ܥܡܘܣ

ܢܒܺܝܽܘܬܶܗ ܕܥܰܡܽܘܣ

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܐ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܒ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܓ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܕ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܗ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܘ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܙ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܚ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܛ.

 

 

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܐ.

1: ܦܶܬܓܳܡܰܘ̈ܗܝ ܕܥܰܡܽܘܣ ܕܰܗܘܳܐ ܡܶܢ ܢܳܩ̈ܕܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܬܩܽܘܥ: ܕܰܚܙܳܐ ܥܰܠ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ: ܒܝܰܘܡܰܘ̈ܗܝ ܕܥܽܘܙܺܝܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕܳܐ: ܘܰܒܝܰܘܡܰܘ̈ܗܝ ܕܝܽܘܪܰܒܥܰܡ ܒܰܪ ܝܽܘܐܳܫ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܬܰܪܬܶܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܙܰܘܥܳܐ. 2: ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܨܶܗܝܽܘܢ ܢܶܢܗܰܡ: ܘܡܶܢ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ ܢܶܬܶܠ ܩܳܠܶܗ: ܘܢܶܬܒ̈ܳܢ ܒܶܐܒܠܳܐ ܕܰܝܖ̈ܶܐ ܕܖ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ: ܘܢܺܐܒܰܫ ܪܺܝܫܶܗ ܕܟܰܪܡܠܳܐ. 3: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܥܰܠ ܬܠܳܬܳܐ ܚܰܘ̈ܒܶܝܗ̇ ܕܕܰܪܡܣܽܘܩ: ܘܕܰܐܪܒܥܳܐ ܠܳܐ ܐܰܗܦܶܟ݂ ܡܶܢܗܽܘܢ: ܥܰܠ ܕܕܳܫܘ ܒܣܶܟ̈ܶܐ ܕܦܰܪܙܠܳܐ ܠܓܶܠܥܳܕ݂. 4: ܐܶܫܰܕܰܪ ܢܽܘܪܳܐ ܠܒܰܝܬܶܗ ܕܰܚܙܳܐܶܝܠ: ܘܬܶܐܟ݂ܽܘܠ ܣܳܚܖ̈ܳܬܶܗ ܕܒܰܪ ܗܕܳܕ. 5: ܘܶܐܬܰܒܰܪ ܡܽܘ̈ܟܠܶܐ ܕܕܰܪܡܣܽܘܩ: ܘܰܐܘܒܶܕ݂ ܥܳܡܽܘܪܳܐ ܡܶܢ ܦܩܰܥܬܳܐ ܕܽܐܘܢ: ܘܣܳܡܶܟ݂ ܫܰܒܛܳܐ ܡܶܢ ܒܶܝܬ݂ ܥܰܕܳܢ: ܘܢܶܫܬܒܽܘܢ ܥܰܡܳܐ ܕܳܐܪܳܡ ܠܩܺܝܪ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. 6: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܥܰܠ ܬܠܳܬܳܐ ܚܰܘ̈ܒܶܝܗ̇ ܕܥܳܐܙܳܐ: ܘܕܰܐܪܒܥܳܐ ܠܳܐ ܐܰܗܦܶܟ݂ ܡܶܢܗܽܘܢ: ܥܰܠ ܕܰܫܒܰܘ ܫܒܺܝܬ݂ܳܐ ܫܰܠܡܬܳܐ ܕܢܰܫܠܡܽܘܢ ܠܰܐܕܽܘܡ. 7: ܐܶܫܰܕܰܪ ܢܽܘܪܳܐ ܒܫܽܘܖ̈ܶܝܗ̇ ܕܥܳܐܙܳܐ: ܘܬܶܐܟ݂ܽܘܠ ܣܳܚܖ̈ܳܬܳܗ̇. 8: ܘܰܐܘܒܶܕ݂ ܥܳܡܽܘܪܳܐ ܡܶܢ ܐܰܫܕܽܘܕ: ܘܣܳܡܳܟ݂ ܫܰܒܛܳܐ ܡܶܢ ܐܰܫܩܳܠܽܘܢ: ܘܰܐܗܦܶܟ݂ ܐܺܝܕ݂ܝ ܥܰܠ ܥܶܩܪܽܘܢ: ܘܢܺܐܒܕܽܘܢ ܫܰܪܟܳܐ ܕܰܦܠܶܫ̈ܬܳܝܶܐ: ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ.  9: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܥܰܠ ܬܠܳܬܳܐ ܚܰܘ̈ܒܶܝܗ̇ ܕܨܽܘܪ: ܘܕܰܐܪܒܥܳܐ ܠܳܐ ܐܰܗܦܶܟ݂ ܡܶܢܗܽܘܢ: ܥܰܠ ܕܶܐܫܠܶܡܘ ܫܒܺܝܬ݂ܳܐ ܫܰܠܡܬܳܐ ܠܰܐܕܽܘܡ: ܘܠܳܐ ܥܗܰܕ݂ܘ ܩܝܳܡܳܐ ܕܰܐܚܽܘܬܳܐ. 10: ܐܶܫܰܕܰܪ ܢܽܘܪܳܐ ܒܫܽܘܖ̈ܶܝܗ̇ ܕܨܽܘܪ: ܘܬܶܐܟ݂ܽܘܠ ܣܳܚܖ̈ܳܬܳܗ̇. 11: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܥܰܠ ܬܠܳܬܳܐ ܚܰܘܒܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐܕܽܘܡ: ܘܕܰܐܪܒܥܳܐ ܠܳܐ ܐܰܗܦܶܟ݂ ܡܶܢܗܽܘܢ: ܥܰܠ ܕܰܪܕܰܦ ܒܚܰܪܒܳܐ ܠܰܐܚܽܘܗܝ: ܘܚܰܒܶܠ ܖ̈ܰܚܡܰܘܗܝ: ܘܰܢܛܰܪ ܠܥܳܠܰܡ ܪܽܘܓܙܶܗ: ܘܰܐܟܬܶܗ ܢܛܰܪ ܠܥܳܠܡܺܝܢ. 12: ܐܶܫܰܕܰܪ ܢܽܘܪܳܐ ܠܬܰܝܡܰܢ: ܘܬܶܐܟ݂ܽܘܠ ܣܳܚܖ̈ܳܬܳܗ̇ ܕܒܽܘܨܪ. 13: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܥܰܠ ܬܠܳܬܳܐ ܚܰܘ̈ܒܰܝܗܽܘܢ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܽܘܢ: ܘܕܰܐܪܒܥܳܐ ܠܳܐ ܐܰܗܦܶܟ݂ ܡܶܢܗܽܘܢ: ܥܰܠ ܕܦܰܪܶܬܘ ܒܰܛ̈ܢܳܬܳܐ ܕܓܶܠܥܳܕ݂: ܕܢܰܪܘܚܽܘܢ ܬܚܽܘܡܗܽܘܢ. 14: ܐܶܫܒܽܘܩ ܢܽܘܪܳܐ ܒܫܽܘ̈ܩܶܝܗ̇ ܕܪܰܒܰܬ: ܘܬܶܐܟ݂ܽܘܠ ܣܳܚܖ̈ܳܬܳܗ̇: ܒܰܩܥܳܬܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܰܩܪܳܒܳܐ: ܒܥܰܠܥܳܠܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܰܥܪܽܘܪܳܐ. 15: ܘܢܺܐܙܰܠ ܡܰܠܟܽܘܡ ܒܰܫܒܺܝܬ݂ܳܐ: ܘܟܽܘܡܖ̈ܰܘܗܝ ܘܪܰܘܖ̈ܒܳܢܰܘܗܝ ܐܰܟ݂ܚܕܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܒ.

