ܡܰܩܒܳܝ̈ܶܐ ܩܰܕܡܳܝܐ

ܣܳܦܪܳܐ ܕܡܰܩܒܳܝ̈ܶܐ ܩܰܕܡܳܝܐ

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܐ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܒ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܓ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܕ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܗ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܘ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܙ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܚ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܛ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܐ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܒ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܓ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܕ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܗ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܘ.

 

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܐ.

 

 1. 1. ܘܰܗܘܳܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܩܛܰܠ ܐܰܠܶܟܣܰܢܕܪܽܘܣ ܒܰܪ ܦܺܝܠܺܝܦܳܘܣ ܡܰܩܶܕܽܘܢܳܝܳܐ ܕܰܢܦܰܩ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܟܶܬܳܝ̈ܶܐ: ܘܰܡܚܳܝܗܝ ܘܩܰܛܠܶܗ ܠܕܳܪܝܽܘܫ ܡܰܠܟܳܐ ܕܦܳܪ̈ܣܳܝܶܐ ܘܰܕܡܳܕܳܝ̈ܶܐ: ܘܰܐܡܠܶܟ ܚܠܳܦܰܘܗܝ. ܠܽܘܩܕܰܡ ܕܶܝܢ ܐܰܡܠܶܟ ܒܗܶܠܳܕܳܐ.2 ܘܰܥܒܰܕ݂ ܩܪ̈ܳܒܶܐ ܪܰܘܪ̈ܒܶܐ. ܘܶܐܚܰܕ݂ ܚܶܣܢ̈ܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ. ܘܩܰܛܶܠ ܠܡܰܠ̈ܟܶܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ.3 ܘܶܐܙܰܠ ܥܕܰܡܳܐ ܠܣܰܘܦܶܝ̈ܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܘܰܢܣܰܒ ܒܶܙܬܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ. ܘܫܶܠܚܰܬ݂ ܘܶܐܬܬܢܺܝܚܰܬ݂ ܐܰܪܥܳܐ ܩܕܳܡܰܘܗܝ. ܘܶܐܫܬܰܩܠ ܘܶܐܬܬܪܺܝܡ ܠܶܒܶܗ.4 ܘܟܰܢܶܫ ܠܶܗ ܚܰܝܠܳܐ ܥܰܫܺܝܢܳܐ ܘܣܰܓܺܝܐܳܐ: ܘܶܐܫܬܰܠܰܛ ܥܰܠ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܥܰܠ ܐܶܡܘ̈ܳܬܳܐ ܘܥܰܠ ܛܪ̈ܽܘܢܶܐ. ܘܰܗܘܰܘ ܠܶܗ ܡܰܣܩܰܝ̈ ܡܰܕܰܐܬ݂ܳܐ.5 ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܗܳܠܶܝܢ. ܢܦܰܠ ܐܰܠܶܟܣܰܢܕܪܽܘܣ ܥܰܠ ܥܰܪܣܶܗ. ܘܺܝܕܰܥ ܕܡܳܐܶܬ ܠܶܗ.6 ܘܰܩܪܳܐ ܠܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܡܫܰܒ̈ܚܶܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܐܬܪܰܒܺܝܘ ܥܰܡܶܗ ܡܶܢ ܛܰܠܝܽܘܬܶܗ: ܘܦܰܠܓܳܗ̇ ܠܗܽܘܢ ܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܥܰܕ ܗܽܘ ܚܰܝ.7 ܘܰܐܡܠܶܟ ܐܰܠܶܟܣܰܢܕܪܽܘܣ ܬܰܪܬܰܥܶܣܖ̈ܶܐ ܫܢܺܝ̈ܢ ܘܡܺܝܬ.8 ܘܶܐܚܰܕܘ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܟܽܠ ܚܰܕ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܐܰܬܪܶܗ.9 ܘܰܩܛܰܪܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܬܳܓ̈ܶܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܡܰܘܬܶܗ: ܐܳܦ ܒܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܡܶܢ ܒܳܬܪܗܽܘܢ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܬܳܐ. ܘܰܐܣܓܺܝܘ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ.10 ܘܰܢܦܰܩ ܡܶܢܗܽܘܢ ܥܶܩܳܪܳܐ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ: ܐܰܢܛܝܰܟܳܘܣ ܐܰܦܺܝܦܰܢܳܘܣ. ܒܪܶܗ ܕܰܐܢܛܺܝܰܟܳܘܣ ܡܰܠܟܳܐ: ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܗܡܰܝܪܳܐ ܒܪܽܘܡܺܝ: ܘܰܐܡܠܶܟ ܒܰܫܢܰܬ݂ ܡܳܐܐ ܘܰܬܠܳܬܺܝܢ ܘܰܫܒܰܥ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܝܰܘ̈ܢܳܝܶܐ.11 ܒܗܳܢܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ: ܢܦܰܩܘ ܡܶܢ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܒܢܰܝ̈ ܥܰܘܠܳܐ. ܘܰܐܦܺܝܣܘ ܠܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܟܰܕ݂ ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܗܽܘܢ: ܢܺܐܙܰܠ ܘܰܢܩܺܝܡ ܩܝܳܡܳܐ ܥܰܡ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܚܕܺܝܪܺܝܢ ܠܰܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܢ ܝܰܘܡܳܐ ܕܰܦܪܰܫܢ ܡܶܢܗܽܘܢ. ܐܶܫܟܰܚܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܬܳܐ.12 ܘܫܶܦܪܰܬ݂ ܡܶܠܬܳܐ ܒܥܰܝܢܰܝ̈ܗܽܘܢ.13 ܘܶܐܬܚܰܫܰܒܘ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܡܶܢ ܥܰܡܳܐ. ܘܶܐܙܰܠܘ ܠܘܳܬܡ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܝܰܗܒ ܠܗܽܘܢ ܡܰܠܟܳܐ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ: ܕܢܶܥܒܕܽܘܢ ܐܰܝܟ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ.14 ܘܰܒܢܰܘ ܒܢܰܝ̈ ܥܰܘܠܳܐ: ܐܶܣܛܰܕܺܝܽܘܢ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܐܰܝܟ ܢܳܡܽܘܣܗܽܘܢ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ.15 ܘܰܢܓܰܕܘ ܠܗܽܘܢ ܠܥܽܘܪܠܽܘܬ݂ܳܐ: ܘܰܐܪܚܶܩܘ ܡܶܢ ܕܺܝܰܬܺܝܩܺܝ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܘܶܐܬܚܰܠܰܛܘ ܒܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܶܐܨܛܒܺܝܘ ܠܡܶܥܒܰܕ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ.16 ܘܶܐܬܥܰܬܕܰܬ݂ ܘܶܐܬܛܰܝܒܰܬ݂ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܩܕܳܡ ܐܰܢܛܝܰܟܳܘܣ. ܘܰܨܒܳܐ ܕܢܰܡܠܶܟ ܐܳܦ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܰܡܠܶܟ ܥܰܠ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܡܰܠܟ̈ܘܳܬܳܐ.17 ܘܥ̣ܰܠ ܐܰܢܛܝܰܟܳܘܣ ܠܡܶܨܪܶܝܢ ܒܚܰܝܠܳܐ ܥܰܫܺܝܢܳܐ ܘܪܰܒܳܐ. ܒܡܰܪ̈ܟܒܳܬܳܐ ܘܰܒܦܺܝ̈ܠܶܐ ܘܰܒܦܰܪ̈ܳܫܶܐ ܘܰܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ.18 ܘܰܥܒܰܕ ܩܪܳܒܳܐ ܥܰܡ ܦܛܽܘܠܡܶܐܘܳܣ ܡܰܠܟܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. ܘܶܐܙܕܟܺܝ ܦܛܽܘܠܡܶܐܘܳܣ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܘܗܝ. ܘܰܥܪܰܩܘ ܘܰܢܦܰܠܘ ܩܛܺܝ̈ܠܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ.19 ܘܶܐܚܰܕܘ ܡܕܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܥܰܫܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. ܘܰܢܣܰܒܘ ܒܶܙܬܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ.20 ܘܰܗܦܰܟ ܐܰܢܛܝܰܟܳܘܣ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܡܚܳܗ̇ ܠܡܶܨܪܶܝܢ. ܒܰܫܢܰܬ݂ ܡܳܐܐ ܘܰܐܪܒܥܺܝܢ ܘܰܬܠܳܬ݂. ܘܰܣܠܶܩ ܐܳܦ ܥܰܠ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܘܶܐܬܳܐ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܒܚܰܝܠܳܐ ܥܰܫܺܝܢܳܐ.21 ܘܥ̣ܰܠ ܒܶܝܬ ܡܰܩܕܫܳܐ ܒܫܽܘܒܗܳܪܳܐ. ܘܰܢܣܰܒ ܠܡܰܕܒܚܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܘܠܰܡܢܳܪܬܳܐ ܕܢܽܘܗܪܳܐ. ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܡܳܐܢܰܝ̈ ܬܽܘܩܳܢܳܗ̇.22 ܘܰܠܦܳܬܽܘܪܳܐ ܕܰܠܚܶܡ ܐܰܦ̈ܶܐ: ܘܰܠܢܽܘ̈ܩܳܝܶܐ: ܘܰܠܦܺܝܠܳܣ̈ܶܐ: ܘܰܠܡܳܐܢܰܝ̈ ܕܶܒܚ̈ܶܐ: ܘܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܕܕܰܗܒܳܐ: ܘܠܰܐܦܰܝ̈ ܬܰܪܥܳܐ ܘܠܰܟܠܺܝ̈ܠܶܐ: ܘܰܠܟܽܠܶܗ ܨܶܒܬܳܐ ܕܗܰܝܟܠܳܐ ܕܒܰܐܦܰܝ̈ ܗܰܝܟܠܳܐ. ܘܰܩܠܰܦ ܟܽܠܶܗ ܥܒܳܕܳܐ.23 ܘܰܢܣܰܒ ܕܰܗܒܳܐ ܘܣܺܐܡܳܐ. ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܕܪܶܓܬܳܐ. ܘܰܢܣܰܒ ܣܺܝ̈ܡܳܬܳܐ ܡܛܰܫ̈ܝܳܬܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܶܐܫܟܰܚ.24 ܘܰܢܣܰܒ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܐܰܢܛܝܰܟܳܘܣ: ܘܶܐܙܰܠ ܠܰܐܪܥܶܗ. ܘܰܥܒܰܕ݂ ܩܶܛܠܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܘܡܰܠܶܠ ܒܫܰܒܗܪܳܢܽܘܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ.25 ܘܳܗܘܳܐ ܐܶܒܠܳܐ ܪܰܒܳܐ ܒܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܒܟܽܠ ܒܶܝܬ ܡܰܥܡܪܗܽܘܢ.26 ܘܶܐܬܬܰܢܰܚܘ ܪ̈ܺܝܫܳܢܶܐ ܘܣܳܒ̈ܶܐ ܘܰܥܠܰܝ̈ܡܶܐ. ܘܰܒܬܽܘ̈ܠܳܬܳܐ ܐܶܫܬܰܦܰܠ̈ܝ ܘܶܐܫܬܰܚܠܰܦ ܫܽܘܦܪܗܽܘܢ ܕܢܶܫ̈ܶܐ.27 ܘܟܽܠ ܚܰܬܢܳܐ ܢܣܰܒ ܥܠܰܘܗܝ ܐܶܒܠܳܐ. ܘܰܕܝܳܬܒܳܐ ܒܓܰܘ ܓܢܽܘܢܳܐ ܐܶܬܰܐܒܠܰܬ݂.28 ܘܶܐܬܬܙܺܝܥܰܬ ܐܰܪܥܳܐ ܥܰܠ ܥܳܡܽܘܪ̈ܶܝܗ̇. ܘܟܽܠܶܗ ܒܶܝܬ ܝܰܥܩܽܘܒ ܠܒܶܫܘ ܒܶܗܬܬܳܐ.29 ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܬܰܪܬܶܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ. ܫܰܕܰܪ ܐܰܢܛܝܰܟܳܘܣ ܡܰܠܟܳܐ ܪܺܝܫܳܐ ܕܰܬܒܰܥܬܳܐ ܕܡܰܕܰܐܬܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ. ܘܶܐܬܳܐ ܠܽܐܘܪܺܫܠܺܡ ܒܚܰܝܠܳܐ ܥܰܫܺܝܢܳܐ ܘܪܰܒܳܐ.30 ܘܡܰܠܶܠ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܰܫܠܳܡܳܐ ܒܢܶܟܠܳܐ: ܘܗܰܝܡܢܽܘܗܝ. ܘܰܢܦܰܠ ܥܰܠ ܡܕܺܝܢܬܳܐ ܡܶܢ ܫܶܠܝܳܐ: ܘܰܡܚܳܗ̇ ܡܚܽܘܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ. ܘܶܐܒܰܕ݂ ܥܰܡܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ ܡܶܢ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ.31 ܘܰܢܣܰܒ ܒܶܙܬܳܐ ܕܰܡܕܺܝܢܬܳܐ: ܘܰܐܘܩܕܳܗ̇ ܒܢܽܘܪܳܐ. ܘܣܰܚܶܦ ܒܳܬܶܝ̈ܗ̇ ܘܰܠܫܽܘܪܳܐ ܟܰܕ݂ ܚܳܕܰܪ.32 ܘܰܫܒܳܐ ܢܶܫܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܰܒܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܰܒܥܺܝܪܗܽܘܢ. ܘܺܝܪܶܬܘ ܒܗܽܘܢ ܝܽܘܪܬܳܢܳܐ.33 ܘܰܒܢܰܘ ܠܰܡܕܺܢܬܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ ܒܫܽܘܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܚܰܣܺܝܢܳܐ ܘܰܒܡܰܓܕ̈ܠܶܐ ܥܰܫܺܝ̈ܢܶܐ. ܘܰܗܘܳܬ݂ ܠܗܽܘܢ ܠܡܶܪܕܳܐ.34 ܘܰܐܘܬܶܒܘ ܒܳܗ̇ ܥܰܡܳܐ ܚܰܛܳܝܳܐ: ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܥܳܒܕܰܝ̈ ܥܰܘܠܳܐ. ܘܶܐܬܥܰܫܰܢܘ ܒܳܗ̇.35 ܘܣܳܡܘ ܒܳܗ̇ ܙܰܝܢܳܐ ܘܪ̈ܽܘܙܺܝܩܶܐ. ܘܟܰܢܶܫܘ ܟܽܠܳܗ̇ ܒܶܙܬܳܐ ܕܽܐܘܪܺܫܠܶܡ: ܘܣܳܡܘ ܬܰܡܳܢ.36 ܘܰܗܘܳܬ݂ ܠܦܰܚܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܘܰܗܘܳܬ݂ ܠܥܽܘܘܳܟܳܐ ܠܒܶܝܬ ܡܰܩܕܫܳܐ ܘܰܠܬܽܘܩܰܠܬܳܐ ܘܰܠܡܰܟ̈ܫܽܘܠܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܒܟܽܠܙܒܰܢ.37 ܘܶܐܫܰܕܘ ܕܡܳܐ ܙܰܟܳܝܳܐ ܚܕܳܖ̈ܰܝ ܒܶܝܬ ܡܰܩܕܫܳܐ: ܘܛܰܡܐܘܽܗܝ ܠܒܶܝܬ ܡܰܩܕܫܳܐ.38 ܘܰܥܪܰܩܘ ܡܶܛܽܠܳܬܗܽܘܢ ܝܳܬܒܶܝ̈ܗ̇ ܕܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. ܘܰܗܘܳܬ݂ ܒܶܝܬ ܡܰܥܡܪܳܐ ܠܢܽܘܟܪܳܝܳܐ. ܘܰܗܘܳܬ݂ ܢܽܘܟܪܳܝܬܳܐ ܠܝܰܠܕܶܝ̈ܗ̇. ܘܰܒܢܶܝ̈ܗ̇ ܫܰܒܩܽܘܗ̇.39 ܘܒܶܝܬ ܡܰܩܕܫܳܗ̇ ܚܪܶܒ ܐܰܝܟ ܡܰܕܒܪܳܐ. ܥܰܕܥܺܐܕܶܝ̈ܗ̇ ܐܶܬܗܰܦܰܟܘ ܠܶܐܒܠܳܐ: ܘܫܰܒܶܝ̈ܗ̇ ܠܚܶܣܕܳܐ: ܘܺܐܝܩܳܪܳܗ̇ ܠܨܰܥܪܳܐ.40 ܐܰܝܟ ܣܽܘܓܳܐܐ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܳܗ̇: ܗܳܟܰܢܳܐ ܣܓܺܝ ܨܰܥܪܳܗ̇. ܘܪܰܘܡܳܗ̇ ܐܶܬܗܦܶܟ ܠܡܽܘܟܳܟܳܐ.41 ܘܰܟܬܰܒ ܐܰܢܛܝܰܟܳܘܣ ܡܰܠܟܳܐ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܡܰܠܟܽܘܬܶܗ: ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡܳܐ ܚܰܕ.42 ܘܰܕܢܶܫܒܽܘܩ ܟܽܠܢܳܫ ܢܳܡܽܘܣܶܗ. ܘܩܰܒܶܠܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܢܶܥܒܕܽܘܢ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ.43 ܘܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܡܶܢ ܝܺܣܪܐܶܝܠ ܐܶܨܛܒܺܝܘ ܒܦܽܘܠܚܳܢܶܗ. ܘܕܰܒܰܚܘ ܠܰܦܬܰܟܖ̈ܰܘܗܝ: ܘܰܐܚܶܠܘ ܫܰܒܬܳܐ.44 ܘܫܰܕܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܐܰܢܛܝܰܟܳܘܣ ܒܝܰܕ ܐܺܝܙܓܰܕܰܘ̈ܗܝ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܘܰܠܩܽܘܪ̈ܝܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕܳܐ. ܕܢܺܐܙܽܠܘܢ ܒܳܬܰܪ ܢܳܡܽܘ̈ܣܶܐ ܢܳܘܟܪ̈ܳܝܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ.45 ܘܰܕܢܶܬܟܠܽܘܢ ܕܶܒ̈ܚܶܐ ܘܢܽܘ̈ܩܳܝܶܐ ܘܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܰܩܕܫܳܐ: ܘܰܠܡܰܚܳܠܽܘ ܫܰܒ̈ܶܐ ܘܥܰܕܥܺܐܕ̈ܶܐ.46 ܘܠܰܡܛܰܡܳܐܽܘ ܠܶܒܝܬ ܡܰܩܕܫܳܐ: ܘܩܽܘܕܫܳܐ.47 ܘܰܕܢܶܒܢܽܘܢ ܥܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܘܒܶܝܬ ܦܬܰܟܖ̈ܶܐ: ܘܠܰܡܩܳܡܽܘ ܦܬܰܟܖ̈ܶܐ: ܘܠܰܡܢܰܟܳܣܽܘ ܚܙܺܝܖ̈ܶܐ ܘܰܒܥܺܝܪܳܐ ܛܰܡܐܰܬܳܐ.48 ܘܰܠܡܶܫܒܰܩ ܒܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܟܰܕ ܠܳܐ ܓܙܺܝܪܺܝܢ: ܘܠܰܡܣܰܝܳܒܽܘ ܢܰܦ̈ܫܳܬܗܽܘܢ ܒܟܽܠ ܛܰܡܐܽܘܬܳܐ: ܘܰܠܡܰܚܳܠܽܘ ܐܶܢܽܘܢ.49 ܐܰܝܟ ܕܢܶܛܥܽܘܢ ܢܳܡܽܘܣܳܐ: ܘܰܢܫܰܚܠܦܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܽܘܩܕܳܢ̈ܶܐ.50 ܘܟܽܠ ܡܰܢܽܘ ܕܠܳܐ ܢܶܥܒܶܕ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ: ܢܡܽܘܬ݂.51 ܘܰܐܝܟ ܟܽܠܗܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܦܶܬܓܳܡ̈ܶܐ ܟܬܰܒ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܡܰܠܟܽܘܬܶܗ. ܘܰܐܩܺܝܡ ܩܰܝܽܘ̈ܡܶܐ ܥܰܠ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ. ܘܦܰܩܶܕ ܠܰܡܕܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕܳܐ: ܠܰܡܕܰܒܳܚܽܘ ܠܟܽܠ ܡܕܺܝܢܳܐ ܘܰܡܕܺܝܢܳܐ.52 ܘܶܐܬܟܰܢܰܫܘ ܠܘܳܬܗܽܘܢ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܡܶܢ ܥܰܡܳܐ: ܟܽܠ ܡܰܢܽܘ ܕܰܫܒܰܩ ܢܳܡܽܘܣܳܐ. ܘܰܥܒܰܕܘ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܬܳܐ ܒܺܐܪܥܳܐ.53 ܘܣܳܡܽܘܗܝ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܒܡܰܛܫ̈ܝܳܬܳܐ ܒܟܽܠ ܒܶܝܬ ܥܪܽܘܩܝܗܽܘܢ.54 ܘܰܒܚܰܡܫܰܥܶܣܪܳܐ ܒܝܰܪܚܳܐ ܒܟܳܢܽܘܢ ܩܕܶܡ. ܒܰܫܢܰܬ ܡܳܐܐ ܘܰܐܪܒܥܺܝܢ ܘܚܰܡܶܫ: ܒܢܰܘ ܛܰܡܐܽܘܬܳܐ ܕܚܽܘܪܒܳܐ ܥܰܠ ܡܰܕܒܚܳܐ ܘܒܰܡܕܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕܳܐ: ܘܰܒܢܰܘ ܚܕܳܖ̈ܰܘܗܝ ܥܠܰܘ̈ܳܬܳܐ.55 ܘܥܰܠ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܕܒ̈ܳܬܶܐ ܘܒܰܦ̈ܠܰܛܘܳܬܳܐ ܡܕܰܒܚܺܝܢ ܗܘܰܘ.56 ܘܰܟܬܳܒ̈ܶܐ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܶܐܫܟܰܚܘ: ܣܰܕܶܩܘ ܘܰܐܘܩܶܕܘ ܐܶܢܽܘܢ ܒܢܽܘܪܳܐ.57 ܘܟܽܠ ܐܰܝܟܳܐ ܕܡܶܫܬܟܰܚ ܗܘܳܐ ܟܬܳܒܳܐ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ: ܐܰܘ ܡܰܢܽܘ ܕܡܶܨܛܒܶܐ ܒܶܗ ܒܢܳܡܽܘܣܳܐ: ܗܳܢܳܐ ܗܘܳܐ ܓܙܳܪ ܕܺܝܢܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ: ܕܰܢܡܽܘܬ݂.58 ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܒܥܽܘܫܢܳܐ ܐܳܠܨܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܫܬܰܟܚܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܰܡܕܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܒܟܽܠ ܝܺܪܰܚ ܒܺܝܪܰܚ.59 ܘܰܒܚܰܡܫܳܐ ܘܥܶܣܪܺܝܢ ܒܝܰܪܚܳܐ: ܟܰܕ ܡܕܰܒܚܺܝܢ ܗܘܰܘ ܥܰܠ ܥܠܳܬܳܐ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬ ܗܘܳܬ݂ ܥܰܠ ܡܰܕܒܚܳܐ.60 ܡܰܝܬܶܝܢ ܗܘܰܘ ܢܶܫ̈ܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܓܙܰܪ̈ܝ ܒܢܰܝ̈ܗܶܝܢ: ܘܡܰܩܛܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܗܶܝܢ ܐܰܝܟ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ.61 ܟܰܕ݂ ܬܶܠܝܢ ܗܘܰܘ ܒܢܶܝ̈ܗܶܝܢ ܒܨܰܘܖ̈ܰܝܗܶܝܢ. ܘܒܰܙܘ ܒܳܬܰܝ̈ܗܶܝܢ. ܘܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܓܙܰܪܘ ܐܶܢܽܘܢ ܩܰܛܶܠܘ ܐܶܢܽܘܢ.62 ܘܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܡܶܢ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܐܶܬܚܰܝܰܠܘ ܘܶܐܬܥܰܫܰܢܘ: ܕܠܳܐ ܢܶܐܟܠܽܘܢ ܕܰܡܣܰܝܰܒ. ܘܰܓܒܰܘ ܠܗܽܘܢ ܕܰܢܡܽܘܬܽܘܢ ܘܠܳܐ ܕܢܶܣܬܰܝܒܽܘܢ ܒ: ܐܰܘ ܕܢܶܫܪܽܘܢ ܕܺܝܰܬܺܝܩܺܝ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܘܡܺܝܬܘ.63 ܘܰܗܘܳܐ ܪܽܘܓܙܳܐ ܪܰܒܳܐ ܒܺܝܣܪܳܐܶܝܠ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܒ.

 1. 1. ܘܰܒܗܳܢܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ: ܩܳܡ ܡܰܬܺܝܬܳܐ ܒܪܶܗ ܕܝܽܘܚܳܢܳܢ ܒܰܪ ܫܶܡܥܽܘܢ ܟܳܗܢܳܐ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܝܽܘܢܳܕܳܒ ܡܶܢ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ. ܘܺܝܬܶܒ ܒܡܽܘܪܥܺܝܡ.2 ܘܺܐܝܬ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܚܰܡܫܳܐ ܒܢܺܝ̈ܢ: ܝܽܘܚܳܢܳܢ ܗܰܘ ܕܡܶܬܩܪܶܐ ܓܰܕܝ.3 ܘܫܶܡܥܽܘܢ ܕܶܐܬܩܪܺܝ ܬܰܪܣܰܝ.4 ܘܺܝܗܽܘܕܳܐ ܗܰܘ ܕܶܐܬܩܪܺܝ ܡܰܩܒܰܝ.5 ܘܶܐܠܺܝܥܳܙܰܪ ܗܰܘ ܕܶܐܬܩܪܺܝ ܚܽܘܪܳܢ. ܘܝܽܘܢܳܬܳܢ ܗܰܘ ܕܶܐܬܩܪܺܝ ܚܦܽܘܣ.6 ܘܰܚܙܰܘ ܓܽܘܕܳܦ̈ܶܐ ܕܗܳܘܶܝܢ ܒܺܝܗܽܘܕܳܐ ܘܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ.7 ܘܶܐܡܰܪ ܘܳܝ ܠܺܝ. ܠܡܳܢܳܐ ܐܶܬܝܰܠܕܶܬ݂ ܕܶܐܚܙܶܐ ܒܰܬܒܳܪܳܗ̇ ܕܒܰܪܬ ܥܰܡܝ: ܘܕܰܡܕܺܝܢܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܘܺܝܬܶܒܘ ܬܰܡܳܢ ܢܽܘܟܪ̈ܳܝܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬܝܰܗܒܰܬ ܒܺܐܝܕܳܐ ܕܰܒܥܶܠܕܒܳܒ̈ܶܐ. ܘܒܶܝܬ ܡܰܩܕܫܳܗ̇ ܒܺܐܝܕܳܐ ܕܢܽܘܟܪ̈ܳܝܶܐ.8 ܗܘܳܐ ܗܰܝܟܠܳܗ̇ ܒܰܙܒܰܢ ܐܰܝܟ ܓܰܒܪܳܐ ܡܫܰܒܚܳܐ.9 ܘܗܳܫܳܐ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܳܗ̇ ܐܶܙܰܠܘ ܒܫܶܒܝܳܐ. ܝܰܠܽܘܕܶܝ̈ܗ̇ ܐܶܬܩܰܛܰܠܘ ܒܰܦܠܳܛܰܘ̈ܳܬܳܗ̇. ܘܰܥܠܰܝ̈ܡܶܝܗ̇ ܒܪܽܘܡܚܶܗ ܕܰܒܥܶܠܕܒܳܒܳܐ.10 ܐܰܝܢܰܘ ܥܰܡܳܐ ܕܠܳܐ ܝܺܪܶܬ݂ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܗ̇: ܘܰܢܣܰܒ ܡܶܢ ܒܶܙܬܳܗ̇.11 ܟܽܠܶܗ ܨܶܒܬܳܗ̇ ܐܶܬܢܣܶܒ ܡܶܢܳܗ̇. ܘܰܚܠܳܦ ܚܺܐܪܽܘܬܳܗ̇ ܗܘܳܬ݂ ܠܥܰܒܕܽܘܬܳܐ.12 ܘܗܳܐ ܒܶܝܬ ܡܰܩܕܫܰܢ ܘܨܶܒܬܰܢ ܘܬܶܫܒܽܘܚܬܰܢ ܗܘܰܘ ܠܚܽܘܪܒܳܐ. ܘܣܰܚܶܦܘ ܐܶܢܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ.13 ܘܰܠܡܳܢܳܐ ܡܶܟܺܝܠ ܐܳܙܶܠ ܠܰܢ ܠܡܶܚܳܐ.14 ܣܰܕ݂ܶܩܘ ܡܰܬܺܝܬܳܐ ܘܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܢܰܚܬܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܶܐܬܟܰܣܺܝܘ ܣܰܩܳܐ. ܘܶܐܬܶܐܒܶܠܘ ܪܰܘܪܒܳܐܺܝܬ.15 ܘܶܐܬܰܘ ܦܳܠܚܰܘ̈ܗܝ ܕܡܰܠܟܳܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܳܐܠܨܺܝܢ ܗܘܰܘ ܥܰܠ ܡܰܣܛܝܳܢܽܘܬܳܐ: ܠܡܽܘܪܥܺܝܡ ܡܕܺܝܢܬܳܐ: ܕܰܢܕܰܒܚܽܘܢ.16 ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܡܶܢ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܐܶܬ݂ܰܘ ܠܘܳܬ݂ܗܽܘܢ. ܐܳܦ ܡܰܬܺܝܬܳܐ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܥܰܡܶܗ ܐܶܬܟܰܢܰܫܘ.17 ܘܰܥܢܰܘ ܦܳܠܚܰܘ̈ܗܝ ܕܡܰܠܟܳܐ ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܡܰܬܺܝܬܳܐ: ܐܰܢ̱ܬ ܗܽܘ ܪܺܝܫܳܐ ܘܪܰܒܳܐ ܘܰܡܫܰܒܚܳܐ ܒܰܡܕܺܝܢܬܳܐ ܗܳܕܶܐ: ܕܰܡܫܰܪܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܘܰܡܩܰܝܰܡ ܒܒܰܢܳܝ̈ܳܐ ܘܒܰܐܚ̈ܶܐ.18 ܘܗܳܫܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܩܪܽܘܒ ܐܰܢ̱ܬ ܩܰܕܡܳܝܳܐ. ܘܰܥܒܶܕ ܦܽܘܩܕܳܢܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܥܒܰܕܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܘܓܰܒܖ̈ܶܐ ܕܺܝܗܽܘܕܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܶܐܫܬܚܰܪܘ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. ܘܬܶܗܘܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܘܰܒܢܰܝ̈ܟ ܡܶܢ ܪ̈ܳܚܡܶܐ ܕܡܰܠܟܳܐ: ܘܰܐܢ̱ܬ ܘܰܒܢܰܝ̈ܟ ܬܶܒܬܰܒܚܽܘܢ ܒܕܰܗܒܳܐ ܘܰܒܣܺܐܡܳܐ: ܘܰܒܫܰܪܟܳܐ ܕܡܰܘ̈ܗܒܳܬܳܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ.19 ܘܰܥܢܳܐ ܡܰܬܺܝܬܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܪܳܡܳܐ ܘܶܐܡܰܪ. ܐܶܢܗܽܘ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܰܬܚܶܝܬ ܫܽܘܠܛܳܢܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܡܶܫܬܰܡܥܺܝܢ ܠܶܗ ܕܢܶܦܪܩܽܘܢ ܡܶܢ ܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܕܰܐܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܢܶܨܛܒܽܘܢ ܒܦܽܘܩܕܳܢܰܘ̈ܗܝ.20 ܐܶܠܳܐ ܐܶܢܳܐ ܘܰܒܢܰܝ̈ ܘܰܐܚܰܝ̈ ܒܕܺܝܰܬܺܝܩܺܝ ܕܰܐܒܳܗܰܝ̈ܢ ܪܳܕܶܝܢܰܢ.21 ܚܳܣ ܠܰܢ ܕܢܶܫܒܽܘܩ ܢܳܡܽܘܣܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܘܦܽܘܩܕܳܢܰܘ̈ܗܝ.22 ܠܳܐ ܡܶܫܬܰܡܥܺܝܢܰܢ ܠܡܶܠܬܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ: ܕܢܶܥܒܰܪ ܩܝܳܡܰܢ ܘܦܽܘܠܚܳܢܰܢ: ܐܰܘ ܕܢܶܣܛܶܐ ܡܶܢܗܽܘܢ ܠܝܰܡܺܝܢܳܐ ܘܰܠܣܶܡܳܠܳܐ.23 ܘܟܰܕ݂ ܫܠܺܝ ܡܰܬܺܝܬܳܐ ܡܶܢ ܕܰܢܡܰܠܶܠ ܗܳܠܶܝܢ ܦܶܬܓܳܡ̈ܶܐ: ܩܪܶܒ ܓܰܒܪܳܐ ܚܰܕ ܝܽܗ̱ܘܕܳܝܳܐ ܠܥܺܝܢ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ: ܠܰܡܕܰܒܳܚܽܘ ܥܰܠ ܥܠܳܬܳܐ ܕܰܒܡܽܘܪܥܺܝܡ: ܐܰܝܟ ܦܽܘܩܕܳܢܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ.24 ܘܰܚܙܳܐ ܡܰܬܺܝܬܳܐ ܘܛܰܢ ܘܪܰܬ݂ ܟܽܘ̈ܠܝܳܬܶܗ. ܘܰܐܣܶܩ ܚܶܡܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܺܝܢܳܐ. ܘܰܪܗܶܛ ܘܩܰܛܠܶܗ ܥܰܠ ܥܠܳܬܳܐ.25 ܘܳܐܦ ܠܪܰܒܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܗܰܘ ܕܳܐܠܶܨ ܗܘܳܐ ܕܰܢܕܰܒܚܽܘܢ: ܩܰܛܠܶܗ ܒܗܰܘ ܙܰܒܢܳܐ. ܘܠܰܥܠܳܬܳܐ ܣܚܰܦ.26 ܘܛܰܢ ܡܰܬܺܝܬܳܐ ܒܢܳܡܽܘܣܳܐ: ܐܰܝܟ ܕܰܥܒܰܕ ܦܺܝܢܚܶܣ ܠܙܰܡܪܺܝ ܒܰܪ ܣܰܠܳܘ.27 ܘܰܩܪܳܐ ܡܰܬܺܝܬܳܐ ܒܰܡܕܺܝܢܬܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܪܳܡܳܐ ܘܶܐܡܰܪ: ܟܽܠ ܡܰܢܽܘ ܕܛܳܐܶܢ ܒܢܳܡܽܘܣܳܐ ܘܰܡܩܺܝܡ ܕܺܝܰܬܺܝܩܺܝ: ܢܺܐܬܶܐ ܒܳܬܰܪܝ.28 ܘܰܥܪܰܩ ܗܽܘ ܘܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܠܛܽܘܪܳܐ. ܘܰܫܒܰܩܘ ܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܒܰܡܕܺܝܢܬܳܐ.29 ܗܳܝܕܶܝܢ ܢܚܶܬܘ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܕܒܳܥܶܝܢ ܗܘܰܘ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܘܕܺܝܢܳܐ: ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܡܰܕܒܪܳܐ ܕܢܶܬܒܽܘܢ ܬܰܡܳܢ.30 ܗܶܢܽܘܢ ܘܰܒܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܢܶܫܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܰܒܥܺܝܪܗܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܣܓܺܝ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ.31 ܘܶܐܬܶܐܡܰܪ ܠܦܳܠܚܰܘ̈ܗܝ ܕܡܰܠܟܳܐ ܘܰܠܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܕܺܐܝܬ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܒܰܡܕܺܝܢܬܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ. ܕܰܢܚܶܬܘ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܒܰܛܶܠܘ ܦܽܘܩܕܳܢܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ. ܘܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܒܛܳܫ̈ܝܳܬܳܐ ܕܡܰܕܒܪܳܐ.32 ܘܰܪܗܶܛܘ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܘܰܐܕܪܶܟܘ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܰܥܒܰܕܘ ܥܰܡܗܽܘܢ ܩܪܳܒܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܫܰܒܬܳܐ.33 ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܗܽܘܢ: ܣܳܦܩܳܐ ܠܟܽܘܢ ܥܕܰܡܳܐ ܠܗܳܕܶܐ. ܦܽܘܩܘ ܘܰܥܒܶܕܘ ܐܰܝܟ ܦܽܘܩܕܳܢܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܘܰܚܝܰܘ.34 ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܳܐ ܢܳܦܩܺܝܢܰܢ. ܘܳܐܦܠܳܐ ܥܳܒܕܺܝܢܰܢ ܡܶܠܬܶܗ ܕܰܡܠܟܳܐ: ܠܡܶܫܪܳܐ ܘܠܰܡܒܰܛܳܠܽܘ ܝܰܘܡܳܐ ܕܫܰܒܬܳܐ.35 ܘܣܰܪܗܶܒܘ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܩܪܳܒܳܐ.36 ܘܠܳܐ ܝܰܗܒܘ ܠܗܽܘܢ ܦܶܬܓܳܡܳܐ: ܐܳܦܠܳܐ ܟܺܐܦܳܐ ܫܕܰܘ ܒܗܽܘܢ. ܘܳܐܦܠܳܐ ܣܟܰܪܘ ܒܰܐܦܰܝ̈ܗܽܘܢ ܡܛܰܫ̈ܝܳܬܳܐ.37 ܐܶܠܳܐ ܐܶܡܰܪܘ. ܢܡܽܘܬ݂ ܟܽܠܰܢ ܒܰܦܫܺܝܛܽܘܬܰܢ. ܘܗܳܐ ܣܳܗܕܺܝܢ ܥܠܰܝܢ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ. ܕܰܕܠܳܐ ܒܕܺܝܢܳܐ ܡܰܘܒܕܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܠܰܢ.38 ܘܩܳܡܘ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܫܰܒܬܳܐ ܘܩܰܛܶܠܘ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܰܠܢܶܫܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܠܰܒܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܠܰܒܥܺܝܪܗܽܘܢ: ܐܰܝܟ ܐܳܠܶܦ ܢܰܦ̈ܫܳܢ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ.39 ܘܰܫܡܰܥ ܡܰܬܺܝܬܳܐ ܘܪ̈ܳܚܡܰܘܗܝ. ܘܶܐܬܶܐܒܶܠܘ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܐܶܒܠܳܐ ܪܰܒܳܐ.40 ܘܶܐܡܰܪܘ ܓܒܰܪ ܠܩܪܺܝܒܶܗ. ܐܶܢܗܽܘ ܕܢܶܥܒܶܕ ܟܽܠܰܢ ܐܰܝܟ ܕܰܥܒܰܕܘ ܐܰܚܰܝ̈ܢ. ܘܠܳܐ ܢܰܩܪܶܒ ܥܰܡ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܢܰܦܫܰܢ ܘܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܢܳܡܽܘܣܰܢ܆ ܒܰܥܓܰܠ ܡܰܘܒܕܺܝܢ ܘܰܡܪܺܝܡܺܝܢ ܠܰܢ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ.41 ܘܶܐܬܡܰܠܰܟܘ ܒܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܘܶܐܡܰܪܘ ܕܟܽܠ ܓܰܒܪܳܐ ܕܢܺܐܬܶܐ ܥܠܰܝܢ ܠܰܩܪܳܒܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܫܰܒܬܳܐ: ܢܰܩܪܶܒ ܥܰܡܶܗ. ܘܠܳܐ ܢܡܽܘܬ݂ ܟܽܠܰܢ ܐܰܝܟ ܕܡܺܝܬܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܚܰܝ̈ܢ ܒܰܡܛܰܫ̈ܝܳܬܳܐ.42 ܗܳܝܕܶܝܢ ܐܶܬܟܰܢܰܫܘ ܠܘܳܬܡ ܗܳܠܶܝܢ ܕܒܶܝܬ ܡܰܬܺܝܬܳܐ: ܟܢܽܘܫܬܳܐ ܕܰܐܣܺܝܪ̈ܳܝܶܐ ܡܶܢ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܕܥܰܫܺܝܢܺܝܢ ܒܚܰܝܠܳܐ: ܟܽܠ ܡܰܢܽܘ ܕܡܶܨܛܒܶܐ ܒܢܳܡܽܘܣܳܐ.43 ܘܶܐܬܰܬܘܣܰܦܘ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܥܳܪܩܺܝܢ ܡܶܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ: ܘܰܗܘܰܘ ܠܗܽܘܢ ܠܫܽܘܪܳܪܳܐ.44 ܘܰܐܩܺܝܡܘ ܚܰܝܠܳܐ: ܘܩܰܛܶܠܘ ܠܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܒܪܽܘܓܙܗܽܘܢ: ܘܠܰܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܥܳܒܖ̈ܰܝ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܒܚܶܡܬܗܽܘܢ. ܘܫܰܪܟܳܐ ܥܪܰܩܘ ܠܒܶܝܬ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܢܶܬܦܰܨܽܘܢ.45 ܘܶܐܬܟܪܶܟܘ ܡܰܬܺܝܬܳܐ ܘܪ̈ܳܚܡܰܘܗܝ. ܘܣܰܚܶܦܘ ܥܳܠ̈ܰܘܳܬܳܐ.46 ܘܰܓܙܰܪܘ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܠܳܐ ܓܙܺܝܪܺܝܢ ܗܘܰܘ: ܕܶܐܫܟܰܚܘ ܒܰܬܚܽܘ̈ܡܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܒܥܽܘܫܢܳܐ ܘܰܒܚܰܝܠܳܐ.47 ܘܰܪܕܰܦܘ ܠܫܰܒܗܪ̈ܳܢܶܐ: ܘܶܐܬܩܰܝܰܡ ܥܒܳܕܳܐ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ.48 ܘܢܰܣܒܽܘܗܝ ܠܢܳܡܽܘܣܳܐ ܡܶܢ ܐܺܝܕܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܘܡܶܢ ܐܺܝܕܳܐ ܕܡܰܠܟܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܝܰܗܒܘ ܕܬܶܬܪܺܝܡ ܩܰܪܢܶܗ ܕܥܰܘܠܳܐ.49 ܘܰܩܪܶܒܘ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܡܰܬܺܝܬܳܐ ܕܰܢܡܽܘܬ݂ ܘܶܐܡܰܪ ܠܰܐܒܢܰܘ̈ܗܝ: ܗܳܫܳܐ ܐܶܫܬܰܪܰܬ݂ ܫܰܒܗܪܳܢܽܘܬܳܐ ܘܡܰܟܣܳܢܽܘܬܳܐ: ܘܙܰܒܢܳܐ ܕܣܽܘܚܳܦܳܐ ܘܚܶܡܬܳܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ.50 ܗܳܫܳܐ ܒܢܰܝ̈: ܛܰܢܘ ܒܢܳܡܽܘܣܳܐ: ܘܗܰܒܘ ܢܰܦ̈ܫܳܬܟܽܘܢ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܕܺܝܰܬܺܝܩܺܝ ܕܰܐܒܳܗܰܝ̈ܢ.51 ܕܰܥܒܰܕܘ ܒܕܳܖ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܘܩܰܒܶܠܘ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ.52 ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܒܢܶܣܝܽܘܢܳܐ ܣܶܫܬܟܰܚ ܡܗܰܝܡܰܢ: ܘܶܐܬܚܰܫܒܰܬ݂ ܠܶܗ ܠܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ.53 ܘܝܰܘܣܶܦ ܒܙܰܒܢܳܐ ܕܽܐܘܠܨܳܢܶܗ ܢܛܰܪ ܢܳܡܽܘܣܳܐ: ܘܰܗܘܳܐ ܡܳܪܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ.54 ܦܺܝܢܚܶܣ ܐܰܒܽܘܢ ܒܰܛܢܳܢܳܐ ܕܛܰܢ ܢܣܰܒ ܕܺܝܰܬܺܝܩܺܝ ܕܟܳܗܢܽܘܬܳܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ.55 ܘܝܶܫܽܘܥ. ܒܰܕܫܰܡܠܺܝ ܡܶܠܬܳܐ ܗܘܳܐ ܕܰܝܳܢܳܐ ܥܰܠ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ.56 ܘܟܳܠܳܒ. ܒܕܰܐܣܗܶܕ ܥܰܠ ܟܢܽܘܫܬܳܐ ܢܣܰܒ ܐܰܪܥܳܐ ܕܝܽܘܪܬܳܢܳܐ.57 ܕܰܘܺܝܕ ܒܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܶܗ ܝܺܪܶܬ݂ ܬܪܽܘܢܳܘܣ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ.58 ܘܺܐܠܺܝܳܐ ܒܰܕܛܰܢ ܛܢܳܢܶܗ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ ܐܶܬܥܰܠܺܝ ܠܰܫܡܰܝܳܐ.59 ܘܚܰܢܰܢܝܳܐ ܘܥܰܙܰܪܝܳܐ ܘܡܺܝܫܰܐܶܝܠ ܕܗܰܝܡܶܢܘ ܐܶܬܦܰܨܺܝܘ ܡܶܢ ܫܰܠܗܶܒܺܝܬܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ.60 ܘܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܒܰܦܫܺܝܛܽܘܬܶܗ ܐܶܬܦܰܨܺܝ ܡܶܢ ܦܽܘܡܳܐ ܕܰܐܪ̈ܝܰܘܳܬܳܐ.61 ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܐܶܬܚܰܫܰܒܘ ܕܰܒܟܽܠ ܕܳܪ ܘܕܳܪ: ܟܽܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܣܰܒܰܪܘ ܒܶܗ: ܠܳܐ ܐܶܫܬܰܦܰܠܘ ܘܠܳܐ ܐܶܬܟܪܰܗܘ.62 ܡܶܢ ܡܶܠܰܘ̈ܗܝ ܕܓܰܒܪܳܐ ܥܰܘܳܠܳܐ ܠܳܐ ܬܶܕܚܠܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܶܗ ܠܙܶܒܠܳܐ ܘܰܠܬܰܘܠܥܳܐ ܗܳܘܝܳܐ.63 ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܡܶܬܬܪܺܝܡ ܘܠܰܡܚܰܪ ܠܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܦܶܟ ܠܶܗ ܠܥܰܦܪܶܗ. ܘܡܰܚܫܰܒܬܶܗ ܐܳܒܕܳܐ.64 ܘܰܐܢ̱ܬܽܘܢ ܒܢܰܝ̈: ܐܶܬܚܰܝܰܠܘ ܘܶܐܬܥܰܫܰܢܘ ܒܢܳܡܽܘܣܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܒܶܗ ܬܶܫܬܰܒܚܽܘܢ.65 ܘܗܳܐ ܫܶܡܥܽܘܢ ܐܰܚܽܘܟܽܘܢ: ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܕܓܰܒܪܰܐ ܗ̱ܘ ܕܡܶܠܟ݂ܳܐ ܘܰܕܬܰܪܥܺܝܬܳܐ. ܠܶܗ ܗܘܰܝܬܽܘܢ ܡܶܫܬܰܡܥܺܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܟܽܘܢ. ܘܗܽܘ ܢܶܗܘܶܐ ܠܟܽܘܢ ܪܺܝܫܳܐ ܘܰܡܕܰܒܪܳܢܳܐ.66 ܘܺܝܗܽܘܕܳܐ ܡܰܩܒܰܝ: ܥܰܫܺܝܢ ܚܰܝܠܳܐ ܡܶܢ ܛܰܠܝܽܘܬܶܗ. ܗܽܘ ܢܶܗܘܶܐ ܠܟܽܘܢ ܪܺܝܫܳܐ ܘܰܡܕܰܒܪܳܢܳܐ ܕܰܩܪ̈ܳܒܶܐ. ܘܗܽܘ ܢܰܩܪܶܒ ܩܪܳܒܳܐ ܥܰܡ ܥܰܡ̈ܡܶܐ.67 ܘܰܐܢ̱ܬܽܘܢ ܩܰܪܶܒܘ ܠܘܳܬܟܽܘܢ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܳܒܽܘܕܰܘ̈ܗܝ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ. ܘܰܬܒܰܥܘ ܬܒܰܥܬܶܗ ܕܥܰܡܟܽܘܢ.68 ܘܰܦܪܽܘܥܘ ܦܽܘܪܥܳܢܳܐ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܘܚܽܘܪܘ ܒܦܽܘܩܕܳܢܰܘ̈ܗܝ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ.69 ܘܒܰܪܶܟ ܐܶܢܽܘܢ ܘܶܐܬܟܰܢܰܫ ܠܘܳܬ ܐܰܒܳܗܰܘ̈ܗܝ.70 ܘܡܺܝܬ ܡܰܬܺܝܬܳܐ: ܒܰܫܢܰܬ݂ ܡܳܐܐ ܘܰܐܪܒܥܺܝܢ ܘܰܬܡܳܢܶܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ: ܘܩܰܒܪܽܘܗܝ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܒܩܰܒܪܳܐ ܕܰܐܒܳܗܰܘ̈ܗܝ ܒܡܽܘܪܥܺܝܡ. ܘܶܐܬܶܐܒܶܠܘ ܥܠܰܘܗܝ ܟܽܠܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܐܶܒܠܳܐ ܪܰܒܳܐ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܓ.

1 ܘܩܳܡ ܚܠܳܦܰܘܗܝ ܒܪܶܗ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܘܡܰܩܒܰܝ. 2 ܘܰܡܥܰܕܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܶܗ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܚܰܘ̈ܗܝ: ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܢܰܩܺܝܦܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܰܐܒܽܘܗܝ ܘܡܰܩܪܒܺܝܢ ܗܘܰܘ ܩܪ̈ܳܒܰܘܗܝ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܒܒܽܘܣܳܡܳܐ ܘܰܒܚܰܕܽܘܬܳܐ.3 ܘܰܐܘܪܶܒ ܘܰܐܣܓܺܝ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܥܰܡܶܗ. ܘܰܠܒܶܫ ܫܶܪܝܳܢܳܐ ܐܰܝܟ ܓܰܢܒܳܪܳܐ. ܘܶܐܬܚܰܙܰܩ ܒܡܳܐܢܰܝ̈ ܩܪܳܒܶܗ. ܘܰܥܒܰܕ ܩܪ̈ܳܒܶܐ ܘܟܰܣܺܝ ܡܰܫܪ̈ܳܝܳܬܳܐ ܒܪܽܘܡܚܶܗ. 4 ܘܶܐܬܕܰܡܺܝ ܠܰܐܪܝܳܐ ܒܰܥܒܳܕܰܘ̈ܗܝ. ܘܰܐܝܟ ܓܺܘܪܳܐ ܕܰܐܪܝܳܐ ܕܢܳܗܶܡ ܠܰܬܒܳܪܳܐ. 5 ܘܰܕܪܰܦ ܠܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܒܰܒܛܺܝܠܽܘܬܳܐ. ܘܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܫܳܚܩܺܝܢ ܠܥܰܡܶܗ ܐܰܘܩܶܕ݂ ܒܫܰܠܗܶܒܺܝܬܳܐ. 6 ܘܰܥܪܰܩܘ ܘܶܐܬܪܗܶܒܘ ܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܡܶܢ ܕܶܚܠܬܶܗ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܦܳܠܚܰܝ̈ ܥܰܘܠܳܐ ܐܶܬܬܙܺܝܥܘ. ܘܶܐܬܺܝܗܶܒܘ ܦܽܩܘܪܩܳܢܳܐ ܒܺܐܝܕܰܘ̈ܗܝ. 7ܘܡܰܪܡܰܪ ܘܰܐܙܥܶܩ ܠܡܰܠܟ̈ܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ. ܘܚܰܕܺܝ ܘܒܰܣܶܡ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܒܰܥܒܳܕܰܘ̈ܗܝ. ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܢܶܗܘܶܐ ܕܽܘܟܪܳܢܶܗ ܠܒܽܘܪܟܬܳܐ. 8 ܘܗܰܠܶܟ ܒܰܡܕܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕܳܐ: ܘܰܐܘܒܶܕ݂ ܖ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܡܶܢܗܶܝܢ. ܘܰܐܗܦܶܟ ܪܽܘܓܙܳܐ ܡܶܢ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ.9 ܘܶܐܫܬܰܡܰܗ ܥܕܰܡܳܐ ܠܣܰܘ̈ܦܶܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܘܟܰܢܶܫ ܡܒܰܕܖ̈ܶܐ. 10 ܘܟܰܢܶܫ ܐܰܦܠܳܘܢܝܳܘܣ ܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܡܶܢ ܫܳܡܪܺܝܢ ܚܰܝܠܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ: ܕܢܰܩܪܶܒ ܥܰܡ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 11 ܘܺܝܕܰܥ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܘܰܢܦܰܩ ܠܩܽܘܒܠܗܽܘܢ: ܘܰܐܡܚܳܝܗܝ ܘܰܐܪܡܝܶܗ. ܘܰܢܦܰܠܘ ܡܶܢܗܽܘܢ ܩܛܺܝ̈ܠܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ. ܘܫܰܪܟܗܽܘܢ ܥܪܰܩܘ. 12 ܘܰܢܣܰܒ ܒܶܙܬܗܽܘܢ. ܘܳܐܦ ܣܰܝܦܶܗ ܕܰܐܦܳܠܳܘܢܺܝܳܘܣ ܢܣܰܒ ܝܺܗܽܘܕܳܐ. ܘܒܶܗ ܡܰܩܪܶܒ ܗܘܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ. 13 ܘܰܫܡܰܥ ܗܺܝܪܳܢ ܪܺܝܫܳܐ ܕܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ ܕܣܽܘܪܺܝܰܐ: ܕܟܰܢܶܫ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܟܢܽܘܫܬܳܐ ܕܰܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܠܘܳܬܶܗ ܕܢܳܦܩܺܝܢ ܠܰܩܪܳܒܳܐ.  14 ܘܶܐܡܰܪ ܕܶܐܥܒܶܕ݂ ܠܺܝ ܫܡܳܐ: ܘܶܐܫܬܰܒܰܚ ܒܡܰܠܟ̈ܘܳܬܳܐ. ܘܰܐܩܪܶܒ ܥܰܡ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܘܥܰܡ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܥܰܡܶܗ ܗܳܠܶܝܢ ܕܡܰܣܠܶܝܢ ܡܶܠܬܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ. 15 ܘܰܐܘܣܶܦ ܠܡܶܣܰܩ. ܘܣܶܠܩܰܬ݂ ܥܰܡܶܗ ܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܘܥܰܫܺܝܢܬܳܐ ܕܪ̈ܫܺܝܥܶܐ ܠܥܽܘܕܪܳܢܶܗ: ܠܡܶܥܒܰܕ݂ ܦܽܘܪܥܳܢܳܐ ܒܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 16 ܘܡܰܛܺܝ ܥܕܰܡܳܐ ܠܡܰܣܰܩܬܳܐ ܕܒܶܝܬ ܚܰܘܪܳܢ. ܘܰܢܦܰܩ ܝܺܗܺܘܕܳܐ ܠܽܐܘܪܥܶܗ ܒܐ̱ܢܫ̈ܳܐ ܙܥܽܘܖ̈ܶܐ. 17 ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܚܙܰܘ ܗܳܠܶܝܢ ܕܥܰܡ ܝܺܗܽܘܕܳܐ: ܠܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܕܳܐܬܝܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠܗܽܘܢ ܐܶܡܰܪܘ ܠܺܝܗܽܘܕܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢܰܢ ܕܟܰܕ ܙܥܽܘܖ̈ܶܐ ܚܢܰܢ: ܢܰܩܪܶܒ ܥܰܡ ܗܳܢܳܐ ܟܽܠܶܗ ܚܰܝܠܳܐ ܥܰܫܺܝܢܳܐ. ܘܰܚܢܰܢ ܗܳܐ ܥܰܝ݂ܺܝ݂ܦܺܝܢܰܢ. ܕܠܳܐ ܠܥܺܝܣ ܠܰܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. 18 ܘܶܐܡܰܪ ܝܺܗܽܘܕܳܐ . ܦܫܺܝܩܳܐ ܗ̱ܝ ܗܳܕܳܐ ܕܢܶܫܬܰܠܡܽܘܢ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܒܺܐܝܕܳܐ ܕܰܙܥܽܘܖ̈ܶܐ. ܘܠܰܝܬ ܟܠܳܝܬܳܐ ܩܕܳܡ ܥܳܡܽܘܪܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ. ܠܡܶܦܪܰܩ ܒܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܐܰܘ ܒܰܙܥܽܘܖ̈ܶܐ. 19 ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܗܘܳܐ ܒܚܰܝܠܳܐ ܣܰܓܺܝܳܐܐ ܗܳܘܝܳܐ ܙܳܟܽܘܬܳܐ ܕܰܩܪܳܒܳܐ: ܐܶܠܳܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܗܽܘ ܡܶܬܺܝܗܶܒ ܚܰܝܠܳܐ.20 ܗܶܢܽܘܢ ܐܳܬܶܝܢ ܥܠܰܝܢ ܒܣܽܘܓܳܐܐ ܕܚܰܝܠܳܐ ܕܥܰܘܠܳܐ ܘܰܕܥܰܨܪܳܐ: ܕܰܢܪܺܝܡܽܘܢ ܘܢܰܛܥܽܘܢ ܠܰܢ ܘܰܠܢܶܫܰܝ̈ܢ ܘܠܰܒܢܰܝ̈ܢ ܘܢܶܫܒܽܘܢܳܢ.21 ܘܰܚܢܰܢ ܕܶܝܢ ܡܰܩܪܒܺܝܢܰܢ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ ܘܢܳܡܽܘܣܰܝ̈ܢ.22 ܘܡܳܪܝܳܐ ܢܶܫܚܽܘܩ ܐܶܢܽܘܢ ܩܕܳܡܰܝܢ. ܘܰܐܢ̱ܬܽܘܢ ܠܳܐ ܬܶܕܚܠܽܘܢ ܡܶܢܗܽܘܢ.23 ܘܟܰܕ݂ ܫܠܺܝ ܕܶܝܢ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܡܶܢ ܕܰܡܡܰܠܶܠ: ܫܘܰܪ ܢܦܰܠ ܒܗܽܘܢ ܡܶܢ ܫܶܠܝܳܐ. ܘܰܢܦܰܠ ܗܺܝܪܳܘܢ ܘܡܰܫܪ̈ܝܳܬܶܗ ܩܕܳܡܰܘܗܝ.24 ܘܪܳܕܦܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܶܗ ܕܒܶܝܬ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܒܡܰܚܰܬܬܳܐ ܕܒܶܝܬ ܚܰܘܪܳܢ ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܦܩܰܥܬܳܐ. ܘܰܢܦܰܠܘ ܡܶܢܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܬܡܳܢܶܡܳܐܐ ܓܰܒܪ̈ܺܝܢ. ܘܫܰܪܟܗܽܘܢ ܥܪܰܩܘ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܰܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ.25 ܘܫܰܪܝܰܬ݂ ܕܶܚܠܬܶܗ ܕܺܝܗܽܘܕܳܐ ܘܕܰܐܚܰܘ̈ܗܝ ܘܙܰܘܥܬܗܽܘܢ ܢܳܦܠܳܐ ܥܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܰܚܕܳܖ̈ܰܝܗܽܘܢ.26 ܘܡܰܛܺܝ ܫܡܶܗ ܥܕܰܡܳܐ ܠܡܰܠܟܳܐ. ܘܥܰܠ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܰܘܗܝ ܕܺܝܗܽܘܕܳܐ ܡܬܰܢܶܝܢ ܗܘܰܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ.27 ܟܰܕ ܫܡܰܥ ܕܶܝܢ ܐܰܢܛܝܰܟܳܘܣ ܗܳܠܶܝܢ ܡ̈ܶܠܶܐ: ܐܶܬܚܰܡܰܬ݂ ܒܪܽܘܓܙܳܐ. ܘܫܰܕܰܪ ܟܰܢܶܫ ܠܟܽܠܶܗ ܚܰܝܠܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܶܗ: ܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܥܰܫܺܝܢܬܳܐ.28 ܘܰܦܬܰܚ ܒܶܝܬ ܓܰܙܰܘ̈ܗܝ. ܘܝܰܗܒ ܡܰܘ̈ܗܒܳܬܳܐ ܠܚܰܝ̈ܠܰܘܗܝ ܠܰܚܕܳܐ ܫܰܢܬܳܐ. ܘܰܦܩܰܕ ܠܗܽܘܢ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܥܬܺܝܕܺܝܢ ܘܰܡܛܰܝܒܺܝܢ ܠܟܽܠ ܨܒܽܘ.29 ܘܰܚܙܳܐ ܕܶܐܬܒܰܨܰܪ ܠܶܗ ܟܶܣܦܳܐ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܓܰܙܰܘ̈ܗܝ: ܘܰܫܩܳܠܶܝ̈ܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ ܙܥܽܘܪܺܝܢ: ܡܶܛܽܠ ܦܳܠܓܽܘܬܳܐ ܘܰܡܚܽܘܬܳܐ ܕܰܥܒܰܕ ܒܰܐܪܥܳܐ: ܕܰܨܒܳܐ ܕܰܢܪܺܝܡ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܰܐܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܡܶܢ ܩܕܺܝܡ.30 ܘܰܕܚܶܠ ܕܰܠܡܳܐ ܠܳܐ ܢܶܫܬܟܰܚ ܠܶܗ ܠܡܶܬܰܠ ܙܒܰܢܬܳܐ ܕܬܰܪܬܶܝܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܡܰܣܓܶܐ ܗܘܳܐ ܓܶܝܪ ܠܡܶܬܰܠ ܒܺܐܝܕܳܐ ܪܰܒܬܳܐ: ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܕܡܶܢ ܩܕܳܡܰܘܗܝ.31 ܒܢܰܦܫܶܗ ܕܶܝܢ ܣܰܓܺܝ ܡܶܬܬܥܺܝܩ ܗܘܳܐ. ܘܶܐܬܚܰܫܰܒ ܐܰܢܛܝܰܟܳܘܣ ܕܢܺܐܙܰܠ ܠܳܦܪܶܣ: ܘܰܕܢܶܣܰܒ ܫܩܳܠܶܝ̈ܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ: ܘܠܰܡܟܰܢܳܫܽܘ ܟܶܣܦܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ.32 ܘܰܫܒܰܩ ܠܠܽܘܣܺܝܳܐ ܓܰܒܪܳܐ ܡܫܰܒܚܳܐ: ܕܡܶܢ ܓܶܢܣܳܐ ܗܘܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ: ܥܰܠ ܥܒܺܝ̈ܕܳܬܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ: ܡܶܢ ܢܰܗܪܳܐ ܦܪܳܬ݂: ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܰܬܚܽܘܡܳܗ̇ ܕܡܶܨܪܶܝܢ.33 ܘܠܰܡܪܰܒܳܝܽܘ ܠܰܒܪܶܗ ܕܰܢܛܺܝܰܟܳܘܣ: ܥܕܰܡܳܐ ܕܢܶܗܦܽܘܟ ܘܢܺܐܬܶܐ.34 ܘܰܐܫܠܶܡ ܠܶܗ ܦܺܝ̈ܠܶܐ ܘܦܶܠܓܶܗ ܕܚܰܝܠܶܗ. ܘܦܰܩܕܶܗ ܥܰܠ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܨܳܒܶܐ ܗܘܳܐ ܘܥܰܠ ܥܳܡܽܘܪ̈ܶܝܗ̇ ܕܺܝܗܽܘܕܳܐ ܘܕܽܐܘܪܺܫܠܶܡ.35 ܠܰܡܫܰܕܳܪܽܘ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܚܰܝܠܳܐ: ܘܰܠܡܶܥܛܳܐ ܘܠܰܡܓܰܡܳܪܽܘ ܚܰܝܠܶܗ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܘܰܠܡܰܘܒܳܕܽܘ ܫܰܪܟܳܗ̇ ܕܽܐܘܪܺܫܠܶܡ: ܘܠܰܡܪܳܡܽܘ ܕܽܘܟܪܳܢܗܽܘܢ ܡܶܢ ܐܰܬܪܳܐ.36 ܘܰܠܡܰܘܬܳܒܽܘ ܒܢܰܝ̈ ܢܽܘܟܪ̈ܳܝܶܐ ܒܟܽܠ ܬܚܽܘܡܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܰܠܡܰܘܪܳܬܽܘ ܐܰܪܥܗܽܘܢ.37 ܘܡܰܠܟܳܐ ܕܒܰܪ ܦܶܠܓܶܗ ܕܚܰܝܠܳܐ ܗܰܘ ܕܶܐܫܬܚܰܪ: ܘܰܫܩܰܠ ܡܶܢ ܐܰܢܛܝܳܟܺܝܰܐ ܡܕܺܝܢܬܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܶܗ. ܒܰܫܢܰܬ݂ ܡܳܐܐ ܘܰܐܪܒܥܺܝܢ ܘܰܫܒܰܥ. ܘܰܥܒܰܪ ܠܢܰܗܪܳܐ ܦܪܳܬ݂: ܘܰܡܗܰܠܶܟ ܗܘܳܐ ܒܰܐܪ̈ܥܳܬܳܐ ܥܶܠܳܝ̈ܳܬܳܐ.38 ܘܰܓܒܳܐ ܠܽܘܣܺܝܳܐ ܠܰܦܛܽܘܠܡܶܐܳܘܣ ܒܶܪܗ ܕܕܰܘܪܡܺܝܳܘܣ: ܘܰܠܢܺܝܩܳܢܳܘܪ ܘܰܠܓܽܘܪܓܳܝܳܐ: ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܚܰܝܠܬܳܢ̈ܶܐ ܡܶܢ ܪ̈ܳܚܡܰܘܗܝ ܕܡܰܠܟܳܐ.39 ܘܫܰܕܰܪ ܥܰܡܗܽܘܢ ܐܰܪܒܺܝܢ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܪ̈ܶܓܠܳܝܶܐ: ܘܫܰܒܥܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܦܰܪ̈ܳܫܶܐ: ܠܡܺܐܙܰܠ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕܳܐ: ܠܰܡܚܰܒܳܠܽܘܬܳܗ̇ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ.40 ܘܰܫܩܰܠܘ ܕܒܶܝܬ ܦܛܽܘܠܡܶܐܳܘܣ ܥܰܡ ܟܽܠܶܗ ܚܰܝܠܗܽܘܢ: ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܘܰܫܪܰܘ ܥܰܠ ܓܢܶܒ ܥܰܡܐܽܘܣ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܰܦܩܰܥܬܳܐ.41 ܘܰܫܡܰܥܘ ܬܰܓܳܖ̈ܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܫܶܡܥܗܽܘܢ. ܘܰܢܣܰܒܘ ܟܶܣܦܳܐ ܘܕܰܗܒܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ: ܘܩܰܘ̈ܕܶܐ ܘܣܽܘ̈ܛܡܶܐ: ܘܶܐܬܰܘ ܠܰܡܫܪܺܝܬܳܐ ܠܡܶܣܰܒ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܠܥܰܒܕ̈ܶܐ. ܘܶܐܬܬܰܘܣܰܦ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܚܰܝܠܳܐ ܕܣܽܘܪܺܝܰܐ ܘܥܰܡܳܐ ܕܰܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ.42 ܘܰܚܙܳܐ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܘܰܐܚܰܘ̈ܗܝ ܕܰܣܓܺܝ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ: ܘܚܰܝܠܳܐ ܟܪܺܝܟ ܠܰܬܚܽܘܡܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܺܝܠܶܦܘ ܐܳܦ ܡܶܠܰܘ̈ܗܝ ܕܡܰܠܟܳܐ: ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܦܩܰܕ ܡܶܛܽܠ ܥܰܡܳܐ ܕܢܰܘܒܕܽܘܢ ܘܢܶܥܛܽܘܢܳܝܗܝ.43 ܘܶܐܡܰܪ ܓܒܰܪ ܠܩܰܪܺܝܒܶܗ. ܢܩܺܝܡ ܣܽܘܚܦܶܗ ܕܥܰܡܰܢ. ܘܢܰܩܪܶܒ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܥܰܡܰܢ ܘܩܽܘܕܫܰܢ.44 ܘܶܐܬܟܰܢܰܫܘ ܟܢܽܘܫܬܗܽܘܢ ܕܰܗܘܳܬ݂ ܡܛܰܝܒܳܐ ܠܰܩܪܳܒܳܐ: ܘܠܰܡܨܰܠܳܝܽܘ ܘܰܠܡܶܫܐܰܠ ܖ̈ܰܚܡܶܐ ܘܰܚܢܳܢܳܐ.45 ܐܽܘܕܺܫܠܶܡ ܕܶܝܢ ܐܺܝܬܺܝܗ̇ ܗܘܳܬ݂ ܚܰܪܒܬܳܐ ܕܠܳܐ ܝܰܬ݂ܒܳܐ. ܘܠܰܝܬ ܕܥܳܐܶܠ ܘܢܳܦܶܩ ܒܳܗ̇ ܡܶܢ ܝܰܠ̈ܕܶܝܗ̇. ܘܒܶܝܬ ܡܰܩܕܫܳܗ̇ ܡܶܬܬܕܺܝܫ ܗܘܳܐ. ܘܰܒܢܰܝ̈ ܢܽܘܟܪ̈ܳܝܶܐ ܝܳܬܒܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܶܝܬ ܡܶܪܕܳܗ̇. ܘܰܗܘܳܬ݂ ܒܶܝܬ ܡܰܫܪܝܳܐ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܘܶܐܫܬܰܩܠܰܬ݂ ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܡܶܢ ܝܰܥܩܽܘܒ. ܘܰܓܡܰܪܘ ܡܶܢܳܗ̇ ܩܺܝܬܳܖ̈ܶܐ ܘܟܶܢܳܖ̈ܶܐ.46 ܘܶܐܬܰܟܰܫܘ ܘܥ̣ܰܠܘ ܠܡܰܨܦܝܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ. ܡܶܛܽܠ ܕܒܶܝܬ ܨܠܽܘܬܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܡܶܢ ܩܕܺܝܡ ܡܰܨܦܝܳܐ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ.47 ܘܨܳܡܘ ܒܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܘܶܐܬܟܰܣܺܝܘ ܣܰܩ̈ܶܐ. ܘܰܐܪܡܺܝܘ ܥܰܦܪܳܐ ܥܰܠ ܪ̈ܺܝܫܰܝܗܽܘܢ. ܘܣܰܕܶܩܘ ܡܳܐܢܰܝ̈ܗܽܘܢ.48 ܘܰܦܪܰܣܘ ܟܶܪܟܶܗ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ. ܘܩܳܒܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܩܕܳܡ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܥܰܠ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܳܐܠܨܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܗܽܘܢ: ܕܢܶܬ݂ܕܰܒܪܽܘܢ ܒܰܕܡܽܘܬܗܽܘܢ.49 ܘܰܐܝܬܺܝܘ ܡܳܐܢܰܝ̈ ܟܳܗܢܽܘܬܳܐ ܘܪܺܝܫ ܥܰܠ̈ܠܳܬܳܐ ܘܡܰܥܣܳܖ̈ܶܐ. ܘܰܐܩܺܝܡܘ ܠܰܢܙܺܝܖ̈ܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܡܰܠܺܝܘ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܰܢܙܺܝܪܽܘܬܗܽܘܢ.50 ܘܰܓܥܰܘ ܠܘܳܬ݂ ܥܳܒܽܘܕܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܘܶܐܡܰܪܘ. ܡܳܢܳܐ ܢܶܥܒܶܕ݂ ܠܗܽܘܢ ܠܗܳܠܶܝܢ. ܐܰܘ ܠܰܐܝܟܳܐ ܢܰܘܒܶܠ ܐܶܢܽܘܢ.51 ܘܗܳܐ ܒܶܝܬ ܡܰܩܕܫܳܟ ܡܶܬܬܕܺܝܫ ܘܡܶܣܬܰܝܰܒ. ܘܟܳܗܢܰܝ̈ܟ ܒܶܐܒܠܳܐ ܘܰܒܡܽܘܟܳܟܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ.52 ܘܗܳܐ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܐܶܬܟܰܢܰܫܘ ܥܠܰܝܢ ܕܰܢܪܺܝܡܽܘܢܳܢ. ܐܰܢ̱ܬ ܝܳܕܰܥ ܐܰܢ̱ܬ ܡܶܕܶܡ ܕܡܶܬܚܰܫܒܺܝܢ ܥܠܰܝܢ.53 ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢܰܢ ܕܰܢܩܽܘܡ ܠܽܘܩܒܰܠܗܽܘܢ: ܐܶܢܗܽܘ ܕܰܐܢ̱ܬ ܠܳܐ ܡܥܰܕܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܢ.54 ܘܰܩܪܰܘ ܒܩܰܪ̈ܢܳܬܳܐ. ܘܰܓܥܰܘ ܒܩܳܠܳܐ ܪܳܡܳܐ.55 ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܗܳܠܶܝܢ: ܐܰܩܺܝܡ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܡܕܰܒܪܳܢܳܐ ܠܥܰܡܳܐ: ܖ̈ܰܒܰܝ ܐܰܠܦ̈ܶܐ ܘܖ̈ܰܒܰܝ ܡܰܐܘ̈ܳܬܳܐ ܘܖ̈ܰܒܰܝ ܚܰܡܫܺܝܢ.56 ܘܶܐܡܰܪ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܒܢܶܝܢ ܠܗܽܘܢ ܒ̈ܳܬܶܐ ܘܰܡܟܺܝܪ̈ܳܢ ܠܗܽܘܢ ܢܶܫ̈ܶܐ ܘܰܢܨܺܝܒܺܝܢ ܠܗܽܘܢ ܟܰܪ̈ܡܶܐ: ܘܰܠܕܰܚܽܘܠܬܳܢ̈ܶܐ: ܕܢܶܗܦܟܽܘܢ ܐ̱ܢܳܫ ܠܒܰܝܬܶܗ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܢܳܡܽܘܣܳܐ.57 ܘܫܶܩܠܶܬ݂ ܡܰܫܪܺܝܬܳܐ: ܘܰܫܪܳܬ݂ ܡܶܢ ܬܝܰܡܢܳܝܳܗ̇ ܕܥܰܡܳܐܽܘܣ.58 ܘܶܐܡܰܪ ܝܺܗܽܘܕܳܐ. ܐܶܚܰܙܰܩܘ ܘܰܗܘܰܘ ܒܢܰܝ̈ ܚܰܝܠܳܐ. ܘܰܗܘܰܘ ܡܛܰܝܒܺܝܢ ܠܨܰܦܪܳܐ: ܠܡܰܩܪܳܒܽܘ ܥܰܡ ܗܳܠܶܝܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܶܐܬܟܰܢܰܫܘ ܥܠܰܝܢ ܕܢܰܪܡܽܘܢܳܢ ܘܰܠܒܶܝܬ ܡܰܩܕܫܰܢ.59 ܡܶܛܽܠ ܕܦܰܩܳܚ ܗܽܘ ܠܰܢ ܕܰܢܡܽܘܬ݂ ܒܰܩܪܳܒܳܐ ܐܰܘ ܕܢܶܚܙܶܐ ܒܒܺܝܫܬܶܗ ܕܥܰܡܰܢ ܘܰܕܡܰܩܕܫܰܢ.60 ܘܰܐܝܟ ܕܺܝܬ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܩܕܳܡ ܥܳܡܽܘܪܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ: ܗܳܟܘܳܬ݂ ܢܶܥܒܶܕ݂.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܕ.

