ܥܙܪܐܼ

ܥܙܪܐܼ ܒ

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

 

 

3

 

03001 ܒܫܢܬ ܬܠܬܝܢ ܕܡܦܘܠܬܗܿ ܕܡܕܝܢܬܢ ܐܢܐܿ ܫܠܬܐܝܠ ܕܐܝܬܝ ܥܙܪܐܼ܂ ܐܝܿܬܝ ܗܘܿܝܬ ܒܒܒܠ܂ ܘܪܡܼܐ ܗܿܘܝܬ ܥܠ ܬܫܘܝܬܝ ܘܬܘܝܗ ܗܿܘܝܬ܂ ܘܡܚܫ̈ܒܬܐ ܣܠܩܢ ܗ̈ܘܝ ܥܠ ܠܒܝ܂ 03002 ܡܛܠ ܕܚܿܙܝܬ ܚܘܪܒܗܿ ܕܨܗܝܘܢ܂ ܘܟܗܝܢܘܬܗܘܢ ܕܥܘܡܪ̈ܝ ܒܒܠ܂ 03003 ܘܐܬܕܡ̤ܪܬ ܪܘܚܝ ܣܓܝ܂ ܘܫܿܪܝܬ ܐܡܿܠܠ ܠܘܬ ܡܪܝܡܐ ܡܠ̈ܐ ܕܚܝ̈ܠܬܐ 03004 ܘܐܡܿܪܬ܂ ܐܘ ܡܪܝܐ ܡܪܝ܂ ܠܐ ܗܘܐ ܐܢܬ ܐܡܼܪܬ ܡܢ ܪܝܫ ܟܕ ܓܒܠܬܗܿ ܠܐܪܥܐ ܘܗܕܐ ܒܠܚܘܕܝܟ܂ ܘܦܼܩܕܬ ܠܥܦܪܐ 03005 ܘܝܗܼܒ ܠܟ ܠܐܕܡ ܦܓܪܐ ܡܝܬܐ܂ ܘܗܼܘ ܓܒܝܠܬܐ ܗܘܐ ܕܐ̈ܝܕܝܟ܂ ܘܢܦܚܼܬ ܒܗ ܪܘܚܐ ܕܚ̈ܝܐ܂ ܘܗܼܘܐ ܚܿܝܐ ܩܕܡܝܟ܂ 03006 ܘܐܼܥܠܬܝܗܝ ܠܦܪܕܝܣܐܿ ܗܿܘ ܕܢ̤ܨܒܬ ܝܡܝܢܟܿ܂ ܡܢ ܩܕܡ ܕܬܐܬܐ ܐܪܥܐ܂ 03007 ܘܠܗܢܐ ܦܩܕܬܝܗܝ ܦܘܩܕܢܐ ܘܥܒܪܗ܂ ܘܒܪ ܫܥܬܗ ܓܙܼܪܬ ܥܠܘܗܝ ܡܘܬܐ ܘܥܠ ܬܘ̈ܠܕܬܗ܂ ܘܡܢܗ ܐܬܝܠܕܘ ܥܡ̈ܡܐ ܘܫ̈ܒܛܐ܂ ܘܠܫ̈ܢܐ ܘܐܡ̈ܘܬܐ ܘܫܪ̈ܒܬܐ܂ ܐܝܠܝܢ ܕܠܝܬ ܠܗܝܢ ܡܢܝܢܐ܂ 03008 ܘܐܙܠܘ ܟܠ ܥܡ ܒܿܥ̈ܒܕܝܗܘܢ܂ ܘܡܪܫܥܝܢ ܗܘܘ ܘܡܥܘܠܝܢ ܩܕܡܝܟ܂ ܘܐܢܬ ܠܐ ܟܠܼܝܬ ܐܢܘܢ܂ 03009 ܬܘܒ ܕܝܢ ܒܙܒܢ ܐܝܬܼܝܬ ܛܘܦܢܐ ܥܠ ܐܪܥܐ ܘܥܠ ܥܡܘܪ̈ܘܗܝ ܕܥܠܡܐܼ܂ ܘܐܼܘܒܕܬ ܐܢܘܢ܂ 03010 ܘܗܼܘܐ ܐܟܚܕܐ ܐܒܕܢܗܘܢ܂ ܘܐܝܟ ܕܠܐܕܡ ܡܘܬܐܼ܂ ܗܟܢܐ ܐܦ ܠܗܿܢܘܢ ܡܘܬܐ ܕܛܘܦܢܐ܂ 03011 ܐܘܬܼܪܬ ܕܝܢ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܥܡ ܒܝܬܗ܂ ܘܡܢܗ ܙܕܝ̈ܩܐ ܟܠܗܘܢ ܪܕܘ܂ 03012 ܘܗܼܘܐ ܕܟܕ ܫܪܝܘ ܢܣܓܘܢ ܥܡܘܪ̈ܝܗܿ ܕܐܪܥܐ܂ ܘܐܣܓܝܘ ܒܢ̈ܝܐ ܘܥܡܡ̈ܐ ܘܟܢ̈ܫܐ ܣܓܝܐ̈ܐ܃ܘܫܪܝܘ ܬܘܒ ܕܢܪܫܥܘܢ ܝܬܝܪ ܡܢ ܩ̈ܕܡܝܐ܂ 03013 ܘܗܼܘܐ ܕܟܕ ܐܪܫܥܘ ܩܕܡܝܟ܃ ܓܒܼܝܬ ܠܟ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܕܫܡܗ ܐܒܪܗܡ܃ 03014 ܘܐܚܒܬܝܗܝ ܘܚܘܝܬܝܗܝ ܫܘܠܡܗܘܢ ܕܙܒ̈ܢܐ ܠܗ ܒܠܚܘܕܘܗܝ܃ ܒܝܢܬ ܠܟ ܘܠܗ ܒܠܠܝܐ܃ 03015 ܘܐܩܝܡܬ ܠܗ ܩܝܡ̈ܐ ܕܠܥܠܡ܃ ܘܐܡܼܪܬ ܠܗ ܕܠܐ ܡܡܬܘܡ ܬܫܒܩܝܘܗܝ ܠܙܪܥܗ܂ ܘܝܗܼܒܬ ܠܗ ܠܐܝܣܚܩ܂ ܘܠܐܝܣܚܩ ܝܗܼܒܬ ܠܝܥܩܘܒ ܘܠܥܝܣܘ܂ 03016 ܘܓܒܼܝܬ ܠܟ ܠܝܪܬܘܬܐ ܠܝܥܩܘܒ܂ ܘܠܥܝܣܘ ܣܢܼܝܬ܂ ܘܗܼܘܐ ܝܥܩܘܒ ܠܥܡܐ ܣܓܝܐܐ܂ 03017 ܘܟܕ ܐܣܼܩܬ ܠܙܪܥܗ ܡܢ ܡܨܪܝܢ ܘܐܩܝܡܬ ܠܗ ܩܝܡ̈ܐ ܕܠܥܠܡ܂ ܘܐܝܬܼܝܬ ܐܢܘܢ ܠܛܘܪ ܣܝܢܝ܂ 03018 ܘܐܪܟܼܢܬ ܫܡܝܐ ܘܐܙܼܝܥܬ ܠܐܪܥܐ܂ ܘܐܢܝܕܬܗܿ ܠܬܒܝܠ܂ ܘܥܒܼܕܬ ܠܬܗܘ̈ܡܐ ܕܢܪܬܘܢ܂ ܘܫܓܼܫܬ ܥܠܡ̈ܐ܂03019 ܘܥܒܼܪܬ ܬܫܒܘܚܬܟ ܬܪ̈ܥܐ ܐܪܒܥܐ ܕܢܘܪܐ ܘܕܙܘ̈ܥܐ ܘܕܪܘܚܐ ܘܕܥܪܝܐܼ܂ ܕܬܬܠ ܠܙܪܥܗ ܕܝܥܩܘܒ ܢܡܘܣܐ܂ ܘܠܓܢܣܗ ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܦܘܩ̈ܕܢܐ܂ 03020 ܘܠܐ ܐܪܝܡܼܬ ܡܢܗܘܢ ܠܒܐ ܒܝܫܼܐ܂ ܡܛܠ ܕܢܥܼܒܕ ܒܗܘܢ ܢܡܘܣܟ ܦܐܪ̈ܐ܂ 03021 ܠܒܐ ܓܝܪ ܒܝܼܫܐ ܠܒܼܫ ܐܕܡ ܩܕܡܝܐ܂ ܘܐܥܒܪ ܘܐܙܕܟܝ܂ ܐܠܐ ܐܦ ܟܠ ܐܝܠܝܢ ܕܐܬܝܠܕܘ ܡܢܗܿ܂ 03022 ܘܩܘܝ ܒܗܘܢ ܚܫܐ ܘܢܡܘܣܐ ܒܠܒܗ ܕܥܡܐ܂ ܥܡ ܥܩܪܐ ܒܝܼܫܐ܂ ܗܝܿܕܝܢ ܐܪܚ̤ܩܬ ܛܿܒܬܐ ܘܐܬܬ ܒܝܼܫܬܐ܂ 03023 ܘܥܼܒܪܘ ܙܒܢ̈ܐ ܘܫܠܡܿܘ ܥܕ̈ܢܐ ܀ 03024 ܘܐܩܼܝܡܬ ܠܟ ܥܼܒܕܐ ܕܫܡܗ ܕܘܝܕ܂ ܘܐܡܼܪܬ ܠܗ ܕܢܒܢܐ ܡܕܝܢܬܐ ܠܫܡܟ܂ ܘܒܝܬܐܼ ܕܢܬܩܪܒܘܢ ܠܟ ܒܗ ܩܘܪ̈ܒܢܐ ܡܢ ܕܝܠܟ܂ 03025 ܘܗܘܬ ܗܕܐ ܫܢ̈ܝܐ ܣܓܝܐ̈ܬܐ܂ ܘܚܛܘ ܠܟ ܥܡܘܪ̈ܝܗܿ ܕܡܕܝܢܬܐ܂03026 ܘܡܕܡ ܚܕܬ ܠܐ ܥܒܼܕܘ ܥܠ ܡܕܡ ܕܥܒܼܕ ܐܕܡ ܘܟܘܠܗܝܢ ܬܘ̈ܠܕܬܗ܂ ܠܒܝܫܝܢ ܗܘܘ ܓܝܪ ܐܦ ܗܼܢܘܢ ܠܒܐ ܒܝܫܼܐ܂ 03027 ܘܐܫܠܡܬܗܿ ܠܡܕܝܢܬܟ ܒܝܕ ܒܥܠܕܒ̈ܒܝܟ܂03028 ܘܐܢܐ ܐܡܿܪܬ ܗܿܝܕܝܢ ܒܠܒܝ ܕܠܡܐ ܫܦܝܪ ܥܿܒܕܝܢ ܥܡܘܪ̈ܝܗܿ ܕܒܒܠ܂ ܘܡܛܠ ܗܢܐ ܫܒܩܬܗܿ ܠܨܗܝܘܢ܂ 03029 ܘܗܼܘܐ ܕܟܕ ܐܬܝܿܬ ܠܗܪܟܐ ܚܙܝܬ ܪ̈ܘܫܥܐ ܣܓܝܐ̈ܐ ܕܠܝܬ ܠܗܘܢ ܡܢܝܢܐ܂ ܘܥܘܼ̈ܠܐ ܣܓܝܐ̈ܐ ܚܙܬ ܢܦܫܝ ܗܕܐ ܫܢܬܐ ܕܬܠܬܝܢ܂ ܘܐܬܬܙܝܥ ܠܒܝ 03030 ܕܚܙܿܝܬ ܕܐܝܿܟܢܐ ܡܣܝܒܪ ܐܢܬ ܠܚ̈ܛܝܐ܂ ܘܚܐܿܣ ܐܢܬ ܥܠ ܪ̈ܫܝܥܐ܂ ܘܐܘܒܕܬ ܠܥܡܟ ܘܢܛܼܪܬ ܠܣܢܐ̈ܝܟ܂ 03031 ܘܠܐ ܐܘܼܕܥܬ ܠܐܢܫ ܕܐܝܿܟܢܐ ܡܬܕܪܟܐ ܐܘܪܚܟ܂ ܕܠܡܐ ܫܦܝܪ ܥ̤ܒܕܬ ܒܒܠ ܝܬܝܪ ܡܢ ܨܗܝܘܢ܂ 03032 ܐܘ ܠܥܡܐ ܐܚܪܢܐ ܝܿܕܥܬ ܝܬܝܪ ܡܢ ܐܝܣܪܝܠ܂ ܐܘ ܐܝܿܢܐ ܫܒܛܐ ܗܝܡܢ ܒܕܝܬܩܐ ܕܝܠܟ ܐܝܟ ܝܥܩܘܒ܂ 03033 ܗܠܝܢ ܕܐܓܪܗܘܢ ܠܐ ܐܬܚܙܝ܂ ܘܥܡܠܗܘܢ ܠܐ ܥܒܼܕ ܦܐܪ̈ܐ܂ ܡܥܒܪ ܓܝܪ ܥܒܿܪܬ ܥܠ ܥܡ̈ܡܐ܂ ܘܚܙܝܬ ܐܢܘܢ ܕܗܫܐ ܡܨܠܚܝܢ܂ ܘܠܐ ܡܬܕܟܪܝܢ ܦܘܩ̈ܕܢܝܟ ܿ܃ܿ܀ 03034 ܗܫܐ ܕܝܢ ܬܩܘܠ ܒܡܣܐܬܐ ܥܘܼܠܢ ܕܝܠܢ ܘܕܥܿܡܘܪܘܗܝ ܕܥܠܡܐ܂ ܘܢܬܚܙܐ ܢܬܥܗ ܕܩܢܝܐ ܕܠܐ ܡܪܟܢ܂ 03035 ܐܘ ܐܡܬܝ ܠܐ ܚܛܘ ܩܕܡܝܟ ܥܡܘܪ̈ܘܗܝ ܕܥܠܡܐ܂ ܐܘ ܐܿܝܢܐ ܥܡܐ ܢܛܪ ܗܟܢܐ ܦܘܩ̈ܕܢܝܟ܂ 03036 ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܕܝܢ ܒܫܡ̈ܗܐ ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܕܢܛܼܪܘ ܦܘܩ̈ܕܢܝܟ܂ ܥܡܐ ܕܝܢ ܠܐ ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܿ܃ܿ ܀

 

 

4

 

04001ܘܥܼܢܐ ܡܠܐܟܐ ܕܐܫܬܠܚ ܠܘܬܝ ܕܫܡܗ ܐܘܪܐܝܠ 04002ܘܐܡܼܪ ܠܝ܂ ܡܙܥ ܙܥ ܠܒܟ ܒܥܠܡܐ ܗܢܐ܂ ܘܕܬܕܪܟ ܗܘ ܨܼܒܝܬ ܐܘܪܚܗ ܕܡܪܝܡܐ ܀ 04003ܘܥܿܢܝܬ ܘܐܡܪܬ ܐܝܢ ܡܪܝ ܿ܃ܿ ܘܬܘܒ ܥܼܢܐ ܘܐܡܼܪ ܠܝ܂ ܬܠܬ ܐܘܪ̈ܚܢ ܐܿܫܬܕܪܬ ܕܐܿܚܘܝܟ܂      ܘܬܠܬܐ ܡ̈ܬܠܝܢ ܕܐܿܣܝܡ ܩܕܡܝܟ܂ 04004ܗܠܝܢ ܕܐܢ ܬܚܘܝܢܝ ܚܕܐ ܡܢܗܝܼܢ܂ ܐܚܿܘܝܟ ܐܦ ܐܢܐܿ܂ ܐܘܪܚܐ ܗܿܝ ܕܡܬܪܓܪܓܬ ܕܬܚܙܐ܂      ܘܡܠܦ ܐܿܢܐ ܠܟ ܕܡܛܠ ܡܢܐ ܠܒܐ ܒܝܼܫܐ܂ 04005ܘܥܿܢܝܬ ܘܐܡܿܪܬ܂ ܡܠܠ ܡܪܝ ܀ ܘܥܼܢܐ ܘܐܼܡܪ ܠܝ܂ ܙܠ ܬܩܘܠ ܠܝ ܡܬܩܠܐ ܕܢܘܪܐ܂ ܐܘ ܐܟܝܠ      ܠܝ ܣܐܬܐ ܕܪܘܚܐ܂ ܐܘ ܩܪܝ ܠܝ ܠܝܘܡܐ ܕܥܼܒܪ܂ 04006ܘܐܡܿܪܬ ܠܗ܂ ܡܼܿܢܘ ܡܢ ܝܠܝ̈ܕܐ ܡܫܟܚ ܕܢܥܒܕ ܗܠܝܢ ܕܐܡܼܪܬ܂ ܠܝ ܕܝܠܝ ܡܪܝ܃ ܬܫܐܠ      ܗܠܝܢ ܟܘܠܗܝܢܼ܂ ܀ 04007ܘܐܡܼܪ ܠܝ܂ ܐܠܘ ܫܐܠܬܟ ܗܿܘܝܬ ܘܐܿܡܪܬ ܠܟ܂ ܕܟܡܐ ܐܘܨܪ̈ܐ ܐܝܬ ܒܠܒܗ ܕܝܡܐ܃ ܐܘ ܟܡܐ      ܡܒ̈ܘܥܐ ܐܝܬ ܒܪܝܫܗ ܕܬܗܘܡܐ܃ ܐܘ ܟܡܐ ܫܒ̈ܝܠܝܢ ܐܝܬ ܠܥܠ ܡܢ ܪܩܝܥܐ܃ ܐܘ`ܐܝܠܝܢ      ܐܢܘܢ ܡܦ̈ܩܢܝܗ ܕܫܝܘܠ܃ ܐܘ ܐܝܠܝܢ ܐ̈ܢܝܢ ܐܘܪ̈ܚܬܗ ܕܦܪܕܝܣܐܼ܂ 04008ܐܡܿܪ ܗܼܘܝܬ ܠܝܼ ܕܠܬܗܘܡܐ ܠܐ ܢܚܿܬܬ܂ ܐܦ ܠܐ ܠܫܝܘܠ ܥܕܟܝܠ ܠܐ ܢܚܿܬܬ܂ ܐܦ ܠܐ ܠܫܡܝܐ      ܡܢ ܝܘܡ̈ܝ ܣܿܠܩܬ܂ 04009ܗܫܐ ܕܝܢ ܠܐ ܫܐܿܠܬܟ ܥܠ ܗܠܝܢ܂ ܐܠܐ ܥܠ ܢܘܪܐ ܘܪܘܚܐ ܘܝܘܡܐ܂ ܐܝܠܝܢ ܕܒܗܘܢ ܥܒܼܪܬ܂      ܘܐܝܠܝܢ ܕܠܒܪ ܡܢܗܘܢ ܠܐ ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܕܬܗܘܐ܂ ܘܠܐ ܐܡܼܪܬ ܠܝ ܥܠܝܗܘܢ ܀ 04010ܘܐܡܼܪ ܠܝ܂ ܐܢܬ ܠܐܝܠܝܢ ܕܪܒܿܝܢ ܥܡܟ ܠܐ ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܠܡܕܥܼ܂ 04011ܘܐܝܿܟܢܐ ܡܫܟܚ ܡܐܢܟ ܠܡܚܕ ܐܘܪܚܗ ܕܡܪܝܡܐ܂ ܡܛܠ ܕܒܡܕܡ ܕܠܐ ܡܬܕܪܟܼ܂ ܐܬܼܒܪܝܬ ܐܘܪܚܗ      ܕܡܪܝܡܐ܂ ܘܠܐ ܡܼܨܐ ܐܝܿܢܐ ܕܡܬܚܒܠ ܒܥܠܡܐ ܕܡܬܚܒܠ܂ ܕܢܕܥ ܐܘܪܚܗ ܕܗܿܘ ܕܠܐ ܡܬܚܒܠ      ܀ ܘܟܕ ܫܡܿܥܬ ܗܠܝܼܢ܂ ܢܦܿܠܬ ܥܠ ܐ̈ܦܝ 04012ܘܐܡܿܪܬ ܠܗ܂ ܛܒ ܗܘܐ ܠܢ ܐܠܘ ܠܐ ܐܬܼܝܢ܂ ܐܘ ܕܟܕ ܐܬܝܢܢ ܚܝܝܢ ܚܢܢ ܒܪܘܫܥܐ܂ ܘܚܿܫܝܢ      ܚܢܢ ܘܠܐ ܝܕܥܿܝܢܢܿ܂ ܕܡܛܠ ܡܢܐ ܚܿܫܝܢܢ ܀ 04013ܘܥܼܢܐ ܘܐܡܼܪ ܠܝ܂ ܡܐܙܼܠ ܐܙܼܠܘ ܥܒ̈ܐ ܕܩܝ̈ܣܐ ܕܦܩܥܬܐ܂ ܘܐܬܚܫܒܘ ܡܚܫܒܬܐ 04014ܘܐܡܼܪܘ܂ ܬܘ ܢܐܙܠ ܢܥܒܕ ܩܪܒܐ ܥܡ ܝܡܐ܂ ܕܢܪܚܩ ܡܢ ܩܕܡ̈ܝܢ܂ ܘܢܥܒܕ ܠܢ ܥܒܐ ܐܚܪܢܐ܂ 04015ܐܦ ܓ̈ܠܠܘܗܝ ܕܝܡܐ ܗܟܘܬ ܐܬܚܫܒܘ ܡܚܫܒܬܐ ܘܐܡܼܪܘ܂ ܬܘ ܢܣܩ ܢܥܒܕ ܩܪܒܐ ܥܡ ܥܒܐ      ܕܦܩܥܬܐ܂ ܡܛܠ ܕܐܦ ܬܡܢ ܢܥܒܕ ܠܢ ܐܬܪܐ ܐܚܪܢܐ܂ 04016ܘܗܘܬ ܡܚܫܒܬܗ ܕܥܒܐ ܠܣܪܝܩܘܬܐ܂ ܐܬܬ ܓܝܪ ܢܘܪܐ ܘܐܼܟܠܬܗ 04017ܘܗܟܘܬ ܐܦ ܡܚܫܒܬܐ ܕܓ̈ܠܠܘܗܝ ܕܝܡܐ܂ ܩܡ ܓܝܪ ܚܿܠܐ ܘܟܠܼܐ ܐܢܘܢ܂ 04018ܐܠܘ ܗܟܝܠ ܗܘܼܝܬ ܕܝܢܿܗܘܢ ܕܗܿܢܘܢܼ܂ ܠܐܿܝܢܐ ܡܢܗܘܢ ܡܙܟܐ ܗܼܘܝܬܼ ܘܠܐܝܿܢܐ ܡܚܝܒ      ܗܘܼܝܬ܂ 04019ܘܥܿܢܝܬ ܘܐܡܿܪܬ܂ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܡܚܫܒܬܐ ܣܪܝܩܬܐ ܐܬܚܫܒܘ܂ ܐܪܥܐ ܓܝܪ ܐܬܢܣ̤ܒܬ ܠܥܒܐ܂      ܘܐܬܪܐ ܕܝܡܐ ܕܢܛܥܢ ܓ̈ܠܠܘܗܝ ܀ 04020ܘܥܼܢܐ ܘܐܡܼܪ ܠܝ܂ ܫܦܝܪ ܕܢܬܼ܂ ܘܠܡܢܐ ܠܐ ܕܢܼܬ ܢܦܫܟ܂ 04021ܐܝܟܿܢܐ ܓܝܪ ܕܐܪܥܐ ܠܥܒܐ ܝܗܝܒܐ܃ ܘܐܬܪܐ ܕܝܡܐ ܕܢܛܥܢ ܓܠܠܘ̈ܗܝܼ܂ ܗܟܢܐ ܐܦ ܐܝܠܝܢ      ܕܥܠ ܐܪܥܐ ܥܡܿܪܝܢܿ܂ ܡܕܡ ܕܥܠ ܐܪܥܐ ܗܘ ܒܠܚܘܕ ܡܫܟܚܝܢ ܕܢܕܥܘܢ܂ ܘܐܝܿܢܐ ܕܠܥܠ ܡܢ      ܫܡܝܐܼ ܡܕܡ ܕܠܥܠ ܡܢ ܫܡܝܐ܂ 04022ܘܥܿܢܝܬ ܘܐܡܿܪܬ܂ ܒܥܿܐ ܐܢܐ ܡܢܟ ܡܪܝܼ܂ ܠܡܢܐ ܡܪܝ ܐܬܝܗܒ ܠܝ ܡܕܥܐ ܠܡܬܚܫܒܘ܂ 04023ܠܐ ܓܝܪ ܨܿܒܝܬ ܕܐܫܐܠ ܥܠ ܐܘܪ̈ܚܬܐ ܕܠܥܠ܂ ܐܠܐ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܥܿܒܪ̈ܢ ܥܠܝܢ ܒܟܠܝܘܡ܂      ܡܛܠ ܕܐܝܣܪܝܠ ܐܬܝܗܒ ܠܥܡܡ̈ܐ܂ ܘܥܡܐ ܕܐܚܼܒܬ ܐܬܝܗܒ ܠܫܒ̈ܛܐ ܪ̈ܫܝܥܐ܂ ܘܢܡܘܣܐ      ܩܕܝܫܐ ܕܐܒܗ̈ܬܢ ܐܬܒܿܛܠ ܠܗ܂ ܘܕܝ̈ܬܩܣ ܕܐܬܟܬܒ ܠܐ ܐܝܬܝܗܝܢ܂ 04024ܘܥܒܿܪܝܢܢ ܡܢ ܥܠܡܐ ܐܝܟ ܩܡ̈ܨܐ܂ ܘܚ̈ܝܝܢ ܐܝܟ ܗܒܠܐ܂ ܐܦ ܠܐ ܫܿܘܝܢܢ ܕܢܗܘܘܢ ܥܠܝܢ      ܪ̈ܚܡܼܐ܂ 04025ܐܠܐ ܡܢܐ ܢܥܒܕ ܠܗ ܠܫܡܗ ܪܒܐ ܕܐܬܩܪܝ ܥܠܝܢ܂ ܥܠ ܗܠܝܢ ܫܐܿܠܬ܂ 04026ܘܥܢܼܐ ܘܐܡܼܪ ܠܝ܂ ܐܢ ܬܗܘܐ ܬܚܙܐ܂ ܘܐܢ ܬܣܓܐ ܬܐܚܐܼ ܬܬܕܡܪ܂ ܡܛܠ ܕܡܣܬܪܗܒ ܥܠܡܐ      ܕܢܥܒܪ܂ 04027ܕܠܐ ܡܣܝܒܪ ܕܢܛܥܢ ܡܕܡ ܕܡܠܝܟ ܠܙܕܝ̈ܩܐ܂ ܡܛܠ ܕܬܐܢ̈ܚܬܐ ܡܠܐ ܥܠܡܐ ܗܢܐ܂ ܘܟܘܪ̈ܗܢܐ      ܣܓܝܐ̈ܐ܂ 04028ܐܙܕܪܼܥܬ ܓܝܪ ܒܝܫܼܬܐ ܗܿܝ ܕܫܐܠܬܢܝ ܥܠܝܗܿ܂ ܘܠܐ ܥܕܟܝܠ ܐܬܼܐ ܐܕܪܗܿ܂ 04029ܐܠܐ ܗܟܝܠ ܢܬܚܨܕ ܡܕܡ ܕܐܙܕܪܥ ܘܢܫܢܐ ܐܬܪܐ܂ ܐܝܿܟܐ ܕܐܙܕ̤ܪܥܬ ܒܝܼܫܬܐܼ܂ ܠܐ ܐܬܿܝܐ      ܐܪܥܐ ܐܝܿܟܐ ܕܐܙܕ̤ܪܥܬ ܛܿܒܬܐ܂ 04030ܡܛܠ ܕܦܪܕܬܐ ܗܘ ܚܕܐ ܕܙܪܥܐ ܕܒܝܼܫܬܐ ܐܙܕܪܥ ܒܠܒܗ ܕܐܕܡ܂ ܡܢ ܪܝܫ ܘܟܡܐ ܦܐܪ̈ܐ      ܕܪܘܫܥܐ ܐܘܠܕ܂ ܥܕܡܐ ܠܗܫܐ܂ ܘܢܐܠܕ ܥܕܡܐ ܕܢܐܬܐ ܐܕܪܐ܂ 04031ܦܚܡ ܗܟܝܠ ܐܢܬ ܒܢܦܫܟ ܘܚܙܝ܂ ܕܦܪܕܬܐ ܚܕܐ ܕܙܪܥܐ ܕܒܝܼܫܬܐ ܕܐܙܕܪܥ ܟܡܐ ܦܐܪ̈ܐ      ܕܪܘܫܥܐ ܥܒܼܕ܂ 04032ܐܡܬܝ ܗܟܝܠ ܕܢܙܕܿܪܥܘܢ ܫܢ̈ܢܐ ܕܛܿܒ̈ܬܐ ܕܠܝܬ ܠܗܘܢ ܡܢܝܢܐܼ܂ ܐܝܿܢܐ ܐܕܪܐ ܥܬܝܕܝܢ      ܕܢܥܒܕܘܢ܂ 04033ܘܥܿܢܝܬ ܘܐܡܪܬ܂ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܘܐܡܬܝ ܗܠܝܢ܂ ܡܛܘܠ ܕܙܥܘܪ̈ܝܢ ܐ̈ܢܝܢ ܘܒܝ̈ܫܢ ܫ̈ܢܝܢ ܀ 04034ܘܥܼܢܐ ܘܐܼܡܪ ܠܝ܂ ܠܐ ܡܣܬܪܗܒ ܐܢܬ ܝܬܝܪ ܡܢ ܡܪܝܡܐ܂ ܐܢܬ ܓܝܪ ܡܣܬܪܗܒ ܐܢܬ ܡܛܠ      ܢܦܫܟ܂ ܡܪܝܡܐ ܕܝܢ ܡܛܠ ܣܓܝܐ̈ܐ܂ 04035ܠܐ ܗܘܐ ܓܝܪ ܥܠ ܗܠܝܢ ܫܐܿܠ ܗܘ̈ܝ ܢܦܫ̈ܬܗܘܢ ܕܙܕܝ̈ܩܐ ܒܐܘܨܪ̈ܝܗܝܢ܂ ܘܐܡܼܪ ܕܥܕܡܐ      ܠܐܡܬܝ ܐܝܿܬܝܢ ܗܪܟܐ܂ ܘܐܡܬܝ ܐܕܪܗ ܕܐܓܪܢ ܀ 04036ܘܥܼܢܐ ܪܡܿܐܝܠ ܡܠܐܟܐ ܘܐܡܼܪ ܠܗ̈ܝܢ܂ ܥܕܡܐ ܕܢܬܡܠܐ ܡܢܝܢܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܕܡܿܝܢ ܠܟܝ̈ܢ܂      ܡܛܠ ܕܡܬܩܠ ܬܩܿܠܗ ܩܕܝܫܐ ܠܥܠܡܐ܂ 04037ܘܡܡܫܚ ܡܼܫܚ ܐܢܘܢ ܠܙܒ̈ܢܐ܂ ܘܡܡܢܐ ܡܢܐ ܐܢܘܢ ܠܥܕ̈ܢܐ܂ ܘܠܐ ܢܫܠܐ ܘܠܐ ܢܥܝܪ ܥܕܡܐ      ܕܢܬܡܠܐ ܡܢܝܢܐ ܕܐܡܝܪ ܀ 04038ܘܥܿܢܝܬ ܘܐܡܿܪܬ ܐܘ ܡܪܝܐ ܡܪܝ܂ ܐܠܐ ܗܐ ܚܢܢ ܟܘܠܢ ܡܠܝܢܢ ܪܘܫܥܐ܂ 04039ܘܕܠܡܐ ܡܛܠܬܢ ܕܝܠܢ ܢܬܟܠܐ ܦܘܪܥܢܐ ܕܙܕܝ̈ܩܐܿ܂ ܡܛܠ ܚܛܗ̈ܐ ܕܥܡܘܪ̈ܝܗܿ ܕܐܪܥܐ܂ 04040ܘܥܼܢܐ ܘܐܡܼܪ ܠܝ܂ ܙܠ ܘܫܐܠܝܗܿ ܠܗܿܝ ܕܒܟܪܣܗܿ ܢܣܝܒܐ܂ ܕܐܡܬܝ ܕܬܡܿܠܐ ܬܫܥܐ      ܝܪ̈ܚܝܗܿ܂ ܕܐܢ ܡܫܟܚ ܬܘܒ ܡܪܒܥܐ ܕܢܐܚܕܝܘܗܝ ܠܥܼܘܠܐ ܒܓܘܗ܂ 04041ܘܐܡܿܪܬ܂ ܠܐ ܡܫܟܚ ܡܪܝ ܿ܃ܿ ܀ ܿ܃ܿ ܀ ܘܥܢܐ ܘܐܡܼܪ ܠܝ܂ ܫܝܘܠ ܘܐܘܨܪ̈ܐ ܕܢܦܫ̈ܬܐ      ܠܡܪܒܥܐ ܕܡܿܝܢ܂ 04042ܐܝܟܿܢܐ ܓܝܪ ܕܡܣܬܪܗܒܐ ܗܿܝ ܕܝܠܕܐ ܕܬܥܪܘܩ ܡܢ ܐܘܠܨܢܗܿ ܕܝܠܕܗܿ܂ ܗܟܢܐ ܐܦ ܗܠܝܢ      ܡܣܬܪܗܒܝܢ ܕܢܬܠܘܢ ܡܕܡ ܕܐܬܬܣܝܡ ܒܗܘܢ ܡܢ ܪܝܫ܂ 04043ܘܗܝܿܕܝܢ ܢܬܓܠܐ ܠܟ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܡܬܪܓܪܓ ܐܢܬ ܕܬܚܙܐ܂ 04044ܘܥܿܢܝܬ ܘܐܡܿܪܬ܂ ܐܢ ܐܫܟܿܚܬ ܪ̈ܚܼܡܐ ܒܥ̈ܝܢܝܟ܂ ܘܐܢ ܡܫܟܚܐ ܘܫܿܘܐ ܐܢܐ 04045ܐܘܕܥܝܢܝ ܐܦܢ ܗܕܐ܂ ܕܐܢ ܙܒܢܐ ܕܥܿܒܪ ܥܠܝܢ ܣܿܓܝ܂ ܐܘ ܗܿܘ ܕܥܬܝܕ ܕܢܐܬܐ܂ 04046ܡܛܠ ܕܙܒܢܐ ܕܥܼܒܪ ܝܕܿܥܢܐ܂ ܘܡܕܡ ܕܥܬܝܕ ܠܐ ܝܕܿܥ ܐܢܐ ܀ 04047ܘܥܼܢܐ ܘܐܡܼܪ ܠܝ܂ ܩܘܡ ܡܢ ܓܒܐ ܕܝܡܝܢܐ܂ ܘܐܚܿܘܝܟ ܦܘܫܩܐ ܕܡܬܠܐ܂ 04048ܘܩܡܿܬ ܘܚܿܙܝܬ܂ ܘܗܐ ܥܼܒܪ ܩܕܡܝ ܐܬܘܢܐ ܕܢܘܪܐ ܕܝܩܿܕ܂ ܘܗܼܘܐ ܕܟܕ ܥܒ̤ܪܬ ܫܠܗܒܝܬܐܼ܂      ܚܿܙܝܬ ܘܗܐ ܝܬܪ ܬܢܢܐ܂ 04049ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܥܿܒ̤ܪܬ ܩܕܡܝ ܥܢܢܐ ܕܡܠܝܐ ܡ̈ܝܐ܂ ܘܢܣ̤ܟܬ ܡܛܪܐ ܙܥܝܦܐ ܣܿܓܝ܂ ܘܟܕ      ܥܼܒܪ ܙܥܦܗ ܕܡܛܪܐ܂ ܝܬܪ ܒܗܿ ܛܘ̈ܦܐ ܀ 04050ܘܥܼܢܐ ܘܐܡܼܪ ܠܝ܂ ܐܬܪܥܐ ܒܢܦܫܟ ܘܚܙܝ܂ ܕܐܝܟܢܐ ܕܡܝܬܪ ܡܛܪܐ܂ ܡܢ ܛܘ̈ܦܐ ܘܢܘܪܐ ܡܢ      ܬܢܢܐܼ ܗܟܢܐ ܐܬܝ̤ܬܪܬ ܡܫܘܚܬܐ ܕܥ̤ܒܪܬ܂ ܝܬܪ ܕܝܢ ܛܘ̈ܦܐ ܘܬܢܢܐ܂ 04051ܘܒܿܥܝܬ ܡܢܗ ܘܐܡܿܪܬ܂ ܐܢ ܟܝܿ ܚܿܝܐ ܐܢܐ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡ̈ܬܐ ܗܿܢܘܢܼ܂ ܐܘ ܡܼܢܘ ܢܗܘܐ      ܒܝܘܡ̈ܬܐ ܗܿܢܘܢ ܀ 04052ܘܥܢܼܐ ܘܐܡܼܪ ܠܝ܂ ܥܠ ܐܬܘ̈ܬܐ ܐܝܠܝܢ ܕܫܐܠܬܢܝܼ܂ ܡܢܗܝܢ ܡܫܟܚ ܐܢܐ ܕܐܡܿܪ ܠܟ܂ ܥܠ      ܚܝܝ̈ܟ ܕܝܢ ܠܐ ܐܫܬܿܕܪܬ ܕܐܡܿܪ ܠܟ܂ ܐܦܠܐ ܓܝܪ ܝܕܿܥ ܐܢܐ܂