1: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܥܰܠ ܬܠܳܬܳܐ ܚܰܘ̈ܒܰܘܗܝ ܕܡܽܘܐܳܒ: ܘܕܰܐܪܒܥܳܐ ܠܳܐ ܐܰܗܦܶܟ݂ ܡܶܢܗܽܘܢ: ܥܰܠ ܕܰܐܘܩܶܕ݂ܘ ܓܰܖ̈ܡܰܘܗܝ ܕܡܰܠܟܳܐ ܕܰܐܕ݂ܽܘܡ ܠܣܰܝܕܳܐ. 2: ܐܶܫܰܕܰܪ ܢܽܘܪܳܐ ܥܰܠ ܡܽܘܐܳܒ: ܘܬܶܐܟܽܘܠ ܣܳܚܖ̈ܳܬܳܗ̇ ܕܩܶܪܝܽܘܬ: ܘܰܢܡܽܘܬ ܡܽܘܐܳܒ ܒܰܕ݂ܠܽܘܚܝܳܐ: ܒܰܩܥܳܬܳܐ ܘܰܒܩܳܠܳܐ ܕܫܺܝܦܽܘܪܳܐ. 3: ܘܰܐܘܒܶܕ݂ ܕܰܝܳܢܳܐ ܡܶܢ ܓܰܘܶܗ: ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܰܘܗܝ ܐܶܚܪܽܘܒ ܥܰܡܶܗ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. 4: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܥܰܠ ܬܠܳܬܳܐ ܚܰܘܒܰܘ̈ܗܝ ܕܺܝܗܽܘܕܳܐ: ܘܕܰܐܪܒܥܳܐ ܠܳܐ ܐܰܗܦܶܟ݂ ܡܶܢܗܽܘܢ: ܥܰܠ ܕܰܐܣܠܺܝܘ ܢܳܡܽܘܣܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܘܦܽܘܩܕܳܢܰܘ̈ܗܝ ܠܳܐ ܢܛܰܪܘ: ܘܰܐܛܥܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܣܖ̈ܺܝܩܳܬܳܐ ܕܶܐܙܰܠܘ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܳܬܰܪܗܶܝܢ. 5: ܐܶܫܰܕܰܪ ܢܽܘܪܳܐ ܒܰܝܗܽܘܕ݂ܳܐ: ܘܬܶܐܟ݂ܽܘܠ ܣܳܚܖ̈ܳܬܳܗ̇ ܕܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. 6: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܥܰܠ ܬܠܳܬܳܐ ܚܰܘܒܰܘ̈ܗܝ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܘܕܰܐܪܒܥܳܐ ܠܳܐ ܐܰܗܦܶܟ݂ ܡܶܢܗܽܘܢ: ܥܰܠ ܕܙܰܒܶܢܘ ܠܙܰܕܺܝܩܳܐ ܒܟܶܣܦܳܐ: ܘܰܠܡܶܣܟܺܢܳܐ ܡܶܛܽܠ ܡܣܳܢ̈ܶܐ ܕܕܳܝܫܺܝܢ ܥܰܠ ܥܰܦܪܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ. 7: ܘܰܡܩܰܦܚܺܝܢ ܠܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ: ܐܘܪܚܳܐ ܕܒܳܝ̈ܫܶܐ ܨܠܰܘ: ܘܓܰܒܪܳܐ ܘܰܐܒܽܘܗܝ ܐܳܙܺܠܝܢ ܠܘܳܬ݂ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܢܛܰܢܦܽܘܢ ܫܡܳܐ ܕܩܽܘܕ݂ܫܝ. 8: ܘܥܰܠ ܠܒܽܘ̈ܫܶܐ ܚܰܒ̈ܠܶܐ ܚܳܙܩܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܥܰܠ ܓܶܢ̱ܒ ܟܽܠ ܡܰܕ݂ܒܰܚ: ܘܚܰܡܪܳܐ ܥܰܬܺܝܩܳܐ ܫܳܬܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܶܝܬ݂ ܐܰܠܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. 9: ܘܶܐܢܳܐ ܐܰܘܒܕܶܬ ܠܰܐܡܽܘܪܳܝܳܐ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡܝܗܽܘܢ: ܕܪܳܘܡܶܗ ܐܰܝܟ݂ ܪܰܘܡܳܐ ܕܰܐܪܙܳܐ: ܘܚܰܣܺܝܢ ܗ̱ܘܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܒܰܠܽܘܛܳܐ: ܐܰܘܒܕܶܬ ܦܺܐܖ̈ܰܘܗܝ ܡܶܢ ܠܥܶܠ: ܘܥܶܩܳܖ̈ܰܘܗܝ ܡܶܢ ܠܬܰܚܬ. 10: ܘܶܐܢܳܐ ܐܰܣܶܩܬܟ݂ܽܘܢ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ: ܘܕܰܒܰܪܬܟ݂ܽܘܢ ܒܡܰܕ݂ܒܪܳܐ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ: ܘܰܐܝܬܺܝܬܟ݂ܽܘܢ ܠܰܐܬܪܳܐ ܗܳܢܳܐ: ܠܡܺܐܪܰܬ ܐܰܪܥܳܐ ܕܰܐܡܽܘܖ̈ܳܝܶܐ. 11: ܘܰܐܩܺܝܡܶܬ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ܟܽܘܢ ܢܒܺܝ̈ܶܐ: ܘܡܶܢ ܥܠܰܝܡܰܝ̈ܟܽܘܢ ܢܙܺܝܖ̈ܶܐ: ܕܰܠܡܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ: ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. 12: ܘܰܐܫܩܺܝܬܽܘܢ ܠܰܢܙܺܝܖ̈ܶܐ ܚܰܡܪܳܐ ܘܠܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܦܰܩܶܕܬܽܘܢ ܕܠܳܐ ܢܶܬܢܰܒܽܘܢ. 13: ܗܳܐ ܐܶܢܳܐ ܡܥܺܝܩ ܐ̱ܢܳܐ ܬܚܽܘܬܰܝܟܽܘܢ: ܐܰܝܟ݂ ܕܰܡܥܺܝܩܳܐ ܥܳܓܶܠܬܳܐ ܕܡܰܠܝܳܐ ܫܶܒ̈ܠܶܐ. 14: ܘܢܺܐܒܰܕ݂ ܪܰܗܛܳܐ ܡܶܢ ܩܰܠܺܝܠܳܐ: ܘܰܕ݂ܥܰܫܺܝܢ ܠܳܐ ܢܚܰܡܣܺܝܢ ܚܰܝܠܶܗ: ܘܰܕ݂ܓܰܢ̱ܒܳܪ ܠܳܐ ܢܦܰܨܶܐ ܢܰܦܫܶܗ. 15: ܘܩܶܫܬܳܐ ܠܳܐ ܢܩܽܘܡ: ܘܰܕ݂ܩܰܠܺܝܠ ܒܪܰܗܛܶܗ ܠܳܐ ܢܶܬܦܰܨܶܐ: ܘܦܰܪܳܫܳܐ ܠܳܐ ܢܫܽܘܙܶܒ ܢܰܦܫܶܗ. 16: ܘܰܕ݂ܥܰܫܺܝܢ ܠܶܒܶܗ ܐܰܝܟ݂ ܕܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ: ܥܰܪܛܶܠ ܢܶܥܪܽܘܩ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܓ.

