ܢܚܡܝܐ

ܢܚܰܡܝܳܐ

ܩܦܠܐܘܢ: ܐ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܒ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܓ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܕ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܗ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܘ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܙ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܚ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܛ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܝ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܝܐ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܝܒ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܝܓ.

 

 

ܩܦܠܐܘܢ: ܐ.

 

1: ܦܶܬܓܳܡܰܝ̈ ܢܚܰܡܝܳܐ ܒܰܪ ܚܶܠܰܩܝܳܐ. ܘܰܗܘܳܐ ܒܺܝܪܰܚ ܟܳܢܽܘܢ: ܒܰܫܢܰܬ ܥܶܣܪܺܝܢ ܐܶܢܳܐ ܩܳܐܶܡ ܗ̱ܘܺܝ݀ܬ ܒܫܽܘܫܰܢ ܒܺܝܪܬܳܐ. 2: ܘܶܐܬܳܐ ܚܰܢܰܢ ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܐܰܚܰܝ̈: ܗܽܘ ܘܓܰܒܖ̈ܶܐ ܝܽܗܘܕܳܝ̈ܶܐ. ܘܫܶܐܠܰܬ ܐܶܢܽܘܢ ܥܰܠ ܝܽܗܘ̈ܕܳܝܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܺܝܬܰܪܘ ܡܶܢ ܫܶܒܝܳܐ: ܘܳܐܦ ܥܰܠ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ. 3: ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܺܝ ܗܳܠܶܝܢ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܕܫܶܐܠܬ ܐܶܢܽܘܢ: ܗܳܢܽܘܢ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܦ̣ܠܰܛܘ ܡܶܢ ܫܶܒܝܳܐ: ܗܳܐ ܬܰܡܳܢ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ: ܒܒܺܝܫܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܫܪܶܝܢ: ܘܰܒܚܶܣܕܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ. ܘܗܳܐ ܫܽܘܪܳܗ̇ ܕܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܬܪܺܝܥ: ܘܬܰܖ̈ܥܶܝܗ̇ ܝܰܩܺܝܕ݂ܺܝܢ ܒܢܽܘܪܳܐ. 4: ܗܳܝܕܶܝܢ ܟܰܕ݂ ܫܶܡܥܶ݀ܬ ܡ̈ܶܠܶܐ ܗܳܠܶܝܢ: ܝܳܬܶܒ ܗ̱ܘܺܝ݀ܬ ܘܒܳܟܶܐ. ܘܡܶܬܶܐܒܶܠ ܗ̱ܘܺ݀ܝܬ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ. ܘܰܗܘܺܝ݀ܬ ܨܳܐܶܡ: ܘܰܡܨܰܠܶܐ ܩܕ݂ܳܡ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ. 5: ܘܳܐܡܰܪ ܗ̱ܘܺܝ݀ܬ: ܒܳܥܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡܝܟ: ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܰܕ݂ܚܺܝܠܳܐ: ܢܳܛܰܪ ܫܪܳܪܳܐ ܘܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܠܖ̈ܳܚܡܰܘܗܝ: ܘܰܠܢܳܛܖ̈ܰܝ ܦܽܘܩܕܳܢܰܘ̈ܗܝ.  6: ܢܶܗܘ̈ܝܳܢ ܡܶܟܺܝܠ ܥܰܝܢܰܝ̈ܟ ܦܬܺܝ̈ܚܳܢ: ܘܶܐܕ݂ܢܰܝ̈ܟ ܨܳܝ̈ܬܳܢ: ܠܡܶܫܡܰܥ ܨܠܽܘܬܳܐ: ܕܶܐܢܳܐ ܥܰܒܕܳܟ݂ ܡܨܰܠܶܐ ܩܕ݂ܳܡܰܝܟ: ܒܺܐܝܡܳܡܳܐ ܘܰܒܠܺܠܝܳܐ: ܥܰܠ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ. ܘܶܐܢܳܐ ܡܰܘܕܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܥܰܠ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܕܰܚܛܰܘ ܠܳܟ݂ ܘܶܐܢܳܐ ܘܒܶܝܬ݂ ܐܳܒܝ ܚܛܰܝܢܰܢ ܩܕ݂ܳܡܝܟ. 7: ܘܠܳܐ ܢܛܰܪܢ ܦܽܘܩ̈ܕܳܢܶܐ ܘܢܳܡܽܘ̈ܣܶܐ ܕܦܰܩܶܕܬ ܠܡܽܘܫܶܐ ܥܰܒܕܳܟ݂. 8: ܐܶܬܕܰܟ݂ܪ ܠܟܽܠ ܦܽܘܩ̈ܕܳܢܶܐ ܕܦܰܩܶܕܬ ܠܡܽܘܫܶܐ ܥܰܒܕܳܟ݂: ܘܶܐܡܰܪܬ ܠܶܗ: ܕܰܐܢ̱ܬܽܘܢ ܬܟܰܕܒܽܘܢ ܒܺܝ: ܘܶܐܢܳܐ ܐܶܒܰܕܰܪܟ݂ܽܘܢ ܒܶܝܬ݂ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. 9: ܘܬܶܗܦܟ݂ܽܘܢ ܠܘܳܬ݂ܝ. ܘܬܶܛܪܽܘܢ ܢܳܡܽܘܣܰܝ̈: ܘܬܶܥܒܕܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܶܐܢ ܢܶܗܘܽܘܢ ܡܒܰܕܖ̈ܰܝܟܽܘܢ ܒܣܰܘ̈ܦܰܝ ܫܡܰܝܳܐ: ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܐܶܩܰܪܶܒܟ݂ܽܘܢ ܘܰܐܝܬܶܝܟ݂ܽܘܢ ܠܰܐܬܪܳܐ ܕܰܓܒܶܝܬ݂ ܠܡܰܫܪܳܝܽܘ ܫܶܡܝ ܬܰܡܳܢ. 10: ܘܗܶܢܽܘܢ ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܘܥܰܡܳܟ݂ ܕܰܦܪܰܩܬ ܒܚܰܝܠܳܟ݂ ܪܰܒܳܐ: ܘܒܺܐܝܕ݂ܳܟ݂ ܬܰܩܺܝܦܬܳܐ.11: ܒܒܳܥܽܘ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡܝܟ ܡܳܪܝܳܐ: ܬܶܗܘܶܐ ܐܶܕ݂ܢܳܟ݂ ܨܳܝܬܳܐ ܠܰܨܠܽܘܬܶܗ ܕܥܰܒܕܳܟ݂: ܘܠܰܨܠܽܘܬܳܐ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܨܳܒܶܝܢ ܠܡܶܕ݂ܚܰܠ ܠܰܫܡܳܟ݂: ܘܰܦܪܽܘܩܰܝܗܝ ܠܥܰܒܕܳܟ݂ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܘܗܰܒܳܝܗܝ ܒܖ̈ܰܚܡܶܐ ܩܕ݂ܳܡ ܓܰܒܪܳܐ ܗܳܢܳܐ.   

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܒ.

 

1: ܘܶܐܢܳܐ ܗܘܺܝ݀ܬ ܫܳܩܝܳܐ ܠܡܰܠܟܳܐ. ܗܳܝܕܶܝܢ ܒܺܝܪܰܚ ܢܺܝܣܳܢ: ܒܰܫܢܰܬ ܥܶܣܪܺܝܢ ܠܰܐܪܛܰܚܫܶܫܬ ܡܰܠܟܳܐ: ܚܰܡܪܳܐ ܡܰܫܩܶܐ ܗ̱ܘܺܝ݀ܬ ܩܕ݂ܳܡ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܫܶܩܠܶܬ ܚܰܡܪܳܐ ܘܝܶܗܒܶ݀ܬ ܠܡܰܠܟܳܐ: ܘܠܳܐ ܗܘܺܝ݀ܬ ܒܺܝܫ ܩܕ݂ܳܡܰܘܗܝ. 2: ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ ܡܰܠܟܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܐܰܦܰܝ̈ܟ ܒܺܝ̈ܫܳܢ. ܘܰܐܢ̱ܬ ܠܳܐ ܗܘܰܝܬ ܟܪܺܝܗ. ܠܰܝܬ ܗܳܢܳܐ: ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܒܺܝܫܽܘܬ ܠܶܒܳܐ. ܘܕܶܚ̣ܠܶܬ ܣܰܓܺܝ ܛܳܒ. 3: ܘܶܐܡܪܶܬ݂ ܠܡܰܠܟܳܐ: ܡܰܠܟܳܐ: ܠܥܳܠܰܡ ܚܺܝܝ. ܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܠܳܐ ܢܶܒ̈ܐܫܳܢ ܐܰܦܰܝ̈: ܕܰܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܡܰܠܟܽܘܬ ܐܰܒܳܗ̈ܰܝ ܚܰܪܒܳܐ. ܘܬܰܖ̈ܥܶܝܗ̇ ܡܰܘܩܕ݂ܺܝܢ ܒܢܽܘܪܳܐ. 4: ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ ܡܰܠܟܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܒܥܰܝܬ: ܘܨܰܠܺܝܬ ܩܕ݂ܳܡ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ.  5: ܘܶܐܡܪܶܬ݂ ܠܡܰܠܟܳܐ: ܐܶܢ ܥܰܠ ܡܰܠܟܳܐ: ܛܳܒ. ܘܶܐܢ ܫܳܦܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܥܰܒܕܳܟ݂ ܩܕ݂ܳܡܝܟ: ܬܫܰܕܪܰܢܝ ܠܰܝܗܽܘܕ݂ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ: ܠܒܶܝܬ݂ ܩܒܽܘܪܳܐ ܕܰܐܒܳܗܰܝ̈: ܘܶܐܒܢܶܝܗ̇. 6: ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ ܡܰܠܟܳܐ: ܫܳܛܝܳܐ: ܥܰܕ݂ ܐܶܡܰܬܝ ܐܳܙܶܠ ܘܳܐܬܶܐ. ܘܰܫܦܰܪ ܩܕ݂ܳܡ ܡܰܠܟܳܐ: ܘܫܰܕܪܰܢܝ. ܘܝܰܗܒ ܠܺܝ ܙܰܒܢܳܐ.7: ܘܶܐܡܪܶܬ݂ ܠܡܰܠܟܳܐ: ܐܶܢ ܥܰܠ ܡܰܠܟܳܐ ܫܰܦܺܝܪ: ܢܶܟ݂ܬܒܽܘܢ ܠܺܝ ܐܶܓܰܪܬܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܫܰܠܺܝܛܳܐ ܕܒܰܥܒܰܪ ܢܰܗܪܳܐ: ܕܢܰܥܒܪܽܘܢܳܢܝ ܥܕܰܡܳܐ ܕܺܐܙܰܠ ܠܺܝܗܽܘܕ݂. 8: ܘܶܐܓܰܪܬܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܐܳܣܳܦ ܢܳܛܰܪ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ: ܘܢܶܬܶܠ ܠܺܝ ܩܰܝ̈ܣܶܐ ܠܡܶܥܒܰܕ݂ ܬܰܖ̈ܥܰܝ ܒܰܝܬܳܐ ܘܰܕ݂ܒܺܝܪܬܳܐ: ܘܫܽܘܖ̈ܶܝܗ̇ ܕܰܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ: ܘܰܠܒܰܝܬܳܐ ܕܥܳܐܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܗ: ܘܝܰܗܒ ܠܺܝ ܡܰܠܟܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܐܺܝܕܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܕܰܐܛܐܒܰܬ݂ ܠܺܝ. 9: ܘܶܐܬܺܝܬ ܠܘܳܬ݂ ܫܰܠܺܝܛܳܐ ܕܒܰܥܒܰܪ ܢܰܗܪܳܐ. ܘܝܶܗܒܶܬ ܠܶܗ ܐܶܓܰܪܬܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ. ܘܫܰܕܰܪ ܥܰܡܝ ܡܰܠܟܳܐ ܪܰܒ ܚܰܝܠܳܐ ܚܰܕ݂ ܕܦܰܖ̈ܳܫܶܐ. 10: ܘܰܫ̣ܡܰܥ ܣܰܡܒܠܳܛ ܚܰܘܪܳܢܳܝܳܐ ܘܛܽܘܒܝܳܐ ܥܰܒܕܳܐ ܕܥܰܡܽܘܢܳܝ̈ܶܐ. ܘܶܐܬܒܰܐܫܰܬ݂ ܠܗܽܘܢ ܒܺܝܫܳܐܺܝܬ݂ ܥܰܠ ܕܶܐܬ݂ܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܠܡܶܒܥܳܐ ܛܳܒܬܳܐ ܥܰܠ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 11: ܘܶܐܬܺܝܬ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ: ܘܰܗܘܺܝܬ ܬܰܡܳܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܬܠܳܬܳܐ. 12: ܘܩܳܡܶܬ ܒܠܺܠܝܳܐ ܐܶܢܳܐ ܘܓܰܒܖ̈ܶܐ ܗܳܢܽܘܢ. ܕܶܐܬܘ ܗ̱ܘܰܘ ܥܰܡܝ. ܘܠܳܐ ܚܰܘܺܝܬ ܠܐ̱ܢܳܫ ܒܡܶܕܶܡ ܕܰܐܪܡܺܝ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܒܠܶܒܝ ܠܡܶܥܒܰܕ݂ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. ܘܰܒܥܺܝܪܳܐ ܠܰܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܥܰܡܝ: ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܒܥܺܝܪܳܐ ܕܰܪܟ݂ܺܝܒ ܗܘܺܝ݀ܬ ܥܠܶܝܗ̇. 13: ܘܢܶܦܩܶ݀ܬ ܥܰܠ ܬܰܪܥܳܐ ܕܢܰܚܠܳܐ ܒܠܺܠܝܳܐ: ܠܰܐܦܰܝ̈ ܥܺܝܢ ܬܶܠ̈ܠܺܝܢ: ܘܰܠܬܰܪܥܳܐ ܕܶܐܣܦܽܘܬ ܘܰܗܘܺܝ݀ܬ ܣܳܟܰܪ ܒܫܽܘܖ̈ܶܝܗ̇ ܕܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܕܡܶܬܬܰܪܥܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ. ܘܬܰܖ̈ܥܶܐ ܝܰܩܺܝܕ݂ܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܢܽܘܪܳܐ.  14: ܘܥܶܒܕ݂ܶܬ ܥܰܠ ܬܰܪܥܳܐ ܕܢܰܚܠܳܐ ܘܠܰܐܓܡܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ. ܘܠܰܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܐܰܬܪܳܐ ܠܰܒܥܺܝܪܳܐ: ܠܡܶܥܒܰܪ ܬܰܡܳܢ. 15: ܘܰܗܘܺܝ݀ܬ ܣܳܠܶܩ ܒܢܰܚܠܳܐ ܒܠܺܠܝܳܐ. ܘܰܗܘܺܝ݀ܬ ܣܳܟܰܪ ܒܠܺܠܝܳܐ ܘܳܐܬ݂ܶܐ ܘܥܶܠܶ݀ܬ ܒܰܬܪܰܥ ܢܰܚܠܳܐ ܘܗܶܦܟܶ݀ܬ. 16: ܫܰܠܺܝܛܳܢ̈ܶܐ ܠܳܐ ܝܺܕܰܥܘ ܠܰܐܝܟܳܐ ܐܶܙܶܠ̱ܬ: ܘܡܳܢܳܐ ܥܳܒܶܕ݂ ܐ̱ܢܳܐ. ܘܰܠܝܽܗܘ̈ܕܳܝܶܐ: ܘܰܠܟܳܗ̈ܢܶܐ: ܘܰܠܫܰܠܺܝܛܳܢ̈ܶܐ: ܘܰܠܣܳܦܳܖ̈ܶܐ: ܘܰܠܫܰܪܟܳܐ ܕܥܳܒܕܰܝ̈: ܥܒܺܝܕܬܳܐ: ܥܕܰܡܳܐ ܠܶܗܫܳܐ ܠܳܐ ܚܰܘܺܝܬ. 17: ܘܶܐܡܪܶܬ݂ ܠܗܽܘܢ: ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܚܳܙܶܝܢ ܒܺܝܫܬܳܐ ܕܰܚܢܰܢ ܒܳܗ̇. ܕܗܳܐ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ ܚܰܪܒܳܐ. ܘܬܰܖ̈ܥܶܝܗ̇ ܝܰܩܺܝܕ݂ܺܝܢ ܒܢܽܘܪܳܐ. ܬܰܘ ܢܶܒܢܶܐ ܫܽܘܪܳܐ ܕܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. ܘܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܡܶܟܺܝܠ ܚܶܣܕܳܐ. 18: ܘܰܓܠܺܝ݀ܬ ܠܗܽܘܢ ܐܺܝܕ݂ܳܐ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܕܰܗܘܳܬ݂ ܥܰܡܝ ܠܛܳܒ: ܘܳܐܦ ܡܶܠܰܝ̈ ܡܰܠܟܳܐ ܕܶܐܬܐ̱ܡܰܪ ܠܺܝ: ܘܳܐܡܪܺܝܢ: ܩܳܝܡܺܝܢ ܚܢܰܢ: ܘܒܳܢܶܝܢ ܚܢܰܢ. ܘܰܐܥܫܶܢܘ ܐܺܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܡܶܥܒܰܕ݂ ܕܛܳܒ. 19: ܘܰܫܡܰܥ ܣܰܡܒܠܳܛ ܚܽܘܪܳܢܳܝܳܐ: ܘܛܽܘܒܝܳܐ: ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܥܰܡܽܘܢܳܝ̈ܶܐ: ܘܰܓܫܽܘܡ ܥܰܪܒܳܝܳܐ. ܘܰܓܚܶܟ݂ܘ ܥܠܰܝܢ ܘܡܰܝܶܩܘ ܒܰܢ. ܘܳܐܡܪܺܝܢ: ܡܳܢܳܐ ܗ̱ܝ ܡܶܠܬܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܕܥܳܒܕܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ. ܕܰܠܡܳܐ ܥܰܠ ܡܰܠܟܳܐ ܡܳܪܕܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ. 20: ܘܰܐܬܺܝܒܶܬ ܐܶܢܽܘܢ ܦܶܬܓܳܡܳܐ: ܘܶܐܡܪܶܬ݂ ܠܗܽܘܢ: ܐܰܠܳܗܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܦܰܪܩܰܢ. ܘܰܚܢܰܢ ܥܳܒܕܺܝܢ ܘܩܳܝܡܺܝܢ ܘܒܳܢܶܝܢ. ܘܰܠܟ݂ܽܘܢ ܠܰܝܬ ܠܟ݂ܽܘܢ ܙܶܕ݂ܩܳܐ ܘܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܘܰܡܢܳܬܳܐ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ.   

 

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܓ.

 

