ܬܫܒܚܬ ܬܫܒܚ̈ܬܐ

ܕܬܶܫܒܚܳܬ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܐ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܒ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܓ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܕ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܗ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܘ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܙ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܚ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܐ.

 

1: ܢܢܰܫܩܰܢܝ ܡܶܢ ܢܽܘܫ̈ܩܳܬܳܐ ܕܦܽܘܡܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܛܳܒܺܝܢ ܖ̈ܰܚܡܰܝܟ ܡܶܢ ܚܰܡܪܳܐ. 2: ܠܪܺܝܚ ܒܶܣܡܳܢܰܝ̈ܟ ܛܳܒ̈ܶܐ. ܡܶܫܚܳܐ ܕܡܽܘܪܳܐ ܫܡܳܟ݂: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܥܠܰܝ̈ܡܳܬܳܐ ܖ̈ܰܚܡܳܟ݂. 3: ܓܶܕܰܝܢܝ ܒܳܬܪܳܟ: ܢܶܪܗܰܛ ܐܰܥܶܠܰܝܢܝ ܡܰܠܟܳܐ ܠܩܰܝܛܽܘܢܳܟ. ܢܶܚܕܶܐ ܘܰܢܕ݂ܽܘܨ ܒܳܟ݂. ܢܶܬܕܟܰܪ ܚܽܘܒܳܟ݂ ܡܶܢ ܚܰܡܪܳܐ. ܘܡܶܢ ܬܖ̈ܺܝܨܶܐ ܪܶܚܡܬܳܐ.  4: ܐܽܘܟܳܡܳܐ ܐ̱ܢܳܐ: ܘܝܳܐܝܳܐ ܐ̱ܢܳܐ: ܒ̈ܢܳܬ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ. ܐܰܝܟ݂ ܡܰܫܟܢܰܝ̈ ܩܶܕ݂ܳܪ: ܘܰܐܝܟ݂ ܝܳܖ̈ܺܝܥܳܬ ܫܠܶܝܡܽܘܢ.  5: ܠܳܐ ܬܶܚܙܽܘܢܳܢܝ ܕܽܐܘܟܳܡܳܐ ܐ̱ܢܳܐ: ܕܰܐܘܟܡܰܢܝ ܫܶܡܫܳܐ. ܒܢܰܝ̈ ܐܶܡܝ ܐܶܬܟܰܬܰܫܘ ܒܺܝ. ܣܳܡܽܘܢܝ ܢܳܛܪܰܬ ܟܰܖ̈ܡܶܐ. ܘܟܰܪܡܝ ܕܺܝܠܝ ܠܳܐ ܢܶܛܪܶܬ.  6: ܚܰܘܰܐܽܘܢܝ ܡܰܢ ܕܪܶܚܡܰܬ ܢܰܦܫܝ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܪܥܺܝܬ: ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܪܶܒܥܶܬ ܒܛܰܗܪܳܐ ܕܰܠܡܳܐ ܐܶܗܘܶܐ ܐܰܝܟ݂ ܛܳܥܺܝܬܳܐ ܒܰܓܙܳܪܳܐ ܕܥܶܖ̈ܒܰܝܟ. 7: ܐܶܠܳܐ ܬܶܕܥܶܝܢ ܝܳܬܶܟ݂ܝ ܫܰܦܺܝܪܰܬ ܒܢܶܫ̈ܶܐ. ܬܳܝ ܐܰܢ̱ܬܝ ܒܥܶܩܒܳܐ ܕܥܳܢ̈ܳܐ ܘܰܪܥܳܝ ܓܕܰܝ̈ܟܝ ܒܡܰܫܟܢ̈ܶܐ ܕܖ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ. 8: ܠܣܽܘܣܬܝ ܒܡܰܪܟܰܒܬܶܗ ܕܦܶܪܥܽܘܢ ܕܰܡܺܝܬܶܟ݂ܝ ܩܰܪܺܝܒܰܬܝ. 9: ܝܳܐܝ̈ܳܢ ܦܰܟܰܝ̈ܟܝ ܒܰܓܕ݂ܽܘ̈ܠܶܐ. ܘܨܰܘܪܶܟ݂ܝ ܒܥܶܩ̈ܶܐ. 10: ܓܕ݂ܽܘ̈ܠܶܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܢܶܥܒܶܕ݂ ܠܶܟ݂ܝ. ܥܰܡ ܙܠܺܝܚ̈ܶܐ ܕܣܺܐܡܳܐ. 11: ܥܰܡ ܡܰܠܟܳܐ ܒܰܣܡܳܟܶܗ. ܢܰܪܕܺܝܢ ܝܰܗܒ ܪܪܝܚܶܗ. 12: ܨܪܳܪܳܐ ܕܡܽܘܪܳܐ ܕܰܪܚܶܡ ܠܺܝ ܒܶܝܬ ܬܕܰܝ̈ ܢܒܽܘܬ. 13: ܣܓܽܘܠܳܐ ܕܟܽܘܦܪܳܐ ܕܳܕܝ ܒܟܰܪܡܳܐ ܕܥܺܝܢ ܓܳܕ݂. 14: ܗܳܐ ܫܰܦܺܝܪܰܬܝ ܩܰܪܺܝܒܰܬܝ ܗܳܐ ܫܰܦܺܝܪܰܬܝ. ܥܰܝܢܰܝ̈ܟܝ ܕܝܰܘܢܳܐ.  15: ܗܳܐ ܫܰܦܺܝܪ ܐܰܢ̱ܬ ܕܳܕܝ: ܐܳܦ ܒܰܣܺܝܡ ܐܰܢ̱ܬ ܐܳܦ ܥܰܪܣܰܢ ܪܨܺܝܦ. 16: ܩܳܖ̈ܝܰܬ݂ ܒܰܝܬܰܢ ܐܰܖ̈ܙܶܐ: ܥܰܖ̈ܩܶܐ ܕܰܩܛܰܪܩܳܐ.   

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܒ.