 

 

5

 

05001ܥܠ ܐܬܘ̈ܬܐ ܕܝܢܼ܂ ܗܐ ܝܘܡ̈ܬܐ ܐܬܿܝܢ܂ ܘܢܬܬܚܕܘܢ ܥܿܡܘܪ̈ܘܗܝ ܕܥܠܡܐ ܒܬܘܗܬܐ ܣܓܝܐܬܐ܂      ܘܬܬܟܣܐ ܡܢܿܬܐ ܕܫܪܪܐ܂ ܘܥܩܪܬܐ ܬܗܘܐ ܐܪܥܗܿ ܕܗܝܡܢܘܬܐ܂ 05002ܘܢܣܓܐ ܥܼܘܠܐ ܘܫܪܝܚܘܬܐܼ܂ ܝܬܝܪ ܡܢ ܗܢܐ ܕܚܼܙܝܬ ܗܫܐ܂ ܘܝܬܝܪ ܡܢ ܗܿܘ ܕܫܡܼܥܬ ܡܢ      ܩܕܝܡ܂ 05003ܘܬܗܘܐ ܕܠܐ ܩܝܿܡܐ܂ ܘܕܠܐ ܡܬܕܝܫܐ ܐܪܥܐ ܗܕܐ ܕܚܼܙܝܬ ܕܡܡܠܟܐ ܗܫܐ܂ ܘܢܚܙܘܢܗܿ ܠܐܪܥܐ      ܗܕܐ ܟܕ ܚܪܒܐ܂ 05004ܐܢ ܕܝܢ ܢܬܠ ܠܟ ܡܪܝܡܐ ܚܙܘܐܼ܂ ܚܿܙܐ ܐܢܬ ܠܗܿܝ ܕܒܬܪ ܬܠܝܬܝܬܐ ܕܡܫܬܓܫܐ܂ ܘܢܬܚܙܐ ܡܢ      ܫܠܝܐ ܫܡܼܫܐ ܒܠܠܝܐ܂ ܘܣܗܪܐ ܒܐܝܡܡܐ܂ 05005ܘܩܝܣܐ ܢܿܛܦ ܕܡܐ܂ ܘܟܐܦܐ ܬܬܠ ܩܠܗܿ܂ ܘܥܡ̈ܡܐ ܢܬܙܝܥܘܢ܂ ܘܐܐܪ̈ ܢܬܚܠܦܘܢ܂ 05006ܘܢܡܠܟ ܗܘ ܕܠܐ ܣܒܿܪܝܢ ܥܠܘܗܝ ܣܓܝܐ̈ܐ܂ ܘܦܪܚܬܐ ܬܫܢܐ܂ 05007ܘܝܡܐ ܕܣܕܘܡ ܢܥܒܕ ܢܘ̈ܢܐ ܣܓ̈ܝܐܐ܂ ܘܢܬܠ ܩܠܗ ܒܠܠܝܐ ܗܿܘ ܕܠܐ ܝܕܿܥܝܢ ܠܗ ܣ̈ܓܝܐܐ܂      ܘܟܠܗܘܢ ܢܫܡܥܘܢܗܿ܂ 05008ܘܦܚ̈ܬܐ ܢܬܥܒܕܘܢ ܒܕܘ̈ܟܝܬܐ ܣܓܝܐ̈ܬܐ܂ ܘܬܟܝܒܐܝܬ ܢܘܪܐ ܬܗܘܐ ܡܫܬܕܪܐ܂ ܘܚܝ̈ܘܬܐ      ܕܕܒܪܐ ܢܫ̈ܢܝܢ ܡܢ ܐܬܪܗܝܢ܂ ܘܐܬ̈ܘܬܐ ܡܢ ܢܫ̈ܐ ܢܬܚ̈ܙܝܢ܂ ܢܬܝܠܕܘܢ ܓܝܪ ܥܘܼ̈ܠܐ ܟܕ      ܠܐ ܡܫܡܠܝܢ܂ 05009ܘܒܡ̈ܝܐ ܚ̈ܠܝܐ ܢܫܬܟܚܘܢ ܡܠܝܚܐ܂ ܘܪ̈ܚܿܡܐ ܥܠ ܪ̈ܚܡܿܝܗܘܢ ܡܢ ܫܠܝܐ ܢܥܒܕܘܢ ܩܪܒܐ܂      ܘܬܬܟܣܐ ܗܝܿܕܝܢ ܚܟܡܬܐ܂ ܘܣܟܘܠܬܢܘܬܐ ܬܐܙܠ ܠܗܿ ܠܐܘܨܪ̈ܝܗܿ 05010ܘܬܬܒܥܐ ܠܘܬ ܣܓܝܐ̈ܐ ܘܠܐ ܬܫܬܟܚ܂ ܘܢܣܓܐ ܛܠܘܡܝܐ ܘܫܪܝܚܘܬܐ ܥܠ ܐܪܥܐ܂ 05011ܘܢܫܐܿܠ ܐܬܪܐ ܠܐܿܝܢܐ ܕܩܪܝܒ ܠܗ ܘܢܐܡܪ ܠܗ܂ ܕܠܡܐ ܥܒ̤ܪܬ ܥܠܝܟ ܙܕܝܩܘܬܐ܃ ܐܘ ܓܒܪܐ      ܕܥܿܒܕ ܙܕܝܩܘܬܐ܂ ܘܗܼܘ ܕܝܢ ܐܬܪܐ ܢܟܦܘܪ܂ 05012ܘܢܗܘܐ ܒܗܿܘ ܙܒܢܐ܂ ܢܣܒܪܘܢ ܒܿܢܝ ܐܢܫܐ ܘܠܐ ܢܣܒܘܢ܂ ܘܢܠܐܘܢ ܘܠܐ ܢܫܟܚܘܢ܂ ܘܢܥܡܠܘܢ      ܘܠܐ ܬܬܩܢ ܐܘܪܚܗܘܢ܂ 05013ܗܠܝܢ ܐܬܘ̈ܬܐ ܐܬܦܩܕ ܠܝ ܕܐܡܿܪ ܠܟ܂ ܘܐܢ ܕܝܢ ܬܨܠܐ ܬܘܒ ܘܬܒܥܐ ܐܝܟ ܕܗܫܐ܂ ܘܬܨܘܡ      ܫܒܥܐ ܝܘܡ̈ܝܢ܂ ܫܡܿܥܬ ܕܪܘܪܒܢ ܡܢ ܗܠܝܢ܂ 05014ܘܐܬܿܬܥܝܪܬ܂ ܘܦܓܪܝ ܪܐܿܬ ܗܘܐ ܣܿܓܝ܂ ܘܢܦܫܝ ܠܐܝܐ ܗܘܬ ܐܝܟ ܕܬܦܘܩ܂ 05015ܘܐܚܕܢܝ ܡܠܐܿܟܐ ܗܿܘ ܕܡܡܠܠ ܒܝ܂ ܘܚܝܠܢܝ ܘܐܩܝܡܢܝ ܥܠ ܪ̈ܓܠܝ܀܀ 05016ܘܗܼܘܐ ܒܠܠܝܐ ܕܬܪܝܢ܂ ܘܐܼܬܐ ܠܘܬܝ ܦܣܠܛܐܝܠ ܪܝܫܗ ܕܥܡܐ܂ ܘܐܡܼܪ ܠܝ܂ ܐܝܿܟܐ ܗܼܘܝܬ܂      ܘܠܡܢܐ ܟܡܝܪ̈ܢ ܐ̈ܦܝܟ܂ 05017ܐܘ ܠܐ ܝܕܿܥ ܐܢܬ܂ ܕܐܢܬ ܗܘ ܕܐܬܗܼܝܡܢܬ ܥܠ ܐܝܣܪܝܠ ܒܐܬܪܐ ܕܫܒܝܬܗܘܢ܂ 05018ܩܘܡ ܗܟܝܠ ܘܐܟܘܠ ܠܚܡܐ ܩܠܝܠ܂ ܕܠܐ ܬܫܒܘܩ ܐܢܘܢ ܐܝܟ ܪܥܿܝܐ ܠܡܪܥܝܬܗ ܒܐܝܼܕܐ ܕܕܐ̈ܒܐ      ܚ̈ܒܠܐ܂ 05019ܘܐܢܐ ܐܡܿܪܬ ܠܗ܂ ܙܠ ܠܟ ܡܢܝ ܘܠܐ ܬܬܩܪܒ ܨܐܕܝ ܥܕܡܐ ܠܫܒܥܐ ܝܘܡ̈ܝܢ ܘܗܝܿܕܝܢ ܬܐܬܐ      ܠܘܬܝ ܘܐܫܡܿܥܟ ܡ̈ܠܐ܂ ܘܟܕ ܐܡܿܪܬ ܠܗ ܐܙܼܠ ܠܗ ܡܢ ܠܘܬܝ ܀ ܨܠܘܬܐ ܕܿܥܙܪܐ܂ 05020ܘܐܢܐ ܨܡܿܬ ܫܒܥܐ ܝܘܡ̈ܝܢ܂ ܟܕ ܡܬܬܢܚ ܗܿܘܝܬ ܘܒܟܿܐܼ ܐܝܟ ܕܦܩܕܢܝ ܪܡܐܝܠ ܡܠܐܟܐ܂ 05021ܘܗܼܘܐ ܡܢ ܒܬܪ ܫܒܥܐ ܝܘ̈ܡܝܢ܂ ܘܗܐ ܬܘܒ ܡܚ̈ܫܒܬܗ ܕܠܒܝ ܐ̈ܠܨܢ ܗ̈ܘܝ ܠܝ ܣܿܓܝ܂ 05022ܘܢܣ̤ܒܬ ܢܦܫܝ ܪܘܚܐ ܕܒܘܝܢܐ܂ ܘܬܘܒ ܫܿܪܝܬ ܠܡܡܠܠܘ ܩܕܡ ܡܪܝܡܐ ܡ̈ܠܐ ܗܠܝܢ ܕܒܥܘܬܐ      ܘܕܬܟܫܦܬܐ܂ 05023ܘܥܿܢܝܬ ܘܐܡܿܪܬ܂ ܐܘ ܡܪܝܐ ܡܪܝ܂ ܡܢ ܟܘܠܗܘܢ ܥܒ̈ܝܗܿ ܕܐܪܥܐ ܘܐ̈ܝܠܢܝܗܿ ܓܒܝܬ ܠܟ      ܓܦܬܐ ܚܕܐ܂ 05024ܘܡܢ ܟܠܗܝܢ ܐܪ̈ܥܬܐ ܕܬܒܝܠ ܓܼܒܝܬ ܠܟ ܐܬܪܐ ܚܕ܂ 05025ܘܡܢ ܟܘܠܗܘܢ ܬܗ̈ܘܡܐ ܕܝܡܐ ܐܣܓܝܬ ܠܟ ܚܕ ܢܚܠܐ܂ ܘܡܢ ܟܘܠܗܘܢ ܗܒ̈ܒܐ ܕܬܒܝܠ ܓܒܼܝܬ ܠܟ      ܗܒܒܐ ܚܕ ܘܡܢ ܟܠܗܝܢ ܡ̈ܕܝܢܬܐ ܕܐܬܒܢܝ ܩܕܼܫܬ ܠܟ ܠܨܗܝܘܢ܂ 05026ܘܡܢ ܟܘܠܗܿ ܦܪܚܬܐ ܕܐܬܒ̤ܪܝܬ ܫܡܼܗܬ ܠܟ ܝܘܢܐ ܚܕܐ܂ ܘܡܢ ܟܠܗܿ ܥܢܐ ܕܐܬܒ̤ܪܝܬ ܨܒܼܝܬ      ܒܢܩܝܐ ܚܕܐ܂ 05027ܘܡܢ ܣܘܓܐܐ ܕܥܡ̈ܡܐ ܩܼܪܒܬ ܠܟ ܥܡܐ ܚܕ܂ ܘܢܡܘܣܐ ܗܿܘ ܕܐܬܒܚܪ ܡܢ ܟܠܼ܂ ܝܗܼܒܬ ܠܥܡܐ      ܗܿܘ ܕܪܚܼܡܬ܂ 05028ܘܗܫܐ ܡܪܝܐ ܠܡܢܐ ܐܫܠܼܡܬ ܚܕ ܠܣܓ̈ܝܐܐ܂ ܘܒܣܪܬܝܗܝ ܠܚܕ ܥܿܩܪܐ ܝܬܝܪ ܡܢ ܣܓ̈ܝܐܐ܂      ܘܒܼܕܪܬ ܘܕܼܪܝܬ ܠܝܚܝܕܝܟ ܒܝܢܬ ܣ̈ܓܝܐܐ܂ 05029ܘܕܿܫܘ ܗܠܝܢ ܕܩܝܿܡܝܢ ܠܘܩܒܠ ܦܘ̈ܩܕܢܝܟ܂ ܠܐܝܠܝܢ ܕܗܝܡܢܘ ܒܕܝܬܩܐ ܕܝܠܟ܂ 05030ܘܐܢܕܝܢ ܡܣܼܢܐ ܣܢܝܬܝܗܝ ܠܥܡܟ܂ ܒܐܝ̈ܕܝܟ ܕܝܠܟ ܚܝܒ ܗܘܐ ܕܢܬܪܕܐ ܀ 05031ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܡܿܠܠܬ ܡ̈ܠܐ ܗܠܝܼܢ܂ ܐܫܬܠܚ ܠܘܬܝ ܡܠܐܟܐ ܗܿܘ ܕܐܫܬܠܚ ܗܘܐ ܠܘܬܝ ܒܠܠܝܐ      ܕܥܼܒܪ 05032ܘܐܡܼܪ ܠܝ܂ ܨܘܬܝܢܝ ܥܙܪܐ ܘܐܫܿܡܥܟ܂ ܘܚܘܪ ܒܝ ܘܐܣܝܡ ܩܕܡܝܟ ܡ̈ܠܐ ܀ 05033ܘܥܿܢܝܬ ܘܐܡܿܪܬ ܠܗ ܡܠܠ ܡܪܝ ܿܿ ܘܐܡܼܪ ܠܝ܂ ܣܿܓܝ ܐܬܬܙܝܥܬ ܥܠ ܐܝܣܪܝܠ܂ ܐܘ ܛܒ      ܪܚܡܬܝܗܝ ܝܬܝܪ ܡܢ ܥܒܿܘܕܗ܂ 05034ܘܐܡܿܪܬ ܠܐ ܡܪܝ ܿܿ ܐܠܐ ܡܚܫ ܗܘ ܚܿܫܬ ܘܡܿܠܠܬ܂ ܡܛܘܠ ܕܡܢܓ̈ܕܢ ܠܝ ܟܘ̈ܠܝܬܝ ܟܘܠ      ܫܥܐ܂ ܕܒܿܥܐ ܐܢܐ ܕܐܕܪܟ ܓܙܪ ܕܝܢܼܐ ܕܡܪܝܡܐ܂ ܘܐܥܿܩܒ ܡܕܡ ܡܢ ܕܝܢܼܗ܂ 05035ܘܐܡܼܪ ܠܝ ܠܐ ܡܫܟܚ ܐܢܬ܂ ܘܐܡܿܪܬ ܠܗ ܡܛܠ ܡܢܐ ܡܪܝ ܡܿܨܠܐ ܐܢܐ܂ ܐܘ ܠܡܢܐ ܐܬܼܿܝܠܕܬ܂      ܘܠܡܢܐ ܠܐ ܗܼܘܐ ܠܝ ܡܪܒܥܗܿ ܕܐܡܝ ܩܒܪܐ܂ ܕܠܐ ܐܚܙܐ ܥܡܠܗ ܕܝܥܩܘܒ ܘܠܐܘܬܗ ܕܙܪܥܗ      ܕܐܝܣܪܝܠ ܀ܿ܃ܿܿ܃ܿ 05036ܘܥܢܼܐ ܘܐܡܼܪ ܠܝ܂ ܡܢܝ ܠܝ ܐܝܠܝܢ ܕܥܕܟܝܠ ܠܐ ܐܬܘ܂ ܘܟܿܢܫ ܠܝ ܛܘ̈ܦܐ ܐܝܠܝܢ ܕܐܬܒܕܪ܂      ܘܐܘܪܩ ܠܝ ܗ̈ܒܒܐ ܕܝܒܼܫܘ܂ 05037ܘܦܬܚ ܠܝ ܐܘܨܪ̈ܐ ܕܐܚܝܕܝܢ܂ ܘܐܦܩ ܠܝ ܪ̈ܘܚܐ ܕܚܒܝܫܝܢ ܒܗܘܢ܂ ܘܚܘܢܝ ܕܡܘܬܐ ܕܦܪ̈ܨܘܦܐ      ܐܝܠܝܢ ܕܥܕܟܝܠ ܠܐ ܚܙܼܝܬ܂ ܐܘ ܚܘܢܝ ܕܡܘܬܐ ܕܩܠܐܼ܂ ܘܗܿܝܕܝܢ ܐܘܕܥܟ ܥܠ ܥܡܠܐ      ܘܙܒܢܐ ܕܒܥܼܝܬ ܕܬܚܙܐ ܀ 05038ܘܐܡܿܪܬ ܡܪܝܐ ܡܪܝܼ܂ ܡܼܢܘ ܕܡܼܨܐ ܕܢܕܥ ܐ̈ܢܝܢ ܠܗܠܝܢ܂ ܐܠܐ ܐܝܿܢܐ ܕܥܡ ܒܢܝ̈ܢܫܐ ܠܐ      ܥܡܿܪ܂ 05039ܐܢܐ ܕܝܢ ܣܟܠܐ ܘܕܘܿܝܐ܂ ܐܿܝܟܢ ܡܫܟܚ ܐܢܐ ܕܐܡܪ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܫܐܠܬܢܝ܂ 05040ܘܐܡܼܪ ܠܝ܂ ܐܝܟ ܕܠܐ ܡܫܟܚ ܐܢܬ ܠܡܥܒܕ ܚܕܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܐܬܐܡܪ܂ ܗܟܢܐ ܠܐ ܡܼܨܐ ܐܢܬ      ܕܬܫܟܚܝܘܗܝ ܠܕܝܼܢܝ ܐܘ ܠܫܘܠܡܐ ܕܚܘܒܐ܂ ܐܝܿܢܐ ܕܠܥܡܝ ܐܫܬܘܕܝܬ 05041ܘܐܡܪܬ܂ ܐܠܐ ܡܪܝ ܗܐ ܐܫܿܬܘܕܝܬ ܠܐܝܠܝܢ ܕܒܫܘܠܡܐ ܐܢܘܢ܂ ܘܡܢܐ ܢܥܒܕܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܢ      ܩܕܡܝܢ ܐܢܘܢ܂ ܐܘ ܚܝܢ ܐܘ ܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܒܬܪܢ܂ 05042ܘܥܼܢܐ ܘܐܡܼܪ ܠܝ܂ ܠܟܠܝܠܐ ܕܡܝܬܗ ܠܕܝܼܢܝ܂ ܐܝܟ ܕܠܐ ܐܝܬ ܠܐܚܪ̈ܝܐ ܫܘܘܚܪ̈ܐܼ܂ ܗܟܢܐ      ܐܦܠܐ ܠܩܕܡ̈ܝܐ ܩܘܕܡܐ܂ 05043ܘܥܢܝܿܬ ܘܐܡܿܪܬ܂ ܕܠܡܐ ܓܝܪ ܠܐ ܡܫܟܚ ܗܿܘܝܬ ܠܡܥܒܕ ܠܐܝܠܝܢ ܕܗܘܘ ܘܠܐܝܠܝܢ      ܕܐܝܬܝܗܘܢ܂ ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܗܿܘܝܢ ܐܟܚܕܐ܂ ܕܒܥܓܠ ܕܝܼܢܟ ܬܘܕܥ܂ 05044ܘܥܼܢܐ ܘܐܡܼܪ ܠܝ܂ ܠܐ ܡܣܬܪܗܒܐ ܒܼܪܝܬܐܼ ܝܬܝܪ ܡܢ ܒܪܘܝܗܿ܂ ܘܐܠܐ ܠܐ ܛܿܥܢ ܗܘܐ ܥܠܡܐ      ܠܐܝܠܝܢ ܕܗ̈ܘܝܢ ܗ̈ܘܝ ܒܗ ܐܟܚܕܐ܂ 05045ܘܬܘܒ ܥܢܿܝܬ ܘܐܡܿܪܬ܂ ܘܐܝܟܿܢܐ ܐܡܪܬ ܠܥܒܼܕܟ܂ ܕܡܚܝܘ ܬܚܿܝܗܿ ܠܒܼܪܝܬܐ܂ ܗܿܝ      ܕܐܬ̤ܒܪܝܬ ܡܢܟ ܐܟܚܕܐ܂ ܐܢ ܗܟܝܠ ܡܚܐ ܚ̈ܝܝܢ ܐܟܚܕܐ܂ ܘܡܣܝܒܪܐ ܒܪܼܝܬܐ܂ ܡܫܟܚܐ      ܗܘܬܿ ܐܦ ܗܫܐ ܕܬܣܝܒܪ ܐܢܘܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܗܿܘܝܢ ܐܟܚܕܐ܂ 05046ܘܥܢܼܐ ܘܐܼܡܪ ܠܝ܂ ܫܐܠ ܠܡܪܒܥܐ ܕܐܢܬܬܐ ܘܐܡܼܪ ܠܗ܂ ܕܐܢ ܥܣܪܐ ܝܿܠܕ ܐܢܬ܂ ܠܡܢܐ ܒܙܒܢ      ܙܒܢ ܝܿܠܕ ܐܢܬ ܠܗܘܢ܂ ܒܥܝ ܗܟܝܠ ܡܢܗ ܐܝܟ ܕܢܬܠ ܐܢܘܢ ܠܥܣܪ̈ܬܝܗܘܢ܂ 05047ܘܐܡܿܪܬ ܕܠܐ ܡܫܟܚ ܡܪܝ܂ ܐܠܐ ܐܢ ܒܙܒܢ ܙܒܢ܂ 05048ܘܐܡܼܪ ܠܝ܂ ܐܦ ܐܢܐ ܝܗܒܬܗܿ ܠܐܪܥܐ ܡܪܒܥܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܐܿܬܝܢ ܥܠܝܗܿ ܒܙܒܢ ܙܒܢ܂ 05049ܐܿܝܟܢܐ ܓܝܪ ܕܝܠܘܕܐ ܠܐ ܝܿܠܕ܂ ܐܦ ܠܐ ܗܿܝ ܕܣܐܒܬ ܬܘܒ܂ ܗܟܢܐ ܐܦ ܐܢܐ ܐܬܩܿܢܬ ܠܥܠܡܐ      ܕܒܿܪܝܬ܂ 05050ܘܫܐܠܬܗ ܘܐܡܿܪܬ܂ ܡܢ ܗܫܐ ܕܝܗܼܒܬ ܠܝ ܐܘܪܚܐ ܐܡܿܠܠ ܩܕܡܝܟ܂ ܗܼܝ ܐܡܢ ܨܗܝܘܢ ܕܐܡܼܪܬ      ܠܝ ܥܠܝܗܿ܂ ܐܝܢ ܡܪܝ ܥܠܝܡܬܐ ܗܝ ܥܕܟܝܠܼ ܐܘ ܡܢ ܟܕܘ ܩܪܝܒܐ ܗܝ ܠܣܝܒܘܬܐ܂ 05051ܘܥܼܢܐ ܘܐܡܼܪ ܠܝ܂ ܫܐܿܠ ܠܗܿܝ ܕܝܠܕܐ ܘܬܐܡܪ ܠܟ܂ 05052ܐܡܼܪ ܠܗܿ܂ ܡܛܠ ܡܢܐ ܐܝܠܝܢ ܕܝܿܠܕܐ ܐܢܬܝ ܗܫܐ ܕܡܿܝܢ ܠܩܕܡ̈ܝܐ܂ ܐܠܐ ܒܨܝܪܝܢ ܐܢܘܢ      ܒܪܒܘܬܐ܂ 05053ܘܬܐܡܪ ܠܟ ܐܦ ܗܼܝ܂ ܕܐܚܪ̈ܢܐ ܐܢܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܒܚܝܠܐ ܕܥܠܝܡܘܬܐ ܐܬܝܠܕܘ܂ ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܐܢܘܢ      ܗܠܝܢ ܕܒܣܝܒܘܬܐ ܡܬܝܠܕܝܿܢ ܡܐ ܕܒܨܿܪ ܡܪܒܥܐ܂ 05054ܚܘܪ ܐܦ ܐܢܬ ܘܚܙܝ ܕܒܨܝܪܝܢ ܐܢܬܘܢ ܗܘ ܒܪܒܘܬܐ ܡܢ ܗܿܢܘܢ ܕܡܢ ܩܕܡܝܟܘܢ܂ 05055ܐܦ ܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܒܬܪܟܘܢ ܐܬܿܝܢ ܗܘܿܝܢ ܒܨܝܪ ܝܬܝܪ ܡܢܟܘܢ܂ ܡܛܠ ܕܡܢ ܟܕܘ ܣܐ̤ܒܬ ܠܗܿ      ܒܼܪܝܬܐ ܘܥܘܙܐ ܕܥܠܝܡܘܬܗܿ ܥܼܒܪ ܠܗ܂ 05056ܘܥܿܢܝܬ ܘܐܡܪܬ܂ ܒܥܿܐ ܐܢܐ ܡܢܟ ܡܪܝ ܐܢ ܐܫܟܚܿܬ ܪ̈ܚܼܡܐ ܩܕܡܝܟܼ܂ ܐܘܕܥܝܗܝ ܠܥܒܼܕܟ      ܕܒܝܕ ܡܢܿܘ ܦܩܿܕ ܐܢܬ ܒܼܪܝܬܟ܂

 

 

6

 

