ܣܪ̈ܝܛܐ

.

ܣܪ̈ܝܛܐ ܕܦܛܪܝܪܟܘܬܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ ܡܫܬܟܚܝܢ ܝܘܡܢܐ ܒܕܘܟ̈ܝܬܐ ܡܫܚ̈ܠܦܬܐ: ܡܪܕܝܢ – ܬܘܪܟܝܐ (ܣܪ̈ܝܛܐ ܕܥܕܬܐ ܕܐܪܒܥܝܢ ܘܕܕܝܪܐ ܕܟܘܪܟܡܐ)܆ ܕܝܪܐ ܕܫܪܦܗ – ܠܒܢܢ (ܦܛܪܝܪܟܘܬܐ ܕܣܘܪ̈ܝܝܐ ܩܬܘ̈ܠܝܩܝܐ)܆ ܘܕܪܡܣܘܩ – ܣܘܪܝܐ (ܦܛܪܝܪܟܘܬܐ ܕܣܘܪ̈ܝܝܐ ܐܪ̈ܬܕܘܟܣܝܐ).

ܣܪ̈ܝܛܐ ܡܰܢ ܕܡܪܕܝܢ ܐܝܬܝܗܘܢ 1400 ܒܡܢܝܢܐ. ܐܬܬܨܝܪܘ ܓܝܪ ܟܠܗܘܢ ܒܝܕ ܫܘܬܐܣܐ Hill Museum & Manuscript Library. ܗܳܢܘܢ ܕܶܝܢ ܕܕܝܪܐ ܕܫܪܦܗ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܠܐܦ̈ܝ 2200 ܣܪ̈ܝܛܐ܆ ܥܕܟܝܠ ܡܬܬܨܝܪܝܢ ܒܦܛܪܝܪܟܘܬܐ ܕܣܘܪ̈ܝܝܐ ܩܬܘܠܝܩܝ̈ܐ.

ܣܪ̈ܝܛܐ ܕܦܛܪܝܪܟܘܬܐ ܕܣܘܪ̈ܝܝܐ ܐܪ̈ܬܕܘܟܣܝ̈ܐ ܒܕܪܡܣܘܩ ܐܝܬܝܗܘܢ 380 ܣܪ̈ܝܛܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܘܥܪ̈ܒܝܐ. ܥܬܝܩ ܕܟܠܗܘܢ ܟܬܝܒ ܒܫܢܬ 666 ܡܫܝܚܝܬܐ܆ ܘܡܢܝܢܗ 12/22. ܪܒܢ ܚܙܐܝܠ ܨܘܡܐ (ܕܗܘܐ ܒܬܪܟܢ ܡܥܠܝܘܬܗ ܕܡܪܝ ܣܘܝܪܝܘܣ ܚܙܐܝܠ ܨܘܡܐ) ܨܰܝܰܪ ܟܡܝܘܬܐ ܡܢܗܘܢ ܕܣܪ̈ܝܛܐ ܫܢܬ 2000. ܒܪܡ ܟܕ ܐܫܬܐܬܣܬ ܚܘܓܬܐ ܕܗܘ̈ܓܝܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܒ6 ܟܢܘܢ ܐܚܪܝ 2015܆ ܫܪܝ ܨܘܝܪܐ ܡܢܕܪܝܫ܆ ܒܡܘ̈ܫܚܬܐ ܥܠܡ̈ܝܬܐ ܥܠܝ̈ܬܐ ܘܩܛܝ̈ܢܬܐ. ܘܒܫܘܪܝ ܫܢܬ 2017܆ ܫܠܶܡ ܠܗ ܨܘܝܪܐ ܕܡܢܝܢܐ ܪܝܫܝܐ ܕܣܪ̈ܝܛܐ ܕܦܛܪܝܪܟܘܬܐ (ܡܢܝܢܐ ܪܘܫܡܝܐ ܐܝܬܘܗܝ 360 ܠܦܘܬ ܡܚܘܝܢܐ ܕܡܪܝ ܦܝܠܘܟܣܝܢܘܣ ܝܘܚܢܢ ܕܘܠܒܐܢܝ ܘܕܓܪܝܓܘܪܝܘܣ ܦܘܠܘܣ ܒܗܢܡ). ܘܗܐ ܦܘܠܚܢܐ ܡܬܐܡܢ ܠܡܫܠܡܘ ܨܘܝܪܐ ܕܡܐܐ ܘܫܒܥܝܢ ܣܪ̈ܝܛܐ ܕܐܬܬܘܣܦܘ ܥܠ ܣܪ̈ܝܛܐ ܕܦܛܪܝܪܟܘܬܐ܆ ܟܐܡܬ ܣܪ̈ܝܛܐ ܕܨܗܝܬܐ (ܥܛܫܐܢܗ) ܘܕܐܪܟܝܕܝܩܘܢ ܢܥܡܗ̈ ܐܠܠܗ ܕܢܢܘ ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܡܫܚ̈ܠܦܐ. ܘܡܢܝܢܐ ܕܣܪ̈ܝܛܐ ܝܳܪܶܒ ܒܝܕ ܨܚ̈ܚܐ ܕܡܬܩܪܒܝܢ ܒܙܒܢ ܙܒܢ ܠܒܝܬ ܐܪ̈ܟܐ ܕܦܛܪܝܪܟܘܬܐ.

