ܥܙܪܐ

ܢܒܺܝܽܘܬܶܗ ܕܥܰܙܪܳܐ ܢܒܺܝܳܐ

 

ܩܦܠܐܘܢ: ܐ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ : ܒ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ : ܓ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ :ܕ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ : ܗ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ : ܘ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܆ ܙ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ : ܚ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ : ܛ . ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ : ܝ.

 

 

 

 

ܩܦܠܐܘܢ: ܐ.

 

1: ܒܰܫܢܰܬ ܚܕܳܐ ܠܟܽܘܪܳܫ ܡܰܠܟܳܐ ܕܦܳܪܶܣ: ܠܫܽܘܠܳܡ ܦܶܬܓܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܡܶܢ ܦܶܬܓܳܡܶܗ ܕܶܐܪܰܡܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ: ܐܰܥܺܝܪ ܡܳܪܝܳܐ ܪܽܘܚܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܕܦܳܪܶܣ. ܘܰܐܥܒܰܪ ܩܳܠܳܐ ܒܟܽܠܶܗ ܡܰܠܟܽܘܬܶܗ. ܘܳܐܦ ܒܰܟܬ݂ܳܒܳܐ ܐܶܡܰܪ. 2: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܟܽܘܪܳܫ ܡܰܠܟܳܐ ܕܦܳܪܶܣ: ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܝܰܗ̄ܒ ܠܺܝ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܦܰܩܶܕ ܥܠܰܝ ܠܡܶܒܢܳܐ ܠܶܗ ܒܰܝܬܳܐ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ: ܩܪܺܝܬܳܐ ܕܒܰܝܗܽܘܕ݂. 3: ܡܰܢܽܘ ܕܺܐܝܬ݂ ܒܟܽܘܢ ܡܶܢ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ: ܘܗܽܘ ܐܰܠܳܗܶܗ ܥܰܡܶܗ: ܢܶܣܰܩ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܕܒܰܝܗܽܘܕ. ܘܢܶܒܢܶܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܗܰܘ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. 4: ܟܽܠ ܕܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܟܽܠ ܐܰܬܖ̈ܰܘܳܬܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܬܰܘܬܳܒܳܐ ܬܰܡܳܢ: ܢܶܫܩܠܽܘܢܶܗ ܐ̱ܢܳܫܝ̈ ܐܰܬܪܶܗ: ܒܟܶܣܦܳܐ: ܘܰܒܕܰܗܒܳܐ: ܘܰܒܩܶܢܝܳܢܳܐ: ܘܒܰܒܥܺܝܪܳܐ: ܥܰܡ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܠܒܰܝܬܳܐ ܕܰܐܠܶܗܐ ܕܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. 5: ܘܩܳܡ̣ܘ ܖ̈ܺܝܫܰܝ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕܳܐ: ܘܒܶܢܝܳܡܶܝܢ: ܘܟܽܘܡܖ̈ܶܐ: ܘܠܶܘ̈ܳܝܶܐ: ܘܟܽܠ ܕܰܐܥܺܝܪ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܪܽܘܚܶܗ: ܠܡܶܣܰܩ ܠܡܶܒܢܳܐ ܒܰܝܬܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. 6: ܘܟܽܠ ܕܰܚܕܳܖ̈ܰܝܗܽܘܢ: ܐܶܚܰܕ݂ܘ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܡܳܐܢܰܝ̈ ܟܶܣܦܳܐ: ܘܕܰܗܒܳܐ: ܘܩܶܢܝܳܢܳܐ: ܘܰܒܥܺܝܪܳܐ: ܘܡܰܘܗ̈ܒܳܬܳܐ ܕܛܳܒ: ܡܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܶܐܨܛܒܺܝܘ. 7: ܘܡܰܠܟܳܐ ܟܽܘܪܳܫ ܐܰܦܶܩ ܡܳܐܢܰܝ̈ ܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܕܰܐܦܶܩ ܗ̱ܘܳܐ ܢܰܒܽܘܟܰܕܢܳܨܳܪ ܡܰܠܟܳܐ ܕܒܳܒܶܠ ܡܶܢ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ: ܘܝܰܗܒ ܐܶܢܽܘܢ ܒܶܝܬ݂ ܐܰܠܳܗܽܘܬܶܗ. 8: ܘܰܐܦܶܩ ܐܶܢܽܘܢ ܟܽܘܪܳܫ ܡܰܠܟܳܐ ܕܦܳܪܶܣ: ܥܰܠ ܐܺܝܕܳܐ ܕܡܰܗܕܪܰܬ ܓܺܙܰܒܪܳܐ. ܘܰܐܫܠܶܡ ܐܶܢܽܘܢ ܠܫܶܫܡܳܨܰܪ ܪܰܒܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕܳܐ. 9: ܘܗܳܠܶܝܢ ܡܶܢܝܳܢܗܽܘܢ. ܘܰܐܓܳܢ̈ܶܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܬܠܳܬ݂ܺܝܢ: ܘܰܐܓܳܢ̈ܶܐ ܕܟܶܣܦܳܐ ܐܳܠܶܦ: ܐܶܣܛ̈ܠܶܐ ܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܬܫܰܥ. 10: ܦܶܛܩ̈ܶܐ ܕܟܶܣܦܳܐ ܐܰܥܺܝܦܳܐ ܐܰܪܒܰܥܡܳܐܐ ܘܥܶܣܪܺܝܢ: ܬܽܘܒ ܦܶܛܩ̈ܶܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܬܠܳܬ݂ܺܝܢ: ܘܡܳܐܢ̈ܶܐ ܐ̱ܚܖ̈ܳܢܶܐ ܐܳܠܶܦ. 11: ܟܽܠ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܘܰܕܣܺܐܡܳܐ: ܚܰܡܫܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܘܰܐܪܒܰܥܡܳܐܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܣܶܩ ܐܶܢܽܘܢ ܫܶܫܡܳܨܰܪ ܥܰܡ ܡܰܣܩܳܢ̈ܶܐ ܕܰܫܒܺܝܬ݂ܳܐ ܕܣܶܠܩܰܬ݂ ܡܶܢ ܒܳܒܶܠ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ : ܒ.

 

1: ܘܗܳܠܶܝܢ ܒܢܰܝ̈ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܕܰܣܠܶܩܘ ܡܶܢ ܫܶܒܝܳܐ ܕܰܫܒܳܐ ܢܰܒܽܘܟܰܕ݂ܢܳܨܳܪ ܡܰܠܟܳܐ ܕܒܳܒܶܠ. ܘܰܐܘܒܶܠ̣ ܐܶܢܽܘܢ ܠܒܳܒܶܠ. ܘܰܗܦܰܟ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ: ܘܠܰܝܗܽܘܕ. ܘܶܐܙܰܠܘ ܐ̱ܢܳܫ ܠܰܡܕܺܝܢ̱ܬܶܗ. 2: ܕܥ̣ܰܠܘ ܥܰܡ ܙܽܘܪܒܳܒܶܠ: ܝܶܫܽܘܥ: ܢܚܰܡܝܳܐ: ܣܳܪܝܳܐ: ܐܰܪܥܠܳܝܳܐ: ܡܽܘܪܕܟܰܝ: ܒܠܶܝܫܳܢ: ܡܶܢܝܳܢܳܐ: ܒܰܓܘܰܝ: ܐܰܪܚܽܘܡ: ܒܰܥܢܳܐ. 3: ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܒܢܰܝ̈ ܦܰܪܥܳܫ: ܬܪܶܝܢ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܘܰܡܳܐܐ ܘܫܰܒܥܺܝܢ ܘܰܬܪܶܝܢ. 4:ܒܢܰܝ̈ ܫܦܰܛܝܳܐ: ܬܠܳܬ݂ܡܳܐܐ ܘܫܰܒܥܺܝܢ ܘܰܬܪܶܝܢ. 5: ܒܢܝ̈ ܐܳܪܳܚ ܫܒܰܥܡܳܐܐ ܘܫܰܒܥܺܝܢ ܘܚܰܡܫܳܐ. 6:ܒܢܰܝ̈ ܫܽܘܠܛܳܢ ܡܽܘܐܳܒ: ܒܢܰܝ̈ ܝܶܫܽܘܥ ܘܝܽܘܐܳܒ: ܬܪܶܝܢ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܘܰܬܡܳܢܶܡܳܐܐ ܘܰܬܪܶܥܣܰܪ. 7: ܒܢܰܝ̈ ܥܺܝܠܳܡ: ܐܳܠܶܦ ܘܡܰܐܬܶܝܢ: ܘܚܰܡܫܺܝܢ ܘܰܐܪܒܥܳܐ. 8: ܒܢܰܝ̈ ܙܰܬܝܳܐ: ܬܫܰܥܡܳܐܐ ܘܰܐܪܒܥܺܝܢ ܘܚܰܡܫܳܐ. 9: ܒܢܰܝ̈ ܙܰܟܺܝ: ܫܒܰܥܡܳܐܐ ܘܶܫܬܺܝܢ. 10: ܒܢܰܝ̈ ܒܰܢܺܝ: ܡܳܐܐ ܘܰܐܪܒܥܺܝܢ ܘܰܬܪܶܝܢ. 11: ܒܢܰܝ̈ ܒܰܟܺܝ: ܫܶܬܡܳܐܐ ܘܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܬܠܳܬܳܐ. 12: ܒܢܰܝ̈ ܓܳܕܳܪ: ܐܳܠܶܦ ܘܡܰܐܬܶܝܢ: ܘܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܬܪܶܝܢ. 13: ܒܢܰܝ̈ ܐܰܕܽܘܢܺܝܩܽܘܡ: ܫܶܬܡܳܐܐ ܘܶܫܬܺܝܢ ܘܶܫܬܳܐ. 14: ܒܢܰܝ̈ ܒܰܓܘܰܝ: ܬܪܶܝܢ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܘܚܰܡܫܺܝܢ ܘܶܫܬܳܐ. 15: ܒܢܰܝ̈ ܥܰܕܽܘܢ: ܐܰܪܒܰܥܡܳܐܐ ܘܶܫܬܺܝܢ ܘܰܐܪܒܥܳܐ. 16: ܒܢܰܝ̈ ܐܳܛܳܪ ܠܚܶܙܰܩܝܳܐ: ܬܶܫܥܺܝܢ ܘܰܬܡܳܢܝܳܐ. 17: ܒܢܰܝ̈ ܒܳܨܳܪ: ܬܠܳܬ݂ܡܳܐܐ ܘܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܬܠܳܬܳܐ. 18: ܒܢܰܝ̈ ܝܺܗܽܘܕܳܐ: ܡܳܐܐ ܘܰܬܪܶܥܣܰܪ. 19: ܒܢܰܝ̈ ܚܽܘܫܰܡ: ܡܰܐܬܶܝܢ ܘܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܬܠܳܬܳܐ. 20 : ܒܢܰܝ̈ ܓܳܕ: ܬܶܫܥܺܝܢ ܘܚܰܡܫܳܐ. 21: ܒܢܰܝ̈ ܒܶܝܬ݂ܠܚܶܡ: ܡܳܐܐ ܘܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܬܠܳܬܳܐ. 22:ܐ̱ܢܳܫܝ̈ ܢܽܘܛܳܦܳܐ: ܚܰܡܫܺܝܢ ܘܶܫܬܳܐ. 23: ܐ̱ܢܳܫܝ̈ ܥܢܳܬܽܘܬ: ܡܳܐܐ ܘܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܬܡܳܢܝܳܐ. 24:ܒܢܰܝ̈ ܥܰܙܡܽܘܬ: ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܘܰܬܪܶܝܢ. 25: ܒܢܰܝ̈ ܩܽܘܪܝܰܬ ܢܰܥܪܺܝܢ: ܘܰܟܦܺܝܪܳܐ: ܘܒܺܪܳܐ: ܘܰܬܫܒܰܥ: ܡܳܐܐ ܘܰܐܪܒܥܺܝܢ ܘܰܬܠܳܬܳܐ. 26:ܒܢܰܝ̈ ܪܳܡܬܳܐ: ܘܰܓܒܳܥ: ܫܒܰܥܡܳܐܐ ܘܥܶܣܪܺܝܢ ܘܚܰܕ݂. 27: ܐ̱ܢܳܫܝ̈ ܡܰܟܡܰܣ: ܡܳܐܐ ܘܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܬܪܶܝܢ. 28: ܐ̱ܢܳܫܝ̈ ܒܶܝܬ݂ ܐܶܝܠ: ܘܥܳܝ: ܡܰܐܬܶܝܢ ܘܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܬܠܳܬܳܐ. 29: ܒܢܰܝ̈ ܢܳܒܽܘ: ܚܰܡܫܺܝܢ ܘܰܬܪܶܝܢ. 30: ܒܢܰܝ̈ ܡܰܓܕܳܫ: ܡܳܐܐ ܘܚܰܡܫܺܝܢ ܘܶܫܬܳܐ. 31:ܒܢܰܝ̈ ܥܺܝܠܰܡ: ܐܳܠܶܦ ܘܡܰܐܬܶܝܢ ܘܚܰܡܫܺܝܢ ܘܰܐܪܒܥܳܐ. 32: ܒܢܰܝ̈ ܚܳܪܳܡ: ܬܠܳܬ݂ܡܳܐܐ ܘܥܶܣܪܺܝܢ. 33: ܒܢܰܝ̈ ܠܽܘܕ: ܘܚܳܕܳܪ: ܘܺܐܝܢܽܘ: ܫܒܰܥܡܳܐܐ ܘܥܶܣܪܺܝܢ ܘܚܰܡܫܳܐ. 34: ܒܢܰܝ̈ ܐܺܝܪܺܝܚܽܘ: ܬܠܳܬ݂ܡܳܐܐ ܘܰܐܪܒܥܺܝܢ ܘܚܰܡܫܳܐ. 35: ܒܢܰܝ̈ ܣܢܳܐܳܐ: ܬܠܳܬܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܘܫܶܬܡܳܐܐ ܘܰܬܠܳܬ݂ܺܝܢ. 36: ܟܽܘܡܖ̈ܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܕܰܥܝܳܐ ܠܒܶܝܬ݂ ܝܶܫܽܘܥ: ܬܫܰܥܡܳܐܐ ܘܫܰܒܥܺܝܢ ܘܰܬܠܳܬܳܐ. 37: ܒܢܰܝ̈ ܐܳܡܺܝܪ: ܐܳܠܶܦ ܘܡܰܐܬܶܝܢ ܘܚܰܡܫܺܝܢ ܘܰܬܪܶܝܢ. 38: ܒܢܰܝ̈ ܦܶܫܚܽܘܪ: ܐܳܠܶܦ ܘܡܰܐܬܶܝܢ ܘܫܰܒܥܺܝܢ ܘܰܐܪܒܥܳܐ. 39: ܒܢܰܝ̈ ܚܳܪܽܘܡ: ܐܳܠܶܦ ܘܰܫܒܰܬܰܥܣܰܪ. 40: ܠܶܘ̈ܳܝܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܝܶܫܽܘܥ: ܘܩܰܕܡܝܳܐ. ܘܰܒܢܰܝ̈ ܗܽܘܕܝܳܐ: ܫܰܒܥܺܝܢ ܘܰܐܪܒܥܳܐ. 41:ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܡܫܰܡܫܺܝܢ: ܒܢܰܝ̈ ܐܳܣܳܦ: ܡܳܐܐ ܘܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܬܡܳܢܝܳܐ. 42: ܒܢܰܝ̈ ܬܰܪܥܶܝܠ: ܘܰܒܢܰܝ̈ ܫܳܠܽܘܡ: ܒܢܰܝ̈ ܐܳܛܳܪ: ܒܢܰܝ̈ ܐܰܠܛܡܳܢ: ܒܢܰܝ̈ ܝܰܥܩܽܘܒ: ܒܢܰܝ̈ ܚܰܛܽܘܛܳܐ: ܒܢܰܝ̈ ܫܰܒܺܝ. ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܳܐܐ ܘܰܬܠܳܬ݂ܺܝܢ ܘܬܶܫܥܳܐ. 43: ܢܰܬܢܳܝ̈ܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܨܺܝܢܝܳܐ: ܒܢܰܝ̈ ܚܽܘܫܒܳܐ: ܒܢܰܝ̈ ܛܰܒܥܽܘܬ. 44: ܒܢܰܝ̈ ܩܳܕܳܣ: ܒܢܰܝ̈ ܫܺܝܠܳܐ: ܒܢܰܝ̈ ܦܳܪܽܘܢ. 45: ܒܢܰܝ̈ ܠܶܒܝܳܐ: ܒܢܰܝ̈ ܚܰܓܒܳܐ: ܒܢܰܝ̈ ܥܩܽܘܦ. 46: ܒܢܰܝ̈ ܚܳܓܳܒ: ܒܢܰܝ̈ ܫܰܠܡܺܝ: ܒܢܰܝ̈ ܚܰܢܰܢ. 47: ܒܢܰܝ̈ ܓܳܙܳܠ: ܒܢܰܝ̈ ܚܳܓܳܪ: ܒܢܰܝ̈ ܕܰܐܝܳܐ. 48: ܒܢܰܝ̈ ܕܰܚܨܽܘܢ: ܒܢܰܝ̈ ܕܒܽܘܪܳܐ: ܒܢܰܝ̈ ܓܳܙܳܡ. 49: ܒܢܰܝ̈ ܥܳܙܳܐ: ܒܢܰܝ̈ ܦܳܬܰܚ: ܒܢܰܝ̈ ܒܳܣܳܙ. 50: ܒܢܰܝ̈ ܐܳܣܝܳܐ: ܒܢܰܝ̈ ܡܰܬܢܺܝܢ: ܒܢܰܝ̈ ܢܦܽܘܣܺܝܢ. 51: ܒܢܰܝ̈ ܒܰܩܒܽܘܩ: ܒܢܰܝ̈ ܚܩܽܘܦܳܐ: ܒܢܰܝ̈ ܚܰܕ݂ܚܽܘܪ. 52: ܒܢܰܝ̈ ܒܰܨܠܳܐܽܘܬ: ܒܢܰܝ̈ ܡܚܺܝܪܳܐ: ܒܢܰܝ̈ ܚܰܪܫܳܐ. 53: ܒܢܰܝ̈ ܩܰܪܩܽܘܣ: ܒܢܰܝ̈ ܣܺܝܣܪܳܐ: ܒܢܰܝ̈ ܬܰܡܢܳܥ. 54: ܒܢܰܝ̈ ܢܨܺܝܚ: ܒܢܰܝ̈ ܚܛܽܘܦܳܐ. 55: ܒܢܰܝ̈ ܥܳܒܳܪ: ܒܢܰܝ̈ ܫܳܠܺܝܡ: ܒܢܰܝ̈ ܣܳܛܺܝܡ: ܒܢܰܝ̈ ܐܶܣܦܪܽܘܬ: ܒܢܰܝ̈ ܦܪܽܘܕܳܐ. 56: ܒܢܰܝ̈ ܥܳܠܳܐ: ܒܢܰܝ̈ ܫܦܰܛܝܳܐ: ܒܢܰܝ̈ ܬܰܪܩܽܘܢ: ܒܢܰܝ̈ ܓܳܕܶܠ. 57:  ܒܢܰܝ̈ ܚܰܛܽܘܠ: ܒܢܰܝ̈ ܒܰܩܪܽܘܬ: ܒܢܰܝ̈ ܚܺܝܠܬܳܐ: ܒܢܰܝ̈ ܐܳܡܰܪ. 58: ܟܽܠܗܽܘܢ ܢܳܬܢܳܝ̈ܶܐ: ܘܰܒܢܰܝ̈ ܥܳܒܳܪ ܘܫܳܠܺܝܡ: ܬܠܳܬ݂ܡܳܐܐ ܘܬܶܫܥܺܝܢ ܘܰܬܪܶܝܢ. 59: ܘܗܳܠܶܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܣ̣ܠܶܩܘ ܡܶܢ ܬܶܠܡܰܠܚܳܐ ܠܬܶܠܥܳܒܳܐ: ܘܰܠܟܽܘܪܒܺܝ. ܗܳܝܕܶܝܢ ܐܶܬܐܡܰܪ ܘܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚܘ ܠܰܡܚܰܘܳܝܽܘ ܫܰܖ̈ܒܳܬܳܐ ܕܰܐܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܙܰܖ̈ܥܝܳܬܗܽܘܢ: ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܕܡܶܢ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܐܶܢܽܘܢ. 60: ܒܢܰܝ̈ ܕܠܳܝܳܐ: ܒܢܰܝ̈ ܛܽܘܒܝܳܐ: ܒܢܰܝ̈ ܢܩܰܪܝܳܐ: ܫܶܬܡܳܐܐ ܘܚܰܡܫܺܝܢ ܘܰܬܪܶܝܢ. 61: ܘܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܚܰܒܝܳܐ: ܒܢܰܝ̈ ܩܗܽܘܨ: ܒܢܰܝ̈ ܒܰܪܙܶܠܺܝ: ܕܰܢܣܰܒ ܡܶܢ ܒ̈ܢܳܬ ܒܰܪܙܶܠܺܝ ܓܶܠܥܳܕܳܝܳܐ: ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ. ܘܶܐܬܩܪܺܝ ܥܰܠ ܫܶܡܗܽܘܢ. 62: ܗܳܠܶܝܢ ܒܥܰܘ ܒܰܟܬ݂ܳܒܳܐ ܕܫܰܖ̈ܒܳܬܗܽܘܢ: ܘܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚܘ ܘܰܦܪܰܩܘ ܠܗܽܘܢ ܡܶܢ ܟܽܘܡܪܽܘܬܳܐ. 63: ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܗܽܘܢ ܪܺܝܫܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܕܠܳܐ ܢܶܐܟ݂ܠܽܘܢ ܡܶܢ ܩܕܽܘܫ ܩܽܘܕܫ̈ܶܐ: ܥܕܰܡܳܐ ܕܰܢܩܽܘܡ ܟܳܗܢܳܐ ܪܰܒܳܐ: ܘܢܶܫܰܐܠ ܘܢܶܚܙܶܐ. 64: ܟܽܠܳܗ̇ ܟܢܽܘܫܬܳܐ ܐܰܟܚܕܳܐ: ܐܰܪܒܰܥ ܖ̈ܶܒܘܳܢ: ܘܰܐܠܦ̈ܶܐ ܬܪܶܝܢ: ܘܰܬܠܳܬ݂ܡܳܐܐ ܘܶܫܬܺܝܢ. 65: ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܥܰܒܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܰܐܡ̈ܗܳܬܗܽܘܢ: ܗܳܠܶܝܢ ܫܰܒܥܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܘܰܬܠܳܬ݂ܡܳܐܐ ܘܰܬܠܳܬ݂ܺܝܢ ܘܫܰܒܥܳܐ. ܘܰܡܫܰܡܫܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܰܡܫܰܡܫܺܝܢ ܠܗܽܘܢ ܡܰܐܬܶܝܢ. 66: ܖ̈ܰܟܫܗܽܘܢ ܫܒܰܥܡܳܐܐ ܘܰܬܠܳܬ݂ܺܝܢ ܘܶܫܬܳܐ: ܟܽܘܕܰܢ̈ܘܳܬܗܽܘܢ ܡܰܐܬܶܝܢ ܘܰܐܪܒܥܺܝܢ ܘܚܰܡܫܳܐ. 67: ܓܰܡܠܰܝ̈ܗܽܘܢ ܐܰܪܒܰܥ ܡܳܐܐ ܘܰܬܠܳܬܺܝܢ ܘܚܰܡܫܳܐ. ܚܶܡܪܳܐ ܫܬܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܘܰܫܒܰܥܡܳܐܐ ܘܥܶܣܪܺܝܢ. 68: ܘܡܶܢ ܪܺܝܫܝ ܐܰܒܳܗ̈ܶܐ: ܟܰܕ݂ ܥ̣ܰܠܘ ܠܒܰܝܬܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ ܕܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ: ܐܶܬܪܰܥܺܝܘ ܠܒܰܝܬܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܘܩ̣ܳܡܘ ܘܰܗܘܰܘ ܒܚܰܝܠܗܽܘܢ. 69: ܘܝܰܗܒܘ ܠܓܰܙܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܕܰܥܒܺܝܕܬܳܐ. ܕܰܗܒܳܐ: ܕܖ̈ܺܝܟܽܘܢܶܐ ܫܶܬ ܖ̈ܶܒܘܳܢ ܘܰܐܠܦܳܐ ܚܰܕ݂. ܟܶܣܦܳܐ: ܡܢܺܝ̈ܢ ܚܰܡܫܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ. ܘܟܽܘܬܺܝ̈ܢܝܳܬܳܐ ܠܟܽܘܡܖ̈ܶܐ: ܡܳܐܐ. 70: ܘܰܗܦܰܟܘ ܟܽܘܡܖ̈ܶܐ ܘܠܶܘ̈ܳܝܶܐ ܘܡܶܢ ܥܰܡܳܐ: ܘܡܶܢ ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ: ܘܡܶܢ ܬܰܖ̈ܥܶܐ ܘܢܳܬܢܳܝ̈ܶܐ: ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܝܳܬܒܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܩܽܘܖ̈ܺܝܗܽܘܢ: ܘܟܽܠܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܘܩܽܘܖ̈ܺܝܗܽܘܢ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ : ܓ.