1: ܘܩܳܡ ܐܶܠܺܝܫܳܒ ܟܽܘܡܪܳܐ ܪܰܒܳܐ: ܘܰܐܚܰܘ̈ܗܝ ܟܽܘܡܖ̈ܶܐ: ܘܰܒܢܰܘ̈ܗܝ: ܥܰܠ ܬܰܪܥܳܐ ܕܥܳܢ̈ܳܐ. ܘܰܐܩܺܝܡܘ ܬܰܖ̈ܥܰܘܗܝ: ܘܩܽܘܕ݂ܫܽܘ̈ܗܝ: ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܡܰܓܕܰܠ ܡܳܐܐ. ܗܶܢܽܘܢ ܩܰܕܫܽܘܗܝ ܥܕܰܡܳܐ ܠܡܰܓܕܠܳܐ ܕܰܚܢܳܢܳܐܶܝܠ. 2: ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܰܬܚܽܘܡܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܕܺܐܝܪܺܝܚܽܘ: ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܰܬܚܽܘܡܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܙܰܟܽܘܪ: ܒܢܰܝ̈ ܐܰܡܪܺܝ. 3: ܘܬܰܪܥܳܐ ܕܨܰܝܳܕ̈ܶܐ: ܒܢܰܐܗܝ ܒܢܰܝ̈ ܣܳܢܐܳܐ. ܘܗܶܢܽܘܢ ܐܰܬܩܢܽܘܗܝ: ܘܰܐܩܺܝܡܘ ܬܰܖ̈ܥܰܘܗܝ ܘܣܽܘܟܖ̈ܰܘܗܝ ܘܡܽܘܟܠܰܘ̈ܗܝ. 4: ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܰܬܚܽܘܡܳܐ ܬܰܩܶܦ ܡܰܪܡܽܘܬ ܒܰܪ ܐܽܘܪܺܝܳܐ: ܒܰܪ ܐܳܩܽܘܨ. ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܰܬܚܽܘܡܳܐ ܬܰܩܶܦ ܡܰܫܠܶܡ ܒܰܪ ܟܢܳܝܳܐ: ܒܰܪ ܡܺܝܙܟܶܠ. ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܰܬܚܽܘܡܳܐ ܬܰܩܶܦ ܙܳܕܽܘܩ ܒܰܪ ܒܰܥܢܳܐ. 5: ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܰܬܚܽܘܡܳܐ ܬܰܩܶܦܘ ܬܩܽܘܥܳܝ̈ܶܐ ܘܫܰܠܺܝܛܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܐܰܥܶܠܘ ܨܰܘܖ̈ܰܝܗܽܘܢ ܒܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܕܡܳܖ̈ܰܝܗܽܘܢ. 6: ܘܬܰܪܥܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܬܰܩܶܦ ܝܽܘܝܳܕ݂ܳܥ ܒܰܪ ܦܨܰܚ: ܘܡܰܫܠܰܡ ܒܰܪ ܒܣܰܪܝܳܐ. ܘܗܶܢܽܘܢ ܐܰܬܩܢܽܘܗܝ: ܘܰܐܩܺܝܡܘ ܬܰܖ̈ܥܰܘܗܝ ܘܣܽܘܟܖ̈ܰܘܗܝ ܘܡܽܘܟܠܰܘ̈ܗܝ. 7: ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܰܬܚܽܘܡܳܐ ܬܰܩܶܦ ܡܠܰܛܝܳܐ ܓܶܒܥܽܘܢܳܝܳܐ: ܘܢܶܪܽܘܢ ܡܰܪܬܳܝܳܐ. ܘܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܕܓܶܒܥܽܘܢ ܘܰܕ݂ܡܰܨܦܝܳܐ: ܥܒܰܕ݂ܘ ܟܽܘܪܣܝܳܐ ܠܫܰܠܺܝܛ ܥܒܰܪ ܢܰܗܪܳܐ. 8: ܘܰܬܚܽܘܡܳܐ ܬܰܩܶܦ: ܥܙܳܐܶܝܠ ܒܰܪ ܚܰܕܳܝܳܐ ܒܰܪ ܨܪܰܦܝܳܐ. ܘܰܬܚܽܘܡܳܐ ܬܰܩܶܦ: ܚܰܢܰܢܝܳܐ ܒܰܪ ܩܪܰܚܝܳܐ. ܘܰܫܒܰܩܘ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ ܟܰܕ݂ ܫܽܘܪܳܗ̇ ܪܘܺܝܚ. 9: ܘܰܬܚܽܘܡܳܐ ܬܰܩܶܦ: ܐܶܪܰܡܝܳܐ ܒܰܪ ܚܽܘܪ ܫܰܠܺܝܛܳܐ ܕܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. 10: ܘܰܬܚܽܘܡܳܐ ܬܰܩܶܦ: ܢܺܝܪܝܳܐ ܒܰܪ ܚܕܽܘܡܦܺܝ: ܘܪܰܒܳܐ ܕܒܰܝܬܶܗ ܘܰܬܚܽܘܡܳܐ ܬܰܩܶܦ: ܚܛܽܘܫ ܒܰܪ ܚܫܰܒܢܳܝܳܐ. 11: ܘܰܡܫܽܘܚܬܳܐ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܬܰܩܶܦ ܡܠܰܟ݂ܝܳܐ ܒܰܪ ܚܳܪܳܡ: ܘܰܚܫܽܘܡ ܒܰܪ ܪܰܒܳܐ ܕܡܽܘܐܳܒ. 12: ܘܡܰܓܕܠܳܐ ܕܶܐܫܬܚܰܪ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܰܬܚܽܘܡܳܐ ܬܰܩܶܦ ܫܳܠܽܘܡ ܒܰܪ ܚܛܽܘܫ ܫܰܠܺܝܛܳܐ ܕܽܐܘܪܺܫܠܶܡ: ܗܽܘ ܘܰܒܢܰܘ̈ܗܝ. 13: ܘܬܰܪܥܳܐ ܕܰܦܩܰܥܬܳܐ ܬܰܩܶܦ: ܚܰܢܽܘܢ ܘܥܳܡܽܘܖ̈ܶܐ ܘܙܺܝܘܳܚ ܗܶܢܽܘܢ ܒܢܰܐܗܝ: ܘܰܐܩܺܝܡܘ ܬܰܖ̈ܥܰܘܗܝ ܘܣܽܘܟܖ̈ܰܘܗܝ ܘܡܽܘܟܠܰܘ̈ܗܝ ܘܐܳܠܶܦ ܐܰܡܺܝܢ ܗܳܘܶܐ ܒܫܽܘܪܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܬܰܪܥܳܐ ܕܰܐܣܦܽܘܬ. 14: ܘܬܰܪܥܳܐ ܕܰܐܣܦܽܘܬ ܬܰܩܶܦ ܡܠܰܟ݂ܝܳܐ ܒܰܪ ܪܳܟ݂ܳܒ: ܫܰܠܺܝܛܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܟܰܪܡܳܐ: ܗܶܢܽܘܢ ܒܢܰܐܗܝ: ܘܰܐܩܺܝܡܘ ܬܰܖ̈ܥܰܘܗܝ ܘܣܽܘܟܖ̈ܰܘܗܝ ܘܡܽܘܟܠܰܘ̈ܗܝ. 15: ܘܬܰܪܥܳܐ ܕܥܰܝܢܳܐ ܬܰܩܶܦ ܫܳܠܽܘܡ ܒܰܪ ܟܽܠܚܳܙܶܐ ܫܰܠܺܝܛܳܐ ܕܡܰܨܦܝܳܐ. ܘܗܶܢܽܘܢ ܒܢܰܐܗܝ ܘܛܰܠܠܽܘܗܝ: ܘܰܐܩܺܝܡܘ ܬܰܖ̈ܥܰܘܗܝ ܘܣܽܘܟܖ̈ܰܘܗܝ ܘܡܽܘܟܠܰܘ̈ܗܝ. ܘܫܽܘܪܳܐ ܕܦܶܣܩܺܝܢ ܕܡܰܦܩܳܐ ܡܰܝ̈ܳܐ ܠܓܰܢܰܬ ܡܰܠܟܳܐ: ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܡܰܣܰܩܬܳܐ ܕܢܳܚܬܳܐ ܡܶܢ ܩܪܺܝܬܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ 16: ܒܳܬܪܶܗ ܬܰܩܶܦ ܢܚܰܡܝܳܐ ܒܰܪ ܥܰܙܒܽܘܩ ܫܰܠܺܝܛܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܨܽܘܪ: ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܫܒܺܝܠܳܐ ܕܩܰܒܪܶܗ ܕܕ݂ܰܘܺܝܕ݂: ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܦܶܣܩܺܝܢ ܕܰܥܒܺܝܕ݂ܳܐ: ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܒܶܝܬ݂ ܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܶܐ. 17: ܒܳܬܪܶܗ ܥܫܶܢܘ ܠܶܘ̈ܳܝܶܐ: ܐܰܪܚܽܘܡ ܒܰܪ ܒܰܢܺܝ: ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܬܚܽܘܡܳܐ ܕܰܚܫܰܒܝܳܐ ܫܰܠܺܝܛܳܐ ܕܰܩܥܺܝܠܳܐ. 18: ܒܳܬܪܶܗ ܐܰܥܫܶܢܘ ܐܰܚܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܰܢܘܺܝ ܒܰܪ ܢܰܚܕܳܪ ܫܰܠܺܝܛܳܐ ܕܰܩܠܺܝܠܳܐ. 19: ܘܥܰܫܶܢ ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܬܚܽܘܡܳܐ ܕܥܳܙܳܪ: ܒܰܪ ܝܶܫܽܘܥ ܫܰܠܺܝܛܳܐ ܕܡܰܨܦܝܳܐ: ܡܫܽܘܚܬܳܐ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܡܶܢ ܠܽܘܩܒܰܠ ܡܣܰܩܬܳܐ ܕܳܐܙܳܠ̱ܐ ܠܩܰܡܨܽܘܥ. 20: ܡܶܢ ܒܳܬܪܶܗ ܐܶܚܰܕ݂ ܘܥܰܫܶܢ ܒܳܪܽܘܟ ܒܰܪ ܙܰܟܺܝ: ܡܫܽܘܚܬܳܐ ܕܬܰܪܬܶܝܢ: ܥܕܰܡܳܐ ܠܩܰܡܨܽܘܥ: ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܬܰܪܥܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܐܶܠܺܝܫܰܥ ܟܳܗܢܳܐ ܪܰܒܳܐ. 21: ܒܳܬܪܶܗ ܥܰܫܶܢ ܡܳܪܡܽܘܬ: ܒܰܪ ܐܽܘܪܺܝܳܐ: ܒܰܪ ܐܰܡܽܘܟ݂: ܡܫܘܚܬܳܐ ܕܬܰܪܬܶܝܢ: ܡܶܢ ܬܰܪܥܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܐܶܠܺܝܫܰܥ: ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܣܰܘܦܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܐܶܠܺܝܫܰܥ. 22: ܒܳܬܪܶܗ ܥܫܶܢܘ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܕܰܦܩܰܥܬܳܐ. 23: ܒܳܬܪܶܗ ܐܰܥܫܶܢ ܒܶܢܝܳܡܶܝܢ: ܘܝܶܫܽܘܥ ܪܰܒܳܐ ܕܒܰܝܬܶܗ. ܒܳܬܪܶܗ ܐܰܥܫܶܢ ܥܽܘܙܺܝܳܐ: ܒܰܪ ܡܥܰܣܝܳܐ: ܒܰܪ ܥܢܰܢܝܳܐ ܒܶܣܬܰܪ ܒܰܝܬܶܗ. 24: ܒܳܬܪܶܗ ܐܰܥܫܶܢ ܒܰܢܘܺܝ ܒܰܪ ܢܰܚܕܳܪ: ܡܫܽܘܚܬܳܐ ܕܬܰܪܬܶܝܢ: ܡܶܢ ܒܶܝܬ݂ ܥܰܙܰܪܝܳܐ: ܥܕܰܡܳܐ ܠܩܰܡܨܽܘܥ: ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܰܦܢܺܝܬܳܐ. 25: ܕܦܳܠܳܠ ܒܰܪ ܐܰܙܺܝ ܡܶܢ ܠܽܘܩܒܰܠ ܩܰܡܨܽܘܥ: ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܡܰܓܕܠܳܐ ܕܰܦܩܰܥܬܳܐ ܕܢܳܦܶܩ ܡܶܢ ܒܶܝܬ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܥܶܠܳܝܳܐ: ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܕ݂ܳܪܬܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܐܰܣܺܝܖ̈ܶܐ. ܒܳܬܪܶܗ ܦܳܪܝܳܐ ܒܰܪ ܦܳܪܫܳܥ. 26: ܘܰܢܬܰܢܳܝ̈ܶܐ ܕܰܗܘܰܘ ܝܳܬܒܺܝܢ ܒܦܳܥܳܠ: ܥܕܰܡܳܐ ܠܬܰܪܥܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ: ܠܡܰܕ݂ܢܚܳܐ: ܘܡܰܓܕܠܳܐ ܕܡܰܦܩܳܢܳܐ. 27: ܒܳܬܪܶܗ ܥܰܫܶܢܘ ܬܩܽܘܥܳܝ̈ܶܐ: ܡܫܽܘܚܬܳܐ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܡܶܢ ܠܽܘܩܒܰܠ ܡܰܓܕܠܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܡܰܦܩܳܢܳܐ: ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܫܽܘܪܳܐ ܥܰܫܺܝܢܳܐ. 28: ܡܶܢ ܡܰܥܠܳܢܳܐ ܕܬܰܪܥܳܐ ܕܖ̈ܰܟܫܳܐ: ܐܰܥܫܶܢܘ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܐ̱ܢܳܫ ܠܽܘܩܒܰܠ ܒܰܝܬܶܗ. 29: ܒܳܬܰܪܗܽܘܢ ܐܰܥܫܶܢ ܨܳܕ݂ܽܘܩ ܒܰܪ ܐܳܡܺܝܪ ܠܽܘܩܒܰܠ ܒܰܝܬܶܗ ܒܳܬܪܶܗ ܐܰܥܫܶܢ ܫܡܰܥܝܳܐ ܒܰܪ ܫܟܰܢܝܳܐ ܢܳܛܰܪ ܬܰܪܥܳܐ ܡܰܕ݂ܢܚܳܝܳܐ. 30: ܒܳܬܪܶܗ ܐܰܥܫܶܢ ܚܰܢܰܢܝܳܐ ܒܰܪ ܫܠܰܡܝܳܐ: ܘܚܰܢܽܘܢ ܒܰܪ ܨܳܠܳܦ ܫܬܺܝܬܳܝܳܐ: ܡܫܽܘܚܬܳܐ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܒܳܬܪܶܗ ܐܰܥܫܶܢ ܡܰܫܠܽܘܡ ܒܰܪ ܒܪܰܟ݂ܝܳܐ: ܠܽܘܩܒܰܠ ܒܰܝܬܶܗ. ܒܳܬܪܶܗ ܐܰܥܫܶܢ ܒܰܢܽܘܢ ܒܰܪ ܢܰܚܕܳܪ: ܡܫܽܘܚܬܳܐ ܕܬܰܪܬܶܝܢ.31: ܒܳܬܪܶܗ ܐܰܥܫܶܢ ܡܠܰܟ݂ܝܳܐ ܒܰܪ ܨܦܰܢܝܳܐ: ܥܕܰܡܳܐ ܠܒܶܝܬ݂ ܢܰܬܢܳܝ̈ܶܐ ܘܖ̈ܶܓܠܳܝܶܐ. 32: ܠܽܘܩܒܰܠ ܬܰܪܥܳܐ ܕܡܰܦܩܳܢܳܐ: ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܡܰܣܩܳܢܳܐ: ܕܰܦܢܺܝܬܳܐ ܕܡܰܣܰܩܬܳܐ ܕܦܳܢܝܳܐ ܠܬܰܪܥܳܐ ܕܥܳܢ̈ܳܐ: ܥܫܶܢܘ ܨܰܖ̈ܦܳܝܶܐ ܘܖ̈ܶܟܠܳܝܶܐ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܕ.

 

1: ܘܟܰܕ݂ ܫ̣ܡܰܥ ܣܰܡܒܠܳܛ ܕܒܳܥܶܝܢܢ ܫܽܘܪܳܐ: ܟܶܪܝܰܬ݂ ܠܶܗ: ܘܰܣܓܺܝ ܪܽܘܓܙܶܗ. ܘܡܰܝܶܩ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܥܰܠ ܝܽܗܘܕܳܝ̈ܶܐ. 2: ܘܶܐܡܰܪ ܠܰܐܚܰܘ̈ܗܝ ܘܰܠܚܰܝܠܳܐ ܕܫܳܡܖ̈ܳܝܶܐ: ܡܳܢܳܐ ܥܳܒܕܺܝܢ ܝܽܗ̱ܘܕܳܝ̈ܶܐ: ܘܡܶܫܬܰܒܗܪܺܝܢ. ܫܒܽܘܩܘ ܠܗܽܘܢ ܡܕܰܒܚܺܝܢ ܘܳܐܟܠܺܝܢ: ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܰܐܩܺܝܡܘ ܟܺܐܦ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ: ܡܶܢ ܩܶܩܠܬܳܐ ܕܥܰܦܪܳܐ: ܘܝܰܩܺܝ̈ܕ݂ܳܢ ܐܶܢܶܝܢ. 3: ܘܛܽܘܒܝܳܐ ܥܰܡܽܘܢܳܝܳܐ ܩܳܐܶܡ ܗ̱ܘܳܐ ܠܘܳܬܶܗ: ܘܳܐܡܰܪ: ܟܡܳܐ ܕܗܶܢܽܘܢ ܒܳܥܶܝܢ: ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܕܣܳܠܶܩ ܬܰܥܠܳܐ: ܘܥܳܩܰܪ ܟܺܐܦ̈ܶܐ ܕܫܽܘܖ̈ܰܝܗܽܘܢ. 4: ܫܡܰܥ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܗܘܰܝܢ ܓܽܘܚܟܳܐ. ܘܰܐܗܦܶܟ݂ ܨܰܥܪܗܽܘܢ ܒܪܺܝܫܗܽܘܢ ܘܗܰܒ ܐܶܢܽܘܢ ܠܒܶܙܬܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܰܫܒܺܝܬܗܽܘܢ. 5: ܠܳܐ ܬܶܫܒܽܘܩ ܚܰܘ̈ܒܰܝܗܽܘܢ. ܘܰܚܛܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܩܕ݂ܳܡܝܟ ܠܳܐ ܢܶܬܥܛܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܪܓܶܙܘ ܠܽܘܩܒܰܠ ܒܶܢܝܳܢܳܐ ܕܒܳܥܶܝܢܰܢ.  6: ܘܰܚܢܰܢ ܢܶܒܢܶܝܘܗܝ ܠܫܽܘܪܳܐ. ܘܰܒܢܰܐܗܝ ܘܰܓܡܰܪ ܫܽܘܪܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܦܶܠܓܶܗ. ܗܳܝܕܶܝܢ ܐܶܬܦܬܰܚ ܦܽܘܡܶܗ ܕܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ: ܠܡܶܥܒܰܕ݂. 7: ܗܳܝܕܶܝܢ ܟܰܕ݂ ܫ̣ܡܰܥ ܣܰܡܒܠܳܛ: ܘܛܽܘܒܝܳܐ: ܘܥܰܖ̈ܒܳܝܶܐ: ܘܥܰܡܽܘܢܳܝ̈ܶܐ: ܘܰܐܫܕܽܘܕܳܝ̈ܶܐ: ܕܶܐܬܺܝܗܶܒ ܙܰܒܢܳܐ ܠܫܽܘܪܳܐ ܕܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܠܡܶܬܒܢܳܝܽܘ: ܘܫܰܖ̈ܺܝ ܬܽܘܖ̈ܥܳܬܳܐ ܠܡܶܣܬܰܟܳܪܽܘ: ܟܶܪܝܰܬ݂ ܠܗܽܘܢ ܛܳܒ. 8: ܘܶܐܬܚܰܫܰܒܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܟ݂ܚܕܳܐ: ܠܡܶܐܬܳܐ ܠܡܶܬܟܰܬܳܫܽܘ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ: ܘܰܠܡܶܥܒܰܕ݂ ܠܗܽܘܢ ܬܽܘܩܠܬܳܐ. 9: ܘܨܰܠܺܝ ܩܕ݂ܳܡ ܐܰܠܳܗܰܢ ܕܰܢܩܺܝܡ ܥܠܰܝܢ ܢܳܛܽܘܖ̈ܶܐ ܒܺܐܝܡܳܡܳܐ ܘܰܒܠܺܠܝܳܐ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡܝܗܽܘܢ. 10: ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܝܽܗ̱ܘܕܳܝ̈ܶܐ: ܒܨܰܪ ܠܶܗ ܚܰܝܠܰܢ ܡܶܢ ܩܽܘܦܳܝ̈ܶܐ ܘܥܰܦܪܳܐ ܣܰܓܺܝ ܛܳܒ. ܘܰܚܢܰܢ ܠܳܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢܰܢ ܠܡܶܒܢܳܐ ܒܫܽܘܪܳܐ. 11: ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܣܳܢ̈ܐܰܝܢ: ܕܠܳܐ ܢܶܕܥܽܘܢ: ܘܠܳܐ ܢܶܚܙܽܘܢ: ܥܕܰܡܳܐ ܕܢܶܦܶܠ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܘܰܢܩܰܛܶܠ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܰܢܒܰܛܶܠ ܥܒܳܕ݂ܗܽܘܢ. 12: ܘܶܐܬܰܘ ܝܽܗ̱ܘܕܳܝ̈ܶܐ ܕܝܳܬܒܺܝܢ ܠܘܳܬ݂ܗܽܘܢ: ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܗܽܘܢ: ܗܳܐ ܡܶܟܺܝܠ ܥܣܰܪ ܙܰܒ̈ܢܺܝܢ ܐܶܬܰܘ ܠܡܶܬܟܰܬܳܫܽܘ ܥܰܡܟ݂ܽܘܢ: ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܬܖ̈ܰܘܳܬܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܫܪܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܗܽܘܢ. 13: ܘܶܐܬܰܘ ܘܩ̣ܳܡܘ ܡܶܢ ܒܶܣܬܰܪ ܫܽܘܪܳܐ: ܠܡܶܬܟܰܬܳܫܽܘ ܒܓܺܐܖ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܘܦܰܠܓܽܘܗܝ ܠܚܰܝܠܳܐ ܠܛܽܘܗ̈ܡܶܐ ܥܰܡ ܣܰܝܦܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܖ̈ܽܘܡܚܶܐ ܘܩܶܫ̈ܬܳܬܳܐ. 14: ܘܕܶܚܠܶܬ ܘܩܳܡܶ݀ܬ ܘܶܐܡܪܶܬ݂ ܠܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܘܰܠܫܰܠܺܝܛܳܢ̈ܶܐ: ܘܰܠܫܰܪܟܳܐ ܕܥܰܡܳܐ: ܠܳܐ ܬܶܕ݂ܚܠܽܘܢ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡܰܝܗܽܘܢ. ܠܡܳܪܝܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܰܕ݂ܚܺܝܠܳܐ ܐܶܬܕܰܟ݂ܪܘ ܘܶܐܬܟܰܬܰܫܘ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܐܰܚܰܝ̈ܟܽܘܢ: ܘܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܒܢܰܝ̈ܟܽܘܢ ܘܰܒ̈ܢܳܬܟ݂ܽܘܢ: ܐܳܦ ܡܶܛܽܠ ܢܶܫܰܝ̈ܟܽܘܢ ܘܒܳܬܰܝ̈ܟܽܘܢ. 15: ܗܳܝܕܶܝܢ ܟܰܕ݂ ܫ̣ܡܰܥܘ ܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈ܢ ܕܶܐܬܝܰܕ݂ܥܰܬ݂ ܠܰܢ ܡܶܠܬܳܐ: ܘܒܰܛܶܠ ܡܳܪܝܳܐ ܡܽܘܠܟܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܐܶܬܗܦܶܟ݂ܢ ܟܽܠܢ ܘܰܣܠܶܩܢ ܠܫܽܘܪܳܐ. ܘܥܳܒܕܺܝܢ ܗܘܰܝܢ ܟܽܠܰܢ ܓܒܰܪ ܒܰܥܒܳܕܶܗ. 16: ܘܦܶܠܓܳܐ ܕܰܥܠܰܝ̈ܡܶܐ ܡܶܢ ܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ ܘܰܠܗܰܠ: ܦܶܠܓܗܽܘܢ ܕܥܰܡܳܐ ܥܳܒܕܺܝܢ ܥܳܒܕ݂ܳܐ. ܘܦܶܠܓܗܽܘܢ ܐܰܚܺܝܕ݂ܺܝܢ ܖ̈ܽܘܡܚܶܐ: ܘܣܰܟܖ̈ܶܐ: ܘܩܶܫ̈ܬܳܬܳܐ: ܘܫܶܖ̈ܝܳܢܶܐ. ܘܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܩܳܝܡܺܝܢ ܒܶܣܬܰܪ ܝܽܗ̄ܘܕܳܝ̈ܶܐ: ܘܒܳܢܶܝܢ ܫܽܘܖ̈ܶܐ. 17: ܘܕܰܫܩܺܝܠܺܝܢ: ܒܩܽܘ̈ܦܶܐ ܫܩܺܝܠܺܝܢ: ܒܰܚܕܳܐ ܐܺܝܕܶܗ ܥܳܒܶܕ݂ ܥܒܳܕ݂ܳܐ. ܘܒܰܚܕܳܐ ܐܺܝܕܶܗ ܫܩܺܝܠ ܙܰܝܢܳܐ. 18: ܘܰܐܖ̈ܕܺܟܠܶܐ: ܐܰܣܺܝܪ ܣܰܝܦܶܗ: ܘܩܳܐܶܡ ܘܒܳܢܶܐ. ܘܰܕ݂ܩܳܪܶܐ ܒܩܰܪܢܳܐ ܩܳܐܶܡ ܒܶܣܬܪܶܗ. 19: ܘܶܐܡܪܶܬ ܠܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܘܰܠܫܰܠܺܝܛܳܢ̈ܶܐ: ܘܰܠܫܰܪܟܳܐ ܕܥܰܡܳܐ: ܥܒܺܝܕܬܳܐ: ܣܰܓܺܝܐܳܐ ܘܰܪܘܺܝܚܳܐ. ܘܰܚܢܰܢ ܦܪܺܝܫܺܝܢܰܢ ܘܩܳܝܡܺܝܢܰܢ ܥܰܠ ܫܽܘܪܳܐ: ܘܦܰܪܺܝܩܺܝܢܰܢ ܓܒܰܪ ܡܶܢ ܐܰܚܽܘܗܝ. 20: ܒܕܽܘܟܬܳܐ ܕܶܝܢ ܕܫܳܡܥܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܩܳܠܳܐ ܕܩܰܪܢܳܐ: ܠܬܰܡܳܢ ܬܶܬܩܰܪܒܽܘܢ ܠܘܳܬܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ ܢܶܬܟܰܬܰܫ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ܢ. 21: ܘܰܚܢܰܢ ܢܶܗܘܶܐ ܥܳܒܕܺܝܢ ܒܰܥܒܳܕܰܢ. ܘܦܶܠܓܰܢ ܢܶܗܘܽܘܢ ܐܰܚܺܝܕ݂ܺܝܢ ܖ̈ܽܘܡܚܶܐ: ܡܶܢ ܡܰܣ̈ܩܰܝ ܫܰܦܪܳܐ: ܥܕܰܡܳܐ ܕܢܳܦܩܺܝܢ ܟܰܘ̈ܟܒܶܐ. 22: ܐܳܦ ܒܶܗ ܒܙܰܒܢܳܐ ܗܰܘ: ܐܶܡܪܶܬ ܠܥܰܡܳܐ: ܕܓܰܒܪܳܐ ܘܛܰܠܝܶܗ ܢܶܗܘܽܘܢ ܒܳܝܬܺܝܢ ܒܓ݂ܰܘ ܫܽܘ̈ܩܶܐ ܕܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܢܳܛܪܺܝܢ ܠܶܗ ܒܠܺܠܝܳܐ ܘܒܺܐܝܡܳܡܳܐ. ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܥܳܒܕܺܝܢ ܥܒ̈ܳܕܶܐ. 23: ܘܶܐܢܳܐ ܘܰܐܚܰܝ̈ ܘܛܰܠܝܰܝ̈ ܘܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܢܳܛܽܘܖ̈ܶܐ ܕܒܰܝܬܝ: ܠܳܐ ܫܳܠܚܺܝܢܰܢ ܢܰܚ̈ܬܰܝܢ ܝܰܪܚܳܐ ܕܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ. ܐ̱ܢܳܫ ܕܡܳܛܶܐ ܠܶܗ.   