 

ܦܣܥܬܐ ܕܩܳܕܡܐ ܒܗܕܐ ܬܪܡܝܬܐ ܐܺܝܬܝܗ̇ ܛܘܝܒܐ ܕܡܚܘܝܢܐ ܓܡܝܪܐ ܕܟܠܗܘܢ ܣܪ̈ܝܛܐ ܨܝܪ̈ܐ. ܘܥܕܡܐ ܠܗܰܘ ܙܒܢܐ܆ ܡܨܝܐ ܠܡܒܚ̈ܢܢܐ ܕܢܣܬܡܟܘܢ ܥܠ ܠܘܚܺܝܬܐ ܓܘܢܝܬܐ ܕܛܝܒܗ̇ ܬܠܝܬܝ ܛܘ̈ܒܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܐܦܪܝܡ ܩܕܡܝܐ܆ ܘܦܪܣܗ̇ ܒܠܫܢܐ ܣܘܪܝܝܐ ܡܪܝ ܦܝܠܘܟܣܝܢܘܣ ܝܘܚܢܢ ܕܘܠܒܐܢܝ܆ ܘܒܥܪܒܝܐ ܡܪܝ ܓܪܝܓܘܪܝܘܣ ܦܘܠܘܣ ܒܗܢܡ ܒܟܬܒܗ ܕܥܠ ܕܘܒܪ ܚܝ̈ܘܗܝ ܕܦܛܪܝܪܟܐ ܐܦܪܝܡ ܩܕܡܝܐ (ܡܘܨܠ 1959܆ ܕܦܐ 126-167). ܗܢܐ ܡܚܘܝܢܐ ܩܦܝܣܐ ܐܬܬܥܒܪ ܠܠܫܢܐ ܦܪܢܣܝܐ ܒܝܕ ܡܠܦܢܐ ܣܒܣܛܝܐ ܒܪܘܟ܆ ܪܘܢܝܗ ܠܐܦܘܢܐܢ ܘܣܡܝܪ ܟ̣ܠܝܠ܆ ܒܡܓܠܬܐ ܡܠܬܐ ܕܡܕܢܚܐ:

