2022 – ܨܘܡܐ ܕܐܪܒܥܝܢ ܩܕܝܫܐ

ܡܢܝܢܐ: 126/2022

 

ܒܫܡ ܐܝܬܝܐ ܡܬܘܡܝܐ ܐܠܨܝ ܐܝܬܘܬܐ ܕܟܠ ܐܚܝܕ

ܐܝܓܢܛܝܘܣ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܟܘܪܣܝܐ ܫܠܝܚܝܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ ܘܕܟܠܗ̇ ܡܕܢܚܐ

ܪܝܫܐ ܓܘܢܝܐ ܕܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܐܪܬܕܘܟܣܝܬܐ ܕܒܟܠܗ̇ ܬܒܝܠ

ܕܗܘ ܐܦܪܝܡ ܬܪܝܢܐ ܡ̄

 

 

 

 

 

 ܒܽܘܪܟܬܐ ܫܠܺܝܚܳܝܬܐ ܘܰܨܠܰܘ̈ܳܬܐ ܡܳܪ̈ܳܢܳܝܳܬܐ ܡܫܰܟܢܺܝܢܰܢ ܠܰܐܚܰܝ̈ܢ ܡܥܰܠܰܝ̈ܳܐ: ܛܽܘܒܬܳܢܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܝ ܒܣܝܠܝܘܣ ܬܐܘܡܐܣ ܩܰܕܡܳܝܐ ܡܰܦܪܝܳܢܐ ܕܗܶܢܕܽܘ܆ ܡܺܝܛܪ̈ܦܽܘܠܺܝܛܽܘ ܪ̈ܳܡܰܝ ܐܺܝܩܳܪܐ܆ ܘܰܒܢܰܝ̈ܐ ܕܺܝܠܰܢ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ ܐܶܦܛܪ̈ܽܘܦܶܐ ܕܡܰܪ̈ܥܝܳܬܐ܆ ܘܟܽܘܪ̈ܳܝܶܐ ܘܩܰܫܺܝ̈ܫܶܐ ܘܕܰܝܪ̈ܳܝܶܐ ܘܕܰܝܪ̈ܳܝܳܬܐ ܘܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܙܗܰܝ̈ܳܐ܆ ܘܫܰܪܟܐ ܕܥܰܡܐ ܕܺܝܠܰܢ ܣܽܘܪܝܳܝܐ ܐܳܪܬܳܕܽܘܟܣܳܝܐ ܕܰܒܟܽܠܳܗ̇ ܬܺܒܶܝܠ ܡܝܰܩܪܐ. ܢܛܺܝܪ̈ܶܐ ܬܶܗܘܽܘܢ ܒܰܒܛܺܝܠܽܘܬܐ ܡܳܪܳܢܳܝܬܐ܆ ܒܰܨܠܰܘ̈ܳܬܐ ܕܰܒܬܽܘܠܬܐ ܡܰܪܝܰܡ ܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܐ ܘܰܕܡܳܪܝ ܦܶܛܪܽܘܣ ܪܺܝܫܐ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܰܕܫܰܪܟܐ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ ܘܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ܆ ܐܰܡܺܝܢ.

 

«ܐܰܝܢܐ ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ ܦܽܘܡܐ ܘܡܶܠܬܐ ܐܳܦ ܠܶܫܳܢܐ܆ ܚܰܝܳܒ ܢܰܘܕܶܐ ܚܠܳܦ ܒܶܪ̈ܝܳܬܐ ܫܰܬܺܝ̈ܩܳܬܐ»

(ܡܐܡܪܐ 54 ܥܠ ܬܫܒܘܚܬܐ ܕܥܕܢܐ ܕܪܡܫܐ)

ܒܳܬܰܪ ܥܽܘܩܳܒܐ ܥܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܕܕܺܝܠܟܽܘܢ܆ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ:

ܒܗܳܠܶܝܢ ܡ̈ܶܠܶܐ܆ ܡܦܰܫܶܩ ܩܰܕܺܝܫܐ ܪܰܒܐ ܡܰܠܦܳܢܐ ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܕܣܪܘܓ܆ ܠܰܡܫܰܐܠܽܘܬܐ ܕܒܰܪܢܳܫܐ ܥܰܠ ܒܪܺܝܬܐ ܟܽܠܳܗ̇܆ ܗܳܝ ܕܰܐܓܥܠܳܗ̇ ܐܰܠܳܗܐ ܠܳܐܕܳܡ܆ ܠܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕ ܕܢܶܫܬܰܠܰܛ ܥܶܠܝܗ̇܆ ܐܶܠܐ ܐܳܦ ܕܢܺܐܨܰܦ ܕܺܝܠܳܗ̇܆ ܒܗܳܝ ܕܠܶܗ ܐܶܬܗܰܝܡܢܰܬ݂݀.