 

1: ܘܡܰܛܺܝ ܝܰܪܚܳܐ ܫܒܺܝܥܳܝܳܐ: ܘܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܒܩܽܘܖ̈ܺܝܗܽܘܢ. ܘܶܐܬܟܰܢܰܫܘ ܥܰܡܳܐ ܐܰܝܟ ܓܰܒܪܳܐ ܚܰܕ݂: ܠܡܶܣܰܩ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. 2: ܘܩ̣ܳܡܘ ܝܶܫܽܘܥ ܒܰܪ ܝܽܘܙܳܕܳܩ ܘܰܐܚܰܘ̈ܗܝ ܟܽܘܡܖ̈ܶܐ: ܘܙܽܘܪܒܳܒܶܠ ܒܰܪ ܫܶܠܰܬܐܶܝܠ ܘܰܐܚܰܘ̈ܗܝ. ܘܰܒܢܰܘ ܡܰܕܒܚܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܠܡܰܣܳܩܽܘ ܥܠܰܘܗܝ ܥ̈ܠܰܘܳܬܳܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܟܬܺܝܒ ܒܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܡܽܘܫܶܐ ܢܒܺܝܳܐ ܕܰܐܠܶܗܐ. 3: ܘܶܐܬܬܰܩܰܢ ܡܰܕܒܚܳܐ ܥܰܠ ܡܰܬܩܢܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܕܶܚܠܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܗ̱ܘܳܬ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܡܶܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܥܳܡܪܺܝܢ ܒܰܡܕܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܘܰܐܣܶܩܘ ܥܠܰܘܗܝ ܥ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ: ܥܠܳܬܳܐ ܠܨܰܦܪܳܐ ܘܰܠܪܰܡܫܳܐ. 4: ܘܰܥܒܰܕܘ ܥܺܐܕ݂ܳܐ ܕܰܡܛܰܠ̈ܠܶܐ ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ: ܘܰܥ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܝܽܘܡ ܒܝܽܘܡ ܒܡܶܢܝܳܢܳܐ ܐܰܝܟ ܢܳܡܽܘܣܳܐ: ܚܽܘܫܒܳܢ ܝܽܘܡ ܒܝܰܘܡܶܗ. 5: ܘܒܳܬܰܪܟܶܢ ܥܠܳܬܳܐ ܐܰܡܺܝܢܬܳܐ ܠܝܰܖ̈ܚܶܐ: ܘܰܠܟܽܠ ܥܰܕܥܺܕܰܘ̈ܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܩܰܕܫ̈ܶܐ: ܘܰܠܟܽܠ ܡܰܢ ܕܨܳܒܶܐ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ. 6: ܡܶܢ ܚܰܕ݂ ܒܝܰܪܚܳܐ ܫܒܺܝܥܳܝܳܐ: ܫܰܪܺܝܘ ܠܡܰܣܳܩܽܘ ܥܠܳܬܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܘܗܰܝܟܠܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܶܗܫܳܐ ܠܳܐ ܐܶܬܓܰܡܰܪ. 7: ܘܝܰܗܒܘ ܟܶܣܦܳܐ ܠܦܳܣܽܘ̈ܠܶܐ: ܘܰܠܢܰܓܳܖ̈ܶܐ: ܘܰܠܡܶܐܟܠܳܐ ܘܰܠܡܰܫܬܝܳܐ: ܘܡܶܫܚܳܐ ܠܨܽܘܖ̈ܳܝܶܐ ܘܰܠܨܰܝܕܢܳܝ̈ܶܐ: ܠܡܰܝܬܳܝܽܘ ܩܰܝ̈ܣܶܐ ܕܰܐܖ̈ܙܶܐ ܡܶܢ ܠܶܒܢܳܢ ܒܝܰܡܳܐ ܠܝܽܘܦܺܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܟܬܰܒ ܟܽܘܪܳܫ ܡܰܠܟܳܐ ܕܦܳܪܶܣ ܥܠܰܝܗܽܘܢ. 8: ܒܫܰܢ̱ܬܳܐ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܟܰܕ݂ ܥ̣ܰܠܘ ܠܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܕܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ: ܒܝܰܪܚܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ: ܫܰܕܰܪ ܙܽܘܪܒܳܒܶܠ ܒܰܪ ܫܠܰܬܐܶܝܠ ܘܝܶܫܽܘܥ ܒܰܪ ܝܽܘܙܳܕܳܩ ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܰܐܚܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܟܽܘܡܖ̈ܶܐ ܘܠܶܘ̈ܳܝܶܐ: ܘܟܽܠ ܕܥ̣ܰܠܘ ܡܶܢ ܫܒܺܝܬ݂ܳܐ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. ܘܰܐܩܺܝܡܘ ܠܠܶܘ̈ܳܝܶܐ ܡܶܢ ܒܰܪ ܥܶܣܪܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܘܰܠܥܶܠ: ܠܡܶܗܘܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܥܰܠ ܥܒܺܝܕܬܳܐ ܕܒܰܝܬܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ. 9: ܘܩܳܡ ܝܶܫܽܘܥ ܘܰܐܚܰܘ̈ܗܝ ܘܰܒܢܰܘ̈ܗܝ: ܘܩܰܕܡܝܳܐ ܘܰܒܢܰܘ̈ܗܝ: ܘܰܒܢܰܝ̈ ܗܽܘܕܺܝܳܐ ܐܰܟܚܕܳܐ: ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܥܳܒܕܺܝܢ ܥܒܺܝ̈ܕܳܬܳܐ ܕܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܒܢܰܝ̈ ܗܶܢܕܳܪ ܘܰܒܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܰܐܚܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܶܘ̈ܳܝܶܐ. 10: ܘܰܐܪܡܺܝܘ ܫܶܬܶܐܣܬܳܐ ܕܒܶܢܝܳܢܳܐ ܕܗܰܝܟܠܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܩ̣ܳܡܘ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܟܰܕ݂ ܠܒܺܝܫܺܝܢ: ܘܰܐܚܺܝܕܺܝܢ ܩܰܖ̈ܢܳܬܳܐ ܕܕܶܟܖ̈ܶܐ: ܘܩܳܪܶܝܢ ܒܗܶܝܢ. ܘܠܶܘ̈ܳܝܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܐܳܣܳܦ: ܒܫܺܝܦܽܘܖ̈ܶܐ ܠܰܡܫܰܒܳܚܽܘ ܠܡܳܪܝܳܐ: ܥܰܠ ܐܺܝܕܰܘ̈ܗܝ ܕܕܰܘܺܝܕ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 11: ܘܒܰܪܶܟܘ ܒܬܰܘܕܺܝܬܳܐ: ܘܰܒܬܶܫ̈ܒܚܳܬܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܛܳܒ ܗ̱ܘ ܘܰܠܥܳܠܰܡ ܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܥܰܠ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܘܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܝܰܒܶܒܘ ܝܽܘܒܳܒܳܐ ܪܰܒܳܐ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ: ܥܰܠ ܫܽܘܟܽܠܳܠܳܐ ܕܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. 12: ܘܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܡܶܢ ܟܽܘܡܖ̈ܶܐ ܘܠܶܘ̈ܳܝܶܐ: ܘܖ̈ܺܝܫܝ ܐܰܒܳܗ̈ܶܐ ܩܰܫܺܝ̈ܫܶܐ: ܕܰܚܙܰܘ ܠܒܰܝܬܳܐ ܗܳܢܳܐ ܒܺܐܝܩܳܪܶܗ ܪܰܒܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ: ܟܰܕ݂ ܓܡܰܪ ܒܰܝܬܳܐ ܗܳܢܳܐ: ܒܟܰܘ ܒܩܳܠܳܐ ܪܳܡܳܐ. ܘܣܰܓܺܝܐܺܝܢ ܕܰܡܪܺܝܡܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܩܳܠܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܒܩܰܖ̈ܢܳܬܳܐ ܘܰܒܚܰܕܽܘܬܳܐ. 13: ܘܠܰܝܬ ܥܰܡܳܐ ܕܫܳܡܥܺܝܢ ܒܩܳܠܳܐ ܕܩܰܖ̈ܢܳܬܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܥܰܡܳܐ ܩܳܪܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܩܰܖ̈ܢܳܬܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܪܳܡܳܐ. ܘܩܳܠܳܐ ܕܒܶܟܝܳܐ ܡܶܫܬܡܰܥ ܗ̱ܘܳܐ ܠܪܽܘܚܩܳܐ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ :ܕ.