1 ܘܰܕܒܰܪ ܓܽܘܪܓܳܝܳܐ ܥܰܡܶܗ ܚܰܡܫܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܪ̈ܶܓܠܳܝܶܢ ܘܰܐܠܦܳܐ ܕܰܓܒܰܝ̈ܳܐ ܘܦܰܪ̈ܳܫܶܐ. ܘܫܶܩܠܶܬ݂ ܡܰܫܪܺܝܬܶܗ ܒܠܺܠܝܳܐ.2 ܐܰܝܟ ܕܢܰܪܡܽܘܢ ܥܰܠ ܡܰܫܪܺܝܬܶܗ ܕܺܝܗܽܘܕܳܐ ܒܠܺܠܝܳܐ. ܘܰܢܩܰܛܠܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܫܳܠܝܳܐ. ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܝܳܬܒܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܶܝܬ ܡܳܪܕܳܐ. ܗܶܢܽܘܢ ܗܘܰܘ ܠܗܽܘܢ ܡܕܰܒܪ̈ܳܢܶܐ.3 ܘܰܫܡܰܥ ܝܺܗܽܘܕܳܐ: ܘܰܫܩܰܠ ܗܽܘ ܘܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܥܰܡܶܗ.4 ܠܡܰܪܡܳܝܽܘ ܥܰܠ ܚܰܝܠܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܕܰܒܥܰܡܳܐܽܘܣ: ܥܰܕ ܡܒܰܕܰܪ ܗܘܳܐ ܚܰܝܠܶܗ ܡܶܢ ܡܰܫܪܺܝܬܶܗ.5 ܘܶܐܬܳܐ ܓܽܘܪܓܳܝܳܐ ܠܡܰܫܪܺܝܬܶܗ ܕܺܝܗܽܘܕܳܐ: ܘܠܐ̱ܢܳܫ ܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚ. ܘܦܳܩܶܕ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܒܛܽܘܖ̈ܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܳܐܡܰܪ ܗܘܳܐ ܕܰܥܪܩܘ ܠܗܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܢܰܢ.6 ܘܟܰܕ݂ ܗܘܳܐ ܨܰܦܪܳܐ: ܐܶܬܚܙܺܝ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܒܰܦܩܰܥܬܳܐ ܒܰܬܠܳܬܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܪ̈ܶܓܠܳܝ݂ܝ݂ܶܢ. ܘܠܰܝܬ ܗܘܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܪ̈ܽܘܚܡܶܐ ܘܰܡܓܰܢ̈ܶܐ ܒܰܠܚܽܘܕ݂: ܐܰܝܟܡ ܕܨܳܒܶܝܢ ܗܘܰܘ.7 ܘܰܚܙܰܘ ܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܥܰܫܺܝܢܬܳܐ: ܟܰܕ݂ ܡܚܰܙܩܳܐ ܒܙܰܝܢܳܐ: ܘܰܚܕܺܝܪܺܝܢ ܠܳܗ̇ ܦܰܪ̈ܳܫܶܐ. ܘܗܶܢܽܘܢ ܡܰܠܦܺܝܢ ܗܘܰܘ ܩܪܳܒܳܐ.8 ܘܶܐܡܰܪ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܠܓܰܒܖ̈ܶܐ ܕܥܰܡܶܗ. ܠܳܐ ܬܶܕܚܠܽܘܢ ܡܶܢ ܣܽܘܓܐܗܽܘܢ. ܘܡܶܢ ܛܽܘܝܳܒܗܽܘܢ ܠܳܐ ܬܶܬܪܰܗܒܽܘܢ.9 ܐܶܬܕܰܟܪܘ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܐܶܬܦܪܶܩܘ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܢ ܒܝܰܡܳܐ ܕܣܽܘܦ: ܟܰܕ݂ ܪܳܕ݂ܶܦ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܦܶܪܥܽܘܢ ܒܚܰܝܠܳܐ ܪܰܒܳܐ.10 ܘܗܳܫܳܐ ܢܶܓܥܶܐ ܠܘܳܬ݂ ܥܳܡܽܘܪܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ: ܕܰܠܡܳܐ ܢܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝܢ: ܘܢܶܬܕܟܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܕܺܝܰܬܺܝܩܺܝ ܕܰܐܒܳܗܰܝ̈ܢ: ܢܫܰܚܩܺܝܗ̇ ܠܗܳܕܶܐ ܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܩܕܳܡܰܝܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ.11 ܘܢܶܕܥܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܡܰܢ ܕܦܳܪܶܩ ܘܰܡܦܰܨܶܐ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ.12 ܘܰܫܩܰܠܘ ܦܶܠܫܬܳܝ̈ܶܐ ܥܰܝܢܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܰܚܙܰܘ ܐܶܢܽܘܢ ܕܳܐܬܶܝܢ ܠܽܐܘܪܥܗܽܘܢ.13 ܘܰܢܦܰܩܘ ܡܶܢ ܡܰܫܪ̈ܝܳܬܗܽܘܢ ܠܰܩܪܳܒܳܐ. ܘܰܩܪܰܘ ܒܩܰܪ̈ܢܳܬܳܐ ܕܒܶܝܬ ܝܺܗܽܘܕܳܐ.14 ܘܝܰܗܒܘ ܥܠܰܝܗܽܘܢ. ܘܶܐܬܬܒܰܪܘ ܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܘܰܥܪܰܩܘ ܠܰܦܩܰܥܬܳܐ.15 ܫܰܪܟܳܐ ܕܶܝܢ ܕܶܐܫܬܚܰܪܘ ܢܦܰܠܘ ܒܚܰܪܒܳܐ. ܘܰܪܕܰܦܘ ܐܶܢܽܘܢ ܥܕܰܡܳܐ ܠܓܙܪ: ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܰܦܩܰܥܬܳܐ ܕܰܐܕܽܘܡ. ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܥܶܙܳܐ: ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܡܢܺܝܢ. ܘܰܢܦܰܠܘ ܡܶܢܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܬܠܳܬܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܓܰܒܪ̈ܺܝܢ.16 ܘܰܗܦܰܟ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܘܚܰܝܠܶܗ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪܗܽܘܢ ܕܪܳܕܦܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܗܽܘܢ.17 ܘܶܐܡܰܪ ܥܰܡܳܐ. ܠܳܐ ܬܶܬܪܰܓܪܓܽܘܢ ܠܒܶܙܬܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܥܕܰܟܺܝܠ ܩܪܳܒܳܐ ܩܰܝܳܡ ܩܕܳܡܰܝܢ.18 ܓܽܘܪܓܝܳܐ ܘܚܰܝܠܶܗ ܒܛܽܘܪܳܐ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܩܰܪܺܝܒܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܢ. ܐܶܠܳܐ ܩܽܘܡܘ ܗܳܫܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈ܢ. ܘܰܐܩܪܶܒܘ ܥܰܡܗܽܘܢ. ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܬܶܣܒܽܘܢ  ܒܶܙܬܳܐ ܒܦܰܪܗܶܣܺܝܰܐ.19 ܘܥܰܕ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܡܡܰܠܶܠ ܗܳܠܶܝܢ: ܐܰܕܺܝܩܘ ܡܶܢ ܛܽܘܪܳܐ ܡܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܺܐܝܬ ܗܘܰܘ ܥܰܡ ܓܘܪܓܝܳܐ.20 ܘܰܚܙܰܘ ܕܶܐܙܕܟܰܝ ܠܶܗ: ܘܰܕܒܶܝܬ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܡܰܘܩܕܺܝܢ ܗܘܰܘ ܡܰܫܪ̈ܝܳܬܗܽܘܢ. ܬܶܢܳܢܳܐ ܓܶܝܪ ܕܡܶܬܚܙܶܐ ܗܘܳܐ: ܗܽܘ ܡܰܘܕܰܥ ܗܘܳܐ ܡܶܕܶܡ ܕܰܗܘܳܐ.21 ܘܟܰܕ ܚܙܰܘ ܕܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܚܶܠܘ ܣܰܓܺܝ. ܘܬܽܘܒ ܕܰܚܙܰܘ ܠܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕܳܐ ܒܰܦܩܰܥܬܳܐ ܕܰܡܛܰܝܒܳܐ ܠܰܩܪܳܒܳܐ.22 ܘܰܥܪܰܩܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܰܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ.23 ܘܰܗܦܰܟ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܥܰܠ ܒܶܙܬܳܗ̇ ܕܡܰܫܪܺܝܬܳܐ. ܘܰܢܣܰܒ ܕܰܗܒܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ ܘܟܶܣܦܳܐ: ܘܟܺܐܦ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܕܗܰܝܩܰܢܬܽܘܢ: ܘܰܐܪܓܘܳܢܳܐ ܕܝܰܡܳܐ ܘܥܽܘܬܪܳܐ ܪܰܒܳܐ.24 ܘܰܗܦܰܟܘ ܘܰܡܫܰܒܚܺܝܢ ܗܘܰܘ ܘܡܰܘܕܶܝܢ ܠܡܳܪܝܳܐ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܕܛܳܒ ܗܽܘ ܘܰܠܥܳܠܰܡ ܖ̈ܰܚܡܰܘܗܝ.25 ܘܰܗܘܳܐ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܒܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ26. ܫܰܪܟܶܐ ܕܶܝܢ ܕܶܐܫܬܚܰܪܘ ܡܶܢ ܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ: ܐܶܬܰܘ ܘܚܰܘܺܝܘ ܠܠܽܘܣܺܝܳܐ ܡܶܕܶܡ ܕܰܓܕܰܫ.27 ܗܽܘ ܕܶܝܢ ܟܰܕ݂ ܫܡܰܥ ܐܶܬܪܫܶܠ ܘܶܐܬܬܥܺܝܩ ܣܰܓܺܝ. ܕܠܳܐ ܗܘܳܐ ܐܰܝܟ ܕܨܳܒܶܐ ܗܘܳܐ: ܗܳܟܘܳܬ݂ ܗܘܳܝܗܝ ܠܺܐܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܠܳܐ ܐܰܝܟ ܕܦܰܩܕܶܗ ܡܰܠܟܳܐ: ܗܳܟܘܳܬ݂ ܥܒܰܕ݂.28 ܘܰܠܒܳܬܪܳܗ̇ ܕܫܰܢܬܳܐ: ܟܰܢܶܫ ܠܽܘܣܺܝܳܐ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܡܰܓܒܳܝ̈ܶܐ ܫܬܺܝܢ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ: ܘܚܰܡܫܳܐ ܐܰܠܺܦܺܝ̈ܢ ܦܰܪ̈ܳܫܶܐ: ܐܰܝܟ ܕܰܢܩܪܒܽܘܢ ܥܰܡ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ.29 ܘܶܐܬܰܘ ܠܰܐܕܽܘܡ. ܘܰܫܪܰܘ ܒܒܶܝܬ ܫܽܘܖ̈ܶܐ. ܘܰܐܪܰܥ ܐܶܢܽܘܢ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܒܥܶܣܪܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܓܰܒܪ̈ܺܝܢ.30 ܘܰܚܙܳܐ ܡܫܰܪ̈ܝܳܬܳܐ ܕܰܒܥܶܠܕܒܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܡܫܰܪ̈ܝܳܬܳܐ ܥܰܫܺܝ̈ܢܳܬܳܐ. ܘܨܰܠܺܝ ܘܶܐܡܰܪ. ܒܪܺܝܟ ܐܰܢ̱ܬ ܗܽܘ ܦܳܪܽܘܩܶܗ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܗܰܘ ܕܰܫܚܰܩܬ ܬܽܘܟܠܳܢܶܗ ܕܓܰܢܒܳܪܳܐ ܒܺܐܝܕܶܗ ܕܕܰܘܝܺܕ ܥܰܒܕܳܟ: ܘܰܐܫܠܶܡܬ ܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܕܰܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ ܒܺܐܝܕ݂ܶܗ ܕܝܽܘܢܳܬܳܢ ܒܰܪ ܫܳܐܘܳܠ ܘܰܕܫܳܩܶܠ ܡܳܐܢܰܘ̈ܗܝ.31 ܘܳܐܦ ܗܳܫܳܐ ܚܒܽܘܫ ܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܒܺܐܝܕܶܗ ܕܥܰܡܳܟ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܢܶܒܗܬܽܘܢ ܒܚܰܝܠܗܽܘܢ ܘܰܒܦܰܪ̈ܳܫܰܝܗܽܘܢ.32 ܘܰܐܪܡܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܕܶܚܠܬܳܐ. ܘܰܫܚܽܘܩ ܥܽܘܫܢܳܐ ܕܚܰܝܠܗܽܘܢ. ܘܢܶܬܬܙܺܝܥܽܘܢ ܒܰܬܒܳܪܗܽܘܢ.33 ܐܰܪܡܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܒܪܽܘܡܚܳܐ ܕܚܰܒܺܝ̈ܒܰܝܟ. ܘܰܢܫܰܒܚܳܢܳܟ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܳܕܥܰܝ̈ ܫܡܳܟ ܒܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ.34 ܘܶܐܩܪܶܒܘ ܚܰܕ ܥܰܡ ܚܰܕ. ܘܰܢܦܰܠܘ ܡܶܢ ܡܰܫܪܺܝܬܶܗ ܕܠܽܘܣܺܝܳܐ ܐܰܝܟ ܚܰܡܫܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܓܰܒܪ̈ܺܝܢ. ܘܶܐܬܬܒܰܪܘ ܩܕܳܡܰܝܗܽܘܢ.35 ܟܰܕ ܚܙܳܐ ܕܶܝܢ ܠܽܘܣܺܝܳܐ ܕܶܐܙܕܰܟܝܰܬ݂ ܠܳܗ̇ ܡܰܫܪܺܝܬܶܗ. ܘܕܶܐܬܥܰܫܢܰܬ݂ ܡܰܫܪܺܝܬܶܗ ܕܺܝܗܽܘܕܳܐ: ܘܕܰܥܬܺܝܕܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܓܰܢܒܳܪܳܐܺܝܬ ܕܰܢܡܽܘܬܽܘܢ ܐܰܘ ܕܢܺܚܽܘܢ. ܫܩܰܠ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ: ܘܶܐܙܰܠ ܠܶܗ ܠܰܐܢܛܝܳܟܺܝܰܐ. ܘܟܰܢܶܫ ܠܶܗ ܚܰܝܠܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ: ܘܥܰܬܶܕ݂ ܢܰܦܫܶܗ. ܘܡܶܬܚܰܫܰܒ ܗܘܳܐ ܕܬܽܘܒ ܢܶܣܰܩ ܥܰܠ ܝܺܗܽܘܕܳܐ.36 ܐܶܡܰܪ ܕܶܝܢ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܘܰܐܚܰܘ̈ܗܝ ܗܳܐ ܐܶܬܬܒܰܪܘ ܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈ܢ. ܢܶܣܰܩ ܘܰܢܕܰܟܶܐ ܒܶܝܬ ܡܰܩܕܫܳܐ ܘܰܢܚܰܕܬܺܝܘܗܝ.37 ܘܶܐܬܟܰܢܫܰܬ ܟܽܠܳܗ̇ ܡܰܫܪܺܝܬܳܐ: ܘܰܣܠܶܩܘ ܠܛܽܘܪܳܐ ܕܨܶܗܝܽܘܢ.38 ܘܰܚܙܰܘ ܠܒܶܝܬ ܡܰܩܕܫܳܐ ܕܡܰܚܪܰܒ. ܘܰܠܡܰܕܒܚܳܐ ܕܰܚܪܶܒ. ܘܰܠܬܰܪ̈ܥܶܐ ܕܡܰܘܩܕܺܝܢ. ܘܰܒܕܳܖ̈ܶܐ ܕܺܝܥܰܘ ܐܺܝ̈ܠܳܢܶܐ ܐܰܝܟ ܕܰܒܥܳܒ̈ܶܐ: ܐܰܘ ܐܰܝܟ ܕܰܒܚܰܕ ܡܶܢ ܛܽܘܖ̈ܶܐ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܬܰܨܒ̈ܝܳܬܳܐ ܕܰܡܣܰܚܦܺܝܢ.39 ܘܨܰܪܺܝܘ ܢܰܚܬܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܰܐܪܩܶܕܘ ܡܰܪܩܽܘܕܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ. ܘܰܐܪܡܺܝܘ ܥܰܦܪܳܐ ܥܰܠ ܪ̈ܺܝܫܰܝܗܽܘܢ.40 ܘܰܢܦܰܠܘ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ܗܽܘܢ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ. ܘܰܩܪܰܘ ܒܩܰܪ̈ܢܳܬܳܐ ܝܺܕܺܝ̈ܥܳܬܳܐ. ܘܰܓܥܰܘ ܠܘܳܬ݂ ܥܳܡܽܘܪܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ.41 ܗܳܝܕܶܝܢ ܦܩܰܕ ܝܺܗܽܘܕܳܐ: ܘܰܐܩܺܝܡ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܕܢܶܬܟܰܬܫܽܘܢ ܘܢܰܩܪܒܽܘܢ ܥܰܡ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܝܳܬܒܺܝܢ ܒܚܰܣܢ̈ܶܐ: ܥܕܰܡܳܐ ܕܰܢܕܰܟܶܐ ܗܽܘ ܠܒܶܝܬ ܡܩܰܕܫܳܐ.42 ܘܰܓܒܳܐ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܠܰܝܬ ܒܗܽܘܢ ܡܽܘܡܳܐ: ܘܰܡܨܰܒܬܺܝܢ ܒܢܳܡܽܘܣܳܐ.43 ܘܕܰܟܺܝ ܠܒܶܝܬ ܡܰܩܕܫܳܐ. ܘܰܢܣܰܒ ܟܺܐܦ̈ܶܐ ܕܛܰܡܐܽܘܬܳܐ. ܘܣܳܡ ܐܶܢܶܝܢ ܒܰܐܬܪܳܐ ܛܰܡܳܐܐ.44 ܘܶܐܬܡܰܠܰܟ ܥܰܠ ܡܕܰܒܚܳܐ ܕܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܗܰܘ ܕܶܐܣܬܰܝܰܒ: ܕܡܳܢܳܐ ܢܶܥܒܕܽܘܢ ܠܶܗ.45 ܘܢܶܦܠܰܬ݂ ܠܗܽܘܢ ܡܰܚܫܰܒܬܳܐ ܛܳܒܬܳܐ ܕܢܶܫܪܽܘܢܳܝܗܝ. ܕܕܰܠܡܳܐ ܡܶܢ ܡܬܽܘܡ ܢܶܗܘܶܐ ܠܗܽܘܢ ܠܚܶܣܕܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܣܰܝܒܽܘܗܝ ܗܘܰܘ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܘܰܫܪܰܐܘܽܗܝ ܠܡܰܕܒܚܳܐ.46 ܘܣܳܡܘ ܟܺܐܦ̈ܶܐ ܒܰܐܬܪܳܐ ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܥܰܠ ܓܶܢܒ ܚܕܳܖ̈ܰܘܗܝ ܕܒܰܝܬܳܐ: ܥܕܰܡܳܐ ܕܢܺܐܬܶܐ ܢܒܺܝܳܐ ܘܢܺܐܡܰܪ ܕܡܳܢܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܗܶܝܢ.47 ܘܰܢܣܰܒܘ ܟܺܐܦ̈ܶܐ ܡܫܰܠ̈ܡܳܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ ܒܢܳܡܽܘܣܳܐ: ܘܰܒܢܰܘ ܠܡܕܰܒܚܳܐ ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܩܕܺܝܡ.48 ܘܰܒܢܰܘ ܠܒܶܝܬ ܡܰܩܕܫܳܐ ܘܰܠܟܽܠܶܗ ܓܰܘܶܐ ܕܒܰܝܬܳܐ. ܘܰܠܕܳܖ̈ܶܐ ܩܰܕܶܫܘ.49 ܘܰܥܒܰܕܘ ܡܳܐܢܰܝ̈ ܩܽܘܕ̈ܫܶܐ ܚܰܕ̈ܬܶܐ. ܘܰܐܥܶܠܘ ܡܢܳܪܬܳܐ ܘܡܰܕܒܚܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ: ܘܦܳܬܽܘܪܳܐ ܠܗܰܝܟܠܳܐ.50 ܘܰܕܒܰܚܘ ܥܰܠ ܡܰܕܒܚܳܐ. ܘܰܐܢܗܰܪܘ ܫܪ̈ܳܓܶܐ ܕܥܰܠ ܡܢܳܪܬܳܐ. ܘܡܰܢܗܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܗܰܝܟܠܳܐ.51 ܘܣܳܡܘ ܥܰܠ ܦܳܬܽܘܪܳܐ ܠܰܚܡܳܐ. ܘܰܬܠܰܘ ܐܰܦܰܝ̈ ܬܰܪ̈ܥܶܐ. ܘܫܰܠܶܡܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܒܳܕܰܝ̈ܗܽܘܢ.52 ܘܩܰܕܶܡܘ ܠܨܰܦܪܶܗ ܕܝܰܘܡܳܐ: ܒܚܰܡܫܳܐ ܘܥܶܣܪܺܝܢ ܒܝܰܪܚܳܐ ܕܬܶܫܥܳܐ: ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܟܳܢܽܘܢ ܩܕܶܡ: ܒܰܫܢܰܬ݂ ܡܳܐܐ ܘܰܐܪܒܥܺܝܢ ܘܰܬܡܳܢܶܐ ܫܢܺܝ̈ܢ ܕܰܠܡܰܠܟܽܘܬܳܐ.53 ܘܰܐܣܶܩܘ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܐܰܝܟ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܥܰܠ ܡܰܕܒܚܳܐ ܕܝܰܩܕܳܐ ܗܰܘ ܚܰܕܬܳܐ ܕܰܥܒܰܕܘ ܗܘܰܘ.54 ܐܰܝܟ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܘܰܐܝܟ ܙܰܒܢ̈ܶܐ: ܗܳܢܽܘܢ ܕܣܰܝܒܽܘܗܝ ܗܘܰܘ ܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܒܶܗ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ: ܗܳܐ ܚܽܘܕܳܬܶܗ ܒܡܰܙܡܽܘܖ̈ܶܐ ܘܰܒܩܺܝܬܳܖ̈ܶܐ ܘܰܒܟܶܢܳܖ̈ܶܐ.55 ܘܰܢܦܰܠܘ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܰܣܓܶܕܘ. ܘܒܰܪܟܶܘ ܠܥܳܡܽܘܪܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܗܰܘ ܕܬܰܩܶܢ ܘܛܰܝܶܒ ܐܽܘܪܚܗܽܘܢ.56 ܘܰܥܒܰܕܘ ܚܽܘܕܳܬܶܗ ܕܡܰܕܒܚܳܐ ܬܡܳܢܝܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ. ܘܩܰܪܶܒܘ ܕܶܒ̈ܚܶܐ ܒܒܽܘܣܳܡܳܐ. ܘܕܰܒܰܚܘ ܕܶܒ̈ܚܶܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܘܰܕܬܶܫܒܬܘܚܬܳܐ.57 ܘܨܰܒܶܬܘ ܩܕܳܡ ܐܰܦܰܝ̈ ܗܰܝܟܠܳܐ ܒܰܟܠܺܝ̈ܠܶܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܘܒܰܡܓܰܢ̈ܶܐ. ܘܚܰܕܶܬܘ ܬܰܪ̈ܥܶܐ: ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܡܳܐܢܰܝ̈ ܬܰܨܒܺܝܬܳܐ.58 ܘܰܗܘܳܐ ܒܽܘܣܳܡܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܚܰܕܽܘܬܳܐ ܣܰܓܺܝܐܬܳܐ ܠܥܰܡܳܐ. ܘܰܗܦܰܟ ܚܶܣܕܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ.59 ܘܰܐܩܺܝܡܘ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܘܰܐܚܰܘ̈ܗܝ ܘܟܽܠܳܗ̇ ܟܢܽܘܫܬܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܗܳܘܶܝܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܚܽܘܕܳܬܶܗ ܕܡܰܕܒܚܳܐ ܒܙܰܒܢܗܽܘܢ: ܡܶܢ ܫܢܳܐ ܠܰܫܢܳܐ: ܬܡܳܢܝܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ: ܡܶܢ ܚܰܡܫܳܐ ܘܥܶܣܪܺܝܢ ܒܟܳܢܽܘܢ ܩܕܶܡ: ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܘܰܒܒܽܘܣܳܡܳܐ.60 ܘܰܒܢܰܘ ܒܗܰܘ ܙܰܒܢܳܐ ܠܛܽܘܪܳܐ ܕܨܶܗܝܽܘܢ ܟܰܕ ܚܳܕܰܪ: ܒܫܽܘܖ̈ܶܐ ܪ̈ܳܡܶܐ ܘܰܒܡܰܓܕ̈ܠܶܐ ܚܰܣܺܝ̈ܢܶܐ: ܕܰܠܡܳܐ ܡܶܢ ܡܬܽܘܡ ܢܺܐܬܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܰܢܕܽܘܫܽܘܢܳܝܗܝ ܐܰܝܟ ܕܰܥܒܰܕܘ ܡܶܢ ܩܕܺܝܡ.61 ܘܣܳܡܘ ܬܰܡܳܢ ܚܰܝܠܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܢܳܛܰܪ ܠܶܗ. ܘܰܐܥܫܢܶܗ ܠܒܰܝܬܳܐ ܫܽܘܖ̈ܶܐ: ܕܢܶܗܘܶܐ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܠܥܰܡܳܐ ܚܶܣܢܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܐܰܕܽܘܡ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܗ.