1: ܐܰܝܟ݂ ܫܽܘܫܰܢܰܬ ܫܰܪܘܰܝܢܳܐ: ܫܽܘܫܰܢܰܬ ܥܽܘܡܩܳܐ. 2: ܐܰܝܟ݂ ܫܽܘܫܰܢ̈ܶܐ ܒܰܝܢܳܬ ܟܽܘ̈ܒܶܐ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܩܰܪܺܝܒܰܬܝ ܒܰܝܢܳܬ ܒ̈ܢܳܬܳܐ. 3: ܐܰܝܟ݂ ܚܰܙܽܘܪܳܐ ܒܩܰܝ̈ܣܶܐ ܕܥܳܒܳܐ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܕܳܕܝ ܒܰܝܢܳܬ ܒ̈ܢܰܝܳܐ. ܒܛܶܠܳܠܶܗ ܐܶܬܪܰܓܪܓܶ݀ܬ ܘܝܶܬܒܶܬ ܘܶܐܒܶܗ ܚܠܶܐ ܠܶܟܝ. 4: ܐܰܥܠܽܘܢܝ ܠܒܶܝܬ ܚܰܡܪܳܐ. ܛܰܟܶܣܘ ܥܠܰܝ ܪܶܚܡܬܳܐ. 5: ܣܳܡܽܘܢܝ ܒܦܽܘܢܳܩ̈ܶܐ. ܐܰܟ݂ܪܟܽܘܢܝ ܒܚܰܙܽܘܖ̈ܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܟ݂ܪܺܝܗܰܬ ܪܶܚܡܬܳܐ ܐ̱ܢܳܐ.  6: ܣܶܡܳܠܶܗ ܬܚܶܝܬ ܪܺܝܫܝ ܘܝܰܡܺܝܢܶܗ ܬܥܰܦܩܰܢܝ. 7: ܐܰܘܡܺܝܬܟܶܝܢ ܐܳܘ ܒ̈ܢܳܬ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ: ܒܰܛ̈ܒܰܝܳܐ ܐܰܘ ܒܥܽܘܙܰܝ̈ܠܶܐ ܕܚܰܩܠܳܐ. ܐܶܢ ܬܥܺܝܖ̈ܳܢ ܘܶܐܢ ܬܥܰܝܖ̈ܳܢ ܝܳܬ ܪܶܚܡܬܳܐ: ܥܕܰܡܳܐ ܕܬܶܨܒܶܐ. 8: ܩܳܠܶܗ ܕܕܳܕܝ ܗܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܳܐܬܶܐ. ܡܫܰܘܰܪ ܥܰܠ ܛܽܘܖ̈ܶܐ. ܡܩܰܝܶܙ ܥܰܠ ܖ̈ܳܡܳܬܳܐ. 9: ܕܳܡܶܐ ܕܳܕܝ ܠܛܰܒܝܳܐ: ܐܰܘ ܠܥܽܘܙܰܝܠܳܐ ܕܰܐܝ̈ܠܶܐ. ܗܳܐ ܗܽܘ ܩܳܐܶܡ ܒܶܣܬܰܪ ܐܶܣܬܰܢ: ܡܕܺܝܩ ܡܶܢ ܟܰܘ̈ܶܐ: ܡܰܪܟܶܢ ܡܶܢ ܨܳܝܖ̈ܳܬܳܐ. 10: ܥܢܳܐ ܕܳܕܝ ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ: ܩܽܘܡܝ ܠܶܟ݂ܝ ܫܰܦܺܝܪܰܬܝ: ܩܰܪܺܝܒܰܬܝ: ܘܙܶܠܝ ܠܶܟ݂ܝ. 11: ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܐ ܣܰܬܘܳܐ ܥ̣ܒܰܪ. ܘܡܶܛܪܳܐ ܥ̣ܒܰܪ ܘܶܐܙܰܠ ܠܶܗ. 12: ܗܰܒܳܒ̈ܶܐ ܐܶܬܚܙܺܝܘ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܙܰܒܢܳܐ ܕܰܟܣܳܚܳܐ ܡܛܳܐ. ܘܩܳܠܳܐ ܕܫܽܘܦܢܺܝܢܳܐ ܐܶܫܬܡܰܥ ܒܰܐܪܥܰܢ.  13: ܬܺܬܳܐ ܝܶܗܒܰܬ ܦܰܩܽܘ̈ܥܶܝܗ̇ ܓܽܘܦ̈ܢܶܐ ܘܰܣܡܳܕܖ̈ܶܐ ܝܰܗܒܘ ܪܺܝܚܳܐ. ܩܽܘܡܝ ܠܶܟ݂ܝ ܫܰܦܺܝܪܰܬܝ ܩܰܪܺܝܒܽܘܬܝ: ܘܬܳܝ ܠܶܟ݂ܝ. 14: ܝܰܘܢܝ ܒܚܽܘܠܰܢܳܐ ܕܫܽܘܥܳܐ: ܒܣܶܬܪܳܐ ܕܰܣܝܳܓܳܐ: ܚܰܘܰܐܺܝܢܝ ܚܶܙܘܶܟ݂ܝ: ܘܰܐܫܡܰܥܺܝܢܝ ܩܳܠܶܟ݂ܝ. ܡܶܛܽܠ ܕܩܳܠܶܟ݂ܝ ܒܰܣܺܝܡ: ܘܚܶܙܘܶܟ݂ܝ ܝܳܐܶܐ. 15: ܐܰܚܽܘܕ݂ܘ ܠܰܢ ܬܰܥ̈ܠܶܐ: ܬܰܥ̈ܠܶܐ ܕܰܩܕܩ̈ܶܐ ܡܚܰܒܠܰܝ̈ ܟܰܖ̈ܡܶܐ. ܘܟܰܖ̈ܡܺܝܢ ܕܰܣܡܳܕܖ̈ܺܝܢ. 16: ܕܳܕܝ ܠܺܝ ܘܶܐܢܳܐ ܠܶܗ: ܕܪܳܥܶܐ ܒܫܽܘܫܰܢ̈ܶܐ. 17: ܥܰܕ݂ ܢܦܽܘܓ ܝܰܘܡܳܐ: ܘܢܶܪܟܢܽܘܢ ܛܶܠ̈ܳܠܶܐ. ܐܶܬܗܰܦܟ݂ ܕܡܺܝ ܠܳܟ ܕܳܕܝ: ܠܛܰܒܝܳܐ ܐܰܘ ܠܥܽܘܙܰܝܠܳܐ ܕܰܐܝ̈ܠܶܐ: ܥܰܠ ܛܽܘܖ̈ܰܝ ܒܶܣܡܳܢ̈ܶܐ.   