06001ܘܥܼܢܐ ܘܐܡܼܪ ܠܝ܂ ܩܕܡܝ ܒܝܕ ܒܪ ܐܢܫܐ܂ ܫܘܠܡܐ ܕܝܢ ܒܐܝ̈ܕܝ ܕܝܠܝ܂ ܐܝܟܢܐ ܓܝܪ ܕܡܢ      ܩܕܡ ܕܬܗܘܐ ܐܪܥܗܿ ܕܬܒܝܠ ܘܡܢ ܩܕܡ ܕܢܩܘܡܘܢ ܡܦܩ̈ܢܘܗܝ ܕܥܠܡܐ܂ ܘܡܢ ܩܕܡ ܕܢܢܫ̈ܒܢ      ܝܘܩܪܗܝܢ ܕܪ̈ܘܚܐ܂ 06002ܘܡܢ ܩܕܡ ܕܢܫܬܡܥ ܩܠܗܘܢ ܕܪ̈ܥܡܐ܂ ܘܡܢ ܩܕܡ ܕܢܢܗܪܘܢ ܙܠܝܩ̈ܝܗܘܢ ܕܒܪ̈ܩܐ܂ ܘܡܢ ܩܕܡ      ܕܬܫܬܪܪ ܐܪܥܗ ܕܦܪܕܝܣܐ܂ 06003ܘܡܢ ܩܕܡ ܕܢܬܚܙܐ ܫܘܦܪܗܘܢ ܕܗ̈ܒܒܐ܂ ܘܡܢ ܩܕܡ ܕܢܬܚܝܠ ܥܘܫܢܐ ܕܙܘ̈ܥܢܐ܂ ܘܡܢ ܩܕܡ      ܕܢܬܟܢܫܿܘܢ ܚܝܠܘ̈ܬܐ ܕܡܠܐ̈ܟܐ ܕܠܝܬ ܠܗܘܢ ܡܢܝܢܐ܂ 06004ܘܡܢ ܩܕܡ ܕܢܬܬܪܝܡ ܪܘܡܗܘܢ ܕܐܐܪ̈܂ ܘܡܢ ܩܕܡ ܕܢܫܬܡܗܢ ܡܘܫ̈ܚܬܗܘܢ ܕܪ̈ܩܝܥܐ܂ ܘܡܢ ܩܕܡ      ܕܢܫܬܪܪ ܟܘܒܫܗܿ ܕܨܗܝܘܢ܂ 06005ܘܡܢ ܩܕܡ ܕܢܿܬܥܩ̈ܒܢ ܫܢ̈ܝܐ ܗܠܝܢ ܕܩܿܝ̈ܡܢ܂ ܘܡܢ ܩܕܡ ܕܢܬܓ̈ܒܠܢ ܣܟܠܘ̈ܬܗܘܢ ܕܚ̈ܛܝܐ      ܗܫܐ܂ ܘܡܢ ܩܕܡ ܕܢܬܚܬܡܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܣܡܿܘ ܠܗܘܢ ܣܝܡ̈ܬܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ܂ 06006ܗܝܿܕܝܢ ܐܬܚܫܼܒܬ ܘܗ̈ܘܝ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܒܐ̈ܝܕܝ ܕܝܠܝ ܒܠܚܘܕ܂ ܘܠܐ ܒܐܝ̈ܕܝ ܐܚܪܢܐ 06007ܘܥܢܿܝܬ ܘܐܡܿܪܬ܂ ܐܝܿܢܘ ܦܘܪܫܗܘܢ ܕܙܒ̈ܢܐ܂ ܐܘ ܐܡܬܝ ܗܘ ܫܘܠܡܗ ܕܥܠܡܐ ܩܕܡܝܐ܂ ܐܘ      ܐܝܿܢܘ ܪܝܫܗ ܕܬܢܝܢܐ܂ 06008ܘܥܼܢܐ ܘܐܡܼܪ ܠܝ܂ ܡܢ ܐܒܪܗܡ ܥܕܡܐ ܠܐܒܪܗܡ܂ ܡܢ ܐܒܪܗܡ ܐܬܝܠܕ ܐܝܣܚܩ܂ ܘܡܢ      ܐܝܣܚܩ ܐܬܝܠܕ ܝܥܩܘܒ ܘܥܣܘ܂ ܘܐܝܼܕܗ ܕܝܥܩܘܒ ܐܚܝܕܐ ܗܘܬ ܒܥܩܒܗ ܕܥܣܘ܂ 06009ܥܩܒܐ ܕܩܕܡܝܐ ܥܣܘ܂ ܘܐܼܝܕܐ ܕܬܢܝܢܐ ܝܥܩܘܒ܂ 06010ܩܕܡܝܗ ܓܝܪ ܕܒܪܢܫܐ ܐܼܝܕܗ܂ ܘܫܘܠܡܗ ܕܒܪܢܫܐ ܥܩܒܗ܂ ܒܝܢܬ ܗܟܝܠ ܥܩܒܐ ܠܐܝܼܕܐ ܡܕܡ      ܐܚܪܢ ܠܐ ܬܒܥܐ ܐܘ ܥܙܪܐ܂ ܀ ܀ 06011ܘܥܿܢܝܬ ܘܐܡܿܪܬ܂ ܐܘ ܡܪܝܐ ܡܪܝ܂ ܐܢ ܐܫܿܟܚܬ ܪ̈ܚܡܼܐ ܒܥ̈ܝܢܝܟܼ܂ 06012ܐܘܕܥܝܢܝ ܠܥܒܼܕܟ ܫܘܠܡܐ ܕܐܬ̈ܘܬܐ ܗܠܝܢ ܕܡܢܟ ܐܘܕܥܬܢܝ ܩܠܝܠ܂ ܒܠܠܝܐ ܕܥܼܒܪ ܿ܃ܿ ܀ 06013ܘܥܼܢܐ ܘܐܡܼܪ ܠܝ܂ ܩܘܡ ܥܠ ܪ̈ܓܠܝܟ܂ ܘܬܫܡܥ ܩܠܐ ܪܒܐ܂ 06014ܘܢܗܘܐ ܕܐܢ ܡܙܥ ܢܙܘܥ ܐܬܪܐ ܗܿܘ ܕܩܐܿܡ ܐܢܬ ܥܠܘܗܝܼ 06015ܟܕ ܡܬܡܠܠ ܥܡܟܼ܂ ܠܐ ܬܬܪܗܒ܂ ܡܛܠ ܕܡܠܬܐ ܥܠ ܛܒܼܐ ܗܝ ܕܫܘܠܡܐ܂ ܘܫܬܐ̈ܣܝܗܿ ܕܐܪܥܐ      ܢܣܬܟ̈ܠܢ 06016ܕܥܠܝܗܝܢ ܗܝ ܡܠܬܐ܂ ܘܡܬܪ̈ܗܒܢ ܘܡܬܬ̈ܙܝܥܢ܂ ܪ̈ܓܫܢ ܓܝܪ ܕܫܘܠܡܗܝܢ ܡܬܚܠܦ܂ 06017ܘܗܼܘܐ ܕܟܕ ܫܡܿܥܬ ܩܡܿܬ ܥܠ ܪ̈ܓܠܝ܂ ܘܫܡܿܥܬ ܘܗܐ ܩܠܐ ܕܡܡܠܠ܂ ܘܩܠܗ ܐܝܟ ܩܠܐ ܕܡ̈ܝܐ      ܣܓܝܐ̈ܐ܂ 06018ܘܐܡܼܪ ܕܗܐ ܝܘܡ̈ܬܐ ܐܬܿܝܢ܂ ܘܢܗܘܐ ܐܡܬܝ ܕܩܿܪܒ ܐܢܐ ܕܐܣܥܘܪ ܠܥܡܘܪ̈ܝܗܿ ܕܐܪܥܐ܂ 06019ܘܐܡܬܝ ܕܥܬܝܕ ܐܢܐ ܕܐܦܩܘܕ ܒܐܝܼܕ̈ܝܗܘܢ ܕܥܿܘ̈ܠܐ܂ ܘܐܡܬܝ ܕܫܿܠܡ ܡܘܟܟܗܿ ܕܨܗܝܘܢ܂ 06020ܘܐܡܬܝ ܕܥܬܝܕ ܕܢܬܚܬܡ ܥܠܡܐ ܗܢܐ ܕܥܬܝܕ ܕܢܥܒܪ̈܂ ܗܠܝܢ ܐܬܘ̈ܬܐ ܥܿܒܕ ܐܢܐ܂ ܣܼܦܪ̈ܐ      ܢܬܦܬܚܘܢ ܥܠ ܐ̈ܦܝ ܪܩܝܥܐ܂ ܘܟܠܗܘܢ ܢܚܙܘܢ ܕܝܼܢܝ ܐܟܚܕܐ܂ 06021ܘܝ̈ܠܘܕܐ ܒܢ̈ܝ ܫܢܬܐ ܢܡܠܠܘܢ܂ ܘܢܬܠܘܢ ܩܠܗܘܢ܂ ܘܐܝܠܝܢ ܕܫܩܝܠܢ ܒܟܪ̈ܣܬܐ ܕܠܐ      ܒܙܒܢܗܝܢ ܢܐ̈ܠܕܢ܂ ܝܠܘ̈ܕܐ ܠܬܠܬܐ ܝܪ̈ܚܝܢ ܘܠܐܪܒܥܐ܂ ܘܢܚܘܢ ܘܢܫܘܪܘܢ܂ 06022ܘܡܢ ܫܠܝܐ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܙܪܝܥܝܢ ܟܕ ܙܪܝܥܝܢ ܢܫܬܟܚܘܢ܂ ܘܐܘܨܪ̈ܐ ܕܡܼܠܝܢ ܡܢ      ܫܠܝܐ ܢܫܬܟܚܘܢ ܟܕ ܣܦܝܩܝܢ܂ 06023ܘܩܪܢܐ ܬܩܪܐ ܒܩܠܐ ܪܡܿܐ܂ ܐܝܿܕܐ ܕܟܠܗܘܢ ܢܫܡܥܘܢܗܿ ܡܢ ܫܠܝܐ ܘܢܬܪܗܒܘܢ܂ 06024ܘܢܗܘܐ ܒܗܿܘ ܙܒܢܐ܂ ܢܩܪܒܘܢ ܪ̈ܚܿܡܐ ܥܡ ܪ̈ܚܡܝܗܘܢ ܐܝܟ ܒܥܠܕܒ̈ܒܐ܂ ܕܬܬܡܗ ܐܪܥܐ ܥܡ      ܥܡܿܘܪ̈ܝܗܿ܂ ܘܡ̈ܦܩܢܐ ܕܡܒܘ̈ܥܐ ܢܩܘܡܘܢ ܕܠܐ ܢܪܕܘܢ ܬܠܬ ܫ̈ܥܝܢ܂ 06025ܘܢܗܘܐ ܟܠ ܡܐ ܕܡܫܬܚܪ ܡܢ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܕܩܕܿܡܬ ܐܡܿܪܬ ܠܟ܂ ܗܼܘ ܢܚܐ ܘܢܚܙܐ ܦܘܪܩܢܝ      ܘܫܘܠܡܗ ܕܥܠܡܐ܂ 06026ܘܗܿܝܕܝܢ ܢܚܙܐ ܠܒܢܝܢ̈ܫܐ ܗܿܢܘܢ ܕܐܬܥܠܝܘ܂ ܐܝܠܝܢ ܕܡܘܬܐ ܠܐ ܛܥܡܼܘ ܡܢ ܬܘ̈ܠܕܬܗܘܢ܂      ܘܢܬܗܦܟ ܠܒܗܘܢ ܕܥܡܘܪ̈ܝܗܿ ܕܐܪܥܐ܂ ܘܢܬܚܠܦ ܠܡܕܥܐ ܐܚܪܢܐ܂ 06027ܡܬܛܥܝܐ ܓܝܪ ܒܝܼܫܬܐ ܘܕܿܥܟ ܢܟܠܐ܂ 06028ܘܫܿܘܚܐ ܗܝܡܢܘܬܐ܂ ܘܡܙܕܟܐ ܚܿܒܠܐ܂ ܘܡܬܚܙܐ ܫܪܪܐ܂ ܐܿܝܢܐ ܕܩܘܝ ܕܠܐ ܦܐܪ̈ܐ ܫܢ̈ܝܐ      ܣܓܝܐ̈ܬܐ ܀ 06029ܘܗܼܘܐ ܕܟܕ ܡܡܠܠ ܗܘܐ ܥܡܝ ܘܗܐ ܩܠܝܠ ܩܠܝܠ ܙܐܿܥ ܗܘܐ ܐܬܪܐ ܗܿܘ ܕܩܐܿܡ ܗܿܘܝܬ      ܥܠܘܗܝ܂ 06030ܘܐܡܼܪ ܠܝ܂ ܗܠܝܢ ܐܿܬܝܬ ܕܐܘܕܥܟ ܒܗܢܐ ܠܠܝܐ܂ 06031ܐܢ ܗܟܝܠ ܬܘܒ ܬܒܥܐ ܘܬܨܘܡ ܫܒ̈ܥܐ ܝܘܡ̈ܝܼܢ܂ ܬܘܒ ܐܿܓܠܐ ܠܟ ܕܪ̈ܘܪܒܢ ܡܢ ܗܠܝܢ܂ 06032ܡܛܠ ܕܡܫܬܡܥܘ ܐܫܬܡܥ ܩܠܟ ܠܘܬ ܡܪܝܡܐ܂ ܚܙܗܿ ܓܝܪ ܚܝܠܬܢܐ ܠܫܦܝܘܬܟ܂ ܐܦ ܩܕܝܫܘܬܐ ܗܿܝ      ܕܐܝܬ ܠܟ ܡܢ ܛܠܝܘܬܟ܂ 06033ܘܡܛܠ ܗܢܐ ܫܕܪܢܝ ܕܐܿܓܠܐ ܠܟ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܀ ܘܐܡܼܪ ܠܝ ܐܬܠܒܒ܂ ܘܠܐ ܬܕܚܠ܂ 06034ܘܠܐ ܬܣܬܪܗܒ ܠܡܬܚܫܒܘ ܥܠ ܙܒ̈ܢܐ ܩܕܡ̈ܝܐ ܒܝ̈ܫܬܐ܂ ܕܠܐ ܢܗܘܐ ܥܠܝܟ ܥܘܩܒܐ ܒܙܒ̈ܢܐ      ܐܚܪ̈ܝܐ܂ ܀ 06035ܘܗܼܘܐ ܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܼܢ ܒܟܿܝܬ ܘܨܡܿܬ ܫܒ̈ܥܐ ܝܘܡ̈ܝܢ܂ ܕܐܿܫܠܡ ܬܠܬ ܫ̈ܒܝܢ ܕܐܡܝܪ̈ܢ ܠܝ      ܀ ܿ܃ܿ ܿ܃ܿ ܀ 06036ܘܗܼܘܐ ܒܠܠܝܐ ܕܬܡܢܝܐܼ܂ ܘܗܐ ܠܒܝ ܬܘܒ ܡܫܬܓܫ ܗܘܐ ܒܝ܂ ܘܫܿܪܝܬ ܕܐܡܿܠܠ ܩܕܡ ܡܪܝܡܐ܂ 06037ܡܛܠ ܕܪܬܿܚܐ ܗܘܬ ܪܘܚܝ ܣܿܓܝ܂ ܘܢܦܫܝ ܡܬܓܘܙܠܐ ܗܘܬ ܀ ܿ܃ܿ 06038ܘܐܡܿܪܬ ܐܘ ܡܪܝܐ ܡܪܝ ܡܡܠܠܘ ܡܼܿܠܠܬ ܡܢ ܪܝܫ ܒܼܪܝܬܟ ܒܝܘܡܐ ܩܕܡܝܐ܂ ܘܐܡܼܪܬ ܕܢܗܘܘܢ      ܫܡܝܐ ܘܐܪܥܐ܂ ܘܡܠܬܟ ܡܪܝ ܥܒܕܐ ܬܩܼܢܬ܂ 06039ܘܗܘܬ ܗܿܝܕܝܢ ܪܘܚܐ ܡܪܚܦܐ ܘܚܫܘܟܐ ܡܚܦܐ܂ ܘܫܬܩܐ ܕܩܠܐ܂ ܘܩܠܐ ܕܒܪܢܫܐ ܠܝܬ ܗܘܐ      ܥܕܟܝܠ܂ 06040ܗܿܝܕܝܢ ܐܡܿܪܬ܂ ܕܡܢ ܐܘܨܪ̈ܝܟ ܕܝܠܟ ܢܦܘܩ ܙܗܪܐ ܕܢܘܗܪܐ܂ ܡܛܘܠ ܕܢܬܚܙܘܢ ܥܿܒ̈ܕܝܟ܂ 06041ܘܒܝܘܡܐ ܬܘܒ ܕܬܪܝܢ ܒܪܼܝܬ ܪܘܚܐ ܕܪܩܝܥܐ܂ ܘܦܩܼܕܬ ܠܗܿ ܕܬܥܒܕ ܦܘܪܫܢܐ ܒܝܬ ܡ̈ܝܐ      ܠܡ̈ܝܐ܂ ܡܛܠ ܕܡܿܢܬܐ ܡܢܗܘܢ ܬܣܩ ܠܥܠ܂ ܘܐܚܪܬܐ ܡܢܿܬܐ ܬܩܘܐ ܠܬܚܬ܂ ܀ ܀ ܿ܃ܿ 06042ܘܒܝܘܡܐ ܕܬܠܬܐ ܦܩܼܕܬ ܠܡ̈ܝܐ ܕܢܬܟܢܫܘܢ܂ ܠܚܕܐ ܡܢ ܫܒܥ ܡܢ̈ܘܬܗܿ ܕܐܪܥܐ܂ ܫܬ ܕܝܢ      ܡܢ̈ܘܢ ܝܒܫܼܬ ܘܢܛܼܪܬ ܕܡܢܗܝܢ ܢܗ̈ܘܝܢ ܡܫܡ̈ܫܢ ܩܕܡܝܟ ܘܡܬ̈ܦܠܚܢ ܘܡܙܕܪ̈ܥܢ܂ 06043ܡܠܬܟ ܕܝܢ ܕܝܠܟ ܢܦܼܩܬ܂ ܘܒܪܫܥܬܗ ܥܿܒܕܐ ܐܬܥܒܕ܂ 06044ܨܡܚܘ ܓܝܪ ܗܝܿܕܝܢ ܡܢ ܫܠܝܐ ܦܐܪ̈ܐ ܣܓ̈ܝܐܐ ܕܠܐ ܡܢܝܢܐ܂ ܘܚܼܠܝܢ ܒܛܥܡ̈ܝܗܘܢ ܒܟܠ ܓܢܣ      ܘܓܢܣ܂ ܘܗܒ̈ܒܐ ܕܒܕܡ̈ܘܬܐ ܚܕܠܚܕ ܠܐ ܕܡܿܝܢ܂ ܘܐ̈ܝܠܢܐ ܕܒܚܙܘܗܘܢ ܠܐ ܡܬܦܚܡܝܢ܂      ܘܪ̈ܝܚܢܐ ܕܒܪ̈ܝܚܢܝܗܘܢ ܠܐ ܡܬܥܩܒܝܢ܂ ܗܠܝܢ ܗ̈ܘܝ ܒܝܘܡܐ ܕܬܠܬܐ܂ 06045ܘܒܝܘܡܐ ܕܐܪܒܥܐ ܦܩܼܕܬ ܘܗܼܘܐ ܫܡܼܫܐ ܢܗܝܪܐ܂ ܘܙܗܪܗ ܕܣܗܪܐ܂ ܘܬܘܩܢܐ ܕܟ̈ܘܟܒܐ܂ 06046ܘܦܩܼܕܬ ܠܗܘܢ ܕܢܫܡܫܘܢ ܠܒܪܢܫܐ ܕܥܬܝܕ ܗܘܐ ܕܢܬܓܒܠ ܡܢܟ ܀ 06047ܘܒܝܘܡܐ ܕܚܡܫܐܼ܂ ܐܡܼܪܬ ܠܡܿܢܬܐ ܫܒܝܥܝܬܐ ܐܝܿܟܐ ܕܐܝܬ ܗܘܘ ܡ̈ܝܐ ܕܢܦܩܘܢ ܚܝܘ̈ܬܐ      ܘܦܪ̈ܚܬܐ ܘܢܘ̈ܢܐ܂ 06048ܘܗܘܘ ܡ̈ܝܐ ܕܠܐ ܡܡܠܠܝܢ܂ ܘܕܠܐ ܢܦܫܐܼ ܡܕܡ ܕܐܝܬ ܒܗ ܢܦܫܐ ܥܒܿܕܝܢ ܗܘܘ܂ ܕܡܢ ܗܠܝܢ      ܢܬܢܘܢ ܕܪ̈ܐ ܬܡܝܗ̈ܬܐ ܕܝܠܟ܂ 06049ܘܗܿܝܕܝܢ ܢܛܪܼܬ ܬܪ̈ܬܝܢ ܚܝ̈ܘܢ ܕܒܼܪܝܬ܂ ܘܩܼܪܝܬ ܫܡܗܿ ܕܚܕܐ ܒܗܡܘܬ܂ ܘܫܡܗܿ      ܕܐܚܪܬܐܼ܂ ܩܼܪܝܬ ܠܘܝܬܢ܂ 06050ܘܦܪܼܫܬ ܐܢ̈ܝܢ ܚܕܐ ܡܢ ܚܕܐ܂ ܡܛܠ ܕܠܐ ܓܝܪ ܡܫܟܚܐ ܗܘܬ ܗܿܝ ܡܢܿܬܐ ܫܒܝܥܝܬܐ ܪܼܛܝܒܬܐ      ܕܬܐܚܘܕ ܐ̈ܢܝܢ܂ 06051ܘܝܗܒܬ ܠܒܗܡܘܬ ܚܕܐ ܡܢ ܡܢ̈ܘܬܐ ܕܝܒܼܫܬ ܒܝܘܡܐ ܕܬܠܬܐܼ܂ ܕܢܥܡܪ ܬܡܢ܂ ܐܝܿܟܐ ܕܐܝܬ      ܐܠܦ ܛܘܪ̈ܝܢ܂ 06052ܠܠܘܝܬܢ ܕܝܢ ܝܗܼܒܬܼ܂ ܚܕܐ ܡܢ ܫܒܥ ܡܢ̈ܘܬܗܿ ܕܪܛܝܒܘܬܐ܂ ܘܢܛܼܪܬ ܐܢܘܢ ܕܢܗܘܘܢ      ܡܐܟܘܠܬܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܨܿܒܐ ܐܢܬ܂ ܘܐܡܬܝ ܕܨܿܒܐ ܐܢܬ܂ 06053ܘܒܝܘܡܐ ܕܫܬܐ ܦܩܼܕܬ ܠܐܪܥܐ ܕܬܦܩ ܩܕܡܝܟ ܒܥܝܪ̈ܐ ܘܚܝܘ̈ܬܐ ܘܪ̈ܚܫܐ 06054ܘܥܠ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܐܩܝܼܡܬ ܠܐܕܡ ܡܕܒܪܢܐ ܥܠ ܟܠܗܘܢ ܥܿܒ̈ܕܐ ܕܒܼܪܝܬ ܡܢ ܩܕܝܡ܂ ܘܡܢܗ      ܗܿܘܝܢ ܚܢܢ ܥܡܐ ܕܓܒܼܝܬ܂ 06055ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܟܠܗܝܢ ܐܡܿܪܬ ܩܕܡܝܟ ܡܪܝܐ ܡܪܝ܂ ܡܛܘܠ ܕܐܡܼܪܬ ܕܡܛܠܬܢ ܕܝܠܢ ܒܪܝܬܝܗܝ      ܠܥܠܡܐ ܗܢܐ܂ 06056ܫܪܟܐ ܕܝܢ ܕܥܡ̈ܡܐ ܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܐܕܡ ܐܬܝܠܕܘܼ܂ ܐܡܿܪܬ ܕܠܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܡܕܡ܂ ܘܕܡܝܬ      ܐܢܘܢ ܠܪܘܩܐ܂ ܘܐܝܟ ܢܘܛܦܬܐ ܕܡܢ ܩܕܣܐ ܕܡܼܝܬ ܟܗܝܢܘܬܗܘܢ܂ 06057ܘܗܫܐ ܡܪܝܐ ܗܐ ܗܿܢܘܢ ܥܡ̈ܡܐ ܕܠܡܕܡ ܠܐ ܐܬܚܫܒܘ܂ ܗܐ ܫܠܝܛܝܢ ܥܠܝܢ ܘܕܝܿܫܝܢ ܠܢ܂ 06058ܚܢܢ ܕܝܢ ܥܡܟ ܗܿܘ ܕܝܩܼܪܬ ܘܩܪܝܬܝܗܝ ܒܘܟܪܐ ܘܝܚܝܕܝܐ ܩܪܝܒܐ ܘܚܒܝܒܐ܂ ܗܐ ܐܫܬܠܡܢ      ܒܐܝ̈ܕܝܗܘܢ܂ 06059ܘܐܢ ܡܛܠܬܢ ܐܬܒܪܝ ܥܠܡܐܼ܂ ܠܡܢܐ ܠܐ ܝܿܪܬܝܢܢ ܠܗ ܠܥܠܡܢ܂ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܗܠܝܢ ܀

 

 

 

 

 

7

 