1 ܘܰܗܘܳܐ ܟܰܕ݂ ܫܡܰܥܘ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܒܰܚܕܳܖ̈ܰܝܗܽܘܢ: ܐܶܬܒܢܺܝ ܡܕܰܒܚܳܐ ܘܶܐܬܚܰܕܰܬ ܒܶܝܬ ܡܰܩܕܫܳܐ ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܩܕܺܝܡ ܐܶܬܚܰܡܰܬܘ ܣܰܓܺܝ.2 ܘܶܐܬܚܰܫܰܒܘ ܕܢܶܣܩܽܘܢ ܘܢܶܥܛܽܘܢܳܝܗܝ ܠܙܰܪܥܶܗ ܕܝܰܥܩܽܘܒ: ܗܳܢܽܘܢ ܕܥܳܡܪܺܝܢ ܒܰܝܢܳܬܗܽܘܢ. ܘܫܰܪܺܝܘ ܩܳܛܠܺܝܢ ܘܚܳܪܒܺܝܢ ܒܥܰܡܳܐ.3 ܘܡܰܩܪܶܒ ܗܘܳܐ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܥܰܡ ܒܢܰܝ̈ ܥܺܣܽܘ ܒܰܐܕܽܘܡ ܒܰܥܩܰܪܒܳܬ݂. ܡܶܛܽܠ ܕܝܳܬܒܺܝܢ ܗܘܰܘ ܥܰܡ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܰܡܚܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܡܚܽܘܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ. ܘܒܰܕܰܪ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܰܢܣܰܒ ܒܶܙܬܗܽܘܢ.4 ܘܶܐܬܕܟܰܪ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܒܰܝܐܰܢ: ܗܳܢܽܘܢ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗܘܰܘ ܠܥܰܡܳܐ ܠܦܰܚܳܐ ܘܰܠܡܰܟܫܽܘܠܳܐ: ܕܟܳܡܢܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܗܽܘܢ ܒܶܝܬ ܐܽܘܪ̈ܚܳܬܳܐ.5 ܘܰܚܒܰܫ ܐܶܢܽܘܢ ܒܡܰܓܕ̈ܠܶܐ. ܘܰܐܪܡܺܝ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܘܰܐܚܪܶܡ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܰܐܘܩܶܕ ܡܰܓܕ̈ܠܶܝܗ̇ ܒܢܽܘܪܳܐ ܥܰܡ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬ ܒܗܽܘܢ.6 ܘܰܥܒܰܪ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܥܰܠ ܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܽܘܢ. ܘܶܐܫܟܰܚ ܥܰܡܳܐ ܥܰܫܺܝܢܳܐ ܘܺܐܝܕܳܐ ܬܰܩܺܝܦܬܳܐ. ܘܛܺܝܡܳܬܶܐܘܳܣ ܗܘܳܐ ܡܕܰܒܪܳܢܗܽܘܢ.7 ܘܰܐܩܪܶܒ ܥܰܡܗܽܘܢ ܩܪ̈ܳܒܶܐ ܪܰܘܪ̈ܒܶܐ. ܘܶܐܬܬܒܰܪܘ ܩܕܳܡ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ. ܘܰܡܚܳܐ ܐܶܢܽܘܢ.8 ܘܟܰܒܫܳܗ̇ ܠܝܰܥܙܺܝܪ ܘܠܰܒ̈ܢܳܬܳܗ̇. ܘܰܗܦܰܟ ܝܺܗܺܘܕܳܐ ܠܰܐܕܽܘܡ.9 ܘܶܐܬܟܰܢܰܫܘ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܰܒܓܶܠܥܳܕ ܥܰܠ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ: ܗܳܢܽܘܢ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗܘܰܘ ܒܰܬܚܽܘܡܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܐܰܝܟ ܕܢܶܥܛܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܰܥܪܰܩܘ ܠܪܳܡܬܳܐ ܚܶܣܢܳܐ.10 ܘܫܰܕܰܪܘ ܐܶܓܪ̈ܳܬܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܘܰܐܚܰܘ̈ܗܝ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܶܗ. ܐܶܬܟܰܢܰܫܘ ܥܠܰܝܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܒܰܚܕܳܖ̈ܰܝܢ: ܐܰܝܟ ܕܢܶܥܛܽܘܢܳܢ.11 ܘܗܳܐ ܡܶܬܥܰܬܕܺܝܢ ܕܢܺܐܬܽܘܢ ܘܢܶܟܒܫܽܘܢ ܚܶܣܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܰܡܪܺܝܕܺܝܢܰܢ ܒܶܗ. ܘܛܺܝܡܳܬܶܐܘܳܣ ܗܽܘܝܽܘ ܡܕܰܒܪܳܢܗܽܘܢ.12 ܗܳܫܳܐ ܕܶܝܢ ܬܳܐ ܘܰܦܪܽܘܩܰܝܢ ܡܶܢ ܐܺܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܢܦܰܠ ܡܶܢܰܢ ܥܰܡܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ.13 ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܚܰܝ̈ܢ ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗܘܰܘ ܒܛܽܘ̈ܒܺܝܢ ܡܺܝܬܘ. ܘܰܫܒܰܘ ܢܶܫܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܰܒܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܟܶܠܳܗ̇ ܝܺܩܰܪܬܗܽܘܢ. ܘܰܐܘܒܶܕܘ ܬܰܡܳܢ ܐܰܝܟ ܐܳܠܶܦ ܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ.14 ܘܟܰܕ݂ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܓܪ̈ܳܬܳܐ ܡܶܬܩܰܪ̈ܝܳܢ ܗܘܰܝ̈: ܘܗܳܐ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܐܶܬܰܘ ܡܶܢ ܓܠܺܝܠܳܐ: ܟܰܕ݂ ܡܣܰܕ݂ܩܺܝܢ ܢܰܚ̈ܬܰܝܗܽܘܢ ܘܰܡܣܰܒܪܺܝܢ ܐܰܝܟ ܡ̈ܶܠܶܐ ܗܳܠܶܝܢ.15 ܘܳܐܡܪܺܝܢ: ܕܶܐܬܟܰܢܰܫܘ ܥܠܰܝܢ ܡܶܢ ܦܛܽܘܠܡܶܐܳܘܣ ܘܨܽܘܪ ܘܨܰܝܕܳܢ ܘܟܽܠܶܗ ܓܠܺܝܠܳܐ: ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܢܽܘܟܪ̈ܳܝܶܐ ܐܰܝܟ ܕܢܶܥܛܽܘܢܳܢ ܘܢܶܓܡܪܽܘܢܳܢ.16 ܘܟܰܕ݂ ܫܡܰܥ ܕܶܝܢ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܘܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܠܗܳܠܶܝܢ ܦܶܬܓ̈ܳܡܶܐ: ܐܶܬܟܰܢܰܫܘ ܟܢܽܘܫܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܕܢܶܬܡܰܠܟܽܘܢ: ܕܡܳܢܳܐ ܢܶܥܒܕܽܘܢ ܠܰܐܚܰܝ̈ܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܶܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗܘܰܘ ܒܽܐܘܠܨܳܢܳܐ ܕܡܶܬܰܐܠܨܺܝܢ ܗܘܰܘ ܡܶܢܗܽܘܢ.17 ܘܶܐܡܰܪ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܠܫܶܡܥܽܘܢ ܐܰܚܽܘܗܝ. ܟܰܢܶܫ ܠܳܟ ܓܰܒܖ̈ܶܐ. ܘܙܶܠ ܦܪܽܘܩ ܠܰܐܚܰܝ̈ܟ ܗܳܢܽܘܢ ܕܺܝܬ ܒܰܓܠܺܝܠܳܐ. ܐܶܢܳܐ ܕܶܝܢ ܘܝܽܘܢܳܬܳܢ ܐܳܚܝ: ܢܺܐܙܰܠ ܠܓܶܠܥܳܕ݂.18 ܘܰܫܒܰܩ ܠܝܰܘܣܶܦ ܒܰܪ ܙܟܰܪܝܳܐ: ܘܰܠܥܶܙܰܪܝܳܐ ܡܕܰܒܪ̈ܳܢܶܐ ܕܥܰܡܳܐ: ܥܰܡ ܫܰܪܟܶܗ ܕܚܰܝܠܳܐ ܕܒܺܝܗܽܘܕ݂ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܢܳܛܪܺܝܢ.19 ܘܦܰܩܶܕ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܚܙܰܘ ܝܺܨܰܦܘ ܕܗܳܢܳܐ ܥܰܡܳܐ. ܘܠܳܐ ܬܶܡܚܽܘܢ ܩܪܳܒܳܐ ܥܰܡ ܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܥܕܰܡܳܐ ܕܢܶܗܦܽܘܟ ܘܢܺܐܬܶܐ.20 ܘܶܐܬܦܰܠܰܓ ܥܰܡ ܫܶܡܥܽܘܢ ܬܠܳܬܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܓܰܒܪ̈ܺܝܢ: ܕܢܺܐܙܽܠܘܢ ܥܰܡܶܗ ܠܰܓܠܺܝܠܳܐ. ܘܥܰܡ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܬܡܳܢܝܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܓܰܒܪ̈ܺܝܢ ܠܓܶܠܥܳܕ.21 ܘܶܐܙܰܠ ܫܶܡܥܽܘܢ ܠܰܓܠܺܝܠܳܐ. ܘܰܐܩܪܶܒ ܩܪ̈ܳܒܶܐ ܪܰܘܪ̈ܒܶܐ ܥܰܡ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܘܶܐܬܬܒܰܪܘ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ.22 ܘܰܪܕܰܦ ܒܳܬܰܪܗܽܘܢ ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܦܛܽܘܠܡܶܐܳܘܣ. ܘܰܢܦܰܠܘ ܡܶܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܐܰܝܟ ܬܠܳܬܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܓܰܒܪ̈ܺܝܢ. ܘܰܢܣܰܒܘ ܒܶܙܬܗܽܘܢ.23 ܘܰܕܒܰܪ ܫܶܡܥܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܒܰܓܠܺܝܠܳܐ ܘܰܕܒܰܪܕܒܰܛ ܥܰܡ ܢܶܫܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܰܒܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܟܽܠܳܗ̇ ܝܺܩܰܪܬܗܽܘܢ. ܘܰܐܝܬܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܠܺܝܗܽܘܕ݂ ܒܒܽܘܣܳܡܳܐ ܪܰܒܳܐ.24 ܘܺܝܗܽܘܕܳܐ ܘܡܰܩܒܰܝ ܘܝܽܘܢܳܬܳܢ ܐܰܚܽܘܗܝ: ܥܒܰܪܘ ܝܽܘܪܕܢܳܢ. ܘܶܐܙܰܠܘ ܡܰܪܕܳܐ ܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܒܡܕܰܒܪܳܐ.25 ܘܰܐܪܰܥܘ ܐܶܢܽܘܢ ܢܰܒܛܳܝ̈ܶܐ: ܘܩܰܒܶܠܘ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܫܠܳܡܳܐ. ܘܶܐܫܬܰܥܺܝܘ ܠܗܽܘܢ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܰܓܕܰܫ ܠܰܐܚܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܓܶܠܥܳܕ݂.26 ܘܰܕܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܡܶܢܗܽܘܢ ܐܰܚܺܝܕܺܝܢ ܒܒܽܘܨܪܳܐ ܘܰܒܒܽܘܣܰܪܝܳܐ: ܘܰܒܐܳܠܺܝܡ: ܘܰܒܟܶܣܦܳܘܪ: ܘܰܒܡܳܩܳܪ: ܘܰܒܩܰܪܢܳܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡܕܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܕܪܰܘܪ̈ܒܳܢ ܘܥܰܫܺܝ̈ܢܳܢ.27 ܘܰܒܫܰܪܟܳܐ ܕܰܡܕܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܕܰܒܓܶܠܥܳܕ݂ ܐܰܚܺܝܕܺܝܢ. ܘܠܰܡܚܳܪ ܡܛܰܝܒܺܝܢ ܕܢܰܪܡܽܘܢ ܥܰܠ ܚܶܣܢ̈ܶܐ. ܘܰܢܣܰܚܦܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܘܢܰܘܒܕܽܘܢ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܒܝܰܘܡܳܐ ܚܰܕ.28 ܘܰܗܦܰܟ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܘܟܽܠܳܗ̇ ܡܰܫܪܺܝܬܶܗ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܡܰܕܒܪܳܐ ܕܒܽܘܨܪܳܐ: ܘܡܶܢ ܫܶܠܝܳܐ ܢܦܰܠܘ ܥܰܠ ܡܕܺܝܢܬܳܐ. ܘܩܰܛܶܠܘ ܒܳܗ̇ ܟܽܠ ܕܶܟܪܳܐ ܒܦܽܘܡܳܐ ܕܚܰܪܒܳܐ. ܘܰܢܣܰܒܘ ܟܽܠܳܗ̇ ܒܶܙܬܗܽܘܢ: ܘܰܐܘܩܶܕܘ ܒܢܽܘܪܳܐ.29 ܘܰܫܩܰܠ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܒܠܺܠܝܳܐ: ܘܶܐܙܰܠܘ ܥܕܰܡܳܐ ܠܚܶܣܢܳܐ.30 ܘܰܗܘܳܐ ܠܨܰܦܪܶܗ ܕܝܰܘܡܳܐ: ܘܰܐܪܺܝܡܘ ܥܰܝܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܰܚܙܰܘ: ܘܗܳܐ ܥܰܡܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ ܕܠܰܝܬ ܠܶܗ ܡܶܢܝܳܢܳܐ. ܕܰܫܩܺܝܠܺܝܢ ܣܶܒ̈ܠܳܬܳܐ ܘܚܰܒ̈ܠܶܐ: ܘܡܰܩܪܒܺܝܢ ܗܘܰܘ ܕܢܶܟܒܫܽܘܢܳܝܗܝ ܠܚܶܣܢܳܐ.31 ܘܰܚܙܳܐ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܕܰܥܫܶܢ ܩܪܳܒܳܐ. ܘܰܓܥܳܬܳܗ̇ ܕܰܡܕܺܝܢܬܳܐ ܣܶܠܩܰܬ݂ ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܘܩܳܠܳܐ ܕܩܰܪ̈ܢܳܬܳܐ ܘܪܶܗܒܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ.32 ܘܶܐܡܰܪ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܠܓܰܒܖ̈ܶܐ ܕܚܰܝܠܳܐ. ܐܰܩܪܶܒܘ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܐܰܚܰܝ̈ܟܽܘܢ.33 ܘܰܢܦܰܩ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܒܰܬܠܳܬܳܐ ܪ̈ܺܝܫܺܝܢ ܡܶܢ ܒܶܣܬܰܪܗܽܘܢ: ܘܰܩܪܰܘ ܒܩܰܪ̈ܢܳܬܳܐ. ܘܰܓܥܰܘ ܒܰܨܠܽܘܬܳܐ.34 ܘܝܶܕܥܰܬ݂ ܡܰܫܪܺܝܬܶܗ ܕܛܺܝܡܳܬܶܐܘܳܣ ܕܡܰܩܒܰܝ ܗܽܘ. ܘܰܥܪܰܩܘ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܘܗܝ. ܘܰܡܚܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܡܚܽܘܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ. ܘܰܢܦܰܠܘ ܡܶܢܗܽܘܢ ܒܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܐܰܝܟ ܬܡܳܢܝܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܓܰܒܪ̈ܺܝܢ.35 ܘܰܐܪܟܶܢ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܠܳܐܠܺܝܡ. ܘܰܥܒܰܕ ܥܰܡܳܗ̇ ܩܪܳܒܳܐ. ܘܟܽܠ ܕܶܟܪܳܐ ܕܒܳܗ̇ ܩܛܰܠ. ܘܰܢܣܰܒ ܒܶܙܬܳܗ̇. ܘܰܐܘܩܕܳܗ̇ ܒܢܽܘܪܳܐ.36 ܘܶܡܢ ܬܰܡܳܢ ܫܩܰܠ ܝܺܗܽܘܕܳܐ. ܘܟܰܒܫܳܗ̇ ܠܟܰܣܦܳܘܪ: ܘܰܠܡܳܩܰܪ: ܘܰܠܒܽܘܣܰܪܝܳܐ: ܘܰܠܫܰܪܟܳܐ ܕܰܡܕܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܕܰܒܓܶܠܥܳܕ݂.37 ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ: ܟܰܢܶܫ ܛܺܡܳܬܶܐܘܳܣ ܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ. ܘܰܫܪܳܐ ܥܰܠ ܓܶܢܒ ܪܳܦܺܝܢ ܡܶܢ ܣܶܛܪܶܗ ܕܢܰܗܪܳܐ.38 ܘܫܰܕܰܪ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܕܢܶܓܫܽܘܢ ܠܡܰܫܪܺܝܬܳܐ. ܘܶܐܬܰܘ ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܶܗ. ܐܶܬܟܰܢܰܫܘ ܥܠܰܝܟ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܰܚܕܳܖ̈ܰܝܢ: ܚܰܝܠܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܥܰܫܺܝܢܳܐ.39 ܘܳܐܦ ܥܰܖ̈ܰܒܳܝܶܐ ܐܰܓܺܝܪܺܝܢ ܠܗܽܘܢ ܠܥܽܘܕܪܳܢܳܐ. ܘܰܫܪܶܝܢ ܥܰܠ ܣܶܛܪܶܗ ܕܰܢܗܪܳܐ. ܘܰܡܥܰܬܕܺܝܢ ܕܢܺܐܬܽܘܢ ܥܠܰܝܟ ܠܰܩܪܳܒܳܐ. ܘܶܐܙܰܠ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܠܽܐܘܪܥܗܽܘܢ.40 ܘܶܐܡܰܪ ܛܺܝܡܳܬܶܐܘܳܣ ܠܖ̈ܰܒܰܝ ܚܰܝܠܶܗ. ܟܰܕ ܢܶܬܩܪܶܒ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܘܡܰܫܪܺܝܬܶܗ ܥܰܠ ܓܶܢܒ ܣܶܦܬܶܗ ܕܢܰܗܪܳܐ. ܐܶܢܗܽܘ ܕܢܶܥܒܰܪ ܒܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܠܘܳܬܰܢ: ܠܳܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢܰܢ ܕܰܢܩܽܘܡ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܬܡܨܳܝܽܘ ܢܶܬܡܨܶܐ ܚܰܝܠܰܢ.41 ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܢܶܕܚܰܠ ܘܢܶܫܪܶܐ ܡܢ ܗܰܘ ܣܶܛܪܶܗ ܕܢܰܗܪܳܐ: ܢܶܥܒܰܪ ܠܘܳܬܶܗ ܘܢܶܬܡܨܶܐ ܚܰܝܠܶܗ.42 ܘܟܰܕ݂ ܡܰܛܺܝ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܠܢܰܗܪܳܐ: ܐܰܩܺܝܡ ܠܣܳܦܖ̈ܰܘܗܝ ܕܥܰܡܳܐ ܥܰܠ ܢܰܗܪܳܐ. ܘܦܰܩܶܕ ܐܶܢܽܘܢ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܠܳܐ ܬܶܫܒܩܽܘܢ ܐܳܦܠܳܐ ܠܐ̱ܢܳܫ ܕܢܶܫܪܶܐ. ܐܶܠܳܐ ܢܺܐܬܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܠܰܩܪܳܒܳܐ.43 ܘܰܥܒܰܪ ܗܽܘ ܩܰܕܡܳܝ ܥܠܰܝܗܽܘܢ: ܘܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܡܶܢ ܒܳܬܪܶܗ. ܘܶܐܬܬܒܰܪܘ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܘܰܫܕܰܘ ܙܰܝܢܗܽܘܢ. ܘܰܥܪܰܩܘ ܠܒܶܝܬ ܦܬܰܟܖ̈ܶܐ ܕܰܒܩܰܪܢܳܐ.44 ܘܟܰܒܫܽܘܗ̇ ܠܰܡܕܺܝܢܬܳܐ ܕܒܶܝܬ ܝܺܗܽܘܕܳܐ. ܘܰܠܒܶܝܬ ܦܬܰܟܖ̈ܶܐ ܐܰܘܩܶܕܘ ܒܢܽܘܪܳܐ ܥܰܡ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬ ܒܳܗ̇. ܘܶܐܙܕܰܟܝܰܬ݂ ܩܰܪܢܳܐ: ܘܠܳܐ ܬܽܘܒ ܡܶܫܟܚܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܠܰܡܩܳܡ ܩܕܳܡ ܝܺܗܽܘܕܳܐ.45 ܘܟܰܢܶܫ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܠܟܽܠܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܕܰܒܓܶܠܥܳܕ݂. ܡܶܢ ܙܥܽܘܪܳܐ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܪܰܒܳܐ: ܘܰܠܢܶܫܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܠܰܒܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܰܠܟܽܠܳܗ̇ ܝܺܩܰܪܬܗܽܘܢ: ܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܘܥܰܫܺܝܢܬܳܐ: ܠܡܶܐܬܳܐ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕܳܐ.46 ܘܶܐܬܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܥܽܘܦܪܳܐ. ܘܗܺܝ ܡܕܺܝܢܬܳܐ ܗ̱ܝ ܪܰܒܬܳܐ ܕܝܳܬܒܳܐ ܥܰܠ ܐܽܘܪܚܳܐ. ܘܥܰܫܺ݀ܢܳܐ ܣܰܓܺܝ. ܘܠܰܝܬ ܠܶܡܣܛܳܐ ܡܶܢܳܗ̇: ܠܳܐ ܠܝܰܡܺܝܢܳܐ ܐܳܦܠܳܐ ܠܣܶܡܳܠܳܐ: ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܠܡܶܥܒܰܪ ܒܓܰܘܳܗ̇.47 ܘܶܐܚܰܕܘ ܒܰܐܦܰܝ̈ܗܽܘܢ ܥܳܡܳܪ̈ܶܝܗ̇ ܕܰܩܪܺܝܬܳܐ. ܘܣܰܟܰܪܘ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܒܟܺܐܦ̈ܶܐ.48 ܘܫܰܕܰܪ ܠܘܳܬܗܽܘܢ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܒܡ̈ܶܠܶܐ ܕܰܫܠܳܡܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܐܶܥܒܰܪ ܒܰܐܪܥܟܽܘܢ ܘܺܐܙܰܠ ܠܰܐܪܥܰܢ. ܘܐ̱ܢܳܫ ܠܰܐ ܢܰܒܐܶܫ ܠܟܽܘܢ. ܐܶܠܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܒܪ̈ܶܓܠܰܝܢ ܢܶܥܒܰܪ. ܘܠܳܐ ܨܒܰܘ ܕܢܶܦܬܚܽܘܢ ܠܗܽܘܢ.49 ܘܰܦܩܰܕ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܕܢܰܟܪܙܽܘܢ ܒܡܰܫܪܺܝܬܳܐ. ܕܟܽܠܢܳܫ ܢܶܫܪܶܐ ܥܰܠ ܕܽܘܟܬܶܗ.50 ܘܰܫܪܰܘ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܕܚܰܝܠܳܐ: ܘܰܐܩܪܶܒܘ ܥܰܡ ܕܡܺܕܝܢܬܳܐ ܟܽܠܶܗ ܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܘܟܽܠܶܗ ܠܺܠܝܳܐ. ܘܶܐܫܬܰܠܡܰܬ ܡܕܺܝܢܬܳܐ ܒܺܐܝܕܰܘ̈ܗܝ.51 ܘܰܐܘܒܶܕܘ ܡܶܢܳܗ̇ ܟܽܠ ܕܶܟܪܳܐ ܒܦܽܘܡܳܐ ܕܚܰܪܒܳܐ. ܘܥܰܩܪܽܘܗ̇ ܘܰܢܣܰܒܘ ܒܶܙܬܳܗ̇.52 ܘܥܒܰܪ ܒܓܰܘ ܡܕܺܝܢܬܳܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܩܛܺܝ̈ܠܶܐ. ܘܰܥܒܰܪܘ ܝܽܘܪܕܢܳܢ ܠܰܦܩܰܥܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܒܶܝܬܝܳܫܳܢ.53 ܘܺܝܗܽܘܕܳܐ ܕܶܝܢ ܡܟܰܢܶܫ ܗܘܳܐ ܠܰܐ̱ܚܪ̈ܳܝܶܐ: ܘܰܡܒܰܝܰܐ ܗܘܳܐ ܠܥܰܡܳܐ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܐܽܘܪܚܳܐ: ܥܕܰܡܳܐ ܕܶܐܬܰܘ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂.54 ܘܰܣܠܶܩܘ ܠܛܽܘܪܳܐ ܕܨܗܶܝܽܘܢ ܒܒܽܘܣܳܡܳܐ ܘܰܒܚܰܕܽܘܬܳܐ. ܘܩܰܪܒܘ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܘܝܰܩܕ̈ܶܐ: ܕܠܰܐ ܢܦܰܠ ܡܶܢܗܽܘܢ ܐܳܦܠܳܐ ܚܰܕ. ܘܰܗܦܰܟܘ ܒܰܫܠܳܡܳܐ.55 ܘܰܒܗܳܢܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗܘܰܘ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܘܝܽܘܢܳܬܳܢ ܐܰܚܽܘܗܝ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܓܶܠܥܳܕ݂: ܘܫܶܡܥܽܘܢ ܐܰܚܽܘܗܝ ܒܰܓܠܺܝܠܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܦܛܽܘܠܡܶܐܳܘܣ.56 ܫܡܰܥ ܝܰܘܣܶܦ ܒܰܪ ܙܟܰܪܝܳܐ: ܘܥܶܙܰܪܝܳܐ ܪܺܝܫ ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬܳܐ: ܠܓܰܢܒܳܪܽܘܬܶܗ ܘܰܠܢܶܨܚܳܢܰܘ̈ܗܝ ܘܠܰܩܪ̈ܳܒܰܘܗܝ ܕܺܝܗܽܘܕܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ.57 ܢܶܥܒܶܕ ܠܰܢ ܐܳܦ ܚܢܰܢ ܫܡܳܐ: ܘܢܺܐܙܰܠ ܢܰܩܪܶܒ ܥܰܡ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܰܚܕܳܖ̈ܰܝܢ.58 ܘܰܦܩܰܕܘ ܠܚܰܝܠܳܐ ܕܥܰܡܗܽܘܢ. ܘܶܐܙܰܠܘ ܠܝܰܡܢܺܝܢ.59 ܘܰܢܦܰܩ ܓܘܪܓܝܐ ܡܶܢ ܡܕܺܝܢܬܳܐ: ܘܓܰܒܖ̈ܶܐ ܕܥܰܡܶܗ ܠܽܘܩܒܰܠܗܽܘܢ ܠܰܩܪܳܒܳܐ.60 ܘܶܐܙܕܟܺܝܘ ܝܰܘܣܶܦ ܘܥܶܙܰܪܝܳܐ. ܘܰܪܕܰܦܘ ܒܳܬܰܪܗܽܘܢ ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܬܚܽܘܡܳܐ ܕܰܐܕܽܘܡ. ܘܰܢܦܰܠܘ ܒܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܡܶܢ ܥܰܡܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܐܰܝܟ ܬܪܺܝܢ ܐܠܦܺܝ̈ܢ ܓܰܒܪ̈ܺܝܢ.61 ܘܰܗܘܳܐ ܬܒܳܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܒܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܕܠܳܐ ܐܶܫܬܡܰܥ ܠܺܝܗܽܘܕܳܐ ܘܠܰܐܚܰܘ̈ܗܝ. ܕܨܳܒܶܝܢ ܗܘܰܘ ܐܳܦ ܗܶܢܽܘܢ ܕܢܶܥܒܕܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܫܡܳܐ ܘܢܶܨܚܳܢܳܐ.62 ܗܶܢܽܘܢ ܕܶܝܢ ܠܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗܘܰܘ ܡܶܢ ܙܰܪܥܳܐ ܕܗܳܢܽܘܢ ܓܰܒܖ̈ܶܐ: ܕܒܺܐܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܥܒܰܕ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ.63 ܘܺܝܗܽܘܕܳܐ ܕܶܝܢ ܘܰܐܚܰܘ̈ܗܝ ܐܶܫܬܰܒܰܚܘ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܠܥܺܝܢ ܟܽܠܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ: ܘܒܰܝܢܳܬ݂ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܘܟܽܠ ܐܰܝܟܳܐ ܕܡܶܫܬܡܰܥ ܗܘܳܐ ܫܶܡܥܗܽܘܢ.64 ܡܶܬܟܰܢܫܺܝܢ ܗܘܰܘ: ܘܳܐܬܶܝܢ ܡܫܰܒܚܺܝܢ ܠܗܽܘܢ.65 ܘܰܢܦܰܩ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܘܰܐܚܰܘ̈ܗܝ. ܘܡܰܩܪܒܺܝܢ ܗܘܰܘ ܥܰܡ ܒܢܰܝ̈ ܥܺܣܽܘ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܬܰܝܡܢܳܐ. ܘܰܡܚܰܐܘܽܗ̇ ܠܚܶܒܪܽܘܢ ܘܠܰܒ̈ܢܳܬܳܗ̇: ܘܣܰܚܶܦܘ ܚܶܣ̈ܢܶܝܗ̇. ܘܡܰܓ̈ܕܠܶܝܗ̇ ܐܰܘܩܶܕܘ ܒܢܽܘܪܳܐ ܟܰܕ݂ ܚܳܕܪܳܝܢ.66 ܘܰܫܩܰܠ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܕܢܺܐܙܰܠ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܰܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ. ܘܥܳܒܰܪ ܗܘܳܐ ܒܫܳܡܪܺܝܢ.67 ܘܰܒܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܢܦܰܠܘ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܒܰܩܪܳܒܳܐ: ܘܕܰܨܒܰܘ ܕܶܥܒܕܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܢܶܨܚܳܢܳܐ. ܘܰܢܦܰܩܘ ܠܰܩܪܳܒܳܐ ܕܠܳܐ ܒܡܶܠܟ݂ܳܐ.68 ܘܰܐܪܟܶܢ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܠܙܽܘܛܳܘܣ ܕܒܰܐܪܥܳܐ ܕܰܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ. ܘܣܰܚܶܦܘ ܥܳܠܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ. ܘܰܓܠܺܝ̈ܦܶܐ ܕܰܦܬܰܟܖ̈ܰܝܗܽܘܢ ܐܰܘܩܶܕܘ ܒܢܽܘܪܳܐ ܘܒܰܙܘ ܒܶܙܬܗܽܘܢ ܕܰܡܕܺܝ̈ܢܳܬܳܐ. ܘܰܗܦܰܟܘ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܘ.

