ܚܘܓܬܐ ܕܗܘ̈ܓܝܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ

ܐܫܬܬܐܣܬ ܚܘܓܬܐ ܕܗܘ̈ܓܝܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܕܢܩܝܦܐ ܠܦܛܪܝܪܟܘܬܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ ܘܕܟܠܗ̇ ܡܕܢܚܐ ܕܣܘܪ̈ܝܝܐ ܐܪ̈ܬܕܘܟܣܘ܆ ܒܦܘܣܩܢܐ ܦܛܪܝܪܟܝܐ ܕܩܕܝܫܘܬܗ ܕܡܪܢ ܡܪܝ ܐܝܓܢܐܛܝܘܣ ܐܦܪܝܡ ܬܪܝܢܐ܆ ܒܣܝܩܘܡ 6 ܟܢܘܢ ܐܚܪܝ 2015܆ ܡܢܝܢܐ: 1/2015. ܡܩܦܐ ܚܘܓܬܐ ܫܘ̈ܫܛܐ ܝܘܠܦܢܝ̈ܐ ܘܡܪ̈ܕܘܬܢܝܐ ܕܡܬܦܪܢܣܝܢ ܡܢ ܦܛܪܝܪܟܘܬܐ܆ ܡܠܘܢ ܕܝܢ: ܣܪ̈ܝܛܬܐ܆ ܒܝܬ ܐܪ̈ܟܐ ܕܦܛܪܝܪܟܘܬܐ܆ ܠܘ̈ܡܕܐ܆ ܦܪ̈ܝܣܬܐ ܝܘ̈ܠܦܢܝܬܐ܆ ܘܡܓܠܬܐ ܦܛܪܝܪܟܝܬܐ (ܦܪܣܐ ܝܘܠܦܢܝܐ). 

ܣܪ̈ܝܛܐ

. ܣܪ̈ܝܛܐ ܕܦܛܪܝܪܟܘܬܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ ܡܫܬܟܚܝܢ ܝܘܡܢܐ ܒܕܘܟ̈ܝܬܐ ܡܫܚ̈ܠܦܬܐ: ܡܪܕܝܢ – ܬܘܪܟܝܐ (ܣܪ̈ܝܛܐ ܕܥܕܬܐ ܕܐܪܒܥܝܢ ܘܕܕܝܪܐ ܕܟܘܪܟܡܐ)܆ ܕܝܪܐ ܕܫܪܦܗ – ܠܒܢܢ…

ܒܝܬ ܐܪ̈ܟܐ ܕܦܛܪܝܪܟܘܬܐ

ܡܢ ܕܪ̈ܐ ܩܕ̈ܡܐ܆ ܦܛܪܝܪ̈ܟܘ ܘܡܝܛܪ̈ܘܦܘܠܝܛܐ ܘܪ̈ܝܫܝ ܕܝܪ̈ܬܐ ܝܨܦܘ ܠܡܩܡܘ ܓܙ̈ܐ ܘܒܬܝ̈ ܐܪ̈ܟܐ ܝܩܝܪ̈ܐ ܘܟܢܫܘ ܒܗܘܢ ܣܪ̈ܝܛܐ ܕܥܠ ܝܘ̈ܠܦܢܐ ܘܗܝܡܢܘܬܐ ܘܡܟܬܒܙܒܢܐ.…

ܡܓܠܬܐ ܕܦܛܪܝܪܟܘܬܐ

ܒܪܶܕܝܐ ܕܕܳܪܐ ܕܥܶܣܪܺܝܢ܆ ܦܛܪܝܪܟܘܬܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ ܘܕܟܠܗ̇ ܡܕܢܚܐ ܕܣܘܪ̈ܝܝܐ ܐܪ̈ܬܕܘܟܣܘ ܐܰܦܩܰܬ ܡܓ̈ܰܠܶܐ ܙܢܳܢ̈ܳܝܳܬܳܐ ܕܰܡܡܰܠ̈ܠܳܢ ܒܰܫܡܳܗ̇܆ ܘܟܠ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܡܶܬܚܰܫܒܐ ܐܰܝܟ ܡܓܠܬܐ…