1: ܫܡܰܥܘ ܡܶܠܬܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܕܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܥܠܰܝܟܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ: ܥܰܠ ܟܽܠܶܗ ܫܰܪܒܬܳܐ ܕܰܐܣܩܶܬ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ.  2: ܘܶܐܡܪܶܬ ܕܰܠܟ݂ܽܘܢ ܒܰܠܚܽܘܕ݂ ܝܶܕܥܶܬ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܘܡܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܫܰܖ̈ܒܳܬܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܶܦܩܽܘܕ݂ ܥܠܰܝܟܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܘ̈ܒܰܝܟܽܘܢ. 3: ܕܰܠܡܳܐ ܐܳܙܺܠܝܢ ܬܪܶܝܢ: ܐܰܟ݂ܚܕܳܐ: ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܐܶܬܘܰܥܰܕ݂ܘ. 4: ܕܰܠܡܳܐ ܢܳܗܶܡ ܐܰܪܝܳܐ ܒܥܳܒܳܐ: ܡܳܐ ܕܠܰܝܬ ܠܶܗ ܓܶܙܪܳܐ: ܐܰܘ ܕܰܠܡܳܐ ܡܪܺܝܡ ܩܳܠܶܗ ܐܰܪܝܳܐ ܡܶܢ ܡܰܪܒܽܘܥܺܝܬܶܗ: ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܬܳܒܰܪ.  5: ܕܰܠܡܳܐ ܢܳܦܠܳܐ ܨܶܦܪܳܐ ܒܦܰܚܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܒܶܠܥܳܕ݂ ܡܶܢ ܨܰܝܳܕ݂ܳܐ: ܐܰܘ ܕܰܠܡܳܐ ܫܳܘܰܪ ܦܰܚܳܐ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܘܳܐܚܶܕ݂. 6: ܕܰܠܡܳܐ ܡܶܬܩܪܶܐ ܫܺܝܦܽܘܪܳܐ ܒܰܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ: ܘܥܰܡܳܐ ܠܳܐ ܙܳܐܰܥ: ܐܰܘ ܕܰܠܡܳܐ ܗܳܘܝܳܐ ܒܺܝܫܬܳܐ ܒܰܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܳܐ ܥܳܒܶܕ. 7: ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܥܳܒܶܕ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ ܡܶܕܶܡ: ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܓܠܳܐ ܐ̱ܪܳܙܶܗ ܠܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܢܒܺܝ̈ܶܐ. 8: ܐܰܪܝܳܐ ܢܗܰܡ ܡܰܢ ܠܳܐ ܢܶܕ݂ܚܰܠ: ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ ܡܰܠܶܠ ܡܰܢ ܠܳܐ ܢܶܬܢܰܒܶܐ. 9: ܐܰܫܡܰܥܘ ܥܰܠ ܣܳܚܖ̈ܳܬܳܗ̇ ܕܶܐܫܕܽܘܕ݂: ܘܥܰܠ ܣܳܚܖ̈ܳܬܳܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ: ܘܶܐܡܰܪܘ ܐܶܬܟܰܢܰܫܘ ܟܽܠܟ݂ܽܘܢ ܠܛܽܘܪܳܐ ܕܫܳܡܪܺܝܢ: ܘܰܚܙܰܘ ܕܠܽܘܚܝܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ ܕܰܒܓܰܘܳܗ̇: ܘܰܥܫܽܘܩܝܳܐ ܕܒܳܗ̇. 10: ܘܠܳܐ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܠܡܶܥܒܰܕ݂ ܡܰܟܣܳܢܽܘܬܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܚܳܡܠܺܝܢ ܚܛܽܘܦܝܳܐ ܘܒܶܙܬܳܐ ܒܣܳܚܖ̈ܳܬܗܽܘܢ. 11: ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܐܽܘܠܨܳܢܳܐ ܢܶܚܕܪܺܝܗ̇ ܠܰܐܪܥܳܐ: ܘܢܶܚܽܘܬ ܡܶܢܳܗ̇ ܥܽܘܫܢܳܗ̇ ܘܢܶܬܒܰܙ̈ܙܳܢ ܣܳܚܖ̈ܳܬܳܗ̇. 12: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܐܰܝܟ݂ ܕܡܰܥܕܶܐ ܪܳܥܝܳܐ ܡܶܢ ܦܽܘܡܳܐ ܕܰܐܪܝܳܐ: ܬܰܪܬܶܝܢ ܟܖ̈ܳܥܺܝܢ ܐܰܘ ܛܰܪܦܳܐ ܕܶܐܕܢܳܐ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܢܶܬܦܰܨܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܕܝܳܬܒܺܝܢ ܒܫܳܡܪܺܝܢ: ܒܚܽܘܛܪܳܐ ܕܡܶܢ ܫܶܠܝ: ܘܰܒܥܰܡܳܐ ܕܡܶܢ ܕܰܪܡܣܽܘܩ. 13: ܫܡܰܥܘ ܘܰܐܣܗܶܕ݂ܘ ܒܒܰܝܬܳܐ ܕܝܰܥܩܽܘܒ: ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 14: ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܝܰܘܡܳܐ ܕܦܳܩܶܕ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܥܰܘܠܶܗ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܥܠܰܘܗܝ: ܐܶܦܩܽܘܕ݂ ܥܰܠ ܡܰܕ݂ܒܚ̈ܶܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܐܶܝܠ: ܘܢܶܬܓܰܕܡ̈ܳܢ ܩܰܖ̈ܢܳܬܗܽܘܢ ܕܡܰܕ݂ܒܚ̈ܶܐ: ܘܢܶܦ̈ܠܳܢ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ. 15: ܘܰܐܘܒܶܕ݂ ܒܶܝܬ݂ ܣܰܬ݂ܘܳܐ ܥܰܡ ܒܶܝܬ݂ ܩܰܝܛܳܐ: ܘܢܺܐܒܕܽܘܢ ܒ̈ܳܬܶܐ ܕܫܶܢܳܐ: ܘܰܢܣܽܘܦܽܘܢ ܒ̈ܳܬܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܕ.

1: ܫܡܰܥܶܝ̈ܢ ܦܶܬܓܳܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܡܽܘܫܚ̈ܶܐ ܕܒܰܝܫܳܢ: ܕܰܒܛܽܘܪܳܐ ܕܫܳܡܪܺܝܢ: ܕܛܳܠ̈ܡܳܢ ܠܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ ܘܐܳܠ̈ܨܳܢ ܠܒܳܝ̈ܫܶܐ: ܘܳܐܡܖ̈ܳܢ ܠܡܳܖ̈ܰܝܗܶܝܢ ܐܰܝܬܰܘ ܠܰܢ ܢܶܫܬܶܐ. 2: ܝܺܡܳܐ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ ܒܩܰܕܺܝܫܽܘܬܶܗ: ܕܗܳܐ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܐܳܬܶܝܢ ܥܠܰܝܟܶܝܢ: ܘܢܶܫܩܠܽܘܢܳܟܶܝܢ ܒܙܰܝܢܳܐ: ܘܚܰܪܬܟܶܝܢ ܒܩܰܕ݂ܣܳܐ ܕܨܰܝ̈ܳܕܶܐ. 3: ܘܰܠܬܽܘܪܥܬܳܐ ܬܶܪܗܰܛ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܠܩܽܘܒܠܶܗ: ܘܢܶܫ̈ܬܰܕ݂ܝܳܢ ܠܛܽܘܪܳܐ ܕܰܐܪܡܶܢ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. 4: ܥܽܘܠܘ ܠܒܶܝܬ݂ ܐܶܝܠ ܘܰܐܥܶܠܘ: ܘܰܒܓܰܠܓܳܠܳܐ ܐܰܣܓܰܘ ܠܡܰܥܳܠܽܘ: ܐܰܝܬܰܘ ܠܨܰܦܪܳܐ ܕܶܒܚܰܝ̈ܟܽܘܢ: ܘܠܰܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܡܰܥܣܳܖ̈ܰܝܟܽܘܢ. 5: ܘܰܐܣܶܩܘ ܡܶܢ ܚܰܡܺܝܥܳܐ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ: ܘܰܢܕ݂ܽܘܪܘ ܢܶܕ݂ܖ̈ܶܐ ܘܫܰܠܶܡܘ: ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܪܚܶܡܬܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. 