1 ܐܰܢܛܝܰܟܳܘܣ ܡܗܰܠܶܟ ܗܘܳܐ ܒܰܐܪ̈ܥܳܬܳܐ ܥܶܠܳܝ̈ܳܬܳܐ. ܘܰܫܡܰܥ ܕܺܐܝܬ ܒܦܳܪܶܣ: ܥܺܝܠܰܡ ܡܕܺܝܢܬܳܐ ܫܒܺܝܚܬܳܐ: ܒܥܽܘܬܪܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܘܰܕܣܺܐܡܳܐ.2 ܘܗܰܝܟܠܳܐ ܕܒܶܝܬ ܦܬܰܟܪ̈ܶܝܗ̇ ܥܰܬܺܝܪ ܣܰܓܺܝ. ܘܬܰܡܳܢ ܐܺܝܬ ܣܰܢܘܪ̈ܳܬܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܘܫܶܪ̈ܝܳܢܶܐ ܘܡܳܐܢܰܝ̈ ܙܰܝܢܳܐ: ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܫܒܰܩ ܗܘܳܐ ܬܰܡܳܢ ܐܰܠܶܟܣܰܢܕܪܽܘܣ ܒܰܪ ܦܺܝܠܺܝܦܳܘܣ ܡܰܠܟܳܐ ܡܰܩܶܕܽܘܢܳܝܳܐ: ܗܰܘ ܕܗܽܘ ܗܘܳܐ ܠܽܘܩܕܰܡ ܡܰܠܟܳܐ ܕܝܰܘ̈ܢܳܝܶܐ.3 ܘܶܐܬܳܐ ܘܰܒܥܳܐ ܗܘܳܐ ܕܡܶܟܒܫܺܝܗ̇ ܠܰܡܕܺܝܢܬܳܐ ܘܢܶܒܙܺܝܗ̇: ܘܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬܝܰܕܥܰܬ݂ ܡܶܠܬܳܐ ܠܥܳܡܽܘܪ̈ܶܝܗ̇ ܕܰܡܕܺܝܢܬܳܐ.4 ܘܩܳܡܘ ܠܩܽܘܒܠܶܗ ܥܳܡܽܘܪ̈ܶܝܗ̇ ܒܰܩܪܳܒܳܐ. ܘܰܥܪܰܩ. ܘܰܫܩܰܠ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܒܥܳܩܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܘܢܶܗܦܽܘܟ ܠܒܳܒܶܝܠ.5 ܘܶܐܬܰܘ ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܶܗ ܠܰܐܢܛܝܰܟܳܘܣ ܒܦܳܪܶܣ: ܕܶܐܙܕܟܺܝ̈ ܡܰܫܪ̈ܝܳܬܶܗ ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܐܙܰܠܝ̈ ܠܺܝܗܽܘܕ݂.6 ܘܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܐܶܙܰܠ ܠܽܘܣܺܝܳܐ ܠܽܘܩܕܰܡ ܒܚܰܝܠܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܶܐܙܕܟܺܝ ܡܶܢܗܽܘܢ: ܘܶܐܬܥܰܫܰܢܘ ܒܙܰܝܢܳܐ ܕܒܶܝܬ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܘܰܒܚܰܝܠܳܐ: ܘܰܒܒܶܙܬܳܐ ܣܰܓܺܝܐܬܳܐ ܕܰܢܣܰܒܘ ܡܶܢ ܡܰܫܪ̈ܝܳܬܳܐ.7 ܘܣܰܚܦܽܘܗ̇ ܠܛܰܡܐܽܘܬܳܐ ܗܳܝ ܕܶܐܬܒܰܢܝܰܬ݂ ܥܰܠ ܡܰܕܒܚܳܐ ܕܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. ܘܰܠܒܶܝܬ ܡܩܰܕܫܳܐ ܐܰܚܕܪܽܘܗܝ ܫܽܘܖ̈ܶܐ ܪܰܘܪ̈ܒܶܐ ܐܰܝܟ ܕܶܡܢ ܩܕܺܝܡ. ܘܰܠܒܶܝܬ ܫܽܘܪܳܐ ܒܢܰܘ ܕܰܡܕܺܝܢܬܗܽܘܢ.8 ܘܰܗܘܳܐ ܕܟܰܕ݂ ܫܡܰܥ ܡܰܠܟܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܦܶܬܓ̈ܳܡܶܐ: ܬܡܰܗ ܘܶܐܬܬܙܺܝܥ ܣܰܓܺܝ. ܘܰܢܦܰܠ ܥܰܠ ܥܰܪܣܶܗ ܘܶܐܬܟܪܰܗ ܡܶܢ ܥܳܩܬܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܐܰܝܟ ܕܡܶܬܪܰܥܶܐ ܗܘܳܐ.9 ܘܰܗܘܳܐ ܬܰܡܳܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬܚܰܕܬ݂ܰܬ݂ ܥܠܰܘܗܝ ܥܳܩܬܶܗ. ܘܶܐܬܚܰܫܰܒ ܐܰܢܛܝܰܟܳܘܣ ܕܡܳܐܐܶܬ݂ ܠܶܗ.10 ܘܰܩܪܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܪ̈ܳܚܡܰܘܗܝ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܕܦܶܪܕܰܬ݂ ܠܳܗ̇ ܫܶܢܬܳܐ ܡܶܢ ܥܰܝܢܰܝ̈. ܘܠܶܒܝ ܐܶܬܡܣܺܝ ܠܶܗ ܒܓܰܘܝ ܡܶܢ ܪܶܢܝܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ.11 ܘܶܐܡܪܶܬ݂ ܠܶܗ ܠܠܶܒܝ: ܕܰܥܕܰܡܳܐ ܠܰܐܝܢܳܐ ܐܽܘܠܨܳܢܳܐ ܐܶܬܰܝܬ: ܘܰܠܡܰܚܫܽܘܠܳܐ ܗܳܢܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܰܪܡܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܒܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܒܰܣܺܝܡ ܗܘܺܝܬ ܘܰܪܚܺܝܡ ܒܫܽܘܠܛܳܢܝ.12 ܗܳܫܳܐ ܕܶܝܢ ܗܳܐ ܡܶܬܰܥܗܕ ܐ̱ܢܳܐ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܕܥܶܒܕܶܬ݂ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. ܘܢܶܣܒܶܬ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܘܰܕܟܶܣܦܳܐ ܕܰܒܓܰܘܳܗ̇: ܘܫܰܕܪܶܬ݂ ܕܢܶܥܛܽܘܢ ܠܥܳܡܽܘܪ̈ܶܝܗ̇ ܕܺܝܗܽܘܕܳܐ ܣܪܺܝܩܳܐܺܝܬ.13 ܝܶܕܥܶܬ݂ ܕܶܝܢ ܕܡܶܛܽܠ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܬܰܝ̈ ܥܠܰܝ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ. ܘܗܳܐ ܐܳܒܶܕ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܢ ܥܳܩܬܳܐ ܣܰܓܺܝܐܬܳܐ ܕܒܰܐܪܥܳܐ ܢܽܘܟܪܳܝܬܳܐ.14 ܘܰܩܪܳܐ ܐܰܢܛܝܰܟܳܘܣ ܠܦܺܝܠܺܝܦܳܘܣ ܚܰܕ ܡܶܢ ܪ̈ܳܚܡܰܘܗܝ. ܘܰܐܩܺܝܡܶܗ ܥܰܠ ܟܽܠܳܗ̇ ܡܰܠܟܽܘܬܶܗ.15 ܘܝܰܗܒ ܠܶܗ ܬܳܓܳܐ ܘܶܐܣܛܠܶܗ ܘܥܶܙܩܬܶܗ: ܕܢܰܝܬܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܐܢܛܺܝܰܟܳܘܣ ܒܪܶܗ. ܘܢܪܰܒܶܝܘܗܝ ܐܰܝܟ ܕܢܶܗܘܶܐ ܡܰܠܟܳܐ.16 ܘܡܺܝܬ ܬܰܡܳܢ ܐܰܢܛܝܰܟܳܘܣ ܡܰܠܟܳܐ: ܒܰܫܢܰܬ݂ ܡܳܐܐ ܘܰܐܪܒܥܺܝܢ ܘܰܬܫܰܥ.17 ܘܺܝܕܰܥ ܠܽܘܣܺܝܳܐ ܕܡܺܝܬ ܠܶܗ ܡܰܠܟܳܐ: ܘܰܐܩܺܝܡ ܠܰܐܢܛܺܝܰܟܳܘܣ ܒܪܶܗ ܒܡܰܠܟܽܘܬܶܗ: ܗܰܘ ܕܗܽܘ ܪܰܒܝܶܗ ܗܘܳܐ ܡܶܢ  ܛܰܠܝܽܘܬܶܗ. ܘܰܩܪܳܐ ܫܡܶܗ ܐܽܘܦܳܛܳܘܪ.18 ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܝܳܬܒܺܝ ܗܘܰܘ ܒܡܶܪܕܳܐ: ܚܒܺܝܫܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܡܶܢ ܟܽܠ ܚܕܳܖ̈ܰܘܗܝ ܕܒܶܝܬ ܡܰܩܕܫܳܐ. ܘܨܳܒܶܝܢ ܗܘܰܘ ܕܟܽܠ ܡܰܒܐܳܫܽܘ ܢܰܒܐܳܫܽܘܢ. ܘܗܳܘܶܝܢ ܗܘܰܘ ܥܽܘܕܪܳܢܳܐ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ.19 ܘܶܐܬܚܰܫܰܒ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܕܰܢܪܺܝܡ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܟܰܢܶܫ ܠܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܕܢܶܬܒܽܘܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ.20 ܘܶܐܬܟܰܢܰܫܘ ܐܰܟܚܕܳܐ ܘܝܺܬܶܒܘ ܥܠܰܝܗܽܘܢ. ܒܰܫܢܰܬ݂ ܡܳܐܐ ܘܚܰܡܫܺܝܢ. ܘܰܥܒܰܕܘ ܠܩܽܘܒܠܗܽܘܢ ܡܰܓ̈ܕܠܶܐ ܘܡܰܐܟܶܢܳܘ̈ܣ ܠܡܶܬܟܰܬܳܫܽܘ ܥܰܡܗܽܘܢ.21 ܘܰܢܦܰܩܘ ܐ̱ܢܺܫܺܝ̈ܢ ܡܶܢܗܽܘܢ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܚܒܽܘܫܝܳܐ. ܘܰܢܩܶܦܘ ܐܶܢܽܘܢ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܖ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܡܶܢ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ.22 ܘܶܐܙܰܠܘ ܠܘܳܬ ܡܰܠܟܳܐ: ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܶܗ. ܥܕܰܡܳܐ ܠܶܐܡܰܬܝ ܠܳܐ ܬܶܥܒܶܕ݂ ܕܺܝܢܳܐ ܘܰܬܒܰܥܬܳܐ ܡܶܢ ܐܰܚܰܝ̈ܢ.23 ܚܢܰܢ ܡܶܨܛܒܶܝܢܰܢ ܕܢܶܦܠܽܘܚ ܥܰܒܕܽܘܬܳܐ ܠܰܐܒܽܘܟ. ܘܰܢܗܰܠܶܟ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܦܽܘܩܕܳܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܢܺܐܙܰܠ ܒܳܬܰܪ ܟܽܠܗܽܘܢ ܨܶܒܝܳܢܰܘ̈ܗܝ.24 ܘܗܳܐ ܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܰܢ ܝܳܬܒܺܝܢ ܥܰܠ ܡܶܪܕܳܐ ܡܶܛܽܠܳܬܳܗ̇ ܕܗܳܕܶܐ. ܘܰܥܒܺܝܕܺܝܢܰܢ ܠܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܢܽܘܟܪ̈ܳܝܶܐ. ܘܰܠܟܽܠ ܡܰܢܽܘ ܕܡܶܫܟܚܺܝܢ ܡܶܢܰܢ ܩܳܛܠܺܝܢ: ܘܝܳܪܬܽܘܬܰܢ ܡܶܬܒܰܙܙܳܐ ܡܶܢܗܽܘܢ.25 ܘܠܳܐ ܗܘܳܐ ܥܠܰܝܢ ܒܰܠܚܽܘܕ ܐܰܘܫܶܛܘ ܐܺܝܕܰܝ̈ܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ ܥܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܬܚܽܘܡܰܝ̈ܗܽܘܢ.26 ܘܗܳܐ ܫܪܶܝܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܥܰܠ ܡܶܪܕܳܐ ܕܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. ܘܢܶܟܒܫܽܘܢܳܝܗܝ ܘܰܠܒܶܝܬ ܡܰܩܕܫܳܐ. ܘܰܠܒܶܝܬ ܫܽܘܖ̈ܶܐ ܐܰܥܫܶܢܘ.27 ܘܶܐܠܳܐ ܒܰܥܓܰܠ ܬܰܕܪܟܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ. ܕܪܰܘܪ̈ܒܳܢ ܘܰܕܝܰܬܺܝܪ̈ܳܢ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܢܳܥܒܕܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܡܶܬܡܨܶܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܚܰܝܠܗܽܘܢ.28 ܘܶܐܬܚܰܡܰܬ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܟܰܕ݂ ܫܡܰܥ ܗܳܠܶܝܢ. ܘܟܰܢܶܫ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܪ̈ܳܚܡܰܘܗܝ ܘܰܠܖ̈ܰܒܰܝ ܚܰܝܠܶܗ. ܘܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܥܒܺܝܕܺܝܢ ܥܰܠ ܡܰܪ̈ܟܒܳܬܳܐ.29 ܘܡܶܢ ܡܰܠܟ̈ܘܳܬܳܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܝܳܬܳܐ ܘܡܶܢ ܓܳܙܪ̈ܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܬܳܐ. ܘܶܐܬܰܘ ܠܘܳܬܶܗ ܚܰܝ̈ܠܶܐ ܕܰܐܓܺܝܪܺܝܢ ܠܶܗ.30 ܘܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܚܰܝܠܶܗ: ܡܳܐܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܪ̈ܶܓܠܳܝܺܢ: ܘܥܶܣܪܺܝܢ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܦܰܪ̈ܳܫܶܐ: ܘܦܺܝ̈ܠܶܐ ܬܠܳܬܺܝܢ ܘܰܬܪܶܝܢ ܕܝܳܕܥܺܝܢ ܩܪܳܒܳܐ.31 ܘܶܐܬܰܘ ܥܰܠ ܐܰܕܽܘܡ. ܘܰܫܪܰܘ ܥܰܠ ܒܶܝܬ ܫܽܘܖ̈ܶܐ. ܘܰܐܩܪܶܒܘ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ. ܘܰܥܒܰܕܘ ܡܰܐܟܶܢܳܘ̈ܣ. ܘܰܢܦܰܩܘ ܘܰܐܘܩܶܕܘ ܐܶܢܶܝܢ ܒܢܽܘܪܳܐ. ܘܶܐܬܟܰܬܰܫܘ ܓܰܢܒܳܪܳܐܺܝܬ.32 ܘܰܫܩܰܠ ܡܶܢ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܶܪܕܳܐ. ܘܰܫܪܳܐ ܥܰܠ ܓܶܢܒ ܒܶܝܬ ܙܟܰܪܝܳܐ: ܠܽܘܩܒܰܠ ܡܰܫܪܶܝܬܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ.33 ܘܩܰܕܶܡ ܡܰܠܟܳܐ ܒܨܰܦܪܳܐ. ܘܕܰܒܪܳܗ̇ ܠܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܒܚܺܐܦܳܐ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܒܶܝܬ ܙܟܰܪܝܳܐ. ܘܶܐܬܥܰܬܰܕܘ ܚܰܝ̈ܠܶܐ ܠܰܩܪܳܒܳܐ. ܘܰܩܪܰܘ ܒܩܰܪ̈ܢܳܬܳܐ.34 ܘܰܠܦܺܝ̈ܠܶܐ ܚܰܘܺܝܘ ܐܶܢܽܘܢ ܕܡܳܐ ܕܥܶܢ̈ܒܶܐ ܘܰܕܬܽܘ̈ܬܶܐ. ܘܛܰܝܶܒܘ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܩܪܳܒܳܐ.35 ܘܦܰܠܶܓܘ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܦ̈ܠܰܓܶܐ. ܘܰܐܫܠܶܡܘ ܠܟܽܠ ܚܰܕ ܚܰܕ ܡܶܢ ܦܺܝ̈ܠܶܐ ܐܳܠܶܦ ܓܰܒܪ̈ܺܝܢ ܕܡܰܠܒܫܺܝܢ ܒܫܶܪ̈ܝܳܢܶܐ ܕܦܰܪܙܠܳܐ: ܘܣܺܝܡܺܝܢ ܣܰܢܘܪ̈ܳܬܳܐ ܕܰܢܚܳܫܳܐ ܒܪ̈ܺܝܫܰܝܗܽܘܢ. ܘܚܰܡܶܫܡܳܐܐ ܦܰܪ̈ܳܫܺܝܢ ܕܰܒܺܝܩܺܝܢ ܠܚܰܕ ܚܰܕ ܡܶܢ ܦܺܝ̈ܠܶܐ ܕܡܰܓܒܶܝܢ.36 ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܙܰܒܢܳܐ. ܘܠܰܐܝܟܳܐ ܕܳܐܙܶܠ ܗܘܳܐ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ: ܬܰܡܳܢ ܗܳܘܶܝܢ ܗܘܰܘ ܐܳܦ ܗܳܠܶܝܢ. ܘܠܳܐ ܡܰܪܚܩܺܝܢ ܗܘܰܘ ܡܶܢ ܠܘܳܬܶܗ.37 ܘܺܐܝܬ ܗܘܳܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢܗܽܘܢ ܡܰܓ̈ܕܠܶܐ ܕܩܰܝ̈ܣܶܐ ܥܰܫܺܝ̈ܢܶܐ: ܕܡܰܛܠ̱ܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܥܰܠ ܚܰܕ ܚܰܕ ܡܶܢ ܦܺܝ̈ܠܶܐ: ܘܰܡܚܰܙܩܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܡܰܐܟܶܢܳܘ̈ܣ. ܘܥܰܠ ܟܽܠ ܚܰܕ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ: ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܕܚܰܝܠܳܐ ܬܠܳܬܺܝܢ: ܗܳܢܽܘܢ ܕܡܰܩܪܒܺܝܢ ܗܘܰܘ ܥܠܰܘܗܝ ܘܰܡܕܰܒܪܳܢܶܗ.38 ܘܰܠܫܰܪܟܳܐ ܕܦܰܪ̈ܳܫܶܐ: ܐܰܩܺܝܡܘ ܡܶܟܳܐ ܘܡܶܟܳܐ ܡܶܢ ܬܖ̈ܰܝܗܽܘܢ ܓܰܒ̈ܶܐ ܕܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܟܰܕ ܡܰܩܪܒܺܝܢ. ܘܰܡܚܰܘܶܝܢ ܚܶܙܘܳܐ ܕܙܰܝܢܗܽܘܢ ܒܓܰܘ ܦܶܠܓܶܐ.39 ܘܰܗܘܳܐ ܕܶܝܢ ܟܰܕ ܕܢܰܚ ܫܶܡܫܳܐ ܘܰܨܡܰܚ ܥܰܠ ܡܓܰܢ̈ܶܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܘܕܰܢܚܳܫܳܐ: ܡܰܢܗܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܘܡܰܙܗܪܺܝܢ ܛܽܘܖ̈ܶܐ ܡܶܢܗܶܝܢ ܐܰܝܟ ܠܰܡܦܺܝ̈ܕܶܐ ܕܢܽܘܪܳܐ.40 ܘܡܶܢܳܗ̇ ܡܶܢ ܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܐܶܣܬܰܪܕܰܬ݂ ܘܩܳܡܰܬ݂ ܥܰܠ ܛܽܘܖ̈ܶܐ ܪ̈ܳܡܶܐ. ܘܡܶܢܳܗ̇ ܥܰܠ ܛܽܘܖ̈ܶܐ ܙܥܽܘܖ̈ܶܐ. ܘܳܐܬܶܝܢ ܗܘܰܘ ܬܟܺܝܠܳܐܺܝܬ ܒܣܶܕܖ̈ܰܝܗܽܘܢ.41 ܘܡܶܬܬܙܺܝܥܺܝܢ ܗܘܰܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܫܳܡܥܺܝܢ ܗܘܰܘ ܩܳܠܳܐ ܕܚܰܝܠܗܽܘܢ. ܘܗܶܠܟܬܳܐ ܕܣܽܘܓܐܗܽܘܢ: ܘܰܢܩܳܫܳܐ ܕܙܰܝܢܗܽܘܢ. ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܗܘܳܬ ܓܶܝܪ ܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܥܰܫܺܝܢܳܐ ܣܰܓܺܝ.42 ܘܰܩܪܶܒ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܘܡܰܫܪܺܝܬܶܗ ܠܰܩܪܳܒܳܐ. ܘܰܢܦܰܠܘ ܡܶܢ ܡܰܫܪܺܝܬܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܫܶܬܡܳܐܐ ܓܰܒܪ̈ܺܝܢ.43 ܘܰܚܙܳܐ ܐܶܠܺܝܥܳܙܰܪ ܕܡܶܬܩܪܶܐ ܚܰܘܪܳܢ ܠܚܰܕ ܡܶܢ ܦܺܝ̈ܠܶܐ: ܕܰܡܚܰܙܰܩ ܒܙܰܝܢܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ: ܘܰܡܝܰܬܰܪ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܺܝ̈ܠܶܐ. ܘܶܐܬܚܙܺܝ ܕܒܶܗ ܗܽܘ ܡܰܠܟܳܐ.44 ܘܝܰܗܒ ܢܰܦܫܶܗ ܕܢܶܦܪܽܘܩ ܠܥܰܡܶܗ ܘܰܕܢܶܥܒܶܕ ܠܶܗ ܫܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ.45 ܘܰܪܗܶܛ ܥܠܰܘܗܝ ܒܚܰܝܠܳܐ ܘܒܰܠܒܺܝܒܽܘܬܳܐ ܒܰܝܢܰܬ ܡܰܫܪ̈ܝܳܬܳܐ ܘܰܦܠܰܓ̈ܶܐ: ܘܰܚܪܰܒ ܗܘܳܐ ܠܝܰܡܺܝܢܶܗ ܘܰܠܣܶܡܳܠܶܗ. ܘܥܳܪܩܺܝܢ ܗܘܰܘ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܠܟܳܐ ܘܰܠܟܳܐ.46 ܘܥ̣ܰܠ ܬܚܽܘܬܰܘܗܝ ܕܦܺܝܠܳܐ: ܘܰܡܚܳܝܗܝ ܒܟܰܪܣܶܗ ܒܣܰܝܦܳܐ ܘܩܰܛܚܶܗ. ܘܰܢܦܰܠ ܠܥܶܠ ܡܶܢܶܗ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ: ܘܡܺܝܬ ܬܰܡܳܢ.47 ܘܰܚܙܳܐ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܥܽܘܫܢܳܗ̇ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܘܛܽܘܝܳܒܶܗ ܕܚܰܝܠܳܐ. ܘܰܐܪܟܶܢ ܡܶܢܗܽܘܢ.48 ܘܡܶܢ ܡܰܫܪܺܝܬܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܣܳܠܩܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܩܽܘܒܠܗܽܘܢ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. ܘܰܫܪܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܒܺܝܗܽܘܕ݂ ܘܰܒܛܽܘܪܳܐ ܕܨܶܗܝܽܘܢ.49 ܘܰܥܒܰܕ ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܺܐܝܬ ܗܘܰܘ ܒܫܽܘܖ̈ܶܐ. ܘܰܢܦܰܩܘ ܡܢ ܡܕܺܝܢܬܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܝܬ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܐܰܣܳܢܳܐ ܕܢܶܬܚܰܒܫܽܘܢ ܒܓܰܘܳܗ̇. ܡܶܛܽܠ ܕܫܰܒܬܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܕܰܐܪܥܳܐ.50 ܘܟܰܒܫܶܗ ܡܰܠܟܳܐ ܠܒܶܝܬ ܫܽܘܪܳܐ. ܘܰܐܩܺܝܡ ܬܰܡܳܢ ܡܰܛܰܪܬܳܐ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܢܳܛܪܺܝܢ ܠܶܗ.51 ܘܰܫܪܳܐ ܥܰܠ ܒܶܝܬ ܡܰܩܕܫܳܐ: ܘܶܐܬܟܰܬܰܫ ܥܠܰܘܗܝ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ. ܘܰܐܩܺܝܡ ܬܰܡܳܢ ܡܰܓ̈ܕܠܶܐ ܘܡܰܐܟܶܢܳܘ̈ܣ: ܠܡܰܩܪܳܒܽܘ ܥܠܰܝܗܽܘܢ: ܘܰܠܡܶܫܕܳܐ ܒܒܰܠܶܣܛܽܘܣ ܓܶܐܖ̈ܶܐ ܘܟܺܐܦ̈ܶܐ ܘܢܽܘܪܳܐ.52 ܘܰܥܒܰܕܘ ܐܳܦ ܗܶܢܽܘܢ ܡܰܐܟܶܢܳܘ̈ܣ ܠܽܘܩܒܰܠ ܡܰܐܟܳܢ̈ܘܳܬܗܽܘܢ. ܘܰܐܩܪܶܒܘ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ.53 ܐܰܣܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܠܰܝܬ ܗܘܳܐ ܒܶܝܬ ܡܰܩܕܫܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܫܰܢܬܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܫܒܺܝܥܳܝܬܳܐ. ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬܦܰܨܶܝܢ ܗܘܰܘ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܐܳܟܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܳܗ̇ ܠܫܰܪܟܳܐ ܕܣܰܝܒܳܪܬܳܗ̇.54 ܘܶܐܫܬܚܰܪ ܒܒܶܝܬ ܡܰܩܕܫܳܐ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܙܥܽܘܖ̈ܶܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܥܫܶܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܟܰܦܢܳܐ. ܘܶܐܬܒܰܕܰܪܘ ܐܠܢܳܫ ܠܰܐܬܪܶܗ.55 ܘܰܫܡܰܥ ܠܽܘܣܺܝܳܐ ܕܦܺܝܠܺܝܦܳܘܣ ܗܰܘ ܕܰܐܩܺܝܡܶܗ ܗܘܳܐ ܐܰܢܛܝܰܟܳܘܣ ܥܰܕ ܗܽܘ ܚܰܝ ܕܰܢܪܰܒܶܐ ܠܰܒܪܶܗ ܘܢܰܡܠܟܺܝܘܗܝ.56 ܗܦܰܟ ܡܶܢ ܦܳܪܶܣ ܘܡܳܕܰܝ ܘܥܰܡܶܗ ܟܽܠܶܗ ܚܰܝܠܳܐ ܕܳܐܙܶܠ  ܗܘܳܐ ܥܰܡ ܡܰܠܟܳܐ: ܕܰܨܒܳܐ ܕܢܶܚܽܘܕ ܨܶܒ̈ܘܳܬܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ.57 ܘܡܶܣܬܰܪܗܰܒ ܗܘܳܐ ܕܢܺܐܙܰܠ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܽܘܣܺܝܳܐ ܠܡܰܠܟܳܐ ܘܠܰܡܕܰܒܪ̈ܳܢܰܘܗܝ ܕܚܰܝܠܳܐ ܘܰܠܪܰܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܕܥܰܡܳܐ. ܡܶܬܓܰܡܪܺܝܢܰܢ ܗܳܪܟܳܐ. ܘܣܰܝܒܳܪܬܳܐ ܙܥܽܘܪܝܳܐ ܗ̱ܝ ܠܰܢ. ܘܰܐܬܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܰܫܪܰܝܢܰܢ ܥܠܰܘܗܝ: ܥܰܫܺܝܢ ܗܽܘ ܚܶܣܢܶܗ ܣܰܓܺܝ: ܘܨܶܒ̈ܘܳܬܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܳܐ ܣܺܝ̈ܡܳܢ ܥܠܰܝܢ.58 ܗܳܫܳܐ ܢܶܬܶܠ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܠܗܳܠܶܝܢ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ. ܘܢܶܥܒܶܕ݂ ܥܰܡܗܽܘܢ ܫܠܳܡܳܐ ܘܥܰܡ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܗܽܘܢ.59 ܘܰܢܩܺܝܡ ܠܗܽܘܢ ܕܰܢܗܰܠܟܽܘܢ ܒܢܳܡܽܘ̈ܣܰܝܗܽܘܢ: ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܩܕܺܝܡ. ܡܶܛܽܠ ܓܶܝܪ ܕܒܰܛܶܠܢ ܢܳܡܽܘܣܰܝ̈ܗܽܘܢ ܐܶܬܚܰܡܰܬܘ ܘܰܪܓܶܙܘ: ܘܰܥܒܰܕܘ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ.60 ܘܫܶܦܪܰܬ݂ ܡܶܠܬܳܐ ܩܕܳܡ ܡܰܠܟܳܐ ܘܪܰܘܪ̈ܒܳܢܰܘܗܝ. ܘܫܰܕܰܪܘ ܠܘܳܬܗܽܘܢ ܕܢܶܥܒܶܕ ܥܰܡܗܽܘܢ ܫܠܳܡܳܐ. ܘܩܰܒܶܠܘ ܡܶܢܗܽܘܢ.61 ܘܺܝܡܳܐ ܠܗܽܘܢ ܡܰܠܟܳܐ ܘܪܰܘܪ̈ܒܳܢܰܘܗܝ. ܘܥܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܢܦܰܩܘ ܡܶܢ ܚܶܣܢܗܽܘܢ.62 ܘܥ̣ܰܠ ܡܰܠܟܳܐ ܠܛܽܘܪܳܐ ܕܨܶܗܝܽܘܢ. ܘܰܚܙܳܐ ܚܶܣܢܶܗ ܕܳܐܬܪܳܐ: ܘܰܗܦܰܟ ܒܡܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܺܝܡܳܐ. ܘܰܦܩܰܕ݂ ܕܢܶܣܬܪܽܘܢܳܝܗܝ. ܫܽܘܪܳܐ ܟܰܕ ܚܳܕܰܪ.63 ܘܰܫܩܰܠ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ: ܘܰܗܦܰܟ ܚܦܺܝܛܳܐܺܝܬ ܠܰܐܢܛܝܳܟܺܝܰܐ. ܘܶܐܫܟܚܶܗ ܠܦܺܝܠܺܝܦܳܘܣ ܕܰܐܚܕܳܗ̇ ܠܰܡܕܺܝܢܬܳܐ ܘܶܐܫܬܰܠܰܛ ܥܠܶܝܗ̇. ܘܰܐܩܪܶܒ ܥܰܡܶܗ. ܘܢܰܣܒܳܗ̇ ܠܰܡܕܺܝܢܬܳܐ ܡܶܢܶܗ ܒܰܩܛܺܝܪܳܐ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܙ.

 1ܒܰܫܢܰܬ݂ ܡܳܐܐ ܘܚܰܡܫܺܝܢ ܘܰܚܕܳܐ. ܢܦܰܩ ܕܺܡܰܛܪܺܝܳܘܣ ܒܰܪ ܣܠܘܩܘܣ ܡܶܢ ܪܽܘܡܺܝ. ܘܰܣܠܶܩ ܒܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܙܥܽܘܖ̈ܶܐ ܥܰܠ ܡܕܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܕܥܰܠ ܣܦܳܖ̈ܰܝ ܝܰܡܳܐ. ܘܰܐܡܠܶܟ ܬܰܡܳܢ.2 ܘܰܗܘܳܐ ܟܰܕ ܥܳܐܶܠ ܗܘܳܐ ܠܒܶܝܬ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܐܒܳܗܰܘ̈ܗܝ: ܐܶܚܰܕܘ ܚܰܝ̈ܠܶܐ ܠܰܐܢܛܺܝܰܟܳܘܣ ܘܰܠܠܽܘܣܺܝܳܐ ܕܢܰܣܩܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܠܘܳܬܶܗ.3 ܘܶܐܬܝܰܕܥܰܬ݂ ܠܶܗ ܨܒܽܘܬܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܐ ܬܚܰܘܽܢܳܢܝ ܐܰܦܰܝ̈ܗܽܘܢ.4 ܘܩܰܛܶܠܘ ܐܶܢܽܘܢ ܚܰܝ̈ܠܶܐ. ܘܺܝܬܶܒ ܕܺܝܡܶܛܪܺܝܳܘܣ ܥܰܠ ܟܽܘܪܣܝܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܶܗ.5 ܘܶܐܬܰܘ ܠܘܳܬܶܗ ܟܽܠܗܽܘܢ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܘܖ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܡܶܢ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܶܐܠܩܺܝܡܳܘܣ ܗܘܳܐ ܗܘܳܐ ܡܕܰܒܪܳܢܗܽܘܢ. ܕܨܳܒܶܐ ܗܘܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܪܰܒ ܟܳܗ̈ܢܶܐ.6 ܘܶܐܟܰܠ ܩܰܪ̈ܨܰܘܗܝ ܕܥܰܡܳܐ ܩܕܳܡ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܐܰܘܒܶܕ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܘܰܐܚܰܘ̈ܗܝ ܠܪ̈ܳܚܡܰܝܟ. ܘܠܰܢ ܒܰܕܪܽܘܢ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ.7 ܘܗܳܫܳܐ ܫܰܕܰܪ ܓܰܒܪܳܐ ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܡܗܰܝܡܰܢ ܠܳܟ: ܘܢܺܐܙܰܠ ܘܢܶܚܙܶܐ ܟܽܠܶܗ ܐܰܒܕܳܢܳܐ ܕܰܥܒܰܕ ܒܰܢ ܘܒܰܐܪܥܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ. ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܫܰܢܶܩ ܐܶܢܽܘܢ ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܡܥܰܕܪ̈ܳܢܰܝܗܽܘܢ.8 ܘܰܓܒܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܠܒܺܝܟܪܺܝܳܘܣ ܪܳܚܡܶܗ. ܕܰܡܫܰܠܰܛ ܗܘܳܐ ܒܗܰܘ ܥܶܒܪܶܗ ܕܰܢܗܪܳܐ. ܘܪܰܒܳܐ ܗܘܳܐ ܘܰܡܗܰܝܡܢܳܐ ܒܡܰܠܟܽܘܬܶܗ.9 ܘܫܰܕܪܶܗ ܠܶܗ ܘܠܶܐܠܩܺܝܡܳܘܣ ܪܰܫܺܝܥܳܐ. ܘܰܐܩܺܝܡ ܠܶܗ ܟܳܗܢܽܘܬܳܐ. ܘܦܰܩܕܶܗ ܕܢܶܥܒܶܕ ܦܽܘܪܥܳܢܳܐ ܒܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ.10 ܘܰܫܩܰܠܘ ܘܶܐܬܰܘ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕܳܐ ܒܚܰܝܠܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ. ܘܫܰܕܰܪܘ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܠܘܳܬ݂ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܘܰܐܚܰܘ̈ܗܝ: ܒܡ̈ܶܠܶܐ ܕܰܫܠܰܡܳܐ ܒܢܶܟܠܳܐ.11 ܘܚܳܪܘ ܘܶܐܣܬܰܟܰܠܘ ܒܡܶܠܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܚܙܰܘ ܓܶܝܪ ܕܶܐܬܰܘ ܠܘܳܬܗܽܘܢ ܒܚܰܝܠܳܐ ܪܰܒܳܐ.12 ܘܶܐܬܟܰܢܰܫܘ ܠܘܳܬ݂ ܐܶܠܩܺܝܡܳܘܣ ܘܒܺܝܟܪܺܝܳܘܣ ܟܢܽܘܫܬܳܐ ܕܣܳܦܖ̈ܶܐ ܠܡܶܦܩܰܕ݂ ܘܰܠܡܳܒܥܳܐ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ.13 ܘܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗܘܰܘ ܡܫܰܒܚܳܢ̈ܶܐ ܒܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ: ܘܒܳܥܶܝܢ ܗܘܰܘ ܡܶܢܗܽܘܢ ܫܠܳܡܳܐ.14 ܐܶܡܰܪܘ ܓܶܝܪ ܕܓܰܒܪܳܐ ܟܳܗܢܳܐ ܐܶܬܳܐ ܡܶܢ ܙܰܪܥܶܗ ܕܰܐܗܪܽܘܢ ܥܰܡ ܚܰܝܠܳܐ. ܘܠܳܐ ܡܰܒܐܶܫܺܝܢ ܠܰܢ.15 ܘܡܰܠܶܠ ܥܰܡܗܽܘܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܰܫܠܳܡܳܐ. ܘܺܝܡܳܐ ܠܗܽܘܢ ܘܶܐܡܰܪ. ܕܠܳܐ ܢܶܒܥܶܐ ܘܠܳܐ ܢܶܬܚܰܫܰܒ ܒܺܝܫܬܳܐ ܘܰܠܪ̈ܳܚܡܰܝܟܽܘܢ.16 ܘܗܰܝܡܢܽܘܗܝ ܘܶܐܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܫܬܺܝܢ ܓܰܒܪ̈ܺܝܢ: ܘܩܰܛܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܒܚܰܕ ܝܰܘܡܳܐ ܐܰܝܟ ܡܶܠܬܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܢܒܺܝܳܐ.17 ܕܒܶܣܪܳܐ ܕܚܰܣܝ݂ܰܝ݂̈ܟ ܘܕܶܡܗܽܘܢ ܐܶܫܰܕܘ ܚܕܳܖ̈ܰܝܗ̇ ܕܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܘܠܳܐ ܐܺܝܬ ܠܗܽܘܢ ܕܩܳܒܰܪ.18 ܘܢܶܦܠܰܬ݂ ܕܶܚܠܬܗܽܘܢ ܥܰܠ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ. ܐܶܡܰܪܘ ܓܶܝܪ ܕܠܰܝܬ ܠܗܽܘܢ ܫܪܳܪܳܐ ܘܰܐܦܠܳܐ ܕܺܝܢܳܐ. ܥܒܰܪܘ ܓܶܝܪ ܥܰܠ ܕܺܝܢܳܐ ܘܡܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܘܰܩܝܳܡܳܐ ܕܰܐܩܺܝܡܘ.19 ܘܰܫܩܰܠ ܒܺܝܟܪܺܝܳܘܣ ܡܶܢ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ. ܘܰܫܪܳܐ ܥܰܠ ܒܶܝܬ ܙܳܪܳܐ. ܘܫܰܕܰܪ ܘܶܐܚܰܕ ܡܶܢ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܕܰܡܪܰܕܘ ܥܠܰܘܗܝ ܘܳܐܦ ܡܶܢ ܥܰܡܳܐ. ܘܢܰܟܶܣ ܐܶܢܽܘܢ ܥܰܠ ܒܺܪܳܐ ܪܰܒܬܳܐ.20 ܘܰܐܫܠܶܡ ܐܰܪܥܳܐ ܠܶܐܠܩܺܝܡܳܘܣ ܘܰܫܒܰܩ ܠܘܳܬܶܗ ܚܰܝܠܳܐ ܠܥܽܘܕܪܳܢܶܗ. ܘܶܐܬܳܐ ܒܺܝܟܪܺܝܳܘܣ ܠܘܳܬ݂ ܡܰܠܟܳܐ.21 ܐܶܠܩܺܝܡܳܘܣ ܕܶܝܢ ܡܶܬܟܰܬܰܫ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܪܰܒܽܘܬ݂ ܟܳܗܢܽܘܬܳܐ.22 ܘܶܐܬܟܰܢܰܫܘ ܠܘܳܬܶܗ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܫܳܓܫܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܥܰܡܗܽܘܢ. ܘܰܐܚܕܽܘܗ̇ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕܳܐ. ܘܰܥܒܰܕܘ ܡܚܽܘܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܒܺܝܣܪܳܐܶܝܠ.24 ܘܰܚܙܳܐ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܒܺܝܫܬܳܐ ܕܰܥܒܰܕ ܐܶܠܩܺܝܡܳܘܣ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܥܰܡܶܗ ܒܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ.24 ܘܰܢܦܰܩ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܬܚܽܘ̈ܡܶܝܗ̇ ܕܺܝܗܽܘܕ ܟܰܕ݂ ܚܳܕܪܳܝܢ. ܘܰܥܒܰܕ݂ ܕܺܝܢܳܐ ܒܓܰܒܖ̈ܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܡܪܰܕܘ ܘܶܐܫܬܰܕܰܪܘ ܕܰܢܗܰܠܟܽܘܢ ܒܰܐܪܥܳܐ.25 ܘܟܰܕ݂ ܕܶܝܢ ܚܙܳܐ ܐܶܠܩܺܝܡܳܘܣ ܕܶܐܬܥܰܫܰܢ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܥܰܡܶܗ: ܘܺܝܕܰܥ ܕܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܠܰܡܩܳܡ ܩܕܳܡܰܝܗܽܘܢ: ܗܦܰܟ ܠܘܳܬ݂ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܶܐܟܰܠ ܩܰܪ̈ܨܰܝܗܽܘܢ ܒܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܬܳܐ.26 ܘܫܰܕܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܡܰܛܪܺܝܳܘܣ ܠܢܺܝܩܳܢܳܘܪ ܚܰܕ ܡܶܢ ܡܫܰܒ̈ܚܶܐ ܕܪܰܘܪ̈ܒܳܢܰܘܗܝ. ܕܰܒܣܶܢܶܐܬܳܐ ܘܰܒܥܶܠܕܒܳܒܽܘܬܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܦܰܩܕܶܗ ܕܢܰܛܥܺܝܘܗܝ ܘܰܢܪܺܝܡܺܝܘܗܝ ܠܥܰܡܳܐ.27 ܘܶܐܬܳܐ ܢܺܝܩܳܢܳܘܪ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܒܚܰܝܠܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ ܘܫܰܕܰܪ ܠܘܳܬ݂ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܘܰܐܚܰܘ̈ܗܝ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܰܫܠܳܡܳܐ ܒܢܶܟܠܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ.28 ܠܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܡܰܨܽܘܬܳܐ ܒܰܝ̈ܢܰܝ ܘܰܠܟܽܘܢ. ܘܶܐܬܺܝܬ݂ ܒܓܰܒܖ̈ܶܐ ܙܥܽܘܖ̈ܶܐ ܕܶܐܚܙܶܐ ܐܰܦܰܝ̈ܟܽܘܢ ܒܰܫܠܳܡܳܐ.29 ܘܶܐܬܰܘ ܠܘܳܬ݂ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܘܰܫܐܶܠܘ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܚܰܕ ܕܚܰܕ. ܚܰܝ̈ܠܶܐ ܕܶܝܢ ܡܥܰܬܕܺܝܢ ܗܘܰܘ ܕܢܶܚܛܦܽܘܢܳܝܗܝ ܠܺܝܗܽܘܕܳܐ.30 ܘܶܐܬܝܰܕܥܰܬ݂ ܡܶܠܬܳܐ ܠܺܝܗܺܘܕܳܐ ܕܰܒܢܶܟܠܳܐ ܐܶܬܰܘ ܨܶܐܕܰܘܗܝ. ܘܰܐܪܚܶܩ ܠܶܗ ܡܶܢܶܗ. ܘܬܽܘܒ ܠܳܐ ܨܳܒܶܐ ܗܘܳܐ ܕܢܶܚܙܶܐ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ.31 ܘܺܝܕܰܥ ܢܺܝܩܳܢܳܘܪ ܕܶܐܬܓܰܠܝܰܬ݂ ܠܳܗ̇ ܡܰܚܫܰܒܬܶܗ. ܘܰܢܦܰܩ ܠܽܐܘܪܥܶܗ ܕܺܝܗܽܘܕܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܟܦܰܪ ܫܠܳܡܳܐ.32 ܘܰܢܦܰܠܘ ܡܶܢ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܕܥܰܡ ܢܺܝܩܳܢܳܘܪ ܐܰܝܟ ܚܰܡܶܫܡܳܐܐ: ܘܰܥܪܰܩܘ ܠܰܡܕܺܝܢܬܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ.33 ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܡ̈ܶܠܶܐ ܗܳܠܳܝܢ: ܣܠܶܩ ܢܺܝܩܳܢܳܘܪ ܠܛܽܘܪܳܐ ܕܨܶܗܝܽܘܢ. ܘܰܢܦܰܩܘ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܡܰܩܕܫܳܐ: ܘܡܶܢ ܩܫܺܝ̈ܫܶܐ ܕܥܰܡܳܐ ܕܰܢܫܰܐܠܽܘܢ ܒܰܫܠܳܡܶܗ: ܘܕܰܢܚܰܘܽܘܢܳܝܗܝ ܝܰܩܕ̈ܶܐ ܘܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܕܡܶܬܩܰܪܒܺܝܢ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܡܰܠܟܳܐ.34 ܘܡܰܝܶܩ ܘܒܰܙܰܚ ܒܗܽܘܢ ܘܫܳܛ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܡܰܠܶܠ ܒܫܰܒܗܪܳܢܽܘܬܳܐ.35 ܘܺܝܡܳܐ ܒܚܶܡܬܳܐ ܘܶܐܡܰܪ. ܕܶܐܢ ܠܳܐ ܢܶܫܬܠܶܡ ܗܳܫܳܐ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܘܡܰܫܪܺܝܬܶܗ ܒܺܐܝܕܰܝ̈: ܡܳܐ ܕܗܶܦܟܶܬ݂ ܒܰܫܠܳܡܳܐ: ܐܰܘܩܕܺܝܘܗܝ ܠܗܳܢܳܐ ܒܰܝܬܳܐ. ܘܰܢܦܰܩ ܒܶܚܡܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ.36 ܘܥܰܠܘ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܩܳܡܘ ܩܕܳܡ ܡܕܰܒܚܳܐ ܘܩܶܣܛܪܽܘܡܳܐ. ܘܰܒܟܰܘ ܘܶܐܡܰܪܘ.37 ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝܳܐ ܓܒܰܝܬ ܠܳܟ ܗܳܢܳܐ ܒܰܝܬܳܐ ܕܢܶܬܩܪܶܐ ܫܡܳܟ ܥܠܰܘܗܝ: ܘܰܕܢܶܗܘܶܐ ܒܶܝܬ ܨܠܽܘܬܳܐ ܘܒܳܥܽܘܬܳܐ ܠܥܰܡܳܟ.38 ܥܒܶܕ݂ ܦܽܘܪܥܳܢܳܐ ܡܶܢ ܓܰܒܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܘܡܶܢ ܡܰܫܪܺܝܬܶܗ. ܘܢܶܦܠܽܘܢ ܒܪܽܘܡܚܳܐ. ܘܶܐܬܕܰܟܪ ܓܽܘܕܳܦܗܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܬܶܬܶܠ ܒܗܽܘܢ ܚܰܝܠܳܐ ܘܰܡܣܰܝܒܪܳܢܽܘܬܳܐ.39 ܘܰܢܦܰܩ ܢܺܝܩܳܢܳܘܪ ܡܶܢ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ: ܘܰܫܪܳܐ ܥܰܠ ܒܶܝܬ ܚܰܘܪܳܢ ܘܰܐܪܥܶܗ ܚܰܝܠܳܐ ܕܣܽܘܪܺܝܰܐ.40 ܘܺܝܗܽܘܕܳܐ ܫܪܳܐ ܥܰܠ ܐܰܪܣܳܐ ܒܰܬܠܳܬܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܓܰܒܪ̈ܺܝܢ. ܘܨܰܠܺܝ ܝܗܽܘܕܳܐ ܘܶܐܡܰܪ.41 ܡܳܪܝܳܐ: ܐܰܢ̱ܬ ܗܽܘ ܗܰܘ ܕܟܰܕ݂ ܓܰܕܶܦܘ ܥܠܰܝܟ ܚܰܝ̈ܠܶܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܕܳܐܬܽܘܪ: ܢܦܰܩ ܡܰܠܰܐܟܳܟ ܘܰܚܪܰܒ ܐܶܢܽܘܢ ܠܡܳܐܐ ܘܰܬܡܳܢܺܐܝܢ ܘܚܰܡܫܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ.42 ܗܳܟܰܢܳܐ ܫܚܽܘܩ ܘܬܰܒܰܪ ܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܩܕܳܡܰܝܢ. ܘܢܶܕܥܽܘܢ ܫܰܪܟܳܐ ܕܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܕܒܺܝܫܳܐܺܝܬ ܡܰܠܶܠ ܥܰܠ ܒܶܝܬ ܡܰܩܕܫܳܟ. ܘܕܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܝܟ ܒܺܝܫܽܘܬܗܽܘܢ.43 ܫܪܺܝ ܡܰܫܪ̈ܝܳܬܳܐ ܕܢܰܩܪ̈ܒܳܢ ܒܰܬܠܳܬܥܶܣܪܳܐ ܒܰܐܕܳܪ ܝܰܪܚܳܐ. ܘܶܐܬܬܰܒܪܰܬ݂ ܡܰܫܪܺܝܬܶܗ ܕܢܺܝܩܳܢܳܘܪ. ܘܰܢܦܰܠ ܗܽܘ ܒܩܰܕܡܐ ܒܰܩܪܳܒܳܐ.44 ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܚܙܳܬ݂ ܡܰܫܪܺܝܬܶܗ ܕܢܺܝܩܳܢܳܘܪ ܕܰܢܦܰܠ ܠܶܗ: ܫܕܰܘ ܙܰܝܢܗܽܘܢ ܘܰܥܪܰܩܘ.45 ܘܪܳܕܦܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܗܽܘܢ ܕܒܶܝܬ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܡܰܪܕܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܚܰܕ݂. ܡܶܢ ܐܰܪܣܳܐ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܕܶܐܬܰܘ ܠܰܓܙܺܝܪܳܐ. ܘܰܩܪܰܘ ܒܳܬܰܪܗܽܘܢ ܒܩܰܪ̈ܢܳܬܳܐ ܝܺܕܺܝ̈ܥܳܬܳܐ.46 ܘܰܢܦܰܩܘ ܡܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܩܽܘܪ̈ܝܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕܳܐ. ܘܰܡܚܰܡܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܘܰܡܗܦܟܺܝܢ ܠܗܽܘܢ ܚܰܕ ܠܘܳܬ݂ ܚܰܕ. ܥܕܰܡܳܐ ܕܰܢܦܰܠܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܦܽܘܡܳܐ ܕܚܰܪܒܳܐ: ܥܕܰܡܳܐ ܕܠܳܐ ܐܶܫܬܚܰܪ ܡܶܢܗܽܘܢ ܐܳܦܠܳܐ ܚܰܕ݂.47 ܘܰܢܣܰܒܘ ܒܶܙܬܗܽܘܢ ܘܰܫܒܺܝܬܗܽܘܢ. ܘܰܫܩܰܠܘ ܪܺܝܫܶܗ ܕܢܺܝܩܳܢܳܘܪ: ܘܝܰܡܺܝܢܶܗ ܗܳܝ ܕܰܐܪܺܝܡ ܗܘܳܐ ܒܫܽܘܒܗܳܪܳܐ. ܘܰܐܝܬܺܝܘ ܘܰܬܠܰܘ ܐܶܢܽܘܢ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ.48 ܘܶܐܬܒܰܣܰܡ ܥܰܡܳܐ ܣܰܓܺܝ ܘܰܐܩܺܝܡܽܘܗܝ ܠܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܒܒܽܘܣܳܡܳܐ ܘܰܒܚܰܕܽܘܬܳܐ.49 ܘܣܳܡܘ ܕܗܽܘ ܥܳܒܕܺܝܢ ܠܶܗ ܫܢܳܐ ܠܰܫܢܳܐ ܒܰܬܠܳܬܥܶܣܪܳܐ ܒܳܐܕܳܪ. ܘܫܶܠܝܰܬ݂ ܐܰܪܥܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕܳܐ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܙܥܽܘܖ̈ܶܐ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܚ.

