مسحة المرضى

ܥܠ ܛܶܟܣܳܐ ܕܡܶܫܚܳܐ ܕܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ

ܘܐܺܝܬ ܠܐܪܳܙ ܡܶܫܚܐ ܕܰܟܪ̈ܝܗܶܐ: ܗܰܘ ܕܡܶܬܝܗܶܒ ܠܰܟܪ̈ܝܗܐ ܠܬܰܝܳܒ̈ܐ ܕܒܳܥܝܢ: ܛܶܟܣܐ ܕܰܡܩܰܝܰܡ ܡܶܢ ܚܰܡܫܐ ܩܰܘܡܝ̈ܢ: ܕܰܡܠܘܽܐܐܗ ܚܘܣܳܝ̈ܐ ܘܰܬܝܳܒܘܬܐ. ܕܬܳܢܝܢ ܠܗ ܟܡܳܐ ܩܰܫܝܫ̈ܐ ܥܰܠ ܡܶܫܚܐ ܕܙܰܝܬܐ ܕܡܶܬܡܫܰܚ ܒܗ ܟܪܺܝܗܐ: ܘܡܶܬܢܛܰܪ ܠܚܘܣܳܝܐ ܕܰܟܪ̈ܝܗܐ. ܘܰܒܚܰܦܰܪ ܩܪܺܝܬܐ ܐܺܝܬ ܛܶܟܣܐ ܩܦܺܝܣܐ ܕܡܶܬܬܢܶܐ ܥܠ ܟܪܺܝܗܐ. ܘܐܺܝܬܰܘܗܝ ܚܰܕ ܚܘܣܳܝܐ ܘܚܰܕ ܩܶܪܝܳܢܐ ܕܐܶܘܰܢܓܠܝܘܢ ܘܒ̈ܬܐ ܡܶܕܶܡ.

ܡܒܥܐ: ܐܝܓܢܐܛܝܘܣ ܐܦܪܝܡ ܩܕܡܝܐ܆ ܒܪ̈ܘܠܐ ܒܕܝܪ̈ܐ ܕܥܠ ܡܪܕܘܬ ܝܘܠܦܢ̈ܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܗܕܝܪ̈ܐ܆ ܡܦܫܩ ܠܡܪܝ ܦܝܠܠܘܟܣܝܢܘܣ ܝܘܚܢܢ ܕܘܠܒܐܢܝ܆ ܩܡܫܠܝ 1967܆ ܕܦܐ 115.