6: ܘܳܐܦ ܐܶܢܳܐ ܝܶܗܒܶܬ ܠܟ݂ܽܘܢ ܩܰܗܝܽܘܬ ܫܶܢ̈ܶܐ: ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܡܕ݂ܺܝ̈ܢܳܬܟ݂ܽܘܢ: ܘܚܰܣܺܝܪܽܘܬ ܠܰܚܡܳܐ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܬܖ̈ܰܘܳܬܟ݂ܽܘܢ: ܘܠܳܐ ܐܶܬܦܢܺܝܬܽܘܢ ܠܘܳܬ݂ܝ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. 7: ܐܳܦ ܐܶܢܳܐ ܟܠܺܝܬ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܡܶܛܪܳܐ: ܩܕ݂ܳܡ ܬܠܳܬܳܐ ܝܰܖ̈ܚܺܝܢ ܕܰܚܨܳܕܳܐ: ܘܰܐܚܶܬ ܡܶܛܪܳܐ ܥܰܠ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܚܕܳܐ ܘܥܰܠ ܚܕܳܐ ܠܳܐ: ܘܥܰܠ ܦܳܠܓܽܘܬܳܐ ܚܕܳܐ ܢܶܚܽܘܬ ܥܠܶܝܗ̇ ܡܶܛܪܳܐ: ܘܰܡܢܳܬܳܐ ܕܠܳܐ ܢܶܚܽܘܬ ܥܠܶܝܗ̇ ܡܶܛܪܳܐ ܬܺܐܒܰܫ. 8: ܘܢܶܬܟܰܢ̈ܫܳܢ ܬܰܪܬܶܝܢ ܬܠܳܬ݂ ܡܕ݂ܺܝ̈ܢܳܢ ܠܰܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܚܕܳܐ: ܕܢܶܫ̈ܬܝܳܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܘܠܳܐ ܢܶܣ̈ܒܥܳܢ: ܘܠܳܐ ܐܶܬܦܢܺܝܬܽܘܢ ܠܘܳܬ݂ܝ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. 9: ܡܚܺܝܬܟ݂ܽܘܢ ܒܫܰܘܒܳܐ ܘܰܒܝܰܪܩܳܢܳܐ ܘܰܒܒܰܪܕܳܐ. ܘܣܽܘܓܳܐܐ ܕܦܰܖ̈ܕܰܝܣܰܝܟܽܘܢ ܘܰܕ݂ܟܰܖ̈ܡܰܝܟܽܘܢ: ܘܰܕܬܺܐܢܰܝ̈ܟܽܘܢ: ܘܰܕ݂ܙܰܝ̈ܬܰܝܟܽܘܢ: ܐܶܟܰܠ ܡܳܫܽܘܛܳܐ: ܘܠܳܐ ܐܶܬܦܢܺܝܬܽܘܢ ܠܘܳܬ݂ܝ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. 10: ܫܰܕܪܶܬ ܒܟ݂ܽܘܢ ܡܰܘܬܳܢܳܐ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ: ܘܩܰܛܠܶܬ ܒܚܰܪܒܳܐ ܥܠܰܝܡܰܝ̈ܟܽܘܢ ܥܰܡ ܫܒܺܝܬ݂ܳܐ ܕܖ̈ܰܟ݂ܫܟ݂ܽܘܢ: ܘܰܐܡܚܺܝܬ ܪܺܝܚ ܣܰܪܝܽܘܬܟ݂ܽܘܢ ܒܰܐܦܰܝ̈ܟܽܘܢ: ܘܠܳܐ ܐܶܬܦܢܺܝܬܽܘܢ ܠܘܳܬ݂ܝ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. 11: ܗܶܦܟܶܬ ܒܟ݂ܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܕܰܗܦܶܟ݂ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܠܰܣܕܽܘܡ ܘܰܠܥܳܡܽܘܪܳܐ: ܘܰܗܽܘܝܬܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܐܽܘܕܳܐ ܕܶܐܬܦܰܨܺܝ ܡܶܢ ܫܰܠܶܗܒܺܝܬܳܐ: ܘܠܳܐ ܐܶܬܦܢܺܝܬܽܘܢ ܠܘܳܬ݂ܝ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. 12: ܡܶܛܽܠ ܗܳܠܶܝܢ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܶܥܒܶܕ݂ ܠܳܟ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܒܚܰܪܬܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܕ݂ܶܐ ܥܳܒܶܕ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ݂: ܐܶܬܛܰܝܰܒ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܕܬܶܩܪܶܐ ܠܰܐܠܳܗܳܟ݂. 13: ܡܶܛܽܠ ܕܡܰܢ ܕܰܒܪܳܐ ܖ̈ܽܘܚܶܐ ܘܰܒܪܳܐ ܛܽܘܖ̈ܶܐ: ܘܰܡܚܰܘܶܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܡܳܢܳܐ ܗ̱ܝ ܬܶܫܒܽܘܚܬܶܗ: ܥܳܒܶܕ ܫܰܦܪܳܐ ܥܰܡܛܳܢܳܐ: ܘܕܳܪܶܟ݂ ܥܰܠ ܪܰܘܡܳܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ: ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ ܫܡܶܗ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܗ.

1: ܫܡܰܥܘ ܡܶܠܬܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ: ܕܶܐܢܳܐ ܫܳܩܶܠ ܥܠܰܝܟܽܘܢ ܐܽܘܠܺܝܬܳܐ ܒܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 2: ܢܶܦܠܰܬ ܘܠܳܐ ܬܰܘܣܶܦ ܠܰܡܩܳܡ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܐܶܫܬܰܒܩܰܬ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܘܠܰܝܬ ܕܰܡܩܺܝܡ ܠܶܗ. 3: ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܕܢܳܦܩܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܡܶܢܳܗ̇ ܐܳܠܶܦ: ܢܶܫܬܰܚܪܽܘܢ ܒܳܗ̇ ܡܳܐܐ: ܘܰܕ݂ܢܳܦܩܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܡܶܢܳܗ̇ ܡܳܐܐ: ܢܶܫܬܰܚܪܽܘܢ ܒܳܗ̇ ܥܶܣܪܳܐ ܠܰܕ݂ܒܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 4: ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܰܕ݂ܒܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ: ܒܥܳܐܽܘܢܝ ܠܺܝ ܘܰܚܝܰܘ. 5: ܘܠܳܐ ܬܶܒܥܽܘܢ ܠܒܶܝܬ݂ ܐܶܝܠ: ܘܰܠܓܰܠܓܳܠܳܐ ܠܳܐ ܬܶܥܠܽܘܢ: ܘܰܠܒܺܪܫܒܰܥ ܠܳܐ ܬܶܥܒܪܽܘܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܓܰܠܓܳܠܳܐ ܡܶܫܬܒܳܝܽܘ ܬܶܫܬܒܶܐ: ܘܒܶܝܬ݂ ܐܶܝܠ ܢܶܗܘܶܐ ܐܰܝܟ݂ ܕܠܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. 6: ܒܥܰܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܘܰܚܝܰܘ: ܕܠܳܐ ܢܺܐܩܰܕ݂ ܐܰܝܟ݂ ܢܽܘܪܳܐ ܒܶܝܬ݂ ܝܰܘܣܶܦ. ܘܢܶܐܟܽܘܠ ܠܒܶܝܬ݂ ܐܶܝܠ ܘܠܰܝܬ ܕܰܡܕܰܥܶܟ݂. 