 

1:ܘܰܫܡܰܥܘ ܣܳܢ̈ܰܐܝ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܘܒܶܢܝܳܡܶܝܢ: ܕܰܒܢܰܝ̈ ܫܒܺܝܬ݂ܳܐ ܒܳܢܶܝܢ ܗܰܝܟܠܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 2: ܘܰܩܪܶܒܘ ܠܘܳܬ݂ ܙܽܘܪܒܳܒܶܠ: ܘܰܠܘܳܬ݂ ܖ̈ܺܝܫܝ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܳܐ: ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܗܽܘܢ: ܢܶܒܢܶܐ ܐܳܦ ܚܢܰܢ ܥܰܡܟܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܟܘܳܬܟܽܘܢ ܢܶܒܢܶܐ ܠܰܐܠܳܗܳܟ݂ܽܘܢ ܘܠܶܗ ܗ̱ܘ ܕܳܒܚܺܝܢܰܢ ܗܳܪܟܳܐ: ܡܶܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܶܗ ܕܣܰܢܚܰܪܺܝܒ ܡܰܠܟܳܐ ܕܳܐܬܽܘܪ: ܕܰܐܣܩܰܢ ܠܶܗܪܟܳܐ. 3: ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܙܽܘܒܳܒܶܠ ܘܝܶܫܽܘܥ: ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܖ̈ܺܝܫܝ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܕܠܳܐ ܠܟܽܘܢ ܘܠܰܢ ܠܡܶܒܢܳܐ ܒܰܝܬܳܐ ܠܰܐܠܳܗܰܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܚܢܰܢ ܐܰܟܚܕܳܐ ܢܶܒܢܶܐ ܒܰܝܬܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܦܰܩܕܰܢ ܟܽܘܪܳܫ ܡܰܠܟܳܐ ܦܳܪܣܳܝܳܐ. 4: ܘܰܗܘܰܘ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܡܰܪܦܶܝܢ ܐܺܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܥܰܡܳܐ ܕܰܝܗܽܘܕ. ܘܰܡܒܰܠܶܗܝܢ ܠܗܽܘܢ ܕܠܳܐ ܢܶܒܢܽܘܢ. 5: ܘܳܐܓܪܺܝܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܡܥܰܘ̈ܟܳܢܶܐ ܕܰܢܒܰܛܠܽܘܢ ܡܶܠܟܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܟܽܠ ܝܰܘ̈ܡܰܝ ܟܽܘܪܳܫ ܡܰܠܟܳܐ ܦܳܪܣܳܝܳܐ: ܥܕܰܡܳܐ ܠܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܕܕܳܪܺܝܘܳܫ ܡܰܠܟܳܐ ܕܦܳܪܶܣ. 6: ܘܰܒܡܰܠܟܽܘܬ ܐܰܚܫܺܝܪܶܫ ܡܰܠܟܳܐ: ܒܪܺܝܫ ܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܟܬܰܒܘ ܚܶܛܝܳܢܳܐ ܥܰܠ ܥܳܡܽܘܖ̈ܶܝܗ̇ ܕܰܝܗܽܘܕ ܘܕܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. 7: ܒܝܰܘܡܰܝ̈ ܐܰܪܛܰܚܫܶܫܬ ܟܬܰܒ ܘܰܫܐܶܠ ܒܰܫܠܳܡ ܡܰܗܕܪܰܬ ܘܰܛܒܳܐܶܝܠ: ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܰܐܟܘܳܬܶܗ ܥܰܠ ܐܰܪܛܰܚܫܶܫܬ ܡܰܠܟܳܐ ܕܦܳܪܶܣ ܘܰܟܬ݂ܳܒܳܐ ܕܶܐܓܰܪܬܳܐ ܟܬܺܝܒ ܗ̱ܘܳܐ ܐܳܪܳܡܳܐܺܝܬ݂: ܘܡܶܬܬܰܪܓܰܡ ܐܳܪܳܡܳܐܺܝܬ݂. 8: ܘܰܐܪܚܽܘܡ ܒܥܶܠ ܛܶܓܡܳܐ: ܘܰܫܡܶܫ ܣܳܦܪܳܐ: ܟܬܰܒܘ ܐܶܓܰܪܬܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ: ܠܰܐܪܛܰܚܫܶܫܬ ܡܰܠܟܳܐ ܐܰܝܟ ܢܳܡܽܘܣܳܐ. 9: ܗܳܝܕܶܝܢ ܐܰܪܚܽܘܡ ܒܥܶܠ ܛܶܓܡܳܐ: ܘܰܫܡܶܫ ܣܳܦܪܳܐ: ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܰܐܟܘܳܬܗܽܘܢ: ܕܺܝܢܳܝ̈ܶܐ: ܘܶܐܣܦܖ̈ܳܝܶܐ: ܘܛܰܖ̈ܦܠܳܝܶܐ: ܘܳܐܦܰܖ̈ܣܳܝܶܐ: ܐܰܖ̈ܒܳܝܶܐ: ܒܳܒ̈ܠܳܝܶܐ: ܫܽܘܫܰܢܟܳܝ̈ܶܐ: ܕܰܗܳܝ̈ܶܐ: ܥܺܝܠܳܡܳܝ̈ܶܐ. 10: ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܶܐܡ̈ܘܳܬܳܐ ܕܰܫܒܳܐ: ܐܶܣܦܺܝܪ ܪܰܒܳܐ ܘܝܰܩܺܝܪܳܐ: ܘܰܐܘܬܶܒ ܐܶܢܽܘܢ ܒܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܫܳܡܖ̈ܳܝܶܐ ܕܰܥܒܰܪ ܢܰܗܪܳܐ ܘܰܐܟܥܢܶܬ. 11: ܘܗܳܢܳܐ ܦܰܪܫܰܓܢܳܐ ܕܶܐܓܰܪܬܳܐ ܕܫܰܕܰܪܘ ܥܠܰܘܗܝ ܠܘܳܬ݂ ܐܰܪܛܰܚܫܶܫܬ ܡܰܠܟܳܐ. ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܐ̱ܢܳܫܝ̈ ܥܒܰܪ ܢܰܗܪܳܐ ܘܰܐܟܢܥܶܬ. 12: ܝܺܕܺܝܥ ܢܶܗܘܶܐ ܠܡܰܠܟܳܐ: ܕܝܽܗܘ̈ܕ݂ܳܝܶܐ ܕܰܣ̣ܠܶܩܘ ܡܶܢ ܠܘܳܬ݂ܳܟ݂ ܥܠܰܝܢ: ܘܶܐܬܘ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ: ܩܪܺܝܬܳܐ ܡܳܪܽܘܕܬܳܐ ܘܒܺܝܫܬܳܐ ܒܳܢܶܝܢ ܘܫܽܘܖ̈ܶܝܗ̇ ܫܰܟ̣ܠܶܠܘ: ܘܫܶܬܶܐܣܶܝ̈ܗ̇ ܚܰܛܘ. 13: ܗܳܟܰܢܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܝܳܕܰܥ ܡܰܠܟܳܐ: ܕܶܐܢܗܽܘ ܕܰܩܪܺܝܬܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܬܶܬܒܢܶܐ: ܘܫܽܘܖ̈ܶܝܗ̇ ܢܶܫܬܰܟܠܠܽܘܢ. ܡܰܕܰܐܬܳܐ ܠܰܝܬ ܠܳܟ݂. ܘܳܐܦ ܗܺܝ ܡܰܠܟܺܝ̈ܢ ܠܳܐ ܬܶܕܰܥ. 14: ܘܡܶܟܺܝܠ ܕܡܶܢ ܡܶܠܚܳܐ ܕܗܰܝܟܠܳܐ ܡܠܰܚܢܰܢ: ܨܰܥܪܳܐ ܠܡܰܠܟܳܐ ܠܳܐ ܘܳܠܶܐ ܠܰܢ ܠܡܶܚܙܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܫܰܕܰܪܢ ܘܰܐܘܕܰܥܢ. 15: ܕܬܶܩܪܶܐ ܟܬܳܒ ܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܕܰܐܒܳܗܰܝ̈ܟ. ܘܬܶܫܟܰܚ ܒܰܣܦܰܪ ܥܽܘܗܕܳܢ̈ܶܐ: ܘܬܶܕܰܥ ܕܰܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ: ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܗ̱ܝ ܡܳܪܽܘܕܬܳܐ: ܘܡܰܗܪܰܬ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܘܰܡܕܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܘܬܰܟܬܽܘܫ̈ܶܐ ܪܰܘܖ̈ܒܶܐ ܥܒܺܝܕܺܝܢ ܒܓ݂ܰܘܳܗ̇: ܡܶܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬ ܥܳܠܡܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܗܳܝ ܕܚܶܪܒܰܬ݂.16: ܡܰܘܕܥܺܝܢܰܢ ܠܡܰܠܟܳܐ ܕܶܐܢ ܗܳܝ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ. ܬܶܬܒܢܶܐ: ܘܫܽܘܖ̈ܶܝܗ̇ ܢܶܬܬܪܺܝܡܽܘܢ: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܒܰܥܒܰܪ ܢܰܗܪܳܐ ܠܰܝܬ ܠܳܟ. 17: ܘܡܰܠܟܳܐ ܫ̣ܠܰܚ ܦܶܬܓܳܡܳܐ: ܠܘܳܬ݂ ܐܰܪܚܽܘܡ ܒܥܶܠ ܛܶܓܡܳܐ: ܘܰܠܘܳܬ݂ ܫܡܶܫ ܣܳܦܪܳܐ: ܘܰܠܘܳܬ݂ ܫܰܪܟܳܐ ܕܰܐܟܘܳܬܗܽܘܢ: ܕܝܳܬܒܺܝܢ ܒܫܳܡܪܺܝܢ: ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܝܳܬܒܺܝܢ ܒܰܥܒܰܪ ܢܰܗܪܳܐ ܫܠܳܡ. 18: ܘܟܰܕ݂ ܡܶܢܥܰܬ ܐܶܓܰܪܬܳܐ ܕܫܰܕܰܪܬܽܘܢ ܠܘܳܬ݂ܝ: ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ݂ ܩܪܰܘ ܩܕ݂ܳܡܝ. ܘܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡܝ ܐܶܬܬܣܺܝܡ ܕܺܝܛܶܓܡܳܐ. 19: ܘܰܩܪܰܘ ܘܶܐܫܟܰܚܘ: ܕܗܳܝ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܡܶܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬ ܥܳܠܡܳܐ ܥܰܠ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܡܶܬܬܪܺܝܡܳܐ: ܘܡܳܪܕܳܐ. ܘܬܰܟܬܽܘܫܳܐ ܪܰܒܳܐ ܐܶܬܥܒܶܕ ܒܓ݂ܰܘܳܗ̇. 20: ܘܡܰܠ̈ܟܶܐ ܥܰܫܺܝ̈ܢܶܐ ܗܘܰܘ ܥܰܠ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ: ܘܫܰܠܺܝܛܺܝܢ ܒܟܽܠ ܥܒܰܪ ܢܰܗܪܳܐ. ܘܰܠܡܰܠ̈ܟܶܐ ܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ: ܒܡܶܕܶܡ ܠܳܐ ܚܫܰܒܘ ܐܶܢܽܘܢ. 21: ܡܶܟܺܝܠ ܣܺܝܡܘ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܠܰܡܒܰܠܳܛܽܘ ܠܓܰܒܖ̈ܶܐ ܗܳܢܽܘܢ. ܘܰܩܪܺܝܬܳܐ ܗܳܝ ܠܳܐ ܬܶܬܒܢܶܐ: ܥܕܰܡܳܐ ܕܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡܝ ܢܶܗܘܶܐ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ. 22: ܘܰܗܽܘܝܬܽܘܢ ܙܗܺܝܪܺܝܢ ܥܰܠ ܥܒܺܝܕܬܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ: ܕܰܠܡܳܐ ܬܶܣܓܶܐ ܗܶܪܬܳܐ ܠܡܰܗܳܪܽܘ ܠܡܰܠ̈ܟܶܐ. 23: ܗܳܝܕܶܝܢ ܟܰܕ݂ ܐܶܬܳܐ ܦܰܪܫܰܓܢܳܐ ܕܶܐܓܰܪܬܳܐ ܕܰܐܪܛܰܚܫܶܫܬ ܡܰܠܟܳܐ: ܩܪܰܐܗܝ ܩܕ݂ܳܡ ܐܰܪܚܽܘܡ ܒܥܶܠ ܛܶܓܡܳܐ: ܘܰܫܡܶܫ ܣܳܦܪܳܐ: ܘܰܩܕ݂ܳܡ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܐܟܘܳܬܗܽܘܢ ܗܳܝܕܶܝܢ ܐܶܙܰܠܘ ܒܒܶܗܠܳܐ ܥܰܠ ܝܽܗܘܕܳܝ̈ܶܐ. ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܘܒܰܛܶܠܘ ܐܶܢܽܘܢ ܒܚܰܝܠܳܐ ܥܰܫܺܝܢܳܐ. 24: ܗܳܝܕܶܝܢ ܒܶܛܠܰܬ݂ ܥܒܺܝܕܬܳܐ ܡܶܢ ܒܰܝܬܳܐ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܕܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. ܘܰܗܘܳܬ݂ ܒܳܛܠܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܫܰܢ̱ܬܳܐ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܠܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܕܕܳܪܺܝܘܳܫ ܡܰܠܟܳܐ ܦܳܪܣܳܝܳܐ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ : ܗ.