Parole de l’Orient 19 (1994), pp. 555-661

  http://documents.irevues.inist.fr/handle/2042/35239

ܗ̇ܘ ܡܐ ܛܒ ܠܡܕܥ ܕܠܐܦ̈ܝ 46 ܣܪ̈ܝܛܐ ܕܥܗܝܕܝܢ ܒܠܘܚܺܝܬܐ ܕܦܛܪܝܪܟܐ ܐܦܪܝܡ ܕܕܟܝܪ ܡܢ ܠܥܠ܆ ܚܫܝܒܝܢ ܐܝܟ ܐܒܝ̈ܕܐ. ܗܠܝܢ ܡܢ ܐܝܬܝܗܘܢ:

1/10; 1/11;

2/2;

4/9; 4/19; 4/23; 4/36; 4/40; 4/49;

5/10; 5/20; 5/28; 5/50; 5/54; 5/60; 5/61; 5/62; 5/63; 5/64; 5/65; 5/66; 5/67; 5/68; 5/69; 5/73; 5/74; 5/75; 5/76; 5/77;

6/17;

7/5; 7/11; 7/17; 7/18;

8/8; 8/11; 8/12

9/3; 9/7; 9/9; 9/10; 9/14; 9/26;

11/8; 11/12;

12/10;

ܐܝܢܐ ܕܒܳܥܶܐ ܨܘܪ̈ܬܐ ܡܢ ܣܪ̈ܝܛܐ ܕܦܛܪܝܪܟܘܬܐ܆ ܢܫܕܪ ܐܓܪܬܐ ܠܟܬܘܒܐ ܦܛܪܝܪܟܝܐ ܪܒܢ ܓܘܙܝܦ ܒܐܠܝ ([email protected]): ܘܢܬܚܡ:

  • ܫܘ̈ܘܕܥܐ ܕܩܢܘܡܗ (ܫܡܐ܆ ܦܪܫܓܢܐ ܕܒܘܬܐ܆ ܦܪܫܓܢܐ ܕܒܝܠܕܪܐ܆ ܬܠܦܘܢ)
  • ܫܡܐ ܕܣܪܝܛܐ ܐܘ ܕܡܐܡܪܐ ܠܦܘܬ ܠܘܚܝܬܐ ܕܦܛܪܝܪܟܐ ܐܦܪܝܡ
  • ܕܦ̈ܐ ܕܡܬܒܥܝܢ

ܟܠ ܫܘܐܠ ܥܠ ܣܪ̈ܝܛܐ ܐܘ ܡܢܝܢܗܘܢ ܐܘ ܚܒܝܫܘܬܗܘܢ܆ ܢܫܬܕܪ ܠܡܕܒܪܢܐ ܕܚܘܓܬܐ ܕܗܘ̈ܓܝܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ܆ ܡܠܦܢܐ ܪܒܢ ܪܘܔܝܗ ܝܘܣܦ ܐܟ̣ܪܣ:

[email protected]

[email protected]

ܦܠ̈ܚܐ ܕܥܡܠܘ ܒܚܩܠܐ ܕܣܪ̈ܝܛܐ ܐܝܬܝܗܘܢ:

ܕܝܪܝܬܐ ܣܝܕܗ ܐܠܝܐܣ

ܕܝܪܝܬܐ ܡܪܝܡ ܥܩܪܐܘܝ

ܕܝܪܝܬܐ ܦܝܠܠܘܟܣܝܢܐ ܒܚܐ (ܕܝܘܡܢ ܡܫܡܫܐ ܒܒܝܬ ܝܬܡ̈ܐ ܕܒܡܥܪܬ ܨܝܕܢܝܐ)

ܩܠܝܪܝܩܝܐ ܐܝܠܝ ܙܘܩܝ

ܡܨܝܐ ܕܝܢ ܕܐܢܫ ܢܟܬܘܒ ܠܚܘܓܬܐ ܕܗܘ̈ܓܝܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܐܢ ܣܢܝܩ ܥܠ ܨܘܪ̈ܬܐ ܕܣܪ̈ܝܛܐ ܕܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܡܬܝ ܒܥܝܪܐܩ