7: ܕܗܳܦܟܺܝܢ ܕܺܝܢܳܐ ܠܰܡܪܳܖ̈ܶܐ: ܘܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܠܰܐܪܥܳܐ. 8: ܫܒܰܩܘ ܠܡܰܢ ܕܰܥܒܰܕ݂ ܟܺܝܡܳܐ ܘܥܺܝܽܘܬܳܐ: ܘܰܗܦܰܟ݂ ܠܨܰܦܪܳܐ ܛܶܠܳܠܰܝ̈ ܡܰܘܬܳܐ: ܘܺܐܝܡܳܡܳܐ ܠܺܠܝܳܐ ܐܰܚܫܶܟ݂: ܕܰܩ̣ܪܳܐ ܠܡܰܝ̈ܳܐ ܕܝܰܡܳܐ: ܘܶܐܫܰܕ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܥܰܠ ܐܰܦܶܝ̈ܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܫܡܶܗ. 9: ܕܰܡܫܰܠܶܛ ܚܰܠܳܫܳܐ ܥܰܠ ܥܰܫܺܝܢܳܐ: ܘܡܰܟܺܝܟܳܐ ܥܰܠ ܪܳܡܳܐ ܡܥܰܠܶܐ. 10: ܕܣܳܢܶܝܢ ܒܬܰܪܥܳܐ ܠܡܶܣܟܺܢܳܐ: ܘܰܠܡܰܢ ܕܰܡܡܰܠܶܠ ܬܖ̈ܺܝܨܳܬܳܐ ܡܰܣܠܶܝܢ. 11: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܚܠܳܦ ܕܩܰܦܶܚܬܽܘܢ ܠܡܶܣܟܺܢܳܐ: ܘܩܽܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܓܒܰܝ̈ܳܐ ܢܣܰܒܬܽܘܢ ܡܶܢܗ: ܒ̈ܳܬܶܐ ܕܰܦܣܺܝܠܬܳܐ ܕܰܒܢܰܝܬܽܘܢ ܠܳܐ ܬܶܬܒܽܘܢ ܒܗܽܘܢ. ܘܟܰܖ̈ܡܶܐ ܕܪܶܓܬܳܐ ܕܰܢܨܰܒܬܽܘܢ ܠܳܐ ܬܶܫܬܽܘܢ ܚܰܡܪܗܽܘܢ. 12: ܡܶܛܽܠ ܕܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܕܣܰܓܺܝܐܺܝܢ ܚܰܘܒܰܝ̈ܟܽܘܢ: ܘܥܰܫܺܝܢܺܝܢ ܚܛܳܗܰܝ̈ܟܽܘܢ: ܐܳܠܽܘܨܰܘ̈ܗܝ ܕܙܰܕܺܝܩܳܐ ܢܣܰܒܘ ܫܽܘܚܕܳܐ: ܘܰܠܡܶܣܟܺܢܳܐ ܒܬܰܪܥܳܐ ܨܠܰܘ. 13: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܡܰܢ ܕܡܶܣܬܰܟܽܠ ܒܙܰܒܢܳܐ ܗܰܘ ܢܶܫܬܽܘܩ ܠܶܗ: ܡܶܛܽܠ ܕܙܰܒܢܰܐ ܗ̱ܘ ܕܒܺܝܫܬܳܐ. 14: ܒܥܰܘ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܘܠܳܐ ܒܺܝ̈ܫܳܬ݂ܳܐ ܕܺܬܚܽܘܢ: ܘܢܶܗܘܶܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ ܥܰܡܟ݂ܽܘܢ: ܐܰܝܟ݂ ܕܶܐܡܰܪܬܽܘܢ. 15: ܣܢܰܘ ܒܺܝ̈ܫܳܬ݂ܳܐ ܘܰܪܚܰܡܘ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ: ܘܰܐܩܺܝܡܘ ܒܬܰܪܥܳܐ ܕܺܝܢܳܐ: ܟܒܰܪ ܢܪܰܚܶܡ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ ܥܰܠ ܫܰܪܟܶܗ ܕܝܰܘܣܶܦ. 16: ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ: ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܫܽܘ̈ܩܶܐ ܡܰܖ̈ܩܕܳܬܳܐ: ܘܰܒܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܖ̈ܝܳܬܳܐ ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܗܘܳܝ: ܗܘܳܝ: ܘܢܶܩܪܽܘܢ ܠܰܐܟܳܖ̈ܶܐ ܠܶܐܒܠܳܐ: ܘܰܠܡܰܖ̈ܩܕܳܬܳܐ ܠܝܳܕ݂ܥܰܝ̈ ܐܽܘܠ̈ܝܳܬܳܐ. 17: ܘܰܒܟܽܠܗܽܘܢ ܟܰܖ̈ܡܶܐ ܡܰܖ̈ܩܕ݂ܳܬܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܥܳܒܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܒܓܰܘܶܟ݂ܝ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. 18: ܘܳܝ ܠܰܕ݂ܪܳܓܺܝܢ ܠܝܰܘܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܠܡܳܢܳܐ ܗܳܘܶܐ ܝܰܘܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܕܚܶܫܽܘܟ݂ܽ ܗ̱ܘ ܘܠܳܐ ܢܰܗܺܝܪ. 19: ܐܰܝܟ݂ ܕܥܳܪܶܩ ܓܰܒܪܳܐ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܐܰܪܝܳܐ: ܘܦܳܓܥܳܐ ܒܶܗ ܕܶܒܳܐ: ܘܥܳܐܶܠ ܠܒܰܝܬܳܐ ܘܣܳܡܶܟ݂ ܐܺܝܕܶܗ ܥܰܠ ܐܶܣܬܳܐ: ܘܢܳܟܶܬ ܠܶܗ ܚܶܘܝܳܐ. 20: ܗܳܟܰܢܰܐ ܗ̱ܘ ܝܰܘܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܚܶܫܽܘܟ݂ܽ ܗ̱ܘ ܘܠܳܐ ܢܰܗܺܝܪ: ܥܰܡܽܘܛܽ ܗ̱ܘ ܘܠܰܝܬ ܒܶܗ ܙܰܗܪܳܐ. 21: ܣܢܺܝܬ ܘܰܐܣܠܺܝܬ ܥܰܕ݂ܥܺܕܰܝ̈ܟܽܘܢ: ܘܠܳܐ ܐܰܪܺܝܚ ܒܶܥܨܳܖ̈ܳܬܟ݂ܽܘܢ. 22: ܐܳܦܶܢ ܬܰܣܩܽܘܢ ܠܺܝ ܝܰܩ̈ܕܶܐ ܫܰܠ̈ܡܶܐ: ܒܩܽܘܖ̈ܒܳܢܰܝܟܽܘܢ ܠܳܐ ܐܶܨܛܒܶܐ: ܘܰܒܫܽܘܦܪܳܐ ܕܰܡܦܰܛܡܰܝ̈ܟܽܘܢ ܠܳܐ ܐܶܚܽܘܪ. 23: ܐܰܥܒܰܪ ܡܶܢܝ ܩܳܠܳܐ ܕܰܙܡܳܪܳܟ݂: ܘܰܙܡܺܝܪܬܳܐ ܕܟܶܢܳܪܳܟ݂ ܬܽܘܒ ܠܳܐ ܐܶܫܡܰܥ. 24: ܘܢܶܬܓܠܶܐ ܕܺܝܢܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܡܰܝ̈ܳܐ: ܘܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܪܓܶܠܬܳܐ ܥܰܫܺܝܢܬܳܐ. 25: ܕܰܠܡܳܐ ܕܶܒܚ̈ܶܐ ܘܩܽܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܩܰܪܶܒܬܽܘܢ ܠܺܝ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܒܡܰܕ݂ܒܪܳܐ ܒܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 26: ܐܶܠܳܐ ܫܩܰܠܬܽܘܢ ܡܰܫܟܢܶܗ ܕܡܰܠܟܽܘܡ: ܘܟܶܐܽܘܢ ܨܰܠܡܟ݂ܽܘܢ: ܟܰܘܟܒܳܐ ܕܰܥܒܰܕܬܽܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. 27: ܐܶܫܒܶܝܟ݂ܽܘܢ ܠܶܗܠ ܡܶܢ ܕܰܪܡܣܽܘܩ: ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ ܫܡܶܗ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܘ.

1: ܘܳܝ ܠܰܕ݂ܫܳܝܛܺܝܢ ܠܨܶܗܝܽܘܢ: ܘܰܬܟ݂ܺܝܠܺܝܢ ܒܛܽܘܪܳܐ ܕܫܳܡܪܺܝܢ: ܦܳܖ̈ܫܰܝ ܠܪܺܝܫܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܘܓܰܠܺܝܘ ܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 2: ܥܒܰܪܘ ܠܟܽܠܝܳܐ ܘܰܚܙܰܘ: ܘܙܶܠܘ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܠܰܚܡܳܬ ܪܰܒܳܐ: ܘܚܽܘܬܘ ܠܓܳܬ ܕܰܦܠܶܫ̈ܬܳܝܶܐ: ܕܛܳܒܳܐ ܗ̱ܝ ܡܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡܰܠ̈ܟܘܳܬܳܐ ܗܳܠܶܝܢ: ܐܶܢ ܣܰܓܺܝ ܬܚܽܘܡܗܽܘܢ ܡܶܢ ܬܚܽܘܡܟ݂ܽܘܢ. 3: ܕܰܡܣܰܟܶܝܢ ܠܝܰܘܡܳܐ ܒܺܝܫܳܐ: ܘܰܡܩܰܪܒܺܝܢ ܠܫܰܒܬܳܐ ܕܰܚܛܽܘܦܝܳܐ. 4: ܘܫܳܟ݂ܒܺܝܢ ܥܰܠ ܥܰܖ̈ܣܳܬܳܐ ܕܫܶܢܳܐ: ܘܡܶܬܠܰܥܒܺܝܢ ܥܰܠ ܬܶܫܘ̈ܝܳܬܗܽܘܢ: ܕܳܐܟܠܺܝܢ ܡܦܰܛܡ̈ܶܐ ܡܶܢ ܥܳܢ̈ܳܐ: ܘܥܶܓ̈ܠܶܐ ܡܶܢ ܓܰܘ ܒܰܩܖ̈ܶܐ. 5: ܕܢܳܩܫܺܝܢ ܥܰܠ ܦܽܘܡܳܐ ܕܟܶܢܳܖ̈ܶܐ: ܘܰܐܝܟ݂ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܚܫܺܝܒܺܝܢ ܠܗܽܘܢ ܡܳܐܢܰܝ̈ ܙܡܳܪܳܐ. 6: ܕܫܳܬܶܝܢ ܚܰܡܪܳܐ ܡܨܰܠܠܳܐ: ܘܡܶܫܚܳܢ̈ܶܐ ܖ̈ܺܝܫܳܝܶܐ ܡܳܫܚܺܝܢ: ܘܠܳܐ ܒܛܺܝܠ ܠܗܽܘܢ ܥܰܠ ܬܒܳܪܶܗ ܕܝܰܘܣܶܦ. 7: ܡܶܛܽܠܶܗܳܢܳܐ ܢܶܫܬܒܽܘܢ ܒܪܺܝܫ ܫܒܺܝܬ݂ܳܐ: ܘܢܶܫܬܩܶܠ ܪܘܳܙܳܐ ܡܶܢ ܫܰܠܺܝܛܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. 