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܓ.

1: ܥܰܠ ܡܰܫܟܰܒܝ ܒܠܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܒܥܺܝܬ ܠܰܕܪܶܚܡܰܬ ܢܰܦܫܝ: ܒܥܺܝܬܶܗ ܘܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚܬܶܗ. 2: ܐܶܩܽܘܡ ܢܺܐ: ܐܶܬܟܪܶܟ݂ ܒܰܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܒܫܽܘ̈ܩܶܐ ܘܒܰܦܠܳܛܰܘ̈ܳܬܳܐ: ܐܶܒܥܶܐ ܠܰܕܪܶܚܡܰܬ ܢܰܦܫܝ. ܒܥܺܝܬܶܗ ܘܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚܬܶܗ. 3: ܐܶܫܟܚܽܘܢܝ ܢܳܛܽܘܖ̈ܶܐ ܕܡܶܬܟܰܪܟܺܝܢ ܒܰܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ. ܠܡܳܐ ܠܰܕ݂ܪܶܚܡܰܬ ܢܰܦܫܝ ܚܙܰܝܬܽܘܢ. 4: ܟܰܕ݂ ܩܰܠܺܝܠ ܥܶܒܪܶܬ ܡܶܢܗܽܘܢ: ܥܕܰܡܳܐ ܕܶܐܫܟܚܶܬ݂ ܝܳܬ ܕܪܶܚܡܰܬ ܢܰܦܫܝ. ܐܶܚܰܕܬܶܗ ܘܠܳܐ ܐܰܪܦܺܝܬܶܗ: ܥܕܰܡܳܐ ܕܰܐܥܶܠܬܶܗ ܠܒܶܝܬ ܐܶܡܝ: ܘܰܠܩܰܝܛܽܘܢܳܗ̇ ܕܝܳܠܶܕܬܝ. 5: ܐܳܘ ܡܝܰܬܟܶܝܢ ܒ̈ܢܳܬ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ: ܒܰܛ̈ܒܰܝܳܐ ܐܰܘ ܒܥܽܘܙܰܝ̈ܠܶܐ ܕܚܰܩܠܳܐ: ܐܶܢ ܬܥܺܝܖ̈ܳܢ ܘܶܐܢ ܬܥܰܝܖ̈ܳܢ: ܝܳܬ ܪܶܚܡܬܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܕܬܶܨܒܶܐ. 6: ܡܰܢ ܗ̱ܝ ܗܳܕܶܐ ܕܣܳܠܩܳܐ ܡܶܢ ܡܰܕ݂ܒܪܳܐ: ܐܰܝܟ݂ ܥܶܛܪܳܐ ܕܬܶܢܳܢܳܐ ܡܒܰܣܡܳܐ ܒܡܽܘܪܳܐ ܘܒܰܠܒܽܘܢܬܳܐ: ܡܶܢ ܟܽܠ ܚܶܠܳܐ ܕܒܶܣܡ̈ܶܐ. 7: ܗܳܐ ܥܰܪܣܶܗ ܕܰܫܠܶܝܡܽܘܢ: ܫܬܺܝܢ ܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܺܝܢ ܟܪܺܝܟܺܝܢ ܠܳܗ̇ ܡܶܢ ܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 8: ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܚܺܝܕܰܝ̈ ܚܰܪܒܳܐ ܘܡܰܠܦܰܝ̈ ܩܪܳܒܳܐ ܓܒܰܪ ܚܰܪܒܶܗ ܥܰܠ ܥܰܛܡܶܗ: ܡܶܢ ܕܶܚܠܬܳܐ ܕܠܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ. 9: ܡܰܓܕܠܳܐ ܥ̣ܒܰܕ݂ ܠܶܗ ܡܰܠܟܳܐ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܡܶܢ ܩܰܝ̈ܣܶܐ ܕܠܶܒܢܳܢ. 10: ܥܰܡܽܘܕܰܘ̈ܗܝ ܥ̣ܒܰܕ݂ ܕܣܺܐܡܳܐ: ܬܰܫܘܺܝܬܶܗ ܕܕܰܗܒܳܐ. ܬܰܟܣܺܝܬܶܗ ܕܰܐܪܓܘܳܢܳܐ. ܓܰܘܶܗ ܪܨܺܝܦ ܪܶܚܡܬܳܐ ܡܶܢ ܒ̈ܢܳܬ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ. 11: ܦܽܘ̈ܩܶܝܢ ܘܰܚ̈ܙܳܝܶܝܢ ܒ̈ܢܳܬ ܨܶܗܝܽܘܢ ܒܡܰܠܟܳܐ ܫܠܶܝܡܽܘܢ: ܒܰܟܠܺܝܠܳܐ ܕܟܽܠ: ܐܳܠܶܦ ܣܰܟܖ̈ܺܝܢ ܬܰܠ̈ܝܳܢ ܥܠܰܘܗܝ: ܟܽܠ ܫܳܠܛ̈ܶܐ ܕܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܶܐ.   

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܕ.