 

1: ܘܶܐܬܢܰܒܺܝ ܚܰܓܰܝ ܢܒܺܝܳܐ: ܘܰܙܟܰܪܝܳܐ ܒܰܪ ܥܰܕܽܘ ܢܒܺܝܳܐ: ܥܰܠ ܝܽܗܘܕܳܝ̈ܶܐ ܕܺܐܝܬ݂ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ: ܘܒܺܝܗܽܘܕ: ܒܰܫܡܳܐ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܥܰܠܝܗܽܘܢ. 2: ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܩܳܡ ܙܽܘܪܒܳܒܶܠ ܒܰܪ ܫܶܠܰܬܐܶܝܠ: ܘܝܶܫܽܘܥ ܒܰܪ ܝܽܘܙܳܕܳܩ ܘܫܰܪܺܝܘ ܠܡܶܒܢܳܐ ܒܰܝܬܳܐ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܕܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ: ܘܥܰܡܗܽܘܢ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ: ܡܥܰܕܪܺܝܢ ܠܗܽܘܢ.3: ܒܶܗ ܕܶܝܢ ܒܙܰܒܢܳܐ ܗܰܘ: ܐܶܬܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܬܰܬܢܰܝ ܫܰܠܺܝܛܳܐ ܕܒܰܥܒܰܪ ܢܰܗܪܳܐ. ܘܶܐܫܬܰܢܒܽܘܙܳܢ ܘܕܰܐܟܘܳܬܗܽܘܢ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܗܽܘܢ ܘܰܠܫܰܪܟܳܐ: ܡܰܢܽܘ ܦ̣ܩܰܕ ܠܟܽܘܢ ܒܰܝܬܳܐ ܗܳܢܳܐ ܠܡܶܒܢܳܐ: ܘܫܽܘܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܠܰܡܪܳܡܽܘ. 4: ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܐܶܡܰܪܘ ܠܗܽܘܢ. ܡܰܢ ܐܶܢܽܘܢ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܕܓܰܒܖ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ: ܕܗܳܢܳܐ ܒܶܢܝܳܢܳܐ ܒܳܢܶܝܢ. 5: ܘܥܰܝܢܳܐ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܥܰܠ ܫܒܺܝܬ݂ܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕܳܐ. ܘܠܳܐ ܒܛܶܠܘ ܥܕܰܡܳܐ ܕܦܶܬܓܳܡܳܐ ܠܕܳܪܺܝܘܳܫ ܢܺܐܙܰܠ. ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܢܬܺܝܒܽܘܢ ܦܶܬܓܳܡܳܐ ܥܰܠ ܗܳܕ݂ܶܐ. 6: ܦܰܪܫܰܓܢܳܐ ܕܶܐܓܰܪܬܳܐ ܕܫܰܕܰܪ ܬܰܬܢܰܝ ܫܰܠܺܝܛܳܐ ܕܒܰܥܒܰܪ ܢܰܗܪܳܐ: ܘܶܐܫܬܰܢܒܽܘܙܳܢ ܘܚܰܒܖ̈ܰܘܗܝ ܕܒܰܥܒܰܪ ܢܰܗܪܳܐ: ܠܘܳܬ݂ ܕܳܪܺܝܳܘܫ ܡܰܠܟܳܐ. 7: ܦܶܬܓܳܡܳܐ ܫܰܕܰܪܘ ܠܘܳܬܶܗ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܟܬܺܝܒ ܒܶܗ. ܠܕܳܪܺܝܳܘܫ ܡܰܠܟܳܐ: ܫܠܳܡ. 8: ܢܶܗܘܶܐ ܕܶܝܢ ܝܳܕܰܥ ܡܰܠܟܳܐ: ܕܶܐܙܰܠܢܰܢ ܠܰܝܗܽܘܕ ܠܰܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܘܗܺܝ ܡܶܬܒܰܢܝܳܐ ܒܟܺܐܦ̈ܶܐ ܪܰܘܖ̈ܒܳܬܳܐ. ܘܥܰܖ̈ܩܶܐ ܣܽܘܓܳܐܐ ܩܛܺܝܖ̈ܳܢ ܒܶܐܣܶܝ̈ܗ̇. ܘܰܥܒܺܝܕܳܬܳܐ ܪܰܘܖ̈ܒܳܬܳܐ ܡܶܬܥܰܒ̈ܕܳܢ ܬܰܡܳܢ. ܘܰܥܒܳܕ݂ܳܐ ܪܰܒܳܐ ܣܳܠܶܩ ܘܳܐܙܶܠ ܠܪܺܝܫ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ. 9: ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܫܰܐܶܠܢ ܐܶܢܽܘܢ ܠܩܰܫܺܝ̈ܫܶܐ ܗܳܢܽܘܢ: ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܐܶܡܰܪܢ ܠܗܽܘܢ: ܡܰܢܽܘ ܦ̣ܩܰܕ ܠܟܽܘܢ ܒܰܝܬܳܐ ܗܳܢܳܐ ܠܡܶܒܢܳܐ: ܘܫܽܘܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܠܰܡܪܳܡܽܘ. 10: ܘܳܐܦ ܫܡܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܫܰܐܶܠܢ ܐܶܢܽܘܢ: ܕܢܰܘܕܥܳܟ ܘܰܕܢܶܟܬܽܘܒ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܕܓܰܒܖ̈ܶܐ ܕܰܒܖ̈ܺܝܫܰܝܗܽܘܢ. 11: ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܐܰܬܺܝܒܽܘܢ ܦܶܬܓܳܡܳܐ ܘܳܐܡܪܺܝܢ: ܚܢܰܢ ܐܶܢܽܘܢ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐܠܳܗ ܫܡܰܝܳܐ. ܘܒܶܢܝܳܢܳܐ ܕܒܰܝܬܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܒܳܢܶܝܢܰܢ: ܒܢܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܬܳܐ. ܘܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܘܪܰܘܖ̈ܒܳܢܰܘܗܝ ܫܰܟܠܠܽܘܗܝ. 12: ܐܶܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܪܓܶܙܘ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܢ ܠܰܐܠܳܗ ܫܡܰܝܳܐ: ܝܰܗܒ ܐܶܢܽܘܢ ܒܺܐܝܕܳܐ ܕܰܢܒܽܘܟܰܕ݂ܢܳܨܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܟܽܠܕܳܝܳܐ. ܗܳܢܳܐ ܣܰܬܪܶܗ. ܘܥܰܡܳܐ ܫܒܳܐ ܠܒܳܒܶܠ. 13: ܒܪܰܡ ܒܰܫܢܰܬ ܚܕܳܐ ܠܟܽܘܪܳܫ ܡܰܠܟܳܐ ܕܦܳܪܶܣ: ܟܽܘܪܳܫ ܡܰܠܟܳܐ ܣܳܡ ܢܳܡܽܘܣܳܐ: ܕܒܶܝܬ݂ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܗܳܢܳܐ ܠܡܶܒܢܳܐ. 14: ܘܳܐܦ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܘܰܕܣܺܐܡܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ: ܕܰܐܦܶܩ ܗ̱ܘܳܐ ܢܒܽܘܟܰܕ݂ܢܳܨܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܡܶܢ ܗܰܝܟܠܳܐ ܕܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ: ܘܰܐܘܒܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܠܒܳܒܶܠ ܠܗܰܝܟܠܶܗ. ܘܰܐܦܶܩ ܐܶܢܽܘܢ ܟܽܘܪܳܫ ܡܰܠܟܳܐ ܡܶܢ ܗܰܝܟܠܳܐ ܕܒܳܒܶܠ: ܘܝܰܗܒ ܐܶܢܽܘܢ ܠܫܶܫܡܳܨܰܪ ܫܡܶܗ: ܡܶܛܽܠ ܕܫܰܠܺܝܛܳܐ ܥܰܒܕܶܗ. 51:ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ: ܕܗܳܠܶܝܢ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܫܩܽܘܠ: ܙܠ ܘܰܐܘܒܶܠ: ܣܺܝܡ ܐܶܢܽܘܢ ܒܗܰܝܟܠܳܐ ܕܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. ܘܗܽܘ ܗܽܘ ܒܰܝܬܳܐ: ܒܰܐܬܪܶܗ ܢܶܬܒܢܶܐ. 16: ܗܽܘ ܕܶܝܢ ܫܶܫܡܳܨܰܪ ܐܶܬܳܐ: ܘܰܐܪܡܺܝ ܫܶܬܶܐܣ̈ܶܐ ܕܒܰܝܬܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܘܡܶܢ ܗܳܝܕܶܝܢ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܶܗܫܳܐ ܡܶܬܒܢܶܐ: ܘܠܳܐ ܓܳܡܰܪ. 17: ܡܶܟܺܝܠ ܐܶܢ ܫܰܦܺܝܪܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܡܰܠܟܳܐ: ܢܶܒܨܶܐ ܒܰܟܬܒ̈ܶܐ: ܕܺܐܝܬ݂ ܒܶܝܬ݂ ܓܰܙܳܐ ܕܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܒܳܒܶܠ ܐܶܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ: ܘܡܶܢ ܟܽܘܪܳܫ ܡܰܠܟܳܐ ܦܩܺܝܕ: ܕܢܶܬܒܢܶܐ ܒܰܝܬܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܕܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܘܨܶܒܝܳܢܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܥܰܠ ܗܳܕ݂ܶܐ ܢܶܫܬܰܕܰܪ ܠܘܳܬܰܢ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ : ܘ.

 

1:ܗܳܝܕܶܝܢ ܕܳܪܺܝܳܘܫ ܡܰܠܟܳܐ ܦ̣ܩܰܕ: ܘܰܩ̣ܪܳܐ ܒܰܟܬܒ̈ܶܐ ܕܺܐܝܬ݂ ܒܶܝܬ݂ ܓܰܙܳܐ ܬܰܡܳܢ ܒܒܳܒܶܠ. 2: ܘܶܐܫܟܰܚ ܒܰܐܚܡܳܬܳܢ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܕܺܐܝܬ݂ ܒܡܳܕܰܝ: ܡܓܰܠܬܳܐ ܚܕܳܐ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܟܬܺܝܒ ܒܓ݂ܰܘܶܗ ܕܟܶܪܟܳܐ. 3: ܒܰܫܢܰܬ ܚܕܳܐ ܠܟܽܘܪܳܫ ܡܰܠܟܳܐ: ܟܽܘܪܳܫ ܡܰܠܟܳܐ ܣܳܡ ܢܳܡܽܘܣܳܐ: ܘܰܦܩܰܕ ܕܒܰܝܬܳܐ ܕܰܐܠܶܗܐ ܕܺܐܝܬ݂ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܢܶܬܒܢܶܐ: ܐܰܬܪܳܐ ܕܕܶܒܚ̈ܶܐ ܕܳܒܚܺܝܢ. ܘܫܶܬܶܐܣܰܘ̈ܗܝ ܕܡܶܢ ܪܰܘܡܶܗ: ܐܰܡܺܝ̈ܢ ܫܬܺܝܢ. ܘܰܦܬܳܝܶܗ ܐܰܡܺܝ̈ܢ ܥܶܣܪܺܝܢ. 4: ܡܪܰܒܥܳܐ ܕܟܺܐܦ̈ܶܐ ܬܠܳܬܳܐ. ܘܬܰܪܥܳܐ ܕܩܰܝܣܳܐ ܚܰܕ݂ܬܳܐ. ܘܳܐܦ ܢܦܰܩܬܳܐ ܡܶܢ ܒܶܝܬ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܡܶܬܝܰܗܒܳܐ. 5: ܘܳܐܦ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܘܰܕܣܺܐܡܳܐ: ܕܰܐܦܶܩ ܐܶܢܽܘܢ ܢܒܽܘܟܰܕ݂ܢܳܨܰܪ ܡܰܠܟܳܐ: ܘܰܐܘܒܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܠܒܳܒܶܠ: ܐܶܬܺܝܗܶܒܘ ܘܶܐܬܘ ܠܕܽܘܟܰܬܗܽܘܢ ܠܶܗܝܟܠܳܐ ܕܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܠܰܐܬܪܗܽܘܢ ܘܶܐܬܚܡܶܠܘ ܒܒܰܝܬܳܐ ܕܰܐܠܶܗܐ. 6: ܡܶܟܺܝܠ ܬܰܬܢܰܝ ܫܰܠܺܝܛܳܐ ܕܒܰܥܒܰܪ ܢܰܗܪܳܐ: ܘܶܐܫܬܰܢܒܽܘܙܳܢ ܘܚܰܒܖ̈ܰܘܗܝ ܫܰܠܺܝ̈ܛܶܐ ܕܒܰܥܒܰܪ ܢܰܗܪܳܐ: ܪܰܚܺܝܩܺܝܢ ܗܘܰܝܬܽܘܢ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ.7: ܫܒܽܘܩܘ ܠܰܥܒܺܝܕܬܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ: ܕܢܶܥܒܕܽܘܢܳܗ̇ ܝܽܗܘܕܳܝ̈ܶܐ: ܘܠܰܫܒܺܝܬ݂ܳܐ ܕܝܽܗ̱ܘ̈ܕ݂ܳܝ̈ܶܐ. ܕܒܶܝܬ݂ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܢܶܬܒܢܶܐ ܥܰܠ ܐܰܬܪܶܗ. 8: ܘܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡܝ ܣܺܝܡ ܢܳܡܽܘܣܳܐ: ܠܡܳܐ ܕܶܝܢ ܬܰܗܪܽܘܢ ܥܰܡ ܫܒܺܝܬ݂ܳܐ ܕܝܽܗܘ̈ܕ݂ܳܝܶܐ: ܠܡܶܒܢܳܐ ܒܰܝܬܳܐ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ. ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܢܶܟܣܰܝ̈ ܡܰܠܟܳܐ: ܘܡܰܕܰܐܬܳܐ ܕܒܰܥܒܰܪ ܢܰܗܪܳܐ: ܬܶܗܘܶܐ ܢܦܰܩܳܐ: ܘܡܶܬܝܰܗܒܳܐ ܠܓܰܒܖ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ. ܘܰܥܒܳܕ݂ܳܐ ܠܳܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܡܒܰܛܠܺܝܢ. 9: ܘܡܶܕܶܡ ܕܨܳܒܶܝܢ ܗܰܒܘ ܠܗܽܘܢ. ܘܡܶܕܶܡ ܠܳܐ ܬܚܰܣܪܽܘܢ ܠܗܽܘܢ. ܒܢܰܝ̈ ܬܰܘܖ̈ܶܐ ܘܕܶܟܖ̈ܶܐ ܘܶܐܡܖ̈ܶܐ: ܠܰܥܠܳܬ ܐܰܠܳܗ ܫܡܰܝܳܐ. ܚܶܛ̈ܶܐ ܘܡܶܠܚܳܐ ܘܚܰܡܪܳܐ ܘܡܶܫܚܳܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܦܳܩܕܺܝܢ ܟܽܘܡܖ̈ܶܐ ܕܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ: ܢܶܗܘܽܘܢ ܡܰܝܬܶܝܢ ܠܗܽܘܢ ܟܽܠܝܽܘܡ ܒܝܽܘܡ ܘܠܳܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܛܳܥܶܝܢ. 10: ܘܗܶܢܽܘܢ ܢܶܗܘܽܘܢ ܡܩܰܪܒܺܝܢ ܩܽܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܠܰܐܠܳܗ ܫܡܰܝܳܐ. ܘܰܡܨܰܠܺܝܢ ܥܰܠ ܡܰܠܟܳܐ ܘܰܒܢܰܘ̈ܗܝ. 11: ܘܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡܝ ܣܺܝܡ ܢܳܡܽܘܣܳܐ: ܕܟܽܠܢܳܫ ܕܰܢܫܰܢܶܐ ܦܶܬܓܳܡܳܐ ܗܳܢܳܐ: ܢܶܫܬܡܶܛ ܩܰܝܣܳܐ ܡܶܢ ܒܰܝܬܶܗ. ܘܢܶܥܒܕܽܘܢ ܠܶܗ ܙܩܺܝܦܳܐ: ܘܢܶܙܩܦܽܘܢܳܝܗܝ ܥܠܰܘܗܝ. ܘܒܰܝܬܶܗ ܠܙܶܒܠܳܐ ܢܶܬܺܝܗܶܒ ܡܶܛܽܠ ܗܳܕ݂ܶܐ. 12: ܘܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܕܶܐܫܟܰܚܢ ܫܡܶܗ ܬܰܡܳܢ: ܬܰܡܳܢ ܢܶܥܡܰܪ. ܘܟܽܠ ܡܰܠܟܳܐ ܘܥܰܡܳܐ ܕܢܰܘܫܶܛ ܐܺܝܕܶܗ ܠܰܡܫܰܢܳܝܽܘ ܘܠܰܡܚܰܒܳܠܽܘ ܒܰܝܬܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܕܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ: ܐܶܢܳܐ ܕܳܪܺܝܳܘܫ ܣܳܡܶܬ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܒܰܥܓܰܠ ܢܺܐܒܰܕ. 13: ܗܳܝܕܶܝܢ ܬܰܬܢܰܝ ܫܰܠܺܝܛܳܐ ܕܒܰܥܒܰܪ ܢܰܗܪܳܐ. ܘܶܐܫܬܰܢܒܽܘܙܳܢ ܘܚܰܒܖ̈ܰܘܗܝ: ܡܶܕܶܡ ܕܰܫܠܰܚ ܐܰܝܟ ܢܳܡܽܘܣܳܐ: ܒܰܥܓܰܠ ܥܒܰܕܘ. 14: ܘܰܫܒܺܝܬ݂ܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕܳܐ ܥܳܒܕܺܝܢ ܘܡܰܣܩܺܝܢ ܠܪܺܝܫ: ܒܰܢܒܺܝܽܘܬܶܗ ܕܚܰܓܰܝ ܢܒܺܝܳܐ: ܘܰܙܟܰܪܝܳܐ ܒܰܪ ܥܰܕܽܘ. ܘܰܒܢܰܘ ܘܫܰܟܠܶܠܘ ܡܶܢ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܘܡܶܢ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܟܽܘܪܳܫ ܘܰܕܕܳܪܺܝܳܘܫ: ܘܡܶܢ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܰܐܪܛܰܚܫܫܶܬ ܡܰܠܟܳܐ ܕܦܳܪܶܣ.15: ܘܰܓܡܰܪ ܒܰܝܬܳܐ ܗܳܢܳܐ ܒܝܽܘܡ ܬܠܳܬܳܐ ܒܺܝܪܰܚ ܐܳܕܳܪ: ܗܺܝ ܗܺܝ ܫܢܰܬ ܫܶܬ ܠܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܕܕܳܪܺܝܳܘܫ ܡܰܠܟܳܐ. 16: ܘܰܥܒܰܕܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܟܽܘܡܖ̈ܶܐ ܘܠܶܘ̈ܳܝܶܐ: ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܗܽܘܕܳܐ: ܥܺܐܕ݂ܳܐ ܠܒܰܝܬܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ. 17: ܘܩܰܪܶܒܘ ܠܥܺܐܕ݂ܳܐ ܕܒܰܝܬܳܐ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ: ܬܰܘܖ̈ܶܐ ܡܳܐܐ: ܘܕܶܟܖ̈ܶܐ ܡܰܐܬܶܝܢ: ܘܶܐܡܖ̈ܶܐ ܐܰܪܒܰܥ ܡܳܐܐ ܨܶܦܖ̈ܳܝܶܐ ܕܥܶܙ̈ܶܐ ܠܡܶܫܒܰܩ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ: ܬܪܶܥܣܰܪ ܒܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 18: ܘܰܐܩܺܝܡܘ ܠܟܽܘܡܖ̈ܶܐ ܒܬܶܫܡܶܫܬܗܽܘܢ: ܘܠܶܘ̈ܳܝܶܐ ܒܬܶܫܡܶܫܬܗܽܘܢ: ܥܰܠ ܥܒܺܝܕܬܳܐ ܕܒܰܝܬܳܐ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܕܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ: ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ ܒܰܟܬ݂ܳܒܳܐ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܡܽܘܫܶܐ. 19: ܘܰܥܒܰܕܘ ܒܢܰܝ̈ ܫܒܺܝܬ݂ܳܐ ܦܨܰܚ ܒܰܐܪܒܰܥܶܣܖ̈ܶܐ ܒܝܰܪܚܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ. 20: ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬܕܰܟܺܝܘ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܠܶܘ̈ܳܝܶܐ. ܐܰܟܚܕܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܶܬܕܰܟܺܝܘ. ܘܰܩ̣ܛܰܠܘ ܐܶܡܖ̈ܶܐ ܒܦܶܨܚܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܫܒܺܝܬ݂ܳܐ: ܘܠܰܐܚܰܝ̈ܗܽܘܢ ܟܽܘܡܖ̈ܶܐ ܘܳܐܦ ܠܗܽܘܢ. 21: ܘܶܐܟܰܠܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܣ̣ܠܶܩܘ ܡܶܢ ܫܒܺܝܬ݂ܳܐ ܕܒܳܒܶܠ: ܟܽܠ ܕܰܦ̣ܪܰܫܘ ܡܶܢ ܛܰܡܐܽܘܬܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ: ܠܰܡܨܰܠܳܝܽܘ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 22: ܘܰܥܒܰܕܘ ܥܺܐܕ݂ܳܐ ܕܦܰܛܺܝܖ̈ܶܐ ܫܰܒܥܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܚܰܕܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܐܗܦܰܟ ܠܶܒܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܕܳܐܬܽܘܪ ܠܘܳܬ݂ܗܽܘܢ: ܠܰܡܚܰܙܳܩܽܘ ܐܺܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܰܥܒܳܕ݂ܳܐ ܕܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܆ ܙ.