8: ܝܺܡܳܐ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ ܒܢܰܦܫܶܗ: ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ: ܕܡܰܣܠܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܺܐܝܩܳܪܶܗ ܕܝܰܥܩܽܘܒ: ܘܰܠܣܳܚܖ̈ܳܬܶܗ ܣܢܺܝܬ: ܘܰܐܫܠܶܡ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܒܰܡܠܳܐܳܗ̇. 9: ܘܶܐܢ ܢܶܫܬܰܚܪܽܘܢ ܥܶܣܪܳܐ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ ܒܒܰܝܬܳܐ ܚܰܕ݂ ܢܡܽܘܬܽܘܢ. 10: ܘܢܶܫܩܠܺܝܘܗܝ ܕܳܕܶܗ ܐܰܘ ܡܰܢ ܕܩܰܪܺܝܒ ܠܶܗ ܕܢܰܦܶܩ ܓܰܖ̈ܡܶܐ ܡܶܢ ܒܰܝܬܳܐ: ܘܢܺܐܡܰܪ ܠܡܰܢ ܕܺܐܝܬ݂ ܒܶܗ ܒܒܰܝܬܳܐ: ܐܺܝܬ݂ ܐ̱ܢܳܫ ܬܽܘܒ ܥܰܡܳܟ݂ ܒܒܰܝܬܳܐ: ܘܢܺܐܡܰܪ ܠܶܗ ܠܰܝܬ: ܡܶܛܽܠ ܕܣܳܦܘ ܠܗܽܘܢ: ܥܰܠ ܕܠܳܐ ܡܰܕ݂ܟܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. 11: ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܢܳܦܶܩ: ܘܢܶܡܚܶܐ ܠܒܰܝܬܳܐ ܪܳܡܳܐ ܘܢܰܪܥܠܺܝܘܗܝ: ܘܰܠܒܰܝܬܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ ܘܢܰܨܕܺܝܘܗܝ. 12: ܕܰܠܡܳܐ ܪܳܗܛܺܝܢ ܥܰܠ ܫܽܘܥܳܐ ܖ̈ܰܟܫܳܐ: ܐܰܘ ܕܳܒܪܺܝܢ ܒܗܽܘܢ ܦܰܕܳܢܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܗܦܰܟ݂ܬܽܘܢ ܕܺܝܢܳܐ ܠܰܡܪܳܖ̈ܶܐ: ܘܦܺܐܖ̈ܶܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܠܓ̈ܶܕܕܶܐ. 13: ܕܚܳܕܶܝܢ ܥܰܠ ܠܳܐ ܡܶܕܶܡ: ܘܳܐܡܪܺܝܢ: ܕܰܠܡܳܐ ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܚܰܝܠܰܢ ܢܣܰܒܢ ܠܰܢ ܩܪܺܝܬܳܐ. 14: ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܐ ܐܶܢܳܐ ܡܩܺܝܡ ܐ̱ܢܳܐ ܥܠܰܝܟܽܘܢ ܒܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ: ܥܰܡܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ: ܘܢܶܕ݂ܚܩܽܘܢܳܟ݂ܽܘܢ ܡܶܢ ܡܰܥܠܳܢܳܐ ܕܰܚܡܳܬ: ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܢܰܚܠܳܐ ܕܥܰܪܳܒܳܐ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܙ.

1: ܗܳܟܰܢܳܐ ܚܰܘܝܰܢܝ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ ܒܪܺܝܬܳܐ ܕܩܰܡܨܳܐ ܒܪܺܝܫ ܡܰܘܥܺܝܬܳܐ ܕܰܠܩܶܫܳܐ: ܘܗܽܘ ܠܶܩܫܳܐ ܒܳܬܰܪ ܓܰܙܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ.  2: ܘܟܰܕ݂ ܓܰܡܰܪ ܠܡܶܐܟܠܶܗ ܠܥܶܣܒܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܐܶܡܪܶܬ: ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ ܚܰܣܳܢ. ܡܰܢܽܘ ܢܩܺܝܡܺܝܘܗܝ ܠܝܰܥܩܽܘܒ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܙܥܽܘܪܽ ܗ̱ܘ. 3: ܐܰܗܦܶܟ݂ܶܝܗ̇ ܡܳܪܝܳܐ ܠܗܳܕܶܐ ܘܠܳܐ ܬܶܗܘܶܐ. 4: ܗܳܟܰܢܳܐ ܚܰܘܝܰܢܝ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܘܗܳܐ ܩ̣ܪܳܐ ܠܰܡܕܳܢ ܒܢܽܘܪܳܐ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܘܶܐܟܠܰܬ ܠܰܬܗܽܘܡܳܐ ܪܰܒܳܐ: ܘܶܐܟܠܰܬ ܠܦܳܠܓܽܘܬܳܐ. 5: ܘܶܐܡܪܶܬ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ ܚܰܣܳܢ: ܡܰܢܽܘ ܢܩܺܝܡܺܝܘܗܝ ܠܝܰܥܩܽܘܒ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܙܥܽܘܪܽ ܗ̱ܘ. 6: ܐܰܗܦܶܟܶܝܗ̇ ܡܳܪܝܳܐ ܠܗܳܕܶܐ: ܘܳܐܦ ܗܺܝ ܠܳܐ ܬܶܗܘܶܐ. 7: ܗܳܟܰܢܳܐ ܚܰܘܝܰܢܝ: ܘܗܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܩܳܐܶܡ ܥܰܠ ܫܽܘܪܳܐ ܕܰܐܕ݂ܰܡܽܘܣ: ܘܺܐܝܕܶܗ ܐܰܕܰܡܽܘܣ. 8: ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ ܡܳܪܝܳܐ: ܡܳܢܳܐ ܚܙܰܝܬ ܥܰܡܽܘܣ: ܘܶܐܡܪܶܬ ܐܰܕܰܡܽܘܣ: ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ ܡܳܪܝܳܐ: ܗܳܐ ܐܶܢܳܐ ܣܳܐܶܡ ܐ̱ܢܳܐ ܐܰܕܰܡܽܘܣ ܒܓ݂ܰܘ ܥܰܡܝ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ: ܘܠܳܐ ܐܰܘܣܶܦ ܬܽܘܒ ܕܰܐܥܒܰܪ ܐܶܢܽܘܢ. 9: ܘܢܶܚܖ̈ܒܳܢ ܦܖ̈ܰܟܶܐ ܕܓܽܘܚܟܳܐ: ܘܡܰܩܕܫ̈ܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܢܶܚܪܒܽܘܢ: ܘܶܐܩܽܘܡ ܥܰܠ ܒܶܝܬ݂ ܝܽܘܪܰܒܥܰܡ ܒܚܰܪܒܳܐ. 10: ܘܰܫܠܰܚ ܐܰܡܽܘܨܳܝܳܐ ܟܽܘܡܪܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܐܶܝܠ: ܠܘܳܬ݂ ܝܽܘܪܰܒܥܰܡ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ: ܡܪܰܕ݂ ܥܠܰܝܟ ܥܰܡܽܘܣ ܒܓ݂ܰܘ ܒܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ: ܘܠܳܐ ܡܶܫܟܚܳܐ ܐܰܪܥܳܐ ܠܰܡܣܰܝܒܳܪܽܘ ܡܶܠܰܘ̈ܗܝ. 11: ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܥܰܡܽܘܣ: ܕܰܒܚܰܪܒܳܐ ܢܶܬܩܛܶܠ ܝܽܘܪܰܒܥܰܡ: ܘܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܒܫܶܒܝܳܐ ܢܶܫܬܒܶܐ ܡܶܢ ܐܰܪܥܶܗ. 12: ܘܶܐܡܰܪ ܐܰܡܽܘܨܳܝܳܐ ܠܥܰܡܽܘܣ ܚܰܙܳܝܳܐ: ܥܪܽܘܩ ܙܶܠ ܠܳܟ݂ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕܳܐ: ܘܰܐܟ݂ܽܘܠ ܬܰܡܳܢ ܠܰܚܡܳܐ: ܘܬܰܡܳܢ ܬܶܬܢܰܒܶܐ. 13: ܘܒܶܝܬ݂ ܐܶܝܠ ܠܳܐ ܬܰܘܣܶܦ ܬܽܘܒ ܠܡܶܬܢܰܒܳܝܽܘ: ܡܶܛܽܠ ܕܡܰܩܕܫܰܐ ܗ̱ܘ ܕܡܰܠܟܳܐ ܘܒܶܝܬ݂ ܡܰܠܟܽܘܬܰܐ ܗ̱ܘ. 14: ܘܰܥܢܳܐ ܥܰܡܽܘܣ ܘܶܐܡܰܪ ܠܰܐܡܽܘܨܳܝܳܐ: ܐܶܠܳܐ ܠܳܐ ܗܘܺܝܬ ܢܒܺܝܳܐ: ܐܳܦܠܳܐ ܒܰܪ ܢܒܺܝ̈ܶܐ: ܐܶܠܳܐ ܪܳܥܝܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܘܠܳܩܶܛ ܫܰܩܡ̈ܶܐ. 15: ܘܕܰܒܪܰܢܝ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܒܶܣܬܰܪ ܥܳܢ̈ܳܐ: ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ ܡܳܪܝܳܐ: ܙܶܠ ܐܶܬܢܰܒܳܐ ܥܰܠ ܥܰܡܝ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 16: ܡܶܟܺܝܠ ܫܡܰܥ ܡܶܠܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܐܰܢ̱ܬ ܐܶܡܰܪܬ ܕܠܳܐ ܬܶܬܢܰܒܶܐ ܥܰܠ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ: ܘܠܳܐ ܬܰܠܶܦ ܠܰܕ݂ܒܶܝܬ݂ ܐܺܝܣܚܳܩ. 17: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܟ݂ ܒܰܡܕ݂ܺܝܢ̱ܬܳܟ݂ ܬܙܰܢܶܐ: ܘܰܒܢܰܝ̈ܟ ܘܰܒ̈ܢܳܬ݂ܳܟ݂ ܒܚܰܪܒܳܐ ܢܶܦܠܽܘܢ: ܘܰܐܪܥܳܟ݂ ܒܰܫܘܳܝܬܳܐ ܬܶܬܦܰܠܰܓ: ܘܰܐܢ̱ܬ ܒܰܐܪܥܳܐ ܛܰܡܐܬܳܐ ܬܡܽܘܬ: ܘܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܒܫܶܒܝܳܐ ܢܶܫܬܒܶܐ ܡܶܢ ܐܰܪܥܶܗ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܚ.

1: ܗܳܟܰܢܳܐ ܚܰܘܝܰܢܝ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܘܗܳܐ ܢܺܝܫܳܐ ܕܩܶܨܳܐ. 2: ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ ܡܳܪܝܳܐ: ܡܳܢܳܐ ܚܙܰܝܬ ܥܰܡܽܘܣ: ܘܶܐܡܪܶܬ݂ ܢܺܝܫܳܐ ܕܩܶܨܳܐ: ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ ܡܳܪܝܳܐ: ܡܰܛܺܝ ܩܶܨܳܐ ܥܰܠ ܥܰܡܝ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ: ܘܠܳܐ ܐܰܘܣܶܦ ܬܽܘܒ ܠܡܰܥܒܳܪܽܘܬܶܗ ܡܶܢܗܽܘܢ. 3: ܘܢܶܦ̈ܠܳܢ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܶܗ ܕܗܰܝܟܠܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ: ܒܶܗ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܢܶܣ̈ܓܝܳܢ ܫ̈ܠܰܕܶܐ ܒܟܽܠ ܐܰܬܰܪ: ܘܢܶܫ̈ܬܰܕ݂ܝܳܢ ܠܰܐܒܕܳܢܳܐ. 4: ܫܡܰܥܘ ܗܳܠܶܝܢ ܕܫܳܝܛܺܝܢ ܠܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ: ܘܰܡܒܰܛܠܺܝܢ ܠܒܳܝ̈ܫܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ. 5: ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܕܶܐܡܰܬܝ ܢܶܥܒܰܪ ܝܰܪܚܳܐ ܘܰܢܙܰܒܶܢ ܥܒܽܘܪܳܐ: ܘܬܶܥܒܰܪ ܫܰܒܬܳܐ ܘܢܶܦܬܰܚ ܐܰܘܨܖ̈ܶܐ: ܘܢܰܙܥܰܪ ܟܝ̈ܳܠܳܬܳܐ: ܘܢܰܘܪܶܒ ܡܰܬܩ̈ܳܠܶܐ: ܘܢܶܥܒܶܕ݂ ܡܰܣܰܐܬܳܐ ܕܢܶܟܠܳܐ. 6: ܘܰܢܙܰܒܶܢ ܒܟܶܣܦܳܐ ܠܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ ܘܒܳܝ̈ܫܶܐ ܚܠܳܦ ܡܫܳܝ̈ܶܐ: ܘܫܶܬ ܐܰܘܨܖ̈ܶܐ ܢܙܰܒܶܢ. 7: ܘܺܝܡܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܬܰܩܺܝܦܶܗ ܕܝܰܥܩܽܘܒ: ܕܠܳܐ ܐܶܛܥܶܐ ܠܥܳܠܰܡ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܒܳܕܰܝ̈ܗܽܘܢ. 8: ܡܶܛܽܠ ܗܳܠܶܝܢ ܠܳܐ ܬܙܽܘܥ ܐܰܪܥܳܐ: ܘܢܶܫܬܒܽܘܢ ܒܶܐܒܠܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܳܡܽܘܖ̈ܶܝܗ̇: ܘܢܶܣܰܩ ܩܶܨܳܗ̇ ܐܰܝܟ݂ ܢܰܗܪܳܐ: ܘܢܶܕ݂ܚܽܘܩ ܘܢܶܚܽܘܬ݂ ܐܰܝܟ݂ ܢܰܗܪܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. 9: ܘܢܶܗܘܶܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܐܰܥܪܶܒ ܫܶܡܫܳܐ ܒܛܰܗܪܳܐ: ܘܰܐܚܫܶܟ݂ ܠܰܐܪܥܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܢܰܗܺܝܪܳܐ. 10: ܘܰܐܗܦܶܟ݂ ܥܰܕ݂ܺܥܕܰܝ̈ܟܽܘܢ ܠܶܐܒܠܳܐ: ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܙܡܺܝܖ̈ܳܬܟ݂ܽܘܢ ܠܺܐܘܠ̈ܝܳܬܳܐ: ܘܶܐܚܙܽܘܩ ܣܰܩ̈ܶܐ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܨܰܝ̈ܟܽܘܢ: ܘܥܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܖ̈ܺܝܫܰܝܟܽܘܢ ܩܽܘܕ݂ܚ̈ܳܬܳܐ: ܘܶܐܥܒܕ݂ܺܝܗ̇ ܐܰܝܟ݂ ܐܶܒܠܳܐ ܕܺܝܚܺܝܕ݂ܳܝܳܐ: ܘܚܰܪܬܳܗ̇ ܐܰܝܟ݂ ܝܰܘܡܳܐ ܡܰܪܺܝܪܳܐ. 11: ܗܳܐ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܐܳܬܶܝܢ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܶܐܫܰܕܰܪ ܟܰܦܢܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ: ܠܳܐ ܕܰܟ݂ܦܶܢ ܠܠܰܚܡܳܐ: ܘܠܳܐ ܕܰܨܗܶܐ ܠܡܰܝ̈ܳܐ: ܐܶܠܳܐ ܠܡܶܫܡܰܥ ܦܶܬܓܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. 12: ܘܢܶܬܟܰܢܫܽܘܢ ܡܶܢ ܝܰܡܳܐ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܡܳܐ: ܘܡܶܢ ܓܰܪܒܝܳܐ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܡܰܕ݂ܢܚܳܐ: ܘܢܶܪܗܛܽܘܢ ܠܡܶܒܥܳܐ ܦܶܬܓܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܘܠܳܐ ܢܶܫܟܚܽܘܢ. 13: ܒܶܗ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ: ܢܶܬܛܰܖ̈ܦܳܢ ܒܬܽܘ̈ܠܳܬܳܐ ܫܰܦܺܝܖ̈ܳܬܳܐ: ܘܓܰܕܽܘ̈ܕܶܐ ܒܨܶܗܝܳܐ. 14: ܕܝܳܡܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܰܦܬܰܟ݂ܖ̈ܶܐ ܕܫܳܡܪܺܝܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢ: ܚܰܝ ܐܰܠܳܗܳܟ݂ ܕܳܢ: ܘܰܚܝܳܐ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܒܺܪܫܒܰܥ: ܘܢܶܦܠܽܘܢ ܘܠܳܐ ܢܩܽܘܡܽܘܢ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܛ.