 :1ܗܳܐ ܫܰܦܺܝܪܰܬܝ ܩܰܪܺܝܒܬܝ܆ ܗܳܐ ܫܰܦܺܝܪܰܬܝ. ܥܰܝܢܰܝ̈ܟܝ ܕܝܰܘܢܳܐ. ܥܒܰܪ ܫܶܬܩܶܟܝ. ܣܰܥܪܶܟܝ. ܐܰܝܟ ܓܙܳܪܳܐ ܕܥܶܙ̈ܶܐ ܕܣܳܠܶܩ ܡܶܢ ܛܽܘܪܳܐ ܕܓܶܠܥܳܕ.2: ܫܶܢܰܝ̈ܟܝ. ܐܰܝܟ ܓܙܳܪܳܐ ܕܰܓܙܺܝ̈ܙܳܬܳܐ ܕܰܣܠܶܩ̈ܝ ܡܶܢ ܡܰܣܚܽܘܬܳܐ. ܕܟܶܠܗܶܝܢ ܡܶܬܰܐܡ̈ܳܢ: ܘܕܰܡܓܰܙܝܳܐ ܠܰܝܬ ܒܶܗܝܢ.3: ܐܰܝܟ݂ ܚܽܘܛܳܐ ܕܰܣܚܽܘܪܺܝܬܳܐ.ܣܶܦ̈ܘܳܬܶܟܝ ܡܡܰܠܠܶܟܝ. ܝܳܐܝܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܨܶܠ̈ܦܶܐ ܕܪܽܘܡܳܢܳܐ.4: ܩܕܳܠܳܟܝ ܡܶܛܽܠ ܫܶܬܩܶܟܝ: ܐܰܝܟ݂ ܡܰܓܕܠܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ. ܨܰܘܪܶܟܝ ܒܢܳܐ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܐܳܠܶܦ ܣܰܟܖ̈ܺܝܢ ܬܰܠ̈ܝܳܢ ܥܠܰܘܗܝ. ܟܽܠ ܫܶܠ̈ܛܶܐ ܕܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܶܐ. 5: ܬܪܶܝܢ ܬܕܰܝ̈ܟܝ ܐܰܝܟ݂ ܬܪܶܝܢ ܥܽܘܙܰܝ̈ܠܶܐ ܬܳܐܡ̈ܶܐ ܕܰܛܒ̈ܰܝܳܐ ܕܪܳܥܶܝܢ ܒܫܽܘܫܰܢ̈ܶܐ. 6: ܥܰܕ݂ ܢܦܽܘܓ ܝܰܘܡܳܐ: ܘܢܶܪܟܢܽܘܢ ܛܶܠܳܠܰܝ̈ ܪܰܡܫܳܐ: ܙܶܠܝ ܠܛܽܘܪܳܐ ܕܡܽܘܪܳܐ: ܘܰܠܖ̈ܳܡܳܬܳܐ ܕܰܠܒܽܘܢܬܳܐ. 7: ܟܽܠܶܟ݂ܝ ܫܰܦܺܝܪܰܬܝ ܩܰܪܺܝܒܬܝ ܘܡܽܘܡܳܐ ܠܰܝܬ ܒܶܟ݂ܝ. 8: ܬܳܝ ܡܶܢ ܠܶܒܢܳܢ ܚܳܬ݂ܝ ܟܰܠܬ݂ܳܐ: ܬܳܝ ܡܶܢ ܠܶܒܢܳܢ. ܬܳܐܬܶܝܢ ܘܬܶܥܒܪܺܝܢ ܡܶܢ ܪܺܝܫ ܐܰܡܢ̈ܶܐ: ܘܡܶܢ ܪܺܝܫܝ ܣܳܢܺܝܪ ܘܚܶܪܡܽܘܢ: ܘܡܶܢ ܡܰܪܒܽܘܥܺܝܬܳܐ ܕܰܐܖ̈ܝܰܘܳܬܳܐ: ܘܡܶܢ ܛܽܘܖ̈ܰܝ ܢܶܡܖ̈ܶܐ. 9: ܠܰܒܶܒܬܺܝܢܝ ܚܳܬܝ ܟܰܠܬ݂ܳܐ ܠܰܒܶܒܬܺܝܢܝ: ܒܰܚܕ݂ܳܐ ܡܶܢ ܥܰܝܢܰܝ̈ܟܝ: ܒܚܰܕ݂ ܥܶܩܳܐ ܡܶܢ ܨܰܘܪܶܟ݂ܝ. 10: ܡܳܐ ܫܰܦܺܝܪܝܺܢ ܬܕܰܝ̈ܟܝ ܚܳܬܝ ܟܰܠܬ݂ܳܐ. ܡܳܐ ܫܰܦܺܝܪܺܝܢ ܬܕܰܝ̈ܟܝ ܡܶܢ ܚܰܡܪܳܐ. ܘܪܺܝܚ ܒܶܣܡܳܢܰܝ̈ܟܝ ܡܶܢ ܟܽܠ ܒܶܣ̈ܡܳܢܺܝܢ. 11: ܟܰܟܳܪܺܝܬܳܐ ܡܰܛ̈ܦܳܢ ܣܶܦ̈ܘܳܬܶܟ݂ܝ ܟܽܠ ܕܶܒܫܳܐ ܘܚܰܠܒܳܐ ܬܚܶܝܬ ܣܶܦ̈ܘܳܬܶܟ݂ܝ. ܘܪܺܝܚ ܬܰܟ݂ܣܺܝܬܶܟ݂ܝ ܐܰܝܟ݂ ܪܺܝܚ ܠܶܒܢܳܢ. 12: ܓܰܢܬܳܐ ܕܰܐܚܺܝܕ݂ܳܐ ܚܳܬܝ ܟܰܠܬ݂ܳܐ: ܓܰܢܬܳܐ ܕܰܐܚܺܝܕ݂ܳܐ: ܡܥܺܝܢܳܐ ܕܰܚܬܺܝܡܳܐ. 13: ܫܠܺܝܚܽܘܬܶܟ݂ܝ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܕܖ̈ܽܘܡܳܢܶܐ: ܥܰܡ ܦܺܐܖ̈ܶܐ ܕܰܐܒܒܳܢ̈ܶܐ: ܟܽܘܡܪܳܐ ܥܰܡ ܢܳܪܕܽܘܢ. 14: ܘܟܽܘܪܟܡܳܐ: ܩܰܢܝܳܐ ܘܩܽܘܢܳܡܽܘܢ: ܥܰܡ ܩܰܝܣܳܐ ܕܰܠܒܽܘܢܬܳܐ: ܡܽܘܪܳܐ ܘܥܰܠܘܰܝ: ܥܰܡ ܟܽܠ ܪܺܝܫ ܒܶܣܡܳܢ̈ܶܐ. 15: ܡܥܺܝܢܳܐ ܕܓܰܢ̈ܶܐ: ܒܺܪܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܪܳܕܶܝܢ ܡܶܢ ܠܶܒܢܳܢ. 16: ܐܶܬܬܥܺܝܪܝ ܓܰܪܒܝܳܐ: ܘܬܳܝ ܬܰܝܡܢܳܐ. ܫܰܒܝ ܒܓܰܢܰܬܝ ܢܳܪܕܽܘܢ ܒܶܣܡܳܢܰܝ̈ ܢܺܐܬܶܐ ܕܳܕܝ ܠܓܰܢܬܶܗ: ܘܢܶܐܟ݂ܽܘܠ ܡܶܢ ܦܺܐܖ̈ܶܐ ܕܶܐܒܒܳܢܰܘܗܝ.   

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܗ.