ܟܰܕ ܡܶܬܒܰܩܶܝܢܰܢ ܓܶܝܪ ܒܰܒܪܺܝܬܐ ܘܚܳܙܶܝܢܰܢ ܠܫܽܘܦܪܳܗ̇ ܘܰܠܬܰܪܥܽܘܬܐ ܕܒܰܝܢܳܬ ܒܶܪ̈ܝܳܬܐ ܟܽܠܗܶܝܢ܆ ܡܫܰܒܚܺܝܢܰܢ ܠܰܐܠܳܗܐ ܒܳܪܽܘܝܐ ܥܰܠ ܛܰܝ̈ܒܘܳܬܶܗ܆ ܒܗܳܝ ܕܰ«ܫܡܰܝ̈ܳܐ ܡܶܫܬܰܥܶܝܢ ܫܽܘܒܚܶܗ ܕܰܐܠܳܗܐ. ܘܰܥܒܳܕ ܐܺܝ̈ܕܰܘܗ̱ܝ ܡܚܰܘܶܐ ܪܩܺܝܥܐ» (ܡܙܡ 19: 1). ܘܶܐܢܕܶܝܢ ܐܰܩܶܬܢ ܚܝܳܪܰܢ ܒܰܟܝܳܢܐ܆ ܡܶܬܕܰܡܪܺܝܢܰܢ ܒܫܰܦܺܝܪܽܘܬ ܡܠܰܚܡܽܘܬܐ ܕܙܰܘܥܐ ܕܟܰܘ̈ܟܒܶܐ܆ ܘܰܐܘܝܽܘܬܐ ܕܒܰܝܢܳܬ ܟܽܠܗܶܝܢ ܚܰܝ̈ܘܳܬܐ ܘܦܳܪ̈ܰܚܬܐ ܐܳܦܶܢ ܦܪ̈ܺܝܫܳܢ ܒܓܶܢܣܐ ܘܰܒܛܶܟܣܐ. ܬܶܡܗܐ ܬܽܘܒ ܐܳܚܶܕ ܠܰܢ ܟܰܕ ܡܶܬܒܰܩܶܝܢܰܢ ܒܪܰܒܽܘܬ ܚܶܟܡܰܬ ܐܰܠܳܗܐ ܘܚܰܝܠܶܗ܆ ܕܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܐ ܪ̈ܳܕܝܳܢ ܬܚܶܝܬ ܩܳܢܽܘ̈ܢܶܐ ܕܰܟܝܳܢܐ ܕܣܺܝܡܺܝܢ ܠܰܐܠܳܗܐ ܡܶܛܽܠ ܛܽܘܟܳܣܐ ܕܗܳܢܐ ܟܽܠ܆ ܒܗܳܝ ܕ«ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܝܰܗܒ ܘܠܳܐ ܥܳܒܰܪ» (ܡܙܡ 148: 6).