 

1:ܒܳܬܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡ̈ܶܠܶܐ: ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܐܪܛܰܚܫܶܫܬ ܡܰܠܟܳܐ ܕܦܳܪܶܣ: ܥܰܙܪܳܐ ܒܰܪ ܣܰܪܝܳܐ: ܒܰܪ ܥܰܙܰܪܝܳܐ: ܒܰܪ ܚܶܠܰܩܝܳܐ. 2: ܒܰܪ ܫܳܠܽܘܡ: ܒܰܪ ܨܳܕܽܘܩ: ܒܰܪ ܐܰܚܺܝܛܽܘܒ. 3: ܒܰܪ ܐܳܡܰܪܝܳܐ: ܒܰܪ ܥܰܙܰܪܝܳܐ: ܒܰܪ ܡܰܪܝܽܘܬ.4: ܒܰܪ ܙܪܰܚܝܳܐ: ܒܰܪ ܓܰܕܺܝ: ܒܰܪ ܒܰܩܺܝ. 5: ܒܰܪ ܐܰܒܝܶܫܽܘܥ: ܒܰܪ ܦܺܝܢܚܶܣ: ܒܰܪ ܐܶܠܺܝܥܳܙܰܪ: ܒܰܪ ܐܰܗܪܽܘܢ ܟܳܗܢܳܐ. 6: ܪܺܝܫܐ ܗܘܳܐ ܥܰܙܪܳܐ: ܕܰܣܠܶܩ ܡܶܢ ܒܳܒܶܠ. ܗܽܘ ܗܘܳܐ ܣܳܦܪܳܐ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܒܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܡܽܘܫܶܐ: ܕܝܰܗܒ ܠܶܗ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܝܰܗܒ ܠܶܗ ܡܰܠܟܳܐ ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ: ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܨܳܒܶܐ ܢܗܰܠܶܟ ܒܢܳܡܽܘܣܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. 7: ܘܰܣܠܶܩܘ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ: ܘܡܶܢ ܟܽܘܡܖ̈ܶܐ ܘܠܶܘ̈ܳܝܶܐ: ܗܳܢܽܘܢ ܡܫܰܡܫܳܢ̈ܶܐ: ܘܡܶܢ ܬܰܖ̈ܥܶܐ ܘܢܳܬܢܳܝ̈ܶܐ: ܘܡܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܣܠܶܩܘ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ: ܒܰܫܢܰܬ ܫܒܰܥ ܠܰܐܪܛܰܚܫܶܫܬ ܡܰܠܟܳܐ. 8: ܘܶܐܬܘ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܒܝܰܪܚܳܐ ܕܚܰܡܫܳܐ. ܗܺܝ ܫܢܰܬ ܫܒܰܥ ܠܡܰܠܟܳܐ. 9: ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܝܰܪܚܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܫܰܪܺܝܘ ܠܡܶܣܰܒ ܡܶܢ ܒܳܒܶܠ. ܘܰܒܚܰܕ݂ ܒܝܰܪܚܳܐ ܕܚܰܡܫܳܐ: ܐܶܬܘ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ: ܐܰܝܟ ܐܺܝܕܳܐ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܕܰܐܛܐܒܰܬ݂ ܠܗܽܘܢ. 10: ܡܶܛܽܠ ܕܥܰܙܪܳܐ ܐܰܬܩܶܢ ܠܶܒܶܗ ܠܡܶܥܒܰܕ ܢܳܡܽܘܣܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܘܰܠܡܶܥܒܰܕ ܘܰܠܡܰܠܳܦܽܘ ܒܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܢܳܡܽܘ̈ܣܶܐ ܘܕܺܝܢ̈ܶܐ. 11: ܘܗܳܢܳܐ ܦܰܪܫܰܓܢܳܐ ܕܶܐܓܰܪܬܳܐ ܕܝܰܗܒ ܡܰܠܟܳܐ ܐܰܪܛܰܚܫܶܫܬ ܠܥܰܙܪܳܐ ܟܽܘܡܪܳܐ: ܣܳܦܪܳܐ ܕܦܶܬܓܳܡ̈ܶܐ ܘܦܽܘܩܕܳܢܰܘ̈ܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܘܢܳܡܽܘܣܰܘ̈ܗܝ ܥܰܠ ܟܽܠܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 12: ܐܰܪܛܰܚܫܶܫܬ ܡܰܠܟܳܐ ܡܠܶܟ ܡܰܠ̈ܟܶܐ: ܠܥܰܙܪܳܐ ܟܽܘܡܪܳܐ ܘܣܳܦܪܳܐ: ܣܳܦܰܪ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܰܐܠܳܗ ܫܡܰܝܳܐ: ܫܠܳܡ. 13 :ܐܶܢܳܐ ܦܶܩܕܶܬ ܘܣܳܡܶ݀ܬ ܢܳܡܽܘܣܳܐ: ܕܟܽܠܡܰܢ ܕܨܳܒܶܐ ܒܡܰܠܟܽܘܬܝ ܡܶܢ ܥܰܡܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܘܡܶܢ ܟܽܘܡܖ̈ܶܐ ܘܡܶܢ ܠܶܘ̈ܳܝܶܐ: ܕܢܺܐܙܽܠܘܢ ܥܰܡܳܟ: ܢܺܐܙܽܠܘܢ. 14: ܐܶܢܳܐ ܦܶܩܕܶܬ ܘܣܳܡܶ݀ܬ ܢܳܡܽܘܣܳܐ: ܘܫܰܕܪܶܬ ܡܶܢ ܩܰܖ̈ܺܝܒܰܝ ܠܰܡܫܰܐܳܠܽܘ ܥܰܠ ܝܺܗܽܘܕ ܘܥܰܠ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ: ܘܳܐܦ ܠܰܡܫܰܐܳܠܽܘ ܥܰܠ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܟ݂ ܕܒܺܐܝܕܰܝ̈ܟ. 15: ܘܰܠܡܰܘܒܳܠܽܘ ܟܶܣܦܳܐ ܘܕܰܗܒܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ. ܕܶܐܢܳܐ ܡܶܢ ܨܒܽܘܬ ܪܶܥܝܳܢܝ ܩܰܪܒܶ݀ܬ ܠܒܰܝܬܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܡܰܫܟܢܳܐ ܗ̱ܘ. 16: ܟܽܠ ܟܶܣܦܳܐ ܘܕܰܗܒܳܐ ܕܬܶܫܟܰܚ ܒܟܽܠ ܡܕܺܝܢܰܬ ܒܳܒܶܠ: ܥܰܡܳܟ ܢܺܐܙܰܠ. ܘܟܽܘܡܖ̈ܶܐ ܘܠܶܘ̈ܳܝܶܐ: ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܨܳܒܶܝܢ ܠܡܺܐܙܰܠ ܥܰܡܳܟ: ܢܺܐܙܽܠܘܢ ܠܒܰܝܬܳܐ ܕܰܐܠܶܗܐ ܕܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. 17: ܘܡܶܟܺܝܠ ܝܰܨܺܝܦܳܐܺܝܬ݂ ܬܶܙܒܶܢ ܒܟܶܣܦܳܐ ܗܳܢܳܐ: ܬܰܘܖ̈ܶܐ: ܘܕܶܟܖ̈ܶܐ: ܘܶܐܡܖ̈ܶܐ: ܩܽܘܖ̈ܒܳܢܰܝܗܽܘܢ ܘܢܽܘܩܳܝܗܽܘܢ ܘܰܬܩܰܪܶܒ ܐܶܢܽܘܢ ܥܰܠ ܡܰܕܒܚܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܟ݂ܽܘܢ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. 18: ܘܡܶܕܶܡ ܕܫܳܦܰܪ ܠܳܟ ܘܠܰܐܚܰܝ̈ܟ: ܒܫܰܪܟܳܐ ܕܟܶܣܦܳܐ ܗܳܢܳܐ ܠܡܶܥܒܰܕ: ܐܰܝܟ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܟ݂: ܬܶܥܒܕܽܘܢ. 19: ܘܡܳܐܢ̈ܶܐ ܕܡܶܬܝܰܗܒܺܝܢ ܠܳܟ ܠܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܕܒܰܝܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܟ݂: ܐܰܫܠܶܡ ܩܕ݂ܳܡ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. 20: ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܡܳܐܢ̈ܶܐ ܕܡܶܬܒܥܶܝܢ ܠܳܟ ܠܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܟ݂ ܬܶܣܰܒ ܘܬܶܬܶܠ ܡܶܢ ܓܰܙܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ. 21: ܐܶܢܳܐ ܐܰܪܛܰܚܫܶܫܬ ܡܰܠܟܳܐ ܣܳܡܶ݀ܬ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܓܺܙܰܒܖ̈ܶܐ ܕܺܐܝܬ݂ ܒܰܥܒܰܪ ܢܰܗܪܳܐ. ܕܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܢܶܫܐܰܠܟܽܘܢ ܥܰܙܪܳܐ ܟܽܘܡܪܳܐ: ܣܳܦܪܳܐ ܣܳܦܰܪ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܰܐܠܳܗ ܫܡܰܝܳܐ: ܚܦܺܝܛܳܐܺܝܬ݂ ܬܶܥܒܕܽܘܢ. 22:  ܥܕܰܡܳܐ ܠܟܶܣܦܳܐ ܟܰܟܖ̈ܶܐ ܡܳܐܐ: ܥܕܰܡܳܐ ܠܚܶܛ̈ܶܐ ܟܽܘܡܖ̈ܶܐ ܡܳܐܐ: ܥܕܰܡܳܐ ܠܚܰܡܪܳܐ ܖ̈ܶܒܥܶܐ ܡܳܐܐ: ܥܕܰܡܳܐ ܠܡܶܫܚܳܐ ܖ̈ܶܒܥܶܐ ܡܳܐܐ: ܘܡܶܠܚܳܐ ܕܠܳܐ ܟܬܳܒ. 23: ܘܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܒܦܶܬܩܳܐ ܢܶܬܺܝܗܶܒ  ܘܗܰܒܘ ܠܶܗ ܐܰܝܟ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܰܐܠܳܗ ܫܡܝܳܐ. ܢܶܣܰܒ ܘܢܶܥܒܶܕ ܘܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܪܽܘܓܙܳܐ ܥܰܠ ܡܰܠܟܽܘܬ ܡܰܠܟܳܐ ܘܰܒܢܰܘ̈ܗܝ. 24: ܘܰܠܟܽܘܢ ܡܰܘܕܥܺܝܢܰܢ ܕܰܠܟܽܠ ܟܽܘܡܖ̈ܶܐ ܘܠܶܘ̈ܳܝܶܐ: ܘܩܳܖ̈ܝܰܝ ܒܩܰܖ̈ܢܳܬܳܐ: ܘܰܠܦܳܠܚܰܝ̈ ܒܶܝܬ݂ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ: ܠܳܐ ܫܰܠܺܝܛ ܠܟܽܘܢ ܠܡܺܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܡܶܕܶܡ. 25: ܘܰܐܢ̱ܬ ܥܰܙܪܳܐ ܣܳܦܪܳܐ: ܐܰܝܟ݂ ܚܶܟܡܬܳܟ݂: ܕܰܐܠܳܗܳܟ݂ ܝܰܗܒ ܠܳܟ: ܥܒܶܕ ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܺܝܢ ܘܕܳܝܢܺܝܢ. ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܕܳܝܢܺܝܢ ܠܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܕܺܐܝܬ݂ ܒܰܥܒܰܪ ܢܰܗܪܳܐ: ܠܟܽܠ ܝܳܕܥܰܝ̈ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܟ݂ ܘܡܰܢ ܕܠܳܐ ܝܳܕܰܥ: ܬܰܘܕܥܺܝܘܗܝ. 26: ܘܟܽܠ ܕܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܥܳܒܶܕ݂ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܟ݂: ܘܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ: ܝܰܨܺܝܦܳܐܺܝܬ݂ ܢܶܗܘܶܐ ܡܶܬܥܒܶܕ ܡܶܢܗ ܕܺܝܢܳܐ: ܐܶܢ ܠܡܰܘܬܳܐ ܘܶܐܢ ܠܚܰܝ̈ܶܐ: ܘܶܐܢ ܠܚܽܘܣܪܳܢܳܐ ܕܢܶܟܣ̈ܶܐ: ܘܶܐܢ ܠܒܶܝܬ݂ ܐܰܣܺܝܖ̈ܶܐ. 27: ܒܪܺܝܟ݂ ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܰܐܒܳܗܰܝ̈ܢ: ܕܝܰܗܒܬ ܡܶܠܬܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܒܠܶܒܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ: ܠܰܡܫܰܒܳܚܽܘ ܒܰܝܬܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. 28: ܘܰܥܠܰܝ ܐܰܪܡܺܝ ܚܶܣܕܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܡܰܠܟܳܐ: ܘܰܩܕ݂ܳܡ ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܰܝ ܡܰܠܟܳܐ ܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܶܐ. ܘܶܐܢܳܐ ܐܶܬܥܰܫܢܶ݀ܬ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܗܘܳܬ݂ ܥܠܰܝ ܪܽܘܚܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܝ. ܘܰܓܒܶܝ݀ܬ݂ ܡܶܢ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܖ̈ܺܝܫܶܐ ܕܢܶܣܩܽܘܢ ܥܰܡܝ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ : ܚ.