1: ܐܶܬܺܝ̇ܬ ܠܓܰܢܰܬܝ ܚܳܬܝ ܟܰܠܬ݂ܳܐ: ܐܶܬܺܝܬ ܠܓܰܢܰܬܝ. ܩܶܛܦܶܬ ܡܽܘܪܝ ܥܰܡ ܒܶܣܡܳܢܰܝ̈ ܘܶܐܟ݂ܠܶܬ ܒܰܣܺܝܡܽܘܬܝ ܥܰܡ ܕܶܒܫܝ ܐܶܫܬܺܝܬ݁ ܚܰܡܪܝ ܥܰܡ ܚܰܠܒܝ ܐܰܟܽܘܠܘ ܚܰܒܖ̈ܰܝ: ܘܶܐܫܬܰܘ. ܘܰܪܘܰܘ ܕܳܕܰܝ̈. 2: ܐܶܢܳܐ ܕܰܡܟܳܐ: ܘܠܶܒܝ ܥܺܝܪ ܩܳܠܶܗ ܕܕܳܕܝ ܕܢܳܩܶܫ ܦܬܰܚܝ ܠܺܝ ܚܳܬܝ ܩܰܪܺܝܒܬܝ: ܝܰܘܢܝ ܬܰܡܺܝܡܬܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܪܺܝܫܝ ܐܶܬܡܠܺܝ ܛܰܠܳܐ: ܘܩܽܘ̈ܨܳܬܝ ܡܶܢ ܖ̈ܣܺܝܣܰܝ ܠܺܠܝܳܐ. 3: ܫܶܠܚܶܬ ܟܽܘܬܺܝܢܝ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܐܶܠܒܫܺܝܗ̇ ܐܰܫܺܝܓܶܬ ܖ̈ܶܓܠܰܝ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܐܶܛܰܢܶܦ ܐܶܢܶܝܢ. 4: ܕܳܕܝ ܐܰܘܫܶܛ ܐܺܝܕܶܗ ܡܶܢ ܢܶܩܒܳܐ. ܘܰܡܥܰܝ̈ ܓܳܠܘ ܥܠܰܘܗܝ. 5: ܩܳܡܶܬ ܐܶܢܳܐ ܕܶܐܦܬܰܚ ܠܕܳܕܝ ܘܺܐܝܕ݂ܝ ܢܶܛܦܰܬ ܡܽܘܪܳܐ. ܘܨܶܒ̈ܥܳܬܝ ܡܽܘܪܳܐ ܢܛܰܦ ܥܰܠ ܝܰܕ݂ ܣܽܘܟܪܳܐ. 6: ܦܶܬܚܶܬ ܐܶܢܳܐ ܠܕܳܕܝ. ܘܕܳܕܝ ܐܰܪܟܶܢ ܥܒܰܪ. ܢܰܦܫܝ ܢܶܦܩܰܬ ܒܡܰܡܠܠܶܗ. ܒܥܺܝܬܶܗ: ܘܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚܬܶܗ. ܩܪܺܝܬܶܗ: ܘܠܳܐ ܥܢܳܢܝ. 7: ܐܶܫܟܚܽܘܢܝ ܢܳܛܽܘܖ̈ܶܐ ܕܡܶܬܟܰܪܟܺܝܢ ܒܰܡܕ݂ܺܝܢܬܳܐ. ܡܚܰܐܽܘܢܝ: ܘܨܰܠܦܽܘܢܝ. ܢܣܰܒܘ ܡܶܢܝ ܪܕ݂ܺܝܕ݂ܝ ܢܳܛܖ̈ܰܝ ܫܽܘܪܳܐ. 8: ܐܰܘܡܺܝܬܟܶܝܢ ܒ̈ܢܳܬ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ ܐܶܢ ܬܶܫ̈ܟܚܳܢ ܠܕܳܕܝ: ܐܶܫܬܰܥܺܝܢ ܠܶܗ: ܕܰܟ݂ܪܺܝܗܰܬ ܪܶܚܡܬܳܐ ܐ̱ܢܳܐ. 9: ܡܰܢܽܘ ܕܳܕܶܟ݂ܝ ܡܶܢ ܕܳܕ̈ܶܐ: ܫܰܦܺܝܪܰܬ ܒܢܶܫ̈ܶܐ. ܡܰܢܽܘ ܕܳܕܶܟ݂ܝ ܡܶܢ ܕܳܕ̈ܶܐ: ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܐܰܘܡܺܝܬܺܝܢ. 10: ܕܳܕܝ ܚܶܘܳܪ ܘܣܽܘܡܳܩ: ܘܰܓܒܶܐ ܡܶܢ ܖ̈ܶܒܘܳܬܳܐ. 11: ܪܺܝܫܶܗ ܐܰܝܟ݂ ܟܺܐܦܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ. ܩܽܘ̈ܨܳܬܶܗ ܡܦܰܫ̈ܛܳܢ: ܐܘ̈ܟܳܡܳܢ ܐܰܝܟ݂ ܥܽܘܪܒܳܐ. 12: ܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ ܐܰܝܟ݂ ܕܝܰܘ̈ܢܶܐ: ܥܰܠ ܫܳܒ̈ܩܶܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܕܣܳܚ̈ܝܳܢ ܒܚܰܠܒܳܐ: ܘܝܳܬܒ̈ܳܢ ܥܰܠ ܫܰܠܡܽܘܬܳܐ. 13: ܦܰܟܰܘ̈ܗܝ ܐܰܝܟ݂ ܡܰܫ̈ܟܒܳܬܳܐ ܕܒܶܣܡ̈ܶܐ. ܣܶܦ̈ܘܳܬܶܗ ܐܰܝܟ݂ ܫܽܘܫܰܢ̈ܶܐ ܕܢܳܛ̈ܦܳܢ ܡܽܘܪܳܐ ܘܢܰܪܕܺܝܢ. 14: ܐܺܝܕ݂ܰܘ̈ܗܝ ܐܰܝܟ݂ ܟܶܪܟܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܕܰܡܠܶܐ ܟܺܐܦܰܝ̈ ܕܰܗܒܳܐ ܟܰܪܣܶܗ ܥܒܳܕ݂ܳܐ ܕܫܶܢܳܐ ܥܰܠ ܡܰܦܚܳܐ ܕܣܰܦܺܝܠܳܐ. 15: ܫܳܩܰܘ̈ܗܝ ܥܰܡܽܘ̈ܕܶܐ ܕܫܺܝܫܳܐ: ܕܡܰܬܩܢܺܝܢ ܥܰܠ ܚܽܘܡܖ̈ܶܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܚܰܕ݂ܝܶܗ ܐܰܝܟ݂ ܕܠܶܒܢܳܢ: ܘܰܓܒܶܐ ܐܰܝܟ݂ ܐܰܖ̈ܙܶܐ. 16: ܚܶܟܶܗ ܐܰܝܟ݂ ܟܰܟܳܖ̈ܝܳܬܳܐ ܕܚܰܠ̈ܝܳܢ ܪܓܺܝܓܺܝܢ ܗܳܢܰܘ ܕܳܕܝ: ܘܗܳܢܰܘ ܚܰܒܪܝ: ܒ̈ܢܳܬ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ. 17: ܠܰܐܝܟܳܐ ܐܶܙܰܠ ܕܳܕܶܟ݂ܝ ܫܰܦܺܝܪܰܬ ܒܢܶܫ̈ܶܐ. ܠܰܐܝܟܳܐ ܦܢܳܐ ܕܳܕܶܟ݂ܝ: ܕܢܶܒܥܺܝܘܗܝ ܥܰܡܶܟ݂ܝ.   