 1. 1. ܘܰܫܡܰܥ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܫܶܡܥܗܽܘܢ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܪܽܗܘܡܺܝ ܕܥܰܫܺܝܢܺܝܢ ܒܚܰܝܠܳܐ: ܘܡܶܨܛܒܶܝܢ ܒܟܽܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬܢܰܩܦܺܝܢ ܠܗܽܘܢ. ܘܰܠܟܽܠ ܡܰܢܽܘ ܕܡܶܬܩܰܪܰܒ ܠܘܳܬܗܽܘܢ ܡܩܺܝܡܺܝܢ ܥܰܡܶܗ ܪܳܚܡܽܘܬܳܐ.2 ܘܶܐܫܬܰܥܺܝܘ ܠܶܗ ܥܰܠ ܓܰܢܒܳܪܽܘܬܗܽܘܢ ܘܰܩܪ̈ܳܒܰܝܗܽܘܢ ܕܰܥܒܰܕܘ ܒܓܰܠܰܛܳܝ̈ܶܐ ܘܶܐܬܥܰܫܰܢܘ ܥܠܰܝܗܽܘܢ: ܘܕܰܥܒܰܕܘ ܐܶܢܽܘܢ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܡܰܣ̈ܩܰܝ ܡܰܕܰܐܬܳܐ.3 ܘܟܽܠܡܶܕܶܡ ܬܽܘܒ ܕܰܥܒܰܕܘ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܶܐܣܦܰܢܝܰܐ. ܘܕܶܐܚܰܕܘ ܡܶܐܛ̈ܠܶܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܘܰܕܣܺܐܡܳܐ ܕܺܐܝܬ ܬܰܡܳܢ. ܘܕܶܐܚܰܕܘ ܒܡܶܠܟܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܰܒܢܰܓܺܝܪܽܘܬ݂ ܪܽܘܚܗܽܘܢ ܟܽܠ ܐܰܬܰܪ.4 ܐܰܬܪܳܐ ܕܶܝܢ ܪܰܚܰܝܩ ܗܘܳܐ ܡܶܢܗܽܘܢ ܣܰܓܺܝ. ܘܰܕܐܰܝܟܰܢܳܐ ܬܽܘܒ ܫܰܚܶܩܘ ܠܡܰܠܟ̈ܶܐ ܕܶܐܬܰܘ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܡܶܢ ܣܰܘ̈ܦܶܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ: ܘܰܡܚܰܘ ܒܗܽܘܢ ܡܚܽܘܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ. ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ: ܡܰܣܩܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܗܽܘܢ ܡܰܕܰܐܬܳܐ ܟܽܠ ܫܢܳܐ ܒܰܫܢܳܐ.5 ܐܳܦ ܠܺܦܝܠܺܝܦܳܘܣ ܘܰܠܡܰܠܟܳܐ ܕܟܬܝ̈ܶܐ ܘܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܡܶܫܬܰܩܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܥܠܰܝܗܽܘܢ: ܡܰܟܶܟܘ ܘܫܰܚܶܩܘ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܩܪ̈ܳܒܶܐ. ܘܶܐܬܥܰܫܰܢܘ ܥܠܰܝܗܽܘܢ.6 ܘܠܰܐܢܛܺܝܰܟܳܘܣ ܡܰܠܟܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܰܐܣܝܰܐ: ܗܰܘ ܕܶܐܙܰܠ ܗܘܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܠܰܩܪܳܒܳܐ: ܘܺܐܝܬ ܗܘܳܐ ܥܰܡܶܗ ܡܳܐܐ ܘܥܶܣܪܺܝܢ ܦܺܝ̈ܠܺܝܢ: ܘܦܰܪ̈ܳܫܶܐ ܘܡܰܪ̈ܟܒܳܬܳܐ ܘܚܰܝܠܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ ܘܥܰܫܺܝܢܳܐ: ܫܰܚܩܽܘܗ̇ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܡܰܫܪܺܝܬܶܗ.7 ܘܠܶܗ ܐܰܚܕܽܘܗܝ ܟܰܕ݂ ܚܰܝ. ܘܰܐܩܺܝܡ ܕܰܗܘܳܐ ܡܰܣܶܩ ܠܗܽܘܢ ܗܽܘ ܘܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܡܶܢ ܒܳܬܪܶܗ ܡܰܕܰܐܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܒܟܽܠ ܫܢܳܐ ܒܰܫܢܳܐ. ܘܕܰܗܘܰܘ ܝܳܗܒܺܝܢ ܗܡܰܝܖ̈ܶܐ ܘܦܽܘܪ̈ܫܳܢܶܐ.8 ܘܠܰܐܪܥܳܐ ܕܗܶܢܕܽܘ ܘܰܕܡܳܕܰܝ ܘܰܕܠܘܕܝܐ: ܡܶܢ ܐܰܪ̈ܥܳܬܶܗ ܐܰܪ̈ܥܳܬܳܐ ܓܰܒ̈ܝܳܬܳܐ. ܘܟܰܕ݂ ܢܣܰܒ ܐܶܢܶܝܢ ܡܶܢܶܗ: ܝܰܗܒ ܐܶܢܶܝܢ ܠܐܘܡܢܝܘܣ ܡܰܠܟܳܐ.9 ܘܟܰܕ ܬܽܘܒ ܨܒܰܘ ܕܢܺܐܬܽܘܢ ܡܶܢ ܗܰܠܶܣ ܕܢܶܥܛܽܘܢ ܘܢܶܓܡܪܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ.10 ܘܶܐܬܝܰܕܥܰܬ݂ ܠܗܽܘܢ ܡܶܠܬܳܐ: ܫܰܕܰܪ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܠܚܰܕ ܡܶܢ ܐܶܣܛܖ̈ܰܛܺܝܓܶܐ: ܘܰܐܩܪܶܒ ܥܰܡܗܽܘܢ. ܘܰܢܦܰܠܘ ܡܶܢܗܽܘܢ ܩܛܺܝ̈ܠܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ. ܘܰܫܒܰܘ ܢܶܫܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܰܒܢܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܒܰܙܘ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܶܐܚܰܕܘ ܘܶܐܬܥܰܫܰܢܘ ܥܰܠ ܐܰܪܥܗܽܘܢ. ܘܣܰܚܶܦܘ ܚܶܣܢܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܫܰܥܒܶܕܘ ܐܶܢܽܘܢ ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ.11 ܘܰܠܫܰܪܟܳܐ ܕܡܰܠܟ̈ܘܳܬܳܐ ܘܰܠܓܳܙܪ̈ܳܬܳܐ. ܘܰܚܕܳܐ ܙܒܰܢ ܠܟܽܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܩܳܝܡܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܽܘܩܒܰܠܗܽܘܢ: ܡܚܰܒܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܗܽܘܢ ܘܒܳܙܺܝܢ ܘܫܳܒܶܝܢ. ܘܰܡܫܰܥܒܕܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܗܽܘܢ ܠܥܰܒܕܽܘܬܳܐ.12 ܥܰܡ ܪ̈ܳܚܡܰܝܗܽܘܢ ܕܶܝܢ ܘܥܰܡ ܐܶܝܠܶܝܢ ܕܰܡܚܺܝܢܺܝܢ ܗܘܰܘ ܨܶܐܕܰܝܗܽܘܢ: ܢܳܛܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܪܳܚܡܽܘܬܳܐ. ܘܶܐܚܰܕܘ ܘܶܐܬܥܰܫܰܢܘ ܥܰܠ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܕܪܰܚܺܝܩܺܝܢ ܘܩܰܪܺܝܒܺܝܢ. ܘܟܽܠ ܕܫܳܡܥܺܝܢ ܗܘܰܘ ܫܶܡܥܽܘܢ ܡܶܬܬܙܺܝܥܺܝܢ ܗܘܰܘ ܡܶܢܗܽܘܢ. ܘܰܠܟܽܠ ܡܰܢܽܘ ܕܨܳܒܶܝܢ ܗܘܰܘ ܕܰܢܥܰܕܪܽܘܢ ܘܢܰܡܠܟܽܘܢ ܡܰܡܠܶܟ ܗܘܳܐ.13 ܘܰܠܟܽܠ ܡܰܢܽܘ ܕܨܳܒܶܝܢ ܗܘܰܘ ܕܰܢܡܰܟܟܽܘܢ ܡܡܰܟܟܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܘܶܐܬܬܪܺܝܡܘ ܘܶܐܬܥܰܫܰܢܘ ܣܰܓܺܝ.14 ܘܰܒܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܠܳܐ ܩܛܰܪ ܐܳܦܠܳܐ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܬܳܓܳܐ. ܘܠܳܐ ܐܶܬܟܰܣܺܝ ܐܰܪ̈ܓܘܳܢܶܐ ܐܰܝܟ ܕܢܶܬܪܰܘܪܰܒ ܒܗܽܘܢ.15 ܘܰܥܒܰܕܘ ܠܗܽܘܢ ܒܶܝܬ ܒܽܘܠܳܐ. ܘܟܽܠ ܝܽܘܡ ܡܶܬܡܰܠܟܺܝܢ ܗܘܰܘ ܬܠܳܬ ܡܳܐܐ ܘܥܶܣܪܺܝܢ ܓܰܒܪ̈ܺܝܢ ܐܰܟܚܕܳܐ ܒܢܰܝ̈ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܡܶܬܚܰܫܒܺܝܢ ܗܘܰܘ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܢܺܐܨܦܽܘܢ ܘܰܢܕܰܒܪܽܘܢ ܠܥܰܡܳܐ.16 ܘܡܰܫܠܡܺܝܢ ܗܘܰܘ ܪܺܝܫܳܢܽܘܬܳܐ ܠܚܰܕ ܓܰܒܪܳܐ ܒܫܰܢܬܳܐ. ܘܗܽܘ ܦܳܩܶܕ ܗܘܳܐ ܘܡܶܫܬܰܠܰܛ ܥܰܠ ܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܗܽܘܢ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܡܶܫܬܰܡܥܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܚܰܕ ܓܰܒܪܳܐ. ܘܠܳܐ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܒܰܝܢܳܬܗܽܘܢ ܚܣܳܡܳܐ ܘܠܳܐ ܪܶܛܢܳܐ.17 ܘܰܓܒܳܐ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܠܐܶܘܦܠܺܝܡܳܘܣ ܒܪܶܗ ܕܝܽܘܚܳܢܳܢ ܒܰܪ ܐܰܩܽܘܣ: ܘܠܺܐܝܳܣܽܘܢ ܒܪܶܗ. ܘܫܰܕܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܠܪܽܗܘܡܺܝ: ܕܰܢܩܺܝܡܽܘܢ ܥܰܡܗܽܘܢ ܪܳܚܡܽܘܬܳܐ ܘܥܽܘܕܪܳܢܳܐ.18 ܘܰܕܢܶܣܒܽܘܢ ܡܶܢܗܽܘܢ ܢܺܝܪܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܝܘ̈ܢܳܝܶܐ ܡܫܰܥܒܕܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܠܥܰܒܕܽܘܬܳܐ.19 ܘܶܐܙܰܠܘ ܕܶܒܝܬ ܐܶܘܦܠܺܝܡܳܘܣ ܠܪܽܗܘܡܺܝ. ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܶܝܢ ܪܰܒܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܣܰܓܺܝ. ܘܥܰܠܘ ܠܒܶܝܬ ܒܽܘܠܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ. ܘܰܥܢܰܘ ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܗܽܘܢ.20 ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܡܰܩܒܰܝ ܘܰܐܚܰܘ̈ܗܝ ܘܥܰܡܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕܳܝ̈ܶܐ ܫܰܕܪܽܘܢ ܠܘܳܬܟܽܘܢ. ܠܰܡܩܳܡܽܘ ܥܰܡܟܽܘܢ ܥܽܘܕܪܳܢܳܐ ܘܪܳܚܡܽܘܬܳܐ. ܘܰܕܬܶܟܬܒܽܘܢ ܠܰܢ ܖ̈ܰܚܡܰܝܟܽܘܢ ܘܰܡܥܰܕܪܳܢܽܘܬܟܽܘܢ.21 ܘܫܶܦܪܰܬ݂ ܡܶܠܬܳܐ ܒܥܰܝܢܰܝ̈ܗܽܘܢ.22 ܘܗܳܢܰܘ ܦܶܚܡܳܐ ܕܶܐܓܰܪܬܳܐ ܕܰܟܬܰܒܘ ܒܦܰܢܩܺܝܬܳܐ ܕܰܢܚܳܫܳܐ: ܘܫܰܕܰܪ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ: ܕܬܶܗܘܶܐ ܠܘܳܬܗܽܘܢ ܠܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܕܪܳܚܡܽܘܬܳܐ ܘܰܕܥܽܘܕܪܳܢܳܐ ܘܕܰܫܠܳܡܳܐ.23 ܫܰܦܺܝܪ ܢܶܗܘܶܐ ܠܪ̈ܽܗܘܡܳܝܶܐ ܘܰܠܥܰܡܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕܳܝ̈ܶܐ: ܒܰܝܡܳܐ ܘܰܒܝܰܒܫܳܐ ܠܥܳܠܰܡ. ܘܪܽܘܡܚܳܐ ܘܰܒܥܶܠܕܒܳܒܳܐ ܢܶܬܪܰܚܰܩ ܡܶܢܗܽܘܢ.24 ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܢܩܽܘܡ ܩܪܳܒܳܐ ܥܰܠ ܪ̈ܽܗܘܡܳܝܶܐ ܠܽܘܩܕܰܡ ܐܰܘ ܥܰܠ ܡܥܰܕܪ̈ܳܢܰܝܗܽܘܢ: ܐܰܘ ܥܰܠ ܟܽܠ ܐܰܝܟܳܐ ܕܰܡܫܰܠܛܺܝܢ.25 ܢܺܐܬܶܐ ܠܥܽܘܕܪܳܢܗܽܘܢ ܥܰܡܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕܳܝ̈ܶܐ. ܐܰܟܡܳܐ ܕܫܳܐܶܠ ܙܰܒܢܳܐ ܒܠܶܒܳܐ ܡܰܠܝܳܐ.26 ܘܠܰܒܥܶܠܕܒܳܒ̈ܶܐ ܕܡܰܩܪܒܺܝܢ ܥܰܡܗܽܘܢ: ܠܳܐ ܢܶܬܠܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܢܒܺܐܫܳܐ. ܘܢܶܟܠܽܘܢ ܡܶܢܗܽܘܢ ܚܶܛ̈ܶܐ ܘܙܰܝܢܳܐ: ܘܟܶܣܦܳܐ ܘܶܐܠܦ̈ܶܐ: ܐܰܝܟ ܕܫܳܦܰܪ ܠܪ̈ܽܗ̱ܘܡܳܝܶܐ. ܘܢܶܛܪܽܘܢ ܢܛܽܘܪ̈ܳܬܗܽܘܢ ܟܰܕ ܡܶܕܶܡ ܠܳܐ ܢܶܣܒܽܘܢ ܡܶܢܗܽܘܢ.27 ܘܶܐܢ ܕܶܝܢ ܠܥܰܡܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕܳܝ̈ܶܐ ܢܶܓܕܰܫ ܠܽܘܩܕܰܡ ܩܪܳܒܳܐ: ܢܶܬܟܰܬܫܽܘܢ ܘܰܢܥܰܕܪܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܪܽܗ̱ܘܡܺܝ ܡܶܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܢܰܦܫܗܽܘܢ: ܐܰܝܟ ܡܳܐ ܕܙܰܒܢܳܐ ܫܳܐܶܠ.28 ܘܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬܟܰܬܫܺܝܢ ܘܡܰܩܪܒܺܝܢ ܥܰܡܗܽܘܢ: ܠܳܐ ܢܶܬܠܽܘܢ ܚܶܛ̈ܶܐ ܘܙܰܝܢܳܐ ܘܟܶܣܦܳܐ ܘܶܐܠܦ̈ܶܐ: ܐܰܝܟ ܕܫܳܦܰܪ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܪܽܗ̱ܘܡܺܝ. ܘܢܶܛܪܽܘܢ ܢܛܽܘܪ̈ܳܬܗܽܘܢ ܟܰܕ ܡܶܕܶܡ ܠܳܐ ܢܶܣܒܽܘܢ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܠܳܐ ܒܢܶܟܠܳܐ.29 ܐܰܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܐܰܩܺܝܡܘ ܒܢܰܝ ܪܽܗ̱ܘܡܺܝ ܥܰܡ ܟܢܶܫܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕܳܝ̈ܶܐ.30 ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܡ̈ܶܠܶܐ ܗܳܠܶܝܢ: ܕܢܶܨܒܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܠܡܶܒܨܰܪ ܐܰܘ ܠܡܰܘܣܳܦܽܘ: ܢܶܥܒܕܽܘܢ ܟܽܠ ܕܫܳܦܰܪ ܠܬܰܪܥܺܝܬܗܽܘܢ. ܘܟܽܠ ܕܰܢܒܰܨܪܽܘܢ ܐܰܘ ܕܢܰܘܣܦܽܘܢ: ܢܶܗܘܶܐ ܫܰܠܺܝܛ ܠܗܽܘܢ.31 ܘܥܰܠ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܕܶܝܢ ܕܰܥܒܰܕ ܨܶܐܕܰܝܟܽܘܢ ܕܺܡܰܛܪܺܝܳܘܣ ܡܰܠܟܳܐ: ܟܬܰܒܢ ܘܰܫܠܰܚܢ ܠܶܗ: ܕܰܠܡܳܢܳܐ ܐܰܘܩܰܪܬ ܘܰܐܥܫܶܢܬ ܢܺܝܪܳܟ ܥܰܠ ܪ̈ܳܚܡܰܝܢ ܘܰܡܥܰܕܪ̈ܳܢܰܝܢ ܝܽܗܘܕܳܝ̈ܶܐ.32 ܐܶܢ ܗܳܟܺܝܠ ܬܽܘܒ ܢܩܰܒܠܽܘܢ ܥܠܰܝܟ: ܢܶܥܒܶܕ ܠܗܽܘܢ ܬܒܰܥܬܳܐ ܘܕܺܝܢܳܐ ܘܢܰܩܪܶܒ ܥܰܡܳܟ ܒܝܰܡܳܐ ܘܰܒܝܰܒܫܳܐ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܛ.