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܗ.

 

1: ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܐܰܝܠܶܠܘ ܥܰܡܳܐ ܘܢܶܫܰܝ̈ܗܽܘܢ ܝܺܠܰܠܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ: ܥܰܠ ܐܰܚܰܝ̈ܗܽܘܢ ܝܽܗ̱ܘܕܳܝ̈ܶܐ. 2: ܘܺܐܝܬ݂ ܕܳܐܡܪܺܝܢ: ܒܢܰܝ̈ܢ ܘܰܒ̈ܢܳܬܰܢ ܘܰܐܚܰܝ̈ܢ: ܣܰܓܺܝܐܺܝܢ ܢܶܣܰܒ ܥܒܽܘܪܳܐ: ܘܢܶܐܟ݂ܽܘܠ ܘܢܺܚܶܐ. 3: ܘܺܐܝܬ݂ ܕܳܐܡܪܺܝܢ: ܚܰܩ̈ܠܳܬܰܢ ܘܒܳܬܰܝ̈ܢ ܘܟܰܖ̈ܡܰܝܢ ܡܙܰܒܢܺܝܢܰܢ ܘܢܳܣܒܺܝܢܰܢ ܥܒܽܘܪܳܐ ܒܟܰܦܢܳܐ: ܘܚܳܐܶܝܢܰܢ. 4: ܘܺܐܝܬ݂ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܢܺܐܙܰܦ ܟܶܣܦܳܐ ܡܶܢ ܡܰܕܰܐܬܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ. ܘܢܶܦܠܽܘܚ ܚܰܩ̈ܠܳܬܰܢ ܘܟܰܖ̈ܡܰܝܢ: ܘܢܺܚܶܐ. 5: ܘܺܐܝܬ݂ ܕܳܐܡܪܺܝܢ: ܡܶܟܺܝܠ ܐܰܝܟ݂ ܒܶܣܪܳܐ ܕܰܐܚܰܝ̈ܢ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܒܶܣܪܰܢ. ܘܰܐܝܟ݂ ܒܢܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܒܢܰܝ̈ܢ ܗܳܐ ܡܶܟܺܝܠ ܟܳܒܫܺܝܢ ܚܢܰܢ ܒܢܰܝ̈ܢ ܘܰܒ̈ܢܳܬܰܢ ܠܥܰܒ̈ܕܺܝܢ. ܘܺܐܝܬ݂ ܡܶܢ ܒ̈ܢܳܬܰܢ ܕܡܶܬܟܰܒ̈ܫܳܢ ܠܰܐܡ̈ܗܳܬܳܐ. ܘܠܳܐ ܡܪܺܝܡܺܝܢ ܩܕ݂ܳܡ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܐܺܝ̈ܕܰܝܗܽܘܢ. ܘܚܰܩ̈ܠܳܬܰܢ ܘܟܰܖ̈ܡܰܝܢ ܘܢܶܟ݂ܣܰܝ̈ܢ ܡܶܬܝܰܗܒܺܝܢ ܠܰܐ̱ܚܖ̈ܳܢܶܐ. 6: ܘܟܶܪܝܰܬ݂ ܠܺܝ ܛܳܒ ܟܰܕ݂ ܫܶܡܥܶ݀ܬ ܝܺܠܰܠܬܗܽܘܢ ܘܡ̈ܶܠܶܐ ܗܳܠܶܝܢ. 7: ܘܶܐܬܬܒܰܪ ܠܶܒܝ ܒܓ݂ܰܘܝ. ܘܰܐܓܪܶܬ ܪܽܘܚܝ: ܘܡܰܠܠܶܬ ܥܰܡ ܩܰܫܺܝ̈ܫܶܐ ܘܥܰܡ ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ. 8: ܘܶܐܡܪܶܬ݂ ܠܗܽܘܢ: ܕܰܚܢܰܢ ܩܢܰܝܢܰܢ ܠܰܐܚܰܝ̈ܢ ܝܽܗ̱ܘܕܳܝ̈ܶܐ: ܕܡܶܙܕܰܒܢܺܝܢ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܗܶܢܽܘܢ ܘܰܒܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܓܰܒܪܳܐ ܠܰܐܚܽܘܗܝ ܫܳܩܠܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܝܶܗܒܶ݀ܬ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܩܳܠܳܐ. ܘܶܐܡܪܶܬ݂ ܠܗܽܘܢ: ܐܳܦ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܬܙܰܒܢܽܘܢ ܠܰܐܚܰܝ̈ܟܽܘܢ ܘܰܫܬܶܩܘ: ܘܠܳܐ ܝܰܗܒܘ ܠܺܝ ܦܶܬܓܳܡ. 9: ܘܶܐܡܪܶܬ݂ ܠܗܽܘܢ: ܠܳܐ ܫܰܦܺܝܪ ܦܶܬܓܳܡܳܐ ܕܰܐܢ̱ܬܽܘܢ ܥܳܒܕܺܝܢ. ܡܶܟܺܝܠ ܒܕܶܚܠܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܰܢ ܠܳܐ ܡܗܰܠܟ݂ܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܥܳܒܕܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܥܒ̈ܳܕܶܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܒܰܚܕ݂ܳܖ̈ܰܝܢ. 10: ܘܳܐܦ ܐܶܢܳܐ ܘܰܒܢܰܝ̈ ܘܰܐܚܰܝ̈ ܢܶܣܰܒ ܟܶܣܦܳܐ: ܘܢܶܙܒܰܢ ܥܒܽܘܪܳܐ: ܘܢܶܫܒܽܘܩ ܠܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ ܕܺܐܝܬ݂ ܒܥܰܡܰܢ. 11: ܘܢܰܦܢܶܐ ܠܗܽܘܢ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ: ܟܰܖ̈ܡܰܝܗܽܘܢ ܘܙܰܝܬܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܚܰܩ̈ܠܳܬܗܽܘܢ ܘܒܳܬܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܟܶܣܦܳܐ ܘܰܥܒܽܘܪܳܐ ܘܚܰܡܪܳܐ ܘܡܶܫܚܳܐ ܢܶܫܒܽܘܩ ܠܫܰܪܟܳܐ ܕܥܰܡܳܐ. 12: ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܺܝ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܢܶܥܒܶܕ݂: ܐܰܝܟ݂ ܕܰܐܢ̱ܬ ܐܶܡܰܪܬ ܘܰܩܪܺܝ݀ܬ ܠܟܽܘܡܖ̈ܶܐ: ܘܶܐܡܪܶܬ݂ ܠܗܽܘܢ: ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܘܳܠܶܐ ܠܡܶܥܒܰܕ݂. ܘܰܐܘܡܺܝܬ ܐܶܢܽܘܢ ܠܡܶܥܒܰܕ݂ ܐܰܝܟ݂ ܦܶܬܓܳܡܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܘܳܐܦ ܠܰܛܠܳܝ̈ܶܐ ܕܰܩܕܩ̈ܶܐ. 13: ܘܳܐܡܪܺܝܢܰܢ: ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܢܙܺܝܥ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܠܟܽܠ ܓܒܰܪ ܕܠܳܐ ܢܩܺܝܡ ܥܰܠ ܡܶܠܬܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ: ܡܶܢ ܒܰܝܬܶܗ ܘܡܶܢ ܠܶܐܘܬܶܗ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܡܙܳܥ ܘܝܰܪܩܳܢ. ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܥܰܡܳܐ ܟܽܠܶܗ: ܐܰܡܺܝܢ. ܘܩ̣ܳܡܘ ܥܰܡܳܐ ܟܽܠܶܗ: ܘܫܰܒܰܚܘ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܥܒܰܕ݂ܘ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܦܶܬܓܳܡܳܐ ܗܳܢܳܐ. 14: ܘܳܐܦ ܡܶܢ ܝܰܘܡܳܐ ܕܦܰܩܕܰܢܝ ܠܡܶܗܘܳܐ ܫܰܠܺܝܛܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܰܝܗܽܘܕ݂: ܡܶܢ ܫܢܰܬ ܥܶܣܪܺܝܢ: ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܰܫܢܰܬ ܬܠܳܬ݂ܺܝܢ ܘܬܰܪܬܶܝܢ ܠܰܐܪܛܰܚܫܶܫܬ ܡܰܠܟܳܐ: ܫܢܺܝ̈ܢ ܬܰܪܬܰܥܶܣܖ̈ܶܐ ܐܶܢܳܐ ܘܰܐܚܰܝ̈ ܗܘܺܝܬ ܠܗܽܘܢ ܪܺܝܫܐ. ܘܠܳܐ ܚܡܳܪܳܐ ܕܚܰܕ݂ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܶܒܪܶܬ: ܘܳܐܦܠܳܐ ܐܰܗܪܶܬ ܠܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢܗܽܘܢ. 15: ܫܰܠܺܝܛܳܢ̈ܶܐ ܕܰܩܕ݂ܳܡܝ ܫܰܥܒܕܽܘܗܝ ܠܥܰܡܳܐ. ܘܰܢܣܰܒܘ ܡܶܢܗܽܘܢ ܚܰܡܪܳܐ: ܘܠܰܚܡܳܐ: ܘܟܶܣܦܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ ܠܡܰܕܰܐܬܳܐ: ܥܕܰܡܳܐ ܠܣܶܠ̈ܥܺܝܢ ܐܰܪܒܥܺܝܢ. ܐܳܦ ܥܰܒܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܐܰܫܠܶܛܘ ܥܰܠ ܥܰܡܳܐ. ܘܶܐܫܬܰܠܰܛܘ ܥܠܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܶܐܫܬܰܢܰܕ݂ܘ ܒܗܽܘܢ. ܘܶܐܢܳܐ ܠܳܐ ܥܶܒܕܶܬ ܗܳܟܰܢܳܐ: ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܕܶܚܠܬܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ. 16: ܐܳܦ ܒܰܥܒܳܕ݂ܳܐ ܕܫܽܘܪܳܐ ܗܳܢܳܐ: ܛܳܒ ܐܶܬܥܰܫܢܶ݀ܬ ܘܚܰܩ̈ܠܳܬܳܐ ܠܳܐ ܙܰܒܢܶ݀ܬ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܛܠܳܝ̈ܳܐ ܒܢܰܝ̈ ܝܽܗܘܕܳܝܳܐ ܐܶܬܟܰܢܰܫܘ: ܘܩ̣ܳܡܘ ܬܰܡܳܢ ܥܰܠ ܥܒܳܕ݂ܳܐ. 17: ܘܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܫܰܠܺܝܛܳܢ̈ܶܐ ܡܳܐܐ ܘܚܰܡܫܺܝܢ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ: ܘܕ݂ܶܐܬܶܝܢ ܠܘܳܬ݂ܰܢ ܡܶܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܰܚܕ݂ܳܖ̈ܰܝܢ: ܐܳܬܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܐ̱ܢܳܫ ܒܦܳܬܽܘܪܶܗ.18: ܘܓܰܒܪܳܐ ܕܥܳܒܶܕ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܠܰܚܡܳܐ: ܡܰܝܬܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܥܰܒ̈ܕܶܐ ܕܥܳܒܕܺܝܢ: ܬܰܘܪܳܐ ܚܰܕ: ܘܥܳܢ̈ܳܐ ܫܶܬ ܫܰܡܺܝ̈ܢܳܬܳܐ. ܘܨܶܦܖ̈ܳܝܶܐ ܐܶܬܥܒܶܕ݂ܘ ܠܰܢ. ܘܰܚܕܳܐ ܠܥܶܣܪܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ: ܚܰܡܪܳܐ ܣܰܓܺܝ ܘܥܰܡ ܗܳܕ݂ܶܐ: ܠܰܚܡܳܐ ܕܫܰܠܺܝܛܽܘܬܳܐ ܠܳܐ ܒܥܺܝ݀ܬ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܥܫܶܢ ܥܒܳܕ݂ܳܐ ܥܰܠ ܥܰܡܳܐ ܗܳܢܳܐ. 19: ܐܶܬܕܰܟ݂ܪ ܠܺܝ ܐܰܠܳܗܝ ܠܛܳܒ: ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܥܶܒܕܶܬ ܚܠܳܦ ܥܰܡܳܐ ܗܳܢܳܐ.         

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܘ.

 

1: ܗܳܝܕܶܝܢ ܐܶܫܬܰܡܥܰܬ݂ ܡܶܠܬܳܐ ܠܣܰܡܒܠܳܛ: ܘܰܠܛܽܘܒܝܳܐ: ܘܠܰܓܫܽܘܡ ܥܰܪܒܳܝܳܐ: ܘܰܠܫܰܪܟܳܐ ܕܰܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈ܢ: ܕܰܒܢܰܝܢܳܝܗܝ ܠܫܽܘܪܳܐ. ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܶܗ ܠܙܰܒܢܳܐ ܗܰܘ ܦܖ̈ܽܘܣܬܕܶܐ ܕܬܰܖ̈ܥܶܐ ܥܕܰܟܺܝܠ ܠܳܐ ܐܰܩܺܝܡܢ. 2: ܘܫܰܕܰܪܘ ܠܘܳܬ݂ܝ ܣܰܡܒܠܳܛ ܘܰܓܫܽܘܡ: ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܺܝ: ܬܳܐ ܢܺܐܙܰܠ ܐܰܟ݂ܚܕܳܐ: ܘܢܶܫܪܶܐ ܐܰܝܟ݂ ܓܰܝܳܣ̈ܶܐ ܒܰܦܩܰܥܬܳܐ ܕܺܐܝܢܽܘ ܘܗܶܢܽܘܢ ܡܶܬܪܰܥܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܡܶܥܒܰܕ݂ ܠܰܢ ܒܺܝܫܬܳܐ. 3: ܘܫܰܕܪܶܬ ܠܘܳܬ݂ܗܽܘܢ ܡܰܠܰܐܟܳܐ: ܘܶܐܡܪܶܬ݂ ܠܗܽܘܢ: ܥܒܳܕ݂ܳܐ ܪܰܒܳܐ ܥܳܒܶܕ ܐ̱ܢܳܐ. ܘܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܐ̱ܢܳܐ ܠܡܶܚܰܬ: ܕܰܠܡܳܐ ܢܶܒܛܰܠ ܟܰܕ݂ ܐܰܪܦܶܐ ܘܶܐܚܽܘܬ݂ ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ. 4: ܘܫܰܕܰܪܘ ܠܘܳܬ݂ܝ ܐܰܝܟ݂ ܦܶܬܓܳܡܳܐ ܗܳܢܳܐ: ܐܰܪܒܰܥ ܙܰܒ̈ܢܺܝܢ. ܘܰܐܬܺܝܒܶ݀ܬ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܦܶܬܓܳܡܳܐ ܗܳܢܳܐ. 5: ܘܫܰܕܰܪ ܠܘܳܬ݂ܝ ܣܰܡܒܠܳܛ ܐܰܝܟ݂ ܦܶܬܓܳܡܳܐ ܗܳܢܳܐ: ܒܰܙܒܰܢ̱ܬܳܐ ܚܡܺܝܫܳܝܬܳܐ ܠܰܥܠܰܝܡܶܗ: ܘܶܐܓܰܪܬܳܐ ܒܺܐܝܕܶܗ. 6: ܘܰܟ݂ܬܺܝܒ ܒܳܗ̇: ܒܥܰܡ̈ܡܶܐ ܐܶܫܬܡܰܥ: ܘܰܓܫܽܘܡ ܐܶܡܰܪ: ܐܰܢ̱ܬ ܘܝܽܗܘ̈ܕ݂ܳܝܶܐ ܡܶܬܪܰܥܶܝܢ ܠܡܶܡܪܰܕ݂. ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܒܳܢܶܐ ܫܽܘܪܳܐ. ܘܰܐܢ̱ܬ ܗܳܘܶܐ ܠܗܽܘܢ ܡܰܠܟܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܦܶܬܓܳܡ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ. 7: ܐܳܦ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܐܰܩܺܝܡܬ ܠܡܰܬܢܰܒܳܝܽܘ ܥܠܰܝܟ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܕܗܳܐ ܐܰܡܠܶܟ݂ ܒܰܝܗܽܘܕ݂. ܘܡܶܟܺܝܠ ܐܶܫܬܰܡܰܥ ܠܡܰܠܟܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܡ̈ܶܠܶܐ ܗܳܠܶܝܢ. ܡܶܟܺܝܠ ܬܰܘ ܢܶܬܡܰܠܰܟ݂ ܐܰܟ݂ܚܕܳܐ. 8: ܘܫܰܕܪܶܬ ܠܘܳܬܶܗ ܘܶܐܡܪܶܬ݂ ܠܶܗ: ܠܳܐ ܫܰܦܺܝܪ ܕܢܶܗܘ̈ܝܳܢ ܐܰܝܟ݂ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܰܐܢ̱ܬ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ. ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܢ ܠܶܒܳܟ݂ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܠܶܗܝܢ. 9: ܡܶܛܽܠ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܡܕܰܚܠܺܝܢ ܠܰܢ: ܘܳܐܡܪܺܝܢ: ܡܶܬܖ̈ܰܦܝܳܢ ܐܺܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܡܶܢ ܥܒܺܝܕܬܳܐ. ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܰܢ ܠܳܐ ܬܶܥܒܕܽܘܢ. ܡܶܟܺܝܠ ܐܰܥܫܶܢ ܐܺܝ̈ܕܰܝ. 10: ܘܶܐܢܳܐ ܥܶܠܶܬ ܠܘܳܬ݂ ܫܡܰܥܝܳܐ ܒܰܪ ܕܰܠܝܳܐ ܒܰܪ ܡܰܗܛܒܳܐܶܝܠ: ܘܗܽܘ ܟܳܠܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܺܝ: ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ: ܬܳܐ ܢܶܬܘܰܥܰܕ݂ ܠܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܓܰܘ ܗܰܝܟܠܳܐ: ܘܢܶܐܚܽܘܕ݂ ܬܰܖ̈ܥܶܐ ܕܗܰܝܟܠܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܳܐܬܶܝܢ ܠܡܶܩܛܠܳܟ݂: ܘܰܒܠܺܠܝܳܐ ܐܳܬܶܝܢ ܠܡܶܩܛܠܳܟ݂. 11: ܘܶܐܡܪܶܬ݂: ܠܓܰܒܪܳܐ ܕܰܐܟ݂ܘܳܬ݂ܳܟ݂: ܢܶܥܪܽܘܩ. ܚܳܣ ܠܺܝ ܕܶܐܥܪܽܘܩ: ܘܶܐܥܽܘܠ ܠܶܗܝܟܠܳܐ. 12: ܚܳܟܶܡ ܐ̱ܢܳܐ ܕܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܫܰܕܪܶܗ ܥܠܰܝ: ܘܳܐܦܠܳܐ ܒܝܰܕ݂ ܢܒܺܝܳܐ ܐܶܬܐܡܰܪ ܠܺܝ ܕܩܳܛܶܠ ܠܺܝ ܛܽܘܒܝܳܐ ܘܣܰܡܒܠܳܛ ܘܚܰܒܖ̈ܰܘܗܝ: ܐܰܓܪܽܘܗܝ ܘܫܰܕܪܽܘܗܝ ܥܠܰܝ ܠܡܶܩܛܠܰܢܝ. 13: ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܓܪܳܐ ܗ̱ܘ: ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܕ݂ܚܰܠ ܘܶܐܥܒܶܕ݂ ܗܳܟܰܢܳܐ: ܘܶܐܚܛܶܐ: ܘܰܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܠܰܫܡܳܐ ܒܺܝܫܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܢܚܰܣܕܽܘܢܳܢܝ. 14: ܐܶܬܕܰܟ݂ܪ ܐܰܠܳܗܝ ܠܛܽܘܒܝܳܐ ܘܰܠܣܰܡܒܠܳܛ ܘܰܠܚܰܒܖ̈ܰܘܗܝ: ܐܰܝܟ݂ ܥܒܳܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܣܢܰܝ̈ܳܐ: ܐܳܦ ܠܝܽܘܕܰܥܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ: ܐܳܦ ܠܫܰܪܟܳܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ: ܕܰܗܘܰܘ ܡܕܰܚܠܺܝܢ ܠܺܝ ܡܶܢܗܽܘܢ. 15: ܘܰܫܠܶܡ ܫܽܘܪܳܐ ܒܚܰܡܫܳܐ ܘܥܶܣܪܺܝܢ ܒܺܐܝܠܽܘܠ: ܠܚܰܡܫܺܝܢ ܘܰܬܪܶܝܢ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ. 16: ܗܳܝܕܶܝܢ ܟܰܕ݂ ܫ̣ܡܰܥܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈ܢ: ܕܚ̣ܶܠܘ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܰܚܕ݂ܳܖ̈ܰܝܢ: ܘܙܳܥܘ ܛܳܒ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡܝܢ ܘܺܝܕܰܥܘ ܕܡܶܢ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܐܶܬܥܰܒܕܬ ܥܒܺܝܕܬܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ. 17: ܐܳܦ ܒܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܗܳܢܽܘܢ: ܡܰܣܓܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܕܺܝܗܽܘܕܳܐ ܐܶܓܖ̈ܳܬܗܽܘܢ. ܘܳܐܙܳܠ̱ܢ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܠܘܳܬ݂ ܛܽܘܒܝܳܐ. ܘܶܐܓܖ̈ܳܬܶܗ ܕܛܽܘܒܝܳܐ ܐܳܬܝ̈ܳܢ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܠܘܳܬ݂ܗܽܘܢ. 18: ܡܶܛܽܠ ܕܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܗ̱ܘܰܘ ܒܰܝܗܽܘܕ݂: ܕܺܝܡܺܝܘ ܠܶܗ ܕܠܳܐ ܢܰܗܪܽܘܢܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܚܰܬܢܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܕܰܫܒܰܢܝܳܐ ܒܰܪ ܐܳܪܳܚ. ܘܝܽܘܚܰܢܳܢ ܒܪܶܗ: ܢܣܰܒ ܠܒܰܪܬ ܡܰܫܠܽܘܡ ܒܰܪ ܒܪܰܟ݂ܝܳܐ. 19: ܐܳܦ ܡܶܠܰܘ̈ܗܝ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܩܕ݂ܳܡܝ. ܘܡܶܠܬܳܐ ܕܳܐܡܰܪ ܗ̱ܘܺܝܬ: ܐܳܡܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܶܗ. ܘܶܐܓܖ̈ܳܬܳܐ ܡܫܰܕܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܗܽܘ ܛܽܘܒܝܳܐ ܠܰܡܕܰܚܳܠܽܘܬܰܢܝ.   

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܙ.