07001 ܘܗܼܘܐ ܡܢ ܒܬܪ ܕܫܠܡܿܬ ܠܡܡܠܠܘ ܡ̈ܠܐ ܗܠܝܢ܂ ܗܐ ܐܫܬܠܚ ܠܘܬܝ ܡܠܐܟܐ ܗܿܘ ܕܐܫܬܠܚ ܗܘܐ ܠܘܬܝ ܒ̈ܠܝܠܘܬܐ ܩܕܡ̈ܝܐ܂ 07002 ܘܐܡܼܪ ܠܝ܂ ܩܘܡ ܥܙܪܐ ܘܫܡܼܥ ܡ̈ܠܐ ܐܝܿܠܝܢ ܕܐܬܿܝܬ ܕܐܡܿܪ ܠܟ܂ 07003 ܘܐܡܿܪܬ ܠܗ ܡܠܠ ܡܪܝ ܿܿ ܘܥܼܢܐ ܘܐܡܼܪ ܠܝ܂ ܝܡܐ ܐܢ ܢܗܘܐ ܣܝܼܡ ܒܐܬܪܐ ܪܘܝܚܐ܂ ܐܝܟ ܕܢܗܘܐ ܦܼܬܐ ܘܠܐ ܡܣܬܝܟ܂ 07004 ܡܥܠܢܗ ܕܝܢ ܣܝܼܡ ܒܐܬܪܐ ܐܠܝܨܐ܂ ܐܝܟ ܕܢܗܘܐ ܕܡܐ ܠܢܗܪܐ܂ 07005 ܐܢܕܝܢ ܐܢܫ ܢܨܒܐ ܕܢܥܘܠ ܠܝܡܐ ܘܢܚܙܝܘܗܝ܂ ܘܢܗܘܐ ܡܪܐ ܥܠܘܗܝ܂ ܐܢܗܼܘ ܗܟܝܠ ܕܠܐ ܢܥܒܪ ܠܗ ܒܐܘܠܨܢܐ ܠܐܪܘܚܬܐ ܐܝܿܟܢ ܡܫܟܚ ܕܢܐܬܐ ܀ 07006 ܫܡܼܥ ܬܘܒ ܡܕܡ ܐܚܪܢ܂ ܡܕܝܢܬܐ ܐܝܬ ܕܒܢܼܝܐ ܘܣܝܼܡܐ ܒܐܬܪܐ ܪܒܐ ܕܦܩܥܬܐ܂ ܘܐܝܬܝܗܿ ܕܝܢ ܗܿܝ ܡܕܝܢܬܐ ܕܡܠܝܐ ܛܿܒ̈ܬܐ ܣܓܝܐ̈ܬܐ 07007 ܘܡܥܠܢܗܿ ܐܠܝܨ ܘܣܼܝܡ ܒܪܘܡܐ܂ ܐܝܟ ܕܢܗܘܐ ܡܢ ܝܡܝܢܐ ܢܘܪܐܼ ܘܡܢ ܣܡܠܐ ܡ̈ܝܐ ܕܥܡܝܩܝܢ܂ 07008 ܘܫܒܝܠܐ ܚܕ ܕܣܼܝܡ ܒܝܢܬ ܗܠܝܢ ܬܪ̈ܝܗܘܢ܂ ܒܝܢܬ ܢܘܪܐ ܠܡ̈ܝܐ܂ ܐܝܟ ܕܠܐ ܣܿܦܩ ܫܒܝܠܐ ܗܿܘ܂ ܐܠܐ ܐܢ ܠܦܣܬܐ ܕܒܪ ܐܢܫܐ ܒܠܚܘܕ܂ 07009 ܐܢܗܼܘ ܕܝܢ ܕܡܬܝܗܒܘ ܬܬܝܗܒ ܗܿܝ ܡܕܝܢܬܐ ܠܝܪܬܘܬܐ܂ ܐܢܗܼܘ ܕܗܿܘ ܝܪܘܬܐ ܠܐ ܢܥܒܪ ܩܝܢܕܘܢܘܣ ܕܣܼܝܡ ܐܝܟܢܐ ܡܫܟܚ ܕܢܣܒܝܗܿ ܠܝܪܬܘܬܗ 07010 ܘܐܢܐ ܐܡܿܪܬ ܠܗ܂ ܐܝܢ ܗܟܢܐ ܗܘ ܡܪܝ ܀ 07011 ܘܥܢܼܐ ܘܐܡܼܪ ܠܝ܂ ܗܟܢܐ ܗܝ ܐܦ ܡܢܬܗ ܕܐܝܣܪܝܠ܂ ܡܛܠܬܗܘܢ ܓܝܪ ܥܒܕܬܗ ܠܥܠܡܐ ܘܟܕ ܐܥܒܪ ܐܕܡ ܦܘܩ̈ܕܢܝ ܐܬܚܝܒ ܗܿܘ ܡܕܡ ܕܐܬܥܒܕ܂ 07012 ܘܡܛܠ ܗܢܐ ܗܘܘ ܠܗܘܢ ܡ̈ܥܠܢܘܗܝ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ ܕܗܫܐ ܐܠܝܨܝܢ܂ ܘܡܠܼܝܢ ܬܢ̈ܚܬܐ ܘܥܡܠܐ ܘܩܝܢܕܘܢܘܣ ܣܓܝܐܐ܂ ܘܠܐܘܬܐ ܪܒܬܐ ܥܡ ܟܘܪ̈ܗܢܐ ܘܚܫ̈ܐ ܀ 07013 ܡ̈ܥܠܢܘܗܝ ܕܝܢ ܕܗܿܘ ܥܠܡܐ ܕܥܬܝܕܼ܂ ܪܘܝܚܝܢ ܘܕܠܐ ܨܦܬܐ ܐܝܬܝܗܘܢ܂ ܘܥܿܒܕܝܢ ܦܐܪ̈ܐ ܕܠܐ ܡܿܝܬܝܢ܂ 07014 ܐܢ ܗܟܝܠ ܠܐ ܢܥܒܪܘܢ ܚ̈ܝܐ ܒܐܘ̈ܠܨܢܐ ܘܒܒܼܝ̈ܫܬܐ ܗܠܝܢ ܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܣܝܼܡܝܢ ܠܗܘܢ܂ 07015 ܗܫܐ ܕܝܢ ܥܠ ܡܢܐ ܡܬܬܙܝܥ ܐܢܬ܂ ܕܟܕ ܡܬܚܒܠ ܐܢܬ܂ ܘܠܡܢܐ ܡܫܬܓܫ ܐܢܬ ܟܕ ܡܝܘܬܐ ܐܢܬ܂ 07016 ܘܡܛܠ ܡܢܐ ܠܐ ܢܣܼܒܬ ܥܠ ܠܒܟ ܡܕܡ ܕܥܬܝܕ ܐܠܐ ܡܕܡ ܕܩܐܿܡ ܀ 07017 ܘܥܿܢܝܬ ܘܐܡܿܪܬ ܡܪܝܐ ܡܪܝ܂ ܐܠܐ ܗܐ ܦܪܫܼܬ ܒܢܡܘܣܟ܂ ܕܙܕܝ̈ܩܐ ܗܘ ܝܪ̈ܬܝܢ ܠܗܝܢ ܠܗܠܝܢ܂ ܪ̈ܫܝܥܐ ܕܝܢ ܐܒܿܕܝܢ܂ 07018 ܙܕܝ̈ܩܐ ܗܟܝܠ ܫܦܝܪ ܡܣܝܒܪܝܢ ܐܘ̈ܠܨܢܐ܂ ܡܛܠ ܕܡܣܒܪܝܢ ܕܢܐܬܘܢ ܠܪܘܚܬܐ܂ ܪ̈ܫܝܥܐ ܕܝܢ ܐܘ̈ܠܨܢܐ ܣܒܿܠܝܢܼ܂ ܘܪܘܚܬܐ ܠܐ ܚܙܿܝܢ܂ 07019 ܘܥܼܢܐ ܘܐܡܼܪ ܠܝ܂ ܠܐ ܗܼܘܝܬ ܐܢܬ ܚܟܝܡ ܝܬܝܪ ܡܢ ܐܠܗܐ܂ ܘܠܐ ܣܟܘܠܬܢ ܝܬܝܪ ܡܢ ܡܪܝܡܐ܂ 07020 ܢܐܒܕܘܢ ܗܟܝܠ ܣܓܝܐ̈ܐ ܐܝܠܝܢ ܕܐܬܘ܂ ܥܠ ܕܐܬܒܣܝ ܒܗܘܢ ܢܡܘܣܐ ܕܐܬܣܝܡ ܡܢܝ܂ 07021 ܦܘܩܕܢܐ ܓܝܪ ܦܩܿܕ ܐܠܗܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܐܬܘ܂ ܟܕ ܐܬܘ ܗܝܿܕܝܢ ܕܡܢܐ ܢܥܒܕܘܢ ܘܢܚܘܢ܂ ܘܡܢܐ ܢܛܪܘܢ ܘܠܐ ܢܫܬܢܩܘܢ܂ 07022 ܗܼܢܘܢ ܕܝܢ ܥܨܘ ܘܠܐ ܐܫܬܡܥܘ ܠܗ܂ ܘܐܬܩܢܘ ܠܗܘܢ ܡܚ̈ܫܒܬܐ ܣܪ̈ܝܩܬܐ܂ 07023 ܘܐܘܣܦܘ ܠܗܘܢ ܨܢܥ̈ܬܐ ܕܡ̈ܦܠܬܐ܂ ܘܥܠ ܗܠܝܢ ܟܘܠܗܝܢ ܐܡܼܪܘܼ܂ ܕܠܝܬ ܗܘ ܡܪܝܡܐ܂ ܘܠܐ ܝܕܥܘ ܐܘܪ̈ܚܬܗ܂ 07024 ܘܠܢܡܘܣܗ ܫܿܛܘ܂ ܘܒܩܝܡ̈ܘܗܝ ܟܦܿܪܘ܂ ܘܒܦܘܩܕ̈ܢܘܗܝ ܠܐ ܗܝܡܿܢܘ܂ ܘܥܠ ܥܿܒ̈ܕܘܗܝ ܒܣܘ܂ 07025 ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܘ ܥܙܪܐ܂ ܣܦܝ̈ܩܬܐ ܠܣܦ̈ܝܩܐ܂ ܘܡ̈ܠܝܬܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܼܠܝܢ܂ 07026 ܗܐ ܓܝܪ ܝܘܡ̈ܬܐ ܐܬܿܝܢ܂ ܘܢܗܘܐ ܡܐ ܕܐܬ̈ܝ ܐܬܘ̈ܬܐ ܕܩܕܿܡܬ ܐܡܿܪܬ ܠܟܼ܂ ܘܬܬܓܠܐ ܟܠܬܐ ܕܡܬܚܙܝܐ ܐܝܟ ܡܕܝܢܬܐ܂ ܘܬܬܚܙܐ ܗܿܝ ܕܦܪܝܫܐ ܗܫܐ܂ 07027 ܘܟܠ ܡܿܢ ܕܢܬܦܨܐ ܡܢ ܒܝܼ̈ܫܬܐ ܗܠܝܢ ܕܐܬܐܡܪ ܡܢ ܩܕܝܡܼ܂ ܗܼܘ ܢܚܙܐ ܬܡܝ̈ܗܬܝ܂ 07028 ܢܬܓܠܐ ܓܝܪ ܒܪܝ ܡܫܝܚܐ ܥܡ ܐܝܠܝܢ ܕܥܡܗ܂ ܘܢܒܣܿܡ ܠܐܝܠܝܢ ܕܐܫܬܚܪܘܼ܂ ܬܠܬܝܢ ܫ̈ܢܝܢ܂ 07029 ܘܢܗܘܐ ܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܫܢ̈ܝܐ܂ ܢܡܘܬ ܒܪܝ ܡܫܝܚܐ܂ ܘܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬ ܒܗܘܢ ܢܫܡܬܐ ܕܒܪܢܫܐ܂ 07030 ܘܢܗܦܘܟ ܥܠܡܐ ܠܫܬܩܗ ܩܕܡܝܐܼ܂ ܫܒܥܐ ܝܘܡ̈ܝܢ܂ ܐܝܟ ܕܗܘܬ ܡܢ ܒܪܫܝܬ܂ ܐܝܟ ܕܠܐ ܐܢܫ ܢܫܬܚܪ ܀ 07031 ܘܢܗܘܐ ܡܢ ܒܬܪ ܫܒܥܐ ܝܘܡ̈ܝܢܼ܂ ܢܬܬܥܝܪ ܗܿܘ ܥܠܡܐ ܕܗܫܐ ܠܝܬܘܗܝ ܥܝܪ܂ ܘܢܡܘܬ ܚܿܒܠܐ܂ 07032 ܘܐܪܥܐ ܬܬܠ ܠܐܝܠܝܢ ܕܫܟܝܒܝܢ ܒܗܿ܂ ܘܥܦܪܐ ܢܬܠ ܠܐܝܠܝܢ ܕܕܡܟܝܢ ܒܗ܂ ܘܐܘܨܪ̈ܐ ܢܬܠܘܢ ܢܦܫ̈ܬܐ ܕܐܬܣܝܡ ܒܗܘܢ܂ 07033 ܘܢܬܓܠܼܐ ܡܪܝܡܐ ܥܠ ܟܘܪܣܝܐ ܕܕܝܼܢܐ܂ ܘܢܐܬܐ ܫܘܠܡܐ܂ ܘܢܥܒܪܘܢ ܪ̈ܚܼܡܐ ܘܪܘܚܦܐ ܢܪܚܩ܂ ܘܢܓܝܪܘܬ ܪܘܚܐ ܬܬܟܢܫ܂ 07034 ܕܝܢܼܝ ܕܝܢ ܕܝܠܝ ܢܫܬܚܪ ܒܠܚܘܕ܂ ܘܫܪܪܐ ܢܩܘܡ܂ ܘܗܝܡܢܘܬܐ ܬܪܘܙ܂ 07035 ܘܥܿܒܕܐ ܢܐܬܐ܂ ܘܐܓܪܐ ܢܬܝܕܥ܂ ܘܙܕܝܩ̈ܘܬܐ ܢܬܥܝܪ̈ܢ܂ ܘܪ̈ܘܫܥܐ ܠܐ ܢܕܡܟܘܢ܂ 07036 ܘܢܬܚܙܐ ܥܘܒܐ ܕܬܫܢܝܩܐ܂ ܘܠܩܘܒܠܗ ܕܝܢ ܕܗܢܐ ܐܬܪܐ ܕܢܝܚܐ܂ ܢܬܓܠܐ ܬܢܘܪܐ ܕܓܗܢܐ܂ ܘܠܩܘܒܠܗ ܬܘܒ ܦܪܕܝܣܐ ܕܒܘܣܡ̈ܐ܂ 07037 ܘܢܐܡܪ ܗܝܿܕܝܢ ܡܪܝܡܐ ܠܘܩܒܠ ܗܿܢܘܢ ܥܡܡ̈ܐ ܕܡܬܬܥܝܪܝܢ܂ ܚܘܪܘ ܘܚܙܘ ܒܡܢܐ ܟܦܿܪܬܘܢ܂ ܐܘ ܠܡܼܢܘ ܠܐ ܦܠܼܚܬܘܢ ܐܘ ܦܘܩܕ̈ܢܘܗܝ ܕܡܼܢܘ ܐܣܠܝܬܘܢ܂ 07038 ܚܙܘ ܗܟܝܠ ܠܘܩܒܠܟܘܿܢ܂ ܗܐ ܗܪܟܐ ܢܝ̈ܚܐ ܘܦܘ̈ܢܩܐ܂ ܘܬܡܢ ܢܘܪܐ ܘܬܫܢܝܩܐ܂ ܗܠܝܢ ܢܡܠܠܼ ܠܗܘܢ ܒܗܿܘ ܝܘܡܐ ܕܕܝܢܼܐ܂ 07039 ܗܿܘ ܓܝܪ ܝܘܡܐ ܕܕܝܼܢܐ ܗܟܢܐ ܐܝܬܘܗܝ܂ ܠܐ ܫܡܫܐ ܐܝܬ ܒܗ܂ ܘܠܐ ܣܗܪܐ ܘܠܐ ܟܘܟ̈ܒܐ܂ 07040 ܘܠܐ ܥܢ̈ܢܐ ܘܠܐ ܒܪ̈ܩܐ܂ ܘܠܐ ܪ̈ܥܡܐ܂ ܘܠܐ ܪ̈ܘܚܐ܂ ܘܠܐ ܡ̈ܝܐ܂ ܘܠܐ ܐܐܪ܂ ܘܠܐ ܚܫܘܟܐܼ܂ ܘܠܐ ܪܡܫܐ܂ ܘܠܐ ܨܦܪܐ܂ 07041 ܘܠܐ ܩܝܛܐ܂ ܘܠܐ ܣܬܘܐ܂ ܘܠܐ ܪܝܫ ܫܢܬܐ܂ ܘܠܐ ܚܘܡܐ܂ ܘܠܐ ܓܠܝܕܐ܂ ܘܠܐ ܥܪܝܐ ܘܠܐ ܒܪܕܐ܂ ܘܠܐ ܛܠܐ܂ ܘܠܐ ܡܛܪܐ܂ 07042 ܘܠܐ ܛܗܪܐ܂ ܘܠܐ ܠܠܝܐ܂ ܘܠܐ ܐܝܡܡܐ܂ ܘܠܐ ܢܘܗܪܐ܂ ܘܠܐ ܢܗܝܪܐ܂ ܘܠܐ ܒܗܩܐ ܘܠܐ ܙܗܪܐ܂ ܐܠܐ ܐܢ ܒܠܚܘܕ ܙܠܝܩܐ ܕܬܫܒܘܚܬܗ ܕܡܪܝܡܐ܂ ܕܡܢܗ ܥܬܝܕܝܢ ܕܢܗܘܘܢ ܚܿܙܝܢ ܡܕܡ ܕܡܬܩܢ܂ 07043 ܢܘܓܪܐ ܕܝܢ ܢܗܘܐ ܠܗ ܐܝܟ ܫܒܬܐ ܕܫ̈ܢܝܐ܂ 07044 ܗܢܘ ܕܝܢ ܘܢܡܘܣܗ ܘܠܟ ܒܠܚܘܕܝܟ ܐܘܼܕܥܬܢ ܐܢܘܢ܂ 07045 ܘܥܿܢܝܬ ܘܐܡܿܪܬ܂ ܡܪܝܐ ܡܪܝ ܐܦ ܗܿܝܕܝܢ ܐܡܿܪܬ܂ ܘܗܫܐ ܬܘܒ ܐܡܿܪܢܐ܂ ܕܛܘܒܝܗܘܢ ܠܟܠ ܐܝܠܝܢ ܕܐܬܘ ܘܢܛܼܪܘ ܦܘܩ̈ܕܢܐ ܐܝܠܝܢ ܕܡܬܣܝܡܝܢ ܡܢܟ 07046 ܐܠܐ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܒܥܘܬܝ ܥܠܝܗܘܢ܂ ܡܼܢܘ ܓܝܪ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܼܬܘ ܕܠܐ ܚܛܘ܂ ܐܘ ܡܼܢܘ ܡܢ ܝܠܝ̈ܕܐ ܕܠܐ ܥܼܒܪ ܦܘܩܕܢܟ܂ 07047 ܘܗܫܐ ܚܙܝܐ ܕܠܙܥܘܪ̈ܐ ܗܘ ܥܬܝܕ ܗܿܘ ܥܠܡܐ ܕܐܿܬܐ ܕܢܥܒܕ ܒܘܣܡܐ܂ ܠܣܓ̈ܝܐܐ ܕܝܢ ܬܢܝܩܐ 07048 ܐܝܬܘܗܝ ܓܝܪ ܒܢ ܠܒܐ ܒܝܼܫܐܼ܂ ܕܗܼܘ ܐܛܥܝܢ ܡܢ ܗܠܝܢ܂ ܘܕܒܪܢ ܠܚܒܿܠܐ ܘܐܘܪ̈ܚܬܐ ܕܡܘܬܐ ܚܘܿܝܢ܂ ܘܫܒ̈ܝܠܐ ܕܐܒܕܢܐ ܐܘܕܥܢ܂ ܘܐܪܚܩܢ ܡܢ ܚ̈ܝܐ܂ ܘܗܕܐ ܠܐ ܗܘܐ ܠܙܥܘܪ̈ܐ܂ ܐܠܐ ܚܿܒܪ ܕܠܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܗܘܘ ܀ 07049 ܘܥܼܢܐ ܘܐܡܼܪ ܠܝ܂ ܫܡܥܝܢܝ ܥܙܪܐ ܘܐܡܿܪ ܠܟ܂ ܘܡܢܕܪܝܫ ܐܪܬܝܟ܂ 07050 ܡܛܠ ܗܢܐ ܠܐ ܥܒܼܕ ܡܪܝܡܐ ܚܕ ܥܠܡܐ ܐܠܐ ܬܪܝܢ܂ 07051 ܐܢܬ ܕܝܢ ܕܐܡܼܪܬ ܕܠܐ ܣܓܝܐܝܢ ܙܕܝܩ̈ܐ ܐܠܐ ܙܥܘܪܝܢܼ܂ ܫܡܼܥ ܠܘܩܒܠ ܗܠܝܢ܂ 07052 ܟܐ̈ܦܐ ܡܝܩܪ̈ܬܐ ܐܢ ܢܗ̈ܘܝܢ ܠܟ ܘܙܥܘܪ̈ܝܢ ܠܘܩܒܠ ܡܢܝܢܗܝܢ ܕܗܠܝܢܼ܂ ܐܬܩܢ ܠܟ ܐܒܪܐ ܘܚܨܦܐ܂ 07053 ܘܐܡܼܪܬ ܕܐܝܿܟܢܐ ܡܪܝ ܡܫܟܚܿܐ܂ ܀ 07054 ܘܥܼܢܐ ܘܐܡܼܪ ܠܝ܂ ܠܐ ܗܘܐ ܒܠܚܘܕ ܗܕܐܼ܂ ܐܠܐ ܫܐܠܝܗܿ ܠܐܪܥܐ ܘܬܐܡܪ ܠܟ܂ ܘܐܡܼܪ ܠܗܿ ܘܬܫܬܥܐ ܠܟ܂ 07055 ܐܡܼܪ ܠܗܿ܂ ܕܗܒܐ ܝܠܼܕܬ ܘܣܐܡܐ ܘܢܚܫܐ܂ ܘܦܪܙܠܐ ܘܐܒܪܐ܂ ܘܚܨܦܐ܂ 07056 ܣܓܝ ܗܘ ܕܝܢ ܣܐܡܐ ܡܢ ܕܗܒܐ܂ ܘܢܚܫܐ ܡܢ ܣܐܡܐ܂ ܘܦܪܙܠܐ ܡܢ ܢܚܫܐ܂ ܘܐܒܪܐ ܡܢ ܦܪܙܠܐ܂ ܘܚܨܦܐ ܡܢ ܐܒܪܐ܂ 07057 ܦܚܡ ܗܟܝܠ ܐܢܬ ܘܚܙܝ܂ ܕܐܝܠܝܢ ܡܝܩܪ̈ܢ ܘܚܒ̈ܝܒܢ܂ ܣܓܝܐ̈ܬܼܐ ܐܘ ܙܥܘܪ̈ܝܬܐ܂ 07058 ܘܥܢܿܝܬ ܘܐܡܿܪܬ܂ ܡܪܝܐ ܡܪܝ܂ ܣܓܝܐ̈ܬܐ ܕܙ̈ܠܝܠܢ ܘܙܥܘܪ̈ܝܬܐ ܝܩܝܪ̈ܢ܂ 07059 ܘܥܼܢܐ ܘܐܡܼܪ ܠܝ܂ ܦܚܿܡ ܗܟܝܠ ܐܢܬ ܒܢܦܫܟ ܡܕܡ ܕܐܬܼܪܥܝܬ܂ ܡܛܘܠ ܕܟܠ ܕܐܝܬ ܠܗ ܩܠܝܠ ܗܘ ܕܙܥܘܪ ܚܿܕܐ ܒܗ ܝܬܝܪ ܡܢ ܗܿܘ ܕܐܝܬ ܠܗ ܣܓܝܐ̈ܬܐ܂ 07060 ܗܟܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡܘܠܟܢܗ ܕܕܝܢܼܝ܂ ܚܕܐ ܐܢܐ ܓܝܪ ܘܡܬܒܣܡ ܐܢܐ ܒܙܥܘܪ̈ܐ ܕܚܝܝܢ܂ ܡܛܠ ܕܗܼܢܘܢ ܐܢܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܗܫܐ ܬܫܒܘܚܬܝ ܡܫܪܪܝܢ܂ ܘܐܝܠܝܢ ܕܡܛܠܬܗܘܢ ܫܡܝ ܐܫܬܒܚ ܗܫܐ܂ 07061 ܘܠܐ ܡܬܬܥܝܩ ܐܢܐ ܥܠ ܣܘܓܐܗܘܢ ܕܐܝܠܝܢ ܕܐܒܿܕܝܢ܂ ܗܼܢܘܢ ܐܢܘܢ ܓܝܪ ܗܠܝܢ ܕܗܫܐ ܐܬܕܡܝܘ ܠܗܒܠܐ܂ ܘܐܝܟ ܬܢܢܐ ܗܼܢܘܢ ܐܬܚܫܒܘ܂ ܘܐܝܟ ܫܠܗܒܝܬܐ ܐܬܦܚܡܘ ܕܕܠܩܘܿ ܘܕܥܟܘ ܀ 07062 ܘܥܿܢܝܬ ܘܐܡܿܪܬ܂ ܐܘ ܡܢܐ ܥܒ̤ܕܬܝ ܐܪܥܐ ܕܗܠܝܢ ܐܬܝܠܕܘ ܡܢܟܝ܂ ܘܐܿܙܠܝܢ ܠܐܒܕܢܐ܂ ܐܢܕܝܢ ܡ‍{‍ܪ‍}‍‍<‍ܕ‍>‍ܥܐ ܡܢ ܥܦܪܐ ܗܿܘܐ܂ ܐܝܟ ܫܪܟܐ ܕܒܼܪ̈ܝܬܐ܂ 07063 ܦܩܚ ܗܘܐ ܕܐܠܘ ܐܦ ܗܼܘ ܥܦܪܐ܂ ܠܐ ܕܝܢ ܗܼܘܐ܂ ܡܛܠ ܕܡ‍{‍ܪ‍}‍‍<‍ܕ‍>‍ܥܐ ܠܐ ܢܗܘܐ ܡܢ ܬܡܢ܂ 07064 ܗܫܐ ܕܝܢ ܡܕܥܐ ܥܡܢ ܪܒܿܐ܂ ܘܡܛܠ ܗܢܐ ܡܫܬܢܩܝܢ ܚܢܢ܂ ܡܛܠ ܕܟܕ ܝܕܿܥܝܢ ܚܢܢ ܐܒܿܕܝܢܢ܂ 07065 ܢܬܐ̈ܒܠܢ ܫܪ̈ܒܬܗܘܢ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ܂ ܚܝ̈ܘܬܐ ܕܝܢ ܕܕܒܪܐ ܬܚܕܐ܂ ܢܐܠܘܢ ܟܘܠܗܘܢ ܝܠܝܼ̈ܕܐ܂ ܒܥܝܪܐ ܕܝܢ ܘܥܢܐ ܢܬܒܣܡܘܢ 07066 ܕܠܗܘܢ ܦܩܿܚ ܣܿܓܝ ܛܒ ܡܢܢ܂ ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܣܟܝܢ ܠܕܝܼܢܐ܂ ܐܦ ܠܐ ܝܕܿܥܝܢ ܬܫܢܝܩܐ܂ ܐܦ ܠܐ ܚ̈ܝܐ ܡܢ ܒܬܪ ܡܘܬܐ ܐܬܡܠܟܘ ܠܗܘܢ܂ 07067 ܚܢܢ ܓܝܪ ܡܢܐ ܝܬܿܪܝܢܢ ܕܡܚܐ ܚܿܝܝܢ ܚܢܢ܂ ܐܠܐ ܡܫܬܢܩܘ ܡܫܬܢܩܝܢ ܚܢܢ܂ 07068 ܟܠܗܘܢ ܓܝܪ ܝܠܝܕ̈ܐ ܡܬܦܠܦܠܝܢ ܐܢܘܢ ܒܚܛܗ̈ܐ܂ ܘܡܼܠܝܢ ܐܢܘܢ ܥܼܘܠܐ ܘܝܩܝܪ̈ܢ ܥܠܝܗܘܢ ܡ̈ܦܠܬܗܘܢ܂  07069 ܘܐܠܘ ܡܢ ܒܬܪ ܡܘܬܐ ܠܐ ܐܬܿܝܢ ܠܕܝܢܼܐ ܣܿܓܝ ܦܩܿܚ ܗܘܐ ܠܢ ܀ 07070 ܘܥܼܢܐ ܘܐܡܼܪ ܠܝ܂ ܘܟܕ ܡܪܝܡܐ ܡܥܒܕ ܥܿܒܕ ܗܘܐ ܠܗ ܠܥܠܡܐ܂ ܘܠܐܕܡ ܘܠܟܘܠ ܐܝܠܝܢ ܕܗܘܘ ܡܢܗ ܠܘܩܕܡ ܥܬܕ ܕܝܢܼܐ܂ ܘܐܝܠܝܢ ܕܕܝܼܢܐ ܐ̈ܢܝܢ܂ 07071 ܘܗܫܐ ܡܢ ܡ̈ܠܝܟ ܐܣܬܟܠ ܕܐܡܼܪܬ ܕܡܕܥܐ ܥܡܢ ܪܒܐ܂ 07072 ܥܡܘܪ̈ܝܗܿ ܗܟܝܠ ܕܐܪܥܐܼ ܡܛܠ ܗܕܐ ܗܘ ܡܫܬܢܩܝܢ܂ ܕܟܕ ܐܝܬ ܒܗܘܢ ܡܕܥܐ ܐܥܘܠܘ܂ ܘܩܼܒܠܘ ܦܘܩ̈ܕܢܐ ܘܠܐ ܢܛܼܪܘ ܐܢܘܢ܂ ܐܦ ܠܢܡܘܣܐ ܕܐܬܬܣܝܡ ܠܗܘܢ ܛܠܡܘܗܝ܂ 07073 ܐܦ ܡܢܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܕܢܐܡܪܘܢ ܒܕܝܼܢܐ܂ ܐܘ ܐܝܟܿܢܐ ܢܦܬܚܘܢ ܦܘܡܗܘܢ܂ ܘܢܡܠܠܘܢ ܒܙܒܢܐ ܐܚܪܝܐ܂ 07074 ܟܡܐ ܓܝܪ ܙܒܢܐ ܐܓܪ ܪܘܚܗ ܡܪܝܡܐ ܠܥܡܘܪ̈ܘܗܝ ܕܥܠܡܐ܂ ܘܠܐ ܗܘܐ ܡܛܠܬܗܘܢ ܕܝܠܗܘܢ܂ ܐܠܐ ܡܛܠ ܙܒ̈ܢܐ ܕܣܝܼܡܝܼܢ ܀ 07075 ܘܥܿܢܝܬ ܘܐܡܪܬ܂ ܐܢ ܐܫܟܿܚܬ ܪ̈ܚܡܐ ܩܕܡܝܟ ܡܪܝܐ ܡܪܝܼ܂ ܐܘܕܥܝܗܝ ܠܥܒܕܟ ܐܦ ܗܕܐ܂ ܐܝܢ ܡܢ ܒܬܪ ܡܘܬܐ ܗܫܐ܂ ܟܕ ܝܗܿܒܝܢܢ ܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢܢ ܢܦܫܢ܂ ܐܢ ܡܬܢܛܪܘ ܡܬܢܛܪܝܢܢ ܒܢܝܚܐ ܥܕܡܐ ܕܢܐܬܘܢ ܗܿܢܘܢ ܙܒ̈ܢܐܿ܂ ܕܒܗܘܢ ܥܬܝܕ ܐܢܬ ܕܬܚܕܬ ܒܪܼܝܬܟ܂ ܐܘ ܡܢ ܗܫܐ ܡܫܬܢܩܝܢܢ܂ 07076 ܘܥܼܢܐ ܘܐܡܼܪ ܠܝ ܐܘܕܥܟ ܐܦ ܥܠ ܗܕܐ܂ ܐܢܬ ܕܝܢ ܠܐ ܬܚܠܛ ܢܦܫܟ ܥܡ ܥܨ̈ܝܐ܂ ܘܠܐ ܬܡܢܐ ܩܢܘܡܟ ܥܡ ܐܝܠܝܢ ܕܡܫܬܢܩܝܢ܂ 07077 ܐܝܬ ܗܘ ܠܟ ܓܝܪ ܐܘܨܪܐ ܕܿܥ̈ܒܕܐ ܕܣܝܡ ܠܘܬ ܡܪܝܡܐ܂ ܘܠܐ ܢܬܚܙܐ ܠܟ ܥܕܡܐ ܠܙܒ̈ܢܐ ܐܚܪ̈ܝܐ܂ 07078 ܥܠ ܡܘܬܐ ܕܝܢ ܗܕܐ ܗܝ ܡܠܬܐ܂ ܐܡܬܝ ܕܢܦܘܩ ܩܨܐ ܕܓܙܪ ܕܝܼܢܐ ܡܢ ܠܘܬ ܡܪܝܡܐ ܥܠ ܒܪܢܫܐ ܕܢܡܘܬ܂ ܡܐ ܕܡܬܦܪܫܐ ܢܫܡܬܐ ܡܢ ܦܓܪܐ܂ ܕܬܫܬܕܪ ܠܘܬ ܗܿܘ ܕܝܗܒܗܿ ܒܩܕܡܐ ܣܿܓܕܐ ܠܬܫܒܘܚܬܗ ܕܐܠܗܐ܂ 07079 ܘܐܢ ܕܝܢ ܐܝܬܝܗܿ ܡܢ ܛܠܘܡ̈ܐ ܐܘ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܢܛܼܪܘ ܐܘܪ̈ܚܬܗ ܕܡܪܝܡܐ܂ ܐܘ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܣܢܘ ܐܢܘܢ ܠܕܚ̈ܠܘܗܝ ܕܐܠܗܐ܂ 07080 ܗܠܝܢ ܢܦܫ̈ܬܐ ܠܐܘܨܪ̈ܐ ܠܐ ܥ̈ܠܢ܂ ܐܠܐ ܡܢ ܗܫܐ ܗ̈ܘܝܼܢ ܒܬܫܢܝܩܐ܂ ܘܡܬ̈ܬܢܚܢ ܘܡܬ̈ܬܥܝܩܢ ܒܫܒܥ ܐܘܪ̈ܚܢ܂ 07081 ܐܘܪܚܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܥ̈ܨܝ ܠܢܡܘܣܗ ܕܡܪܝܡܐ܂ 07082 ܐܘܪܚܐ ܕܬܪܬܝܢ ܕܠܐ ܡ̈ܨܝܢ ܕܢܬܗ̈ܦܟܢ ܘܢܥܒ̈ܕܢ ܛܿܒ̈ܬܐ ܕܚ̈ܝܝܢ ܒܗܝܢ ܀ 07083 ܐܘܪܚܐ ܕܬܠܬ ܕܚܙ̈ܝܢ ܐܓܪܐ ܕܣܼܝܡ ܠܐܝܠܝܢ ܕܗܝܼܡܢܘ ܀ 07084 ܐܘܪܚܐ ܕܐܪܒܥ ܡܐ ܕܝܼܕܥ ܘܐܣܬܟܠ ܬܫܢܝܩܐ ܕܥܬܝܕ ܠܗܝܢ ܒܐܚܪܝܬܐ܂ ܗܿܘ ܕܒܗ ܡܬܟ̈ܘܢܢ ܢܦܫܬ̈ܗܘܢ ܕܪ̈ܫܝܥܐ܂ ܡܛܠ ܕܟܕ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗܝܢ ܙܒܢܐ ܕܦܘܠܚܢܐ ܠܐ ܐܫܬܥܒܕܝ ܠܦܘܩ̈ܕܢܘܗܝ ܕܡܪܝܡܐ ܿ܃ܿ ܀ܿ܃ܿ 07085 ܐܘܪܚܐ ܕܚܡܫܼ܂ ܕܚ̈ܙܝܢ ܐܘܨܪ̈ܐ ܕܢܦܫ̈ܬܐ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܕܡܬܢܛܪ̈ܢ ܡܢ ܡܠܐ̈ܟܐ ܒܢܝܚܐ ܣܓܝܐܐ ܀ 07086 ܐܘܪܚܐ ܕܫܬ܂ ܕܚ̈ܙܝܢ ܬܫܢܝܩܐ ܕܡܢ ܗܫܐ ܡܛܝܒ ܠܗܝܢ ܿ܃ܿ ܀܀ 07087 ܐܘܪܚܐ ܕܫܒܥ ܕܗܼܝ ܪܒܐ ܡܢ ܟܠܗܝܢ ܐܘܪ̈ܚܬܐ ܕܐܬܐܡܪ ܡܢ ܩܕܝܡ܂ ܕܫ̈ܝܚܢ ܒܒܗܬܬܐ ܘܓܡܝܪ̈ܢ ܒܬܚܡܨܬܐ܂ ܘܚܡܿܝܢ ܒܕܚܠܬܐ ܕܚܿܙܝܢ ܬܫܒܘܚܬܗ ܕܡܪܝܡܐ܂ ܗܿܘ ܕܗܫܐ ܚܛܝܢ ܩܕܡܘܗܝ܂ ܕܒܚܝ̈ܝܗܝܢ܂ ܘܩܕܡ ܗܿܘ ܕܥܬܝ̈ܕܢ ܕܒܐܚܪܝܬܐ ܢܬܬܕ̈ܝܢܢ ܀ 07088 ܕܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܢܛܼܪܘ ܐܘܪܚܗ ܕܡܪܝܡܐ܂ ܗܕܐ ܗܝ ܐܘܪܚܐ ܟܕ ܢܡܛܐ ܝܘܡܐ ܕܢܬܦܪ̈ܩܢ ܡܢ ܡܐܢܐ ܗܢܐ ܕܡܬܚܒܠ܂ 07089 ܒܗܘܿ ܓܝܪ ܙܒܢܐ ܕܥܡܿܪ ܒܗ ܐܫܬܥܒܕ ܠܡܪܝܡܐ ܒܠܐܘܬܐ܂ ܘܒܟܠ ܫ̈ܥܝܢ ܣܝܿܒܪ ܩܘܢܕܘܢܘܣ ܡܛܠ ܕܓܡܝܪܐܝܬ ܢܿܛܪ̈ܢ ܢܡܘܣܗ܂ ܗܿܘ ܕܣܡ ܠܗܝܢ ܢܡܘܣܐ܂ 07090 ܡܛܠ ܗܢܐ܂ ܗܢܘ ܦܬܓܡܐ ܕܥܠܝܗܝܢ܂ 07091 ܠܘܩܕܡ ܚܙ̈ܝܢ ܒܚܕܘܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܬܫܒܘܚܬܗ ܕܡܪܝܡܐ ܗܿܘ ܕܕܒܿܪ ܐ̈ܢܝܢ܂ ܘܡܬ̈ܬܢܝܚܢ ܘܐ̈ܬܝܢ ܒܫܒܥ ܐܘܪ̈ܚܢ܀ 07092 ܐܘܪܚܐ ܩܕܡܝܬܐ܂ ܡܛܠ ܕܒܠܐܘܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܐܬܟܬܫ ܠܡܙܟܐ ܡܚܫܒܬܐ ܒܝܫܼܬܐ ܕܐܬܓܒ̤ܠܬ ܥܡܗܝܢ܂ ܕܠܐ ܢܛܥ̈ܝܢ ܡܢ ܚ̈ܝܐ ܠܡܘܬܐ  07093 ܐܘܪܚܐ ܕܬܪܬܝܢ܂ ܕܚ̈ܙܝܢ ܗܘܦܟܐ ܕܡܬܗ̈ܦܟܢ ܘܡܬܛܪ̈ܦܢ ܒܗ ܢܦܫ̈ܬܗܘܢ ܕܪ̈ܫܝܥܐ܂ ܘܬܫܢܝܩܐ ܕܢܛܝܪ ܠܗܘܢ ܀ ܿ܃ܿ 07094 ܐܘܪܚܐ ܕܬܠܬ ܕܚܿܙܝܢ ܣܗܕܘܬܐ ܕܡܣܗܕ ܥܠܝܗܝܢ ܓܒܘܠܗܝܢ܂ ܡܛܠ ܕܒܚܝ̈ܝܗܝܢ ܢܛܪ ܢܡܘܣܐ ܕܐܬܗܝܡܢ ܀ 07095 ܐܘܪܚܐ ܕܐܪܒܥ ܕܚ̈ܙܝܢ ܘܡܣ̈ܬܟܠܢ ܢܝܚܐ ܕܗܫܐ ܡܐ ܕܐܬܟܢܫ ܒܐܘܨܪ̈ܝܗܝܢ܂ ܡ̈ܬܬܢܝܚܢ ܒܢܝܚܐ ܣܓܝܐܐ܂ ܘܡܢ ܡܠܐ̈ܟܐ ܡܬܢܛܪ̈ܢ ܘܬܫܒܘܚܬܐ ܕܢܛܝܪܐ ܠܗܝܢ ܠܐܚܪܝܬܐ ܀ 07096 ܐܘܪܚܐ ܕܚܡܫܼ܂ ܕܚܿܕܝܢ ܕܐܝܿܟܢܐ ܥܼܪܩ ܗܫܐ ܡܢ ܡܐ ܕܡܬܚܒܠ܂ ܘܐܝܟܿܢܐ ܝܪ̈ܬܢ ܡܕܡ ܕܥܬܝܕ܂ ܘܬܘܒ ܚܿܙܝܢ ܐܘܠܨܢܐ ܘܣܘܓܐܐ ܕܥܡܠܐ ܕܐܬܚܪܪ ܡܢܗܿ܂ ܘܪ̈ܘܚܬܐ ܕܥܬ̈ܝܕܢ ܕܢܩ̈ܒܠܢ܂ ܘܦܘܢ̈ܩܐ ܕܢܣ̈ܒܢ ܘܗܘ̈ܝܢ ܕܠܐ ܡܝ̈ܬܢ ܿ܃ܿ ܀ ܿ܃ܿ 07097 ܐܘܪܚܐ ܕܫܬܼ܂ ܐܡܬܝ ܕܢܬܚܘܐ ܠܗܝܢ ܕܐܝܟܿܢܐ ܥܬܝ̈ܕܢ ܐܦܝܗ̈ܝܢ ܕܢܢܗܪ̈ܢ ܐܝܟ ܫܡܫܐ܂ ܘܕܐܝܟܿܢܐ ܥܬ̈ܝܕܢ ܕܢܬܕܡ̈ܝܢ ܠܢܘܗܪܐ ܕܟܘܟ̈ܒܐ ܘܬܘܒ ܠܐ ܡ̈ܬܚܒܠܢ ܿ܃ܿ ܀ 07098 ܐܘܪܚܐ ܕܫܒܥ ܕܗܼܝ ܪܒܐ ܡܢ ܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܐܬܐܡܪ ܡܢ ܩܕܝܡ ܕܡܫܬܒܗܪ̈ܢ ܒܦܪܗܣܝܐ܂ ܘܡܬܠܒ̈ܒܢ ܘܠܐ ܒܗ̈ܬܢ܂ ܘܡܣܬܪ̈ܗܒܢ ܕܢܚ̈ܙܝܢ ܐܦܘ̈ܗܝ ܕܗܿܘ ܕܐܫܬܥܒܕ ܠܗ ܒܚܝܝ̈ܗܝܢ܂ ܘܕܗܿܘ ܕܥܬ̈ܝܕܢ ܕܢܫ̈ܬܒܚܢ ܡܢܗ܂ ܘܕܢܩ̈ܒܠܢ ܡܢܗ ܐܓܪܐ܂ 07099 ܗܠܝܢ ܐ̈ܢܝܢ ܐܘܪ̈ܚܬܐ ܕܢܦܫܬ̈ܗܘܢ ܕܙܕܝ̈ܩܐ܂ ܕܡܢ ܗܫܐ ܡܣܬܒܪ̈ܢ ܀ ܀ ܘܐܘܪ̈ܚܬܐ ܕܬܫܢ̈ܝܩܐ ܕܐܬܐܡܪ ܡܢ ܩܕܝܡ ܢܩܒܠܘܢ ܡܢ ܗܫܐ ܥܨܝ̈ܐ܂ ܗܠܝܢ ܢܦܫܬ̈ܐ ܠܐܘܨܪ̈ܐ ܠܐ ܥ̈ܠܢ ܐܠܐ ܡܢ ܗܫܐ ܗܘ̈ܝܢ ܡܬܛܪ̈ܦܢ ܒܬܫܢܝܩܐ܂ ܘܡܬܬ̈ܢܚܢ ܘܡܬܐ̈ܒܠܢ ܒܫܒܥ ܐܘܪ̈ܚܢ ܿ܃ܿ ܀ 07100 ܘܥܿܢܝܬ ܘܐܡܿܪܬ ܂ ܡܟܝܠ ܡܬܝܗܒ ܗܘܐ ܠܗܝܢ ܐܬܪܐ ܐܘ ܙܒܢܐ ܠܢܦܫ̈ܬܐ ܡܢ ܒܬܪ ܕܦܪ̈ܩܢ ܡܢ ܦܓܪ̈ܐ ܕܢܚ̈ܙܝܢ ܡܕܡ ܕܐܡܼܪܬ ܠܝ ܀  07101 ܘܥܼܢܐ ܘܐܡܼܪ ܠܝ܂ ܫܒܥܐ ܐܢܘܢ ܝܘܡ̈ܝܢ ܕܚܐܪܘܬܗܝܢ ܕܒܗܿܢܘܢ ܫܒܥܐ ܝܘܡ̈ܝܢ ܚܙ̈ܝܢ   ܡ̈ܠܐ ܗܠܝܢ ܕܐܬܐܡܪ ܡܢ ܩܕܝܡ ܘܡܢ ܒܬܪܟܼܢ܂ ܢܬܟ̈ܢܫܢ ܠܐܘܨܪ̈ܝܗܝܢ ܀܀  07102 ܘܥܿܢܝܬ ܘܐܿܡܪܬ܂ ܐܢ ܐܫܟܿܚܬ ܪ̈ܚܼܡܐ ܒܥ̈ܝܢܝܟܼ ܐܘܕܥܝܢܝ ܠܥܒܼܕܟ ܬܘܒ ܐܦ ܗܕܐ܂ ܕܐܢ ܒܝܘܡܐ ܕܕܝܼܢܐ ܡܫܟܚܝܢ ܙܕܝ̈ܩܐ ܕܢܫܐܠܘܢ ܐܢܘܢ ܠܪ̈ܫܝܥܐ܂ ܐܘ ܕܢܒܥܘܢ ܥܠܝܗܘܢ ܡܢ   ܡܪܝܡܐ܂  07103 ܐܘ ܐܒܗ̈ܐ ܚܠܦ ܒܢܝ̈ܗܘܢ܂ ܐܘ ܒܢ̈ܝܐ ܚܠܦ ܐܒܗ̈ܝܗܘܢ܂ ܐܘ ܐܚ̈ܐ ܚܠܦ ܐܚ̈ܝܗܘܢ ܐܘ ܐܚ̈ܝܢܐ ܚܠܦ ܐܚ̈ܝܢܝܗܘܢ܂ ܐܘ ܪ̈ܚܿܡܐ ܚܠܦ ܪ̈ܚܡܝܗܘܢ ܀ 07104 ܘܥܼܢܐ ܘܐܡܼܪ ܠܝ܂ ܡܛܠ ܕܐܫܟܚܬ ܪ̈ܚܡܐ ܩܕܡ ܥܝܢ̈ܝܼ܂ ܐܦ ܥܠ ܗܕܐ ܐܘܕܥܟ܂ ܝܘܡܗ  ܕܕܝܼܢܐܼ܂ ܝܘܡܐ ܗܘ ܓܙܝܪܐ܂ ܘܠܟܠ ܡܚܘܐ ܚܬܡܐ ܕܫܪܪܐ܂ ܐܝܿܟܢܐ ܓܝܪ ܕܗܫܐ ܠܐ ܡܫܕܪ   ܐܒܐ ܠܒܪܗ܂ ܐܘ ܒܪܐ ܠܐܒܘܗܝ܂ ܐܘ ܡܪܐ ܠܥܒܼܕܗ܂ ܐܘ ܪܚܿܡܐ ܠܚܒܝܒܗ܂ ܕܚܠܦܘܗܝ  ܢܬܟܪܗ܂ ܐܘ ܕܢܕܡܟ ܐܘ ܕܢܐܟܘܠ ܐܘ ܕܢܬܐܣܐ ܀  07105 ܗܟܢܐ ܐܦ ܗܝܿܕܝܢ ܠܐ ܡܫܟܚ ܐܢܫ ܕܢܒܥܐܿ܂ ܥܠ ܐ̈ܦܝ ܐܢܫ ܒܗܿܘ ܝܘܡܐ܂ ܐܦܠܐ ܕܢܘܩܪ ܐܢܫ  ܥܠ ܐܢܫ܂ ܟܠܗܘܢ ܓܝܪ ܗܝܿܕܝܢ ܢܛܥܢܘܢ ܐܢܫ ܐܢܫ ܙܕܝܩܘܬܗ ܐܘ ܥܘܼܠܗ܂  07106 ܘܥܿܢܝܬ ܘܐܡܿܪܬ܂ ܘܐܝܟܢܐ ܡܪܝ ܐܫܟܚܢ ܕܒܼܥܐ ܡܢ ܩܕܝܡ ܐܒܪܗܡ ܥܠ ܣܕܘܡ̈ܝܐ܂ ܐܦ ܡܘܫܐ ܒܡܕܒܪܐ ܥܠ ܐܒܗ̈ܬܐ ܟܕ ܚܛܘ܂  07107 ܘܝܫܘܥ ܒܪ ܢܘܢ ܡܢ ܒܬܪܗ ܥܠ ܐܝܣܪܝܠ܃ ܒܝܘܡ̈ܬܗ ܕܥܟܪ܂  07108 ܘܫܡܘܐܝܠ ܒܝܘܡ̈ܝ ܫܐܘܠ ܘܕܘܝܕ ܥܠ ܬܒܪܗ ܕܥܡܐ܂ ܘܫܠܝܡܘܢ ܥܠ ܗܢܿܘܢ ܕܒܝܬ ܡܩܕܫܐ܂  07109 ܘܐܠܝܐ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܩܒܠܘ ܡܛܪܐ܂ ܘܥܠ ܡܝܬܐ ܡܛܠ ܕܢܚܐ܂ 07110 ܘܚܙܩܝܐ ܥܠ ܥܡܐ ܒܝܘܡ̈ܬܗ ܕܣܢܚܝܪܝܒ܃ ܘܣ̈ܓܝܐܐ ܚܠܦ ܣܓܝܐ̈ܐ܂  07111 ܐܢ ܗܟܝܠ ܗܫܐ ܕܟܕ ܚܒܿܠܐ ܪܒܐ ܗܼܘܐ܂ ܘܛܠܘܡܝܐ ܣܓܼܐ܂ ܒܥܘ ܙܕܝ̈ܩܐ ܥܠ ܪ̈ܫܝܥܐ܂    ܘܠܡܢܐ ܡܪܝ ܐܦ ܗܿܝܕܝܢ ܠܐ ܢܗܘܐ ܗܟܢܐ ܀  07112 ܘܥܢܐ ܘܐܡܼܪ ܠܝ܂ ܗܢܐ ܥܠܡܐ ܐܝܬ ܠܗ ܫܘܠܡܐ܂ ܘܬܫܒܘܚܬܗ ܕܐܠܗܐ ܠܐ ܗܘܐ ܐܡܝܢܐܝܬ ܡܩܘܝܐ ܒܗ܂ ܡܛܠ ܗܢܐ ܒܥܘ ܚܝ̈ܠܬܢܐ ܥܠ ܗܿܢܘܢ ܕܠܝܬ ܒܗܘܢ ܚܝܠܐ܂  07113 ܝܘܡܗ ܕܝܢ ܕܕܝܢܼܐ ܫܘܠܡܗ ܗܘ ܕܗܢܐ ܥܠܡܐܼ܂ ܘܪܝܫܗ ܕܥܠܡܐ ܕܥܬܝܕ ܗܿܘ ܕܠܐ ܡܐܿܬ ܕܒܗ  ܥܿܒܪ ܚܒܿܠܐ ܀  07114 ܘܡܫܬܪܝܐ ܫܪܝܚܘܬܐ܂ ܘܡܬܒܛܠܐ ܟܦܘܪܘܬܐ܂ ܘܪܒܿܝܐ ܙܕܝܩܘܬܐ܂ ܘܕܢܿܚ ܫܪܪܐ܂  07115 ܗܝܿܕܝܢ ܗܟܝܠ ܠܐ ܡܫܟܚ ܐܢܫ ܕܢܪܚܡ ܥܠ ܐܝܿܢܐ ܕܐܙܕܟܝ ܒܕܝܼܢܐ܂ ܐܦܠܐ ܕܢܒܐܫ ܠܐܝܿܢܐ  ܕܙܟܼܐ ܒܕܝܢܼܐ܂  07116 ܘܥܢܿܝܬ ܘܐܡܿܪܬ܂ ܕܗܕܐ ܗܝ ܡܠܬܝ ܩܕܡܝܬܐ ܘܐܚܪܝܬܐ ܕܦܩܚ ܗܘܐ ܠܗܿ ܠܐܪܥܐ ܕܠܐ   ܬܬܠܝܘܗܝ ܠܐܕܡ܂ ܐܘ ܕܟܕ ܝܗܒܼܬܗ ܐܪܬܝܬܗ ܕܠܐ ܢܚܛܐ܂  07117 ܡܢܐ ܓܝܪ ܗܢܝܢܐ ܐܝܬ ܠܗܘܢ ܠܟܘܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܬܘ܂ ܕܗܐ ܚ̈ܝܝܢ ܒܥܩ̈ܬܐ܂ ܘܡܐ ܕܡܝܼܬܘ  ܡܣܟܝܢ ܠܬܫܢܝܩܐ܂  07118 ܐܘ ܡܢܐ ܥܒܕܬ ܐܕܡ܂ ܐܢ ܓܝܪ ܐܢܬ ܚܛܝܬܼ܂ ܐܠܐ ܠܐ ܗܘܬ ܒܝܼܫܬܐ ܕܝܠܟ ܒܠܚܘܕܝܟ܂ ܐܠܐ ܐܦ ܕܝܠܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܢܟ ܗܿܘܝܢ܂  07119 ܡܢܐ ܓܝܪ ܝܘܬܪܢܐ ܐܝܬ܂ ܕܗܐ ܐܬܡܠܟ ܠܢ ܙܒܢܐ ܕܠܐ ܡܐܿܬ܂ ܚܢܢ ܕܝܢ ܥܿܒ̈ܕܐ ܡܝ̈ܬܐ ܥܒܕܢ܂  07120 ܘܕܐܬܝܕܥ ܠܢ ܣܒܪܐ ܕܠܐ ܓܐܿܙ܂ ܚܢܢ ܕܝܢ ܒܝܼܫܐܝܬ ܐܣܬܪܩܢ܂  07121 ܘܕܗܐ ܢܛܝܪܝܢ ܐܘܨܪ̈ܐ ܕܠܐ ܨܦܬܐ ܘܕܠܐ ܟܘܪܗܢܐ܂ ܚܢܢ ܕܝܢ ܒܝܫܼܐܝܬ ܐܬܗܦܟܢ ܚܢܢ܂  07122 ܘܕܥܬܝܕܐ ܬܫܒܘܚܬܗ ܕܡܪܝܡܐ ܕܬܓܢ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܒܢܟܦܘܬܐ ܚܝܘ܂ ܚܢܢ ܕܝܢ ܒܐܘܪ̈ܚܬܐ ܒܝܼܫ̈ܬܐ ܪܕܝܢ܂  07123 ܘܕܡܬܚܙ ܦܪܕܝܣܐ ܗܿܘ ܕܠܐ ܚܡܿܝܢ ܦܐܪ̈ܘܗܝ܂ ܕܒܗ ܐܝܬ ܦܘ̈ܢܩܐ ܘܐܣܝܘܬܐ܂  07124 ܚܢܢ ܕܝܢ ܠܐ ܥܐܠܝܢܢ܂ ܡܛܠ ܕܠܐܬܪ̈ܘܬܐ ܒܝܼܫ̈ܐ ܦܠܚܢܢ܂ 07125 ܘܕܥܬ̈ܝܕܢ ܐܦܝܗ̈ܘܢ ܕܩܕܝ̈ܫܐ ܕܢܢܗܪ̈ܢ ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܘܟ̈ܒܐ܂ ܘܐ̈ܦܝܢ ܕܝܠܢ ܢܐܟܡ̈ܢ ܝܬܝܪ ܡܢ ܚܫܘܟܐ܂ 07126 ܕܠܐ ܓܝܪ ܐܬܒܝܢ ܚܢܢ ܒܚܝ̈ܝܢ ܟܕ ܡܥܘܠܝܢ ܗ̈ܘܝܢ ܕܥܬܝܕܝܢܢ ܕܢܚܫ ܡܢ ܒܬܪ ܡܘܬܢ܂  07127 ܘܥܼܢܐ ܘܐܡܪ ܠܝ܂ ܗܕܐ ܗܝ ܡܚܫܒܬܐ ܕܐܓܘܢܐ܂ ܗܿܘ ܕܡܬܟܬܫ ܥܠ ܐܪܥܐܼ܂ ܒܪܢܫܐ ܕܡܬܝܠܕ܂ 07128 ܐܢ ܡܙܕܟܐ ܢܚܫ ܗܿܘ ܡܕܡ ܕܐܡܿܪܬ܂ ܘܐܢ ܕܝܢ ܢܙܿܟܐ ܢܩܒܠ ܗܿܘ ܡܕܡ ܕܐܡܿܪܬ܂ 07129 ܡܛܠ ܕܗܕܐ ܗܝ ܐܘܪܚܐ ܗܿܝ ܕܐܡܼܪ ܡܘܫܐܿ܂ ܟܕ ‍<‍ܐ‍>‍ܚܝ ܗܘܐ ܠܥܡܐ ܘܐܡܼܪ ܠܗܘܢ܂ ܗܐ  ܝܗܿܒܬ ܩܕܡܝܟܘܢ ܝܘܡܢܐܼ܂ ܚ̈ܝܐ ܘܡܘܬܐ܂ ܛܿܒܬ̈ܐ ܘܒܝܼܫ̈ܬܐ܂ ܓܒܘ ܠܟܘܢ ܗܟܝܠ ܚ̈ܝܐ  ܕܬܚܘܢ܂ ܐܢܬܘܢ ܘܙܪܥܟܘܢ܂  07130 ܘܥܨܘ ܘܠܐ ܐܬܛܦܝܣܘ ܠܗ܂ ܘܠܐ ܠܢܒ̈ܝܐ ܕܡܢ ܒܬܪܗ܂ ܐܦ ܠܝ ܕܡܿܠܠܬ ܥܡܗܘܢ  07131 ܡܛܠ ܗܢܐ ܠܐ ܬܗܘܐ ܥܩܬܐ ܥܠ ܐܒܕܢܗܘܢ܂ ܐܝܟܿܢܐ ܕܗܘܿܝܐ ܚܕܘܬܐ ܥܠ ܚܝܝ̈ܗܘܢ ܕܐܝܠܝܢ   ܕܐܬܛܦܝܣܘ ܀ 07132 ܘܥܿܢܝܬ ܘܐܡܿܪܬ ܠܗ܂ ܝܕܿܥ ܐܢܐ ܡܪܝܼ ܕܗܫܐ ܐܬܩܪܝ ܡܪܝܡܐ ܡܪܚܡܢܐ܂ ܡܛܠ ܕܡܪܚܡ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܥܕܟܝܠ ܠܐ ܐܬܘ ܠܥܠܡܐ܂  07133 ܘܚܢܢܐ ܡܛܠ ܕܚܐܿܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܬܦܢܝܢ ܥܠ ܢܡܘܣܗ܂  07134 ܘܢܓܝܪ ܪܘܚܐ ܡܛܠ ܕܡܓܪ ܪܘܚܗ ܥܡܢ ܥܡ ܐܝܠܝܢ ܕܚܿܛܝܢ܂ ܡܛܘܠ ܕܥܼ̈ܒܕܘܗܝ ܚܢܢ܂ 07135 ܘܝܗܿܘܒܐ ܡܛܠ ܕܨܿܒܐ ܗܘ ܠܡܬܠ ܝܬܝܪ ܡܢ ܕܠܡܬܒܥ܂  07136 ܘܣܿܓܝ ܪ̈ܚܼܡܐ܂ ܡܛܠ ܕܝܬܝܪܐܝܬ ܡܣܓܐ ܪ̈ܚܼܡܐ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܗܫܐ܂ ܘܥܠ ܐܝܠܝܢ  ܕܥܼܒܪܘ܂ ܘܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܥܬܝܕܝܢ܂  07137 ܐܢ ܓܝܪ ܠܐ ܢܣܓܐ ܐܢܘܢ ܠܪ̈ܚܡܘܗܝ܂ ܠܐ ܡܫܟܚ ܥܠܡܐ ܕܢܚܐ ܥܡ ܥܿܡܘܪ̈ܘܗܝ܂  07138 ܘܝܗܘܒܐ ܡܛܠ ܕܐܠܐ ܢܬܠ ܒܛܒܘܬܗܼ܂ ܐܝܟ ܕܢܬܩܠܠܘܢ ܥܿܘ̈ܠܐ ܡܢ ܥܘܼܠܗܘܢ܂ ܘܐܠܐ ܠܐ ܡܫܟܚ ܗܘܐ ܕܢܚܐ ܚܕ ܡܢ ܪܒܘ ܡܢ ܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ 07139 ܘܕܝܢܐ ܡܛܠ ܕܐܠܐ ܢܕܥ ܡܢ ܢܦܫܗܘܢ ܕܐܝܠܝܢ ܕܐܬܒܪܝܘ ܒܡܠܬܗ܂ ܘܢܛܥܐ ܣܘܓܐܐ ܕܥܘܼܠܗܘܢ܂ ܘܐܠܐ ܠܐ ܡܫܬܚܪ ܗܘܐ ܡܢ ܣܘܓܐܐ ܕܠܝܬ ܠܗ ܡܢܝܢܐ܂ ܐܠܐ ܐܢ ܩܠܝܠ ܙܥܘܪ̈ܐ ܀