 

1:ܘܗܳܠܶܝܢ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܕܖ̈ܺܝܫܶܐ ܕܰܐܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܶܐܫܬܪܶܒܘ ܘܰܣܠܶܩ ܥܰܡܝ: ܒܡܰܠܟܽܘܬ ܐܰܪܛܰܚܫܶܫܬ ܡܰܠܟܳܐ ܒܳܒܶܠ. 2: ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܦܺܝܢܚܶܣ ܓܶܪܫܽܘܡ ܘܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܬܳܡܳܪ: ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ. ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܕܰܘܺܝܕ: ܚܛܽܘܫ. 3: ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܫܟܰܢܝܳܐ: ܘܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܦܰܪܥܳܫ: ܙܟܰܪܝܳܐ. ܘܥܰܡܶܗ ܐܶܫܬܪܶܒܘ ܕܶܟܖ̈ܶܐ ܡܳܐܐ ܘܚܰܡܫܺܝܢ. 4: ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܫܽܘܠܛܳܢ ܡܽܘܐܳܒ: ܐܶܠܝܳܐ: ܘܚܰܢܳܢܺܝ: ܒܢܰܝ̈ ܙܪܰܚܝܳܐ: ܘܥܰܡܶܗ ܡܰܐܬܶܝܢ ܕܶܟܖ̈ܶܐ. 5: ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܫܟܰܢܝܳܐ: ܓܰܕܽܘ ܒܰܪ ܢܰܚܙܳܐܶܝܠ: ܘܥܰܡܶܗ ܬܠܳܬ݂ܡܳܐܐ ܕܶܟܖ̈ܶܐ. 6: ܘܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܓܽܘܙܳܢ: ܥܰܒܕܽܘ ܒܰܪ ܝܽܘܢܳܬܳܢ: ܘܥܰܡܶܗ ܚܰܡܫܺܝܢ ܕܶܟܖ̈ܶܐ. 7: ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܥܺܝܠܰܡ: ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܒܰܪ ܢܬܰܢܝܳܐ: ܘܥܰܡܶܗ ܫܰܒܥܺܝܢ ܕܶܟܖ̈ܶܐ. 8: ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܫܦܰܛܝܳܐ: ܙܟܰܪܝܳܐ ܒܰܪ ܡܺܝܟܳܐܶܝܠ: ܘܥܰܡܶܗ ܬܡܳܢܐܺܝܢ ܕܶܟܖ̈ܶܐ. 9: ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܝܽܘܐܳܒ: ܥܽܘܒܰܕܝܳܐ ܒܰܪ ܢܚܳܐܶܝܠ: ܘܥܰܡܶܗ ܡܰܐܬܶܝܢ ܘܰܬܡܳܢܬܰܥܣܰܪ ܕܶܟܖ̈ܶܐ. 10: ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܣܰܠܡܽܘܬ: ܣܰܠܡܽܘܬ ܒܰܪ ܢܣܽܘܦܝܳܐ: ܘܥܰܡܶܗ ܡܰܐܬܶܝܢ ܘܶܫܬܺܝܢ ܕܶܟܖ̈ܶܐ. 11: ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܒܰܟܺܝ: ܙܟܰܪܝܳܐ ܒܰܪ ܒܰܟܺܝ: ܘܥܰܡܶܗ ܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܬܡܳܢܝܳܐ ܕܶܟܖ̈ܶܐ. 12: ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܥܰܙܰܓܳܪ: ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܒܰܪ ܙܰܟܽܘܪܳܐ: ܘܥܰܡܶܗ ܡܳܐܐ: ܘܥܶܣܪܺܝܢ ܕܶܟܖ̈ܶܐ. 13: ܡܳܟܳܢ ܒܢܰܝ̈ ܐܰܪܚܩܽܘܡ ܐ̱ܚܖ̈ܳܝܶܐ. ܘܗܳܠܶܝܢ ܫܡܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܐܶܠܺܝܦܠܶܛ: ܢܥܳܐܶܝܠ: ܫܡܰܥܝܳܐ. ܘܥܰܡܗܽܘܢ ܫܬܺܝܢ ܕܶܟܖ̈ܶܐ. 14: ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܒܰܓܘܰܝ: ܥܽܘܬܝ: ܘܰܙܟܽܘܪ. ܘܥܰܡܗܽܘܢ ܫܬܺܝܢ ܕܶܟܖ̈ܶܐ. 15: ܘܟܰܢܫܶܬ ܐܶܢܽܘܢ ܠܢܰܗܪܳܐ ܕܳܐܬܶܐ ܠܗܰܘܳܐ. ܘܰܗܘܰܝܢ ܬܰܡܳܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܬܠܳܬܳܐ: ܘܶܐܣܬܰܟܠܶܬ ܒܥܰܡܳܐ ܘܰܒܟܽܘܡܖ̈ܶܐ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܠܶܘܺܝ: ܘܠܳܐ ܐܶܫܟܚܶ݀ܬ ܬܰܡܳܢ. 16: ܘܫܶܠܚܶ݀ܬ ܐܶܠܥܳܙܰܪ: ܘܠܳܐܪܝܶܠ: ܘܠܰܫܡܰܥܝܳܐ: ܘܠܺܐܝܳܬ݂ܳܢ: ܘܰܠܝܳܪܳܒ: ܘܠܶܐܠܺܝܬܳܢ: ܘܰܠܢܳܬܳܢ: ܘܠܰܙܟܰܪܝܳܐ: ܘܰܠܡܰܫܠܽܘܡ: ܪܺܝܫܳܐ. ܘܰܠܝܽܘܢܳܕܳܒ: ܘܠܶܐܠܺܝܬܳܢ. ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܖ̈ܺܝܫܶܐ. 17: ܦܰܩܕܶܬ ܐܶܢܽܘܢ ܠܘܳܬ݂ ܐܰܕܰܝ ܪܺܝܫܐ ܕܽܝܠܗܽܘܢ ܕܰܒܟܰܣܦܝܳܐ ܐܰܬܪܳܐ: ܘܣܳܡܶܬ ܒܦܽܘܡܗܽܘܢ ܦܶܬܓܳܡ̈ܶܐ ܠܰܡܡܰܠܳܠܽܘ ܥܰܡ ܗܰܕܺܝ ܐܰܚܽܘܢ: ܕܰܫܪܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܟܰܣܦܝܳܐ ܐܰܬܪܳܐ: ܠܡܰܝܬܳܝܽܘ ܠܰܢ ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܠܒܰܝܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܰܢ. 18: ܘܰܐܝܬܺܝܘ ܠܰܢ ܐܰܝܟ ܐܺܝܕܳܐ ܕܰܐܠܳܗܰܢ ܕܰܐܛܶܐܒܰܬ݂ ܥܠܰܝܢ: ܠܓܰܒܪܳܐ ܚܰܕ݂ ܚܰܟܺܝܡܳܐ: ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܡܰܚܠܺܝ: ܒܰܪ ܠܶܘܺܝ ܒܰܪ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ: ܘܫܳܪܝܳܐ ܘܰܐܚܰܘ̈ܗܝ: ܘܰܒܢܰܘܗܝ ܬܪܶܥܣܰܪ.19:ܘܰܚܫܰܒܝܳܐ: ܘܥܰܡܶܗ ܐܶܫܰܥܝܳܐ: ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܡܪܳܪܺܝ: ܘܰܐܚܰܘ̈ܗܝ ܘܰܒܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܥܶܣܪܺܝܢ. 20: ܡܶܢ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܕܝܰܗܒ ܕܰܘܺܝܕ ܠܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܕܠܶܘ̈ܳܝܶܐ ܕܺܝܗܺܝܒܺܝܢ: ܡܰܐܬܶܝܢ ܘܥܶܣܪܺܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܶܬܩܪܺܝܘ ܒܰܫܡܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. 21: ܘܰܩܪܺܝ݀ܬ ܘܦܰܩܕܶܬ ܐܶܢܽܘܢ ܥܰܠ ܢܗܰܪ ܗܰܘܳܐ: ܠܡܶܬܥܰܢܳܝܽܘ ܩܕ݂ܳܡ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ: ܘܰܠܡܶܒܥܳܐ ܡܶܢܶܗ: ܐܽܘܪܰܚ ܬܪܺܝܨܳܐ: ܠܰܢ ܘܰܠܛܶܦܠܰܢ ܘܰܠܟܽܠܶܗ ܩܶܢܝܳܢܰܢ. 22: ܡܶܛܽܠ ܕܒܶܗܬܶܬ ܕܶܐܫܰܐܠ ܡܶܢ ܡܰܠܟܳܐ ܚܰܝܠܳܐ ܘܦܰܖ̈ܳܫܶܐ: ܕܰܢܥܰܕܪܽܘܢܳܢ ܡܶܢ ܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈ܢ ܒܽܐܘܪܚܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܡܰܪܢ ܗ̱ܘܰܝܢ ܠܡܰܠܟܳܐ: ܕܺܐܝܕܳܐ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܗܳܘܝܳܐ ܥܰܡ ܟܽܠ ܕܒܳܥܶܝܢ ܠܶܗ ܠܛܳܒ. ܘܥܽܘܫܢܶܗ ܘܚܶܡܬܶܗ ܥܰܠ ܟܽܠ ܡܰܢ ܕܫܳܒܩܺܝܢ ܠܶܗ. 23: ܘܰܢܨܽܘܡ ܘܢܶܒܥܶܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܰܢ ܥܰܠ ܗܳܕ݂ܶܐ. ܘܡܶܫܬܡܰܥ ܠܰܢ. 24: ܘܰܓܒܶܝ݀ܬ݂ ܡܶܢ ܩܰܫܺܝܫܰܝ̈ ܟܽܘܡܖ̈ܶܐ ܬܪܶܥܣܰܪ: ܠܰܫܪܰܒܝܳܐ: ܘܠܰܚܫܰܒܝܳܐ. ܘܥܰܡܗܽܘܢ ܡܶܢ ܐܰܚܰܝ̈ܗܽܘܢ ܥܶܣܪܳܐ. 25: ܘܰܡܢܺܝ݀ܬ ܠܗܽܘܢ ܟܶܣܦܳܐ ܘܕܰܗܒܳܐ: ܘܡܳܐܢ̈ܶܐ: ܪܺܝܫܺܝܬܳܐ ܠܒܰܝܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܰܢ: ܕܝܰܗܒ ܡܰܠܟܳܐ ܘܚܺܐܖ̈ܰܘܗܝ ܘܪܰܘܖ̈ܒܳܢܰܘܗܝ: ܘܟܽܠܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܕܶܐܫܬܟܰܚ ܬܰܡܳܢ. 26: ܘܰܡܢܺܝ݀ܬ ܥܰܠ ܐܺܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܟܶܣܦܳܐ ܟܰܟܖ̈ܶܐ ܡܳܐܐ ܘܚܰܡܫܺܝܢ. 27: ܘܦܶܛܩ̈ܶܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܥܶܣܪܺܝܢ: ܘܰܕܖ̈ܺܝܟܽܘܢܶܐ ܐܳܠܶܦ: ܘܡܳܐܢܰܝ̈ ܢܚܳܫܳܐ ܩܽܘܪܰܢܬܳܝܳܐ ܛܳܒ̈ܶܐ: ܕܫܰܦܺܝܪܺܝܢ ܐܰܝܟ ܕܰܗܒܳܐ. 28: ܘܶܐܡܪܶܬ݂ ܠܗܽܘܢ: ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܩܰܕܺܝܫܺܝܢ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܘܡܳܐܢ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝܫܺܝܢ ܘܟܶܣܦܳܐ ܘܕܰܗܒܳܐ: ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܰܐܒܳܗܰܝ̈ܟܽܘܢ. 29: ܐܶܙܕܰܗܪܘ ܘܛܰܪܘ ܥܕܰܡܳܐ ܕܬܰܫܠܡܽܘܢܶܗ ܩܕ݂ܳܡ ܖ̈ܰܒܰܝ ܟܽܘܡܖ̈ܶܐ: ܘܠܶܘ̈ܳܝܶܐ ܘܖ̈ܺܝܫܝ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ: ܒܗܰܝܟܠܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܡܳܪܝܳܐ. 30: ܘܩܰܒܶܠܘ ܟܽܘܡܖ̈ܶܐ ܘܠܶܘ̈ܳܝܶܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܕܢܰܫܠܡܽܘܢ ܒܡܰܬܩܳܠܳܐ: ܟܶܣܦܳܐ ܘܕܰܗܒܳܐ: ܘܡܳܐܢ̈ܶܐ ܠܡܰܥܳܠܽܘ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܠܒܰܝܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܰܢ. 31: ܘܰܫܩܰܠܢ ܡܶܢ ܢܗܰܪ ܗܰܘܳܐ: ܒܰܬܪܰܥܶܣܖ̈ܶܐ ܒܝܰܪܚܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ: ܠܡܺܐܙܰܠ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܘܺܐܝܕܳܐ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܥܠܰܝܢ. ܘܦܰܪܩܰܢ ܡܶܢ ܐܺܝܕܳܐ ܕܰܒܥܶܠܕܒܳܒܳܝ̈ܢ: ܘܳܐܦ ܡܶܢ ܕܰܘܩ̈ܶܐ ܕܺܐܝܬ݂ ܒܽܐܘܪܚܳܐ. 32: ܘܶܐܬܰܝܢ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ: ܘܺܝܬܶܒܢ ܬܰܡܳܢ: ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܬܠܳܬܳܐ. 33: ܘܰܒܝܰܘܡܳܐ ܕܰܐܪܒܥܳܐ ܬܩܰܠܢ ܟܶܣܦܳܐ ܘܕܰܗܒܳܐ: ܘܡܳܐܢ̈ܶܐ ܒܒܰܝܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܰܢ. ܘܰܐܫܠܶܡܢ ܐܶܢܽܘܢ ܠܡܰܪܡܽܘܬ ܒܰܪ ܐܽܘܪܺܝܳܐ ܟܳܗܢܳܐ. ܘܥܰܡܶܗ ܠܐܶܠܥܳܙܰܪ ܒܰܪ ܦܺܝܢܚܶܣ ܘܥܰܡܗܽܘܢ ܢܒܽܘܙܗܳܪ ܒܰܪ ܝܶܫܽܘܥ: ܘܝܽܘܕܰܥܝܳܐ ܒܰܪ ܒܰܓܘܰܝ ܠܶܘ̈ܳܝܶܐ. 34: ܒܡܶܢܝܳܢܳܐ ܘܰܒܡܰܬܩܳܠܳܐ ܠܟܽܠܡܶܕܶܡ. ܘܶܐܬܟܬܶܒ ܟܽܠܶܗ ܡܰܬܩܳܠܳܐ ܒܙܰܒܢܳܐ ܗܰܘ. 35: ܘܗܳܠܶܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܶܐܬܰܘ ܡܶܢ ܫܶܒܝܳܐ: ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܓܳܠܽܘܬܳܐ: ܩܰܪܶܒܘ ܥ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܬܰܘܖ̈ܶܐ ܬܪܶܥܣܰܪ ܥܰܠ ܟܽܠܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ: ܕܶܟܖ̈ܶܐ ܬܶܫܥܺܝܢ: ܐܶܡܖ̈ܶܐ ܫܰܒܥܺܝܢ ܘܫܰܒܥܳܐ: ܨܶܦܖ̈ܳܝܶܐ ܠܫܽܘܒܩܳܢ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܬܪܶܥܣܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܥ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. 36: ܘܝܰܗܒܘ ܕܺܝܛܶܓܡܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܠܪܰܘܖ̈ܒܳܢܰܝ̈ ܡܰܠܟܳܐ: ܘܰܠܫܰܠܺܝܛܰܝ̈ ܥܶܒܪܳܐ ܕܢܰܗܪܳܐ. ܘܰܡܝܰܩܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܥܰܡܳܐ ܘܰܠܒܰܝܬܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ : ܛ .