 1. 1. ܘܰܫܡܰܥ ܕܺܡܶܛܪܶܝܳܘܣ. ܕܰܢܦܰܠ ܢܺܝܩܳܢܳܘܪ ܘܚܰܝܠܶܗ ܒܰܩܪܳܒܳܐ: ܘܰܐܘܣܶܦ ܬܽܘܒ ܠܰܡܫܰܕܳܪܽܘ ܠܒܺܝܟܪܺܝܳܘܣ ܘܠܶܐܠܩܺܝܡܳܘܣ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕܳܝ̈ܶܐ: ܘܰܠܚܰܝܠܳܐ ܕܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ.2 ܘܶܐܙܰܠܘ ܕܒܶܝܬ ܒܺܝܟܪܺܝܳܘܣ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܓܶܠܥܳܕ݂: ܘܰܫܪܰܘ ܥܰܠ ܡܰܣܠܽܘܬ݂ ܕܒܰܪܒܠܳܐ. ܘܟܰܒܫܽܘܗ̇ ܘܰܐܘܩܶܕܘ ܒܳܗ̇ ܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ.3 ܘܒܰܫܢܰܬ݂ ܡܳܐܐ ܘܚܰܡܫܺܝܢ ܘܬܰܪܬܶܝܢ ܒܝܰܪܚܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܫܪܰܘ ܥܰܠ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ.4 ܘܰܫܩܰܠܘ ܘܶܐܙܰܠܘ ܠܒܝܪܙܬ: ܒܥܶܣܪܺܝܢ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܪ̈ܶܓܠܳܝܶܐ: ܘܰܬܪܶܝܢ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܦܰܪ̈ܳܫܶܐ.5 ܘܺܝܗܽܘܕܳܐ ܫܪܳܐ ܗܘܳܐ ܒܰܐܠܣܳܐ. ܘܥܰܡܶܗ ܬܠܳܬܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܡܓܰܒܳܝ̈ܶܐ.6 ܘܰܚܙܰܘ ܠܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܕܰܒܥܠܶܕܒܳܒܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܣܰܓܺܝ ܥܰܫܺܝܢܳܐ: ܘܰܕܚܶܠܘ ܛܳܒ. ܘܫܰܢܺܝܘ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܡܶܢ ܡܰܫܪܺܝܬܳܐ. ܘܠܳܐ ܐܶܫܬܚܰܪܘ ܐܶܠܳܐ ܬܡܳܢܶܡܳܐܐ ܓܰܒܪ̈ܺܝܢ ܒܰܠܚܽܘܕ.7 ܘܰܚܙܳܐ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܕܶܐܬܒܰܕܪܰܬ݂ ܠܳܗ̇ ܡܰܫܪܺܝܬܶܗ: ܘܰܩܪܳܒܳܐ ܐܳܠܶܨ ܠܶܗ: ܘܶܐܫܬܚܶܩ ܒܠܶܒܶܗ ܘܶܐܫܬܪܺܝ: ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܙܰܒܢܳܐ ܠܰܡܟܰܢܳܫܽܘ ܐܶܢܽܘܢ.8 ܘܶܐܡܰܪ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܶܐܫܬܚܰܪܘ ܠܘܳܬܶܗ. ܩܽܘܡܘ ܢܶܣܰܩ ܥܰܠ ܒܥܶܕܒܳܒܰܝ̈ܢ: ܛܒܰܪ ܢܶܫܟܰܚ ܠܡܰܩܪܳܒܽܘ ܥܰܡܗܽܘܢ.9 ܘܰܗܦܰܟܘ ܠܗܽܘܢ ܡܶܢܶܗ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܶܗ. ܠܳܐ ܡܶܬܡܨܶܝܢܰܢ. ܐܶܠܳܐ ܗܳܫܳܐ ܢܦܰܠܶܛ ܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ. ܘܢܶܗܦܽܘܟ ܘܺܐܬܶܐ ܥܰܡ ܐܰܚܰܝ̈ܢ: ܘܢܰܩܪܶܒ ܥܰܡܗܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܚܢܰܢ ܙܥܽܘܖ̈ܶܐ ܚܢܰܢ.10 ܘܶܐܡܰܪ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܚܳܣ ܠܺܝ ܕܶܐܥܒܶܕ ܗܳܕܶܐ ܘܶܐܥܪܽܘܩ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܝܗܽܘܢ. ܘܶܐܢ ܡܰܛܺܝ ܙܰܒܢܰܢ: ܢܡܽܘܬ݂ ܓܰܢܒܳܪܳܐܺܝܬ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܐܰܚܰܝ̈ܢ. ܘܠܳܐ ܢܶܫܒܽܘܩ ܡܽܘܡܳܐ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܰܢ.11 ܘܰܫܩܰܠ ܚܰܝܠܳܐ ܡܶܢ ܡܰܫܪܺܝܬܳܐ. ܘܩܳܡܘ ܠܽܘܩܒܰܠ ܩܪܳܒܳܐ. ܘܶܐܬܦܰܠܰܓܘ ܦܰܪ̈ܳܫܶܐ ܠܰܬܪܶܝܢ ܡܢܰܘ̈ܳܢ. ܘܩܰܫ̈ܳܬܶܐ ܘܫܳܕܝ݂ܰܝ݂̈ ܒܩܶܠ̈ܥܶܐ: ܐܳܙܺܠܝܢ ܗܘܰܘ ܩܕܳܡ ܚܰܝܠܳܐ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܝ̈ܠܬܳܢܶܐ ܘܰܩܪ̈ܒܬܳܢܶܐ ܥܰܡܗܽܘܢ.12 ܘܒܺܝܟܪܺܝܳܘܣ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܒܟܶܢܦܳܐ ܕܝܰܡܺܝܢܳܐ. ܘܰܩܪܶܒܘ ܦܠܰܓ̈ܶܐ ܡܶܢ ܬܖ̈ܰܝܗܽܘܢ ܓܰܒ̈ܶܐ: ܘܩܳܪܶܝܢ ܗܘܰܘ ܒܩܰܪ̈ܢܳܬܳܐ. ܐܳܦ ܕܒܶܝܬ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܩܳܪܶܝܢ ܗܘܰܘ ܒܩܰܪ̈ܢܳܬܳܐ.13 ܘܶܐܬܬܙܺܝܥܰܬ ܐܰܪܥܳܐ ܡܶܢ ܩܳܠܳܐ ܕܡܰܫܪ̈ܝܳܬܳܐ. ܘܫܰܪܺܝܘ ܠܡܰܩܪܳܒܽܘ ܡܶܢ ܨܰܦܪܳܐ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܪܰܡܫܳܐ.14 ܘܰܚܙܳܐ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܕܒܺܝܟܪܺܝܳܘܣ ܘܥܽܘܫܢܳܗ̇ ܕܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܒܓܰܒܳܐ ܗܰܘ ܕܝܰܡܺܝܢܳܐ: ܘܰܐܫܠܶܘ ܚܰܒܖ̈ܰܘܗܝ ܢܰܦܫܗܽܘܢ ܡܶܢ ܟܽܠܶܗ ܠܶܒܗܽܘܢ.15 ܘܶܐܬܬܒܰܪ ܘܶܐܫܬܚܶܩ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܝܗܽܘܢ ܓܰܒܳܐ ܕܝܰܡܺܝܢܳܐ. ܘܰܪܕܰܦ ܗܘܳܐ ܒܳܬܰܪܗܽܘܢ ܥܕܰܡܳܐ ܠܛܽܘܪܳܐ ܕܙܽܘܛܳܘܣ.16 ܘܗܳܠܶܝܢ ܕܡܶܢ ܓܰܒܳܐ ܕܣܶܡܳܠܳܐ: ܟܰܕ݂ ܚܙܰܘ ܕܶܐܙܕܟܺܝ ܠܶܗ ܓܰܒܳܐ ܕܝܰܡܺܝܢܳܐ.ܗܦܰܟ ܒܳܬܰܪ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܥܰܡܶܗ ܡܶܢ ܒܶܣܬܰܪܗܽܘܢ.17 ܘܰܐܥܫܶܢܘ ܩܪܳܒܳܐ. ܘܰܢܦܰܠܘ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܘܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ.18 ܘܳܐܦ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܢܦܰܠ. ܘܶܐܫܬܚܰܪܘ ܥܪܰܩܘ.19 ܘܰܢܣܰܒ ܝܽܘܢܳܬܳܢ ܘܫܶܡܥܽܘܢ ܠܺܝܗܽܘܕܳܐ ܐܰܚܽܘܗܽܘܢ: ܘܩܰܒܪܽܘܗܝ ܒܩܰܒܪܳܐ ܕܰܐܒܳܗܰܘ̈ܗܝ ܒܡܽܘܪܥܺܝܡ.20 ܘܰܒܟܳܐ ܘܰܐܪܩܶܕ ܥܰܠ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܟܽܠܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܶܐܬܶܐܒܶܠܘ ܥܠܰܘܗܝ ܐܶܒܠܳܐ ܪܰܒܳܐ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ. ܘܶܐܡܰܪܘ.21 ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܢܦܰܠ ܓܰܢܒܳܪܳܐ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ ܦܳܪܽܘܩܶܗ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ.22 ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܡܶܠܰܘ̈ܗܝ ܕܺܝܗܽܘܕܳܐ: ܘܰܩܪ̈ܳܒܰܘܗܝ ܘܢܶܨܚܳܢܰܘ̈ܗܝ ܘܓܰܢܒܳܪܽܘܬܶܗ ܘܚܰܝܠܬܳܢܽܘܬܶܗ: ܠܳܐ ܐܶܬܟܬܶܒܘ. ܣܰܓܺܝܐܺܝܢ ܗܘܰܘ ܓܶܝܪ ܣܰܓܺܝ.23 ܘܰܗܘܳܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܡܰܘܬܶܗ ܕܺܝܗܽܘܕܳܐ: ܐܰܕܺܝܩܘ ܘܶܐܬܚܙܺܝܘ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܒܟܽܠܶܗ ܬܚܽܘܡܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܶܐܬܓܠܺܝܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܖ̈ܰܫܺܝܥܶܐ: ܘܥܳܒܖ̈ܰܝ ܢܳܡܽܘܣܳܐ.24 ܘܰܒܗܳܢܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܗܘܳܐ ܟܰܦܢܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܘܶܐܬܚܰܒܠܰܬ݂ ܐܳܦ ܐܰܪܥܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ.25 ܘܰܓܒܳܐ ܒܺܝܟܪܺܝܳܘܣ ܠ̱ܐܢܳܫ̈ܳܐ ܖ̈ܰܫܺܝܥܶܐ. ܘܰܐܩܺܝܡ ܐܶܢܽܘܢ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬܳܐ ܘܫܰܠܺܝܛܳܢ̈ܶܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ.26 ܘܰܡܥܰܩܒܺܝܢ ܗܘܰܘ ܘܒܳܥܶܝܢ ܠܪ̈ܳܚܡܰܘܗܝ ܕܺܝܗܽܘܕܳܐ. ܘܡܰܝܬܶܝܢ ܗܘܰܘ ܠܗܽܘܢ ܠܒܶܝܬ ܒܺܝܟܪܺܝܳܘܣ. ܘܰܡܒܰܙܰܚ ܗܘܳܐ ܘܡܶܫܬܰܢܰܕ ܗܘܳܐ ܒܗܽܘܢ.27 ܘܰܗܘܳܐ ܐܽܘܠܨܳܢܳܐ ܪܰܒܳܐ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܕܠܳܐ ܗܘܳܐ ܐܰܟܘܳܬܶܗ ܡܶܢ ܝܰܘܡܳܐ ܕܠܳܐ ܐܶܬܚܙܺܝ ܢܒܺܝܳܐ ܒܰܝܢܳܬܗܽܘܢ.28 ܘܶܐܬܟܰܢܰܫܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܪ̈ܳܚܡܰܘܗܝ ܕܺܝܗܽܘܕܳܐ ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܝܽܘܢܳܬܳܢ.29 ܡܶܢ ܝܰܘܡܳܐ ܕܡܺܝܬ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܐܰܚܽܘܟ: ܠܳܐ ܐܺܝܬ ܓܰܒܪܳܐ ܕܕܳܡܶܐ ܠܶܗ: ܕܢܶܦܽܘܩ ܠܽܘܩܒܰܠ ܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈ܢ ܘܠܽܘܩܒܰܠ ܒܺܝܟܪܺܝܳܘܣ. ܘܠܽܘܩܒܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬܟܰܬܫܺܝܢ ܥܰܡܰܢ ܘܣܳܢܶܝܢ ܠܰܢ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܰܢ.30 ܘܗܳܫܳܐ ܒܳܟ ܡܶܨܛܒܶܝܢܰܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ: ܕܬܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܪܺܝܫܳܐ ܘܰܡܕܰܒܪܳܢܳܐ ܠܡܰܩܪܳܒܽܘ ܩܪ̈ܳܒܰܝܢ.31 ܘܩܰܒܶܠ ܝܽܘܢܳܬܳܢ ܒܗܰܘ ܙܰܒܢܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܡܕܰܒܪܳܢܳܐ. ܘܩܳܡ ܚܠܳܦ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܐܰܚܽܘܗܝ.32 ܘܺܝܕܰܥ ܒܺܝܟܪܺܝܳܘܣ ܕܨܳܒܶܐ ܗܘܳܐ ܕܢܶܩܛܠܺܝܘܗܝ.33 ܘܺܝܕܰܥ ܝܽܘܢܳܬܳܢ ܘܫܶܡܥܽܘܢ ܐܰܚܽܘܗܝ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܺܐܝܬ ܗܘܰܘ ܥܰܡܶܗ: ܘܰܥܪܰܩܘ ܠܗܽܘܢ ܠܡܰܕܒܪܳܐ ܕܬܩܽܘܥ. ܘܰܫܪܰܘ ܥܰܠ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܓܽܘܒܳܐ ܕܶܐܣܦܶܪ.34 ܘܺܝܕܰܥ ܒܺܝܟܪܺܝܳܘܣ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܫܰܒܬܳܐ: ܘܶܐܬܳܐ ܗܽܘ ܘܟܽܠܶܗ ܚܰܝܠܶܗ ܠܥܶܒܖ̈ܰܘܗܝ ܕܝܽܘܪܕܢܳܢ ܢܰܗܪܳܐ.35 ܘܫܰܕܰܪ ܝܽܘܢܳܬܳܢ ܠܝܽܘܚܰܢܳܢ ܐܰܚܽܘܗܝ ܕܢܶܗܘܶܐ ܡܕܰܒܪܳܢܳܐ ܠܥܰܡܳܐ. ܘܰܒܥܳܐ ܡܶܢ ܢܰܒܛܳܝ̈ܶܐ ܪ̈ܳܚܡܰܘܗܝ ܕܢܶܫܒܽܘܩ ܠܘܳܬܗܽܘܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܝܺܩܰܪܬܗܽܘܢ.36 ܘܰܢܦܰܩܘ ܒܢܰܝ̈ ܐܰܡܒܪܺܝ ܡܶܢ ܡܶܐܕܒܳܐ. ܘܰܐܚܕܽܘܗܝ ܠܝܽܘܚܰܢܳܢ ܘܰܠܟܽܠ ܕܺܐܝܬ ܗܘܳܐ ܥܰܡܶܗ. ܘܰܕܒܰܪܘ ܘܶܐܙܰܠܘ.37 ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܡ̈ܶܠܶܐ: ܐܶܡܰܪܘ ܠܝܽܘܢܳܬܳܢ ܘܰܠܫܶܡܥܽܘܢ ܐܰܚܽܘܗܝ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܐܰܡܒܪܺܝ ܥܳܒܕܺܝܢ ܡܶܫܬܽܘܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ. ܘܡܰܝܬܶܝܢ ܟܰܠܬܳܐ ܡܶܢ ܢܳܒܳܛ: ܒܰܪܬ ܪ̈ܺܝܫܶܐ ܕܚܰܕ ܡܶܢ ܪܰܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܕܰܟܢܰܥܢ: ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܘܰܒܥܰܡܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ.38 ܘܶܐܬܕܰܟܪ ܝܽܘܢܳܬܳܢ ܠܝܽܘܚܰܢܳܢ ܐܰܚܽܘܗܝ: ܘܰܣܠܶܩܘ ܘܶܐܬܛܰܫܝܘ ܒܟܶܢܦܳܐ ܕܛܽܘܪܳܐ.39 ܘܰܐܪܺܝܡܘ ܥܰܝܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܰܚܙܰܘ: ܘܗܳܐ ܪܰܘܒܳܐ ܕܟܢܫܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ: ܘܚܰܬܢܳܐ ܘܪ̈ܳܚܡܰܘܗܝ. ܢܦܰܩܘ ܓܶܝܪ ܪ̈ܳܚܡܰܘܗܝ ܘܰܐܚܰܘ̈ܗܝ ܠܽܐܘܪܥܶܗ: ܒܩܺܝܬܳܖ̈ܶܐ ܘܰܒܟܶܢܳܖ̈ܶܐ ܘܰܒܡܳܐܢܰܝ̈ ܙܰܝܢܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ.40 ܘܩܳܡܘ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܡܶܢ ܟܡܺܐܢܳܐ ܕܒܶܝܬ ܝܽܘܢܳܬܳܢ. ܩܰܛܶܠܘ ܐܶܢܽܘܢ ܘܰܢܦܰܠܘ ܩܛܺܝ̈ܠܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ. ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܥܪܰܩܘ ܠܛܽܘܪܳܐ. ܘܰܢܣܰܒܘ ܟܽܠܳܗ̇ ܒܶܙܬܗܽܘܢ.41 ܘܶܐܬܗܰܦܟܶܬ ܡܶܫܬܽܘܬܳܐ ܠܶܐܒܠܳܐ: ܘܩܳܠܳܐ ܕܰܙܡܳܪܳܗ̇ ܠܡܰܪܩܽܘܕܬܳܐ.42 ܘܶܐܬܬܒܰܥܘ ܬܒܰܥܬܳܐ ܕܰܕܡܶܗ ܕܰܐܚܽܘܗܽܘܢ. ܘܰܗܦܰܟܘ ܠܥܶܒܪܳܐ ܕܝܽܘܪܕܢܳܢ.43 ܘܰܫܡܰܥ ܒܺܝܟܪܺܝܳܘܣ ܕܰܗܦܰܟ ܝܽܘܢܳܬܳܢ ܘܶܐܬܳܐ ܠܰܬܚܽܘܡܰܘ̈ܗܝ ܕܝܽܘܪܕܢܳܢ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܫܰܒܬܳܐ ܒܚܰܝܠܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ.44 ܘܶܐܡܰܪ ܝܽܘܢܳܬܳܢ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܥܰܡܶܗ. ܩܽܘܡܘ ܘܢܶܬܟܰܬܰܫ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ: ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܐܰܝܟ ܐܶܬܡܳܠܝ ܘܰܐܝܟ ܕܡܢ ܩܕܳܡܰܘܗܝ.45 ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܐ ܩܪܳܒܳܐ ܡܛܰܝܰܒ ܠܩܽܘܒܠܳܢ: ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܝܢ ܘܡܶܢ ܒܶܣܬܪܰܢ: ܘܡܰܘ̈ܗܝ ܕܝܽܘܪܕܢܳܢ ܚܕܺܝܪܺܝܢ ܠܰܢ ܡܶܟܳܐ ܘܡܶܟܳܐ: ܘܥܳܒܳܐ ܒܰܡܨܰܥܬܳܐ. ܘܠܳܐ ܐܺܝܬ ܐܰܬܪܳܐ ܠܰܡܪܰܟܳܢܽܘ ܡܶܢܶܗ.46 ܗܳܫܳܐ ܓܥܰܘ ܠܘܳܬ݂ ܥܳܡܽܘܪܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ: ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܬܶܬܦܰܪܩܽܘܢ ܡܶܢ ܐܺܝܕܳܐ ܕܰܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈ܟܽܘܢ.47 ܘܫܰܪܺܝܘ ܠܡܰܩܪܳܒܽܘ. ܘܰܐܪܺܝܡ ܝܽܘܢܳܬܳܢ ܐܺܝܕܶܗ ܕܢܶܡܚܶܝܘܗܝ ܠܒܺܝܟܪܺܝܳܘܣ. ܘܰܐܪܟܶܢ ܠܶܗ ܡܶܢܶܗ ܠܒܶܣܬܪܶܗ.48 ܘܰܗܦܰܟܘ ܘܥܰܒܪܽܘܗܝ ܠܝܽܘܪܕܢܳܢ ܒܣܰܚܘܳܐ: ܝܽܘܢܳܬܳܢ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܥܰܡܶܗ: ܘܠܳܐ ܥܒܰܪܘ ܒܳܬܪܗܽܘܢ.49 ܢܦܰܠܘ ܕܶܝܢ ܡܶܢ ܕܒܶܝܬ ܒܺܝܟܪܺܝܳܘܣ ܒܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܐܰܝܟ ܐܳܠܶܦ ܓܰܒܪ̈ܺܝܢ.50 ܘܰܗܦܰܟ ܒܺܝܟܪܺܝܳܘܣ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܘܰܒܢܳܐ ܡܕܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܥܰܫܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܒܺܝܗܽܘܕ: ܠܚܶܣܢܳܐ ܕܒܺܐܝܪܺܝܚܽܘ: ܘܰܠܥܶܡܰܐܘܳܣ: ܘܰܠܒܝܬ ܚܰܘܪܳܢ: ܘܰܠܒܶܝܬܐܺܝܠ: ܘܰܠܬܳܡܢܰܬ: ܘܠܦܪܳܬ݂: ܘܰܠܛܳܦܳܘܣ: ܒܫܽܘܖ̈ܶܐ ܪ̈ܳܡܶܐ ܘܰܒܬܰܪ̈ܥܶܐ ܘܰܒܡܽܘ̈ܟܠܶܐ.51 ܘܰܐܩܺܝܡ ܒܗܶܝܢ ܢܳܛܽܘܖ̈ܶܐ ܠܶܒܥܶܠܕܒܳܒܰܘ̈ܗܝ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ.52 ܘܰܐܥܫܢܳܗ̇ ܠܒܶܝܬ ܫܽܘܖ̈ܶܐ ܡܕܺܝܢܬܳܐ: ܘܠܰܓܙܺܝܪܳܐ ܘܰܠܒܶܝܬ ܡܶܪܕܳܐ. ܘܰܐܘܬܶܒ ܒܗܶܝܢ ܚܰܝܠܳܐ. ܘܣܳܡ ܠܗܽܘܢ ܒܗܶܝܢ ܐܰܣܳܢܳܐ.53 ܘܰܢܣܰܒ ܒܺܝܟܪܺܝܳܘܣ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܪܰܘܪ̈ܒܳܢܶܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ ܠܰܗܡܺܝܖ̈ܶܐ. ܘܣܳܡ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܢܛܽܘܪ̈ܘܳܬܳܐ ܒܡܶܪܕܳܐ ܕܐܽܘܪܺܫܠܶܡ.54 ܘܒܰܫܢܰܬ݂ ܡܳܐܐ ܘܚܰܡܫܺܝܢ ܘܰܬܠܳܬ ܒܝܰܪܚܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ: ܦܩܰܕ ܐܶܠܩܺܝܡܳܘܣ ܕܢܶܣܬܪܽܘܢ ܫܽܘܪܳܐ ܕܕܳܪܬܳܐ ܓܰܘܳܝܬܳܐ ܕܒܶܝܬ ܡܰܩܕܫܳܐ. ܘܣܰܚܶܦ ܥܒܳܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ: ܘܫܰܪܺܝ ܕܰܢܓܰܡܰܪ.55 ܘܒܶܗ ܒܗܰܘ ܙܰܒܢܳܐ: ܒܠܰܥ ܐܶܠܩܺܝܡܳܘܣ. ܘܰܒܛܶܠܘ ܥܒܳܕܰܘ̈ܗܝ ܘܶܐܫܬܪܺܝ. ܘܶܐܣܬܟܰܪ ܦܽܘܡܶܗ. ܘܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚ ܠܰܡܡܰܠܳܠܽܘ ܐܳܦܠܳܐ ܚܕܳܐ ܡܶܠܬܳܐ: ܐܳܦܠܳܐ ܠܰܡܦܰܩܳܕܽܘ ܥܰܠ ܒܶܝܬܶܗ.56 ܘܡܺܝܬ ܐܶܠܩܺܝܡܳܘܣ ܒܗܰܘ ܙܰܒܢܳܐ ܒܬܰܫܢܺܝ̈ܩܶܐ ܪܰܘܪ̈ܒܶܐ.57 ܘܰܚܙܳܐ ܒܺܝܟܪܺܝܳܘܣ ܕܡܺܝܬ ܠܶܗ ܐܶܠܩܺܝܡܳܘܣ: ܘܰܗܦܰܟ ܠܘܳܬ݂ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܫܶܠܝܰܬ݂ ܘܶܐܬܬܢܺܝܚܰܬ݂ ܐܰܪܥܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕܳܐ ܬܰܪܬܶܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ.58 ܘܶܐܬܡܰܠܰܟܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܘܶܐܡܰܪܘ. ܗܳܐ ܝܽܘܢܳܬܳܢ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܥܰܡܶܗ ܝܳܬܒܺܝܢ ܒܫܶܠܝܳܐ ܬܟܺܝܠܳܐܺܝܬ. ܗܳܫܳܐ ܢܰܝܬܶܐ ܠܒܺܝܟܪܺܝܳܘܣ: ܘܢܺܐܚܽܘܕ ܐܶܢܽܘܢ ܒܚܰܕ݂ ܠܺܠܝܳܐ.59 ܘܶܐܙܰܠܘ ܘܡܰܠܟܽܘܗܝ.60 ܘܰܫܩܰܠ ܒܺܝܟܪܺܝܳܘܣ ܕܢܺܐܬܶܐ ܒܚܰܝܠܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܘܫܰܕܰܪ ܐܶܓܪ̈ܳܬܳܐ ܡܰܛܫܝܳܐܺܝܬ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܡܥܰܕܪ̈ܳܢܰܘܗܝ ܕܒܺܝܗܽܘܕ: ܕܢܶܐܚܕܽܘܢܝܗܝ ܠܝܽܘܢܳܬܳܢ ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܕܥܰܡܶܗ. ܘܠܳܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܗܘܰܘ: ܡܶܛܽܠ ܕܶܬܓܰܠܝܰܬ݂ ܗܘܳܬ݂ ܠܶܗ ܡܰܚܫܰܒܬܗܽܘܢ ܠܝܽܘܢܳܬܳܢ.61 ܘܶܐܚܰܕܘ ܕܒܶܝܬ ܝܽܘܢܳܬܳܢ ܚܰܡܫܺܝܢ ܓܰܒܪ̈ܺܝܢ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܐܰܪܥܳܐ: ܪ̈ܺܝܫܳܢܶܗ̇ ܕܒܺܝܫܬܳܐ. ܘܩܰܛܶܠܘ ܐܶܢܽܘܢ.62 ܘܫܰܢܺܝ ܝܽܘܢܳܬܳܢ ܘܫܶܡܥܽܘܢ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܥܰܡܶܗ ܠܒܶܝܬ ܝܳܫܳܢ ܕܰܒܡܰܕܒܪܳܐ. ܘܰܒܢܰܘ ܡܣܰܚ̈ܦܳܬܳܐ ܘܫܰܪܪܺܘܗ̇.63 ܘܺܝܕܰܥ ܒܺܝܟܪܺܝܳܘܣ. ܘܟܰܢܶܫ ܠܟܽܠܶܗ ܚܰܝܠܶܗ. ܘܰܦܩܰܕ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܺܐܝܬ ܒܺܝܗܽܘܕ.64 ܘܰܢܦܰܩ ܘܺܝܬܶܒ ܥܰܠ ܒܶܝܬ ܝܳܫܳܢ. ܘܰܐܩܪܶܒ ܥܰܡܳܗ̇ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ. ܘܰܥܒܰܕ ܡܰܐܟܢܘ̈ܣ.65 ܘܰܫܒܰܩ ܝܽܘܢܳܬܳܢ ܠܫܶܡܥܽܘܢ ܐܰܚܽܘܗܝ ܒܓܰܘ ܡܕܺܝܢܬܳܐ. ܘܰܢܦܰܩ ܗܽܘ ܠܰܐܬܪܳܐ. ܘܰܢܦܰܩ ܒܡܶܢܝܳܢܳܐ.66 ܘܡܚܳܝܗܝ ܠܥܳܕܽܘܪܳܐ ܘܠܰܐܚܰܘ̈ܗܝ ܘܠܰܒܢܰܝ̈ ܦܫܺܝܪܳܘܢ ܒܡܰܫܟܢܗܽܘܢ. ܘܫܰܪܺܝܘ ܡܳܚܶܝܢ ܘܣܳܠܩܺܝܢ ܒܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬܳܐ.67 ܘܫܶܡܥܽܘܢ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܥܰܡܶܗ ܢܦܰܩܘ ܡܶܢ ܡܕܺܝܢܬܳܐ: ܘܰܐܘܩܶܕܘ ܐܶܢܶܝܢ ܠܡܐܟܢܘ̈ܣ.68 ܘܰܐܩܪܶܒܘ ܥܰܡ ܒܺܝܟܪܺܝܳܘܣ. ܘܶܐܬܬܒܰܪ ܩܕܳܡܰܝܗܽܘܢ. ܘܳܐܠܨܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܶܗ ܣܰܓܺܝ: ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܣܬܰܪܩܰܬ݂ ܗܘܳܬ݂ ܠܳܗ̇ ܡܰܚܫܰܒܬܶܗ ܘܡܶܐܬܺܝܬܶܗ.69 ܘܶܐܬܚܰܡܰܬ݂ ܒܺܝܟܪܺܝܳܘܣ ܒܪܽܘܓܙܳܐ ܥܰܠ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܥܰܘ̈ܳܠܶܐ: ܗܳܢܽܘܢ ܕܡܰܠܟܽܘܗܝ ܗܘܰܘ ܕܢܺܐܬܶܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ. ܘܩܰܛܶܠ ܡܶܢܗܽܘܢ ܣܰܓܶܝ̈ܐܶܐ. ܘܶܐܬܚܰܫܰܒ ܕܢܺܐܙܰܠ ܠܶܗ ܠܰܐܪܥܶܗ.70 ܘܺܝܕܰܥ ܝܽܘܢܳܬܳܢ ܘܫܰܕܰܪ ܠܘܳܬܶܗ ܐܺܝܙܓܰܕ̈ܶܐ ܠܡܶܥܒܰܕ݂ ܥܰܡܶܗ ܫܠܳܡܳܐ: ܘܰܕܢܶܬܶܠ ܠܗܽܘܢ ܫܒܺܝܬܗܽܘܢ.71 ܘܩܰܒܶܠ ܒܺܝܟܪܺܝܳܘܣ ܘܰܥܒܰܕ ܐܰܝܟ ܡܶܠܰܘ̈ܗܝ. ܘܺܝܡܳܐ ܠܶܗ ܕܠܳܐ ܢܶܒܥܶܐ ܠܶܗ ܒܺܝܫܬܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܚܰܝܰܘ̈ܗܝ.72 ܘܝܰܗܒ ܠܶܗ ܫܒܺܝܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܫܒܳܐ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܩܕܺܝܡ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕܳܐ. ܘܰܗܦܰܟ ܘܶܐܙܰܠ ܒܺܝܟܪܺܝܳܘܣ ܠܰܐܪܥܶܗ. ܘܠܳܐ ܬܽܘܒ ܐܰܘܣܶܦ ܠܡܶܚܙܳܐ ܬܚܽܘܡܰܝ̈ܗܽܘܢ.73 ܘܫܶܠܝܰܬ݂ ܪܽܘܡܚܳܐ ܡܶܢ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܰܥܡܰܪ ܝܽܘܢܳܬܳܢ ܒܡܰܟܡܰܣ. ܘܫܰܪܺܝ ܝܽܘܢܳܬܳܢ ܠܰܡܕܳܢ ܠܥܰܡܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܠܰܡܚܰܒܳܠܽܘ ܘܰܠܡܰܘܒܳܕܽܘ ܡܶܢܶܗ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܖ̈ܰܫܺܝܥܶܐ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝ.