 

 

 

8

 

 

08001ܘܥܢܼܐ ܘܐܡܼܪ ܠܝ܂ ܗܢܐ ܥܠܡܐ ܥܼܒܕ ܡܪܝܡܐ ܡܛܘܠ ܣܓ̈ܝܐܐ܂ ܘܗܿܘ ܕܝܢ ܕܥܬܝܕ ܡܛܠ      ܙܥܘܪ̈ܐ܂ 08002ܐܦܫܩ ܕܝܢ ܡܠܬܐ ܩܕܡܝܟ ܐܘ ܥܙܪܐ܂ ܐܝܟ ܕܬܫܐܠܝܗܿ ܠܐܪܥܐ ܘܬܐܡܪ ܠܟ ܕܐܝܿܢܐ ܥܦܪܐ      ܝܗܿܒܐ܂ ܣܿܓܝ ܗܿܘ ܕܗܿܘܐ ܡܢܗ ܚܨܦܐ܂ ܐܘ ܗܿܘ ܕܗܿܘܐ ܡܢܗ ܕܗܒܐܼ܂ ܗܟܢܐ ܐܝܬܘܗܝ      ܥܿܒܕܗ ܕܗܢܐ ܥܠܡܐ܂ 08003ܣܓ̈ܝܐܐ ܐܬܒܪܝܘ ܐܠܐ ܙܥܘܪܝܢ ܗܘܘ ܚ̈ܝܝܢ ܀ܿ܃ܿܿ܃ܿ 08004ܘܥܿܢܝܬ ܘܐܡܿܪܬ܂ ܣܪܘܦܝ ܢܦܫܝ ܡܕܥܐܼ܂ ܘܐܫܬܝ ܠܒܝ ܒܘܝܢܐ܂ 08005ܐܬܿܝܬ ܓܝܪ ܕܠܐ ܒܨܒܝܢܟܝ܂ ܘܐܿܙܠܐ ܐܢܬܝ ܟܕ ܠܐ ܨܒܝܬܝ܂ ܠܐ ܓܝܪ ܐܬܝܗܒ ܠܟܝ ܫܘܠܛܢܐ܂      ܐܠܐ ܐܢ ܒܠܚܘܕ ܒܚܝ̈ܐ ܕܙܒܢܐ ܙܥܘܪܐ ܀ 08006ܐܘ ܡܪܝܐ ܡܪܝ܂ ܐܢ ܦܩܿܕ ܐܢܬ ܠܥܒܕܟܼ܂ ܐܒܿܥܐ ܩܕܡܝܟ܂ ܘܬܬܠ ܠܢ ܙܪܥܐ ܘܦܘܠܚܢܐ ܕܠܒܐ      ܚܕܬܐ ܡܢ ܐܝܿܟܐ ܕܗܿܘܝܢ ܦܐܪ̈ܐ ܐܝܟ ܕܢܫܟܚ ܠܡܚܐ ܟܠ ܕܡܬܚܒܠ ܿ ܗܿܘ ܕܠܒܼܫ ܕܡܘܬܗ      ܕܒܪܢܫܐ܂ 08007ܚܕ ܓܝܪ ܐܝܬܝܟܼ ܘܓܒܝܠܬܐ ܚܕܐ܂ ܐܝܬܝܢ ܚܢܢ ܥܒܕ ܐܝ̈ܕܝܟ ܐܝܟ ܕܐܡܼܪܬ܂ 08008ܘܡܚܝܘ ܡܿܚܐ ܐܢܬ ܠܢܿ܂ ܗܫܐ ܒܡܪܒܥܐ ܠܦܓܪܐ ܕܓܒܼܠܬ ܘܡܪܟܒ ܐܢܬ ܗܕ̈ܡܐ܂ ܘܡܬܢܛܪܐ      ܒܪܝܬܟ܂ ܒܢܘܪܐ ܘܡ̈ܝܐ܂ ܘܬܫܥܐ ܝܪܚܝܢ ܡܣܝܒܪܐ ܓܒܝܠܬܟ ܠܒܼܪܝܬܐ ܕܒܪܼܝܬ ܒܓܘܗܿ܂ 08009ܗܼܘ ܕܝܢ ܗܿܘ ܕܢܛܿܪ ܘܗܿܘ ܕܡܬܢܛܪ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܒܢܛܘܪܬܟ ܕܝܠܟ ܡܬܢܛܪܝܢ܂ ܘܡܐ ܕܝܗܿܒ      ܬܘܒ ܡܪܒܥܐ ܡܕܡ ܕܗܼܘܐ ܒܗ܂ 08010ܦܩܼܕܬ ܕܡܢܗܘܢ ܡܢ ܗܕ̈ܡܐ ܢܗܘܐ ܚܠܼܒܐ܂ ܦܐܪ̈ܐ ܕܬ̈ܕܝܐ ܕܡܠܝܘܬܐ܂ 08011ܕܗܿܘ ܡܕܡ ܕܐܬܓܒܠ ܢܬܪܒܐܼ܂ ܥܕܡܐ ܠܙܒܢܐ ܩܠܝܠ܂ ܘܡܢ ܒܬܪܟܢ ܡܕܒܪ ܐܢܬ ܠܗ ܒܪ̈ܚܼܡܝܟ܂ 08012ܘܿܙܐܢ ܐܢܬ ܠܗ ܒܙܕܝܩܘܬܟ܂ ܘܪܕܿܐ ܐܢܬ ܠܗ ܒܢܡܘܣܟ܂ ܘܡܪܬܐ ܐܢܬ ܠܗ ܒܣܟܘܠܬܢܘܬܟ܂ 08013ܘܡܡܝܬ ܐܢܬ ܠܗ ܐܝܟ ܒܼܪܝܬܟ܂ ܘܡܚܐ ܐܢܬ ܠܗ ܐܝܟ ܥܒܿܕܟ܂ 08014ܐܢ ܗܟܝܠ ܒܥܓܠ ܘܩܠܝܠܐܝܬ ܡܘܒܕ ܐܢܬ ܠܗ ܠܗܢܐ܂ ܕܒܗܕܐ ܟܠܗܿ ܠܐܘܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܐܬܓܒܠ      ܒܦܘܩܕܢܟ܂ ܘܥܠ ܡܢܐ ܗܟܝܠ ܗܼܘܐ ܀܀ 08015ܐܦ ܗܫܐ ܡܐܡܪ ܐܡܿܪܬ ܥܠ ܟܘܠ ܐܢܫ܂ ܝܬܝܪܐܝܬ ܕܝܼܢ܂ ܐܢܬ ܝܕܿܥ ܐܢܬܼ܂ ܕܥܠ ܥܡܟ ܗܘ      ܚܐܿܫ ܐܢܐ܂ 08016ܘܥܠ ܝܪܬܘܬܟ ܕܥܠܝܗܿ ܡܬܐܒܠ ܐܢܐ܂ ܘܥܠ ܐܝܣܪܝܠ ܕܥܠܘܗܝ ܟܼܪܝܐ ܠܝ܂ ܘܥܠ ܙܪܥܗ      ܕܝܥܩܘܒ ܕܥܠܘܗܝ ܡܬܙܝܥ ܐܢܐ܂ 08017ܡܛܠ ܗܕܐ ܐܫܿܪܐ ܕܐܒܿܥܐ ܘܐܬܟܫܦ ܩܕܡܝܟ ܥܠܝ ܘܥܠܝܗܘܢ܂ ܡܛܠ ܕܗܐ ܚܿܙܐ ܐܢܐ ܫܘܪ̈ܥܬܢ      ܕܐܝܠܝܢ ܕܥܡܿܪܝܢ ܒܥܠܡܐ܂ 08018ܐܠܐ ܐܦ ܗܫܐ ܫܡܥܼܬ ܓܙܪܗ ܕܕܝܢܼܐ ܕܥܬܝܕ܂ 08019ܡܛܠ ܗܢܐ ܫܡܼܥ ܒܩܠܝ܂ ܘܨܘܬ ܠܡ̈ܠܝ ܨܠܘܬܝܼ܂ ܘܐܡܿܠܠ ܩܕܡܝܟ ܡܪܝܐ ܐܠܗܝ܂ ܪܝܫ ܡ̈ܠܝ      ܨܠܘܬܗ ܕܥܙܪܐ ܕܨܿܠܝ ܡܢ ܩܕܡ ܕܢܬܥܠܐ܂܂ 08020ܡܪܝܐ ܕܥܿܡܪ ܐܢܬ ܠܥܠܡ܂ ܗܿܘ ܕܡܪ̈ܘܡܘܗܝ ܪܡܿܝܢ ܘܡܕܝܪ̈ܘܗܝ ܒܐܐܪ܂ 08021ܗܿܘ ܕܟܘܪܣܝܗ ܠܐ ܡܣܬܝܟ ܘܬܫܒܘܚܬܗ ܠܐ ܡܬܕܪܟܐ܂ ܗܿܘ ܕܚܝ̈ܠܘܬܐ ܒܕܚܠܬܐ ܩܝܿܡܝܢ      ܩܕܡܘܗܝ܂ 08022ܗܘ ܕܒܡܠܬܗ ܠܢܘܪܐ ܘܠܪܘܚܐ ܡܬܚܠܦܝܢ܂ ܗܿܘ ܕܡܠܬܗ ܡܗܝܡܢܐ܂ ܘܡܐܡܪܗ ܡܩܘܐ܂ 08023ܗܿܘ ܕܦܘܩܕܢܗ ܫܪܝܪ܂ ܘܦܬܓ̈ܡܘܗܝ ܕܚܝܠܝܢ܂ ܗܿܘ ܕܚܙܘܗ ܡܘܒܫ ܬܗܘܡܐ܂ ܘܟܐܬܗ ܛܘܼܪ̈ܐ      ܡܿܫܚܐ܂ ܗܿܘ ܕܫܪܪܗ ܡܣܗܕܼ܂ 08024ܫܡܼܥ ܒܩܠܗ ܕܥܼܒܕܟ܂ ܘܨܘܬ ܠܒܥܘܬܐ ܕܓܒܝܠܬܟ܂ ܘܚܘܪ ܒܡ̈ܠܝ܂ 08025ܥܕ ܚܝ ܐܢܐ ܓܝܪ ܐܡܿܠܠ܂ ܘܥܕ ܐܝܬ ܒܝ ܡܕܥܐ ܐܬܝܒ ܦܬܓܡܐܼ܂ 08026ܠܐ ܬܚܘܪ ܒܫܘܪ̈ܥܬܗ ܕܥܡܟ܂ ܐܠܐ ܒܐܝܠܝܢ ܕܐܫܬܥܒܕܘ ܠܟ ܒܩܘܫܬܐ܂ 08027ܘܠܐ ܬܚܘܪ ܒܣܟ̈ܠܘܬܐ ܕܨܢܥ̈ܬܗܘܢ ܕܥ̈ܘܿܠܐ܂ ܐܠܐ ܒܐܝܠܝܢ ܕܒܨܥܪܐ ܢܛܪܼܘ ܩܝܡ̈ܝܟ܂ 08028ܘܠܐ ܬܬܚܫܒ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܒܝܫܼܐܝܬ ܐܬܗܦܟܘ ܩܕܡܝܟ܂ ܐܠܐ ܐܬܕܟܪ ܠܐܝܠܝܢ ܕܒܨܒܝܢܐ ܛܿܒܐ      ܝܕܥܘ ܕܚܠܬܟ܂ 08029ܘܠܐ ܬܨܒܐ ܕܬܘܒܕ ܐܢܘܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܐܬܕܡܝܘ ܠܒܥܝܪܐ܂ ܐܠܐ ܚܘܪ ܒܐܝܠܝܢ ܕܩܿܒܠܘ ܢܗܝܪܘܬܗ      ܕܢܡܘܣܟ܂ 08030ܘܠܐ ܬܪܓܙ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܐܒܫܘ ܝܬܝܪ ܡܢ ܚܝ̈ܘܬܐ܂ ܐܠܐ ܐܼܚܒ ܠܐܝܠܝܢ ܕܐܡܝܢܐܝܬ ܥܠ      ܬܫܒܘܚܬܟ ܬܟܝܠܝܢ ܗܘܘ܂ 08031ܡܛܠ ܕܚܢܢ ܘܐܝܠܝܢ ܕܡܢ ܩܕܡܝܢ ܥܿܒ̈ܕܐ ܕܚܿܒܠܐ ܥܒܕܢ ܘܦܩܪܢ ܀ 08032ܐܢܬ ܕܝܢ ܡܛܠܬܢ ܕܝܠܢ ܕܚܿܛܝܢ ܡܪܚܡܢܐ ܐܬܩܪܝܬ܂ ܥܠܝܢ ܓܝܪ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܠܝܬ ܠܢ      ܥܿܒ̈ܕܐ܂ ܐܢ ܬܨܒܐ ܕܬܪܚܡ ܚܢܿܢܐ ܡܫܬܡܗ ܐܢܬ܂ 08033ܙܕܝܩ̈ܐ ܓܝܪ ܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬ ܠܗܘܢ ܥܿܒ̈ܕܐ ܕܣܝܼܡܝܢ ܠܘܬܟ ܡܢ ܥܿܒ̈ܕܝܗܘܢ ܕܝܠܗܘܢ ܐܝܬ      ܠܗܘܢ ܕܢܣܒܘܢ܂ 08034ܐܘ ܡܢܐ ܗܘ ܓܝܪ ܒܪܢܫܐ ܕܬܪܓܙ ܥܠܘܗܝ܂ ܐܘ ܓܢܣܐ ܕܡܬܚܒܠ ܕܬܬܚܡܬ ܥܠܘܗܝ܂ 08035ܫܪܝܪܐܝܬ ܓܝܪ ܠܝܬ ܡܢ ܝܠܝ̈ܕܐ ܕܠܐ ܐܥܘܠ܂ ܘܠܐ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܗܘܘ ܕܠܐ ܚܼܛܐ܂ 08036ܒܗܕܐ ܗܘ ܓܝܪ ܡܬܝܕܥܐ ܛܒܘܬܟ ܡܪܝܐ ܡܪܝ܂ ܐܡܬܝ ܕܡܬܪܚܡ ܐܢܬ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܠܝܬ ܠܗܘܢ      ܚܝܠܐ ܕܥܿܒ̈ܕܐ ܀ 08037ܘܥܼܢܐ ܘܐܡܼܪ ܠܝ܂ ܡܢܗܝܢ ܬܪܝܨܐܝܬ ܡܠܼܠܬ܂ ܘܐܝܟ ܡ̈ܠܝܟ ܗܟܢܐ ܢܗܘܐ܂ 08038ܡܛܠ ܕܫܪܝܪܐܝܬ ܠܐ ܡܬܚܫܒ ܐܢܐ ܥܠ ܓܒܝܠܬܗܘܢ ܕܥ̈ܘܿܠܐ܂ ܐܘ ܥܠ ܡܘܬܗܘܢ܂ ܐܘ ܥܠ      ܕܝܢܗܘܢ܂ ܐܘ ܥܠ ܐܒܕܢܗܘܢ܂ 08039ܐܠܐ ܡܬܒܣܡ ܐܢܐ ܥܠ ܡܐܬܝܬܐ ܕܓܒܝܠܬܗܘܢ ܕܙܕܝ̈ܩܐ܂ ܘܥܠ ܚܝܝ̈ܗܘܢ ܘܥܠ ܦܘܪܥܢܗ      ܕܐܓܪܗܘܢ܂ 08040ܐܝܟܿܢܐ ܓܝܪ ܕܡܿܠܠܬ ܗܟܢܐ ܢܗܘܐ܂ 08041ܐܝܟܿܢܐ ܓܝܪ ܐܟܪܐ ܕܙܿܪܥ ܙܪ̈ܥܘܢܐ ܣܓܝܐ̈ܐ܂ ܘܢܨܒ̈ܬܐ ܣܓܝܐ̈ܬܐ ܢܿܨܒܼ܂ ܐܠܐ ܠܐ ܗܘܐ      ܒܙܒܢ ܟܘܠܗܘܢ ܙܪ̈ܥܘܢܐ ܚܝ̈ܝܢ܂ ܐܦܠܐ ܟܠܗܝܢ ܢܨܒ̈ܬܐ ܝܗ̈ܒܢ ܥܿܩܼܪܐ܂ ܗܟܢܐ ܐܦ      ܐܝܠܝܢ ܕܐܬܘ ܠܥܠܡܐ܂ ܠܐ ܗܘܐ ܟܘܠܗܘܢ ܚܐܿܝܢ ܀ 08042ܘܥܿܢܝܬ ܘܐܿܡܿܪܬ܂ ܐܢ ܐܫܟܿܚܬ ܪ̈ܚܼܡܐ ܒܥܝ̈ܢܝܟ ܐܿܡܠܠ ܩܕܡܝܟ܂ 08043ܙܪܥܗ ܓܝܪ ܕܐܟܪܐ܂ ܐܢ ܡܣܒ ܠܐ ܢܣܿܒ ܡܛܪܟ ܒܙܒܢܗ܂ ܕܠܡܐ ܚܝܐ܂ ܐܦ ܡܢ ܡܛܪܐ ܕܝܢ      ܣܓܝܐܐ ܡܬܚܒܠ܂ 08044ܒܪܢܫܐ ܕܝܢ ܕܒܐܝ̈ܕܝܟ ܐܬܓܒܠ ܘܠܝܘܩܢܟ ܐܬܕܡܝ ܕܡܛܠܬܗ ܒܪܝܬ ܟܿܠܐ܂ ܕܡܝܬܝܗܝ ܠܙܪܥܗ      ܕܐܟܪܐܼ܂ 08045ܠܐ܂ ܒܥܿܐ ܐܢܐ ܡܢܟ ܡܪܝܐ ܡܪܝܼ܂ ܚܘܣ ܥܠ ܥܡܟ܂ ܘܐܬܪܚܡ ܥܠ ܝܪ̈ܬܘܬܟ܂ ܥܠ ܒܪ̈ܝܬܟ ܗܼܘ      ܓܝܪ ܕܝܠܟ ܡܬܪܚܡ ܐܢܬ ܀ 08046ܘܥܼܢܐ ܘܐܡܼܪ ܠܝ܂ ܐܝܠܝܢ ܕܗܫܐ ܐ̈ܢܝܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܗܫܐ ܐܢܘܢ܂ ܘܐܝܠܝܢ ܕܥܬܝ̈ܕܢ ܠܐܝܠܝܢ      ܕܥܬܝܕܝܢ܂ 08047ܣܿܓܝ ܓܝܪ ܚܣܝܪ ܠܟ ܕܬܫܟܚ ܬܚ‍{‍ܝ‍}‍ܒܗܿ ܠܒܼܪܝܬܝ ܝܬܝܪ ܡܢܝ܂ ܐܢܬ ܕܝܢ ܣܿܓܝ ܕܡܝܬ ܢܦܫܟ      ܠܪ̈ܫܝܥܐ܂ ܠܐ ܢܗܘܐ ܗܟܢܐ܂ 08048ܐܠܐ ܐܦ ܒܗܕܐ ܬܫܬܒܚ ܩܕܡ ܡܪܝܡܐ܂ 08049ܡܛܠ ܕܐܬܡܼܟܟܬ ܐܝܟ ܕܙܿܕܩ ܠܟ܂ ܘܠܐ ܦܚܼܡܬ ܢܦܫܟ ܥܠ ܙܕܝ̈ܩܐ܂ ܡܛܠ ܗܢܐ ܝܬܝܪܐܝܬ      ܬܫܬܒܚ 08050ܡܛܠ ܕܕܘܝܘܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܢܬܕܘܘܢ ܥܡܘܪ̈ܘܗܝ ܕܥܠܡܐ ܒܐܚܪܝܬܐ܂ ܚܠܦ ܫܘܒܗܪܐ ܣܓܝܐܐ      ܕܐܫܬܒܗܪ܂ 08051ܐܢܬ ܕܝܢ ܕܥܠ ܢܦܫܟ ܐܣܬܼܟܠ܂ ܘܥܠ ܬܫܒܚ̈ܬܗܘܢ ܕܐܝܠܝܢ ܕܕܡܿܝܢ ܠܟ ܒܥܝ܂ 08052ܠܟܘܢ ܓܝܪ ܐܬܦܬܚ ܦܪܕܝܣܐ܂ ܘܐܬܢܨܒ ܐܿܝܠܝܐ ܕܚ̈ܝܐ܂ ܘܐܬܥܬܕ ܥܠܡܐ ܕܥܬܝܕ܂ ܘܐܬܛܝܒ      ܦܘܢܩܐ܂ ܘܐܬ̤ܒܢܝܬ ܡܕܝܢܬܐ܂ ܘܐܬܬܩܢ ܢܝܚܐ܂ ܘܐܫܬ̤ܟܠܠܬ ܛܒܿܘܬܐ ܘܫ̤ܠܡܬ ܚܟܡܬܐ܂ 08053ܘܥܩܪܐ ܐܬܚܬܡ ܡܢܟܘܢ ܘܟܘܪܗܢܐ ܕܥܿܟ ܡܢܟܘܢ܂ ܘܡܘܬܐ ܐܬܛܫܝ܂ ܘܫܝܘܠ ܥܪ̤ܩܬ܂ ܘܚܿܒܠܐ      ܐܬܛܥܝ܂ 08054ܘܟܐ̈ܒܐ ܐܪܚܩܘ ܡܢܟܘܢ܂ ܘܒܫܘܠܡܐ ܐܬܚܙܝ ܣܝܡ̈ܬܐ ܕܚ̈ܝܐ܂ 08055ܠܐ ܗܟܝܠ ܬܘܣܦ ܬܘܒ ܕܬܒܥܐ ܥܠ ܣܓ̈ܝܐܐ ܐܝܠܝܢ ܕܐܒܿܕܝܢ܂ 08056ܡܛܠ ܕܗܼܢܘܢ ܢܣܼܒܘ ܚܐܪܘܬܐ ܘܐܣܠܝܘ ܠܡܪܝܡܐ܂ ܐܦ ܠܢܡܘܣܗ ܐܣܓܝܘ ܫܼܿܛܘ܂ ܘܠܐܘܪ̈ܚܬܗ      ܒܛܿܠܘ܂ 08057ܐܦ ܠܚܣ̈ܝܘܗܝ ܕܫܿܘ܂ 08058ܘܐܡܼܪܘ ܒܠܒܗܘܢ ܕܠܝܬ ܐܠܗܐ܂ ܟܕ ܡܕܥ ܝܕܿܥܿܝܢ ܕܡܡܬ ܡܝܬܝܢ܂ 08059ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܝܟ ܕܡܣܟܝܢ ܠܟܘܢ ܗܠܝܢ ܕܐܬܐܡܪ ܡܢ ܩܕܝܡ܂ ܗܟܢܐ ܐܦ ܠܗܿܢܘܢ ܨܗܝܐ ܘܬܫܢܝܩܐ      ܕܥܬܝܕ܂ ܠܐ ܓܝܪ ܨܒܿܐ ܡܪܝܡܐ ܕܢܐܒܕܘܢ ܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ܂ 08060ܐܠܐ ܗܢܿܘܢ ܕܐܬܒܪܝܘ ܨܿܥܪܘ ܫܡܗ ܕܥܿܒܘܕܗܘܢ܂ ܘܒܛܝܒܘܬܐ ܟܦܪܘ ܘܠܐ ܐܘܕܝܘ ܠܝܿ܂      ܕܥܬܼܕܬ ܠܗܘܢ ܚ̈ܝܐ܂ 08061ܡܛܠ ܗܢܐ ܕܝܢܝ ܩܪܼܒ ܠܗ܂ 08062ܗܿܘ ܕܠܐ ܐܘܿܕܥܬ ܠܣܓ̈ܝܐܐ܂ ܐܠܐ ܐܢ ܠܟ ܘܠܙܥܘܪ̈ܐ ܐܝܠܝܢ ܕܕܡܿܝܢ ܠܟ ܀ ܘܥܿܢܝܬ      ܘܐܡܿܪܬ܂ 08063ܗܐ ܗܫܐ ܡܪܝܐ ܐܘܿܕܥܬܢܝ ܣܘܓܐܐ ܕܐܬܘ̈ܬܐ ܕܥܬܝܕ ܐܢܬ ܠܡܥܒܕ ܒܝܘܡ̈ܬܐ ܐܚܪ̈ܝܐ܂ ܐܠܐ      ܠܐ ܐܘܕܥܬܢܝ ܕܒܐܿܝܢܐ ܙܒܢܐ܂ ܀

 

 

 

9

 

 

09001ܘܥܼܢܐ ܘܐܡܼܪ ܠܝ܂ ܡܡܫܚ ܡܫܘܚ ܒܢܦܫܟ ܕܟܕ ܬܚܙܐ ܕܥܒܼܪܬ ܡܢܿܬܐ ܚܕܐ ܡܢ ܐܬܘ̈ܬܐ      ܕܐܡܝܪ̈ܢ ܡܢ ܩܕܝܡ܂ 09002ܗܿܝܕܝܢ ܐܣܬ ܟܠ ܕܗܼܘܝܘ ܙܒܢܐ ܗܿܘ ܕܒܗ ܥܬܝܕ ܡܪܝܡܐ ܕܢܦܩܘܕ ܥܠܡܐ ܕܡܢܗ ܐܬܥܒܕ܂ 09003ܘܐܡܬܝ ܕܢܬܚܙܘܢ ܒܥܠܡܐ ܙܘ̈ܥܐ ܕܐܬܪ̈ܘܬܐ ܘܪܘܒܐ ܕܟܢ̈ܫܐ܂ ܘܢܟܠܐ ܕܥܡ̈ܡܐ܂ ܘܫܓܘ̈ܫܝܐ      ܕܡܕܒܪ̈ܢܐ܂ ܘܪܗܝܒܘܬܐ ܕܪ̈ܝܫܢܐ܂ 09004ܗܝܿܕܝܢ ܐܬܒܝܢ܂ ܕܥܠ ܗܠܝܢ ܗܘ ܡܠܠ ܗܘܐ ܡܪܝܡܐ ܡܢ ܩܕܝܡ܂ 09005ܐܝܟܿܢܐ ܓܝܪ ܕܟܠ ܡܕܡ ܕܗܼܘܐ ܒܥܠܡܐ܂ ܝܕܝܥ ܪܝܫܗ ܘܫܘܠܡܗ ܓܠܼܐ܂ 09006ܗܟܢܐ ܐܦ ܙܒܢ̈ܘܗܝ ܕܡܪܝܡܐ܂ ܪ̈ܝܫܝܗܘܢ ܝܕܝܥܝܢ ܒܢܝ̈ܫܐ ܘܒܐܬ̈ܘܬܐ ܘܒܚ̈ܝܠܐ܂      ܘܫܘܠܡܗܘܢ ܒܬܒܥܬܐ ܘܒܐܬ̈ܘܬܐ܂ 09007ܘܢܗܘܐ ܟܠ ܡܼܢܘ ܕܢܚܐ ܘܟܠ ܕܢܫܟܚ ܕܢܥܪܘܩ܂ ܒܥܿܒ̈ܕܘܗܝ ܐܘ ܒܗܝܡܢܘܬܗ ܕܗܝܡܢ 09008ܗܼܘ ܢܫܬܚܪ ܡܢ ܩܝܢܕܘܢܘܣ ܕܐܬܐܡܪ ܡܢ ܩܕܝܡ܂ ܘܢܚܙܐ ܦܘܪܩܢܝ܂ ܒܐܪܥܝ ܘܒܬܚ̈ܘܡܝ ܗܠܝܢ      ܕܩܿܕܫܬ ܠܝ ܡܢ ܥܠܡ܂ 09009ܘܗܿܝܕܝܢ ܢܬܕܡܪܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܗܡܝܘ ܗܫܐ ܡܢ ܐܘܪ̈ܚܬܝ܂ ܘܒܬܫܢܝܩܐ ܢܗܘܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܒܣܪܘܿ      ܘܫܕܘ ܐܢܘܢ܂ 09010ܟܠ ܐܝܠܝܢ ܓܝܪ ܕܠܐ ܝܕܥܘܢܝ ܒܚܝܝ̈ܗܘܢ ܟܕ ܡܛܐܒ ܗܿܘܝܬ ܠܗܘܢ܂ 09011ܘܟܠ ܐܝܠܝܢ ܕܐܫܬܒܗܪܘ ܥܠ ܢܡܘܣܝ܂ ܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܚܐܪܘܬܐ܂ 09012ܘܟܕ ܦܬܝܚ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܐܬܪܐ ܕܢܓܝܪܘܬ ܪܘܚܐ܂ ܘܠܐ ܐܣܬܟܠܘ܃ ܐܠܐ ܐܗܡܝܘ܂ ܠܗܠܝܢ ܡܬܒܥܐ      ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܕܡܢ ܒܬܪ ܡܘܬܐ ܢܕܥܘܢ܂ 09013ܐܢܬ ܗܟܝܠ ܠܐ ܬܥܩܒ ܡܢ ܗܫܐ ܕܐܿܝܟܢ ܡܫܬܢܩܝܢ ܪ̈ܫܝܥܐ܂ ܐܠܐ ܒܥܝܼ ܕܐܝܟܿܢܐ ܚܐܿܝܢ      ܙܕܝܩ̈ܐ ܗܠܝܢ ܕܕܝܠܗܘܢ ܗܘ ܥܠܡܐ܂ ܘܡܛܠܬܗܘܢ ܐܦ ܗܼܘܐ ܥܠܡܐ ܀ 09014ܘܥܿܢܝܬ ܘܐܡܿܪܬ܂ 09015ܐܦ ܗܫܐ ܬܘܒ ܐܡܿܪ ܐܢܐ܂ ܘܡܢ ܒܬܪܟܢ ܬܘܒ ܐܡܿܪ ܐܢܐ܂ ܕܣܓܝܐܝܢ ܐܢܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܒܿܕܝܢ      ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܚܐܿܝܢ܂ 09016ܐܝܟ ܕܣܿܓܝ ܗܘܘ ܓ̈ܠܠܐ ܡܢ ܛܘܦܬܐ ܙܥܘܪܬܐ ܀ 09017ܘܥܼܢܐ ܘܐܡܼܪ ܠܝ܂ ܐܝܟ ܐܬܪܐܼ ܗܟܢܐ ܐܦ ܙܪ̈ܥܘܢܘܗܝ܂ ܘܐܝܟ ܗ̈ܒܒܐܼ ܗܟܢܐ ܐܦ      ܨܘ̈ܒܥܢܐ܂ ܘܐܝܟ ܥܿܒܕܐ ܗܟܢܐ ܐܦ ܪ̈ܝܚܢܐ܂ ܘܐܝܟ ܐܟܪܐ ܗܟܢܐ ܐܦ ܐܕܪܐ܂ 09018ܡܛܠ ܕܒܙܒܢܗ ܗܘܐ ܕܥܠܡܐ ܟܕ ܥܬܼܕܬ ܗܼܘܝܬ ܠܐܝܠܝܢ ܕܗܫܐ ܐܢܘܢ܂ ܡܢ ܩܕܡ ܕܢܗܘܘܢ      ܥ̈ܠܡܐ ܕܢܥܡܪܘܢ ܒܗ܂ ܘܠܐ ܐܢܫ ܩܡ ܠܘܩܒܠܝ܂ ܐܦ ܠܝܬ ܗܘܐ ܓܝܪ ܐܢܫ܂ 09019ܘܗܫܐ ܕܐܬܒܪܝܘ ܥܠ ܥܠܡܐ ܕܡܬܩܢ܂ ܘܥܠ ܦܬܘܪܐ ܕܠܐ ܚܣܿܪ܂ ܘܥܠ ܢܡܘܣܐ ܕܠܐ ܡܬܥܩܒ܂      ܐܬܚܒܠܘ ܒܥܿܒ̈ܕܝܗܘܢ܂ 09020ܘܚܿܙܝܬܗ ܠܥܠܡܝ ܘܗܐ ܐܒܝܕ܂ ܘܠܬܒܝܠ ܕܝܠܝ ܘܗܐ ܗܘܬ ܒܩܝܢܕܘܢܘܣ܂ ܡܛܘܠ ܗܘ̈ܦܟܝܗܘܢ      ܕܥܡܘܪ̈ܝܗܿ܂ 09021ܘܚܙܿܝܬ ܘܚܿܣܬ ܥܠ ܩܠܝܠ ܙܥܘܪ܂ ܘܐܚܝܬ ܠܝ ܛܘܛܝܬܐ ܡܢ ܣܓܘܠܐ܂ ܘܢܨܒܬܐ ܡܢ ܥܒܐ ܣܓܝܐܐ      ܂܀܂܀ 09022ܢܐܒܕ ܗܟܝܠ ܣܘܓܐܐܼ܂ ܥܠ ܕܗܼܘܐ ܠܣܪܝܩܘܬܐ܂ ܘܬܬܢܛܪ ܛܘܛܝܬܐ ܕܝܠܝ܂ ܘܢܨܒܬܐ ܕܝܠܝ܂      ܗܠܝܢ ܕܒܠܘܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܐܬܥܒܕܘ ܃܂܀ 09023ܐܢܬ ܕܝܢ ܐܢ ܬܦܪܘܫ ܫܒܥܐ ܝܘܡ̈ܝܢ ܐܚܪܢܝܢ܂ ܐܠܐ ܠܐ ܬܘܒ ܬܨܘܡ ܐܢܘܢ܂ 09024ܘܙܠ ܠܦܩܥܬܐ ܕܗܒ̈ܒܐ܂ ܐܝܿܟܐ ܕܒܝܬܐ ܠܐ ܐܬܒܢܝ܂ ܘܐܟܘܠ ܡܢ ܗܒ̈ܒܐ ܕܦܩܥܬܐ ܒܠܚܘܕ܂      ܘܒܣܪܐ ܠܐ ܬܛܥܡ܂ ܘܚܡܪܐ ܠܐ ܬܫܬܐ܂ ܐܠܐ ܗܒ̈ܒܐ ܒܠܚܘܕ 09025ܘܒܥܝ ܡܢ ܡܪܝܡܐ ܚܦܝܛܐܝܬ܂ ܘܐܿܬܐ ܐܢܐ ܠܘܬܟܼ܂ ܘܡܡܠܠ ܐܢܐ ܥܡܟ ܀ 09026ܘܐܿܙܠܬ ܐܝܟ ܕܦܩܕܢܝ ܠܦܩܥܬܐ ܕܡܬܩܪܝܐ ܐܪܦܕ ܘܝܬܒܿܬ ܬܡܢ ܥܠ ܗܒ̈ܒܐ ܕܐܪܥܐ܂ ܘܐܿܟܠܬ      ܡܢ ܥܩܿܪ̈ܐ ܕܕܒܪܐ܂ ܘܗܘܬ ܠܝ ܡܐܟܘܠܬܗܘܢ ܠܣܒܥܐ ܀ 09027ܘܗܼܘܐ ܡܢ ܒܬܪ ܫܒܥܐ ܝܘܡ̈ܝܢܼ܂ ܘܐܢܐ ܪܡܼܐ ܗܿܘܝܬ ܥܠ ܥܡܝܪܐ܂ ܘܫܿܪܝ ܗܘܐ ܬܘܒ ܠܒܝ      ܡܫܬܓܫ ܗܘܐ ܥܠܝ ܐܝܟ ܕܡܢ ܩܕܝܡ܂ 09028ܘܐܬܦܬܚ ܦܘܡܝ܂ ܘܫܿܪܝܬ ܕܐܡܿܠܠ ܩܕܡ ܡܪܝܡܐ܂ ܘܐܡܿܪܬ 09029ܐܘ ܡܪܝܐ ܡܪܝ܂ ܡܬܓܠܝܘ ܐܬܓܼܠܝܬ ܠܐܒܗ̈ܬܢ ܒܡܕܒܪܐ ܕܣܝܢܝ ܟܕ ܢܦܩܼܘ ܗܘܘ ܡܢ ܡܨܪܝܢ܂      ܘܟܕ ܥܒܿܪܝܢ ܗܘܘ ܒܡܕܒܪܐ ܒܐܪܥܐ ܕܠܝܬ ܒܗܿ ܦܐܪ̈ܐ܂ ܘܠܐ ܥܒܼܪ ܒܗܿ ܐܢܫ ܘܐܡܼܪܬ      ܠܗܘܢ܂ 09030ܐܢܬ ܐܝܣܪܝܠ ܫܡܥܝܢܝ܂ ܘܙܪܥܗ ܕܝܥܩܘܒ ܨܘܬ ܠܡ̈ܠܝ܂ 09031ܕܗܐ ܓܝܪ ܙܿܪܥ ܐܢܐ ܒܟܘܢ ܢܡܘܣܝܼ܂ ܘܢܥܒܕ ܒܟܘܢ ܦܐܪ̈ܐ ܕܙܕܝܩܘܬܐ܂ ܘܬܫܬܒܚܘܢ ܒܗ      ܠܥܠܡ܂ 09032ܐܒܗ̈ܬܢ ܕܝܢ ܢܣܒܼܘ ܢܡܘܣܐ ܘܠܐ ܢܛܪܘܗܝ܂ ܘܦܘܩ̈ܕܢܐ ܘܠܐ ܥܒܼܕܘ ܐܢܘܢ܂ ܘܗܘܘ ܠܗܘܢ      ܦܐܪ̈ܘܗܝ ܕܢܡܘܣܟ ܕܠܐ ܐܒܿܕܝܢ܂ ܠܐ ܓܝܪ ܡܫܟܚܝܢ ܗܘܘ ܕܢܐܒܕܘܢ ܡܛܘܠ ܕܕܝܠܟ ܗܘ܂ 09033ܗܿܢܘܢ ܕܝܢ ܕܢܣܒܘܗܝ ܐܒܕܘ܂ ܡܛܘܠ ܕܠܐ ܢܛܼܪܘ ܡܕܡ ܕܐܙܕܪܥ ܒܗܘܢ܂ 09034ܘܗܢܐ ܢܡܘܣܐ ܐܝܬ܂ ܕܟܕ ܬܣܒ ܐܪܥܐ ܙܪܥܐ܂ ܐܘ ܝܡܐ ܐܠܦܐ܂ ܐܘ ܡܐܢܐ ܐܚܪܢܐ ܕܡܬܬܣܝܡܐ      ܒܗ ܡܐܟܘܠܬܐ܂ ܐܘ ܡܕܡ ܕܐܬܬܣܝܡ܂ ܐܘ ܡܕܡ ܕܐܬܢܛܪ 09035ܡܠܝܢ ܡܣܬܪܚܝܢ܂ ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܩܿܒܠܘ ܐܢܘܢ ܡܩܘܝܢ܂ ܠܘܬܢ ܕܝܢ ܠܐ ܗܘܐ ܗܟܢܐ ܗܼܘܐ܂ 09036ܐܠܐ ܚܢܢ ܐܝܠܝܢ ܕܢܣܒܢ ܢܡܘܣܐ ܘܚܿܛܝܢ ܐܒܿܕܝܢܢ ܥܡ ܠܒܢ ܗܿܘ ܕܩܒܠܗ܂ 09037ܢܡܘܣܟ ܕܝܢ ܠܐ ܐܿܒܕ܂ ܐܠܐ ܡܟܬܪ ܒܬܫܒ̈ܚܬܗ ܀ 09038ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܡܡܠܠ ܗܿܘܝܬ ܒܠܒܝܼ܂ ܐܿܪܝܡܬ ܥܝܢ̈ܝ ܘܚܙܿܝܬ ܐܢܬܬܐ ܡܢ ܓܒܐ ܕܝܡܝܢܐ܃ ܟܕ      ܡܪܩܕܐ ܗܘܬܼ ܘܒܟܝܐ ܒܩܠܐ ܪܡܿܐ܂ ܘܒܢܦܫܗܿ ܡܬܬܢܚܐ ܗܘܬ ܘܡܥܩܐ ܣܿܓܝ܂ ܘܡܐ̈ܢܝܗܿ      ܡܣܕܩܝܢ ܗܘܘ܂ ܘܥܦܪܐ ܪܡܼܐ ܗܘܐ ܥܠ ܪܝܫܗܿ܂ 09039ܘܐܢܐ ܫܒܩܿܬ ܡܚܫ̈ܒܬܐ ܕܡܬܚܫܒ ܗܘܿܝܬ܂ ܘܐܬܿܦܢܝܬ ܠܘܬܗܿ ܘܐܡܿܪܬ ܠܗܿ܂ 09040ܠܡܝܐ ܒܟܿܝܐ ܐܢܬܝ ܘܡܥܩܐ ܐܢܬܝ ܒܢܦܫܟܝ܂ 09041ܘܥܼܢܬ ܘܐܡܼܪܬ ܠܝ܂ ܫܒܘܩܝܢܝ ܡܪܝ ܘܐܒܿܟܐ ܥܠ ܢܦܫܝ܂ ܘܐܘܣܦ ܬܘܒ ܕܐܬܬܢܚܼ ܡܛܠ ܕܣܿܓܝ      ܡܪܝܪܐ ܠܗܿ ܠܢܦܫܝ܂ ܘܛܒ ܡܡܟܟܐ ܐܢܐ܂ 09042ܘܐܢܐ ܐܡܿܪܬ ܠܗܿ܂ ܐܫܬܥܝ ܠܝ ܕܡܢܐ ܓܕܫܟܝ܂ ܘܥ̤ܢܬ ܘܐܡܼܪܬ ܠܝ܂ 09043ܥܩܪܬܐ ܗܿܘܝܬ ܐܢܐ ܐܡܬܟܼ ܘܠܐ ܝܿܠܕܬܿ܂ ܟܕ ܗܘܝܬ ܥܡ ܓܒܪܝ ܬܠܬܝܢ ܫܢ̈ܝܢ܂ 09044ܘܐܢܐ ܕܝܢ ܒܟܠܝܘܡ ܘܒܟܠ ܫܥ̈ܝܢ ܒܗܝܢ ܒܗܠܝܢ ܬܠܬܝܢ ܫܢ̈ܝܢ ܒܥܿܝܐ ܗܘܿܝܬ ܘܡܬܟܫܦܐ ܡܢ      ܡܪܝܡܐ܂ ܒܐܝܡܡܐ ܘܒܠܠܝܐ܂ 09045ܘܗܼܘܐ ܡܢ ܒܬܪܗܝܢ ܕܗܠܝܢ ܬܠܬܝܢ ܫܢ̈ܝܢܼ܂ ܫܡܼܥ ܐܠܗܐ ܒܩܠܗܿ ܕܐܡܬܟ܂ ܘܚܼܙܐ ܡܘܟܟܗܿ܂      ܘܚܪ ܒܐܘ̈ܠܨܢܝ ܘܝܗܼܒ ܠܝ ܒܪܐ܂ ܘܚܿܕܝܬ ܘܐܬܒܿܣܡܬ ܒܗܼ ܣܿܓܝ ܐܢܐ ܘܓܒܪܝܼ ܘܟܠܗܘܢ      ܒܢ̈ܝ ܡܕܝܢܬܝ܂ ܘܫܒܚܢܝܗܝ ܠܚܝܠܬܢܐ܂ 09046ܘܪܒܝܬܗ ܒܠܐܘܬܐ ܣܓܝܐܬܐ܂ 09047ܘܟܕ ܪܒܐܼ܂ ܐܬܿܝܬ ܕܐܿܣܒ ܠܗ ܐܢܬܬܐ܂ ܘܥܿܒܕܬ ܝܘܡܐ ܕܡܫܪܝܐ ܘܒܣܡܐ ܪܒܐ܂