ܚܰܝܠܶܗ ܓܶܝܪ ܕܰܐܠܳܗܐ ܒܰܦܫܳܛ ܫܽܘܠܛܳܢܶܗ ܥܰܠ ܟܽܠܳܗ̇ ܡܶܬܥܰܡܪܳܢܺܝܬܐ ܡܶܬܓܠܶܐ܆ ܘܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܒܟܽܠ ܫܰܠܺܝܛܐ܆ ܒܰܟ̈ܝܳܢܶܐ ܟܺܝܬ ܡܶܬܗܰܘ̈ܢܳܢܶܐ ܘܠܐ ܡܶܬܗܰܘ̈ܢܳܢܶܐ܆ ܡܠܺܝ̈ܠܶܐ ܘܫܰܬܺܝ̈ܩܶܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܰܒ ܡܪܝ ܦܘܠܘܣ ܫܠܺܝܚܐ ܠܪ̈ܽܗܘܡܳܝܶܐ: «ܟܰܣ̈ܝܳܬܶܗ ܓܶܝܪ ܕܰܐܠܳܗܐ ܡܶܢ ܬܰܪ̈ܡܝܳܬܶܗ ܕܥܳܠܡܐ ܠܒܶܪ̈ܝܳܬܶܗ ܒܣܽܘܟܳܠܐ ܡܶܬܚܰܙ̈ܝܳܢ܆ ܘܚܰܝܠܶܗ ܘܰܐܠܳܗܽܘܬܶܗ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܕܠܐ ܡܰܦܰܩ ܒܪܽܘܚ» (ܪ̈ܗܘܡܝܐ 1: 20). ܬܽܘܒ ܕܶܝܢ ܩܳܪܶܝܢܰܢ ܒܣܶܦܪܐ ܕܺܐܝܽܘܒ ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܥܰܠ ܦܽܘܩܕܳܢܐ ܕܶܐܬܺܝܗܶܒ ܠܶܗ ܕܢܶܬܒܰܩܶܐ ܘܢܶܬܒܰܝܰܢ ܬܡܺܝ̈ܗܳܬܐ ܕܰܐܠܳܗܐ܆ ܕܢܶܕܰܥ ܝܰܨܺܝܦܽܘܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܐ ܕܩܰܛܺܝ̈ܢܳܬܐ ܕܚܰܝ̈ܰܝܢ ܘܢܶܣܬܰܟܰܠ ܬܶܕܡܖ̈ܳܬܐ ܕܰܕܠܐ ܡܽܘܡ ܒܺܝܕܰܥܬܐ (ܚܙܝ ܐܝܘܒ 37: 1416).

ܡܶܟܺܝܠ: ܐܰܪܥܐ ܒܰܝܬܐ ܗܘܳܬ ܕܛܰܝܶܒ ܡܳܪܝܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ ܘܰܠܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܢ܆ ܕܒܶܗ ܚܢܰܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ ܚܳܝܶܝܢܰܢ ܒܰܨܠܶܡ ܒܳܪܽܘܝܰܢ ܘܰܕܡܽܘܬܶܗ܆ ܟܰܕ ܠܚܽܘܒܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗ̱ܝ ܟܝܳܢܶܗ ܕܰܐܠܳܗܐ ܒܰܐܡܺܝܢܽܘ ܡܚܰܘܶܝܢܰܢ. ܟܬܰܒ ܕܶܝܢ ܩܰܕܺܝܫܐ ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܕܰܣܪܽܘܓ ܡܺܐܡܪܐ ܫܰܦܺܝܪܐ ܕܒܶܗ ܡܨܰܝܰܪ ܚܕܳܝܽܘܬ ܒܰܝܬܐ ܗܳܢܳܐ܆ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ:

ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܚܰܕ ܗ̱ܽܘ ܒܰܝܬܐ ܒܢܳܐ ܒܳܪܘܝܐ܆ ܘܰܚܕܳܐ ܗ̱ܝ ܐܰܪܥܐ ܕܳܐܚܕܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܟܰܕ ܣܰܓܺܝ̈ܐܺܝܢ.

ܚܕܳܐ ܥܳܡܰܪܬܐ ܘܰܠܥܶܠ ܡܶܢܳܗ̇ ܚܰܕ ܬܰܛܠܺܝܠܐ܆ ܘܢܽܘܗܪܐ ܘܣܰܘܩܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܕ ܗ̱ܽܘ ܡܶܢ ܒܳܪܽܘܝܐ.

ܘܟܽܠ ܡܽܘܢ ܕܺܐܝܬ ܒܶܗ ܒܒܰܝܬܐ ܕܓܰܘܰܐ ܗ̱ܘ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܐ܆ ܕܚܰܕ ܗ̱ܽܘ ܥܽܘܡܪܐ ܘܚܰܕ ܗ̱ܽܘ ܓܶܢܣܐ ܕܰܡܕܰܝܰܪ ܒܶܗ܀ (ܡܐܡܪܐ ܟܚ ܥܠ ܚܢܢܝܐ ܘܒܪܬ ܙܘܓܗ)

 