 

1:ܘܟܰܕ݂ ܫܠܶܡ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ: ܩܪܶܒܘ ܠܘܳܬ݂ܝ ܩܰܫܺܝ̈ܫܶܐ ܘܳܐܡܪܺܝܢ: ܠܳܐ ܐܶܬܦܪܶܫܘ ܥܰܡܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܘܟܽܘܡܖ̈ܶܐ ܘܠܶܘ̈ܳܝܶܐ ܡܶܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܰܡܕܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܒܛܰܡܽܐܘܬܗܽܘܢ ܕܰܟܢܰܥܢܳܝ̈ܶܐ: ܘܚܳܬܳܝ̈ܶܐ: ܘܥܰܡ̈ܽܘܢܳܝܶܐ: ܘܦܰܖ̈ܙܳܝܶܐ: ܘܝܰܒ̈ܽܘܣܳܝܶܐ: ܘܡܶܨܖ̈ܳܝܶܐ: ܘܡܽܘܐܒܳܝ̈ܶܐ: ܘܳܐܡܽܘܖ̈ܳܝܶܐ. 2: ܡܶܛܽܠ ܕܰܢܣܰܒܘ ܡܶܢ ܒܢ̈ܳܬܗܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܘܠܰܒܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܶܐܬܚܰܠܰܛ ܙܰܪܥܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܒܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܰܡܕܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܘܺܐܝܕܳܐ ܕܩܰܫܺܝ̈ܫܶܐ ܘܰܕܠܶܘ̈ܳܝܶܐ: ܒܥܰܘܠܳܐ ܗܳܢܳܐ ܩܰܕܡܳܝܰܬ. 3: ܗܳܝܕܶܝܢ ܟܰܕ݂ ܫܶܡܥܶ݀ܬ ܡܶܠܬܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ: ܣܰܕܩܶ݀ܬ ܢܰܚ̈ܬܰܝ ܘܰܟܠܡܺܝܕܝ: ܘܡܶܠܓܶ݀ܬ ܣܰܥܪܳܐ ܕܪܺܝܫܝ ܘܰܕܕܰܩܢܝ. ܘܝܳܬܶܒ ܗ̱ܘܺܝ݀ܬ ܘܬܰܡܺܝܗ. 4: ܘܶܐܬܟܰܢܰܫܘ ܠܘܳܬ݂ܝ ܟܽܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܒܛܺܝܠ ܗ̱ܘܰܘ ܠܗܽܘܢ ܥܰܠ ܡܶܠܬܳܐ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܥܰܠ ܥܰܘܠܳܐ ܕܰܐܥܠܺܝܘ ܒܢܰܝ̈ ܫܒܺܝܬ݂ܳܐ. ܘܶܐܢܳܐ ܝܳܬܶܒ ܗ̱ܘܺܝܬ ܘܬܰܡܺܝܗ̇ ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܬܫܰܥ ܫܳܥܺܝ̈ܢ. 5: ܘܰܒܥܶܕܳܢܳܐ ܕܰܬܫܰܥ ܫܳܥܺܝ̈ܢ: ܩܳܡܶ݀ܬ ܡܶܢ ܥܳܩܰܬܝ: ܘܡܶܢ ܣܽܘܕܳܩ ܢܰܚ̈ܬܰܝ. ܘܒܶܪܟܶ݀ܬ ܥܰܠ ܒܽܘܖ̈ܟܰܝ. ܘܦܶܪܣܶ݀ܬ ܐܺܝ̈ܕܰܝ ܒܰܨܠܽܘܬܳܐ: ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܘܶܐܡܪܶܬ݂. 6: ܐܰܠܳܗܝ: ܒܳܗܬܺܝܢܰܢ ܠܰܡܪܳܡܽܘ ܐܰܦܰܝ̈ܢ ܠܘܳܬ݂ܳܟ݂ ܐܰܠܶܗܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܚܰܘ̈ܒܰܝܢ ܣܓܺܝܘ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܪܺܝܫܰܢ. ܘܰܚܛܳܗܰܝ̈ܢ ܪܰܘܖ̈ܒܶܐ ܣܠܶܩܘ ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܫܡܰܝܳܐ. 7: ܡܶܢ ܝܰܘ̈ܡܰܝ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܰܢ ܚܢܰܢ ܐܶܫܬܟܰܚܢ ܒܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܪܰܘܖ̈ܒܶܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܣܓܺܝܢ ܠܡܶܚܛܳܐ ܚܢܰܢ ܘܰܐܒܳܗܰܝ̈ܢ ܘܡܰܠܟܰܝ̈ܢ ܘܟܽܘܡܖ̈ܰܝܢ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܶܫܬܠܶܡܢ ܠܚܰܪܒܳܐ ܘܰܠܒܶܙܬܳܐ: ܘܰܠܫܶܒܝܳܐ: ܘܰܠܒܶܗܬܬܳܐ ܕܰܐܦ̈ܶܐ: ܒܳܐܝܕܳܐ ܕܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܰܡܕܺܝ̈ܢܳܬܳܐ: ܘܒܺܐܝܕܳܐ ܕܰܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈ܢ: ܐܰܝܟ ܕܝܰܘܡܳܢܳܐ. 8: ܘܡܶܟܺܝܠ ܥܰܕ ܩܰܠܺܝܠ ܙܥܽܘܪ: ܗܘܰܘ ܖ̈ܰܚܡܺܝܢ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܐܰܠܳܗܰܢ. ܠܡܰܘܬܳܪܽܘ ܡܶܢܢ ܫܰܪܟܳܢܳܐ: ܘܰܠܡܶܬܰܠ ܠܰܢ ܕܽܘܟܬܳܐ ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܩܽܘܕܫܶܗ. ܘܰܠܡܰܢܗܳܪܽܘ ܥܰܝܢܰܝ̈ܢ ܐܰܠܳܗܰܢ: ܘܰܠܡܶܬܰܠ ܚܰܝ̈ܶܐ ܩܰܠܺܝܠ ܒܥܰܒܕܽܘܬܰܢ. 9: ܡܶܛܽܠ ܕܥܰܒ̈ܕܶܐ ܚܢܰܢ: ܘܰܒܥܰܒܕܽܘܬܰܢ ܠܳܐ ܐܶܫܬܒܶܩܢ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܰܢ. ܘܝܰܗܒܰܢ ܐܰܠܳܗܰܢ ܠܖ̈ܰܚܡܶܐ ܩܕ݂ܳܡ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܦܳܪܶܣ: ܕܝܰܗܒܘ ܠܰܢ ܦܽܘܪܢܳܣܰܢ ܕܝܰܘܡܳܐ. ܘܰܢܪܰܡܪܶܡ ܒܰܝܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܰܢ ܘܰܢܩܺܝܡ ܚܰܖ̈ܒܳܬܶܗ. ܘܢܶܬܶܠ ܠܰܢ ܣܝܳܓܳܐ ܒܰܝܗܽܘܕ ܘܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. 10: ܘܡܶܟܺܝܠ ܡܳܢܳܐ ܢܺܐܡܰܪ ܩܕ݂ܳܡܝܟ ܐܰܠܳܗܰܢ: ܒܳܬܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܫܒܰܩܢ ܦܽܘܩ̈ܕܳܢܰܝܟ. 11: ܕܦܰܩܶܕܬܳܢ ܒܺܐܝܕܳܐ ܕܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܢܒܺܝ̈ܶܐ. ܘܶܐܡܰܪܬ ܠܰܢ: ܐܰܪܥܳܐ ܕܥܳܐܠܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܠܳܗ̇ ܠܡܺܐܪܬ݂ܳܗ̇: ܛܰܡܰܐܐ ܗ̱ܘ ܒܛܰܡܽܐܘܬܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܕܰܡܕܺܝ̈ܢܳܬܳܐ: ܒܛܰܡܽܐܘܬܗܽܘܢ ܕܰܡܠܳܐܽܘܗ̇ ܡܶܢ ܣܦܳܐ ܠܰܣܦܳܐ: ܘܰܥܒܳܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܣ̈ܢܰܝܳܐ ܡܠܳܐܽܘܗ̇. 12: ܘܡܶܟܺܝܠ ܒܢ̈ܳܬܟܽܘܢ ܠܳܐ ܬܶܬܠܽܘܢ ܠܰܒܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܰܒܢ̈ܳܬܗܽܘܢ ܠܳܐ ܬܶܣܒܽܘܢ ܠܰܒܢܰܝ̈ܟܽܘܢ ܘܠܳܐ ܬܶܬܪܰܥܽܘܢ ܠܰܫܠܳܡܗܽܘܢ ܘܰܠܛܳܒܰܬܗܽܘܢ ܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܡܶܛܽܠ ܕܬܶܬܥܰܫܢܽܘܢ ܘܬܶܐܟܠܽܘܢ ܛܳܒ̈ܳܬܳܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ: ܘܬܰܘܬܪܽܘܢ ܠܰܒܢܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܘܢܺܐܪܬܽܘܢ ܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ. 13: ܘܒܳܬܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܕܶܐܬܰܝ̈ ܥܠܰܝܢ ܒܰܥܒܳܕܰܝ̈ܢ ܒܺܝ̈ܫܶܐ: ܘܒܰܚ̈ܛܳܗܰܝܢ ܪܰܘܖ̈ܒܶܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܢ̱ܬ ܐܰܠܳܗܰܢ ܐܶܬܚܰܫܰܒܬ ܥܠܰܝܢ ܠܡܶܫܒܰܩ ܚܛܳܗܰܝ̈ܢ: ܘܬܶܬܶܠ ܠܰܢ ܫܰܪܟܳܢܳܐ ܒܥܳܠܡܳܐ. 14: ܚܢܰܢ ܐܶܬܗܰܦܟܢ ܘܰܥܒܰܪܢ ܥܰܠ ܦܽܘ̈ܩܕܳܢܰܝܟ. ܘܶܐܙܰܠܢ ܕܒܶܩܢ ܒܗܳܠܶܝܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܛܰܡ̈ܶܐܐ. ܘܰܥܒܰܕܢ ܐܰܝܟ ܥܒܳܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܰܐܢ̱ܬ ܪܶܚܡܬܳܢܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܳܐ ܬܶܪܓܰܙ ܥܠܰܝܢ. ܫܒܽܘܩ ܠܚܰܘ̈ܒܰܝܢ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡܰܝܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܪܶܚܡܬܳܢܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܫܒܽܘܩ ܠܰܢ ܬܰܘܬܳܖ̈ܶܐ ܒܥܳܠܡܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܝܬ ܐܰܟܘܳܬ݂ܳܟ݂: ܘܠܳܐ ܢܺܐܒܰܕ. 15: ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܙܰܕܺܝܩ ܐܰܢ̱ܬ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܫܒܰܩܬ ܡܶܢܢ ܫܰܪܟܳܢܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕܝܰܘܡܳܢܳܐ ܗܳܐ ܩܳܝܡܺܝܢܰܢ ܘܡܰܘܕܶܝܢܢ ܩܕ݂ܳܡܝܟ ܥܰܠ ܚܛܳܗܰܝ̈ܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܝܬ ܠܡܺܐܡܰܪ ܩܕ݂ܳܡܝܟ ܡܶܠܳܐ ܥܰܠ ܗܳܕ݂ܶܐ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ : ܝ.