 

 

 

 

10

 

10001ܘܗܼܘܐ ܕܟܕ ܥܠ ܒܪܝ ܠܓܢܘܢܗܼ܂ ܢܦܼܠ ܘܡܼܝܬ܂ 10002ܘܐܢܐ ܕܝܢ ܣܚܿܦܬ ܐܢܘܢ ܠܫܪ̈ܓܐ܂ ܘܩܡܿܘ ܟܠܗܘܢ ܒܢ̈ܝ ܡܕܝܢܬܝ ܕܢܒܝܐܘܢܢܝ܂ ܘܐܢܐ      ܫܿܠܝܬ ܠܝ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܐ ܐܚܪܝܐ ܘܥܕܡܐ ܠܠܠܝܐ܂ 10003ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܕܡܟܘ ܟܘܠܗܘܢ ܘܣܿܒܪܝܢ ܗܘܘ ܕܐܦ ܐܢܐ ܕܡܟܐ ܗܿܘܝܬ܂ ܘܩܿܡܬ ܒܠܠܝܐ ܘܥܿܪܩܬ܂      ܘܐܬܿܝܬ ܐܝܟ ܕܗܐ ܚܿܙܐ ܐܢܬ ܠܦܩܥܬܐ ܗܕܐ܂ 10004ܘܡܬܚܫܒܐ ܐܢܐ ܕܬܘܒ ܠܐ ܐܥܿܘܠ ܠܗܿ ܠܡܕܝܢܬܐ܂ ܐܠܐ ܕܗܪܟܐ ܐܗܿܘܐܼ܂ ܘܠܐ ܐܟܘܠ ܘܠܐ      ܐܫܿܬܐ܂ ܐܠܐ ܕܐܡܝܢܐܝܬ ܐܗܿܘܐ ܡܬܐܒܠܐ ܘܨܝܡܿܐ ܥܕܡܐ ܕܐܡܿܘܬ ܀ܿ܃ܿ 10005ܘܐܢܐ ܕܝܢ ܫܒܿܩܬ ܡܚ̈ܫܒܬܝ ܗܠܝܢ ܕܡܬܚܫܒ ܗܿܘܝܬ܂ ܘܥܿܢܝܬ ܒܪܘܓܙܐ ܘܐܡܿܪܬ ܠܗܿ܂ 10006ܛܒ ܦܟܝܗܬܝ ܐܢܬܬܐ܂ ܡܢ ܟܘܠܗܝܢ ܢܫ̈ܐ܂ ܠܐ ܚܿܙܝܐ ܐܢܬܝ ܠܐܒܠܢ ܘܠܡܕܡ ܕܓܕܫܢ܂ 10007ܕܗܐ ܨܗܝܘܢ ܐܡܐ ܕܟܠܢ ܐܝܬܝܗܿ ܒܥܩܬܐ ܣܓܝܐܬܐ܂ ܘܒܡܘܟܟܐ ܪܒܐ ܡܡܟܟܐ܂ 10008ܗܫܐ ܕܝܢ ܠܡܬܐܒܠܘ ܡܬܒܥܐܼ܂ ܟܠܢ ܡܬܐܒܠܝܢܢ܂ ܐܢܬ ܓܝܪ ܡܥܩܐ ܐܢܬܝ ܥܠ ܒܪܐ ܚܕ܂ ܚܢܢ      ܕܝܢ ܟܠܗ ܥܠܡܐ ܥܠ ܐܡܢ܂ 10009ܫܐܠܝܗܿ ܕܝܢ ܠܐܪܥܐ ܘܬܐܡܪ ܠܟܝ܂ ܡܛܠ ܕܗܼܝ ܚܝܿܒܐ ܕܬܬܐܒܠ܂ ܡܛܠ ܕܣܓ̈ܝܐܝܢ ܐܢܘܢ      ܕܗܘܘ ܥܠܝܗܿ܂ 10010ܘܡܢ ܪܝܫ ܟܘܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܗܘܘ ܥܠܝܗܿ܂ ܘܐܚܪ̈ܢܐ ܐܝܠܝܢ ܕܐܿܬܝܢܿ ܗܐ ܟܠܗܘܢ ܠܐܒܕܢܐ      ܐܿܙܠܝܢ܂ ܘܠܚܿܒܠܐ ܗܿܘܐ ܣܘܓܐܗܘܢ܂ 10011ܡܼܢܘ ܗܟܝܠ ܚܿܝܒ ܕܝܬܝܪܐܼܝܬ ܢܬܐܒܠ ܗܿܝ ܕܗܢܐ ܟܘܠܗ ܣܘܓܐܐ ܐܘܒܕܬܝܼ܂ ܐܘ ܐܢܬ ܕܥܠ      ܚܕ ܡܬܐܒܠܐ ܐܢܬܝ܂ 10012ܘܐܢ ܕܝܢ ܬܐܡܪ ܠܝ ܕܠܐ ܕܡܿܐ ܐܒܠܝ ܕܝܠܝ ܠܕܐܪܥܐ܂ ܡܛܠ ܕܐܢܐ ܦܐܪܝܗܿ ܕܟܪܣܝ ܐܘܒܿܕܬ܂      ܗܿܘ ܕܒܚܒ̈ܠܐ ܝܿܠܕܬ ܘܒܟܐ̈ܒܐ ܪܒܝܿܬ܂ 10013ܐܪܥܐ ܓܝܪ ܐܝܟ ܟܝܢܗܿ ܕܐܪܥܐ ܐܙܠ ܣܘܓܐܐ܂ ܕܐܬܼܐ ܠܗܿ ܐܝܟ ܕܐܬܼܐ܂ ܘܐܢܐ ܕܝܢ ܬܘܒ      ܐܡܿܪ ܐܢܐ ܠܟܝ܂ 10014ܐܝܟܿܢܐ ܕܐܢܬܝ ܒܠܐܘܬܐ ܝܠܕܬܝܼ܂ ܗܟܢܐ ܐܦ ܐܪܥܐ ܝܗ̤ܒܬ ܦܐܪ̈ܝܗܿ܂ ܡܢ ܪܝܫ ܒܪܢܫܐܼ      ܠܗܿܘ ܕܥܒܕܗ܂ 10015ܗܫܐ ܗܟܝܠ ܐܚܘܕܝ ܒܓܘܟܝ ܚܫܟܝ܂ ܘܒܚܝܠܐ ܣܝܒܪܝ ܒܝܫܬܐ ܕܓܕܫܬܟܝ܂ 10016ܡܛܠ ܕܐܢ ܬܙܕܩܝܢܝܘܗܝ ܠܓܙܪ ܕܝܢܼܗ ܕܡܪܝܡܐܼ܂ ܐܦ ܠܒܪܟܝ ܬܩܒܠܝܢ ܒܙܒܢ܂ ܘܬܫܬܒܚܝܢ      ܒܢܫ̈ܐ܂ 10017ܥܘܠ ܗܟܝܠ ܠܡܕܝܢܬܐ ܠܘܬ ܓܒܪܟܝ܂ ܘܥܢܬ ܘܐܡܿܪܐ ܠܝ܂ 10018ܕܠܐ ܐܥܿܒܕ ܗܟܢܐ܂ ܘܠܐ ܐܿܥܘܠ ܠܡܕܝܢܬܐ܂ ܘܠܐ ܠܘܬ ܓܒܪܝ܂ ܐܠܐ ܗܪܟܐ ܐܡܿܘܬ ܀ 10019ܘܐܘܣܿܦܬ ܬܘܒ ܕܐܡܿܠܠ ܥܡܗܿ܂ ܘܐܡܿܪܬ ܠܗܿ܂ 10020ܠܐ ܐܢܬܬܐ ܠܐ ܐܢܬܬܐ ܠܐ ܬܥܒܕܝܢ ܦܬܓܡܐ ܗܢܐ܂ ܐܠܐ ܐܬܛܦܝܣܝ ܠܒܿܝܫܬܐ ܕܨܗܝܘܢ      ܘܐܬܒܝܐܝ ܡܛܠ ܟܐܒܗܿ ܕܐܘܪܫܠܡ܂ 10021ܗܐ ܓܝܪ ܚܙܝܬܝ ܡܩܕ̈ܫܝܢ ܕܚܪܒܘ܃ ܘܡܕ̈ܒܚܝܢ ܕܐܣܬܚܦܘ܃ ܘܗܝܟܠܢ ܕܐܣܬܬܪ 10022ܘܬܫܡܫܬܢ ܕܒܛܠ̤ܬ܃ ܘܬܫܒܘܚܬܢ ܕܐܫܬ̤ܩܠܬ܃ ܘܫܘܒܗܪܢ ܕܢܦܼܠ܃ ܘܢܘܗܪܗܿ ܕܡܢܪܬܢ ܕܕܥܼܟ܃      ܘܩܒܘܬܐ ܕܕܝܬܩܐ ܕܐܬܚܛܦ̤ܬ܃ ܘܩܕ̈ܝܫܝܢ ܕܐܬܛܡܐܘ܂ ܘܫܡܐ ܕܐܬܩܪܝ ܥܠܝܢ ܕܐܣܬܝܒ܃      ܘܒ̈ܢܝ ܚܐܪ̈ܝܢ ܕܐܨܛܥܪܘ܃ ܘܟܗ̈ܢܝܢ ܕܝܩܼܕܘ ܒܢܘܪܐ܃ ܘܠܘ̈ܝܝܢ ܕܐܫܬܒܝܘ܃ ܘܒ̈ܬܘܠܬܢ      ܕܐܬܛܡܐܘ܃ ܂ ܘܢܫ̈ܝܿܢ ܐܨܛܥܪ̈ܝ ܒܩܛܝܪܐ܃ ܘܚܪ̈ܝܝܢ ܐܬܚܛܦܘ܃ ܘ‍<‍ܙ‍>‍ܕܝܩ̈ܝܢ ܐܬܒܕܪܘ܃      ܘܐܫܬܥܒܕܘ ܥ̈ܠܝܡܝܢ܃ ܘܚܝ̈ܠܬܢܝܢ ܐܬܕܘܝܘ܂ 10023ܘܕܪܒܐ ܕܝܢ ܡܢ ܟܠܗܝܢ ܥܠ ܚܬܡܗܿ ܕܨܗܝܘܢ܂ ܕܐܫܬܩܠ ܚܬܡܐ ܕܬܫܒܘܚܬܗܿ ܗܫܐܼ܂      ܘܐܫܬ̤ܠܡܬ ܒܐܼܝܕܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܣܿܢܝܢ ܠܢ܂ 10024ܐܢܬ ܗܟܝܠܼ܂ ܫܕܝ ܡܢܟܝ ܣܘܓܐܐ ܕܟܐܒ̈ܝܟܝ܂ ܐܝܟ ܕܢܬܪܥܐ ܠܟܝ ܚܝܠܬܢܐ܂ ܘܕܢܢܝܚ ܡܢܟܝ      ܡܪܝܡܐ ܟܐܒ̈ܐ ܕܠܐܘܬܟܝ܂ 10025ܘܗܼܘܐ ܕܟܕ ܡܡܿܠܠ ܗܿܘܝܬ ܥܡܗܼܿ܂ ܘܗܐ ܐ̈ܦܝܗܿ ܢܗܪ̈ܢ ܗ̈ܘܝ ܣܓܝ܂ ܘܐܝܟ ܕܡܘܬܐ ܕܒܪܩܐ      ܗܼܘܐ ܠܗ ܚܙܘܐ ܕܦܪܨܘܦܗܿ܂ ܘܕܚܿܠܬ ܣܓܿܝ ܕܐܬܩܪܒ ܠܘܬܗܿ܂ ܘܠܒܝ ܛܒ ܬܡܝܗ ܗܘܐ܂ ܘܟܕ      ܡܬܚܫܒ ܐܢܐ ܕܡܿܢܘ ܗܢܐ ܚܙܘܐܼ܂ 10026ܡܢ ܫܠܝܐ ܩܥܬ ܒܩܠܐ ܪܡܿܐ ܘܕܚܝܠܐܼ܂ ܐܝܟ ܕܬܙܘܥ ܟܠܗܿ ܐܪܥܐ ܡܢ ܩܠܗܿ܂ 10027ܘܚܙܝܬ ܘܗܐ ܬܘܒ ܠܐ ܡܬܚܙܝܐ ܗܘܬ ܠܝ ܐܢܬܬܐ܂ ܐܠܐ ܡܕܝܢܬܐ ܕܡܬܒܢܝܐ܂ ܘܐܬܪܐ ܡܬܚܙܐ      ܗܘܐ ܐܝܟ ܕܡܢ ܫܬܐ̈ܣܐ ܕܪ̈ܘܪܒܢ܂ ܘܕܚܿܠܬ ܘܩܥܿܝܬ ܒܩܠܐ ܪܡܐ ܘܐܡܿܪܬ܂ 10028ܐܝܿܟܘ ܐܘܪܐܝܠ ܡܠܐܟܐ܂ ܗܿܘ ܕܡܢ ܝܘܡܐ ܩܕܡܝܐ ܐܬܼܐ ܗܘܐ ܠܘܬܝ܂ ܡܛܠ ܕܗܼܘ ܥܒܼܕ ܠܝ      ܕܐܿܬܐ ܠܣܘܓܐܐ ܕܙܘܥܬܐ ܗܕܐ܂ ܘܗܘܬ ܚܪܬܝ ܠܚܒܠܐ܂ ܘܒܥܘܬܝ ܠܚܣܕܐ ܀ 10029ܘܥܕ ܡܠܝܢ ܡܡܠܠ ܗܿܘܝܬ܂ ܟܕ ܪܡܼܐ ܐܢܐ ܐܝܟ ܡܝܬܐ ܥܠ ܐܪܥܐܼ܂ ܐܼܬܐ ܠܘܬܝ ܡܠܐܟܐܿ܂      ܗܿܘ ܕܐܿܬܐ ܗܘܐ ܠܘܬܝ ܡܢ ܩܕܝܡ܂ ܘܚܙܢܝ 10030ܟܕ ܪܡܼܐ ܐܢܐ ܥܠ ܐܪܥܐ܂ ܐܝܟ ܡܝܬܐ܂ ܘܡܕܥܝ ܡܫܢܝ ܗܘܐ܂ ܘܐܚܕܢܝ ܒܝܡܝܢܝ ܘܚܝܠܢܝ      ܘܐܩܝܡܢܝ ܥܠ ܪ̈ܓܠܝ܂ ܘܐܡܼܪ ܠܝ 10031ܡܐ ܠܟ܂ ܘܥܠ ܡܢܐ ܡܬܙܝܥ ܐܢܬ܂ ܘܠܡܢܐ ܐܫܬܢܝ ܪܥܝܢܟܿ܂ ܘܡܕܥܗ ܕܠܒܟ܂ ܘܐܡܿܪܬ ܠܗ܂ 10032ܡܛܘܠ ܕܫܒܩܬܢܝ܂ ܐܢܐ ܓܝܪ ܥܒܿܕܬ ܐܝܟ ܕܐܡܼܪܬ ܠܝ܂ ܐܦ ܢܦܿܩܕ ܠܦܩܥܬܐ܂ ܘܗܐ ܚܿܙܝܬ      ܘܚܿܙܐ ܐܢܐ ܡܕܡ ܕܠܐ ܡܫܟܚ ܐܢܐ ܕܐܿܦܫܩ܂ ܘܥܼܢܐ ܘܐܡܼܪ ܠܝ܂ 10033ܩܘܡ ܥܠ ܪ̈ܓܠܝܟ ܘܐܘܿܕܥܟ܂ ܘܐܡܿܪܬ ܠܗ 10034ܡܠܠ ܡܪܝ܂ ܘܒܠܚܘܕ ܠܐ ܬܫܒܩܢܝ ܕܠܐ ܐܡܘܬ ܕܠܐ ܒܙܒܢܝ܂ 10035ܡܛܠ ܕܚܿܙܝܬ ܡܕܡ ܕܠܐ ܝܕܿܥ ܗܿܘܝܬ܂ ܘܫܡܿܥ ܐܢܐ ܡܕܡ ܕܠܐ ܡܦܣ ܐܢܐ܂ 10036ܐܘ ܕܠܡܐ ܡܕܥܝ ܡܟܕܒ ܒܝ܂ ܘܢܦܫܝ ܚܠܡܐ ܗܘ ܚܙܿܝܐ܂ 10037ܗܫܐ ܕܝܢ ܒܥܿܐ ܐܢܐ ܡܢܟ ܡܪܝܼ܂ ܐܘܕܥܝܗܝ ܠܥܼܒܕܟ ܥܠ ܚܙܘܐ ܗܢܐ ܕܚܝܠܐ ܀܂܃܂܀ 10038ܘܥܼܢܐ ܘܐܡܪ ܠܝ܂ ܫܡܥܝܢܝ ܘܐܿܠܦܟ܂ ܘܐܿܓܠܐ ܠܟ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܕܚܿܠ ܐܢܬ܂ ܡܛܠ ܕܡܪܝܡܐ      ܓܠܼܐܿ ܠܟ ܪ̈ܐܙܐ ܣܓ̈ܝܐܐ܂ 10039ܚܙܗܿ ܓܝܪ ܠܬܪܝܨܘܬܟ ܕܣܓܝ ܡܥܩ ܐܢܬ ܥܠ ܥܡܟ܂ ܘܣܿܓܝ ܡܬܐܒܠ ܐܢܬ ܥܠ ܥܡܟ܂ ܘܣܿܓܝ      ܡܬܐܒܠ ܐܢܬ ܥܠ ܨܗܝܘܢ܂ 10040ܗܕܐ ܗܝ ܗܟܝܠ ܡܠܬܐ܂ ܐܢܬܬܐ ܗܿܝ ܕܐܬܚ̤ܙܝܬ ܠܟ ܡܢ ܩܕܡ ܩܠܝܠ 10041ܕܡܬܐܒܠܐ ܗܘܬ܂ ܘܫܪܼܝܬ ܠܡܒܝܐܘܬܗܼܿ܂ 10042ܘܗܫܐ ܠܐ ܗܘܐ ܐܝܟ ܐܢܬܬܐ ܡܬܚܙܝܐ ܠܟ܂ ܐܠܐ ܐܬܚ̤ܙܝܬ ܠܟ ܐܝܟ ܡܕܝܢܬܐ ܕܡܬܒܢܝܐ܂ 10043ܘܕܡܬܢܝܐ ܗܘܬ ܠܟ ܥܠ ܒܝܼܫܬܗ ܕܒܪܗܿ܂ ܗܢܐ ܗܘ ܦܘܫܩܐ܂ 10044ܐܢܬܬܐ ܗܿܝ ܕܚܼܙܝܬ ܗܕܐ ܗܝ ܨܗܝܘܢ܂ ܕܗܫܐ ܚܿܙܐ ܐܢܬ ܕܐܝܟ ܡܕܝܢܬܐ ܡܬܒܢܝܐ܂ 10045ܘܕܐܡ̤ܪܬ ܿ ܠܟ ܥܠ ܢܦܫܗܿ ܕܥܩܪܬܿܐ ܗܘܬ܂ ܬܠܬܝܢ ܫܢ̈ܝܢ܂ ܡܛܠ ܕܗܘܬ ܒܥܠܡܐ ܬܠܬܐ      ܐ̈ܠܦܝܢ ܫ̈ܢܝܢ܂ ܟܕ ܠܐ ܡܬܩܪܒ ܗܘܐ ܒܗܿ ܩܘܪܒܢܐ܂ 10046ܘܗܼܘܐ ܡܢ ܒܬܪ ܬܠܬܐ ܐܠܦܝܢ ܫܢ̈ܝܢܼ܂ ܫܠܝܡܘܢ ܒܼܢܐ ܡܕܝܢܬܐ܂ ܘܩܪܒ ܒܗܿ ܩܘܪܒܢܐ܂      ܗܝܿܕܝܢ ܗܼܘ ܗܼܘܐ ܕܝ̤ܠܕܬ ܥܩܪܬܐ ܒܪܐ܂ 10047ܘܕܐܡܼܪܬ ܠܟ ܕܪܒܝܬܗ ܒܥܠܡܐ܂ ܗܢܐ ܗܼܘܐ ܥܘܡܪܗܿ ܕܐܘܪܫܠܡ܂ 10048ܘܕܐܡܪܬ ܠܟ ܕܒܪܝ ܥܠ ܠܓܘ ܓܢܘܢܗ ܘܡܝܬܼ܂ ܗܕܐ ܗܝ ܡܦܘܠܬܗܿ ܘܒܝܼܫܬܗܿ ܕܐܘܪܫܠܡ܂ 10049ܘܕܚܼܙܝܬ ܕܡܘܬܗܿ ܕܐܝܿܟܢܐ ܡܬܐܒܠܐ ܥܠ ܒ̈ܢܝܗܿ܂ ܘܐܢܬ ܫܼܪܝܬ ܠܡܒܝܐܘܬܗܿ ܥܠ ܡܕܡ      ܕܓܕܫܗܿ܂ ܀ 10050ܘܗܫܐ ܚܼܙܐ ܡܪܝܡܐ ܕܡܢ ܟܠܗܿ ܢܦܫܟ ܡܥܩ ܐܢܬ܂ ܘܡܢ ܟܘܠܗ ܠܒܟ ܟܐܿܒ ܠܟ ܥܠܝܗܿ܂ ܘܚܘܝܟ      ܢܘܗܪܐ ܕܬܫܒܘܚܬܐ ܘܫܘܦܪܗܿ ܕܝܐܝܘܬܗܿ܂ 10051ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܡܿܪܬ ܠܟ ܕܬܩܘܐ ܠܝ ܒܦܩܥܬܐ܂ ܐܝܿܟܐ ܕܒܝܬܐ ܠܐ ܐܬܒܢܝ܂ 10052ܝܕܿܥ ܗܿܘܝܬ ܓܝܪ ܕܥܬܝܕ ܗܘܐ ܡܪܝܡܐ ܕܢܚܘܐ ܠܟ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ܂ 10053ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܡܿܪܬ ܠܟ ܕܬܐܬܐ ܠܐܬܪܐ ܐܝܿܟܐ ܕܠܝܬ ܫܬܐܣܬܐ ܕܒܢܝܢܐ܂ 10054ܠܐ ܓܝܪ ܡܫܟܚ ܗܘܐ ܥܒܿܕܐ ܕܒܪܢܫܐ ܕܢܩܘܐ ܒܐܬܪܐ ܐܝܿܟܐ ܕܥܬܝܕܐ ܗܘܬ ܡܕܝܢܬܐ ܕܡܪܝܡܐ      ܕܬܬܚܙܐ ܀ 10055ܐܢܬ ܕܝܢ ܠܐ ܬܕܚܠ܂ ܘܠܐ ܢܬܬܙܝܥ ܠܒܟ܂ ܐܠܐ ܥܘܠ ܘܚܙܝ ܢܘܗܪܐ ܕܬܫܒܘܚܬܗܿ ܘܪܒܘܬܗ      ܕܒܢܝܢܗܿ ܐܝܟ ܡܐ ܕܣܿܦܩܐ ܚܙܬܐ ܕܥܝ̈ܢܝܟ ܕܬܚܙܐ܂ 10056ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܬܫܡܥ ܐܝܟ ܡܐ ܕܣܿܦܩ ܫܡܥܐ ܕܐܕ̈ܢܝܟ ܕܬܫܡܥ܂ 10057ܐܢܬ ܓܝܪ ܗܼܘܝܬ ܛܘܒܢܐ ܝܬܝܪ ܡܢ ܣܓ̈ܝܐܐ܂ ܘܐܫܬܡܼܗܬ ܠܘܬ ܡܪܝܡܐ ܐܝܟ ܙܥܘܪ̈ܐ܂ 10058ܠܠܝܐ ܕܝܢ ܕܡܚܪ ܬܩܘܐ ܗܪܟܐ܂ 10059ܘܢܚܘܐ ܠܟ ܡܪܝܡܐ ܚܙܘܐ ܕܓ̈ܠܝܢܐ܂ ܗܠܝܢ ܕܥܿܒܕ ܡܪܝܡܐ ܠܥܡܘܪ̈ܝܗܿ ܕܐܪܥܐ ܒܝܘܡ̈ܬܐ      ܐܚܪ̈ܝܐ܂ 10060ܘܕܡܿܟܬ ܬܡܢ ܠܠܝܐ ܐܚܪܢܐ ܐܝܟ ܕܦܩܕܢܝ܂

 

 

 

 

11

 