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܘ.

1: ܕܳܕܝ ܢܚܶܬ ܠܓܰܢܬܶܗ: ܘܰܠܡܰܫ̈ܟܒܳܬܳܐ ܕܒܶܣܡܳܢ̈ܶܐ: ܕܢܶܪܥܶܐ ܒܓܰܢ̈ܳܬܶܐ: ܘܢܶܠܩܽܘܛ ܫܽܘܫܰܢ̈ܶܐ. 2: ܐܶܢܳܐ ܠܕܳܕܝ: ܘܕܳܕܝ ܠܺܝ: ܕܪܳܥܳܐ ܒܫܽܘܫܰܢ̈ܶܐ.  3: ܫܰܦܺܝܪܰܬܝ ܩܰܪܺܝܒܰܬܝ ܐܰܝܟ݂ ܨܶܒܝܳܢܳܐ. ܝܳܐܝܰܬ݁ܝ ܐܰܝܟ݂ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ. ܘܰܕ݂ܚܺܝܠܰܬ݁ܝ ܐܰܝܟ݂ ܓܒܺܝܬܳܐ. 4: ܐܰܗܦܶܟ݂ܝ ܥܰܝܢܰܝ̈ܟܝ ܡܶܢ ܠܽܘܩܒܰܠܝ: ܡܶܛܽܠ ܕܗܶܢܶܝܢ ܐܰܦܖ̈ܕ݂ܶܢܝ. ܣܰܥܪܶܟ݂ܝ ܐܰܝܟ݂ ܓܙܳܪܳܐ ܕܥܶܙ̈ܶܐ: ܕܣܳܠܶܩ ܡܶܢ ܛܽܘܪܳܐ ܕܓܶܠܥܳܕ݂. 5: ܫܶܢܰܝ̈ܟܝ ܐܰܝܟ݂ ܓܙܳܪܳܐ ܕܰܓܙܺܝ̈ܙܳܬܳܐ: ܕܣܳܠܶܩ ܡܶܢ ܡܰܣܚܽܘܬܳܐ. ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܡܰܬܰܐܡ̈ܳܢ: ܘܕܰܡܓܰܙܝܳܐ ܠܰܝܬ ܒܗܶܝܢ. 6: ܘܰܐܝܟ݂ ܨܠܳܦܳܐ ܕܪܽܘܡܳܢܳܐ ܩܕ݂ܳܠܶܟ݂ܝ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܫܶܬܩܶܟ݂ܝ. 7: ܫܬܺܝܢ ܐܶܢܶܝܢ ܡܰܠ̈ܟܳܢ: ܘܰܬܡܳܢܺܝܢ ܕܖ̈ܽܘܟܳܢ. ܘܰܥܠܰܝ̈ܡܳܬܳܐ ܕܠܰܝܬ ܠܗܶܝܢ ܡܶܢܝܳܢ. 8: ܚܕ݂ܳܐ ܗ̱ܝ ܝܰܘܢܝ ܬܰܡܺܝܡܬܳܐ: ܚܕ݂ܳܐ ܗ̱ܝ ܠܶܐܡܳܗ̇. ܘܓܰܒܝܳܐ ܗ̱ܝ ܠܝܳܠܶܕܬܳܗ̇ ܚ̈ܙܰܝܳܗ̇ ܒ̈ܢܳܬܳܐ. ܘܫܰܒ̈ܚܳܗ̇ ܡܰܠ̈ܟܳܬܳܐ. ܘܰܕ݂ܖ̈ܽܘܟܳܬܳܐ ܘܫܰܒ̈ܚܳܗ̇. 9: ܡܰܢ ܗ̱ܝ ܗܳܕܶܐ ܕܰܡܕ݂ܺܝܩܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܨܰܦܪܳܐ. ܫܰܦܺܝܪܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܣܰܗܪܳܐ. ܕܰܟ݂ܝܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܫܶܡܫܳܐ. ܕܚܺܝܠܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܪܰܘܖ̈ܒܳܬܳܐ. 10: ܠܓܰܢܰܬ ܓܰܘ̈ܙܶܐ ܢܶܚܬܶܬ ܕܶܐܚܙܶܐ ܒܶܐܒܳܐ ܕܢܰܚ̈ܠܶܐ. ܠܡܶܚܙܳܐ ܐܶܢ ܦܶܪܥܰܬ ܓܦܶܬܳܐ: ܘܶܐܢ ܒܠܰܨܘ ܖ̈ܽܘܡܳܢܶܐ. 11: ܘܠܳܐ ܝܶܕ݂ܥܰܬ ܢܰܦܫܝ ܣܳܡܬܰܢܝ ܒܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܕܥܰܡܳܐ ܕܰܡܛܰܝܰܒ.  12: ܬܽܘܒܝ ܬܽܘܒܝ ܫܺܝܠܽܘܡܳܝܬܳܐ. ܬܽܘܒܝ ܬܽܘܒܝ: ܘܰܢܚܽܘܪ ܒܶܟ݂ܝ.   

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܙ.

1: ܡܳܢܳܐ ܬܶܚܙܽܘܢ ܒܫܺܝܠܽܘܡܳܝܬܳܐ ܕܢܳܚܬܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܚܰܕ݂ܽܘܬܳܐ: ܘܰܐܝܟ݂ ܚܰܕ݂ܽܘܬܳܐ ܕܡܰܫܖ̈ܝܳܬܳܐ ܡܳܐ ܫܰܦܺܝܖ̈ܳܢ ܖ̈ܶܓܠܶܟܝ ܒܰܡܣܳܢ̈ܶܐ ܒܰܪܬ ܡܛܰܝܒܳܐ ܘܨܰܘܪܶܬ ܥܰܛ̈ܡܳܬܶܟܝ ܐܰܝܟ݂ ܚܶܖ̈ܩܶܐ: ܥܒܳܕ݂ ܐܺܝܕܰܝ̈ ܐܽܘܡܳܢܳܐ. 2: ܫܶܪܶܟ݂ܝ ܐܰܓܳܢܳܐ ܕܰܟܪܺܝܟܳܐ: ܕܠܳܐ ܚܳܣܰܪ ܒܳܗ̇ ܡܙܳܓܳܐ. ܟܰܪܣܶܟ݂ܝ ܥܪܰܡܬܳܐ ܕܚ̈ܶܛܶܐ ܕܣܺܝܓܳܐ ܒܫܽܘܫܰܢ̈ܶܐ. 3: ܬܪܶܝܢ ܬܕܰܝ̈ܟܝ ܐܰܝܟ݂ ܬܪܶܝܢ ܥܽܘܙܰܝ̈ܠܶܐ ܬܳܐܡ̈ܶܐ ܕܰܛܒܰܝ̈ܳܐ: ܕܪܳܥܶܝܢ ܒܫܽܘܫܰܢ̈ܶܐ.  4: ܨܰܘܪܶܟ݂ܝ ܐܰܝܟ݂ ܡܰܓܕܠܳܐ ܕܫܶܢ̈ܶܐ ܥܰܝܢܰܝ̈ܟܝ ܐܰܝܟ݂ ܝܰܡ̈ܡܳܬܳܐ ܕܚܶܫܒܽܘܢ ܥܰܠ ܬܰܪܥܳܐ ܕܒܰܪܬ ܣܰܓܺܝܐܳܐ. ܢܚܺܝܪܶܟ݂ܝ ܐܰܝܟ݂ ܡܰܓܕܠܳܐ ܕܠܶܒܢܳܢ: ܕܚܳܐܰܪ ܠܰܐܦܰܝ̈ ܕܰܪܡܣܽܘܩ. 5: ܪܺܝܫܶܟ݂ܝ ܥܠܰܝܟܝ ܐܰܝܟ݂ ܟܰܪܡܠܳܐ. ܘܰܓܕ݂ܽܘ̈ܠܶܐ ܕܪܺܝܫܶܟ݂ܝ ܐܰܝܟ݂ ܐܰܪܓܘܳܢܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ: ܕܰܐܣܺܝܪ ܒܖ̈ܰܗܛܶܐ. 6: ܡܳܐ ܫܰܦܺܝܪܰܬܝ: ܘܡܳܐ ܒܰܣܺܝܡܰܬܝ ܐܳܘ ܪܚܺܝܡܬܳܐ: ܒܰܪܬ ܦܽܘܢܳܩ̈ܶܐ. 7: ܘܗܳܕܶܐ ܩܰܘܡܬܶܟ݂ܝ ܕܳܡܝܳܐ ܠܕܶܩܠܳܐ: ܘܰܬܕܰܝ̈ܟܝ ܠܰܣܓܽܘ̈ܠܶܐ. 8: ܐܶܡܪܶܬ ܐܶܣܰܩ ܒܕܶܩܠܳܐ: ܘܶܐܚܽܘܕ݂ ܒܣܰܘܟܰܘ̈ܗܝ. ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܬܕܰܝ̈ܟܝ ܐܰܝܟ݂ ܣܓܽܘܠܰܝ̈ ܓܽܘܦ̈ܢܶܐ ܘܪܺܝܚ ܐܰܦܰܝ̈ܟܝ ܐܰܝܟ݂ ܚܰܙܽܘܖ̈ܶܐ. 9: ܘܚܶܟܶܟ݂ܝ ܐܰܝܟ݂ ܚܰܡܪܳܐ ܛܳܒܳܐ: ܕܳܐܙܶܠ ܠܕܳܕܝ ܠܰܬܪܺܝܨܽܘܬܳܐ ܘܕܰܡܙܺܝܥ ܣܶܦ̈ܘܳܬܝ ܘܫܶܢܰܝ̈. 10: ܐܶܢܳܐ ܠܕܳܕܝ: ܘܰܥܠܰܝ ܦܰܢܺܝܬܶܗ.  11: ܬܳܐ ܕܳܕܝ: ܢܶܦܽܘܩ ܠܚܰܩܠܳܐ ܢܒܽܘܬ ܒܟܰܦܪܳܐ. 12: ܘܰܢܩܰܕܶܡ ܠܟܰܪܡܳܐ: ܘܢܶܚܙܶܐ ܐܶܢ ܦܶܪܥܰܬ ܓܦܶܬܳܐ: ܘܰܢܦܰܩܘ ܣܡܳܕ݂ܖ̈ܶܐ: ܘܰܒܠܰܨܘ ܖ̈ܽܘܡܳܢܶܐ. ܬܰܡܳܢ ܐܶܬܶܠ ܠܳܟ ܬܕܰܝ̈. 13: ܝܰܒܖ̈ܽܘܚܶܐ ܝܰܗܒܘ ܪܺܝܚܳܐ ܘܥܰܠ ܬܰܖ̈ܥܺܝܢ ܟܽܠ ܐܶܒܢܺܝ̈ܢ ܚܰܕ݂ܬܺܝܢ ܘܥܰܬܺܝܩܺܝܢ: ܕܳܕܝ: ܢܶܛܪܶܬ ܠܳܟ.   

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܚ.