ܟܰܕ ܒܪܐ ܐܰܠܳܗܐ ܠܒܰܪܢܳܫܐ܆ ܫܽܘܠܛܳܢܐ ܝܰܗ̱ܒ ܠܶܗ ܥܰܠ ܟܽܠ ܒܶܪ̈ܝܳܬܐ ܕܥܰܠ ܐܰܪܥܐ ܘܒܰܫܡܰܝܐ ܘܰܒܝܰܡܐ (ܚܙܝ ܒܪܝܬܐ 1: 26)܆ ܟܶܢ ܫܰܒܩܶܗ ܕܢܶܦܠܽܘܚ ܠܰܐܪܥܐ ܘܰܢܢܰܛܪܝܗ̇ (ܚܙܝ ܒܪܝܬܐ 2: 15). ܗܘܳܬ ܠܶܗ ܕܶܝܢ ܠܒܰܪܢܳܫܐ ܫܩܳܠܛܰܥܢܐ ܕܢܺܐܨܰܦ ܕܰܒܪܺܝܬܐ ܕܰܐܠܳܗܐ ܕܗܽܘ ܬܚܶܝܬ ܫܽܘܠܛܳܢܶܗ ܣܳܡܳܗ̇. ܘܰܠܡܶܕܰܥ ܕܶܝܢ ܝܰܩܺܝܪܽܘܬ ܗܳܕܶܐ ܡܫܰܐܠܽܘܬܐ܆ ܡܶܬܕܰܟܪܺܝܢܰܢ ܠܦܶܬܓܳܡܐ ܕܩܰܕܺܝܫܐ ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܕܰܣܪܽܘܓ ܕܰܡܨܰܠܶܝܢܰܢ ܒܰܟܬܳܒܐ ܕܰܫܚܺܝܡܐ ܒܥܶܕܳܢܐ ܕܢܳܓܰܗ ܝܽܘܡ ܬܪܶܝܢ ܒܫܰܒܐ܆ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ: «ܐܰܝܢܐ ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ ܦܽܘܡܐ ܘܡܶܠܬܐ ܐܳܦ ܠܶܫܳܢܐ܆ ܚܰܝܳܒ ܢܰܘܕܶܐ ܚܠܳܦ ܒܶܪ̈ܝܳܬܐ ܫܰܬܺܝ̈ܩܳܬܐ». ܡܶܟܺܝܠ: ܙܳܕܶܩ ܕܒܰܪܢܳܫܐ ܢܢܰܛܰܪ ܠܰܟܝܳܢܐ ܐܰܝܟ ܘܰܟܺܝܠܐ ܕܚܰܝܳܒ ܕܬܰܘܕܺܝܬܐ ܢܰܣܶܩ ܠܰܐܠܳܗܐ ܒܟܽܠ ܩܽܘܒܳܠܛܰܝܒܽܘܬܐ ܚܠܳܦ ܡܰܘ̈ܗܒܳܬܶܗ.

ܐܶܠܐ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ ܠܰܘ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ ܡܗܰܝ̈ܡܢܶܐ ܐܶܫܬܟܰܚܘ ܒܰܫܩܳܠܛܰܥܢܐ ܗܳܢܐ ܕܠܰܐܦ̈ܰܝ ܟܝܳܢܐ. ܘܰܒܥܶܠܰܬ ܦܰܘ̈ܕܰܘܗ̱ܝ ܘܒܺܝܫܽܘܬ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܰܘܗ̱ܝ܆ «ܐܶܬܚܰܒܠܰܬ݀ ܐܰܪܥܐ ܩܕܳܡ ܐܰܠܳܗܐ: ܘܶܐܬܡܰܠܝܰܬ݀ ܐܰܪܥܐ ܥܰܘܠܐ» (ܒܪܝܬܐ 6: 11)܆ ܘܶܐܬܐ ܛܰܘܦܳܢܐ܆ ܘܒܳܬܪܶܗ ܐܰܩܺܝܡ ܐܰܠܳܗܐ ܩܝܳܡܐ ܥܰܡ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ ܘܟܽܠܳܗ̇ ܒܪܺܝܬܐ. ܒܰܪܢܳܫܐ ܕܶܝܢ ܗܘܐ ܥܶܠܰܬ ܣܰܘܦܳܢܐ ܕܰܟܝܳܢܐ ܘܚܽܘܒܳܠܐ ܕܳܐܐܰܪ ܟܰܕ ܒܰܠܒܶܠ ܠܛܽܘܟܳܣܐ ܕܰܟܝܳܢܐ܆ ܘܶܐܬܗܰܦܰܟ ܒܶܐܢܳܢܳܝܽܘܬܐ܆ ܘܠܐ ܝܺܨܶܦ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܝܳܬܐ ܘܳܐܦܠܐ ܒܰܐܚܝܳܢܽܘܬܐ ܥܰܡ ܒܰܪܢܳܫܐ ܐܰܚܽܘܗ̱ܝ. ܡܶܫܬܰܠܛܺܝܢ ܓܶܝܪ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܐ ܙܥܺܝܦܳܐܺܝܬ ܥܰܠ ܟܝܳܢܐ܆ ܘܡܶܬܚܰܫܚܺܝܢ܆ ܚܕܳܢܳܐܺܝܬ ܘܟܶܢܫܳܐܺܝܬ܆ ܒܥܽܘܬܪܐ ܟܝܳܢܳܝܐ ܒܝܰܥܢܽܘܬܐ ܠܡܶܣܒܰܥ ܪܶܓܰܬܗܽܘܢ ܘܰܠܡܶܩܢܐ ܘܰܠܡܶܚܡܰܠ ܒܰܐܘܨܪ̈ܶܐ ܪܰܒܽܘ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܣܢܺܝܩܽܘܬܗܽܘܢ܆ ܚܠܳܦ ܕܡܶܬܬܰܟܠܳܢܽܘܬܗܽܘܢ ܕܥܰܠ ܐܰܠܳܗܐ ܕܗܽܘܝܽܘ ܙܳܝܽܘܢܐ ܘܝܳܨܽܘܦܐ܆ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܐ: «ܚܽܘܪܘ ܒܦܳܪ̈ܰܚܬܐ ܕܰܫܡܰܝ̈ܳܐ܆ ܕܠܐ ܙܳܪܥܺܝܢ ܘܠܐ ܚܳܨܕܺܝܢ ܘܠܐ ܚܳܡܠܺܝܢ ܒܰܐܘܨܪ̈ܶܐ܆ ܘܰܐܒܽܘܟܽܘܢ ܕܒܰܫܡܰܝ̈ܳܐ ܡܬܰܪܣܶܐ ܠܗܽܘܢ܆ ܠܐ ܗܐ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܡܝܰܬܪܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܡܶܢܗܽܘܢ» (ܡܬܝ 6: 26).

 

ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܪ̈ܽܘܚܳܢܳܝܶܐ ܪ̈ܚܺܝܡܶܐ:

ܒܗܳܢܐ ܨܰܘܡܐ ܩܰܕܺܝܫܐ܆ ܡܙܰܡܢܺܝܢܰܢ ܠܟܽܘܢ ܠܡܶܬܒܰܩܳܝܽܘ ܒܪܰܒܽܘܬܶܗ ܕܒܳܪܽܘܝܰܢ܆ ܘܰܒܫܽܘܦܪܐ ܕܰܟܝܳܢܐ ܕܠܰܢ ܝܰܗ̱ܒ ܡܳܪܝܐ ܕܢܶܛܰܪ ܚܠܳܦ ܕܰܢܚܰܒܶܠ. ܢܶܦܠܽܘܚ ܡܶܟܺܝܠ ܚܠܳܦ ܗܳܝ ܕܥܳܠܡܐ ܕܒܶܗ ܚܳܝܶܝܢܰܢ ܐܰܪܥܐ ܛܳܒܬܐ ܢܶܗܘܶܐ ܕܒܳܗ̇ ܡܶܠܬܐ ܕܰܣܒܰܪܬܐ ܢܶܙܪܽܘܥ܆ ܘܓܰܢܬܐ ܕܒܳܗ̇ ܚܽܘܒܐ ܢܶܫܘܰܚ܆ ܘܰܐܬܪܐ ܩܰܕܺܝܫܐ ܕܒܶܗ ܫܡܐ ܕܰܐܠܳܗܐ ܒܳܪܽܘܝܰܢ ܢܶܫܬܰܒܰܚ. ܨܰܘܡܳܐ ܕܶܝܢ ܥܶܕܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܕܒܶܗ ܐܰܣܺܝܪܽܘܬܰܢ ܒܰܐܠܳܗܐ ܢܥܰܫܶܢ܆ ܘܦܽܘܪܩܳܢܐ ܕܰܥܒܰܕ ܥܰܠ ܐܰܦ̈ܰܝܢ ܢܝܰܩܰܪ܆ ܘܰܒܝܰܕ ܥܒܳܕ̈ܰܝܢ ܟܣܰܝ̈ܳܐ ܘܰܓܠܰܝ̈ܳܐ ܩܽܘܒܳܠܛܰܝܒܽܘܬܐ ܠܡܳܪܽܘܬܶܗ ܢܰܫܠܰܚ. ܘܥܰܡ ܨܰܘܡܰܢ ܘܰܥܒ̈ܳܕܶܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܐ ܚܰܝܳܒܺܝܢܰܢ ܕܢܺܐܨܰܦ ܕܡܶܬܥܰܡܪܳܢܺܝܬܐ ܕܒܳܗ̇ ܡܕܰܝܪܺܝܢܰܢ܆ ܘܰܕܫܰܪܟܐ ܕܒܶܪ̈ܝܳܬܐ ܕܥܰܡܗܶܝܢ ܚܳܝܶܝܢܰܢ܆ ܘܠܐ ܢܶܬܚܰܫܰܚ ܒܰܟܝܳܢܐ ܒܝܰܥܢܽܘܬܐ܆ ܐܶܠܐ ܢܨܰܠܶܠ ܠܳܐܐܰܪ܆ ܘܰܣܢܺܝܩܽܘܬܰܢ ܒܰܠܚܽܘܕ ܡܶܢ ܥ̈ܰܠܠܳܬܐ ܕܰܐܪܥܐ ܢܶܣܰܒ܆ ܐܰܝܟܰܢܐ ܕܕܳܪ̈ܶܐ ܕܳܐܬܶܝܢ ܬܽܘܒ ܒܗܶܝܢ ܢܶܬܒܰܣܡܽܘܢ. ܒܶܗ ܒܗܳܢܐ ܙܰܒܢܐ ܕܟܽܘܪܗܳܢܐ ܕܟܳܘܪܳܘܢܰܐ ܠܣܰܓܺܝ̈ܶܐܐ ܡܚܐ ܘܰܠܪ̈ܳܚܡܶܐ ܘܚܰܒܺܝ̈ܒܶܐ ܡܶܢ ܒܰܝܢܳܬܰܢ ܚܛܰܦ܆ ܡܨܰܠܶܝܢܰܢ ܠܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܐ ܕܡܶܫܬܰܡܥܺܝܢ ܠܶܗ ܪ̈ܽܘܚܶܐ ܕܝܰܡܐ ܘܟܽܠܶܗ ܟܝܳܢܐ (ܚܙܝ ܡܪܩܘܣ 4: 41) ܕܰܢܣܰܝܥܰܢ ܘܰܢܕܰܒܰܪ ܐܶܠܦܐ ܕܚܰܝ̈ܰܝܢ ܕܠܰܠܡܺܐܢܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܐ ܬܡܰܢܰܥܝ܆ ܘܳܐܦ ܟܽܠܰܢ ܠܫܽܘܠܳܡ ܨܰܘܡܐ ܢܶܡܛܶܐ܆ ܘܥܺܐܕܐ ܕܰܩܝܳܡܬܐ ܦܳܪܽܘܩܳܝܬܐ ܒܰܦܨܺܝܚܽܘܬܐ ܢܥܰܕܥܶܕ.

ܡܳܪܝܐ ܐܰܠܳܗܐ ܨܰܘܡܟܽܘܢ ܢܒܰܪܶܟ ܘܰܨܠܰܘ̈ܳܬܟܽܘܢ ܘܙܶܕ̈ܩܳܬܟܽܘܢ ܘܰܬܝܳܒܽܘܬܟܽܘܢ ܢܩܰܒܶܠ. ܘܡܶܢܳܗ̇ ܕܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܶܗ ܫܳܐܠܺܝܢܰܢ ܕܰܢܢܰܛܰܪ ܠܟܽܘܢ ܡܶܢ ܟܽܠ ܙܢܐ ܕܟܺܐܒ̈ܶܐ ܘܟܽܘܪ̈ܗܳܢܶܐ܆ ܒܰܨܠܽܘܬ ܝܳܠܕܰܬ ܐܰܠܳܗܐ ܡܰܪܝܰܡ ܘܡܪܝ ܦܛܪܘܣ ܪܺܝܫܐ ܕܰܫܠܺܝ̈ܚܶܐ ܘܫܰܪܟܐ ܕܣܳܗ̈ܕܶܐ ܘܰܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. ܐܰܡܺܝܢ. ܘܐܒܘܢ ܕܒܫܡܝܐ ܘܫܪܟܐ

 

 

ܟܬܝܒ ܒܩܠܝܬܢ ܦܛܪܝܪܟܝܬܐ ܒܕܪܡܣܘܩ ܣܘܪܝܐ

ܒܝܘܡܐ ܩܕܡܝܐ ܕܐܕܪ ܝܪܚܐ ܕܫܢܬ ܒܟܒ