 

1:ܘܟܰܕ݂ ܨܰܠܺܝ ܥܰܙܪܳܐ: ܘܟܰܕ݂ ܐܶܬܝܰܕܺܝ: ܪܡܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܘܒܳܟܶܐ ܩܕ݂ܳܡ ܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܶܐܬܟܰܢܰܫܘ ܠܘܳܬܶܗ ܡܶܢ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܟܶܢܫܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܛܳܒ: ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܘܰܛܠܳܝ̈ܶܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܒܳܟܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܒܶܟܝܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܛܳܒ. 2: ܘܰܥܢܳܐ ܫܟܰܢܝܳܐ ܒܰܪ ܢܚܳܐܶܝܠ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܥܺܝܠܰܡ: ܘܶܐܡܰܪ ܠܥܰܙܪܳܐ ܣܳܦܪܳܐ: ܚܢܰܢ ܟܰܕܶܒܢ ܒܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ. ܘܰܐܘܬܶܒܢ ܢܶܫ̈ܶܐ ܢܽܘܟܖ̈ܳܝܳܬܳܐ ܡܶܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܡܶܟܺܝܠ ܐܺܝܬ݂ ܣܰܒܪܳܐ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܡܶܛܽܠ ܗܳܕ݂ܶܐ. 3: ܡܶܟܺܝܠ ܢܺܐܡܰܪ ܡܰܘܡܳܬܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܐܰܠܳܗܰܢ: ܠܡܰܦܳܩܽܘ ܟܽܠ ܢܶܫ̈ܶܐ ܢܽܘܟܖ̈ܳܝܳܬܳܐ: ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕܘ ܡܶܢܗܶܝܢ ܘܰܐܝܟ݂ ܡܶܠܟܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܕܳܚܠܺܝܢ ܡܶܢ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܰܐܠܳܗܰܢ ܘܡܶܢ ܦܽܘܩܕܳܢܶܗ: ܥܒܶܕ ܘܰܐܫܰܪ. 4: ܡܶܛܽܠ ܕܰܥܠܰܝܟܽ ܗ̱ܘ ܦܣܺܝܩ ܦܣܳܩܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܚܢܰܢ ܥܰܡܳܟ. ܐܶܬܥܰܫܰܢ ܘܰܥܒܶܕ. 5: ܘܩܳܡ ܥܰܙܪܳܐ ܣܳܦܪܳܐ ܘܰܐܘܡܺܝ ܠܩܰܫܺܝܫܰܝ̈ ܟܽܘܡܖ̈ܶܐ ܘܠܶܘ̈ܳܝܶܐ: ܘܰܠܟܽܠܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ: ܠܡܶܥܒܰܕ ܐܰܝܟ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܘܺܐܝܡܺܝܘ 6: ܘܩܳܡ ܥܰܙܪܳܐ ܣܳܦܪܳܐ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܒܰܝܬܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܶܐܙܰܠ ܠܰܐܟܣܶܕܖ̈ܶܐ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ ܒܰܪ ܐܶܠܺܝܫܰܥ: ܘܺܝܬܶܒ ܬܰܡܳܢ. ܠܰܚܡܳܐ ܠܳܐ ܐܶܟܰܠ: ܘܡܰܝ̈ܳܐ ܠܳܐ ܐܶܫܬܺܝ ܡܶܛܽܠ ܕܟܰܪܝܳܐ ܗܘܳܬ ܠܶܗ ܥܰܠ ܥܰܘܠܶܗ ܕܥܰܡܳܐ. 7: ܘܰܩܪܰܘ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܒܰܝܗܽܘܕ ܘܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ: ܘܰܒܟܽܠ ܒܢܰܝ̈ ܫܒܺܝܬ݂ܳܐ: ܠܡܶܬܩܰܪܳܒܽܘ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ. 8: ܘܟܽܠ ܡܰܢ ܕܠܳܐ ܢܺܐܬܶܐ ܠܰܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ: ܢܶܗܘܶܐ ܠܶܗ ܐܰܝܟ ܡܶܠܟ݂ܳܐ ܕܩܰܫܺܝ̈ܫܶܐ ܘܰܕܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ. ܢܶܗܘܽܘܢ ܚܶܖ̈ܡܺܝܢ ܢܶܟܣܰܘ̈ܗܝ ܘܗܽܘ ܢܶܬܦܪܶܫ ܡܶܢ ܥܰܡܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 9: ܘܶܐܬܟܰܢܰܫܘ ܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫܝ̈ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܘܒܶܢܝܳܡܶܝܢ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ: ܠܰܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܒܝܰܪܚܳܐ ܕܬܶܫܥܳܐ: ܒܰܥܣܰܪܬܳܐ ܒܝܰܪܚܳܐ ܘܰܟ̣ܢܰܫܘ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܘܙܳܝܥܺܝܢ ܘܪܰܬܺܝܬܺܝܢ ܥܰܠ ܡܶܠܬܳܐ. 10: ܘܩܳܡ ܥܰܙܪܳܐ ܟܳܗܢܳܐ: ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ: ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܟܰܕܶܒܬܽܘܢ ܒܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܰܢܣܰܒܬܽܘܢ ܢܶܫ̈ܶܐ ܢܽܘܟܖ̈ܳܝܳܬܳܐ. ܘܰܐܘܣܶܦܬܽܘܢ ܥܰܠ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 11:ܡܶܟܺܝܠ ܗܰܒܘ ܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܰܐܒܳܗܰܝ̈ܟܽܘܢ ܘܰܥܒܶܕܘ ܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܘܶܐܬܦܰܪܫܘ ܡܶܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܘܡܶܢ ܢܶܫ̈ܶܐ ܢܽܘܟܖ̈ܳܝܳܬܳܐ. 12: ܘܰܥܢܳܐ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܥܰܙܪܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܪܳܡܳܐ: ܫܰܦܺܝܪܺܝܢ ܦܶܬܓܳܡܰܝ̈ܟ ܥܠܰܝܢ. ܘܰܡܩܰܒܰܠ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܐܰܢ̱ܬ ܥܠܰܝܢ ܠܡܶܥܒܰܕ ܒܫܰܪܺܝܖ̈ܳܬܳܐ. 13: ܗܳܫܳܐ ܕܶܝܢ ܥܰܡܳܐ ܣܰܓܺܝ: ܘܥܶܕܳܢܳܐ ܕܡܶܛܪܰܐ ܗ̱ܘ ܘܠܰܝܬ ܒܰܢ ܚܰܝܠܳܐ ܠܰܡܩܳܡ ܒܫܽܘܩܳܐ. ܘܰܥܒܺܝܕܬܳܐ ܠܳܐ ܗܘܳܬ ܕܚܰܕ݂ ܗ̱ܝ̣ ܝܽܘܡ ܘܠܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܕܣܰܓܺܝܐܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܚܛܳܗܰܝ̈ܢ ܒܦܶܬܓܳܡܳܐ ܗܳܢܳܐ. 14: ܡܶܟܺܝܠ ܢܩܽܘܡܽܘܢ ܩܰܫܺܝ̈ܫܰܝܢ ܘܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ: ܘܟܽܠ ܕܺܐܝܬ݂ ܒܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܺܝܠܰܢ: ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܐܘܬܶܒܘ ܢܶܫ̈ܶܐ ܢܽܘܟܖ̈ܳܝܳܬܳܐ: ܘܢܺܐܬܽܘܢ ܠܥܶܕܳܢܳܐ ܕܰܨܠܽܘܬܳܐ: ܘܥܰܡܗܽܘܢ ܩܰܫܺܝ̈ܫܶܐ ܕܩܽܘܖ̈ܝܳܐ: ܘܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܘܕܰܝܳܢܰܝܗܶܝܢ: ܥܕܰܡܳܐ ܕܢܰܗܦܟܽܘܢ ܚܶܡܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܰܢ ܡܶܢܢ: ܡܶܛܽܠ ܡܰܘܡܳܬܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ.15: ܒܪܰܡ ܝܽܘܢܳܬܰܢ ܒܰܪ ܥܰܡܰܢܽܘܶܐܝܠ: ܘܰܢܚܰܙܝܳܐ ܒܰܪ ܬܰܩܘܳܐ: ܘܡܰܫܠܰܡ: ܩ̣ܳܡܘ ܥܰܠ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ: ܘܡܰܬܰܝ ܠܶܘܳܝܳܐ ܥܳܕܽܘܪܗܽܘܢ. 16: ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܥܒܰܕܘ ܒܢܰܝ̈ ܫܒܺܝܬ݂ܳܐ ܘܰܦܪܰܫ ܥܰܙܪܳܐ ܟܳܗܢܳܐ ܥܶܣܪܺܝܢ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ ܪܺܝܫܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܳܬܳܐ: ܠܒܶܝܬ݂ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܒܰܫܡܳܗ̈ܶܐ ܐܶܬܩܪܺܝܘ. ܘܺܝܬܶܒܘ ܒܝܽܘܡ ܚܰܕ݂ ܒܝܰܪܚܳܐ ܕܥܶܣܪܳܐ: ܠܡܶܬܒܥܶܗ ܠܦܶܬܓܳܡܳܐ. 17: ܘܰܓܡܰܪܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܕܰܐܘܬܶܒܘ ܢܶܫ̈ܶܐ ܢܽܘܟܖ̈ܳܝܳܬܳܐ: ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܽܘܡ ܚܰܕ݂ ܒܝܰܪܚܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ. 18: ܘܶܐܫܬܟܰܚ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܟܽܘܡܖ̈ܶܐ ܕܰܐܘܬܶܒܘ ܢܶܫ̈ܶܐ ܢܽܘܟܖ̈ܳܝܳܬܳܐ: ܡܶܢ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܝܶܫܽܘܥ ܒܰܪ ܝܽܘܙܳܕܳܩ ܘܰܐܚܰܘ̈ܗܝ: ܡܥܰܣܝܳܐ: ܘܶܐܠܺܝܥܳܙܰܪ: ܘܝܽܘܢܳܕܳܒ: ܘܰܓܕܰܠܝܳܐ. 19: ܘܶܐܬܛܦܺܝܣܘ ܐܳܦ ܗܶܢܽܘܢ ܕܢܰܦܩܽܘܢ ܢܶܫܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܩܰܪܶܒܘ ܕܶܟܖ̈ܶܐ ܕܥܳܢ̈ܳܐ ܥܰܠ ܚܛܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. 20: ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܐܳܡܺܝܪ: ܚܰܢܳܢܺܝ: ܘܰܙܟܰܪܝܳܐ. 21: ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܚܳܪܳܡ: ܡܥܰܣܝܳܐ: ܘܶܐܠܝܳܐ: ܘܰܫܡܰܥܝܳܐ: ܘܰܚܢܳܢܳܐܶܝܠ: ܘܥܽܘܙܺܝܳܐ. 22: ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܦܶܫܚܽܘܪ ܐܶܠܝܳܢ: ܘܰܡܥܰܣܝܳܐ: ܘܺܐܝܫܡܰܥܐܶܝܠ: ܘܢܰܬܰܢܰܝܐܶܝܠ: ܘܝܽܘܙܳܒܳܪ: ܘܶܐܠܥܳܣܳܐ. 23: ܡܶܢ ܠܶܘ̈ܳܝܶܐ: ܟܽܘܙܒܰܪ: ܘܫܰܡܠܺܝ: ܘܩܶܠܙܳܐ: ܘܩܶܛܠܳܐ: ܘܰܦܬܰܚܝܳܐ: ܘܺܝܗܽܘܕܳܐ: ܘܶܐܠܺܝܥܳܙܰܪ. 24: ܡܶܢ ܡܫܰܡܫܳܢ̈ܶܐ: ܐܶܠܺܝܫܰܥ: ܘܡܶܢ ܬܰܖ̈ܥܶܐ: ܫܳܠܽܘܡ ܘܰܐܛܠܳܡ: ܘܰܐܘܕܺܝ. 25: ܡܶܢ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ: ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܦܰܪܥܳܫ: ܐܶܪܰܡܝܳܐ: ܝܺܙܰܢܝܳܐ: ܡܠܰܟܝܳܐ: ܒܶܢܝܳܡܶܝܢ: ܠܰܥܙܺܝܪ: ܡܠܰܟܝܳܐ: ܒܢܳܝܳܐ. 26: ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܥܺܝܠܰܡ: ܢܬܰܢܝܳܐ: ܙܟܰܪܝܳܐ: ܢܰܥܝܳܐܝܠ: ܥܰܒܕܺܝ: ܝܰܪܡܽܘܬ: ܐܶܠܺܝܗܽܘ. 27: ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܙܺܝܬܳܝ̈ܶܐ: ܐܶܠܺܝܚܢܰܝ: ܐܶܠܺܝܫܳܒ: ܢܬܰܢܝܳܐ: ܝܰܪܡܽܘܬ: ܙܒܽܘܪ: ܥܽܘܙܺܝܳܐ. 28: ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܒܰܒܺܝ: ܝܽܘܚܰܢܳܢ: ܚܰܢܰܢܝܳܐ: ܙܰܒܺܝ: ܥܰܬܠܺܝ. 29: ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܒܰܟܺܝ: ܡܶܢ ܬܰܫܠܽܘܡ: ܡܰܠܽܘܟ݂: ܥܽܘܙܺܝܳܐ: ܘܝܽܘܫܳܒ: ܘܫܳܐܽܘܠ: ܘܝܰܪܡܽܘܬ. 30: ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܫܽܘܠܛܳܢ: ܡܽܘܐܳܒ: ܓܕܰܠܝܳܐ: ܟܰܠܶܠ: ܒܢܳܝܳܐ: ܡܥܰܣܝܳܐ: ܡܬܰܢܝܳܐ: ܒܰܨܠܺܝܐܶܝܠ: ܘܰܒܢܰܘ̈ܗܝ. 31: ܒܢܝ̈ ܡܢܰܫܶܐ: ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܚܳܪܳܡ: ܐܶܠܺܝܥܳܙܰܪ: ܡܠܰܟܝܳܐ: ܐܰܢܫܘܳܐ: ܫܡܰܥܝܳܐ: ܫܶܡܥܽܘܢ. 32: ܒܶܢܝܳܡܶܝܢ: ܡܰܠܽܘܟ: ܫܡܰܝܳܐ. 33: ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܚܰܫܽܘܡ: ܡܰܬܢܺܝ: ܡܰܬܺܝܬܳܐ ܙܳܟܰܪ: ܐܶܠܺܝܦܠܳܛ: ܘܟܰܪܡܺܝ: ܘܰܡܢܰܫܶܐ: ܘܫܰܡܥܺܝ. 34: ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܒܰܟܺܝ: ܡܽܘܥܕܰܝ: ܥܰܡܪܰܡ: ܘܝܽܘܐܶܝܠ. 35: ܘܰܒܢܳܝܳܐ ܒܰܪ ܟܽܠܺܝܗܽܘ. 36: ܘܰܢܗܳܐܝܠ: ܡܰܪܡܽܘܬ: ܐܶܠܺܝܫܳܒ. 37: ܡܬܰܢܝܳܐ: ܡܰܬܢܺܝ: ܥܽܘܬܺܝ. 38:ܘܰܒܢܰܝ̈ ܒܢܰܘ̈ܗܝ: ܫܰܡܥܺܝ. 39: ܘܰܫܠܰܡܝܳܐ: ܘܢܳܬܳܢ: ܘܥܰܙܰܪܝܳܐ. 40: ܘܰܡܟܺܝܙܳܒ: ܘܫܺܝܫܰܝ: ܘܣܰܪܰܝ. 41: ܘܥܰܪܕܳܐܶܝܠ: ܘܰܫܡܰܪܝܳܐ. 42: ܘܫܳܠܽܘܡ: ܘܳܐܡܰܪܝܳܐ: ܘܝܰܘܣܶܦ.43: ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܢܳܒܽܘ: ܢܒܽܘܐܶܝܠ: ܘܡܰܬܺܝܬܳܐ: ܘܙܳܟܽܘܪ: ܘܰܙܒܺܝܢܳܐ: ܘܝܽܘܐܶܝܠ: ܘܰܒܢܳܝܳܐ. 44: ܟܽܠܗܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܢܣܰܒܘ ܢܶܫ̈ܶܐ ܢܽܘܟܖ̈ܳܝܳܬܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܕܶܝܢ ܡܶܢܗܽܘܢ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܕܰܐܘܠܶܕܘ ܒܢܰܝ̈ܳܐ.

 

 

ܠܥܠ