1: ܡܰܢ ܢܶܬܠܳܟ ܐܰܝܟ݂ ܐܰܚܳܐ ܠܺܝ: ܐܰܝܢܶܩܘ ܬܕܰܝ̈ ܐܶܡܖ̈ܰܝ. ܐܶܫܟܚܳܟ݂ ܒܫܽܘܩܳܐ. ܐܰܫܩܳܟ݂: ܘܠܳܐ ܢܶܒܣܪܽܘܢܳܢܝ. 2: ܐܶܕܒܪܳܟ݂: ܘܰܐܥܠܳܟ ܠܒܶܝܬ ܐܶܡܝ: ܘܰܠܩܰܝܛܽܘܢܳܗ̇ ܕܝܳܠܶܕܬܝ ܐܰܫܩܶܝܟ݂ ܡܶܢ ܚܰܡܪܝ ܒܰܣܺܝܡܳܐ: ܘܡܶܢ ܚܰܠܝܽܘܬܳܐ ܕܖ̈ܽܘܡܳܢܰܝ. 3: ܣܶܡܳܠܶܗ ܬܚܶܝܬ ܪܺܝܫܝ: ܘܝܰܡܺܝܢܶܗ ܬܥܰܦܩܰܢܝ. 4: ܐܰܘܡܺܝܬܟܶܝܢ ܒ̈ܢܳܬ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ ܐܶܢ ܬܥܺܝܖ̈ܳܢ ܘܶܐܢ ܬܥܰܝܖ̈ܳܢ ܝܳܬ ܪܶܚܡܬܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܕܬܶܨܒܶܐ.  5: ܡܰܢ ܗ̱ܝ ܗܳܕܶܐ ܕܣܳܠܩܳܐ ܡܶܢ ܡܰܕ݂ܒܪܳܐ: ܘܡܶܣܬܰܡܟܳܐ ܥܰܠ ܕܳܕܳܗ̇ ܬܚܶܝܬ ܚܰܙܽܘܪܳܐ ܥܰܝܰܪܬܶܟ݂ܝ: ܘܬܰܡܳܢ ܚܰܒܶܠܬܶܟ݂ܝ ܐܶܡܶܟ݂ܝ ܬܰܡܳܢ ܚܰܒܠܰܬ ܝܳܠܶܕܬܶܟ݂ܝ. 6: ܣܺܝܡܰܝܢܝ ܚܳܬܡܳܐ ܥܰܠ ܠܶܒܳܟ: ܘܰܐܝܟ݂ ܚܳܬܡܳܐ ܥܰܠ ܕܪܳܥܳܟ݂ ܡܶܛܽܠ ܕܬܰܩܺܝܦܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܡܰܘܬܳܐ ܪܶܚܡܬܳܐ. ܘܰܩܫܶܐ ܐܰܝܟ݂ ܫܝܽܘܠ ܛܢܳܢܳܐ. ܙܰܠܺܝ̈ܩܶܝܗ̇ ܙܰܠܺܝܩܰܝ̈ ܢܽܘܪܳܐ ܘܫܰܠܗܶܒܺܝܬܳܐ. 7: ܡܰܝ̈ܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܠܳܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܠܰܡܕܰܥܳܟ݂ܽܘ ܠܪܶܚܡܬܳܐ. ܘܢܰܗܖ̈ܰܘܳܬܳܐ ܠܳܐ ܓܳܪܦܺܝܢ ܠܳܗ̇ ܐܶܢ ܢܶܬܶܠ ܓܰܒܪܳܐ ܟܽܠ ܥܽܘܬܪܳܐ ܕܒܰܝܬܶܗ ܒܪܶܚܡܬܳܐ: ܡܡܰܝܳܩܽܘ ܢܡܰܝܩܽܘܢ ܒܶܗ.  8: ܚܳܬܳܐ ܐܺܝܬ ܠܰܢ ܙܥܽܘܪܬܳܐ ܘܰܬܕܰܝ̈ܳܐ ܠܰܝܬ ܠܳܗ̇ ܡܳܢܳܐ ܢܶܥܒܶܕ݂ ܠܚܳܬܰܢ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܡܶܬܡܰܠܰܠ ܒܳܗ̇. 9: ܐܶܢ ܫܽܘܪܳܐ ܗ̱ܝ: ܢܶܒܢܶܐ ܥܠܶܝܗ̇ ܥܶܠ̈ܝܳܢ ܕܰܟܣܶܦ ܘܶܐܢ ܬܰܪܥܳܐ ܗ̱ܝ: ܢܨܽܘܪ ܥܠܶܝܗ̇ ܠܽܘܚ̈ܶܐ ܕܰܐܪܙܳܐ.  10: ܐܶܢܳܐ ܫܽܘܪܳܐ: ܘܰܬܕܰܝ̈ ܡܰܓ̈ܕܠܶܐ. ܗܳܝܕܶܝܢ ܐܺܝܬܰܝ ܗ̱ܘܺܝ݀ܬ ܒܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ ܐܰܝܟ݂ ܡܶܫܟܚܰܬ ܫܠܳܡܳܐ. 11: ܟܰܪܡܳܐ ܐܺܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܠܰܫܠܶܝܡܽܘܢ: ܘܶܐܒܶܗ ܣܰܓܺܝ ܝܶܗ̱ܒܰܬ ܟܰܪܡܳܐ ܠܢܳܛܽܘܖ̈ܶܐ ܓܰܒܪܳܐ ܝܰܗܒ ܒܦܺܐܖ̈ܰܘܗܝ ܐܳܠܶܦ ܕܰܟܣܶܦ. 12: ܟܰܪܡܳܐ ܕܺܝܠܝ ܩܕܳܡܰܝ ܐܳܠܶܦ ܠܳܟ ܫܠܶܝܡܽܘܢ: ܘܡܰܐܬܶܝܢ ܠܢܳܛܖ̈ܰܝ ܦܺܐܖ̈ܶܐ. 13: ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܝܳܬܒܺܝܢ ܒܓܰܢ̈ܶܐ: ܘܨܳܝܬܺܝܢ ܠܩܳܠܳܟ: ܐܰܫܡܰܥܰܝܢܝ. 14: ܐܶܬܗܰܦܰܟ݂ ܕܳܕܝ ܕܡܺܝ ܠܳܟ ܠܛܰܒܝܳܐ ܘܰܠܥܽܘܙܰܝܠܳܐ ܕܰܐܝ̈ܠܶܐ ܥܰܠ ܛܽܘܖ̈ܰܝ ܒܶܣܡܳܢ̈ܶܐ.