11001ܘܗܼܘܐ ܒܠܠܝܐ ܬܢܝܢܐ ܚܿܙܝܬ ܚܙܘܐ܂ ܘܗܐ ܣܿܠܩ ܗܘܐ ܡܢ ܝܡܐ ܢܫܪܐ ܕܪܒ ܒܪܒܘܬܗ ܣܿܓܝ܂      ܘܐܝܬ ܗܘܘ ܠܗ ܬܪܥܣܪ ܓ̈ܦܝܢ ܘܬܠܬܐ ܪ̈ܝܫܝܢ܂ 11002ܘܚܙܿܝܬ ܘܗܐ ܡܬܼܚ ܓܦ̈ܘܗܝ ܒܟܠܗܿ ܐܪܥܐ܂ ܘܟܘܠܗܝܢ ܪ̈ܘܚܐ ܕܫܡܝܐ ܠܘܬܗ ܢܫܒ̈ܢ ܗ̈ܘܝ܂      ܘܥܢ̈ܢܐ ܠܘܬܗ ܡ̈ܬܟܢܫܢ ܗ̈ܘܝ܂ 11003ܘܚܿܙܝܬ ܡܢ ܓܦ̈ܘܗܝ ܕܡܬܝܠܕܝܢ ܗܘܘ ܓ̈ܦܐ ܕܩܕܩ̈ܐ ܘܩܛܝܢ̈ܐ ܘܙܥܘܪ̈ܐ܂ 11004ܘܪ̈ܝܫܘܗܝ ܕܝܢ ܫܼܠܝܢ ܗܘܘ܂ ܪܝܫܐ ܕܝܢ ܡܨܥܝܐ ܪܒ ܗܘܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܐܚܪ̈ܢܐ܂ ܒܪܡ ܕܝܢ ܐܦ      ܗܼܘ ܫܼܠܐ ܗܘܐ ܥܡܗܘܢ܂ 11005ܘܚܙܿܝܬ ܘܗܐ ܢܫܪܐ ܦܼܩܕ ܠܓܦܘ̈ܗܝ ܐܝܟ ܕܢܫܬܠܛܘܢ ܥܠ ܟܠܗܿ ܐܪܥܐ ܘܥܠ ܥܿܡܘܪ̈ܝܗܿ܂ 11006ܘܚܿܙܝܬ ܕܐܝܿܟܢ ܡܫܬܥܒܕ ܗܘܐ ܠܗ ܟܠܡܕܡ ܕܬܚܝܬ ܫܡܝܐ܂ ܘܡܕܡ ܠܐ ܥܿܨܐ ܗܘܐ ܠܗ ܡܢ      ܒܪܼ̈ܝܬܐ ܕܥܠ ܐܪܥܐ܂ 11007ܘܚܿܙܝܬ ܘܗܐ ܩܡ ܢܫܪܐ ܥܠ ܛܦܪ̈ܘܗܝ܂ ܘܫܒܼܩ ܩܠܐ ܠܓܦܘ̈ܗܝ ܘܐܡܼܪ ܠܗܘܢ܂ ܙܠܘ ܐܫܬܠܛܘ      ܥܠ ܟܠܗܿ ܐܪܥܐ܂ ܗܫܐ ܕܝܢ ܫܠܘ܂ 11008ܘܠܐ ܬܨܒܘܢ ܕܬܬܥܝܪܘܢ ܟܠܟܘܢ ܐܟܚܕܐ܂ ܐܠܐ ܕܡܟܘ ܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢܟܘܢ ܒܕܘܟܬܗ܂ ܘܒܙܒܢ      ܙܒܢ ܬܬܥܝܪܘܢ܂ 11009ܪ̈ܝܫܐ ܕܝܢ ܠܐܚܪܝܬܐ ܢܬܢܛܪܘܢ ܀ 11010ܘܚܿܙܝܬ ܕܩܠܗ ܠܐ ܢܦܿܩ ܗܘܐ ܡܢ ܪ̈ܝܫܘܗܝ܂ ܐܠܐ ܡܢ ܡܨܥܬ ܦܓܪܗ܂ 11011ܘܡܿܢܝܬ ܐܢܘܢ ܠܓܦ̈ܘܗܝ ܙܥܘܪ̈ܐ܂ ܘܐܦ ܗܼܢܘܢ ܗܿܘܝܢ ܗܘܘ ܬܡܢܝܐ܂ ܀ 11012ܘܚܿܙܝܬ ܘܗܐ ܩܡ ܡܢ ܓܒܐ ܕܝܡܝܢܐ ܓܦܐ ܚܕ܂ ܘܐܫܬܠܛ ܥܠ ܟܘܠܗܿ ܐܪܥܐ܂ 11013ܘܚܿܙܝܬ ܕܐܬܼܐ ܫܘܠܡܗ ܘܐܬܚܒܠܼ܂ ܐܝܟ ܕܠܐ ܬܬܝܕܥ ܐܦ ܠܐ ܕܘܟܬܗ ܀ 11014ܘܚܿܙܝܬ ܩܡ ܓܦܐ ܬܢܝܢܐ܂ ܘܐܫܬܠܛ ܐܦ ܗܼܘ ܒܟܠܗܿ ܐܪܥܐܼ܂ ܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ܂ ܘܗܼܘܐ ܕܟܕ      ܐܫܬܠܛ ܐܬܼܐ ܫܘܠܡܗ ܕܢܬܚܒܠ ܐܝܟ ܩܕܡܝܐ ܀ 11015ܘܗܐ ܩܠܐ ܐܫܬܡܥ ܠܗ ܕܐܡܿܪ 11016ܫܡܼܥ܂ ܐܢܬ ܗܘ ܕܟܘܠܗ ܙܒܢܐ ܗܢܐ ܐܚܕܬܗܿ ܠܐܪܥܐ܂ ܗܕܐ ܣܒܪܬܐ ܐܣܬܒܪ܂ ܡܢ ܩܕܡ      ܕܬܬܚܒܠ܂ 11017ܠܐ ܐܢܫ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܒܬܪܟ ܢܐܚܘܕ ܐܝܟ ܗܢܐ ܟܠܗ ܙܒܢܐ ܐܦ ܠܐ ܐܝܟ ܦܠܓܗ܂ 11018ܘܚܿܙܝܬ ܘܗܐ ܩܡܿ ܓܦܐ ܬܠܝܬܝܐ ܘܐܫܬܠܛ ܐܦ ܗܼܘ ܐܝܟ ܚܒܪ̈ܘܗܝ ܩܕܡ̈ܝܐ ܥܠ ܟܠܗܿ ܐܪܥܐ܂      ܘܐܬܚܒܠ ܐܦ ܗܼܘ ܐܝܟ ܩܕܡ̈ܝܐ܂ 11019ܘܗܟܢܐ ܓܿܕܫ ܗܘܐ ܠܟܠܗܘܢ ܓ̈ܦܐ ܕܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܢܫܬܠܛܘܢ ܘܬܘܒ ܢܬܚܒܠܘܢ ܀ 11020ܘܚܿܙܝܬ ܘܗܐ ܒܙܒܢ ܓ̈ܦܐ ܙܥܘܪ̈ܐ ܐܦ ܗܼܢܘܢ ܩܡܿܘ ܡܢ ܓܒܐ ܕܝܡܝܢܐ܂ ܐܝܟ ܕܢܐܚܕܘܢܗܿ      ܠܐܪܥܐ܂ ܘܡܢܗܘܢ ܐܚܿܕܝܢ ܗܘܘ܂ ܐܠܐ ܕܝܢ ܒܥܓܠ ܡܬܚܒܠܝܢ ܗܘܘ܂ 11021ܘܡܢܗܘܢ ܩܝܿܡܝܢ ܗܘܘ ܐܠܐ ܠܐ ܐܚܝܕܝܢ ܗܘܘ ܫܘܠܛܢܐ܂ 11022ܘܚܿܙܝܬ ܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܼܢ܂ ܘܬܪܥܣܪ ܓܦ̈ܘܗܝ ܐܬܚܒܠܘ ܗܘܘ܂ ܘܬܪܝܢ ܡܢ ܓ̈ܦܐ ܙܥܘܪ̈ܐ܂ 11023ܘܠܐ ܐܫܬܚܪ ܡܕܡ ܡܢ ܦܓܪܗ ܕܢܫܪܐ܂ ܐܠܐ ܒܠܚܘܕ ܬܠܬܝܗܘܢ ܪ̈ܫܐ ܕܫܼܠܝܢ ܗܘܘ܂ ܘܫܬܐ      ܓ̈ܦܐ ܙܥܘܪ̈ܐ܂ 11024ܘܚܿܙܝܬ ܘܗܐ ܡܢܗܘܢ ܡܢ ܓܦ̈ܐ ܙܥܘܪ̈ܐ ܐܬܦܪܫܘ ܬܪ̈ܝܢ ܓ̈ܦܐ܂ ܘܐܙܠܘ ܘܩܿܡܘ ܬܚܝܬ ܪܝܫܐ      ܕܒܓܒܐ ܕܝܡܝܢܐ܂ ܐܪܒܥܐ ܕܝܢ ܩܘܝܘ ܒܕܘܟܬܗܘܢ܂ 11025ܘܚܿܙܝܬ ܘܗܐ ܗܿܢܘܢ ܐܪܒܥܐ ܓ̈ܦܐ ܙܥܘܪ̈ܐ ܡܬܚܫܒܝܢ ܗܘܘ ܕܢܩܘܡܘܢ ܘܢܐܚܕܘܢ ܫܘܠܛܢܐ܂ 11026ܘܚܿܙܝܬ ܘܗܐ ܩܡ ܚܕ܂ ܐܠܐ ܒܥܓܠ ܐܬܚܒܠ܂ 11027ܘܬܘܒ ܬܢܝܢܐ܂ ܐܠܐ ܐܦ ܗܼܘ ܐܬܚܒܠ ܒܥܓܠ ܝܬܝܪ ܩܕܡܝܐ܂ 11028ܘܚܿܙܝܬ ܘܗܐ ܗܿܢܘܢ ܬܪܝܢ ܕܡܢܗܘܢ ܐܫܬܚܪܘ܂ ܡܬܚܫܒܝܢ ܗܘܘ ܡܢܗܘܢ ܐܦ ܗܼܢܘܢ ܕܢܐܚܕܘܢ      ܪܝܫܢܘܬܐ܂ 11029ܘܥܕ ܗܼܢܘܢ ܡܬܚܫܒܝܢ ܗܘܘ ܕܢܫܬܠܛܘܢ ܥܠ ܐܪܥܐ܂ ܚܙܿܝܬ ܘܗܐ ܚܕ ܡܢ ܪ̈ܝܫܐ ܕܫܼܠܝܢ      ܗܘܘ܂ ܡܨܥܝܐ ܐܬܬܥܝܪ܂ ܕܝܢ ܪܒ ܗܘܐ ܡܢ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܪ̈ܝܫܐ ܐܚܪ̈ܢܐ 11030‍<‍܂܂܂܂‍>‍ ܠܬܪ̈ܝܗܘܢ ܥܡܗ܂ 11031ܘܥܡ ܬܪܝܗܘܢ ܕܥܡܗ ܐܬܗܦܟ܂ ܘܐܟܼܠ ܐܢܘܢ ܠܬܪ̈ܝܗܘܢ ܓ̈ܦܐ ܙܥܘܪ̈ܐ ܗܠܝܢ ܕܡܬܚܫܒܝܢ ܗܘܘ      ܕܢܫܬܠܛܘܢ܂ 11032ܗܼܘ ܕܝܢ ܗܿܘ ܪܝܫܐ ܐܚܕܗܿ ܠܟܠܗܿ ܐܪܥܐ܂ ܘܡܟܟ ܐܢܘܢ ܠܥܡܘܪ̈ܝܗܿ ܒܥܡܠܐ ܣܓܝܐܐ܂      ܘܐܬܚܝܠ ܥܠ ܬܒܝܠ ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܓ̈ܦܐ ܕܗܘܘ܂ 11033ܘܚܿܙܝܬ ܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ܂ ܘܗܐ ܡܢ ܫܠܝܐ ܪܝܫܐ ܗܿܘ ܡܨܥܝܐ ܐܬܚܒܠ܃ ܐܦ ܗܼܘ ܐܝܟ ܕܐܦ      ܓܦ̈ܐ܂ 11034ܐܫܬܚܪܘ ܕܝܢ ܬܪܝܢ ܪ̈ܝܫܐ܂ ܐܦ ܗܢܼܘܢ ܐܫܬܠܛܘ ܥܠ ܟܘܠܗܿ ܐܪܥܐ ܘܠܐ ܥܡ̈ܘܪܝܗܿ܂ 11035ܘܚܿܙܝܬ ܘܗܐ ܐܟܼܠ ܪܝܫܐ ܕܒܓܒܐ ܕܝܡܝܢܐ ܠܗܿܘ ܕܒܣܡܠܐ ܀ 11036ܘܫܡܿܥܬ ܩܠܐ ܕܐܡܿܪ ܠܝ܂ ܚܘܪ ܠܩܘܒܠܟ ܥܙܪܐ܂ ܘܚܙܝ ܡܢܐ ܚܿܙܐ ܐܢܬ ܫܘܠܡܐ܂܂ 11037ܘܚܿܙܝܬ ܘܗܐ ܐܝܟ ܐܪܝܐ ܕܐܬܥܝܪ ܡܢ ܥܒܐ ܕܓܿܥܐ ܘܢܗܿܡ܂ ܘܫܡܿܥܬ ܕܐܝܿܟܢܐ ܫܒܼܩ ܩܠܐ      ܕܒܪܢܫܐ ܠܘܬ ܢܫܐ܂ ܘܡܠܠ ܘܐܡܼܪ ܠܗ܂ 11038ܫܡܼܥ ܐܢܬ ܢܫܪܐ ܘܐܿܡܪ ܠܟ܂ ܐܡܿܪ ܠܟ ܡܪܝܡܐ܂ 11039ܠܐ ܗܘܐ ܐܢܬ ܗܘ ܕܐܫܬܼܚܪܬ ܡܢ ܐܪ̈ܒܥܬܝܗܝܢ ܚܝ̈ܘܬܐ ܗܠܝܢ ܕܥܒܼܕܬ ܗܼܘܝܬ ܕܢܫܬܠܛܢ ܥܠ      ܥܠܡܝ܂ ܘܕܒܐ̈ܝܕܝܗܝܢ ܢܐܬܐ ܫܘܠܡܗܘܢ ܕܙܒ̈ܢܐ܂ 11040ܐܢܬ ܕܝܢ ܪܒܝܥܝܐ ܐܼܬܝܬ܂ ܘܙܟܼܝܬ ܠܟܠܗܝܢ ܚܝܘ̈ܬܐ ܕܥܼܒܪ܂ ܘܐܬܚܼܝܠܬ ܥܠ ܥܠܡܐ      ܒܥܡ̈ܠܐ ܣܓܝܐ̈ܐ܂ ܘܥܠ ܟܠܗܿ ܬܒܝܠ ܒܩܛܝܪܐ ܡܪܝܪܐ܂ ܘܒܢܟܠܐ ܥܡܼܪܬ ܒܬܒܝܠ ܙܒܢܐ      ܣܓܝܐܐ܂ 11041ܘܕܢܬܗܿ ܠܐܪܥܐ ܕܠܐ ܒܩܘܫܬܐ܂ 11042ܒܙܬ ܓܝܪ ܘܚܛܦܼܬ ܠܥܢ̈ܘܝܐ ܘܫܪܝܪ̈ܐ܂ ܘܐܒܐܼܫܬ ܠܡܟ̈ܝܟܐ܂ ܘܣܢܝܬ ܠܬܪ̈ܝܨܐ܂ ܘܪܚܼܡܬ      ܠܕܓ̈ܠܐ܂ ܘܣܚܼܦܬ ܚܣ̈ܢܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܟܗܝܢܝܢ܂ ܘܡܼܟܟܬ ܫܘܪ̈ܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܐܗܪܘܟ܂ 11043ܘܣܼܠܩ ܨܥܪܟ ܠܘܬ ܡܪܝܡܐ܂ ܘܠܘܬ ܚܝܠܬܢܐ܂ 11044ܘܚܪ ܡܪܝܡܐ ܒܙܒ̈ܢܘܗܝ ܘܗܐ ܫܠܼܡܘ܂ ܘܥܠܡ̈ܘܗܝ ܐܬܡܠܝܘ܂ 11045ܡܛܠ ܗܢܐ ܡܬܚܒܠܘ ܬܬܚܒܠ ܐܢܬ ܢܫܪܐ܂ ܘܓ̈ܦܝܟ ܡܪ̈ܝܡܐ܂ ܘܓ̈ܦܝܟ ܙܥܘܪ̈ܐ ܘܒܝܼ̈ܫܐ܂      ܘܪ̈ܝܫܝܟ ܡܪ̈ܝܪܐ ܘܛܦܪ̈ܝܟ ܒܝܼ̈ܫܬܐ܂ ܘܟܘܠܗ ܦܓܪܟ ܣܼܢܝܐ ܘܒܝܼܫܐ܂ 11046ܡܛܠ ܕܬܬܢܝܚ ܘܬܬܩܠܠ ܟܠܗܿ ܐܪܥܐ܂ ܡܐ ܕܝܢ ܕܐܬ̤ܦܨܝܬ ܡܢ ܩܛܝܪܐ ܕܡܣܟܝܐ ܠܕܝܼܢܐ      ܘܠܪ̈ܚܼܡܘܗܝ ܕܥܿܒܘܕܗܿ ܀

 

 

12

 

 

12001ܘܗܼܘܐ ܕܟܕ ܡܠܠ ܗܘܐ ܐܪܝܐ ܡ̈ܠܐ ܗܠܝܢ ܠܘܬ ܢܫܪܐܼ܂ ܚܙܝܿܬ 12002ܘܗܐ ܪܝܫܐ ܗܿܘ ܕܐܫܬܚܪ ܐܬܚܒܠ ܡܢ ܫܠܝܐ܂ ܘܗܿܝܕܝܢ ܗܿܢܘܢ ܬܪܝܢ ܓܦ̈ܐ ܕܐܙܼܠܘ ܠܘܬܗܼ܂      ܩܡܿܘ ܐܝܟ ܕܢܫܬܠܛܘܢ ܘܠܪ̈ܝܫܢܘܬܗܘܢ ܢܗܘܐ ܫܘܠܡܐ܂ ܘܫܓܘܫܝܐ ܬܗܘܐ ܡܠܝܼܐ܂ 12003ܘܚܿܙܝܬ ܕܐܦ ܗܼܢܘܢ ܐܬܚܒܠܘ܂ ܘܟܠܗ ܦܓܪܗ ܕܢܫܪܐ ܝܩܿܕ ܗܘܐ܂ ܐܪܥܐ ܕܝܢ ܬܡܝܗܐ ܗܘܬ      ܣܿܓܝ܂ ܐܢܐ ܕܝܢ ܡܢ ܣܘܓܐܐ ܕܙܘܥܬܐ ܘܡܢ ܕܚܠܬܐ ܪܒܬܐ ܐܬܿܬܥܝܪܬ܂ ܘܐܡܿܪܬ ܠܪܘܚܝ܂ 12004ܕܐܢܬܝ ܥܒܼܕܬܝ ܠܝ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢܿ ܡܛܠ ܕܡܥܩܒܐ ܐܢܬ ܥܠ ܐܘܪ̈ܚܬܗ ܕܡܪܝܡܐ܂ 12005ܘܗܐ ܡܫܪܝ ܐܢܐ ܒܢܦܫܝ܂ ܘܪܘܚܝ ܒܨܪܬ ܣܿܓܝ܂ ܘܠܐ ܐܫܬܚܪ ܒܝ ܚܝܠܐ ܐܦܠܐ ܩܠܝܠ ܡܢ      ܕܚܠܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܕܕܚܿܠܬ ܒܗܢܐ 12006ܘܗܫܐ ܐܒܿܥܐ ܡܢ ܡܪܝܡܐ ܘܢܚܝܠܢܝ ܥܕܡܐ ܠܚܪܬܐ܂ 12007ܘܐܡܿܪܬ܂ ܐܘ ܡܪܝܐ ܡܪܝ܂ ܐܢ ܐܫܟܿܚܬ ܪ̈ܚܼܡܐ ܒܥ̈ܝܢܝܟ܃ ܘܐܢ ܫܪܝܪܐܝܬ ܐܝܬ ܠܝ ܛܘܒܐ      ܠܘܬܟ ܝܬܝܪ ܡܢ ܣܓ̈ܝܐܐ܃ ܘܐܢ ܒܩܘܫܬܐ ܣܠ̤ܩܬ ܒܥܘܬܝ ܩܕܡ ܪܒܘܬܐ ܕܦܪܨܘܦܟܼ܂ 12008ܚܝܠܝܢܝ ܘܐܘܕܥܝܢܝ ܠܝ ܠܥܼܒܕܟ ܦܘܫܩܗ ܘܦܘܪܫܢܗ ܕܚܙܘܐ ܗܢܐ ܕܚܿܙܝܬ܂ ܡܛܠ ܕܡܠܝܐܝܬ      ܬܒܝܐܗܿ ܠܢܦܫܝ܂ 12009ܠܘ ܓܝܪ ܕܫܿܘܐ ܐܢܐܿ܂ ܚܫܒܬܢܝ ܕܬܓܠܐ ܠܝ ܫܘܠܡܗܘܢ ܕܙܒ̈ܢܐ܂ ܘܚܪܬܗܘܢ ܕܥܕ̈ܢܐ ܿ܃ܿ ܀      ܘܥܢܼܐ ܘܐܡܼܪ ܠܝ܂ 12010ܗܢܘ ܦܘܫܩܗ ܕܚܙܘܐ ܕܚܼܙܝܬ܂ 12011ܢܫܪܐ ܕܚܙܼܝܬ ܕܣܠܼܩ ܡܢ ܝܡܐܼ܂ ܗܕܐ ܗܝ ܡܿܠܟܘܬܐ ܪܒܝܥܝܬܐ ܗܿܝ ܕܐܬ̤ܚܙܝܬ ܒܚܙܘܐ      ܠܐܚܘܟ ܕܢܝܐܝܠ܂ 12012ܐܠܐ ܠܐ ܐܬܦܫ̤ܩܬ ܠܗ ܐܝܟ ܕܡܦܫܩ ܐܢܐ ܠܟ ܗܫܐ܂ ܐܘܼ ܐܝܟ ܕܦܫܿܩܬ ܠܟ ܿ܃ܿ ܀ܿ܃ܿ 12013ܗܐ ܝܘܡ̈ܬܐ ܐܬܿܝܢ܂ ܘܬܩܘܡ ܡܠܟܘܬܐ ܥܠ ܐܪܥܐ܂ ܘܬܗܘܐ ܕܚܝܠܐ ܡܢ ܟܠܗܝܢ ܡܠܟܘ̈ܬܐ      ܕܗ̈ܘܝ ܡܢ ܩܕܡܝܗܿ܂ 12014ܘܢܡܠܟܘܢ ܒܗܿ ܬܪܥܣܪ ܡ̈ܠܟܿܝܢ ܚܕ ܒܬܪ ܚܕ܂ 12015ܬܢܝܢܐ ܕܝܢ ܟܕ ܢܡܠܟܼ܂ ܗܼܘ ܢܐܚܘܕ ܙܒܢܐ ܝܬܝܪ ܡܢ ܗܿܢܘܢ ܬܪܥܣܪ܂ 12016ܣܢܘ ܦܘܫܩܐ ܕܬܪܥܣܪ ܓ̈ܦܐ ܕܚܼܙܝܬ܂ 12017ܘܡܛܠ ܕܚܼܙܝܬ ܩܠܐ ܕܡܡܠܠ ܗܘܐ ܘܠܐ ܢܦܿܩ ܗܘܐ ܡܢ ܪܝܫܗ ܕܢܫܪܐ ܐܠܐ ܡܢ ܡܨܥܬܗ      ܕܦܓܪܗܼ܂ 12018ܗܕܐ ܗܝ ܡܠܬܐ܂ ܡܛܠ ܕܒܝܢܬ ܙܒܢܗܿ ܕܡܠܟܘܬܐ ܗܿܝܼ ܗ̈ܘܝܢ ܦܠܓܘ̈ܬܐ ܣܓܝܐ̈ܬܐ܂      ܘܩܝܢܕܘܢܘܣ ܬܥܒܕ܂ ܕܬܦܼܠ ܠܐ ܬܦܼܠ܂ ܗܝܿܕܝܢ ܐܠܐ ܕܬܘܒ ܬܬܩܢ ܠܪܝܫܢܘܬܗܿ ܩܕܡܝܬܐ܂ 12019ܘܡܛܠ ܕܚܼܙܝܬ ܓ̈ܦܐ ܙܥܘܪ̈ܐ ܬܡܢܝܐ ܕܝܥܘ ܬܚܝܬ ܓܦܘ̈ܗܝܼ܂ 12020ܗܕܐ ܗܝ ܡܠܬܐ܂ ܢܩܘܡܘܢ ܒܗܿ ܓܝܪ ܬܡܢܝܐ ܡ̈ܠܟܿܝܢܿ܂ ܗܠܝܢ ܕܗܿܘܝܢ ܙܒܢܝ̈ܗܘܢ ܩܠܝܠܝܢ܂      ܘܥܕܢ̈ܝܗܘܢ ܡܣܪܗܒܝܢ܂ ܘܬܪܝܢ ܡܢܗܘܢ ܢܐܒܕܘܢ 12021ܟܕ ܢܡܛܐ ܙܒܢܐ ܕܢܦܠܓ܂ ܘܐܪܒܥܐ ܢܬܢܛܪܘܢ ܠܙܒܢܐ܂ ܕܟܕ ܢܡܛܐ ܙܒܢܗ ܕܢܫܠܡ܂ ܬܪܝܢ ܕܝܢ      ܢܬܢܛܪܘܢ ܠܫܘܠܡܐ܂ 12022ܘܡܛܠ ܕܚܼܙܝܬ ܒܗ ܬܠܬܐ ܪ̈ܝܫܝܢ ܕܫܼܠܝܢܼ܂ 12023ܗܕܐ ܗܝ ܡܠܬܐ܂ ܒܚܪܬܗܘܢ ܕܙܒ̈ܢܐ ܢܩܝܡ ܡܪܝܡܐ ܬܠܬܐ ܡ̈ܠܟܿܝܢ܂ ܘܢܚܕܬܘܢ ܒܗܿ      ܣܓܝܐ̈ܬܐ܂ ܘܢܫܚܩܘܢܝܗܿ ܠܐܪܥܐ 12024ܠܥܡܘܪ̈ܝܗܿ ܒܥܡܠܐ ܣܓܝܐܐ܂ ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܗܘܘ ܡܢ ܩܕܡܝܗܘܢ܂ ܡܛܠ ܗܢܐ      ܗܼܢܘܢ ܐܬܩܪܝܘ ܪ̈ܝܫܘܗܝ ܕܢܫܪܐ܂ 12025ܗܼܢܘܢ ܐܢܘܢ ܓܝܪ ܕܡܚܕܬܝܢ ܪܘܫܥܗ܂ ܘܗܼܢܘܢ ܡܫܠܡܝܢ ܠܗ ܠܚܪܬܗ܂ 12026ܘܡܛܠ ܕܚܼܙܝܬ ܠܗܿܘ ܚܕ ܪܫܐ ܪܒܐ ܕܐܬܚܒܠܼ܂ ܡܛܠ ܕܚܕ ܡܢܗܘܢ ܢܡܘܬ ܒܠܚܘܕ ܥܠ ܥܪܣܗ܂      ܐܦ ܗܼܘ ܕܝܢ ܟܕ ܡܫܬܢܩ܂ 12027ܗܿܢܘܢ ܕܝܢ ܬܪܝܢ ܕܐܫܬܚܪܘܼ ܚܪܒܐ ܬܐܟܘܠ ܐܢܘܢ܂ 12028ܡܛܠ ܕܚܪܒܗ ܕܚܕ ܬܐܟܘܠ ܠܚܒܪܗ܂ ܐܠܐ ܕܝܢ ܐܦ ܗܼܘ ܒܚܪܬܐ ܒܚܪܒܐ ܢܿܦܠ܂ 12029ܘܡܛܠ ܕܚܙܼܝܬ ܓ̈ܦܐ ܬܪܝܢ ܕܐܙܠܘ ܠܘܬ ܪܝܫܐ ܕܒܓܒܐ ܕܝܡܝܢܐ܂ 12030ܗܕܐ ܗܝ ܡܠܬܐ܂ ܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܕܦܼܪܫ ܡܪܝܡܐ ܠܫܘܠܡܗ܂ ܘܠܡܠܟܘܬܗܘܢ ܢܗܘܐ ܫܘܠܡܐ܂      ܘܫܓܘܫܝܐ ܬܗܘܐ ܡܠܼܝܐ 12031ܐܝܟ ܕܚܼܙܝܬ ܿ܃ܿ ܀ ܘܕܚܙܝܬ ܐܪܝܐ ܕܐܬܬܥܝܪ ܡܢ ܥܒܐ܂ ܕܿܓܥܐ ܘܢܗܿܡ ܘܡܡܠܠ ܠܘܬ ܢܫܪܐ܂      ܘܡܟܣ ܗܘܐ ܠܗ ܥܠ ܥܼܘܠܗ܂ ܘܟܠܗܝܢ ܡ̈ܠܐ ܐܝܟ ܕܫܡܼܥܬ܂ 12032ܗܼܘܝܘ ܡܫܝܚܐܿ܂ ܗܿܘ ܕܢܛܿܪ ܡܪܝܡܐ ܠܫܘܠܡܗܘܢ ܕܝܘܡ̈ܬܐ܂ ܗܿܘ ܕܕܢܿܚ ܡܢ ܙܪܥܗ      ܕܕܘܝܕ܂ ܘܢܐܬܐ ܘܢܡܠܠ ܥܡܗܘܢ܂ ܘܢܟܣ ܐܢܘܢ ܥܠ ܪܘܫܥܗܘܢ܂ ܘܥܠ ܡܒܐܫܢܘܬܗܘܢ ܢܟܘܢ      ܐܢܘܢ܂ ܘܢܣܕܘܪ ܩܕܡܝܗܘܢ ܥܼܘܠܗܘܢ܂ 12033ܢܩܝܡ ܐܢܘܢ ܓܝܪ ܩܕܡܝ ܒܕܝܼܢܗܘܢ ܟܕ ܚ̈ܝܝܢ܂ ܘܢܗܘܐ ܟܕ ܢܟܣ ܐܢܘܢ ܗܿܝܕܝܢ ܢܚܿܒܠ      ܐܢܘܢ܂ 12034ܠܥܡܝ ܕܝܢ ܕܐܫܬܚܪ ܢܦܪܘܩ ܒܼܪ̈ܚܡܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܩܼܘܝܘ ܒܬܚ̈ܘܡܝ܂ ܘܢܒܣܡ ܐܢܘܢ ܥܕܡܐ      ܕܢܐܬܐ ܫܘܠܡܐ ܕܝܘܡܗ ܕܕܝܼܢܐ ܥܠ ܗܿܘ ܕܡܿܠܠܬ ܥܡܟ ܡܢ ܩܕܝܡܼ܂ 12035ܗܢܘ ܚܙܘܐ ܕܚܙܼܝܬ܂ ܘܗܢܘ ܦܘܫܩܗ܂ 12036ܘܐܢܬ ܗܘ ܒܠܚܘܕܝܟ ܐܫܬܘܼܝܬ ܕܬܕܥ ܪܐܙܗ ܕܡܪܝܡܐ܂ 12037ܟܬܘܒ ܗܟܝܠ ܒܣܦܪܐ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܕܚܙܼܝܬ܂ ܘܣܼܝܡ ܐ̈ܢܝܢ ܒܕܘܟܬܐ ܕܟܣܝܐ܂ 12038ܘܐܠܦ ܐ̈ܢܝܢ ܠܚܟܝ̈ܡܘܗܝ ܕܥܡܟ܂ ܐܝܠܝܢ ܕܝܼܕܥܬ ܕܡܫܟܚܝܢ ܠܒܘ̈ܬܗܘܢ ܐܚܿܕܝܢ ܠܡܛܪ      ܪ̈ܐܙܐ ܗܠܝܢ܂ 12039ܐܢܬ ܕܝܢ ܣܝܒܪ ܗܪܟܐ ܬܘܒ ܫܒܥܐ ܝܘܡ̈ܝܢ ܐܚܪ̈ܢܝܢ܃ ܡܛܠ ܕܢܬܓܠܐ ܠܟ ܡܕܡ ܕܨܿܒܐ ܡܪܝܡܐ      ܕܢܓܠܐ ܠܟ܂ 12040ܘܐܼܙܠ ܠܗ ܡܢ ܠܘܬܝ܀ ܘܗܼܘܐ ܕܟܕ ܚܙܘ ܥܡܐ ܕܥܼܒܪܘ ܫܒܥܐ ܝܘܡ̈ܝܢ܃ ܘܠܐ ܐܿܬܝܬ      ܠܡܕܝܢܬܐܼ܂ ܐܬܟܢܫܘ ܟܠܗ ܥܡܐ܂ ܡܢ ܙܥܘܪܐܼ ܥܕܡܐ ܠܪܒܐ܂ ܘܩܿܡܘ ܘܐܬܘ ܠܘܬܝ܂ ܘܥܢܘ      ܘܐܡܿܪܝܢ ܠܝ܂ 12041ܡܢܐ ܚܿܛܝܢܢ ܠܟ܂ ܐܘ ܡܢܐ ܐܒܫܢܢ ܠܟܿ܂ ܕܫܒܩܬܢ ܘܝܬܼܒܬ ܠܟ ܒܐܬܪܐ ܗܢܐ܂ 12042ܐܢܬ ܗܘ ܓܝܪ ܐܫܬܚܼܪܬ ܠܢ ܡܢ ܟܘܠܗܘܢ ܢܒ̈ܝܐܼ܂ ܐܝܟ ܣܓܘܠܐ ܡܢ ܩܛܦܐ܂ ܘܐܝܟ ܫܪܓܐ      ܒܐܬܪܐ ܚܫܘܟܐ܂ ܘܐܝܟ ܠܡܐܢܐ ܕܚ̈ܝܐ ܠܐܠܦܐ ܡܐ ܕܩܝܿܡܐ ܒܡܚܫܘܠܐ܂ 12043ܐܘ ܠܐ ܣܿܦܩܢ ܠܢ ܒܝ̈ܫܼܬܐ ܕܓܕ̈ܫܢ܂ ܐܠܐ ܕܐܦ ܐܢܬ ܬܫܒܩܢ܂ 12044ܘܐܢ ܕܝܢ ܫܒܿܩ ܐܢܬ ܠܢ܂ ܦܩܚ ܗܘܐ ܠܢ ܕܐܠܘ ܝܩ̈ܕܢ ܐܦ ܚܢܢ ܒܝܩܕܢܗܿ ܕܨܗܝܘܢ܂ 12045ܠܐ ܗܘܐ ܓܝܪ ܡܝܬܿܪܝܢܢ ܡܢ ܗܿܢܘܢ ܕܡܝܬܘ ܬܡܢ܂܂ ܘܒܿܟܝܬ ܒܩܠܐ ܪܡܿܐ܂ ܘܥܿܢܝܬ ܘܐܡܿܪܬ      ܠܗܘܢ܂ 12046ܐܬܠܒܒ ܐܝܣܪܝܠ܂ ܘܠܐ ܬܟܪܐ ܠܟ ܒܝܬܗ ܕܝܥܩܘܒ܂ 12047ܐܝܬܘܗܝ ܓܝܪ ܕܘܟܪܢܟܘܢ ܩܕܡ ܡܪܝܡܐ܂ ܘܚܝܠܬܢܐ ܠܐ ܛܥܿܐ ܠܟܘܢ ܠܥܠܡ܂ 12048ܐܢܐ ܕܝܢ ܠܐ ܫܒܩܬܟܘܢ܂ ܘܠܐ ܫܿܒܩ ܐܢܐ ܠܟܘܢ܂ ܐܠܐ ܐܿܬܝܬ ܠܐܬܪܐ ܗܢܐ ܕܐܒܿܥܐ ܥܠ      ܚܘܪܒܗܿ ܕܨܗܝܘܢ܂ ܘܕܐܫܐܠ ܪ̈ܚܼܡܐ ܥܠ ܡܘܟܟܗ ܕܒܝܬ ܡܩܕܫܢ܂ 12049ܘܗܫܐܼ ܩܠܼܘ ܟܘܠ ܐܢܫ ܠܒܝܬܗ܂ ܘܐܢܐ ܐܿܬܐ ܐܢܐ ܠܘܬܟܘܢ ܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܝܘܡ̈ܬܐ܂ 12050ܘܐܙܠܘ ܥܡܐ ܠܡܕܝܢܬܐ ܐܝܟ ܕܐܡܿܪܬ ܠܗܘܢ܂ 12051ܐܢܐ ܕܝܢ ܝܬܿܒܬ ܒܦܩܥܬܐܼ ܫܒܥܐ ܝܿܘܡܝܢ܂ ܐܝܟ ܕܦܩܕܢܝ܂ ܘܐܿܟܠ ܗܿܘܝܬ ܡܢ ܗܒ̈ܒܐ      ܕܕܒܪܐ ܒܠܚܘܕ܂ ܘܡܢ ܥܿܩܪ̈ܐ ܗܼܘܐ ܡܙܘܢܝ ܒܗܿܢܘܢ ܝܘܡ̈ܬܐ܀

 

 

 

 

13

 