 

1: ܗܳܝܕܶܝܢ ܟܰܕ݂ ܐܶܬܒܢܺܝ ܫܽܘܪܳܐ: ܘܶܐܬܩܰܝܰܡܘ ܦܖ̈ܽܘܣܬܕܶܐ: ܘܶܐܫܬܰܟܽܠܠܘ ܬܰܖ̈ܥܶܐ: ܘܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܘܠܶܘ̈ܳܝܶܐ. 2: ܦܰܩܕܶܬ ܠܚܰܢܳܢܺܝ ܐܳܚܝ: ܘܰܠܚܰܢܰܢܝܳܐ ܫܰܠܺܝܛܳܐ ܕܒܺܝܪܬܳܐ ܘܕ݂ܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܡܶܛܽܠ ܕܗܽܘ ܗ̱ܘܳܐ ܓܰܒܪܳܐ ܬܪܺܝܨܳܐ: ܘܕܳܚܶܠ ܡܶܢ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ: ܘܣܳܛܶܐ ܡܶܢ ܕܒܺܝܫ. 3: ܘܶܐܡܪܶܬ݂ ܠܗܽܘܢ ܠܳܐ ܢܶܬܦܰܬܚܽܘܢ ܬܰܖ̈ܥܶܐ ܕܽܐܘܪܺܫܠܶܡ: ܥܕܰܡܳܐ ܕܣܳܠܶܩ ܝܰܘܡܳܐ. ܘܥܰܕ݂ ܝܰܘܡܳܐ ܩܳܐܶܡ: ܢܶܬܓܰܝܦܽܘܢ ܬܰܖ̈ܥܶܐ ܘܢܶܬܬܰܚܕܽܘܢ. ܘܰܢܩܽܘܡܽܘܢ ܒܡܰܛܰܪܬܳܐ ܥܳܡܽܘܖ̈ܶܝܗ̇ ܕܽܐܘܪܺܫܠܶܡ: ܓܒܰܪ ܒܡܰܛܰܪܬܶܗ: ܘܓܰܒܪܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܒܰܝܬܶܗ. 4: ܘܰܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ: ܪܰܒܳܐ ܘܦܰܬܝܳܐ. ܘܥܰܡܳܐ ܙܥܽܘܪ ܗ̱ܘܳܐ ܒܓ݂ܰܘܳܗ̇. ܘܠܰܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܒ̈ܳܬܶܐ ܕܒܳܢܶܝܢ. 5: ܘܰܐܪܡܺܝ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܒܠܶܒܝ ܘܟܰܢܫܶܬ ܠܚܺܐܖ̈ܶܐ ܘܰܠܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܕܥܰܡܳܐ ܠܫܰܖ̈ܒܳܬܗܽܘܢ ܘܶܐܫܟܚܶ݀ܬ ܠܣܶܦܪܳܐ ܕܫܰܖ̈ܒܳܬܳܐ ܕܰܟ݂ܬܺܝܒ ܒܶܗ. 6: ܗܳܠܶܝܢ ܒܢܰܝ̈ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܕܰܣܠܶܩܘ ܡܶܢ ܫܶܒܝܳܐ ܕܓܳܠܽܘܬܳܐ: ܕܓܰܠܺܝ ܢܒܽܘܟܰܕ݂ܢܳܨܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܕܒܳܒܶܠ: ܠܒܳܒܶܠ. ܘܰܗܦܰܟ݂ܘ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ: ܘܠܰܝܗܽܘܕ݂: ܓܒܰܪ ܠܰܩܪܺܝܬܶܗ. 7: ܕܰܣܠܶܩܘ ܥܰܡ ܙܽܘܪܒܳܒܶܠ: ܘܝܶܫܽܘܥ: ܘܰܢܚܰܡܝܳܐ: ܘܥܰܙܰܪܝܳܐ: ܘܰܪܥܰܡܝܳܐ: ܘܢܰܚܡܳܐܶܝܠ: ܘܡܽܘܪܕܟܰܝ: ܘܰܒܠܺܝܫܳܢ: ܘܡܰܣܦܪܽܘܬ: ܘܒܰܓܘܰܝ: ܘܢܰܚܽܘܡ: ܘܒܰܥܢܳܐ. ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܕܥܰܡܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 8: ܒܢܰܝ̈ ܦܰܪܥܳܫ: ܬܪܶܝܢ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ: ܘܰܡܳܐܐ ܘܫܰܒܥܺܝܢ ܘܰܬܪܶܝܢ.  9: ܒܢܰܝ̈ ܫܦܰܛܝܳܐ: ܬܠܳܬܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ: ܘܫܰܒܥܺܝܢ ܘܰܬܪܶܝܢ. 10: ܒܢܰܝ̈ ܐܳܪܳܚ: ܫܶܬܡܳܐܐ ܘܚܰܡܫܺܝܢ ܘܰܬܪܶܝܢ. 11: ܒܢܰܝ̈ ܫܽܘܠܛܳܢ ܡܽܘܐܳܒ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܝܶܫܽܘܥ ܘܝܽܘܐܳܒ: ܬܪܶܝܢ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܘܰܬܡܳܢܶܡܳܐܐ ܘܰܬܡܳܢܬܰܥܣܰܪ. 12: ܒܢܰܝ̈ ܥܺܝܠܰܡ: ܐܳܠܶܦ ܘܡܰܐܬܶܝܢ ܘܚܰܡܫܺܝܢ ܘܰܐܪܒܥܳܐ. 13: ܒܢܰܝ̈ ܢܬܰܢܝܳܐ: ܬܡܳܢܶܡܳܐܐ ܘܚܰܡܫܺܝܢ ܘܰܐܪܒܥܳܐ. 14: ܒܢܰܝ̈ ܙܰܟܺܝ: ܫܒܰܥܡܳܐܐ ܘܶܫܬܺܝܢ. 15: ܒܢܰܝ̈ ܒܰܢܺܝ: ܫܶܬܡܳܐܐ ܘܰܐܪܒܥܺܝܢ ܘܰܐܪܒܥܳܐ. 16: ܒܢܰܝ̈ ܒܰܟܺܝ: ܫܶܬܡܳܐܐ ܘܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܬܡܳܢܝܳܐ. 17: ܒܢܰܝ̈ ܥܰܙܓܳܪ: ܬܪܶܝܢ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܘܰܬܠܳܬ݂ ܡܳܐܐ: ܘܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܬܪܶܝܢ. 18: ܒܢܰܝ̈ ܐܰܪܚܩܽܘܡ: ܫܶܬܡܳܐܐ ܘܶܫܬܺܝܢ ܘܫܰܒܥܳܐ. 19: ܒܢܰܝ̈ ܒܰܓܘܰܝ: ܬܪܶܝܢ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ: ܘܶܫܬܺܝܢ ܘܫܰܒܥܳܐ. 20: ܒܢܰܝ̈ ܥܰܕܽܘܢ: ܫܶܬܡܳܐܐ ܘܚܰܡܫܺܝܢ ܘܚܰܡܫܳܐ. 21: ܒܢܰܝ̈ ܐܳܛܳܪ: ܬܡܳܢܶܡܳܐܐ ܘܚܰܡܫܺܝܢ ܘܰܐܪܒܥܳܐ: ܠܚܶܙܰܩܝܳܐ ܬܶܫܥܺܝܢ ܘܰܬܡܳܢܝܳܐ. 22: ܒܢܰܝ̈ ܢܰܚܫܽܘܡ: ܬܠܳܬ݂ܡܳܐܐ ܘܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܬܡܳܢܝܳܐ. 23: ܒܢܰܝ̈ ܒܰܨܺܝ: ܬܠܳܬ݂ܡܳܐܐ ܘܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܐܪܒܥܳܐ. 24: ܒܢܰܝ̈ ܚܽܘܪܳܡ: ܡܳܐܐ ܘܰܬܪܶܥܣܰܪ. 25: ܒܢܰܝ̈ ܓܶܒܥܽܘܢ: ܬܶܫܥܺܝܢ ܘܚܰܡܫܳܐ. 26: ܐ̱ܢܳܫܝ̈ ܒܶܝܬ݂ ܠܚܶܡ ܘܢܽܘܛ̈ܦܳܝܶܐ: ܡܳܐܐ ܘܰܬܡܳܢܺܝܢ ܘܰܬܡܳܢܝܳܐ. 27: ܐ̱ܢܳܫܰܝ̈ ܥܢܳܬܽܘܬ: ܡܳܐܐ ܘܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܬܡܳܢܝܳܐ.  28: ܐ̱ܢܳܫܝ̈ ܒܶܝܬ݂ ܪܡܽܘܬ: ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܘܰܬܪܶܝܢ. 29: ܐ̱ܢܳܫܰܝ̈ ܒܶܝܬ݂ ܢܰܥܪܶܝܢ ܘܰܟ݂ܦܺܝܪܳܐ ܘܒܺܐܪܽܘܬ: ܫܒܰܥܡܳܐܐ ܘܰܐܪܒܥܺܝܢ ܘܰܬܠܳܬܳܐ.  30: ܐ̱ܢܳܫܰܝ̈ ܓܒܰܥ ܘܪܳܡܬܳܐ: ܫܒܰܥܡܳܐܐ ܘܥܶܣܪܺܝܢ ܘܚܰܕ݂.  31: ܐ̱ܢܳܫܝ̈ ܡܰܟ݂ܡܰܣ: ܡܳܐܐ ܘܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܬܪܶܝܢ. 32: ܐ̱ܢܳܫܰܝ̈ ܒܶܝܬ݂ ܐܶܝܠ ܘܥܳܝ: ܡܳܐܐ ܘܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܬܠܳܬܳܐ.  33: ܐ̱ܢܳܫܰܝ̈ ܢܳܒܽܘ: ܚܰܡܫܺܝܢ ܘܰܬܪܶܝܢ. 34: ܕܒܶܝܬ݂ ܥܺܝܠܰܡ: ܐܳܠܶܦ ܘܡܳܐܬܶܝܢ: ܘܚܰܡܫܺܝܢ ܘܰܐܪܒܥܳܐ.  35: ܒܢܰܝ̈ ܚܳܪܳܡ: ܬܠܳܬܳܐ ܡܳܐܐ ܘܥܶܣܪܺܝܢ. 36: ܒܢܰܝ̈ ܐܺܝܪܺܝܚܽܘ: ܬܠܳܬ݂ܡܳܐܐ ܘܰܐܪܒܥܺܝܢ ܘܚܰܡܫܳܐ. 37: ܒܢܰܝ̈ ܠܽܘܕ݂ ܘܺܐܝܢܽܘ: ܫܒܰܥ ܡܳܐܐ ܘܥܶܣܪܺܝܢ ܘܚܰܕ݂. 38: ܒܢܰܝ̈ ܣܢܳܐܐ: ܬܠܳܬܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܘܰܬܫܰܥܡܳܐܐ ܘܰܬܠܳܬ݂ܺܝܢ. 39: ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܕܰܥܝܳܐ: ܠܒܶܝܬ݂ ܝܶܫܽܘܥ: ܬܫܰܥܡܳܐܐ ܘܫܰܒܥܺܝܢ ܘܰܬܠܳܬܳܐ. 40: ܒܢܰܝ̈ ܐܳܡܺܝܪ: ܐܳܠܶܦ ܘܚܰܡܫܺܝܢ ܘܰܬܪܶܝܢ. 41: ܒܢܰܝ̈ ܦܶܫܚܽܘܪ: ܐܳܠܶܦ ܘܡܰܐܬܶܝܢ ܘܰܐܪܒܥܺܝܢ ܘܫܰܒܥܳܐ. 42: ܒܢܰܝ̈ ܚܕ݂ܽܘܡ: ܐܳܠܶܦ ܘܰܫܒܰܬܰܥܣܰܪ.  43: ܠܶܘ̈ܳܝܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܝܶܫܽܘܥ ܠܩܰܕ݂ܡܳܐܶܝܠ: ܠܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܐ ܫܰܒܥܺܝܢ ܘܰܐܪܒܥܳܐ. 44: ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܐܳܣܳܦ: ܡܳܐܐ ܘܰܐܪܒܥܺܝܢ ܘܰܬܡܳܢܝܳܐ. 45: ܘܬܰܖ̈ܥܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܫܳܠܽܘܡ: ܒܢܰܝ̈ ܐܳܛܰܪ: ܒܢܰܝ̈ ܐܰܛܠܡܳܢ: ܒܢܰܝ̈ ܥܩܽܘܦ: ܒܢܰܝ̈ ܚܛܽܘܛܳܐ: ܒܢܰܝ̈ ܫܰܒܺܝ: ܡܳܐܐ ܘܰܬܠܳܬ݂ܺܝܢ ܘܰܬܡܳܢܝܳܐ ܓܰܒܖ̈ܶܐ. 46: ܒܢܰܝ̈ ܐܳܨܚܳܐ: ܒܢܰܝ̈ ܚܫܽܘܦܳܐ: ܒܢܰܝ̈ ܛܰܒܥܽܘܬ. 47: ܒܢܰܝ̈ ܐܳܩܪܳܣ: ܒܢܰܝ̈ ܫܺܝܥܳܐ: ܒܢܰܝ̈ ܦܳܪܽܘܢ.  48: ܒܢܰܝ̈ ܠܶܒܢܳܐ: ܒܢܰܝ̈ ܚܰܓܒܳܐ: ܒܢܰܝ̈ ܫܰܠܡܺܝ. 49: ܒܢܰܝ̈ ܚܰܢܳܢܺܝ: ܒܢܰܝ̈ ܥܰܕܳܐ: ܒܢܰܝ̈ ܚܳܓܳܪ. 50: ܒܢܰܝ̈ ܐܰܢܳܐ: ܒܢܰܝ̈ ܕܺܝܨܽܘܢ: ܒܢܰܝ̈ ܕܩܽܘܪܳܐ. 51: ܒܢܰܝ̈ ܓܳܙܳܡ: ܒܢܰܝ̈ ܥܰܕܳܐ: ܒܢܰܝ̈ ܦܳܨܳܚ.  52: ܒܢܰܝ̈ ܒܰܣܺܝ: ܒܢܰܝ̈ ܡܥܰܬܢܺܝܡ: ܒܢܰܝ̈ ܢܦܽܘܣܺܝܢ. 53: ܒܢܰܝ̈ ܒܩܽܘܩ: ܒܢܰܝ̈ ܚܛܽܘܦܳܐ: ܒܢܰܝ̈ ܚܰܕ݂ܚܽܘܬ.  54: ܒܢܰܝ̈ ܒܰܨܠܳܐܽܘܬ: ܒܢܰܝ̈ ܡܚܰܕܝܳܐ: ܒܢܰܝ̈ ܚܰܪܫܳܐ. 55: ܒܢܰܝ̈ ܒܙܽܘܩ: ܒܢܰܝ̈ ܣܺܣܪܳܐ: ܒܢܰܝ̈ ܬܰܡܢܰܥ.  56: ܒܢܰܝ̈ ܢܨܺܝܚ: ܒܢܰܝ̈ ܚܛܽܘܦܳܐ. 57: ܒܢܰܝ̈ ܥܰܒ̈ܕܰܝ ܫܠܶܝܡܽܘܢ: ܒܢܰܝ̈ ܣܰܛܺܝ: ܒܢܰܝ̈ ܣܦܽܘܬ: ܒܢܰܝ̈ ܦܳܪܽܘܝܳܐ.  58: ܒܢܰܝ̈ ܥܰܠܳܐ: ܒܢܰܝ̈ ܕܰܪܥܽܘܢ: ܒܢܰܝ̈ ܓܳܙܳܠ.  59: ܒܢܰܝ̈ ܫܦܰܛܝܳܐ: ܒܢܰܝ̈ ܚܦܰܛܝܳܐ: ܒܢܰܝ̈ ܒܰܟܪܽܘܬ: ܒܢܰܝ̈ ܨܽܘܒܺܝܢ: ܒܢܰܝ̈ ܐܰܡܽܘܢ. 60: ܟܽܠܗܽܘܢ ܢܰܬܢܳܝ̈ܶܐ: ܘܰܒܢܰܝ̈ ܥܰܒ̈ܕܰܝ ܫܠܶܝܡܽܘܢ: ܬܠܳܬ݂ܡܳܐܐ ܘܬܶܫܥܺܝܢ ܘܰܬܪܶܝܢ. 61: ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܣ̣ܠܶܩܘ ܡܶܢ ܬܶܠܡܶܠܚܳܐ ܠܬܶܠܚܰܪܫܳܐ. ܘܠܰܟ݂ܪܽܘܒ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܡܰܪܘ. ܘܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚܘ ܠܰܡܚܰܘܳܝܽܘ ܫܰܖ̈ܒܳܬܳܐ ܕܰܐܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܙܰܖ̈ܥܝܳܬܗܽܘܢ: ܐܶܠܳܐ ܕܡܶܢ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܐܶܢܽܘܢ. 62: ܒܢܰܝ̈ ܒܰܢܺܝ: ܒܢܰܝ̈ ܕܠܳܝܳܐ: ܒܢܰܝ̈ ܛܽܘܒܝܳܐ: ܒܢܰܝ̈ ܙܳܩܽܘܪܳܐ: ܫܶܬܡܳܐܐ ܘܰܐܪܒܥܺܝܢ ܘܰܬܪܶܝܢ. 63: ܘܡܶܢ ܟܽܘܡܖ̈ܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܚܰܢܰܢܝܳܐ: ܒܢܰܝ̈ ܗܩܽܘܨ: ܒܢܰܝ̈ ܒܰܪܙܶܠܺܝ: ܕܰܢܣܰܒܘ ܡܶܢ ܒ̈ܢܳܬ ܒܰܪܙܶܠܺܝ ܓܶܠܥܳܕ݂ܳܝܳܐ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ. ܘܶܐܬܩܪܺܝ ܥܰܠ ܫܶܡܗܽܘܢ. 64: ܘܗܳܠܶܝܢ ܒܥܰܘ ܒܰܟܬ݂ܳܒܳܐ ܠܫܰܖ̈ܒܳܬܗܽܘܢ: ܘܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚܘ ܘܰܥܒܰܕ݂ ܠܗܽܘܢ ܡܶܢ ܟܽܘܡܪܽܘܬܳܐ. 65: ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܗܽܘܢ ܩܰܫܺܝ̈ܫܶܐ ܕܟܽܘܡܖ̈ܶܐ: ܕܠܳܐ ܢܶܐܟ݂ܠܽܘܢ ܡܶܢ ܩܕ݂ܽܘܫ ܩܽܘܕ݂ܫ̈ܶܐ: ܥܕܰܡܳܐ ܕܰܢܩܺܝܡ ܟܳܗܢܳܐ ܪܰܒܳܐ: ܘܢܶܫܐܰܠ ܘܢܶܚܙܶܐ. 66: ܟܽܠܳܗ̇ ܟܢܽܘܫܬܳܐ ܐܰܟ݂ܚܕܳܐ: ܐܰܪܒܰܥ ܖ̈ܶܒܘܳܢ ܘܰܬܪܶܝܢ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ: ܘܰܐܪܒܰܥܡܳܐܐ ܘܫܰܒܥܺܝܢ. 67: ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܥܰܒܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܰܐܡ̈ܗܳܬܗܽܘܢ. ܗܳܠܶܝܢ ܫܰܒܥܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܘܰܬܠܳܬ݂ܡܳܐܐ ܘܰܬܠܳܬ݂ܺܝܢ ܘܰܬܠܳܬܳܐ. 68: ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܘܰܡܫܰܡܫܳܢ̈ܝܳܬܳܐ: ܡܳܐܬܶܝܢ ܘܰܐܪܒܥܺܝܢ ܘܚܰܡܫܳܐ. 69: ܓܰܡ̈ܠܶܐ ܐܰܪܒܰܥܡܳܐܐ ܘܰܬܠܳܬ݂ܺܝܢ ܘܚܰܡܫܳܐ. ܚܶܡܖ̈ܶܐ ܫܬܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܘܰܫܒܰܥܡܳܐܐ ܘܥܶܣܪܺܝܢ. 70: ܘܡܶܢ ܪܺܝܫܳܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܳܬܳܐ: ܝܰܗܒܘ ܠܰܥܒܳܕ݂ܳܐ ܕܒܰܝܬܳܐ: ܩܰܫܺܝ̈ܫܶܐ ܕܟܽܘܡܖ̈ܶܐ: ܝܰܗܒܘ ܠܒܶܝܬ݂ ܓܰܙܳܐ: ܕܰܗܒܳܐ: ܕܖ̈ܺܝܟ݂ܽܘܢܶܐ ܐܰܠܦܳܐ ܚܰܕ݂. ܦܶܛܩ̈ܶܐ: ܚܰܡܫܺܝܢ ܟܽܘܬܺܝܢ̈ܝܳܬܳܐ ܠܟܽܘܡܖ̈ܶܐ: ܚܰܡܶܫܡܳܐܐ ܘܰܬܠܳܬ݂ܺܝܢ. 71: ܘܡܶܢ ܖ̈ܺܝܫܰܝ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܳܐ: ܝܰܗܒܘ ܠܓܰܙܳܐ ܕܰܥܒܺܝܕܬܳܐ: ܕܰܗܒܳܐ ܕܖ̈ܺܝܟ݂ܽܘܢܶܐ ܬܰܪܬܶܝܢ ܖ̈ܶܒܘܳܢ. ܘܟܶܣܦܳܐ ܡܢܺܝ̈ܢ ܬܪܶܝܢ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܘܡܰܐܬܶܝܢ. 72: ܘܝܰܗܒܘ ܫܰܪܟܳܐ ܕܥܰܡܳܐ: ܕܖ̈ܺܝܟ݂ܽܘܢܶܐ ܬܰܪܬܶܝܢ ܖ̈ܶܒܘܳܢ: ܡܢܺܝ̈ܢ ܬܪܶܝܢ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ: ܘܟ݂ܽܘܬܺܝܢ̈ܝܳܬܳܐ ܠܟܽܘܡܖ̈ܶܐ ܫܬܺܝܢ ܘܰܫܒܰܥ. 73: ܘܗܰܠܶܟ݂ܘ ܟܽܘܡܖ̈ܶܐ ܘܠܶܘ̈ܳܝܶܐ: ܘܬܰܖ̈ܥܶܐ ܘܰܡܫܰܡܫܳܢ̈ܶܐ: ܘܡܶܢ ܥܰܡܳܐ ܘܢܰܬܢܳܝ̈ܶܐ: ܘܟܽܠܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ: ܠܩܽܘܖ̈ܺܝܗܽܘܢ. ܘܟܰܕ݂ ܡ̣ܛܳܐ ܝܰܪܚܳܐ ܫܒܺܝܥܳܝܳܐ: ܘܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܒܩܽܘܖ̈ܺܝܗܽܘܢ.   

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܚ.