1: ܚܙܺܝܬܶܗ ܠܡܳܪܝܳܐ ܕܩܳܐܶܡ ܥܰܠ ܡܰܕܒܚܳܐ: ܘܳܐܡܰܪ: ܡܚܺܝ ܠܚܰܙܽܘܪܳܐ: ܘܰܢܙܽܘ̈ܥܳܢ ܐܶܣ̈ܟܦܳܬܳܐ ܘܢܶܟܠܗܽܘܢ ܒܪܺܝܫ ܟܽܠܗܽܘܢ: ܘܚܰܪܬܗܽܘܢ ܒܚܰܪܒܳܐ ܐܶܩܰܛܶܠ: ܠܳܐ ܢܰܡܶܕ݂ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܥܳܪܶܩ: ܘܠܳܐ ܢܶܫܬܰܘܙܰܒ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܡܶܬܦܰܨܶܐ. 2: ܐܶܢ ܢܶܚܬܽܘܢ ܠܰܫܝܽܘܠ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܬܰܣܶܩ ܐܶܢܽܘܢ ܐܺܝܕ݂ܝ: ܘܶܐܢ ܢܶܣܩܽܘܢ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܐܰܚܶܬ ܐܶܢܽܘܢ. 3: ܘܶܐܢ ܢܶܛܫܽܘܢ ܒܪܺܝܫܶܗ ܕܟܰܪܡܠܳܐ: ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܐܶܒܨܶܐ ܘܶܐܣܰܒ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܶܐܢ ܢܶܛܫܽܘܢ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܥܰܝܢܰܝ̈ ܒܰܬܗܽܘܡܰܘ̈ܗܝ ܕܝܰܡܳܐ: ܬܰܡܳܢ ܐܶܦܩܽܘܕ݂ ܠܚܶܘܝܳܐ ܘܰܢܢܰܟܶܬ ܐܶܢܽܘܢ. 4: ܘܶܐܢ ܢܺܐܙܽܠܘܢ ܒܫܶܒܝܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܬܰܡܳܢ ܐܶܦܩܽܘܕ݂ ܠܣܰܝܦܳܐ ܘܰܢܩܰܛܶܠ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܶܐܣܺܝܡ ܥܰܝܢܝ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܠܒܺܝܫܬܳܐ ܘܠܳܐ ܠܛܳܒܬܳܐ. 5: ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ: ܕܩܳܪܶܒ ܠܰܐܪܥܳܐ ܘܙܳܝܥܳܐ: ܘܝܳܬܒܺܝܢ ܒܶܐܒܠܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܳܡܽܘܖ̈ܶܝܗ̇: ܘܣܳܠܶܩ ܩܶܨܳܗ̇ ܐܰܝܟ݂ ܢܰܗܪܳܐ: ܘܢܳܚܶܬ ܐܰܝܟ݂ ܢܰܗܪܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. 6: ܕܰܒܢܳܐ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܡܰܣܩܳܢܰܘ̈ܗܝ: ܘܡܽܘܠܟܳܢܶܗ ܒܰܐܪܥܳܐ ܡܰܬܩܰܢ: ܕܩܳܪܶܐ ܠܡܰܝ̈ܳܐ ܕܝܰܡܳܐ: ܘܳܐܫܶܕ݂ ܠܗܽܘܢ ܥܰܠ ܐܰܦܶܝ̈ܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ ܫܡܶܗ. 7: ܗܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܒܢܰܝ̈ ܟܽܘܫܳܝ̈ܶܐ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܠܺܝ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܗܳܐ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܐܰܣܩܶܬ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ: ܘܠܰܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ ܡܶܢ ܩܰܦܰܕ݂ܽܘܩܺܝ: ܘܠܳܐܪܳܡ ܡܶܢ ܩܺܝܪ. 8: ܗܳܐ ܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ ܕܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܚܰܛܳܝܬܳܐ: ܘܰܐܘܒܕܺܝܗ̇ ܡܶܢ ܐܰܦܶܝ̈ܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ: ܒܪܰܡ ܠܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܰܘܒܕ݂ܺܝܘܗܝ ܠܒܰܝܬܶܗ ܕܝܰܥܩܽܘܒ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. 9: ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܐ ܐܶܢܳܐ ܦܳܩܶܕ݂ ܐ̱ܢܳܐ: ܘܶܐܒܰܕܰܪ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܠܰܕ݂ܒܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ: ܐܰܝܟ݂ ܕܥܳܪܒܺܝܢ ܒܥܰܪܒܳܠܳܐ: ܘܠܳܐ ܢܶܦܶܠ ܕܰܩܺܝܩܗܽܘܢ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ. 10: ܒܚܰܪܒܳܐ ܢܶܦܠܽܘܢ ܟܽܠ ܚܰܛܳܝܰܘ̈ܗܝ ܕܥܰܡܝ: ܕܳܐܡܪܺܝܢ: ܠܳܐ ܬܶܩܪܽܘܒ ܘܠܳܐ ܬܶܡܛܶܝܢ ܒܺܝܫܬܳܐ. 11: ܒܶܗ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ: ܐܰܩܺܝܡ ܡܰܫܟܢܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ݂ ܕܰܢܦܰܠ: ܐܶܣܽܘܓ ܬܽܘܖ̈ܥܳܬܗܽܘܢ: ܘܰܡܣܰܚ̈ܦܳܬܗܽܘܢ ܐܰܩܺܝܡ: ܘܶܐܒܢܺܝܗ̇ ܐܰܝܟ݂ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܕܥܳܠܰܡ: ܘܰܐܝܟ݂ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܕܕܳܪܕܳܖ̈ܺܝܢ. 12: ܡܶܛܽܠ ܕܢܺܐܪܬܽܘܢ ܫܰܪܟܳܐ ܕܰܐܕܽܘܡ: ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܶܐܬܩܪܺܝ ܫܶܡܝ ܥܠܰܝܗܽܘܢ: ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܕܥܳܒܶܕ ܗܳܠܶܝܢ. 13: ܗܳܐ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܐܳܬܶܝܢ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܢܰܕ݂ܪܶܟ݂ ܐܶܕܪܳܐ ܠܰܩܛܳܦܳܐ: ܘܰܥܨܳܪܳܐ ܕܥܶܢ̈ܒܶܐ ܠܙܰܪܥܳܐ: ܘܢܰܪܕܽܘܢ ܛܽܘܖ̈ܶܐ ܚܰܠܝܽܘܬܳܐ: ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܖ̈ܳܡܳܬܳܐ ܢܶܬܒܰܣ̈ܡܳܢ. 14: ܘܰܐܗܦܶܟ݂ ܫܒܺܝܬ݂ܳܐ ܕܥܰܡܝ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ: ܘܢܶܒܢܽܘܢ ܡܕܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܚܰܖ̈ܒܳܬܳܐ ܘܢܶܬܒܽܘܢ: ܘܢܶܨܒܽܘܢ ܟܰܖ̈ܡܶܐ ܘܢܶܫܬܽܘܢ ܚܰܡܪܗܽܘܢ: ܘܢܶܫܬܠܽܘܢ ܦܰܖ̈ܕܰܝܣܳܐ ܘܢܶܐܟܠܽܘܢ ܦܺܐܖ̈ܰܝܗܽܘܢ. 15: ܘܶܐܨܽܘܒ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܐܪܥܗܽܘܢ: ܘܠܳܐ ܢܶܬܥܰܩܪܽܘܢ ܬܽܘܒ ܡܶܢ ܐܰܪܥܗܽܘܢ ܕܝܶܗܒܶܬ ܠܗܽܘܢ: ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂.