܐ ܕܰܥܬܺܝܕ܆ ܘܡܶܬܦܰܪܫܳܢܘܬܳܐ ܕܙܰܕܝ̈ܩܶܐ ܡܶܢ ܥܰܘܴ̈ܠܐ܆ ܘܡܰܠܶܦ ܕܡܶܕܶܡ ܐܚܪܺܢܳܐ ܐܶܢܘܢ ܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ܆ ܘܡܶܕܶܡ ܐܚܪܺܢܳܐ ܚܰܛܳܝ̈ܐ. ܘܰܡܒܰܕܶܩ ܒܶܗ ܐܘܪܚܳܐ ܩܰܛܺܝܢܬܳܐ ܘܽܐܘܪܚܳܐ ܦܬܺܝܬܳܐ. ܒܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ:

ܕܝܳܕܰܥ ܗܽܘ ܡܳܪܝܳܐ ܐܘܪܚܳܐ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ. ܗܳܝ ܕܐܝܬܶܝܗ̇ ܒܥܳܠܡܳܐ ܐܰܠܝܨܬܳܐ ܘܰܪܕܺܝܦܬܳܐ܆ ܘܝܳܕܰܥ ܡܳܪܝܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܪܳܕܶܝܢ ܒܳܗ̇ ܘܐܘܪܚܳܐ ܦܬܺܝܬܳܐ ܕܥܰܘܴ̈ܠܐ ܕܡܰܘܒܠܳܐ ܠܰܐܒܕܳܢܳܐ. ܐܶܡܪ ܓܶܝܪ:

ܕܽܐܘܪܚܳܐ ܕܪ̈ܰܫܝܥܶܐ ܬܺܐܒܰܕ. ܗܳܝ ܕܰܢܨܰܠܐ ܟܽܠܰܢ ܕܢܶܬܦܰܨܶܐ ܡܶܢܳܗ̇. ܘܒܐܘܪܚܳܐ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܗܳܝ ܕܝܳܕܰܥ ܠܳܗ̇ ܡܳܪܝܳܐ ܢܶܬܥܢܶܐ. ܟܰܕ ܡܶܬܕܰܡܶܝܢܰܢ ܒܐܝܠܳܢܳܐ ܗܰܘ ܕܰܢܨܺܝܒ ܥܰܠ ܬܰܦܳܐ ܕܡܰܝܴ̈ܐ. ܘܡܶܬܒܰܣܡܝܢܰܢ ܡܶܢ ܦܺܐܪ̈ܰܘܗܝ ܠܐ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܷ̈ܐ. ܒܰܬܪ̈ܰܝܗܘܢ ܥܳܠܡܷ̈ܐ ܐܰܡܝܢ܀ ܫܠܶܡ ܡܺܐܡܪܳܐ ܩܰܕܡܳܝܐ.

ܬܘܒ ܡܐܡܪܐ ܕܬܪܝܢ

ܥܰܠ ܡܰܙܡܘܪܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܕܒܶܗ ܡܰܘܕܰܥ ܥܠ ܠܐ ܪܺܝܫܺܝܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܐ ܘܥܰܠ ܕܡܶܢ ܥܳܠܰܡ ܗ̱ܘ ܘܥܰܠ ܫܽܘܠܛܳܢܗ ܕܥܰܠ ܟܠ.

ܦܰܘܠܘܣ ܗܰܘ ܪܰܒܳܐ ܘܰܐܠܳܗܳܝܳܐ ܗܰܘ ܕܶܐܬܚܣܶܠ ܡܶܢ ܚܰܠܒܶܗ ܕܢܳܡܘܣܳܐ ܕܒܶܝܬ ܡܘܫܶܐ: ܘܶܐܬܳܐ ܠܰܓܡܺܝܪܘܬܳܐ ܕܝܘܠܦܳܢܳܐ ܕܰܨܠܝܒܳܐ: ܟܰܕ ܒܐܪ̈ܳܙܶܐ ܕܚܶܟܡܬܳܐ ܕܰܨܠܝܒܳܐ ܬܰܗܺܝܪ ܗܘܳܐ ܘܰܒܦܘܪܢܳܣܳܐ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܘܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܕܒܰܒܣܰܪ: ܘܚܳܐܰܪ ܗܘܳܐ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܛܰܫܝ ܕܶܢܚܳܐ ܕܡܶܐܬܝܬܶܗ ܡܶܢ ܫܰܠܝ̈ܛܳܢܰܘܗܝ ܕܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܐ ܟܰܕ ܗܘܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ: ܗܰܘ ܒܰܪ ܟܝܳܢܶܗ ܕܰܐܒܳܐ. ܘܒܰܕܡܽܘܬ ܐܶܡܪܳܐ ܠܢܶܟܣܬܳܐ ܐܶܬܩܰܪܰܒ܆ ܟܰܕ ܪ̈ܳܥܰܘܳܬܐ ܕܒܶܝܬ ܐܰܒܘܗܝ ܠܳܐ ܐܰܪܓܶܫܘ ܒܗ. ܟܳܬܶܒ ܗܘܳܐ ܠܘܳܬ ܩܘܪ̈ܝܢܬܳܝܶܐ ܘܳܐܡܰܪ: ܕܚܶܟܡܬܳܐ ܡܡܰܠܠܝܢܰܢ ܒܰܓܡܺܝܪ̈ܐ. ܚܶܟܡܬܳܐ ܠܐ ܕܗܳܢܳܐ ܥܳܠܡܳܐ. ܐܳܦܠܐ ܕܫܰܠܝ̈ܛܳܢܰܘܗܝ ܕܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܐ ܕܒܳܛܠܝܢ. ܐܶܠܐ ܡܡܰܠܠܝܢܰܢ ܚܶܟܡܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܒܐܪܳܙ: ܗܳܝ ܕܰܡܟܰܣܝܳܐ ܗܘܳܬ ܘܩܰܕܶܡ ܦܰܪܫܳܗ̇ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܢ ܥܳܠܡܷ̈ܐ ܠܫܘܒܚܳܐ ܕܝܠܰܢ. ܗܳܝ ܕܚܰܕ ܡܶܢ ܫܰܠܝ̈ܛܳܢܶܐ ܕܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܐ ܠܐ ܝܰܕܥܳܗ̇. ܐܶܠܘ ܓܶܝܪ ܝܰܕܥܘܗ̇ ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܠܡܳܪܳܗ̇ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܙܳܩܦܺܝܢ ܗܘܰܘ (ܐ ܩܘܪ̈ܢܬܝܐ ܒ: ܘ-ܚ). ܕܫܘܪܳܝܳܐ ܗܳܢܐ ܐܰܪܝܟܳܐ ܥܶܒܕܶܬ ܠܡܺܐܡܪܳܐ ܗܳܢܐ܆ ܙܳܕܶܩ ܗܘܳܐ ܓܶܝܪ ܕܡܶܢ ܗܳܪܟܳܐ ܢܶܣܰܒ ܫܘܪܳܝܳܐ ܠܦܘܫܳܩܶܗ ܕܡܰܙܡܘܪܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ. ܡܶܛܠ ܕܥܰܝܢܳܐ ܕܰܢܒܺܝܘܬܳܐ ܚܳܬܳܐ ܐܝܬܶܝܗ̇ ܕܥܰܝܢܳܐ ܕܰܫܠܝܚܽܘܬܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܓܶܝܪ ܕܦܰܘܠܽܘܣ ܠܰܟܢܘܫܝܳܐ ܕܚܰܢܳܢ ܘܰܕܩܰܝܳܦܳܐ ܘܰܕܪ̈ܰܒܰܝ ܟܳܗܢ̈ܐ ܘܰܦܪ̈ܝܫܶܐ ܘܓܘܕܳܐ ܕܨܳܠܘ̈ܒܐ܆ ܥܰܡ ܗܳܠܶܝܢ ܘܦܺܝܠܰܛܳܘܣ ܘܐܝܪܳܘܕܝܣ ܘܟܶܢܫܳܐ ܕܰܒܢ̈ܝ ܝܣܪܳܐܝܠ ܕܚܰܕ ܡܶܢܗܘܢ ܠܚܶܟܡܬܳܐ ܘܡܶܠܬܳܐ ܠܐ ܝܺܕܰܥܘ ܗܘܰܘ ܠܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܘܥܰܠܗܳܕܶܐ ܐܰܡܪܰܚܘ ܘܰܨܠܰܒܘ ܠܡܳܪܳܗ̇ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܕܘܝܕ ܗܰܘ ܪܰܒܳܐ ܘܰܢܒܺܝܳܐ܆ ܚܳܙܶܐ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܪܘܚܩܳܐ ܠܰܟܢܘܫܝܳܐ ܗܰܘ ܙܺܐܦܳܢܳܐ܆ ܕܶܐܬܟܰܢܰܫܘ ܥܰܠ ܡܳܪܝܳܐ ܘܥܰܠ ܡܫܺܝܚܶܗ܆ ܘܰܪܢܰܘ ܘܰܢܣܰܒܘ ܡܶܠܟܳܐ ܕܢܶܨܠܒܘܢܳܝܗܝ. ܘܰܫܠܝܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܡܰܟܬܶܒ ܗܘܳܐ ܗܳܠܶܝܢ܆ ܐܰܝܟ ܚܰܙܳܝܳܐ ܩܰܪܺܝܒܳܐ ܕܙܰܒܢܳܐ ܗܰܘ ܕܶܐܫܬܰܡܰܫ ܒܶܗ ܚܰܫܳܐ ܦܳܪܘܩܳܝܳܐ ܕܡܳܪܳܗ̇ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܕܰܘܺܝܕ ܗܰܘ ܛܘܒܳܢܳܐ ܡܶܢ ܪܘܚܩܳܐ ܩܳܐܶܡ ܗܘܳܐ ܘܚܳܐܰܪ ܓܰܠܝܳܐܝܬ܆ ܟܰܕ ܬܰܡܺܝܗ ܒܡܰܓܪܰܬ ܪܘܚܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܕܰܠܒܶܙܚܳܐ ܘܫܺܝܛܘܬܳܐ ܕܰܐܝܟ ܗܳܕܶܐ ܡܛܰܝܰܒ ܕܢܰܪܟܶܢ ܪܝܫܶܗ: ܡܒܰܓܶܢ ܡܶܢ ܡܰܪܳܚܘܬܳܐ ܕܰܡܕܰܒܪ̈ܳܢܐ ܥܰܘ̈ܠܐ ܘܫܰܠܝ̈ܛܳܢܶܐ ܣܡܰܝܴ̈ܐ. ܡܫܰܪܶܐ ܒܰܙܡܺܝܪܬܗ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܘܳܐܡܰܪ:

ܠܡܳܢܳܐ ܪܓܰܫܘ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܘܶܐܡܘ̈ܬܳܐ ܪ̈ܢܰܝ ܣܪܺܝܩܘܬܳܐ܆ ܩܳܡܘ ܡܰܠܟܷ̈ܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܘܫܰܠܝ̈ܛܳܢܶܐ. ܘܶܐܬܡܰܠܰܟܘ ܐܰܟܚܕܳܐ: ܥܰܠ ܡܳܪܝܳܐ ܘܥܰܠ ܡܫܺܝܚܶܗ. ܗܳܠܶܝܢ ܗܳܟܝܠ ܠܗܰܘ ܕܰܒܪܶܥܝܳܢܳܐ ܕܝܽܘܕܳܝܘܬܳܐ ܠܐ ܐܰܚܺܝܕ܇ ܓܰܠܝܳܐܝܬ ܝܺܕܝ̈ܥܳܢ. ܐܰܡܝܪ̈ܳܢ ܠܛܘܒܳܢܳܐ ܕܰܘܺܝܕ: ܟܰܕ ܠܰܡ ܫܠܰܚܘ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܠܰܚܕ̈ܕܶܐ ܦܠܶܫܬܳܝ̈ܐ ܘܥܰܡܘܢܳܝ̈ܐ ܘܰܐܕܘ̈ܡܳܝܶܐ ܘܡܘܐܒܳܝ̈ܐ: ܘܡܰܠܟܘܬܳܐ ܕܨܰܘܒܳܐ ܕܢܶܣܩܽܘܢ ܥܰܠ‌ ܐܘܪܺܫܠܶܡ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܶܐܬܡܫܰܚ ܕܰܘܺܝܕ ܘܰܐܡܠܶܟ ܒܳܗ̇܆ ܡܶܛܠܗܳܕܶܐ ܠܰܡ ܥܶܠܬܐ܆ ܗܳܢܳܐ ܡܰܙܡܘܪܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܐܶܬܶܐܡܰܪ. ܒܪܰܡ ܘܶܐܢ ܗܳܟܰܢܳܐ ܢܺܐܡܪܘܢ܆ ܢܰܫܰܪ ܕܥܰܠ ܡܫܝܚܳܐ ܐܰܡܝܪ.

ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܓܶܝܪ ܥܝܳܕܳܐ ܠܰܢܒܺܝܘܬܳܐ: ܕܰܒܨܰܠܡܷ̈ܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢ̈ܐ ܬܨܽܘܪ ܕܘ̈ܡܝܶܐ ܠܳܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܷ̈ܐ. ܐܰܟܙܢܳܐ ܓܶܝܪ ܕܡܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܢܒܺܝܳܐ: ܕܠܳܐ ܫܒܰܩܬ ܠܢܰܦܫܝ ܒܰܫܝܽܘܠ ܘܠܳܐ ܝܰܗܒܬ ܠܚܰܣܝܳܟ ܕܢܶܚܙܶܐ ܚܒܳܠܐ (ܡܙܡܘܪܐ ܝܘ: ܝ). ܠܰܘ ܥܰܠ ܢܰܦܫܶܗ ܡܶܬܢܰܣܒܳܐ ܢܒܺܝܘܬܳܐ ܗܳܕܶܐ. ܐܶܠܐ ܥܰܠ ܕܡܰܠܶܠ ܒܰܢܒܺܝܳܐ ܐܪܳܙܳܢܳܐܝܬ ܗܰܘ ܡܰܠܟܳܐ ܕܡܰܠܟܷ̈ܐ ܡܳܪܝܳܐ ܡܫܝܚܳܐ. ܟܰܕ ܨܒܳܐ ܘܰܛܥܶܡ ܡܰܘܬܳܐ ܒܰܒܣܰܪ ܠܐ ܚܙܳܐ ܚܒܳܠܐ. ܐܶܠܐ ܩܳܡ ܒܠܳܐ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܘܬܳܐ. ܟܰܕ ܠܳܐ ܚܙܳܐ ܒܶܣܪܗ ܚܒܳܠܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܒܡܰܙܡܘܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܫܳܪ̈ܥܳܢ ܡܶܢ ܕܰܘܺܝܕ ܘܡܶܢ ܟܠ ܥܒܺܝ̈ܕܶܐ. ܘܒܰܠܚܽܘܕ ܕܰܠܘܳܬ ܡܫܝܚܳܐ ܐܰܡܺܝܪ̈ܳܢ. ܗܰܘ ܕܐܝܬܰܘܗܝ ܣܳܟܳܗ̇ ܕܰܢܒܺܝܘܬܳܐ. ܒܪܰܡ ܕܶܝܢ ܢܶܩܪܽܘܒ ܠܘܳܬ ܡܷ̈ܠܐ ܘܰܒܢܴ̈ܬ ܩܴ̈ܠܐ ܕܰܫܠܝ̈ܚܶܐ ܘܰܕܬܰܠܡܝ̈ܕܶܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܕܟܰܕ ܫܡܰܥܘ ܠܦܶܛܪܽܘܣ ܘܰܠܝܽܘܚܰܢܢ ܪ̈ܝܫܳܢܶܐ ܕܰܫܠܝ̈ܚܶܐ܆ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܡܰܠܶܠܘ ܥܰܡܗܘܢ ܟܳܗܢ̈ܐ ܘܰܐܪ̈ܟܘܢܶܐ ܕܗܰܝܟܠܐ. ܡܶܛܠ ܗܰܘ ܚܓܺܝܪܳܐ ܕܶܐܬܰܐܣܝ ܒܬܰܪܥܳܐ ܫܰܦܺܝܪܳܐ. ܘܡܳܢܐ ܦܘܢܳܝ ܦܶܬܓܳܡܳܐ ܥܒܰܕܘ ܠܘܳܬܗܘܢ: ܐܰܪܺܝܡܘ ܩܳܠܗܽܘܢ ܟܰܕ ܡܶܬܬܙܝܥܺܝܢ ܒܪܘܚܳܐ ܘܶܐܡܰܪܘ: ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܐ ܐܰܢܬ ܗܽܘ ܕܰܥܒܰܕܬ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ܇ ܘܝܰܡ̈ܡܶܐ ܘܟܽܠ ܕܺܐܝܬ ܒܗܘܢ. ܐܰܢܬ ܗܘ ܕܡܰܠܶܠܬ ܒܦܽܘܡܳܐ ܕܕܰܘܺܝܕ ܥܰܒܕܳܟ ܒܪܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܠܡܳܢܳܐ ܪܓܰܫܘ ܥܰܡ̈ܡܶܐ܇ ܘܶܐܡܘ̈ܬܳܐ ܪ̈ܢܰܝ ܣܪܺܝܩܘܬܳܐ܇ ܩܳܡܘ ܡܰܠܟܷ̈ܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܘܫܰܠܝ̈ܛܳܢܶܐ܇ ܘܶܐܬܡܰܠܰܟܘ ܐܰܟܚܕܳܐ ܥܰܠ ܡܳܪܝܳܐ ܘܥܰܠ ܡܫܝܚܶܗ. ܐܶܬܟܰܢܰܫܘ ܓܶܝܪ ܫܰܪܝܪܳܐܝܬ ܒܰܡܕܝܢܬܳܐ ܗܳܕܐ܇ ܥܰܠ ܒܪܳܟ ܩܰܕܝܫܳܐ. ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܐܢܬ ܡܫܰܚܬ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܐܝ̣ܪܽܘܕܝܣ ܘܦܺܝܠܰܛܽܘܣ ܥܰܡ ܥܡ̈ܡܶܐ ܟܶܢܫܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܝܠ. ܠܡܶܥܒܰܕ ܟܽܠܡܳܐ ܕܨܶܒܝܳܢܟ ܩܰܕܶܡ ܪܫܰܡ ܕܢܶܗܘܶܐ. ܘܗܳܫܳܐ ܡܳܪܝܳܐ: ܚܽܘܪ ܘܰܚܙܺܝ ܠܠܘܚܳܡܰܝ̈ܗܘܢ. ܘܗܰܒ ܠܥܰܒ̈ܕܰܝܟ ܕܥܺܝܢ ܒܰܓܠܐܷ ܕܶܝܢ ܢܶܗܘܘܢ ܡܰܟܪܙܝܢ ܡܶܠܬܳܟ (ܦܪܟܣܝܣ ܕ: ܟܕ-ܟܛ).

ܚܳܙܶܐ ܐܰܢܬ ܗܳܟܺܝܠ ‌ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܐܶܬܝܰܕܥܰܬ ܡܶܠܬܳܐ܆ ܕܰܠܘܳܬ ܟܢܘܫܝܳܐ ܕܨܳܠܘ̈ܒܶܐ ܚܳܐܰܪ ܡܰܙܡܘܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܒܫܘܪܳܝܶܗ. ܘܡܰܝܬܶܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪܟܶܢ:

ܕܰܢܦܰܣܶܩ ܚܢܳܩܰܝ̈ܗܘܢ. ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܶܐܬܟܰܢܰܫܘ ܥܰܠ ܡܳܪܳܗ̇ ܕܥܳܢܴ̈ܐ. ܚܢ̈ܩܶܐ ܕܶܝܢ ܡܶܛܠ ܕܰܐܝܟ ܬܰܘܪ̈ܐ ܒܢܺܝܪܳܐ ܡܰܢ ܟܕܺܝܢܺܝܢ ܗܘܰܘ܆ ܟܳܗܢܷ̈ܐ ܕܒܶܝܬ ܐܰܕܽܘܢܰܝ ܒܰܚܢ̈ܩܶܐ ܕܢܺܝܪܗ ܕܢܳܡܘܣܳܐ ܦܰܣܶܩ ܝܳܪܬܳܐ ܚܢܴ̈ܩܶܐ ܡܶܢ ܩܕܳܠܗܽܘܢ܆ ܘܰܫܪܳܐ ܘܫܰܡܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܒܰܝܬܳܐ ܕܰܐܒܽܘܗܝ܆ ܘܰܐܥܶܠ ܟܕܰܢ ܚܠܳܦܰܝܗܘܢ ܬܰܘܪ̈ܶܐ ܢܝ̈ܚܶܐ ܫܠܝ̈ܚܶܐ ܩܰܕܝ̈ܫܶܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܦܠܰܚܘ ܬܰܡܝܡܳܐܝܬ ܠܐܪܥܳܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܒܩܺܝܩܢܶܗ ܕܰܨܠܝܒܳܐ. ܘܰܫܪܳܐ ܡܶܢܰܢ ܢܺܝܪܗܘܢ ܕܠܳܐ ܬܘܒ ܢܫܰܥܒܕܽܘܢ ܠܥܰܡܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܒܝܰܕ ܕܶܒܚ̈ܐ ܕܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ܆ ܘܢܶܗܘܘܢ ܠܓܘܚܟܳܐ ܘܰܠܚܶܣܕܳܐ ܒܟܽܠܗܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܟܰܕ ܠܰܘ ܡܶܢ ܥܒܺܝ̈ܕܶܐ ܒܢܱ̈ܝ ܟܝܳܢܗܽܘܢ ܡܶܬܓܰܚܟܝܢ ܐܳܦ ܡܶܬܡܰܝܩܺܝܢ ܐܶܠܐ ܡܶܢ ܥܳܡܘܪܳܗ̇ ܕܰܫܡܰܝܳܐ. ܐܡ̣ܪ ܓܶܝܪ:

ܕܝܳܬܶܒ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܢܶܓܚܰܟ: ܘܡܳܪܝܳܐ ܢܡܰܝܶܩ ܒܗܽܘܢ. ܠܰܘ ܟܰܕ ܚܙܳܐ ܢܶܓܚܰܟ ܥܠܰܝܗܘܢ܆ ܐܶܠܐ ܟܰܕ ܡܚܰܘܶܐ ܠܗܽܘܢ ܐܰܦ̈ܐ ܕܚܶܡܬܳܐ ܘܰܕܪܘܓܙܳܐ.

ܗܳܝܕܶܝܢ ܢܡܰܠܶܠ ܥܠܰܝܗܘܢ ܒܪܘܓܙܶܗ: ܘܰܒܚܶܡܬܶܗ ܢܕܰܠܰܚ ܐܶܢܘܢ. ܥܰܠ ܕܰܓܙܰܡܘ ܥܰܠ ܝܳܪܬܳܐ ܟܰܕ ܚܙܰܐܘܗܝ ܘܰܐܦܩܽܘܗܝ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܟܰܪܡܳܐ ܘܩܰܛܠܘܗܝ. ܡܶܛܠ ܗܳܢܳܐ ܡܳܐ ܕܰܢܣܰܒ ܡܰܠܟܘܬܳܐ ܘܰܗܦܰܟ܆ ܘܰܩܛܰܪ ܥܰܠ ܛܘܪܳܐ ܕܨܶܗܝܽܘܢ ܟܠܺܝܠܳܐ ܕܠܐ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܘܬܳܐ. ܢܰܝܬܶܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܶܝܢ ܕܶܐܫܬܐܶܠܘ ܡܶܢܗ ܕܠܐ ܢܰܡܠܶܟ ܥܠܰܝܗܘܢ. ܘܰܢܩܰܛܶܠ ‌ܐܶܢܘܢ ܩܕܳܡܰܘܗܝ. ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ ܒܝܕ ܕܰܘܝܕ ܕܡܰܠܟܳܐ ܐܝܬܰܘܗܝ ܘܰܕܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܢܣܰܒ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. ܥܰܠ ܛܘܪܳܐ ܩܰܕܝܫܳܐ ܕܨܶܗܝܽܘܢ ܡܕܺܝܢܬܳܐ ܡܥܰܠܰܝܬܳܐ ܘܪܳܡܬܳܐ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ.

ܐܶܢܳܐ ܐܰܩܝܡܶܬ ܡܰܠܟܝ ܥܰܠ ܨܶܗܝܽܘܢ ܛܘܪܳܐ ܕܩܽܘܕܫܝ: ܕܢܶܫܬܰܥܶܐ ܥܰܠ ܩܝܳܡܝ. ܡܶܫܟܚܝܢܰܢ ܓܶܝܪ ܐܳܦ ܗܳܟܰܢܳܐ. ܕܒܰܬܠܳܬ ܕܘܟܝ̈ܬܳܐ ܐܰܘܕܺܝ ܐܰܒܳܐ ܡܶܛܠ ܒܪܳܐ. ܕܰܒܪܳܐ ܐܝܬܰܘܗܝ ܚܰܒܝܒܳܐ܆ ܩܥܳܐ ܓܶܝܪ ܥܰܠ ܝܽܘܪܕܢܳܢ ܟܰܕ ܥܡܰܕ ܒܪܳܐ ܘܝܰܗܒ ܫܘܪܳܝܳܐ ܕܰܒܪܺܝܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܠܓܶܢܣܳܐ ܐܢܳܫܳܝܳܐ. ܕܗܳܢܰܘ ܒܶܪܝ ܚܰܒܺܝܒܳܐ ܒܳܟ ܐܶܨܛܒܺܝܬ (ܡܬܝ ܓ: ܝܙ ܡܪܩܘܣ ܐ: ܝܐ ܠܘܩܐ ܓ: ܟܒ). ܘܰܒܛܘܪܳܐ ܕܬܳܒܽܘܪ ܠܥܺܝܢ ܦܶܛܪܽܘܣ ܘܝܰܥܩܽܘܒ ܘܝܘܚܰܢܳܢ ܘܰܠܥܺܝܢ ܡܘܫܶܐ ܘܺܐܠܝܐ. ܗܺܝ ܟܰܕ ܗܺܝ ܒܰܪܬ ܩܳܠܐ ܩܥܳܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ. ܘܰܒܗܰܝܟܠܳܐ ܬܘܒ ܟܰܕ ܐܶܡܰܪ ܒܪܳܐ ܠܘܳܬ ܐܰܒܳܐ. ܕܰܐܒܳܐ ܫܰܒܰܚ ܫܡܳܟ: ܦܰܢܺܝ ܠܶܗ ܩܳܠܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ: ܕܫܰܒܚܶܬ ܘܬܽܘܒ ܡܫܰܒܰܚ ܐܢܳܐ (ܝܘܚܢܢ ܝܒ: ܟܙ). ܗܳܠܶܝܢ ܕܳܡ̈ܝܳܢ ܠܗܳܝ ܕܶܐܢܳܐ ܐܰܩܝܡܶܬ ܡܰܠܟܝ ܥܰܠ ܨܶܗܝܽܘܢ ܛܘܪܳܐ ܕܩܽܘܕܫܝ. ܘܡܰܝܬܶܐ ܒܳܬܰܪܟܶܢ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ:

ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܶܡܰܪ ܠܝ ܕܒܶܪܝ ܐܰܢܬ: ܘܶܐܢܳܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܝܺܠܶܕܬܳܟ. ܢܶܫܬܩܽܘܢ ܗܳܫܳܐ ܗܳܢܘܢ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܕܥܰܠ ܢܰܦܫܶܗ ܐܰܡܪܗ ܓܶܝܪ ܠܡܰܙܡܘܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܰܘܺܝܕ. ܠܰܐܕܽܘܢܰܝ ܒܪܳܐ ܟܝܳܢܳܝܳܐ ܠܰܝܬ܆ ܐܠܐ ܗܰܘ ܝܺܚܝܕܳܝܳܐ ܡܶܠܬܐ ܕܺܝܠܝܕ ܡܶܢܶܗ ܟܝܳܢܳܐܝܬ ܘܰܡܬܘܡܳܐܝܬ. ܕܰܠܘܳܬܶܗ ܐܶܡܰܪ: ܐܶܡܪ ܕܝܰܘܡܳܢܳܐ ܝܺܠܶܕܬܳܟ. ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܚܰܕ ܐܝܬܰܘܗܝ ܒܰܠܚܽܘܕ ܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܐ ܟܝܳܢܳܐܝܬ ܠܰܝܬ ܐܶܬܡܳܠ ܘܠܐ ܬܽܘܒ ܠܰܡܚܳܪ ܡܶܬܡܢܶܐ ܠܗ. ܐܶܬܡܳܠ ܓܶܝܪ ܘܝܰܘܡܳܢܳܐ ܘܰܡܚܳܪ܆ ܠܘܳܬ ܥܒܺܝ̈ܕܶܐ ܡܶܬܡܢܶܝܢ. ܠܘܳܬ ܗܳܢܽܘܢ ܕܫܰܪܺܝܘ ܘܡܰܨܥܘ ܘܰܡܫܰܠܡܺܝܢ. ܠܘܳܬ ܗܰܘ ܕܥܶܠܳܝ ܡܶܢܟܽܠ ܫܘܪ̈ܳܝܝܢ. ܘܪܰܚܺܝܩ ܘܡܰܒܥܰܕ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܰܢܡܰܨܰܥ. ܘܠܰܝܬ ܡܶܢܝܳܢܐ ܕܝܰܘܡ̈ܬܳܐ. ܘܠܳܐ ܫܰܪܝ ܕܰܢܫܰܠܶܡ. ܘܠܐ ܥܳܒܪܺܝܢ ܥܠܰܘܗܝ ܫܘ̈ܚܠܳܦܶܐ ܘܠܳܐ ܡܫܰܥܒܰܕ ܠܫܘܓܢܳܝܳܐ ܕܡܰܪܕܺܝܬܳܐ. ܡܶܛܠ ܕܰܠܘܳܬ ܟܠ ܫܘܚܠܳܦܳܐ ܠܐ ܡܶܫܬܰܓܢܝܳܢܳܐ ܐܝܬܰܘܗܝ. ܘܟܠܡܶܕܶܡ ܕܚܳܐܰܪ ܠܘܳܬ ܐܘܣܝܰܐ ܕܺܝܠܶܗ ܡܰܢ ܡܬܘܡܳܝܰܐ ܗܘ. ܘܶܐܢ ܡܰܢ ܝܺܠܕ ܡܶܢܗ ܐܰܝܟ ܟܝܳܢܶܗ ܝܺܠܶܕ. ܘܶܐܢ ܐܰܝܟ ܟܝܳܢܶܗ ܝܺܠܶܕ ܕܠܐ ܫܘܪܳܝܰܐ ܗܘ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܫܶܡܫܳܐ ܡܰܘܠܶܕ ܢܽܘܗܪܳܐ ܟܰܕ ܠܐ ܚܳܣܰܪ. ܘܡܰܦܪܶܐ ܨܶܡܚܳܐ ܡܶܢ ܐܶܣܦܝܪܗ ܟܝܳܢܳܐܝܬ ܕܠܐ ܦܣܳܩ. ܘܗܳܕܶܐ ܕܶܝܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܝܺܠܶܕܬܳܟ ܨܶܐܕܰܝܢ ܒܰܠܚܽܘܕ ܐܺܝܬ ܠܳܗ̇ ܐܰܬܪܳܐ ܕܬܶܬܡܰܠܰܠ. ܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܶܝܢ ܠܰܘ ܒܐܣܟܺܡܳܐ ܕܝܠܰܢ ܡܶܬܡܰܠܠܐܴ܆ ܐܶܠܐ ܒܗܰܘ ܛܘܦܣܳܐ ܕܶܐܡܪܶܬ ܕܠܰܝܬ ܠܐܠܳܗܳܐ ܝܰܘܡ̈ܬܳܐ ܡܶܬܡܰܢܝܳܢ̈ܐ ܡܶܛܠ ܕܚܰܕ ܗܘ ܝܰܘܡܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܒܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܐܰܡܺܝܪܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܗܳܕܐ. ܒܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܕܰܡܥܰܠܰܝ ܡܶܢ ܡܶܬܚܳܐ ܕܫܳܥܷ̈ܐ. ܘܡܶܢ ܡܰܪܕܺܝܬܳܐ ܕܥܶܕܳܢ̈ܐ. ܒܗܰܘ ܕܐܝܬܰܘܗܝ ܟܽܠܗ ܨܰܦܪܳܐ ܕܠܐ ܡܩܰܒܶܠ ܦܢܳܝܳܐ ܕܫܽܘ̈ܚܠܳܦܶܐ ܘܠܳܐ ܦܳܓܰܥ ܒܶܗ ܪܰܡܫܳܐ ܕܫܽܘܠܳܡܐ. ܐܶܠܐ ܐܰܡܝܪܐ ܡܶܠܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܐܰܝܟ ܕܰܠܘܳܬ ܝܰܠܕܳܐ ܕܡܶܬܦܰܚܰܡ ܒܟܠܡܶܕܶܡ ܒܝܳܠܘܕܶܗ. ܒܗܳܝ ܕܠܐ ܫܰܪܝ ܐܰܒܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܐܰܒܳܐ. ܘܠܐ ܒܪܳܐ ܬܽܘܒ ܫܰܪܺܝ ܕܢܶܗܘܶܐ ܝܰܠܕܳܐ. ܐܶܠܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܐܝܬܰܘܗܝ ܐܰܒܳܐ ܒܰܐܒܳܗܘܬܶܗ ܕܠܳܐ ܫܘܪܳܝܳܐ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܝܬܰܘܗܝ ܒܪܳܐ ܒܺܝܠܝܕܘܬܶܗ ܕܠܐ ܫܘܪܳܝܳܐ. ܡܳܕܶܝܢ ܡܳܐ ܕܳܐܡܰܪ ܐܰܒܳܐ ܠܘܳܬ ܒܪܳܐ ܕܝܰܘܡܳܢܳܐ ܝܺܠܶܕܬܳܟ܆ ܠܰܘ ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܕܺܐܝܬ ܠܰܒܪܳܐ ܫܘܪܳܝܳܐ ܒܳܥܶܐ. ܐܶܠܐ ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܕܺܐܝܬ ܠܗ ܒܪܳܐ ܒܰܪ ܟܝܳܢܳܐ. ܐܶܢܕܶܝܢ ܨܳܒܶܝܢܰܢ ܕܰܠܘܳܬ ܢܝܫܳܐ ܦܳܪܘܩܳܝܳܐ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܘܬܳܐ ܕܒܰܒܣܰܪ ܕܥܰܡܢܘܐܝܠ ܢܰܦܢܶܐ ܚܰܘܪܳܐ ܕܬܶܐܘܳܪܺܝܰܐ ܗܳܕܶܐ. ܒܢܺܝܫܳܐ ܐܚܪܺܢܳܐ ܡܶܣܬܰܟܠܝܢܰܢ ܠܶܗ ܠܦܶܬܓܳܡܳܐ ܗܳܢܐ. ܐܳܡܰܪ ܐܢܳܐ ܡܶܛܠ ܕܰܨܒܳܐ ܐܰܠܳܗܐ ܘܶܐܬܓܠܝ ܒܰܒܣܰܪ ܘܰܗܘܳܐ ܬܚܶܝܬ ܪܘܟܳܒܳܐ ܐܢܳܫܳܝܳܐ. ܗܰܘ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ ܘܰܦܫܝܛ ܒܰܟܝܳܢܗ ܘܶܐܬܡܢܝ ܒܚܽܘܫܒܳܢܳܐ ܕܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ ܕܰܐܪ̈ܥܳܢܶܐ ܗܰܘ ܕܰܐܟܺܝܢ ܛܘ̈ܗܡܶܐ ܘܓܶܢ̈ܣܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܒܗܳܢܳܐ ܢܝܫܳܐ ܐܺܝܬ ܠܳܗ̇ ܠܒܰܪܬ ܩܳܠܐ ܕܝܰܘܡܳܢܳܐ ܝܺܠܶܕܬܳܟ. ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܐܳܦ ܦܰܘܠܘܣ ܟܳܬܶܒ ܗܘܳܐ ܠܘܳܬ ܥܶܒܪ̈ܳܝܐ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ: ܕܝܶܫܽܘܥ ܡܫܝܚܳܐ ܐܶܬܡܳܠܝ ܘܝܰܘܡܳܢܳܐ ܘܗܽܘܝܽܘ ܘܰܠܥܳܠܰܡ (ܥܒܪ̈ܝܐ ܝܓ: ܚ). ܘܣܳܐܡ ܐܶܬܡܳܠܝ ܠܗܳܝ ܕܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܩܕܳܡ ܒܪܺܝܬܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ. ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܡܦܰܚܶܡ ܠܰܡܕܰܒܪܳܢܘܬܶܗ ܕܰܒܗܳܢܳܐ ܥܳܠܡܳܐ. ܗܳܝ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܠܗܳܝ ܐܳܚܘܕܬܳܐ ܕܠܳܐ ܦܳܓܰܥ ܒܳܗ̇ ܫܘܠܳܡܳܐ. ܐܰܡܺܝܪܳܐ ܒܰܪܬ ܩܳܠܐ ܗܳܕܶܐ ܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܕܥܰܠ ܒܪܳܐ. ܕܒܶܪܝ ܐܰܢܬ ܘܶܐܢܳܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܝܺܠܶܕܬܳܟ. ܡܰܝܬܶܐ ܒܳܬܰܪܟܶܢ ܘܳܐܡܰܪ:

ܫܰܐܠ ܡܶܢܝ ܘܶܐܬܶܠ ܠܳܟ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܠܝܳܪܬܘܬܳܟ. ܘܽܐܘܚܕܳܢܰܝ̈ܟ ܥܶܒܪ̈ܶܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܒܗܰܘ ܓܶܝܪ ܟܝܳܢܳܐ ܡܬܘܡܳܝܳܐ ܘܐܝܬܝܳܝܳܐ. ܠܳܐ ܫܶܐܠ ܘܠܐ ܢܣܰܒ. ܡܶܛܠ ܕܰܒܗܳܝ ܕܐܝܬܰܘܗܝ ܡܶܢ ܐܰܒܳܐ. ܟܠܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬ ܠܰܐܒܳܐ ܐܝܬ ܠܰܒܪܳܐ. ܐܶܢܓܶܝܪ ܥܰܡܗ ܐܝܬܰܘܗܝ ܟܝܳܢܳܐܝܬ. ܒܗܳܕܶܐ ܕܶܝܢ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܫܶܐܠ‌ ܐܰܝܟ ܣܢܺܝܩܳܐ ܘܰܢܣܰܒ ܐܰܝܟ ܫܳܐܘܠܐ. ܒܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܕܶܐܬܶܠ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܠܝܳܪܬܘܬܳܟ. ܕܳܡܝܳܐ ܠܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ: ܕܰܐܒܳܐ ܠܐܢܳܫ ܠܐ ܕܳܐܶܢ. ܐܶܠܐ ܟܽܠܗ ܕܺܝܢܳܐ ܝܰܗܒܶܗ ܠܰܒܪܳܐ (ܝܘܚܢܢ ܗ: ܟܒ). ܒܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ:

ܕܬܶܪܥܶܐ ܐܶܢܘܢ ܒܫܰܒܛܳܐ ܕܦܰܪܙܠܳܐ. ܫܰܒܛܳܐ ܕܦܰܪܙܠܐ ܡܫܰܘܕܰܥ ܕܺܝܢܳܐ ܘܫܳܩܶܠ ܫܘܠܳܡܳܐ. ܘܡܰܪܕܘܬܳܐ ܕܠܐ ܡܶܬܬܰܒܪܝܢ ܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܰܡܢܰܓܕܳܢ̈ܐ ܟܰܕ ܡܰܘܕܰܥ ܚܰܣܺܝܢܽܘܬ ܕܺܝܢܗ. ܘܫܘܠܛܳܢܳܐ ܕܰܐܚܺܝܕ ܘܰܡܩܰܘܶܐ ܠܥܳܠܰܡ. ܘܰܢܚܰܘܶܐ ܒܺܐܝܕܶܗ ܫܰܒܛܳܐ ܕܦܰܪܙܠܐ. ܗܳܢܘܢ ܕܰܒܕܺܝܢܳܐ ܡܶܬܚܰܝܒܺܝܢ. ܐܰܝܟ ܡܳܐܢ̈ܐ ܐܶܢܘܢ ܕܦܰܚܳܪܐ ܕܠܰܝܬ ܒܗܽܘܢ ܚܰܝܠܐ ܕܰܢܥܰܙܘܢ ܠܘܩܒܰܠ ܡܚܽܘܬܳܐ ܕܚܘܛܪܳܐ ܕܦܰܪܙܠܳܐ. ܡܶܛܠܗܳܢܐ ܩܳܪܶܐ ܠܗܽܘܢ ܠܡܰܠܟܷ̈ܐ ܠܡܶܬܦܰܢܝܳܢܘܬܳܐ ܕܰܠܘܳܬܗ ܢܒܺܝܳܐ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ:

ܗܳܫܳܐ ܡܰܠܟܷ̈ܐ ܐܶܣܬܰܟܠܘ. ܘܐܶܬܪܕܰܘ ܕܰܝܳܢ̈ܐ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܘܚܽܘܪܘ ܠܘܳܬܶܗ ܒܰܬܝܳܒܘܬܳܐ ܘܬܺܚܘܢ. ܘܰܒܥܰܘ ܗܰܝܡܳܢܘܬܶܗ ܘܬܶܬܚܰܣܽܘܢ.

ܘܢܰܫܶܩܘ ܒܪܳܐ ܕܠܳܐ ܢܶܪܓܰܙ. ܚܕܳܐ ܓܶܝܪ ܒܢܘܫ̈ܩܳܬܳܐ ܕܬܰܝܳܒܷ̈ܐ. ܐܰܝܟ ܕܰܚܕܺܝ ܒܢܽܘܫ̈ܩܳܬܳܗ̇ ܕܚܰܛܳܝܬܳܐ. ܕܠܶܒܟܰܬ ܪ̈ܶܓܠܘܰܗܝ ܘܶܐܬܪܰܥܝ ܠܳܗ̇ ܘܰܫܒܰܩ ܚܰܘ̈ܒܶܝܗ̇. ܘܟܰܬܒܳܗ̇ ܠܰܬܝܳܒܘܬܳܗ̇ ܒܰܟܬܳܒܐ ܕܰܣܒܰܪܬܳܐ. ܘܰܪܫܳܐ ܠܫܶܡܥܘܢ ܦܪܝܫܳܝܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ: ܕܰܐܢܬ ܠܳܐ ܢܰܫܶܩܬܳܢܝ (ܠܘܩܐ ܙ: ܡܗ). ܗܰܘ ܕܠܳܐ ܡܢܰܫܶܩ ܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ ܗܳܪܟܳܐ ܒܰܬܝܳܒܘܬܳܐ܆ ܘܠܐ ܡܳܐ ܕܶܐܚܰܕ ܫܰܒܛܳܐ ܕܦܰܪܙܠܐ ܓܶܝܪ ܡܶܬܪܰܥܶܐ ܠܶܗ܆ ܐܠܐ ܡܰܘܒܶܕ ܠܶܗ ܒܕܺܝܢܳܐ. ܘܳܐܦ ܗܽܘ ܐܳܒܶܕ ܡܶܢܳܗ̇. ܡܶܛܠ ܕܰܛܥܳܐ ܐܘܪܚܳܐ ܕܢܳܡܘܣܗ ܘܠܳܐ ܗܰܠܶܟ ܒܳܗ̇. ܐܶܡܪ ܓܶܝܪ ܡܙܰܡܪܳܢܳܐ.

ܕܬܺܐܒܕܽܘܢ ܡܶܢ ܐܘܪܚܶܗ: … ܘܛܘܒܰܝܗܘܢ ܠܟܽܠ ܕܰܬܟܺܝܠܝܢ ܥܠܰܘܗܝ. ܢܶܕܚܰܠ ܡܳܕܶܝܢ ܡܶܢ ܚܛܳܗ̈ܐ ܙܥܘܪ̈ܶܐ ܕܳܐܦ ܗܶܢܘܢ ܡܥܺܝܪܺܝܢ ܪܘܓܙܶܗ ܕܰܐܠܳܗܐ. ܘܬܶܢܳܢܳܐ ܡܰܣܩܺܝܢ ܒܪܽܘܓܙܗ ܕܬܳܒܘܥܳܐ܆ ܐܰܝܟܙܢܳܐ ܕܒܰܬܝܳܒܘܬܳܐ ܙܥܘܪܬܳܐ ܡܶܬܪܰܥܶܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܒܝܰܕ ܣܰܟܠܘܬܳܐ ܗܝ ܙܥܽܘܪܬܳܐ ܝܳܩܶܕ ܪܽܘܓܙܶܗ. ܘܒܳܬܰܪܟܶܢ ܐܳܡܰܪ.

ܛܘܒܰܝܗܽܘܢ ܠܟܽܠ ܕܰܬܟܺܝܠܝܢ ܥܠܰܘܗܝ. ܬܘܟܠܳܢܳܐ ܓܶܝܪ ܗܳܢܐ ܛܘܒܳܐ ܝܳܗܶܒ ܠܩܰܢܳܝ̈ܘܗܝ. ܠܰܝܬ ܬܘܟܠܳܢܳܐ ܕܺܐܝܬ ܒܶܗ ܛܘܒܳܐ. ܐܶܠܐ ܣܰܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܗܘ ܕܶܐܫܬܰܘܕܝ ܕܦܳܪܰܥ ܠܟܽܠ‌ ܐܢܳܫ ܐܰܝܟ ܥܒܳܕܰܘ̈ܗܝ. ܕܗܽܘ ܢܶܬܶܠ ܠܰܢ ܕܰܒܢܘܫ̈ܩܬܳܐ ܕܒܰܬܝܳܒܘܬܳܐ ܢܪܰܥܶܝܘܗܝ ܒܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܐ. ܘܢܰܫܘܶܐ ܠܰܢ ܠܚܰܝ̈ܐ ܕܠܐ ܥܳܒܪܺܝܢ ܒܥܳܠܡܳܐ ܕܰܥܬܺܝܕ ܐܰܡܝܢ܀ ܫܠܶܡ ܡܰܙܡܘܪܐ ܬܪܰܝܳܢܐ.

ܡܙܡܘܪܐ ܕܬܠܬܐ

ܡܰܘܕܰܥ ܒܶܗ ܥܰܠ‌ ܐܘܠܨܳܢܐ ܕܕܰܘܺܝܕ ܡܶܢ ܐܰܒܺܝܫܳܠܽܘܡ ܒܪܶܗ: ܘܥܰܠ ܚܰܫܳܐ ܕܦܳܪܘܩܰܢ: ܘܥܰܠ ܡܣܳܡ ܒܪܝܫܳܐ ܕܰܡܩܰܒܠܝܢ ܒܥܶܠܕܒܳܒ̈ܐ ܕܰܨܠܝܒܳܐ.

ܪܰܘܪ̈ܒܳܬܳܐ ܘܰܫܒܺܝ̈ܚܳܬܳܐ ܫܡܰܥܬܘܢ ܕܶܐܫܬܰܥܝ ܠܰܢ ܪܘܚܳܐ ܩܰܕܝܫܳܐ ܒܝܰܕ ܛܘܒܳܢܳܐ ܕܰܘܝܕ ܥܰܠ‌ ܐܪܳܙܗ ܕܰܨܠܝܒܳܐ ܘܥܰܠ ܡܕܰܒܪܳܢܘܬܶܗ ܕܶܝܢ ܕܥܰܡܰܢܽܘܐܝܠ ܒܗܳܠܶܝܢ ܬܰܪܬܶܝܢ ܬܶܫܒܚ̈ܬܳܐ ܕܰܩܕܳܡ ܗܳܕܐ. ܒܗܳܝ ܡܰܢ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܐܰܘܕܰܥ ܥܰܠ ܛܘܒܳܐ ܕܡܶܬܝܗܶܒ ܠܗܰܘ ܕܡܶܫܬܐܶܠ ܡܶܢ ܐܘܪܚܳܐ ܕܥܰܘܴ̈ܠܶܐ܆ ܘܥܰܠ ܡܕܰܒܪܳܢܘܬܶܗ ܕܰܡܫܝܚܳܐ ܕܡܶܬܕܰܡܝܳܐ ܒܺܐܝܠܳܢܳܐ ܕܰܢܨܺܝܒ ܥܰܠ ܬܰܦܳܐ ܕܡܰܝܴ̈ܐ. ܘܰܒܗܳܝ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܥܰܠ ܟܢܘܫܝܳܐ ܕܡܰܠܟܷ̈ܐ ܘܫܰܠܝܛܳܢ̈ܐ ܘܰܕܪ̈ܰܒܰܝ ܟܳܗܢ̈ܐ ܕܝܘܕܳܝ̈ܐ ܕܥܰܠ ܡܫܝܚܳܐ. ܘܰܒܗܳܕܶܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܰܬܠܳܬ: ܐܰܝܟ ܝܰܘܡܳܐ ܡܝܰܩܪܳܐ ܘܩܰܕܝܫܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ ܕܥܰܡܢܽܘܐܝܠ ܕܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ܆ ܘܙܳܟܘܬܳܐ ܕܰܗܘܳܬ ܒܰܩܝܳܡܬܶܗ ܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ ܘܰܚܒܳܠܐ. ܡܶܫܬܰܥܝܳܐ ܠܰܢ ܪܘܚܳܐ ܕܰܢܒܺܝܘܬܳܐ ܟܰܕ ܡܫܰܘܕܥܳܐ ܠܰܢ. ܐܳܦ ܩ̈ܠܐ ܕܡܰܪܳܚܽܘܬܳܐ܆ ܕܰܩܥܰܘ ܝܽܘܕܳܝ̈ܐ ܥܰܠ ܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܟܰܕ ܡܫܰܪܶܐ ܡܙܰܡܪܳܢܳܐ ܕܰܘܺܝܕ ܡܶܢ ܐܘܠܨܳܢ̈ܐ ܣܰܓܝ̈ܐܐ ܕܰܥܫܶܢܘ ܥܠܰܘܗܝ. ܝܰܬܝܪܳܐܝܬ ܒܰܡܪܳܕܐ ܗܰܘ ܕܰܐܩܺܝܡ ܥܠܰܘܗܝ ܐܰܒܝܫܳܠܘܡ ܒܪܶܗ ܗܰܘ ܓܘܡܕܳܢܳܐ ܘܡܰܪܳܚܳܐ. ܒܗܳܢܳܐ ܓܶܝܪ ܙܰܒܢܳܐ ܡܰܥܗܕܳܐ ܡܶܢ ܥܶܠܬܳܐ ܠܐ ܢܳܡܽܘܣܳܝܬܳܐ ܕܰܡܪܳܕܶܗ ܕܰܐܒܝܫܳܠܘܡ. ܡܰܙܡܘܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܰܬܠܳܬܳܐ ܐܶܬܶܐܡܰܪ ܡܶܢ ܕܰܘܺܝܕ. ܘܟܰܕ ܗܽܘ ܢܒܺܝܳܐ ܐܰܝܟ ܢܽܘܘܳܓܳܐ ܒܰܝܢܳܬ ܓ̈ܠܠܐ ܒܝܰܡܳܐ ܕܐܘܠܨܳܢܳܐ ܡܶܬܚܰܦܶܐ ܗܘܳܐ. ܘܡܶܢ ܒܪܶܗ ܡܶܬܛܪܶܕ ܗܘܳܐ ܕܢܶܦܽܘܩ ܡܶܢ ܡܰܠܟܽܘܬܶܗ. ܘܡܶܢ ܫܰܡܥܺܝ ܒܰܪ ܓܶܐܪܳܐ ܩܳܛܘܠܐ ܘܳܐܫܶܕ ܕܡܳܐ ܘܓܰܒܪܳܐ ܥܰܘܳܠܐ ܡܶܬܩܪܶܐ ܗܘܳܐ ܕܰܘܝܕ ܡܶܨܛܰܚܝܳܢܳܐܝܬ. ܘܡܶܢ ܒܰܪ ܡܢܳܬܶܗ ܕܺܝܗܘܕܳܐ ܐܰܚܺܝܬܽܘܦܺܝܠ ܡܰܠܟܷ̈ܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܥܠܰܘܗܝ ܡܶܬܪܰܟܒܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܘܗܽܘ ܐܰܝܟ ܓܰܒܪܳܐ ܕܰܡܫܰܪܰܪ ܒܰܐܠܳܗܗ ܠܐ ܡܶܬܪܰܦܝܳܢܳܐܝܬ ܘܠܐ ܡܶܙܕܰܥܙܥܳܢܳܐܝܬ ܠܚܺܐܦ̈ܐ ܩܫܰܝܴ̈ܐ ܕܳܐܠܘܨ̈ܐ ܡܣܰܝܒܰܪ ܗܘܳܐ ܟܰܕ ܠܐ ܡܪܰܛܶܢ. ܐܶܠܐ ܠܰܘ ܗܳܕܶܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܘܟܰܕ ܥܰܠ ܕܪܳܕܦܺܝܢ ܠܶܗ ܒܰܣܺܝܡܳܐܝܬ ܡܨܰܠܶܐ ܗܘܳܐ ܘܰܡܪܰܚܶܡ ܘܥܰܠ ‌ܐܰܒܺܝܫܳܠܽܘܡ ܪܝܫܳܐ ܕܡܳܪ̈ܘܕܶܐ ܒܳܟܶܐ ܗܘܳܐ ܘܡܶܬܡܰܪܡܰܪ ܒܒܶܟܝܶܗ. ܘܥܰܠ ܫܰܡܥܺܝ ܒܰܪ ܓܶܐܪܳܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܒܰܕ ܗܘܳܐ ܗܰܘ ܕܰܡܨܰܚܶܐ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܒܰܐܦܰܘ̈ܗܝ ܠܕܰܘܺܝܕ. ܘܠܐ ܬܒܰܥ ܡܶܢܗ ܣܰܟܠܘܬܳܐ ܕܰܡܨܰܥܪܳܢܘܬܗ. ܘܰܠܗܳܢܽܘܢ ܕܰܟܦܰܪܘ ܗܘܰܘ ܒܪܳܚܡܽܘܬܶܗ ܦܢܳܐ ܗܘܳܐ ܘܰܡܩܰܒܶܠ. ܘܒܶܝܬ ܠܶܗ ܘܠܐܠܳܗܳܐ ܡܙܺܝܥ ܗܘܳܐ ܩܳܠܗ ܒܬܶܫܒܘܚܬܳܐ ܘܳܐܡܰܪ:

ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܐ ܣܓܺܝܘ ܐܳܠܘ̈ܨܰܝ. ܘܣܰܓܝ̈ܐܐ ܕܩܳܡܘ ܥܠܰܝ: ܘܣܰܓܝ̈ܐܐ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܠܳܗ̇ ܠܢܰܦܫܝ: ܕܠܰܝܬ ܠܶܟܝ ܦܘܪܩܳܢܳܐ ܒܰܐܠܳܗܶܟܝ: ܘܰܐܢܬ ܡܳܪܝܳܐ ܡܣܰܝܥܳܢܝ ܘܐܝܩܳܪܝ. ܘܰܡܪܰܡܪܡܳܢܶܗ ܕܪܺܝܫܝ. ܐܰܪܰܐ ܗܳܐ ܓܰܠܝܳܐܝܬ ܡܚܰܘܶܐ ܒܝܰܕ ܗܳܕܶܐ ܨܰܠܡܳܐ ܢܰܗܺܝܪܳܐ ܕܰܡܪܺܝܩ ܡܶܢ ܨܳܐܬܳܐ܆ ܕܗܰܘ ܕܰܒܕܰܘܝܕ ܡܶܬܡܬܶܠ‌ ܐܪܳܙܳܢܳܐܝܬ. ܕܗܰܘ ܪܳܥܝܳܐ ܘܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܝܠ܆ ܕܟܰܕ ܐܶܬܚܙܺܝ ܒܰܒܣܰܪ ܒܨܶܗܝܽܘܢ ܐܶܡܳܐ ܕܨܳܠܘ̈ܒܐ ܢܓܰܕܘ ܘܰܐܦܩܽܘܗܝ ܡܶܢ ܡܕܺܝܢܬܳܐ ܠܰܨܠܝܒܳܐ. ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܠܕܰܘܺܝܕ ܛܪܰܕܘ ܡܳܪ̈ܘܕܶܐ ܕܥܰܡ ܐܰܒܝܫܳܠܘܡ ܡܶܢ ܐܘܪܺܫܠܶܡ. ܘܠܐ ܩܥܰܘ ܠܘܳܬܗ ܡܰܪ̈ܚܐ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢ. ܕܶܐܢ ܐܰܢܬ ܗܘ ܡܫܝܚܳܐ ܒܪܶܗ ܗܰܘ ܕܰܐܠܳܗܳܐ (ܡܬܝ ܟܙ: ܡ): ܢܶܚܽܘܬ ܗܳܫܳܐ ܡܶܢ ܙܩܺܝܦܳܐ ܘܰܢܗܰܝܡܶܢ ܒܶܗ. ܬܟܺܝܠ ܥܰܠ ܐܰܠܳܗܳܐ ܢܶܦܪܩܺܝܘܗܝ ܗܳܫܳܐ ܐܶܢ ܨܳܒܶܐ ܒܶܗ. ܐܳܡܰܪ ܓܶܝܪ ܕܰܒܪܶܗ ܐܢܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ (ܡܬܝ ܟܙ: ܡܒ-ܡܓ). ܐܶܠܐ ܠܘܳܬ ܗܳܠܶܝܢ ܡܳܢܳܐ ܣܳܥܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܗܰܘ ܒܰܣܺܝܡܳܐ. ܐܰܒܳܐ ܠܰܡ ܫܒܽܘܩ ܠܗܽܘܢ. ܠܐ ܓܶܝܪ ܝܳܕܥܺܝܢ ܡܳܢܳܐ ܥܳܒܕܺܝܢ (ܠܘܩܐ ܟܓ: ܠܕ). ܥܰܠܗܳܕܶܐ ܐܳܦ ܕܰܘܺܝܕ ܐܰܘܣܶܦ ܘܶܐܡܰܪ:

ܒܩܳܠܝ ܠܡܳܪܝܳܐ ܩܪܺܝܬ. ܘܰܥܢܳܢܝ ܡܶܢ ܛܽܘܪܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܘܶܐܢܓܶܝܪ ܕܓܳܓܘܠܬܳܐ ܡܶܬܩܰܪܝܳܐ ܛܘܪܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܗܽܘܝܽܘ ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܩܰܕܶܫ ܠܚܰܛܳܝ̈ܐ ܒܕܶܒܚܬܳܐ ܝܰܩܺܝܪܬܳܐ ܕܰܗܘܳܬ ܥܠܰܘܗܝ. ܘܩܳܠܐܴ ܗܰܘ ܕܰܥܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܠܙܰܕܺܝܩܳܐ ܡܶܢ ܛܽܘܪܶܗ ܩܰܕܝܫܳܐ܆ ܗܳܢܰܘ ܗܰܘ ܕܶܐܡܰܪ ܠܘܳܬ ܓܰܝܳܣܳܐ. ܕܰܐܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐܢܳܐ ܠܳܟ ܕܥܰܡܝ ܬܶܗܘܶܐ ܒܦܰܪܕܰܝܣܳܐ (ܠܘܩܐ ܟܓ: ܡܓ). ܡܶܛܠ ܕܰܢܫܰܪܪܶܗ ܠܡܽܘܠܟܳܢܳܐ. ܐܳܦ ܠܘܳܬ ܫܶܢܬܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ ܨܶܒܝܳܢܳܝܳܐ ܒܳܬܰܪܟܶܢ ܡܶܬܕܟܰܪ ܗܘܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܠܡܰܘܬܳܐ ܘܠܰܫܝܽܘܠ ܢܚܰܠܶܨ ܘܢܶܒܽܘܙ. ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܐܳܦ ܢܒܺܝܳܐ ܒܳܬܪܟܶܢ ܡܰܝܬܶܐ ܠܣܳܗܕܘܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܗܘܳܬ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܨܶܒܝܳܢܳܐܝܬ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ:

ܕܶܐܢܳܐ ܫܶܟܒܶܬ ܘܕܶܡܟܶܬ ܘܶܐܬܬܥܝܪܶܬ. ܡܶܛܠ ܕܡܳܪܝܳܐ ܣܰܡܟܰܢܝ. ܗܳܢܳܐ ܦܶܬܓܳܡܳܐ ܠܳܐ ܠܳܚܶܡ ܕܥܰܠ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܢܶܬܶܐܡܰܪ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܕܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܐܢܳܫܳܝܳܐ ܐܝܬܶܝܗ̇ ܕܡܶܢ ܢܰܦܫܶܗ ܢܡܽܘܬ ܘܢܶܬܩܒܰܪ ܘܢܶܬܬܥܺܝܪ ܡܶܢ ܫܶܢܬܶܗ ܕܡܰܘܬܳܐ ܒܳܬܰܪ ܕܰܕܡܶܟ. ܡܳܕܶܝܢ ܓܰܠܝܳܐ ܗܝ ܕܗܺܝ ܐܝܬܶܝܗ̇ ܗܳܕܶܐ ܕܶܐܡܰܪ ܡܳܪܰܢ ܒܡܰܠܦܳܢܘܬܶܗ ܠܥܰܡܳܐ ܕܝܘܕܳܝ̈ܐ. ܕܶܐܢܳܐ ܣܳܐܶܡ ܐܢܳܐ ܢܰܦܫܝ ܕܬܽܘܒ ܐܶܣܒܺܝܗ̇. ܘܠܳܐ ܐܢܳܫ ܫܳܩܶܠ ܠܳܗ̇ ܡܶܢܝ. ܐܶܠܐ ܐܶܢܳܐ ܡܶܢ ܨܶܒܝܳܢܝ ܣܳܐܶܡ ܐܢܳܐ ܠܳܗ̇. ܐܶܢܐ ܓܶܝܪ ܫܰܠܝܛ ܐܢܳܐ ܕܶܐܣܺܝܡܺܝܗ̇: ܘܫܰܠܝܛ ܐܢܳܐ ܕܶܐܣܒܺܝܗ̇. ܕܗܳܢܳܐ ܦܘܩܕܳܢܳܐ ܩܰܒܠܶܬ ܡܶܢ ܐܳܒܝ (ܝܘܚܢܢ ܝ: ܝܚ). ܗܳܝ ܕܰܐܟܬܶܒ ܠܰܢ. ܕܡܳܪܝܳܐ ܣܰܡܟܰܢܝ ܗܳܝ ܕܛܘܒܳܢܳܐ ܦܰܘܠܘܣ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܒܽܘܗܝ ܐܰܩܝܡܶܗ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ (ܓܠܛܝ̈ܐ ܐ: ܐ).

ܗܝ ܕܠܳܐ ܐܶܕܚܰܠ ܡܶܢ ܪ̈ܶܒܘܳܬܶܗ ܕܥܰܡܳܐ. ܗܳܢܘܢ ܕܚܰܕܪܽܘܢܝ ܘܣܳܡܘ ܥܠܰܝ. ܟܰܕ ܩܳܥܶܝܢ ܥܠܝ. ܨܠܘܒܳܝܗܝ ܨܠܘܒܳܝܗܝ.

ܩܽܘܡ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܝ ܘܰܦܪܽܘܩܰܝܢܝ. ܗܳܕܶܐ ܒܰܪܬ ܩܳܠܐ ܫܰܦܺܝܪܳܐ ܐܶܬܐܡܪܰܬ ܠܘܳܬ ܗܰܘ ܕܶܐܡܰܪ. ܕܶܐܢܐ ܫܶܟܒܶܬ ܘܕܶܡܟܶܬ ܘܶܐܬܬܥܺܝܪܶܬ ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܶܡܰܪ. ܕܶܐܢܳܐ ܫܶܟܒܶܬ ܘܕܶܡܟܶܬ ܘܶܐܬܬܥܝܪܶܬ. ܪܗܶܛ ܣܚܺܝܦܳܐ ܘܰܥܓܺܝܢܳܐ ܘܡܶܢ ܩܺܩܰܠܬܳܐ ܕܰܚܒܳܠܐ ܐܰܪܺܝܡ ܪܺܝܫܶܗ. ܘܩܰܪܶܒ ܒܳܥܘܬܳܐ ܒܦܽܘܡܳܐ ܕܰܢܒܺܝܘܬܳܐ ܟܰܕ ܡܶܬܟܰܫܰܦ ܐܳܡܰܪ ܗܘܳܐ. ܕܩܽܘܡ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܝ ܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ ܘܰܦܪܽܘܩܰܝܢܝ ܘܠܳܐ ܬܰܪܦܶܝܢܝ ܒܰܐܬܪܗ ܕܡܰܘܬܳܐ. ܐܰܦܶܩ ܢܰܦܫܝ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܚܒܘܫܝܳܐ ܕܰܐܘܕܶܐ ܠܰܫܡܳܟ ܕܰܫܦܰܪ ܠܳܟ ܕܬܶܫܬܶܐ ܟܳܣܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ ܕܰܡܙܰܓ ܠܝ ܚܶܘܝܳܐ. ܕܠܳܐ ܢܰܗܠܽܘܢ ܒܝ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝ ܘܢܺܐܡܪܘܢ ܠܝ. ܕܠܳܐ ܐܶܬܳܐ ܒܳܬܪܳܟ ܘܠܐ ܦܰܪܩܳܟ ܡܶܢ ܐܝ̈ܕܰܝܢ. ܡܚܺܝ ܐܶܢܘܢ ܒܥܽܘܫܢܳܟ ܥܰܠ ܦܰܟܰܝ̈ܗܘܢ ܘܬܰܒܰܪ ܫܶܢܰܝ̈ܗܘܢ ܕܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܘܰܐܦܶܩܰܝܢܝ ܠܝ ܠܰܛܠܝܡܳܐ ܡܶܢ ܥܰܪ̈ܫܰܝܗܘܢ. ܥܠܰܝܟ ܓܶܝܪ ܩܳܥܶܐ ܗܘܳܐ ܐܺܝܽܘܒ ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܟܰܕ ܡܠܰܒܶܒ ܠܝ ܕܬܰܒܰܪܬ ܐܢܬ ܢܺܝ̈ܒܰܘܗܝ ܕܥܰܘܳܠܐ. ܘܶܐܡܰܪܬ ܕܥܰܡܳܐ ܡܶܣܟܺܢܳܐ ܐܶܦܪܘܩ (ܐܝܘܒ ܟܛ: ܝܙ-ܝܚ). ܫܰܦܺܝܪ ܗܳܠܶܝܢ ܡܨܰܠܝܳܐ ܗܘܳܬ ܢܒܺܝܘܬܳܐ. ܠܘܳܬ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ.

ܕܩܽܘܡ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܰܦܪܽܘܩܰܝܢܝ: ܡܶܛܠ ܕܰܐܢܬ ܡܚܰܝܬ ܠܟܽܠܗܘܢ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝ ܥܰܠ ܦܰܟܰܝ̈ܗܘܢ: ܘܫܶܢܷ̈ܐ ܕܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܬܰܒܰܪܬ. ܡܰܢ ܐܶܢܘܢ ܒܥܶܠܕܒ̈ܒܶܐ ܕܰܟܝܳܢܰܢ܆ ܐܶܠܐ ܚܶܘܝܳܐ ܗܰܘ ܡܶܬܝܰܕܥܳܢܳܐ. ܘܡܰܘܬܳܐ ܘܰܫܝܽܘܠ. ܕܰܦܥܰܪܘ ܦܽܘܡܗܽܘܢ ܥܰܠ ܟܝܳܢܳܐ ܐܢܳܫܳܝܳܐ ܘܒܰܠܥܽܘܗܝ ܕܠܐ ܚܰܘܣܳܢ. ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܐܶܬܳܐ ܡܳܪܶܗ ܕܰܟܝܳܢܳܐ ܒܳܬܰܪ ܚܳܛܘܦܰܘ̈ܗܝ ܐܰܝܟ ܓܰܢ̱ܒܳܪܐ ܕܡܶܫܟܰܚ ܒܦܽܘܡܳܐ ܕܰܛܠܳܝܷ̈ܐ ܒܶܙܬܳܐ ܕܠܰܘ ܕܺܝܠܗܘܢ ܗ̱ܝ. ܫܰܩܶܦ ܐܶܢܘܢ ܠܓܘܡܕܳܢ̈ܐ ܒܺܐܝܕܶܗ ܚܰܝܠܬܳܢܺܝܬܳܐ. ܘܰܡܚܳܐ ܐܶܢܘܢ ܥܰܠ ܦܰܟܰܝ̈ܗܘܢ ܘܰܐܦܩܶܗ ܠܳܐܕܳܡ ܚܛܺܝܦܳܐ ܡܶܢ ܦܽܘܡܰܝ̈ܗܘܢ. ܘܬܰܒܰܪ ܫܶܢܰܝ̈ܗܘܢ ܕܬܽܘܒ ܠܐ ܢܶܣܥܽܘܢ ܥܰܠ ܟܝܳܢܳܐ ܐܢܳܫܳܝܳܐ. ܡܶܛܠܗܳܕܶܐ ܐܶܡܰܪ. ܕܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܕܡܶܢ ܒܶܝܬ ܫܶܢܷ̈ܐ ܐܰܗܦܶܟ. ܘܰܐܗܦܶܟ ܡܶܢ ܥܽܘܡ̈ܩܰܘܗܝ ܕܝܰܡܳܐ (ܡܙܡܘܪܐ ܣܚ: ܟܒ). ܡܶܛܠܗܳܕܐ ܛܘܒܳܢܳܐ ܕܰܘܺܝܕ.

ܕܡܳܪܝܰܐ ܗ̱ܘ ܦܘܪܩܳܢܳܐ: ܘܥܰܠ ܥܰܡܳܟ ܒܘܪܟܬܳܟ ܠܥܳܠܰܡ. ܘܛܳܒ ܟܺܐܢܳܐܝܬ ܡܶܬܩܪܶܐ ܦܘܪܩܳܢܳܐ ܕܰܒܝܰܕ ܨܠܝܒܐ ܒܽܘܪܟܬܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܡܰܘܬܐ ܒܳܬܰܪ ܠܰܘܛܬܳܐ ܪܳܗܛ: ܒܳܬܰܪ ܠܰܘܛܬܳܐ ܥ̣ܰܠ ܘܶܐܫܬܰܠܰܛ ܒܳܐܕܳܡ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܒܳܬܰܪ ܩܝܳܡܬܳܐ ܥܳܐܠܐ ܒܽܘܪܟܬܳܐ ܕܬܶܫܪܶܐ ܘܰܬܒܰܛܶܠ ܒܕܶܢܚܳܗ̇ ܠܰܘܛܬܳܐ ܗܳܝ ܕܥ̣ܶܠܰܬ ܥܠܰܝܢ ܒܰܥܒܳܪ ܦܘܩܕܳܢܳܐ. ܡܶܛܠܗܳܕܶܐ ܩܥܳܐ ܦܳܪܘܩܳܐ ܕܟܽܠܰܢ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ ܕܥܳܠܡ̈ܐ. ܕܬܰܘ ܒܪ̈ܝܟܰܘܗܝ ܕܳܐܒܝ ܝܺܪܰܬܘ ܡܰܠܟܘܬܳܐ: ܕܰܥܬܺܝܕܳܐ ܗܘܳܬ ܠܟܽܘܢ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܬܰܪ̈ܡܝܳܬܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ (ܡܬܝ ܟܗ: ܠܕ). ܕܳܐܦ ܚܢܰܢ ܢܶܫܬܘܶܐ ܠܳܗ̇ ܟܠܢ ܒܥܳܠܡܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܐܰܡܝܢ܀ ܫܠܶܡ ܡܰܙܡܘܪܳܐ ܕܰܬܠܳܬܳܐ.

ܡܙܡܘܪܐ ܕܐܪܒܥܐ

ܡܰܘܕܰܥ ܥܰܠ ܨܠܘܬܳܐ ܕܙܰܕܝܩܳܐ ܕܰܫܡܰܥ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܘܡܰܪܬܝܳܢܘܬܳܐ ܐܳܦ ܡܰܠܦܳܢܘܬܳܐ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܪܳܓܺܝܢ ܕܢܶܚܙܽܘܢ ܓܶܠܝܳܢܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ.

ܒܡܰܙܡܘܪܳܐ ܕܰܬܠܳܬܳܐ ܗܰܘ ܕܰܩܕܳܡ ܗܳܢܳܐ ܡܰܘܕܰܥ ܛܘܒܳܢܳܐ ܕܰܘܺܝܕ ܕܨܰܠܝܰܬ ܪܘܚܳܐ ܕܰܢܒܺܝܘܬܳܐ ܠܘܳܬ ܡܳܪܝܳܐ ܗܰܘ ܕܰܛܥܶܡ ܡܰܘܬܳܐ ܨܶܒܝܳܢܳܐܝܬ. ܗܳܫܳܐ ܒܬܶܫܒܘܚܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܰܐܪܒܰܥ ܡܰܘܕܰܥ ܥܰܠ ܙܰܒܢܳܐ ܪܒܝܥܳܝܳܐ ܕܰܢܒܝ̈ܐ. ܘܡܰܘܕܥܳܐ ܪܘܚܳܐ ܕܰܢܒܝܘܬܐ ܕܨܰܠܺܝܘ ܢܒܺܝ̈ܐ ܘܙܰܕܝ̈ܩܶܐ ܘܰܫܡܰܥ ܐܶܢܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ. ܡܶܛܠ ܓܶܝܪ ܕܰܠܚܰܡܫܳܐ ܙܰܒܢܷ̈ܐ ܡܶܬܦܰܠܰܓ ܡܶܬܚܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܐ. ܗܰܘ ܕܰܢܒܺܝ̈ܐ ܕܐܝܬܰܘܗܝ ܕܰܐܪܒܥܳܐ ܠܙܰܒܢܳܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܐ ܡܛܳܐ. ܘܟܰܕ ܙܰܒܢܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܡܬܰܚ ܥܕܰܡܳܐ ܕܰܗܘܐ ܛܰܘܦܳܢܳܐ. ܘܗܰܘ ܕܰܬܪܶܝܢ ܥܕܰܡܳܐ ܕܶܐܬܝܠܶܕ ܐܰܒܪܳܗܳܡ. ܕܰܬܠܳܬܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܡܘܫܶܐ. ܗܰܘ ܦܘܠܳܓܳܐ ܐܚܪܺܢܳܐ ܕܰܐܪܒܥܳܐ ܟܽܠܗ ܡܶܬܚܳܐ ܕܠܶܒܟܰܬ ܢܒܺܝܘܬܳܐ ܡܶܢ ܡܘܫܶܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܓܶܠܝܳܢܶܗ ܕܡܶܠܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܕܚܰܡܫܳܐ ܕܶܝܢ ܕܡܶܢ ܕܶܢܚܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܒܶܝܬ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܕܺܝܢܳܐ ܕܦܳܣܺܝ̈ܩܳܬܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܡܰܘܕܰܥ ܐܳܦ ܗܰܘ ܡܰܬܠܐ ܕܡܶܛܠ ܦܳܥ̈ܠܐܷ܆ ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ ܡܳܪܰܢ: ܕܕܳܡܝܳܐ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ: ܠܓܰܒܪܳܐ ܕܰܢܦܰܩ ܒܨܰܦܪܳܐ ܕܢܶܐܓܽܘܪ ܦܳܥ̈ܠܐܷ ܠܟܰܪܡܶܗ. … ܘܰܢܦܰܩ ܬܽܘܒ ܒܰܬܠܳܬ ܫܳܥܺܝ̈ܢ … ܘܰܒܫܶܬ ܘܒܰܬܫܰܥܫܳܥ̈ܝܢ ܘܰܥܒܰܕ ܗܳܟܘܳܬ. ܘܠܰܐܦܱ̈ܝ ܚܕܰܥܶܣܪ̈ܶܐ ܫܳܥܺܝ̈ܢ ܢܦܰܩ ܘܶܐܫܟܰܚ ܦܳܥ̈ܠܐܷ ܐܚܪ̈ܢܶܐ ܕܩܳܝܡܺܝܢ ܘܒܰܛܺܝܠܝܢ (ܡܬܝ ܟ: ܐ-ܘ). ܚܳܙܶܐ ܐܰܢܬ ܗܳܟܺܝܠ ‌ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܠܰܐܚܪܺܝܢ ܩܳܝܡܳܐ ܗܳܝ ܕܶܐܡܪܰܬ܆ ܕܙܰܒܢܳܐ ܕܰܐܪܒܥܳܐ ܦܘܠܳܓܐ. ܟܰܕ ܡܶܬܚܫܶܒ ܘܡܶܬܦܰܚܰܡ ܙܰܒܢܳܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܐ ܕܒܶܗ ܡܶܬܢܰܒܶܐ ܗܘܳܐ ܛܘܒܳܢܳܐ ܕܰܘܺܝܕ. ܘܰܚܠܳܦܰܘܗܝ ܘܰܚܠܳܦ ܟܽܠܗܽܘܢ ܢܒܺܝ̈ܐ ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܒܪܶܓܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܢܰܦܫܶܗ ܢܰܦܺܝܩܳܐ ܗܘܳܬ. ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ: ܕܢܶܦܩܰܬ ܢܰܦܫܝ̱ ܒܳܬܪܳܟ (ܡܙܡܘܪܐ ܣܓ: ܛ). ܘܟܰܕ ܨܒܳܐ ܕܢܰܘܕܰܥ ܕܰܢܒܺܝ̈ܐ ܒܙܰܒܢܶܗ ܡܩܰܒܠܝܢ ܠܶܗ ܠܓܶܠܝܳܢܶܗ ܕܗܰܘ ܕܪܳܥܗ ܕܰܐܒܳܐ ܓܢܺܝܙܳܐ. ܡܰܝܬܶܐ ܒܳܬܪܳܗ̇ ܕܡܶܠܬܳܐ ܘܳܐܡܰܪ. ܘܰܥܠܰܝ ܣܶܡܟܰܬ ܝܰܡܝܢܳܟ (ܡܙܡܘܪܐ ܣܓ: ܛ). ܡܰܢܽܘ ܝܰܡܺܝܢܗ ܕܰܐܒܳܐ܆ ܐܶܠܐ ܝܚܝܕܳܝܐ ܕܡܶܢܶܗ. ܗܰܘ ܕܰܣܡܰܝܟ ܥܰܠ ܢܒܺܝܘܬܳܐ ܒܓܶܠܝܳܢܶܗ ܕܒܰܒܣܰܪ ܘܫܰܪܰܪ ܘܚܰܬܶܡ ܦܶܬܓܳܡܷ̈ܝܗ̇ ܕܰܢܺܒܝܘܬܳܐ. ܡܶܛܠ ܕܶܝܢ ܕܠܳܐ ܢܶܚܒܽܘܟ ܦܘܫܳܩܳܐ ܕܡܰܙܡܘܪܳܐ ܒܚܰܒܪܶܗ. ܢܶܥܛܽܘܦ ܠܰܢ ܩܰܠܝܠܳܐܝܬ ܠܘܳܬ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܰܐܪܒܰܥ ܕܣܺܝܡܳܐ ܩܕܳܡܰܝܢ. ܒܳܗ̇ ܡܶܫܟܚܝܢܰܢ ܙܰܒܢܳܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܐ ܕܶܐܡܰܪ ܪܘܚܳܐ ܩܰܕܝܫܳܐ.

ܟܰܕ ܠܰܡ ܩܪܺܝܬܳܟ ܥܢܰܝܬܳܢܝ: ܐܰܠܳܗܝ ܘܦܳܪܘܩܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܝ. ܒܽܐܘܠܨܳܢܱ̈ܝ ܐܰܪܘܰܚܬ ܠܝ: ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝ ܘܰܫܡܰܥ ܨܠܽܘܬܝ. ܗܳܢܳܐ ܡܰܙܡܘܪܳܐ ܐܰܡܺܝܪ ܠܕܰܘܺܝܕ ܣܘܥܪܳܢܳܐܝܬ ܟܰܕ ܐܶܬܚܰܫܰܒ ܫܳܐܘܳܠ ܥܠܰܘܗܝ ܡܰܘܬܳܐ ܒܺܝܫܳܐ. ܘܡܰܠܟܺܝܠ ܒܰܪܬܶܗ ܦܰܨܝܰܬ̣ܶܗ ܡܶܢ ܐܝ̈ܕܰܝ ܐܰܒܽܘܗ̇. ܡܶܛܠ ܕܟܰܕ ܥܪܰܩ ܗܘܳܐ ܡܨܰܠܶܐ ܗܘܳܐ. ܘܒܐܘܠܨܳܢ̈ܐ ܕܩܳܡܘ ܥܠܰܘܗܝ ܡܶܢ ܫܳܐܘܳܠ ‌ܐܰܪܘܰܚ ܠܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܦܰܨܝܶܗ ܡܶܢܟܽܠ ܕܶܐܬܚܰܫܰܒ ܥܠܰܘܗܝ. ܘܒܰܐܪܥܳܐ ܕܰܦܠܶܫܬܳܝ̈ܐ ܒܰܣܝܡܳܐܝܬ ܐܶܬܩܰܒܰܠ ܡܶܢ ܐܰܟܺܝܫ ܡܰܠܟܳܐ ܕܓܳܬ. ܡܩܰܪܶܒ ܗܘܳܐ ܩܘܒܳܠܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܘܳܐܡܰܪ ܗܘܳܐ: ܕܠܰܘ ܐܰܝܟ ܪܶܥܝܳܢܗܽܘܢ ܕܰܒܥܶܠܕ̈ܒܒܰܝ. ܐܶܠܐ ܐܰܝܟ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܦܳܪܘܩܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܝ܆ ܗܰܘ ܕܝܳܕܰܥ ܕܠܳܐ ܡܬܽܘܡ ܐܰܣܟܠܶܬ ܒܫܳܐܘܳܠ. ܦܰܨܝܰܢܝ ܡܶܢ ܐܝܕܰܘ̈ܗܝ ܘܠܳܐ ܐܰܫܠܡܰܢܝ ܠܡܰܘܬܳܐ. ܘܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝ ܘܰܫܡܰܥ ܨܠܽܘܬܝ. ܡܶܛܠ ܕܡܶܢ ܙܺܐܦ̈ܢܶܐ ܥܰܒ̈ܕܰܘܗܝ ܕܕܰܘܺܝܕ ܘܪ̈ܳܚܡܶܐ ܕܺܝܠܗ ܕܫܳܐܘܳܠ ܡܶܬܪܕܶܦ ܗܘܳܐ. ܘܐܝܩܳܪܶܗ ܡܚܰܦܶܝܢ ܗܘܰܘ ܓܶܝܪ ܒܣܶܢ̱ܐܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܢܳܒܳܠ ܕܶܐܡܰܪ ܗܘܳܐ: ܕܡܰܢܽܘ ܕܰܘܺܝܕ ܘܡܰܢܽܘ ܒܰܪ ܐܝܫܰܝ (ܐ ܫܡܘܐܝܠ ܟܗ: ܝ). ܡܙܰܡܰܪ ܠܘܩܒܰܠܗܽܘܢ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ:

ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܶܐܡܰܬܝ: ܐܝܩܳܪܝ ܡܚܰܦܶܝܬܽܘܢ. ܘܪܳܚܡܺܝܬܽܘܢ ܣܪܺܝܩܘܬܳܐ: ܘܒܳܥܶܝܢ ܐܢܬܽܘܢ ܕܰܓܳܠܘܬܳܐ ܠܥܳܠܡܺܝܢ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܥܕܰܡܳܐ ܠܫܘܠܳܡܳܐ ܡܶܬܩܰܦܰܚ ܘܡܶܬܪܕܶܦ ܘܡܶܬܛܪܶܕ ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܫܺܝܚ ܕܢܰܡܠܶܟ܆ ܐܶܠܐ ܡܳܐ ܕܫܶܠܡܰܬ ܡܰܠܟܘܬܳܐ ܕܪܘܫܥܳܐ ܗܳܢܰܘ ܕܒܶܝܬ ܫܳܐܘܳܠ. ܡܶܬܚܙܶܐ ܒܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܝܣܪܳܐܝܠ ܗܰܘ ܙܥܽܘܪܳܐ ܘܡܰܟܺܝܟܳܐ ܕܰܘܺܝܕ. ܕܰܦܪܰܫ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܰܓܒܳܝܗܝ ܡܶܢ ܐܰܚܰܘ̈ܗܝ ܠܰܡܕܰܒܪܳܢܘܬܳܐ ܕܥܰܡܗ.

ܡܶܛܠ ܕܰܦܪܰܫ ܠܶܗ ܡܳܪܝܳܐ ܓܰܒܝܳܐ ܒܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ. ܐܶܢܓܶܝܪ ܠܳܐ ܡܶܬܚܪܶܐ ܩܳܪܘܝܳܐ ܙܳܕܶܩ ܕܥܰܠ ܥܰܡܰܢܽܘܐܝܠ ܢܶܣܰܒ ܐܶܢܽܘܢ ܠܦܶܬܓܳܡܷ̈ܐ ܗܳܠܶܝܢ. ܗܽܘܝܽܘ ܓܶܝܪ ܗܰܘ ܕܶܐܬܦܪܶܫ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܘܓܰܒܝܳܐ. ܘܡܶܢ ܕܶܐܬܚܰܝܰܒ ܠܡܰܘܬܳܐ܆ ܬܽܘܒ ܥܛܰܦ ܘܰܐܩܺܝܡ ܟܘܪܣܝܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ ܒܝܰܕ ܟܳܪܽܘܙܘܬܳܐ ܕܰܫܠܝ̈ܚܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܡܶܛܠ ܕܡܳܪܝܳܐ ܣܥܰܪ ܗܳܕܶܐ. ܡܰܝܬܶܐ ܘܳܐܡܰܪ:

ܡܳܪܝܳܐ ܢܶܫܡܰܥ ܟܰܕ ܐܶܩܪܶܝܘܗܝ. ܒܳܬܰܪܟܶܢ ܡܰܠܶܦ ܢܒܺܝܳܐ ܘܡܰܪܬܶܐ ܘܳܐܡܰܪ:

ܪܓܰܙܘ ܘܠܳܐ ܬܶܚܛܽܘܢ: ܐܶܡܰܪܘ ܒܠܶܒ̈ܘܳܬܟܘܢ ܘܥܰܠ ܡܰܫܟܒܰܝ̈ܟܽܘܢ ܪܢܰܘ. ܐܳܘ ܠܡܰܠܦܳܢܐ ܚܰܟܝܡܳܐ. ܐܰܪܰܐ ܐܰܝܟܰܢ ܡܰܪܬܶܐ ܠܰܢ ܢܒܺܝܳܐ܇ ܪܓܰܙܘ ܘܠܐ ܬܶܚܛܽܘܢ. ܘܡܳܢܳܐ ܢܶܚܫܽܘܒ ܠܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܝܰܥܩܽܘܒ ܫܠܝܚܳܐ. ܕܪܽܘܓܙܶܗ ܕܓܰܒܪܳܐ ܙܰܕܺܝܩܘܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܠܳܐ ܥܳܒܶܕ (ܝܥܩܘܒ ܐ: ܟ). ܕܠܳܐ ܚܶܪܝܳܢܳܐ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܫܰܪܝܪ̈ܳܢ. ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܢܒܺܝܳܐ. ܪܓܰܙܘ ܘܠܳܐ ܬܶܚܛܽܘܢ. ܘܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܝܰܥܩܽܘܒ ܥܰܒܕܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ: ܕܪܽܘܓܙܶܗ ܕܓܰܒܪܳܐ ܙܰܕܺܝܩܘܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܠܐ ܥܳܒܶܕ. ܡܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܕܠܘܩܒܰܠ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܪܳܓܙܝܢܰܢ܆ ܟܺܐܢܳܐܝܬ ܡܶܬܚܰܝܒܺܝܢܰܢ ܠܰܚܛܺܝܬܳܐ. ܡܳܐ ܕܠܘܩܒܰܠ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܡܶܬܬܙܺܝܥܝܢܰܢ ܒܪܽܘܓܙܳܐ: ܕܟܰܕ ܪܳܓܙܺܝܢܰܢ ܥܰܠ ܫܰܝܢܳܐ ܡܰܚܣܪܳܢܳܐ. ܢܶܗܘܶܐ ܪܘܓܙܰܢ ܙܰܕܺܝܩܘܬܳܐ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܥܰܡ ܚܰܫܷ̈ܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܢܶܩܢܶܐ ܫܰܝܢܳܐ ܘܠܳܐ ܢܶܪܓܰܙ ܠܘܩܒܰܠܗܘܢ. ܗܳܝܕܶܝܢ ܡܶܬܕܰܡܶܝܢܰܢ ܠܗܰܘ ܕܚܳܙܶܐ ܠܶܣܛܳܝ̈ܐ ܕܦܳܠܫܺܝܢ ܒܰܝܬܶܗ. ܘܗܳܘܐ ܠܗܽܘܢ ܚܰܒܪܳܐ. ܘܡܰܥܕܶܐ ܘܓܳܢܶܒ ܕܺܝܠܗ ܡܶܢ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܘܗܝ. ܡܶܛܠ ܗܳܢܳܐ ܫܰܦܺܝܪ ܢܶܪܓܰܙ ܠܘܩܒܰܠ ܚܰܫܷ̈ܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܕܡܶܢ ܫܺܐܕ̈ܐ ܡܶܬܬܥܺܝܪܝܢ ܒܰܢ. ܪܽܘܓܙܳܐ ܓܶܝܪ ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܫܺܐܕ̈ܐ ܫܰܝܢܰܐ ܗ̱ܘ ܕܢܰܦܫܳܐ. ܗܰܘ ܕܶܝܢ ܕܪܳܓܶܙ ܠܘܩܒܰܠ ܩܰܪܝܒܶܗ܆ ܡܰܚܶܫ ܘܕܳܠܰܚ ܘܡܰܥܡܶܛ ܠܳܗ̇ ܠܬܰܪܥܝܬܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܫܰܝܢܳܐ ܕܥܰܡ ܚܱ̈ܫܶܐ ܕܡܶܬܬܰܥܒܕܺܝܢ ܡܶܢ ܕܰܝ̈ܘܶܐ. ܚܰܪܒܰܐ ܗܘ ܕܫܰܝܢܳܐ. ܫܰܝܢܳܐ ܘܚܘܒܳܐ ܕܰܠܘܳܬ ܩܰܪ̈ܝܒܰܝܢ. ܐܰܟܙܢܳܐ ܓܶܝܪ ܕܟܰܠܒܷ̈ܐ ܕܥܳܢܴ̈ܐ ܠܰܘ ܒܪܳܥܝܳܐ ܘܰܒܥ̈ܢܳܐ ܣܳܝܡܺܝܢ ܠܡܶܒܰܚ܆ ܐܶܠܐ ܒܕܺܐܒܷ̈ܐ ܘܰܒܓܰܢܴ̈ܒܶܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܚܶܡܬܳܐ ܕܒܰܢ. ܠܰܘ ܒܰܒ̈ܢܰܝ ܟܝܳܢܰܢ ܣܺܝܡܳܐ ܕܬܶܬܚܰܡܰܬ ܘܬܶܪܓܰܙ. ܐܶܠܐ ܠܘܩܒܰܠ ܫܺܐܕ̈ܐ ܒܥܶܠܕܒܳܒܰܘ̈ܗܝ ܕܰܟܝܳܢܰܢ. ܣܳܡܳܗ̇ ܒܰܢ ܥܳܒܘܕܐ. ܫܰܦܺܝܪ ܡܳܕܶܝܢ ܪܘܓܙܳܐ ܕܠܘܩܒܰܠ ܚܛܺܝܬܳܐ ܡܶܛܠ ܕܠܐ ܡܰܚܛܶܐ ܠܗܰܘ ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܪܳܓܶܙ. ܘܥܰܠܗܳܕܶܐ ܡܦܰܫܶܩ ܦܰܘܠܘܣ ܘܳܐܡܪܰ: ܪܓܰܙܘ ܘܠܳܐ ܬܶܚܛܽܘܢ: ܘܫܶܡܫܳܐ ܥܰܠ ܪܽܘܓܙܟܽܘܢ ܠܳܐ ܢܶܥܪܰܒ (ܐܦܣ̈ܝܐ ܕ: ܟܘ). ܗܳܢܰܘ ܕܠܳܐ ܢܶܥܪܰܒ ܢܽܘܗܪܳܐ ܡܶܬܝܰܕܥܳܢܳܐ ܕܢܰܦܫܟܽܘܢ ܒܕܽܘܘܳܕܳܐ ܥܰܡܽܘܛܳܐ ܕܠܘܩܒܰܠ ‌ܐܰܚܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܐܰܟܙܢܳܐ ܕܰܡܚܰܒܶܠ ܚܶܫܘܟܳܐ ܕܠܺܠܝܳܐ ܦܰܐܝܽܘܬܳܐ ܕܢܽܘܗܪܶܗ ܕܐܝܡܳܡܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܡܶܬܚܰܒܰܠ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܺܝܕܰܥܬܳܗ̇ ܕܢܰܦܫܳܐ. ܡܳܐ ܕܪܳܓܶܙ ܪܘܓܙܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ. ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ ܕܰܘܺܝܶܕ:

ܕܶܐܡܰܪܘ ܒܠܶܒ̈ܘܳܬܟܘܢ ܘܥܰܠ ܡܰܫܟܒܰܝ̈ܟܽܘܢ ܪܢܰܘ. ܕܰܒܰܚܘ ܕܶܒܚܷ̈ܐ ܕܙܰܕܺܝܩܘܬܳܐ ܘܣܰܒܰܪܘ ܒܡܳܪܝܳܐ. ܡܳܐ ܕܰܠܚ̈ܝܘܳܬܳܐ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܕܣܳܥܶܝܢ ܥܠܰܝܢ ܒܠܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܢܳܟܣܺܝܢܰܢ ܘܡܰܘܒܕܺܝܢܰܢ. ܗܳܝܕܶܝܢ ܕܶܒܚܷ̈ܐ ܕܙܰܕܺܝܩܘܬܳܐ ܡܕܰܒܚܝܢܰܢ ܩܕܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܚܳܕܶܐ ܓܶܝܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܳܐ ܕܰܠܚܰܝܘܬܳܐ ܒܺܝܫܬܳܐ ܙܳܢܝܽܘܬܳܐ ܘܣܳܥܪܰܬ ܚܒܳܠܐܴ ܢܶܕܒܽܘܚ. ܘܰܠܚܶܪܝܳܢܳܐ ܘܠܰܚܣܳܡܳܐ ܥܰܡ ܪܳܡܽܘܬܳܐ ܘܰܠܟܽܠ ܕܰܠܗܳܠܶܝܢ ܕܳܡܶܝܢ. ܗܳܝܕܶܝܢ ܚܰܝܳܒܝܢܰܢ ܥܰܡ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܕܰܢܒܺܝܷ̈ܐ ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܡܫܰܐܠܝܢ ܗܘܰܘ ܘܳܐܡܪܺܝܢ:

ܡܰܢܽܘ ܢܚܰܘܶܝܢ ܛܳܒܳܐ: ܘܢܶܦܪܽܘܣ ܥܠܰܝܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܦܰܪܨܽܘܦܶܗ. ܚܳܙܶܐ ܐܰܢܬ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܡܰܝܬܶܐ ܢܒܺܝܳܐ ܥܘܗܕܳܢܳܐ ܕܣܰܓܝ̈ܐܐ ܢܒܺܝܷ̈ܐ ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܕܡܶܬܪܰܓܪܓܺܝܢ ܗܘܰܘ ܘܰܡܨܰܠܶܝܢ ܘܒܳܥܶܝܢ. ܕܡܰܢܽܘ ܢܚܰܘܶܝܢ ܛܳܒܳܐ ܘܒܰܣܝܡܳܐ. ܗܰܘ ܕܠܰܝܬ ܐܰܬܪܳܐ ܠܒܺܝܫܘܬܳܐ ܕܰܬܚܰܒܶܠ ܟܝܳܢܶܗ ܫܰܦܺܝܪܳܐ. ܕܠܰܝܬ ܛܳܒܳܐ ܐܶܠܐ ܐܶܢ ܚܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܣܳܗܶܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܗܰܘ ܕܦܰܢܝ ܠܰܥܠܰܝܡܳܐ ܗܰܘ ܕܩܳܪܶܐ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ. ܕܡܳܢܳܐ ܩܳܪܶܐ ܐܰܢܬ ܠܝ ܛܳܒܳܐ؟ ܠܰܝܬ ܛܳܒܳܐ ܐܶܠܐ ܐܶܢ ܚܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ (ܡܬܝ ܝܛ: ܝܙ). ܡܳܕܶܝܢ ܠܐܠܳܗܳܐ ܛܳܒܳܐ ܡܶܬܪܰܓܪܓܺܝܢ ܗܘܰܘ ܣܰܓܺܝ̈ܐܐ ܘܳܐܡܪܺܝܢ: ܕܡܰܢܽܘ ܢܚܰܘܶܝܢ ܛܳܒܳܐ ܘܢܶܦܪܽܘܣ ܥܠܰܝܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܦܰܐܝܳܐ ܕܦܰܪܨܽܘܦܶܗ. ܢܒܺܝܳܐ ܕܶܝܢ ܛܘܒܳܢܳܐ ܕܰܘܺܝܕ. ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܟܰܕܽܘ ܚܙܳܝܗܝ ܡܚܰܘܶܐ ܒܓܶܠܝܳܢܳܐ. ܘܡܛܠܗܢܐ ܐܳܡܪ ܗܘܐ.

ܡܪܝܐ ܝܰܗܒܬ ܚܰܕܽܘܬܳܟ ܒܠܶܒܝ. ܫܰܦܺܝܪ ܚܰܕܘܬܳܐ ܩܪܳܝܗܝ ܠܥܰܡܰܢܽܘܐܶܝܠ܆ ܡܶܛܠ ܕܗܽܘ ܐܰܥܒܰܪ ܥܳܩܬܳܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܘܒܰܛܶܠ ܡܶܢܳܗ̇ ܟܽܘ̈ܒܶܐ ܕܰܐܘܥܝܰܬ ܒܰܥܒܳܪ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ. ܘܰܐܣܓܺܝ ܠܳܗ̇ ܥܒܽܘܪܳܐ ܕܰܡܣܰܠܰܩ ܒܪܰܦܫܳܐ ܘܰܒܡܰܕܪܝܳܐ. ܘܚܰܡܪܳܐ ܕܰܡܠܶܐ ܚܰܕܘܬܳܐ ܘܡܶܫܚܳܐ ܡܰܦܨܚܳܢܳܐ ܡܶܫܬܰܘܕܰܥ ܠܳܗ̇ ܠܚܰܕܽܘܬܳܐ ܗܳܝ ܕܩܰܒܶܠ.

ܡܶܢ ܙܰܒܢܳܐ ܠܰܡ ܕܰܥܒܽܘܪܗܘܢ ܘܰܕܚܰܡܪܗܽܘܢ ܘܰܕܡܶܫܚܗܽܘܢ. ܒܗܳܠܶܝܢ ܓܶܝܪ ܬܠܳܬܳܐ ܐܪ̈ܙܶܐ ܐܰܥܬܪܳܗ̇ ܛܳܒܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܐܢܳܫܘܬܳܐ. ܗܰܘ ܕܣܰܟܺܝܘ ܟܺܐܢ̈ܐ ܘܙܰܕܝ̈ܩܶܐ ܕܢܶܚܙܘܢܳܝܗܝ. ܘܝܰܗܒ ܠܥܺܕܬܶܗ ܚܠܳܦ ܥܒܽܘܪܳܐ ܦܰܓܪܶܗ. ܘܰܚܠܳܦ ܚܰܡܪܳܐ ܕܡܶܗ ܝܰܩܺܝܪܳܐ. ܘܰܒܝܰܕ ܡܶܫܚܳܐ ܡܙܰܓ ܪܘܚܶܗ ܦܰܪܰܩܠܻܝܛܳܐ ܒܰܥܡܳܕܳܐ. ܘܣܳܡܶܗ ܐܰܝܟܰܢ ܕܢܶܗܘܶܐ ܡܫܺܝܚܽܘܬܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܚܰܒܠܐܴ. ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܕܣܺܝܡܰܬ ܒܢܰܝܴ̈ܐ. ܘܥܰܠܗܳܕܶܐ ܐܶܡܰܪ ܢܒܺܝܳܐ.

ܣܓܺܝܘ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܐܰܟܚܕܳܐ. ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܕܫܰܝܢܳܐ ܘܫܳܩܘܬܳܐ ܕܰܫܠܳܡܳܐ ܐܝܬܶܝܗ̇ ܫܳܪܘܬܳܐ ܕܥܺܕܬܳܐ. ܫܰܝܢܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܓܶܝܪ ܩܰܢܝܳܐ. ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܣܰܓܺܝܐܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܢܒܺܝܳܐ.

ܘܶܐܢܳܐ ܠܰܡ ܐܶܫܟܰܒ ܘܶܐܕܡܰܟ: ܡܶܛܠ ܕܰܐܢܬ ܡܳܪܝܳܐ ܒܰܠܚܘܕܰܝ ܒܫܶܠܝܳܐ ܬܰܥܡܪܰܢܝ. ܗܳܝ ܕܶܐܫܟܰܒ ܘܶܐܕܡܰܟ ܕܳܡܝܳܐ ܠܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܕܳܢܝܐܝܠ. ܕܙܶܠ ܠܩܶܨܰܬ ܢܽܘܚ! ܘܰܬܩܽܘܡ ܠܙܰܒܢܳܟ ܠܣܽܘܦ ܝܰܘܡ̈ܬܳܐ (ܕܢܝܐܝܠ ܝܒ: ܝܓ). ܒܪܰܡ ܒܫܶܠܝܳܐ ܒܰܠܚܘܕܰܝ ܡܰܥܡܰܪ ܠܝ ܡܳܪܝܳܐ. ܟܰܕ ܩܳܪܶܐ ܠܝ ܠܙܰܒܢܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ ܕܚܰܝ̈ܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܚܰܒܠܺܝܢ. ܕܒܳܗ̇ ܐܶܩܽܘܡ ܡܶܢ ܥܰܦܪܐ ܕܡܰܘܬܳܐ ܘܰܐܘܕܶܐ ܠܶܗ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܡܙܡܘܪܐ ܕܚܡܫܐ

ܡܰܘܕܰܥ ܥܰܠ ܨܠܘܬܳܐ ܕܰܢܒܺܝܽܘܬܳܐ: ܕܰܡܟܰܣܝܳܐ ܗܘܳܬ ܠܢܽܘܗܪܳܐ ܨܰܦܪܳܝܳܐ ܕܓܶܠܝܳܢܶܗ ܕܡܶܠܬܳܐ ܕܥܰܡܰܢܽܘܐܝܠ: ܘܕܰܡܦܺܝܣܺܝܢ ܗܘܰܘ ܢܒܺܝ̈ܐ ܕܰܒܥܺܕܬܳܐ ܢܶܣܓܕܽܘܢ ܠܶܗ.

ܐܪ̈ܳܙܶܐ ܪܰܘܪ̈ܒܶܐ ܘܰܐܠܳܗܳܝܷ̈ܐ ܡܶܫܬܰܥܶܐ ܠܰܢ ܪܽܘܚܳܐ ܕܰܢܒܺܝܽܘܬܳܐ ܒܦܽܘܡܶܗ ܕܛܘܒܳܢܳܐ ܕܰܘܺܝܕ܆ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܰܟܪܶܙ ܠܶܗ ܠܥܰܡܰܢܽܘܐܝܠ ܗܳܢܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܘܰܢܒܺܝܳܐ܆ ܘܢܽܘܗܪܳܐ ܕܡܶܢ ܢܽܘܗܪܳܐ܆ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܓܶܝܪ ܕܰܒܗܰܘ ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܩܪܳܝܗܝ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܦܺܐܪܳܝܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܳܐ ܘܰܒܗܰܘ ܕܰܬܪܶܝܢ ܐܰܟܪܙܶܗ ܝܰܠܕܳܐ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ. ܘܰܒܗܰܘ ܕܰܬܠܳܬܳܐ ܫܰܡܗܶܗ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܰܕܕܺܝܠܶܗ ܐܝܬܰܘܗܝ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ. ܘܰܒܗܰܘ ܕܰܐܪܒܥܳܐ ܐܰܟܪܙܶܗ ܛܳܒܳܐ ܘܢܽܘܗܪܳܐ ܕܦܰܪܨܽܘܦܶܗ ܕܰܐܒܳܐ. ܘܰܒܗܳܢܳܐ ܕܚܰܡܫܳܐ ܫܳܐܶܠ ܘܒܳܥܶܐ ܘܡܶܬܟܰܫܰܦ ܡܙܰܡܪܳܢܳܐ ܐܰܠܗܳܝܳܐ ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܕܰܢܒܺܝܘܬܳܐ܆ ܕܢܶܦܽܘܩ ܡܶܢ ܠܶܠܝܳܐ ܗܰܘ ܕܒܶܗ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܡܶܬܡܰܠܰܠ ܘܢܺܐܬܶܐ ܠܨܰܦܪܳܐ ܦܨܺܝܚܳܐ ܐܳܦ ܢܰܗܝܪܳܐ ܕܐܝܬܰܘܗܝ ܡܶܠܬܳܐ ܕܡܶܢ ܐܰܒܳܐ. ܒܠܺܠܝܳܐ ܓܶܝܪ ܥܰܡܽܘܛܳܐ ܡܚܰܦܰܝ ܗܘܳܐ ܟܶܢܳܪܳܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܐ ܛܘܒܳܢܷ̈ܐ. ܟܡܳܐ ܕܥܰܡ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܒܶܝܬ ܡܘܫܶܐ ܦܳܠܚܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܪ̈ܰܟܺܝܟܳܢ ܓܶܝܪ ܥܰܝ̈ܢܶܝܗ̇ ܕܰܟܢܽܘܫܬܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܐܘܪܺܫܠܶܡ ܐܰܪܥܳܢܳܝܬܳܐ. ܐܰܟܡܳܐ ܕܳܐܦ ܠܶܝܰܐ ܗܳܝ ܕܒܳܗ̇ ܡܶܬܡܰܬܠܐܴ. ܕܥܺܕܬܳܐ ܕܶܝܢ ܢܰܗܺܝܪ̈ܳܢ ܘܫܰܦܺܝܪ̈ܳܢ ܥܰܝ̈ܢܶܝܗ̇. ܘܨܰܦܪܳܝܬܳܐ ܗ̱ܝ ܘܒܶܝܬ ܐܺܝܡܳܡܳܐ. ܐܰܟܡܳܐ ܕܳܐܦ ܪܳܚܶܝܠ ܫܰܦܺܝܪ̈ܳܢ ܗܘܱ̈ܝ ܥܰܝ̈ܢܶܝܗ̇ ܘܝܳܐܝܳܐ ܩܽܘܒܠܠܳܗ̇. ܗܳܕܶܐ ܓܶܝܪ ܡܶܬܡܰܬܠܐܴ ܒܐܘܪܺܫܠܶܡ ܚܺܐܪܬܳܐ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܡܳܕܶܝܢ ܠܰܘ ܣܪܺܝܩܳܐܝܬ ܡܨܰܠܐܷ ܗܘܳܐ ܕܰܘܺܝܕ ܕܢܶܦܓܰܥ ܒܗܰܘ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܓܶܠܝܳܢܳܗ̇ ܕܥܺܕܬܳܐ. ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ ܟܰܕ ܡܨܰܠܐܷ ܗܳܟܰܢܳܐ:

ܡܶܠܰܝ̈ ܨܽܘܬ ܡܳܪܝܳܐ ܘܶܐܣܬܰܟܠ ܒܰܗܓܳܝܝ. ܘܨܽܘܬ ܠܩܳܠܐܴ ܕܰܓܥܳܬܝ ܡܰܠܟܝ ܘܰܐܠܳܗܝ: ܡܶܛܠ ܕܰܠܘܳܬܳܟ ܗܘ ܡܨܰܠܐܷ ܐܢܳܐ. ܘܡܳܪܝܳܐ ܒܨܰܦܪܳܐ ܬܶܫܡܰܥ ܩܳܠܝ. ܚܙܺܝ ܗܳܟܺܝܠ ‌ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܡܷ̈ܠܶܐ ܪ̈ܰܟܺܝܟܳܬܳܐ ܐܶܡܰܪ ܒܰܨܠܽܘܬܶܗ. ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܶܐܡܰܪ. ܡܶܠܰܝ̈ ܨܽܘܬ ܡܳܪܝܳܐ. ܡܚܰܘܶܐ ܥܰܠ ܢܰܦܫܶܗ ܕܡܷ̈ܠܶܐ ܕܫܳܘ̈ܝܳܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܐܶܡܰܪ ܒܰܨܠܽܘܬܶܗ. ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܕܶܐܣܬܰܟ̱ܠ ܒܰܗܓܳܝܝ ܚܰܙܳܝܳܐ ܩܳܪܶܐ ܠܗ ܕܢܶܗܘܶܐ ܠܚܽܘܫܳܒܰܘ̈ܗܝ. ܚܽܘܪ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܠܐ ܩܳܪܶܐ ܢܰܦܫܶܗ ܡܰܠܟܳܐ ܒܰܨܠܽܘܬܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܫܠܰܚ ܢܰܦܫܶܗ ܡܶܢ ܪܰܒܽܘܬܳܐ ܡܰܠܟܳܝܬܳܐ. ܘܠܰܐܠܳܗܳܐ ܩܳܪܶܐ ܗܘܳܐ ܡܰܠܟܶܗ ܘܰܐܠܳܗܶܗ. ܕܰܢܫܰܘܕܰܥ ܕܠܰܝܬ ܡܰܠܟܳܐ ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܐܶܠܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ. ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܰܬܚܶܝܬ ܫܽܘܥܒܳܕܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܐܝܬܰܘܗܝ܆ ܠܳܐ ܐܝܬܰܘܗܝ ܡܰܠܟܳܐ. ܡܳܕܶܝܢ ܒܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܕܰܘܺܝܕ. ܡܰܠܟܝ ܘܰܐܠܳܗܝ. ܗܽܘ ܐܝܬܰܘܗܝ ܡܰܠܟܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ. ܡܶܛܠܗܳܢܳܐ ܠܘܳܬܳܟ ܡܨܰܠܶܐ ܐܢܳܐ ܕܶܐܫܬܘܶܐ ܠܰܚܙܳܬܳܐ ܗܳܝ ܕܢܽܘܗܪܳܟ ܦܨܺܝܚܳܐ. ܘܬܶܫܡܰܥ ܩܳܠܝ ܒܨܰܦܪܳܐ ܢܰܗܺܝܪܳܐ ܗܰܘ ܕܰܡܛܰܝܰܒ ܕܢܺܐܬܶܐ ܒܳܬܰܪ ܠܺܠܝܳܐ.

ܘܰܒܨܰܦܪܳܐ ܐܶܬܛܰܝܰܒ ܘܶܐܬܚܙܶܐ ܠܳܟ. ܡܳܢܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܦܶܬܓܳܡܷ̈ܝܗ̇ ܕܰܨܠܘܬܳܐ ܗܳܕܶܐ. ܘܡܳܢܰܘ ܚܰܝܠܳܗ̇. ܒܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ. ܕܡܳܪܝܳܐ ܒܨܰܦܪܳܐ ܬܶܫܡܰܥ ܒܩܳܠܝ. ܘܰܒܨܰܦܪܳܐ ܐܶܬܛܰܝܰܒ ܘܶܐܬܚܙܶܐ ܠܳܟ. ܠܰܘ ܡܶܕܶܡ ܐܚܪܺܝܢ ܡܰܠܶܦ ܠܰܢ. ܐܶܠܐ ܠܶܗ ܠܥܰܡܰܢܽܘܐܝܠ ܩܳܪܶܐ ܨܰܦܪܳܐ. ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܐܝܬܰܘܗܝ ܨܰܦܪܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ. ܕܠܳܐ ܡܩܰܒܶܠ ܠܠܝܳܐ ܕܥܰܡܛܳܢܳܐ. ܗܰܘ ܕܳܐܬܶܐ ܒܳܬܰܪ ܠܺܠܝܶܗ ܕܢܳܡܘܣܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܨܰܦܪܳܐ ܕܰܩܪܳܝܗܝ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܕܡܰܢܗܰܪ ܠܟܽܠ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܳܐܬܶܐ ܠܥܳܠܡܳܐ (ܝܘܚܢܢ ܐ: ܛ). ܘܡܶܢ ܗܰܘ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܕܪܶܟ. ܘܚܶܫܽܘܟܳܐ ܠܳܐ ܐܰܕܪܟܶܗ (ܝܘܚܢܢ ܐ: ܗ). ܐܰܟܡܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܒܰܪ ܙܰܒܕܰܝ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܶܬܳܐ ܡܳܪܰܢ ܗܰܘ ܨܰܦܪܳܐ ܘܢܽܘܗܪܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ. ܒܳܬܪܰ ܕܰܚܫܶܟ ܗܘܳܐ ܥܳܠܡܳܐ ܒܰܚܛܺܝܬܳܐ. ܫܪܳܗ̇ ܠܰܚܛܺܝܬܳܐ ܘܒܰܛܠܳܗ̇ ܕܶܐܡܰܪ ܡܙܰܡܪܳܢܳܐ. ܕܰܒܨܰܦܪܳܐ ܐܶܬܛܰܝܰܒ ܘܶܐܬܚܙܶܐ ܠܳܟ. ܡܒܰܕܶܩ ܒܝܰܕ ܗܳܕܶܐ. ܕܰܒܡܳܪܰܢ ܡܶܬܛܰܝܒܺܝܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܢܶܚܙܽܘܢ ܠܰܐܒܳܐ. ܘܗܽܘ ܗܘܳܐ ܐܽܘܪܚܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܣܰܡܝܳܐ. ܕܢܰܢܗܰܪ ܫܪ̈ܳܓܰܘܗܝ ܕܰܕܥܶܟܘ ܒܰܚܛܳܗܷ̈ܐ. ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܐܶܡܰܪ ܗܘܳܐ ܗܰܘ ܨܰܦܪܳܐ ܕܚܰܝܷ̈ܐ. ܕܶܐܢܳܐ ܐܢܳܐ ܢܽܘܗܪܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ. ܘܬܽܘܒ ܡܰܘܣܶܦ. ܕܡܰܢ ܕܒܳܬܰܪܝ ܐܳܬܶܐ ܠܳܐ ܢܩܰܘܶܐ ܒܚܶܫܽܘܟܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܢܶܫܟܰܚ ܠܶܗ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܚܰܝܷ̈ܐ (ܝܘܚܢܢ ܚ: ܝܒ). ܫܰܦܺܝܪ ܡܳܕܶܝܢ ܕܰܘܺܝܕ ܡܨܰܠܶܐ ܗܘܳܐ. ܘܨܰܦܪܳܐ ܠܡܳܪܰܢ ܩܳܪܶܐ ܗܘܳܐ. ܘܡܶܢ ܚܰܝܠܐܴ ܕܦܶܬܓܳܡܷ̈ܐ ܗܳܠܶܝܢ ܡܰܝܬܶܐ ܒܳܬܰܪܟܶܢ.

ܡܶܛܠ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܢܬ ܠܳܐ ܨܳܒܶܐ ܪܽܘܫܥܳܐ. ܗܳܐ ܠܗܰܘ ܕܰܩܪܳܝܗܝ ܨܰܦܪܳܐ. ܐܳܦ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܣܳܢܶܐ ܪܽܘܫܥܳܐ ܩܪܳܝܗܝ.

ܘܠܳܐ ܠܰܡ ܢܶܥܡܰܪ ܥܰܡܳܟ ܒܺܝܫܳܐ. ܘܠܳܐ ܢܩܽܘܡܽܘܢ ܫܰܒܗܪ̈ܳܢܶܐ ܩܕܳܡ ܥܰܝ̈ܢܰܝܟ: ܣܢܰܝܬ ܠܟܽܠ ܥܳܒ̈ܕܰܝ ܫܽܘܩܪܳܐ. ܘܬܰܘܒܶܕ ܠܰܡܡܰܠܠܰܝ̈ ܕܰܓܳܠܘܬܳܐ: ܠܓܰܒܪܳܐ ܐܳܫܶܕ ܕܡܳܐ ܘܢܰܟܽܘܠܬܳܢܳܐ ܢܰܣܠܶܝܘܗܝ ܡܳܪܝܳܐ. ܒܗܳܠܶܝܢ ܣܳܒܰܪ ܐܢܳܐ ܕܡܰܘܕܰܥ ܕܠܰܝܬ ܡܢܳܬܳܐ ܒܡܳܪܝܳܐ ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܰܒܗܳܠܶܝܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܡܥܰܪܙܠܺܝܢ. ܓܰܒܪܳܐ ܓܶܝܪ ܐܳܫܶܕ ܕܡܳܐ ܘܢܰܟܽܘܠܬܳܢܳܐ. ܣܳܒܰܪ ܐܢܳܐ ܕܰܠܗܰܘ ܥܰܡܳܐ ܚܰܪܡܳܐ ܕܶܐܫܰܕܘ ܕܡܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܒܰܙܩܺܝܦܳܐ ܡܰܘܕܰܥ. ܗܳܢܳܐ ܓܶܝܪ ܐܰܣܠܝܶܗ ܐܰܒܳܐ ܘܛܰܪܕܶܗ ܡܶܢ ܝܳܪܬܽܘܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ. ܡܶܛܠ ܕܰܢܒܺܝܽܘܬܳܐ ܡܦܺܝܣܳܐ. ܕܰܒܥܺܕܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܡܛܰܝܒܳܐ ܗܘܳܬ ܕܬܶܬܓܠܐܷ ܠܰܡܩܰܒܳܠܽܘ ܘܰܠܡܶܣܓܰܕ ܘܠܳܐ ܢܰܣܠܶܝܗ̇ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡ ܥܰܡܳܐ ܐܳܫܶܕ ܕܡܳܐ. ܐܶܡܰܪ ܢܒܺܝܳܐ:

ܘܶܐܢܳܐ ܒܣܽܘܓܳܐܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܐܶܥܽܘܠ ܠܒܰܝܬܳܟ: ܘܶܐܣܓܽܘܕ ܒܗܰܝܟܠܐܴ ܕܩܘܕܫܳܟ. ܘܠܳܐ ܐܶܬܓܰܙܶܐ ܡܢ ܡܰܥܡܪܳܟ ܐܰܝܟ ܥܰܡܳܐ ܒܺܝܫܳܐ. ܘܠܳܐ ܐܶܪܚܰܩ ܡܶܢ ܩܰܘܡܳܐ ܕܰܩܕܳܡ ܐܰܦܰܝ̈ܟ ܐܰܝܟ ܨܳܠܘ̈ܒܶܐ ܫܰܒܰܗܪ̈ܳܢܶܐ. ܘܠܳܐ ܬܰܘܒܶܕܰܝܢܝ ܥܰܡ ܗܳܢܽܘܢ ܕܡܰܠܶܠܘ ܥܠܰܝܟ ܕܰܓܳܠܘܬܳܐ. ܐܶܠܐ ܐܶܥܽܘܠ ܒܺܐܝܳܠܳܟ ܠܒܰܝܬܳܟ ܘܶܐܣܓܽܘܕ ܒܗܰܝܟܠܳܟ ܩܰܕܝܫܳܐ. ܘܰܐܘܕܶܐ ܠܳܟ ܒܥܺܕܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ. ܘܰܐܓܗܶܐ ܡܶܢ ܡܶܣܟܺܢܘܬܶܗ ܕܥܰܡܳܐ. ܘܰܒܥܽܘܬܪܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܣܰܓܝ̈ܐܶܐ ܐܶܙܡܰܪ ܠܳܟ.

ܒܕܶܚܠܬܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܕܰܒܰܪܰܝܢܝ ܘܰܒܙܰܕܺܝܩܘܬܳܟ: ܡܶܛܠ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝ ܬܪܽܘܨ ܩܕܳܡܰܝ ܐܘܪܚܳܟ. ܡܶܛܠ ܕܠܰܝܬ ܒܦܽܘܡܗܽܘܢ ܟܺܐܢܘܬܳܐ: ܐܶܠܳܐ ܥܰܘܠܐ ܒܓܰܘܗܽܘܢ. ܘܠܶܫܴ̈ܢܰܝܗܽܘܢ ܡܗܰܦܟܺܝܢ. ܚܰܝܶܒ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܘܢܶܦܠܽܘܢ ܡܶܢ ܡܽܘܠܟܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܰܒܣܽܘܓܳܐܐ ܕܥܰܘܠܗܘܢ ܕܚܽܘܩ ܐܶܢܽܘܢ: ܡܶܛܠ ܕܡܰܪܡܪܽܘܟ. ܐܰܪܰܐ ܠܰܘ ܢܰܗܺܝܪܳܐܝܬ ܡܰܟܪܙܺܝܢ ܩܴ̈ܠܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܥܰܠ ܡܰܪܳܚܽܘܬܗܽܘܢ ܕܨܳܠܘ̈ܒܶܐ. ܘܥܰܠ ܡܰܦܽܘܠܬܗܽܘܢ ܕܡܶܢ ܡܽܘܠܟܳܢܷ̈ܐ ܫܡܰܝܳܢܷ̈ܐ ܘܰܐܒܳܗܳܝܷ̈ܐ. ܡܰܢ ܐܶܢܽܘܢ ܓܶܝܪ ܗܳܠܶܝܢ ܕܠܰܝܬ ܒܦܽܘܡܗܽܘܢ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܩܳܥܶܝܢ ܗܘܰܘ ܩܕܳܡ ܦܺܝܠܰܛܽܘܣ ܕܠܰܝܬ ܠܰܢ ܡܰܠܟܳܐ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܩܶܣܪܰ. ܘܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܦܳܩܕܳܐ ܘܫܰܠܝܛܳܐ ܥܠܰܝܗܘܢ. ܘܢܶܦܩܰܬ ܡܶܢ ܦܽܘܡܗܽܘܢ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ. ܘܥܶܠܰܬ ܚܠܳܦܶܝܗ̇ ܥܰܘܳܠܽܘܬܳܐ. ܩܶܣܰܪ ܓܶܝܪ ܒܗܰܘ ܙܰܒܢܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܗܘܳܐ ܕܪ̈ܽܗܘܡܳܝܶܐ ܡܶܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܦܳܠܚܺܝܢ ܠܰܦܬܰܟܪ̈ܶܐ. ܘܡܶܛܽܠܗܳܕܶܐ ܐܶܡܰܪ ܢܒܺܝܳܐ. ܕܥܰܘܠܳܐ ܐܺܝܬ ܒܓܰܘܗܽܘܢ. ܘܡܺܝܬܘ ܠܗܽܘܢ ܡܶܢ ܚܰܝܷ̈ܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ.

ܘܐܰܝܟ ܩܰܒܪ̈ܶܐ ܦܬܝ̈ܚܶܐ ܓܰܓܪ̈ܳܬܗܽܘܢ. ܕܳܡܝܳܐ ܗܳܕܶܐ ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܐܰܟܙܢܳܐ ܓܶܝܪ ܕܰܒܩܰܒܪܳܐ ܠܰܝܬ ܒܶܗ ܐܶܠܐ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܦܽܘܡܗܽܘܢ ܕܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܡܰܘܬܳܐ ܡܠܐܷ. ܘܪܺܝܚܳܐ ܣܰܪܝܳܐ ܕܰܚܛܳܗܷ̈ܐ ܦܳܐܰܚ ܡܶܢ ܓܰܓܪ̈ܳܬܗܘܢ. ܘܠܰܝܬ ܠܡܶܫܡܰܥ ܡܶܢܗܽܘܢ ܐܶܠܳܐ ܬܰܫܥ̈ܝܳܬܳܐ ܕܓܰܘܪܳܐ ܘܙܳܢܝܽܘܬܳܐ ܘܛܰܢܦܽܘܬܳܐ ܘܳܐܣܽܘܛܽܘܬܳܐ ܘܡܰܕܡܟܳܐ ܛܰܢܦܳܐ ܘܚܰܪܳܫܽܘܬܳܐ ܐܳܦ ܘܦܰܚܙܽܘܬܳܐ ܘܰܣܕܽܘܡܳܝܽܘܬܳܐ. ܘܟܽܠ ܕܰܠܗܳܠܶܝܢ ܕܳܡܶܝܢ. ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܥܒܴ̈ܕܶܐ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܥܰܠܗܳܕܶܐ ܡܰܝܬܶܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܚܰܝܳܒܘܬܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܒܠܰܘܛܬܳܐ ܘܳܐܡܰܪ: ܢܚܰܝܶܒ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܢܶܦܠܽܘܢ ܡܶܢ ܡܽܘܠܟܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܗܳܕܶܐ ܕܶܝܢ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܡܳܪܰܢ ܠܪ̈ܰܒܰܝ ܟܳܗܢܷ̈ܐ ܨܳܠܘ̈ܒܶܐ. ܗܳܝ ܕܬܶܫܬܩܶܠ ܡܶܢܟܽܘܢ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ: ܘܬܶܬܝܗܶܒ ܠܥܰܡܳܐ ܕܥܳܒܶܕ ܦܺܐܪ̈ܶܐ (ܡܬܝ ܟܐ: ܡܓ). ܠܗܳܠܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܢܒܺܝܳܐ. ܕܰܒܣܽܘܓܳܐܐ ܕܥܰܘܠܗܽܘܢ ܕܚܽܘܩ ܐܶܢܽܘܢ. ܡܶܛܠ ܕܡܰܪܡܪܽܘܟ.

ܘܢܶܚܕܽܘܢ ܒܟ ܟܽܠ ܕܰܡܣܰܒܪܺܝܢ ܒܳܟ. ܠܥܳܠܰܡ ܢܫܰܒܚܽܘܢܳܟ. ܘܬܶܥܡܰܪ ܒܗܽܘܢ. ܡܰܢ ܐܶܢܽܘܢ ܓܝܪ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܡܣܰܒܪܺܝܢ ܒܶܗ܆ ܐܶܠܳܐ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܕܩܰܒܶܠܘ ܫܪܳܪܳܐ ܕܓܶܠܝܳܢܶܗ ܒܡܰܠܦܳܢܽܘܬܳܐ ܡܰܠܝܰܬ ܚܰܝ̈ܐ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܩܰܒܠܽܘܗܝ ܐܰܝܟ ܪܺܝܚܳܐ ܒܰܣܺܝܡܳܐ ܘܶܐܬܥܰܫܰܢܘ ܒܶܗ ܘܰܪܚܶܡܘ ܫܡܶܗ. ܡܶܛܠܗܳܢܳܐ ܐܶܡܰܪ ܢܒܺܝܳܐ:

ܕܢܶܬܥܰܫܢܽܘܢ ܒܳܟ ܟܽܠ ܪ̈ܳܚܡܰܝ ܫܡܳܟ. ܘܰܠܥܳܠܰܡ ܢܫܰܒܚܽܘܢܳܟ. ܘܬܶܥܡܰܪ ܒܗܽܘܢ܆ ܘܠܳܐ ܢܶܫܬܰܒܩܽܘܢ ܡܶܢܳܟ ܐܰܝܟ ܝܘܕܳܝ̈ܐ ܡܰܪ̈ܳܚܶܐ. ܐܶܠܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܠܳܟ ܗܰܝ̈ܟܠܐܷ ܪ̈ܘܚܳܢܶܐ ܘܟܳܗܢܷ̈ܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ.

ܡܶܛܠ ܕܰܐܢܬ ܬܒܰܪܶܟ ܠܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ. ܘܒܳܟ ܢܶܦܪܥܘܢ ܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܟܺܐܢܷ̈ܐ.

ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܝܟ ܣܰܟܪܳܐ ܡܩܰܒܰܠܬܳܐ ܬܰܥܛܦܰܢܝ. ܠܡܳܢܳܐ ܐܰܝܟ ܣܰܟܪܳܐ ܡܦܺܝܣ ܠܶܗ ܠܡܶܠܬܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ. ܐܰܢܬ ܠܰܡ ܒܠܰܥ ܚܠܳܦܰܝܢ ܘܦܰܨܳܐ ܠܰܢ. ܠܰܝܬ ܓܶܝܪ ܠܰܡܕܰܥܳܟܽܘ ܓܶܐܪ̈ܶܐ ܝܳܩ̈ܕܶܐ ܕܒܺܝܫܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܗܰܘ ܕܰܗܘܳܐ ܠܰܢ ܣܰܟܪܳܐ ܕܦܘܪܩܳܢܳܐ ܒܓܶܠܝܳܢܶܗ ܕܒܰܒܣܰܪ. ܕܠܶܗ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܝܢ܀

ܡܙܡܘܪܐ ܕܫܬܐ

ܡܰܘܕܰܥ ܒܶܗ ܘܰܡܚܰܘܶܐ ܥܰܠ ܡܰܦܽܘܠܬܳܐ ܕܰܗܘܳܬ ܒܶܗ ܠܰܟܝܳܢܳܐ ܐܢܳܫܳܝܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܶܫܬܳܐ. ܘܥܰܠ ܕܶܚܠܬܳܐ ܕܕܺܝܢܳܐ ܐܚܪܳܝܐ.

ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܳܐܣܝܽܘܬܳܐ ܕܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܚܰܘܝܳܐ ܠܰܢ ܪܽܘܚܳܐ ܕܰܢܒܺܝܽܘܬܳܐ. ܕܫܳܐܠܳܐ ܗܘܳܬ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܠܰܟܝܳܢܳܐ ܐܢܳܫܳܝܳܐ. ܒܝܰܕ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܕܰܘܺܝܕ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܫܶܬ. ܡܶܛܠ ܕܰܒܝܰܘܡܳܐ ܕܶܐܬܟܪܰܗ ܕܰܘܺܝܕ܆ ܐܰܡܪܶܗ ܠܡܰܙܡܽܘܪܳܐ ܗܳܢܐ. ܙܳܕܶܩ ܕܢܶܒܥܶܐ ܡܶܛܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܒܶܗ ܡܰܠܶܠ. ܕܡܶܛܽܠ ‌ܐܰܝܕܳܐ ܥܶܠܬܳܐ ܐܰܡܣܝ ܬܶܫܘܺܝܬܶܗ ܒܕܶܡܥܬܶܗ. ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܗܳܕܶܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܟܰܪܝܘܬܳܐ ܐܶܬܡܰܛܺܝ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܕܶܡ̈ܥܶܐ ܕܥܰܝ̈ܢܰܘܗܝ ܡܰܣܝܽܘܬܳܐ ܒܬܶܫܘܺܝܬܶܗ ܢܶܥ̈ܒܕܳܢ. ܡܳܢܳܐ ܢܶܬܡܰܠܰܠ ܥܰܠ ܓܰܒܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܙܰܕܺܝܩܳܐ. ܠܐ ܫܰܪܺܝܪ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܚܽܘܕܳܬܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܡܶܐܬܺܝܬܶܗ ܕܥܰܡܰܢܽܘܐܝܠ. ܘܪܽܘܚܳܐ ܕܰܢܒܺܝܽܘܬܳܐ ܕܰܢܣܰܒ. ܕܰܐܝܟ ܦܰܘܠܘܣ. ܕܶܐܦܛܰܪ ܐܶܢܳܐ ܪܓܺܝܓ ܐܢܳܐ: ܕܥܰܡ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܶܗܘܶܐ (ܦܝܠܝ̈ܦܣܝܐ ܐ: ܟܓ). ܠܳܐ ܚܙܳܝܗܝ ܡܶܢ ܪܽܘܚܩܳܐ ܠܗܰܘ ܡܽܘܠܟܳܢܳܐ ܕܩܰܕܝ̈ܫܶܐ ܘܰܚܕܺܝ ܒܶܗ. ܐܰܝܟ ܕܰܐܣܗܶܕ ܥܠܰܘܗܝ ܦܰܘܠܘܣ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܒܶܐܓܰܪܬܶܗ ܕܰܠܘܳܬ ܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ. ܕܠܰܝܬ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܢܺܚܶܐ ܝܰܘܡܳܐ ܚܰܕ ܘܠܳܐ ܢܶܚܛܶܐ (ܩܘܗܠܬ ܙ:ܟ). ܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܗܘܳܐ ܘܰܡܦܳܣ ܗܘܳܐ ܚܰܟܺܝܡܳܐܝܬ ܒܡܰܙܡܽܘܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܶܫܬܳܐ ܠܟܽܘܪܗܳܢܳܐ ܗܰܘ ܕܰܢܦܰܠ ܒܶܗ ܟܝܳܢܳܐ ܐܢܳܫܳܝܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܶܫܬܳܐ܆ ܒܶܗ ܒܗܳܢܳܐ ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܐܶܬܬܙܺܝܥ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ‌ܐܳܕܳܡ ܒܓܰܘ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܕܰܥܕܶܢ. ܘܰܪܓܶܙ ܥܰܠ ܚܶܘܝܳܐ ܘܥܰܠ ܚܰܘܳܐ ܘܥܰܠ ‌ܐܳܕܳܡ ܘܥܰܠ ‌ܐܰܪܥܳܐ. ܘܰܒܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܶܫܬܳܐ ܐܶܫܬܡܰܥ ܩܳܠܐ ܕܠܰܘ̈ܛܳܬܳܐ ܡܶܢ ܗܰܘ ܦܽܘܡܳܐ ܡܰܒܘܥܳܐ ܕܒܽܘܪ̈ܟܳܬܳܐ. ܘܰܒܝܰܘܡܳܐ ܕܶܫܬܳܐ ܫܡܰܥ ܚܶܘܝܳܐ ܗܳܝ: ܕܠܺܝܛ ܐܰܢܬ ܡܶܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܒܥܺܝܪܳܐ: ܘܡܶܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܚܰܝܽܘܬܳܐ. ܘܥܰܠ ܟܰܪܣܟ ܬܗܰܠܶܟ. … ܘܰܒܥܶܠܕܒܳܒܽܘܬܳܐ ܐܶܣܺܝܡ ܒܰܝ̈ܢܰܝܟ ܠܰܐܢܬܬܳܐ (ܒܪܝܬܐ ܓ: ܝܕ-ܝܗ). ܘܒܶܗ ܬܘܒ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܶܫܬܳܐ ܫܶܡܥܰܬ ܚܰܘܳܐ ܒܰܪܬ ܩܳܠܐ ܗܳܝ ܡܰܪܺܝܪܬܳܐ. ܕܡܰܣܓܳܝܽܘ ܐܰܣܓܶܐ ܟܺܐܒܰܝ̈ܟܝ ܘܟܺܐܒܷ̈ܐ ܕܒܰܛܢܰܝ̈ܟܝ (ܒܪܝܬܐ ܓ: ܝܘ). ܘܥܰܡܳܗ̇ ܐܳܦ ܐܰܪܥܳܐ ܡܶܬܬܠܝܛܳܐ ܗܘܳܬ ܡܶܛܠ ‌ܐܳܕܳܡ܇ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܕܠܺܝܛܳܐ ܐܰܪܥܳܐ ܡܶܛܠܬܳܟ. ܒܟܺܐܒܷ̈ܐ ܬܶܐܟܠܺܝܗ̇ ܟܽܠ ܝܰܘ̈ܡܰܝ ܚܰܝ̈ܝܟ. ܘܟܽܘ̈ܒܶܐ ܘܕܰܪܕܪ̈ܶܐ ܬܰܘܥܶܐ ܠܳܟ. ܘܬܶܐܟܽܘܠ ܥܶܣܒܳܐ ܕܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ. ܘܰܒܕܽܘܥܬܳܐ ܕܰܐܦܰܝ̈ܟ ܬܶܐܟܽܘܠ ܠܰܚܡܳܐ. ܥܕܰܡܳܐ ܕܬܶܗܦܽܘܟ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܡܶܢܳܗ̇ ܐܶܬܢܣܶܒܬ (ܒܪܝܬܐ ܓ: ܝܙ-ܝܛ). ܚܳܙܶܐ ܐܰܢܬ ܡܰܥܒܕܳܢܘܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܪܰܒܬܳܐ ܥܒܰܕܬܶܗ ܠܗܰܘ ܒܰܣܺܝܡܳܐ ܘܰܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܕܡܶܢ ܕܒܰܪܶܟ ܐܶܢܽܘܢ ܒܐܝ̈ܕܰܘܗܝ ܟܰܕ ܐܶܬܒܪܺܝܘ ܘܶܐܬܬܰܩܰܢܘ ܢܶܪܓܰܙ ܘܢܶܬܚܰܡܰܬ ܘܢܶܦܢܶܐ ܢܠܽܘܛ ܐܶܢܘܢ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܶܐܬܒܰܪܰܟܘ. ܡܳܕܶܝܢ ܫܰܦܺܝܪ ܐܶܬܢܰܒܝ ܕܰܘܺܝܕ ܒܡܰܙܡܽܘܪܳܐ ܕܶܫܬܳܐ. ܟܰܕ ܡܶܬܥܗܰܕ ܠܕܺܝܢܳܐ ܘܰܠܬܰܫܢܺܝܩܳܐ ܗܰܘ ܕܶܐܬܥܰܬܰܕ ܠܰܢ ܡܶܛܠܬܗ. ܟܰܕ ܕܳܚܶܠ ܘܡܶܣܬܰܪܰܕ ܡܶܢܗ܆ ܡܫܰܪܶܐ ܒܡܰܙܡܽܘܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܘܳܐܡܰܪ:

ܡܳܪܝܳܐ ܠܐ ܒܪܽܘܓܙܳܟ ܬܰܟܣܰܢܝ. ܐܶܠܐ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܒܶܕ ܠܘܳܬܝ ܡܰܟܣܳܢܽܘܬܳܐ ܒܕܺܝܢܳܐ. ܘܠܳܐ ܐܰܝܟ ܦܣܳܩܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܰܢܦܰܩ ܥܰܠ ܪܺܝܫ ܓܒܺܝܠܬܰܢ: ܘܰܐܦܩܶܗ ܡܶܢ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܡܠܶܐ ܛܘ̈ܒܶܐ. ܢܶܦܽܘܩ ܥܠܰܝ ܡܶܢ ܒܺܐܡܰܐ ܕܰܬܪܺܝܨܘܬܳܟ. ܘܢܶܫܕܶܝܢܝ ܡܶܢ ܚܰܝܷ̈ܐ ܛܘܒܬܳܢ̈ܐ ܕܰܐܬܪܳܟ. ܘܳܐܦܠܳܐ ܗܳܫܳܐ ܕܡܶܬܬܒܰܥ ܐܢܳܐ ܠܕܺܝܢܳܟ ܐܶܥܽܘܠ ‌ܐܰܝܟ ܚܰܝܳܒܳܐ.

ܒܚܶܡܬܳܟ ܬܶܪܕܶܝܢܝ: ܐܶܠܐ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܛܠ ܕܰܟܪܺܝܗ ܐܢܳܐ. ܘܰܐܣܳܢܝ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܛܠ ܕܙܳܥܘ ܓܰܪ̈ܡܰܝ: ܘܢܰܦܫܝ ܐܶܬܬܙܺܝܥܰܬ ܛܳܒ. ܚܙܺܝ ܠܰܡ ܕܰܟܪܺܝܗܳܐ ܠܐ ܡܶܫܟܰܚ ܕܰܢܣܰܝܒܰܪ ܢܶܓ̈ܕܶܐ ܥܰܠ ܟܺܐܒܷ̈ܐ. ܘܠܳܐ ܛܳܥܢܺܝܢ ܓܰܪ̈ܡܶܐ ܕܶܐܬܬܙܺܝܥܘ ܡܶܢ ܡܚܺܝܠܘܬܳܐ ܡܰܚ̈ܘܳܬܳܐ ܕܫܰܒ̈ܛܶܐ ܥܰܙܝ̈ܙܶܐ ܕܕܺܝܢܳܟ ܚܰܣܺܝܢܳܐ. ܢܶܣܦܰܩ ܠܰܢ ܕܰܚܠܳܦ ܣܰܟܠܽܘܬܰܢ ܫܽܘܩܳܦܰܢ ܕܒܰܝܢܳܬ ܟܽܘ̈ܒܶܐ. ܘܗܳܐ ܐܰܪܥܳܐ ܕܠܰܘ̈ܛܳܬܳܐ ܐܶܬܢܰܩܡܰܬ ܡܶܢܰܢ. ܟܡܳܐ ܢܶܬܪܕܶܐ ܟܪܺܝܗܳܐ: ܟܡܳܐ ܢܶܫܬܰܩܰܦ ܡܚܺܝܠܐܴ. ܘܠܳܐ ܒܳܬܰܪ ܟܘܪܗܢܐ ܡܘܬܐ ܬܶܢܝܳܢܐ. ܠܐ ܒܬܪ ܚܒܳܠܐ ܥܛܳܝܳܐ ܓܡܺܝܪܳܐ܆ ܠܳܐ ܬܰܘܪܶܟ ܪܘܓܙܳܟ ܐܰܝܟ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ. ܘܠܳܐ ܬܶܡܬܽܘܚ ܓܶܐܪ̈ܶܐ ܕܚܶܡܬܳܟ ܐܰܝܟ ܫܰܒ̈ܛܶܐ ܐܰܪ̈ܝܟܶܐ ܕܰܚܢܳܢܳܟ. ܟܰܪܳܐ ܪܽܘܓܙܳܟ ܘܰܐܘܪܶܟ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ. ܩܦܽܘܣ ܚܶܡܬܳܟ ܘܰܡܬܽܘܚ ܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܒܰܣܺܝܡܽܘܬܳܟ. ܐܰܝܟ ܐܳܣܝܳܐ ܛܳܒܳܐ ܥܽܘܠ ܥܰܠ ܟܪܺܝܗܽܘܬܰܢ. ܘܠܳܐ ܐܰܝܟ ܬܳܒܽܘܥܳܐ ܐܰܝܟ ܥܳܨܽܘܒܳܐ ܚܰܘܳܐ ܓܶܠܝܳܢܳܟ ܥܰܠ ܓܰܪ̈ܡܶܐ ܡܙܰܥܙ̈ܥܶܐ. ܠܰܝܬ ܣܰܝܦܳܐ ܠܳܐܣܝܳܐ ܛܳܒܳܐ. ܘܠܳܐ ܚܰܪܒܳܐ ܘܠܳܐ ܪܽܘܡܚܳܐ ܠܥܳܨܽܘܒܳܐ ܚܰܟܺܝܡܳܐ. ܘܠܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܐܺܝܬ ܪܽܘܓܙܳܐ ܒܰܟܝܳܢܶܗ. ܘܠܳܐ ܚܶܡܬܳܐ ܫܟܺܝܚܳܐ ܒܗܰܘ ܟܝܳܢܳܐ ܫܰܦܝܳܐ. ܒܶܝܬ ܓܰܙܳܟ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܡܠܶܐ܆ ܘܚܶܡܬܳܐ ܘܪܽܘܓܙܳܐ ܒܰܐܘ̈ܘܳܢܰܝܟ ܠܳܐ ܥܳܡܪܺܝܢ. ܚܢܳܢܳܟ: ܛܳܒܷ̈ܐ ܠܐ ܫܳܐܠܝܢ. ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܘܡܰܣܟܠܳܢܷ̈ܐ ܣܢܺܝܩܺܝܢ ܥܰܠ ܪ̈ܰܚܡܶܐ. ܡܶܛܠ ܕܠܰܝܬ ܛܳܒܳܐ ܐܶܠܐ ܐܰܢܬ ܒܰܠܚܽܘܕܰܝܟ. ܘܒܳܬܰܪ ܗܳܢܳܐ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܕܶܐܬܢܰܗܰܪ܆ ܬܽܘܒ ܡܰܝܬܶܐ ܘܳܐܡܰܪ:

ܘܰܐܢܬ ܡܳܪܝܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܶܐܡܬܰܝ. ܚܳܙܶܐ ܐܰܢܬ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܚܶܠ ܡܶܢ ܢܰܓܝܺܪܘܬܶܗ ܕܕܺܝܢܳܐ. ܘܰܚܙܺܝ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܫܶܐܠ ܥܽܘܕܪܳܢܳܐ ܒܬܶܢ̈ܚܳܬܳܐ ܐܰܝܟ ܐܰܝܢܳܐ ܕܣܰܓܝ ܐܰܓܰܪ ܒܟܽܘܪܗܳܢܳܐ܆ ܐܰܢܬ ܡܳܪܝܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܶܐܡܰܬܝ ܡܫܰܩܦܺܝܢ ܠܝ ܚܶܡܬܳܟ ܘܪܽܘܓܙܳܟ. ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ:

ܐܶܬܦܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܘܦܰܨܳܗ̇ ܠܢܰܦܫܝ. ܘܰܦܪܽܘܩܰܝܢܝ ܡܶܛܠ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ. ܫܰܦܺܝܪ ܠܟܺܐܢܷ̈ܐ ܡܳܐ ܕܰܡܨܰܠܶܝܢ܆ ܠܳܐ ܐܶܡܰܪ ܡܶܛܠ ܥܒܴ̈ܕܰܝ ܫܰܦܺܝܪ̈ܶܐ ܘܠܳܐ ܡܶܛܠ ܕܗܰܠܟܶܬ ܩܕܳܡܰܝܟ ܒܩܽܘܫܬܳܐ ܘܰܒܠܶܒܳܐ ܫܰܠܡܳܐ ܘܒܰܬܪܺܝܨܽܘܬܳܐ. ܐܶܠܐ ܡܶܛܠ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܠܰܡ ܦܪܽܘܩܰܝܢܝ. ܘܒܰܫܪܳܪܳܐ ܕܠܰܝܬ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܟܰܕ ܪܰܚܺܝܩܳܐ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ. ܘܠܰܝܬ ܙܳܟܽܘܬܳܐ ܠܺܝܠܝ̈ܕܰܝ ܒܶܣܪܳܐ ܟܰܕ ܪܰܚܺܝܩܺܝܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ܆ ܐܶܢܓܝܶܪ ܫܠܝ̈ܚܶܐ ܫܳܡܥܺܝܢ ܗܘܰܘ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܟܰܕ ܦܰܩܶܕ ܐܶܢܘܢ. ܕܡܳܐ ܕܰܥܒܰܕܬܽܘܢ ܟܠܗܶܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܦܩܝ̈ܕܳܢ ܠܟܽܘܢ܆ ܐܶܡܰܪܘ ܕܥܰܒ̈ܕܶܐ ܚܢܰܢ ܒܰܛܝ̈ܠܐܷ. ܘܡܳܐ ܕܚܰܝܳܒܺܝܢ ܗܘܰܝܢ ܠܡܶܥܒܰܕ ܥܒܰܕܢ (ܠܘܩܐ ܝܙ: ܝ). ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܠܰܘ ܝܰܬܝܪܳܐܝܬ ܢܰܘܕܶܐ ܗܘܳܐ ܕܰܘܺܝܕ ܗܰܘ ܕܢܳܛܰܪ ܦܽܘܩ̈ܕܳܢܶܐ ܢܳܡܘ̈ܣܳܝܶܐ ܕܒܶܝܬ ܡܽܘܫܶܐ. ܘܠܰܘ ܗܳܢܘܢ ܕܶܝܢ ܝܰܩܺܝܪ̈ܶܐ ܕܶܐܬܝܗܶܒܘ ܒܝܰܕ ܡܳܪܰܢ. ܢܺܐܡܰܪ ܗܘܳܐ ܒܰܨܠܽܘܬܶܗ ܕܰܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܕܰܦܪܽܘܩܰܝܢܝ ܡܶܛܠ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ.

ܘܡܶܛܠ ܕܠܰܝܬ ܒܡܰܘܬܳܐ ܕܘܟܪܳܢܳܟ. ܘܒܰܫܝܽܘܠ ܡܰܢܽܘ ܡܰܘܕܶܐ ܠܳܟ. ܚܙܺܝ ܗܳܟܺܝܠ ‌ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܚܶܠ ܕܰܘܺܝܕ ܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ. ܗܰܘ ܕܠܰܝܬ ܒܶܗ ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܠܰܘ ܥܰܠ ܡܰܘܬܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܫܳܪܶܐ ܠܰܡܪ̈ܰܟܒܶܐ ܐܶܡܰܪ܆ ܐܶܠܐ ܥܰܠ ܡܰܘܬܳܐ ܗܰܘ ܬܶܢܝܳܢܳܐ. ܕܒܳܬܰܪ ܫܽܘܠܳܡܳܐ ܕܪܶܗܛܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܡܶܬܦܣܶܩ ܥܰܠ ܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ. ܘܶܐܢ ܨܳܒܶܐ ܐܰܢܬ ܫܡܰܥ ܡܶܢܶܗ ܕܡܶܢ ܐܰܝܢܳܐ ܡܰܘܬܳܐ ܕܚܶܠ. ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ ܒܡܰܙܡܽܘܪܳܐ ܐܚܪܺܢܳܐ. ܕܶܐܢ ܐܶܣܰܩ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܬܰܡܳܢ ܐܰܢܬ. ܘܐܶܢ ܐܶܚܽܘܬ ܠܰܫܝܽܘܠ ‌ܐܳܦ ܬܰܡܳܢ ܐܝܬܰܝܟ (ܡܙܡܘܪܐ ܩܠܚ: ܚ). ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܗܳܪܟܳܐ ܐܶܡܰܪ ܕܠܰܝܬ ܒܡܰܘܬܳܐ ܕܽܘܟܪܳܢܳܟ. ܘܠܳܐ ܒܰܫܝܽܘܠ ܐܢܳܫ ܡܰܘܕܶܐ ܠܳܟ. ܓܰܠܝܳܐ ܗܝ ܗܳܕܶܐ܆ ܡܰܘܬܳܐ ܕܠܰܝܬ ܒܶܗ ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܗܰܘ ܗ̱ܽܘ ܕܡܶܬܦܣܶܩ ܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ. ܥܰܠ ܗܳܢܽܘܢ ܕܳܐܙܠܝܢ ܠܬܰܫܢܺܝܩܳܐ ܘܒܰܫܝܽܘܠ ܕܰܡܓܰܙܝܳܐ ܡܶܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܡܰܘܕܶܝܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܥܠܶܝܗ̇ ܒܡܰܙܡܽܘܪܳܐ ܐܚܪܺܢܳܐ. ܗܳܝ ܕܢܶܬܗܰܦܟܽܘܢ ܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܠܰܫܝܽܘܠ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܛܳܥܶܝܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ (ܡܙܡܘܪܐ ܛ: ܝܚ). ܟܰܕ ܕܳܚܶܠ ܛܘܒܳܢܳܐ ܕܰܘܺܝܕ܆ ܘܰܡܨܰܒܰܥ ܗܘܳܐ ܬܶܫܘܺܝܬܶܗ ܒܕܶܡ̈ܥܶܐ ܕܥܰܝ̈ܢܰܘܗܝ. ܘܟܳܝ̈ܒܳܢ ܗܘܱ̈ܝ ܥܰܝ̈ܢܰܘܗܝ ܡܶܢ ܪܽܘܓܙܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܡܶܬܕܰܠܰܚ ܗܘܳܐ ܘܡܶܬܡܰܪܡܰܪ ܡܶܢ ܫܺܐܕ̈ܶܐ ܣܳܢܷ̈ܐܐ ܕܰܟܝܳܢܰܢ. ܘܥܰܠܗܳܕܶܐ ܐܳܡܰܪ ܗܘܳܐ:

ܕܰܠܐܝ̣ܬ ܒܬܶܢܚܴ̈ܬܝ ܘܨܰܒܥܶܬ ܒܟܽܠ ܠܰܝ̈ܠܐܷ ܥܰܪܣܝ. ܘܰܒܕܶܡܥܰܬܝ ܬܰܫܘܺܝܬܝ ܐܰܡܣܺܝܬ. ܘܟܶܐܒܰܬ ܡܶܢ ܪܽܘܓܙܳܐ ܥܰܝܢܝ. ܘܶܐܬܕܰܠܚܶܬ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܥܶܠܕܒ̈ܒܰܝ. ܡܶܛܠ ܕܰܣܢܺܝܬ ܥܒܴ̈ܕܶܐ ܕܥܰܘܠܳܐ. ܘܥܰܡ ܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܠܳܐ ܝܶܬܒܶܬ.

ܦܪܽܘܩܘ ܡܶܢܝ ܟܽܠ ܥܳܒ̈ܕܰܝ ܫܽܘܩܪܳܐ. ܚܽܘܪ ܗܳܟܺܝܠ ܐܰܝܟܰܢ ܓܳܥܰܪ ܒܕܰܝ̈ܘܶܐ ܡܰܚ̈ܛܝܳܢܶܐ. ܘܰܒܟܽܠ ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܕܰܡܫܰܥܒܕܺܝܢ ܠܫܽܘܩܪܳܐ ܘܠܰܚܛܺܝܬܳܐ. ܘܰܚܙܺܝ ܕܠܰܘ ܫܚܺܝܡܳܐܝܬ ܙܥܰܩ ܒܗܽܘܢ. ܦܪܽܘܩܘ ܠܟܽܘܢ ܡܶܢܝ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܘܗܝ ܕܓܶܢܣܰܢ ܘܫܰܢܰܘ ܡܶܢ ܨܶܐܕܰܝ. ܐܶܠܽܘ ܓܶܝܪ ܐܶܡܰܪ ܗܘܳܐ ܐܳܕܳܡ ܠܚܶܘܝܳܐ ܘܰܠܚܰܘܳܐ. ܕܰܦܪܽܘܩܘ ܠܟܽܘܢ ܡܶܢ ܦܳܠܚܱ̈ܝ ܫܽܘܩܪܳܐ. ܠܰܘ ܒܟܽܘܪܗܳܢܳܐ ܕܰܐܝܟ ܗܳܢܳܐ ܡܶܬܢܰܣܶܐ ܗܘܳܐ ܟܝܳܢܳܐ ܐܢܳܫܳܝܳܐ. ܐܶܠܐ ܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ ܕܠܰܝܬ ܒܶܗ ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܐܝܬܰܘܗܝ ܫܽܘܪܳܝܶܗ ܡܶܢ ܚܛܺܝܬܳܐ ܡܶܬܦܰܨܶܝܢ ܗܘܰܘ. ܠܰܫܝܽܘܠ ܗܳܝ ܕܠܰܝܬ ܒܳܗ̇ ܡܰܢ ܕܡܰܘܕܶܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܠܐ ܢܳܚܬܺܝܢ ܗܘܘ.ܒܪܡ ܕܝܢ ܛܘܒܢܐ ܕܘܝܕ ܡܚܰܘܶܐ܆ ܡܰܝܬܶܐ ܘܳܐܡܰܪ:

ܡܶܛܠ ܕܰܫܡܰܥ ܡܳܪܝܳܐ ܩܳܠܳܐ ܕܰܒܟܳܬܝ: ܫܡܰܥ ܡܳܪܝܳܐ ܒܳܥܽܘܬܝ. ܡܳܪܝܳܐ ܨܠܽܘܬܝ ܩܰܒܶܠ. ܠܗܳܠܶܝܢ ܬܪܶܝܢ ܩܴ̈ܠܶܐ ܫܡܰܥܘ ܪ̈ܳܚܡܰܝ ܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ ܘܶܐܡܪܰܘ: ܕܫܽܘܠܳܡܳܐ ܗܳܘܶܐ ܠܕܺܝܢܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܚܰܝܠܳܐ ܕܦܘܫܳܩܳܐ ܕܰܢܒܺܝܳܐ. ܐܶܢ ܠܰܡ ܫܰܪܝܪܳܐ ܕܰܫܡܰܥ ܡܳܪܝܳܐ ܒܟܳܬܶܗ ܕܰܢܒܺܝܳܐ. ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܠܐ ܓܰܠܝܳܐ ܗܝ ܕܡܶܢ ܬܰܫܢܺܝܩܳܐ ܦܳܪܶܩ ܠܶܗ܆ ܢܒܺܝܳܐ ܓܶܝܪ ܐܶܡܰܪ: ܕܰܠܐܝ̣ܬ ܒܬܶܢܚܴ̈ܬܝ ܘܨܰܒܥܶܬ ܒܟܽܠ ܠܰܝ̈ܠܶܐ ܥܰܪܣܝ ܘܰܒܕܶܡܥܰܬܝ ܬܶܫܘܺܝܬܝ ܐܰܡܣܺܝܬ. ܗܳܐ ܡܳܕܝܶܢ ܠܗܰܘ ܕܶܐܬܶܐܒܶܠ ܥܰܠ ܒܺܝ̈ܫܳܬܶܗ ܫܡܰܥ ܘܪܰܚܶܡ ܕܰܝܳܢܳܐ. ܘܠܰܘ ܠܗܰܘ ܕܫܰܠܶܡ ܒܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܘܒܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ ܟܽܠ ܝܰܘܡ̈ܬܶܗ. ܐܶܠܳܐ ܥܰܠ ܗܰܘ ܕܶܐܬܡܰܣܝܰܬ ܬܶܫܘܺܝܬܶܗ ܒܕܶܡܥܰܘ̈ܗܝ. ܘܠܰܘ ܥܰܠ ܗܳܢܽܘܢ ܕܶܐܬܡܰܣܝܰܬ ܬܶܫܘܺܝܬܗܽܘܢ ܒܛܰܡܽܐܘܬܳܐ ܢܕܺܝܕܬܳܐ ܕܰܚܛܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܗܳܝ ܕܙܰܡܰܪ ܒܡܰܙܡܽܘܪܳܐ ܐܚܪܺܢܳܐ ܐܶܡܰܪ: ܡܶܛܠ ܕܬܰܡܳܢ ܢܳܦܠܺܝܢ ܟܽܠ ܥܳܒ̈ܕܰܝ ܫܽܘܩܪܳܐ. ܘܡܶܣܬܰܚܦܺܝܢ ܘܠܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܠܰܡܩܳܡ (ܡܙܡܘܪܐ ܠܘ: ܝܒ). ܗܳܪܟܳܐ ܬܽܘܒ ܐܳܡܰܪ:

ܢܶܒܗܬܽܘܢ ܘܢܶܬܬܰܒܪܽܘܢ ܛܳܒ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝ: ܢܶܗܦܟܽܘܢ ܘܢܺܐܒܕܽܘܢ ܡܶܢ ܫܶܠܝܳܐ. ܐܶܬܢܰܒܺܝ ܠܥܳܒ̈ܕܰܝ ܫܽܘܩܪܳܐ ܡܶܣܬܰܚܦܳܢܽܘܬܳܐ ܒܕܺܝܢܳܐ. ܘܰܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܶܐ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܐܳܒܕܺܝܢ ܡܶܢ ܫܶܠܝܳܐ. ܢܶܫܠܽܘܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܕܫܘܠܳܡܳܐ ܗܳܘܶܐ ܠܕܺܝܢܳܐ. ܕܰܘܺܝܕ ܓܶܝܪ ܐܶܡܰܪ ܡܰܘܬܳܐ ܕܰܓܠܺܝܙ ܘܡܰܪܚܰܩ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܚܢܰܢ ܕܶܝܢ ܢܶܒܥܶܐ ܒܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܘܰܒܕܶܡ̈ܥܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܕܰܝܳܢܳܐ. ܘܰܢܩܽܘܡ ܒܟܽܠ ܠܺܠܝܳܐ ܘܢܶܒܟܶܐ ܘܢܶܬܬܰܢܰܚ ܕܢܶܫܡܰܥ ܡܳܪܝܳܐ ܩܳܠܐ ܕܰܒܟܳܬܰܢ. ܘܰܐܝܟ ܕܰܥܢܳܐ ܠܰܢܒܺܝܳܐ ܢܶܥܢܶܐ ܠܰܢ. ܘܰܢܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝܢ ܒܕܺܝܢܳܐ ܟܺܐܢܳܐ ܐܰܡܝܢ܀

ܡܙܡܘܪܐ ܕܫܒܥܐ

ܕܡܰܘܕܰܥ ܒܶܗ ܪܕܘܦܝܳܐ ܕܡܶܢ ܫܺܐܕ̈ܐ: ܘܐܘܠܨܳܢܳܐ ܕܗܳܘܶܐ ܠܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ: ܘܥܰܠ ܩܪ̈ܳܒܶܐ ܕܳܐܟܶܠܩܰܪܨܳܐ ܘܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܗܶܢܘܢ ܕܰܝ̈ܘܶܐ ܒܓܽܘܡܳܨܳܐ ܕܚܳܦܪܺܝܢ ܢܳܦܠܺܝܢ.

ܒܰܨܠܘܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܐܠܶܦ ܡܳܪܰܢ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܡܚܰܘܶܐ܆ ܕܡܶܫܟܰܚ ܐܢܳܫ ܕܢܶܒܥܶܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܚܢܳܢܳܐ ܘܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܠܣܰܟ̈ܠܘܳܬܶܗ. ܡܳܐ ܕܫܳܒܶܩ ܗܽܘ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܚܰܝܳܒܺܝܢ ܠܶܗ ܣܰܟܠܘܬܳܐ. ܗܳܝܕܶܝܢ ܬܽܘܒ ܫܳܐܶܠ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܠܳܐ ܢܰܥܠܶܗ ܠܢܶܣܝܽܘܢܳܐ ܕܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ. ܘܟܰܕ ܡܨܰܠܶܐ ܐܳܡܰܪ. ܕܠܳܐ ܬܰܥܠܰܢ ܠܢܶܣܝܽܘܢܳܐ ܐܶܠܳܐ ܦܰܨܳܢ ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ (ܡܬܝ ܘ: ܝܓ). ܟܰܕ ܡܩܰܕܶܡ ܗܘܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܕܰܢܒܺܝܽܘܬܳܐ. ܘܰܠܐܪܳܙܳܐ ܕܰܨܠܘܬܳܐ ܨܳܐܰܪ ܗܘܳܐ. ܡܰܠܶܦ ܗܘܳܐ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܕܰܘܺܝܕ܆ ܕܰܨܠܘܬܳܐ ܘܬܰܟܫܶܦܬܳܐ ܕܫܳܐܠܳܐ ܡܶܬܦܰܨܝܳܢܽܘܬܳܐ ܕܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ. ܢܨܰܠܶܐ ܒܡܰܙܡܽܘܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܫܰܒܥܳܐ܇ ܒܪܰܡ ܠܰܘ ܕܠܳܐ ܥܶܠܬܳܐ ܘܠܳܐ ܨܠܽܘܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܡܨܰܒܬܳܐ ܒܰܟܠܺܝܠܳܐ ܫܰܦܺܝܪܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܗܘܳܐ ܠܰܡܨܰܠܳܝܽܘ܆ ܟܰܕ ܩܳܡ ܥܰܠ ܕܰܘܺܝܕ ܡܪܳܕܳܐ ܕܡܶܢ ܐܰܒܺܝܫܳܠܘܡ ܒܪܶܗ܆ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܝܣܪܳܐܝܠ ܡܪܰܕܘ ܥܠܰܘܗܝ. ܘܡܶܟܺܝܠ ܡܶܢ ܡܕܺܝܢܬܶܗ ܕܐܘܪܺܫܠܶܡ ܥܪܰܩ. ܘܪ̈ܳܚܡܰܘܗܝ ܥܰܠ ܟܺܐܒܶܗ ܐܰܒܺܝܠܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܘܶܐܬܳܐ ܠܘܳܬܶܗ ܟܰܕ ܗܽܘ ܒܡܰܕܒܪܳܐ ܕܝܽܘܪܕܢܳܢ ܚܽܘܫܺܝ ܐܰܪܟܳܝܐ. ܓܰܒܪܳܐ ܟܺܐܢܳܐ ܘܙܰܕܺܝܩܳܐ. ܗܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܠܰܘ ܡܶܢ ܥܰܡܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܕܝܣܪܳܐܝܠ܆ ܐܶܠܳܐ ܡܶܢ ܐܰܬܪܳܐ ܕܟܽܘ̈ܫܳܝܶܐ. ܐܶܬܳܐ ܠܘܳܬ ܕܰܘܺܝܕ ܓܙܰܪ ܘܰܗܘܳܐ ܝܘܕܳܝܳܐ. ܘܪܳܚܶܡ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܠܕܰܘܺܝܕ ܘܦܳܠܰܚ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܥܰܒܕܽܘܬܳܐ. ܐܰܟܡܰܢ ܕܚܳܙܶܐ ܗܘܳܐ ܙܰܕܺܝܩܘܬܶܗ ܕܰܢܒܺܝܳܐ ܡܶܛܠ ܕܗܽܘ ܓܰܒܪܳܐ ܒܪܶܚܡܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܰܒܩܶܗ ܠܰܐܬܪܳܐ ܕܗܶܢܕܘܴ̈ܝܶܐ ܘܶܐܬܳܐ ܠܘܳܬ ܥܰܡܳܐ ܕܝܣܪܳܐܝܠ. ܣܰܓܝ̈ܐܐ ܓܶܝܪ ܒܝܰܘ̈ܡܰܝ ܕܰܘܺܝܕ ܐܳܬܶܝܢ ܗܘܰܘ ܘܗܳܘܶܝܢ ܝܣܰܪ̈ܠܳܝܶܐ. ܕܰܐܝܟ ܗܳܢܳܐ ܗܘܳܐ ܓܶܝܪ ܐܳܦ ܐܰܬܺܝ ܓܳܬܳܝܳܐ܆ ܚܰܕ ܡܶܢ ܬܠܳܬܳܐ ܪ̈ܰܒܰܝ ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܢܦܰܩܘ ܥܰܠ ܥܰܡܳܐ ܕܥܰܡ ܐܰܒܝܫܳܠܘܡ ܠܰܩܪܳܒܳܐ. ܗܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܦܠܶܫܬܳܝܐ ܗܘܳܐ ܚܽܘܫܺܝ ܗܰܘ ܗܶܢܕܘܳܝܳܐ. ܘܗܳܢܳܐ ܟܰܕ ܐܶܬܳܐ ܠܘܳܬ ܕܰܘܺܝܕ ܚܰܘܺܝ ܠܶܗ ܡܪܳܕܳܐ ܕܰܡܪܰܕܘ ܥܠܰܘܗܝ ܥܰܡܳܐ ܘܰܐܒܝܫܳܠܘܡ. ܨܪܳܐ ܗܘܳܐ ܟܽܘܬܺܝܢܶܗ ܘܥܰܦܪܳܐ ܒܕܰܪ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ. ܘܰܐܘܕܥܶܗ ܕܰܡܪܰܕܘ ܐܰܚܺܝܬܽܘܦܶܠ ܥܰܡ ܐܰܒܺܝܫܳܠܘܡ. ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܶܐܨܛܰܚܺܝ ܡܶܢ ܫܰܡܥܺܝ ܒܰܪ ܓܶܐܪܳܐ܆ ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܡܚܰܘ ܩܪܳܒܳܐ ܠܘܩܒܰܠ ‌ܐܰܒܺܝܫܳܠܘܡ܆ ܘܰܢܦܰܠ ‌ܐܰܒܺܝܫܳܠܘܡ ܒܓܽܘܡܳܨܳܐ ܘܶܐܬܟܰܫܺܝ ܥܠܰܘܗܝ ܝܰܓܪܳܐ. ܘܶܐܬܳܐ ܚܽܘܫܺܝ ܘܣܰܒܰܪ ܠܕܰܘܺܝܕ ܥܰܠ ܙܳܟܽܘܬܳܐ ܕܰܗܘܳܬ. ܘܥܰܠ ܡܰܘܬܶܗ ܕܡܳܪܽܘܕܳܐ܆ ܘܬܽܘܒ ܡܪܳܕܳܐ ܕܰܐܩܺܝܡ ܗܘܳܐ ܗܰܘ ܕܶܐܬܥܰܫܰܢ ܒܝܰܕ ܫܡܽܘܥ ܒܰܪ ܒܰܟܪܺܝ܆ ܘܰܡܫܰܪܶܐ ܕܰܘܺܝܕ ܒܳܬܰܪ ܟܺܐܡܘܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܰܡܙܰܡܰܪ ܘܰܡܨܰܠܶܐ ܘܳܐܡܰܪ:

ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܝ ܒܳܟ ܣܰܒܪܶܬ ܦܪܽܘܩܰܝܢܝ: ܘܡܶܢ ܟܽܠ ܪ̈ܳܕܘܦܰܝ ܦܰܨܳܢܝ. ܚܳܙܶܐ ܐܰܢܬ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܠܐ ܡܶܫܬܰܒܗܰܪ ܒܓܰܢܒܳܪܘܬܳܐ. ܘܠܳܐ ܡܶܬܬܟܶܠ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ‌ܐܺܝܕܳܐ ܕܓܰܢܒܳܪ̈ܶܐ ܕܥܰܡܶܗ܆ ܐܶܠܐ ܫܳܐܷܠ ܗܘܳܐ ܘܒܳܥܶܐ ܦܘܪܩܳܢܳܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܳܐܡܰܪ ܗܘܳܐ ܕܰܐܢܬ ܡܳܪܝܳܐ ܦܰܨܳܢܝ ܡܶܢ ܪ̈ܳܕܘܦܰܝ. ܡܶܛܠ ܕܶܐܡܰܪ:

ܕܰܠܡܳܐ ܐܰܝܟ ܐܰܪܝܳܐ ܠܡܶܬܒܰܪ ܠܢܰܦܫܝ. ܕܳܡܝܳܐ ܕܰܠܗܰܘ ܡܚܰܦܛܳܢܳܐ ܘܡܰܠܦܳܢܳܐ ܕܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܕܡܰܥܒܶܕ ܗܘܳܐ ܟܰܣܝܳܐܝܬ ܠܡܶܪܕܳܐ. ܚܙܳܐ ܗܘܳܐ ܒܥܰܝܢܳܐ ܕܰܢܒܺܝܘܬܳܐ. ܘܠܳܐ ܡܟܝܠ ܐܡ̣ܪ ܕܦܰܓܪܐ ܒܠܚܘܕ ܢܶܬܦܰܨܶܐ. ܐܶܠܐ ܬܒܳܪܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܢܶܫܬܰܘܙܰܒ. ܘܚܳܪ ܗܘܳܐ ܬܽܘܒ ܘܰܚܙܳܐ. ܠܗܰܘ ܡܪܳܕܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܰܡܪܰܕ ܣܳܛܳܢܳܐ ܥܰܠ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܰܐܩܶܦ ܠܶܗ ܠܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܘܰܠܠܶܓܝ̈ܘܢܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܫܺܐܕ̈ܐ ܘܰܠܕܰܝ̈ܘܶܐ ܛܰܡܷ̈ܐܐ ܘܰܠܪ̈ܘܚܶܐ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ. ܘܰܐܠܶܦ ܐܶܢܽܘܢ ܕܢܶܡܪܕܽܘܢ ܥܰܠ ܗܰܘ ܡܰܠܟܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܐܳܕܳܡ. ܒܐܘܪܺܫܠܶܡ ܗܳܝ ܕܰܠܥܶܠ ܗܰܘ ܕܶܐܠܘ ܐܶܫܟܰܚ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܝܠܰܘ̈ܬܳܐ ܩܰܕܝ̈ܫܶܐ ܒܳܥܶܐ ܗܘܳܐ ܕܢܰܣܛܶܐ. ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܗܰܘ ܕܰܫܪܳܪܳܐ. ܟܰܕ ܚܳܐܰܪ ܗܘܳܐ ܕܰܘܺܝܕ ܐܳܡܰܪ ܗܘܳܐ.

ܕܠܰܝܬ ܕܦܳܪܶܩ ܠܺܝ ܘܰܡܦܰܨܶܐ. ܡܶܢ ܦܽܘܡܽܗ ܕܰܐܪܝܳܐ ܡܶܬܝܰܕܥܳܢܳܐ. ܐܶܠܐ ܐܺܝܳܠܳܟ ܘܝܰܡܺܝܢܳܟ ܚܰܝܠܬܳܢܺܝܬܳܐ. ܬܳܢܶܐ ܐܢܳܐ ܩܕܳܡܰܝܟ ܠܰܘ ܛܳܒܴ̈ܬܝ ܐܶܠܳܐ ܗܳܝ ܕܠܳܐ ܥܒܺܝܕܳܐ ܠܝ ܒܺܝܫܬܳܐ. ܘܥܰܠܗܳܝ ܐܳܡܰܪ ܗܘܳܐ ܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܳܐ.

ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܝ ܐܶܢ ܥܶܒܕܶܬ ܗܳܕܶܐ. ܐܰܝܕܳܐ ܐܝܬܶܝܗ̇ ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܕܶܐܢ ܥܶܒܕܶܬ؟ ܐܶܢ ܠܰܡ ܡܰܪܕܶܬ ܥܰܠ ܡܕܰܒܪܳܢܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܡܶܢܳܟ. ܘܶܐܢ ܐܶܬܚܰܫܒܶܬ ܕܶܐܨܰܥܰܪ ܘܶܐܫܽܘܛ ܠܰܐܒ̈ܗܰܝ. ܘܶܐܢ ܕܳܠ ܒܺܝ ܙܰܘܥܳܐ ܕܡܰܡܪܰܚ ܥܰܠ ܫܘܠܛܳܢܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܟ. ܘܚܳܐܰܪ ܗܰܦܟܳܐܝܬ ܕܡܶܢ ܫܽܘܥܒܳܕܳܟ ܢܶܣܛܶܐ. ܘܡܳܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐܢܳܐ ܗܳܕܶܐ܆ ܕܠܳܐ ܡܶܪܕܶܬ ܥܰܠ ܢܳܡܘܣܳܟ ܘܥܰܠ ‌ܐܺܝܩܳܪܳܐ ܕܰܐܒܳܗܷ̈ܐ. ܐܶܠܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܥܳܠܒܳܐ ܠܗܳܠܶܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐܢܳܐ.

ܕܶܐܢ ܦܶܪܥܶܬ ܠܡܰܢ ܕܰܥܒܰܕ ܠܺܝ ܒܺܝܫܬܳܐ: ܐܶܢ ܐܶܠܨܶܬ ܠܰܒܥܳܠܕ̈ܒܰܒܰܝ ܣܪܺܝܩܳܐܝܬ. ܢܶܪܕܽܘܦ ܒܥܶܠܕܒܳܒܳܐ ܠܢܰܦܫܝ ܕܺܝܠܝ ܘܢܰܕܪܟܺܝܗ̇: ܘܰܢܕܽܘܫ ܚܰܝܱ̈ܝ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܘܫܽܘܒܚܝ ܒܥܰܦܪܳܐ ܢܰܫܪܶܐ. ܚܙܰܝܬ ܐܳܘ ܦܳܪܘܫܳܐ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܡܰܠܶܦ ܘܰܡܚܰܘܶܐ ܢܰܗܝܪܳܐܝܬ ܘܰܠܡܺܐܡܰܪ ܠܰܐܠܳܗܳܐ:

ܕܩܽܘܡ ܡܳܪܝܳܐ ܒܪܽܘܓܙܳܟ ܘܶܐܫܬܰܩܠ ܥܰܠ ܩܕܳܠܐܴ ܕܰܒܥܶܠܕܒ̈ܒܰܝ: ܘܶܐܬܬܥܺܝܪ ܥܠܰܝ ܒܕܺܝܢܳܐ ܕܰܦܩܰܕܬ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܕܰܬܚܰܝܶܒ ܠܣܴ̈ܢܰܐܝ. ܘܬܰܘܒܶܕ ܠܰܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝ. ܘܒܳܬܰܪܟܶܢ ܡܰܝܬܶܐ ܘܳܐܡܰܪ ܠܰܘ ܦܶܬܓܳܡܷ̈ܐ ܕܠܳܚܡܺܝܢ ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܢ ܩܕܳܡܰܝܗܽܘܢ. ܐܶܠܳܐ ܥܘܗܕܳܢܳܐ ܕܥܺܕܬܳܐ ܡܰܝܬܶܐ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ.

ܕܥܺܕܬܳܐ ܕܶܐܡ̈ܘܳܬܳܐ ܬܶܚܕܪܳܟ: ܘܥܰܠ ‌ܐܰܦܶܝ̈ܗ̇ ܠܰܡܪܰܘܡܳܐ ܬܶܗܦܽܘܟ. ܘܡܳܪܝܳܐ ܢܕܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܘܡܳܐ ܕܶܐܙܕܟܺܝ ܗܰܘ ܛܪܽܘܢܳܐ ܘܡܳܪܽܘܕܳܐ. ܘܶܐܬܚܰܝܰܒ ܒܰܨܠܝܒܳܐ. ܗܰܘ ܕܰܐܠܶܦ ܡܳܪܘܕܽܘܬܳܐ ܥܰܠ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܢܩܕܺܝܡ. ܗܳܝܕܶܝܢ ܥܺܕܬܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܡܶܬܟܰܪܟܳܐ ܘܚܳܕܪܳܐ ܠܰܙܩܺܝܦܳܐ ܡܟܺܝܪܳܗ̇ ܟܕ ܡܰܗܦܟܳܐ ܚܝܳܪܗ̇ ܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܒܳܥܝܳܐ ܐܰܬܪܳܗ̇ ܘܡܶܬܪܰܓܪܓܳܐ ܠܰܓܢܽܘܢܳܗ̇. ܗܳܝܕܶܝܢ ܡܳܪܝܳܐ ܢܕܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܕܗܽܘ ܢܦܰܨܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܛܪܽܘܢܽܘܬܶܗ ܕܳܐܟܶܠܩܰܪܨܳܐ. ܘܢܶܫܪܶܐ ܡܶܢ ܩܕܳܠܗܘܢ ܠܢܺܝܪܶܗ ܕܡܳܪܽܘܕܳܐ. ܘܢܶܟܕܽܘܢ ܐܶܢܘܢ ܒܢܺܝܪܶܗ ܕܰܨܠܝܒܳܐ. ܘܢܶܫܡܰܥ ܡܳܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪܟܶܢ:

ܕܽܘܢܰܝܢܝ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܝܟ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܝ ܘܰܐܝܟ ܬܰܡܺܝܡܽܘܬܝ. ܬܶܓܡܰܪ ܒܺܝܫܬܳܐ ܥܰܠ ܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ: ܘܬܰܬܩܶܢ ܠܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ. ܕܳܡܝܳܐ ܕܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܠܚܰܝܠܰܘ̈ܬܳܐ ܡܳܪ̈ܘܕܶܐ ܩܳܪܶܐ ܬܢܳܢ. ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܕܶܝܢ܆ ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܰܢܛܰܪܘ ܢܳܡܽܘܣܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܘܰܥܒܰܕܘ ܦܘܩܕܢܰܘ̈ܗܝ. ܡܚܰܘܶܐ ܐܳܦ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܗܳܠܶܝܢ. ܚܰܝܠܳܐ ܘܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܥܳܐܶܠ ܘܒܳܨܶܐ ܬܰܘ̈ܢܶܐ ܕܠܶܒܳܐ ܘܡܳܐܶܫ ܚܘ̈ܫܳܒܶܐ ܕܢܰܦܫܳܐ.

ܘܒܳܚܰܪ ܠܶܒܳܐ ܘܟܽܘܠܝ̈ܬܳܐ: ܐܰܠܳܗܳܐ ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܡܣܰܝܥܳܢܝ. ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܦܳܪܶܩ ܠܰܬܪ̈ܝܨܰܝ ܠܶܒܳܐ: ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܝܳܢܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ. ܠܡܳܢܳܐ ܡܰܝܬܶܐ ܬܠܳܬ ܙܰܒ̈ܢܺܝܢ ܫܡܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܫܰܡܠܝܳܐܝܬ. ܟܰܕ ܠܳܐ ܡܒܰܨܰܪ ܘܠܳܐ ܡܰܘܣܶܦ ܘܕܰܣܪܝܩܳܐܝܬ ܐܰܡܺܝܪܳܐ ܠܰܝܬ ܐܰܬܪܳܐ. ܠܡܺܐܡܰܪ ܐܶܢܓܶܝܪ ܢܒܺܝܳܐܝܬ ܐܰܡܺܝܪܺܝܢ ܡܶܢ ܕܰܘܺܝܕ ܦܶܬܓܳܡܷ̈ܐ ܗܳܠܶܝܢ ܒܪܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܙܳܕܶܩ ܕܢܶܒܥܶܐ ܡܶܛܠ ܕܠܰܝܬ ܒܗܽܘܢ ܣܶܪܛܳܐ ܐܰܘ ܐܳܬܽܘܬܳܐ ܙܥܘܪܬܳܐ. ܕܠܐ ܚܰܝܠܐ ܪܰܒܳܐ ܩܰܢܝܳܐ ܨܶܝܕ ܚܰܘܪܳܐ ܕܣܽܘ̈ܟܳܠܶܐ ܪ̈ܘܚܳܢܳܝܶܐ. ܚܙܺܝ ܡܳܕܶܝܢ ܡܶܛܠ ܡܳܢܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܫܰܡܰܗ. ܘܡܶܛܠ ܡܳܢܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܦܳܪܘܩܳܐ. ܟܰܕ ܬܪܰܝܳܢܽܘܬ ܠܗ ܠܰܫܡܳܐ ܣܳܐܶܡ ܟܰܢܺܝ. ܘܡܶܛܠܡܳܢܳܐ ܬܽܘܒ ܫܰܡܰܗ ܗܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ. ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܝܳܢܳܐ ܩܪܳܝܗܝ. ܐܶܠܽܘ ܐܪ̈ܳܙܶܐ ܘܓܶܠܝܴ̈ܢܶܐ ܡܶܕܶܡ ܘܰܐܠܳܗܳܝܷ̈ܐ. ܐܶܠܐ ܐܰܘܫܶܛ ܠܥܺܕܬܳܐ ܗܳܝ ܕܶܐܡܘ̈ܬܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܡܶܢ ܠܥܶܠ ܕܚܶܕܪܰܬ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܒܓܶܠܝܳܢܶܗ ܕܒܰܒܣܰܪ. ܠܡܳܢܳܐ ܠܳܐ ܐܶܡܰܪ ܚܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܰܐܝܬܺܝ ܒܳܬܪܶܗ ܗܰܘ ܫܡܳܐ ܕܰܡܣܰܝܥܳܢܝ. ܘܗܰܘ ܕܦܳܪܶܩ ܠܰܬܪ̈ܝܨܰܝ ܠܶܒܳܐ. ܘܰܐܠܳܗܳܐ ܕܰܝܳܢܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ. ܡܶܛܠ ܕܚܰܕ ܫܡܳܐ ܫܰܘܝܳܐ ܣܳܡ ܥܰܠ ܬܠܳܬܳܐ. ܘܦܰܫܶܩ ܘܰܓܠܳܐ ܐܪܳܙܳܐ ܕܰܬܠܳܬܳܐ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܰܬܠܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܘܬܳܐ. ܘܣܳܗܶܕ ܛܘܒܳܢܳܐ ܡܘܫܶܐ ܕܶܐܡܰܪ ܥܠܰܘܗܝ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܘܠܳܐ ܗܘܳܐ ܥܰܘܳܠܐ. ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܘܰܬܪܺܝܨܳܐ (ܬܢܝܢ ܢܡܘܣܐ ܠܒ: ܕ). ܟܰܕ ܥܰܠ ܩܢܽܘܡܶܗ ܕܡܶܠܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܰܕܶܩ. ܒܗܰܘ ܩܳܠܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ. ܟܰܕ ܐܰܝܬܺܝ ܘܶܐܡܰܪ:

ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܦܳܪܶܩ ܠܰܬܪ̈ܝܨܰܝ ܠܶܒܳܐ. ܫܰܦܺܝܪ ܕܶܝܢ ܠܘܳܬ ܩܢܽܘܡܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܥܒܰܕ. ܡܶܛܠ ܕܒܶܗ ܐܶܬܦܪܶܩܘ ܬܪ̈ܝܨܰܝ ܠܶܒܳܐ ܡܶܢ ܛܪܽܘܢܽܘܬܶܗ ܕܳܐܟܶܠܩܰܪܨܳܐ ܘܕܺܝܠܶܗ ܐܝܬܰܘܗܝ ܫܡܳܐ ܕܦܳܪܽܘܩܽܘܬܳܐ. ܟܰܕ ܡܰܘܕܰܥ ܥܰܠ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܕܰܬܠܝܬܳܝܘܬܳܐ. ܘܥܰܠ ܕܺܝܠܳܝܴ̈ܬܗܽܘܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܒܺܐܝܬܘܬܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܟܰܕ ܡܚܰܘܶܐ ܩܢܽܘܡܶܗ ܕܪܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܗܰܘ ܕܕܳܐܶܢ ܠܟܠܡܶܕܶܡ. ܐܰܝܬܺܝ ܘܶܐܡܰܪ:

ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܝܳܢܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ. ܕܒܶܗ ܢܰܘܕܰܥ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܗܘܳܐ ܐܰܒܳܐ ܒܰܐܒܳܗܽܘܬܶܗ. ܘܰܐܠܳܗܰܐ ܗ̄ܘ ܒܪܳܐ ܒܺܝܠܺܝܕܘܬܶܗ ܘܰܒܦܳܪܘܩܽܘܬܶܗ. ܘܰܐܠܳܗܰܐ ܗ̄ܘ ܪܽܘܚܳܐ ܒܢܳܦܽܘܩܽܘܬܶܗ ܘܡܶܫܬܰܕܪܳܢܽܘܬܶܗ ܘܰܒܕܰܝܳܢܽܘܬܶܗ. ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܠܰܝܬ ܒܨܺܝܪܽܘܬܳܐ ܠܚܰܕ ܡܶܢ ܟܘ̈ܢܳܝܶܐ ܗܳܠܶܝܢ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܠܰܝܬ ܝܰܬܺܝܪܘܬܳܐ ܒܰܩܢܘ̈ܡܶܐ ܕܰܬܠܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܘܚܰܕ ܐܶܢܽܘܢ ܒܚܰܝܠܳܐ ܘܰܒܣܳܥܘܽܪܘܬܳܐ ܘܰܒܡܰܥܒܕܳܢܽܘܬܳܐ ܘܰܒܪܰܒܽܘܬܳܐ ܘܒܰܟܝܳܢܳܐ ܐܳܦ ܒܺܐܝܬܽܘܬܳܐ. ܘܰܒܗܽܘܢ ܐܶܬܦܰܪܩܰܬ ܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܝܫܬܳܐ. ܟܰܕ ܡܚܰܘܶܐ ܕܠܳܐ ܫܳܒܶܩ ܠܳܗ̇ ܘܠܐ ܡܫܰܢܶܐ ܡܶܢܳܗ̇. ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ:

ܕܠܳܐ ܪܳܓܶܙ ܟܽܠܝܽܘܡ ܐܶܠܐ ܗܳܦܶܟ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܐܰܝܟ ܕܰܐܪܦܺܝ ܠܰܟܢܽܘܫܬܳܐ ܕܨܳܠܘ̈ܒܶܐ ܡܰܪܦܶܐ ܠܥܺܕܬܶܗ. ܡܰܘܕܰܥ ܕܶܝܢ ܛܘܒܳܢܳܐ ܕܰܘܺܝܕ. ܐܳܦ ܠܳܐܟܶܠܩܰܪܨܳܐ ܕܠܘܩܒܰܠ ܥܺܕܬܳܐ. ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ:

ܣܰܝܦܶܗ ܠܳܛܶܫ ܘܩܶܫܬܶܗ ܡܳܬܰܚ. ܐܰܬܩܶܢ ܘܡܰܬܩܶܢ ܠܶܗ ܡܳܐܢܷ̈ܐ ܕܪܘܓܙܳܐ: ܓܶܐܪ̈ܰܘܗܝ ܥܒܰܕ ܠܰܕܝܳܩܕܺܝܢ. ܡܶܛܠ ܕܚܰܒܶܠ ܥܰܘܠܳܐ ܘܰܒܛܶܢ ܫܽܘܩܪܳܐ ܘܺܝܠܶܕ ܥܶܬܳܐ: ܒܺܐܪܳܐ ܚܦܰܪ ܘܚܰܛܳܗ̇: ܘܰܢܦܰܠ ܒܓܽܘܡܳܨܳܐ ܕܰܥܒܰܕ. ܠܘܩܒܰܠ ܗܳܢܳܐ ܩܪܰܒܬܳܢܳܐ ܥܰܘܳܠܐ. ܕܰܡܬܺܝܚܳܐ ܠܶܗ ܩܶܫܬܶܗ ܠܘܳܬ ܣܶܕܪ̈ܶܝܗ̇ ܕܥܕܬܳܐ ܘܰܫܡܺܝܛ ܠܶܗ ܣܰܝܦܳܐ ܥܰܠ ܨܰܘܪܳܐ ܕܩܰܕܝ̈ܫܶܐ. ܫܠܝܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܡܰܠܶܦ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܐܶܦܶܣܳܝܷ̈ܐ ܘܳܐܡܰܪ: ܕܰܠܒܰܫܘ ܟܽܠܶܗ ܙܰܝܢܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܬܶܫܟܚܽܘܢ ܠܰܡܩܳܡ ܠܘܩܒܰܠ ܨܶܢܥܴ̈ܬܶܗ ܕܳܐܟܶܠܩܰܪܨܳܐ. ܕܬܶܬܟܰܬܫܽܘܢ ܠܐ ܗܘܳܐ ܥܰܡ ܒܶܣܪܳܐ ܘܰܕܡܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܥܰܡ ܐܰܪ̈ܟܰܐܣ ܘܫܰܠܺܝܛܳܢܷ̈ܐ ܐܰܚܺܝ̈ܕܰܝ ܥܳܠܡܳܐ ܕܗܳܢܳܐ ܚܶܫܘܟܳܐ. ܘܥܰܡ ܪ̈ܘܚܶܐ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܕܰܬܚܶܝܬ ܫܡܰܝܳܐ. ܡܶܛܠܗܳܢܳܐ ܠܒܰܫܘ ܟܽܠܶܗ ܙܰܝܢܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܕܬܶܫܟܚܽܘܢ ܬܶܐܪܥܽܘܢ ܒܺܝܫܳܐ (ܐܦܣ̈ܝܐ ܘ: ܝܐ-ܝܓ). ܐܶܢܓܶܝܪ ܒܕܺܝܢܳܐ ܕܰܐܝܟ ܗܳܢܳܐ ܢܶܬܚܢܶܩ. ܒܗܰܘ ܡܳܐ ܕܨܳܒܶܐ ܛܪܽܘܢܳܐ ܕܰܢܚܰܝܶܒ ܠܰܢ. ܒܶܗ ܡܶܫܬܰܦܰܠ ܘܡܶܬܚܰܝܰܒ. ܗܳܝܕܶܝܢ ܡܶܬܡܰܠܝܳܐ ܒܰܥܒܳܕܳܐ ܗܳܝ

ܕܢܶܗܦܽܘܟ ܥܰܘܠܶܗ ܒܪܺܝܫܶܗ ܘܥܰܠ ܒܺܥܬܶܗ ܥܰܘܠܶܗ ܢܶܚܽܘܬ. ܘܰܚܢܰܢ ܥܰܡ ܢܒܺܝܳܐ ܢܶܩܥܶܐ. ܡܳܐ ܕܶܐܬܛܡܰܪܘ ܒܥܶܠܕܒ̈ܒܶܐ ܕܚܱ̈ܝܰܝܢ. ܒܓܘܡܳܨܳܐ ܕܡܶܙܕܰܟܝܳܢܘܬܳܐ ܘܰܕܚܰܝܳܒܽܘܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܰܢܦܰܠ ܗܘܳܐ ܐܰܒܺܝܫܳܠܘܡ ܒܓܽܘܡܳܨܳܐ ܕܰܚܦܰܪ. ܕܠܳܐ ܢܳܡܽܘܣ ܠܗܰܘ ܡܰܟܝܟܳܐ ܕܰܘܺܝܕ ܘܙܰܕܺܝܩܳܐ.

ܕܰܐܘܕܶܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܝܟ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܝ. ܘܶܐܙܡܰܪ ܠܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܝܡܳܐ. ܗܳܕܶܐ ܕܶܝܢ ܗܳܘܝܳܐ. ܡܳܐ ܕܰܥܛܰܦ ܟܝܳܢܳܐ ܐܢܳܫܳܝܳܐ ܠܐܘܪܺܫܠܶܡ ܥܶܠܳܝܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܢܦܰܩ ܡܶܢܳܗ̇ ܒܢܶܟܠܶܗ ܕܡܳܪܽܘܕܳܐ. ܐܰܟܡܳܐ ܕܳܐܦ ܕܰܘܺܝܕ ܦܢܳܐ ܠܨܶܗܝܽܘܢ ܐܰܪܥܳܢܳܝܬܳܐ. ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܶܐܬܩܛܶܠ ‌ܐܰܒܺܝܫܳܠܽܘܡ ܒܪܶܗ ܘܫܳܡܽܘܥ. ܕܬܰܡܳܢ ܢܶܫܬܘܶܐ ܕܢܰܘܕܶܐ ܥܰܡ ܢܒܺܝܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܘܠܰܒܪܳܐ ܘܰܠܪܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܰܡܝܢ܀

ܡܙܡܘܪܐ ܕܬܡܢܝܐ

ܕܡܰܘܕܰܥ ܥܰܠ ܡܽܘܟܳܟܶܗ ܕܥܰܡܰܢܘܐܝܠ: ܘܥܰܠ ܪܽܘܡܪܳܡܶܗ: ܘܥܰܠ ܓܶܠܝܳܢܶܗ ܕܥܰܡܰܢܽܘܐܝܠ ܕܒܰܒܣܰܪ ܘܥܰܠ ܫܽܘܠܛܳܢܶܗ.

ܦܰܘܠܘܣ ܪܰܒܳܐ ܘܰܐܠܳܗܳܝܳܐ ܗܰܘ ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܗܰܘ ܕܶܐܬܚܛܶܦ ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܕܰܬܠܳܬܳܐ܆ ܒܩܳܠܶܗ ܕܝܶܫܽܘܥ ܢܳܨܪܳܝܳܐ ܗܰܘ ܕܰܢܚܶܬ ܒܳܬܪܶܗ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܣܩܶܗ ܠܪܰܘܡܳܐ ܟܰܕ ܡܰܠܶܦ ܠܬܰܠܡܝ̈ܕܶܐ ܦܺܝܠܝ̈ܦܺܣܳܝܶܐ܆ ܟܳܬܶܒ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܡܶܛܠ ܥܰܡܰܢܽܘܐܝܠ ܕܠܳܐ ܢܶܣܒܪܽܘܢ ܥܠܰܘܗܝ ܪ̈ܶܥܝܳܢܶܐ ܡܚܺܝ̈ܠܐܷ ܘܐܢܳܫܳܝܷ̈ܐ. ܐܶܠܐ ܐܳܦ ܪ̈ܳܡܶܐ ܘܰܐܠܳܗܳܝܷ̈ܐ. ܘܠܳܐ ܢܶܡܢܽܘܢܳܝܗܝ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡܳܝܽܘܬܳܐ ܘܰܢܣܰܝܟܽܘܢ ܫܰܪܒܶܗ ܟܰܕ ܚܳܙܶܝܢ ܓܶܠܝܳܢܶܗ ܐܢܳܫܳܝܳܐ ܕܡܶܢܰܢ. ܘܣܽܘܪܳܩܶܗ ܕܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܘܡܶܬܒܰܪܢܫܳܢܽܘܬܶܗ. ܘܢܶܚܬܡܽܘܢ ܬܰܫܥܺܝܬܳܐ ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܐܶܠܐ ܥܰܡ ܐܢܳܫܳܝ̈ܬܳܐ ܕܰܗܘܱ̈ܝ ܠܶܗ܆ ܢܶܣܒܽܘܢ ܐܳܦ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܬܳܐ ܕܺܐܝܬ ܠܗ. ܐܳܦ ܠܫܺܝ̈ܛܳܬܳܐ ܢܚܰܕܽܘܢ ܫܒܺܝ̈ܚܳܬܳܐ ܕܰܡܬܘܡܳܝܽܘܬܶܗ. ܟܰܕ ܠܰܘ ܥܰܡ ܣܘܥܪ̈ܳܢܶܐ ܕܕܳܡܶܝܢ ܠܰܚ̈ܕܳܕܶܐ ܢܶܡܢܽܘܢ ܟܝܳܢܳܐ ܘܰܢܦܰܪܫܽܘܢ ܒܶܗ ܩܢܽܘܡܷ̈ܐ. ܘܠܰܘ ܡܶܛܠ ܕܪ̈ܳܡܳܢ ܐܰܠܳܗܳܝܴ̈ܬܳܐ ܘܫܺܝ̈ܛܳܢ ܐܢܳܫܳܝܴ̈ܬܳܐܳ ܢܶܪܢܽܘܢ ܥܠܰܘܗܝ ܟܝܳܢܳܐ ܚܰܕ ܕܪܳܡ ܘܰܐܚܪܺܢܳܐ ܕܡܰܟܺܝܟ. ܐܶܠܐ ܡܶܛܠ ܗܳܠܶܝܢ ܘܡܶܢ ܗܳܢܽܘܢ ܢܶܕܥܽܘܢ ܕܐܝܬܰܘܗܝ ܥܰܡܰܢܽܘܐܝܠ. ܟܰܕ ܠܐ ܡܦܰܠܰܓ. ܚܰܕ ܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܚܰܕ ܩܢܽܘܡܳܐ. ܘܚܰܕ ܟܝܳܢܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ. ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܡܒܰܣܰܪ. ܘܥܰܠܗܳܕܶܐ ܐܶܡܰܪ ܗܘܳܐ ܦܰܘܠܘܣ ܕܗܳܕܶܐ ܐܶܬܪܰܥܰܘ ܒܢܰܦܫܟܽܘܢ: ܗܳܝ ܕܳܐܦ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܗܰܘ ܕܟܰܕ ܒܰܕܡܽܘܬܳܐ ܐܝܬܰܘܗܝ ܕܐܠܗܐ܇ ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܚܛܘܦܝܳܐ ܚܰܫܒܳܗ̇. ܗܰܘ ܕܐܝܬܰܘܗܝ ܦܶܚܡܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܐܶܠܐ ܢܰܦܫܶܗ ܣܰܪܶܩ. ܘܰܕܡܽܘܬܳܐ ܕܥܰܒܕܳܐ ܢܣܰܒ. ܘܰܗܘܳܐ ܒܰܕܡܽܘܬܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܘܒܶܐܣܟܺܡܳܐ ܐܶܫܬܟܰܚ ܐܰܝܟ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܘܡܰܟܶܟ ܢܰܦܫܶܗ ܗܳܝ ܕܰܥܕܰܡܳܐ ܠܡܰܘܬܳܐ: ܡܰܘܬܳܐ ܕܶܝܢ ܕܰܙܩܺܝܦܳܐ. ܡܶܛܠܗܳܢܳܐ ܐܳܦ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܣܓܺܝ ܪܰܡܪܡܶܗ. ܘܝܰܗܒ ܠܶܗ ܫܡܳܐ ܕܰܡܝܰܬܰܪ ܡܶܢܟܽܠ ܫܡܴ̈ܗܺܝܢ. ܕܒܰܫܡܶܗ ܕܝܶܫܽܘܥ ܟܽܠ ܒܪܽܘܟ ܬܶܟܽܘܦ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܒܰܐܪܥܳܐ. … ܘܟܽܠ ܠܶܫܳܢ ܢܰܘܕܶܐ ܕܡܳܪܝܰܐ ܗ̱ܘ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܠܫܽܘܒܚܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܒܽܘܗܝ (ܦܝܠܝ̈ܦܣܝܐ ܒ: ܗ-ܝܐ). ܘܡܰܣܒܰܪ ܐܢܳܐ ܕܰܟܒܰܪ ܐܢܳܫ ܐܳܡܰܪ ܕܡܳܢܰܘ ܗܳܢܳܐ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܡܬܺܝܚܳܐ܆ ܥܰܠ ܡܷ̈ܠܶܐ ܟܰܪ̈ܝܳܬܳܐ ܕܡܰܙܡܽܘܪܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܕܟܽܠܶܗ ܥܰܠ ܫܽܘܠܛܳܢܶܗ ܗ̱ܘ ܕܥܰܡܰܢܽܘܐܝܠ. ܘܙܳܕܩܶ ܗܳܟܺܝܠ ܕܢܶܒܥܶܐ ܐܳܦ ܥܶܠܬܳܐ ܕܡܶܛܠܬܳܗ̇ ܡܶܢ ܕܰܘܺܝܕ ܡܶܬܡܰܠܰܠ. ܟܰܕ ܗܳܟܺܝܠ ܡܰܣܶܩ ܕܰܘܺܝܕ ܐܳܪܽܘܢܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܠܰܡܕܺܝܢܬܶܗ. ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܛܰܥܢܽܘܗ̇ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܠܩܺܐܒܽܘܬܳܐ ܥܰܠ ܟܰܬܦ̈ܬܳܐ ܕܺܝܠܗܺܘܢ ܐܰܝܟ ܢܳܡܽܘܣܳܐ. ܘܫܰܪܺܝܘ ܥܠܰܝ̈ܡܶܐ ܘܫܰܒܪ̈ܶܐ ܘܰܛܠܳܝܷ̈ܐ ܢܣܰܓܽܘܢ ܩܕܳܡܰܘܗܝ. ܐܶܬܬܙܺܝܥ ܛܘܒܳܢܳܐ ܕܰܘܺܝܕ ܒܪܽܘܚܳܐ ܕܰܢܒܺܝܘܬܳܐ ܘܰܡܙܰܡܰܪ ܗܘܳܐ ܒܰܝܢܳܬ ܥܰܡܳܐ ܕܰܛܠܳܝܷ̈ܐ ܘܰܡܫܰܒܰܚ ܗܘܳܐ ܘܳܐܡܰܪ:

ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܰܢ ܡܳܐ ܡܫܰܒܰܚ ܫܡܳܟ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ. ܕܝܰܗܒܬ ܫܽܘܒܚܳܟ ܥܰܠ ܫܡܰܝܳܐ: ܡܶܢ ܦܽܘܡܳܐ ܕܰܥܠܰܝ̈ܡܶܐ ܘܕܰܛܠܳܝܷ̈ܐ ܬܰܩܶܢܬ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܟ. ܕܡܶܛܠ ܓܶܠܝܳܢܶܗ ܕܥܰܡܰܢܽܘܐܝܠ ܐܰܡܝܪ̈ܳܢ ܗܳܠܶܝܢ. ܠܰܝܬ ܐܢܳܫ ܐܰܝܟ ܕܣܳܒܰܪ ܐܢܳܐ ܕܢܺܐܡܰܪ ܕܠܐ. ܘܶܐܢ ܡܶܬܚܪܶܐ ܢܶܬܬܛܦܺܝܣ ܠܡܳܪܰܢ ܟܰܕ ܥܳܐܶܠ ܠܐܘܪܺܫܠܶܡ ܒܽܐܘܫܰܥ̈ܢܶܐ܆ ܘܡܳܢܳܐ ܦܶܬܓܳܡܳܐ ܦܰܢܺܝ ܠܪ̈ܰܒܰܝ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܰܠܣܳܦܪ̈ܶܐ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܡܶܛܠ ܩܳܠܐ ܕܰܛܠܳܝܷ̈ܐ܆ ܕܩܳܥܶܝܢ ܗܘܰܘ ܐܽܘܫܰܥܢܳܐ ܠܰܒܪܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ. ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܟܐܺܝ ܒܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܝܟ (ܠܘܩܐ ܝܛ: ܠܛ). ܡܶܡܬܽܘܡ ܠܳܐ ܩܪܰܝܬܽܘܢ: ܕܡܶܢ ܦܽܘܡܳܐ ܕܰܛܠܳܝܷ̈ܐ ܘܰܕܝܰܠܘܕ̈ܐ ܬܰܩܶܢܬ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܟ (ܡܬܝ ܟܐ: ܝܘ). ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܚܳܐܰܪ ܗܘܳܐ ܒܗܳܠܶܝܢ ܕܰܒܥܰܘ ܠܰܡܫܰܬܳܩܽܘ ܠܰܛܠܳܝܷ̈ܐ ܕܰܡܫܰܒܚܺܝܢ ܗܘܰܘ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܗܳܝ ܚܕܰܬܳܐ܆ ܐܶܡܰܪ.

ܡܶܛܠ ܒܥܶܠܕܒ̈ܒܰܝܟ ܕܢܶܬܒܰܛܰܠ ܒܥܶܠܕܒܳܒܳܐ ܕܡܶܬܢܰܩܰܡ. ܟܰܕ ܡܰܘܕܰܥ ܕܗܰܘ ܕܡܶܬܩܥܶܐ ܡܶܢ ܝܰܠܘܕ̈ܐ ܨܶܒܥܴ̈ܬܶܗ ܨܰܒܶܬܝ̈ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܒܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ. ܘܰܪܩܺܝܥܳܐ ܥܒܳܕ ܐܝ̈ܕܰܘܗܝ ܐܝܬܰܘܗܝ. ܡܰܘܣܶܦ ܐܳܡܰܪ.

ܡܶܛܠ ܕܰܚܙܰܘ ܫܡܰܝ̈ܟ ܥܒܳܕܳܐ ܕܨܶܒ̈ܥܳܬܳܟ. ܣܰܗܪܳܐ ܘܟܰܘܟ̈ܒܶܐ ܕܬܰܩܶܢܬ. ܠܰܘ ܘܡܶܢ ܗܳܫܳܐ. ܡܶܛܠ ܕܡܶܢ ܝܰܠܘܕ̈ܐ ܡܶܫܬܰܒܰܚ ܐܰܢܬ. ܥܰܠ ܕܰܨܒܰܝܬ ܕܬܺܐܬܶܐ ܠܡܽܘܟܳܟܳܐ. ܘܬܶܬܓܠܶܐ ܒܰܒܣܰܪ ܘܬܶܗܘܶܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܡܶܢ ܗܳܫܳܐ ܫܰܪܺܝܬ ܠܡܶܫܬܰܒܳܚܽܘ. ܐܶܠܐ ܡܶܢ ܥܳܠܰܡ ܡܫܰܒܚܳܐ ܐܝܬܰܝܟ. ܘܰܫܡܰܝܴ̈ܐ ܪ̈ܳܡܶܐ ܩܳܥܶܝܢ ܫܘܒܚܳܟ. ܘܣܰܗܪܳܐ ܘܟܰܘܟ̈ܒܶܐ ܟܳܪ̈ܘܙܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܒܕܶܢ̈ܚܰܝܗܽܘܢ. ܐܶܠܐ ܡ̇ܫܰܒ̣ܚ ܗ̣ܘ ܫܡܳܟ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܐܰܝܟ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܐܰܝܟ ܐܰܝܢܳܐ ܕܩܰܕܺܝܡ ܠܰܡܫܰܒ̈ܚܳܢܶܐ ܒܪܰܒܽܘܬܶܗ.

ܡܰܢܽܘ ܠܰܡ ܓܰܒܪܳܐ ܕܶܐܬܕܟܰܪܬܳܝܗܝ. ܘܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܰܦܩܰܕܬܳܝܗܝ: ܘܒܰܨܰܪܬܳܝܗܝ ܩܰܠܝܠ ܡܶܢ ܡܰܠܰܐܟܷ̈ܐ. ܘܒܳܬܰܪܟܶܢ ܒܺܐܝܩܳܪܳܐ ܘܰܒܫܽܘܒܚܳܐ ܐܰܥܛܶܦܬܳܝܗܝ. ܠܦܽܘܫܳܩܳܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܣܳܦܶܩ ܗܽܘ ܩܳܠܶܗ ܕܰܫܠܝܚܳܐ ܗܰܘ ܕܰܩܥܳܐ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܫܺܝܦܘܪ̈ܶܐ ܠܘܳܬ ܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ. ܗܰܘ ܕܡܰܟ ܩܰܠܝܠ ܡܶܢ ܡܰܠܰܐܟܷ̈ܐ: ܚܳܙܶܝܢܰܢ ܕܗܽܘܝܽܘ ܝܶܫܽܘܥ ܡܶܛܠ ܚܰܫܳܐ ܕܡܰܘܬܶܗ. ܘܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܣܳܡ ܒܪܺܝܫܶܗ (ܥܒܪ̈ܝܐ ܐ: ܛ). ܘܠܶܗ ܠܗܳܢܳܐ ܕܶܐܬܡܰܟܰܟ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܡܳܐ ܕܡܶܫܟܰܚ ܦܽܘܡܳܐ ܕܰܢܡܰܠܶܠ. ܐܳܦ ܐܶܬܒܰܨܰܪ ܩܰܠܝܠ ܡܶܢ ܡܰܠܐܟܷ̈ܐ. ܒܗܳܝ ܕܡܺܝܬ ܡܶܛܠ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܘܗܶܢܽܘܢ ܠܐ ܡܳܝܬܺܝܢ. ܐܶܡܰܪ ܢܒܺܝܳܐ:

ܕܰܐܫܠܶܛܬܳܝܗܝ ܒܰܥܒܳܕܳܐ ܕܐܝ̈ܕܰܝܟ. ܘܟܽܠ ܣܳܡܬ ܬܚܶܝܬ ܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ: ܥܳܢܴ̈ܐ ܘܒܰܩܪ̈ܶܐ ܟܠܗܶܝܢ. ܐܳܦ ܚܰܝܽܘܬܳܐ ܕܕܰܒܪܳܐ ܘܨܶܦܪ̈ܶܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ: ܘܢܽܘ̈ܢܶܐ ܕܝܰܡܳܐ ܕܥܳܒܪܺܝܢ ܒܰܫܒܺܝ̈ܠܐܷ ܕܝܰܡ̈ܡܶܐ. ܐܶܢ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܐܶܬܬܣܺܝܡ ܬܚܶܝܬ ܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ ܘܟܽܠܡܶܕܶܡ ܐܶܫܬܰܥܒܰܕ ܠܶܗ܆ ܒܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܓܰܠܝܳܐ ܗ̄ܝ ܕܠܰܝܬ ܡܶܕܶܡ ܕܠܳܐ ܡܫܰܥܒܰܕ ܠܶܗ. ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ ܢܒܺܝܳܐ ܕܥܳܢܴ̈ܐ ܘܒܰܩܪ̈ܶܐ ܟܠܗܶܝܢ. ܟܰܕ ܒܥܴ̈ܢܳܐ ܚܳܒܶܫ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܬܰܡܺܝ̈ܡܶܐ ܘܡܰܟܺܝ̈ܟܰܝ ܠܶܒܳܐ. ܘܰܠܥܶܪ̈ܒܶܐ ܘܠܰܢܩܱ̈ܘܳܬܳܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܶܐܬܗܰܝܡܰܢ ܥܠܰܝܗܘܢ ܦܶܛܪܽܘܣ ܗܰܘ ܪܰܒܳܐ ܠܡܶܪܥܳܐ. ܒܰܩܪ̈ܶܐ ܡܟܰܢܶܐ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܰܠܡܰܠܦܳܢܷ̈ܐ ܘܰܠܟܳܗ̈ܢܶܐ. ܚܰܝܽܘܬܳܐ ܕܕܰܒܪܳܐ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܒܰܪܒܪ̈ܳܝܶܐ. ܕܡܶܫܬܰܥܒܕܺܝܢ ܠܶܗ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܘܰܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܒܗ. ܨܶܦܪ̈ܶܐ ܬܽܘܒ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܠܡܰܠܰܐܟ̈ܐ ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܝܰܕܽܘܥܬܳܢ̈ܐ ܕܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ. ܢܽܘ̈ܢܶܐ ܕܶܝܢ ܕܝܰܡܳܐ ܡܦܰܚܶܡ ܠܡܺܝ̈ܬܶܐ ܕܒܰܫܝܽܘܠ. ܘܰܠܫܺܐܕ̈ܐ ܬܽܘܒ ܕܪܰܚܺܝܩܺܝܢ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܡܶܛܠܗܳܢܳܐ ܫܠܝܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܦܰܫܶܩ. ܐܰܝܟ ܕܩܰܕܡܶܬ ܐܶܡܪܶܬ ܒܪܺܝܫܶܗ ܕܡܰܙܡܘܪܳܐ. ܕܝܰܗܒܠܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܡܳܐ ܕܰܡܝܰܬܰܪ ܡܶܢ ܟܽܠ ܫܡܳܗܻ̈ܝܢ: ܕܒܰܫܡܶܗ ܕܝܶܫܽܘܥ ܟܠ ܒܪܽܘܟ ܬܶܟܽܘܦ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܒܰܐܪܥܳܐ (ܦܝܠܝ̈ܦܣܐ ܒ: ܛ-ܝ). ܥܰܠ ܡܰܠܐܟ̈ܐ ܕܟܳܦܺܝܢ ܒܽܘܪܟܳܐ ܘܥܰܠ ܫܺܐܕ̈ܐ ܕܣܳܓܕܺܝܢ ܠܶܗ ܕܠܐ ܒܨܶܒܝܳܢܗܽܘܢ܆ ܕܰܠܗܽܘܢ ܩܳܪܶܐ ܢܒܺܝܳܐ ܨܶܦܪ̈ܶܐ ܕܳܐܐܰܪ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܡܰܝܬܶܐ ܐܳܠܶܦ ܕܟܳܦܺܝܢ ܒܽܘܪܟܳܐ ܠܣܶܓܕܬܳܐ ܕܰܡܢܰܚܡܳܢܗܽܘܢ. ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܥܠܰܝܗܽܘܢ ܐܶܬܢܰܒܺܝ ܕܰܘܺܝܕ ܕܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܢܽܘ̈ܢܶܐ ܕܝܰܡܳܐ ܕܥܳܒܪܺܝܢ ܒܰܫܒܺܝܠܳܐ ܕܝܰܡ̈ܡܶܐ. ܫܒܺܝܠܳܐ ܐܝܬܰܘܗܝ ܗܰܘ ܕܰܒܕܽܘܟܬܳܐ ܐܚܪܺܬܳܐ ܩܪܳܝܗܝ ܢܰܚܠܳܐ. ܫܒܺܝܠܳܐ ܕܶܝܢ ܚܰܕ ܐܝܬܰܘܗܝ ܡܶܛܽܠ ܕܚܰܕ ܗ̄ܘ ܡܰܘܬܳܐ ܫܰܘܝܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܐܶܪܝܛܝܩܳܝܳܐ ܐܳܡܰܪ: ܒܗܳܝ ܕܰܐܒܳܐ ܝܰܗܒ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܗܳܢܐ ܠܰܒܪܳܐ܆ ܪܰܒ ܗ̄ܘ ܡܶܢܶܗ. ܘܰܠܘܳܬ ܗܳܢܳܐ ܡܦܰܢܶܝܢܰܢ ܦܶܬܓܳܡܳܐ ܘܳܐܡܪܝܢܰܢ: ܕܠܰܘ ܒܗܰܘ ܛܶܟܣܳܐ ܕܰܡܥܰܠܶܝܢ ܝܳܗܽܘ̈ܒܶܐ ܥܳܠܡܴ̈ܢܳܝܶܐ ܡܶܢ ܢܳܣܽܘ̈ܒܶܐ܆ ܡܶܬܢܰܣܒܺܝܢ ܦܶܬܓܳܡ̈ܐ ܗܳܠܶܝܢ ܩܰܕܝ̈ܫܶܐ. ܐܶܠܐ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܘܬܳܐ ܡܚܰܘܶܝܢ܆ ܘܚܰܕ ܗ̱ܘܳܐ ܟܝܳܢܳܐ ܕܠܳܥܳܙܳܪ ܕܰܡܡܰܚܰܝ ܗܘܳܐ ܒܫܽܘܚ̈ܢܶܐ ܣܪ̈ܰܝܳܐ ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܥܰܬܺܝܪܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܡܳܪܰܢ ܥܠܰܘܗܝ ܕܡܶܬܒܰܣܰܡ ܗܘܳܐ ܓܰܐܝܳܐܝܬ. ܗܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܒܗܳܝ ܝܰܗܒ ܐܰܒܳܐ ܘܰܢܣܰܒ ܒܪܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܡܚܰܘܝܳܐ ܕܰܙܥܽܘܪ ܒܪܳܐ ܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܟܝܳܢܳܐܝܬ. ܡܶܛܠ ܕܚܰܕ ܗܘ ܟܝܳܢܳܐ ܕܺܐܝܠܳܢܳܐ ܘܰܕܦܺܐܪܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܺܝܬ ܠܐܒܳܐ ܗܳܝ ܕܢܶܬܶܠ. ܘܐܺܝܬ ܠܰܒܪܳܐ ܕܰܐܝܟ ܦܺܐܪܳܐ ܢܳܣܶܒ. ܘܰܒܗܳܕܶܐ ܠܐ ܐܰܒܳܐ ܝ̣ܪܶܒ܆ ܘܰܒܪܳܐ ܠܐ ܙܥܰܪ. ܘܗܳܕܶܐ ܪܘܫܥܳܐ ܗ̱ܝ ܗܳܝ ܕܢܶܣܕܽܘܩ ܠܗܰܘ ܦܺܐܪܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܠܐ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܳܐ ܡܶܢ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܕܚܰܝܷ̈ܐ. ܗܰܘ ܕܦܺܐܪܶܗ ܗܘ ܕܠܐ ܥܽܘܩܳܒܳܐ. ܟܡܳܐ ܝܰܬܝܪܳܐܝܬ ܒܗܳܕܶܐ ܬܰܚܘܺܝܬܳܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܺܝܬܳܐ ܢܶܬܗܰܝܡܰܢ. ܗܰܘ ܟܝܳܢܳܐ ܡܥܰܠܝܳܐ ܕܐܝܬܽܘܬܳܐ ܡܥܰܠܰܝܬܳܐ. ܕܪܳܡ ܡܶܢ ܦܽܘܡܳܐ ܘܠܶܫܳܢܳܐ ܘܪܰܒ ܗ̄ܘ ܡܶܢ ܦܘܚܳܡܳܐ ܘܰܡܥܰܠܰܝ ܡܶܢ ܕܶܡܘ̈ܬܳܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܡܰܢ ܐܳܡܪܺܝܢ܆ ܠܘܳܬ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܘܫܶܡܫܳܐ. ܐܶܠܐ ܗܳܫܳܐ ܢܶܬܦܢܶܐ ܠܘܳܬ ܫܽܘܠܳܡ ܡܰܙܡܘܪܳܐ ܘܢܶܒܥܶܐ ܕܰܐܝܕܳܐ ܗܝ ܥܶܠܬܳܐ. ܕܰܐܝܟ ܦܶܬܓܳܡܳܐ ܕܫܘܪܳܝܶܗ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܝܬܰܘܗܝ ܫܘܠܳܡܶܗ. ܣܳܒܰܪ ܐܢܳܐ ܕܗܳܕܶܐ ܒܳܥܶܐ ܢܦܰܫܶܩ. ܡܶܛܠ ܕܟܰܕ ܠܳܐ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܚܕܳܐ ܗܘܳܬ ܬܶܫܒܽܘܚܬܶܗ ܕܰܒܪܳܐ. ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܗ̈ܘܰܝ ܘܰܣܓܶܕ̈ܝ ܠܶܗ܆ ܠܰܘ ܫܽܘܒܚܳܐ ܡܶܕܶܡ ܐܰܘܣܶܦ ܠܶܗ. ܗܳܕܶܐ ܩܳܥܶܐ. ܕܰܐܢܬ ܐܰܝܟ ܕܐܝܬܰܝܟ ܐܰܢܬ ܘܰܫܢܱ̈ܝܟ ܠܳܐ ܓܳܡܪ̈ܳܢ. ܘܠܐ ܐܰܘܪܒܳܟ ܩܘܠܳܣܳܐ ܕܰܥܒܺܝ̈ܕܶܐ ܘܠܳܐ ܪܰܡܪܡܳܟ ܪܽܘܡܪܳܡܳܐ ܕܡܰܠܰܐܟܷ̈ܐ. ܡܫܰܒܰܚ ܗܘ ܓܶܝܪ ܫܡܳܟ ܡܶܢܩܕܳܡ ܟܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܘܰܡܫܰܒܰܚ ܗܘ ܐܰܢܬ ܘܰܫܡܳܟ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܒܪܰܝܬ. ܡܶܛܠܗܳܢܳܐ ܐܶܡܰܪ.

ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܰܢ ܡܳܐ ܡܫܰܒܰܚ ܫܡܳܟ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ. ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܝܢ܀

ܡܙܡܘܪܐ ܕܬܫܥܐ

ܡܰܘܕܰܥ ܥܰܠ ܚܘܒܳܐ ܡܫܰܡܠܝܳܐ ܕܕܰܘܺܝܕ ܕܰܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܘܥܰܠ ܥܩܽܘܪܝܳܐ ܕܰܐܬܪܗ ܕܡܘܬܐ ܘܕܰܫܝܽܘܠ ܕܰܥܩܰܪ ܐܶܢܘܢ ܡܰܘܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ.

ܠܡܽܘܫܶܐ ܪܰܒܳܐ ܘܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܐ ܫܳܡܥܺܝܢܰܢ ܕܶܐܡܰܪ ܟܰܕ ܡܰܠܶܦ ܒܬܶܢܝܳܢ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܠܝܣܪܳܐܝܠ܆ ܪܚܰܡ ܕܶܝܢ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ ܡܶܢ ܟܽܠܶܗ ܚܰܝܠܳܟ܆ ܘܡܶܢ ܟܽܠܶܗ ܪܶܥܝܳܢܳܟ (ܬܢܝܢ ܢܡܘܣܐ ܘ: ܗ). ܘܶܐܢ ܠܰܡ ܬܶܥܒܶܕ ܗܳܕܶܐ. ܐܰܣܠܳܐ ܠܣܳܐܢܰܝ̈ܟ ܘܰܐܥܺܝܩ ܠܰܒܥܶܠܕܒ̈ܒܰܝܟ ܒܗܳܕܶܐ ܡܰܠܦܳܢܽܘܬܳܐ ܐܰܝܟܳܐ ܕܡܶܫܬܰܡܠܝܳܐ. ܡܶܫܟܰܚ ܗܰܘ ܩܰܪܺܝܒܽܘܬܳܐ ܘܒܰܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܕܰܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܰܢܛܳܪܶܗ ܕܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܕܰܢܛܰܪ ܕܰܘܺܝܕ ܦܽܘܩܕܢܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܗܽܘ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܣܗܶܕ ܥܠܰܘܗܝ. ܘܡܶܛܠ ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܛܘܒܳܢܳܐ ܕܰܘܺܝܕ܆ ܡܰܘܕܶܐ ܘܰܡܙܰܡܰܪ ܒܡܰܙܡܽܘܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܬܶܫܥܳܐ:

ܐܰܘܕܶܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠܶܗ ܠܶܒܝ. ܘܶܐܫܬܰܥܶܐ ܟܽܠܗܶܝܢ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܟ: ܘܶܐܚܕܶܐ ܘܶܐܪܘܰܙ ܒܳܟ. ܘܶܐܙܡܰܪ ܠܰܫܡܳܟ ܡܪܰܝܡܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܒܠܶܫܳܢܳܐ ܥܶܒܪܳܝܳܐ ܡܕܰܪܫܺܝܢ܆ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܗܳܕܶܐ. ܟܰܕ ܚܪܰܒ ܕܰܘܺܝܕ ܠܗܳܕܳܪ ܡܰܠܟܳܐ ܕܰܢܨܺܝܒܺܝܢ ܐܰܡܪܶܗ: ܒܪܰܡ ܢܶܒܥܶܐ ܐܶܢ ܕܳܡܶܐ ܣܘܥܪܳܢܳܐ ܒܡܶܕܶܡ ܠܗܳܝ ܕܰܗܘܳܬ܆ ܐܶܢܕܶܝܢ ܐܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ ܡܶܬܢܰܒܶܐ ܡܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬܢܰܒܶܐ ܢܶܣܰܒ ܥܶܠܬܳܐ ܕܦܽܘܫܳܩܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܣܺܝܡ ܩܕܳܡܰܝܢ. ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ ܕܰܐܘܕܶܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠܶܗ ܠܶܒܝ. ܗܳܕܶܐ ܕܶܝܢ ܡܚܰܘܝܳܐ ܗܳܝ ܕܰܒܟܽܠܶܗ ܠܶܒܶܗ ܪܳܚܶܡ ܗܘܳܐ ܠܐܠܳܗܳܐ. ܘܡܰܘܣܶܦ܆ ܘܶܐܫܬܰܥܶܐ ܟܽܠܗܶܝܢ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܟ. ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܐܶܢܶܝܢ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܢܶܫܬܰܥܶܐ. ܫܳܡܥܺܝܢܰܢ ܕܶܐܡܰܪ: ܘܰܕܫܰܪܺܝܪ ܡܙܰܡܪܳܢܳܐ ܗܳܝ ܕܰܪܘܺܝܚܽܘܬܶܗ ܕܝܰܡܳܐ. ܘܚܰܡܺܝܡܽܘܬܶܗ ܕܫܶܡܫܳܐ. ܘܕܶܢܚܶܗ ܘܢܽܘܗܪܶܗ ܕܣܰܗܪܳܐ ܘܰܡܛܰܟܣܽܘܬܳܐ ܬܡܺܝܗܬܳܐ ܘܠܐ ܡܶܬܕܰܪܟܳܢܺܝܬܳܐ ܕܟܰܘܟ̈ܒܶܐ ܘܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܡܰܠܰܐܟܷ̈ܐ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܚܕܳܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܠܐ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܐܶܢܳܐ ܕܶܝܢ ܕܶܐܫܬܰܥܝ ܐܳܡܰܪ ܐܢܳܐ. ܘܰܕܠܰܘ ܬܽܘܒ ܒܚܰܪܒܳܐ ܕܰܗܘܳܬ ܒܗܰܕܪܰܥܙܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܕܰܢܨܺܝܒܺܝܢ ܡܰܘܕܰܥ ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܡܚܰܘܶܐ ܐܢܳܐ. ܐܶܠܐ ܝܰܬܺܝܪܳܐܝܬ ܚܰܪܒܳܐ ܕܰܗܘܳܬ ܒܡܰܫܪ̈ܝܳܬܳܐ ܕܰܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܘܗܝ ܕܓܶܢܣܰܢ܆ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ ܓܶܝܪ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢܶܝܢ. ܐܶܢ ܚܳܙܶܝܢܰܢ ܕܰܒܠܰܥܘ ܠܶܓܝܽܘ̈ܢܶܐ ܕܫܺܐܕ̈ܐ ܘܓܽܘ̈ܕܶܐ ܕܕܰܝ̈ܘܶܐ ܡܳܪ̈ܽܘܕܶܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܕܰܣܥܰܪ ܒܓܶܠܝܳܢܶܗ ܕܒܰܒܣܰܪ. ܗܰܘ ܪܳܥܝܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ. ܗܰܘ ܕܰܒܕܰܘܺܝܕ ܡܶܬܡܬܶܠ. ܐܶܡܰܪ ܡܙܰܡܪܳܢܳܐ ܕܡܶܫܬܰܥܶܐ ܬܶܕܡܪ̈ܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܕܗܳܕܶܐ ܕܶܝܢ ܗܳܘܝܳܐ:

ܟܰܕ ܢܶܗܦܟܽܘܢ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝܟ ܠܒܶܣܬܰܪܗܽܘܢ. ܘܢܶܬܬܰܩܠܽܘܢ ܘܢܺܐܒܕܽܘܢ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܝܟ. ܡܶܛܠ ܕܰܥܒܰܕܬ ܦܽܘܪܥܳܢܝ ܘܕܺܝܢܝ. ܘܺܝܬܶܒܬ ܥܰܠ ܟܽܘܪܣܝܳܐ ܕܰܝܳܢܳܐ ܙܰܕܺܝܩܳܐ. ܡܰܢܽܘ ܗܰܘ ܕܰܥܒܰܕ ܦܽܘܪܥܳܢܶܗ ܕܰܟܝܳܢܳܐ ܐܢܳܫܳܝܳܐ. ܐܶܠܐ ܗܰܘ ܕܕܳܢ ܘܚܰܝܒܶܗ ܠܰܐܪܟܽܘܢܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܘܰܫܩܰܠ ܡܶܢܶܗ ܫܽܘܠܛܳܢܶܗ. ܗܰܘ ܕܰܚܛܰܦ ܒܰܛܪܽܘܢܽܘܬܶܗ ܡܳܪܽܘܕܬܳܐ ܠܶܒܰܘܴ̈ܬܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܘܠܰܘ ܒܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܬܫܰܥܒܶܕ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܟܰܕ ܝܺܬܶܒ ܥܰܠ ܟܽܘܪܣܝܳܐ ܕܰܝܳܢܳܐ ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܗܰܘ ܕܶܐܬܚܙܝ̣ ܒܰܒܣܰܪ ܘܰܢܦܰܩ ܠܡܰܕܒܪܳܐ ܘܚܰܝܒܶܗ ܠܰܛܪܘܢܳܐ. ܘܒܰܟܐܳܬܶܗ ܙܓܰܪ ܠܪ̈ܽܘܚܶܐ ܛܰܢ̈ܦܳܬܳܐ. ܘܥܰܠܗܳܕܶܐ ܡܰܝܬܶܐ ܘܳܐܡܰܪ:

ܟܐܰܝܬ ܒܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܰܐܘܒܶܕܬ ܠܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ. ܘܰܫܡܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܥܛܰܝܬ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ. ܗܳܫܳܐ ܕܶܝܢ ܒܰܡܢܳܬܳܐ ܚܳܙܶܝܢܰܢ ܕܶܐܣܬܰܥܪܰܬ ܗܳܕܶܐ܆ ܡܫܰܡܠܝܳܐܝܬ ܕܶܝܢ ܡܳܐ ܕܩܳܥܶܐ ܠܘܳܬ ܗܳܢܽܘܢ ܕܒܰܓܕܰܝܴ̈ܐ ܐܶܬܡܬܶܠܘ: ܕܙܶܠܘ ܠܟܽܘܢ ܡܶܢܝ ܠܺܝ̈ܛܶܐ ܠܢܽܘܪܳܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ (ܡܬܝ ܟܗ: ܡܐ). ܬܰܡܳܢ ܓܶܝܪ ܢܳܦܩܳܐ ܠܰܥܒܳܕܳܐ.

ܗܳܝ ܕܰܒܥܶܠܕܒ̈ܒܰܝ ܓܡܰܪܘ ܒܣܰܝܦܳܐ ܠܥܳܠܰܡ. ܘܩܽܘܪ̈ܝܳܐ ܥܩܰܪܬ ܘܰܐܘܒܶܕܬ ܕܽܘܟܪܳܢܗܶܝܢ. ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܶܐ ܠܡܰܘܬܳܐ ܘܰܠܣܳܛܳܢܳܐ ܡܰܘܕܰܥ܆ ܕܰܒܣܰܝܦܳܐ ܡܰܢ ܟܺܐܢܳܐ ܡܶܬܩܰܛܠܺܝܢ. ܘܩܰܒܪ̈ܶܐ ܘܰܫܝܽܘܠ ܩܘܪ̈ܝܳܐ ܥܰܫܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܡܰܘܒܶܕ ܠܚܰܪܬܳܐ ܕܽܘܟܪܳܢܗܶܝܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܬܰܒܰܪ ܥܰܡܰܢܽܘܐܷܝܠ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܕܰܢܚܳܫܳܐ ܕܰܚܫܰܠ ܡܰܘܬܳܐ. ܘܰܡܓܰܕܶܡ ܡܽܘܟ̈ܠܐܷ ܕܦܰܪܙܠܳܐ ܕܒܰܓܪܰܬ ܐܶܢܽܘܢ ܕܳܘܺܝܬܳܐ ܫܝܽܘܠ ܒܰܐܦܱ̈ܝ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܕܠܳܐ ܢܶܦܩܽܘܢ ܡܶܢܳܗ̇. ܘܒܳܬܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܡܰܪ:

ܡܳܪܝܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܩܰܝܳܡ. ܘܡܰܬܩܰܢ ܟܽܘܪܣܝܶܗ ܠܕܺܝܢܳܐ. ܕܰܢܕܽܘܢ ܬܺܒܝܠ ܒܩܽܘܫܬܳܐ. ܘܰܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܒܰܬܪܺܝܨܘܬܳܐ. ܕܠܰܝܬ ܕܺܝܢܳܐ ܩܕܳܡ ܫܽܘܠܳܡܳܐ ܓܰܠܝܳܐ ܗܝ ܠܡܶܬܬܕܺܝ̈ܢܳܢܶܐ. ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܚܰܝܠܳܐ ܗܰܘ ܕܰܟܬܳܒܷ̈ܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܟܽܠܗܽܘܢ ܓܶܝܪ ܨܶܝܕ ܫܽܘܠܳܡܳܐ ܢܳܓܕܺܝܢ ܠܶܗ ܠܕܺܝܢܳܐ. ܡܶܛܠ ܡܳܢܳܐ ܐܡ̣ܪ ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ: ܕܰܒܢܽܘܪܳܐ ܕܳܐܶܢ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܒܳܚܰܪ ܒܳܗ̇ ܠܟܽܠ ܒܣܰܪ (ܐܫܥܝܐ ܣܘ: ܝܘ). ܘܕܳܢܺܝܐܝܠ‌ ܐܶܡܰܪ ܒܰܢܒܺܝܽܘܬܶܗ. ܕܚܳܙܶܐ ܗܘܺܝܬ ܟܽܘܪ̈ܣܰܘܳܬܳܐ ܕܶܐܬܬܣܺܝܡܘ: ܘܥܰܬܺܝܩ ܝܰܘ̈ܡܬܳܐ ܝܺܬܶܒ. … ܘܬܽܘܒ ܕܰܝܳܢܳܐ ܝܬܶܒ. ܘܣܶܦܪ̈ܶܐ ܐܶܬܦܬܰܚܘ (ܕܢܝܐܝܠ ܙ: ܛ-ܝ). ܘܗܳܕܶܐ ܠܐ ܗܳܘܝܳܐ ܩܕܳܡ ܚܰܪܬܳܐ. ܬܽܘܒ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܩܘܗܠܰܬ ܐܶܡܰܪ: ܕܟܽܠ ܥܒܳܕܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܡܰܥܶܠ ܒܕܺܝܢܳܐ. ܥܰܠ ܟܽܠ ܕܰܟܣܶܐ ܘܥܰܠ ܟܽܠ ܕܰܓܠܐܷ (ܩܘܗܠܬ ܝܒ: ܝܗ). ܘܠܳܐ ܐܶܡܰܪ ܕܰܐܥܶܠ ‌ܐܶܠܐ ܕܡܰܥܶܠ. ܐܶܠܽܘ ܓܶܝܪ ܥܰܠܘ ܗܘܰܘ ܡܶܢ ܟܰܕܽܘ. ܠܳܐ ܐܳܡܰܪ ܗܘܳܐ ܕܡܰܥܶܠ: ܐܶܠܐ ܕܰܐܥܶܠ. ܘܗܳܪܟܳܐ ܬܽܘܒ ܕܰܘܺܝܕ ܐܶܡܰܪ: ܕܡܰܬܩܰܢ ܟܽܘܪܣܝܶܗ ܠܕܺܝܢܳܐ. ܕܰܢܕܽܘܢ ܠܬܺܒܝܠ ܒܩܽܘܫܬܳܐ. ܡܳܕܶܝܢ ܠܐ ܥܕܰܟܺܝܠ ܗ̣ܘܳܐ ܕܺܝܢܳܐ. ܘܓܰܠܝܳܐ ܗ̄ܝ ܕܠܰܘ ܡܶܛܠ ܡܶܙܕܰܟܝܳܢܽܘܬܳܐ ܕܗܰܕܪܰܥܙܰܪ ܐܶܡܰܪ: ܢܨܺܝܒܺܝܢ ܐܶܡܰܪ: ܩܘܪ̈ܝܳܐ ܥܩܰܪܬ ܘܰܐܘܒܶܕܬ ܕܽܘܟܪܳܢܗܶܝܢ. ܗܳܐ ܓܶܝܪ ܩܰܝܳܡܳܐ ܗ̄ܝ ܡܕܺܝܢܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܘܠܳܐ ܥܩܺܝܪܳܐ. ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܓܶܝܪ ܡܳܐ ܕܡܶܬܥܰܩܪ̈ܳܢ ܩܘܪ̈ܝܳܗ̇ ܕܡܰܘܬܳܐ. ܘܡܶܬܬܕܺܝܢܺܝܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܒܰܬܪܺܝܨܽܘܬܳܐ.

ܟܬܺܝܒ ܕܢܶܗܘܶܐ ܡܳܪܝܳܐ ܒܶܝܬ ܓܰܘܣܳܐ ܠܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ. ܘܰܡܥܰܕܪܳܢܗܽܘܢ ܒܙܰܒܢܳܐ ܕܽܐܘܠܨܳܢܳܐ. ܡܳܐ ܕܳܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܒܙܰܒܢܳܐ ܗܰܘ ܕܽܐܘܠܨܳܢܳܐ ܕܒܶܗ ܡܶܬܚܙܶܐ ܬܰܫܢܺܝܩܳܐ ܥܰܠ ܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ. ܘܡܳܐ ܕܳܐܡܰܪ: ܠܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܕܬܰܘ ܒܪ̈ܺܝܟܰܘܗܝ ܕܳܐܒܝ ܝܺܪܰܬܘ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܡܛܰܝܒܳܐ ܗܘܬ ܠܟܽܘܢ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܬܰܪ̈ܡܝܳܬܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ (ܡܬܝ ܟܗ: ܠܕ). ܘܰܡܣܰܬܰܪ ܠܗܽܘܢ ܠܓܰܘ ܡܶܢ ܟܶܢ̈ܦܶܐ ܕܰܡܪܰܚܡܳܢܘܬܶܗ. ܘܦܳܪܶܣ ܐܰܝܟ ܢܶܫܪܳܐ ܓܶܦܰܘ̈ܗܝ ܥܰܠ ܦܰܪ̈ܽܘܓܰܘܗܝ ܘܫܳܩܶܠ ܠܗܽܘܢ ܥܰܠ ܥܽܘܫܢܳܐ ܕܶܐܒܪ̈ܰܘܗܝ ܘܡܰܥܶܠ ܘܡܰܫܪܶܐ ܠܗܽܘܢ ܒܰܐܘܳܢ̈ܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܶܗ. ܐܰܪܰܐ ܠܘܳܬ ܡܰܢ ܡܶܬܓܰܠܝܳܐ ܗܳܝ ܕܢܶܗܘܶܐ ܡܳܪܝܳܐ ܒܝܬ ܓܰܘܣܳܐ ܠܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ. ܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ ܩܳܪܶܐ ܠܗܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܠܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܥܰܠ ܕܰܢܒܰܕܶܩ ܕܠܰܝܬ ܥܰܬܺܝܪܳܐ ܐܶܠܐ ܚܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܗܳܝ ܕܠܰܘ ܡܶܢ ܐܚܪܺܢܳܐ ܢܣܰܒ ܗܳܝ ܕܢܶܗܘܶܐ ܥܰܬܺܝܪܳܐ. ܘܒܳܬܰܪܟܶܢ ܡܰܠܶܦ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܕܰܘܺܝܕ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܐ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ:

ܘܰܢܣܰܒܪܽܘܢ ܒܳܟ ܟܽܠ ܝܳܕ̈ܥܰܝ ܫܡܳܟ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܫܳܒܶܩ ܐܰܢܬ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܒܳܥܶܝܢ ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ. ܣܰܒܪܳܐ ܥܰܠ ܚܰܝܷ̈ܐ ܕܰܬܢܳܢ ܡܰܘܕܰܥ: ܟܽܠ ܟܡܳܐ ܕܰܒܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܚܢܰܢ܆ ܒܣܰܒܪܳܐ ܫܪܶܝܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܡܰܝܬܶܐ ܒܳܬܪܟܶܢ ܥܰܠ ܙܽܘܡܳܪܳܐ ܗܰܘ ܕܰܡܙܰܡܪܺܝܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܒܳܬܰܪ ܕܺܝܢܳܐ ܡܰܠܶܦ:

ܙܡܰܪܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܕܥܳܡܰܪ ܒܨܶܗܝܽܘܢ. ܒܰܐܝܕܳܐ ܨܶܗܝܽܘܢ ܣܳܒܪܺܝܢܰܢ ܕܶܐܡܰܪ: ܒܗܳܝ ܕܪܰܟܒܰܬ ܠܶܗ ܨܠܺܝܒܳܐ. ܠܳܐ ܐܝܬܶܝܗ̇ ܨܳܠܽܘܒܬܳܐ. ܒܶܝܬ ܡܰܥܡܪܳܐ ܕܗܰܘ ܕܶܐܨܛܠܶܒ ܡܶܢܳܗ̇. ܐܶܠܐ ܗܳܝ ܗ̱ܝ ܨܶܗܝܽܘܢ. ܗܳܝ ܡܕܺܝܢܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܕܒܰܢܝܳܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ܆ ܥܰܠ ܛܽܘܪ̈ܶܐ ܡܟܰܬܪ̈ܳܢܶܐ܆ ܘܥܳܡܪܺܝܢ ܒܳܗ̇ ܢܽܘܪ̈ܳܢܶܐ ܘܚܰܝܠܰܘ̈ܬܳܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܒܗܳܕܶܐ ܓܶܝܪ ܡܙܰܡܪܺܝܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܟܰܕ ܡܚܰܘܶܝܢ ܨܶܢܥܴ̈ܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܒܶܝܬ ܝܰܗ̈ܠܐܷ ܫܡܰܝܳܢܷ̈ܐ.

ܡܶܛܠ ܕܶܐܬܕܟܰܪ ܠܡܶܬܒܰܥ ܕܶܡܗܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܛܳܥܶܐ ܓܥܳܬܶܗ ܕܡܶܣܟܺܢܳܐ. ܡܶܣܟܺܢܳܐ ܠܳܐܕܳܡ ܡܟܰܢܶܐ ܘܰܠܟܽܠܶܗ ܟܝܳܢܳܐ ܐܢܳܫܳܝܳܐ. ܕܫܳܐܶܠ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܳܐܡܰܪ:

ܪܰܚܡܥܠܝ ܡܳܪܝܐ: ܡܶܛܠ ܕܰܟܪܝܗ ܐ̱ܢܐ. ܘܰܚܙܺܝ ܫܽܘܥܒܳܕܝ ܕܡܶܢ ܣܳܢܱ̈ܐܝ. ܡܰܢ ܐܶܢܽܘܢ ܣܴ̈ܢܰܐܘܗܝ ܕܓܶܢܣܰܢ. ܠܰܘ ܗܳܢܽܘܢ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܕܡܶܢ ܒܪܺܝܫܺܝܬ ܐܰܠܦܽܘܗܝ ܕܰܢܦܰܠ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܰܗܘܰܘ ܠܶܗ ܒܥܶܠܕܒܳܒ̈ܐ ܘܫܰܥܒܕܽܘܗܝ ܠܡܰܘܬܳܐ ܘܠܰܚܒܳܠܐ. ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܶܝܢ ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܘܗܝ ܘܦܰܪܩܶܗ ܡܶܢ ܫܽܘܥܒܳܕܳܐ ܩܛܺܝܪܳܝܳܐ. ܘܰܐܦܩܶܗ ܡܶܢ ܥܽܘܡܪܳܗ̇ ܣܰܢܝܳܐ ܕܰܫܝܽܘܠ. ܘܡܶܢ ܬܰܪ̈ܥܰܘܗܝ ܕܡܰܘܬܳܐ. ܘܥܰܠܗܕܐ ܐܶܡ̣ܪ ܕܰܘܝܕ.

ܡܪܰܡܪܡܳܢܝ ܡܶܢ ܬܰܪ̈ܥܰܘܗܝ ܕܡܰܘܬܐ. ܐܰܝܢܳܐ ܟܰܝ ܦܽܘܫܳܩܳܐ ܠܦܶܬܓܳܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢܰܢ: ܐܶܠܐ ܒܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܕܡܶܬܒܰܛܰܠ ܓܡܺܝܪܳܐܝܬ ܫܽܘܠܛܳܢܶܗ ܕܡܰܘܬܳܐ. ܡܶܢ ܨܰܘܪܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܠܕܰܘ̈ܗܝ ܕܳܐܕܳܡ. ܡܶܛܠܗܳܢܳܐ ܡܰܟܪܶܙ ܡܙܰܡܪܳܢܳܐ ܘܳܐܡܰܪ:

ܡܶܛܠ ܕܶܐܫܬܰܥܶܐ ܟܽܠܗܶܝܢ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܟ. ܒܬܰܪ̈ܥܶܐ ܕܒܰܪܬ ܨܶܗܝܽܘܢ. ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܠܳܐ ܡܶܬܥܰܛܝܳܢܷ̈ܐ ܕܶܐܡܰܪ ܚܰܙܩܺܝܐܝܠ ܒܫܽܘܠܳܡܳܐ ܕܰܟܬܳܒܶܗ. ܘܗܳܝ ܕܳܐܦ ܛܘܒܳܢܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܐܶܘܰܢܓܶܠܝܣܛܳܐ ܒܰܕܶܩ ܒܓܶܠܝܳܢܳܐ ܗܰܘ ܕܰܗܘܳܐ ܥܠܰܘܗܝ ܒܦܰܛܡܳܘܣ ܓܳܙܰܪܬܳܐ. ܐܳܦ ܗܳܢܳܐ ܓܶܝܪ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܡܶܛܠ ܕܗܳܠܶܝܢ ܬܪܶܥܣܰܪ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܕܨܶܗܝܽܘܢ ܥܶܠܳܝܬܳܐ ܐܰܘܕܰܥ. ܘܦܰܘܠܘܣ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܠܘܳܬ ܗܳܕܶܐ ܨܶܗܝܽܘܢ ܡܰܝܬܶܐ ܒܶܐܓܰܪܬܶܗ ܕܰܠܘܳܬ ܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ ܟܰܕ ܐܶܡܰܪ: ܕܰܐܢܬܽܘܢ ܠܰܡ ܐܶܬܩܰܪܰܒܬܽܘܢ ܠܛܽܘܪܳܐ ܕܨܶܗܝܽܘܢ: ܠܰܡܕܺܝܢܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܚܰܝܳܐ. ܠܐܘܪܺܫܠܶܡ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ: ܕܰܠܟܶܢ̈ܫܶܐ ܘܰܠܪ̈ܶܒܘܳܬܳܐ ܕܡܰܠܰܐܟܷ̈ܐ (ܥܒܪ̈ܝܐ ܝܒ: ܟܒ). ܒܗܳܕܶܐ ܡܕܺܝܢܬܳܐ ܘܰܒܬܰܪ̈ܥܶܝܗ̇ ܪ̈ܳܡܶܐ ܡܶܫܬܰܥܶܝܢ ܡܰܢ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܡܪܰܡܪܶܡ ܠܗܽܘܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܰܩܝܳܡܬܳܐ ܕܡܶܢ ܬܰܪ̈ܥܰܘܗܝ ܕܡܰܘܬܳܐ. ܘܩܳܥܶܝܢ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢ ܥܰܡ ܕܰܘܺܝܕ.

ܕܰܢܕܽܘܨ ܒܦܽܘܪܩܳܢܳܟ. ܡܶܛܠ ܕܰܛܒܰܥܘ ܡܳܪ̈ܘܕܶܐ ܒܓܽܘܡܳܨܳܐ ܕܰܥܒܰܕܘ. ܘܰܒܦܰܚܳܐ ܕܰܛܡܰܪܘ ܐܶܬܬܰܚܕܰܬ ܪܶܓܠܗܘܢ. ܒܗܰܘ ܡܳܐ ܕܶܐܬܚܰܫܰܒܘ ܫܺܐܕ̈ܐ ܡܳܪ̈ܽܘܕܶܐ ܠܰܟܝܳܢܳܐ ܐܢܳܫܳܝܳܐ܆ ܒܶܗ ܐܶܬܬܚܶܕܘ ܘܶܐܬܚܰܝܰܒܘ. ܘܡܶܛܠ ܕܠܰܘ ܐܳܕܳܡ ܐܶܫܟܚܳܗ̇ ܠܡܰܦܽܘܠܬܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܐܳܟܶܠܩܰܪܨܳܐ ܐܰܪܡܝ ܥܠܰܘܗܝ ܘܰܐܣܛܝܶܗ ܡܶܢ ܠܳܐ ܡܳܝܽܘܬܽܘܬܳܐ ܕܝܰܗܒܠܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܐ. ܟܺܐܢܳܐܝܬ ܐܶܬܪܰܥܺܝ ܥܠܰܘܗܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ. ܘܰܐܗܦܶܟ ܡܣܳܡ ܒܪܺܝܫܳܐ ܥܰܠ ܫܺܐܕܳܐ. ܕܰܒܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܐܶܬܚܰܝܰܒ. ܘܒܰܬܪܺܝܨܽܘܬܳܐ ܐܶܬܦܪܶܩ ܐܳܕܳܡ. ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ ܢܒܺܝܳܐ.

ܕܡܰܘܕܰܥ ܡܳܪܝܳܐ ܕܺܝܢܳܐ ܕܥܳܒܶܕ. ܘܒܰܥܒܳܕ ܐܝ̈ܕܰܘܗܝ ܡܶܬܬܚܶܕ ܪܰܫܺܝܥܳܐ. ܓܰܠܝܳܐܗܝ ܡܳܕܶܝܢ ܕܡܶܬܝܕܰܥ ܕܺܝܢܳܐ ܥܰܠ ܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ. ܡܶܛܠܗܳܕܶܐ ܐܶܠܽܘ ܬܳܒܘ ܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܥܰܠܗܳܕܶܐ ܡܰܝܬܶܐ ܘܳܐܡܰܪ:

ܢܶܗܦܟܽܘܢ ܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܠܰܫܝܽܘܠ: ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܛܳܥܶܝܢ ܠܐܠܳܗܳܐ. ܡܳܐ ܓܶܝܪ ܕܫܳܡܥܺܝܢ ܗܳܝ ܒܰܪܬ ܩܳܠܐ ܟܡܺܝܪܬܳܐ܇ ܕܙܶܠܘ ܠܟܽܘܢ ܡܶܢܝ ܠܺܝ̈ܛܶܐ ܠܢܽܘܪܳܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ. ܗܳܝ ܕܰܡܛܰܝܒܳܐ ܠܳܐܟܶܠܩܰܪܨܳܐ ܘܰܠܡܰܠܰܐܟܰܘ̈ܗܝ (ܡܬܝ ܟܗ: ܡܐ). ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܢܦܰܩ ܠܓܶܠܝܳܐ ܐܪܳܙܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܓܶܝܪ ܕܦܳܢܶܝܢ ܠܰܫܝܽܘܠ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܕܡܶܢ ܕܰܛܥܶܡܘ ܛܰܥܡܳܐ ܕܚܰܝܷ̈ܐ ܒܰܩܝܳܡܬܳܐ. ܘܥܰܠ ܕܶܐܫܟܰܚ ܐܶܢܽܘܢ ܪܳܥܝܳܐ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܓܕܰܝܴ̈ܐ ܘܠܰܘ ܐܶܡܪ̈ܶܐ. ܦܪܰܫ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܥܶܪ̈ܒܰܘܗܝ ܘܫܰܕܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܠܢܽܘܪܳܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ܆ ܠܰܫܝܽܘܠ ܗܳܝ ܕܒܺܝܫܳܐ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܰܣܠܶܩܘ ܡܶܢܳܗ̇ ܢܶܥܛܦܽܘܢ ܒܰܓܙܳܪ ܕܺܝܢܳܐ. ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܶܝܢ ܕܛܳܥܶܝܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ܆ ܕܣܳܟ ܠܳܐ ܐܶܬܬܛܦܺܝܣܘ ܠܰܫܪܳܪܳܐ.

ܡܶܛܠ ܕܠܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܡܶܬܛܥܶܐ ܡܶܣܟܺܢܳܐ. ܥܰܡܳܐ ܕܶܝܢ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܡܶܣܟܺܢܳܐ ܡܫܰܡܰܗ ܠܶܗ ܡܶܛܠ ܡܰܟܺܝܟܽܘܬܶܗ. ܘܗܳܢܳܐ ܠܳܐ ܡܰܘܒܶܕ ܣܰܒܪܶܗ. ܐܶܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܠܶܗ ܠܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܰܡܣܰܒܰܪ ܗܘܳܐ. ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ ܢܒܺܝܳܐ.

ܘܣܰܒܪܳܐ ܕܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ ܠܳܐ ܬܰܘܒܶܕ ܠܥܳܠܰܡ. ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܕܢܰܘܒܕܽܘܢ ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܰܐܘܙܶܦܘ ܡܶܛܽܠܳܬܳܟ. ܘܠܳܐ ܢܰܗܠܽܘܢ ܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈ܗܽܘܢ.

ܐܶܠܳܐ ܩܽܘܡ ܡܳܪܝܳܐ ܘܠܳܐ ܢܶܬܥܰܫܰܢ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܘܢܶܬܬܕܺܝܢܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܩܕܳܡ ܐܰܦܰܝ̈ܟ. ܗܳܠܶܝܢ ܓܶܝܪ ܕܰܩܕܳܡ ܐܰܦܱ̈ܝܟ ܐܳܡܰܪ ܕܢܶܬܬܕܺܝܢܽܘܢ܆ ܒܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܘܒܰܬܪܺܝܨܽܘܬܳܐ ܡܶܬܬܕܺܝܢܺܝܢ. ܘܡܳܐ ܕܢܳܦܶܩ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܕܺܝܢܳܐ ܕܰܡܚܰܝܶܒ ܠܗܽܘܢ. ܘܰܡܙܰܟܶܐ ܠܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ. ܗܳܝܕܶܝܢ ܝܳܕܥܺܝܢ ܕܠܰܘ ܡܳܪ̈ܰܝܳܐ ܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܕܰܣܒܰܪܘ܆ ܐܶܠܐ ܡܫܰܥܒ̈ܕܶܐ ܘܥܰܒ̈ܕܶܐ ܕܒܳܪܽܘܝܗܽܘܢ. ܐܳܦ ܝܳܕܥܺܝܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܐܶܢܽܘܢ.

ܘܰܐܩܺܝܡ ܠܗܽܘܢ ܣܳܐܶܡ ܢܳܡܽܘܣܳܐ. ܕܢܶܕܥܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܐܶܢܽܘܢ܀ ܕܳܡܝܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܠܰܬܒܰܥܬܳܐ ܕܥܳܒܶܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܓܶܠܝܳܢܶܗ ܕܒܰܒܣܰܪ. ܠܟܽܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ ܡܫܰܘܕܥܳܐ. ܕܠܶܗ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ܀

ܡܙܡܘܪܐ ܕܥܣܪܐ

ܕܡܰܘܕܰܥ ܥܰܠ ܡܣܰܝܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ: ܘܥܰܠ ܫܽܘܥܠܳܝܳܐ ܕܡܳܪ̈ܽܘܕܐ: ܘܥܰܠ ܡܰܓܪܰܬ ܪܽܘܚܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ.

ܢܰܦܫܳܐ ܕܪܳܚܡܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܠܳܐ ܡܶܬܩܰܛܥܳܐ ܠܳܗ̇ ܒܽܐܘܠܨ̈ܢܶܐ ܕܥܳܕܶܝܢ ܥܠܶܝܗ̇ ܡܶܢ ܫܽܘܥܠܳܝܳܐ ܕܡܰܪ̈ܳܚܶܐ. ܝܳܕܰܥ ܐܢܳܐ ܓܶܝܪ ܕܰܒܢܰܓܺܝܪܽܘܬ ܪܽܘܚܳܐ ܘܰܡܣܰܝܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܠܰܘ ܬܽܘܒ ܠܘܳܬ ܚܽܘܣܪܳܢܳܐ ܕܪܽܘܚ ܡܶܫܬܰܘܫܛܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܠܰܟܠܝܠܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܚܰܒܰܠ ܢܳܣܒܳܐ. ܐܰܟܙܢܳܐ ܓܶܝܪ ܕܕܰܗܒܳܐ ܕܰܠܟܽܘܪܳܐ ܠܳܐ ܥܰܠ ܠܳܐ ܐܳܬܶܐ ܠܰܡܩܰܒܳܠܽܘ ܨܽܘܪ̈ܳܬܳܐ ܦܰܐܝ̈ܬܳܐ ܕܒܶܝܬ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ܆ ܕܗܰܘ ܝܽܘܩܢܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܘܬܰܦܢܟܳܐ ܕܰܠܩܽܘܫܬܺܝܢ. ܘܕܰܘܺܝܕ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܢܦܺܝܣ ܠܰܢ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܐܽܘܠܨܳܢ̈ܐ ܣܰܝܒܰܪ ܘܰܟܡܳܐ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܥܶܠܰܬ ܢܰܦܫܶܗ ܒܢܶܣܝܽܘ̈ܢܶܐ. ܘܰܒܟܽܠܗܽܘܢ ܕܰܗܒܳܐ ܓܰܒܝܳܐ ܘܰܒܚܺܝܪܳܐ ܐܶܬܚܙܺܝ. ܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܕܡܶܢ ܫܳܐܘܳܠ ܗܰܘ ܥܰܘܳܠܳܐ ܡܶܬܪܕܶܦ ܗܘܳܐ ܘܰܡܣܰܝܒܰܪ. ܐܶܠܳܐ ܘܡܶܢ ܒܪܶܗ ܐܰܒܝܫܳܠܽܘܡ ܐܶܬܢܰܣܺܝ. ܘܥܰܡ ܗܳܠܶܝܢ ܘܳܐܦ ܡܶܢ ܡܰܠܟܷ̈ܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܒܰܚܕܳܪ̈ܰܘܗܝ ܐܽܘܠܨܳܢܷ̈ܐ ܪܰܘܪ̈ܒܶܐ ܩܳܝܡܺܝܢ ܗܘܰܘ ܥܠܰܘܗܝ. ܘܰܒܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܓܽܘ̈ܢܶܐ ܠܳܐ ܡܶܬܪܰܦܝܳܢܳܐ ܡܶܬܚܙܶܐ ܗܘܳܐ. ܘܗܳܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܡܰܫܡܰܥ ܠܰܢ ܩܳܠܶܗ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܰܥܣܰܪ. ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܡܣܰܝܒܰܪ ܗܘܳܐ ܐܘܠܨܳܢܷ̈ܐ ܕܩܳܡܘ ܥܠܰܘܗܝ. ܡܶܢ ܡܰܠܟܷ̈ܐ ܕܶܐܬܟܰܢܰܫܘ ܕܢܶܕܚܽܘܢܳܝܗܝ ܡܶܢ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. ܐܳܡܪܺܝܢ ܓܝܪ ܕܟܰܕ ܗܘܳܐ ܥܠܰܘܗܝ ܩܪܳܒܳܐ ܘܽܐܘܠܨܳܢܳܐ ܡܶܢ ܡܰܠܟܷ̈ܐ܆ ܐܶܬܢܰܒܺܝ ܗܳܠܶܝܢ ܘܶܐܡܰܪ:

ܠܡܳܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܩܳܡܬ ܒܪܽܘܚܩܳܐ. ܘܰܐܗܡܺܝܬ ܚܝܳܪܳܟ ܒܙܰܒ̈ܢܶܐ ܕܽܐܘܠܨܳܢܳܐ. ܒܪܰܡ ܕܶܝܢ ܕܰܘܺܝܕ ܡܶܛܠ ܕܪܽܘܚܳܢܳܐ ܗܘܳܐ܆ ܬܪܶܝܢ ܩܪ̈ܳܒܶܐ ܒܚܰܕ ܚܙܳܐ ܗܘܳܐ. ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܛܥܶܐ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܟܰܣܝܳܐ ܗܰܘ ܕܰܡܙܺܝܥ ܗܘܳܐ ܥܠܰܘܗܝ ܫܓܽܘܫܝܳܐ. ܡܶܛܠܗܳܢܳܐ ܐܳܡܰܪ.

ܒܫܽܘܒܗܳܪܶܗ ܕܪܰܫܺܝܥܳܐ ܝܳܩܶܕ ܡܶܣܟܺܢܳܐ. ܟܡܳܐ ܠܰܡ ܕܗܰܘ ܣܳܢܶܐ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܓܳܙܶܡ ܒܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܥܒܰܕ ܐܶܢܽܘܢ ܡܳܐܢܰܘ̈ܗܝ ܘܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܕܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܐܶܠܳܐ ܠܰܢ ܠܕܳܚ̈ܠܰܝܟ ܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܕܡܰܠܰܐܟܷ̈ܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܚܕܺܝܪܳܐ ܘܰܡܦܰܨܝܳܐ ܠܰܢ. ܘܡܶܛܠܗܳܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐܢܳܐ ܬܟܺܝܠܳܐܝܬ܆ ܟܰܕ ܡܶܬܬܟܶܠ ܐܢܳܐ ܥܰܠ ‌ܐܺܝܳܠܳܟ.

ܕܢܶܬܬܰܚܕܽܘܢ ܒܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܗܳܝ ܕܶܐܬܚܰܫܰܒܘ. ܘܶܐܬܟܰܢܰܫܘ ܥܠܰܝܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܚܪܒܘܢ ܠܰܢ ܘܢܶܦܠܓܽܘܢ ܘܢܶܦܠܽܘܢ ܒܚܰܪܒܳܐ ܓܰܢ̱ܒܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܒܫܽܘܒܗܳܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܣܠܶܩܘ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܟ ܘܥܰܠ ܥܰܡܳܟ. ܕܠܰܘ ܡܶܢܳܟ ܡܶܬܬܙܺܝܥܺܝܢ ܠܰܟܢܘܫܝܳܐ. ܘܰܒܪܶܓܬܳܐ ܕܡܶܢܗܽܘܢ ܡܶܬܢܰܦܚܺܝܢ.

ܘܡܶܛܽܠ ܕܡܶܫܬܰܒܗܰܪ ܪܰܫܺܝܥܳܐ ܒܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ ܕܢܰܦܫܶܗ. ܥܰܘܳܠܳܐ ܡܶܬܒܰܪܰܟ ܘܪܳܓܶܙ ܡܳܪܝܳܐ. ܠܰܘ ܕܶܝܢ ܒܒܽܘܪܟܬܳܐ ܪܳܓܶܙ ܗܰܘ ܟܝܳܢܳܐ ܫܰܦܝܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬܕܰܠܰܚ. ܒܽܘܪܟܬܶܗ ܕܪܰܫܺܝܥܳܐ ܠܒܽܘܣܳܡܰܘ̈ܗܝ ܩܳܪܶܐ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܒܽܘܪܟܬܳܐ ܕܪܽܘܚ ܒܶܠܥܳܕ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܫܬܰܡܠܝܳܐ. ܒܳܗ̇ ܓܶܝܪ ܐܳܦ ܡܒܰܪܟܺܝܢ ܙܰܕܝ̈ܩܶܐ. ܟܰܕ ܩܳܥܶܝܢ ܘܩܳܪܶܝܢ ܠܶܗ ܡܶܨܥܳܝܳܐ. ܡܳܕܶܝܢ ܒܽܘܪܟܬܶܗ ܕܪܰܫܺܝܥܳܐ ܠܰܢܝܳܚܳܐ. ܠܡܰܨܠܚܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܒܗܳܢܳܐ ܥܳܠܡܳܐ ܩܳܪܶܐ ܢܒܺܝܳܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܟܰܕ ܐܶܫܟܰܚ ܐܶܢܶܝܢ ܥܰܘܳܠܳܐ. ܚܠܳܦ ܩܽܘܒܳܠܛܰܝܒܘܬܳܐ ܕܡܶܬܬܚܺܝܒ ܗܘܳܐ ܕܰܢܩܰܪܶܒ ܠܐܠܳܗܳܐ܆ ܪ̈ܛܽܘܢܝܶܐ ܘܨܽܘܚ̈ܝܳܬܳܐ ܘܫܽܘ̈ܥܠܳܝܶܐ ܡܰܘܫܶܛ. ܘܰܒܡܰܙܡܽܘܪܳܐ ܐܚܪܺܢܳܐ ܐܶܡܰܪ ܢܒܺܝܳܐ: ܥܰܠ ܕܰܐܝܟ ܗܳܢܳܐ. ܡܶܛܠ ܕܢܰܦܫܶܗ ܗ̣ܽܘ ܡܒܰܪܶܟ ܒܚܰܝܰܘ̈ܗܝ. ܗܳܢܰܘ ܡܒܰܣܶܡ ܢܰܦܫܶܗ ܒܗܰܢܺܝ̈ܘܳܬܳܐ ܕܰܓ̈ܠܳܬܳܐ ܕܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ. ܘܥܰܠܗܳܕܶܐ ܐܶܡܰܪ ܢܒܺܝܳܐ.

ܘܪܰܫܺܝܥܳܐ ܒܪܳܡܽܘܬܶܗ ܠܐ ܡܥܰܩܶܒ. ܥܰܠ ܟܽܠ ܓܶܝܪ ܚܛܳܗܷ̈ܐ ܕܦܳܓܥܺܝܢ ܒܶܗ ܕܠܳܐ ܕܶܚܠܬܳܐ ܦܳܣܰܥ ܘܡܰܡܣܰܪ ܥܰܠ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܘܠܐ ܕܳܚܶܠ܆ ܘܠܐ ܟܳܘܙܳܐ ܠܶܗ ܬܺܐܪܬܶܗ ܒܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ. ܘܠܰܝܬ ܕܺܝܢܳܐ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܩܕܳܡ ܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ.

ܘܠܰܝܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܟܠܗܶܝܢ ܬܰܪ̈ܥܝܳܬܶܗ: ܫܰܪ̈ܝܳܢ ܐܽܘܪ̈ܚܳܬܶܗ ܒܟܽܠܙܒܰܢ. ܘܪܳܗܶܛ ܥܰܠ ܩܶܛܠܳܐ ܘܠܐ ܕܳܚܶܠ. ܘܰܬܪܺܝܥ ܦܽܘܡܶܗ ܠܨܽܘܚ̈ܝܳܬܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬܢܰܟܰܦ. ܘܠܰܝܬ ܡܶܕܶܡ ܕܬܳܟܶܣ ܠܶܗ ܡܶܢ ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ. ܡܶܢ ܕܺܝܢܳܐ ܕܚܰܪܬܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܪܗܶܒ܆ ܘܡܶܢ ܬܰܫܺܢܝܩܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܠܳܐ ܡܶܣܬܰܪܰܕ.

ܘܰܡܥܰܠܰܝ ܕܺܝܢܳܟ ܡܶܢ ܠܩܘܒܠܠܶܗ. ܐܶܠܽܘ ܓܶܝܪ ܚܳܐܰܪ ܗܘܳܐ ܒܕܺܝܢܳܟ܆ ܕܳܚܶܠ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܠܘ̈ܚܳܡܶܐ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܟ. ܠܐ ܓܶܝܪ ܡܰܡܪܰܚ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ. ܡܶܛܠܗܳܢܳܐ:

ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܘܗܝ ܫܳܐܶܛ. ܘܳܐܡܰܪ ܒܠܶܒܶܗ ܕܠܳܐ ܐܶܙܽܘܥ ܠܕܳܪܕܳܪ̈ܺܝܢ: ܪܳܢܶܐ ܒܺܝܫܬܳܐ܆ ܘܠܰܘܛܬܳܐ ܡܠܶܐ ܦܽܘܡܶܗ. ܬܽܘܟܳܐ ܘܢܶܟܠܳܐ ܬܚܶܝܬ ܠܶܫܳܢܶܗ. ܥܰܘܠܳܐ ܘܥܶܬܳܐ: ܝܳܬܶܒ ܒܰܟܡܺܐܢܳܐ ܒܕܰܝܪܳܐ. ܘܰܒܛܘܫܝܳܐ ܩܳܛܶܠ ܠܙܰܕܺܝܩܳܐ: ܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ ܠܒܳܝܫܳܐ ܕܳܝ̈ܩܳܢ. ܘܟܳܡܶܢ ܠܡܶܚܛܰܦ ܠܡܶܣܟܺܢܳܐ ܒܢܶܓܕܳܐ ܕܰܡܨܺܝܕܬܶܗ. ܗܳܠܶܝܢ ܠܐ ܣܢܺܝܩܺܝܢ ܥܰܠ ܦܽܘܫܳܩܳܐ ܝܰܬܺܝܪܳܐ. ܩܰܕܡܶܬ ܓܶܝܪ ܐܶܡܪܶܬ܆ ܕܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢܶܝܢ ܐܽܘܪ̈ܚܳܬܶܗ ܫܰܪܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܕܥܰܘܳܠܐ ܡܳܪܘܕܳܐ. ܒܪܰܡ ܘܰܚܢܰܢ ܢܶܕܚܰܠ ܠܰܘ ܡܶܢ ܗܳܢܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ܆ ܐܶܠܳܐ ܘܡܶܢ ܗܰܘ ܕܰܒܛܽܘܫܝܳܐ ܘܒܰܟܡܺܐܢܳܐ ܝܳܬܶܒ ܒܕܰܝܪܳܐ. ܡܥܳܕ ܗ̱ܽܘ ܓܶܝܪ ܒܥܶܠܕܒܳܒܳܐ ܕܚܰܝܱ̈ܝܢ. ܥܳܐܶܠ ܟܳܡܶܢ ܒܓܰܘ ܕܰܝܪܳܐ ܕܪܶܥܝܳܢܳܐ. ܘܡܶܬܛܰܫܶܐ ܒܰܪ̈ܓܺܝܓܬܳܐ ܕܒܶܣܪܳܐ. ܘܣܳܥܶܐ ܥܰܠ ܚܽܘܫܳܒܳܐ ܛܳܒܳܐ ܕܒܰܢ. ܘܩܳܛܶܠ ܠܶܗ ܠܗܰܘܢܳܐ ܒܰܟܡܺܐܢܶܗ. ܘܚܳܛܶܦ ܠܶܗ ܠܡܶܣܟܺܢܳܐ ܒܰܓܪܘܦܝܳܐ ܫܓܺܝܫܳܐ ܕܢܶܓܕܳܐ ܕܰܡܨܺܝܕܬܶܗ.

ܘܡܶܬܡܰܟܰܟ ܘܢܳܦܶܠ ܡܶܢ ܪܰܘܡܶܗ. ܘܰܒܓܰܪ̈ܡܰܘܗܝ ܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ ܘܟܺܐܒܷ̈ܐ. ܟܰܕ ܗܳܟܰܢܳܐ ܠܰܡ ܡܫܰܪܰܪ ܒܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ. ܘܰܡܠܶܐ ܡܶܢ ܣܽܘܓܳܐܐ ܕܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ. ܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ ܐܳܦ ܟܺܐܒܷ̈ܐ ܡܠܶܝܢ ܓܰܪ̈ܡܰܘܗܝ. ܘܥܰܠܗܳܕܶܐ ܐܳܡܰܪ. ܟܰܕ ܡܶܬܒܰܣܰܡ ܒܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܶܗ܆ ܘܠܳܐ ܡܶܬܟܣܶܣ. ܘܡܰܨܠܰܚ ܒܒܺܝ̈ܫܳܬܶܗ܆ ܘܠܳܐ ܡܶܬܪܕܶܐ. ܕܠܰܝܬ ܗ̇ܘ ܕܚܳܙܶܐ ܘܠܰܝܬ ܕܰܝܳܢܳܐ ܥܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ. ܘܠܰܝܬ ܗܳܕܶܐ ܒܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܘܰܒܪܶܢܝܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܢܰܝܬܶܐ ܬܒܰܥܬܳܐ ܥܠܰܝܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܨܶܒܝܳܢܰܘ̈ܗܝ ܕܒܶܣܪܳܐ ܥܳܒܕܺܝܢܰܢ. ܗܳܠܶܝܢ ܟܰܕ ܚܙܳܐ ܢܒܺܝܳܐ܆ ܐܶܡܰܪ ܥܰܠ ܕܰܐܝܟ ܗܳܢܳܐ.

ܘܳܐܡܰܪ ܒܠܶܒܶܗ ܕܰܛܥܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܰܐܦܢܺܝ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ ܘܠܐ ܚܳܙܶܐ ܠܥܳܠܰܡ. ܡܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܠܽܘܩܒܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܐܳܡܰܪ. ܠܐ ܐܶܬܚܰܡܰܬ ܘܠܐ ܪܰܛܶܢ ܐܰܝܟ ܚܰܣܺܝܪܳܐ ܐܶܠܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܐܰܦܺܝܣ ܠܐܠܳܗܳܐ ܠܺܐܺܝܠܶܗ ܘܳܐܡܰܪ ܗܘܳܐ:

ܩܽܘܡ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܝ ܘܰܐܪܺܝܡ ܐܺܝܕܳܟ. ܘܠܐ ܬܶܛܥܶܐ ܠܒܳܝܫܳܐ. ܒܰܠܚܽܘܕ ܐܰܢܬ ܗܰܒ ܙܳܟܽܘܬܳܐ. ܘܗܰܘ ܕܥܳܩܰܪ ܡܶܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܘܠܐ ܣܳܥܰܪ ܐܶܢܶܝܢ. ܠܐ ܢܶܬܛܥܶܐ ܡܶܢܳܟ ܥܒܳܕܶܗ ܫܰܦܺܝܪܳܐ. ܥܰܬܺܝܪ̈ܶܐ ܐܶܬܒܰܣܰܡܘ ܘܰܥܒܰܪܘ. ܘܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ ܐܶܬܶܐܠܶܨܘ ܘܰܦܛܰܪܘ. ܡܶܟܺܝܠ ܕܺܝܠܳܟ ܕܠܳܐ ܬܶܛܥܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܠܥܳܠܰܡ. ܗܳܠܶܝܢ ܓܶܝܪ ܕܰܚܙܰܘ ܗܳܪܟܳܐ ܡܰܓܪܰܬ ܪܘܚܳܟ ܠܐ ܡܣܰܒܪܺܝܢ ܕܺܐܝܬ ܕܺܝܢܳܐ ܘܦܽܘܪܥܳܢܳܐ ܠܰܥܒܳܕܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܥܰܠܗܳܕܶܐ ܚܳܛܶܝܢ ܕܠܐ ܩܶܢܛܳܐ ܘܡܰܪܫܥܺܝܢ ܕܠܐ ܕܶܚܠܬܳܐ. ܠܡܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܗܳܟܰܢܳܐ ܠܺܝ ܠܰܝܬ ܠܡܺܐܡܰܪ. ܟܽܠܗܽܘܢ ܓܶܝܪ ܕܺܝ̈ܢܰܝܟ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢ. ܘܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܡܣܰܒܪܺܝܢ ܘܠܳܐ ܡܪܰܛܢܝܢ.

ܠܡܳܢܳܐ ܐܰܪܓܶܙ ܚܰܛܳܝܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܳܐܡܰܪ ܒܠܶܒܶܗ ܕܠܳܐ ܬܳܒܰܥ: ܘܚܳܙܶܐ ܐܰܢܬ ܕܺܐܝܬ ܥܰܘܠܳܐ ܘܪܽܘܫܥܳܐ. ܘܚܳܐܰܪ ܐܰܢܬ ܕܢܶܫܬܠܶܡ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܟ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܡܰܗܡܶܐ ܐܰܢܬ ܡܶܢ ܒܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܥܰܠ ܥܰܒ̈ܕܰܝܟ ܩܫܶܐ ܫܰܒܛܳܟ. ܠܡܳܢܳܐ ܚܳܙܶܐ ܐܰܢܬ ܘܰܫܠܶܐ ܢܶܓܕܳܟ. ܘܰܥܠܰܝܢ ܠܚܺܝܡܺܝܢ ܓܙܳܡܰܝ̈ܟ. ܗܰܘ ܡܰܥܘܶܠ ܘܡܰܪܓܶܙ܆ ܘܠܳܐ ܒܳܠܰܥ. ܘܠܰܢ ܚܳܐܰܪ ܐܰܢܬ ܕܢܶܫܬܠܶܡ ܠܡܰܪܕܽܘܬܳܐ. ܘܡܶܢ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܢܶܬܢܰܓܰܕ. ܐܺܝܢ ܠܰܡ ܟܰܕ ܓܶܝܪ ܠܗܰܘ ܡܰܓܰܪ ܐܢܳܐ ܪܘܚܳܐ. ܐܳܦ ܡܶܬܚܰܫܰܒ ܐܢܳܐ ܒܰܣܺܝܡܳܐ ܘܠܐ ܡܶܬܪܕܶܐ. ܠܰܘ ܥܰܠ ܕܨܳܒܶܐ ܐܢܳܐ ܐܶܢܳܐ ܒܰܚܛܳܗܰܘ̈ܗܝ. ܐܶܠܳܐ ܕܶܝܢ ܒܳܠܰܥ ܬܽܘܒ ܡܰܥܘܶܠ. ܘܰܠܟܺܐܢܷ̈ܐ ܐܶܢ ܪܳܕܶܐ ܐܢܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܢܶܚܡܽܘܢ ܡܶܕܶܡ ܠܟܺܐܢܽܘܬܳܐ. ܘܠܳܐ ܕܶܝܢ ܡܪܰܛܢܺܝܢ ܡܳܐ ܕܒܳܠܥܺܝܢ. ܘܢܶܫܬܒܶܩ ܥܰܘܳܠܳܐ ܕܗܳܪܟܳܐ ܢܩܰܒܶܠ ܛܳܒ̈ܬܶܗ ܒܚܰܝܰܘ̈ܗܝ. ܠܐ ܓܶܝܪ ܙܳܕܶܩ ܕܰܬܢܳܢ ܢܶܬܪܕܶܐ ܘܰܒܕܺܝܢܳܐ ܢܶܬܢܰܓܰܕ. ܘܢܶܬܪܕܽܘܢ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܒܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܕܢܶܬܒܰܣܡܽܘܢ ܒܥܳܠܡܳܐ ܕܠܐ ܦܳܛܰܪ. ܠܐ ܓܶܝܪ ܫܰܦܺܝܪܳܐ ܕܥܰܘܴ̈ܠܶܐ ܢܶܬܒܰܣܡܽܘܢ ܗܳܪܟܳܐ܆ ܘܰܒܡܰܠܟܘܬܳܐ ܢܶܬܦܰܛܡܽܘܢ. ܥܰܠܗܳܕܶܐ ܟܰܕ ܡܳܐܶܫ ܢܒܺܝܳܐ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܺܝܕܰܥ ܕܺܝܢܰܘ̈ܗܝ ܐܶܡܰܪ:

ܘܰܥܠܰܝܟ ܢܶܫܬܒܶܩ ܒܳܝܫܳܐ. ܐܳܦ ܝܰܬܡܳܐ ܐܰܢܬ ܗ̄ܘ ܥܳܕܽܘܪܶܗ. ܘܗܰܘ ܠܰܡ ܕܡܶܛܠܬܳܟ ܗܘܳܐ ܒܳܝܫܳܐ ܘܺܝܬܶܒ ܟܰܕ ܡܡܰܚܰܝ ܒܫܽܘܚ̈ܢܶܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܦܳܬܽܘܪܶܗ ܕܥܰܬܺܝܪܳܐ. ܘܡܶܢ ܦܰܪܬܽܘ̈ܬܶܐ ܕܰܢܦܰܠܘ ܡܶܢܶܗ ܠܐ ܣܰܒܥܶܗ. ܥܠܰܝܟ ܓܶܝܪ ܢܶܫܬܒܶܩ. ܕܡܶܢܳܟ ܢܶܬܒܰܝܰܐ ܘܢܶܬܬܰܪܣܶܐ. ܥܰܠܗܳܕܶܐ ܐܳܦ ܢܒܺܝܳܐ ܐܚܪܺܢܳܐ ܫܳܡܥܺܝܢܰܢ ܕܶܐܡܰܪ: ܟܰܕ ܡܫܰܪܰܪ ܠܐܝܠܶܝܢ ܕܰܐܡܺܝܪ̈ܳܢ ܥܰܠ ܒܳܝܫܳܐ ܘܝܰܬܡܳܐ. ܕܰܫܒܽܘܩ ܠܰܡ ܝܰܬܡܰܝ̈ܟ ܘܶܐܢܳܐ ܐܰܚܶܐ. ܘܰܐܪ̈ܡܠܳܬܳܟ ܥܠܰܝ ܢܶܬܬܰܟ̈ܠܳܢ (ܐܪܡܝܐ ܡܛ: ܝܐ). ܒܳܝܫܳܐ ܕܶܝܢ ܣܳܒܰܪ ܐܢܳܐ܆ ܕܫܰܡܰܗ ܢܒܺܝܳܐ ܐܶܠܐ ܕܗܽܘ ܐܝܬܰܘܗܝ ܪܺܝܫ ܓܶܢܣܰܢ܆ ܕܶܐܬܡܰܣܟܰܢ ܡܶܢ ܥܽܘܬܪܳܐ ܕܓܰܢܬܳܐ ܕܛܽܘ̈ܒܶܐ ܘܠܶܗ ܩܪܳܐ ܝܰܬܡܳܐ. ܒܗܳܝ ܕܶܐܬܓܰܙܺܝ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܗܰܘ ܐܰܒܳܐ ܕܚܰܝܷ̈ܐ. ܘܡܰܝܬܶܐ ܢܒܺܝܳܐ ܘܳܐܡܰܪ:

ܬܰܒܰܪ ܕܪܳܥܶܗ ܕܚܰܛܳܝܳܐ. ܠܡܳܢܳܐ ܠܐ ܐܶܡܰܪ ܕܬܰܒܰܪ ܠܚܰܛܳܝܳܐ ܐܶܠܐ ܠܰܕܪܳܥܶܗ. ܚܰܛܳܝܳܐ ܓܶܝܪ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܩܳܪܶܐ. ܘܠܐ ܨܳܒܶܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܢܬܰܒܪ. ܘܡܶܛܠ ܕܶܝܢ ܕܣܳܛܳܢܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܕܪܳܥܶܗ ܕܚܰܛܳܝܳܐ܆ ܘܗܽܘ ܚ̣ܰܝܠܶܗ ܘܰܐܠܦܶܗ ܕܢܶܚܛܶܐ. ܥܰܠܗܳܝ ܐܳܡܰܪ ܪܽܘܚܳܐ ܕܪܳܥܶܗ ܕܚܰܛܳܝܳܐ ܢܶܬܬܒܰܪ. ܘܡܳܐ ܕܰܗܘܳܬ ܗܳܕܶܐ ܘܶܐܬܬܒܰܪ ܕܪܳܥܗܽܘܢ ܕܚܰܛܳܝܷ̈ܐ. ܡܶܬܒܰܥܝܳܐ ܚܛܺܝܬܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܫܬܰܟܚܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܢܒܺܝܳܐ.

ܘܰܕܒܳܝܫܳܐ ܠܰܡ ܬܶܬܒܥܶܐ ܚܛܺܝܬܶܗ ܘܠܳܐ ܬܶܫܬܟܰܚ. ܗܳܢܰܘ ܐܳܕܳܡ. ܡܳܐ ܓܶܝܪ ܕܠܰܝܬ ܐܰܬܪܳܐ ܠܡܶܚܛܳܐ܆ ܐܳܦܠܐ ܚܛܺܝܬܳܐ ܡܶܫܬܰܟܚܳܐ. ܡܶܛܠ ܕܶܐܬܬܒܰܪ ܠܶܗ ܕܪܳܥܳܐ ܡܰܚܛܝܳܢܳܐ. ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܗܳܘܶܐ ܡܳܪܝܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ. ܘܠܐ ܚܳܛܶܦ ܡܳܪܽܘܕܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܘܡܰܡܠܶܟ ܥܠܰܝܗܽܘܢ. ܘܡܰܘܒܶܕ ܡܶܢ ܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܡܳܪܰܢ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܡܳܪ̈ܘܕܐ. ܐܰܝܟ ܕܶܐܬܢܰܒܺܝ ܕܰܘܺܝܕ ܘܶܐܡܰܪ:

ܐܶܒܰܕܘ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܡܶܢ ܐܰܪܥܶܗ. ܗܳܢܰܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܕܕܰܠܩܽܘܒܠܐ. ܘܰܠܗܳܕܶܐ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܡܶܫܬܰܘܕܶܐ ܠܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܣܰܟܺܝܘ ܠܶܗ.

ܣܰܒܪܳܐ ܕܡܶܣܟܺܢܷ̈ܐ ܫܳܡܰܥ ܐܰܢܬ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܛܽܘܝܳܒܳܐ ܕܠܶܒܗܽܘܢ ܬܨܽܘܬ ܐܶܕܢܳܟ: ܠܰܡܕܳܢ ܠܝܰܬܡܷ̈ܐ ܘܰܠܒܳܝ̈ܫܶܐ. ܘܬܽܘܒ ܕܶܝܢ ܘܡܳܐ ܕܰܐܘܒܶܕ ܠܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܘܕܳܐܶܢ ܕܺܝܢܳܐ ܕܝܰܬܡܰܘ̈ܗܝ ܘܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܶܐܬܡܰܣܟܰܢܘ ܡܶܛܽܠܳܬܗ. ܘܡܰܫܪܶܐ ܠܗܽܘܢ ܒܓܰܘ ܐܰܘܳܢܷ̈ܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܶܗ. ܘܬܽܘܒ ܠܐ ܡܰܘܒܶܕ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܡܶܫܟܰܚ ܒܢܽܘܚܳܡܶܗ. ܐܰܟܡܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܗܰܘ ܕܰܡܙܰܡܰܪ:

ܕܠܳܐ ܢܰܘܣܶܦ ܬܽܘܒ ܠܡܰܘܒܳܕܽܘ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܡܶܢ ܐܰܪܥܶܗ. ܐܶܠܳܐ ܝܳܪܬܺܝܢ ܠܳܗ̇ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܰܠܥܠ ܡ̣ܢ ܫܡܰܝܳܐ ܐܳܦ ܫܳܪܶܝܢ ܥܠܶܝܗ̇ ܠܥܳܠܰܡ. ܘܰܡܫܰܒܚܺܝܢ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܐܘܪܶܬ ܐܶܢܽܘܢ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ܀

ܡܙܡܘܪܐ ܕܚܕܥܣܪ

ܡܰܘܕܰܥ ܥܰܠ ܩܪܳܒܳܐ ܕܗܳܘܶܐ ܥܰܡ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܡܶܢ ܕܰܝ̈ܘܶܐ: ܘܥܰܠ ܡܣܳܡ ܒܪܺܝܫܳܐ ܕܳܐܬܶܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܥܰܠ ܡܳܪ̈ܘܕܶܐ ܘܥܰܠ ܚܰܛܳܝ̈ܐ.

ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܬܟܺܝܠܺܝܢ ܥܰܠ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܡܣܰܒܪܺܝܢ ܒܶܗ܆ ܡܥܳܕܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܕܕܰܠܩܽܘܒܠܳܐ ܡܥܺܝܪܺܝܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܩܪ̈ܳܒܶܐ ܚܰܣܺܝ̈ܢܶܐ. ܡܶܛܠ ܕܰܠܘܳܬ ܙܽܘ̈ܥܙܳܥܶܐ ܕܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܢܫܰܪܓܠܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܝܰܬܺܝܪܳܐܝܬ ܒܙܰܒܢܳܐ ܕܡܶܬܪܰܕܦܺܝܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܡܰܢ ܥܰܘܳܠܐܝܬ ܡܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܣܬܰܒܪܺܝܢ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ. ܘܺܐܝܬ ܠܰܢ ܕܢܺܐܠܰܦ ܡܶܢ ܛܘܒܳܢܳܐ ܕܰܘܺܝܕ. ܗܳܢܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܘܰܢܒܺܝܳܐ ܐܰܟܚܕܳܐ. ܟܰܕ ܓܶܝܪ ܩܳܡ ܥܠܰܘܗܝ ܪܕܽܘܦܝܳܐ ܡܶܢ ܫܳܐܘܳܠ ܚܡܽܘܗܝ܆ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܠܐ ܝܳܕܥܺܝܢ ܡܰܣܒܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܥܰܠ ܫܳܐܘܳܠ ܒܥܶܠܕܒܳܒܶܗ܇ ܕܓܰܒܪܰܐ ܗܘ ܟܺܐܢܳܐ ܘܙܰܕܺܝܩܳܐ. ܘܥܰܠ ܕܰܘܺܝܕ ܡܶܬܚܰܫܒܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܠܐ ܝܺܕܰܥܬܳܐ. ܘܟܺܐܢܳܐܺܝܬ ܪܕܺܝܦ ܘܰܛܪܺܝܕ ܡܶܢ ܫܳܐܘܳܠ. ܘܒܰܝܢܳܬ ܗܳܠܶܝܢ ܡܳܢܳܐ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܠܕܰܘܺܝܕ ܕܝܳܕܰܥ ܗܘܳܐ ܚܰܝܠܶܗ ܕܣܽܘܥܪܳܢܳܐ ܢܺܐܡܰܪ ܝܰܬܺܝܪܳܐܝܬ. ܘܟܰܕ ܒܶܗ ܒܰܪܕܽܘܦܝܳܐ ܥܰܙܺܝܙܳܐ ܕܰܢܦܰܠ ܓܶܢܣܳܐ ܕܰܥܡܳܠܺܝ̈ܩܳܝܶܐ܆ ܘܰܕܒܰܪܘ ܢܶܫܰܘ̈ܗܝ ܘܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܕܰܘܝܕ ܘܢܶܫ̈ܐ ܘܓܰܒܪ̈ܐ ܘܰܒܢܰܝ̈ܐ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܥܰܡܶܗ. ܘܥܰܡ ܟܽܠܗܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܡܶܬܬܰܘܣܰܦ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ‌ܐܽܘܠܨܳܢܶܗ ܪܛܽܘܢܝܳܐ ܕܓܰܒܪ̈ܶܐ ܕܥܰܡܶܗ ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܐܬܬܥܺܝܩܘ ܥܰܠ ܡܳܐ ܕܰܓܕܰܫ ܠܗܽܘܢ. ܘܩܳܡ ܗܘܰܘ ܠܡܶܪܓܡܶܗ ܠܕܰܘܺܝܕ. ܘܒܰܝܢܳܬ ܕܶܝܢ ܐܽܘܠܨܳܢܷ̈ܐ ܥܰܙܺܝ̈ܙܶܐ ܘܢܶܣܝܽܘ̈ܢܶܐ ܥܦܺܝ̈ܦܶܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܰܚܕܰܥܣܰܪ ܫܰܒܰܚ ܘܶܐܡܰܪ:

ܒܡܳܪܝܳܐ ܣܰܒܪܶܬ ܐܰܝܟܰܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܐܢܬܽܘܢ ܠܗ̇ ܠܢܰܦܫܝ: ܢܽܘܕܝ ܘܰܫܟܰܢܝ ܥܰܠ ܛܘܪ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܨܶܦܪܳܐ. ܠܡܳܢܳܐ ܠܰܡ ܕܶܐܥܪܽܘܩ ܡܚܰܦܛܺܝܢ ܐܢܬܽܘܢ ܠܺܝ. ܘܰܕܠܐ ܐܶܩܰܘܶܐ ܠܘܳܬ ܥܰܡܳܐ ܡܣܰܪܗܒܺܝܢ ܐܢܬܽܘܢ ܠܺܝ. ܘܕܶܐܫܒܽܘܩ ܠܢܶܣܝܽܘܢܳܐ ܘܶܐܫܰܢܶܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܐܢܬܽܘܢ ܠܺܝ. ܒܡܳܪܝܳܐ ܣܰܒܪܶܬ ܠܐ ܥܳܪܶܩ ܐܢܳܐ. ܘܠܳܐ ܡܰܪܦܶܐ ܐܢܳܐ ܠܗܰܘ ܕܰܐܚܺܝܕ ܐܢܳܐ ܒܶܗ ܓܰܘܣܳܐ. ܐܶܠܐ ܡܚܰܡܣܶܢ ܐܢܳܐ ܒܶܗ. ܘܰܬܟܺܝܠ‌ ܐܢܳܐ ܥܠܰܘܗܝ ܕܗܽܘ ܡܦܰܨܶܐ ܫܒܺܝܬܝ ܘܡܰܦܢܶܐ ܕܒܳܪܬܝ. ܐܶܠܐ ܡܶܛܠܡܳܢܳܐ ܐܶܡܰܪ ܟܬܳܒܳܐ܆ ܕܚܰܡܣܶܢ ܕܰܘܺܝܕ ܒܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܫܶܐܠ ܒܡܳܪܝܳܐ ܘܶܐܡܰܪ: ܐܶܪܕܽܘܦ ܒܳܬܰܪ ܓܰܝܣܳܐ ܗܳܢܳܐ: ܘܡܰܕܪܶܟ ܐܢܳܐ ܠܶܗ؟ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐ ܪܕܽܘܦ ܡܶܛܠ ܕܡܰܕܪܶܟ ܐܰܢܬ ܘܰܡܦܰܨܶܐ ܐܰܢܬ (ܐ ܫܡܘܐܝܠ ܠ: ܚ). ܘܗܳܠܶܝܢ ܐܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ ܕܡܰܘܕܥܳܐ ܬܰܫܥܺܝܬܳܐ ܕܰܟܬܳܒܷ̈ܐ ܕܰܥܒܰܕ ܕܰܘܺܝܕ ܒܚܰܪܒܳܐ ܕܰܥܡܳܠܺܝ̈ܩܳܝܶܐ. ܡܶܛܽܠ ‌ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܓܳܕ̈ܫܳܢ ܗ̈ܘܰܝ ܠܗܽܘܢ ܒܰܩܪܳܒܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܠܰܢܒܺܝܳܐ. ܠܘܳܬ ܢܺܝܫܳܐ ܡܥܰܠܝܳܐ ܕܪ̈ܘܚܳܢܝܳܬܳܐ. ܥܳܒܶܕ ܠܰܢ ܕܢܶܬܦܢܶܐ. ܢܶܫܒܽܘܩ ܫܰܪܒܳܗ̇ ܕܬܰܫܥܺܝܬܳܐ ܕܰܗܘܳܬ ܠܘܳܬ ܕܰܘܺܝܕ. ܟܰܕ ܐܶܬܢܰܒܺܝ ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ ܗܳܢܳܐ܆ ܙܳܕܶܩ ܕܰܢܥܰܩܶܒ ܥܰܠ ܡܶܠܰܘ̈ܗܝ ܕܡܰܙܡܽܘܪܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܘܢܶܒܥܶܐ ܣܽܘܟܳܠܐܴ ܕܰܛܡܺܝܪ ܒܗܶܝܢ. ܡܰܢ ܐܶܢܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܡܬܺܝ̈ܚܳܢ ܠܗܽܘܢ ܩܶܫ̈ܬܳܬܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܓܒܰܝܴ̈ܐ܆ ܘܡܰܢ ܐܶܢܽܘܢ ܕܫܳܕܶܝܢ ܡܰܢ ܒܥܰܡܛܳܢܳܐ ܒܰܬܪ̈ܺܝܨܰܝ ܠܶܒܳܐ. ܠܐ ܓܰܠܝܳܐ ܗܝ ܘܺܝܕܺܝܥܳܐ. ܕܡܶܢ ܕܰܝ̈ܘܶܐ ܘܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܕܫܺܐܕ̈ܐ ܡܶܬܟܰܫܛܺܝܢ ܥܰܠ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܟܰܕ ܠܐ ܡܶܬܚܙܶܝܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܟܳܫܛܺܝܢ. ܘܰܢܫܰܪܶܐ ܡܶܟܺܝܠ ܕܢܰܥܶܠ ܬܰܫܥܺܝܬܳܐ ܕܡܰܙܡܽܘܪܳܐ.

ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܐ ܠܰܡ ܚܰܛܳܝܷ̈ܐ ܡܠܰܘ ܩܶܫܬܳܐ. ܗܳܝܕܶܝܟ ܥܰܠ ܕܰܘܺܝܕ ܥܰܡܠܺܝ̈ܩܳܝܶܐ. ܥܰܠ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܕܶܝܢ܆ ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܶܗ ܕܗܰܘ ܥܡܳܠܺܝܩ ܡܶܬܝܰܕܥܳܢܳܐ.

ܐܰܬܩܶܢܘ ܓܶܐܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܥܰܠ ܝܰܬܪ̈ܶܐ: ܠܡܶܫܕܳܐ ܒܛܽܘܫܝܳܐ ܘܰܒܥܰܡܛܳܢܳܐ ܒܰܬܪ̈ܺܝܨܰܝ ܠܶܒܳܐ. ܗܳܢܽܘܢ ܠܰܡ ܕܫܳܕܶܝܢ ܠܐ ܡܶܬܚܙܶܝܢ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܶܝܢ ܕܒܳܠܥܺܝܢ ܡܶܬܚܙܶܝܢ. ܘܺܐܝܬ ܐܶܡܰܬܝ ܕܟܰܕ ܗܰܘ ܕܡܳܚܶܐ܆ ܢܳܐܰܚ ܓܶܐܪܶܗ ܥܰܠ ܡܚܽܘܬܳܐ ܕܰܡܩܰܒܠܳܢܶܗ. ܐܶܠܐ ܗܰܘ ܕܒܳܠܰܥ܆ ܠܐ ܟܳܐܶܒ ܠܶܗ ܥܰܠ ܡܚܽܘܬܳܐ. ܘܶܐܡܰܬܝ ܓܶܝܪ ܕܒܳܠܰܥ ܐܢܳܫ ܒܓܶܐܪܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ܆ ܠܐ ܡܶܬܬܦܺܝܣ ܕܢܰܫܰܪ ܕܰܡܚܽܘܬܳܐ ܗ̱ܝ ܗܳܕܶܐ ܕܡܶܢ ܓܶܐܪܳܐ ܫܺܐܕܳܢܳܝܳܐ ܐܶܬܡܰܚܝܰܬ ܒܶܗ ܘܠܐ ܬܽܘܒ ܓܶܐܪܳܐ ܕܰܚܣܳܡܳܐ ܐܰܘ ܓܶܐܪܳܐ ܕܰܒܥܶܠܕܒܳܒܽܘܬܳܐ܆ ܐܰܘ ܕܒܺܝܫܽܘܬ ܥܰܝܢܳܐ. ܐܰܘ ܕܣܶܢ̱ܐܬܳܐ. ܘܣܰܓܺܝܷ̈ܐܐ ܓܶܐܪ̈ܶܐ ܡܳܚܶܝܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܠܩܽܘܒܠܳܐ. ܘܟܰܕ ܝܳܕܥܺܝܢ ܗܶܢܽܘܢ ܡܰܚ̈ܘܳܬܳܐ ܕܡܶܢܗܽܘܢ. ܐܶܠܐ ܬܪ̈ܺܝܨܰܝ ܠܶܒܳܐ ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ. ܠܐ ܛܰܥ̈ܝܳܢ ܠܗܽܘܢ ܛܳܟ ܡܰܚ̈ܘܳܬܳܐ ܕܡܶܢ ܓܶܐܪ̈ܶܐ ܡܶܬܝܰܕ̈ܥܳܢܶܐ. ܐܺܝܬ ܓܶܝܪ ܣܰܓܺܝܷ̈ܐܐ ܕܟܰܕ ܡܶܫܬܰܦ̈ܕܳܢ ܢܰܦ̈ܫܳܬܗܽܘܢ ܘܰܡܡܰܚܶܝܢ ܦܰܓܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܒܚܽܘܪܳܦܳܐ ܕܓܰܘܪܳܐ ܘܩܶܛܠܳܐ ܘܙܳܢܝܽܘܬܳܐ ܘܰܕܪܳܡܽܘܬܳܐ ܘܰܕܦܰܚܙܽܘܬܳܐ ܘܰܕܠܰܥܒܽܘܬܳܐ. ܘܡܳܚܶܝܢ ܒܗܽܘܢ ܐܶܪ̈ܝܛܝܩܳܝܶܐ ܕܠܐ ܗܰܝܡܳܢܘܽܬܳܐ. ܘܰܡܚܰܦܶܝܢ ܘܛܳܡܪܺܝܢ ܡܽܘܡܳܐ ܕܡܰܚ̈ܘܳܬܗܽܘܢ. ܘܡܶܫܬܰܘܕܶܝܢ ܚܽܘܠܡܳܢܳܐ. ܟܰܕ ܛܳܒ ܟܪܺܝܗܺܝܢ ܘܰܣܒܺܝܣܺܝܢ ܒܡܰܚ̈ܘܳܬܳܐ ܕܡܶܢ ܓܶܐܪ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ܆ ܘܥܰܠ ܕܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܡܡܰܚ̈ܝܰܝ ܒܠܽܘ̈ܠܝܳܬܳܐ ܕܕܰܝ̈ܘܶܐ܆ ܐܶܡܰܪ ܬܢܳܢ ܢܒܺܝܳܐ.

ܡܶܛܠ ܕܡܶܕܶܡ ܕܥܰܬܶܕܬ ܣܚܰܦܘ. ܘܩܳܡܘ ܕܠܐ ܡܰܪܓܫܳܢܽܘܬܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܦܽܘܩ̈ܕܳܢܰܝܟ. ܘܚܰܒܶܠܘ ܢܳܡܘܣܳܟ ܗܰܘ ܕܡܰܠܶܦ ܘܡܰܪܬܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܕܰܚܩܽܘܗܝ ܗܘܰܘ ܠܡܺܐܡܰܪ ܩܽܘܫܬܳܐ. ܘܰܠܟܽܠ ܡܰܢ ܕܰܡܟܰܘܶܢ ܘܡܰܟܶܣ ܡܶܢܗܽܘܢ. ܘܥܰܠܗܳܝ ܕܶܐܬܛܠܶܡ ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܡܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܶܐܫܬܰܦܰܕܘ ܡܶܢ ܓܶܐܪ̈ܶܐ ܡܰܒ̱ܐܫ̈ܢܶܐ ܕܳܐܟܶܠܩܰܪܨܳܐ. ܐܰܘܣܶܦ ܕܶܝܢ ܢܒܺܝܳܐ ܘܶܐܡܰܪ:

ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܕܶܝܢ ܡܳܢܳܐ ܥܳܒܶܕ. ܕܠܐ ܩܶܫ̈ܬܳܬܳܐ ܡܶܬܝܰܕ̈ܥܳܢܶܐ ܡܢܺܝ̈ܚܳܢ ܒܰܩܪܳܒܳܐ܆ ܕܫܳܕܶܝܢ ܒܰܩܪܳܒܳܐ ܒܥܰܡܛܳܢܳܐ ܟܰܕ ܠܳܐ ܡܶܬܚܙܶܝܢ. ܘܠܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܒܠܰܥܘ ܡܶܢܗܽܘܢ ܫܳܠܶܝܢ ܡܶܢ ܕܰܡܣܰܚܦܺܝܢ ܘܰܡܚܰܒܠܺܝܢ. ܡܶܕܶܡ ܕܥܰܬܕܰܬ ܪܽܘܚܳܐ ܕܚܶܟܡܬܳܟ. ܘܰܐܠܦܰܬ ܪܽܘܚܳܐ ܠܙܰܕܺܝ̈ܩܰܝܟ ܕܢܰܪܬܽܘܢ ܠܥܰܡܳܟ. ܐܶܠܐ ܡܶܟܳܐ ܡܰܝܬܶܐ ܒܳܬܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܘܳܐܡܰܪ ܠܘܳܬ ܗܰܘ ܕܡܶܬܟܰܬܰܫ. ܠܐ ܬܶܕܚܰܠ ܠܐ ܬܙܽܘܥ. ܠܐ ܬܰܪܚܶܩ ܡܶܢ ܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܕܰܩܪܳܒܳܐ܆ ܕܗܳܐ ܥܰܝ̈ܢܰܘܗܝ ܕܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܚܳܝܪ̈ܳܢ ܒܰܐܓܽܘܢܳܟ. ܗܳܐ ܒܬܰܟܬܽܘܫܳܟ ܡܶܬܒܰܩܶܐ ܗܰܘ ܕܰܛܥܺܝܢ ܟܠܺܝܠܳܐ ܠܙܰܟܳܝܷ̈ܐ.

ܡܳܪܝܳܐ ܒܗܰܝܟܠܐ ܕܩܘܕܫܶܗ. ܘܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܚܳܐܰܪ ܘܚܳܙܶܐ ܢܶܟܠܳܐ ܕܰܒܠܶܒܳܐ ܕܰܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝܟ.

ܡܳܪܝܳܐ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܟܽܘܪܣܝܶܗ. ܘܰܩܕܳܡܰܘܗܝ ܡܶܬܬܕܺܝܢܺܝܢ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܶܐ ܘܠܰܝܬ ܒܥܰܡܛܳܢܳܐ ܡܰܘܬܒܳܐ ܠܐܠܳܗܳܐ. ܕܰܒܢܽܘܗܪܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܡܰܬܩܰܢ ܟܽܘܪܣܝܶܗ. ܐܰܝܟܳܐ ܕܠܰܝܬ ܐܰܬܪܳܐ ܠܚܶܫܘܟܳܐ ܠܰܡܚܰܘܳܝܽܘ ܫܽܘܠܛܳܢܶܗ. ܐܰܢܬ ܠܰܡ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܚܽܘܪ ܠܰܐܝܟܳܐ ܕܝܳܬܶܒ ܡܰܠܟܳܟ ܘܰܐܠܳܗܳܟ. ܒܰܫܡܰܝܰܐ ܗ̱ܘ ܟܽܘܪܣܝܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ.

ܘܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ ܚܳܙ̈ܝܳܢ ܘܬܶܡܪ̈ܰܘܗܝ ܒܳܚܪܺܝܢ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܠܰܝܬ ܠܰܡ ܕܢܶܫܟܰܚ ܢܰܛܥܶܐ ܒܗܰܘ ܕܰܐܝܟ ܕܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܥܶܠܳܝܳܐ. ܒܢܽܘܗܪܳܐ ܒܳܚܰܪ ܘܚܳܙܶܐ ܥܒܳܕ̈ܝܗܽܘܢ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ܆ ܠܡܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܡܫܰܡܰܗ ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܘܬܶܡܪ̈ܶܐ. ܟܽܠܶܗ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܦܫܺܝܛܳܐ ܘܰܡܥܰܠܰܝ ܡܶܢ ܪܽܘܟܳܒܳܐ. ܠܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܶܗ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܩܪܳܐ ܥܰܝ̈ܢܶܐ. ܕܰܒܗܽܘܢ ܚܳܙܶܐ ܛܶܫܝܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܬܶܡܪ̈ܰܘܗܝ ܕܶܝܢ ܠܕܺܝ̈ܢܰܘܗܝ ܡܫܰܡܰܗ܆ ܗܶܢܽܘܢ ܓܶܝܪ ܒܳܚܪܺܝܢ ܘܒܳܕܩܺܝܢ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܘܒܳܬܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܡܰܪ:

ܡܳܪܝܳܐ ܒܳܚܰܪ ܠܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ. ܠܡܳܢܳܐ ܓܶܝܪ ܐܶܡܰܪ: ܕܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܒܳܚܪܺܝܢ ܬܶܡܪ̈ܶܐ ܕܥܰܝ̈ܢܰܘܗܝ. ܠܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܡܳܪܝܳܐ ܒܳܚܰܪ. ܒܗܳܕܶܐ ܨܳܒܶܐ ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܕܠܐ ܡܰܝܬܶܐ ܠܗܽܘܢ ܠܒܽܘܚܪܳܢܳܐ ܠܟܺܐܢܷ̈ܐ ܩܕܳܡ ܥܰܘܴ̈ܠܐ. ܘܠܐ ܡܦܰܪܣܶܐ ܠܗܽܘܢ ܠܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܩܕܳܡ ܚܰܛܳܝܷ̈ܐ܆ ܟܰܕ ܠܳܐ ܡܰܪܓܫܺܝܢ ܥܰܘܴ̈ܠܶܐ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܡܽܘ̈ܡܶܐ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ. ܘܗܳܕܶܐ ܐܶܡܰܪ ܢܒܺܝܳܐ ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܕܠܰܝܬ ܕܰܕܟܶܐ ܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܡܶܢ ܚܛܳܗܷ̈ܐ. ܘܟܰܕ ܝܺܕܰܥܘ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ܆ ܐܶܣܬܰܪܗܰܒܘ ܘܰܐܚܠܶܡܘ ܡܽܘܡܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ. ܘܰܒܣܰܡ̱̈ܡܳܢܶܐ ܕܰܨܠܰܘ̈ܬܳܐ ܕܰܟܺܝܘ ܣܽܘܪ̈ܛܶܐ ܘܫܽܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܡܶܢ ܓܶܐܪ̈ܶܐ ܕܒܺܝܫܳܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܕܳܢܰܬ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ. ܕܰܒܕܺܝ̈ܢܶܐ ܕܬܶܡܪ̈ܰܘܗܝ ܕܕܰܝܳܢܳܐ ܠܳܐ ܢܶܬܦܰܪܣܽܘܢ ܘܢܶܬܒܰܚܪܽܘܢ. ܐܶܠܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܗܽܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܒܳܚܰܪ ܘܰܡܟܰܘܶܢ ܠܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ. ܘܒܰܝ̈ܢܰܘܗܝ ܘܰܠܗܽܘܢ ܡܰܚܠܶܡ ܘܰܡܕܰܟܶܐ ܡܽܘܡܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܡܰܥܶܠ ܠܗܽܘܢ ܠܒܽܘܣܳܡܳܐ ܕܰܓܢܽܘܢܶܗ. ܥܰܠ ܥܱ̈ܘܳܠܶܐ ܕܶܝܢ ܠܰܘ ܗܳܟܰܢܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܒܣܶܢ̱ܐܬܳܐ ܕܳܚܶܩ ܠܗܽܘܢ ܘܡܰܪܚܶܩ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܬܰܪܥܶܗ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ: ܐܰܪܚܶܩܘ ܠܟܽܘܢ ܡܶܢܝ ܦܳܠܚܱ̈ܝ ܥܰܘܠܳܐ (ܠܘܩܐ ܝܓ: ܟܙ). ܘܥܰܠܗܳܝ ܐܶܡܰܪ ܢܒܺܝܳܐ.

ܠܥ̈ܘܠܐ ܘܰܠܪ̈ܳܚܡܰܝ ܥܰܘܠܐ ܣܢܳܬ ܢܰܦܫܶܗ. ܗܳܠܶܝܢ ܠܐ ܐܳܬܶܝܢ ܠܒܽܘܚܪܳܢܳܐ ܘܠܳܐ ܥܳܐܠܺܝܢ ܠܕܺܝܢܳܐ ܕܡܰܘܕܰܥ ܛܳܒ̈ܬܳܐ ܘܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ. ܐܶܠܐ ܡܶܢ ܪܽܘܚܩܳܐ ܩܳܝܡܺܝܢ ܘܰܡܣܰܟܶܝܢ ܕܢܶܦܽܘܩ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܦܣܳܩܳܐ ܡܰܪܺܝܪܳܐ. ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܕܶܝܢ ܕܡܶܬܒܰܚܪܺܝܢ ܘܳܐܦܠܐ ܓܡܺܝܪܳܐܝܬ ܡܶܬܚܰܝܒܺܝܢ܆ ܐܰܝܟ ܡܶܕܶܡ ܕܛܳܒ̈ܬܳܐ ܡܶܣܬܰܒܪܺܝܢ ܕܰܥܒܰܕܘ. ܥܰܠܗܳܕܶܐ ܠܰܘ ܠܰܓܡܳܪ ܡܶܬܚܰܝܒܺܝܢ ܒܕܺܝܢܳܐ. ܥܱ̈ܘܳܠܶܐ ܕܶܝܢ ܕܰܣܢܳܬ ܢܰܦܫܶܗ ܘܪ̈ܳܚܡܰܝ ܥܰܘܠܳܐ܆ ܠܰܝܬ ܠܗܽܘܢ ܣܰܒܪܳܐ ܕܡܶܬܦܰܨܝܳܢܽܘܬܳܐ ܡܶܢ ܬܰܫܢܺܝ̈ܩܶܐ. ܐܰܘ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܗܽܘ ܡܳܪܝܳܐ ܒܳܚܰܪ ܠܗܽܘܢ܆ ܡܶܫܬܰܟܚܺܝܢ ܒܓܰܒܳܐ ܕܚܰܝܳܒܽܘܬܳܐ. ܕܰܗܒܳܐ ܕܡܶܬܒܚܰܪ ܓܶܝܪ ܠܰܘ ܡܶܛܠ ܕܢܶܬܶܐܟܶܠ ܡܶܢ ܢܽܘܪܳܐ ܥܳܐܶܠ ܠܓܰܘ ܟܽܘܪܳܐ. ܐܶܠܐ ܡܰܢ ܕܢܰܪܦܶܐ ܬܰܡܳܢ ܣܽܘܠܳܐܢܶܗ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܕܰܗܒܳܐ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܡܳܐ ܕܥܳܒܰܪ ܒܢܽܘܪܳܐ ܗܳܝ ܕܒܳܚܰܪ ܒܳܗ̇ ܡܳܪܝܳܐ ܠܟܽܠ ܒܣܰܪ. ܠܰܘ ܗܽܘ ܕܰܗܒܳܐ ܦܳܐܶܫ ܒܓܰܘ ܢܽܘܪܳܐ܆ ܐܶܠܐ ܗܽܘ ܟܝܳܢܳܐ ܫܳܦܰܪ ܘܡܶܬܕܰܟܶܐ ܡܶܢ ܨܳܐܬܶܗ. ܘܡܳܐ ܕܶܐܨܛܰܠܰܠ ܡܩܰܒܶܠ ܠܶܗ ܥܽܘܒܳܐ ܢܺܝܚܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. ܘܰܐܟܙܢܳܐ ܕܰܒܚܰܪ ܐܰܬܽܘܢܳܐ ܠܗܳܠܶܝܢ ܬܠܳܬܳܐ ܛܠܳܝܷ̈ܐ ܒܓܰܘ ܒܳܒܶܝܠ ܘܝܶܗܒܰܬ ܐܶܢܽܘܢ ܢܽܘܪܳܐ ܕܟܰܝܴ̈ܐ ܘܫܰܦܺܝܪ̈ܶܐ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܒܳܚܪܳܐ ܢܽܘܪܳܐ ܠܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܒܥܳܠܡܳܐ ܚܰܕܬܳܐ. ܘܢܳܛܪܳܐ ܠܗܽܘܢ ܕܠܐ ܚܒܳܠܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܢܶܛܪܰܬ ܢܽܘܪܳܐ ܒܳܒܠܳܝܬܳܐ ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܠܐ ܐܶܬܟܰܬܰܡܘ ܒܣܶܓܕܰܬ ܨܰܠܡܷ̈ܐ. ܘܒܳܬܰܪܟܶܢ ܦܳܢܝܳܐ ܐܺܝܕܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܬܰܗܦܶܟ ܦܽܘܪܥܳܢܳܐ ܥܰܠ ܪ̈ܰܫܝܥܶܐ ܟܰܕ ܡܰܡܛܪܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܓܶܐܪ̈ܶܐ ܚܰܪ̈ܺܝܦܶܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ. ܐܰܘܟܺܝܬ ܦܰܚ̈ܐ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܳܐ ܢܒܺܝܳܝܬܳܐ ܕܶܐܡܪܰܬ.

ܕܰܢܚܶܬܘ ܥܰܠ ܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܦܰܚܷ̈ܐ ܐܰܝܟ ܡܶܛܪܳܐ: ܢܽܘܪܳܐ ܘܟܶܒܪܺܝܬܳܐ. ܘܪܽܘܚܳܐ ܕܰܡܚܽܘܬܳܐ ܡܢܳܬܳܐ ܕܟܳܣܗܽܘܢ. ܠܡܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܕܦܰܚܷ̈ܐ ܕܢܳܚܬܺܝܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܡܶܛܪܳܐ. ܐܰܟܙܢܳܐ ܓܶܝܪ ܕܠܰܝܬ ܠܡܶܥܪܰܩ ܡܶܢ ܛܽܘ̈ܦܰܝ ܡܶܛܪܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܡܣܳܡ ܒܪܺܝܫܳܐ ܕܳܐܬܶܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܒܕܺܝܢܳܐ ܟܺܐܢܳܐ. ܥܰܠ ‌ܐܳܟܶܠܩܰܪܨܳܐ ܡܳܪܽܘܕܳܐ ܘܥܰܠ ܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܦܰܠܚܽܘܗܝ ܒܥܰܘܠܳܐ. ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܢܶܚܬܰܬ ܥܰܠ ܣܕܽܘ̈ܡܳܝܶܐ. ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܳܡܘܪ̈ܰܘܗܝ ܕܰܐܬܪܳܐ ܚܰܒܠܰܬ ܘܰܠܟܽܠ ܕܺܐܝܬ ܒܶܗ ܒܢܽܘܪܳܐ ܘܟܶܒܪܺܝܬܳܐ. ܦܰܚܷ̈ܐ ܡܫܰܡܰܗ ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܢܳܚܬܺܝܢ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ܆ ܡܶܛܠ ܕܳܐܚܕܺܝܢ ܠܥܰܘܴ̈ܠܶܐ ܘܠܰܝܬ ܕܡܶܬܦܰܨܶܐ. ܘܰܐܝܟܰܢ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܠܡܶܥܪܰܩ ܡܶܢ ܗܰܘ ܕܡܰܩܪܶܒ ܥܰܡܗܽܘܢ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܗܳܝ ܕܠܐ ܡܰܨܝܳܐ. ܡܢܳܬܳܐ ܓܶܝܪ ܕܰܡܛܳܬ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ܆ ܪܘܚܳܐ ܕܰܡܚܽܘܬܳܐ܆ ܗ̇ܝ ܕܠܰܝܬ ܠܡܶܫܬܐܳܠܽܘ ܡܶܢܳܗ̇ ܘܡܶܢ ܬܶܛܪܳܐ ܕܥܳܩܬܳܗ̇. ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܬܦܰܪܥܺܝܢ ܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܐܰܝܟ ܚܽܘܒ̈ܠܐܷ ܕܰܐܪܡܺܝܘ. ܡܶܛܠ ܕܰܕܠܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܚܰܝܶܒܘ ܘܩܰܛܶܠܘ ܠܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ. ܐܳܦ ܕܠܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܢܶܬܚܰܝܒܽܘܢ.

ܡܶܛܽܠ ܕܙܰܕܺܝܩ ܗܘ ܡܳܪܝܳܐ ܘܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܪܳܚܶܡ: ܘܰܬܪܺܝܨܽܘܬܳܐ ܚܳܙ̈ܝܳܢ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ. ܘܠܐ ܡܶܫܟܰܚ ܠܰܡܚܳܪ ܒܥܰܘܴ̈ܠܶܐ ܡܶܛܠ ܕܙܰܕܺܝܩܰܐ ܗ̄ܘ. ܘܠܳܐ ܡܶܬܛܦܺܝܣ ܠܰܡܚܳܪ ܒܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܡܦܰܬܠܺܝܢ ܫܒܺܝ̈ܠܰܝܗܽܘܢ. ܡܶܛܠ ܕܰܬܪܺܝܨܽܘܬܳܐ ܚܳܙ̈ܝܳܢ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ. ܕܠܶܗ ܝܳܐܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܝܢ܀

ܡܙܡܘܪܐ ܕܬܪܥܣܪ

ܕܡܰܘܕܰܥ ܕܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܓܡܰܪ ܛܳܒܳܐ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ: ܘܠܰܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܗܰܝܡܳܢܘܬܳܐ ܒܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ: ܐܶܬܓܠܝ̣ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܰܒܣܰܪ ܥܰܠ ‌ܐܰܪܥܳܐ ܘܰܦܪܰܩ ܠܥܳܠܡܳܐ.

ܒܥܳܬܳܐ ܡܰܠܝܰܬ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܐ ܠܺܝ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇܆ ܗܳܝ ܕܶܐܥܰܩܶܒ ܚܰܬܺܝܬܳܐܝܬ. ܘܶܐܫܟܰܚ ܥܶܠܬܳܐ ܕܡܶܢܳܗ̇ ܫܩܰܠ ܕܰܘܺܝܕ ܗܰܘ ܢܒܺܝܳܐ ܘܰܡܙܰܡܪܳܢܳܐ ܘܶܐܬܢܰܒܺܝ ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܰܬܪܶܥܣܰܪ܆ ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܦܫܺܝܩܳܐܝܬ ܢܰܝܬܶܐ ܠܓܶܠܝܳܐ. ܐܳܦ ܦܽܘܫܳܩܶܗ ܗܰܘ ܪܽܘܚܳܢܳܐ. ܒܗܳܝ ܓܶܝܪ ܕܰܕܠܳܐ ܥܶܠܬܳܐ ܚܰܕ ܡܶܢ ܡܰܙܡܽܘܪ̈ܶܐ ܠܐ ܐܶܬܡܰܠܰܠ. ܡܶܢ ܥܷ̈ܠܠܳܬܗܽܘܢ ܡܶܫܟܚܺܝܢܰܢ ܟܡܳܐ ܙܰܒ̈ܢܺܝܢ ܐܳܦ ܦܽܘܫܳܩܰܝ̈ܗܘܢ ܒܰܟܬܳܒܳܐ ܕܛܽܘܒܳܢܳܐ ܫܡܽܘܐܶܝܠ ܡܚܰܘܶܐ܆ ܕܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܺܝܬܶܒ ܕܰܘܺܝܕ ܠܘܳܬ ܐܰܟܺܝܫ ܡܰܠܟܳܐ ܕܰܦܠܶܫܬܳܝܷ̈ܐ ܫܰܢ̱ܬܳܐ ܚܕܳܐ ܘܝܰܪ̈ܚܶܐ ܐܰܪܒܥܳܐ. ܗܘܳܐ ܩܪܳܒܳܐ ܠܰܦܠܶܫܬܳܝܷ̈ܐ ܥܰܡ ܒܢܱ̈ܝ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܗܰܘ ܕܒܶܗ ܫܶܩܠܰܬ ܫܽܘܠܳܡܳܐ ܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܕܫܳܐܘܳܠ. ܘܟܰܕ ܢܦܰܩ ܐܰܟܺܝܫ ܕܢܺܐܙܰܠ ܠܰܩܪܳܒܳܐ ܕܝܣܪܳܐܝܠ܆ ܐܶܡܰܪ ܠܕܰܘܺܝܕ. ܡܶܕܰܥ ܬܶܕܰܥ: ܕܥܰܡܝ ܬܶܦܽܘܩ ܠܰܩܪܳܒܳܐ ܕܡܰܫܪܺܝܬܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܕܰܘܺܝܕ. ܡܶܛܠܗܳܢܳܐ ܐܰܢܬ ܬܶܕܰܥ ܡܶܕܶܡ ܕܰܥܬܺܝܕ ܕܢܶܥܒܶܕ ܥܰܒܕܳܟ (ܐ ܫܡܘܐܝܠ ܟܚ: ܐ-ܒ). ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܢܦܰܩ ܐܰܟܺܝܫ ܢܺܐܙܰܠ ܠܰܩܪܳܒܳܐ ܘܥܰܡܶܗ ܟܽܠܗܽܘܢ ܛܪ̈ܽܘܢܶܐ ܕܰܦܠܶܫܬܳܝܷ̈ܐ. ܘܕܰܘܺܝܕ ܬܽܘܒ ܘܓܰܒܪ̈ܰܘܗܝ ܥܰܡܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܥܰܡܶܗ. ܟܰܕ ܚܙܰܘ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐܟܺܝܫ ܐܳܡܪܺܝܢ. ܡܳܢܳܐ ܥܳܒܕܝܢ ܗܳܠܶܝܢ (ܐ ܫܡܘܐܝܠ ܟܛ: ܓ). ܘܟܰܕ ܦܰܢܺܝ ܠܗܽܘܢ ܐܰܟܺܝܫ ܦܶܬܓܳܡܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ: ܕܰܒܡܳܢܳܐ ܡܶܬܪܰܥܶܐ ܓܰܒܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܥܰܡ ܡܳܪܶܗ. ܐܶܠܐ ܒܪܺܝܫܰܢ ܕܺܝܠܰܢ (ܐ ܫܡܘܐܝܠ ܟܛ: ܕ). ܘܰܡܥܰܛܦܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܶܗ ܛܪ̈ܽܘܢܶܐ ܕܰܦܠܶܫܬܳܝ̈ܐ ܠܕܰܘܺܝܕ ܡܶܢ ܩܪܳܒܳܐ ܟܰܕ ܡܩܰܕܡܺܝܢ ܗܘܰܘ ܕܳܚܠܺܝܢ. ܕܕܰܠܡܳܐ ܢܶܬܗܰܦܟܽܘܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܘܰܢܒܰܛܶܠ ‌ܐܶܢܽܘܢ ܘܦܽܘܪܢܳܣܳܐ ܗܳܘܶܐ ܗܘܳܐ ܗܳܝܕܶܝܢ ܠܰܘ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܒܨܶܒܝܳܢܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܐܰܥܛܦܽܘܗܝ ܠܕܰܘܺܝܕ. ܐܶܠܐ ܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܣܰܓܝ̈ܐܬܳܐ ܓܶܝܪ ܗܘܱ̈ܝ ܚܠܳܦ ܕܰܘܺܝܕ ܬܰܡܳܢ. ܘܰܚܕܳܐ ܡܰܢ: ܕܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܓܰܒܪܳܐ ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܡܥܰܕܪܳܢܳܐ ܠܐܢ̈ܫܳܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ. ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܕܶܝܢ: ܕܠܐ ܐܳܙܶܠ ܠܰܩܪܳܒܳܐ ܗܰܘ ܕܡܺܝܬ ܒܶܗ ܫܳܐܘܳܠ܆ ܢܺܐܡܰܪ ܥܰܡܳܐ ܕܡܶܢ ܕܰܘܺܝܕ ܐܶܬܩܛܶܠ. ܕܰܬܠܳܬ ܕܶܝܢ: ܕܶܐܠܽܘܠܳܐ ܠܳܐ ܡܦܰܨܶܐ ܗܘܳܐ ܠܢܶܫܰܘ̈ܗܝ ܘܠܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܡܶܢ ܫܶܒܝܳܐ ܕܥܰܡܠܺܝܩ̈ܝܶܐ ܒܙܰܒܢܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܕܩܳܡܘ ܥܰܠ ܕܰܘܺܝܕ ܟܺܐܡܽܘ̈ܢܶܐ ܗܳܠܶܝܢ. ܘܶܐܙܕܶܩܦ ܥܠܰܘܗܝ ܡܰܚܫܽܘܠܳܐ ܡܶܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܥܪܰܩ ܠܘܳܬܗܽܘܢ ܘܶܐܬܓܰܘܰܣ ܒܗܽܘܢ. ܥܰܠ ܕܚܳܙܶܐ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܕܶܐܫܬܰܚܠܰܦܘ ܠܘܳܬܶܗ܆ ܡܶܢ ܛܳܒܬܳܐ ܗܳܝ ܕܚܰܘܺܝܘ ܠܶܗ ܩܰܕܡܳܐܝܬ ܟܰܕ ܥܪܰܩ ܨܶܐܕܰܝܗܽܘܢ. ܐܶܬܬܙܺܝܥ ܒܪܽܘܚܳܐ ܕܰܢܒܺܝܽܘܬܳܐ. ܘܶܐܬܢܰܒܺܝ ܘܶܐܡܰܪ ܗܘܳܐ:

ܦܪܽܘܩ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܛܠ ܕܰܓܡܰܪ ܛܳܒܳܐ: ܘܒܶܛܠܰܬ ܗܰܝܡܳܢܘܬܳܐ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ. ܘܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܣܪܺܝܩܽܘܬܳܐ ܡܡܰܠܠܺܝܢ: ܓܰܒܪܳܐ ܥܰܡ ܚܰܒܪܶܗ ܒܣܶܦ̈ܘܳܬܳܐ ܡܦܰܠܓ̈ܬܳܐ. ܒܠܶܒܳܐ ܘܰܒܠܶܒܳܐ ܡܡܰܠܠܺܝܢ. ܡܳܐ ܕܶܝܢ ܕܰܓܡܰܪ ܠܶܗ ܛܳܒܳܐ. ܠܰܝܬ ܐܰܬܪܳܐ ܠܛܳܒܬܳܐ ܘܠܳܐ ܡܳܐ ܕܶܐܫܬܰܠܛܰܬ ܒܺܝܫܬܳܐ. ܐܺܝܬ ܡܰܥܰܠܬܳܐ ܠܛܳܒܬܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܡܶܬܕܰܘ̈ܕܳܢ ܠܗܶܝܢ ܡܶܟܺܝܠ ܟܠܗܶܝܢ ܬܰܩܢ̈ܬܳܐ. ܘܡܳܐ ܬܽܘܒ ܣܶܦ̈ܘܳܬܳܐ ܡܦܰܠܓ̈ܬܳܐ܆ ܠܰܝܬ ܬܪܺܝܨܽܘܬܳܐ ܠܘܳܬ ܡܡܰܠܠܳܢܷ̈ܐ. ܐܶܠܐ ܟܰܕ ܐܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ ܡܡܰܠܠܺܝܢ. ܘܰܐܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ ܡܶܬܪܰܥܶܝܢ ܘܣܳܥܪܺܝܢ. ܘܟܰܕ ܫܠܳܡܳܐ ܡܡܰܠܶܠ ܦܽܘܡܳܐ ܐܰܝܟ ܕܢܰܛܥܶܐ܆ ܒܥܶܠܕܒܳܒܽܘܬܳܐ ܟܡܺܝܢܳܐ ܒܓܰܘ ܠܶܒܳܐ. ܘܡܳܐ ܕܶܝܢ ܕܶܐܬܦܰܠܓܰܬ ܠܳܗ̇ ܢܰܦܫܳܐ ܠܰܬܪܶܝܢ ܡܳܪ̈ܰܘܳܢ. ܠܰܝܬ ܐܰܬܪܳܐ ܠܚܺܐܪܘܬܳܐ ܘܰܠܢܰܟܦܽܘܬܳܐ. ܘܡܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܠܶܗ ܗܰܘ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܥܦܺܝܦܳܐ ܘܰܨܢܺܝܥܳܐ. ܠܰܝܬ ܒܶܗ ܕܽܘܟܬܳܐ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܐܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ ܐܳܡܰܪ: ܘܰܐܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ ܣܳܥܰܪ. ܐܰܝܟ ܕܳܐܦ ܗܳܫܳܐ ܚܳܙܶܝܢܰܢ ܫܟܺܝ̈ܚܳܢ ܠܘܳܬ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ. ܕܟܰܕ ܡܶܫܬܰܘܕܶܝܢ ܢܰܟܦܽܘܬܳܐ ܒܶܐܣܟܺܡܳܐ ܒܰܪܳܝܳܐ. ܡܫܰܟܪ̈ܳܬܳܐ ܣܳܥܪܺܝܢ ܒܟܶܣܝܳܐ. ܘܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܬܽܘܒ ܕܡܶܫܬܰܘܕܶܝܢ ܨܰܘܡܳܐ ܘܥܳܢܘܳܝܽܘܬܳܐ ܩܕܳܡ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ܆ ܘܡܶܢ ܠܓܰܘ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܠܰܥ̈ܒܶܐ ܘܳܐܣܽܘ̈ܛܶܐ. ܘܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܡܰܠܦܺܝܢ ܡܣܰܪܩܽܘܬܳܐ ܘܰܐܒܺܝܠܽܘܬܳܐ ܠܥܺܝܢ ܥܳܠܡܳܐ. ܘܡܶܫܬܰܟܚܺܝܢ ܡܫܰܥܒ̈ܕܶܐ ܠܡܳܡܽܘܢܳܐ ܘܰܠܪܶܚܡܰܬ ܟܶܣܦܳܐ. ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܟܽܠ ܐܢܳܫ. ܘܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܡܶܫܬܰܘܕܶܝܢ ܒܬܽܘܠܽܘܬܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ. ܘܓܳܥܨܺܝܢ ܡܶܢ ܙܽܘܘܳܓܳܐ ܒܰܕܡܶܬܦܰܪܣܺܝܢ ܕܢܰܛܥܽܘܢ ܒܚܰܙܳܝܷ̈ܐ. ܘܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܒܰܥܒܳܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܓܰܝܳܪ̈ܶܐ ܘܰܡܚܰܒ̈ܠܶܐ. ܕܡܶܛܠܬܗܽܘܢ ܕܗܳܠܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܡܳܪܰܢ. ܐܶܙܕܰܗ̱ܪܘ ܡܶܢ ܢܒܺܝܷ̈ܐ ܕܰܓ̈ܠܐ: ܕܳܐܬܶܝܢ ܠܘܳܬܟܽܘܢ ܒܰܠܒܽܘ̈ܫܶܐ ܕܶܐܡܪ̈ܶܐ: ܘܡܶܢ ܠܓܰܘ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܕܺܐܒܷ̈ܐ ܚܳܛܽܘ̈ܦܶܐ (ܡܬܝ ܙ: ܝܗ). ܢܒܺܝܳܐ ܕܶܝܢ:

ܕܢܰܘܒܶܕ ܡܳܪܝܳܐ ܟܠܗܶܝܢ ܣܶܦ̈ܘܳܬܳܐ ܡܦܰܠܓ̈ܬܳܐ. ܘܠܶܫܳܢܷ̈ܐ ܕܰܡܡܰܠܠܺܝܢ ܪܰܘܪ̈ܒܳܬܳܐ: ܕܶܐܡܰܪܘ ܠܶܫܳܢܰܢ ܢܰܘܪܶܒ. ܘܣܶܦ̈ܘܳܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܐܶܢܶܝܢ ܡܰܢܽܘ ܡܳܪܰܢ. ܚܳܙܶܐ ܐܰܢܬ ܠܡܰܪܳܚܽܘܬܳܐ ܕܓܽܘ̈ܡܕܳܢܶܐ. ܚܙܰܝܬ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܡܳܐ ܕܡܶܬܠܒܶܟ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܒܩܽܘܕܡܳܐ ܕܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ. ܡܰܡܪܰܚ ܕܢܺܐܡܰܪ ܟܰܕ ܠܳܐ ܡܶܬܟܰܚܰܕ. ܡܰܢܽܘ ܡܳܪܰܢ. ܕܰܐܝܟ ܗܳܟܰܢܳܐ ܗܘܰܘ ܒܢܝ̈ܢܳܫܳܐ ܩܕܳܡ ܓܶܠܝܳܢܗܶ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܒܰܒܣܰܪ. ܘܠܰܝܬ ܗܘܳܐ ܛܳܒܳܐ ܐܳܦܠܳܐ ܚܰܕ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬܛܰܠܰܩܘ ܗܘܰܘ ܘܰܓܡܰܪܘ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܛܳܒܷ̈ܐ. ܘܡܶܢ ܕܰܐܘܦܝܰܬ ܛܳܒܬܳܐ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ. ܘܶܐܚܕܰܬ ܒܺܝܫܬܳܐ ܣܳܟܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ. ܘܶܐܒܕܰܬ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܡܶܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܰܬܚܶܝܬ ܫܡܰܝܳܐ. ܘܰܫܒܰܩ ܥܳܠܡܳܐ ܬܰܪܥܳܐ ܕܰܢܒܺܝܘܬܳܐ. ܘܺܝܬܶܒ ܥܰܠ ܬܰܪܥܳܐ ܕܪ̈ܽܘܚܶܐ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ. ܕܩܶܨ̈ܡܶܐ ܘܙܰܟܽܘܪ̈ܶܐ ܘܝܰܕܽܘ̈ܥܶܐ. ܘܰܥܪܰܩ ܘܫܰܢܺܝ ܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܡܶܢ ܐܳܕܳܡ. ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܫܳܐܘܳܠ. ܘܰܒܙܺܝܙܺܝܢ ܗܘܰܘ ܕܠܳܐ ܚܰܘܣܳܢ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܘܡܰܟܺܝ̈ܟܶܐ. ܐܰܝܟ ܕܰܘܺܝܕ ܕܰܪܕܺܝܦ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܫܳܐܘܳܠ ܫܺܐܕܳܢܳܐ.

ܡܶܛܠ ܒܶܙܬܳܐ ܕܡܶܣܟ̈ܢܶܐ ܘܶܐܢܰܩܬܳܐ ܕܒܳܝ̈ܫܶܐ. ܡܶܫܬܰܘܕܶܐ ܡܳܪܝܳܐ ܠܕܰܘܺܝܕ ܕܗܽܘ ܩܳܐܶܡ ܘܥܳܒܶܕ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ. ܗܳܕܶܐ ܓܶܝܪ ܡܰܘܕܰܥ ܓܶܠܝܳܢܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܬܢܳܢ. ܒܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܓܰܠܝܳܐܝܬ ܘܰܕܠܐ ܬܰܚܦܺܝܬܐ.

ܕܡܶܟܺܝܠ ‌ܐܶܩܽܘܡ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܶܐܥܒܶܕ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܓܰܠܝܳܐܝܬ. ܘܗܽܘ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܩܰܕܶܡ ܐܰܘܕܥܶܗ. ܗܳܝ ܕܡܶܛܠ ܒܶܙܬܳܐ ܕܡܶܣܟ̈ܢܶܐ ܘܶܐܢܰܩܬܳܐ ܕܒܳܝ̈ܫܶܐ. ܡܶܬܥܒܶܕ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܕܠܰܘ ܒܠܶܒܳܐ ܘܰܒܠܶܒܳܐ ܐܶܬܐܡܪܰܬ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ. ܐܰܝܟ ܛܽܘܪܳܐ ܠܐ ܫܰܦܝܪܳܐ. ܕܗܳܢܽܘܢ ܕܰܡܡܰܠܠܝܢ ܒܣܶܦ̈ܘܳܬܳܐ ܡܦܰܠܓ̈ܬܳܐ. ܡܰܣܗܶܕ ܢܒܺܝܳܐ ܘܳܐܡܰܪ:

ܣܺܐܡܳܐ ܓܰܒܝܳܐ ܕܰܒܚܺܝܪ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܘܰܡܕܰܟܰܝ ܚܰܕ ܒܫܰܒܥܳܐ. ܡܶܛܠܡܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܒܚܺܝܪܳܐ ܩܳܪܶܐ ܠܶܗ ܢܒܺܝܳܐ. ܘܚܰܕ ܒܫܰܒܥܳܐ ܐܶܬܒܚܰܪ. ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܐܶܡܰܪ ܕܒܰܐܪܥܳܐ ܒܚܺܝܪ. ܘܰܫܡܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܠܐ ܐܰܥܶܠ ܠܰܡܨܰܥܬܳܐ. ܡܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܨܳܒܶܐ ܕܢܰܘܕܰܥ ܒܫܶܡ ܡܺܐܡܪܳܐ. ܘܰܠܡܳܢܳܐ ܬܽܘܒ ܩܪܳܝܗܝ ܣܺܐܡܳܐ ܘܠܰܘ ܐܰܝܟ ܣܺܐܡܳܐ. ܐܶܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐܢܳܐ. ܕܡܺܐܡܪܳܐ ܗܳܪܟܳܐ ܠܶܗ ܠܡܶܠܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܟܰܢܺܝ ܢܒܺܝܳܐ. ܘܰܒܗܳܢܳܐ ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ ܕܰܬܪܶܥܣܰܪ ܥܰܡ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܗܰܘ ܪܳܚܡܳܐ ܘܶܐܘܰܢܓܶܠܺܝܣܛܳܐ ܣܶܠܩܰܬ ܦܶܨܬܶܗ ܕܰܢܒܺܝܳܐ ܕܢܺܐܡܰܪ ܘܢܰܟܬܶܒ. ܡܳܢܳܐ ܓܶܝܪ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܐܺܝܬ ܡܰܢ ܒܶܝܬ ܡܶܠܬܳܐ ܐܳܦ ܠܡܺܐܡܪܳܐ. ܠܰܝܬ ܘܠܳܐ ܚܰܕ. ܡܶܠܬܳܐ ܓܶܝܪ ܡܺܐܡܪܳܐ. ܘܡܺܐܡܪܳܐ ܡܶܠܬܳܐ. ܘܚܰܕ ܗ̱ܘ ܚܰܝܠܳܐ ܕܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܟܽܘ̈ܢܳܝܶܐ. ܘܡܳܐ ܕܫܳܡܥܺܝܢܰܢ ܠܝܽܘܚܰܢܳܢ ܐܶܘܰܢܓܶܠܝܣܛܳܐ ܕܳܐܡܰܪ. ܒܪܺܝܫܺܝܬ ܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܡܶܠܬܳܐ. ܘܗܽܘ ܡܶܠܬܳܐ ܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܰܐܠܳܗܳܐ ܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܗܽܘ ܡܶܠܬܳܐ (ܝܘܚܢܢ ܐ: ܐ). ܗܳܕܶܐ ܡܶܣܬܰܟܠܝܢܰܢ ܕܶܐܡܰܪ ܬܢܳܢ ܢܒܺܝܳܐ. ܡܺܐܡܪܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܦܰܫܶܩ. ܠܰܝܬ ܓܶܝܪ ܫܽܘܚܠܳܦܳܐ ܒܶܝܬ ܡܶܠܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܘܰܠܡܺܐܡܪܶܗ. ܘܡܶܟܺܝܠ ܕܗܳܕܶܐ ܐܶܬܝܰܕܥܰܬ ܠܳܗ̇. ܢܶܒܥܶܐ ܕܡܶܛܠܡܳܢܳܐ ܒܣܺܐܡܳܐ ܐܶܬܡܬܶܠ ܘܠܰܘ ܒܕܰܗܒܳܐ. ܒܰܢܒܺܝܽܘܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܙܥܘܪܝܳܐ ܗ̱ܝ ܡܶܢ ܫܠܺܝܚܽܘܬܳܐ. ܒܣܺܐܡܳܐ ܓܶܝܪ ܡܰܡܬܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܶܗ ܢܒܺܝ̈ܐ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܠܘܳܬ ܫܠܺܝܚܽܘܬܳܐ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ ܕܠܐ ܚܰܣܺܝܪܳܐ܆ ܒܕܰܗܒܳܐ ܡܶܬܦܰܚܰܡ ܥܰܡܰܢܽܘܐܶܝܠ. ܗܳܝܕܶܝܢ ܕܰܒܫܰܒܥܳܐ ܐܶܬܒܚܰܪ. ܡܶܠܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܒܳܐ. ܘܶܐܬܝܕܰܥ ܕܕܰܟܝܳܐ ܐܝܬܰܘܗܝ. ܕܠܰܝܬ ܒܶܗ ܙܺܐܦܳܐ. ܥܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܫܰܒܥܳܐ ܛܶܟ̈ܣܶܐ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܕܣܺܝܡܺܝܢ ܒܥܺܕܬܳܐ ܡܶܣܬܰܟܠܝܢܰܢ. ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܶܝܢ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ. ܩܰܕܡܳܐܝܬ ܝܺܠܶܦܢܰܢ ܡܶܢ ܢܒܺܝܳܐ ܕܶܐܡܰܪ. ܕܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢܶܝܢ ܫܒܰܥ ܥܰܝ̈ܢܰܘܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܕܚܳܝܪ̈ܳܢ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ (ܙܟܪܝܐ ܕ: ܝ). ܘܬܽܘܒ ܡܘܫܶܐ ܡܶܬܦܩܶܕ ܗܘܳܐ. ܟܰܕ ܥܒܰܕ ܡܢܳܪܬܳܐ ܕܫܰܒܥܳܐ ܫܪ̈ܳܓܺܝܢ ܕܕܰܗܒܳܐ ܢܣܺܝܡ ܥܠܶܝܗ̇. ܘܰܫܠܶܝܡܽܘܢ ܐܶܡܰܪ ܒܡܱ̈ܬܠܶܐ: ܕܚܶܟܡܬܳܐ ܒܢܳܬ ܒܰܝܬܳܐ ܘܐܰܩܝܡܰܬ ܒܶܗ ܫܰܒܥܳܐ ܥܰܡܽܘ̈ܕܶܐ (ܡ̈ܬܠܐ ܛ: ܐ). ܒܰܝܬܳܐ ܕܶܝܢ ܐܝܬܰܘܗܝ ܥܺܕܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܗܳܝ ܕܰܥܠܶܝܗ̇ ܐܶܡܰܪ ܦܰܘܠܘܣ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ. ܕܣܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܥܺܕܬܶܗ. ܠܘܩܕܰܡ ܫܠܝ̈ܚܶܐ: ܒܳܬܰܪܗܽܘܢ ܢܒܺܝܷ̈ܐ: ܒܳܬܰܪܗܽܘܢ ܡܰܠܦܳܢܷ̈ܐ: ܒܳܬܰܪܗܽܘܢ ܣܳܥܪ̈ܰܝ ܚܰܝ̈ܠܐܷ: ܒܳܬܰܪܗܽܘܢ ܡܰܘܗ̈ܒܳܬܳܐ ܕܳܐܣܝܽܘܬܳܐ: ܡܥܰܕܪ̈ܳܢܶܐ ܘܰܡܕܰܒܪ̈ܳܢܶܐ: ܘܰܙܢܰܝܴ̈ܐ ܕܠܶܫܳܢܷ̈ܐ (ܐ ܩܘܪ̈ܢܬܝܐ ܝܒ: ܟܚ). ܘܰܒܗܳܠܶܝܢ ܫܰܒܥܳܐ ܐܶܬܒܩܺܝ ܘܐܶܬܒܚܰܪ ܡܶܠܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܡܺܐܡܪ̈ܶܐ ܓܒܰܝܴ̈ܐ. ܘܣܺܐܡܳܐ ܓܰܒܝܳܐ ܕܰܒܚܺܝܪ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܐܰܪܥܳܐ ܕܶܝܢ ܐܰܘ ܠܢܰܦܫܳܐ ܡܫܰܡܰܗ ܐܰܘ ܠܥܺܕܬܳܐ. ܘܡܶܛܠ ܗܳܢܽܘܢ ܕܗܳܢܽܘܢ ܡܥܰܪ̈ܦܳܢܶܐ ܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ. ܘܐܶܫܬܰܘܕܥܽܘܗܝ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܒܳܐ. ܕܶܐܬܳܐ ܢܒܰܛܶܠ ܒܓܶܠܝܳܢܳܐ ܕܡܶܐܬܝܬܶܗ ܠܥܳܠܡܳܐ. ܣܶܦ̈ܘܳܬܳܐ ܕܕܰܓܳܠܘܬܳܐ ܡܶܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܡܶܢ ܠܶܫܳܢܷ̈ܐ. ܡܨܰܠܐܷ ܢܒܺܝܳܐ ܘܐܳܡܰܪ.

ܘܰܐܢܬ ܡܳܪܝܳܐ ܬܶܛܰܪ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܬܽܘܒ ܥܰܠ ܢܰܦܫܶܗ ܒܥܳܐ ܘܶܐܡܰܪ:

ܫܰܘܙܶܒܰܝܢܝ ܘܦܰܨܳܢܝ ܡܶܢ ܕܳܪܳܐ ܗܳܢܐ ܠܥܳܠܰܡ. ܕܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܘܴ̈ܠܐ ܘܥܳܒ̈ܕܰܝ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܐܰܚܺܝܕܺܝܢ. ܘܡܰܪ̈ܳܚܶܐ ܘܙܰܠܺܝ̈ܠܐ ܠܒܺܝܟܺܝܢ.

ܘܰܟܪܺܝܟܺܝܢ ܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܘܰܡܗܰܠܟܺܝܢ. ܐܰܝܟ ܪܰܘܡܳܐ ܙܰܠܺܝܠܳܐ ܕܰܒ̈ܢܰܝ ܐܰܕܽܘܡ. ܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܙܰܠܺܝܠܘܬܳܐ ܕܗܳܘܝܳܐ ܗܘܳܬ ܒܪܰܘܡܳܐ ܕܰܐܕܽܘܡ. ܘܰܡܦܰܚܶܡ ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܰܐܚܺܝܕܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܗܰܘ ܙܰܒܢܳܐ. ܐܳܦ ܗܳܕܶܐ ܙܳܕܶܩ ܕܢܶܒܥܶܐ܆ ܐܢܳܫܺܝ̈ܢ ܕܶܝܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܥܰܠ ‌ܐܰܕܘ̈ܡܝܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕܘ ܡܶܢ ܥܺܝܣܽܘ. ܕܨܰܠܡܳܐ ܗܰܘ ܕܰܦܪܘܕܝܛܺܝ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܒܗܰܘ ܪܰܘܡܳܐ ܕܙܰܠܺܝܠܽܘܬܳܐ. ܘܟܰܕ ܠܐܠܳܗܷ̈ܐ ܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܣܳܓܕܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܒܗܰܘ ܪܰܘܡܳܐ ܥܺܐܕ̈ܐ ܦܪ̈ܺܝܫܶܐ ܥܳܒܕܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܦܪܽܘܕܺܝܛܺܝ ܡܶܬܟܰܢܝܳܐ ܒܶܝܬ ܝܰܘ̈ܢܳܝܶܐ. ܟܰܕ ܡܰܢ ܥܰܪܛܶܠܳܝܳܐܝܬ ܓܰܒܪ̈ܶܐ ܘܢ̈ܫܶܐ ܣܳܠܩܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܠܗܰܘ ܪܰܘܡܳܐ ܕܩܳܐܶܡ ܗܘܳܐ ܨܰܠܡܳܐ ܥܠܰܘܗܝ ܕܰܦܪܽܘܕܝܛܺܝ. ܘܬܽܘܒ ܕܠܳܐ ܬܰܚܦܺܝܬܳܐ ܕܒܶܗܬܬܳܐ ܡܶܬܚܰܫܚܺܝܢ ܗܘܰܘ ܕܶܝܢ ܒܪܶܓܬܳܐ ܦܰܩܪܳܐܝܬ ܓܰܒܪ̈ܶܐ ܥܰܡ ܢܷ̈ܫܶܐ. ܠܰܢܝܳܚܶܗ ܕܫܺܐܕܳܐ ܗܰܘ ܕܰܒܨܰܠܡܳܐ ܥܳܡܰܪ ܗܘܳܐ. ܘܠܐ ܡܶܬܟܠܶܝܢ ܗܘܰܘ ܡܶܢ ܗܰܘ ܥܺܐܕܳܐ ܙܰܠܺܝܠܐ. ܘܠܐ ܒܬܽܘ̈ܠܳܬܳܐ ܐܶܢ ܨܳܒ̈ܝܳܢ ܗ̈ܘܰܝ ܠܡܶܣܰܩ ܠܶܗ. ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܠܰܝܬ ܗܘܳܐ ܥܘܩܳܒܳܐ ܥܰܠ ܒܬܽܘ̈ܠܳܬܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܰܐܕܘ̈ܡܳܝܶܐ. ܡܶܛܠ ܕܰܒܥ̈ܐܕܶܐ ܕܰܦܪܽܘܕܝܛܺܝ ܨܰܠܡܬܳܐ ܡܶܬܚܰܒܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܬܽܘܠܰܝ̈ܗܶܝܢ ܕܰܒܬܽܘ̈ܠܳܬܳܐ. ܘܬܰܢܘܰܝ ܡܶܟܺܝܠ ܗܳܘܝܳܐ ܗܘܳܬ ܕܕܰܓܳܠܘܬܳܐ ܒܶܝܬ ܥܠܰܝ̈ܡܶܐ ܠܰܥܠܰܝ̈ܡܳܬܳܐ. ܘܡܶܢ ܒܬܽܘ̈ܠܳܬܳܐ ܠܘܳܬ ܓܰܕܘ̈ܕܶܐ. ܕܟܰܕ ܗܶܢܽܘܢ ܡܶܛܠ ܪܶܓܬܳܐ ܣܳܠܩܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܪܰܘܡܳܐ. ܡܛܰܝܒܺܝܢ ܗܘܰܘ ܘܰܡܫܰܗܶܝܢ. ܘܣܶܓܕܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗ̈ܐ ܡܥܺܝܪܳܐ ܠܗܽܘܢ ܠܗܳܕܶܐ ܒܰܛܢܳܢܳܐ ܒܺܝܫܳܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܰܒܠܶܒܳܐ ܘܰܒܠܶܒܳܐ ܡܡܰܠܠܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܘܟܰܕ ܣܳܠܩܺܝܢ ܗܘܰܘ ܡܶܛܠ ܙܰܠܺܝܠܽܘܬܳܐ ܘܰܕܢܶܚܙܽܘܢ ܦܽܘܪܣܳܝܳܐ ܕܰܚܕ̈ܕܶܐ܆ ܗܳܢܽܘܢ ܒܰܛܢܳܢܳܐ ܕܨܰܠܡܬܳܐ ܕܡܶܣܬܰܓܕܳܐ ܡܶܢܗܽܘܢ ܣܳܥܪܺܝܢ ܗܳܕܶܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܠܰܡ ܐܰܚܺܝܕܺܝܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܫܽܘ̈ܠܛܳܢܶܐ ܕܕܰܓܳܠܘܬܳܐ. ܚܢܰܢ ܕܶܝܢ ܢܩܰܒܶܠ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܘܢܰܘܕܶܐ ܠܶܗ ܕܰܒܓܶܠܝܳܢܶܗ ܡܶܢ ܐܢܳܫܽܘܬܳܐ ܐܶܣܟܝ̈ܡܶܐ ܛܰܡ̈ܐܐ ܘܙܰܠܺܝ̈ܠܐܷ ܕܰܐܠܦܰܬ ܚܛܺܝܬܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܘܰܬܟܺܝܠܝܢܰܢ ܥܰܠ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕܗܽܘ ܢܶܨܽܘܒ ܒܰܢ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܕܢܰܟܦܽܘܬܳܐ ܘܰܕܕܰܟܝܽܘܬܳܐ ܘܰܕܟܺܐܢܘܬܳܐ ܒܝܰܕ ܪܽܘܚܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܰܡܝܢ܀

ܡܙܡܘܪܐ ܕܬܠܬܥܣܪ

ܡܰܘܕܰܥ ܥܰܠ ܡܶܫܬܰܒܩܳܢܘܬܳܐ ܕܰܟܝܳܢܳܐ ܐܢܳܫܳܝܳܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܘܥܰܠ ܟܰܪܝܽܘܬܳܐ ܕܺܐܝܬ ܗܘܳܐ ܠܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܥܰܠ ܡܰܦܽܘܠܬܶܗ ܕܳܐܕܳܡ ܡܶܢ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ.

ܟܽܠܗܽܘܢ ܟܺܐܢܷ̈ܐ ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܕܰܗܘܰܘ ܒܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܗܳܐ ܡܶܢܥܳܠܰܡ܆ ܘܶܐܫܬܘܺܝܘ ܠܓܶܠܝܳܢܷ̈ܐ ܐܰܠܳܗܳܝܷ̈ܐ ܕܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ. ܘܥܰܠܘ ܒܝܰܕ ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܘܓܰܫܘ ܓܰܙܰܘ̈ܗܝ ܥܰܬܺܝܪ̈ܶܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܘܰܚܙܰܘ ܠܗܰܘ ܒܽܘܣܳܡܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܳܐ. ܕܩܳܝܡܺܝܢ ܒܶܗ ܚܰܝܠܰܘ̈ܬܳܐ ܥܶܠܳܝܷ̈ܐ. ܒܥܶܢܝܳܢܗܽܘܢ ܕܗܰܘ ܟܝܳܢܳܐ ܡܠܶܐ ܛܘ̈ܒܶܐ. ܘܰܛܪܳܬ ܚܙܳܬܳܐ ܕܢܰܦܫܗܽܘܢ ܥܰܠ ܒܽܘܣܳܡܶܗ ܘܦܽܘܛܳܡܶܗ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܕܰܢܦܰܩ ܡܶܢܶܗ ܐܳܕܳܡ. ܘܺܝܕܰܥܘ ܕܒܰܐܝܢܳܐ ܪܰܘܡܳܐ ܥܶܠܳܝܳܐ ܩܳܐܶܡ ܗܘܳܐ ܟܝܳܢܳܐ ܐܢܳܫܳܝܳܐ ܒܰܒܪܺܝܬܶܗ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ. ܘܰܐܝܕܳܐ ܡܰܦܽܘܠܬܳܐ ܥܰܦܶܩ ܒܚܰܝܳܒܽܘܬܶܗ. ܘܰܒܡܶܫܬܰܡܥܳܢܽܘܬܶܗ ܕܰܠܘܳܬ ܚܶܘܝܳܐ܆ ܘܠܐ ܫܠܺܝܘ ܡܶܢ ܐܶܒܠܳܐ ܘܡܶܢ ܒܟܳܬܳܐ ܘܡܶܢ ܬܶܢܚ̈ܬܳܐ܆ ܟܽܠ ܟܡܳܐ ܕܰܒܚܰܝܷ̈ܐ ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܬܗܰܦܟܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܘܡܶܢ ܕܰܡܦܺܝܣܺܝܢ ܘܡܶܬܟܰܫܦܺܝܢ ܠܐܠܳܗܳܐ ܕܢܶܫܪܶܐ ܡܶܢܗܽܘܢ ܓܙܳܪܕܺܝܢܳܐ ܕܰܢܦܰܩ ܥܰܠ ܥܳܠܡܳܐ. ܘܶܐܬܚܰܝܰܒܘ ܒܶܗ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܥܰܡ ܥ̈ܘܳܠܶܐ ܐܰܟܚܕܳܐ. ܟܰܕ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܐܰܦܺܝܣ ܚܠܳܦ ܐܳܕܳܡ ܚܢܽܘܟ ܓܰܒܪܳܐ ܙܰܕܺܝܩܳܐ. ܗܰܘ ܕܡܶܛܽܠ ܣܰܓܺܝ ܡܥܺܝܩܳܐ ܗܘܳܬ ܠܶܗ ܣܰܟܠܽܘܬܳܐ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܕܒܶܝܬ ܐܳܕܳܡ. ܟܰܕ ܬܠܳܬܡܳܐܐ ܫ̈ܢܺܝܢ ܠܐܠܳܗܳܐ ܒܕܶܡ̈ܥܶܐ ܘܰܒܚܰܫܳܐ. ܟܰܕ ܡܦܺܝܣ ܗܘܳܐ ܕܬܶܥܒܰܪ ܣܰܟܠܘܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܗܘܳܬ ܘܢܶܫܬܪܶܐ ܣܝܳܓܳܐ ܕܰܒܥܶܠܕܒܳܒܽܘܬܳܐ ܕܰܥܒܰܕ ܚܶܘܝܳܐ ܒܶܝܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ. ܘܗܳܢܳܐ ܥܰܠ ܕܣܰܓܺܝ ܫܦܰܪ ܠܐܠܳܗܳܐ. ܘܰܠܚܳܐ ܒܕܶܡܥܰܘ̈ܗܝ ܟܬܳܒܰܬ ܐܺܝܕܳܐ ܕܰܥܠܰܘܗܝ. ܐܶܫܬܰܢܺܝ ܘܠܐ ܛܥܶܡ ܡܰܘܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ. ܘܬܽܘܒ ܡܣܰܟܶܐ ܗܘܳܐ ܐܳܦ ܢܽܘܚ ܙܰܕܺܝܩܳܐ. ܘܥܰܠܗܳܕܶܐ ܚܰܡܶܫܡܳܐܐ ܫܢܺܝ̈ܢ ܒܰܒܬܽܘܠܽܘܬܳܐ ܥܰܙܺܝ. ܥܕܰܡܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܓܶܠܝܳܢܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܺܝܕܰܥ ܕܰܠܦܘܪ̈ܢܳܣܶܐ ܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܢܛܺܝܪ ܡܶܢ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܐܰܠܗܳܝܬܳܐ. ܒܗܳܢܳܐ ܙܰܒܢܳܐ ܕܡܶܫܬܰܒܩܳܢܽܘܬܳܐ ܕܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܬܛܰܪܦܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܘܗܳܠܶܝܢ ܪ̈ܺܝܫܰܝ ܐܰܒܳܗ̈ܬܳܐ ܕܒܶܝܬ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܘܥܰܠ ܕܒܳܥܶܝܢ ܗܘܰܘ ܘܡܶܬܪܰܓܪܓܺܝܢ ܕܢܶܚܙܽܘܢ ܠܰܡܕܝܢܬܳܐ ܗܳܝ ܥܶܠܳܝܬܳܐ. ܠܐ ܒܢܰܘ ܠܗܽܘܢ ܒܴ̈ܬܶܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܠܰܘ̈ܛܳܬܐ. ܐܶܠܐ ܒܡܰܫ̈ܟܢܶܐ ܥܳܡܪܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܟܰܕ ܡܣܰܟܶܝܢ ܗܘܰܘ ܠܦܽܘܢܳܝܳܐ ܕܰܠܦܰܪܕܰܝܣܳܐ. ܒܗܳܕܶܐ ܬܰܟܫܶܦܬܳܐ ܐܦ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܡܚܰܘܶܐ ܐܳܦ ܪܶܓܬܶܗ ܒܰܨܠܽܘܬܐ: ܘܰܪܢܳܐ ܕܢܶܓܠܶܐ ܐܪܳܙܳܐ ܕܠܶܒܶܗ ܐܶܠܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܒܳܥܶܐ ܗܘܳܐ ܕܢܶܥܒܰܪ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܦܰܠܶܣܛܺܝܢܺܝ ܟܰܕ ܗܽܘ ܒܫܶܡ ܐܰܪܥܳܐ ܠܗܳܝ ܐܰܪܥܳܐ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܡܨܰܠܐ ܗܘܳܐ ܕܢܶܚܙܶܐ. ܐܳܦ ܗܽܘ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܐܻܠܝܳܐ܆ ܗܰܘ ܕܠܐ ܐܶܬܬܦܺܝܣ ܕܢܶܩܢܶܐ ܠܶܗ ܒܰܐܪܥܳܐ ܒܶܝܬ ܡܰܥܡܪܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܒܢܰܚ̈ܠܐܷ ܘܰܒܛܽܘܪ̈ܶܐ ܥܳܡܰܪ ܗܘܳܐ. ܟܰܕ ܬܽܘܒ ܡܶܬܪܰܓܪܰܓ ܗܘܳܐ ܠܡܰܥܡܪܳܐ ܕܡܰܠܐܟ̈ܐ. ܘܰܐܒܺܝܠ ܗܘܳܐ ܘܰܟܡܺܝܪ ܗܘܳܐ ܒܚܶܙܘܶܗ. ܘܰܡܣܰܟܶܐ ܘܚܳܐܰܪ ܕܢܶܫܬܪܶܐ ܓܙܳܪܕܺܝܢܳܐ ܕܰܢܦܰܩ ܥܰܠ ܥܳܠܡܳܐ ܒܥܶܠܰܬ ܚܰܘܳܐ. ܘܡܶܛܠܗܳܢܳܐ ܠܳܐ ܨܒܳܐ ܕܢܶܬܦܢܶܐ ܥܰܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܐܶܢܶܝܢ ܐܶܠܳܐ ܒܰܡܣܰܪܩܽܘܬܳܐ ܘܰܒܥܳܢܘܳܝܽܘܬܳܐ ܘܒܰܒܬܽܘܠܽܘܬܳܐ ܥܡܰܪ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ. ܘܦܳܠܰܚ ܗܘܳܐ ܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܡܰܠܐܟܳܝܳܐ. ܘܥܰܠ ܕܠܳܐ ܥܕܰܟܺܝܠ ‌ܐܶܬܡܰܠܝ ܗܘܳܐ ܙܰܒܢܳܐ ܕܰܡܣܳܡ ܒܪܺܝܫܳܐ. ܗܰܘ ܚܠܳܦ ܐܰܓܪܳܐ ܕܡܶܬܬܚܺܝܒ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܕܢܶܬܦܪܰܥ ܩܰܒܶܠ ܣܽܘܠܳܩܳܐ ܠܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܶܐܬܚܛܶܦ ܒܓܰܘ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܠܰܐܬܪܳܐ ܥܶܠܳܝܳܐ ܕܡܰܠܐܟ̈ܐ. ܘܒܳܬܰܪ ܗܳܢܳܐ ܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܶܝܢ ܨܰܠܺܝܘ ܕܢܶܬܦܰܪܩܽܘܢ ܒܶܗ ܡܶܢ ܡܣܳܡ ܒܪܺܝܫܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܝܰܕ ܣܰܟܠܽܘܬܳܐ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ. ܒܰܡܨܰܥܬܳܐ ܕܶܝܢ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܒܳܬܰܪ ܚܢܽܘܟ ܘܰܩܕܳܡ ܐܻܠܝܳܐ. ܕܰܘܺܝܕ ܡܶܬܚܙܶܐ ܕܡܰܫܡܰܥ ܩܳܠܶܗ ܒܶܐܒܠܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܡܶܛܠ ܕܰܠܗܳܢܳܐ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܟܺܐܢܷ̈ܐ ܐܶܬܝܰܗܒܰܬ ܪܘܚܳܐ ܕܰܡܙܰܡܪܳܢܽܘܬܳܐ. ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܓܶܠܝ̈ܢܶܐ ܕܗܳܘܶܝܢ ܥܠܰܘܗܝ܆ ܒܩܳܠܳܐ ܢܰܫܠܶܡ ܐܶܢܽܘܢ. ܡܰܫܡܰܥ ܩܳܠܶܗ ܒܡܰܙܡܽܘܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܰܬܠܳܬܰܥܣܰܪ ܟܰܕ ܚܳܐܶܫ ܥܰܠ ܬܰܘܚܰܪܬܰܢ ܕܒܰܐܪܥܳܐ ܗܳܕܶܐ ܡܰܠܝܰܬ ܟܽܘ̈ܒܶܐ ܘܳܐܡܰܪ ܟܺܐܢܳܐܺܝܬ:

ܥܕܰܡܳܐ ܠܶܐܡܰܬܝ ܬܶܛܥܶܝܢܝ ܡܳܪܝܳܐ ܠܥܳܠܰܡ. ܥܕܰܡܳܐ ܠܶܐܡܰܬܝ ܬܰܗܦܶܟ ܐܰܦܱ̈ܝܟ ܡܶܢܝ: ܥܕܰܡܳܐ ܠܶܐܡܰܬܝ ܬܣܺܝܡ ܬܰܟܪܺܝܬܳܐ ܒܢܰܦܫܝ. ܘܕܽܘܘܳܢܳܐ ܒܠܶܒܝ ܟܽܠܝܽܘܡ. ܚܳܙܶܐ ܐܰܢܬ ܠܢܰܦܫܳܐ ܦܳܪܽܘܫܬܳܐ. ܚܳܙܶܐ ܐܰܢܬ ܠܓܰܒܪܳܐ ܕܰܐܪܓܶܫ ܒܛܽܘ̈ܒܶܐ ܡܰܠܝܱ̈ܝ ܒܽܘ̈ܣܳܡܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝܷ̈ܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܠܳܐ ܡܦܰܚܶܡ ܗܘܳܐ ܒܗܽܘܢ ܦܽܘ̈ܛܳܡܶܐ ܡܰܠܟܳܝܷ̈ܐ ܕܝܠܶܗ. ܚܳܙܶܐ ܐܰܢܬ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܚܫܺܝܒܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܐܰܝܟ ܠܐ ܡܶܕܶܡ ܢܝܴ̈ܚܶܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܶܗ. ܘܡܶܬܢܰܒܶܐ ܘܰܡܙܰܡܰܪ ܘܳܐܡܰܪ. ܕܡܶܛܥܳܐ ܛܥܶܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܡܶܫܒܰܩ ܫܒܺܝܩ ܡܶܢܶܗ. ܟܽܠ ܟܡܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܒܚܰܝܷ̈ܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܒܺܝܫܳܐ. ܘܠܰܘ ܗܳܕܶܐ ܒܰܠܚܽܘܕ. ܐܶܠܐ ܬܽܘܒ ܡܚܰܘܶܐ ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܠܰܡ ܛܥܺܝܢܺܝܢ ܟܽܠ ܟܡܳܐ ܕܰܒܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܚܢܰܢ. ܟܰܕ ܡܰܗ̈ܦܟܳܢ ܡܶܢ ܠܘܳܬܰܢ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܗܽܘ ܪܽܘܚܳܐ ܡܒܰܕܶܩ ܠܰܢ ܒܰܢܒ̈ܝܶܐ. ܕܰܐܝܟ ܕܰܒܚܶܡܬܳܐ ܡܰܗܦ̈ܟܳܢ ܗܘܱ̈ܝ ܠܶܗ ܠܐܠܳܗܳܐ ܐܰܦܱ̈ܘܗܝ ܡܶܢ ܥܳܠܡܳܐ. ܡܶܛܠ ܣܰܟܠܽܘܬܳܐ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ. ܘܬܽܘܒ ܡܰܘܣܶܦ ܢܒܺܝܳܐ܆ ܕܰܥܕܰܡܳܐ ܠܶܐܡܰܬܝ ܬܣܺܝܡ ܬܰܟܪܺܝܬܳܐ ܒܢܰܦܫܝ. ܟܡܳܐ ܠܰܡ ܐܶܢ ܪܰܒ ܐܝܩܳܪܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܝܣܪܳܐܝܠ. ܠܺܝ ܟܰܪܝܽܘܬܳܐ ܠܐ ܚܳܣܪܳܐ. ܟܽܠ ܟܡܳܐ ܕܝܳܕܰܥ ܐܢܳܐ ܕܰܓܠܺܝܙ ܐܢܳܐ ܡܶܢܳܟ܆ ܡܳܢܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܒܽܘ̈ܣܳܡܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܒܦܽܘܚܳܡܳܐ ܕܗܰܘ ܕܝܠܳܟ. ܘܰܐܝܕܳܐ ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܡܰܢ ܕܰܐܪܓܶܫ ܒܳܟ. ܟܰܕ ܪܰܚܺܝܩ ܡܶܢܳܟ. ܠܰܝܬ ܠܳܗ̇ ܠܢܰܦܫܝ ܒܽܘܣܳܡܳܐ ܟܡܳܐ ܕܡܶܢ ܥܶܢܝܳܢܳܟ ܡܰܒܥܕܳܐ. ܘܕܽܘܘܳܢܳܐ ܘܬܶܢܚ̈ܬܳܐ ܟܪ̈ܺܝܟܳܢ ܠܳܗ̇ ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕܡܶܬܬܪܺܝܡ ܡܶܢ ܡܨܰܥܬܳܐ ܣܝܳܓܳܐ ܕܰܒܥܶܠܕܒܳܒܽܘܬܐ ܘܰܒܫܰܝܢܳܐ ܚܳܙܝܳܐ ܐܰܦܰܝ̈ܟ. ܚܽܘܪ ܗܳܟܺܝܠ ܡܳܢܳܐ ܐܶܡܰܪ ܓܰܒܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܟܺܐܢܳܐ. ܘܰܚܙܺܝ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܐܶܡܰܪ ܕܣܺܝܡܳܐ ܗܘܳܬ ܬܰܟܪܺܝܬܳܐ ܒܢܶܦܫܶܗ. ܗܰܘ ܡܰܢ ܕܟܽܠܝܽܘܡ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܠܗ ܕܽܘܘܳܢܳܐ ܒܠܶܒܶܗ ܕܠܐ ܢܶܚܛܶܐ. ܘܡܶܬܕܰܝܰܒ ܥܰܠ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܕܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܗܳܘ̈ܝܳܢ ܒܡܰܪܳܚܽܘܬܳܐ. ܘܥܰܠܗܳܢܳܐ ܡܶܫܬܰܡܠܶܐ ܛܘܒܳܐ ܗܰܘ ܕܶܐܡܰܪ ܡܳܪܰܢ܆ ܕܛܽܘܒܰܝܗܽܘܢ ܠܰܐܒܺܝ̈ܠܶܐ ܕܗܶܢܽܘܢ ܢܶܬܒܰܝܐܘܢ (ܡܬܝ ܗ: ܕ). ܡܳܕܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܫܳܘܶܝܢ ܠܛܽܘܒܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܟܰܕ ܡܶܫܬܰܐܠܺܝܢ ܡܶܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܕܡܶܬܥܒ̈ܕܳܢ ܒܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܒܺܝܫܳܐ. ܠܰܘ ܟܰܕ ܓܠܺܝܙܺܝܢ ܡܶܢ ܒܽܘܣܳܡܷ̈ܐ ܦܰܓܪ̈ܳܢܳܝܶܐ ܡܶܢ ܥܶܠܰܬ ܚܰܣܺܝܪܘܬܳܐ. ܘܶܐܠܳܐ ܟܰܕ ܪܰܘܪܒܺܝܢ ܘܥܰܒܺܝܛܺܝܢ ܒܥܽܘܬܪܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܳܐܦ ܕܰܘܺܝܕ ܗܰܘ ܕܰܐܠܶܦ. ܕܫܳܒܶܩ ܗܘܳܐ ܦܽܘܪ̈ܦܳܥܶܐ ܘܰܢܝܳܚܷ̈ܐ ܡܰܠܟܳܝܷ̈ܐ ܟܰܕ ܣܳܐܶܡ ܗܘܳܐ ܟܽܠܝܽܘܡ ܕܽܘܘܳܢܳܐ ܒܠܶܒܶܗ. ܠܗܳܠܶܝܢ ܓܶܝܪ ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܡܶܬܰܐܒܠܺܝܢ ܦܫܺܝܩ ܠܗܽܘܢ ܕܰܢܨܰܠܽܘܢ ܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܘܺܝܕ. ܘܰܒܬܽܘܟܠܳܢܳܐ ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܢܺܐܡܰܪ:

ܕܚܽܘܪ ܘܰܥܢܺܝܢܝ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܝ: ܘܰܐܢܗܰܪ ܥܰܝ̈ܢܰܝ ܕܠܐ ܐܶܕܡܰܟ ܠܡܰܘܬܳܐ. ܘܠܐ ܢܺܐܡܰܪ ܒܥܶܠܕܒܳܒܝ ܕܰܙܟܺܝܬܶܗ. ܚܳܙܶܐ ܐܰܢܬ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܒܺܝܕܰܥܬܳܐ ܓܡܺܝܪܬܳܐ ܡܨܰܠܐܷ. ܡܶܛܠ ܕܶܐܡܰܪ ܡܶܢ ܠܥܶܠ܇ ܕܰܥܕܰܡܳܐ ܠܶܐܡܰܬܝ ܬܰܗܦܶܟ ܐܰܦܱ̈ܝܟ ܡܶܢܝ܆ ܘܡܶܬܟܰܫܰܦ ܕܢܶܬܦܢܶܐ ܘܰܢܪܰܚܶܡ ܥܰܠ ܓܶܢܣܰܢ. ܚܰܘܪܶܗ ܕܶܝܢ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܠܰܘ ܡܶܕܶܡ ܣܳܒܰܪ ܐܢܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܶܠܐ ܝܰܠܕܶܗ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ. ܗܰܘ ܕܒܶܗ ܐܶܬܦܢܺܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܒܳܐ ܥܰܠ ܥܳܠܡܳܐ. ܐܳܦ ܫܶܡܫܳܐ ܚܰܘܪܶܗ ܕܒܰܢ ܙܰܠܺܝܩܶܗ ܐܝܬܰܘܗܝ. ܡܳܕܶܝܢ ܚܰܘܪܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܕܒܰܢ ܝܺܚܺܝܕܳܝܶܗ ܐܝܬܰܘܗܝ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܳܐ ܕܰܢܒܺܝܳܐ ܕܰܘܺܝܕ ܘܗܳܕܳܐ ܗ̱ܝ ܡܶܠܬܶܗ ܕܰܢܒܺܝܳܐ. ܕܠܐ ܠܰܡ ܐܶܕܡܰܟ ܠܡܰܘܬܳܐ. ܐܶܠܐ ܐܰܢܗܰܪ ܥܰܝ̈ܢܰܝ ܒܡܰܚܰܬܬܳܟ ܕܨܶܐܕܝ. ܘܠܳܐ ܬܶܒܠܥܰܢܝ ܗܰܘܬܳܐ ܘܰܬܟܽܘܡ ܥܠܰܝ ܘܰܢܡܰܝܶܩ ܒܺܝ ܚܶܘܝܳܐ ܩܳܛܽܘܠܳܐ. ܗܰܘ ܕܰܫܕܳܢܝ ܡܶܢ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ. ܘܠܳܐ ܢܺܐܡܰܪ ܒܥܶܠܕܒܳܒܝ ܕܰܙܟܺܝܬܶܗ. ܘܠܳܐ ܢܰܗܶܠ ܒܡܰܘܬܝ ܐܰܝܟ ܕܰܓܚܶܟ ܥܰܠ ܚܱ̈ܝܰܝ. ܐܶܠܳܐ ܢܶܒܗܰܬ ܒܺܝܫܳܐ ܡܳܐ ܕܡܰܢܗܰܪ ܠܺܝ ܐܰܠܳܗܝ ܥܰܝ̈ܢܰܝ ܒܩܰܒܪܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܶܗ. ܚܙܺܝ ܕܰܚܕܺܝܘ ܠܝ ܐܳܠܽܘܨ̈ܝ. ܘܰܓܚܶܟܘ ܒܺܝ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝ. ܟܰܕ ܡܶܪܓܰܬ ܪܶܓܠܝ ܘܢܶܦܠܶܬ ܡܶܢ ܫܽܘܥܳܐ ܕܡܰܬܩ̈ܢܳܢ ܗܘܱ̈ܝ ܪ̈ܶܓܠܰܝ ܥܠܰܘܗܝ. ܐܶܠܳܐ ܗܳܫܳܐ ܗܳܐ ܡܦܺܝܣ ܐܢܳܐ. ܕܗܳܝ ܕܰܗܘܳܬ ܬܽܘܒ ܠܐ ܬܶܗܘܶܐ:

ܐܳܠܽܘ̈ܨܰܝ ܢܶܚܕܽܘܢ ܠܺܝ ܟܰܕ ܐܶܙܽܘܥ. ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܕܚܶܫܽܘܟܳܐ ܢܶܚܕܽܘܢ ܒܡܰܦܰܩܬܶܗ ܘܰܒܙܰܘܥܬܳܐ ܕܰܒܪܶܒܺܝܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܢܽܘܗܪܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܚܳܣ. ܐܶܠܳܐ ܐܰܗܦܶܟ ܬܽܘܒ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܙܰܘܥܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܐܝܬܺܝܘ ܥܠܰܝ. ܘܰܒܟܳܣܳܐ ܕܰܡܙܰܓܘ ܠܺܝ ܐܰܫܩܶܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܐܶܢܳܐ ܕܶܝܢ ܐܶܬܒܰܣܰܡ ܒܦܽܘܪܩܳܢܳܟ ܘܕܶܐܚܕܶܬ ܒܳܟ ܓܰܘܣܳܐ ܠܐ ܐܶܙܽܘܥ.

ܘܥܰܠ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܐܶܬܬܰܟܠܶܬ. ܠܐ ܢܶܚܕܽܘܢ ܠܺܝ ܒܥܶܠܕܳܒ̈ܒܰܝ. ܐܶܠܐ ܟܰܕ ܚܳܙܶܐ ܐܢܳܐ ܒܡܶܬܦܰܨܝܳܢܽܘܬܳܟ.

ܢܶܪܘܰܙ ܠܶܒܝ ܒܦܽܘܪܩܳܢܳܟ. ܘܶܐܫܰܒܰܚ ܠܡܳܪܝܳܐ ܕܦܰܪܩܰܢܝ. ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܶܐܡܰܪ ܢܶܪܘܰܙ ܠܶܒܝ ܒܦܽܘܪܩܳܢܳܟ. ܘܶܐܫܰܒܰܚ ܠܡܳܪܝܳܐ ܕܦܰܪܩܰܢܝ. ܡܶܢ ܐܰܝܟܳܐ ܐܶܡܰܪ ܢܒܺܝܳܐ ܕܶܐܬܦܪܶܩ: ܬܪܶܝܢ ܓܶܝܪ ܦܘܪ̈ܩܳܢܶܐ ܫܰܡܰܗ܆ ܢܶܪܘܰܙ ܠܶܒܝ ܒܦܽܘܪܩܳܢܳܟ. ܗܳܕܶܐ ܡܚܰܘܝܳܐ ܠܢ ܥܰܠ ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܕܰܗܘܳܬ ܠܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܒܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܕܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ. ܘܶܐܫܰܒܰܚ ܠܡܳܪܝܳܐ ܕܦܰܪܩܰܢܝ. ܥܰܠ ܗܰܘ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܓܡܺܝܪܳܐ ܘܰܡܫܰܡܠܝܳܐ ܕܗܳܘܶܐ ܠܶܗ ܠܰܟܝܳܢܳܐ ܐܢܳܫܳܝܳܐ. ܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ ܘܰܚܒܳܠܐܴ ܒܰܩܝܳܡܬܳܐ ܒܝܰܕ ܥܰܡܰܢܽܘܐܝܠ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܟܽܠܰܢ ܢܶܫܬܘܶܐ ܠܓܶܠܝܳܢܶܗ ܕܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܕܦܳܪܽܘܩܰܢ ܐܰܡܝܢ܀

ܡܙܡܘܪܐ ܕܐܪܒܥܣܪ

ܕܡܰܘܕܥ ܥܰܠ ܡܣܳܡ ܒܪܺܝܫܳܐ ܕܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ: ܘܥܰܠ ܦܘܢܳܝܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ.

ܒܡܰܙܡܽܘܪܳܐ ܗܰܘ ܕܰܩܕܳܡ ܗܳܢܳܐ܆ ܡܰܘܕܰܥ ܠܰܢ ܡܙܰܡܪܳܢܳܐ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܡܕܰܝܰܪ ܗܘܳܐ ܟܠܝܽܘܡ ܕܽܘܘܳܢܳܐ ܒܠܶܒܶܗ܆ ܥܰܠ ܕܪܰܚܺܝܩ ܗܘܳܐ ܟܝܳܢܳܐ ܐܢܳܫܳܝܳܐ ܡܶܢ ܒܰܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܰܐܪܒܰܥܣܰܪ ܟܰܕ ܡܶܫܬܰܥܶܐ ܡܰܪܳܚܽܘܬܳܐ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܡܥܰܪܙܠܺܝܢ ܒܡܰܚܫ̈ܒܳܬܳܐ ܘܰܒܨܶܢ̈ܥܳܬܳܐ ܕܥܰܘܠܳܐ. ܡܶܫܬܰܥܶܐ ܬܽܘܒ ܐܳܦ ܥܰܠ ܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܕܦܽܘܢܳܝܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܰܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܢ ܫܒܺܝܬܶܗ ܕܣܳܛܳܢܳܐ. ܘܡܰܙܡܽܘܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܫܩܰܠ ܥܶܠܬܳܐ ܕܢܶܬܡܰܠܰܠ ܒܰܢܒܺܝܽܘܬܳܐ ܡܶܢ ܫܽܘܚܠܳܦܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܠܰܐܚܺܝܬܘܦܶܠ ܪܳܚܡܗܶ ܡܶܢ ܠܘܳܬܶܗ ܘܟܰܕ ܡܪܰܕ ܥܠܰܘܗܝ ܥܰܡ ܐܰܒܺܝܫܳܠܽܘܡ ܒܪܶܗ. ܘܡܰܘܕܰܥ ܓܶܝܪ ܟܬܳܒܳܐ ܥܰܠ ܡܶܠܟܰܘ̈ܗܝ ܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܕܰܐܚܺܝܬܘܦܶܠ܆ ܕܐܢܳܫ ܐܢܳܫ ܠܰܡ ܕܢܶܫܰܐܠ ܒܰܐܠܳܗܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܶܠܟܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐܚܺܝܬܘܦܶܠ. ܐܳܦ ܠܕܰܘܺܝܕ ܐܳܦ ܠܰܐܒܺܝܫܳܠܽܘܡ. ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܛܥܳܐ ܗܳܢܳܐ ܚܽܘܒܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܚܰܒܪܳܐ ܘܡܳܠܘܟܳܐ ܠܗܰܘ ܒܪܳܐ ܡܳܪܽܘܕܳܐ ܘܒܺܝܫܳܐ ܐܰܒܺܝܫܳܠܽܘܡ܆ ܠܰܘ ܡܶܟܺܝܠ ܡܶܠܟܷ̈ܐ ܛܳܒܷ̈ܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܡܳܠܶܟ ܗܘܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܒܝܰܘ̈ܡܰܝ ܕܰܘܺܝܕ ܠܰܐܒܺܝܫܳܠܽܘܡ܇ ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܡܥܰܫܢܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܶܗ ܠܰܡܪܳܕܳܐ. ܟܡܳܐ ܐܶܢ ܕܡܶܣܬܰܒܪܺܝܢ ܕܰܡܠܶܝܢ ܗܘܰܘ ܚܛܺܝܬܳܐ. ܘܺܝܕܺܝܥܳܐ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܡܰܠܟܶܗ ܕܢܶܕܡܰܟ ܥܰܡ ܢܶܫܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐܒܽܘܗܝ ܕܰܘܺܝܕ܆ ܘܰܡܠܰܟ ܠܶܗ ܕܢܶܓܒܶܐ ܓܰܒܪ̈ܶܐ ܘܢܶܪܕܽܘܦ ܒܳܬܰܪ ܕܰܘܺܝܕ. ܒܙܰܒܢܳܐ ܗܰܘ ܕܰܡܛܰܪܰܦ ܗܘܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܡܶܢ ܥܰܡܠܳܐ ܕܰܪܕܽܘܦܝܳܐ. ܠܗܳܢܳܐ ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦ. ܘܟܰܕ ܚܙܳܐ ܕܰܘܺܝܕ ܐܰܝܟ ܕܰܒܕܽܘܡܳܪܳܐ ܒܙܰܘܥܳܐ ܕܪܘܚܳܐ ܕܰܢܒܺܝܽܘܬܳܐ ܐܳܡܰܪ ܗܘܳܐ:

ܕܳܐܡܰܪ ܥܰܘܳܠܳܐ ܒܠܶܒܗܶ ܕܠܰܝܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܣܳܟ. ܐܶܬܚܰܒܰܠܘ ܘܶܐܬܛܰܢܰܦܘ ܒܨܶܢ̈ܥܳܬܗܽܘܢ. ܡܳܢܳܐ ܓܶܝܪ ܟܰܕ ܚܙܳܐ ܗܘܳܐ ܐܰܚܺܝܬܘܦܶܠ. ܕܠܐ ܫܰܪ ܡܶܠܟܶܗ ܗܰܘ ܕܰܬܪܶܝܢ. ܐܰܪܡܺܝ ܥܰܠ ܚܡܳܪܶܗ ܘܶܐܙܰܠ ܠܒܰܝܬܶܗ ܘܰܦܩܰܪ ܥܰܠ ܒܰܝܬܶܗ. ܘܰܚܢܰܩ ܢܰܦܫܶܗ ܒܚܰܒܠܳܐ ܘܡܺܝܬ. ܗܳܢܳܐ ܐܝܬܰܘܗܝ ܚܰܕ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܐܬܚܰܒܰܠܘ ܒܨܶܢ̈ܥܳܬܗܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܩܳܡ̈ܝ ܨܶܢ̈ܥܳܬܶܗ ܐܰܝܟ ܕܰܡܠܰܟ. ܥܶܠܬܳܐ ܗܘܱ̈ܝ ܠܰܐܒܕܳܢܶܗ. ܘܥܰܠ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܪ̈ܳܚܡܰܘܗܝ ܐܰܪܚܶܩܘ ܗܘܰܘ ܡܶܢܶܗ܆ ܐܶܡܰܪ:

ܕܠܰܝܬ ܕܥܳܒܶܕ ܛܳܒܬܳܐ. ܟܰܕ ܛܳܒ̈ܬܳܐ ܡܰܢ ܣܰܓܝ̈ܐܬܳܐ ܥܶܒܕܶܬ ܠܗܽܘܢ. ܗܶܢܽܘܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܦܰܪܥܽܘܢܝ. ܘܠܳܐ ܐܶܬܕܟܰܪܘ ܠܺܝ ܚܽܘ̈ܒܠܐܷ ܛܳܒܷ̈ܐ ܕܰܐܪܡܺܝܬ ܠܗܽܘܢ. ܚܢܰܢ ܕܶܝܢ ܡܶܟܺܝܠ ܢܶܬܦܢܶܐ ܠܘܳܬ ܚܰܘܪܳܐ ܕܣܽܘ̈ܟܳܠܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ. ܘܢܶܒܥܶܐ ܕܡܶܛܠ ܡܳܢܳܐ ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܐܶܡܰܪ ܒܓܶܠܝܳܢܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ. ܘܡܰܢܽܘ ܥܰܘܳܠܳܐ ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܕܠܰܝܬ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܠܐ ܗܘܳܐ ܗܰܘ ܕܩܳܛܶܠ‌ ܐܢܳܫܳܐ ܘܰܒܥܶܠܕܒܳܒܳܐ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܓܶܝܪ ܗܰܘ ܕܰܐܠܶܦ ܡܳܪܽܘܕܽܘܬܳܐ ܠܓܶܢܣܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܡܶܢ ܒܪܺܝܫܺܝܬ. ܐܳܦ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܗܘܰܘ ܠܶܗ ܐܰܪܥܳܐ ܘܩܰܒܶܠܘ ܙܰܪܥܶܗ. ܘܰܐܪܡܺܝ ܚܒܳܠܶܗ ܒܓܰܘ ܠܶܒܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܰܥܒܰܕ ܐܶܢܽܘܢ ܕܢܺܐܡܪܽܘܢ ܒܠܶܒܗܽܘܢ ܕܠܰܝܬ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܥܰܠܗܳܕܶܐ ܐܶܬܚܰܒܰܠܘ ܘܶܐܬܛܰܢܰܦܘ ܒܨܶܢ̈ܥܳܬܗܽܘܢ. ܘܰܒܓܰܘ ܠܶܒܳܐ ܐܰܬܪܳܐ ܕܙܳܕܶܩ ܗܘܳܐ ܕܡܶܢܶܗ ܬܶܕܢܰܚ ܬܰܩܢܽܘܬܳܐ. ܪ̈ܕܰܝ ܡܶܢܶܗ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܕܟܽܠ ܓܢܶܣ. ܘܛܰܢܶܦ̈ܝ ܘܚܰܒܷ̈ܠܝ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܘܡܶܛܠܗܳܕܶܐ ܐܶܬܬܙܺܝܥ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܢ ܡܰܘܬܒܶܗ. ܘܰܨܠܳܐ ܚܝܳܪܶܗ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܥܶܠܳܝܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܕܰܢܕܺܝܩ ܥܰܠ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ ܢܒܺܝܳܐ:

ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܕܺܝܩ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܥܰܠ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܘܠܰܘ ܕܠܐ ܥܶܠܬܳܐ. ܐܶܠܐ ܕܰܢܚܰܘܶܐ: ܐܶܢ ܐܺܝܬ ܕܣܰܟܽܘܠܬܳܢ ܘܒܳܥܶܐ ܠܐܠܳܗܳܐ. ܠܡܳܢܳܐ ܐܶܡܰܪ ܕܰܐܕܺܝܩ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ. ܗܰܘ ܕܰܡܠܶܝܢ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ ܡܶܢܶܗ܆ ܘܝܰܡ̈ܡܶܐ ܘܰܬܗܽܘ̈ܡܶܐ ܘܟܽܠ ܕܺܐܝܬ ܒܗܽܘܢ. ܬܰܪܥܳܐ ܐܰܪܰܐ ܦܬܰܚ ܡܶܢ ܕܰܬܠܰܘ ܘܺܝ̈ܠܐܷ ܩܕܳܡܰܘܗܝ܆ ܐܰܕܺܝܩ ܘܰܚܙܳܐ. ܘܰܠܡܳܢܳܐ ܫܡܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ ܣܳܡ ܘܠܰܘ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܫܡܳܐ ܓܶܝܪ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܥܰܠ ܚܳܙܶܐ ܟܽܠ ܡܶܬܢܣܶܒ. ܫܡܳܐ ܕܶܝܢ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܡܳܪܽܘܬܳܐ ܕܥܰܠ ܟܽܠ ܡܒܰܕܶܩ. ܥܰܠ ܕܰܢܒܰܕܶܩ ܒܝܰܕ ܗܳܕܶܐ܇ ܐܰܝܟ ܕܥܰܠ ܥܰܒ̈ܕܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܘܡܰܪ̈ܳܚܶܐ. ܘܥܰܠ ܕܰܚܙܳܐ:

ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܣܛܰܘ ܐܰܟܚܕܳܐ ܘܶܐܣܬܠܺܝܘ: ܘܠܰܝܬ ܕܥܳܒܶܕ ܛܳܒܬܳܐ ܐܳܦܠܳܐ ܚܰܕ. ܐܰܗܡܺܝ ܒܗܰܘ ܙܰܒܢܳܐ ܘܠܐ ܢܚܶܬ ܒܳܬܰܪܗܽܘܢ. ܕܒܺܝܫܳܐ ܕܶܝܢ ܘܣܰܓܺܝ ܘܡܰܒܥܕܳܐ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܰܠܪ̈ܰܚܡܶܐ ܬܶܫܬܘܶܐ ܐܝܬܶܝܗ̇. ܗܳܝ ܕܶܝܢ ܕܟܰܕ ܚܳܛܶܝܢ ܠܳܐ ܩܢܶܝܢ ܗܘܰܘ ܡܰܪܓܫܳܢܽܘܬܳܐ ܕܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܕܣܳܥܪܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܗܳܕܶܐ ܓܶܝܪ ܥܶܒܪܰܬ ܠܡܳܪܝܳܐ܇ ܕܰܐܝܟ ܕܥܰܒ̈ܕܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܢܕܺܝܩ. ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ ܢܒܺܝܳܐ:

ܘܠܳܐ ܝܺܕܰܥܘ ܟܽܠ ܥܳܒ̈ܕܰܝ ܥܰܘܠܳܐ. ܕܥܰܘܠܳܐ ܗ̄ܘ ܕܡܶܢܗܘܢ ܡܶܬܥܒܶܕ. ܘܠܳܐ ܚܳܪܘ ܒܰܚ̈ܛܳܗܶܐ. ܘܡܶܛܠܗܳܢܳܐ ܒܰܕܡܽܘܬ ܢܽܘܪܳܐ ܗܳܝ ܕܳܐܟܠܳܐ ܚܰܒܬܳܐ ܐܳܟܠܺܝܢ ܠܥܰܡܝ ܒܫܶܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ ܟܰܕ ܡܰܟܶܣ ܠܡܰܪ̈ܳܚܶܐ:

ܐܳܟܠܰܝ̈ ܠܥܰܡܝ ܡܶܐܟܰܠ ܠܰܚܡܳܐ. ܘܰܠܡܳܪܝܳܐ ܠܐ ܩܪܰܘ. ܕܰܐܝܟ ܗܳܟܰܢܳܐ ܗܘܰܘ ܢܒܺܝܷ̈ܐ ܕܰܓ̈ܠܶܐ ܕܰܗܘܰܘ ܒܥܰܡܳܐ ܕܝܣܪܳܐܝܶܠ. ܕܟܰܕ ܐܳܟܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܕܶܒܚܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܥܰܡܳܐ. ܘܰܐܓܪܳܐ ܕܰܢܒܺܝܽܘܬܗܽܘܢ ܕܠܐ ܢܳܡܽܘܣ ܢܳܣܒܺܝܢ ܗܘܰܘ ܡܶܢܗܽܘܢ. ܘܰܡܛܰܢܦܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܕܰܓܳܠܘܬܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܐܘܪ̈ܚܳܬܳܐ ܕܬܰܡܺܝ̈ܡܶܐ. ܠܡܳܪܝܳܐ ܠܐ ܩܳܪܶܝܢ ܗܘܰܘ. ܘܕܳܚܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܕܶܚܠܬܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܛܳܥܶܝܢ ܒܳܬܰܪܗܽܘܢ ܡܶܢ ܓܙܳܡܗܽܘܢ ܕܰܓܳܠܐ. ܠܰܬܪܶܝܢ ܓܰܒܻ̈ܝܢ ܡܦܰܠܓܳܐ ܗܘܳܬ. ܐܶܡܰܬܝ ܕܠܐ ܡܰܣܓܶܝܢ ܡܰܝܬܶܝܢ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ. ܢܒܺܝܽܘܬܗܽܘܢ ܓܶܝܪ ܕܰܢܒܺܝܷ̈ܐ ܕܰܓ̈ܠܶܐ. ܥܰܠ ܗܳܢܽܘܢ ܕܡܰܪܡܶܝܢ ܗܘܰܘ ܒܦܽܘܡܗܽܘܢ ܡܶܬܢܰܒܶܝܢ ܗܘܰܘ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܫܠܳܡܳܐ ܘܫܰܝܢܳܐ. ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܠܳܐ ܡܰܝܬܶܝܢ ܗܘܰܘ ܠܗܽܘܢ ܢܶܕܪ̈ܶܐ ܘܡܰܥܣܳܪ̈ܶܐ܆ ܡܰܟܪܙܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܗܽܘܢ ܐܽܘܠܨܳܢܳܐ ܘܰܩܪܳܒܳܐ. ܡܶܛܠܗܳܢܳܐ ܐܳܦ ܢܒܺܝܳܐ ܐܶܡܰܪ ܥܠܰܝܗܽܘܢ: ܕܗܳܐ ܐܶܢܳܐ ܠܰܡ ܥܰܠ ܢܒܺܝܷ̈ܐ ܕܰܓ̈ܠܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. ܕܡܰܛܥܶܝܢ ܠܥܰܡܝ ܕܢܳܟܬܺܝܢ ܒܫܷ̈ܢܰܝܗܽܘܢ. ܘܡܰܟܪܙܺܝܢ ܥܠܰܘܗܝ ܫܠܳܡܳܐ. ܘܡܰܢ ܕܠܐ ܗܳܘܶܐ ܐܰܟܘܳܬܗܽܘܢ ܘܪܳܡܶܐ ܠܗܽܘܢ ܒܦܽܘܡܗܽܘܢ܆ ܡܰܟܪܙܺܝܢ ܗܘܰܘ ܥܠܰܘܗܝ ܩܪܳܒܳܐ (ܡܝܟܐ ܓ: ܗ). ܥܰܠܗܳܕܶܐ ܐܶܡܰܪ ܛܘܒܳܢܳܐ ܕܰܘܺܝܕ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܳܐܟܠܰܝ̈ ܠܥܰܡܝ ܡܶܐܟܰܠ ܠܰܚܡܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܙܰܒܢܳܐ ܕܰܡܪܰܕ ܐܰܒܺܝܫܳܠܽܘܡ܆ ܗܘܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܐܰܬܪܳܐ ܠܰܢܒܺܝܷ̈ܐ ܕܰܓ̈ܠܶܐ. ܘܡܶܬܢܰܒܶܝܢ ܗܘܰܘ ܠܶܗ ܒܕܰܓܳܠܽܘܬܳܐ܆ ܕܩܳܛܶܠ ܠܶܗ ܠܕܰܘܺܝܕ ܐܰܒܽܘܗܝ ܘܳܐܚܶܕ ܡܰܠܟܽܘܬܶܗ. ܡܶܛܠܗܳܢܳܐ ܟܰܕ ܡܚܰܘܶܐ ܕܰܘܺܝܕ ܕܰܡܓܰܙܰܝ ܗܘܳܐ ܟܢܽܘܫܝܳܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܡܶܢ ܩܰܪܺܝܒܽܘܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܰܐܠܳܗܳܐ ܥܰܡ ܥܰܘܴ̈ܠܶܐ ܠܳܐ ܡܶܬܚܰܠܰܛ. ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ:

ܡܶܛܠ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܒܕܳܪܰܐ ܗ̱ܘ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ. ܒܗܳܢܳܐ ܠܰܡ ܕܳܪܳܐ ܠܐ ܡܶܬܚܙܶܐ ܥܽܘܕܪܳܢܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܕܪܰܚܺܝܩ ܗ̱ܘ ܡܶܢ ܫܰܪܒܬܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ ܦܽܘܪܩܳܢܶܗ. ܥܰܠ ܕܰܐܡܪܰܚܘ ܥܰܠ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ.

ܘܬܰܪܥܺܝܬܶܗ ܕܡܶܣܟܺܢܳܐ ܐܰܒܗܶܬܘ. ܘܠܐ ܠܰܡ ܦܰܪܥܽܘܗܝ ܠܡܰܟܺܝܟܳܐ ܚܽܘܒ̈ܠܐܷ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܶܗ. ܘܥܰܠܗܳܕܶܐ ܕܶܐܬܛܠܶܡ ܡܶܢܗܽܘܢ ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܘܶܐܬܩܰܦܰܚ ܡܶܣܟܺܢܳܐ. ܡܠܰܒܶܒ ܠܶܗ ܟܺܐܢܳܐ ܠܙܰܕܺܝܩܳܐ܇ ܕܠܳܐ ܢܶܬܪܰܦܶܐ ܡܳܐ ܕܚܳܙܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܕܡܰܨܠܚܺܝܢ ܘܰܠܗܳܢܽܘܢ ܕܥܰܡ ܥܰܘܴ̈ܠܶܐ ܐܳܡܪܝܢ ܒܠܶܒܗܽܘܢ ܕܠܰܝܬ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܡܰܪܬܶܐ ܠܗܽܘܢ ܕܰܢܬܽܘܒܽܘܢ. ܒܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܥܰܠ ܡܶܣܟܺܢܳܐ ܙܰܕܺܝܩܳܐ.

ܡܶܛܠ ܕܡܳܪܝܰܐ ܗܘ ܬܽܘܟܠܳܢܶܗ. ܥܕܰܡܳܐ ܠܗܳܪܟܳܐ ܡܰܠܦܳܢܽܘܬܳܐ ܘܡܰܟܣܳܢܽܘܬܳܐ ܡܰܣܪܰܚ ܗܘܳܐ ܢܒܺܝܳܐ. ܗܳܫܳܐ ܕܶܝܢ ܡܫܰܐܳܠܽܘ ܡܫܰܐܶܠ ܘܳܐܡܰܪ:

ܡܰܢ ܢܶܬܶܠ ܡܶܢ ܨܶܗܝܽܘܢ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܠܺܝܣܪܳܐܝܠ. ܐܶܢ ܐܶܢܳܐ ܦܳܪܶܩ ܗܘܺܝܬ ܠܝܣܪܳܐܝܠ ܒܥܽܘܕܪܳܢܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܣܰܝܥܳܢܝ. ܐܶܠܐ ܗܳܫܳܐ ܐܚܪܺܢܳܐ ܡܪܰܕ ܘܰܐܡܠܶܟ ܒܳܗ̇. ܒܪܰܡ ܠܰܘ ܗܳܕܶܐ ܢܶܒܥܶܐ܆ ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܥܰܠ ܨܶܗܝܽܘܢ ܐܰܪܥܳܢܳܝܬܳܐ ܡܫܰܐܶܠ܆ ܐܶܠܐ ܥܰܠ ܫܡܰܝܳܐ ܐܰܝܕܳܐ ܕܰܐܕܺܝܩ ܡܶܢܳܗ̇ ܡܳܪܝܳܐ. ܣܳܐܶܡ ܫܡܳܐ ܕܨܶܗܝܽܘܢ. ܡܶܢܳܗ̇ ܓܶܝܪ ܝܰܗܒ ܡܳܪܝܳܐ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܠܺܝܣܪܳܐܝܠ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܡܶܢܳܗ̇ ܐܶܬܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܘܰܐܗܦܶܟ ܫܒܺܝܬܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܡܶܢ ܣܳܛܳܢܳܐ. ܥܰܡܶܗ ܓܶܝܪ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܝܬܰܘܗܝ ܥܰܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܕܰܒܝܰܕ ܥܡܳܕܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܐ ܐܶܬܚܙܺܝ ܒܝܰܕ ܡܳܪܰܢ. ܐܶܡܰܪ ܡܙܰܡܪܳܢܳܐ:

ܡܳܐ ܕܡܰܗܦܶܟ ܡܳܪܝܳܐ ܫܒܺܝܬܳܐ ܕܥܰܡܶܗ: ܢܕܽܘܨ ܝܰܥܩܽܘܒ ܘܢܶܚܕܶܐ ܝܺܣܪܳܐܝܠ. ܝܰܥܩܽܘܒ ܕܶܝܢ ܡܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܟܬܳܒܳܐ܆ ܥܰܠ ܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܕܚܰܕ ܓܰܒܪܳܐ ܘܰܕܚܰܕ ܥܰܡܳܐ ܐܶܡܰܪ. ܡܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܝܣܪܳܐܝܠ܆ ܥܰܠ ܬܪܶܥܣܰܪ ܫܰܒ̈ܛܶܐ ܡܫܰܘܕܰܥ. ܐܰܘ ܥܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܱ̈ܝ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. ܝܰܥܩܽܘܒ ܓܶܝܪ ܡܶܬܩܪܶܐ ܗܘܳܐ ܝܰܥܩܽܘܒ ܛܘܒܳܢܳܐ. ܥܕܰܡܳܐ ܕܰܐܘܠܶܕ ܬܪܶܥܣܰܪ ܒܢܰܝܴ̈ܐ ܘܰܐܒܳܐ ܗܘܳܐ ܠܣܰܓܝ̈ܐܶܐ܆ ܐܶܬܩܪܺܝ ܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܡܳܕܶܝܢ ܗܳܪܟܳܐ ܝܰܥܩܽܘܒ ܡܶܬܢܣܶܒ ܕܕܳܐܶܨ ܒܦܽܘܢܳܝܳܐ ܕܰܫܒܺܝܬܳܐ ܕܥܺܕܬܶܗ. ܥܰܠ ܡܶܠܬܳܐ ܗܳܝ ܕܗܰܝܡܢܰܬ ܡܶܢ ܝܣܪܳܐܝܠ ܡܶܬܪܰܓܫܳܢܳܐ. ܕܕܳܝܨܳܐ ܒܦܽܘܢܳܝܳܗ̇ ܕܰܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܫܰܒ̈ܛܶܐ ܠܳܐ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܷ̈ܐ ܕܩܳܝܡܺܝܢ ܒܓܰܘ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܥܶܠܳܝܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܕܚܳܕܶܝܢ ܘܰܡܫܰܒܚܺܝܢ ܠܐܠܳܗܳܐ. ܠܫܶܛܚܷ̈ܐ ܪ̈ܳܡܶܐ ܕܐܘܪܺܫܠܶܡ ܥܶܠܳܝܬܳܐ. ܘܡܶܬܚܰܠܛܺܝܢ ܒܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܡܶܠܰܬ ܡܳܪܰܢ ܕܰܥܠܰܝܗܽܘܢ. ܡܶܛܠ ܬܰܚܘܺܝܬܳܐ ܕܥܶܪܒܳܐ ܗܰܘ ܕܰܐܒܺܝܕ ܗܘܳܐ ܘܶܐܫܬܟܰܚ. ܕܰܗܘܳܬ ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܡܰܠܰܐܟܷ̈ܐ ܡܶܛܽܠܳܬܶܗ. ܕܗܽܘ ܢܰܫܘܶܐ ܠܰܢ ܕܢܶܚܕܶܐ ܥܰܡ ܝܣܪܳܐܝܠ ܘܢܰܣܶܩ ܠܶܗ ܫܽܘܒܚܳܐ ܥܰܠ ܦܽܘܢܳܝܰܢ ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܐܰܡܝܢ܀

ܡܙܡܘܪܐ ܕܚܡܫܬܥܣܪ

ܡܰܘܕܰܥ ܕܰܠܒܶܝܬ ܡܰܥܡܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܙܰܕܝ̈ܩܶܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܫܳܘܶܝܢ

ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܕܰܘܺܝܕ ܟܰܕ ܢܦܰܩ ܡܶܢ ܐܘܪܺܫܠܶܡ܆ ܘܰܥܪܰܩ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܐܰܒܺܝܫܳܠܘܡ ܡܳܪܽܘܕܳܐ܆ ܛܥܶܢܘ ܗܘܰܘ ܨܳܕܽܘܩ ܘܰܐܒܝܬܳܪ ܩܺܐܒܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܢܦܰܩܘ ܗܘܰܘ ܕܢܺܐܙܽܠ̱ܘܢ ܥܰܡܶܗ. ܐܰܝܟ ܕܥܰܡ ܓܰܒܪܳܐ ܙܰܕܺܝܩܳܐ. ܘܗܶܢܽܘܢ ܐܰܝܟ ܓܰܒܪ̈ܶܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܕܡܰܚܒܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܓܰܒܪܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܘܰܠܡܰܠܟܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܡܶܣܬܰܪܰܕ ܗܘܳܐ ܕܰܘܺܝܕ ܡܶܢ ܩܰܫܝܽܘܬܶܗ ܕܰܐܒܺܝܫܳܠܽܘܡ܆ ܘܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܗܘܳܐ ܕܰܐܝܢܳܐ ܫܘܠܳܡܳܐ ܫܳܩܶܠ܆ ܕܠܳܐ ܬܺܐܙܰܠ ܩܺܐܒܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܒܰܥܪܘܩܝܳܐ܆ ܘܬܶܫܪܶܐ ܒܕܽܘ̈ܟܝܬܳܐ ܕܺܐܝܬܰܝܗܶܝܢ ܠܐ ܡܝܰܩܪ̈ܳܬܳܐ. ܐܶܡܰܪ ܗܘܳܐ ܠܘܳܬ ܪ̈ܰܒܰܝ ܟܳܗ̈ܢܶܐ. ܕܰܐܗܦܶܟܶܝܗ̇ ܩܺܐܒܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܛܳܟ ܐܶܫܟܰܚ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܒܥܰܝ̈ܢܰܝ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܢܰܥܛܦܰܢܝ ܡܶܢ ܐܽܘܠܨܳܢܳܐ ܘܰܢܚܰܘܶܝܢܝ ܠܶܗ ܘܰܠܕܰܝܪܶܗ (ܒ ܫܡܘܐܝܠ ܝܗ: ܟܗ). ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܥܶܛܦܰܬ ܩܺܐܒܽܘܬܳܐ܆ ܡܶܬܟܰܫܰܦ ܗܘܳܐ ܕܰܘܺܝܕ ܘܒܳܟܶܐ܆ ܕܢܶܦܢܶܐ ܡܶܢ ܪܕܽܘܦܝܳܐ ܘܢܶܣܓܽܘܕ ܩܕܳܡ ܐܳܪܽܘܢܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܒܗܰܘ ܙܰܒܢܳܐ ܐܶܬܢܰܒܺܝ ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܚܰܡܶܫܬܰܥܣܰܪ. ܘܟܰܕ ܝܺܕܰܥ ܕܡܶܛܠ ܥܰܘܠܳܐ ܕܒܶܝܬ ܐܽܘܪܺܝܳܐ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܣܳܒܶܠ܆ ܐܶܬܬܙܺܝܥ ܗܘܳܐ ܒܠܶܒܶܗ ܕܕܰܠܡܳܐ ܬܽܘܒ ܫܰܒܛܳܐ ܐܚܪܺܢܳܐ ܚܰܝܳܒ. ܕܢܶܬܡܬܰܚ ܥܠܰܘܗܝ ܡܶܢ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ. ܘܥܰܠܗܳܕܶܐ ܐܰܝܟ ܕܰܒܫܽܘܐܳܠܳܐ ܡܙܰܡܰܪ ܗܘܳܐ ܘܳܐܡܰܪ:

ܡܪܝܳܐ ܡܰܢܽܘ ܢܶܥܡܰܪ ܒܡܰܫܟܢܳܟ: ܘܡܰܢܽܘ ܢܶܫܪܶܐ ܒܛܽܘܪܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܡܰܢ ܫܳܘܶܐ ܡܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܥܰܡ ܒܶܣܪܳܐ ܡܥܰܪܙܠܺܝܢ ܕܢܶܥܡܰܪ ܒܓܰܘ ܡܰܫܟܢܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܘܡܰܢܽܘ ܕܰܡܨܰܠܰܠ ܡܶܢ ܬܶܛܪܳܐ ܕܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ܆ ܟܰܕ ܠܰܝܬ ܝܽܘܩܪܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܐ ܕܢܳܬܰܥ ܠܶܗ ܠܘܳܬ ܥܽܘܡܩܳܐ. ܕܢܶܬܥܰܠܶܐ ܠܛܘܪܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܢܶܥܡܰܪ ܒܶܗ. ܚܢܰܢ ܕܶܝܢ ܡܳܐ ܕܫܳܡܥܺܝܢܰܢ ܕܳܐܡܰܪ ܡܰܫܟܢܳܐ. ܠܐ ܢܶܣܰܒ ܒܬܰܪܥܺܝܬܰܢ܆ ܕܥܰܠ ܡܰܫܟܢܳܐ ܕܣܳܗܕܽܘܬܳܐ. ܗܰܘ ܕܒܰܙܒܰܢ ܥܡܰܪ ܒܶܗ ܚܰܦܢܺܝ ܐܳܦ ܦܺܝܢܚܶܣ ܒܢܱ̈ܝ ܥܺܝܠܺܝ ܟܳܗܢܳܐ. ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܡܛܰܡܱ̈ܐܝ ܩܽܘܕܫܳܐ ܢܰܣܒܰܪ. ܘܠܐ ܬܽܘܒ ܠܛܽܘܪܳܐ ܕܨܶܗܝܽܘܢ ܗܰܘ ܕܒܰܙܒܰܢ ܙܒܰܢ ܥܳܡܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܶܗ ܢܒܺܝܷ̈ܐ ܕܰܓ̈ܠܶܐ ܕܶܐܡܰܪ. ܐܶܠܐ ܡܰܫܟܢܳܐ ܗܰܘ ܕܶܐܡܰܪ ܐܝܬܰܘܗܝ ܗܰܘ ܕܰܚܙܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ. ܘܰܢܚܶܬ ܘܰܥܒܰܕ ܐܰܟܘܳܬܶܗ ܒܡܰܕܒܪܳܐ. ܛܘܪܳܐ ܕܶܝܢ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܆ ܕܡܳܪܝܳܐ ܫܪܶܐ ܒܶܗ ܐܝܬܰܘܗܝ. ܗܰܘ ܕܒܰܢܝܳܐ ܥܠܰܘܗܝ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܨܶܗܝܽܘܢ ܡܕܺܝܢܬܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܪܰܒܳܐ܇ ܕܡܶܬܪܰܓܪܓܝܺܢ ܗܘܰܘ ܠܳܗ̇ ܢܒܺܝܷ̈ܐ ܕܢܶܩܪܒܽܘܢ ܠܛܽܘܪܳܗ̇. ܕܰܥܠܶܝܗ̇ ܐܶܡܰܪ ܫܠܝܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܦܰܘܠܘܣ܆ ܠܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܗܰܝܡܶܢܘ ܡܶܢ ܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ ܒܡܳܪܝܳܐ. ܕܰܐܢܬܽܘܢ ܠܰܡ ܐܶܬܩܰܪܰܒܬܽܘܢ ܠܛܘܪܳܐ ܕܨܶܗܝܽܘܢ܆ ܘܠܰܡܕܺܝܢܬܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܘܠܐܘܪܺܫܠܶܡ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ: ܘܰܠܟܶܢ̈ܫܶܐ ܕܪ̈ܶܒܘܳܬܳܐ ܕܡܰܠܰܐܟܷ̈ܐ (ܥܒܪ̈ܝܐ ܝܒ: ܟܒ). ܗܳܢܰܘ ܗܰܘ ܛܽܘܪܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܕܰܘܺܝܕ. ܕܡܰܢܽܘ ܢܶܫܪܶܐ ܒܶܗ. ܡܶܛܠ ܕܰܠܡܰܣܩܳܢܰܘ̈ܗܝ ܕܗܳܢܳܐ ܠܐ ܣܳܠܩܺܝܢ ܣܳܥܪ̈ܰܝ ܡܽܘ̈ܡܶܐ ܘܰܡܗܰܠܟܱ̈ܝ ܒܽܐܘܪ̈ܚܳܬܳܐ ܕܥܰܘܠܳܐ. ܘܰܡܦܰܫܶܩ ܠܶܗ ܪܽܘܚܳܐ ܘܳܐܡܰܪ:

ܕܰܐܝܢܰܐ ܗ̄ܘ ܕܰܡܗܰܠܶܟ ܕܠܐ ܡܽܘܡ ܘܥܳܒܶܕ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ. ܘܰܡܡܰܠܶܠ ܩܘܫܬܳܐ ܒܠܶܒܶܗ: ܘܠܐ ܢܰܟܽܘܠܬܳܢ ܒܠܶܫܳܢܶܗ: ܘܠܐ ܥܳܒܶܕ ܠܚܰܒܪܶܗ ܒܺܝܫܬܳܐ. ܫܘܚܕܳܐ ܥܰܠ ܩܰܪܝܒܶܗ ܠܐ ܡܩܰܒܶܠ: ܡܰܣܠܰܝ ܒܥܰܝ̈ܢܰܘܗܝ ܡܰܪܓܙܳܢܳܐ. ܘܰܠܕܳܚܠܰܘ̈ܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܝܰܩܰܪ. ܝܳܡܶܐ ܠܚܰܒܪܶܗ ܘܠܐ ܡܕܰܓܶܠ: ܘܟܶܣܦܶܗ ܒܪܶܒܺܝܬܳܐ ܠܐ ܝܳܗܶܒ: ܘܫܽܘܚܕܳܐ ܥܰܠ ܙܰܟܳܝܳܐ ܠܐ ܢܳܣܶܒ. ܗܳܠܶܝܢ ܦܶܬܓܳܡܷ̈ܐ ܠܳܐ ܣܢܺܝܩܺܝܢ ܕܰܢܢܰܗܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܒܦܽܘܫܳܩܳܐ ܝܰܬܺܝܪܳܐ. ܟܽܠܗܽܘܢ ܓܶܝܪ ܒܕܶܢܚܰܝ̈ܗܽܘܢ ܓܠܰܝܴ̈ܐ܆ ܡܢܰܗܪ̈ܳܢܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܘܰܡܦܰܫܩܳܢܷ̈ܐ ܕܢܰܦܫܗܽܘܢ. ܘܡܰܠܦܳܢܘܬܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܡܚܰܪܰܪܬܳܐ ܕܠܰܝܬ ܠܳܗ̇ ܬܰܚܦܺܝܬܳܐ ܐܳܦ ܫܽܘܫܶܦܳܐ ܕܒܶܝܬ ܡܽܘܫܶܐ. ܘܦܽܘܫܳܩܗܽܘܢ ܕܗܳܠܶܝܢ ܗܳܢܰܘ. ܕܢܶܥܒܶܕ ܐܶܢܽܘܢ ܦܳܪܽܘܫܳܐ. ܬܰܥܕܘ̈ܕܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܓܶܝܪ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܚܳܙܩܺܝܢ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܫܡܰܝܳܢܺܝܬܳܐ. ܘܰܙܘܴ̈ܕܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܐܝܢܳܐ ܕܨܳܒܶܐ ܒܛܽܘܪܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܗܰܘ ܕܒܰܢܝܳܐ ܥܠܰܘܗܝ ܡܕܺܝܢܬܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܶܗ. ܘܡܰܢ ܕܗܽܘ ܚܰܣܺܝܪ܆ ܠܰܝܬ ܠܶܗ ܐܘܪܚܳܐ ܕܢܶܥܽܘܠ ܠܬܰܪܥܳܐ ܕܰܡܕܺܝܢܬܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܗܰܘ ܕܢܳܛܰܪ ܠܗܽܘܢ ܘܰܡܗܰܠܶܟ ܒܗܽܘܢ. ܘܰܡܚܰܘܶܐ ܦܺܐܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܒܰܩܢܘܡܶܗ. ܡܰܢܰܥ ܡܶܟܺܝܠ ܠܒܶܝܬ ܡܰܫܪܝܳܐ ܕܠܳܐ ܙܳܐܰܥ. ܘܥܰܠܗܳܕܶܐ ܡܰܝܬܶܐ ܢܒܺܝܳܐ ܘܳܐܡܰܪ:

ܕܡܰܢ ܕܥܳܒܶܕ ܗܳܠܶܝܢ܆ ܟܺܐܝܢ ܗ̱ܘ ܘܠܐ ܡܶܬܬܙܺܝܥ ܠܥܳܠܰܡ܀

ܡܙܡܘܪܐ ܕܫܬܥܣܪ

ܡܰܘܕܰܥ ܥܰܠ ܝܳܪܬܽܘܬܳܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ: ܘܥܰܠ ܩܝܳܡܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕܰܗܘܳܬ ܕܠܳܐ ܚܒܳܠܳܐ.

ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܫܬܰܥܶܐ ܠܰܢ ܡܙܰܡܪܳܢܳܐ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܶܫܬܳܬܰܥܣܰܪ܆ ܠܢܺܝ̈ܫܶܐ ܕܠܐ ܕܳܡܶܝܢ ܠܰܚ̈ܕܳܕܶܐ ܡܚܰܘܶܝܢ ܠܰܢ܆ ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܛܶܟܣܳܐ ܕܫܰܪܺܝ ܟܰܕ ܡܙܰܡܰܪ܆ ܒܶܗ ܩܪܶܒ ܨܶܝܕ ܫܽܘܠܳܡܳܐ. ܥܰܡ ܓܶܝܪ ܐܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ ܕܠܐ ܠܳܚ̈ܡܳܢ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܺܐܝܬ ܒܫܘܪܳܝܳܐ ܘܰܒܫܽܘܠܳܡܳܐ. ܕܰܒܡܶܨܥܰܬ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܐܰܟܬܶܒ ܐܶܢܶܝܢ. ܒܪܰܡ ܕܶܝܢ ܡܶܫܟܚܺܝܢܰܢ ܕܰܒܙܰܒܢܳܐ ܕܰܙܩܺܝܦ ܗ̱ܘܐ ܥܠܰܘܗܝ ܟܺܝܡܽܘܢܳܐ ܕܽܐܘܠܨܳܢܳܐ ܡܶܢ ܫܳܐܘܳܠ ܒܥܶܠܕܒܳܒܶܗ ܐܶܬܢܰܒܺܝ ܗܳܠܶܝܢ. ܐܳܡܪܺܝܢ ܓܶܝܪ ܕܰܒܗܰܘ ܙܰܒܢܳܐ ܕܡܶܬܛܰܫܶܐ ܗܘܳܐ ܒܡܰܕܒܪܳܐ ܕܰܡܥܽܘܢ ܐܶܡܰܪ ܗܘܳܐ ܗܳܠܶܝܢ: ܘܗܳܪܟܳܐ ܐܶܫܬܟܰܚܘ ܐܢ̈ܫܳܐ ܙܺܐܦܴ̈ܢܶܐ ܘܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܕܰܡܥܰܕܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܒܺܝܫܽܘܬܶܗ ܕܫܳܐܘܳܠ ܥܰܠ ܕܰܘܺܝܕ. ܡܰܘܕܰܥ ܗܳܟܺܝܠ ܟܬܳܒܳܐ܇ ܕܰܣܠܶܩܘ ܐܢ̈ܫܳܐ ܙܺܐܦܴ̈ܢܶܐ ܠܘܳܬ ܫܳܐܘܳܠ ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܶܗ: ܕܗܳܐ ܕܰܘܺܝܕ ܡܶܬܛܰܫܶܐ ܥܰܡܰܢ ܒܥܳܒܳܐ ܕܓܶܒܥܘܬ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܕܰܐܫܺܝܡܽܘܢ. ܘܗܳܫܳܐ … ܚܽܘܬ ܥܠܰܝܢ ܘܰܚܢܰܢ ܢܰܫܠܡܺܝܘܗܝ ܒܺܐܝܕܳܟ ܡܳܪܝ ܡܰܠܟܳܐ (ܐ ܫܡܘܐܝܠ ܟܓ: ܝܛ-ܟ). ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܣܽܘܟܳܠܳܐ ܠܶܣܛܳܝ̈ܐ ܗܘܰܘ ܘܐܢܴ̈ܫܳܐ ܕܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܡܦܰܠܦ̈ܠܳܢ ܗܘܱ̈ܝ ܐܝ̈ܕܰܝܗܽܘܢ ܒܰܕܡܳܐ ܙܰܟܳܝܳܐ. ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܩܰܒܶܠ ‌ܐܶܢܽܘܢ ܫܳܐܘܳܠ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ܆ ܫܰܕܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܢܥܰܩܒܽܘܢ ܕܽܘܟܬܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ ܒܰܒܛܺܝܠܽܘܬܳܐ. ܘܢܶܗܦܟܽܘܢ ܠܘܳܬܶܗ ܘܢܶܕܒܪܽܘܢ ܠܫܳܐܘܳܠ ܠܡܺܐܙܰܠ ܒܳܬܰܪ ܕܰܘܺܝܕ. ܘܦܰܢܺܝ ܠܗܽܘܢ ܫܳܐܘܳܠ ܘܶܐܡܰܪ: ܒܪܺܝܟܺܝܢ ܐܢܬܽܘܢ ܠܡܳܪܝܳܐ ܕܚܳܣܬܽܘܢ ܥܠܰܝ. ܗܳܫܳܐ ܙܶܠܘ ܬܶܒܘ ܛܰܒܘ ܘܰܐܝܬܰܘ ܝܰܬܒܶܗ. ܘܕܰܥܘ ܘܰܚܙܰܘ ܕܽܘܟܬܶܗ ܕܬܶܗܘܶܐ ܪܶܓܠܶܗ ܕܡܰܢ ܕܰܚܙܳܝܗܝ ܬܰܡܳܢ (ܐ ܫܡܘܐܝܠ ܟܓ: ܟܐ-ܟܒ). ܘܟܰܕ ܓܳܫܽܘ̈ܫܶܐ ܗܘܰܘ ܙܺܐܦܳܢܷ̈ܐ ܘܥ̈ܘܳܠܶܐ ܠܡܰܠܟܳܐ. ܕܡܶܬܬܰܥܒܰܕ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܒܺܝܫܬܳܐ. ܘܰܥܛܰܦܘ ܠܘܳܬܶܗ ܡܶܢܗܽܘܢ. ܘܡܶܢܗܽܘܢ ܦܳܫܘ ܠܘܳܬ ܕܰܘܺܝܕ. ܘܰܢܦܰܩ ܫܳܐܘܳܠ ܥܰܡ ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܕܝܣܪܳܐܝܠ ܠܡܶܒܥܳܐ ܠܕܰܘܺܝܕ. ܛܽܘܪܳܐ ܡܶܕܶܡ ܩܳܡ ܒܰܡܨܰܥܬܳܐ ܕܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܘܕܰܘܺܝܕ ܘܓܰܒܪ̈ܰܘܗܝ ܡܶܢ ܚܰܕ ܓܰܒܳܐ ܕܛܽܘܪܳܐ ܥܳܪܩܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܘܫܳܐܘܳܠ ܘܰܕܥܰܡܶܗ ܘܪܳܕܦܺܝܢ ܗܘܰܘ ܡܶܢ ܓܰܒܳܐ ܐܚܪܺܢܳܐ ܕܛܽܘܪܳܐ ܠܕܰܘܺܝܕ ܘܠܐܝܠܶܝܢ ܕܥܰܡܶܗ. ܛܶܒܳܐ ܡܶܟܺܝܠ ܕܰܦܠܶܫܬܳܝ̈ܐ ܕܰܣܠܶܩܘ ܘܰܫܪܰܘ ܥܰܠ ‌ܐܰܪܥܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܝܠ ܘܰܥܛܰܦ ܗܘܳܐ ܫܳܐܘܳܠ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܘܺܝܕ. ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܠܗܳܢܳܐ ܢܽܘܛܳܪܳܐ ܕܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܚܙܳܐ ܗܘܳܐ ܕܰܘܺܝܕ. ܡܙܺܝܥ ܗܘܳܐ ܩܺܝܬܳܪܶܗ ܘܰܡܙܰܡܰܪ ܘܡܰܘܕܶܐ ܘܳܐܡܰܪ:

ܢܰܛܰܪܰܝܢܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܛܠ ܕܰܥܠܰܝܟ ܐܶܬܬܰܟܠܶܬ: ܘܶܐܡܪܶܬ ܠܡܳܪܝܳܐ ܕܡܳܪܝ ܐܰܢܬ ܘܛܳܒܬܝ ܡܶܢ ܠܘܳܬܳܟ ܗܝ: ܐܳܦ ܠܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܒܰܐܪܥܳܐ ܘܰܡܫܰܒ̈ܚܶܐ. ܕܟܽܠܶܗ ܨܶܒܝܳܢܝ ܒܗܽܘܢ. ܚܙܰܝܬ ܗܳܟܺܝܠ: ܒܗܰܘ ܐܘܠܨܳܢܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܩܳܡ ܥܠܰܘܗܝ. ܠܐ ܐܶܬܕܰܘܰܕ ܘܰܛܥܳܐ ܠܗܰܘ ܕܡܶܢܶܗ ܡܶܬܦܰܨܶܐ ܗܘܳܐ. ܐܶܠܐ ܒܥܳܐ ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܟܰܕ ܚܳܐܰܪ ܒܡܰܘܬܳܐ ܕܠܐ ܪܰܚܺܝܩ ܡܶܢܶܗ ܘܳܐܡܰܪ ܗܘܳܐ: ܢܰܛܰܪܰܝܢܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܛܠ ܕܰܥܠܰܝܟ ܐܶܬܬܰܟܠܶܬ. ܬܽܘܟܠܳܢܳܐ ܠܰܡ ܥܰܠ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܠܐ ܗܘܳܐ ܠܝ ܘܒܽܐܘܠܨܳܢܝ ܠܘܳܬ ܐܚܪܺܢܳܐ ܠܐ ܚܳܪܶܬ. ܘܠܐ ܡܳܪܳܐ ܐܚܪܺܢܳܐ ܐܰܩܝܡܶܬ ܠܝ ܠܒܰܪ ܡܶܢܳܟ. ܐܶܠܐ ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܐܶܡܪܶܬ. ܕܡܳܪܝ ܐܰܢܬ. ܘܡܶܢ ܠܘܳܬܳܟ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ ܛܳܒܴ̈ܬܝ. ܘܠܳܐ ܚܳܐܰܪ ܐܰܢܬ ܕܡܶܕܶܡ ܡܶܢ ܛܳܒܴ̈ܬܝ ܕܺܝܠܝ ܬܶܬܗܰܢܶܐ. ܘܠܳܐ ܡܶܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܺܐܝܬ ܠܳܟ ܒܰܐܪܥܳܐ ܘܰܡܫܰܒ̈ܚܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܟܽܠܶܗ ܨܶܒܝܳܢܳܟ ܥܳܒܕܺܝܢ. ܘܠܳܐ ܨܪܺܝܟ ܐܰܢܬ ܡܶܢ ܛܳܒ̈ܬܳܐ ܕܡܶܢܗܽܘܢ ܬܶܬܒܰܣܰܡ. ܐܶܠܐ ܗܶܢܘܢ ܡܶܢ ܛܳܒܴ̈ܬܳܟ ܡܶܬܒܰܣܡܺܝܢ. ܘܰܒܝܰܕ ܡܰܘܗ̈ܒܳܬܳܟ ܥܳܬܪܺܝܢ. ܘܗܳܢܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܪܢܰܘ ܕܠܰܘ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܟ ܐܶܢܽܘܢ ܥܽܘܕܪܳܢܗܽܘܢ ܘܠܰܘ ܒܚܰܝܠܳܟ ܘܒܰܕܪܳܥܳܟ ܡܶܬܦܰܨܶܝܢ ܡܶܢ ܐܘܠܨܳܢܷ̈ܐ ܕܦܳܓܥܺܝܢ ܒܗܽܘܢ.

ܢܶܣܓܽܘܢ ܟܺܐܒ̈ܐ ܕܺܝܠܗܘܢ ܐܚܪ̈ܳܝܶܐ ܒܰܥܓܰܠ. ܕܠܐ ܐܶܢܰܩܶܐ ܢܽܘܩܳܝܗܽܘܢ ܡܶܢ ܕܡܳܐ: ܘܠܐ ܐܶܬܕܟܰܪ ܫܡܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܣܶܦ̈ܘܳܬܝ. ܠܡܳܢܳܐ ܐܶܡܰܪ ܕܢܶܣܓܽܘܢ ܟܺܐܒܰܝ̈ܗܽܘܢ ܐܚܪ̈ܳܝܶܐ ܕܒܶܝܬ ܫܳܐܘܳܠ. ܘܰܠܡܳܢܳܐ ܐܶܡܰܪ ܕܠܐ ܢܰܩܺܝܘ ܢܽܘܩܳܝܳܐ ܕܰܕܡܳܐ. ܕܳܡܝܳܐ ܗܳܕܶܐ ܡܶܠܬܳܐ ܥܰܠ ‌ܐܽܘܠܨܳܢܳܐ ܕܩܳܡ ܥܰܠ ܫܳܐܘܳܠ. ܠܰܘ ܒܳܬܰܪ ܙܰܒܢܳܐ ܣܰܓܺܝ ܟܰܕ ܐܰܕܪܟܽܘܗܝ ܦܠܶܫܬܳܝܷ̈ܐ ܒܛܽܘܪܳܐ ܕܓܰܠܒܘܥ. ܘܬܰܡܳܢ ܩܛܰܠ ܗܘܳܐ ܢܰܦܫܶܗ ܡܶܢ ܟܺܐܒܷ̈ܐ ܕܡܰܘܬܳܐ ܕܰܐܕܪܟܽܘܗܝ. ܐܶܡܰܪ ܗܳܕܶܐ: ܗܳܝ ܬܽܘܒ ܕܠܐ ܐܶܢܰܩܶܐ ܢܽܘܩܳܝܗܽܘܢ ܡܶܢ ܕܡܳܐ. ܡܚܰܘܝܳܐ܆ ܕܡܶܛܠܰܡ ܛܳܠܶܡ ܗܘܳܐ ܫܳܐܘܳܠ ܕܶܒ̈ܚܶܐ ܘܢܽܘ̈ܩܳܝܶܐ ܕܰܕܡܳܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܒܢܳܡܘܣܳܐ ܡܶܬܩܰܪܒܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܘܝܰܬܝܪܳܐܝܬ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܗܳܕܶܐ. ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܶܐܬܬܙܺܝܥ ܗܘܳܐ ܘܰܩܛܰܠ ܠܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܢܟܚ. ܥܰܠ ܕܝܰܗܒ ܐܰܚܺܝܡܰܠܰܟ ܟܳܗܢܳܐ ܠܕܰܘܺܝܕ ܣܰܝܦܶܗ ܕܓܽܘܠܝܰܕ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܟܰܕ ܥܪܰܩ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܫܳܐܘܳܠ. ܘܬܽܘܒ ܐܳܦ ܥܰܠ ܗܳܢܽܘܢ ܕܦܳܫܘ ܒܦܘܠܚܳܢܳܐ ܕܰܦܬܰܟܪ̈ܶܐ. ܘܠܐ ܐܶܬܕܰܟܺܝܘ ܡܶܢ ܛܰܢܦܽܘܬܳܐ ܕܪ̈ܽܘܚܶܐ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ. ܕܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܕܣܳܓܶܝܢ ܟܺܐܒܰܝ̈ܗܘܢ ܐܚܪ̈ܳܝܶܐ ܒܰܥܓܰܠ ܒܬܰܫܢܺܝ̈ܩܶܐ. ܡܳܐ ܕܡܶܬܬܢܺܝܚܺܝܢ ܡܶܢ ܐܽܘܠܨܳܢܳܐ ܕܒܶܟܝܳܐ ܘܚܽܘܪܳܩ ܫܶܢܷ̈ܐ. ܕܰܒܙܰܒܢܳܐ ܗܰܘ ܗܳܘܶܐ ܡܳܪܝܳܐ ܡܢܳܬܳܐ ܘܝܳܪܬܽܘܬܳܐ ܕܩܰܕܝ̈ܫܶܐ. ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܢܒܺܝܳܐ.

ܡܳܪܝܳܐ ܡܢܳܬܳܐ ܕܝܳܪܬܽܘܬܝ ܘܰܕܟܳܣܝ: ܐܰܢܬ ܗܽܘ ܡܦܰܢܶܐ ܠܺܝ ܝܳܪܬܽܘܬܝ. ܘܚܰܒ̈ܠܶܐ ܢܦܰܠܘ ܠܺܝ ܒܛܰܪ̈ܩܶܐ: ܐܳܦ ܝܳܪܬܽܘܬܝ ܫܶܦܪܰܬ ܠܝ. ܚܙܰܝܬ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܟܽܠܗܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܥܰܠ ܒܽܘ̈ܣܳܡܶܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܡܫܰܘܕ̈ܥܳܢ. ܘܰܒܗܰܘ ܙܰܒܢܳܐ ܐܶܡܰܪ ܗܘܳܐ ܕܰܘܺܝܕ ܗܳܠܶܝܢ܆ ܥܰܠ ܕܰܛܪܺܝܕ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܝܳܪܬܽܘܬܳܐ ܕܰܐܒܳܗܰܘ̈ܗܝ. ܕܡܶܟܺܝܠ ܕܰܐܦܩܰܢܝ ܫܳܐܘܳܠ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܒܶܝܬܠܚܶܡ. ܘܡܶܢ ܝܳܪܬܽܘܬܳܐ ܕܰܐܒܴ̈ܗܰܝ. ܡܳܪܝܳܐ ܗܘܳܐ ܠܝ ܡܢܳܬܳܐ ܘܝܳܪܬܽܘܬܳܐ ܘܽܐܘܟܠܳܐ ܘܫܶܩܝܳܐ. ܝܳܕܥܺܝܢܰܢ ܕܰܐܝܟ ܕܰܐܦܩܶܗ ܫܳܐܘܳܠ ܠܕܰܘܺܝܕ ܡܶܢ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܝܣܪܳܐܝܠ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܗܘܳܐ ܐܳܕܳܡ ܥܶܠܬܳܐ ܠܡܰܦܰܩܬܳܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܡܶܢ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ. ܘܡܶܟܺܝܠ ܡܳܪܝܳܐ ܗܰܘ ܕܶܐܬܓܠܺܝ ܒܰܒܣܰܪ. ܗܘܳܐ ܠܢ ܡܢܳܬܳܐ ܡܶܬܰܐܟܠܳܢܺܝܬܳܐ ܘܟܳܣܳܐ ܕܫܳܩܘܬܳܐ ܕܚܰܝܷ̈ܐ. ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܶܗ ܕܰܢܒܺܝܳܐ. ܕܗܽܘ ܐܰܦܢܺܝ ܠܰܢ ܠܝܳܪܬܽܘܬܰܢ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ. ܘܠܰܘ ܠܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ܆ ܐܶܠܐ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܫܡܰܝܳܐ. ܕܬܰܡܳܢ ܢܦܰܠܘ ܠܰܢ ܗܳܫܳܐ ܚܰܒ̈ܠܐܷ ܕܝܳܪܬܽܘܬܳܐ. ܘܛܰܪ̈ܩܶܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܥܶܠܳܝܬܳܐ ܢܳܣܒܺܝܢ ܛܘ̈ܒܳܢܶܐ ܡܢܳܬܳܐ. ܐܳܡܰܪ ܐܢܳܐ ܕܰܢܦܰܠܘ ܚܰܒ̈ܠܐܷ ܠܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܐܶܠܐ ܒܶܗ ܒܰܟܝܳܢܳܐ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܩܢܶܐ ܗܘܳܐ ܓܶܢܣܳܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܫܰܘܬܳܦܽܘܬܳܐ ܘܚܽܘܠܛܳܢܳܐ. ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܶܗ ܕܗܰܘ ܕܰܡܙܰܡܰܪ ܘܳܐܡܰܪ: ܡܳܪܝܳܐ ܡܢܳܬܳܐ ܕܝܳܪܬܽܘܬܝ ܘܰܕܟܳܣܝ. ܘܥܰܠܗܳܕܶܐ ܡܰܘܣܶܦ ܘܳܐܡܰܪ:

ܐܶܒܰܪܶܟ ܠܡܳܪܝܳܐ ܕܡܰܠܟܰܢܝ: ܘܰܒܠܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܪ̈ܕܰܝܳܢܝ ܟܽܘ̈ܠܝܳܬܝ܀ ܗܳܪܟܳܐ ܠܰܡ ܠܰܝܬ ܠܐ ܟܽܘ̈ܒܶܐ ܘܠܐ ܟܺܐܒܷ̈ܐ. ܘܠܳܐ ܕܒܳܟܶܐ ܘܠܐ ܕܰܐܒܺܝܠ. ܘܠܐ ܕܠܳܐ ܫܰܦܺܝܪܳܐ ܝܳܪܬܽܘܬܶܗ ܒܥܰܝ̈ܢܰܘܗܝ. ܘܠܐ ܕܰܡܪܰܛܶܢ ܘܠܳܐܛ ܝܰܘܡܳܐ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܒܶܗ. ܐܰܝܟ ܐܺܝܽܘܒ. ܘܠܳܐ ܕܡܰܘܒܶܕ ܒܶܗ ܠܝܰܘܡܳܐ ܐܰܝܟ ܐܶܪܰܡܝܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܟܠܢܳܫ ܕܡܶܫܬܘܶܐ ܕܢܺܐܪܰܬ ܡܢܳܬܳܐ ܘܝܳܪܬܽܘܬܳܐ ܒܡܳܪܝܳܐ. ܫܳܦܪܳܐ ܠܶܗ ܝܳܪܬܽܘܬܶܗ. ܘܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܒܳܗ̇ ܡܶܕܶܡ ܕܠܳܐ ܫܰܦܺܝܪ. ܘܡܰܘܕܶܐ ܠܗܰܘ ܕܰܡܠܰܟ ܠܶܗ ܘܠܐ ܕܰܓܶܠ ܒܫܘܘܕܳܝܶܗ. ܥܰܠܗܳܝ ܐܶܡܰܪ ܡܙܰܡܪܳܢܳܐ ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܰܒܡܽܘܠܟܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܚܳܕܶܝܢ. ܕܶܐܒܰܪܶܟ ܠܡܳܪܝܳܐ ܕܡܰܠܟܰܢܝ. ܗܳܝ ܕܰܒܠܺܠܝܳܐ ܡܶܬܪܕܶܐ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܟܽܘ̈ܠܝܳܬܶܗ. ܡܶܬܒܰܝܰܢ ܗܘܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܒܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܠܺܠܝܳܐ ܘܚܶܫܽܘܟܳܐ. ܘܥܳܪܶܩ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܕܡܶܬܥܰܒ̈ܕܳܢ ܒܶܗ. ܘܣܺܝܡ ܗܘܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܢܺܝܫܳܐ ܘܚܰܘܪܳܐ ܩܕܳܡ ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܕܺܝܠܶܗ ܘܒܶܗ ܚܳܐܰܪ ܗܘܳܐ ܘܡܶܬܒܰܣܰܡ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ:

ܕܣܳܡܶܬ ܠܡܳܪܝܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠܝ ܒܟܠܙܒܰܢ: ܘܰܗܘܳܐ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܝ ܕܠܐ ܐܶܙܽܘܥ. ܡܶܛܠ ܗܳܢܳܐ ܚܕܺܝ ܠܶܒܝ ܘܕܳܨ ܐܝܩܳܪܝ. ܐܳܘ ܠܢܰܦܫܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܒܟܽܠܶܗ ܗܰܘ ܐܘܠܨܳܢܳܐ ܕܡܶܬܬܰܩ̈ܠܳܢ ܗܘܱ̈ܝ ܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ ܥܰܠ ܛܽܘܪ̈ܶܐ ܟܰܕ ܥܳܪܶܩ. ܠܐ ܒܰܓܶܢ ܘܠܐ ܪܰܛܶܢ ܘܠܐ ܨܰܥܰܪ ܠܪ̈ܳܕܘܦܰܘܗܝ. ܘܠܐ ܬܚܶܝܬ ܥܶܕܠܳܝܳܐ ܣܳܡ ܠܕܺܝ̈ܢܶܐ ܟܺܐܢܷ̈ܐ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܐܶܠܐ ܣܳܡܶܗ ܠܢܽܘܗܪܳܐ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܳܪܝܳܐ. ܕܰܡܚܰܘܶܐ ܐܘܪܚܳܐ ܬܪܺܝܨܬܳܐ ܠܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ܆ ܘܥܰܠܗܳܕܶܐ ܠܐ ܐܶܫܟܰܚ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܕܢܶܣܪܽܘܚ ܘܰܢܚܰܒܶܠ ܚܙܳܬܳܐ ܕܢܰܦܫܶܗ. ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܰܒܢܽܘܗܪܳܐ ܚܳܐܰܪ܆ ܠܐ ܡܶܫܟܰܚ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܡܕܰܘܶܕ ܗܰܠܟܴ̈ܬܶܗ. ܕܰܐܝܟ ܗܳܢܳܐ ܗܘܳܐ ܪܶܗܛܶܗ ܕܗܰܘ ܫܠܺܝܚܳܐ ܕܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܘܡܳܐܢܳܐ ܓܰܒܝܳܐ ܦܰܘܠܘܣ. ܘܥܰܠܗܳܕܶܐ ܐܳܡܰܪ ܗܘܳܐ. ܕܒܶܣܬܰܪܝ ܛܳܥܶܐ ܐܢܳܐ: ܘܠܰܩܕܳܡܰܝ ܡܶܫܬܰܘܫܰܛ ܐܢܳܐ. ܘܪܳܗܶܛ ܐܢܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܢܺܝܫܳܐ (ܦܝܠܝ̈ܦܣܝܐ ܓ: ܝܓ). ܗܳܐ ܓܶܝܪ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܒܢܴ̈ܬ ܩܴ̈ܠܐ ܚܰܕ ܗܘ ܣܽܘܟܳܠܗܶܝܢ. ܗܳܝ ܕܣܳܡܶܬ ܠܡܳܪܝܳܐ ܠܘܩܒܰܠܝ ܒܟܽܠܙܒܰܢ. ܘܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܕܪܳܗܶܛ ܐܢܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܢܺܝܫܳܐ. ܘܰܠܗܳܢܳܐ ܠܳܚܡܳܐ ܕܢܺܐܡܰܪ: ܘܰܗܘܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܗ ܕܠܳܐ ܢܙܽܘܥ. ܠܡܳܢܳܐ ܐܶܡܰܪ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ. ܘܠܳܐ ܐܶܡܰܪ ܕܡܶܢ ܣܶܡܳܠܐ. ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܙܳܕܶܩ ܕܢܰܥܒܪܺܝܗ̇ ܠܗܳܕܶܐ ܕܠܳܐ ܒܽܘܚܳܢܳܐ. ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܓܶܝܪ ܥܰܠ ܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܕܚܳܝܪܺܝܢ ܒܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܬܢܰܣܒܳܐ. ܣܶܡܳܠܳܐ ܕܶܝܢ ܥܰܠ ܡܰܪ̈ܢܝܳܬܳܐ ܕܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܕܰܚܢܰܢ ܒܶܗ. ܫܰܦܺܝܪ ܡܳܕܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܢܒܺܝܳܐ ܕܣܳܡܶܗ ܠܘܩܒܰܠ ܥܰܝ̈ܢܰܘܗܝ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܡܳܪܝܳܐ ܘܥܰܠ ܝܰܡܺܝܢܶܗ. ܘܰܗܘܳܐ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܶܗ ܕܠܳܐ ܢܙܽܘܥ. ܥܕܰܡܳܐ ܠܗܳܪܟܳܐ ܢܰܗܺܝܪܳܐܺܝܬ ܪܕܳܬ ܡܶܠܬܳܐ ܟܰܕ ܡܰܘܕܥܳܐ ܥܰܠ ܐܪ̈ܳܙܶܐ ܘܣܽܘ̈ܟܳܠܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܐܬܡܰܠܰܠܘ. ܗܳܫܳܐ ܕܶܝܢ ܡܚܰܦܝܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܥܰܡܺܝܩܳܐܝܬ. ܡܰܝܬܶܐ ܓܶܝܪ ܢܒܺܝܳܐ ܘܳܐܡܰܪ:

ܕܳܐܦ ܒܶܣܪܝ ܢܶܫܪܶܐ ܒܫܶܠܝܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܫܒܰܩܬ ܠܢܰܦܫܝ ܒܰܫܝܽܘܠ: ܘܠܳܐ ܝܰܗܒܬ ܠܚܰܣܝܳܟ ܕܢܶܚܙܶܐ ܚܒܳܠܐܴ. ܠܗܳܠܶܝܢ ܦܶܬܓܳܡܷ̈ܐ ܦܰܫܶܩ ܐܶܢܽܘܢ ܦܶܛܪܳܘܣ ܗܰܘ ܪܺܝܫܳܐ ܕܰܫܠܝ̈ܚܶܐ.ܟܰܕ ܡܰܟܪܶܙ ܗܘܳܐ ܩܝܳܡܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܘܳܐܡܰܪ ܠܘܳܬ ܝܽܘܕܳܝ̈ܐ. ܓܰܒܪ̈ܶܐ ܐܰܚܱ̈ܝܢ: ܡܰܦܰܣ ܠܡܺܐܡܰܪ ܥܺܝܢ ܒܰܓܠܶܐ ܠܘܳܬܟܽܘܢ: ܥܰܠ ܪܺܝܫ ܐܰܒܳܗ̈ܬܳܐ ܕܰܘܺܝܕ ܕܡܺܝܬ ܐܳܦ ܐܶܬܩܒܰܪ. ܘܒܶܝܬ ܩܒܽܘܪܶܗ ܐܝܬܰܘܗܝ ܠܘܳܬܰܢ ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܢܒܺܝܳܐ ܗܘܳܐ ܓܶܝܪ ܘܝܳܕܰܥ ܗܘܳܐ ܕܡܰܘ̈ܡܬܳܐ ܝܺܡܳܐ ܠܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܕܡܶܢ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܕܟܰܪܣܶܗ. ܘܩܰܕܶܡ ܚܙܳܐ ܘܡܰܠܶܠ ܥܰܠ ܩܝܳܡܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ܇ ܕܠܳܐ ܢܰܦܫܶܗ ܐܶܫܬܰܒܩܰܬ ܒܰܫܝܽܘܠ. ܘܠܐ ܦܰܓܪܶܗ ܚܙܳܐ ܚܒܳܠܐܴ (ܦܪܟܣܝܣ ܒ: ܟܛ-ܠܐ). ܘܬܽܘܒ ܡܰܢܗܰܪ ܠܳܗ̇ ܠܡܶܠܬܳܐ ܘܰܠܦܘܫܳܩܳܐ ܘܶܐܡܰܪ: ܕܰܘܺܝܕ ܓܶܝܪ ܒܫܰܪܒܬܶܗ ܫܰܡܶܫ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܘܰܫܟܶܒ: ܘܶܐܬܬܰܘܣܰܦ ܥܰܠ ‌ܐܰܒܳܗܰܘ̈ܗܝ ܘܰܚܙܳܐ ܚܒܳܠܐܴ (ܦܪܟܣܝܣ ܝܓ: ܠܘ). ܐܶܠܐ ܡܳܢܳܐ ܐܶܡܰܪ ܢܒܺܝܳܐ ܡܶܛܠܬܶܗ܆ ܐܳܦܚܢܰܢ ܢܶܒܥܶܐ. ܐܳܦ ܒܶܣܪܝ ܢܶܫܪܶܐ ܒܫܶܠܝܳܐ. ܚܙܺܝ ܡܳܢܳܐ ܐܶܡܰܪ. ܒܶܣܪܳܐ ܠܰܡ ܢܶܫܪܶܐ ܒܫܶܠܝܳܐ. ܒܶܣܪܳܐ ܕܰܡܫܰܥܒܰܕ ܠܰܚܒܳܠܐ ܘܰܕܦܳܐܶܫ ܒܩܰܒܪܳܐ. ܠܐ ܫܳܪܶܐ ܒܫܶܠܝܳܐ. ܡܶܚܕܳܐ ܓܶܝܪ ܕܢܳܦܶܠ ܒܩܰܒܪܳܐ. ܡܫܰܪܶܐ ܠܶܗ ܕܢܶܬܚܰܒܰܠ. ܐܳܦ ܗܰܕܳܡܷ̈ܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܶܬܢܰܦܚܺܝܢ ܡܶܢ ܪܺܝܚܳܐ ܕܣܰܪܝܽܘܬܳܐ. ܘܺܐܝܕܰܝܴ̈ܐ ܠܥܶܠ ܡܶܙܕܰܩ̈ܦܳܢ. ܘܬܰܠܝܴ̈ܢ ܠܒܽܘܫܰܘ̈ܗܝ ܘܪܽܘܚܳܐ ܕܡܶܬܚܰܒܠܳܢܽܘܬܳܐ ܪܳܗܛܳܐ ܠܰܡܒܰܕܳܪܽܘ. ܘܰܠܡܶܫܪܳܐ ܪܽܘܟܳܒܳܐ ܕܗܰܕܳܡܷ̈ܐ ܡܶܢ ܚ̈ܕܳܕܶܐ. ܘܥܰܡ ܗܳܕܶܐ ܪܳܦܶܬ ܓܽܘܫܡܳܐ ܒܬܰܘ̈ܠܥܶܐ ܘܰܒܪ̈ܰܚܫܳܐ. ܘܗܳܠܶܝܢ ܡܰܘܕ̈ܥܳܢ ܕܠܰܘ ܒܫܶܠܝܳܐ ܡܶܟܺܝܠ ܫܳܪܶܐ ܒܶܣܪܳܐ. ܐܶܠܐ ܝܰܬܝܪܳܐܝܬ ܒܰܪܗܺܝܒܽܘܬܳܐ. ܐܶܠܐ ܡܳܕܶܝܢ ܠܐ ܠܳܚܡܳܐ ܠܗܳܝ ܕܰܒܫܶܠܝܳܐ ܢܶܫܪܶܐ ܒܶܣܪܳܐ. ܥܰܠ ܗܰܘ ܕܰܒܩܰܒܪܳܐ ܣܒܰܠ ܚܒܳܠܐ. ܐܶܠܐ ܗܳܢܳܐ ܦܶܬܓܳܡܳܐ ܥܰܡ ܗܳܠܶܝܢ ܕܒܳܬܪܶܗ܆ ܥܰܠ ܥܰܡܰܢܽܘܐܝܠ ܙܳܕܶܩ ܕܢܶܬܢܣܶܒ. ܟܽܠܗܽܘܢ ܓܶܝܪ ܓܽܘܫ̈ܡܶܐ ܘܒܶܣܪ̈ܶܐ ܕܥܰܠܘ ܠܩܰܒܪ̈ܶܐ ܡܶܢ ܕܶܐܬܒܪܺܝ ܐܳܕܳܡ܆ ܒܶܣܪܶܗ ܓܶܝܪ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܫܪܶܐ ܒܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ ܒܫܶܠܝܳܐ. ܡܶܛܠ ܕܠܐ ܪܶܗܛܰܬ ܪܽܘܚܳܐ ܕܣܰܪܝܽܘܬܳܐ ܒܓܽܘܫܡܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܘܠܐ ܐܝ̈ܕܰܘܗܝ ܐܶܙܕܩܶܦܘ ܒܩܰܒܪܳܐ ܡܶܢ ܢܦܺܝܚܽܘܬܳܐ ܕܰܚܒܳܠܳܐ. ܘܠܐ ܗܰܕܳܡܰܘ̈ܗܝ ܐܶܫܬܪܺܝܘ ܡܶܢ ܪܽܘܟܳܒܳܐ ܕܰܚ̈ܕܳܕܶܐ. ܘܠܐ ܬܰܘ̈ܠܥܶܐ ܐܰܪܚܶܫ ܒܶܣܪܶܗ ܘܶܐܬܚܰܒܰܠ. ܘܠܐ ܪܺܝܚܳܐ ܣܰܪܝܳܐ ܦܳܚ ܒܩܰܒܪܳܐ ܡܶܢ ܗܰܘ ܦܰܓܪܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܚܒܳܠܳܐ. ܫܶܠܝܳܐ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܠܳܗ̇ ܟܰܕ ܒܢܰܘܚܳܐ ܘܰܒܪܺܝܚܳܐ ܒܰܣܺܝܡܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܕܰܟܣܶܐ ܗܘܳܐ ܒܳܗ̇. ܒܠܳܐ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܽܘܬܳܐ ܡܶܟܺܝܠ ܡܶܬܒܰܣܰܡ ܗܘܳܐ. ܘܰܒܗܶܪ̈ܽܘܡܶܐ ܒܰܣܺܝ̈ܡܰܝ ܪܺܝܚܳܐ ܕܠܐ ܡܳܝܽܘܬܽܘܬܳܐ ܡܶܬܦܰܛܰܡ ܗܘܳܐ. ܘܰܢܒܰܥ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܗܰܘ ܩܰܒܪܳܐ ܒܰܩܝܳܡܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܪܺܝܚܳܐ ܒܰܣܺܝܡܳܐ ܕܚܰܝܰܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܳܗ̇ ܕܟܰܠܬܳܐ ܕܰܒܬܶܫܒ̈ܚܳܬ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܡܶܬܢܰܒܝܳܐ ܘܳܐܡܪܳܐ: ܠܰܘ ܪܽܘܚܳܐ ܕܓܰܪܒܝܳܐ܆ ܕܶܐܬܬܥܺܝܪܝ ܓܰܪܒܝܳܐ ܘܬܳܝ ܬܰܝܡܢܳܐ. ܘܫܰܒܝ ܒܓܰܢܰܬܝ. ܘܢܶܪܕܽܘܢ ܒܶܣ̈ܡܳܢܰܝ (ܬܫܒ̈ܚܬ ܬܫܒ̈ܚܬܐ ܕ: ܝܘ). ܚܳܙܶܐ ܐܰܢܬ ܗܳܟܺܝܠ ‌ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܡܶܢ ܓܰܢܬܳܐ ܗܳܝ ܕܒܳܗ̇ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܩܰܒܪܳܐ. ܗܰܘ ܕܣܺܝܡ ܗܘܳܐ ܒܶܗ ܗܰܘ ܦܰܓܪܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܇ ܕܗܽܘ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܙܟܳܐ ܠܡܰܘܬܳܐ ܘܠܰܚܒܳܠܳܐ. ܗܶܪ̈ܘܡܶܐ ܒܰܣܺܝ̈ܡܰܝ ܪܺܝܚܳܐ ܕܠܐ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܘܬܳܐ܆ ܐܳܡܪܳܐ ܗܘܳܬ ܟܰܠܬܳܐ ܪܘܚܳܢܳܝܬܳܐ ܕܰܪܕܰܘ ܠܶܗ. ܕܠܳܐ ܕܶܝܢ ܢܰܘܪܶܟ ܡܶܠܬܳܐ ܥܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܕܣܰܓܺܝ ܓܰܠܝܴ̈ܢ ܘܡܰܢܗܪ̈ܳܢ ܠܡܰܠܦܳܢܷ̈ܐ ܕܡܶܢ ܩܕܳܡܰܝܢ܆ ܢܶܥܒܰܪ ܠܘܳܬ ܦܶܬܓܳܡܷ̈ܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܢ ܒܳܬܰܪܟܶܢ. ܡܚܰܘܶܐ ܢܒܺܝܳܐ ܓܶܝܪ ܕܡܶܢ ܗܳܪܟܳܐ ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܐܶܬܓܰܠܝܰܬ ܘܶܐܬܚܰܘܝܰܬ ܐܘܪܚܳܐ ܕܚܰܝܷ̈ܐ ܠܡܳܝܽܘ̈ܬܶܐ.

ܗܳܝ ܕܰܬܚܰܘܶܝܢܝ ܐܘܪܚܳܟ ܕܚܰܝܷ̈ܐ. ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܡ ܠܩܰܒܪܳܐ. ܒܐܘܪܚܳܐ ܕܡܳܝܽܘ̈ܬܶܐ ܡܗܰܠܶܟ ܗܘܰܝܬ. ܐܰܝܟ ܕܳܐܦ ܬܳܒܰܥ ܗܘܳܐ ܟܝܳܢܳܐ ܐܢܳܫܳܝܳܐ ܕܡܶܢܶܗ ܐܶܬܓܰܫܰܡܬ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܶܝܢ ܕܰܒܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ ܫܪܳܐ ܦܰܓܪܳܟ ܒܫܶܠܝܳܐ ܘܠܐ ܐܶܬܚܰܒܰܠ. ܓܠܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܘܚܰܘܝ ܠܶܗ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܚܰܝ̈ܐ. ܕܫܶܩܠܰܬ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܒܰܩܝܳܡܬܳܟ. ܗܳܝ ܕܰܗܘܳܬ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܒܠܳܐ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܽܘܬܳܐ.

ܘܢܶܣܒܰܥ ܡܶܢ ܚܰܕܽܘܬܶܗ ܕܦܰܪܨܽܘܦܳܟ. ܗܰܘ ܕܰܠܡܰܘܬܳܐ ܙܟܳܐ ܐܳܦ ܠܰܟܡܺܝܪܽܘܬܶܗ. ܘܰܐܢܗܰܪ ܠܰܢ ܒܚܰܝܷ̈ܐ ܕܚܰܕܽܘܬܳܐ.

ܘܡܶܢ ܒܰܣܺܝܡܽܘܬܳܐ ܕܙܳܟܽܘܬܳܐ ܕܝܰܡܺܝܢܳܟ. ܗܳܪܟܳܐ ܣܳܒܰܪ ܐܢܳܐ. ܕܠܶܗ ܠܰܐܒܳܐ ܡܶܬܕܟܰܪ. ܒܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܘܡܶܢ ܒܰܣܺܝܡܽܘܬܳܐ ܕܙܳܟܽܘܬܳܐ ܕܝܰܡܺܝܢܳܟ. ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܗܽܘ ܘܝܰܡܺܝܢܶܗ ܡܶܬܝܰܕܥܺܝܢ ܠܰܢ ܒܦܶܬܓܳܡܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܓܶܝܪ ܕܰܙܟܳܬ ܠܡܰܘܬܳܐ. ܗܰܘ ܗܽܘ ܕܪܳܥܳܐ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܕܰܐܒܳܐ. ܘܒܰܪ ܡܰܘܬܒܳܐ ܕܫܽܘܒܚܶܗ. ܕܡܶܛܽܠ ܕܰܛܥܶܡ ܟܳܣܳܐ ܡܰܪܺܝܪܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ. ܒܝܰܕ ܕܶܐܬܚܰܝܰܕ ܠܰܟܝܳܢܳܐ ܐܢܳܫܳܝܳܐ ܘܡܳܝܽܘܬܳܐ. ܘܬܽܘܒ ܦܢܳܐ ܘܶܐܬܒܰܣܰܡ ܒܚܰܠܝܽܘܬܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܐ. ܗܳܝ ܕܰܡܨܰܠܶܐ ܢܒܺܝܳܐ. ܕܠܳܗ̇ ܢܶܫܬܘܶܐ ܢܶܛܥܰܡ ܒܚܰܝܷ̈ܐ ܕܠܳܐ ܡܳܝܬܺܝܢ. ܘܠܶܗ ܢܒܰܪܶܟ ܘܢܰܘܕܶܐ ܥܰܡ ܫܳܠܘܚܶܗ ܘܪܽܘܚܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ܀

ܡܙܡܘܪܐ ܕܫܒܥܣܪ

ܕܡܰܘܕܰܥ ܕܒܰܨܠܘܬܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܐܢܳܫ ܡܶܬܦܰܨܶܐ ܡܶܢ ܟܡܺܐܢ̈ܐ ܕܚܰܛܳܝ̈ܐ: ܘܥܰܠ ܬܰܫܢܺܝ̈ܩܶܐ: ܐܳܦ ܥܰܠ ܬܗܘܡܳܐ ܕܚܶܫܘܟܳܐ ܒܰܪܳܝܳܐ ܕܢܳܦܠܝܢ ܒܶܗ ܒܚܰܪܬܳܐ ܥܳܒ̈ܕܰܝ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ.

ܝܰܥܩܽܘܒ ܫܠܺܝܚܳܐ ܘܥܰܡܽܘܕܳܐ ܕܥܺܕܬܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ܆ ܗܰܘ ܕܝܰܡܺܝܢܳܐ ܝܰܗܒ ܕܫܰܘܬܳܦܽܘܬܳܐ ܠܦܰܘܠܽܘܣ ܥܰܡ ܟܺܐܦܳܐ ܘܝܽܘܚܰܢܳܢ ܫܠܝ̈ܚܶܐ ܕܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ. ܡܰܠܶܦ ܒܶܐܓܰܪܬܶܗ ܘܳܐܡܰܪ: ܕܪܰܒ ܗܘ ܚܰܝܠܳܗ̇ ܕܰܨܠܽܘܬܳܐ ܐܰܝܕܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܳܐ ܡܨܰܠܶܐ ܠܳܗ̇ (ܝܥܩܘܒ ܗ: ܝܘ). ܘܰܒܗܳܕܶܐ ܡܰܘܕܰܥ܆ ܕܠܰܝܬ ܡܶܕܶܡ ܕܚܳܣܶܢ ܠܰܨܠܽܘܬܳܐ ܕܩܰܕܝ̈ܫܶܐ. ܘܥܰܠܗܳܕܶܐ ܐܳܦ ܕܰܘܺܝܕ ܢܒܺܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܒܳܗ̇ ܝܰܬܝܪܳܐܝܬ ܡܶܫܟܚܺܝܢܰܢ ܠܶܗ ܕܰܡܫܰܪܶܐ ܒܬܶܫܒ̈ܚܳܬܶܗ ܣܰܓܝ̈ܐܳܬܳܐ. ܘܺܐܝܬ ܐܰܝܟܳܐ ܕܠܐ ܡܫܰܪܶܐ ܘܰܡܡܰܨܰܥ ܕܶܝܢ ܘܒܰܡܨܰܥܬܳܐ ܥܒܰܕ ܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܕܰܨܠܽܘܬܳܐ. ܘܡܳܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐܢܳܐ ܕܰܡܫܰܪܶܐ ܘܰܡܡܰܨܰܥ ܒܰܠܚܽܘܕ. ܐܰܝܟܳܐ ܕܡܶܫܟܚܺܝܢܰܢ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܡܰܙܡܽܘܪ̈ܶܐ ܕܶܐܬܢܰܒܺܝ܆ ܨܠܽܘܬܳܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܗܳܫܳܐ ܬܽܘܒ ܘܟܰܕ ܐܽܘܠܨܳܢܳܐ ܥܦܺܝܦܳܐ ܩܳܡ ܥܠܰܘܗܝ ܡܶܢ ܙܺܐܦܴ̈ܢܶܐ܆ ܘܰܥܒܰܕܘ ܟܡܺܐܢܳܐ ܥܰܡ ܫܳܐܘܳܠ ܕܢܰܪܡܽܘܢܳܝܗܝ ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܨܶܐܕܰܝܗܽܘܢ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܬܽܘܒ ܒܰܨܠܽܘܬܳܐ ܡܶܬܓܰܘܰܣ ܗܘܳܐ ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܩܕܺܝܡ. ܗܳܢܳܐ ܓܶܝܪ ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ ܘܗܰܘ ܕܰܩܕܳܡܰܘܗܝ ܡܶܛܠ ܥܶܠܬܳܐ ܕܪܽܘܫܥܗܽܘܢ ܕܙܺܐܦܳܢܷ̈ܐ ܐܶܙܕܰܡܰܪ ܡܶܢ ܡܙܰܡܪܳܢܳܐ. ܘܒܳܗ̇ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܡܰܘܕܰܥ ܢܶܟܠܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܕܡܰܪ̈ܳܚܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܐ ܢܰܝܬܶܐ ܠܬܰܫܥ̈ܝܳܬܳܐ ܗܳܠܝܶܢ ܕܰܒܡܰܙܡܽܘܪܳܐ ܗܰܘ ܐܶܡܰܪܢܰܢ. ܢܶܩܪܽܘܒ ܠܘܳܬ ܡܶܠܰܘ̈ܗܝ ܕܡܰܙܡܽܘܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܘܢܶܫܡܰܥ ܩܴ̈ܠܶܐ ܡܰܠܝܱ̈ܝ ܚܰܫܳܐ ܕܒܶܗ ܡܙܰܡܰܪ ܟܰܕ ܩܳܥܶܐ ܒܒܳܥܽܘܬܶܗ ܘܳܐܡܰܪ:

ܫܡܰܥ ܡܳܪܝܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܚܽܘܪ ܒܒܳܥܽܘܬܝ. ܘܨܽܘܬ ܨܠܽܘܬܝ ܕܠܐ ܡܶܢ ܣܶܦ̈ܘܳܬܳܐ ܢܰܟܘ̈ܠܬܳܢܝܳܬܳܐ: ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܝܟ ܕܺܝܢܝ ܢܶܦܽܘܩ. ܥܰܝ̈ܢܰܝܟ ܢܶܚܙ̈ܝܳܢ ܬܪܺܝܨܽܘܬܳܐ. ܢܶܬܒܰܝܰܢ ܗܳܟܺܝܠ ܡܰܢ ܒܦܶܬܓ̈ܡܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܫܡܰܥ ܡܳܪܝܳܐ܇ ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܡܰܗܡܳܝܽܘ ܐܰܗܡܺܝ ܡܰܘܕܰܥ. ܥܰܠ ܡܰܨܠܚܳܢܽܘܬܐ ܕܰܚܙܳܐ ܗܘܳܐ ܕܰܗܘܳܬ ܠܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܕܩܳܡܘ ܥܠܰܘܗܝ. ܘܟܰܕ ܡܚܰܘܶܐ ܕܳܐܦ ܗܽܘ ܟܢܺܝܟܳܐܝܬ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐܝܬ ܡܩܰܪܶܒ ܒܳܥܽܘܬܶܗ. ܘܰܡܦܺܝܣ ܠܶܗ ܕܢܶܚܽܘܪ ܒܒܳܥܽܘܬܶܗ ܗܳܝ ܕܰܡܩܰܪܶܒ ܗܘܳܐ ܒܣܶܦ̈ܘܳܬܳܐ ܕܰܟܝ̈ܬܳܐ ܘܠܳܐ ܢܰܟܘܠܬܳܢ̈ܝܳܬܳܐ. ܨܽܘܬ ܠܰܡ ܨܠܘܬܳܐ ܕܦܽܘܡܳܐ ܬܪܺܝܨܳܐ. ܕܰܒܣܶܦ̈ܘܳܬܳܐ ܕܰܡܚܰܪܪ̈ܳܢ ܡܶܢ ܢܶܟܠܳܐ ܡܩܰܪܶܒ ܠܳܗ̇ ܩܕܳܡܰܝܟ. ܘܥܰܝ̈ܢܰܝܟ ܢܶܚܙ̈ܝܳܢ ܬܪܺܝܨܽܘܬܳܐ. ܠܰܘ ܕܶܝܢ ܕܰܢܚܽܘܪ ܒܰܬܪܺܝܨܽܘܬܳܐ ܕܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܡܨܰܠܶܐ ܢܒܺܝܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܕܒܰܬܪܺܝܨܽܘܬܳܐ ܕܝܠܶܗ ܢܚܽܘܪ. ܘܶܐܢ ܐܺܝܬ ܒܺܝ ܡܦܰܬܠܘܬܳܐ ܕܰܚܛܳܗܷ̈ܐ܆ ܠܳܐ ܐܶܬܩܰܒܰܠ. ܕܰܐܝܟ ܗܳܕܶܐ ܐܳܡܰܪ ܗܘܳܐ ܐܺܝܽܘܒ ܗܰܘ ܙܰܕܺܝܩܳܐ. ܕܠܳܐ ܐܶܙܕܰܕܩܶܬ ܠܳܐ ܐܶܬܥܢܶܐ. ܘܰܠܕܰܝܳܢܝ ܐܶܬܟܰܫܰܦ (ܐܝܘܒ ܛ: ܝܗ). ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܕܰܘܺܝܕ ܛܽܘܒܬܳܢܳܐ܇ ܒܕܰܟܝܳܐ ܗܘܳܐ܆ ܬܪܺܝܨܽܘܬܳܐ ܕܢܰܦܫܶܗ ܕܕܰܟܝܳܐ ܡܶܢ ܥܰܘܠܳܐ. ܡܦܺܝܣ ܗܘܳܐ ܠܐܠܳܗܳܐ ܕܢܶܚܙܶܐ ܬܪܺܝܨܽܘܬܶܗ. ܘܳܐܡܰܪ ܗܘܳܐ:

ܒܚܰܪܬ ܠܶܒܝ ܘܰܣܥܰܪܬܳܢܝ ܒܠܺܠܝܳܐ. ܘܰܒܩܰܝܬܳܢܝ ܘܠܐ ܐܶܫܟܰܚܬ ܒܺܝ ܥܰܘܠܐܴ: ܘܠܳܐ ܥܒܰܪܘ ܥܰܠ ܦܽܘܡܝ: ܥܒܴ̈ܕܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܒܡܰܡܠܠܳܐ ܕܣܶܦ̈ܘܳܬܳܐ. ܚܙܺܝ ܗܳܟܺܝܠ ‌ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ: ܠܰܘ ܕܗܽܘ ܢܒܺܝܳܐ ܒܳܚܰܪ ܠܶܒܶܗ܆ ܐܶܠܳܐ ܚܳܐܰܪ ܗܘܳܐ ܘܚܳܙܶܐ ܠܕܺܝ̈ܢܶܐ ܟܺܐܢܷ̈ܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܟܰܕ ܥܳܐܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܢܰܦܫܶܗ ܘܒܳܚܪܺܝܢ ܚܽܘܫܳܒܰܘ̈ܗܝ. ܕܕܰܠܡܳܐ ܐܺܝܬ ܒܗܽܘܢ ܥܰܘܠܳܐ ܘܰܚܛܺܝܬܳܐ. ܘܡܶܛܠ ܕܶܐܬܒܩܺܝ ܒܺܝܕܰܥܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܗܒܳܐ ܕܥܳܐܶܠ ܠܟܽܘܪܳܐ. ܘܠܐ ܐܶܫܟܚܰܬ ܒܶܗ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܣܽܘܠܳܐܢܳܐ ܕܙܺܐܦܳܐ. ܕܰܒܩܰܝܬܳܢܝ ܟܰܕ ܬܟܺܝܠ ܘܠܐ ܐܶܫܟܰܚܬ ܒܺܝ ܥܰܘܠܳܐ. ܘܠܐ ܐܶܚܰܕܬܳܢܝ ܒܣܰܟ̈ܠܘܳܬܳܐ ܕܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܡܰܠܠܶܬ ܒܗܽܘܢ. ܘܠܐ ܩܶܒܠܶܬ ܠܟܺܐܢܽܘܬܳܟ ܥܰܠ ܡܰܪܳܚܽܘܬܳܐ ܕܥܳܒ̈ܕܰܝ ܥܰܘܠܳܐ. ܩܰܕܡܶܬ ܓܶܝܪ ܝܶܕܥܶܬ ܕܳܐܦܶܢ ܫܪܳܪܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐܢܳܐ ܩܕܳܡ ܬܰܪܥܳܟ. ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܣܢܺܝܩ ܕܰܚܢܰܢ ܢܩܰܛܪܶܓ ܠܥܳܒ̈ܕܰܝ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ. ܘܠܰܘ ܡܶܢ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܢܳܣܶܒ ܐܰܢܬ ܣܳܗܕܽܘܬܳܐ. ܘܟܶܢ ܡܚܰܝܶܒ ܐܰܢܬ ܠܡܰܣܟ̈ܠܳܢܶܐ. ܡܶܛܽܠܗܳܢܳܐ ܚܽܘܪ ܒܒܳܥܽܘܬܝ ܘܰܫܡܰܥ ܠܬܰܟܫܶܦܬܝ. ܕܠܐ ܡܬܽܘܡ ܩܶܒܠܶܬ ܠܳܟ ܥܰܠ ܒܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܠܳܐ ܩܰܛܪܓܶܬ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܘܥܰܠܗܳܕܶܐ ܟܰܕ ܚܙܳܐ ܗܘܳܐ ܕܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܡܚܰܣܰܝ ܗܘܳܐ ܐܳܡܰܪ:

ܕܰܢܛܰܪܬܳܢܝ ܡܶܢ ܐܘܪ̈ܚܳܬܳܐ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ. ܠܐ ܠܰܡ ܫܒܰܩܬ̣ܰܢܝ ܒܛܺܝܠܽܘܬܳܟ ܕܰܥܠܰܝ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܶܐܗܰܠܶܟ ܥܰܡ ܫܰܩܳܪ̈ܶܐ. ܘܰܡܪ̈ܰܡܝܳܢܶܐ ܙܺܐܦܳܢܷ̈ܐ. ܕܰܐܘܕܰܥ ܠܫܳܐܘܳܠ ܕܢܶܦܽܘܩ ܒܳܬܰܪܝ ܘܶܐܢ ܡܶܫܟܰܚ ܠܺܝ ܢܶܩܛܠܰܢܝ. ܘܟܰܕ ܡܶܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܚܣܰܟܬܳܢܝ.

ܘܣܰܡܶܟܬ ܗܰܠܟܴ̈ܬܝ ܒܰܫܒܺܝ̈ܠܰܝܟ ܕܠܐ ܢܙܽܘ̈ܥܳܢ ܦܣܳܥܴ̈ܬܝ. ܫܒܺܝ̈ܠܰܘܗܝ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܠܦܽܘ̈ܩܕܳܢܶܐ ܘܰܠܙܽܘܗܳܪ̈ܶܐ ܘܰܠܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܶܐܬܬܣܺܝܡ ܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܡܫܰܡܰܗ. ܕܰܪܚܰܡ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ ܡܶܢ ܟܽܠܶܗ ܠܶܒܳܟ ܘܡܶܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܢܰܦܫܳܟ. ܘܡܶܢ ܟܽܠܶܗ ܪܶܥܝܳܢܳܟ. ܗܳܢܰܘ ܫܒܺܝܠܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܕܰܐܚܶܒ ܠܩܰܪܺܝܒܳܟ ܐܰܝܟ ܢܰܦܫܳܟ. ܘܗܳܢܰܘ ܫܒܺܝܠܳܐ ܕܠܐ ܬܶܩܛܽܘܠ. ܠܐ ܬܓܽܘܪ. ܠܐ ܬܶܓܢܽܘܒ. ܠܳܐ ܬܶܪܰܓ ܐܰܢܬܬܶܗ ܕܚܰܒܪܳܟ. ܘܠܐ ܒܰܝܬܶܗ ܘܠܳܐ ܐܰܡܬܶܗ. ܘܠܳܐ ܬܰܘܪܶܗ ܘܠܳܐ ܚܡܳܪܶܗ. ܘܠܐ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬ ܠܚܰܒܪܳܟ. ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܫܒܺܝ̈ܠܶܐ ܟܺܐܢܷ̈ܐ ܕܰܡܣܰܡܟܺܝܢ ܗܘܰܘ ܗܰܠܟܴ̈ܬܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ. ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܠܐ ܙܳܝ̈ܥܳܢ ܗܘܱ̈ܝ ܦܣܳܥܴ̈ܬܶܗ. ܟܰܕ ܪܳܕܶܐ ܗܘܳܐ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ. ܘܰܬܟܺܝܠ ܗܘܳܐ ܐܰܝܟ ܐܰܪܝܳܐ ܕܠܳܐ ܙܳܐܰܥ ܠܶܒܶܗ ܘܰܐܝܟ ܓܰܒܪܳܐ ܕܶܐܫܬܰܡܥܰܬ ܒܳܥܽܘܬܶܗ ܘܰܨܠܽܘܬܶܗ ܘܳܐܡܰܪ ܗܘܳܐ:

ܐܶܢܳܐ ܩܪܺܝܬܳܟ ܡܶܛܽܠ ܕܰܥܢܰܝܬܳܢܝ. ܐܰܠܳܗܳܐ ܨܠܺܝ ܐܶܕܢܳܟ ܠܘܳܬܝ ܘܰܫܡܰܥ ܡܶܠܰܝ̈: ܘܰܥܒܶܕܳܝܗܝ ܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܠܚܰܣܝܳܟ. ܚܽܘܪ ܟܡܳܐ ܚܽܘܒܳܐ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܒܰܨܠܽܘܬܶܗ. ܨܠܺܝ ܠܘܳܬܝ ܐܳܕܢܶܟ. ܐܰܘ ܕܰܠܡܳܐ ܠܰܘ ܦܰܪܶܗܣܺܝܰܐ ܡܰܘܕܥܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܗܳܕܶܐ. ܐܶܠܳܐ ܝܰܬܝܪܳܐܝܬ ܡܰܟܺܝܟܳܐܝܺܬ ܡܶܫܬܰܡܥܳܢܽܘܬܶܗ ܕܗܰܘ ܕܰܡܨܰܠܶܐ. ܘܚܽܘܒܶܗ ܕܗܰܘ ܕܫܳܡܰܥ܇ ܗܳܢܰܘ ܐܰܪܟܶܢ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܘܶܐܬܡܰܟܟ ܠܘܳܬ ܟܝܳܢܳܐ ܕܥܰܦܪ̈ܳܢܶܐ. ܘܒܳܗ̇ ܠܰܡ ܒܗܳܕܶܐ ܕܫܳܡܰܥ ܐܰܢܬ ܨܠܽܘܬܝ ܥܳܒܶܕ ܐܰܢܬ ܡܶܬܢܰܚܬܳܢܽܘܬܳܐ ܠܘܳܬ ܫܶܦܠܶܗ ܕܰܟܝܳܢܰܢ. ܡܰܪܟܶܢ ܐܰܢܬ ܐܶܕܢܳܟ ܘܡܶܬܪܰܚܡܳܢܳܐܝܬ ܠܐ ܫܳܐܶܛ ܐܰܢܬ ܨܠܽܘܬܰܢ. ܟܰܕ ܡܶܬܕܰܡܪܺܝܢ ܒܺܝ ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܥܶܠܳܝܷ̈ܐ ܕܩܳܝܡܺܝܢ ܒܬܰܪܥܳܟ. ܕܟܰܕ ܐܺܝܬܰܝ ܥܰܦܪܳܐ ܘܩܶܛܡܳܐ܆ ܐܰܪܟܶܢܬ̣ܳܟ ܐܶܕܢܳܟ ܘܰܫܡܰܥܬܳܢܝ. ܘܥܰܠܗܳܕܶܐ ܐܳܡܰܪ ܐܢܳܐ.

ܕܰܥܒܶܕܳܝܗܝ ܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܠܚܰܣܝܳܟ. ܘܦܳܪܽܘܩܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܡܣܰܒܪܺܝܢ ܒܳܟ. ܡܶܠܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܐܰܝܟ ܕܕܳܡܝܳܐ ܫܳܪܥܳܐ ܠܳܗ̇ ܒܪܰܒܽܘܬܳܗ̇ ܥܰܠ ܕܰܪܓܳܐ ܕܰܡܥܰܠܰܝ ܡܶܢ ܟܝܳܢܶܗ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܚܰܣܝܶܗ ܓܶܝܪ ܕܰܐܒܳܐ ܗܰܘ ܕܰܦܪܰܩ ܠܐܝܠܶܝܢ ܕܒܶܗ ܡܣܰܒܪܺܝܢ. ܡܰܢ ܐܚܪܺܢܳܐ ܢܶܬܪܢܶܐ ܕܐܝܬܰܘܗܝ܆ ܐܶܠܳܐ ܝܺܚܝܕܳܝܶܗ ܘܰܒܪܶܗ ܚܰܒܺܝܒܳܐ. ܘܗܳܝ ܕܰܥܒܶܕܳܝܗܝ ܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܰܩܪܳܝܗܝ ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܕܽܘܡܳܪܳܐ. ܒܶܝܬ ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܠܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܠܰܝܬ ܫܽܘܚܠܳܦܳܐ ܡܶܕܶܡ. ܡܶܛܠ ܕܚܰܕ ܗܘ ܚܰܝܠܳܐ ܕܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܟܽܘ̈ܢܳܝܶܐ. ܘܰܐܟܙܢܳܐ ܕܢܺܐܡܰܪ ܐܢܳܫ. ܫܽܘܒܚܳܐ܇ ܘܳܐܡܰܪ ܐܚܪܺܢܳܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܚܰܕ ܗܘ ܚܰܝܠܳܐ ܗܰܘ ܕܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܘܥܰܠ ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܘܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܢܺܐܡܰܪ ܩܰܠܺܝܠ. ܕܡܳܢܳܐ ܗܝ ܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܕܰܥܒܰܕ ܐܰܒܳܐ ܠܡܶܠܬܶܗ ܚܰܣܝܳܐ. ܩܰܕܡܳܐܝܺܬ ܢܫܰܪܶܐ ܡܶܢ ܪܺܝܫܳܐ ܕܽܐܘܪܚܳܐ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܶܗ ܕܒܰܒܣܰܪ. ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܰܢܚܶܬ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ. ܟܰܕ ܦܳܫ ܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܡܶܢ ܗܳܝ ܕܶܐܬܳܐ ܠܒܰܛܢܳܐ ܗܰܘ ܨܳܐܰܪ ܒܛܺܝ̈ܢܶܐ. ܘܰܩܢܳܐ ܓܽܘܫܡܳܐ ܘܪܽܘܟܳܒܳܐ܆ ܗܰܘ ܦܫܺܝܛܳܐ ܘܰܡܬܽܘܡܳܝܳܐ. ܘܰܗܘܳܐ ܠܓܰܘ ܡܶܢ ܡܽܘܫܚ̈ܬܳܐ ܕܰܟܝܳܢܰܢ܆ ܗܰܘ ܕܥܶܠܳܝ ܡܶܢܟܽܠ ܡܽܘܫ̈ܚܳܢ ܘܪܳܡ ܡܶܢܟܽܠ ܛܶܟܣܺܝ̈ܢ ܕܰܟܝܳܢܷ̈ܐ ܡܪ̈ܰܟܒܶܐ. ܘܶܐܬܳܐ ܠܝܰܠܕܳܐ ܘܰܠܥܰܙܪܽܘܪ̈ܶܐ܆ ܗܰܘ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܕܥܽܘ̈ܠܐܷ ܒܟܰܪ̈ܣܳܬܳܐ. ܘܡܶܢ ܬܕܰܝܴ̈ܐ ܒܬܽܘܠܳܝܷ̈ܐ ܝܺܢܶܩ ܚܰܠܒܳܐ܆ ܗܰܘ ܕܝܳܗܶܒ ܚܰܝ̈ܐ ܠܟܽܠ ܒܣܰܪ. ܘܶܐܬܛܥܶܢ ܥܰܠ ܒܽܘܪ̈ܟܶܐ ܕܰܥܠܰܝܡܬܳܐ܆ ܗܰܘ ܕܠܳܐ ܡܣܰܝܟܳܐ ܠܶܗ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܕܰܟܪ̈ܽܘܒܶܐ. ܘܶܐܬܬܣܺܝܡ ܒܽܐܘܪܝܳܐ ܘܰܥܪܰܩ ܠܡܶܨܪܶܝܢ. ܘܶܐܬܪܰܒܺܝ ܒܡܽܘܫ̈ܚܳܬܳܐ ܐܢܳܫܳܝ̈ܬܳܐ܆ ܗܰܘ ܕܰܡܪܰܒܶܐ ܠܟܽܠ ‌ܐܰܝܟ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܶܐܬܩܰܪܰܒ ܠܡܽܘܟܳܟܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ܆ ܗܰܘ ܕܨܰܠܒܳܗ̇ ܠܰܚܛܺܝܬܳܐ. ܘܚܰܫ ܒܰܒܣܰܪ܆ ܗܰܘ ܕܥܶܠܳܝ ܡܶܢ ܚܰܫܷ̈ܐ. ܘܰܛܥܶܡ ܡܰܘܬܳܐ ܒܦܰܓܪܳܐ ܡܳܝܽܘܬܳܐ܆ ܗܰܘ ܠܳܐ ܡܳܝܽܘܬܳܐ ܘܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܚܒܳܠܳܐ. ܘܰܣܠܶܩ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܒܦܰܓܪܳܐ ܕܰܢܣܰܒ ܡܶܢܰܢ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܘܡܶܢܶܗ. ܗܰܘ ܕܰܢܚܶܬ ܠܳܐ ܡܶܣܬܰܝܟܳܢܳܐܝܬ܆ ܣܠܶܩ ܠܳܐ ܡܶܬܕܰܪܟܳܢܳܐܝܬ. ܗܳܢܰܘ ܚܰܝܠܳܐ ܕܦܶܬܓܳܡܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܢܒܺܝܳܐ ܕܰܘܺܝܕ. ܕܰܥܒܶܕܳܝܗܝ ܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܠܚܰܣܝܳܟ. ܘܦܳܪܽܘܩܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܡܣܰܒܪܺܝܢ ܒܳܟ. ܠܝܽܘܚܰܢܳܢ ܢܺܐܡܰܪ: ܐܷܠܳܐ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܩܰܒܠܽܘܗܝ ܠܚܰܣܝܶܗ ܕܰܐܒܳܐ. ܘܣܳܐܶܡ ܦܰܪܨܽܘܦܶܗ ܚܠܳܦܰܘܗܝ ܕܡܶܠܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܶܐܡܰܪ:

ܡܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܩܳܝܡܺܝܢ ܠܽܘܩܒܰܠ ܝܰܡܺܝܢܳܟ܆ ܢܰܛܰܪܰܝܢܝ ܐܰܝܟ ܒܳܒܬܳܐ ܕܥܰܝܢܳܐ. ܕܝܰܡܺܝܢܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܕܶܝܢ ܒܪܶܗ ܗܘ܆ ܠܰܝܬ ܒܗܽܘܢ ܐܢܳܫ ܡܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܺܐܝܬ ܒܗܽܘܢ ܣܽܘܟܳܠܳܐ ܕܡܶܬܚܪܶܝܢ. ܘܗܳܢܽܘܢ ܕܩܳܡܘ ܠܩܽܘܒܠܶܗ. ܡܶܢܗܽܘܢ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܚܰܝܠܰܘܴ̈ܬܶܗ ܕܚܶܫܘܟܳܐ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܣܕܰܪ ܠܩܽܘܒܠܶܗ ܩܪܳܒܳܐ ܒܡܰܕܒܪܳܐ. ܥܰܡ ܐܳܟܶܠܩܰܪܨܳܐ ܪܰܒܗܽܘܢ. ܬܪ̈ܰܝܳܢܶܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܓܽܘܕܳܐ ܟܬܺܝܫܬܳܐ ܕܨܳܠܽܘ̈ܒܶܐ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܥܰܬܶܕܘ ܠܶܗ ܩܶܛܠܳܐ. ܘܥܰܠܗܳܝ ܨܶܢܥܬܳܐ ܡܥܰܬܕܺܝܢ ܗܘܰܘ ܕܒܶܝܬ ܫܳܐܘܳܠ. ܥܰܠ ܬܰܡܺܝܡܳܐ ܘܡܰܟܺܝܟܳܐ ܕܰܘܺܝܕ. ܐܰܝܟ ܕܳܐܦ ܗܳܢܽܘܢ ܕܒܶܝܬ ܚܰܢܳܢ ܥܰܠ ܥܰܡܰܢܽܘܐܝܠ. ܡܰܝܬܶܐ ܘܳܐܡܰܪ:

ܢܰܛܰܪܰܝܢܝ ܐܰܝܟ ܒܳܒܬܳܐ ܕܥܰܝܢܳܐ. ܘܰܒܛܶܠܳܠܐ ܕܟܶܢ̈ܦܰܝܟ ܣܰܬܰܪܰܝܢܝ. ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܚܰܛܳܝܷ̈ܐ ܗܳܠܝܶܢ ܕܒܰܙܽܘܢܝ: ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܶܝܗ̇ ܕܢܰܦܫܝ ܕܣܳܡܘ ܥܠܰܝ. ܕܳܡܝܳܐ ܕܚܰܛܳܝܷ̈ܐ ܡܫܰܡܰܗ ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܪܳܕܦܺܝܢ ܠܶܗ ܘܰܒܥܶܠܕܒܴ̈ܒܶܐ ܕܢܰܦܫܶܗ ܠܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܕܚܶܫܽܘܟܳܐ. ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܶܐ ܕܶܝܢ ܕܢܰܦܫܳܐ ܫܺܐܕ̈ܐ ܐܶܢܘܢ. ܡܶܛܠܗܳܢܳܐ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܶܝܗ̇ ܕܢܰܦܫܳܐ ܗܳܝ ܦܳܪܽܘܫܬܳܐ. ܡܚܰܛܦܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܰܪ̈ܕܺܝܦܶܐ ܕܰܢܥܰܬܕܽܘܢܳܝܗܝ ܠܫܳܐܘܳܠ. ܕܠܳܐ ܢܰܗܡܶܐ ܡܶܢ ܩܶܛܠܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ. ܘܰܟܡܳܐ ܕܡܶܢ ܫܺܐܕ̈ܐ ܡܶܬܬܰܥܒܕܺܝܢ ܗܘܰܘ܇ ܡܥܺܝܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܰܛܢܳܢܶܗ ܕܫܳܐܘܳܠ܆ ܕܰܐܝܟ ܢܽܘܪܳܐ ܢܶܬܓܰܘܙܰܠ ܥܰܠ ܓܰܒܪܳܐ ܙܰܕܺܝܩܳܐ. ܘܗܳܢܽܘܢ ܕܒܰܙܒܰܢ ܡܫܰܒܚܺܝܢ ܘܰܡܩܰܠܣܺܝܢ ܠܶܗ ܥܰܠ ܕܰܩܛܰܠ ܠܓܽܘܠܝܰܕ ܦܠܶܫܬܳܝܳܐ܆ ܗܦܰܟܘ ܘܚܰܕܪܽܘܗܝ ܐܰܝܟ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܶܐ ܕܢܰܪܡܘܢܳܝܗܝ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ ܕܰܘܺܝܕ:

ܕܫܰܒܚܽܘܢܝ ܘܗܳܫܳܐ ܟܰܪܟܽܘܢܝ: ܘܣܳܡܘ ܥܰܝ̈ܢܰܝܗܽܘܢ ܕܢܰܪܡܽܘܢܳܢܝ ܒܰܐܪܥܳܐ: ܕܳܡܶܝܢ ܠܰܐܪܝܳܐ ܕܒܳܥܶܐ ܠܡܶܬܒܰܪ. ܘܰܐܝܟ ܓܽܘܪܝܳܐ ܕܰܐܪܝܳܐ ܕܝܳܬܶܒ ܒܛܽܘܫܝܳܐ. ܟܡܳܐ ܠܰܡ ܐܶܢ ܚܰܝܠܬܢܝܳܐ ܒܺܝܫܬܳܐ܇ ܐܶܠܳܐ ܠܰܝܬ ܠܳܗ̇ ܦܰܪܶܗܣܝܰܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬܝܗܶܒ ܠܳܗ̇ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܕܓܰܠܝܳܐܝܬ ܬܶܩܛܽܘܠ. ܐܳܦ ܐܰܪܝܳܐ ܓܶܝܪ ܘܓܽܘܪܝܳܐ ܕܰܐܪܝܳܐ ܟܰܕ ܛܳܒ ܡܶܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܒܥܺܝܪܳܐ ܚܰܝܠܬܳܢܝ̣ܢ܆ ܐܶܠܳܐ ܒܢܶܟܠܳܐ ܘܒܰܟܡܺܐܢܳܐ ܡܚܰܘܶܝܢ ܕܣܳܥܶܝܢ ܥܰܠ ܬܒܳܪܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܐܳܟܶܠܩܰܪܨܳܐ ܗܰܘ ܐܰܪܝܳܐ ܡܶܬܝܰܕܥܳܢܳܐ. ܡܳܐ ܕܰܟܡܶܢ ܒܛܽܘܫܝܳܐ ܠܰܬܒܳܪܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ܆ ܒܣܶܬܪܳܐ ܕܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ ܡܶܬܓܢܶܐ ܘܟܳܡܶܢ. ܚܙܰܝܬ ܪܶܓܬܳܐ ܡܰܣܠܰܝܬܳܐ ܕܓܰܘܪܳܐ ܛܰܡܳܐܐ ܘܙܳܢܝܽܘܬܳܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܓܰܢܳܢ̈ܐ ܕܡܶܛܫܳܐ ܛܳܫܶܐ ܒܗܽܘܢ. ܗܰܘ ܕܰܨܗܶܐ ܠܰܬܒܳܪܳܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܚܙܰܝܬ ܪܶܚܡܰܬ ܟܶܣܦܳܐ ܥܶܩܳܪܳܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܟܡܺܐܢܶܗ ܡܰܪܺܝܪܳܐ ܕܰܐܪܝܳܐ ܡܶܬܝܰܕܥܳܢܳܐ. ܐܳܡܰܪ ܐܢܳܐ ܨܢܺܝܥܘܬܳܐ: ܚܰܪܳܫܽܘܬܳܐ: ܒܥܶܠܕܒܳܒܽܘܬܳܐ: ܐܳܣܽܘܛܽܘܬܳܐ: ܪܰܘܳܝܽܘܬܳܐ: ܙܡܳܪܳܐ: ܚܶܪܝܳܢܳܐ: ܛܢܳܢܳܐ: ܚܣܳܡܳܐ: ܡܪܰܡܝܳܢܽܘܬܳܐ܆ ܡܰܡܠܠܳܐ ܛܰܢܦܳܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܘܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ܆ ܟܡܺܐܢܷ̈ܐ ܐܶܢܽܘܢ ܚܰܣܺܝ̈ܢܶܐ ܕܡܶܬܛܰܫܶܐ ܒܗܽܘܢ ܘܟܳܡܶܢ ܠܰܬܒܳܪܳܐ ܒܥܶܠܕܒܳܒܳܐ ܕܚܱ̈ܝܰܝܢ. ܘܥܰܠܗܳܕܶܐ ܡܨܰܠܶܐ ܢܒܺܝܳܐ ܘܳܐܡܰܪ:

ܩܽܘܡ ܡܳܪܝܳܐ ܩܕܳܡ ܐܰܦܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܰܐܒܪܶܟ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܦܰܨܳܗ̇ ܠܢܰܦܫܝ ܡܶܢ ܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܘܡܶܢ ܚܰܪܒܳܐ: ܘܡܶܢ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܕܡܳܝܬܺܝܢ ܡܶܢ ܐܝ̈ܕܰܝܟ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܡܶܢ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܕܚܶܦܪܳܐ: ܬܦܰܠܶܓ ܐܶܢܽܘܢ ܒܚܰܝܷ̈ܐ. ܡܨܰܠܶܐ ܗܳܪܟܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܘܳܐܡܰܪ: ܕܠܐ ܢܶܦܶܠ ܒܚܰܪܒܳܐ ܕܡܶܢ ܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ ܗܳܠܶܝܢ. ܘܰܢܦܺܝܣ ܕܢܰܒܪܶܟ ܐܶܢܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܠܰܒܥܶܠܕܒ̈ܒܶܐ ܗܳܠܝܶܢ ܡܶܬܝܰܕܥܴ̈ܢܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܟܳܡܢܺܝܢ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܒܓܰܘ ܬܰܚܦܺܝܬܳܐ ܡܛܰܫܰܝܬܳܐ ܕܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ. ܡܶܛܽܠܗܳܕܶܐ ܟܽܠܡܰܢ ܕܒܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ ܟܳܡܶܢ ܒܥܶܠܕܒܳܒܳܐ ܘܩܳܛܶܠ ܠܶܗ܆ ܡܺܝܬ ܠܶܗ ܐܳܦܶܢ ܕܚܰܝ. ܘܡܶܢ ܐܝ̈ܕܰܘܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܺܝܬ ܠܶܗ. ܗܳܢܰܘ ܓܶܝܪ ܕܠܰܝܬ ܠܶܗ ܡܢܳܬܳܐ ܘܝܳܪܬܽܘܬܳܐ ܒܚܰܝܷ̈ܐ ܕܠܐ ܚܒܳܠܳܐ. ܐܰܟܙܢܳܐ ܓܶܝܪ ܕܗܰܘ ܕܚܰܝ ܒܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ܆ ܚܰܝ ܗܽܘ ܠܐܠܳܗܳܐ ܘܠܰܘ ܡܺܝܬܳܐ ܡܶܬܚܫܶܒ. ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܳܐ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ ܕܳܐܡܪܐ: ܕܟܽܠ ܡܰܢ ܕܰܡܗܰܝܡܶܢ ܒܺܝ܇ ܘܳܐܦܶܢ ܢܡܽܘܬ ܢܺܚܶܐ. ܘܟܽܠ ܕܚܰܝ ܘܰܡܗܰܝܡܶܢ ܒܺܝ܆ ܠܥܳܠܰܡ ܠܳܐ ܢܡܽܘܬ (ܝܘܚܢܢ ܝܐ: ܟܗ). ܗܳܟܰܢܳܐ ܕܶܐܬܩܛܶܠ ܒܚܰܕ ܡܶܢ ܚܰܫܷ̈ܐ ܕܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ. ܕܰܡܛܰܫ̈ܝܳܢ ܒܗܽܘܢ ܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܟܳܡ̈ܢܳܢ ܠܰܬܒܳܪܳܐ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ܆ ܗܳܢܳܐ ܡܶܟܺܝܠ ܡܺܝܬ ܠܶܗ ܡܶܢ ܐܝ̈ܕܰܘܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܟܡܳܐ ܐܶܢ ܡܶܣܬܒܰܪ ܕܚܰܝ. ܘܡܶܟܺܝܠ ܕܰܒܚܰܫܳܐ ܐܰܝܢܳܐ ܕܗܽܘ ܡܶܬܠܒܶܟ܆ ܡܶܬܦܰܠܛܳܐ ܠܳܗ̇ ܐܺܝܕܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܘܫܳܕܝܳܐ ܠܶܗ ܡܶܢܳܗ̇. ܐܰܝܟ ܝܰܡܳܐ ܕܡܶܬܗܰܦܟܺܝܢ ܓܰܠܠܰܘ̈ܗܝ. ܘܫܳܕܶܝܢ ܠܒܰܪ ܡܶܢܶܗ ܫܠܰܕ̈ܐ ܡܺܝ̈ܬܳܬܳܐ. ܘܗܳܠܶܝܢ ܗܳܘ̈ܝܳܢ ܒܕܺܝܢܳܐ. ܘܡܺܝ̈ܬܶܐ ܕܚܶܦܪܳܐ. ܕܰܡܦܰܠܶܓ ܠܗܽܘܢ ܒܚܰܝܷ̈ܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܕܺܝܢܳܐ. ܚܶܦܪܳܐ ܕܶܝܢ ܡܫܰܡܰܗ ܗܳܪܟܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܕܰܢܒܺܝܽܘܬܳܐ܇ ܠܐܬܪܳܐ ܕܡܶܬܚܰܒܫܺܝܢ ܒܶܗ ܥܳܒ̈ܕܰܝ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ. ܘܺܐܝܬ ܢܒܺܝܳܐ ܕܰܩܪܳܝܗܝ ܢܰܚܠܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ. ܘܰܐܚܪܺܢܳܐ ܩܪܳܝܗܝ ܥܽܘܡܩܳܐ. ܘܡܳܪܰܢ ܩܪܳܝܗܝ ܬܰܫܢܺܝܩܳܐ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܬܩܪܺܝ ܚܶܫܽܘܟܐܳ ܒܰܪܳܝܳܐ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܬܩܪܝ ܒܶܟܝܳܐ ܘܚܽܘܪܳܩ ܫܶܢܷ̈ܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܠܐ ܢܶܣܬܒܰܪ ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ ܫܽܘܠܳܡܳܐ. ܒܗܳܢܳܐ ܢܳܦܠܺܝܢ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܡܶܢ ܐܝ̈ܕܰܘܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܐܶܠܐ ܟܰܕ ܢܳܚܬܺܝܢ ܚܰܪܺܝܦܳܐܝܬ܆ ܡܶܬܗܰܓܡܺܝܢ ܘܠܐ ܫܳܠܶܝܢ ܡܶܢ ܡܰܚܬܬܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܟܰܕ ܗܰܘ ܕܡܶܫܬܰܡܰܪ ܠܥܽܘܡܩܳܐ ܕܡܰܦܽܘܠܬܳܐ܆ ܠܐ ܦܳܢܶܐ ܕܰܢܚܽܘܪ ܠܥܶܠ ܘܢܶܒܥܶܐ ܡܰܣܩܳܢܳܐ. ܘܠܳܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܢܳܚܬܺܝܢ ܠܓܽܘܒܳܐ ܕܰܐܒܕܳܢܳܐ. ܐܶܫܬܶܗ ܕܓܽܘܒܳܐ ܠܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܕܢܶܫܠܽܘܢ ܘܰܢܩܽܘܡܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܓܶܝܪ ܪܰܘܡܳܐ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܡܶܬܡܫܰܚ ܐܽܘܪܟܶܗ ܐܳܦ ܡܰܣܝܽܘ̈ܢܰܘܗܝ. ܘܠܳܐ ܚܶܦܪܳܐ ܕܢܳܚ̈ܬܰܝ ܫܝܽܘܠ ܬܰܚܬܳܝܬܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬܓܫܶܫ ܘܠܳܐ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܐܘܪܟܳܐ ܘܰܦܬܳܝܳܐ. ܡܶܢ ܗܳܢܳܐ ܫܶܐܠ ܕܰܘܺܝܕ ܕܢܶܬܦܰܨܶܐ. ܐܰܟܡܰܢ ܕܶܐܬܓܠܺܝ ܠܶܗ ܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܕܰܢܒܺܝܽܘܬܳܐ܆ ܐܘܠܨܳܢܳܐ ܕܗܳܘܶܐ ܒܶܗ ܠܐܝܠܶܝܢ ܕܢܳܚܬܺܝܢ ܠܶܗ. ܕܶܐܡܰܪ ܕܶܝܢ ܬܦܰܠܶܓ ܐܶܢܽܘܢ ܒܚܰܝܷ̈ܐ܇ ܒܗܳܕܶܐ ܡܰܘܕܰܥ܆ ܕܒܳܬܰܪ ܩܝܳܡܬܳܐ ܡܳܐ ܕܶܐܬܒܰܛܰܠ ܡܰܘܬܳܐ܆ ܠܰܝܬ ܡܶܟܺܝܠ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܐܶܠܳܐ ܚܰܝܷ̈ܐ ܐܳܚܕܺܝܢ ܪܺܝܫܳܢܽܘܬܳܐ. ܘܗܳܠܶܝܢ ܕܝܳܪܬܺܝܢ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ܆ ܚܳܐܶܝܢ ܘܡܶܬܦܰܛܡܺܝܢ ܒܚܰܝܷ̈ܐ ܡܰܠܝܱ̈ܝ ܒܽܘ̈ܣܳܡܶܐ ܥܰܡ ܡܰܠܐܟܷ̈ܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܥܠܰܝܗܽܘܢ ܐܶܡܰܪ ܡܙܰܡܪܳܢܳܐ:

ܕܣܺܝ̈ܡܳܬܳܟ ܡܠܺܝ ܟܰܪܣܗܽܘܢ. ܡܰܪܘܶܐ ܓܶܝܪ ܢܰܦ̈ܫܳܬܗܽܘܢ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܕܽܘܗܳܢܳܐ ܘܡܶܢ ܛܘܒܶܗ ܣܳܒܥܺܝܢ. ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܳܐ ܢܒܺܝܳܝܬܳܐ ܕܐܶܬܢܰܒܝܰܬ ܗܳܠܶܝܢ. ܡܶܛܽܠܗܳܢܳܐ:

ܢܶܣܒܥܽܘܢ ܒܢܰܝܴ̈ܐ ܘܢܶܫܒܩܽܘܢ ܫܰܪܟܳܐ ܠܰܒ̈ܢܰܝܗܽܘܢ. ܒܢܰܝܴ̈ܐ ܕܶܝܢ ܩܳܪܶܐ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܐܟܘܳܬܗܽܘܢ ܐܶܬܓܡܰܪܘ. ܗܳܢܽܘܢ ܩܰܕܡܳܝܷ̈ܐ ܡܶܬܒܰܣܡܺܝܢ ܒܛܘ̈ܒܶܐ ܘܒܰܣܺܝ̈ܡܳܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܬܳܐ ܕܡܶܬܓܠܝܴ̈ܢ ܒܰܩܝܳܡܬܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܶܢܽܘܢ ܩܰܕܡܳܝܷ̈ܐ ܩܳܝܡܺܝܢ ܒܚܰܝܷ̈ܐ ܕܠܳܐ ܚܒܳܠܳܐ. ܒܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܶܝܢ ܐܺܝܬܰܝܗܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܒܳܬܰܪܗܽܘܢ ܐܳܬܶܝܢ ܠܚܰܝܷ̈ܐ. ܗܳܢܰܘ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܗܰܝܡܶܢܘ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܗܽܘܢ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܒܥܶܪ̈ܒܶܐ ܐܰܡܬܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܪܳܥܝܳܐ ܛܳܒܳܐ. ܕܰܠܘܳܬܗܽܘܢ ܐܶܡܰܪ: ܬܰܘ ܒܪ̈ܺܝܟܰܘܗܝ ܕܳܐܒܝ܆ ܝܺܪܰܬܘ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ: ܗܳܝ ܕܰܡܛܰܝܒܳܐ ܗܘܳܬ ܠܟܽܘܢ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܬܰܪ̈ܡܝܳܬܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ (ܡܬܝ ܟܗ: ܠܕ). ܕܬܰܡܳܢ ܡܚܰܘܶܐ ܩܳܠܶܗ ܪܳܥܝܳܐ ܠܰܒܢܰܝܴ̈ܐ ܕܰܣܒܰܥܘ ܛܘ̈ܒܶܐ ܘܠܰܒ̈ܢܰܝ ܒܢܰܝܴ̈ܐ ܕܣܳܒܥܺܝܢ ܡܶܢ ܫܰܪܟܳܢܳܐ ܕܫܳܒܩܺܝܢ ܠܗܽܘܢ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܐܰܚܰܘ̈ܗܝ ܓܶܝܪ ܙܥܽܘܪ̈ܶܐ ܕܪܳܥܝܳܐ܇ ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܐܡܰܪ: ܘܰܠܘܳܬ ܥܶܪ̈ܒܶܐ ܕܰܥܒܰܕܘ ܛܳܒ̈ܬܳܐ܆ ܗܳܠܶܝܢ ܥܰܡ ܕܰܘܺܝܕ ܚܳܙܶܝܢ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ ܕܪܳܥܝܳܐ ܒܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ. ܘܣܳܒܥܺܝܢ ܗܰܝܡܳܢܘܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ. ܒܰܕܠܳܐ ܢܳܦܠܺܝܢ ܒܦܽܘܠܳܓ̈ܐ. ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܡܙܰܡܪܳܢܳܐ:

ܐܶܢܳܐ ܕܶܝܢ ܒܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܐܶܚܙܶܐ ܐܰܦܰܝ̈ܟ: ܘܶܐܣܒܰܥ ܡܳܐ ܕܶܐܬܬܥܺܝܪܰܬ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܟ. ܒܗܳܢܳܐ ܓܶܝܪ ܥܳܠܡܳܐ ܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܣܳܒܰܥ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܠܡ̇ܢܳܐ ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܚܳܙܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܥܠܰܝܗܶܝܢ ܡܰܣܗܕܳܐ ܗܺܝ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܡܳܐ ܕܶܝܢ ܕܶܐܬܬܥܺܝܪ ܟܝܳܢܳܐ ܐܢܳܫܳܝܳܐ ܠܚܰܝܷ̈ܐ ܕܠܳܐ ܡܳܝܬܺܝܢ܆ ܗܳܝܕܶܝܢ ܚܳܙܶܐ ܥܺܝܢ ܒܰܓܠܐܷ ܟܽܠܗܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܐܟܪܙܰܬ ܠܥܳܠܡܳܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܘܡܶܬܒܰܣܰܡ ܒܚܰܝܷ̈ܐ ܕܠܳܐ ܚܒܳܠܳܐ. ܒܝܰܕ ܡܰܚܝܳܢܰܢ ܘܡܳܪܰܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܕܠܶܗ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ܀

ܙܡܘܪܐ ܕܬܡܢܬܥܣܪ

ܕܡܰܘܕܰܥ ܥܰܠ‌ ܐܪ̈ܳܙܶܐ ܕܨܳܐܱܪ ܕܰܘܺܝܕ ܠܥܰܡܰܢܽܘܐܝܠ ܡܫܺܝܚܳܐ.

ܨܰܠܡܷ̈ܐ ܪܰܘܪ̈ܒܶܐ ܘܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܘܕܶܡ̈ܘܳܬܳܐ ܡܥܰܠܝ̈ܬܳܐ ܘܰܐܠܳܗܳܝ̈ܬܳܐ܆ ܩܰܕܶܡ ܨܳܪ ܠܶܗ ܪܽܘܚܳܐ ܠܥܰܡܰܢܘܐܝܠ ܒܛܽܘܒܳܢܳܐ ܕܰܘܺܝܕ. ܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܒܗܳܝ ܕܶܐܬܢܰܒܺܝ ܥܰܠ ܓܶܠܝܳܢܶܗ ܕܒܰܒܣܰܪ܆ ܘܥܰܠ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܶܗ ܘܥܰܠ ܚܰܫܰܘ̈ܗܝ ܘܥܰܠ ܡܰܘܬܶܗ ܦܳܪܘܩܳܝܳܐ. ܘܥܰܠ ܩܝܳܡܬܶܗ ܕܰܐܘܥܝܰܬ ܠܰܢ ܠܐ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܽܘܬܳܐ ܘܥܰܠ ܣܽܘܠܳܩܶܗ ܘܪܽܘܡܪܳܡܶܗ ܕܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ܆ ܐܶܠܐ ܘܗܽܘ ܒܰܩܢܘܡܶܗ ܒܣܰܓܺܝ̈ܐܬܳܐ ܡܶܬܢܣܶܒ. ܕܢܶܗܘܶܐ ܨܰܠܡܳܐ ܠܡܰܠܟܳܐ ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܥܳܠܰܡ. ܢܩܰܫ ܗܘܳܐ ܓܶܝܪ ܒܩܺܝܬܳܪܳܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܫܳܐܘܳܠ ܘܰܪܕܰܦ ܡܶܢܶܗ ܪܽܘܚܳܐ ܒܺܝܫܬܳܐ. ܒܗܳܕܶܐ ܨܳܐܰܪ ܗܘܳܐ ܨܰܠܡܳܐ ܠܥܰܡܰܢܽܘܐܝܠ. ܕܳܐܦ ܗܽܘ ܒܝܰܕ ܦܰܓܪܳܐ ܕܰܠܒܶܫ ܐܰܫܡܰܥ ܩܳܠܶܗ ܒܪ̈ܶܓܫܶܐ ܡܪ̈ܰܟܒܶܐ ܘܐܢܳܫ̈ܝܶܐ܆ ܘܰܪܕܰܦ ܡܶܢ ܥܳܠܡܳܐ ܫܳܐܘܳܠ܇ ܡܰܥܒܕܳܢܽܘܬܳܐ ܕܪ̈ܽܘܚܶܐ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ. ܦܳܪܰܥ ܗܘܳܐ ܫܳܐܘܳܠ ܠܕܰܘܺܝܕ ܐܰܓܪܳܐ ܕܗܳܝ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܰܥܒܰܕ ܗܘܳܐ ܒܶܗ܆ ܘܡܰܪܘܰܚ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܒܰܢܩܳܫܶܗ ܕܰܡܪܺܝܡ ܗܘܳܐ ܥܠܰܘܗܝ ܡܽܘܪܳܢܺܝܬܳܐ ܕܢܶܡܚܶܝܘܗܝ ܒܰܫܢܳܢܳܐ ܕܒܳܗ̇ ܘܢܶܩܛܠܝܘܗܝ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܦܪܰܥ ܥܳܠܡܳܐ ܒܝܰܕ ܥܰܡܳܐ ܗܰܘ ܕܝܘܕܳܝܷ̈ܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܕܰܒܝܰܕ ܪܽܘܡܚܳܐ ܕܶܐܣܛܪ̈ܰܛܝܽܘܛܶܐ ܬܪܰܥܘ ܕܰܦܢܶܗ ܒܰܨܠܺܝܒܳܐ. ܛܰܪܕܶܗ ܫܳܐܘܳܠ ܠܕܰܘܺܝܕ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪܟܶܢ ܕܠܳܐ ܢܩܰܘܶܐ ܒܰܬܚܽܘܡܳܐ ܕܒܶܝܬ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ܆ ܘܳܐܦ ܠܥܰܡܰܢܽܘܐܝܠ ܢܓܰܕܘ ܘܰܐܦܩܽܘܗܝ ܦܰܠܳܚܷ̈ܐ ܕܒܶܝܬ ܐܰܒܳܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܟܰܪܡܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܝܠ ܘܩܰܛܠܽܘܗܝ. ܐܶܠܳܐ ܗܳܫܳܐ ܠܰܘ ܙܰܒܢܰܐ ܗ̄ܘ ܠܰܢ ܕܥܰܠ ܚܕܳܐ ܚܕܳܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܢܺܐܡܰܪ. ܢܺܝܫܳܐ ܓܶܝܪ ܣܺܝܡ ܠܰܢ ܕܢܶܓܡܽܘܪ ܦܘܫܳܩܳܐ ܕܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܘܙܳܕܶܩ ܕܥܰܠ ܗܳܢܳܐ ܢܙܺܝܥ ܡܶܠܬܳܐ. ܕܰܘܺܝܕ ܗܳܟܺܝܠ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܪܶܬ ܒܣܰܓܝ̈ܐܬܳܐ ܕܶܡ̈ܘܳܬܳܐ ܡܶܬܢܣܶܒ܆ ܕܢܶܗܘܶܐ ܨܰܠܡܳܐ ܠܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܡܳܕܶܝܢ ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܥܶܠܬܳܐ ܕܡܰܙܡܽܘܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܰܬܡܳܢܬܰܥܣܰܪ. ܐܶܫܟܰܚܢܰܢ ܡܶܢ ܟܬܳܒܳܐ ܐܰܡܺܝܪ ܒܪܽܘܚܳܐ܇ ܕܰܒܗܰܘ ܙܰܒܢܳܐ ܕܶܐܬܩܛܶܠ ܦܠܶܫܬܳܝܳܐ ܐܚܪܳܝܳܐ܆ ܐܶܬܡܰܠܰܠ ܡܶܢ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܕܰܘܺܝܕ ܗܳܢܳܐ ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܫܡܶܗ ܕܶܝܢ ܕܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܦܠܶܫܬܳܝܳܐ ܠܳܐ ܐܰܘܕܰܥ ܟܬܳܒܳܐ. ܘܠܳܐ ܡܳܐܢܷ̈ܐ ܕܙܰܝܢܶܗ ܪܰܘܪ̈ܒܶܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗܘܰܘ. ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ ܟܬܳܒܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ܆ ܘܰܕܚܶܠ ܕܰܘܺܝܕ ܘܝܽܘܐܳܒ ܘܰܐܒܺܝܫܰܝ ܡܶܢ ܗܳܢܳܐ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ. ܕܡܰܬܩܳܠܳܐ ܕܫܶܪܝܳܢܶܗ ܡܶܢ ܬܠܳܬܡܳܐܐ ܡܰܬܩܳܠܺܝ̈ܢ. ܘܰܐܣܺܝܪ ܗܘܳܐ ܣܰܦܣܺܝܪܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܘܶܐܬܳܐ ܠܡܶܩܛܠܶܗ ܠܕܰܘܺܝܕ. ܘܥܰܕܪܶܗ ܐܰܒܺܝܫܰܝ ܒܰܪ ܨܽܘܪܺܝܳܐ. ܘܰܡܚܳܝܗܝ ܗܘܳܐ ܠܰܦܠܶܫܬܳܝܳܐ ܘܩܰܛܠܶܗ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܕܶܐܡܪܶܬ ܡܶܢ ܠܥܶܠ. ܒܗܳܢܳܐ ܙܰܒܢܳܐ ܐܶܬܢܰܒܺܝ ܘܡܰܠܶܠ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܰܬܡܳܢܬܰܥܣܰܪ. ܙܳܕܶܩ ܕܶܝܢ ܕܢܶܒܥܶܐ ܕܡܶܛܠܡܳܢܳܐ ܟܰܕ ܩܛܰܠ ܠܓܽܘܠܝܰܕ ܦܠܶܫܬܳܝܳܐ: ܗܰܘ ܕܰܗܘܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܡܰܬܩܳܠܳܐ ܕܫܶܪܝܳܢܶܗ܆ ܚܰܡܫܳܐ ܐܰܠܦܰܝܴ̈ܐ ܡܰܬܩܳܠܺܝ̈ܢ܆ ܠܐ ܕܚܶܠ ܡܶܢ ܗܰܘ ܓܽܘܠܝܰܕ. ܐܶܠܐ ܡܶܢ ܗܳܢܳܐ ܕܚܶܠ. ܣܳܒܰܪ ܐܢܳܐ ܕܰܚܕܳܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܠܳܐ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܠܳܐ ܗ̈ܘܰܝ. ܡܶܛܠ ܗܳܟܺܝܠ ܕܕܰܘܺܝܕ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܶܐܡܪܶܬ: ܐܪ̈ܳܙܶܐ ܕܥܰܡܰܢܽܘܐܝܠ ܡܫܰܡܶܫ ܗܘܳܐ܆ ܡܶܢ ܗܰܘ ܩܪܳܒܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܓܽܘܠܝܰܕ ܠܐ ܕܚܶܠ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܨܰܠܡܳܐ ܕܳܐܟܶܠܩܰܪܨܳܐ ܡܶܬܡܬܶܠ ܗ̣ܘܐ ܗܰܘ. ܡܳܪܰܢ ܕܶܝܢ ܡܶܢ ܐܳܟܶܠܩܰܪܨܳܐ ܠܳܐ ܟܬܺܝܒ ܕܰܕܚܶܠ. ܟܰܕ ܐܶܬܢܰܣܺܝ ܡܶܢܶܗ ܒܡܰܕܒܪܳܐ. ܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ ܕܶܝܢ ܡܚܰܘܶܐ ܕܰܕܚܶܠ ܗܘܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܢܫܰܘܕܰܥ ܒܝܰܕ ܗܳܕܶܐ ܕܫܰܪܺܝܪܳܐܝܬ ܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ ܕܒܰܫܪܳܪܳܐ ܠܳܐ ܕܚܶܠ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܗܘܳܐ ܘܚܰܝ̈ܐ ܗܘܳܐ. ܚܰܝܷ̈ܐ ܕܶܝܢ ܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ ܠܐ ܕܳܚܠܺܝܢ. ܡܳܕܶܝܢ ܗ̣ܘܳܐ ܒܕܶܚܠܬܳܐ. ܥܰܠ ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܕܰܠܒܶܫ ܒܶܣܪܳܐ ܚܳܫܽܘܫܳܐ ܘܡܳܝܽܘܬܳܐ. ܘܠܳܐ ܣܥܰܪ ܕܕܶܚܠܬܳܐ. ܘܠܐ ܐܰܫܦܶܠ ‌ܐܰܝܟ ܡܚܺܝܠܳܐ. ܥܰܠ ܕܢܰܘܕܰܥ ܕܰܒܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܠܒܺܝܒܰܐ ܗ̄ܘ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܦܠܶܫܬܳܝܳܐ ܐܚܪܳܝܳܐ. ܣܰܓܺܝ ܕܚܶܠ ܡܶܢܶܗ ܕܰܘܺܝܕ. ܗܰܘ ܕܰܒܡܰܘܬܳܐ ܡܶܬܡܬܶܠ. ܥܰܠ ܕܰܢܩܰܕܶܡ ܢܰܣܶܩ ܨܰܠܡܳܐ ܠܡܰܘܬܳܐ. ܗܰܘ ܕܶܐܡܰܪ ܡܳܪܰܢ ܟܰܕ ܡܛܳܐ ܥܶܕܳܢܶܗ. ܕܟܰܪܝܳܐ ܗ̱ܝ ܠܳܗ̇ ܠܢܰܦܫܝ ܥܕܰܡܳܐ ܠܡܰܘܬܳܐ (ܡܬܝ ܟܘ: ܠܚ ܡܪܩܘܣ ܝܕ: ܠܕ). ܐܶܠܐ ܡܶܬܩܛܶܠ ܗܘܳܐ ܗܳܝܕܶܝܢ ܦܠܶܫܬܳܝܳܐ ܐܚܪܳܝܳܐ܆ ܘܦܳܐܶܫ ܕܰܘܺܝܕ ܒܚܰܝܷ̈ܐ. ܐܰܟܡܳܐ ܕܳܐܦ ܥܰܡܰܢܽܘܐܝܠ ܩܰܛܠܶܗ ܠܡܰܘܬܳܐ ܘܰܢܒܰܥ ܕܠܳܐ ܚܒܳܠܳܐ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ. ܕܰܙܥܽܘܪ ܕܶܝܢ ܫܶܪܝܳܢܶܗ ܕܗܰܘ ܐܚܪܳܝܳܐ ܕܰܡܬܺܝܠ ܒܡܰܘܬܳܐ܆ ܡܶܢ ܗܰܘ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܒܳܐܟܶܠܩܰܪܨܳܐ ܡܶܬܦܰܚܰܡ. ܡܫܰܘܕܰܥ ܒܝܰܕ ܗܳܕܶܐ: ܕܰܙܥܽܘܪ ܗ̱ܽܘ ܙܰܝܢܶܗ ܕܡܰܘܬܳܐ ܡܶܢ ܕܣܳܛܳܢܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܙܰܝܢܶܗ ܕܡܰܘܬܳܐ. ܕܡܳܐ ܕܩܰܒܶܠ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܢܶܩܛܽܘܠ. ܣܳܛܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܟܰܕ ܡܰܪܺܝܪ ܒܰܛܪܽܘܢܽܘܬܶܗ ܥܰܠ ܡܰܓܪܰܬ ܪܽܘܚܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܘܥܰܠ ܨܶܒܝܳܢܶܗ܆ ܡܶܬܟܰܬܰܫ ܥܰܡ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܡܶܛܠܗܳܢܳܐ ܓܶܝܪ ܕܚܶܠ ܕܰܘܺܝܕ ܡܶܢ ܗܰܘ ܕܰܡܚܰܘܶܐ ܐܪܳܙ ܡܰܘܬܳܐ. ܕܰܒܗܳܕܶܐ ܢܰܘܕܰܥ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܕܳܚܠܝܢ ܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ. ܟܡܳܐ ܐܶܢ ܢܶܗܘܽܘܢ ܪܰܘܪܒܺܝܢ. ܡܙܰܡܰܪ ܗܘܳܐ ܕܰܘܺܝܕ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܒܳܬܰܪ ܕܶܐܬܦܰܨܺܝ. ܟܰܕ ܡܰܘܕܰܥ ܒܳܗ̇ ܕܰܥܕܰܡܳܐ ܠܕܶܚܠܬܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ ܥ̣ܰܠ ܒܶܗ. ܟܰܕ ܡܩܰܒܶܠ ܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܠܰܡܦܰܨܝܳܢܶܗ ܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ ܕܣܰܝܦܳܐ ܘܡܶܢ ܩܪ̈ܳܒܶܐ ܕܰܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܘܗܝ ܐܶܡܰܪ ܗܘܳܐ:

ܐܶܪܚܡܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܝ ܘܬܽܘܟܠܳܢܝ܆ ܘܒܶܝܬ ܓܰܘܣܝ ܘܰܡܦܰܨܝܳܢܝ: ܐܰܠܳܗܳܐ ܬܰܩܺܝܦܳܐ ܕܰܬܟܺܝܠ‌ ܐܢܳܐ ܥܠܰܘܗܝ. ܡܣܰܝܥܳܢܝ ܘܩܰܪܢܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܝ: ܘܒܶܝܬ ܓܰܘܣܝ ܡܫܰܒܚܳܐ. ܚܙܰܝܬ ܩܴ̈ܠܐ ܦܳܪ̈ܘܫܶܐ ܕܰܡܩܰܪܒܳܐ ܗܘܳܬ ܗܳܕܶܐ ܢܰܦܫܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ܆ ܐܶܪܚܡܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܝ ܘܬܘܟܠܳܢܝ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܝܬ ܡܶܕܶܡ ܕܰܒܪܶܚܡܬܳܟ ܢܶܬܦܰܚܰܡ܆ ܘܢܶܗܘܶܐ ܬܽܘܟܠܳܢܝ ܥܠܰܝܟ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܘܬܰܩܺܝܦܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܬܽܘܩܦܳܟ ܕܳܫܬ ܥܰܠ ܓܰܢ̱ܒܳܪܽܘܬܶܗ ܕܡܰܘܬܳܐ. ܘܰܐܢܬ ܐܰܥܕܺܝܬܳܢܝ̱ ܡܶܢ ܦܽܘܡܳܗ̇ ܕܰܫܝܽܘܠ. ܡܣܰܝܥܳܢܳܐ ܐܰܢܬ ܗ̣ܘܰܝܬ ܠܺܝ. ܘܩܰܪܢܳܐ ܪܳܡܬܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܝ. ܘܡܰܘܣܶܦ ܬܽܘܒ ܘܳܐܡܰܪ.

ܐܶܩܪܶܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܘܡܶܢ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝ ܐܶܬܦܪܶܩ. ܟܡܳܐ ܠܰܡ ܐܶܢ ܐܺܝܬ ܙܰܝܢܳܐ܆ ܐܶܠܐ ܦܽܘܪܩܳܢܳܟ ܗ̣ܘܳܐ ܠܺܝ ܡܦܰܨܝܳܢܳܐ. ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܐܙܺܝܥܶܬ ܩܳܠܰܝ̈ ܘܰܩܪܺܝܬܳܟ ܘܟܰܕ ܣܳܢܱ̈ܐܝ ܦܪܰܣܘ ܥܠܰܝ ܡܨܺܝ̈ܕܳܬܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ. ܘܰܛܡܰܪܘ ܠܝ ܚܰܒ̈ܠܐܷ ܡܚܰܒܠܳܢܷ̈ܐ ܕܦܳܟܪܺܝܢ ܠܰܚܒܳܠܳܐ܆ ܐܰܢܬ ܦܪܰܩܬܳܢܝ ܡܶܢ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝ. ܡܚܰܘܶܐ ܕܶܝܢ ܕܰܥܕܰܡܳܐ ܠܕܶܚܠܬܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ ܐܶܬܡܰܛܺܝ ܒܗܳܢܳܐ ܩܪܳܒܳܐ ܐܚܪܳܝܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ.

ܡܶܛܽܠ ܕܚܰܕܪܽܘܢܝ ܚܶܒ̈ܠܐܷ ܕܡܰܘܬܳܐ: ܘܪ̈ܶܓܠܳܬܳܐ ܕܥܰܘܴ̈ܠܐ ܕܰܠܚܴ̈ܢܝ: ܘܚܶܒ̈ܠܐ ܕܰܫܝܽܘܠ ܟܰܪܟܽܘܢܝ܆ ܘܩܰܕܡܽܘܢܝ ܦܰܚܰܘ̈ܗܝ ܕܡܰܘܬܳܐ. ܘܟܰܕ ܗܳܟܺܝܠ ܡܦܰܢܶܝܢܰܢ ܬܶܐܘܳܪܺܝܰܐ ܕܦܶܬܓܳܡܷ̈ܐ ܗܳܠܶܝܢ ܥܰܠ ܡܶܐܬܺܝܬܶܗ ܕܦܳܪܽܘܩܰܢ ܠܘܳܬ ܡܰܘܬܳܐ܆ ܐܰܪܰܐ ܠܳܐ ܗܳܐ ܓܰܠܝܳܐܝܬ ܡܰܘܕܥܺܝܢ ܠܰܢ܆ ܡܶܬܩܰܪܒܳܢܽܘܬܳܐ ܕܠܳܐ ܚܰܣܺܝܪܳܐ ܘܰܡܫܰܡܠܰܝܬܳܐ ܕܰܗܘܳܬ ܠܶܗ ܠܘܳܬ ܚܱ̈ܫܶܐ ܠܳܐ ܥܕܺܝ̈ܠܐܷ. ܘܡܰܘܬܳܐ ܕܓܰܘܳܐ ܕܠܳܚܡܺܝܢ ܠܰܟܝܳܢܰܢ.

ܒܽܐܘܠܨܳܢܝ ܩܪܺܝܬ ܠܡܳܪܝܳܐ ܘܠܐܱܠܳܗܝ ܩܪܺܝܬ: ܘܰܫܡܰܥ ܡܶܢ ܗܰܝܟܠܶܗ ܒܩܳܠܝ: ܘܰܓܥܳܬܝ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܥܶܠܰܬ ܒܶܐܕ̈ܢܰܘܗܝ. ܐܶܢ ܐܶܫܬܡܰܥ ܕܰܘܺܝܕ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܶܐܡܰܪ܆ ܘܡܶܢ ܚܶܒ̈ܠܐܷ ܕܡܰܘܬܳܐ ܐܶܫܬܪܺܝ. ܘܥܶܠܰܬ ܓܥܳܬܶܗ ܠܘܳܬ ܗܰܝܟܠܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܟܬܳܒܳܐ܆ ܕܰܫܟܶܒ ܕܰܘܺܝܕ ܥܰܡ ܐܰܒܳܗܰܘ̈ܗܝ ܘܶܐܬܩܒܰܪ ܒܰܩܪܺܝܬܶܗ. ܘܦܶܛܪܳܘܣ ܪܺܝܫܳܐ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܗܳܐ ܡܰܘܕܰܥ ܥܠܰܘܗܝ ܕܡܺܝܬ ܠܰܡ ܘܶܐܬܩܒܰܪ. ܘܒܶܝܬ ܩܒܽܘܪܶܗ ܐܝܬܰܘܗܝ ܠܘܳܬܰܢ ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܐܶܢܕܶܝܢ ܗܘܱ̈ܝ ܗܳܠܶܝܢ܆ ܘܗܳܪܟܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܰܩܕܳܡܰܘܗܝ ܦܰܚܷ̈ܐ ܡܶܫܬܰܘܕܶܐ܆ ܘܶܐܬܦܰܨܺܝ ܡܶܢ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܘܗܝ. ܐܳܦ ܦܰܚܰܘ̈ܗܝ ܕܡܰܘܬܳܐ ܠܐ ܩܰܕܡܽܘܗܝ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܨܒܳܐ ܕܢܶܦܠܰܛ ܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ. ܡܳܕܶܝܢ ܓܰܠܝܳܐ ܗ̱ܝ ܕܥܰܠ ܥܰܡܰܢܽܘܐܝܠ ܠܳܚܡܺܝܢ ܕܢܶܬܐܡܪܽܘܢ ܩܴ̈ܠܶܐ ܗܳܠܶܝܢ܆ ܘܝܰܬܺܝܪܳܐܝܬ ܕܳܐܬܶܝܢ ܒܳܬܰܪܗܽܘܢ. ܟܰܕ ܓܶܝܪ ܚܳܐܰܪ ܗܘܳܐ ܕܰܘܺܝܕ ܒܙܰܘ̈ܥܶܐ ܕܰܗܘܰܘ ܒܰܙܩܺܝܦܳܐ܆ ܘܰܚܙܳܐ ܗܘܳܐ ܒܥܰܝܢܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܫܽܘ̈ܥܶܐ ܕܡܶܨܛܰܪܶܝܢ ܒܩܳܠܶܗ ܕܗܰܘ ܕܰܬܠܶܐ ܗܘܳܐ ܒܰܙܩܺܝܦܳܐ܆ ܐܰܘܣܶܦ ܘܶܐܬܢܰܒܺܝ ܘܶܐܡܰܪ:

ܐܶܬܕܰܠܚܰܬ ܘܙܳܥܰܬ ܐܰܪܥܳܐ: ܘܫܶܬܶܐܣܷ̈ܐ ܕܛܽܘܪ̈ܶܐ ܙܳܥ̈ܝ ܘܶܐܬܬܰܠܰܚ̈ܝ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬܚܰܡܰܬ ܥܠܰܝܗܽܘܢ. ܐܰܪܰܐ ܕܰܠܡܳܐ ܐܺܝܬ ܐܰܬܪܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ: ܕܟܰܕ ܐܶܬܩܛܶܠ ܦܠܶܫܬܳܝܳܐ ܐܚܪܳܝܳܐ܇ ܗܘܱ̈ܝ ܗܳܠܶܝܢ܆ ܠܳܐ. ܘܶܐܢ ܐܳܡܰܪ ܐܢܳܫ ܕܰܗ̈ܘܰܝ. ܡܶܕܶܡ ܕܠܐ ܐܶܡܰܪ ܟܬܳܒܳܐ܆ ܡܳܕܶܝܢ ܐܶܢ ܗ̣ܘܱ̈ܝ ܡܶܬܟܰܬܒܴ̈ܢ ܗ̱ܘܱ̈ܝ. ܐܶܢܓܝܶܪ ܟܰܕܐܰܡܠܶܟ ܫܳܐܘܳܠ܇ ܟܬܺܝܒ ܕܰܗܘܳܐ ܡܶܛܪܳܐ ܒܰܚܨܳܕܳܐ ܕܚܷ̈ܛܶܐ. ܘܶܐܢ ܐܰܡܶܢ ܟܬܳܒܳܐ ܕܢܺܐܡܪܳܗ̇ ܠܗܳܝ ܕܰܗܘܳܬ ܒܰܨܠܽܘܬܶܗ ܕܰܫܡܽܘܐܝܠ. ܡܶܛܽܠ ܚܛܺܝܬܶܗ ܕܥܰܡܳܐ܆ ܟܡܳܐ ܝܰܬܺܝܪܳܐܝܬ ܐܶܠܽܘ ܗ̣ܘܳܬ ܗܳܕܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ ܡܶܬܟܰܬܒܳܐ ܗܘܳܬ ܐܰܝܟ ܕܰܗܘܳܬ. ܐܶܠܐ ܓܰܠܝܳܐܗܝ ܕܗܳܝ ܕܶܐܬܕܰܠܚܰܬ ܘܙܳܥܰܬ ܐܰܪܥܳܐ. ܥܰܠܗܳܝ ܐܶܡܰܪ ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܣܛܳܐ ܡܰܬܰܝ ܟܰܕ ܡܰܟܬܶܒ ܥܰܠ ܙܩܺܝܦܳܐ. ܕܡܶܢ ܫܶܬܫܳܥܺܝ̈ܢ ܗ̣ܘܳܐ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܥܰܠ ‌ܐܰܦܱ̈ܝ ܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܫܳܥܷ̈ܐ ܬܫܰܥ (ܡܬܝ ܟܙ: ܡܗ). ܘܰܐܪܥܳܐ ܐܶܬܬܙܺܝܥܰܬ ܐܳܦ ܟܺܐܦܷ̈ܐ ܐܶܨܛܰܪ̈ܺܝ܆ ܘܒܶܝܬ ܩܒܽܘܪ̈ܶܐ ܐܶܬܦܰܬܰܚܘ (ܡܬܝ ܟܙ: ܢܐ-ܢܒ). ܘܗܳܕܶܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܕܰܘܺܝܕ. ܫܶܬܶܐܣܷ̈ܐ ܕܛܽܘܪ̈ܶܐ ܙܳܥ̈ܝ ܘܶܐܬܬܰܠܰܚ̈ܝ. ܡܶܬܢܰܒܶܐ ܐܳܦ ܥܰܠ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܥܰܠ ܥܳܠܡܳܐ. ܘܠܰܘ ܟܰܕ ܡܫܰܡܰܗ ܠܗ ܚܶܫܘܟܳܐ ܓܰܠܝܳܐܝܬ܆ ܐܶܠܐ ܩܳܪܶܐ ܠܗ ܬܶܢܳܢܳܐ. ܬܶܢܳܢܳܐ ܓܰܠܝܳܐ ܗܝ ܡܳܕܶܝܢ ܕܚܶܫܽܘܟܰܐ ܗ̱ܘ:

ܣܠܶܩ ܬܶܢܳܢܳܐ ܒܪܽܘܓܙܶܗ. ܡܰܘܕܰܥ ܕܶܐܬܚܰܡܰܬ ܐܰܒܳܐ ܥܰܠ ܥܰܘܠܳܐ. ܘܥܰܠܗܳܕܶܐ ܐܳܦ ܒܪܳܐ ܡܨܰܠܐ ܗܘܳܐ ܘܳܐܡܰܪ. ܐܰܒܳܐ ܫܒܽܘܩ ܠܗܽܘܢ: ܠܐ ܓܶܝܪ ܝܳܕܥܺܝܢ ܡܳܢܳܐ ܥܳܒܕܺܝܢ (ܠܘܩܐ ܟܓ: ܠܕ). ܡܰܘܕܰܥ ܒܗܳܕܶܐ ܥܰܠ ܪܽܘܓܙܶܗ ܕܰܐܒܳܐ. ܐܶܠܽܘܠܳܐ ܕܰܣܠܶܩ ܪܽܘܓܙܳܐ ܘܬܶܢܳܢܳܐ ܥܰܠ ܠܶܒܳܐ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ. ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ:

ܘܢܽܘܪܳܐ ܡܶܢ ܦܰܪܨܽܘܦܶܗ ܐܶܬܓܰܘܙܠܰܬ: ܘܓܽܘܡܪ̈ܶܐ ܚܰܒܶܝ̈ܢ ܡܶܢܶܗ. ܢܽܘܪܳܐ ܕܶܝܢ ܐܶܬܓܰܘܙܠܰܬ ܡܶܢ ܦܰܪܨܽܘܦܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܡܰܘܕܥܳܐ ܥܰܠܗܳܝ ܒܪܺܝܬܳܐ ܕܢܽܘܪ̈ܳܢܶܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܕܩܳܝܡܺܝܢ ܒܪ̈ܰܘܡܶܐ ܥܶܠܳܝܷ̈ܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ. ܕܡܶܢ ܚܰܝܠܳܐ ܘܡܰܥܒܕܳܢܽܘܬܳܐ ܕܫܽܘܠܛܳܢܶܗ ܝܰܗܒ ܠܗܽܘܢ ܠܪ̈ܰܒܰܝ ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܒܪܰܘܡܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ. ܕܢܶܬܩܰܝܡܽܘܢ ܡܶܢ ܟܝܳܢܳܐ ܡܰܘܩܕܳܢܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ. ܘܥܰܠܗܳܕܶܐ ܟܰܕ ܡܚܰܘܶܐ ܕܠܰܘ ܫܓܺܝܫܳܐܝܺܬ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܦܪ̈ܺܝܫܶܐ ܘܺܝܕܺܝ̈ܥܶܐ ܐܺܝܬ ܠܗܽܘܢ ܒܥܳܠܡܳܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܕܩܳܝܡܺܝܢ ܒܶܗ܆ ܡܰܝܬܶܐ ܕܶܝܢ ܘܳܐܡܰܪ: ܘܓܽܘܡܪ̈ܶܐ ܚܰܒܷ̈ܝܢ ܡܶܢܶܗ. ܓܽܘܡܪ̈ܶܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܡܫܰܡܰܗ ܠܗܽܘܢ܆ ܐܰܝܟ ܕܢܰܘܕܰܥ ܕܰܐܝܟ ܕܰܦܪ̈ܺܝܫܳܢ ܓܽܘܡܪ̈ܶܐ ܒܪܽܘܟܳܒܳܐ ܚܕܳܐ ܡܶܢ ܚܕܳܐ܆ ܚܠܺܝ̈ܛܳܢ ܒܢܰܗܺܝܪܽܘܬܳܐ ܘܰܒܚܰܡܺܝܡܽܘܬܳܐ ܘܰܒܝܳܩܽܘܕܽܘܬܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܐܽܘܣܺܝܱ̈ܐܣ ܥܶܠܳܝ̈ܬܳܐ ܘܪ̈ܽܘܚܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܕܡܰܠܐܟܷ̈ܐ ܒܰܕܡܽܘܬܳܐ ܕܓܽܘܡܪ̈ܶܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ. ܘܡܳܐ ܕܡܶܫܬܰܕܪܺܝܢ ܠܣܳܥܽܘܪܽܘܬܳܐ ܕܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ‌ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܥܬܺܝܕܺܝܢ ܠܡܺܐܪܰܬ ܚܰܝܷ̈ܐ. ܘܰܕܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܚܴ̈ܒܳܢ. ܗܳܢܰܘ ܫܳܩ̈ܠܳܢ ܕܢܶܕܠܩܴ̈ܢ ܢܽܘܪܳܢܳܐܝܺܬ. ܗܳܝ ܕܕܳܢܚܺܝܢ ܒܢܽܘܪܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܠܰܘ ܡܶܢ ܟܝܳܢܳܐ ܕܢܰܦܫܗܶܝܢ ܐܺܝܬ ܠܗܶܝܢ ܗܳܕܶܐ. ܐܶܠܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܺܝܬ ܠܗܽܘܢ. ܘܗܳܝ ܕܰܗܘܰܘ܆ ܘܡܶܢܶܗ ܕܠܶܩܘ ܘܰܢܗܰܪܘ. ܘܰܒܡܶܠܬܶܗ ܚ̈ܒܳܢ ܘܶܐܬܢܰܒܪ̈ܰܫܝ ܘܰܒܪܽܘܚܳܐ ܕܦܽܘܡܶܗ ܢܗܰܪܘ ܒܙܰܠܺܝ̈ܩܶܐ ܡܰܘܩܕܳܢܷ̈ܐ. ܘܩܰܘܡܳܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐ ܘܰܡܛܰܝܒܳܐ ܒܬܰܪ̈ܥܶܐ ܥܶܠܳܝܷ̈ܐ ܕܰܡܕܺܝܢܰܬ ܢܽܘܗܪܳܐ ܥܶܠܳܝܬܳܐ ܒܰܡܫܰܠܛܽܘܬܳܐ ܡܰܠܐܟܳܝܬܳܐ܆ ܕܠܳܐ ܡܶܫܬܰܚܠܦܳܐ ܠܘܳܬ ܡܶܨܛܰܠܝܳܢܽܘܬܳܐ. ܘܪ̈ܰܒܰܝ ܡܰܠܐܟܷ̈ܐ ܘܪ̈ܺܝܫܳܢܘܳܬܳܐ ܐܳܦ ܫܽܘܠܛܳܢܷ̈ܐ ܥܰܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܶܐܬܗܰܝܡܰܢܘ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܕܟܳܗܢܽܘܬܳܐ ܒܰܟܢܽܘ̈ܫܬܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܘܡܰܠܐܟܷ̈ܐ ܡܶܫܬܰܕܪܳܢܽܘܬܳܐ ܕܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܠܟܽܠ ܦܶܢ̈ܝܳܢ ܨܶܝܕ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܰܒܟܽܠ ‌ܐܰܬܰܪ ܡܶܛܠ ‌ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܥܬܺܝܕܺܝܢ ܠܡܺܐܪܰܬ ܚܰܝܷ̈ܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢܶܝܢ ܓܽܘܡܪ̈ܶܐ ܕܰܒܐܪܳܙܳܐ ܥܰܡܺܝܩܳܐ ܐܶܡܰܪ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܕܰܘܺܝܕ. ܕܓܽܘܡܪ̈ܶܐ ܚ̈ܒܶܝܢ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܡܰܥܒܕܳܢܽܘܬܳܐ ܡܫܰܠܰܛܬܳܐ. ܘܒܰܫܒܺܝܚܽܘܬܳܐ ܟܝܳܢܳܝܬܳܐ ܕܠܐ ܡܶܫܬܰܓܢܝܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܨܛܰܠܝܳܐ. ܘܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢܶܝܢ ܡܰܥܒܕܳܢ̈ܘܳܬܳܐ ܕܩܰܒܶܠܘ ܟܽܠܚܰܕ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܡܶܢ ܬܶܓܡܷ̈ܐ ܢܽܘܪ̈ܳܢܳܝܶܐ܆ ܒܦܽܘܠܳܓ̈ܐ ܕܠܐ ܚܣܳܡ ܕܝܰܗܒ ܠܗܽܘܢ ܥܳܒܽܘܕܳܐ. ܠܰܘ ܡܶܢ ܟܝܳܢܳܐ ܡܥܰܠܝܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܶܗ ܐܺܝܬܝܳܝܬܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܐܶܡܰܪ ܘܰܗܘܰܘ ܘܰܦܩܰܕ ܘܶܐܬܒܪܺܝܘ. ܟܡܳܐ ܐܶܢ ܢܶܗܘܶܐ ܘܣܰܓܺܝ ܫܒܺܝܚܺܝܢ ܘܕܽܘܡܝܳܐ ܕܰܒܗܳܠܶܝܢ. ܥܰܠ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܡܶܬܢܰܒܶܐ ܗܘܳܐ ܕܰܥܒܰܕ. ܗܳܝ ܕܝܰܗܒ ܗܘܳܐ ܠܡܰܠܐܟܷ̈ܐ ܕܢܶܗܘܽܘܢ. ܘܰܐܩܺܝܡ ܠܗܽܘܢ ܐܳܦ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܢܶܗܘܽܘܢ. ܘܰܥܒܰܕ ܣܪ̈ܳܦܶܐ ܘܣܳܡ ܡܰܘ̈ܬܒܶܐ ܘܰܟܕܰܢ ܡܰܪ̈ܟܒܳܬܳܐ ܕܰܟܪ̈ܽܘܒܶܐ. ܘܰܐܩܺܝܡ ܚܰܝܠܰܘ̈ܬܳܐ ܘܰܣܕܰܪ ܡܳܪ̈ܰܘܳܬܳܐ. ܘܰܡܬܰܚ ܫܽܘ̈ܠܛܳܢܶܐ. ܘܛܰܟܶܣ ܐܰܪ̈ܟܰܐܣ. ܘܣܳܡ ܪ̈ܰܒܰܝ ܡܰܠܐܟܷ̈ܐ. ܘܰܐܬܩܶܢ ܪ̈ܽܘܚܶܐ ܕܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܡܰܠܐܟܷ̈ܐ. ܘܗܽܘ ܗܳܢܳܐ: ܐܰܪܟܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܢܚܶܬ܆ ܘܗܽܘ ܐܶܬܓܠܺܝ ܒܰܒܣܰܪ ܘܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܘܰܒܥܰܝ̈ܢܶܐ ܢܰܗܺܝܪ̈ܬܳܐ ܕܟܰܣܝܴ̈ܬܳܐ ܚܳܙ̈ܝܳܢ ܒܪܽܘܚܳܐ ܢܒܺܝܳܝܬܳܐ ܡܰܬܒܰܩܶܐ ܗܘܳܐ ܕܰܘܺܝܕ ܘܡܶܬܢܰܒܶܐ ܗܘܳܐ. ܘܚܳܙܶܐ ܗܘܳܐ ܪܰܒܽܘܬܶܗ ܕܡܶܠܬܳܐ ܘܡܽܘܟܳܟܶܗ ܨܶܒܝܳܢܳܝܳܐ. ܢܶܒܥܶܐ ܕܶܝܢ ܕܡܳܢܳܐ ܗ̱ܝ ܗܳܝ:

ܕܰܐܪܟܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܢܚܶܬ. ܫܡܰܝܳܐ ܡܶܬܪܰܓܫܳܢܳܐܝܬ ܗܳܕܳܐ ܗ̄ܝ. ܗܳܝ ܕܒܰܚܙܳܬܳܐ ܓܠܺܝܬܳܐ ܡܚܰܘܝܳܐ ܠܰܢ ܦܰܐܝܽܘܬܳܐ ܕܢܰܗܝܪ̈ܶܐ܆ ܫܶܡܫܳܐ ܘܣܰܗܪܳܐ ܘܟܰܘܟ̈ܒܶܐ. ܐܶܢܕܶܝܢ ܐܢܳܫ ܝܳܕܰܥ ܠܡܶܚܙܳܐ ܒܢܰܗܺܝܪܽܘܬ ܡܰܕܥܳܐ ܡܶܣܬܰܟܠܳܢܳܐ. ܗܳܝ ܕܰܐܪܟܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܕܰܟܝܳܢܶܗ. ܘܰܢܚܶܬ ܠܒܶܫ ܒܶܣܪܳܐ ܚܳܫܘܫܳܐ. ܡܶܢ ܟܝܳܢܳܐ ܕܶܐܬܚܰܝܰܒ ܒܰܚܛܺܝܬܳܐ. ܐܰܟܡܰܢ ܕܢܶܗܘ̈ܝܳܢ ܬܰܪܬܶܝܢ ܢܶܫܺܝ̈ܢ ܠܚܰܕ. ܘܬܶܗܘܶܐ ܚܕܳܐ ܫܰܦܺܝܪܬܳܐ ܘܥܰܬܺܝܪܬܳܐ ܘܡܳܪܰܬ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. ܗܳܝ ܕܶܝܢ ܐܚܪܺܬܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܡܫܰܟܰܪܬܳܐ ܘܰܣܢܺܝܬܳܐ ܘܒܺܝܫܰܬ ܥܒܴ̈ܕܶܐ. ܘܒܰܪܬ ܓܶܢܣܳܐ ܘܛܽܘܗܡܳܐ ܕܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ. ܘܢܺܐܬܶܐ ܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܡܳܪܳܗ̇ ܘܢܶܥܒܰܪ ܥܰܠ ܗܳܝ ܕܣܰܓܺܝ ܫܰܦܺܝܪܳܐ ܘܚܺܐܪܳܝܳܐ ܘܡܰܠܝܳܐ ܥܽܘܬܪܳܐ܆ ܘܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܡܶܢ ܛܽܘܗܡܳܐ ܕܡܰܠܟܷ̈ܐ. ܘܢܶܫܒܩܺܝܗ̇ ܠܗܳܕܶܐ ܘܰܠܪܰܒܽܘܬܳܗ̇ ܘܢܺܐܙܰܠ ܘܢܶܣܰܒ ܠܶܗ ܠܫܰܘܬܳܦܽܘܬܳܐ ܠܗܳܝ ܕܰܡܟܰܬܡܳܐ ܒܣܰܓܺܝܐܘܬ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܘܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܒܰܪܬ ܡܶܣܟ̈ܢܶܐ. ܒܗܳܕܶܐ ܡܰܪܟܶܢ ܠܳܗ̇ ܘܰܡܡܰܟܶܟ ܠܳܗ̇ ܠܗܳܝ ܕܣܰܓܺܝ ܪܰܒܳܐ ܐܳܦ ܫܰܦܺܝܪܳܐ. ܘܡܰܘܪܶܒ ܘܰܡܫܰܒܰܚ ܠܗܳܝ ܕܣܰܓܺܝ ܡܬܰܚܬܝܳܐ ܘܣܰܢܝܳܐ ܐܳܦ ܒܨܺܝܪܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܙܳܕܶܩ ܕܢܶܣܬܰܟܰܠ ܘܢܶܪܢܶܐ ܥܰܠ ܦܶܬܓܳܡܳܐ ܗܰܘ ܕܶܐܡܰܪ. ܕܰܐܪܟܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܢܚܶܬ ܡܳܪܝܳܐ. ܠܡܳܢܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܚܰܕܝܳܐ ܗܘܳܬ ܠܥܶܠܳܝܷ̈ܐ ܘܰܠܥܳܡܪ̈ܰܝ ܫܡܰܝܳܐ܆ ܕܡܶܢܗܽܘܢ ܢܶܣܰܒ ܘܢܶܬܛܰܗܰܡ. ܘܗܳܕܶܐ ܠܳܐ ܗܘܳܬ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܣܢܺܝܩܺܝܢ ܗܘܰܘ ܥܰܠ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ. ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܫܬܶܩܘ ܥܶܠܳܝܷ̈ܐ ܡܶܢ ܒܥܳܬܳܐ ܘܢܳܚܘ ܡܶܢ ܛܢܳܢܳܐ. ܥܰܠܗܳܝ ܕܠܐ ܣܢܺܝܩ ܗܘܳܐ ܟܝܳܢܗܽܘܢ ܥܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܗܘܱ̈ܝ ܠܘܳܬ ܓܶܢܣܳܐ ܐܢܳܫܳܝܳܐ ܕܶܐܬܚܰܝܰܒ ܠܰܚܛܺܝܬܳܐ. ܘܡܶܛܽܠܗܳܢܳܐ ܗܽܘ ܡܳܪܰܢ ܐܶܡܰܪ: ܕܠܐ ܐܶܬܺܝܬ ܡܰܢ ܕܶܐܩܪܶܐ ܠܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ܆ ܐܶܠܐ ܠܚܰܛܳܝܷ̈ܐ ܠܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ (ܡܬܝ ܛ: ܝܓ ܡܪܩܘܣ ܒ: ܝܙ ܠܘܩܐ ܗ: ܟܓ). ܒܪܰܡ ܐܰܝܟ ܕܡܰܘܕܰܥ ܡܙܰܡܪܳܢܳܐ. ܘܠܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܢܰܟܪܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܠܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܫܡܰܝܳܢܷ̈ܐ. ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܢܶܬܕܰܡܶܐ ܒܗܽܘܢ. ܐܶܠܳܐ ܪܡܰܙ ܠܰܢ ܕܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܢܚܶܬ ܘܡܰܠܺܝ ܟܽܠܳܗ̇ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܶܗ. ܘܰܠܒܶܫ ܦܰܓܪܳܐ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܗܰܘ ܣܰܓܝ ܟܺܐܒܷ̈ܐ. ܘܰܠܗܳܢܳܐ ܥܰܒܕܶܗ ܕܢܶܡܪܰܕ ܥܰܠ ܚܒܳܠܳܐ ܕܰܒܩܰܒܪ̈ܶܐ ܘܥܰܠ ܡܰܘܬܳܐ. ܘܩܳܡ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܘܰܒܚܰܝܷ̈ܐ ܘܰܒܠܳܐ ܡܳܝܽܘܬܽܘܬܳܐ ܘܠܐ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܽܘܬܳܐ. ܘܟܰܕ ܦܢܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܠܡܶܣܰܩ ܠܐܬܪܳܐ ܕܝܠܶܗ. ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܶܐܬܓܢܺܝ ܡܶܢ ܚܙܳܬܳܐ ܕܬܰܠܡܝ̈ܕܶܐ܆ ܫܰܪܺܝ ܕܰܢܚܰܕܶܬ ܘܰܢܫܰܝܶܢ ܠܰܫܡܰܝܳܢ̈ܐ. ܘܟܰܕ ܥܒܰܪ ܒܰܐܬܪ̈ܰܘܳܬܗܽܘܢ܆ ܠܗܽܘܢ ܡܶܬܕܰܡܶܐ ܗܘܳܐ. ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ ܡܙܰܡܪܳܢܳܐ:

ܕܰܪܟܶܒ ܥܰܠ ܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܘܰܦܪܰܚ: ܘܛܳܣ ܥܰܠ ܟܶܢ̈ܦܶܝܗ̇ ܕܪܽܘܚܳܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܡܚܰܘ̈ܝܳܢ ܠܰܢ ܥܰܠ ܡܶܠܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܕܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܶܐܬܥܰܠܺܝ ܡܶܢ ܐܰܬܪܳܐ ܕܚܱ̈ܫܶܐ ܠܰܐܬܪܶܗ ܥܶܠܳܝܳܐ. ܟܰܕ ܥܒܰܪ ܥܰܠ ‌ܐܽܘܣܺܝܱ̈ܐܣ ܥܶܠܳܝ̈ܬܳܐ܆ ܥܰܡ ܡܰܠܐܟ̈ܐ ܡܰܠܰܐܟܳܐ ܡܶܬܚܙܶܐ ܗܘܳܐ. ܘܥܰܡ ܪ̈ܰܒܰܝ ܡܰܠܐܟܷ̈ܐ ܪܰܒ ܡܰܠܐܟܷ̈ܐ. ܘܥܰܡ ܐܰܪ̈ܟܰܐܣ ܐܰܟܘܳܬܗܽܘܢ. ܘܥܰܡ ܫܽܘ̈ܠܛܳܢܶܐ ܒܰܕܡܽܘܬܗܽܘܢ. ܘܡܳܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܒܶܐܣܟܺܡܗܽܘܢ. ܘܥܰܡ ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܐܰܝܟ ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ. ܘܥܰܡ ܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܟܪܽܘܒܳܐ. ܘܥܰܡ ܡܰܘܬܒܷ̈ܐ ܪܺܝܫ ܟܽܘܪ̈ܣܰܘܳܬܳܐ. ܘܥܰܡ ܣܪ̈ܳܦܶܐ ܣܪܳܦܳܐ. ܠܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܪ̈ܽܘܚܶܐ ܫܰܡܰܗ ܢܒܺܝܳܐ ܟܰܕ ܡܦܰܪܶܫ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܘܬܶܓܡܷ̈ܐ. ܐܰܝܬܺܝ ܫܡܳܐ ܕܟܶܢ̈ܦܶܐ. ܥܰܠ ܕܠܰܘ ܡܶܗܘܳܐ ܗܘܳܐ ܩܢܽܘܡܳܐܝܬ ܐܰܝܟ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ. ܐܶܠܳܐ ܡܶܬܕܰܡܳܝܽܘ ܡܶܬܕܰܡܶܐ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܒܶܐܣܟܺܡܳܐ. ܐܶܡܰܪ ܕܰܪܟܶܒ ܥܰܠ ܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܘܰܦܪܰܚ. ܘܛܳܣ ܥܰܠ ܟܶܢ̈ܦܶܐ ܕܪܽܘܚܳܐ. ܒܥܳܠܡܰܢ ܕܶܝܢ ܠܰܘ ܡܶܪܟܰܒ ܪܟܶܒ. ܘܠܳܐ ܡܶܦܪܰܚ ܦܪܰܚ ܐܶܠܳܐ ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܗܘܳܐ. ܘܒܶܣܪܳܐ ܠܒܶܫ. ܘܰܕܡܽܘܬܳܐ ܕܥܰܒܕܳܐ ܢܣܰܒ. ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ:

ܕܣܳܡ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܠܓܶܢܝܶܗ ܘܟܰܪܟܶܗ ܡܰܛܠܠܶܗ: ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܕܡܰܝܴ̈ܐ ܒܰܥ̈ܢܳܢܶܐ ܕܳܐܐܰܪ. ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܣܳܡ ܕܢܶܬܓܢܶܐ ܒܶܗ. ܠܰܘ ܕܢܶܬܕܰܡܶܐ ܠܗܳܢܳܐ ܠܒܺܝܕܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܥܳܠܡܰܢ ܡܶܢ ܛܶܠܴ̈ܠܶܐ ܕܩܳܝܡܺܝܢ ܒܰܐܦܱ̈ܝ ܫܶܡܫܳܐ. ܘܡܶܢ ܥܶܠܰܬ ܚܰܣܺܝܪܽܘܬܶܗ ܕܢܽܘܗܪܳܐ. ܐܰܝܟܳܐ ܓܶܝܪ ܕܠܰܝܬ ܓܽܘܫ̈ܡܶܐ ܥܒܰܝܴ̈ܐ ܘܠܳܐ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܕܕܳܡܶܐ ܠܗܳܢܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܬܢܳܢ ܒܠܺܠܝܳܐ. ܡܳܕܶܝܢ ܚܶܫܘܟܳܐ ܗܰܘ ܕܣܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܓܶܢܝܶܗ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܣܠܶܩ ܠܰܐܬܪܶܗ. ܒܣܰܓܝ̈ܐܬܳܐ ܡܝܰܬܰܪ ܡܶܢ ܦܰܐܝܽܘܬܶܗ ܕܫܶܡܫܳܐ. ܘܰܡܥܰܠܰܝ ܡܶܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܳܐ. ܕܠܐ ܕܶܝܢ ܢܰܠܐܷܐ ܠܩܳܪܘܝܳܐ. ܐܶܠܐ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܕܡܳܢܳܐ ܐܝܬܰܘܗܝ ܗܰܘ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܕܣܳܡ ܠܓܶܢܝܶܗ. ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܐܝܬܰܘܗܝ ܠܐ ܡܶܬܕܰܪܟܳܢܽܘܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܗܳܕܶܐ ܐܶܡܰܪ ܢܒܺܝܳܐ. ܕܳܐܦܶܢ ܝܰܗܒ ܢܰܦܫܶܗ ܘܶܐܬܚܙܺܝ ܒܰܒܣܰܪ܆ ܐܶܠܐ ܡܶܟܺܝܠ ‌ܐܶܬܓܢܺܝ ܠܶܗ. ܘܬܽܘܒ ܠܐ ܡܶܬܚܙܶܐ. ܘܡܰܝܴ̈ܐ ܩܳܪܶܐ ܠܗܽܘܢ ܠܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܥܶܠܳܝܷ̈ܐ ܡܶܛܽܠ ܟܢܺܝܫܽܘܬܳܐ ܡܛܰܝܰܒܬܳܐ ܘܰܐܘܝܽܘܬܳܐ ܘܫܰܘܝܽܘܬܳܐ ܕܰܩܢܶܝܢ ܒܰܟܝܳܢܗܽܘܢ. ܥܢܴ̈ܢܶܐ ܕܳܐܐܰܪ ܡܟܰܢܶܐ ܠܗܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܩܰܠܺܝܠܽܘܬ ܓܶܦܷ̈ܐ ܘܰܦܪ̈ܳܚܰܝܗܽܘܢ ܕܰܠܟܽܠ ܦܶܢ̈ܝܳܢ. ܘܡܶܛܽܠ ܢܰܩܕܽܘܬܳܐ ܕܰܟܝܳܢܗܽܘܢ. ܘܒܶܝܬ ܠܗܽܘܢ ܘܰܠܘܳܬ ܟܝܳܢܳܐ ܗܰܘ ܡܠܶܐ ܛܽܘ̈ܒܶܐ. ܐܺܝܬ ܠܳܐ ܡܶܬܕܰܪܟܳܢܽܘܬܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬܩܰܕܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܫܟܺܝܚܳܐ. ܗܳܝ ܡܰܢ ܕܡܶܬܟܰܢܝܳܐ ܚܶܫܽܘܟܳܐ. ܕܰܐܝܟ ܗܳܟܰܢܳܐ ܓܢܺܝܙ ܘܰܡܥܰܠܰܝ ܡܶܢ ܡܰܠܐܟܷ̈ܐ ܘܡܶܢ ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ܇ ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܟܣܶܝܢ ܗܶܢܽܘܢ ܡܶܢܰܢ. ܠܰܘ ܗܳܟܰܢܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܐܶܠܐ ܪ̈ܶܒܽܘ ܙܰܒ̈ܢܺܝܢ ܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܬܰܚܘܺܝܬܳܐ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܡܣܰܬܪܺܝܢ ܐܰܦܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܓܶܦܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܰܡܟܰܣܶܝܢ ܩܢܽܘܡܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܶܐܒܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܡܶܢ ܙܰܗܪܳܐ ܥܰܫܺܝܢܳܐ ܕܡܰܛܠܠܶܗ. ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܐܬܢܰܗܰܪ ܒܰܫܩܳܠܛܰܥܢܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ ܥܰܠ ܦܶܬܓܳܡܷ̈ܐ ܗܳܠܶܝܢ ܙܥܽܘܪ̈ܶܐ. ܬܽܘܒ ܓܶܠܝܳܢܷ̈ܐ ܡܶܕܶܡ ܥܰܡܺܝ̈ܩܶܐ ܡܰܝܬܶܐ ܢܒܺܝܳܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܕܠܳܐ ܕܳܡܶܝܢ ܒܢܺܝܫܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܶܐܬܡܰܠܰܠܘ. ܒܪܰܡ ܕܶܝܢ ܠܐ ܗܘܳܐ ܠܪܽܘܚܩܳܐ ܣܰܓܺܝܳܐܐ ܘܡܰܒܥܕܳܐ. ܘܰܕܡܳܢܳܐ ܐܺܝܬ ܠܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܥܶܠܳܝܷ̈ܐ ܕܢܶܣܥܪܽܘܢ ܠܚܰܪܬܳܐ. ܘܰܒܡܳܢܳܐ ܢܶܬܕܰܡܽܘܢ. ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ ܢܒܺܝܳܐ.

ܕܰܥܢܳܢܰܘ̈ܗܝ ܥܒܰܕ ܒܰܪܕܳܐ ܘܓܽܘܡܪ̈ܶܐ ܕܢܽܘܪܳܐ. ܘܰܪܥܶܡ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܥܶܠܳܝܳܐ ܝܰܗܒ ܩܳܠܶܗ. ܒܰܪܕܳܐ ܘܓܽܘܡܪ̈ܶܐ ܕܢܽܘܪܳܐ. ܫܰܕܰܪ ܓܶܐܪ̈ܰܘܗܝ ܘܒܰܕܰܪ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܒܰܪ̈ܩܰܘܗܝ ܐܰܣܓܺܝ ܘܕܰܠܰܚ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܶܐܬܚܙܺܝܘ ܡܰܒܽܘ̈ܥܶܐ ܕܡܰܝܴ̈ܐ. ܘܶܐܬܓܠܺܝܘ ܫܶܬܶܐܣܷ̈ܐ ܕܬܺܒܶܝܠ: ܡܶܢ ܟܐܳܬܳܟ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܡܶܢ ܢܫܰܡܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܕܪܽܘܓܙܳܟ. ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܶܬܓ̈ܡܶܐ ܕܰܡܠܶܝܢ ܕܶܚܠܬܳܐ܆ ܘܣܽܘܪܳܕܳܐ ܡܳܢܳܐ ܢܺܐܡܰܪ ܕܡܰܘܕܥܺܝܢ܇ ܐܶܠܐ ܫܽܘ̈ܢܩܶܐ ܡܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܘܕܺܝ̈ܢܶܐ ܕܠܳܐ ܡܰܘܦܶܝܢ. ܘܚܶܒ̈ܠܐܷ ܕܡܶܬܚܙܶܝܢ ܒܚܰܪܬܳܐ ܩܕܳܡ ܡܶܐܬܝܶܗ ܕܥܰܡܰܢܽܘܐܝܠ. ܗܳܝܕܶܝܢ ܡܶܬܚܙܶܝܢ ܡܰܠܰܐܟܷ̈ܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܣܺܝܡܺܝܢ ܗܘܰܘ ܥܰܠ ܡܛܰܟܣܽܘܬܳܐ ܕܰܥ̈ܢܳܢܶܐ ܘܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܘܡܶܫܬܰܚܠܦܳܐ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܕܡܰܝܴ̈ܐ ܕܰܥ̈ܢܳܢܶܐ ܠܒܰܪܕܳܐ ܕܚܺܝܠܳܐ. ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܡܶܨܪܶܝܢ ܥܰܠ ܡܶܨܪ̈ܳܝܶܐ. ܒܰܪܕܳܐ ܘܓܽܘܡܪ̈ܶܐ ܕܢܽܘܪܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܢܳܦܩܺܝܢ ܡܰܠܰܐܟܷ̈ܐ ܕܰܦܩܺܝܕܺܝܢ ܥܰܠ ܡܰܝܴ̈ܐ ܘܥܰܠ ܢܽܘܪܳܐ ܩܕܳܡ ܦܰܪܨܽܘܦܶܗ ܕܕܰܝܳܢܳܐ. ܘܗܳܘܶܝܢ ܥܢܳܢ̈ܐ ܕܒܰܪܕܳܐ ܘܢܽܘܪܳܐ. ܘܰܡܚܰܒܠܺܝܢ ܠܥܳܒ̈ܕܰܝ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ. ܘܡܶܛܠܗܳܢܳܐ ܚܠܳܦ ܡܽܘܫܶܐ ܕܰܦܩܰܕ ܗܘܳܐ: ܘܰܐܚܶܬ ܒܰܪܕܳܐ ܕܰܚܠܝܛܳܐ ܒܶܗ ܢܽܘܪܳܐ ܥܰܠ ܡܶܨܪ̈ܳܝܶܐ. ܘܰܠܫܽܘܠܳܡܳܐ ܗ̣ܘܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܪܳܥܶܡ ܒܰܥܢ̈ܢܶܐ ܥܶܠܳܝ̈ܬܳܐ. ܘܳܐܦ ܡܶܛܪ̈ܶܐ ܬܟܺܝ̈ܒܶܐ. ܘܰܥܢܴ̈ܢܶܐ ܕܡܰܡܛܪ̈ܳܢ ܒܰܪܕܳܐ. ܘܓܽܘܡܪ̈ܶܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܕܗܳܢܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܠܳܐ ܡܶܬܬܦܺܝܣܳܢܷ̈ܐ. ܘܰܡܫܰܕܰܪ ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܰܡܫܰܡܫܺܝܢ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܒܰܕܡܽܘܬ ܓܶܐܪ̈ܶܐ. ܘܰܡܒܰܕܰܪ ܒܚܶܡܬܶܗ ܠܡܰܫܪ̈ܝܳܬܶܗ ܕܳܐܟܶܠܩܰܪܨܳܐ ܐܳܦ ܠܐܝܠܶܝܢ ܕܰܟܢܺܝܫܺܝܢ ܥܰܡܶܗ. ܡܕܰܠܰܚ ܒܒܰܪ̈ܩܰܘܗܝ ܚܰܪ̈ܝܦܶܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܕܰܘܺܝܕ: ܫܰܕܰܪ ܓܶܐܪ̈ܰܘܗܝ ܘܒܰܕܰܪ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܒܰܪ̈ܩܰܘܗܝ ܐܰܣܓܺܝ ܘܕܰܠܰܚ ܐܶܢܽܘܢ. ܗܳܝܕܶܝܢ ܒܰܕܡܽܘܬܳܐ ܕܒܰܪ̈ܩܶܐ ܢܳܦܩܺܝܢ ܡܰܠܰܐܟܷ̈ܐ ܥܰܠ ‌ܐܰܪܥܳܐ ܟܰܕ ܢܰܗܺܝܪܺܝܢ ܡܶܢ ܥ̈ܢܳܢܶܐ ܢܰܗܺܝܪ̈ܳܬܳܐ. ܘܥܰܪ̈ܦܶܠܐܷ ܕܫܰܠܗܶܒܺܝܬܳܐ. ܕܳܐܬܶܐ ܒܗܽܘܢ ܡܳܪܰܢ. ܘܡܶܣܬܰܪܗܒܺܝܢ ܠܡܰܘܩܳܕܽܘ ܠܙܺܝ̈ܙܳܢܶܐ ܒܢܶܫ̈ܒܰܝܗܽܘܢ ܥܰܙܺܝ̈ܙܶܐ. ܘܡܶܬܕܰܠܚܴ̈ܢ ܐܰܦܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܡܰܠܟܷ̈ܐ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܡܕܰܒܪ̈ܳܢܶܐ ܕܪܽܘܫܥܳܐ. ܐܳܦ ܡܶܬܓܰܠܝܴ̈ܢ ܫܶܬܶܐܣܷ̈ܐ ܕܬܺܒܶܝܠ. ܒܰܕܠܳܐ ܦܳܝܫܺܝܢ ܛܶܡܪ̈ܶܐ ܘܚ̈ܶܙܶܐ ܘܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܕܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܠܐ ܐܳܬܶܝܢ ܠܓܶܠܝܳܐ. ܘܚܳܦܪܳܐ ܬܰܡܳܢ ܩܰܢܝܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܘܟܳܬܒܳܐ ܒܨܶܒܥܳܗ̇ ܟܰܣ̈ܝܳܬܳܐ ܘܰܡܛܫ̈ܝܳܬܳܐ ܘܡܰܝܬܝܳܐ ܠܓܶܠܝܳܐ ܩܕܳܡ ܕܰܝܳܢܳܐ. ܘܕܰܗ̈ܘܰܝ ܒܛܽܘܫܝܳܐ ܡܶܬܕܰܢ̈ܚܳܢ ܕܠܐ ܬܰܚܦܺܝܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܚܰܘܺܝ ܠܛܘܒܳܢܳܐ ܚܰܙܩܺܝܐܝܠ. ܟܰܕ ܓܠܳܐ ܠܶܗ ܐܪܳܙܳܐ ܕܕܺܝܢܳܐ. ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ: ܘܰܐܥܠܰܢܝ ܒܬܰܪܥܳܐ ܕܕܳܪܬܳܐ. ܘܰܚܙܺܝܬ ܢܶܩܒܳܐ ܚܰܕ ܒܶܐܣܬܳܐ. … ܘܶܐܫܟܚܶܬ ܬܰܪܥܳܐ ܚܰܕ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ: ܥܽܘܠ ܘܰܚܙܺܝ ܛܰܢܦ̈ܘܳܬܳܐ ܘܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ … ܕܰܒ̈ܢܰܝ ܝܣܪܳܐܝܠ ܕܨܺܝܪ̈ܳܢ ܥܰܠ ܐܶܣܬܳܐ ܟܰܕ ܚܳܕܪܳܐ. ܘܥܰܡ ܗܳܠܶܝܢ ܬܽܘܒ ܘܫܰܒܥܺܝܢ ܓܰܒܪ̈ܶܐ ܡܶܢ ܣܳܒܷ̈ܐ ܕܝܣܪܳܐܝܠ. ܘܝܰܥܙܰܢܝܳܐ ܒܰܪ ܫܳܦܳܢ ܩܳܐܶܡ ܒܰܝܢܳܬܗܽܘܢ. ܘܗܶܢܽܘܢ ܩܳܝܡܺܝܢ ܗܘܰܘ ܩܕܳܡܰܘܗܝ. ܘܐܢܳܫ ܦܺܝܪܡܶܗ ܒܺܐܝܕܶܗ. ܘܥܶܛܪܳܐ ܕܬܶܢܳܢܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܕܣܳܠܶܩ ܗܘܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ: ܚܳܙܶܐ ܐܰܢܬ ܒܰܪܢܳܫܳܐ܇ ܡܶܕܶܡ ܕܥܳܒܕܺܝܢ ܣܳܒܷ̈ܐ ܕܝܣܪܳܐܝܠ ܒܚܶܫܽܘܟܳܐ܇ … ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܕܠܐ ܚܳܙܶܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ (ܚܙܩܐܝܠ ܚ: ܙ-ܝܒ). ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢܶܝܢ ܫܶܬܶܐܣܶܝ̈ܗ̇ ܕܬܺܒܝܠ ܕܶܐܡܰܪ ܢܒܺܝܳܐ. ܕܡܶܬܓܰܠܝܴ̈ܢ ܒܰܟܐܳܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܡܒܰܟ̈ܝܳܢ ܗܘܱ̈ܝ ܠܬܰܡܘܙܳܐ. ܘܰܐܝܬܝܰܢܝ ܠܡܰܥܠܳܢܳܐ ܕܬܰܪܥܳܐ ܕܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܕܰܒܓܰܪܒܝܳܐ. ܘܰܚܙܺܝܬ ܬܰܡܳܢ ܢܶܫܷ̈ܐ ܕܝܳܬܒܴ̈ܢ ܘܰܡܒܰܟ̈ܝܳܢ ܠܬܰܡܘܙܳܐ (ܚܙܩܐܝܠ ܚ: ܝܕ). ܘܬܽܘܒ ܟܰܕ ܠܗܳܠܶܝܢ ܩܪܳܐ ܛܰܢܦ̈ܘܳܬܳܐ. ܩܰܪܒܶܗ ܠܘܳܬ ܓܶܠܝܳܢܳܐ ܘܚܶܙܘܳܐ ܐܚܪܺܢܳܐ. ܘܰܐܥܠܰܢܝ ܠܕܳܪܬܳܐ ܕܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܓܰܘܳܝܬܳܐ. ܘܰܚܙܺܝܬ ܒܬܰܪܥܳܐ ܕܗܰܝܟܠܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ܇ ܒܶܝܬ ܩܶܣܛܪܘܡܳܐ ܠܡܰܕܒܚܳܐ܆ ܥܶܣܪܺܝܢ ܘܚܰܡܫܳܐ ܓܰܒܪ̈ܺܝܢ ܕܩܳܝܡܺܝܢ: ܘܚܰܨ̈ܝܗܽܘܢ ܠܘܩܒܰܠ ܗܰܝܟܠܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܐܦܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܡܰܕܢܚܳܐ. ܘܰܡܩܰܕܡܺܝܢ ܣܳܓܕܺܝܢ ܠܫܶܡܫܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ: ܚܳܙܶܐ ܐܰܢܬ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܰܠܡܳܐ ܙܥܽܘܪܝܳܐ ܗܝ ܠܰܕܒܶܝܬ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܛܰܢܦܽܘܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܥܳܒܕܺܝܢ ܗܳܪܟܳܐ ܕܰܡܠܰܘ ܠܰܐܪܥܳܐ ܥܰܘܠܳܐ ܘܰܗܦܰܟܘ ܠܡܰܪܓܳܙܽܘܬܢܝ (ܚܙܩܐܝܠ ܚ: ܝܘ-ܝܚ). ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܚܛܳܗܷ̈ܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܶܐܬܦܠܰܚܘ ܒܟܶܣܝܳܐ. ܡܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܶܐܣܬܒܰܪܘ ܟܺܐܢܷ̈ܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܰܚܙܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܣܰܓܺܝܐܽܘܬܗܽܘܢ. ܠܐ ܐܶܬܢܰܒܺܝ ܒܡܰܚ̈ܘܳܬܳܐ ܐܰܝܟ ܚܰܙܩܺܝܐܝܠ. ܐܶܠܳܐ ܫܰܡܰܗ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܘܺܝܕ ܫܶܬܶܐܣܷ̈ܝܗ̇ ܕܬܺܒܝܠ ܕܡܶܬܓܰܠܝ̈ܢ. ܘܕܰܘܺܝܕ ܐܶܡܰܪ ܕܶܐܬܚܰܡܰܬ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܣܠܶܩ ܬܶܢܳܢܳܐ ܒܪܽܘܓܙܶܗ. ܘܰܪܥܶܡ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܥܰܠ ܬܒܰܥܬܳܐ ܕܡܰܪ̈ܳܚܶܐ. ܘܝܰܗܒ ܩܳܠܶܗ ܒܒܰܪܕܳܐ ܘܓܽܘܡܪ̈ܶܐ ܕܢܽܘܪܳܐ. ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܚܙܳܐ ܚܛܳܗܷ̈ܐ ܕܝܽܘܕܳܝܷ̈ܐ ܘܕܽܐܘܪ̈ܺܫܠܶܡܳܝܶܐ ܕܰܢܦܰܩ̈ܝ ܠܦܽܘܪܣܳܝܳܐ. ܘܰܩܪܳܐ ܠܓܰܒܪܳܐ ܕܰܠܒܺܝܫ ܒܽܘܨܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ: ܥܽܘܠ ܠܒܶܝܬ ܓܺܝ̈ܓܠܶܐ ܠܬܰܚܬ ܡܶܢ ܟܪ̈ܽܘܒܶܐ. ܘܰܡܠܺܝ ܚܽܘܦ̈ܢܰܝܟ ܓܽܘܡܪ̈ܶܐ ܕܢܽܘܪܳܐ … ܘܰܕܪܺܝ ܥܰܠ ܥܰܡܳܐ ܕܰܡܕܺܝܢܬܳܐ. … ܘܟܰܕ ܥܳܐܶܠ ܓܰܒܪܳܐ ܗܰܘ. ܘܕܳܪܬܳܐ ܓܰܘܳܝܬܳܐ ܘܶܐܬܡܰܠܝܰܬ ܗܘܳܬ ܥܢܳܢܳܐ (ܚܙܩܐܝܠ ܝ: ܒ-ܓ). ܗܳܕܶܐ ܥܢܳܢܳܐ ܚܕܳܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܥܒܱ̈ܕܝ ܒܰܪܕܳܐ ܘܓܽܘܡܪ̈ܶܐ ܕܢܽܘܪܳܐ. ܢܰܫܰܪ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇. ܕܰܗܘܳܬ ܠܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܠܗܰܘ ܕܶܐܬܦܩܶܕ. ܕܢܶܡܠܶܐ ܚܽܘܦ̈ܢܰܘܗܝ ܓܽܘܡܪ̈ܶܐ ܕܢܽܘܪܳܐ. ܘܢܶܕܪܶܐ ܥܰܠ ܡܕܺܝܢܬܳܐ. ܡܰܝܬܶܐ ܘܳܐܡܰܪ ܟܰܕ ܩܳܪܶܐ ܠܓܰܒܪܳܐ ܕܰܠܒܺܝܫ ܒܽܘܨܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ: ܣܰܒ ܢܽܘܪܳܐ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܓܺܝ̈ܓܠܐ ܘܡܶܢ ܒܶܝܬ ܟܪ̈ܽܘܒܶܐ. ܘܶܐܬܳܐ ܥܰܠ ܓܶܢܒ ܓܺܝ̈ܓܠܶܐ. ܘܰܐܘܫܶܛ ܟܪܽܘܒܳܐ ܐܺܝܕܶܗ … ܘܰܫܩܰܠ ܘܰܐܪܡܺܝ ܒܚܽܘܦ̈ܢܰܘܗܝ ܕܓܰܒܪܳܐ ܕܰܠܒܺܝܫ ܒܽܘܨܳܐ (ܚܙܩܐܝܠ ܝ: ܘ-ܙ). ܓܰܒܪܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܕܰܠܒܺܝܫ ܗܘܳܐ ܒܽܘܨܳܐ܇ ܡܰܢ ܐܝܬܰܘܗܝ܆ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܥܰܡܰܢܽܘܐܝܠ. ܗܰܘ ܕܠܳܐ ܐܺܝܬ ܐܢܳܫ ܕܰܩܢܶܐ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܒܕܺܝܢܳܐ ܐܶܠܐ ܠܶܗ ܒܰܠܚܽܘܕ. ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ. ܕܰܐܒܳܐ ܠܐܢܳܫ ܠܐ ܕܳܐܶܢ. ܐܶܠܐ ܟܽܠܶܗ ܕܺܝܢܳܐ ܝܰܗܒܶܗ ܠܰܒܪܳܐ (ܝܘܚܢܢ ܗ: ܟܒ). ܟܰܕ ܗܳܟܺܝܠ ܗܳܠܶܝܢ ܚܶܙܘܷ̈ܐ ܕܰܢܒܺܝܘܬܳܐ ܠܳܚܡܺܝܢ ܚܰܕ ܠܚܰܕ. ܘܰܒܗܳܝ ܕܰܒܓܽܘܡܪ̈ܶܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܘܰܒܗܳܝ ܕܒܰܥ̈ܢܳܢܶܐ ܘܰܒܗܳܝ ܕܡܶܬܓܰܠܝܴ̈ܢ ܫܶܬܶܐܣܷ̈ܝܗ̇ ܕܬܺܒܝܠ. ܐܰܝܟ ܕܶܐܬܓܠܺܝ ܠܚܰܙܩܺܝܐܝܠ ܛܰܢ̈ܦܘܳܬܳܐ ܕܥܳܒܕܺܝܢ ܗܘܰܘ ܐܘܪ̈ܺܫܠܶܡܳܝܶܐ ܒܟܶܣܝܳܐ. ܢܶܪܕܶܐ ܡܶܟܺܝܠ ܒܣܶܕܪܳܐ ܕܬܰܫܥܺܝܬܳܐ ܕܰܡܙܰܡܪܳܢܳܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܶܐܡܰܪ. ܕܓܶܐܪ̈ܰܘܗܝ ܫܰܕܰܪ ܘܒܰܕܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܠܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ. ܘܒܰܪ̈ܩܰܘܗܝ ܐܰܣܓܺܝ ܘܕܰܠܰܚ ܠܦܳܠܚܱ̈ܝ ܫܽܘܩܪܳܐ. ܡܫܰܪܶܐ ܢܒܺܝܳܐ ܕܰܢܩܰܒܶܠ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܘܡܰܘܕܶܐ ܘܳܐܡܰܪ:

ܫܰܕܰܪ ܡܶܢ ܡܪܰܘܡܳܐ ܘܰܫܠܳܢܝ. ܘܩܰܒܠܰܢܝ ܡܶܢ ܡܰܝܴ̈ܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ: ܘܦܰܨܝܰܢܝ ܡܶܢ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝ ܥܰܫܺܝ̈ܢܶܐ. ܘܡܶܢ ܣܳܢܱ̈ܐܝ ܕܰܥܫܶܢܘ ܡܶܢܝ. ܘܰܐܝܟ ܕܰܠܢܽܘܘܳܓܳܐ ܡܶܢ ܒܰܝܢܳܬ ܓ̈ܠܠܶܐ ܫܰܘܙܒܰܢܝ. ܘܡܶܢ ܓܰܠܠܰܘ̈ܗܝ ܕܝܰܡܳܐ ܕܰܠܝܰܢܝ. ܡܰܝܴ̈ܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܠܰܟܢܘܫܝܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܡܢܶܝܢ ܫܰܕܰܪ ܘܰܫܠܳܢܝ܆ ܕܠܳܐ ܐܶܛܒܰܥ ܥܰܡܗܽܘܢ ܒܗܰܘܬܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ. ܘܦܰܨܝܰܢܝ ܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ ܘܣܳܛܳܢܳܐ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝ ܥܰܫܝ̈ܢܶܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܓܶܝܪ ܒܗܳܢܳܐ ܥܳܠܡܳܐ ܥܫܶܢܘ ܡܶܢܝ. ܠܰܘ ܗܳܪܟܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ܆ ܐܶܠܳܐ ܘܰܒܝܰܡܳܐ ܕܰܟܢܽܘܫܝܳܐ ܩܰܕܶܡܘ ܩܳܡܘ ܩܕܳܡܰܝ ܕܢܶܣܒܽܘܢܳܢܝ ܠܰܡܢܳܬܗܽܘܢ. ܐܶܠܘܠܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܠܺܝ ܥܳܕܽܘܪܳܐ.

ܘܰܗܘܳܐ ܠܝ ܡܳܪܝܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܘܰܐܦܩܰܢܝ̱ ܠܰܪܘܰܚܬ̣ܳܐ. ܘܦܰܨܝܰܢܝ̱ ܡܶܛܠ ܕܰܨܒܳܐ ܒܺܝ: ܘܦܰܪܥܰܢܝ̱ ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܰܢ ܐܰܝܟ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܝ. ܘܰܐܝܟ ܕܰܟܝܽܘܬܳܐ ܕܺܐܝ̈ܕܰܝ ܫܰܠܡܰܢܝ. ܕܰܒܗܳܢܳܐ ܥܳܠܡܳܐ. ܦܽܘܪܥܳܢܳܐ ܕܙܰܕ̈ܝܩܶܐ ܠܳܐ ܡܶܬܺܝܗܶܒ ܠܗܽܘܢ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܥܳܠܡܳܐ. ܓܰܠܝܳܐ ܗ̱ܝ ܘܺܝܕܺܝܥܳܐ ܠܟܽܠܡܰܢ ܕܠܳܐ ܒܡܰܗܡܝܳܢܽܘܬܳܐ ܩܳܪܶܐ ܒܰܟܬܳܒ̈ܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܐܳܦ ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܛܘܒܳܢܳܐ ܕܰܘܺܝܕ ܡܚܰܘܶܐ ܠܳܗ̇ ܠܗܳܕܶܐ ܕܶܐܡܪܶܬ. ܟܰܕ ܡܫܰܘܕܰܥ ܒܬܶܫܒܘܚܬܳܐ ܕܰܬܫܰܥܫܴ̈ܥܺܝܢ. ܥܰܠ ܡܽܘܫܶܐ ܘܰܐܗܪܽܘܢ ܘܰܫܡܽܘܐܝܠ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܶܐܡܰܪ. ܕܰܩܪܰܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܘܰܥܢܳܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܰܒܥܰܡܽܘܕܳܐ ܕܰܥܢܳܢܳܐ ܡܰܠܶܠ ܗܘܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ (ܡܙܡܘܪܐ ܨܛ: ܚ). ܡܰܝܬܶܐ ܘܳܐܡܰܪ: ܗܳܝ ܕܰܒܚܰܪܬܳܐ ܗܳܘܝܳܐ ܠܘܳܬܗܽܘܢ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܦܪܽܘܥ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܝܟ ܥܒܳܕܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܠܐ ܐܶܡܰܪ ܕܰܦܪܰܥ ܐܶܢܽܘܢ. ܐܶܠܐ ܕܶܐܦܪܽܘܥ ܐܶܢܽܘܢ. ܓܰܠܝܳܐ ܗܝ ܗܳܕܶܐ. ܘܳܐܦܠܐ ܕܰܘܝܺܕ ܡܶܢܟܰܕܽܘ ܩܰܒܶܠ ܗܘܳܐ ܦܽܘܪܥܳܢܶܗ܇ ܐܶܠܐ ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ. ܕܦܰܪܥܰܢܝ̱ ܡܳܪܝܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ. ܗܳܝ ܕܠܐ ܥܕܰܟܺܝܠ ܢܶܦܩܰܬ ܠܰܥܒܳܕܳܐ.

ܡܶܛܠ ܕܢܶܛܪܶܬ ܐܽܘܪ̈ܚܳܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܠܳܐ ܐܶܬܡܰܪܕܶܬ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܝ. ܡܶܛܠ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܕܺܝܢܰܘ̈ܗܝ ܠܽܘܩܒܰܠܝ܇ ܘܢܳܡܽܘ̈ܣܰܘܗܝ ܠܐ ܐܰܥܒܪܶܬ ܡܶܢܝ: ܘܰܗܘܺܝܬ ܕܠܐ ܡܽܘܡ ܥܰܡܶܗ. ܘܶܐܙܕܰܗܪܶܬ ܡܶܢ ܚܛܳܗܷ̈ܐ: ܘܦܰܪܥܰܢܝ̱ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܝܟ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܝ: ܘܰܐܝܟ ܕܰܟܝܽܘܬܳܐ ܕܺܐܝ̈ܕܰܝ ܩܕܳܡ ܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ. ܚܳܙܶܐ ܐܰܢܬ ܠܗܰܘ ܕܰܢܛܰܪ ܐܽܘܪ̈ܚܳܬܶܗ. ܘܒܰܫܒܺܝܠܳܐ ܕܦܽܘܩܕ̈ܢܰܘܗܝ ܕܠܐ ܡܽܘܡ ܗܰܠܶܟ. ܘܥܰܠ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܐ ܐܶܫܬܰܥܠܺܝ ܘܠܳܐ ܡܪܰܕ. ܘܣܳܡ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܺܝ̈ܢܰܘܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܩܽܘܒܠܶܗ ܘܰܕܚܶܠ ܡܶܢܶܗ. ܘܢܳܡܘ̈ܣܰܘܗܝ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܠܐ ܐܰܥܒܰܪ ܡܶܢܶܗ. ܘܰܕܠܳܐ ܡܽܘܡ ܗܘܳܐ ܥܰܡ ܕܰܝܳܢܶܗ. ܘܶܐܙܕܗܰܪ ܡܶܢ ܚܛܳܗܷ̈ܐ ܘܠܳܐ ܚܛܳܐ. ܠܰܘ ܕܗܳܢܳܐ ܥܳܠܡܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܦܽܘܪܥܳܢܶܗ. ܐܶܠܐ ܕܥܳܠܡܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܙܰܕ̈ܝܩܶܐ. ܒܗܳܠܶܝܢ ܡܦܰܫܶܩ ܕܶܐܢܗܽܘ ܕܰܐܝܟ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܶܗ ܚܙܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܘܦܰܪܥܶܗ. ܡܳܕܶܝܢ ܘܰܠܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܐܰܝܟ ܪܽܘܫܥܗܽܘܢ ܦܳܪܰܥ ܠܗܽܘܢ. ܘܠܰܝܬ ܫܠܳܡܳܐ ܠܘܳܬ ܦܳܠܚܱ̈ܝ ܥܰܘܠܳܐ ܒܕܺܝܢܳܐ. ܘܠܐ ܚܶܡܬܳܐ ܥܰܠ ܦܳܠܚܱ̈ܝ ܛܳܒ̈ܬܳܐ. ܐܶܠܐ ܡܶܢ ܟܽܠ ܦܪܽܘܣ ܗܳܘܶܐ ܕܺܝܢܳܐ. ܘܰܠܘܳܬ ܛܳܒܷ̈ܐ ܗܳܘܶܐ ܡܰܛܐܒܳܢܳܐ. ܘܰܠܘܳܬ ܟܺܐܢܷ̈ܐ ܟܺܐܢܳܐ. ܘܟܽܠܢܳܫ ܓܶܝܪ ܐܰܝܟ ܗܽܘ̈ܦܳܟܰܘܗܝ ܕܰܒܗܳܢܳܐ ܥܳܠܡܳܐ ܡܶܬܚܙܶܐ ܠܶܗ ܕܰܝܳܢܳܐ ܟܺܐܢܳܐ ܒܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ. ܡܰܝܬܶܐ ܢܒܺܝܳܐ ܘܳܐܡܰܪ:

ܥܰܡ ܚܰܣܝܳܐ ܚܰܣܝܳܐ ܬܶܗܘܶܐ: ܘܥܰܡ ܬܰܡܺܝܡܳܐ ܬܶܬܬܰܡܰܡ: ܘܥܰܡ ܓܰܒܝܳܐ ܬܶܬܓܒܶܐ: ܘܥܰܡ ܥܩܺܝܡܳܐ ܬܶܬܦܰܬܰܠ. ܚܙܰܝܬ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܦܰܫܶܩ ܢܒܺܝܳܐ ܬܰܪ̈ܥܝܳܬܶܗ ܕܕܰܝܳܢܳܐ. ܕܰܒܗܶܝܢ ܡܶܬܚܰܘܶܐ ܒܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܕܦܽܘܪܥܳܢܳܐ ܠܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܓܰܒܷ̈ܐ. ܥܰܡ ܛܳܒܷ̈ܐ ܓܶܝܪ ܛܳܒܰܐ ܗ̱ܘ. ܘܥܰܡ ܬܰܡܺܝ̈ܡܶܐ ܬܰܡܺܝܡܰܐ ܗ̱ܘ. ܘܥܰܡ ܚܣܰܝܴ̈ܐ ܡܰܢ ܚܰܣܝܰܐ ܗܘ. ܘܠܰܓܒ̈ܝܳܐ ܓܰܒܝܰܐ ܗܘ. ܘܥܰܡ ܡܥܰܩ̈ܡܶܐ ܡܶܬܥܰܩܰܡ. ܡܶܫܟܚܺܝܢܰܢ ܕܶܐܡܰܪ ܢܒܺܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܥܰܘܠܶܗ ܕܥܰܡܳܐ. ܘܶܐܢܳܐ ܠܰܡ ܐܶܗܘܶܐ ܐܰܝܟ ܕܳܠܽܘܚܳܐ ܠܐܦܪܶܝܡ (ܗܘܫܥ ܗ: ܝܒ). ܠܗܰܘ ܕܰܣܪܰܚ ܘܚܰܒܶܠ ܢܳܡܽܘܣܰܘ̈ܗܝ. ܥܰܠ ܕܰܕܠܰܚ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܦܽܘܩܕ̈ܢܰܝ. ܕܳܠܽܘܚܳܐ ܐܶܗܘܶܐ ܠܶܗ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ: ܘܶܐܢܳܐ ܐܶܗܘܶܐ ܐܰܝܟ ܐܰܪܝܳܐ ܠܐܦܪܶܝܡ ܘܰܐܝܟ ܓܘܪܝܳܐ ܕܰܐܪܝܳܐ ܠܰܕܒܶܝܬ ܝܣܪܳܐܝܠ (ܗܘܫܥ ܗ: ܝܕ). ܘܰܒܗܳܠܶܝܢ ܡܰܘܕܰܥ ܐܰܝܟ ܕܰܗܘܰܘ ܥܰܡܶܗ ܒܚܶܡܬܳܐ܆ ܐܳܦ ܗܽܘ ܢܶܗܘܶܐ ܥܰܡܗܽܘܢ ܒܪܽܘܓܙܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܗܳܠܶܝܢ ܚܰܘܪ̈ܶܐ ܩܰܕܡܰܬ ܚܳܪܰܬ ܒܶܗ ܢܰܦܫܳܐ ܒܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܐܳܦ ܗܽܘ ܡܶܬܚܙܶܐ ܠܳܗ̇ ܒܕܺܝܢܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܦܳܣܺܝ̈ܩܳܬܳܐ ܢܺܐܙܰܠ ܠܘܳܬ ܗܰܘ ܩܳܠܳܐ ܕܰܐܫܡܰܥ ܠܰܢ ܒܰܣܒܰܪܬܶܗ. ܟܰܕ ܗܳܘܶܐ ܥܰܡ ܚܣܰܝܴ̈ܐ ܚܰܣܝܳܐ. ܘܥܰܡ ܬܰܡܝ̈ܡܶܐ ܬܰܡܺܝܡܳܐ. ܘܥܰܡ ܛܳܒܷ̈ܐ ܛܳܒܳܐ. ܘܡܶܢ ܕܶܝܢ ܕܳܐܬܶܐ ܒܪܶܗ ܕܐܢܳܫܳܐ ܒܫܽܘܒܚܶܗ: ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܡܰܠܐܟܱ̈ܘܗܝ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܥܰܡܶܗ ܗܳܝܕܶܝܢ ܢܶܬܶܒ ܥܰܠ ܬܪܳܘܢܳܘܣ ܕܫܽܘܒܚܶܗ. ܘܢܶܬܟܰܢܫܽܘܢ ܕܶܝܢ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܘܰܢܦܰܪܶܫ ܐܶܢܽܘܢ ܚܰܕ ܡܶܢ ܚܰܕ. ܐܰܝܟ ܪܳܥܝܳܐ ܕܰܡܦܰܪܶܫ ܐܶܡܪ̈ܶܐ ܡܶܢ ܓܕܰܝܴ̈ܐ. ܘܰܢܩܺܝܡ ܥܶܪ̈ܒܶܐ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܶܗ ܘܰܓܕܰܝܴ̈ܐ ܡܶܢ ܣܶܡܳܠܶܗ. ܗܳܝܕܶܝܢ ܢܺܐܡܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܶܗ. ܬܰܘ ܒܪ̈ܺܝܟܰܘܗܝ ܕܳܐܒܝ̱ ܝܺܪܰܬܘ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ܇ ܕܰܡܛܰܝܒܳܐ ܗܘܳܬ ܠܟܽܘܢ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܬܰܪ̈ܡܝܳܬܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ. ܟܶܦܢܶܬ ܓܶܝܪ ܘܝܰܗܒܬܽܘܢ ܠܺܝ ܠܡܶܐܟܰܠ܆ ܘܰܨܗܺܝܬ ܘܰܐܫܩܺܝܬܽܘܢܳܢܝ. … ܘܰܡܦܰܢܶܝܢ ܥܶܪ̈ܒܶܐ ܬܰܡܺܝ̈ܡܶܐ ܘܳܐܡܪܺܝܢ: ܕܶܐܡܰܬܝ ܚܙܰܝܢܳܟ ܕܰܟܦܶܢ ܐܰܢܬ ܘܬܰܪܣܺܝܢܳܟ. ܘܕܰܨܗܶܐ ܐܰܢܬ ܘܰܐܫܩܺܝܢܳܟ (ܡܬܝ ܟܗ: ܠܐ-ܠܙ). ܚܳܙܶܐ ܐܰܢܬ ܠܰܟܢܽܘܫܝܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܥܶܪ̈ܒܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝܷ̈ܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܗܘܰܘ ܚܣܰܝܴ̈ܐ ܥܰܡ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܡܶܛܽܠܗܳܢܳܐ ܐܳܦ ܗܽܘ ܗ̣ܘܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ ܚܰܣܝܳܐ. ܠܘܳܬ ܗܳܢܳܐ ܟܶܢܫܳܐ ܕܰܓܒܰܝܴ̈ܐ ܐܶܡܰܪ ܢܒܺܝܳܐ ܠܘܳܬ ܥܰܡܰܢܽܘܐܝܠ. ܘܟܰܕ ܠܘܳܬ ܗܰܘ ܓܰܒܳܐ ܐܚܪܺܢܳܐ ܡܦܰܢܶܐ ܪܳܥܝܳܐ ܘܳܐܡܰܪ: ܙܶܠܘ ܠܟܽܘܢ ܠܺܝ̈ܛܶܐ ܠܢܽܘܪܳܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ. ܗܳܝ ܕܰܡܛܰܝܒܳܐ ܠܳܐܟܶܠܩܰܪܨܳܐ ܘܰܠܡܰܠܐܟܰܘ̈ܗܝ. ܟܶܦܢܶܬ ܓܶܝܪ܆ ܘܠܳܐ ܝܰܗܒܬܽܘܢ ܠܺܝ ܠܡܶܐܟܰܠ. ܘܰܨܗܺܝܬ܆ ܘܠܐ ܐܰܫܩܺܝܬܽܘܢܳܢܝ̱. ܥܰܪܛܶܠܳܝܳܐ ܗܘܺܝܬ܆ ܘܠܐ ܟܰܣܺܝܬܽܘܢܳܢܝ̱. ܘܰܐܟܣܢܳܝܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܟܰܢܶܫܬܽܘܢܳܢܝ̱. ܘܒܶܝܬ ܐܰܣܺܝܪ̈ܶܐ܆ ܘܠܐ ܐܶܬܰܝܬܽܘܢ ܠܘܳܬܝ̱ (ܡܬܝ ܟܗ: ܡܐ-ܡܓ). ܗܳܢܳܐ ܩܳܠܐ ܠܰܘ ܐܰܝܟ ܪܳܥܝܳܐ ܡܡܰܠܶܠ܇ ܐܶܠܐ ܐܰܝܟ ܐܰܪܝܳܐ ܓܳܣܰܪ. ܥܰܠ ‌ܐܰܦܪܶܝܡ ܗܰܘ ܦܳܠܰܚ ܦܬܰܟܪ̈ܶܐ. ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܡܶܬܦܰܬܰܠ ܥܰܡ ܥܩܺܝܡܳܐ ܗܰܘ ܬܪܺܝܨܳܐ ܘܕܰܝܳܢܳܐ ܟܺܐܢܳܐ. ܕܰܐܟܡܳܐ ܕܠܳܐ ܥܒܰܕܬܽܘܢ ܠܚܰܕ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܐܰܚܱ̈ܝ ܙܥܽܘܪ̈ܶܐ܆ ܐܳܦܠܐܴ ܠܺܝ ܥܒܰܕܬܽܘܢ (ܡܬܝ ܟܗ: ܡܗ). ܕܰܒܗܳܠܶܝܢ ܬܪܶܝܢ ܓܰܒܷ̈ܐ ܚܳܐܰܪ ܗܘܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܕܚܰܕ ܡܶܬܦܪܶܩ ܡܶܢ ܕܺܝܢܳܐ܆ ܘܰܐܚܪܺܢܳܐ ܡܶܫܬܰܦܰܠ ܘܡܶܬܡܰܟܰܟ. ܐܰܘܣܶܦ ܬܽܘܒ ܘܶܐܡܰܪ:

ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܢܬ ܥܰܡܳܐ ܡܶܣܟܺܢܳܐ ܬܶܦܪܽܘܩ. ܘܥܰܝ̈ܢܶܐ ܪ̈ܳܡܳܬܳܐ ܬܡܰܟܶܟ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܟܶܢܫܳܐ ܕܶܐܡܪ̈ܶܐ ܘܥܶܪ̈ܒܶܐ ܬܰܡܝ̈ܡܶܐ. ܘܥܰܝ̈ܢܶܐ ܪ̈ܳܡܳܬܳܐ ܬܡܰܟܶܟ ܗܰܘ ܟܢܽܘܫܝܳܐ ܫܳܘܶܐ ܠܐܷܒܠܳܐ ܕܰܓܕܰܝܴ̈ܐ. ܕܫܰܕܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܠܬܰܫܢܺܝܩܳܐ ܗܰܘ ܕܰܠܥܳܠܰܡ. ܘܰܠܢܽܘܪܳܐ ܕܠܳܐ ܕܳܥܟܳܐ. ܡܦܺܝܣ ܒܳܬܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܢܒܺܝܳܐ. ܕܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܢܶܢܗܰܪ ܫܪܳܓܶܗ ܒܥܳܠܡܳܐ ܚܰܕܬܳܐ. ܥܰܡ ܠܰܡܦܻ̈ܝܕܶܐ ܕܚܰܟܺܝ̈ܡܳܬܳܐ.

ܐܰܢܬ ܬܰܢܗܰܪ ܫܪܳܓܝ. ܘܬܰܡܳܢ ܒܡܰܫܟܢܳܟ ܐܰܢܗܰܪ ܫܪܳܓܝ.

ܘܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܢܰܢܗܰܪ ܚܶܫܽܘܟܝ. ܠܬܰܚܦܺܝܬܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ ܕܰܦܪܺܝܣܳܐ ܒܩܰܒܪ̈ܶܐ ܥܰܠ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܰܒܢܽܘܚܳܡܶܗ ܕܡܶܠܬܳܐ ܡܶܬܩܰܦܠܳܐ ܡܶܢ ܐܰܦܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܢܳܗܪܺܝܢ. ܥܕܰܡܳܐ ܠܗܳܪܟܳܐ ܥܰܠ ܓܶܠܝܳܢܳܐ ܘܥܰܠ ܕܺܝܢܳܐ ܐܶܡܰܪ ܢܒܺܝܳܐ. ܗܳܫܳܐ ܕܶܝܢ ܠܐ ܠܳܚܡܺܝܢ ܦܶܬܓܳܡܷ̈ܐ ܕܡܰܝܬܶܐ ܥܰܡ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܩܕܳܡܰܝܗܽܘܢ. ܘܶܐܢ ܐܢܳܫ ܟܰܕ ܩܳܪܶܐ ܡܶܫܟܰܚ. ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ ܗܳܫܳܐ.

ܡܶܛܽܠ ܕܒܳܟ ܐܶܪܗܰܛ ܥܰܠ ܓܰܝܣܳܐ. ܘܗܳܕܶܐ ܠܐ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܐܰܬܪܳܐ ܒܚܰܪܬܳܐ. ܓܰܝ̈ܣܶܐ ܕܰܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܶܐ ܡܶܬܚܰܘܶܐ ܕܡܶܬܟܰܬܰܫ ܘܡܰܩܪܶܒ. ܘܡܶܛܽܠܗܳܢܳܐ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܕܰܘܺܝܕ ܟܰܕ ܚܙܳܐ ܪܰܒܽܘܬܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܚܰܕܬܳܐ. ܘܦܽܘܪܥܳܢܳܐ ܕܡܶܬܺܝܗܶܒ ܒܶܗ ܠܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܆ ܦܢܳܐ ܠܶܗ ܕܢܶܥܒܶܕ ܩܪܳܒܳܐ ܥܰܡ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܶܐ ܕܚܰܝ̈ܝܢ. ܘܰܩܥܳܐ ܠܒܺܝܒܳܐܝܺܬ ܘܶܐܡܰܪ: ܕܰܚܙܰܝܬ ܐܰܝܟܰܢ ܡܶܬܚܰܝܰܒ ܓܰܝܣܳܐ ܕܫܺܐܕ̈ܐ ܒܕܺܝܢܳܐ. ܒܳܟ ܐܶܬܚܰܝܰܠ ܘܶܐܪܗܰܛ ܥܠܰܘܗܝ.

ܘܒܰܐܠܳܗܝ ܐܶܫܘܰܪ ܫܽܘܪܳܐ. ܕܠܳܐ ܠܰܡ ܡܶܢ ܚܰܝܠܳܟ ܠܰܝܬ ܕܡܶܫܟܰܚ ܘܫܳܘܰܪ ܡܰܫܪ̈ܝܳܬܳܐ ܡܶܬܝܰܕܥܳܢ̈ܝܳܬܳܐ ܕܓܰܝ̈ܣܶܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܗܳܕܶܐ ܐܶܡܰܪ. ܕܰܐܢܬ ܚܽܘܬ ܘܰܬܪܽܘܥ ܣܶܕܪ̈ܶܐ ܕܡܰܫܪ̈ܝܳܬܳܐ ܕܓܰܝ̈ܣܶܐ ܕܡܰܩܪܒܺܝܢ ܥܰܡܰܢ. ܘܒܳܟ ܐܰܠܳܗܰܢ ܢܶܫܘܰܪ ܘܢܶܥܒܰܪ ܫܽܘܪܳܐ ܕܰܒܢܳܬ ܠܩܽܘܒܠܰܢ ܚܛܺܝܬܳܐ. ܐܰܢܬ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܐܘܪܚܳܟ ܕܠܳܐ ܡܽܘܡܳܐ ܘܰܕܠܳܐ ܚܛܺܝܬܳܐ. ܒܳܟ ܓܶܝܪ ܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܒܥܶܠܕܒܳܒܳܐ ܛܳܡܰܪ ܦܰܚܷ̈ܐ. ܡܶܛܠܗܳܢܳܐ ܐܶܡܰܪ:

ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܕܠܳܐ ܡܽܘܡ ܐܘܪܚܶܗ. ܟܰܕ ܨܒܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܠܐ ܗܘܰܘ ܒܶܗ ܡܽܘ̈ܡܶܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ.

ܘܡܺܐܡܪܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܒܩܶܐ. ܗܳܕܶܐ ܒܰܪܬ ܩܳܠܐ ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܒܪܺܝܫܺܝܬ ܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܡܶܠܬܳܐ (ܝܘܚܢܢ ܐ: ܐ). ܡܺܐܡܪܳܐ ܓܶܝܪ ܘܡܶܠܬܳܐ ܚܰܕ ܐܶܢܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܡܺܐܡܪܳܐ ܡܠܺܝܠܳܐ ܐܝܬܰܘܗܝ.

ܘܰܡܥܰܕܰܪ ܠܟܽܠ ܕܰܬܟܺܝܠܺܝܢ ܥܠܰܘܗܝ. ܡܰܢ ܓܶܝܪ ܡܶܫܟܰܚ ܡܥܰܕܰܪ ܠܐܝܠܶܝܢ ܕܰܬܟܺܝܠܺܝܢ ܥܠܰܘܗܝ܆ ܐܶܠܐ ܡܶܠܬܶܗ ܕܰܐܒܳܐ. ܗܰܘ ܕܶܐܡܰܪ. ܕܟܽܠ ܕܰܡܗܰܝܡܶܢ ܒܺܝ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܚܰܝܷ̈ܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ. ܘܰܠܕܺܝܢܳܐ ܠܐ ܐܳܬܶܐ ܠܚܰܪܬܳܐ. ܐܶܠܐ ܫܰܢܺܝ ܠܶܗ ܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ ܠܚܰܝܷ̈ܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ (ܝܘܚܢܢ ܗ: ܟܕ). ܬܽܘܟܠܳܢܳܐ ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ܆ ܚܰܕ ܗ̱ܽܘ ܚܰܝܠܗܶܝܢ ܕܡܷ̈ܠܶܐ ܗܳܠܶܝܢ. ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܡܶܬܬܟܶܠ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܗܰܝܡܶܢ ܡܶܬܬܟܶܠ. ܡܶܛܽܠ ܕܢܰܘܕܰܥ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܥܰܠ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ܆ ܡܶܬܡ̈ܠܠܳܢ ܗܘܱ̈ܝ ܗܳܠܶܝܢ ܒܰܢܒܺܝܘܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܟܰܕܽܘ ܒܦܽܘ̈ܠܳܓܶܐ ܘܰܒܟܷ̈ܫܠܶܐ ܡܩܰܕܶܡ ܠܡܶܗܘܳܐ ܥܠܰܘܗܝ ܒܥܳܠܡܳܐ. ܒܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܟܰܕ ܒܓܽܘܡܳܕܳܐ ܕܢܶܣܛܽܘܪ̈ܝܰܢܽܘ ܚܳܐܰܪ ܗܘܳܐ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܥܰܠ ܡܳܪܰܢ. ܕܠܰܘ ܐܰܠܳܗܰܐ ܗ̱ܘ. ܩܥܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܘܶܐܡܰܪ:

ܡܶܛܠ ܕܠܰܝܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܠܰܝܬ ܕܬܰܩܺܝܦ ܐܰܝܟ ܐܰܠܳܗܰܢ. ܟܡܳܐ ܠܰܡ ܐܶܢ ܡܰܙܥܪܺܝܢ ܠܶܗ ܐܶܪ̈ܺܝܛܺܝܩܽܘ ܘܢܶܕܥܽܘܢ ܗܳܕܶܐ܆ ܕܠܰܝܬ ܐܚܪܺܢܳܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢܶܗ. ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܗܳܢܳܐ ܕܶܐܬܓܠܺܝ ܠܶܗ ܒܰܒܣܰܪ. ܘܠܰܝܬ ܕܬܰܩܺܝܦ ܐܰܟܘܳܬܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܠܚܽܘܕܳܐܝܬ ܐܰܠܳܗܰܐ ܗ̱ܘ. ܘܰܟܡܳܐ ܐܶܢ ܨܒܳܐ ܘܰܙܥܰܪ ܒܡܶܬܒܰܪܢܫܳܢܽܘܬܶܗ܆ ܐܶܠܳܐ ܙܥܽܘܪܽܘܬܶܗ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܽܘܬܶܗ ܠܐ ܡܟܰܪܝܳܐ ܠܗ. ܘܐܢܳܫܽܘܬܶܗ ܡܶܢ ܐܺܝܬܽܘܬܶܗ ܠܐ ܡܬܰܚܬܝܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܠܰܡ ܕܶܐܡܰܪ ܢܒܺܝܳܐ. ܠܰܝܬ ܕܬܰܩܺܝܦ ܐܰܝܟ ܐܰܠܳܗܰܢ.

ܗܰܘ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܚܰܙܩܰܢܝ ܚܰܝܠܳܐ: ܘܝܰܗܒ ܕܠܳܐ ܡܽܘܡ ܐܽܘܪܚܝ. ܗܽܘ ܠܰܡ ܕܰܟܺܝ ܐܽܘܪܚܶܗ ܡܟܰܬܰܡܬܳܐ ܡܶܢ ܚܛܺܝܬܳܐ ܕܥܳܠܡܳܐ. ܘܰܕܪܰܫ ܕܠܐ ܬܽܘܩ̈ܠܳܬܳܐ ܫܒܺܝ̈ܠܐܷ ܠܡܰܠܟܽܘܬܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܥܕܰܡܳܐ ܕܗܽܘ ܐܶܬܓܠܺܝ ܒܰܒܣܰܪ܆ ܡܟܰܬܡܳܐ ܗܘܳܬ ܐܘܪܚܳܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܠܰܚܛܺܝܬܳܐ. ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܥܒܰܕ ܚܛܺܝܬܳܐ܆ ܚܰܪܪܳܗ̇ ܠܐܘܪܚܰܢ ܡܶܢ ܫܒܺܝ̈ܠܐܷ ܡܰܚ̈ܛܝܳܢܶܐ. ܘܕܰܟܝܳܗ̇ ܡܶܢ ܦܽܘܠܦܴ̈ܠܶܐ ܡܟܰܬܡܰܝ̈ ܒܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ. ܘܰܚܣܰܟ ܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ ܕܥܳܠܡܳܐ ܡܶܢ ܬܽܘܩ̈ܠܳܬܳܐ ܕܚܶܫܽܘܟܳܐ. ܘܫܰܪܰܪ ܥܶܩ̈ܒܰܝܢ ܕܰܕܠܳܐ ܕܶܚܠܬܳܐ ܢܶܪܕܶܐ ܠܘܳܬ ܐܰܬܪܰܢ ܩܰܕܡܳܝܳܐ.

ܘܰܥܒܰܕ ܪ̈ܶܓܠܰܝܢ ܐܰܝܟ ܕܰܐܝܠܳܐ܇ ܘܥܰܠ ܪܰܘܡܳܐ ܐܰܩܺܝܡܰܢܝ. ܘܡܶܢ ܒܰܪܬ ܩܳܠܳܐ ܗܳܕܶܐ ܝܶܠܦܰܬ ܟܰܠܬܳܐ ܕܗܳܘܝܳܐ ܩܳܪܝܳܐ ܠܶܗ ܠܚܰܬܢܳܗ̇ ܐܰܝܠܳܐ. ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܒܰܟܬܳܒܳܐ ܕܬܶܫܒ̈ܚܳܬ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܩܳܥܝܳܐ ܗܘܳܬ ܠܘܳܬܶܗ ܟܰܕ ܐܳܡܪܳܐ. ܥܪܽܘܩ ܠܰܡ ܕܳܕܝ: ܘܶܐܬܕܰܡܳܐ ܠܛܰܒܝܳܐ ܘܰܠܥܽܘܙܰܝܠܐܴ ܕܰܐܝܠܳܐ ܥܰܠ ܛܘܪ̈ܶܐ ܕܒܶܝܬ ܐܺܝܠ (ܬܫܒ̈ܚܬ ܬܫܒ̈ܚܬܐ ܒ: ܝܙ؛ ܚ: ܝܕ). ܘܥܰܠ ܕܰܐܝܠܐ ܟܝܳܢܳܐ ܡܶܕܶܡ ܐܺܝܬ ܠܶܗ܆ ܕܢܶܗܘܶܐ ܕܳܐܶܫ ܘܰܡܓܰܡܰܪ ܓܶܢܣܳܐ ܕܰܚ̈ܘܰܘܳܬܳܐ. ܒܳܠܰܥ ܠܗܶܝܢ ܠܓܰܘ ܟܰܪܣܶܗ. ܕܰܐܝܟ ܗܳܢܳܐ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܝܰܗܒ ܠܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܗܰܘ ܕܚܰܙܶܩ ܒܚܰܝܠܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܰܘܗܝ. ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܐܳܦ ܗܶܢܽܘܢ ܐܰܝ̈ܠܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܆ ܘܰܢܕܽܘܫܽܘܢ ܚܘܰܘ̈ܬܳܐ ܘܥܶܩܰܪ̈ܒܶܐ ܘܟܽܠܶܗ ܚܰܝܠܶܗ ܕܰܒܥܶܠܕܒܳܒܳܐ. ܡܳܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܶܗ ܕܰܡܙܰܡܪܳܢܳܐ. ܐܰܝܟ ܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ ܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܡܳܪܰܢ܆ ܗܳܠܶܝܢ ܕܕܳܫ̈ܝ ܐܰܪܝܳܐ ܘܬܰܢܺܝܢܳܐ. ܝܰܗܒ ܐܳܦ ܗܳܫܳܐ ܠܥܰܒ̈ܕܰܘܗܝ ܕܰܢܕܽܘܫܽܘܢ ܥܰܠ ܗܳܢܽܘܢ ܕܡܰܥܒܕܺܝܢ ܚܛܺܝܬܳܐ. ܘܠܰܘ ܐܰܝܟ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܗܘܰܘ ܪ̈ܺܝܫܶܐ ܠܓܶܢܣܰܢ. ܘܕܳܫ ܐܶܢܽܘܢ ܬܰܢܺܝܢܳܐ ܡܶܬܝܰܕܥܳܢܳܐ܆ ܡܶܬܬܕܺܝܫܺܝܢ ܗܳܫܳܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܢܳܦܠܺܝܢ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ. ܢܶܕܚܰܠ ܕܶܝܢ ܘܡܶܢ ܗܳܕܶܐ. ܡܶܛܠ ܕܗܰܘ ܕܠܰܝܬ ܠܶܗ ܪ̈ܶܓܠܐ ܕܰܐܝܠܐ܆ ܠܐ ܡܶܫܟܰܚ ܩܳܐܶܡ ܥܰܠ ܪܰܘܡܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܢܒܺܝܳܐ. ܪܰܘܡܳܐ ܕܶܝܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܰܘ ܪܰܘܡܳܐ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܕܰܢܦܰܠ ‌ܐܳܕܳܡ ܡܶܢܶܗ. ܘܥܰܠ ܗܳܢܳܐ ܩܳܝܡܺܝܢ ܒܝܰܕ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܘܗܽܘ ܐܶܡܰܪ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܺܝܠܶܗ. ܕܗܳܐ ܝܳܗܶܒ ܐܢܳܐ ܠܟܽܘܢ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ. ܕܰܬܕܽܘܫܽܘܢ ܚܘܰܘ̈ܬܳܐ ܘܥܶܩܰܪ̈ܒܶܐ ܘܟܽܠܶܗ ܚܰܝܠܶܗ ܕܰܒܥܶܠܕܒܳܒܳܐ (ܠܘܩܐ ܝ: ܝܛ). ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܶܗ ܕܰܢܒܺܝܳܐ ܕܶܐܡܰܪ:

ܕܰܐܠܶܦ ܐܝ̈ܕܰܝ ܠܰܩܪܳܒܳܐ. ܘܠܰܘ ܕܠܐ ܒܽܘܝܳܢܳܐ ܡܶܟܺܝܠ ܫܳܕܶܐ ܐܢܳܐ. ܐܶܠܐ ܟܰܕ ܝܶܠܦܶܬ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܐܶܫܕܶܐ܆ ܫܳܕܶܐ ܐܢܳܐ ܠܐ ܡܶܬܡܰܚܠܳܢܳܐܝܬ܆ ܠܰܘ ܒܰܕܪ̈ܳܥܶܐ ܪ̈ܦܰܝܳܐ ܕܒܶܣܪܳܐ. ܐܶܠܐ ܐܺܝܬ ܠܝ ܕܪ̈ܳܥܶܐ ܕܩܶܫܬܳܐ ܢܽܘܪܳܢܳܝܬܳܐ ܕܡܰܠܐܟܷ̈ܐ. ܗܳܝ ܕܫܳܕܝܳܐ ܒܳܐܟܶܠܩܰܪܨܳܐ ܘܠܐ ܡܶܬܬܰܒܪܳܐ. ܘܰܕܪ̈ܳܥܰܝ ܐܶܫܬܰܪܰܪܘ ܒܡܳܪܝܳܐ ܘܰܗܘܰܘ ܕܰܢܚܳܫܳܐ ܘܰܕܦܰܪܙܠܳܐ.

ܡܶܛܠ ܕܫܰܪܰܪ ܐܰܝܟ ܩܶܫܬܳܐ ܕܰܢܚܳܫܳܐ ܕܪ̈ܳܥܰܝ. ܩܶܫܬܳܐ ܕܰܢܚܳܫܳܐ ܡܫܰܡܰܗ ܠܰܩܪܳܒܳܐ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܥܰܡ ܣܳܛܳܢܳܐ. ܘܒܳܬܰܪܟܶܢ ܐܶܡܰܪ.

ܝܰܗܒܬ ܠܺܝ ܣܰܟܪܳܐ ܗܳܝ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ. ܣܰܟܪܳܐ ܕܶܝܢ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܕܰܟܬܰܒ ܦܰܘܠܘܣ ܠܶܐܦܶܣܳܝ̈ܐ. ܕܥܰܡ ܗܳܠܶܝܢ ܣܰܒܘ ܠܟܽܘܢ ܣܰܟܪܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܒܶܗ ܬܶܬܡܨܽܘܢ ܚܰܝܠܳܐ ܠܰܡܕܰܥܳܟܽܘ ܓܶܐܪ̈ܰܘܗܝ ܝܳܩ̈ܕܶܐ ܕܒܺܝܫܳܐ (ܐܦܣ̈ܝܐ ܘ: ܝܘ). ܕܶܐܢ ܗܳܕܶܐ ܢܶܣܥܽܘܪ܆ ܦܫܺܝܩ ܠܰܢ ܥܰܡܶܗ ܕܰܡܙܰܡܪܳܢܳܐ ܕܢܺܐܡܰܪ ܠܘܳܬ ܡܳܪܝܳܐ:

ܝܰܡܺܝܢܳܟ ܬܣܰܝܥܰܢܝ ܘܡܰܪܕܽܘܬܳܟ ܬܪܰܒܶܝܢܝ. ܐܰܪܘܰܚܬ ܦܣܳܥܴ̈ܬܝ ܬܚܽܘܬܰܝ ܕܠܐ ܢܙܽܘܥܽܘܢ ܩܽܘܪ̈ܨܠܰܝ. ܗܰܘ ܕܶܐܬܪ̈ܰܘܰܚܝ ܦܣܳܥܴ̈ܬܶܗ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܳܡܶܐ ܠܙܰܟܰܝ ܗܰܘ ܡܳܟܣܳܐ. ܕܰܒܚܰܕ ܥܶܕܳܢܳܐ ܕܥ̣ܰܠ ܡܳܪܰܢ ܠܒܰܝܬܶܗ ܩܥܳܐ ܘܶܐܡܰܪ. ܡܳܪܝ ܗܳܐ ܦܶܠܓܽܘܬ ܢܶܟ̈ܣܰܝ ܝܳܗܶܒ ܐܢܳܐ ܠܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ. ܘܰܠܟܽܠܢܳܫ ܡܶܕܶܡ ܕܓܶܠܙܶܬ܆ ܚܰܕ ܒܰܐܪܒܥܳܐ ܦܳܪܰܥ ܐܢܳܐ (ܠܘܩܐ ܝܛ: ܚ). ܥܰܠܗܳܕܶܐ ܠܳܐ ܢܙܽܘܥܽܘܢ ܩܽܘܪ̈ܨܠܰܘܗܝ. ܕܗܳܢܳܐ ܫܡܰܥ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܡܳܪܰܢ ܕܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܕܝܰܘܡܳܢܳܐ ܗܘܰܘ ܚܰܝܷ̈ܐ ܠܒܰܝܬܳܐ ܗܳܢܳܐ (ܠܘܩܐ ܝܛ: ܛ). ܘܡܶܬܪ̈ܰܘܚܳܢ ܗܘܱ̈ܝ ܬܽܘܒ ܦܣܳܥܴ̈ܬܶܗ ܕܦܰܘܠܘܣ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ. ܕܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܕܰܩܪܳܝܬܶܗ ܩܪܳܝܗܝ ܡܳܪܝܳܐ ܒܩܳܠܶܗ ܡܳܪܳܢܳܝܳܐ ܘܰܐܣܩܶܗ ܠܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܰܕܠܳܐ ܬܽܘܗܳܝܳܐ ܒܳܬܰܪ ܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܐܶܬܡܰܛܺܝ ܠܰܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܦܰܫܶܩ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܕܰܐܝܟ ܕܰܘܺܝܕ ܢܺܐܡܪܽܘܢ:

ܐܶܪܕܽܘܦ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝ ܘܰܐܕܪܶܟ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܠܐ ܐܶܗܦܽܘܟ ܥܕܰܡܳܐ ܕܶܐܓܰܡܰܪ ܐܶܢܽܘܢ. ܐܶܡܚܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܘܠܐ ܢܶܫܟܚܽܘܢ ܠܰܡܩܳܡ: ܢܶܦܠܽܘܢ ܬܚܶܝܬ ܪ̈ܶܓܠܰܝ. ܡܳܐ ܓܶܝܪ ܕܰܩܢܳܐ ܐܢܳܫ ܪ̈ܶܓܠܶܐ ܐܰܝܠܳܢ̈ܝܳܬܳܐ: ܘܰܗܘܰܘ ܠܶܗ ܕܪ̈ܳܥܶܐ ܡܶܣܬܰܟܠܳܢܷ̈ܐ ܕܰܢܚܳܫܳܐ܆ ܗܳܢܳܐ ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܡܶܬܚܰܝܰܠ ܥܰܠ ܒܥܶܠܕܒܳܒܷ̈ܐ ܡܶܬܝܰܕܥܴ̈ܢܶܐ. ܘܡܰܕܪܶܟ ܠܗܽܘܢ ܘܰܡܓܰܡܰܪ ܘܡܰܫܦܶܠ ܠܗܽܘܢ. ܐܰܝܟ ܐܰܝܠܳܐ ܕܰܡܣܺܝܦ ܘܰܡܓܰܡܰܪ ܠܓܶܢܣܳܐ ܕܰܚ̈ܘܰܘܳܬܳܐ. ܘܡܰܘܣܶܦ ܢܒܺܝܳܐ ܘܳܐܡܰܪ:

ܬܰܚܙܩܰܢܝ ܚܰܝܠܐ ܒܰܩܪܳܒܳܐ: ܘܬܰܒܪܶܟ ܠܰܕܩܳܝܡܺܝܢ ܥܠܰܝ ܬܚܽܘܬܰܝ. ܘܠܰܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝ ܬܶܬܒܰܪ ܩܕܳܡܰܝ. ܘܰܠܣܳܢܱ̈ܐܝ ܐܶܫܰܬܶܩ ܐܶܢܽܘܢ. ܢܶܓܥܽܘܢ ܘܠܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܗܽܘܢ ܦܳܪܽܘܩܳܐ: ܢܶܒܥܽܘܢ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ܆ ܘܠܐ ܢܶܥܢܶܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܡܳܐ ܓܶܝܪ ܕܰܒܪܰܟܘ ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܕܚܶܫܘܟܳܐ. ܘܚܳܒܘ ܒܰܩܪܳܒܳܐ ܡܶܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܟܡܳܐ ܐܶܢ ܓܳܥܶܝܢ܆ ܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܗܽܘܢ ܡܰܢ ܕܫܳܡܰܥ ܘܠܳܐ ܕܥܳܢܶܐ ܠܗܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܗܳܘܶܐ ܠܗܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܐ. ܐܶܠܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܢܒܺܝܳܐ:

ܢܶܫܚܽܘܩ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܝܟ ܥܰܦܪܳܐ ܥܰܠ ‌ܐܰܦܱ̈ܝ ܪܽܘܚܳܐ. ܐܰܟܙܢܳܐ ܓܶܝܪ ܕܠܐ ܩܳܐܶܡ ܥܰܦܪܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܡܰܫ̈ܒܶܐ ܥܰܙܺܝ̈ܙܶܐ ܕܪܽܘܚܳܐ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܠܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܡܶܬܝܰܕܥ̈ܢܶܐ ܕܚܶܫܽܘܟܳܐ ܢܥܰܙܽܘܢ ܩܕܳܡ ܕܰܝܳܢܳܐ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ. ܘܡܶܛܠܗܳܢܳܐ ܡܶܬܬܕܺܝܫܺܝܢ ܡܶܢ ܪ̈ܶܓܠܶܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܢܒܺܝܳܐ.

ܘܰܐܝܟ ܣܝܳܢܳܐ ܕܫܽܘ̈ܩܶܐ ܐܶܕܽܘܫ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܒܳܬܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܬܦܢܶܐ ܢܒܺܝܳܐ ܬܽܘܒ ܘܢܳܣܶܒ ܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܗܰܘ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܥܠܰܘܗܝ: ܘܡܶܬܢܰܒܶܐ ܥܰܠ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܶܗ. ܘܥܰܠܗܳܝ ܕܡܶܫܬܰܐܰܠ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܪ̈ܰܒܰܝ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܣܳܦܪ̈ܶܐ ܕܝܽܘܕ̈ܝܶܐ. ܘܰܡܨܰܠܶܐ ܘܳܐܡܰܪ:

ܬܦܰܨܶܝܢܝ ܡܶܢ ܕܺܝ̈ܢܰܘܗܝ ܕܥܰܡܳܐ: ܘܬܶܥܒܕܰܢܝ ܪܺܝܫܳܐ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܐܶܢ ܥܰܠ ܕܰܘܺܝܕ ܐܰܡܺܝܪ̈ܳܢ ܗܳܠܶܝܢ܆ ܗܳܐ ܨܰܠܺܝ ܕܠܐ ܐܶܬܥܢܺܝ. ܘܠܐ ܓܶܝܪ ܕܰܝܳܢܷ̈ܐ ܕܥܰܡܳܐ ܩܳܡܘ ܥܠܰܘܗܝ. ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܩܛܰܠ ܠܰܦܠܶܫܬܳܝܳܐ ܐܚܪܺܢܳܐ. ܘܠܐ ܬܽܘܒ ܪܺܝܫܳܐ ܗܘܳܐ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܐܶܠܳܐ ܓܰܠܝܳܐ ܗ̱ܝ ܕܥܰܠ ܡܳܪܰܢ ܡܶܬܢܰܒܶܐ ܗܘܳܐ ܗܳܠܶܝܢ. ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܐܶܬܦܰܨܺܝ ܡܶܢ ܕܺܝܢܳܐ ܕܥܰܡܳܐ. ܒܗܳܝ ܕܠܰܘ ܗܶܢܽܘܢ ܕܳܢܽܘܗܝ ܒܫܽܘܠܳܡܳܐ ܕܰܨܠܝܒܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܦܺܝܠܰܛܽܘܣ ܢܰܓܕܶܗ ܘܰܐܫܠܡܶܗ ܕܢܶܙܕܩܶܦ. ܡܶܛܽܠ ܕܬܶܕܰܥ ܕܗܳܠܶܝܢ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܶܢܶܝܢ: ܐܳܡܰܪ ܗܘܳܐ ܓܶܝܪ ܦܺܝܠܰܛܽܘܣ ܠܘܳܬ ܥܰܡܳܐ܇ ܗܳܢܰܘ ܠܪ̈ܰܒܰܝ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܠܰܦܪ̈ܺܝܫܶܐ ܘܰܠܣܳܦܪ̈ܶܐ. ܕܽܘܒܪܽܘܗܝ ܐܰܢܬܽܘܢ ܘܕܽܘܢܽܘܗܝ ܐܰܝܟ ܢܳܡܽܘܣܟܽܘܢ. ܗܶܢܽܘܢ ܕܶܝܢ ܐܶܡܰܪܘ. ܠܰܝܬ ܠܰܢ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܠܡܶܩܛܰܠ ܠܐܢܳܫ (ܝܘܚܢܢ ܝܚ: ܠܐ). ܕܬܶܫܠܰܡ ܡܶܠܬܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܝܶܫܽܘܥ: ܟܰܕ ܡܰܘܕܰܥ ܒܰܐܝܢܳܐ ܡܰܘܬܳܐ ܡܳܐܶܬ. ܡܳܕܶܝܢ ܫܰܦܺܝܪ ܐܶܬܢܰܒܺܝ ܕܰܘܺܝܕ. ܕܶܐܬܦܰܨܺܝ ܡܶܢ ܕܺܝ̈ܢܰܘܗܝ ܕܥܰܡܳܐ. ܘܰܗܘܳܐ ܪܺܝܫܳܐ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ. ܠܰܘ ܕܰܘܺܝܕ ܐܶܠܐ ܡܳܪܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ. ܗܰܘ ܕܶܐܬܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܠܚܰܫܳܐ ܘܡܰܘܬܳܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܥܰܠ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܡܶܬܢܰܒܶܐ ܗܘܳܐ܆ ܡܰܘܣܶܦ ܘܡܰܘܕܰܥ ܐܳܦ ܦܽܘܢܳܝܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܰܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܗܰܘ ܕܰܗܘܳܐ܆ ܒܳܬܰܪ ܕܶܐܨܛܠܶܒ ܘܰܦܪܰܩ ܐܶܢܽܘܢ.

ܥܰܡܳܐ ܕܠܐ ܝܶܕܥܶܬ ܢܶܦܠܚܽܘܢܳܢܝ: ܘܡܰܫܡܰܥ ܐܶܕܢܳܐ ܢܶܫܡܥܽܘܢܳܢܝ̱. ܐܶܠܐ ܐܳܡܰܪ ܗܳܫܳܐ ܐܶܪܺܝܛܺܝܩܳܝܳܐ܆ ܕܶܐܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܗ̄ܘܳܐ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܐܶܡܰܪ ܕܥܰܡܳܐ ܕܠܳܐ ܝܶܕܥܶܬ ܢܶܦܠܚܽܘܢܳܢܝ. ܡܶܛܽܠ ܕܥܰܠ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܳܐ ܠܳܚܶܡ ܦܶܬܓܳܡܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܘܶܐܢ ܐܳܡܰܪ ܠܒܺܝ̈ܫܶܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܐܚܪܳܝܳܐ: ܕܰܐܡܺܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐܢܳܐ ܠܟܽܘܢ. ܕܠܐ ܝܳܕܰܥ ܐܢܳܐ ܠܟܽܘܢ: ܐܰܪܚܶܩܘ ܡܶܢܝ ܦܳܠܚܱ̈ܝ ܥܰܘܠܳܐ (ܠܘܩܐ ܝܓ: ܟܙ). ܐܰܪܰܐ ܐܰܟܡܰܢ ܕܠܐ ܝܳܕܰܥ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ. ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܐܶܡܰܪ. ܐܰܘ ܡܶܛܠ ܕܡܶܡܬܽܘܡ ܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚ ܐܶܢܽܘܢ ܒܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ. ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܓܶܝܪ ܗܳܢܽܘܢ ܕܠܐ ܡܶܡܬܽܘܡ ܝܺܕܰܥ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܰܢܛܽܘܪܽܘܬܳܐ ܕܦܽܘܩܕ̈ܢܰܘܗܝ܆ ܗܶܢܽܘܢ ܥܰܠܘ ܘܰܦܠܰܚܘ ܟܰܪܡܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ. ܘܰܗܘܰܘ ܓܰܘܳܝܷ̈ܐ ܘܺܝܕܺܝ̈ܥܶܐ ܘܩܰܪ̈ܺܝܒܶܐ. ܕܰܠܗܽܘܢ ܩܪܳܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪܟܶܢ ܒܢܰܝܴ̈ܐ ܢܽܘܟܪ̈ܳܝܶܐ. ܘܶܐܡܰܪ:

ܒܢܰܝܴ̈ܐ ܢܽܘܟܪ̈ܳܝܶܐ ܢܶܫܬܰܥܒܕܽܘܢ ܠܺܝ: ܒܢܰܝܴ̈ܐ ܢܽܘܟܪ̈ܳܝܶܐ ܢܶܬܟܠܽܘܢ ܘܢܶܬܚܰܓܪܽܘܢ ܡܶܢ ܫܒܺܝܠܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܫܒܺܝ̈ܠܐ ܕܶܝܢ ܕܰܢܦܰܠܘ ܘܶܐܬܚܰܓܰܪܘ ܡܶܢܗܽܘܢ. ܦܽܘ̈ܠܚܳܢܶܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܕܟܽܠ ܓܢܶܣ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܒܺܝܕܳܐ ܗܘܳܬ ܡܶܢܗܽܘܢ ܐܘܪܚܳܐ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ. ܒܝܰܕ ܫܒ̈ܝܠܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܐ ܕܠܐ ܕܳܡܶܝܢ ܚܰܕ ܠܚܰܕ ܡܶܬܛܰܪܦܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܒܳܬܰܪ ܣܶܓ̈ܕܳܬܳܐ ܣܪ̈ܺܝܩܳܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܷ̈ܐ ܚܰܪ̈ܒܶܐ ܘܕܰܓܳܠܰܝ̈ ܫܡܳܐ܆ ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܐܶܬܓܠܺܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܰܒܣܰܪ. ܣܚܰܦ ܘܰܫܕܳܐ ܕܶܚ̈ܠܳܬܳܐ ܣܪ̈ܺܝܩܳܬܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܘܰܐܥܛܶܦ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܬܰܘܫܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܠܐܘܪܚܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܡܰܠܝܰܬ ܚܰܝܷ̈ܐ. ܘܟܰܕ ܚܙܳܐ ܦܽܘܢܳܝܗܽܘܢ ܣܳܡ ܡܶܢ ܟܶܢ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܕܰܒܚܰܕ ܡܳܪܝܳܐ ܘܶܐܡܰܪ:

ܚܰܝ ܗ̱ܽܘ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܒܪܺܝܟ ܗܘ ܡܚܰܝܠܳܢܝ: ܐܶܬܬܪܺܝܡ ܐܰܠܳܗܝ ܘܦܳܪܽܘܩܝ̱. ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܝܰܗܒܠܺܝ ܬܒܰܥܬܳܐ. ܘܫܰܥܒܶܕ ܠܥ̈ܡܡܶܐ ܬܚܽܘܬܰܝ. ܗܳܠܶܝܢ ܩܴ̈ܠܶܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܗܰܝܡܶܢܘ ܗܳܕܶܐ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ. ܕܰܒܢܰܝܴ̈ܐ ܢܽܘܟܪ̈ܳܝܶܐ ܕܶܐܫܬܰܥܒܰܕܘ ܠܰܨܠܺܝܒܳܐ: ܘܰܗܘܰܘ ܓܰܘܳܝܷ̈ܐ ܘܒܰܝܬܳܝܷ̈ܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ: ܘܺܝܠܶܦܘ ܠܡܺܐܡܰܪ ܘܰܠܡܺܐܡܳܐ. ܚܰܝ ܗܘ ܡܳܪܝܳܐ ܕܚܰܝܶܠ ܠܰܢ. ܘܶܐܬܬܪܺܝܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܝܰܗܒܠܰܢ ܬܒܰܥܬܳܐ ܡܶܢ ܕܰܝ̈ܘܶܐ ܡܳܪ̈ܽܘܕܶܐ. ܘܫܰܥܒܶܕ ܬܚܽܘܬܰܝܢ ܫܺܐܕ̈ܐ ܡܳܪ̈ܽܘܕܶܐ ܒܥܶܠܕܒ̈ܒܰܝܢ.

ܘܦܰܨܝܰܢܝ̱ ܡܶܢܗܽܘܢ: ܘܡܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܩܳܝܡܺܝܢ ܥܠܰܝ ܐܰܪܺܝܡܰܢܝ̱. ܘܡܶܢ ܓܰܒܪ̈ܶܐ ܥܰܘܴ̈ܠܶܐ ܬܦܰܨܶܝܢܝ. ܗܳܠܶܝܢ ܩܴ̈ܠܐ ܕܥܰܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܕܶܐܬܦܪܶܩ ܡܶܢ ܛܪܽܘܢܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪ̈ܘܕܶܐ ܒܝܰܕ ܡܳܪܰܢ. ܘܡܶܛܽܠܗܳܢܳܐ ܡܙܰܡܰܪ ܢܒܺܝܳܐ ܘܳܐܡܰܪ. ܕܡܶܟܺܝܠ ܕܥܰܡܳܐ ܢܦܰܠ ܡܶܢ ܒܰܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܒܗܳܝ ܕܰܐܪܡܺܝ ܥܠܰܘܗܝ ܐܺܝܕܳܐ ܘܩܰܛܠܶܗ. ܘܰܦܩܰܕ ܠܪ̈ܘܚܶܐ ܕܰܢܒܺܝܽܘܬܳܐ ܕܬܶܣܰܒ ܙܡܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܕܙܶܡܪܰܬ ܥܰܠ ܓܶܠܝܳܢܳܐ ܕܡܶܬܒܰܪܢܫܳܢܽܘܬܳܟ.

ܘܰܐܘܕܶܐ ܠܳܟ ܒܶܝܬ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܡܳܪܝ. ܘܠܰܫܡܳܟ ܐܶܙܰܡܰܪ ܡܰܘܪܶܒ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܕܡܰܠܟܶܗ: ܘܥܳܒܶܕ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܠܰܡܫܺܝܚܶܗ. ܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܠܥܰܡܰܢܽܘܐܝܠ ܡܟܰܢܶܐ. ܗܰܘ ܕܶܝܢ ܕܰܥܒܰܕ ܘܰܐܘܪܶܒ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܕܡܰܠܟܶܗ. ܐܝܬܰܘܗܝ ܐܰܒܳܐ. ܒܗܳܝ ܓܶܝܪ ܕܰܐܣܗܶܕ ܐܰܒܳܐ ܥܰܠ ܒܪܶܗ ܚܰܒܺܝܒܳܐ. ܒܗܳܕܶܐ ܡܶܬܐܡܰܪ: ܕܰܐܘܪܶܒ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܕܡܰܠܟܶܗ ܘܰܠܥܳܠܡܳܐ. ܘܠܰܘ ܕܠܐ ܫܽܘܡܠܳܝܳܐ. ܕܗܳܠܶܝܢ ܬܠܳܬܳܐ ܫܡܳܗܷ̈ܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܡܶܬܓܡܰܪ ܥܡܳܕܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܡܦܰܪܶܫ ܫܡܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܘܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܡܶܢ ܕܺܝܠܶܗ ܐܶܡܰܪ:

ܠܕܰܘܝܕ ܘܰܠܙܰܪܥܶܗ ܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ. ܗܳܢܳܐ ܩܳܠܐ ܐܚܪܺܢܳܐ ܡܶܬܢܣܶܒ ܥܰܠ ܡܶܣܟܺܢܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ. ܕܗܽܘ ܐܝܬܰܘܗܝ ܗ̱ܘܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܥܒܰܕ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܒܓܶܢܣܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ܆ ܒܝܰܕ ܓܶܠܝܳܢܳܐ ܕܚܰܒܺܝܒܶܗ. ܕܠܶܗ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܽܐܘܚܕܳܢܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ܀

ܡܙܡܘܪܐ ܕܬܫܥܣܪ

ܡܰܘܕܰܥ ܥܰܠ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܡܰܟܪܙܺܝܢ ܟܝܳܢܷ̈ܐ ܕܠܐ ܡܶܠܬܳܐ ܟܰܕ ܫܰܬܝܩܺܝܢ: ܘܥܰܠ ܕܰܬܠܳܬ ܫܡܰܝܴ̈ܐ ܐܺܝܬ ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܪܩܺܝܥܳܐ: ܘܥܰܠ ܪܶܗܛܳܐ ܕܰܡܣܰܒܪ̈ܳܢܶܐ: ܘܥܰܠ ܩܰܠܺܝܠܽܘܬܳܐ ܕܕܶܢܚܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܕܗܳܘܶܐ ܒܫܽܘܠܳܡܳܐ.

ܛܘܒܳܢܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܗܰܘ ܕܰܐܟܬܶܒ ܬܰܫܥܺܝܬܳܐ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܘܫܰܘܕܰܥ ܝܰܘܡ̈ܬܳܐ ܕܟܽܠ ܚܕܳܐ ܡܶܢܗܶܝܢ ܒܰܐܝܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܐܶܬܳܬ ܠܰܗܘܳܝܳܐ. ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܕܶܐܬܥܒܶܕ ܪܩܺܝܥܳܐ. ܥܰܠ ܫܡܰܝܳܐ ܕܶܝܢ ܒܝܰܘܡܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ. ܟܰܕ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܝܰܗܒ ܪܺܝܫܺܝܬܳܐ ܕܰܗܘܰܝܴ̈ܐ ܩܕܳܡ ܟܽܠܡܶܕܶܡ. ܘܰܒܗܳܕܶܐ ܦܰܫܶܩ ܢܰܗܺܝܪܳܐܝܬ ܕܡܶܕܶܡ ܐܚܪܺܢܳܐ ܡܶܬܪܰܢܝܳܐ ܫܡܰܝܳܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܪܩܺܝܥܳܐ. ܒܗܳܝ ܕܰܪܩܺܝܥܳܐ ܒܳܬܰܪ ܝܰܘܡܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܡܰܘܕܰܥ ܕܶܐܬܒܪܺܝ. ܚܢܰܢ ܕܶܝܢ ܗܳܫܳܐ ܛܘܽܒܳܢܳܐ ܕܰܘܺܝܕ ܩܳܪܶܐ ܠܰܢ܆ ܕܰܢܦܰܫܶܩ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܰܬܫܰܥܶܣܪ̈ܶܐ. ܗܳܕܶܐ ܕܒܳܗ̇ ܐܰܘܕܰܥ ܠܰܢ ܫܡܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܟܽܘܢܳܝܳܐ ܕܰܪܩܺܝܥܳܐ. ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ.

ܫܡܰܝܴ̈ܐ ܡܶܫܬܰܥܶܝܢ ܫܽܘܒܚܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܘܰܥܒܳܕ ܐܝ̈ܕܰܘܗܝ ܡܚܰܘܶܐ ܪܩܺܝܥܳܐ. ܘܥܰܠ ܪܩܺܝܥܳܐ ܛܳܟ ܦܫܺܝܩ ܕܢܺܐܡܰܪ ܕܰܡܚܰܘܶܐ ܥܒܳܕܰܘ̈ܗܝ. ܟܰܕ ܦܳܓܥܺܝܢܰܢ ܐܰܡܺܝܢܳܐܝܬ ܒܰܚܙܳܬܳܐ ܕܪܶܗܛܳܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐ ܕܰܟܪܽܘܟܝܶܗ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢܰܢ܆ ܕܶܐܡܰܪ ܫܡܰܝܴ̈ܐ ܡܶܫܬܰܥܶܝܢ ܫܽܘܒܚܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܠܳܐ ܒܡܶܕܶܡ ܝܳܗܒܝܢ ܐܺܝܕܳܐ ܕܢܺܐܡܰܪ. ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܥܒܺܝܕܺܝܢ ܡܶܫܬܰܥܝܳܢܷ̈ܐ ܠܫܽܘܒܚܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܠܽܘܩܕܰܡ ܙܳܕܶܩ ܕܢܶܒܥܶܐ ܕܰܟܡܳܐ ܗܳܘܶܝܢ. ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪܟܶܢ ܟܰܕ ܡܰܝܬܶܝܢܰܢ ܦܽܘܫܳܩܳܐ ܕܡܳܢܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ܆ ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܚܰܝܠܳܐ ܕܰܟܬܳܒܳܐ. ܬܠܳܬܳܐ ܫܡܰܝܴ̈ܐ ܗܳܘܶܝܢ. ܕܺܐܝܬ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܪܩܺܝܥܳܐ. ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܓܶܝܪ ܡܽܘܫܶܐ ܐܶܡܪ ܠܘܳܬ ܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ. ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܫܡܱ̈ܝ ܫܡܱ̈ܝܳܐ (ܬܢܝܢ ܢܡܘܣܐ ܝ: ܝܕ). ܟܰܕ ܠܗܰܘ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܐܶܣܬܰܟܰܠ ܚܰܕ. ܘܰܠܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܢ ܒܳܬܰܪܟܶܢ ܬܪܶܝܢ. ܫܠܺܝܚܳܐ ܕܶܝܢ ܐܶܡܰܪ: ܕܶܐܬܥܰܠܺܝ ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܕܰܬܠܳܬܳܐ (ܒ ܩܘܪ̈ܢܬܝܐ ܝܒ: ܒ). ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܪܩܺܝܥܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܡܶܬܚܙܶܐ. ܕܡܶܢ ܦܪ̈ܳܣܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܗܘܰܘ ܠܡܰܫܟܢܳܐ ܕܣܳܗܕܽܘܬܳܐ. ܕܗܰܘ ܡܰܢ ܓܰܘܳܝܳܐ ܡܶܬܩܰܝܰܡ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܝܳܪ̈ܺܝܥܳܬܳܐ ܥܣܰܪ ܕܒܽܘܨܳܐ ܥܙܺܝܠܳܐ. ܘܗܰܘ ܕܰܠܒܰܪ ܡܶܢ ܗܳܢܳܐ܆ ܡܶܢ ܚܕܰܥܶܣܪ̈ܶܐ ܝܳܪ̈ܺܝܥܳܬܳܐ ܕܣܰܥܪܳܐ. ܗܰܘ ܕܶܝܢ ܐܚܪܺܢܳܐ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܬܪܶܝܢ܆ ܕܡܶܫ̈ܟܶܐ ܕܕܶܟܪ̈ܶܐ ܕܶܐܣܦܰܝܢܺܝܩܳܐ. ܗܰܘ ܕܕܳܡܶܐ ܗܘܳܐ ܓܰܘܢܶܗ ܠܢܽܘܪܳܐ. ܗܰܘ ܕܶܝܢ ܐܚܪܺܢܳܐ ܕܰܐܪܒܥܳܐ܆ ܕܰܠܒܰܪ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܬܦܪܶܣ ܗܘܳܐ. ܕܡܶܬܦܪܶܣ ܡܶܬܚܙܶܐ ܗܘܳܐ ܠܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܝܠ ܡܟܰܣܶܐ ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܰܠܓܰܘ ܡܶܢܶܗ ܡܰܬܩܰܢ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܡܶܫܟܷ̈ܐ ܕܕܶܟܪ̈ܶܐ ܕܣܳܣܓܰܘܢܳܐ. ܕܺܐܝܬ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܓܰܘܢܳܐ ܕܝܽܘܩܰܢܬܳܐ. ܗܰܘ ܕܰܡܣܰܒܰܗ ܗܘܳܐ ܓܰܘܢܶܗ ܠܕܽܘܡܝܳܐ ܚܰܬܺܝܬܳܐ ܕܰܪܩܺܝܥܳܐ. ܘܗܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܝܺܠܶܦܢܰܢ ܡܶܢ ܗܰܘ ܕܶܐܬܗܰܝܡܰܢ ܥܰܠ ܟܽܠܶܗ ܒܰܝܬܳܐ ܕܒܳܪܽܘܝܽܘܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܇ ܕܰܬܠܳܬܳܐ ܫܡܰܝܴ̈ܐ ܐܺܝܬ ܒܰܠܚܽܘܕ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܪܩܺܝܥܳܐ. ܐܺܝܬ ܐܢ̈ܫܺܝܢ ܕܳܐܡܪܺܝܢ. ܕܫܰܒܥܳܐ ܫܡܰܝܴ̈ܐ ܗܳܘܶܝܢ ܘܫܰܒܥܳܐ ܪ̈ܩܺܝܥܶܐ. ܚܢܰܢ ܕܶܝܢ ܡܶܢ ܬܰܪ̈ܥܝܳܬܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܡܰܠܝܳܐܝܬ ܥܳܪܩܺܝܢܰܢ. ܘܒܰܠܚܽܘܕ ܬܠܳܬܳܐ ܫܡܰܝܴ̈ܐ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ ܕܺܐܝܬ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܪܩܺܝܥܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܺܝܠܶܦܢܰܢ ܡܶܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܶܐܬܥܰܠܺܝܘ ܥܕܰܡܳܐ ܠܘܳܬܗܽܘܢ ܘܰܚܙܰܘ ܐܶܢܽܘܢ. ܕܰܒܗܳܠܶܝܢ ܥܳܡܪܺܝܢ ܫܡܰܝ̈ܢܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܗܳܠܶܝܢ ܫܡܰܝܴ̈ܐ ܬܠܳܬ. ܒܗܰܘ ܡܰܢ ܬܰܚܬܳܝܳܐ ܩܳܝܡܺܝܢ ܡܰܠܐܟܷ̈ܐ ܐܰܝܟ ܕܰܒܬܰܪ̈ܥܶܐ ܒܰܪ̈ܳܝܶܐ. ܘܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܪ̈ܰܒܰܝ ܡܰܠܐܟܷ̈ܐ. ܘܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܪ̈ܰܒܰܝ ܡܰܠܐܟܷ̈ܐ ܐܰܪ̈ܟܰܐܣ. ܗܳܠܶܝܢ ܗܳܟܺܝܠ ܬܠܳܬܳܐ ܬܶܓ̈ܡܶܐ ܩܳܝܡܺܝܢ ܘܡܶܫܬܰܥܶܝܢ ܫܽܘܒܚܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܗܰܘ ܬܰܚܬܳܝܳܐ. ܘܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܗܳܢܳܐ ܐܺܝܬ ܫܡܰܝܳܐ ܐܚܪܺܢܳܐ. ܘܒܰܫܦܽܘ̈ܠܰܘܗܝ ܬܰܚܬܳܝܷ̈ܐ ܩܳܝܡܺܝܢ ܫܽܘܠܛܳܢܷ̈ܐ. ܘܰܠܥܶܠ ܡܶܢܽܗܘܢ ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ. ܘܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܡܳܪ̈ܰܘܳܬܳܐ. ܕܳܐܦ ܗܶܢܽܘܢ ܒܬܶܓ̈ܡܰܝܗܽܘܢ ܡܶܫܬܰܥܶܝܢ ܫܽܘܒܚܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܗܳܢܳܐ ܫܡܰܝܳܐ ܐܺܝܬ ܐܚܪܺܢܳܐ ܫܡܰܝܳܐ. ܗܰܘ ܕܩܳܝܡܺܝܢ ܒܶܗ ܒܬܰܪ̈ܥܶܐ ܬܰܚܬܳܝܷ̈ܐ ܘܒܰܡ̈ܢܰܘܳܬܳܐ ܕܰܫܦܽܘ̈ܠܰܘܗܝ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܡܶܬܩܪܶܝܢ ܟܽܘܪ̈ܣܰܘܳܬܳܐ. ܠܥܶܠ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܡܶܨܥܳܝܷ̈ܐ ܩܳܝܡܺܝܢ ܟܪ̈ܽܘܒܶܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܝܢ ܕܡܶܢܗܽܘܢ ܐܶܬܚܙܺܝܘ ܠܚܰܙܩܺܝܐܝܠ ܒܕܽܘܡܝܳܐ ܕܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ. ܘܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܩܳܝܡܺܝܢ ܣܪ̈ܳܦܶܐ ܫܬܺܝ̈ܬܳܝܰܝ ܓܶܦܷ̈ܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܢܗܽܘܢ ܐܶܬܚܙܺܝܘ ܠܶܐܫܰܥܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܒܗܰܝܟܠܳܐ. ܥܰܠ ܬܠܳܬܳܐ ܫܡܰܝܴ̈ܐ ܗܳܠܶܝܢ܆ ܘܥܰܠ ܬܶܓ̈ܡܶܐ ܘܟܶܢ̈ܫܶܐ ܕܩܳܝܡܺܝܢ ܒܗܽܘܢ ܘܰܩܒܺܝܥܺܝܢ ܘܰܣܕܺܝܪܺܝܢ. ܐܶܡܰܪ ܕܰܘܺܝܕ ܕܡܶܫܬܰܥܶܝܢ ܫܽܘܒܚܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܒܺܝ̈ܕܶܐ ܐܝܬܰܝܗܽܘܢ. ܘܝܳܕܥܺܝܢܰܢ ܪܰܒܽܘܬܳܐ ܕܫܽܘܒܚܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܥܰܠ ܪܩܺܝܥܳܐ ܕܶܝܢ ܠܐ ܐܶܡܰܪ ܕܡܶܫܬܰܥܶܐ ܫܽܘܒܚܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܐܶܠܐ ܕܰܡܚܰܘܶܐ ܥܒܳܕܳܐ ܕܺܐܝܕܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܡܶܛܠ ܡܳܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐܢܳܐ. ܒܗܳܢܳܐ ܩܳܐܶܡ ܗܘܳܐ ܐܳܟܶܠܩܰܪܨܳܐ ܟܰܕ ܐܶܬܒܪܺܝ. ܘܒܶܗ ܗܘܰܘ ܗܳܠܶܝܢ ܬܠܳܬܳܐ ܬܶܓ̈ܡܶܐ ܕܰܢܦܰܠܘ ܥܰܡܶܗ. ܕܳܐܦ ܗܶܢܽܘܢ ܡܶܬܩܪܶܝܢ ܗܘܰܘ ܡܰܠܐܟܷ̈ܐ ܘܫܰܠܺܝ̈ܛܳܢܶܐ ܘܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ. ܡܶܢ ܕܰܣܛܰܘ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܰܢܦܰܠܘ ܡܶܢ ܪܰܒܽܘܬܳܐ ܕܩܳܝܡܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܳܗ̇܆ ܐܶܬܩܪܺܝܘ ܠܗܽܘܢ ܬܠܳܬܳܐ ܫܡܳܗܷ̈ܐ ܐܚܪ̈ܳܢܶܐ. ܐܳܟܶܠܩܰܪܨܳܐ ܘܣܳܛܳܢܳܐ ܐܳܦ ܫܺܐܕܳܐ. ܐܳܟܶܠܩܰܪܨܳܐ ܥܰܠ ܕܶܐܟܰܠ ܩܰܪܨܳܐ ܕܒܶܝܬ ܐܳܕܳܡ ܘܰܐܪܡܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܕܒܽܘ̈ܣܳܡܶܐ. ܘܣܳܛܳܢܳܐ ܥܰܠ ܕܰܣܛܳܐ ܡܶܢ ܐܽܘܪܚܶܗ ܕܰܡܫܰܒܰܚ ܗܘܳܐ ܠܐܠܳܗܳܐ ܘܗܽܘ ܥܰܠ ܬܶܫܡܶܫܬܶܗ ܐܰܝܟ ܚܰܒܪ̈ܰܘܗܝ. ܘܥܰܠ ܕܶܐܬܚܰܫܰܒ ܚܽܘܫܳܒܳܐ ܠܳܐ ܢܳܡܘܣܳܝܳܐ܆ ܐܰܣܛܺܝ ܘܰܢܦܰܠ ܡܶܢ ܕܰܪܓܶܗ. ܘܶܐܬܟܰܢܺܝ ܠܶܗ ܫܡܳܐ ܐܚܪܺܢܳܐ ܕܰܬܠܳܬܳܐ ܫܺܐܕܳܐ܇ ܥܰܠ ܡܰܢ ܕܶܐܫܬܕܺܝ ܡܶܢ ܕܰܪܓܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܘܰܗܘܳܐ ܓܽܘܚܟܳܐ ܘܡܰܫܪܽܘܩܺܝܬܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܘܢ ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܥܶܠܳܝܷ̈ܐ. ܘܒܳܬܰܪܟܶܢ ܐܶܫܬܕܝ ܠܥܽܘ̈ܡܩܶܐ ܬܰܚܬܳܝܷ̈ܐ ܕܫܳܘܶܐ ܗܘܳܐ. ܘܥܰܠܗܳܕܶܐ ܢܶܗܦܽܘܟ ܠܰܢ ܥܰܠ ܫܶܕܬܰܢ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܘܢܶܫܬܰܥܶܐ ܥܰܠ ܪܩܺܝܥܳܐ ܗܳܫܳܐ. ܘܥܰܠܗܳܕܶܐ ܠܰܘ ܒܩܳܠܳܐ ܡܡܰܠܶܠ ܪܩܺܝܥܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܡܚܰܘܶܐ ܥܒܳܕܳܐ ܕܺܐܝܕܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܟܰܕ ܡܶܬܟܪܶܟ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܘܰܠܬܰܚܬ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ. ܘܰܫܩܺܝܠ ܒܰܩܢܘܡܶܗ ܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ ܡܶܬܚܰܙܝ̈ܢܶܐ ܘܰܣܕܺܝܪ̈ܳܢ ܒܶܗ ܐܳܬܘ̈ܬܳܐ ܕܰܡܫܰܘܕ̈ܥܳܢ ܙܰܒ̈ܢܶܐ ܕܫܰܢܬܳܐ܇ ܕܩܰܝܛܳܐ ܘܰܕܣܰܬܘܳܐ. ܟܰܕ ܠܳܐ ܛܳܥܶܐ ܘܠܳܐ ܡܕܰܘܶܕ ܒܰܟܪܽܘܟܝܶܗ ܫܳܥܷ̈ܐ ܘܥܶܕܳܢܷ̈ܐ. ܘܟܰܕ ܡܶܬܚܰܙܝܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܡܨܰܥܬܶܗ ܥܳܓܰܠܬܳܐ ܕܢܳܛܪܳܐ ܘܡܶܬܗܰܦܟܳܐ ܘܩܳܥܝܳܐ ܕܠܐ ܡܶܠܬܳܐ ܥܰܠ ܟܪܽܘܟܝܶܗ. ܘܟܺܝܡܳܐ ܐܳܦ ܥܺܝܽܘܬܳܐ ܘܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ. ܘܟܳܪܟܺܝܢ ܠܓܰܒܳܐ ܕܬܰܝܡܢܳܐ. ܠܽܘܩܒܰܠ ܬܚܽܘ̈ܡܶܐ ܕܥܳܓܰܠܬܳܐ ܕܡܶܬܚܰܙܝܳܐ ܒܶܗ ܡܶܢ ܓܰܪܒܝܳܐ. ܘܪܳܗܛܺܝܢ ܟܰܘ̈ܟܒܶܐ ܕܪܰܡܫܳܐ ܘܰܕܦܶܠܓܽܘܬ ܠܺܠܝܳܐ ܘܰܕܨܰܦܪܳܐ. ܘܪܳܕܶܐ ܒܳܗ̇ ܣܰܗܪܳܐ ܒܓܰܒܰܘ̈ܗܝ ܬܰܚܬܳܝܷ̈ܐ. ܠܰܐܦܱ̈ܝ ܬܚܽܘ̈ܡܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܟܰܕ ܡܳܠܳܐ ܘܚܳܣܰܪ. ܘܰܡܗܰܠܶܟ ܒܶܗ ܫܶܡܫܳܐ ܟܰܕ ܚܳܕܰܪ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܬܚܽܘ̈ܡܶܐ. ܘܦܳܠܶܓ ܒܫܰܢ̱ܬܳܐ ܠܫܽܘܚܠܳܦܷ̈ܐ ܐܰܪܒܥܳܐ ܒܡܰܣܩܶܗ ܘܰܒܡܰܚܬܶܗ. ܐܳܦ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܡܶܠܬܳܐ ܟܢܺܝܫܬܳܐ.

ܟܰܕ ܝܰܘܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܐ ܡܰܒܰܥ ܡܺܐܡܪܳܐ. ܘܠܺܠܝܳܐ ܠܠܺܠܝܳܐ ܡܚܰܘܶܐ ܡܰܕܥܳܐ: ܘܠܰܝܬ ܡܺܐܡܪܳܐ ܐܳܦܠܳܐ ܡܷ̈ܠܐ܆ ܕܠܐ ܢܶܫܬܡܰܥ ܒܩܳܠܗܽܘܢ. ܕܶܚܠܬܳܐ ܓܶܝܪ ܪܰܒܬܳܐ ܗܳܘܝܳܐ ܗܘܳܬ ܕܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ ܢܶܬܠܽܘܢ ܩܳܠܐ. ܐܶܠܽܘ ܓܶܝܪ ܡܰܠܶܠ ܫܶܡܫܳܐ ܩܴ̈ܠܐ ܕܥܰܙܺܝܙܺܝܢ ܒܰܩܥܳܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܚܰܝܠܬܳܢ ܒܚܽܘܡܶܗ܆ ܡܰܢ ܡܰܘܦܶܐ ܗܘܳܐ ܕܢܶܫܡܰܥ ܩܳܠܶܗ ܬܰܩܺܝܦܳܐ. ܘܶܐܠܽܘ ܩܢܰܘ ܟܰܘ̈ܟܒܶܐ ܦܽܘ̈ܡܶܐ ܡܠܺܝ̈ܠܐ܆ ܐܰܝܕܳܐ ܐܰܪܥܳܐ ܡܶܫܟܚܳܐ ܗܘܳܬ ܠܰܡܣܰܝܒܳܪܽܘ ܠܰܒ̈ܢܳܬ ܩܴ̈ܠܐ ܥܰܙܺܝ̈ܙܶܐ ܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ. ܫܰܦܺܝܪ ܡܳܕܶܝܢ ܡܚܰܘܶܐ ܪܩܺܝܥܳܐ ܥܒܳܕܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܠܬܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܡܶܫܬܡܰܥ ܩܳܠܳܐ ܕܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ ܕܒܶܗ. ܥܕܰܡܳܐ ܠܗܳܪܟܳܐ ܥܰܠ ܫܡܰܝܳܐ ܘܥܰܠ ܪܩܺܝܥܳܐ ܘܥܰܠ ܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ ܕܒܶܗ ܐܶܡܰܪ ܢܺܒܝܳܐ. ܗܳܫܳܐ ܕܶܝܢ ܠܰܘ ܒܗܰܘ ܢܺܝܫܳܐ ܕܫܰܪܺܝ ܡܚܰܘܶܐ. ܐܶܠܳܐ ܟܰܕ ܡܶܬܥܰܗܰܕ ܠܡܰܦܰܩܬܳܐ ܕܰܒܢܱ̈ܝ ܝܣܪܳܐܶܝܠ ܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ ܐܶܡܰܪ.

ܒܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܢܶܦܩܰܬ ܣܒܰܪܬܗܽܘܢ: ܘܰܒܣܰܘ̈ܦܶܝܗ̇ ܕܬܺܒܝܠ ܡܶܠܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܟܽܠܢܳܫ ܓܶܝܪ ܫܡܰܥ ܟܰܕ ܢܶܦܩܰܬ ܟܢܽܘܫܬܳܐ ܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ. ܘܟܽܠ ܥܰܡ̈ܡܺܝܢ ܫܡܰܥܘ ܗܘܰܘ ܛܶܒܳܐ ܕܝܰܡܳܐ ܕܣܽܘܦ ܕܶܐܣܬܕܶܩ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܝܗܽܘܢ ܟܰܕ ܥܒܰܪܘ ܒܶܗ ܒܝܰܒܫܳܐ. ܘܥܰܠܗܳܕܶܐ ܐܰܝܟ ܕܰܐܝܬܺܝ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܕܶܐܬܥܰܗܰܕ ܠܐܫܰܥܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܕܶܐܡܰܪ. ܡܳܪܝܳܐ ܡܰܢܽܘ ܗܰܝܡܶܢ ܠܫܶܡܥܰܢ (ܐܫܥܝܐ ܢܓ: ܐ). ܐܶܠܐ ܐܳܡܰܪ ܐܢܳܐ ܕܰܠܡܳܐ ܠܐ ܫܡܰܥܘ: ܘܗܳܐ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܢܶܦܩܰܬ ܒܰܪܬ ܩܳܠܗܽܘܢ ܘܰܒܣܰܘ̈ܦܰܝ ܬܺܒܶܝܠ ܡܶܠܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܢܶܬܦܢܶܐ ܕܶܝܢ ܚܢܰܢ ܗܳܫܳܐ. ܘܰܢܠܰܚܶܡ ܐܶܢܽܘܢ ܠܩܴ̈ܠܐ ܗܳܠܶܝܢ ܠܟܳܪܽܘܙܽܘܬܳܐ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ. ܕܗܳܠܶܝܢ ܓܶܝܪ ܟܰܕ ܡܰܠܦܺܝܢ ܠܶܗ ܠܥܳܠܡܳܐ ܕܢܶܦܽܘܩ ܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܘܢܶܥܡܰܕ ܒܝܰܡܳܐ ܣܽܘܡܳܩܳܐ ܕܰܥܡܳܕܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܒܡܽܘܪܽܘܢ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܝܰܡܳܐ ܗ̱ܝ ܓܶܝܪ ܣܽܘܡܳܩܳܐ ܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܡܳܐ ܕܰܡܙܺܝܓ ܒܳܗ̇. ܒܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܢܶܦܩܰܬ ܣܒܰܪܬܗܽܘܢ. ܘܶܐܫܬܡܰܥ ܩܳܠܳܐ ܕܟܳܪܽܘܙܽܘܬܗܽܘܢ. ܒܳܬܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܩܴ̈ܠܶܐ ܐܰܠܘܶܬ ܥܰܡܗܽܘܢ ܥܰܠ ܗܰܘ ܫܶܡܫܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ. ܕܰܢܩܰܫ ܡܰܫܟܢܶܗ ܒܓܰܘ ܥܳܠܡܳܐ ܘܚܰܘܺܝ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܥܺܕܬܳܢܳܝܬܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܐܶܡܰܪ ܗܰܘ ܕܰܡܙܰܡܰܪ.

ܘܥܰܠ ܫܶܡܫܳܐ ܢܩܰܫ ܡܰܫܟܢܶܗ ܒܗܽܘܢ. ܘܗܽܘ ܐܰܝܟ ܚܰܬܢܳܐ ܕܢܳܦܶܩ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܓܢܽܘܢܳܐ. ܓܳܓܽܘܠܬܳܐ ܗܘܳܬ ܡܰܕܢܚܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܕܰܚܫܶܟ ܗܘܳܐ ܒܥܰܡܛܳܢܳܐ ܕܰܦܬܰܟܪܽܘܬܳܐ. ܘܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܕܢܰܚ ܘܰܢܦܰܩ ܥܰܠ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܡܰܘ̈ܟܡܰܝ ܒܠܺܠܝܳܐ ܕܚܰܢܦܽܘܬܳܐ. ܘܰܐܢܗܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܬܪܶܥܣܰܪ ܙܰܠܝ̈ܩܶܐ. ܐܰܝܟ ܕܰܒܬܰܪܬܰܥܶܣܪ̈ܶܐ ܫܳܥܷ̈ܐ ܕܺܐܝܡܳܡܳܐ ܗܳܠܶܝܢ܆ ܕܰܐܣܡܶܩܘ ܒܓܰܘܢܳܐ ܢܽܘܪܳܢܳܝܳܐ ܕܰܕܡܶܗ ܕܚܰܬܢܳܐ. ܡܶܛܠܗܳܢܳܐ ܟܰܕ ܐܰܝܟ ܫܶܡܫܳܐ ܥ̣ܰܠ ܠܥܳܠܡܳܐ ܚܶܫܽܘܟܳܐ. ܘܰܐܢܗܪܶܗ ܒܙܰܠܝ̈ܩܶܐ ܕܰܣܒܰܪܬܶܗ. ܠܚܰܬܢܳܐ ܕܢܳܦܶܩ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܓܢܽܘܢܳܐ ܡܕܰܡܶܐ ܠܶܗ ܪܽܘܚܳܐ ܕܰܢܒܺܝܽܘܬܳܐ. ܘܗܳܕܶܐ ܣܳܒܰܪ ܐܢܳܐ ܕܥܰܠ ܗܳܝ ܡܶܐܬܺܝܬܳܐ ܐܚܪܳܝܬܳܐ ܘܰܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ ܡܰܢ ܡܒܰܕܩܳܐ. ܒܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܓܶܝܪ ܐܳܬܶܐ ܚܰܬܢܳܐ ܕܬܶܥܽܘܠ ܠܰܓܢܽܘܢܶܗ ܟܰܠܬܳܐ ܒܰܪܬ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܗܳܝ ܕܰܡܟܰܪܘ ܠܳܗ̇ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ. ܘܗܽܘ ܐܰܝܟ ܚܰܬܢܳܐ ܕܢܳܦܶܩ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܓܢܽܘܢܳܐ. ܘܠܰܘ ܡܶܟܺܝܠ ܐܰܝܟ ܡܚܺܝܠܳܐ ܐܳܬܶܐ. ܐܶܠܐ ܐܰܝܟ ܕܝܳܐܶܐ ܠܙܰܘܚܳܐ ܘܰܠܪܰܒܽܘܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ.

ܢܕܽܘܨ ܐܰܝܟ ܓܰܢܒܳܪܳܐ ܠܡܶܪܗܰܛ ܐܽܘܪܚܶܗ. ܡܳܕܶܝܢ ܠܰܝܬ ܢܺܝܫܳܐ ܕܰܡܚܺܝܠܽܘܬܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܒܕܽܘܡܝܳܐ ܕܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܕܠܳܐ ܕܳܚܶܠ ܡܶܢ ܡܶܕܶܡ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܙܰܘܚܳܐ ܕܡܶܐܬܺܝܬܶܗ. ܓܰܢܒܳܪܽܘܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܘܠܰܘ ܐܰܝܟ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܗܳܝ ܕܳܐܚܕܳܐ ܘܠܳܒܟܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܣܰܘ̈ܦܰܘܗܝ ܕܥܳܠܡܳܐ. ܒܕܽܘܡܝܳܐ ܩܰܠܺܝܠܳܐ ܕܚܰܪܺܝܦܽܘܬܳܐ ܕܒܰܪܩܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܡܰܢܗܰܪ ܫܶܡܫܳܐ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܬܚܶܝܬ ܫܡܰܝܳܐ.

ܡܶܢ ܣܰܘ̈ܦܰܝ ܫܡܰܝܳܐ ܡܰܦܩܶܗ: ܘܡܰܣܡܟܶܗ ܥܰܠ ܣܰܘ̈ܦܰܝ ܫܡܰܝܳܐ. ܠܗܳܢܳܐ ܡܰܦܩܳܐ ܩܰܠܺܝܠܳܐ ܕܶܐܚܰܕ ܣܰܘ̈ܦܰܝ ܫܡܰܝܳܐ܇ ܡܳܪܰܢ ܦܰܫܶܩ ܘܕܰܡܺܝ ܒܶܗ ܝܰܘܡܳܐ ܕܓܶܠܝܳܢܶܗ ܗܰܘ ܐܚܪܳܝܳܐ. ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ ܒܶܐܘܰܢܓܶܠܝܽܘܢ. ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܒܰܪܩܳܐ ܒܳܪܶܩ ܡܶܢ ܡܰܕܢܚܳܐ: ܘܡܶܬܚܙܶܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܡܰܥܪܒܳܐ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܡܶܐܬܺܝܬܶܗ ܕܰܒܪܶܗ ܕܐܢܳܫܳܐ (ܡܬܝ ܟܕ: ܟܙ). ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܫܶܡܫܳܐ ܠܟܽܠ ܡܰܚܶܡ ܘܡܰܪܬܰܚ ܘܰܡܫܰܚܶܢ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܠܰܗܓܳܐ ܫܰܚܺܝܢܳܐ ܗܰܘ ܕܳܐܬܶܐ ܒܕܽܘܡܝܳܐ ܕܒܰܪܩܳܐ. ܡܶܬܒܩܶܐ ܒܶܗ ܘܡܶܬܒܚܰܪ ܟܽܠܢܳܫ.

ܘܠܰܝܬ ܕܛܳܫܶܐ ܡܶܢ ܠܰܗܓܶܗ. ܚܙܰܝܬ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܡܶܫܬܰܘܕܰܥ ܠܶܗ ܢܒܺܝܳܐ. ܒܝܰܕ ܠܰܗܓܳܐ ܒܰܪܩܳܢܳܝܳܐ. ܠܗܰܘ ܢܰܗܪܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܕܪܳܕܶܐ ܘܢܳܦܶܩ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܟܽܘܪܣܝܶܗ ܕܕܰܝܳܢܳܐ. ܫܰܚܺܝܢܽܘܬܳܐ ܓܶܝܪ ܘܪܰܬܚܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ. ܒܠܰܗܓܳܐ ܫܰܡܰܗ ܐܶܢܶܝܢ ܢܒܺܝܳܐ ܬܢܳܢ. ܗܳܪܟܳܐ ܡܶܫܬܰܒܗܪܺܝܢ ܘܡܶܫܬܰܒܚܺܝܢ ܢܳܛܪ̈ܰܝ ܢܳܡܽܘܣܶܗ ܕܚܰܬܢܳܐ. ܘܡܶܬܦܰܢ̈ܝܳܢ ܢܰܦ̈ܫܳܬܗܽܘܢ ܠܘܳܬ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܢܳܗܪܺܝܢ ܒܦܰܐܝܽܘܬܳܐ ܕܙܺܝܘܶܗ ܘܠܐ ܝܳܩ̈ܕܳܢ ܐܰܦܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܚܰܡܺܝܡܽܘܬܳܐ ܕܒܰܪܩܳܐ ܗܰܘ ܢܽܘܗܪܳܢܳܝܳܐ ܘܢܽܘܪܳܢܳܝܳܐ. ܘܡܶܛܠ ܗܳܢܳܐ ܡܶܬܦܢܶܝܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܰܢܛܰܪܘ ܢܳܡܽܘܣܶܗ ܠܘܳܬ ܢܽܘܗܪܶܗ. ܟܰܕ ܠܐ ܡܰܪܗܒܳܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܶܗ ܕܚܰܬܢܳܐ. ܟܰܕ ܠܐ ܢܳܦܩܳܐ ܠܽܐܘܪܰܥܗܽܘܢ ܚܰܡܺܝܡܽܘܬܳܐ ܥܰܡ ܢܰܗܺܝܪܽܘܬܳܐ. ܥܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܢܒܺܝܳܐ܆

ܢܳܡܽܘܣܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܕܠܐ ܡܽܘܡ ܘܡܰܦܢܶܐ ܢܰܦܫܳܐ. ܣܳܗܕܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܘܰܡܚܰܟܡܳܐ ܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ: ܦܽܘ̈ܩܕܳܢܰܘܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܬܪܺܝܨܺܝܢ ܘܰܡܚܰܕܶܝܢ ܠܶܒܳܐ. ܦܽܘܩܕܳܢܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܓܒܶܐ ܘܡܰܢܗܰܪ ܥܰܝ̈ܢܶܐ: ܕܶܚܠܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܘܩܰܝܳܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ. ܕܺܝ̈ܢܰܘܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܒܩܽܘܫܬܳܐ ܘܟܺܐܢܺܝܢ ܒܟܽܠܡܶܕܶܡ: ܘܰܪܓܺܝܓܺܝܢ ܡܶܢ ܕܰܗܒܳܐ ܘܡܶܢ ܟܺܐܦܷ̈ܐ ܛܳܒ̈ܬܳܐ. ܘܰܚܠܶܝܢ ܡܶܢ ܕܶܒܫܳܐ ܘܡܶܢ ܟܰܟܳܪܺܝܬܳܐ. ܬܰܡܳܢ ܓܶܝܪ ܚܳܕܶܝܢ ܢܳܛܪ̈ܰܝ ܦܽܘ̈ܩܕܳܢܶܐ ܘܢܳܗܪܺܝܢ ܒܝܰܕ ܫܶܡܫܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܓܒܰܝܴ̈ܐ. ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܺܝܕܰܥܘ ܕܕܰܟܝܳܐ ܕܶܚܠܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ܆ ܡܩܰܘܶܝܢ ܠܥܳܠܰܡ. ܘܡܶܬܒܰܣܡܺܝܢ ܒܦܽܘܪ̈ܥܳܢܶܐ ܕܰܥ̈ܒܳܕܶܐ ܛܳܒܷ̈ܐ ܒܪܶܓܬܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܫܬܰܪܝܳܐ. ܘܚܳܙܶܝܢ ܕܰܪܓܺܝܓܺܝܢ ܛܳܒ ܡܶܢ ܕܰܗܒܳܐ ܘܡܶܢ ܟܺܐܦܴ̈ܐ ܛܳܒ̈ܬܳܐ. ܘܡܶܬܚܰܠܶܝܢ ܒܗܽܘܢ. ܡܳܐ ܕܰܡܩܰܒܠܺܝܢ ܕܶܝܢ ܦܽܘܪ̈ܥܳܢܰܝܗܽܘܢ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܛܥܴ̈ܡܳܬܳܐ ܗܰܢܺܝ̈ܐܳܬܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܚܰܠܝܳܐ ܘܟܰܟܳܪܺܝܬܳܐ. ܡܶܛܠܗܳܕܶܐ ܐܶܡܰܪ ܢܒܺܝܳܐ.

ܐܳܦ ܥܰܒܕܳܟ ܢܶܙܕܗܰܪ ܒܗܽܘܢ: ܘܶܐܢ ܢܶܛܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܢܶܬܦܪܰܥ ܣܰܓܺܝ. ܡܶܟܺܝܠ ܡܫܰܪܶܐ ܕܳܐܦ ܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗܷ̈ܐ ܢܰܝܬܶܐ.

ܒܫܳܪ̈ܥܳܬܳܐ ܠܡ ܡܰܢܽܘ ܡܶܣܬܰܟܰܠ܆ ܘܡܶܢ ܛܰܫ̈ܝܳܬܳܐ ܙܰܟܳܢܝ: ܐܳܦ ܡܶܢ ܥܰܘܠܳܐ ܚܣܽܘܟܳܝܗܝ ܠܥܰܒܕܳܟ. ܕܠܳܐ ܢܶܫܬܰܠܛܽܘܢ ܒܺܝ ܒܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܗܳܐ ܗܳܫܳܐ ܚܳܙܶܐ ܐܰܢܬ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܒܟܽܠܕܽܘܟ ܡܶܬܥܰܗܰܕ ܠܕܺܝܢܳܐ. ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܡܨܰܠܶܐ ܕܢܶܬܦܪܶܩ ܡܶܢ ܕܺܝܢܳܐ ܘܡܶܢ ܚܛܳܗܷ̈ܐ ܕܡܰܝܬܶܝܢ ܠܘܳܬ ܗܳܢܳܐ. ܘܕܳܡܝܳܐ ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܡܶܠܬܶܗ. ܕܡܳܐ ܕܰܫܪܰܥܘ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܘܡܰܪ̈ܳܚܶܐ: ܘܰܢܦܰܠܘ ܠܗܽܘܢ ܒܥܽܘܡܩܳܐ ܕܬܰܫܢܺܝܩܳܐ: ܘܶܐܣܬܚܶܦܘ ܠܗܽܘܢ ܒܥܽܘܡܩܳܐ ܕܬܰܫܢܺܝܩܳܐ ܟܽܠ ܥܳܒ̈ܕܰܝ ܫܽܘܩܪܳܐ ܒܢܽܘܪܳܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ܆ ܬܚܶܝܬ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܕܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܕܰܛܪ̈ܘܢܶܐ ܡܶܬܬܣܺܝܡܺܝܢ. ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ.

ܘܠܐ ܢܶܫܬܰܠܛܽܘܢ ܒܺܝ ܒܺܝ̈ܫܶܐ. ܕܶܐܢ ܗܳܕܶܐ ܗܳܘܝܳܐ ܦܫܺܝܩܳܐܝܬ ܐܳܡܰܪ ܐܢܳܐ.

ܘܶܐܬܕܰܟܶܐ ܡܶܢ ܚܛܰܗܱ̈ܝ. ܢܶܗܘ̈ܝܳܢ ܠܨܶܒܝܳܢܳܟ ܡܶܠܰܘ̈ܗܝ ܕܦܽܘܡܝ. ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܰܡܡܰܠܶܠ ܐܢܳܐ܆ ܠܨܶܒܝܳܢܳܟ ܢܶܗܘܶܐ. ܨܶܒܝܳܢܳܟ ܕܶܝܢ ܗܳܢܰܘ: ܕܢܺܚܶܐ ܥܰܒܕܳܟ ܡܶܛܠ ܕܰܠܘܳܬܳܟ ܚܳܐܰܪ ܐܢܳܐ ܒܠܺܠܝܳܐ ܘܒܺܐܝܡܳܡܳܐ ܘܡܶܬܒܰܩܶܝܢ ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܝܗ̇ ܕܢܰܦܫܝ.

ܘܪܶܢܝܶܗ ܕܠܶܒܝ ܩܕܳܡܰܝܟ ܡܳܪܝܳܐ ܥܳܕܽܘܪܝ ܘܦܳܪܽܘܩܝ. ܕܰܐܢܬ ܥܰܕܰܪܬܳܢܝ ܘܦܰܨܺܝܬܳܢܝ. ܘܠܳܟ ܡܰܘܕܶܐ ܐܢܳܐ ܘܰܡܫܰܒܰܚ ܐܢܳܐ ܠܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ܀

ܡܙܡܘܪܐ ܕܥܣܪܝܢ

ܡܰܘܕܰܥ ܕܒܰܨܠܘܬܳܐ ܕܰܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܬܦܰܨܶܐ ܐܢܳܫ ܡܶܢ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܶܐ: ܘܰܒܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ.

ܗܳܕܶܐ ܚܶܟܡܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܒܳܟ ܐܳܘ ܐܰܒܽܘܢ ܪܽܘܚܳܢܳܐ܆ ܕܡܶܢ ܩܕܳܡ ܕܰܠܬܰܫܥܺܝܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܦܽܘܫܳܩܳܐ ܕܡܰܙܡܽܘܪܳܐ ܐܶܬܩܰܪܰܒ܆ ܩܰܕܡܶܬ ܗܘܺܝܬ ܐܶܡܪܶܬ ܠܚܽܘܒܳܟ܇ ܕܠܰܘ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡܷ̈ܠܶܐ ܘܦܶܬܓܳܡܷ̈ܐ ܕܰܐܡܺܝܪܺܝܢ ܒܡܰܙܡܽܘܪ̈ܶܐ ܐܳܠܨܳܐ ܕܢܰܝܬܶܐ ܠܦܽܘܫܳܩܳܐ. ܡܶܛܠ ܕܺܐܝܬ ܐܰܝܟܳܐ ܕܰܡܨܰܠܳܝܽܘ ܡܨܰܠܶܐ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܕܰܘܺܝܕ ܟܰܕ ܡܙܰܡܰܪ. ܘܺܐܝܬ ܬܽܘܒ ܐܰܝܟܳܐ ܕܬܰܫܥܺܝܬܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܡܬܰܢܶܐ. ܘܺܐܝܬ ܐܰܝܟܳܐ ܕܡܰܠܦܳܢܽܘܬܳܐ ܡܰܫܠܶܡ ܠܥܰܡܳܐ. ܡܳܕܶܝܢ ܗܳܫܳܐ ܒܡܰܙܡܽܘܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܡܶܬܚܙܶܐ ܠܰܢ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܡܙܰܡܪܳܢܳܐ܆ ܕܰܡܨܰܠܳܝܽܘ ܡܨܰܠܶܐ. ܘܠܰܘ ܥܰܠ ܢܰܦܫܶܗ ܐܶܠܐ ܐܰܝܟ ܕܰܐܕܪܶܟܢܰܢ ܡܶܢ ܬܰܫܥܺܝܬܳܐ ܐܚܪܺܬܳܐ܆ ܥܰܠ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܒܪܶܗ ܥܠܰܘܗܝ ܒܡܰܙܡܽܘܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܡܨܰܠܶܐ ܗܘܳܐ ܘܡܰܪܬܶܐ ܠܶܗ. ܕܒܰܨܠܽܘܬܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܒܳܥܶܐ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܢ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܶܐ. ܘܠܐ ܒܝܰܕ ܪ̈ܰܟܫܳܐ ܘܡܰܪ̈ܟܒܳܬܳܐ ܘܙܰܝܢܳܐ. ܘܥܰܠ ܟܽܠ ܩܪܳܒܳܐ ܕܩܳܐܶܡ ܥܰܠ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܆ ܐܶܢ ܡܶܢ ܒܥܶܠܕܒ̈ܒܶܐ ܡܶܬܚܰܙܝܴ̈ܢܶܐ܆ ܘܶܐܢ ܡܶܢ ܒܥܶܠܕܒܴ̈ܒܶܐ ܡܶܬܝܰܕ̈ܥܳܢܶܐ. ܡܶܢܟܽܠ ܦܪܽܘܣ ܐܽܘܠܨܳܢܳܐ ܡܥܰܬܶܕ ܕܢܰܡܠܶܟ ܥܰܠ ܢܰܦܫܶܗ. ܡܨܰܠܶܐ ܥܰܠ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ ܕܢܰܡܠܶܟ ܒܳܬܪܶܗ ܘܶܐܡܰܪ:

ܢܶܥܢܶܝܟ ܡܳܪܝܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܽܐܘܠܨܳܢܳܐ: ܘܰܢܥܰܕܪܳܟ ܫܡܳܐ ܕܰܐܠܳܗܶܗ ܕܝܰܥܩܽܘܒ. ܢܫܰܕܰܪ ܠܳܟ ܥܽܘܕܪܳܢܳܐ ܡܶܢ ܡܰܩܕܫܶܗ: ܘܡܶܢ ܨܶܗܝܽܘܢ ܢܣܰܝܥܳܟ. ܚܙܺܝ ܡܳܢܳܐ ܐܶܡܰܪ. ܕܠܳܐ ܠܰܡ ܢܰܣܢܩܳܟ ܥܰܠ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܕܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ܆ ܐܶܠܐ ܗܽܘ ܢܶܥܢܶܝܟ ܒܽܐܘܠܨܳܢܳܐ. ܐܶܢܕܶܝܢ ܗܽܘ ܥܳܢܶܐ ܠܳܟ ܒܽܐܘܠܨܳܢܳܐ܆ ܠܐ ܣܢܺܝܩ ܐܰܢܬ ܥܰܠ ܥܽܘܕܪܳܢܳܐ ܕܰܒܝܰܕ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܘܶܐܢ ܡܶܢ ܡܰܩܕܫܶܗ ܗܳܢܰܘ ܡܶܢ ܫܡܰܝܴ̈ܐ ܥܶܠܳܝܷ̈ܐ ܡܶܫܬܰܕܰܪ ܠܟ ܥܽܘܕܪܳܢܳܐ܆ ܠܐ ܡܰܣܢܶܩ ܠܳܟ ܥܰܠ ܡܰܠܐܟܷ̈ܐ ܕܰܢܢܰܛܪܘܢܳܟ. ܕܗܰܘ ܕܒܺܐܝܕܰܘ̈ܗܝ ܥܽܘܕܪܳܢܳܐ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܰܩܕܫܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܢܳܚܶܬ. ܕܒܺܐܝܳܠܳܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܙܳܟܽܘܬܳܐ. ܡܰܝܬܶܐ ܥܰܡ ܫܡܳܐ ܡܫܰܒܚܳܐ ܕܡܰܩܕܫܳܐ ܥܶܠܳܝܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܳܦ ܫܡܳܐ ܕܨܶܗܝܽܘܢ ܡܶܬܝܰܕܥܳܢܺܝܬܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ: ܕܡܶܢ ܨܶܗܝܽܘܢ ܢܣܰܝܥܳܟ. ܐܳܦ ܬܽܘܒ ܡܚܰܦܶܛ ܕܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܢܩܰܪܶܒ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܕܡܶܬܪܰܥܶܐ ܒܗܽܘܢ. ܘܟܶܢ ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܕܢܶܬܥܢܶܐ ܒܽܐܘܠܨܳܢܳܐ. ܐܶܡܰܪ: ܕܡܶܢ ܨܶܗܝܽܘܢ ܢܣܰܝܥܳܟ. ܐܳܦ ܬܽܘܒ ܡܚܰܦܶܛ.

ܢܶܬܕܟܰܪ ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܰܝܟ: ܘܝܰܩܕܰܝ̈ܟ ܗܽܘ ܢܰܕܗܶܢ. ܢܶܬܶܠ ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܝܟ ܠܶܒܳܟ: ܘܰܐܝܟ ܟܽܠܳܗ̇ ܬܰܪܥܺܝܬܳܟ ܢܫܰܡܠܶܐ. ܘܶܐܢ ܡܳܐ ܕܥܳܢܶܐ ܒܽܐܘܠܨܳܢܳܐ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܕܗܰܘ ܕܰܐܠܺܝܨ ܡܶܬܕܟܰܪ. ܡܳܕܶܝܢ ܒܟܽܠ ܦܽܘܪ̈ܣܺܝܢ ܕܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܙܳܕܶܩ ܕܢܺܐܨܰܦ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܕܟܶܝܢ ܘܰܡܫܰܡܠܶܝܢ. ܕܕܰܠܡܳܐ ܒܗܰܘ ܐܽܘܠܨܳܢܳܐ ܕܬܰܫܢܺܝ̈ܩܶܐ ܡܶܬܒܥܶܝܢ ܠܰܢ. ܘܶܐܢܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܠܶܒܳܐ ܢܶܒܥܶܐ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܘܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܶܗ ܕܥܰܡܰܢܽܘܐܝܠ ܕܶܐܡܰܪ. ܕܰܒܥܰܘ ܠܘܩܕܰܡ ܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܳܦ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܶܗ (ܡܬܝ ܘ: ܠܓ). ܘܶܐܢ ܐܰܝܟ ܟܽܠܳܗ̇ ܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܡܫܰܡܠܶܐ ܘܠܐ ܡܒܰܨܰܪ. ܐܶܠܐ ܢܶܒܥܶܐ ܗܳܢܶܝܢ ܫܡܰܝܳܢ̈ܝܳܬܳܐ. ܘܠܐ ܢܶܬܦܰܫܰܚ ܒܫܷ̈ܐܠܳܬܳܐ ܐܰܪ̈ܥܳܢܳܝܳܬܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ ܗܳܕܶܐ ܡܰܠܶܦ. ܕܰܒܥܰܘ ܠܽܘܩܕܰܡ ܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܘܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ. ܘܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡܶܢ ܝܰܬܺܝܪܽܘ ܢܶܬܬܰܘܣ̈ܦܳܢ ܠܟܽܘܢ. ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܡܳܐ ܕܶܐܬܦܪܶܩܢܰܢ ܡܶܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܕܨܶܦܬܳܐ ܐܰܪܥܳܢܳܝܬܳܐ܆ ܡܶܫܬܘܶܝܢܰܢ ܠܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܕܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܳܐܬܶܐ ܪܽܘܚܳܐ ܒܝܰܕ ܢܒܺܝܳܐ ܘܳܐܡܰܪ:

ܘܰܢܫܰܒܰܚ ܒܦܽܘܪܩܳܢܳܟ: ܘܒܰܫܡܶܗ ܕܰܐܠܳܗܰܢ ܢܶܬܬܪܺܝܡ. ܘܢܶܥܒܶܕ ܡܳܪܝܳܐ ܟܽܠܶܗ ܨܶܒܝܳܢܳܟ. ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܠܐ ܥܳܒܶܕ ܐܰܠܳܗܳܐ܇ ܐܶܠܐ ܡܳܐ ܕܚܳܐܰܪ ܘܚܳܙܶܐ ܠܶܗ. ܕܠܰܝܬ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܡܶܕܶܡ ܕܰܠܩܽܘܒܠܳܐ ܕܨܶܒܝܳܢܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܡܳܕܶܝܢ ܗܰܘ ܕܒܳܥܶܐ ܕܢܶܥܒܶܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܟܽܠܶܗ ܨܶܒܝܳܢܶܗ܆ ܢܩܰܕܶܡ ܕܢܺܐܠܰܦ ܡܳܢܰܘ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܰܢܪܰܥܶܐ ܘܰܢܢܺܝܚ ܠܐܠܳܗܳܐ ܒܣܽܘܥܪ̈ܳܢܰܘܗܝ. ܟܰܕ ܬܟܺܝܠ ܗ̱ܽܘ ܡܶܢ ܟܰܕܽܘ ܕܰܥܒܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܕܢܶܥܒܶܕ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܗܽܘ ܐܰܠܳܗܳܐ ܟܰܕ ܣܳܥܰܪ ܗܳܝ ܕܰܠܩܽܘܒܠܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܦܽܘܪܣܳܐ ܠܐ ܐܺܝܬ. ܡܳܕܶܝܢ ܐܶܢ ܡܨܰܠܶܝܢܰܢ ܘܠܐ ܡܶܫܬܰܡܥܺܝܢܰܢ ܐܰܝܟ ܨܶܒܝܳܢܰܢ܆ ܡܶܢܰܢ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܥܶܠܬܳܐ ܘܠܰܘ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܐܰܘ ܓܶܝܪ ܠܨܶܒܝܳܢܶܗ ܩܰܕܶܡܢܰܢ ܥܨܰܝܢܰܢ܆ ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܠܐ ܥܳܒܶܕ ܨܶܒܝܳܢܰܢ. ܐܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܠܳܐ ܡܥܰܕܰܪ ܒܳܥܶܝܢܰܢ. ܥܰܠܗܳܕܶܐ ܐܰܗܡܺܝ ܘܠܳܐ ܥܒܰܕ ܨܶܒܝܳܢܰܢ. ܡܳܕܶܝܢ ܥܰܠ ܬܰܪܬܶܝܢ ܣܢܺܝܩ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܒܳܥܶܐ ܕܢܶܥܒܶܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܡܰܢ ܕܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܬܰܪܬܶܝܢ ܙܳܐܰܥ܆ ܘܠܐ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܢܳܬܰܥ ܠܘܳܬܶܗ܆ ܕܟܽܠܶܗ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܢܶܥܒܶܕ܆ ܘܒܳܬܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܡܰܝܬܶܐ ܘܳܐܡܰܪ:

ܡܶܟܝܠ ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܗ̱ܝ ܕܰܦܪܰܩ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܰܡܫܺܝܚܶܗ. ܘܰܥܢܳܝܗܝ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܕܩܽܘܕܫܶܗ: ܒܚܰܝܠܳܐ ܘܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܕܝܰܡܺܝܢܶܗ. ܗܳܪܟܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܕܰܐܒܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܒܝܰܕ ܒܪܶܗ ܡܰܨܠܶܦ ܘܰܡܚܰܘܶܐ ܠܰܢ ܡܙܰܡܪܳܢܳܐ. ܟܰܕ ܓܶܝܪ ܢܚܶܬ ܡܶܠܬܳܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ܆ ܡܨܰܠܶܐ ܗܘܳܐ ܐܰܝܟ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܠܘܳܬ ܐܰܒܳܐ. ܕܢܶܬܓܡܰܪ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ܆ ܗܰܘ ܕܡܶܛܠܬܶܗ ܐܶܬܳܐ ܠܣܽܘܪܳܩܳܐ. ܘܥܰܠ ܕܰܒܟܽܠܡܶܕܶܡ ܨܳܒܶܐ ܗܘܳܐ ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܘܠܳܐ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܰܢܨܰܠܶܐ ܠܘܳܬ ܐܰܒܳܐ ܐܰܗܡܺܝ. ܘܡܶܛܠܗܳܢܳܐ ܒܩܴ̈ܠܐ ܓܠܰܝܴ̈ܐ ܥܳܒܶܕ ܗܘܳܐ ܨܠܽܘܬܶܗ ܘܳܐܡܰܪ. ܡܰܘܕܶܐ ܐܢܳܐ ܠܳܟ ܐܰܒܳܐ ܡܳܪܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܐܳܦ ܕܰܐܪܥܳܐ ܕܟܰܣܺܝܬ ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܢ ܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܘܰܓܠܰܝܬ ܐܶܢܽܘܢ ܠܝܰܠܘ̈ܕܶܐ. ܐܺܝܢ ܐܳܒܝ ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܗܘܳܐ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܩܕܳܡܰܝܟ (ܡܬܝ ܝܐ: ܟܗ-ܟܘ). ܘܬܽܘܒ ܟܰܕ ܡܢܰܚܶܡ ܗܘܳܐ ܠܠܳܥܳܙܳܪ ܐܶܡܰܪ. ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܒܳܐ ܡܰܘܕܶܐ ܐܢܳܐ ܠܳܟ ܕܰܫܡܰܥܬܳܢܝ. ܘܶܐܢܳܐ ܝܳܕܰܥ ܐܢܳܐ ܕܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܫܳܡܰܥ ܐܰܢܬ ܠܺܝ (ܝܘܚܢܢ ܝܐ: ܡܐ-ܡܒ). ܡܶܛܽܠ ܗܳܠܶܝܢ ܩܴ̈ܠܐ ܐܰܠܳܗܳܝܷ̈ܐ ܘܡܶܫܬܰܡ̈ܥܳܢܶܐ ܕܰܒܗܽܘܢ ܡܙܰܡܰܪ܆ ܕܡܶܟܺܝܠ ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܗܳܝ ܕܰܦܪܰܩ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܰܡܫܺܝܚܶܗ ܘܰܥܢܳܝܗܝ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܕܩܽܘܕܫܶܗ܆ ܡܶܬܕܟܰܪ ܐܳܦ ܠܰܡܫܰܩܠܽܘܬܳܐ ܕܗܳܢܽܘܢ ܕܒܰܡܫܰܩܠܽܘܬܳܐ ܕܰܒܡܰܪ̈ܟܒܳܬܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܪ̈ܽܘܡܳܝܶܐ. ܐܳܦ ܒܪ̈ܰܟܫܳܐ ܕܒܶܝܬ ܐܺܝܪܳܘܕܺܝܣ ܘܦܺܝܠܰܛܽܘܣ ܡܶܫܬܥܶܝܢ ܗܘܰܘ ܒܗܰܘ ܙܰܒܢܳܐ ܕܶܐܬܚܙܺܝ ܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܘܥܰܠܗܳܕܶܐ ܐܳܡܰܪ ܗܘܳܐ:

ܗܳܠܶܝܢ ܒܡܰܪ̈ܟܒܳܬܳܐ ܘܗܳܠܶܝܢ ܒܪ̈ܰܟܫܳܐ: ܘܰܚܢܰܢ ܒܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ ܢܶܥܫܰܢ. ܐܶܠܽܘܠܐ ܓܶܝܪ ܒܰܡܣܰܪܩܽܘܬܳܐ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܛܽܘ̈ܒܳܢܶܐ ܚܳܐܰܪ ܗܘܳܐ܆ ܗܳܝ ܕܰܙܟܳܬ ܠܟܠܗܽܘܢ ܡܰܠܟܷ̈ܐ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܟܰܕ ܦܳܪܚܳܐ ܠܟܽܠ ܦܶܢ̈ܝܳܢ ܒܪ̈ܶܓܠܶܐ ܕܶܝܢ ܕܰܡ̈ܫܰܠܚܳܢ ܡܶܢ ܬܰܚܦܺܝܬܳܐ ܘܰܡܣܴ̈ܐܢܶܐ. ܠܡܳܢܳܐ ܡܶܬܕܟܰܪ ܗܘܳܐ ܫܡܳܐ ܕܡܰܪ̈ܟܒܳܬܳܐ ܘܰܕܪ̈ܰܟܫܳܐ. ܣܳܒܰܪ ܐܢܳܐ ܒܗܳܕܶܐ. ܐܳܦ ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܢ ܗܰܘ ܓܰܒܳܐ ܕܰܠܩܽܘܒܠܳܐ ܡܶܬܝܰܕܥܳܢܳܐܝܺܬ ܟܳܢܫܺܝܢ ܠܰܩܪܳܒܳܐ ܕܥܰܡ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܡܫܰܘܕܰܥ. ܗܳܠܶܝܢ ܓܶܝܪ ܒܚܽܘܬܪܳܐ ܕܕܰܐܝܟ ܗܳܢܳܐ ܕܳܝܫܺܝܢ ܥܰܠ ‌ܐܰܪܥܳܐ. ܘܒܰܕܡܽܘܬ ܡܰܪ̈ܟܒܳܬܳܐ ܕܡܰܢܗܪ̈ܳܢ ܥܰܠ ܪܺܝܫ ܛܽܘܪ̈ܶܐ ܥܳܒ̈ܕܳܢ ܙܰܘܚܳܐ ܠܡܶܐܬܺܝܬܗܽܘܢ ܥܰܠ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ܆ ܟܰܕ ܪ̈ܺܝܫܳܢܰܝܗܽܘܢ ܒܕܽܘܡܝܳܐ ܕܗܳܢܽܘܢ ܕܡܶܙܕܰܝܚܺܝܢ ܥܰܠ ܚܽܘܬܪܳܐ ܕܡܰܪ̈ܟܒܳܬܳܐ. ܘܰܡܙܺܝܥܺܝܢ ܒܕܶܚܠܬܳܐ ܬܰܟܬܽܘܫܗܽܘܢ ܥܰܠ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ. ܒܕܽܘܡܝܳܐ ܕܰܐܝܟ ܗܳܢܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܕܗܳܢܽܘܢ ܕܰܪܟܺܝܒܺܝܢ ܪ̈ܰܟܫܳܐ. ܡܶܢ ܠܶܓܝܽܘ̈ܢܶܐ ܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܦܪܰܩ ܠܰܢ ܓܶܠܝܳܢܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܘܗܳܢܰܘ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܗܰܘ ܕܶܐܡܰܪ ܕܰܘܺܝܕ: ܕܶܐܬܦܪܶܩ. ܘܰܚܢܰܢ ܒܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ ܢܶܥܫܰܢ. ܠܽܘܩܒܰܠ ܗܳܢܳܐ ܛܽܘܝܳܒܳܐ ܣܳܦܶܩ ܠܰܢ ܫܡܶܗ ܕܰܐܠܳܗܰܢ. ܘܥܰܡ ܗܳܠܶܝܢ ܓܽܘ̈ܕܶܐ ܫܓܺܝ̈ܓܳܬܳܐ ܘܠܶܓܝܽܘ̈ܢܶܐ ܒܠܺܝ̈ܠܳܬܳܐ܆ ܠܰܝܬ ܠܰܢ ܠܰܡܚܰܘܳܝܽܘ ܥܰܠ ܙܰܝܢܰܢ. ܐܶܠܳܐ ܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ. ܘܥܰܠ ܕܰܚܙܳܐ ܗܘܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܒܥܰܝܢܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ. ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܡܶܬܬܰܒܪܺܝܢ ܘܢܳܦܠܺܝܢ ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܕܰܠܩܽܘܒܠܳܐ ܡܶܢ ܫܡܳܐ ܕܚܺܝܠܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܐܶܡܰܪ.

ܕܗܶܢܽܘܢ ܒܪܰܟܘ ܘܰܢܦܰܠܘ܆ ܘܰܚܢܰܢ ܩܳܡ̱ܢ ܘܶܐܬܛܰܝܰܒ̱ܢ. ܡܳܐ ܓܶܝܪ ܕܢܳܦܠܺܝܢ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܶܝܗ̇ ܕܢܰܦܫܳܐ܆ ܗܳܝܕܶܝܢ ܚܰܝܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܚܬܺܝܪܳܐ ܩܳܢܝܳܐ. ܘܰܡܚܰܘܝܳܐ ܡܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܘܪܳܗܛܳܐ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܠܘܳܬ ܡܰܠܟܳܗ̇. ܡܶܛܽܠ ܕܚܳܕܝܳܐ ܟܰܕ ܚܳܙܝܳܐ ܠܰܒܥܶܠܕܒܳܒܳܗ̇ ܕܰܪܡܶܐ. ܒܪܰܡ ܒܟܽܠ ܦܽܘܪ̈ܣܺܝܢ ܡܰܠܶܦ ܢܒܺܝܳܐ܆ ܕܠܳܐ ܢܰܣܒܰܪ ܗܰܘ ܕܙܳܟܶܐ ܠܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܕܒܶܠܥܳܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܗܳܘܶܐ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ. ܘܟܰܕ ܣܰܓܺܝ ܢܶܬܟܰܬܰܫ܆ ܠܡܳܪܝܳܐ ܢܶܩܪܶܐ. ܘܰܠܡܰܠܟܳܐ ܢܶܒܥܶܐ ܥܽܘܕܪܳܢܳܐ. ܡܶܛܽܠܗܳܕܶܐ ܐܶܡܰܪ.

ܡܳܪܝܳܐ ܢܶܦܪܩܰܢ ܘܡܰܠܟܰܢ ܢܶܥܢܶܝܢ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܢܶܩܪܶܝܘܗܝ. ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܚܰܨܺܝ̈ܦܶܐ ܘܓܽܘ̈ܡܕܳܢܶܐ ܕܶܐܬܕܰܪܰܫܘ ܒܰܩܪ̈ܳܒܶܐ ܟܰܣܝܳܐܝܬ ܗܳܐ ܡܶܢ ܥܳܠܰܡ ܠܩܽܘܒܠܰܢ. ܡܳܪܝܳܐ ܢܶܦܪܩܢ. ܡܰܢܽܘ ܡܳܪܝܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܳܐܡܰܪ ܐܰܢܬ܆ ܗܰܘ ܕܶܐܬܓܠܺܝ ܒܰܒܣܰܪ ܘܰܥܒܰܕ ܐܰܓܽܘܢܳܐ ܠܘܩܒܰܠ ܛܪܽܘܢܽܘܬܶܗ ܕܳܐܟܶܠܩܰܪܨܳܐ ܒܡܰܕܒܪܳܐ. ܘܡܰܠܟܰܢ ܢܶܥܢܶܝܢ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܢܶܩܪܶܝܘܗܝ. ܡܰܢܽܘ ܗܳܢܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܳܐܡܰܪ ܐܰܢܬ. ܗܳܢܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܕܠܰܘ ܡܶܢ ܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܫܽܘܠܛܳܢܶܗ. ܗܰܘ ܕܰܩܛܺܝܪ ܬܳܓܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܒܠܳܐ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܽܘܬܳܐ. ܗܰܘ ܕܟܰܕ ܨܒܳܐ ܡܶܛܽܠ ܦܽܘܪܩܳܢܰܢ ܩܰܒܶܠ ܟܠܺܝܠܳܐ ܕܟܽܘ̈ܒܶܐ. ܕܠܶܗ ܝܳܐܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܘܽܐܘܚܕܳܢܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ܀

ܡܙܡܘܪܐ ܕܥܣܪܝܢ ܘܚܕ

ܡܰܘܕܰܥ ܕܗܰܘܢܳܐ ܕܒܰܢ: ܡܰܠܟܳܐ ܡܥܳܕܺܝܢ ܡܟܰܢܶܝܢ ܠܶܗ ܟܬܳܒܷ̈ܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ.

ܟܽܠ ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܕܰܒܝܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܗܳܘܝܳܐ܆ ܠܐ ܟܕܺܝܢܳܐ ܬܚܶܝܬ ܢܺܝܪܳܐ ܕܟܰܪܝܽܘܬܳܐ. ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܓܶܝܪ ܕܒܰܐܠܳܗܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܬܕܰܡܝܳܐ. ܘܗܰܘ ܕܒܰܐܠܳܗܳܐ ܚܳܕܶܐ܆ ܥܳܒܰܪ ܠܗ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܢܶܗܘܶܐ ܒܟܰܪܝܽܘܬܳܐ. ܘܡܰܒܥܕܳܐ ܡܶܢ ܟܡܺܝܪܘܬܐ ܥܳܠܡܳܢܳܝܬܳܐ. ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܡܰܠܝܰܬ ܒܽܘܝܳܐܳܐ ܕܰܒܝܰܕ ܡܳܪܰܢ. ܡܶܛܠܗܳܕܶܐ ܚܰܟܺܝܡ ܒܟܽܠ ܦܰܘܠܘܣ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܡܰܪܬܶܐ ܘܡܰܪܬܶܐ ܠܰܢ ܕܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܢܶܚܕܶܐ ܒܡܳܪܰܢ. ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ: ܕܰܚܕܰܘ ܒܡܳܪܰܢ ܒܟܽܠܙܒܰܢ. ܘܬܽܘܒ ܐܳܡܰܪ ܐܢܳܐ ܚܕܰܘ (ܦܝܠܝ̈ܦܣܝܐ ܕ: ܕ). ܘܰܠܗܳܕܶܐ ܗܳܟܺܝܠ ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܥܦܺܝܦܰܬ ܒܟܽܠ ܒܽܘܝܳܐܻܝ̈ܢ ܩܰܕܶܡ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܣܳܡ ܒܪܺܝܫܶܗ ܕܡܰܙܡܽܘܪܳܐ ܛܘܒܳܢܳܐ ܕܰܘܺܝܕ. ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܰܫܠܺܝܚܳܐ ܥܳܐܶܦ ܗܘܳܐ ܠܳܗ̇ ܠܚܰܕܽܘܬܳܐ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܗܽܘ ܒܰܕܡܽܘܬܶܗ ܕܗܰܘ ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܥܳܐܶܦ ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܕܰܒܝܰܕ ܡܳܪܰܢ. ܘܡܰܝܬܶܐ ܘܳܐܡܰܪ:

ܡܳܪܝܳܐ ܒܚܰܝܠܳܟ ܢܶܚܕܶܐ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܰܒܦܽܘܪܩܳܢܳܟ ܢܕܽܘܨ ܪܰܘܪܒܳܐܝܺܬ. ܚܙܺܝ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܐܶܡܰܪ. ܠܐ ܐܰܝܬܺܝ ܡܰܢ ܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܕܺܐܝܩܳܪ̈ܶܐ ܡܰܠܟܴ̈ܝܶܐ: ܘܠܳܐ ܒܥܳܐ ܕܰܒܣܶܕܪ̈ܶܐ ܕܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܠܒܺܝ̈ܫܰܝ ܙܰܝܢܳܐ ܢܶܚܕܶܐ: ܘܠܳܐ ܬܽܘܒ ܒܪܰܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܘܡܳܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܘܫܰܠܝ̈ܛܳܢܶܐ: ܘܠܳܐ ܒܚܽܘܬܪܳܐ ܕܨܶܒ̈ܬܶܐ ܡܰܦܪ̈ܓܶܐ ܕܰܠܒܽܘ̈ܫܶܐ ܡܫܰܒ̈ܚܶܐ ܕܒܽܘܨܳܐ ܘܕܰܐܪܓܘܳܢܳܐ: ܘܠܳܐ ܒܬܽܘܩܳܢܳܐ ܡܛܰܝܒܳܐ ܕܡܰܪ̈ܟܒܳܬܳܐ ܕܰܡܨܰܒ̈ܬܳܢ ܠܙܰܘܚܳܐ ܕܪܰܒܽܘܬܳܐ: ܘܠܳܐ ܒܪ̈ܰܟܫܳܐ ܕܡܰܦܪܓܺܝܢ ܒܚܶܫ̈ܠܳܬܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܘܰܒܦܰܐܝܽܘܬܳܐ ܕܛܰܒ̈ܥܶܐ: ܘܠܳܐ ܒܣܰܓܺܝܐܽܘܬܳܐ ܕܰܒܢܰܝܴ̈ܐ ܪ̈ܚܺܝܡܶܐ ܕܡܶܙܕܰܝܚܺܝܢ ܥܰܠ ܚܰܨܳܐ ܕܰܪ̈ܟܽܘܒܶܐ ܡܛܰܟ̈ܣܰܝ ܒܟܽܠ ܫܽܘܦܪ̈ܺܝܢ ܘܰܡܗܰܕܪܺܝܢ ܒܰܚܙܳܬܳܐ ܕܰܠܒܘ̈ܫܶܐ ܡܪ̈ܰܝܡܶܐ ܙܩܺܝܪ̈ܰܝ ܒܽܐܘܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ܆ ܐܶܠܐ ܟܰܕ ܝܺܬܶܒ ܥܰܠ ܟܘܪܣܝܳܐ ܕܡܰܠܟܘܬܶܗ. ܒܗܰܘ ܓܶܝܪ ܙܰܒܢܳܐ ܐܶܬܢܰܒܺܝ ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܟܰܕ ܫܒܰܩ ܗܘܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܡ̈ܘܳܬܳܐ ܕܶܐܡܰܪܢܰܢ܆ ܕܰܩܕܳܡܰܘܗܝ ܩܳܝ̈ܡܳܢ ܗܘܱ̈ܝ ܕܰܡܕܰܒܪܳܐ ܠܗܽܘܢ ܕܶܚܠܬܳܐ. ܘܶܐܬܦܢܺܝ ܠܘܳܬ ܡܳܪܝܳܐ ܘܶܐܡܰܪ. ܡܳܪܝܳܐ ܒܚܰܝܠܳܟ ܢܶܚܕܶܐ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܰܒܦܽܘܪܩܳܢܳܟ ܢܕܽܘܨ ܪܰܘܪܒܳܐܝܺܬ. ܠܰܘ ܒܗܳܠܶܝܢ ܡܶܬܚܰܙ̈ܝܳܢܝܳܬܳܐ ܕܒܰܡܠܶܐ ܥܶܕܳܢܳܐ ܩܳܐܶܡ ܒܫܽܘܒܗܳܪܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܕܥܰܒܕܳܟ܆ ܘܠܐ ܬܽܘܒ ܒܡܰܫܪ̈ܝܳܬܳܐ ܕܫܰܠܝ̈ܛܳܢܶܐ܆ ܕܰܒܥܶܕܳܢܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ ܡܬܺܝܚܺܝܢ ܣܶܕܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܠܚܶܙܘܳܐ ܕܥܰܝ̈ܢܶܐ ܒܰܪ̈ܳܝܳܬܳܐ ܢܕܽܘܨ ܗܰܘ ܕܰܐܚܺܝܕ ܓܰܘܣܳܐ ܒܥܽܘܫܢܳܟ. ܘܰܒܦܽܘܪܩܳܢܳܟ ܠܰܡ ܐܶܕܽܘܨ. ܡܶܛܽܠ ܕܨܶܒܝܳܢܶܗ ܕܰܡܙܰܡܪܳܢܳܐ ܐܶܬܚܙܺܝ ܠܶܗ ܒܗܳܠܶܝܢ ܕܶܐܬܡܱ̈ܠܰܠܝ.

ܢܶܬܦܢܶܐ ܠܰܢ ܡܶܟܺܝܠ ܠܘܳܬ ܗܰܘ ܢܺܝܫܳܐ ܓܰܘܳܢܳܝܳܐ ܕܨܰܠܡܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܠܐ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܳܐ. ܘܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܢܶܥܒܶܕ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܠܦܽܘܫܳܩܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ. ܐܶܢܳܐ ܣܳܒܰܪ ܐܢܳܐ ܕܠܰܘ ܒܢܺܝܫܳܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܳܐ ܕܚܳܐܰܪ ܠܘܳܬ ܡܰܠܟܳܐ ܥܳܠܡܳܢܳܝܳܐ. ܕܒܰܙܒܰܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܰܠܟܳܐ ܘܒܰܙܒܰܢ ܠܐ. ܪܽܘܚܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܡܰܪ: ܐܶܠܐ ܒܗܰܘ ܡܰܠܟܳܐ ܕܒܰܢ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܡܰܠܟܳܐ. ܡܶܛܠ ܕܳܡܝܽܘܬܶܗ ܕܰܒܗܰܘ ܡܰܠܟܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܡܶܬܢܰܒܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ܆ ܘܠܶܗ ܓܶܝܪ ܠܗܰܘ ܦܫܺܝܩ ܠܡܶܚܕܳܐ ܒܡܳܪܝܳܐ. ܡܰܠܟܳܐ ܕܶܝܢ ܕܒܰܢ ܗܰܘܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐܢܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ܇ ܗܳܢܳܐ ܓܶܝܪ ܒܨܰܠܡܳܐ ܕܗܰܘ ܡܰܠܟܳܐ ܕܰܠܩܽܘܫܬܺܝܢ ܐܶܬܒܪܺܝ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܘܗܳܢܰܘ ܕܫܰܠܺܝܛ ܥܰܠ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܩܢܽܘܡܰܢ. ܘܰܚܢܰܢ ܕܢܶܫܬܰܠܰܛ ܥܠܰܘܗܝ ܠܐ ܡܨܶܝܢܰܢ܇ ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܥܰܠܰܝ ܗ̱ܽܘ ܡܶܢܰܢ ܒܟܽܠܡܶܕܶܡ. ܘܟܰܕ ܒܰܢ ܗ̱ܘ ܐܰܟܡܳܐ ܕܠܰܘ ܒܰܢ ܗ̱ܽܘ܆ ܘܟܰܕ ܒܰܢ ܫܪܶܐ܆ ܐܰܬܪܶܗ ܕܒܰܢ ܠܐ ܝܺܕܺܝܥ ܠܰܢ ܐܰܝܟܰܘ. ܘܟܽܠܶܗ ܒܰܢ ܗ̱ܘ܆ ܘܟܽܠܶܗ ܠܒܰܪ ܡܶܢܰܢ ܗܘ܆ ܘܒܰܢ ܗܘ ܟܰܕ ܠܐ ܡܶܣܬܰܝܰܟ ܒܰܢ. ܘܰܠܒܰܪ ܡܶܢܰܢ ܗܘ. ܟܰܕ ܟܽܠܶܗ ܫܪܶܐ ܒܰܢ. ܘܰܐܝܢܰܘ ܐܰܬܪܶܗ܆ ܐܢܳܫ ܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܠܡܶܕܰܥ. ܘܰܫܪܶܐ ܒܰܢ ܕܠܐ ܐܰܬܪܳܐ. ܘܣܳܠܶܩ ܠܪܰܘܡܳܐ ܟܽܠܶܗ ܟܰܕ ܡܶܢܰܢ ܠܳܐ ܡܫܰܢܶܐ. ܘܢܳܚܶܬ ܠܥܽܘܡܩܳܐ ܟܰܕ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܠܐ ܡܶܣܬܰܦܰܩ. ܘܥܳܒܰܪ ܒܓܽܘ̈ܫܡܶܐ ܛܡܺܝ̈ܡܶܐ ܘܰܓܫܺܝ̈ܡܶܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬܟܠܶܐ. ܘܦܳܪܰܚ ܥܰܡ ܩܰܠܺܝ̈ܠܐܷ܆ ܘܡܶܬܬܰܗܶܐ ܘܠܐ ܕܨܳܒܶܐ ܥܰܡ ܝܰܩܺܝܪ̈ܶܐ. ܘܗܳܘܶܐ ܥܰܡ ܟܽܠ ܟܽܠ. ܟܰܕ ܗܽܘ ܡܶܢ ܟܝܳܢܶܗ ܠܐ ܡܶܫܬܰܚܠܰܦ. ܗܳܢܰܘ ܡܰܠܟܳܐ ܕܰܡܕܰܒܰܪ ܠܰܢ ܡܶܢ ܠܓܰܘ. ܗܳܢܰܘ ܕܡܶܬܩܪܶܐ ܨܰܠܡܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܥܰܠܗܳܢܳܐ ܣܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܙܺܝܘܶܗ ܘܫܽܘܒܚܶܗ܆ ܡܶܛܠܗܳܢܳܐ ܐܶܡܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܢ ܒܪܺܝܫܺܝܬ܆ ܢܶܥܒܶܕ ܐܢܳܫܳܐ ܒܨܰܠܡܰܢ ܐܰܝܟ ܕܡܽܘܬܰܢ (ܒܪܝܬܐ ܐ: ܟܘ). ܘܙܳܕܶܩ ܕܢܶܕܰܥ ܕܠܶܗ ܩܪܳܐ ܡܙܰܡܪܳܢܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܘܶܐܢܗܽܘ ܕܠܰܘ ܥܰܠ ܗܰܘ ܡܰܠܟܳܐ ܕܒܰܢ ܐܰܡܺܝܪ̈ܳܢ ܗܳܠܶܝܢ: ܡܳܕܶܝܢ ܗܳܕܶܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܡܰܠܟܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܠܳܚܡܳܐ. ܘܠܰܘ ܠܟܽܠ‌ ܐܢܳܫ. ܘܡܰܠܟܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܙܳܕܶܩ ܕܢܶܚܕܶܐ ܒܚܰܝܠܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܠܰܘ ܟܽܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ ܕܰܡܣܰܒܰܪ ܒܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܠܡܰܠܟܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܕܰܢܕܽܘܨ ܒܦܽܘܪܩܳܢܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܪܰܘܪܒܳܐܝܺܬ. ܘܠܰܘ ܠܫܰܪܟܳܐ ܕܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ. ܗܳܢܽܘܢ ܘܳܐܦ ܝܰܬܺܝܪ ܣܢܺܝܩܺܝܢ ܥܰܠ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ. ܒܪܰܡ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܪܶܬ. ܢܶܪܕܶܐ ܒܬܰܫܥܺܝܬܳܐ ܕܢܺܝܫܳܐ ܓܰܘܳܢܳܝܐ ܕܥܰܠ ܡܰܠܟܳܐ ܕܒܰܢ. ܟܰܕ ܝܳܕܥܺܝܢܰܢ ܕܡܰܠܟܳܐ ܠܗܰܘܢܳܐ ܩܪܳܐ ܗܳܪܟܳܐ ܡܙܰܡܪܳܢܳܐ. ܠܗܰܘ ܕܶܐܬܬܰܩܰܢ ܒܚܶܟܡܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܕܰܪܟܳܐ. ܘܰܗܘܳܐ ܒܨܰܠܡܳܐ ܘܰܒܕܽܘܡܝܳܐ ܕܥܳܒܽܘܕܶܗ. ܘܰܚܙܺܝ ܗܳܠܶܝܢ ܕܒܳܬܰܪܟܶܢ. ܐܶܡܰܪ ܥܠܰܘܗܝ.

ܪܶܓܬܳܐ ܕܠܶܒܶܗ ܝܰܗܒܬ ܠܶܗ. ܐܳܦ ܛܽܘܝܳܒܳܐ ܕܣܶܦ̈ܘܳܬܶܗ ܠܐ ܟܠܰܝܬܳܝܗܝ. ܠܗܳܕܶܐ ܓܶܝܪ ܕܳܡܝܽܘܬܳܐ ܕܰܐܠܗܽܘܬܳܐ ܡܶܬܪܰܓܪܰܓ ܡܶܢ ܩܕܺܝܡ ܟܰܕ ܠܐ ܝܳܕܰܥ. ܘܟܰܕ ܠܐ ܚܳܣܶܡ ܒܗܰܘ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܠܐ ܟܠܳܝܗܝ ܕܢܶܬܕܰܡܶܐ ܒܶܗ. ܡܶܛܠ ܕܰܐܠܒܫܶܗ ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܕܳܡܝܽܘܬ ܐܠܰܗܽܘܬܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܛܳܒܬܳܐ ܕܰܡܚܰܪܪܳܐ ܡܶܢ ܫܰܘܬܳܦܽܘܬܳܐ ܕܒܺܝܫܽܘܬܳܐ. ܘܒܽܘܪܟܬܳܐ ܕܠܳܐ ܢܳܩܦܳܐ ܠܳܗ̇ ܠܰܘܛܬܳܐ. ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ.

ܡܶܛܽܠ ܕܩܰܕܶܡܬܳܝܗܝ ܒܽܘܪܟܬܳܐ ܛܳܒܬܳܐ. ܘܒܰܪܶܟ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܰܒܪܳܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܥܰܡ ܗܳܕܶܐ ܒܽܘܪܟܬܳܐ ܠܰܝܬ ܗܘܳܐ ܒܺܝܫܽܘܬܳܐ. ܗܳܝ ܕܥܶܠܰܬ ܡܶܢ ܥܒܳܪ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ. ܐܶܠܐ ܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܕܥܳܒܽܘܕܳܐ: ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ: ܘܨܰܠܡܳܐ ܘܙܺܝܘܳܐ ܕܥܳܒܽܘܕܳܐ ܣܳܡܬ ܥܰܠ ܒܪܺܝܫܳܐ܆ ܘܒܰܟܠܺܝܠܳܐ ܡܝܰܩܪܳܐ ܗܰܕܰܪܬܶܗ ܕܰܐܝܟ ܡܰܠܟܳܐ ܢܶܬܚܙܶܐ ܒܰܡܫܰܠܛܽܘܬܶܗ ܕܥܰܠ ܗܳܢܽܘܢ ܕܠܳܐ ܡܶܠܬܳܐ.

ܘܣܳܡܬ ܠܡ ܒܪܺܝܫܶܗ ܟܠܺܝܠܳܐ ܡܫܰܒܚܳܐ: ܘܚܰܝܷ̈ܐ ܫܶܐܠ ܠܳܟ ܘܝܰܗܒܬ ܠܶܗ. ܢܽܘܓܪܳܐ ܕܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ. ܘܰܐܝܟܰܢ ܡܶܫܟܚܳܐ ܕܗܳܕܶܐ ܬܶܬܢܣܶܒ ܥܰܠ ܡܰܠܟܳܐ ܕܡܶܫܬܪܶܐ ܘܒܳܛܶܠ ܫܽܘܠܛܳܢܶܗ. ܐܶܠܳܐ ܥܰܠ ܗܰܘ ܕܚܰܝ ܘܰܡܩܰܘܶܐ ܫܽܘܠܛܳܢܶܗ. ܗܳܕܶܐ ܕܶܐܬܐܡܪܰܬ. ܡܰܠܟܳܐ ܓܶܝܪ ܕܒܰܢ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܚܰܝ ܘܠܳܐ ܡܳܐܶܬ. ܒܰܕܡܽܘܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܗܰܘ ܕܥܰܒܕܶܗ ܒܨܰܠܡܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܗܳܕܶܐ ܡܶܬܝܕܰܥ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܒܨܰܠܡܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܚܰܝܳܐ. ܒܚܰܝܷ̈ܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܒܰܛܠܺܝܢ ܒܡܰܘܬܳܐ. ܠܗܳܢܳܐ ܓܶܝܪ ܡܰܘܬܳܐ ܠܐ ܠܳܒܶܟ ܠܓܰܘ ܬܰܪ̈ܥܰܘܗܝ ܟܡܺܝܪ̈ܶܐ. ܐܶܠܐ ܡܳܐ ܕܡܶܫܬܪܶܐ ܡܶܢ ܪܽܘܟܳܒܶܗ ܕܦܰܓܪܳܐ܆ ܡܶܬܚܛܶܦ ܥܰܡ ܢܰܦܫܶܗ ܘܡܶܬܕܒܰܪ ܠܰܐܬܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ ܕܠܰܝܬ ܒܗܽܘܢ ܡܰܘܬܳܐ. ܘܫܳܪܶܐ ܠܓܰܘ ܡܶܢ ܬܚܽܘܡܳܐ ܕܚܰܝܷ̈ܐ. ܘܰܡܩܰܘܶܐ ܒܓܰܘ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ. ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܕܡܶܬܦܩܶܕ ܠܫܽܘܠܳܡܳܐ ܕܢܶܦܢܶܐ ܨܶܝܕ ܪܽܘܟܳܒܳܐ ܕܦܰܓܪܳܐ ܗܰܘ ܕܶܐܫܬܒܶܩ ܡܶܢܶܗ. ܐܶܠܽܘ ܓܶܝܪ ܡܶܬܬܚܶܕ ܗܘܳܐ ܒܡܰܘܬܳܐ ܘܠܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܒܨܰܠܡܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܗܘܳܐ. ܡܺܝܬܳܐ ܓܶܝܪ ܕܢܶܗܘܶܐ ܨܰܠܡܳܐ ܠܚܰܝܳܐ܆ ܠܐ ܡܶܫܟܰܚ. ܘܢܶܚܙܶܐ ܟܡܳܐ ܡܰܘܕܰܥ. ܕܥܰܠ ܗܳܢܳܐ ܐܶܡܰܪ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܗܳܠܶܝܢ.

ܝܺܪܶܒ ܫܽܘܒܚܶܗ ܒܦܽܘܪܩܳܢܳܟ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܙܺܝܘܳܐ ܣܳܡܬ ܥܠܰܘܗܝ. ܕܠܐ ܡܳܝܽܘܬܽܘܬܳܐ ܘܠܐ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܽܘܬܳܐ. ܡܰܢܽܘ ܗܰܘ ܕܣܳܦܶܩ ܢܶܥܽܘܠ ܢܶܚܙܶܐ ܗܰܘ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܙܺܝܘܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܚܰܒܰܠ܆ ܕܣܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܕܒܰܢ܇ ܐܶܠܐ ܗܰܘ ܕܰܡܕܰܪܰܫ ܒܓܶܠܝ̈ܢܶܐ ܕܪܽܘܚܳܐ. ܘܝܳܕܰܥ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܺܐܝܬ ܠܐܝܠܶܝܢ ܕܠܐ ܡܥܰܪܙܠܺܝܢ ܥܰܡ ܒܶܣܪܳܐ. ܫܽܘܒܚܶܗ ܕܶܝܢ ܝܺܪܶܒ ܒܦܽܘܪܩܳܢܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܇ ܟܰܕ ܐܶܬܓܠܺܝ ܒܰܒܣܰܪ ܗܳܕܶܐ ܡܰܘܕܰܥ. ܡܶܛܽܠ ܠܰܡ ܕܒܰܚܙܳܬܳܐ ܠܥܺܝܢ ܡܰܠܐܟܷ̈ܐ ܘܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܝܰܩܰܪܬܳܝܗܝ ܠܒܶܣܪܳܐ ܕܺܝܠܰܢ. ܒܗܳܝ ܕܰܫܩܰܠܬ ܦܰܓܪܳܐ ܘܰܗܘܰܝܬ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡܶܢ ܐܰܢܬܬܳܐ. ܐܰܘܪܶܒܬܳܝܗܝ ܐܳܦ ܠܗܰܘܢܳܐ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܚܰܝܶܕܬܳܝܗܝ ܥܰܡ ܢܰܦܫܳܐ ܡܠܺܝܠܬܳܐ. ܘܺܝܪܶܒ ܘܶܐܬܝܰܩܰܪ ܒܦܽܘܪܩܳܢܳܟ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬܚܰܠܰܛ ܘܶܐܫܬܘܺܝ ܠܚܽܘܠܛܳܢܳܐ ܠܐ ܡܶܬܦܰܪܫܳܢܳܐ ܕܥܰܡܳܟ. ܘܒܳܟ ܡܶܟܺܝܠ ܐܶܬܚܰܪܰܪ ܡܶܢ ܠܰܘܛܬܳܐ ܕܰܥܒܳܪ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ.

ܡܶܛܠ ܕܰܥܒܰܕܬܳܝܗܝ ܒܽܘܪܟܬܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ. ܘܚܰܕܺܝܬܳܝܗܝ ܒܚܰܕܽܘܬܶܗ ܕܦܰܪܨܽܘܦܳܟ: ܡܶܛܠ ܕܡܰܠܟܳܐ ܡܣܰܒܰܪ ܒܡܳܪܝܳܐ. ܗܳܢܳܐ ܠܰܡ ܠܰܘ ܕܠܺܝܠܳܐܝܬ ܢܳܦܶܠ ܡܶܢ ܣܰܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܠܰܘ ܐܰܝܟ ܢܰܦܫܳܐ ܕܒܰܙܒܰܢ ܡܶܬܕܰܒܪܳܐ ܠܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܶܗ ܕܦܰܓܪܳܐ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܗܰܘܢܳܐ ܢܳܦܶܠ ܡܶܢ ܣܰܒܪܶܗ܇ ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܟ ܠܳܐ ܡܶܨܛܰܠܝܳܢܳܐ ܩܳܐܶܡ ܠܽܘܩܒܰܠ ܚܺܐܦܶܝ̈ܗ̇ ܕܢܰܦܫܳܐ ܘܡܰܟܶܣ ܠܳܗ̇. ܘܕܳܐܶܢ ܥܰܡܳܗ̇ ܟܰܕ ܠܐ ܡܒܰܣܰܪ. ܘܥܳܒܶܕ ܠܳܗ̇ ܕܬܶܬܘܶܐ ܡܳܐ ܕܓܰܡܪܰܬ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܕܦܰܓܪܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܚܙܺܝ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܒܶܗ ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܥܰܠ ܕܡܶܬܕܒܰܪ ܒܰܩܛܺܝܪܳܐ ܡܶܢ ܚܺܐܦܳܐ ܕܒܶܣܪܳܐ. ܘܡܶܬܬܙܺܝܥ ܡܶܢ ܫܰܠܡܽܘܬܳܗ̇ ܕܢܰܦܫܳܐ ܕܰܠܘܳܬ ܒܺܝܫܬܳܐ. ܘܣܳܡܶܟ ܠܶܗ ܪܽܘܚܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܘܳܐܡܰܪ.

ܘܰܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܕܰܡܪܰܝܡܳܐ ܠܐ ܢܶܬܬܙܺܝܥ. ܘܠܐ ܢܶܬܪܗܶܒ. ܩܰܘܳܐ ܒܰܬܘܳܬܳܐ. ܐܰܟܶܣ܆ ܟܰܘܶܢ܆ ܡܰܪܬܶܐ ܚܰܘܳܐ ܐܰܝܟ ܨܰܠܡܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܛܢܳܢܳܐ ܚܰܪܺܝܦܳܐ. ܟܐܺܝ ܒܣܳܢܱ̈ܐܝܟ. ܟܰܕ

ܬܶܫܟܰܚ ܐܺܝܕܳܟ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܒܥܶܠܕܒܴ̈ܒܰܝܟ. ܘܝܰܡܺܝܢܳܟ ܬܶܫܟܰܚ ܠܣܳܢܱ̈ܐܝܟ. ܡܳܐ ܕܶܝܢ ܕܝܰܡܺܝܢܳܐ ܘܣܶܡܳܠܳܐ ܡܶܬܟܰܬܫܺܝܢ ܫܰܘܝܳܐܝܬ ܠܽܘܩܒܰܠ ܗܳܢܽܘܢ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܶܐ ܕܢܰܦܫܰܢ܆ ܙܳܟܽܘܬܳܐ ܡܫܰܡܠܰܝܬܳܐ ܙܳܟܶܝܢܰܢ. ܘܡܳܢܳܐ ܐܶܡܰܪ: ܐܶܢܳܐ ܣܶܡܳܠܐ. ܕܗܰܘ ܕܶܐܬܢܰܒܺܝ ܠܳܐ ܐܺܝܬ ܫܡܳܐ ܕܣܶܡܳܠܳܐ ܘܠܳܐ ܝܰܡܺܝܢܳܐ. ܐܺܝܕܳܟ ܓܶܝܪ ܐܶܡܰܪ ܕܡܶܫܟܚܳܐ ܠܰܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܶܐ. ܫܰܦܺܝܪ ܠܳܐ ܐܶܡܰܪ ܣܶܡܳܠܳܐ܆ ܐܶܠܐ ܐܺܝܕܳܐ. ܡܳܐ ܓܶܝܪ ܕܡܶܬܚܙܶܐ ܦܰܓܪܳܐ ܒܕܰܟܝܽܘܬܳܐ܆ ܠܰܘ ܣܶܡܳܠܰܐ ܗܘ ܡܶܟܺܝܠ. ܐܶܠܳܐ ܐܺܝܕܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܡܶܫܟܚܳܐ ܗܳܝ ܐܺܝܕܳܟ ܠܰܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝܟ. ܐܳܦ ܝܰܡܺܝܢܳܟ ܬܶܫܟܰܚ ܠܣܳܢܱ̈ܐܝܟ.

ܬܶܥܒܶܕ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܝܟ ܬܰܢܽܘܪܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܠܙܰܒܢܳܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ. ܙܰܒܢܳܐ ܕܶܝܢ ܕܪܽܘܓܙܳܐ ܠܙܰܒܢܳܐ ܕܕܺܝܢܳܐ ܡܫܰܡܰܗ. ܬܰܡܳܢ ܓܶܝܪ ܡܰܘܩܶܕ ܡܳܪܝܳܐ ܠܰܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܘܗܝ ܕܨܰܠܡܶܗ ܒܪܽܘܓܙܶܗ.

ܡܳܪܝܳܐ ܒܪܽܘܓܙܶܗ ܢܰܘܩܶܕ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܬܶܐܟܽܘܠ ‌ܐܶܢܽܘܢ ܢܽܘܪܳܐ. ܗܳܝ ܕܰܡܛܰܝܒܳܐ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܠܳܐܟܶܠܩܰܪܨܳܐ ܘܰܠܡܰܠܐܟܰܘ̈ܗܝ. ܘܬܰܡܳܢ ܡܰܘܦܶܝܢ ܥܽܘܬܳܕ̈ܐ ܕܥܰܘܠܳܐ ܘܙܰܪܥܳܐ ܕܰܐܒܕܳܢܳܐ ܕܰܙܪܰܥܘ ܒܝܰܕ ܢܶܟܠܗܽܘܢ ܒܠܶܒܱ̈ܘܳܬܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܘܶܐܒܰܕܘ ܙܳܪ̈ܽܘܥܶܐ ܡܶܢ ܢܰܦܫܳܐ ܒܳܒܶܝܠ܆ ܘܳܐܚܶܕ ܡܰܓܠܳܐ ܒܙܰܒܢܳܐ ܕܰܚܨܳܕܳܐ (ܐܪܡܝܐ ܢܢ: ܝܘ). ܘܰܐܝܟ ܡܶܠܬܳܐ ܢܒܺܝܳܝܬܳܐ ܕܶܐܡܪܰܬ. ܘܠܳܐ ܬܽܘܒ ܡܶܬܚܰܙܝܳܐ ܡܰܦܪܝܳܢܽܘܬܗܽܘܢ ܢܽܘܟܪܳܝܬܳܐ ܕܰܛܪ̈ܽܘܢܶܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܡܰܪ ܢܒܺܝܳܐ ܓܰܠܝܳܐܝܬ:

ܘܦܺܐܪ̈ܰܝܗܘܢ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܬܰܘܒܶܕ: ܘܙܰܪܥܗܽܘܢ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܘܒܰܡܨܺܝܕܬܳܐ ܕܥܰܬܶܕܘ ܠܡܶܛܡܰܪ ܢܶܬܬܰܚܕܽܘܢ. ܘܰܐܟܡܳܐ ܕܶܐܬܚܰܫܰܒܘ ܠܡܶܥܒܰܕ܆ ܢܶܗܘܶܐ ܠܗܽܘܢ ܒܕܺܝܢܳܐ ܟܺܐܢܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ.

ܡܶܛܽܠ ܕܰܨܠܰܘ ܥܠܰܝܟ ܒܺܝܫܬܳܐ. ܘܰܒܥܰܘ ܕܢܶܫܕܽܘܢܳܢܝ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܕܓܰܢܰܬ ܚܰܝܷ̈ܐ. ܘܰܣܒܰܪܘ ܕܳܐܦ ܠܺܝ ܢܶܥܒܕܽܘܢ ܡܳܪܘܕܳܐ ܐܰܟܡܳܐ ܕܗܶܢܽܘܢ ܗ̣ܘܰܘ ܡܳܪ̈ܽܘܕܶܐ. ܘܰܪܢܰܘ ܕܢܶܥܒܕܽܘܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܰܐܠܗܳܐ.

ܘܶܐܬܚܰܫܰܒܘ ܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܘܠܳܐ ܐܶܬܡܨܺܝܘ ܚܰܝܠܐ. ܡܶܛܠܗܳܢܳܐ ܐܰܝܟ ܥܒܳܕ ܐܺܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܬܰܗܦܶܟ ܠܗܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܬܶܫܕܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܪܳܡܽܘܬܳܐ ܕܩܳܝܡܺܝܢ ܒܳܗ̇.

ܘܰܬܣܺܝܡ ܒܗܽܘܢ ܟܽܘܬܡܳܐ: ܘܛܘܝܳܒܳܟ ܬܰܬܩܶܢ ܥܰܠ ܦܰܪ̈ܨܽܘܦܰܝܗܽܘܢ. ܗܰܘ ܛܽܘܝܳܒܳܐ ܕܬܰܫܢܺܝܩܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ. ܘܗܰܘ ܠܽܘܚܳܡܳܐ ܕܛܰܝܶܒܬ ܠܓܽܘܡܳܕܳܐ ܕܡܰܪܳܚܽܘܬܗܽܘܢ ܐܰܗܦܶܟ ܥܠܰܝܗܽܘܢ.

ܘܶܐܬܬܪܺܝܡ ܡܳܪܝܳܐ ܒܥܽܘܫܢܳܟ. ܘܫܰܦܶܠ ܩܰܪܢܳܐ ܡܫܰܩܰܠܬܳܐ ܕܶܐܬܬܪܝܡܰܬ ܥܰܠ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܒܟܽܠܙܒܰܢ. ܘܰܚܢܰܢ ܥܰܡܳܟ ܦܪ̈ܺܝܩܰܝ ܒܓܰܢܒܳܪܽܘܬܳܟ ܘܓܳܠܘܬܳܐ ܕܰܐܦܢܺܝ ܕܪܳܥܳܟ ܡܶܢ ܫܽܘܥܒܳܕܶܗ ܕܡܳܪܽܘܕܳܐ.

ܢܙܰܡܰܪ ܘܰܢܫܰܒܰܚ ܓܰܢܒܳܪܽܘܬܳܟ. ܐܶܢ ܐܢܳܫ ܟܰܕ ܩܳܪܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܥܰܠ ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ ܗܳܢܳܐ܆ ܣܳܒܰܪ ܕܠܰܘ ܐܰܝܟ ܕܶܐܬܒܰܚܰܢ̈ܝ ܐܳܦ ܐܶܬܟܬܶܒ̈ܝ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܰܘܺܝܕ ܡܰܠܟܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܐܰܡܺܝܪ̈ܳܢ. ܘܠܰܘ ܐܰܝܟ ܕܶܐܬܚܙܺܝ ܠܰܢ ܒܝܰܕ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܓܳܠܶܐ ܥܰܡܺܝ̈ܩܳܬܶܗ ܠܪ̈ܳܚܡܰܘܗܝ. ܢܶܕܰܥ ܕܠܰܘ ܪ̈ܽܘܚܳܢܝܳܬܳܐ ܚܳܫܶܒ ܠܗܶܝܢ ܠܡܷ̈ܠܶܐ ܗܳܠܶܝܢ܆ ܐܶܠܳܐ ܦܰܓܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ. ܘܡܶܕܶܡ ܝܰܬܺܝܪܳܐ ܠܳܐ ܫܳܒܶܩ ܠܳܗ̇ ܠܢܰܦܫܳܐ ܕܬܶܬܪܰܥܶܐ. ܐܶܠܐ ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܡܶܢ ܠܒܰܪ ܫܳܡܥܳܐ. ܚܢܰܢ ܕܶܝܢ ܟܰܕ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܬܪܰܥܺܝܢܰܢ ܒܝܰܕ ܡܳܪܢ ܘܰܐܟܬܶܒܢܰܢ܆ ܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܠܗܰܘ ܕܰܐܢܗܰܪ ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܕܠܶܒܰܢ ܘܰܒܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܚܰܟܡܰܢ ܐܰܡܺܝܢ܀

ܡܙܡܘܪܐ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܪܝܢ

ܡܰܘܕܰܥ ܥܰܠ ܚܰܫܰܘ̈ܗܝ ܠܐ ܥܕܺܝ̈ܠܶܐ ܕܥܰܡܰܢܽܘܐܝܠ: ܘܥܰܠ ܦܽܘܢܳܝܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܰܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܳܐ.

ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܓܠܳܐ ܥܰܡܺܝ̈ܩܳܬܳܗ̇ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ ܗܰܘ ܕܒܰܕܶܩ ܐܪ̈ܳܙܶܐ ܠܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ܆ ܘܰܐܘܕܰܥ ܠܚܰܙܳܝܷ̈ܐ ܡܶܕܶܡ ܕܶܐܬܪܰܥܺܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܥܰܠ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܕܒܶܝܬ ܐܳܕܳܡ. ܘܬܽܘܒ ܒܕܰܘܺܝܕ ܫܦܺܝܥܽܘܬ ܐܪ̈ܳܙܶܐ ܓܠܳܐ ܘܚܰܘܺܝ ܢܰܗܺܝܪܳܐܺܝܬ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܗܽܘ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܕܰܘܺܝܕ ܢܰܦܫܳܐ ܚܳܫܽܘܫܬܳܐ ܘܡܰܪܓܫܳܢܺܝܬܳܐ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܠܶܗ. ܘܪܰܘܪܒܳܐܝܬ ܡܦܰܫܶܩ ܠܶܗ ܠܐܪܳܙܳܐ܇ ܕܠܰܘ ܗܳܕܶܐ ܒܰܠܚܽܘܕ܆ ܐܶܠܐ ܟܰܕ ܡܚܰܘܶܐ ܐܶܒܠܐ ܘܚܰܫܳܐ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܥܰܠ ܡܶܫܬܰܒܩܳܢܽܘܬܳܐ ܕܓܶܢܣܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܡܶܢ ܒܛܺܝܠܽܘܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ. ܘܠܰܘ ܡܶܢ ܚܰܫܷ̈ܐ ܡܫܰܪܶܐ ܕܰܢܡܰܠܶܠ܆ ܗܳܠܶܝܢ ܡܳܪ̈ܳܢܳܝܶܐ ܘܦܳܪ̈ܽܘܩܳܝܶܐ ܕܰܐܪܓܶܫ ܒܓܶܠܝܳܢܗܽܘܢ. ܐܶܠܐ ܡܶܢ ܡܶܫܬܰܒܩܳܢܽܘܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܗܘܳܬ ܥܶܠܬܳܐ܆ ܘܰܐܝܟ ܐܰܝܢܳܐ ܕܣܰܓܝ ܐܰܒܺܝܠ ܥܰܠ ܡܰܦܽܘܠܬܳܐ ܘܥܰܠ ܡܶܫܬܰܒܩܳܢܽܘܬܳܐ ܘܡܶܬܪܰܚܩܳܢܽܘܬܳܐ܆ ܒܩܳܠܳܐ ܕܰܡܠܶܐ ܟܰܪܝܽܘܬܳܐ ܘܬܶܢܚܴ̈ܬܳܐ ܡܶܢ ܥܰܡܺܝܩܽܘܬ ܚܰܫܳܐ ܕܰܐܓܰܪ ܘܰܐܘܚܰܪ ܐܳܡܰܪ.

ܐܰܠܗܝ ܐܰܠܗܝ ܠܡܳܢܳܐ ܫܒܰܩܬܳܢܝ. ܘܰܐܪܚܶܩܬ ܡܶܢܝ ܦܽܘܪܩܳܢܝ ܒܡܷ̈ܠܐ ܕܣܰܟ̈ܠܘܳܬܝ. ܠܰܘ ܚܛܺܝܬܳܐ ܛܥܳܐ ܘܰܡܫܰܐܶܠ܇ ܕܡܶܛܠܡܳܢܳܐ ܐܶܫܬܒܶܩ ܓܶܢܣܳܐ ܐܢܳܫܳܝܳܐ. ܘܠܰܘ ܒܗܰܘ ܕܰܐܝܬܺܝ ܡܣܳܡ ܒܪܺܝܫܳܐ ܡܶܬܥܕܶܠ. ܘܰܐܝܟ ܚܰܣܺܝܪܳܐ ܪܳܫܶܐ ܠܕܰܝܳܢܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܗܰܘ ܕܡܶܕܶܡ ܕܠܐ ܟܺܐܝܢ ܦܣܰܩ ܥܰܠ ‌ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܥܒܰܪܘ ܦܽܘܩܕܳܢܶܗ. ܐܶܠܐ ܟܰܕ ܐܰܪܓܶܫ ܒܚܰܫܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܕܒܶܗ ܡܶܬܓܡܰܪ ܦܽܘܪܩܳܢܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ. ܘܒܶܗ ܒܳܛܠܳܐ ܐܰܦܽܘܦܰܣܺܝܣ ܕܰܐܦܩܰܬ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܥܰܠ ܡܰܣܟ̈ܠܳܢܶܐ. ܡܦܺܝܣ ܗܘܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܘܳܐܡܰܪ: ܕܡܶܛܽܠܡܳܢܳܐ ܗܘܳܬ ܬܰܘܚܰܪܬܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܢܳܐ ܠܦܽܘܪܩܳܢܰܢ. ܘܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܒܟܽܠܶܗ ܗܳܢܳܐ ܪܽܘܚܩܳܐ ܢܰܓܺܝܪܳܐ ܣܳܡܬ ܐܶܢܽܘܢ ܠܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܒܰܓܠܺܝܙܽܘܬܳܐ ܗܳܝ ܕܡܶܢܳܟ. ܘܰܐܝܕܳܐ ܗ̱ܝ ܥܶܠܬܳܐ ܕܡܶܛܽܠܳܬܳܗ̇ ܐܶܫܬܒܶܩ ܐܳܡܰܪ. ܐܰܪܚܶܩܬ ܠܰܡ ܡܶܢܝ ܦܽܘܪܩܳܢܝ̱ ܒܡܷ̈ܠܶܐ ܕܣܰܟ̈ܠܘܳܬܝ. ܒܪܰܡ ܘܠܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܫܶܬܩܰܬ ܩܰܪܢܳܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܬܰܙܥܶܩ ܘܬܶܫܰܐܠ ܒܬܰܪܥܳܐ ܕܦܳܪܽܘܩܳܐ. ܘܬܶܒܥܶܐ ܡܶܬܦܰܨܝܳܢܽܘܬܳܐ. ܐܶܠܐ ܓܳܥܶܝܢ ܗܘܰܘ ܒܠܺܠܝܳܐ ܘܒܺܐܝܡܳܡܳܐ ܕܢܶܬܥܢܽܘܢ. ܘܕܳܡܝܳܐ ܒܰܪܬ ܩܳܠܶܗ ܕܰܡܙܰܡܪܳܢܳܐ ܕܳܐܡܰܪ:

ܐܰܠܗܝ ܐܶܩܪܶܝܟ ܒܺܐܝܡܳܡܳܐ ܘܠܐ ܬܶܥܢܶܝܢܝ̱. ܘܰܒܠܺܠܝܳܐ ܘܠܐ ܬܟܰܬܰܪ ܠܺܝ. ܚܙܺܝ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܡܰܣܗܶܕ: ܕܠܐ ܫܠܺܝܘ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܡܶܢ ܕܩܳܪܶܝܢ ܠܶܗ ܒܺܐܝܡܳܡܳܐ ܘܰܒܠܺܠܝܳܐ: ܘܢܳܩܫܺܝܢ ܒܬܰܪܥܳܐ ܕܰܐܠܗܳܐ܆ ܕܢܶܫܡܰܥ ܐܶܢܽܘܢ ܘܰܢܚܰܘܶܐ ܦܽܘܪܩܳܢܗܽܘܢ ܒܝܰܘ̈ܡܰܝܗܽܘܢ. ܘܠܰܘ ܐܰܝܟ ܕܰܠܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܐܢܳܫܳܝܳܐ ܚܳܝܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܘܰܡܣܰܟܶܝܢ ܠܶܗ܆ ܐܶܠܳܐ ܟܰܕ ܝܳܕܥܺܝܢ ܠܗܰܘ ܕܡܶܬܓܠܶܐ ܕܩܰܕܺܝܫܰܐ ܗܘ ܡܶܢ ܥܳܠܰܡ. ܘܰܒܫܽܘܒܚܶܗ ܝܳܬܶܒ ܗܘܳܐ ܝܣܪܳܐܶܝܠ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܡܰܘܕܶܐ ܡܙܰܡܪܳܢܳܐ ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܦܽܘܡܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܕܡܰܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܘܳܐܡܰܪ.

ܐܰܢܬ ܩܰܕܺܝܫ ܘܝܳܬܶܒ ܒܫܽܘܒܚܳܟ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܒܟ ܣܰܒܰܪܘ ܐܰܒܴ̈ܗܰܝ: ܣܰܒܰܪܘ ܒܳܟ ܘܦܰܨܺܝܬ ܐܶܢܽܘܢ. ܠܘܳܬܳܟ ܓܥܰܘ ܘܶܐܬܦܰܨܺܝܘ: ܒܳܟ ܣܰܒܰܪܘ ܘܠܐ ܒܗܶܬܘ. ܫܰܦܺܝܪܳܐ ܓܶܝܪ ܡܰܘܕܝܳܢܽܘܬܳܐ ܕܣܳܒܷ̈ܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܒܶܝܬ ܐܰܒܪܳܗܳܡ. ܐܳܡܰܪ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܕܰܘܺܝܕ ܘܰܐܣܗܶܕ ܥܠܰܝܗܽܘܢ. ܕܰܒܡܶܠܬܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܡܣܰܒܪܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܘܠܶܗ ܝܳܕܥܺܝܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܰܠܘܳܬܶܗ ܓܳܥܶܝܢ ܗܘܰܘ ܒܽܐܘ̈ܠܨܳܢܰܝܗܽܘܢ. ܕܳܡܶܐ ܕܚܰܘܺܝ ܕܗܳܠܶܝܢ ܕܰܗܘܰܘ ܐܰܒܳܗܷ̈ܐ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܠܥܳܠܡܳܐ. ܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܓܳܥܶܝܢ ܗܘܰܘ. ܘܡܶܫܬܰܘܙܒܺܝܢ ܡܶܢ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝܗܽܘܢ. ܘܢܰܫܪܽܘܢ ܕܰܐܠܳܗܰܐ ܗܘ ܕܰܐܒܳܗܴ̈ܬܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܘܰܢܗܰܝܡܢܽܘܢ ܒܶܗ. ܘܠܰܘ ܡܶܢ ܕܽܘܡܝܳܐ ܪܰܒܳܐ ܡܰܝܬܶܐ ܠܗܽܘܢ ܥܠܰܘܗܝ ܣܳܗܕܽܘܬܳܐ. ܘܠܰܘ ܡܶܢ ܓܰܘ ܢܽܘܪܳܐ ܕܫܰܪܝܳܐ ܒܣܰܢܝܳܐ ܡܰܫܡܰܥ ܩܳܠܳܐ ܕܰܥܠܰܘܗܝ. ܐܶܠܐ ܡܶܢ ܬܰܚܘܺܝܬܳܐ ܡܡܰܟܰܟܬܳܐ. ܘܡܶܢ ܚܙܳܬܳܐ ܕܒܰܣܝܳܐ ܘܫܺܝܛܳܐ. ܘܠܰܘ ܐܰܝܟ ܐܰܪܝܳܐ ܕܰܕܚܺܝܠ. ܘܠܐ ܐܰܝܟ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܕܥܰܙܺܝܙ. ܐܶܠܐ ܡܶܢ ܬܰܘܠܥܳܐ ܡܫܰܪܶܐ ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܡܰܦܩܳܢܳܐ ܕܓܶܠܝܳܢܳܐ ܕܡܶܬܒܰܪܢܫܳܢܽܘܬܶܗ.

ܐܶܢܳܐ ܠܡ ܬܰܘܠܥܳܐ ܐܢܳܐ ܘܠܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܗܳܕܶܐ ܡܶܠܬܳܐ ܠܰܘ ܡܶܢ ܢܒܺܝܳܐ ܫܳܡܥܺܝܢܰܢ ܠܳܗ̇. ܥܕܰܡܳܐ ܓܶܝܪ ܠܗܳܢܳܐ ܦܶܬܓܳܡܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܡܡܰܠܶܠ ܗܘܳܐ ܒܰܢܒܺܝܳܐ. ܗܳܫܳܐ ܕܶܝܢ ܠܰܘ ܪܽܘܚܳܐ ܘܠܐ ܢܒܺܝܳܐ. ܐܶܠܐ ܗܽܘ ܡܶܠܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܶܡܰܪ ܥܰܠ ܢܰܦܫܶܗ܆ ܕܬܰܘܠܥܳܐ ܐܢܳܐ ܘܠܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܬܰܘܠܥܳܐ ܕܶܝܢ ܠܰܘ ܡܶܛܠ ܗܳܝ ܕܡܶܢ ܣܰܪܝܽܘܬܳܐ ܕܦܰܓܪ̈ܶܐ ܕܰܫܪܶܟܘ ܠܰܚܒܳܠܳܐ ܢܳܦܩܳܐ ܡܶܢ ܥܶܠܰܬ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܽܘܬܳܐ ܘܣܰܪܝܽܘܬܳܐ. ܐܶܠܐ ܐܶܢ ܨܳܒܶܐ ܐܰܢܬ ܢܰܓܰܪ ܠܘܳܬ ܡܶܠܬܳܐ ܩܰܠܺܝܠ ܥܶܕܳܢܳܐ܆ ܘܡܶܫܟܚܺܝܢܰܢ ܕܣܰܓܺܝ ܠܳܚܶܡ ܟܽܘܢܳܝܳܐ ܗܳܢܳܐ ܠܗܰܘ ܣܽܘܥܪܳܢܳܐ ܕܡܶܬܒܰܪܢܫܳܢܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܘܦܳܪܘܩܰܢ. ܬܪܶܝܢ ܕܶܝܢ ܢܺܝ̈ܫܶܐ ܐܺܝܬ ܠܰܢ ܕܰܢܚܰܘܶܐ܆ ܥܰܠ ܟܽܘܢܳܝܳܐ ܕܬܰܘܠܥܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܶܐܡܰܪ ܡܶܠܬܳܐ ܒܰܢܒܺܝܳܐ܆ ܕܬܰܘܠܥܳܐ ܐܢܳܐ ܘܠܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܬܰܘܠܥܳܐ ܩܳܪܶܐ ܢܰܦܫܶܗ ܟܰܕ ܡܚܰܘܶܐ ܒܝܰܕ ܗܳܕܶܐ܆ ܕܡܶܢܶܗ ܕܫܽܘܪܳܝܳܐ ܕܓܶܠܝܳܢܶܗ܆ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܐܶܬܕܰܡܺܝ. ܒܗܳܝ ܕܗܳܢܰܘ ܛܶܟܣܳܐ ܕܟܽܠ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܥܳܐܶܠ ܠܥܳܠܡܳܐ. ܡܳܐ ܕܰܡܫܰܪܶܐ ܕܢܶܬܒܛܶܢ܆ ܕܡܽܘܬܳܐ ܠܽܘܩܕܰܡ ܕܬܰܘܠܥܳܐ ܢܳܣܶܒ ܒܫܽܘܪܳܝܶܗ. ܡܳܐ ܓܶܝܪ ܕܰܢܦܰܠ ܙܰܪܥܳܐ ܒܓܰܘ ܡܰܪܒܥܳܐ. ܗܰܘ ܕܰܟܝܳܢܳܐܝܬ ܐܝܬܰܘܗܝ ܚܶܘܳܪܳܐ܆ ܗܳܝܕܶܝܢ ܡܩܰܒܶܠ ܚܽܘܠܛܳܢܳܐ ܡܶܢ ܡܰܪܒܥܳܐ ܕܡܳܐ. ܘܡܳܐ ܕܶܝܢ ܕܶܐܬܚܰܝܰܕܘ ܠܰܚ̈ܕܳܕܶܐ ܘܰܗܘܰܘ ܚܰܕ܆ ܘܒܶܗ ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܡܶܬܢܰܦܚܳܐ ܒܶܗ ܢܰܦܫܳܐ. ܠܰܘ ܡܪܰܟܒܳܐ ܒܗܰܕ̈ܡܶܐ ܡܶܬܦܰܪ̈ܫܳܢܶܐ ܡܶܬܩܰܝܰܡ ܡܶܢܶܗ ܒܫܽܘܪܳܝܳܐ. ܢܰܦܫܳܐ ܒܳܗ̇ ܒܫܳܥܬܳܐ ܡܩܰܒܶܠ. ܘܥܰܠܗܳܕܶܐ ܫܳܩܶܠ ܬܰܘܠܥܳܐ ܕܽܘܡܝܳܐ ܕܬܰܘܠܥܳܐ ܚܶܘܳܪܬܳܐ ܕܪ̈ܰܚܫܳܐ. ܘܰܡܫܰܪܶܐ ܡܶܟܺܝܠ ܕܢܶܬܩܰܝܰܡ ܒܚܰܝܽܘܬܳܐ. ܘܰܠܓܰܘ ܡܶܢ ܫܽܘܪܺܝܩܳܐ ܒܰܪܳܝܬܳܐ ܘܬܰܘܠܥܳܢܺܝܬܳܐ ܡܶܬܪܰܟܰܒ ܘܡܶܬܩܰܝܰܡ ܒܓܰܘܳܗ̇ ܒܗܰܕܳܡܷ̈ܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܐܰܪܒܥܺܝܢ. ܘܡܶܢ ܕܶܝܢ ܕܰܡܠܰܘ ܠܶܗ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ܆ ܥܳܒܰܪ ܠܶܗ ܡܶܟܺܝܠ ܡܶܢ ܕܡܽܘܬܳܐ ܕܬܰܘܠܥܳܐ ܒܗܳܝ ܕܡܶܬܓܡܰܪ ܒܪܽܘܟܳܒܳܐ ܕܗܰܕܳܡܷ̈ܐ ܡܦܰܪ̈ܫܶܐ. ܘܥܰܡܶܗ ܫܳܩܠܳܐ ܬܰܪܒܺܝܬܳܐ ܐܳܦ ܫܽܘܪܺܝܩܳܐ ܬܰܘܠܥܳܢܺܝܬܳܐ ܘܰܡܫܰܪܝܳܐ ܡܶܟܺܝܠ ܕܬܶܗܘܶܐ ܠܳܗ̇ ܒܓܰܘ ܡܰܪܒܥܳܐ ܫܠܺܝܬܳܐ. ܘܰܥܠܰܘܗܝ ܡܩܰܘܝܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕܡܰܘܠܳܕܶܗ܇ ܘܗܺܝ ܢܳܛܪܳܐ ܢܫܰܡܬܶܗ. ܘܰܒܓܰܘ ܟܰܪܣܳܐ ܠܳܐ ܢܶܬܢܟܶܐ. ܘܥܰܡܶܗ ܓܶܝܪ ܢܳܦܩܳܐ. ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܫܳܒܶܩ ܠܳܗ̇ ܥܽܘܠܳܐ ܡܳܐ ܕܡܶܬܺܝܠܶܕ. ܘܰܡܫܰܪܶܐ ܕܰܢܩܰܒܶܠ ܚܰܝܷ̈ܐ ܐܢܳܫܳܝܷ̈ܐ. ܠܗܳܢܳܐ ܕܗܳܘܶܐ ܡܶܢܶܗ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܚܰܘܺܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܶܐܬܢܰܚܰܬ ܟܰܕ ܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ܆ ܡܶܛܠ ܕܠܳܐ ܢܶܡܢܶܝܘܗܝ ܡܶܢ ܙܽܘܘܳܓܳܐ܆ ܘܢܰܣܒܰܪ ܕܥܰܠ ܕܰܗܘܳܐ ܡܶܢܰܢ ܘܒܰܕܡܽܘܬܰܢ܆ ܐܳܦ ܡܶܢ ܙܰܪܥܳܐ ܕܙܽܘܘܳܓܳܐ ܫܶܘܚܰܬ ܡܰܘܥܺܝܬܶܗ܆ ܒܳܗ̇ ܒܰܕܡܽܘܬܳܐ ܐܶܡܰܪ: ܕܬܰܘܠܥܳܐ ܡܰܢ ܗܳܘܶܐ ܐܢܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܠܰܘ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܠܰܘ ܓܰܒܪܳܐ ܗܘܳܐ ܥܶܠܬܳܐ ܕܒܰܛܢܳܐ ܕܺܝܠܝ ܕܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܦܰܫܶܩ ܕܶܝܢ ܘܛܳܒ ܢܰܗܺܝܪܳܐܝܬ. ܒܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ: ܕܬܰܘܠܥܳܐ ܐܢܳܐ ܘܠܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܙܳܕܶܩ ܕܶܝܢ ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܕܰܐܝܕܳܐ ܬܰܘܠܥܳܐ ܢܳܒܥܳܐ ܘܫܳܘܚܳܐ ܕܠܳܐ ܙܽܘܘܳܓܳܐ. ܘܳܐܦ ܗܳܕܶܐ ܦܫܺܝܩܳܐܝܺܬ ܡܚܰܘܶܐ ܐܢܳܐ. ܦܳܪܰܚܬܳܐ ܚܕܳܐ ܕܡܶܬܩܰܪܝܳܐ ܦܽܘܢܺܝܟܳܘܣ ܗܳܕܶܐ ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܕܰܥܕܰܡܳܐ ܠܚܰܡܶܫܡܳܐܐ ܫܢܺܝ̈ܢ ܚܳܝܳܐ. ܘܡܶܫܬܰܟܚܳܐ ܒܰܐܬܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܕܗܶܢܕܘܴ̈ܝܶܐ. ܗܳܕܶܐ ܕܶܝܢ ܡܳܐ ܕܩܳܪܶܐ ܠܳܗ̇ ܙܰܒܢܳܐ ܕܰܬܫܰܢܶܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܚܰܝܷ̈ܐ܆ ܐܳܬܝܳܐ ܠܗܺܝܠܺܝܦܳܘܣ ܕܺܐܝܬ ܒܡܶܨܪܶܝܢ܆ ܘܚܳܙܶܐ ܠܳܗ̇ ܟܳܗܢܳܐ ܕܬܰܡܳܢ. ܘܝܳܕܰܥ ܗܘܳܐ ܠܗ ܕܝܢ ܠܐܪܳܙܳܐ. ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪܟܶܢ ܦܳܪܚܳܐ ܗܘܳܬ܆ ܘܰܡܫܰܢܝܳܐ ܠܛܽܘܪܳܐ ܕܡܶܬܩܪܶܐ ܕܠܶܒܢܳܢ. ܘܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܦܳܪܚܳܐ ܒܛܺܝܠܳܐܝܬ ܘܰܡܟܰܢܫܳܐ ܥܶܩܳܪ̈ܶܐ ܒܰܣܺܝ̈ܡܶܐ ܘܡܳܠܝܳܐ ܓܶܦܶܝ̈ܗ̇. ܟܳܗܢܳܐ ܕܶܝܢ ܥܰܕ ܐܳܬܝܳܐ ܡܳܠܶܐ ܗܘܳܐ ܠܳܗ̇ ܥܠܳܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܒܢܳܐ ܗܘܳܐ ܩܰܝ̈ܣܶܐ ܕܟܰܪܡܳܐ. ܘܡܳܐ ܕܶܐܬܳܬ ܦܳܪܰܚܬܳܐ ܗܳܝ܆ ܘܶܐܫܟܚܰܬ ܥܠܳܬܳܐ ܟܰܕ ܒܰܢܝܳܐ ܘܡܰܠܝܳܐ ܩܰܝ̈ܣܶܐ: ܘܪܳܒܥܳܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢܳܗ̇: ܘܩܳܕܚܳܐ ܢܽܘܪܳܐ ܡܶܢ ܥܠܳܬܳܐ ܕܡܶܫܬܰܓܪܳܐ ܒܚܰܡܺܝܡܽܘܬܳܐ ܕܓܶܦܶܝ̈ܗ̇ ܕܦܽܘܢܺܝܟܳܘܣ ܘܝܳܩܕܳܐ ܗܳܝ ܥܠܳܬܳܐ. ܘܰܒܝܰܘܡܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܐܳܬܶܐ ܟܳܗܢܳܐ ܘܰܡܦܰܠܶܐ ܠܶܗ ܠܩܶܛܡܳܐ ܗܰܘ ܕܦܳܪܰܚܬܳܐ: ܘܡܶܫܟܰܚ ܒܶܗ ܬܰܘܠܥܳܐ ܕܪ̈ܰܚܫܳܐ ܡܶܢ ܩܶܛܡܳܐ. ܘܰܒܝܰܘܡܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܡܶܫܟܰܚ ܠܳܗ̇ ܦܳܪܰܚܬܳܐ ܚܶܘܳܪܬܳܐ ܘܰܡܫܰܡܠܰܝܬܳܐ ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܝܶܩܕܰܬ. ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܣܳܓܕܳܐ ܦܳܪܰܚܬܳܐ ܗܳܝ ܘܫܳܐܠܳܐ ܫܠܳܡܶܗ ܕܟܳܗܢܳܐ ܘܦܳܢܝܳܐ ܠܰܐܬܪܳܗ̇. ܠܗܳܕܶܐ ܬܰܘܠܥܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܕܪܶܚܫܰܬ ܘܢܶܦܩܰܬ ܡܶܢ ܩܶܛܡܳܐ ܕܠܐ ܙܽܘܘܳܓܳܐ ܕܰܡܺܝ ܡܳܪܰܢ ܢܰܦܫܶܗ. ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܬܰܘܠܥܳܐ ܗܳܝ ܢܳܦܩܳܐ ܟܰܕ ܠܳܐ ܡܶܣܬܰܢܩܳܐ ܥܰܠ ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܙܽܘܘܳܓܳܐ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܡܶܠܬܶܗ ܕܰܐܒܳܐ܆ ܗܰܘ ܦܳܪܰܚܬܳܐ ܚܶܘܳܪܬܳܐ ܘܕܰܛܥܺܝܢ ܪܺܝܚܳܐ ܒܰܣܺܝܡܳܐ܆ ܐܶܬܳܐ ܠܘܳܬ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܥܰܡܳܐ ܕܝܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܒܐܪ̈ܳܙܶܐ ܘܰܒܦܷ̈ܠܳܐܬܳܐ. ܘܟܰܕ ܐܰܪܓܶܫܘ܆ ܥܰܬܶܕܘ ܠܶܗ ܥܠܳܬܳܐ ܥܰܠ ܓܳܓܽܘܠܬܳܐ. ܘܟܰܕ ܐܰܝܬܺܝ ܠܗܽܘܢ ܓܶܦܰܘ̈ܗܝ ܕܰܡܠܶܝܢ ܪܺܝܚܳܐ ܒܰܣܺܝܡܳܐ ܡܶܢ ܛܽܘܪܳܐ ܥܶܠܳܝܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ. ܬܠܰܐܘܽܗܝ ܥܰܠ ܩܰܝܣܳܐ ܕܰܙܩܺܝܦܳܐ܆ ܥܰܠ ܕܢܶܗܘܶܐ ܝܳܕܰܥ ܟܽܠܢܳܫ. ܕܰܥܕܰܡܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܠܝܰܠܕܳܐ ܠܳܐ ܩܪܶܒ ܨܶܝܕ ܚܱ̈ܫܶܐ. ܚܠܳܦ ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܬܳܐ ܐܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ ܕܶܐܬܡܱ̈ܠܰܠܝ ܒܰܢܒܺܝܷ̈ܐ ܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܥܰܠ ܡܰܘܠܳܕܶܗ. ܘܡܰܠܶܠ ܝܰܘܡܳܢ ܒܡܰܙܡܽܘܪܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܕܶܐܢܳܐ ܬܰܘܠܥܳܐ ܐܢܳܐ ܘܠܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܘܰܚܠܳܦ ܗܳܝ ܕܢܺܐܡܰܪ. ܒܰܪܢܳܫܳܐ܇ ܘܠܶܒܫܶܬ ܒܰܪܢܳܫܳܐ: ܘܰܗܘܺܝܬ ܝܰܠܽܘܕܳܐ܆ ܘܶܐܬܺܝܬ ܠܬܰܪܒܺܝܬܳܐ. ܗܳܕܶܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܣܶܦܩܰܬ ܠܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܐܪܳܙܶܗ ܒܕܽܘܟܬܳܐ ܗܳܕܶܐ. ܥܰܡ ܗܳܝ ܕܒܳܬܪܶܗ ܕܶܐܡܰܪ:

ܚܶܣܕܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܘܣܽܘܠܳܐܢܶܗ ܕܥܰܡܳܐ. ܟܽܠ ܕܰܚܙܰܐܘܽܢܝ ܡܰܝܶܩܘ ܒܺܝ: ܐܰܦܛܰܪܘ ܒܣܶܦ̈ܘܳܬܗܽܘܢ ܘܰܐܢܺܝܕܘ ܒܪ̈ܺܝܫܰܝܗܽܘܢ. ܥܰܠ ܡܰܢ ܓܶܝܪ ܗܘܳܬ܆ ܥܰܠ ܕܰܘܺܝܕ ܠܳܐ ܗܘܳܬ. ܥܰܠ ‌ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܠܳܐ ܗܘܳܬ. ܩܰܪܺܝܒ ܓܶܝܪ ܠܦܽܘܫܳܩܶܗ ܕܦܶܬܓܳܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܗܰܘ ܚܶܣܕܳܐ ܕܪܰܘܒܳܐ ܕܟܳܗܢܷ̈ܐ ܘܰܕܣܳܦܪ̈ܶܐ܇ ܕܰܣܥܰܘ ܥܰܠ ܡܶܠܬܶܗ ܕܰܐܒܳܐ. ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܥܳܒܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܘܰܡܓܰܕܦܺܝܢ ܗܘܰܘ ܥܠܰܘܗܝ ܟܰܕ ܗܽܘ ܒܰܙܩܺܝܦܳܐ. ܘܰܡܢܺܝܕܺܝܢ ܒܪ̈ܺܝܫܰܝܗܽܘܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢ. ܣܳܬܰܪ ܗܰܝܟܠܳܐ ܘܒܳܢܶܐ ܠܶܗ ܠܰܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ. ܚܽܘܬ ܡܶܢ ܙܩܺܝܦܳܐ ܘܰܢܗܰܝܡܶܢ ܒܳܟ (ܡܬܝ ܟܙ:ܠܛ-ܡ). ܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܟܰܕ ܡܡܰܠܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܘܰܡܫܰܡܠܶܝܢ ܗܳܕܶܐ ܕܶܐܡܰܪ ܢܒܺܝܳܐ ܬܢܳܢ. ܬܟܺܝܠ ܥܰܠ ܐܰܠܳܗܳܐ ܢܶܦܪܩܺܝܘܗܝ ܗܳܫܳܐ܇ ܐܶܢ ܨܳܒܶܐ ܒܶܗ. ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ ܕܰܒܪܶܗ ܐܢܳܐ ܕܰܐܠܗܳܐ (ܡܬܝ ܟܙ: ܡܓ). ܡܳܢܳܐ ܫܽܘܚܠܳܦܳܐ ܐܺܝܬ ܒܰܝܢܳܬ ܗܳܠܶܝܢ ܩܴ̈ܠܶܐ ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܶܐܡܰܪ ܕܰܘܺܝܕ.

ܐܶܬܬܟܶܠ ܥܰܠ ܡܳܪܝܳܐ܆ ܢܦܰܨܺܝܘܗܝ܇ ܘܰܢܦܰܠܛܺܝܘܗܝ ܐܶܢ ܨܳܒܶܐ ܒܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܢܬ ܗܘ ܬܽܘܟܠܳܢܝ̱ ܡܶܢ ܡܰܪܒܥܳܐ: ܘܣܰܒܪܝ ܡܶܢ ܬܕܶܝ̈ܗ̇ ܕܶܐܡܝ̱. ܥܠܰܝܟ ܐܶܫܬܕܺܝܬ ܡܶܢ ܡܰܪܒܥܳܐ: ܘܡܶܢ ܟܰܪܣܳܗ̇ ܕܶܐܡܝ̱. ܐܰܠܳܗܝ ܐܰܢܬ ܠܳܐ ܬܰܪܚܶܩ ܡܶܢܝ܆ ܡܶܛܠ ܕܽܐܘܠܨܳܢܳܐ ܩܪܶܒ ܘܠܰܝܬ ܕܰܡܥܰܕܰܪ. ܗܳܠܶܝܢ ܦܶܬܓܳܡܷ̈ܐ ܦܝܴ̈ܣܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܟܺܐܢܷ̈ܐ ܠܘܳܬ ܡܶܠܬܳܐ ܐܠܰܗܳܐ. ܕܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܒܺܝܫܽܘܬܶܗ ܕܥܰܡܳܐ ܢܰܪܦܶܐ ܘܰܢܫܰܢܶܐ. ܘܠܳܐ ܢܶܓܡܽܘܪ ܘܰܢܫܰܡܠܶܐ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܗܰܘ ܕܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܐܶܬܳܐ. ܒܳܬܰܪܗܽܘܢ ܕܶܝܢ ܥܳܐܠܳܐ ܡܶܠܬܶܗ ܕܺܝܠܶܗ ܕܥܰܡܰܢܽܘܐܝܠ. ܘܰܡܚܰܘܶܐ ܕܶܝܢ ܐܘܠܨܳܢܷ̈ܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܩܰܒܶܠ ܥܠܰܘܗܝ ܕܢܶܣܒܽܘܠ. ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ.

ܐܶܬܟܰܪܟܽܘܢܝ̱ ܬܰܘܪ̈ܶܐ ܣܰܓܝܷ̈ܐ: ܘܰܐܪ̈ܘܳܢܶܐ ܕܒܰܝܫܳܢ ܚܰܕܪܽܘܢܝ̱. ܬܰܘܪ̈ܶܐ ܗܳܪܟܳܐ ܩܳܪܶܐ ܠܪ̈ܰܒܰܝ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܝܽܘܕܳܝܷ̈ܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܶܢܽܘܢ ܗܘܰܘ ܒܗܰܘ ܙܰܒܢܳܐ ܡܰܠܦܳܢܷ̈ܐ ܕܥܰܡܳܐ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܒܬܰܘܪ̈ܶܐ ܡܶܬܡܰܬܠܺܝܢ. ܐܰܪ̈ܘܳܢܶܐ ܕܶܝܢ ܕܒܰܝܫܳܢ. ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܺܐܝܬ ܗܘܰܘ ܥܰܡ ܐܺܝܪܳܘܕܺܝܣ ܘܦܺܝܠܰܛܽܘܣ ܡܟܰܢܶܐ. ܗܳܢܽܘܢ ܓܶܝܪ ܠܳܐ ܟܕܺܝܢܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܢܺܝܪܶܗ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܳܐܦ ܐܰܪ̈ܘܳܢܶܐ ܗܳܕܶܐ ܡܰܘܕܥܺܝܢ ܒܟܽܘܢܳܝܳܐ. ܥܰܠܗܳܝ ܕܠܳܐ ܥܕܰܟܺܝܠ ܐܶܬܟܒܶܫܘ ܒܢܺܝܪܳܐ ܡܰܢ ܕܦܽܘܠܚܳܢܳܐ. ܡܰܝܬܶܐ ܕܶܝܢ ܢܒܺܝܳܐ ܐܳܦ ܚܦܺܝܛܽܘܬܳܐ ܕܰܗܘܳܬ ܠܗܽܘܢ ܥܰܠ ܩܶܛܠܶܗ ܡܳܪܳܢܳܝܳܐ. ܠܰܘ ܐܰܝܟ ܬܰܘܪ̈ܶܐ ܘܠܰܘ ܐܰܝܟ ܐܰܪ̈ܘܳܢܶܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܓܶܝܪ ܠܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܡܶܢ ܟܝܳܢܳܐ ܩܳܛܘ̈ܠܶܐ ܐܶܠܳܐ ܡܫܰܥܒ̈ܕܶܐ. ܡܶܛܠܗܳܢܳܐ ܠܰܘ ܐܰܝܟ ܬܰܘܪ̈ܶܐ ܡܫܰܝ̈ܢܶܐ. ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܟ ܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦܘ ܥܰܠ ܡܶܠܬܶܗ ܕܰܐܒܳܐ.

ܦܬܰܚܘ ܥܠܰܝ ܦܽܘܡܗܽܘܢ. ܐܰܝܟ ܐܰܪܝܳܐ ܕܢܳܗܡܶ ܘܚܳܛܶܦ. ܘܡܶܟܺܝܠ ܠܰܝܬ ܐܶܢܽܘܢ ܐܶܠܳܐ ܐܰܪ̈ܝܰܘܳܬܳܐ.

ܘܰܐܝܟ ܡܰܝܴ̈ܐ ܐܶܬܰܐܫܕܶܬ. ܟܝܳܢܳܐ ܓܶܝܪ ܐܢܳܫܳܝܳܐ ܒܛܶܟܣܳܐ ܡܶܕܶܡ ܕܡܰܝܴ̈ܐ ܡܶܬܶܐܫܶܕ ܡܳܐ ܕܡܶܫܬܪܶܐ ܒܡܰܘܬܳܐ. ܘܥܰܠܗܳܕܶܐ ܐܳܦ ܥܰܡܰܢܽܘܐܶܝܠ܆ ܒܗܳܝ ܕܩܰܒܶܠ ܥܠܰܘܗܝ ܫܪܳܝܳܐ ܕܰܒܝܰܕ ܡܰܘܬܳܐ. ܫܪܳܝܳܐ ܕܶܝܢ ܕܡܰܘܬܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ܆ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܡܶܢ ܦܰܓܪܳܐ. ܥܰܠܗܳܝ ܐܶܡܰܪ ܢܒܺܝܳܐ ܚܠܳܦܰܘܗܝ. ܕܰܐܝܟ ܡܰܝܴ̈ܐ ܐܶܬܰܐܫܕܶܬ. ܘܗܽܘ ܓܶܝܪ ܡܶܠܬܳܐ ܐܶܡܰܪ ܠܘܳܬ ܝܽܘ̈ܕܳܝܶܐ. ܕܰܫܪܰܘ ܗܰܝܟܠܳܐ ܗܳܢܳܐ܆ ܘܠܰܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܒܳܢܶܐ ܐܢܳܐ ܠܶܗ (ܝܘܚܢܢ ܒ: ܝܛ). ܗܳܝ ܕܟܰܕ ܐܶܬܒܰܕܰܪܘ ܗܘܰܘ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܥܕܰܡܳܐ ܕܩܳܡ ܕܠܳܐ ܚܒܳܠܳܐ ܠܝܰܘܡܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ. ܘܰܐܩܺܝܡ ܠܗܰܝܟܠܳܐ ܕܦܰܓܪܶܗ ܗܰܘ ܕܰܩܪܳܝܗܝ ܗܰܝܟܠܳܐ. ܘܡܶܛܽܠܗܳܕܶܐ ܐܶܡܰܪ ܢܒܺܝܳܐ.

ܘܶܐܬܒܰܕܰܪܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܓܰܪ̈ܡܰܝ. ܕܓܰܪ̈ܡܰܘܗܝ ܡܶܬܟܰܢܶܝܢ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܢܶܫܡܰܥ ܠܦܰܘܠܘܣ ܫܠܝܚܳܐ ܟܰܕ ܡܰܠܶܦ ܘܳܐܡܰܪ: ܕܡܶܢ ܒܶܣܪܶܗ ܚܢܰܢ ܘܡܶܢ ܓܰܪ̈ܡܰܘܗܝ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ (ܐܦܣ̈ܝܐ ܗ:ܠ). ܬܽܘܒ ܒܕܽܘܟܬܳܐ ܐܚܪܺܬܳܐ ܐܶܡܰܪ: ܕܦܰܓܪܶܗ ܐܢܬܽܘܢ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܘܗܰܕܳܡܷ̈ܐ ܒܕܽܘܟܰܬܗܽܘܢ (ܐ ܩܘܪ̈ܢܬܝܐ ܝܒ: ܟܙ). ܡܶܛܠܗܳܢܳܐ ܗܳܝ ܕܶܐܬܒܰܕܰܪܘ ܓܰܪ̈ܡܰܘܗܝ ܥܰܠ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܡܶܬܪܰܢܝܳܐ. ܒܗܳܝ ܕܓܰܪ̈ܡܶܐ ܕܡܶܬܓܰܫܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ܆ ܠܳܐ ܐܶܬܒܰܕܰܪܘ ܒܩܰܒܪܳܐ. ܒܰܕܠܳܐ ܩܰܒܶܠ ܥܠܰܘܗܝ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܢܶܗܘܶܐ ܒܶܗ. ܘܠܳܐ ܢܰܦܫܶܗ ܐܶܫܬܰܒܩܰܬ ܒܰܫܝܽܘܠ ܘܠܳܐ ܒܶܣܪܶܗ ܚܙܳܐ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܽܘܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܢܒܺܝܳܐ. ܘܒܳܬܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܡܙܰܡܪܳܢܳܐ.

ܘܰܗܘܳܐ ܠܶܒܝ ܐܰܝܟ ܫܥܽܘܬܳܐ: ܘܶܐܬܡܣܺܝܘ ܒܓܰܘܝ ܡܥܰܝ̈: ܘܺܝܒܶܫ ܐܰܝܟ ܚܶܨܦܳܐ ܕܦܰܚܳܪܳܐ ܚܰܝܠܝ. ܗܳܠܶܝܢ ܬܽܘܒ ܩ̈ܠܶܐ ܥܰܠ ܕܶܚܠܬܳܐ ܕܰܗܘܳܬ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܒܢܺܝܫܶܗ ܕܡܰܘܬܳܐ ܢܣܰܒ ܐܶܢܽܘܢ. ܗܶܢܽܘܢ ܓܶܝܪ ܐܰܝܟ ܫܥܽܘܬܳܐ ܐܶܬܦܰܫܰܪܘ ܡܶܢ ܩܶܢܛܳܐ ܘܕܶܚܠܬܳܐ ܕܝܽܘܕ̈ܝܶܐ. ܘܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ.

ܘܠܶܫܳܢܝ̱ ܕܒܶܩ ܠܰܫ̈ܡܰܝ ܚܶܟܝ̱: ܘܰܠܥܰܦܪܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ ܫܕܰܝܬܳܢܝ. ܗܳܠܶܝܢ ܥܠܰܘܗܝ ܕܡܳܪܰܢ ܐܰܡܺܝܪ̈ܳܢ ܠܰܡܙܰܡܪܳܢܳܐ. ܕܒܶܩ ܓܶܝܪ ܠܶܫܳܢܝ̱ ܠܰܫ̈ܡܰܝ ܚܶܟܝ̱ ܘܰܠܥܰܦܪܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ ܫܕܰܝܬܳܢܝ̱. ܗܳܠܶܝܢ ܒܢܴ̈ܬ ܩܴ̈ܠܶܐ ܠܰܡܙܰܡܪܳܢܳܐ ܐܰܡܺܝܪ̈ܳܢ. ܕܒܶܩ ܓܶܝܪ ܠܶܫܳܢܶܗ ܠܰܫ̈ܡܰܝ ܚܶܟܶܗ. ܕܟܰܕ ܒܨܶܗܝܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܡܶܢ ܚܰܡܺܝܡܽܘܬܳܐ ܕܢܶܓ̈ܕܶܐ. ܐܳܦ ܡܶܬܝܰܒܰܫ ܗܘܳܐ ܫܡܰܝ ܚܶܟܶܗ܆ ܘܫܶܐܠ ܗܘܳܐ ܡܰܝܴ̈ܐ ܒܰܙܩܺܝܦܳܐ. ܘܰܚܠܳܦ ܡܰܝܴ̈ܐ ܡܰܘܫܛܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܶܗ ܨܳܠܘ̈ܒܶܐ ܚܰܠܳܐ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܟܰܕ ܠܟܰܠܒܷ̈ܐ ܡܕܰܡܶܐ ܠܗܽܘܢ ܘܳܐܡܰܪ:

ܡܶܛܽܠ ܕܚܰܕܪܽܘܢܝ ܟܰܠܒܷ̈ܐ: ܘܰܟܢܽܘܫܬܳܐ ܕܒܺܝ̈ܫܶܐ ܟܰܪܟܽܘܢܝ. ܒܰܙܰܥܘ ܐܝ̈ܕܰܝ ܘܪ̈ܶܓܠܰܝ: ܘܰܐܝܠܶܠܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܓܰܪ̈ܡܰܝ. ܢܶܫܬܩܽܘܢ ܐܳܦ ܗܳܫܳܐ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܕܗܰܓܳܓܽܘܬܳܐ ܘܰܒ̈ܢܰܝ ܫܳܢܝܽܘܬܶܗ ܕܡܰܐܢܺܝ. ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܥܰܠ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܕܦܰܓܪܳܐ ܠܳܐ ܚܳܫܽܘܫܳܐ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܒܚܱ̈ܫܶܐ. ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܠܳܐ ܚܳܐܶܫ܇ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܡܰܝܠܠܺܝܢ ܟܠܗܽܘܢ ܓܰܪ̈ܡܰܘܗܝ. ܘܗܰܘ ܕܠܳܐ ܡܰܪܓܶܫ ܒܢܷ̈ܓܕܶܐ܇ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܕܒܰܙܰܥܘ ܐܺܝ̈ܕܰܝ ܘܪ̈ܶܓܠܰܝ. ܐܶܠܳܐ ܗܶܢܽܘܢ ܥܰܡ ܨܳܠܽܘ̈ܒܶܐ ܡܒܰܙܚܺܝܢ. ܘܰܟܒܰܪ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܐܳܡܰܪ:

ܕܗܶܢܽܘܢ ܚܳܪܘ ܘܰܚܙܰܘ ܒܺܝ: ܘܦܰܠܶܓܘ ܢܰܚ̈ܬܰܝ ܒܰܝܢܳܬܗܽܘܢ܆ ܘܥܰܠ ܠܒܽܘܫܝ̱ ܐܰܪܡܺܝܘ ܦܶܣܷ̈ܐ. ܠܳܐ ܣܢܺܝ̈ܩܳܢ ܥܰܠ ܦܽܘܫܳܩܳܐ ܡ̈ܠܶܐ ܗܳܠܶܝܢ. ܝܺܕܺܝ̈ܥܳܢ ܐܶܢܶܝܢ ܓܝܶܪ܇ ܕܡܶܢ ܡܶܠܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܡܺܝܪ̈ܳܢ ܒܰܢܒܺܝܳܐ. ܥܰܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܣܥܰܪܘ ܠܘܳܬܶܗ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܦܰܠܶܓܘ ܢܰܚ̈ܬܰܘܗܝ. ܘܰܐܪܡܺܝܘ ܦܶܣܷ̈ܐ ܥܰܠ ܟܽܘܬܺܝܢܶܗ.

ܘܰܐܢܬ ܡܳܪܝܳܐ ܠܳܐ ܬܰܪܚܶܩ ܡܶܢܝ̱: ܐܺܝܠ‌ ܐܝܠ ܠܥܽܘܕܪܳܢܝ ܟܰܬܰܪ܆ ܘܦܰܨܳܗ̇ ܡܶܢ ܚܰܪܒܳܐ ܠܢܰܦܫܝ. ܘܡܶܢ ܐܺܝܕܳܐ ܕܟܰܠܒܷ̈ܐ ܝܺܚܺܝܕܽܘܬܝ. ܡܰܘܕܥܺܝܢ ܩܴ̈ܠܶܐ ܗܳܠܶܝܢ. ܕܟܰܕ ܐܶܬܳܐ ܠܘܳܬ ܚܰܫܷ̈ܐ ܡܚܰܘܶܐ ܗܘܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܘܠܳܐ ܡܰܣܠܶܐ ܠܡܽܘܟܳܟܳܐ ܘܠܳܐ ܫܳܐܶܛ ܗܘܳܐ ܠܗܶܝܢ ܠܐܢܳܫܳܝܴ̈ܬܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܟܰܕ ܡܰܘܕܶܐ ܒܗܶܝܢ܆ ܡܶܬܚܰܫܚ ܗܘܳܐ ܒܰܡܚܺܝܠܽܘܬܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܫܳܐܷܠ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܕܰܢܩܰܘܶܐ ܠܘܳܬܶܗ ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܕܚܰܫܳܐ. ܘܕܰܢܦܰܨܶܝܘܗܝ ܡܶܢ ܫܳܥܬܳܐ ܘܰܕܢܰܦܩܶܗ ܡܶܢ ܒܰܝܢܳܬ ܦܰܩܪܽܘܬܳܐ ܕܟܰܠܒܷ̈ܐ ܝܽܘ̈ܕܳܝܶܐ. ܘܰܕܢܶܬܦܰܨܶܐ ܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܦܽܘܡܳܐ ܕܰܐܪܝܳܐ ܫܳܐܷܠ. ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܚܠܳܦܰܝܢ ܡܶܬܡܱ̈ܠܠܳܢ ܗܘܱ̈ܝ. ܕܰܚܢܰܢ ܢܶܬܦܪܶܩ ܘܢܶܬܦܰܨܶܐ ܒܺܐܝܕܰܘ̈ܗܝ ܡܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܥܳܐܠܺܝܢ ܥܠܰܝܢ ܒܝܰܕ ܚܛܺܝܬܳܐ ܘܡܰܘܬܳܐ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ.

ܕܡܶܢ ܩܰܪܢܳܐ ܪܳܡܬܳܐ ܡܽܘܟܳܟܝ. ܩܰܪܢܳܐ ܪܳܡܬܳܐ ܡܫܰܡܰܗ ܠܰܡܫܰܩܠܽܘܬܳܐ ܘܪܳܡܽܘܬܳܐ ܕܫܺܐܕ̈ܐ. ܗܳܝ ܕܟܰܣܝܳܐܝܬ ܡܚܰܦܛܳܐ ܠܝܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܥܰܠ ܡܰܘܬܶܗ.

ܥܕܰܡܳܐ ܠܗܳܪܟܳܐ ܐܶܫܬܰܥܺܝ ܢܒܺܝܳܐ ܥܰܠ ܚܰܫܰܘ̈ܗܝ ܕܡܶܠܬܳܐ ܘܥܰܠ ܡܰܘܬܶܗ ܦܳܪܽܘܩܳܝܳܐ. ܗܳܫܳܐ ܕܶܝܢ ܠܰܘ ܚܱ̈ܫܶܐ ܨܳܒܶܐ ܕܢܰܘܕܰܥ܆ ܐܶܠܳܐ ܥܰܠ ܟܳܪܽܘܙܽܘܬܳܐ ܕܶܐܘܰܢܓܶܠܝܽܘܢ ܘܥܰܠ ܕܶܢܚܶܗ ܘܰܩܝܳܡܬܳܐ ܕܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܓܶܝܪ ܕܰܢܒܰܓ ܘܰܣܠܶܩ ܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ. ܘܰܚܙܳܝܗܝ ܢܒܺܝܳܐ ܘܳܐܡܰܪ. ܗܳܝ ܕܣܰܒܰܪ ܩܝܳܡܬܶܗ ܒܰܓܠܺܝܠܳܐ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܐܚܰܘ̈ܗܝ ܩܪܳܐ ܐܶܢܽܘܢ.

ܕܶܐܣܰܒܰܪ ܫܡܳܟ ܠܰܐܚܱ̈ܝ܆ ܘܰܒܓܰܘ ܟܢܽܘܫܬܳܐ ܐܶܫܰܒܚܳܟ. ܗܳܠܶܝܢ ܓܶܝܪ ܗܘܱ̈ܝ ܒܰܩܝܳܡܬܶܗ. ܟܰܕ ܐܶܡܰܪ ܠܡܰܪܝܰܡ ܘܰܠܡܰܪܝܰܡ. ܕܙܶܠܶܝ̈ܢ ܐܶܡܰܪ̈ܶܝܢ ܠܰܐܚܱ̈ܝ ܕܢܺܐܙܽܠ̱ܘܢ ܠܰܓܠܺܝܠܳܐ ܘܬܰܡܳܢ ܢܶܚܙܽܘܢܳܢܝ̱ (ܡܬܝ ܟܚ: ܝ). ܘܒܳܬܰܪܟܶܢ ܠܘܳܬ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܡܶܬܦܢܶܐ ܘܳܐܡܰܪ:

ܕܳܚܠܰܘ̈ܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܫܰܒܚܽܘܗܝ. ܘܟܽܠܶܗ ܙܰܪܥܶܗ ܕܝܰܥܩܽܘܒ ܐܽܘܩܪܽܘܗܝ: ܘܰܕܚܰܠܘ ܡܶܢܶܗ ܟܽܠܶܗ ܙܰܪܥܶܗ ܕܺܝܣܪܳܐܝܠ. ܠܰܘ ܕܶܝܢ ܥܰܠ ܗܳܢܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܝܰܥܩܘܒ ܕܰܨܠܰܒܘ ܐܳܡܰܪ. ܕܚܰܫܒܽܘܗܝ ܝܰܩܺܝܪܳܐ. ܘܥܰܠ ܬܽܘܒ ܒܢܱ̈ܝ ܝܣܪܳܐܶܝܠ܆ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܥܒܰܕܘ ܥܠܰܘܗܝ ܟܢܽܘܫܝܳܐ ܩܕܳܡ ܦܺܝܠܰܛܽܘܣ ܐܳܡܰܪ: ܕܫܰܒܚܽܘܗܝ. ܐܶܠܳܐ ܥܰܠ ܗܳܢܽܘܢ ܕܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܗܰܝܡܶܢܘ ܐܶܬܟܰܢܺܝܘ ܝܣܪܳܐܶܝܠ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܥܰܠ ܕܺܝܠܶܦܘ ܘܰܚܙܰܘ܆ ܕܠܳܐ ܫܳܐܶܛ ܘܠܳܐ ܡܰܣܠܶܐ ܓܥܳܬܶܗ ܕܳܐܕܳܡ ܡܶܣܟܺܢܳܐ ܘܠܳܐ ܐܰܗܦܶܟ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ ܡܶܢܶܗ. ܐܶܠܳܐ ܟܰܕ ܓܥܳܐ ܠܘܳܬܶܗ ܡܶܢ ܥܰܦܪܳܗ̇ ܕܰܫܝܽܘܠ ܫܰܡܥܶܗ. ܗܰܘ ܕܡܰܘܕܶܐ ܒܦܽܘܡܳܐ ܕܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܚܰܛܳܝܷ̈ܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܶܐܬܦܪܶܩܘ ܘܳܐܡܰܪ:

ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܝܟ ܗ̱ܺܝ ܬܶܫܒܽܘܚܬܝ ܒܥܺܕܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ. ܢܶܕܪ̈ܰܝ ܐܶܫܰܠܶܡ ܩܕܳܡ ܕܳܚܠܰܘ̈ܗܝ. ܘܰܩܕܳܡ ܫܠܺܝܚܰܘ̈ܗܝ ܐܶܩܰܪܶܒ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܰܝ.

ܢܶܐܟܠܽܘܢ ܡܶܣܟܺܢܷ̈ܐ ܘܢܶܣܒܥܽܘܢ. ܟܰܦ̈ܢܶܐ ܘܡܶܣܟ̈ܢܶܐ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܰܣܒܰܥܘ ܡܶܢ ܥܺܕܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܡܶܢ ܬܰܘܪܳܐ ܕܦܶܛܡܳܐ ܡܰܘܕܰܥ.

ܐܳܦ ܢܫܰܒܚܽܘܢ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܒܳܥܶܝܢ ܠܶܗ. ܫܰܦܺܝܪ ܩܪܳܐ ܠܗܰܘ ܕܬܰܢܺܝ ܚܰܫܰܘ̈ܗܝ. ܘܡܰܠܶܠ ܥܰܠ ܚܰܫܰܘ̈ܗܝ ܘܡܽܘܟܳܟܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܒܳܬܰܪܟܶܢ ܬܳܢܶܐ ܘܳܐܡܰܪ. ܕܰܡܫܰܒܚܺܝܢ ܠܶܗ ܐܰܝܟ ܕܰܠܡܳܪܝܳܐ ܘܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܥܰܠܗܳܕܶܐ:

ܢܺܚܶܐ ܠܶܒܗܽܘܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ. ܢܶܬܕܰܟܪܽܘܢ ܘܢܶܬܦܢܽܘܢ ܠܘܳܬ ܡܳܪܝܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܶܒܪ̈ܶܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ: ܘܰܩܕܳܡܰܘܗܝ ܢܶܣܓ̈ܕܳܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܘܗܳܕܶܐ ܡܳܐ ܕܶܐܬܒܰܛܰܠ ܟܽܠ ܪܺܝܫ ܘܟܽܠ ܫܽܘܠܛܳܢ (ܐ ܩܘܪ̈ܢܬܝܐ ܝܗ: ܟܕ). ܗܳܝܕܶܝܢ ܗܳܘܶܐ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܕ ܘܰܫܡܶܗ ܚܰܕ. ܘܡܶܫܬܰܩܠܳܐ ܡܰܢ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܡܶܢ ܡܳܪܽܘܕܳܐ. ܘܚܰܕ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܰܡܠܶܟ܇ ܡܶܠܬܶܗ ܕܰܐܒܳܐ.

ܡܶܛܽܠ ܕܰܕܡܳܪܝܳܐ ܗܝ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ: ܘܗܽܘܝܽܘ ܫܰܠܺܝܛ ܥܰܠ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܠܰܝܬ ܓܶܝܪ ܕܡܶܫܬܰܘܕܶܐ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܐܶܠܳܐ ܚܰܕ. ܘܠܳܐ ܦܳܬܽܘܪܳܐ ܐܺܝܬ ܐܶܠܳܐ ܚܰܕ. ܡܶܛܠܗܳܢܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܳܐܟܠܺܝܢ ܡܶܢܶܗ܆ ܣܳܓܕܺܝܢ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܶܗ ܕܰܢܒܺܝܳܐ.

ܕܢܶܐܟܠܘܢ ܘܢܶܣܓܕܽܘܢ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܟܰܦ̈ܢܶܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ: ܘܰܩܕܳܡܰܘܗܝ ܢܶܒܪܟܽܘܢ ܟܽܠ ܢܳܚ̈ܬܰܝ ܥܰܦܪܳܐ. ܟܰܦ̈ܢܶܐ ܐܳܟܠܺܝܢ ܘܣܳܓܕܺܝܢ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ: ܟܽܠ ܢܳܚ̈ܬܰܝ ܥܰܦܪܳܐ ܠܰܘ ܡܶܐܟܰܠ ܐܳܟܠܺܝܢ܇ ܡܶܒܪܰܟ ܒܳܪܟܺܝܢ ܘܣܳܓܕܺܝܢ ܩܕܳܡܰܘܗܝ. ܗܳܠܶܝܢ ܓܶܝܪ ܕܡܶܬܗܰܦܟܺܝܢ ܠܡܶܐܟܰܠ ܥܰܦܪܳܐ ܐܰܝܟ ܚܶܘܝܳܐ. ܗܰܘ ܕܠܶܗ ܫܡܰܥܘ. ܣܳܓܕܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܠܡܶܠܬܳܐ. ܢܒܺܝܳܐ ܕܶܝܢ ܡܰܘܕܶܐ ܕܠܰܐܠܳܗܳܐ ܚܰܝ ܗܘܳܐ ܘܳܐܡܰܪ:

ܢܰܦܫܝ ܠܶܗ ܗ̱ܽܘ ܚܰܝܳܐ. ܘܥܰܠܗܳܕܶܐ ܠܰܘ ܥܰܡ ܢܳܚ̈ܬܰܝ ܥܰܦܪܳܐ ܡܶܬܚܰܝܒܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܥܰܡ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܟܦܶܢܘ ܠܶܗ܆ ܐܳܟܠܳܐ ܘܣܳܒܥܳܐ ܡܶܢ ܦܳܬܽܘܪܶܗ. ܡܰܪܬܶܐ ܘܡܰܠܶܦ ܢܒܺܝܳܐ: ܕܟܽܠܢܳܫ ܢܶܦܠܰܚ ܠܶܗ. ܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܐܶܡܰܪ:

ܕܙܰܪܥܳܐ ܕܢܶܦܠܚܺܝܘܗܝ܆ ܢܣܰܒܰܪ ܕܳܪܶܗ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܢܺܐܬܽܘܢ ܘܰܢܚܰܘܽܘܢ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܶܗ ܠܥܰܡܳܐ ܕܡܶܬܝܠܶܕ ܕܥܳܒܶܕ ܡܳܪܝܳܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܕܩܰܕܡܳܝܷ̈ܐ ܗ̣ܘܰܘ ܒܰܣܒܰܪܬܳܐ ܘܰܚܙܰܘ ܠܥܰܡܳܐ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܒܝܰܕ ܡܳܪܰܢ ܡܶܢ ܟܰܪܣܳܐ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ. ܘܗܶܢܽܘܢ ܚܰܘܺܝܘ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܕܠܶܗ ܫܽܘܒܚܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠ ܕܶܐܬܦܪܶܩ ܒܺܐܝܕܶܗ. ܠܥܳܠܰܡܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܝܢ܀

ܡܙܡܘܪܐ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܠܬܐ

ܕܒܶܗ ܡܰܘܕܰܥ ܥܰܠ ܪܳܥܝܽܘܬܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ: ܘܕܰܒܡܳܢܳܐ ܪܳܥܶܐ ܠܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ.

ܚܰܝܠܰܘ̈ܬܳܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܥܶܪ̈ܒܰܘܗܝ ܕܪܳܥܝܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ܆ ܗܳܢܽܘܢ ܕܩܳܝܡܺܝܢ ܒܪ̈ܰܘܡܶܐ ܥܶܠܳܝܷ̈ܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܡܶܬܪܥܶܝܢ ܡܶܢ ܪܳܥܝܳܐ ܛܳܒܳܐ ܒܡܰܪ̈ܓܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܰܐܠܳܗ̈ܝܶܐ ܕܗܰܘ ܒܽܘܣܳܡܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܳܐ. ܡܫܰܐܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܳܗ̇ ܠܟܰܠܬܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܬܳܐ ܗܳܝ ܕܒܰܟܬܳܒܳܐ ܕܬܶܫܒ̈ܚܳܬ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܠܰܢ ܐܶܬܝܰܕܥܰܬ. ܕܠܰܐܝܟܳܐ ܐܶܙܰܠ ܕܳܕܶܟܝ ܫܰܦܺܝܪܰܬ ܒܢܷ̈ܫܶܐ (ܬܫܒ̈ܚܬ ܬܫܒ̈ܚܬܐ ܗ: ܝܚ). ܗܳܝܕܶܝܢ ܟܰܠܬܳܐ ܡܶܢ ܕܶܐܫܬܰܘܕܰܥܬܶܗ ܠܚܰܬܢܳܐ ܡܶܢ ܪܺܝܚܶܗ ܒܰܣܺܝܡܳܐ ܘܰܕܪܳܥܝܰܐ ܗ̄ܘ ܛܳܒܳܐ܆ ܘܦܰܢܝܰܬ ܠܗܽܘܢ ܦܶܬܓܳܡܳܐ ܚܰܟܺܝܡܳܐܝܺܬ ܘܶܐܡܪܰܬ: ܕܳܕܝ ܕܰܢܚܶܬ ܠܶܗ ܠܓܰܢܬܳܐ ܠܡܰܫܟ̈ܒܳܬܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܕܢܶܪܥܶܐ ܒܓܰܢܷ̈ܐ ܘܢܶܠܩܽܘܛ ܫܽܘ̈ܫܰܢܶܐ (ܬܫܒ̈ܚܬ ܬܫܒ̈ܚܬܐ ܘ: ܐ). ܘܰܒܗܳܕܶܐ ܡܰܘܕܥܳܐ ܗܘܳܬ ܥܰܠ ܪܺܝܚܳܐ ܒܰܣܺܝܡܳܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܒܶܗ ܪܳܥܶܐ ܘܡܶܬܒܰܣܰܡ ܪܳܥܝܳܐ ܛܳܒܳܐ. ܘܡܰܫܟ̈ܒܳܬܳܐ ܓܶܝܪ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ: ܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܐܶܢܶܝܢ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܇ ܕܡܰܦܺܝ̈ܚܳܢ ܒܒܶܣ̈ܡܶܐ ܘܪ̈ܺܝܚܳܢܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝܷ̈ܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ: ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ: ܣܰܒܪܳܐ: ܚܽܘܒܳܐ: ܕܰܟܝܽܘܬܳܐ: ܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ: ܢܰܟܦܽܘܬܳܐ: ܒܰܣܺܝܡܽܘܬܳܐ: ܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܐ: ܛܳܒܽܘܬܳܐ ܥܰܡ ܫܰܪܟܳܐ ܕܰܡܝܰܬܪ̈ܳܬܳܐ. ܓܰܢܷ̈ܐ ܕܶܝܢ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܥܰܠ ܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܡܫܰܘܕ̈ܥܳܢ. ܒܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܡܪܰܬ ܟܰܠܬܳܐ ܥܰܠ ܚܰܬܢܳܐ ܕܪܳܥܶܐ. ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܕܰܘܺܝܕ. ܗܰܘ ܕܰܐܘܠܶܕ ܠܰܫܠܶܝܡܽܘܢ ܚܰܟܺܝܡܳܐ܆ ܗܰܘ ܕܗܳܠܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܒܚܶܟܡܬܶܗ܆ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܬܠܳܬ ܐܶܡܰܪ:

ܡܳܪܝܳܐ ܢܶܪܥܶܝܢܝ ܘܡܶܕܶܡ ܠܳܐ ܢܚܰܣܰܪ ܠܺܝ܆ ܘܥܰܠ ܡܰܪ̈ܓܶܐ ܕܥܽܘܫܢܳܐ ܢܰܫܪܶܝܢܝ. ܘܥܰܠ ܡܰܝܴ̈ܐ ܢܺܝ̈ܚܶܐ ܢܕܰܒܪܰܢܝ. ܘܕܳܡܝܳܐ ܕܳܐܦ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܕܰܘܺܝܕ ܠܗܳܠܶܝܢ ܡܰܫ̈ܟܒܳܬܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܩܪܳܐ ܡܰܪ̈ܓܶܐ ܕܥܽܘܫܢܳܐ ܕܰܒܗܽܘܢ ܫܳܡܢܳܐ ܐܳܦ ܡܶܬܦܰܛܡܳܐ ܢܰܦܫܳܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ: ܘܒܳܥܝܳܐ ܬܽܘܒ ܢܝܴ̈ܚܶܐ ܥܰܠ ܡܰܪܕܺܝܬܳܐ ܕܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ ܡܰܘܕܥܺܝܢ ܠܰܢ܆ ܗܳܠܶܝܢ ܕܪܳܕܶܝܢ ܟܰܣܝܳܐܝܺܬ ܐܳܦ ܡܰܠܦܳܢܳܐܝܺܬ ܡܶܢ ܗܰܘ ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܕܚܰܝܷ̈ܐ. ܠܘܳܬ ܢܰܦܫܳܐ ܕܰܡܣܰܟܝܳܐ ܕܬܶܬܦܰܨܶܐ ܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܡܰܝܴ̈ܐ ܚܰܝ̈ܐ ܕܶܐܡܰܪ ܡܳܪܰܢ ܟܰܕ ܡܰܠܶܦ. ܕܟܽܠ ܕܰܡܗܰܝܡܶܢ ܒܺܝ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܟܬܳܒܳܐ܇ ܢܰܗܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܕܡܰܝܴ̈ܐ ܚܰܝܷ̈ܐ ܢܶܪܕܽܘܢ ܡܶܢ ܟܰܪܣܶܗ (ܝܘܚܢܢ ܙ: ܠܚ). ܡܶܛܠ ܕܰܒܡܰܝܴ̈ܐ ܘܰܒܠܰܚܡܳܐ ܡܶܬܦܰܫܰܩ ܢܰܗܺܝܪܳܐܝܺܬ ܝܽܘܠܦܳܢܶܗ ܥܰܬܺܝܪܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܕܰܢܝܳܚܳܐ ܕܦܳܬܽܘܪܶܗ ܐܶܬܕܰܟܪܶܗ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܕܰܘܺܝܕ. ܘܰܫܒܰܩ ܢܝܳܚܷ̈ܐ ܕܬܽܘܩܳܢܷ̈ܐ ܕܦܳܬܽܘܪ ܡܰܠܟܽܘܬܶܗ܆ ܘܶܐܬܦܢܺܝ ܠܘܳܬ ܡܳܪܝܳܐ. ܟܰܕ ܒܳܥܶܐ ܡܶܢܶܗ ܕܢܶܬܪܥܶܐ. ܘܥܰܠ ܦܳܬܽܘܪܶܗ ܢܶܬܒܰܣܰܡ. ܘܰܒܫܶܩܝܶܗ ܢܺܝܚܳܐ ܢܶܫܪܶܐ ܘܢܶܬܒܰܣܰܡ. ܟܰܕ ܝܳܕܰܥ ܕܰܒܝܰܕ ܗܳܠܶܝܢ ܐܺܝܬ ܠܳܗ̇ ܠܢܰܦܫܳܐ ܕܬܶܦܢܶܐ ܠܘܳܬ ܡܳܪܝܳܐ. ܡܶܛܽܠܗܳܕܶܐ ܐܶܡܰܪ. ܕܡܳܪܝܳܐ ܢܶܪܥܶܝܢܝ ܘܡܶܕܶܡ ܠܳܐ ܢܚܰܣܰܪ ܠܺܝ. ܥܠ ܕܰܡܦܳܣ ܗܘܳܐ܆ ܕܡܰܢ ܕܡܶܢ ܡܶܬܪܥܶܐ܆ ܠܳܐ ܢܶܚܣܰܪ ܠܶܗ ܡܶܕܶܡ. ܠܳܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ: ܠܳܐ ܣܰܒܪܳܐ: ܠܳܐ ܚܽܘܒܳܐ: ܠܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܐ: ܠܳܐ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ: ܠܳܐ ܕܰܟܝܽܘܬܳܐ: ܠܳܐ ܢܰܟܦܽܘܬܳܐ: ܠܳܐ ܙܰܗܝܽܘܬܳܐ: ܠܳܐ ܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ: ܠܳܐ ܒܬܽܘܠܽܘܬܳܐ: ܠܳܐ ܚܶܟܡܬܳܐ: ܠܳܐ ܝܺܕܰܥܬܳܐ: ܠܳܐ ܓܰܢ̱ܒܳܪܽܘܬ ܢܰܦܫܳܐ: ܠܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܐܦܺܝܣ ܕܰܘܺܝܕ ܕܢܶܫܪܶܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ. ܕܰܠܗܽܘܢ ܩܪܳܐ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܡܰܫܟ̈ܒܳܬܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ. ܒܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܟܰܗܺܝܢܺܝܢ. ܕܰܒܗܳܠܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܕܰܘܺܝܕ ܕܡܶܬܦܰܢܝܳܐ ܢܰܦܫܳܐ ܡܳܐ ܕܪܳܥܝܳܐ ܒܗܽܘܢ.

ܢܰܦܫܝ ܐܰܦܢܺܝ ܘܕܰܒܪܰܢܝ ܒܰܫܒܺܝ̈ܠܰܝ ܩܽܘܫܬܳܐ. ܚܙܰܝܬ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܦܰܫܶܩ. ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܪܥܳܬ ܢܰܦܫܶܗ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܥܶܩܳܪ̈ܶܐ ܚܠܰܝܴ̈ܐ ܘܒܰܣܺܝ̈ܡܶܐ ܕܺܐܝܬ ܒܗܳܠܶܝܢ ܡܰܪ̈ܓܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܡܰܘܥܶܝܢ ܡܝܰܬܪ̈ܳܬܳܐ. ܐܶܬܦܰܢܝܰܬ ܢܰܦܫܶܗ ܠܘܳܬ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܒܰܫ̈ܒܺܝܠܶܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܐܶܬܕܰܒܰܪ. ܗܳܠܶܝܢ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܦܽܘ̈ܩܕܳܢܶܐ ܘܢܳܡܽܘ̈ܣܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܥܰܠܗܳܕܶܐ ܐܳܡܰܪ ܗܘܳܐ.

ܡܶܛܽܠ ܫܡܳܟ ܐܳܦܶܢ ܐܶܗܰܠܶܟ ܒܢܰܚ̈ܠܰܝ ܛܶܠܳܠܰܝ̈ ܡܰܘܬܳܐ܆ ܠܳܐ ܐܶܕܚܰܠ ܡܶܢ ܒܺܝܫܬܳܐ܇ ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܢܬ ܥܰܡܝ. ܟܡܳܐ ܕܥܰܡ ܪܳܥܝܳܐ ܕܚܰܝܷ̈ܐ ܡܗܰܠܶܟ ܐܢܳܐ. ܘܪܶܥܝܳܐ ܕܚܰܝܷ̈ܐ ܪܳܥܶܐ ܐܢܳܐ܆ ܠܳܐ ܕܳܚܶܠ‌ ܐܢܳܐ ܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ. ܘܰܟܡܳܐ ܕܥܰܡ ܫܶܡܫܳܐ ܥܰܬܺܝܪ ܙܰܠܺܝ̈ܩܶܐ ܪܳܕܶܐ ܐܢܳܐ܆ ܠܳܐ ܡܰܟܡܪܺܝܢ ܠܺܝ ܢܰܚ̈ܠܶܐ ܥܰܡܽܘ̈ܛܶܐ ܕܰܫܝܽܘܠ ܟܡܺܝܪܬܳܐ. ܥܰܡ ܓܰܢ̱ܒܳܪ ܥܳܠܡܷ̈ܐ ܦܳܣܰܥ ܐܢܳܐ. ܒܢܺܐܪ̈ܒܶܐ ܕܓܰܝ̈ܣܶܐ ܡܰܗܶܠ ܐܢܳܐ ܒܗܽܘܢ܆ ܘܠܳܐ ܡܥܺܝܩܺܝܢ ܠܺܝ ܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܕܰܝܳܢܝ. ܡܶܛܽܠ ܕܝܳܕܰܥ ܐܢܳܐ ܕܠܰܘ ܡܶܢ ܣܶܢܐܬܳܐ ܡܳܚܶܐ. ܕܰܢܚܰܟܡܰܢܝ ܒܡܰܪܕܽܘܬܶܗ ܐܰܪܺܝܡ ܥܠܰܝ ܢܶܓ̈ܕܶܐ. ܘܡܶܟܺܝܠ ‌ܐܳܡܰܪ ܐܢܳܐ.

ܕܫܰܒܛܳܟ ܘܚܽܘܛܪܳܟ ܗܶܢܽܘܢ ܒܰܝܐܽܘܢܝ. ܘܫܰܒܛܳܐ ܘܚܽܘܛܪܳܐ ܩܳܪܶܐ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܕܰܘܺܝܕ ܠܰܫܝܽܘܠ ܘܰܠܡܰܘܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܓܰܒܪܳܐ ܕܩܰܕܶܡ ܐܰܪܓܶܫ ܒܛܽܘ̈ܒܶܐ ܕܠܳܐ ܡܳܝܽܘܬܽܘܬܳܐ ܕܡܶܬܝܰܗܒܺܝܢ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܰܩܝܳܡܬܳܐ. ܟܰܕ ܡܳܕܶܝܢ ܗܘܰܘ ܠܶܗ ܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܡܰܪܕܽܘܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܒܰܝܳܐܢܳܐ ܠܰܢܒܺܝܳܐ܆ ܐܰܘܕܰܥ ܕܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ.

ܣܕܰܪܬ ܩܕܳܡܰܝ ܦܳܬܽܘܪܳܐ ܠܘܩܒܰܠ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝ. ܫܰܦܺܝܪ ܠܰܛܢܳܢܳܐ ܕܡܳܪ̈ܽܘܕܶܐ ܘܕܰܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܶܐ ܕܚܰܝܱ̈ܝܢ. ܕܦܳܬܽܘܪܳܐ ܐܪܳܙܳܢܳܝܳܐ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܐ ܕܦܳܪܘܩܰܢ ܐܶܣܬܕܰܪ ܒܥܺܕܬܳܐ܇ ܟܰܕ ܡܠܶܐ ܠܰܚܡܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܳܐ. ܗܳܢܳܐ ܓܶܝܪ ܟܰܕ ܡܚܰܘܶܐ ܕܦܰܓܪܳܐ ܗܰܘ ܠܳܐ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܳܐ ܛܥܺܝܢ. ܚܰܝܠܬܳܢܳܐܝܬ ܡܥܺܝܩ ܠܰܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܶܐ ܕܚܱ̈ܝܰܝܢ. ܗܰܘ ܕܫܰܠܚܶܗ ܠܳܐܕܳܡ ܒܢܶܟܠܶܗ ܡܶܢ ܠܒܽܘ̈ܫܶܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܽܘܬܳܐ܇ ܕܫܰܟܢܰܬ ܠܶܗ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ. ܘܫܰܦܺܝܪ ܐܶܡܰܪ ܢܒܺܝܳܐ ܦܳܬܽܘܪܳܐ ܚܰܕ ܘܠܰܘ ܦܳܬܽܘܪ̈ܶܐ. ܥܰܠ ܕܰܢܦܰܫܶܩ ܒܝܰܕ ܦܳܬܽܘܪܳܐ܇ ܕܚܰܕ ܗܽܘ ܦܳܬܘܪܳܗ̇ ܕܥܺܕܬܳܐ ܘܠܰܘ ܬܪܶܝܢ. ܒܥܳܠܡܳܐ ܟܽܠܶܗ ܚܰܕ ܗ̱ܽܘ ܦܳܬܘܪܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܰܕܚܰܝܷ̈ܐ. ܡܰܝܬܶܐ ܕܶܝܢ ܥܰܡ ܦܳܬܽܘܪܳܐ ܥܺܕܬܳܢܳܝܳܐ ܗܰܘ ܕܰܣܕܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܩܕܳܡܘܰܗܝ ܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܕܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܘܕܰܡܫܺܝܚܽܘܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ. ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ ܕܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܒܦܳܬܽܘܪܳܐ ܕܚܰܝܷ̈ܐ܇ ܕܺܐܝܬ ܥܠܰܘܗܝ ܦܰܓܪܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܳܐ ܕܺܝܠܝ ܒܰܣܶܡܬܳܢܝ܆ ܐܶܠܳܐ ܘܰܒܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܕܣܺܝܡܰܬ ܒܢܰܝܴ̈ܐ ܝܰܩܰܪܬܳܢܝ.

ܐܰܕܗܶܢܬ ܪܺܝܫܝ ܒܡܶܫܚܳܐ܇ ܘܟܳܣܝ ܡܰܪܘܶܐ ܐܰܝܟ ܚܰܝܳܐ. ܪܺܝܫܶܗ ܡܫܰܡܰܗ ܠܗܰܘ ܕܰܥܒܺܝܕ ܡܕܰܒܪܳܢܳܐ ܠܢܰܦܫܳܐ ܘܡܰܟܶܣ ܠܳܗ̇܇ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܰܘܢܳܐ. ܠܗܳܢܳܐ ܓܶܝܪ ܐܰܟܡܰܢ ܕܗܽܘܝܽܘ ܪܺܝܫܳܐ ܘܰܡܕܰܒܪܳܢܳܐ ܕܟܽܠܶܗ ܒܰܪܢܳܫܳܐ܇ ܘܰܡܢܳܬܳܐ ܪܺܝܫܳܝܬܳܐ ܕܒܰܢ. ܠܶܗ ܡܰܘܕܰܥ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܕܰܘܺܝܕ ܕܡܶܫܬܰܘܬܦܳܐ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܫܰܢܝܰܬ ܗܘܳܬ ܗܳܕܶܐ ܡܶܢ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܒܥܶܠܰܬ ܥܒܳܪ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ. ܟܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܶܬܳܐ ܒܰܒܣܰܪ܆ ܩܪܳܝܗܝ ܕܢܶܦܢܶܐ ܠܰܐܬܪܶܗ ܩܰܕܡܳܝܳܐ. ܐܰܥܛܶܦ ܠܶܗ ܡܰܘܗܒܬܳܐ ܗܳܝ ܕܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܗܳܝ ܕܶܐܬܢܰܣܒܰܬ ܡܶܢܶܗ. ܘܡܶܬܕܟܰܪ ܠܳܗ̇ ܡܙܰܡܪܳܢܳܐ ܠܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܕܣܺܝܡܰܬ ܒܢܰܝܴ̈ܐ. ܕܰܒܝܰܕ ܥܡܳܕܳܐ ܩܰܒܶܠ ܓܶܢܣܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܒܰܫܡܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܓܶܝܪ ܗܽܘܝܽܘ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܟܳܣܝ ܡܰܪܘܶܐ ܐܰܝܟ ܚܰܝܳܐ. ܫܽܘܘܕܳܥܳܐ ܕܫܳܩܽܘܬܳܐ ܕܡܰܥܒܕܳܐ ܒܢܰܦܫܳܐ ܡܶܢ ܒܳܬܪܰ ܕܰܡܩܰܒܠܳܐ ܡܶܫܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܠܳܐ ܡܳܝܽܘܬܽܘܬܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ. ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܫܳܬܶܐ ܡܶܢ ܟܳܣܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ܆ ܪܳܘܶܐ ܡܶܢ ܫܽܘܡܢܳܐ ܕܒܰܝܬܶܗ. ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ. ܘܬܽܘܒ ܟܰܠܬܳܐ ܗܳܝ ܪܽܘܚܳܢܳܝܬܳܐ ܐܳܡܪܳܐ. ܕܶܐܫܬܰܘ ܘܰܪܘܰܘ ܐܰܚܰܝ̈ (ܬܫܒ̈ܚܬ ܬܫܒ̈ܚܬܐ ܗ: ܒ). ܡܳܕܶܝܢ ܟܳܣܳܐ ܡܰܪܘܝܳܢܳܐ ܥܰܡ ܡܫܺܝܚܽܘܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܥܳܐܶܠ ܒܢܰܦܫܳܐ. ܕܶܐܢ ܗܳܕܶܐ ܪܰܘܳܝܽܘܬܳܐ ܕܡܰܥܒܕܳܐ ܡܗܰܘܢܽܘܬܳܐ ܒܗܰܘ ܕܫܳܬܶܐ ܦܳܓܥܳܐ ܒܰܢ. ܡܶܢ ܪܶܗܛܳܐ ܕܒܳܬܰܪ ܛܳܒ̈ܬܳܐ ܠܳܐ ܫܳܠܶܝܢܰܢ܆ ܥܕܰܡܳܐ ܕܡܶܬܡܰܛܝܢܰܢ ܠܒܶܝܬ ܡܰܥܡܪܳܐ ܕܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܦܫܺܝܩ ܠܶܗ ܕܢܺܐܡܰܪ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪܟܶܢ ܥܰܡ ܢܒܺܝܳܐ.

ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܘܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܪܰܕܦܽܘܢܝ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܚܱ̈ܝܰܝ܆ ܕܶܐܥܡܰܪ ܒܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܢܽܘܓܪܳܐ ܕܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ. ܠܰܘ ܕܡܶܪܕܰܦ ܪܳܕܦܺܝܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܰܠܶܦ ܗܳܪܟܳܐ ܛܘܒܳܢܳܐ ܕܰܘܺܝܕ. ܐܶܠܳܐ ܗܳܕܶܐ ܒܳܥܶܐ ܕܢܰܘܕܰܥ܇ ܕܡܳܐ ܕܪܶܓܫܰܬ ܢܰܦܫܳܐ ܒܚܽܘܒܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܠܳܐ ܫܳܠܝܳܐ ܡܶܢ ܪܕܽܘܦܝܳܐ ܒܨܰܘ̈ܡܶܐ ܘܰܒܫܰܗܪ̈ܶܐ ܐܺܝܡܳܡܷ̈ܐ ܘܠܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ: ܥܕܰܡܳܐ ܕܦܳܓܥܳܐ ܒܪܶܚܡܬܶܗ ܕܚܰܬܢܳܐ. ܡܰܢ ܓܶܝܪ ܕܰܒܪܶܚܡܬܶܗ ܕܚܰܬܢܳܐ ܠܳܐ ܪܳܕܶܦ ܢܰܦܫܶܗ܆ ܘܠܳܐ ܠܰܓܢܽܘܢܳܐ ܡܶܫܬܘܶܐ. ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܪܳܕܦܺܝܢ ܠܶܗ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܗܳܢܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܪܕܰܦ ܒܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ܆ ܥܰܡܶܗ ܒܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܢܽܘܓܪܳܐ ܕܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ. ܘܡܶܬܒܰܣܰܡ ܥܰܡܶܗ ܕܠܳܐ ܫܽܘܠܳܡܳܐ. ܕܠܶܗ ܝܳܐܶܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܐܰܡܝܢ܀

ܡܙܡܘܪܐ ܕܥܣܪܝܢ ܘܐܪܒܥܐ

ܥܰܠ‌ ܐܪ̈ܳܙܶܐ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܘܥܰܠ ܟܳܪܽܘܙܽܘܬܳܐ ܕܰܫܠܝ̈ܚܶܐ: ܘܥܰܠ ܣܽܘܠܳܩܶܗ ܕܥܰܡܰܢܽܘܐܝܠ ܠܰܫܡܰܝܳܐ: ܘܥܰܠ ܫܽܘ̈ܐܳܠܐ ܕܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܫܡܰܝܳܢܷ̈ܐ ܡܶܛܽܠܳܬܶܗ.

ܐܪ̈ܳܙܶܐ ܪܰܘܪ̈ܒܶܐ ܘܰܫܡܰܝܳܢܷ̈ܐ ܘܰܐܠܳܗܳܝܷ̈ܐ ܡܶܫܬܰܥܝܳܐ ܠܰܢ ܪܽܘܚܳܐ ܕܰܢܒܺܝܽܘܬܳܐ ܒܦܽܘܡܶܗ ܕܛܽܘܒܳܢܳܐ ܕܰܘܺܝܕ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܐܪܒܰܥ. ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܕܚܽܘܕܳܬܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܠܰܓܒܺܝܠܬܰܢ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܶܐܬܚܰܒܠܰܬ ܓܳܠܝܳܐ ܘܰܡܒܰܕܩܳܐ ܠܰܢ܇ ܘܬܽܘܩܳܢܳܐ ܕܰܒܪܺܝܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܡܰܟܪܙܳܐ ܠܰܢ. ܗܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ ܐܶܫܟܰܚܢܰܢ ܕܰܐܡܺܝܪ ܠܰܡܙܰܡܪܳܢܳܐ ܥܰܠ ܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܰܒܪܳܐ ܒܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܪܺܝܬܳܐ. ܘܕܳܡܝܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܠܣܽܘܥܪܳܢܳܐ. ܘܥܰܠܗܳܕܶܐ ܐܶܡܰܪ ܢܒܺܝܳܐ:

ܕܡܳܪܝܳܐ ܗ̱ܝ ܐܰܪܥܳܐ ܒܰܡܠܳܐܗ̇. ܬܺܒܶܝܠ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܥܳܡܽܘܪ̈ܶܝܗ̇: ܡܶܛܽܠ ܕܗܽܘ ܒܝܰܡܳܐ ܣܳܡ ܫܶܬܶܐܣܶܝ̈ܗ̇: ܘܰܒܢܰܗܪ̈ܰܘܳܬܐܳ ܐܰܬܩܢܳܗ̇. ܕܰܐܝܟ ܗܳܟܰܢܳܐ ܗܘܳܬ ܓܶܝܪ ܐܰܪܥܳܐ ܒܰܫܪܳܪܳܐ. ܟܰܕ ܡܚܰܦܝܳܐ ܗܘܳܬ ܐܰܪܥܳܐ ܒܡܰܝܴ̈ܐ ܕܰܬܗܽܘ̈ܡܶܐ. ܘܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܗܘܳܬ ܬܽܘܗ ܘܒܽܘܗ. ܘܠܳܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܐ ܗܘܳܬ ܘܠܳܐ ܡܰܬܩܢܳܐ ܗܘܳܬ. ܚܢܰܢ ܕܶܝܢ ܙܳܕܶܩ ܠܰܢ ܗܳܫܳܐ ܕܢܰܪܦܶܐ ܡܰܢ ܬܰܫܥܺܝܬܳܐ ܕܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ. ܘܢܶܬܦܢܶܐ ܠܘܳܬ ܨܰܠܡܷ̈ܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܨܳܪܰܬ ܠܰܢ ܨܶܒܥܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܒܡܰܙܡܽܘܪܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܛܽܘܒܳܢܳܐ ܕܰܘܺܝܕ܆ ܠܘܳܬ ܢܺܝܫܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܰܢ ܚܳܐܰܪ ܗܘܳܐ ܟܰܕ ܐܶܡܰܪ ܗܳܠܶܝܢ. ܠܘܳܬ ܬܽܘܩܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܕܡܰܘܠܳܕܰܢ ܕܡܶܢ ܕܪܺܝܫ. ܐܰܪܥܳܐ ܓܶܝܪ ܕܶܐܬܬܣܺܝ̈ܡܝ̱ ܫܶܬܶܐܣܶܝ̈ܗ̇ ܒܝܰܡܳܐ܇ ܡܳܢܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇܆ ܐܶܠܳܐ ܥܺܕܬܳܐ ܕܰܒܓܰܘ ܝܰܡܳܐ ܕܡܰܥܡܽܘܕܺܝܬܳܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܣܺܝܡܳܐ ܘܰܡܫܰܬܐܣܳܐ. ܝܰܡܳܐ ܕܶܝܢ ܗܽܘܝܽܘ ܥܰܡܰܢܽܘܐܶܝܠ ܕܒܰܩܢܽܘܡܶܗ ܢܰܨܒܳܗ̇ ܠܗܳܕܶܐ ܒܪܺܝܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܕܰܒܪܳܐ ܒܓܶܠܝܳܢܶܗ܆ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܶܗ ܕܶܝܢ ܕܰܐܠܗܳܝܳܐ ܦܰܘܠܘܣ ܕܶܐܡܰܪ. ܕܰܐܟܚܕܳܐ ܐܶܬܢܨܶܒܢ ܥܰܡܶܗ ܒܰܕܡܽܘܬܳܐ ܕܡܰܘܬܶܗ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܒܰܩܝܳܡܬܶܗ ܢܶܗܘܶܐ (ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܘ: ܗ). ܘܗܳܕܶܐ ܡܰܢ ܡܚܰܘܝܳܐ ܠܰܢ ܕܒܰܩܢܽܘܡܶܗ ܢܰܨܒܳܗ̇ ܠܗܳܕܶܐ ܒܪܺܝܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ. ܠܰܒܪܺܝܬܰܢ ܐܰܝܟ ܫܪܳܪܳܐ ܕܡܰܠܦܳܢܽܘܬܳܐ ܫܠܺܝܚܳܝܬܳܐ. ܘܬܽܘܒ ܟܰܕ ܟܬܰܒ ܠܘܳܬ ܩܽܘ̈ܠܰܣܳܝܶܐ ܐܶܡܰܪ. ܕܟܽܠܡܶܕܶܡ ܒܺܐܝܕܶܗ ܘܒܶܗ ܐܶܬܒܪܺܝ (ܩܘ̈ܠܣܝܐ ܐ: ܝܘ). ܘܗܳܝ ܡܰܢ ܕܒܺܐܝܕܶܗ܆ ܡܰܠܦܳܐ ܥܰܠ ܒܪܺܝܬܰܢ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܕܒܺܐܝܕܶܗ ܐܶܬܒܰܪܝܰܬ. ܐܰܝܟ ܛܺܝܢܳܐ ܕܰܠܬܽܘܩܳܢܳܐ ܐܳܬܶܐ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝ ܦܰܚܳܪ̈ܶܐ. ܡܳܕܶܝܢ ܫܰܦܺܝܪ ܟܰܕ ܩܳܪܶܐ ܠܳܗ̇ ܕܰܘܺܝܕ ܝܰܡܳܐ. ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ ܥܰܠ ܥܺܕܬܳܐ܇ ܕܰܒܝܰܡܳܐ ܣܳܡ ܫܶܬܶܐܣܶܝ̈ܗ̇. ܡܶܛܠܗܳܕܶܐ ܟܰܕ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܚܙܳܐ ܒܥܰܝܢܳܐ ܢܒܺܝܳܝܬܳܐ ܐܰܘܣܶܦ ܘܶܐܡܰܪ. ܘܰܒܢܰܗܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܐܰܬܩܢܳܗ̇. ܢܰܗܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܗܽܘ ܫܰܡܰܗ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ ܗܽܘ ܡܳܪܰܢ. ܢܰܗܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܐܶܡܰܪ: ܕܪܳܕܶܝܢ ܡܶܢ ܟܰܪܣܶܗ ܕܟܽܠ ܕܰܡܗܰܝܡܶܢ ܒܶܗ (ܝܘܚܢܢ ܙ: ܠܚ). ܚܙܰܝܬ ܠܛܽܘܒܳܢܳܐ ܡܰܬܰܝ ܟܳܪܽܘܙܳܐ܇ ܗܳܢܰܘ ܢܰܗܪܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܰܪܕܳܐ ܡܶܢ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܘܰܐܬܩܢܳܗ̇ ܠܥܺܕܬܳܐ ܒܟܳܪܽܘܙܽܘܬܳܐ ܕܡܶܬܒܰܪܢܫܳܢܽܘܬܶܗ ܕܡܶܠܬܳܐ܆ ܕܬܶܬܩܰܢ ܘܬܶܫܬܰܪܰܪ. ܕܡܶܢ ܙܰܪܥܳܐ ܕܰܐܒܳܗܴ̈ܬܳܐ ܟܺܐܢܷ̈ܐ ܘܡܰܠܟܷ̈ܐ ܕܒܶܝܬ ܕܰܘܺܝܕ ܕܢܰܚ ܐܰܠܳܗܳܐ ܟܰܕ ܐܶܬܓܠܺܝ ܒܰܒܣܰܪ. ܚܙܰܝܬ ܠܛܽܘܒܳܢܳܐ ܡܰܪܩܽܘܣ ܫܠܺܝܚܳܐ. ܗܰܘ ܢܰܗܪܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܕܰܐܬܩܢܳܗ̇ ܠܥܺܕܬܳܐ ܒܝܽܘܠܦܳܢܶܗ܆ ܕܬܰܫܰܪ ܘܰܬܗܰܝܡܶܢ: ܕܶܐܘܰܢܓܶܠܝܽܘܢ ܕܡܰܟܪܶܙ ܝܶܫܽܘܥ ܗܰܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܚܙܰܝܬ ܠܛܽܘܒܳܢܳܐ ܠܘܩܳܐ ܗܰܘ ܢܰܗܪܳܐ ܕܰܬܠܳܬܳܐ ܕܶܩܠܰܬ܆ ܗܰܘ ܕܳܐܙܶܠ ܠܽܘܩܒܰܠ ܐܳܬܽܘܪ܆ ܗܰܘ ܕܰܐܬܩܢܳܗ̇ ܐܳܦ ܗܽܘ ܠܥܺܕܬܳܐ ܕܬܰܫܰܪ ܘܰܬܗܰܝܡܶܢ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܶܬܳܐ ܥܰܠ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܘܒܶܛܢܰܬ ܠܡܶܠܬܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܘܚܰܝܠܶܗ ܕܥܶܠܳܝܳܐ ܐܰܓܶܢ ܒܰܕܟܺܝܬܳܐ܆ ܘܗܰܘ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܒܳܗ̇ ܩܰܕܺܝܫܰܐ ܗ̱ܘ ܘܰܒܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܶܬܩܪܺܝ. ܘܒܳܬܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܬܳܐ ܢܰܗܪܳܐ ܕܰܐܪܒܥܳܐ ܦܪܳܬ܆ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܗܰܘ ܟܳܪܽܘܙܳܐ ܘܰܡܡܰܠܶܠ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܬܳܐ܆ ܘܰܡܫܰܪܰܪ ܠܳܗ̇ ܘܡܰܬܩܶܢ ܠܳܗ̇ ܠܥܺܕܬܳܐ ܕܟܰܕ ܠܳܐ ܡܶܙܕܰܥܙ̈ܥܳܢ ܫܶܬܶܐܣܶܝ̈ܗ̇܆ ܬܰܫܰܪ ܘܰܬܗܰܝܡܶܢ܇ ܕܗܰܘ ܕܣܳܡ ܫܶܬܶܐܣܶܝ̈ܗ̇ ܒܝܰܡܳܐ ܕܚܰܝܷ̈ܐ ܘܒܰܥܡܳܕܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܒܪܺܝܫܺܝܬ ܡܶܠܬܳܐ ܡܰܢ ܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܘܰܐܠܳܗܳܐ ܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܗܽܘ ܡܶܠܬܳܐ. ܘܗܳܢܳܐ ܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܒܪܺܝܫܺܝܬ ܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܟܽܠ ܒܺܐܝܕܶܗ ܗ̣ܘܳܐ܆ ܘܒܶܠܥܳܕܰܘܗܝ ܐܳܦܠܳܐ ܚܕܳܐ ܗ̣ܘܳܬ ܡܶܕܶܡ ܕܰܗ̣ܘܳܐ (ܝܘܚܢܢ ܐ: ܓ). ܘܰܠܕܺܝܠܶܗ ܐܶܬܳܐ ܠܘܳܬ ܥܰܒ̈ܕܶܐ. ܘܕܺܝܠܶܗ ܠܳܐ ܩܰܒܠܽܘܗܝ. ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܩܰܒܠܽܘܗܝ ܝܰܗܒ ܠܗܽܘܢ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܕܰܒܢܰܝܴ̈ܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܢܶܗܘܽܘܢ (ܝܘܚܢܢ ܐ: ܝܐ-ܝܒ). ܘܛܽܘܒܳܢܳܐ ܦܰܘܠܘܣ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܕܶܐܢ ܙܳܕܶܩ ܕܢܰܗܪܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܢܶܩܪܶܝܘܗܝ܆ ܐܶܠܳܐ ܬܗܽܘܡܳܐ ܕܡܰܪܕܶܐ ܢܰܗܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܣܰܓܝ̈ܐܐ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܡܶܬܕܰܡܶܐ ܒܢܰܗܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܕܢܳܦܩܺܝܢ ܡܶܢ ܗܶܢܕܽܘܣ ܐܰܬܪܳܐ. ܗܰܘ ܕܡܰܢ ܡܰܪܕܺܝܬܶܗ ܡܶܢ ܡܰܕܢܚܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇. ܘܰܠܟܽܠܗܶܝܢ ܥܺܕ̈ܬܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܡܰܠܦܳܢܽܘܬܳܐ ܐܰܝܟ ܝܰܡܳܐ ܡܰܣܪܰܚ ܗܘܳܐ. ܘܡܰܬܩܶܢ ܠܳܗ̇ ܠܥܺܕܬܳܐ ܒܝܽܘܠܦܳܢܶܗ܆ ܕܰܢܩܺܝܡܺܝܗ̇ ܩܕܳܡ ܚܰܬܢܳܐ ܕܠܳܐ ܛܘܠܫܳܐ ܘܰܕܠܳܐ ܟܽܘܬܡܳܐ. ܥܰܡ ܦܶܛܪܽܘܣ ܗܰܘ ܪܰܒܳܐ ܕܰܥܒܺܝܕ ܗܘܳܐ ܢܰܗܪܳܐ ܣܰܓܺܝ ܫܶܦ̈ܥܶܐ. ܒܓܰܘ ܡܕܺܝܢܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܕܰܬܗܽܘܡܳܐ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܢܰܗܪܳܐ ܕܢܰܟܦܽܘܬܳܐ ܘܰܕܥܳܢܘܳܝܽܘܬܳܐ ܝܰܥܩܽܘܒ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. ܘܬܽܐܘܡܰܐ ܢܰܗܪܳܐ ܓܰܐܝܳܐ ܘܚܶܘܳܪ ܫܶܦ̈ܥܶܐ. ܕܰܐܫܩܺܝ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܽܐܘ̈ܟܳܡܶܐ ܘܰܥܒܰܕ ܐܶܢܽܘܢ ܚܶܘܳܪ̈ܶܐ. ܒܰܪ ܬܽܘܠܡܰܝ ܗܰܘ ܕܰܐܛܺܝܦ ܐܰܬܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܕܡܰܕܢܚܳܐ ܒܝܽܘܠܦܳܢܶܗ. ܥܰܡ ܐܰܕܰܝ ܫܠܝܚܳܐ ܗܰܘ ܕܰܐܣܚܺܝ ܠܦܰܪ̈ܬܘܳܝܶܐ ܘܰܠܡܳܕܳܝܷ̈ܐ ܘܠܰܐܬܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܕܰܐܪ̈ܡܢܳܝܶܐ. ܘܡܳܢܳܐ ܚܳܫܶܒ ܐܢܳܐ ܚܰܕ ܚܰܕ ܒܰܫܡܶܗ. ܐܰܝܟܳܐ ܕܶܐܬܦܰܫܩܰܬ ܐܳܦ ܐܶܬܢܰܗܪܰܬ܇ ܕܰܒܗܳܠܶܝܢ ܢܰܗܪ̈ܘܳܬܳܐ ܐܶܬܬܰܩܢܰܬ ܥܺܕܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܬܺܒܶܝܠ. ܐܶܠܳܐ ܗܳܫܳܐ ܥܰܡ ܢܒܺܝܳܐ ܘܢܶܫܡܰܥ ܕܡܳܢܰܘ ܫܽܘܐܳܠܐ ܗܳܢܳܐ܆ ܕܡܶܢ ܒܳܬܰܪܟܶܢ ܡܫܰܐܶܠ.

ܡܰܢܽܘ ܢܶܣܰܩ ܠܛܽܘܪܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܘܡܰܢܽܘ ܢܩܽܘܡ ܒܛܽܘܪܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܫܰܦܺܝܪ ܡܰܣܰܩܬܳܐ ܕܰܠܘܳܬ ܛܽܘܪܳܐ ܗܰܘ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܡܶܬܕܟܰܪ ܠܶܗ ܒܕܽܘܟܬܳܐ ܐܚܪܺܬܳܐ ܕܰܥܡܳܕܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܠܰܝܬ ܘܠܳܐ ܚܰܕ ܕܡܶܬܡܰܛܶܐ ܠܡܶܥܰܠ ܠܰܩܕܽܘܫܩܽܘ̈ܕܫܺܝܢ ܥܶܠܳܝܳܐ ܕܺܐܝܬܝܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܚܛܺܝܬܳܐ. ܗܰܘ ܐܰܝܢܳܐ ܕܟܰܕ ܨܒܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܠܳܐ ܥܒܰܕ ܚܛܺܝܬܳܐ. ܡܶܛܠܡܳܢܳܐ ܡܙܰܡܪܳܢܳܐ:

ܐܰܝܢܳܐ ܕܕܰܟ̈ܝܳܢ ܐܝܕܰܘ̈ܗܝ ܘܰܓܒܶܐ ܒܠܶܒܶܗ. ܘܠܳܐ ܝܳܡܶܐ ܒܢܰܦܫܶܗ ܒܕܰܓܳܠܘܬܳܐ ܘܠܳܐ ܝܳܡܶܐ ܒܢܶܟܠܳܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܓܶܝܪ ܠܚܰܕ ܗ̱ܽܘ ܠܳܚ̈ܡܳܢ. ܠܗܰܘ ܕܟܰܕ ܐܶܬܓܠܺܝ ܒܰܒܣܰܪ܆ ܠܳܐ ܐܶܫܬܰܟܚܰܬ ܒܶܗ ܕܰܓܳܠܽܘܬܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ. ܘܠܳܐ ܗ̣ܘܳܐ ܬܚܶܝܬ ܠܰܘܛܬܳܐ ܕܰܥܒܳܪ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ. ܘܠܳܐ ܐܶܬܬܠܺܝܛ ܐܰܝܟ ܐܳܕܳܡ ܥܰܠ ܕܰܐܥܘܶܠ ܒܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ.

ܐܶܠܐ ܗܳܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܢܩܰܒܶܠ ܒܽܘܪܟܬܳܐ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܡܶܢ ܐܠܰܗܳܐ ܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܕܰܒܝܰܕ ܒܽܘܪܟܬܳܐ ܗܳܝ ܕܩܰܒܶܠ ܡܶܢ ܐܰܒܳܐ܆ ܫܪܳܐ ܘܒܰܛܶܠ ܠܰܘܛܬܳܐ ܗܳܝ ܕܥܶܠ̣ܰܬ ܥܰܠ ‌ܐܰܪܥܳܐ ܡܶܛܽܠ ‌ܐܳܕܳܡ. ܘܫܰܦܺܝܪ ܐܶܡܰܪ ܒܽܘܪܟܬܳܐ. ܒܗܳܕܶܐ ܕܽܘܟܬܳܐ ܕܰܒܪܺܝܬܰܢ ܚܕܰܬܳܐ ܥܰܠ ܕܰܢܚܰܘܶܐ܇ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܳܐܕܳܡ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܗܰܘ ܕܶܐܬܒܪܺܝ ܒܶܗ ܩܰܕܡܳܐܝܺܬ ܠܰܚܛܺܝܬܳܐ. ܐܰܝܬܺܝ ܥܠܰܝܢ ܠܰܘܛܬܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܗܰܘ ܕܰܗܘܳܐ ܐܳܕܳܡ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܒܰܒܪܺܝܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ܆ ܡܰܥܶܠ ܥܠܰܝܢ ܒܽܘܪܟܬܳܐ. ܗܳܝ ܕܩܰܒܶܠ ܡܶܢ ܐܰܒܳܐ. ܘܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܡܶܬܒܰܪܟܺܝܢܰܢ ܒܶܗ܆ ܡܶܛܠ ܕܗܽܘ ܠܳܐ ܚܛܳܐ. ܘܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܒܽܘܪܟܬܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܘܳܐܦ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܠܗܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܡܙܰܕܰܩ. ܕܰܐܟܡܳܐ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܐܰܚܛܺܝ ܡܚܰܘܶܐ ܐܳܦ ܛܘܒܳܢܳܐ ܣܰܒܪܳܐ ܕܰܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܕܰܒܡܳܪܰܢ.

ܗܳܢܰܘ ܠܰܡ ܕܳܪܳܐ ܕܒܳܥܶܐ ܘܰܡܣܰܒܰܪ ܠܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܕܰܐܦܰܝ̈ܟ ܐܠܰܗܶܗ ܕܝܰܥܩܽܘܒ. ܗܳܪܟܳܐ ܠܰܝܬ ܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܕܐܢܳܫܽܘܬܳܐ ܘܠܳܐ ܫܽܘܡܳܗܳܐ ܕܰܒܨܺܝܪܽܘܬܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܟܰܕ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܚܙܳܝܗܝ ܕܰܣܠܶܩ܆ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܠܰܐܠܳܗܶܗ ܕܝܰܥܩܽܘܒ ܩܰܪܶܒ ܠܶܗ. ܘܶܐܬܦܢܺܝ ܬܽܘܒ ܕܢܶܦܬܰܚ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܥܶܠܳܝܷ̈ܐ ܕܪ̈ܰܘܡܶܐ ܫܡܰܝܴ̈ܢܶܐ ܐܳܡܰܪ. ܗܰܘ ܕܰܐܬܩܶܢ ܠܰܐܪܥܳܐ܆ ܗܳܐ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܡܶܬܥܰܠܶܐ. ܗܰܘ ܕܩܰܒܠܽܘܗܝ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܒܫܰܪ̈ܒܳܬܗܽܘܢ ܘܟܰܕ ܚܳܕܶܝܢ܆ ܦܬܰܚܘ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܕܠܶܒܰܘ̈ܬܗܽܘܢ ܘܥ̣ܰܠ ܘܰܫܪܳܐ ܒܗܽܘܢ. ܘܡܰܠܺܝ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܶܗ. ܘܰܥܛܰܦ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܐܰܬܪܶܗ܆ ܕܢܶܣܰܩ ܠܛܽܘܪܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܘܳܬܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܝܳܠܘܕܶܗ.

ܐܰܪܺܝܡܘ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܪ̈ܺܝܫܰܝܟܽܘܢ܇ ܐܶܬܬܪܺܝܡܘ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܕܡܶܢ ܥܳܠܰܡ: ܢܶܥܽܘܠ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܐܝܩܳܪ̈ܶܐ. ܡܰܢܽܘ ܗܳܢܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܐܝܩܳܪ̈ܶܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܕܰܘܺܝܕ ܟܰܕ ܣܠܶܩ ܡܶܠܬܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܠܰܫܡܰܝܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܚܰܝܠܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܡܰܙܥܶܩ ܗܘܳܐ܆ ܩܰܠܺܝܠܳܐܝܬ ܐܶܫܬܰܡܥܰܬ ܗܳܕܶܐ ܒܰܪܬ ܩܳܠܳܐ ܠܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܰܪܗܶܛܘ ܬܰܪ̈ܳܥܶܐ ܘܢܳܛܪ̈ܰܝ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܕܰܡܕܺܝܢܬܳܐ ܕܰܠܥܶܠ ܘܣܳܡܘ ܥܰܠ ܡܰܛܪ̈ܳܬܗܽܘܢ. ܘܰܠܒܰܟܘ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܕܬܶܓܡܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܡܶܟܺܝܠ ܡܫܰܐܠܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܕܡܳܢܰܘ ܩܳܠܳܐ ܗܳܢܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܕܳܐܡܰܪ ܐܰܢܬ؟ ܕܢܶܦܬܰܚ ܬܰܪ̈ܥܶܐ: ܕܠܳܐ ܐܶܬܦܬܰܚܘ ܗܳܐ ܡܶܢ ܥܳܠܰܡ ܩܕܳܡ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܡܰܢܽܘ ܗܳܢܳܐ؟ ܗܳܢܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܐܝܩܳܪ̈ܶܐ. ܐܶܢ ܡܶܢ ܐܰܪܥܰܐ ܗ̱ܘ ܠܳܐ ܦܳܬܚܺܝܢܰܢ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܡܶܢ ܫܡܰܝܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܐܰܝܕܳܐ ܗ̱ܝ ܥܶܠܬܳܐ ܕܡܶܢܳܟ ܡܶܬܦܰܩܕܺܝܢܰܢ܆ ܕܢܶܦܬܰܚ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܩܕܳܡ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܐܝܩܳܪ̈ܶܐ. ܗܳܪܟܳܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܩܥܳܐ ܢܒܺܝܳܐ: ܘܡܶܢ ܡܰܠܐܟܷ̈ܐ ܘܡܶܢ ܢܳܛܪ̈ܰܝ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܬܰܚܬܳܝܷ̈ܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܐܶܫܬܰܐܰܠ ܥܰܠ ܡܰܠܟܳܐ܆ ܩܪܶܒ ܪܽܘܚܳܐ ܘܰܐܠܶܦ ܐܶܢܽܘܢ ܘܶܐܡܰܪ:

ܡܳܪܝܰܐ ܗ̱ܘ ܥܰܫܺܝܢܳܐ ܘܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ. ܡܳܪܝܳܐ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܘܰܩܪܰܒܬܳܢܳܐ. ܢܶܥܽܘܠ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܐܝܩܳܪ̈ܶܐ. ܢܶܬܩܰܒܰܠ ܡܶܢܟܽܘܢ ܒܺܐܝܩܳܪܳܐ. ܕܡܳܪܝܰܐ ܗ̱ܘ ܥܰܫܺܝܢܳܐ ܘܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ. ܢܶܬܺܝܕܰܥ ܠܟܽܘܢ ܕܡܳܪܝܰܐ ܗ̱ܘ ܥܰܫܺܝܢܳܐ. ܗܳܪܟܳܐ ܡܚܰܘܶܐ ܡܰܚ̈ܘܳܬܳܐ ܕܒܺܐܝܕܰܘ̈ܗܝ ܘܕܰܦܢܶܗ ܟܰܕ ܬܪܺܝܥܳܐ ܒܪܽܘܡܚܳܐ ܕܶܐܣܛܪܰܛܺܝܽܘܬܳܐ. ܗܳܪܟܳܐ ܡܫܰܐܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܘܳܐܡܪܺܝܢ܇ ܠܰܘ ܠܕܰܘܺܝܕ ܐܶܠܳܐ ܠܡܶܠܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܡܳܢܳܐ ܐܶܢܶܝܢ ܗܳܢܶܝܢ ܡܰܚ̈ܘܳܬܳܐ ܕܒܺܐܝ̈ܕܰܝܟ؟ ܘܰܡܦܰܢܶܐ ܗܘܳܐ ܦܶܬܓܳܡܳܐ ܠܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܳܐܡܰܪ. ܗܳܠܶܝܢ ܡܰܚ̈ܘܳܬܳܐ ܡܰܢ ܕܒܶܠܥܶܬ ܐܶܢܶܝܢ ܒܶܝܬ ܪ̈ܳܚܡܰܝ (ܙܟܪܝܐ ܝܓ: ܘ). ܙܳܕܶܩ ܕܶܝܢ ܕܢܶܒܥܶܐ܆ ܕܡܶܛܽܠܡܳܢܳܐ ܥܳܐܶܦ ܩܳܠܰܘ̈ܗܝ ܢܒܺܝܳܐ. ܘܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܩܴ̈ܠܶܐ ܩܰܕܡܳܝܷ̈ܐ ܩܳܥܶܐ ܠܘܳܬ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܥܶܠܳܝܷ̈ܐ ܘܨܶܝܕ ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܬܳܐܪ̈ܶܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܠܥܶܠ܆ ܡܳܢܳܐ ܗ̄ܝ ܥܶܠܬܳܐ ܢܺܐܡܰܪ܇ ܕܰܡܩܰܒܳܠܽܘ ܠܳܐ ܡܩܰܒܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܠܡܰܠܟܗܽܘܢ ܠܰܝܬ ܐܰܬܪܳܐ. ܘܰܕܢܺܐܡܰܪ ܕܰܠܘܳܬ ܗܳܢܽܘܢ ܕܩܳܝܡܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܬܰܪ̈ܥܶܐ ܕܪ̈ܰܘܡܶܐ ܥܶܠܳܝܷ̈ܐ ܥܳܐܶܦ ܗܘܳܐ ܩܳܠܳܐ܆ ܐܳܦ ܗܳܕܶܐ ܣܰܓܺܝ ܥܰܛܠܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܗܳܕܶܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇. ܕܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܶܐܬܓܢܺܝ ܡܶܢ ܡܰܫܪ̈ܝܳܬܳܐ ܕܬܶܓ̈ܡܶܐ ܬܰܚܬܳܝܷ̈ܐ ܕܺܐܝܬ ܒܰܫܡܰܝܴ̈ܐ ܬܰܚܬܳܝܷ̈ܐ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܪܩܺܝܥܳܐ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܡܰܠܐܟܷ̈ܐ ܘܪ̈ܰܒܰܝ ܡܰܠܐܟܷ̈ܐ ܘܰܐܪ̈ܟܰܐܣ. ܘܟܰܕ ܥܒܰܪ ܡܶܢ ܨܶܝܕ ܗܳܠܶܝܢ ܠܰܐܬܪܳܐ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢܗܽܘܢ܇ ܗܰܘ ܕܰܡܡܰܨܰܥ ܒܶܝܬ ܠܗܽܘܢ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܕܬܰܪܬܶܝܢ. ܟܰܕ ܩܪܶܒ ܠܘܳܬ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܕܗܳܢܽܘܢ ܫܡܰܝܴ̈ܐ ܬܪ̈ܰܝܳܢܶܐ: ܘܡܰܛܺܝ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܟܰܕܽܘ ܠܘܳܬ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܕܫܽܘܠܛܳܢܷ̈ܐ. ܐܳܦ ܗܳܪܟܳܐ ܬܽܘܒ ܒܰܩܥܳܬܳܐ ܡܶܬܚܰܫܰܚ ܗܘܳܐ ܢܒܺܝܳܐ. ܟܰܕ ܩܳܥܶܐ ܠܘܳܬ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܠܥܶܠ ܩܰܕܡܳܝܷ̈ܐ.

ܕܰܐܪܺܝܡܘ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܪ̈ܺܝܫܰܝܟܽܘܢ. ܘܶܐܢܗܽܘ ܕܠܰܘ ܡܰܪܳܚܽܘܬܳܐ ܗ̱ܝ ܐܳܡܰܪ ܐܢܳܐ. ܕܗܳܢܳܐ ܩܳܠܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܡܰܫܪ̈ܝܳܬܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܩܰܒܶܠܘ ܩܰܕܡܳܐܝܺܬ ܡܶܢ ܢܒܺܝܳܐ. ܩܳܥܶܝܢ ܠܘܳܬ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢܗܽܘܢ. ܥܝܳܕܳܐ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬ ܠܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ. ܕܚܰܕ ܡܶܢ ܚܰܕ ܢܶܗܘܽܘܢ ܡܩܰܒܠܺܝܢ ܩܴ̈ܠܶܐ ܕܢܳܚܬܺܝܢ ܡܶܢ ܠܥܶܠ. ܘܰܕܢܶܗܘܽܘܢ ܡܝܰܒܠܺܝܢ ܘܡܰܘܫܛܺܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܬܥܰܠܶܝܢ ܡܶܢ ܠܬܰܚܬ. ܐܰܟܡܳܐ ܕܡܰܘܕܰܥ ܐܳܦ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܙܟܰܪܝܳܐ. ܕܰܢܦܰܩ ܡܰܠܐܟܳܐ ܕܡܰܠܶܠ ܒܺܝ ܘܗܳܐ ܡܰܠܐܟܳܐ ܐܚܪܺܢܳܐ ܐܶܬܳܐ ܠܐܘܪܥܶܗ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ: ܗܰܪܛ ܘܐܡܰܪ ܠܰܥܠܰܝܡܳܐ ܗܰܘ! ܐܰܓܽܘܪ̈ܣܶܐ ܬܶܬܶܒ ܐܘܪܶܫܠܶܡ (ܙܟܪܝܐ ܒ: ܕ). ܘܬܽܘܒ ܐܳܦ ܠܘܳܬ ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܡܰܘܕܰܥ ܓܰܒܪܺܐܝܠ ܡܰܠܐܟܳܐ. ܕܟܰܕ ܒܳܥܶܐ ܕܢܶܫܪܶܐ ܠܥܰܡܳܐ ܡܶܢ ܐܰܣܽܘܪ̈ܶܐ ܕܒܳܒܶܝܠ. ܘܩܳܡ ܠܩܽܘܒܠܶܗ ܫܰܠܺܝܛܳܐ ܗܰܘ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܦܳܪ̈ܣܳܝܶܐ. ܡܘܕܰܥ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ. ܠܳܐ ܬܶܕܚܰܠ ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ: ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܢ ܝܰܘܡܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܝܰܗܒ̣ܬ ܠܶܒܳܟ ܠܺܝܕܰܥܬܳܐ ܠܰܡܩܳܡ ܩܕܳܡ ܐܠܰܗܳܟ ܐܶܫܬܡܱ̈ܥܝ ܡܶܠܰܝ̈ܟ ܘܶܐܢܳܐ ܐܶܬܺܝܬ ܒܡܶܠܰܝ̈ܟ. ܘܫܰܠܺܝܛܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܦܳܪܶܣ ܩܳܡ ܠܽܘܩܒܰܠܝ ܥܶܣܪܺܝܢ ܘܚܰܕ ܝܰܘܡܳܐ. ܘܗܳܐ ܡܺܝܟܳܐܝܠ܇ ܚܰܕ ܡܶܢ ܪܰܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܩܰܕܡܳܝܷ̈ܐ: ܐܶܬܳܐ ܠܰܡܥܰܕܳܪܽܘܬܰܢ (ܕܢܝܐܝܠ ܝ: ܝܒ-ܝܓ). ܡܳܕܶܝܢ ܡܶܢ ܚܰܝܠܳܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܬܰܚܘ̈ܝܳܬܳܐ. ܡܫܰܐܠܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܚܰܝ̈ܠܰܘܴܬܳܐ ܚܰܕ ܠܚܰܕ: ܘܡܶܢ ܚܰܕ ܚܰܕ ܝܳܠܦܺܝܢ. ܓܰܠܝܳܐ ܗ̱ܝ ܡܳܕܶܝܢ ܕܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܬܰܚܬܳܝܷ̈ܐ ܩܥܰܘ ܗܘܰܘ ܗܳܠܶܝܢ ܩܴ̈ܠܶܐ ܬܪ̈ܰܝܳܢܶܐ ܨܶܝܕ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢܗܽܘܢ.

ܕܰܐܪܺܝܡܘ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܪ̈ܺܝܫܰܝܟܽܘܢ. ܘܶܐܬܬܪܺܝܡܘ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܕܡܶܢ ܥܳܠܰܡ܆ ܕܢܶܥܽܘܠ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܐܝܩܳܪ̈ܶܐ. ܘܗܳܠܶܝܢ ܬܽܘܒ ܟܰܕ ܫܡܰܥܘ ܩܴ̈ܠܶܐ ܕܡܶܬܩܥܶܝܢ܆ ܡܫܰܐܠܺܝܢ ܗܘܰܘ.

ܕܡܰܢܽܘ ܗܳܢܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܐܝܩܳܪ̈ܶܐ؟ ܘܰܐܝܟ ܕܰܫܡܰܥܘ ܡܶܢ ܕܰܘܺܝܕ ܡܦܰܢܶܝܢ ܗܘܰܘ ܦܶܬܓܳܡܳܐ.

ܕܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ. ܘܗܽܘܝܽܘ ܡܰܠܟܳܐ ܡܝܰܩܪܳܐ ܠܥܳܠܰܡ. ܘܗܳܠܶܝܢ ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܡܡܰܨܥܺܝܢ. ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܬܰܚܬܳܝܷ̈ܐ ܘܰܠܬܰܚܬ ܡܶܢ ܥܶܠܳܝܷ̈ܐ܆ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܫܰܠܺܝܛܳܢܷ̈ܐ ܘܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܡܳܪ̈ܰܘܳܬܳܐ. ܠܳܐ ܕܳܡܝܳܐ ܕܰܩܥܰܘ ܡܶܛܽܠܳܬܶܗ ܟܰܕ ܥܒܰܪ ܡܶܢ ܠܘܳܬܗܽܘܢ. ܡܩܰܒܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܶܗ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪܗܽܘܢ. ܘܗܳܠܶܝܢ ܕܩܳܝܡܺܝܢ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܕܰܬܠܳܬܳܐ. ܕܡܶܢܗܽܘܢ ܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܓܰܒܪܺܐܝܠ ܗܰܘ ܩܰܫܺܝܫ ܡܰܠܐܟܷ̈ܐ. ܘܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܡܰܠܐܟܷ̈ܐ ܘܰܕܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܗܳܠܶܝܢ ܩܰܕܶܡ̈ܝ ܐܶܬܪ̈ܫܶܡܝ ܒܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝܷ̈ܐ. ܘܰܒܡܰܚܰܬܬܶܗ ܕܡܰܠܐܟܳܐ ܕܰܠܘܳܬ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܝܳܕܥܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܠܳܐ ܣܢܺܝܩܺܝܢ ܗܘܰܘ ܕܰܢܫܰܐܠܽܘܢ ܐܰܝܟ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܠܬܰܚܬ ܡܶܢܗܽܘܢ. ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܟ ܥܰܒ̈ܕܶܐ ܕܝܳܬܒܺܝܢ ܥܰܠ ܡܰܛܰܪܬܳܐ ܒܬܰܪܥܳܐ ܕܰܓܢܽܘܢܳܐ. ܘܰܡܣܰܟܶܝܢ ܘܚܳܝܪܺܝܢ ܠܡܳܪܗܽܘܢ ܕܠܶܐܡܰܬܝ ܢܶܦܢܶܐ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܶܫܬܽܘܬܳܐ. ܘܡܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܘܰܢܩܰܫ܆ ܡܶܚܕܳܐ ܢܶܦܬܚܽܘܢ ܠܶܗ (ܠܘܩܐ ܝܒ: ܠܘ). ܗܳܟܰܢܳܐ ܩܳܝܡܺܝܢ ܗܘܰܘ ܘܰܡܣܰܟܶܝܢ ܠܡܰܣܰܩܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܠܘܳܬܗܽܘܢ. ܘܰܒܫܰܝܢܳܐ ܩܰܒܠܽܘܗܝ ܕܠܳܐ ܫܽܘܐܠܳܐ. ܘܠܳܐ ܓܝܶܪ ܗܳܢܽܘܢ ܕܶܝܢ ܕܫܰܐܶܠܘ ܘܺܝܠܶܦܘ ܕܡܰܢܽܘ ܐܶܬܬܥܺܝܩܘ܇ ܕܠܰܘ ܚܰܬܺܝܬܳܐܝܬ ܝܳܕܥܺܝܢ ܗܘܰܘ ܟܽܠܗܽܘܢ. ܠܳܐ ܬܽܘܒ ܗܳܢܽܘܢ ܕܶܐܬܗܰܝܡܰܢܘ ܠܐܪܳܙܳܐ ܩܕܳܡ ܚܰܒܪ̈ܰܝܗܽܘܢ܆ ܐܶܬܬܪܺܝܡܘ ܥܰܠ ܕܠܳܐ ܩܰܕܶܡܘ ܝܺܠܶܦܘ. ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܶܝܢ ܘܰܠܗܳܠܶܝܢ ܫܰܝܶܢ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܠܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܟܰܕ ܣܠܶܩ ܒܰܕܡܳܐ ܕܰܙܩܺܝܦܶܗ ܒܺܐܝܕܰܘ̈ܗܝ. ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܳܐ ܫܠܺܝܚܳܝܬܳܐ ܕܡܰܠܦܳܐ. ܕܫܰܝܶܢ ܡܳܐ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܡܳܐ ܕܒܰܐܪܥܳܐ (ܩܘ̈ܠܣܝܐ ܐ: ܟ). ܕܠܶܗ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܠܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ܀

ܡܙܡܘܪܐ ܕܥܣܪܝܢ ܘܚܡܫܐ

ܕܡܰܠܶܦ ܕܒܰܐܝܠܶܝܢ ܩ̈ܠܶܐ ܢܶܬܚܰܫܰܚ ܒܰܨܠܘܬܳܐ: ܠܗܰܘ ܕܗܳܘܶܐ ܒܽܐܘܠܨܳܢܳܐ.

ܢܰܦܫܳܐ ܕܰܐܪܓܫܰܬ ܒܬܶܐܓܽܘܪܬܳܐ ܕܗܳܘܝܳܐ ܠܳܗ̇ ܡܶܢ ܐܽܘ̈ܠܨܳܢܶܐ ܕܰܚܠܳܦ ܕܶܚܠܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܕܠܺܝܠܳܐܝܬ ܘܰܕܠܳܐ ܩܽܘܛܳܥܳܐ ܡܣܰܝܒܪܳܐ ܠܗܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܡܶܫܬܰܓܫܳܐ ܡܶܢ ܟܺܐܡܽܘ̈ܢܶܐ ܕܰܡܩܺܝܡܺܝܢ ܥܠܶܝܗ̇ ܪ̈ܳܕܽܘܦܶܐ. ܘܠܳܐ ܡܕܰܚܶܠ ܠܳܗ̇ ܩܪܳܒܳܐ ܕܰܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܶܐ. ܘܠܳܐ ܡܕܰܘܶܕ ܠܳܗ̇ ܫܓܽܘܫܝܳܐ ܕܳܐܠܘ̈ܨܶܐ. ܘܠܳܐ ܡܰܟܡܰܪ ܠܳܗ̇ ܕܠܽܘܚܝܳܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ ܕܥܰܘܴ̈ܠܶܐ. ܐܶܠܳܐ ܒܢܰܘܚܳܐ ܕܠܳܐ ܫܓܽܘܫܝܳܐ ܡܟܰܬܪܳܐ. ܘܝܰܬܺܝܪܳܐܝܺܬ ܐܶܢ ܣܳܡܰܬ ܥܰܝ̈ܢܶܝܗ̇ ܠܽܘܩܒܰܠ ܡܳܪܝܳܐ. ܐܰܟܡܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܕܰܘܺܝܕ. ܐܳܦ ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܩܺܝܬܳܪܽܘܕܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ ܢܰܦܫܳܐ ܩܢܶܐ ܗܘܳܐ. ܐܰܝܟ ܗܳܕܶܐ ܕܗܳܫܳܐ ܐܶܡܪܶܬ. ܘܡܶܛܠܗܳܢܳܐ ܒܙܰܒܢܳܐ ܕܶܐܬܟܰܪܟܽܘܗ̇ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܶܐ ܡܶܢ ܟܽܠ ܓܰܒܺܝ̈ܢ܆ ܕܠܳܐ ܫܓܽܘܫܝܳܐ ܘܰܕܠܳܐ ܕܠܽܘܚܝܳܐ ܥܰܒܕܳܗ̇ ܠܢܰܦܫܶܗ ܦܳܪܽܘܫܬܳܐ. ܘܰܚܠܳܦ ܩ̈ܠܶܐ ܕܪܶܛܢܳܐ ܕܰܡܠܶܝܢ ܒܽܘ̈ܓܳܢܶܐ ܘܰܕܡܰܫܡܰܥܬܳܐ ܐܰܠܝ̈ܨܰܝ ܬܰܪ̈ܥܝܳܬܳܐ ܘܡܶܣܟܻ̈ܢܰܝ ܢܰܦܫܳܐ܇ ܡܳܐ ܕܩܳܐܶܡ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܐܽܘܠܨܳܢܳܐ ܡܶܢ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܶܐ܆ ܗܽܘ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܕܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܰܡܠܶܐ ܣܰܒܪܳܐ ܡܪܺܝܡ ܗܘܳܐ ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܕܢܰܦܫܶܗ ܠܘܳܬ ܐܠܰܗܳܐ ܘܳܐܡܰܪ:

ܠܘܳܬܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܢܰܦܫܝ ܐܰܪܺܝܡܶܬ. ܐܰܠܳܗܝ ܒܳܟ ܣܰܒܪܶܬ ܠܳܐ ܐܶܒܗܰܬ: ܠܳܐ ܢܶܫܬܰܒܗܪܽܘܢ ܥܠܰܝ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝ. ܘܳܐܦ ܟܽܠ ܕܰܡܣܰܒܪܺܝܢ ܒܳܟ ܠܳܐ ܢܶܒܗܬܽܘܢ. ܫܰܦܺܝܪ ܐܶܡܰܪ ܕܰܠܘܳܬܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܢܰܦܫܝ ܐܰܪܺܝܡܶܬ. ܗܳܢܰܘ ܓܶܝܪ ܢܺܝܫܳܐ ܬܪܺܝܨܳܐ ܗܰܘ ܕܒܳܥܶܐ ܒܳܥܽܘܬܳܐ. ܕܢܶܬܠܶܐ ܢܰܦܫܶܗ ܡܶܢ ܚܛܳܗܷ̈ܐ. ܘܰܢܪܺܝܡܺܝܗ̇ ܡܶܢ ܥܶܢܝܳܢܷ̈ܐ ܐܰܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ. ܟܰܕ ܥܒܰܕ ܠܳܗ̇ ܩܰܠܺܝܠ ܠܰܦܪܳܚܳܐ ܘܶܐܒܪܳܢܺܝܬܳܐ. ܐܰܟܡܰܢ ܕܰܠܘܳܬ ܟܝܳܢܳܐ ܕܰܡܥܰܠܰܝ ܡܶܢܟܽܠ ܡܶܬܥܰܠܝܳܐ ܠܡܶܒܥܳܐ ܒܳܥܽܘܬܳܐ. ܢܒܺܝܳܐ ܓܶܝܪ ܐܶܡܰܪ. ܕܶܐܢܳܐ ܐܰܪܺܝܡܶܬ ܢܰܦܫܝ ܠܘܳܬ ܡܳܪܝܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܩܰܪܒܶܬ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܘܰܒܥܺܝܬ ܡܶܢܶܗ. ܘܢܶܩܫܶܬ ܒܬܰܪܥܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܝܶܕܥܶܬ ܕܠܳܐ ܥܳܢܶܐ ܡܶܢ ܠܶܒܳܐ. ܥܕܰܡܳܐ ܕܩܳܪܶܐ ܘܡܶܬܟܰܫܰܦ ܩܕܳܡܰܘܗܝ. ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ. ܕܶܐܢ ܬܶܩܪܶܝܢܝ ܐܶܥܢܶܝܟ (ܡܙܡܘܪܐ ܨܐ: ܝܗ). ܘܬܽܘܒ. ܕܰܒܥܰܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܘܡܳܐ ܕܶܐܫܟܰܚܬܽܘܢܳܝܗܝ ܩܪܰܐܽܘܗܝ. ܡܳܕܶܝܢ ܗܰܘ ܕܒܳܥܶܐ ܕܢܰܪܟܶܢ ܠܘܳܬܶܗ ܗܰܘ ܟܝܳܢܳܐ ܡܠܶܐ ܛܽܘ̈ܒܶܐ܆ ܢܪܺܝܡ ܢܰܦܫܶܗ ܡܶܢ ܡܽܘܟܳܟܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܘܗܳܐ ܐܶܬܢܰܚܰܬ ܠܘܳܬܶܗ ܡܳܪܝܳܐ ܗܰܘ ܕܰܡܪܺܝܡ ܠܡܰܟܺܝ̈ܟܶܐ. ܘܗܳܢܳܐ ܕܠܺܝܠܳܐܝܬ ܡܰܪܓܶܫ ܗܽܘ ܒܢܰܦܫܶܗ܆ ܕܠܳܐ ܒܳܗܶܬ ܡܶܢ ܣܰܒܪܶܗ. ܘܳܐܡܰܪ. ܐܠܰܗܝ ܒܟ ܣܰܒܪܶܬ ܠܳܐ ܐܶܒܗܰܬ܆ ܘܠܳܐ ܢܶܫܬܰܒܗܪܽܘܢ ܥܠܰܝ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝ܆ ܘܳܐܦ ܟܽܠ ܕܰܡܣܰܒܪܺܝܢ ܒܳܟ ܠܳܐ ܢܶܒܗܬܽܘܢ.

ܢܶܒܗܬܽܘܢ ܥܰܘܴ̈ܠܶܐ ܒܰܣܪܺܝܩܽܘܬܗܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܠܰܡ ܠܥܰܘܴ̈ܠܶܐ ܠܳܐܛ ܐܢܳܐ ܘܠܳܐ ܡܥܺܝܪܐܢܳܐ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܠܢܶܓܕܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ. ܐܶܠܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐܢܳܐ: ܕܰܒܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܡܰܪܫܥܺܝܢ ܢܶܬܟܰܚܕܽܘܢ ܘܢܶܒܗܬܽܘܢ. ܗܳܕܶܐ ܓܶܝܪ ܐܶܢ ܗܳܘܝܳܐ܆ ܬܰܪܥܽܘܬܳܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢܰܢ ܒܬܰܪܥܳܟ. ܐܳܦ ܐܳܚܳܒ ܡܰܠܟܳܐ ܟܰܕ ܒܗܶܬ ܩܕܳܡ ܐܠܰܗܳܐ ܒܡܶܕܶܡ ܕܰܥܒܰܕ܇ ܦܩܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܠܳܐ ܢܰܝܬܶܐ ܒܺܝܫܬܳܐ ܒܝܰܘ̈ܡܰܘܗܝ. ܡܳܕܶܝܢ ܠܰܘ ܡܠܳܛ ܠܳܛ ܐܶܢܽܘܢ ܗܳܪܟܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܡܨܰܠܳܝܽܘ ܨܰܠܺܝܘ ܗܘܰܘ ܢܒܺܝܷ̈ܐ ܥܰܠ ܥܰܘܴ̈ܠܶܐ ܕܰܢܬܽܘܒܽܘܢ. ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܠܳܐ ܦܪܰܥ ܗܘܳܐ ܠܥܰܘܳܠܳܐ ܕܰܥܒܰܕ ܠܶܗ ܒܺܝܫܬܳܐ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܗܳܪܟܳܐ ܡܩܰܛܪܶܓ ܗܘܳܐ ܢܰܦܫܶܗ ܩܕܳܡ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܘܠܳܐܛ ܠܥܰܘܴ̈ܠܶܐ. ܡܶܛܠܗܳܕܶܐ ܡܨܰܠܶܐ ܘܳܐܡܰܪ:

ܐܘܪ̈ܚܳܬܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܘܳܢܝ̱. ܚܙܺܝ ܡܳܢܳܐ ܐܶܡܰܪ ܓܰܒܪܳܐ ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܫܬܰܒܗܰܪ ܐܰܝܟ ܝܳܕܽܘܥܳܐ ܕܽܐܘܪܚܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܠܳܐ ܐܶܡܰܪ ܕܶܐܬܕܟܰܪ ܕܗܰܠܟܶܬ ܒܽܐܘܪ̈ܚܳܬܳܟ ܒܩܽܘܫܬܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܕܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܐܽܘܪܚܳܐ܆ ܒܳܥܶܐ ܕܢܺܐܠܰܦ ܐܽܘܪ̈ܚܳܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢܶܝܢ ܐܽܘܪ̈ܚܳܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ܇ ܕܰܟܝܽܘܬܳܐ: ܘܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ: ܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܐ: ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ: ܢܰܟܦܽܘܬܳܐ: ܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ: ܡܣܰܝܒܪܳܢܽܘܬܳܐ: ܨܰܘܡܳܐ܆ ܨܠܽܘܬܳܐ. ܗܳܢܶܝܢ ܕܒܳܥܶܐ ܗܘܳܐ ܕܰܘܺܝܕ ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܠܶܗ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡ ܦܽܘ̈ܩܕܳܢܶܐ ܘܢܳܡܽܘ̈ܣܶܐ. ܘܡܰܝܬܶܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪܟܶܢ.

ܘܰܫܒܺܝ̈ܠܰܝܟ ܐܰܘܕܰܥܰܝܢܝ. ܘܕܰܒܰܪܰܝܢܝ ܒܩܽܘܫܬܳܟ ܘܰܐܠܶܦܰܝܢܝ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܢܬ ܗܘ ܐܰܠܳܗܝ ܘܦܳܪܽܘܩܝ: ܘܠܳܟ ܣܰܟܺܝܬ ܒܟܽܠܝܽܘܡ. ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܒܽܐܘܪ̈ܚܳܬܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܐܬܶܐܡܰܪ̈ܝ ܗܰܠܶܟ ܐܰܡܺܝܢܳܐܝܬ܆ ܟܽܠܝܽܘܡ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܡܣܰܟܶܐ. ܘܰܦܫܺܝܩ ܠܶܗ ܠܡܺܐܡܰܪ ܥܰܡ ܢܒܺܝܳܐ.

ܐܶܬܕܰܟܪ ܡܳܪܝܳܐ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܕܡܶܢ ܥܳܠܰܡ ܘܛܰܝܒܘܴ̈ܬܳܟ. ܘܣܰܟ̈ܠܘܳܬܳܐ ܕܛܰܠܝܽܘܬܝ ܠܳܐ ܬܶܬܕܟܰܪ ܠܺܝ. ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܬܳܐ ܓܶܝܪ ܣܳܥܪܳܐ ܛܰܠܝܽܘܬܳܐ ܒܠܳܐ ܝܺܕܰܥܬܳܐ. ܘܡܳܐ ܕܩܳܐܶܡ ܓܰܒܪܳܐ ܒܰܡܫܽܘܚܬܳܐ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡܫܰܡܠܝܳܐ܆ ܗܳܝܕܶܝܢ ܟܰܕ ܡܶܫܬܶܐܠ ܡܶܢܗܶܝܢ܆ ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܡܟܰܬܡܴ̈ܬܳܐ ܘܰܕܠܳܐ ܦܰܐܝܴ̈ܢ܆ ܫܳܐܶܠ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܰܥܠܰܝܗܶܝܢ. ܘܳܐܡܰܪ ܘܒܳܥܶܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ.

ܐܶܠܐ ܐܰܝܟ ܣܽܘܓܳܐܐ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܐܶܬܕܰܟܪܰܝܢܝ. ܡܶܛܽܠ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܛܳܒ ܗ̱ܽܘ ܘܰܬܪܺܝܨ ܡܳܪܝܳܐ. ܗܰܘ ܕܳܐܡܰܪ ܗܳܕܶܐ܆ ܠܳܐ ܡܦܰܬܶܠ ܫܒܺܝ̈ܠܶܐ ܕܪܳܕܶܐ ܒܗܽܘܢ. ܘܥܰܠܗܳܕܶܐ ܐܶܡܰܪ:

ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܬܳܪܶܨ ܠܚܰܛܳܝܷ̈ܐ ܒܽܐܘܪܚܳܐ. ܟܺܐܢܳܐ ܓܶܝܪ ܕܰܐܝܟ ܕܰܬܪܺܝܨ ܗܘ܆ ܢܶܥܒܶܕ ܬܪ̈ܺܝܨܶܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܡܗܰܠܟܺܝܢ ܠܗܽܘܢ ܒܽܐܘܪܚܶܗ.

ܘܡܰܠܶܦ ܠܡܶܣܟܺܢܷ̈ܐ ܐܽܘܪܚܶܗ: ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܐܽܘܪ̈ܚܳܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܘܩܽܘܫܬܳܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܢ ܟܰܕܽܘ ܐܶܬܢܰܗܰܪ̈ܝ ܠܗܶܝܢ ܒܰܐܝܠܶܝܢ ܕܡܶܢ ܠܥܶܠ ‌ܐܶܬܡܱ̈ܠܰܠܝ. ܘܝܰܬܺܝܪܳܐܝܺܬ ܒܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ:

ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܢܳܛܪܺܝܢ ܩܝܳܡܶܗ ܘܣܳܗܕ̈ܘܳܬܶܗ. ܡܶܛܠ ܓܶܝܪ ܕܒܽܐܘܪ̈ܚܳܬܳܐ ܕܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ ܪܳܕܶܝܢ. ܟܡܳܐ ܐܶܢ ܓܡܺܝܪܺܝܢ ܒܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ܆ ܒܪܶܥܝܳܢܳܐ ܢܺܝܚܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢ.

ܡܶܛܽܠ ܫܡܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܣܳܢܝ̱ ܡܶܢ ܥܰܘܠܝ̱ ܕܪܰܒ ܗ̱ܽܘ. ܐܶܢܓܶܝܪ ܕܰܘܺܝܕ ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܐܶܡܰܪ ܗܳܕܶܐ܆ ܡܰܢܽܘ ܢܰܣܒܰܪ ܕܰܡܚܰܪܰܪ ܡܶܢ ܚܛܳܗܷ̈ܐ. ܐܶܠܳܐ ܢܺܐܡܰܪ ܒܟܽܠܙܒܰܢ.

ܡܰܢܽܘ ܓܰܒܪܳܐ ܕܕܳܚܶܠ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ: ܢܰܠܦܺܝܘܗܝ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܰܓܒܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ ܘܡܶܣܟܺܢܽܘܬܳܐ ܕܡܶܛܽܠ ܐܰܠܳܗܳܐ.

ܘܢܰܦܫܶܗ ܬܒܽܘܬ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܐ܇ ܘܙܰܪܥܶܗ ܢܺܐܪܰܬ ܐܰܪܥܳܐ. ܗܳܝ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ.

ܡܶܛܽܠ ܕܬܰܪܥܺܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܕܳܚܠܰܘ̈ܗܝ: ܘܰܩܝܳܡܶܗ ܐܰܘܕܰܥ ܐܶܢܽܘܢ. ܩܝܳܡܳܐ ܓܶܝܪ ܕܰܐܘܕܰܥ ܠܕܳܚ̈ܠܰܘܗܝ ܗܳܢܰܘ܆ ܡܽܘܠܟܳܢܳܐ ܕܚܰܘܺܝ ܠܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܒܓܶܠܝܳܢܶܗ. ܟܰܕ ܨܒܳܐ ܘܶܐܬܓܠܺܝ ܒܰܒܣܰܪ. ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܠܗܳܢܳܐ ܩܝܳܡܳܐ ܐܰܫܰܪܘ܆ ܬܠܰܘ ܪ̈ܺܝܫܰܝܗܽܘܢ ܠܘܳܬ ܣܰܒܪܗܽܘܢ ܠܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܰܘܺܝܕ ܘܳܐܡܪܺܝܢ:

ܥܰܝ̈ܢܰܝ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܘܳܬ ܡܳܪܝܳܐ. ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ ܚܳܝܪ̈ܳܢ ܒܡܳܪܝܳܐ܆ ܐܰܓܗܺܝ ܠܶܗ ܡܶܢ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܕܰܐܥܠܰܬ ܚܛܺܝܬܳܐ. ܘܬܰܒܪܶܗ ܠܦܰܚܳܐ ܕܰܨܠܳܐ ܚܶܘܝܳܐ ܒܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܕܦܺܐܪܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܫܬܰܡܥܳܢܽܘܬܳܐ. ܐܰܘ ܡܶܛܠܡܳܢܳܐ ܐܶܡܰܪ ܟܰܕ ܬܟܺܝܠ؟

ܡܶܛܽܠ ܕܗܽܘ ܡܰܦܶܩ ܡܶܢ ܡܨܺܝܕܬܳܐ ܪ̈ܶܓܠܰܝ. ܡܶܢ ܡܨܺܝܕܬܳܐ ܕܶܝܢ܆ ܗܳܝ ܕܦܶܪܣܰܬ ܚܛܺܝܬܳܐ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܦܬܺܝܬܳܐ ܕܥܳܠܡܳܐ. ܘܨܳܕܰܬ ܒܶܗ ܠܓܰܒܪ̈ܶܐ ܘܰܠܢܷ̈ܫܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ. ܘܓܳܥܶܐ ܡܶܢ ܠܶܒܳܐ ܘܳܐܡܰܪ:

ܐܶܬܦܰܢ ܥܠܰܝ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝ: ܡܶܛܠ ܕܺܝܚܝܕܳܝܳܐ ܐܢܳܐ ܘܒܳܝܫܳܐ. ܡܳܐ ܓܶܝܪ ܕܚܳܪ̈ܝ ܘܰܚ̈ܙܰܝ ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܠܢܽܘܗܪܳܐ ܗܰܘ ܫܡܰܝܳܢܳܐ: ܘܰܐܩܒܶܠܝ ܚܙܳܬܶܗ ܕܗܰܘ ܥܽܘܬܪܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܣܬܰܝܰܟ܆ ܦܫܺܝܩܳܐܝܺܬ ܡܰܘܕ̈ܝܳܢ ܒܡܶܣܟܺܢܽܘܬܶܗ ܕܰܟܝܳܢܰܢ. ܘܠܳܐ ܡܶܟܺܝܠ ܡܶܬܦܰܢ̈ܝܳܢ ܥܰܠ ܚܰܕܽܘܬܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܟܰܕ ܐܰܒܺܝ̈ܠܳܢ ܥܰܠ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܕܰܬܢܳܢ ܐܳܡܪ̈ܳܢ.

ܥܳܩܴ̈ܬܶܗ ܕܠܶܒܝ ܣܓܺܝ̈: ܘܡܶܢ ܥܳܩܴ̈ܬܝ̱ ܐܰܦܶܩܰܝܢܝ. ܗܳܪܟܳܐ ܓܶܝܪ ܒܚܰܝܷ̈ܐ ܗܳܠܶܝܢ܆ ܒܶܐܒܠܳܐ ܘܰܒܥ̈ܩܳܬܳܐ ܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܡܶܛܠܗܳܢܳܐ ܒܟܽܠ ܙܒܰܢ ܡܨܰܠܶܝܢ ܕܢܰܦܶܩ ܐܶܢܽܘܢ ܐܠܰܗܳܐ ܡܶܢ ܥܴ̈ܩܳܬܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܥܳܒܽܘܪܳܐ. ܟܰܕ ܡܶܬܬܰܢܚܺܝܢ ܐܳܡܪܺܝܢ:

ܚܙܺܝ ܫܽܘܥܒܳܕܝ ܘܥܰܡܠܝ: ܘܰܫܒܽܘܩ ܠܺܝ ܟܽܠܳܗ̇ ܚܛܺܝܬܝ. ܗܰܘ ܕܗܳܕܶܐ ܐܳܡܰܪ: ܬܽܘܟܠܳܢܳܐ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܥܰܠ ܥܰܡܠܶܗ ܗܰܘ ܕܰܥܒܳܕܰܘ̈ܗܝ ܢܽܘܗܪܳܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܥܰܠܗܳܝ ܡܦܺܝܣ ܠܕܰܝܳܢܳܐ. ܕܗܽܘ ܢܶܗܘܶܐ ܚܰܙܳܝܳܐ ܠܦܽܘܠܚܳܢܶܗ. ܐܳܦ ܡܰܘܕܰܥ ܕܟܰܕ ܟܪܺܝܟܺܝܢ ܠܶܗ ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܕܰܠܩܽܘܒܠܳܐ܆ ܥܡܰܠ ܥܰܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܥܰܡܠܳܐ ܕܰܐܝܟ ܗܳܢܳܐ. ܘܥܰܠܗܳܕܶܐ ܐܶܡܰܪ.

ܕܰܚܙܺܝ ܕܰܣܓܺܝܘ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝ: ܘܣܶܢܐܬܳܐ ܕܥܰܘܠܳܐ ܣܢܰܐܽܘܢܝ̱. ܟܰܕ ܣܳܢܶܝܢ ܠܺܝ ܕܠܳܐ ܣܰܟܠܽܘܬܳܐ. ܠܳܐ ܦܳܫܶܬ ܡܶܢ ܐܽܘܪ̈ܚܳܬܳܟ. ܘܠܳܐ ܦܶܪܥܶܬ ܐܶܢܽܘܢ ܒܺܝܫܬܳܐ ܣܳܟ.

ܡܶܛܠܗܳܢܳܐ ܛܰܪ ܢܰܦܫܝ̱ ܘܦܰܨܳܢܝ̱ ܡܶܛܠ ܕܒܳܟ ܣܰܒܪܶܬ. ܘܠܰܘ ܟܰܕ ܡܥܰܩܡܺܝܢ ܫܒܺܝ̈ܠܰܝ. ܘܰܟܢܺܝܫܺܝܢ ܥܰܡܝ̱ ܥܰܘܴ̈ܠܶܐ܇ ܐܶܠܳܐ ܟܺܐܢܷ̈ܐ ܘܡܰܟܺܝ̈ܟܶܐ ܥܶܒܕܶܬ ܠܺܝ ܣܺܝܥܬܳܐ.

ܘܬܰܡܺܝ̈ܡܶܐ ܘܰܬܪ̈ܺܝܨܶܐ ܢܩܶܦܘ ܠܺܝ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܟ ܣܰܟܺܝܬ. ܕܳܡܝܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܬܰܡܺܝ̈ܡܶܐ ܘܰܬܪ̈ܺܝܨܶܐ ܠܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܕܢܰܦܫܶܗ ܩܳܪܶܐ ܗܘܳܐ. ܗܳܫܳܐ ܕܶܝܢ ܒܦܶܬܓܳܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܫܽܘܠܳܡܳܐ܇ ܠܰܘ ܐܰܝܟ ܕܥܰܠ ܢܰܦܫܶܗ ܒܰܠܚܽܘܕ ܐܶܡܰܪ: ܐܶܠܳܐ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܝܠ ܕܰܐܠܗܳܐ ܡܶܫܬܰܘܕܶܐ. ܕܳܐܦ ܗܽܘ ܡܰܘܕܰܥ ܒܝܰܕ ܓܶܠܝܳܢܶܗ ܕܰܐܠܗܳܐ ܕܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܡܶܬܓܡܰܪ.

ܘܰܦܪܰܩ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܺܝܣܪܳܐܷܝܠ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܳܠܽܘܨܰܘ̈ܗܝ. ܒܰܡܢܳܬܳܐ ܗ̣ܘܳܬ ܗܳܕܶܐ ܒܝܰܘ̈ܡܰܝ ܕܰܘܺܝܕ܇ ܗܰܘ ܕܦܰܨܺܝ ܠܺܝܣܪܳܐܝܠ ܡܶܢ ܥܰܡ̈ܡܷܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܚܕܺܝܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܶܗ. ܘܳܐܠܨܺܝܢ ܠܶܗ ܡܫܰܡܠܝܳܐܝ̣ܬ ܒܝܰܕ ܓܶܠܝܳܢܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܗܰܘ ܕܶܐܬܚܰܘܺܝ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܘܰܦܪܰܩ ܠܺܝܣܪܳܐܝܠ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܢ ܐܳܠܘ̈ܨܶܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ. ܕܠܶܗ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ܀

ܡܙܡܘܪܐ ܕܥܣܪܝܢ ܘܫܬܐ

ܥܰܠ ܕܠܳܐ ܙܳܕܶܩ: ܕܥܰܡ ܓܰܒܪܳܐ ܪܰܫܺܝܥܳܐ ܘܒܺܝܫܳܐ ܢܶܥܡܰܪ ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܘܰܡܗܰܝܡܢܳܐ.

ܒܰܨܠܽܘܬܳܐ ܐܳܦ ܒܒܳܥܽܘܬܳܐ ܐܶܫܟܰܚܢܳܝܗܝ ܠܛܽܘܒܳܢܳܐ ܕܰܘܺܝܕ ܘܣܰܓܺܝ ܢܶܨܚܳܢܷ̈ܐ: ܟܰܕ ܡܫܰܪܶܐ ܒܟܽܠܕܽܘܟ܇ ܘܳܐܦܶܢ ܕܡܶܣܬܒܰܪ ܕܠܰܘ ܒܢܺܝܫܳܐ ܕܰܨܠܽܘܬܳܐ ܒܕܽܘܟ ܕܽܘܟ ܥܳܒܶܕ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܠܬܶܫܒ̈ܚܳܬܶܗ܇ ܐܶܠܳܐ ܟܰܕ ܡܶܬܒܰܨ̈ܝܳܢ ܡܶܠܰܘ̈ܗܳܝ. ܟܽܠܗܶܝܢ ܨܠܰܘ̈ܬܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܗܳܫܳܐ ܟܰܕ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܥܶܣܪܺܝܢ ܘܫܶܬ ܙܰܡܰܪ: ܒܰܨܠܽܘܬܳܐ ܘܒܳܥܽܘܬܳܐ ܐܰܙܥܶܩ ܒܩܳܠܶܗ ܠܘܳܬ ܐܠܰܗܳܐ. ܕܗܽܘ ܢܕܽܘܢ ܕܺܝܢܶܗ ܘܢܶܚܙܶܐ ܐܽܘܪܚܶܗ. ܗܳܕܶܐ ܕܶܝܢ ܕܢܶܒܥܶܐ ܐܢܳܫ ܕܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܢܶܬܬܕܺܝܢ. ܕܗܰܘ ܗ̱ܽܘ ܕܰܬܟܺܝܠ ܥܰܠ ܢܰܦܫܶܗ܇ ܕܡܶܕܶܡ ܕܰܡܥܰܨܶܐ ܠܕܰܝܳܢܶܗ ܠܳܐ ܥܒܺܝܕ ܠܶܗ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܕܰܘܺܝܕ.

ܕܽܘܢܰܝܢܝ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܢܳܐ ܒܬܰܡܺܝܡܽܘܬܝ ܗܰܠܟܶܬ. ܒܡܳܪܝܳܐ ܣܰܒܪܶܬ ܠܳܐ ܐܶܙܽܘܥ: ܒܚܽܘܪܰܝܢܝ ܡܳܪܝܳܐ ܘܢܰܣܳܢܝ. ܘܰܒܩܺܝ ܟܽܘ̈ܠܝܳܬܝ ܘܠܶܒܝ. ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡܰܢܽܘ ܡܶܫܟܰܚ ܐܳܡܰܪ ܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܗܰܘ ܕܰܕܟܶܐ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܫܶܡܫܳܐ܆ ܫܳܐܶܠ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܕܢܶܬܬܕܺܝܢ. ܘܬܽܘܒ ܐܰܘܕܺܝ ܕܰܡܣܰܒܰܪ ܒܡܳܪܝܳܐ ܘܰܒܥܳܐ ܕܢܶܬܒܚܰܪ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ. ܕܰܒܩܺܝ ܟܽܘ̈ܠܝܳܬܝ ܘܠܶܒܝ. ܘܶܐܠܽܘ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܒܶܗ ܚܕܳܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܠܳܐ ܨܳܒܶܐ ܗܘܳܐ ܒܗܶܝܢ ܕܰܝܳܢܳܐ. ܘܠܳܐ ܠܕܺܝܢܳܐ ܩܳܪܶܐ ܗܘܳܐ ܠܥܰܡܰܢܽܘܐܶܝܠ. ܘܗܳܠܶܝܢ ܠܰܡ ܥܶܒܕܶܬ. ܟܰܕ ܣܺܝܡ ܠܽܘܩܒܰܠܝ ܝܰܡܳܐ ܕܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܶܗ ܕܕܰܝܳܢܳܐ.

ܡܶܛܽܠ ܠܰܡ ܕܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܠܽܘܩܒܰܠ ܥܰܝ̈ܢܰܝ. ܘܰܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܡܶܬܒܰܩܝܳܐ ܘܚܳܝܪܳܐ ܢܰܦܫܝ. ܘܥܰܠܗܳܕܶܐ ܢܶܛܪܶܬ ܕܠܳܐ ܬܽܘܩ̈ܠܳܬܳܐ ܢܰܦܫܝ ܘܰܫܒܺܝ̈ܠܰܝ.

ܘܗܰܠܟܶܬ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܘܟܰܕ ܝܶܕܥܶܬ ܕܗܰܘ ܕܰܡܗܰܠܶܟ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ܆ ܙܳܕܶܩ ܠܶܗ ܕܢܶܫܬܶܐܠ ܡܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܺܐܝܬܰܝܗܶܝܢ ܕܰܠܩܽܘܒܠܶܗ. ܐܰܟܡܰܢ ܕܠܰܝܬ ܠܶܗ ܚܽܘܠܛܳܢܳܐ ܠܢܽܘܗܪܳܐ ܥܰܡ ܚܶܫܽܘܟܳܐ. ܘܰܠܕܰܓܳܠܘܬܳܐ ܥܰܡ ܫܪܳܪܳܐ. ܘܰܠܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܠܳܐ ܐܺܝܬ ܠܳܗ̇ ܡܢܳܬܳܐ ܥܰܡ ܩܽܘܫܬܳܐ. ܘܠܳܐ ܠܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܕܢܶܥܡܪܽܘܢ ܥܰܡ ܚܰܛܳܝܷ̈ܐ. ܘܠܳܐ ܠܬܰܡܺܝ̈ܡܶܐ ܥܰܡ ܥܩܺܝ̈ܡܰܝ ܬܰܪܥܺܝܬܳܐ.

ܠܳܐ ܝܶܬܒܶܬ ܥܰܡ ܒܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܥܰܡ ܫܳܛܰܝܴ̈ܐ ܠܳܐ ܥܶܠܶܬ: ܣܢܺܝܬ ܟܢܽܘܫܬܳܐ ܕܒܺܝ̈ܫܶܐ. ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܡܶܫܟܰܚ ܗܰܘ ܕܝܳܬܶܒ ܥܰܡ ܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܢܗܰܠܶܟ ܒܬܰܡܺܝܡܽܘܬܳܐ ܘܠܳܐ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܘܠܳܐ ܣܳܦܶܩ ܕܗܰܘ ܕܥܰܡ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܝܳܬܶܒ܆ ܕܰܢܗܰܠܶܟ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܛܳܒܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ. ܘܡܶܛܠܗܳܢܳܐ ܟܰܕ ܡܶܫܬܶܐܠ ܐܢܳܐ ܡܶܢ ܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܘܒܺܝ̈ܫܶܐ ܘܡܶܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܗܽܘܢ.

ܐܰܫܺܝܓܶܬ ܕܰܟܝܳܐܝܬ ܐܺܝ̈ܕܰܝ. ܘܶܐܬܟܰܪܟܶܬ ܡܰܕܒܚܳܟ ܡܳܪܝܳܐ. ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܡܶܫܟܰܚ ܐܢܳܫ ܡܶܬܕܟܰܪ ܡܰܕܒܚܶܗ ܕܡܳܪܝܐ (ܗܳܢܰܘ ܡܫܰܒܰܚ) ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܥܰܡ ܟܢܽܘܫܝܳܐ ܕܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ. ܘܝܰܬܺܝܪܳܐܝܺܬ ܡܳܐ ܕܥܰܡ ܗܶܪ̈ܺܝܛܺܝܩܽܘ ܡܚܰܓܶܐ. ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܓܶܝܪ ܕܥܰܘܴ̈ܠܶܐ܇ ܟܡܳܐ ܐܶܢ ܡܶܣܬܰܒܪܳܐ ܗܳܝ ܕܰܒܫܶܡ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܬܡܰܠܠܳܐ܆ ܠܳܐ ܢܬܺܝܥܳܐ ܡܶܢ ܓܽܘܕܳܦܳܐ. ܡܶܛܠܗܳܕܶܐ ܐܺܝܕܰܝܴ̈ܐ ܕܠܶܒܶܗ ܡܫܺܝܓ ܗܘܳܐ ܢܒܺܝܳܐ. ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܡܶܬܟܪܶܟ ܗܘܳܐ ܠܡܰܕܒܚܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܡܳܐ ܕܶܝܢ ܕܰܗܘܳܬ ܗܳܕܶܐ ܡܶܢ ܢܰܦܫܳܐ܆ ܦܫܺܝܩ ܠܳܗ̇ ܕܥܰܡ ܕܰܘܺܝܕ ܬܶܩܥܶܐ ܐܳܦ ܬܺܐܡܰܪ:

ܕܶܐܫܡܰܥ ܩܳܠܶܗ ܕܫܽܘܒܚܳܟ. ܦܰܪܶܗܣܝܰܐ ܡܶܟܺܝܠ ‌ܐܺܝܬ ܠܶܗ܆ ܕܢܶܗܘܶܐ ܟܳܪܽܘܙܳܐ ܕܫܽܘܒܚܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܰܢܡܰܠܶܠ ܥܰܠ ܫܪܳܪܶܗ ܩܕܳܡ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܘܡܳܐ ܕܶܐܫܬܶܐܠ ܡܶܢܢ ܟܢܽܘܫܝܳܐ ܕܠܳܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ܆ ܡܦܺܝܣ ܘܳܐܡܰܪ.

ܕܶܐܫܬܰܥܶܐ ܟܽܠܗܶܝܢ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܟ. ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ ܕܶܝܢ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܇ ܠܳܐ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܩܰܒܰܠ ܕܢܶܫܬܰܥܶܐ ܐܶܢܶܝܢ. ܫܪܳܪܳܐ ܡܶܢ ܕܰܓ̈ܠܶܐ ܠܳܐ ܡܶܬܬܦܺܝܣ ܕܢܶܬܡܰܠܰܠ. ܐܶܠܳܐ ܡܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܩܳܝܡܺܝܢ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܥܰܡ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ.

ܡܳܪܝܳܐ ܪܶܚܡܶܬ ܬܶܫܡܶܫܬܶܗ ܕܒܰܝܬܳܟ. ܘܰܐܬܪܳܐ ܕܡܰܫܪܝܶܗ ܕܫܽܘܒܚܳܟ. ܘܗܳܠܶܝܢ ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܡܰܘܕܶܝܢ ܚܠܳܦ ܥܺܕܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܒܰܟܢܽܘܫܝܳܐ ܕܶܐܪ̈ܺܝܛܺܝܩܽܘ܆ ܦܫܺܝܩܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܘܳܬ ܡܳܪܝܳܐ:

ܕܠܳܐ ܬܰܘܒܶܕܰܝܢܝ ܥܰܡ ܚܰܛܳܝܷ̈ܐ: ܘܥܰܡ ܓܰܒܪ̈ܶܐ ܕܰܕܡܳܐ ܚܱ̈ܝܰܝ. ܕܒܺܐܝ̈ܕܰܝܗܽܘܢ ܢܶܟܠܳܐ ܘܝܰܡܺܝܢܗܽܘܢ ܡܰܠܝܳܐ ܫܽܘܚܕܳܐ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܐܶܪ̈ܺܝܛܺܝܩܽܘ ܣܳܥܪܺܝܢ. ܐܚܪܺܬܳܐ ܗ̱ܝ ܗܳܝ ܕܰܩܕܳܡ ܥܰܡܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܡܰܛܥܳܝܽܘ ܒܰܦܫܺܝ̈ܛܶܐ܇ ܘܰܐܚܪܺܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܒܦܰܚܷ̈ܐ ܕܢܶܟܠܳܐ ܛܳܡܪܺܝܢ ܩܕܳܡ ܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܰܡܚܺܝ̈ܠܶܐ. ܠܰܘ ܕܶܝܢ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܰܘ ܕܰܡܗܰܝܡܶܢ ܒܡܳܪܝܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܘܺܝܕ ܗܰܘ ܪܰܒܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܐܶܡܰܪ ܟܰܕ ܡܰܘܕܶܐ:

ܕܶܐܢܳܐ ܒܬܰܡܺܝܡܽܘܬܝ ܗܰܠܟܶܬ: ܦܪܽܘܩܰܝܢܝ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝ. ܪܶܓܠܝ ܩܳܡܰܬ ܒܰܬܪܺܝܨܽܘܬܳܐ. ܬܪܺܝܨܽܘܬܳܐ ܡܳܢܰܘ: ܐܶܠܳܐ ܡܶܠܬܶܗ ܕܰܐܒܳܐ. ܗܰܘ ܕܰܐܩܺܝܡ ܪܶܓܠܳܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܶܗ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬܢܰܟܰܬܘ ܡܶܢ ܚܶܘܝܳܐ܆ ܫܰܪܝܳܐ ܗܘܳܬ ܪܶܓܠܗܽܘܢ ܒܡܰܚ̈ܘܳܬܳܐ ܕܡܶܢ ܢܽܘ̈ܟܬܳܬܶܗ. ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܟܰܕ ܩܳܡܰܬ ܒܡܳܪܰܢ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܬܪܺܝܨܽܘܬܳܐ܆ ܩܳܡܘ ܒܰܟܢܽܘܫܝܳܐ ܟܰܕ ܡܰܘܕܶܝܢ. ܡܰܘܕܶܝܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢ:

ܘܰܒܥܺܕܬܳܐ ܐܶܒܰܪܶܟ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܠܗܰܘ ܕܶܐܬܓܠܺܝ ܐܳܦ ܐܰܩܺܝܡܰܢ ܕܰܢܙܰܡܰܪ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܶܗ ܘܢܰܘܕܶܐ ܠܶܗ ܠܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ܀

ܡܙܡܘܪܐ ܕܥܣܪܝܢ ܘܫܒܥܐ

ܡܰܘܕܰܥ ܥܰܠ ܥܰܡܰܢܽܘܐܝܠ ܕܗܽܘܝܽܘ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ: ܘܥܰܠ ܪܶܓܬܳܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ: ܕܫܳܐܠܳܐ ܗܘܳܬ ܕܬܶܗܘܶܐ ܠܳܗ̇ ܒܒܰܝܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܠܥܳܠܰܡ.

ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܒܰܪ ܟܝܳܢܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ ܕܶܢܚܳܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐ ܡܶܢ ܟܝܳܢܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܡܬܽܘܡܳܐܺܝܬ. ܐܰܟܡܳܐ ܕܰܠܙܰܠܝܩܶܗ ܕܫܶܡܫܳܐ ܡܶܢ ܐܶܣܦܺܝܪܶܗ. ܟܰܕ ܐܰܪܡܺܝ ܙܰܠܺܝܩܳܐ ܕܢܽܘܗܪܶܗ ܒܥܳܠܡܳܐ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܐܳܡܰܪ ܗܘܳܐ ܒܡܰܠܦܳܢܽܘܬܶܗ ܠܝܽܘ̈ܕܳܝܶܐ: ܕܶܐܢܳܐ ܐܢܳܐ ܢܽܘܗܪܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ. ܡܰܢ ܕܒܳܬܰܪܝ ܐܳܬܶܐ ܠܳܐ ܢܩܰܘܶܐ ܠܶܗ ܒܚܶܫܽܘܟܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܢܶܫܟܰܚ ܠܶܗ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܚܰܝ̈ܐ (ܝܘܚܢܢ ܚ: ܝܒ). ܘܰܒܗܳܕܶܐ ܡܰܠܶܦ ܗܘܳܐ ܕܗܽܘܝܽܘ ܗܰܘ ܕܩܰܕܶܡ ܪܽܘܚܳܐ ܐܰܟܪܶܙ ܥܠܰܘܗܝ ܒܰܢܒܺܝܽܘܬܳܐ. ܕܳܐܬܐ ܘܡܰܥܒܰܪ ܡܢ ܥܳܠܡܳܐ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܕܰܐܥܠܰܬ ܚܛܺܝܬܳܐ܆ ܚܰܕ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܝܢ ܕܝܰܕܥܳܗ̇ ܠܡܶܠܬܳܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ. ܘܚܰܝ̈ܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܶܫܟܚܺܝܢܰܢ ܠܛܽܘܒܳܢܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܕܰܘܺܝܕ܆ ܗܳܢܳܐ ܓܶܝܪ ܟܰܕ ܒܢܽܘܗܪܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܕܰܡܕܰܟܝܳܐ ܡܶܢ ܥܰܡܛܳܢܳܐ. ܚܳܐܰܪ ܗܘܳܐ ܒܳܗ̇ ܒܡܶܠܬܳܐ܆ ܕܗܽܘܝܽܘ ܢܽܘܗܪܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ. ܡܫܰܪܶܐ ܟܰܕ ܚܳܐܰܪ ܠܘܳܬܶܗ ܢܺܐܡܰܪ ܟܰܕ ܡܰܠܶܦ:

ܡܳܪܝܳܐ ܢܽܘܪܗܝ ܘܦܽܘܪܩܳܢܝ ܡܶܢ ܡܰܢ ܐܶܕܚܰܠ: ܡܳܪܝܳܐ ܥܽܘܫܢܳܐ ܕܚܰܝܰܝ̈ ܡܶܢ ܡܰܢܽܘ ܙܳܐܰܥ ܐܢܳܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܥܶܠܰܬ ܩܪܳܒܳܐ ܣܰܓܺܝܳܐܐ ܕܩܳܡ ܥܠܰܘܗܝ. ܘܰܐܣܒܰܪܘ ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܥܰܡܶܗ ܕܚܳܒ ܗܘܳܐ ܒܰܩܪܳܒܳܐ. ܗܽܘ ܕܶܝܢ ܠܘܳܬ ܥܽܘܕܪܳܢܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܡܶܬܦܢܶܐ ܗܘܳܐ. ܨܶܡܚܷ̈ܐ ܘܓܶܠܝܴ̈ܢܶܐ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܶܗ ܕܒܰܒܣܰܪ܆ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܥܰܠ ܓܰܒܪܳܐ ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܕܫܳܘܶܐ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܗܘܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܙܰܒܢܳܐ ܕܓܶܠܝܳܢܳܐ ܕܢܺܐܬܝܴ̈ܢ ܟܰܣܝܴ̈ܬܳܐ ܕܒܶܝܬ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܰܒܐܪ̈ܳܙܶܐ ܘܦܷ̈ܠܳܐܬܳܐ ܡܶܬܡܱ̈ܠܠܳܢ ܗܘܱ̈ܝ. ܘܗܳܫܳܐ ܠܰܘ ܚܠܳܦܰܘܗܝ ܐܷܡܰܪ ܕܰܘܺܝܕ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܫܒܰܥ. ܐܶܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܟܽܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ ܘܰܐܝܟ ܠܒܺܝ̈ܒܶܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܗܰܘ ܡܰܠܟܳܐ ܕܚܶܫܟܳܐ: ܟܰܕ ܡܒܰܙܚܺܝܢ ܒܶܗ ܘܡܰܗܠܺܝܢ ܒܰܡܫܰܟܪܽܘܬܶܗ. ܡܳܪܝܳܐ ܗܘܳܐ ܠܰܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܒܓܶܠܝܳܢܶܗ. ܘܠܳܐ ܕܳܚܠܺܝܢܰܢ ܡܶܢ ܥܰܡܛܳܢܳܐ ܕܰܐܬܪܳܟ. ܐܶܫܬܪܺܝ ܠܶܗ ܚܶܫܟܳܟ ܘܶܐܬܒܰܛܰܠ ܠܶܗ ܫܽܘܠܛܳܢܳܟ ܐܳܦ ܢܶܦܠܰܬ ܠܳܗ̇ ܡܰܠܟܽܘܬܳܟ ܐܶܬܬܕܺܝܫܘ ܠܗܽܘܢ ܡܰܫܪ̈ܝܳܬܳܐ ܕܣܶܕܪ̈ܰܝܟ ܡܶܢ ܚܰܝ̈ܠܐܷ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܕܶܐܬܰܘ ܥܰܡ ܡܰܠܟܳܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ. ܘܥܶܪܩܰܬ ܠܳܗ̇ ܓܳܠܽܘܬܳܐ ܡܶܢ ܚܶܣ̈ܢܶܐ ܟܡܺܝܪ̈ܶܐ ܕܰܫܝܽܘܠ. ܕܡܰܠܟܳܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܥܰܠ ܘܰܦܪܰܩ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܡܶܟܺܝܠ ܕܡܳܪܝܳܐ ܗܘܳܐ ܠܰܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܘܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܘܚܰܝ̈ܐ ܘܥܽܘܫܢܳܐ. ܠܰܝܬ ܕܙܳܐܰܥ ܡܶܢ ܚܰܣܺܝܢܳܐ. ܢܶܫܡܰܥ ܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܢ ܒܳܬܰܪܟܶܢ.

ܟܰܕ ܠܰܡ ܩܪܶܒܘ ܠܺܝ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܠܡܶܐܟܰܠ ܒܶܣܪܝ: ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝ ܘܣܳܢܱ̈ܐܝ: ܐܰܟܚܕܳܐ ܐܶܣܬܰܚܰܦܘ ܘܰܢܦܰܠܘ. ܡܳܢܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܩܴ̈ܠܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܪܺܝܫܶܗ ܕܡܰܙܡܽܘܪܳܐ ܕܳܡܝܳܐ ܕܕܰܘܺܝܕ ܐܰܡܪܶܗ. ܗܳܫܳܐ ܕܶܝܢ ܠܳܐ ܕܳܡܝܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܕܰܐܝܟ ܕܡܶܢ ܕܰܘܺܝܕ ܐܰܡܺܝܪܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܟܰܕ ܠܳܐ ܥܳܨܶܐ ܠܐܪܳܙܳܐ. ܡܚܰܘܝܳܐ ܠܗܳܝ ܕܟܰܕ ܢܦܰܩܘ ܗܘܰܘ ܝܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܥܰܠ ܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܕܢܶܚܕܽܘܢܳܝܗܝ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܺܐܝܬ ܗܘܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ ܣܰܦܣܺܝܪ̈ܶܐ ܘܚܽܘܛܪ̈ܶܐ ܘܰܒܪܺܝܫܗܽܘܢ ܘܰܩܕܳܡܰܝܗܽܘܢ ܐܳܬܶܐ ܗܘܳܐ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܡܰܫܠܡܳܢܳܐ ܗܰܘ ܕܳܘܝܳܐ. ܢܦܰܩ ܗܘܳܐ ܗܽܘ ܡܶܠܬܳܐ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ: ܠܡܰܢ ܒܳܥܶܝܬܽܘܢ. ܗܶܢܽܘܢ ܕܶܝܢ ܐܶܡܰܪܘ ܠܝܶܫܽܘܥ ܢܳܨܪܳܝܳܐ. ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ ܐܶܢܳܐ ܐܢܳܐ. ܘܟܰܕ ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܕܶܐܢܳܐ ܐܢܳܐ. ܐܶܙܰܠܘ ܠܒܶܣܬܰܪܗܽܘܢ ܘܰܢܦܰܠܘ ܥܰܠ ‌ܐܰܪܥܳܐ (ܝܘܚܢܢ ܝܚ: ܗ-ܘ). ܚܙܺܝ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܢܒܺܝܽܘܬܳܐ ܩܰܕܡܰܬ ܨܳܪܰܬ ܠܛܽܘܝܳܒܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܘܠܳܐ ܡܶܬܒܰܨܪܳܢܳܐܺܝܬ ܪܰܫܡܰܬ ܥܽܘܬܳܕܗܽܘܢ ܕܡܰܪ̈ܳܚܶܐ. ܘܗܳܠܶܝܢ ܬܽܘܒ ܕܡܶܢ ܒܳܬܰܪܟܶܢ. ܠܳܐ ܡܰܒ̈ܥܕܳܢ ܡܶܢ ܢܺܝܫܳܐ. ܗܳܪܟܳܐ ܢܺܐܡܰܪ ܡܶܠܬܳܐ ܠܘܳܬ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܕܺܝܠܶܗ ܕܠܳܐ ܢܶܬܪܰܗܒܽܘܢ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܡܶܬܚܰܙܝܳܐ ܗܘܳܬ ܕܰܡܚܺܝܠܳܐ. ܠܳܐ ܬܶܬܙܺܝܥܽܘܢ

ܕܶܐܢ ܬܶܫܪܶܐ ܥܠܰܝ ܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܠܳܐ ܕܳܚܶܠ ܠܶܒܝ. ܘܶܐܢ ܢܩܽܘܡ ܥܠܰܝ ܩܪܳܒܳܐ ܒܗܳܕܶܐ ܬܟܺܝܠ‌ ܐܢܳܐ. ܡܶܛܽܠܗܳܕܶܐ ܐܶܡܰܪ ܠܦܶܛܪܽܘܣ: ܐܰܗܦܶܟ ܣܰܦܣܺܝܪܳܟ ܠܕܽܘܟܬܶܗ܆ ܟܳܣܳܐ ܕܝܰܗܒܠܺܝ ܐܳܒܝ ܠܳܐ ܐܶܫܬܶܝܘܗܝ (ܝܘܚܢܢ ܝܚ: ܝܐ). ܐܰܘ ܣܳܒܰܪ ܐܰܢܬ ܕܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܐܢܳܐ ܕܶܐܒܥܶܐ ܡܶܢ ܐܳܒܝ܆ ܘܰܢܩܺܝܡ ܠܺܝ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܬܰܪܬܰܥܶܣܪ̈ܶܐ ܠܶܓܝܽܘ̈ܢܺܝܢ ܕܡܰܠܐܟ̈ܐ (ܡܬܝ ܟܘ: ܢܓ). ܠܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܩܪܶܒ ܐܶܬܺܝܬ܆ ܘܠܰܘ ܠܬܰܟܬܽܘܫܳܐ ܘܠܰܐܓܽܘܢܳܐ ܕܰܩܪܳܒܳܐ ܣܳܡܶܬ ܐܰܦܰܝ̈. ܚܕܳܐ ܒܳܥܶܐ ܐܢܳܐ ܕܰܐܢܬܽܘܢ ܬܺܚܽܘܢ.

ܕܰܚܕܳܐ ܫܶܐܠܶܬ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܘܠܳܗ̇ ܗܽܘ ܒܳܥܶܐ ܐܢܳܐ. ܕܶܐܥܡܰܪ ܒܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܚܰܝܰܝ̈: ܘܶܐܚܙܶܐ ܒܒܰܣܺܝܡܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܘܶܐܦܩܽܘܕ ܗܰܝܟܠܶܗ. ܕܢܺܐܡܰܪ ܕܥܰܠ ܡܶܠܬܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܐܰܡܺܝܪܺܝܢ ܩܴ̈ܠܶܐ ܗܳܠܶܝܢ܆ ܡܶܣܬܰܒܰܪ ܡܶܢ ܐܢܳܫܺܝ̈ܢ ܕܰܡܚܺܝ̈ܠܐ ܢܶܫܬܰܩܠܽܘܢ ܡܷ̈ܠܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܡܢܳܚܴ̈ܬܳܐ. ܥܰܠ ܗܰܘ ܕܰܒܟܽܠܡܶܕܶܡ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܰܪ ܟܝܳܢܳܐ ܕܰܐܒܳܐ ܘܒܰܪ ܐܺܝܬܽܘܬܳܐ. ܒܪܰܡ ܕܶܝܢ ܟܰܕ ܡܶܬܒܰܩܶܝܢܰܢ ܒܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܘܰܒܗܳܝ ܕܰܒܟܽܠܡܶܕܶܡ ܐܶܬܕܰܡܺܝ ܠܰܢ ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܚܛܺܝܬܳܐ. ܠܳܐ ܡܢܰܟܪܺܝܢ ܡܶܢܶܗ ܩܴ̈ܠܶܐ ܗܳܠܶܝܢ. ܘܝܰܬܺܝܪܐܺܝܬ ܡܳܐ ܕܰܚܙܰܝܢܰܢ ܕܡܶܛܽܠ ܫܳܐܶܠ ܘܢܳܣܶܒ ܡܶܢ ܐܰܒܳܐ. ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܺܐܝܬܰܝܗܶܝܢ ܕܺܝܠܶܗ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ. ܐܳܦ ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܐܶܡܰܪ ܥܰܠ ܢܰܦܫܶܗ ܠܬܰܠܡܺܝܕܰܘ̈ܗܝ. ܕܶܐܢܳܐ ܐܶܒܥܶܐ ܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܘܰܐܚܪܺܢܳܐ ܦܰܪܶܩܠܺܝܛܳܐ ܢܶܬܶܠ ܠܟܽܘܢ܆ ܕܢܶܗܘܶܐ ܥܰܡܟܽܘܢ ܠܥܳܠܰܡ (ܝܘܚܢܢ ܝܕ: ܝܘ). ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ: ܕܳܐܙܶܠ‌ ܐܢܳܐ ܕܶܐܛܰܝܶܒ ܠܟܽܘܢ ܐܰܬܪܳܐ. ܘܬܽܘܒ ܐܺܬܶܐ ܘܶܐܕܒܰܪܟܽܘܢ ܠܘܳܬܝ. ܕܰܐܝܟܳܐ ܕܶܐܢܳܐ ܐܺܝܬܰܝ ܐܳܦ ܐܰܢܬܽܘܢ ܬܶܗܘܽܘܢ (ܝܘܚܢܢ ܝܕ: ܒ-ܓ). ܡܳܕܶܝܢ ܐܶܢ ܐܶܡܰܪ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܒܰܢܒܺܝܳܐ. ܕܫܶܐܠ ܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܕܢܶܥܡܰܪ ܒܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܚܰܝܰܘ̈ܗܝ. ܗܳܝ ܕܒܰܫܪܳܪܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܠܶܗ ܟܝܳܢܳܐܺܝܬ ܥܰܡ ܐܰܒܳܐ. ܠܰܢ ܫܶܐܠ ܘܰܒܥܳܐ ܡܶܢ ܐܰܒܳܐ. ܕܢܰܫܘܶܐ ܠܰܢ ܠܗܰܘ ܒܶܝܬ ܡܰܥܡܪܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ܆ ܐܚܪܳܢܝܳܐܝܬ ܓܶܝܪ ܕܢܶܫܬܰܪܰܪ ܠܰܢ ܒܶܝܬ ܡܰܥܡܪܳܐ ܥܰܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܦܽܘܪܣܳܐ ܠܳܐ ܐܺܝܬ܆ ܐܶܠܳܐ ܟܰܕ ܗܘܐ ܒܪܳܐ ܫܳܘܽܐܠܳܐ ܘܢܳܣܽܘܒܳܐ. ܗܳܕܶܐ ܝܰܗܒ ܗܘܳܐ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܠܳܐܕܳܡ ܡܶܢ ܩܕܺܝܡ. ܕܥܰܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܢܶܥܡܰܪ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܚܰܝܰܘ̈ܗܝ. ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܢܦܰܠ ܡܶܢ ܗܰܘ ܪܰܘܡܳܐ ܕܰܥܕܶܝܢ ܕܬܰܡܳܢ ܣܳܡܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܐܰܢܰܢܩܺܝ ܗܘܳܬ ܠܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܕܟܰܕ ܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡܶܛܽܠܬܶܗ܆ ܢܶܥܛܽܘܦ ܢܶܫܰܐܠ ܘܢܶܒܥܶܐ ܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܕܺܝܠܶܗ ܗܘܱ̈ܝ ܥܰܡܶܗ ܕܠܳܐ ܫܽܘܪܳܝܳܐ܆ ܕܟܰܕ ܫܳܐܷܠ ܘܢܳܣܶܒ. ܘܗܰܘ ܕܡܶܛܽܠܳܬܰܢ ܡܶܬܚܙܶܐ ܒܶܗ ܒܳܥܽܘܝܳܐ ܘܰܕܢܳܣܶܒ ܢܩܰܘ̈ܝܳܢ ܠܘܳܬܰܢ. ܐܰܟܡܰܢ ܕܢܶܬܢܰܛܪ̈ܳܢ ܒܗܰܘ ܕܰܢܣܰܒ ܐܶܢܶܝܢ. ܘܠܳܐ ܡܶܬܓܰܢ̈ܒܳܢ ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܐܳܕܳܡ ܩܰܕܡܳܝܳܐ. ܡܳܕܶܝܢ ܫܰܦܺܝܪ ܫܶܐܠ ܕܢܶܥܡܰܪ ܒܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܚܰܝܰܘ̈ܗܝ. ܡܶܛܽܠ ܕܢܶܫܬܰܪܰܪ ܠܰܢ ܒܺܐܝܕܰܘ̈ܗܝ ܡܽܘܠܟܳܢܶܗ ܕܰܐܒܳܐ. ܘܡܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܬܽܘܒ ܢܒܺܝܳܐ:

ܡܶܛܽܠ ܕܰܢܛܰܫܶܝܢܝ ܒܣܶܬܪܶܗ ܒܝܰܘܡܳܐ ܒܺܝܫܳܐ. ܗܳܪܟܳܐ ܥܠܰܝܢ ܒܳܥܶܐ܆ ܘܒܰܢ ܚܳܐܱܪ ܚܰܝܠܶܗ ܕܦܶܬܓܳܡܳܐ. ܝܰܘܡܳܐ ܕܶܝܢ ܒܺܝܫܳܐ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕܕܺܝܢܳܐ ܡܫܰܡܰܗ. ܐܰܘ ܠܰܐܓܽܘܢܳܐ ܕܰܩܪܳܒܳܐ ܕܡܶܢ ܗܰܘ ܕܰܠܩܽܘܒܠܳܐ.

ܘܰܢܛܰܫܶܝܢܝ ܒܛܶܠܳܠܳܐ ܕܡܰܫܟܢܶܗ. ܘܥܰܠ ܫܽܘܥܳܐ ܢܪܺܝܡܰܢܝ. ܗܳܫܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܗܺܝ ܡܶܠܬܳܐ ܘܰܥܠܰܝܢ ܠܳܚܡܳܐ ܕܬܶܬܢܣܶܒ ܛܶܠܳܠܳܐ ܕܶܝܢ ܕܡܰܫܟܢܶܗ ܕܥܰܡܰܢܽܘܐܶܝܠ ܥܺܕܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇. ܫܽܘܥܳܐ ܕܶܝܢ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܗܰܘ ܫܽܘܥܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܡܳܪܰܢ ܠܦܶܛܪܽܘܣ ܕܰܐܢܬ ܗܘ ܫܽܘܥܳܐ ܘܥܰܠ ܗܳܢܳܐ ܫܽܘܥܳܐ ܐܶܒܢܶܝܗ̇ ܠܥܺܕܬܝ (ܡܬܝ ܝܘ: ܝܚ). ܡܳܐ ܕܶܝܢ ܕܥܰܠ ܗܳܢܳܐ ܒܰܢܝܳܐ ܢܰܦܫܳܐ܆ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐܺܝܬ ܡܙܺܝܥܳܐ ܩܪ̈ܳܒܶܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܒܥܶܠܕܰܐܪܳܗ̇. ܘܰܐܝܟ ܕܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܡܰܗܠܳܐ ܘܰܡܒܰܙܚܳܐ ܒܶܗ ܟܰܕ ܐܳܡܪܳܐ.

ܕܡܶܢ ܗܳܫܳܐ ܢܶܬܬܪܺܝܡ ܪܺܝܫܝ ܥܰܠ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝ ܕܚܰܕܪܽܘܢܝ. ܘܟܰܕ ܠܳܐ ܕܳܚܠܳܐ ܡܙܰܡܪܳܐ ܘܳܐܡܪܳܐ:

ܐܶܕܰܒܰܚ ܒܡܰܫܟܢܶܗ ܕܶܒܚܷ̈ܐ ܕܫܽܘܒܚܳܐ. ܐܶܫܰܒܰܚ ܘܶܐܙܰܡܰܪ ܠܡܳܪܝܳܐ: ܫܡܰܥ ܡܳܪܝܳܐ ܩܳܠܝ ܡܳܐ ܕܰܩܪܺܝܬܳܟ. ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝ ܘܰܥܢܺܝܢܝ: ܠܳܟ ܐܳܡܰܪ ܠܶܒܝ ܘܒܳܥ̈ܝܳܢ ܐܰܦܰܝ̈ ܠܰܐܦܰܝ̈ܟ. ܡܳܪܝܳܐ ܠܳܐ ܬܰܗܦܶܟ ܐܰܦܰܝ̈ܟ ܡܶܢܝ. ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܩܴ̈ܠܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܥܰܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܗܰܘ ܕܰܒܥܳܐ ܒܪܳܐ ܘܰܐܥܶܠ ܠܒܶܝܬ ܡܰܥܡܪܳܐ ܕܰܐܒܳܐ. ܘܫܶܐܠ ܗܘܳܐ ܚܠܳܦܰܝܗܽܘܢ ܘܰܢܣܰܒ ܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܫܽܘܘܕܳܝܳܐ. ܕܢܶܥܡܪܽܘܢ ܒܕܳܪ̈ܳܬܳܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܘܰܫܡܰܝܳܢ̈ܝܳܬܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܚܰܝܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܡܩܰܪܒܺܝܢ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܡܶܬܝܰܕ̈ܥܳܢܶܐ ܘܕܶܒܚܷ̈ܐ ܕܫܽܘܒܚܳܐ ܘܰܕܬܰܘܕܺܝܬܳܐ. ܘܒܳܥܶܝܢ ܕܰܐܦܺܝ̈ܢ ܒܰܐܦܺܝ̈ܢ ܢܶܚܙܽܘܢܳܝܗܝ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܡܦܺܝܣ ܕܰܘܺܝܕ ܡܶܟܺܝܠ ܕܠܳܐ ܢܩܽܘܡ ܬܽܘܒ ܐܰܒܕܳܢܳܐ ܘܳܐܠܽܘܨܳܐ ܒܥܰܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܳܐܡܰܪ:

ܘܠܳܐ ܠܡ ܬܰܐܠܨܺܝܘܗܝ ܒܪܽܘܓܙܳܐ ܠܥܰܒܕܳܟ. ܐܶܠܳܐ ܟܰܕ ܡܶܬܦܰܨܶܐ ܡܶܢ ܚܶܡܬܶܗ ܕܕܰܝܳܢܳܐ ܒܕܺܝܢܳܐ ܐܚܪܳܝܳܐ.

ܥܳܕܽܘܪܝ ܗܘܰܝܬ ܡܳܪܝܳܐ: ܠܳܐ ܬܶܫܕܶܝܢܝ ܘܠܳܐ ܬܶܫܒܩܰܢܝ ܐܰܠܳܗܝ. ܡܶܛܽܠ ܕܳܐܒܝ ܘܶܐܡܝ ܫܰܒܩܽܘܢܝ ܘܡܳܪܝܳܐ ܚܰܡܠܰܢܝ. ܘܠܳܐ ܐܳܕܳܡ ܘܠܳܐ ܚܰܘܳܐ ܗܘܰܘ ܠܺܝ ܦܳܪ̈ܽܘܩܶܐ ܡܶܢ ܫܰܒܳܝܷ̈ܐ. ܐܶܠܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܥܛܦܰܢܝ ܠܰܐܬܪܶܗ ܘܚܰܡܠܰܢܝ ܒܰܐܘܳܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܡܨܰܠܶܐ ܐܢܳܐ.

ܐܰܠܶܦܰܝܢܝ ܡܳܪܝܳܐ ܐܽܘܪܚܳܟ܆ ܘܕܰܒܰܪܰܝܢܝ ܒܰܫܒܺܝ̈ܠܰܝܟ ܬܪ̈ܺܝܨܶܐ. ܘܠܳܐ ܬܽܘܒ ܬܰܫܠܡܰܢܝ ܠܰܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝ. ܡܶܛܽܠ ܕܩܳܡܘ ܥܠܰܝ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܕܫܽܘܩܪܳܐ ܘܡܰܠܶܠܘ ܥܰܘܠܳܐ. ܠܡܶܬܕܰܡܳܪܽܘ ܙܳܕܶܩ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܒܰܝܢܳܬ ܗܳܠܶܝܢ ܕܺܝܠܶܗ ܣܳܐܷܡ ܗܳܠܶܝܢ ܕܥܰܠ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܒܰܠܚܽܘܕ ܦܰܐܝܴ̈ܢ ܕܢܶܬܡܱ̈ܠܠܳܢ. ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܓܶܝܪ ܕܫܽܘܩܪܳܐ ܕܩܳܡܘ ܘܡܰܠܶܠܘ ܥܰܘܠܳܐ. ܘܡܳܢܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܐܶܠܳܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܶܐܡܰܪܘ ܟܳܪ̈ܽܘܙܶܐ ܕܰܣܒܰܪܬܳܐ. ܕܶܐܬܰܘ ܣܰܓܺܝ̈ܐܷܐ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܕܫܽܘܩܪܳܐ. ܘܰܐܣܗܶܕܘ ܕܰܓܳܠܽܘܬܳܐ ܥܰܠ ܥܰܡܰܢܽܘܐܶܝܠ ܩܕܳܡ ܪ̈ܰܒܰܝ ܟܳܗ̈ܢܶܐ (ܡܪܩܘܣ ܝܕ: ܢܘ-ܢܙ). ܡܶܛܽܠܳܬܗܽܘܢ ܐܶܡܰܪ ܢܒܺܝܳܐ:

ܕܩܳܡܘ ܥܠܰܝ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܕܫܽܘܩܪܳܐ ܘܡܰܠܶܠܘ ܥܰܘܠܳܐ: ܐܶܢܳܐ ܕܶܝܢ ܗܰܝܡܢܶܬ ܕܶܐܚܙܶܐ ܒܛܳܒܴ̈ܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܚܰܝܷ̈ܐ. ܣܰܒܰܪܘ ܒܡܳܪܝܳܐ ܢܶܬܚܰܝܰܠ ܠܶܒܟܽܘܢ: ܣܰܒܰܪܘ ܒܡܳܪܝܳܐ. ܘܳܐܦܶܢ ܠܰܡ ܩܳܡܘ ܥܠܰܘܗܝ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܕܫܽܘܩܪܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܣܰܒܰܪܘ ܒܶܗ ܕܡܳܪܝܰܐ ܗ̄ܘ ܘܰܕܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܚܰܝܷ̈ܐ ܢܚܶܬ. ܘܗܰܘ ܕܰܡܗܰܝܡܶܢ ܠܶܗ ܚܳܙܶܐ ܛܳܒܴ̈ܬܶܗ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܚܰܝܷ̈ܐ. ܕܠܶܗ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ܀

ܡܙܡܘܪܐ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܡܢܝܐ

ܡܰܘܕܰܥ ܥܰܠ ܬܰܟܫܶܦܬܳܐ ܘܰܨܠܽܘܬܳܐ ܕܰܡܩܰܪܶܒ ܗܘܳܐ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܕܰܘܺܝܕ ܟܰܕ ܫܶܐܠ ܕܢܶܬܦܰܨܶܐ ܡܶܢ ܕܺܝܢܳܐ.

ܕܶܚܠܬܳܐ ܕܡܶܢ ܕܺܝܢܳܐ ܐܚܪܳܝܳܐ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܡܙܺܝܥܳܐ ܗܘܳܬ ܠܶܗ ܠܛܽܘܒܳܢܳܐ ܕܰܘܺܝܕ ܘܡܶܛܠܗܳܢܳܐ ܒܕܽܘ̈ܟܝܳܬܳܐ ܡܶܬܥܰܗܰܕ ܠܕܺܝܢܳܐ ܘܬܰܫܢܺܝܩܳܐ ܟܰܕ ܡܦܺܝܣ ܕܢܶܬܦܰܨܶܐ ܡܶܢܗܽܘܢ. ܘܰܒܩܴ̈ܠܶܐ ܬܟܺܝ̈ܒܶܐ ܘܰܕܠܳܐ ܫܶܠܝܳܐ ܓܳܥܶܐ ܗܘܳܐ ܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܢܦܰܨܶܝܘܗܝ ܡܶܢ ܦܣܳܩܳܐ ܗܰܘ ܟܡܺܝܪܳܐ܆ ܕܰܦܣܺܝܩ ܥܰܠ ܥܳܒ̈ܕܰܝ ܫܽܘܩܪܳܐ. ܘܡܶܛܠܗܳܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܗܘܳܐ. ܕܦܰܨܳܗ̇ ܠܢܰܦܫܝ̱ ܡܶܢ ܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܘܡܶܢ ܚܰܪܒܳܐ: ܘܡܶܢ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܕܡܳܝܬܺܝܢ ܡܶܢ ܐܺܝ̈ܕܰܝܟ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܡܶܢ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܕܚܶܦܪܳܐ (ܡܙܡܘܪܐ ܝܙ: ܝܓ-ܝܕ). ܘܗܳܕܶܐ ܐܶܡܰܪ ܒܡܰܙܡܽܘܪܳܐ ܕܰܫܒܰܥܣܰܪ. ܒܡܰܙܡܽܘܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܬܡܳܢܝܳܐ. ܟܰܕ ܓܽܘܒܳܐ ܡܰܥܶܠ ܚܠܳܦ ܚܶܦܪܳܐ. ܘܰܒܥܳܐ ܒܬܰܟܫܶܦܬܳܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܠܳܐ ܢܶܫܬܠܶܡ ܠܕܺܝܢܳܐ. ܥܰܡ ܗܳܢܽܘܢ ܕܒܰܡܣܳܡ ܒܪܺܝܫܳܐ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܡܶܣܬܰܚܦܺܝܢ ܘܢܳܦܠܺܝܢ. ܒܓܰܘܶܗ ܕܓܽܘܒܳܐ. ܘܰܓܥܳܐ ܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܶܐܡܰܪ:

ܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܩܪܺܝܬ ܐܰܠܳܗܝ ܠܳܐ ܬܶܫܬܽܘܩ ܡܶܢܝ: ܕܰܠܡܳܐ ܬܶܫܬܽܘܩ ܡܶܢܝ ܘܐܶܫܬܠܶܡ ܥܰܡ ܢܳܚ̈ܬܰܝ ܓܽܘܒܳܐ. ܚܙܺܝ ܡܳܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܠܘܳܬ ܡܳܪܝܳܐ. ܠܳܐ ܠܰܡ ܬܶܫܬܽܘܩ ܡܶܢܝ. ܐܶܢܓܶܝܪ ܡܰܗܡܶܐ ܩܳܠܳܟ ܪܳܥܝܳܐ ܛܳܒܳܐ ܡܶܢ ܥܶܪܒܳܟ ܫܳܩܠܺܝܢ ܠܺܝ ܠܰܡܢܳܬܗܽܘܢ ܟܢܽܘܫܝܳܐ ܕܕܺܐܒܷ̈ܐ. ܘܶܐܠܳܐ ܚܳܠܶܛ ܐܰܢܬ ܠܺܝ ܒܝܰܕ ܩܳܠܳܟ ܒܥܶܪ̈ܒܶܐ ܕܫܳܡܥܺܝܢ ܡܶܢܳܟ. ܕܬܰܘ ܒܪ̈ܺܝܟܰܘܗܝ ܕܳܐܒܝ ܝܺܪܰܬܘ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܡܶܢ ܩܕܺܝܡ ܡܛܰܝܒܳܐ ܠܟܽܘܢ (ܡܬܝ ܟܗ: ܠܕ). ܕܠܺܝܠܳܐܝܬ ܡܶܬܓܪܶܦ ܐܢܳܐ ܡܶܢ ܟܶܢܫܳܐ ܟܡܺܝܪܳܐ ܕܰܓܕܰܝܴ̈ܐ. ܐܶܠܳܐ ܢܶܦܽܘܩ ܒܳܬܰܪܝ ܩܳܠܳܟ ܘܢܰܝܬܶܝܢܝ ܨܶܐܕܰܝܟ ܕܠܳܐ ܟܰܕ ܫܬܶܩܬ ܡܶܢܝ܆ ܐܶܣܬܚܶܦ ܘܶܐܦܶܠ ܒܓܽܘܒܳܐ ܕܰܐܒܕܳܢܳܐ ܥܰܡ ܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܘܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܕܰܡܕܰܠܶܐ ܠܝ. ܘܓܽܘܒܳܐ ܗܳܢܳܐ ܥܰܠ ܡܰܘܬܳܢܳܐ ܬܶܢܝܳܢܳܐ ܡܶܬܢܣܶܒ. ܘܥܰܠ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܒܰܪܳܝܳܐ ܒܣܰܓܝ̈ܐܳܬܳܐ ܐܺܝܬ ܠܡܶܚܙܳܐ. ܘܗܳܐ ܩܳܥܶܐ ܘܳܐܡܰܪ ܒܡܰܙܡܽܘܪܳܐ ܐܚܪܺܢܳܐ: ܐܰܢܬ ܕܶܝܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܚܶܬ ܐܶܢܽܘܢ ܠܓܽܘܒܳܐ ܕܰܐܒܕܳܢܳܐ ܠܓܰܒܪ̈ܶܐ ܐܳܫ̈ܕܰܝ ܕܡܳܐ ܘܢܳܟ̈ܠܰܝ ܢܶܟܠܳܐ (ܡܙܡܘܪܐ ܢܗ: ܟܕ). ܘܬܽܘܒ ܒܡܰܙܡܽܘܪܳܐ ܐܚܪܺܢܳܐ ܐܳܡܰܪ: ܘܰܐܣܩܰܢܝ ܡܶܢ ܓܽܘܒܳܐ ܕܕܽܘܘܳܢܳܐ (ܡܙܡܘܪܐ ܡ: ܒ). ܘܰܙܟܰܪܝܳܐ ܐܶܡܰܪ: ܕܒܰܕܡܳܐ ܕܕܺܝܰܬܺܩܺܝ ܕܺܝܠܳܟ܆ ܫܪܰܝܬ ܐܰܣܺܝܪ̈ܶܐ ܡܶܢ ܓܽܘܒܳܐ ܕܠܰܝܬ ܒܶܗ ܡܰܝ̈ܳܐ (ܙܟܪܝܐ ܛ: ܝܐ). ܠܥܰܬܺܝܪܳܐ ܗܰܘ ܕܡܶܫܬܰܢܰܩ ܒܶܗ܆ ܘܠܳܐ ܠܳܥܳܙܳܪ ܕܰܡܪܰܛܶܒ ܒܪܺܝܫ ܨܶܒܥܶܗ ܠܠܶܫܳܢܶܗ܆ ܫܶܐܠ ܗܘܳܐ ܕܰܘܺܝܕ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܕܠܳܐ ܢܶܫܬܠܶܡ ܥܰܡ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܢܳܚܬܺܝܢ ܠܶܗ ܐܶܡܰܪ:

ܫܡܰܥ ܩܳܠܳܐ ܕܒܳܥܽܘܬܝ ܟܰܕ ܐܶܓܥܶܐ ܠܘܳܬܳܟ. ܐܺܝܬ ܗܽܘ ܠܺܝ ܠܰܡ ܙܰܒܢܳܐ ܕܰܐܦܺܝܣ ܥܰܠܗܳܕܶܐ ܡܳܐ ܕܡܶܬܚܙܶܝܢ ܠܽܘ̈ܚܳܡܶܝܗ̇ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ.

ܘܟܰܕ ܐܰܪܺܝܡ ܐܺܝ̈ܕܰܝ ܠܗܰܝܟܠܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܡܳܐ ܕܡܶܬܓܠܶܐ ܗܰܘ ܡܰܕܒܚܳܐ ܕܒܰܫ̈ܡܰܝ ܫܡܰܝܳܐ܆ ܘܰܡܩܰܪܒܺܝܢ ܠܳܟ ܒܶܗ ܟܺܐܢܷ̈ܐ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܰܝܗܽܘܢ ܒܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ.

ܠܳܐ ܬܶܡܢܶܝܢܝ ܥܰܡ ܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܘܥܰܡ ܥܳܒ̈ܕܰܝ ܥܰܘܠܳܐ: ܕܰܡܡܰܠܠܺܝܢ ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡ ܚܰܒܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܘܒܺܝܫܬܳܐ ܒܠܶܒܗܽܘܢ. ܦܪܽܘܥ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܝܟ ܥܒܳܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܰܐܝܟ ܒܺܝܫܽܘܬܗܽܘܢ. ܗܳܪܟܳܐ ܕܳܡܝܳܐ ܕܡܶܛܠܗܳܕܶܐ ܐܶܡܰܪ: ܕܰܦܪܽܘܥ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܝܟ ܥܒܳܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܥܰܠ ܕܢܰܘܕܰܥ ܕܠܳܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܡܦܺܝܣܺܝܢ ܚܠܳܦ ܥܰܘܴ̈ܠܶܐ ܕܢܶܬܦܰܨܽܘܢ ܡܶܢ ܕܺܝܢܳܐ. ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܕܟܰܕ ܚܳܙܶܝܢ ܠܡܰܠܟܳܐ ܕܰܠܒܺܝܫ ܠܽܘܩܒܰܠܗܽܘܢ ܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܕܚܶܡܬܳܐ. ܕܢܶܒܥܽܘܢ ܡܶܢܶܗ ܬܰܪܥܽܘܬܳܐ ܥܰܠ ܡܰܪ̈ܓܙܳܢܶܐ ܒܙܰܒܢܳܐ ܓܶܝܪ ܕܽܐܘܠܨܳܢܳܐ. ܟܽܠܢܳܫ ܠܡܰܚܣܶܢ ܡܶܫܟܰܚ ܕܰܢܦܰܨܶܐ ܢܰܦܫܶܗ. ܘܒܰܩܢܽܘܡܶܗ ܪܳܢܶܐ. ܘܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܢܶܬܦܰܠܰܛ ܡܶܢ ܕܺܝܢܳܐ ܡܨܰܠܶܐ. ܘܡܳܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐܢܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܥܰܡܶܗ ܕܕܰܝܳܢܳܐ ܡܶܬܚܰܡܬܺܝܢ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܰܘܺܝܕ ܐܳܡܪܺܝܢ.

ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܐܶܣܬܰܟܰܠܘ ܒܰܥܒܳܕܰܘ̈ܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܒܰܥܒܳܕ ܐܝܕܰܘ̈ܗܝ ܢܶܣܚܽܘܦ ܐܶܢܽܘܢ ܘܠܳܐ ܢܶܒܢܶܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܡܳܢܳܐ ܐܺܝܬ ܠܡܺܐܡܰܪ ܐܰܝܟܳܐ ܕܡܶܬܚܰܙܝܳܐ ܕܣܰܓܺܝ ܛܰܘܪܳܐ ܪܰܚܺܝܩܺܝܢ ܓܰܒܷ̈ܐ ܡܶܢ ܚܕܳܕ̈ܐ ܐܰܝܟ ܢܽܘܗܪܳܐ ܡܶܢ ܚܶܫܽܘܟܳܐ. ܟܰܕ ܠܰܘ ܐܰܠܳܗܳܐ ܗܘܳܐ ܥܶܠܬܳܐ ܕܡܶܬܪܰܚܩܳܢܽܘܬܗܽܘܢ ܕܥܳܒ̈ܕܰܝ ܥܰܘܠܳܐ ܡܶܢ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ. ܐܶܠܳܐ ܗܶܢܽܘܢ ܕܰܥܪܰܩܘ ܡܶܢ ܢܳܡܽܘ̈ܣܶܐ ܘܕܺܝ̈ܢܶܐ. ܡܶܛܠ ܠܳܐ ܚܽܘܠܛܳܢܳܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܠܳܐ ܟܳܫܪܽܘܬܳܐ ܕܰܥܒܳܕܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܬܰܡܳܢ ܗܳܘܶܝܢ ܘܰܢܒܺܝܳܐ ܓܶܝܪ ܐܰܪܓܶܫ ܕܥܰܡ ܗܳܠܶܝܢ ܠܳܐ ܡܶܬܡܢܶܐ ܒܕܺܝܢܳܐ. ܡܒܰܪܶܟ ܠܡܳܪܝܳܐ ܘܳܐܡܰܪ:

ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܡܳܪܝܳܐ ܕܰܫܡܰܥ ܩܳܠܳܐ ܕܒܳܥܘܽܬܝ. ܒܳܥܽܘܬܶܗ ܕܶܝܢ ܗܳܕܶܐ ܗܘܳܬ܆ ܕܥܰܡ ܢܳܚ̈ܬܰܝ ܓܽܘܒܳܐ ܠܳܐ ܢܶܫܬܠܶܡ. ܘܗܳܐ ܡܶܢ ܠܥܶܠ ܓܳܥܶܐ ܘܳܐܡܰܪ܆

ܫܡܰܥ ܩܳܠܳܐ ܕܒܳܥܽܘܬܝ ܟܰܕ ܐܶܓܥܶܐ ܠܘܳܬܳܟ܆ ܡܳܪܝܳܐ ܥܳܕܽܘܪܝ ܘܰܡܣܰܝܥܳܢܝ: ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܐܶܬܬܟܶܠ ܠܶܒܝ̱ ܘܰܫܘܰܚ ܒܶܣܪܝ. ܒܶܣܪܳܐ ܕܰܫܘܰܚ ܡܰܘܕܰܥ܆ ܥܰܠ ܡܰܘܥܺܝܬܳܐ ܕܗܳܘܝܳܐ ܠܶܗ ܡܶܢ ܚܒܳܠܳܐ. ܠܘܳܬ ܠܳܐ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܽܘܬܳܐ ܒܰܩܝܳܡܬܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܓܶܝܪ ܢܳܒܥܺܝܢ ܦܰܓܪ̈ܶܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܒܢܽܘܚܳܡܳܐ ܐܰܟܡܳܐ ܕܫܳܘܚܺܝܢ ܥܶܩܳܪ̈ܶܐ ܝܰܩܺܝܪ̈ܶܐ ܘܝܰܒܺܝ̈ܫܶܐ ܘܰܡܚܰܘܶܝܢ ܡܰܘ̈ܥܝܳܬܳܐ ܪ̈ܰܓܝܳܬܳܐ ܒܡܶܛܪܳܐ ܢܺܝܣܳܢܳܝܳܐ. ܘܡܶܛܠܗܳܢܳܐ ܡܳܐ ܕܶܐܬܥܰܛܰܦ ܒܶܣܪܗܽܘܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܠܳܐ ܡܳܝܽܘܬܽܘܬܳܐ. ܘܩܳܡܘ ܒܚܰܝܷ̈ܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ ܕܠܰܝܬ ܒܗܽܘܢ ܥܰܬܺܝܩܽܘܬܳܐ. ܘܰܥܛܺܝܦܺܝܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܠܳܐ ܡܳܝܽܘܬܽܘܬܳܐ. ܗܳܝܕܶܝܢ ܐܳܡܰܪ ܟܢܽܘܫܝܳܐ ܕܰܒ̈ܢܰܝ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܥܰܡ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܕܰܘܺܝܕ.

ܘܰܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܐܰܘܕܶܐ ܠܶܗ. ܕܬܽܘܒ ܝܰܬܺܝܪܳܐܝܬ ܢܶܬܢܰܗܰܪ ܠܰܢ ܦܶܬܓܳܡܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܕܶܐܡܰܪ ܡܙܰܡܪܳܢܳܐ ܡܶܛܠ ܒܶܣܪܶܗ ܕܥܰܠ ܡܳܪܝܳܐ ܫܘܰܚ. ܕܳܡܝܳܐ ܓܶܝܪ ܡܶܠܬܳܐ ܕܥܠ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ: ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܫܪܶܟ ܒܶܣܪܳܐ ܐܢܳܫܳܝܳܐ ܠܘܳܬ ܚܒܳܠܳܐ ܓܡܺܝܪܳܐ. ܐܰܝܟ ܟܝܳܢܶܗ. ܗܳܝܕܶܝܢ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪܟܶܢ ܥܰܠ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܚܳܙܶܐ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܢܒܺܝܳܐ. ܟܰܕ ܫܘܰܚ ܒܠܳܐ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܽܘܬܳܐ ܒܰܩܝܳܡܬܶܗ ܕܥܰܡܰܢܽܘܐܶܝܠ ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܡܶܫܟܚܳܐ ܗܘܳܬ ܕܥܰܠ ܚܽܘܕܳܬܳܐ ܡܫܰܡܠܝܳܐܺܝܬ ܢܶܬܬܟܶܠ ܠܶܒܳܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܰܗܘܳܐ ܠܒܶܣܪܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܟܰܕ ܒܰܩܢܘܡܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܚܳܙܶܝܢ ܗܘܰܘ ܠܶܗ ܕܰܫܘܰܚ. ܘܶܐܬܥܰܠܺܝ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܒܚܰܝܷ̈ܐ ܕܪܰܚܺܝܩܺܝܢ ܡܶܢ ܚܒܳܠܳܐ. ܫܰܦܺܝܪ ܐܶܡܰܪ ܐܳܦ ܡܙܰܡܪܳܢܳܐ ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܐܶܬܬܟܶܠ ܠܶܒܝ̱ ܘܰܫܘܰܚ ܒܶܣܪܝ̱ ܘܒܶܗ ܐܶܬܚܰܕܰܬ ܟܝܳܢܰܢ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܐܥܬܶܩ ܒܰܚܒܳܠܳܐ. ܘܒܶܗ ܫܶܘܚܰܬ ܡܺܝܬܽܘܬܰܢ ܠܠܳܐ ܡܳܝܽܘܬܽܘܬܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܐܰܘܕܶܐ ܠܶܗ ܘܰܒܩܴ̈ܠܶܐ ܕܩܽܘܒܳܠܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܐܶܦܪܽܘܥ ܠܡܽܘܟܳܟܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܗܘܳܐ ܡܚܰܕܬܳܢܳܐ ܘܝܳܗܶܒ ܚܰܝܠܳܐ ܠܰܟܝܳܢܳܐ ܐܢܳܫܳܝܳܐ ܕܶܐܬܡܚܶܠ ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ ܗܳܕܶܐ:

ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܰܐ ܗ̄ܘ ܕܥܰܡܶܗ: ܘܰܡܣܰܝܥܳܢܳܐ ܘܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܶܗ. ܒܶܗ ܓܶܝܪ ܒܰܐܒܳܐ ܩܢܰܘ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܚܰܝܠܳܐ. ܘܗܽܘܝܽܘ ܡܣܰܝܰܥ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܶܐܬܦܪܶܩ ܒܰܒܪܶܗ. ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ ܘܗܽܘ ܒܪܳܐ. ܕܠܳܐ ܐܢܳܫ ܡܶܫܟܰܚ ܐܳܬܶܐ ܠܘܳܬܝ̱ ܐܶܠܳܐ ܢܰܓܕܶܗ ܐܰܒܳܐ ܕܫܰܕܪܰܢܝ (ܝܘܚܢܢ ܘ: ܡܕ). ܒܗܳܕܶܐ ܡܶܬܶܐܡܰܪ ܕܰܡܣܰܝܰܥ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬܦܰܪܩܺܝܢ ܒܰܡܫܺܝܚܶܗ. ܡܰܝܬܶܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪܟܶܢ. ܐܳܦ ܨܠܽܘܬܳܐ ܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܟܰܕ ܡܦܺܝܣ ܠܶܗ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܦܪܽܘܩ ܠܥܰܡܶܗ ܘܰܢܒܰܪܶܟ ܠܝܳܪܬܽܘܬܶܗ.

ܦܪܽܘܩ ܠܥܰܡܳܟ ܘܒܰܪܶܟ ܠܝܳܪܬܘܬܳܟ܆ ܪܥܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܘܕܰܒܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ. ܗܳܢܽܘܢ ܠܰܡ ܕܒܳܟ ܡܶܬܦܰܪܩܺܝܢ ܟܺܐܢܳܐ ܗܝ ܕܡܶܢܳܟ ܢܶܬܪܥܽܘܢ ܘܰܐܢܬ ܬܶܪܥܶܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܗܳܢܽܘܢ ܕܒܰܩܢܽܘܡܳܟ ܫܘܰܚ ܒܶܣܪܗܽܘܢ. ܘܰܩܢܰܘ ܥܰܡܳܟ ܚܽܘܠܛܳܢܳܐ. ܫܰܦܺܝܪ ܕܰܐܢܬ ܬܶܗܘܶܐ ܠܗܽܘܢ ܪܳܥܝܳܐ. ܒܚܰܝܷ̈ܐ ܕܠܰܝܬ ܠܗܽܘܢ ܫܽܘܠܳܡܳܐ ܘܠܳܟ ܢܰܘܕܽܘܢ ܘܰܢܫܰܒܚܽܘܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ܀

ܡܙܡܘܪܐ ܕܥܣܪܝܢ ܘܬܫܥܐ

ܥܰܠ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܒܰܫܡܳܐ ܕܢܶܩܒܬܳܐ ܡܶܬܩܰܪܝܳܐ ܒܰܟܬܳܒܷ̈ܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ: ܘܥܰܠ ܓܡܽܘܪܝܳܐ ܘܒܽܘܛܳܠܳܐ ܕܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܕܡܳܪ̈ܽܘܕܶܐ: ܘܥܰܠ ܦܽܘܠܳܓܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܠܚܰܪܬܳܐ ܘܫܽܘܠܳܡܳܐ.

ܟܬܳܒܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܡܰܘܕܰܥ ܘܡܰܠܶܦ ܥܰܠ ܬܽܘܩܳܢܳܐ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܕܟܰܕ ܥܒܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܕܟܰܪ ܢܶܩܒܳܐ ܥܒܰܕ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܘܰܕܡܶܛܽܠܡܳܢܳܐ ܥܒܰܕ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ. ܕܠܳܐ ܙܰܒܢܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ ܡܰܘܕܰܥ܆ ܠܰܘ ܡܶܛܠ ܫܽܘܚܠܳܦܳܐ ܕܡܰܦܪܝܳܢܽܘܬܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐܢܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܫܽܘܚܠܳܦܳܐ ܕܨܶܒܝܳܢܳܐ. ܗܰܘ ܕܰܕܠܺܝܠܳܐܝܬ ܐܶܨܛܠܺܝ ܠܘܳܬ ܪܶܟܢܳܐ ܕܒܺܝܫܬܳܐ. ܥܒܰܕ ܐܠܗܐ ܢܶܩܒܬܳܐ ܠܗܳܝ ܕܰܡܛܰܝܒܳܐܺܝܬ ܐܶܫܬܰܡܥܰܬ ܠܚܶܘܝܳܐ. ܕܶܟܪܳܐ ܕܶܝܢ ܠܰܘ ܕܠܳܐ ܚܛܳܐ ܘܠܳܐ ܥܒܰܪ ܥܰܠ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ. ܡܳܕܶܝܢ ܠܰܘ ܣܪܺܝܩܳܐܺܝܬ ܐܶܬܥܰܒܕܰܬ ܗܳܝ ܕܰܚܛܳܬ ܢܶܩܒܬܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܒܟܺܐܢܽܘܬܳܐ. ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܐܳܦ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܐܶܫܬܰܥܒܕܰܬ ܠܟܺܐܒܷ̈ܐ ܘܰܠܥ̈ܩܳܬܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܰܒܗܰܢܺܝܐܘܬܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܗܺܝ ܩܰܕܡܳܐܺܝܬ ܐܶܬܒܰܣܡܰܬ. ܘܠܳܗ̇ ܫܶܦܪܰܬ ܒܺܝܫܬܳܐ ܘܡܰܦܽܘܠܬܳܐ ܕܡܶܢ ܐܰܬܪܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܘܡܶܢܳܗ̇ ܫܩܰܠܘ ܚܛܳܗܷ̈ܐ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܕܢܶܥܠܽܘܢ ܠܥܳܠܡܳܐ. ܕܶܟܪܳܐ ܕܶܝܢ ܥܶܠܬܳܐ ܠܰܚܕܳܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܠܳܐ ܗܘܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܰܒ ܡܶܛܠܳܬܳܗ̇ ܗܰܘ ܣܢܺܐܓܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܦܰܘܠܘܣ. ܕܳܐܕܳܡ ܠܳܐ ܛܥܳܐ. ܐܰܢܬܬܳܐ ܕܶܝܢ ܛܥܳܬ ܘܥܶܒܪܰܬ ܥܰܠ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ (ܐ ܛܝܡܬܐܘܣ ܒ: ܝܕ). ܡܳܕܶܝܢ ܟܰܕ ܠܰܬܪܶܝܢ ܡܶܬܦܰܠܰܓ ܨܰܠܡܳܐ ܕܟܽܠ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܘܰܠܗܳܝ ܕܕܶܟܪܳܐ ܘܰܠܗܳܝ ܕܢܶܩ̈ܒܳܬܳܐ ܡܚܰܘܶܐ ܦܽܘܠܚܳܢܶܗ. ܢܶܩܒܬܳܐ ܗܳܘܶܐ ܡܳܐ ܕܠܰܚܛܝܬܳܐ ܣܳܥܰܪ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܓܶܝܪ ܐܶܬܝܰܕܥܰܬ ܢܶܩܒܬܳܐ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ. ܘܥܰܠܗܳܕܶܐ ܗܘܳܬ ܢܶܩܒܬܳܐ ܥܰܠ ܕܣܶܥܪܰܬ ܚܛܺܝܬܳܐ. ܕܶܟܪܳܐ ܬܽܘܒ ܡܚܰܘܶܐ ܢܰܦܫܶܗ. ܡܳܐ ܕܰܠܛܳܒܬܳܐ ܥܳܒܶܕ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܓܶܝܪ ܗܘܳܐ ܕܶܟܪܳܐ ܡܶܢ ܒܪܺܝܫܺܝܬ. ܗܰܘ ܕܠܳܐ ܚܛܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܡܶܠܬܳܐ ܫܠܺܝܚܳܝܬܳܐ ܡܰܠܦܳܐ. ܒܢܰܝܴ̈ܐ ܕܶܝܢ ܕܢܶܩܒܬܳܐ܆ ܡܶܬܝܰܕܥܳܢܳܐܝܬ ܠܰܚ̈ܛܳܗܶܐ ܡܶܣܬܰܟܠܺܝܢܰܢ. ܕܕܰܒܢܰܝܴ̈ܐ ܕܕܶܟܪ̈ܶܐ ܡܶܣܬܰܟܠܳܢܳܐܺܝܬ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܡܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܕܫܳܡܥܺܝܢܰܢ ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܚܰܝܠܳܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܕܶܐܬܦܰܫܰܩ܆ ܕܶܐܡܰܪ ܟܬܳܒܳܐ ܫܡܳܐ ܕܕܶܟܪܳܐ. ܐܰܘ ܫܡܳܐ ܕܰܒ̈ܢܰܝ ܕܶܟܪ̈ܶܐ. ܠܰܘ ܡܶܕܶܡ ܐܚܪܺܢܳܐ ܙܳܕܶܩ ܕܰܢܣܰܒܰܪ. ܐܶܠܳܐ ܠܛܳܒ̈ܬܳܐ ܡܫܰܡܰܗ. ܐܶܢܕܶܝܢ ܢܶܩܒܬܳܐ ܡܰܥܶܗܕ܆ ܐܰܘ ܒܢܴ̈ܬ ܢܶܩ̈ܒܳܬܳܐ܆ ܥܰܠ ܕܰܠܩܽܘܒܠܳܐ ܢܶܪܢܶܐ܆ ܙܳܕܶܩ ܡܳܕܶܝܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ܆ ܕܟܰܕ ܠܛܽܘܒܳܢܳܐ ܕܰܘܺܝܕ ܫܳܡܥܺܝܢܰܢ ܕܳܐܡܰܪ ܒܪܺܝܫ ܡܰܙܡܽܘܪܶܗ ܗܳܢܳܐ ܕܥܶܣܪܺܝܢ ܘܬܶܫܥܳܐ ܫܡܳܐ ܕܰܒ̈ܢܰܝ ܕܶܟܪ̈ܶܐ܆ ܕܠܰܘ ܡܶܕܶܡ ܐܚܪܺܢܳܐ ܡܰܠܶܦ. ܐܶܠܳܐ ܕܝ̈ܠܕܶܐ ܡܝܰܬܪ̈ܶܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܕܕܰܟܝܳܐ ܡܶܢ ܚܛܳܗܷ̈ܐ ܢܩܰܪܶܒ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܐܶܡܰܪ ܓܝܪ ܗܽܘ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܕܰܘܺܝܕ:

ܐܰܝܬܰܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܒܢܱ̈ܝ ܕܶܟܪ̈ܶܐ. ܐܰܝܬܰܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ: ܐܰܝܬܰܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܺܝܩܳܪܳܐ ܠܰܫܡܶܗ. ܬܠܳܬ ܙܰܒܢܻ̈ܝܢ ܥܳܐܶܦ ܠܳܗ̇ ܠܡܶܠܬܳܐ. ܟܰܕ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܬܰܪܬܶܝܢ ܕܒܳܬܰܪ ܗܳܝ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܡܚܰܘܶܐ. ܕܠܰܘ ܡܶܛܽܠ ܬܰܘܪ̈ܶܐ ܘܥܶܪ̈ܒܶܐ ܕܡܶܬܩܰܪܒܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܢܳܡܽܘܣܳܐ ܡܰܠܶܦ܆ ܬܰܘܪ̈ܶܐ ܓܶܝܪ ܘܥܶܪ̈ܒܶܐ ܥܰܡ ܫܰܪܟܳܐ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܒܥܺܝܪܳܐ܆ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܢܶܩܒܬܳܐ ܡܶܬܟܰܢܶܝܢ ܒܢܰܝܴ̈ܐ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܕܠܺܝܠܳܐܝܬ ܡܶܫܟܰܚ ܐܢܳܫ ܒܰܓܙܳܪܳܐ ܕܥܳܢܴ̈ܐ ܡܳܐ ܕܣܰܓܝ̈ܐܝܢ ܐܰܒܳܗܷ̈ܐ ܕܰܐܝܢܰܘ ܐܰܒܳܐ ܕܗܰܘ ܡܶܬܺܝܠܶܕ. ܐܶܡܳܐ ܕܶܝܢ ܠܳܐ ܛܳܥܝܳܐ ܠܡܰܘܠܕܳܢܳܐ ܘܣܳܐܶܡ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܓܶܝܪ ܟܰܕ ܡܦܰܩܶܕ ܡܶܛܠ ܒܽܘܟܪ̈ܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬܩܰܪܒܺܝܢ ܠܡܳܪܝܳܐ ܗܳܕܶܐ ܐܳܡܰܪ. ܬܰܘܪܳܐ ܐܰܘ ܐܶܡܪܳܐ ܟܰܕ ܢܶܬܺܝܠܶܕ܆ ܫܰܒܥܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܢܶܗܘܶܐ ܒܳܬܰܪ ܐܶܡܶܗ. ܘܰܒܝܰܘܡܳܐ ܕܰܬܡܳܢܝܳܐ ܬܶܬܠܺܝܘܗܝ ܠܺܝ (ܡܦܩܢܐ ܟܒ: ܠ). ܡܳܕܶܝܢ ܠܰܘ ܡܶܛܽܠ ܕܶܟܪ̈ܶܐ ܕܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ ܐܶܡܰܪ ܕܰܘܺܝܕ ܗܳܪܟܳܐ. ܕܢܰܝܬܽܘܢ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܒܢܱ̈ܝ ܢܶܩ̈ܒܳܬܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܶܒܚܷ̈ܐ ܢܳܡܽܘ̈ܣܳܝܶܐ. ܕܶܒܚܷ̈ܐ ܕܶܝܢ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܒܢܱ̈ܝ ܕܶܟܪ̈ܶܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܗܳܪܟܳܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܶܐܡܰܪ ܐܰܝܬܰܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܒܢܱ̈ܝ ܕܶܟܪ̈ܶܐ. ܦܰܫܶܩ ܥܶܠܬܶܗ ܕܡܳܢܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܒܢܱ̈ܝ ܕܶܟܪ̈ܶܐ ܘܶܐܡܰܪ:

ܐܰܝܬܰܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ: ܐܰܝܬܰܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܺܝܩܳܪܳܐ ܠܰܫܡܶܗ. ܒܢܱ̈ܝ ܕܶܟܪ̈ܶܐ ܡܳܕܶܝܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܕܰܬܠܳܬ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܐܶܡܰܪ. ܡܚܰܘܶܐ ܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܕܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ. ܐܰܝܟ ܗܳܝ: ܕܰܬܠܳܬ ܙܰܒ̈ܢܺܝܢ ܒܫܰܢܬܳܐ ܢܶܬܚܙܶܐ ܕܽܘܟܪܳܢܳܟ ܩܕܳܡ ܡܪܳܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ (ܡܦܩܢܐ ܟܓ: ܝܙ ܠܕ: ܟܓ ܬܢܝܢ ܢܡܘܣܐ ܝܘ: ܝܘ). ܘܰܐܝܟ ܗܳܝ ܕܶܐܬܚܛܶܦ ܦܰܘܠܘܣ ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܕܰܬܠܳܬܳܐ. ܥܳܐܠܺܝܢܰܢ ܡܶܟܺܝܠ ܠܘܳܬ ܣܶܓܕܬܳܐ ܡܳܪܢܳܝܬܳܐ ܠܕܳܪ̈ܳܬܳܐ ܥܶܠܳܝ̈ܬܳܐ ܘܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܳܐ. ܘܫܳܡܥܺܝܢܰܢ ܠܕܰܘܺܝܕ ܕܳܐܡܰܪ:

ܣܓܽܘܕܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܒܕܳܪܬܳܐ ܕܩܽܘܕܫܶܗ. ܕܳܪܬܳܐ ܕܶܝܢ ܕܩܽܘܕܫܶܗ ܐܺܝܬܶܝܗ̇܆ ܗܳܝ ܕܰܠܒܰܪ ܡܶܢ ܩܕܽܘܫܩܽܘ̈ܕܫܺܝܢ ܡܶܬܚܰܙܝܳܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܪ̈ܰܘܡܶܐ ܗܳܝ ܕܠܳܗ̇ ܡܶܬܟܰܢܫܺܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܠܳܗ̇ ܡܶܬܘܰܥ̈ܕܳܢ ܪ̈ܽܘܚܳܬܳܐ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܒܥܳܠܡܳܐ ܚܰܕܬܳܐ. ܘܟܽܠ ܕܰܛܥܺܝܢ ܠܰܡܩܰܪܳܒܽܘ ܢܶܩ̈ܒܳܬܳܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܬܰܪܥܳܐ ܡܶܫܬܒܶܩ. ܥܰܡ ܗܳܠܶܝܢ ܒܬܽܘ̈ܠܳܬܳܐ ܕܠܳܐ ܢܣܰܒ̈ܝ ܡܶܫܚܳܐ ܒܠܰܡܦܺܐܝ̈ܕܰܝܗܶܝܢ. ܘܰܕܗܳܠܶܝܢ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܪܺܝܫܽܘܬ ܩܝܳܡܬܳܐ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܒܢܱ̈ܝ ܕܶܟܪ̈ܶܐ ܡܩܰܪܒܺܝܢ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܶܝܢ ܕܰܡܩܰܒܶܠ ܒܕܳܪ̈ܳܬܶܗ ܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܒܰܗܕܺܝܪܽܘܬܳܐ ܕܡܰܠܐܟܷ̈ܐ. ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܓܡܺܝܪ̈ܶܐ ܘܡܰܫܪܶܐ ܠܗܽܘܢ ܒܒܽܘ̈ܣܳܡܶܐ. ܢܶܦܽܘܩ ܢܶܫܡܰܥ ܩܳܠܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܟܰܕ ܡܶܬܺܝܗܶܒ ܒܪ̈ܰܥܡܶܐ ܕܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܟܝܳܢܳܐ ܐܢܳܫܳܝܳܐ ܕܰܢܣܰܝܒܰܪ ܕܶܚܠܬܳܐ ܕܩܳܠܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܗܳܕܶܐ ܡܶܛܠ ܡܢܳܬܳܐ ܐܚܪܺܬܳܐ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܠܳܐ ܥܕܰܟܺܝܠ ܫܩܰܠܘ ܦܽܘܪ̈ܥܳܢܰܝܗܽܘܢ. ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܡܦܰܪܶܫ ܠܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܡܶܢ ܚܰܛܳܝܷ̈ܐ ܐܰܝܟ ܕܰܦܩܰܕ ܡܶܢ ܪܺܝܫܺܝܬܳܐ. ܘܰܗܘܳܐ ܪܩܺܝܥܳܐ ܡܶܨܥܰܬ ܡܰܝܴ̈ܐ. ܘܰܦܪܰܫ ܒܶܝܬ ܡܰܝܴ̈ܐ ܥܶܠܳܝܷ̈ܐ ܠܬܰܚ̈ܬܳܝܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܓܶܝܪ ܡܶܬܦܰܪܫܳܢܽܘܬܳܐ ܕܠܳܐ ܐܳܬܝܳܐ ܠܚܽܘܠܛܳܢܳܐ ܐܶܡܰܪ ܡܙܰܡܪܳܢܳܐ:

ܩܳܠܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܡܰܝܴ̈ܐ. ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܫܰܒܚܳܐ ܪܥܶܡ: ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܡܰܝܴ̈ܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܷܐ. ܡܰܝܴ̈ܐ ܩܰܕܡܳܝܷ̈ܐ ܘܡܰܝܴ̈ܐ ܣܰܓܝ̈ܐܶܐ ܠܰܟܢܽܘ̈ܫܝܶܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܟܰܢܫܺܝܢ ܘܠܳܐ ܡܶܬܡܢܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܒܰܕܡܽܘܬ ܝܰܡ̈ܡܶܐ ܡܶܫܬܰܓܫܺܝܢ ܒܩܴ̈ܠܶܐ ܡܙܺܝ̈ܥܳܢܶܐ ܡܰܢ ܕܕܶܚܠܬܳܐ. ܕܝܳܗܶܒ ܐܰܠܳܗܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܩܴ̈ܠܶܐ ܕܚܺܝ̈ܠܶܐ ܘܰܡܦܰܪܶܫ ܠܗܽܘܢ ܡܶܢ ܚ̈ܕܳܕܶܐ. ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܒܪܺܝܫܺܝܬ: ܢܶܗܘܶܐ ܪܩܺܝܥܳܐ. ܘܢܶܦܪܽܘܫ ܒܶܝܬ ܡܰܝܴ̈ܐ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܪܩܺܝܥܳܐ ܘܰܠܡܰܝܴ̈ܐ ܕܰܠܬܰܚܬ (ܒܪܝܬܐ ܐ: ܘ-ܙ). ܡܳܕܶܝܢ ܟܰܕ ܐܰܟܙܢܳܐ ܟܢܺܝܫܺܝܢ ܗܘܰܘ ܡܰܝܴ̈ܐ. ܠܚܽܘܠܛܳܢܳܐ ܕܥܰܘܴ̈ܠܶܐ ܡܚܰܘܶܝܢ ܗܘܰܘ. ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܗܘܳܐ ܪܩܺܝܥܳܐ ܡܶܨܥܳܝܳܐ ܒܶܝܬ ܡܰܝܴ̈ܐ ܠܡܰܝܴ̈ܐ. ܚܰܝܠܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܶܚܰܕ ܗܘܳܐ ܬܚܽܘܡܳܐ ܕܩܳܡ ܡܶܨܥܳܝܳܐ. ܕܠܳܐ ܢܶܬܚܰܒܟܽܘܢ ܡܰܝܴ̈ܐ ܒܡܰܝܴ̈ܐ. ܫܰܦܺܝܪ ܡܳܕܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܕܰܘܺܝܕ:

ܩܳܠܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܒܚܰܝܠܳܐ ܩܳܠܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܒܫܽܘܒܚܳܐ. ܕܰܒܫܽܘܒܚܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܡܰܠܰܠ܆ ܡܰܫܪܶܐ ܠܗܽܘܢ ܓܶܝܪ ܠܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܒܰܓܢܽܘܢܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܘܡܶܬܦܢܶܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪܟܶܢ ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܓܙܳܡܶܗ ܥܰܠ ܡܳܪ̈ܽܘܕܶܐ. ܟܰܕ ܡܩܰܛܶܠ ܘܰܡܒܰܣܒܶܣ ܠܗܽܘܢ ܠܩܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ. ܘܫܳܛܰܚ ܘܫܳܕܶܐ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܡܰܫܩܠܽܘܬܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܶܗ ܕܰܢܒܺܝܳܐ ܕܶܐܡܰܪ:

ܩܳܠܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܕܰܡܚܰܬܶܦ ܐܰܪ̈ܙܶܐ: ܘܬܰܒܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܪ̈ܙܶܐ ܕܠܶܒܢܳܢ. ܗܳܪܟܳܐ ܐܰܪ̈ܙܶܐ ܠܪ̈ܺܝܫܳܢܶܐ ܕܫܺܐܕ̈ܐ ܩܳܪܶܐ ܠܗܽܘܢ. ܕܩܰܕܺܝܡܺܝܢ ܒܗܽܘܢ ܒܒܺܝܫܬܳܐ ܡܚܰܬܶܦ ܠܗܽܘܢ ܡܳܕܶܝܢ. ܗܳܢܰܘ ܦܳܣܶܩ ܒܢܳܪ̈ܓܶܐ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ. ܘܥܰܠ ܪܺܝܫܳܢܽܘܬܳܐ ܕܶܐܬܬܪܺܝܡ ܥܠܰܘܗܝ. ܡܓܰܕܶܡ ܠܗܽܘܢ ܡܶܢ ܥܽܘ̈ܦܰܝܗܽܘܢ. ܘܰܡܬܰܒܰܪ ܠܩܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܰܥܒܺܝ̈ܛܶܐ ܡܶܢ ܥܳܒܳܐ ܕܡܰܫܩܠܽܘܬܳܐ. ܠܶܒܢܳܢ ܕܶܝܢ ܠܡܳܪܽܘܕܳܐ ܩܳܪܶܐ. ܡܳܐ ܕܦܳܣܶܩ ܒܢܳܪܓܳܐ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ. ܩܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܰܐܪ̈ܙܰܘܗܝ ܘܰܓܒܱ̈ܝܳܐ ܕܫܰܪ̈ܘܰܝܢܰܘܗܝ ܘܚܶܪܒܰܬ ܒܰܝܫܳܢ ܘܟܰܪܡܠܳܐ ܡܕܺܝ̈ܢܳܬܶܗ ܟܰܗܺܝ̈ܢܳܬܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܛܽܘܥܝܰܝ ܐܳܦ ܚܛܺܝܬܳܐ ܗܳܝܕܶܝܢ ܢܳܦܶܠ ‌ܐܳܦ ܗܽܘ ܛܽܘܪܳܐ ܡܚܰܒܠܳܢܳܐ (ܗܳܢܰܘ ܫܠܳܡܳܐ) ܘܡܶܬܡܰܠܝܳܐ ܐܳܦ ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܢܒܺܝܳܐ: ܘܠܶܒܢܳܢ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܢܳܦܶܠ (ܐܫܥܝܐ ܝ: ܠܕ). ܘܥܳܛܶܦ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܕܺܝܢܳܐ ܟܺܐܢܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܕܢܶܫܚܽܘܩ ܘܰܢܕܰܩܶܩ ܐܶܢܽܘܢ ܒܥܽܘܙܳܐ ܕܬܰܫܢܺܝ̈ܩܶܐ. ܐܶܡܰܪ ܢܒܺܝܳܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܶܐܬܬܰܒܰܪܘ ܐܰܪ̈ܙܶܐ ܘܶܐܬܦܣܶܩܘ ܒܢܳܪ̈ܓܶܐ ܕܰܓܙܳܪܕܺܝܢܳܐ:

ܘܕܰܩܶܩ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܝܟ ܕܰܠܥܶܓܠܳܐ. ܐܶܠܐ ܐܳܡܰܪ ܗܰܘ ܕܫܳܡܰܥ ܠܒܰܪܬ ܩܳܠܐܴ ܗܳܕܶܐ ܕܕܰܩܶܩ ܐܶܢܽܘܢ. ܠܰܘ ܕܕܳܩ ܐܶܢܽܘܢ. ܐܶܠܳܐ ܕܡܶܫܚܰܩ ܫܳܚܶܩ ܠܗܽܘܢ ܝܰܘܡܳܐ ܕܕܺܝܢܳܐ ܠܡܳܪܽܘܕܳܐ. ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܥܶܓܠܳܐ ܕܕܰܩܶܩ ܡܽܘܫܶܐ ܒܡܰܕܒܪܳܐ ܟܰܕ ܫܳܦܶܗ ܒܫܽܘܦܺܝܢܳܐ ܘܒܰܙܩܶܗ ܠܕܩܬܶܗ ܥܰܠ ܐܰܦܱ̈ܝ ܡܰܝܴ̈ܐ. ܘܰܐܫܩܺܝ ܠܰܒ̈ܢܰܝ ܝܣܪܳܐܝܠ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܡܶܬܕܰܩܩܺܝܢ ܘܡܶܫܬܰܚܩܺܝܢ ܐܰܪ̈ܙܶܐ ܕܰܝ̈ܘܶܐ. ܘܰܐܝܟ ܡܶܕܶܡ ܡܶܬܝܰܕܥܳܢܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܡܰܠܰܠ܆ ܡܶܬܚܰܒܟܺܝܢ ܒܚܱ̈ܝܶܐ ܕܥܳܒ̈ܕܰܝ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܒܬܰܫܢܺܝܩܳܐ. ܘܰܐܟܙܢܳܐ ܕܗܳܝ ܕܶܝܢ ܠܘܳܬ ܥܰܡܳܐ ܒܡܰܕܒܪܳܐ ܫܰܡܶܫ ܡܽܘܫܶܐ܆ ܘܚܰܒܟܳܗ̇ ܠܰܚܛܺܝܬܳܐ ܒܡܰܝܴ̈ܐ. ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܐܪܫܰܥܘ ܡܶܢܶܗ܆ ܟܰܕ ܫܳܬܶܝܢ ܠܶܗ ܒܡܰܝܴ̈ܐ ܕܶܐܫܬܚܶܩ ܒܗܽܘܢ ܢܣܺܝܒܳܐ. ܘܶܐܬܡ̈ܣܺܝ ܥܰܛܡܴ̈ܬܗܽܘܢ ܘܢܶܦܚܰܬ ܟܰܪܣܗܽܘܢ. ܘܟܰܕ ܗܳܟܰܢܳܐ ܡܶܬܕܰܩܩܳܐ ܘܡܶܫܬܰܚܩܳܐ ܚܛܺܝܬܳܐ ܒܩܴ̈ܠܐܷ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ. ܘܡܶܬܚܰܒܟܳܐ ܒܢܽܘܪܳܐ ܗܳܝ ܕܰܢܛܺܝܪܳܐ ܠܳܐܟܶܠܩܰܪܨܳܐ ܘܰܠܡܰܠܐܟܰܘ̈ܗܝ܆ ܟܺܐܢܳܐ ܗܝ ܓܶܝܪ ܕܰܐܝܟ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܽܘܣܳܡܳܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܟܰܕ ܡܶܬܚܰܠܰܛ ܒܗܽܘܢ ܘܫܳܪܶܐ ܒܗܽܘܢ. ܐܳܦ ܣܳܛܳܢܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܫܽܘܢܳܩܳܐ ܠܡܰܪ̈ܳܚܶܐ ܟܰܕ ܡܶܬܡܰܙܰܓ ܒܗܽܘܢ ܘܥܳܡܰܪ ܒܢܰܦ̈ܫܳܬܗܽܘܢ ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ:

ܠܠܶܒܢܳܢ ܘܰܠܣܳܢܺܝܪ ܐܰܝܟ ܒܢܱ̈ܝ ܪܰܝܡܳܐ. ܠܶܗ ܟܰܕ ܠܶܗ ܠܚܰܝܠܳܐ ܩܰܢܝܳܐ ܕܡܰܘܣܶܦ ܣܳܢܺܝܪ. ܥܰܠ ܣܰܓܺܝܐܘܬܳܐ ܕܒܺܝܫܬܳܐ ܡܫܰܘܕܰܥ. ܐܶܠܳܐ ܡܳܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪܟܶܢ ܥܰܠ ܕܺܝܢܳܐ.

ܩܳܠܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܕܦܳܣܶܩ ܫܰܠܗܶܒܺܝܬܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ. ܐܳܘ ܠܶܐܕ̈ܢܶܐ ܩܰܠܺܝ̈ܠܳܬܳܐ ܕܰܢܒܺܝܽܘܬܳܐ܆ ܘܰܠܨܰܘܬܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܐ ܕܚܰܙܳܝܷ̈ܐ. ܡܰܢܽܘ ܡܶܫܟܰܚ ܢܦܰܫܶܩ ܩܰܛܺܝܢܽܘܬܳܐ ܕܡܷ̈ܠܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܡܳܢܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܦܶܬܓܳܡܷ̈ܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܚܺܝ̈ܠܶܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܝܳܗܶܒ ܩܳܠܳܐ ܗܰܘ ܕܠܰܝܬ ܠܶܗ ܓܽܘܫܡܳܐ. ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܬܽܘܒ ܡܶܬܦܰܣܩܳܐ ܗܳܝ ܕܠܳܐ ܐܺܝܬ ܠܳܗ̇ ܪܽܘܟܳܒܳܐ. ܘܶܐܡܰܬܝ ܡܶܬܦܰܣܩܳܐ ܫܰܠܗܶܒܺܝܬܳܐܳ ܘܗܳܘܝܳܐ ܠܰܬܪܶܝܢ. ܐܶܠܳܐ ܡܳܐ ܕܰܡܦܰܠܶܓ ܠܳܗ̇ ܩܳܠܶܗ ܕܕܰܝܳܢܳܐ. ܕܰܐܝܟ ܗܳܕܶܐ ܚܰܘܺܝ ܠܛܽܘܒܳܢܳܐ ܡܽܘܫܶܐ. ܟܰܕ ܐܶܬܓܠܺܝ ܥܠܰܘܗܝ ܒܚܶܙܘܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ܆ ܕܫܰܪܝܳܐ ܗܘܳܬ ܢܽܘܪܳܐ ܒܣܰܢܝܳܐ. ܟܰܕ ܟܳܠܝܳܐ ܗܘܳܬ ܡܶܢ ܐܽܘܟܠܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܢܽܘܪܳܐ ܕܡܶܬܓܰܘܙܠܳܐ ܗܘܳܬ ܒܣܰܘ̈ܟܰܘܗܝ ܕܣܰܢܝܳܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܕܢܽܘܪܳܐ ܠܐ ܣܳܥܪܳܐ ܗܘܳܬ. ܬܽܘܒ ܕܶܝܢ ܩܴ̈ܠܶܐ ܕܡܶܬܡܰܠܠܺܝܢ ܥܰܠ ܬܒܰܥܬܳܐ ܕܗܰܘ ܕܰܠܩܽܘܒܠܳܐ ܡܫܰܘܕܥܳܐ ܪܽܘܚܳܐ.

ܩܳܠܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܕܰܡܙܺܝܥ ܡܰܕܒܪܳܐ: ܘܰܡܙܺܝܥ ܡܳܪܝܳܐ ܡܰܕܒܪܳܐ ܕܰܩܕܶܫ. ܩܳܠܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܕܰܡܙܺܝܥ ܐܰܝ̈ܠܳܬܳܐ ܘܰܡܥܰܩܰܪ ܥܳܒܷ̈ܐ. ܡܰܕܒܪܳܐ ܩܳܪܶܐ ܠܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܚܰܪܒܳܐ ܘܡܶܢ ܫܰܝܢܳܐ ܘܡܶܢ ܚܽܘܒܳܐ. ܗܳܝܕܶܝܢ ܕܫܰܡܰܗ ܩܕܶܫ ܥܰܠ ܕܒܰܐܬܪܳܐ ܗܳܢܐ ܣܰܓܺܝ ܟܰܗܺܝܢܳܐ ܗܘܳܬ ܚܛܺܝܬܳܐ ܕܙܳܢܝܽܘܬܳܐ ܘܰܦܬܰܟܪܽܘܬܳܐ. ܗܳܝ ܕܳܐܦ ܥܕܰܟܺܝܠ ܠܳܐ ܫܶܩܠܰܬ ܫܽܘܠܳܡܳܐ. ܡܶܢ ܡܢܳܬܶܗ ܓܶܝܪ ܕܗܳܢܳܐ ܡܰܕܒܪܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܒܰܥܠܰܒܰܟ. ܗܳܝ ܣܰܓܺܝܰܐܬ ܒܕܶܚܠܰܬ ܫܺܐܕ̈ܐ ܘܡܰܠܝܰܬ ܙܳܢܝܽܘܬܳܐ. ܐܰܝ̈ܠܳܬܳܐ ܩܳܪܶܐ ܠܰܟܢܽܘ̈ܫܳܬܳܐ ܗܳܢܶܝܢ ܕܪ̈ܽܘܚܶܐ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ. ܬܽܘܒ ܥܳܒܷ̈ܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܗܘܰܘ ܒܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܩܰܝ̈ܣܶܐ ܕܠܳܐ ܦܺܐܪ̈ܶܐ. ܕܰܐܝܟ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܩܰܝ̈ܣܶܐ ܕܥܳܒܳܐ. ܡܳܐ ܕܶܝܢ ܕܰܗ̈ܘܰܝ ܗܳܠܶܝܢ ܘܰܢܦܱ̈ܩܝ ܠܰܥܒܳܕܳܐ. ܗܳܝܕܶܝܢ ܫܳܪܶܝܢ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܒܢܰܘܚܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܡܰܘܦܶܝܢ ܡܰܝܴ̈ܐ ܕܛܰܘܦܳܢܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܘܫܳܩܠܳܐ ܒܺܝܫܬܳܐ ܫܽܘܠܳܡܳܐ ܘܡܰܥܒܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܡܶܢ ܐܰܦܱ̈ܝ ܐܰܪܥܳܐ ܘܡܶܬܚܙܶܝܢ ܪ̈ܺܝܫܰܝ ܛܽܘܪ̈ܶܐ ܕܟܰܣܺܝܘ ܐܶܢܽܘܢ ܡܳܡܽܘ̈ܠܶܐ ܕܪܽܘܫܥܳܐ. ܘܢܳܦܩܺܝܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܰܢܝܰܬܒܽܘܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܐܰܝܟ ܢܽܘܚ ܒܝܰܘ̈ܡܳܬܶܗ ܕܰܢܦܰܩ ܡܶܢ ܟܶܐܘܝܠܳܐ ܘܝܬܶܒ ܐܰܪܥܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܗܘܳܐ ܢܒܺܝܳܐ:

ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܡܽܘܠܳܐ ܐܰܗܦܶܟ. ܘܠܳܐ ܓܶܝܪ ܕܶܐܫܬܰܬܰܩܘ ܩܴ̈ܠܶܐ ܠܙܺܝ̈ܙܰܝ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܘܶܐܬܒܠܶܡܘ ܦܽܘܡܳܐ ܕܡܰܪ̈ܳܚܶܐ ܒܘܳܝܷ̈ܐ ܘܰܒܒܶܟܝܳܐ. ܘܢܳܚܘ ܡܳܡܽܘ̈ܠܶܐ ܕܒܺܝܫܬܳܐ ܗܳܝܕܶܝܢ:

ܝܳܬܶܒ ܡܳܪܝܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܠܥܳܠܰܡ. ܘܠܳܐ ܬܽܘܒ ܡܶܬܥܰܫܰܢ ܗܰܘ ܕܰܠܩܽܘܒܠܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܡܰܠܟܳܐ ܒܡܳܪܽܘܕܽܘܬܳܐ. ܘܒܳܛܶܠ ܟܽܠ ܪܺܝܫ ܘܟܽܠ ܫܽܘܠܛܳܢ ܘܟܽܠ ܚܰܝ̈ܠܺܝܢ ܘܥܳܒܪ̈ܳܢ ܡܰܠܟ̈ܘܳܬܳܐ ܡܶܢ ܦܳܩܽܘܕܽܘܬܳܐ. ܘܡܶܬܚܰܙܝܳܐ ܚܕܳܐ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ. ܘܝܳܗܶܒ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܳܐ ܠܰܒ̈ܢܰܝ ܡܰܠܟܽܘܬܶܗ. ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܢܒܺܝܳܐ.

ܡܳܪܝܳܐ ܢܶܬܶܠ ܚܰܝܠܳܐ ܠܥܰܡܶܗ: ܡܳܪܝܳܐ ܢܒܰܪܶܟ ܠܥܰܡܶܗ ܒܰܫܠܳܡܳܐ. ܗܳܪܟܳܐ ܠܳܐ ܐܰܕܟܰܪ ܫܡܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܠܰܝܬ ܓܶܝܪ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܒܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܚܰܕ ܗܽܘ ܥܰܡܳܐ ܘܚܰܕ ܠܶܫܳܢܳܐ ܘܚܰܕ ܗܽܘ ܡܳܪܝܳܐ ܗܰܘ ܕܝܳܬܶܒ ܒܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܠܥܳܠܰܡ. ܘܰܚܕܳܐ ܗܺܝ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܕܠܶܗ ܫܽܘܒܚܳܐ ܐܰܡܺܝܢ.

ܡܙܡܘܪܐ ܕܬܠܬܝܢ

ܥܰܠ ܕܰܒܝܰܕ ܓܶܠܝܳܢܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܘܰܕܝܰܠܕܶܗ ܕܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ: ܐܶܫܬܰܚܠܦܰܬ ܒܟܳܬܗܽܘܢ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܠܚܰܕܽܘܬܳܐ. ܐܳܦ ܥܶܒܪܰܬ ܡܶܢܗܽܘܢ ܬܰܠܒܶܫܬܳܐ ܣܰܢܝܰܬ ܓܰܘܢܳܐ ܕܰܚܒܳܠܳܐ ܘܰܠܒܶܫܘ ܠܳܐ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܽܘܬܳܐ: ܘܥܰܠ ܩܝܳܡܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ.

ܩܴ̈ܠܶܐ ܩܽܘ̈ܠܳܣܶܐ ܘܪܽܘܡܪ̈ܳܡܶܐ ܘܩܽܘܒܳܠܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܡܩܰܪܶܒ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܕܰܘܺܝܕ ܒܡܰܙܡܽܘܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܰܬܠܳܬܺܝܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܗܰܘ ܕܶܐܬܡܰܟܰܟ ܘܪܰܡܪܶܡ ܫܶܦܠܰܢ: ܘܶܐܬܡܰܣܟܰܢ ܘܰܐܥܬܪܰܢ: ܘܶܐܬܢܰܚܰܬ ܘܥܰܠܝܰܢ: ܘܰܙܥܰܪ ܘܰܐܘܪܒܰܢ. ܘܫܰܦܺܝܪ ܒܡܶܢܝܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܰܬܠܳܬܺܝܢ ܡܚܰܘܶܐ ܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܐܪܳܙܳܢܳܝܳܐ ܕܰܠܒܽܘ̈ܫܶܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܽܘܬܳܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܐܠܒܶܫ ܟܝܳܢܳܐ ܐܢܳܫܳܝܳܐ ܘܣܰܓܺܝ ܐܶܒ̈ܠܶܐ ܒܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܕܶܐܬܝܰܗܒܰܬ ܠܶܗ ܡܶܢ ܥܡܳܕܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܰܬܠܳܬܺܝܢ ܕܓܶܠܝܳܢܶܗ ܩܕܳܡ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܥܰܠ ܢܰܗܪܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܬܽܘܒ ܘܰܫܒܺܝܚܳܐ ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܐܪ̈ܳܙܶܐ ܕܰܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܰܬܠܳܬܺܝܢ ܡܕܰܡܶܐ ܠܳܗ̇ ܛܳܒ ܫܒܺܝܚܳܐܺܝܬ. ܘܠܳܚܡܳܐ ܠܫܰܢ̱ܬܳܐ ܕܰܬܠܳܬܺܝܢ. ܡܳܢܳܐ ܨܳܒܶܐ ܡܙܰܡܪܳܢܳܐ ܢܺܐܡܰܪ:

ܐܶܪܰܡܪܡܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܕܰܐܪܺܝܡܬܳܢܝ: ܘܠܳܐ ܚܰܕܺܝܬ ܒܺܝ ܠܰܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝ. ܠܡܰܢ ܡܪܰܡܪܶܡ ܘܡܰܘܕܶܐ؟ ܠܳܐ ܓܰܠܝܳܐ ܗܝ ܕܠܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ. ܡܶܢ ܐܰܝܟܳܐ ܐܰܪܺܝܡܳܟ ܢܒܺܝܳܐ ܢܶܬܶܐܡܰܪ. ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܶܐܡܰܪ ܡܰܦܽܘܠܬܶܗ ܗܽܘ ܡܶܫܟܰܚ ܡܶܫܬܰܥܶܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܰܡܩܺܝܡܳܢܳܗ̇. ܒܡܰܦܽܘܠܬܳܐ ܠܰܡ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܗܘܺܝܬ ܘܰܐܩܺܝܡܬܳܢܝ. ܘܰܒܗܰܘܬܳܐ ܛܰܒܺܝܥ ܗܘܺܝܬ ܕܚܶܫܟܳܐ ܣܰܢܝܳܐ ܘܕܰܠܺܝܬܳܢܝ. ܒܰܣܝܳܢܳܐ ܕܡܶܬܚܰܒܠܳܢܽܘܬܳܐ ܗܘܺܝܬ ܒܰܫܝܽܘܠ ܘܰܐܣܚܺܝܬܳܢܝ ܘܚܰܘܰܪܬܳܢܝ. ܘܰܐܠܒܶܫܬܳܢܝ ܠܒܽܘ̈ܫܶܐ ܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܽܘܬܳܐ. ܕܰܐܝܬܺܝܬ ܠܺܝ ܥܰܡܳܟ ܡܶܢ ܐܰܬܪܳܟ. ܒܥܽܘܡܩܳܐ ܕܥܰܘܴ̈ܠܶܐ ܣܚܺܝܦ ܗܘܺܝܬ ܘܰܐܘܫܶܛܬ ܠܺܝ ܐܺܝܕܳܟ ܘܰܐܩܺܝܡܬܳܢܝ. ܚܛܺܝܬܳܐ ܛܶܡܪܰܬ ܠܺܝ ܦܰܚܷ̈ܐ ܘܰܦܟܰܪܬܳܢܝ ܠܓܰܘ ܡܶܢ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܕܰܫܝܽܘܠ. ܘܰܢܚܶܬ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܒܰܟܝܳܢܶܗ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ. ܘܥܰܠ ܩܺܝܩܰܠܬܳܐ ܝܳܬܶܒ ܗܘܺܝܬ ܘܰܪܡܶܐ. ܘܰܐܣܶܩ ܐܰܘܬܒܰܢܝ ܥܰܡܶܗ ܒܝܰܡܺܝܢܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܘܡܶܢ ܫܝܽܘܠ ܐܰܣܩܰܢܝ ܘܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ ܐܰܥܕܝܰܢܝ. ܗܳܠܶܝܢ ܩ̈ܠܶܐ ܕܡܶܬܚܙܶܝܢ ܠܺܝ ܕܰܛܡܺܝܪܺܝܢ ܒܗܳܕܶܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܰܬܠܳܬܺܝܢ. ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ:

ܕܠܳܐ ܚܰܕܺܝܬ ܒܺܝ ܠܰܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝ. ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܶܐ ܕܓܶܢܣܰܢ ܡܰܢ ܐܶܢܽܘܢ. ܐܶܠܳܐ ܚܶܘܝܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ. ܘܓܰܝ̈ܣܶܐ ܒܢܱ̈ܝ ܣܺܝܥܬܶܗ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܟܡܶܢܘ ܘܰܐܣܛܺܝܘܗܝ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܡܶܢ ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܽܘܬܳܐ. ܕܫܰܟܶܢ ܠܶܗ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܟܰܕ ܥܰܒܕܶܗ ܘܓܰܒܠܶܗ. ܡܳܕܶܝܢ ܗܽܘ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܗܰܘ ܕܶܐܡܰܪ ܠܳܐ ܚܰܕܺܝܬ ܒܺܝ ܠܰܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝ. ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕܰܥܡܳܕܶܗ ܕܡܶܠܬܳܐ ܕܰܐܦܢܺܝ ܠܶܗ ܐܶܣܛܠܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܽܘܬܳܐ ܒܓܰܘ ܡܰܝܴ̈ܐ. ܠܗܰܘ ܕܰܢܦܰܠܘ ܥܠܰܘܗܝ ܠܶܣܛܳܝܷ̈ܐ ܘܫܰܠܚܽܘܗܝ. ܘܚܰܕܽܘܬܳܐ ܘܩܽܘܬܰܩܬܳܐ ܥܒܺܝܕ ܗܘܳܐ ܠܕܰܝ̈ܘܶܐ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܘܗܝ. ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܥܡܰܕ ܗܰܘ ܠܳܐ ܣܢܺܝܩܳܐ܆ ܗܶܦܟܰܬ ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܕܰܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܘܗܝ ܕܳܐܕܳܡ ܠܟܰܪܝܽܘܬܳܐ ܘܠܳܐܣܝܽܘܬܳܐ ܕܡܶܢ ܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ ܕܰܐܥܠܰܬ ܚܛܺܝܬܳܐ. ܡܶܬܥܰܗܰܕ ܢܒܺܝܳܐ ܘܳܐܡܰܪ:

ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܝ ܒܥܺܝܬ ܡܶܢܳܟ ܘܰܐܣܺܝܬܳܢܝ. ܫܡܰܥܬ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܩܳܪܶܐ ܠܗܰܘ ܕܶܐܬܰܐܣܺܝ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܠܳܐ ܡܰܝܬܶܐ ܘܠܳܐ ܚܰܕ ܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܕܡܽܘܟܳܟܳܐ ܘܰܕܡܳܢܳܐ ܗܝ ܐܳܣܝܽܘܬܳܐ ܡܰܠܘܶܬ ܘܳܐܡܰܪ:

ܘܰܐܣܶܩܬ ܡܶܢ ܫܝܽܘܠ ܠܢܰܦܫܝ. ܡܳܢܳܐ ܗܝ ܒܰܪܬ ܩܳܠܳܐ ܗܳܕܶܐ܆ ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܘܶܐܡܰܬܝ ܣܶܠܩܰܬ ܢܰܦܫܶܗ ܕܰܡܙܰܡܪܳܢܳܐ ܡܶܢ ܫܝܽܘܠ. ܕܳܡܝܳܐ ܗܳܕܶܐ ܒܳܥܶܐ ܕܢܰܘܕܰܥ܆ ܕܰܥܕܰܡܳܐ ܕܢܶܚܬܰܬ ܢܰܦܫܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܠܰܫܝܽܘܠ ܬܰܡܳܢ ܗܘܱ̈ܝ ܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܡܫܺܝܚܳܐ ܢܚܶܬ ܠܡܰܟܪܳܙܽܘ ܒܰܫܝܽܘܠ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܰܚܒܰܫ ܬܰܡܳܢ ܡܰܘܬܳܐ .ܐܰܦܶܣ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܕܰܟܝܴ̈ܢ ܗܘܱ̈ܝ ܡܶܢ ܚܛܺܝܬܳܐ ܕܢܶܣ̈ܩܳܢ ܥܰܡܶܗ ܠܪܰܘܡܳܐ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܡܰܠܐܟܷ̈ܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ ܩܳܝܡܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܰܐܦܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܬܳܟܣܺܝܢ ܠܗܶܝܢ ܕܠܳܐ ܢܶܦ̈ܩܳܢ. ܥܕܰܡܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܫܪܳܐ ܐܰܣܘܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܘܰܐܣܶܩ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܥܽܘ̈ܡܩܶܐ ܬܰܚܬܳܝܷ̈ܐ ܕܰܫܝܽܘܠ. ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܟܰܕ ܢܚܶܬ ܡܳܪܰܢ ܠܰܫܝܽܘܠ ܘܰܫܪܳܐ ܐܶܢܶܝܢ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܘܰܐܣܶܩ ܐܶܢܶܝܢ. ܗܳܝܕܶܝܢ ܐܶܬܡܰܠܝܰܬ ܡܶܠܬܶܗ ܕܰܢܒܺܝܳܐ ܕܶܐܬܢܰܒܺܝ ܘܶܐܡܰܪ. ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܒܰܐܣܽܘܪ̈ܶܐ ܕܦܽܘܩܘ ܘܠܰܐܣܺܝܪ̈ܶܐ ܕܶܐܫܬܪܰܘ ܘܠܰܚܒܺܝ̈ܫܶܐ ܕܶܐܬܓܠܰܘ (ܐܫܥܝܐ ܡܛ: ܛ). ܡܰܝܬܶܐ ܕܶܝܢ ܒܳܬܪ ܗܳܠܶܝܢ܆ ܡܶܬܡܰܨܝܳܢܽܘܬܳܐ ܕܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ ܬܶܢܝܳܢܳܐ܆ ܘܚܰܝܷ̈ܐ ܕܡܶܬܝܰܗܒܺܝܢ ܠܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܥܳܠܡܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ:

ܘܰܐܚܺܝܬܳܢܝ ܡܶܢ ܢܳܚ̈ܬܰܝ ܓܽܘܒܳܐ. ܓܽܘܒܳܐ ܕܶܝܢ ܗܳܢܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܕܰܘܺܝܕ܆ ܕܰܐܢܺܝܚܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܢܶܗ. ܕܶܐܡܰܪ ܗܘܳܐ ܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܕܠܳܐ ܢܶܫܬܽܘܩ ܡܶܢܶܗ ܕܰܠܡܳܐ ܟܰܕ ܢܶܫܬܽܘܩ ܢܶܫܬܠܶܡ ܥܰܡ ܢܳܚ̈ܬܰܝ ܓܽܘܒܳܐ. ܢܳܚ̈ܬܰܝ ܓܽܘܒܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ܆ ܗܳܢܽܘܢ ܕܶܐܡܰܪ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܒܕܽܘܟܬܳܐ ܐܚܪܺܬܳܐ. ܢܶܬܗܰܦܟܽܘܢ ܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܠܰܫܝܽܘܠ. ܐܳܦ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܛܳܥܶܝܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ (ܡܙܡܘܪܐ ܛ: ܝܚ). ܡܶܛܽܠ ܕܰܦܫܺܝܩܳܐܝܬ ܨܳܒܶܐ ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܠܗܳܝ ܕܗܳܘܝܳܐ ܒܕܺܝܢܳܐ. ܘܰܕܠܐܴ ܐܺܝܬ ܐܰܬܪܳܐ ܠܥܰܘܴ̈ܠܶܐ ܕܥܰܡ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܢܶܬܚܰܠܛܽܘܢ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܙܽܘܡܳܪܳܐ ܘܚܰܕܽܘܬܳܐ ܠܰܒܢܱ̈ܝ ܓܢܽܘܢܳܐ ܡܶܬܝܰܗܒܺܝܢ. ܡܰܝܬܶܐ ܘܳܐܡܰܪ:

ܙܰܡܰܪܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܓܒܰܘ̈ܗܝ: ܘܰܐܘܕܰܘ ܠܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܕܩܽܘܕܫܶܗ. ܬܰܡܳܢ ܓܶܝܪ ܡܳܐ ܕܣܶܠܩܰܬ ܢܰܦܫܳܐ ܡܶܢ ܫܝܽܘܠ܆ ܘܦܶܠܛܰܬ ܡܶܢ ܢܳܚ̈ܬܰܝ ܓܽܘܒܳܐ ܕܰܐܒܕܳܢܳܐ܆ ܠܰܝܬ ܙܽܘܡܳܪܳܐ ܘܚܰܕܽܘܬܳܐ ܐܶܠܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܠܰܓܒܰܝܴ̈ܐ.

ܘܡܶܛܽܠ ܠܰܡ ܕܰܟܳܐܬܳܐ ܒܪܽܘܓܙܶܗ ܘܚܰܝܷ̈ܐ ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܟܡܳܐ ܠܰܡ ܐܶܢ ܡܶܣܬܒܰܪ ܕܰܪܓܺܝܙ ܟܰܕ ܟܳܐܷܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܚܰܝ̈ܐ ܡܛܰܫܶܝܢ ܒܰܟܳܐܬܶܗ. ܘܟܽܠ ܕܗܳܪܟܳܐ ܕܳܡܶܟ ܒܰܒܟܳܬܳܐ ܕܥܰܠ ܚܛܳܗܰܘ̈ܗܝ܆ ܨܰܦܪܳܐ ܡܩܰܒܶܠ ܠܶܗ ܕܰܡܠܶܐ ܚܰܕ̈ܘܳܬܳܐ. ܠܗܽܘܢ ܒܰܠܚܽܘܕ ܦܨܺܝܚ ܨܰܦܪܶܗ ܕܢܽܘܚܳܡܳܐ. ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܣܡܰܟܘ ܥܰܠ ܪܰܡܫܶܗ ܕܡܰܘܬܳܐ. ܟܰܕ ܐܰܒܺܝܠܺܝܢ ܘܡܶܬܬܰܢܚܺܝܢ ܥܰܠ ܒܺܝ̈ܫܳܬܗܽܘܢ. ܘܥܰܠܗܳܝ ܓܶܝܪ ܐܶܡܰܪ ܢܒܺܝܳܐ.

ܒܪܰܡܫܳܐ ܬܒܽܘܬ ܒܟܳܬܳܐ ܘܰܒܨܰܦܪܳܐ ܚܰܕܽܘܬܳܐ. ܪܰܡܫܳܐ ܓܶܝܪ ܡܫܰܡܰܗ ܠܪܶܗܛܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܰܚܢܰܢ ܒܶܗ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܟܽܠ ܟܡܳܐ ܕܰܒܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܚܢܰܢ܆ ܒܪܰܡܫܳܐ ܚܢܰܢ ܘܰܒܠܺܠܝܳܐ. ܨܰܦܪܳܐ ܕܶܝܢ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܰܘ ܕܶܢܚܳܐ ܦܨܺܝܚܳܐ ܕܨܰܦܪܳܐ ܕܢܽܘܚܳܡܳܐ. ܗܰܘ ܕܡܳܐ ܕܰܕܢܰܚ܇ ܠܳܐ ܬܽܘܒ ܦܳܓܰܥ ܒܶܗ ܪܰܡܫܳܐ ܕܫܽܘܠܳܡܳܐ ܐܶܠܳܐ ܒܺܐܝܡܳܡܳܐ ܡܟܰܬܪܺܝܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܠܳܐ ܗܘܳܐ ܐܰܬܪܳܐ ܠܚܶܫܽܘܟܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܬܰܡܳܢ ܡܩܰܒܠܺܝܢ ܚܰܕܽܘܬܶܗ ܕܢܽܘܚܳܡܳܐ. ܗܰܘ ܕܶܐܡܰܪ ܢܒܺܝܳܐ ܘܡܶܬܦܢܶܐ ܒܳܬܰܪ ܦܽܘ̈ܫܳܩܶܐ ܡܥܰܠܰܝܴ̈ܐ ܘܒܳܬܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܓܶܠܝ̈ܢܶܐ ܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ. ܕܢܰܟܶܣ ܠܬܰܪ̈ܥܝܳܬܳܐ ܕܗܳܢܽܘܢ ܕܟܰܗܺܝܢܺܝܢ ܒܥܳܠܡܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܥܳܡܪܺܝܢ ܒܢܰܘܚܳܐ ܘܰܒܒܽܘܣܳܡܳܐ ܘܰܒܫܶܠܝܳܐ. ܘܣܳܒܪܺܝܢ ܒܢܰܦܫܗܽܘܢ ܕܠܳܐ ܡܶܬܬܙܺܝܥܺܝܢ ܠܥܳܠܰܡ ܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ. ܘܠܳܐ ܚܳܐܫܺܝܢ ܥܰܠ ܒܺܝ̈ܫܳܬܗܽܘܢ ܘܠܳܐ ܡܶܬܕܰܟܪܝܢ ܝܰܘܡܳܐ ܕܡܰܦܩܳܢܗܽܘܢ ܕܡܶܢ ܦܰܓܪܳܐ. ܘܠܰܘ ܐܰܝܟ ܕܠܽܘܩܒܰܠܗܽܘܢ ܡܙܺܝܥ ܡܶܠܬܶܗ ܐܶܠܳܐ ܕܗܽܘ ܡܶܬܪܰܥܶܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܡܶܬܢܰܒܶܐ ܘܳܐܡܰܪ:

ܐܶܢܳܐ ܐܶܡܪܶܬ ܒܫܰܠܝܽܘܬܝ ܕܠܳܐ ܐܶܙܽܘܥ ܠܥܳܠܰܡ. ܟܡܳܐ ܠܰܡ ܕܰܒܫܶܠܝܳܐ ܥܳܡܰܪ ܐܢܳܐ. ܠܳܐ ܕܳܚܶܠ ܐܢܳܐ ܡܶܢ ܙܰܘܥܳܐ. ܘܰܟܡܳܐ ܕܩܰܪܺܝܒ ܢܝܳܚܳܐ ܘܒܽܘܣܳܡܳܐ ܠܳܐ ܡܣܰܪܶܕ ܠܺܝ ܛܶܐܒܶܗ ܕܬܰܫܢܺܝܩܳܐ. ܘܰܟܡܳܐ ܕܰܒܥܽܘܬܪܳܐ ܡܶܬܦܰܪܦܰܥ ܐܢܳܐ ܠܳܐ ܕܳܚܶܠ‌ ܐܢܳܐ ܡܶܢ ܨܪܺܝܟܽܘܬܳܐ. ܘܰܟܡܳܐ ܕܰܡܫܰܪܰܪ ܐܢܳܐ ܒܚܽܘܠܡܳܢܳܐ܆ ܠܳܐ ܡܶܬܪܗܶܒ ܐܢܳܐ ܡܶܢ ܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ. ܘܰܟܡܳܐ ܕܰܒܚ̈ܝܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܥܳܒܽܘܪ̈ܶܐ ܚܳܐܰܪ ܐܢܳܐ܆ ܕܠܰܝܬ ܒܗܽܘܢ ܢܶܟܝܳܢܳܐ܆ ܠܳܐ ܩܳܢܶܛ ܐܢܳܐ ܘܙܳܐܰܥ ܐܢܳܐ ܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܪ̈ܶܥܝܳܢܶܐ ܡܦܰܫܶܩ ܗܘܳܐ ܕܰܘܺܝܕ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܕܰܐܣܺܝܪܺܝܢ ܒܚܰܝܷ̈ܐ ܥܳܒܽܘܪ̈ܶܐ. ܘܥܰܠ ܕܠܳܐ ܡܶܬܕܰܟܪܺܝܢ ܝܰܘܡܳܐ. ܕܡܰܦܛܰܪ ܠܗܽܘܢ ܡܶܢ ܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܘܫܳܪܶܐ ܘܫܳܩܶܠ ܡܶܢܗܽܘܢ ܥܽܘܬܪܗܽܘܢ ܘܰܢܝܳܚܷ̈ܐ ܕܰܒܗܽܘܢ ܘܠܳܐ ܡܶܫܬܘܶܝܢ ܠܚܰܕܽܘܬܶܗ ܕܗܰܘ ܨܰܦܪܳܐ ܦܨܺܝܚܳܐ ܕܢܽܘܚܳܡܳܐ. ܡܶܛܠܗܳܢܳܐ ܗܽܘ ܢܒܺܝܳܐ ܡܰܘܕܶܐ ܚܠܳܦܰܝܗܽܘܢ ܘܳܐܡܰܪ:

ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܳܟ ܐܰܩܺܝܡܬ ܥܰܠ ܫܽܘܒܚܝ ܚܰܝܠܳܐ. ܐܰܢܬ ܠܰܡ ܝܰܗܒܬ ܠܺܝ ܥܽܘܬܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܠܒܽܘܣܳܡܳܐ ܕܢܰܦܫܝ. ܘܰܐܩܺܝܡܬ ܥܠܰܘܗܝ ܚܰܝܠܳܐ. ܕܰܡܫܰܪܪܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܺܝ ܒܽܘܣܳܡܳܐ. ܐܳܡܪܺܝܢ ܓܶܝܪ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬܒܰܣܡܺܝܢ ܒܚܰܝܷ̈ܐ ܕܰܬܢܳܢ ܕܠܳܐ ܡܰܪܢܺܝܬܳܐ ܕܕܺܝܢܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܠܰܡ ܝܰܗܒ ܠܰܢ ܕܢܶܬܒܰܣܰܡ ܘܰܠܗܳܠܶܝܢ ܕܰܐܠܺܝܨܺܝܢ ܬܢܳܢ ܡܶܛܽܠ ܚܽܘܒܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܰܡ ܕܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܶܬܦܪܶܫܘ ܡܰܢ ܐܽܘܠܨ̈ܢܰܝܗܽܘܢ. ܐܶܠܳܐ ܡܳܢܳܐ ܡܰܝܬܶܐ ܢܒܺܝܳܐ ܠܘܩܒܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܡܳܐ ܕܳܐܬܶܝܢ ܠܕܺܝܢܳܐ ܩܕܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܡܳܢܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܘܳܬ ܗܰܘ ܕܡܰܗܦܶܟ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ ܡܶܢܗܽܘܢ ܘܙܳܝܥܺܝܢ. ܗܳܫܳܐ ܐܳܦ ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܒܳܥܶܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܠܳܐ ܢܰܗܦܶܟ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ ܡܶܢ ܨܠܽܘܬܶܗ. ܘܰܡܦܺܝܣ ܘܳܐܡܰܪ:

ܩܪܺܝܬܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܘܡܶܢܳܟ ܡܳܪܝ ܒܥܺܝܬ: ܡܳܢܳܐ ܝܽܘܬܪܳܢܳܐ ܐܺܝܬ ܒܕܶܡܝ ܕܶܐܚܽܘܬ ܠܰܚܒܳܠܳܐ. ܠܳܐ ܡܰܘܕܶܐ ܠܳܟ ܥܰܦܪܳܐ ܘܠܳܐ ܡܚܰܘܶܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܟ. ܡܶܢ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܠܰܡ ܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܗܳܘܶܐ ܠܳܟ ܗܶܢܝܳܢܳܐ. ܒܥܰܦܪܳܐ ܠܳܐ ܫܟܺܝܚܳܐ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ. ܘܠܳܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܐ ܡܶܢ ܐܰܒܕܳܢܳܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܓܶܝܪ ܐܶܡܰܪ. ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܚܙܳܐ ܕܰܐܗܦܶܟ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ ܒܕܺܝܢܳܐ ܡܶܢ ܓܰܒܳܐ ܕܡܰܪ̈ܳܚܶܐ. ܘܥܰܠܗܳܕܶܐ ܡܶܬܟܰܫܰܦ ܗܘܳܐ ܕܠܳܐ ܢܶܬܚܰܝܰܒ ܐܳܦ ܗܽܘ ܠܰܐܒܕܳܢܳܐ. ܘܠܳܐ ܢܶܬܛܡܰܪ ܬܶܢܝܳܢܽܘܬ ܒܡܰܘܬܳܐ ܕܰܦܣܳܩ ܣܰܒܪܳܐ. ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܡܩܰܪܶܒ ܗܘܳܐ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ:

ܫܡܰܥ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܪܰܚܶܡܥܠܰܝ. ܡܳܪܝܳܐ ܗܘܺܝ ܠܝ ܥܳܕܺܘܪܳܐ. ܕܠܳܐ ܥܽܘܕܪܳܢܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܠܰܝܬ ܠܡܶܬܦܰܨܳܝܽܘ ܡܶܢ ܢܽܘܪܳܐ ܕܬܰܫܢܺܝܩܳܐ. ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܨܰܠܺܝ ܘܶܐܬܩܰܒܰܠ ܒܳܥܶܐ ܕܢܰܐܠܰܦ ܘܳܐܡܰܪ:

ܘܰܐܗܦܶܟܬ ܡܰܪ̈ܩܕܳܬܝ ܠܚܰܕܽܘܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܕܠܳܐ ܥܕܰܟܺܝܠ ܗܘܳܬ ܗܳܝ ܕܰܡܦܺܝܣ ܥܠܶܝܗ̇. ܐܶܠܳܐ ܚܳܐܪ ܘܚܳܙܶܐ ܕܶܐܬܓܠܺܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܰܒܣܰܪ ܘܰܕܢܰܚ ܡܶܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܥܶܩܳܪܳܐ ܡܰܚܠܡܳܢܳܐ. ܘܰܐܣܺܝ ܟܺܐܒܰܘ̈ܗܝ ܕܥܳܠܡܳܐ ܟܪܺܝܗܳܐ. ܘܰܠܒܶܫ ܦܰܓܪܳܐ ܡܳܝܽܘܬܳܐ. ܒܰܛܶܠ ܒܡܶܐܬܺܝܬܶܗ ܐܶܒܠܳܐ ܕܰܐܥܠܰܬ ܚܛܺܝܬܳܐ ܘܰܐܥܒܰܪ ܚܰܓܳܐ ܕܡܰܪܩܳܕܬܳܐ ܡܶܢ ܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ܆ ܘܡܶܢ ܟܰܕܽܘ ܒܶܛܠܰܬ ܠܳܗ̇ ܟܰܪܝܽܘܬܳܐ ܐܶܡܰܪ:

ܐܰܗܦܶܟܬ ܡܰܪ̈ܩܕܳܬܝ ܠܚܰܕܽܘܬܳܐ. ܫܪܰܝܬ ܠܒܶܟܝܳܐ ܟܡܺܝܪܳܐ ܗܰܘ ܕܢܰܦܫܝ ܒܰܦܨܺܝܚܽܘܬܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܟ.

ܘܰܫܪܰܝܬ ܣܰܩܝ ܘܐܰܟܒܶܢܬܳܢܝ ܚܰܕܽܘܬܳܐ. ܐܰܫܠܰܚܬܳܢܝ ܟܡܺܝܪܽܘܬܳܐ ܘܰܐܠܒܶܫܬܳܢܝ ܦܨܺܝܚܽܘܬܳܐ. ܫܪܰܝܬ ܡܶܢܝ ܟܡܺܝܪܽܘܬܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ ܘܰܦܟܳܪ̈ܶܐ ܕܰܫܝܽܘܠ. ܡܳܢܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܣܰܩܳܐ ܐܶܠܳܐ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܽܘܬܳܐ ܓܡܺܝܪܬܳܐ ܕܰܫܪܶܟ ܠܳܗ̇ ܟܝܳܢܳܐ ܐܢܳܫܳܝܳܐ. ܠܗܳܢܳܐ ܣܰܩܳܐ ܟܡܺܝܪ ܒܰܚܙܳܬܶܗ. ܟܒܺܝܢ ܗܘܳܐ ܗܰܘ ܪܺܝܫ ܓܶܢܣܰܢ ܥܰܠ ܨܰܠܡܶܗ ܫܦܺܝܪܳܐ. ܐܰܝܟ ܝܰܥܩܽܘܒ ܕܰܠܒܺܝܫ ܗܘܳܐ ܣܰܩܳܐ ܥܰܠ ܦܰܓܪܶܗ ܡܶܛܽܠ‌ ܐܶܒܠܳܐ ܟܡܺܝܪܳܐ ܕܝܰܘܣܶܦ ܒܪܶܗ. ܒܗܳܝ ܕܰܡܟܰܣܶܝܢ ܗܘܰܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܥܛܳܦܬܳܐ ܕܡܶܬܚܰܒܠܳܢܽܘܬܳܐ. ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܐܶܬܳܐ ܡܳܪܗܽܘܢ ܐܶܬܟܰܣܺܝ ܠܒܽܘܫܳܐ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܳܐ ܡܶܢ ܟܝܳܢܗܽܘܢ. ܗܳܝܕܶܝܢ ܫܪܳܐ ܚܒܳܠܶܗ ܕܡܰܘܬܳܐ ܡܶܢܗܽܘܢ ܒܠܳܐ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܽܘܬܶܗ. ܟܰܕ ܚܳܐܰܪ ܗܘܳܐ ܕܰܘܺܝܕ ܗܰܘ ܪܰܒܳܐ ܒܠܳܐ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܽܘܬܳܐ ܕܦܰܓܪܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫ ܒܟܽܠ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܠܰܟܝܳܢܳܐ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܳܐ ܪܺܝܫܺܝܬܳܐ ܕܢܶܪܗܰܛ ܨܶܝܕ ܠܳܐ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܽܘܬܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܚܰܝܕܶܗ ܠܶܗ ܩܢܽܘܡܳܐܺܝܬ܆ ܘܰܐܥܒܰܪ ܒܶܗ ܢܽܘܪܳܢܳܝܽܘܬܳܐ ܕܚܰܝܷ̈ܐ ܠܳܐ ܡܳܝܽܘ̈ܬܶܐ ܕܺܝܠܶܗ. ܘܰܢܒܺܝܳܐ ܩܳܥܶܐ ܗܘܳܐ ܘܳܐܡܰܪ ܫܪܰܝܬ ܣܰܩܝ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܳܐ ܘܰܐܠܒܶܫܬܳܢܝ ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܺܝܬܳܐ. ܣܒܰܪܬܳܐ ܕܰܩܝܳܡܬܳܟ.

ܡܶܛܽܠܗܳܢܳܐ ܐܶܙܰܡܰܪ ܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܘܠܳܐ ܐܶܫܬܽܘܩ. ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܝ ܠܥܳܠܰܡ ܐܰܘܕܶܐ ܠܳܟ. ܫܰܦܺܝܪ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܫܰܪܺܝ ܘܫܰܠܶܡ. ܐܰܝܟ ܕܰܩܪܳܝܗܝ ܠܗܰܘ ܕܰܐܣܺܝ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܶܗ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܗܳܪܟܳܐ ܟܰܕ ܫܪܳܐ ܡܶܢܶܗ ܣܰܩܳܐ ܕܰܟܡܺܝܪܽܘܬܳܐ. ܡܰܘܕܶܐ ܠܶܗ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܶܗ. ܗܰܘ ܕܶܐܬܓܠܺܝ ܘܰܦܪܰܩ ܠܰܢ. ܘܗܽܘ ܬܽܘܒ ܡܶܬܚܙܶܐ ܘܰܡܚܰܕܶܬ ܚܒܳܠܰܢ ܠܠܳܐ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܽܘܬܳܐ. ܕܠܶܗ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܥܳܠܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ܀

ܡܙܡܘܪܐ ܕܬܠܬܝܢ ܘܚܕ

ܥܰܠ ܡܣܰܝܒܪܳܢܽܘܬܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ: ܘܥܰܠ ܕܒܽܐܘܠܨܳܢܳܐ ܥܳܐܶܠ‌ ܐܢܳܫ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ.

ܣܰܒܪܳܐ ܕܩܰܕܝ̈ܫܶܐ ܒܗܳܕܶܐ ܡܝܰܩܰܪ ܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܕܒܽܐܘܠܨܳܢܷ̈ܐ ܩܳܢܶܝܢ ܗܘܰܘ ܠܶܗ. ܘܟܰܕ ܡܶܕܶܡ ܡܶܬܚܰܙܝܴ̈ܢܶܐ ܠܥܰܝ̈ܢܶܐ ܕܦܰܓܪܳܐ ܠܳܐ ܡܓܰܪܶܓ ܗܘܳܐ ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܕܒܶܗ ܒܣܰܒܪܳܐ ܡܶܬܒܰܩܶܝܢ ܗܘܰܘ ܒܥܰܝܢܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܘܰܡܣܰܝܒܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܐܰܓܽܘ̈ܢܶܐ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܐ܆ ܘܒܽܐܘ̈ܠܨܳܢܶܐ ܡܕܰܪܫܺܝܢ ܗܘܰܘ ܢܰܦ̈ܫܳܬܗܽܘܢ܆ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܶܗ ܕܦܰܘܠܽܘܣ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ܆ ܕܣܰܒܪܳܐ ܕܡܶܬܚܙܶܐ ܠܐ ܗܘܳܐ ܣܰܒܪܰܐ ܗ̄ܘ܆ ܐܶܢܕܶܝܢ ܚܳܙܶܝܢܰܢ ܠܶܗ ܡܳܢܳܐ ܡܣܰܟܶܝܢܰܢ ܠܶܗ (ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܚ: ܟܕ). ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ: ܒܽܐܘ̈ܠܨܳܢܰܝܢ ܡܶܫܬܰܒܗܪܝܢܰܢ ܕܝܳܕܥܺܝܢܰܢ ܕܽܐܘܠܨܳܢܳܐ ܡܣܰܝܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܓܳܡܰܪ ܒܰܢ. ܘܰܡܣܰܝܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܒܽܘܩܝܳܐ. ܘܒܽܘܩܝܳܐ ܣܰܒܪܳܐ. ܣܰܒܪܳܐ ܕܶܝܢ ܠܐ ܡܰܒܗܶܬ (ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܗ: ܓ-ܕ). ܚܰܝܠܳܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܩܴ̈ܠܐ ܡܰܙܥܶܩ ܗܘܳܐ ܒܦܽܘܡܶܗ ܕܛܽܘܒܳܢܳܐ ܕܰܘܺܝܕ. ܟܰܕ ܡܣܰܝܒܰܪ ܗܘܳܐ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܕܡܶܬܥ̈ܬܕܳܢ ܗܘܱ̈ܝ ܥܠܰܘܗܝ ܕܠܐ ܣܰܟܠܽܘܬܳܐ ܡܶܢ ܫܳܐܘܳܠ. ܡܶܛܠܗܳܢܳܐ ܟܰܕ ܡܣܰܝܒܰܪ ܘܛܳܥܶܢ ܗܘܳܐ ܟܺܐܒܷ̈ܐ ܕܰܪܕܽܘܦܝܳܐ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܳܐܦܠܐܴ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܷܝܠ ܫܰܒܩܽܘܗܝ. ܐܶܠܐ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܰܦܠܶܫܬܳܝܷ̈ܐ ܥܪܰܩ ܘܫܰܢܺܝ. ܘܬܰܡܳܢ ܙܰܡܰܪ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܰܬܠܳܬܺܝܢ ܘܰܚܕܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܒܽܐܘܠܨܳܢܳܐ ܪܰܒܳܐ ܗܘܳܐ. ܠܣܰܓܝ̈ܐܳܬܳܐ ܡܶܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܕܰܣܒܰܠ ܒܰܪܕܽܘܦܝܶܗ ܡܶܬܥܰܗܰܕ ܒܳܗ̇܆ ܘܡܶܢ ܣܰܒܪܳܐ ܕܒܰܐܠܳܗܳܐ ܡܫܰܪܶܐ ܘܳܐܡܰܪ:

ܒܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܣܰܒܪܶܬ ܠܐ ܐܶܒܗܰܬ ܠܥܳܠܰܡ. ܘܰܒܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܟ ܦܰܠܶܛܰܝܢܝ: ܨܠܺܝ ܠܘܳܬܝ ܐܶܕܢܳܟ ܘܒܰܥܓܰܠ ܥܢܺܝܢܝ. ܗܘܺܝ ܠܺܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܥܰܕܪܳܢܳܐ ܘܒܶܝܬ ܓܰܘܣܳܐ ܘܰܦܪܽܘܩܰܝܢܝ: ܡܶܛܠ ܕܥܽܘܫܢܝ ܘܒܶܝܬ ܓܰܘܣܝ ܐܰܢܬܽ ܗܘ. ܚܙܺܝ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܡܶܬܓܰܘܰܣ ܒܣܰܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܡܶܢܶܗ ܫܳܐܶܠ ܗܘܳܐ ܕܢܶܬܦܰܠܰܛ. ܘܰܒܙܰܕܺܝܩܽܘܬܶܗ ܒܳܥܶܐ ܡܶܬܦܰܨܝܳܢܽܘܬܳܐ. ܘܠܶܗ ܝܳܕܰܥ ܒܶܝܬ ܓܰܘܣܳܐ ܥܰܫܺܝܢܳܐ. ܘܠܳܐ ܡܰܪܦܶܐ ܠܐܠܳܗܳܐ. ܘܟܰܕ ܛܳܒ ܐܢܳܫܰܘ̈ܗܝ ܠܘܳܬܶܗ ܗܘܰܘ ܒܗܰܘ ܙܰܒܢܳܐ܆ ܠܐ ܡܶܬܒܰܝܰܐ ܗܘܳܐ ܒܩܰܪܺܝܒܽܘܬܳܐ ܕܐܢܳܫܽܘܬܶܗ ܕܥܶܪܩܰܬ ܨܶܐܕܰܘܗܝ. ܐܶܠܐ ܒܽܘܝܳܐܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܒܳܥܶܐ ܗܘܳܐ ܘܳܐܡܰܪ:

ܡܶܛܽܠ ܫܡܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܒܰܝܰܐܱܝܢܝ: ܘܰܐܦܶܩܰܝܢܝ ܡܶܢ ܡܨܺܝܕܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܰܦܪܰܣܘ ܠܺܝ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܢܬ ܗ̱ܽܘ ܡܣܰܝܥܳܢܝ ܘܠܳܟ ܐܰܛܪܶܬ ܪܽܘܚܝ. ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܡܶܠܬܳܐ ܗܳܕܶܐ܆ ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܐܽܘܪ̈ܚܳܬܳܐ ܣܳܡ ܫܳܐܘܳܠ ܟܡܻܐܢܷ̈ܐ ܐܰܝܟ ܕܰܢܨܽܘܕܺܝܘܗܝ ܠܕܰܘܺܝܕ. ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܢ ܟܽܠ ܓܰܒܺܝ̈ܢ ܟܪܺܝܟܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܶܗ ܐܽܘ̈ܠܨܳܢܶܐ. ܘܰܒܟܽܠܗܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܢܳܛܰܪ ܗܘܳܐ ܐܽܘܪܚܶܗ ܘܰܡܣܰܝܒܰܪ ܐܽܘܠܨܳܢܳܐ ܕܩܳܡ ܥܠܰܘܗܝ. ܘܠܳܐ ܡܪܰܛܶܢ ܗܘܳܐ. ܡܶܛܠܗܳܕܶܐ ܡܰܘܕܶܐ ܗܘܳܐ.

ܘܰܦܪܰܩܬܳܢܝ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ. ܣܢܰܝܬ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܢܳܛܪܺܝܢ ܕܶܚ̈ܠܳܬܳܐ ܣܪ̈ܺܝܩܳܬܳܐ. ܘܠܐ ܠܰܡ ܟܰܕ ܥܳܡܰܪ ܐܢܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܰܦܠܶܫܬܳܝܷ̈ܐ ܦܳܠܚܰܝ̈ ܠܕܶܚ̈ܠܳܬܳܐ ܣܪ̈ܺܝܩܳܬܳܐ. ܠܰܘ ܒܚܽܘܒܳܐ ܕܰܥܒܳܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܥܳܡܰܪ ܐܢܳܐ ܒܰܐܬܪܗܽܘܢ. ܘܰܟܡܳܐ ܕܰܡܛܰܫܰܝ ܐܢܳܐ ܒܰܬܚܽܘ̈ܡܰܝܗܽܘܢ܆ ܡܰܘܕܶܐ ܐܢܳܐ ܕܣܳܢܶܐ ܐܢܳܐ ܥܒܳܕܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܒܳܟ ܡܣܰܒܰܪ ܐܢܳܐ ܕܰܐܢܬ ܗ̱ܽܘ ܐܠܰܗܝ ܒܰܫܪܳܪܳܐ.

ܐܶܕܽܘܨ ܘܶܐܚܕܶܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ: ܕܰܚܙܰܝܬ ܡܽܘܟܳܟܝ ܘܺܝܕܰܥܬ ܒܽܐܘܠܨܳܢܳܗ̇ ܕܢܰܦܫܝ. ܘܠܐ ܐܰܫܠܶܡܬܳܢܝ ܒܺܐܝܕܳܐ ܕܰܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝ. ܟܡܳܐ ܝܺܕܺܝܥܺܝܢ ܩܴ̈ܠܐ ܗܳܠܶܝܢ. ܕܡܶܢ ܢܰܦܫܳܐ ܕܡܰܠܝܳܐ ܚܱ̈ܫܶܐ ܘܙܳܪܒܺܝܢ ܠܳܗ̇ ܐܽܘ̈ܠܨܳܢܶܐ ܐܰܡܺܝܪܺܝܢ. ܚܙܰܝܬ ܠܰܡ ܡܽܘܟܳܟܝ ܘܺܝܕܰܥܬ ܒܽܐܘܠܨܳܢܳܗ̇ ܕܢܰܦܫܝ. ܚܙܺܝ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܩܰܫܝܳܐܝܺܬ ܡܒܰܓܶܢ. ܛܳܒܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܡܳܪܝ ܥܒܰܕܬ ܒܺܝ ܕܺܐܝܕܳܐ ܕܰܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝ ܠܐ ܐܶܫܬܰܠܛܰܬ ܥܠܰܝ. ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ:

ܕܰܐܩܺܝܡܬ ܒܰܪܘܰܚܬܳܐ ܪ̈ܶܓܠܰܝ. ܪܘܰܚܬܳܐ ܗܳܪܟܳܐ ܩܳܪܶܐ ܠܗܳܝ ܡܰܢ ܕܶܐܬܦܰܨܺܝ ܡܶܢ ܫܳܐܘܳܠ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ:

ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܥܳܩܰܬ ܠܺܝ: ܘܶܐܬܕܰܠܚܰܬ ܥܰܝܢܝ ܒܪܽܘܓܙܳܐ ܢܰܦܫܝ ܘܟܰܪܣܝ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܓܡܰܪܘ ܚܰܝܱ̈ܝ ܒܕܽܘܘܳܢܳܐ: ܘܰܫܢܱ̈ܝ ܒܬܶܢܚܴ̈ܬܳܐ. ܐܶܬܟܪܰܗ ܚܰܝܠܝ ܒܡܶܣܟܺܢܽܘܬܳܐ: ܘܐܶܬܕܰܠܰܚܘ ܓܰܪ̈ܡܰܝ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝ. ܘܰܗܘܺܝܬ ܚܶܣܕܳܐ ܠܰܫܒܴ̈ܒܰܝ. ܗܳܠܶܝܢ ܐܳܡܰܪ ܗܘܳܐ ܕܰܘܺܝܕ. ܥܰܠ ܕܰܛܪܺܝܕ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܷܝܠ. ܘܥܰܠ ܕܪܰܚܺܝܩ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕܰܢܒܺܝܷ̈ܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܺܐܝܬ ܗܘܳܐ ܒܗܰܘ ܥܰܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܚܢܰܢ ܕܶܝܢ ܒܬܶܐܘܳܪܺܝܰܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܬܳܐ ܚܳܝܪܺܝܢܰܢ ܒܗܶܝܢ. ܡܶܛܽܠ ܓܶܢܣܳܐ ܐܢܳܫܳܝܳܐ ܕܰܗܘܳܬ ܠܶܗ ܡܶܬܪܰܚܩܳܢܽܘܬܳܐ ܕܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܢܶܣܰܒ ܐܶܢܶܝܢ. ܐܰܝܕܳܐ ܥܳܩܬܳܐ ܕܪܰܒܳܐ ܡܶܢ ܗܳܕܶܐ. ܕܐܢܳܫ ܢܶܦܽܘܩ ܡܶܢ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܕܒܽܘ̈ܣܳܡܶܐ ܘܢܶܫܬܰܦܰܠ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܟܽܘ̈ܒܶܐ. ܠܐ ܠܳܚܶܡ ܟܺܐܢܳܐܝܺܬ ܩܳܠܳܐ ܗܳܢܳܐ ܠܪܺܝܫ ܓܶܢܣܰܢ ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܰܗܘܰܘ ܡܶܢ ܙܰܪܥܶܗ. ܘܡܳܐ ܕܚܳܙܶܝܢ ܗܘܰܘ ܫܽܘܩܳܦܗܽܘܢ ܕܒܰܐܪܥܳܐ ܕܠܰܘ̈ܛܳܬܳܐ ܕܒܺܐܝ̈ܕܰܝ ܫܺܐܕܳܐ ܒܥܶܠܕܒܳܒܳܐ܇ ܕܒܺܐܝ̈ܕܰܘܗܝ ܐܶܬܡܰܝܰܩܢܰܢ ܘܶܐܬܚܰܣܰܕܢܰܢ ܘܶܐܫܬܰܦܰܠܢܰܢ ܘܶܐܬܟܪܰܗܢܰܢ. ܘܡܶܢ ܝܳܪܬܽܘܬܳܐ ܐܶܬܛܪܶܕܢܰܢ. ܘܠܐܪܥܳܐ ܕܟܽܘ̈ܒܶܐ ܐܶܫܬܕܺܝܢܰܢ. ܬܽܘܒ ܡܰܝܬܶܐ ܢܒܺܝܳܐ ܒܳܬܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܐܳܦ ܗܳܝ ܕܠܳܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܗܘܰܘ ܕܰܢܩܰܒܠܽܘܢܳܝܗܝ ܪ̈ܳܚܡܰܘܗܝ ܡܶܛܽܠ ܕܶܚܠܬܶܗ ܕܫܳܐܘܳܠ. ܕܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܚܶܣܕܳܐ ܗܘܺܝܬ ܠܰܫ̈ܒܳܒܰܝ܆ ܐܶܠܳܐ ܘܰܕܒܺܝܫܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ܆

ܘܕܶܚܠܬܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܝܳܕܥܺܝܢ ܠܺܝ. ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܚܳܙܶܝܢ ܗܘܰܘ ܠܺܝ ܒܫܽܘܩܳܐ ܢܳܕܺܝܢ ܗܘܰܘ ܡܶܢܝ. ܡܶܣܬܰܪܕܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܰܡ ܪ̈ܳܚܡܰܝ ܕܰܢܩܰܒܠܽܘܢܳܢܝ ܒܒܳܬܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܰܐܝܟ ܝܽܘܩܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܣܺܝܡܳܐ ܗܘܳܬ ܚܙܳܬܝ ܥܠܰܝܗܽܘܢ. ܘܟܰܕ ܡܶܢ ܚܽܘܒܳܐ ܡܶܬܟܰܚܕܺܝܢ ܗܘܰܘ܆ ܕܶܚܠܬܳܐ ܥܳܒܕܳܐ ܗܘܳܬ ܠܗܽܘܢ ܕܰܢܚܰܦܽܘܢ ܐܰܦܰܝ̈ܗܽܘܢ ܡܶܢܝ. ܕܰܐܝܟ ܗܳܟܰܢܰܐ ܗ̄ܘ ܓܶܝܪ ܥܳܫܶܢ ܥܽܘܙܳܐ ܕܽܐܘܠܨܳܢܳܐ ܥܰܠ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܕܳܐܦ ܡܶܢ ܪ̈ܳܚܡܰܝܗܽܘܢ ܘܩܰܪ̈ܺܝܒܰܝܗܽܘܢ ܡܶܬܩܰܛܠܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܘܡܳܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐܢܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܗܳܕܳܐ ܗ̱ܝ ܕܫܳܡܥܺܝܢܰܢ ܠܡܳܪܰܢ ܕܳܐܡܰܪ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܕܺܝܠܶܗ܆ ܕܢܰܫܠܡܽܘܢܳܟܽܘܢ ܐܰܚܰܝ̈ܟܽܘܢ ܐܳܦ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܘܬܺܐܬܶܐ ܫܳܥܬܳܐ ܕܟܽܠ ܕܢܶܩܛܽܘܠܟܽܘܢ ܢܰܣܒܰܪ ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܡܩܰܪܶܒ ܠܰܐܠܳܗܳܐ (ܝܘܚܢܢ ܝܘ: ܒ). ܐܰܟܡܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܕܰܘܺܝܕ. ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܚܳܙܶܝܢ ܗܘܰܘ ܠܺܝ ܒܫܽܘܩܳܐ ܢܳܕܺܝܢ ܗܘܰܘ ܡܶܢܝ.

ܐܶܬܛܥܺܝܬ ܐܰܝܟ ܡܺܝܬܳܐ ܡܶܢ ܠܶܒܳܐ. ܘܰܗܘܺܝܬ ܐܰܝܟ ܡܳܐܢܳܐ ܐܰܒܺܝܕܳܐ. ܚܳܙܶܝܢܰܢ ܓܶܝܪ ܕܳܐܦ ܠܘܳܬ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܚܳܝܪܺܝܢ ܩܴ̈ܠܶܐ ܗܳܠܶܝܢ. ܗܳܠܶܝܢ ܕܒܶܝܬ ܩܠܶܝܽܘܦܰܐ ܐܰܝܟ ܕܰܠܡܺܝܬܳܐ ܛܥܰܐܘܽܗܝ ܠܡܶܠܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܩܰܒܪܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܡܳܐܢܳܐ ܐܰܒܺܝܕܳܐ ܚܰܫܒܽܘܗܝ. ܢܦܰܩܘ ܡܶܢ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܚܰܕ ܒܫܰܒܳܐ ܘܰܠܒܰܟܘ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܳܐܙܳܠܐ ܠܥܶܡܰܐܘܳܣ ܩܪܺܝܬܳܐ. ܒܕܰܣܒܰܪܘ܇ ܬܽܘܒ ܠܳܐ ܩܳܐܶܡ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܗܰܘ ܕܡܺܝܬ ܨܶܒܝܳܢܳܐܝܺܬ܇ ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܚܰܝܷ̈ܐ ܕܟܽܠ. ܘܒܳܬܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܟܰܕ ܡܰܘܕܰܥ ܥܰܠ ܡܰܚܫ̈ܒܳܬܳܐ ܕܪ̈ܰܒܰܝ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܶܐܬܚܰܫܰܒܘ ܥܰܠ ܩܶܛܠܶܗ ܕܦܳܪܽܘܩܰܢ ܐܶܡܰܪ:

ܡܶܛܠ ܕܫܶܡܥܶܬ ܪܶܢܝܳܐ ܕܣܰܓܝܷ̈ܐܐ܇ ܟܰܕ ܐܶܬܡܰܠܰܟܘ ܥܠܰܝ ܐܰܟܚܕܳܐ: ܘܶܐܬܚܰܫܰܒܘ ܕܢܶܣܒܽܘܢ ܠܢܰܦܫܝ. ܕܰܗܘܳܬ ܗܳܕܶܐ ܥܰܠ ܕܰܘܺܝܕ܆ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܗܝ. ܒܳܥܶܐ ܗܘܳܐ ܫܳܐܘܳܠ ܕܢܶܣܰܒ ܢܰܦܫܶܗ. ܒܪܰܡ ܠܗܳܝ ܨܳܝܪܳܐ ܗܘܳܬ܆ ܕܶܐܡܰܪ ܩܰܝܳܦܳܐ ܠܝܽܘ̈ܕܳܝܶܐ: ܕܦܰܩܳܚ ܠܰܢ ܕܚܰܕ ܓܰܒܪܳܐ ܢܡܽܘܬ ܚܠܳܦ ܥܰܡܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܢܺܐܒܰܕ (ܝܘܚܢܢ ܝܐ: ܢܢ). ܟܰܕ ܡܶܢ ܥܽܘ̈ܬܳܕܶܐ ܕܗܳܠܶܝܢ܆ ܕܰܘܺܝܕ ܠܳܐ ܡܶܬܬܙܝܺܥ ܗܘܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܡܶܬܦܢܶܐ ܠܘܳܬ ܡܳܪܝܳܐ ܘܳܐܡܰܪ:

ܐܶܢܳܐ ܕܶܝܢ ܥܠܰܝܟ ܡܳܪܝܳܐ ܐܶܬܬܰܟܠܶܬ. ܝܶܠܦܶܬ ܓܶܝܪ ܒܢܶܣܝܽܘ̈ܢܶܐ܇ ܕܡܶܢ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܚܰܣܺܝܢ ܬܽܘܟܠܳܢܳܐ ܕܰܥܠܰܝܟ. ܘܰܕܡܶܢܳܟ ܩܳܡܘ ܥܠܰܝ ܙܰܒ̈ܢܶܐ ܣܒܺܝ̈ܣܰܝ ܒܟܽܠ ܢܶܣܝܽܘ̈ܢܺܝܢ. ܐܶܠܳܐ ܟܠ ܥܳܒܪܺܝܢ܆ ܐܶܡܰܬܝ ܕܠܳܟ ܫܳܦܰܪ ܐܢܳܫ.

ܐܶܡܪܶܬ ܓܶܝܪ ܕܰܐܠܗܝ ܐܰܢܬ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܒܺܐܝ̈ܕܰܝܟ ܐܶܢܽܘܢ ܙܰܒ̈ܢܶܐ. ܘܰܐܢܬ ܦܳܩܶܕܬ ܠܗܽܘܢ ܘܥܳܐܠܺܝܢ. ܘܰܒܪܶܡܙܳܟ ܫܳܩܠܺܝܢ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܘܰܡܫܰܢܶܝܢ. ܘܠܰܘ ܒܶܠܥܳܕܰܝܟ ܩܳܐܶܡ ܗܘܽ ܐܽܘܠܨܳܢܳܐ ܥܰܠ ܛܳܒܷ̈ܐ. ܘܠܰܘ ܐܰܢܬ ܡܰܗܡܶܐ ܐܰܢܬ ܕܰܢܩܽܘܡܽܘܢ ܪ̈ܺܝܫܳܢܶܐ ܘܰܡܕܰܒܪ̈ܳܢܶܐ ܕܥܰܘܠܳܐ. ܘܡܶܢܳܟ ܫܳܩܠܺܝܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܫܰܠܺܝ̈ܛܳܢܶܐ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ.

ܡܶܛܠܗܳܢܳܐ: ܦܪܽܘܩܰܝܢܝ ܡܶܢ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝ ܘܡܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܪܳܕܦܺܝܢ ܠܺܝ: ܐܰܢܗܰܪ ܐܰܦܰܝ̈ܟ ܥܰܠ ܥܰܒܕܳܟ ܘܰܦܪܽܘܩܰܝܢܝ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ. ܗܳܪܟܳܐ ܕܶܝܢ ܒܢܽܘܗܪܳܐ ܕܰܐܦܷ̈ܐ ܐܰܠܳܗܳܝܴ̈ܬܳܐ ܠܕܶܢܚܳܐ ܕܓܶܠܝܳܢܶܗ ܕܡܶܠܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܳܐܶܠ. ܘܗܽܘܝܽܘ ܓܶܝܪ ܢܽܘܗܪܶܗ ܕܰܐܒܳܐ. ܘܥܰܠܗܳܕܶܐ ܐܶܡܰܪ:

ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܳܐ ܐܶܒܗܰܬ ܕܰܩܪܺܝܬܳܟ: ܢܶܒܗܬܽܘܢ ܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܘܢܶܚܬܽܘܢ ܠܰܫܝܽܘܠ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܨܠܰܘ ܠܶܗ ܠܨܰܠܡܳܟ ܦܰܚܳܐ ܕܢܶܟܠܳܐ. ܘܰܒܡܶܠܟܗܽܘܢ ܢܦܰܠܘ ܘܶܐܬܬܨܺܝܕܘ ܠܰܐܒܕܳܢܳܐ. ܢܶܬܬܰܚܕܽܘܢ ܒܡܰܦܽܘܠܬܳܐ ܡܳܐ ܕܢܳܚܬܺܝܢ ܠܓܰܘ ܫܝܽܘܠ.

ܕܢܶܣܬܰܟܪ̈ܳܢ ܣܶܦ̈ܘܳܬܗܽܘܢ ܕܥܰܘܴ̈ܠܶܐ. ܡܳܐ ܕܡܶܬܬܰܚܕܺܝܢ ܘܢܳܦܠܺܝܢ ܒܦܰܚܳܐ ܕܰܛܡܰܪܘ ܠܪܶܓܠܰܢ.

ܥܰܠ ܕܰܡܡܰܠܠܺܝܢ ܥܰܠ ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܫܽܘܩܪܳܐ ܘܫܳܛܝܽܘܬܳܐ. ܘܟܰܕ ܠܳܐ ܡܶܬܚܙܶܝܢ܆ ܨܳܠܶܝܢ ܦܰܚܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܡܰܘܒܕܺܝܢ ܠܬܰܡܺܝ̈ܡܶܐ ܒܓܰܘ ܟܡܺܐܢܷ̈ܐ ܕܰܐܒܕܳܢܳܐ. ܘܠܳܐ ܝܳܕܥܺܝܢ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܕܶܐܬܪܰܥܺܝܬ ܥܰܠ ܥܰܡܳܟ. ܘܠܳܐ ܕܰܟܡܳܐ ܣܰܓܺܝܳܐܐ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ܇ ܕܢܳܛܰܪ ܐܰܢܬ ܠܕܳܚ̈ܠܰܝܟ. ܠܕܰܡܣܰܒܪܺܝܢ ܒܳܟ ܩܕܳܡ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܢܰܗܺܝܪܳܐܝܺܬ ܡܦܰܫܶܩ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܕܰܘܺܝܕ. ܕܰܐܝܕܳܐ ܦܰܪܶܗܣܺܝܰܐ ܡܶܬܒܰܥܝܳܐ ܠܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܒܙܰܒܢܳܐ ܕܰܪܕܽܘܦܝܳܐ. ܡܰܘܕܰܥ ܐܳܦ ܥܽܘܬܪܳܐ ܘܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܢܳܛܰܪ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܡܣܰܒܪܺܝܢ ܒܶܗ. ܘܡܶܬܕܰܡܰܪ ܒܳܗ̇ ܕܥܳܒܪܳܐ ܠܰܡܫܽܘܚܬܳܐ ܡܚܺܝܠܳܐ ܕܰܡܩܰܒ̈ܠܳܢܶܐ. ܘܳܐܡܰܪ ܥܠܶܝܗ̇:

ܡܳܐ ܣܰܓܺܝܳܐܐ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܕܢܳܛܰܪ ܐܰܢܬ ܠܕܳܚ̈ܠܰܝܟ: ܠܕܰܡܣܰܒܪܺܝܢ ܒܳܟ ܩܕܳܡ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܘܰܒܝܰܕ ܗܳܕܶܐ ܦܰܫܶܩ܇ ܕܡܳܐ ܕܗܳܘܶܐ ܪܕܽܘܦܝܳܐ܆ ܠܳܐ ܙܳܕܶܩ ܕܰܢܛܰܫܶܐ ܬܰܘܕܺܝܬܰܢ ܘܣܰܒܪܰܢ. ܐܶܠܳܐ ܩܕܳܡ ܡܰܠܟܷ̈ܐ ܘܰܩܕܳܡ ܫܰܠܺܝ̈ܛܳܢܶܐ ܢܣܰܒܰܪ ܒܶܗ ܘܠܳܐ ܢܶܕܚܰܠ. ܘܝܰܬܺܝܪܳܐܝܺܬ ܡܶܛܠ ܕܪܳܡܶܙ ܩܳܠܶܗ ܕܗܰܘ ܡܙܰܡܪܳܢܳܐ. ܕܡܰܘܪܶܒ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܢܳܛܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܕܳܚ̈ܠܰܘܗܝ. ܗܳܕܳܐ ܗ̱ܝ ܓܶܝܪ ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܦܰܘܠܽܘܣ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ. ܕܡܶܕܶܡ ܕܶܐܕܢܳܐ ܠܳܐ ܫܶܡܥܰܬ܇ ܘܥܰܝܢܳܐ ܠܳܐ ܚܙܳܬ: ܘܥܰܠ ܠܶܒܳܐ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܠܳܐ ܣܠܶܩ. ܡܶܕܶܡ ܕܛܰܝܶܒ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܪܳܚܡܺܝܢ ܠܶܗ (ܐ ܩܘܪ̈ܢܬܝܐ ܒ: ܛ). ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܘ ܠܪܽܘܚܩܳܐ ܫܳܪܶܐ ܠܳܗ̇ ܠܡܶܠܬܳܐ ܗܽܘ ܢܒܺܝܳܐ܆ ܒܰܡܢܳܬܳܐ ܡܶܕܶܡ ܡܶܢ ܩܽܘܪܒܳܐ ܝܳܠܦܺܝܢܰܢ ܦܽܘܫܳܩܳܗ̇܆ ܘܣܳܒܰܪ ܐܢܳܐ ܕܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܕܣܰܓܺܝܳܐܐ܇ ܗܳܕܳܐ ܗ̱ܝ:

ܕܰܬܟܰܣܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܒܣܶܬܳܪܶܗ ܕܦܰܪܨܽܘܦܳܟ. ܡܳܢܳܐ ܓܶܝܪ ܕܪܰܒ ܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܠܰܥܒܺܝ̈ܕܶܐ. ܕܢܶܗܘܶܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܝܟ ܢܶܫܪܳܐ ܕܛܳܐܶܣ ܥܰܠ ܩܶܢܶܗ. ܘܗܳܢܽܘܢ ܕܣܰܒܰܪܘ ܒܶܗ ܢܶܬܟܰܣܽܘܢ ܬܚܶܝܬ ܛܶܠܳܠܳܐ ܕܶܐܒܪ̈ܰܘܗܝ. ܘܡܳܐ ܕܡܶܬܥܰܫܰܢ ܐܽܘܠܨܳܢܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܐܚܪܳܝܳܐ. ܘܰܚܙܺܝ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܐܶܡܰܪ.

ܡܶܢ ܕܠܽܘܚܝܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܠܰܝܬ ܓܶܝܪ ܡܶܕܶܡ ܕܡܶܬܦܰܚܰܡ ܒܗܰܘ ܕܠܽܘܚܝܳܐ ܕܥܳܪܶܨ ܥܰܠ ܗܳܢܽܘܢ ܕܡܶܢ ܓܰܒܳܐ ܕܣܶܡܳܠܳܐ. ܡܳܐ ܕܫܳܡܥܺܝܢ ܡܶܢ ܡܰܠܟܳܐ ܩܳܠܳܐ ܡܙܺܝܥܳܢܳܐ. ܕܙܶܠܘ ܠܟܽܘܢ ܡܶܢܝ ܠܺܝ̈ܛܶܐ ܠܢܽܘܪܳܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ (ܡܬܝ ܟܕ: ܡܐ). ܡܶܛܠܗܳܢܳܐ ܡܰܘܣܶܦ ܘܳܐܡܰܪ:

ܬܟܰܣܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܒܛܶܠܳܠܳܟ ܡܶܢ ܚܶܪܝܳܢܳܐ. ܥܰܠ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܐܘܕܺܝܘ ܒܶܗ ܩܕܳܡ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ܇ ܘܠܳܐ ܟܦܰܪܘ ܒܶܗ: ܡܳܐ ܕܩܳܡ ܪܕܽܘܦܝܳܐ܆ ܠܓܰܘ ܡܶܢ ܛܶܠܳܠܶܗ ܡܣܰܬܰܪ ܘܰܡܟܰܣܶܐ ܘܒܰܓܢܽܘܢܶܗ ܡܰܥܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܘܗܳܐ ܕܰܘܺܝܕ ܡܰܘܕܶܐ ܥܰܠ ܓܒܺܝܬܗܽܘܢ ܕܡܶܢ ܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܘܳܐܡܰܪ:

ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܡܳܪܝܳܐ ܕܰܓܒܳܐ ܠܶܗ ܓܒܰܝܴ̈ܐ ܒܰܩܪܺܝܬܳܐ ܥܰܫܺܝܢܬܳܐ. ܘܟܰܕ ܐܶܢܳܐ ܐܰܝܟ ܡܣܰܪܗܒܳܐ ܒܪܶܥܝܳܢܳܐ ܥܳܠܡܳܢܳܝܳܐ ܪܢܺܝܬ ܕܶܐܒܰܕܘ ܘܠܰܝܬ ܐܶܢܽܘܢ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ.

ܕܶܐܢܳܐ ܐܶܡܪܶܬ ܒܰܡܣܰܪܗܒܽܘܬܝ܆ ܕܶܐܒܕܶܬ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܥܰܝ̈ܢܰܝܟ. ܐܶܠܳܐ ܠܳܐ ܐܰܘܒܕܶܬ ܘܠܳܐ ܐܶܬܛܥܺܝܬ.

ܘܰܫܡܰܥܬ ܩܳܠܳܐ ܕܒܳܥܽܘܬܝ ܟܰܕ ܩܪܺܝܬܳܟ. ܡܶܛܽܠܗܳܢܳܐ ܐܳܡܰܪ.

ܪܚܰܡܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܙܰܕܺܝ̈ܩܰܘܗܝ: ܘܠܰܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܢܳܛܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. ܠܳܐ ܠܰܡ ܛܳܥܶܝܢ ܠܶܗ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܘܠܳܐ ܐܳܒܕܺܝܢ ܡܶܢ ܨܪܳܪܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ. ܐܶܠܳܐ ܚܳܕܶܐ ܒܗܽܘܢ. ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܶܐܫܟܚܶܬ ܠܙܽܘܙܝ ܕܰܐܒܺܝܕ ܗܘܳܐ. ܒܗܳܕܶܐ ܢܳܛܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܰܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ. ܕܠܳܐ ܢܳܛܰܪ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܠܩܽܘܒܠܳܐ ܡܰܠܶܦ. ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ.

ܘܦܳܪܰܥ ܠܥܰܘܴ̈ܠܶܐ ܥܒܳܕܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܬܽܘܒ ܟܰܕ ܡܠܰܒܶܒ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܡܣܰܒܪܺܝܢ ܘܰܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܒܡܳܪܝܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ:

ܐܶܬܚܰܝܠܘ ܘܢܶܬܥܰܫܰܢ ܠܶܒܟܽܘܢ܆ ܟܽܠ ܕܰܡܣܰܒܪܺܝܢ ܒܡܳܪܝܳܐ܀

ܡܙܡܘܪܐ ܕܬܠܬܝܢ ܘܬܪܝܢ

ܡܰܘܕܰܥ ܥܰܠ ܛܽܘܒܳܐ ܕܶܐܬܺܝܗܶܒ ܡܰܓܳܢ ܒܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗܷ̈ܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܥܡܳܕܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܒܝܰܕ ܓܶܠܝܳܢܶܗ ܕܥܰܡܰܢܽܘܐܶܝܠ.

ܟܽܠܡܰܢ ܕܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܶܬܺܝܗܶܒ ܠܶܗ ܛܽܘܒܳܐ܆ ܗܳܢܰܘ ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܛܽܘܒܳܢܳܐ܆ ܕܰܡܚܰܪܰܪ ܡܶܢܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܰܠܩܽܘܒܠܳܐ. ܚܰܕ ܗ̱ܽܘ ܓܶܝܪ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܟܝܳܢܳܐܝ̣ܬ. ܘܗܽܘ ܝܳܕܰܥ ܡܳܢܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܚܰܝܠܶܗ ܕܛܽܘܒܳܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܗܽܘܝܽܘ ܡܠܶܐ ܛܽܘ̈ܒܶܐ. ܘܝܳܕܰܥ ܐܳܦ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܫܳܘܶܝܢ ܠܛܽܘ̈ܒܶܐ. ܗܰܘ ܕܟܰܕ ܝܠܶܦ ܡܶܢܶܗ ܝܗܰܒ ܛܽܘܒܳܐ. ܛܽܘ̈ܒܳܢܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܒܺܐܝ̈ܕܰܘܗܝ ܢܳܣܒܺܝܢ ܛܽܘ̈ܒܶܐ ܘܡܶܫܬܰܡܗܺܝܢ ܛܽܘ̈ܒܳܢܶܐ. ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܕܰܘܺܝܕ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ܆ ܗܰܘ ܟܝܳܢܳܐ ܡܠܶܐ ܛܽܘܒ̈ܐ ܒܰܐܝܠܶܝܢ ܕܶܐܬܢܰܒܺܝ ܘܰܐܟܬܶܒ ܫܡܰܥܢܳܝܗܝ. ܕܝܳܗܶܒ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܒܪܺܝܫܳܗ̇ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܰܬܠܳܬܺܝܢ ܘܬܰܪܬܶܝܢ. ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܶܐܫܬܒܶܩܘ ܠܗܽܘܢ ܡܰܢ ܥܰܘܠܗܽܘܢ. ܘܶܐܬܟܰܣܺܝܘ ܚܛܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܘܕܳܡܝܳܐ܇ ܗܳܢܳܐ ܛܽܘܒܳܐ ܠܰܘ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܒܥܰܡܠܳܐ ܘܒܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܬܰܪܶܨܘ ܕܽܘܒܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܘܰܫܘܰܘ ܠܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܐܶܬܺܝܗܶܒ܆ ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܚܳܫܶܒ ܠܗܽܘܢ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܕܠܳܐ ܥܒܴ̈ܕܶܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܦܰܫܩܶܗ ܠܛܽܘܒܳܐ ܗܳܢܐ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܒܟܽܠ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܦܰܘܠܽܘܣ ܟܰܕ ܠܘܳܬ ܪ̈ܽܘܡܳܝܶܐ ܟܬܰܒ ܗܘܳܐ܆ ܟܰܕ ܡܶܛܽܠ ܓܙܽܘܪܬܳܐ ܘܥܽܘܪܠܽܘܬܳܐ ܥܳܒܶܕ ܡܶܠܬܳܐ܇ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܳܐܦ ܕܰܘܺܝܕ ܐܶܡܰܪ ܥܰܠ ܛܽܘܒܶܗ ܕܓܰܒܪܳܐ: ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܚܳܫܶܒ ܠܶܗ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܕܠܳܐ ܥܒܴ̈ܕܶܐ. ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ: ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܶܐܫܬܒܶܩ ܠܗܽܘܢ ܥܰܘܠܗܘܢ܇ ܘܶܐܬܟܰܣܺܝܘ ܚܛܳܗܰܝ̈ܗܘܢ. ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܓܰܒܪܳܐ ܕܠܳܐ ܢܶܚܫܽܘܒ ܠܶܗ ܐܰܠܗܳܐ ܚܛܺܝܬܶܗ. ܗܳܢܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܛܽܘܒܳܐ ܥܰܠ ܓܙܽܘܪܬܰܐ ܗ̄ܘ ܐܰܘ ܥܰܠ ܥܽܘܪܠܽܘܬܳܐ (ܪ̈ܘܡܝܐ ܕ: ܘ-ܛ). ܐܰܝܟ ܐܢܳܫ ܢܺܐܡܰܪ: ܠܳܐ ܥܰܠ ܓܙܽܘܪܬܳܐ ܘܠܳܐ ܥܰܠ ܥܽܘܪܠܽܘܬܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܥܰܠ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܠܰܓܙܽܘܪܬܳܐ ܓܶܝܪ ܘܰܠܥܽܘܪܠܽܘܬܳܐ܆ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܗ̣ܘܳܬ ܥܶܠܬܳܐ ܠܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܒܝܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ܇ ܗܰܘ ܕܙܰܕܶܩ ܐܶܢܶܝܢ ܒܓܶܠܝܳܢܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܚܰܕ ܗ̱ܽܘ ܠܰܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܡܙܰܕܶܩ ܓܙܽܘܪܬܳܐ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ (ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܓ: ܠ). ܐܶܢ ܡܳܕܶܝܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܺܝܬܘܰܗܝ ܗܰܘ ܕܰܡܙܰܕܶܩ. ܘܰܡܙܰܕܶܩ ܬܽܘܒ ܠܰܘ ܕܠܳܐ ܡܶܨܥܳܝܽܘܬܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܓܰܠܝܳܐ ܗ̱ܝ ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܕܰܘܺܝܕ.

ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܡܰܢ ܕܶܐܫܬܒܶܩ ܠܶܗ ܥܰܘܠܶܗ. ܥܰܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܰܡܗܰܝܡܢܳܐ ܙܳܕܶܩ ܕܢܶܣܬܰܟܰܠ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܳܢܳܐ: ܕܟܰܕ ܗܰܝܡܶܢ ܒܡܳܪܝܳܐ܆ ܩܰܒܶܠ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗܷ̈ܐ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܠܳܐ ܥܒܴ̈ܕܶܐ. ܘܪܺܝܫܺܝܬܳܐ ܕܗܳܢܳܐ ܐܝܬܰܘܗܝ ܙܰܟܰܝ ܗܰܘ ܪܺܝܫ ܡܳܟ̈ܣܶܐ ܘܚܰܛܳܝܷ̈ܐ. ܗܰܘ ܕܡܶܛܽܠ ܕܗܰܝܡܶܢ ܒܡܳܪܰܢ ܘܰܣܠܶܩ ܠܶܗ ܠܬܺܬܳܐ ܦܰܟܺܝܗܬܳܐ ܕܢܶܚܙܶܝܘܗܝ܇ ܫܡܰܥ ܠܗܰܘ ܕܰܡܙܰܕܶܩ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܐܶܣܬܰܪܗ̱ܒ ܚܽܘܬ ܙܰܟܰܝ܆ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܓܶܝܪ ܘܳܠܶܐ ܠܺܝ ܕܰܒܒܰܝܬܳܟ ܐܶܗܘܶܐ (ܠܘܩܐ ܝܛ: ܗ). ܗܳܟܰܢ ܬܽܘܒ ܐܳܦ ܡܰܪܝܰܡ ܡܰܓܕܠܳܝܬܳܐ܆ ܗܳܝ ܕܟܰܕ ܣܰܓܺܝ ܗܰܝܡܢܰܬ ܒܡܳܪܰܢ܇ ܒܝܰܕ ܕܶܡ̈ܥܶܐ ܕܰܡܠܶܐ ܥܶܕܳܢܳܐ ܕܶܐܫܕܰܬ ܥܰܠ ܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܕܗܰܘ ܕܰܡܙܰܕܶܩ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ܆ ܘܰܒܝܰܕ ܡܶܫܚܳܐ ܕܰܐܫܦܥܰܬ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ ܟܰܕ ܣܡܺܝܟ ܒܒܰܝܬܶܗ ܕܫܶܡܥܽܘܢ ܦܪܺܝܫܳܝܳܐ܆ ܒܢܽܘ̈ܫܩܳܬܳܐ ܕܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ ܐܶܬܪܰܥܺܝ ܠܳܗ̇܆ ܟܰܕ ܡܰܫܡܰܥ ܠܳܗ̇ ܩܳܠܳܐ ܕܒܽܘܝܳܐܳܐ ܕܰܡܠܶܐ ܛܘ̈ܒܶܐ: ܐܶܬܠܰܒܒܝ ܒܪܰܬܝ܆ ܫܒܺܝܩܺܝܢ ܠܶܟܝ ܚܛܳܗܰܝ̈ܟܝ (ܠܘܩܐ ܙ: ܡܚ). ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܬܽܘܒ ܕܶܐܡܰܪ ܕܰܘܺܝܕ. ܛܽܘܒܰܝܗܽܘܢ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܶܐܫܬܒܶܩܘ ܠܗܽܘܢ ܥܰܘܠܗܽܘܢ܆ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܓܰܝܳܣܳܐ ܗܰܘ ܪܺܝܫ ܠܶܣܛܳܝܷ̈ܐ܆ ܕܥܰܠ ܕܗܰܝܡܶܢ ܒܰܐܠܳܗܳܐ ܕܡܶܫܟܰܚ ܕܰܡܙܰܕܶܩ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ܆ ܘܟܰܕ ܙܩܺܝܦ ܥܰܡܶܗ ܘܠܰܝܬ ܠܶܗ ܒܡܶܬܚܰܙܝܳܢܝܴ̈ܬܳܐ ܙܺܝܘܳܐ ܕܪܰܒܽܘܬܳܐ܆ ܩܰܪܶܒ ܠܶܗ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ. ܒܳܥܶܐ ܐܢܳܐ ܡܶܢܳܟ ܡܳܪܝ ܐܶܬܕܰܟܪܰܝܢܝ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܟ (ܠܘܩܐ ܟܓ: ܡܒ). ܘܫܳܡܰܥ ܗܘܳܐ ܡܶܢܶܗ ܩܰܪܺܝܒܳܐܝܺܬ ܡܽܘܠܟܳܢܳܐ ܛܽܘܒܳܢܳܐ. ܕܰܐܡܺܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐܢܳܐ ܠܳܟ܆ ܕܝܰܘܡܳܢܳܐ ܥܰܡܝ ܬܶܗܘܶܐ ܒܦܰܪܕܰܝܣܳܐ (ܠܘܩܐ ܟܓ: ܡܓ). ܘܒܳܬܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܝܢ ܥܳܐܠܺܝܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܚܰܛܳܝܷ̈ܐ܆ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܒܝܰܕ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܳܐܬܶܝܢ ܗܘܰܘ ܠܰܥܡܳܕܳܐ ܘܡܶܫܬܰܒܩܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܗܽܘܢ ܚܛܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܥܰܠ ܕܠܳܐ ܢܶܚܫܽܘܒ ܪܽܘܚܳܐ ܫܡܳܗܷ̈ܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ܆ ܘܰܕܟܶܢ̈ܫܶܐ ܕܚܰܛܳܝܷ̈ܐ ܕܶܐܫܬܘܺܝܘ ܠܛܽܘܒܳܐ ܗܳܢܳܐ܆ ܚܰܕ ܥܰܡܳܐ ܡܫܰܡܰܗ ܠܶܗ ܒܰܠܚܽܘܕ. ܘܠܰܘ ܥܰܡܳܐ ܝܺܕܺܝܥܳܐܝܬ.

ܐܶܠܳܐ ܛܘܒܰܘܗܝ ܠܡܰܢ ܕܶܐܫܬܒܶܩ ܠܶܗ ܥܰܘܠܶܗ܆ ܘܶܐܬܟܰܣܺܝܘ ܠܶܗ ܚܛܳܗܰܘ̈ܗܝ. ܘܟܰܕ ܒܳܥܶܐ ܕܢܰܘܕܰܥ ܗܳܢܳܐ ܛܽܘܒܳܐ ܠܰܐܪ̈ܥܳܢܳܝܶܐ ܐܶܬܺܝܗܶܒ܆ ܐܰܘܣܶܦ.

ܕܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܠܳܐ ܢܶܚܫܽܘܒ ܠܶܗ ܡܳܪܝܳܐ ܚܛܺܝܬܶܗ܆ ܘܠܰܝܬ ܢܶܟܠܳܐ ܒܠܶܒܶܗ. ܚܳܙܶܐ ܐܰܢܬ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܡܦܰܫܶܩ ܪܽܘܚܳܐ. ܡܰܢ ܘܳܠܶܐ ܕܢܶܪܢܶܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ܆ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬ ܢܶܟܠܳܐ ܒܠܶܒܶܗ. ܐܺܝܬ ܗ̱ܽܘ ܕܠܰܘ ܒܠܶܒܳܐ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܩܳܪܒܺܝܢ ܠܰܥܡܳܕܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܢܶܟܠܳܐ ܩܳܪܒܺܝܢ܆ ܠܳܐ ܡܶܫܬܘܶܝܢ ܠܛܽܘܒܳܐ ܕܡܶܬܺܝܗܶܒ ܒܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܠܗܰܘ ܕܥܳܡܶܕ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܕܰܐܝܟ ܗܳܟܰܢܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܣܺܝܡܽܘܢ ܗܰܘ ܚܰܪܳܫܳܐ ܫܳܡܪܳܝܳܐ܆ ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܗܳܢܳܐ ܒܰܦܫܺܝܛܽܘܬܳܐ ܥܡܰܕ ܡܶܢ ܦܺܝܠܺܝܦܳܘܣ ܡܣܰܒܪܳܢܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܒܢܶܟܠܳܐ ܥܡܰܕ. ܘܶܐܬܓܠܶܙ ܡܶܢ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܦܰܪܣܝܶܗ ܦܶܛܪܽܘܣ ܗܰܘ ܪܺܝܫܳܐ ܕܰܫܠܝ̈ܚܶܐ. ܘܰܓܠܳܐ ܢܶܟܠܳܐ ܕܠܶܒܶܗ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܒܪܰܡ ܬܽܘܒ ܡܶܢ ܒܺܝܫܽܘܬܳܟ ܗܳܕܶܐ. ܘܰܒܥܺܝ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܕܰܠܡܳܐ ܢܶܫܬܒܶܩ ܠܳܟ ܢܶܟܠܳܐ ܕܠܶܒܳܟ. ܒܟܰܒܕܳܐ ܓܶܝܪ ܡܰܪܺܝܪܬܳܐ ܘܰܒܩܶܛܪ̈ܶܐ ܕܥܰܘܠܳܐ ܚܳܙܶܐ ܐܢܳܐ ܕܺܐܝܬܰܝܟ (ܦܪܰܟܣܝܣ ܚ: ܟܒ-ܟܓ). ܘܠܰܘ ܗܳܫܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ ܗܳܢܳܐ܇ ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ ܣܰܓܺܝܷ̈ܐܐ. ܟܰܕ ܡܣܰܟܶܝܢ ܠܪܺܝܫܳܢܽܘܬܳܐ ܕܥܺܕܬܳܐ. ܘܒܳܥܶܝܢ ܕܰܒܥܶܠܰܬ ܥܡܳܕܳܐ ܢܺܐܬܽܘܢ ܠܐܺܝܩܳܪܳܐ ܘܰܠܕܰܪܓܳܐ ܕܟܳܗܢܽܘܬܳܐ ܒܓܰܘ ܥܺܕܬܳܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܒܢܶܟܠܳܐ ܕܠܶܒܗܽܘܢ ܩܳܪܒܺܝܢ ܠܰܥܡܳܕܳܐ. ܘܥܰܠ ܕܠܳܐ ܡܰܘܕܶܝܢ ܒܰܚܛܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܰܒܪܶܚܡܬܳܐ ܕܛܳܒܴ̈ܬܳܐ ܩܳܪܒܺܝܢ ܠܘܳܬܶܗ܆ ܠܳܐ ܡܶܫܬܘܶܝܢ ܠܫܽܘܒܩܳܢܳܐ. ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܡܳܐܢܷ̈ܐ ܒܠܳܝܷ̈ܐ ܕܰܚܫܰܚܬܶܗ ܕܳܐܟܶܠܩܰܪܨܳܐ. ܢܳܚܬܺܝܢ ܠܡܰܒܽܘܥܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܟܰܕ ܩܰܝܳܡ ܒܗܽܘܢ ܫܽܘܘܕܳܥܳܐ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܘܥܰܬܺܝܩܳܐ ܣܳܠܩܺܝܢ ܡܶܢܶܗ. ܘܕܳܡܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܠܓܶܒܥܽܘ̈ܢܳܝܶܐ ܢܟܺܝ̈ܠܐܷ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܒܶܐܣܟܺܡܳܐ ܢܟܺܝܠܳܐ ܐܶܬܰܘ ܠܘܳܬ ܝܶܫܽܘܥ ܒܰܪܢܽܘܢ܆ ܘܰܒܥܰܘ ܕܢܶܣܬܰܬܪܽܘܢ ܒܥܰܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܶܢ ܚܰܪܒܳܐ. ܠܰܘ ܟܰܕ ܓܙܺܝܪܺܝܢ ܘܗܳܘܶܝܢ ܝܺܣܰܪ̈ܠܳܝܶܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܟܰܕ ܡܩܰܘܶܝܢ ܒܥܽܘܪܠܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܛܰܡܰܐܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܙܶܩܷ̈ܐ ܒܠܳܝܴ̈ܬܳܐ ܘܢܰܚ̈ܬܶܐ ܒܠܳܝܷ̈ܐ. ܘܠܰܚܡܳܐ ܦܰܓܽܘܪܳܐ ܡܚܰܘܶܝܢ ܠܝܶܫܽܘܥ. ܟܰܕ ܒܢܶܟܠܳܐ ܕܠܶܒܗܽܘܢ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܕܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ ܫܳܐܠܺܝܢ ܗܘܰܘ܆ ܘܥܰܠܗܳܕܶܐ ܝܺܠܶܦ ܝܶܫܽܘܥ ܘܩܰܫܝ̈ܫܶܐ ܢܶܟܠܐܴ ܕܓܶܒܥܽܘ̈ܢܳܝܶܐ. ܚܠܳܦ ܒܽܘܪܟܬܳܐ ܠܰܘܛܬܳܐ ܝܳܪܬܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܠܰܘ ܡܶܟܺܝܠ ܒܢܱ̈ܝ ܚܺܐܪ̈ܶܐ ܡܶܫܬܰܒܩܺܝܢ ܗܘܰܘ܆ ܐܰܝܟ ܕܰܦܐܶܐ ܠܥܰܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܕܨܳܠܚܰܝ̈ ܩܰܝ̈ܣܶܐ ܘܡܳܠܝܰܝ̈ ܡܰܝܴ̈ܐ ܐܰܫܠܶܡ ܠܗܽܘܢ ܝܶܫܽܘܥ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܠܡܳܢܳܐ ܢܟܰܠܬܽܘܢܳܢܝ. … ܡܶܟܺܝܠ ܬܶܗܘܽܘܢ ܠܺܝܛܺܝܢ܆ ܘܠܳܐ ܢܶܥܢܰܕ ܡܶܢܟܽܘܢ ܡܰܢ ܕܠܳܩܶܛ ܩܰܝ̈ܣܶܐ ܘܡܳܠܶܐ ܡܰܝܴ̈ܐ (ܝܫܘܥ ܒܪܢܘܢ ܛ: ܟܒ-ܟܓ). ܐܳܦ ܗܳܠܶܝܢ ܓܶܝܪ ܕܩܳܪܒܺܝܢ ܒܢܶܟܠܳܐ ܠܘܳܬ ܥܡܳܕܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܆ ܒܗܰܘ ܛܽܘܦܣܳܐ ܕܰܒܢܱ̈ܝ ܓܶܒܥܽܘܢ ܡܳܐܢܷ̈ܐ ܒܠܳܝܷ̈ܐ ܘܙ̈ܩܶܐ ܕܰܡܨܰܪ̈ܝܳܢ ܡܩܰܪܒܺܝܢ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܘܡܶܛܽܠܗܳܢܳܐ ܠܳܐ ܢܳܩܦܳܐ ܐܽܘܪܩܰܥܬܳܐ ܒܠܳܝܬܳܐ ܠܡܳܐܢܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܕܰܥܡܳܕܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܘܠܳܐ ܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܰܡܨܰܪ̈ܝܳܢ ܘܰܡܒܰܙ̈ܥܳܢ ܠܰܚܛܺܝܬܳܐ܆ ܡܶܫܟ̈ܚܳܢ ܕܶܝܢ ܠܰܡܩܰܒܳܠܽܘ ܚܰܡܪܳܐ ܚܰܡܺܝܡܳܐ ܘܚܰܕܬܳܐ ܕܰܣܒܰܪܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܢܒܺܝܳܐ ܓܶܝܪ ܐܶܡܰܪ ܥܰܠ ܫܶܬܩܳܐ ܕܽܐܘܡܳܢܽܘܬܳܐ ܢܟܺܝܠܬܳܐ ܕܗܳܠܶܝܢ:

ܡܶܛܽܠ ܕܫܶܬܩܶܬ ܒܠܺܝܘ ܓܰܪ̈ܡܰܝ: ܟܰܕ ܢܳܗܶܡ ܗ̱ܘܺܝܬ ܝܰܘܡܳܐ ܟܽܠܶܗ. ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܥܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܬܶܐܒܶܠ ܘܢܳܗܶܡ܇ ܕܰܒܢܶܟܠܐܴ ܕܠܶܒܗܽܘܢ ܐܰܣܠܺܝܘ ܠܛܽܘܒܳܐ ܕܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗܷ̈ܐ. ܘܝܽܘܩܪܳܐ ܣܳܡܳܗ̇ ܠܗܳܕܶܐ ܒܢܰܦܫܶܗ܆ ܕܟܰܕ ܥܠܰܘܗܝ ܝܰܩܺܝܪܳܐ ܘܰܫܒܺܝܚܳܐ. ܐܻܝܕܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܗܳܝ ܕܝܰܩܺܝܪܳܐ ܘܰܫܒܺܝܚܳܐ ܘܥܶܒܕܰܬ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܠܳܐ ܩܰܪܶܒܘ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ܆ ܐܽܘܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܢܶܟܠܳܐ ܚܰܫܒܽܘܗ̇. ܒܪܰܡ ܕܶܝܢ ܠܗܳܕܶܐ ܕܝܶܩܪܰܬ ܥܠܰܘܗܝ ܐܺܝܕܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܠܘܳܬ ܢܺܝܫܳܐ ܐܚܪܺܢܳܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܐ ܠܺܝ ܕܚܳܝܪܳܐ. ܟܰܕ ܐܶܪܰܡܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܐܳܡܰܪ ܗܘܳܐ: ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܡܰܠܶܠ ܘܠܳܐ ܐܶܬܩܰܒܰܠ ܡܶܢ ܥܰܡܐܳ. ܐܶܡܪܶܬ ܠܰܡ ܕܠܳܐ ܐܶܬܕܰܟܪܺܝܘܗܝ ܘܠܳܐ ܐܶܡܰܠܶܠ ܬܽܘܒ ܒܰܫܡܶܗ. ܘܰܗܘܳܐ ܠܰܡ ܒܠܶܒܝ ܐܰܝܟ ܢܽܘܪܳܐ ܕܝܳܩܕܳܐ ܘܚܳܒܳܐ ܒܓܰܪ̈ܡܰܝ: ܘܰܒܥܺܝܬ ܠܰܡ ܠܰܡܣܰܝܒܳܪܽܘ ܘܠܳܐ ܐܶܫܟܚܶܬ (ܐܪܡܝܐ ܟ: ܛ). ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܥܰܠ ܕܰܘܺܝܕ܇ ܝܶܩܪܰܬ ܥܠܰܘܗܝ ܐܺܝܕܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܺܝܡܳܡܳܐ ܘܠܺܠܝܳܐ܆ ܘܶܐܬܗܦܶܟ ܥܠܰܘܗܝ ܟܺܐܒܳܐ ܒܚܰܕܝܶܗ ܠܡܶܩܛܠܶܗ. ܘܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܗܘܳܐ ܡܣܰܝܒܰܪ ܝܰܩܕܳܢܳܐ ܕܚܰܡܺܝܡܽܘܬܳܗ̇ ܕܢܽܘܪܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ. ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ:

ܘܶܐܬܗܦܶܟ ܠܰܡ ܒܚܰܕܺܝܝ ܟܺܐܒܳܐ ܠܡܶܩܛܠܰܢܝ. ܕܰܒܚܰܕܝܳܐ ܕܶܝܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܠܶܒܳܐ܆ ܘܓܰܠܝܳܐ ܗܝ ܠܟܽܠܢܳܫ. ܡܳܕܶܝܢ ܒܠܶܒܶܗ ܩܳܡܘ ܥܠܰܘܗܝ ܟܺܐܒܷ̈ܐ܆ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܠܳܐ ܡܰܘܕܶܝܢ ܒܰܚܛܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܰܐܝܟ ܗܰܘ ܕܗܳܕܶܐ ܐܶܡܰܪ. ܕܰܚܠܳܦ ܗܳܠܶܝܢ ܠܡܳܢܳܐ ܒܳܠܰܥ ܐܢܳܐ. ܡܳܢܳܐ ܚܰܝܳܒ ܐܢܳܐ܆ ܕܰܚܠܳܦ ܡܰܣܟ̈ܠܳܢܶܐ ܐܶܬܢܰܓܰܕ. ܐܶܢܳܐ ܠܳܐ ܡܟܰܣܶܐ ܐܢܳܐ ܐܰܝܟ ܐܢܳܫ ܚܛܳܗܱ̈ܝ ܘܠܳܐ ܛܳܡܰܪ ܐܢܳܐ ܒܛܽܘܫܝܳܐ ܚܰܘ̈ܒܰܝ.

ܚܛܳܗܱ̈ܝ ܐܰܘܕܰܥܬܳܟ: ܘܣܰܟ̈ܠܘܳܬܝ ܠܐ ܟܰܣܺܝܬ ܡܶܢܳܟ. ܐܶܡܪܶܬ ܕܰܐܘܕܶܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܣܰܟ̈ܠܘܳܬܝ܆ ܘܰܐܢܬ ܫܳܒܶܩ ܐܰܢܬ ܠܺܝ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܛܳܗܱ̈ܝ. ܡܰܢ ܕܠܰܘ ܒܡܰܗܡܝܳܢܽܘܬܳܐ ܩܪܶܝܢ ܠܶܗ ܡܷ̈ܠܶܐ ܗܳܠܶܝܢ܆ ܕܠܳܐ ܚܶܪܝܳܢܳܐ ܡܶܬܬܦܺܝܣ: ܕܗܳܝ ܕܝܶܩܪܰܬ ܥܰܠ ܢܒܺܝܳܐ ܐܺܝܕܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܒܗܳܠܶܝܢ ܐܶܬܦܰܫܩܰܬ ܘܶܐܬܢܰܗܪܰܬ. ܒܳܥܶܐ ܗܘܳܐ ܓܶܝܪ ܕܠܳܐ ܢܰܟܶܣ ܘܠܳܐ ܫܰܒܩܶܗ ܪܽܘܚܳܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܠܰܘ ܙܰܒܢܳܐ ܗ̱ܘܳܐ܆ ܢܶܦܫܽܘܛ ܢܒܺܝܽܘܬܶܗ ܨܶܝܕ ܗܳܢܽܘܢ ܕܠܳܐ ܒܥܳܠܡܳܐ. ܫܰܩܠܶܗ ܠܝܽܘܩܪܳܐ ܕܺܐܝܕܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ ܡܶܢܶܗ܆ ܘܳܐܡܰܪ. ܕܰܚܛܳܗܱ̈ܝ ܐܰܘܕܰܥܬܳܟ ܘܣܰܟ̈ܠܘܳܬܝ. ܘܬܽܘܒ ܕܰܐܘܕܶܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܣܰܟ̈ܠܘܳܬܝ. ܘܬܽܘܒ ܡܚܰܘܶܐ ܕܗܰܘ ܕܰܥܒܰܕ ܗܳܕܶܐ܆ ܠܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܡܶܫܬܘܶܐ. ܘܰܐܢܬ ܠܰܡ ܡܳܐ ܕܰܐܘܕܰܥܬܳܟ ܣܰܟ̈ܠܘܳܬܝ ܘܦܰܪܣܺܝܬ ܘܰܐܘܕܺܝܬ ܚܛܳܗܱ̈ܝ ܩܕܳܡ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܰܥܡܳܕܳܟ܆ ܫܳܒܶܩ ܐܰܢܬ ܠܺܝ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܛܳܗܱ̈ܝ. ܗܳܕܶܐ ܕܢܰܘܕܰܥ ܐܢܳܫ ܚܛܳܗܷ̈ܐ ܕܢܰܦܫܶܗ ܩܕܳܡ ܕܰܝܳܢܳܐ ܗܳܕܶܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇܆ ܕܰܢܨܰܠܶܐ ܘܢܶܒܥܶܐ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ. ܘܝܰܬܺܝܪܳܐܝܺܬ ܡܳܐ ܕܡܶܬܚܙܶܐ ܓܰܙܳܐ ܕܰܦܬܺܝܚ ܘܺܐܝܬܰܘܗܝ ܙܰܒܢܳܐ ܡܩܰܒܠܳܐ. ܥܰܠܗܳܕܶܐ ܐܰܝܬܺܝ ܡܙܰܡܪܳܢܳܐ ܘܶܐܡܰܪ:

ܡܶܛܠܗܳܢܳܐ ܢܨܰܠܶܐ ܠܳܟ ܟܽܠܡܰܢ ܕܰܓܒܶܐ ܠܳܟ ܒܙܰܒܢܳܐ ܡܩܰܒܠܳܐ. ܪܺܝܫܺܝܬܳܐ ܕܰܓܒܰܝܴ̈ܐ ܕܶܐܬܓܒܺܝܘ ܒܙܰܒܢܳܐ ܡܩܰܒܠܳܐ ܠܰܡܨܰܠܳܝܽܘ܆ ܗܳܢܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܕܓܰܒܺܝ ܡܶܢ ܨܰܝ̈ܕܶܐ ܥܰܡܰܢܽܘܐܶܝܠ. ܘܰܥܒܰܕ ܐܶܢܽܘܢ ܨܰܝܴ̈ܕܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܨܰܠܺܝ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܘܰܐܠܶܦ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܳܐܡܰܪ ܗܘܳܐ: ܕܗܳܫܳܐ ܙܰܒܢܳܐ ܡܩܰܒܠܳܐ: ܘܗܳܐ ܗܳܫܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܚܰܝܷ̈ܐ (ܒ ܩܘܪ̈ܢܬܝܐ ܘ: ܒ). ܗܳܢܳܐ ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܒܳܬܰܪ ܗܳܠܶܝܢ܇ ܟܰܕ ܠܚܺܐܦܷ̈ܐ ܕܚܰܛܳܝܷ̈ܐ ܘܠܰܓܪ̈ܽܘܦܝܶܐ ܕܢܶܣܝܽܘ̈ܢܶܐ ܕܩܳܝܡܺܝܢ ܥܰܠ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܫܘܰܘ ܠܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܥܡܳܕܳܐ. ܒܳܥܶܐ ܕܢܰܘܕܰܥ ܐܳܡܰܪ.

ܚܺܐܦܳܐ ܕܶܝܢ ܕܡܰܝܴ̈ܐ ܣܰܓܺܝܷ̈ܐܐ ܠܘܳܬܶܗ ܠܳܐ ܢܶܬܩܰܪܒܽܘܢ. ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܡܶܢ ܕܰܥܡܰܕ ܘܶܐܬܩܰܕܰܫ܆ ܒܢܳܐ ܒܰܝܬܶܗ ܥܰܠ ܫܽܘܥܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܗܰܘ ܕܶܐܡܰܪ ܡܳܪܰܢ܆ ܕܰܢܚܶܬ ܡܶܛܪܳܐ ܗܰܘ ܕܚܰܢܦܽܘܬܳܐ: ܘܰܓܙܳܡܷ̈ܐ ܕܦܳܠܚܱ̈ܝ ܦܬܰܟܪ̈ܶܐ: ܘܶܐܬܰܘ ܡܶܢ ܪ̈ܳܕܽܘܦܶܐ ܢܰܗܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܕܢܶܣܝܽܘ̈ܢܶܐ: ܘܰܢܫܱ̈ܒܝ ܪ̈ܽܘܚܶܐ ܐܶܪ̈ܺܝܛܺܝܩܝܳܬܳܐ ܡܶܢ ܐܳܠܽܘ̈ܨܶܐ. ܘܠܳܐ ܡܶܬܩܰܪܒܺܝܢ ܠܚܰܝܠܳܐ ܕܢܰܦܫܶܗ. ܒܗܳܝ ܕܥܰܠ ܫܽܘܥܳܐ ܣܺܝܡܳܐ ܫܶܬܶܐܣܬܶܗ. ܘܠܳܐ ܡܶܬܪܗܶܒ ܡܶܢ ܓܪ̈ܽܘܦܝܶܐ ܕܰܡܙܺܝܥܺܝܢ ܙܰܝܢܳܐ ܠܩܽܘܒܠܶܗ. ܟܬܺܝܒ ܓܶܝܪ. ܕܡܰܝܴ̈ܐ ܣܰܓ̈ܝܐܶܐ ܠܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܠܰܡܕܰܥܳܟܽܘ ܪܶܚܡܬܳܐ: ܘܠܳܐ ܢܰܗܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܓܳܪܦܺܝܢ ܠܳܗ̇ (ܬܫܒ̈ܚܬ ܬܫܒ̈ܚܬܐ ܚ: ܙ). ܘܡܶܢ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܶܐ ܠܳܐ ܕܳܚܠܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬܪܰܗܒܳܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ.

ܘܡܶܢ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝ ܢܰܛܰܪܰܝܢܝ. ܠܳܐ ܠܰܡ ܡܶܫܟܚܳܐ ܕܠܳܐ ܢܺܐܬܶܐ ܢܶܣܝܽܘܢܳܐ ܒܳܬܰܪ ܛܳܒܬܳܐ ܕܫܽܘܒܩܳܢܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܠܗܰܘ ܕܥܳܡܶܕ ܣܶܬܳܪܳܐ: ܘܢܽܘܛܳܪܳܐ: ܚܰܝܠܳܐ: ܘܫܽܘܒܚܳܐ: ܘܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܰܟܪܺܝܟ ܠܶܗ ܘܰܡܨܰܠܶܐ. ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ ܢܒܺܝܳܐ.

ܐܰܢܬ ܣܰܬܰܪܰܝܢܝ. ܘܶܐܡܰܪ: ܕܫܽܘܒܚܳܐ ܘܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܐܰܟܪܶܟܰܝܢܝ ܕܶܐܣܬܰܟܠܳܟ. ܘܰܐܘܕܥܳܟ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܬܺܐܙܰܠ ܒܳܗ̇. ܘܶܐܣܺܝܡ ܥܰܝ̈ܢܰܝ ܥܠܰܝܟ. ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܶܝܢ ܗܽܘܝܽܘ ܡܳܪܰܢ܇ ܗܰܘ ܕܶܐܡܰܪ. ܕܶܐܢܳܐ ܐܢܳܐ ܐܽܘܪܚܳܐ (ܝܘܚܢܢ ܝܕ: ܘ). ܘܠܰܘ ܐܽܘܪܚܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ. ܐܶܠܳܐ ܐܳܡܰܪ. ܐܶܢܳܐ ܐܢܳܐ ܢܽܘܗܪܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ (ܝܘܚܢܢ ܚ: ܝܒ). ܡܳܕܶܝܢ ܗܽܘܝܽܘ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܶܐܬܦܪܶܩܘ ܒܺܐܝܕܶܗ ܒܰܥܡܳܕܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܘܒܳܬܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܡܰܪܬܶܐ ܢܒܺܝܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܠܗܳܢܳܐ ܛܽܘܒܳܐ ܕܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܐܶܫܬܘܺܝܘ. ܕܠܳܐ ܢܶܬܕܰܡܽܘܢ ܠܗܰܘ ܥܰܡܳܐ ܩܫܶܐ ܩܕܳܠܐܴ. ܘܠܐܴ ܒܰܩܛܺܝܪܳܐ ܢܶܦܠܚܽܘܢ ܒܢܳܡܽܘ̈ܣܰܘܗܝ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܳܐ.

ܘܠܳܐ ܠܰܡ ܬܶܗܘܽܘܢ ܐܰܝܟ ܣܽܘܣܝܳܐ ܘܰܐܝܟ ܟܽܘܕܰܢܝܳܐ ܕܠܳܐ ܚܰܟܺܝܡܺܝܢ܆ ܕܒܰܦܓܽܘܕܬܳܐ ܡܟܰܒܫܺܝܢ ܠܗܽܘܢ ܡܶܢ ܛܰܠܝܽܘܬܗܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܩܳܪܒܺܝܢ ܠܘܳܬܶܗ. ܣܽܘܣܝܳܐ ܓܶܝܪ ܘܟܽܘܕܰܢܝܳܐ ܡܟܰܢܶܐ ܠܶܗ ܠܥܰܡܳܐ ܩܫܶܐ ܩܕܳܠܐܴ܇ ܥܰܠܗܳܝ ܕܰܒܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܰܩܛܺܝܪܳܐ ܠܡܰܚܣܶܢ ܟܰܦ ܨܰܘܪܶܗ ܘܶܐܫܬܰܥܒܰܕ ܠܢܺܝܪܳܐ ܕܦܽܘ̈ܩܕܳܢܶܐ. ܟܰܕ ܡܶܬܬܠܶܝܢ ܗܘܰܘ ܒܦܽܘܡܶܗ ܦܓܽܘ̈ܕܶܐ ܕܕܺܝ̈ܢܶܐ ܥܰܡ ܠܰܘ̈ܛܳܬܳܐ. ܘܟܰܕ ܒܳܥܶܛ ܘܰܡܬܰܒܰܪ ܢܺܝܪܶܗ: ܘܕܳܐܶܫ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܬܚܽܘ̈ܡܶܐ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܕܣܺܝܡܺܝܢ ܠܶܗ. ܘܠܳܐ ܡܰܠܝܳܐܝܺܬ ܩܪܶܒ ܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܐܰܢܬܽܘܢ ܠܗܳܠܶܝܢ ܠܳܐ ܬܶܬܕܰܡܽܘܢ. ܐܶܠܳܐ ܡܶܢ ܚܽܘܒܳܐ ܦܠܽܘܚܘ ܐܰܢܬܽܘܢ ܥܰܡ ܡܳܪܟܽܘܢ. ܘܰܥܪܽܘܩܘ ܡܶܢ ܟܺܐܒܷ̈ܐ ܕܥܳܒܕܺܝܢ ܦܓܽܘ̈ܕܶܐ ܒܦܽܘܡܳܐ ܕܗܳܢܽܘܢ ܕܠܳܐ ܡܶܠܬܳܐ.

ܡܶܛܽܠ ܕܣܰܓܺܝܐܻܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܟܺܐܒܰܘ̈ܗܝ ܕܥܰܘܳܠܳܐ. ܘܠܰܝܬ ܐܳܣܝܽܘܬܳܐ ܠܗܰܘ ܕܠܳܐ ܡܰܘܕܶܐ ܒܰܚܛܳܗܘ̈ܗܝ.

ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܶܝܢ ܕܰܡܣܰܒܰܪ ܒܡܳܪܝܳܐ܆ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܬܶܚܕܪܺܝܘܗܝ. ܚܕܰܘ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܘܶܐܬܒܰܣܡܘ ܒܡܳܪܝܳܐ: ܘܫܰܒܚܽܘܗܝ ܟܽܠ ܬܪ̈ܺܝܨܰܝ ܠܶܒܳܐ. ܕܰܦܪܰܩܟܽܘܢ ܡܶܢ ܩܛܺܝܪܶܗ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ. ܘܝܰܗܒ ܠܟܽܘܢ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܚܛܳܗܷ̈ܐ ܕܠܳܐ ܥܰܡܠܳܐ ܕܰܚܠܳܦܰܘܗܝ ܕܠܶܗ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܡܙܡܘܪܐ ܕܬܠܬܝܢ ܘܬܠܬܐ

ܕܥܰܠ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܩܳܐܶܡ: ܘܥܰܠ ܫܽܘܘܕܳܥܳܐ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ: ܘܥܰܠ ܒܪܺܝܬܳܐ ܕܥܶܠܳܝܷ̈ܐ ܘܰܕܬܰܚܬܳܝܷ̈ܐ: ܘܕܰܒܝܰܕ ܡܶܠܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܶܬܒܪܺܝܘ ܘܶܐܬܩܰܝܰܡܘ ܡܶܢ ܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ.

ܐܶܠܽܘ ܐܰܝܟ ܡܫܽܘܚܬܳܐ ܕܚܰܝܠܳܐ ܕܦܶܬܓ̈ܡܶܐ ܕܺܐܝܬ ܒܟܽܠ ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ ܡܳܬܰܚ ܗܘܺܝܬ ܡܶܠܬܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ܆ ܟܒܰܪ ܕܶܝܢ ܥܕܰܡܳܐ ܠܗܳܫܳܐ ܠܳܐ ܩܰܪܺܝܒ ܗܘܺܝܬ ܕܶܐܡܰܛܶܐ ܠܘܳܬ ܫܽܘܠܳܡܳܐ ܕܦܶܬܓܳܡܷ̈ܐ ܕܗܰܘ ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ. ܘܠܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐܢܳܐ ܗܳܕܶܐ: ܐܶܠܳܐ ܘܠܳܐ ܠܣܳܟܳܐ ܕܚܰܕ ܡܶܢ ܓܶܠܝܳܢܷ̈ܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܡܰܘܦܶܝܢܰܢ܆ ܟܽܠܚܰܕ ܡܶܢ ܦܶܬܓܳܡܷ̈ܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܐܡܺܝܪ ܠܪܽܘܚܳܐ܆ ܥܳܒܰܪ ܗܽܘ ܒܚܰܝܠܶܗ ܠܟܽܠ ܡܰܟܬܒܳܢܷ̈ܐ ܘܰܠܬܰܫܥ̈ܝܳܬܗܽܘܢ. ܘܝܰܬܺܝܪܳܐܝ̣ܬ ܟܰܕ ܚܳܙܶܐ ܐܢܳܐ ܕܠܰܘ ܟܽܠܢܳܫ ܨܳܒܶܐ ܒܥܰܡܠܳܐ ܘܰܒܕܽܘܥܬܳܐ ܢܶܒܥܶܐ ܠܥܰܡܺܝܩܽܘܬ ܣܽܘ̈ܟܳܠܶܐ ܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ ܕܰܡܛܰܫܶܝܢ ܒܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܳܐ. ܒܟܰܪ̈ܝܳܬܳܐ ܥܰܠ ‌ܐܰܪ̈ܺܝܟܳܬܳܐ ܡܰܟܬܶܒ ܐܢܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܢܶܗܘ̈ܝܳܢ ܕܠܺܝ̈ܠܳܢ ܠܩܳܪ̈ܽܘܝܶܐ ܠܡܰܕܪܳܟܽܘ ܚܰܝܠܳܐ ܕܐܪ̈ܳܙܰܝܗܽܘܢ. ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܡܪܶܬ ܒܪܺܝܫ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܦܽܘܫܳܩܳܐ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܰܬܠܳܬܺܝܢ ܘܰܬܠܳܬܳܐ܇ ܥܰܠ ܕܚܳܐܰܪ ܐܢܳܐ ܒܥܽܘܡܩܳܐ ܘܰܒܦܰܬܝܽܘܬܳܐ ܕܐܪ̈ܳܙܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܛܡܺܝܪܺܝܢ ܒܳܗ̇. ܡܣܰܪܗܒܳܐ ܠܺܝ ܬܽܘܒ ܥܰܡ ܗܳܠܶܝܢ ܡܰܐܝ̣ܢܽܘܬܳܐ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܠܳܐ ܚܳܕܶܝܢ ܒܡܶܬܚܳܐ ܕܡܶܠܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܕܒܳܥܶܝܢ ܕܡܶܢ ܠܘܳܬܗܽܘܢ ܐܶܠܽܘ ܡܰܨܝܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܦܽܘܫܳܩܳܐ ܟܪܶܐ ܡܶܢ ܐܪ̈ܳܙܶܐ. ܘܡܷ̈ܠܶܐ ܟܰܪ̈ܝܳܬܳܐ ܨܳܒܶܝܢ ܗܘܰܘ ܕܢܶܫܡܥܽܘܢ ܥܰܠ ܓܶܠܝܴ̈ܢܶܐ ܐܰܪ̈ܺܝܟܶܐ. ܘܡܶܟܺܝܠ ܢܶܬܩܰܪܰܒ ܠܫܽܘܪܳܝܳܐ ܕܡܰܙܡܽܘܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܰܬܠܳܬܺܝܢ ܘܰܬܠܳܬܳܐ. ܥܳܐܶܠ ܓܶܝܪ ܒܡܶܢܝܳܢܳܐ ܒܳܬܰܪ ܗܰܘ ܕܰܐܘܕܰܥܢܰܢ ܕܰܐܡܺܝܪ ܡܶܛܽܠ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܠܥܰܡܳܐ ܒܰܥܡܳܕܳܐ. ܘܶܐܬܚܰܫܒܰܬ ܠܶܗ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܕܠܳܐ ܥܒܴ̈ܕܶܐ. ܟܰܕ ܗܳܟܺܝܠ ܡܰܪܬܶܐ ܠܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܡܙܰܡܪܳܢܳܐ܆ ܡܰܩܶܦ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܘܳܬܗܽܘܢ ܘܳܐܡܰܪ:

ܫܰܒܰܚܘ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܠܡܳܪܝܳܐ: ܘܠܰܬܪ̈ܺܝܨܶܐ ܝܳܐܝܳܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܠܡܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܘܰܬܪ̈ܺܝܨܶܐ ܢܫܰܒܚܽܘܢ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܡܶܢ ܥܰܘܴ̈ܠܶܐ ܕܶܝܢ ܘܡܶܢ ܚܰܛܳܝܷ̈ܐ ܐܰܦܢܝܳܗ̇ ܠܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܐܰܪܰܐ ܕܰܥܡܺܝܠܺܝܢ ܒܰܚܛܳܗܷ̈ܐ܆ ܢܶܫܠܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܡܶܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܐܺܝܢ ܠܰܡ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܘܰܬܪ̈ܺܝܨܶܐ ܢܫܰܒܚܽܘܢ ܘܚܰܛܳܝܷ̈ܐ ܢܶܬܓܰܘܣܽܘܢ ܒܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ:

ܐܰܘܕܰܘ ܠܶܗ ܒܟܶܢܳܪܳܐ: ܘܰܒܩܺܝܬܳܪܳܐ ܕܰܥܣܰܪ ܡܶܢܺܝ̈ܢ ܙܡܰܪܘ ܠܶܗ. ܩܺܝܬܳܪܳܐ ܕܰܥܣܰܪ ܡܶܢܷ̈ܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܒܰܪܢܳܫܳܐ܇ ܕܰܫܘܶܝܢ ܪ̈ܶܓܫܰܘܗܝ ܓܰܘܴ̈ܝܶܐ ܘܒܰܪ̈ܳܝܶܐ. ܘܰܚܠܺܝܡ ܘܰܡܫܰܪܰܪ ܒܢܰܦܫܳܐ ܘܰܒܦܰܓܪܳܐ. ܘܙܳܐܰܥ ܟܽܠܶܗ ܒܦܳܪܽܘܫܽܘܬܳܐ ܕܪܽܘܚ. ܒܗܰܘ ܛܽܘܦܣܳܐ ܕܺܐܝܬ ܪ̈ܶܓܫܶܐ ܚܰܡܫܳܐ ܒܒܰܪܢܳܫܳܐ ܗܳܢܳܐ ܒܰܪܳܝܳܐ. ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܚܙܳܬܳܐ: ܘܫܶܡܥܳܐ: ܘܣܰܘܩܳܐ: ܘܰܛܥܳܡܬܳܐ܆ ܘܓܶܫܬܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܓܶܝܪ ܡܶܣܬܰܟܠܺܝܢܰܢ ܕܺܐܝܬ ܐܳܦ ܠܢܰܦܫܳܐ ܚܰܡܫܳܐ ܪ̈ܶܓܫܶܐ ܓܰܘܳܝܷ̈ܐ ܘܡܶܬܝܰܕܥܳܢܷ̈ܐ: ܕܰܒܗܽܘܢ ܡܥܳܕܳܐ ܠܡܶܦܪܰܫ ܘܠܰܡܩܰܒܳܠܽܘ ܡܰܪ̈ܓܫܳܢܘܳܬܳܐ ܕܠܳܚ̈ܡܳܢ ܠܩܽܘܝܳܡܳܐ ܕܚܰܝܷ̈ܝܗ̇. ܠܗܳܠܶܝܢ ܪ̈ܶܓܫܶܐ ܚܰܡܫܳܐ ܕܡܶܬܥܰܦܦܺܝܢ ܘܗܳܘܶܝܢ ܥܶܣܪܳܐ܆ ܥܣܰܪ ܡܶܢܷ̈ܐ ܕܩܺܝܬܳܪܳܐ ܫܰܡܰܗ ܐܶܢܶܝܢ ܡܙܰܡܪܳܢܳܐ. ܘܰܕܠܳܐ ܗܳܠܶܝܢ܆ ܐܢܳܫ ܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܕܰܢܫܰܒܰܚ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܠܥܳܒܽܘܕܳܐ. ܡܶܛܠܗܳܢܳܐ ܐܶܡܰܪ ܢܒܺܝܳܐ: ܕܡܳܐ ܕܰܬܪܺܝܨ ܩܺܝܬܳܪܳܐ ܫܰܦܺܝܪ:

ܫܰܒܰܚܘ ܠܶܗ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܕܥܰܡܳܐ ܕܰܩܢܶܐ ܚܽܘܕܳܬܳܐ ܒܝܰܕ ܡܳܪܰܢ܆ ܐܰܝܟ ܐܢܳܫ ܢܺܐܡܰܪ. ܥܰܠ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܥܶܒܪܰܬ ܠܳܐ ܬܶܬܟܶܠ. ܗܳܝ ܥܶܒܪܰܬ ܠܳܗ̇ ܥܰܡ ܥܶܕܳܢܳܗ̇. ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܟ ܕܥܶܕܳܢܷ̈ܐ ܘܙܰܒ̈ܢܶܐ ܕܰܡܩܰܒܶܠ ܐܰܢܬ܆ ܚܰܕ̈ܬܶܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܒܗܳܝ ܕܠܳܐ ܦܓܺܝܥ ܗܘܳܐ ܠܳܟ ܒܗܽܘܢ ܘܩܰܒܶܠܬ ܐܶܢܽܘܢ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܚܰܕ̈ܬܳܬܳܐ ܒܥܶܕܳܢܷ̈ܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ ܩܰܪܶܒ ܠܰܐܠܳܗܳܐ.

ܘܶܐܡܰܪ ܫܰܦܺܝܪ ܒܩܳܠܳܐ. ܡܶܛܠ ܕܰܬܪܺܝܨ ܗܽܘ ܦܶܬܓܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܥܒܳܕܰܘ̈ܗܝ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܶܐܬܥܒܶܕ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܡܶܬܩܰܒܰܠ ܗ̱ܽܘ: ܕܠܰܐܠܳܗܳܐ ܥܒܺܝܕ. ܒܗܳܝ ܓܶܝܪ ܕܰܥ̈ܒܳܕܶܐ ܕܰܐܠܗܳܐ ܓܠܶܝܢ ܐܶܢܘܢ. ܘܥܳܒܽܘܕܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܚܙܶܐ ܗܽܘ. ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܡܰܫܪܺܝܢܰܢ: ܕܰܐܠܗܳܐ ܐܝܬܰܘܗܝ܇ ܡܶܢ ܥܒܳܕܰܘ̈ܗܝ. ܟܰܕ ܩܳܪܒܳܐ ܢܰܦܫܳܐ ܠܡܶܬܒܰܩܳܝܽܘ ܒܬܶܐܘܳܪܺܝܰܐ ܕܡܰܕܥܳܐ ܒܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܩܰܠܝ̈ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܕܢܺܐܬܝܴ̈ܢ ܠܰܗܘܳܝܳܐ. ܒܕܺܝ̈ܢܶܐ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܕܠܳܐ ܡܶܨܛܠܶܝܢ. ܘܥܳܒܽܘܕܳܐ ܪܳܚܶܡ ܠܗܽܘܢ.

ܪܳܚܶܡ ܠܰܡ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܘܕܺܝܢܳܐ. ܠܡܳܢܳܐ ܥܰܡ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܘܕܺܝܢܳܐ܆ ܠܳܐ ܡܩܰܘܶܐ ܒܥܶܠܕܒܳܒܳܐ ܕܚܰܝܱ̈ܝܢ܆ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܢܰܩܪܶܒ ܠܽܘܩܒܰܠ ܛܳܒܴ̈ܬܳܐ ܠܳܐ ܫܳܠܶܐ. ܘܥܰܠܗܳܕܶܐ ܠܳܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢܰܢ ܕܢܶܩܢܶܐ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܕܠܳܐ ܕܺܝܢܳܐ. ܘܥܰܠܗܳܕܶܐ ܐܳܦ ܐܶܪܰܡܝܳܐ ܡܰܘܕܰܥ܆ ܕܰܐܝܟ ܠܰܡ ܚܰܓܠܳܐ ܕܩܳܪܶܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܠܳܐ ܝܺܠܶܕ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܟܽܠ ܕܰܩܢܶܐ ܥܽܘܬܪܳܐ ܕܠܳܐ ܒܕܺܝܢܳܐ ܒܦܶܠܓܽܘܬ ܝܰܘ̈ܡܰܘܗܝ ܢܶܫܒܩܺܝܘܗܝ. ܘܚܰܪܬܶܗ ܡܨܰܥܪܳܐ ܬܶܗܘܶܐ (ܐܪܡܝܐ ܝܙ: ܝܐ). ܡܳܕܶܝܢ ܪܳܚܶܡ ܠܳܗ̇ ܡܳܪܝܳܐ ܠܢܰܦܫܳܐ. ܡܳܐ ܕܚܳܙܶܐ ܕܥܳܒܕܳܐ ܕܺܝܢܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܶܐ ܕܚܰܝܷ̈ܝܗ̇܆ ܦܳܪܶܣ ܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܘܰܡܣܰܬܰܪ ܠܳܗ̇.

ܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܓܶܝܪ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܰܠܝܳܐ ܐܰܪܥܳܐ. ܘܒܳܗ̇ ܡܟܰܣܶܐ ܥܰܠ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܒܳܬܰܪ ܗܳܕܶܐ. ܡܳܢܳܐ ܨܳܒܶܐ ܢܺܐܡܰܪ. ܥܰܠ ܒܪܺܝܬܳܐ ܕܥܶܠܳܝܷ̈ܐ ܘܥܰܠ ܬܽܘܩܳܢܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܡܶܬܢܰܒܶܐ. ܝܰܬܺܝܪܳܐܝ̣ܬ ܕܶܝܢ ܫܽܘܘܕܳܥܳܐ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܡܰܥܶܠ܆

ܒܡܶܠܬܶܗ ܠܰܡ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܶܬܥܒܶܕ ܫܡܰܝܳܐ: ܘܰܒܪܽܘܚܳܐ ܕܦܽܘܡܶܗ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܶܗ. ܢܰܗܺܝܪܳܐܝܺܬ ܚܰܘܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܡܫܰܒܚܳܢܷ̈ܐ ܕܒܶܝܬ ܐܰܕܽܘܢܰܝ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܦܳܩܕܺܝܢ ܗܘܰܘ ܥܰܠ ܡܰܛܰܪܬܳܐ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܗܳܝ ܢܳܡܽܘܣܳܝܬܳܐ: ܐܪܳܙܳܐ ܕܰܬܠܳܬܳܐ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܡܳܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐܢܳܐ ܐܪܳܙܳܐ. ܐܰܝܟܳܐ ܕܰܬܠܳܬܳܐ ܐܰܘܕܰܥ ܕܠܳܐ ܬܰܚܦܺܝܬܳܐ. ܒܡܶܠܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܶܬܥܒܶܕܘ ܫܡܰܝܴ̈ܐ. ܝܰܗܒ ܠܰܐܒܳܐ ܫܡܳܐ ܕܡܳܪܽܘܬܳܐ. ܘܝܰܗܒ ܠܰܒܪܳܐ ܫܡܳܐ ܕܡܶܠܬܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܒܡܶܠܬܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܶܬܥܒܶܕ ܫܡܰܝܳܐ. ܠܳܐ ܪܰܚܺܝܩܺܝܢ ܩܴ̈ܠܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܰܟܬܰܒ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܫܠܺܝܚܳܐ. ܕܰܒܪܺܝܫܺܝܬ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܡܶܠܬܳܐ. ܘܗܽܘ ܡܶܠܬܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܟܽܠ ܒܺܐܝܕܶܗ ܗ̣ܘܳܐ. ܘܒܶܠܥܳܕܰܘܗܝ ܐܳܦܠܳܐ ܚܕܳܐ ܗ̣ܘܳܬ ܡܶܕܶܡ ܕܰܗܘܳܐ (ܝܘܚܢܢ ܐ: ܐ-ܓ). ܘܠܳܐ ܢܽܘܟܪܳܝܺܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܟܬܰܒ ܦܰܘܠܽܘܣ ܠܩܽܘ̈ܠܰܣܳܝܶܐ. ܕܟܽܠܡܶܕܶܡ ܒܺܐܝܕܶܗ ܘܒܶܗ ܐܶܬܒܪܺܝ. ܘܗܽܘܝܽܘ ܕܡܶܢ ܩܕܳܡ ܟܽܠ: ܘܟܽܠܡܶܕܶܡ ܒܶܗ ܩܳܐܶܡ (ܩܘ̈ܠܣܝܐ ܐ: ܝܘ-ܝܙ). ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܝܳܠܦܺܝܢܰܢ: ܕܚܰܕ ܗ̱ܽܘ ܪܽܘܚܳܐ ܕܙܰܡܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܠܗܳܠܶܝܢ ܩ̈ܠܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܒܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܒܰܢܒ̈ܝܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܐܳܦ ܫܰܦܺܝܪ ܐܶܬܦܰܫܩܰܬ ܗܳܪܟܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܕܠܳܐ ܒܽܘܨܳܪܳܐ. ܐܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܥܒܰܕ ܕܗܽܘܝܽܘ ܐܰܒܳܐ܆ ܘܰܒܡܶܠܬܳܐ ܘܰܒܪܽܘܚܳܐ ܡܩܺܝܡ ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܢܶܗܘ̈ܝܳܢ܇ ܗܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܠܰܝܬ ܐܶܡܰܬܝ ܕܠܰܝܬ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ. ܥܰܠ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܕܰܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܕܠܳܐ ܦܣܺܝܩ: ܘܥܰܠ ܚܽܘܠܛܳܢܳܐ ܕܰܟܝܳܢܳܐ ܕܠܳܐ ܒܠܺܝܠ: ܘܥܰܠ ܕܰܚܕܳܐ ܗ̱ܝ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܘܰܚܕܳܐ ܗ̱ܝ ܡܰܥܒܕܳܢܽܘܬܳܐ ܕܺܐܝܬܽܘܬܳܐ: ܘܰܚܕܳܐ ܣܳܥܽܘܪܽܘܬܳܐ ܕܰܐܠܗܽܘܬܳܐ: ܘܰܕܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܫܳܩ̈ܠܳܢ ܙܰܘ̈ܥܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܳܐܬܝܴ̈ܢ ܠܰܗܘܳܝܳܐ: ܘܰܒܝܰܕ ܒܪܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܢܳܦ̈ܩܳܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܠܰܥܒܳܕܳܐ. ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܠܐܴ ܐܺܝܬ ܠܗܰܘܢܳܐ ܕܰܢܦܽܘܫ ܡܶܢ ܡܶܠܬܳܐ: ܘܠܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܕܰܬܫܰܢܶܐ ܡܶܢ ܢܰܦܫܳܐ: ܘܠܳܐ ܠܢܰܦܫܳܐ ܕܬܰܪܚܶܩ ܡܶܢ ܡܶܠܬܳܐ ܘܗܰܘܢܳܐ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܗܳܠܶܝܢ ܩܢܽܘ̈ܡܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܐܺܝܬ ܠܗܽܘܢ ܡܶܬܪܰܚܩܳܢܽܘܬܳܐ ܐܰܘ ܫܽܘܢܳܝܳܐ ܚܰܕ ܡܶܢ ܠܘܳܬ ܚܰܕ. ܠܰܝܬ ܓܶܝܪ ܠܰܐܒܳܐ ܕܰܢܦܽܘܫ ܡܶܢ ܒܪܳܐ܇ ܘܠܳܐ ܠܡܶܠܬܳܐ ܕܢܶܪܚܰܩ ܡܶܢ ܐܰܒܳܐ܇ ܘܠܳܐ ܠܪܽܘܚܳܐ ܕܢܶܬܦܣܶܩ ܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܘܰܒܪܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܒܰܚܕܳܐ ܚܠܺܝܛܽܘܬܳܐ ܕܠܳܐ ܒܽܘܠܒܳܠܳܐ. ܘܒܰܚܕܳܐ ܐܰܘܝܽܘܬܳܐ ܘܒܰܚܕܳܐ ܫܰܘܝܽܘܬ ܙܰܘܥܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܦܰܪܫܳܢܺܝܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܐܺܝܬܽܘܬܳܐ ܕܗܰܘ ܟܝܳܢܳܐ ܠܚܽܘܕܳܝܳܐ ܘܰܡܠܶܐ ܛܽܘ̈ܒܶܐ ܒܟܽܠܙܒܰܢ. ܟܰܕ ܛܳܒ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܣܰܓܺܝ ܪܰܚܺܝܩܺܝܢܰܢ ܡܶܢ ܡܰܕܪܟܳܢܽܘܬܗܽܘܢ. ܘܝܰܬܺܝܪܳܐܝܺܬ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܐܡܰܪ ܢܒܺܝܳܐ.

ܟܢܰܫ ܐܰܝܟ ܕܰܒܙܶܩܷ̈ܐ ܡܰܝܴ̈ܐ ܕܝܰܡ̈ܡܶܐ: ܘܣܳܡ ܒܰܐܘܨܪ̈ܶܐ ܬܗܽܘ̈ܡܶܐ. ܠܡܳܢܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܒܙܶܩܷ̈ܐ ܐܶܡܰܪ ܕܟܰܢܶܫ ܐܶܢܽܘܢ ܠܡܰܝܴ̈ܐ ܕܝܰܡ̈ܡܶܐ. ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܠܰܡ ܐܰܩܺܝܡ ܐܶܢܽܘܢ. ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܣܰܓܺܝ ܐܰܫܺܝܕܺܝܢ ܘܰܨܠܶܝܢ ܠܘܳܬ ܗܳܝ ܕܢܶܬܰܐܫܕܽܘܢ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܐܝܟ ܕܰܒܠܳܐ ܡܶܨܛܰܠܝܳܢܽܘܬܳܐ ܢܩܽܘܡܽܘܢ. ܡܶܢ ܠܬܰܚܬ ܓܶܝܪ ܘܡܶܢ ܠܥܶܠ܇ ܚܰܙܶܩ ܐܶܢܽܘܢ ܒܚܰܝܠܳܐ ܕܚܳܣܶܢ ܘܠܳܒܶܟ ܠܗܽܘܢ. ܕܠܳܐ ܢܶܫܟܚܽܘܢ ܕܰܠܘܳܬ ܚܰܕ ܡܶܢ ܪ̈ܶܟܢܶܐ ܢܶܨܛܠܽܘܢ ܒܶܠܥܳܕ ܡܶܢ ܪܶܡܙܶܗ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܠܰܝܬ ܠܗܽܘܢ ܠܡܰܝܴ̈ܐ ܕܰܚܒܺܝܫܺܝܢ ܒܓܰܘ ܙܶܩܷ̈ܐ ܕܢܶܬܰܐܫܕܽܘܢ܇ ܥܕܰܡܳܐ ܕܡܶܫܬܪܶܐ ܩܶܛܪܳܐ ܘܶܐܣܳܪܳܐ ܕܰܥܠܰܝܗܽܘܢ: ܕܰܒܗܳܕܶܐ ܢܰܪܓܶܫ ܟܽܠ ܐܢܳܫ ܒܚܰܝܠܶܗ ܕܥܳܒܽܘܕܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܠܒܺܝܟ ܒܰܟܝܳܢܳܐ ܪܰܦܝܳܐ ܘܰܐܫܺܝܕܳܐ ܕܡܰܝܴ̈ܐ ܡܶܨܛܰܠܝܴ̈ܢܶܐ: ܘܰܡܛܰܟܰܣ ܒܚܰܝܠܶܗ ܘܰܠܒܺܝܟ ܘܠܳܐ ܙܳܐܰܥ. ܐܰܘܨܪ̈ܶܐ ܕܶܝܢ ܩܳܪܶܐ܆ ܠܒܶܝܬ ܟܢܽܘ̈ܫܝܶܐ ܕܰܒܗܽܘܢ ܚܒܺܝܫܺܝܢ ܬܗܽܘ̈ܡܶܐ. ܐܶܢܕܶܝܢ ܠܰܘ ܡܰܪܳܚܽܘܬܳܐ ܗ̱ܝ܆ ܢܶܥܽܘܠ ܠܓܰܘ ܡܶܢ ܐܰܦܰܝ̈ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܓܰܘܳܝ̈ܐ ܕܡܶܠܬܳܐ܆ ܘܢܶܒܥܶܐ ܦܽܘ̈ܫܳܩܶܐ ܟܣܰܝܴ̈ܐ ܕܡܷ̈ܠܶܐ ܗܳܠܶܝܢ. ܝܰܡܳܐ ܗܳܪܟܳܐ ܣܳܒܰܪ ܐܢܳܐ܇ ܕܰܠܗܰܘ ܥܽܘܡܩܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܡܫܰܚ ܕܐܪ̈ܳܙܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܩܳܪܶܐ ܢܒܺܝܳܐ. ܗܽܘܝܽܘ ܓܶܝܪ ܝܰܡܳܐ ܕܚܰܝܷ̈ܐ. ܙܶܩܷ̈ܐ ܕܶܝܢ ܐܰܘ ܠܰܢܒܺܝܷ̈ܐ ܩܳܪܶܐ܆ ܐܰܘ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ܆ ܐܰܘ ܠܡܰܠܦܳܢܷ̈ܐ. ܕܰܒܗܳܠܶܝܢ ܟܰܢܶܫ ܝܰܡܳܐ ܕܡܶܠܬܳܐ. ܫܡܰܥ ܠܡܳܪܰܢ ܟܰܕ ܩܳܪܶܐ ܠܙܶܩܷ̈ܐ ܚܰܕ̈ܬܳܬܳܐ ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܰܗܘܰܘ ܡܩܰܒܠܳܢܷ̈ܐ ܠܚܰܡܪܶܗ ܚܰܕܬܳܐ. ܘܟܰܕ ܐܶܬܡܠܺܝܘ ܡܶܢ ܫܶܦܥܰܘ̈ܗܝ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ܆ ܡܡܰܠܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܠܶܫܳܢܷ̈ܐ ܚܱ̈ܕܬܶܐ ܒܥܶܠܺܝܬܳܐ. ܘܣܳܒܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܝܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܕܰܫܡܰܥܘ ܡܶܠܰܝ̈ܗܽܘܢ܇ ܕܰܠܪܰܘܳܝܽܘܬܳܐ ܐܶܫܬܰܚܠܰܦܘ. ܬܽܘܒ ܕܶܝܢ ܘܗܳܝ ܕܰܐܘܨܪ̈ܶܐ ܘܰܬܗܽܘ̈ܡܶܐ. ܐܶܫܟܰܚܢܰܢ ܕܠܰܘ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܰܡܺܝܪܳܐ ܒܠܶܫܳܢܳܐ ܝܰܘܢܳܝܳܐ܇ ܐܶܠܳܐ ܬܰܡܳܢ ܡܶܙܕܰܡܪܳܐ. ܕܣܳܡ ܠܶܗ ܣܺܝ̈ܡܳܬܳܐ ܒܰܬܗܽܘ̈ܡܶܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܡܶܢ ܚܰܝܠܶܗ ܕܦܶܬܓܳܡܳܐ ܢܶܣܬܰܟܰܠ. ܕܰܬܗܽܘܡܳܐ ܩܳܪܶܐ ܠܰܟܬܳܒܷ̈ܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܣܺܝ̈ܡܳܬܳܐ ܕܶܝܢ ܠܐܪ̈ܳܙܶܐ ܐܰܘ ܠܓܶܠܝ̈ܢܶܐ ܕܰܡܛܰܫܶܝܢ ܒܣܶܦܪ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܕܡܶܛܽܠ ܗܳܠܶܝܢ ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܪܰܘܪ̈ܒܳܢ ܘܰܫܒܺܝ̈ܚܳܢ.

ܬܶܕܚܰܠ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ. ܘܰܢܙܽܘܥܽܘܢ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܳܡܽܘܪ̈ܶܝܗ̇ ܕܬܺܒܶܝܠ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܽܘ ܐܶܡܰܪ ܘܰܗܘܰܘ. ܘܗܽܘܝܽܘ ܦܩܰܕ ܘܰܐܩܺܝܡ. ܗܳܠܶܝܢ ܡܦܰܫ̈ܩܳܢ ܐܶܢܶܝܢ ܡܶܢ ܠܥܶܠ. ܒܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܦܰܘܠܽܘܣ܆ ܕܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܒܶܗ ܘܒܺܐܝܕܶܗ ܐܶܬܒܪܺܝ (ܩܘ̈ܠܣܝܐ ܐ: ܝܘ). ܡܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܒܳܬܰܪ ܗܳܠܶܝܢ:

ܡܳܪܝܳܐ ܠܰܡ ܡܒܰܛܶܠ ܡܶܠܟܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܘܰܡܒܰܛܶܠ ܡܳܪܝܳܐ ܡܰܚܫ̈ܒܳܬܗܽܘܢ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܶܝܢ ܕܥܰܠ ܒܨܳܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܬܡܰܠܟܺܝܢ܆ ܠܰܘ ܬܪܺܝܨܳܐܝܺܬ ܡܥܰܩܒܺܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܶܗ. ܘܣܳܒܪܺܝܢ ܕܶܝܢ: ܕܠܰܘ ܡܶܢ ܚܰܕ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܫܩܱ̈ܠܝ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܕܢܶܗܘ̈ܝܳܢ. ܡܒܰܛܶܠ ܘܫܳܪܶܐ ܠܗܶܝܢ ܐܰܝܟ ܕܰܠܒܱ̈ܛܳܠܳܬܳܐ ܘܦܰܟܺܝ̈ܗܳܬܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ:

ܬܰܪܥܺܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܩܰܝܳܡܳܐ. ܘܡܰܚܫܰܒܬܳܐ ܕܠܶܒܶܗ ܠܕܳܪܕܳܪ̈ܺܝܢ. ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܡܶܕܶܡ ܕܰܐܠܗܳܐ ܐܶܬܪܰܥܺܝ܆ ܠܰܘ ܚܰܕܬܳܐܝܺܬ ܫܩܰܠ ܙܰܘܥܳܐ ܒܰܩܢܽܘܡܶܗ ܘܰܢܦܰܩ ܠܰܥܒܳܕܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܐܰܟܘܳܬܶܗ ܩܰܝܳܡ ܠܥܳܠܰܡ. ܐܶܠܳܐ ܡܳܢܳܐ ܒܳܬܰܪ ܗܳܕܶܐ ܡܰܝܬܶܐ.

ܛܘܒܰܘܗܝ ܠܥܰܡܳܐ ܕܡܳܪܝܰܐ ܗ̱ܘ ܐܰܠܳܗܶܗ. ܥܰܡܳܐ ܕܰܓܒܳܐ ܠܶܗ ܠܝܳܪܬܽܘܬܳܐ. ܗܳܪܟܳܐ ܛܽܘܒܳܐ ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܰܫܘܰܘ ܕܢܶܬܓܒܽܘܢ ܒܳܬܰܪ ܙܩܺܝܦܳܐ. ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܥܰܡܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܘܥܰܠܗܳܝ ܥܳܐܠܐ ܒܳܬܪܳܗ̇:

ܕܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܐܰܕܺܝܩ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܰܚܙܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܠܰܘ ܕܰܒܪܰܘܡܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܚܰܘܶܐ ܠܶܗ܆ ܐܶܠܳܐ ܥܰܠ ܡܥܰܠܝܽܘܬܳܐ ܗܰܘ ܕܰܟܝܳܢܶܗ ܡܒܰܕܩܳܐ. ܘܰܕܗܳܟܰܢܳܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܽܠ ܐܝܬܰܘܗܝ܇ ܒܗܰܘ ܛܽܘܦܣܳܐ ܕܰܫܡܝܳܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢܟܽܠ ܡܬܺܝܚܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܐܰܝܢܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܽܠ: ܘܥܰܠ ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܕܟܽܠ ܡܕܺܝܩ: ܘܰܒܬܪܥܺܝܬܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܝܳܬܒܶܝ̈ܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ ܡܶܬܒܰܩܶܐ ܘܚܳܐܰܪ. ܘܥܰܠܗܳܕܶܐ ܐܶܡܪ ܢܒܺܝܳܐ܆

ܕܰܓܒܰܠ ‌ܐܰܟܚܕܳܐ ܠܶܒܗܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܐܶܡܰܪܘ ܠܶܒ̈ܘܳܬܗܽܘܢ. ܐܶܠܳܐ ܫܰܡܰܗ ܠܶܒܳܐ ܚܰܕ. ܕܰܒܝܰܕ ܗܳܕܶܐ ܢܰܘܕܰܥ܆ ܕܰܒܚܰܕ ܠܶܒܳܐ ܡܶܬܒܰܩܶܐ ܘܚܳܐܰܪ ܒܠܶܒ̈ܘܳܬܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܰܬܚܶܝܬ ܫܡܰܝܳܐ.

ܘܡܶܬܒܰܝܰܢ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܥܒܳܕܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܠܰܝܬ ܓܶܝܪ ܠܡܶܥܪܰܩ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܗܰܘ ܕܰܐܝܟ ܕܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܥܶܠܳܝܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܚܳܐܰܪ ܒܟܽܠ ܕܽܘܟܳܐ.

ܐܶܠܳܐ ܘܠܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܡܶܬܦܪܶܩ ܒܣܽܘܓܳܐܐ ܕܚܰܝܠܳܐ. ܘܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܡܚܰܦܶܐ ܢܰܦܫܶܗ ܒܰܠܒܽܘ̈ܫܰܝ ܙܰܝܢܳܐ܆ ܕܠܳܐ ܢܺܐܬܶܐ ܠܕܺܝܢܳܐ ܕܗܰܘ ܕܡܶܢܟܽܠ ܚܰܝܠܬܳܢ.

ܘܳܐܦܠܳܐ ܓܰܢܒܳܪܳܐ ܡܶܬܦܰܨܶܐ ܒܣܽܘܓܳܐܐ ܕܚܰܝܠܶܗ. ܡܰܢܽܘ ܓܶܝܪ ܕܚܰܝܠܬܳܢ ܡܶܢ ܗܰܘ ܕܰܐܚܺܝܕ ܠܥܳܠܡܳܐ ܒܓܰܢܒܳܪܽܘܬܶܗ.

ܕܰܓܳܠ ܗ̱ܽܘ ܦܽܘܪܩܳܢܶܗ ܕܣܽܘܣܝܳܐ܇ ܕܰܒܣܽܘܓܳܐܐ ܕܚܰܝܠܶܗ ܠܳܐ ܡܦܰܨܶܐ ܠܪܳܟ̣ܒܶܗ. ܡܳܐ ܓܶܝܪ ܕܡܶܬܓܰܐܷܐ ܥܰܠ ܪ̈ܰܟܫܳܐ ܘܪ̈ܳܟܒܰܝܗܽܘܢ ܡܰܪܡܶܐ ܒܝܰܡܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ. ܡܳܢܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܢܶܥܒܶܕ ܣܘܣܝܳܐ ܕܰܓܳܠܳܐ܇ ܕܰܐܛܥܺܝ ܒܰܐܝܠܶܝܢ ܕܶܐܬܬܟܶܠܘ ܥܠܰܘܗܝ. ܐܶܠܳܐ ܗܳܝܕܶܝܢ ܡܳܐ ܕܶܐܬܚܰܝܰܒ ܣܽܘܣܝܳܐ ܗܰܘ ܕܥܰܬܶܕ ܩܪ̈ܳܒܶܐ ܘܡܰܨ̈ܘܳܬܳܐ.

ܗܳܘ̈ܝܳܢ ܥܰܝ̈ܢܰܘܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ܆ ܕܰܡܣܰܟܶܝܢ ܠܛܰܝܒܽܘܬܶܗ: ܕܰܢܦܰܨܶܐ ܢܰܦ̈ܫܳܬܗܽܘܢ ܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ. ܘܢܰܚܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܒܟܰܦܢܳܐ. ܘܡܳܐ ܕܰܓܡܰܪ ܘܰܐܘܦܺܝ ܬܽܘܪܣܳܝܳܐ ܕܦܳܬܽܘܪ̈ܶܐ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܷ̈ܐ ܕܙܰܒܢܳܐ܆ ܢܣܰܒܰܥ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܛܽܘܒܳܐ ܕܦܳܬܽܘܪܶܗ. ܘܰܚܢܰܢ ܢܺܐܡܰܪ ܥܰܡ ܢܒܺܝܳܐ.

ܢܰܦܫܰܢ ܕܶܝܢ ܣܰܟܝܰܬ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܽܘܝܽܘ ܡܥܰܕܪܳܢܰܢ ܘܰܡܣܰܝܥܳܢܰܢ܆ ܘܒܶܗ ܗ̱ܽܘ ܢܶܚܕܶܐ ܠܶܒܰܢ. ܡܳܐ ܓܶܝܪ ܕܰܦܓܰܥܘ ܒܶܗ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܡܰܦܩܳܢܗܽܘܢ ܕܡܶܟܳܐ܆ ܗܳܝܕܶܝܢ ܚܳܙܶܝܢ ܠܶܗ ܘܚܳܕܶܝܢ ܠܶܒܰܘܴ̈ܬܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ: ܘܚܰܕܘܰܬܗܽܘܢ ܠܳܐ ܐܢܳܫ ܢܳܣܶܒ ܡܶܢܗܽܘܢ

ܘܥܰܠ ܗܳܝ: ܕܒܰܫܡܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܣܰܒܰܪܢ. ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ: ܬܶܗܘܶܐ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܥܠܰܝܢ ܡܳܪܝܳܐ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܣܰܟܺܝܢܰܢ ܠܳܟ. ܘܠܳܟ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ܀

ܡܙܡܘܪܐ ܕܬܠܬܝܢ ܘܐܪܒܥܐ

ܡܰܘܕܰܥ ܒܶܗ ܕܙܳܕܶܩ ܕܰܒܟܽܠܥܶܕܳܢ ܢܨܰܠܶܐ: ܘܥܰܠ ܢܰܩܺܝܦܽܘܬܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܐ: ܘܩܰܪܺܝܒܽܘܬܳܐ ܕܡܰܠܐܟܷ̈ܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܦܳܠܚܺܝܢ ܥܰܡ ܐܠܰܗܳܐ.

ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܢܳܡܘ̈ܣܶܐ ܕܰܨܠܽܘܬܳܐ ܕܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܡܰܠܦܺܝܢ܆ ܦܰܘܠܽܘܣ ܟܳܪܽܘܙܳܐ ܕܰܣܒܰܪܬܳܐ܆ ܘܕܰܘܺܝܕ ܡܙܰܡܪܳܢܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ܆ ܦܰܘܠܽܘܣ ܡܰܢ ܟܬܰܒ. ܕܰܚܕܰܘ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܒܡܳܪܰܢ. ܘܬܘܒ ܐܳܡܰܪ ܐܢܳܐ ܕܰܚܕܰܘ (ܦܝܠܝ̈ܦܣܝܐ ܓ: ܐ؛ ܕ: ܕ). ܐܳܦ ܕܰܘܺܝܕ ܬܘܒ ܡܰܠܶܦ܆ ܕܶܐܒܰܪܶܟ ܠܡܳܪܝܳܐ ܒܟܽܠܙܒܰܢ. ܘܟܰܕ ܥܳܐܦ ܠܳܗ̇ ܠܡܶܠܬܳܐ ܐܳܡܰܪ.

ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܬܶܫܒܚܴ̈ܬܶܗ ܒܦܽܘܡܝ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܓܶܝܪ ܕܦܰܘܠܽܘܣ ܐܰܝܟ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܣܳܡܳܗ̇܆ ܠܗܳܝ ܕܢܶܚܕܽܘܢ ܒܡܳܪܰܢ ܒܟܽܠܙܒܰܢ. ܗܳܕܶܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܗܳܝ ܕܟܰܕ ܚܳܕܶܝܢ܆ ܢܶܦܠܚܽܘܢ ܥܰܡܶܗ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܕܰܘܺܝܕ ܟܬܰܒ ܘܦܰܩܶܕ ܠܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܰܒܩܽܘܪ̈ܝܳܐ܇ ܕܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܢܶܗܘܽܘܢ ܡܨܰܠܶܝܢ ܩܕܳܡ ܐܰܕܽܘܢܰܝ. ܡܶܛܠ ܓܶܝܪ ܗܳܕܶܐ ܥܶܠܬܳܐ܆ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܰܬܠܳܬܺܝܢ ܘܰܐܪܒܰܥ ܙܰܡܰܪ. ܒܗܳܝ ܕܰܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘ̈ܡܰܘܗܝ ܕܕܰܘܺܝܕ ܠܐ ܡܨܰܠܶܝܢ ܗܘܰܘ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܠܶܘܳܝܷ̈ܐ ܕܺܐܝܬ ܗܘܰܘ ܒܟܰܦܪ̈ܽܘܢܶܐ ܘܰܒܩܽܘܪ̈ܝܳܐ. ܟܕ ܕܶܝܢ ܗܘܰܘ ܡܰܠܟܷ̈ܐ܆ ܣܳܡܳܗ̇ ܠܗܳܕܶܐ ܒܢܳܡܽܘܣܳܐ܆ ܠܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܰܠܠܶܘܳܝܷ̈ܐ܇ ܕܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܢܶܗܘܽܘܢ ܡܨܰܠܶܝܢ ܘܰܡܒܰܪܟܺܝܢ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܘܥܰܠܗܳܕܶܐ ܒܩܳܠܐܴ ܡܙܰܡܰܪ ܗܘܳܐ ܘܳܐܡܰܪ:

ܐܶܒܰܪܶܟ ܠܡܳܪܝܳܐ ܒܟܽܠܙܒܰܢ܆ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܶܗ ܒܦܽܘܡܝ. ܗܳܐ ܓܶܝܪ ܫܰܦܺܝܪܳܐ ܠܢܰܦܫܳܐ ܕܰܐܣܺܝܪܳܐ ܒܚܽܘܒܶܗ. ܕܠܳܐ ܬܶܥܢܰܕ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܡܶܢ ܦܽܘܡܳܗ̇. ܘܰܕܢܶܗܘܶܐ ܦܳܐܱܚ ܡܶܢ ܦܺܝܪܡܳܐ ܕܰܒܓܰܘ ܪܶܥܝܳܢܳܗ̇ ܥܶܛܪܳܐ ܕܰܨܠܽܘܬܳܐ:

ܒܡܳܪܝܳܐ ܬܶܫܬܰܒܗܰܪ ܢܰܦܫܝ. ܢܶܫܡܥܽܘܢ ܡܶܣܟ̈ܺܢܶܐ ܘܢܶܚܕܽܘܢ. ܠܡܳܢܳܐ ܠܐ ܚܳܕܶܝܢ ܒܗܳܢܳܐ ܫܶܡܥܳܐ ܐܳܦ ܥܰܬܺܝܪ̈ܶܐ. ܠܐܴ ܠܰܡ ܣܳܦܩܺܝܢ ܥܰܬܺܝܪ̈ܶܐ ܕܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܢܒܰܪܟܽܘܢ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܣܟܻ̈ܢܶܐ ܒܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܕܰܐܝܟ ܗܳܢܳܐ ܥܳܬܪܺܝܢ ܘܚܳܕܶܝܢ. ܘܡܳܐ ܕܰܡܒܰܪܶܟ ܡܳܪܝܳܐ ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܡܶܛܽܠ ܪܶܚܡܬܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܢܰܦܫܗܽܘܢ ܥܒܰܕܘ ܡܶܣܟܻ̈ܢܶܐ. ܘܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܡܙܰܡܶܢ ܠܗܽܘܢ ܡܙܰܡܪܳܢܳܐ ܘܳܐܡܰܪ:

ܐܰܘܪܶܒܘ ܥܰܡܝ ܠܡܳܪܝܳܐ܆ ܘܰܢܪܺܝܡ ܫܡܶܗ ܐܰܟܚܕܳܐ. ܕܳܡܝܳܐ ܗܳܕܶܐ ܒܰܪܬ ܩܳܠܐܴ܆ ܠܗܰܘ ܕܒܳܙܰܥ ܣܶܕܪ̈ܶܐ ܕܡܰܫܪ̈ܝܳܬܳܐ ܕܰܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܶܐ. ܘܩܳܥܶܐ ܠܰܒܢܱ̈ܝ ܚܰܝܠܶܗ ܕܢܶܥܠܽܘܢ ܥܰܡܶܗ ܠܰܩܪܳܒܳܐ. ܐܶܢܓܶܝܪ ܗܳܟܰܢܳܐ ܬܶܩܪܽܘܢ܆ ܡܶܬܥܢܶܝܢ ܐܢܬܽܘܢ. ܘܠܺܝ ܓܶܝܪ ܕܰܒܟܠܙܒܰܢ ܩܳܪܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܗ܆ ܥܳܢܶܐ ܠܺܝ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܢܳܩܶܫ ܐܢܳܐ ܒܬܰܪܥܶܗ:

ܒܥܺܝܬ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܥܢܳܢܝ. ܘܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܽܘ̈ܠܨܳܢܰܝ ܦܰܨܝܰܢܝ. ܗܳܢܰܘ ܓܶܝܪ ܐܰܓܪܳܐ ܕܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܡܨܰܠܶܝܢ ܒܟܽܠܙܒܰܢ܇ ܕܢܶܒܥܽܘܢ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܢܶܥܢܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܘܰܢܦܰܨܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܐܽܘ̈ܠܨܳܢܰܝܗܽܘܢ. ܐܶܠܐܴ ܐܳܦ ܗܳܫܳܐ:

ܚܽܘܪܘ ܠܘܳܬܶܗ ܘܣܰܒܰܪܘ ܒܶܗ. ܘܰܐܦܰܝ̈ܟܽܘܢ ܠܐ ܢܰܚܦܪ̈ܳܢ. ܠܐܴ ܓܶܝܪ ܡܰܒܗܶܬ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܡܣܰܒܰܪ ܒܶܗ܆ ܘܠܳܐ ܡܰܚܦܪ̈ܳܢ ܐܰܦܷ̈ܐ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܬܟܺܝܠܺܝܢ ܥܠܰܘܗܝ:

ܗܳܢܰܘ ܡܶܣܟܺܢܳܐ ܕܰܩܪܳܝܗܝ ܘܫܰܡܥܶܗ. ܘܡܶܢ ܟܽܠܗܶܘܢ ܐܽܘ̈ܠܨܳܢܰܘܗܝ ܦܰܨܝܶܗ. ܕܳܡܝܳܐ ܓܶܝܪ ܕܗܳܪܟܳܐ ܩܪܳܐ ܢܰܦܫܶܗ ܡܶܣܟܺܢܳܐ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܕܰܘܺܝܕ. ܡܶܬܕܟܰܪ ܗܘܳܐ ܓܶܝܪ ܕܡܶܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܢܝܳܢ ܘܡܶܢ ܐܽܘ̈ܠܨܳܢܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܐ ܦܰܨܝܶܗ ܒܝܰܘ̈ܡܳܬܶܗ ܕܫܳܐܘܳܠ. ܡܓܰܪܶܓ ܕܶܝܢ܆ ܕܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܚܰܝܳܒ ܬܶܫܒܚܴ̈ܬܳܐ ܘܩܴ̈ܠܐ ܕܙܽܘܡܳܪܳܐ. ܡܶܛܽܠܗܳܝ ܕܰܒܥܰܝܢܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܚܳܐܱܪ ܗܘܳܐ ܒܰܡܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܪ̈ܽܘܚܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܕܡܰܠܐܟܷ̈ܐ܇ ܕܰܚܕܺܝܪ̈ܳܢ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܒܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ ܘܰܒܕܶܚܠܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܚܳܐܷܝܢ ܘܡܶܫܬܰܒܗܪܺܝܢ. ܡܰܝܬܶܐ ܓܶܝܪ ܘܳܐܡܰܪ:

ܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܕܡܰܠܐܟܰܘ̈ܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܚܕܺܝܪܳܐ ܠܕܳܚ̈ܠܰܘܗܝ ܘܰܡܦܰܨܶܐ ܠܗܽܘܢ. ܡܳܢܳܐ ܒܳܥܶܐ ܢܺܐܡܰܪ ܒܗܳܕܶܐ. ܡܳܐ ܓܶܝܪ ܕܩܳܝ̈ܡܳܢ ܓܽܘ̈ܕܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܒܬܶܫܡܶܫܬܳܐ܆ ܐܳܦ ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܕܕܰܠܩܽܘܒܠܐܴ ܡܩܺܝܡܺܝܢ ܓܰܒܳܐ ܒܰܩܪܳܒܳܐ: ܘܰܡܚܰܦܛܺܝܢ ܕܰܢܕܰܘܕܽܘܢ ܠܣܶܕܪ̈ܶܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܡܰܥܠܺܝܢ ܕܰܠܩܽܘܒܠܐܴ ܕܙܽܘܡܳܪܳܐ ܘܰܡܥܰܬܕܺܝܢ ܚܶܪ̈ܝܳܢܶܐ ܒܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܡܙܰܡܪܺܝܢ ܘܰܡܒܰܪܟܺܝܢ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܨܠܽܘܬܳܐ ܕܪ̈ܺܝܫܝ ܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ܇ ܐܰܝܟ ܩܶܫܬܳܐ ܡܰܪܡܝܳܢܺܝܬܳܐ: ܓܶܐܪ̈ܶܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܡܰܡܛܪܳܐ ܥܰܠ ܣܶܕܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܘܶܐܠܽܘ ܡܶܫܬܰܒܩܺܝܢ ܗܘܰܘ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܟܽܠ ‌ܐܶܡܰܬܝ ܕܩܳܝܡܳܐ ܗܘܳܬ ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ܆ ܩܴ̈ܠܐ ܕܙܰܘܥܳܐ ܡܫܰܢܩܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܡܙܰܡܪܺܝܢ. ܡܶܛܽܠܗܳܢܳܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܢܒܺܝܳܐ. ܡܫܰܕܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܕܡܰܠܐܟܷ̈ܐ. ܘܒܰܕܡܽܘܬ ܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܕܠܐܴ ܡܶܬܚܰܣܢܳܐ܆ ܚܳܕܪܳܐ ܠܕܳܚ̈ܠܰܘܗܝ ܘܰܡܦܰܨܝܳܐ ܠܗܽܘܢ. ܐܶܢ ܠܰܡܗܰܝܡܳܢܽܘ ܠܰܡ ܨܳܒܝܬܽܘܢ܆

ܛܥܰܡܘ ܘܰܚܙܰܘ ܕܛܳܒ ܗ̱ܘ ܡܳܪܝܳܐ. ܒܡܳܢܳܐ ܡܶܬܛܥܶܡ ܕܶܝܢ ܗܰܘ ܟܝܳܢܳܐ ܠܐܴ ܡܶܬܠܰܒܟܳܢܳܐ. ܘܰܐܝܢܰܘ ܛܰܥܡܶܗ. ܕܡܳܐ ܕܶܐܬܛܥܶܡ܆ ܢܶܚܙܶܐ ܛܥܳܡܬܳܐ ܕܒܽܘܣܳܡܶܗ. ܡܶܬܛܥܶܡ ܠܰܡ ܒܥܽܘܕܪ̈ܳܢܰܘܗܝ. ܗܰܘ ܕܰܡܣܰܒܰܪ ܒܶܗ ܘܡܶܬܬܟܶܠ ܠܶܗ ܥܠܰܘܗܝ. ܘܡܶܛܽܠܗܳܢܳܐ ܓܶܝܪ ܐܰܘܣܶܦ ܘܶܐܡܰܪ:

ܛܽܘܒܰܝܗܽܘܢ ܠܟܽܠ ܕܰܬܟܺܝܠܺܝܢ ܥܠܰܘܗܝ. ܥܰܬܺܝܪ̈ܶܐ ܐܶܬܡܰܣܟܰܢܘ ܘܰܟܦܶܢܘ. ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܠܡܳܪܝܳܐ ܒܳܥܶܝܢ ܠܐܴ ܬܶܚܣܰܪ ܠܗܽܘܢ ܛܳܒܬܳܐ. ܚܙܰܝܬ ܛܥܳܡܬܳܐ ܕܥܽܘܕܪ̈ܳܢܰܘܗܝ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܡܳܐ ܕܡܶܬܡܰܣܟܢܺܝܢ ܥܰܬܺܝܪ̈ܶܐ ܡܶܢ ܥܽܘܬܪܗܽܘܢ: ܘܡܶܫܬܰܦܠܺܝܢ ܪ̈ܳܡܶܐ ܡܶܢ ܚܽܘܬܪܗܽܘܢ܆ ܘܢܳܦܠܺܝܢ ܪܰܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܡܶܢ ܫܽܘ̈ܠܛܳܢܰܝܗܽܘܢ: ܗܳܝܕܶܝܢ ܡܰܡܠܟܺܝܢ ܒܬܳܓ̈ܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܽܘܬܳܐ܇ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܒܥܰܘ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܡܶܛܽܠܗܳܢܳܐ ܠܐܴ ܚܳܣܪܳܐ ܠܗܽܘܢ ܛܳܒܬܳܐ. ܛܳܒܬܳܐ ܕܶܝܢ ܗܽܘܝܽܘ ܡܳܪܰܢ. ܟܬܺܝܒ ܓܶܝܪ. ܕܠܰܝܬ ܛܳܒܳܐ܆ ܐܷܠܐ ܐܶܢ ܚܰܕ ܐܠܰܗܳܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܰܠܡܳܪܝܳܐ ܒܥܰܘ ܕܗܽܘܝܽܘ ܛܳܒܬܳܐ܆ ܡܶܫܬܟܰܚ ܠܗܽܘܢ. ܟܰܕ ܗܳܘܶܐ ܠܗܽܘܢ ܛܳܒܬܳܐ: ܘܠܐܴ ܚܒܺܝܟܳܐ ܒܳܗ̇ ܒܺܝܫܬܳܐ. ܘܰܠܗܽܘܢ ܩܳܪܶܐ ܠܗܽܘܢ ܡܙܰܡܪܳܢܳܐ. ܡܰܠܽܘܢ ܕܶܝܢ ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܘܰܐܒܳܐ.

ܬܰܘ ܒܢܰܝܴ̈ܐ ܫܽܘܡܥܽܘܢܝ܇ ܘܰܐܠܶܦܟܽܘܢ ܕܶܚܠܬܶܗ ܕܰܐܠܗܳܐ. ܡܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܨܳܒܶܐ ܕܢܰܠܶܦ ܐܶܢܽܘܢ. ܠܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܠܳܐ ܩܰܕܶܡܘ ܐܰܪܓܶܫܘ ܒܶܗ܆ ܐܶܠܐ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܗܽܘܢ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܠܐܴ ܥܕܰܟܺܝܠ ܝܺܠܶܦܘ ܡܰܠܶܦ. ܡܳܢܳܐ ܐܶܡܰܪ:

ܐܰܝܢܰܘ ܓܰܒܪܳܐ ܕܨܳܒܶܐ ܚܰܝܷ̈ܐ: ܘܪܳܚܶܡ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܛܳܒ̈ܐ ܠܡܶܚܙܳܐ: ܛܰܪ ܠܶܫܳܢܳܟ ܡܶܢ ܒܺܝܫܬܳܐ. ܘܣܶܦ̈ܘܳܬܳܟ ܠܐܴ ܢܡܱ̈ܠܠܳܢ ܢܶܟܠܐ: ܥܒܰܪ ܡܶܢ ܒܺܝܫܬܳܐ܆ ܘܰܥܒܶܕ ܛܳܒܬܳܐ. ܒܥܺܝ ܫܠܳܡܳܐ܆ ܘܗܰܪܛ ܒܳܬܪܶܗ. ܥܰܠ ‌ܐܰܝܠܶܝܢ ܚܰܝ̈ܐ ܐܶܡܰܪ ܕܨܳܒܶܐ ܒܗܽܘܢ. ܚܰܝ̈ܐ ܓܶܝܪ ܗܽܘܝܽܘ ܡܪܢ. ܗܳܠܶܝܢ ܚܰܝ̈ܐ ܕܰܒܝܰܕ ܣܒܰܪܬܳܐ ܐܶܬܓܠܺܝܘ ܠܰܢ. ܘܰܒܕܶܢܚܗܽܘܢ ܡܰܘܬܳܐ ܐܶܬܒܰܛܰܠ. ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܶܝܢ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܛܳܒ̈ܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܕܒܳܬܰܪ ܥܡܳܕܳܐ ܩܰܒܶܠܘ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܒܰܡܢܳܬܳܐ ܒܡܰܠܦܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܡܫܰܡܠܝܳܐܝܺܬ ܚܳܙܶܐ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܛܳܒ̈ܐ ܗܰܘ ܕܨܳܒܶܐ ܚܰܝ̈ܐ܇ ܡܳܐ ܕܶܐܬܚܙܺܝ ܗܰܘ ܥܳܠܡܳܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܕܠܰܝܬ ܒܶܗ ܚܶܫܽܘܟܳܐ. ܘܠܳܐ ܗܳܘܶܐ ܐܰܬܪܳܐ ܠܚܶܫܽܘܟܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܠܗܰܘ ܒܽܘܣܳܡܳܐ ܕܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܛܳܒ̈ܐ ܠܐܴ ܡܩܰܒܠܺܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܥܢܰܕܘ ܒܒܺܝܫܬܳܐ. ܛܳܒܬܶܗ ܓܶܝܪ ܕܰܐܠܗܳܐ ܒܒܺܝܫܬܶܗ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܠܐ ܩܳܢܝܳܐ ܚܽܘܠܛܳܢܳܐ. ܥܰܠܗܳܝ ܡܦܰܩܶܕ ܠܶܗ ܠܗܰܘ ܕܨܳܒܶܐ ܕܢܶܬܒܰܣܰܡ ܒܚܰܝ̈ܐ ܗܳܠܶܝܢ. ܢܶܛܰܪ ܠܶܫܳܢܶܗ ܡܶܢ ܒܺܝܫܬܳܐ: ܘܣܶܦ̈ܘܳܬܶܗ ܠܐ ܢܡܱ̈ܠܠܳܢ ܢܶܟܠܐܴ. ܡܶܛܠ ܕܠܐ ܥܳܐܠܺܝܢ ܬܰܥ̈ܠܐܷ ܢܟܺܝ̈ܠܐ ܠܒܶܝܬ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܗܳܝ ܒܰܣܺܝܡܰܬ ܪܺܝܚܳܐ. ܘܢܶܥܒܰܪ ܡܶܢ ܒܺܝܫܬܳܐ ܘܢܶܥܒܶܕ ܛܳܒܬܳܐ. ܡܶܛܠ ܕܠܐ ܡܩܰܒܶܠ ܗܰܘ ܕܟܽܠܶܗ ܛܳܒܬܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܕܢܶܥܠܽܘܢ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܠܒܽܘܣܳܡܶܗ. ܘܢܶܒܥܶܐ ܫܠܳܡܳܐ: ܘܢܶܪܗܰܛ ܒܳܬܪܶܗ. ܡܶܛܠ ܕܠܐ ܡܩܰܒܶܠ ܗܰܘ ܕܟܽܠܶܗ ܫܠܳܡܰܐ ܗ̱ܘ܆ ܕܢܶܬܶܠ ܕܽܘܟܬܳܐ ܒܰܐܬܪܶܗ ܠܪ̈ܰܓܽܘܙܬܳܢܶܐ. ܒܳܬܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܐܳܡܰܪ ܡܙܰܡܪܳܢܳܐ.

ܥܰܝ̈ܢܰܘܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ: ܘܶܐܕܢܰܘ̈ܗܝ ܠܡܶܫܡܰܥ ܐܶܢܽܘܢ. ܥܰܠ ܕܟܽܠܡܶܕܶܡ ܫܳܐܠܺܝܢ ܠܶܗ܆ ܚܰܒܺܝܒܳܐܝܺܬ ܡܦܰܢܶܐ ܠܗܽܘܢ. ܥܳܐܷܠ ܕܶܝܢ ܒܳܬܰܪ ܗܳܠܶܝܢ܇ ܐܳܦ ܠܽܘܚܳܡܳܐ ܕܰܢܛܺܝܪ ܠܥܳܒ̈ܕܰܝ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ.

ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܒܺܝ̈ܫܶܐ܆ ܕܢܶܥܛܶܐ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܽܘܟܪܳܢܗܽܘܢ. ܠܐ ܓܶܝܪ ܫܳܒܶܩ ܠܗܽܘܢ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܚܰܝ̈ܐ܇ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܐܚܶܒܘ ܥܒܴ̈ܕܶܐ ܕܚܶܫܽܘܟܳܐ. ܡܶܛܠܗܳܕܶܐ ܣܳܡ ܥܰܝ̈ܢܰܘܗܝ ܥܠܰܝܗܽܘܢ. ܐܠܐ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ ܛܰܝܶܒ ܒܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܕܚܶܡܬܳܐ܆ ܕܢܶܥܛܶܐ ܘܰܢܓܰܡܰܪ ܐܶܢܽܘܢ. ܒܗܳܝ ܒܰܪܬ ܩܳܠܐܴ ܟܡܺܝܪܬܳܐ. ܕܙܶܠܘ ܠܟܽܘܢ ܡܶܢܝ ܠܺܝ̈ܛܶܐ ܠܐ ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܽܘܢ (ܡܬܝ ܟܗ: ܡܐ). ܐܶܠܐܴ ܟܰܕ ܗܳܠܶܝܢ ܒܳܠܥܺܝܢ ܐܰܝܟ ܕܰܐܣܟܶܠܘ܆ ܓܥܳܬܳܐ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܫܳܡܰܥ ܘܥܳܢܶܐ ܠܗܽܘܢ. ܘܠܰܘ ܐܰܝܟ ܕܓܳܥܶܝܢ ܥܰܘܴ̈ܠܐ ܘܠܐܴ ܡܶܫܬܰܒܩܺܝܢ: ܘܠܐܴ ܡܶܬܩܰܒܠܺܝܢ. ܐܷܠܐ ܟܰܕ ܓܥܳܬܳܐ ܡܶܢ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܓܰܒ̈ܐ ܕܳܡܝܳܐ ܕܗܳܘܝܳܐ ܩܕܳܡ ܕܰܝܳܢܳܐ. ܠܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܐܰܝܟ ܕܳܐܡܰܪ ܢܒܺܝܳܐ ܥܳܢܶܐ ܘܦܳܪܶܩ.

ܓܥܰܘ ܠܰܡ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܘܡܳܪܝܳܐ ܫܡܰܥ ܐܶܢܽܘܢ ܘܦܰܨܺܝ ܐܶܢܽܘܢ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܗܳܪܟܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ܇ ܐܶܠܐ ܡܳܐ ܕܥܳܒܪܺܝܢ ܒܓܰܘ ܢܽܘܪܳܐ: ܗܳܝ ܕܒܳܗ̇ ܟܽܠܢܳܫ ܡܶܬܒܚܰܪ. ܟܰܕ ܡܣܰܪܶܕ ܠܗܽܘܢ ܪܰܬܚܳܗ̇. ܗܳܘܝܳܐ ܗܳܝ ܬܰܡܳܢ ܓܥܳܬܳܐ ܡܳܐ ܕܥܳܒܪܺܝܢ ܒܳܗ̇ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ. ܒܗܰܘ ܛܽܘܦܣܳܐ ܕܰܡܨܰܠܶܝܢ ܗܘܰܘ ܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ: ܟܰܕ ܥܳܒܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܓܰܘ ܝܰܡܳܐ ܕܣܽܘܦ. ܗܳܝܕܶܝܢ ܕܚܰܩ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܢ ܠܘܳܬܗܽܘܢ ܚܰܝܠܐܴ ܕܢܽܘܪܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܰܕܚܰܩ ܡܶܢ ܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ ܒܰܥܪܺܝܪܳܝܽܘܬܳܐ ܕܓ̈ܠܠܐܷ ܕܝܰܡܳܐ ܣܽܘܡܳܩܳܐ. ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ:

ܕܰܓܥܰܘ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܘܡܳܪܝܳܐ ܫܡܰܥ ܐܶܢܽܘܢ ܘܦܰܨܺܝ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܩܰܪܺܝܒ ܗ̱ܘ ܡܳܪܝܳܐ ܠܰܬܒܺܝܪ̈ܰܝ ܠܶܒܳܐ܆ ܘܰܠܡܰܟܺܝ̈ܟܰܝ ܪܽܘܚܳܐ ܦܳܪܶܩ. ܗܳܝܕܶܝܢ ܡܳܐ ܓܶܝܪ ܕܰܡܢܰܣ̈ܝܳܢ ܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܠܡܶܥܒܰܪ ܒܰܝܢܳܬ ܓ̈ܠܠܐܷ܆ ܠܰܝܬ ܕܳܐܡܰܪ. ܕܙܰܕܺܝܩ ܐܰܢܬ ܠܶܒܝ. ܘܠܰܝܬ ܕܡܶܫܬܰܘܕܶܐ ܕܰܟܝܽܘܬܳܐ ܕܡܶܢ ܚܛܳܗ̈ܐ. ܘܰܟܡܳܐ ܐܶܢ ܢܶܗܘ̈ܝܳܢ ܟܽܘ̈ܬܡܳܬܳܐ ܕܰܗܘܱ̈ܝ ܕܠܐܴ ܡܶܢ ܨܶܒܝܳܢܳܐ܆ ܡܶܬܦܰܨܶܐ ܡܶܢܗܶܝܢ ܙܰܕܺܝܩܳܐ. ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ.

ܕܣܰܓܝ̈ܐܢ ܐܶܢܶܝܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܶܗ ܕܙܰܕܺܝܩܳܐ܆ ܘܡܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡܦܰܨܶܐ ܠܶܗ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܢܳܛܰܪ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܓܰܪ̈ܡܰܘܗܝ܆ ܕܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܠܐܴ ܢܶܬܬܒܰܪ. ܟܡܳܐ ܓܶܝܪ ܐܶܢ ܣܰܓܺܝ ܥܽܘܙܗܽܘܢ ܕܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܕܕܰܠܩܽܘܒܠܐܴ ܥܰܡ ܙܰܕܺܝܩܳܐ: ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܡܰܦܩܳܢܶܗ ܕܡܶܢ ܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ܇ ܟܳܡܢܺܝܢ ܕܶܝܢ ܠܢܰܦܫܶܗ܆ ܐܰܝܟܰܢ ܕܢܶܣܒܽܘܢܳܗ̇. ܐܶܠܐ ܡܶܢ ܟܽܠ ܢܶܣܝܽܘ̈ܢܺܝܢ ܡܦܰܨܶܐ ܠܶܗ ܡܳܪܝܳܐ. ܒܪܰܡ ܕܶܝܢ ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܠܐܴ ܒܥܰܘ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܘܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܠܐ ܡܥܰܕܰܪ ܠܗܽܘܢ ܡܰܠܟܳܐ ܒܕܺܝܢܳܐ. ܐܠܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܢܒܺܝܳܐ.

ܩܳܛܠܐܴ ܠܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܒܺܝܫܬܳܐ: ܘܣܳܢܰܐܘ̈ܗܝ ܕܙܰܕܺܝܩܳܐ ܢܣܽܘܦܽܘܢ. ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܕܶܝܢ ܗܽܘܝܽܘ ܡܳܪܰܢ. ܐܳܦ ܣܳܢܰܐܘ̈ܗܝ ܨܳܠܽܘ̈ܒܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܘܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܕܕܰܠܩܽܘܒܠܐܴ. ܘܡܶܢ ܓܰܒܳܐ ܐܚܪܺܢܳܐ ܐܷܪ̈ܺܝܛܺܝܩܽܘ. ܒܳܬܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܡܰܘܕܰܥ ܥܰܠ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܕܗܳܘܶܐ ܠܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐܠܗܳܐ ܒܕܺܝܢܳܐ. ܘܠܐܴ ܡܶܬܚܰܝܒܺܝܢ ܟܽܠ ܕܰܡܣܰܒܪܺܝܢ ܒܶܗ.

ܘܢܶܦܪܽܘܩ ܡܳܪܝܳܐ ܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ. ܒܡܰܘܬܳܐ ܡܰܢ ܐܳܦ ܗܳܪܟܳܐ: ܦܳܪܶܩ ܡܶܢ ܢܶܣܝܽܘ̈ܢܶܐ ܠܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܡܫܰܡܠܝܳܐܝܺܬ. ܒܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܕܕܺܝܢܳܐ ܐܚܪܳܝܳܐ: ܦܳܪܶܩ ܘܰܡܦܰܨܶܐ ܠܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܡܶܢ ܚܰܝܳܒܽܘܬܳܐ ܕܥܰܡ ܗܳܠܶܝܢ ܕܕܰܠܩܽܘܒܠܐܴ. ܘܡܰܘܕܶܝܢ ܘܰܡܫܰܒܚܺܝܢ ܕܦܰܨܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܘܰܐܢܺܝܚ ܐܶܢܽܘܢ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ܀

ܡܙܡܘܪܐ ܕܬܠܬܝܢ ܘܚܡܫܐ

ܡܰܘܕܰܥ ܥܰܠ ܩܪܳܒܳܐ ܕܰܥܒܰܕ ܕܰܘܺܝܕ ܥܰܡ ܓܰܝ̈ܣܶܐ ܕܰܐܕܽܘ̈ܡܳܝܶܐ܆ ܕܡܶܬܬܨܺܝܪ ܗܘܳܐ ܒܶܗ ܗܰܘ ܕܰܥܒܰܕ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܥܰܠ ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܕܕܰܠܩܽܘܒܠܳܐ. ܘܥܰܠ ܚܰܫܷ̈ܐ ܦܳܪ̈ܘܩܳܝܶܐ ܕܰܐܠܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ.

ܡܶܬܦܰܨܝܳܢܽܘܬܳܐ ܕܡ̣ܢ ܒܥܶܠܕܒܳܒܽܘܬܳܐ ܫܳܐܷܠ ܗܘܳܐ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܕܰܘܺܝܕ ܒܡܰܙܡܽܘܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܰܬܠܳܬܺܝܢ ܘܚܰܡܫܳܐ. ܘܰܕܢܶܗܘܶܐ ܐܠܰܗܳܐ ܒܬܰܟܬܽܘܫܳܐ ܚܠܳܦܰܘܗܝ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܠܰܩܢܽܘܡܳܐ ܐܚܪܺܢܳܐ ܫܳܐܷܠ ܕܢܺܐܬܶܐ ܠܐܺܝܳܠܶܗ. ܡܰܩܪܶܒ ܕܶܝܢ ܠܽܘܩܒܰܠ ܣܳܢܰܐܘ̈ܗܝ. ܘܥܰܠܗܳܝ ܙܳܕܶܩ ܠܰܢ ܕܝܰܬܺܝܪܳܐܝܺܬ ܢܰܙܥܩܺܝܗ̇ ܕܶܝܢ ܠܡܶܠܬܳܐ ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܘܢܶܚܙܶܐ: ܐܶܢ ܢܶܦܩܰܬ ܠܰܥܒܳܕܳܐ. ܗܳܝ ܕܫܶܐܠ ܗܘܳܐ ܕܰܘܺܝܕ. ܐܷܡܰܪ ܓܶܝܪ ܟܕ ܡܫܰܪܶܐ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܗܳܟܰܢܳܐ:

ܕܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܕܺܝܢܝ ܘܶܐܬܟܰܬܫ ܥܰܡ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬܟܰܬܫܺܝܢ ܥܰܡܝ: ܐܰܚܽܘܕ ܙܰܝܢܳܐ ܘܣܰܟܪܳܐ ܘܩܽܘܡ ܒܥܽܘܕܪܳܢܝ. ܫܡܽܘܛ ܣܰܦܣܺܪܳܐ ܘܰܐܒܪܶܩ ܠܽܘܩܒܰܠ ܪ̈ܳܕܽܘܦܰܝ. ܗܳܠܶܝܢ ܩܴ̈ܠܐܷ ܕܡܶܬܕܰܡܶܝܢ ܒܫܶܡܥܗܽܘܢ ܒܰܪܳܝܳܐ: ܘܡܶܬܰܐܡܪܺܝܢ ܥܰܠ ܗܰܘ ܕܰܩܢܶܐ ܪ̈ܶܓܫܶܐ. ܘܰܡܩܰܝܰܡ ܒܪܽܘܟܳܒܳܐ ܕܗܰܕܳܡܷ̈ܐ ܕܦܰܓܪܳܐ. ܘܬܶܬܪܢܶܐ ܗܳܕܶܐ ܥܰܠ ܟܝܳܢܳܐ ܡܠܐܷ ܛܽܘܒ̈ܐ ܠܐ ܦܫܺܝܩܳܐ. ܡܳܢܳܐ ܗܳܟܝܠ܆ ܘܶܐܢ ܠܐ ܐܴܚܶܕ ܙܰܝܢܳܐ ܘܣܰܟܪܳܐ܆ ܠܐ ܡܥܰܕܰܪ. ܘܶܐܢ ܠܐ ܫܳܡܶܛ ܣܰܦܣܺܪܳܐ܆ ܠܐ ܡܰܪܗܶܒ ܠܰܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܶܐ. ܘܶܐܢ ܥܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܣܢܺܝܩ܆ ܡܚܺܝܠܽܘܬܳܐ ܢܰܩܺܝܦܳܐ ܠܶܗ. ܘܰܕܢܺܐܡܰܪ ܬܘܒ: ܕܠܐܴ ܐܷܬܚܰܫܰܚ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܢܒܺܝܳܐ܆ ܛܳܒ ܥܰܣܩܳܐ ܠܰܢ. ܐܠܐ ܡܳܢܰܘ ܩܪܳܒܳܐ ܕܡܶܢܶܗ ܕܰܘܺܝܕ ܗܳܟܰܢܳܐ ܡܶܬܪܗܶܒ ܗܘܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܥܰܠ ܣܰܦܣܺܪܳܐ ܗܳܝ ܠܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܺܝܬܳܐ ܕܰܐܠܗܳܐ ܢܶܣܬܢܶܩ. ܐܱܕܽܘ̈ܡܳܝܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܥܺܝܣܽܘ ܠܕܰܘܝܕ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܫܳܚܩܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܒܗܳܝ ܕܠܐ ܒܶܛܠܰܬ ܡܶܢܗܽܘܢ ܒܥܶܠܕܒܳܒܽܘܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܗܘܳܬ ܠܥܺܝܣܽܘ ܥܰܡ ܝܰܥܩܽܘܒ. ܥܰܠ ܕܚܰܠܶܨ ܒܽܘܟܪܽܘܬܶܗ܆ ܘܰܫܩܰܠ ܒܽܘܪ̈ܟܬܶܗ. ܘܡܶܛܠܗܳܕܶܐ ܕܠܐ ܫܶܠܝܳܐ ܡܥܺܝܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܩܪ̈ܳܒܶܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܡܰܠܟܷ̈ܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܕܰܘܝܕ ܕܶܝܢ ܗܳܢܳܐ ܣܰܓܺܝ ܢܶܨܚܴ̈ܢܶܐ܆ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐܝܬ ܩܰܦܰܚ ܐܷܢܘܢ ܒܰܩܪ̈ܳܒܶܐ. ܕܥܺܝܣܽܘ ܕܶܝܢ ܒܕܽܘ̈ܟܝܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܬܳܐ܇ ܦܶܠܶܐܬܳܢܳܐܝܬ ܒܰܟܬܳܒ̈ܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܐ ܥܠ ܡܰܘܬܳܐ ܡܶܬܢܣܶܒ܆ ܠܰܝܬ ܐ̱ܢܳܫ ܕܡܶܬܚܪܶܐ ܡܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܒܥܰܡܠܐܴ ܪܽܘܚܳܢܳܝܳܐ ܩܪܰܘ ܒܣܶܦܪ̈ܶܐ ܐܱܠܳܗܳܝ̈ܐ. ܡܳܕܶܝܢ ܢܶܩܪܽܘܒ ܗܳܫܳܐ ܕܠܐ ܦܽܘܫܳܟܳܐ ܠܘܳܬ ܬܶܐܘܳܪܺܝܰܐ ܕܡܶܠܰܘ̈ܗܝ ܕܡܰܙܡܽܘܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܘܰܢܫܰܐܶܠ܆ ܕܡܶܛܠ ܡܳܢܳܐ ܒܥܳܐ ܕܰܘܝܕ ܡ̣ܢ ܡܳܪܝܳܐ: ܕܢܶܣܰܒ ܠܶܗ ܙܰܝܢܳܐ. ܘܟܶܢ ܡܰܩܪܶܒ ܥܰܡ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܶܐ ܕܚܰܝܰܝ̈ܢ. ܘܶܐܢ ܣܢܺܝܩ ܥܰܠ ܙܰܝܢܳܐ܆ ܘܶܐܡܰܬܝ ܗܳܕܶܐ ܗܘܳܬ. ܙܰܝܢܳܐ ܗܳܟܝܠ ܕܰܫܩܰܠ ܐܠܰܗܐ ܘܣܳܡ ܒܥܽܘܕܪܳܢܶܗ ܕܓܶܢܣܳܐ܇ ܐܻܝܬܰܘܗܝ ܦܰܓܪܳܐ ܚܳܫܽܘܫܳܐ ܘܡܳܝܽܘܬܳܐ: ܕܚܰܝܶܕ ܠܶܗ ܡܶܢ ܡܰܪܒܥܳܗ̇ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܗܳܢܳܐ ܓܶܝܪ ܟܕ ܠܒܺܝܫ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܐܴܕܳܡ ܩܪܰܒܬܳܢܳܐ܆ ܚܰܝܳܒܳܐ ܐܷܬܚܙܺܝ ܒܶܗ. ܟܕ ܕܶܝܢ ܨܒܳܐ ܐܠܰܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܢܚܰܘܶܐ: ܕܠܰܝܬܰܘܗܝ ܦܰܓܪܳܐ ܥܶܠܰܬ ܪܰܦܝܽܘܬܳܐ ܘܡܶܙܕܰܟܝܳܢܽܘܬܳܐ܆ ܥܰܒܕܶܗ ܠܶܗ ܙܰܝܢܳܐ ܕܢܶܣܰܒ ܒܶܗ ܢܶܨܚܳܢܳܐ. ܘܢܶܩܛܽܘܪ ܒܶܗ ܟܠܺܝܠܐܴ ܥܰܠ ܣܳܛܳܢܳܐ ܘܥܰܠ ܡܰܘܬܳܐ. ܡܦܳܣ ܗܘܳܐ ܢܒܺܝܳܐ܇ ܕܰܕܠܐܴ ܩܰܪܺܝܒܽܘܬܳܐ ܕܡܶܠܬܳܐ ܠܐܴ ܢܶܬܓܰܡܪܽܘܢ ܚܰܫܷ̈ܐ ܦܳܪ̈ܽܘܩܳܝܶܐ. ܘܥܰܠ ܗܳܝ ܐܷܡܰܪ:

ܫܡܽܘܛ ܣܰܦܣܺܪܳܐ ܘܰܐܒܪܶܩ ܠܽܘܩܒܰܠ ܪ̈ܳܕܽܘܦܰܝ. ܣܰܦܣܺܪܳܐ ܗܽܘܝܽܘ ܡܶܠܬܳܐ ܐܠܰܗܳܐ. ܟܬܺܝܒ ܓܶܝܪ. ܕܚܰܝܳܐ ܗܝ ܡܶܠܬܳܐ ܕܰܐܠܗܳܐ ܘܟܽܠ ܣܳܥܪܳܐ. ܘܚܰܪܺܝܦܳܐ ܛܳܒ ܡܶܢ ܣܰܦܣܺܪܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܦܽܘ̈ܡܶܝܗ̇ (ܥܒܪ̈ܝܐ ܕ: ܝܒ). ܦܰܓܪܳܐ ܗܽܘܝܽܘ ܣܰܟܪܳܐ. ܒܣܰܟܪܳܐ ܓܶܝܪ ܥܳܐܠܺܝܢ ܐܷܢܽܘܢ ܓܶܐܪ̈ܶܐ. ܠܰܘ ܟܰܕ ܡܚܰܒܠܺܝܢ ܠܳܗ̇܆ ܐܷܠܐ ܟܕ ܡܶܬܕܰܥܟܺܝܢ ܡܶܢ ܚܺܐܦܗܽܘܢ ܩܳܛܽܘܠܐܴ. ܘܟܕ ܩܰܠܝ̣ܠ ܥܳܐܠܺܝܢ ܘܡܶܫܬܰܠܛܺܝܢ ܒܰܝܢܳܬ ܕܰܩܪ̈ܳܛܶܐ ܕܰܙܩܺܝܦܺܝܢ ܒܳܗ̇܆ ܠܐܴ ܡܶܬܢܰܟܝܳܐ ܡܶܢܗܽܘܢ ܣܰܟܪܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܴܦ ܗܰܘ ܕܶܐܚܰܕ ܣܰܟܪܳܐ ܚܠܳܦܰܝܢ܆ ܫܒܰܩ ܗܘܳܐ ܠܚܰܫܷ̈ܐ ܠܐ ܥܕܺܝ̈ܠܐܷ ܕܢܶܪܗܛܽܘܢ ܒܚܺܐܦܷ̈ܐ ܟܝܳܢܳܝܷ̈ܐ ܥܰܠ ܒܶܣܪܶܗ. ܘܟܰܕ ܢܶܫܬܰܠܛܽܘܢ܆ ܡܰܗܡܶܐ ܗܘܳܐ: ܕܰܢܚܰܒܠܽܘܢ ܓܡܺܝܪܳܐܝܬ ܠܦܰܓܪܳܐ ܠܐܴ ܡܰܪܦܶܐ ܗܘܳܐ. ܐܷܠܐ ܕܰܠܩܽܘܒܠܐܴ ܦܳܓܰܥ ܗܘܳܐ ܒܗܽܘܢ ܒܚܰܫܷ̈ܐ. ܘܰܒܗܳܝ ܕܰܒܣܰܟܪܳܐ ܡܶܬܕܰܥܟܺܝܢ ܓܶܐܪ̈ܶܐ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܡܳܝܬܺܝܢ ܗܘܰܘ ܚܰܫ̈ܶܐ ܒܚܰܫܰܘ̈ܗܝ ܕܗܰܘ ܕܰܗܘܳܐ ܣܰܟܪܳܐ: ܘܦܰܨܺܝ ܠܰܢ ܡܶܢ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܶܐ ܕܚܰܝܰܝ̈ܢ. ܟܰܕ ܓܶܝܪ ܓܶܐܪ̈ܶܐ ܕܟܰܦܢܳܐ ܫܕܳܐ ܗܰܘ ܕܡܶܬܟܰܬܰܫ ܒܒܶܣܪܶܗ ܕܡܳܪܰܢ. ܗܳܢܰܘ ܓܶܐܪ̈ܐ ܡܰܢ ܡܚܰܘ. ܐܴܦ ܦܰܓܪܳܐ ܓܶܝܪ ܐܱܝܟ ܣܰܟܪܳܐ ܡܩܰܒܶܠ ܗܘܳܐ ܟܝܳܢܳܐܝܬ. ܐܷܠܐ ܡܶܬܕܰܥܟܺܝܢ ܗܘܰܘ ܡܶܢܶܗ. ܘܡܶܫܬܰܗܶܐ ܚܺܐܦܗܽܘܢ ܡܚܰܒܠܳܢܳܐ. ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܠܥܶܠ ܡ̣ܢ ܟܰܦ̈ܢܶܐ ܒܰܟܝܳܢܶܗ ܘܰܠܥܶܠ ܡ̣ܢ ܣܽܘ̈ܢܩܳܢܶܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܴܦ ܚܰܫ̈ܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܡ̣ܢ ܒܺܝܫܽܘܬܳܐ ܕܥܰܢܴ̈ܬܶܐ ܝܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܡܶܬܩܰܪܒܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܶܗ ܒܰܨܠܺܝܒܳܐ. ܟܰܕ ܓܶܝܪ ܐܱܝܟ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܒܕܽܘܡܝܳܐ ܕܣܰܟܪܳܐ ܠܚܰܫ̈ܐ ܕܡ̣ܢ ܢܶܓ̈ܕܶܐ ܡܩܰܒܶܠ ܗܘܳܐ. ܘܒܽܘܙܳܥܳܐ ܕܺܐܝܕܰܝܴ̈ܐ ܘܰܕܪ̈ܶܓܠܐܷ ܕܰܓܕܰܫ ܡ̣ܢ ܣܽܘܟܳܟܳܐ ܕܨܶܨ̈ܐ ܣܳܒܶܠ ܗܘܳܐ ܐܢܳܫܳܐܝܬ. ܘܚܰܫ̈ܐ ܪ̈ܰܓܽܘܫܬܳܢܶܐ ܕܡ̣ܢ ܡܰܪܳܚܽܘܬܳܐ ܕܨܳܠܽܘ̈ܒܶܐ ܡܣܰܝܒܰܪ ܗܘܳܐ ܒܓܽܘܫܡܶܗ. ܘܰܠܡܰܘܬܳܐ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܓܶܐܪܳܐ ܐܚܪܳܝܳܐ ܩܰܒܠܶܗ ܒܣܰܟܪܳܐ ܕܒܶܣܪܳܐ ܗܳܝ ܕܰܠܒܰܫ. ܗܘܳܐ ܡܰܘܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ: ܡܰܘܬܳܐ ܠܡܰܘܬܰܢ. ܐܱܝܟܰܢܳܐ ܕܳܐܦ ܚܰܫܰܘ̈ܗܝ ܗܘܰܘ ܚܰܫ̈ܐ ܠܚܰܫܰܝ̈ܢ. ܡܶܛܠ ܕܶܝܢ ܕܢܰܗܺܝܪܳܐܝܬ ܢܶܬܝܰܕ̈ܥܳܢ ܠܰܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܐܡܰܪ ܡܙܰܡܪܳܢܳܐ܇ ܕܰܒܗܳܢܳܐ ܢܺܝܫܳܐ ܚܳܝܪ̈ܳܢ. ܕܥܰܠ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܐܷܬܢܰܒܺܝ ܘܶܐܡܰܪ ܗܳܠܶܝܢ:

ܐܷܡܰܪ ܠܰܡ ܠܢܰܦܫܝ ܕܶܐܢܰܐ ܗ̄ܘ ܦܳܪܽܘܩܶܟܝ. ܐܷܢ ܥܰܠ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܡܨܰܠܐܷ܆ ܠܰܘ ܥܰܠ ܩܪܳܒܳܐ ܕܦܰܓܪܳܐ ܒܛܺܝܠ ܠܶܗ. ܗܳܠܶܝܢ ܓܶܝܪ ܐܱܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬܟܰܬܫܺܝܢ ܥܰܡ ܢܰܦܫܳܐ. ܠܰܘ ܒܙܰܝܢܳܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܳܐ ܡܰܩܪܒܺܝܢ. ܡܳܕܶܝܢ ܢܰܦܫܳܐ ܠܐܴܟܶܠܩܰܪܨܳܐ ܫܰܒܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ܆ ܘܡܶܢܶܗ ܡܨܰܠܐܷ ܕܰܘܝܕ ܕܢܶܗܘܶܐ ܠܳܗ̇ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ. ܘܥܰܠܗܳܕܶܐ ܐܷܡܰܪ:

ܢܶܒܗܬܽܘܢ ܘܢܰܚܦܪܽܘܢ ܐܱܝܠܶܝܢ ܕܒܳܥܶܝܢ ܠܢܰܦܫܝ. ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܒܳܥܶܐ ܠܢܰܦܫܳܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܆ ܐܷܠܐ ܗܰܘ ܛܪܽܘܢܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܰܐܦܩܶܗ ܠܐܴܕܳܡ ܡܶܢ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ. ܘܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܡܳܪ̈ܽܘܕܶܐ ܕܕܰܡܺܝܘ ܠܒܺܝܫܽܘܬܶܗ. ܕܰܥܠܰܝܗܽܘܢ ܐܷܡܰܪ ܬܢܳܢ.

ܢܶܗܦܟܽܘܢ ܠܒܶܣܬܰܪܗܽܘܢ ܘܢܰܚܦܪܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܶܐܬܚܰܫܰܒܘ ܥܠܰܝ ܒܺܝܫܬܳܐ. ܘܰܟܡܶܢܘ ܠܝ̣ ܚܶܘܝܳܐ ܨܢܺܝܥܳܐ. ܘܫܰܠܰܚ ܘܰܫܩܰܠ ܡܶܢܝ ܢܰܚ̈ܬܶܐ ܕܡܶܫܬܽܘܬܳܐ ܐܱܝܠܶܝܢ ܕܰܡܥܰܛܰܦ ܗܘܺܝܬ.

ܡܶܛܽܠܗܳܢܳܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܐܱܝܟ ܕܰܚܺܝܚܳܐ ܩܕܳܡ ܪܽܘܚܳܐ. ܘܬܶܣܰܒ ܐܷܢܽܘܢ ܪܽܘܚܳܐ ܬܰܩܺܝܦܬܳܐ. ܗܳܝ ܕܫܶܩܠܰܬ ܥܽܘܪܳܐ ܕܗܰܘ ܨܰܠܡܳܐ ܒܳܒܠܳܝܳܐ. ܘܠܐܴ ܢܶܫܬܟܰܚ ܠܗܽܘܢ ܐܱܬܪܳܐ ܒܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܕܦܳܪܽܘܩܰܢ.

ܘܡܰܠܐܟܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܢܶܪܕܽܘܦ ܐܷܢܽܘܢ. ܘܬܶܚܫܰܟ ܐܽܘܪܚܗܽܘܢ. ܘܢܶܗܘ̈ܝܳܢ ܒܳܗ̇ ܡܰܫܪ̈ܽܘܥܝܳܬܳܐ. ܕܥܰܠ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܢܰܣܒܰܪ ܐ̱ܢܳܫ ܕܰܓܙܰܪ ܗܘܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܒܰܢܒܺܝܳܐ ܠܰܘ̈ܛܳܬܳܐ ܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ܆ ܠܐܴ ܦܫܺܝܩܳܐ. ܐܷܠܐ ܠܡܳܪ̈ܽܘܕܶܐ ܠܳܐܛ ܒܗܳܠܶܝܢ ܩܴ̈ܠܐ. ܡܶܛܠܗܳܕܶܐ ܓܶܝܪ ܐܷܡܰܪ ܬܰܪܬܶܝܢ ܙܰܒܢ̈ܝ̣ܢ: ܕܡܰܠܐܟܶܗ ܕܰܐܠܗܳܐ ܢܶܪܕܽܘܦ ܐܷܢܘܢ. ܚܕܳܐ ܡܰܢ ܕܳܡܝܳܐ: ܥܰܠ ܕܰܒܗܳܢܳܐ ܥܳܠܡܳܐ ܪܕܰܦ ܐܷܢܘܢ ܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܗܰܘ ܕܶܐܬܩܪܺܝ ܡܰܠܐܟܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܬܰܪܬܶܝܢ ܙܰܒܢ̈ܝ̣ܢ ܕܶܝܢ: ܡܳܐ ܕܪܳܕܶܦ ܠܗܽܘܢ ܡܰܠܝܳܐܝܬ ܘܚܳܒܶܫ ܠܗܽܘܢ ܒܰܬܗܽܘܡܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ. ܥܰܠܗܳܕܶܐ ܓܶܝܪ ܐܰܘܣܶܦ:

ܡܰܠܐܟܶܗ ܕܰܐܠܗܳܐ ܢܶܪܕܽܘܦ ܐܷܢܘܢ. ܒܗܳܝ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܐܷܬܩܪܺܝ ܡܰܠܐܟܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܥܰܠ ܕܒܰܡܢܳܬܳܐ ܪܕܰܦ ܐܷܢܘܢ ܠܡܳܪ̈ܽܘܕܶܐ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܟܰܕ ܐܷܡܰܪ ܠܠܶܓܝܽܘܢ. ܕܦܽܘܩ ܡ̣ܢ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܘܟܰܕ ܩܳܪܒܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܘܳܬܗ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܺܐܝܬ ܗܘܰܘ ܠܗܽܘܢ ܕܰܝ̈ܘܶܐ ܣܰܗܪ̈ܳܝܶܐ܇ ܗܳܢܰܘ ܒܢܰܝ̈ ܐܷܓܳܪ̈ܶܐ. ܙܒܰܢ̱ܬܳܐ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܕܶܐܡܰܪ ܡܰܠܐܟܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܥܰܠ ܕܰܐܝܟ ܚܳܙܶܐ ܟܽܠ ܡܒܰܨܶܐ ܠܗܽܘܢ ܡ̣ܢ ܟܽܠܗܘܢ ܣܰܘ̈ܦܶܐ. ܘܳܐܣܰܪ ܘܟܳܕܶܢ ܠܗܽܘܢ ܠܓܰܘ ܡ̣ܢ ܫܽܘܪܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܒܬܰܫܢܺܝܩܳܐ ܕܠܐܴ ܓܳܡܰܪ. ܘܗܳܠܶܝܢ ܐܴܡܰܪ ܢܒܺܝܳܐ:

ܥܰܠ ܕܰܛܡܰܪܘ ܠܝ̣ ܦܰܚܷ̈ܐ. ܘܰܡܨܺܝܕܬܳܐ ܦܪܰܣܘ ܠܢܰܦܫܝ. ܚܙܰܝܬ ܐܱܝܟܰܢܳܐ ܡܶܬܝܰܕ̈ܥܳܢ ܗܳܠܶܝܢ ܥܰܠ ܗܳܢܽܘܢ ܨܰܝܳܕ̈ܐ ܢܟܺܝ̈ܠܐܷ: ܕܨܳܠܶܝܢ ܒܛܽܘܫܝܳܐ ܠܬܰܡܺܝ̈ܡܶܐ ܐܱܡܺܝܪ̈ܳܢ. ܡܶܛܠ ܗܳܢܳܐ ܐܴܡܰܪ:

ܬܺܐܬܶܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܒܺܝܫܬܳܐ ܡ̣ܢ ܫܶܠܝܳܐ. ܘܰܡܨܺܝܕܬܳܐ ܕܰܦܪܰܣܘ܆ ܬܶܐܚܽܘܕ ܐܷܢܽܘܢ. ܘܓܽܘܡܳܨܳܐ ܕܰܚܦܰܪܘ ܢܶܦܠܽܘܢ ܒܶܗ. ܟܺܐܢܳܐ ܗ̱ܝ ܓܶܝܪ ܕܰܒܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܚܰܝܶܒܘ ܠܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ܆ ܢܶܬܚܰܝܒܽܘܢ ܒܶܗ. ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܢܶܚܕܽܘܢ ܒܡܰܦܽܘܠܬܗܽܘܢ. ܐܷܡܰܪ ܓܶܝܪ:

ܢܰܦܫܝ ܕܶܝܢ ܬܶܪܘܰܙ ܒܰܐܠܗܳܐ: ܘܬܶܬܒܰܣܰܡ ܒܦܽܘܪܩܳܢܶܗ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܓܰܪ̈ܡܰܝ ܢܺܐܡܪܽܘܢ. ܡܳܪܝܳܐ ܡܰܢܽܘ ܐܱܟܘܳܬܳܟ. ܕܰܡܦܰܨܶܐ ܐܱܢܬ ܠܒܳܝܫܳܐ ܡ̣ܢ ܒܥܶܠܕܒܳܒܶܗ: ܘܰܠܡܶܣܟܺܢܳܐ ܘܰܠܒܳܝܫܳܐ ܡ̣ܢ ܡܰܢ ܕܚܳܛܶܦ ܠܶܗ ܒܰܩܛܺܝܪܳܐ. ܗܳܪܟܳܐ ܠܰܝܬ ܠܐܷܪ̈ܺܝܛܺܝܩܳܝܶܐ ܕܢܺܐܡܪܽܘܢ܆ ܕܠܰܘ ܡܳܪܝܳܐ ܦܰܪܩܶܗ ܠܐܴܕܳܡ ܡ̣ܢ ܐܴܟܶܠܩܰܪܨܳܐ ܥܰܫܺܝܢܳܐ܇ ܗܰܘ ܕܚܰܛܦܶܗ ܒܰܩܛܺܝܪܳܐ. ܘܶܐܬܥܰܫܰܢ ܥܠܰܘܗܝ ܥܕܰܡܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܒܰܒܣܰܪ. ܘܦܰܨܝܶܗ ܠܒܳܝܫܳܐ ܘܰܠܡܶܣܟܺܢܳܐ ܡ̣ܢ ܡ̇ܢ ܕܚܳܛܶܦ ܠܶܗ ܒܰܩܛܺܝܪܳܐ. ܘܟܕ ܦܰܨܺܝ ܐܷܢܽܘܢ ܠܐܱܝܠܶܝܢ ܕܶܐܬܕܒܰܪܘ ܒܰܩܛܺܝܪܳܐ ܕܡܳܪܽܘܕܳܐ. ܘܠܽܘܩܕܰܡ ܡܫܰܪܶܐ ܡ̣ܢ ܐܱܝܠܶܝܢ ܕܰܐܣܗܶܕܘ ܥܰܘܠܐܴ ܥܰܠ ܡܶܠܬܶܗ ܕܰܐܠܗܳܐ ܘܳܐܡܰܪ:

ܩܳܡܘ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܕܥܰܘܠܐܴ: ܘܡܶܕܶܡ ܕܠܐܴ ܝܳܕܰܥ ܗܘܺܝܬ ܫܰܐܠܽܘܢܝ. ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܕܠܐ ܝܳܕܰܥ ܗܘܺܝܬ܆ ܕܠܐܴ ܝܳܕܰܥ ܢܒܺܝܳܐ ܡܳܢܳܐ ܐܷܢܽܘܢ ܫܽܘ̈ܐܴܠܐ ܡܚܰܘܝܳܐ. ܡܰܢ ܓܶܝܪ ܡ̣ܢ ܥܒܺܝ̈ܕܶܐ ܩܳܡ ܒܐܪܳܙܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܺܝܕܰܥ ܡܫܰܡܠܝܳܐܝܬ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܶܗ ܕܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܕܶܝܢ ܕܶܐܡܰܪ.

ܕܦܰܪܥܽܘܢܝ ܒܺܝܫܬܳܐ ܚܠܳܦ ܛܳܒܬܳܐ. ܕܰܚܠܳܦ ܕܰܐܚܠܶܡ ܟܺܐܒܰܝ̈ܗܽܘܢ܆ ܐܷܬܚܰܫܰܒܘ ܥܠܰܘܗܝ ܒܺܝܫܬܳܐ. ܘܦܰܪܥܽܘܗܝ ܨܰܥܪ̈ܶܐ ܘܨܽܘ̈ܚܝܳܬܳܐ: ܘܰܟܠܺܝܠܐܴ ܕܟܽܘ̈ܒܶܐ.

ܘܰܐܘܒܶܕܘ ܢܰܦܫܝ ܡ̣ܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܗܶܢܽܘܢ ܓܶܝܪ ܐܱܝܟ ܕܡ̣ܢ ܠܘܳܬܗܽܘܢ ܡܰܘܒܳܕܽܘ ܐܰܘܒܕܽܘܗܝ ܒܰܨܠܺܝܒܳܐ ܠܗܰܘ ܡܶܫܟܚܳܢܳܐ ܕܰܐܒܺܝ̈ܕܶܐ. ܐܷܠܐ ܚܙܺܝ ܡܳܢܳܐ ܐܷܡܰܪ ܢܒܺܝܳܐ.

ܘܶܐܢܳܐ ܒܰܟܪܺܝܗܽܘܬܗܽܘܢ ܠܶܒܫܶܬ ܣܰܩܳܐ. ܐܰܝܢܳܐ ܣܰܩܳܐ ܢܰܣܒܰܪ ܕܰܠܒܶܫ: ܗܰܘ ܕܶܐܬܳܐ ܡ̣ܢ ܫܡܰܝܳܐ ܒܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܶܗ. ܠܐ ܐ̱ܢܳܫ ܐܳܡܰܪ ܕܶܐܬܚܰܫܰܚ ܥܰܡܰܢܽܘܐܝܠ ܒܬܰܠܒܶܫܬܳܐ ܕܰܐܝܟ ܗܳܕܶܐ. ܐܠܐ ܣܰܩܳܐ ܐܷܡܰܪ. ܥܰܠ ܕܰܠܒܶܫ ܒܶܣܪܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܝܳܐ. ܣܰܓܺܝ ܚܰܫܷ̈ܐ ܘܣܰܓܺܝ ܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ ܡ̣ܢ ܠܒܽܘ̈ܫܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܡܰܦܪ̈ܓܰܝ ܒܓܰܐܝܽܘܬܳܐ ܫܶܡܫܳܢܳܝܬܳܐ ܕܠܐ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܽܘܬܳܐ ܗܳܝ ܕܒܰܥܕܶܢ. ܘܶܐܬܢܰܚܰܬ ܠܡܽܘܟܳܟܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ ܘܕܰܚܒܳܠܐܴ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܚܠܳܦ ܐܷܣܛܠܐܴ ܪܺܝܫܳܝܬܳܐ ܘܰܕܠܐܴ ܚܳܫܽܘܫܽܘܬܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܡܰܦܽܘܠܬܶܗ ܣܰܩܳܐ܇ ܟܕ ܡܰܘܟܶܡ ܒܟܺܐܒ̈ܐ ܘܰܒܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ ܕܡ̣ܢ ܥܶܠܰܬ ܚܛܺܝܬܳܐ ܐܷܬܰܘ ܥܠܰܘܗܝ. ܘܡܶܟܺܝܠ ܠܘܳܬ ܫܽܘܘܕܳܥܳܐ ܕܥܶܪܒܳܐ ܡܚܰܘܶܐ ܗܘܳܐ ܠܚܰܙܳܝ̈ܐ. ܐܠܐ ܕܡܽܘܬܳܐ ܕܓܰܕܝܳܐ ܡܥܰܛܰܦ ܗܘܳܐ. ܓܰܠܝܳܐ ܗ̄ܝ ܓܶܝܪ ܕܣܰܩܳܐ ܡ̣ܢ ܣܰܥܪܳܐ ܕܥܶܙ̈ܐ ܡܶܙܕܩܰܪ. ܠܗܳܢܳܐ ܠܒܽܘܫܳܐ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܳܐ ܕܰܐܘܟܶܡ ܒܟܽܘ̈ܬܡܳܬܳܐ ܕܥܰܬܕܰܬ ܘܙܶܩܪܰܬ ܚܛܺܝܬܳܐ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ܆ ܠܶܗ ܠܒܶܫ ܐܠܰܗܐ ܡܶܠܬܳܐ. ܐܷܡܰܪ ܓܶܝܪ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܦܰܘܠܽܘܣ. ܕܗܰܘ ܕܠܐܴ ܝܳܕܰܥ ܗܘܳܐ ܚܛܺܝܬܳܐ܆ ܡܶܛܽܠܳܬܟܽܘܢ ܚܛܺܝܬܳܐ ܥܰܒܕܶܗ. ܕܰܚܢܰܢ ܢܶܗܘܶܐ ܒܶܗ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܕܰܐܠܗܳܐ (ܒ ܩܘܪ̈ܢܬܝܐ ܗ: ܟܐ). ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܒܰܟܪܺܝܗܽܘܬܶܗ ܢܰܥܛܶܦ ܚܠܺܝܡܽܘܬܳܐ ܠܓܶܢܣܳܐ ܐܢܳܫܳܝܳܐ. ܡܶܛܽܠܗܳܢܳܐ ܓܶܝܪ ܡܰܥܶܠ ܘܳܐܡܰܪ:

ܡܰܟܟܶܬ ܢܰܦܫܝ ܒܨܰܘܡܳܐ܇ ܘܰܨܠܽܘܬܝ ܠܥܽܘܒܝ ܗܶܦܟܰܬ. ܪܺܝܫܳܐ ܓܝܪ ܕܡܶܬܒܰܪܢܫܳܢܽܘܬܳܐ܆ ܨܰܘܡܳܐ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܠܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܣܰܓܺܝ ܐܷܬܡܰܟܰܟ ܒܗܳܢܳܐ. ܚܕܳܐ: ܒܗܳܝ ܕܰܟܦܶܢ ܟܰܕ ܨܳܡ. ܕܬܰܪܬܶܝܢ: ܒܗܳܝ ܕܡܶܢ ܥܰܒܕܳܐ ܡܳܪܽܘܕܳܐ ܩܰܒܶܠ ܕܢܶܬܢܰܣܶܐ. ܐܷܡܰܪ ܕܢܰܦܫܝ ܡܰܟܟܶܬ ܒܨܰܘܡܳܐ. ܐܰܝܢܳܐ ܡܽܘܟܳܟܳܐ ܕܪܰܒ ܡ̣ܢ ܗܳܢܳܐ ܠܐܱܠܳܗܳܐ. ܕܢܶܬܶܠ ܕܢܶܬܚܰܙ̈ܝܳܢ ܒܶܗ ܐܴܬܘ̈ܬܳܐ ܕܟܰܦܢܳܐ܇ ܒܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܬܰܪܣܝܳܢܳܐ ܕܟܽܠ ܘܚܰܝ̈ܐ ܕܟܽܠ. ܡܶܛܽܠܗܳܢܳܐ ܚܰܘܺܝ ܠܰܢ ܕܡܰܠܝܳܐܝܬ ܐܷܫܬܰܘܬܰܦ ܠܚܰܫܰܘ̈ܗܝ ܕܳܐܕܳܡ. ܠܰܘ ܕܠܐ ܥܰܡ̈ܠܐܷ ܫܚܺܝ̈ܩܶܐ ܬܽܘܪ̈ܳܨܰܘܗܝ ܕܗܰܘ ܕܰܢܦܰܠ ܥܳܒܶܕ ܗܘܳܐ. ܐܷܡܰܪܘ ܓܶܝܪ ܐܷܘܰܢܓܶܠܺܝ̈ܣܛܶܐ ܥܰܠ ܡܽܘܟܳܟܶܗ ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܪܳܡܽܘܬܶܗ ܕܳܐܟܶܠܩܰܪܨܳܐ. ܘܶܐܬܕܒܰܪ ܝܶܫܽܘܥ ܠܡܰܕܒܪܳܐ܆ ܕܢܶܬܢܰܣܶܐ ܡ̣ܢ ܐܳܟܶܠܩܰܪܨܳܐ. ܘܨܳܡ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܐܻܝ̈ܡܳܡܺܝܢ ܘܰܐܪܒܥܺܝܢ ܠܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ. ܘܰܐܚܪܳܝܰܬ ܕܶܝܢ ܟܦܶܢ. ܘܰܩܪܶܒ ܗܰܘ ܕܰܡܢܰܣܶܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܐܢ ܒܪܶܗ ܐܱܢܬ ܕܰܐܠܗܐ܆ ܐܡܰܪ ܕܗܳܠܶܝܢ ܟܺܐܦ̈ܐ ܢܶܗܘ̈ܝܳܢ ܠܰܚܡܳܐ (ܡܬܝ ܕ: ܐ-ܓ). ܡܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܡܦܰܢܶܐ ܗܘܳܐ ܦܶܬܓܳܡܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܗܳܢܳܐ ܢܶܣܝܽܘܢܳܐ. ܠܐ ܐܶܬܪܰܘܪܰܒ ܠܽܘܩܒܰܠ ܗܰܘ ܕܡܶܫܬܰܩܰܠ ܗܘܳܐ ܒܨܰܘܪܳܐ ܪܳܡܳܐ. ܘܠܰܘ ܐܰܝܟ ܚܰܝܠܶܗ ܥܰܢܝܶܗ. ܘܠܐܴ ܓܥܰܪ ܒܶܗ. ܗܰܘ ܕܡܶܫܟܰܚ ܗܘܳܐ ܕܰܐܠܗܰܐ ܗ̄ܘ܇ ܕܰܒܪܽܘܚܳܐ ܕܦܽܘܡܶܗ ܢܣܺܝܦܺܝܘܗܝ. ܐܷܠܐ ܡܶܠܬܳܐ ܕܰܐܡܺܝܪܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ ܦܰܢܺܝ ܠܶܗ. ܕܠܐ ܗܘܳܐ ܒܠܰܚܡܳܐ ܚܳܝܶܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܐܠܐ ܒܟܽܠ ܡܶܠܐܴ ܕܢܳܦܩܳܐ ܡ̣ܢ ܦܽܘܡܶܗ ܕܰܐܠܗܳܐ (ܡܬܝ ܕ: ܕ ܬܢܝܢ ܢܡܘܣܐ ܚ: ܓ). ܠܰܘ ܐܰܝܟ ܕܰܐܛܥܺܝܬ̇ ܠܰܕܒܶܝܬ ܐܴܕܳܡ ܒܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ܆ ܘܫܰܠܰܚܬ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܰܠܒܺܝܫܺܝܢ ܗܘܰܘ܇ ܡܰܛܥܶܐ ܐܰܢܬ ܒܺܝ. ܗܰܘ ܡܽܘܟܳܟܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܠܐ ܡܶܬܡܰܠܰܠ܆ ܕܡܰܟܶܟ ܥܰܡܰܢܽܘܐܷܝܠ ܢܰܦܫܶܗ ܒܨܰܘܡܳܐ. ܘܠܰܘ ܗܳܕܶܐ ܒܰܠܚܽܘܕ܇ ܐܠܐ ܩܪ̈ܳܒܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܐ ܥܰܬܶܕ ܠܩܽܘܒܠܶܗ ܒܡܰܕܒܪܳܐ: ܗܳܠܶܝܢ ܕܠܐ ܟܬܺܝܒܺܝܢ. ܐܷܠܽܘ ܡܰܗܡܶܐ ܬܽܘܒ ܒܳܬܰܪ ܨܰܘܡܳܐ܆ ܠܰܘ ܠܰܨܠܽܘܬܳܐ ܩܳܪܶܒ ܗܘܳܐ. ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܡܙܰܡܪܳܢܳܐ ܐܰܝܟ ܕܡ̣ܢ ܦܰܪܨܽܘܦܶܗ ܕܥܰܡܰܢܽܘܐܷܝܠ. ܘܰܨܠܽܘܬܝ ܠܥܽܘܒܝ ܗܶܦܟܰܬ. ܨܠܽܘܬܶܗ ܕܶܝܢ ܕܗܰܘ ܕܰܗܘܳܐ ܪܰܒ ܟܽܘܡܪ̈ܶܐ ܚܠܳܦܰܝܢ܇ ܕܶܐܬܢܰܒܺܝ ܡܙܰܡܪܳܢܳܐ ܕܗܶܦܟܰܬ ܠܥܽܘܒܶܗ܆ ܥܰܠ ܕܰܐܦܺܝܣ ܠܐܱܒܳܐ ܡܶܛܽܠ ܫܠܺܝܚ̈ܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܐܰܒܳܐ ܠܰܡ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܇ ܛܰܪ ܐܷܢܽܘܢ ܒܰܫܡܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܰܘ ܕܝܰܗܒܬ ܠܺܝ (ܝܘܚܢܢ ܝܙ: ܝܐ). ܘܬܽܘܒ ܐܷܡܰܪ ܠܘܳܬ ܐܰܒܳܐ. ܕܠܐ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܗܳܠܶܝܢ ܒܳܥܶܐ ܐܢܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ܆ ܐܷܠܐ ܐܴܦ ܥܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܱܝܠܶܝܢ ܕܰܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܒܺܝ ܒܡܶܠܰܬܗܽܘܢ. … ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܚܰܕ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܚܢܰܢ ܚܰܕ ܐܻܝܬܰܝܢ (ܝܘܚܢܢ ܝܙ: ܟ-ܟܒ). ܗܳܕܳܐ ܗܝ ܨܠܽܘܬܳܐ ܠܚܽܘܕܳܝܬܳܐ ܘܺܝܚܺܝܕܳܝܬܳܐ܆ ܗܳܝ ܕܗܶܦܟܰܬ ܠܥܽܘܒܶܗ ܕܗܰܘ ܕܨܰܠܺܝ ܚܠܳܦܰܝܢ. ܟܰܕ ܥܶܠܳܝ ܡ̣ܢ ܟ̇ܠ ܣܽܘ̈ܢܩܳܢܺܝܢ. ܕܰܐܥܛܶܦ ܓܶܢܣܳܐ ܐܢܳܫܳܝܳܐ ܠܥܽܘ̈ܒܶܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܒܺܐܝܕܶܗ ܕܥܰܡܰܢܽܘܐܷܝܠ. ܡܰܘܕܰܥ ܒܳܬܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܠܘܳܬ ܚܰܫ̈ܐ ܩܪܶܒ ܗܘܳܐ܆

ܐܰܝܟ ܪܳܚܡܳܐ ܘܰܐܝܟ ܐܰܚܳܐ ܡܗܰܠܶܟ ܗܘܺܝܬ܆ ܘܰܐܝܟ ܗܰܘ ܕܝܳܬܶܒ ܒܶܐܒܠܐܴ ܐܷܬܕܘܺܝܬ. ܘܰܒܚܰܫܝ ܐܷܬܟܰܢܰܫܘ ܘܰܚܕܺܝܘ ܠܺܝ. ܐܶܬܟܰܢܰܫܘ ܥܠܰܝ ܢܽܘܓܪܳܐ ܘܠܐ ܝܶܕܥܶܬ: ܒܫܽܘܒܗܳܪܗܽܘܢ ܘܰܒܒܽܘܙܳܚܗܽܘܢ ܚܰܪܶܩܘ ܥܠܰܝ ܫܶܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܡܳܪܝ ܟܰܕܽܘ ܚܙܰܝܬ܆ ܐܱܗܦܶܟ ܢܰܦܫܝ ܡ̣ܢ ܫܓܽܘܫܺܝܗܽܘܢ. ܗܳܠܶܝܢ ܩܴ̈ܠܐ ܠܐܴ ܣܢܺܝܩܺܝܢ ܥܰܠ ܢܽܘܗܳܪܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ. ܡܶܛܠ ܕܺܝܕܺܝܥܺܝܢ ܐܷܢܘܢ܆ ܕܥܰܠ ܒܶܙܚܳܐ ܕܨܳܠܽܘ̈ܒܶܐ ܐܰܡܺܝܪܺܝܢ. ܒܪܰܡ ܕܶܝܢ ܡܶܛܠ ܕܶܐܡܰܪ. ܕܶܐܬܟܰܢܰܫܘ ܥܠܰܝ ܢܽܘܓܪܳܐ ܘܠܐܴ ܝܶܕܥܶܬ: ܗܳܕܶܐ ܠܰܘ ܥܠܰܘܗܝ ܕܡܶܠܬܳܐ ܡܶܬܢܣܶܒ ܩܳܠܐܴ ܗܳܢܳܐ. ܐܷܠܐ ܥܰܠ ܢܒܺܝܳܐ ܗܰܘ ܕܰܐܡܪܳܗ̇. ܗܰܘ ܕܩܰܕܶܡ ܓܶܝܪ ܐܷܡܰܪ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܺܝܠܶܗ. ܕܗܳܐ ܣܳܠܩܺܝܢܰܢ ܠܐܘܪܺܫܠܶܡ܆ ܘܡܶܫܬܰܠܡܴ̈ܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܕܰܐܡܺܝܪ̈ܳܢ ܒܰܢܒܺܝ̈ܐ ܘܰܒܡܰܙܡܽܘܪ̈ܶܐ ܥܠܰܝ (ܠܘܩܐ ܝܚ: ܠܐ). ܘܬܽܘܒ ܐܷܡܰܪ. ܕܰܥܬܺܝܕ ܗܘ̣ ܒܪܶܗ ܕܐܢܳܫܳܐ ܕܢܶܫܬܠܶܡ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܘܢܰܫܠܡܽܘܢܳܝܗܝ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܘܰܢܒܰܙܚܽܘܢ ܒܶܗ ܘܰܢܢܰܓܕܽܘܢܳܝܗܝ ܘܢܶܩܛܠܽܘܢܳܝܗܝ. ܘܰܠܝܰܘܡܳܐ ܕܰܬܠܳܬܳܐ ܢܩܽܘܡ (ܡܬܝ ܟ: ܝܚ ܡܪܩܘܣ ܝ: ܠܓ). ܗܰܘ ܡܳܕܶܝܢ ܕܩܰܕܶܡ ܐܷܡܰܪ܇ ܕܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܶܐܬܳܐ ܥܠܰܘܗܝ܆ ܠܐ ܠܳܚܶܡ ܠܶܗ ܩܳܠܐܴ ܗܰܘ: ܕܠܐܴ ܝܶܕܥܶܬ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܐܻܝܬܰܘܗܝ ܠܐܴ ܝܳܕܽܘܥܳܐ ܗܰܘ ܒܳܚܽܘܪܳܐ ܕܠܶܒܰܘܴ̈ܬܳܐ. ܐܷܡܰܪ ܢܒܺܝܳܐ ܥܰܠ ܐܻܝܪܳܘܕܺܝܣ ܘܦܺܝܠܰܛܽܘܣ ܪ̈ܺܝܫܳܢܶܐ ܕܡܶܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ܆ ܟܰܕ ܫܳܐܷܠ ܡܶܬܦܰܨܝܳܢܽܘܬܳܐ ܕܡܶܢܗܽܘܢ.

ܘܡܶܢ ܐܰܪ̈ܝܰܘܳܬܳܐ ܝܺܚܺܝܕܽܘܬܝ. ܐܰܪ̈ܝܰܘܳܬܳܐ ܠܰܡ ܩܳܪܶܐ ܠܗܽܘܢ ܢܒܺܝܳܐ܇ ܡܶܛܠ ܕܺܐܝܬ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܐܰܝܟ ܐܰܪ̈ܝܰܘܳܬܳܐ. ܐܷܠܐ ܒܳܬܰܪ ܗܳܠܶܝܢ:

ܐܱܘܕܶܐ ܠܳܟ ܒܥܺܕܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ. ܘܰܒܥܰܡ̈ܡܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܐ ܐܷܙܰܡܰܪ ܠܳܟ. ܗܳܢܳܐ ܩܳܠܐܴ ܡܰܣܠܐܷ ܠܳܗ̇ ܠܰܟܢܽܘܫܬܳܐ܆ ܘܥܺܕܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܡܰܬܩܶܢ ܒܟܽܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ. ܗܳܝ ܕܠܰܘ ܡ̣ܢ ܚܰܕ ܥܰܡܳܐ ܟܢܺܝܫܳܐ. ܐܰܝܟ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ ܗܳܝ ܩܳܛܠܰܬ ܢܒܺܝ̈ܐ܆ ܐܠܐ ܒܥܰܡ̈ܡܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܐ. ܘܫܶܐܠ ܕܰܘܝܕ ܢܶܦܽܘܩ ܒܳܬܰܪ ܨܠܺܝܒܳܐ ܢܙܰܡܰܪ ܠܐܱܒܳܐ. ܘܗܳܕܶܐ ܠܰܛܢܳܢܳܐ ܕܡܰܪ̈ܳܚܶܐ ܕܰܨܠܰܒܘ ܠܡܳܪܗܽܘܢ:

ܕܠܐܴ ܠܰܡ ܢܶܚܕܽܘܢ ܠܝ̣ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝ ܫܰܩܳܪ̈ܶܐ ܕܣܳܢܶܝܢ ܠܝ̣ ܡܰܓܳܢ. ܕܰܡܪܰܡܙܺܝܢ ܒܥܰܝ̈ܢܰܝܗܽܘܢ: ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܠܐܴ ܐܴܡܪܺܝܢ܆ ܘܥܰܠ ܡܰܟܺܝܟܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܢܶܟܠܐܴ ܠܰܡ ܡܶܬܚܰܫܒܺܝܢ: ܦܬܰܚܘ ܥܠܰܝ ܦܽܘܡܗܽܘܢ ܘܶܐܡܰܪܘ. ܐܷܗܶܐ ܐܷܗܶܐ ܚܙܳܬ ܒܶܗ ܥܰܝܢܰܢ. ܘܗܳܠܶܝܢ ܬܽܘܒ ܟܽܠܗܶܝܢ ܥܰܠ ܫܓܽܘܫܝܳܐ ܘܪܰܘܒܳܐ ܘܨܰܥܪܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܡ̣ܢ ܝܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܥܰܠ ܥܰܡܰܢܽܘܐܝܠ ܡܩܰܕ̈ܡܳܢ ܗܘܱ̈ܝ ܡܰܘ̈ܕܥܳܢ. ܘܠܐܴ ܣܢܺܝ̈ܩܳܢ ܕܰܚܕܳܐ ܚܕܳܐ ܡܶܢܗܶܝܢ ܢܢܰܗܰܪ ܐܷܢܶܝܢ. ܘܒܳܬܰܪܟܶܢ ܡܰܘܕܰܥ ܩܳܠܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܨܶܝܕ ܒܪܳܐ܇ ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ. ܐܝ̣ܠ‌ ܐܝ̣ܠ ܠܡܳܢܳܐ ܫܒܰܩܬܳܢܝ (ܡܪܩܘܣ ܝܗ: ܠܕ). ܡܰܝܬܶܐ ܟܕ ܠܰܘ ܣܰܓܺܝ ܡܫܰܚܠܶܦ ܠܶܗ ܠܩܳܠܐܴ.

ܚܙܰܝܬ ܐܠܰܗܳܐ ܠܐ ܬܶܫܬܽܘܩ. ܡܳܪܝ ܘܠܐ ܬܰܪܚܶܩ ܡܶܢܝ. ܙܳܕܶܩ ܗܘܳܐ ܒܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܢܶܬܚܰܫܰܚ܆ ܡܶܛܠ ܕܰܢܫܰܪܰܪ ܠܗܳܝ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܐܷܠܐ ܗܳܪܟܳܐ ܬܰܟܫܶܦܬܳܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܥܳܐܠܐܴ܆ ܕܠܐܴ ܢܶܫܬܰܒܩܽܘܢ ܡ̣ܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܘܥܽܘܕܪܳܢܶܗ ܕܰܐܠܗܳܐ. ܟܕ ܕܳܝܢܺܝܢ ܒܥܰܝܢܳܐ ܣܡܺܝܬܳܐ ܝܺܗܽܘܕܳܐܝܬ. ܐܷܠܐ ܟܕ ܡܰܘܕܶܝܢ ܠܗܰܘ ܕܗܳܠܶܝܢ ܣܰܝܒܰܪ ܐܠܰܗܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܰܠܕܰܡܟܳܐ ܡ̣ܢ ܫܶܢܬܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ ܡܥܺܝܪܺܝܢ ܠܶܗ ܘܳܐܡܪܺܝܢ܆

ܐܷܬܬܥܺܝܪ ܠܕܺܝܢܝ ܐܠܰܗܝ ܘܡܳܪܝ. ܘܰܚܙܺܝ ܥܽܘܠܒܳܢܝ: ܕܽܘܢܰܝܢܝ ܐܱܝܟ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܟ ܡܳܪܝܳܐ. ܐܱܝܟ ܕܠܐܴ ܡܶܟܺܝܠ ܩܳܐܷܡ ܗܘܳܐ ܡ̣ܢ ܩܰܒܪܳܐ. ܗܰܘ ܚܰܝܳܐ ܕܰܛܥܶܡ ܡܰܘܬܳܐ ܨܶܒܝܳܢܳܐܝܬ. ܥܶܠܰܬ ܟܰܪܝܽܘܬܳܐ ܒܪܶܥܝܳܢܳܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܝܰܬܺܝܪܳܐܝܬ ܒܗܳܠܶܝܢ ܕܒܶܝܬ ܩܠܶܝܽܘܦܰܐ. ܡܶܛܠ ܕܪܽܘܚܳܐ ܕܰܢܒܺܝܽܘܬܳܐ ܡܩܰܕܡܳܐ ܗܘܳܬ ܡܶܬܢܰܒܝܳܐ ܠܶܗ ܠܐܴܕܳܡ ܥܰܠ ܩܝܳܡܬܳܐ ܕܡ̣ܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܒܗܰܘ ܙܰܒܢܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܡܰܘܬܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܝܳܐ. ܟܕ ܠܘܳܬ ܦܣܳܩ ܣܰܒܪܳܐ ܝܳܨܶܦ ܗܘܳܐ ܗܰܘ ܕܰܐܠܶܦ ܚܛܺܝܬܳܐ. ܡܶܛܠ ܕܰܐܝܟ ܕܰܡܟܳܐ ܘܠܰܘ ܐܱܝܟ ܡܺܝܬܳܐ ܡܶܬܒܰܩܶܐ ܗܘܳܐ ܒܶܗ ܢܒܺܝܳܐ. ܘܰܡܦܺܝܣ ܠܶܗ ܕܢܶܬܬܥܺܝܪ ܡ̣ܢ ܡܰܘܬܳܐ ܘܢܶܚܙܶܐ ܥܽܘܠܒܳܢܶܗ ܕܰܟܝܳܢܳܐ ܐܢܳܫܳܝܳܐ ܡ̣ܢ ܒܥܶܠܕܰܪܳܐ. ܘܥܰܠܗܳܝ ܐܴܡܰܪ ܗܘܳܐ ܒܢܺܝܫܳܐ ܕܰܥܠܺܝ̈ܒܶܐ. ܐܷܬܬܥܺܝܪ ܠܕܺܝܢܝ ܐܠܰܗܝ ܘܡܳܪܝ. ܘܰܚܙܺܝ ܥܽܘܠܒܳܢܝ. ܚܙܺܝ ܠܰܡ ܐܱܝܟܳܐ ܣܰܚܦܰܢܝ ܒܥܶܠܕܒܳܒܝ. ܘܠܐܴ ܬܶܛܥܶܐ ܠܥܰܒܕܳܟ ܒܩܰܒܪܳܐ ܕܰܚܒܳܠܐܴ. ܐܷܠܐ ܐܰܢܬ ܩܽܘܡ ܠܳܟ ܡ̣ܢ ܡܰܘܬܳܐ܇ ܡܶܛܠ ܕܠܐܴ ܫܳܒܶܩ ܠܳܟ ܟܝܳܢܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܠܐܴ ܡܳܝܽܘܬܳܐ܆ ܕܰܬܩܰܘܶܐ ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܡܰܦܽܘܠܬܰܢ.

ܐܷܠܐ ܕܽܘܢܰܝܢܝ ܐܱܝܟ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܟ ܡܳܪܝܳܐ. ܕܠܐܴ ܢܶܚܕܽܘܢ ܠܝ̣ ܘܠܐܴ ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܒܠܶܒܗܽܘܢ. ܕܶܐܬܬܢܺܝܚܰܬ ܢܰܦܫܰܢ ܘܛܰܒܰܥܢܳܝܗܝ. ܚܙܺܝ ܡܳܢܳܐ ܐܴܡܪܺܝܢ ܥܰܠ ܨܳܡܰܪܬܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ. ܕܛܰܒܥܽܘܢܝ ܒܳܗ̇ ܡܳܪ̈ܽܘܕܶܐ. ܘܕܰܠܳܢܝ ܡ̣ܢ ܓܽܘܡܳܨܳܐ ܕܰܫܕܰܐܘܽܢܝ ܒܶܗ.

ܘܢܶܒܗܬܽܘܢ ܘܢܰܚܦܪܽܘܢ ܐܱܟܚܕܳܐ܇ ܐܱܝܠܶܝܢ ܕܨܳܒܶܝܢ ܠܒܺܝܫܬܝ. ܡܶܛܠ ܕܠܰܘ ܡ̣ܢ ܨܶܒܝܳܢܝ ܕܶܝܢ ܐܷܫܟܰܚܬܳܗ̇ ܠܰܚܛܺܝܬܳܐ. ܐܷܠܐ ܛܪ̈ܽܘܢܶܐ ܘܓܰܝ̈ܣܶܐ ܫܒܰܘ ܠܐܷܡܳܐ ܕܟܽܠ ܕܚܰܝ܇ ܘܰܐܦܩܽܘܗ̇ ܠܡܰܕܘܰܝܬܳܐ ܒܬܰܘܫܳܐ ܕܬܽܘ̈ܩܠܳܬܳܐ. ܡ̣ܢ ܗܳܝܕܶܝܢ܆ ܐܴܦ ܥܕܰܡܳܐ ܠܗܳܫܳܐ ܐܷܬܪܰܘܪܰܒ ܥܰܠ ܓܶܢܣܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܘܫܰܦܠܽܘܗܝ. ܡܶܛܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܶܐܬܬܪܺܝܡܘ ܥܰܠ ‌ܐܴܕܳܡ܇ ܐܷܡܰܪ ܕܰܘܝܕ ܗܳܠܶܝܢ ܒܐܪܳܙܳܐ: ܘܡܰܥܶܠ ܡܶܠܬܳܐ ܕܡܰܘܕܥܳܐ ܣܽܘܥܪܳܢܳܐ ܘܳܐܡܰܪ:

ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬܪܰܘܪܒܺܝܢ ܥܠܰܝ ܢܶܠܒܫܽܘܢ ܒܶܗܬܬܳܐ. ܡܳܐ ܕܚܳܙܶܝܢ ܕܰܒܚܰܫܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܡܳܪܰܢ ܐܷܬܦܪܶܩܘ ܥܰܒ̈ܕܶܐ. ܘܰܐܦܢܺܝ ܠܰܛܪ̈ܝ̣ܕܶܐ ܐܷܣܛܠܐܴ ܕܰܫܠܰܚܘ ܟܰܕ ܚܛܰܘ. ܘܡܶܟܺܝܠ ܡܫܰܒܚܺܝܢ ܡܰܠܐܟ̈ܐ: ܡܳܐ ܕܚܳܙܶܝܢ ܦܽܘܢܳܝܳܐ ܕܰܛܪ̈ܺܝܕܶܐ ܘܪܳܘܙܺܝܢ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܕܥܶܠܳܝ̈ܐ ܒܙܳܟܽܘܬܳܐ ܕܚܰܛܳܝ̈ܐ. ܐܷܡܰܪ ܓܶܝܪ ܡܙܰܡܪܳܢܳܐ:

ܢܫܰܒܚܽܘܢ ܘܢܶܚܕܽܘܢ ܐܱܝܠܶܝܢ ܕܨܳܒܶܝܢ ܠܙܳܟܽܘܬܝ. ܥܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܐܷܡܰܪ ܡܳܪܰܢ. ܕܚܰܕܽܘܬܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܒܰܝܢܳܬܗܽܘܢ ܥܰܠ ܚܰܕ ܚܰܛܳܝܳܐ ܕܬܳܐܷܒ (ܠܘܩܐ ܝܗ: ܙ ܝܗ: ܝ). ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܙܳܟܽܘܬܳܐ ܕܰܗܘܳܬ ܠܚܰܛܳܝ̈ܐ ܒܚܰܫܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܆

ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܕܪܰܒ ܗܘ ܐܠܰܗܐ܆ ܕܰܨܒܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܕܥܰܒܕܶܗ. ܥܰܒܕܶܗ ܕܶܝܢ: ܠܟܽܠܶܗ ܟܝܳܢܳܐ ܐܢܳܫܳܝܳܐ ܡܫܰܡܰܗ. ܘܥܰܠܗܳܕܶܐ ܐܴܦ ܡܰܠܐܟ̈ܐ ܩܳܥܶܝܢ ܗܘܰܘ ܟܕ ܐܷܬܚܙܺܝ ܒܰܒܣܰܪ. ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܐܱܠܳܗܳܐ ܒܰܡܪ̈ܰܘܡܶܐ܇ ܘܥܰܠ ‌ܐܱܪܥܳܐ ܫܠܳܡܳܐ܆ ܘܣܰܒܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ (ܠܘܩܐ ܒ: ܝܕ). ܒܗܳܢܳܐ ܫܠܳܡܳܐ ܕܥܰܒܕܶܗ ܐܷܡܰܪ܇ ܕܰܨܒܳܐ ܡܳܪܝܳܐ. ܗܰܘ ܕܰܐܝܟ ܒܳܬܰܪ ܚܰܕ ܢܦܰܩ ܒܰܒܥܳܬܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܟܰܕ ܚܠܳܦ ܗܳܠܶܝܢ ܐܷܡܰܪ ܢܒܺܝܳܐ.

ܠܶܫܳܢܝ ܢܰܘܕܶܐ ܒܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܟ. ܘܟܽܠܶܗ ܝܰܘܡܳܐ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܟ. ܟܰܕ ܐܻܝܬܰܝܟ ܚܰܝܳܐ ܘܠܐܴ ܡܳܝܽܘܬܳܐ܆ ܨܒܰܝܬ ܕܰܒܚܰܫܷ̈ܐ ܕܰܩܢܽܘܡܳܟ ܠܟܽܠ ܬܰܚܶܐ ܘܬܶܦܪܽܘܩ. ܡܶܛܠܗܳܢܳܐ ܟܽܠܶܗ ܝܰܘܡܳܐ ܢܰܣܶܩ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܠܳܟ ܘܠܐܱܒܽܘܟ ܘܰܠܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ. ܐܱܡܺܝܢ܀

ܡܙܡܘܪܐ ܕܬܠܬܝܢ ܘܫܬܐ

ܠܽܘܩܒܰܠ ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܕܥܳܒ̈ܕܰܝ ܥܰܘܠܐܴ: ܘܥܰܠ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܰܐܠܗܳܐ ܕܰܐܚܺܝܕܺܝܢ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܶܗ ܕܗܳܢܳܐ ܥܳܠܡܳܐ: ܘܥܰܠ ܪܰܘܡܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܒܟܽܠ ܥܳܠܡ̈ܝ̣ܢ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܘܦܰܓܪ̈ܳܢܶܐ.

ܡܰܟܣܳܢܽܘܬܳܐ ܕܥܰܘܴ̈ܠܐ ܘܦܽܘܪܣܳܝܳܐ ܕܡܰܚܫ̈ܒܳܬܳܐ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܣܳܥܪܺܝܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܥܰܠ ܡܰܫܟܰܒܗܽܘܢ܆ ܠܓܶܠܝܳܐ ܡܰܝܬܶܐ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܕܰܘܝܕ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܰܬܠܳܬܺܝܢ ܘܫܶܬ. ܟܕ ܡܩܰܕܶܡ ܗܘܳܐ ܘܢܳܣܶܒ ܥܶܠܬܳܐ: ܘܟܶܢ ܡܶܬܢܰܒܶܐ܇ ܐܱܝܠܶܝܢ ܕܒܳܗ̇ ܐܷܡܰܪ ܡ̣ܢ ܡܰܪܳܚܽܘܬܶܗ ܕܫܳܐܘܳܠ ܗܰܘ ܕܶܐܣܬܠܺܝ ܡ̣ܢ ܐܠܳܗܳܐ. ܟܰܕ ܓܶܝܪ ܥܰܪܺܝܩ ܘܰܪܕܺܝܦ ܘܡܶܬܛܰܫܶܐ ܡ̣ܢ ܩܕܳܡܰܘܗܝ. ܘܗܽܘ ܫܳܐܘܳܠ ܡܶܬܚܰܫܰܒ ܗܘܳܐ ܥܠܰܘܗܝ ܒܺܝܫܬܳܐ. ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ ܠܥܰܒ̈ܕܰܘܗܝ ܘܠܰܒ̈ܢܰܝ ܒܶܢܝܳܡܶܝܢ. ܗܳܐ ܠܟܽܠܟܽܘܢ ܐܴܡܰܪ ܐܢܳܐ: ܪܰܘܪ̈ܒܳܢܰܝ ܐܱܠܦܷ̈ܐ ܘܡܰܐܘܴ̈ܬܳܐ. ܡܶܛܠ ܕܰܡܪܰܕܬܽܘܢ ܟܽܠܟܽܘܢ ܥܠܰܝ. ܘܠܰܝܬ ܕܓܳܠܐܷ ܠܝ̣ ܒܰܩܝܳܡܳܐ ܕܒܶܪܝ ܕܥܰܡ ܒܰܪ ܐܻܝܫܰܝ. ܘܠܰܝܬ ܕܟܳܐܷܒ ܠܶܗ ܡܶܢܟܽܘܢ ܥܠܰܝ ܘܓܳܠܐܷ ܠܝ̣. ܡܶܛܠ ܕܰܐܩܺܝܡ ܒܶܪܝ ܠܥܰܒܕܝ ܥܠܝ ܟܡܺܐܢܳܐ ܐܱܝܟ ܕܝܰܘܡܳܢܳܐ (ܐ ܫܡܘܐܝܠ ܟܒ: ܙ-ܚ). ܠܽܘܩܒܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܡܰܚܫ̈ܒܳܬܳܐ ܥܰܢܴ̈ܬܳܬܳܐ ܘܪ̈ܰܚܺܝܩܳܢ ܡ̣ܢ ܐܠܰܗܐ. ܘܟܰܕ ܝ̣ܠܶܦ ܕܰܘܝܕ܆ ܡܶܬܢܰܒܶܐ ܗܘܳܐ ܘܡܶܬܬܙܺܝܥ ܒܪܽܘܚܳܐ: ܘܰܡܙܰܡܰܪ ܘܳܐܡܰܪ:

ܡܶܬܚܰܫܰܒ ܥܰܘܳܠܐܴ ܪܽܘܫܥܳܐ ܒܠܶܒܶܗ. ܡܶܛܠ ܕܠܰܝܬ ܕܶܚܠܬܶܗ ܕܰܐܠܗܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܥܰܝ̈ܢܰܘܗܝ: ܡܶܛܠ ܕܣܰܢܝܳܐ ܗ̱ܝ ܒܥܰܝ̈ܢܰܘܗܝ܇ ܕܢܶܫܒܽܘܩ ܚܛܳܗܰܘ̈ܗܝ ܘܢܶܣܢܶܐ ܐܷܢܽܘܢ. ܦܶܬܓܳܡܳܐ ܕܦܽܘܡܶܗ ܟܺܐܒܳܐ ܘܢܶܟܠܐܴ: ܘܠܐ ܨܳܒܶܐ ܠܡܶܥܒܰܕ ܛܳܒܬܳܐ. ܟܺܐܒܳܐ ܡܶܬܚܰܫܒ ܥܰܠ ܡܰܫܟܒܶܗ. ܘܰܡܗܰܠܶܟ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܐܱܝܕܳܐ ܕܠܐܴ ܫܰܦܺܝܪܳܐ ܕܢܰܒܶܐܫ. ܗܳܠܶܝܢ ܗܳܟܺܝܠ ܡܙܺܝܥ ܗܘܳܐ ܗܰܘ ܟܶܢܳܪܳܐ ܫܰܦܺܝܪ ܩܴ̈ܠܐ ܕܰܢܒܺܝܘܽܬܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܡܰܚܫ̈ܒܳܬܶܗ ܕܗܰܘ ܕܰܢܦܰܠ ܡ̣ܢ ܐܠܰܗܐ. ܘܟܰܕ ܡܶܬܦܢܶܝܢܰܢ܆ ܢܚܽܘܪ ܗܳܫܳܐ ܒܨܰܠܡ̈ܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ: ܘܰܠܗܰܘ ܢܶܕܰܥ ܕܡܶܬܪܕܶܦ ܒܕܰܘܝܕ ܗܰܘ ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܘܰܢܒܺܝܳܐ. ܘܢܶܚܙܶܐ ܠܗܰܘ ܕܪܳܕܶܦ ܗܘܳܐ ܒܫܳܐܘܳܠ ܗܰܘ ܥܰܘܳܠܐܴ܆ ܕܡܶܬܬܰܥܒܰܕ ܗܘܳܐ ܡ̣ܢ ܪܽܘܚܳܐ ܒܺܝܫܬܳܐ. ܘܰܚܙܺܝ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܐܴܡܰܪ. ܡܶܬܚܰܫܰܒ ܥܰܘܠܐܴ ܘܪܽܘܫܥܳܐ ܒܠܶܒܶܗ. ܗܳܢܰܘ ܓܶܝܪ ܥܒܳܕܶܗ܆ ܕܳܐܦܠܐܴ ܒܓܰܘ ܠܶܒܶܗ ܢܶܬܶܠ ‌ܐܱܬܪܳܐ ܠܛܳܒܬܳܐ. ܐܷܠܐ ܐܱܝܟ ܪܶܕܝܳܐ ܕܡܰܝܴ̈ܐ ܚܳܫܶܠ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ. ܡܶܛܠ ܕܡܰܘܬܳܐ ܡܶܢܶܗ ܗ̱ܘ܆ ܐܱܝܟ ܕܺܐܝܬ ܥܰܡ ܐܠܰܗܳܐ ܡܰܒܽܘܥܳܐ ܕܚܰܝ̈ܐ. ܡܶܛܠ ܕܠܰܝܬ ܕܶܚܠܬܶܗ ܕܰܐܠܗܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܥܰܝ̈ܢܰܘܗܝ. ܐܷܠܐ ܠܰܡ ܨܳܒܶܐ ܚܳܐܱܪ ܒܢܽܘܗܪܳܐ ܐܱܝܟ ܕܶܢܚܳܐ܇ ܘܠܐ ܡܶܬܦܢܶܐ ܠܰܦܢܺܝܬܳܐ ܡܰܕܢܚܳܝܬܳܐ: ܕܡܶܢܳܗ̇ ܕܳܢܰܚ ܗܰܘ ܫܶܡܫܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ. ܐܷܠܐ ܒܡܰܥܪܒܳܐ ܡܰܩܶܬ ܚܝܳܪܶܗ. ܟܕ ܡܰܚܶܒ ܠܥܰܡܛܳܢܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ. ܘܰܒܪܶܚܡܬܳܐ ܦܳܠܰܚ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ. ܘܣܰܢܝܳܐ ܗ̄ܝ ܒܥܰܝ̈ܢܰܘܗܝ܆ ܕܢܶܫܒܽܘܩ ܚܛܳܗܰܘ̈ܗܝ ܘܢܶܣܢܶܐ ܐܷܢܽܘܢ. ܘܚܽܘܣܪܳܢܳܐ ܪܰܒܳܐ ܚܫܺܝܒܳܐ ܠܶܗ ܕܡ̣ܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܶܗ ܕܶܝܢ ܢܶܬܪܰܚܰܩ ܘܢܶܬܓܠܶܙ. ܘܰܡܗܰܠܶܟ ܒܽܐܘܪܚܳܐ܇ ܠܰܘ ܗܳܝ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܘܰܬܪܺܝܨܽܘܬܳܐ: ܐܷܠܐ ܒܰܐܝܕܳܐ ܕܠܐܴ ܫܰܦܺܝܪܳܐ܆ ܕܢܶܬܡܠܐܷ ܡ̣ܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܕܶܐܬܶܐܣܰܪ ܒܗܶܝܢ ܘܰܐܚܶܒ ܥܶܢܝܳܢܗܶܝܢ. ܐܷܠܐ ܡܳܢܳܐ ܐܴܡܰܪ ܗܘܳܐ ܕܰܘܝܕ܆ ܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܚܳܙܶܐ ܗܘܳܐ ܡ̣ܢ ܒܥܶܠܕܒܳܒܶܗ. ܠܐܴ ܓܶܝܪ ܐܱܥܺܝܪ ܠܟܺܐܢܽܘܬܳܐ܆ ܕܰܒܪܽܘܓܙܳܐ ܬܶܥܒܶܕ ܡܶܢܶܗ ܬܒܰܥܬܳܐ. ܘܠܐܴ ܕܰܠܚܶܗ ܠܗܰܘ ܟܝܳܢܳܐ ܫܰܦܝܳܐ. ܐܷܠܐ ܟܰܕ ܚܳܙܶܐ ܗܘܳܐ ܕܡ̣ܢ ܪܽܘܚܳܐ ܕܰܠܩܽܘܒܠܐܴ ܡܶܬܢܫܶܒ ܠܶܒܶܗ ܕܥܰܘܳܠܐܴ. ܒܡܰܫ̈ܒܶܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܘܰܕܒܺܝܫܬܳܐ܆ ܫܶܐܠ ܗܘܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܡ̣ܢ ܐܠܰܗܐ. ܘܗܳܕܶܐ ܐܴܡܰܪ ܗܘܳܐ:

ܡܳܪܝܳܐ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ. ܠܘܳܬܳܟ ܠܰܡ ܠܰܝܬ ܪܽܘܓܙܳܐ. ܘܒܶܝܬ ܡܰܥܡܪܳܟ ܠܰܝܬ ܐܰܬܪܳܐ ܕܬܶܥܽܘܠ ܒܺܝܫܬܳܐ. ܘܗܰܘ ܕܡܶܬܚܰܫܰܒ ܥܠܰܝ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ܆ ܠܝ̣ ܘܠܶܗ ܫܳܐܷܠ ‌ܐ̱ܢܳܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ. ܘܡܶܛܽܠܗܳܢܳܐ ܠܐܴ ܒܳܥܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܒܰܣܺܝܡܳܐ ܡܪܳܪ̈ܶܐ. ܘܠܐܴ ܠܚܰܠܝܳܐ ܡܫܰܚܠܶܦ ܐ̱ܢܳܐ ܡ̣ܢ ܛܥܳܡܬܶܗ. ܘܠܐܴ ܠܢܽܘܗܪܳܐ ܡܚܰܒܶܠ ‌ܐ̱ܢܳܐ ܒܚܶܫܽܘܟܳܐ. ܐܷܠܐ ܚܳܐܱܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܘܳܬܳܟ ܘܳܐܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ.

ܡܳܪܝܳܐ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ: ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܟ ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܫܡܰܝ̈ ܫܡܰܝܴ̈ܐ. ܠܡܳܢܳܐ ܟܰܝ ܬܰܚܬܺܝ ܠܪ̈ܰܚܡܶܐ ܘܳܐܦ ܥܰܠܺܝ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܫܡܰܝܳܐ ܓܶܝܪ ܒܥܽܘܡܩܳܐ ܬܰܚܬܳܝܳܐ ܣܺܝܡܳܐ ܡ̣ܢ ܠܘܳܬ ܪܰܘܡܳܐ ܕܰܫܡܱ̈ܝ ܫܡܰܝܴ̈ܐ. ܫܡܱ̈ܝ ܫܡܰܝܴ̈ܐ ܓܶܝܪ ܠܥܶܠ ܡ̣ܢ ܟܽܠ ܪ̈ܰܘܡܺܝܢ ܣܺܝܡܳܐ. ܘܰܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܶܐܡܰܪ ܢܒܺܝܳܐ܇ ܕܡܳܪܝܳܐ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ. ܡܰܕܢܰܚ ܫܶܡܫܶܗ ܥܰܠ ܛܳܒ̈ܐ ܘܥܰܠ ܒܺܝ̈ܫܶܐ: ܘܡܰܚܶܬ ܡܶܛܪܶܗ ܥܰܠ ܟܺܐܢ̈ܐ ܘܥܰܠ ܥܰܘܴ̈ܠܐܷ (ܡܬܝ ܗ: ܡܗ). ܐܷܡܰܪ ܓܶܝܪ ܡܙܰܡܪܳܢܳܐ. ܐܴܦ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܟ ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܫ̈ܡܰܝ ܫܡܰܝܴ̈ܐ. ܐܱܝܟܳܐ ܕܥܳܐܠܐܴ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ܆ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܦܳܩܕܳܐ܇ ܘܠܰܘ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ. ܘܰܐܝܟܳܐ ܕܥܳܐܠܺܝܢ ܐܱܝܠܶܝܢ ܕܶܐܬܪܕܶܦܘ ܡܶܛܠ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܕܢܺܐܪܬܽܘܢ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ܇ ܠܰܘ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܡܩܰܒܠܺܝܢ ܐܱܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬܬܚܺܝܒܺܝܢ ܠܗܽܘܢ܆ ܐܷܠܐ ܒܟܺܐܢܽܘܬܳܐ. ܟܕ ܚܳܙܶܝܢ ܠܙܰܕܺܝܩܽܘܬܶܗ ܕܰܐܠܗܳܐ ܒܰܕܡܽܘܬ ܛܽܘܪ̈ܶܐ ܡܥܰܠܰܝܴ̈ܐ. ܘܰܕܠܐܴ ܡܶܬܪܰܟܢܺܝܢ ܨܶܝܕ ܥܽܘ̈ܡܩܶܐ ܬܰܚܬܳܝ̈ܐ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܐܷܡܰܪ ܓܶܝܪ ܢܒܺܝܳܐ܆

ܘܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܟ ܐܱܝܟ ܛܽܘܪ̈ܐ ܐܠܰܗܳܐ. ܟܰܕ ܚܳܐܱܪ ܒܗܳܠܶܝܢ ܛܽܘܪ̈ܐ ܕܰܠܥܶܠ ܡ̣ܢ ܗܳܝ ܐܱܪܥܳܐ ܕܝܳܪܬܺܝܢ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܒܥܳܠܡܳܐ ܚܰܕܬܳܐ. ܡܰܥܶܠ ܕܶܝܢ ܒܳܬܰܪܟܶܢ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܕܰܐܠܗܳܐ ܐܴܦ ܕܺܝܢܰܘ̈ܗܝ ܠܐܴ ܡܶܬܕܰܪ̈ܟܳܢܶܐ.

ܘܕܺܝ̈ܢܰܝܟ ܐܱܝܟ ܬܗܽܘܡܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܡܶܛܠ ܕܕܺܝܢܷ̈ܐ ܗܳܠܶܝܢ ܠܐܴ ܡܶܬܕܰܪ̈ܟܳܢܶܐ ܐܷܢܽܘܢ ܘܠܐܴ ܡܶܬܦܰܫ̈ܩܳܢܶܐ. ܐܱܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܦܰܘܠܽܘܣ ܟܰܕ ܡܰܠܶܦ ܒܰܟܬܺܝ̈ܒܳܬܳܐ ܠܘܳܬ ܪ̈ܽܘܡܳܝܶܐ ܘܳܐܡܰܪ. ܐܴܘ ܥܽܘܡܩܳܐ ܘܥܽܘܬܪܳܐ ܘܚܶܟܡܬܳܐ ܘܡܰܕܥܳܐ ܕܰܐܠܗܳܐ. ܕܐܢܳܫ ܠܐܴ ܡܳܫ ܕܺܝܢܰܘ̈ܗܝ: ܘܽܐܘܪ̈ܚܳܬܶܗ ܠܐ ܡܶܬܥܰܩ̈ܒܳܢ (ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܝܐ: ܠܓ). ܐܢ ܡܳܕܶܝܢ ܕܰܘܝܕ ܐܴܡܰܪ. ܕܕܺܝ̈ܢܰܝܟ ܐܱܝܟ ܬܗܽܘܡܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܘܦܰܘܠܽܘܣ ܡܰܣܗܶܕ. ܕܐܢܳܫ ܠܐ ܡܳܫ ܐܢܘܢ. ܘܶܐܢܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ ܚܳܐܱܪ ܐ̱ܢܳܐ. ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܬܗܽܘ̈ܡܶܐ ܕܠܐܴ ܡܶܬܬܡܺܝܫܺܝܢ. ܘܒܳܥܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܥܰܡ ܕܰܘܝܕ.

ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܘܰܒܥܺܝܪܳܐ ܦܳܪܶܩ ܐܱܢܬ ܡܳܪܝܳܐ. ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܠܟܺܐܢ̈ܐ ܥܰܡ ܥܰܘܴ̈ܠܐܷ܆ ܠܛܳܒ̈ܐ ܥܰܡ ܒܺܝ̈ܫܶܐ. ܒܗܳܝ ܓܶܝܪ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܣܳܡ܆ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܒܨܰܠܡܳܐ ܕܰܐܠܗܳܐ ܙܗܺܝܪܺܝܢ ܒܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܕܰܡܝܰܬܪܽܘܬܳܐ. ܘܠܐܴ ܫܳܒܩܺܝܢ ܠܶܗ ܕܢܶܬܚܰܒܰܠ ܒܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ ܕܛܽܘܥܝܰܝ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܩܪܳܐ ܐܷܢܽܘܢ ܒܥܺܝܪܳܐ܆ ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܶܐܬܗܰܦܰܟܘ ܒܚܰܝ̈ܐ ܕܰܒܥܺܝܪܳܐ܆ ܘܠܐܴ ܨܒܰܘ ܕܰܒܢܰܟܦܽܘܬܳܐ ܢܺܚܽܘܢ ܒܕܶܚܠܰܬ ܐܠܰܗܳܐ. ܠܐ ܓܠܰܙ ܐܷܢܽܘܢ ܐܠܰܗܳܐ ܡ̣ܢ ܦܽܘܪܩܳܢܶܗ ܟܰܕ ܐܷܬܓܠܺܝ ܒܰܒܣܰܪ. ܐܷܠܐ ܟܰܕ ܝ̣ܕܰܥ ܕܠܐ ܢܳܛܪܺܝܢ ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܕܣܺܝܡܰܬ ܒܢܱ̈ܝܳܐ܇ ܗܳܝ ܕܰܡܩܰܒܠܺܝܢ ܒܰܥܡܳܕܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܆ ܦܪܰܩ ܐܷܢܘܢ ܡܶܛܠ ܬܰܪܬܶܝܢ. ܕܠܐܴ ܟܰܕ ܡܶܬܟܠܶܝܢ ܡ̣ܢ ܗܳܝ ܕܢܶܬܦܰܪܩܽܘܢ ܢܺܐܡܪܽܘܢ. ܕܶܐܠܽܘ ܐܷܬܦܪܶܩܢܰܢ܆ ܢܳܛܪܺܝܢ ܗܘܰܝܢ ܦܽܘ̈ܩܕܳܢܶܐ ܕܰܒܢܰܝܴ̈ܐ. ܘܰܕܠܐܴ ܢܶܬܚܰܫܰܒ ܦܽܘܪܩܳܢܶܗ ܒܡܰܣܰܒ ܐܱܦܷ̈ܐ ܗ̱ܘ. ܘܡܶܛܠ ܕܰܢܦܰܫܶܩ ܢܒܺܝܳܐ ܣܽܘܥܪܳܢܳܐ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܕܒܰܒܣܰܪ. ܕܰܐܫܘܺܝ ܐܠܰܗܳܐ ܘܰܐܥܶܠ ܒܶܗ ܚܰܝ̈ܐ ܠܟܽܠ ܕܰܨܒܳܐ ܕܰܢܗܰܝܡܶܢ ܘܢܶܥܡܰܕ. ܐܴܦ ܝܰܗܒ ܣܺܝܡܰܬ ܒܢܰܝܴ̈ܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܐܴܦ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ܇ ܠܰܕܫܳܘܶܐ ܘܠܰܕܠܐܴ ܫܳܘܶܐ. ܐܷܬܬܦܺܝܣ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܟܳܪ̈ܽܘܙܶܐ ܕܰܡܦܰܪܶܫ ܘܡܰܥܶܠ ܠܚܰܝ̈ܐ ܒܕܺܝܢܳܐ. ܠܐܱܝܠܶܝܢ ܕܰܢܛܰܪܘ ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܕܣܺܝܡܰܬ ܒܢܰܝ̈ܐ ܗܳܝ ܕܩܰܒܶܠܘ. ܘܕܳܚܶܩ ܘܡܰܪܚܶܩ ܡ̣ܢ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܠܐܱܝܠܶܝܢ ܕܰܛܡܰܪܘ ܟܶܣܦܳܐ ܒܣܶܕܽܘܢܳܐ ܘܠܐܴ ܐܷܬܬܰܓܰܪܘ ܒܶܗ.

ܡܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܝ̣ܢ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܐܠܰܗܳܐ. ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܥܬܰܪܘ ܘܺܝܪܶܒܘ ܘܰܣܓܺܝܘ܆ ܐܱܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܫܬܰܦܥܽܘܢ ܒܥܳܠܡܳܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܟ܇ ܥܰܠ ‌ܐܱܝܠܶܝܢ ܕܫܳܘܶܝܢ ܘܥܰܠ ‌ܐܱܝܠܶܝܢ ܕܠܐܴ ܫܳܘܶܝܢ. ܕܝܰܗܒܬ ܫܠܺܝܚܽܘܬܳܐ ܘܟܽܘܪܣܝܳܐ ܠܫܶܡܥܽܘܢ ܕܶܐܙܕܩܶܦ ܒܳܬܰܪ ܪܺܝܫܶܗ ܡܶܛܽܠܳܬܳܟ. ܘܠܺܝܗܽܘܕܳܐ ܕܰܐܫܠܡܳܟ ܠܐܴ ܟܠܰܝܬܳܝܗܝ ܕܢܶܗܘܶܐ ܪܰܒ ܒܰܝܬܳܐ ܥܰܠ ܓܠܽܘܣܩܡܳܐ. ܟܰܕ ܦܽܘܪ̈ܢܳܣܶܐ ܠܐܴ ܥܕܺܝ̈ܠܐܷ ܕܰܣܒܰܪܬܳܐ ܐܱܘܕܰܥ. ܘܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܦܪܰܩ ܥܰܡܰܢܽܘܐܷܝܠ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ: ܘܠܰܒܥܺܝܪܳܐ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܐܷܪ̈ܺܝܛܺܝܩܽܘ. ܒܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܕܓܰܒ̈ܐ ܐܷܬܢܰܒܺܝ ܘܶܐܡܰܪ:

ܘܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܒܛܶܠܳܠܐܴ ܕܟܶܢ̈ܦܰܝܟ ܢܶܬܟܰܣܽܘܢ. ܗܳܪܟܳܐ ܠܐܴ ܐܷܡܰܪ ܕܰܒܥܺܝܪܳܐ ܕܶܝܢ ܬܶܬܟܰܣܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܩܰܕܶܡ ܐܷܬܢܰܗܰܪ. ܠܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܠܰܡ ܐܱܫܘܝܳܗ̇ ܠܰܒܥܺܝܪܳܐ. ܡܶܛܠ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܣܰܓܺܝ̈ܐܝ̣ܢ ܠܶܗ. ܒܛܶܠܳܠܐܴ ܕܶܝܢ ܕܟܶܢܦ̈ܐ ܠܐܴ ܡܟܰܣܶܐ ܠܗ̇. ܠܐ ܓܶܝܪ ܩܳܪܶܐ ܠܰܓܕܰܝܴ̈ܐ ܕܢܶܥܠܽܘܢ ܬܚܶܝܬ ܡܰܩܥܳܠܶܗ ܡܣܰܬܪܳܢܳܐ. ܐܱܟܡܳܐ ܕܩܳܪܶܐ ܕܶܝܢ ܠܐܷܡܪ̈ܶܐ ܘܟܰܣܺܝ ܐܷܢܘܢ ܒܛܶܠܳܠܐܴ ܕܟܶܢ̈ܦܰܘܗܝ. ܘܠܐܴ ܠܗܳܠܶܝܢ ܒܬܽܘ̈ܠܳܬܳܐ ܕܠܐܴ ܢܣܰܒ̈ܝ ܡܶܫܚܳܐ ܒܠܰܡܦܺܝܕܰܝ̈ܗܶܝܢ ܡܩܰܒܶܠ ܘܰܡܒܰܣܶܡ ܒܰܓܢܽܘܢܶܗ ܥܰܡ ܚܰܟܺܝ̈ܡܳܬܳܐ. ܘܠܐܴ ܥܰܬܺܝܪܳܐ ܡܶܬܕܒܰܪ ܒܟܰܬܦܳܐ ܕܪ̈ܽܘܚܶܐ ܡܰܠܐܟܳܝܴ̈ܬܳܐ ܠܥܽܘܒܶܗ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ. ܘܒܳܬܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܓܶܝܪ ܦܳܝܫܳܐ ܒܥܺܝܪܳܐ ܠܒܰܪ ܡ̣ܢ ܬܰܪܥܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. ܘܛܳܪܕܺܝܢ ܠܳܗ̇ ܡܰܠܐܟܷ̈ܐ ܕܠܐܴ ܬܚܽܘܪ ܒܪܳܥܝܳܐ ܢܽܘܪܳܢܳܝܳܐ: ܕܺܐܝܬ ܠܥܶܠ ܡ̣ܢ ܗܳܠܶܝܢ ܛܽܘܪ̈ܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܶܗ ܕܰܐܠܗܳܐ. ܐܱܟܡܳܐ ܕܳܐܦ ܣܳܐܷܡ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܡܶܬܦܩܶܕ ܗܘܳܐ. ܕܳܐܦܠܐܴ ܥܳܢܴ̈ܐ ܘܬܰܘܪ̈ܶܐ ܢܶܪܥܽܘܢ ܠܽܘܩܒܰܠ ܛܽܘܪܳܐ: ܗܰܘ ܕܰܢܚܶܬ ܥܠܰܘܗܝ ܐܠܰܗܐ ܒܢܽܘܪܳܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܝܢ ܕܰܒܟܶܢ̈ܦܶܐ ܐܠܰܗܳܝܴ̈ܬܳܐ ܡܶܬܟܰܣܶܝܢ܆ ܐܷܡܰܪ.

ܕܢܶܪܘܽܘܢ ܡ̣ܢ ܫܽܘܡܢܶܗ ܕܒܰܝܬܳܟ. ܪܰܘܳܝܽܘܬܳܐ ܕܒܽܘܣܳܡܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܡܫܰܘܕܥܳܐ.

ܘܡܶܢ ܢܰܚܠܳܟ ܒܰܣܺܝܡܳܐ ܬܰܫܩܶܐ ܐܷܢܽܘܢ. ܚܠܳܦ ܕܢܰܚ̈ܠܐܷ ܕܡܰܘܬܳܐ ܟܳܣܳܐ ܡܰܪܺܝܪܳܐ ܐܷܫܬܺܝܘ ܕܚܰܫ̈ܐ ܕܡܰܘܬܳܐ܆ ܐܢܬ ܡ̣ܢ ܢܰܚܠܳܟ ܚܰܝ̈ܐ ܬܰܫܩܶܐ ܐܢܘܢ. ܟܕ ܕܶܝܢ ܡܶܬܥܰܩܡܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܕܡܶܛܠ ܢܰܚܠܐܴ ܐܚܪܳܢܝܳܐܝܬ܆ ܡܶܫܟܚܺܝܢܰܢ ܕܡܰܘܬܳܐ ܡܫܰܡܰܗ ܠܢܰܚܠܐܴ. ܟܕ ܡܰܘܕܰܥ ܕܡ̣ܢ ܡܰܘܬܶܗ ܕܗܰܘ ܠܐ ܡܳܝܽܘܬܳܐ܆ ܐܷܫܬܺܝ ܚܰܝ̈ܐ ܟܝܳܢܳܐ ܐܢܳܫܳܝܳܐ. ܡܶܛܠ ܕܠܰܘ ܐܱܝܟ ܕܰܢܚܶܬ ܐܴܕܳܡ ܠܡܰܘܬܳܐ܇ ܟܕ ܡܫܰܠܰܚ ܡ̣ܢ ܚܰܝ̈ܐ ܘܰܛܒܰܥ ܒܢܰܚܠܐܴ ܕܰܚܒܳܠܐܴ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܴܦ ܐܠܰܗܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܢܚܶܬ ܠܢܰܚܠܐܴ ܕܰܩܛܝ̈ܠܐ. ܐܷܠܐ ܟܕ ܛܡܺܝܪܺܝܢ ܒܶܗ ܒܦܰܓܪܶܗ ܚܰܝ̈ܐ ܕܰܟܝܳܢܶܗ܆ ܢܚܶܬ ܗܰܠܶܟ ܒܢܰܚܠܐܴ ܕܡܺܝ̈ܬܶܐ ܘܥܰܒܕܶܗ ܒܰܣܺܝܡܳܐ. ܐܷܡܰܪ ܓܶܝܪ ܢܒܺܝܳܐ ܡܶܛܽܠܳܬܶܗ܆ ܕܥܰܡܶܗ ܢܚܶܬܘ ܚܰܝ̈ܐ ܕܰܟܝܳܢܶܗ ܠܩܰܒܪܳܐ ܥܰܡ ܦܰܓܪܶܗ. ܘܠܰܫܝܽܘܠ ܥܰܡ ܢܰܦܫܶܗ.

ܡܶܛܠ ܕܠܰܡ ܡܰܒܽܘܥܳܐ ܕܚܰܝ̈ܐ ܥܰܡܳܟ ܗ̄ܘ. ܘܠܰܘ ܠܒܰܪ ܡ̣ܢ ܩܰܒܪܳܐ ܦܳܫܘ ܡܶܢܳܟ ܚܰܝ̈ܐ ܐܱܝܟ ܡܳܝܽܘ̈ܬܶܐ. ܐܷܠܐ ܥܰܡܳܟ ܢܚܶܬ ܡܰܒܽܘܥܳܐ ܕܚܰܝ̈ܐ ܠܰܫܝܽܘܠ. ܘܰܐܪܕܺܝ ܫܳܩܽܘܬܳܐ ܕܚܰܝ̈ܐ ܠܡܳܝܽܘ̈ܬܶܐ. ܘܥܰܡܳܟ ܐܷܬܦܪܶܣܘ ܙܰܠܺܝ̈ܩܰܝ ܢܽܘܗܪܳܟ ܥܰܠ ܚܒܺܝ̈ܫܰܝ ܫܝܽܘܠ.

ܘܰܒܢܽܘܗܪܳܟ ܗ̄ܘ ܚܳܙܶܝܢܰܢ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܐܷܡܰܪ ܢܒܺܝܳܐ.

ܘܛܰܪ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܠܩܰܪ̈ܺܝܒܰܝܟ: ܘܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܟ ܠܰܬܪ̈ܺܝܨܰܝ ܠܶܒܳܐ. ܠܡܳܢܳܐ ܗܳܕܶܐ. ܠܐܴ ܠܰܡ ܦܳܝܫܺܝܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܨܶܝܕ ܐܱܝܠܶܝܢ ܕܠܐܴ ܢܛܰܪܘ ܡܰܘܗ̈ܒܳܬܳܐ ܕܩܰܒܶܠܘ. ܐܱܟܡܳܐ ܕܠܐܴ ܟܶܣܦܳܐ ܦܳܫ ܠܘܳܬ ܗܰܘ ܕܩܰܛܪܶܗ ܒܣܶܕܽܘܢܳܐ. ܒܳܬܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܬܽܘܒ ܡܨܰܠܐܷ ܕܠܐܴ ܢܺܐܬܶܐ ܠܰܡܣܳܡ ܒܪܺܝܫܳܐ ܥܰܡ ܥܰܘܴ̈ܠܐܷ ܐܴܡܰܪ:

ܕܠܐܴ ܬܰܝܬܶܐ ܥܠܰܝܢ ܪܶܓܠܐܴ ܥܰܫܺܝܢܬܳܐ: ܘܺܐܝܕܗܽܘܢ ܕܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܠܐܴ ܬܙܺܝܥܰܢܝ: ܡܶܛܠ ܕܬܰܡܳܢ ܢܳܦܠܺܝܢ ܟܠ ܥܳܒ̈ܕܰܝ ܫܽܘܩܪܳܐ. ܘܡܶܣܬܰܚܦܺܝܢ ܘܠܐܴ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܠܰܡܩܳܡ. ܒܗܳܠܶܝܢ ܦܰܫܶܩ ܥܰܠ ܕܺܝܢܳܐ ܘܥܰܠ ܬܰܫܢܺܝܩܳܐ. ܘܚܰܘܺܝ ܕܠܰܝܬ ܠܡܶܦܰܩ ܡܶܢܶܗ ܠܐܱܝܠܶܝܢ ܕܡܶܣܬܰܚܦܺܝܢ ܒܶܗ. ܘܰܚܢܰܢ ܢܨܰܠܐܷ ܕܥܰܡ ܢܒܺܝܳܐ ܢܶܬܦܰܨܶܐ ܡ̣ܢ ܕܺܝܢܳܐ. ܘܢܰܘܕܶܐ ܠܶܗ ܠܦܳܪܽܘܩܰܢ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܡܺܝܢ܀

ܡܙܡܘܪܐ ܕܬܠܬܝܢ ܘܫܒܥܐ

ܠܽܘܩܒܰܠ ܗܳܢܘܢ ܕܛܳܢܺܝܢ ܒܰܐܝܠܶܝܢ ܕܥܳܒܕܺܝܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ: ܘܟܰܗܺܝܢܺܝܢ ܒܥܽܘܬܪܳܐ ܘܰܒܩܶܢܝܳܢܷ̈ܐ ܘܰܒܚܽܘܠܡܳܢܳܐ ܕܦܰܓܪ̈ܝܗܽܘܢ.

ܡܰܠܦܳܢܽܘܬܳܐ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ ܘܰܕܡܰܠܝܳܐ ܥܨܳܒ̈ܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܰܪ̈ܓܺܝܓܳܢ ܠܡܶܦܢܳܐ ܨܶܝܕ ܚܽܘܠܡܳܢܳܐ܆ ܡܩܰܪܶܒ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܕܰܘܝܕ ܒܡܰܙܡܽܘܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܰܬܠܳܬܺܝܢ ܘܫܰܒܥܳܐ. ܘܝܰܬܺܝܪܳܐܝܬ ܒܗܳܢܽܘܢ ܕܡܶܬܥܰܕܠܺܝܢ ܒܡܰܓܪܰܬ ܪܽܘܚܶܗ ܕܰܐܠܗܳܐ ܕܥܰܠ ܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ. ܘܟܰܕ ܠܐ ܡܶܬܒܰܝܢܺܝܢ܇ ܡܳܢܰܘ ܢܺܝܫܳܐ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܶܗ ܕܥܳܒܽܘܕܳܐ܆ ܫܚܺܝܩܺܝܢ ܟܰܕ ܚܳܙܶܝܢ ܟܰܗܺܝܢܽܘܬܳܐ ܕܥܰܘܴ̈ܠܐܷ. ܘܡܶܛܠ ܥܘܺܝܪܽܘܬ ܥܰܝܢܳܐ ܕܢܰܦܫܗܽܘܢ: ܕܣܰܡܝܳܐ ܡ̣ܢ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ܇ ܘܣܳܒܪܺܝܢ ܥܰܠ ‌ܐܱܝܠܶܝܢ ܕܦܳܓ̈ܥܳܢ ܒܗܽܘܢ ܒܥܳܠܡܳܐ: ܕܰܒܠܺܝܠܘ̣ܬܳܐ ܐܷܢܶܝܢ ܘܫܶܓܡܳܐ. ܘܡܶܢܗܽܘܢ ܐܴܡܪܺܝܢ܇ ܥܰܠ ܕܚܳܙܶܝܢ ܥܽܘܬܪܳܐ ܘܪܰܒܽܘܬܳܐ ܕܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ: ܕܠܰܘ ܡ̣ܢ ܐܠܰܗܐ ܡܶܬܕܰܒܪ̈ܳܢ ܨܶܒܘܴ̈ܬܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ. ܘܡܶܢܗܽܘܢ ܐܴܡܪܺܝܢ. ܕܰܕܠܐܴ ܒܛܺܝܠܽܘܬܳܐ ܕܰܐܠܗܐ ܩܳܝܡܳܐ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܕܚܰܝܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܕܶܐܢ ܠܰܡ ܗ̣ܽܘ ܡܕܰܒܰܪ ܠܶܗ ܠܥܳܠܡܳܐ܆ ܘܰܐܝܟ ܕܰܓܙܰܡ ܒܰܢܒܺܝ̈ܐ: ܣܳܢܶܐ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܐܝ̣ܬܰܘܗܝ. ܠܡܳܢܳܐ ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܝܳܕܰܥ ܕܟܽܠܝܽܘܡ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܣܳܥܪܺܝܢ܆ ܡܰܣܓܶܐ ܥܽܘܬܪܳܐ ܘܩܶܢܝܳܢܳܐ. ܘܡܶܢ ܥܶܠܬܳܐ ܕܰܐܝܟ ܗܳܕܶܐ܆ ܝܰܬܝ̣ܪܳܐ ܦܳܠܚܺܝܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ. ܘܶܐܢܗܽܘ ܕܦܳܪܰܥ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܠܥܳܒ̈ܕܰܝ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ܇ ܠܡܳܢܳܐ ܠܐ ܩܳܕܶܡ ܫܳܩܶܠ ܡܶܢܗܽܘܢ ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܗܳܘܶܐ ܠܗܽܘܢ ܡܠܽܘܐܳܐ ܠܡܶܦܠܰܚ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ. ܠܡܳܢܳܐ ܐܴܠܶܨ ܠܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܒܚܰܣܺܝܪܽܘܬܳܐ. ܟܰܕ ܝܳܕܰܥ ܕܠܐܴ ܚܳܛܶܝܢ. ܘܰܠܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܡܰܪܘܰܚ ܘܡܰܦܬܶܐ. ܘܡܰܗܡܶܐ ܠܗܽܘܢ܆ ܕܰܒܚܰܝ̈ܐ ܫܪ̈ܰܝܳܐ ܘܰܪ̈ܦܰܝܳܐ ܢܺܚܽܘܢ. ܘܰܠܡܳܢܳܐ ܠܰܘ ܒܶܗ ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܕܡܰܣܟܠܺܝܢ ܡܰܪ̈ܳܚܶܐ܆ ܡܶܬܢܰܩܰܡ ܡܶܢܗܽܘܢ ܒܰܥܓܰܠ. ܐܱܟܡܳܐ ܕܰܐܝܬܺܝ ܡܣܳܡܒܪܺܝܫܳܐ ܥܰܠ ܗܳܢܽܘܢ ܕܒܶܝܬ ܩܽܘܪܰܚ ܕܳܬ̣ܳܢ ܘܰܐܒܺܝܪܰܡ܆ ܠܽܘܩܒܰܠ ܗܳܢܽܘܢ ܕܗܳܠܶܝܢ ܐܴܡܪܺܝܢ ܗܘܰܘ܆ ܒܝܰܘ̈ܡܳܬܶܗ ܕܛܽܘܒܳܢܳܐ ܕܰܘܝܕ. ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܰܬܠܳܬܺܝܢ ܘܰܫܒܰܥ ܐܷܬܢܰܒܺܝ ܘܙܰܡܰܪ܇ ܟܰܕ ܐܱܝܟ ܐܴܣܝܳܐ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܡܶܬܦܰܪܰܣ ܗܘܳܐ܆ ܕܰܕܠܐܴ ܟܺܐܒܳܐ ܢܰܚܠܶܡ ܢܰܦ̈ܫܳܬܗܘܢ ܢܰܣܺܝ̈ܣܳܬܳܐ. ܒܳܗ̇ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܡܰܣܠܐܷ ܘܫܳܐܷܛ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܥܰܡ ܪܰܒܽܘܬܗܽܘܢ. ܘܰܡܚܰܘܶܐ ܕܰܐܝܟ ܠܐ ܡܶܕܶܡ ܚܫܺܝ̈ܒܳܢ ܒܥܰܝ̈ܢܰܝ ܐܠܰܗܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܕܗܳܢܳܐ ܥܳܠܡܳܐ ܐܷܢܶܝܢ. ܘܰܕܠܐܴ ܘܠܰܘ ܡܶܕܶܡ ܐܝ̣ܬܰܘܗܝ ܫܽܘܒܗܳܪܳܐ ܕܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܒܚܰܝ̈ܐ ܗܳܠܶܝܢ. ܘܰܕܩܰܠܝ̣ܠܳܐܝ̣ܬ ܡܣܰܪܗܒܺܝܢ ܠܡܶܥܒܰܪ ܘܠܡܶܚܡܳܐ ܥܰܡ ܐܱܝܠܶܝܢ ܕܰܣܒܺܝܪ̈ܳܢ ܡܶܢ ܫܰܒܪ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܬܗܘܢ. ܘܰܕܠܰܝܬ ܠܗܽܘܢ ܥܶܩܳܪܳܐ ܡܩܰܘܝܳܢܳܐ ܒܰܐܝܠܶܝܢ ܕܩܳܝܡܺܝܢ ܒܗܶܝܢ. ܘܕܰܐܝܟ ܠܰܗܓܳܐ ܡܶܣܬܰܪܗܒܺܝܢ ܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܠܡܶܥܒܰܪ܇ ܘܰܐܝܟ ܝܽܘܪܳܩܳܐ ܕܥܶܣܒܳܐ ܚܳܡܶܝܢ. ܘܰܕܩܰܠܺܝܠܺܝܢ ܠܡܰܘܦܳܝܽܘ ܒܽܘ̈ܓܒܳܓܶܐ ܕܰܡܫܰܩܠܽܘܬܗܽܘܢ. ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܕܩܰܠܺܝ̈ܠܳܢ ܒܰܓܒܽܘ̈ܓܝܳܬܳܐ ܕܗܳܘ̈ܝܳܢ ܡܶܢ ܡܶܛܪܳܐ. ܕܡܶܬܢܣܶܒ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܣܰܓܪܳܐ ܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܥܶܠܳܝܬܳܐ ܕܰܥܢܳܢ̈ܐ. ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܟܳܠܝܴ̈ܬܳܐ ܘܗܰܒܒܰܬ ܡܰܝܴ̈ܐ ܥܰܡ ܫܽܘܪܳܝܗܶܝܢ܆ ܗܳܘܶܐ ܐܴܦ ܫܽܘܠܳܡܗܶܝܢ. ܘܰܐܝܟ ܐܱܝܠܶܝܢ ܕܠܐܴ ܗ̣ܘܳܐ ܕܽܘܟܪܳܢܗܶܝܢ ܒܩܶܒܝܷ̈ܐ ܕܡܰܝ̈ܐ ܡܰܘܦ̈ܝܳܢ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܩܰܠܝ̣ܠܝ̣ܢ ܥܰܬܺܝܪ̈ܶܐ ܠܡܶܚܡܳܐ ܒܗܽܘ̈ܦܳܟܰܝܗܽܘܢ. ܘܥܰܠܗܳܕܶܐ ܡܙܺܝܥ ܗܘܳܐ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܕܰܘܝܕ ܡܰܠܦܳܢܽܘܬܳܐ ܨܶܝܕ ܐܱܝܠܶܝܢ ܕܚܳܣܡܺܝܢ ܒܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܘܰܒܫܰܒܰܗܪ̈ܳܢܶܐ ܘܳܐܡܰܪ:

ܠܐ ܬܶܚܣܰܡ ܒܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܘܠܐܴ ܬܶܛܰܢ ܒܥܳܒ̈ܕܰܝ ܥܰܘܠܐܴ. ܚܣܳܡܳܐ ܠܡ ܠܐܴ ܫܰܦܺܝܪ. ܘܠܐܴ ܟܰܕ ܟܺܐܢܳܐܝ̣ܬ ܗ̣ܘܳܐ. ܘܠܐܴ ܒܛܳܒܬܳܐ ܙܳܕܶܩ ܓܶܝܪ ܠܡܶܚܣܰܡ. ܡܶܛܠ ܕܢܶܥܒܶܕ ܐܰܟܘܳܬܶܗ. ܘܠܳܐ ܬܽܘܒ ܛܢܳܢܳܐ ܙܳܕܶܩ ܕܢܶܫܒܽܘܩ ܕܢܶܥܽܘܠ ܠܓܰܘ ܢܰܦܫܳܐ. ܚܣܳܡܳܐ ܓܶܝܪ ܘܰܛܢܳܢܳܐ ܠܢܰܦܫܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܝܰܪܩܳܢܳܐ ܠܚܷ̈ܛܶܐ. ܘܰܐܝܟ ܫܰܘܒܳܐ ܠܰܥܒܽܘܪܳܐ. . ܘܰܐܝܟ ܕܗܳܘܶܐ ܝܰܪܩܳܢܳܐ ܡܚܽܘܬܳܐ ܠܫܶܒܠܳܐ ܕܚܷ̈ܛܶܐ: ܘܥܳܒܶܕ ܠܳܗ̇ ܕܠܳܐ ܦܺܐܪ̈ܶܐ: ܘܰܡܓܰܙܶܐ ܠܰܐܟܳܪܳܗ̇ ܡ̣ܢ ܥܠܰܠܬܳܐ ܕܥܳܒܕܳܐ ܠܰܚܡܳܐ. ܠܡܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܠܳܐ ܐܶܡܰܪ. ܕܠܳܐ ܬܶܚܣܰܡ ܒܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ. ܗܳܫܳܐ ܓܶܝܪ ܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܒܛܺܝܠ ܗܘܳܐ ܠܶܗ܇ ܕܡܶܢ ܚܣܳܡܳܐ ܢܶܟܠܐܷ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܡܳܐ ܕܦܳܫܘ ܕܰܒܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܠܳܐ ܢܶܚܣܡܽܘܢ. ܒܳܬܰܪ ܗܳܕܶܐ ܡܝܰܒܶܠ ܡܰܣܶܩ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܠܗܳܝ ܕܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܡܥܰܠܝܳܐ. ܘܰܕܡܶܛܽܠܡܳܢܳܐ ܠܳܐ ܢܶܚܣܰܡ ܐ̱ܢܳܫ ܒܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ. ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܠܰܡ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܥܰܡܗܽܘܢ ܥܳܒܰܪ. ܘܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܡܶܫܬܒܶܩ ܠܗܽܘܢ. ܘܠܰܝܬ ܠܗܽܘܢ ܥܶܩܳܪܐ: ܘܰܐܪܥܳܐ: ܘܰܡܩܰܘܝܳܢܽܘܬܳܐ܆ ܘܫܶܬܶܐܣܬܳܐ.

ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܟ ܓ̈ܠܐܷ ܝܳܒܫܺܝܢ. ܘܰܐܝܟ ܝܽܘܪܳܩܳܐ ܕܥܶܣܒܳܐ ܚܳܡܶܝܢ. ܓ̈ܠܐܷ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܡܢܳܬܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ. ܘܠܰܘ ܐܰܝܟ ܚܷ̈ܛܶܐ ܕܡܶܬܟܰܢܫܺܝܢ ܠܰܐܘܨܪ̈ܰܝ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܒܶܝܬ ܐܠܗܐ. ܐܶܠܳܐ ܒܢܽܘܪܳܐ ܕܠܳܐ ܕܳܥܟܳܐ ܝܳܩܕܺܝܢ ܐܰܝܟ ܬܶܒܢܳܐ. ܠܰܝܬ ܡܶܟܺܝܠ ܥܰܠ ܥܶܣܒܳܐ ܕܽܘܟܪܳܢܶܗ. ܘܠܳܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܐ ܥܰܠ ܪ̈ܺܝܫܰܝ ܛܽܘܪ̈ܶܐ ܒܥܶܩܳܪ̈ܶܐ ܘܒܰܣܥܳܪ̈ܶܐ. ܒܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܠܰܡ ܠܳܐ ܬܶܚܣܰܡ.

ܐܶܠܳܐ ܣܰܒܰܪ ܒܰܐܠܗܳܐ ܘܰܥܒܶܕ ܛܳܒܬܳܐ. ܘܠܳܐ ܟܕ ܡܦܰܫܶܟ ܠܳܟ ܪܶܢܝܳܐ ܕܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܕܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ܆ ܬܶܦܗܶܐ ܘܬܶܛܥܶܐ ܡܶܢ ܫܒܺܝܠܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ.

ܐܶܠܐ ܥܡܰܪ ܒܰܐܪܥܳܐ ܘܰܒܥܺܝ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܡ̣ܢ ܗܳܕܶܐ ܓܶܝܪ ܡܶܫܟܰܚ ܐܰܢܬ ܫܰܝܢܳܐ ܠܢܰܦܫܳܟ. ܘܨܶܝܕ ܣܰܒܪܳܐ ܕܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܕܛܳܒܴ̈ܬܳܐ ܩܰܘܳܐ. ܘܡܶܢܶܗ ܥܽܘܬܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܠܢܰܦܫܳܟ.

ܘܣܰܒܰܪ ܒܡܳܪܝܳܐ ܘܢܶܬܶܠ ܠܳܟ ܫܶܐܠܶܬܶܗ ܕܠܶܒܳܟ. ܬܪܽܘܨ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܐܽܘܪܚܳܟ܆ ܘܣܰܒܰܪ ܒܶܗ. ܟܡܳܐ ܠܰܡ ܕܰܚܣܳܡܳܐ ܠܒܺܝܟ ܠܳܟ܆ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܦܬܺܝܠܬܳܐ ܡܗܰܠܶܟ ܐܰܢܬ. ܗܳܢܰܘ ܓܶܝܪ ܥܒܳܕܶܗ. ܕܰܠܥܰܝ̈ܢܶܐ ܬܪ̈ܺܝܨܳܬܳܐ ܢܚܰܒܶܠ. ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܠܘܳܬ ܡܳܪܝܳܐ ܚܳܐܱܪ ܐܰܢܬ.

ܗܽܘ ܥܳܒܶܕ ܘܡܰܦܶܩ ܐܰܝܟ ܢܽܘܗܪܳܐ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܟ. ܘܕܺܝ̈ܢܰܝܟ ܐܰܝܟ ܛܰܗܪܳܐ. ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܠܰܝܬ ܠܚܶܫܽܘܟܳܐ ܡܢܳܬܳܐ ܥܰܡ ܢܰܗܺܝܪܳܐ: ܘܠܳܐ ܠܺܠܝܳܐ ܡܶܫܬܰܘܬܰܦ ܥܰܡ ܛܰܗܪܳܐ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܠܳܐ ܩܳܪܒܺܝܢ ܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܠܘܳܬܳܟ܇ ܐܶܢܗܽܘ ܕܰܠܘܳܬ ܐܠܰܗܳܐ ܡܶܬܦܢܶܐ ܐܰܢܬ. ܘܟܰܕ ܡܶܢ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܕܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܘܰܚܣܳܡܳܐ ܕܥܳܒ̈ܕܰܝ ܥܰܘܠܳܐ ܡܰܪܚܶܩ ܐܰܢܬ܆

ܒܥܺܝ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܘܨܰܠܳܐ ܩܕܳܡܰܘܗܝ. ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܰܡܨܰܠܶܐ ܩܕܳܡ ܐܠܰܗܳܐ܆ ܡܶܢܶܗ ܝܳܠܶܦ: ܕܠܳܐ ܡܰܘܬܰܪ ܠܶܗ ܛܢܳܢܳܐ ܕܥܳܒ̈ܕܰܝ ܥܰܘܠܳܐ. ܡܶܛܠܗܳܢܳܐ

ܠܐ ܬܶܚܣܰܡ ܒܓܰܒܪܳܐ ܕܥܳܒܶܕ ܥܰܘܠܳܐ܆ ܘܡܰܨܠܚܳܐ ܐܽܘܪܚܶܗ. ܘܶܐܬܬܢܺܝܚ ܡܶܢ ܚܶܡܬܳܐ: ܘܶܐܬܬܢܺܝܚ ܡܶܢ ܪܽܘܓܙܳܐ. ܘܠܳܐ ܬܶܚܣܰܡ ܠܡܶܥܒܰܕ ܒܺܝܫܬܳܐ. ܡܶܛܠ ܕܒܺܝ̈ܫܶܐ ܣܳܝܦܺܝܢ. ܒܣܰܢ̈ܝܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܬܳܐ ܡܩܰܛܪܶܓ ܠܶܗ ܡܙܰܡܪܳܢܳܐ ܠܚܰܫܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܰܚܣܳܡܳܐ. ܘܒܶܗ ܡܚܰܘܶܐ ܕܰܡܛܰܫܰܝ ܒܶܗ ܚܰܫܳܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ ܘܰܕܚܶܡܬܳܐ. ܘܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܒܺܝܫܬܳܐ ܓܡܺܝܪܬܳܐ: ܕܠܳܐ ܫܟܺܝܚܳܐ ܒܳܗ̇ ܛܳܒܬܳܐ. ܚܰܫܳܐ ܓܶܝܪ ܕܰܚܣܳܡܳܐ܆ ܬܡܳܢܝܳܐ ܚܰܫ̈ܐ ܡܰܘܠܶܕ. ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܒܺܝܫܽܘܬܳܐ: ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܣܶܢܐܬܳܐ: ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܛܢܳܢܳܐ ܡܰܘܒܕܳܢܳܐ: ܪܒܺܝܥܳܝܳܐ ܐܰܟܬܳܐ: ܚܡܺܝܫܳܝܳܐ ܟܺܐܒܳܐ ܕܰܒܥܶܠܕܒܳܒܽܘܬܳܐ: ܫܬܺܝܬܳܝܳܐ ܚܶܡܬܳܐ: ܫܒܺܝܥܳܝܳܐ ܪܽܘܓܙܳܐ܆ ܬܡܺܝܢܳܝܳܐ ܡܰܪܳܚܽܘܬܳܐ. ܘܰܐܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܡܰܘܠܶܕ. ܗܳܠܶܝܢ ܕܠܰܘ ܚܰܫ̈ܐ ܡܶܬܩܪܶܝܢ܆ ܐܶܠܐ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܚܰܫ̈ܐ. ܡܶܛܽܠܗܳܢܳܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܩܳܪܶܐ ܠܗܽܘܢ ܠܚܰܣܳܡ̈ܐ ܘܳܐܡܰܪ. ܕܠܳܐ ܠܡ ܬܶܚܣܰܡ ܠܡܶܥܒܰܕ ܒܺܝܫܬܳܐ܆ ܡܶܛܠ ܕܒܺܝ̈ܫܶܐ ܣܳܝܦܺܝܢ.

ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܡܣܰܒܪܺܝܢ ܒܡܳܪܝܳܐ ܝܳܪܬܺܝܢ ܐܰܪܥܳܐ. ܠܡܳܢܳܐ݀ ܕܶܝܢ ܐܶܡܰܪ: ܕܰܐܪܥܳܐ ܝܳܪܬܺܝܢ ܘܠܰܘ ܫܡܰܝܳܐ. ܠܰܘ ܠܰܢܒܺܝܳܐ ܛܥܶܐ ܣܽܘܥܪܳܢܳܐ. ܝܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܒܗܰܘ ܙܰܒܢܳܐ ܡܰܣܒܪܺܝܢ ܗܘܰܘ܇ ܘܗܺܝ ܗܳܕܶܐ ܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܗܳܫܳܐ ܐܰܚܺܝܕܳܐ ܠܘܳܬܗܽܘܢ: ܕܡܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܢܽܘܚܳܡܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܦܰܠܶܣܛܺܝܢܺܝ܆ ܡܶܫܬܰܒܩܺܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܢ ܙܰܪܥܶܗ ܕܰܐܒܽܘܢ ܐܰܒܪܳܗܳܡ. ܘܬܰܡܳܢ ܡܩܰܘܶܝܢ ܒܚܰܝ̈ܐ ܕܠܳܐ ܫܽܘܠܳܡܳܐ. ܘܬܰܚܘܺܝܬܳܐ ܡܰܝܬܶܝܢ ܠܗܳܕܶܐ܇ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܐܠܰܗܳܐ ܠܰܐܒܳܗܴ̈ܬܳܐ. ܕܢܶܬܶܠ ܠܗܽܘܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܰܟܢܰܥܢܳܝ̈ܐ ܠܗܽܘܢ ܘܰܠܙܰܪܥܗܽܘܢ. ܘܶܐܢܗܽܘ ܕܗܳܟܰܢ ܠܳܐ ܗܳܘܝܳܐ ܗܘܳܬ܆ ܨܶܝܕ ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܕܰܡܚܺܝܠܺܝܢ ܒܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܡܰܪ̈ܢܝܳܬܳܐ. ܐܶܡܰܪ ܕܰܘܝܕ. ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܡܣܰܒܪܺܝܢ ܒܡܳܪܝܳܐ ܝܳܪܬܺܝܢ ܐܰܪܥܳܐ. ܟܰܕ ܠܰܘ ܗܳܝ ܐܰܪܥܳܐ ܕܦܰܠܶܣܛܺܝܢܺܝ ܐܶܡܰܪ ܢܒܺܝܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܡܶܛܠ ܗܳܝ ܐܰܪܥܳܐ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ. ܕܶܐܡܰܪ ܥܠܶܝܗ̇ ܡܳܪܰܢ. ܕܛܽܘܒܰܝܗܽܘܢ ܠܡܰܟܺܝ̈ܟܶܐ ܕܗܶܢܽܘܢ ܢܺܐܪܬܽܘܢ ܐܰܪܥܳܐ (ܡܬܝ ܗ: ܗ). ܕܰܒܗܰܘ ܙܰܒܢܳܐ ܕܗܳܘܝܳܐ ܗܳܕܶܐ܆ ܠܰܝܬ ܐܶܢܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ܇ ܗܳܢܽܘܢ ܕܡܶܬܚܰܣܡܺܝܢ ܗܘܰܘ ܡܶܛܠ ܥܽܘܬܪܳܐ ܕܙܰܒܢܳܐ.

ܒܙܰܒܢܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ ܒܳܥܶܐ ܐܰܢܬ ܠܪܰܫܺܝܥܳܐ ܘܠܰܝܬܰܘܗܝ. ܘܚܳܐܱܪ ܐܰܢܬ ܒܕܽܘܟܬܶܗ܆ ܘܠܳܐ ܡܶܫܬܟܰܚ. ܙܰܒܢܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ ܩܳܪܶܐ ܠܶܗ ܠܡܶܬܚܳܐ ܕܚܰܝ̈ܐ ܟܪ̈ܰܝܳܐ ܕܰܒܗܳܢܳܐ ܥܳܠܡܳܐ܆ ܕܩܰܠܺܝܠܳܐܝ̣ܬ ܡܶܬܦܰܣܩܺܝܢ ܡܶܢܶܗ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܢܨܺܝܒܺܝܢ ܥܰܠ ܥܽܘܬܪܶܗ. ܐܰܝܟ ܗܰܒܳܒܷ̈ܐ ܕܰܡܣܰܪܗܒܺܝܢ ܠܡܶܚܡܳܐ. ܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܚܰܡܺܝܡܬܳܐ ܕܩܰܝܛܳܐ. ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܕܶܝܢ ܘܡܰܟܺܝ̈ܟܶܐ

ܘܡܶܣܟܻ̈ܢܶܐ ܝܳܪܬܺܝܢ ܐܰܪܥܳܐ. ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܢܒܺܝܳܐ.

ܘܡܶܬܒܰܣܡܺܝܢ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ. ܡܶܛܠܗܳܢܳܐ ܐܶܡܰܪ ܢܒܺܝܳܐ. ܕܡܶܣܟܺܢ̈ܐ ܝܳܪܬܺܝܢ ܐܰܪܥܳܐ. ܐܰܝܟ ܓܰܒܪܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ. ܐܶܬܳܐ ܕܶܝܢ ܒܳܬܪܶܗ ܗܰܘ ܡܳܪܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܰܕܡܶܢ ܫܡܰܝܰܐ ܗ̄ܘ. ܘܰܡܠܰܟ ܐܰܟܘܳܬܶܗ ܘܶܐܡܰܪ. ܛܽܘܒܰܝܗܽܘܢ ܠܡܶܣܟܻ̈ܢܶܐ ܒܪܽܘܚ. ܕܕܺܝܠܗܽܘܢ ܗ̱ܺܝ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ (ܡܬܝ ܗ: ܓ). ܗܳܢܰܘ ܕܶܝܢ܇ ܡܽܘܠܟܳܢܳܐ ܕܰܡܛܰܫܰܝ ܗܘܳܐ ܒܡܶܠܬܳܐ ܕܰܢܒܺܝܽܘܬܳܐ. ܘܶܐܬܳܐ ܡܳܪܳܗ̇ ܘܝܳܗܽܘܒܳܐ ܕܰܢܒܺܝܽܘܬܳܐ܆ ܐܰܕܢܚܳܗ̇ ܒܓܶܠܝܳܐ. ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܥܰܠ ‌ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܒܒܺܝܫܽܘܬܳܐ ܕܰܚܣܳܡܳܐ ܒܳܠܥܺܝܢ ܘܡܶܫܬܰܠܗܒܺܝܢ܇ ܥܳܛܶܦ ܢܒܺܝܳܐ ܘܳܐܡܰܪ.

ܡܶܬܚܰܡܰܬ ܪܰܫܺܝܥܳܐ ܥܰܠ ܙܰܕܺܝܩܳܐ. ܘܒܳܥܶܐ ܠܡܶܩܛܠܶܗ. ܘܰܡܚܰܪܶܩ ܫܶܢܰܘ̈ܗܝ ܥܠܰܘܗܝ. ܗܳܢܰܘ ܥܒܳܕܳܐ ܕܚܰܣܳܡ̈ܐ. ܒܚܶܡܬܳܐ ܓܶܝܪ ܘܰܒܪܽܘܓܙܳܐ ܡܶܙܕܰܝܢܺܝܢ. ܘܥܶܠܬܳܐ ܡܶܛܠ ܟܰܗܺܝܢܽܘܬܳܐ ܕܦܳܓܥܳܐ ܒܐܢܳܫܺܝ̈ܢ ܒܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܫܳܩܠܝܢ. ܘܡܶܢ ܚܣܳܡܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܩܶܛܠܳܐ ܡܶܬܡܰܛܶܝܢ. ܕܥܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܣܦܺܝ̈ܩܰܝ ܡܶܢ ܒܽܘܝܳܢܳܐ ܓܳܚܶܟ ܘܰܡܡܰܝܶܩ܇ ܠܰܘ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܐܶܠܳܐ ܐܠܰܗܳܐ.

ܘܡܳܪܝܳܐ ܠܰܡ ܢܶܓܚܰܟ ܥܠܰܘܗܝ. ܡܶܛܠ ܕܺܝܕܰܥ ܕܰܡܛܳܐ ܝܰܘܡܶܗ. ܘܥܰܠ ܪܰܫܺܝܥܳܐ ܓܶܝܪ ܕܠܳܐ ܣܒܰܥ ܒܺܝ̈ܫܳܬܶܗ. ܘܬܳܒ ܠܘܳܬ ܐܠܰܗܳܐ. ܘܥܰܠ ܗܰܘ ܕܡܶܬܠܒܶܟ ܒܒܺܝܫܽܘܬܶܗ ܕܰܚܣܳܡܳܐ. ܡܶܓܚܰܟ ܓܳܚܶܟ ܐܠܰܗܐ ܥܰܠ ܗܰܘ ܕܠܳܐ ܟܰܪܝܳܐ ܠܶܗ ܥܰܠ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܕܢܰܦܫܶܗ. ܥܰܠ ܗܰܘ ܕܚܳܣܶܡ ܗܘܳܐ ܒܪܰܫܺܝܥܳܐ ܥܰܠ ܕܠܳܐ ܝܺܠܶܦ. ܕܠܳܐ ܡܶܬܩܰܒܰܠ ܛܢܳܢܶܗ ܠܬܰܪܥܽܘܬܳܐ ܕܰܐܠܗܳܐ. ܢܒܺܝܳܐ ܕܶܝܢ ܟܰܕ ܡܰܠܶܦ ܕܠܳܐ ܢܶܚܣܰܡ ܒܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ. ܗܰܘ ܕܰܐܚܺܝܕ ܠܶܗ ܛܢܳܢܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠܗܽܘܢ܆ ܬܽܘܒ ܬܳܢܶܐ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܕܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܘܳܐܡܰܪ:

ܣܰܝܦܳܐ ܫܡܰܛܘ ܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܘܰܡܬܰܚܘ ܩܶܫܬܳܐ܆ ܕܢܶܩܛܠܽܘܢ ܠܡܶܣܟܺܢ̈ܐ ܘܰܠܒܳܝ̈ܫܶܐ. ܘܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܬܪ̈ܺܝܨܳܢ ܐܽܘܪ̈ܚܳܬܗܽܘܢ. ܐܶܢ ܒܥܽܘܬܪܳܐ ܚܳܣܶܡ ܐܰܢܬ. ܕܥܰܬܺܝܪܺܝܢ ܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܒܥܳܠܡܳܐ ܘܟܰܗܺܝܢܺܝܢ ܒܥܽܘܬܪܳܐ. ܡܶܛܠ ܕܰܫܡܰܛܘ ܣܰܝܦܳܐ ܘܰܡܬܰܚܘ ܩܶܫܬܳܐ ܘܓܶܐܪܳܐ ܥܰܠ ܡܶܣܟܻ̈ܢܶܐ ܘܰܬܪ̈ܺܝܨܶܐ܆ ܦܽܘܫ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܬܶܒܥܶܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܠܳܟ ܐܰܟܘܳܬܗܽܘܢ. ܝܰܬܺܝܪܳܐܝ̣ܬ ܕܪܽܘܚܳܐ ܕܰܐܠܗܳܐ ܦܣܰܩ ܥܠܰܝܗܽܘܢ.

ܕܣܰܝܦܗܽܘܢ ܢܶܥܽܘܠ ܒܠܶܒܗܽܘܢ: ܘܩܶܫ̈ܬܳܬܗܽܘܢ ܢܶܬܬܰܒܪ̈ܳܢ. ܕܰܐܝܟ ܗܳܢܳܐ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܦܣܴ̈ܩܶܐ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܥܰܠ ܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ. ܕܰܒܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܡܰܪܫܥܺܝܢ܆ ܢܶܬܚܰܝܒܽܘܢ. ܘܰܒܗܳܠܶܝܢ ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܠܳܐ ܢܶܕܡܶܐ ܘܠܳܐ ܢܶܚܣܰܡ ܘܠܳܐ ܒܥܽܘܬܪܗܽܘܢ ܢܶܛܰܢ. ܛܳܒܳܐ ܗ̄ܝ ܓܶܝܪ ܡܶܣܟܺܢܽܘܬܳܐ ܕܬܰܡܺܝ̈ܡܶܐ. ܡܶܢ ܥܽܘܬܪܳܐ ܕܥܰܘܴ̈ܠܶܐ.

ܦܰܩܳܚ ܩܰܠܺܝܠ ܠܙܰܕܺܝܩܳܐ܆ ܡܶܢ ܩܶܢܝܳܢܳܐ ܣܰܓܺܝܳܐܐ ܕܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ. ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܚܰܣܺܝܪܽܘܬܳܐ ܕܩܶܢܝܳܢܷ̈ܐ ܗ̣ܘܳܬ ܠܶܗ ܥܶܠܬܳܐ ܛܳܒܬܳܐ܆ ܘܶܐܫܟܰܚ ܒܩܶܢܝܳܢܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ. ܗܰܘ ܕܶܝܢ ܒܩܶܢܝܳܢܶܗ ܣܰܓܺܝܳܐܐ ܐܰܒܕܳܢܳܐ ܟܰܢܶܫ ܠܰܩܢܽܘܡܶܗ.

ܡܶܛܽܠܗܳܢܳܐ ܕܪ̈ܳܥܰܝܗܽܘܢ ܕܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܢܶܬܬܰܒܪܽܘܢ. ܕܪ̈ܳܥܰܝܗܽܘܢ ܕܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ܆ ܩܶܢܝܳܢܗܽܘܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܕܰܒܚܰܕ ܥܶܕܳܢܳܐ ܡܶܬܬܰܒܪܺܝܢ ܘܢܳܦܠܺܝܢ ܡܶܢܗܽܘܢ. ܘܰܕܠܳܐ ܕܪ̈ܳܥܶܐ ܢܳܬܥܺܝܢ ܘܢܳܚܬܺܝܢ ܠܰܫܝܽܘܠ. ܠܰܘ ܕܶܝܢ ܗܳܟܰܢܳܐ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ. ܐܶܠܐ ܟܰܕ ܡܫܰܪܪܺܝܢ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܐ ܕܰܐܠܗܳܐ: ܡܶܢ ܗܳܢܳܐ ܥܳܠܡܳܐ ܢܳܦܩܺܝܢ. ܐܳܦ ܡܶܛܽܠܗܳܢܳܐ

ܡܣܰܡܶܟ ܠܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܝܳܕܰܥ ܡܳܪܝܳܐ ܝܰܘ̈ܡܳܬܗܽܘܢ ܕܬܰܡܺܝ̈ܡܶܐ: ܘܝܳܪܬܽܘܬܗܽܘܢ ܠܥܳܠܰܡ ܬܶܗܘܶܐ. ܠܳܐ ܢܶܒܗܬܽܘܢ ܒܫܳܥܬܳܐ ܒܺܝܫܬܳܐ: ܘܰܒܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܟܰܦܢܳܐ ܢܶܣܒܥܽܘܢ. ܡܳܢܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܩܴ̈ܠܐ ܗܳܠܶܝܢ. ܫܒܰܥ ܠܰܡ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܢܳܦܶܠ ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܘܩܳܐܷܡ. ܘܡܳܐ ܕܡܺܝܬ ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܘܰܢܦܰܠ ܒܰܚܒܳܠܳܐ܆ ܬܽܘܒ ܡܣܰܡܶܟ ܠܶܗ ܘܰܡܩܺܝܡ ܕܪܳܥܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܠܳܐ ܛܳܥܶܐ ܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܕܬܰܡܺܝ̈ܡܶܐ. ܐܶܠܳܐ ܝܳܗܶܒ ܠܗܽܘܢ ܚܠܳܦ ܬܰܡܺܝܡܽܘܬܳܐ ܕܠܶܒܗܽܘܢ ܝܳܪܬܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ: ܗܳܝ ܕܰܡܩܰܘܝܳܐ ܠܥܳܠܰܡ. ܘܠܳܐ ܒܳܗܬܺܝܢ ܒܫܳܥܬܳܐ ܕܗܳܘܝܳܐ ܒܺܝܫܬܳܐ. ܘܰܒܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܟܰܦܢܳܐ ܢܶܣܒܥܽܘܢ. ܟܰܕ ܡܓܰܪܶܓ ܠܛܳܒ̈ܐ ܘܰܠܡܰܟܺܝ̈ܟܶܐ ܨܶܝܕ ܫܽܘܦܪܳܐ ܕܦܽܘܪ̈ܥܳܢܶܐ ܐܠܰܗܝ̈ܐ. ܘܡܰܝܬܶܐ ܠܦܽܘܫܳܩܳܐ ܕܠܳܐ ܡܚܰܦܰܝ ܒܥܰܣ̈ܩܳܬܳܐ. ܫܽܘܘܕܳܥܳܐ ܕܰܟܢܽܘܫܝܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܩܕܳܡ ܗܰܘ ܪܳܥܝܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ܇ ܒܳܬܰܪ ܕܰܡܣܰܒܰܥ ܠܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܰܟܦܶܢܘ܆ ܒܫܳܪܽܘܬܳܐ ܕܦܳܬܽܘܪܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܡܶܬܦܢܶܐ ܥܰܠ ܡܣܳܡ ܒܪܺܝܫܳܐ ܕܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ. ܗܽܘ ܡܙܰܡܪܳܢܳܐ ܒܝܰܕ ܪܽܘܚܳܐ: ܠܺܝ̈ܛܶܐ ܩܪܳܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܐܰܟܡܳܐ ܕܳܐܦ ܥܰܡܰܢܽܘܐܶܝܠ.

ܡܶܛܠ ܕܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܐܳܒܕܺܝܢ: ܘܰܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܘܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܦܰܛܡܷ̈ܐ ܓܳܡܪܺܝܢ. ܘܰܐܝܟ ܬܶܢܳܢܳܐ ܣܳܝܦܺܝܢ. ܝܳܙܶܦ ܪܰܫܺܝܥܳܐ ܘܠܳܐ ܦܳܪܰܥ. ܘܙܰܕܺܝܩܳܐ ܡܪܰܚܶܡ ܘܝܳܗܶܒ. ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܬܢܰܗܰܪ̈ܝ ܠܗܶܝܢ ܡܶܢܟܰܕܽܘ. ܗܳܝ ܕܶܝܢ ܕܝܳܙܶܦ ܪܰܫܺܝܥܳܐ ܘܠܳܐ ܦܳܪܰܥ: ܕܳܡܝܳܐ ܕܗܰܘ ܕܰܫܩܰܠ ܟܶܣܦܳܐ ܡܶܢ ܡܳܪܰܢ: ܘܨܰܪܶܗ ܒܣܶܕܽܘܢܳܐ ܐܰܡܺܝܪܳܐ. ܘܙܰܕܺܝܩܳܐ ܕܶܝܢ ܕܰܡܪܰܚܶܡ ܘܝܳܗܶܒ. ܗܰܘ ܕܰܫܩܰܠ ܟܰܟܪ̈ܶܐ ܚܰܡܶܫ. ܘܰܐܘܙܶܦ ܠܚܰܛܳܝܷ̈ܐ. ܘܬܳܒܘ ܡܶܢ ܚܛܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܰܐܝܬܺܝ ܥܣܰܪ ܟܰܟܪ̈ܺܝܢ ܚܠܳܦ ܚܰܡܶܫ. ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܗܳܠܶܝܢ܆ ܩܳܠܶܗ ܕܪܳܥܝܳܐ ܗܰܘ ܕܳܐܡܰܪ. ܬܰܘ ܒܪ̈ܺܝܟܰܘܗܝ ܕܳܐܒܝ ܝܺܪܰܬܘ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ܇ ܗܳܝ ܕܰܡܛܰܝܒܳܐ ܠܟܽܘܢ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܬܰܪ̈ܡܝܳܬܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ (ܡܬܝ ܟܗ: ܠܕ). ܘܩܳܠܐܴ ܐܚܪܺܢܳܐ ܕܰܠܩܽܘܒܠܶܗ ܨܳܐܰܪ ܒܰܢܒܺܝܽܘܬܶܗ. ܡܰܣܶܩ ܠܶܗ ܠܨܰܠܡܳܐ.

ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܪ̈ܺܝܟܰܘܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܝܳܪܬܺܝܢ ܐܰܪܥܳܐ. ܗܳܪܟܳܐ ܘܠܰܘ ܩܰܠܺܝܠ ܪܰܚܺܝܩ ܐܪܳܙܳܐ ܡܶܢ ܓܶܠܝܳܢܳܐ. ܐܳܦ ܥܰܡܰܢܽܘܐܶܝܠ ܓܶܝܪ: ܟܰܕ ܡܰܝܬܶܐ ܠܦܽܘܫܳܩܳܐ ܠܓܶܠܝܳܢܳܐ ܕܡܶܐܬܝ̣ܬܶܗ ܐܚܪܳܝܬܳܐ ܐܳܡܰܪ. ܕܶܐܡܰܬܝ ܕܳܐܬܶܐ ܒܪܶܗ ܕܐܢܳܫܳܐ ܒܫܽܘܒܚܶܗ܆ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܡܰܠܐܟܰܘ̈ܗܝ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܥܰܡܶܗ܆ ܗܳܝܕܶܝܢ ܢܶܬܶܒ ܥܰܠ ܬܪܳܘܢܽܘܣ ܕܫܽܘܒܚܶܗ. ܘܢܶܬܟܰܢܫܽܘܢ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܘܰܢܦܰܪܶܫ ܐܶܢܽܘܢ ܚܰܕ ܡܶܢ ܚܰܕ. ܐܰܝܟ ܪܳܥܝܳܐ ܕܰܡܦܰܪܶܫ ܥܶܪ̈ܒܶܐ ܡܶܢ ܓܕܰܝܴ̈ܐ. ܘܰܢܩܺܝܡ ܥܶܪ̈ܒܶܐ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܶܗ. ܘܰܓܕܰܝܴ̈ܐ ܡܶܢ ܣܶܡܳܠܶܗ. ܗܳܝܕܶܝܢ ܢܺܐܡܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܶܗ. ܬܰܘ ܒܪ̈ܺܝܟܰܘܗܝ ܕܳܐܒܝ ܝܺܪܰܬܘ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ (ܡܬܝ ܟܗ: ܠܐ-ܠܕ). ܘܗܳܐ ܠܳܐ ܪܰܚܺܝܩܺܝܢ ܩܴ̈ܠܐ ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܢ ܚܕܳܕ̈ܐ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܶܐܡܪܶܬ. ܘܕܰܘܺܝܕ ܠܰܒܪ̈ܺܝܟܶܐ ܐܶܡܰܪ ܕܶܝܢ ܝܳܪܬܺܝܢ ܐܰܪܥܳܐ. ܘܡܳܪܰܢ ܠܰܒܪ̈ܺܝܟܶܐ ܩܪܳܐ ܕܢܶܥܠܽܘܢ ܠܝܳܪܬܽܘܬܶܗ. ܐܶܢܕܶܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐܢܳܫ܆ ܕܠܰܘ ܗܽܘܝܽܘ ܟܰܕ ܗܽܘ ܣܽܘܥܪܳܢܳܐ. ܡܶܛܠ ܕܕܰܘܺܝܕ ܐܶܡܰܪ ܐܰܪܥܳܐ. ܘܡܳܪܰܢ ܐܶܡܰܪ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ܆ ܩܰܕܡܶܬ ܐܶܡܪܶܬ ܡܶܢ ܠܥܶܠ܆ ܕܰܠܡܳܪܰܢ ܐܶܬܢܛܰܪ ܫܡܶܗ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܕܝܳܪܬܽܘܬܳܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܡܶܛܠ ܕܒܺܐܝ̈ܕܰܘܗܝ ܢܶܬܦܰܫܰܩ ܠܥܳܠܡܳܐ ܫܪܳܪܳܐ ܘܚܰܝ̈ܐ. ܘܡܰܘܕܰܥ ܡܙܰܡܪܳܢܳܐ ܠܗܳܝ ܕܓܳܕܫܳܐ ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܕܰܠܩܽܘܒܠܳܐ ܘܳܐܡܰܪ.

ܘܠܺܝ̈ܛܰܘܗܝ ܢܣܽܘܦܽܘܢ. ܘܗܳܕܳܐ ܗ̄ܝ ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܫܰܡܰܗ ܓܕܰܝܴ̈ܐ. ܕܙܶܠܘ ܠܟܽܘܢ ܡܶܢܝ ܠܺܝ̈ܛܶܐ ܠܢܽܘܪܳܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ܇ ܗܳܝ ܕܰܡܛܰܝܒܳܐ ܠܳܐܟܶܠܩܰܪܨܳܐ ܘܰܠܡܰܠܐܱܟܰܘ̈ܗܝ (ܡܬܝ ܟܗ: ܡܐ). ܢܶܥܒܰܪ ܡܶܟܺܝܠ ܠܘܳܬ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܘܰܬܪ̈ܺܝܨܶܐ. ܗܳܢܰܘ ܡܶܛܠ ܗܰܘ ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܓܰܒܪܳܐ ܘܶܐܬܚܙܺܝ ܒܥܳܠܡܳܐ.

ܕܡܶܢ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܡܰܬܩ̈ܢܳܢ ܗܰܠܟܴ̈ܬܶܗ ܕܓܰܒܪܳܐ. ܘܽܐܘܪܚܶܗ ܗ̣ܽܘ ܡܰܬܩܶܢ: ܡܶܛܠ ܕܶܐܢ ܢܳܦܶܠ ܠܳܐ ܡܰܗܰܪ: ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܚܺܝܕ ܒܺܐܝܕܶܗ. ܛܠܐܷ ܗܘܺܝܬ ܘܣܶܐܒܶܬ܆ ܘܠܐ ܚܙܺܝܬ ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܕܶܐܫܬܒܶܩ: ܘܳܐܦܠܳܐ ܙܰܪܥܶܗ ܕܰܒܥܳܐ ܠܰܚܡܳܐ. ܐܶܠܐ ܟܽܠܶܗ ܝܰܘܡܳܐ ܡܪܰܚܶܡ ܘܡܰܘܙܶܦ܆ ܘܙܰܪܥܶܗ ܡܶܬܒܰܪܰܟ. ܗܳܠܶܝܢ ܩܴ̈ܠܐ ܥܰܠ ܡܶܠܬܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܐܰܡܺܝܪ̈ܳܢ ܡܶܢ ܢܒܺܝܳܐ. ܗܽܘܝܽܘ ܗܰܘ ܕܡܰܬܩ̈ܢܳܢ ܗܰܠܟܴ̈ܬܶܗ ܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܒܰܢܒܺܝܷ̈ܐ. ܕܶܐܡܰܬܝ ܢܺܐܬܶܐ ܘܒܰܐܝܢܳܐ ܙܰܒܢܳܐ ܢܶܬܓܠܶܐ. ܘܝܰܬܺܝܪܳܐܝܬ ܬܽܘܒ ܡܰܢ ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ. ܕܽܐܘܪܚܶܗ ܗ̣ܽܘ ܡܰܬܩܶܢ. ܡܰܢܽܘ ܓܰܒܪܳܐ ܗܰܘ ܕܡܶܫܟܰܚ ܕܢܰܬܩܶܢ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܢܰܦܫܶܗ: ܘܢܶܪܕܶܐ ܒܥܳܠܡܳܐ ܕܠܳܐ ܬܽܘܩܠܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܗܰܘ ܕܶܐܬܓܠܺܝ ܒܰܒܣܰܪ ܘܠܳܐ ܥܒܰܕ ܚܛܺܝܬܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܕܠܳܐ ܚܛܳܗܳܐ ܬܪܰܨ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܶܗ. ܘܠܳܐ ܥܒܰܕ ܥܰܘܠܳܐ. ܘܗܽܘ ܬܽܘܒ ܐܰܬܩܶܢ ܐܽܘܪܚܶܗ. ܟܰܕ ܢܚܶܬ ܠܡܰܘܬܳܐ ܨܶܒܝܳܢܳܝܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܗܳܝ. ܕܢܰܦܫܝ ܣܳܐܷܡ ܐܢܳܐ ܚܠܳܦ ܥܳܢܴ̈ܐ (ܝܘܚܢܢ ܝ: ܝܗ). ܘܫܰܠܺܝܛ ܐܢܳܐ ܕܶܐܣܺܝܡܺܝܗ̇: ܘܫܰܠܺܝܛ ܐܢܳܐ ܕܬܽܘܒ ܐܶܣܒܺܝܗ̇. ܕܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܩܰܒܠܶܬ ܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܕܺܝܠܝ (ܝܘܚܢܢ ܝ: ܝܚ). ܡܶܛܠܗܳܢܳܐ ܐܳܡܰܪ

ܥܒܰܪ ܡܶܢ ܒܺܝܫܬܳܐ ܘܰܥܒܶܕ ܛܳܒܬܳܐ: ܘܶܐܬܬܢܺܝܚ ܠܥܳܠܰܡ. ܡܶܛܠ ܕܡܳܪܝܳܐ ܕܺܝܢܳܐ ܪܳܚܶܡ. ܡܳܢܰܘ ܕܺܝܢܳܐ ܗܰܘ ܕܪܳܚܶܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܗܰܘ ܕܥܳܒܶܕ ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܒܺܝܫܬܳܐ. ܡܳܐ ܕܩܳܡܰܬ ܢܰܦܫܳܐ ܒܕܺܝܢܳܐ ܥܰܡ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܶܐ ܕܚܰܝܶܝ̈ܗ̇: ܘܛܶܪܕܰܬ ܡܶܢ ܡܕܺܝܢܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܥܳܒ̈ܕܰܝ ܥܰܘܠܳܐ ܘܠܰܒܢܰܝ̈ ܚܶܫܽܘܟܳܐ: ܘܰܩܪܳܬ ܠܡܰܠܟܳܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܢܶܥܽܘܠ ܘܢܶܫܪܶܐ ܒܳܗ̇. ܠܗܳܢܳܐ ܕܺܝܢܳܐ ܪܳܚܶܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܳܐܦ ܒܡܰܙܡܽܘܪܳܐ ܐܚܪܺܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܢܒܺܝܳܐ. ܕܪܳܚܶܡ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܘܕܺܝܢܳܐ (ܡܙܡܘܪܐ ܠܓ: ܗ). ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܠܗܳܢܳܐ ܕܺܝܢܳܐ ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܒܺܝܫܬܳܐ ܪܳܚܡܺܝܢ܆ ܠܳܐ ܫܳܒܶܩ ܠܗܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܶܗ ܕܰܢܒܺܝܳܐ.

ܘܠܳܐ ܫܳܒܶܩ ܠܙܰܕܺܝ̈ܩܰܘܗܝ: ܐܶܠܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܡܢܰܛܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܰܐܚܺܝܕܺܝܢ ܩܪܳܒܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܒܥܶܠܕܒܳܒܳܐ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ܇ ܡܢܰܛܰܪ ܠܗܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܡܦܰܨܶܐ ܠܗܽܘܢ܆ ܕܠܳܐ ܢܶܬܢܰܟܽܘܢ ܡܶܢܶܗ. ܟܰܕ ܡܓܰܡܰܪ ܠܙܰܪ̈ܥܶܝܗ̇ ܕܒܺܝܫܬܳܐ܆ ܕܠܳܐ ܢܶܡܚܽܘܢ ܩܪܳܒܳܐ ܘܢܰܘܥܽܘܢ ܥܶܩܳܪܳܐ ܒܢܰܦܫܗܽܘܢ. ܐܳܡܰܪ ܓܶܝܪ ܢܒܺܝܳܐ. ܐܶܠܳܐ

ܘܙܰܪܥܗܽܘܢ ܕܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܡܰܘܒܶܕ. ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܓܶܝܪ ܕܙܳܪܥܺܝܢ ܕܰܝ̈ܘܶܐ ܒܢܰܦܫܳܐ܆ ܡܰܘܒܶܕ ܘܰܡܓܰܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢܳܗ̇. ܐܶܢܗܽܘ ܕܚܳܙܶܐ ܠܳܗ̇܇ ܕܰܒܕܺܝ̈ܢܶܐ ܬܪ̈ܺܝܨܶܐ ܪܳܕܝܳܐ. ܘܳܐܡܰܪ.

ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܝܳܪܬܺܝܢ ܐܰܪܥܳܐ. ܘܫܳܪܶܝܢ ܥܠܶܝܗ̇ ܠܥܳܠܰܡ. ܠܗܳܕܶܐ ܡܶܠܬܳܐ ܐܰܪܒܰܥ ܙܰܒ̈ܢܺܝܢ ܐܰܡܪܳܗ̇ ܢܒܺܝܳܐ. ܠܽܘܩܕܰܡ ܡܰܢ ܐܶܡܰܪ. ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܶܝܢ ܕܰܡܣܰܒܪܺܝܢ ܒܡܳܪܝܳܐ ܝܳܪܬܺܝܢ ܐܰܪܥܳܐ. ܘܒܳܬܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܡܰܪ. ܡܶܣܟܻ̈ܢܶܐ ܝܳܪܬܺܝܢ ܐܰܪܥܳܐ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ. ܡܶܛܠ ܕܰܒܪ̈ܺܝܟܰܘܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܝܳܪܬܺܝܢ ܐܰܪܥܳܐ. ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܩܪܶܒ ܠܘܳܬ ܫܽܘܠܳܡܳܐ ܦܰܫܶܩ܆ ܡܶܠܬܶܗ ܕܰܠܡܳܢܳܐ ܩܪܳܐ ܡܶܣܟܻ̈ܢܶܐ ܘܰܒܪ̈ܺܝܟܶܐ. ܘܳܐܡܰܪ. ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܝܳܪܬܺܝܢ ܐܰܪܥܳܐ ܘܫܳܪܶܝܢ ܥܠܶܝܗ̇ ܠܥܳܠܰܡ. ܡܶܛܽܠܗܳܢܳܐ ܐܶܬܩܰܪܝܰܬ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ: ܐܰܪܥܳܐ ܕܰܥܠܶܝܗ̇ ܩܳܝܡܺܝܢ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܘܒܳܗ̇ ܡܕܰܝܪܺܝܢ. ܚܳܪܰܬ ܘܰܚܙܳܬܳܗ̇ ܒܥܰܝܢܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ. ܘܰܪܢܳܬ ܥܠܶܝܗ̇ ܘܡܰܠܠܰܬ ܡܶܛܽܠܳܬܳܗ̇܆ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܢܒܺܝܳܐ.

ܚܶܟܡܬܳܐ ܪܳܢܶܐ ܦܽܘܡܶܗ ܕܙܰܕܺܝܩܳܐ. ܘܠܶܫܳܢܶܗ ܡܡܰܠܶܠ ܕܺܝܢܳܐ: ܢܳܡܽܘܣܶܗ ܕܰܐܠܗܐ ܒܠܶܒܶܗ܆ ܘܠܳܐ ܙܳܝ̈ܥܳܢ ܕܽܘܪ̈ܟܳܬܶܗ. ܕܡܰܢܽܘ ܕܺܝܢܳܐ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ܆ ܐܶܬܰܐܡܪܰܬ ܠܳܗ̇. ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܕܺܝܢܳܐ ܢܳܦܶܩ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܳܐ ܢܒܺܝܳܝܬܳܐ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܳܦ ܡܶܢ ܢܳܡܽܘ̈ܣܰܘܗܝ. ܗܰܘ ܕܣܺܝܡ ܠܙܰܕܺܝܩܳܐ ܒܠܶܒܶܗ. ܡܳܐ ܓܶܝܪ ܕܣܺܝܡ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܒܠܶܒܳܐ܆ ܠܰܝܬ ܠܳܗ̇ ܠܪܶܓܠܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܬܶܡܪܰܓ ܘܬܶܦܶܠ ܒܦܰܚܳܐ. ܘܠܳܐ ܠܩܳܐܝܶܢ ܡܶܬܕܰܡܝܳܐ܇ ܗܰܘ ܕܠܰܝܬ ܗܘܳܐ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܰܐܠܗܳܐ ܒܠܶܒܶܗ. ܙܳܐܰܥ ܘܢܳܐܷܕ ܗܘܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܘܰܟܡܳܐ ܐܶܢ:

ܡܣܰܟܶܐ ܪܰܫܺܝܥܳܐ ܠܙܰܕܺܝܩܳܐ܆ ܘܒܳܥܶܐ ܠܡܶܩܛܠܶܗ. ܐܳܡܰܪ ܡܙܰܡܪܳܢܳܐ:

ܘܡܳܪܝܳܐ ܠܳܐ ܢܶܫܒܩܺܝܘܗܝ ܒܺܐܝ̈ܕܰܘܗܝ. ܐܶܠܳܐ ܢܚܰܝܒܺܝܘܗܝ ܒܕܺܝܢܳܐ. ܠܙܰܕܺܝܩܳܐ ܓܶܝܪ ܡܦܰܨܶܐ ܡܶܛܠ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܶܗ. ܡܚܰܘܶܐ ܠܶܗ ܕܠܳܐ ܐܶܫܬܒܶܩ ܡܶܢܶܗ. ܘܰܐܢܬ ܠܰܡ ܗܰܘ ܕܚܳܙܶܐ ܐܰܢܬ ܟܰܗܺܝܢܽܘܬܳܐ ܕܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܠܳܐ ܬܶܚܣܰܡ ܒܗܽܘܢ. ܡܶܛܠ ܕܰܒܡܰܓܪܰܬ ܪܽܘܚܶܗ ܕܰܐܠܗܐ ܐܶܫܬܒܶܩܘ ܗܳܟܰܢܳܐ.

ܐܶܠܳܐ ܣܰܒܰܪ ܒܡܳܪܝܳܐ ܘܛܰܪ ܐܽܘܪܚܶܗ܆ ܘܰܢܪܺܝܡܳܟ ܠܡܺܐܪܰܬ ܐܰܪܥܳܐ. ܣܰܓܺܝ ܡܶܬܕܟܰܪ ܫܡܳܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ ܥܰܠ ܝܳܪܬܽܘܬܳܐ܇ ܘܠܰܘ ܣܪܺܝܩܳܐܝ̣ܬ. ܐܶܢ ܡܶܫܬܶܐܠ ܐܰܢܬ ܡܶܢ ܚܣܳܡܳܐ ܘܰܡܣܰܒܰܪ ܐܰܢܬ ܒܡܳܪܝܳܐ.

ܡܳܐ ܕܣܳܝܦܺܝܢ ܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܬܶܚܙܶܐ. ܘܠܳܐ ܠܰܡ ܒܰܐܪܥܳܐ ܡܶܫܬܰܒܩܺܝܢ܆ ܐܶܠܳܐ ܡܣܳܦ ܣܳܝܦܺܝܢ.

ܡܶܛܠ ܕܰܚܙܺܝܬ ܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܠܰܡ ܕܡܶܫܬܰܒܗܪܺܝܢ܆ ܘܡܶܬܬܪܺܝܡܺܝܢ ܐܰܝܟ ܐܺܝܠܳܢ̈ܐ ܕܥܳܒܳܐ. ܕܠܳܐ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܬܠܰܘ ܩܰܘ̈ܡܳܬܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܐܺܝܠܳܢ̈ܐ ܥܒܰܝܴ̈ܐ. ܕܰܐܝܟ ܗܳܟܰܢܳܐ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܐܺܝܠܳܢ̈ܐ ܕܥܳܒܳܐ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܒܡܰܙܡܽܘܪܳܐ ܕܥܶܣܪܺܝܢ ܘܬܶܫܥܳܐ ܐܰܡܺܝܪ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܡܶܢ ܢܒܺܝܳܐ܇ ܕܡܶܬܥܰܩܪܺܝܢ ܒܩܳܠܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܡܶܛܠ ܕܰܕܠܳܐ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܐܶܬܚܙܺܝܘ܆ ܥܳܩܰܪ ܠܗܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܒܩܳܠܶܗ: ܘܝܳܗܶܒ ܠܗܽܘܢ ܝܰܩܕܳܢܳܐ ܠܢܽܘܪܳܐ: ܘܡܶܬܛܰܠܩܺܝܢ ܒܬܶܢܳܢܳܐ ܘܣܳܝܦܺܝܢ. ܘܶܐܡܪ ܓܶܝܪ ܢܒܺܝܳܐ.

ܕܟܰܕ ܥܶܒܪܶܬ ܠܰܝܬܰܘܗܝ. ܘܰܒܥܺܝܬܶܗ܆ ܘܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚܬܶܗ. ܡܶܛܠ ܕܠܳܐ ܩܪܳܢܝ ܕܢܰܘܟܠܰܢܝ ܡܶܢ ܦܺܐܪ̈ܰܘܗܝ. ܐܰܝܟ ܬܺܬܳܐ ܘܙܰܝܬܳܐ ܘܺܐܝ̈ܠܳܢܝ ܡܰܠܟܳܐ ܢܶܗܘܶܐ.

ܛܰܪ ܬܰܡܺܝܡܽܘܬܳܐ ܘܰܓܒܺܝ ܬܪܺܝܨܽܘܬܳܐ. ܡܶܛܠ ܕܺܐܝܬ ܚܰܪܬܳܐ ܛܳܒܬܳܐ ܠܓܰܒܪ̈ܶܐ ܕܰܫܠܳܡܳܐ. ܘܠܰܘ ܐܰܝܟ ܚܰܘܪܳܐ ܕܶܐܢ ܡܶܬܦܣܶܩ ܠܳܐ ܡܰܚܠܶܦ. ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܕܬܺܬܳܐ ܘܰܓܦܶܬܳܐ. ܘܶܐܠܳܐ ܘܶܐܢ ܡܶܬܦܰܣܩܺܝܢ ܒܡܰܘܬܳܐ ܘܒܰܚܒܳܠܳܐ. ܬܽܘܒ ܡܰܚܠܦܺܝܢ ܘܡܶܬܚܰܕܬܺܝܢ ܒܰܩܝܳܡܬܳܐ. ܘܠܰܘ ܒܢܽܘܪܳܐ ܡܰܘܦܶܐ ܙܰܪܥܳܐ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ. ܒܗܳܝ ܓܶܝܪ ܕܶܐܡܰܪ:

ܕܚܰܛܳܝ̈ܐ ܢܳܦܠܺܝܢ ܘܰܢܣܽܘܦܽܘܢ ܐܰܟܚܕܳܐ܆ ܘܚܰܪܬܳܐ ܕܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܠܰܐܒܕܳܢܳܐ. ܠܰܘ ܕܶܝܢ ܗܳܟܰܢܳܐ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ. ܐܶܠܳܐ ܟܰܕ ܡܶܬܦܰܨܶܝܢ ܡܶܢ ܗܰܘ ܢܳܨܽܘܒܶܗ ܕܦܰܪܕܰܝܣܳܐ܆ ܬܰܡܳܢ ܦܳܢܶܝܢ ܠܚܰܝܷ̈ܐ ܘܡܶܬܚܰܕܬܺܝܢ. ܡܶܛܠ

ܕܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܡܥܰܕܰܪ ܠܗܽܘܢ ܒܙܰܒ̈ܢܶܐ ܕܥܳܩܬܳܐ. ܙܰܒܢ̈ܐ ܕܥܳܩܬܳܐ ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܰܢܛܺܝܪܺܝܢ ܠܕܺܝܢܳܐ ܘܠܰܬܒܰܥܬܳܐ ܡܫܰܡܰܗ. ܬܰܡܳܢ ܠܰܝܬ ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܠܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܟܰܪܝܽܘܬܳܐ ܘܰܟܡܺܝܪܽܘܬܳܐ: ܘܒܶܟܝܳܐ܆ ܘܚܽܘܪܳܩ ܫܶܢ̈ܐ. ܘܡܶܬܬܘܶܝܢ ܥܰܠ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܕܰܥܒܰܕܘ. ܘܠܳܐ ܡܰܘܬܪܺܝܢ ܡܶܕܶܡ. ܘܗܳܪܟܳܐ ܐܳܡܰܪ ܕܰܡܥܰܕܰܪ ܠܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ.

ܘܰܡܥܰܕܰܪ ܠܗܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܡܦܰܨܶܐ ܠܗܽܘܢ. ܘܟܰܕ ܐܰܘܕܰܥ ܢܒܺܝܳܐ ܕܡܶܢ ܡܰܢ ܡܶܬܦܰܨܶܝܢ܆ ܐܶܡܰܪ.

ܕܰܡܦܰܨܶܐ ܠܗܽܘܢ ܡܶܢ ܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ: ܘܦܳܪܶܩ ܠܗܽܘܢ. ܡܶܛܠ ܕܣܰܒܰܪܘ ܒܶܗ. ܐܰܝܟ ܠܰܡ ܕܰܣܢܰܘ ܠܗܽܘܢ ܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܕܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ. ܘܠܳܐ ܒܕܺܝܢܳܐ ܡܰܫܠܶܡ ܠܗܽܘܢ. ܬܰܡܳܢ ܓܶܝܪ ܒܺܐܝܕܳܐ ܕܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܕܕܰܠܩܽܘܒܠܳܐ ܡܶܫܬܰܠܡܺܝܢ ܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ. ܘܥܰܠܗܳܕܶܐ ܐܶܡܰܪ. ܕܡܶܢ ܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܡܦܰܨܶܐ ܠܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ. ܘܡܰܣܩܺܝܢ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܗܰܘ ܕܦܰܨܺܝ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܠܰܐܒܽܘܗܝ ܘܰܠܪܽܘܚܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ܀

ܡܙܡܘܪܐ ܕܬܠܬܝܢ ܘܬܡܢܝܐ

ܕܡܰܘܕܰܥ ܒܶܗ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܕܰܘܺܝܕ ܥܰܠ ܕܶܚܠܬܳܐ ܕܺܐܝܬ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܡܶܢ ܕܺܝܢܳܐ ܕܰܐܠܗܳܐ ܕܗܳܘܶܐ ܠܫܽܘܠܳܡܳܐ. ܘܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܩܳܐܶܡ ܗܘܳܐ ܩܕܳܡ ܥܰܝ̈ܢܰܘܗܝ ܣܽܘܪܳܕܳܐ ܕܬܰܫܢܺܝܩܳܐ ܘܰܕܢܽܘܪܳܐ ܕܠܳܐ ܕܳܥܟܳܐ ܕܰܢܛܺܝܪܳܐ ܠܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ.

ܟܰܕ ܒܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܬܳܐ܆ ܐܳܦ ܡܰܬܕܟܰܪ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܕܰܘܝܕ ܠܕܺܝܢܳܐ ܘܰܠܬܰܫܢܺܝܩܳܐ ܘܡܶܣܬܰܪܰܕ ܡܶܢ ܢܽܘܪܳܐ ܕܠܳܐ ܕܳܥܟܳܐ. ܘܫܶܐܠ ܘܰܒܥܳܐ ܡܶܬܦܰܨܝܳܢܽܘܬܳܐ ܡܶܢ ܠܽܘܚܳܡܳܐ ܕܕܺܝܢܳܐ. ܠܳܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢܰܢ ܕܰܬܪܶܝܢ ܡܰܙܡܽܘܪ̈ܶܐ ܡܫܰܡܠܝܳܐܝ̣ܬ ܥܰܠ ‌ܐܽܘܠܨܳܢܳܐ ܕܗܳܘܶܐ ܒܕܺܝܢܳܐ ܐܚܪܳܝܳܐ. ܐܶܬܢܰܒܺܝ ܘܰܐܟܬܶܒ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܠܰܘ ܕܶܝܢ ܫܚܺܝ̈ܡܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܩܴ̈ܠܶܐ ܕܒܶܟܝܳܐ ܘܰܕܬܶܢܚܴ̈ܬܳܐ ܕܰܡܚܰܘܶܐ ܒܗܽܘܢ. ܘܠܰܘ ܡܶܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܚܳܙܶܐ ܠܗܰܘ ܒܰܣܺܝܡܳܐ ܘܰܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܟܰܕ ܡܙܰܡܰܪ܆ ܐܶܠܳܐ ܚܳܐܱܪ ܒܶܗ ܟܰܕ ܪܳܓܶܙ ܘܚܰܡܺܝܬ ܘܡܰܠܝܳܐ ܩܶܫܬܶܗ ܘܫܳܕܶܐ ܓܶܐܪ̈ܶܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ ܘܰܕܚܶܡܬܳܐ ܥܰܠ ܥܳܒ̈ܕܰܝ ܥܰܘܠܳܐ ܘܥܰܠ ܡܰܪ̈ܳܚܶܐ. ܘܡܰܘܕܰܥ ܒܶܗ ܐܳܦ ܥܰܠ ܟܪܺܝܗܽܘܬܶܗ ܒܗܰܘ ܩܰܕܡܳܝܳܐ: ܘܰܒܗܳܢܳܐ ܐܚܪܳܝܳܐ. ܒܗܰܘ ܡܰܢ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ ܕܶܫܬܳܐ ܐܶܡܰܪ: ܐܰܝܟ ܕܳܐܦ ܐܶܡܰܪ ܗܳܪܟܳܐ. ܡܶܢ ܗܳܝ ܓܶܝܪ ܕܚܰܕ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܥܒܰܕ ܠܰܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ܆ ܐܰܕܪܶܟܢܰܢ ܕܥܰܠ ܚܰܕ ܣܽܘܥܪܳܢܳܐ ܐܰܡܺܝܪܺܝܢ. ܗܳܢܰܘ ܥܰܠ ܝܰܘܡܳܐ ܕܰܬܡܳܢܝܳܐ ܐܰܡܺܝܪܺܝܢ܇ ܕܥܳܐܶܠ ܢܰܩܺܝܦܳܐܝ̣ܬ ܒܳܬܰܪ ܝܰܘܡܳܐ ܕܫܰܒܥܳܐ. ܡܶܛܠ ܕܝܰܘܡܳܐ ܕܫܰܒܥܳܐ ܥܰܠ ܢܝܳܚܬܳܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܡܰܘܕܰܥ܆ ܕܒܳܛܠܺܝܢ ܡܶܢ ܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܘܡܶܬܬܢܺܝܚܺܝܢ ܥܰܠ ܒܽܘܣܳܡܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ: ܟܰܕ ܐܳܟܠܺܝܢ ܘܫܳܬܶܝܢ: ܘܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܶܝܢ ܕܟܰܢܶܫܘ ܠܗܽܘܢ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܶܫܬܳܐ. ܘܥܰܠܗܳܝ ܠܳܐ ܢܳܦܩܺܝܢ ܐܢܳܫ ܡܶܢ ܒܰܝܬܶܗ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܫܰܒܬܳܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܰܠܡܰܝܬܳܝܽܘ ܡܰܢܢܳܐ ܘܩܰܝ̈ܣܶܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܫܰܒܬܳܐ. ܥܰܠ ܗܳܢܽܘܢ ܕܒܳܥܶܝܢ ܡܰܢܢܳܐ܆ ܪܓܶܙ ܡܽܘܫܶܐ ܘܶܐܬܚܰܡܰܬ. ܗܰܘ ܕܶܝܢ ܕܠܳܩܶܛ ܩܰܝ̈ܣܶܐ ܡܶܬܚܒܶܫ ܒܶܝܬ ܢܛܽܘܪܬܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕܰܬܡܳܢܝܳܐ. ܕܒܶܗ ܡܶܬܦܰܫܰܩ ܡܶܢ ܦܽܘܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܕܢܰܦܩܽܘܢܳܝܗܝ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܡܰܫܪܺܝܬܳܐ. ܘܢܶܬܪܓܶܡ ܒܟܺܐܦ̈ܐ ܘܰܢܡܽܘܬ. ܟܰܕ ܗܳܟܺܝܠ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܕܰܘܺܝܕ܇ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܥܠܰܘܗܝ ܟܬܳܒܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܐܽܘܪ̈ܚܳܬܶܗ ܣܰܟܽܘܠܬܳܢ ܗܘܳܐ: ܘܰܒܝܰܘܡܳܐ ܕܶܫܬܳܐ ܛܰܝܶܒ ܠܶܗ ܠܰܚܡܳܐ ܘܬܰܪܣܺܝܬܳܐ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕܫܰܒܥܳܐ: ܕܠܰܝܬ ܠܡܶܦܠܰܚ ܒܶܗ: ܘܰܠܫܰܒܬܳܐ ܠܳܐ ܐܰܚܶܠ. ܩܰܝ̈ܣܶܐ ܒܗܳܕܶܐ ܠܳܐ ܠܰܩܶܛ. ܘܰܡܫܰܪܶܐ ܒܡܰܙܡܽܘܪܳܐ ܕܶܫܬܳܐ: ܘܰܒܗܳܢܳܐ ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ ܕܰܬܠܳܬܺܝܢ ܘܰܬܡܳܢܝܳܐ. ܘܰܒܗܰܘ ܕܶܫܬܳܐ ܐܳܡܰܪ:

ܡܳܪܝܳܐ ܠܳܐ ܒܪܽܘܓܙܳܟ ܬܰܟܣܰܢܝ. ܘܳܐܦܠܳܐ ܒܚܶܡܬܳܟ ܬܶܪܕܶܝܢܝ: ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܛܠ ܕܰܟܪܺܝܗ ܐܢܳܐ. ܘܰܒܗܳܢܳܐ ܕܰܬܠܳܬܺܝܢ ܘܰܬܡܳܢܝܳܐ܆ ܠܶܗ ܟܰܕ ܠܶܗ ܠܫܽܘܪܳܝܳܐ ܡܚܰܘܶܐ ܕܡܰܥܶܠ. ܠܗܰܘ ܕܶܝܢ ܦܶܬܓܳܡܳܐ ܕܰܬܠܳܬܳܐ ܡܫܰܚܠܶܦ ܠܶܗ. ܟܰܕ ܚܠܳܦ ܗܳܝ: ܕܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝ ܡܳܪܝܳܐ܆ ܣܳܐܷܡ:

ܡܶܛܠ ܕܓܶܐܪ̈ܰܝܟ ܐܶܬܩܰܒܰܥܘ ܒܺܝ. ܘܶܐܬܬܢܺܝܚܰܬ ܐܺܝܕܳܟ ܥܠܰܝ. ܠܡܳܢܳܐ ܕܶܝܢ: ܕܠܳܐ ܬܰܟܣܰܢܝ ܡܳܪܝܳܐ ܒܪܽܘܓܙܳܟ. ܠܰܘ ܥܰܠ ܕܚܳܙܶܐ ܗܘܳܐ ܒܥܰܝܢܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܟܰܣ̈ܝܳܬܳܐ܆ ܕܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ ܘܰܕܚܶܡܬܳܐ ܡܚܰܘܶܐ ܕܺܝܢܳܐ ܒܫܽܘܠܳܡܳܐ. ܕܰܒܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܕܰܡܠܶܐ ܪܽܘܓܙܳܐ ܡܶܬܚܙܶܐ ܒܕܺܝܢܳܐ ܗܰܘ ܬܳܒܽܘܥܳܐ ܕܟܰܣ̈ܝܳܬܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܟܰܕ ܓܶܝܪ ܦܶܛܪܽܘܣ ܗܰܘ ܪܰܒܳܐ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ܇ ܒܥܳܐ ܕܢܺܐܠܰܦ ܕܰܥܕܰܡܳܐ ܕܠܰܐܝܟܳܐ ܢܶܪܕܶܐ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܡܰܣܟܠܺܝܢ܇ ܡܫܰܐܷܠ ܗܘܳܐ ܠܰܡܺܫܝܚܳܐ. ܕܰܟܡܳܐ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܐܶܢ ܢܰܣܟܶܠ ܒܺܝ ܐܳܚܝ܆ ܐܶܫܒܽܘܩ ܠܶܗ. ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܫܒܰܥ ܙܰܒܢܻ̈ܝܢ܆ ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܝܶܫܽܘܥ. ܠܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐܢܳܐ ܠܳܟ ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܫܒܰܥ ܙܰܒ̈ܢܺܝܢ܇ ܐܶܠܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܫܰܒܥܺܝܢ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܫܒܰܥ ܫܒܰܥ (ܡܬܝ ܝܚ: ܟܐ-ܟܒ). ܡܳܕܶܝܢ ܗܳܪܟܳܐ ܓܠܳܐ: ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܗܳܘܶܐ ܕܺܝܢܳܐ ܕܠܳܐ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܕܠܳܐ ܚܰܢ ܘܠܳܐ ܪܰܚܶܡ ܠܰܟܢܳܬܶܗ. ܐܶܡܰܪ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܗܳܟܰܢܳܐ. ܡܶܛܠܗܳܢܳܐ ܐܶܬܕܰܡܝܰܬ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܠܓܰܒܪܳܐ ܡܰܠܟܳܐ܇ ܕܰܨܒܳܐ ܕܢܶܣܰܒ ܚܽܘܫܒܳܢܳܐ ܡܶܢ ܥܰܒ̈ܕܰܘܗܝ. ܘܟܰܕ ܫܰܪܺܝ ܠܡܶܣܰܒ܆ ܩܰܪܶܒܘ ܠܶܗ ܚܰܕ ܕܚܰܝܳܒ ܪܶܒܽܘ ܟܰܟܪ̈ܺܝܢ. ܘܠܰܝܬ ܠܶܗ ܠܡܶܦܪܰܥ܆ ܦܩܰܕ ܡܳܪܶܗ ܕܢܶܙܕܰܒܰܢ ܗܽܘ ܘܰܐܢܬܬܶܗ ܘܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܘܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ܆ ܘܢܶܦܪܽܘܥ. ܘܰܢܦܰܠ ܗܰܘ ܥܰܒܕܳܐ ܣܓܶܕ ܠܶܗ ܘܶܐܡܰܪ. ܡܳܪܝ܆ ܐܰܓܰܪ ܥܠܰܝ ܪܽܘܚܳܐ: ܘܟܽܠܡܶܕܶܡ ܦܳܪܰܥ ܐܢܳܐ ܠܳܟ. ܘܶܐܬܪܰܚܰܡ ܡܳܪܶܗ ܕܥܰܒܕܳܐ ܗܰܘ ܘܰܫܪܳܝܗܝ. ܘܚܰܘܒܬܶܗ ܫܒܰܩ ܠܶܗ. ܐܶܠܳܐ ܟܰܕ ܢܦܰܩ ܗܳܢܳܐ ܘܶܐܫܟܰܚ ܠܚܰܕ ܡܶܢ ܟܢܱ̈ܘܳܬܶܗ܆ ܕܚܰܝܳܒ ܠܶܗ ܕܺܝܢܳܪ̈ܶܐ ܡܳܐܐ. ܘܰܐܚܕܶܗ ܘܚܳܢܶܩ ܗܘܳܐ ܠܶܗ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܕܗܰܒܠܺܝ ܡܶܕܶܡ ܕܚܰܝܳܒ ܐܰܢܬ ܠܺܝ. ܘܟܰܕ ܣܓܶܕ ܠܶܗ܆ ܠܳܐ ܨܒܳܐ ܕܰܢܪܰܚܶܡ ܥܠܰܘܗܝ. ܘܰܒܝܰܕ ܟܢܱ̈ܘܳܬܗܽܘܢ ܕܥܰܒ̈ܕܶܐ܇ ܝܺܠܶܦ ܡܳܪܗܽܘܢ ܥܰܠ ܣܽܘܥܪܳܢܳܐ. ܡܳܢܳܐ ܐܰܘܕܰܥ ܟܬܳܒܳܐ ܕܰܥܒܰܕ ܡܳܪܗܽܘܢ. ܡܶܢ ܗܰܘ ܕܠܳܐ ܪܰܚܶܡ ܥܰܠ ܟܢܳܬܶܗ. ܘܰܪܓܶܙ ܡܳܪܶܗ ܘܰܐܫܠܡܶܗ ܠܰܡܢܰܓ̈ܕܳܢܶܐ. ܥܕܰܡܳܐ ܕܢܶܦܪܽܘܥ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܚܰܝܳܒ ܗܘܳܐ (ܡܬܝ ܝܚ: ܟܓ-ܠܕ). ܗܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܦܶܠܶܐܬܳܐ ܗܳܕܶܐ܆ ܒܪܽܘܓܙܳܐ ܡܶܬܚܙܶܐ ܒܕܺܝܢܳܐ. ܗܰܘ ܕܢܽܘܟܪܳܝ ܪܽܘܓܙܳܐ ܠܰܟܝܳܢܶܗ. ܘܰܚܙܺܝ ܡܳܢܳܐ ܐܶܡܰܪ ܢܒܺܝܳܐ. ܡܶܛܠ ܕܓܶܐܪ̈ܰܝܟ ܐܶܬܩܰܒܰܥܘ ܒܺܝ: ܘܶܐܬܬܢܺܝܚܰܬ ܐܺܝܕܳܟ ܥܠܰܝ. ܥܝܳܕܳܐ ܐܺܝܬ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܫܳܕܶܝܢ ܠܚܰܫ̈ܐ܇ ܕܡܳܐ ܕܡܶܬܩܰܒܥܺܝܢ ܓܶܐܪ̈ܶܐ ܐܰܝܟ ܨܶܒܝܳܢܗܽܘܢ: ܘܢܳܝܚܳܐ ܐܺܝܕܗܽܘܢ ܒܳܬܰܪ ܫܪܳܝܳܐ: ܘܡܰܪܓܶܫ ܚܰܝܠܳܐ ܕܰܕܪܳܥܶܗ ܕܗܰܘ ܕܫܳܕܶܐ ܓܶܐܪܳܐ: ܕܶܐܬܬܢܺܝܚܰܬ ܐܺܝܕܶܗ ܒܰܡܚܽܘܬܳܐ ܕܓܶܐܪܳܐ. ܐܳܦ ܗܳܪܟܳܐ ܕܰܐܝܟ ܗܳܕܶܐ ܐܳܡܰܪ ܢܒܺܝܳܐ. ܕܓܶܐܪ̈ܶܐ ܕܫܳܕܶܐ ܥܰܡܰܢܽܘܐܶܝܠ ܒܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܠܽܘܩܕܰܡ ܕܶܝܢ ܚܶܘܳܪ̈ܳܬܳܐ ܩܳܒܰܥ ܒܶܗ: ܒܳܬܰܪܟܶܢ ܢܳܬܰܪ ܥܰܪ̈ܫܰܘܗܝ ܘܫܶܢܴ̈ܬܶܗ: ܘܒܳܬܰܪܟܶܢ ܡܰܚܫܶܟ ܢܽܘܗܪܶܗ܆ ܘܡܰܪܦܶܐ ܠܚܰܝܠܶܗ ܡܶܢ ܣܰܝܒܽܘܬܳܐ. ܘܥܰܠܗܳܕܶܐ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܕܰܘܺܝܕ ܐܶܡܰܪ. ܡܳܪܝܳܐ ܠܳܐ ܒܪܽܘܓܙܳܟ ܬܰܟܣܰܢܝ. ܡܶܛܠ ܕܓܶܐܪ̈ܰܝܟ ܐܶܬܩܰܒܰܥܘ ܒܺܝ. ܘܶܐܬܬܢܺܝܚܰܬ ܐܺܝܕܳܟ ܥܠܰܝ. ܥܰܠ ܕܰܣܐܷܒ ܗܘܳܐ ܘܥ̣ܰܠ ܒܰܫܢܱ̈ܝܳܐ܆ ܘܳܐܬܶܐ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܒܳܠܶܗ ܫܽܘܢܳܩܳܐ ܕܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ. ܘܗܳܢܽܘܢ ܕܰܡܩܰܒܠܺܝܢ ܡܚܽܘܬܳܐ ܡܶܢ ܐܺܝܕܳܐ ܐܠܰܗܳܝܬܳܐ ܒܬܰܫܢܺܝܩܳܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ. ܥܕܰܡܳܐ ܠܓܰܘܳܝܽܘܬܳܐ ܕܢܰܦܫܗܽܘܢ ܡܳܛܝܳܐ ܡܚܽܘܬܳܐ ܕܓܶܐܪ̈ܰܘܗܝ ܕܕܰܝܳܢܳܐ. ܘܗܽܘ ܬܽܘܒ ܢܳܐܱܚ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܟܰܕ ܡܳܚܶܐ. ܒܗܳܝ ܕܡܶܬܢܰܩܰܡ ܡܶܢ ܡܰܪ̈ܳܚܶܐ ܒܥܽܘܙܳܐ ܕܬܰܫܢܺܝܩܳܐ. ܘܠܰܘ ܡܶܬܬܘܶܐ ܥܰܠ ܕܡܳܚܶܐ. ܐܶܠܳܐ ܗܳܝ ܕܶܐܬܬܢܺܝܚܰܬ ܐܺܝܕܳܟ܆ ܕܰܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܡܰܦܶܩ ܕܺܝܢܳܐ. ܥܰܠ ܗܳܢܽܘܢ ܕܢܳܦܠܺܝܢ ܒܬܰܫܢܺܝܩܳܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ ܕܰܡܢܰܓ̈ܕܳܢܶܐ. ܡܰܝܬܶܐ ܘܳܐܡܰܪ:

ܠܰܝܬ ܫܠܳܡܳܐ ܠܒܶܣܪܝ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܚܶܡܬܳܟ܆ ܘܠܰܝܬ ܫܠܳܡܳܐ ܠܓܰܪ̈ܡܰܝ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܚܛܳܗܱ̈ܝ. ܚܛܳܗܱ̈ܝ ܠܰܡ ܗ̣ܘܰܘ ܠܺܝ ܥܶܠܬܳܐ ܕܶܐܦܶܠ ܬܚܶܝܬ ܪܽܘܓܙܳܟ. ܕܶܐܠܽܘܠܳܐ ܚܛܺܝܬ܆ ܠܳܐ ܡܶܬܚܰܡܰܬ ܗܘܳܐ ܥܠܰܝ ܗܰܘ ܒܰܣܺܝܡܳܐ.

ܡܶܛܠ ܕܣܰܟܠܘܴ̈ܬܝ ܥܒܰܪ̈ܝ ܠܪܺܝܫܝ. ܘܰܐܝܟ ܡܰܘܒܠܳܐ ܝܰܩܺܝܪܬܳܐ ܝܺܩܰܪ̈ܝ ܠܺܝ. ܪܺܝܫܳܐ ܗܳܪܟܳܐ ܠܗܰܘܢܳܐ ܩܳܪܶܐ. ܐܰܟܙܢܳܐ ܓܶܝܪ ܕܗܳܢܽܘܢ ܕܡܶܫܬܘܶܝܢ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܐ܆ ܕܳܢܚܳܐ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܘܡܰܛܠܠܳܐ ܥܰܠ ܪ̈ܺܝܫܰܝܗܽܘܢ. ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܐܶܫܰܥܝܳܐ. ܕܠܳܐ ܢܰܟܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܫܰܘܒܳܐ ܕܫܶܡܫܳܐ (ܐܫܥܝܐ ܡܛ: ܝ). ܡܶܛܠ ܗܳܝ ܕܥܰܠ ܦܶܪ̈ܝܰܘܳܬܳܐ ܡܶܬܪܰܒܶܝܢ. ܦܶܪ̈ܝܰܘܳܬܳܐ ܕܶܝܢ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܕܡܽܘܬܳܐ ܕܩܽܘ̈ܒܥܶܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ. ܕܒܰܕܡܽܘܬܳܐ ܕܡܱ̈ܛܠ̱ܠܶܐ ܥܰܠ ܪ̈ܺܝܫܶܐ ܕܰܦܪ̈ܺܝܩܶܐ ܡܶܬܚܰܙ̈ܝܳܢ. ܘܡܶܢ ܗܰܘ ܓܰܒܳܐ ܕܰܠܩܽܘܒܠܳܐ ܡܶܬܚܙܶܐ ܡܣܳܡ ܒܪܺܝܫܳܐ ܥܰܠ ܗܳܢܽܘܢ ܕܡܶܬܬܕܺܝܢܺܝܢ. ܘܡܶܫܬܰܩܠܳܐ ܡܶܢܗܽܘܢ ܪܺܝܫܳܢܽܘܬ ܡܰܕܥܗܽܘܢ. ܕܠܳܐ ܢܶܣܰܩ ܥܰܠ ܒܳܠܗܽܘܢ ܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܕܳܝܨܺܝܢ ܘܡܶܬܒܰܣܡܺܝܢ. ܟܰܕ ܦܳܐܱܚ ܡܶܢܗܽܘܢ ܪܺܝܚܳܐ ܣܰܪܝܳܐ ܕܰܚܛܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ.

ܣܪ̈ܺܝ ܘܶܐܬܡ̈ܣܺܝ ܚܒܳܪ̈ܳܬܝ. ܘܡܶܢ ܩܕܳܡ ܣܰܟܠܘܴ̈ܬܝ ܙܳܥܶܬ ܛܳܒ. ܒܗܳܝ ܓܶܝܪ ܕܢܳܕܺܝܢ ܡܰܠܐܟ̈ܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܡܶܢ ܪܺܝܚܳܐ ܕܚܰܛܳܝ̈ܐ: ܘܥܳܪܩܺܝܢ ܡܶܢ ܟܽܠ ܕܠܰܝܬ ܒܶܗ ܪܺܝܚܳܐ ܒܰܣܺܝܡܳܐ ܕܡܽܘܪܽܘܢ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܆ ܬܽܘܒ ܡܰܘܕܰܥ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ:

ܕܟܽܠܶܗ ܝܰܘܡܳܐ ܒܰܟܡܺܝܪܽܘܬܳܐ ܗܰܠܟܶܬ. ܠܰܝܬ ܓܶܝܪ ܠܺܠܝܳܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܡܶܬܚܙܶܐ ܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܬܡܺܝܢܳܝܳܐ. ܘܥܰܠܗܳܝ ܠܰܝܬ ܣܳܟܳܐ ܠܛܳܒܴ̈ܬܳܐ ܕܡܶܬܝܰܗ̈ܒܳܢ ܒܶܗ. ܘܠܰܝܬ ܫܽܘܠܳܡܳܐ ܠܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܕܡܶܬܦܰܣ̈ܩܳܢ ܒܶܗ ܥܰܠ ܡܰܪ̈ܳܚܶܐ. ܐܶܡܰܪ:

ܕܟܽܠܶܗ ܝܰܘܡܳܐ ܒܰܟܡܺܝܪܽܘܬܳܐ ܗܰܠܟܶܬ. ܡܶܛܠ ܕܩܽܘܪ̈ܨܠܰܝ ܐܶܬܡܠܺܝܘ ܙܰܘܥܬܳܐ: ܘܠܰܝܬ ܫܠܳܡܳܐ ܠܒܶܣܪܝ. ܙܳܥܶܬ ܘܶܐܬܕܘܺܝܬ ܛܳܒ. ܗܳܠܶܝܢ ܢܒܺܝܳܐ ܠܰܘ ܡܶܢ ܩܢܽܘܡܶܗ ܐܶܡܰܪ܆ ܐܶܠܳܐ ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܕܳܡܝܳܐ ܕܡܶܢ ܟܺܐܒ̈ܐ ܕܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܡܒܰܓܶܢ. ܡܶܛܠܗܳܢܳܐ ܐܳܡܰܪ:

ܢܳܗܶܓ ܗܘܺܝܬ ܡܶܢ ܢܶܗܡܬܶܗ ܕܠܶܒܝ. ܚܙܰܝܬ ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܚܛܺܝܬܳܐ ܕܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܡܶܬܡܰܪܡܰܪ ܗܘܳܐ. ܛܽܘܓܳܢܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܗܳܝ ܕܢܳܗܶܓ ܗܘܺܝܬ. ܐܶܠܳܐ ܚܙܺܝ ܕܗܽܘ ܢܒܺܝܳܐ ܡܶܢ ܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܕܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܡܰܛܶܢ ܘܰܡܪܰܛܶܢ. ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܡܰܝܬܶܐ ܘܳܐܡܰܪ:

ܡܳܪܝܳܐ ܩܕܳܡܰܝܟ ܗ̱ܝ ܟܽܠܳܗ̇ ܪܶܓܰܬܝ. ܡܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܪܳܐܶܓ ܗܘܳܐ܇ ܐܶܠܳܐ ܢܝܳܚܳܐ ܕܡܶܢ ܕܺܝܢܳܐ: ܘܒܽܘܣܳܡܳܐ ܕܰܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܐܠܗܳܐ. ܘܬܽܘܒ ܡܰܘܕܰܥ ܚܰܫ̈ܐ ܘܬܶܢܚܴ̈ܬܳܐ ܕܢܰܦܫܶܗ.

ܬܶܢܚ̈ܬܝ ܡܶܢܳܟ ܠܳܐ ܡܛܰܫ̈ܝܳܢ. ܠܶܒܝ ܐܶܬܗܦܶܟ ܘܚܰܝܠܝ ܫܰܒܩܰܢܝ: ܘܢܽܘܗܪܳܐ ܕܥܰܝ̈ܢܰܝ ܠܳܐ ܗ̣ܘܳܐ ܠܘܳܬܝ. ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܡܶܫܬܰܒܩܺܝܢ ܐܺܝܩܳܪ̈ܶܐ ܘܪܰܒܽܘܬ ܚܰܝܠܳܐ ܥܰܠ ܚܰܝܴ̈ܒܶܐ ܒܕܺܝܢܳܐ. ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ:

ܕܪ̈ܳܚܡܰܝ ܘܚܰܒܪ̈ܰܝ ܠܽܘܩܒܰܠ ܟܺܐܒܝ ܩܳܡܘ: ܘܩܰܪ̈ܺܝܒܰܝ ܒܪܽܘܚܩܳܐ ܩܳܝܡܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܠܰܝܬ ܓܶܝܪ ܡܶܢ ܝܳܪ̈ܬܰܝ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܡܶܫܟܰܚ ܕܢܰܘܕܶܐ ܒܓܶܢܣܶܗ܆ ܕܰܡܫܰܦܰܠ ܘܰܣܚܺܝܦ ܒܓܰܘ ܚܶܫܽܘܟܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܗܰܘ ܕܢܳܦܶܠ ‌ܐܳܦ ܡܶܫܬܠܶܡ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܣܳܢܶܝܢ ܠܶܗ:

ܘܰܐܚܕܽܘܢܝ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܒܳܥܶܝܢ ܠܢܰܦܫܝ ܘܨܳܒܶܝܢ ܠܒܺܝܫܬܝ: ܘܡܰܠܶܠܘ ܫܽܘܩܪܳܐ. ܘܢܶܟܠܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܟܽܠܶܗ ܪܳܢܶܝܢ ܗܘܰܘ. ܗܳܝܕܶܝܢ ܓܶܝܪ ܡܶܢ ܕܰܝ̈ܘܶܐ ܡܶܫܬܰܠܡܺܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܢܳܚܬܺܝܢ ܠܚܶܦܪܳܐ ܚܶܫܽܘܟܳܐ. ܘܡܶܢ ܪ̈ܽܘܚܶܐ ܛܰܢ̈ܦܳܬܳܐ ܡܶܬܬܰܚ̈ܕܳܢ.

ܐܶܢܳܐ ܕܶܝܢ܇ ܐܳܡܰܪ ܢܒܺܝܳܐ: ܐܰܝܟ ܚܰܪܫܳܐ ܠܳܐ ܫܳܡܰܥ ܗܘܺܝܬ. ܘܰܐܝܟ ܕܽܘܓܳܐ ܠܳܐ ܦܶܬܚܶܬ ܦܽܘܡܝ: ܘܰܗܘܺܝܬ ܐܰܝܟ ܓܰܒܪܳܐ ܕܠܳܐ ܫܳܡܰܥ. ܘܠܰܝܬ ܡܰܟܣܳܢܽܘܬܳܐ ܒܦܽܘܡܶܗ. ܠܰܝܬ ܬܰܡܳܢ ܓܶܝܪ ܠܡܶܫܡܰܥ܆ ܘܠܳܐ ܠܡܰܟܳܣܽܘ. ܡܶܛܠ ܕܗܳܕܶܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܐܶܚܕܶܐ ܬܰܡܳܢ. ܗܳܝ ܕܢܶܬܕܰܢܩܽܘܢ ܒܽܐܘ̈ܠܨܳܢܶܐ. ܐܶܠܳܐ ܚܙܺܝ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܡܚܰܘܶܐ܆ ܕܗܽܘ ܥܰܡ ܗܳܠܶܝܢ ܚܒܺܝܫ ܒܕܺܝܢܳܐ.

ܡܶܛܠ ܠܰܡ ܕܠܳܟ ܣܰܟܺܝܬ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܥܢܰܝܬܳܢܝ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܝ: ܡܶܛܠ ܕܶܐܡܪܶܬ ܕܠܳܐ ܢܶܚܕܽܘܢ ܠܺܝ. ܘܠܳܐ ܢܶܬܬܪܺܝܡܽܘܢ ܥܠܰܝ ܒܙܰܘܥܬܳܐ ܕܪ̈ܶܓܠܰܝ. ܗܳܠܶܝܢ ܡܚܰܘܶܝܢ ܡܶܬܦܰܢܝܳܢܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ. ܘܰܕܥܰܠ ܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܐܶܬܢܰܒܺܝ. ܘܰܚܙܺܝ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܡܒܰܓܢܺܝܢ ܡܶܢ ܬܰܫܢܺܝܩܳܐ ܒܡܰܙܡܽܘܪܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܒܳܬܰܪܟܶܢ ܢܺܝܫܳܐ ܐܚܪܺܢܳܐ ܕܦܳܪܽܘܩܰܢ ܡܰܥܶܠ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ:

ܡܶܛܠ ܕܶܐܢܳܐ ܠܚܰܫܳܐ ܡܛܰܝܰܒ ܐܢܳܐ. ܗܳܢܳܐ ܩܳܠܳܐ ܥܰܠ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܐܰܡܪܶܗ ܢܒܺܝܳܐ. ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܒܰܠܚܽܘܕ ܐܰܘܕܰܥ ܕܰܡܛܰܝܰܒ ܠܚܰܫܳܐ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܕܢܺܐܬܶܐ ܠܰܨܠܺܝܒܳܐ. ܟܰܕ ܡܰܘܕܰܥ ܘܳܐܡܰܪ:

ܘܟܺܐܒܝ ܠܽܘܩܒܰܠܝ ܗ̱ܽܘ ܒܟܽܠܙܒܰܢ. ܡܳܕܶܝܢ ܠܰܝܬ ܠܡܺܐܡܰܪ. ܕܠܳܐ ܡܰܪܓܶܫ ܗܘܳܐ ܥܰܡܰܢܽܘܐܶܝܠ ܒܟܺܐܒ̈ܐ ܕܡܶܢ ܡܰܚ̈ܘܳܬܳܐ ܕܰܣܒܰܠ ܡܶܢ ܨܳܠܽܘ̈ܒܶܐ. ܠܡܶܬܕܰܡܳܪܽܘ ܕܶܝܢ ܙܳܕܶܩ܇ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܗܽܘ ܢܒܺܝܳܐ ܡܶܢܗܶܝܢ ܥܰܠ ܢܰܦܫܶܗ ܐܳܡܰܪ: ܘܡܶܢܗܶܝܢ ܥܰܠ ܡܰܪ̈ܳܚܶܐ ܐܳܡܰܪ: ܘܡܶܢܗܶܝܢ ܥܰܠ ܥܰܡܰܢܽܘܐܶܝܠ ܡܶܬܢܰܒܶܐ. ܗܳܪܟܳܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܶܐܡܰܪ ܥܰܠ ܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܡܚܰܘ̈ܝܳܢ ܥܰܠ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܡܛܰܝܒܳܐ ܕܨܶܝܕ ܚܰܫܳܐ܆ ܥܛܰܦ ܠܶܗ ܬܽܘܒ ܕܥܰܠ ܩܢܽܘܡܶܗ ܢܺܐܡܰܪ:

ܡܶܛܠ ܕܶܐܚܰܘܶܝܟ ܣܰܟ̈ܠܘܳܬܝ. ܘܶܐܬܕܰܟܶܐ ܡܶܢ ܚܛܳܗܱ̈ܝ. ܗܳܢܰܘ: ܐܰܝܟܳܐ ܕܗܳܘܝܳܐ ܓܙܽܘܪܬܳܐ ܕܠܳܐ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܢ ܒܰܫܠܳܚ ܒܶܣܪܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܐ. ܐܰܝܟܳܐ ܕܡܶܬܚܙܶܐ ܕܰܨܠܺܝܒ ܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܡܰܘܕܶܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܥܳܡܕܺܝܢ ܒܣܰܟ̈ܠܘܳܬܗܽܘܢ. ܘܫܳܠܚܺܝܢ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܥܰܬܺܝܩܳܐ. ܘܡܶܬܕܰܟܶܝܢ ܡܶܢ ܚܛܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܶܐܡܰܪ ܡܚܰܘܝܳܢܽܘܬܳܐ ܕܣܰܟ̈ܠܘܳܬܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܐ܆ ܥܳܛܶܦ ܠܶܗ ܬܽܘܒ ܠܡܰܘܕܳܥܽܘ ܥܰܠ ܒܥܶܠܕܒܳܒܽܘܬܳܐ ܘܰܡܥܰܫܢܽܘܬܳܐ ܕܝܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܕܥܰܠ ܡܫܺܝܚܳܐ.

ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝ ܠܰܡ ܐܶܬܥܰܫܰܢܘ ܘܰܚܙܰܘ. ܘܰܣܓܺܝܘ ܣܳܢܱ̈ܐܝ ܕܫܽܘܩܪܳܐ. ܟܰܕ ܛܳܒ ܕܶܝܢ ܘܳܐܦ ܠܶܗ ܠܰܢܒܺܝܳܐ ܗܘܱ̈ܝ ܗܳܠܶܝܢ. ܐܶܠܳܐ ܡܫܰܡܠܝܳܐܝ̣ܬ ܠܘܳܬ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܐܶܣܬܥܰܪ̈ܝ. ܗܽܘܝܽܘ ܗܰܘ ܕܶܐܬܦܪܰܥ ܒܺܝܫܬܳܐ ܚܠܳܦ ܛܳܒܬܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܰܚܠܳܦ ܕܪܰܩ ܒܰܐܪܥܳܐ ܘܰܓܒܰܠ ܛܺܝܢܳܐ ܡܶܢ ܪܽܘܩܶܗ. ܘܰܦܬܰܚ ܥܰܝ̈ܢܰܘܗܝ ܕܣܰܡܝܳܐ܆ ܪܽܘܩܳܐ ܛܰܡܳܐܐ ܒܒܶܙܚܳܐ ܩܰܒܶܠ ܡܶܢ ܝܽܘ̈ܕܳܝܶܐ. ܡܶܛܠܡܳܢܳܐ ܐܶܡܰܪ:

ܕܦܰܪܥܽܘܢܝ ܒܺܝܫܬܳܐ ܚܠܳܦ ܛܳܒܬܳܐ. ܘܣܰܩܪܽܘܢܝ ܥܰܠ ܕܰܒܥܺܝܬ ܛܳܒܬܳܐ. ܛܳܒܬܳܐ ܓܶܝܪ ܕܰܒܥܳܐ ܗܳܕܳܐ ܗ̱ܝ. ܕܢܶܬܦܢܽܘܢ ܠܘܳܬ ܐܠܰܗܳܐ ܒܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܘܢܺܚܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܡܰܝܬܶܐ ܕܶܝܢ ܒܳܬܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܩܴ̈ܠܶܐ ܐܢܳܫܴ̈ܝܶܐ ܕܡܶܬܢܰܚܬܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܒܗܽܘܢ ܐܶܬܚܰܫܰܚ. ܟܰܕ ܨܒܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ.

ܠܳܐ ܬܶܫܒܰܩܢܝ ܡܳܪܝܳܐ ܐܠܰܗܝ: ܘܠܳܐ ܬܰܪܚܶܩ ܡܶܢܝ. ܐܶܠܳܐ ܟܰܬܰܪ ܠܥܽܘܕܪܳܢܝ ܘܰܦܪܽܘܩܰܝܢܝ. ܐܶܢܓܶܝܪ ܫܰܪܺܝܪܳܐܝ̣ܬ ܡܶܠܬܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܗ̣ܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܕܡܰܙܥܪܳܢܽܘܬܶܗ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܩܴ̈ܠܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܐܬܚܰܫܰܚ ܒܗܽܘܢ ܟܰܕ ܐܶܬܓܠܺܝ ܒܰܒܣܰܪ܆ ܐܶܠܳܐ ܡܫܰܘ̈ܕܥܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܣܽܘܪܳܩܶܗ ܨܶܒܝܳܢܳܝܳܐ ܕܰܚܠܳܦܰܝܢ. ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܡܬܰܚܬܺܝܢ ܠܶܗ ܩܴ̈ܠܐ ܐܢܳܫܳܝܷ̈ܐ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܠܰܗܐ ܡܒܰܪܟܳܐ ܥܰܡ ܐܰܒܽܘܗܝ. ܕܠܶܗ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ܀

ܡܙܡܘܪܐ ܕܬܠܬܝܢ ܘܬܫܥܐ

ܥܰܠ ܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܇ ܕܨܳܝܪܳܐ ܗܘܳܬ ܠܗܳܝ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܘܥܰܠܗܳܝ ܕܫܳܛܝܽܘܬܶܗ ܕܰܐܠܗܳܐ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܗ̱ܝ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ

ܫܽܘܦܪܳܐ ܘܨܶܒܬܳܐ ܕܦܺܝܠܳܣܽܘܦܽܘܬܳܐ ܕܒܰܡܫܺܝܚܳܐ ܗܳܢܰܘ܆ ܡܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫ ܚܳܫܶܒ ܢܰܦܫܶܗ ܚܰܣܺܝܪ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܘܫܺܝܛܳܐ܆ ܡܶܛܠ ܕܰܢܟܰܣܶܐ ܚܶܟܡܬܶܗ ܕܒܰܐܠܗܳܐ ܡܶܢ ܫܰܠܺܝ̈ܛܳܢܰܘܗܝ ܕܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܒܺܝܫܳܐ. ܒܕܰܐܝܟ ܗܳܕܶܐ ܡܶܬܚܰܫܚܺܝܢ ܗܘܰܘ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܛܽܘ̈ܒܳܢܶܐ܇ ܘܝܰܬܺܝܪܳܐܝ̣ܬ ܦܰܘܠܽܘܣ ܗܰܘ ܪܰܒܳܐ ܟܳܬܶܒ ܗܘܳܐ. ܕܗܳܐ ܠܰܡ ܗܘܺܝܬ ܚܰܣܺܝܪ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܒܫܽܘܒܗܳܪܝ܆ ܕܰܐܢܬܽܘܢ ܐܶܠܰܨܬܽܘܢܳܢܝ (ܒ ܩܘܪ̈ܢܬܝܐ ܝܒ: ܝܐ). ܡܥܳܕܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܓܶܝܪ ܐܽܘ̈ܠܨܳܢܶܐ ܕܥܳܪܨܺܝܢ ܥܰܠ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܢܶܬܚܰܫܚܽܘܢ ܒܰܐܝܠܶܝܢ ܕܡܶܣܬܰܒܪ̈ܳܢ ܒܥܳܠܡܳܐ ܕܫܳܢܝܽܘܬܳܐ. ܟܰܕ ܠܳܐ ܫܳܒܩܺܝܢ ܕܢܶܥܽܘܠ ܡܚܰܠܨܳܢܳܐ ܥܰܠ ܗܳܝ ܚܶܟܡܬܳܐ ܓܰܘܳܝܬܳܐ ܕܰܩܢܶܝܢ ܒܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܘܗܳܠܶܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐܢܳܐ. ܟܰܕ ܐܶܫܟܰܚܢܰܢ܇ ܕܛܽܘܒܳܢܳܐ ܕܰܘܺܝܕ ܟܰܕ ܙܰܡܰܪ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܰܬܠܳܬܺܝܢ ܘܰܬܫܰܥ܆ ܒܰܐܝܠܶܝܢ ܕܡܶܣܬܰܒܪ̈ܳܢ ܕܺܐܝܬܰܝܗܶܝܢ ܫܳܛܝܽܘܬܳܐ ܘܫܳܢܝܽܘܬܳܐ ܒܥܳܠܡܳܐ ܐܶܬܚܰܫܰܚ. ܒܗܰܘ ܓܶܝܪ ܙܰܒܢܳܐ ܕܰܥܪܰܩ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܫܳܐܘܳܠ ܚܡܽܘܗܝ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܰܦܠܶܫܬܳܝܷ̈ܐ܆ ܐܶܬܢܰܒܺܝ ܗܳܠܶܝܢ: ܟܰܕ ܥ̣ܰܠ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܥܽܘܪ̈ܠܶܐ ܨܳܒܘ ܗܘܰܘ ܦܠܶܫܬܳܝܷ̈ܐ ܕܢܶܚܕܽܘܢܶܗ: ܘܢܰܥܠܽܘܢܶܗ ܩܕܳܡ ܐܰܟܺܝܫ ܡܰܠܟܳܐ ܕܓܳܬ. ܘܡܶܛܠ ܕܡܶܢܗܽܘܢ ܒܨܶܒܝܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ ܩܰܒܠܽܘܗܝ܇ ܒܕܰܣܒܰܪܘ ܗܘܰܘ ܕܡܶܢܗܽܘܢ ܗܳܘܶܐ. ܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܓܶܝܪ ܟܰܕ ܡܪܰܛܢܺܝܢ ܡܶܛܠ ܩܶܛܠܶܗ ܕܓܽܘܠܝܰܕ܇ ܐܳܡܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܰܐܟܺܝܫ. ܗܳܢܰܘ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܠܗܳܢܳܐ ܡܣܰܓ̈ܝܳܢ ܗܘܱ̈ܝ ܒܢܴ̈ܬ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܘܳܐܡܪ̈ܳܢ. ܩܛܰܠ ܫܳܐܘܳܠ ܒܰܐܠܦܷ̈ܐ܆ ܘܕܰܘܺܝܕ ܒܪ̈ܶܒܘܳܬܳܐ (ܐ ܫܡܘܐܝܠ ܟܐ: ܝܒ). ܘܟܰܕ ܡܶܢ ܢܶܟܠܳܐ ܕܰܡܛܰܫܰܝ ܗܘܳܐ ܒܡܷ̈ܠܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܕܚܶܠ ܕܰܘܺܝܕ܆ ܐܶܠܳܐ ܣܽܘܥܪܳܢܳܐ ܕܦܺܝܠܳܣܽܘܦܽܘܬܳܐ ܕܰܡܛܰܫܰܝ ܒܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܕܫܳܛܝܽܘܬܳܐ ܥܒܰܕ ܚܰܟܺܝܡܳܐܝ̣ܬ. ܘܺܝܬܶܒ ܥܰܠ ܬܰܪܥܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ܆ ܘܰܢܣܰܒ ܠܰܚܡܳܐ ܘܶܐܟܰܠ ܒܫܽܘܩܳܐ. ܘܰܐܪܡܺܝ ܪܺܝܪܶܗ ܥܰܠ ܕܰܩܢܶܗ. ܘܰܒܗܳܕܶܐ ܫܳܛܝܽܘܬܳܐ܇ ܕܚܰܟܺܝܡ ܣܰܓܺܝ ܡܶܢ ܦܠܶܫܬܳܝܷ̈ܐ ܐܶܫܬܟܰܚ. ܘܗܳܪܟܳܐ ܕܳܐܡܰܪ ܡܫܰܪܶܐ ܗܘܳܐ ܘܰܡܙܰܡܰܪ:

ܐܶܡܪܶܬ ܕܶܐܛܰܪ ܐܽܘܪܚܝ: ܘܠܳܐ ܐܶܚܛܶܐ ܒܠܶܫܳܢܝ. ܐܶܛܰܪ ܦܽܘܡܝ ܡܶܢ ܥܰܘܠܳܐ: ܡܶܛܠ ܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܕܠܽܘܩܒܰܠܝ. ܚܶܪܫܶܬ ܘܶܐܬܟܰܡܪܶܬ ܘܐܶܬܕܘܺܝܬ ܡܶܢ ܛܳܒܬܳܐ܆ ܘܟܺܐܒܝ ܐܶܬܕܰܠܰܚ. ܒܗܳܠܶܝܢ ܚܰܘܺܝ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܢܳܛܰܪ ܐܽܘܪܚܶܗ ܕܠܳܐ ܢܶܟܝܳܢܳܐ܆ ܕܠܳܐ ܢܶܕܥܽܘܢܶܗ ܦܠܶܫܬܳܝܷ̈ܐ. ܘܰܡܚܰܦܶܐ ܗܘܳܐ ܚܶܟܡܬܳܐ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܡܶܢ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܕܫܰܪܝܳܐ ܗܘܳܬ ܒܶܗ. ܡܚܰܘܶܐ ܗܘܳܐ ܫܳܛܝܽܘܬܳܐ. ܗܳܝ ܕܳܐܦܠܳܐ ܠܰܓܡܳܪ ܫܟܺܝܚܳܐ ܗܘܳܬ. ܘܠܳܐ ܡܚܰܘܶܐ ܗܘܳܐ ܢܰܦܫܶܗ ܚܰܟܺܝܡܳܐ܇ ܕܕܰܠܡܳܐ ܟܰܕ ܗܳܕܶܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܐ ܗܘܳܬ ܒܶܗ܆ ܢܶܬܶܐܠܶܨ ܡܶܢ ܦܠܶܫܬܳܝܷ̈ܐ ܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ. ܕܡܶܕܶܡ ܕܠܳܚܶܡ ܠܨܶܒܝܳܢܗܽܘܢ ܢܡܰܠܶܠ. ܗܳܝ ܕܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܗܘܳܬ ܠܓܰܒܪܳܐ ܢܒܺܝܳܐ. ܘܰܚܪܶܫ ܘܠܳܐ ܡܰܠܶܠ. ܘܶܐܬܟܡܰܪ ܘܰܕܘܳܐ ܡܶܢ ܛܳܒܬܳܐ. ܕܠܳܐ ܒܝܰܕ ܡܠܺܝܠܽܘܬܳܐ: ܘܰܡܠܺܝܠܽܘܬܳܐ ܕܡܰܕܥܶܗ ܢܶܬܠܒܶܟ ܡܶܢ ܡܰܪ̈ܳܚܶܐ. ܘܰܒܗܳܠܶܝܢ ܡܰܣܶܩ ܗܘܳܐ ܨܰܠܡܳܐ ܫܰܦܺܝܪܳܐ ܠܗܰܘ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܘܡܳܪܳܐ ܕܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ. ܕܟܰܕ ܐܶܬܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܘܶܐܬܓܠܺܝ ܒܰܒܣܰܪ. ܢܛܰܪ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܶܗ ܡܶܢ ܫܰܠܺܝ̈ܛܳܢܶܐ ܕܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܚܶܫܽܘܟܳܐ܆ ܕܠܳܐ ܢܶܕܥܽܘܢܳܝܗܝ ܕܡܰܢܽܘ ܘܒܰܪ ܡܰܢܽܘ. ܘܠܰܘ ܪܺܝܪܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܕܰܐܝܬܺܝ ܒܺܝܠܺܝܕܽܘܬܶܗ ܘܰܒܬܶܫܒܽܘܚܬܶܗ ܘܰܒܫܰܒܪܽܘܬܶܗ܇ ܗܳܝ ܕܰܡܥܳܕܺܝܢ ܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ ܒܡܰܘܥܺܝܬܳܐ ܕܛܰܚܴ̈ܢܳܬܳܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܘܥܰܙܪܽܘܪ̈ܶܐ ܐܶܬܟܰܣܺܝ. ܘܠܰܓܠܶܓ ܒܶܝܬ ܫܰܒܪ̈ܶܐ ܘܫܰܦܶܦ. ܗܳܝ ܕܰܓܡܺܝܪܳܐܝ̣ܬ ܢܳܛܪ̈ܳܢ ܗܘܱ̈ܝ ܠܳܗ̇ ܠܐܽܘܪܚܳܐ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܶܗ܆ ܕܠܳܐ ܢܶܫܬܰܘܕܥܽܘܢܳܝܗܝ ܦܠܶܫܬܳܝܷ̈ܐ ܡܶܬܝܰܕܥܳܢ̈ܐ. ܠܰܘ ܗܳܠܶܝܢ ܒܰܠܚܽܘܕ: ܘܶܐܠܳܐ ܘܚܰܫ̈ܐ ܘܰܟܡܺܝܪܽܘܬܳܐ ܗܳܝ ܕܚܰܘܺܝ ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܕܚܰܫܶܗ. ܘܕܰܚܪܶܫ ܗܘܳܐ ܘܠܳܐ ܦܰܢܺܝ ܦܶܬܓܳܡܳܐ. ܟܰܕ ܡܶܫܬܰܐܰܠ ܡܶܢ ܦܺܝܠܰܛܽܘܣ. ܘܰܕܚܰܡ ܠܶܒܶܗ ܒܓܰܘܶܗ ܘܰܕܚܰܘܺܝ ܕܽܘܥܬܳܐ ܐܰܝܟ ܫܷ̈ܠܬܶܐ ܕܰܕܡܳܐ܇ ܗܳܝ ܕܡܶܢ ܣܰܓܺܝܐܽܘܬ ܢܽܘܪܳܐ ܕܽܐܘ̈ܠܨܳܢܶܐ ܕܶܠܩܰܬ ܘܫܶܓܪܰܬ ܠܦܰܓܪܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡܚܰܦܝܴ̈ܢܝܳܬܳܐ ܥܒܰܕ ܐܶܢܶܝܢ ܠܐܽܘܪܚܶܗ ܕܦܳܪܽܘܩܰܢ܆ ܥܕܰܡܳܐ ܕܡܰܠܺܝ ܘܰܓܡܰܪ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܚܳܝܪ̈ܳܢ ܒܡܽܘܟܳܟܶܗ ܕܰܐܠܗܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܒܫܳܛܝܽܘܬܶܗ ܗܳܝ ܕܚܰܟܺܝܡܳܐ ܗܘܳܬ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܘܒܳܬܰܪܟܶܢ ܐܳܡܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܥܰܠ ܢܰܦܫܶܗ܇ ܟܰܕ ܡܒܰܓܶܢ ܡܶܢ ܐܽܘܠܨܳܢܳܗ̇ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܕܽܐܘܪܚܳܐ ܕܰܪܕܽܘܦܝܶܗ:

ܪܢܺܝܬ ܒܠܶܫܳܢܝ ܘܚܰܘܝܰܢܝ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܪܬܝ. ܘܰܡܫܽܘܚܬܳܐ ܕܝܰܘ̈ܡܰܝ ܡܳܢܳܐ ܗ̄ܝ. ܘܡܳܢܰܘ ܠܰܡ ܡܶܬܚܳܐ ܕܚܰܝܰܘ̈ܗܝ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ܇ ܕܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܕܡܶܬܚܙܶܐ ܒܥܳܠܡܳܐ܆ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܣܳܒܶܠ. ܘܰܐܝܕܳܐ ܗ̄ܝ ܗܳܝ ܕܠܳܗ̇ ܡܣܰܟܶܐ ܐܢܳܐ܇ ܕܟܰܕ ܐܰܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܐܶܬܢܰܘܰܠ. ܘܡܳܢܳܐ ܗ̄ܝ ܡܫܽܘܚܬܳܐ ܕܝܰܘ̈ܡܰܝ: ܕܰܐܝܟ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬ ܠܺܝ ܕܺܐܚܶܐ ܕܠܳܐ ܫܽܘܠܳܡܳܐ ܡܶܬܩܰܦܰܚ ܐܢܳܐ ܕܶܝܢ ܒܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ. ܘܨܳܒܶܐ ܗܘܺܝܬ ܐܶܠܽܘ ܡܶܫܟܚܳܐ.

ܕܶܐܕܰܥ܇ ܠܡܳܢܳܐ ܦܳܐܷܫ ܐܢܳܐ. ܕܡܶܢ ܥܰܡܝ ܛܪܺܝܕ ܐܢܳܐ ܘܥܰܪܺܝܩ ܐܢܳܐ. ܘܰܐܝܟܳܐ ܕܶܐܬܺܝܬ ܘܶܐܣܬܰܬܰܪ܆ ܢܒܰܥܘ ܠܺܝ ܐܽܘ̈ܠܨܳܢܶܐ ܘܰܫܦܰܝܴ̈ܐ ܩܫܰܝܴ̈ܐ. ܘܗܳܠܶܝܢ ܓܶܝܪ ܠܓܰܒܪܳܐ ܕܒܰܡܫܽܘܚܬܳܐ ܝܰܗܒܬ ܝܰܘ̈ܡܰܘܗܝ.

ܘܦܰܘܫܝ ܐܰܝܟ ܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܗ̱ܽܘ ܩܕܳܡܰܝܟ. ܠܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܟܰܪ̈ܝܳܢ ܡܽܘ̈ܫܚܳܬܶܗ ܒܚܰܝ̈ܐ. ܘܰܐܝܟ ܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܬܰܘܚܰܪܬܶܗ ܒܚܰܝ̈ܐ ܫܚܺܝ̈ܩܶܐ. ܘܥܰܣ̈ܩܳܢ ܗܳܠܶܝܢ ܠܗܰܘ ܕܡܶܬܚܰܙ̈ܝܳܢ ܕܚܳܐܱܪ ܠܘܳܬܳܟ ܘܰܡܣܰܒܰܪ ܒܳܟ. ܘܟܽܠܢܳܫ ܐܽܘܪܚܳܐ ܩܰܠܺܝܠܬܳܐ ܠܒܺܝܟܺܝܢ ܨܶܝܕ ܫܽܘܠܳܡܳܐ. ܘܠܰܝܬ ܕܰܡܩܰܘܶܐ ܨܶܝܕ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܪ̈ܚܺܝܡܳܢ ܘܚܰܒܺܝ̈ܒܳܢ ܠܶܗ ܒܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ.

ܡܶܛܠ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܐܰܝܟ ܠܰܗܓܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܩܳܝܡܺܝܢ. ܘܟܰܕ ܚܳܐܱܪ ܟܽܠܢܳܫ ܒܚܰܒܪܶܗ܆ ܘܡܶܬܛܰܠܰܩ ܘܥܳܒܰܪ ܐܰܝܟ ܠܰܗܓܳܐ ܕܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܣܡܰܟ ܠܫܽܘܠܳܡܳܐ. ܘܠܳܐ ܫܳܒܶܩ ܥܶܩܳܪܳܐ ܘܥܰܘܦܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܗܶܢܽܘܢ ܡܰܘܦܶܝܢ ܘܒܳܛܠܺܝܢ. ܡܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܒܗܶܝܢ ܩܳܝܡܺܝܢ. ܘܠܳܐ ܓܶܝܪ ܠܠܰܗܓܳܐ ܩܰܘܡܳܐ܆ ܘܠܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܩܰܘܡܳܐ: ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܫܳܪܶܐ ܠܗܽܘܢ ܝܰܘܡܳܐ ܕܥܽܘܢܕܳܢܳܐ. ܕܬܽܘܒ ܢܶܥܛܦܽܘܢ ܠܚܰܝ̈ܐ ܗܳܠܶܝܢ. ܘܶܐܢ ܨܰܠܡܳܐ ܕܶܐܬܬܨܺܝܪ ܥܰܠ ܕܰܦܳܐ ܒܽܐܘܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܨܰܝܳܪܳܐ. ܘܟܰܕ ܩܰܠܺܝܠ ‌ܐܶܫܬܚܶܡ ܘܶܐܬܚܰܒܠܰܬ ܕܡܽܘܬܶܗ. ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܩܰܠܺܝܠ ‌ܐܶܬܠܚܺܝ ܡܶܢ ܕܰܦܳܐ. ܘܰܣܠܶܩ ܨܰܠܡܳܐ ܠܰܐܚܪܺܢܳܐ ܚܠܳܦ ܩܰܕܡܳܝܳܐ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܚܳܡܶܐ ܘܳܐܒܶܕ ܒܗܽܘ̈ܦܳܟܰܘܗܝ.

ܡܶܛܠ ܕܰܒܨܰܠܡܳܐ ܡܗܰܠܶܟ ܓܰܒܪܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܠܰܗܓܳܐ ܚܳܡܶܐ. ܟܡܳܐ ܠܰܡ ܗܕܺܝܪ ܘܫܰܦܺܝܪ܇ ܡܶܛܠ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܨܰܠܡܳܐ ܕܥܳܒܽܘܕܶܗ. ܐܶܠܐ ܦܣܳܩܳܐ ܕܰܡܣܳܡ ܒܪܺܝܫܳܐ ܕܡܶܛܠ ܣܰܟܠܽܘܬܶܗ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ. ܕܢܶܚܡܶܐ ܒܝܰܕ ܡܰܘܬܳܐ. ܘܥܰܠܗܳܝ:

ܣܳܐܷܡ ܣܺܝ̈ܡܳܬܳܐ ܘܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܠܡܰܢܽܘ ܚܳܡܶܠ ܠܗܶܝܢ. ܠܕܰܐܝܟ ܗܳܢܳܐ ܗܶܒܠܳܐ ܘܟܰܪܝܽܘܬܳܐ ܐܶܬܰܝܢܰܢ. ܗܳܢܳܐ ܓܶܝܪ ܟܰܕ ܣܺܝ̈ܡܳܬܳܐ ܣܳܡ ܘܟܰܢܶܫ ܟܬܳܒ̈ܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܐ ܛܽܘ̈ܒܳܢܶܐ ܕܰܗܘܰܘ ܒܶܗ. ܠܳܐ ܝ̣ܕܰܥ ܠܡܰܢܽܘ ܚܡܰܠ ‌ܐܶܢܶܝܢ. ܘܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚ ܕܢܰܕܪܶܟ܇ ܕܰܠܥܰܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܰܡܗܰܝܡܢܳܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܶܐܬܚܙܺܝ ܒܝܰܕ ܡܳܪܰܢ܆ ܚܡܰܠ ‌ܐܶܢܶܝܢ. ܡܶܛܠ ܕܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܡܰܦܩܳܢܳܐ ܕܡܶܟܳܐ܆ ܠܰܝܬ ܠܶܗ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܘܠܳܐ ܚܰܕ ܣܰܒܪܳܐ ܥܰܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܒܗܳܢܳܐ ܥܳܠܡܳܐ. ܘܠܳܐ ܡܶܢ ܟܽܘܘܳܢܶܗ ܡܶܬܗܢܶܐ ܡܶܕܶܡ. ܘܠܳܐ ܡܶܢ ܣܺܝ̈ܡܳܬܶܗ ܕܚܳܡܶܠ ܠܗܶܝܢ ܘܰܗܘܱ̈ܝ ܕܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ܆ ܡܶܬܥܰܕܰܪ. ܐܶܠܳܐ ܟܡܳܐ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܐܳܦ ܣܰܓܺܝܐܳܝ̣ܬ ܚܰܝܳܒ ܡܰܘܬܳܐ ܚܠܳܦܰܝܗܶܝܢ. ܡܶܬܬܰܢܰܚ ܢܒܺܝܳܐ ܥܰܠ ܡܰܦܩܳܢܳܐ ܥܠܺܝܒܳܐ ܕܳܐܡܰܪ:

ܡܶܟܺܝܠ ܡܰܢܽܘ ܣܰܒܪܝ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܐܰܢܬ ܡܳܪܝܳܐ. ܕܣܳܡܶܬ ܠܰܡ ܣܺܝ̈ܡܳܬܳܐ܆ ܘܰܗܘܱ̈ܝ ܕܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ. ܘܟܰܢܫܶܬ ܥܽܘܬܪܳܐ ܘܢܶܟ̈ܣܶܐ ܕܠܳܐ ܒܽܘܝܳܢܳܐ. ܘܟܰܕ ܕܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܗܘܱ̈ܝ ܟܽܘ̈ܢܳܫܰܝ ܣܺܝ̈ܡܳܬܝ. ܘܗܳܐ ܟܪܺܝܟܳܐ ܠܺܝ ܡܰܘܒܠܳܐ ܝܰܩܺܝܪܬܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܐ ܕܰܩܢܺܝܬ. ܟܰܕ ܡܟܰܢܶܫ ܐܢܳܐ ܡܰܪ̈ܗܳܛܶܐ ܕܰܗܘܰܘ ܠܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ. ܠܰܘ ܥܰܠ ܕܶܐܬܓܰܙܺܝܬ ܡܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܟܰܢܫܶܬ ܟܳܪܝܳܐ ܠܺܝ܆ ܐܶܠܳܐ ܡܶܢ ܡܣܳܡ ܒܪܺܝܫܳܐ ܕܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܕܰܩܢܺܝܬ. ܟܰܕ ܢܳܣܶܒ ܐܢܳܐ ܕܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܘܰܡܟܰܢܶܫ ܐܢܳܐ ܠܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ. ܐܶܠܳܐ ܒܚܰܕ ܥܶܕܳܢܳܐ ܡܰܕܪܟܺܝܢ ܠܶܗ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܬܪܶܝܢ ܟܺܐܒ̈ܐ ܡܰܪܺܝܪ̈ܶܐ. ܕܡܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܟܰܢܶܫ܆ ܡܶܬܓܠܶܙ ܒܡܰܘܬܳܐ. ܘܡܰܪ̈ܢܝܳܬܳܐ ܫܚܺܝ̈ܩܳܬܳܐ ܡܶܛܠ ܕܺܝܢܳܐ ܕܰܢܛܺܝܪ ܠܶܗ. ܗܳܝ ܕܠܰܘ ܕܠܺܝܠܳܐܝ̣ܬ ܐܺܝܬ ܠܡܰܡܳܕܘ ܡܶܢܶܗ. ܒܳܬܰܪ ܓܶܝܪ ܕܟܽܠܡܶܕܶܡ ܫܳܪܶܟ ܠܰܐܒܕܳܢܳܐ. ܘܣܰܒܪܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܕܡܳܪܝܳܐ ܒܳܥܝܳܐ ܢܰܦܫܳܐ ܟܰܕ ܐܳܡܪܳܐ:

ܕܡܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܣܰܟܠܘܴ̈ܬܝ ܦܰܨܳܢܝ: ܘܚܶܣܕܳܐ ܠܥܰܘܴ̈ܠܶܐ ܠܳܐ ܬܶܥܒܕܰܢܝ. ܘܳܐܦܶܢ ܠܰܓܡܺܝܪܽܘܬܳܐ ܠܳܐ ܐܶܬܡܰܛܺܝܬ: ܐܶܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܕܶܚܠܶܬ ܡܶܢ ܕܺܝܢܳܟ܆ ܠܳܐ ܐܶܬܚܰܣܰܕ ܡܶܢ ܥܰܘܴ̈ܠܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܚܶܫܽܘܟܳܐ. ܘܠܳܐ ܢܶܚܙܽܘܢܳܢܝ ܥܰܡܗܽܘܢ ܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ ܘܢܰܗܠܽܘܢ ܠܺܝ: ܕܠܰܘ ܡܶܕܶܡ ܡܝܰܬܰܪ ܐܢܳܐ ܡܶܢܗܽܘܢ. ܗܳܫܳܐ ܒܳܬܰܪ ܗܳܠܶܝܢ܆ ܡܰܝܬܶܐ ܠܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܡܶܫܬܰܩܠܳܐ ܡܶܢܗܽܘܢ ܦܰܗܪܶܣܺܝܰܐ ܘܠܶܫܳܢܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܩܕܳܡ ܕܰܝܳܢܳܐ. ܘܗܳܘܶܝܢ ܕܠܳܐ ܡܰܦܰܩ ܒܪܽܘܚܳܐ ܥܰܠ ܣܰܟܠܘܴ̈ܬܗܽܘܢ:

ܚܶܪܫܶܬ ܘܠܳܐ ܦܶܬܚܶܬ ܦܽܘܡܝ ܡܶܛܠ ܕܰܐܢܬ ܥܒܰܕܬ. ܐܰܥܒܰܪ ܡܶܢܝ ܢܶܓܕܳܟ܇ ܘܡܶܢܝ ܡܚܽܘܬܳܐ ܕܺܐܝ̈ܕܰܝܟ. ܓܶܡܪܶܬ ܒܡܰܟܣܳܢܽܘܬܳܐ ܕܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܚ̈ܛܳܗܰܝ. ܐܰܝܟ ܚܰܪ̈ܫܶܐ ܕܠܳܐ ܡܡܰܠܠܺܝܢ܆ ܩܳܝܡܺܝܢ ܩܕܳܡ ܕܰܝܳܢܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܡܶܛܠ ܕܡܶܬܦܰܪܣܶܝܢ ܡܽܘ̈ܡܶܐ ܕܡܰܣܟ̈ܠܳܢܶܐ: ܘܡܶܬܓܰܠܝܴ̈ܢ ܚܒܳܪ̈ܳܬܳܐ ܕܥܳܒ̈ܕܰܝ ܥܰܘܠܳܐ. ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܥܒܰܕ ܗܳܕܶܐ: ܕܠܳܐ ܢܶܬܛܰܡܪ̈ܳܢ ܟܰܣ̈ܝܳܬܳܐ ܒܛܽܘܫܝܳܐ. ܥܰܠܗܳܝ ܚܳܪܫܺܝܢ ܘܠܳܐ ܦܳܬܚܺܝܢ ܦܽܘܡܳܐ ܩܕܳܡ ܕܰܝܳܢܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܡܳܢܳܐ ܡܨܰܠܶܐ ܢܒܺܝܳܐ ܩܕܳܡ ܐܠܰܗܳܐ. ܕܰܐܥܒܰܪ ܡܶܢܝ ܢܶܓܕܳܟ ܘܰܡܚܽܘܬܳܐ ܕܺܐܝ̈ܕܰܝܟ. ܡܶܛܠ ܕܰܒܗܳܢܳܐ ܥܳܠܡܳܐ ܓܶܡܪܶܬ ܘܰܐܘܦܺܝܬ ܘܡܶܬܟܣܶܣ ܐܢܳܐ ܥܰܠ ‌ܐܰܦܰܝ̈ ܚܛܳܗܱ̈ܝ. ܘܠܳܐ ܟܺܐܢܳܐ ܕܗܳܪܟܳܐ ܓܶܡܪܶܬ ܒܝܰܕ ܡܰܟܣܳܢܘܬܐ ܕܥܰܠ ‌ܐܰܦܰܝ̈ ܚܛܳܗܱ̈ܝ. ܘܢܶܬܢܰܛܪ̈ܳܢ ܠܺܝ ܒܕܺܝܢܳܐ ܡܰܚ̈ܘܳܬܳܐ ܕܡܶܛܽܠܳܬܗܽܘܢ. ܘܶܐܠܐ ܚܙܺܝ ܟܡܳܐ ܘܒܶܠܥܶܬ ܐܦ ܐܱܩܶܠ ܥܠܰܝ ܢܶܓܕܳܟ.

ܘܚܽܘܪ ܕܰܪܕܰܝܬ ܓܰܒܪܳܐ ܘܰܐܥܒܰܪܬ ܐܰܝܟ ܚܰܒܬܳܐ ܪ̈ܓܺܝܓܳܬܶܗ. ܘܰܐܝܟ ܠܰܗܓܳܐ ܐܷܢܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܬܠܳܬ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܕܰܡܺܝ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܠܠܰܗܓܳܐ ܒܡܰܙܡܽܘܪܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܟܰܕ ܡܫܰܪܶܐ ܘܰܡܡܰܨܰܥ ܘܰܡܫܰܠܶܡ. ܘܰܡܚܰܘܶܐ ܕܡܶܢ ܠܰܗܓܳܐ ܫܰܪܺܝܘ܆ ܘܰܐܝܟ ܠܰܗܓܳܐ ܡܫܰܠܡܺܝܢ. ܡܶܛܠ ܕܟܽܠܗܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܐܱܝܟ ܠܰܗܓܳܐ ܐܷܢܽܘܢ ܩܳܝܡܺܝܢ. ܡܶܛܠ ܕܰܒܨܰܠܡܳܐ ܡܗܰܠܶܟ ܓܰܒܪܳܐ ܘܰܐܝܟ ܠܰܗܓܳܐ ܚܳܡܶܐ.

ܘܰܐܝܟ ܠܰܗܓܳܐ ܐܷܢܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܒܝܰܠܕܳܐ ܘܰܒܬܰܪܒܺܝܬܐ ܘܰܒܡܰܘܬܳܐ܆ ܕܡܽܘܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܓܶܝܪ ܡܶܬܚܰܙܝܳܐ ܒܗܽܘܢ. ܟܰܕ ܡܣܰܪܗܒܺܝܢ ܕܢܶܥܒܪܽܘܢ ܩܰܠܺܝܠܐܝ̣ܬ ܒܰܕܡܽܘܬܳܐ ܕܠܰܗܓܳܐ. ܡܶܛܠܗܳܢܳܐ ܟܰܕ ܡܨܰܠܐܷ ܢܒܺܝܳܐ܆ ܕܠܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܢܰܘܦܶܐ. ܐܷܠܐ ܡܦܺܝܣ ܘܳܐܡܰܪ:

ܫܡܰܥ ܡܳܪܝܳܐ ܨܠܽܘܬܝ ܐܦ ܒܳܥܽܘܬܝ. ܘܨܽܘܬܝ ܠܕܶܡܥܰܬܝ܆ ܘܠܐ ܬܷܫܬܽܘܩ ܡܶܛܽܠ ܕܥܳܡܽܘܪܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܥܰܡܳܟ: ܘܬܰܘܬܳܒܳܐ ܐܰܝܟ ܟܽܠܗܘܢ ܐܰܒܴ̈ܗܰܝ. ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܥܳܡܰܪ ܥܰܡܳܟ܆ ܐܳܦ ܐܶܬܬܰܘܬܰܒ ܒܒܰܝܬܳܟ܆ ܠܐ ܢܶܬܥܛܶܐ ܐܰܝܟ ܠܰܗܓܳܐ: ܐܶܠܐ ܒܥܺܝܘܗܝ܆ ܘܢܶܚܙܶܐ ܦܽܘܪܩܳܢܳܟ. ܘܠܐ ܢܰܕܪܟܰܢܝ ܝܰܘܡܳܐ ܕܥܽܘܢܕܳܢܳܐ. ܟܰܕ ܠܐ ܦܪܺܝܩ ܐ̱ܢܳܐ ܐܳܦ ܡܚܰܪܰܪ ܐܢܳܐ ܡܶܢ ܒܺܝܫܬܳܐ.

ܐܶܠܐ ܦܪܽܘܩܰܝܢܝ܆ ܘܶܐܬܬܢܺܝܚ. ܘܡܳܐ ܕܶܝܢ ܕܶܐܬܚܙܺܝ ܦܽܘܪܩܳܢܳܟ ܘܦܰܨܝܰܢܝ: ܦܩܽܘܕ ܠܩܶܨܳܐ܆ ܘܕܳܒܰܪ ܠܺܝ ܐܰܝܟ ܕܰܠܟܽܠܢܳܫ. ܦܪܽܘܩܰܝܢܝ.

ܥܰܕܠܳܐ ܐܳܙܶܠ‌ ܐܢ̣ܳܐ ܘܬܽܘܒ ܠܐ ܐܺܝܬܰܝ. ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܕܺܐܝܬܰܝ ܐܰܝܟ ܠܐ ܡܶܕܶܡ܆ ܐܶܫܬܘܶܐ ܠܦܽܘܪܩܳܢܳܟ: ܘܰܐܘܕܶܐ ܠܳܟ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ܀

ܡܙܡܘܪܐ ܕܐܪܒܥܝܢ

ܕܡܰܘܕܰܥ ܥܰܠ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ ܘܰܚܒܳܠܳܐ ܒܝܰܕ ܓܶܠܝܳܢܶܗ ܕܥܰܡܰܢܽܘܐܝܠ: ܘܥܰܠ ܡܶܐܬܺܝܬܶܗ ܕܒܰܒܣܰܪ ܕܰܐܠܳܗܳܐ: ܘܥܰܠ ܕܶܒܚܷ̈ܐ ܢܳܡܽܘ̈ܣܳܝܶܐ ܕܠܳܐ ܣܳܠܩܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܨܶܒܝܳܢܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ.

ܪܶܓܬܳܐ ܕܣܰܒܪܳܐ ܫܡܰܝܳܢܳܐ ܘܚܽܘܒܳܐ ܕܡܶܬܦܰܢܝܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܠܘܳܬ ܐܠܰܗܳܐ܆ ܣܳܐܷܡ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܕܰܘܝܕ ܩܕܳܡ ܐܰܝܠܝܢ ܕܰܡܣܰܒܪܺܝܢ ܒܡܳܪܝܳܐ܆ ܠܳܐ ܢܳܦܠܺܝܢ ܡܶܢ ܣܰܒܪܗܽܘܢ܆ ܘܰܟܡܳܐ ܐܶܢ ܢܶܗܘܽܘܢ ܕܰܚܒܺܝܫܺܝܢ ܒܓܰܘ ܓܽܘܒܳܐ ܕܕܽܘܘܳܢܳܐ. ܦܫܺܝܛܳܐ ܗܺܝ ܠܘܳܬܗܽܘܢ ܐܺܝܕܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܰܬܕܰܠܶܐ ܐܶܢܘܢ ܘܬܰܣܶܩ ܐܶܢܘܢ ܡܶܛܠ ܣܰܒܪܗܽܘܢ ܕܒܰܐܠܳܗܳܐ. ܚܢܰܢ ܕܶܝܢ ܟܰܕ ܠܳܐ ܫܳܕܺܝܢܰܢ ܠܪܽܘܚܩܳܐ ܡܶܢ ܢܺܝܫܳܐ ܕܣܺܝܡ ܠܰܢ. ܠܦܽܘܫܳܩܳܗ̇ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܰܐܪܒܥܺܝܢ ܩܳܪܒܺܝܢܰܢ. ܟܰܕ ܗܳܟܺܝܠ ܡܰܘܕܶܐ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܥܰܠ ܢܰܦܫܶܗ. ܕܰܐܚܺܝܕ ܒܣܰܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܰܡܚܰܘܶܐ ܕܣܰܒܰܪ ܒܡܳܪܝܳܐ ܘܫܰܡܥܶܗ. ܐܳܡܰܪ

ܡܣܰܒܳܪܽܘ ܣܰܒܪܶܬ ܒܡܳܪܝܳܐ. ܡܳܢܰܘ ܕܶܝܢ ܣܰܒܪܳܐ ܕܳܐܡܰܪ ܥܠܰܘܗܝ. ܘܡܶܛܽܠܡܳܢܳܐ ܡܣܰܒܰܪ ܗܘܳܐ. ܘܡܳܢܳܐ ܒܳܥܶܐ ܕܢܶܫܟܰܚ ܒܣܰܒܪܶܗ ܠܘܳܬ ܐܰܠܗܳܐ. ܣܰܒܪܳܐ ܓܶܝܪ ܡܶܕܶܡ ܒܳܥܶܐ ܕܢܶܫܟܰܚ ܡܶܢ ܠܘܳܬ ܗܰܘ ܕܚܳܐܱܪ ܨܶܐܕܰܘܗܝ ܗܰܘ ܕܰܡܣܰܒܰܪ܆ ܐܺܝܬ ܓܶܝܪ ܕܒܳܥܶܐ ܕܢܺܐܬܶܐ ܠܘܳܬ ܪܺܝܫܳܢܽܘܬܳܐ. ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܐ ܕܰܐܝܟ ܗܳܢܳܐ. ܝܳܬܶܒ ܒܬܰܪܥܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ܆ ܘܰܡܝܰܩܰܪ ܠܡܰܠܟܳܐ ܘܦܳܠܰܚ܆ ܟܰܕ ܡܣܰܒܰܪ ܕܦܳܓܥܺܝܢ ܒܶܗ ܕܰܪ̈ܓܶܐ ܕܪܺܝܫܳܢܽܘܬܳܐ. ܘܡܳܐ ܕܶܐܫܟܰܚ ܪܶܓܬܶܗ ܕܢܶܦܩܰܬ ܠܰܥܒܳܕܳܐ܆ ܡܶܬܬܢܺܝܚ ܘܚܳܕܶܐ ܕܠܳܐ ܢܳܦܶܠ ܡܶܢ ܣܰܒܪܶܗ ܘܣܽܘܟܳܝܶܗ. ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܐ ܬܽܘܒ ܣܳܝܡܺܝܢ ܬܰܓܳܪ̈ܶܐ ܡܰܘܒܠܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܶܐܠܦܷ̈ܐ ܘܪܳܕܶܝܢ ܒܓܰܘ ܝܰܡܳܐ. ܘܪܳܗܛܺܝܢ ܒܳܬܰܪ ܥܽܘܬܪܳܐ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܐ. ܥܕܰܡܳܐ ܕܡܶܫܟܚܺܝܢ ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܰܡܣܰܒܪܺܝܢ. ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܐ ܬܽܘܒ ܙܳܪܥܺܝܢ ܐܰܟܳܪ̈ܶܐ ܙܰܪ̈ܥܰܝܗܽܘܢ ܒܰܚܛܽܘ̈ܛܶܐ ܘܛܳܡܪܺܝܢ ܦܶܪ̈ܕܰܝܗܽܘܢ ܒܓܰܘ ܥܰܦܪܳܐ ܘܰܡܣܰܟܶܝܢ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕܰܥܠܰܠܬܳܐ ܕܒܶܗ ܢܶܬܦܰܪܥܽܘܢ ܓܽܘ̈ܥܠܳܢܰܝܗܽܘܢ ܘܶܐܫܛܳܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܡܳܕܶܝܢ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܕܰܘܝܕ ܡܚܰܘܶܐ ܕܣܰܒܰܪ ܒܡܳܪܝܳܐ. ܘܶܐܫܟܰܚ ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܰܡܣܰܒܰܪ ܗܘܳܐ. ܡܣܰܒܰܪ ܗܘܳܐ ܘܰܡܩܰܪܶܒ ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܩܕܳܡ ܐܰܠܗܳܐ. ܕܢܶܣܰܩ ܡܶܢ ܓܽܘܒܳܐ ܕܕܽܘܘܳܢܳܐ. ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܰܘܬܳܐ ܬܶܢܝܳܢܳܐ. ܡܨܰܠܶܐ ܘܒܳܥܶܐ ܘܡܶܬܟܰܫܰܦ ܕܢܶܬܕܰܠܶܐ ܡܶܢ ܣܝܳܢܳܐ ܕܰܚܒܳܠܳܐ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܦܽܘܠܦܳܠܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ. ܘܠܳܐ ܬܺܐܡܰܪ ܕܗܳܠܶܝܢ ܠܰܘ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܶܢܶܝܢ܆ ܐܳܦ ܓܶܝܪ ܡܚܰܪܰܪ ܗܘܳܐ ܕܰܘܝܕ ܡܶܢ ܨܳܐܬܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܟܺܐܒ̈ܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܡܫܰܥܒܕܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ. ܡܶܛܠ ܕܒܳܥܽܘܬܳܐ ܚܠܳܦ ܕܰܟܝܽܘܬܶܗ ܕܰܟܝܳܢܳܐ ܐܢܳܫܳܝܳܐ ܡܩܰܪܶܒ ܗܘܳܐ܆ ܟܺܐܢܳܐܝܬ ܡܰܘܕܶܐ ܕܶܐܫܬܡܰܥ ܘܡܶܢ ܡܰܘܕܝܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܥܒܰܕ ܚܠܳܦ ܡܶܬܩܰܒܠܳܢܽܘܬܳܐ ܕܒܳܥܽܘܬܶܗ. ܝܳܠܦܺܝܢܰܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܐܬܶܐܡܰܪ̈ܝ. ܕܰܒܗܳܢܳܐ ܢܺܝܫܳܐ ܨܰܠܺܝ ܘܰܒܥܳܐ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ:

ܡܣܰܒܳܪܽܘ ܣܰܒܪܶܬ ܒܡܳܪܝܳܐ. ܡܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܡܶܬܦܰܫܰܩ ܕܒܳܥܶܐ ܗܘܳܐ. ܓܰܠܝܳܐ ܗ̱ܝ ܕܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܡܰܝܬܶܐ ܒܣܶܕܪܳܐ ܕܙܽܘܡܳܪܶܗ.

ܕܶܐܬܦܢܺܝ ܠܘܳܬܝ ܘܰܫܡܰܥ ܒܳܥܽܘܬܝ: ܐܳܦ ܐܰܣܩܰܢܝ ܡܶܢ ܓܽܘܒܳܐ ܕܕܽܘܘܳܢܳܐ. ܘܡܶܢ ܣܝܳܢܳܐ ܕܰܚܒܳܠܳܐ. ܚܙܰܝܬ ܕܡܶܛܽܠ ܗܳܠܶܝܢ ܡܨܰܠܶܐ ܗܘܳܐ. ܫܡܰܥ ܠܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ: ܐܶܬܦܢܺܝ ܠܘܳܬܝ ܘܰܫܡܰܥ ܒܳܥܽܘܬܝ. ܡܳܕܶܝܢ ܗܘܳܬ ܒܳܥܽܘܬܶܗ ܕܢܶܣܰܩ ܟܝܳܢܳܐ ܐܢܳܫܳܝܳܐ ܡܶܢ ܗܰܘ ܓܽܘܒܳܐ ܕܰܐܒܕܳܢܳܐ. ܕܰܚܦܰܪ ܠܶܗ ܚܶܘܝܳܐ ܡܶܬܝܰܕܥܳܢܳܐ. ܘܰܕܢܶܬܕܰܠܶܐ ܡܶܢ ܣܝܳܢܳܐ ܕܰܚܒܳܠܳܐ. ܘܡܶܛܠ ܕܰܘܝܕ ܓܶܠܝܳܢܳܐ ܩܰܒܶܠ ܢܒܺܝܳܐ. ܕܰܐܝܟ ܕܶܐܬܟܰܫܰܦ ܘܰܒܥܳܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܡܶܫܬܡܰܥ. ܡܶܟܺܝܠ ‌ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܕܰܗܘܳܬ ܠܶܗ ܡܶܢܟܰܕܽܘ ܝܰܠܦܶܗ ܝܕܰܥ ܗܘܳܐ ܓܶܝܪ ܢܒܺܝܳܐ. ܕܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܡܶܬܪܰܥܶܐ ܐܰܠܗܳܐ ܕܢܶܥܒܶܕ܆ ܠܳܐ ܡܶܫܟܚܳܐ ܕܠܳܐ ܢܺܐܬܶܐ ܠܰܥܒܳܕܳܐ. ܡܶܛܠ ܕܚܳܙܶܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܣܺܝܡܳܐ ܥܰܠ ܗܰܘ ܫܽܘܥܳܐ ܕܒܶܝܬ ܦܶܛܪܽܘܣ ܡܰܥܶܠ ܒܳܬܪܶܗ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܘܡܰܣܩܬܳܐ ܕܡܶܢ ܓܽܘܒܳܐ ܕܕܽܘܘܳܢܳܐ ܘܳܐܡܰܪ:

ܐܰܩܺܝܡ ܥܰܠ ܫܽܘܥܳܐ ܪ̈ܶܓܠܰܝ: ܘܰܐܬܩܶܢ ܗܰܠܟܴ̈ܬܝ. ܝܰܗܒ ܒܦܽܘܡܝ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܶܝܢ ܚܕܰܬܳܐ ܡܳܢܳܐ ܘܠܳܐ ܕܢܶܪܢܶܐ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇. ܐܶܠܳܐ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܕܥܺܕܬܳܐ ܘܟܳܪܽܘܙܽܘܬܳܐ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܕܰܒܟܽܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ. ܗܳܝ ܕܡܶܛܠ ܕܰܚܙܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܪܰܒܽܘܬܳܗ̇ ܘܦܰܬܝܽܘܬܳܗ̇. ܘܰܕܠܰܘ ܚܰܕ ܥܰܡܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇. ܐܶܠܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܐ. ܓܰܠܝܳܐܝ̣ܬ ܙܰܡܰܪ ܘܶܐܡܰܪ:

ܕܢܶܚܙܽܘܢ ܣܰܓܺܝ̈ܐܐ ܘܢܶܚܕܽܘܢ. ܘܰܢܣܰܒܪܽܘܢ ܒܡܳܪܝܳܐ. ܘܗܳܠܶܝܢ ܐܰܝܟ ܕܣܳܒܰܪ ܐܢܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢ:

ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܥܰܠ ܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܬܟܺܝܠ. ܘܠܳܐ ܦܳܢܶܐ ܠܰܣܪܺܝܩܽܘܬܳܐ: ܘܳܐܦܠܳܐ ܠܡܰܡܠܠܳܐ ܕܰܓܳܠܐ. ܠܗܰܘ ܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܣܪܺܝܩܳܐ ܘܰܕܠܳܐ ܝܽܘܬܪܳܢ. ܕܰܦܠܰܚܘ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܩܕܳܡ ܦܬܰܟܪ̈ܶܐ ܚܰܪ̈ܒܶܐ ܡܫܰܡܰܗ܆ ܐܳܦ ܡܰܡܠܠܳܐ ܕܰܓܳܠܐ. ܠܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܕܟܽܘܡܪ̈ܶܐ ܕܳܘܰܝܴ̈ܐ. ܕܡܶܢ ܠܶܒܗܽܘܢ ܡܡܰܠܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܕܰܓܳܠܽܘܬܳܐ. ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܡܝܰܩܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܰܢܣܺܝ̈ܟܶܐ ܘܩܶܨ̈ܡܶܐ ܕܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܩܳܨܡܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܦܽܘܡܳܐ ܕܰܐܠܳܗ̈ܐ ܕܰܓܳܠܰܝ̈ ܫܡܳܐ. ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܣܚܰܘ ܘܶܐܬܚܰܠܰܠܘ ܡܶܢ ܣܝܳܢܳܐ ܗܰܘ ܕܶܐܡܰܪ ܢܒܺܝܳܐ. ܘܩܳܡܘ ܥܰܠ ܫܽܘܥܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܘܝܰܗܒ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܠܰܐܠܗܳܐ. ܗܳܝܕܶܝܢ ܐܶܬܢܰܗܰܪ̈ܝ ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܕܠܶܒܗܽܘܢ ܕܳܐܡܪܺܝܢ܆ ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܥܰܠ ܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܬܟܺܝܠ܆ ܘܠܳܐ ܦܳܢܶܐ ܠܰܣܪܺܝܩܽܘܬܳܐ ܘܳܐܦܠܳܐ ܠܡܰܡܠܠܳܐ ܕܰܓܳܠܐ. ܡܰܘܕܶܐ ܢܒܺܝܳܐ ܡܶܛܠ ܪܰܒܽܘܬܶܗ ܕܣܽܘܥܪܳܢܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܗܰܘ ܕܰܥܒܰܪ ܠܚܰܝܠܳܐ ܕܡܶܫܬܰܥ̈ܝܳܢܶܐ܆ ܡܰܟܪܶܙ ܥܠܰܘܗܝ. ܘܳܐܡܰܪ ܕܣܰܓܺܝ̈ܐܢ ܐܶܢܶܝܢ ܕܰܥܒܰܕܬ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܗܳܐ. ܠܳܐ ܠܰܡ ܡܶܫܟܰܚ ܐܢܳܐ ܕܶܐܡܰܠܶܠ ܐܶܢܶܝܢ ܩܕܳܡ ܙܰܒܢܗܶܝܢ. ܠܰܘ ܡܶܛܠ ܬܽܘ̈ܩܳܢܶܐ ܕܰܟܝܴ̈ܢܶܐ ܕܠܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܐܶܡܰܪ: ܐܶܠܳܐ ܡܶܛܠ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܕܒܰܒܣܰܪ ܐܶܡܰܪ: ܗܳܝ ܡܰܢ ܕܣܰܓܺܝ̈ܐܢ ܐܶܢܝܢ.

ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܟ ܘܡܰܚܫ̈ܒܳܬܳܟ ܥܠܰܝܢ ܘܠܰܝܬ ܐܰܟܘܳܬܳܟ. ܐܳܦ ܚܰܘܺܝܬ ܘܶܐܡܰܪܬ ܕܣܰܓܺܝ̈ܐܳܢ ܐܶܢܶܝܢ ܡܶܢ ܡܶܢܝܳܢܳܐ. ܘܡܳܢܳܐ ܐܰܪܰܐ ܚܰܘܺܝ ܠܶܗ܆ ܘܡܳܢܳܐ ܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ܆ ܐܶܠܳܐ ܓܰܠܝܳܐ ܗ̱ܺܝ ܕܡܶܛܠ ܣܽܘܪܳܩܳܐ ܕܡܶܬܒܰܪܢܫܳܢܽܘܬܳܐ ܐܶܬܓܠܺܝ ܠܶܗ܆ ܘܰܠܗܳܝ ܕܰܢܚܶܬ ܐܰܠܗܳܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ܆ ܘܶܐܬܚܒܶܫ ܒܡܰܪܒܥܳܐ. ܗܰܘ ܠܳܐ ܡܶܣܬܰܝܟܳܢܳܐ܆ ܘܰܗܘܳܐ ܥܽܘܠܳܐ ܗܰܘ ܨܳܐܰܪ ܥܽܘ̈ܠܶܐ ܒܟܰܪ̈ܣܳܬܳܐ ܕܰܒܥܺܝ̈ܠܳܬܳܐ. ܘܶܐܬܳܐ ܠܝܰܠܕܳܐ ܗܰܘ ܩܰܫܺܝܫ ܡܶܢܟܽܠ. ܘܶܐܬܬܣܺܝܡ ܒܽܐܘܪܝܳܐ ܕܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ ܗܰܘ ܕܰܟܕܺܝܢܳܐ ܠܐܺܝܩܳܪܶܗ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܕܰܟܪ̈ܽܘܒܶܐ ܘܶܐܬܳܐ ܠܡܽܘ̈ܫܚܳܬܳܐ ܐܢܳܫܳܝܴ̈ܬܳܐ ܗܰܘ ܠܳܐ ܡܶܬܡܰܫܚܳܢܳܐ. ܘܶܐܬܩܰܪܰܒ ܠܡܰܘܬܳܐ ܗܰܘ ܠܳܐ ܡܳܝܽܘܬܳܐ. ܘܰܢܚܶܬ ܠܓܰܘ ܩܰܒܪܳܐ ܘܥܰܠ ܠܰܫܝܽܘܠ. ܘܩܳܡ ܕܠܳܐ ܚܒܳܠܳܐ ܡܶܢ ܩܰܒܪܳܐ ܘܶܐܬܥܰܠܺܝ ܠܘܳܬ ܐܰܒܽܘܗܝ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܡܰܠܰܠ. ܘܥܰܠܺܝ ܘܰܐܘܬܒܰܢ ܥܰܡܶܗ ܒܫܽܘܒܚܳܐ. ܥܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܗܘܳܐ ܕܰܘܺܝܕ ܢܒܺܝܳܐ. ܕܚܰܘܺܝܬ ܘܶܐܡܰܪܬ. ܕܣܰܓܺܝ̈ܐܳܢ ܐܶܢܶܝܢ ܡܶܢ ܡܶܢܝܳܢܳܐ. ܘܥܰܠܗܳܝ ܕܠܳܐ ܨܒܳܐ ܕܰܒܕܶܒ̈ܚܶܐ ܘܰܒܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܕܰܡܩܰܪܶܒ ܗܘܳܐ ܗܰܘ ܥܰܡܳܐ ܕܢܶܥܒܶܕ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܗܽܘ ܡܳܪܝܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ. ܘܰܗܘܳܐ ܕܶܒܚܳܐ ܚܠܳܦ ܚܰܛܳܝ̈ܐ. ܘܒܰܛܠܶܗ ܠܢܳܡܽܘܣܳܐ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܰܢܩܰܪܶܒ ܕܶܒܚܷ̈ܐ ܕܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ. ܡܶܛܠ ܕܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚܘ ܠܰܡܕܰܟܳܝܽܘ ܚܛܳܗ̈ܐ ܕܗܰܘ ܥܰܡܳܐ. ܘܠܳܐ ܠܥܳܠܡܳܐ ܐܰܘܬܰܪܘ ܟܰܕ ܡܶܬܕܰܒܚܺܝܢ. ܐܳܦ ܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܦܽܘܡܶܗ ܕܰܒܪܳܐ ܠܘܳܬ ܐܰܒܳܐ܆ ܡܫܰܪܶܐ ܢܒܺܝܳܐ ܕܰܢܡܰܠܶܠ ܗܳܪܟܳܐ:

ܒܕܶܒ̈ܚܶܐ ܘܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܠܳܐ ܨܒܰܝܬ. ܐܶܕܢܷ̈ܐ ܕܶܝܢ ܢܰܩܶܒܬ ܠܺܝ: ܘܝܰܩ̈ܕܶܐ ܫܰܠܡܷ̈ܐ ܕܰܚܠܳܦ ܚܛܳܗ̈ܐ ܠܐ ܫܶܐܠܬ. ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܐܶܡܪܶܬ ܕܗܳܐ ܐܶܬܝ̣ܬ܆ ܕܰܒܪܺܝܫ ܟܬܳܒ̈ܐ ܟܬܺܝܒ ܥܠܰܝ. ܠܡܶܥܒܰܕ ܨܶܒܝܳܢܳܟ ܐܠܰܗܳܐ ܨܒܺܝܬ. ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܦܰܘܠܽܘܣ ܗܰܘ ܪܰܒܳܐ ܦܰܫܶܩ ܐܶܢܶܝܢ ܟܰܕ ܡܰܠܶܦ ܠܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ: ܕܰܐܝܕܳܐ ܗ̱ܺܝ ܥܶܠܬܳܐ ܕܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚܘ ܕܶܒܚܷ̈ܐ ܕܟܽܘܡܪ̈ܶܐ ܠܰܡܕܰܟܳܝܽܘ ܚܛܳܗ̈ܐ. ܘܰܠܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܬܢܳܢ ܢܒܺܝܳܐ. ܐܶܕ̈ܢܶܐ ܕܶܝܢ ܢܰܩܶܒܬ ܠܺܝ܆ ܦܰܫܶܩ ܗܽܘ ܕܠܰܘ ܥܰܠ ‌ܐܶܕ̈ܢܶܐ ܐܰܡܺܝܪܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܕܦܰܓܪܳܐ ܕܶܝܢ ܐܰܠܒܶܫܬܳܢܝ. ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ ܦܰܘܠܽܘܣ ܟܰܕ ܟܳܬܶܒ ܗܘܳܐ ܠܘܳܬ ܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ ܗܳܟܰܢܳܐ: ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܡܶܫܟܰܚ ܕܡܳܐ ܕܬܰܘܪ̈ܶܐ ܘܰܕܨܺܝܦܪ̈ܳܝܶܐ ܠܰܡܕܰܟܳܝܽܘ ܚܛܳܗ̈ܐ. ܡܶܛܠ ܕܟܰܕ ܥܳܐܷܠ ܠܥܳܠܡܳܐ ܐܶܡܰܪ: ܒܕܶܒ̈ܚܶܐ ܘܰܒܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܠܳܐ ܨܒܰܝܬ. ܦܰܓܪܳܐ ܕܶܝܢ ܐܰܠܒܶܫܬܳܢܝ. ܘܝܰܩ̈ܕܶܐ ܫܰܠܡܷ̈ܐ ܕܰܚܠܳܦ ܚܛܳܗ̈ܐ ܠܳܐ ܫܶܐܠܬ. ܗܳܝܕܶܝܢ ܐܶܡܪܶܬ ܕܗܳܐ ܐܶܢܳܐ ܐܳܬܶܐ ܐܢܳܐ ܕܰܒܪܺܝܫ ܟܬܳܒ̈ܐ ܟܬܺܝܒ ܥܠܰܝ. ܕܶܐܥܒܶܕ ܨܶܒܝܳܢܳܟ ܐܰܠܳܗܳܐ (ܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ ܝ: ܕ-ܙ). ܗܳܐ ܓܰܠܝܳܐܝ̣ܬ ܦܰܫܶܩ ܪܽܘܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܒܝܰܕ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܦܰܘܠܽܘܣ܆ ܕܗܳܠܶܝܢ ܥܰܠ ܥܰܡܰܢܽܘܐܝܠ ܐܰܡܺܝܪ̈ܳܢ ܒܰܢܒܺܝܽܘܬܳܐ. ܘܰܕܡܶܛܠܗܳܕܶܐ ܐܶܫܬܠܰܚ ܡܶܢ ܐܰܒܳܐ. ܥܰܠ ܕܢܳܦܶܩ ܠܰܥܒܳܕܳܐ ܒܳܥܽܘܬܶܗ ܕܰܢܒܺܝܳܐ: ܗܳܝ ܕܢܶܣܰܩ ܡܶܢ ܓܽܘܒܳܐ ܕܕܽܘܘܳܢܳܐ. ܘܡܶܢ ܣܝܳܢܳܐ ܕܰܚܒܳܠܳܐ. ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܶܝܢ ܢܳܡܽܘܣܳܐܝ̣ܬ ܒܓܰܘ ܠܶܒܶܗ ܛܰܫܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܢܒܺܝܳܐ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ:

ܘܢܳܡܽܘܣܳܟ ܒܓܰܘ ܟܰܪܣܝ. ܗܳܕܶܐ ܕܶܝܢ ܘܠܳܐ ܢܺܐܡܰܪ܆ ܗܰܘ ܕܠܳܐ ܡܰܪܚܶܩ ܡܶܢ ܥܽܘܗܕܳܢܶܗ. ܘܰܠܗܳܢܳܐ ܦܫܺܝܩ ܠܶܗ ܕܰܒܓܰܘ ܥܺܕܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܢܚܰܘܶܐ ܟܳܪܽܘܙܽܘܬܶܗ ܕܶܐܘܰܢܓܶܠܝܽܘܢ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ.

ܣܰܒܪܶܬ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܟ ܒܥܺܕܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ: ܘܣܶܦ̈ܘܳܬܝ ܠܳܐ ܟܠܺܝܬ. ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܢܬ ܝܳܕܰܥ ܐܰܢܬ ܕܠܳܐ ܛܰܫܺܝܬ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܟ ܒܓܰܘ ܠܶܒܝ: ܐܶܠܳܐ ܦܽܘܪܩܳܢܳܟ ܐܶܡܪܶܬ. ܘܠܳܐ ܛܰܫܺܝܬ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܟ ܡܶܢ ܥܺܕܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ: ܘܳܐܦ ܐܰܢܬ ܡܳܪܝܳܐ ܠܳܐ ܬܶܟܠܶܐ ܡܶܢܝ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ. ܗܳܠܶܝܢ ܡܚܰܘܶܐ ܢܒܺܝܳܐ ܕܰܐܝܬܺܝ ܠܡܰܟܬܒܳܢܽܘܬܳܐ ܕܓܶܠܝܴ̈ܢܶܐ ܕܩܰܒܶܠ. ܘܰܕܠܳܐ ܟܰܣܺܝ ܒܓܰܘ ܠܶܒܶܗ ܐܪ̈ܳܙܶܐ ܕܶܐܬܦܰܫܰܩܘ ܠܶܗ. ܘܰܕܠܰܘ ܕܗܳܝ ܟܢܽܘܫܬܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܡܰܘܕܰܥ ܗܘܳܐ ܘܳܐܡܰܪ: ܕܣܰܒܪܶܬ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܟ ܒܥܺܕܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ܆ ܘܡܶܛܠ ܗܳܠܶܝܢ ܒܳܥܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕܠܳܐ ܬܶܟܠܶܐ ܡܶܢܝ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ. ܐܶܠܳܐ ܐܰܓܪܳܐ ܕܰܚܠܳܦ ܗܳܝ ܕܰܐܟܪܙܶܬ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܘܗܰܝܡܶܢܽܘܬܳܟ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ.

ܐܶܠܳܐ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܟ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܢܢܰܛܪܽܘܢܳܢܝ. ܡܰܘܕܰܥ ܒܝܰܕ ܗܳܠܶܝܢ܆ ܦܰܪܶܗܣܺܝܰܐ ܕܺܐܝܬ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܡܰܠܦܺܝܢ ܡܶܠܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܒܥܺܕܬܶܗ܆ ܕܢܶܒܥܽܘܢ ܡܶܢܶܗ ܐܰܓܪܳܐ ܡܶܢ ܠܘܳܬܶܗ܆ ܕܰܚܠܳܦ ܗܳܕܶܐ. ܕܠܳܐ ܗܘܳܐ ܒܶܠܥܳܕ ܥܰܡ̈ܠܶܐ ܘܽܐܘ̈ܠܨܳܢܶܐ ܡܰܟܪܶܙ. ܗܰܘ ܕܡܰܟܪܶܙ ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ ܗܳܠܶܝܢ

ܡܶܛܠ ܕܚܰܕܪ̈ܳܢܝ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܢܝܳܢ ܘܰܐܕܪܟܽܘܢܝ ܚܛܳܗܱ̈ܝ ܘܠܳܐ ܐܶܫܟܚܶܬ ܠܡܶܚܙܳܐ: ܘܰܥܫܶܢܘ ܡܶܢ ܣܰܥܪܳܐ ܕܪܺܝܫܝ ܘܠܶܒܝ ܫܰܒܩܰܢܝ. ܒܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܐܽܘ̈ܠܨܳܢܶܐ ܩܳܝܡܺܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܡܡܰܠܠܺܝܢ ܡܶܠܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܥܕܰܡܳܐ ܕܰܢܣܰܒܪܽܘܢ ܕܡܶܛܠ ܚܛܳܗ̈ܐ ܡܣܰܝܒܪܺܝܢ ܐܽܘ̈ܠܨܳܢܶܐ. ܐܶܠܳܐ ܦܫܺܝܩܳܐܝ̣ܬ ܐܶܡܰܪ ܢܒܺܝܳܐ ܕܰܢܨܰܠܽܘܢ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢ:

ܨܒܺܝ ܡܳܪܝܳܐ ܠܰܡܦܰܨܳܝܽܘܬܝ: ܡܳܪܝܳܐ ܠܥܽܘܕܪܳܢܝ ܟܰܬܰܪ܆ ܢܶܒܗܬܽܘܢ ܘܢܰܚܦܪܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܒܳܥܶܝܢ ܠܡܶܩܛܰܠ ܠܢܰܦܫܝ: ܢܶܗܦܟܽܘܢ ܠܒܶܣܬܰܪܗܽܘܢ ܘܢܰܚܦܪܽܘܢ. ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܨܳܒܶܝܢ ܠܒܺܝܫܬܝ: ܘܢܶܬܡܗܽܘܢ ܒܬܶܢܝܳܐ ܕܒܶܗܬܰܬܗܽܘܢ. ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܶܐܡܰܪܘ ܥܠܰܝ ܐܶܗܶܐ ܐܶܗܶܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܥܰܠ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܶܐ ܕܚܰܝܰܝ̈ܢ ܡܨܰܠܶܐ ܢܒܺܝܳܐ ܕܢܶܣܒܠܽܘܢ. ܘܠܰܘ ܡܶܛܠ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܐܳܡܰܪ: ܐܰܝܠܶܝܢ ܓܶܝܪ ܕܒܳܥܶܝܢ ܠܡܶܩܛܰܠ ܠܢܰܦܫܝ ܓܳܠܝܳܐ ܗܝ ܗܳܕܶܐ ܕܫܺܐܕ̈ܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܗܶܢܽܘܢ ܐܶܡܰܪܘ ܐܶܗܶܐ ܐܶܗܶܐ ܥܰܠ ܡܰܦܽܘܠܬܳܐ ܕܳܐܕܳܡ ܕܰܗܘܳܬ ܒܦܰܪܕܰܝܣܳܐ. ܘܟܰܕ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܢܒܺܝܳܐ. ܢܶܒܗܬܽܘܢ ܘܢܰܚܦܪܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܨܳܒܶܝܢ ܠܒܺܝܫܬܰܢ ܕܢܶܚܕܽܘܢ ܡܰܠܐܟ̈ܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܡܙܰܡܰܪ ܟܰܕ ܚܳܙܶܝܢ ܡܰܢ ܩܝܳܡܬܰܢ.

ܢܶܚܕܽܘܢ ܒܳܟ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܒܳܥܶܝܢ ܠܳܟ. ܘܢܺܐܡܪܽܘܢ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܕܪܰܒ ܗܽܘ ܡܳܪܝܳܐ: ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܪܳܚܡܺܝܢ ܦܽܘܪܩܳܢܳܟ. ܐܳܦ ܓܶܝܪ ܗܳܢܽܘܢ ܕܡܶܬܦܰܪܩܺܝܢ ܡܶܬܕܟܰܪ ܢܒܺܝܳܐ. ܒܰܕܪܳܚܡܺܝܢ ܠܶܗ ܠܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܚܳܕܶܝܢ. ܘܚܳܕܶܝܢ ܡܰܠܐܟ̈ܐ ܟܰܕ ܚܳܙܶܝܢ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܕܚܰܛܳܝ̈ܐ ܕܡܶܬܦܰܪܩܺܝܢ. ܒܗܳܝ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܟܺܐܢ̈ܐ ܡܣܰܟܶܝܢ ܗܘܰܘ ܕܢܺܐܬܶܐ ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܠܚܰܛܳܝ̈ܐ. ܘܳܐܡܰܪ ܢܒܺܝܳܐ:

ܘܶܐܢܳܐ ܡܶܣܟܺܢܳܐ ܐܢܳܐ ܘܒܳܝܫܳܐ: ܡܳܪܝ ܐܶܬܚܰܫܒܘ ܥܠܰܝ. ܗܳܕܶܐ ܥܰܠ ܡܰܚܫܰܒܬܳܐ ܕܗܳܢܽܘܢ ܕܰܠܩܽܘܒܠܳܐ ܐܳܡܰܪ: ܕܠܳܐ ܫܳܠܶܝܢ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܢܶܬܚܰܫܒܽܘܢ ܠܡܶܛܡܰܪ ܦܰܚ̈ܐ ܠܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ. ܐܶܠܳܐ ܟܰܕ ܡܶܬܓܰܘܣܺܝܢ ܒܚܰܝܠܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢ.

ܡܥܰܕܪܳܢܝ ܐܰܢܬ ܘܰܡܦܰܨܝܳܢܝ ܐܰܠܳܗܝ ܠܳܐ ܬܰܘܚܰܪ. ܕܗܽܘܝܽܘ ܡܥܰܕܪܳܢܳܐ ܘܰܡܦܰܨܝܳܢܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܘܰܦܪܰܩ ܠܥܳܠܡܳܐ. ܕܠܶܗ ܫܽܘܒܚܶܐ ܠܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ܀

ܡܙܡܘܪܐ ܕܐܪܒܥܝܢ ܘܚܕ

ܗܰܘ ܕܡܰܘܕܰܥ ܡܰܪܬܝܳܢܽܘܬܳܐ ܠܘܳܬ ܪ̈ܳܚܡܰܝ ܡܶܣܟ̈ܢܶܐ: ܘܡܰܘܕܰܥ ܥܰܠ ܓܶܠܝܳܢܶܗ ܕܥܰܡܰܢܽܘܐܝܠ: ܘܥܰܠ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܡܰܫܠܡܳܢܳܐ.

ܡܰܠܦܳܢܽܘܬܳܐ ܡܥܰܠܰܝܬܳܐ ܘܡܰܪܬܝܳܢܽܘܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ ܡܩܰܪܶܒ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܕܰܘܝܕ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܪܓܺܝܓܺܝܢ ܠܛܽܘ̈ܒܶܐ ܐܠܗܝ̈ܐ. ܟܰܕ ܡܚܰܦܶܛ ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܕܫܶܡܥܳܐ. ܕܒܰܐܝܠܶܝܢ ܐܢܳܫ ܗܳܘܶܐ ܛܽܘܒܳܢܳܐ. ܘܟܰܕ ܣܰܓܺܝ̈ܐܐ ܦܽܘ̈ܩܕܳܢܶܐ ܣܳܡ ܗܰܘ ܥܰܡܳܐ ܣܳܐܶܡ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܡܽܘܫܶܐ܇ ܗܳܠܝܢ ܕܰܒܗܽܘܢ ܡܶܫܬܰܪܰܪ ܗܘܳܐ ܐܢܳܫ. ܟܰܕ ܢܳܛܰܪ ܠܗܽܘܢ ܒܚܽܘܒܳܐ ܕܰܠܘܳܬ ܐܠܰܗܳܐ. ܘܰܕܠܳܐ ܕܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܐܰܝܬܺܝ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܕܰܘܝܕ ܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܒܡܰܙܡܽܘܪܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܐܶܠܐ ܫܩܰܠ ܕܢܶܬܶܠ ܛܽܘܒܳܐ ܠܡܰܢ ܕܚܳܐܱܪ ܒܶܗ ܒܡܶܣܟܺܢܳܐ. ܘܗܳܕܶܐ ܠܰܘ ܕܠܳܐ ܥܶܠܬܳܐ. ܐܶܫܟܰܚܢܰܢ ܓܶܝܪ ܕܰܒܗܰܘ ܙܰܒܢܳܐ ܕܰܐܩܺܝܡ ܡܦܰܪ̈ܢܣܳܢܶܐ ܥܰܠ ܡܶܣܟܻ̈ܢܶܐ. ܐܶܬܢܰܒܺܝ ܘܡܰܠܶܠ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܰܐܪܒܥܺܝܢ ܘܰܚܕܳܐ. ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܕܶܝܢ܆ ܕܟܰܕ ܩܪܶܒܘ ܝܰܘ̈ܡܰܘܗܝ ܕܛܽܘܒܳܢܳܐ ܕܰܘܝܕ ܠܰܡܡܳܬ܆ ܡܶܛܠ ܕܒܳܥܶܐ ܗܘܳܐ ܕܛܳܒܴ̈ܬܶܗ ܢܺܐܙ̈ܠ̱ܢ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܘܢܺܐܬܝܴ̈ܢ ܒܳܬܪܶܗ. ܓܒܳܐ ܡܶܢ ܠܶܘܳܝ̈ܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܺܐܝܬ ܗܘܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܣܳܗܕܽܘܬܳܐ ܕܟܺܐܢ̈ܐ ܐܶܢܽܘܢ ܘܪ̈ܳܚܡܰܝ ܡܶܣܟܺܢ̈ܐ ܘܰܥܒܰܕ ܐܶܢܘܢ ܡܦܰܪ̈ܢܣܳܢܶܐ ܥܰܠ ܡܶܣܟܺܢ̈ܐ. ܥܰܠ ܥܶܣܪܳܐ ܡܶܣܟܺܢ̈ܐ ܚܰܕ ܣܳܡ ܡܦܰܪܢܣܳܢܳܐ. ܕܡܶܢܗܽܘܢ ܕܗܳܠܶܝܢ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗܘܰܘ. ܒܢܰܝ̈ ܠܰܥܕܳܢ ܒܰܪ ܓܶܪܫܽܘܢ ܒܰܪ ܠܶܘܺܝ. ܩܰܫܺܝܫܶܗ ܕܠܰܥܕܳܢ ܢܰܚܠܳܐܝܶܠ. ܘܝܽܘܬܳܡ ܘܝܽܘܐܶܝܠ ܘܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܶܝܢ ܥܰܡܗܽܘܢ. ܠܗܳܠܶܝܢ ܟܰܕ ܐܰܩܺܝܡ ܕܰܘܺܝܕ ܥܰܠ ܦܽܘܪܢܳܣܳܐ ܕܡܶܣܟܺܢ̈ܐ. ܒܩܰܪܺܝܒܽܘܬܳܐ ܕܣܳܒ̈ܐ ܕܺܝܣܪܳܐܝܠ܆ ܡܰܠܶܠ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܠܥܺܝ̈ܢܰܝܗܽܘܢ܆ ܟܰܕ ܩܳܝܡܺܝܢ ܟܳܗܢ̈ܐ ܘܠܶܘܳܝ̈ܐ ܘܡܰܪܬܶܐ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ܆ ܕܟܽܠܢܳܫ ܢܶܫܬܰܘܬܰܦ ܒܛܳܒܴ̈ܬܳܐ ܕܪܶܚܡܰܬ ܡܶܣܟܺܢ̈ܐ ܘܥܰܠܗܳܕܶܐ ܐܳܡܰܪ ܗܘܳܐ:

ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܡܰܢ ܕܚܳܐܱܪ ܒܡܶܣܟܺܢܳܐ. ܒܛܽܘܒܳܐ ܕܶܝܢ ܠܰܝܬ ܡܶܕܶܡ ܕܰܠܩܽܘܒܠܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܗܰܘ ܕܩܳܡ ܒܛܽܘܒܳܐ. ܦܰܫܶܩ ܕܶܐܡܰܬܝ ܐܢܳܫ ܢܳܣܶܒ ܐܰܓܪܳܐ ܕܰܚܠܳܦ ܛܽܘܒܳܐ ܗܳܢܳܐ.

ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܒܺܝܫܬܳܐ ܢܦܰܠܛܺܝܘܗܝ ܡܳܪܝܳܐ. ܐܰܝܢܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܝܰܘܡܳܐ ܕܒܺܝܫܬܳܐ. ܒܗܳܢܳܐ ܥܳܠܡܳܐ ܣܰܓܺܝܰܐܬ ܢܺܝ̈ܫܶܐ ܡܶܬܐܰܡܪܳܐ ܒܺܝܫܬܳܐ. ܕܢܶܫܬܰܥܒܰܕ ܐܢܳܫ ܠܰܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܶܐ. ܕܢܶܗܘܶܐ ܒܟܽܘܪܗܳܢܳܐ. ܕܢܶܦܶܠ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝ ܓܰܝܴ̈ܣܶܐ. ܕܢܶܬܢܰܣܶܐ ܒܚܰܣܺܝܪܽܘܬܳܐ. ܒܪܰܡ ܕܶܝܢ ܐܳܦ ܗܽܘ ܡܙܰܡܪܳܢܳܐ. ܩܰܪܶܒ ܐܶܢܶܝܢ ܠܗܳܠܶܝܢ ܠܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܕܡܶܠܬܳܐ. ܠܽܘܩܕܰܡ ܝܰܗܒܠܶܗ ܗܳܝ ܕܢܶܬܢܛܰܪ ܘܗܳܝ ܕܢܺܚܶܐ.

ܡܳܪܝܳܐ ܢܢܰܛܪܺܝܘܗܝ ܘܢܰܐܚܶܝܘܗܝ ܘܢܰܐܛܶܒ ܠܶܗ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܘܪܺܝܫܺܝܬܳܐ ܕܛܳܒܴ̈ܬܳܐ ܐܳܦ ܕܛܽܘܒܳܐ ܗܳܕܳܐ ܗܝ܆ ܕܢܺܚܶܐ ܐܢܳܫ ܟܰܕ ܢܶܬܢܛܰܪ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ. ܝܰܬܺܝܪܳܐܝܬ ܕܰܒܗܳܝ ܐܰܪܥܳܐ ܡܟܰܬܪܳܢܺܝܬܳܐ ܕܳܡܝܳܐ ܕܡܰܚܶܐ ܠܶܗ ܡܳܪܝܳܐ.

ܘܠܳܐ ܢܰܫܠܡܺܝܘܗܝ ܠܰܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܘܗܝ. ܘܰܒܗܳܢܳܐ ܥܳܠܡܳܐ ܛܳܒ ܣܰܓܺܝ ܢܰܩܺܝܦ ܚܰܝܠܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܥܳܒܕܺܝܢ ܛܳܒܴ̈ܬܳܐ ܘܰܡܬܰܪܣܶܝܢ ܠܚܰܣܺܝܪ̈ܶܐ ܘܠܰܣܢܺܝ̈ܩܶܐ. ܕܰܢܦܰܨܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܒܶܥܠܕ̈ܒܳܒܰܝܗܽܘܢ. ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܶܐ ܓܶܝܪ ܕܓܶܢܣܰܢ ܡܰܘܬܳܐ ܘܣܳܛܳܢܳܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܡܶܛܠ ܕܒܺܐܝ̈ܕܰܝܗܽܘܢ ܢܳܦܠܺܝܢ ܒܡܰܘܬܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܳܒ̈ܕܰܝ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ. ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܝܢ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܶܐ ܐܶܫܬܰܘܕܺܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܡܦܰܨܶܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܒܥܰܝܢܳܐ ܛܳܒܬܳܐ ܚܳܝܪܺܝܢ ܒܡܶܣܟܺܢܳܐ. ܐܳܠܨܳܐ ܓܶܝܪ ܕܒܺܐܝ̈ܕܰܝ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܶܐ. ܠܳܐ ܢܶܫܬܰܠܡܽܘܢ ܡܪ̈ܰܚܡܳܢܶܐ ܘܥܳܒ̈ܕܰܝ ܛܳܒܴ̈ܬܳܐ. ܬܽܘܒ ܓܶܝܪ ܡܳܐ ܕܡܶܬܚܰܙܝܳܐ ܬܒܰܥܬܳܐ ܡܶܢ ܥܳܒ̈ܕܰܝ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ. ܡܶܬܓܰܠܝܳܐ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܠܥܳܒ̈ܕܰܝ ܛܳܒܴ̈ܬܳܐ. ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܬܽܘܒ ܡܰܘܣܶܦ ܕܳܐܦ ܡܶܢ ܟܺܐܒ̈ܐ ܘܡܶܢ ܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ ܦܳܪܶܩ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܡܶܫܬܰܘܬܦܺܝܢ ܒܛܽܘܒܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܪܶܚܡܰܬ ܡܶܣܟܻ̈ܢܶܐ.

ܘܡܳܪܝܳܐ ܢܣܰܡܟܺܝܘܗܝ ܥܰܠ ܥܰܪܣܳܐ ܕܟܺܐܒܰܘ̈ܗܝ. ܐܶܢܳܐ ܕܶܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ: ܕܠܰܘ ܡܶܛܠ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܬܢܳܢ ܐܶܡܰܪ ܢܒܺܝܳܐ. ܟܺܐܒ̈ܐ ܓܶܝܪ ܕܒܺܝܫܺܝܢ ܡܶܢ ܕܬܰܘܠܥܳܐ ܕܠܳܐ ܡܳܝܬܳܐ܆ ܘܡܶܢ ܢܽܘܪܳܐ ܕܠܳܐ ܕܳܥܟܳܐ ܠܰܝܬ. ܗܳܠܶܝܢ ܢܰܫܰܪ ܕܶܐܡܰܪ ܢܒܺܝܳܐ. ܕܚܳܐܱܪ ܘܡܰܣܡܶܟ ܠܶܗ ܡܳܪܝܳܐ ܠܗܰܘ ܕܚܳܐܱܪ ܒܡܶܣܟܺܢܳܐ. ܘܡܰܗܦܶܟ ܠܶܗ ܡܶܢ ܟܽܘܪܗܳܢܳܐ ܠܚܽܘܠܡܳܢܳܐ. ܘܡܰܦܢܶܐ ܠܶܗ ܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܠܚܰܝ̈ܐ ܕܠܳܐ ܥܳܒܪܺܝܢ. ܘܡܰܦܶܩ ܠܶܗ ܡܶܢ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܠܘܳܬ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܚܰܝ̈ܐ. ܘܰܡܩܰܒܶܠ ܗܳܝ ܐܳܣܝܽܘܬܳܐ ܡܫܰܡܠܰܝܬܳܐ ܕܰܡܚܰܪܪܳܐ ܡܶܢ ܟܺܐܒ̈ܐ. ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܳܐ ܢܒܺܝܳܝܬܳܐ ܕܶܐܡܪܰܬ

ܕܟܽܠܶܗ ܡܰܫܟܒܶܗ ܗܦܰܟ ܒܟܽܘܪܗܳܢܳܐ. ܘܒܳܬܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܥܰܠ ܩܢܽܘܡܶܗ ܡܨܰܠܶܐ ܢܒܺܝܳܐ ܘܳܐܡܰܪ:

ܐܶܢܳܐ ܐܶܡܪܬ ܕܰܐܢܬ ܗܽܘ ܡܳܪܝ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ ܘܰܐܣܳܗ̇ ܠܢܰܦܫܝ ܡܶܛܠ ܕܰܚܛܺܝܬ ܠܳܟ. ܚܙܰܝܬ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܦܰܫܶܩ ܢܒܺܝܳܐ ܕܳܐܣܝܽܘܬܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܫܶܐܠ ܢܒܺܝܳܐ. ܗܳܝܕܶܝܢ ܓܶܝܪ ܡܶܬܐܰܣܝܳܐ ܢܰܦܫܳܐ. ܡܳܐ ܕܠܳܐ ܗܳܘܝܳܐ ܡܰܥܠܳܢܽܘܬܳܐ ܠܟܽܘܪܗܳܢܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܥܠܶܝܗ̇. ܡܳܕܶܝܢ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܚܰܝ̈ܐ ܗܳܠܶܝܢ ܢܳܣܒܳܐ ܐܳܣܝܽܘܬܳܐ. ܐܶܢܗܽܘ ܕܠܳܐ ܐܶܬܛܰܢܦܰܬ ܒܰܥ̈ܒܳܕܶܐ ܕܒܶܣܪܳܐ. ܕܶܐܢ ܡܰܢ ܒܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ ܡܶܬܗܰܦܟܳܐ ܗܘܳܬ ܒܚܰܝ̈ܐ ܕܰܬܢܳܢ. ܡܩܰܒܠܺܝܢ ܠܳܗ̇ ܠܰܐܬܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܢܽܘܗܪܳܐ. ܘܡܶܬܕܰܒܪܳܐ ܡܶܢ ܡܰܠܐܟ̈ܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܥܕܰܡܳܐ ܕܗܳܘܶܐ ܫܽܘܠܳܡܳܐ ܘܡܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܫܽܘܠܳܡܳܐ. ܢܳܣܒܳܐ ܗܺܝ ܢܰܦܫܳܐ ܫܽܘܡܠܳܝܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܠܰܘ ܡܶܟܺܝܠ ܡܶܢ ܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܡܶܬܕܰܒܪܳܐ ܘܡܶܫܬܰܡܫܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܗܺܝ ܡܶܢܳܗ̇ ܠܘܳܬ ܪܶܗܛܳܐ ܕܰܡܥܰܠܝܴ̈ܬܳܐ ܡܶܫܬܰܘܫܛܳܐ ܘܡܶܬܩܰܪܒܳܐ. ܗܳܕܶܐ ܗ̱ܺܝ ܓܶܝܪ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܕܡܶܬܝܰܗܒܳܐ ܠܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܒܥܳܠܡܳܐ ܚܰܕܬܳܐ. ܘܠܰܘ ܕܠܳܐ ܢܳܛܽܘܪ̈ܶܐ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ ܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܡܰܦܩܳܢܗܶܝܢ ܕܡܶܟܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܡܶܢ ܡܰܠܐܟ̈ܐ ܡܶܬܢܰܛܪ̈ܳܢ ܒܥܳܠܡܗܶܝܢ. ܡܶܛܠ ܬܰܪܬܶܝܢ܆ ܕܶܐܢ ܡܰܢ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܕܠܳܐ ܢܶܫܬܰܒܩܽܘܢ ܕܰܝ̈ܘܶܐ ܢܶܣܥܽܘܢ ܥܠܰܝܗܶܝܢ. ܘܬܽܘܒ ܕܠܳܐ ܢܶܪܗܛܽܘܢ ܠܰܐܬܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܥܶܠܳܝܷ̈ܐ ܩܕܳܡ ܕܢܶܗܘܶܐ ܕܺܝܢܳܐ. ܘܡܶܛܠ ܕܢܶܫܬܘܶܐ ܢܒܺܝܳܐ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܠܚܽܘܠܡܳܢܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ ܡܨܰܠܶܐ ܗܘܳܐ. ܥܰܠ ܕܡܳܐ ܕܰܢܦܰܩ ܡܶܢ ܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܢܶܗܘܶܐ ܡܕܰܝܰܪ ܥܰܡ ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܒܰܐܬܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ. ܘܢܶܬܦܢܶܐ ܠܘܳܬ ܛܽܘܒܳܐ ܕܰܒܪܺܝܫ ܗܳܢܳܐ ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܘܚܰܬܺܝܬܳܐܝ̣ܬ ܢܥܰܩܒܺܝܘܗܝ ܘܰܢܫܰܐܷܠ ܕܶܐܢ ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܐܺܝܬ ܛܽܘܒܳܐ ܠܟܽܠܡܰܢ ܕܚܳܐܱܪ ܒܡܶܣܟܺܢܳܐ. ܛܽܘܒܳܐ ܐܰܝܢܳܐ ܕܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܐܶܬܝ̣ܗܶܒ. ܡܳܕܶܝܢ ܘܚܰܢܦ̈ܐ ܘܺܐܝܪ̈ܺܝܛܺܝܩܘ ܡܶܫܬܰܟܚܺܝܢ ܒܗܽܘܢ ܡܪ̈ܰܚܡܳܢܶܐ ܕܰܡܬܰܪܣܺܝܢ ܠܡܶܣܟܺܢ̈ܐ. ܐܰܪܰܐ ܐܳܦ ܗܳܠܶܝܢ ܠܛܽܘܒܳܐ ܫܳܘܶܝܢ. ܠܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܗܳܕܶܐ܆ ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܡܶܬܩܰܒ̈ܠܳܢ ܩܕܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܰܘ̈ܗܒܳܬܳܐ ܕܶܐܝܪ̈ܺܝܛܺܝܩܽܘ ܘܠܳܐ ܒܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܕܚܰܢܦ̈ܐ ܘܠܳܐ ܒܙܶܕ̈ܩܳܬܗܽܘܢ ܡܶܬܪܰܥܶܐ. ܘܢܶܫܡܰܥ ܠܶܐܫܰܥܝܳܐ ܐܰܝܟܳܐ ܡܰܣܠܶܐ ܘܰܡܛܰܡܰܐ ܠܕܶܒܚܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܳܐܙܺܠ̱ܝܢ ܒܳܬܰܪ ܬܰܪ̈ܥܝܳܬܗܽܘܢ. ܕܢܳܟܶܣ ܠܰܡ ܬܰܘܪܳܐ ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܕܩܳܛܶܠ ܓܰܒܪܳܐ. ܕܕܳܒܰܚ ܐܶܡܪܳܐ ܩܕܳܡ ܦܬܰܟܪܳܐ ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܕܩܳܛܶܠ ܟܰܠܒܳܐ. ܕܰܡܩܰܪܶܒ ܣܡܺܝܕܳܐ ܐܰܝܟ ܕܡܳܐ ܕܰܚܙܺܝܪܳܐ܆ ܘܕܰܡܩܰܪܶܒ ܠܒܽܘܢܬܳܐ ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܕܰܡܒܰܪܶܟ ܠܰܦܬܰܟܪܐ. ܐܳܦ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܶܐܬܪܰܥܺܝܘ ܒܽܐܘܪ̈ܚܳܬܗܽܘܢ ܐܳܦ ܨܒܳܬ ܢܰܦܫܗܽܘܢ ܒܰܦܬܰܟܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܐܳܦ ܐܶܢܳܐ ܐܶܨܒܶܐ ܒܒܽܘܙܳܚܗܽܘܢ (ܐܫܥܝܐ ܣܘ: ܓ-ܕ). ܠܰܝܬ ܡܳܕܶܝܢ ܛܽܘܒܳܐ ܠܡܰܢ ܕܚܳܐܱܪ ܒܡܶܣܟܺܢܳܐ ܡܳܐ ܕܰܒܨܺܝܪ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܡܶܛܠ ܗܳܢܳܐ ܐܳܠܨܳܐ ܠܰܢ ܕܰܠܘܳܬ ܬܶܐܘܳܪܺܝܰܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܬܳܐ ܢܶܥܛܽܘܦ ܚܰܘܪܳܐ ܕܢܰܦܫܰܢ ܘܢܶܚܙܶܐ ܕܰܐܝܢܰܘ ܡܶܣܟܺܢܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܕܶܐܬܺܝܗܶܒ ܛܽܘܒܳܐ ܠܡܰܢ ܕܚܳܐܰܪ ܒܶܗ܆ ܠܐ ܓܶܝܪ ܘܠܳܐ ܕܢܶܚܫܽܘܒ ܠܰܡܙܰܡܪܳܢܳܐ ܕܠܳܐ ܫܰܪܺܝܪ. ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ ܕܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܡܰܢ ܕܚܳܐܱܪ ܒܡܶܣܟܺܢܳܐ. ܘܰܒܨܰܝܢܰܢ ܘܶܐܫܟܰܚܢܰܢ ܕܰܠܗܰܘ ܕܙܳܐܱܥ ܡܶܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܠܰܝܬ ܠܶܗ ܛܽܘܒܳܐ. ܐܳܠܨܳܐ ܠܰܢ ܡܳܕܶܝܢ ܕܢܶܫܟܰܚ ܡܶܣܟܺܢܳܐ. ܗܰܘ ܕܰܡܕܰܟܶܐ ܚܰܘܪܳܐ ܕܰܠܘܳܬܶܗ ܡܶܢܟܽܠ ܢܶܩܦܳܐ ܡܰܚܛܝܳܢܳܐ. ܐܶܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܕܠܰܝܬ ܛܽܘܒܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܐܶܠܐ ܒܚܰܘܪܳܐ ܕܰܠܘܳܬ ܐܠܰܗܳܐ. ܘܟܽܠ ܚܰܘܪ̈ܺܝܢ ܕܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܚܙܳܬܳܐ ܡܫܰܠܚܺܝܢ. ܠܰܝܬ ܠܗܽܘܢ ܛܽܘܒܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܐ. ܡܳܕܶܝܢ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܕܰܘܝܕ ܠܗܰܘ ܥܰܬܺܝܪܳܐ ܕܶܐܬܡܰܣܟܰܢ ܡܶܛܠܳܬܰܢ ܩܳܪܶܐ ܡܶܣܟܺܢܳܐ ܒܡܰܙܡܽܘܪܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܒܗܰܘ ܪܰܒܳܐ ܕܰܙܥܰܪ ܟܰܕ ܠܳܐ ܐܰܘܒܶܕ ܪܰܒܽܘܬܶܗ. ܡܶܬܒܰܩܶܐ ܗܘܳܐ ܟܰܕ ܐܶܬܢܰܒܺܝ ܗܳܠܶܝܢ. ܥܠܰܘܗܝ ܓܶܝܪ ܐܰܡܺܝܪܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܐܝ̣ܬ ܟܽܠܳܗ̇ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܗܳܕܶܐ. ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܦܶܬܓܳܡ̈ܐ ܘܰܒܗܳܕܶܐ ܒܦܰܘܠܽܘܣ ܗܰܘ ܪܰܒܳܐ ܡܕܰܡܶܐ ܗܘܳܐ ܡܙܰܡܪܳܢܳܐ܆ ܐܳܦ ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܟܰܕ ܟܳܬܶܒ ܗܘܳܐ ܠܘܳܬ ܩܽܘܪ̈ܺܝܢܬܳܝܶܐ܆ ܒܗܳܝ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܕܰܠܘܳܬܗܽܘܢ ܡܶܣܟܺܢܳܐ ܩܳܪܶܐ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܠܥܰܡܰܢܽܘܐܝܠ. ܝܳܕܥܺܝܬܽܘܢ ܠܰܡ ܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܕܡܶܛܽܠܳܬܟܽܘܢ ܐܶܬܡܰܣܟܰܢ. ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܥܰܬܺܝܪܳܐ. ܕܰܐܢܬܘܢ ܒܡܶܣܟܺܢܽܘܬܶܗ ܬܶܥܬܪܽܘܢ (ܒ ܩܘܪ̈ܢܬܝܐ ܚ: ܛ). ܗܳܢܰܘ ܡܶܣܟܺܢܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܢܒܺܝܳܐ ܕܰܘܝܕ܆ ܕܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܡܰܢ ܕܚܳܐܱܪ ܒܶܗ. ܒܚܰܘܪܳܐ ܕܰܠܘܳܬܶܗ ܠܳܐ ܚܒܺܝܟܳܐ ܐܶܪ̈ܶܣܺܝܣ ܘܠܳܐ ܠܚܰܢܦܽܘܬܳܐ ܐܺܝܬ ܚܽܘܠܛܳܢܳܐ. ܘܠܐ ܠܰܚܛܺܝܬܳܐ ܐܺܝܬ ܡܥܰܠܝܽܘܬܳܐ. ܘܥܰܝ̈ܢܶܐ ܕܥܰܘܴ̈ܠܶܐ ܒܙܰܕܺܝܩܽܘܬܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܠܳܐ ܡܰܡܪ̈ܚܳܢ ܕܢܺܐܨ̈ܕܳܢ. ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܒܶܗ ܠܐ ܚܳܝܪܺܝܢ ܒܟܽܠܙܒܰܢ. ܣܡܰܝܴ̈ܐ ܐܶܢܘܢ ܕܠܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܘܡܶܢ ܛܳܒܬܳܐ ܠܘܳܬ ܒܺܝܫܬܳܐ ܡܶܫܬܰܪܓܠܺܝܢ. ܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܐܶܡܰܪ ܢܒܺܝܳܐ ܚܠܳܦܰܘܗܝ ܕܥܰܡܰܢܽܘܐܝܠ.

ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝ ܐܶܡܰܪܘ ܥܠܰܝ ܒܺܝܫܬܳܐ. ܡܳܢܳܐ ܗ̱ܺܝ ܕܶܝܢ ܒܺܝܫܬܳܐ.

ܐܶܡܰܬܝ ܕܶܝܢ ܡܺܝܬ ܘܶܐܒܰܕ ܫܡܶܗ. ܐܶܠܐ ܗܳܕܶܐ ܠܘܳܬ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܠܰܘ ܒܺܝܫܬܳܐ ܗ̱ܝ. ܟܽܠ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܓܶܝܪ ܕܡܳܐܷܬ. ܡܶܢ ܗܽܘܦܳܟܳܐ ܕܚܰܝ̈ܐ ܗܳܠܶܝܢ ܥܳܒܰܪ ܠܶܗ ܫܡܶܗ. ܡܳܕܶܝܢ ܗܳܕܶܐ ܗ̱ܺܝ ܒܺܝܫܬܳܐ. ܕܟܰܕ ܡܺܝܬ ܗܰܘ ܠܳܐ ܡܳܝܽܘܬܳܐ ܘܶܐܬܬܣܺܝܡ ܒܩܰܒܪܳܐ ܗܰܘ ܙܰܪܥܳܐ ܕܚܰܝ̈ܐ. ܐܳܡܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܪ̈ܰܒܰܝ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܠܦܺܝܠܰܛܽܘܣ. ܡܳܪܰܢ ܐܶܬܕܟܰܪܢ ܕܗܰܘ ܡܰܛܥܝܳܢܳܐ ܐܶܡܰܪ ܗܘܳܐ ܟܰܕ ܚܰܝ܆ ܕܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܩܳܐܷܡ ܐܢܳܐ. ܦܩܽܘܕ ܗܳܟܺܝܠ ܡܶܙܕܰܗܪܺܝܢ ܒܩܰܒܪܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ. ܕܰܠܡܳܐ ܢܺܐܬܽܘܢ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܢܶܓܢܒܽܘܢܳܝܗܝ ܒܠܺܠܝܳܐ. ܘܢܺܐܡܪܽܘܢ ܠܥܰܡܳܐ ܕܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܩܳܡ܇ ܘܬܶܗܘܶܐ ܛܽܘܥܝܰܝ ܐ̱ܚܪܳܝܬܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܡܶܢ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ (ܡܬܝ ܟܙ: ܣܓ-ܣܕ). ܚܙܰܝܬ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܠܘܳܬܗܽܘܢ܆ ܕܗܳܠܶܝܢ ܐܶܒܰܕ ܗܘܳܐ ܗܰܘ ܚܰܝܳܐ ܒܡܰܘܬܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܓܶܝܪ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܕܰܓܳܠܽܘܬܳܐ ܡܡܰܠܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܢܒܺܝܳܐ.

ܕܶܐܡܰܬܝ ܠܰܡ ܕܳܐܬܶܝܢ ܗܘܰܘ ܠܡܶܚܙܝܰܢܝ: ܕܰܓܳܠܽܘܬܳܐ ܡܡܰܠܠܺܝܢ ܗܘܰܘ: ܘܰܒܠܶܒܗܽܘܢ ܚܳܫܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܺܝܫܬܳܐ. ܢܳܦܩܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܫܽܘܩܳܐ ܘܰܡܡܰܠܠܺܝܢ: ܐܶܬܠܰܚܰܫܘ ܥܠܰܝ ܐܰܟܚܕܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܣܳܢܱ̈ܐܝ. ܘܶܐܬܚܰܫܰܒܘ ܥܠܰܝ ܒܺܝܫܬܳܐ: ܒܡܶܠܬܳܐ ܕܥܰܘܠܳܐ ܪܳܢܶܝܢ ܗܘܰܘ. ܡܶܟܺܝܠ ܕܰܫܟܶܒ ܠܳܐ ܡܰܘܣܶܦ ܠܰܡܩܳܡ. ܐܰܪܰܐ ܕܰܠܡܳܐ ܡܶܫܟܚܳܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܩܴ̈ܠܐ ܥܰܠ ܢܒܺܝܳܐ ܢܶܬܢܰܣ̈ܒܳܢ. ܠܰܘ ܢܰܗܺܝܪܳܐܝ̣ܬ ܡܰܘܕ̈ܥܳܢ ܥܰܠ ܣܶܢܐܬܳܐ ܘܪܰܘܒܳܐ ܕܝܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܕܥܰܠ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܘܠܰܘ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܗܳܝ ܕܰܐܣܒܰܪܘ ܥܰܠ ܦܳܪܽܘܩܰܢ. ܕܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܢܳܚܶܬ ܠܰܫܝܽܘܠ ܠܳܐ ܣܳܠܶܩ ܗܳܕܶܐ ܓܶܝܪ ܕܒܶܝܬ ܩܠܶܝܽܘܦܰܐ ܐܰܣܒܰܪܘ ܗܘܰܘ ܥܠܰܘܗܝ ܕܠܳܐ ܩܳܐܷܡ. ܘܒܳܬܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܡܰܝܬܶܐ ܓܶܝܪ ܢܒܺܝܳܐ. ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܚܰܕ ܡܶܢ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܗܳܘܶܐ ܡܰܫܠܡܳܢܳܐ ܠܦܳܪܽܘܩܰܢ.

ܐܳܦ ܓܰܒܪܳܐ ܠܰܡ ܫܳܐܷܠ ܫܠܳܡܝ ܕܰܬܟܺܝܠ ܐܢܳܐ ܥܠܰܘܗܝ. ܗܳܕܳܐ ܗ̱ܝ ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܝܗܽܘܕܳܐ ܣܟܰܪܝܽܘܛܳܐ ܠܥܰܡܰܢܽܘܐܝܠ. ܫܠܳܡ ܪܰܒܺܝ ܘܢܰܫܩܶܗ (ܡܬܝ ܟܘ: ܡܛ).

ܐܳܟܶܠ ܠܰܚܡܝ ܕܰܬܟܺܝܠ‌ ܐܢܳܐ ܥܠܰܘܗܝ: ܣܰܓܺܝ ܐܶܬܢܟܶܠ ܥܠܰܝ. ܗܰܘ ܕܨܳܒܰܥ ܐܺܝܕܶܗ ܥܰܡܝ ܒܠܰܓܬܳܐ ܗܽܘ ܢܰܫܠܡܰܢܝ (ܡܬܝ ܟܘ: ܟܓ). ܗܳܫܳܐ ܕܶܝܢ ܩܴ̈ܠܐ ܡܶܨ̈ܥܳܝܶܐ ܐܢܳܫܳܝ̈ܐ ܐܳܡܰܪ ܢܒܺܝܳܐ.

ܘܰܐܢܬ ܡܳܪܝܳܐ ܠܰܡ ܪܰܚܶܡܥܠܰܝ: ܐܰܩܺܝܡܰܝܢܝ ܕܶܐܦܪܽܘܥ ܐܶܢܽܘܢ. ܕܳܡܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܕܰܡܨܰܠܳܝܽܘ ܨܰܠܺܝ ܒܪܳܐ ܠܘܳܬ ܐܰܒܽܘܗܝ. ܥܰܠ ܩܝܳܡܬܳܐ ܕܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܐܶܠܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܪܽܘܚܳܐ ܕܰܢܒܺܝܽܘܬܳܐ ܡܨܰܠܝܳܐ ܗܘܳܬ. ܕܬܶܗܘܶܐ ܩܝܳܡܬܳܐ ܒܝܰܕ ܥܰܡܰܢܽܘܐܝܠ ܠܰܟܝܳܢܳܐ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܳܐ ܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ. ܩܽܘܒܳܠܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܡܩܰܪܒܳܐ ܘܳܐܡܪܳܐ.

ܒܗܳܕܶܐ ܝܶܕܥܶܬ ܕܨܳܒܶܐ ܐܰܢܬ ܒܺܝ: ܡܶܛܠ ܕܠܳܐ ܡܰܒܶܐܫ ܠܺܝ ܒܥܶܠܕܒܳܒܝ. ܠܳܐ ܠܰܡ ܡܶܫܬܰܠܰܛ ܥܠܰܝܢ ܡܰܘܬܳܐ. ܡܶܟܺܝܠ ܕܰܩܢܰܝܢܰܢ ܪܺܝܫܺܝܬܳܐ ܨܶܝܕ ܚܰܝ̈ܐ. ܒܗܰܘ ܚܰܝܳܐ ܕܡܺܝܬ ܘܰܐܚܺܝ ܠܰܢ. ܘܗܳܕܶܐ ܠܬܰܡܺܝ̈ܡܶܐ ܡܣܰܡܟܳܐ ܘܰܡܩܺܝܡܳܐ ܩܕܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ.

ܠܺܝ ܕܶܝܢ ܒܬܰܡܺܝܡܽܘܬܝ ܣܰܡܶܟܬܳܢܝ: ܘܰܐܩܺܝܡܬܳܢܝ ܩܕܳܡܰܝܟ ܠܥܳܠܰܡ. ܡܶܛܠܗܳܕܶܐ ܟܽܠܶܗ ܟܝܳܢܳܐ ܢܺܐܡܰܪ ܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܦܰܪܩܶܗ.

ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܝܠ: ܡܶܢ ܥܳܠܰܡ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ܀

ܡܙܡܘܪܐ ܕܐܪܒܥܝܢ ܘܬܪܝܢ

ܥܰܠ ܪܶܓܬܳܐ ܕܟܺܐܢܷ̈ܐ ܕܰܡܣܰܟܶܝܢ ܗܘܰܘ ܕܢܶܦܢܽܘܢ ܠܐܽܘܪܶܫܠܶܡ ܗܳܝ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ: ܘܥܰܠ ܕܡܶܢ ܥܡܳܕܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܫܩܰܠܘ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܕܢܶܦܢܽܘܢ ܠܰܡܕܺܝܢܬܳܐ ܕܰܠܥܶܠ.

ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܗܰܘ ܚܰܟܺܝܡ ܒܡܱ̈ܬܠܶܐ ܐܶܡܰܪ ܗܘܳܐ܆ ܕܪܶܓܬܳܐ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܒܛܳܒ̈ܬܳܐ܆ ܘܣܰܒܪܳܐ ܕܥܰܘܴ̈ܠܶܐ ܒܪܽܘܓܙܳܐ (ܡ̈ܬܠܐ ܝܐ: ܟܓ). ܘܰܒܗܳܠܶܝܢ ܡܰܘܕܰܥ ܗܘܳܐ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܪܶܓܬܗܽܘܢ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܒܰܐܠܳܗܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܰܒܽܘܥܳܐ ܕܛܳܒܴ̈ܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇. ܘܰܠܘܳܬܶܗ ܚܳܝܪܺܝܢ ܕܢܺܐܬܽܘܢ ܘܒܶܗ ܢܶܬܒܰܣܡܽܘܢ. ܘܡܶܛܠܗܳܢܳܐ ܐܳܦ ܗܳܠܶܝܢ ܕܒܶܝܬ ܐܰܒܪܳܗܳܡ܆ ܪ̈ܺܝܫܰܝ ܐܰܒܳܗܴ̈ܬܳܐ ܟܺܐܢ̈ܐ ܒܡܰܫܟ̈ܢܶܐ ܥܳܡܪܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܥܰܡ ܐܺܝܣܚܳܩ ܘܝܰܥܩܽܘܒ ܒܢܱ̈ܝ ܝܳܪܬܽܘܬܳܐ ܕܡܽܘܠܟܳܢܳܐ. ܓܰܠܝܳܐ ܡܳܕܶܝܢ ܟܰܕ ܡܚܰܘܶܝܢ ܕܠܰܡܕܺܝܢܬܗܽܘܢ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܪܳܓܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܐܰܝܟ ܕܣܳܗܶܕ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܦܰܘܠܽܘܣ ܗܰܘ ܪܰܒܳܐ. ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܠܰܡ ܕܗܳܠܶܝܢ ܐܳܡܪܺܝܢ: ܡܚܰܘܶܝܢ ܕܒܳܥܶܝܢ ܡܕܺܝܢܬܗܽܘܢ. ܘܶܐܠܽܘ ܠܰܡܕܺܝܢܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܢܦܰܩܘ ܡܶܢܳܗ̇ ܒܳܥܶܝܢ ܗܘܰܘ. ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܠܗܘܢ ܙܰܒܢܳܐ ܕܬܽܘܒ ܢܶܗܦܟܽܘܢ ܢܺܐܙܽܠ̱ܘܢ ܠܳܗ̇. ܡܳܐܐ ܫܢܺܝ̈ܢ ܓܶܝܪ ܚܝܳܐ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܡܶܢ ܕܰܢܦܰܩ ܡܶܢ ܚܳܪܳܢ. ܘܰܒܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܠܳܐ ܒܥܳܐ ܕܢܶܥܛܽܘܦ ܠܶܗ ܠܬܰܡܳܢ. ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ ܫܰܕܰܪ ܠܶܐܠܝ̣ܥܳܙܳܪ ܥܰܒܕܶܗ ܘܰܡܟܰܪ ܐܰܢܬܬܳܐ ܠܐܺܝܣܚܳܩ ܒܪܶܗ. ܘܰܡܦܰܩܶܕ ܗܘܳܐ ܠܶܗ: ܕܒܰܠܚܽܘܕ ܠܰܡ ܐܶܙܕܰܗܪ ܕܰܠܡܳܐ ܬܰܗܦܶܟ ܠܒܶܪܝ ܠܬܰܡܳܢ (ܒܪܝܬܐ ܟܕ: ܘ). ܡܳܕܶܝܢ ܠܰܕܛܳܒܳܐ ܡܶܢܳܗ̇ ܪܳܓܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܠܗܳܝ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܡܶܛܠܗܳܢܳܐ ܠܳܐ ܢܳܟܶܦ ܐܰܠܗܳܐ ܕܰܐܠܳܗܗܽܘܢ ܢܶܬܩܪܶܐ. ܛܰܝܶܒ ܠܗܽܘܢ ܓܶܝܪ ܡܕܺܝܢܬܳܐ. ܐܳܦ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܕܰܘܝܕ ܒܪܶܗ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ ܒܕܰܐܝܟ ܗܳܕܶܐ ܪܶܓܬܳܐ ܐܳܦ ܗܽܘ ܒܥܳܐ ܗܘܳܐ܆ ܡܕܺܝܢܬܳܐ ܗܳܝ ܕܡܶܬܪܰܓܪܓܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܳܗ̇ ܐܰܒܳܗܴ̈ܬܳܐ. ܘܡܶܛܠ ܕܩܰܠܝ̣ܠ ܡܶܢ ܣܰܓܺܝ. ܫܰܪܺܝ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܐܪܳܙܳܐ ܕܗܳܝ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ ܥܶܠܳܝܬܳܐ ܕܢܶܬܓܠܶܐ. ܘܣܳܐܷܡ ܚܠܳܦܶܝܗ̇ ܗܳܝ ܕܒܰܐܪܥܳܐ. ܟܰܕ ܠܗܳܝ ܕܰܐܪܥܳܐ ܡܣܰܘܚܳܐ ܗܘܳܬ ܘܚܳܝܪܳܐ ܢܰܦܫܶܗ. ܡܶܛܠܗܳܢܳܐ ܟܰܕ ܐܶܬܛܪܶܕ ܡܶܢ ܡܰܠܟܽܘܬܶܗ܆ ܘܰܢܦܰܩ ܡܶܢ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ ܗܳܝ ܕܙܰܒܢܳܐ. ܘܰܥܪܰܩ ܘܰܥܒܰܪ ܗܘܳܐ ܒܝܽܘܪܕܢܳܢ ܘܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܪܽܘܒܺܝܠ ܘܕܰܒܢܰܝ̈ ܓܳܕ܆ ܒܶܝܬ ܛܽܘܪܳܐ ܕܚܶܪܡܽܘܢ ܠܛܽܘܪܳܐ ܕܬܳܒܽܘܪ. ܐܰܠܺܝܨ ܗܘܳܐ ܘܓܳܥܶܐ ܠܘܳܬ ܐܰܠܗܳܐ ܕܢܶܦܢܶܐ ܠܐܽܘܪܺܫܠܶܡ. ܘܰܕܢܶܣܓܽܘܕ ܩܕܳܡ ܐܳܪܽܘܢܶܗ ܕܰܐܕܽܘܢܰܝ. ܒܗܳܢܳܐ ܙܰܒܢܳܐ ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܰܐܪܒܥܺܝܢ ܘܰܬܪܶܝܢ ܙܰܡܰܪ ܗܘܳܐ.

ܐܰܝܟ ܐܰܝܠܳܐ ܕܓܳܥܶܐ ܥܰܠ ܦܨܺܝܕܳܐ ܕܡܰܝܴ̈ܐ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܢܰܦܫܝ ܓܳܥܝܳܐ ܠܘܳܬܳܟ ܡܳܪܝܳܐ. ܨܰܗܝܳܐ ܗܝ ܠܳܟ ܢܰܦܫܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܚܰܝܳܐ: ܕܶܐܡܰܬܝ ܐܺܬܳܐ ܐܶܚܙܶܐ ܐܰܦܰܝ̈ܟ: ܐܰܠܗܳܐ. ܗܘܳܬ ܠܺܝ ܕܶܡܥܰܬܝ ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ. ܒܺܐܝܡܳܡܳܐ ܘܰܒܠܺܠܝܳܐ: ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܺܝ ܟܽܠܝܽܘܡ ܐܰܝܟܰܘ ܐܰܠܳܗܳܟ. ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܬܕܰܟܪܶܬ ܘܶܐܬܛܰܪܦܰܬ ܢܰܦܫܝ: ܡܶܛܠ ܕܶܐܥܒܰܪ ܒܣܶܬܳܪܳܟ ܥܰܫܺܝܢܳܐ. ܥܕܰܡܳܐ ܠܒܰܝܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܚܙܰܝܬ ܒܰܐܝܠܰܝܢ ܚܰܫ̈ܐ ܡܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܘܰܩܫܱ̈ܝܳܐ ܡܶܬܛܰܪܦܳܐ ܗܘܳܬ ܢܰܦܫܶܗ ܕܰܢܒܺܝܳܐ܆ ܘܰܐܠܺܝܨ ܗܘܳܐ ܘܒܳܥܶܐ ܗܘܳܐ ܕܢܶܚܙܶܐ ܠܰܐܦܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܰܐܝܟܰܢ ܐܰܪܰܐ ܒܳܥܶܐ ܕܢܶܚܙܶܐ ܠܗܰܘ ܠܳܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܳܐ؟ ܘܰܐܝܟܰܢ ܒܳܥܶܐ ܗܘܳܐ ܕܰܐܦ̈ܐ ܢܩܰܒܶܠ܆ ܕܗܰܘ ܕܶܐܡܰܪ ܠܡܽܘܫܳܐ: ܕܠܳܐ ܚܳܙܶܐ ܠܺܝ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܘܚܳܝܶܐ (ܡܦܩܢܐ ܠܓ: ܟ). ܝܳܕܰܥ ܗܘܳܐ ܓܶܝܪ ܕܢܺܐܬܶܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܰܐܪܥܳܐ ܡܛܰܝܰܒ ܗܘܳܐ. ܡܶܛܠܗܳܕܶܐ ܓܳܥܶܐ ܗܘܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܐܰܝܟ ܐܰܝܠܳܐ. ܕܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܚܙܳܬܳܐ ܠܳܐ ܢܶܬܓܠܶܙ. ܡܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܬܰܚܘܺܝܬܳܐ ܕܰܐܝܠܳܐ ܣܽܘܥܪܳܢܳܐܝ̣ܬ. ܗܳܕܶܐ ܚܰܝܽܘܬܳܐ ܒܥܶܠܕܒܳܒܽܘܬܳܐ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܠܽܘܩܒܰܠ ܚܶܘܝܳܐ. ܘܒܰܫܩܳܠܛܰܥܢܳܐ ܡܒܰܥܪܳܐ ܒܳܬܰܪ ܐܰܪܥܶܗ. ܘܟܽܠ ‌ܐܰܝܟܳܐ ܕܡܶܫܟܰܚ ܚܶܘܝܳܐ ܠܰܐܝܠܳܐ ܥܳܪܶܩ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܐܰܝܠܳܐ. ܘܰܐܝܠܳܐ ܒܟܰܚܬܳܐ ܕܦܽܘܡܶܗ ܡܫܰܗܶܐ ܠܶܗ. ܘܒܳܬܰܪܟܶܢ ܡܕܰܝܶܫ ܠܶܗ ܘܩܳܛܶܠ. ܐܶܢܕܶܝܢ ܡܶܫܟܰܚ ܚܶܘܝܳܐ ܨܶܪܝܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܕܢܶܚܠܰܕ ܒܶܗ܆ ܡܳܢܳܐ ܥܳܒܶܕ ܐܰܝܠܳܐ؟ ܪܳܗܶܛ ܠܘܳܬ ܦܨܺܝܕܳܐ ܕܡܰܝܴ̈ܐ ܘܡܳܠܶܐ ܓܽܘ̈ܡܳܨܰܘܗܝ ܡܰܝܴ̈ܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ܆ ܘܳܐܬܶܐ ܘܪܳܡܶܐ ܒܓܰܘ ܨܶܪܝܳܐ. ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܡܰܕܪܟܺܝܢ ܠܶܗ ܠܚܶܘܝܳܐ ܣܳܠܶܩ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ. ܘܟܰܕ ܦܳܓܰܥ ܒܶܗ ܐܰܝܠܳܐ ܫܳܘܰܪ ܐܰܝܠܳܐ ܘܰܡܩܰܛܶܠ ܠܶܗ. ܘܶܐܢܕܶܝܢ ܢܶܥܪܽܘܩ ܚܶܘܝܳܐ ܠܘܳܬ ܨܶܪܝܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܘܳܐܙܶܠ ‌ܐܰܝܠܳܐ ܠܰܦܨܺܝ̈ܕܶܐ ܬܶܢܝܳܢܽܘܬ ܘܢܶܒܥܶܐ ܡܰܝܴ̈ܐ ܘܠܳܐ ܢܶܫܟܰܚ܆ ܗܳܪܟܳܐ ܒܰܓܥܳܬܳܐ ܡܰܪܺܝܪܬܳܐ ܓܳܥܶܐ. ܡܶܛܠ ܕܺܝܕܰܥ ܕܠܳܐ ܡܶܬܬܨܺܝܕ ܒܥܶܠܕܒܳܒܶܗ. ܒܕܰܐܝܟ ܗܳܕܶܐ ܓܥܳܬܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܡܶܬܚܰܫܰܚ ܗܘܳܐ ܢܒܺܝܳܐ. ܥܰܠ ܕܠܳܐ ܥܕܰܟܺܝܠ ܢܚܶܬܘ ܗܘܰܘ ܡܰܝܴ̈ܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܥܢܳܢ̈ܐ ܥܶܠܳܝܴ̈ܬܳܐ ܠܰܦܨܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܚܰܪ̈ܒܶܐ ܕܥܳܠܡܳܐ. ܘܶܐܢܗܽܘ ܕܠܳܐ ܡܰܪܳܚܽܘܬܳܐ ܗ̄ܝ ܕܢܶܓܠܶܐ ܐܪܳܙܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܰܐܝܠܳܐ ܘܕܰܦܨܺܝܕܳܐ. ܐܳܦ ܗܳܟܰܢܳܐ ܡܰܝܬܶܝܢܰܢ ܠܓܶܠܝܳܐ ܦܽܘܫܳܩܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܗܳܢܳܐ ܐܰܝܠܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܰܘ ܐܰܝܠܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܕܕܳܫ ܥܰܠ ܐܰܪܝܳܐ ܘܬܰܢܺܝܢܳܐ ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܐܰܟܬܶܒ ܗܘܳܐ ܒܬܶܫܒ̈ܚܳܬ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܗܰܘ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܒܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܕܟܰܠܬܳܐ ܕܳܐܡܪܳܐ ܠܘܳܬ ܚܰܬܢܳܐ. ܥܪܽܘܩ ܠܰܡ ܕܳܕܝ ܘܶܐܬܕܰܡܳܐ ܠܛܰܒܝܳܐ ܐܰܘ ܠܥܽܘܙܰܝܠܳܐ ܕܰܐܝܠܳܐ ܥܰܠ ܛܽܘܪܳܐ ܕܒܶܝܬ ܐܺܝܠ (ܬܫܒ̈ܚܬ ܬܫܒ̈ܚܬܐ ܒ: ܝܙ ܚ: ܝܕ). ܗܳܢܳܐ ܐܰܝܠܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܟܰܕ ܐܶܬܳܐ ܠܘܳܬܰܢ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ܆ ܘܰܡܫܰܘܰܪ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܛܽܘܪ̈ܶܐ ܘܥܰܠ ܪ̈ܳܡܳܬܳܐ ܡܩܰܝܶܙ ܗܘܳܐ. ܐܰܝܬܺܝ ܥܰܡܶܗ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ. ܡܰܝܴ̈ܐ ܚܰܝ̈ܐ ܘܰܐܪܡܺܝ ܒܨܶܪ̈ܝܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܐܰܝܟܳܐ ܕܶܝܢ ܕܟܳܡܶܝܢ ܗܘܳܐ ܗܰܘ ܚܶܘܝܳܐ ܡܶܬܝܰܕܥܳܢܳܐ. ܘܗܳܠܶܝܢ ܡܰܝܴ̈ܐ ܟܰܕ ܐܰܕܪܟܽܘܗܝ ܒܠܶܒܰܘܴ̈ܬܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܚܰܛܳܝ̈ܐ. ܠܚܶܘܝܳܐ ܡܰܢ ܩܰܛܠܶܗ. ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܶܝܢ ܕܡܳܝܬܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܢܽܘܟ̈ܬܳܬܶܗ ܐܰܚܺܝܘ. ܫܰܦܺܝܪ ܡܳܕܶܝܢ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܕܰܘܝܕ ܠܗܳܕܶܐ ܚܰܝܽܘܬܳܐ ܣܳܡ ܬܰܚܘܺܝܬܳܐ. ܥܰܠ ܪܶܓܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܟܰܕ ܡܰܘܕܰܥ. ܕܰܒܗܳܢܳܐ ܐܰܝܠܳܐ ܙܳܕܶܩ ܕܢܶܬܕܰܡܽܘܢ ܠܟܺܐܢ̈ܐ ܕܰܗܘܰܘ ܢܶܬܕܰܡܽܘܢ. ܐܳܦ ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܡܚܰܘܶܐ ܕܰܚܠܳܦ ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܒܕܶܡܰܥܬܳܐ ܡܶܬܬܰܪܣܶܐ ܗܘܳܐ. ܥܰܠ ܕܡܶܬܚܰܣܰܕ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܥܰܘܴ̈ܠܶܐ ܕܰܐܝܟܰܘ ܐܰܠܳܗܳܟ. ܗܳܠܶܝܢ ܡܛܰܪ̈ܦܳܢ ܗܘܰܝ̈ ܠܳܗ̇ ܠܢܰܦܫܶܗ ܕܰܢܒܺܝܳܐ. ܘܡܶܛܠ ܗܳܕܶܐ ܫܶܐܠ ܗܘܳܐ ܘܰܒܥܳܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܒܣܶܬܪܶܗ ܢܶܥܒܰܪ܆ ܥܕܰܡܳܐ ܕܥܳܐܷܠ ܢܶܣܬܰܬܰܪ ܒܡܰܛܠܠܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܝܰܗܒ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܩܴ̈ܠܶܐ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܩܪܳܐ ܐܶܢܘܢ ܡܚܰܕ̈ܝܳܢܶܐ.

ܒܩܳܠܳܐ ܠܰܡ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܘܰܕܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܐ ܚܳܕܶܝܢ. ܠܡܳܢܳܐ ܡܶܬܛܰܪܦܰܬܝ ܢܰܦܫܝ ܘܰܠܡܳܢܳܐ ܬܰܡܺܝܗܰܬܝ. ܠܡܳܢܳܐ ܡܶܬܬܙܺܝܥܰܬܝ ܠܡܳܢܳܐ ܡܶܬܕܰܘܕܰܬܝ. ܠܡܳܢܳܐ ܫܚܺܝܩܰܬܝ ܥܰܠ ܬܰܘܚܰܪܬܶܟܝ ܕܡܶܢ ܥܳܠܡܳܐ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ. ܥܰܠܡܳܢܳܐ ܡܶܬܐܰܠܨܰܬܝ ܥܰܠ ܦܰܘܫܶܟܝ ܕܰܬܢܳܢ. ܠܳܐ ܡܰܗܡܶܐ ܡܶܢ ܒܥܳܬܶܟܝ ܕܨܰܒܬܶܟܝ ܘܨܳܪܶܟܝ ܒܨܰܠܡܶܗ.

ܣܰܟܳܝ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܛܠ ܕܬܽܘܒ ܐܰܘܕܶܐ ܠܶܗ ܠܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܰܐܦܰܝ̈ ܘܰܐܠܳܗܝ. ܘܬܽܘܒ ܥܳܛܦܰܬܝ ܠܘܳܬܶܗ ܘܰܠܕܰܝܪܶܗ ܘܰܠܒܰܝܬܶܗ. ܘܬܽܘܒ ܦܳܢܝܰܬܝ ܠܡܰܫܟܢܶܗ ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܩܕܺܝܡ. ܒܣܽܘܟܳܝܶܗ ܚܰܡܣܶܢܝ ܘܡܶܬܒܰܝܰܐܬܝ ܘܦܳܪܶܩ ܠܶܟܝ ܡܶܢ ܐܽܘ̈ܠܨܳܢܶܐ ܕܶܐܬܥܰܬܰܕܘ ܥܠܰܝܟܝ ܡܶܢ ܚܶܘܝܳܐ ܒܥܶܠܕܒܳܒܶܟܝ. ܬܽܘܒ ܕܶܝܢ ܡܰܘܕܰܥ ܢܒܺܝܳܐ ܥܰܠ ܛܽܘܪ̈ܳܦܶܐ ܕܢܰܦܫܶܗ ܘܳܐܡܰܪ:

ܥܠܰܝ ܢܰܦܫܝ ܐܶܬܛܰܪܦܰܬ. ܡܶܛܠܗܳܢܳܐ ܐܶܬܕܟܰܪܬܳܟ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܝܽܘܪܕܢܳܢ: ܘܡܶܢ ܚܶܪܡܽܘܢ ܘܡܶܢ ܛܽܘܪܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ. ܚܶܪܡܽܘܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܛܽܘܪܳܐ ܕܣܺܝܡ ܒܡܰܕܒܪܳܐ ܒܶܝܬ ܣܺܝܢܰܝ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܰܐܕܽܘܡ. ܕܗܽܘ ܗܳܢܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܛܽܘܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܪܳܡܳܐ. ܛܽܘܪܳܐ ܕܶܝܢ ܙܥܽܘܪܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܬܳܒܽܘܪ. ܐܳܡܪܺܝܢ ܕܶܝܢ ܠܘܳܬ ܗܳܢܽܘܢ ܛܽܘܪ̈ܶܐ ܥܪܰܩ ܗܘܳܐ ܕܰܘܝܕ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܒܪܶܗ ܐܰܒܺܝܫܳܠܽܘܡ. ܘܨܶܝܕ ܝܽܘܪܕܢܳܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ. ܚܢܰܢ ܕܶܝܢ ܠܰܫ̈ܡܳܗܶܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܛܽܘܪ̈ܶܐ ܠܬܶܐܘܳܪܺܝܰܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܬܳܐ ܡܰܣܩܺܝܢܰܢ ܠܗܽܘܢ. ܚܶܪܡܽܘܢ ܕܶܝܢ ܫܡܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܫܡܰܝܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܰܡܚܰܘܶܐ ܟܬܳܒܳܐ. ܐܳܦ ܗܽܘ ܡܙܰܡܪܳܢܳܐ ܝܰܬܺܝܪܳܐܝ̣ܬ܆ ܐܰܝܟ ܛܰܐܠܳܐ ܕܚܶܪܡܽܘܢ ܕܢܳܚܶܬ ܥܰܠ ܛܽܘܪܳܐ ܕܨܶܗܝܽܘܢ (ܡܙܡܘܪܐ ܩܠܓ: ܓ). ܡܳܕܶܝܢ ܚܶܪܡܽܘܢ ܫܡܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܫܡܰܝܳܐ. ܛܰܐܠܳܐ ܓܶܝܪ ܡܶܢ ܠܥܶܠ ܢܳܚܶܬ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ. ܡܶܛܠ ܗܳܢܳܐ ܥܰܠ ܝܽܘܪܕܢܳܢ ܗܘܳܐ ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܢܶܦܢܶܐ ܟܝܳܢܳܐ ܐܢܳܫܳܝܳܐ ܠܒܰܝܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܟܰܕ ܩܥܳܐ ܐܰܒܳܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܕܰܥܡܳܕܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܰܒܪܳܐ ܒܝܽܘܪܕܢܳܢ. ܘܶܐܬܕܟܰܪ ܗܘܳܐ ܬܰܡܳܢ ܓܶܢܣܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܕܢܶܥܛܽܘܦ ܠܐܽܘܪܺܫܠܶܡ ܗܳܝ ܕܰܠܥܶܠ. ܒܗܳܢܳܐ ܓܶܝܪ ܢܰܗܪܳܐ ܥܒܰܪ ܕܰܘܝܕ ܟܰܕ ܥܛܰܦ ܠܰܡܕܺܝܢܬܶܗ ܘܰܦܢܳܐ ܠܡܰܠܟܽܘܬܶܗ. ܘܡܶܛܠ ܕܶܝܢ ܕܶܐܡܰܪ ܘܡܶܢ ܛܽܘܪܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ. ܘܰܠܗܳܢܳܐ ܛܽܘܪܳܐ ܕܒܰܪ ܝܶܫܽܘܥ ܠܫܶܡܥܽܘܢ ܘܰܠܝܰܥܩܽܘܒ ܘܰܠܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܟܰܕ ܐܰܣܶܩ ܐܶܢܽܘܢ ܘܚܰܘܺܝ ܐܶܢܘܢ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܐܳܬܶܐ ܒܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܘܰܠܫܽܘܠܳܡܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ. ܘܥܰܠܗܳܢܳܐ ܛܽܘܪܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ ܥܛܰܦ ܐܰܒܳܐ ܐܰܫܡܰܥ ܩܳܠܶܗ ܬܶܢܝܳܢܽܘܬ. ܡܶܢ ܥܢܳܢܳܐ ܢܰܗܺܝܪܬܳܐ ܕܗܳܢܰܘ ܒܶܪܝ ܚܰܒܺܝܒܳܐ ܕܒܶܗ ܐܶܨܛܒܺܝܬ (ܡܬܝ ܓ: ܝܙ). ܟܰܕ ܡܳܕܶܝܢ ܣܺܝܡ ܝܽܘܪܕܢܳܢ ܒܰܡܨܰܥܬܳܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܬܪܶܝܢ ܛܽܘܪ̈ܶܐ. ܒܰܝܢܳܬ ܚܶܪܡܽܘܢ ܠܬܳܒܽܘܪ. ܡܶܢ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܛܽܘܪ̈ܶܐ ܝܰܗܒ ܐܰܒܳܐ ܩܳܠܳܐ. ܘܰܐܣܗܶܕ ܥܰܠ ܒܪܶܗ ܕܰܒܪܶܗ ܗܽܘ ܚܰܒܺܝܒܳܐ ܒܰܫܪܳܪܳܐ. ܕܡܶܢ ܗܳܪܟܳܐ ܡܶܬܕܰܟܪܳܐ ܢܰܦܫܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܦܳܢܝܳܐ ܠܗܰܘ ܒܰܝܬܳܗ̇ ܠܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܗܳܪܟܳܐ ܥܰܠ ܝܽܘܪܕܢܳܢ ܫܳܡܥܳܐ ܩܳܠܐ ܕܰܬܗܽܘ̈ܡܶܐ ܥܰܡܺܝ̈ܩܶܐ ܕܚܶܟܡܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܟܰܕ ܦܳܓܥܳܐ ܢܒܺܝܽܘܬܳܐ ܒܰܫܠܺܝܚܽܘܬܳܐ ܬܰܡܳܢ ܥܰܠ ܢܰܗܪܳܐ. ܘܰܩܥܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ: ܕܗܳܐ ܒܳܬܰܪܝ ܐܳܬܶܐ ܗܰܘ ܕܠܳܐ ܫܳܘܶܐ ܐܢܳܐ ܕܶܐܫܪܶܐ ܥܰܪ̈ܩܶܐ ܕܰܡܣܴ̈ܐܢܰܘܗܝ (ܝܘܚܢܢ ܐ: ܟܙ). ܘܰܡܚܰܘܶܐ ܠܶܗ ܐܰܝܟ ܕܰܒܨܶܒܥܳܐ ܠܐܷܡܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܰܒܨܶܒܥܳܐ ܘܩܳܠܐܴ ܠܩܳܠܐܴ ܝܳܗܒܺܝܢ ܗܰܘ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܢܒܺܝܳܐ:

ܘܩܳܠܐܴ ܠܩܳܠܐܴ ܕܡܰܝܴ̈ܐ ܕܢܳܣܟܰܝ̈ܟ. ܒܗܳܠܶܝܢ ܟܰܕ ܐܶܙܕܰܪܒܰܬ ܢܰܦܫܶܗ ܕܰܢܒܺܝܳܐ܆ ܥܒܰܪܘ ܫܶܦ̈ܥܶܐ ܡܶܢܳܗ̇. ܘܥܰܠܗܳܝ ܕܰܡܝܰܬ ܐܶܢܘܢ ܠܢܳܣ̈ܟܶܐ. ܘܒܰܫܪܳܪܳܐ ܕܢܶܣ̈ܟܶܐ ܗܘܰܘ ܕܶܐܬܬܪܰܥܘ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܐܰܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܒܝܰܘ̈ܡܰܝ ܢܽܘܚ. ܗܳܝܕܶܝܢ ܥܳܒܕܺܝܢ ܗܘܰܘ ܛܰܘܦܳܢܳܐ܆ ܢܶܬܚܰܢܩܽܘܢ ܥܰܘܴ̈ܠܶܐ ܒܡܰܝܴ̈ܐ ܘܰܒܪܽܘܓܙܳܐ. ܐܳܦ ܗܳܪܟܳܐ ܥܰܠ ܝܽܘܪܕܢܳܢ ܐܰܝܟܳܐ ܕܰܚܙܳܝܗܝ ܢܒܺܝܳܐ ܠܐܪܳܙܳܐ ܕܚܽܘܕܳܬܰܢ. ܢܶܣ̈ܟܶܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܐܶܬܦܬܰܚܘ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ. ܘܡܰܝܴ̈ܐ ܡܶܬܝܰܕ̈ܥܳܢܶܐ ܢܚܶܬܘ ܥܰܡ ܡܶܠܬܳܐ ܡܶܢ ܗܰܘ ܝܰܡܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ. ܕܢܶܬܬܫܺܝܓ ܐܳܕܳܡ ܡܶܢ ܨܳܐܬܶܗ. ܘܟܰܕ ܠܚܰܛܳܝ̈ܐ ܡܚܰܠܠܺܝܢ ܘܰܡܕܰܟܶܝܢ. ܡܶܢ ܦܽܘ̈ܠܦܳܠܶܐ ܣܰܓܺܝܱ̈ܐܝ ܚܰܫ̈ܐ ܕܟܰܬܡܰܬ ܐܶܢܘܢ ܚܛܺܝܬܳܐ. ܢܶܚܢܩܽܘܢ ܘܰܢܛܰܒܥܽܘܢ ܠܫܺܐܕ̈ܐ ܘܰܠܕܰܝ̈ܘܶܐ ܡܳܪ̈ܽܘܕܶܐ ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܡܰܣܚܽܘܬܳܐ ܕܰܗܘܳܬ ܒܗܳܠܶܝܢ ܬܗܽܘ̈ܡܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܐ ܘܰܒܢܳܣ̈ܟܶܐ ܫܡܰܝܴ̈ܢܶܐ ܡܰܠܠ ܬܽܘܒ܆ ܥܰܠ ‌ܐܽܘ̈ܠܨܳܢܶܐ ܕܩܳܝܡܺܝܢ ܥܰܠ ܥܡܺܝ̈ܕܶܐ ܡܶܢ ܚܰܢ̈ܦܶܐ ܒܳܬܰܪ ܥܡܳܕܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܳܐܦ ܥܰܡܰܢܽܘܐܝܠ ܒܳܬܰܪ ܥܡܳܕܶܗ܆ ܠܡܰܕܒܪܳܐ ܐܶܬܕܒܰܪ ܡܶܢ ܐܳܟܶܠܩܰܪܨܳܐ. ܘܥܰܠܗܳܕܶܐ ܐܳܡܰܪ ܢܒܺܝܳܐ:

ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܰܚܫܽܘ̈ܠܰܝܟ ܘܓܰܠܠܰܝ̈ܟ ܥܠܰܝ ܥܒܰܪܘ. ܐܰܝܟ ܢܽܘܘܳܓܳܐ ܒܰܝܢܳܬ ܓ̈ܠܠܐ ܕܝܰܡܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܩܳܝܡܳܐ ܢܰܦܫܳܐ ܒܰܝܢܳܬ ܡܰܚܫܽܘ̈ܠܐ ܕܳܐܟܶܠܩܰܪܨܳܐ. ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܡܩܰܒܠܳܐ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܥܰܙܺܝܙ ܐܰܓܽܘܢܳܐ ܕܰܡܣܰܝܒܪܳܐ. ܐܰܝܟ ܦܰܪܙܠܳܐ ܕܳܐܬܶܐ ܠܢܽܘܪܳܐ ܘܣܳܒܶܠ ܡܰܚ̈ܘܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܬܳܐ ܡܶܢ ܐܽܘܡܳܢܳܐ. ܘܢܳܦܶܩ ܕܰܟܝܳܐ ܡܶܢ ܬܚܶܝܬ ܐܺܝ̈ܕܰܝ ܐܽܘܡܳܢܳܐ. ܐܳܡܰܪ ܓܶܝܪ ܢܒܺܝܳܐ ܡܶܛܠܳܬܶܗ

ܒܺܐܝܡܳܡܳܐ ܢܶܦܩܽܘܕ ܡܳܪܝܳܐ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ: ܘܰܒܠܺܠܝܳܐ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܶܗ. ܡܳܐ ܕܰܒܝܰܕ ܡܳܪܰܢ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܺܝܡܳܡܳܐ ܢܰܗܺܝܪܳܐ ܡܶܬܦܰܩܕܺܝܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܗܰܘ ܕܩܳܐܷܡ ܒܰܐܓܽܘܢܳܐ. ܗܳܝܕܶܝܢ ܚܰܝܳܒ ܗܰܘ ܕܰܡܬܰܚܢܰܢ ܕܡܳܐ ܕܦܳܓܰܥ ܒܶܗ ܠܺܠܝܳܐ ܕܢܶܣܝܽܘ̈ܢܶܐ. ܢܶܬܥܢܶܐ ܒܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܰܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܩܳܠܐ ܓܶܝܪ ܕܙܽܘܡܳܪܳܐ. ܢܳܛܶܦ ܠܗܰܘ ܕܰܡܫܰܒܰܚ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܘܰܠܠܶܓܝܽܘ̈ܢܶܐ ܕܕܰܝ̈ܘܶܐ ܛܳܪܶܕ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܗܰܘ ܕܡܰܘܕܶܐ ܡܶܛܠ ܨܠܽܘܬܳܐ ܗܳܕܶܐ. ܢܶܬܚܫܶܒ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܢܒܺܝܳܐ.

ܕܥܰܡܝ ܨܠܽܘܬܳܐ ܗܽܘ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܚܰܝܳܐ. ܟܰܕ ܡܫܰܘܕܰܥ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܬܳܐ ܕܣܳܒܠܺܝܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܡܶܢ ܚܰܢ̈ܦܶܐ ܘܡܶܢ ܕܰܝ̈ܘܶܐ.

ܐܶܡܪܶܬ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܕܰܠܡܳܢܳܐ ܛܥܰܝܬܳܢܝ. ܡܥܳܕܺܝܢ ܐܶܢܘܢ ܛܽܘ̈ܒܳܢܶܐ ܡܳܐ ܕܥܳܫܢܺܝܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܐܽܘ̈ܠܨܳܢܶܐ ܢܶܬܚܰܫܚܽܘܢ ܒܗܳܕܶܐ ܒܰܪܬ ܩܳܠܐ. ܟܰܕ ܡܗܰܠܟܺܝܢ ܒܰܟܡܺܝܪܽܘܬܳܐ ܘܒܶܐܒܠܳܐ.

ܘܰܠܡܳܢܳܐ ܡܗܰܠܶܟ ܐܢܳܐ ܟܡܺܝܪܳܐܝܬ ܒܽܐܘܠܨܳܢܳܐ ܕܰܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝ: ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܺܝ ܟܽܠܝܽܘܡ ܐܰܝܟܰܘ ܐܰܠܳܗܳܟ. ܘܰܡܥܳܕܺܝܢ ܓܶܝܪ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܶܐ ܕܰܢܫܰܡܪܽܘܢ ܩܴ̈ܠܐ ܕܒܶܙܚܳܐ ܘܰܕܒܽܘܝܳܐܳܐ. ܥܰܠ ‌ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܛܠ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܣܰܝܒܪܺܝܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ. ܕܳܐܬܶܝ̈ܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܒܥܰܘܠܳܐ. ܘܰܡܒܰܝܰܐ ܗܘܳܐ ܠܢܰܦܫܶܗ ܒܣܰܒܪܳܐ ܘܰܒܣܽܘܟܳܝܳܐ ܟܰܕ ܡܰܬܟܶܠ ܠܗ̇ ܕܥܳܛܦܳܐ ܘܩܳܝܡܳܐ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܘܡܰܘܕܝܳܐ ܠܶܗ.

ܠܡܳܢܳܐ ܠܰܡ ܡܶܬܛܰܪܦܰܬܝ ܢܰܦܫܝ ܘܰܠܡܳܢܳܐ ܬܰܡܺܝܗܰܬܝ. ܣܰܟܳܝ ܠܰܐܠܗܐ ܕܬܽܘܒ ܐܰܘܕܶܐ ܠܶܗ: ܠܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܰܐܦܰܝ̈ ܘܰܐܠܳܗܝ. ܠܗܳܠܶܝܢ ܦܶܬܓܳܡ̈ܐ ܬܰܪܬܶܝܢ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܐܶܡܰܪ ܐܶܢܘܢ ܢܒܺܝܳܐ. ܘܠܳܐ ܢܰܣܒܰܪ ܕܒܰܛܺܝܠܳܐܝ̣ܬ ܐܶܬܶܐܡܰܪܘ. ܗܳܕܶܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܕܡܶܢ ܩܕܳܡ ܥܡܳܕܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܡܣܰܟܝܳܐ ܗܘܳܬ ܢܰܦܫܳܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܠܚܽܘܕܳܬܳܐ ܕܰܒܝܰܕ ܡܳܪܰܢ. ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܐܶܬܦܰܪܩܰܬ ܒܰܣܚܳܬܳܐ ܘܡܰܘܠܳܕܳܐ ܕܡܶܢ ܕܪܺܝܫ. ܬܽܘܒ ܒܝܰܕ ܐܽܘ̈ܠܨܳܢܶܐ ܕܰܦܓܰܥܘ ܒܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܒܳܬܰܪ ܥܡܳܕܳܐ. ܬܽܘܒ ܠܘܳܬ ܛܽܘܪ̈ܳܦܶܐ ܗܳܢܘ̇ܢ ܕܰܒܗܘ̇ܢ ܐܶܬܰܘ ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܕܡܳܐ ܘܰܠܬܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܕܓܰܪ̈ܡܳܐ. ܗܳܢܘ̇ܢ ܕܶܐܡܰܪ ܢܒܺܝܳܐ

ܕܒܰܬܒܳܪܳܐ ܕܓܰܪ̈ܡܰܝ܆ ܚܰܣܕܽܘܢܝ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝ. ܬܽܘܒ ܗܳܪܟܳܐ ܡܰܣܡܶܟ ܠܗܽܘܢ ܥܰܠ ܣܰܒܪܳܐ ܕܰܐܠܗܐ ܘܳܐܡܰܪ ܗܰܘ ܕܶܐܬܓܠܺܝ ܘܰܦܪܰܩ ܠܰܢ. ܬܽܘܒ ܐܳܬܶܐ ܘܰܡܚܰܕܶܬ ܠܰܢ. ܘܒܳܢܶܐ ܘܰܡܩܺܝܡ ܠܰܢ ܘܩܳܪܶܐ ܠܰܢ ܠܘܳܬ ܚܰܝ̈ܐ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܕܠܶܗ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ܀

ܡܙܡܘܪܐ ܕܐܪܒܥܝܢ ܘܬܠܬܐ

ܕܡܰܘܕܰܥ ܕܰܒܚܰܫܳܐ ܪܰܒܳܐ ܡܨܰܠܶܝܢ ܗܘܰܘ ܢܒܺܝܷ̈ܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ: ܕܢܶܫܬܘܽܘܢ ܠܓܶܠܝܳܢܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܘܰܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܒܶܗ.

ܩܴ̈ܠܐ ܕܒܳܥܽܘܬܳܐ ܘܰܕܡܰܠܝܴ̈ܢ ܟܰܪܝܽܘܬܳܐ ܡܰܘܕܰܥ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܕܰܘܝܕ ܕܰܡܩܰܪܶܒ ܩܕܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܰܐܪܒܥܺܝܢ ܘܰܬܠܳܬ. ܟܰܕ ܡܚܰܘܶܐ ܗܘܳܐ ܕܰܐܠܺܝܨ. ܡܶܢ ܥܽܘ̈ܬܳܕܶܐ ܕܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܕܚܳܫܶܠ ܗܘܳܐ ܥܠܰܘܗܝ ܫܳܐܘܳܠ ܪܳܕܽܘܦܶܗ. ܟܰܕ ܢܰܩܺܝܦܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܨܶܒܝܳܢܶܗ ܡܰܒܶܐܫܳܢܳܐ ܕܫܳܐܘܳܠ܆ ܙܥܽܘܪ̈ܶܐ ܩܰܠܺܝ̈ܠܐ ܡܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܩܳܝܡܺܝܢ ܗܘܰܘ ܩܕܳܡ ܡܰܠܟܳܐ. ܓܰܒܪܳܐ ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܗܰܘ ܝܽܘܢܳܬܰܢ ܪܳܚܡܶܗ ܟܺܐܢܳܐ ܕܕܰܘܝܕ. ܝܰܩܰܪ ܠܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܘܠܳܐ ܨܒܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܫܰܘܬܳܦܳܐ ܠܨܶܒܝܳܢܶܗ ܒܺܝܫܳܐ ܕܰܐܒܽܘܗܝ. ܘܥܰܠܗܳܕܶܐ ܐܳܦ ܐܪܳܙܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܓܳܠܶܐ ܗܘܳܐ ܠܕܰܘܝܕ. ܐܳܦ ܝܰܬܺܝܪܳܐ ܐܳܡܰܪ ܗܘܳܐ: ܕܒܳܥܶܐ ܫܳܐܘܳܠ ‌ܐܳܒܝ ܠܡܶܩܛܠܳܟ (ܐ ܫܡܘܐܝܠ ܝܛ: ܒ). ܒܙܰܒܢܳܐ ܓܶܝܪ ܗܳܢܳܐ ܟܰܕ ܐܶܬܒܰܕܰܩ ܠܶܗ ܠܕܰܘܝܕ ܐܳܦܰܪܣܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ܆ ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܐܶܬܢܰܒܺܝ. ܠܰܘ ܟܰܕ ܡܰܥܶܠ ܫܡܳܐ ܕܪܳܕܽܘܦܶܗ ܒܙܽܘܡܳܪܶܗ. ܐܶܠܐ ܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܚܳܐܱܪ ܗܘܳܐ ܘܳܐܡܰܪ:

ܕܽܘܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܺܝܢܝ ܘܰܬܒܰܥ ܬܒܰܥܬܝ: ܡܶܢ ܥܰܡܳܐ ܕܠܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢ. ܘܡܶܢ ܓܰܒܪ̈ܶܐ ܥܰܘܴ̈ܠܶܐ ܘܢܰܟܽܘ̈ܠܬܳܢܶܐ ܦܰܨܳܢܝ. ܐܶܠܳܐ ܚܙܺܝ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܟܰܕ ܕܒܺܝܪ ܒܰܩܛܺܝܪܳܐ ܘܠܳܐ ܡܨܰܚܶܐ ܗܘܳܐ ܐܰܘ ܡܶܬܩܰܫܶܐ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܐܳܠܽܘ̈ܨܰܘܗܝ. ܐܶܠܐ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ ܕܢܶܬܦܰܨܶܐ ܡܶܢܗܽܘܢ ܫܳܐܠ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܐܰܠܗܳܐ܆ ܠܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܕܶܝܢ ܠܳܐ ܡܥܺܝܪ ܗܘܳܐ ܒܝܰܕ ܦܰܩܳܩܽܘܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܠܚܰܢ̈ܦܶܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܠܳܚܡܳܐ. ܐܶܠܐ ܥܰܠ ܕܡܶܢ ܥܰܡܳܐ ܕܡܶܣܬܒܰܪ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܬܪܕܶܦ ܗܘܳܐ. ܡܰܘܣܶܦ ܗܘܳܐ܆

ܡܶܛܠ ܕܰܐܢܬ ܗܽܘ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܚܰܝܠܝ ܘܰܠܡܳܢܳܐ ܛܥܰܝܬܳܢܝ. ܘܰܠܡܳܢܳܐ ܡܗܰܠܶܟ ܐܢܳܐ ܟܡܺܝܪܳܐܝ̣ܬ ܒܽܐܘܠܨܳܢܳܐ ܕܰܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝ. ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܠܡܳܢܳܐ ܬܰܪܬܶܝܢ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܕܰܠܡܳܢܳܐ ܛܥܰܝܬܳܢܝ ܘܰܠܡܳܢܳܐ ܡܗܰܠܶܟ ܐܢܳܐ ܟܡܺܝܪܳܐܝ̣ܬ܆ ܠܰܘ ܐܰܝܟ ܐܰܝܢܳܐ ܕܡܶܬܥܰܝܰܛ ܘܪܳܫܶܐ ܠܟܺܐܢܽܘܬܳܐ. ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܡܶܫܟܰܚ ܗܘܳܐ܆ ܕܰܐܚܪܳܢܝܳܐܝܰܬ ܢܰܝܠܶܠ ܡܶܢ ܟܺܐܒܶܗ. ܐܶܠܐ ܥܶܠܬܳܐ ܗܘܳܬ ܡܶܠܬܳܐ ܗܳܕܶܐ. ܕܰܡܚܰܘܶܐ ܒܳܗ̇ ܟܺܐܒܶܗ ܠܳܐܣܝܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܐܳܣܝܳܐ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܩܰܪܶܒ ܦܝܳܣܳܐ ܐܰܝܟ ܕܡܶܢܶܗ. ܥܰܠܗܳܝ ܡܨܰܠܶܐ ܗܘܳܐ ܘܳܐܡܰܪ:

ܫܰܕܰܪ ܢܽܘܗܪܳܟ ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܟ ܘܰܢܒܰܝܽܐܘܢܳܢܝ: ܘܢܰܝܬܽܘܢܳܢܝ ܠܛܽܘܪܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܰܠܡܰܫܟܢܳܟ. ܘܺܐܬܶܐ ܠܘܳܬ ܡܰܕܒܚܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܘܰܠܘܳܬ ܐܰܠܗܳܐ ܕܰܡܚܰܕܶܐ ܛܰܠܝܽܘܬܝ. ܡܳܢܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܢܽܘܗܪܳܐ ܗܰܘ ܕܰܡܦܺܝܣ ܗܘܳܐ ܢܒܺܝܳܐ. ܕܰܢܫܰܕܰܪ ܠܶܗ ܐܰܒܳܐ ܠܳܐ ܓܰܠܝܳܐ ܗ̱ܝ ܕܥܰܠ ܒܪܳܐ ܕܰܟܝܳܢܳܐ ܘܰܡܬܽܘܡܳܝܳܐ ܘܰܡܦܺܝܣ ܗܘܳܐ. ܕܢܶܫܬܰܕܰܪ ܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܫܡܰܝܳܐ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܢܺܐܬܶܐ ܘܢܰܢܗܰܪ ܠܥܳܠܡܳܐ ܕܰܥܡܰܛ ܒܚܶܫܽܘܟܳܐ ܘܢܰܥܒܰܪ ܐܶܒܠܳܗ̇ ܕܐ̱ܢܳܫܽܘܬܳܐ: ܘܰܚܙܺܝ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܡܠܰܚܡܳܐܝ̣ܬ. ܐܰܩܶܦ ܠܗܳܢܳܐ ܫܡܳܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܗܰܘ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܫܰܕܰܪ ܠܰܡ ܢܽܘܗܪܳܟ ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܟ. ܒܗܳܕܶܐ ܡܰܘܕܰܥ܆ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܡܶܫܬܰܕܰܪ ܗܘܳܐ. ܗܰܘ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܰܐܒܳܐ ܕܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܗܰܘ ܨܶܡܚܳܐ ܕܺܐܝܬܽܘܬܶܗ ܡܬܽܘܡܳܝܬܳܐ. ܗܰܘ ܕܶܐܡܰܪ ܗܘܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܟܳܪܽܘܙܶܗ: ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ (ܝܘܚܢܢ ܐ: ܛ). ܘܟܰܕ ܨܒܳܐ ܘܰܕܢܰܚ ܒܝܰܕ ܒܶܣܪܳܐ. ܢܒܺܝܳܐ ܡܦܺܝܣ ܗܘܳܐ. ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܥܰܡ ܢܽܘܗܪܳܐ ܢܫܰܕܰܪ ܐܰܒܳܐ.

ܘܢܰܝܬܽܘܢܳܢܝ ܠܰܡ ܠܛܽܘܪܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܰܠܡܰܫܟܢܳܟ. ܠܰܐܝܢܳܐ ܛܽܘܪܳܐ ܩܳܪܶܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܛܽܘܪܳܐ ܕܨܶܗܝܽܘܢ. ܒܗܰܘ ܙܰܒܢܳܐ ܝܳܒܽܘ̈ܣܳܝܶܐ ܝܳܬܒܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܘܶܐܠܳܐ ܕܛܽܘܪܳܐ ܕܣܺܝܢܰܝ. ܠܳܐ ܡܶܬܚܙܶܐ ܕܒܳܥܶܐ ܢܺܐܙܰܠ ܠܶܗ. ܐܶܠܐ ܛܽܘܪܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܪܳܡܳܐ ܘܰܡܥܰܠܝܳܐ ܕܥܰܠ ܬܠܺܝܬܳܝܽܘܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܗܰܘ ܕܶܐܡܰܪ ܥܰܡܰܢܽܘܐܝܠ ܠܘܳܬ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܕܠܳܐ ܡܶܫܟܚܳܐ ܕܬܶܛܫܶܐ ܡܕܺܝܢܬܳܐ ܕܥܰܠ ܛܽܘܪܳܐ ܒܰܢܝܳܐ (ܡܬܝ ܗ: ܝܕ). ܘܗܰܘ ܕܒܰܢܝܳܐ ܥܠܰܘܗܝ ܨܶܗܝܽܘܢ ܗܳܝ ܡܶܬܝܰܕܥܳܢܺܝܬܳܐ. ܗܰܘ ܕܦܰܫܶܩ ܫܡܶܗ ܦܰܘܠܽܘܣ ܗܰܘ ܪܰܒܳܐ ܠܘܳܬ ܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ ܘܶܐܡܰܪ: ܕܰܐܢܬܽܘܢ ܐܶܬܩܰܪܰܒܬܽܘܢ ܠܛܽܘܪܳܐ ܕܨܶܗܝܽܘܢ ܠܰܡܕܺܝܢܬܳܐ ܕܰܐܠܗܳܐ ܚܰܝܳܐ. ܠܐܽܘܪܺܫܠܶܡ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܕܒܳܗ̇ ܐܺܝܬ ܡܰܕܒܚܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܠܳܐ ܥܳܒܰܪ ܘܠܳܐ ܡܶܬܚܰܒܰܠ (ܥܒܪ̈ܝܐ ܝܒ: ܟܒ).

ܘܺܐܬܶܐ ܠܘܳܬ ܡܰܕܒܚܶܗ ܕܰܐܠܗܳܐ. ܘܰܠܘܳܬ ܐܰܠܗܳܐ ܕܰܡܚܰܕܶܐ ܛܰܠܝܽܘܬܝ. ܠܡܳܢܳܐ ܐܰܝܬܺܝ ܫܡܳܐ ܕܛܰܠܝܽܘܬܳܐ܆ ܗܰܘ ܕܥܳܡܰܪ ܗܘܳܐ ܒܛܰܥܡܶܗ ܠܣܳܒ̈ܐ ܘܰܠܩܰܫܺܝ̈ܫܶܐ ܕܥܰܡܳܐ. ܠܘܳܬ ܕܺܝܢܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܛܰܠܝܳܐ ܡܰܢ ܡܚܰܘܶܐ ܗܘܳܐ ܢܰܦܫܶܗ ܗܰܘ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܒܗܳܝ ܕܰܐܝܟ ܫܰܒܪܳܐ ܪܳܗܶܛ ܗܘܳܐ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܨܳܒܶܐ ܗܘܳܐ ܕܢܰܪܡܶܐ. ܒܗܰܘ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܕܰܠܘܳܬ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ. ܕܠܳܐ ܬܶܬܗܰܦܟܽܘܢ ܘܬܶܗܘܽܘܢ ܐܰܝܟ ܛܠܳܝ̈ܐ ܠܳܐ ܬܶܥܠܽܘܢ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ (ܡܬܝ ܝܚ: ܓ). ܡܳܐ ܕܩܳܡܶܬ ܩܕܳܡ ܡܰܕܒܚܳܟ ܕܠܳܐ ܡܶܫܬܪܶܐ.

ܐܰܘܕܶܐ ܠܳܟ ܒܟܶܢܳܪܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܠܳܗܝ. ܗܳܢܰܘ ܓܶܝܪ ܥܒܳܕܳܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܒܥܳܠܡܳܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ. ܗܳܝ ܕܢܶܚܕܽܘܢ ܘܰܢܫܰܒܚܽܘܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܥܰܠ ܛܳܒܴ̈ܬܳܐ ܕܰܡܩܰܒܠܺܝܢ ܒܗܰܘ ܡܰܫܟܢܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܐܶܬܦܢܺܝ ܢܒܺܝܳܐ ܗܳܝܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܕܰܢܡܰܠܶܠ ܥܰܠ ܢܰܦܫܶܗ. ܘܰܢܒܰܝܰܐܝܶܗ̇ ܡܶܢ ܟܰܪܝܽܘܬܳܐ ܕܩܳܐܷܡ ܗܘܳܐ ܒܳܗ̇. ܘܰܡܙܰܡܰܪ ܗܘܳܐ ܟܰܕ ܡܠܶܐ ܚܰܫܳܐ ܕܡܶܢ ܐܽܘܠܨܳܢܳܐ ܕܰܟܪܺܝܟ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܘܳܐܡܰܪ:

ܠܡܳܢܳܐ ܡܶܬܛܰܪܦܰܬܝ ܢܰܦܫܝ ܘܰܠܡܳܢܳܐ ܟܰܪܝܳܐ ܗ̄ܝ ܠܶܟܝ. ܠܡܳܢܳܐ ܡܥܺܝ̈ܩܳܢ ܠܶܟܝ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ. ܠܡܳܢܳܐ ܟܰܪܝܳܐ ܗ̱ܝ ܠܶܟܝ ܒܽܐܘ̈ܠܨܳܢܶܐ ܒܙܰܒܢܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ. ܠܰܘ ܠܥܳܠܰܡ ܡܩܰܘܶܐ ܗܰܘ ܕܳܐܠܶܨ ܠܶܟܝ. ܠܰܘ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܓܰܠܙܶܟܝ ܕܬܶܬܟܰܡܪܺܝܢ. ܠܰܘ ܡܶܢ ܥܳܒܽܘܕܶܟܝ ܢܰܟܪܶܝܟܝ ܕܬܶܬܥܰܡܛܺܝܢ. ܣܰܟܳܝ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܘܗܳܐ ܡܶܬܦܰܪܩܰܬܝ. ܐܶܬܦܢܳܝ ܠܘܳܬ ܒܽܘܝܳܐܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬܟܰܡܪܰܬܝ. ܨܶܝܕ ܡܰܒܽܘܥܳܐ ܕܡܰܝܴ̈ܐ ܚܰܝܴ̈ܐ ܗܰܪܛܝ. ܘܗܳܐ ܐܶܬܦܰܝܓܰܬ ܨܰܗܝܽܘܬܶܟܝ. ܠܘܳܬ ܐܳܣܝܳܐ ܩܪܽܘܒܝ ܘܗܳܐ ܐܶܬܥܨܶܒ̈ܝ ܚܒܳܪ̈ܳܬܶܟܝ. ܠܘܳܬ ܡܢܰܚܡܳܢܳܐ ܥܪܽܘܩܝ ܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ. ܒܢܽܘܗܪܳܐ ܐܶܣܬܰܬܰܪܝ ܡܶܢ ܚܶܫܽܘܟܳܐ.

ܣܰܟܳܝ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܛܠ ܕܬܽܘܒ ܐܰܘܕܶܐ ܠܶܗ: ܠܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܰܐܦܰܝ̈ ܘܰܐܠܳܗܝ. ܘܬܽܘܒ ܡܰܥܛܶܦ ܠܶܟܝ ܢܽܘܗܪܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ. ܘܫܽܘܦܪܳܐ ܕܰܟܝܳܢܶܟܝ ܗܰܘ ܦܰܐܝܳܐ ܘܩܰܕܡܳܝܳܐ܆ ܘܶܐܢ ܐܶܒܰܕܬܝ ܩܰܠܺܝܠ ܙܰܒܢܳܐ܆ ܢܳܦܶܩ ܒܰܒ̈ܥܳܬܶܟܝ ܗܰܘ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܚܰܝ̈ܐ. ܘܡܰܢܗܰܪ ܩܕܳܡܰܝܟܝ ܙܰܠܺܝ̈ܩܶܐ ܕܰܐܦܰܘ̈ܗܝ. ܘܰܡܚܰܘܶܐ ܠܶܟܝ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܰܠܘܳܬ ܪܰܘܡܳܐ. ܣܰܟܳܝ ܠܰܐܠܗܐ ܘܚܽܘܪܝ ܠܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܰܐܦܰܝ̈ ܘܰܐܠܳܗܝ. ܗܰܘ ܕܶܐܫܟܰܚ ܐܰܒܺܝܕܽܘܬܢ. ܘܰܢܦܰܩ ܒܰܒܥܳܬܰܢ܆ ܘܗܽܘ ܡܰܥܛܶܦ ܠܰܢ ܠܡܰܫܟܢܶܗ. ܘܡܰܦܢܶܐ ܠܰܢ ܠܕܰܝܪܶܗ. ܘܰܡܒܰܝܶܐܐ ܠܰܢ ܒܢܽܘܗܪܶܗ. ܘܗܽܘ ܡܢܺܝܚ ܠܰܢ ܥܰܠ ܦܳܬܽܘܪܶܗ. ܘܠܶܗ ܢܰܘܕܶܐ ܘܰܢܫܰܒܰܚ ܠܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ܀

ܡܙܡܘܪܐ ܕܐܪܒܥܝܢ ܘܐܪܒܥܐ

ܥܰܠ ܟܳܪܽܘܙܽܘܬܳܐ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ: ܘܰܐܝܟ ܗܳܝ ܕܰܐܝܟ ܐܶܡܪ̈ܶܐ ܠܢܶܟܣܬܳܐ ܡܶܬܕܰܒܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܡܶܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܛܪ̈ܽܘܢܶܐ ܠܩܶܛܠܳܐ.

ܡܶܫܬܰܡܥܳܢܽܘܬܳܐ ܕܩܴ̈ܠܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܐ ܡܶܫܬܰܥܶܐ ܒܪܺܝܫ ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ ܕܰܐܪܒܥܺܝܢ ܘܰܐܪܒܥܳܐ ܕܰܘܝܕ ܢܒܺܝܳܐ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܘܕܰܫܡܰܥ ܩܳܠܶܗ ܕܗܰܘ ܕܰܡܥܰܠܰܝ ܡܶܢܟܽܠ ܛܶܟ̈ܣܺܝܢ܆ ܘܡܶܢܟܽܠ ܩܳܠܺܝ̈ܢ. ܐܶܫܬܰܘܕܺܝ ܬܢܳܢ ܡܙܰܡܪܳܢܳܐ܆ ܘܶܐܡܰܪ ܕܙܳܕܶܩ ܕܢܶܣܬܰܟܰܠ. ܕܠܰܘ ܒܙܰܒܢܳܐ ܗܰܘ ܕܰܢܒܺܝ̈ܐ ܢܶܦܩܰܬ ܠܰܥܒܳܕܳܐ. ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ:

ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܫܡܰܥܢܰܢ ܒܶܐܕ̈ܢܰܝܢ: ܐܳܦ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܢ ܐܶܫܬܰܥܺܝܘ ܠܰܢ. ܥܰܠ ܗܰܘ ܥܰܡܳܐ ܟܰܕ ܢܦܰܩ ܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ. ܡܶܫܬܰܘܕܶܐ ܗܘܳܐ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܡܽܘܫܶܐ܆ ܕܰܫܡܰܥ ܥܰܡܳܐ ܩܳܠܶܗ ܡܶܢ ܓܰܘ ܢܽܘܪܳܐ. ܐܰܝܟܳܐ ܓܶܝܪ ܕܠܰܝܬ ܓܽܘܫܡܳܐ ܘܠܳܐ ܪܽܘܟܳܒܳܐ. ܘܠܳܐ ܦܽܘܡܳܐ ܕܰܡܪܰܟܰܒ. ܘܠܳܐ ܓܰܓܰܪܬܳܐ ܒܰܝܬܳܐ ܕܩܴ̈ܠܐ ܘܠܳܐ ܐܰܬܪܳܐ ܠܪܽܘܚܳܐ ܕܬܰܘܪܶܟܝ. ܥܰܣ̈ܩܳܢ ܕܢܶܬܪ̈ܰܢܝܳܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܩܳܠܐ. ܐܺܝܬܽܘܬܳܐ ܓܶܝܪ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܥܰܠܝܳܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ. ܡܳܕܶܝܢ ܠܗܳܕܶܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܫܡܰܥܢܰܢ ܒܶܐܕ̈ܢܰܝܢ ܥܰܠ ܓܶܠܝܳܢܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܙܳܕܶܩ ܕܬܶܬܢܣܶܒ. ܒܗܰܘ ܓܶܝܪ ܙܰܒܢܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܠܰܐܪܥܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܥܽܘܠܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܬܚܶܝܬ ܪܽܘܟܳܒܳܐ. ܗܰܘ ܦܫܺܝܛܳܐ ܘܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܓܽܘܫܡܳܐ. ܩܢܳܐ ܥܰܡ ܪܽܘܟܳܒܳܐ ܕܓܰܪ̈ܡܶܐ ܘܰܕܒܶܣܪܳܐ ܕܰܠܒܶܫ ܡܶܢ ܡܰܪܒܥܳܐ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܐܳܦ ܩܴ̈ܠܐ ܐܢܳܫܳܝ̈ܐ. ܡܳܕܶܝܢ ܠܳܐ ܕܰܓܶܠ ܢܒܺܝܳܐ ܕܰܫܡܰܥ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܒܶܐܕ̈ܢܶܐ ܐܢܳܫܳܝܴ̈ܬܳܐ. ܠܘܳܬ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܓܶܝܪ ܐܶܫܬܰܕܰܪ ܩܳܠܐ ܗܳܢܳܐ. ܘܰܚܠܳܦ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܐܰܡܪܶܗ ܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܒܝܰܕ ܢܒܺܝܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܩܳܝܡܳܐ ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ:

ܕܒܰܕܰܪܬܳܢ ܒܶܝܬ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܗܳܝ ܕܶܐܬܚܫܶܒܢ ܐܰܝܟ ܐܶܡܪ̈ܶܐ ܠܢܶܟܣܬܳܐ. ܘܟܰܕ ܐܶܡܰܪ ܢܒܺܝܳܐ ܗܳܠܶܝܢ. ܘܠܳܐ ܒܶܝܬ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܡܒܰܕܰܪ ܗܘܳܐ ܥܰܡܳܐ. ܘܠܳܐ ܐܰܝܟ ܐܶܡܪ̈ܶܐ ܡܰܢ ܠܢܶܟܣܬܳܐ ܐܶܬܚܰܫܒܰܬ ܚܕܳܐ ܡܶܢ ܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ ܘܚܰܕ ܡܶܢ ܫܰܒ̈ܛܶܐ. ܡܳܕܶܝܢ ܕܶܝܢ ܢܫܰܪܶܐ ܠܰܡܦܰܫܳܩܽܘ ܡܷ̈ܠܐ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܗܳܕܶܐ. ܥܰܠ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܥܰܠ ܟܳܪܽܘܙܽܘܬܗܽܘܢ ܕܰܒܗܳܢܳܐ ܥܳܠܡܳܐ ܟܽܠܶܗ. ܡܳܢܳܐ ܗ̄ܝ:

ܕܳܐܦ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܢ ܐܶܫܬܰܥܺܝܘ ܠܰܢ܆ ܡܶܕܶܡ ܕܰܥܒܰܕ ܒܝܰܘ̈ܡܰܝܗܽܘܢ: ܒܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܩܰܕ̈ܡܳܝܶܐ. ܐܰܒܳܗ̈ܐ ܢܒܺܝ̈ܐ ܗܘܰܘ. ܕܰܒܝܰܕ ܟܬܺܝ̈ܒܳܬܳܐ ܕܣܶܦܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܡܶܫܬܰܥܶܝܢ ܗܘܰܘ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܒܶܝܬ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܡܶܕܶܡ ܕܰܥܒܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܟܰܕ ܓܒܳܐ ܠܙܰܪܥܶܗ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ ܘܰܐܦܩܶܗ ܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ.

ܐܺܝܕܳܟ ܐܰܘܒܕܰܬ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܰܢܨܰܒܬ ܐܶܢܽܘܢ: ܐܰܒܶܐܫܬ ܠܡܰܠܟ̈ܘܳܬܳܐ ܘܫܰܪܰܪܬ ܐܶܢܘܢ. ܗܳܝܕܶܝܢ ܟܰܕ ܥܰܠ ܥܰܡܳܐ ܕܢܺܐܪܰܬ ܐܰܪܥܳܐ ܕܰܡܠܰܟ ܠܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܗܓܰܡ ܫܰܒܥܳܐ ܫܽܘܪ̈ܺܝܢ ܒܫܰܒܥܳܐ ܥܰܡ̈ܡܺܝܢ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܰܟܢܰܥܰܢ. ܘܝܰܗܒ ܠܗܽܘܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܝܽܘܪܬܳܢܳܐ. ܐܰܒܶܐܫ ܠܰܬܠܳܬܺܝܢ ܘܚܰܕ ܡܰܠܟ̈ܐ ܩܕܳܡܰܝܗܽܘܢ ܕܰܩܛܰܠ ‌ܐܶܢܘܢ ܝܶܫܽܘܥ ܒܰܪܢܽܘܢ. ܘܫܰܕܰܪ ܐܶܢܘܢ ܠܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ ܒܰܡܕܺܝ̈ܢܳܬܗܽܘܢ ܘܰܒܫܽܘ̈ܠܛܳܢܰܝܗܽܘܢ. ܗܳܫܳܐ ܕܶܝܢ ܨܶܝܕ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܡܶܬܦܰܢܝܳܐ ܡܶܠܬܳܐ. ܐܺܝܕܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܘܒܕܰܬ ܩܕܳܡܰܝܗܽܘܢ ܠܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܡܶܬܝܰܕ̈ܥܳܢܶܐ܆ ܕܗܳܢܽܘܢ ܕܰܐܚܺܝܕܺܝܢ ܗܘܰܘ ܐܰܪ̈ܥܳܬܳܐ ܕܠܶܒܰܘܴ̈ܬܳܐ ܕܟܽܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ. ܘܰܫܟܺܝܢܺܝܢ ܗܘܰܘ ܥܰܠ ܗܰܘ̈ܢܶܐ ܕܡܰܠܟ̈ܐ ܪ̈ܺܝܫܳܢܰܝܗܽܘܢ ܕܕܰܝ̈ܘܶܐ. ܟܰܕ ܐܰܒܶܐܫ ܠܗܳܠܶܝܢ ܗܽܘ ܙܩܺܝܦܳܐ ܘܚܰܝܠܶܗ. ܫܰܕܰܪ ܙܰܪܥܳܐ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܡܰܠܦܳܢܽܘܬܗܽܘܢ. ܘܰܙܪܰܥܘ ܒܰܐܪ̈ܥܳܬܳܐ ܛܳܒܴ̈ܬܳܐ. ܘܗܳܪܟܳܐ ܢܶܦܩܰܬ ܠܰܥܒܳܕܳܐ ܡܫܰܡܠܝܳܐ. ܗܳܝ ܕܰܐܒܶܐܫܬ ܠܡܰܠܟ̈ܘܳܬܳܐ ܘܫܰܪܰܪܬ ܐܶܢܽܘܢ. ܡܳܢܳܐ ܓܶܝܪ ܘܰܐܝܟ ܡܰܠܟ̈ܐ ܐܰܚܺܝܕܺܝܢ ܗܘܰܘ ܕܰܝ̈ܘܶܐ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܶܗ ܕܗܳܢܳܐ ܥܳܠܡܳܐ. ܘܰܠܗܳܠܶܝܢ ܦܰܚܬܰܬ ܚܽܘܛܪܶܗ ܕܰܙܩܺܝܦܳܐ. ܪܺܝܫܳܐ ܕܫܰܠܺܝ̈ܛܳܢܰܘܗܝ (ܚܒܩܘܩ ܓ: ܝܓ). ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܚܰܒܩܽܘܩ. ܠܰܘ ܟܰܕ ܐܰܣܢܶܩ ܐܶܢܘܢ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܥܒܺܝܕܺܝܢ ܪ̈ܰܒܰܝ ܚܰܝ̈ܠܐ ܠܟܳܪܽܘܙܽܘܬܶܗ. ܕܗܶܢܽܘܢ ܢܶܥܒܕܽܘܢ ܕܰܪܳܐ ܥܰܡ ܪ̈ܽܘܚܶܐ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܗܽܘ ܙܩܺܝܦܳܐ ܡܰܩܪܶܒ ܚܠܳܦܰܝܗܽܘܢ. ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ ܢܒܺܝܳܐ:

ܡܶܛܠ ܕܠܳܐ ܗܘܳܐ ܒܚܰܪܒܗܽܘܢ ܝܪܶܬܘ ܐܰܪܥܳܐ܆ ܐܳܦܠܳܐ ܕܪܳܥܗܽܘܢ ܦܪܰܩ ܐܶܢܘܢ. ܕܠܰܘ ܥܰܠ ܥܰܡܳܐ ܫܳܠܡܴ̈ܢ ܗܳܠܶܝܢ. ܣܳܗܶܕ ܝܶܫܽܘܥ ܒܰܪܢܽܘܢ ܕܰܚܪܶܒ ܗܘܳܐ ܬܠܳܬܺܝܢ ܘܚܰܕ ܡܰܠܟ̈ܐ ܩܕܳܡܰܝܗܽܘܢ. ܥܰܡ ܐܽܘ̈ܚܕܳܢܰܝܗܽܘܢ. ܠܘܳܬ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܕܶܝܢ ܢܒܺܝܽܘܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܫܶܩܠܰܬ ܣܳܟܳܐ. ܟܰܕ ܠܳܐ ܒܣܰܝܦܳܐ ܓܳܥܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܫܺܐܕ̈ܐ ܘܰܡܫܰܢܶܝܢ. ܘܰܒܕܰܝ̈ܘܶܐ ܘܥܳܪܩܺܝܢ. ܟܰܕ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ ܚܰܝܠܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܘܰܕܪܳܥܶܗ.

ܐܶܠܳܐ ܝܰܡܺܝܢܳܟ ܘܰܕܪܳܥܳܟ. ܡܳܢܰܘ ܝܰܡܺܝܢܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܶܠܳܐ ܗܰܘ ܒܰܪ ܡܰܘܬܒܶܗ ܕܝܰܡܺܝܢܳܐ ܕܫܽܘܒܚܶܗ. ܘܡܰܢܽܘ ܕܪܳܥܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܗܰܘ ܕܶܐܡܰܪ ܐܶܫܰܥܝܳܐ: ܘܰܕܪܳܥܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܡܰܢ ܐܶܬܓܠܺܝ (ܐܫܥܝܐ ܢܓ: ܐ).

ܘܢܽܘܗܪܳܐ ܕܰܐܦܰܝ̈ܟ ܕܰܨܒܰܝܬ ܒܗܽܘܢ. ܫܰܦܺܝܪ ܡܩܰܠܶܣ ܘܰܡܫܰܒܰܚ ܠܳܗ̇ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܒܗܳܠܶܝܢ ܩܴ̈ܠܐ ܠܰܝܬ ܚܽܘܠܛܳܢܳܐ ܠܶܐܪ̈ܶܣܺܝܣ. ܩܪܳܝܗܝ ܠܗܰܘ ܕܰܡܥܰܕܰܪ ܘܦܳܪܶܩ ܗܘܳܐ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ. ܝܰܡܺܝܢܶܗ ܘܰܕܪܳܥܶܗ ܕܰܐܠܗܐ ܐܰܒܳܐ. ܘܰܕܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܚܰܣܺܝܪ ܛܰܒܥܳܐ ܕܡܶܠܬܳܐ ܢܒܺܝܳܝܬܳܐ ܡܶܢ ܫܠܺܝܚܳܝܬܳܐ. ܬܽܘܒ ܩܪܳܝܗܝ ܗܘܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܰܐܒܳܐ.

ܢܽܘܗܪܳܐ ܠܰܡ ܕܰܐܦܰܝ̈ܟ ܕܰܨܒܰܝܬ ܒܗܽܘܢ. ܘܦܰܘܠܽܘܣ ܫܩܰܠ ܕܢܺܐܡܰܪ ܠܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ. ܕܗܽܘܝܽܘ ܨܶܡܚܳܐ ܕܫܽܘܒܚܶܗ܆ ܘܨܰܠܡܳܐ ܦܰܐܝܳܐ ܕܺܐܝܬܽܘܬܶܗ (ܥܒܪ̈ܝܐ ܐ: ܓ). ܐܰܝܟ ܦܶܛܪܽܘܣ ܗܰܘ ܪܰܒܳܐ ܕܡܰܘܕܶܐ ܠܶܗ ܘܳܐܡܰܪ: ܕܰܐܢܬ ܗܽܘ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܰܠܟܝ: ܕܰܦܩܰܕܬ ܥܰܠ ܦܽܘܪܩܳܢܶܗ ܕܝܰܥܩܽܘܒ. ܗܳܠܶܝܢ ܩܴ̈ܠܐ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܐܶܢܘܢ. ܕܰܐܝܟ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܗܘܳܐ ܢܰܬܰܢܰܐܶܝܠ ܠܘܳܬ ܡܳܪܰܢ܆ ܟܰܕ ܐܶܬܳܐ ܠܘܳܬܶܗ ܡܶܢ ܬܚܶܝܬ ܬܺܬܳܐ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ. ܪܰܒܺܝ܆ ܐܰܢܬ ܗܽܘ ܒܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܐܰܢܬ ܗܽܘ ܡܰܠܟܶܗ ܕܺܝܣܪܳܐܝܠ (ܝܘܚܢܢ ܐ: ܡܛ).

ܒܳܟ ܢܕܰܩܰܪ ܠܰܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝܢ: ܘܡܶܛܠ ܫܡܳܟ ܢܕܽܘܫ ܠܣܳܐܢܰܝ̈ܢ. ܡܶܛܠ ܕܠܳܐ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܩܶܫ̈ܬܳܬܰܢ ܬܟܺܝܠܺܝܢܰܢ: ܘܳܐܦܠܳܐ ܥܰܠ ܙܰܝܢܰܢ ܕܢܶܦܪܩܰܢ. ܗܳܠܶܝܢ ܩܴ̈ܠܐ ܩܽܘܒܳܠܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܕܡܰܘܕܶܝܢ ܗܘܰܘ ܒܟܽܠܕܽܘܟ. ܕܰܒܚܰܝܠܶܗ ܘܒܰܫܡܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܪ̈ܳܗܛܳܢ ܗܘܱ̈ܝ ܐܳܬܘܴ̈ܬܳܐ ܘܚܰܝ̈ܠܶܐ ܠܘܳܬ ܟܪ̈ܺܝܗܶܐ. ܘܰܫܠܺܝܚܳܐ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܟܬܰܒ ܗܘܳܐ: ܕܗܳܕܶܐ ܠܳܐ ܗܘܳܬ ܡܶܢܟܽܘܢ܆ ܐܶܠܐ ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܗܝ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܠܐ ܡܶܢ ܥܒܴ̈ܕܶܐ܆ ܕܠܳܐ ܐܢܳܫ ܢܶܫܬܰܒܗܰܪ. ܕܰܒܪܺܝܬܳܐ ܓܶܝܪ ܚܢܰܢ ܕܺܝܠܶܗ ܕܶܐܬܒܪܺܝܢ ܓܶܝܪ ܒܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܠܰܥܒܴ̈ܕܶܐ ܛܳܒ̈ܐ (ܐܦܣ̈ܝܐ ܒ: ܚ-ܝ). ܘܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܢܺܐܡܰܪ: ܠܘܳܬ ܗܰܘ ܕܪܳܥܶܗ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܕܰܐܠܗܐ ܐܰܒܳܐ. ܕܶܐܬܓܠܺܝ ܒܰܒܣܰܪ ܘܰܦܪܰܩ ܠܰܢ.

ܕܰܐܢܬ ܗܽܘ ܦܪܰܩܬܳܢ ܡܶܢ ܣܳܐܢܰܝ̈ܢ. ܘܰܐܒܗܶܬܬ ܠܰܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝܢ. ܫܰܒܰܚܢܳܟ ܐܰܠܳܗܳܐ ܟܽܠܶܗ ܝܰܘܡܳܐ. ܚܙܰܝܬ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܒܟܽܠܕܽܘܟ ܐܰܠܳܗܳܐ ܝܳܕܰܥ ܠܶܗ ܠܰܢܒܺܝܳܐ. ܠܗܰܘ ܕܡܶܬܟܪܶܙ ܗܘܳܐ ܒܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ. ܠܡܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܟܽܠܶܗ ܝܰܘܡܳܐ. ܘܠܰܘ ܟܽܠܝܽܘܡ܆ ܠܟܽܠܶܗ ܡܶܬܚܳܐ ܕܟܳܪܽܘܙܽܘܬܳܐ ܕܶܐܘܰܢܓܶܠܝܽܘܢ. ܝܰܘܡܳܐ ܡܫܰܡܰܗ ܠܳܗ̇ ܢܒܺܝܳܐ. ܐܰܟܡܰܢ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܐܺܝܡܳܡܳܐ ܐܰܣܺܝ. ܘܠܰܝܬ ܒܳܗ̇ ܒܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܠܺܠܝܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ. ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ ܚܰܟܺܝܡ ܒܟܽܠ ܦܰܘܠܽܘܣ܆ ܕܠܺܠܝܳܐ ܡܶܟܺܝܠ ܥܒܰܪ ܠܶܗ. ܘܺܐܝܡܳܡܳܐ ܩܪܶܒ. ܢܢܺܝܚ ܡܶܢܰܢ ܗܳܟܺܝܠ ܥܒܴ̈ܕܶܐ ܕܚܶܫܽܘܟܳܐ ܘܢܶܠܒܰܫ ܙܰܝܢܶܗ ܕܢܽܘܗܪܳܐ (ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܝܓ: ܝܒ). ܫܰܦܺܝܪ ܡܳܕܶܝܢ ܐܶܬܢܰܗܰܪ ܦܽܘܫܳܩܳܗ̇ ܕܗܳܝ ܕܫܰܒܰܚܢܳܟ ܐܰܠܗܐ ܟܽܠܶܗ ܝܰܘܡܳܐ. ܥܰܠ ܟܽܠܶܗ ܙܰܒܢܳܐ ܕܠܶܒܳܐ ܟܳܪܽܘܙܽܘܬܳܐ ܐܰܡܺܝܪ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܙܰܒܢܳܐ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ ܠܺܠܝܳܐ. ܘܙܰܒܢܳܐ ܕܰܣܒܰܪܬܳܐ ܡܰܢ ܐܺܝܡܳܡܳܐ. ܗܳܕܳܐ ܗ̄ܝ ܕܠܺܠܝܳܐ ܡܶܟܺܝܠ ܥܒܰܪ ܘܺܐܝܡܳܡܳܐ ܩܪܶܒ ܙܰܒܢܳܐ ܕܰܟܪܽܘܟܝܳܐ ܕܰܫܠܺܝܚܽܘܬܳܐ. ܕܫܰܕܰܪ ܐܰܒܳܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܒܪܶܗ ܚܰܒܺܝܒܳܐ ܘܒܰܛܶܠ ܕܶܒܚ̈ܐ ܕܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ. ܘܗܳܫܳܐ ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܡܩܰܪ̈ܒܳܢܶܝܗ̇ ܕܕܶܒܚܬܳܐ. ܕܕܶܒܚܬܳܐ ܕܬܰܘܕܺܝܬܳܐ.

ܕܠܰܫܡܳܟ ܠܥܳܠܰܡ ܢܰܘܕܶܐ. ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܓܶܝܪ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܡܰܘܕܥܳܐ܆ ܕܠܳܐ ܬܽܘܒ ܡܩܰܒܠܳܐ ܫܽܘܚܠܳܦܳܐ. ܘܠܳܐ ܥܳܒܪܳܐ ܕܬܶܗܘܶܐ ܐܚܪܺܬܳܐ ܕܰܡܫܰܡܠܝܳܐ ܡܶܢܳܗ̇. ܐܶܠܳܐ ܗܺܝ ܡܩܰܘܝܳܐ ܐܰܝܟ ܓܡܺܝܪܬܳܐ ܕܠܳܐ ܚܰܣܺܝܪܳܐ. ܒܳܬܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܩܴ̈ܠܐ ܟܰܗܺܝ̈ܢܶܐ ܕܰܡܣܰܒܪ̈ܳܢܶܐ. ܕܒܰܕܡܽܘܬ ܫܶܡܫܳܐ ܪܕܰܦܘ ܠܺܠܝܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܡܶܢ ܥܳܠܡܳܐ. ܘܰܐܬܩܶܢܘ ܗܘܰܘ ܟܽܘܪܣܝܶܗ ܕܰܙܩܺܝܦܳܐ ܘܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܘܳܐܦ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܝܬܶܒܘ ܐܰܝܟ ܪ̈ܺܝܫܰܝ ܫܰܒ̈ܛܶܐ ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܐܶܡ̈ܘܳܬܳܐ. ܘܶܐܬܚܪܶܒܘ ܒܣܰܝܦܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܐܰܪ̈ܟܽܘܢܺܝܛܶܐ ܕܥܰܘܠܳܐ ܡܶܢ ܬܺܒܶܝܠ. ܘܰܢܩܰܫܘ ܟܰܦܳܐ ܟܽܠ ܡܰܠܟܽܘ ܠܰܡܫܰܒܳܚܽܘ ܠܡܰܠܟܳܐ ܕܶܐܙܕܩܶܦ. ܘܒܰܛܶܠܘ ܚܱ̈ܓܶܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ. ܘܶܐܣܬܰܚܰܦܘ ܡܰܓ̈ܕܠܶܐ ܕܰܦܬܰܟܪܽܘܬܳܐ ܕܰܒܢܳܬ ܛܽܘܥܝܰܝ ܥܰܠ ܪ̈ܺܝܫܰܝ ܛܽܘܪ̈ܶܐ. ܘܰܡܫܰܪܶܐ ܡܳܕܶܝܢ ܪܽܘܚܳܐ ܕܰܢܬܰܢܶܐ ܡܶܟܺܝܠ ܚܠܳܦܰܝܗܽܘܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܕܰܣܒܰܠܘ ܒܳܬܰܪ ܟܳܪܽܘܙܽܘܬܗܽܘܢ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ:

ܘܗܳܫܳܐ ܛܥܰܝܬܳܢ ܘܰܐܒܗܶܬܬܳܢ ܘܠܳܐ ܢܳܦܶܩ ܐܰܢܬ ܒܚܰܝܠܰܢ. ܟܰܕ ܓܶܝܪ ܡܰܟܪܶܙ ܗܘܳܐ ܦܰܘܠܽܘܣ. ܥܰܠ ܕܰܒܥܳܐ ܒܰܪ ܫܽܘܡܳܐ ܕܢܰܣܓܶܦ ܠܟܳܪܽܘܙܽܘܬܶܗ܆ ܫܡܰܥ ܗܳܝܕܶܝܢ ܡܶܢ ܫܠܺܝܚܳܐ ܕܳܐܡܰܪ: ܗܳܫܳܐ ܐܺܝܕܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܠܰܝܟ ܬܶܗܘܶܐ ܣܡܶܐ ܘܠܳܐ ܬܶܚܙܶܐ ܫܶܡܫܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܙܰܒܢܳܐ (ܦܪܟܣܝܣ ܝܓ: ܝܐ). ܗܳܝ ܕܳܐܦ ܗܘܳܬ ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܫܰܡܠܺܝ ܟܳܪܽܘܙܽܘܬܶܗ. ܐܳܦ ܐܶܬܦܣܶܩ ܪܺܝܫܶܗ ܡܶܢ ܢܺܝܪܽܘܢ ܥܰܘܳܠܳܐ܆ ܐܳܦ ܦܶܛܪܽܘܣ ܬܠܰܐܘܽܗܝ ܒܳܬܰܪ ܪܺܝܫܶܗ. ܘܩܳܥܶܝܢ ܗܘܰܘ ܘܳܐܡܪܺܝܢ:

ܐܶܠܐ ܐܰܗܦܶܟܬܳܢ ܠܒܶܣܬܪܰܢ ܘܒܰܙܽܘܢ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝܢ. ܡܳܐ ܓܶܝܪ ܕܡܶܬܩܰܛܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ. ܗܳܘܶܐ ܗܘܳܐ ܐܰܬܪܳܐ ܠܚܰܢ̈ܦܶܐ ܐܳܦ ܠܝܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܟܡܳܐ ܙܰܒ̈ܢܺܝܢ ܡܰܗܦܟܺܝܢ ܗܘܰܘ ܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܕܢܺܐܙܽܠ̱ܘܢ ܒܳܬܰܪܗܽܘܢ. ܘܗܺܝ ܗܳܕܶܐ ܒܶܙܬܳܐ ܗܘܳܬ ܕܰܓܙܳܪܳܐ ܕܒܶܝܬ ܐܰܠܗܐ. ܗܶܢܽܘܢ ܕܶܝܢ ܡܰܘܕܶܝܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢ:

ܝܰܗܒܬܳܢ ܐܰܝܟ ܥܳܢܴ̈ܐ ܠܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ. ܠܰܝܬ ܗܘܳܐ ܒܗܽܘܢ ܓܶܝܪ ܕܩܳܐܷܡ ܠܽܘܩܒܰܠ ܩܳܛܽܘ̈ܠܰܘܗܝ. ܐܶܠܐ ܐܰܝܟ ܕܰܐܠܶܦ ܐܶܢܘܢ ܪܳܥܝܳܐ ܗܰܘ ܕܫܰܕܰܪ ܐܶܢܘܢ. ܘܳܐܦ ܗܶܢܽܘܢ ܒܰܕܡܽܘܬܶܗ ܐܰܝܟ ܢܶܩܝܳܐ ܩܕܳܡ ܓܳܙܽܘܙܳܐ ܫܰܬܺܝܩܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܗܳܝ:

ܕܒܰܕܰܪܬܳܢ ܒܶܝܬ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܘܙܰܒܶܢܬ ܠܥܰܡܳܟ ܕܠܳܐ ܕܡܰܝܴ̈ܐ. ܟܺܐܢܳܐ ܗܘܳܬ ܓܶܝܪ܆ ܕܰܠܥܰܒܕܳܐ ܐܶܬܕܰܡܺܝ ܡܳܪܳܐ. ܐܳܦ ܥܰܠܠܳܢܰܘ̈ܗܝ ܕܠܳܐ ܛܺܝ̈ܡܶܐ ܢܶܙܕܰܒܢܽܘܢ. ܟܰܕ ܠܳܐ ܡܶܬܺܝܗܶܒ ܬܰܚܠܽܘܦܗܽܘܢ.

ܘܠܳܐ ܠܰܡ ܐܰܣܓܺܝܬ ܚܽܘܠܳܦܗܽܘܢ: ܥܒܰܕܬܳܢ ܚܶܣܕܳܐ ܠܰܫܒܳܒܰܝ̈ܢ. ܘܡܽܘܝܳܩܳܐ ܘܒܽܘܙܳܚܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܚܕܳܪ̈ܰܝܢ ܐܶܢܘܢ. ܥܒܰܕܬܳܢ ܠܡܰܬܠܳܐ ܒܶܝܬ ܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܘܰܢܝܳܕܳܐ ܕܪܺܝܫܳܐ ܒܶܐܡ̈ܘܳܬܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܥܒܺܝܕܺܝܢ ܗܘܰܘ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܒܶܝܬ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܒܰܪܒܪ̈ܳܝܶܐ ܟܰܕ ܡܶܬܚܰܣܕܺܝܢ ܒܡܰܘܬܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܟܰܕ ܡܶܬܡܰܝܩܺܝܢ ܟܰܕ ܡܢܺܝܕܺܝܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܪܺܝܫܳܐ. ܘܽܐܘ̈ܠܨܳܢܶܐ ܣܳܒܠܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܘܝܰܬܺܝܪܳܐܝܬ ܠܦܰܘܠܽܘܣ ܗܰܘ ܪܰܒܳܐ. ܟܰܕ ܥܒܺܝܕ ܬܶܘܰܐܛܪܽܘܢ ܕܒܶܙܚܳܐ ܠܡܰܠܐܟ̈ܐ ܘܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܟܰܕ ܐܰܣܺܝܪ ܒܫܺܫ̈ܠܳܬܳܐ ܘܰܪܡܶܐ ܒܶܝܬ ܐܰܣܺܝܪ̈ܶܐ. ܟܰܕ ܫܕܶܐ ܠܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ ܒܶܐܦܶܣܽܘܣ. ܟܰܕ ܡܶܬܢܰܓܰܕ ܒܫܰܒ̈ܛܶܐ ܡܶܢ ܝܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܕܠܳܐ ܚܰܘܣܳܢ. ܟܰܕ ܥܒܺܝܕ ܢܽܘܘܳܓܳܐ ܒܓܰܘ ܝܰܡܳܐ. ܟܰܕ ܡܬܺܝܚ ܒܥܰܪ̈ܩܶܐ ܡܶܢ ܟܺܝܠܺܝܰܪ̈ܟܶܐ. ܟܰܕ ܡܶܬܪܓܶܡ ܒܟܺܐܦ̈ܐ ܘܡܶܬܓܰܪܰܪ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܡܕܺܝܢܬܳܐ. ܥܰܡ ܐܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ ܕܰܣܒܰܠ ܕܠܳܐ ܡܶܢܝܳܢܳܐ. ܘܰܒܗܳܠܶܝܢ ܥܒܺܝܕ ܗܘܳܐ ܡܰܬܠܳܐ ܘܬܽܘܢܳܝܳܐ. ܟܰܕ ܠܳܐ ܝܳܕܥܺܝܢ ܗܘܰܘ ܥܶܠܬܳܐ ܕܡܶܛܠܳܬܳܗ̇ ܡܣܰܝܒܰܪ ܗܘܳܐ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ. ܘܠܰܘ ܗܳܕܶܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܐܶܠܳܐ ܟܳܬܶܒ ܗܘܳܐ ܠܘܳܬ ܛܺܝܡܳܬܶܐܘܳܣ ܬܰܠܡܺܝܕܶܗ. ܕܳܐܦ ܕܒܶܗ ܢܶܬܕܰܡܶܐ. ܟܰܕ ܡܣܰܝܒܰܪ ܘܣܳܒܶܠ ܚܠܳܦ ܐܶܘܰܢܓܶܠܝܽܘܢ. ܘܣܰܝܒܰܪ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܘܰܥܒܳܕܳܐ ܥܒܶܕ ܕܰܡܣܰܒܪܳܢܳܐ. ܘܬܶܫܡܶܫܬܳܟ ܫܰܠܶܡ. ܐܶܢܳܐ ܓܶܝܪ ܡܶܟܺܝܠ ܡܶܬܢܰܩܶܐ ܐ̱ܢܳܐ. ܘܙܰܒܢܳܐ ܕܶܐܫܬܪܶܐ ܡܛܳܐ (ܒ ܛܝܡܬܐܘܣ ܕ: ܗ-ܘ). ܚܙܰܝܬ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܚܳܫܶܒ ܢܽܘܩܳܝܳܐ ܠܡܰܘܬܶܗ. ܐܰܝܟ ܢܽܘܩܳܝܳܐ ܥܰܠ ܡܰܕܒܚܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܡܚܰܘܶܐ ܕܡܶܬܪܣܶܣ. ܐܶܠܳܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܩܳܛܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܶܗ ܣܳܒܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܕܡܰܒܗܬܺܝܢ ܠܶܗ ܡܶܢ ܣܰܒܪܶܗ. ܡܶܛܠ ܗܳܢܳܐ ܒܩܴ̈ܠܐ ܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܙܰܡܰܪ ܢܒܺܝܳܐ. ܥܰܠ ܡܰܘ̈ܬܶܐ ܘܨܰܥܪ̈ܶܐ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ.

ܕܟܽܠܶܗ ܝܰܘܡܳܐ ܒܶܗܬܰܬܝ ܩܕܳܡܰܝ ܗܺܝ: ܘܒܶܗܬܬܳܐ ܕܰܐܦܰܝ̈ ܟܰܣܝܰܬ̣ܰܢܝ. ܒܗܳܕܶܐ ܡܰܘܕܰܥ ܕܠܳܐ ܫܳܠܶܝܢ ܚܰܫ̈ܐ ܡܶܢ ܥܺܕܬܳܐ ܟܽܠܶܗ ܙܰܒܢܳܐ ܕܩܳܐܷܡ ܥܳܠܡܳܐ. ܒܰܙܒܰܢ ܡܶܢ ܚܰܢܦ̈ܐ܆ ܒܰܙܒܰܢ ܡܶܢ ܐܶܪ̈ܺܝܛܺܝܩܽܘ. ܒܫܽܘܠܳܡܳܐ ܕܶܝܢ ܡܶܢ ܗܰܘ ܕܰܐܥܒܶܕ ܒܗ̇ܠܝܢ ܪܺܝܫ ܛܽܘܥܝܰܝ. ܘܰܒܗܳܢܳܐ ܥܳܠܡܳܐ ܒܶܗܬܬܳܐ ܡܶܬܪܰܢܝܳܐ ܣܳܗܕܽܘܬܳܐ ܕܰܚܠܳܦ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܥܰܠܗܳܕܶܐ ܐܳܦ ܢܒܺܝܳܐ ܐܶܡܰܪ: ܕܰܐܦܰܝ̈ ܠܳܐ ܐܰܦܢܺܝܬ ܡܶܢ ܒܶܗܬܬܳܐ ܘܡܶܢ ܪܽܘܩܳܐ (ܐܫܥܝܐ ܢܢ: ܘ). ܘܗܳܕܶܐ ܐܰܡܺܝܪܳܐ ܡܶܢ ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܥܰܠ ܥܰܡܰܢܽܘܐܝܠ. ܐܶܠܐ ܡܳܢܳܐ ܐܳܡܰܪ: ܠܰܘ ܡܶܢ ܫܰܪܺܝܪ̈ܶܐ ܣܥܳܬ ܥܰܠ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܒܶܗܬܬܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܡܶܢ ܕܰܓ̈ܠܶܐ ܘܡܶܢ ܡܓܰܕ̈ܦܳܢܶܐ.

ܡܶܢ ܩܳܠܐ ܠܰܡ ܕܰܡܚܰܣܶܕ ܘܰܡܓܰܕܶܦ. ܘܡܶܢ ܩܕܳܡ ܒܥܶܠܕܒܳܒܳܐ ܕܡܶܬܢܰܩܰܡ. ܚܙܰܝܬ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܐܶܡܰܪ: ܕܡܶܢ ܪ̈ܰܘܒܶܐ ܘܩܴ̈ܠܐ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܚܰܣܶܕܘ ܠܟܳܪ̈ܽܘܙܶܐ ܘܠܳܐ ܩܰܒܶܠܘ ܟܳܪܽܘܙܽܘܬܗܽܘܢ. ܕܟܰܕ ܡܡܰܠܶܠ ܗܘܳܐ ܦܰܘܠܽܘܣ. ܩܳܝܡܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܽܘܩܒܰܠ ܡܷ̈ܠܐ ܕܳܐܡܰܪ ܘܰܡܓܰܕܦܺܝܢ ܗܘܰܘ (ܦܪܟܣܝܣ ܝܓ: ܡܗ). ܘܰܡܩܺܝܡܺܝܢ ܗܘܰܘ ܥܠܰܘܗܝ ܪܕܽܘܦܝܳܐ ܡܶܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܡܶܛܠ ܕܰܒܥܶܠܕܒܳܒܳܐ ܨܢܺܝܥܳܐ ܗܰܘ ܕܣܳܢܶܐ ܗܘܳܐ ܠܟܳܪܽܘܙܽܘܬܳܐ ܕܶܐܘܰܢܓܶܠܝܽܘܢ. ܡܰܥܒܶܕ ܗܘܳܐ ܒܗܽܘܢ ܟܰܣܝܳܐܝ̣ܬ ܕܢܶܬܢܰܩܡܽܘܢ ܡܶܢ ܡܣܰܒܪ̈ܳܢܶܐ. ܡܰܝܬܶܐ ܕܶܝܢ ܒܳܬܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܢܒܺܝܳܐ܆ ܫܪܳܪܳܐ ܠܐ ܡܶܫܬܰܚܠܦܳܢܳܐ ܕܰܩܢܰܘ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܒܟܳܪܽܘܙܽܘܬܳܐ ܕܰܙܩܺܝܦܳܐ. ܘܰܚܠܳܦܰܝܗܽܘܢ ܡܙܰܡܰܪ ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܒܶܝܬ ܓ̈ܠܠܶܐ ܕܚܰܫ̈ܐ ܘܳܐܡܰܪ:

ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܓܕܰܫ̈ܝ ܠܰܢ ܘܠܳܐ ܛܥܰܝܢܳܟ: ܘܠܳܐ ܕܰܓܶܠܢܰܢ ܒܰܩܝܳܡܳܟ: ܘܠܳܐ ܗܦܰܟܢ ܠܒܶܣܬܪܰܢ: ܘܠܳܐ ܐܰܗܦܶܟܢ ܫܒܺܝ̈ܠܰܝܢ ܡ̣ܢ ܐܽܘܪܚܳܟ. ܚܙܰܝܬ ܪܰܒܽܘܬ ܠܶܒܳܐ ܕܟܳܪ̈ܽܘܙܶܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܓܶܝܪ ܩܴ̈ܠܐ ܠܳܐ ܚܳܫܚܺܝܢ ܕܰܠܘܳܬ ܥܰܡܳܐ ܢܚܽܘܪ ܣܽܘܟܳܠܗܽܘܢ. ܐܶܠܳܐ ܠܘܳܬ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܒܟܽܠ ܫܽܘܚ̈ܠܳܦܺܝܢ ܣܰܝܒܰܪܘ ܗܘܰܘ ܐܽܘ̈ܠܨܳܢܶܐ ܐܰܝܟ ܦܰܘܠܽܘܣ ܫܠܺܝܚܳܐ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ: ܕܡܰܢܽܘ ܢܶܦܪܩܰܢܝ ܡܶܢ ܚܽܘܒܶܗ ܕܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܽܘܠܨܳܢܳܐ܆ ܐܰܘ ܪܕܽܘܦܝܳܐ܆ ܐܰܘ ܚܒܽܘܫܝܳܐ܆ ܐܰܘ ܟܰܦܢܳܐ܆ ܐܰܘ ܥܰܪܛܶܠܳܝܽܘܬܳܐ܆ ܐܰܘ ܣܰܝܦܳܐ (ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܚ: ܠܗ). ܐܶܠܳܐ ܡܳܢܳܐ ܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ ܢܒܺܝܳܐ.

ܡܶܛܠ ܕܡܰܟܶܟܬܳܢ ܒܰܐܬܪܳܐ ܬܶܢܝܳܢܳܐ. ܘܟܰܣܺܝܬܳܢܝ ܒܛܶܠܳܠܰܝ̈ ܡܰܘܬܳܐ. ܡܳܢܰܘ ܐܰܬܪܳܐ ܬܶܢܝܳܢܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܗܳܝ ܕܰܢܦܰܩܘ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܬܶܢܝܳܢܽܘܬ ܠܘܳܬ ܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܘܰܣܒܰܠܘ ܡܽܘܟܳܟܳܐ ܣܰܓܺܝܳܐܐ ܡ̣ܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܡܰܘܬܳܐ. ܐܶܠܐ ܐܳܦ ܗܳܫܳܐ ܩܳܥܶܐ ܢܒܺܝܳܐ ܚܠܳܦܰܝܗܽܘܢ.

ܠܳܐ ܛܥܰܝܢ ܫܡܶܗ ܕܰܐܠܳܗܰܢ: ܘܠܳܐ ܦܫܰܛܢ ܐܺܝ̈ܕܰܝܢ ܠܘܳܬ ܐܰܠܗ̈ܐ ܢܽܘܟܪ̈ܳܝܶܐ. ܐܰܠܳܗܰܐ ܗܘ ܒܳܨܶܐ ܠܳܗ̇ ܠܗܳܕܶܐ. ܡܶܛܠ ܕܗܽܘ ܝܳܕܰܥ ܡܰܚܫ̈ܒܳܬܶܗ ܕܠܶܒܳܐ. ܡܶܛܠܳܬܳܟ ܐܶܬܩܰܛܠܢ ܟܽܠܝܽܘܡ: ܘܶܐܬܚܫܶܒܢ ܐܰܝܟ ܐܶܡܪ̈ܶܐ ܠܢܶܟܣܬܳܐ. ܡܰܢܽܘ ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܩܢܶܐ ܦܰܪܶܗܣܺܝܰܐ ܠܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܒܢܴ̈ܬ ܩܴ̈ܠܐ ܢܺܐܡܰܪ: ܐܶܠܳܐ ܗܰܘ ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܰܫܠܺܝܚܳܐ ܐܰܟܚܕܳܐ. ܕܟܳܬܶܒ ܗܘܳܐ ܠܘܳܬ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܪ̈ܽܘܡܳܝܶܐ ܐܳܡܰܪ ܗܘܳܐ: ܡܶܛܠܳܬܳܟ ܟܽܠܝܽܘܡ ܡܳܝܬܺܝܢܰܢ܇ ܘܶܐܬܚܫܶܒܢ ܐܰܝܟ ܐܶܡܪ̈ܶܐ ܠܢܶܟܣܬܳܐ. ܘܰܒܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܙܰܟܳܝܺܝܢܰܢ ܒܝܰܕ ܡܰܢ ܕܰܐܚܒܰܢ (ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܚ: ܠܘ-ܠܙ). ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ (ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܚ: ܠܛ). ܠܘܳܬ ܗܳܕܶܐ ܪܰܒܽܘܬ ܠܶܒܳܐ ܚܳܐܱܪ ܗܘܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܟܰܕ ܐܶܬܢܰܒܺܝ ܗܳܠܶܝܢ. ܘܰܒܗܳܢܳܐ ܚܽܘܒܳܐ ܕܶܐܬܥܰܠܺܝ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܡܰܠܐܟ̈ܐ. ܡܶܬܒܰܩܝܳܐ ܗܘܳܬ ܥܰܝܢܳܐ ܢܰܗܺܝܪܬܳܐ ܕܳܝܩܰܬ ܟܰܣ̈ܝܳܬܳܐ ܕܰܢܒܺܝܽܘܬܳܐ. ܘܒܳܬܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܠܘܳܬ ܨܠܽܘܬܳܐ ܩܳܪܶܒ ܢܒܺܝܳܐ. ܐܳܦ ܡܰܘܕܰܥ ܒܳܥܽܘܬܳܐ ܕܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ:

ܐܶܬܬܥܺܝܪ ܘܠܳܐ ܬܶܕܡܰܟ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܶܥܗܰܕܰܝܢ ܠܳܐ ܬܶܛܥܶܝܢ: ܠܳܐ ܬܰܗܦܶܟ ܐܰܦܰܝ̈ܟ ܡܶܢܰܢ: ܘܠܳܐ ܬܶܛܥܶܐ ܡܽܘܟܳܟܰܢ ܘܽܐܘܠܨܳܢܰܢ: ܡܶܛܠ ܕܡܶܟܰܬ ܥܰܠ ܥܰܦܪܳܐ ܢܰܦܫܰܢ. ܘܕܶܒܩܰܬ ܟܰܪܣܰܢ ܠܰܐܪܥܳܐ. ܩܽܘܡ ܥܰܕܰܪܰܝܢ ܘܰܦܪܽܘܩܰܝܢ ܡܶܛܠ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ. ܠܰܘ ܕܰܡܟܳܐ ܚܰܫܒܽܘܗܝ ܠܗܰܘ ܕܒܰܟܝܳܢܶܗ ܡܥܱ̇ܠ̣ܰܝ ܡܶܢ ܫܶܢܬܳܐ. ܐܶܠܐ ܥܰܠ ܕܰܐܗܡܺܝ ܕܢܶܣܒܽܘܢ ܟܠܺܝ̈ܠܶܐ ܕܣܳܗܕܽܘܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܰܠܘܳܬ ܕܰܡܟܳܐ ܡܰܠܶܠ ܢܒܺܝܳܐ. ܘܠܰܘ ܡܶܛܥܳܐ ܛܥܳܐ ܐܶܢܘܢ. ܡܶܟܺܝܠ ܠܰܡ ܡܳܪܝܳܐ ܩܽܘܡ ܥܰܕܰܪܰܝܢ ܘܰܦܪܽܘܩܰܝܢ ܒܰܩܝܳܡܬܳܐ ܘܰܒܠܳܐ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܽܘܬܳܐ ܡܶܛܠ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ. ܘܠܳܐ ܡܶܛܠ ܥܒܳܕܰܝ̈ܢ. ܐܳܘ ܠܡܽܘܟܳܟܳܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܕܰܒܟܽܠܗܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܥܰܡ̈ܠܶܐ ܠܳܐ ܒܥܰܘ ܟܠܺܝ̈ܠܶܐ. ܐܰܝܟ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬܬܚܺܝܒ ܠܗܽܘܢ. ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܟ ܪ̈ܰܚܡܰܝܟ ܦܪܽܘܩ ܠܰܢ. ܕܢܰܘܕܶܐ ܠܳܟ ܥܰܡ ܐܰܒܽܘܟ ܘܪܽܘܚܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܝܢ܀

ܡܙܡܘܪܐ ܕܐܪܒܥܝܢ ܘܚܡܫܐ

ܡܰܘܕܰܥ ܥܰܠ ܡܬܽܘܡܳܝܽܘܬܶܗ ܕܥܰܡܰܢܽܘܐܝܠ܆ ܘܰܕܡܶܢ ܥܳܠܰܡ ܐܺܝܬܰܘܗܝ: ܘܥܰܠ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܶܗ ܕܒܰܒܣܰܪ: ܘܥܰܠ ܩܪܳܝܬܳܐ ܘܓܰܒܝܽܘܬܳܐ ܕܥܺܕܬܳܐ.

ܠܘܳܬ ܡܥܺܝܢܳܐ ܣܰܓܺܝܰܐܬ ܫܶܦ̈ܥܶܐ ܘܥܰܬܺܝܪܰܬ ܡܰܪܕܺܝܬܳܐ ܦܩܰܕ ܠܰܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܢܶܬܩܰܪܰܒ. ܟܰܕ ܒܫܶܡܥܳܐ ܪܽܘܚܳܢܳܐ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܰܐܪܒܥܺܝܢ ܘܚܰܡܶܫ. ܘܰܠܘܳܬ ܬܽܘܩܳܢܳܐ ܕܪܳܡ ܘܰܡܥܰܠܰܝ ܒܛܶܟܣܶܗ ܡܶܢܟܽܠ ܬܽܘ̈ܩܳܢܺܝܢ. ܡܙܰܡܶܢ ܠܰܢ ܗܽܘ ܡܙܰܡܪܳܢܳܐ ܒܫܽܘܪܳܝܳܐ ܕܰܙܡܺܝܪܬܶܗ. ܘܨܶܝܕ ܡܰܡܠ̱ܠܳܐ ܡܛܰܝܒܳܐ ܘܛܳܒܳܐ ܕܰܡܚܰܪܰܪ ܡܶܢܟܽܠ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ. ܪܡܰܙ ܠܰܢ ܒܩܰܢܝܳܐ ܕܰܟܬܺܝܒܬܶܗ ܕܢܶܫܬܰܘܫܰܛ. ܗܳܢܳܐ ܣܳܦܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܡܰܠܦܳܢܳܐ ܡܗܺܝܪܳܐ. ܕܰܗܘܳܐ ܠܶܫܳܢܶܗ ܩܰܢܝܳܐ. ܠܗܰܘ ܕܰܐܨܰܚ ܡܶܢ ܒܪܺܝܫܺܝܬ ܣܶܦܪ̈ܶܐ ܠܡܰܠܦܳܢ̈ܐ ܘܚܶܟܡܬܳܐ ܠܝܰܕܽܘ̈ܥܬܳܢܶܐ. ܘܰܚܙܺܝ ܡܶܛܠܡܳܢܳܐ ܡܫܰܪܶܐ ܕܢܺܐܡܰܪ:

ܐܰܒܰܥ ܠܶܒܝ ܦܶܬܓܳܡ̈ܐ ܛܳܒ̈ܐ܆ ܘܺܐܡܰܪ ܥܒܴ̈ܕܰܝ ܠܡܰܠܟܳܐ. ܡܳܢܰܘ ܓܶܝܪ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܗܳܢܳܐ܆ ܥܕܰܡܳܐ ܠܗܳܫܳܐ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܡܰܙܡܽܘܪ̈ܶܐ ܕܰܐܒܰܥ ܠܶܒܳܟ܆ ܠܰܘ ܦܶܬܓܳܡ̈ܐ ܛܳܒ̈ܐ ܐܰܒܰܥ ܠܶܒܳܟ. ܘܡܶܛܠ ܗܳܢܳܐ ܒܒܰܪܬ ܩܳܠܐ ܗܳܕܶܐ܆ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܥܳܒܶܕ ܐܰܢܬ. ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܕܰܒܐܪܳܙܳܐ ܡܡܰܠܶܠ ܗܘܳܐ. ܗܳܪܟܳܐ ܕܶܝܢ ܓܠܳܝܗܝ ܠܐܪܳܙܳܐ ܘܰܕܠܳܐ ܬܰܚܦܺܝܬܳܐ ܦܰܫܶܩ ܓܶܠܝܳܢܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ. ܡܶܛܠܗܳܕܶܐ ܓܶܝܪ ܠܰܘ ܒܛܶܟܣܳܐ ܕܡܰܟܣܳܢܽܘܬܳܐ ܩܳܪܶܒ ܠܬܰܫܥܺܝܬܳܐ ܕܰܥܠܰܘܗܝ. ܐܶܠܐ ܦܩܰܕ ܠܠܶܒܶܗ ܕܡܰܒܽܘܥܳܐ ܢܶܗܘܶܐ. ܘܰܬܗܽܘܡܳܐ ܕܓܳܣܶܐ ܢܰܗܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܐ. ܘܒܰܫܪܳܪܳܐ ܕܟܰܪܣܶܗ ܕܛܽܘܒܳܢܳܐ ܕܰܘܝܕ ܐܶܡܳܐ ܗܘܳܬ ܕܢܰܗܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܕܡܰܝܴ̈ܐ ܚܰܝܴ̈ܐ. ܘܰܒܗܳܢܳܐ ܐܶܬܡܠܺܝ ܡܶܢ ܐܪ̈ܳܙܶܐ ܕܰܙܩܺܝܦܳܐ. ܘܫܰܦܺܝܪ ܩܳܪܶܐ ܢܒܺܝܳܐ ܠܠܶܒܶܗ. ܕܰܐܝܟ ܡܰܒܽܘܥܳܐ ܕܡܷ̈ܠܶܐ ܘܦܶܬܓܳܡ̈ܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܠܶܒܳܐ. ܘܰܒܗܳܢܳܐ ܟܰܕ ܫܳܩ̈ܠܳܢ ܡܰܚܫ̈ܒܳܬܳܐ ܫܽܘܪܳܝܳܐ. ܒܰܕܡܽܘܬ ܡܰܪܕܺܝܬܳܐ ܕܡܰܝܴ̈ܐ ܕܠܳܐ ܦܳܣܩܺܝܢ. ܚܕܳܐ ܠܰܚܕܳܐ ܡܰܘ̈ܠܕܳܢ. ܒܪܰܡ ܕܶܝܢ ܗܳܕܶܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܚܕܳܐ ܝܳܕܥܺܝܢܰܢ ܕܰܢܕܰܡܶܐ. ܕܰܐܟܙܢܳܐ ܕܠܳܐ ܐܢܳܫ ܡܶܫܟܰܚ ܠܰܡܩܳܡ ܥܰܠ ܡܰܒܽܘܥܳܐ ܕܡܰܝܴ̈ܐ ܕܡܶܢ ܐܰܝܟܳܐ ܐܳܬܶܝܢ. ܕܰܟܡܳܐ ܐܺܝܬ ܕܩܳܐܷܡ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܕܡܰܪܕܺܝܬܗܽܘܢ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܠܰܝܬ ܠܡܶܕܰܥ. ܕܡܶܢ ܐܰܝܟܳܐ ܫܳܩܠܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܕܰܬܫܰܪܶܐ. ܡܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐܢܳܐ ܗܳܕܶܐ. ܐܰܝܟܳܐ ܕܺܐܝܬ ܠܡܶܚܙܳܐ. ܕܳܐܦܠܳܐ ܒܶܗ ܒܠܶܒܳܐ ܚܒܺܝ̈ܫܳܢ ܡܷ̈ܠܐ. ܐܶܠܳܐ ܡܶܢ ܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܡܩܰܒܶܠ ‌ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܳܐܡܰܪ: ܠܶܒܳܐ ܓܶܝܪ ܠܬܰܪܬܶܝܢ ܡܷ̈ܠܐ ܐܰܟܚܕܳܐ ܕܢܶܠܒܽܘܟ ܠܳܐ ܣܳܦܶܩ. ܘܠܳܐ ܠܪܽܘܓܙܳܐ ܘܰܠܫܰܝܢܳܐ ܐܳܚܶܕ ܐܰܟܚܕܳܐ. ܘܠܳܐ ܡܶܢ ܐܰܝܟܳܐ ܫܳܩܠܳܐ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܡܳܐ ܕܡܶܬܬܙܺܝܥܳܐ. ܘܗܳܫܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܕܰܘܝܕ܆ ܠܘܳܬ ܠܶܒܶܗ܆ ܕܢܶܗܘܶܐ ܠܶܗ ܡܰܒܽܘܥܳܐ ܠܦܶܬܓܳܡܶܐ ܛܳܒ̈ܐ. ܚܠܳܦ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܣܳܡ ܠܶܒܳܐ. ܘܰܚܟܺܝܡܳܐ ܩܽܘܗܠܰܬ ܡܚܰܘܶܐ܆ ܚܙܺܝ ܠܰܡ ܗܳܢܳܐ ܕܶܐܫܟܚܶܬ ܠܡܺܐܡܰܪ܆ ܐܶܢܳܐ ܩܽܘܗܠܰܬ ܚܕܳܐ ܠܰܚܕܳܐ ܠܡܶܫܟܳܚܽܘ ܡܰܚܫ̈ܒܳܬܳܐ (ܩܘܗܠܬ ܙ: ܟܚ). ܡܳܕܶܝܢ ܟܰܕ ܚܽܘ̈ܫܳܒܶܐ ܡܶܢ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ ܕܓܳܕܫܺܝܢ. ܘܠܰܘ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܶܢܘܢ ܓܶܠܝܴ̈ܢܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ. ܐܶܠܐ ܠܘܳܬ ܠܶܒܳܐ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܩܳܐܷܡ ܐܰܝܟ ܣܳܦܪܳܐ ܘܗܽܘ ܡܰܨܰܚ ܘܟܳܬܶܒ ܥܰܠ ܠܽܘ̈ܚܶܐ. ܙܰܟܳܝ̈ܐ ܕܠܶܒܗܽܘܢ. ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܚܳܫ̈ܚܳܢ ܠܬܰܫܥܺܝܬܳܐ ܕܓܶܠܝܴ̈ܢܶܐ. ܡܳܕܶܝܢ ܕܰܘܝܕ ܒܰܙܡܺܝܪܬܳܐ ܗܳܕܶܐ. ܡܶܢ ܕܰܕܢܰܚ ܓܶܠܝܳܢܳܐ ܒܪܶܥܝܳܢܶܗ ܗܳܝܕܶܝܢ ܦܩܰܕ ܠܶܗ ܠܠܶܒܶܗ. ܕܒܰܕܡܽܘܬ ܡܰܒܽܘܥܳܐ ܢܳܒܥܺܝܢ ܦܶܬܓܳܡ̈ܐ ܛܳܒ̈ܐ ܡܶܢܶܗ.

ܐܶܡܰܪ ܠܰܡ ܥܒܴ̈ܕܰܝ ܡܰܠܟܳܐ. ܡܳܢܳܐ ܐܶܢܘܢ ܥܒܳܕܰܘ̈ܗܝ ܕܡܰܠܟܳܐ. ܘܕܰܐܝܢܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܐܶܡܰܪ܆ ܥܰܠ ܬܽܘܩܳܢܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܨܳܒܶܐ ܐܪܳܙܳܐ ܕܰܢܬܰܢܶܐ. ܘܠܳܐ ܒܪܺܝܬܳܐ ܡܥܰܠܰܝܬܳܐ ܕܡܰܠܐܟ̈ܐ. ܘܠܳܐ ܥܰܠ ܬܽܘܩܳܢܳܐ ܕܶܐܣܛܽܘ̈ܟܣܶܐ. ܘܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢܘܢ ܥܒܳܕܰܘ̈ܗܝ ܕܡܰܠܟܳܐ. ܒܪܰܡ ܠܰܘ ܡܶܛܠ ܗܳܠܶܝܢ ܣܺܝܡܳܐ ܠܶܗ ܠܰܢܒܺܝܳܐ ܕܢܶܫܬܰܥܶܐ. ܐܶܠܐ ܐܚܪܺܢܳܐ ܣܳܦܪܳܐ ܩܳܐܷܡ ܘܡܰܨܰܚ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܶܐܡܰܪ:

ܠܶܫܳܢܝ ܩܰܢܝܶܗ ܕܣܳܦܪܳܐ ܡܗܺܝܪܳܐ. ܣܳܦܪܳܐ ܗܳܪܟܳܐ ܠܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܩܳܪܶܐ. ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܩܳܐܷܡ ܨܶܝܕ ܠܶܫܳܢܶܗ ܕܰܢܒܺܝܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܡܶܢ ܠܥܶܠ. ܘܟܰܕ ܡܛܰܦܣܺܝܢ ܣܳܡ ܐܶܢܘܢ ܠܦܶܬܓܳܡ̈ܐ ܛܳܒ̈ܐ. ܘܡܳܢܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܕܦܶܬܓܳܡ̈ܐ ܛܳܒ̈ܐ.

ܫܰܦܺܝܪ ܠܰܡ ܒܚܶܙܘܶܗ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܐܶܠܐ ܗܳܕܶܐ ܠܰܘ ܥܒܴ̈ܕܶܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܐܶܢܘ̇ܢ. ܘܗܽܘ ܡܰܠܟܳܐ ܓܶܝܪ ܠܰܝܬ ܕܰܡܦܰܚܶܡ ܠܶܗ ܒܰܥܒܺܝ̈ܕܶܐ. ܘܳܐܦܶܢ ܨܒܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܐܶܠܐ ܒܗܳܝ ܕܠܰܘ ܡܶܢ ܪܶܓܬܳܐ ܫܰܪܺܝ ܟܰܕ ܗܘܳܐ. ܘܠܳܐ ܬܽܘܒ ܫܽܘܠܳܡܳܐ ܕܡܰܘܬܶܗ ܠܰܚܒܳܠܳܐ ܫܪܶܟ. ܫܰܦܺܝܪ ܗܽܘ ܒܚܶܙܘܶܗ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܒܗܳܝ ܬܽܘܒ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܠܳܐ ܥܒܰܕ. ܘܗܳܟܳܢܰܐ ܫܰܦܺܝܪ ܗܽܘ ܒܚܶܙܘܶܗ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܡܳܢܳܐ ܒܳܬܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܨܳܒܶܐ ܕܢܺܐܡܰܪ؟

ܐܶܬܢܣܶܟܘ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܣܶܦ̈ܘܳܬܳܟ. ܡܶܛܠܗܳܢܳܐ ܒܰܪܟܳܟ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܥܳܠܰܡ. ܗܳܢܳܐ ܣܽܘܥܪܳܢܳܐ ܐܰܠܗܳܝܰܐ ܗ̱ܘ ܒܗܳܠܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܠܰܗܘܳܝܳܐ ܐܶܬܰܝ̈܆ ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܐܶܬܒܪ̈ܺܝ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ ܒܝܰܕ ܡܰܠܟܳܐ ܡܳܪܝܳܐ. ܐܶܠܽܘ ܓܶܝܪ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܠܳܐ ܢܣܺܝܟܺܝܢ ܗܘܰܘ ܥܰܠ ܣܶܦ̈ܘܳܬܶܗ. ܘܠܳܐ ܠܡܰܪ̈ܓܙܳܢܶܐ ܡܩܰܕܶܡ ܗܘܳܐ ܒܳܪܶܐ. ܕܶܐܡܰܪ ܓܶܝܪ ܢܒܺܝܳܐ. ܕܶܐܬܢܣܶܟܘ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܣܶܦ̈ܘܳܬܳܟ. ܠܰܘ ܕܡܶܢ ܐܚܪܺܢܳܐ ܩܰܒܶܠ ܐܶܢܘܢ ܠܪ̈ܰܚܡܶܐ. ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܕܠܰܝܬ ܗܘܰܘ ܠܶܗ܆ ܐܶܠܳܐ ܗܳܕܶܐ ܡܰܘܕܰܥ܆ ܐܶܠܘ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܪܽܘܓܙܳܐ ܒܗܰܘ ܟܝܳܢܳܐ ܡܠܶܐ ܛܽܘ̈ܒܶܐ. ܘܠܳܐ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܒܳܪܶܐ ܗܘܳܐ. ܘܗܳܕܳܐ ܗܝ ܡܶܠܬܳܐ. ܕܰܐܢܬ ܠܰܡ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܡܠܶܝܬ܆ ܘܠܰܝܬ ܒܳܟ ܐܰܬܪܳܐ ܠܪܽܘܓܙܳܐ ܕܰܢܫܰܚܠܶܦ ܟܝܳܢܳܟ ܛܳܒܳܐ ܠܒܺܝܫܳܐ. ܘܒܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܶܗ ܬܽܘܒ ܕܒܰܒܣܰܪ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܠܒܶܫ ܥܰܠ ܣܶܦ̈ܘܳܬܶܗ ܘܰܢܦܰܩ ܠܥܳܠܡܳܐ. ܟܰܕ ܐܶܡܰܪ ܠܓܰܒܪܳܐ ܓܰܪܒܳܐ. ܨܳܒܶܐ ܐܢܳܐ ܒܳܟ ܐܶܬܕܰܟܳܐ (ܡܬܝ ܚ: ܓ ܡܪܩܘܣ ܐ: ܡܐ ܠܘܩܐ ܗ: ܝܓ). ܘܰܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܣܶܦ̈ܘܳܬܶܗ ܐܶܬܚܰܫܰܚ ܠܘܳܬܶܗ. ܕܰܛܪܰܕ ܡܶܢ ܓܽܘܫܡܶܗ ܟܽܘܬܺܝܢܳܐ ܕܟܽܘ̈ܬܡܳܬܳܐ. ܒܪ̈ܰܚܡܶܐ ܕܰܢܣܺܝܟܺܝܢ ܥܰܠ ܣܶܦ̈ܘܳܬܶܗ܆ ܦܳܩܶܕ ܗܘܳܐ ܠܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ ܘܡܶܬܚܰܠܡܺܝܢ: ܘܠܰܚܓܺܝܪ̈ܶܐ ܘܰܡܗܰܠܟܺܝܢ: ܘܠܰܣܡܰܝܴ̈ܐ ܘܚܳܙܶܝܢ: ܘܰܠܕܰܝ̈ܘܶܐ ܡܶܫܬܰܢܶܝܢ: ܘܰܠܚܰܛܳܝܷ̈ܐ ܘܡܶܙܕܰܕܩܺܝܢ: ܘܰܠܡܺܝ̈ܬܶܐ ܘܩܳܝܡܺܝܢ: ܘܰܠܡܳܟ̈ܣܶܐ ܘܰܠܙܳܢ̈ܝܳܬܳܐ ܘܡܶܬܩܰܕܫܺܝܢ: ܘܰܠܓܰܝܳܣܳܐ ܘܥܳܐܷܠ ܠܦܰܪܕܰܝܣܳܐ. ܘܗܳܕܳܐ ܗ̄ܝ ܒܽܘܪܟܬܳܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܕܶܐܬܒܰܪܰܟ ܡܶܢ ܐܰܒܳܐ. ܥܰܠ ܕܠܰܝܬ ܒܶܗ ܚܕܳܐ ܡܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܥܶܠܰܬ ܠܥܳܠܡܳܐ ܡܶܢ ܥܶܠܰܬ ܚܛܺܝܬܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܚܙܺܝ ܡܳܢܳܐ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ. ܢܒܺܝܳܐ ܘܰܡܦܺܝܣ ܠܶܗ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ:

ܐܰܪܡܳܐ ܣܰܝܦܳܐ ܒܚܰܨܰܝ̈ܟ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ. ܗܶܕܪܳܟ ܘܫܽܘܒܚܳܟ: ܘܫܽܘܒܚܳܟ ܙܳܟܶܐ. ܡܳܢܳܐ ܣܢܺܝܩ ܥܰܠ ܣܰܝܦܳܐ. ܐܶܢ ܒܗܶܕܪܳܐ ܘܰܒܫܽܘܒܚܳܐ ܙܳܟܶܐ. ܚܰܙܩܺܝܶܐܝܠ ܢܒܺܝܳܐ ܐܳܡܰܪ ܗܘܳܐ ܟܰܕ ܚܙܳܐ ܫܽܘܒܚܶܗ ܕܥܰܡܰܢܽܘܐܝܠ܆ ܥܰܠ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܕܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ. ܕܡܶܢ ܚܶܙܘܳܐ ܕܚܰܨܰܘ̈ܗܝ ܘܰܠܥܶܠ: ܘܰܠܬܰܚܬ ܡܶܢ ܚܶܙܘܳܐ ܕܚܰܨܰܘ̈ܗܝ: ܚܙܺܝܬ ܚܶܙܘܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܘܙܰܗܪܳܐ ܟܳܪܶܟ ܠܶܗ (ܚܙܩܐܝܠ‌ ܐ: ܟܙ). ܗܳܪܟܳܐ ܕܶܝܢ ܒܝܰܕ ܡܙܰܡܪܳܢܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܬܺܝ ܚܕܳܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ. ܐܶܠܳܐ ܡܦܺܝܣ ܠܶܗ ܕܣܰܝܦܳܐ ܢܶܐܣܽܘܪ ܥܰܠ ܚܰܨܰܘ̈ܗܝ. ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܗܽܘ ܐܶܣܰܪ ܠܣܰܝܦܳܐ. ܠܫܶܡܥܽܘܢ ܕܶܝܢ ܦܩܰܕ ܕܰܐܗܦܶܟ ܣܰܦܣܺܪܳܟ ܠܬܺܝܩܶܗ (ܝܘܚܢܢ ܝܚ: ܝܐ). ܐܶܠܳܐ ܠܫܽܘܠܛܳܢܶܗ ܕܡܶܠܬܳܐ ܩܳܪܶܐ ܣܰܝܦܳܐ. ܡܶܛܠܗܳܢܳܐ ܠܳܐ ܐܶܡܰܪ ܢܒܺܝܳܐ: ܕܰܒܣܰܝܦܳܐ ܗܳܘܝܳܐ ܙܳܟܽܘܬܳܐ. ܐܶܠܐ ܒܗܶܕܪܳܐ ܘܰܒܙܰܘܚܳܐ ܘܰܒܫܽܘܒܚܳܐ. ܗܶܕܪܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ‌ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܗܰܘ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐܝ̣ܬ ܐܶܬܟܰܬܰܫ ܥܰܡ ܚܰܫ̈ܐ ܘܠܰܘ ܛܪܽܘܢܳܐܝ̣ܬ ܘܰܩܛܺܝܪܳܐܝ̣ܬ. ܐܶܠܐ ܟܰܕ ܠܒܶܫ ܦܰܓܪܳܐ ܚܳܫܽܘܫܳܐ ܘܡܳܝܽܘܬܳܐ. ܘܰܙܟܳܐ ܘܫܰܥܒܶܕ ܠܚܰܫ̈ܐ ܘܥܰܠܗܳܝ ܐܶܡܰܪ ܢܒܺܝܳܐ. ܗܶܕܪܳܟ ܫܽܘܒܚܶܗ ܓܶܝܪ ܩܳܪܶܐ ܠܰܙܩܺܝܦܶܗ ܦܳܪܽܘܩܳܝܳܐ. ܗܳܕܶܐ ܩܰܕܶܡ ܐܶܡܰܪ. ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܐܶܬܝܰܗܒܰܬ ܗܘܳܬ ܪܽܘܚܳܐ. ܡܶܛܠ ܕܠܳܐ ܥܕܰܟܺܝܠ ‌ܐܶܫܬܰܒܰܚ ܗܘܳܐ ܝܶܫܽܘܥ (ܝܘܚܢܢ ܙ: ܠܛ). ܘܰܕܢܰܘܕܰܥ ܕܗܰܘ ܨܠܺܝܒܳܐ ܫܪܳܪܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܘܠܰܘ ܦܰܢܛܰܣܺܝܰܐ. ܡܰܥܶܠ ܒܳܬܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܐܳܡܰܪ:

ܪܟܶܒ ܥܰܠ ܡܶܠܬܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܘܡܽܘܟܳܟܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ. ܙܩܺܝܦܳܐ ܓܶܝܪ ܩܽܘܫܬܰܐ ܗ̄ܘ ܘܰܫܪܳܪܳܐ ܕܰܒܡܽܘܟܳܟܶܗ ܪܟܶܒ ܠܥܶܠ ܡܶܢܶܗ ܗܰܘ ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܘܡܰܟܺܝܟܳܐ. ܘܰܕܗܳܢܳܐ ܕܶܚܠܬܳܐ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ. ܕܢܶܬܦܢܽܘܢ ܒܶܗ ܠܘܳܬ ܐܰܠܗܳܐ.

ܘܢܳܡܽܘܣܳܟ ܠܰܡ ܒܕܶܚܠܬܳܐ ܡܶܬܩܰܝܰܡ. ܥܰܠ ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܡܫܰܥܒ̈ܕܶܐ ܕܰܬܚܶܝܬ ܫܽܘ̈ܠܛܳܢܰܝܗܽܘܢ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܗܳܪܟܳܐ ܩܰܕܶܡ ܐܰܘܕܰܥ܆ ܪܽܘܚܳܐ ܒܝܰܕ ܢܒܺܝܳܐ. ܕܰܫܪܳܪܶܗ ܕܰܙܩܺܝܦܳܐ ܗܘܳܐ ܕܶܚܠܬܳܐ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ. ܟܰܕ ܠܡܶܢܗܽܘܢ ܗܳܘܶܐ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܘܕܶܚܠܬܳܐ. ܠܡܶܢܗܽܘܢ ܕܶܝܢ ܡܰܘܒܶܕ ܒܚܰܪܒܳܐ ܐܰܝܟ ܕܠܰܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܶܐ.

ܓܶܐܪ̈ܰܝܟ ܫܢܺܝܢܺܝܢ ܘܥܰܡ̈ܡܶܐ ܢܶܦܠܽܘܢ ܬܚܽܘܬܰܝܟ. ܒܠܶܒܳܐ ܕܰܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܘܗܝ ܕܡܰܠܟܳܐ. ܠܰܘ ܓܶܐܪ̈ܶܐ ܪ̈ܰܓܽܘܙܬܳܢܶܐ ܐܺܝܬ ܒܩܶܫܬܶܗ ܕܗܰܘ ܕܶܐܬܢܣܶܟܘ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܣܶܦ̈ܘܳܬܶܗ. ܐܳܡܰܪ ܢܒܺܝܳܐ܆ ܐܶܢ ܒܪܽܘܓܙܳܐ ܩܳܛܶܠ ܠܰܝܬ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܥܠ ܣܶܦ̈ܘܳܬܗ. ܐܶܢܕܶܝܢ ܪܰܒܽܘܬܳܐ ܕܪ̈ܰܚܡܶܐ ܡܶܫܬܰܘܕܶܐ ܗܘܳܐ ܥܠܰܘܗܝ ܢܒܺܝܳܐ. ܘܠܳܐ ܪܽܘܓܙܳܐ ܡܗܰܠܶܟ ܥܰܡܶܗ. ܐܶܠܳܐ ܗܺܝ ܛܳܒܽܘܬܶܗ ܠܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܒܰܣܺܝܡܳܐ. ܐܳܦ ܩܰܫ̈ܝܳܬܳܐ ܡܚܰܘܶܐ ܥܰܠ ܒܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܟܰܕ ܠܟܽܠ ܕܗܰܝܡܶܢ ܦܪܰܩ ܘܰܐܚܺܝ ܙܩܺܝܦܳܐ. ܠܡܳܪ̈ܽܘܕܶܐ ܘܰܠܠܳܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܩܳܛܽܘܠܳܐ ܗܘܳܐ ܙܩܺܝܦܳܐ. ܐܰܝܟ ܥܰܡܽܘܕܳܐ ܕܳܐܙܶܠ ܗܘܳܐ ܩܕܳܡ ܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܝܠ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܒܰܟܝܳܢܶܗ ܚܶܫܽܘܟ ܗܘܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܟܰܕ ܠܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ ܡܰܢܗܰܪ ܗܘܳܐ ܡܶܛܠ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܶܗ ܕܡܽܘܫܶܐ. ܠܡܶܨܪ̈ܳܝܶܐ ܡܶܛܠ ܛܳܠܽܘܡܽܘܬܶܗ ܕܦܶܪܥܽܘܢ ܡܰܚܫܶܟ ܗܘܳܐ. ܘܗܳܠܶܝܢ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܶܐ ܕܰܦܪܰܩܘ ܠܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ. ܗܘܰܘ ܓܶܐܪ̈ܶܐ ܫܢܺܝ̈ܢܶܐ ܠܡܶܨܪ̈ܳܝܶܐ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܥܽܘܕܪ̈ܳܢܰܘܗܝ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܝܳܐ. ܟܰܕ ܠܰܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܨܶܝܕ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܘܢܽܘܗܪܳܐ ܡܩܰܪܒܺܝܢ. ܘܠܰܛܪ̈ܽܘܢܶܐ ܘܰܠܚܰܢ̈ܦܶܐ ܘܰܠܝܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܓܶܐܪ̈ܶܐ ܫܢܺܝ̈ܢܶܐ ܡܶܬܚܰܫܒܺܝܢ. ܕܰܐܝܟ ܗܳܢܳܐ ܣܽܘܟܳܠܳܐ ܡܰܠܶܦ ܠܰܢ ܦܰܘܠܽܘܣ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ. ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ ܠܘܳܬ ܩܽܘܪ̈ܺܝܢܬܳܝܶܐ: ܕܪܺܝܚܳܐ ܚܢܰܢ ܒܰܣܺܝܡܳܐ ܒܰܡܫܺܝܚܳܐ ܠܰܐܠܗܳܐ ܒܰܐܝܠܶܝܢ ܕܳܐܒܕܺܝܢ܇ ܘܒܰܐܝܠܶܝܢ ܕܚܳܐܶܝܢ. ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܪܺܝܚܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ ܠܡܰܘܬܳܐ. ܘܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܪܺܝܚܳܐ ܕܚܰܝ̈ܐ ܠܚܰܝ̈ܐ (ܒ ܩܘܪ̈ܢܬܝܐ ܒ: ܝܗ). ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢܘܢ ܩܴ̈ܠܐ ܬܪ̈ܺܝܨܶܐ ܕܰܫܠܺܝܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ. ܕܡܶܢ ܩܶܫܬܳܐ ܕܶܐܘܰܢܓܶܠܝܽܘܢ ܢܳܦܩܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܢܽܘܗܪܳܐ. ܘܟܰܕ ܠܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܒܺܐܝܕܳܐ ܡܪܰܡܝܳܢܺܝܬܳܐ ܩܳܛܠܺܝܢ ܗܘܰܘ܆ ܘܒܳܬܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܬܦܢܶܐ ܢܒܺܝܳܐ ܥܰܠ ܫܽܘܠܛܳܢܶܗ ܕܡܶܠܬܳܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܢܺܐܡܰܪ ܘܥܰܠ ܡܬܽܘܡܳܝܽܘܬܶܗ ܘܰܟܝܳܢܶܗ ܠܳܐ ܡܶܬܬܰܚܕܳܢܳܐ.

ܟܽܘܪܣܝܳܟ ܠܰܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ. ܫܰܒܛܳܐ ܦܫܺܝܛܳܐ ܫܰܒܛܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܟ. ܠܡܳܢܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܩܴ̈ܠܐ ܡܥܰܠܰܝܴ̈ܐ ܘܕܰܫܘܶܝܢ ܠܳܗ̇ ܠܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ ܐܰܚܺܝܕܰܬ. ܫܰܦܺܝܪ ܐܶܡܰܪ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ. ܕܰܐܒܰܥ ܠܶܒܝ ܦܶܬܓܳܡ̈ܐ ܛܳܒ̈ܐ. ܘܗܰܘ ܪܚܺܝܡܳܐ ܕܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܐܰܟܬܶܒ ܥܰܠ ܡܶܠܬܶܗ ܕܰܐܒܳܐ: ܕܰܒܪܺܝܫܺܝܬ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܡܶܠܬܳܐ. ܘܗܽܘ ܡܶܠܬܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܰܐܠܳܗܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܗܽܘ ܡܶܠܬܳܐ. ܗܳܢܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܒܪܺܝܫܺܝܬ ܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܳܐ (ܝܘܚܢܢ ܐ: ܐ-ܒ). ܘܡܶܢ ܕܶܐܫܬܰܥܺܝ ܥܠܰܘܗܝ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ ܘܕܰܡܬܽܘܡܳܝܽܘܬܳܐ. ܦܢܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܥܰܠ ܚܰܫܶܗ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܢܒܺܝܳܐ ܡܙܰܡܪܳܢܳܐ ܫܩܺܝܠ ܕܢܶܫܬܰܥܶܐ ܥܰܠ ܪܰܒܽܘܬܳܐ ܕܺܐܝܬܽܘܬܶܗ ܘܰܡܬܽܘܡܳܝܽܘܬܶܗ ܕܡܶܠܬܳܐ. ܘܒܳܬܰܪ ܢܰܥܶܠ ܬܰܫܥܺܝܬܳܐ ܕܡܰܘܬܶܗ ܘܰܩܝܳܡܬܶܗ. ܟܽܘܪܣܝܳܟ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ. ܘܠܰܝܬ ܠܶܗ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܠܐܺܝܩܳܪ ܡܰܘܬܒܳܟ. ܘܠܳܐ ܡܩܰܒܶܠ ܫܽܘܠܳܡܳܐ ܟܽܘܪܣܝܳܟ. ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܡܶܕܶܡ ܕܠܳܐ ܕܣܳܡܶܟ ܥܰܠ ܫܽܘܠܳܡܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܬܽܘܡܳܝܳܐ. ܘܬܽܘܒ ܫܰܒܛܳܐ ܦܫܺܝܛܳܐ ܫܰܒܛܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܟ. ܡܶܕܶܡ ܓܶܝܪ ܕܰܦܫܺܝܛܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܠܐ ܡܶܬܦܰܣܩܳܢܰܐ ܗ̇ܘ. ܘܠܐ ܥܰܡ ܡܪ̈ܰܟܒܶܐ ܘܰܥܒܰܝܴ̈ܐ ܡܶܬܠܒܶܟ. ܘܠܳܐ ܥܰܡ ܝܰܩܺܝܪ̈ܶܐ ܢܳܬܰܥ ܠܥܽܘܡܩܳܐ. ܘܠܳܐ ܥܰܡ ܩܰܠܺܝ̈ܠܶܐ ܦܳܪܰܚ ܠܰܐܦܰܝ̈ ܠܥܶܠ. ܟܝܳܢܳܐ ܦܫܺܝܛܳܐ ܡܥܰܠܰܝ ܗܽܘ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܘܡܶܢ ܫܽܘܠܳܡܳܐ. ܫܰܦܺܝܪ ܡܳܕܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܡܙܰܡܪܳܢܳܐ: ܕܰܐܒܰܥ ܠܶܒܝ ܦܶܬܓܳܡ̈ܐ ܛܳܒ̈ܐ ܘܒܳܬܰܪ ܕܶܝܢ ܩܪܳܝܗܝ ܦܫܺܝܛܳܐ ܘܠܳܐ ܡܪܰܟܒܳܐ ܐܳܡܰܪ:

ܪܚܶܡܬ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܘܰܣܢܰܝܬ ܥܰܘܠܳܐ. ܡܶܛܠ ܗܳܢܳܐ ܡܰܫܚܳܟ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ: ܡܶܫܚܳܐ ܕܚܰܕܽܘܬܳܐ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܚܰܒܪ̈ܰܝܟ. ܕܢܶܪܚܰܡ ܗܽܘ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܘܢܶܣܢܶܐ ܥܰܘܠܳܐ. ܐܳܦ ܗܳܕܶܐ ܕܺܝܠܳܝܬܳܐ ܗܝ ܕܰܐܠܳܗܽܘܬܳܐ. ܐܳܦ ܡܚܰܘܶܐ ܟܰܕ ܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܥܰܡܰܢܽܘܐܝܠ܆ ܡܶܢܶܗ ܕܫܽܘܪܳܝܳܐ ܕܥܰܙܪܽܘܪ̈ܶܐ܆ ܡܰܣܠܶܐ ܗܘܳܐ ܒܺܝܫܬܳܐ ܘܓܳܒܶܐ ܛܳܒܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܶܐܬܢܰܒܺܝ ܥܠܰܘܗܝ ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ. ܗܳܝ ܕܡܰܫܚܳܟ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ: ܡܶܫܚܳܐ ܕܚܰܕܽܘܬܳܐ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܚܰܒܪ̈ܰܝܟ (ܐܫܥܝܐ ܣܐ: ܐ ܥܒܪ̈ܝܐ ܐ: ܛ). ܡܶܫܚܳܐ ܕܚܰܕܽܘܬܳܐ ܥܰܠ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܫܰܘܕܰܥ. ܐܳܦ ܚܰܒܪ̈ܰܘܗܝ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܒܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ. ܐܰܚܳܐ ܒܰܒܣܰܪ. ܢܒܺܝ̈ܐ ܗܘܰܘ ܓܶܝܪ ܒܰܙܒܰܢ ܡܽܘܫܶܐ ܘܰܐܗܪܽܘܢ ܐܰܚܽܘܗܝ. ܘܛܽܘܒܳܢܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܒܰܪܢܽܘܢ܆ ܘܛܽܘܒܳܢܳܐ ܫܡܽܘܐܶܝܠ. ܘܶܐܫܰܥܝܳܐ ܘܶܐܪܰܡܝܳܐ ܘܚܰܙܩܺܝܐܝܠ ܘܕܳܢܺܝܐܝܠ ܠܗܳܠܶܝܢ ܩܳܪܶܐ ܚܰܒܪ̈ܰܘܗܝ. ܕܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܬܡܫܰܚ ܐܳܦ ܗܽܘ. ܡܶܛܠ ܕܗܽܘ ܠܰܘ ܐܰܝܟ ܣܢܺܝܩܳܐ܆ ܘܠܰܘ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܩܰܒܶܠ ܡܫܺܝܚܽܘܬܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܗܘܰܘ ܡܫܺܝ̈ܚܶܐ ܐܰܘ ܟܽܘܡܪ̈ܶܐ ܘܰܢܒܺܝ̈ܐ. ܐܶܠܳܐ ܗܽܘ ܡܶܢ ܚܰܕ ܗܽܘ. ܘܗܽܘ ܕܡܳܫܰܚ ܐܰܝܟ ܪܽܘܚܳܐ. ܘܶܐܬܡܫܰܚ ܐܰܝܟ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܘܠܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܐܰܝܟ ܝܳܗܽܘܒܳܐ ܐܶܬܳܐ ܥܠܰܘܗܝ ܟܰܕ ܩܰܒܶܠ ܪܽܘܚܳܐ ܥܰܠ ܝܽܘܪܕܢܳܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܥܡܰܕ. ܘܠܳܐ ܬܽܘܒ ܐܰܝܟ ܣܢܺܝܩܳܐ ܩܪܶܒ ܢܣܰܒ ܡܫܺܝܚܽܘܬܳܐ ܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ. ܡܶܛܠ ܕܥܰܠ ܝܽܘܪܕܢܳܢ ܐܶܬܚܙܺܝ ܪܽܘܚܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܽܘܬܳܐ. ܘܩܳܠܶܗ ܕܰܐܒܳܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܐܰܙܥܶܩ: ܕܗܳܢܰܘ ܒܶܪܝ ܚܰܒܺܝܒܳܐ ܕܒܶܗ ܐܶܨܛܒܺܝܬ (ܡܬܝ ܓ: ܝܙ). ܐܶܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܐܚܪܺܝܢ ܡܰܘܕܰܥ ܢܒܺܝܳܐ ܡܳܢܳܐ ܗܝ ܡܫܺܝܚܽܘܬܳܐ.

ܘܡܽܘܪܳܐ ܘܩܰܣܝܳܐ ܘܶܐܣܛܰܩ̈ܛܶܐ ܡܒܰܣܡܺܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܠܒܽܘ̈ܫܰܝܟ. ܘܗܳܠܶܝܢ ܡܶܢ ܥܶܩܳܪ̈ܶܐ ܡܶܬܚܰܠܛܺܝܢ ܗܘܰܘ ܐܰܡܺܝܢܳܐܝ̣ܬ ܥܕܰܡܳܐ ܠܶܐܣܛܰܩ̈ܛܶܐ ܒܡܶܫܚܳܐ ܗܰܘ ܕܡܶܬܡܰܫܚܺܝܢ ܗܘܰܘ ܡܶܢܶܗ ܟܽܘܡܪ̈ܶܐ ܘܡܰܠܟ̈ܐ. ܐܶܣܛܰܩ̈ܛܶܐ ܓܶܝܪ ܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܡܫܰܘܕܰܥ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܕܚܰܠܛܶܗ ܒܗܳܠܶܝܢ ܥܶܩܳܪ̈ܶܐ ܕܒܰܣܶܡ ܒܗܽܘܢ ܡܶܫܚܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܽܘܬܳܐ. ܡܳܕܶܝܢ ܗܳܢܰܘ ܥܶܩܳܪܳܐ ܕܶܐܬܬܰܘܣܰܦ ܦܶܠܐܷܬܳܢܳܐܝ̣ܬ ܠܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܶܗ ܕܥܰܡܰܢܽܘܐܝܠ. ܐܳܦ ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܒܰܣܺܝܡ ܪܺܝܚܳܐ ܛܳܒ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܐܰܪܒܥܳܐ. ܒܪܰܡ ܡܽܘܪܳܐ ܡܰܘܕܰܥ ܗܘܳܐ ܕܰܠܡܰܘܬܳܐ ܩܰܒܶܠ ܡܫܺܝܚܽܘܬܳܐ. ܐܳܦ ܩܰܣܝܳܐ ܕܶܝܢ ܠܰܩܒܽܘܪܬܳܐ. ܐܶܣܛܰܩ̈ܛܶܐ ܕܶܝܢ ܥܰܠ ܩܝܳܡܬܳܐ ܕܰܗܘܳܬ ܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ ܠܠܳܐ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܽܘܬܳܐ ܡܒܰܕܩܳܐ ܘܰܐܝܟ ܕܰܒܦܳܣܺܝ̈ܩܳܬܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ܆ ܝܰܬܺܝܪܽܘܬܳܐ ܡܫܺܝܚܽܘܬܳܐ ܡܰܘܕܥܳܐ. ܗܳܝ ܕܠܰܘ ܒܡܰܘܬܳܐ ܘܒܰܚܒܳܠܳܐ ܐܰܝܟ ܗܳܢܽܘܢ ܡܫܺܝ̈ܚܶܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܩܰܘܺܝ. ܘܶܐܠܳܐ ܕܰܕܢܰܚ ܒܚܰܝ̈ܐ ܘܠܳܐ ܡܳܝܽܘܬܽܘܬܳܐ ܡܶܢ ܩܝܳܡܬܳܐ ܕܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܘܰܡܒܰܣܡܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܒܽܘ̈ܫܰܘܗܝ ܒܪܺܝܚܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܽܘܬܳܐ. ܩܰܣܝܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܡܫܰܠܚܴ̈ܬܳܐ ܐܰܘܟܺܝܬ ܩܠܳܦܴ̈ܬܳܐ ܕܡܰܚܠܰܒ. ܘܶܐܣܛܰܩ̈ܛܶܐ ܡܶܢ ܫܽܘܡܢܶܗ ܕܡܽܘܪܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܐܶܣܛܽܘܪܟܳܐ ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ ܢܒܺܝܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܕܰܐܒܳܐ.

ܕܡܶܢ ܗܰܝܟܠܳܟ ܪܺܝܫܳܝܳܐ ܘܡܶܢ ܠܘܳܬ ܚܰܕܝܽܘܟ. ܗܳܢܰܘ ܕܡܶܢ ܟܝܳܢܳܐ ܕܰܐܒܳܐ ܘܡܶܢ ܐܺܝܬܽܘܬܶܗ. ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܠܰܒܪܳܐ ܟܝܳܢܳܐܝ̣ܬ ܠܳܐ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܽܘܬܳܐ. ܘܡܶܛܠ ܗܳܕܶܐ ܘܠܳܐ ܒܩܰܒܪܳܐ ܐܶܫܬܰܥܒܰܕ ܒܶܣܪܶܗ ܠܰܚܒܳܠܳܐ. ܘܒܳܬܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܠܥܺܕܬܳܐ ܩܳܪܶܐ ܢܒܺܝܳܐ ܠܰܘ ܡܶܢ ܡܶܣܟܺܢܽܘܬܳܐ ܥܳܒܶܕ ܥܽܘܗܕܳܢܳܗ̇. ܘܠܳܐ ܡܶܬܕܟܰܪ ܫܶܦܠܳܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܚܛܳܗܶܝ̈ܗ̇. ܐܶܠܳܐ ܡܡܰܠܶܠ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܗܘܳܬ ܒܳܗ̇ ܘܰܐܘܪܶܒܬܳܗ̇.

ܒܰܪܬ ܡܰܠܟܳܐ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܩܳܡܰܬ. ܘܡܰܠܟܬܳܐ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܟ. ܠܡܳܢܳܐ ܡܰܠܟܬܳܐ ܘܒܰܪܬ ܡܰܠܟܳܐ ܡܰܕܟܰܪ ܢܒܺܝܳܐ. ܒܰܪܬ ܡܰܠܟܳܐ ܩܳܪܶܐ ܠܥܺܕܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܰܐܩܺܝܡܳܗ̇. ܙܩܺܝܦܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܫܽܘܒܚܶܗ ܕܚܰܬܢܳܐ.

ܒܰܠܒܽܘܫܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܕܰܐܘܦܺܝܪ. ܥܰܠ ܪܺܝܫܳܢܽܘܬ ܕܰܗܒܳܐ ܡܰܘܕܰܥ ܕܡܶܢ ܗܰܘ ܐܰܬܪܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܕܳܐܬܶܐ ܕܰܗܒܳܐ ܛܳܒܳܐ. ܕܰܗܒܳܐ ܥܰܠ ܕܰܡܝܽܘܬܳܐ ܚܰܬܺܝܬܬܳܐ ܕܒܰܐܠܳܗܳܐ ܡܒܰܕܶܩ. ܐܶܠܳܐ ܡܳܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܢܒܺܝܳܐ:

ܫܡܰܥܝ ܒܪܰܬܝ ܘܰܚܙܳܝ ܘܰܨܠܳܝ ܐܶܕܢܶܟܝ: ܘܰܛܥܳܝ ܥܰܡܶܟܝ ܘܒܶܝܬ ܐܰܒܽܘܟܝ. ܕܢܶܬܪܰܓܪܰܓ ܡܰܠܟܳܐ ܠܫܽܘܦܪܶܟܝ: ܡܶܛܠ ܕܗܽܘܝܽܘ ܡܳܪܶܟܝ ܣܓܽܘܕܝ ܠܶܗ. ܘܒܰܪܬ ܨܽܘܪ ܬܶܣܓܽܘܕ ܠܶܗ. ܕܬܶܫܡܰܥ ܟܰܕ ܡܰܠܶܦ ܠܳܗ̇ ܢܒܺܝܳܐ ܠܥܺܕܬܳܐ. ܕܠܳܐ ܟܰܕ ܡܶܬܢܰܣܝܳܐ ܒܝܰܕ ܚܰܫܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܫܬܰܡܥܳܢܽܘܬܳܐ ܐܰܝܟ ܚܰܘܳܐ܆ ܘܬܶܫܠܰܚ ܠܒܽܘܫܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܽܘܬܳܐ. ܐܰܟܡܳܐ ܕܳܐܦ ܗܳܝ ܫܶܠܚܰܬ ܒܝܰܕ ܡܶܠܟܶܗ ܕܚܶܘܝܳܐ ܚܰܪܡܳܢܳܐ. ܕܬܶܛܥܶܐ ܕܶܝܢ ܠܥܰܡܳܗ̇ ܘܰܠܒܶܝܬ ܐܰܒܽܘܗ̇ ܡܰܪܬܶܐ ܠܳܗ̇. ܕܬܶܥܒܰܪ ܡܶܢ ܠܶܒܳܗ̇ ܦܳܠܚܽܘܬܳܐ ܕܣܶܓܕܰܬ ܦܬܰܟܪ̈ܶܐ. ܘܰܕܠܳܐ ܢܶܣܰܩ ܥܰܠ ܪܶܥܝܳܢܳܗ̇ ܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܕܫܺܐܕ̈ܐ. ܕܶܐܢ ܗܳܕܶܐ ܗܳܘܝܳܐ܆ ܕܪܶܓܬܳܐ ܗܳܘܶܐ ܫܽܘܦܪܶܗ ܠܡܰܠܟܳܐ. ܘܰܕܠܰܘ ܡܶܛܠ ܕܫܰܡܰܗ ܢܰܦܫܶܗ ܚܰܬܢܳܐ ܘܠܶܟܝ ܩܪܳܐ ܟܰܠܬܳܐ ܬܶܪܢܶܝܢ ܕܰܚܕܳܐ ܫܰܘܝܽܘܬܳܐ ܩܢܶܐ ܥܰܡܶܟܝ. ܐܶܠܳܐ ܗܽܘ ܡܳܪܰܐ ܗ̇ܘ ܟܡܳܐ ܐܶܬܢܰܚܰܬ. ܐܰܢܬܝ ܕܶܝܢ ܐܰܡܬܳܐ ܐܺܝܬܰܝܟܝ. ܟܡܳܐ ܐܶܢ ܐܶܬܪܰܡܪܰܡܬܝ. ܡܳܕܶܝܢ ܣܓܽܘܕܝ ܠܶܗ ܐܰܝܟ ܕܰܠܡܳܪܳܐ. ܐܳܦ ܓܶܝܪ ܨܽܘܪ ܗܳܝ ܡܰܠܟܬܳܐ ܣܳܓܕܳܐ ܠܶܗ. ܗܳܕܶܐ ܕܶܝܢ ܥܰܠ ܡܰܠܟܬܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܣܳܓܕܳܐ ܠܡܰܠܟܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܡܰܘܕܰܥ. ܘܶܐܢ ܠܰܡ ܒܣܶܓܕܬܶܗ ܡܩܰܘܝܰܬ. ܣܳܓܕܺܝܢ ܠܶܟܝ ܐܳܦ ܠܶܟܝ ܪܰܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܒܩܽܘܪ̈ܒܳܢܰܝܗܽܘܢ.

ܒܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܠܰܡ ܐܰܦܰܝ̈ܟܝ ܢܶܒܥܽܘܢ ܥܰܬܺܝܪ̈ܰܘܗܝ ܕܥܰܡܳܐ. ܡܰܠܟ̈ܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܘܪ̈ܺܝܫܳܢܶܐ ܕܬܺܒܶܝܠ. ܒܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܕܳܝܫܺܝܢ ܐܶܣܟ̈ܦܳܬܳܐ ܕܬܰܪ̈ܥܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܥܺܕܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ.

ܟܽܠܶܗ ܠܰܡ ܫܽܘܒܚܳܗ̇ ܕܒܰܪܬ ܡܰܠܟܳܐ ܡܶܢ ܠܓܰܘ: ܘܰܡܨܰܒܰܬ ܠܒܽܘܫܳܗ̇ ܒܕܰܗܒܳܐ ܛܳܒܳܐ. ܘܡܰܣܗܶܕ ܥܠܶܝܗ̇ ܡܙܰܡܪܳܢܳܐ. ܕܪܰܒ ܗܽܘ ܫܽܘܒܚܳܗ̇ ܠܳܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܳܐ. ܡܶܢ ܗܰܘ ܕܡܶܬܚܙܶܐ ܘܡܶܬܪܓܶܫ. ܡܶܛܠ ܕܰܠܓܰܘ ܒܓܰܘ ܠܶܒܳܗ̇ ܗܽܘ ܡܫܺܝܚܳܐ ܥܳܡܰܪ. ܐܰܝܟ ܕܰܐܠܦܳܗ̇ ܦܰܘܠܽܘܣ ܫܠܺܝܚܳܐ ܕܰܒܒܰܪܢܳܫܟܽܘܢ ܕܰܠܓܰܘ ܢܶܥܡܰܪ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܘܰܒܠܶܒܰܘܴ̈ܬܟܽܘܢ ܒܚܽܘܒܳܐ (ܐܦܣܝ̈ܐ ܓ: ܝܘ-ܝܙ). ܘܶܐܡܰܪ:

ܒܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܬܺܐܙܰܠ ܠܡܰܠܟܳܐ. ܘܢܰܘ̈ܒܠܳܢ ܒܬܽܘ̈ܠܳܬܳܐ ܚܰܒܪ̈ܳܬܳܗ̇ ܒܳܬܪܳܗ̇: ܘܢܺܐܙ̈ܠ̱ܢ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܘܰܒܒܰܣܺܝܡܽܘܬܳܐ. ܘܢܶܥ̈ܠܳܢ ܠܗܰܝܟܠܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ. ܡܶܟܺܝܠ ܠܰܘ ܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܡܩܰܪܒܺܝܢ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܚܠܳܦ ܢܰܦܫܳܐ ܗܳܕܶܐ ܡܰܠܟܬܳܐ. ܗܳܘܶܝܢ ܠܳܗ̇ ܦܶܕܰܓܽܘ̈ܓܶܐ ܘܰܡܩܰܪ̈ܒܳܢܶܐ ܠܚܰܬܢܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܗܺܝ ܒܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܡܩܰܪܒܳܐ ܡܶܬܩܰܒܠܳܐ ܡܶܢ ܡܰܠܟܳܐ ܡܳܪܳܗ̇ ܘܗܳܠܶܝܢ ܕܰܡܕܰܡܺܝܢ ܒܳܗ̇ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܳܐܙܺܠ̱ܝܢ ܒܳܬܪܳܗ̇. ܗܳܝ ܓܶܝܪ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܒܶܝܬ ܫܶܡܥܽܘܢ ܘܝܽܘܚܰܢܳܢ ܘܦܰܘܠܽܘܣ ܕܳܡܝܳܐ ܕܣܳܐܷܡ ܢܒܺܝܳܐ. ܘܗܳܠܶܝܢ ܕܒܳܬܪܳܗ̇ ܒܬܽܘ̈ܠܳܬܳܐ ܐܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܐܡܰܪ ܦܰܘܠܽܘܣ: ܐܰܡܟܰܪܬܟܽܘܢ ܓܶܝܪ ܠܓܰܒܪܳܐ ܚܰܕ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܟܺܝܬܳܐ ܕܶܐܩܰܪܶܒ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ (ܒ ܩܘܪ̈ܢܬܝܐ ܝܐ: ܒ). ܕܗܳܠܶܝܢ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܘܰܒܪܺܝܚܳܐ ܒܰܣܺܝܡܳܐ ܥܳܐܠܺܝܢ ܠܗܰܘ ܗܰܝܟܠܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܠܥܶܠ. ܠܗܰܘ ܓܢܽܘܢܳܐ ܕܥܶܠܳܝܳܐ ܬܶܫܥܺܝܬܶܗ ܡܶܢ ܚܰܫ̈ܐ ܡܫܰܟܪ̈ܶܐ ܕܰܚܒܳܠܳܐ. ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܕܰܟܝܽܘܬܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ ܘܪܺܝܚܳܐ ܒܰܣܺܝܡܳܐ. ܐܳܦ ܡܰܘܕܰܥ ܢܒܺܝܳܐ. ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܡܶܢ ܒܢܶܝ̈ܗ̇ ܕܥܺܕܬܳܐ ܩܳܝܡܺܝܢ ܒܳܗ̇ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܟܽܘܡܪ̈ܶܐ ܚܠܳܦ ܫܠܺܝܚ̈ܐ ܐܰܒܳܗܶܝ̈ܗ̇܆

ܚܠܳܦ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܟܝ ܢܶܗܘܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܟܝ: ܘܰܥܒܰܕ ܐܶܢܘܢ ܫܰܠܺܝ̈ܛܶܐ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ. ܗܳܐ ܓܶܝܪ ܚܳܙܶܝܢܰܢ ܕܫܰܠܺܝܛܺܝܢ ܗܘܰܘ ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܥܰܠ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܒܦܳܩܽܘܕܽܘܬܳܐ. ܐܰܟܡܳܐ ܕܶܐܫܬܰܠܰܛܘ ܗܳܢܽܘܢ ܕܡܶܢ ܒܳܬܰܪܗܽܘܢ. ܘܗܳܫܳܐ ܢܶܦܩܰܬ ܠܰܥܒܳܕܳܐ. ܗܳܝ ܕܢܶܬܕܟܰܪ ܫܡܶܗ ܡܶܢ ܕܳܪ ܠܕܳܪ ܕܥܰܡܰܢܽܘܐܝܠ. ܡܶܛܠ ܕܕܳܪܳܐ ܠܕܳܪܳܐ ܡܝܰܒܶܠ ܬܽܘܒ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܶܗ ܗܳܝܕܶܝܢ:

ܢܰܘܕܽܘܢ ܠܳܟ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ. ܗܳܪܟܳܐ ܗܳܘܝܳܐ ܓܶܝܪ ܒܰܡܢܳܬܳܐ ܡܫܰܡܠܝܳܐܝ̣ܬ ܕܶܝܢ ܡܳܐ ܕܡܶܬܚܙܶܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܥܰܠ ܟܽܠ܆ ܘܣܳܓܕܺܝܢ ܠܶܗ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܡܰܘܕܶܝܢ ܠܶܗ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ܀

ܡܙܡܘܪܐ ܕܐܪܒܥܝܢ ܘܫܬܐ

ܡܰܘܕܰܥ ܥܰܠ ܙܰܘܥܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܨܠܺܝܒܳܐ: ܘܥܰܠ ܣܰܓܺܝܐܘܬ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܥܺܕܬܳܢܳܝܳܐ: ܘܥܰܠ ܡܰܦܽܘܠܬܳܐ ܕܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܕܕܰܠܩܽܘܒܠܳܐ.

ܢܰܦܫܳܐ ܕܰܐܚܺܝܕܳܐ ܒܰܐܠܳܗܳܐ ܓܰܘܣܳܐ܆ ܠܰܝܬ ܡܶܕܶܡ ܒܡܶܬܚܰܙܝܳܢ̈ܝܳܬܳܐ ܕܡܶܫܟܰܚ ܡܙܺܝܥ ܠܳܗ̇. ܘܡܰܪܦܶܐ ܠܳܗ̇ ܡܶܢ ܒܶܢܝܳܢܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܰܟܡܳܐ ܐܶܢ ܦܳܓܥܺܝܢ ܒܳܗ̇ ܙܰܘ̈ܥܶܐ ܕܶܐܣܛܽܘ̈ܟܣܶܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢ̈ܐ. ܗܺܝ ܕܠܳܐ ܙܰܘܥܳܐ ܡܩܰܘܝܳܐ. ܘܢܶܫܡܰܥ ܠܛܽܘܒܳܢܳܐ ܕܰܘܝܕ ܕܰܚܠܳܦ ܦܰܪ̈ܨܽܘܦܶܐ ܕܟܺܐܢ̈ܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܡܚܰܘܶܐ ܕܠܳܐ ܕܳܚܶܠ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܦܰܪ̈ܨܽܘܦܶܐ ܡܶܬܚܰܙܝܴ̈ܢܶܐ. ܘܙܰܘ̈ܥܶܐ ܣܰܩܽܘ̈ܒܠܳܝܶܐ ܥܰܠ ܕܰܡܫܰܪܰܪ ܗܘܳܐ ܠܶܒܶܗ ܒܣܰܒܪܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܟܰܕ ܓܶܝܪ ܗܘܳܐ ܐܽܘܠܨܳܢܳܐ ܪܰܒܳܐ ܒܥܰܡܳܐ ܒܝܰܘ̈ܡܳܬܶܗ. ܙܰܡܰܪ ܗܘܳܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܰܐܪܒܥܺܝܢ ܘܫܶܬ܆ ܟܰܕ ܡܰܠܶܦ ܠܗܽܘܢ ܕܠܳܐ ܢܶܬܪܰܦܽܘܢ ܡܶܢ ܐܽܘܠܨܳܢܳܐ. ܝܰܬܺܝܪܳܐܝ̣ܬ ܠܰܡ ܕܺܐܝܬ ܠܰܢ ܒܶܝܬ ܓܰܘܣܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܒܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܥܰܠܗܳܕܶܐ ܡܙܰܡܰܪ ܗܘܳܐ ܘܳܐܡܰܪ:

ܐܰܠܳܗܰܢ ܒܶܝܬ ܓܰܘܣܰܢ ܥܰܫܺܝܢܳܐ܆ ܘܰܡܥܰܕܪܳܢܰܢ ܒܙܰܒܢ̈ܐ ܕܽܐܘܠܨܳܢܳܐ. ܐܶܫܬܟܰܚܬ ܠܰܢ ܒܟܽܠܙܒܰܢ: ܡܶܛܠ ܗܳܢܳܐ ܠܳܐ ܕܳܚܠܺܝܢܰܢ ܡܳܐ ܕܙܳܝܥܳܐ ܐܰܪܥܳܐ: ܘܡܳܐ ܘܙܳܝܥܺܝܢ ܛܽܘܪ̈ܶܐ ܒܠܶܒܳܐ ܕܝܰܡ̈ܡܶܐ. ܢܶܬܕܰܠܚܽܘܢ ܡܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܢܶܬܗܰܦܟܽܘܢ ܘܰܢܙܽܘܥܽܘܢ ܛܽܘܪ̈ܶܐ ܒܥܽܘܫܢܶܗ. ܚܙܰܝܬ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܕܰܐܢܬ ܠܰܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܗܘܺܝ ܠܺܝ ܒܶܝܬܓܰܘܣܳܐ ܥܰܫܺܝܢܳܐ. ܘܰܡܥܰܕܪܳܢܳܐ ܒܙܰܒܢܳܐ ܕܽܐܘܠܨܳܢܳܐ. ܗܳܫܳܐ ܫܰܪܺܝܢܰܢ ܒܢܰܘܚܳܐ ܕܠܳܐ ܫܓܽܘܫܝܳܐ. ܗܰܘ ܠܰܡ ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ ܣܶܬܳܪܳܐ ܕܺܝܠܳܟ. ܒܰܠܡܺܐܢܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܕܰܡܠܶܐ ܢܰܘܚܳܐ ܫܪܶܐ. ܟܡܳܐ ܐܶܢ ܫܳܓܶܫ ܙܰܘܥܳܐ ܠܶܐܣܛܽܘܟ̈ܣܶܐ ܡܶܛܠܗܳܢܳܐ ܠܳܐ ܕܳܚܠܺܝܢܰܢ. ܥܰܠ ܕܶܐܫܟܰܚܢܰܢ ܒܶܝܬ ܓܰܘܣܳܐ. ܘܠܳܐ ܝܰܡܳܐ ܡܙܺܝܥ ܠܰܢ ܒܰܫܓܽܘܫܝܳܐ ܘܰܕܠܽܘܚܝܳܐ ܕܓܰܠܠܰܘ̈ܗܝ. ܘܠܳܐ ܛܽܘܪ̈ܶܐ ܕܡܶܬܬܙܺܝܥܺܝܢ ܒܓܰܘ ܠܶܒܳܐ ܕܝܰܡ̈ܡܶܐ ܡܰܪܗܒܺܝܢ ܠܰܢ. ܗܳܠܶܝܢ ܗܳܟܺܝܠ ܐܳܡܰܪ ܐܢܳܐ. ܟܰܕ ܒܟܰܪܝܽܘܬܳܐ ܕܡܶܠܬܳܐ ܡܶܬܒܰܩܶܐ ܐܢܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܡܶܛܠ ܕܰܠܘܳܬ ܢܺܝܫܳܐ ܓܰܘܳܝܳܐ ܕܣܽܘ̈ܟܳܠܶܐ ܕܦܶܬܓܳܡ̈ܐ ܗܳܠܶܝܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܦܳܩܶܕ ܠܰܢ ܚܽܘܒܳܐ ܠܡܶܥܰܠ܆ ܢܶܚܒܽܘܨ ܒܬܶܐܘܳܪܺܝܰܐ ܪܽܘܚܳܢܳܝܬܳܐ. ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܕܰܘܝܕ ܥܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܙܰܘ̈ܥܶܐ ܕܰܗܘܰܘ ܒܰܨܠܺܝܒܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܝܳܐ ܐܶܬܢܰܒܺܝ ܗܳܠܶܝܢ܆ ܟܰܕ ܚܳܐܰܪ ܗܘܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܙܳܥܰܬ ܟܰܕ ܙܩܺܝܦ ܡܳܪܳܗ̇. ܘܰܒܝܰܡ̈ܡܶܐ ܕܶܐܫܬܓܶܫܘ ܘܶܐܬܕܰܠܰܚܘ. ܘܰܒܛܽܘܪ̈ܶܐ ܕܙܳܥܘ܆ ܡܶܬܠܰܒܰܒ ܗܘܳܐ ܗܽܘ ܒܒܶܝܬ ܓܰܘܣܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܶܐܫܟܰܚ ܙܰܘ̈ܥܶܐ ܘܳܐܡܰܪ: ܗܳܐ ܠܰܡ ܐܰܠܳܗܰܢ ܒܶܬܓܰܘܣܰܢ ܥܰܫܺܝܢܳܐ. ܗܳܐ ܒܰܨܠܺܝܒܳܐ ܬܠܶܐ ܡܥܰܕܪܳܢܰܢ ܠܳܐ ܢܶܬܪܗܶܒ. ܢܒܺܝܳܐ ܩܳܥܶܐ ܗܘܳܐ ܕܰܚܢܰܢ ܠܳܐ ܕܳܚܠܺܝܢܰܢ. ܟܰܕ ܡܶܬܪܗܶܒ ܝܰܡܳܐ ܘܢܳܝܕܺܝܢ ܛܽܘܪ̈ܶܐ ܥܰܠ ܕܡܳܪܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܡܦܰܪܣܰܝ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܓܳܓܽܘܠܬܳܐ. ܗܰܘ ܕܰܬܩܰܠ ܛܽܘܪ̈ܶܐ ܘܟܰܢܶܫ ܝܰܡ̈ܡܶܐ. ܠܰܡܙܰܡܪܳܢܳܐ ܙܳܕܶܩ ܕܢܰܫܰܪ ܕܶܐܡܰܪ:

ܬܰܦ̈ܐ ܕܢܰܗܪ̈ܳܘܳܬܳܐ ܢܚܰܕܽܘܢ ܒܰܡܕܺܝܢܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܰܢ. ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܢܰܗܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܡܳܪܰܢ ܕܪܳܕܶܝܢ ܡܶܢ ܟܰܪܣܶܗ ܕܗܰܘ ܕܰܡܗܰܝܡܶܢ ܒܰܨܠܺܝܒܳܐ. ܠܳܐ ܕܶܝܢ ܟܳܠܝܳܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܬܐܰܡܪܰܬ ܡܶܢ ܥܰܡܰܢܽܘܐܝܠ ܢܣܺܝܡܺܝܗ̇ ܬܢܳܢ. ܒܝܰܘܡܳܐ ܠܰܡ ܪܰܒܳܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܚܪܳܝܳܐ ܕܥܰܕܥܺܐܕܳܐ. ܩܳܐܷܡ ܗܘܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܘܩܳܥܶܐ ܘܳܐܡܰܪ: ܐܶܢ ܐܢܳܫ ܨܗܶܐ ܢܺܐܬܶܐ ܠܘܳܬܝ ܘܢܶܫܬܶܐ. ܟܽܠܡܰܢ ܕܰܡܗܰܝܡܶܢ ܒܺܝ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܟܬܳܒܳܐ ܢܰܗܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܕܡܰܝܴ̈ܐ ܚܰܝܷ̈ܐ ܢܶܪܕܽܘܢ ܡܶܢ ܟܰܪܣܶܗ. ܗܳܕܶܐ ܕܶܝܢ ܐܶܡܰܪ܆ ܥܰܠ ܪܽܘܚܳܐ ܕܰܥܬܺܝܕܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܰܡܩܰܒܳܠܽܘ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܒܶܗ. ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܥܕܰܟܺܝܠ ‌ܐܶܬܝܰܗܒܰܬ ܗܘܳܬ ܪܽܘܚܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܥܕܰܟܺܝܠ ‌ܐܶܫܬܰܒܰܚ ܗܘܳܐ ܝܶܫܽܘܥ (ܝܘܚܢܢ ܙ: ܠܙ-ܠܛ). ܗܳܢܰܘ ܠܳܐ ܥܕܰܟܺܝܠ ‌ܐܶܙܕܩܶܦ ܗܘܳܐ.

ܚܙܰܝܬ ܐܰܝܟܳܢܳܐ ܡܰܟܺܝܟܳܐܝ̣ܬ ܫܳܠܶܡ ܐܪܳܙܳܐ ܗܳܢܳܐ ܠܦܽܘܫܳܩܶܗ ܕܗܰܘ ܝܰܡܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܰܪܚܺܝܡܳܐ ܒܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܐܰܣܛܺܝ ܢܒܺܝܳܐ ܘܠܳܐ ܩܰܠܺܝܠ ܡ̣ܢ ܢܺܝܫܳܐ. ܐܶܠܐ ܡ̣ܢ ܒܳܬܰܪ ܕܶܐܬܢܰܒܺܝ ܥܰܠ ܙܰܘ̈ܥܶܐ ܕܰܗܘܰܘ ܒܰܨܠܺܝܒܳܐ. ܗܰܘ ܕܶܐܫܬܰܒܰܚ ܥܠܰܘܗܝ ܝܶܫܘܥ. ܐܰܥ̣ܶܠ ‌ܐܰܝܟ ܕܦܰܫܶܩ ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܣܛܳܐ. ܕܫܰܪܺܝܘ ܢܰܗܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܕܡܰܝܴ̈ܐ ܚܰܝܷ̈ܐ ܕܢܶܪܕܽܘܢ ܒܰܡܕܺܝܢܬܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܘܰܟܒܰܪ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢܬ܆ ܕܰܢܒܺܝܳܐ ܬܰܦܷ̈ܐ ܐܶܡܰܪ. ܘܠܰܘ ܢܰܗܪ̈ܰܘܳܬܳܐ. ܐܰܪܰܐ ܐܶܠܐ ܘܳܠܶܐ ܕܬܶܗܘܶܐ ܡܰܘܗܰܒܬܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܪܰܒܳܐ܆ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܕܥܰܒܕܳܐ. ܢܒܺܝܳܐ ܠܦܽܘܬ ܚܰܝܠܶܗ ܐܶܡܰܪ ܬܰܦܷ̈ܐ. ܐܶܠܳܐ ܡܳܪܶܗ ܕܰܢܒܺܝܳܐ܆ ܐܰܘܪܶܒ ܐܶܢܘܢ ܠܬܰܦܷ̈ܐ ܒܓܶܠܝܳܢܶܗ܆ ܘܢܰܗܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܥܒܰܕ ܐܶܢܘܢ. ܒܪܰܡ ܕܶܝܢ ܘܬܰܦܷ̈ܐ ܠܳܐ ܪܰܚܺܝܩܺܝܢ ܡܶܢ ܢܰܗܪ̈ܰܘܳܬܳܐ. ܘܬܰܦܷ̈ܐ ܓܶܝܪ ܡܶܢ ܢܰܗܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܗܳܐ ܢܳܦܩܺܝܢ܆ ܘܰܡܚܰܝܕܺܝܢ ܒܓܰܘ ܡܕܺܝܢܬܳܐ ܕܶܐܝܬܶܝܗ̇ ܥܺܕܬܳܐ. ܢܰܗܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܓܶܝܬ ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܩܳܪܶܐ ܢܒܺܝܳܐ. ܬܰܦ̈ܐ ܕܶܝܢ ܠܝܽܘܠܦܳܢܗܘ̇ܢ. ܕܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܗܘܰܘ ܓܶܝܪ ܢܰܗܪ̈ܰܘܳܬܳܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܐܰܪܒܥܳܐ ܕܩܰܕܶܡܘ ܫܩܰܠܘ܆ ܡ̣ܢ ܪܺܝܫ ܡܰܒܽܘܥܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ ܘܬܰܦܶܦܘ ܒܰܡܕܺܝܢܬܳܐ ܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܡܰܝܴ̈ܐ ܚܰܝܷ̈ܐ ܘܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܟܰܕ ܚܳܕܶܝܢ ܦܳܓܥܺܝܢ ܒܰܚ̈ܕܳܕܶܐ. ܘܡܰܫܩܶܝܢ ܠܓܰܢܰܬ ܡܰܠܟܳܐ. ܚܳܕܶܐ ܓܶܝܪ ܢܰܗܪܳܐ ܕܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܰܬܰܝ܆ ܡܳܐ ܕܰܡܫܰܡܰܪ ܬܰܦ̈ܐ ܕܝܽܘܠܦܳܢܶܗ ܡ̣ܢ ܪܰܘܡܳܐ ܕܒܺܐܡܰܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ܆ ܘܩܳܥܶܐ ܟܬܳܒܳܐ ܕܺܝܠܺܝܕܽܘܬܶܗ ܕܝܶܫܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ܆ ܒܪܶܗ ܕܕܰܘܝܕ ܒܪܶܗ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ (ܡܬܝ ܐ: ܐ). ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܡܰܥܒܰܪ ܠܶܗ ܠܗܰܘ ܕܡܶܬܺܝܠܶܕ ܒܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ ܕܒܶܣܪܳܐ ܡܰܥܒܰܪ ܡܰܘܣܶܦ ܐܳܡܰܪ: ܕܗܰܘ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܒܡܰܪܝܰܡ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܡܶܢ ܪܽܘܚܰܐ ܗܘ ܕܩܽܘܕܫܳܐ (ܡܬܝ ܐ: ܟ).

ܘܦܳܓܰܥ ܒܶܗ ܒܢܰܗܪܳܐ ܕܡܰܬܰܝ܆ ܢܰܗܪܳܐ ܐܚܪܺܢܳܐ ܕܒܶܝܬ ܝܽܘܚܰܢܳܢ܆ ܘܫܳܦܰܥ ܥܰܬܺܝܪܳܐܝ̣ܬ ܒܓܰܘ ܫܶܩܝܳܗ̇ ܕܰܡܕܺܝܢܬܳܐ ܥܺܕܬܳܐ܆ ܘܩܳܥܶܐ ܘܡܰܟܪܶܙ: ܕܰܒܪܺܝܫܺܝܬ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܠܬܳܐ. ܘܗܽܘ ܡܶܠܬܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗ̱ܘܳܐ ܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܰܐܠܳܗܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗ̱ܘܳܐ ܗܽܘ ܡܶܠܬܳܐ (ܝܘܚܢܢ ܐ: ܐ) ܘܡܶܠܬܳܐ ܒܶܣܪܳܐ ܗܘܳܐ ܘܰܐܓܶܢ ܒܰܢ (ܝܘܚܢ ܐ: ܝܕ).

ܚܳܕܶܐ ܬܽܘܒ ܡܰܪܩܽܘܣ ܢܰܗܪܳܐ ܡܣܰܒܪܳܢܳܐ ܕܰܡܠܶܐ ܡܰܝܴ̈ܐ ܚܰܝܷ̈ܐ ܡܳܐ ܕܩܳܐܷܡ ܒܪܰܘܡܳܗ̇ ܕܰܡܕܺܝܢܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܗܳܝ ܕܰܒܢܳܐ ܒܡܶܨܪܶܝܢ܆ ܘܒܺܐܝܓܽܘܦܛܳܘܣ ܘܡܰܟܪܶܙ ܘܰܡܣܰܒܰܪ: ܪܺܝܫܳܐ ܕܶܐܘܰܢܓܶܠܝܽܘܢ ܕܝܶܫܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ (ܡܪܩܘܣ ܐ: ܐ).

ܘܦܳܓܰܥ ܒܶܗ ܢܰܗܪܳܐ ܕܡܰܪ̈ܓܳܢܝܳܬܳܐ ܠܽܘܩܳܐ ܓܺܝܚܽܘܢ ܡܣܰܒܪܳܢܳܐ ܚܰܒܪܶܗ܆ ܘܡܶܬܬܪܺܝܡ ܒܫܶܦܥܰܘ̈ܗܝ ܒܓܰܘ ܡܕܺܝܢܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܐܰܠܶܟܣܰܢܕܪܺܝܰܐ܆ ܘܰܡܣܰܒܰܪ ܒܢܴ̈ܬ ܩܳܠܰܘ̈ܗܝ ܕܡܰܠܐܱܟܳܐ ܕܰܠܘܳܬ ܒܬܽܘܠܬܳܐ. ܕܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܐܳܬܶܐ ܠܘܳܬ ܡܰܪܝܰܡ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܚܰܝܠܶܗ ܕܥܶܠܳܝܳܐ ܐܰܓܶܢ ܥܠܶܝܗ̇. ܘܡܶܛܠܗܳܢܳܐ ܗܰܘ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ ܒܳܗ̇. ܒܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܢܶܬܩܪܶܐ (ܠܘܩܐ ܐ: ܠܗ). ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢܘܢ ܢܰܗܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܕܰܘܝܕ ܟܰܕ ܡܙܰܡܰܪ܆ ܕܰܡܚܰܕܶܝܢ ܠܰܡܕܺܝܢܬܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ. ܢܒܺܝܳܐ ܕܶܝܢ ܠܰܘ ܡܕܺܝܢܬܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܩܳܪܶܐ ܠܳܗ̇ ܠܥܺܕܬܳܐ. ܐܶܠܐ:

ܒܶܝܬ ܡܰܫܪܝܶܗ ܕܰܡܪܰܝܡܳܐ: ܐܰܠܗܳܐ ܒܓܰܘܳܗ̇ ܠܳܐ ܬܙܽܘܥ. ܢܥܰܕܪܺܝܗ̇ ܐܠܰܗܳܐ ܒܥܶܕܳܢ ܨܰܦܪܳܐ. ܨܰܦܪܳܐ ܕܶܝܢ ܩܳܪܶܐ ܠܰܡ ܠܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܶܗ ܕܥܰܡܰܢܽܘܐܝܠ.

ܐܶܫܬܓܶܫܘ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܙܳܥܝ̈ ܡܰܠܟ̈ܘܳܬܳܐ. ܐܰܪܺܝܡ ܩܳܠܶܗ ܘܙܳܥܰܬ ܐܰܪܥܳܐ. ܐܳܦ ܗܳܫܳܐ ܥܰܠ ܪܰܒܽܘܬ ܚܰܝܠܶܗ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ ܥܳܛܶܦ ܕܢܶܫܬܰܥܶܐ. ܠܰܐܦܰܝ̈ ܬܫܰܥܫܳܥܺܝ̈ܢ ܩܥܳܐ ܝܶܫܘܥ ܒܩܳܠܐܴ ܪܰܒܳܐ: ܐܰܠܳܗܝ ܐܰܠܳܗܝ ܠܡܳܢܳܐ ܫܒܰܩܬܳܢܝ (ܡܬܝ ܟܙ: ܡܘ). ܘܡܶܚܕܳܐ ܐܰܦܰܝ̈ ܬܰܪܥܳܐ ܕܗܰܝܟܠܳܐ ܐܶܨܛܰܪܺܝ ܠܰܬܪܶܝܢ. ܡܶܢ ܠܥܶܠ ܥܕܰܡܳܐ ܠܬܰܚܬ. ܘܰܐܪܥܳܐ ܐܶܬܬܙܺܝܥܰܬ܆ ܘܒܶܝܬ ܩܒܽܘܪ̈ܶܐ ܐܶܬܦܰܬܰܚܘ (ܡܬܝ ܟܙ: ܢܐ-ܢܒ). ܘܗܳܠܶܝܢ ܡܰܢ ܡܰܘܕ̈ܥܳܢ ܠܗܰܘ ܕܰܐܪܺܝܡ ܩܳܠܶܗ܆ ܘܙܳܥܰܬ ܐܰܪܥܳܐ. ܕܰܗܘܳܐ ܫܓܽܘܫܝܳܐ ܡܶܛܠ ܙܰܘܥܳܐ ܗܳܢܳܐ ܒܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܡܰܠܟܘܴ̈ܬܳܐ. ܠܰܝܬ ܐ̱ܢܳܫ ܕܰܡܦܳܣ ܒܬܰܫܥܝܴ̈ܬܳܐ ܘܰܒܡܰܟ̈ܬܒܳܢܘܳܬܳܐ ܕܰܗ̈ܘܰܝ ܒܶܝܬ ܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܝܰܘ̈ܢܳܝܶܐ. ܡܶܛܠܗܳܕܶܐ ܘܡܶܬܚܪܶܐ܆ ܐܶܠܳܐ ܨܳܒܶܐ ܢܒܺܝܳܐ ܕܰܢܦܰܫܶܩ ܡܰܢܽܘ ܗܳܢܳܐ ܕܰܩܥܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܥܰܠ ܨܠܺܝܒܳܐ.

ܡܳܪܝܳܐ ܠܰܡ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ ܥܰܡܰܢ. ܘܰܡܥܰܕܪܳܢܰܢ ܐܰܠܳܗܶܗ ܕܝܰܥܩܽܘܒ: ܬܰܘ ܚܙܰܘ ܥܒܳܕܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܕܥܳܒܶܕ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ: ܘܰܡܒܰܛܶܠ ܩܪ̈ܳܒܶܐ ܡܶܢ ܣܰܘܦܶܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܘܩܶܫ̈ܬܳܬܳܐ ܡܬܰܒܰܪ ܘܰܡܬܰܒܰܪ ܢܰܝ̈ܙܟܶܐ: ܘܡܰܪ̈ܟܒܳܬܳܐ ܡܰܘܩܶܕ ܒܢܽܘܪܳܐ. ܕܡܶܬܥܰܒ̈ܕܳܢ ܗܳܠܶܝܢ ܒܓܶܠܝܳܢܶܗ ܕܒܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܥܰܡܰܢܽܘܐܝܠ. ܘܰܕܫܽܘܪܳܝܳܐ ܫܳܩ̈ܠܳܢ ܡܶܢ ܨܠܺܝܒܳܐ. ܘܶܐܫܰܥܝܳܐ ܩܰܕܶܡ ܐܶܬܢܰܒܺܝ. ܡܳܐ ܕܶܐܬܚܙܺܝ ܒܪܺܝܫ ܛܽܘܪܳܐ ܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܕܡܰܬܩܰܢ ܒܪܺܝܫ ܛܽܘܪ̈ܶܐ ܘܪܳܡ ܡܶܢ ܪ̈ܳܡܳܬܳܐ (ܐܫܥܝܐ ܒ: ܒ). ܕܗܳܕܶܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܡܥܰܠܝܽܘܬܳܐ ܕܟܳܪܽܘܙܽܘܬܳܐ ܕܶܐܘܰܢܓܶܠܝܽܘܢ. ܢܶܪܥܽܘܢ ܠܰܡ ܣܰܝܦܰܝ̈ܗܘ̇ܢ ܠܣܶܟܰܝ̈ ܦܰܕܳܢܳܐ. ܘܪ̈ܽܘܡܚܰܝܗܘ̇ܢ ܠܡܰܓ̈ܠܶܐ. ܘܠܳܐ ܢܶܫܩܽܘܠ ܥܰܡܳܐ ܥܰܠ ܥܰܡܳܐ ܣܰܝܦܳܐ. ܘܬܽܘܒ ܠܳܐ ܢܺܐܠܦܽܘܢ ܩܪܳܒܳܐ (ܐܫܥܝܐ ܒ: ܕ). ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢܘ̇ܢ ܥܒܴ̈ܕܶܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܕܰܥܒܰܕ ܒܰܨܠܺܝܒܳܐ ܕܰܩܥܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܕܬܰܘ ܘܰܚܙܰܘ ܐܶܢܘ̇ܢ. ܡܶܬܝܰܕܥܳܢܳܐܝ̣ܬ ܕܶܝܢ܆ ܠܰܩܪܳܒܳܐ ܕܡܳܪܽܘܕܳܐ ܒܰܛܶܠ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ. ܘܩܶܫ̈ܬܳܬܳܐ ܕܶܝܢ ܕܚܰܝܠܰܘܴ̈ܬܳܐ ܕܕܰܠܩܽܘܒܠܳܐ ܬܰܒܰܪ܆ ܘܢܰܝ̈ܙܟܶܐ ܕܪ̈ܽܘܚܶܐ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܐܰܩܗܺܝ. ܐܳܦ ܡܰܪ̈ܟܒܳܬܳܐ ܕܕܰܝ̈ܘܶܐ ܐܰܘܩܶܕ ܒܢܽܘܪܳܐ ܗܳܝ ܕܰܐܝܬܺܝ ܥܰܡܶܗ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܡܺܝ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܘܡܶܛܠ ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܒܳܬܰܪ ܗܳܢܳܐ ܥܒܳܕܳܐ ܕܰܥܒܰܕ ܒܡܰܫܪ̈ܝܳܬܶܗ ܕܳܐܟܶܠܩܰܪܨܳܐ. ܕܠܳܐ ܗܘܳܐ ܒܰܪܢܳܫܰܐ ܗ̄ܘ ܕܗܳܠܶܝܢ ܥܒܴ̈ܕܶܐ ܥܒܰܕ ܒܣܶܕܪ̈ܶܐ ܟܬܺܝ̈ܫܰܝ ܠܒܺܝܫܬܳܐ. ܩܪܳܐ ܒܰܢܒܺܝܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܶܐܬܦܪܶܩܘ ܡܶܢ ܡܳܪܽܘܕܽܘܬܶܗ ܕܰܛܪܽܘܢܳܐ ܘܳܐܡܰܪ:

ܐܶܬܦܢܰܘ ܘܕܰܥܘ ܕܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܐܶܬܬܪܺܝܡܶܬ ܒܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܶܐܬܬܪܺܝܡܶܬ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܐܶܢܳܐ ܠܰܡ ܐܰܪܺܝܡܶܬ ܐܺܝ̈ܕܰܝ ܥܰܠ ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܕܰܠܩܽܘܒܠܳܐ ܘܶܐܢܳܐ ܥܶܒܕܶܬ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ ܕܥܰܒ̈ܕܰܝ ܡܶܢ ܡܳܪܽܘܕܳܐ. ܘܬܽܘܒ ܐܶܬܪܺܝܡܶܬ ܒܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܘܠܺܝ ܟܳܦܺܝܢ ܒܽܘܪܟܳܐ ܘܣܳܓܕܺܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܡܰܠܟ̈ܐ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܘܡܶܛܠ ܕܶܐܬܬܪܺܝܡܶܬ ܥܰܠ ܩܰܝܣܳܐ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ. ܕܶܐܡܰܟܰܟ ܚܬܺܝܪܽܘܬܶܗ ܕܳܐܟܶܠܩܰܪܨܳܐ. ܒܳܬܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܡܰܘܕܶܐ ܢܒܺܝܳܐ: ܕܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ ܘܰܐܠܳܗܶܗ ܕܝܰܥܩܽܘܒ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܰܘ ܡܰܢ ܕܶܐܬܬܪܺܝܡ ܥܰܠ ܙܩܺܝܦܳܐ.

ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ ܥܰܡܰܢ. ܘܰܡܥܰܕܪܳܢܰܢ ܐܰܠܳܗܶܗ ܕܝܰܥܩܽܘܒ. ܕܗܽܘ ܬܪܰܥ ܠܣܶܕܪ̈ܰܘܗܝ ܕܰܒܥܶܠܕܒܳܒܳܐ. ܘܦܰܨܺܝ ܠܰܢ ܡܶܢ ܫܽܘܥܒܳܕܶܗ ܕܰܛܪܽܘܢܳܐ. ܘܠܶܗ ܡܫܰܒܚܺܝܢܰܢ ܘܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܐܰܡܺܝܢ܀

ܡܙܡܘܪܐ ܕܐܪܒܥܝܢ ܘܫܒܥܐ

ܡܰܘܕܰܥ ܥܰܠ ܣܽܘܠܳܩܶܗ ܕܥܰܡܰܢܽܘܐܝܠ ܠܰܫܡܰܝܳܐ: ܘܥܰܠ ܡܰܘܬܒܶܗ ܒܫܽܘܒܚܳܐ: ܘܥܰܠ ܫܽܘܠܛܳܢܶܗ ܡܬܺܝܚܳܐ ܕܥܰܠ ܟ̇ܠ.

ܣܳܦܪ̈ܶܐ ܕܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ ܘܡܰܠܦܳܢ̈ܐ ܕܝܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܡܫܰܐܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܕܰܘܝܕ ܢܒܺܝܶܐ܆ ܕܡܶܢ ܐܰܝܟܳܐ ܫܳܩܶܠ ܗܘܳܐ ܥܶܠܬܳܐ ܡܳܐ ܕܡܶܬܬܙܺܝܥ ܗܘܳܐ ܒܰܢܒܺܝܽܘܬܳܐ. ܡܶܛܠ ܕܠܳܐ ܢܟܰܣܶܐ ܥܷ̈ܠܠܳܬܳܐ ܕܩܳܪ̈ܶܝܢ ܗܘܰܝ̈ ܠܶܗ ܕܢܶܬܢܰܒܶܐ܆ ܐܰܝܟ ܡܰܫܠܡܳܢܽܘܬܳܐ ܡܶܕܶܡ ܡܶܕܶܡ ܚܰܕ ܠܚܰܕ ܡܰܓܥܠܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܐܳܡܪܺܝܢ ܓܶܝܪ ܥܰܠ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܰܐܪܒܥܺܝܢ ܘܰܫܒܰܥ ܕܡܶܛܠ ܗܳܝ ܡܰܚܰܬܬܳܐ ܕܚܰܘܺܝ ܐܰܕܽܘܢܰܝ ܒܛܽܘܪܳܐ. ܒܰܕ ܡܶܬܓܰܘܙܠܳܐ ܒܶܗ ܢܽܘܪܳܐ ܒܣܰܢܝܳܐ ܠܥܺܝܢ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܐܰܡܪܳܗ̇. ܘܳܐܦ ܩܳܠܳܐ ܠܗܰܠ ܕܩܰܪܢܳܐ ܡܶܫܬܡܰܥ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܛܽܘܪܳܐ. ܘܬܶܢܳܢܳܐ ܘܢܽܘܪܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ ܡܶܬܚܙܶܐ ܗܘܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚܢܰܢ ܕܶܐܬܡܰܠܺܝ ܬܰܡܳܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܐܡܺܝܪ̈ܳܢ ܒܗܳܢܳܐ ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ. ܕܰܢܚܶܬ ܡܳܪܝܳܐ ܒܢܽܘܪܳܐ ܥܰܠ ܛܽܘܪܳܐ ܐܰܟܬܶܒ ܡܽܘܫܶܐ. ܕܰܣܠܶܦ ܕܶܝܢ ܠܳܐ ܐܰܟܬܶܒ ܟܬܳܒܳܐ. ܗܳܪܟܳܐ ܕܶܝܢ ܒܡܰܙܡܽܘܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܠܰܝܬ ܒܶܗ ܗܳܝ ܕܰܢܚܶܬ ܐܶܠܳܐ ܕܰܣܠܶܩ ܒܰܠܚܽܘܕ ܐܶܡܰܪ. ܡܳܕܶܝܢ ܥܰܠ ܣܽܘܠܳܩܳܐ ܡܳܪܳܢܳܝܳܐ ܡܰܘܕܰܥ. ܘܠܰܘ ܥܰܠ ܡܰܚܰܬܬܳܐ. ܘܠܳܐ ܓܶܝܪ ܫܰܪܒܳܐ ܕܚܰܕ ܥܰܡܳܐ ܡܰܘܕܰܥ ܒܶܗ܆ ܐܶܠܳܐ ܥܰܠ ܣܽܘܓܳܐܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܡܫܰܪܶܐ ܓܶܝܪ ܘܳܐܡܰܪ:

ܟܽܠܟܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܩܽܘܫܘ ܟܰܦܳܐ ܘܫܰܒܰܚܘ ܠܰܐܠܗܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܕܫܽܘܒܚܳܐ: ܡܶܛܠ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܝܡܳܐ ܘܰܕܚܺܝܠܳܐ܆ ܗܽܘܝܽܘ ܡܰܠܟܳܐ ܪܰܒܳܐ ܥܰܠ ܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ. ܕܫܰܥܒܶܕ ܠܰܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܬܚܽܘܬܰܝܢ: ܘܶܐܡܘܴ̈ܬܳܐ ܬܚܶܝܬ ܪ̈ܶܓܠܰܝܢ. ܐܰܓܒܝܰܢ ܝܳܪܬܽܘܬܶܗ ܘܺܐܝܩܳܪܶܗ ܕܝܰܥܩܽܘܒ ܕܰܪܚܶܡ. ܡܰܢܽܘ ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܗܳܢܳܐ ܬܡܺܝܗܳܐ. ܘܡܰܢ ܬܽܘܒ ܢܣܰܒܰܪ ܕܳܐܡܰܪ ܠܡܰܙܡܽܘܪܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܘܰܐܝܢܰܘ ܬܽܘܒ ܙܰܒܢܶܗ ܕܒܶܗ ܚܳܐܱܪ ܕܢܶܬܡܰܠܰܠ܆ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܐܶܢܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܒܢܴ̈ܬ ܩܴ̈ܠܐ. ܒܗܰܘ ܓܶܝܪ ܙܰܒܢܳܐ ܕܦܶܪܚܰܬ ܣܒܰܪܬܶܗ ܕܦܳܪܽܘܩܰܢ ܒܥܳܠܡܳܐ ܕܶܐܚܰܕܘ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܒܺܐܝܕܳܐ ܕܰܚ̈ܕܳܕܶܐ ܘܰܢܩܰܫܘ ܟܰܦܳܐ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܒܰܚܕܳܐ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ܆ ܩܽܘܫܘ ܟܰܦܳܐ ܓܶܝܪ ܗܳܕܶܐ ܡܶܬܦܰܫܰܩ. ܐܰܚܽܘܕ ܐܺܝܕܳܐ. ܘܩܽܘܫܘ ܥܺܕܬܳܐ܆ ܠܩܰܛܘ ܡܒܰܕܪ̈ܶܐ. ܬܽܘܒ ܩܪܽܘܒܘ ܚܰܕ ܠܘܳܬ ܚܰܕ. ܡܳܕܶܝܢ ܟܢܽܘܫܬܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܠܰܚܕܳܐ ܐܰܘܝܽܘܬܳܐ ܡܰܠܦܳܐ ܠܰܢ. ܗܳܝ ܕܩܽܘܫܘ ܟܰܦܳܐ. ܩܳܠܳܐ ܫܰܘܝܳܐ ܕܫܽܘܒܚܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܕܠܳܐ ܦܠܺܝܓ ܥܰܠ ܢܰܦܫܶܗ. ܡܰܘܕܥܳܐ ܗܳܝ ܕܫܰܒܰܚܘ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܕܫܽܘܒܚܳܐ. ܡܶܛܠ ܗܳܢܳܐ ܟܰܕ ܣܳܠܶܩ ܗܘܳܐ ܗܰܘ ܡܪܰܝܡܳܐ ܠܰܐܬܪܶܗ܆ ܠܳܐ ܚܰܦܺܝ ܣܽܘܠܳܩܶܗ. ܐܰܟܡܳܐ ܕܚܰܦܺܝ ܡܰܚܰܬܬܶܗ. ܠܰܢܒܺܝ̈ܐ ܓܶܝܪ ܓܠܳܐ ܗܘܳܐ ܡܰܚܰܬܬܶܗ. ܘܡܰܣܩܶܗ ܕܶܝܢ ܡܟܰܣܶܐ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܥܰܡܳܐ. ܡܶܛܠܗܳܢܳܐ ܚܰܘܺܝ ܠܰܟܢܽܘܫܬܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܝܠ ܟܰܕ ܢܶܦܩܰܬ ܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ. ܕܰܢܚܶܬ ܐܰܠܗܳܐ ܥܰܠ ܛܽܘܪܳܐ ܒܢܽܘܪܳܐ. ܘܰܣܠܶܩ ܕܶܝܢ ܠܳܐ ܚܙܰܘ. ܠܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܕܶܝܢ ܚܰܘܺܝ ܢܰܦܫܶܗ ܟܰܕ ܣܠܶܩ. ܕܰܢܚܶܬ ܕܶܝܢ ܘܰܫܪܳܐ ܒܓܰܘ ܡܰܪܒܥܳܐ ܠܳܐ ܚܙܰܘ. ܫܰܦܺܝܪ ܡܳܕܶܝܢ ܦܠܰܓ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܶܗ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܠܩܰܕܡܳܝ̈ܐ ܢܒܺܝ̈ܐ܆ ܘܰܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܒܚܰܪܬܳܐ. ܘܝܰܗܒ ܗܘܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ ܕܢܰܟܬܶܒ܆ ܕܰܢܚܶܬ ܡܳܪܝܳܐ ܒܢܽܘܪܳܐ ܠܛܽܘܪܳܐ (ܡܦܩܢܐ ܝܛ: ܝܚ). ܕܰܣܠܶܩ ܕܶܝܢ ܠܳܐ ܟܬܰܒ. ܫܠܺܝܚ̈ܐ ܕܶܝܢ ܟܰܕ ܡܶܣܬܰܠܰܩ ܗܘܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܠܰܫܡܰܝܳܐ. ܐܰܦܶܩ ܐܶܢܽܘܢ ܠܒܶܝܬ ܥܰܢܝܳܐ. ܘܰܐܪܺܝܡ ܐܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܘܒܰܪܶܟ ܐܶܢܘܢ. ܘܟܰܕ ܚܳܙܶܝܢ ܠܶܗ ܐܶܣܬܰܠܰܩ. ܡܳܕܶܝܢ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܕܰܘܺܝܕ. ܥܰܠܗܳܕܶܐ ܙܰܡܰܪ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܰܐܪܒܥܺܝܢ ܘܰܫܒܰܥ܆ ܡܰܘܕܰܥ ܕܶܝܢ ܥܰܠ ܥܰܡܰܢܽܘܐܝܠ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܝܡܳܐ ܘܰܕܚܺܝܠܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܘܰܕܗܽܘܝܽܘ ܡܰܠܟܳܐ ܪܰܒܳܐ ܥܰܠ ܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܓܶܝܪ ܐܶܡܰܪ܆ ܕܰܢܫܰܬܶܩ ܩܴ̈ܠܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܕܠܳܐ ܡܰܘܕܶܝܢ ܒܶܗ ܕܰܐܠܗܰܐ ܗ̄ܘ ܡܪܰܝܡܳܐ ܘܡܰܠܟܰܐ ܗ̄ܘ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ. ܘܰܕܗܽܘ ܫܰܥܒܶܕ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܠܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܐܳܦ ܐܰܘܕܰܥ ܡܙܰܡܪܳܢܳܐ ܒܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܕܰܐܓܒܝܰܢ ܝܳܪܬܽܘܬܶܗ ܕܝܰܥܩܽܘܒ ܕܰܪܚܶܝܡ. ܡܰܝܬܶܐ ܒܳܬܰܪ ܗܳܠܶܝܢ܆

ܕܰܣܠܶܩ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܘܡܳܪܝܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܕܩܰܪܢܳܐ: ܙܡܰܪܘ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܙܡܰܪܘ ܠܡܰܠܟܰܢ. ܡܶܛܠ ܕܡܰܠܟܳܐ ܕܟܽܠܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ. ܐܰܠܳܗܰܐ ܗ̄ܘ ܙܡܰܪܘ ܠܶܗ ܫܽܘܒܚܳܐ. ܠܗܳܠܶܝܢ ܡܦܰܫܶܩ ܦܰܘܠܽܘܣ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ: ܕܫܰܪܺܝܪܳܐܝ̣ܬ ܪܰܒ ܗܘܳܐ ܐܪܳܙܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܕܶܐܬܓܠܺܝ ܒܰܒܣܰܪ. ܘܶܐܙܕܰܕܰܩ ܒܪܽܘܚ. ܘܶܐܬܚܙܺܝ ܠܡܰܠܐܟ̈ܐ. ܘܶܐܬܟܪܶܙ ܒܶܝܬ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܘܶܐܬܗܰܝܡܰܢ ܒܥܳܠܡܳܐ. ܕܶܐܣܬܰܠܰܩ ܒܫܽܘܒܚܳܐ (ܐ ܛܝܡܬܐܘܣ ܓ: ܝܘ). ܕܳܡܝܳܐ ܕܶܝܢ ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܕܰܣܠܶܩ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܘܡܳܪܝܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܕܪܰܩܢܳܐ. ܡܶܛܠ ܕܟܰܕ ܣܠܶܩ ܠܳܐ ܗܘܳܬ ܩܥܳܬܳܐ ܥܰܠ ‌ܐܰܪܥܳܐ. ܕܒܰܐܬܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܕܩܳܝܡܺܝܢ ܒܗܽܘܢ ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܐܳܦ ܬܶܓܡ̈ܐ ܗܘܳܬ ܩܥܳܬܳܐ ܟܰܕ ܣܠܶܩ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ. ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ ܐܶܫܰܥܝܳܐ. ܕܡܰܢܽܘ ܗܳܢܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܡܶܢ ܐܰܕܽܘܡ܆ ܘܣܽܘܡܳܩܺܝܢ ܢܰܚ̈ܬܰܘܗܝ ܡܶܢ ܒܽܘܨܪ (ܐܫܥܝܐ ܣܓ: ܐ). ܗܳܕܶܐ ܒܰܪܬ ܩܳܠܐ ܕܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܗܘܳܬ ܕܰܡܫܰܐܠܺܝܢ ܗܽܘ ܚܰܕ ܠܚܰܕ܆ ܕܡܰܢܽܘ ܗܳܢܳܐ ܕܳܐܬܶܐ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܰܐܕܽܘܡ. ܡܰܘܕܰܥ ܬܽܘܒ ܐܳܦ ܙܟܰܪܝܳܐ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ: ܢܳܛܪ̈ܰܝ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܥܶܠܳܝ̈ܐ. ܘܪ̈ܽܘܚܶܐ ܝܰܕܽܘܥܬܳܢܝܴ̈ܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܢ̈ܐ. ܕܡܳܢܳܐ ܐܶܢܶܝܢ ܡܰܚ̈ܘܳܬܳܐ ܗܳܢܶܝܢ ܕܒܺܐܝ̈ܕܰܝܟ. ܘܗܽܘ ܦܰܢܺܝ ܗܘܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ܆ ܗܳܠܶܝܢ ܡܰܚ̈ܘܳܬܳܐ ܕܒܶܠܥܶܬ ܒܶܝܬ ܪ̈ܳܚܡܰܝ (ܙܟܪܝܐ ܝܓ: ܘ). ܡܳܕܶܝܢ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܗ̄ܝ܆ ܕܰܒܩܳܠܐ ܕܩܰܪܢܳܐ ܗܳܝ ܥܶܠܳܝܬܳܐ ܕܡܰܠܐܟ̈ܐ ܣܠܶܩ ܘܶܐܬܥܰܠܺܝ ܠܰܐܬܪܶܗ. ܒܳܬܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܡܰܘܕܰܥ ܢܒܺܝܳܐ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܕܶܐܘܰܢܓܶܠܝܽܘܢ ܕܶܐܚܰܕ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܡܰܠܟܳܐܝ̣ܬ ܘܰܐܠܳܗܳܐܝ̣ܬ.

ܐܰܡܠܶܟ ܐܰܠܳܗܳܐ ܥܰܠ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܐܰܠܗܳܐ ܝܬܶܒ ܥܰܠ ܟܽܘܪܣܝܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܟܽܘܪܣܝܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܫܰܡܰܗ. ܠܰܘ ܗܰܘ ܕܰܚܙܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܥܰܠ ܚܰܨܳܐ ܕܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ. ܐܶܠܐ ܡܶܛܠ ܕܥܺܕܬܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܟܽܘܪܣܝܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܡܶܫܬܰܡܗܳܐ. ܠܳܗ̇ ܩܳܪܶܐ ܟܽܘܪܣܝܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܓܶܝܪ ܡܟܰܢܶܐ ܠܳܗ̇ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܒܰܟܬܳܒܳܐ ܕܬܶܫܒܚܴ̈ܬ ܬܶܫܒܚܴ̈ܬܳܐ. ܟܽܘܪܣܝܳܐ ܥܒܰܕ ܠܶܗ ܥܰܡ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܡܰܠܟܳܐ ܡܶܢ ܩܰܝ̈ܣܶܐ ܕܠܶܒܢܳܢ (ܬܫܒ̈ܚܬ ܬܫܒ̈ܚܬܐ ܓ: ܛ). ܡܳܕܶܝܢ ܠܗܳܢܳܐ ܟܽܘܪܣܝܳܐ ܩܳܪܶܐ ܟܽܘܪܣܝܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܘܥܰܠܗܳܝ ܡܠܰܚܶܡ ܒܰܪܬ ܩܳܠܐ ܕܡܰܚܝܳܢܳܐ ܠܣܽܘܥܪܳܢܳܐ ܘܳܐܡܰܪ:

ܫܰܠܺܝܛܳܢ̈ܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܐܶܬܦܢܰܘ ܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܶܗ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ. ܡܶܛܠ ܕܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܐܽܘ̈ܚܕܳܢܶܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ ܘܛܳܒ ܐܶܬܬܪܺܝܡ. ܒܗܳܠܶܝܢ ܩܴ̈ܠܐ ܠܰܝܬ ܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܕܡܽܘܟܳܟܳܐ ܘܠܳܐ ܒܨܺܝܪܽܘܬܳܐ ܕܰܕܡܽܘܬܳܐ ܕܥܰܒܕܳܐ. ܐܶܠܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܣܠܶܩ ܒܫܽܘܒܚܳܐ. ܐܰܠܳܗܳܐ ܝܬܶܒ ܥܰܠ ܟܽܘܪܣܝܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܕܰܐܠܗܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܐܽܘܚܕܳܢܶܝ̈ܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܐܶܬܦܢܰܘ ܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܶܗ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ. ܒܪܰܡ ܕܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܡܰܪ ܢܒܺܝܳܐ. ܟܽܠܟܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܩܽܘܫܘ ܟܰܦܳܐ ܘܗܳܕܶܐ ܠܳܐ ܕܳܡܝܳܐ ܕܰܒܗܳܢܳܐ ܥܳܠܡܳܐ ܢܳܦܩܳܐ ܠܫܽܘܠܳܡܳܐ. ܩܰܠܺܝܠ ܬܽܘܒ ܕܡܽܘܬܳܐ ܡܚܰܘܶܐ ܐܢܳܐ ܥܠܶܝܗ̇ ܕܡܶܠܬܳܐ. ܕܠܳܐ ܢܶܫܒܩܺܝܗ̇ ܟܰܕ ܠܳܐ ܡܢܰܗܪܳܐ. ܡܚܰܘܶܐ ܢܒܺܝܳܐ ܒܗܳܕܶܐ ܩܳܠܐ. ܕܡܳܐ ܕܶܐܫܬܰܥܒܰܕܘ ܠܶܗ ܠܰܒܪܳܐ ܟܽܠ ܪܺܝܫ ܘܟܽܠ ܫܽܘܠܛܳܢ ܘܟܽܠ ܚܰܝ̈ܠܺܝܢ. ܘܒܶܛܠܰܬ ܒܺܝܫܬܳܐ ܘܠܐ ܬܘܒ ܡܶܬܦܰܠܚܳܐ. ܗܳܝܕܶܝܢ ܢܳܦܩܳܐ ܒܰܪܬ ܩܳܠܐ ܗܳܕܶܐ ܠܰܥܒܳܕܳܐ. ܬܰܡܳܢ ܓܶܝܪ ܟܽܠܗܽܘܢ ܫܰܠܺܝܛܳܢ̈ܐ ܕܥܳܠܡܳܐ ܘܰܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܡܶܬܦܢܶܝܢ ܘܝܳܕܥܺܝܢ ܕܠܰܝܬ ܐܶܠܐ ܐܶܢ ܚܕܳܐ ܪܺܝܫܳܢܽܘܬܐ ܘܠܳܗ̇ ܡܩܰܪܒܺܝܢ ܡܰܕܰܐܬܳܐ ܕܣܶܓܕܬܳܐ ܘܰܕܫܽܘܒܚܳܐ. ܘܳܐܦܶܢ ܠܰܘ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܡܶܬܒܰܣܡܺܝܢ ܫܰܠܺܝܛܳܢ̈ܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܒܗܳܝ ܕܰܒܓܰܘ ܬܰܫܢܺܝܩܳܐ ܡܶܬܚܰܒܫܺܝܢ ܗܶܢܽܘܢ ܘܟ̇ܠ ܡܰܢ ܕܶܐܫܬܡܰܥܘ ܠܗܽܘܢ. ܐܶܠܐ ܡܶܬܦܰܢܝܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܠܘܳܬ ܚܕܳܐ ܐܰܠܳܗܽܘܬܳܐ ܗܳܘܝܳܐ. ܠܟܽܠ ܢܦܶܫ ܘܰܠܟܽܠ ܫܽܘܠܛܳܢ. ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܗܳܘܶܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܟܽܠ ܒܟܽܠ. ܒܕܶܚܠܬܳܐ ܘܰܒܡܶܫܬܰܘܕܥܳܢܽܘܬܳܐ ܘܰܒܣܶܓܕܬܳܐ. ܠܰܘ ܟܽܠ ܡܒܰܣܶܡ ܗܽܘ ܕܡܶܫܬܰܘܕܰܥ ܠܶܗ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ. ܐܶܠܐ ܟܰܕ ܡܶܬܺܝܕܰܥ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܠܳܐ ܝܰܕܥܽܘܗܝ. ܘܰܡܒܰܣܶܡ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܦܰܠܚܽܘܗܝ. ܘܰܡܫܰܢܶܩ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܐܪܓܙܽܘܗܝ. ܘܠܳܐ ܢܛܰܪ ܦܽܘ̈ܩܕܳܢܰܘܗܝ. ܘܠܳܐ ܓܰܢܴ̈ܒܶܐ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܝܳܕܥܺܝܢ ܠܕܰܝܳܢܳܐ. ܩܳܢܶܝܢ ܚܪܽܘܪܳܐ ܕܡܶܢ ܒܺܝܫܬܳܐ ܒܕܺܝܢܳܐ. ܘܠܳܐ ܬܽܘܒ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܡܶܬܺܝܕܰܥ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܟܽܠ ܒܶܝܬ ܕܺܝܢܳܐ. ܡܰܚܶܐ ܠܟܽܠ ܘܰܡܒܰܣܶܡ. ܐܶܠܳܐ ܠܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܘܠܰܕ̈ܟܰܝܳܐ ܡܰܘܪܶܒ ܒܡܰܠܟܽܘܬܶܗ. ܘܗܶܢܽܘܢ ܡܰܘܕܶܝܢ ܠܶܗ ܠܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ܀

ܡܙܡܘܪܐ ܕܐܪܒܥܝܢ ܘܬܡܢܝܐ

ܡܰܘܕܰܥ ܥܠ ܪܰܒܽܘܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢܟܽܠ ܐܰܠܳܗܺܝ̈ܢ: ܘܥܰܠ ܥܺܕܬܳܐ ܕܣܺܝܡܳܐ ܒܢܽܘܪܳܐ: ܘܥܰܠ ܛܽܘܪܳܐ ܕܒܰܢܝܳܐ ܥܠܰܘܗܝ ܥܺܕܬܳܐ ܕܰܐܠܗܳܐ.

ܪܰܒܽܘܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܠܳܗܷ̈ܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ܆ ܫܩܰܠ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܕܰܘܝܕ ܕܢܶܫܬܰܥܶܐ ܒܡܰܙܡܽܘܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܰܐܪܒܥܺܝܢ ܘܰܬܡܳܢܝܳܐ܆ ܠܽܘܩܒܰܠ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܐܚܺܝܕܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܰܐܠܳܗ̈ܐ ܚܰܪ̈ܒܶܐ ܘܕܰܓܳܠܰܝ̈ ܫܡܳܐ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܘܒܺܐܝܩܳܪܳܐ ܙܰܡܰܪ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ:

ܪܰܒ ܗܽܘ ܡܳܪܰܢ ܘܰܡܫܰܒܰܚ ܪܰܘܪܒܳܐܝ̣ܬ. ܥܶܠܬܳܐ ܕܶܝܢ ܫܩܰܠ ܕܢܶܫܬܰܥܶܐ ܐܰܝܟ ܕܕܳܡܝܳܐ. ܒܰܩܪܳܒܳܐ ܗܰܘ ܕܰܥܒܰܕ ܥܰܠ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ. ܟܰܕ ܝܳܬܒܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܳܗ̇ ܝܳܒܽܘ̈ܣܳܝܶܐ ܠܗܰܠ ܓܶܝܪ ܟܰܕ ܟܢܺܝܫܺܝܢ ܥܰܡܶܗ ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܢܦܰܠܘ ܝܳܒܽܘ̈ܣܳܝܶܐ ܠܰܩܪܳܒܳܐ. ܘܰܡܚܰܣܕܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܶܗ ܠܕܰܘܝܕ. ܥܰܠ ܕܺܐܝܬ ܗܘܳܐ ܥܰܡܶܗ ܥܘܺܝܪ̈ܶܐ ܘܰܚܓܺܝܪ̈ܶܐ. ܗܳܢܳܐ ܓܶܝܪ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܠܶܗ܆ ܕܠܳܐ ܢܳܦܶܩ ܗܘܳܐ ܠܰܩܪܳܒܳܐ܆ ܕܠܳܐ ܕܳܒܰܪ ܗܘܳܐ ܥܰܡܶܗ ܥܘܺܝܪ̈ܶܐ ܘܰܚܓܺܝܪ̈ܶܐ ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܳܒܰܪ ܗܘܳܐ ܡܶܛܠ ܕܰܢܨܰܠܽܘܢ ܥܰܡܶܗ. ܡܒܰܙܚܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܶܗ ܡܳܕܶܝܢ ܝܳܒܽܘ̈ܣܳܝܶܐ. ܕܠܳܐ ܠܰܡ ܬܶܥܽܘܠ ܠܗܳܪܟܳܐ. ܥܕܰܡܳܐ ܕܰܡܩܰܛܶܠ ‌ܐܰܢܬ ܥܘܺܝܪ̈ܶܐ ܘܰܚܓܺܝܪ̈ܶܐ ܕܺܐܝܬ ܥܰܡܳܟ. ܗܽܘ ܕܶܝܢ ܕܰܘܝܕ ܟܰܕ ܫܡܰܥ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܡܰܪ: ܟܽܠ ܕܢܶܡܚܶܐ ܠܝܳܒܽܘ̈ܣܳܝܶܐ ܟܽܠ ܠܰܡ ܕܡܶܬܟܰܬܰܫ ܠܗܳܠܶܝܢ ܢܶܩܛܽܘܠ. ܗܰܘ ܕܶܝܢ ܕܩܳܪܶܒ ܒܣܰܟܪܳܐ ܠܰܥܘܺܝܪ̈ܶܐ ܘܠܰܚܓܺܝܪ̈ܶܐ ܣܳܢܶܐ ܢܰܦܫܶܗ ܗܽܘ ܕܕܰܘܝܕ (ܒ ܫܡܘܐܝܠ ܗ: ܘ-ܚ). ܒܗܳܢܳܐ ܩܪܳܒܳܐ ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܐܶܬܢܰܒܺܝ. ܡܶܛܠ ܕܗܳܫܳܐ ܫܳܡܥܺܝܢܰܢ ܕܳܐܡܰܪ: ܣܺܝܡܘ ܠܶܒܟܽܘܢ ܥܰܠ ܚܰܝܠܳܗ̇ ܘܰܥܩܽܘܪܘ ܣܳܚܪ̈ܳܬܳܗ̇. ܚܢܰܢ ܕܶܝܢ ܒܳܬܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܠܦܽܘܫܳܩܶܗ ܕܶܝܢ ܕܡܰܙܡܽܘܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܢܶܬܩܰܪܰܒ:

ܪܰܒ ܗܽܘ ܡܳܪܰܢ ܘܰܡܫܰܒܰܚ ܪܰܘܪܒܳܐܝ̣ܬ. ܒܰܩܪܺܝܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܰܢ: ܘܰܒܛܽܘܪܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܰܡܫܰܒܚܳܐ. ܠܰܘ ܗܳܢܳܐ ܛܽܘܪܳܐ. ܗܰܘ ܕܪܰܒ ܒܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܠܰܘ ܗܳܕܶܐ ܩܪܺܝܬܳܐ ܗܳܝ ܕܒܳܗ̇ ܡܶܫܬܰܒܰܚ ܐܰܠܳܗܳܐܝ̣ܬ. ܐܶܠܳܐ ܡܶܬܪܰܓܫܳܢܳܐܝ̣ܬ ܥܰܠ ܥܺܕܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܰܗܘܳܬ ܩܪܺܝܬܳܐ ܠܥܰܡܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܳܡܰܪ. ܡܶܬܝܰܕܥܳܢܳܐܝ̣ܬ ܕܶܝܢ ܥܰܠܗܳܝ ܩܪܺܝܬܳܐ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ. ܕܩܳܝ̈ܡܳܢ ܒܳܗ̇ ܪ̈ܽܘܚܳܬܳܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܗܳܝ ܕܒܰܢܝܳܐ ܥܰܠ ܛܽܘܪܳܐ ܡܶܣܬܰܟܠܳܢܳܐ ܒܪ̈ܰܘܡܶܐ ܥܶܠܳܝ̈ܐ.

ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ. ܥܰܠ ܣܒܰܪܬܳܐ ܕܕܶܢܚܰܬ ܡܚܰܕܝܳܢܳܐܝ̣ܬ ܒܟܽܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ ܐܳܡܰܪ ܢܒܺܝܳܐ:

ܛܽܘܪܳܐ ܕܨܶܗܝܽܘܢ ܕܒܰܫܦܽܘ̈ܠܰܝ ܓܰܪܒܝܳܐ. ܩܪܺܝܬܶܗ ܗܺܝ ܕܡܰܠܟܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܡܳܢܳܐ ܨܳܒܶܐ ܢܒܺܝܳܐ ܢܺܐܡܰܪ܆ ܛܽܘܪܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܪܰܘܡܳܐ ܗܰܘ ܥܶܠܳܝܳܐ ܩܳܪܶܐ. ܠܗܰܘ ܠܳܐ ܡܶܬܡܰܫܚܳܢܳܐ ܩܳܪܶܐ ܕܒܰܢܝܳܐ ܥܠܰܘܗܝ ܥܺܕܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܗܳܝ ܕܰܒܓܶܠܝܳܢܶܗ ܕܥܰܡܰܢܽܘܐܝܠ. ܠܰܘ ܩܪܺܝܬܳܐ ܩܪܳܗ̇. ܐܶܠܐ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ. ܫܰܦܺܝܪ ܠܰܡ ܢܒܺܝܳܐ ܩܪܺܝܬܳܐ ܩܳܪܶܐ ܠܳܗ̇ ܠܥܺܕܬܳܐ. ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܶܝܢ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ. ܥܕܰܡܳܐ ܕܶܐܬܓܠܺܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܰܒܣܰܪ. ܠܰܝܬ ܗܘܳܐ ܠܳܗ̇ ܫܽܘܪܳܐ ܠܢܰܦܫܳܐ ܥܺܕܬܳܐ. ܐܶܠܐ ܩܪܺܝܬܳܐ ܗܘܳܬ ܕܠܳܐ ܫܽܘܪܳܐ. ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܐܶܬܳܐ ܐܰܠܗܳܐ ܠܰܐܪܥܳܐ ܒܰܒܣܰܪ. ܐܰܟܪܶܟ ܠܳܗ̇ ܫܽܘܪܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ. ܠܰܩܪܺܝܬܳܐ ܢܰܦܫܳܐ ܘܥܰܒܕܳܗ̇ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ. ܡܶܛܠܗܳܕܶܐ ܡܰܠܶܦ ܗܘܳܐ ܘܳܐܡܰܪ: ܕܠܐ ܡܶܫܟܚܳܐ ܕܬܶܛܫܶܐ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܕܥܰܠ ܛܽܘܪܳܐ ܒܰܢܝܳܐ (ܡܬܝ ܗ: ܝܕ). ܡܳܕܶܝܢ ܗܰܘ ܕܶܝܢ ܛܽܘܪܳܐ ܕܨܶܗܝܽܘܢ ܕܒܰܫܦܽܘ̈ܠܰܝ ܓܰܪܒܝܳܐ. ܓܰܪܒܝܳܐ ܕܶܝܢ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܪܽܘܚܳܐ ܒܺܝܫܬܳܐ ܕܰܠܩܽܘܒܠܳܐ. ܕܰܡܟܰܢܶܝܢ ܠܳܗ̇ ܟܬܳܒ̈ܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܡܶܛܠܗܳܝ ܕܡܶܬܩܰܫܝܳܐ ܒܡܰܫ̈ܒܶܝܗ̇ ܘܒܳܛܢܳܐ ܡܶܛܪܳܐ ܗܰܘ ܕܰܠܩܽܘܒܠܳܐ. ܘܡܰܬܪܳܐ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܕܺܐܝܠܳܢ̈ܐ. ܘܡܰܚܡܳܐ ܛܰܪ̈ܦܶܐ ܕܓܽܘ̈ܦܢܶܐ. ܘܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܡܥܰܘܟܳܢܺܝܬܳܐ ܕܙܰܪ̈ܥܶܐ. ܘܰܡܣܰܓܦܳܢܺܝܬܳܐ ܕܰܐܟܳܪ̈ܶܐ. ܠܗܳܕܶܐ ܕܳܡܝܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܒܺܝܫܬܳܐ ܕܳܐܟܶܠܩܰܪܨܳܐ܆ ܕܟܰܕ ܡܶܬܩܰܫܝܳܐ ܕܠܳܐ ܢܳܡܽܘܣ ܠܽܘܩܒܰܠ ‌ܐܰܟܳܪ̈ܶܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ. ܘܰܡܒܰܛܠܳܐ ܠܗܽܘܢ ܡܶܢ ܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܕܰܡܝܰܬܪܽܘܬܳܐ. ܘܒܳܛܢܳܐ ܡܶܛܪ̈ܶܐ ܕܽܐܘ̈ܠܨܳܢܶܐ. ܒܰܥܢܴ̈ܢܶܐ ܐܶܪ̈ܺܝܛܺܝܩܳܝܳܬܳܐ. ܘܥܳܒܕܳܐ ܕܢܶܡܠܽܘܢ ܢܰܗܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܒܺܝܫܬܳܐ. ܒܰܫܦܽܘ̈ܠܰܝ ܗܳܕܶܐ ܓܰܪܒܝܳܐ ܡܶܬܝܰܕܥܳܢܺܝܬܳܐ. ܣܺܝܡ ܗܰܘ ܛܽܘܪܳܐ ܡܶܣܬܰܟܠܳܢܳܐ ܕܨܶܗܝܽܘܢ. ܒܰܬܚܽܘܡܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܕܗܳܕܶܐ ܪܽܘܚܳܐ ܗܳܝ ܒܺܝܫܬܳܐ ܕܰܠܩܽܘܒܠܳܐ. ܣܺܝܡܳܐ ܥܺܕܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܗܳܝ ܕܠܰܘ ܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܗܳܕܶܐ ܡܶܬܢܰܫܒܳܐ. ܐܶܠܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܗܳܕܶܐ ܩܳܝܡܳܐ. ܘܬܳܟܣܳܐ ܠܡܰܫ̈ܒܶܝܗ̇ ܥܰܙܺܝ̈ܙܶܐ ܘܰܩܫܱ̈ܝܳܐ. ܟܰܕ ܢܳܫܒܳܐ ܒܳܗ̇ ܘܡܰܢܗܪܳܐ ܠܰܥܢܴ̈ܢܶܐ ܕܰܒܓܰܘܳܗ̇ ܪܽܘܚܳܐ ܬܰܝܡܢܳܝܬܳܐ ܘܢܰܗܺܝܪܬܳܐ܆ ܗܳܝ ܕܫܰܚܺܝܢܳܐ ܘܢܰܗܺܝܪܬܳܐ ܟܽܠܳܗ̇. ܗܳܝ ܕܰܒܝܰܕ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܝܳܠܦܺܝܢܰܢ ܥܠܶܝܗ̇. ܠܬܰܪܬܶܝܢ ܪ̈ܽܘܚܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܠܩܽܘܒܠܳܐ ܡܰܢ ܕܰܚ̈ܕܳܕܶܐ ܣܳܡ ܐܶܢܶܝܢ. ܘܟܰܕ ܠܥܺܕܬܳܐ ܟܰܠܬܳܐ ܨܳܐܰܪ ܗܘܳܐ ܘܰܡܚܰܘܶܐ. ܕܙܳܟܝܳܐ ܠܰܚܕܳܐ ܘܛܳܪܕܳܐ ܡܶܢ ܠܘܳܬܳܗ̇ ܕܠܳܐ ܬܰܐܟܶܐ ܘܰܬܚܰܒܶܠ ܢܶܨܒܴ̈ܬܳܗ̇. ܘܩܳܪܝܳܐ ܠܰܐܚܪܺܬܳܐ ܕܬܺܐܬܶܐ ܘܬܰܐܫܶܒ ܒܓܰܢܬܳܗ̇. ܐܳܡܪܳܐ ܗܘܺܝܬ ܗܳܟܰܢܳܐ܆ ܐܶܬܬܥܺܝܪܝ ܓܰܪܒܝܳܐ ܘܬܳܝ ܬܰܝܡܢܳܐ. ܫܰܒܝ ܒܓܰܢܰܝ̈ ܘܢܶܪܕܽܘܢ ܒܶܣܡܴ̈ܢܝ ܘܢܺܐܬܶܐ ܕܳܕܝ ܠܓܰܢܬܶܗ. ܘܢܶܐܟܽܘܠ ܡܶܢ ܦܺܐܪ̈ܶܐ ܕܶܐܒܒܳܢܰܘ̈ܗܝ (ܬܫܒ̈ܚܬ ܬܫܒ̈ܚܬܐ ܕ: ܝܘ). ܡܶܛܠܗܳܕܶܐ ܣܺܝܡ ܛܽܘܪܳܐ ܕܨܶܗܝܽܘܢ ܕܒܰܫܦܽܘ̈ܠܰܝ ܓܰܪܒܝܳܐ. ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܩܳܝܡܺܝܢ ܒܶܗ ܘܰܡܣܰܒܪܺܝܢ ܒܡܳܪܝܳܐ. ܢܶܩܥܽܘܢ ܒܓܰܪܒܝܳܐ ܕܠܳܐ ܬܰܐܫܶܒ. ܡܶܛܠ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܡܚܰܒܠܳܢܺܝܬܳܐ ܕܦܺܐܪ̈ܶܐ ܕܩܰܕܺܝܫܽܘܬܳܐ. ܘܢܶܩܪܽܘܢ ܠܬܰܝܡܢܳܐ ܘܬܺܐܬܶܐ ܘܬܰܐܫܶܒܝ ܒܓܰܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܙܰܪܥܳܐ ܕܢܰܟܦܽܘܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇. ܘܰܡܫܰܝܢܳܐ ܠܳܗ̇ ܠܰܩܪܺܝܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܰܢ. ܪܽܘܚܳܐ ܗܳܕܶܐ. ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ ܢܒܺܝܳܐ ܥܠܶܝܗ̇ ܩܪܺܝܬܶܗ ܗܺܝ ܕܡܰܠܟܳܐ ܪܰܒܳܐ܆

ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܣܳܚܪ̈ܳܬܳܗ̇ ܡܰܘܕܰܥ ܥܽܘܫܢܶܗ. ܡܳܢܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܶܝܢ ܣܳܚܪ̈ܳܬܳܐ ܕܥܺܕܬܳܐ. ܕܰܝܪ̈ܳܬܳܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܕܡܶܬܦܰܠܚܳܐ ܒܗܶܝܢ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ. ܘܒܳܬܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܡܳܢܳܐ ܨܳܒܶܐ ܢܒܺܝܳܐ ܕܢܺܐܡܰܪ:

ܕܗܳܐ ܡܰܠܟ̈ܐ ܐܶܬܛܰܝܰܒܘ ܘܰܥܒܰܪܘ ܐܰܟܚܕܳܐ: ܘܗܶܢܽܘܢ ܚܙܰܘ ܘܰܬܡܰܗܘ ܘܙܳܥܘ. ܘܰܪܬܺܝܬܳܐ ܐܶܚܕܰܬ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܚܶܒ̈ܠܶܐ ܐܰܝܟ ܕܝܳܠܶܕܬܳܐ. ܘܰܒܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܕܡܰܠܟ̈ܐ ܡܫܰܘܕܥܳܐ. ܥܰܠ ܩܛܺܝܪܳܐ ܕܰܐܩܺܝܡܘ ܥܰܠ ܥܺܕܬܳܐ ܒܙܰܒܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܕܟܽܠ ܡܰܠܟܳܐ ܕܠܳܐ ܫܳܠܶܡ ܠܰܫܪܳܪܳܗ̇ ܕܥܺܕܬܳܐ ܪ̈ܕܽܘܦܝܶܐ ܘܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܐܰܩܺܝܡ ܥܠܶܝܗ̇. ܐܶܠܐ ܠܰܡ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܒܰܪܘ. ܘܗܺܝ ܕܶܝܢ ܩܰܘܝܰܬ ܟܰܕ ܡܩܰܒܰܥ ܒܶܢܝܳܢܳܗ̇ ܘܰܡܫܰܪܰܪ ܘܡܶܬܬܪܺܝܡ ܘܡܶܬܥܰܠܶܐ ܠܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܡܙܺܝܥܳܐ ܠܰܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܶܝܗ̇ ܒܪܰܒܽܘܬܳܐ ܕܒܶܢܝܳܢܳܗ̇. ܡܶܛܠ ܗܳܕܶܐ ܙܳܥܘ ܘܰܬܡܰܗܘ ܡܰܠܟ̈ܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܕܰܚܙܰܘ ܪܰܒܽܘܬܳܗ̇. ܘܚܶܒ̈ܠܶܐ ܕܝܳܠܶܕܬܳܐ ܐܶܚܰܕ ܐܶܢܽܘܢ ܘܟܰܕ ܓܳܙܡܺܝܢ ܥܠܶܝܗ̇ ܡܺܝܬܘ ܘܶܐܬܚܰܒܰܠܘ. ܗܺܝ ܕܶܝܢ ܠܥܽܘܫܢܳܐ ܕܡܰܠܟ̈ܘܳܬܳܐ ܫܳܛܰܬ ܒܰܡܚܺܝܠܽܘܬܳܐ. ܘܩܰܦܚܰܬ ܠܪܳܡܽܘܬܳܐ ܕܫܰܠܺܝܛܳܢ̈ܐ ܒܡܽܘܟܳܟܳܐ. ܘܬܰܒܪܰܬ ܐܶܠܦ̈ܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܒܪܽܘܚܳܐ ܒܰܣܺܝܡܬܳܐ ܕܢܶܫܒܰܬ ܠܳܗ̇ ܡܶܢ ܡܽܘܟܳܟܶܗ ܕܰܨܠܺܝܒܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܢܒܺܝܳܐ.

ܒܪܽܘܚܳܐ ܥܰܫܺܝܢܬܳܐ ܢܶܬܬܰܒܪ̈ܳܢ ܐܶܠܦ̈ܐ ܕܬܰܪܫܺܝܫ. ܬܰܪܫܺܝܫ ܕܶܝܢ ܗܳܪܟܳܐ ܠܰܚܛܺܝܬܳܐ ܩܳܪܶܐ. ܐܶܠܦ̈ܐ ܠܡܽܘܟ̈ܠܐ ܡܫܰܡܰܗ. ܕܰܐܝܟ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐܢܳܐ. ܚܙܰܝܬ ܕܶܝܢ ܠܰܦܬܰܟܪܽܘܬܳܐ ܗܳܢܰܘ ܐܶܠܦܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ. ܐܶܪܺܝܛܺܝܩܳܝܽܘܬܳܐ܆ ܘܝܽܘܕܳܝܽܘܬܳܐ. ܘܬܽܘܒ ܛܽܘܥܝܰܝ. ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢܶܝܢ ܐܶܠܦ̈ܐ ܕܥܰܬܕܰܬ ܒܗܶܝܢ ܚܛܺܝܬܳܐ ܡܰܘܬܳܐ. ܘܣܶܚܦܰܬ ܠܗܶܝܢ ܠܗܳܠܶܝܢ ܐܶܠܦ̈ܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ. ܪܽܘܚܳܐ ܗܳܝ ܥܰܫܺܝܢܬܳܐ ܕܢܶܫܒܰܬ ܒܥܶܠܺܝܬܳܐ ܥܰܠ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ. ܗܳܝ ܕܢܶܚܬܰܬ ܡܶܢ ܐܰܬܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܥܶܠܳܝ̈ܐ ܒܠܶܫܳܢ̈ܐ ܕܢܽܘܪܳܐ . ܘܰܫܪܳܬ ܥܰܠ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܘܝܶܗܒܳܬ ܩܳܠܐ ܟܰܕ ܢܳܚܬܳܐ ܐܰܝܟ ܩܳܠܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܥܰܙܺܝܙܬܳܐ. ܘܗܳܕܶܐ ܟܰܕ ܐܶܬܩܰܒܠܰܬ ܘܰܫܪܳܬ ܥܰܠ ܕܒܶܝܬ ܦܶܛܪܽܘܣ. ܘܬܽܘܒܳܪܳܐ ܕܶܐܠܦ̈ܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܥܶܒܕܰܬ. ܘܡܶܟܺܝܠ ܗܽܘ ܢܒܺܝܳܐ. ܗܰܘ ܕܰܫܡܰܥ ܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܥܰܠ ܗܳܠܶܝܢ܆ ܡܶܫܬܰܘܕܶܐ ܥܰܠ ܓܡܺܝܪܽܘܬܶܗ ܕܣܽܘܥܪܳܢܳܐ ܘܳܐܡܰܪ:

ܐܰܝܟ ܕܰܫܡܰܥܢ ܗܳܟܰܢ ܚܙܰܝܢ: ܒܰܩܪܺܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ: ܒܰܩܪܺܝܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܰܢ. ܠܐ ܓܶܝܪ ܡܶܙܕܰܟܝܳܐ ܚܛܺܝܬܳܐ. ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܚܰܝܠܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܗܰܘ ܕܰܡܕܰܒܰܪ ܠܳܗ̇ ܠܥܺܕܬܳܐ. ܘܡܶܛܠ ܗܳܕܶܐ ܒܥܺܕܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ ܘܰܒܥܺܕܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܗܘܳܐ ܚܽܘܝܳܒܳܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܐܶܠܦ̈ܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ. ܘܟܰܕ ܕܶܝܢ ܠܗܳܠܶܝܢ ܡܬܰܒܰܪ ܙܩܺܝܦܳܐ. ܥܰܠ ܥܺܕܬܳܐ ܡܶܬܦܢܶܐ ܘܒܳܢܶܐ ܘܡܰܬܩܶܢ ܠܳܗ̇. ܘܰܡܫܰܝܶܢ ܥܠܶܝܗ̇ ܩܳܠܰܘ̈ܗܝ ܕܝܰܡܳܐ. ܘܥܳܒܶܕ ܠܳܗ̇ ܓܶܠܝܳܢܳܐ ܥܰܬܺܝܪܳܐܝܬ ܒܢܰܘܚܳܐ.

ܐܰܠܳܗܳܐ ܢܰܬܩܢܶܝܗ̇ ܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ. ܣܰܒܰܪܢ ܐܰܠܗܳܐ ܠܛܰܝܒܽܘܬܳܟ ܒܓܰܘܶܗ ܕܗܰܝܟܠܳܟ. ܚܙܰܝܬ ܕܥܰܠ ܥܺܕܬܳܐ ܐܳܡܰܪ ܗܘܳܐ ܢܒܺܝܳܐ. ܗܳܫܳܐ ܥܳܒܰܪ ܠܶܗ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܰܩܪܺܝܬܳܐ ܢܺܐܡܰܪ: ܘܗܰܝܟܠܳܐ ܥܳܒܶܕ ܠܳܗ̇ ܒܡܶܠܬܶܗ. ܘܡܶܫܬܰܘܕܶܐ ܕܰܡܣܰܒܰܪ ܠܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܒܓܰܘ ܗܰܝܟܠܳܐ. ܠܰܘ ܡܳܕܶܝܢ ܕܰܢܒܺܝܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܩܳܠܐ ܗܳܢܳܐ. ܐܶܠܐ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ. ܢܒܺܝ̈ܐ ܟܳܪ̈ܽܘܙܶܐ ܗܘܰܘ ܠܡܶܠܬܳܐ. ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܡܣܰܒܪ̈ܳܢܶܐ. ܢܒܺܝ̈ܐ ܓܶܝܪ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܡܰܠܶܠܘ ܠܥܰܡܳܐ. ܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܕܶܝܢ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܘܪ̈ܰܚܡܶܐ ܣܰܒܰܪܘ. ܘܒܳܬܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܡܰܝܬܶܐ ܢܒܺܝܳܐ ܘܳܐܡܰܪ:

ܐܰܝܟ ܫܡܳܟ ܐܰܠܳܗܳܐ ܗܳܟܰܢ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܟ. ܥܕܰܡܳܐ ܠܣܰܘ̈ܦܶܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܡܰܠܝܳܐ ܝܰܡܺܝܢܳܟ. ܬܶܗܪܳܐ ܐܶܬܚܙܺܝ ܠܶܗ ܟܰܕ ܚܙܳܐ ܒܓܶܠܝܳܢܳܐ ܣܰܓܺܝܐܘܬ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܗ̇ ܕܥܺܕܬܳܐ. ܘܰܠܪ̈ܶܒܘܳܬܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܕܟܳܢܶܫ ܨܠܺܝܒܳܐ. ܕܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܥܒܳܕܳܐ. ܠܚܰܕ ܥܰܡܳܐ ܕܝܳܬܶܒ ܒܓܽܘܢܝܳܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܒܺܐܝ̈ܕܰܝ ܡܽܘܫܶܐ ܘܰܢܒܺܝ̈ܐ. ܐܶܠܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܠܟܽܠ ܕܰܨܒܳܐ ܕܢܰܚܶܐ ܗܘܳܐ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ. ܒܗܳܝ ܕܰܥܕܰܡܳܐ ܠܣܰܘ̈ܦܶܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ ܡܰܠܝܳܐ ܝܰܡܺܝܢܳܟ. ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܠܟܽܠܢܳܫ ܩܪܰܝܬ ܨܶܝܕ ܚܰܝ̈ܐ. ܡܶܛܠܗܳܢܳܐ ܐܳܡܰܪ:

ܢܶܚܕܶܐ ܛܽܘܪܳܐ ܕܨܶܗܝܽܘܢ ܘܰܢܕܽܘ̈ܨܳܢ ܒܢܴ̈ܬ ܝ̣ܗܽܘܕܳܐ. ܡܶܛܠ ܕܺܝ̈ܢܰܝܟ ܡܳܪܝܳܐ. ܡܰܢܽܘ ܛܽܘܪܳܐ ܕܨܶܗܝܽܘܢ. ܠܗܰܘ ܫܽܘܥܳܐ ܕܒܰܢܝܳܐ ܥܠܰܘܗܝ ܥܺܕܬܳܐ. ܡܫܰܡܰܗ ܛܽܘܪܳܐ. ܒܢܴ̈ܬ ܝ̣ܗܽܘܕܳܐ ܕܶܝܢ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܩܳܪܶܐ. ܚܳܕ̈ܝܳܢ ܘܕܳܝ̈ܨܳܢ ܕܶܝܢ ܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܡܳܐ ܕܚܳܙ̈ܝܳܢ ܟܰܗܺܝܢܽܘܬܳܐ ܕܥܺܕܬܳܐ. ܘܡܶܕܶܡ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܒܳܥܶܐ ܕܢܰܘܕܰܥ ܠܰܢ ܢܒܺܝܳܐ ܒܰܫܡܳܐ ܕܨܶܗܝܽܘܢ. ܗܳܝ ܕܣܰܓܺܝ ܐܰܘܪܒܳܗ̇. ܥܕܰܡܳܐ ܠܗܳܫܳܐ ܓܶܝܪ. ܡܒܰܢܶܐ ܗܘܳܐ ܠܳܗ̇. ܗܳܫܳܐ ܕܶܝܢ ܥܰܠ ܥܩܽܘܪܝܳܐ ܕܣܳܚܪ̈ܳܬܳܗ̇ ܡܚܰܦܶܛ.

ܐܶܬܟܰܪܟܽܘܗ̇ ܠܨܶܗܝܽܘܢ ܘܚܽܘܕܪܽܘܗ̇ ܘܰܡܢܰܘ ܡܰܓܕ̈ܠܶܝܗ̇. ܣܺܝܡܘ ܠܶܒܟܽܘܢ ܥܰܠ ܚܰܝܠܳܗ̇ ܘܰܥܩܽܘܪܘ ܣܳܚܪ̈ܳܬܳܗ̇. ܕܳܡܝܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܠܰܘ ܥܰܠ ܥܺܕܬܳܐ ܐܶܡܰܪ ܒܢܴ̈ܬ ܩܴ̈ܠܐ ܗܳܠܶܝܢ. ܐܶܠܐ ܥܰܠ ‌ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ. ܕܥܰܬܕܰܬ ܙܩܺܝܦܳܐ ܠܡܳܪܳܗ̇ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܘܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܗܳܕܶܐ. ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܗܽܘ ܥܰܡܰܢܽܘܐܝܠ ܠܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܡܶܛܠ ܗܰܝܟܠܳܐ ܕܝܽܘ̈ܕܳܝܶܐ. ܕܰܐܡܺܝܢ ܐܳܡܰܪ ܐܢܳܐ ܠܟܽܘܢ. ܕܠܳܐ ܬܶܫܬܒܶܩ ܗܳܪܟܳܐ ܟܺܐܦ ܥܰܠ ܟܺܐܦ ܕܠܳܐ ܬܶܣܬܬܪ (ܡܬܝ ܟܕ: ܒ ܡܪܩܘܣ ܝܓ: ܒ ܠܘܩܐ ܟܐ: ܘ). ܐܰܝܠܶܝܢ ܐܶܢܶܝܢ ܣܳܚܪ̈ܳܬܳܐ ܕܨܶܗܝܽܘܢ ܨܳܠܽܘܒܬܳܐ ܟܢܽܘ̈ܫܳܬܳܐ ܕܪ̈ܰܒܰܝ ܟܳܗܢ̈ܐ ܕܝܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܘܰܕܣܳܦܪ̈ܶܐ. ܕܺܐܝܬ ܗܘܳܐ ܠܳܗ̇ ܒܩܽܘܪ̈ܝܳܐ ܘܰܒܟܰܦܪ̈ܽܘܢܶܐ. ܘܰܕܗܰܘ ܕܰܦܩܰܕ ܥܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܐܰܠܳܗܰܐ ܗ̄ܘ.

ܕܬܶܫܬܰܥܽܘܢ ܠܕܳܪܳܐ ܐ̱ܚܪܳܝܳܐ. ܕܗܳܢܰܘ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ ܠܥܳܠܰܡ ܘܰܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܗܽܘ ܢܕܰܒܪܰܢ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ. ܫܰܦܺܝܪ ܐܶܡܰܪ ܢܒܺܝܳܐ ܥܰܠ ܗܰܘ ܕܶܐܡܰܪ܆ ܕܡܶܬܥܩܰܪ ܗܰܝܟܠܳܐ ܕܝܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܕܰܐܠܳܗܰܐ ܗ̄ܘ. ܘܰܕܗܽܘ ܡܕܰܒܰܪ ܠܳܗ̇ ܠܥܺܕܬܳܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ. ܡܶܛܠ ܕܗܽܘ ܢܚܶܬ ܕܳܫ ܥܰܠ ܨܰܘܪܶܗ ܕܡܰܘܬܳܐ. ܒܚܰܝ̈ܐ ܕܠܳܐ ܐܶܫܬܰܠܰܛ ܥܠܰܝܗܽܘܢ. ܚܒܳܠܳܐ ܕܠܶܗ ܗܽܘ ܢܰܘܕܶܐ ܘܢܶܣܓܽܘܕ. ܥܰܡ ܐܰܒܽܘܗܝ ܘܪܽܘܚܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܐܰܡܺܝܢ܀

ܡܙܡܘܪܐ ܕܐܪܒܥܝܢ ܘܬܫܥܐ

ܕܡܰܘܕܰܥ ܕܠܰܝܬ ܡܶܕܶܡ ܥܽܘܬܪܳܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܢܳܐ ܕܡܶܬܠܰܘܶܐ ܠܶܗ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܒܡܰܦܩܳܢܶܗ ܕܡܶܢ ܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ: ܘܥܰܠ ܣܰܟܠܽܘܬܳܐ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܰܐܚܬܰܬܶܗ ܡܶܢ ܚܰܝ̈ܐ ܡܰܠܐܱܟܳܝ̈ܐ ܠܚܰܝܷ̈ܐ ܒܠܺܝ̈ܠܐ ܕܚܰܝ̈ܘܳܬܐ ܕܠܳܐ ܡܶܠܬܳܐ.

ܡܰܠܦܳܢܽܘܬܳܐ ܗܳܝ ܕܡܰܠܝܳܐ ܡܰܪܬܝܳܢܽܘܬܳܐ ܘܩܳܪܝܳܐ ܠܳܗ̇ ܠܢܰܦܫܳܐ ܠܘܳܬ ܒܽܘܝܳܢܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ. ܡܩܰܪܶܒ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܕܰܘܺܝܕ ܫܰܘܝܳܐܝ̣ܬ ܠܟܽܠܶܗ ܥܳܠܡܳܐ. ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܰܐܪܒܥܺܝܢ ܘܰܬܫܰܥ܆ ܘܗܳܪܟܳܐ ܠܰܘ ܐܰܝܟ ܕܰܒܗܳܠܶܝܢ ܡܰܙܡܽܘܪ̈ܶܐ ܐܚܪ̈ܳܢܶܐ. ܕܰܡܚܰܘܶܐ ܒܗܽܘܢ ܒܛܺܝܠܽܘܬܳܐ ܕܥܰܠ ܚܰܕ ܥܰܡܳܐ. ܘܠܰܘ ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܰܦܪܽܘܩ ܠܥܰܡܳܟ ܘܒܰܪܶܟ ܠܝܳܪܬܽܘܬܳܟ܆ ܕܡܶܣܬܰܒܪܳܐ ܥܰܠ ܝ̣ܣܪܳܐܝ̣ܠ. ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܚܰܘܶܐ ܐܽܘܟܦܳܢܳܗ̇. ܐܶܠܐ ܡܰܪܬܝܳܢܽܘܬܳܐ ܡܰܠܝܰܬ ܝܽܘܬܪ̈ܳܢܶܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܡܰܘܫܶܛ. ܟܰܕ ܩܳܪܶܐ ܠܗܽܘܢ ܠܡܶܫܡܰܥ ܡܰܠܦܳܢܽܘܬܶܗ. ܘܩܳܪܶܐ ܒܳܗ̇ ܠܥܰܬܺܝܪ̈ܶܐ ܘܰܠܡܶܣܟܺܢ̈ܐ ܘܰܠܪܰܘܪ̈ܒܶܐ ܘܠܰܙܥܽܘܪ̈ܶܐ܆ ܠܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܘܰܠܣܰܟ̈ܠܶܐ܆ ܠܡܰܠܟ̈ܐ ܘܡܳܟ̈ܐ. ܩܳܪܶܐ ܘܰܡܟܰܢܶܫ ܨܶܝܕ ܒܺܐܡܰܐ ܕܝܽܘܠܦܳܢܶܗ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ. ܟܰܕ ܡܙܰܡܰܪ ܘܳܐܡܰܪ:

ܫܡܰܥܘ ܗܳܕܶܐ ܟܽܠܟܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܘܨܽܘܬܘ ܟܽܠ ܝܳܬܒܰܝ̈ ܐܰܪܥܳܐ: ܒܢܰܝ̈ ܐܰܪܥܳܐ ܘܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܐܰܟܚܕܳܐ ܥܰܬܺܝܪ̈ܶܐ ܘܡܶܣܟܺܢ̈ܐ. ܟܽܠܢܳܫ ܠܰܡ ܢܶܫܡܰܥ ܘܟܽܠܢܳܫ ܢܶܬܶܠ ‌ܐܶܕܢܶܗ ܠܨܰܘܬܳܐ ܕܦܶܬܓܳܡܰܝ̈. ܢܶܫܡܥܽܘܢ ܠܰܡ ܗܳܢܳܐ ܡܶܕܶܡ ܕܳܐܡܰܪ ܐܢܳܐ. ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܠܶܫܳܢ̈ܐ. ܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܘܣܰܟ̈ܠܶܐ. ܝܰܘܢܳܝ̈ܐ ܘܒܰܪܒܪ̈ܳܝܶܐ. ܠܳܐ ܠܰܡ ܨܳܒܶܐ ܐܢܳܐ ܕܚܰܕ ܥܰܡܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܢܶܗܘܶܐ ܠܺܝ ܫܳܡܽܘܥܳܐ. ܠܰܝܬ ܚܣܳܡܳܐ ܡܰܘܗܰܒܬܶܗ ܕܪܽܘܚܳܐ ܟܽܠܢܳܫ ܢܺܐܠܰܦ ܘܟܽܠܢܳܫ ܢܶܬܒܰܝܰܐ. ܢܶܨܠܽܘܢ ܐܶܕܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܡܶܕܶܡ ܕܳܐܡܰܪ ܐܢܳܐ. ܡܰܠܟ̈ܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܘܫܰܠܺܝܛܳܢ̈ܐ ܕܬܺܒܶܝܠ. ܢܶܬܠܽܘܢ ܠܺܝ ܨܰܘܬܳܐ ܒܫܶܡܥܳܐ ܡܰܘܬܪܳܢܳܐ. ܡܳܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܕܟܰܪ̈ܟܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܘܥܰܬܺܝܪ̈ܶܐ ܡܰܢ ܢܶܒܣܪܽܘܢ ܥܰܠ ܥܽܘܬܪܳܐ. ܘܢܰܒܣܽܘܢ ܥܰܠ ܩܶܢܝܳܢ̈ܐ ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܡܩܰܒܠܳܢ̈ܐ ܠܚܶܟܡܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܰܡܡܰܠܶܠ ܪܽܘܚܳܐ:

ܦܽܘܡܝ ܢܡܰܠܶܠ ܚܶܟܡܬܳܐ. ܘܪܶܢܝܶܗ ܕܠܶܒܝ ܣܽܘܟܳܠܳܐ܆ ܐܶܨܠܶܐ ܐܶܕܢܰܝ̈ ܠܡܱ̈ܬܠܶܐ. ܘܶܐܡܰܠܶܠ ܒܟܶܢܳܪܳܐ ܐܽܘܚ̈ܕܳܬܝ. ܙܳܕܶܩ ܓܶܝܪ ܕܳܐܦ ܚܢܰܢ ܢܶܗܘܶܐ ܫܳܡܽܘ̈ܥܶܐ ܠܡܶܕܶܡ ܕܳܐܡܰܪ ܢܒܺܝܳܐ. ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܓܶܝܪ ܡܰܡܠܠܳܐ ܕܰܥܝܳܕܳܐ ܐܳܡܰܪ ܕܢܰܗܡܶܐ. ܡܶܫܬܰܘܕܶܐ ܬܽܘܒ ܚܶܟܡܬܳܐ ܘܣܽܘܟܳܠܳܐ܆ ܘܡܱ̈ܬܠܶܐ ܘܽܐܘܚ̈ܕܳܬܳܐ. ܡܶܛܠ ܕܗܽܘ ܢܒܺܝܳܐ ܚܶܟܡܬܳܐ ܘܡܱ̈ܬܠܶܐ ܩܳܪܶܐ ܠܗܶܝܢ ܠܡܶܠܰܘ̈ܗܝ ܕܰܒܗܳܕܶܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܗܳܕܶܐ ܕܶܝܢ ܐܶܢܳܐ ܣܳܒܰܪ ܐܢܳܐ ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܚܬܺܝܪܽܘܬܳܐ ܘܫܰܒܰܗܪܳܢܽܘܬܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܐܳܦ ܪܶܚܡܰܬ ܚܶܟܡܬܳܐ ܐܶܡܰܪ. ܘܥܰܠܗܳܝ ܣܳܒܰܪ ܐܢܳܐ. ܕܰܒܬܰܚܘ̈ܝܳܬܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܠܳܐ ܥܰܣ̈ܩܳܢ ܪܰܟܶܒ ܡܰܬܠܰܘ̈ܗܝ ܘܦܷ̈ܠܳܐܬܶܗ ܘܽܐܘܚ̈ܕܳܬܶܗ ܘܰܒܡܷ̈ܠܐ ܦܫܺܝ̈ܛܳܬܳܐ ܘܓܰܠܝܴ̈ܬܳܐ ܐܰܨܰܚ ܘܰܟܬܰܒ. ܠܚܶܟܡܬܶܗ ܘܣܽܘܟܳܠܶܗ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܒܡܷ̈ܠܐ ܡܩܰܛܪ̈ܳܬܳܐ ܕܰܓܪܰܡܰܛܺܝܩܽܘܬܳܐ. ܘܳܐܦܠܳܐ ܬܽܘܒ ܒܗܰܦܟܴ̈ܬܳܐ ܡܰܢ ܡܥܰܪ̈ܙܠܳܬܳܐ ܕܒܶܝܬ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܕܰܐܪܺܝܣܛܰܛܠܺܝܣ. ܘܠܳܐ ܒܥܰܡܺܝܩܽܘܬ ܪܽܘܟܳܒܳܐ ܕܒܶܝܬ ܦܺܝܬܳܐܓܽܘܪܳܘܣ ܕܪܰܘܪ̈ܒܳܬܳܐ ܠܳܥܙܺܝܢ. ܝܳܕܰܥ ܗܘܳܐ ܓܶܝܪ ܕܶܐܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܫܳܡܥܺܝܢ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܝܳܕܥܺܝܢ. ܘܰܙܥܽܘܪ̈ܺܝܢ ܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܘܕܳܪ̈ܽܘܫܶܐ ܘܰܕܠܳܐ ܡܶܢܝܳܢ ܐܶܢܽܘܢ ܦܫܺܝ̈ܛܶܐ ܘܬܰܡܺܝ̈ܡܶܐ. ܡܳܕܶܝܢ ܕܓܰܠܝܴ̈ܢ ܐܶܢܶܝܢ ܠܰܦܫܺܝ̈ܛܶܐ ܡܡܰܠܶܠ ܢܒܺܝܳܐ. ܢܶܚܙܶܐ ܗܳܟܺܝܠ ܡܶܢ ܐܰܝܟܳܐ ܡܫܰܪܶܐ ܒܽܐܘܚ̈ܕܳܬܶܗ.

ܠܳܐ ܠܰܡ ܕܳܚܶܠ‌ ܐܢܳܐ ܒܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ. ܐܰܝܠܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܪܰܐ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ. ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܩܳܪܶܐ ܠܗܽܘܢ. ܒܒܺܝ̈ܫܶܐ ܓܶܝܪ ܛܳܒܬܳܐ ܠܰܝܬ. ܗܳܕܶܐ ܦܶܠܶܐܬܳܐ ܚܕܳܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܐܡܰܪ. ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܫܳܡܰܥ ܡܱ̈ܬܠܐ ܘܽܐܘܚ̈ܕܳܬܳܐ܆ ܢܒܰܚܶܢ ܗܳܕܶܐ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܕܥܰܠ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ. ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܩܳܪܶܐ ܐܰܢܬ܆ ܐܺܝܢ ܠܰܡ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܰܒܥܶܠܕܒܳܒܳܐ ܥܳܒܶܕ ܠܺܝ ܠܰܐܠܗܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܘܛܳܒܬܳܐ ܒܶܗ ܠܳܐ ܫܟܺܝܚܳܐ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܪܶܚܡܬܶܗ ܕܗܳܢܳܐ ܥܳܠܡܳܐ ܒܥܶܠܕܒܳܒܽܘܬܳܐ ܗܝ ܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܘܟܽܠ ܕܨܳܒܶܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܪܳܚܡܳܐ ܠܗܳܢܳܐ ܥܳܠܡܳܐ ܒܥܶܠܕܒܳܒܳܐ ܗܳܘܶܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܡܰܠܦܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܫܠܺܝܚܳܝܬܳܐ. ܡܳܕܶܝܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܠܰܘ ܓܰܠܝܳܐܝ̣ܬ ܐܶܬܢܰܗܪܰܬ ܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܢܒܺܝܳܐ. ܕܠܳܐ ܕܳܚܶܠ‌ ܐܢܳܐ ܒܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܰܚܙܺܝ ܡܶܛܠܡܳܢܳܐ ܩܳܪܶܐ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܠܚܰܝܰܘ̈ܗܝ ܕܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܚܙܰܝܬ ܡܶܐܟܠܳܐ ܘܡܰܫܬܝܳܐ ܕܒܶܣܪܳܐ ܘܰܕܚܰܡܪ̈ܳܢܶܐ. ܘܰܚܠܳܦ ܡܶܐܟ̈ܠܳܬܳܐ ܣܒܺܝ̈ܣܳܬܳܐ. ܐܶܬܒܰܩܳܐ ܠܺܝ ܘܰܚܙܺܝ ܕܰܠܘܳܬ ܐܰܝܢܳܐ ܚܰܫܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܡܩܰܒ̈ܠܳܢ ܘܪܳܕܶܐ ܕܡܳܐ ܚܰܡܺܝܡܳܐ ܒܫܶܪ̈ܝܳܢܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܘܶܐܫܬܓܰܪ ܠܶܒܳܐ ܐܰܝܟ ܢܽܘܪܳܐ ܘܡܶܢ ܝܰܩܕܳܢܶܗ ܕܚܰܡܪܳܐ. ܘܰܪܬܰܚ ܘܶܐܬܓܰܘܙܰܠ ܕܡܳܐ ܒܓܰܘܶܗ. ܘܪܶܗܛܰܬ ܪܽܘܚܳܐ ܕܚܰܡܺܝܡܽܘܬܳܐ ܒܗܰܕܳܡ̈ܐ. ܗܳܝܕܶܝܢ ܚܰܫܳܐ ܒܰܥܪܺܝܪܳܝܳܐ ܕܪܶܓܬܳܐ ܡܶܬܬܥܺܝܪ. ܘܡܶܬܬܥܺܝܪ ܘܢܶܬܓܰܘܙܰܠ ܒܠܶܒܳܐ ܘܢܳܫܶܒ ܒܚܰܕܝܳܐ. ܘܪܳܦܶܬ ܒܟܽܘ̈ܠܝܳܬܳܐ. ܘܡܶܙܕܩܶܦ ܘܡܶܬܩܰܫܶܐ ܒܗܰܕܳܡ̈ܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܦܰܓܪܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܓܽܘܕܳܐ ܕܓܰܝ̈ܣܶܐ ܕܳܒܰܪ ܒܰܚܛܽܘܦܝܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܗܰܕܳܡ̈ܐ. ܘܒܰܕܡܽܘܬ ܒܥܺܝܪܳܐ ܣܳܥܶܐ ܥܰܠ ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܺܝܬܳܐ. ܟܰܕ ܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܕܢܶܬܡܰܠܶܐ. ܘܕܳܒܰܪ ܡܰܦܶܩ ܠܳܗ̇ ܠܢܰܦܫܳܐ ܡܶܢ ܟܢܺܝܟܽܘܬܳܐ ܘܢܰܟܦܽܘܬܳܐ ܠܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܙܰܠܺܝܠܳܐ ܕܦܰܚܙܽܘܬܳܐ. ܘܠܳܐ ܫܳܒܶܩ ܠܳܗ̇ ܕܰܢܩܰܘܶܐ ܒܳܗ̇. ܚܰܕ ܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܕܕܰܟܝܽܘܬܳܐ ܘܩܳܕܺܝܫܽܘܬܳܐ ܘܠܳܐ ܓܶܝܪ ܫܳܠܝܳܐ ܢܰܦܫܗܽܘܢ ܕܪ̈ܳܚܡܰܝ ܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ ܡܶܢ ܗܶܪ̈ܓܶܐ ܐܰܡܺܝ̈ܢܶܐ ܕܰܫܟܺܝܪ̈ܳܬܳܐ. ܫܰܦܺܝܪ ܩܪܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܠܫܽܘܪ̈ܬܳܚܶܐ ܕܥܳܠܡܳܐ ܛܽܘܒܬܳܢܳܐ ܕܰܘܝ̣ܕ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܕܗܽܘ ܠܳܐ ܕܳܚܶܠ ܗܽܘ ܡܶܢܗܽܘܢ. ܡܶܛܠ ܕܟܰܕ ܐܰܣܺܝܪ ܗܘܳܐ ܚܙܳܩܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܘܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܘܰܩܛܺܝܪ ܬܳܓܳܐ ܒܪܺܝܫܶܗ ܡܝܰܩܪܳܐ ܕܪܺܝܫܳܢܽܘܬܳܐ ܘܥܰܒܺܝܛ ܒܶܝܬܓܰܙܶܗ ܒܕܰܗܒܳܐ ܘܣܺܐܡܳܐ ܘܡܰܪ̈ܓܳܢܝܳܬܳܐ. ܠܳܐ ܛܳܥܶܐ ܗܘܳܐ ܢܰܦܫܶܗ ܡܫܰܡܶܫ ܗܘܳܐ ܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ. ܐܶܠܐ ܡܩܰܛܶܢ ܗܘܳܐ ܘܰܡܥܰܨܰܪ ܠܓܽܘܫܡܶܗ ܒܨܰܘ̈ܡܶܐ ܐܰܡܺܝ̈ܢܶܐ. ܒܒܶܟܝܳܐ ܚܢܺܝܓܳܐ ܘܰܒܫܰܗܪܳܐ. ܟܰܕ ܡܰܘܟܶܡ ܠܓܰܐܝܽܘܬܳܐ ܕܦܰܓܪܶܗ ܒܰܕܡܽܘܬ ܫܽܘܚܳܪ̈ܶܐ. ܘܢܶܫܡܰܥ ܠܩܳܠܶܗ ܟܰܕ ܡܒܰܟܶܐ ܢܰܦܫܶܗ ܒܡܰܙܡܽܘܪܳܐ ܕܡܳܐܐ ܘܰܬܪܶܝܢ. ܟܰܕ ܥܳܪܶܩ ܕܠܳܐ ܢܶܥܒܕܽܘܢܳܝܗܝ ܢܝܴ̈ܚܶܐ ܡܰܠܟܳܝ̈ܐ ܢܶܬܟܪܶܐ ܠܚܽܘܒܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܢܶܫܡܰܥ ܠܩܳܠܶܗ ܟܰܕ ܡܒܰܟܶܐ ܘܳܐܡܰܪ:

ܡܶܛܠ ܕܰܓܡܰܪܘ ܒܬܽܘܢܳܢܳܐ ܝܰܘ̈ܡܰܝ: ܘܓܰܪ̈ܡܰܝ ܚܘܰܪܘ ܐܰܝܟ ܡܰܘܩ̈ܕܶܐ. ܚܡܳܐ ܠܶܒܝ ܐܰܝܟ ܥܶܣܒܳܐ ܘܺܝܒܶܫ: ܡܶܛܠ ܕܰܛܥܺܝܬ ܡܶܐܟܽܘܠܬܶܗ ܕܠܰܚܡܝ. ܘܡܶܢ ܩܳܠܐ ܕܬܶܢܚܴ̈ܬܝ ܕܒܶܩ ܒܶܣܪܝ ܠܓܰܪ̈ܡܰܝ: ܘܶܐܬܕܰܡܺܝܬ ܠܩܳܩܳܐ ܕܰܒܡܰܕܒܪܳܐ: ܘܰܗܘܺܝܬ ܐܰܝܟ ܥܽܘܕܳܐ ܒܚܰܪܒܬܳܐ. ܘܣܶܪܕܶܬ ܘܰܗܘܰܝܬ ܒܰܠܚܽܘܕܰܝ: ܐܰܝܟ ܨܶܦܪܳܐ ܕܰܡܦܰܪܚܳܐ ܥܰܠ ‌ܐܶܓܳܪ̈ܶܐ. ܡܶܛܠ ܕܩܶܛܡܳܐ ܐܰܝܟ ܠܰܚܡܳܐ ܠܶܥܣܶܬ: ܘܡܰܫܬܰܝ ܒܰܒܟܳܬܳܐ ܡܶܙܓܶܬ (ܡܙܡܘܪܐ ܩܒ: ܓ-ܛ). ܫܡܰܥܬ ܐܰܪܰܐ ܗܳܠܶܝܢ ܩܴ̈ܠܐ ܕܬܶܢܚܴ̈ܬܳܐ. ܡܶܢ ܗܳܢܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܟܺܐܢܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܝܠ ܫܡܰܥܬ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܐܶܡܰܪ. ܕܰܥܕܰܡܳܐ ܕܺܝܒܶܫ ܒܶܣܪܶܗ ܐܰܝܟ ܥܶܣܒܳܐ. ܘܰܒܬܶܢܚܴ̈ܬܳܐ ܕܒܶܩ ܠܓܰܪ̈ܡܰܘܗܝ ܘܰܥܒܰܕ ܬܽܘܪܣܳܝܶܗ ܩܶܛܡܳܐ. ܘܫܳܩܽܘܬܶܗ ܡܶܢ ܕܶܡܥ̈ܐ. ܗܳܐ ܡܶܛܠ ܗܳܠܶܝܢ ܥܰܡ̈ܠܐ ܫܰܦܺܝܪ ܐܶܡܰܪ ܕܠܳܐ ܕܳܚܶܠ‌ ܐܢܳܐ ܒܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ. ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܫܳܒܶܩ ܗܘܳܐ ܠܫܽܘܒܗܳܪܳܐ ܕܢܶܙܟܶܝܘܗܝ ܒܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܕܪܳܡܽܘܬܳܐ. ܘܠܳܐ ܠܥܽܘܬܪܳܐ ܕܢܰܣܪܚܶܝܘܗܝ ܒܚܽܘܬܪܳܐ. ܘܠܳܐ ܠܰܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܕܬܰܣܶܩ ܥܠܰܘܗܝ ܪܽܘܚܳܐ ܕܰܢܦܺܝܚܽܘܬܳܐ. ܘܠܐ ܠܒܽܘ̈ܣܳܡܶܐ ܕܢܶܥܒܕܽܘܢܳܝܗܝ ܠܰܥܒܳܐ ܒܡܶܐܟ̈ܠܳܬܳܐ ܘܠܳܐ ܠܡܶܫܬܝܳܐ ܕܚܰܡܪܳܐ ܕܢܶܥܒܕܺܝܘܗܝ ܦܰܚܙܳܐ ܘܙܰܠܺܝܠܳܐ ܒܪܶܓܬܳܐ. ܐܶܠܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܙܕܰܝܰܢ ܗܘܳܐ܆ ܒܨܰܘܡܳܐ ܘܰܒܥܶܢܘܳܝܽܘܬܳܐ. ܘܕܳܚܶܠ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܢܝܴ̈ܚܶܐ ܦܰܓܪ̈ܳܢܳܝܶܐ ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܶܐ ܒܰܥܪܺܝܪ̈ܳܝܶܐ. ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ

ܕܥܰܘܠܳܐ ܕܰܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝ ܟܰܪܟܰܢܝ. ܡܶܛܠ ܕܰܒܟܽܠܝܽܘܡ ܡܫܰܪܬܰܚ ܗܘܳܐ ܒܡܰܠܟܽܘܬܶܗ. ܘܰܚܙܺܝ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܡܰܪܬܶܐ ܕܥܰܠ ܥܽܘܬܪܳܐ ܐܢܳܫ ܠܐ ܢܶܬܬܟܶܠ. ܘܰܒܚܰܝܠܳܐ ܐܢܳܫ ܠܳܐ ܢܶܫܬܰܒܗܰܪ.

ܟܽܠ ܕܰܬܟܺܝܠܺܝܢ ܥܰܠ ܚܰܝܠܗܽܘܢ ܘܡܶܫܬܰܒܗܪܺܝܢ ܒܣܽܘܓܳܐܐ ܕܥܽܘܬܪܗܽܘܢ. ܐܰܚܳܐ ܠܳܐ ܦܳܪܶܩ ܘܓܰܒܪܳܐ ܠܐ ܝܳܗܶܒ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܦܽܘܪܩܳܢܶܗ. ܠܡܳܢܳܐ ܡܶܬܬܟܶܠ ܐܰܢܬ ܥܰܠ ܚܰܝܠܳܐ ܕܡܶܬܡܚܶܠ ܩܕܳܡ ܡܰܘܬܳܐ ܘܬܳܚܶܒ ܒܰܡܚܺܝܠܽܘܬܳܐ. ܘܠܰܝܬ ܓܰܢ̱ܒܳܪܽܘܬܳܐ ܡܳܐ ܕܩܶܪܒܰܬ ܠܓܽܘܫܡܳܐ ܣܰܦܣܺܪܶܗ ܕܚܺܝܠܬܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ. ܘܠܳܐ ܒܪ̈ܶܓܠܶܐ ܩܰܠܺܝ̈ܠܳܬܳܐ ܕܰܢܫܰܘܪ̈ܳܢ ܣܝܳܓܶܗ ܚܰܣܺܝܢܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ. ܐܶܠܐ ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ ܕܩܳܪܶܒ ܐܺܝܙܓܰܕܳܐ ܩܰܫܝܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ ܡܶܫܬܰܪܝܳܐ ܠܳܗ̇ ܓܰܢ̱ܒܳܪܽܘܬܳܐ: ܘܒܳܛܠܳܐ ܚܠܺܝܡܽܘܬܳܐ: ܘܢܳܐܷܫ ܟܽܠܶܗ ܚܰܝܠܳܐ ܕܗܰܕܳܡ̈ܐ: ܘܙܳܥܰܪ ܢܽܘܗܪܳܐ ܒܚܳܙ̈ܝܳܬܳܐ: ܘܡܶܬܒܰܛܠ ܚܰܝܠܐ ܕܛܰܚܳܢܴ̈ܬܳܐ: ܘܡܶܬܬܙܺܝܥܺܝܢ ܢܳܛܽܘܪ̈ܰܝ ܒܰܝܬܳܐ: ܘܡܶܬܪ̈ܰܦܝܳܢ ܒܽܘܪ̈ܟܶܐ: ܘܛܳܥܶܫ ܚܰܝܠܐ ܕܩܽܘܪ̈ܨܠܶܐ ܡܶܢ ܫܶܬܶܐܣ̈ܐ ܕܡܰܓܕܰܠ ܒܶܣܪܳܐ: ܘܥܳܡ̈ܛܳܢ ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܒܟܰܘܰܝ̈ܗܶܝܢ: ܘܚܳܡܶܐ ܓܰܘܢܳܐ ܣܽܘܡܳܩܳܐ ܡܶܢ ܚܰܙܽܘܪ ܦܰܟ̈ܐ: ܘܠܳܒܫܺܝܢ ܢܰܚ̈ܬܶܐ ܩܽܘ̈ܢܥܶܐ: ܘܩܳܛܥܳܐ ܡܰܥܰܠܬܳܐ ܕܩܴ̈ܠܐ ܡܶܢ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܡܰܫܡܰܥܬܳܐ: ܘܝܳܗܶܒ ܐܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܠܰܦܟܳܪ̈ܶܐ ܟܰܕ ܠܳܐ ܪܓܺܝܫ: ܘܦܳܫܶܛ ܪ̈ܶܓܠܰܘܗܝ ܠܰܐܣܽܘܪ̈ܶܐ ܟܰܕ ܠܳܐ ܝܳܕܰܥ: ܘܰܡܫܰܪܶܐ ܕܢܺܐܬܶܐ ܡܶܢܶܗ ܪܺܝܚܳܐ ܕܣܰܪܝܽܘܬܳܐ ܘܰܡܫܰܟܪܳܐ ܕܪܶܗܠܳܐ ܕܡܶܬܚܰܒܠܳܢܽܘܬܳܐ: ܘܠܰܝܬ ܬܰܡܳܢ ܫܽܘܒܗܳܪܳܐ ܕܥܽܘܬܪܳܐ: ܘܠܳܐ ܪܰܒܽܘܬܳܐ ܕܚܺܝܠܬܳܐ: ܘܠܳܐ ܐܺܝܩܳܪܳܐ ܕܡܶܢ ܡܫܰܥ̈ܒܕܶܐ: ܡܰܘܬܳܐ ܓܶܝܪ ܕܥܰܠ ܘܰܒܫܽܘܚܕܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܪܰܥܶܐ ܘܰܠܥܽܘܬܪܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܬܦܺܝܣ ܘܒܺܐܝܩܳܪܳܐ ܠܳܐ ܚܳܐܱܪ ܘܥܰܠ ܒܢܰܝܴ̈ܐ ܠܐ ܚܳܐܷܣ ܘܠܐ ܥܰܠ ܒܶܟܝܳܐ ܕܰܒܢܴ̈ܬܳܐ ܕܫܰܒܪ̈ܳܢ ܡܶܬܪܰܚܰܡ. ܘܰܒܬܶܢܚ̈ܬܳܐ ܠܐ ܡܶܬܬܘܶܐ: ܘܠܰܦܝܳܣܳܐ ܠܐ ܥܳܢܶܐ: ܘܡܶܢ ܠܰܘ̈ܛܳܬܳܐ ܠܐ ܕܳܚܶܠ: ܡܶܛܠ ܕܶܐܡܰܪ ܢܒܺܝܳܐ ܕܰܐܚܳܐ ܠܳܐ ܦܳܪܶܩ ܘܓܶܢܣܳܐ ܠܐ ܡܰܘܬܰܪ. ܘܥܽܘܬܪܳܐ ܠܐ ܡܫܰܘܙܶܒ ܠܡܳܪܶܗ. ܘܪ̈ܳܚܡܶܐ ܕܰܓ̈ܠܐܷ ܟܡܳܐ ܙܰܒ̈ܢܺܝܢ ܠܳܐ ܡܠܰܘ̈ܝܳܢܶܐ ܗܳܘܶܝܢ ܠܶܗ. ܠܗܰܘ ܕܶܐܫܬܰܘܚܰܕ ܡܶܢ ܟܽܠ ‌ܐܺܝܳܠܺܝ̈ܢ. ܘܗܳܠܶܝܢ ܥܰܠ ܕܠܳܐ ܝܰܗܒ ܠܰܐܠܗܐ ܦܽܘܪܩܳܢܶܗ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܝܳܐ. ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܡܰܓܥܶܠ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܕܢܰܦܫܶܗ ܠܰܐܠܗܐ. ܠܳܐ ܣܢܺܝܩ ܕܡܶܢ ܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܢܶܬܥܰܕܰܪ. ܐܶܠܐ ܣܳܦܶܩ ܗܽܘ ܠܶܗ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܕܡܶܢ ܐܰܠܗܐ. ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܥܳܒܕܺܝܢ ܗܳܕܶܐ. ܠܳܐ ܡܰܘܩܪܺܝܢ ܓܶܝܪ ܦܽܘܪܩܳܢܗܽܘܢ. ܐܰܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܐܡܰܪ ܢܒܺܝܳܐ.

ܕܝܰܩܺܝܪ ܗܽܘ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܕܢܰܦܫܗܽܘܢ. ܡܰܢ ܐܶܢܽܘܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܝܰܩܺܝܪ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܕܢܰܦܫܗܽܘܢ. ܐܶܠܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܶܐܬܶܐܣܰܪܘ ܒܚܽܘܒܳܐ ܕܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ. ܘܰܐܛܥܢܽܘܗܝ ܠܦܰܓܪܳܐ ܡܰܘܒ̈ܠܐ ܝܰܩܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܕܓܰܘܪܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐܢܳܐ: ܘܰܕܙܳܢܝܽܘܬܳܐ. ܘܝܶܩܪܰܬ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܠܰܡܗܰܠܳܟܽܘ ܒܳܗ̇ ܘܰܐܢܺܝܚܘ ܠܚܰܫܰܘ̈ܗܝ ܫܟܺܝܪ̈ܶܐ ܕܒܶܣܪܳܐ. ܘܠܐ ܫܰܡܥܽܘܗܝ ܠܰܢܒܺܝܳܐ ܕܶܐܡܰܪ:

ܕܰܠܐܝ̣ ܠܥܳܠܰܡ ܕܬܺܚܶܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ: ܘܠܐ ܬܶܚܙܶܐ ܚܒܳܠܳܐ ܟܰܕ ܬܶܚܙܶܐ ܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܕܡܳܝܬܺܝܢ. ܐܰܟܚܕܳܐ ܣܰܟ̈ܠܐ ܘܚܰܣܺܝܪ̈ܰܝ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܕܳܐܒܕܺܝܢ. ܘܫܳܒܩܺܝܢ ܩܶܢܝܳܢܗܽܘܢ ܠܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ. ܘܟܰܕ ܗܰܘ ܕܦܳܠܰܚ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܟܡܳܐ ܐܶܢ ܢܶܗܘܶܐ ܪܰܒ ܥܰܡ ܪ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܘܚܰܛܳܝ̈ܐ ܡܶܬܚܰܒܰܠ ܒܩܰܒܪܳܐ ܐܳܦ ܗܽܘ. ܐܰܪܰܐ ܗܳܠܶܝܢ ܠܰܘ ܡܱ̈ܬܠܐ ܐܶܢܽܘܢ؟

ܟܡܳܐ ܓܶܝܪ ܐܶܢ ܢܶܗܘܶܐ ܕܰܡܠܺܝܟ ܢܽܘܚܳܡܳܐ. ܐܶܠܐ ܠܰܘ ܕܠܳܐ ܡܱ̈ܬܠܐ ܩܰܒܶܠܢܳܝܗܝ ܠܗܳܢܳܐ. ܡܱ̈ܬܠܐ ܐܶܢܘܢ ܓܶܝܪ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܪ̈ܳܙܶܐ ܕܰܡܠܺܝܟܺܝܢ ܥܰܠ ܢܽܘܚܳܡܳܐ. ܘܗܳܝ ܕܠܐ ܚܳܙܶܐ ܚܒܳܠܳܐ ܗܰܘ ܕܥܳܡܶܠ ܘܡܶܬܟܰܫܰܪ ܒܕܽܘܒܳܪ̈ܶܐ ܟܺܐܢ̈ܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ. ܓܰܠܝܳܐܗܝ ܕܥܰܠ ܗܰܘ ܚܒܳܠܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܬܰܫܢܺܝܩܳܐ ܠܥܳܒ̈ܕܰܝ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܡܶܫܬܰܘܙܰܒ. ܘܶܐܢ ܨܳܒܶܐ ܐܰܢܬ ܠܡܶܕܰܥ ܕܰܒܡܱ̈ܬܠܐ ܐܰܡܬܶܠ ܣܰܒܪܳܐ ܕܢܽܘܚܳܡܳܐ. ܢܶܫܡܰܥ ܠܦܰܘܠܽܘܣ ܗܰܘ ܪܰܒܳܐ ܒܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܡܳܢܳܐ ܐܶܡܰܪ: ܡܶܛܠ ‌ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܗܰܘ ܕܗܰܝܡܶܢ ܒܚܰܝܰܬ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܠܡ ܩܰܪܶܒ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܠܐܺܝܣܚܳܩ ܒܢܶܣܝܽܘܢܶܗ. ܘܠܺܝܚܺܝܕܶܗ ܐܰܣܶܩ ܠܡܰܕܒܚܳܐ. ܠܗܰܘ ܕܩܰܒܶܠ ܗ̱ܘܳܐ ܒܡܽܘܠܟܳܢܳܐ. ܐܶܬܶܐܡܰܪ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܓܶܝܪ ܕܒܺܐܝܣܚܳܩ ܢܶܬܩܪܶܐ ܠܳܟ ܙܰܪܥܳܐ. ܐܳܦ ܐܶܬܪܰܥܺܝ ܗ̱ܘܳܐ ܒܢܰܦܫܶܗ܆ ܕܡܳܛܝܳܐ ܒܺܐܝ̈ܕܰܘܗܝ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܐܳܦ ܡܶܢ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܠܰܡܩܳܡܽܘ. ܘܡܶܛܠ ܗܳܢܳܐ ܒܡܰܬܠܐܴ ܐܶܬܺܝܗܶܒ ܠܶܗ (ܥܶܒܪ̈ܝܐ ܝܐ: ܝܙ-ܝܛ). ܚܙܰܝܬ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܠܗܳܝ ܕܠܐ ܢܶܚܙܶܐ ܚܒܳܠܐ ܒܳܬܰܪ ܩܝܳܡܬܳܐ܆ ܡܰܬܠܐܴ ܐܰܡܪܶܗ ܢܒܺܝܳܐ. ܗܳܝܕܶܝܢ ܓܶܝܪ ܡܳܐ ܕܶܐܬܒܰܛܰܠ ܚܒܳܠܐ ܕܥܰܠ ܒܰܥܒܳܪ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܒܠܳܐ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܽܘܬܳܐ. ܘܶܐܫܬܪܺܝ ܡܰܘܬܳܐ ܒܠܳܐ ܡܳܝܽܘܬܽܘܬܳܐ ܡܫܰܪܶܐ ܡܶܟܺܝܠ ܚܒܳܠܐܴ ܠܡܶܣܥܳܐ ܥܰܠ ܗܳܢܽܘܢ ܕܡܶܬܚܰܝܒܺܝܢ ܒܕܺܝܢܳܐ. ܬܰܡܳܢ ܓܶܝܪ ܡܶܬܡܰܠܝܳܐ ܗܳܝ ܕܡܳܝܬܺܝܢ ܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܠܳܐ ܝܕܰܥܘ ܒܚܶܟܡܰܬܗܽܘܢ ܠܰܐܠܗܳܐ. ܘܬܰܡܳܢ ܐܳܒܕܺܝܢ ܣܰܟ̈ܠܐ ܘܚܰܣܺܝܪ̈ܰܝ ܪܶܥܝܳܢܳܐ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܚܣܰܟܘ ܥܽܘܬܪܗܽܘܢ ܘܝܰܗܒܽܘܗܝ ܠܰܕܠܳܐ ܫܳܘܶܝܢ. ܘܰܫܒܰܩܘ ܩܶܢܝܳܢܗܽܘܢ ܘܡܰܪ̈ܗܳܛܰܝܗܽܘܢ ܠܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ. ܘܗܳܘܶܝܢ ܠܗܽܘܢ:

ܩܰܒܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܒܳܬܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܥܳܠܰܡ. ܘܡܰܥܡܰܪܗܽܘܢ ܠܕܳܪܕܳܪ̈ܺܝܢ. ܐܶܠܐ ܚܛܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܰܒܗܽܘܢ ܡܶܣܬܰܚܦܺܝܢ ܒܚܶܫܽܘܟܳܐ. ܩܰܒܪ̈ܰܝܗܽܘܢ ܩܪܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܢܒܺܝܳܐ. ܟܺܐܢܳܐ ܗܝ ܓܶܝܪ ܕܰܒܗܳܠܶܝܢ ܚܰܫ̈ܐ ܕܰܐܚܶܒܘ ܥܰܘܴ̈ܠܐ. ܒܗܽܘܢ ܢܶܬܥܰܦܽܘܢ ܘܢܶܬܩܰܒܪܽܘܢ. ܘܠܰܘ ܕܶܝܢ ܕܰܐܚܶܒ ܥܽܘܬܪܳܐ ܒܥܽܘܬܪܶܗ ܡܶܬܩܒܰܪ. ܐܶܠܐ ܡܶܛܠ ܕܰܠܥܽܘܬܪܳܐ ܓܠܺܝܙܽܘܬ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܡܟܰܢܫܳܐ ܠܶܗ. ܠܫܺܐܕ̈ܐ ܓܠܺܝ̈ܙܰܝ ܡܶܢ ܪ̈ܰܚܡܶܐ ܡܶܫܬܰܠܡܺܝܢ ܥܰܬܺܝܪ̈ܶܐ ܒܬܰܫܢܺܝ̈ܩܶܐ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܶܐܬܛܰܢܰܦܘ ܒܩܶܛܠܳܐ ܘܒܰܕܡܳܐ ܠܕܰܝ̈ܘܶܐ ܡܶܬܝܰܗܒܺܝܢ ܒܚܶܫܽܘܟܳܐ ܒܰܪܳܝܳܐ. ܘܗܳܢܽܘܢ ܕܰܐܚܶܒܘ ܓܽܘ̈ܕܳܦܶܐ ܘܡܰܡܠܠܳܐ ܛܰܢܦܳܐ. ܘܶܐܬܥܰܝܰܕܘ ܒܪܽܘܓܙܳܐ ܘܰܒܚܶܡܬܳܐ܆ ܠܪ̈ܽܘܚܶܐ ܛܰܢ̈ܦܳܬܳܐ ܘܰܕܡܰܠܝܴ̈ܢ ܪܽܘܓܙܳܐ ܐܳܦ ܚܶܡܬܳܐ ܡܶܫܬܰܠܡܴ̈ܢ. ܘܳܐܦ ܥܰܠ ܗܳܢܽܘܢ ܐܰܘܴ̈ܢܶܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܕܟܽܠܢܳܫ ܠܗܰܘ ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܕܰܐܚܶܒ ܗܳܪܟܳܐ ܒܕܽܘܒܳܪ̈ܰܘܗܝ ܟܺܐܢ̈ܐ. ܡܩܰܒܶܠ ܒܥܳܠܡܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܥܰܡ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܰܓܡܺܝܪ̈ܶܐ ܘܟܺܐܢ̈ܐ ܕܶܐܬܶܐܡܶܢܘ ܒܬܰܘܕܺܝܬܳܐ. ܘܗܳܢܽܘܢ ܕܶܐܬܚܰܦܰܛܘ ܕܠܐ ܢܶܩܪܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܫܡܳܗ̈ܐ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܡܶܫܟܚܺܝܢܰܢ ܕܰܟܬܺܝܒܺܝܢ ܫܡܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܠܐ ܡܚܰܣܶܕ ܠܗܽܘܢ ܢܒܺܝܳܐ ܐܰܝܟ ܗܳܢܽܘܢ ܕܶܐܬܕܰܡܺܝܘ ܠܰܒܥܺܝܪܳܐ ܘܰܟܬܰܒܘ ܫܡܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܣܽܘܥܪ̈ܳܢܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܠܰܘ̈ܛܳܬܳܐ. ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ

ܘܩܳܪܶܝܢ ܫܡܳܗ̈ܐ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܒܺܐܝܩܳܪܶܗ ܠܐ ܐܶܬܒܰܝܰܢ܆ ܐܶܠܐ ܐܶܫܬܠܶܡ ܠܰܒܥܺܝܪܳܐ ܘܶܐܬܕܰܡܺܝ ܠܳܗ̇. ܡܰܢܽܘ ܗܳܢܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܗܰܘ ܩܰܕܡܳܝܳܐ܆ ܕܶܐܬܥܒܶܕ ܒܨܰܠܡܳܐ ܘܒܰܕܡܽܘܬܳܐ ܠܐ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܺܝܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ܆ ܗܳܢܳܐ ܓܶܝܪ ܠܐ ܐܶܬܒܰܝܰܢ ܒܺܐܝܩܳܪܳܐ ܕܝܰܗܒ ܠܶܗ ܐܰܠܗܳܐ܆ ܒܗܳܝ ܕܟܰܕ ܟܝܳܢܳܐ ܡܳܝܽܘܬܳܐ ܘܡܶܬܚܰܒܠܳܢܳܐ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܠܶܗ. ܒܝܰܕ ܩܽܘܝܳܡܶܗ ܕܡܶܢ ܥܰܦܪܳܐ܆ ܫܰܟܶܢ ܠܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐ ܥܳܒܽܘܕܶܗ ܘܒܳܪܽܘܝܳܐ ܕܟܽܠ܆ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܘܰܡܥܰܠܰܝܬܳܐ ܕܠܳܐ ܡܳܝܽܘܬܽܘܬܳܐ܆ ܘܥܰܠܝܶܗ ܘܣܳܡܶܗ ܡܰܠܟܳܐ ܥܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܠܐ ܡܶܠܬܳܐ. ܘܝܰܩܪܶܗ ܕܠܐ ܥܰܡܠܳܐ ܒܡܰܥܡܪܳܐ ܡܰܠܐܟܳܝܳܐ ܕܰܒܓܰܘ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܗܰܘ ܛܽܘܒܬܳܢܳܐ. ܘܰܐܠܒܫܶܗ ܐܶܣܛܠܐܴ ܪܺܝܫܳܝܬܳܐ ܕܰܡܫܰܘܕܥܳܐ ܗܘܳܬ ܠܒܽܘܫܳܐ ܕܠܐ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܽܘܬܳܐ. ܘܟܰܕ ܒܗܳܢܳܐ ܐܺܝܩܳܪܳܐ ܕܥܳܒܽܘܕܳܐ ܠܐ ܐܶܬܒܰܝܰܢ܆ ܐܶܨܛܠܺܝ ܒܺܝܫܳܐܝ̣ܬ ܠܘܳܬ ܪܶܓܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܠܒܰܪ ܡܶܢ ܟܝܳܢܶܗ. ܘܰܒܥܳܐ ܕܳܐܦ ܐܰܠܗܳܐ ܢܶܗܘܶܐ. ܐܶܫܬܠܶܡ ܗܳܝܕܶܝܢ ܠܰܒܥܺܝܪܳܐ ܘܶܐܬܕܰܡܺܝ ܠܳܗ̇. ܘܩܰܒܶܠ ܒܰܡܣܳܡ ܒܪܺܝܫܳܐ ܕܠܰܘܛܬܳܐ ܕܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܥܶܣܒܳܐ ܐܰܝܟ ܬܰܘܪܳܐ ܢܶܐܟܽܘܠ. ܘܰܒܕܽܘܥܬܳܐ ܕܰܐܦܰܝ̈ܟ ܬܶܐܟܽܘܠ ܠܰܚܡܳܐ. ܠܰܚܡܳܐ ܓܶܝܪ ܦܺܐܪܰܐ ܗ̄ܘ ܕܥܶܣܒܳܐ. ܘܥܰܡ ܒܥܺܝܪܳܐ ܢܳܦܶܩ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܠܡܶܪܥܳܐ ܘܰܠܡܶܥܡܰܪ ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܰܥܪ̈ܳܕܶܐ. ܘܰܒܗܳܢܳܐ ܫܒܺܝܠܳܐ ܕܰܡܠܐܷ ܬܽܘܩ̈ܠܳܬܳܐ. ܢܦܰܩ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܡܶܢ ܥܕܶܢ. ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܢܒܺܝܳܐ.

ܗܳܢܰܘ ܫܒܺܝܠܗܽܘܢ ܬܽܘܩܰܠܬܳܐ ܠܢܰܦܫܗܽܘܢ. ܒܗܳܕܶܐ ܓܶܝܪ ܩܰܕܡܳܐܝܰܬ ܐܶܬܬܩܶܠܘ. ܒܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܗܳܢܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܣܕܽܘ̈ܡܳܝܶܐ ܥܰܠ ܕܠܐ ܦܪܰܫܘ ܢܰܦܫܗܽܘܢ ܗܳܝ ܕܢܶܕܥܽܘܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܡܶܢ ܗܳܪܟܳܐ ܠܘܳܬ ܥܰܒܝܽܘܬ ܠܶܒܳܐ ܐܶܬܕܒܰܪܘ. ܟܰܕ ܗܳܘܶܝܢ ܐܰܝܟ ܥܳܢܴ̈ܐ ܒܫܰܪ̈ܒܳܬܗܽܘܢ. ܘܰܕܠܳܐ ܒܽܘܝܳܢܳܐ ܡܶܬܕܰܒܪܺܝܢ

ܘܰܐܚܪܳܝܰܬ ܠܰܡ ܒܦܽܘܡܗܽܘܢ ܘܢܶܪܥܽܘܢ ܐܰܝܟ ܥܳܢ̈ܳܐ. ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܐܫܠܶܡ ܐܶܢܽܘܢ ܪܳܥܝܳܐ ܠܡܰܘܬܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܕܺܐܒܳܐ ܚܳܛܽܘܦܳܐ. ܠܐ ܦܪܰܫܘ ܠܡܶܕܰܥ ܕܰܐܝܕܳܐ ܗ̄ܝ ܥܶܠܬܳܐ ܕܒܳܗ̇ ܡܶܬܚܰܛܦܺܝܢ ܡܶܢ ܚܰܝܽܘܬܳܐ ܒܺܝܫܬܳܐ ܗܢܘ ܡܰܘܬܳܐ. ܘܥܰܠܗܳܕܶܐ ܐܶܬܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܕܢܰܥܶܗܕ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܕܠܐ ܠܰܡ ܐܰܝܟ ܥܳܢܴ̈ܐ ܬܶܗܘܽܘܢ. ܗܳܐ ܓܶܝܪ ܡܳܐ ܕܡܶܢ ܫܶܠܝܳܐ ܥܳܐܷܠ ܕܺܐܒܳܐ ܘܚܳܛܶܦ ܥܶܪܒܳܐ. ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܕܥܳܐܠܳܐ ܓܶܝܪ ܚܰܝܽܘܬ ܫܶܢܳܐ ܠܰܓܙܳܪܳܐ ܕܥܳܢܴ̈ܐ. ܙܳܪܒܳܐ ܢܰܦܫܳܗ̇ ܡܰܪܥܺܝܬܳܐ ܘܩܳܝܡܳܐ ܒܕܶܚܠܬܳܐ ܘܰܒܙܰܘܥܬܳܐ ܘܡܶܬܬܙܺܝܥܳܐ ܘܡܶܬܪܰܗܒܳܐ ܕܰܗܘܳܬ ܗܳܕܶܐ. ܘܡܳܐ ܕܫܰܢܺܝ ܕܺܐܒܳܐ ܘܰܫܩܰܠ ܘܰܢܦܰܩ. ܫܬܶܩ ܠܗ ܡܶܢ ܡܰܫܡܰܥܬܳܗ̇ ܩܳܠܶܗ ܕܗܰܘ ܕܶܐܬܚܛܶܦ ܡܶܢ ܕܺܐܒܳܐ. ܘܒܶܗ ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܫܰܡܪܰܬ ܦܽܘܡܳܗ̇ ܠܡܶܪܥܳܐ ܘܠܰܡܗܰܠܳܟܽܘ. ܘܰܐܝܟ ܗܰܘ ܕܡܶܕܶܡ ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܠܳܗ̇. ܡܶܬܚܰܫܚܳܐ ܒܽܐܘܟܠܳܐ ܘܰܒܫܶܩܝܳܐ. ܒܗܳܠܶܝܢ ܓܶܝܪ ܡܶܬܕܰܡܶܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܐܣܺܝܪܺܝܢ ܒܚܽܘܒܳܐ ܕܚܰܝ̈ܐ ܗܳܠܶܝܢ. ܘܟܰܕ ܛܳܒ ܝܳܕܥܺܝܢ ܕܡܰܘܬܳܐ ܡܶܢ ܣܽܘܥܪܳܢܶܗ ܠܳܐ ܒܳܛܠ. ܒܗܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܥܶܕܳܢܳܐ ܕܥܳܐܷܠ ܡܰܘܬܳܐ ܘܚܳܛܶܦ ܢܰܦܫܳܐ ܘܢܳܦܶܩ. ܡܶܬܬܥܺܝܩܺܝܢ ܩܰܠܺܝܠ ܘܡܶܬܟܰܡܪܺܝܢ. ܘܒܳܬܰܪܟܶܢ ܐܰܝܟ ܥܳܢܴ̈ܐ ܥܰܠ ܪܶܥܝܳܐ ܕܰܪ̈ܓܺܝܓܳܬܳܐ ܥܳܛܦܺܝܢ. ܐܶܠܐ ܡܳܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܢܒܺܝܳܐ

ܠܰܫܝܽܘܠ ܢܶܫܬܰܠܡܽܘܢ ܘܡܰܘܬܳܐ ܢܶܪܥܶܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܥܰܠ ܡܳܢܳܐ ܗܳܕܶܐ܆ ܥܰܠ ܕܠܳܐ ܢܩܶܦܘ ܠܪܳܥܝܳܐ. ܫܒܰܩ ܐܢܘܢ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܠܡܰܘܬܳܐ.

ܘܢܶܫܬܰܠܛܽܘܢ ܒܗܽܘܢ ܬܪ̈ܺܝܨܶܐ ܒܨܰܦܪܳܐ. ܘܨܽܘܪܰܬܗܽܘܢ ܬܒܰܠܐܷ ܫܝܽܘܠ. ܘܡܶܢ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܗܽܘܢ ܢܶܬܕܰܚܩܽܘܢ. ܕܰܒܨܰܦܪܳܐ ܕܶܝܢ ܡܶܫܬܰܠܛܺܝܢ ܒܗܽܘܢ ܬܪ̈ܺܝܨܶܐ ܒܨܰܦܪܳܐ. ܥܰܠ ܕܨܰܦܪܳܐ ܡܶܬܩܪܶܐ ܢܽܘܚܳܡܳܐ ܗܳܝܕܶܝܢ ܡܶܫܬܰܠܛܺܝܢ ܒܗܽܘܢ ܕܺܝ̈ܢܰܘܗܝ ܕܪܳܥܝܳܐ. ܘܠܰܘ ܡܚܰܦܝܳܐܝ̣ܬ ܗܳܘܶܐ ܕܺܝܢܳܐ. ܐܶܠܐ ܝܰܬܺܝܪ ܓܰܠܝܳܐܝ̣ܬ ܘܰܒܢܽܘܗܪܳܐ. ܘܕܰܡܒܰܠܝܳܐ ܨܽܘܪ̈ܳܬܗܽܘܢ ܫܝܽܘܠ. ܡܶܛܠ ܕܡܶܫܬܰܩܠܳܐ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܗܳܢܽܘܢ ܨܽܘܪܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܰܕܡܽܘܬܳܐ ܕܥܳܒܽܘܕܳܐ ܕܶܐܬܬܰܩܰܢܘ ܒܳܗ̇. ܘܢܳܦܠܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܕܡܽܘܬܶܗ ܕܚܶܘܝܳܐ ܡܶܬܝܰܕܥܳܢܳܐ ܗܳܝ ܕܰܪܚܰܡܘ. ܠܐ ܓܶܝܪ ܡܶܫܟܚܳܐ ܕܢܶܫܬܰܠܛܽܘܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܛܪ̈ܽܘܢܶܐ. ܐܶܠܐ ܟܰܕ ܫܳܩܶܠ ܡܰܠܟܳܐ ܡܶܢܗܽܘܢ ܛܰܒܥܶܗ ܕܰܥܠܰܝܗܽܘܢ. ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܣܰܒܘ ܠܰܡ ܟܰܟܪܳܐ ܡܶܢ ܥܰܒܕܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܘܰܚܒܰܢܳܢܳܐ ܘܰܐܦܶܩܽܘܢܳܝܗܝ ܠܚܶܫܽܘܟܳܐ ܒܰܪܳܝܳܐ (ܡܬܝ ܟܗ: ܟܚ ܠ). ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܕܶܐܡܰܪ ܕܡܶܢ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܗܽܘܢ ܢܶܬܕܰܚܩܽܘܢ. ܕܠܰܝܬ ܡܶܟܺܝܠ ‌ܐܺܝܩܳܪܳܐ ܠܡܰܠܟܳܐ ܕܪܽܘܫܥܳܐ ܘܰܠܕܰܝܳܢܳܐ ܕܥܰܘܠܳܐ. ܢܒܺܝܳܐ ܕܶܝܢ ܡܨܰܠܶܐ ܘܳܐܡܰܪ:

ܐܰܠܳܗܳܐ ܢܶܦܪܩܺܝܗ̇ ܠܢܰܦܫܝ: ܘܡܶܢ ܐܺܝܕܳܐ ܕܰܫܝܽܘܠ ܢܰܣܒܰܢܝ. ܬܰܪܬܶܝܢ ܨܳܒܶܐ ܢܒܺܝܳܐ ܕܢܰܐܠܶܦ ܒܗܳܕܶܐ܆ ܟܰܕ ܫܳܐܷܠ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܕܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܐܳܦ ܡܰܣܰܩܬܳܐ ܠܢܰܦܫܶܗ ܡܶܢ ܫܝܽܘܠ.

ܘܠܳܐ ܠܰܡ ܬܶܕܚܰܠ ܡܳܐ ܕܥܳܬܰܪ ܓܰܒܪܳܐ ܘܣܳܓܶܐ ܐܺܝܩܳܪܳܐ ܕܒܰܝܬܶܗ. ܡܶܛܠ ܕܠܳܐ ܢܳܣܶܒ ܡܶܕܶܡ ܒܡܰܘܬܶܗ: ܘܳܐܦܠܳܐ ܢܳܚܶܬ ܒܳܬܪܶܗ ܫܽܘܒܚܶܗ. ܡܶܛܠ ܕܢܰܦܫܶܗ ܗܽܘ ܡܒܰܪܶܟ ܒܚܰܝܰܘ̈ܗܝ. ܗܳܢܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܰܘ ܥܰܬܺܝܪܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܡܳܪܰܢ܆ ܕܰܐܥܠܰܬ ܠܶܗ ܐܰܪܥܶܗ ܥܱ̈ܠܠܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܬܳܐ (ܠܘܩܐ ܝܒ: ܝܘ). ܡܶܛܠ ܗܳܕܶܐ ܐܶܡܰܪ: ܢܒܺܝܳܐ ܕܠܳܐ ܢܳܚܶܬ ܒܳܬܪܶܗ ܫܽܘܒܚܶܗ. ܐܶܠܐ ܡܶܬܒܰܣܰܡ ܗܳܪܟܳܐ ܒܚܰܝ̈ܐ ܕܙܰܒܢܳܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܡܳܪܰܢ. ܘܗܳܪܟܳܐ ܦܳܪ̈ܚܳܢ ܪ̈ܓܺܝܓܳܬܶܗ ܐܰܝܟ ܚܶܠܡܳܐ ܕܠܺܠܝܳܐ. ܐܶܬܶܐܡܰܪ ܓܶܝܪ ܠܘܳܬܶܗ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ܆ ܫܳܛܝܳܐ ܒܗܳܢܳܐ ܠܺܠܝܳܐ ܢܰܦܫܳܟ ܬܳܒܥܺܝܢ ܠܳܗ̇ ܡܶܢܳܟ. ܘܗܳܠܶܝܢ ܕܛܰܝܶܒܬ ܠܡܰܢ ܢܶܗܘ̈ܝܳܢ (ܠܘܩܐ ܝܒ: ܟ). ܘܰܒܕܰܐܝܟ ܗܳܢܳܐ ܡܰܗܶܠ ܢܒܺܝܳܐ ܘܳܐܡܰܪ:

ܘܢܰܘܕܶܐ ܠܳܟ ܟܰܕ ܬܰܛܶܒ ܠܶܗ. ܘܰܬܡܰܛܶܝܘܗܝ ܥܕܰܡܳܐ ܠܕܳܪܳܐ ܕܰܐܒܳܗܰܘ̈ܗܝ. ܟܡܳܐ ܠܰܡ ܕܢܳܣܶܒ ܡܶܢܳܟ ܡܰܘܕܶܐ ܠܳܟ. ܘܰܒܛܳܒܴ̈ܬܳܟ ܡܰܣܓܶܐ ܡܝܰܩܰܪ ܠܳܟ ܐܶܢܕܶܝܢ ܢܶܙܥܪ̈ܳܢ ܛܳܒܴ̈ܬܶܗ܆ ܒܳܛܠܳܐ ܬܰܘܕܺܝܬܶܗ. ܘܢܶܚܙܶܐ ܗܳܫܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܥܒܰܕ ܫܽܘܠܳܡܳܐ ܠܡܰܙܡܽܘܪܳܐ ܗܳܢܳܐ܆

ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܠܳܐ ܢܶܚܙܶܐ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܒܺܐܝܩܳܪܶܗ ܠܳܐ ܐܶܬܒܰܝܰܢ܆ ܐܶܠܐ ܐܶܫܬܠܶܡ ܠܚܰܝܽܘܬܳܐ ܘܶܐܬܕܰܡܺܝ ܠܳܗ̇. ܠܗܰܘ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܒܺܐܝܩܳܪܶܗ ܠܳܐ ܐܶܬܒܰܝܰܢ. ܕܰܡܝܶܗ ܠܗܳܢܳܐ ܠܚܰܝܽܘܬܳܐ. ܘܙܳܕܶܩ ܕܢܶܕܰܥ ܕܠܰܘ ܚܰܕ ܐܶܢܽܘܢ ܬܪ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܐܚܪܺܬܳܐ ܗ̄ܝ ܚܰܝܽܘܬܳܐ. ܘܰܐܚܪܺܬܳܐ ܗ̄ܝ ܒܥܺܝܪܳܐ. ܒܥܺܝܪܳܐ ܡܶܬܩܰܛܠܳܢܺܝܬܳܐ ܗ̄ܝ. ܘܚܰܝܽܘܬܳܐ ܩܳܛܽܘܠܬܳܐ ܗ̄ܝ. ܥܰܡܳܐ ܗܰܘ ܩܳܛܽܘܠܐ ܘܡܰܪܳܚܳܐ ܕܨܳܠܽܘ̈ܒܶܐ. ܕܠܳܐ ܐܶܬܒܰܝܰܢ ܒܺܐܝܩܳܪܳܐ ܕܝܰܩܪܶܗ ܐܰܠܗܳܐ. ܐܶܠܐ ܐܰܡܪܰܚ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܥܳܒܽܘܕܶܗ ܘܨܰܠܒܶܗ. ܡܶܢ ܗܳܪܟܳܐ ܒܰܕܰܪ ܫܕܳܝܗܝ ܒܰܐܪ̈ܒܰܥܦܶܢܝܳܢ. ܘܰܚܠܳܦܰܘܗܝ ܡܟܰܪ ܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܕܡܶܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܚܢܰܢ ܕܠܶܗ ܣܳܓܕܺܝܢܰܢ ܘܰܡܫܰܒܚܺܝܢܰܢ ܘܠܰܐܒܽܘܗܝ ܘܰܠܪܽܘܚܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗܳܫܳܐ ܘܰܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ܀

ܡܙܡܘܪܐ ܕܚܡܫܝܢ

ܥܰܠ ܡܶܐܬܺܝܬܶܗ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܕܥܰܡܰܢܽܘܐܝܠ ܕܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ: ܘܥܰܠ ܕܺܝܢܳܐ ܘܰܬܒܰܥܬܳܐ ܕܥܳܒ̈ܕܰܝ ܒܺܝ̈ܫܶܐ: ܘܥܰܠ ܡܰܟܣܳܢܽܘܬܳܐ ܕܥܰܡܳܐ ܝܺܣܪܳܐܝܠ.

ܒܐܪ̈ܳܙܶܐ ܪܰܘܪ̈ܒܶܐ ܘܰܒܦܷ̈ܠܳܐܬܳܐ ܡܥܰܠܝܴ̈ܬܳܐ ܐܶܬܡܰܠܠܰܬ ܒܰܢܒܺܝ̈ܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܐ ܡܶܐܬܝ̣ܬܶܗ ܕܥܰܡܰܢܽܘܐܝܠ ܡ̣ܢ ܫܡܰܝܳܐ܆ ܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܗܳܝ ܕܰܗܘܳܬ ܒܬܶܕܡܽܘܪܬܳܐ ܡ̣ܢ ܒܬܽܘܠܬܐ ܘܝܳܠܕܰܬ ܐܠܗܐ ܒܰܒܣܰܪ. ܐܶܠܐ ܗܳܝ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ ܡܥܰܠܝܰܬ ܡ̣ܢ ܟ̇ܠ܆ ܕܰܥܬܝ̣ܕܳܐ ܕܬܶܗܘܶܐ ܒܫܽܘܒܚܳܐ ܘܰܒܙܰܘܚܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܡܰܫܪ̈ܝܳܬܳܐ ܕܥܶܠܳܝ̈ܐ. ܡܳܐ ܕܡܶܬܓܠܶܐ ܕܢܶܥܒܶܕ ܬܒܰܥܬܳܐ ܒܓܽܘܘܙܳܠܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ. ܡ̣ܢ ܗܳܢܘ̇ܢ ܕܠܐ ܝ̣ܕܰܥܘ ܠܰܐܠܗܐ. ܘܡ̣ܢ ܗܳܢܘ̇ܢ ܕܠܐ ܐܫܶܬܰܘܕܰܥܘ ܠܰܣܒܰܪܬܳܐ: ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܡ̣ܢ ܒܳܬܰܪ ܟܕ ܡܰܥܶܠ ܠܰܢܝܳܚܬܶܗ. ܠܗܳܢܘ̇ܢ ܕܰܦܠܰܚܘ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܘܰܢܛܰܪܘ ܗܘܰܘ ܦܽܘܩܕܳܢܰܘ̈ܗܝ. ܒܪܰܡ ܕܶܝܢ ܡܶܛܠ ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܚܰܡܫܺܝܢ ܐܪܳܙܳܐ ܕܓܶܠܝܳܢܶܗ ܕܥܰܡܰܢܽܘܐܝܠ ܟܺܐܢܳܐ ܕܳܐܦ ܒܶܗ ܒܡܶܢܝܳܢܳܐ ܢܶܣܬܰܟܰܠ܆ ܕܡܶܛܠ ܡܳܢܳܐ ܒܡܶܢܝܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܐܪܳܙܳܐ ܗܳܢܳܐ ܐܶܬܟܬܶܒ. ܟܰܕ ܛܳܒ ܗܽܘ ܡܰܙܡܽܘܪܳܐ ܠܳܐ ܕܳܡܝܳܐ ܕܰܒܗܳܢܳܐ ܙܰܒܢܳܐ ܐܰܡܺܝܪ ܗܘܳܐ ܠܰܢܒܺܝܳܐ. ܐܶܠܐ ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܕܒܳܬܰܪ ܗܰܘ ܕܶܫܬܺܝܢ ܐܰܡܺܝܪ܆ ܣܰܓܺܝ̈ܐܬܳܐ ܓܶܝܪ ܐܶܬܡܰܠܰܠܝ̈ ܡ̣ܢ ܢܒܺܝ̈ܐ ܩܰܕܡܳܝܴ̈ܬܳܐ: ܘܶܐܬܟ̈ܬܶܒܝ ܡܶܨܥܳܝܴ̈ܬܳܐ. ܐܳܦ ܣܰܓܺܝ̈ܐܬܳܐ ܐܶܬܶܐܡܰܪ̈ܝ ܐܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ: ܘܶܐܬܟܬܶܒ̈ܝ ܩܰܕܡܳܝ̈ܬܳܐ. ܘܗܳܕܶܐ ܦܰܪܢܶܣ ܪܽܘܚܳܐ ܕܰܐܠܗܐ. ܥܰܠ ܕܠܐ ܝ̣ܕܰܥ ܐܢܳܫ ܙܰܒܢ̈ܐ ܥܰܡܺܝ̈ܩܶܐ ܕܓܶܠܝܳܢܰܘ̈ܗܝ ܕܰܒܪܳܐ. ܐܰܟܡܰܢ ܕܚܳܣܶܡ ܐܰܠܗܐ ܒܗܳܕܶܐ ܚܳܣ. ܐܶܠܐ ܡܶܛܠ ܕܗܳܕܶܐ ܡܥܰܕܪܳܐ ܕܰܒܣܰܒܪܳܐ ܢܣܰܟܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܠܕܶܢܚܰܘ̈ܗܝ ܕܥܰܡܰܢܽܘܐܝܠ ܘܰܠܓܶܠܝܳܢܰܘ̈ܗܝ ܕܡ̣ܢ ܫܡܰܝܳܐ. ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܡ̇ܢ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܡܽܘܫܶܐ܆ ܟܕ ܠܗܳܢܳܐ ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܚܰܡܫܺܝܢ ܓܡܺܝܪܳܐ ܘܰܡܫܰܡܠܝܳܐ ܣܳܐܷܡ ܠܶܗ܆ ܘܰܕܠܰܝܬ ܒܳܬܰܪ ܦܰܢܛܺܝܩܽܘܣܛܺܝ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܘܰܡܫܰܡܠܳܝܬܳܐ ܠܳܐ ܥܰܒ̈ܕܶܐ ܡ̣ܢ ܓܒܰܝܴ̈ܐ ܘܠܐ ܬܰܘܬܳܒܽܘܬܳܐ ܕܥܰܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܘܠܐ ܕܰܡܫܰܟܰܢ ܒܶܐܫܛܳܪ̈ܶܐ ܕܚܰܘܒܬܳܐ ܡܶܬܝܰܕܥܳܢܺܝܬܳܐ. ܐܶܢ ܡ̣ܢ ܝ̣ܣܪܳܐܝܠ ܕܰܐܠܗܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܘܠܐ ܕܬܳܒܰܥ ܫܶܩ̈ܠܶܐ ܘܡܰܕ̈ܐܬܶܐ ܕܰܐܪ̈ܥܳܬܳܐ. ܐܶܠܐ ܟܽܠ ܬܳܒܽܘ̈ܥܺܝܢ ܒܳܛܠܺܝܢ. ܘܟܠ ܚܰܘ̈ܒܳܢ ܕܟܺܐܢ̈ܐ ܡܶܬܦܰܪ̈ܥܳܢ. ܘܰܐܝܟ ܕܰܒܐܪܳܙܳܐ ܥܰܡܺܝܩܳܐ ܡܦܰܩܶܕ ܗܘܳܐ. ܕܡܳܐ ܠܰܡ ܕܥܰܠܬܽܘܢ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ. ܝܳܗܶܒ ܠܟܽܘܢ ܝܽܘܪܬܳܢܳܐ (ܟܗ̈ܢܐ ܟܗ: ܒ). ܟܬܺܝܒ ܕܡܰܠܶܠ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡ ܡܽܘܫܶܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ: ܡܰܠܶܠ ܥܰܡ ܒܢܰܝ̈ ܝ̣ܣܪܳܐܝܠ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ܆ ܡܳܐ ܕܥܰܠܬܽܘܢ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܝܳܗܶܒ ܠܟܽܘܢ ܝܽܘܪܬܳܢܳܐ܆ ܬܫܰܒܶܬ ܐܰܪܥܳܐ ܫܰܒܬܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܫܶܬ ܫܢܺܝ̈ܢ ܬܶܙܪܥܽܘܢ ܚܰܩ̈ܠܳܬܟܽܘܢ. ܫܶܬ ܫܢܺܝ̈ܢ ܬܶܟܣܚܽܘܢ ܟܰܪ̈ܡܰܝܟܽܘܢ ܘܫܶܬ ܫܢܺܝ̈ܢ ܗܘܰܝܬܽܘܢ ܚܳܡܠܺܝܢ ܥܰܠܠܳܬܟܽܘ̈ܢ. ܘܫܰܢ̱ܬܳܐ ܕܰܫܒܰܥ ܫܰܒܰܬ ܫܰܒ̈ܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܰܐܪܥܳܐ. ܘܬܶܗܘܶܐ ܠܟܽܘܢ ܫܰܒܬܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܚܰܩ̈ܠܳܬܟܽܘܢ ܠܳܐ ܬܶܚܨܕܽܘܢ. ܘܠܐ ܬܶܟܣܚܽܘܢ ܟܰܪ̈ܡܰܝܟܽܘܢ ܘܟܳܬܳܐ ܕܰܚܨܳܕܟܽܘܢ ܠܐ ܬܶܚܨܕܽܘܢ. ܘܥܶܢܒ̈ܐ ܕܰܫܒܺܝ̈ܫܳܬܟܽܘܢ ܠܐ ܬܶܩܛܦܽܘܢ. ܫܰܢ̱ܬܳܐ ܕܫܰܒܬܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܰܐܪܥܳܐ. ܘܬܶܗܘܶܐ ܠܟܽܘܢ ܫܰܒܬܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܠܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ܆ ܠܟܽܘܢ ܘܰܠܥܰܒ̈ܕܰܝܟܽܘܢ ܘܠܰܐܡܗܴ̈ܬܟܽܘܢ ܘܠܰܐܓܺܝܪ̈ܰܝܟܽܘܢ ܘܰܠܬܰܘ̈ܬܳܒܶܐ ܕܥܳܡܪܺܝܢ ܥܰܡܟܽܘܢ. ܘܠܰܒܥܺܝܪܟܽܘܢ ܘܰܠܚܰܝܽܘܬܳܐ ܕܒܰܐܪܥܟܽܘܢ. ܘܬܶܗܘܶܐ ܠܟܽܘܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܥܠܰܠܬܳܐ ܠܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ. ܘܰܡܢܰܘ ܠܟܽܘܢ ܫܒܰܥ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܕܫܰܒ̈ܐ. ܫܒܰܥ ܫ̈ܢܺܝܢ ܥܰܠ ܫܒܰܥ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ. ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܠܟܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܰܫܢܰܝܴ̈ܐ܆ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܘܰܬܫܰܥ ܫܢܺܝ̈ܢ. ܘܰܩܪܰܘ ܒܫܺܝܦܽܘܪܳܐ ܕܝܽܘܒܳܒܳܐ ܒܰܥܣܰܪܬܳܐ ܒܝܰܪܚܳܐ ܕܫܰܒܥܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܚܽܘܣܳܝܳܐ. ܘܰܩܪܰܘ ܒܫܺܝܦܽܘܪܳܐ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܟܽܘܢ. ܘܩܰܕܫܽܘܗ̇ ܠܰܫܢܰܬ ܫܢܺܝ̈ܢ ܚܰܡܫܺܝܢ. ܘܰܩܪܰܘ ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܠܟܽܠܗܘ̇ܢ ܥܳܡܽܘܪ̈ܶܝܗ̇. ܘܦܽܘܢܳܝܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܟܽܘܢ. ܘܢܶܗܦܽܘܟ ܐܢܳܫ ܠܝܳܪܬܽܘܬܶܗ. ܘܐܢܳܫ ܠܫܰܪܒܬܶܗ ܘܦܽܘܢܳܝܳܐ ܒܫܰܢܬܳܐ ܗܳܝ ܕܚܰܡܫܺܝܢ ܢܶܗܘܶܐ ܠܟܽܘܢ (ܟܗ̈ܢܐ ܟܗ: ܒ-ܝܐ). ܘܗܳܠܶܝܢ ܡܰܢ ܥܰܡܺܝܩܳܐܝ̣ܬ ܘܦܶܠܳܐܬܳܢܳܐܝ̣ܬ ܡܽܘܫܶܐ ܟܬܰܒ ܐܶܢܶܝܢ. ܠܘܳܬ ܥܰܡܳܐ ܗܰܘ ܕܰܐܣܺܝܪ ܗܘܳܐ ܒܪܶܚܡܰܬ ܐܰܪܥܳܐ ܕܦܶܠܶܣܛܺܝܢܺܝ. ܟܰܕ ܗܰܘ ܫܰܒܬܳܐ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܨܳܐܪ ܗܘܳܐ ܠܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ. ܕܰܥܒܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܓܶܠܝܳܢܶܗ. ܗܰܘ ܕܶܝܢ ܐܚܪܺܢܳܐ ܕܰܓܡܺܝܪ ܘܰܡܫܰܡܠܰܝ. ܗܳܘܶܐ ܗܘܳܐ ܓܶܝܪ ܒܦܰܢܛܺܝܩܽܘܣܛܺܝ ܕܰܫܢܰܝܴ̈ܐ ܚܰܡܫܺܝܢ. ܡܰܥܛܶܦ ܗܘܳܐ ܠܟܽܠ ܕܰܢܦܰܩ ܡܶܢ ܚܰܩܠܶܗ ܘܒܰܝܬܶܗ. ܘܗܳܕܶܐ ܗܳܘܝܳܐ ܗܘܳܬ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܩܳܪܶܐ ܪܰܒ ܟܽܘܡܪ̈ܶܐ ܒܫܺܝܦܽܘܪܳܐ. ܒܥܰܕܥܺܐܕܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܰܡ̈ܛܰܠܐ. ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܗܳܢܳܐ ܩܳܠܐ. ܩܳܢܶܝܢ ܗܘܰܘ ܥܰܒ̈ܕܶܐ ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ܆ ܘܚܰܝܳܒ̈ܐ ܡܶܬܚܰܪܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܡܶܢ ܚܰܘ̈ܒܳܬܳܐ܆ ܘܰܛܪ̈ܺܝܕܶܐ ܦܳܢܶܝܢ ܗܘܰܘ ܠܝܳܪܬܽܘܬܗܽܘܢ. ܘܡܳܐ ܕܶܐܬܡܰܠܝܰܬ ܦܰܢܛܺܝܩܽܘܣܛܺܝ ܕܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܫܰܢ̱ܬܳܐ ܓܶܝܪ ܕܚܰܡܫܺܝܢ ܐܪܳܙ ܫܽܘܠܳܡܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܰܚܢܰܢ ܒܶܗ. ܗܳܝܕܶܝܢ ܡܫܰܪܶܐ ܓܶܠܝܳܢܶܗ ܕܥܰܡܰܢܽܘܐܝܠ ܠܡܶܬܚܙܳܝܽܘ ܘܰܚܠܳܦ ܪܰܒ ܟܽܘܡܪ̈ܶܐ܆ ܫܳܩܶܠ ܪܺܝܫ ܡܰܠܐܟ̈ܐ ܩܰܪܢܳܐ ܪܰܒܬܳܐ. ܘܩܳܥܶܐ ܩܕܳܡ ܙܰܘܚܶܗ ܕܡܶܠܬܳܐ ܐܰܠܗܳܐ. ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܶܗ ܕܦܰܘܠܽܘܣ ܕܶܐܡܰܪ. ܡܶܛܠ ܕܗܽܘ ܡܳܪܰܢ ܒܦܽܘܩܕܳܢܳܐ. ܘܰܒܩܳܠܐ ܕܪܺܝܫ ܡܰܠܐܟ̈ܐ. ܘܰܒܩܰܪܢܳܐ ܕܰܐܠܗܳܐ܆ ܢܳܚܶܬ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ (ܐ ܬܣ̈ܠܘܢܝܩܝܐ ܕ: ܝܘ). ܗܳܝܕܶܝܢ ܡܳܐ ܕܰܐܙܥܶܩ ܪܺܝܫ ܡܰܠܐܟ̈ܐ ܒܫܺܝܦܽܘܪܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܫܠܺܝܚܳܐ ܩܰܪܢܳܐ ܐܶܬܩܪܺܝ. ܢܳܚܶܬ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܡܳܪܳܢܳܝܳܐ ܒܳܬܰܪ ܡܒܰܕܪ̈ܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܝܠ. ܘܦܳܩܶܕ ܕܢܶܦܢܶܐ ܐܳܕܳܡ ܗܰܘ ܕܗܽܘ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܙܰܒܶܢ ܝܳܪܬܽܘܬܶܗ ܗܳܝ ܕܰܥܕܶܝܢ ܠܚܶܘܝܳܐ ܕܰܐܦܩܶܗ ܒܦܺܐܪܳܐ ܕܰܩܛܰܦ ܡܶܢ ܐܺܝܠܳܢܳܐ. ܘܥܰܡܶܗ ܟܽܠܗܽܘܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܟܰܕ ܡܶܬܚܰܪܪܺܝܢ ܡܶܢ ܫܽܘܥܒܳܕܶܗ ܕܡܰܘܬܳܐ ܘܕܰܫܝܽܘܠ. ܟܰܕ ܡܩܰܒܠܺܝܢ ܝܳܪܬܽܘܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܡܣܰܟܶܝܢ ܗܘܰܘ ܠܳܗ̇ ܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܬܽܘܒ ܠܳܐ ܗܳܘܶܝܢ ܥܰܒ̈ܕܶܐ ܠܰܚܛܺܝܬܳܐ. ܘܬܽܘܒ ܠܳܐ ܡܶܬܟܰܬܒܺܝܢ ܐܶܫܛܳܪ̈ܶܐ ܕܚܰܘ̈ܒܳܬܳܐ. ܕܚܺܐܪܽܘܬܳܐ ܡܰܢ ܡܶܬܝܰܗܒܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ ܗܳܟܰܢܳܐ ܡܙܰܡܪܳܢܳܐ.

ܐܰܠܳܗ ܐܰܠܳܗܺܝ̈ܢ ܡܳܪܝܳܐ ܡܰܠܶܠ܆ ܘܰܩܪܳܗ̇ ܠܰܐܪܥܳܐ ܡܶܢ ܡܰܕܢܳܚܰܘ̈ܗܝ ܕܫܶܡܫܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܡܰܥܪ̈ܳܒܰܘܗܝ. ܡܶܢ ܨܶܗܝܽܘܢ ܟܠܺܝܠܳܐ ܡܫܰܒܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܚܰܘܺܝ. ܢܺܐܬܶܐ ܐܠܰܗܳܐ ܘܠܳܐ ܢܶܫܬܽܘܩ: ܢܽܘܪܳܐ ܬܶܐܟܽܘܠ ܩܕܳܡܰܘܗܝ: ܘܰܚܕܳܪ̈ܰܘܗܝ ܬܶܬܓܰܘܙܰܠ ܛܳܒ. ܢܶܩܪܶܐ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܡܶܢ ܠܥܶܠ ܘܰܐܪܥܳܐ ܠܰܡܕܳܢ ܥܰܡܶܗ. ܡܶܛܠܡܳܢܳܐ ܐܰܪܰܐ ܡܫܰܪܶܐ ܘܳܐܡܰܪ: ܐܰܠܳܗ ܐܰܠܳܗ̈ܝܢ ܡܳܪܝܳܐ ܡܰܠܶܠ܆ ܕܕܰܠܡܳܐ ܡܶܛܠ ܕܢܰܘܕܰܥ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܕܰܓܳܠܰܝ̈ ܫܡܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܘܰܐܝܟܰܢ ܠܳܐ ܛܳܒ ܫܟܺܝܪܳܐ ܗܳܕܶܐ܆ ܗܳܢܽܘܢ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܕܰܝ̈ܘܶܐ ܡܰܛܥܝܳܢ̈ܐ ܪܽܘܚܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܠܳܐ ܩܳܪܶܐ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܐܰܠܳܗ̈ܐ. ܡܶܛܠ ܕܩܰܕܶܡ ܐܶܡܰܪ ܢܒܺܝܳܐ܆ ܕܰܐܠܳܗ̈ܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ ܠܳܐ ܥܒܰܕܘ܆ ܢܺܐܒܕܽܘܢ ܡܶܢ ܬܚܶܝܬ ܫܡܰܝܳܐ (ܐܪܡܝܐ ܝ: ܝܐ). ܘܰܡܙܰܡܪܳܢܳܐ ܬܽܘܒ ܐܶܡܰܪ܆ ܡܶܛܠ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܠܳܗ̈ܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܣܪܺܝܩܺܝܢ ܐܶܢܘ̇ܢ (ܡܙܡܘܪܐ ܨܘ: ܗ) ܗܳܢܰܘ ܕܕܰܝ̈ܘܶܐ ܐܶܢܘ̇ܢ ܐܰܠܳܗ̈ܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܡܳܕܶܝܢ ܠܳܐ ܙܳܕܶܩ ܕܢܺܐܡܰܪ ܥܰܡܰܢܽܘܐܝܠ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܗܳܠܶܝܢ܆ ܐܰܠܳܗ ܐܰܠܳܗ̈ܝ̣ܢ ܡܳܐ ܕܡܰܘܕܰܥ ܟܬܳܒܳܐ܆ ܘܰܐܟܙܢܳܐ ܕܡܶܬܩܪܶܐ ܡܠܶܟ ܡܰܠܟ̈ܐ. ܪܺܝܫܳܐ ܕܡܰܠܟ̈ܐ ܡܶܬܺܝܕܰܥ ܒܗܳܕܶܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܰܠܳܗ ܐܰܠܳܗ̈ܝ̣ܢ ܡܰܠܟܳܐ ܕܰܐܠܳܗ̈ܐ ܡܶܬܺܝܕܰܥ ܕܶܝܢ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ. ܡܳܕܶܝܢ ܐܺܝܬ ܗ̱ܘ ܐܰܠܳܗ̈ܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܐܘܕܰܥ ܡܙܰܡܪܳܢܳܐ ܙܳܕܶܩ ܕܢܶܕܰܥ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܐܶܢܘ̇ܢ ܐܰܠܳܗ ܐܰܠܳܗ̈ܝ̣ܢ. ܥܰܠ ܗܳܢܽܘܢ ܕܒܶܝܬ ܫܺܝܬ. ܕܩܰܕܶܡ ܙܰܡܰܪ ܪܽܘܚܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ. ܕܶܐܢܳܐ ܠܰܡ ܐܶܡܪܶܬ ܕܰܐܠܳܗܝ̈ܢ ܐܰܢܬܽܘܢ (ܡܙܡܘܪܐ ܦܒ: ܘ ܝܘܚܢܢ ܝ: ܠܕ). ܘܬܽܘܒ ܡܰܟܬܒܳܢܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܐܰܠܳܗ̈ܐ ܩܪܳܐ ܐܶܢܘ̇ܢ. ܘܬܽܘܒ ܠܛܽܘܒܳܢܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܐܶܡܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܚܙܺܝ ܕܝܰܗܒܬܳܟ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܦܶܪܥܽܘܢ (ܡܦܩܢܐ ܙ: ܐ). ܘܛܽܘܒܳܢܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܐܶܘܰܢܓܶܠܺܝܣܛܳܐ ܐܰܘܕܰܥ. ܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝ܆ ܗܳܫܳܐ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܚܢܰܢ ܕܰܐܠܳܗܳܐ (ܐ ܝܘܚܢܢ ܓ: ܒ). ܘܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܡܶܬܩܪܶܝܢ ܐܰܠܳܗ̈ܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܐ. ܡܳܕܶܝܢ ܐܰܠܳܗ̈ܐ ܕܶܐܡܪ ܬܢܳܢ ܡܙܰܡܪܳܢܳܐ. ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܩܢܶܝܢ ܪܺܝܫܳܝܽܘܬ ܩܝܳܡܬܳܐ ܫܰܡܰܗ. ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܐܡܰܪ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܥܰܡܰܢܽܘܐܝܠ ܒܰܢܒܺܝܳܐ. ܕܶܐܣܰܒܰܪ ܫܡܳܟ ܠܰܐܚܰܝ̈ (ܡܙܡܘܪܐ ܟܒ: ܟܓ ܥܒܪ̈ܝܐ ܒ: ܝܒ) ܘܗܳܠܶܝܢ ܕܰܩܪܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܚܰܝ̈ ܙܥܽܘܪ̈ܶܐ. ܟܰܕ ܓܶܝܪ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܢܳܚܶܬ ܐܰܝܟ ܡܰܠܟܳܐ ܘܰܐܠܳܗܳܐ. ܥܰܡܶܗ ܡܚܰܘܶܐ ܠܗܽܘܢ ܠܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܰܒܬܶܫܒܽܘܚܬܶܗ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ ܡܰܘܪܶܒ ܠܗܽܘܢ. ܘܰܫܡܶܗ ܣܳܐܷܡ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܘܰܡܨܰܒܶܬ ܠܗܽܘܢ. ܟܰܕ ܩܳܪܶܐ ܩܰܕܡܳܐܝܰܬ ܠܰܐܪܥܳܐ ܐܶܡܰܪ. ܘܰܩܪܳܗ̇ ܠܰܐܪܥܳܐ ܡܶܢ ܡܰܕܢܳܚܰܘ̈ܗܝ ܕܫܶܡܫܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܡܰܥܪ̈ܳܒܰܘܗܝ. ܡܰܕܢܚܳܐ ܡܫܰܘܕܥܳܐ ܥܰܠ ܗܳܢܽܘܢ ܒܢܽܘܗܪܳܐ ܕܺܝܕܰܥܬܳܐ ܓܡܺܝܪܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܥܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܡܰܥܪܒܳܐ ܕܶܝܢ ܡܰܠܦܳܐ ܥܰܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܒܚܶܫܽܘܟܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܡܶܬܗܰܦܟܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܟܽܠܶܗ ܙܰܒܢܳܐ ܕܚܰܝܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܰܒܥܳܠܡܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܡܳܕܶܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܢ ܡܰܕܢܚܳܐ ܡܶܬܩܪܶܝܢ ܠܢܽܘܗܪܳܐ ܡܫܰܢܶܝܢ. ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܡܶܢ ܡܰܥܪܒܳܐ ܬܽܘܒ ܡܶܬܩܪܶܝܢ. ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܕܳܚܶܩ ܠܗܽܘܢ ܩܳܠܶܗ ܕܪܳܥܝܳܐ ܠܢܽܘܪܳܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ. ܘܒܳܬܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܐܳܡܰܪ: ܡܶܢ ܨܶܗܝܽܘܢ ܟܠܺܝܠܳܐ ܡܫܰܒܚܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܚܰܘܺܝ. ܐܺܝܬ ܕܥܰܠ ܗܳܢܳܐ ܟܠܺܝܠܳܐ. ܕܗܰܘ ܟܠܺܝܠܳܐ ܕܟܽܘ̈ܒܶܐ ܕܶܐܬܬܣܺܝܡ ܒܪܺܝܫܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܒܪܰܡ ܕܶܝܢ ܠܳܐ ܕܳܡܝܳܐ ܕܗܳܕܶܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇. ܗܰܘ ܓܶܝܪ ܟܠܺܝܠܳܐ ܗܘܳܐ ܕܨܰܥܪܳܐ ܘܒܶܙܚܳܐ. ܘܠܳܐ ܗܘܳܐ ܕܫܽܘܒܚܳܐ. ܐܶܠܐ ܡܶܛܠ ܕܥܰܠ ܗܰܘ ܓܶܠܝܳܢܳܐ ܕܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܐܶܡܰܪ ܬܢܳܢ ܢܒܺܝܳܐ. ܕܥܰܠ ܗܰܘ ܬܳܓܳܐ ܘܰܕܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܘܰܕܠܐ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢܽܘܬܳܐ. ܕܰܡܚܰܘܶܐ ܥܰܡܰܢܽܘܐܝܠ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ ܒܫܽܘܠܳܡܳܐ ܐܰܡܺܝܪܳܐ. ܡܶܢ ܨܶܗܝܽܘܢ ܐܶܡܰܪ ܕܚܰܘܺܝ܆ ܗܳܝܕܶܝܢ ܨܶܗܝܽܘܢ ܫܰܪܺܝܪܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܡܩܰܘܝܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܘܠܳܐ ܥܳܒܪܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬܥܰܩܪܳܐ. ܗܳܝ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܕܡܰܡܠܶܟ ܒܳܗ̇ ܡܰܠܟܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ. ܘܩܳܝܡܺܝܢ ܒܳܗ̇ ܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܬܶܓܡ̈ܐ ܕܥܶܠܳܝ̈ܐ ܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܨܶܗܝܽܘܢ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܚܰܒܠܳܢ̈ܐ. ܡܚܰܘܶܐ ܥܰܡܰܢܽܘܐܝܠ ܟܠܺܝܠܳܐ ܡܫܰܒܚܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܚܰܒܰܠ. ܡܳܐ ܕܰܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܡܚܰܘܶܐ ܙܰܘܚܳܐ ܕܡܶܐܬܺܝܬܶܗ. ܠܰܘ ܘܰܒܡܰܟܺܝܟܽܘܬܳܐ ܥܳܒܶܕ ܓܶܠܝܳܢܶܗ܆ ܐܶܠܐ ܒܪܰܒܽܘܬܳܐ ܘܰܒܩܳܠܳܐ ܕܩܰܪ̈ܢܳܬܳܐ ܕܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܥܶܠܳܝ̈ܐ. ܐܰܟܡܳܐ ܕܳܐܦ ܩܕܳܡ ܩܺܐܒܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ ܟܰܕ ܡܶܬܟܰܪܟܳܐ ܠܐܺܝܪܺܝܚܽܘ ܫܰܒܥܳܐ ܟܳܗܢ̈ܐ ܟܕ ܫܩܺܝܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܫܒܰܥ ܩܰܪ̈ܢܳܢ. ܘܩܳܪܶܝܢ ܗܘܰܘ ܒܗܶܝܢ ܩܕܳܡ ܩܺܐܒܽܘܬܳܐ ܘܒܳܬܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܫܒܰܥ ܩܰܪ̈ܢܳܢ ܥܶܠܳܝ̈ܬܳܐ ܕܪ̈ܺܝܫܰܝ ܬܶܓܡ̈ܐ. ܗܳܝܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܦܶܠܶܐܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܒܝܶܫܽܘܥ ܒܰܪܢܽܘܢ ܕܶܐܡܰܪ ܠܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ. ܘܰܩܥܰܘ ܩܥܳܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܘܰܢܦܰܠ ܫܽܘܪܳܐ ܕܰܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܐܺܝܪܺܝܚܽܘ ܥܰܠ ܕܽܘܟܬܶܗ (ܝܫܘܥ ܒܪܢܘܢ ܘ: ܝܛ). ܗܳܝ ܕܰܒܛܽܘܦܣܳܐ ܥܳܠܡܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܡܶܬܡܰܬܠܳܐ. ܦܳܩܶܕ ܝܶܫܘܥ ܡܫܺܝܚܐ ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܒܫܽܘܠܳܡܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܥܶܠܳܝ̈ܐ. ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܕܰܩܥܰܘ. ܘܰܒܗܳܕܶܐ ܩܥܳܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܘܰܕܚܺܝܠܬܳܐ ܕܠܰܝܬ ܠܡܺܐܡܰܪ ܥܠܶܝܗ̇ ܕܰܟܡܳܐ ܪܰܒ. ܢܳܦܶܠ ܥܳܠܡܳܐ ܟܳܠܶܗ ܡܶܢ ܣܳܟܶܗ ܘܫܳܡܥܺܝܢ ܠܗܳܢܳܐ ܩܳܠܐ ܡܠܶܐ ܕܽܘܡܳܪܳܐ. ܟܽܠܗܽܘܢ ܣܰܘ̈ܦܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܘܗܳܓܶܡ ܫܳܕܶܐ ܒܶܢܝܴ̈ܢܶܐ ܪ̈ܳܡܶܐ ܕܫܽܘܪ̈ܰܝ ܬܺܒܶܝܠ. ܘܫܳܪܶܐ ܫܶܬܶܐܣܶܝ̈ܗ̇ ܕܬܺܒܶܝܠ. ܘܡܰܘܒܶܫ ܝܰܡ̈ܡܶܐ ܘܢܳܦܩܺܝܢ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܢܰܗܪ̈ܰܘܳܬܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ. ܘܠܶܫܳܢ̈ܐ ܕܫܰܠܗܶܒܺܝܬܳܐ ܕܩܰܠܺܝܠܺܝܢ ܡܶܢ ܒܰܪ̈ܩܶܐ ܠܰܡܚܰܒܳܠܽܘ ܐܰܪܥܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܢܒܺܝܳܐ. ܘܢܽܘܪܳܐ ܬܶܐܟܽܘܠ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܘܰܚܕܳܪ̈ܰܘܗܝ ܬܶܬܓܰܘܙܰܠ ܛܳܒ. ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ ܛܽܘܒܳܢܳܐ ܕܳܢܺܝܐܝܠ. ܟܰܕ ܚܙܳܐ ܚܶܙܘܳܐ ܕܕܰܝܳܢܳܐ: ܕܚܳܙܶܐ ܗܘܺܝܬ ܟܽܘܪ̈ܣܰܘܳܬܳܐ ܐܶܬܬܣܺܝܡܘ. ܘܥܰܬܺܝܩ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܝܬܶܒ܆ ܠܒܽܘܫܶܗ ܐܰܝܟ ܬܰܠܓܳܐ ܚܶܘܳܪܳܐ. ܘܣܰܥܪܳܐ ܕܪܺܝܫܶܗ ܐܰܝܟ ܥܰܡܪܳܐ ܕܰܟܝܳܐ. ܘܟܽܘܪܣܝܶܗ ܫܰܠܗܶܒܺܝܬܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ. ܘܢܰܗܪܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܪܳܕܶܐ ܘܢܳܦܶܩ ܡܶܢ ܩܕܰܡܰܘܗܝ (ܕܢܝܐܝܠ ܙ: ܛ-ܝ). ܕܒܰܚܙܳܬܳܐ ܡܥܰܠܰܝܬܳܐ ܘܡܶܬܚܙܶܐ ܗܳܝܕܶܝܢ ܥܰܡܰܢܽܘܐܝܠ. ܟܰܕ ܡܫܰܡܠܶܐ ܡܷ̈ܠܐ ܕܰܥܠܰܘܗܝ ܐܶܬܶܐܡܰܪ̈ܝ ܒܰܢܒܺܝܽܘܬܳܐ. ܘܰܒܢܽܘܪܳܐ ܒܳܚܰܪ ܠܟܽܠ ܒܣܰܪ. ܘܠܰܓܒܰܝܴ̈ܐ ܕܶܝܢ ܠܰܘ ܠܕܺܝܢܳܐ ܡܰܝܬܶܐ ܠܗܽܘܢ܆ ܐܶܠܐ ܠܘܳܬܶܗ ܡܩܰܪܶܒ ܘܰܡܟܰܢܶܫ ܠܗܽܘܢ܆ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܢܒܺܝܳܐ.

ܐܶܬܟܰܢܰܫܘ ܠܘܳܬܶܗ ܓܒܰܘ̈ܗܝ ܕܰܡܩܺܝܡܽܘܢ ܩܝܳܡܶܗ ܥܰܠ ܕܶܒܚܬܳܐ: ܢܚܰܘܽܘܢ ܫܡܰܝܳܐ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܶܗ. ܡܳܐ ܕܰܢܦܰܩܘ ܓܒܰܝܴ̈ܐ ܕܺܝܠܶܗ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܶܗ. ܕܰܢܫܰܕܰܪ ܠܰܡ ܡܰܠܐܟܰܘ̈ܗܝ ܥܰܡ ܫܺܝܦܽܘܪܳܐ ܪܰܒܳܐ܆ ܘܰܢܟܰܢܫܽܘܢ ܠܰܓܒܰܝܴ̈ܐ ܕܺܝܠܶܗ ܡܶܢ ܪܺܝܫܗܽܘܢ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܪܺܝܫܗܽܘܢ (ܡܬܝ ܟܕ: ܠܐ).

ܡܶܛܠ ܕܰܐܠܳܗܰܐ ܗ̄ܘ ܕܰܝܳܢܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܢܒܺܝܳܐ ܕܢܶܫܡܰܥ ܥܰܡ ܡܰܢ ܕܳܐܶܢ. ܗܳܫܳܐ ܓܶܝܪ ܩܳܠܐ ܫܳܡܥܺܝܢܰܢ ܡܶܢ ܦܽܘܡܶܗ ܕܰܢܒܺܝܳܐ. ܟܰܕ ܕܳܐܶܢ ܥܰܡ ܝܺܣܪܳܐܝܠ ܘܰܠܕܺܝܢܳܐ ܡܩܰܪܶܒ ܠܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܝܰܥܩܽܘܒ. ܟܰܕ ܠܰܘ ܡܶܛܠ ܕܰܒܢܰܝܴ̈ܐ ܪܳܫܶܐ. ܘܠܳܐ ܥܰܠ ܩܶܛܠܳܐ ܕܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ ܡܪܰܛܶܢ.

ܫܡܰܥ ܠܰܡ ܥܰܡܝ ܐܳܡܰܪ ܠܳܟ. ܘܺܝܣܪܳܐܝܠ ‌ܐܰܣܗܕܳܟ: ܐܶܢܳܐ ܐܢܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ. ܡܳܐ ܕܫܳܡܥܺܝܢܰܢ ܠܶܗ ܡܶܢ ܟܽܘܪܣܝܳܐ ܕܰܡܡܰܠܶܠ ܐܰܝܟ ܐܰܠܳܗܳܐ܆ ܘܪܳܓܶܙ ܘܢܳܦܶܩ ܢܰܗܪܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܘܗܝ. ܘܙܳܡܪܺܝܢ ܒܢܰܦܫܗܽܘܢ ܟܰܕ ܬܳܘܶܝܢ. ܡܳܕܶܝܢ ܡܶܢ ܒܰܝܢܳܬ ܓܺܝ̈ܓܠܶܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܡܰܫܡܰܥ ܩܳܠܶܗ. ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ ܕܺܝܢܳܐ ܥܰܡ ܥܰܡܳܐ.

ܕܠܳܐ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܕܶܒܚܰܝ̈ܟ ܐܰܟܣܳܟ: ܘܰܥܠܰܘܴ̈ܬܳܟ ܠܽܘܩܰܒܠܝ ܐܶܢܶܝܢ ܒܟܽܠܙܒܰܢ. ܥܰܠܗܳܕܶܐ ܠܳܐ ܠܰܡ ܪܳܫܶܐ ܐܢܳܐ. ܟܰܕ ܛܳܒ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܠܰܘ ܠܨܶܒܝܳܢܳܐ ܕܺܝܠܝ. ܡܕܰܒܰܚ ܗܘܰܝܬ. ܐܶܠܐ ܕܰܠܩܽܘܒܠܳܐ ܕܨܶܒܝܳܢܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܥܠܰܘܴ̈ܬܳܟ ܡܰܣܶܩ ܗܘܰܝܬ. ܘܠܰܘ ܩܕܳܡܝ ܡܕܰܒܰܚ ܗܘܰܝܬ܆ ܐܶܠܐ ܠܽܘܩܰܒܠܝ ܡܥܰܨܶܐ ܗܘܰܝܬ ܘܣܳܐܷܡ ܐܰܢܬ ܢܳܡܽܘܣܳܟ. ܘܥܰܠܗܳܕܶܐ ܐܳܡܰܪ ܢܒܺܝܳܐ.

ܠܐ ܐܶܣܰܒ ܡܶܢ ܒܰܝܬܳܟ ܬܰܘܪ̈ܶܐ: ܐܳܦܠܐ ܡܶܢ ܓܙܳܪܳܟ ܓܕܰܝܴ̈ܐ. ܡܶܛܠ ܕܕܺܝܠܝ ܗܺܝ ܟܽܠܳܗ̇ ܚܰܝܽܘܬܳܐ ܕܕܰܒܪܳܐ. ܘܰܒܥܺܝܪ̈ܳܐ ܕܰܒܛܽܘܪ̈ܶܐ ܘܬܰܘܪ̈ܶܐ. ܝܳܕܰܥ ܐܢܳܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܦܳܪܰܚܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܚܰܝܽܘܬܳܐ ܕܕܰܒܪܳܐ ܕܺܝܠܝ ܗܺܝ. ܒܗܳܠܶܝܢ ܡܚܰܘܶܐ ܕܰܝܳܢܳܐ ܕܠܰܘ ܐܰܝܟ ܣܢܺܝܩܳܐ ܦܳܩܶܕ ܥܰܠ ܕܶܒܚ̈ܐ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝ ܡܽܘܫܶܐ. ܘܰܕܠܰܘ ܐܰܝܟ ܚܰܣܺܝܪܳܐ ܫܳܐܷܠ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ. ܘܠܳܐ ܬܽܘܒ ܡܰܣܠܐܷ ܠܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܕܰܟܝܳܐ ܘܰܠܨܶܒܝܳܢܳܐ ܚܘܺܝܚܳܐ. ܐܶܠܐ ܒܗܳܝ ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܡܕܰܒܚܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܥܰܠܗܳܝ ܐܰܣܠܺܝ ܐܶܢܘ̇ܢ. ܘܠܰܘ ܟܰܦܢܽܘܬܶܗ ܕܶܝܢ ܕܰܐܠܳܗܐ ܡܰܣܒܰܥ ܗܘܳܐ ܥܰܡܳܐ܆ ܒܗܳܝ ܕܰܡܩܰܪܶܒ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܬܰܘܪ̈ܶܐ ܘܳܐܡܰܪ:

ܐܶܢ ܟܳܦܶܢ ܐܢܳܐ ܠܳܐ ܐܳܡܰܪ ܠܳܟ: ܡܶܛܠ ܕܕܺܝܠܝ ܗܺܝ ܬܺܒܶܝܠ ܒܰܡܠܳܐܗ̇. ܠܐ ܐܳܟܶܠ‌ ܐܢܳܐ ܒܶܣܪܳܐ ܕܰܐܪ̈ܘܳܢܶܐ: ܘܰܕܡܳܐ ܕܰܓܕܰܝܴ̈ܐ ܠܐ ܫܳܬܶܐ ܐܢܳܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܠܰܡ ܠܰܘ ܕܶܝܢ ܡܶܛܠܳܬܝ ܦܶܩܕܶܬ ܕܢܶܬܩܰܪܒܽܘܢ. ܐܶܠܐ ܕܰܒܝܰܕ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܫܟܰܚ ܠܰܡܩܰܪ̈ܒܳܢܶܐ. ܐܶܢܳܐ ܓܶܝܪ ܡܶܕܶܡ ܠܐ ܫܳܐܷܠ‌ ܐܢܳܐ. ܐܶܠܐ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ. ܡܶܛܠܗܳܢܳܐ ܐܶܡܰܪ

ܕܕܰܒܰܚ ܠܰܐܠܗܐ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ: ܘܫܰܠܶܡ ܠܰܡܪܰܝܡܳܐ ܢܶܕܪ̈ܰܝܟ. ܠܰܘ ܥܶܪ̈ܒܶܐ ܘܬܰܘܪ̈ܶܐ ܫܳܐܷܠ‌ ܐܢܳܐ ܠܳܟ ܕܰܒܕܶܒܚ̈ܐ ܕܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܡܶܬܪܰܥܶܐ ܐܢܳܐ. ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ ܢܒܺܝܳܐ: ܕܰܚܢܳܢܳܐ ܒܳܥܶܐ ܐܢܳܐ ܘܠܰܘ ܕܶܒܚܬܳܐ (ܗܘܫܥ ܘ: ܘ ܡܬܝ ܝܒ: ܙ). ܗܳܢܰܘ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܘܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܡܪܰܥܝܳܐ ܠܶܗ.

ܘܰܩܪܺܝܢܝ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܽܐܘܠܨܳܢܳܐ܆ ܐܶܥܰܫܢܳܟ ܘܰܬܫܰܒܚܰܢܝ. ܠܚܰܛܳܝܳܐ ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܐܰܠܗܳܐ: ܡܳܐ ܠܳܟ ܘܠܰܟܬܳܒ̈ܐ ܕܦܽܘ̈ܩܕܳܢܰܝ. ܕܰܫܩܰܠܬ ܩܝܳܡܝ ܒܦܽܘܡܳܟ: ܐܰܢܬ ܕܶܝܢ ܣܢܰܝܬ ܡܰܪܕܽܘܬܝ. ܘܰܫܕܰܝܬ ܡܶܠܰܝ̈ ܠܒܶܣܬܪܳܟ. ܠܡܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܠܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ ܡܰܠܶܦ ܗܘܰܝܬ ܫܪܳܪܳܐ. ܘܰܐܢܬ ܡܶܢ ܕܰܓܳܠܽܘܬܳܐ ܠܐ ܐܰܪܚܶܩܬ. ܘܡܳܐ ܠܳܟ ܠܡܶܣܰܒ ܟܬܳܒܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܥܰܠ ܐܺܝ̈ܕܰܝܟ ܛܰܡܴ̈ܐܬܳܐ. ܘܰܩܝܳܡܝ ܢܡܰܠܶܠ ܦܽܘܡܳܟ ܠܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ. ܥܒܳܕܰܝ̈ܟ ܠܳܐ ܬܰܩܶܦܘ ܠܢܳܡܽܘ̈ܣܰܝ. ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܟܰܕ ܦܽܘ̈ܩܕܳܢܰܝ ܒܢܽܘܗܪܳܐ ܕܶܝܢ ܡܗܰܠܟܺܝܢ. ܘܰܐܢܬ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܡܰܣܗܶܕ ܐܰܢܬ ܕܢܽܘܗܪܳܐ ܐܶܢܘ̇ܢ ܘܡܶܢ ܥܒܴ̈ܕܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܘܚܶܫܽܘܟ̈ܐ ܘܪ̈ܳܚܡܰܝ ܕܬܰܪܚܶܩ ܠܳܐ ܨܳܒܶܐ ܐܰܢܬ. ܘܰܐܢܬ ܕܡܰܠܶܦ ܐܰܢܬ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܠܰܐܚܪ̈ܳܢܶܐ. ܠܢܰܦܫܳܟ ܠܳܐ ܡܰܠܶܦ ܐܰܢܬ. ܘܡܰܣܗܶܕ ܐܰܢܬ ܥܰܠ ܓܰܘܪܳܐ ܕܠܐ ܫܰܦܺܝܪ. ܘܥܰܡ ܓܳܝܳܪ̈ܶܐ ܡܢܳܬܳܟ ܣܳܐܶܡ ܐܰܢܬ. ܟܰܕ ܠܓܰܢܳܒܳܐ ܕܶܝܢ ܡܰܣܠܶܐ ܐܰܢܬ ܟܰܕ ܡܚܰܘܶܐ ܐܰܢܬ. ܘܡܶܢ ܥܒܳܕܰܘ̈ܗܝ ܠܐ ܡܰܪܚܶܩ ܐܰܢܬ. ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܠܽܘܩܒܰܠ ܗܳܢܳܐ ܡܰܝܬܶܐ ܢܒܺܝܳܐ ܘܳܐܡܰܪ:

ܐܶܢ ܚܳܙܶܐ ܗܘܰܝܬ ܓܰܢܳܒܳܐ ܪܳܗܶܛ ܗܘܰܝܬ ܥܰܡܶܗ܆ ܘܥܰܡ ܓܰܝܳܪܳܐ ܡܢܳܬܳܟ ܣܳܐܷܡ ܗܘܰܝܬ: ܦܽܘܡܳܟ ܡܡܰܠܶܠ ܗܘܳܐ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ. ܘܠܶܫܳܢܳܟ ܡܡܰܠܶܠ ܢܶܟܠܳܐ. ܚܙܰܝܬ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܡܰܟܶܣ ܒܕܺܝܢܶܗ ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܟܰܕ ܡܰܠܦܺܝܢ ܗܘܰܘ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܠܥܰܡܳܐ. ܥܰܠ ܕܰܣܒܰܪܘ ܕܰܠܩܽܘܒܠܳܐ ܝܰܬܺܝܪܳܐ ܚܰܝܳܒ ܐܶܢܘ̇ܢ ܒܕܺܝܢܳܐ. ܟܰܕ ܡܶܕܶܡ ܠܐ ܡܶܬܛܰܫܶܐ ܡܶܢ ܗܰܘ ܕܰܠܟܽܠ ܚܳܙܶܐ. ܘܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܠܡܰܡ̈ܠܠܐܷ ܕܰܗܘܰܘ ܒܺܝܫܳܐܝ̣ܬ ܬܟܰܣ ܘܕܳܐܶܢ ܘܡܰܟܶܣ. ܐܶܠܐ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܡܰܚܫ̈ܒܳܬܳܐ ܡܶܬܓܰܘܶܐ ܘܥܳܐܷܠ ܒܕܺܝܢܳܐ. ܟܰܕ ܠܗܳܠܶܝܢ ܕܰܒܡܰܪ̈ܢܝܳܬܳܐ ܡܶܬܚܰܫܒܺܝܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܥܰܠ ‌ܐܰܚܰܝ̈ܗܽܘܢ ܥܰܡ ܓܰܝܳܪ̈ܶܐ ܘܕܰܓ̈ܠܐ ܘܥܰܡ ܓܰܢܳܒ̈ܐ ܡܦܰܪܣܶܐ ܠܗܽܘܢ.

ܝܳܬܶܒ ܗܘܰܝܬ ܘܪܳܢܶܐ ܒܰܐܚܽܘܟ: ܘܰܒܒܰܪ ܐܶܡܳܟ ܡܡܰܝܶܩ ܗܘܰܝܬ. ܚܙܺܝ ܗܳܟܺܝܠ ܠܰܐܝܟܳܐ ܡܶܬܓܰܘܶܝܢ ܕܺܝܢ̈ܐ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ. ܐܶܢ ܓܶܝܪ ܥܕܰܡܳܐ ܠܡܰܚܫ̈ܒܳܬܳܐ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܡܳܬܰܚ ܫܰܒܛܶܗ ܕܰܝܳܢܳܐ. ܘܰܠܗܰܘ ܕܪܳܢܶܐ ܗܘܳܐ ܒܰܐܚܽܘܗܝ. ܘܰܡܡܝܶܩ ܒܒܰܪ ܐܶܡܶܗ ܠܐ ܐܰܗܡܺܝ ܘܠܐ ܥܒܰܪ ܒܕܺܝܢܳܐ. ܡܰܢܽܘ ܡܶܫܟܰܚ ܘܰܐܝܟܳܐ ܐܶܢܘ̇ܢ ܗܳܢܘ̇ܢ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܒܦܰܛܥܽܘܬܗܽܘܢ ܕܠܰܝܬ ܕܺܝܢܳܐ. ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܢܶܬܦܰܠܰܛ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܕܶܚܠܬܳܐ ܕܕܰܝܳܢܳܐ. ܘܥܰܠ ܗܳܝ ܐܳܡܰܪ ܠܘܳܬ ܗܰܘ ܕܶܐܫܬܰܡܰܗ ܡܶܢ ܢܒܺܝܳܐ ܚܰܛܳܝܳܐ܆

ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܥܒܰܕܬ ܘܫܶܬܩܶܬ ܠܳܟ. ܟܰܕ ܒܗܳܠܶܝܢ ܐܶܬܚܰܫܰܚܬ ܠܐ ܐܰܟܶܣܬܳܟ ܒܙܰܒܢܰܝ̈ܗܶܝܢ. ܒܗܳܝ ܕܚܳܐܱܪ ܗܘܺܝܬ ܕܕܰܠܡܳܐ ܒܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܬܶܬܚܰܪܰܪ ܡܶܢ ܣܰܟܠܘܴ̈ܬܳܐ. ܘܡܶܛܠ ܕܠܐ ܐܶܬܚܰܠܰܦܬ ܡܶܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܟ. ܨܳܒܶܐ ܐܰܢܬ ܕܳܐܦܠܺܝ ܬܶܥܒܶܕ ܫܰܘܬܳܦܳܐ ܒܰܥ̈ܒܳܕܰܝܟ. ܘܟܰܕ ܠܐ ܕܳܐܢ ܐܢܳܐ ܠܳܟ ܬܶܣܗܰܕ ܥܠܰܝ. ܕܰܒܒܺܝ̈ܫܳܬܳܟ ܚܳܕܶܐ ܐܢܳܐ.

ܐܰܟܣܳܟ ܕܶܝܢ ܘܶܐܣܕܽܘܪ ܐܶܢܶܝܢ ܠܥܺܝ̈ܢܰܝܟ. ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܟܰܣܺܝܬ ܐܶܢܶܝܢ ܡܶܢ ܐܢܳܫ̈ܐ. ܘܶܐܦܰܪܣܶܐ ܐܶܢܶܝܢ ܩܕܳܡ ܡܰܠܐܟ̈ܐ ܘܰܐܦܶܩ ܠܓܶܠܝܳܐ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܟ. ܘܶܐܓܠܶܐ ܬܰܚܦܺܝܬܳܐ ܕܰܥܒܳܕܰܝ̈ܟ ܒܺܝ̈ܫܶܐ. ܕܡܶܛܠܗܳܕܶܐ ܢܶܕܚܠܽܘܢ ܘܢܶܣܬܰܪܕܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܛܥܰܘ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܟܰܕ ܚܳܙܶܝܢ ܕܺܝܢܳܟ. ܘܥܰܠܗܳܝ ܐܶܡܰܪ ܢܒܺܝܳܐ.

ܐܶܣܬܰܟܰܠܘ ܒܗܳܕܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܛܳܥܶܝܢ ܠܰܐܠܗܳܐ. ܘܡܶܢ ܗܳܕܶܐ ܡܰܟܣܳܢܽܘܬܳܐ ܕܚܰܠܘ ܕܠܰܝܬ ܕܡܶܫܟܰܚ. ܕܰܒܕܺܝܢܳܐ ܚܳܙܶܐ ܟܽܠ ܡܰܛܥܶܐ. ܘܠܐ ܡܟܰܣܶܝܢ ܡܶܢܶܗ ܚܛܳܗܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܐܠܐ ܐܶܬܦܰܢܘ ܠܘܳܬܶܗ ܒܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ.

ܕܕܰܠܡܳܐ ܢܶܬܒܰܪܟܽܘܢ ܘܠܰܝܬ ܕܰܡܦܰܨܶܐ. ܒܕܺܝܢܶܗ ܠܰܡ ܠܰܝܬ ܕܰܡܥܰܕܰܪ ܘܠܐ ܕܡܶܫܟܰܚ ܕܶܝܢ ܠܰܡܦܰܨܳܝܽܘ. ܡܶܢ ܗܰܘ ܕܪܶܢܝܳܐ ܕܠܶܒܳܐ ܠܐ ܛܳܥܝܳܐ ܟܺܐܢܽܘܬܶܗ. ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ ܢܒܺܝܳܐ ܕܰܠܡܳܐ ܢܶܬܒܰܪܟܽܘܢ ܘܠܰܝܬ ܕܰܡܦܰܨܶܐ. ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬܚܰܝܒܺܝܢ ܒܕܺܝܢܳܐ ܡܶܢ ܬܰܫܢܺܝܩܳܐ. ܠܐ ܐܳܡܰܪ ܗܘܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܕܠܰܝܬ ܕܰܡܦܰܨܶܐ. ܡܶܬܦܢܶܐ ܡܶܟܺܝܠ ܠܰܡܚܰܘܳܝܽܘ ܒܝܰܕ ܙܥܽܘܪ̈ܝܳܬܳܐ ܩܽܘܠܳܣܳܐ ܘܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܒܓܰܘ ܥܺܕܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ. ܩܰܪܶܒܘ ܠܶܗ ܕܶܒܚ̈ܐ ܡܩܰܒ̈ܠܐ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܘܰܕܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܠܥܰܡܰܢܽܘܐܝܠ. ܘܡܰܘܕܰܥ ܕܗܶܢܽܘܢ ܡܶܬܢܰܣܒܺܝܢ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܠܶܗ ܡܫܰܒܚܳܢ̈ܐ ܒܥܺܕ̈ܬܳܐ ܕܰܠܥܶܠ.

ܐܰܝܢܳܐ ܕܕܳܒܰܚ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܗܽܘ ܢܫܰܒܚܰܢܝ: ܘܬܰܡܳܢ ܐܶܚܰܘܶܝܘܗܝ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܶܗ ܕܰܐܠܳܗܰܢ. ܡܳܕܶܝܢ ܗܳܢܳܐ ܚܰܛܳܝܳܐ ܕܰܗܘܳܬ ܠܩܽܘܒܠܶܗ ܡܰܟܣܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܒܕܽܘܟܬܳܐ ܗܳܕܶܐ. ܘܰܐܣܗܶܕ ܥܠܰܘܗܝ ܡܙܰܡܪܳܢܳܐ. ܕܬܰܘܪ̈ܶܐ ܘܰܓܕܰܝܴ̈ܐ ܡܩܰܪܶܒ ܗܘܳܐ ܕܶܒܚ̈ܐ ܠܰܐܠܗܳܐ. ܥܰܡܳܐ ܗܰܘ ܝܺܣܰܪܠܳܝܳܐ ܕܠܐ ܡܩܰܪܶܒ ܗܘܳܐ ܕܶܒܚ̈ܐ ܠܰܐܠܗܳܐ ܕܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ. ܥܕܰܡܳܐ ܠܓܶܠܝܳܢܶܗ ܕܥܰܡܰܢܽܘܐܝܠ. ܗܰܘ ܕܰܗܘܳܐ ܒܢܽܘܪܳܐ ܕܡܶܬܓܰܘܙܠܳܐ ܘܡܰܙܗܪܳܐ ܚܕܳܪ̈ܰܘܗܝ. ܘܗܳܝ ܕܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܕܰܢܕܰܒܰܚ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ. ܥܰܠ ܕܶܐܢ ܡܰܘܕܶܐ ܒܶܗ ܕܰܐܡܪܰܚ ܘܰܥܒܰܪ ܡܶܢܶܗ. ܡܶܬܩܰܒܰܠ. ܘܰܡܩܰܒܶܠ ܡܶܢܶܗ ܣܺܝܡܰܬ ܒܢܰܝܴ̈ܐ ܒܰܥܡܳܕܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܗܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܕܳܒܰܚ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܕܰܡܫܰܒܚ ܠܰܐܠܗܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܥܰܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܰܡܗܰܝܡܢܳܐ ܕܶܐܬܚܙܺܝ ܒܝܰܕ ܡܳܪܰܢ. ܕܗܽܘ ܡܶܬܓܒܶܐ ܕܢܶܥܽܘܠ ܒܚܰܪܬܳܐ ܕܢܶܬܒܰܣܰܡ ܒܰܓܢܽܘܢܳܐ ܕܓܶܐܘܴ̈ܬܳܐ. ܡܶܢ ܐܰܠܗܳܐ ܗܰܘ ܕܶܐܬܓܠܺܝ ܒܰܒܣܰܪ. ܘܗܽܘ ܡܶܬܓܠܐ ܠܚܰܪܬܳܐ ܒܢܽܘܪܳܐ ܕܢܶܒܚܽܘܪ ܘܰܢܕܰܟܶܐ ܒܳܗ̇ ܠܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܘܰܢܚܰܝܶܒ ܘܰܢܛܰܠܶܩ ܒܳܗ̇ ܠܥܳܒ̈ܕܰܝ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ. ܕܗܘ ܢܦܰܨܶܐ ܠܰܢ ܒܕܺܝܢܳܐ ܡܶܢ ܬܰܫܢܺܝܩܳܐ ܘܡܶܢ ܢܽܘܪܳܐ ܕܡܶܢ ܚܒܳܠܳܐ ܕܠܶܗ ܫܽܘܒܚܳܐ ܠܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ܀

ܡܠܬܐ ܕܡܠܦܢܘܬܐ

ܬܽܘܒ ܡܶܠܬܳܐ ܕܡܰܠܦܳܢܽܘܬܳܐ ܥܰܠ ܫܽܘܠܳܡܶܗ ܕܰܟܬܳܒܳܐ ܗܳܢܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܡܰܙܡܽܘܪ̈ܶܐ ܕܡܰܠܦܳܢܳܐ ܕܳܢܺܝܐܝܠ ܨܰܠܰܚܳܝܳܐ.

ܥܕܰܡܳܐ ܠܗܳܪܟܳܐ ܐܶܬܚܙܺܝ ܠܺܝ ܕܶܐܡܬܽܘܚ ܡܶܠܬܳܐ ܕܰܟܬܳܒܳܐ ܕܡܰܙܡܽܘܪ̈ܶܐ: ܕܦܰܫܶܩ ܩܰܕܡܳܝܳܐ. ܘܒܶܗ ܕܶܝܢ ܐܶܣܬܰܝܰܟܘ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܚܰܡܫܺܝܢ ܘܦܽܘ̈ܫܳܩܰܝܗܶܝܢ. ܟܰܕ ܟܡܳܐ ܕܶܐܫܟܚܶܬ ܐܰܟܪܺܝܬ ܠܡܶܠܬܳܐ. ܡܶܛܠ ܕܠܐ ܐܶܣܰܒ ܡܰܘܒܠܳܐ ܕܡܰܐܝ̣ܢܽܘܬܳܐ ܘܶܐܣܺܝܡ ܥܰܠ ܟܰܬܦܴ̈ܬܳܐ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܩܳܪܶܝܢ. ܘܥܰܠ ܕܚܳܐܱܪ ܐܢܳܐ ܕܰܒܙܰܒܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܚܽܘܒܳܗ̇ ܕܢܰܦܫܳܐ ܐܶܬܡܰܣܟܰܢ ܠܘܳܬ ܬܰܠܡܺܝ̈ܕܶܐ ܘܠܰܝܬ ܕܨܳܒܶܐ ܠܡܶܥܡܰܠ ܘܠܰܡܟܰܢܳܫܽܘ ܝܕܰܥܬܳܐ ܘܰܒܡܷ̈ܠܐ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ. ܘܗܳܕܶܐ ܓܶܕܫܰܬ ܠܐܢܳܫܺܝ̈ܢ ܡܶܛܠ ܕܠܐ ܡܶܣܬܰܟܠܺܝܢ ܒܩܳܠܐ ܗܰܘ ܐܰܠܳܗܳܝܳܐ ܕܳܐܡܰܪ: ܕܰܒܕܽܘܥܬܳܐ ܕܰܐܦܰܝ̈ܟ ܬܶܐܟܽܘܠ ܠܰܚܡܳܐ (ܒܪܝܬܐ ܓ: ܝܛ). ܡܚܰܘܶܐ ܠܰܢ ܩܳܠܐ ܗܳܢܳܐ ܕܰܟܡܳܐ ܐܶܢ ܢܶܗܘܶܐ ܐܢܳܫ ܡܰܣܒܰܪ ܥܰܠ ܢܰܦܫܶܗ ܕܝܳܕܰܥ܆ ܠܰܝܬ ܠܡܶܐܟܰܠ ܡܶܢ ܗܰܘ ܠܰܚܡܳܐ ܕܦܳܬܽܘܪܳܐ ܕܺܝܕܰܥܬܳܐ ܕܐܪ̈ܳܙܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܰܡܛܰܫܶܝܢ ܒܰܟܬܳܒ̈ܐ ܐܰܠܳܗܳܝ̈ܐ ܕܒܶܠܥܳܕ ܕܽܘܥܬܳܐ ܕܥܰܡ̈ܠܐ ܕܟܺܐܢ̈ܐ. ܘܶܐܢܳܐ ܘܰܐܒܳܐ ܡܝܰܬܪܳܐ ܘܪܺܝܫܳܐ ܩܰܕܺܝܫ ܒܟܽܠ ܡܳܪܝ ܝܽܘܚܰܢܳܢ܆ ܟܰܕ ܥܰܕܰܪܬܳܢ ܥܰܡܠܶܬ ܗܳܢܳܐ ܟܬܳܒܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܓܰܡܪܶܬ ܘܫܰܡܠܺܝܬ ܒܡܷ̈ܠܐ ܙܥܽܘܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܘܟܰܕ ܩܰܠܺܝܠ ‌ܐܰܝܟ ܕܰܒܪܺܝܫ ܚܶܨܪܳܐ ܡܰܢ ܕܰܠܺܝܬ ܡܶܢ ܝܰܡܳܐ ܕܦܽܘ̈ܫܳܩܶܐ ܕܛܽܘܒܳܢܳܐ ܕܰܘܝܕ. ܫܒܰܩܬܶܗ ܠܓܰܙܳܐ ܐܰܝܟ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ. ܘܟܰܕ ܡܛܰܝܰܒ ܕܬܽܘܒ ܐܶܬܶܠ ܢܰܦܫܝ ܠܥܰܡܠܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ. ܕܒܳܬܰܪ ܗܳܢܳܐ ܘܡܶܕܶܡ ܕܨܳܒܶܐ ܪܽܘܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܢܶܬܶܠ ܠܰܙܥܽܘܪܽܘܬܝ ܕܬܽܘܒ ܐܶܥܒܶܕ ܟܬܳܒܳܐ ܕܒܳܬܰܪ ܗܳܢܳܐ. ܟܰܕ ܡܗܰܝܡܶܢ ܐܢܳܐ ܘܡܰܫܰܪ ܐܢܳܐ ܕܬܽܘܒ ܡܥܰܕܪܳܐ ܠܺܝ ܨܠܽܘܬܳܟ. ܡܶܛܠ ܗܳܕܶܐ ܕܠܳܐ ܐܰܘܦܺܝܬ ܡܶܠܰܝ̈ ܠܦܽܘܬ ܚܰܝܠܐ ܕܰܟܣܶܐ ܒܡܰܙܡܽܘܪ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ. ܐܶܠܐ ܒܟܰܪ̈ܝܳܬܳܐ ܘܒܰܦܫܺܝ̈ܛܳܬܳܐ ܕܶܝܢ ܐܶܬܚܰܫܚܶܬ ܥܰܠ ܗܳܝ ܕܶܐܡܪܶܬ܆ ܕܡܶܫܟܰܚ ܐܢܳܐ ܠܐܢܳܫܺܝ̈ܢ ܕܰܒܙܰܒܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܨܳܒܶܝܢ ܗܘܰܘ ܕܬܶܗܘܶܐ ܟܰܪܝܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܕܦܽܘܫܳܩܳܐ. ܡܶܢܶܗ ܕܗܰܘ ܐܪܳܙܳܐ ܕܡܶܬܦܰܫܰܩ. ܗܳܕܶܐ ܕܛܳܒ ܥܰܣܩܳܐ ܠܡܶܗܘܳܐ. ܕܰܠܘܳܬ ܗܳܠܶܝܢ ܐܳܡܰܪ ܒܡܱ̈ܬܠܐ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܘܣܰܓܺܝ ܣܽܘ̈ܟܳܠܐ ܫܠܶܝܡܽܘܢ܆ ܕܰܐܝܟ ܬܰܪܥܳܐ ܕܡܶܬܟܪܶܟ ܥܰܠ ܨܝܳܪܬܶܗ܆ ܗܳܟܳܢܰܐ ܡܶܬܩܰܠܐܷ ܘܡܶܬܗܰܦܰܟ ܚܒܰܢܳܢܳܐ ܒܥܰܪܣܶܗ (ܡ̈ܬܠܐ ܟܘ: ܝܕ). ܘܠܳܐ ܓܶܝܪ ܬܰܪܥܳܐ ܟܰܕ ܡܶܬܬܚܶܕ ܘܡܶܬܦܬܰܚ ܠܶܫܳܢܳܐ ܐܰܘ ܡܰܪܚܶܩ ܡܶܢ ܕܽܘܟܬܶܗ. ܘܠܐ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܕܰܚܒܰܢܳܢ ܠܐ ܪܳܗܶܛ ܒܳܬܰܪ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܘܐܳܬܶܐ ܠܰܩܕܳܡܰܘܗܝ ܘܗܰܘ ܓܶܝܪ ܕܡܰܚܶܒ ܠܡܶܫܟܰܚ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܘܣܽܘ̈ܟܳܠܐ ܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ ܕܺܝܕܰܥܬܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ ܪܳܗܶܛ ܕܠܐ ܫܰܠܘܳܐ ܟܰܕ ܛܥܺܝܢ ܥܠܰܘܗܝ ܥܰܡ̈ܠܐ ܘܫܰܗܪ̈ܶܐ ܕܠܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ. ܘܠܐ ܢܳܣܶܒ ܡܶܠܟ̈ܐ ܥܰܠ ‌ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܺܝܕܰܥܬܳܐ. ܕܶܐܢ ܢܶܪܗܰܛ ܐܰܘ ܠܐ ܢܶܪܗܰܛ. ܐܶܠܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܗܘܳܐ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܡܶܛܠܳܬܶܗ܆ ܕܩܰܠܺܝܠܐܴ ܟܰܕ ܥܳܒܶܕ ܠܐ ܡܶܬܡܰܠܰܟ ܡܰܦܪܰܚ ܠܚܽܘ̈ܫܳܒܰܘܗܝ. ܒܳܬܰܪ ܒܥܳܬܳܐ ܕܚܶܟܡܬܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܕܡܰܕܪܶܟ ܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܡܶܛܠܬܶܗ ܐܰܚܺܝܕ ܪܶܗܛܳܐ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ. ܕܳܐܦ ܥܠܰܝܢ ܬܨܰܠܐܷ ܕܰܟܝܽܘܬܳܟ ܐܰܒܘܢ ܡܝܰܬܪܳܐ ܕܩܰܠܺܝܠܐܝ̣ܬ ܢܶܪܕܶܐ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܦܽܘ̈ܫܳܩܶܐ ܕܣܺܝܡܺܝܢ ܠܰܢ . ܘܢܶܥܦܶܐ ܠܶܫܳܢܰܢ ܡܶܢ ܚܰܩܠܐ ܗܳܕܶܐ ܐܰܠܳܗܳܝܬܳܐ ܕܡܰܙܡܽܘܪ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܗܰܒܴ̈ܒܶܐ ܫܰܦܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܕܘܰܪ̈ܕܶܐ ܪ̈ܽܘܚܳܢܶܐ ܘܫܽܘ̈ܫܰܢܐ ܕܰܟܝܴ̈ܬܳܐ ܘܢܰܗܺܝܪ̈ܳܬܳܐ ܕܫܳܝܴ̈ܢ ܠܰܟܠܺܝܠܐ ܕܩܽܘ̈ܠܳܣܶܐ ܡܝܰܬܪ̈ܶܐ. ܘܰܢܫܰܒܰܚ ܘܰܢܒܰܪܶܟ ܠܗܰܘ ܕܰܓܠܳܐ ܐܪ̈ܳܙܰܘܗܝ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܠܪ̈ܳܚܡܰܘܗܝ ܗܳܫܳܐ ܠܥܳܠܡܺܝܢ ܐܰܡܺܝܢ܀

ܬܘܒ ܟܬܒܝܢܢ ܦܠܓܘܬܐ ܕܬܪܬܝܢ ܕܦܘܫܩܐ ܕܡܙܡܘܪ̈ܐ ܕܛܘܒܢܐ ܕܘܝܕ ܕܦܫܩ ܕܢܝܐܝܠ ܨܠܚܝܐ.

ܡܙܡܘܪܐ ܕܚܡܫܝܢ ܘܚܕ

ܥܰܠ ܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܕܰܥܒܰܕ ܕܰܘܺܝܕ ܛܘܒܳܢܳܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܩܛܰܠ ܠܰܕܒܶܝܬ ܐܽܘܪܝܳܐ ܘܰܢܣܰܒ ܐܰܢܬܬܶܗ: ܘܥܰܠ ܪ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܕܣܰܓܺܝ̈ܐܝ̣ܢ ܕܗܳܘܶܝܢ ܥܰܠ ‌ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܬܳܝܒܺܝܢ ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܳܐ.

ܫܰܦܺܝܪ ܠܐܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬܩܰܕܡܺܝܢ ܒܡܶܬܥܰܒܪܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܐ ܕܰܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܢܶܬܦܢܽܘܢ ܒܰܬܝܳܒܽܘܬܳܐ. ܠܰܝܬ ܓܶܝܪ ܣܰܡܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܚܳܫܰܚ ܠܚܽܘܠܡܳܢܳܐ ܕܟܺܐܒ̈ܐ ܕܗܳܘܶܝܢ ܡܶܢ ܥܶܠܰܬ ܚܛܺܝܬܳܐ ܐܶܠܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܬܝܳܒܽܘܬܳܐ ܕܰܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܙܢܳܐ ܕܰܡܥܰܕܰܪ ܠܰܟܪܺܝܗܳܐ ܚܽܘܒܳܐ ܕܳܐܣܝܳܐ.