 

1: ܘܶܐܬܟܰܢܰܫܘ ܥܰܡܳܐ ܟܽܠܶܗ: ܐܰܝܟ݂ ܚܰܕ݂ ܓܰܒܪܳܐ: ܠܫܽܘܩܳܐ ܕܺܐܝܬ݂ ܩܕ݂ܳܡ ܬܰܪܥܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ. ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܥܰܙܪܳܐ ܣܳܦܪܳܐ: ܠܡܰܚܬܳܝܽܘ ܣܶܦܪܳܐ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܡܽܘܫܶܐ: ܕܰܦܩܰܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 2: ܘܰܐܝܬܺܝ ܥܰܙܪܳܐ ܣܶܦܪܳܐ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܥܰܡܳܐ. ܘܶܐܬܟܰܢܰܫܘ ܥܰܡܳܐ ܡܶܢ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܢܶܫ̈ܶܐ: ܘܟܽܠܡܰܢ ܕܶܐܬܛܰܝܰܒ ܠܡܶܫܡܰܥ: ܒܚܰܕ݂ ܒܝܰܪܚܳܐ ܫܒܺܝܥܳܝܳܐ. 3: ܘܰܩ̣ܪܳܐ ܣܶܦܪܳܐ ܒܫܽܘܩܳܐ ܒܬܰܪܥܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ: ܡܶܢ ܨܰܦܪܳܐ ܠܦܶܠܓܶܗ ܕܝܰܘܡܳܐ: ܩܕ݂ܳܡ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܘܢܶܫ̈ܶܐ: ܘܰܩܕ݂ܳܡ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܫܳܡܥܺܝܢ ܘܶܐܕ݂ܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܥܰܡܳܐ ܨܰܠ̈ܝܳܢ ܗ̱ܘܰܝ̈: ܘܨܳܝ̈ܬܳܢ ܠܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ. 4: ܘܩܳܡ̣ ܥܰܙܪܳܐ ܣܳܦܪܳܐ ܥܰܠ ܡܰܓܕܠܳܐ ܕܩܰܝܣܳܐ ܕܰܥܒܰܕ݂: ܕܢܶܗܘܶܐ ܡܡܰܠܶܠ ܥܠܰܘܗܝ. ܘܩܳܡ̣ ܠܘܳܬܶܗ ܡܰܬܺܝܬܳܐ: ܘܰܫܡܽܘܥ: ܘܚܰܢܰܢܝܳܐ: ܐܘܪܺܝܳܐ: ܘܚܶܠܰܩܝܳܐ: ܘܰܡܥܰܣܝܳܐ: ܩ̣ܳܡܘ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܶܗ ܘܡܶܢ ܣܶܡܳܠܶܗ: ܩܳܡ̣ ܦܳܪܝܳܐ: ܘܡܺܝܫܳܐܶܝܠ: ܘܰܡܠܰܟ݂ܝܳܐ: ܘܰܚܫܽܘܡ: ܘܰܚܫܰܒܝܳܐ: ܘܰܙܟܰܪܝܳܐ: ܘܡܰܫܠܰܡ. 5: ܘܰܦܬܰܚ ܥܰܙܪܳܐ ܣܳܦܪܳܐ: ܟܬ݂ܳܒܳܐ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ ܠܥܺܝܢ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ. ܘܟܰܕ݂ ܦ̣ܬܰܚ: ܩܳܡ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ. 6: ܘܒܰܪܶܟ݂ ܥܰܙܪܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܘܰܥܢܰܘ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܘܳܐܡܪܺܝܢ: ܐܰܡܺܝܢ ܘܰܐܡܺܝܢ. ܘܟܰܕ݂ ܐܰܪܺܝܡܘ ܐܺܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܩܥܰܕ݂ܘ ܘܰܣܓܶܕ݂ܘ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ܗܽܘܢ ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܐܪܥܳܐ. 7: ܘܝܶܫܽܘܥ ܘܰܒܢܰܘ̈ܗܝ: ܘܰܣܪܰܒܝܳܐ: ܘܝܰܡܺܝܢ: ܘܰܥܩܽܘܦ: ܘܫܰܒܬܰܝ: ܘܗܽܘܕ݂ܝܳܐ: ܘܰܡܥܰܣܝܳܐ: ܘܰܩܠܰܛܝܳܐ: ܘܥܰܙܰܪܝܳܐ: ܘܝܽܘܙܳܒܳܪ: ܘܚܰܢܳܢܺܝ. ܘܰܦܢܳܝܳܐ: ܘܠܶܘ̈ܳܝܶܐ: ܡܫܰܡܫܺܝܢ ܠܥܰܡܳܐ ܒܢܳܡܽܘܣܳܐ. ܘܥܰܡܳܐ ܩܳܝܡܺܝܢ ܥܰܠ ܕܽܘܟܬܗܽܘܢ. 8: ܘܰܩ̣ܪܰܘ ܒܰܟܬ݂ܳܒܳܐ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ ܟܰܕ݂ ܦܪܺܝܣ. ܘܶܐܬܛܦܺܝܣܘ ܒܶܗ: ܘܶܐܣܬܰܟܰܠܘ ܒܩܶܪܝܳܢܶܗ. 9: ܘܶܐܡܰܪ ܢܚܰܡܝܳܐ ܪܺܝܫܐ ܕܟܽܘܡܖ̈ܶܐ: ܘܥܰܙܪܳܐ ܟܽܘܡܖ̈ܶܐ ܘܣܳܦܪܳܐ: ܘܠܶܘ̈ܳܝܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܡܫܰܡܫܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܥܰܡܳܐ: ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܩܰܕܺܝܫ ܗ̱ܘ̣ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂ܽܘܢ. ܠܳܐ ܬܶܟ݂ܪܶܐ ܠܟ݂ܽܘܢ: ܘܠܳܐ ܬܶܒܟܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܒܳܟܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܓܶܝܪ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ: ܟܰܕ݂ ܫܳܡܥܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܟܬ݂ܳܒܳܐ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ. 10: ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܗܽܘܢ: ܙܶܠܘ ܐܰܟ݂ܽܘܠܘ ܘܶܐܫܬܰܘ. ܘܫܰܕܰܪܘ ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܠܡܰܢ ܕܠܳܐ ܡܛܰܝܒܳܐ ܠܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܩܰܕܺܝܫ ܗ̱ܘ̣ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܠܳܐ ܬܶܟ݂ܪܶܐ ܠܟ݂ܽܘܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܝܰܘܡܰܐ ܗ̱ܘ ܕܚܰܕ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܗܽܘ ܢܶܗܘܶܐ ܥܰܕ݂ܽܘܪܟ݂ܽܘܢ. 11: ܘܠܶܘ̈ܳܝܶܐ ܡܫܰܬܩܺܝܢ ܠܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ: ܘܳܐܡܪܺܝܢ: ܫܬܽܘܩܘ: ܡܶܛܽܠ ܕܝܰܘܡܳܢܳܐ ܡܩܰܕܰܫ ܗ̱ܘ̣: ܘܠܳܐ ܬܶܒܟܽܘܢ. 12: ܘܶܐܙܰܠܘ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܠܡܶܐܟܰܠ ܘܰܠܡܶܫܬܳܐ: ܘܠܰܡܫܰܕܳܪܽܘ ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܠܰܝܬ ܠܗܽܘܢ: ܘܰܠܡܶܥܒܰܕ݂ ܚܰܕ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܪܰܒܬܳܐ. ܘܶܐܬܛܦܺܝܣܘ ܒܡ̈ܶܠܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܐܘܕܰܥܘ ܐܶܢܽܘܢ. 13: ܘܰܒܝܰܘܡܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ: ܐܶܬܟܰܢܰܫܘ ܪܺܝܫܝ ܐܰܒܳܗ̈ܶܐ ܕܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ: ܘܟܽܘܡܖ̈ܶܐ ܘܠܶܘ̈ܳܝܶܐ ܠܘܳܬ݂ ܥܰܙܪܳܐ ܣܳܦܪܳܐ: ܠܡܶܬܛܦܳܣܽܘ ܡܶܢܶܗ ܥܰܠ ܟܬ݂ܳܒܳܐ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ. 14: ܘܶܐܫܟܰܚܘ ܒܰܟܬ݂ܳܒܳܐ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ: ܕܦܰܩܶܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ: ܕܢܶܬܒܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܒܰܡ̈ܛܰܠܠܶܐ: ܒܥܺܐܕܳܐ ܒܝܰܪܚܳܐ ܕܬܶܫܪܺܝܢ. 15: ܘܰܕ݂ܢܶܫܡܥܽܘܢ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܰܟ݂ܬܰܒ ܡܽܘܫܶܐ ܒܢܳܡܽܘܣܳܐ. ܘܰܩܪܰܘ ܟܳܖ̈ܽܘܙܶܐ ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܩܽܘܖ̈ܺܝܗܽܘܢ ܘܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܘܳܐܡܪܺܝܢ: ܣܰܩܘ ܠܛܽܘܪܳܐ ܐܰܝܬܰܘ ܩܰܝ̈ܣܶܐ ܕܙܰܝ̈ܬܶܐ: ܘܩܰܝ̈ܣܶܐ ܕܓܰܘܙܳܐ: ܘܛܰܖ̈ܦܶܐ ܕܶܐܛܖ̈ܽܘܓܶܐ: ܘܣܰܘ̈ܟܶܐ ܕܥܰܖ̈ܒܶܐ. ܘܰܥܒܶܕ݂ܘ ܡܛܰܠ̈ܠܶܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܟ݂ܬܺܝܒ ܒܰܟܬ݂ܳܒܳܐ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܡܽܘܫܶܐ. 16: ܘܰܢ̣ܦܰܩܘ ܥܰܡܳܐ: ܘܰܐܝܬܺܝܘ: ܘܰܥܒܰܕ݂ܘ ܠܗܽܘܢ ܓܒܰܪ ܓܒܰܪ ܥܰܠ ܐܶܓܳܖ̈ܰܝܗܽܘܢ ܘܰܒܕ݂ܳܖ̈ܰܝܗܽܘܢ: ܘܰܒܕ݂ܳܪܬܳܐ ܕܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܘܰܒܫܽܘܩܳܐ ܕܬܰܪܥܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ: ܘܰܒܫܽܘܩܳܐ ܕܬܰܪܥܳܐ ܕܰܐܦܪܶܝܡ. 17: ܘܰܥܒܰܕ݂ܘ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܕܰܗܦܰܟ݂ܘ ܡܶܢ ܫܶܒܝܳܐ ܡܛܰܠ̈ܠܶܐ: ܘܺܝܬܶܒܘ ܒܰܡܛܰܠ̈ܠܶܐ ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܥܒܰܕ݂ܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܗܳܟܰܢܳܐ: ܡܶܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܶܗ ܕܝܶܫܽܘܥ ܒܰܪܢܽܘܢ: ܥܕܰܡܳܐ ܠܶܗ ܠܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܘܰܗܘܳܬ݂ ܚܰܕ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܕܛܳܒ. 18: ܘܩܳܪܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܰܟܬ݂ܳܒܳܐ ܕܢܳܡܽܘܣܶܗ ܕܡܽܘܫܶܐ: ܟܽܠ ܝܽܘܡ ܒܝܽܘܡ: ܡܶܢ ܝܰܘܡܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ: ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܐ ܐ̱ܚܪܳܝܳܐ. ܘܰܥ̣ܒܰܕ݂ܘ ܥܺܐܕܳܐ ܫܰܒܥܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܘܰܒܝܰܘܡܳܐ ܕܰܬܡܳܢܝܳܐ: ܐܶܬܟܰܢܰܫܘ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܟ݂ܬܺܝܒ ܠܗܽܘܢ.   

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܛ.

 

1: ܘܰܒܝܰܘܡܳܐ ܕܰܐܪܒܥܳܐ ܘܥܶܣܪܺܝܢ ܒܶܗ ܒܝܰܪܚܳܐ ܗܳܢܳܐ: ܐܶܬܟܰܢܰܫܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܒܨܰܘܡܳܐ ܘܰܒܣܰܩ̈ܶܐ. ܘܰܐܪܡܺܝܘ ܩܶܛܡܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ. 2: ܘܶܐܬܦܪܶܫ ܙܰܪܥܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܩ̣ܳܡܘ ܘܰܐܘܕܺܝܘ ܥܰܠ ܚܛܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܥܰܠ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܰܐܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. 3: ܘܩ̣ܳܡܘ ܥܰܠ ܕܽܘܟܬܗܽܘܢ ܘܩܳܪܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܰܟܬ݂ܳܒܳܐ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܗܽܘܢ ܪܽܘܒܥܶܗ ܕܝܰܘܡܳܐ ܩܳܪܶܝܢ: ܘܪܽܘܒܥܶܗ ܕܝܰܘܡܳܐ ܡܰܘܕܶܝܢ: ܘܣܳܓܕܺܝܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܗܽܘܢ.4: ܘܩ̣ܳܡܘ ܪܺܝܫܐ ܥܰܠ ܠܶܘ̈ܳܝܶܐ: ܝܶܫܽܘܥ ܘܩܰܕ݂ܡܳܐܶܝܠ: ܒܰܢܺܝ: ܚܫܰܒܝܳܐ: ܘܰܫܪܰܒܝܳܐ: ܘܟܰܒܢܺܝ: ܘܗܽܘܕ݂ܳܝܳܐ: ܘܰܫܒܰܢܝܳܐ: ܘܰܦܬܰܚܝܳܐ. ܘܨܰܠܺܝܘ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܗܽܘܢ ܒܩܳܠܳܐ ܪܳܡܳܐ. 5: ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܶܘ̈ܳܝܶܐ: ܝܶܫܽܘܥ: ܘܩܰܕ݂ܡܳܐܶܝܠ: ܒܰܢܺܝ: ܚܫܰܒܝܳܐ: ܘܰܫܪܰܒܝܳܐ: ܘܗܽܘܕ݂ܳܝܳܐ: ܘܰܫܟܰܢܝܳܐ: ܘܰܦܬܰܚܝܳܐ. ܘܩܳܡܘ ܘܒܰܪܶܟ݂ܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܗܽܘܢ: ܡܶܢ ܥܳܠܰܡ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ: ܘܰܒܪܺܝܟ݂ ܫܡܳܐ ܕܺܐܝܩܳܪܶܗ: ܘܰܡܪܰܡܪܰܡ ܥܰܠ ܟܽܠ ܒܶܖ̈ܝܳܬܳܐ ܒܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ. 6: ܐܰܢ̱ܬ ܗ̄ܘ ܡܳܪܝܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕܰܝܟ: ܐܰܢ̱ܬ ܥܒܰܕܬ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܫܡܰܝ̈ ܫܡܰܝܳܐ: ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܝܠܘܳܬ݂ܗܽܘܢ: ܘܰܐܪܥܳܐ ܘܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬ݂ ܥܠܶܝܗ̇: ܘܡܰܝ̈ܳܐ ܘܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬ݂ ܒܗܽܘܢ. ܘܰܐܢ̱ܬܝ ܗ̄ܘ̣ ܕܡܰܚܶܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܘܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܠܳܟ݂ ܗ̱ܘ̣ ܣܳܓܕܺܝܢ. 7: ܐܰܢ̱ܬ ܗ̱ܘ̣ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܰܓܒܰܝܬ ܠܰܐܒܪܰܡ. ܘܰܐܦܶܩܬܳܝܗܝ ܡܶܢ ܐܽܘܪ ܕܟܽܠܕ݂ܳܝ̈ܶܐ. ܘܫܰܚܠܦܰܬ ܫܡܶܗ ܐܰܒܪܳܗܳܡ. 8: ܘܶܐܫܟܰܚܬ ܠܶܒܶܗ ܕܟܶܐ ܩܕ݂ܳܡܝܟ. ܘܺܝܡܰܝܬ ܠܶܗ ܡܰܘܡܳܬܳܐ: ܠܡܶܬܰܠ ܠܶܗ ܐܰܪܥܳܐ ܕܰܟ݂ܢܰܥ̈ܢܳܝܶܐ: ܘܰܕ݂ܚܺܝ̈ܬܳܝܶܐ: ܘܕܰܐܡܽܘܖ̈ܳܝܶܐ: ܘܰܕ݂ܦܰܖ̈ܙܳܝܶܐ: ܘܰܕ݂ܚܰܘܳܝ̈ܶܐ: ܘܰܕ݂ܝܰܒܽܘܣܳܝ̈ܶܐ: ܘܰܕ݂ܓܰܖ̈ܓܽܘܣܳܝܶܐ: ܠܡܶܬܠܶܗ ܠܶܗ ܘܰܠܙܰܪܥܶܗ. ܘܰܐܫܰܪܬ ܡܶܠܰܝ̈ܟ ܥܰܡܶܗ: ܡܶܛܽܠ ܕܙܰܕܺܝܩ ܐܰܢ̱ܬ. 9: ܘܰܚܙܰܝܬ ܫܽܘܥܒܳܕ݂ܳܐ ܕܰܐܒܳܗܰܝ̈ܢ ܕܰܒܡܶܨܪܶܝܢ. ܘܰܫܡܰܥܬ ܝܺܠܰܠܬܗܽܘܢ ܥܰܠ ܝܰܡܳܐ ܕܣܽܘܦ. 10: ܘܰܥܒܰܕܬ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܘܬܶܕ݂ܡܖ̈ܳܬܳܐ ܒܦܶܪܥܽܘܢ ܘܰܒܟܽܠܶܗ ܚܰܝܠܶܗ: ܘܰܒܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܕܰܐܪܥܶܗ ܡܶܛܽܠ ܕܺܝܕܰܥܬ ܕܰܐܥܠܺܝܘ ܒܗܽܘܢ ܒܥܰܡܳܟ݂: ܘܰܥܒܰܕܬ ܠܳܟ݂ ܫܡܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕܝܰܘܡܳܢܳܐ. 11: ܘܝܰܡܳܐ ܬܪܰܥܬ ܩܕ݂ܳܡܝܗܽܘܢ. ܘܰܥܒܰܪܘ ܒܓ݂ܰܘ ܝܰܡܳܐ ܒܝܰܒܫܳܐ. ܘܰܠܖ̈ܳܕ݂ܽܘܦܰܝܗܽܘܢ ܛܰܒܰܥܬ ܒܥܽܘܡܩܰܘ̈ܗܝ ܕܝܰܡܳܐ: ܐܰܝܟ݂ ܕܛܳܒܥܳܐ ܟܺܐܦܳܐ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܥܰܫܺܝ̈ܢܶܐ. 12: ܘܰܒܥܰܡܽܘܕܳܐ ܕܰܥܢܳܢܳܐ ܕܰܒܪܬ ܐܶܢܽܘܢ ܒܺܐܝܡܳܡܳܐ: ܘܒܶܐܣܛܽܘܢܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܒܠܺܠܝܳܐ: ܠܡܰܢܗܳܪܽܘ ܠܗܽܘܢ ܐܽܘܪܚܳܐ: ܠܰܡܗܰܠܳܟܽܘ ܒܳܗ̇. 13: ܘܥܰܠ ܛܽܘܪܳܐ ܕܣܺܝܢܰܝ ܢܚܶܬܬ ܘܡܰܠܠܬ ܥܰܡܗܽܘܢ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ. ܘܝܰܗܒܬ ܠܗܽܘܢ ܕܺܝܢ̈ܶܐ ܬܖ̈ܺܝܨܶܐ: ܘܢܳܡܽܘ̈ܣܶܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ: ܘܰܩܝܳܡ̈ܶܐ ܘܦܽܘܩ̈ܕܳܢܶܐ ܕܛܳܒܺܝܢ. 14: ܘܫܰܒܬܳܐ ܕܩܽܘܕ݂ܫܳܟ݂ ܐܰܘܕܰܥܬ ܐܶܢܽܘܢ ܘܦܽܘܩ̈ܕܳܢܶܐ ܘܰܩܝܳܡ̈ܶܐ ܘܢܳܡܽܘ̈ܣܶܐ ܕܦܰܩܶܕܬ ܐܶܢܽܘܢ ܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕܡܽܘܫܶܐ ܥܰܒܕܳܟ݂. 15: ܘܠܰܚܡܳܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ. ܝܰܗܒܬ ܠܗܽܘܢ ܠܟܰܦܢܗܽܘܢ ܘܡܰܝ̈ܳܐ ܡܶܢ ܟܺܐܦܳܐ ܝܰܗܒܬ̇ ܠܗܽܘܢ. ܠܨܰܗܺܝܗܽܘܢ ܘܶܐܡܰܪܬ ܠܗܽܘܢ ܠܡܶܥܰܠ ܘܰܠܡܺܐܪܰܬ ܐܰܪܥܳܐ: ܕܰܐܬܩܢܰܬ݂ ܐܺܝܕ݂ܳܟ݂ ܠܡܶܬܰܠ ܠܗܽܘܢ. 16: ܗܶܢܽܘܢ ܕܶܝܢ ܘܰܐܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܐܰܥܠܺܝܘ: ܘܩܰܫܺܝܘ ܩܕ݂ܳܠܗܽܘܢ: ܘܠܳܐ ܨܳܬܘ ܠܦܽܘܩ̈ܕ݂ܳܢܰܝܟ. 17: ܘܠܳܐ ܨܒܳܘ ܠܡܶܫܡܰܥ: ܘܠܳܐ ܐܶܬܕܟܰܪܘ ܬܶܕ݂ܡܖ̈ܳܬܳܟ݂ ܕܰܥܒܰܕܬ ܠܗܽܘܢ. ܘܰܗܦܰܟ݂ ܠܒܶܗܽܘܢ ܠܰܥܒܳܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܘܰܐܢ̱ܬ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܫܳܒܽܘܩܳܐ ܘܪܶܚܡܬܢܳܐ ܘܚܰܢܳܢܳܐ: ܪܰܚܺܝܩ ܪܽܘܓܙܳܐ ܘܩܰܪܺܝܒ ܒܳܥܽܘܬܳܐ: ܠܳܐ ܫܒܰܩܬ ܐܶܢܽܘܢ. 18: ܡܶܛܽܠ ܕܗܶܢܽܘܢ ܥܒܰܕ݂ܘ ܥܶܓܠܳܐ ܕܢܶܣܟܬܳܐ: ܘܳܐܡܪܺܝܢ: ܗܳܢܰܘ ܐܰܠܳܗܳܟ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ: ܕܰܐܣܩܳܟ݂ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. ܘܰܥܒܰܕ݂ܘ ܒܺܝ̈ܫܳܬ݂ܳܐ ܪܰܘܖ̈ܒܳܬܳܐ. 19: ܘܰܐܢ̱ܬ ܒܖ̈ܰܚܡܰܝܟ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܠܳܐ ܫܒܰܩܬ ܐܶܢܽܘܢ ܒܡܰܕ݂ܒܪܳܐ. ܘܥܰܡܽܘܕܳܐ ܕܰܥܢܳܢܳܐ ܠܳܐ ܥܒܰܪ ܡܶܢܗܽܘܢ ܒܺܐܝܡܳܡܳܐ: ܠܰܡܕܰܒܳܪܽܘ ܐܶܢܽܘܢ ܒܽܐܘܪܚܳܐ. ܘܶܐܣܛܽܘܢܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܒܠܺܠܝܳܐ: ܠܡܰܢܗܳܪܽܘ ܠܗܽܘܢ ܐܽܘܪܚܳܐ: ܕܢܺܐܙܽܠܘܢ ܒܳܗ̇. 20: ܘܪܽܘܚܳܟ݂ ܛܳܒܬܳܐ ܝܰܗ̱ܒܬ ܐܶܢܽܘܢ ܠܡܰܠܳܦܽܘ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܡܰܢܢܳܐ ܠܳܐ ܟܠܰܝܬ ܡܶܢ ܦܽܘܡܗܽܘܢ. ܘܡܰܝ̈ܳܐ ܝܰܗܒܬ ܠܗܽܘܢ ܠܨܰܗܺܝܗܽܘܢ. 21: ܘܰܐܪܒܥܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܡܶܕܶܡ ܠܳܐ ܚܣܰܪ ܠܗܽܘܢ ܒܡܰܕ݂ܒܪܳܐ. ܢܰܚܬܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܳܐ ܒܠܺܝܘ: ܘܰܡܣܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܳܐ ܐܶܬܒܰܙܰܥܘ. 22: ܘܝܰܗܒܬ ܠܗܽܘܢ ܡܰܠ̈ܟܘܳܬܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܘܦܰܠܶܓܬ ܐܶܢܶܝܢ ܠܗܽܘܢ ܠܪܺܝܫ ܐ̱ܢܳܫ. ܘܺܝܪܶܬܘ ܐܰܪܥܳܐ ܕܣܺܝܚܽܘܢ: ܘܰܐܪܥܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܕܚܶܫܒܽܘܢ: ܘܰܐܪܥܳܐ ܕܥܽܘܓ ܡܰܠܟܳܐ ܕܒܰܝܫܳܢ. 23: ܘܰܒܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܐܰܣܓܺܝܬ ܐܰܝܟ݂ ܟܰܘ̈ܟܒܶܐ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܰܐܥܶܠܬ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܶܐܡܰܪܬ ܠܰܐܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܡܶܥܰܠ ܠܶܗ ܘܰܠܡܺܐܪܬ݂ܳܗ̇. 24: ܘܥܰܠܘ ܒ̈ܢܰܝܳܐ: ܘܺܝܪܶܬܘ ܐܰܪܥܳܐ. ܘܬܰܒܰܪܬ ܩܕ݂ܳܡܝܗܽܘܢ ܥܳܡܽܘܖ̈ܶܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ ܕܰܟ݂ܢܰܥ̈ܢܳܝܶܐ. ܘܰܐܫܠܶܡܬ ܐܶܢܽܘܢ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܠܗܽܘܢ ܘܰܠܡܰܠܟܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܰܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ: ܠܡܶܥܒܰܕ݂ ܒܗܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܨܶܒܝܳܢܗܽܘܢ.25: ܘܶܐܚܰܕ݂ܘ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܬܰܩܺܝ̈ܦܳܬܳܐ: ܘܰܐܪܥܳܐ ܫܰܡܺܝܢܬܳܐ: ܘܒ̈ܳܬܶܐ ܕܰܡܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ: ܘܓܽܘ̈ܒܶܐ ܚܦܺܝܖ̈ܶܐ: ܘܟܰܖ̈ܡܶܐ: ܘܙܰܝ̈ܬܶܐ: ܘܺܐܝܠܳܢ̈ܶܐ: ܘܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܣܰܓܺܝܐܬܳܐ. ܘܶܐܟܰܠܘ: ܘܰܣܒܰܥܘ: ܘܰܫܡܶܢܘ: ܘܶܐܬܦܰܢܰܩܘ ܒܛܽܘܒܳܟ݂ ܪܰܒܳܐ. 26: ܘܰܗܦܰܟ݂ܘ ܘܕܰܓܶܠܘ ܒܳܟ݂. ܘܰܫܕ݂ܰܐܗܝ ܠܢܳܡܽܘܣܳܟ݂ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܬܰܪܥܺܝܬܗܽܘܢ ܘܠܰܒܢܰܝ̈ܟ ܩܰܛܶܠܘ: ܥܰܠ ܕܶܐܡܰܪܘ ܠܗܽܘܢ ܠܡܶܗܦܰܟ݂ ܠܘܳܬ݂ܳܟ݂. ܘܰܥܒܰܕ݂ܘ ܒܺܝ̈ܫܳܬ݂ܳܐ ܪܰܘܖ̈ܒܳܬܳܐ. 27: ܘܰܐܫܠܶܡܬ ܐܶܢܽܘܢ ܒܝܰܕ݂ ܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܰܐܥܺܝܩܘ ܠܗܽܘܢ. ܘܰܒܥܶܕܳܢܳܐ ܕܽܐܘܠܨܳܢܳܐ ܒܥܰܘ ܡܶܢܟ݂: ܘܰܫܡܰܥܬ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ: ܐܰܝܟ݂ ܖ̈ܰܚܡܰܝܟ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ. ܘܰܐܩܺܝܡܬ ܠܗܽܘܢ ܦܳܪܽܘܩܳܐ. ܘܰܦܪܰܩ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܐܺܝܕ݂ܳܐ ܕܳܐܠܽܘܨܰܝ̈ܗܽܘܢ. 28: ܘܟܰܕ݂ ܐܰܪܘܰܚܬ ܠܗܽܘܢ: ܗܦܰܟ݂ܘ ܠܡܶܥܒܰܕ݂ ܕܰܣܢܶܐ ܩܕ݂ܳܡܝܟ. ܘܰܫܒܰܩܬ ܐܶܢܽܘܢ ܒܝܰܕ݂ ܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܫܰܥܒܶܕ݂ܘ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܰܗܦܰܟ݂ܘ ܘܨܰܠܺܝܘ ܩܕ݂ܳܡܰܝܟ. ܘܰܐܢ̱ܬ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܫܡܰܥܬ: ܘܰܦܪܰܩܬ ܐܶܢܽܘܢ ܒܟܽܠܙܒܰܢ: ܐܰܝܟ݂ ܣܰܓܺܝܐܽܘܬ ܖ̈ܰܚܡܰܝܟ.29: ܘܰܐܣܗܶܕܬ ܒܗܽܘܢ: ܠܡܰܗܦܳܟܽܘ ܐܶܢܽܘܢ ܠܢܳܡܽܘܣܳܟ݂. ܘܗܶܢܽܘܢ ܐܰܥܠܺܝܘ: ܘܠܳܐ ܫܡܰܥܘ ܠܦܽܘܩ̈ܕ݂ܳܢܰܝܟ ܘܰܒܕܺܝܢܰܝ̈ܟ ܚܛܰܘ ܒܗܽܘܢ. ܕܶܐܢ ܥܳܒܶܕ ܠܗܽܘܢ ܒܰܪܢܳܫܳܐ: ܚܳܝܶܐ ܒܗܽܘܢ. ܘܰܥܒܰܕ݂ܘ ܠܗܽܘܢ ܟܰܬܦܳܐ ܡܳܪܽܘܕܬܳܐ. ܘܰܩܕ݂ܳܠܗܽܘܢ ܩܰܫܺܝܘ: ܘܠܳܐ ܫܡܰܥܘ. 30: ܘܰܐܟ݂ܪܶܙܬ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ. ܘܶܐܣܗܶܕܬ ܒܗܽܘܢ ܒܪܽܘܚܳܟ݂: ܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕܰܢܒܺܝܰܝ̈ܟ. ܘܠܳܐ ܫ̣ܡܰܥܘ ܘܰܐܫܠܶܡܬ ܐܶܢܽܘܢ ܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܰܡܕܺܝ̈ܢܳܬܳܐ. 31: ܘܡܶܛܽܠ ܖ̈ܰܚܡܰܝܟ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ: ܠܳܐ ܐܰܘܒܶܕܬ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܫܒܰܩܬ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܚܰܢܳܢܳܐ ܘܪܶܚܡܬܢܳܐ.  32: ܡܶܟܺܝܠ: ܐܰܠܳܗܰܢ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܘܰܕ݂ܚܺܝܠܳܐ: ܢܳܛܰܪ ܡܰܘܡܳܬܳܐ ܘܰܫܪܳܪܳܐ. ܠܳܐ ܢܶܬܟܰܣܶܐ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡܰܝܟ ܟܽܠܶܗ ܐܽܘܠܨܳܢܳܐ ܕܶܐܬ݂ܳܐ ܥܠܰܝܢ: ܘܥܰܠ ܡܰܠܟܰܝ̈ܢ: ܘܥܰܠ ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܰܝܢ: ܘܥܰܠ ܟܽܘܡܖ̈ܰܝܢ: ܘܥܰܠ ܢܒܺܝܰܝ̈ܢ: ܘܥܰܠ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܢ: ܘܥܰܠ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ: ܡܶܢ ܝܰܘܡܰܘ̈ܗܝ ܕܡܰܠܟܳܐ ܕܳܐܬܽܘܪ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܢܳܐ. 33: ܘܰܐܢ̱ܬ ܙܰܕܺܝܩ ܥܰܠ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܶܐܬ݂ܳܐ ܥܠܰܝܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܩܽܘܫܬܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܓܶܝܪ ܥܒܰܕܬ. ܘܰܚܢܰܢ ܐܰܥܠܺܝܢܰܢ. 34: ܘܡܰܠܟܰܝ̈ܢ: ܘܪܰܘܖ̈ܒܳܢܰܝܢ: ܘܟܽܘܡܖ̈ܰܝܢ: ܘܰܐܒܳܗܰܝ̈ܢ: ܠܳܐ ܥ̣ܒܰܕ݂ ܢܳܡܽܘܣܳܟ݂ ܘܠܳܐ ܨܳܬܘ ܠܦܽܘܩ̈ܕ݂ܳܢܰܝܟ ܘܰܠܣܳܗ̈ܕܘܳܬ݂ܳܟ݂: ܕܰܐܣܗܶܕܬ ܒܗܽܘܢ. 35: ܘܰܟ݂ܦܰܪܘ ܒܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܟ݂ ܘܰܒܛܽܘܒܳܟ݂ ܪܰܒܳܐ ܕܝܰܗܒ݂ܬ ܠܗܽܘܢ: ܒܰܐܪܥܳܐ ܛܳܒܬܳܐ ܘܫܰܡܺܝܢܬܳܐ ܕܝܰܗܒܬ ܠܗܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܦܰܠܚܽܘܟ݂: ܘܠܳܐ ܗܦܰܟ݂ܘ ܡܶܢ ܥܒܳܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܺܝ̈ܫܶܐ. 36: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܥܰܒ̈ܕܶܐ. ܘܰܐܪܥܳܐ ܕܝܰܗܒܬ ܠܰܐܒܳܗܰܝ̈ܢ ܠܡܶܐܟܰܠ ܐܶܒܳܗ̇ ܘܛܽܘܒܳܗ̇: ܗܳܐ ܚܢܰܢ ܐܰܝܟ݂ ܥܰܒ̈ܕܶܐ ܦܳܠܚܺܝܢ ܒܓ݂ܰܘܳܗ̇. 37: ܘܥܰܠ̈ܠܳܬ݂ܳܗ̇ ܢܳܣܒܺܝܢ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܰܐܩܺܝܡܬ ܥܠܰܝܢ: ܡܶܛܽܠ ܚܛܳܗܰܝ̈ܢ ܘܥܰܠ ܦܰܓܖ̈ܰܝܢ ܗܶܢܽܘܢ ܫܰܠܺܝܛܺܝܢ: ܘܥܰܠ ܒܥܺܝܪܰܢ: ܐܰܝܟ݂ ܨܶܒܝܳܢܗܽܘܢ ܘܒܽܐܘܠܨܳܢܳܐ ܪܰܒܳܐ ܫܪܶܝܢܰܢ. 38: ܘܰܒܟܽܠܗܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܝܳܡܶܝܢ ܚܢܰܢ ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܘܡܰܣܗܕ݂ܺܝܢ ܥܰܠ ܚܳܬܡܳܐ: ܩܰܫܺܝ̈ܫܰܝܢ: ܘܠܶܘ̈ܳܝܶܐ: ܘܟܽܘܡܖ̈ܰܝܢ: ܘܟܽܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܚܝܰܘ ܡܶܢܢ.   