13001ܘܗܼܘܐ ܡܢ ܒܬܪ ܫܒܥܐ ܝܘܡ̈ܝܼܢ ܘܚܿܙܝܬ ܚܙܘܐ ܒܠܠܝܐ܂ 13002ܘܗܐ ܪܘܚܐ ܪܒܬܐ ܩܡ̤ܬ ܒܝܡܐ ܐܝܟ ܕܬܫܓܘܫ ܐܢܘܢ ܠܟܠܗܘܢ ܓܠܠܘ̈ܗܝ܂ 13003ܘܚܿܙܝܬ ܘܗܐ ܗܼܝ ܪܘܚܐ ܐܣܩ̤ܬ ܡܢ ܠܒܗ ܕܝܡܐ ܐܝܟ ܕܡܘܬܐ ܕܒܪܢܫܐ܂ ܘܚܿܙܝܬ ܘܗܐ ܦܼܪܚ      ܗܘܐ ܗܼܘ ܗܿܘ ܒܪܢܫܐ ܥܡ ܥܢ̈ܢܐ ܕܫܡܝܐ܂ ܘܠܐܿܝܟܐ ܕܡܦܢܐ ܗܘܐ ܐܦܘ̈ܗܝ ܕܢܚܘܪ      ܘܢܚܙܐܼ܂ ܪܐܿܬ ܗܘܐ ܟܘܠ ܡܕܡ ܡܢ ܩܕܡ ܚܙܘܗ܂ 13004ܘܠܐܝܿܟܐ ܕܢܦܿܩ ܗܘܐ ܩܠܐ ܕܦܘܡܗܼ܂ ܫܝܿܚܝܢ ܗܘܘ ܟܘܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܫܿܡܥܝܢ ܗܘܘ ܩܠܗ      ܐܝܟ ܕܫܿܝܚܐ ܩܪܘܬܐ ܡܐ ܕܡܪܝܚܐ ܒܗܿ ܢܘܪܐ܂ 13005ܘܚܙܿܝܬ ܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢܼ܂ ܘܗܐ ܐܬܟܢܫܘ ܣܘܓܐܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܕܠܝܬ ܠܗܘܢ ܡܢܝܢܐ܂ ܡܢ ܐܪܒܥ      ܪ̈ܘܚܝ ܫܡܝܐܼ܂ ܐܝܟ ܕܢܩܪܒܘܢ ܥܡ ܒܪܢܫܐ ܗܿܘ ܕܣܼܠܩ ܡܢ ܝܡܐ܂ 13006ܘܚܙܿܝܬ ܕܝܢ ܕܓܼܙܪ ܠܗ ܛܘܼܪܐ ܪܡܿܐ ܘܦܼܪܚ ܘܩܡ ܥܠܘܗܝ܂ 13007ܐܢܐ ܕܝܢ ܒܥܿܝܬ ܕܐܚܙܐ ܐܬܪܐ ܐܘ ܕܘܟܬܐ ܡܢ ܐܝܿܟܐ ܕܐܬܓܙܪ ܛܘܼܪܐ ܗܿܘܼ܂ ܘܠܐ      ܐܫܿܟܚܬ܂ 13008ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܚܿܙܝܬܼ܂ ܘܗܐ ܟܘܠܗܘܢ ܗܿܢܘܢ ܕܐܬܟܢܫܘ ܕܢܩܪܒܘܢ ܥܡܗ ܕܚܿܠܝܢ ܗܘܘ      ܣܓܝ܂ ܒܪܡ ܕܝܢ ܡܡܪܚܝܢ ܗܘܘ ܐܝܟ ܕܢܩܪܒܘܢ܂ 13009ܘܟܕ ܚܼܙܐ ܚܐܦܐ ܕܡܬܝܗ ܕܣܘܓܗܘܢ ܕܐܼܬܐܼ܂ ܠܐ ܐܪܝܡ ܐܝܿܕܗ ܐܦ ܠܐ ܪܘܡܚܐ ܐܚܝܕ ܗܘܐ܂      ܘܠܐ ܡܕܡ ܡܢ ܟܠ ܡܐ̈ܢܐ ܕܩܪܒܐ܂ ܐܠܐ ܚܼܙܝܬ 13010ܕܐܝܿܟܢܐ ܫܒܿܩ ܗܘܐ ܡܢ ܦܘܡܗ ܒܠܚܘܕ ܐܝܟ ܓ̈ܠܠܐ ܕܢܘܪܐ܂ ܘܡܢ ܣܦܘ̈ܬܗ ܪܘܚܐ      ܕܫܠܗܒܝܬܐ܂ ܘܡܢ ܠܫܢܗ ܪܡܿܐ ܗܘܐ ܓܘܡܪ̈ܐ ܕܥܠܥܠܐ܂ ܘܗܠܝܢ ܐܬܚܠܛܘ ܟܠܗܘܢ ܐܟܚܕܐ      ܓ̈ܠܠܐ ܕܢܘܪܐ ܘܪܘܚܐ ܕܫܠܗܒܝܬܐ܂ ܘܣܘܓܐܐ ܕܥܠܥܠܐ܂ 13011ܘܢܦܼܠܘ ܥܠ ܚܐܦܐ ܕܡܐܬܝܗ ܕܗܿܘ ܥܡܐ ܣܓܝܐܐ܂ ܕܡܛܝܒ ܗܘܐ ܕܢܩܪܒ܂ ܘܐܘܩܕ ܐܢܘܢ      ܠܟܘܠܗܘܢ ܐܝܟ ܕܡܢ ܫܠܝܐܼ܂ ܡܕܡ ܠܐ ܢܬܚܙܐ ܡܢ ܗܿܘ ܣܘܓܐ ܕܟܢܫܐ ܕܠܝܬ ܗܘܐ ܠܗ      ܡܢܝܢܐ܂ ܐܠܐ ܐܢ ܒܠܚܘܕ ܚܠܼܐ ܕܩܛܡܐܿ܂ ܘܪܝܚܐ ܕܬܢܢܐ܂ ܘܚܿܙܝܬ ܘܬܡܿܗܬ܀ 13012ܘܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢܼ܂ ܚܙܿܝܬ ܠܗܿܘ ܒܪܢܫܐ ܕܢܚܼܬ ܡܢ ܛܘܼܪܐ ܗܿܘ܂ ܘܩܿܪܐ ܗܘܐ ܠܘܬܗ ܣܘܓܐܐ      ܕܟܢܫܐ ܐܚܪܢܐ ܕܫܠܡܐ܂ 13013ܘܡܬܩܪܒܝܢ ܗܘܘ ܠܘܬܗ ܕܡ̈ܘܬܐ ܕܒܢܝܢ̈ܫܐ ܣܓ̈ܝܐܐ܂ ܡܢܗܘܢ ܚܿܕܝܢ ܗܘܘ ܕܝܢ܂ ܘܡܢܗܘܢ      ܟܡܝܪܝܢ ܘܡܢܗܘܢ ܐܣܝܪܝܢ܂ ܘܡܢܗܘܢ ܡܝܬܝܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܬܩܪܒܝܢ܂ ܘܐܢܐ ܕܝܢ ܡܢ ܣܘܓܐܐ      ܕܙܘܥܬܐ ܐܬܬܥܝܪܬ ܀ 13014ܘܒܥܿܝܬ ܡܪܝܡܐ ܘܐܡܿܪܬ܂ ܐܢܬ ܗܘ ܕܡܢ ܒܪܫܝܬ ܚܘܝܬܝܗܝ ܠܥܼܒܕܟ ܬܡܝ̈ܗܬܐ ܗܠܝܢ܂ ܘܟܕ      ܠܐ ܫܿܘܐ ܐܢܐ ܚܫܒܬܢܝ ܕܬܩܒܠܝܗܿ ܠܒܥܘܬܝ܂ 13015ܘܗܫܐ ܓܠܝ ܠܝ ܬܘܒ ܦܘܫܩܗ ܕܚܙܘܐ ܗܢܐ܂ 13016ܐܝܟ ܕܡܬܚܫܒ ܐܢܐ ܓܝܪ ܒܡܕܥܝܼ܂ ܘܝ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܫܬܚܪܝܢ ܒܗܿܢܘܢ ܝܘܡ̈ܬܐ܂ ܘܣܿܓܝ ܬܘܒ      ܝܬܝܪܐܝܬܼ܂ ܘܝ ܠܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܡܫܬܚܪܝܢ܂ 13017ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܠܐ ܐܫܬܚܪܘ ܢܬܬܥܝܩܘܢ 13018ܒܡܕܡ ܕܢܛܝܪ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܫܬܚܪܝܢ ܒܝܘ̈ܡܬܐ ܐܚܪ̈ܝܐ܂ ܘܗܼܢܘܢ ܕܝܢ ܠܐ ܡܡܛܝܢ ܠܗܝܢ܂ ܐܦ      ܠܐܝܠܝܢ ܕܐܫܬܚܪܘ܂ 13019ܡܛܠ ܗܢܐ ܘܝ܂ ܚܿܙܝܢ ܓܝܪ ܩܘܢܕܝܢܘܣ ܪ̈ܘܪܒܐܼ܂ ܥܡ ܐܘ̈ܠܨܢܐ ܣܓ̈ܝܐܐ ܐܝܟ ܕܡܚܘܝܢ      ܚ̈ܙܘܐ ܗܠܝܢ܂ 13020ܒܪܡ ܕܝܢ ܦܩܚ ܗܘ ܕܢܩܘܡ ܐܢܫ ܒܩܝܢܕܘܢܣ ܘܢܐܬܐ ܠܗܝܢ ܠܗܠܝܢ܂ ܐܘ ܕܢܥܒܪ ܐܝܟ ܥܢܢܐ ܡܢ      ܥܠܡܐ܂ ܘܠܐ ܢܚܙܐ ܡܕܡ ܕܓܿܕܫ ܒܫܘܠܡܗܘܢ ܕܙܒܢ̈ܐ ܀ 13021ܘܥܼܢܐ ܘܐܡܼܪ ܠܝ ܐܦ ܦܘܫܩܗ ܕܚܙܘܟ ܐܡܿܪ ܠܟ܂ ܐܦ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܡܠܼܠܬ ܐܓܿܠܐ ܠܟ܂ 13022ܡܛܠ ܕܐܡܼܪܬ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܡܫܬܚܪܝܢ ܘܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܡܫܬܚܪܝܼܢ܂ ܗܕܐ ܗܝ ܐܠܬܐ܂ 13023ܗܿܘ ܕܡܣܝܒܪ ܩܘܢܕܘܢܘܣ ܒܗܿܘ ܙܒܢܐܼ܂ ܗܼܘ ܡܢܛܪ ܠܐܝܠܝܢ ܕܒܩܝܢܕܘܢܘܣ ܪܡܼܝܢ ܠܐܝܠܝܢ      ܕܐܝܬ ܠܗܘܢ ܥܿܒ̈ܕܐ ܘܗܝܡܢܘܬܐ ܠܘܬ ܡܪܝܡܐ ܘܚܝܠܬܢܐ܂ 13024ܚܙܝ ܗܟܝܠ ܕܐܬܝܗܒ ܛܘܒܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܐܫܬܚܪܘ ܝܬܝܪ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܝܬܘ܂ 13025ܦܘܫܩܗ ܕܝܢ ܕܚܙܘܟ ܗܢܘ܂ ܂ ܡܛܠ ܕܚܙܼܝܬ ܓܒܪܐ ܕܣܿܠܩ ܡܢ ܠܒܗ ܕܝܡܐ܂ 13026ܗܼܘܝܘ ܘܿܘ ܕܢܛܿܪ ܡܪܝܡܐ ܠܙܒ̈ܢܐ ܣܓܝܐ̈ܐ܂ ܗܿܘ ܕܒܐܝܕܗ ܢܦܪܩܝܗܿ ܠܒܪܝܬܗ܂ ܘܗܼܘ      ܢܥܒܪ ܠܐܝܠܝܢ ܕܐܫܬܚܪܘ܂ 13027ܘܕܚܼܙܝܬ ܕܡܢ ܦܘܡܗ ܢܦܿܩܐ ܗܘܬ ܪܘܚܐ ܕܢܘܪܐ ܘܕܥܠܥܠܐ܂ 13028ܘܕܠܐ ܕܝܢ ܐܚܝܕ ܗܘܐ ܒܐܼܝܕܗ ܪܘܡܚܐ ܘܠܐ ܡܐܢܐ ܕܩܪܒܐ܂ ܘܚܿܒܠ ܠܣܘܓܐܐ ܕܡܬܝܬܗ ܕܗܿܘ      ܟܢܫܐ ܕܐܿܬܐ ܕܢܥܒܕ ܥܡܗ ܩܪܒܐ܂ ܗܕܐ ܗܝ ܡܠܬܐ܂ 13029ܗܐ ܝܘܡ̈ܬܐ ܐܿܬܝܢ܂ ܐܡܬܝ ܕܢܥܒܕ ܡܪܝܡܐ ܕܢܦܪܘܩ ܠܐܝܠܝܢ ܕܥܠ ܐܪܥܐ܂ 13030ܬܐܬܐ ܬܘܗܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܥܠ ܥܡܘܪ̈ܝܗܿ ܕܐܪܥܐ܂ 13031ܘܢܬܚܫܒܘܢ ܕܢܩܪܒܘܢ ܚܕ ܥܡ ܚܕ܂ ܡܕܝܢܬܐ ܥܡ ܡܕܝܢܬܐ܂ ܘܐܬܪܐ ܥܡ ܐܬܪܐ܂ ܘܥܡܐ ܥܡ ܥܡܐ܂      ܘܡܠܟܿܘܬܐ ܥܡ ܡܠܟܘܬܐ܂ 13032ܘܢܗܿܘܐ ܟܕ ܢܗ̈ܘܝܢ ܗܠܝܢ ܐܬܘ̈ܬܐ ܕܩܕܿܡܬ ܐܡܿܪܬ ܠܟ܂ ܗܿܝܕܝܢ ܢܬܓܠܐ ܒܪܝ ܗܿܘ      ܕܚܙܼܝܬ ܐܝܟ ܓܒܪܐ ܕܣܿܠܩ܂ 13033ܘܟܕ ܢܫܡܥܘܢ ܥܡܡ̈ܐ ܟܠܗܘܢ ܩܠܗ ܢܫܒܩܘܢ ܟܠ ܐܢܫ ܡܢܗܘܢ ܐܬܪܗ ܘܩܪܒܐ ܕܒܝܢܬܗܘܢ 13034ܘܢܬܟܢܫܘܢ ܐܟܚܕܐ ܟܢܫܐ ܕܠܝܬ ܠܗ ܡܢܝܢܐ܂ ܐܝܟ ܕܚܼܙܝܬ ܕܨܿܒܝܢ ܕܢܐܬܘܢ ܘܢܥܒܕܘܢ ܩܪܒܐ      ܥܡ ܓܒܪܐ ܗܿܘ܂ 13035ܗܼܘ ܕܝܢ ܢܩܘܡ ܥܠ ܪܝܫ ܛܘܼܪܐ ܕܨܗܝܘܢ܂ 13036ܘܨܗܝܘܢ ܕܝܢ ܬܐܬܐ܂ ܘܬܬܓܠܐ ܠܟܘܠ ܟܕ ܡܥܬܕܐ ܘܒܢܼܝܐ܂ ܐܝܟ ܕܚܼܙܝܬ ܛܘܼܪܐ ܕܐܬܓܙܪ      ܕܠܐ ܒܐܝܕ̈ܝܢ܂ 13037ܗܼܘ ܕܝܢ ܒܪܝܼ܂ ܢܟܣ ܠܥܡ̈ܡܐ ܗܠܝܢ ܕܐܬܘ ܥܠ ܪܘܫܥܗܘܢ܂ ܗܿܢܘܢ ܕܐܬܕܡܝܘ ܠܥܠܥܠܐ܂      ܘܢܣܕܘܪ ܩܕܡܝܗܘܢ ܥܿܒ̈ܕܝܗܘܢ ܒܝܼ̈ܫܐ܂ ܘܬܫܢܝܩܐ ܗܿܘ ܕܥܬܝܕܝܢ ܕܢܫܬܢܩܘܢ܂܂ 13038ܡܢ ܒܬܪܟܢ ܕܝܢ ܗܿܘ ܕܐܬܕܡܝ ܠܫܠܗܒܝܬܐܼ܂ ܢܘܒܕ ܐܢܘܢ ܕܠܐ ܥܡܠܐ܂ ܒܢܡܘܣܗ ܕܗܿܘ      ܕܐܬܕܡܝ ܠܢܘܪܐ ܀ 13039ܘܕܚܙܝܬܝܗܝ ܕܩܿܪܐ ܘܡܟܢܫ ܠܘܬܗ ܣܘܓܐܐ ܕܟܢܫܐ ܐܚܪܢܐ ܕܫܠܡܐܼ܂ 13040ܗܼܢܘܢ ܐܢܘܢ ܬܫܥܐ ܫܒ̈ܛܝܢ ܘܦܠܓܗ܂ ܗܠܝܢ ܕܐܫܬܒܝܘ ܗܘܘ ܡܢ ܐܪܥܗܘܢ ܒܝܘ̈ܡܬܗ ܕܝܘܫܝܐ      ܡܿܠܟܐ܂ ܗܠܝܢ ܕܫܼܒܐ ܣܠܒܢܣܪ ܡܿܠܟܐ ܕܐܬܘܪ̈ܝܐ܂ ܘܐܝܬܝ ܐܢܘܢ ܠܥܒܪܗ ܕܢܗܪܐ ܦܪܬ܃      ܘܐܫܬܒܝܘ ܠܐܪܥܐ ܐܚܪܬܐ 13041ܐܬܚܫܒܘ ܗܘܘ ܓܝܪ ܗܼܢܘܢ ܒܝܢܬܗܘܢ܂ ܘܐܬܡܠܟܘ ܗܢܐ ܡܠܼܟܐܼ܂ ܕܢܫܒܩܘܢ ܣܘܓܐܐ ܕܥܡ̈ܡܐ      ܘܢܐܙܠܘܢ ܠܐܬܪܐ ܓܘܝܐ܂ ܐܝܟܐ ܕܡܢ ܝܘܡ̈ܘܗܝ ܠܐ ܥܡ̤ܪܬ ܬܡܢ ܫܪܒܬܐ ܕܒ̈ܢܝܢܫܐ 13042ܕܐܦܢ ܬܡܢ ܢܛܪܘܢ ܢܡܘܣܗܘܢ ܗܿܘ ܕܠܐ ܢܛܪܘܗܝ ܗܘܘ ܒܐܪܥܗܘܢ܀ 13043ܘܥܠܘ ܗܘܘ ܕܝܢ ܒܡ̈ܥܠܢܐ ܐ̈ܠܝܨܐ ܕܦܪܬ܂ 13044ܥܼܒܕ ܠܗܘܢ ܓܝܪ ܡܪܝܡܐ ܗܝܿܕܝܢ ܬܕܡܪ̈ܬܐ܂ ܟܿܠܐ ܗܘܐ ܓܝܪ ܡܦܩܢ̈ܘܗܝ ܕܢܗܪܐ ܥܕܡܐ      ܕܥܼܒܪܘ ܟܘܠܗܘܢ܂ 13045ܕܢܐܙܠܘܢ ܗܘܘ ܕܝܢ ܒܝܼܫܐ܂ ܐܘܪܚܐ ܣܓܝܐܐ ܗܘܬ ܠܡܐܙܠܼ ܡܪܕܐ ܫܢܬܐ ܚܕܐ ܘܦܠܓܗܿ܂ ܗܼܘ      ܕܝܢ ܗܿܘ ܐܬܪܐ ܡܬܩܪܐ ܐܪܙܦ܂ ܣܘܦܗ ܕܥܠܡܐ܂ 13046ܘܥܡܼܪܘ ܬܡܢ ܥܕܡܐ ܠܙܒܢܐ ܐܚܪܝܐ܂ ܘܗܝܿܕܝܢ ܬܘܒ ܕܥܬܝܕܝܢ ܕܢܐܬܘܢܼ܂ 13047ܬܘܒ ܡܪܝܡܐ ܢܟܠܐ ܡܦܩ̈ܢܘܗܝ ܕܢܗܪܐ ܦܪܬ܂ ܐܝܟ ܕܢܫܟܚܘܢ ܢܥܒܪܘܢ܂ ܡܛܠ ܗܢܐ ܗܘ ܚܙܼܝܬ      ܣܘܓܐܐ ܕܟܢܫܐ ܕܡܬܟܢܫ ܒܫܠܡܐ܂ 13048ܐܠܐ ܐܦ ܐܝܠܝܢ ܕܐܫܬܚܪܘ ܡܢ ܥܡܟ ܢܐܚܘܢ܂ ܐܝܠܝܢ ܕܡܫܬܟܚܝܢ ܒܬܚ̈ܘܡܝ ܩܕ̈ܝܫܐ܂ 13049ܘܢܗܘܐ ܕܝܢ ܕܟܕ ܢܘܒܕ ܣܘܓܐܐ ܕܥܡ̈ܡܐ ܕܐܬܟܢܫܘܼ ܢܛܢ ܥܠ ܥܡܐ ܕܐܫܬܚܪ܂ 13050ܘܗܿܝܕܝܢ ܢܚܘܐ ܐܢܘܢ ܬܕܡܪ̈ܬܐ ܝܬܝܪ̈ܬܐ ܀ 13051ܘܐܢܐ ܬܘܒ ܐܡܿܪܬ ܠܗ܂ ܐܘ ܡܪܝܐ ܡܪܝ܂ ܗܕܐ ܐܘܕܥܝܢܝ܂ ܡܛܠ ܡܢܐ ܚܙܿܝܬܗ ܠܓܒܪܐ ܕܡܢ      ܠܒܗ ܕܝܡܐ ܣܠܩ ܿ܃ܿ ܿ܃ܿ ܀ 13052ܘܥܼܢܐ ܘܐܼܡܪ ܠܝ ܐܝܿܟܢܐ ܕܠܐ ܡܼܨܐ ܐܢܫ ܕܢܒܨܐ ܘܢܫܟܚ ܐܘ ܢܕܥ ܡܕܡ ܕܒܥܘܡ̈ܩܘܗܝ      ܕܝܡܐܼ܂ ܗܟܢܐ ܠܐ ܡܫܟܚ ܐܢܫ ܡܢ ܐܝܠܝܢ ܕܥܠ ܐܪܥܐ ܕܢܚܙܝܘܗܝ ܠܒܪܝ ܐܘ ܠܐܝܠܝܢ      ܕܥܡܗܿ܂ ܐܠܐ ܐܢ ܒܗܿܘ ܙܒܢܐ ܒܝܘܡܗ܂ 13053ܗܢܘ ܦܘܫܩܗ ܕܚܙܘܐ ܕܚܼܙܝܬ܂ ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܬܓܠܝ ܠܟ ܗܠܝܢܿ ܠܟ ܒܠܚܘܕܝܟ܂ 13054ܡܛܠ ܕܫܒܼܩܬ ܐܝܠܝܢ ܕܕܝܠܟ ܐ̈ܢܝܢ܂ ܘܐܬܒܛܠ ܠܟ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܕܝܠܝ ܐ̈ܢܝܢ܂ ܘܐܝܠܝܢ      ܕܕܢܡܘܣܐ ܐ̈ܢܝܢ ܒܥܼܝܬ 13055ܚܝ̈ܝܟ ܓܝܪ ܒܚܟܡܬܐ ܕܒܼܪܬ܂ ܘܠܣܟܘܠܬܢܘܬܐ ܩܪܼܝܬ ܐܡܝ܂ 13056ܡܛܠ ܗܢܐ ܚܘܝܬܟ ܗܠܝܢ܂ ܐܓܪܐ ܓܝܪ ܠܘܬ ܡܪܝܡܐ ܢܗܘܐ ܕܝܢ ܡܢ ܒܬܪ ܬܠܬܐ ܝܘܡ̈ܝܢ ܐܡܠܠ      ܥܡܟ ܐܚܪ̈ܢܝܬܐ܂ ܘܐܦܫܩ ܠܟ ܬܕܡܪ̈ܬܐ ܐܚܪ̈ܝܬܐ ܀܀ 13057ܘܐܿܙܠܬ ܘܗܿܠܟܬ ܒܦܩܥܬܐ ܣܿܓܝ܂ ܘܡܫܒܚ ܗܘܿܝܬ ܘܡܘܕܐ ܠܡܪܝܡܐܿ܂ ܥܠ ܬܕܡܪ̈ܬܐ ܕܥܒܼܕ      ܒܙܒܢ ܙܒܢ܂ 13058ܘܡܕܒܪ ܙܒ̈ܢܐ ܘܡܕܡ ܕܐܿܬܐ ܒܙܒ̈ܢܐ܂ ܘܝܬܿܒܬ ܬܡܢ ܬܠܬܐ ܝܘܡ̈ܝܢ܂

14

14001ܘܗܼܘܐ ܡܢ ܒܬܪ ܗܠܝܢܼ܂ ܘܐܢܐ ܝܬܿܒ ܗܿܘܝܬ ܬܚܝܬ ܒܠܘܛܐ܂ 14002ܘܗܐ ܩܠܐ ܢܦܩܼ ܡܢ ܣܢܝܐ ܕܠܘܩܒܠܝܼ ܘܥܢܐ ܘܐܡܼܪ ܠܝ܂ ܥܙܪܐ ܥܙܪܐܼ܂ ܘܐܡܿܪܬ ܗܐ      ܐܢܐ܂ ܘܩܡܿܬ ܥܠ ܪ̈ܓܠܝ܂ ܘܐܡܼܪ ܠܝ܂ 14003ܡܬܓܠܝܘ ܐܬܿܓܠܝܬ ܡܢ ܣܢܝܐܿ܂ ܘܡܿܠܠܬ ܥܡ ܡܘܫܐ ܟܕ ܡܫܥܒܕ ܗܘܐ ܥܡܝ ܒܡܨܪܝܢ܂ 14004ܘܫܿܕܪܬܗ ܘܐܦܩܗ ܠܥܡܝ ܡܢ ܡܨܪܝܢ܂ ܘܐܝܬܝܗ ܠܡܕܒܪܐ ܘܐܣܩܗ ܠܛܘܪ ܣܝܢܝ܂ ܘܐܚܿܕܬܗ      ܠܘܬܝ ܝܘܡ̈ܬܐ ܣܓܝܐ̈ܐ܂ 14005ܘܦܫܿܩܬ ܠܗ ܬܕܡܪ̈ܬܐ ܣܓܝܐ̈ܬܐ܂ ܘܐܘܿܕܥܬܗ ܪ̈ܐܙܐ ܕܙܒ̈ܢܐ܂ ܘܚܿܘܝܬܗ ܫܘܠܡܗܘܢ      ܕܥ̈ܕܢܐ܂ ܘܦܿܩܕܬܗ ܘܐܡܿܪܬ ܠܗ܂ 14006ܕܗܠܝܢ ܡ̈ܠܐܼ܂ ܡܢܗܝܢ ܬܟܣܐ ܘܡܢܗܝܢ ܬܓܠܐ ܀ 14007ܘܗܫܐ ܠܟ ܐܡܿܪ ܐܢܐ ܥܙܪܐ܂ 14008ܐܬ̈ܘܬܐ ܕܩܕܡܬ ܚܿܘܝܬܟ܂ ܘܚܙ̈ܘܢܐ ܕܚܙܼܝܬ ܘܦܘܫܩܗܘܢ ܕܫܡܼܥܬ܂ ܣܝܼܡ ܐܢܘܢ ܒܠܒܟ ܘܛܫܐ      ܐܢܘܢ܂ 14009ܐܢܬ ܓܝܪ ܡܫܬܩܠ ܐܢܬ ܡܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ܂ ܘܬܗܘܐ ܡܟܝܠ ܥܡ ܒܪܝ܂ ܘܥܡ ܐܝܠܝܢ ܕܕܡܿܝܢ ܠܟ      ܥܕܡܐ ܕܢܫܠܡܘܢ ܙܒ̈ܢܐ܂ 14010ܥܠܡܐ ܓܝܪ ܐܘܒܕܗܿ ܠܥܠܝܡܘܬܗ܂ ܘܙܒ̈ܢܐ ܩܼܪܒܘ ܠܡܐܣܒ܂ 14013ܗܫܐ ܗܟܝܠ ܦܩܕܝܗܝ ܠܒܝܬܟ܂ ܘܐܪܬܝܗܝ ܠܥܡܟ܂ ܘܒܝܐܐ ܐܢܘܢ ܠܥܢܘܝ̈ܝܗܘܢ܂ ܘܣܟܠ      ܠܚܟܝܡ̈ܝܗܘܢ܂ ܘܫܒܘܩ ܡܟܝܠ ܚ̈ܝܐ ܗܠܝܢ ܕܚܒܠܐ܂ 14014ܘܫܪܝ ܡܢܟ ܝܘܩܪܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ܂ ܘܫܕܝ ܡܚܫ̈ܒܬܐ ܕܡܘܬܐ܂ ܘܫܠܘܚ ܡܟܝܠ ܟܝܢܐ ܕܟܪܝܗܘܬܐ܂      ܘܣܼܝܡ ܠܚܕ ܓܒܐ ܡܚܫ̈ܒܬܐ ܗܠܝܢ ܕܐ̈ܠܨܢ ܠܟ܂ ܘܐܣܬܪܗܒ ܕܬܫܢܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܙܒ̈ܢܐ܂ 14015ܒܝܫܼ̈ܬܐ ܓܝܪ ܕܚܼܙܝܬ ܕܗ̈ܘܝ ܗܫܐܼ܂ ܬܘܒ ܡܢ ܒܬܪܟܢ ܕܒܝ̈ܫܢ ܡܢܗܝܢ ܗ̈ܘܝܢ܂ 14016ܟܡܐ ܓܝܪ ܕܒܨܪ ܥܠܡܐ ܡܢ ܣܝܒܘܬܗܼ܂ ܗܟܢܐ ܣ̈ܓܝܢ ܒܝܫܼ̈ܬܐ ܥܠ ܥܡܘܪ̈ܝܗܿ ܕܐܪܥܐ܂ 14017ܝܬܝܪܐܝܬ ܓܝܪ ܡܬܪܚܩ ܫܪܪܐ܂ ܘܕܓܠܘܬܐ ܡܬܩܪܒܐ܂ ܡܢ ܟܕܘ ܓܝܪ ܗܐ ܡܣܬܪܗܼܒ ܕܢܐܬܐ ܢܫܪܐ      ܗܿܘ ܕܚܙܝܬ ܒܚܙܘܐ ܀ 14018ܘܥܢܿܝܬ ܘܐܡܿܪܬ܂ ܐܡܿܠܠ ܩܕܡܝܟ ܡܪܝܐ܂ 14019ܗܐ ܐܢܐ ܐܙܿܠ ܐܢܐ ܐܝܟ ܕܦܩܕܬܢܝ܂ ܘܐܪܬܝܘܗܝ ܠܥܡܐ ܗܢܐ ܕܩܿܝܡ܂ ܠܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܬܘܒ      ܡܬܝܠܕܝܢܼ܂ ܡܼܢܘ ܡܪܬܐ ܠܗܘܢ܂ 14020ܥܠܡܐ ܓܝܪ ܣܼܝܡ ܒܚܫܘܟܐ܂ ܘܥܡܘܪ̈ܘܗܝ ܕܠܐ ܢܘܗܪܐ܂ 14021ܢܡܘܣܟ ܓܝܪ ܐܝܩܪ܂ ܘܐܢܫ ܠܐ ܝܕܿܥ ܥܿܒ̈ܕܐ ܕܥܒܼܕܬ܂ ܐܘ ܡܕܡ ܕܥܬܝܕ ܐܢܬ ܕܬܥܒܕ܂ 14022ܐܢ ܗܟܝܠ ܐܫܟܿܚܬ ܪ̈ܚܡܐ ܩܕܡܝܟܼ܂ ܐܪܡܐ ܒܝ ܡܪܝ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ܂ ܘܐܟܬܘܒ ܟܘܠ ܡܕܡ      ܕܗܼܘܐ ܒܥܠܡܐ܂ ܡܢ ܪܝܫ ܟܠ ܕܟܬܝܒ ܗܘܐ ܒܢܡܘܣܟ ܕܢܬܡܨܘܢ ܒ̈ܢܝ ܐܢܫܐ ܢܫܟܚܘܢ      ܫܒܝܠܐ܂ ܘܐܝܠܝܢ ܕܨܿܒܝܢ ܕܢܐܚܘܢܼ ܒܐܚܪܝܬܐ ܢܕܥܘܢ ܐܘܪܚܐ ܀ 14023ܘܥܼܢܐ ܘܐܡܼܪ ܠܝ܂ ܙܠ ܘܟܢܫܝܗܝ ܠܥܡܟ ܘܐܡܼܪ ܠܗܘܢܼ܂ ܕܠܐ ܢܒܥܘܢܟ ܐܪܒܥܝܢ ܝܘܡ̈ܝܢ܂ 14024ܐܢܬ ܕܝܢ ܥܬܕ ܠܟ ܠܘܚ̈ܐ ܣܓܝܐ̈ܬܐ܂ ܘܕܒܼܪ ܥܡܟ ܠܣܪܝܐ ܘܠܕܪܝܐ ܘܠܫܠܡܝܐ ܥܡ ܗܠܩܢܐ܂      ܘܠܫܝܐܝܠ܂ ܠܗܠܝܢ ܚܡܫܐ ܓܒܪ̈ܝܢ܂ ܡܛܠ ܕܥܬܝܕܝܢ ܐܢܘܢ ܠܡܟܬܒ ܩܠܝܠܐܝܬ܂ 14025ܘܬܐܬܐ ܠܗܪܟܐ܂ ܘܐܢܐ ܐܕܠܩ ܒܠܒܟ ܫܪܓܐ ܕܒܘܝܢܐ܂ ܗܿܘ ܕܠܐ ܢܕܥܟ ܥܕܡܐ ܕܬܫܿܠܡ ܡܕܡ      ܕܥܬܝܕ ܐܢܬ ܠܡܟܬܒ܂ 14026ܘܡܐ ܕܫܠܼܡܬܼ܂ ܡܢܗܘܢ ܬܣܝܡ ܒܓܠܝܐ ܘܡܢܗܘܢ ܬܟܣܐ܂ ܘܬܫܠܡ ܐܢܘܢ ܠܚܟܝܡ̈ܐ܂ ܠܡܚܪ ܓܝܪ      ܒܗܢܐ ܥܕܢܐ ܡܫܪܐ ܐܢܬ ܠܡܟܬܒ ܀ 14027ܘܐܿܙܠܬ ܐܝܟ ܕܦܩܕܢܝ܂ ܘܟܢܫܬܗ ܠܟܠܗ ܥܡܐ܂ ܘܐܡܿܪܬ ܠܗܘܢ܂ 14028ܫܡܼܥܘ ܐܝܣܪܐܝܠ ܦܬܓ̈ܡܐ ܗܠܝܢ܂ 14029ܬܘ̈ܬܒܐ ܗܘܘ ܐܒܗ̈ܬܢ ܡܢ ܩܕܝܡ ܒܐܪܥܐ ܕܡܨܪܝܢ ܘܐܬܦܪܩܘ ܡܢ ܬܡܢܿ܂ 14030ܘܢܣܒܘ ܢܡܘܣܐ ܕܚ̈ܝܐ܂ ܘܠܐ ܢܛܪܘܗܝ܂ ܗܿܘ ܕܐܦ ܐܢܬܘܢ ܡܢ ܒܬܪܗܘܢ ܐܥܒܪܬܘܢܝܗܝ܂ 14031ܘܐܬܝܗ̤ܒܬ ܠܟܘܢ ܐܪܥܐ ܠܝܪܬܘܬܐ܂ ܒܐܪܥܗܿ ܕܨܗܝܘܢ܂ ܘܐܢܬܘܢ ܕܝܢ ܘܐܒܗ̈ܝܟܘܢ      ܐܥܘܠܬܘܢ܂ ܘܠܐ ܢܛܪܬܘܢ ܐܘܪ̈ܚܬܐ ܕܦܩܕܟܘܢ ܡܘܫܐ ܥܼܒܕܗ ܕܡܪܝܐ܂ 14032ܡܪܝܡܐ ܕܝܢ ܕܐܝܬܘܗܝ ܕܝܿܢܐ ܕܩܘܫܬܐ ܐܪܝܡ ܡܢܟܘܢ ܡܕܡ ܕܠܙܒܢܐ ܐܬܝܗܒ ܠܟܘܢ܂ 14033ܘܗܫܐ ܐܢܬܘܢ ܐܝܬܝܟܘܢ ܗܪܟܐ ܒܐܘܠܨܢܐ ܘܐܚ̈ܝܟܘܢ ܠܓܘ ܡܢܟܘܢ ܒܐܪܥܐ ܐܚܪܬܐ܂ 14034ܐܢ ܗܟܝܠ ܬܐܪܬܘܢ ܢܦܫܟܘܢ ܘܬܪܕܘܢ ܠܒܟܘܢ ܒܚܝ̈ܝܟܘܢ ܬܬܢܛܪܘܢ܂ ܘܡܢ ܒܬܪ ܡܘܬܐ ܢܗܘܘܢ      ܥܠܝܟܘܢ ܪ̈ܚܼܡܐ܂ 14035ܕܝܼܢܐ ܓܝܪ ܐܿܬܐ ܡܢ ܒܬܪ ܡܘܬܐ ܐܡܬܝ ܕܬܘܒ ܚܝܝܢ ܚܢܢ܂ ܘܗܝܿܕܝܢ ܫܡܐ ܕܙܕܝܩ̈ܐ      ܢܬܓܠܐ܂ ܘܥܿܒ̈ܕܝܗܘܢ ܕܪ̈ܫܝܥܐ ܢܬܚܙܘܢ܂ 14036ܠܘܬܝ ܕܝܢ ܐܢܫ ܠܐ ܢܬܩܪܒ܂ ܘܠܐ ܬܒܥܘܢܢܝ ܥܕܡܐ ܠܐܪܒܥܝܢ ܝܘܡ̈ܝܢ ܀ 14037ܐܢܐ ܕܝܢ ܕܒܿܪܬ ܠܗܠܝܢ ܚܡܫܐ ܓܒܪܝܢ ܐܝܟ ܕܦܩܕܢܝ܂ ܘܐܙܿܠܬ ܠܦܩܥܬܐ܂ ܘܟܬܪܢ ܬܡܢ      ܐܝܿܟܢܐ ܕܐܡܼܪ ܠܝ ܀ 14038ܘܗܼܘܐ ܠܝܘܡܐ ܕܡܚܪܼ ܘܗܐ ܩܠܐ ܩܿܪܐ ܠܝ ܘܐܡܼܪ܂ ܥܙܪܐ ܥܙܪܐ܂ ܦܬܼܚ ܦܘܡܟ ܘܐܫܬܝ      ܡܕܡ ܕܡܫܩܐ ܐܢܐ ܠܟ܂ 14039ܘܦܬܿܚܬ ܦܘܡܝ ܘܚܿܙܝܬ ܃ ܃ ܗܘܐ ܠܝ ܟܣܐ ܕܡܼܠܐ܂ ܡܠܼܐ ܗܘܐ ܕܝܢ ܐܝܟ ܡ̈ܝܐ܂ ܘܕܡܘܬܗ      ܕܡܿܝܐ ܗܘܬ ܠܢܘܪܐ܂ 14040ܘܢܣܿܒܬ ܘܐܫܿܬܝܬ܂ ܘܗܼܘܐ ܕܟܕ ܫܬܿܐ ܗܿܘܝܬ ܠܗ܃ ܗܐ ܠܒܝ ܡܒܥ ܗܘܐ ܒܘܝܢܐ܂ ܘܚܕܝ ܕܝܢ      ܓܣܐ ܗܘܐ ܚܟܡܬܐ܂ ܘܪܘܚܝ ܢܛܿܪܐ ܗܘܬ ܥܘܗܕܢܐ܂ 14041ܘܦܘܡܝ ܐܬܦܬܚ ܘܠܐ ܐܬܬܚܕ܂ 14042ܡܪܝܡܐ ܕܝܢ ܝܗܼܒ ܣܘܟܠܐ ܠܗܿܢܘܢ ܚܡܫܐ ܓܒܪ̈ܝܢ܂ ܘܟܬܿܒܝܢ ܗܘܘ ܐܝܠܝܢ ܕܡܬܡ̈ܠܠܢ ܗ̈ܘܝ      ܒܝܘܒܠܐܼ ܒܟܬ̈ܝܒܬܐ ܕܐܬ̈ܘܬܐ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܝܕܿܥܝܢ ܗܘܘ ܘܝܬܿܒܬ ܬܡܢ ܐܪܒܥܝܢ      ܝܘܡ̈ܝܢ܂ ܗܼܢܘܢ ܕܝܢ ܒܐܝܡܡܐ ܟܬܿܒܝܢ ܗܘܘ܂ 14043ܘܒܠܠܝܐ ܐܿܟܠܝܢ ܗܘܘ ܠܚܡܐ ܒܠܚܘܕ܂ ܐܢܐ ܕܝܢ ܒܐܝܡܡܐ ܡܡܠܠ ܗܿܘܝܬ܂ ܘܒܠܠܝܐ ܠܐ ܫܿܠܐ      ܗܿܘܝܬ ܀ 14044ܐܬܟܬܒܘ ܕܝܢ ܒܗܿܢܘܢ ܐܪܒܥܝܢ ܝܘܡ̈ܝܢܼ܂ ܬܫܥܝܢ ܘܐܪܒܥܐ ܟܬ̈ܒܝܢ ܀ܿ܃ܿ ܿ܃ܿ 14045ܘܗܼܘܐ ܕܟܕ ܫܠܡܘ ܐܪ̈ܒܥܝܢ ܝܘܡ̈ܝܢܼ܂ ܡܠܠ ܥܡܝ ܡܪܝܡܐ ܘܐܡܼܪ ܠܝ܂ ܡܠܝܢ ܥܣܪܝܢ      ܘܐܪܒܥܐ ܟܬܿܒܝܢ ܕܟܬܼܒܬܘܢ ܩܕܡܝܼ܂ ܣܝܼܡ ܒܓܠܝܐ܂ ܘܢܩܪܘܢ ܒܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܫܿܘܝܢ      ܘܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܫܿܘܝܢ ܡܢ ܥܡܐ܂ 14046ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܫܒܥܝܢ ܬܛܪ܂ ܘܬܫܠܡ ܐܢܘܢ ܠܚܟܝ̈ܡܘܗܝ ܕܥܡܟ܂ 14047ܒܗܘܢ ܐܢܘܢ ܓܝܪ ܫܪ̈ܝܢܐ ܕܣܟܘܠܬܢܘܬܐ܂ ܘܡܒܘ̈ܥܐ ܕܚܟܡܬܐ܂ ܘܢܘܗܪܐ ܕܝܕܥܬܐ ܀܀