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܝ.

 

1: ܢܚܰܡܝܳܐ ܩܰܫܺܝܫܳܐ ܒܰܪ ܚܰܢܰܢܝܳܐ ܪܺܝܫ ܟܽܘܡܖ̈ܶܐ: ܘܙܰܪܰܚܝܳܐ.  2: ܘܰܣܪܰܒܝܳܐ: ܘܥܰܙܰܪܝܳܐ: ܘܶܐܪܰܡܝܳܐ. 3: ܘܦܶܫܚܽܘܪ: ܘܳܐܡܰܪܝܳܐ: ܘܰܡܠܰܟ݂ܝܳܐ: ܘܰܫܦܰܛܝܳܐ.  4: ܘܰܚܛܽܘܫ: ܘܰܫܟܰܢܝܳܐ: ܘܰܡܠܽܘܟ݂. 5: ܘܰܫܟ݂ܽܘܡ: ܘܥܰܙܡܽܘܬ: ܥܒܰܪܝܳܐ. 6: ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ: ܓܒܺܝܬܗܽܘܢ: ܒܳܪܽܘܟ݂. 7: ܡܰܫܠܶܡ: ܐܰܒܝܳܐ: ܒܶܢܝܳܡܶܝܢ. 8: ܡܥܰܣܝܳܐ: ܒܶܠܓܳܢ: ܫܡܰܥܝܳܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܘܡܖ̈ܶܐ.  9: ܘܠܶܘ̈ܳܝܶܐ ܝܶܫܽܘܥ ܒܰܪ ܝܺܙܰܢܝܳܐ: ܒܰܢܺܝ: ܡܰܒܢܺܝ: ܚܳܕ݂ܳܪ: ܘܩܰܕ݂ܡܝܳܐ. 10: ܘܰܐܚܰܝ̈ܗܽܘܢ ܫܟܰܢܝܳܐ: ܐܘܪܺܝܳܐ: ܩܠܰܛܝܳܐ: ܦܠܰܛܝܳܐ: ܚܰܢܳܢܺܝ. 11: ܡܺܝܟ݂ܳܐ: ܪܟ݂ܽܘܒ: ܚܫܰܒܝܳܐ.  12: ܙܟ݂ܽܘܪ: ܫܪܰܒܝܳܐ: ܫܟܳܢܝܳܐ.  13: ܗܽܘܕ݂ܳܝܳܐ: ܒܢܰܝ̈ ܒܰܢܺܝ. 14: ܖ̈ܺܝܫܰܝ ܥܰܡܳܐ: ܦܰܪܥܳܫ ܫܰܠܺܝܛ ܡܽܘܐܳܒ: ܥܺܝܠܰܡ ܙܶܬܝ̈ܶܐ.  15: ܒܢܰܝ̈ ܥܰܙܓܳܪ: ܘܰܒܢܰܝ̈ ܐܰܕ݂ܽܘܢܳܝܳܐ. 16: ܒܰܓܘܰܝ: ܥܰܕܽܘܢ. 17: ܐܳܛܰܪ: ܚܶܙܰܩܝܳܐ: ܥܙܽܘܪ. 18: ܐܽܘܪܺܝܳܐ: ܚܩܽܘܡ: ܒܰܨܺܝ. 19: ܚܽܘܙܺܝܦ: ܥܢܳܬܽܘܬ: ܢܰܒܺܝ. 20: ܡܰܦܓܢܶܫ: ܡܰܫܠܰܡ: ܥܙܺܝܦܺܝ. 21: ܡܫܽܘܙܦܳܐܶܝܠ: ܨܳܕ݂ܽܘܩ: ܝܽܘܝܳܕ݂ܰܥ. 22: ܦܠܰܛܝܳܐ: ܚܰܢܳܢܺܝ: ܥܢܰܢܝܳܐ.  23: ܗܽܘܫܰܥ: ܚܰܢܰܢܝܳܐ: ܝܶܫܽܘܥ. 24: ܗܠܽܘܫ: ܦܥܰܢܝܳܐ: ܫܒܽܘܩ. 25: ܐܰܪܚܽܘܡ: ܚܫܰܒܝܳܐ: ܡܥܰܣܝܳܐ. 26: ܐܰܚܝܳܐ: ܚܰܢܳܢܺܝ: ܥܢܳܢ. 27: ܡܠܽܘܟ݂: ܚܳܪܳܡ: ܒܰܥܢܳܐ. 28: ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܥܰܡܳܐ. ܟܽܘܡܖ̈ܶܐ ܘܠܶܘ̈ܳܝܶܐ: ܘܬܰܖ̈ܥܶܐ: ܘܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ: ܘܥܰܒ̈ܕܶܐ: ܘܟܽܠ ܕܶܐܬܦܪܶܫܘ ܡܶܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܰܡܕܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܕܢܺܐܬܽܘܢ ܠܘܳܬ݂ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ ܗܶܢܽܘܢ ܘܢܶܫܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܰܒܢܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܰܒܢܳܬܗܽܘܢ: ܘܟܽܠܡܰܢ ܕܝܳܕܰܥ ܘܡܶܣܬܰܟܰܠ. 29: ܘܰܡܥܰܫܢܺܝܢ ܥܰܠ ܐܰܚܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܥܰܠ ܩܰܖ̈ܺܝܒܰܝܗܽܘܢ: ܘܥܳܐܠܺܝܢ ܒܡܰܘܡܳܬܳܐ ܘܒܰܩܝܳܡܳܐ: ܠܰܡܗܰܠܳܟܽܘ ܒܢܳܡܽܘܣܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܕܝܰܗ̱ܒ ܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕܡܽܘܫܶܐ ܥܰܒܕܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܘܰܠܡܶܛܰܪ ܘܰܠܡܶܥܒܰܕ݂ ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܽܘܩܕܳܢܰܘ̈ܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܰܢ: ܘܕ݂ܺܝܢܰܘ̈ܗܝ ܘܢܳܡܽܘܣܰܘ̈ܗܝ. 30: ܘܰܕ݂ܠܳܐ ܢܶܬܶܠ ܒ̈ܢܳܬܰܢ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ: ܘܰܒ̈ܢܳܬܗܽܘܢ ܠܳܐ ܢܶܣܰܒ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢ. 31: ܘܡܶܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܕܡܰܝܬܶܝܢ: ܠܳܐ ܢܶܣܒܽܘܢ. ܘܟܽܠ ܕܡܰܘܓܰܪ ܒܥܺܝܪܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܫܰܒܬܳܐ: ܐܰܓܪܳܐ ܠܳܐ ܢܶܣܰܒ ܘܛܰܥܢܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܫܰܒܬܳܐ ܠܳܐ ܢܶܫܩܽܘܠ: ܡܶܛܽܠ ܕܩܰܕܺܝܫܳܐ ܗ̱ܝ. ܘܢܶܫܒܽܘܩ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܚܰܝܳܒܺܝܢ ܠܰܢ. ܘܰܚܢܰܢ ܒܫܰܢ̱ܬܳܐ ܕܰܫܒܰܥ ܢܶܫܒܽܘܩ. 32: ܘܰܐܫܪܳܢ ܥܠܰܝܢ ܦܽܘܩ̈ܕܳܢܶܐ: ܕܢܶܗܘܐ ܝܳܗܒܺܝܢ ܬܽܘܠܬܶܗ ܕܶܐܣܬܳܪܳܐ ܒܫܰܒܬܳܐ: ܠܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܕܒܰܝܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܰܢ. 33: ܠܠܰܚܡܳܐ ܕܦܽܘܪܫܳܢܳܐ: ܠܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐ: ܘܠܰܥܠܳܬܳܐ ܐܰܡܺܝܢܬܳܐ ܕܫܰܒ̈ܶܐ ܘܰܕ݂ܖ̈ܺܝܫܰܝ ܝܰܖ̈ܚܶܐ: ܘܰܕ݂ܥܰܕ݂ܥܺܕܶܐ: ܘܰܕ݂ܡܰܩܕܫ̈ܶܐ: ܘܰܕ݂ܫܽܘܒܩܳܢ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܘܰܠܟܽܠܶܗ ܥܒܺܝܕܬܳܐ ܕܒܰܝܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܰܢ. 34: ܘܦܶܨ̈ܶܐ ܐܰܪܡܺܝܘ ܥܰܠ ܩܽܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܕܩܰܝ̈ܣܶܐ: ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܠܶܘ̈ܳܝܶܐ: ܘܥܰܡܳܐ: ܠܡܰܝܬܳܝܽܘ ܠܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ: ܐܰܝܟ݂ ܕܰܟ݂ܬܺܝܒ ܒܰܟܬ݂ܳܒܳܐ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ. 35: ܠܡܰܝܬܳܝܽܘ ܪܺܝܫܺܝܬܳܐ ܕܰܐܪܒܥܺܝܢ: ܘܪܺܝܫܺܝܬܳܐ ܕܟܽܠ ܐܶܒܳܐ ܕܺܐܝܠܳܢ̈ܶܐ: ܕܟܽܠ ܫܢܳܐ ܒܰܫܢܳܐ. 36: ܠܡܰܝܬܳܝܽܘ ܠܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܒܽܘܟ݂ܖ̈ܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢ ܘܕܰܒܥܺܝܖ̈ܰܢ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܟ݂ܬܺܝܒ ܒܢܳܡܽܘܣܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܘܒܽܘܟ݂ܖ̈ܶܐ ܕܬܰܘܖ̈ܰܝܢ ܘܰܕ݂ܥܳܢ̈ܰܢ. 37: ܠܡܰܝܬܳܝܽܘ ܠܒܰܝܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܰܢ: ܠܟܽܘܡܖ̈ܶܐ ܕܰܡܫܰܡܫܺܝܢ ܒܒܰܝܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܰܢ. ܪܺܝܫܺܝܬܳܐ ܕܳܐܨ̈ܘܳܬܰܢ ܘܕܶܐܕܖ̈ܰܝܢ ܘܕܶܐܒܳܐ ܕܟܽܠ ܐܺܝܠܳܢܺܝ̈ܢ. ܘܚܰܡܪܳܐ ܘܡܶܚܫܳܐ ܢܶܬܶܠ ܠܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܰܡܫܰܡܫܺܝܢ ܩܕ݂ܳܡ ܐܰܠܳܗܰܢ. ܘܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܥܶܣܪܳܐ ܡܶܢ ܐܰܖ̈ܥܳܬܰܢ: ܢܶܬܶܠ ܠܠܶܘ̈ܳܝܶܐ. ܘܗܶܢܽܘܢ ܠܶܘ̈ܳܝܶܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܢܳܣܒܺܝܢ ܡܰܥܣܳܖ̈ܶܐ ܡܶܢ ܟܽܠ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܦܽܘܠܚܳܢܰܢ. 38: ܘܢܶܗܘܶܐ ܟܽܘܡܪܳܐ ܒܰܪ ܐܰܗܪܽܘܢ ܥܰܡ ܠܶܘ̈ܳܝܶܐ ܒܡܰܥܣܳܖ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܘܠܶܘ̈ܳܝܶܐ ܢܰܣܩܽܘܢ ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܥܶܣܪܳܐ ܠܒܰܝܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܰܢ: ܠܒܶܝܬ݂ ܩܦܳܣ̈ܶܐ: ܘܰܠܒܶܝܬ݂ ܓܰܙܳܐ. 39: ܡܶܛܽܠ ܕܰܠܒܶܝܬ݂ ܩܦܳܣ̈ܶܐ ܢܰܝܬܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ: ܘܰܒܢܰܝ̈ ܠܶܘܺܝ: ܪܺܝܫܺܝܬܳܐ ܕܰܥܒܽܘܪܳܐ ܘܰܕ݂ܚܰܡܪܳܐ ܘܰܕ݂ܡܶܫܚܳܐ ܬܰܡܳܢ ܡܳܐܢܰܝ̈ ܩܽܘܕ݂ܫ̈ܶܐ. ܘܟܽܘܡܖ̈ܶܐ ܘܠܶܘ̈ܳܝܶܐ: ܘܬܰܖ̈ܥܶܐ ܘܢܳܛܽܘܖ̈ܶܐ: ܠܳܐ ܢܶܫܒܩܽܘܢ ܠܒܰܝܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܰܢ.   

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܝܐ.

 

1: ܘܢܶܬܒܽܘܢ ܩܰܫܺܝ̈ܫܰܝ ܥܰܡܳܐ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܥܰܡܳܐ ܢܰܪܡܽܘܢ ܦܶܨ̈ܶܐ ܠܡܰܝܬܳܝܽܘ ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܥܶܣܪܳܐ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܠܡܶܥܡܰܪ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ. ܘܰܬܫܰܥ ܡܢܰܘ̈ܳܢ ܢܶܗ̱ܘ̈ܝܳܢ ܒܩܽܘܖ̈ܝܳܐ. 2: ܘܒܰܪܶܟ݂ܘ ܥܰܡܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܨܒܳܘ ܡܶܢ ܪܶܥܝܳܢܗܽܘܢ ܠܡܶܬܰܒ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. 3: ܘܗܳܠܶܝܢ ܪܺܝܫܳܐ ܕܰܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܕܺܝܬܶܒܘ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ: ܘܰܒܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕܳܐ: ܘܺܝܬܶܒܘ ܓܰܒܪܳܐ ܒܝܽܘܪܬܳܢܶܗ: ܒܩܽܘܖ̈ܺܝܗܽܘܢ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܟܽܘܡܖ̈ܶܐ ܘܠܶܘ̈ܳܝܶܐ: ܘܥܰܡܳܐ: ܘܰܒܢܰܝ̈ ܥܰܒ̈ܕܰܝ ܫܠܶܝܡܽܘܢ: ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. 4: ܘܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܘܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܒܶܢܝܳܡܶܝܢ. ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܐ: ܢܬܰܢܝܳܐ ܒܰܪ ܥܽܘܙܝܳܐ: ܒܰܪ ܙܟܰܪܝܳܐ: ܒܰܪ ܐܳܡܰܪܝܳܐ: ܒܰܪ ܫܦܰܛܝܳܐ: ܒܰܪ ܡܰܗܠܳܠܳܐܝܠ. 5: ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܦܰܪܨ: ܡܥܰܣܝܳܐ ܒܰܪ ܒܳܪܽܘܟ݂. ܒܰܪ ܟܽܠܚܳܙܶܐ: ܒܰܪ ܢܺܝܪܝܳܐ: ܒܰܪ ܥܰܙܰܪܝܳܐ: ܒܰܪ ܝܽܘܢܳܕ݂ܳܒ: ܒܰܪ ܙܟܰܪܝܳܐ: ܒܰܪ ܫܶܠܳܐ. 6: ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܦܰܪܨ ܕܥܳܡܪܺܝܢ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ: ܐܰܪܒܰܥܡܳܐܐ ܘܶܫܬܺܝܢ ܘܰܬܡܳܢܝܳܐ: ܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܰܝ ܚܰܝܠܳܐ. 7: ܘܗܳܠܶܝܢ ܒܢܰܝ̈ ܒܶܢܝܳܡܶܝܢ: ܣܶܠܳܐ ܒܰܪ ܡܰܫܠܽܘܡ: ܒܰܪ ܝܽܘܕܳܥ: ܒܰܪ ܦܪܳܝܳܐ: ܒܰܪ ܩܠܳܝܳܐ: ܒܰܪ ܡܥܰܣܝܳܐ: ܒܰܪ ܐܰܬܢܳܐܶܝܠ: ܒܰܪ ܐܶܫܰܥܝܳܐ. 8: ܘܒܳܬܪܶܗ ܬܫܰܥܡܳܐܐ ܘܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܬܡܳܢܝܳܐ. 9: ܘܝܽܘܐܶܝܠ ܒܰܪ ܙܟܰܪܝܳܐ: ܫܰܠܺܝܛ ܥܠܰܝܗܽܘܢ. ܘܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܒܰܪ ܣܢܳܐܐ ܫܰܠܺܝܛ ܥܰܠ ܩܪܺܝܬܳܐ ܕܬܰܪܬܶܝܢ. 10: ܡܶܢ ܟܽܘܡܖ̈ܶܐ: ܒܪܰܟ݂ܝܳܐ ܒܰܪ ܝܽܘܝܳܕ݂ܰܥ: ܘܰܣܪܰܒܝܳܐ ܒܰܪ ܚܶܠܰܩܝܳܐ: ܒܰܪ ܡܰܫܠܽܘܡ.  11: ܒܰܪ ܨܳܕ݂ܽܘܩ: ܒܰܪ ܡܟܰܪܝܽܘܬ: ܒܰܪ ܐܰܚܺܝܛܽܘܒ: ܫܰܠܺܝܛ ܥܰܠ ܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. 12: ܘܰܐܚܰܘ̈ܗܝ ܥܳܒܕܺܝܢ ܥܒܳܕ݂ܳܐ ܠܓܰܘ: ܬܡܳܢܶܡܳܐܐ ܘܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܬܪܶܝܢ: ܘܥܰܙܰܪܝܳܐ ܒܰܪ ܝܰܪܚܽܘܡ: ܒܰܪ ܦܳܠܝܳܐ: ܒܰܪ ܥܡܺܝܨܳܪ: ܒܰܪ ܙܟܰܪܝܳܐ: ܒܰܪ ܦܶܫܚܽܘܪ: ܒܰܪ ܡܠܰܟ݂ܝܳܐ. 13: ܘܰܐܚܰܝ̈ܗܽܘܢ ܪܺܝܫܳܐ ܠܒܶܝܬ݂ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܡܰܐܬܶܝܢ ܘܰܐܪܒܥܺܝܢ ܘܰܬܪܶܝܢ: ܘܰܥܡܺܝܣܰܝ ܒܰܪ ܥܰܙܪܳܐܶܝܠ: ܒܰܪ ܐܰܚܙܰܝ: ܒܰܪ ܡܰܫܠܡܽܘܬ: ܒܰܪ ܐܳܡܺܝܪ. 14: ܘܰܐܚܰܝ̈ܗܽܘܢ ܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܰܝ ܚܰܝܠܳܐ: ܡܳܐܐ ܘܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܬܡܳܢܝܳܐ. ܘܫܰܠܺܝܛ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܙܰܒܕܳܐܶܝܠ ܒܰܪ ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ.15: ܘܡܶܢ ܠܶܘ̈ܳܝܶܐ: ܫܡܰܥܝܳܐ ܒܰܪ ܝܶܫܽܘܥ: ܒܰܪ ܥܪܺܝܩܳܡ: ܒܰܪ ܚܫܰܒܝܳܐ: ܒܰܪ ܒܰܢܺܝ: ܒܰܪ ܫܰܒܬܺܝ. 16: ܘܝܽܘܙܳܒܳܪ ܥܰܠ ܥܒܺܝ̈ܕܳܬܳܐ ܒܰܖ̈ܳܝܳܬܳܐ ܕܒܰܝܬܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܒܰܪ ܙܰܒܕܺܝ: ܒܰܪ ܐܳܣܳܦ. 17: ܘܡܶܢ ܪܺܝܫܳܐ ܕܠܶܘ̈ܳܝܶܐ: ܡܬܰܢܝܳܐ ܒܰܪ ܡܺܝܟ݂ܳܐ: ܪܺܝܫ ܩܰܕ݂ܡܳܝܽܘܬܳܐ ܕܺܝܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܕܰܨܠܽܘܬܳܐ. ܘܒܰܩܒܽܘܩܳܐ ܬܶܢܝܳܢܳܐ ܕܰܐܚܰܘ̈ܗܝ: ܘܥܺܝܪܳܐ ܒܰܪ ܫܡܽܘܥ: ܒܰܪ ܓܠܳܠ: ܒܰܪ ܝܰܬܪܽܘܢ. 18: ܟܽܠܗܽܘܢ ܠܶܘ̈ܳܝܶܐ ܕܰܒܩܽܘܪܝܰܬ ܩܽܘܕܫܳܐ: ܡܰܐܬܶܝܢ ܘܰܬܡܳܢܺܝܢ ܘܰܐܪܒܥܳܐ. 19: ܘܬܰܖ̈ܥܶܐ ܥܰܩܽܘܒ ܘܰܐܛܠܡܳܢ. ܘܰܐܚܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܢܳܛܪܺܝܢ ܒܬܰܖ̈ܥܶܐ: ܡܳܐܐ ܘܫܰܒܥܺܝܢ ܘܰܬܪܶܝܢ.  20: ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܕܟܽܘܡܖ̈ܶܐ ܘܠܶܘ̈ܳܝܶܐ ܒܟܽܠ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕܳܐ: ܓܒܰܪ ܒܝܳܪܬܽܘܬܶܗ. 21: ܘܥܰܒܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܝܳܬܒܺܝܢ ܓܒܰܪ ܥܰܠ ܦܽܘܠܚܳܢܶܗ ܘܥܰܠ ܦܰܕܳܢܶܗ. 22: ܘܰܕ݂ܫܰܠܺܝܛ ܥܰܠ ܠܶܘ̈ܳܝܶܐ ܕܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ: ܥܰܒܕܰܝ ܒܰܪ ܟܰܢܽܘܝ: ܒܰܪ ܚܫܰܒܝܳܐ: ܒܰܪ ܡܬܰܢܝܳܐ: ܒܰܪ ܡܺܝܟ݂ܳܐ: ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܐܳܣܳܦ ܕܰܡܫܰܡܫܺܝܢ ܠܽܘܩܒܰܠ ܥܒܺܝܕܬܳܐ ܕܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. 23: ܡܶܛܽܠ ܕܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ: ܘܰܫܪܳܪܳܐ ܦܣܺܝܩ ܗ̱ܘܳܐ ܥܰܠ ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ: ܟܽܠ ܝܽܘܡ ܒܝܽܘܡ. 24: ܘܰܦܬܰܚܝܳܐ ܒܰܪ ܡܫܽܘܡܳܐܶܝܠ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܙܰܪܚ: ܒܰܪ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܐ: ܗܽܘ ܫܰܠܺܝܛ ܗ̱ܘܳܐ ܥܰܠ ܟܽܠ ܡܰܢ ܕܶܐܡܰܪ ܡܰܠܟܳܐ: ܥܰܠ ܟܽܠܢܳܫ: ܥܰܠ ܚܽܘܫܒܳܢܳܐ ܕܥܰܡܳܐ: ܥܰܠ ܖ̈ܺܝܫܰܝܗܽܘܢ ܘܥܰܠ ܚܰܩ̈ܠܳܬܗܽܘܢ. 25: ܘܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܝܺܬܶܒ ܒܩܽܘܖ̈ܝܰܬ ܐܰܪܒܰܥ ܘܰܒܟܰܦܖ̈ܽܘܢܶܝܗ̇: ܘܰܒܪܺܝܒܽܘܢ ܘܰܒܟܰܦܖ̈ܽܘܢܶܝܗ̇: ܘܰܒܩܰܒܨܳܐܶܝܠ ܘܰܒܟܰܦܖ̈ܽܘܢܶܝܗ̇.26: ܘܰܒܗܽܘܫܰܥ: ܘܰܒܡܰܘܠܳܕ݂ܳܐ: ܘܰܒܒܶܝܬ݂ ܦܠܳܛ. 27: ܘܒܰܚܨܳܪ ܫܽܘܥ: ܘܰܒܒܺܪ ܫܒܰܥ ܘܰܒܟܰܦܖ̈ܽܘܢܶܝܗ̇. 28: ܘܰܒܨܶܢܩܠܳܓ: ܘܒܰܡܟ݂ܝܳܐ ܘܰܒܟܰܦܖ̈ܽܘܢܶܝܗ̇. 29: ܘܰܒܥܶܝܢ ܪܰܡܽܘܢ: ܘܰܒܨܶܕ݂ܥܳܐ: ܘܰܒܝܰܪܡܽܘܬ. 30: ܘܰܒܙܺܝܘܳܚ ܘܒܳܐܪܳܡ ܘܰܒܟܰܦܖ̈ܽܘܢܰܝܗܶܝܢ: ܘܒܰܠܟ݂ܺܝܫ ܘܰܒܟܰܦܖ̈ܽܘܢܶܝܗ̇: ܘܰܒܥܰܙܩܳܐ ܘܰܒܟܰܦܖ̈ܽܘܢܶܝܗ̇. ܘܰܫܪܰܘ ܡܶܢ ܒܰܪ ܫܒܰܥ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܰܦܩܰܥܬܳܐ ܕܗܳܠܽܘܡ. 31: ܘܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܒܶܢܝܳܡܶܝܢ: ܡܶܢ ܪܳܡܬܳܐ ܕܡܰܟ݂ܡܰܣ ܘܥܺܝ: ܘܒܶܝܬ݂ ܐܶܝܠ ܘܟܰܦܖ̈ܽܘܢܶܝܗ̇. 32: ܘܰܥܢܳܬܽܘܬ ܘܳܐܘܝܳܒ: ܘܰܥܢܰܢܝܳܐ. 33: ܘܚܳܨܽܘܪ: ܘܪܳܡܬܳܐ: ܘܰܓܬܺܝܡ. 34: ܘܝܰܛܒܳܠ: ܘܠܽܘܕ݂: ܘܺܐܝܢܽܘ. 35: ܘܢܺܝܚܳܐ ܘܚܰܪܫܳܐ.  36: ܘܡܶܢ ܠܶܘ̈ܳܝܶܐ: ܦܳܠܓܽܘܬܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕܳܐ: ܘܰܕ݂ܒܶܢܝܳܡܶܝܢ.   

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܝܒ.

 

1: ܘܗܳܠܶܝܢ ܟܽܘܡܖ̈ܶܐ ܘܠܶܘ̈ܳܝܶܐ ܕܰܣ̣ܠܶܩܘ ܥܰܡ ܙܽܘܒܳܒܶܠ ܒܰܪ ܫܶܠܰܬܐܶܝܠ: ܝܶܫܽܘܥ: ܣܪܰܒܝܳܐ: ܥܰܙܡܳܐ. ܥܰܙܪܳܐ. 2: ܐܳܡܰܪܝܳܐ: ܡܠܽܘܟ݂: ܚܛܽܘܫ. 3: ܫܟܰܢܝܳܐ: ܐܰܪܚܽܘܡ: ܡܰܪܡܽܘܬ. 4: ܥܰܕܳܐ: ܥܰܙܬܺܝ: ܐܰܒܝܳܐ. 5: ܒܶܢܝܳܡܶܝܢ: ܡܥܰܕܪܝܳܐ: ܒܠܰܓܝܳܐ. 6: ܫܡܰܥܝܳܐ: ܢܕ݂ܽܘܥ: ܝܽܘܕܰܥܝܳܐ. 7: ܣܠܽܘܝ: ܥܡܽܘܩ: ܚܶܠܰܩܝܳܐ: ܝܺܕܰܥܝܳܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܖ̈ܺܝܫܶܐ ܕܟܽܘܡܖ̈ܶܐ ܘܰܐܚܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܒܝܰܘ̈ܡܳܬܶܗ ܕܝܶܫܽܘܥ. 8: ܘܠܶܘ̈ܳܝܶܐ: ܝܶܫܽܘܥ ܘܰܒܢܰܘ̈ܗܝ: ܩܰܕ݂ܡܝܳܐ: ܫܪܰܒܝܳܐ: ܝܺܗܽܘܕܳܐ: ܡܬܰܢܝܳܐ: ܗܽܘܕ݂ܺܝܬ: ܗܽܘ ܘܰܐܚܰܝ̈ܗܽܘܢ. 9: ܘܒܰܩܒܽܘܩܳܐ: ܘܥܰܢܳܢܺܝ: ܘܰܐܚܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܽܘܩܒܰܠܗܽܘܢ ܒܡܰܛܰܪܬܳܐ. 10: ܘܝܶܫܽܘܥ ܐܰܘܠܶܕ݂ ܠܝܽܘܝܰܩܺܝܡ: ܘܝܽܘܝܰܩܺܝܡ ܐܰܘܠܶܕ݂ ܠܶܐܠܺܝܫܳܒ: ܘܶܐܠܺܝܫܳܒ ܐܰܘܠܶܕ݂ ܠܝܽܘܝܳܕ݂ܰܥ. 11: ܘܝܽܘܝܳܕ݂ܰܥ ܐܰܘܠܶܕ݂ ܠܝܽܘܢܳܬܳܢ: ܘܝܽܘܢܳܬܳܢ ܐܰܘܠܶܕ݂ ܠܝܰܕ݂ܽܘܥܳܐ.  12: ܘܰܒܝܰܘܡܰܝ̈ ܝܽܘܝܰܩܺܝܡ: ܗܘܰܘ ܟܽܘܡܖ̈ܶܐ ܖ̈ܺܝܫܰܝ ܐܰܒܳܗ̈ܶܐ: ܣܪܰܒܝܳܐ: ܐܳܡܰܪܝܳܐ: ܐܶܪܰܡܝܳܐ: ܚܰܢܰܢܝܳܐ.  13: ܥܰܙܰܪܝܳܐ: ܡܰܫܠܽܘܡ: ܐܳܡܰܪܝܳܐ: ܝܽܘܚܰܢܳܢ. 14: ܡܠܰܟ݂ܝܳܐ: ܝܽܘܢܳܬܳܢ: ܫܟܰܢܝܳܐ: ܝܰܘܣܶܦ.  15: ܚܳܪܳܡ: ܥܰܪܝܳܐ: ܡܰܪܡܽܘܬ: ܠܰܚܡܺܝ. 16: ܥܰܕܽܘ: ܙܟܰܪܝܳܐ: ܓܶܒܬܽܘܢ: ܡܰܫܠܰܡ. 17: ܐܰܒܝܳܐ: ܙܰܟ݂ܪܺܝ: ܒܶܢܝܳܡܶܝܢ: ܡܽܘܕܰܥܝܳܐ: ܦܽܘܠܛܳܐ. 18: ܒܰܠܓܳܐ: ܫܡܽܘܥ: ܫܡܰܥܝܳܐ: ܝܽܘܢܳܬܳܢ. 19: ܝܽܘܝܳܕ݂ܰܥ: ܡܰܬܢܺܝ: ܝܺܕܰܥܝܳܐ: ܥܰܙܺܝ. 20: ܣܰܠܺܝ: ܩܰܠܺܝ: ܥܡܽܘܩ: ܥܒܺܝܕ݂. 21: ܘܚܶܠܰܩܝܳܐ: ܚܫܰܒܝܳܐ: ܗܽܘܕ݂ܳܥ: ܢܰܬܢܺܝܐܶܝܠ. 22: ܠܶܘ̈ܳܝܶܐ ܒܝܰܘ̈ܡܳܬܶܗ ܕܶܐܠܺܝܫܳܒ: ܝܽܘܝܳܕ݂ܰܥ: ܘܝܽܘܚܰܢܳܢ: ܘܝܳܕ݂ܽܘܥ: ܟܬܺܝܒܺܝܢ ܖ̈ܺܝܫܰܝ ܐܰܒܳܗ̈ܶܬܳܐ ܘܟܽܘܡܖ̈ܶܐ: ܥܰܠ: ܡܰܠܟܽܘܬ ܕܳܪܺܝܳܘܫ ܦܳܪܣܳܝܳܐ. 23: ܒܢܰܝ̈ ܠܶܘܺܝ ܖ̈ܺܝܫܰܝ ܐܰܒܳܗ̈ܶܐ: ܟܬܺܝܒܺܝܢ ܥܰܠ ܟܬ݂ܳܒܳܐ ܕܦܶܬܓܳܡ̈ܶܐ ܕܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ: ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘ̈ܡܳܬܶܗ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ ܒܰܪ ܐܶܠܺܝܫܳܒ. 24: ܘܖ̈ܺܝܫܰܝ ܠܶܘ̈ܳܝܶܐ: ܫܒܺܝܠ: ܫܪܰܒܝܳܐ: ܘܝܶܫܽܘܥ: ܘܰܐܚܰܘ̈ܗܝ ܒܢܰܝ̈ ܩܰܕ݂ܡܳܐܶܝܠ: ܠܽܘܩܒܰܠܗܽܘܢ ܡܫܰܒܚܺܝܢ ܘܡܰܘܕܶܝܢ ܐܰܝܟ݂ ܦܽܘܩܕܳܢܰܘ̈ܗܝ ܕܕܺܘܺܝܕ݂ ܢܒܺܝܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܡܰܛܰܪܬܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܡܰܛܰܪܬܳܐ. 25: ܡܬܰܢܝܳܐ: ܘܒܰܩܺܝ: ܘܥܽܘܒܰܕ݂ܝܳܐ: ܘܫܳܠܽܘܡ: ܘܰܐܛܠܳܡ: ܘܰܥܩܽܘܦ: ܢܳܛܖ̈ܰܝ ܬܰܖ̈ܥܶܐ. 26: ܗܳܠܶܝܢ ܒܝܰܘܡܰܝ̈ ܝܽܘܝܰܩܺܝܡ ܒܰܪ ܝܶܫܽܘܥ: ܒܰܪ ܝܽܘܙܳܕܳܩ: ܘܰܒܝܰܘܡܰܝ̈ ܢܰܚܡܳܐܶܝܠ ܪܺܝܫܐ: ܘܥܰܙܪܳܐ ܟܳܗܢܳܐ ܘܣܳܦܪܳܐ. 27: ܘܟܰܕ݂ ܓܡܰܪ ܫܽܘܪܳܐ ܕܽܐܘܪܺܫܠܶܡ: ܟܰܢܶܫܘ ܠܶܘ̈ܳܝܶܐ ܒܟܽܠܶܗ ܐܰܬܪܗܽܘܢ: ܠܡܰܝܬܳܝܽܘ ܐܶܢܽܘܢ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ: ܘܰܠܡܶܥܒܰܕ݂ ܒܽܘܣܳܡܳܐ ܘܚܰܕ݂ܽܘܬ݂ܳܐ: ܒܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܘܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܘܨܶܨ̈ܠܶܐ ܘܟܶܢܳܖ̈ܶܐ. 28: ܘܶܐܬܟܰܢܰܫܘ ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܡܶܢ ܦܩܰܥܬܳܐ ܕܺܐܝܬ݂ ܚܕ݂ܳܖ̈ܰܝ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ: ܘܡܶܢ ܕܳܪܰܬ ܢܛܳܦܳܐ. 29: ܘܡܶܢ ܒܶܝܬ݂ ܓܰܠܓܳܠܳܐ: ܘܡܶܢ ܢܰܚܠܳܐ ܕܰܓܒܰܥ: ܘܡܶܢ ܥܰܪܡܽܘܬ: ܡܶܛܽܠ ܕܕܳܖ̈ܶܐ ܒܢܰܘ ܠܗܽܘܢ ܡܫܰܡܫܳܢ̈ܶܐ ܚܕ݂ܳܖ̈ܰܝ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ.  30: ܘܶܐܬܕܰܟܺܝܘ ܟܽܘܡܖ̈ܶܐ ܘܠܶܘ̈ܳܝܶܐ: ܘܕܰܟܺܝܘ ܠܥܰܡܳܐ ܘܰܠܬܰܖ̈ܥܶܐ ܕܫܽܘܪܳܐ. 31: ܘܰܐܣܶܩܘ ܠܪܺܝܫܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕܳܐ ܠܥܶܠ ܡܢ ܫܽܘܪܳܐ. ܘܰܐܩܺܝܡܘ ܬܰܪܬܶܝܢ ܟܢܽܘ̈ܫܳܬܳܐ ܪܰܘܖ̈ܒܳܬܳܐ. ܘܗܰܠܶܟ݂ܘ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܐ: ܠܝܰܡܺܝܢܳܐ ܡܶܢ ܬܰܪܥܳܐ ܪܰܒܳܐ. 32: ܘܶܐܙܰܠܘ ܥܰܡܗܽܘܢ ܐܽܘܫܰܥܝܳܐ: ܘܦܶܠܓܳܐ ܕܖ̈ܺܝܫܶܐ ܕܺܝܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ. 33: ܘܥܰܙܪܳܐܶܝܠ: ܘܥܰܙܪܳܐ: ܘܡܰܫܠܽܘܡ. 34: ܘܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ: ܘܒܶܢܝܳܡܶܝܢ: ܘܰܫܡܰܥܝܳܐ: ܘܰܢܕܰܡܝܳܐ. 35: ܘܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܟܽܘܡܖ̈ܶܐ ܒܩܰܖ̈ܢܳܬܳܐ: ܙܟܰܪܝܳܐ ܒܰܪ ܝܽܘܢܳܬܳܢ: ܒܰܪ ܫܡܰܥܝܳܐ: ܒܰܪ ܡܬܰܢܝܳܐ: ܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ: ܒܰܪ ܙܟ݂ܽܘܪ: ܒܰܪ ܐܳܣܳܦ. 36: ܘܰܐܚܰܘ̈ܗܝ ܫܡܰܥܝܳܐ: ܘܥܰܙܪܳܐܶܝܠ: ܡܠܳܠ: ܓܠܳܠ: ܥܛܳܪ: ܢܰܬܢܺܝܐܶܝܠ: ܚܢܳܢܺܝ: ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܐ: ܒܡܳܐܢ̈ܶܐ ܕܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܕܕ݂ܰܘܺܝܕ݂ ܢܒܺܝܳܐ: ܥܰܒܕܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܥܰܙܪܳܐ ܣܳܦܪܳܐ ܩܕ݂ܳܡܝܗܽܘܢ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܬܰܪܥܳܐ ܕܥܰܝܢܳܐ. 37: ܘܠܽܘܩܒܰܠܗܽܘܢ ܣܠܶܩ ܡܶܢ ܡܰܣܩܳܢܳܐ ܕܰܩܪܺܝܬܳܐ ܕܕܰܘܺܝܕ݂: ܒܡܰܣܩܳܢܳܐ ܕܫܽܘܪܳܐ ܡܶܢ ܠܥܶܠ ܠܒܶܝܬ݂ ܕܰܘܺܝܕ݂: ܥܰܠ ܬܰܪܥܳܐ ܪܰܒܳܐ ܡܰܕ݂ܢܚܳܝܳܐ.  38: ܘܰܐܘܕܺܝܘ ܘܰܣܠܶܩ ܡܶܢ ܠܥܶܠ ܘܶܐܢܳܐ ܒܳܬܰܪܗܽܘܢ. ܘܦܶܠܓܳܐ ܕܥܰܡܳܐ ܣܠܶܩܘ ܥܰܠ ܫܽܘܪܳܐ. ܘܩܳܡܘ ܥܰܠ ܡܰܓܕܠܳܐ ܪܰܒܳܐ: ܘܥܰܠ ܫܽܘܪܳܐ ܦܰܬܝܳܐ.39: ܘܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܬܰܪܥܳܐ ܕܰܐܦܪܶܝܡ ܥܕܰܡܳܐ ܠܬܰܪܥܳܐ ܥܰܬܺܝܩܳܐ: ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܬܰܪܥܳܐ ܕܨܰܝܳܕ̈ܶܐ: ܘܡܶܢ ܡܰܓܕܠܳܐ ܕܰܚܢܳܢܳܐܶܝܠ ܥܕܰܡܳܐ ܠܡܰܓܕܠܳܐ ܪܳܡܳܐ: ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܬܰܪܥܳܐ ܕܥܳܢ̈ܳܐ. ܘܩܳܡܘ ܒܬܰܪܥܳܐ ܪܰܒܳܐ. 40: ܘܥ̣ܰܠܘ ܬܰܪܬܶܝܢ ܟܢܽܘ̈ܫܳܢ ܠܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܘܶܐܢܳܐ ܘܦܶܠܓܗܽܘܢ ܕܖ̈ܺܝܫܳܢܶܐ ܕܺܐܝܬ݂ ܗ̱ܘܰܘ ܥܰܡܝ. 41: ܘܟܽܘܡܖ̈ܶܐ ܐܶܠܝܳܩܺܝܡ: ܘܰܡܥܰܣܝܳܐ: ܡܰܠܚܺܝܢ: ܡܺܝܟ݂ܳܐ: ܘܶܐܠܺܝܗܽܘ: ܥܢܳܢܺܝ: ܘܙܰܟܪܝܳܐ: ܚܰܢܰܢܝܳܐ. 42: ܘܰܒܩܰܖ̈ܢܳܬܳܐ ܡܥܰܣܝܳܐ: ܘܰܫܡܰܥܝܳܐ: ܘܠܳܥܳܙܰܪ: ܘܥܰܙܺܝ: ܘܝܽܘܚܰܢܳܢ: ܘܰܡܠܰܟ݂ܝܳܐ: ܘܥܺܝܠܰܡ: ܘܥܳܕ݂ܽܘܪ: ܘܰܫܡܽܘܥ: ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ. ܘܰܙܪܰܚܝܳܐ ܪܺܝܫܳܐ. 43: ܘܕܰܒܰܚܘ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ ܕܶܒܚ̈ܶܐ ܪܰܘܖ̈ܒܶܐ ܘܰܚܕ݂ܺܝܘ. ܡܶܛܽܠ ܕܡܳܪܝܳܐ ܚܰܕܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܚܰܕ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܪܰܒܬܳܐ. ܘܳܐܦ ܢܶܫ̈ܶܐ ܘܰܛܠܳܝ̈ܶܐ ܚܕ݂ܺܝܘ ܘܶܐܫܬܰܡܥܰܬ݂ ܚܰܕ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܕܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܠܪܽܘܚܩܳܐ. 44: ܘܶܐܫܬܰܠܰܛܘ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ: ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܝܳܗܒܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܡܶܢ ܐܰܘܨܖ̈ܶܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܒ̈ܳܬܶܐ ܠܰܡܩܰܦܳܣܽܘ ܒܗܽܘܢ ܪܺܝܫܝܳܬܳܐ: ܘܡܰܥܣܳܖ̈ܶܐ ܕܖ̈ܺܝܫܶܐ ܕܩܽܘܖ̈ܝܳܐ: ܐܰܝܟ݂ ܕܰܟ݂ܬܺܝܒ ܒܰܟܬ݂ܳܒܳܐ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ: ܠܟܽܘܡܖ̈ܶܐ ܘܰܠܠܶܘ̈ܳܝܶܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܚܰܕ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܕܽܝܗ̈ܽܘܕ݂ܳܝܶܐ: ܥܰܠ ܟܽܘܡܖ̈ܶܐ ܘܠܶܘ̈ܳܝܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܩܳܝܡܺܝܢ ܘܢܳܛܪܺܝܢ ܡܰܛܰܪܬܳܐ ܒܒܰܝܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܗܽܘܢ. 45: ܘܢܳܛܖ̈ܰܝ ܢܛܽܘܪܬܳܐ ܕܰܟ݂ܝܳܐܺܝܬ݂: ܘܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܘܬܰܖ̈ܥܶܐ: ܐܰܝܟ݂ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܕܕܰܘܺܝܕ݂ ܘܕܰܫܠܶܝܡܽܘܢ ܒܪܶܗ. 46: ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܕܕܰܘܺܝܕ݂ ܗܘܳܐ ܐܳܣܳܦ ܘܩܳܡ̣ ܒܪܺܝܫܐ ܕܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܘܰܡܫܰܒܰܚ ܗ̱ܘܳܐ ܘܡܰܘܕܶܐ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. 47: ܘܟܽܠܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܒܝܰܘܡܰܘ̈ܗܝ ܕܙܽܘܪܒܳܒܶܠ: ܘܰܒܝܰܘ̈ܡܳܬܶܗ: ܕܰܢܚܰܡܝܳܐ: ܝܳܗܒܺܝܢ ܡܰܘܗ̈ܒܳܬܳܐ ܠܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ. ܘܬܰܖ̈ܥܶܐ ܡܰܦܩܺܝܢ ܘܝܳܗܒܺܝܢ ܝܽܘܡ ܒܝܰܘܡܶܗ: ܘܰܡܩܰܕܫܺܝܢ ܠܠܶܘ̈ܳܝܶܐ. ܘܠܶܘ̈ܳܝܶܐ ܡܩܰܕܫܺܝܢ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܐܰܗܪܽܘܢ.   

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܝܓ.

 

1: ܒܶܗ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ ܐܶܬܩܪܺܝ ܟܬ݂ܳܒܳܐ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܡܽܘܫܶܐ ܒܶܐܕ݂ܢܰܝ̈ ܥܰܡܳܐ. ܘܶܐܫܬܟܰܚ ܕܰܟ݂ܬܺܝܒ ܒܶܗ. ܠܳܐ ܢܶܥܠܽܘܢ ܥܰܡܽܘܢܳܝ̈ܶܐ ܘܡܽܘܐܒܳܝ̈ܶܐ ܠܰܟ݂ܢܽܘܫܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ. 2: ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܐܰܪܰܥܘ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܒܠܰܚܡܳܐ ܘܰܒܡܰܝ̈ܳܐ. ܘܶܐܓܰܪܘ ܠܗܽܘܢ ܠܒܶܠܥܰܡ ܠܰܡܠܳܛ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܰܐܗܦܶܟ݂ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܠܰܘ̈ܛܳܬܶܗ ܠܒܽܘܖ̈ܟܳܬܳܐ. 3: ܗܳܝܕܶܝܢ ܟܰܕ݂ ܫܡܰܥܘ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ: ܐܶܬܦܪܶܫܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܖ̈ܽܘܒܶܐ ܡܶܢ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 4: ܘܶܐܬܳܐ ܐܶܠܺܝܫܳܒ ܟܽܘܡܪܳܐ: ܘܰܒܢܳܐ ܠܶܗ ܬܰܡܳܢ ܕܳܪܬܳܐ ܚܕܳܐ ܪܰܒܬܳܐ. 5: ܘܬܰܡܳܢ ܡܶܢ ܠܩܽܘܕ݂ܡܺܝܢ ܣܳܝܡܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܩܽܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܘܰܠܒܽܘܢܬܳܐ. ܘܡܳܐܢ̈ܶܐ ܕܡܰܥܣܳܖ̈ܶܐ ܕܰܥܒܽܘܪܳܐ ܘܰܕ݂ܚܰܡܪܳܐ ܘܰܕ݂ܡܶܫܚܳܐ ܘܰܒܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܠܶܘ̈ܳܝܶܐ ܘܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ: ܘܰܕܬܰܖ̈ܥܶܐ: ܖ̈ܺܝܫܝܳܬܳܐ ܕܟܳܗ̈ܢܶܐ. 6: ܘܰܒܟܽܠܗܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܠܳܐ ܗܘܺܝܬ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ: ܡܶܛܽܠ ܕܒܰܫܢܰܬ ܬܠܳܬ݂ܺܝܢ ܘܬܰܪܬܶܝܢ ܠܰܐܪܛܰܚܫܶܫܬ ܡܰܠܟܳܐ ܕܒܳܒܶܠ: ܐܶܬܺܝܬ ܠܘܳܬ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܒܚܰܪܬܳܐ ܕܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܐܶܫܬܰܐܠܶܬ ܡܶܢ ܡܰܠܟܳܐ. 7: ܘܶܐܬܺܝܬ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ: ܘܶܐܣܬܰܟܽܠܬ ܒܺܝܫܬܳܐ ܕܰܥܒܰܕ݂ ܐܶܠܺܝܫܳܒ ܠܛܽܘܒܝܳܐ. ܕܰܥܒܰܕ݂ ܠܶܗ ܒܰܝܬܳܐ ܒܕ݂ܳܪܬܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ. 8: ܘܶܐܬܒܐܶܫ ܠܺܝ ܛܳܒ: ܘܰܫܕܺܝܬ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܕܒܰܝܬܶܗ ܕܛܽܘܒܝܳܐ: ܒܫܽܘܩܳܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܕܳܪܬܳܐ. 9: ܘܶܐܡܪܶܬ݂ ܘܕܰܟܺܝܘ ܕܳܪܬܳܐ ܘܰܐܗܦܟܶ݀ܬ ܠܬܰܡܳܢ ܡܳܐܢܰܝ̈ ܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܘܩܽܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܘܰܠܒܽܘܢܬܳܐ. 10: ܘܝܶܕ݂ܥܶ݀ܬ ܕܰܡܢܳܬܳܐ ܕܠܶܘ̈ܳܝܶܐ ܠܳܐ ܡܶܬܝܰܗܒܳܐ. ܘܰܥܪܰܩܘ ܓܒܰܪ ܠܚܰܩܠܶܗ: ܠܶܘ̈ܳܝܶܐ ܘܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܘܥܳܒܕܰܝ̈ ܥܒܺܝ̈ܕܳܬܳܐ. 11: ܘܶܐܢܳܐ ܕܳܢܶ݀ܬ ܥܰܡ ܪܺܝܫܳܐ: ܘܶܐܡܪܶܬ݂ ܠܗܽܘܢ: ܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܫܒܺܝܩ ܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܘܟܰܢܫܶ݀ܬ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܰܐܩܺܝܡܶ݀ܬ ܐܶܢܽܘܢ ܥܰܠ ܩܝܳܡܰܝ̈ܗܽܘܢ. 12: ܘܟܽܠ ܝܽܗ̱ܘܕܳܝ̈ܶܐ ܐܰܝܬܺܝܘ ܡܰܥܣܳܖ̈ܶܐ ܕܰܥܒܽܘܪܳܐ: ܘܰܕ݂ܚܰܡܪܳܐ: ܘܰܕ݂ܡܶܫܚܳܐ: ܠܰܐܘܨܖ̈ܶܐ. 13: ܘܰܐܫܠܛܶܬ ܥܰܠ ܐܰܘܨܖ̈ܶܐ ܠܰܫܠܰܡܝܳܐ ܟܽܘܡܪܳܐ: ܘܰܠܨܳܕ݂ܽܘܩ ܣܳܦܪܳܐ: ܘܠܰܦܪܳܝܳܐ ܒܰܪ ܠܶܘ̈ܳܝܶܐ: ܘܥܰܡܗܽܘܢ ܚܰܢܰܢ ܒܰܪ ܙܟ݂ܽܘܪ ܒܰܪ ܡܬܰܢܝܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܫܰܪܺܝܖ̈ܶܐ ܐܶܬܚܰܫܰܒܘ: ܘܦܶܨܰܬܗܽܘܢ ܣܶܠܩܰܬ݂ ܠܡܶܗܘܳܐ ܖ̈ܺܝܫܶܐ ܠܰܐܚܰܝ̈ܗܽܘܢ. 14: ܐܶܬܕܰܟ݂ܪ ܠܺܝ ܐܰܠܳܗܝ ܡܶܛܽܠ ܗܳܕ݂ܶܐ. ܘܠܳܐ ܬܰܥܒܰܪ ܛܰܝܒܽܘܬܝ ܕܥܶܒܕܶܬ ܒܒܶܝܬ݂ ܐܰܠܳܗܝ ܘܒܰܢܛܽܘܖ̈ܳܬܳܟ݂. 15: ܒܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܗܳܢܽܘܢ ܚܙܺܝ݀ܬ ܒܰܝܗܽܘܕ݂ ܐܽܘܖ̈ܚܳܬܳܐ ܕܖ̈ܳܕ݂ܝܳܢ ܒܫܰܒܬܳܐ. ܘܡܰܝܬܶܝܢ ܛܰܥܢ̈ܶܐ: ܘܫܳܩܠܺܝܢ ܥܰܠ ܚܶܡܖ̈ܶܐ: ܘܳܐܦ ܚܰܡܪܳܐ: ܘܥܶܢܒ̈ܶܐ: ܘܬܺܐܢ̈ܶܐ. ܘܛܰܥܢ̈ܶܐ ܡܰܥܠܺܝܢ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܫܰܒܬܳܐ ܘܰܐܣܗܕܶܬ ܒܗܽܘܢ: ܕܠܳܐ ܬܙܰܒܢܽܘܢ ܨܰܝܕܳܐ. 16: ܘܠܳܐ ܬܰܝܬܽܘܢ ܢܽܘ̈ܢܶܐ. ܘܠܳܐ ܬܙܰܒܢܽܘܢ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܫܰܒܬܳܐ: ܠܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. 17: ܘܕ݂ܳܢܶ݀ܬ ܥܰܡ ܖ̈ܺܝܫܶܐ ܕܺܝܗܽܘܕܳܐ. ܘܶܐܡܪܶܬ ܠܗܽܘܢ: ܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܦܶܬܓܳܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܥܳܒܕܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܘܡܰܚܠܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܝܰܘܡܳܐ ܕܫܰܒܬܳܐ. 18: ܗܳܟܰܢܳܐ ܥܒܰܕ݂ܘ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܟܽܘܢ ܘܰܐܝܬܺܝ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܥܠܰܝܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܒܺܝܫܬܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ: ܘܥܰܠ ܩܪܺܝܬܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ. ܘܰܐܢ̱ܬܽܘܢ ܡܰܘܣܦܺܝܢ ܚܶܡܬܳܐ ܘܪܽܘܓܙܳܐ ܥܰܠ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ: ܕܰܐܢ̱ܬܽܘܢ ܡܰܚܠܺܝܢ ܝܰܘܡܳܐ ܕܫܰܒܬܳܐ. 19: ܗܳܝܕܶܝܢ ܟܰܕ݂ ܐܶܬܦܰܬܰܚܘ ܬܰܖ̈ܥܶܐ ܕܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܩܕ݂ܳܡ ܫܰܒܬܳܐ: ܐܶܡܪܶܬ ܕܢܶܬܬܰܚܕܽܘܢ ܬܰܖ̈ܥܶܐ. ܘܶܐܡܪܶܬ݂ ܕܠܳܐ ܢܶܬܦܰܬܚܽܘܢ ܬܰܖ̈ܥܶܐ: ܥܕܰܡܳܐ ܠܒܳܬܰܪ ܫܰܒܬܳܐ ܘܡܶܢ ܛܰܠܝܰܝ̈ ܐܰܩܺܝܡܶ݀ܬ ܥܰܠ ܬܰܖ̈ܥܶܐ: ܕܠܳܐ ܢܶܥܽܘܠ ܛܰܥܢܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܫܰܒܬܳܐ. 20: ܘܒܳܬܰܪ ܬܰܓܳܖ̈ܶܐ ܘܙܳܒܢܰܝ̈ ܙܶܒܢܳܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ: ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ. 21: ܘܣܰܗܕܶܬ ܒܗܽܘܢ: ܘܶܐܡܪܶܬ ܠܗܽܘܢ: ܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܠܳܐ ܥܳܐܠܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܥܰܕ݂ ܩܝܳܡ ܝܰܘܡܳܐ ܒܬܰܪܥܳܐ ܕܫܽܘܪܳܐ. ܐܶܢ ܬܰܣܠܽܘܢ ܡܶܠܬܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ: ܐܰܘܫܶܛ ܐܺܝܕ݂ܳܐ ܥܠܰܝܟܽܘܢ ܘܡܶܢܶܗ ܡܶܢ ܙܰܒܢܳܐ ܗܰܘ ܠܳܐ ܥ̣ܰܠܘ ܒܫܰܒܬܳܐ. 22: ܘܶܐܡܪܶܬ݂ ܠܠܶܘ̈ܳܝܶܐ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܡܶܬܕܰܟܶܝܢ: ܘܥܳܐܠܺܝܢ ܢܳܛܽܘܖ̈ܶܐ ܘܬܰܖ̈ܥܶܐ ܠܰܡܩܰܕܳܫܽܘ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕܫܰܒܬܳܐ ܐܳܦ ܗܳܕ݂ܶܐ ܐܰܬܕܰܟ݂ܪ ܠܺܝ ܐܰܠܳܗܝ: ܘܚܽܘܣ ܥܠܰܝ ܐܰܝܟ݂ ܣܽܘܓܰܐܬ ܖ̈ܰܚܡܰܝܟ. 23: ܐܳܦ ܒܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܗܳܢܽܘܢ ܚܙܺܝܬ ܝܽܗ̱ܘܕܳܝ̈ܶܐ ܕܰܐܘܬܶܒܘ ܢܶܫ̈ܶܐ ܢܽܘܟ݂ܖ̈ܳܝܳܬܳܐ: ܘܰܐܫܕܽܘܕ݂ܳܝ̈ܳܬܳܐ: ܐܳܦ ܥܰܡܽܘܢܳܝ̈ܳܬܳܐ: ܘܡܽܘܐ̈ܒܳܝܳܬܳܐ. 24: ܘܰܒܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܡܡܰܠܠܺܝܢ ܒܦܶܠܓܳܐ ܐܰܫܕܽܘܕܳܐܺܝܬ݂: ܘܰܒܦܶܠܓܳܐ ܠܳܐ ܚܳܟ݂ܡܺܝܢ ܠܰܡܡܰܠܳܠܽܘ ܝܽܗ̄ܘܕܺܐܺܝܬ݂: ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܠܶܫܳܢܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ. 25: ܘܕܳܢܶ݀ܬ ܥܰܡܗܽܘܢ: ܘܠܳܛܶ݀ܬ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܩܶܛܠܶ݀ܬ ܡܶܢܗܽܘܢ ܓܰܒܖ̈ܶܐ: ܘܛܶܡܪܶܬ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܰܐܘܡܺܝܬ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܐܠܳܗܳܐ: ܘܠܳܐ ܬܶܬܠܽܘܢ ܒܢ̈ܳܬܟ݂ܽܘܢ ܠܰܒܢܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܕܠܳܐ ܬܶܣܒܽܘܢ ܡܶܢ ܒܢ̈ܳܬܗܽܘܢ ܠܰܒܢܰܝ̈ܟܽܘܢ: ܐܰܘ ܠܟ݂ܽܘܢ. 26: ܡܶܛܽܠ ܗܳܠܶܝܢ ܗܽܘ ܚܛܳܐ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܗܰܘ ܕܰܒܥܰܡ̈ܡܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܐܰܟ݂ܘܳܬܶܗ. ܘܰܪܚܺܝܡ ܗ̱ܘܳܐ ܥܰܠ ܐܰܠܳܗܶܗ ܘܝܰܗܒܶܗ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܥܰܠ ܟܽܠܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܘܳܐܦ ܠܶܗ ܐܰܚ̈ܛܺܝ ܢܶܫ̈ܶܐ ܢܽܘܟ݂ܖ̈ܳܝܳܬܳܐ. 27: ܘܰܠܟ݂ܽܘܢ ܐܶܫܬܡܰܥ ܦܶܬܓܳܡܳܐ. ܘܰܥܒܰܕܬܽܘܢ ܗܳܕ݂ܶܐ ܒܺܝܫܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ: ܠܰܡܟܰܕܳܒܽܘ ܒܰܐܠܳܗܰܢ: ܘܰܠܡܰܘܬܳܒܽܘ ܢܶܫ̈ܶܐ ܢܽܘܟ݂ܖ̈ܳܝܳܬܳܐ. 28: ܘܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܝܽܘܝܳܕ݂ܰܥ ܒܰܪ ܐܶܠܺܝܫܳܒ ܟܽܘܡܪܳܐ ܪܰܒܳܐ: ܗܘܳܐ ܚܰܬܢܳܐ ܠܣܰܡܒܠܳܛ ܚܰܘܪܳܢܳܝܳܐ: ܘܰܐܦܪܶܩܬܶܗ ܡܶܢ ܠܘܳܬ݂ܝ.  29: ܐܶܬܕܰܟ݂ܪ ܠܺܝ ܐܰܠܳܗܝ: ܥܰܠ ܫܰܪܟܳܐ ܕܟܽܘܡܪܽܘܬܳܐ: ܘܥܰܠ ܫܰܪܟܳܐ ܕܟܽܘܡܖ̈ܶܐ: ܘܰܕ݂ܠܶܘ̈ܳܝܶܐ. 30: ܘܕܰܟܺܝܬ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܘܰܐܩܺܝܡܶܬ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܢܛܽܘܖ̈ܳܬܗܽܘܢ: ܠܟܽܘܡܖ̈ܶܐ ܘܰܠܠܶܘ̈ܳܝܶܐ: ܐ̱ܢܳܫ ܒܰܥܒܳܕܶܗ. 31: ܘܰܒܩܽܘܖ̈ܒܳܢܶܐ: ܘܰܠܩܽܘܕܫ̈ܶܐ ܒܙܰܒܢܗܽܘܢ: ܘܰܒܥܳܐܕܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܰܒܒܽܘܟ݂ܖ̈ܶܐ. ܐܶܬܕܰܟ݂ܪ ܠܺܝ ܐܰܠܳܗܝ ܗܳܕ݂ܶܐ ܠܛܰܝܒܽܘܬܳܐ.

 

ܠܥܠ