 1. 1. ܘܒܰܫܢܰܬ݂ ܡܳܐܐ ܘܫܬܺܝܢ: ܣܠܶܩ ܐܰܠܶܟܣܰܢܕܪܽܘܣ ܒܰܪ ܐܰܢܛܝܰܟܳܘܣ ܐܦܝܦܢܘܣ ܒܪܶܗ ܕܰܐܢܛܺܝܰܟܳܘܣ. ܘܰܐܚܕܳܗ̇ ܠܰܦܛܽܘܠܡܰܐܺܝܣ ܘܟܰܒܫܳܗ̇. ܩܰܒܠܽܘܗܝ ܘܰܐܡܠܶܟ ܬܰܡܳܢ.2 ܘܰܫܡܰܥ ܕܺܡܶܛܪܶܝܳܘܣ ܡܰܠܟܳܐ: ܘܟܰܢܶܫ ܚܰܝܠܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ ܘܰܢܦܰܩ ܠܽܐܘܪܥܶܗ ܠܰܩܪܳܒܳܐ.3 ܘܫܰܕܰܪ ܕܺܡܶܛܪܶܝܳܘܣ ܐܶܓܪ̈ܳܬܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܝܽܘܢܳܬܳܢ ܒܡ̈ܶܠܶܐ ܕܰܫܠܳܡܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܢܫܰܒܚܺܝܘܗܝ.4 ܐܶܡܰܪ ܓܶܝܪ ܕܺܡܶܛܪܶܝܳܘܣ: ܢܩܰܕܶܡ ܘܢܶܥܒܶܕ݂ ܥܰܡܶܗ ܪܳܚܡܽܘܬܳܐ: ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܕܠܳܐ ܢܺܐܙܰܠ ܘܢܶܥܒܶܕ݂ ܥܰܡ ܐܰܠܶܟܣܰܢܕܪܳܘܣ: ܘܢܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܣܰܩܽܘܒܠܳܐ.5 ܡܶܬܕܰܟܪ ܓܶܝܪ ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܕܰܥܒܰܕܢ ܠܶܗ ܘܠܰܐܚܰܘ̈ܗܝ ܘܰܠܥܰܡܶܗ.6 ܘܝܰܗܒ ܠܶܗ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܕܰܢܟܰܢܶܫ ܚܰܝܠܳܐ ܘܰܢܥܰܬܶܕ݂ ܙܰܝܢܳܐ. ܘܢܶܗܘܶܐ ܡܥܰܕܪܳܢܶܗ. ܘܰܗܡܰܝܖ̈ܶܐ ܕܺܐܝܬ ܗܘܳܐ ܒܡܶܪܕܳܐ ܐܶܡܰܪ ܕܢܶܬܝܰܗܒܽܘܢ ܠܶܗ.7 ܘܶܐܬܳܐ ܝܽܘܢܳܬܳܢ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. ܘܰܩܪܳܐ ܐܶܓܪ̈ܳܬܳܐ ܒܶܐܕܢܰܘ̈ܗܝ ܕܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܘܰܕܝܳܬܒܰܝ̈ ܡܶܪܕܳܐ.8 ܘܰܕܚܶܠܘ ܕܶܚܠܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ: ܕܰܫܡܰܥܘ ܕܝܰܗܒ ܠܶܗ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܠܰܡܟܰܢܳܫܽܘ ܚܰܝܠܳܐ.9 ܘܰܐܫܠܶܡܘ ܝܳܬܒܰܝ̈ ܡܶܪܕܳܐ ܗܡܰܝܖ̈ܶܐ ܠܝܽܘܢܳܬܳܢ: ܘܰܐܫܠܶܡ ܐܶܢܽܘܢ ܠܳܐ̱ܢܳܫܰܝ̈ܗܽܘܢ.10 ܘܰܥܡܰܪ ܝܽܘܢܳܬܳܢ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. ܘܫܰܪܺܝܘ ܗܘܳܐ ܡܒܰܢܶܐ ܘܡܚܰܕܶܬ݂ ܠܰܡܕܺܝܢܬܳܐ.11 ܘܶܐܡܰܪ ܝܽܘܢܳܬܳܢ ܠܥܳܒܕܰܝ̈ ܥܒܳܕܳܐ: ܕܢܶܒܢܽܘܢ ܫܽܘܪܳܐ ܘܛܽܘܪܳܐ ܕܨܺܗܝܽܘܢ ܟܰܕ ܚܳܕܰܪ: ܒܟܺܐܦ̈ܶܐ ܡܖ̈ܰܒܥܳܬܳܐ ܠܚܶܣܢܳܐ. ܘܰܥܒܰܕܘ ܗܳܟܰܢܳܐ.12 ܘܰܥܪܰܩܘ ܒܢܰܝ̈ ܢܽܘܟܪ̈ܳܝܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܺܐܝܬ ܗܘܰܘ ܒܚܶܣܢ̈ܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܒܢܳܐ ܗܘܳܐ ܒܺܝܟܪܺܝܳܘܣ.13 ܘܰܫܒܰܩ ܟܽܠܢܳܫ ܕܽܘܟܬܶܗ. ܘܶܐܙܰܠܘ ܠܰܐܬܪܗܽܘܢ.14 ܒܪܰܡ ܕܶܝܢ ܒܒܶܝܬ ܫܽܘܖ̈ܶܐ ܐܶܫܬܚܰܪܘ: ܡܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܫܒܰܩܘ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܘܦܽܘܩܕܳܢ̈ܶܐ. ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܗܘܳܬ݂ ܠܗܽܘܢ ܓܶܝܪ ܒܶܝܬ ܥܪܽܘܩܝܳܐ.15 ܘܰܫܡܰܥ ܐܰܠܶܟܣܰܢܕܪܽܘܣ ܡܰܠܟܐ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܰܫܠܰܚ ܘܶܐܫܬܰܘܕܺܝ ܕܺܡܶܛܪܶܝܳܘܣ ܠܝܽܘܢܳܬܳܢ. ܘܶܐܫܬܰܥܺܝܘ ܠܶܗ ܥܰܠ ܩܪ̈ܳܒܶܐ ܘܓܰܢܒܳܪ̈ܳܘܳܬܳܐ ܘܢܶܨܚܳܢ̈ܶܐ ܕܰܥܒܰܕ ܗܽܘ ܘܰܐܚܰܘ̈ܗܝ.16 ܘܶܐܡܰܪ ܕܰܠܡܳܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢܰܢ ܐܰܝܟ ܗܳܢܳܐ ܓܰܒܪܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܗܳܫܳܐ ܢܶܥܒܕܺܝܘܗܝ ܠܰܢ ܪܳܚܡܳܐ ܘܰܡܥܰܕܪܳܢܳܐ.17 ܘܰܟܬܰܒ ܐܶܓܰܪܬܳܐ ܘܰܫܠܰܚ ܠܶܗ: ܐܰܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܡ̈ܶܠܶܐ.18 ܐܰܠܶܟܣܰܢܕܪܽܘܣ ܡܰܠܟܳܐ ܠܝܽܘܢܳܬܳܢ ܐܳܚܝ: ܫܠܳܡ.19 ܫܡܰܥܢ ܥܠܰܝܟ ܕܓܰܒܪܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ. ܘܚܳܫܰܚ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܢ ܕܬܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܪܳܚܡܳܐ.20 ܘܗܳܫܳܐ ܐܰܩܺܝܡܢܳܟ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܪܰܒ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܥܰܡܳܟ: ܕܬܶܗܘܶܐ ܡܶܬܩܪܶܐ ܪܳܚܡܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ. ܘܫܰܕܰܪ ܠܶܗ ܐܰܪ̈ܓܘܳܢܶܐ ܘܰܟܠܺܝܠܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܬܶܗܘܶܐ ܠܶܗ ܫܰܘܬܳܦܽܘܬܳܐ ܠܘܳܬ ܬܰܪܥܺܝܬܰܢ. ܘܢܶܛܰܪ ܪܳܚܡܽܘܬܳܐ ܕܨܶܐܕܰܝܢ.21 ܘܶܐܬܟܰܣܺܝ ܝܽܘܢܳܬܳܢ ܐܶܣܛܠܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܒܝܰܪܚܳܐ ܫܒܺܝܥܳܝܳܐ: ܒܰܫܢܰܬ݂ ܡܳܐܐ ܘܫܬܺܝܢ ܒܥܰܕܥܺܐܕܳܐ ܕܰܡ̈ܛܰܠܠܶܐ. ܘܟܰܢܶܫ ܚܰܝܠܳܐ ܘܥܰܬܶܕ݂ ܙܰܝܢܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ.22 ܘܰܫܡܰܥ ܕܺܡܶܛܪܶܝܳܘܣ ܗܳܠܶܝܢ ܡ̈ܶܠܶܐ: ܘܶܐܬܬܥܺܝܩ ܘܶܐܡܰܪ.23 ܡܳܢܳܐ ܥܒܰܕܢ ܕܩܰܕܡܰܢ ܐܶܠܶܟܣܰܢܕܪܽܘܣ ܠܡܶܥܒܰܕ݂ ܪܳܚܡܽܘܬܳܐ ܥܰܡ ܝܺܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ: ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܠܶܗ ܡܥܰܕܪ̈ܳܢܶܐ.24 ܐܶܟܬܽܘܒ ܠܗܽܘܢ ܐܳܦ ܐܶܢܳܐ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܒܳܥܽܘܬܳܐ ܘܰܕܪܽܘܡܪܳܡܳܐ ܘܰܕܡܰܘ̈ܗܒܳܬܳܐ. ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܠܰܢ ܠܥܽܘܕܪܳܢܳܐ.25 ܘܰܫܠܰܚ ܠܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܡ̈ܶܠܶܐ: ܕܺܡܶܛܪܶܝܳܘܣ ܡܰܠܟܳܐ ܠܥܰܡܳܐ ܕܺܝܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ: ܫܠܳܡ.26 ܡܶܛܽܠ ܕܩܰܘܺܝܬܽܘܢ ܒܰܩܝܳܡܳܐ ܕܥܰܡܰܢ. ܘܰܢܛܰܪܬܽܘܢ ܪܳܚܡܽܘܬܳܐ ܕܰܠܘܳܬܰܢ: ܘܠܳܐ ܢܩܶܦܬܽܘܢ ܠܰܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈ܢ: ܫܡܰܥܢ ܘܰܚܕܰܝܢ.27 ܘܗܳܫܳܐ ܩܰܘܰܘ ܒܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܕܰܠܘܳܬܰܢ: ܘܢܶܦܪܽܘܥܟܽܘܢ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܰܥܒܰܕܬܽܘܢ ܥܰܡܰܢ.28 ܘܢܶܫܒܽܘܩ ܠܟܽܘܢ ܫܳܩ̈ܠܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ. ܘܢܶܬܶܠ ܠܟܽܘܢ ܡܰܘ̈ܗܒܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܬܳܐ.29 ܘܗܳܫܳܐ ܫܳܪܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܽܘܢ ܘܡܰܪܦܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܽܘܢ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܝܺܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܡܶܢ ܫܩ̈ܳܠܶܐ ܘܡܶܢ ܕܡܶܝ̈ܗ̇ ܕܡܶܠܚܳܐ ܘܡܶܢ ܟܠܺܝܠܳܐ.30 ܘܰܚܕܳܐ ܡܶܢ ܬܠܳܬ ܡܢܰܘ̈ܳܬܳܐ ܕܙܰܪܥܳܐ: ܘܡܶܕܶܡ ܕܗܳܘܶܐ ܗܘܳܐ ܠܺܝ ܡܶܢ ܦܺܐܖ̈ܶܐ ܕܺܐܝܠܶܢ̈ܶܐ: ܫܳܒܶܩ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܘܰܠܗܰܠ: ܕܠܳܐ ܐܶܣܰܒ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܺܝܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ. ܘܬܽܘܒ ܫܳܒܶܩ ܐ̱ܢܳܐ ܬܠܳܬ ܫܩܳܠܺܝ̈ܢ ܕܶܐܬܬܣܺܝܡܘ ܥܠܶܝܗ̇: ܡܶܢ ܫܳܡܪܺܝܢ ܘܡܶܢ ܓܠܺܝܠܳܐ: ܡܶܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܘܰܠܗܰܠ.31 ܘܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܬܶܗܘܶܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܰܡܚܰܪܪܳܐ: ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܬܚܽܘ̈ܡܶܝܗ̇. ܘܡܰܥܣܳܖ̈ܶܐ ܘܡܰܟ̈ܣܶܐ ܫܳܒܶܩ ܐ̱ܢܳܐ.32 ܘܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܝܳܗܶܒ ܐ̱ܢܳܐ ܠܪܰܒ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܥܰܠ ܡܶܪܕܳܐ ܕܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. ܕܰܢܩܺܝܡ ܥܠܰܘܗܝ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܕܢܶܛܪܽܘܢܳܝܗܝ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܗܽܘ ܨܳܒܶܐ.33 ܘܟܽܠ ܢܰܦܫܳܐ ܕܺܝܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܕܶܫܬܰܒܝܰܬ݂ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܡܰܠܟܽܘܬܝ. ܫܳܒܶܩ ܐ̱ܢܳܐ ܒܰܪܬ ܚܺܐܖ̈ܶܐ ܡܰܓܳܢ. ܘܟܽܠܢܳܫ ܢܶܫܒܩܽܘܢ ܫܩܳܠܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܕܰܒܥܺܝܪܗܽܘܢ.34 ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܕܥܺܐܕܶܝ̈ܗ̇ ܘܫܰܒܶܝ̈ܗ̇ ܘܺܪܝܫ ܝܰܪ̈ܚܶܝܗ̇: ܘܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܝܺܕܺܝ̈ܥܶܐ: ܘܰܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܥܰܕܥܺܐܕܳܐ: ܘܰܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܥܺܕܥܺܐܕܳܐ: ܢܶܗܘܽܘܢ ܡܚܰܪܪܺܝܢ ܘܰܫܒܺܝܩܺܝܢ ܡܶܢ ܡܰܟ̈ܣܶܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܝܺܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ: ܕܥܳܡܪܺܝܢ ܒܡܰܠܟܽܘܬܝ.35 ܘܠܳܐ ܐܺܝܬ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܠܐ̱ܢܳܫ ܕܢܶܬܒܰܥ ܐܰܘ ܕܢܶܐܠܽܘܨ ܠܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܥܰܠ ܟܽܠ ܨܒܽܘ ܕܺܐܝܬ.36 ܘܰܕܢܶܬܟܰܬܒܽܘܢ ܡܶܢ ܝܺܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܒܚܰܝܠܰܘ̈ܗܝ ܕܡܰܠܟܳܐ ܬܠܳܬܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ. ܘܢܶܬܝܰܗ̈ܒܳܢ ܠܗܽܘܢ ܡܰܘ̈ܗܒܳܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܙܳܕܶܩ ܠܚܰܝܠܰܘ̈ܗܝ ܕܡܰܠܟܳܐ.37 ܘܰܢܩܽܘܡܽܘܢ ܡܶܢܗܽܘܢ ܥܰܠ ܚܶܣܢܰܘ̈ܗܝ ܪܰܘܪ̈ܒܶܐ ܕܡܰܠܟܳܐ. ܘܡܶܢܗܽܘܢ ܬܽܘܒ ܢܩܽܘܡܽܘܢ ܥܰܠ ܨܶܒ̈ܘܳܬܳܐ ܡܗܰܝ̈ܡܢܳܬܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ. ܘܰܡܕܰܒܪ̈ܳܢܰܝܗܽܘܢ ܘܪ̈ܺܝܫܳܢܰܝܗܽܘܢ ܢܶܗܘܽܘܢ ܡܶܢܗܽܘܢ. ܘܢܶܬܕܰܒܪܽܘܢ ܒܢܳܡܽܘܣܰܝ̈ܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܕܦܳܩܶܕ ܡܰܠܟܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ.38 ܘܰܬܠܳܬܳܐ ܫܩܳܠܺܝ̈ܢ ܕܶܬܬܣܺܝܡܘ ܥܰܠ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܫܳܡܪܺܝܢ ܘܡܶܢ ܕܰܓܠܺܝܠܳܐ: ܢܶܬܝܰܗܒܽܘܢ ܠܶܗ ܠܺܝܗܽܘܕܳܐ: ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܬܚܶܝܬ ܚܰܕ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ. ܕܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܐ̱ܚܪܺܝܢ ܢܶܫܬܰܠܰܛ ܥܠܰܝܗܽܘܢ: ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܖ̈ܰܒܰܝ ܟܳܗ̈ܢܐ ܒܰܠܚܽܘܕ.39 ܘܠܰܦܛܽܘܠܡܰܐܺܝܣ ܕܶܝܢ ܘܰܠܟܽܠܶܗ ܫܽܘܠܛܳܢܳܗ̇: ܝܶܗܒܶܬ݂ ܠܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܠܰܢܦܰܩܬܳܐ ܕܒܶܝܬ ܡܰܩܕܫܳܐ.40 ܘܶܐܢܳܐ ܝܶܗܶܒ ܐ̱ܢܳܐ ܒܟܽܠ ܫܢܳܐ: ܚܰܡܫܬܰܥܣܰܪ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܕܟܶܣܦܳܐ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܓܰܙܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ.41 ܘܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܡܶܬܚܺܝܒ ܠܺܝ ܡܶܢ ܨܶܒ̈ܘܳܬܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܠܳܐ ܐܶܬܺܝܗܶܒ ܠܺܝ: ܐܰܝܟ ܕܰܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ: ܡܶܢ ܗܳܫܳܐ ܢܶܬܝܰܗ̈ܒܳܢ ܠܰܥܒܳܕܶܗ ܕܒܰܝܬܳܐ.42 ܘܬܽܘܒ ܚܰܡܫܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܕܟܶܣܦܳܐ: ܗܳܢܽܘܢ ܕܢܳܣܶܒ ܗܘܺܝܬ ܡܶܢ ܨܶܒܘ̈ܳܬܳܐ ܕܒܶܝܬ ܡܰܩܕܫܳܐ: ܒܟܽܠ ܫܢܳܐ ܘܰܫܢܳܐ ܫܳܒܶܩ ܐ̱ܢܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܠܟܳܗ̈ܢܶܐ ܗܽܘ ܙܳܕܶܩ: ܕܰܡܫܰܡܫܺܝܢ ܒܗܰܝܟܠܳܐ.43 ܘܟܽܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܢܶܥܪܩܽܘܢ ܘܢܶܬܓܰܘܣܽܘܢ ܒܗܰܝܟܠܳܐ ܕܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ: ܘܰܒܟܽܠܗܽܘܢ ܬܚܽܘܡܰܘ̈ܗܝ ܕܚܰܝܳܒܺܝܢ ܚܰܘܒܬܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܐܰܘ ܟܽܠ ܨܒܽܘ: ܢܶܗܘܽܘܢ ܡܶܫܬܪܶܝܢ. ܘܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬ ܠܗܽܘܢ ܒܡܰܠܟܽܘܬܝ.44 ܘܕܰܗܘܳܐ ܡܶܬܒܢܶܐ ܘܡܶܬܚܰܕܰܬ ܒܶܝܬ ܡܰܩܕܫܳܐ.45 ܘܰܕܢܶܬܒܢܶܐ ܫܽܘܪܳܗ̇ ܕܽܐܘܪܺܫܠܶܡ: ܘܢܶܬܥܫܶܢ ܟܰܕ݂ ܚܳܕܰܪ. ܘܰܢܦܰܩܬܳܐ ܬܶܬܺܝܗܶܒ ܠܗܽܘܢ ܡܶܢ ܒܰܝܬܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ. ܘܰܕܢܶܒܢܽܘܢ ܫܽܘܪ̈ܝܶܗ̇ ܕܺܝܗܽܘܕܳܐ.46 ܘܟܰܕ݂ ܫܡܰܥ ܕܶܝܢ ܝܽܘܢܳܬܳܢ ܘܥܰܡܳܐ ܡ̈ܶܠܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܰܫܠܰܚ ܕܺܡܶܛܪܶܝܳܘܣ: ܠܳܐ ܗܰܝܡܢܽܘܗܝ: ܘܠܳܐ ܩܰܒܶܠܘ ܡܶܢܶܗ. ܐܶܬܕܰܟܪܘ ܓܶܝܪ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܒܺܝܫܬܳܐ ܕܰܥܒܰܕ݂ ܒܺܐܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܘܕܰܐܠܶܨ ܐܶܢܽܘܢ ܪܰܘܪ̈ܒܳܐܺܝܬ.47 ܐܶܠܳܐ ܐܶܨܛܒܺܝܘ ܒܰܐܠܶܟܣܰܢܕܪܽܘܣ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܽܘ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܪܺܝܫܳܐ ܕܡ̈ܶܠܶܐ ܕܰܫܠܳܡܳܐ. ܘܰܡܥܰܕܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܶܗ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ.48 ܘܟܰܢܶܫ ܐܰܠܶܟܣܰܢܪܺܘܣ ܡܰܠܟܳܐ ܚܰܝܠܳܐ ܪܰܒܳܐ: ܘܰܫܪܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܕܺܡܶܛܪܶܝܳܘܣ.49 ܘܫܰܪܺܝܘ ܠܡܰܩܪܳܒܽܘ ܬܖ̈ܰܝܗܽܘܢ ܡܰܠܟ̈ܶܐ. ܘܥܶܪܩܰܬ݂ ܡܰܫܪܶܝܬܶܗ ܕܕܺܡܶܛܪܶܝܳܘܣ. ܘܰܪܕܰܦ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܠܶܟܣܰܢܕܪܽܘܣ ܘܶܐܬܥܰܫܰܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ.50 ܘܰܥܫܶܢ ܩܪܳܒܳܐ ܣܰܓܺܝ ܥܕܰܡܳܐ ܕܰܥܪܰܒ ܫܶܡܫܳܐ. ܘܰܢܦܰܠ ܕܺܡܶܛܪܶܝܳܘܣ ܒܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ.51 ܘܫܰܕܰܪ ܐܰܠܶܟܣܰܢܕܪܽܘܣ ܒܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܦܛܽܘܠܡܶܐܳܘܣ ܡܰܠܟܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ ܐܺܝܙܓܰܕ̈ܶܐ ܒܗܳܠܶܝܢ ܡ̈ܶܠܶܐ.52 ܡܶܛܽܠ ܕܗܶܦܟܶܬ݂ ܠܡܰܠܟܽܘܬܝ: ܘܝܶܬܒܶܬ ܥܰܠ ܟܽܘܪܣܝܳܐ ܕܰܐܒܳܗܰܝ̈: ܘܶܐܚܕܶܬ݂ ܪܺܝܫܢܽܘܬܳܐ ܘܰܬܒܰܪܬܶܗ ܠܕܺܡܶܛܪܶܝܳܘܣ: ܘܶܐܬܥܰܫܢܶܬ݂ ܘܶܐܚܕܶܬ݂ ܐܰܪ̈ܥܳܬܰܢ.53 ܐܰܩܪܒܶܬ݂ ܓܶܝܪ ܥܰܡܶܗ. ܘܶܐܬܬܒܰܪ ܗܽܘ ܘܡܰܫܪܺܝܬܶܗ ܩܕܳܡܰܝܢ: ܘܝܶܬܒܶܬ݂ ܥܰܠ ܟܽܘܪܣܝܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܶܗ.54 ܘܗܳܫܳܐ ܢܩܺܝܡ ܚܰܕ ܥܰܡ ܚܰܕ ܪܳܚܡܽܘܬܳܐ. ܘܗܰܒܠܺܝ ܒܳܪܬܳܟ ܠܰܐܢ̱ܬܬܳܐ: ܘܶܐܗܘܶܐ ܠܳܟ ܚܰܬܢܳܐ. ܘܶܐܬܶܠ ܠܳܟ ܘܠܳܗ̇ ܡܰܘ̈ܗܒܳܬܳܐ ܕܫܳܘ̈ܝܳܢ ܠܳܟ.55 ܘܰܥܢܳܐ ܦܛܽܘܠܡܶܐܳܘܣ ܡܰܠܟܳܐ ܘܶܐܡܰܪ. ܫܰܦܺܝܪ ܢܶܗܘܶܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕܰܗܦܰܟܬ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܰܐܒܳܗܰܝ̈ܟ. ܘܺܝܬܶܒܬ ܥܰܠ ܟܽܘܪܣܝܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ.56 ܘܗܳܫܳܐ ܐܶܥܒܶܕ ܠܳܟ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܰܫܠܰܚܬ. ܐܶܠܳܐ ܠܰܦܛܽܘܠܡܰܐܺܝܣ: ܬܰܡܳܢ ܢܶܚܙܶܐ ܚܰܕ ܠܚܰܕ. ܘܶܐܬܠ ܠܳܟ ܠܰܒܪܰܬܝ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪܬ.57 ܘܰܢܦܰܩ ܦܛܽܘܠܡܶܐܳܘܣ ܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ. ܗܽܘ ܘܰܩܠܶܐܘܦܰܛܪܰܐ ܒܰܪܬܶܗ. ܘܶܐܬܰܘ ܠܰܦܛܽܘܠܡܰܐܺܝܣ: ܒܰܫܢܰܬ݂ ܡܳܐܐ ܘܫܬܺܝܢ ܘܬܰܪܬܶܝܢ.58 ܘܰܐܪܥܶܗ ܐܰܠܶܟܣܰܢܕܪܽܘܣ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܝܰܗܒ ܠܶܗ ܠܰܩܠܶܐܘܦܰܛܪܰܐ ܒܰܪܬܶܗ. ܘܰܥܒܰܕܘ ܡܶܫܬܽܘܬܳܐ ܒܦܛܘܠܡܐܝܣ ܐܰܝܟ ܡܰܠܟ̈ܶܐ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ.59 ܘܰܟܬܰܒ ܐܰܠܶܟܣܰܢܕܪܽܘܣ ܡܰܠܟܳܐ ܠܝܽܘܢܳܬܳܢ ܕܢܺܐܬܶܐ ܠܽܐܘܪܥܶܗ.60 ܘܶܐܙܰܠ ܝܽܘܢܳܬܳܢ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܰܦܛܽܘܠܡܰܐܺܝܣ: ܘܰܐܪܰܥ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܬܖ̈ܰܝܗܽܘܢ ܡܰܠܟ̈ܶܐ. ܘܝܰܗܒ ܠܗܽܘܢ ܕܰܗܒܳܐ ܕܣܺܐܡܳܐ ܘܡܰܘ̈ܗܒܳܬܳܐ ܘܰܠܪ̈ܳܚܡܰܝܗܽܘܢ. ܘܶܐܫܟܰܚ ܖ̈ܰܚܡܶܐ ܩܕܳܡ ܥܰܝܢܰܝ̈ܗܽܘܢ.61 ܘܶܐܬܟܰܢܰܫܘ ܠܘܳܬܶܗ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܡܶܢ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ: ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܥܰܘ̈ܳܠܶܐ: ܠܡܶܩܒܰܠ ܥܰܠ ܝܽܘܢܳܬܳܢ. ܘܠܳܐ ܚܳܪ ܒܗܽܘܢ ܡܰܠܟܳܐ: ܘܠܳܐ ܩܰܒܶܠ ܐܶܢܽܘܢ.62 ܘܰܦܩܰܕ ܡܰܠܟܳܐ: ܘܰܐܫܠܚܽܘܗܝ ܠܝܽܘܢܳܬܳܢ ܢܰܚܬܰܘ̈ܗܝ: ܘܰܐܠܒܫܽܘܗܝ ܐܰܪ̈ܘܳܓܶܐ. ܘܟܰܕ݂ ܥܒܰܕܘ ܠܶܗ ܗܳܟܰܢܳܐ.63 ܐܰܘܬܒܶܗ ܥܰܡܶܗ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܪܰܘܪ̈ܒܳܢܰܘܗܝ. ܦܽܘܩܘ ܥܰܡܶܗ ܠܶܡܨܥܰܬ ܡܕܺܝܢܬܳܐ. ܘܶܐܟܪܶܙܘ ܕܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܢܶܩܒܽܘܠ ܥܠܰܘܗܝ ܥܰܠ ܟܽܠ ܨܒܽܘ ܕܺܐܝܬ. ܘܠܳܐ ܢܰܗܪܺܝܘܗܝ ܥܰܠ ܟܽܠ ܡܶܠܳܐ ܕܺܐܝܬ.64 ܘܟܰܕ݂ ܚܙܰܘ ܗܳܠܶܝܢ ܕܩܳܒܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܥܰܠ ܝܽܘܢܳܬܳܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܶܗ: ܐܰܝܟ ܕܰܐܟܪܶܙ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܟܳܪ̈ܽܘܙܶܐ: ܟܰܕ ܡܟܰܣܰܝ ܐܰܪ̈ܓܘܳܢܶܐ: ܥܪܰܩܘ ܟܽܠܗܽܘܢ.65 ܘܫܰܒܚܶܗ ܡܰܠܟܳܐ ܠܝܽܘܢܳܬܳܢ: ܘܟܰܬܒܶܗ ܡܶܢ ܪ̈ܺܝܫܶܗ ܕܪ̈ܳܚܡܰܘܗܝ. ܘܣܳܡܶܗ ܪܰܒ ܚܰܝܠܳܐ ܘܪܰܒ ܥܰܡܳܐ.66 ܘܰܗܦܰܟ ܝܽܘܢܳܬܳܢ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܘܰܒܒܽܘܣܳܡܳܐ.67 ܘܒܰܫܢܰܬ݂ ܡܳܐܐ ܘܫܬܺܝܢ ܘܚܰܡܶܫ: ܐܶܬܳܐ ܕܺܡܶܛܪܶܝܳܘܣ ܒܶܪܗ ܕܕܺܡܶܛܪܶܝܳܘܣ ܡܶܢ ܩܶܪܛܳܐ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܰܐܒܳܗܰܘ̈ܗܝ.68 ܘܰܫܡܰܥ ܐܰܠܶܟܣܰܢܕܪܽܘܣ ܡܰܠܟܳܐ: ܘܶܐܬܬܥܺܝܩ ܣܰܓܺܝ. ܘܰܗܦܰܟ ܠܰܐܢܛܝܳܟܺܝܰܐ.69 ܘܰܐܩܺܝܡ ܕܺܡܶܛܪܶܝܳܘܣ ܠܰܐܦܳܠܳܘܢܺܝܳܘܣ ܗܰܘ ܕܰܥܒܺܝܕ݂ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܣܽܘܪܺܝܰܐ. ܘܟܰܢܶܫ ܚܰܝܠܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ: ܘܰܫܪܳܐ ܥܰܠ ܝܰܡܢܺܝܢ. ܘܫܰܕܰܪ ܠܘܳܬ݂ ܝܽܘܢܳܬܳܢ ܪܰܒ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ.70 ܐܰܢ̱ܬ ܒܰܠܚܽܘܕܰܝܟ ܡܶܬܬܪܺܝܡ ܐܰܢ̱ܬ ܥܠܰܝܢ. ܘܶܐܢܳܐ ܗܘܺܝܬ ܠܚܶܣܕܳܐ ܘܰܠܒܶܙܚܳܐ ܡܶܛܽܠܳܬܳܟ. ܘܰܠܡܳܢܳܐ ܡܶܫܬܰܠܰܛ ܐܰܢ̱ܬ ܥܠܰܝܢ ܘܒܰܬܚܽܘ̈ܡܰܝܢ.71 ܗܳܫܳܐ ܐܶܢܗܽܘ ܕܰܬܟܺܝܠ ܐܰܢ̱ܬ ܥܰܠ ܚܰܝܠܳܟ: ܚܽܘܬ݂ ܠܘܳܬܰܢ ܠܰܦܩܰܥܬܳܐ: ܘܰܢܩܰܒܶܠ ܐܰܦ̈ܶܐ ܚܰܕ ܕܚܰܕ ܬܰܡܳܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܥܰܡܝ ܐܺܝܬ ܚܰܝܠܳܐ ܕܰܡܕܺܝ̈ܢܳܬܳܐ.72 ܫܰܐܶܠ ܘܰܚܙܺܝ ܕܡܰܢܽܘ ܐܶܢܳܐ. ܘܡܰܢ ܐܶܢܽܘܢ ܡܥܰܕܪ̈ܳܢܰܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܕܠܰܝܬ ܠܟܽܘܢ ܩܝܳܡ ܪ̈ܶܓܠܶܐ ܩܕܳܡܰܝܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܐܶܙܕܟܺܝܘ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܟ ܒܰܐܪܥܗܽܘܢ.73 ܘܗܳܫܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܡܨܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܚܰܝܠܳܐ ܠܰܡܩܳܡ ܩܕܳܡ ܚܰܝܠܰܢ ܘܦܰܪ̈ܳܫܰܘܗܝ ܒܰܦܩܰܥܬܳܐ. ܐܰܝܟܳܐ ܕܠܰܝܬ ܠܳܐ ܟܺܐܦܳܐ ܘܠܳܐ ܛܰܪܳܢܳܐ: ܘܳܐܦܠܳܐ ܐܰܬܪܳܐ ܠܡܶܥܪܰܩ.74 ܘܟܰܕ ܫܡܰܥ ܝܽܘܢܳܬܳܢ ܡܶܠܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐܦܳܠܳܘܢܺܝܳܘܣ ܐܶܬܚܰܡܰܬ ܘܶܐܬܥܰܙܰܙ ܒܪܶܥܝܳܢܶܗ. ܘܰܓܒܳܐ ܥܶܣܪܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܡܶܢ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ. ܘܰܐܪܥܶܗ ܫܶܡܥܽܘܢ ܐܰܚܽܘܗܝ ܠܥܽܘܕܪܳܢܶܗ.75 ܘܰܫܪܳܐ ܝܽܘܢܳܬܳܢ ܥܰܠ ܝܽܘܦܺܐ. ܘܰܐܚܕܽܘܗ̇ ܥܳܡܽܘܪ̈ܶܝܗ̇ ܠܰܡܕܺܝܢܬܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܡܰܛܰܪܬܳܐ ܕܰܐܦܳܠܳܘܢܺܝܳܘܣ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܒܳܗ̇ ܘܰܐܩܪܶܒܘ ܥܰܡܳܗ̇.76 ܘܰܕܚܶܠܘ ܥܳܡܽܘܪ̈ܶܝܗ̇ ܕܰܡܕܺܝܢܬܳܐ: ܘܰܦܬܰܚܘ ܠܗܽܘܢ. ܘܶܐܫܬܰܠܰܛ ܝܽܘܢܳܬܳܢ ܥܰܠ ܝܽܘܦܺܐ.77 ܘܰܫܡܰܥ ܐܰܦܳܠܳܘܢܺܝܳܘܣ: ܕܒܰܪ ܬܠܳܬܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܦܰܪ̈ܳܫܶܐ ܘܚܰܝܠܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ. ܘܶܐܙܰܠ ܠܙܘܛܘܣ ܐܰܝܟ ܥܳܒܽܘܪܳܐ. ܘܩܰܕܶܡ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܠܰܦܩܰܥܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܚܰܝܠܳܐ ܕܦܰܪ̈ܳܫܶܐ ܕܺܐܝܬ ܗܘܳܐ ܥܰܡܶܗ: ܘܰܬܟܺܝܠ ܗܘܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ.78 ܘܰܪܕܰܦ ܝܽܘܢܳܬܳܢ ܒܳܬܪܶܗ ܠܙܘܛܳܘܣ. ܘܰܩܪ̈ܶܒܝ ܡܰܫܪ̈ܝܳܬܳܐ ܐܰܟܚܕܳܐ ܠܰܩܪܳܒܳܐ.79 ܘܰܫܒܰܩ ܐܰܦܳܠܳܘܢܺܝܳܘܣ ܐܳܠܶܦ ܦܰܪ̈ܳܫܺܝܢ ܡܶܢ ܒܶܣܬܰܪܗܽܘܢ ܒܰܟܡܺܐܢܳܐ.80 ܘܺܝܕܰܥ ܝܽܘܢܳܬܳܢ ܕܰܟܡܺܐܢܳܐ ܐܺܝܬ ܒܶܣܬܪܶܗ. ܘܶܐܬܟܰܪܟܽܘܗ̇ ܠܡܰܫܪܺܝܬܶܗ. ܘܰܫܕܰܘ: ܘܶܐܬܛܰܠܰܩܘ ܓܺܐܖ̈ܰܝܗܽܘܢ ܒܥܰܡܳܐ: ܡܶܢ ܨܰܦܪܳܐ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܦܳܢܝܳܐ.81 ܥܰܡܳܐ ܕܶܝܢ ܩܳܐܶܡ ܗܘܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܦܩܰܕ݂ ܝܽܘܢܳܬܳܢ: ܘܰܠܐܺܝܘ ܦܰܪ̈ܳܫܰܝܗܽܘܢ.82 ܘܰܢܓܰܕ݂ ܫܶܡܥܽܘܢ ܠܚܰܝܠܶܗ: ܘܰܐܩܪܶܒ ܥܰܡ ܦܠܰܓ̈ܶܐ. ܥܕܰܡܳܐ ܕܶܐܫܬܪܺܝܘ ܦܰܪ̈ܳܫܶܐ ܘܚܰܝ̈ܠܶܐ: ܘܶܐܬܬܒܰܪܘ ܘܰܥܪܰܩܘ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܘܗܝ.83 ܘܦܰܪ̈ܳܫܶܐ ܐܶܬܬܒܰܪܘ ܒܰܦܩܰܥܬܳܐ: ܘܰܥܪܰܩܘ ܠܙܘܛܘܣ. ܘܥ̣ܰܠܘ ܠܒܶܝܬ ܕܳܓܽܘܢ ܦܬܰܟܪܗܽܘܢ ܕܢܶܫܬܰܘܙܒܽܘܢ.84 ܘܰܐܘܩܶܕܶܗ ܝܽܘܢܳܬܳܢ ܠܒܶܝܬ ܦܬܰܟܪܗܽܘܢ. ܘܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܥܪܰܩܘ ܠܡܶܬܓܰܘܳܣܽܘ ܒܶܝܬ ܕܳܓܽܘܢ ܐܰܘܩܶܕܘ ܐܶܢܽܘܢ ܥܰܡܶܗ. ܘܠܙܘܛܘܣ ܘܠܰܡܕܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܕܰܚܕܺܝܪ̈ܳܢ ܠܳܗ̇: ܐܰܘܩܶܕ݂ ܐܶܢܶܝܢ ܒܢܽܘܪܳܐ: ܘܰܢܣܰܒ ܒܶܙܬܗܶܝܢ.85 ܘܰܗܘܰܘ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܢܦܰܠܘ ܒܚܰܪܒܳܐ ܥܰܡ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܺܝܩܶܕܘ: ܐܰܝܟ ܬܡܳܝܢܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܓܰܒܪ̈ܺܝܢ.86 ܘܰܫܩܰܠ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܝܽܘܢܳܬܳܢ: ܘܰܫܪܳܐ ܥܰܠ ܐܰܫܩܳܠܽܘܢ. ܘܰܢܦܰܩܘ ܝܰܬܳܒܶܝ̈ܗ̇ ܕܰܡܕܺܝܢܬܳܐ ܠܽܐܘܪܥܶܗ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ.87 ܘܰܗܦܰܟ ܝܽܘܢܳܬܳܢ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܥܰܡ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܥܰܡܶܗ: ܟܰܕ ܐܺܝܬ ܥܰܡܗܽܘܢ ܒܶܙܬܳܐ ܣܰܓܺܝܐܬܳܐ.88 ܘܟܰܕ݂ ܫܡܰܥ ܐܰܠܶܟܣܰܢܕܪܽܘܣ ܡܰܠܟܳܐ ܠܳܗܠܶܝܢ ܡ̈ܶܠܶܐ. ܐܰܘܣܶܦ ܠܰܡܫܰܒܳܚܽܘܬܶܗ ܠܝܽܘܢܳܬܳܢ.89 ܘܫܰܕܰܪ ܠܶܗ ܦܺܝܒܠܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ: ܐܰܝܟ ܕܺܐܝܬ ܥܝܳܕܳܐ ܠܡܶܬܺܝܗܳܒܽܘ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܛܽܘܗܡܗܽܘܢ ܕܡܰܠܟ̈ܶܐ. ܘܝܰܗܒ ܠܶܗ ܠܥܶܩܪܽܘܢ: ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܬܚܽܘ̈ܡܶܝܗ̇ ܠܝܳܪܬܽܘܬܳܐ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܐ.

 1. 1. ܘܡܰܠܟܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ ܟܰܢܶܫ ܠܶܗ ܚܰܝܠܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ: ܐܰܝܟ ܚܳܠܳܐ ܕܥܰܠ ܣܶܦܬܶܗ ܕܝܰܡܳܐ: ܘܶܐܠܦ̈ܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܬܳܐ. ܘܰܨܒܳܐ ܕܢܶܐܚܽܘܕ ܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܕܰܐܠܶܟܣܰܢܕܪܽܘܣ ܒܢܶܟܠܳܐ: ܕܢܰܘܣܦܺܝܗ̇ ܥܰܠ ܡܰܠܟܽܘܬܶܗ.2 ܘܰܢܦܰܩ ܠܣܽܘܪܺܝܰܐ ܒܡ̈ܶܠܶܐ ܕܰܫܠܳܡܳܐ. ܘܦܳܬܚܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܶܗ ܝܳܬܒܰܝ̈ ܡܕܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܘܳܐܪܥܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܦܩܰܕ ܗܘܳܐ ܐܰܠܶܟܣܰܢܕܪܽܘܣ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܐܳܪܥܺܝܢ ܠܶܗ ܐܰܝܟ ܕܠܰܚܡܽܘܗܝ.3 ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܥܳܐܶܠ ܗܘܳܐ ܦܛܽܘܠܡܶܐܳܘܣ ܠܰܡܕܺܝ̈ܢܳܬܳܐ: ܫܳܒܶܩ ܗܘܳܐ ܚܰܝܠܳܐ ܘܢܳܛܽܘܖ̈ܶܐ ܒܟܽܠܗܶܝܢ.4 ܘܟܰܕ ܕܶܝܢ ܡܰܛܺܝ ܠܙܽܘܛܽܘܣ: ܚܰܘܺܝܘ ܠܶܗ ܠܒܶܝܬ ܕܳܓܽܘܢ ܦܬܰܟܪܳܐ ܕܡܰܘܩܰܕ݂ ܒܢܽܘܪܳܐ: ܘܠܙܘܛܘܣ ܘܰܠܟܽܠ ܕܰܚܕܳܪ̈ܶܝܗ̇ ܟܰܕ ܡܣܰܚ̈ܦܳܢ: ܘܦܰܓܖ̈ܶܐ ܟܰܕ ܫܕܶܝܢ. ܘܡܰܘܩ̈ܕܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܐܘܩܶܕܘ ܒܰܩܪܳܒܳܐ. ܘܰܥܒܰܕܘ ܟܳܫ̈ܝܳܢ ܟܳܫ̈ܝܳܢ ܒܽܐܘܪܚܳܐ.5 ܘܶܐܫܬܰܥܺܝܘ ܠܶܗ ܠܡܰܠܟܳܐ ܟܽܠ ܕܰܥܒܰܕ ܐܰܝܟ ܕܰܠܨܰܥܪܶܗ ܕܺܝܠܶܗ. ܘܟܰܕ݂ ܫܡܰܥ ܡܰܠܟܳܐ ܫܬܶܩ ܠܶܗ.6 ܘܰܐܪܥܶܗ ܝܽܘܢܳܬܳܢ ܠܡܰܠܟܳܐ ܒܝܽܘܦܺܐ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ. ܘܫܶܐܠܘ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܚܰܕ ܕܚܰܕ. ܘܒܳܬܘ ܬܰܡܳܢ.7 ܘܶܐܙܰܠ ܝܽܘܢܳܬܳܢ ܥܰܡ ܡܰܠܟܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܢܰܗܪܳܐ ܕܡܶܬܩܪܶܐ ܒܰܪ ܚܺܐܖ̈ܶܐ. ܘܰܗܦܰܟ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ.8 ܦܛܽܘܠܡܶܐܳܘܣ ܕܶܝܢ ܡܰܠܟܳܐ ܐܶܫܬܰܠܰܛ ܥܰܠ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡܕܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܕܒܰܚܒܶܠ ܝܰܡܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܣܰܠܽܘܩܝܰܐ ܕܥܰܠ ܓܶܢܒ ܝܰܡܳܐ. ܘܡܶܬܚܰܫܰܒ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܐܰܠܶܟܣܰܢܕܪܽܘܣ ܡܰܚ̈ܫܒܳܬܳܐ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ.9 ܘܫܰܕܰܪ ܐܺܝܙܓܰܕ̈ܶܐ ܠܘܳܬ݂ ܕܦܛܽܘܠܡܶܐܳܘܣ ܡܰܠܟܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܬܳܐ ܢܩܺܝܡ ܩܝܳܡܳܐ ܚܰܕ ܥܰܡ ܚܰܕ. ܘܶܐܬܶܠ ܠܳܟ ܠܰܒܪܰܬܝ ܗܳܝ ܕܰܫܩܰܠ ܐܰܠܶܟܣܰܢܕܪܽܘܣ. ܘܬܰܡܠܶܟ ܒܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܕܰܐܒܽܘܟ.10 ܘܶܐܬܬܘܺܝܬ ܓܶܝܪ ܥܰܠ ܕܝܶܗܒܶܬ݂ ܠܶܗ ܒܪܰܬܝ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܨܒܳܐ ܕܢܶܩܛܠܰܢܝ.11 ܘܫܳܛܶܗ ܘܰܐܣܠܶܝܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܪܰܓ ܗܘܳܐ ܡܰܠܟܽܘܬܶܗ.12 ܘܢܰܣܒܶܗ ܠܒܰܪܬܶܗ ܡܶܢܶܗ. ܘܝܰܗܒܳܗ̇ ܠܕܺܡܰܛܪܺܝܳܘܣ. ܘܶܐܫܬܰܚܠܰܦ ܥܰܠ ܐܰܠܶܟܣܰܢܕܪܽܘܣ: ܘܶܐܬܓܰܠܝܰܬ݂ ܒܥܶܠܕܒܳܒܽܘܬܶܗ.13 ܘܥ̣ܰܠ ܦܛܽܘܠܡܶܐܳܘܣ ܠܰܐܢܛܝܳܟܺܝܰܐ. ܘܰܩܛܰܪ ܬܳܓܳܐ ܕܰܐܣܝܳܐ. ܘܣܳܡ ܬܪܶܝܢ ܬܳܓܺܝ̈ܢ ܒܪܺܝܫܶܗ: ܡܶܢ ܐܰܣܝܳܐ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܡܶܨܪܶܝܢ.14 ܘܰܐܠܶܟܣܰܢܕܪܽܘܣ ܕܶܝܢ ܡܰܠܟܳܐ ܒܩܺܝܠܺܝܩܝܰܐ ܗܘܳܐ ܒܗܰܘ ܙܰܒܢܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܪܰܕܘ ܗܘܰܘ ܥܠܰܘܗܝ ܒܢܰܝ̈ ܐܰܬܪܳܐ ܗܰܘ.15 ܘܰܫܡܰܥ ܐܰܠܶܟܣܰܢܕܪܽܘܣ ܘܶܐܬܳܐ ܥܠܰܘܗܝ ܠܰܩܪܳܒܳܐ. ܘܰܢܦܰܩ ܦܛܽܘܠܡܶܐܳܘܣ ܠܩܽܘܒܠܶܗ ܒܚܰܝܠܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ ܘܒܺܐܝܕܳܐ ܬܰܩܝܦܬܳܐ. ܘܰܙܟܳܝܗܝ ܗܘܳܐ ܠܰܐܠܶܟܣܰܢܕܪܽܘܣ.16 ܘܰܥܪܰܩ ܐܶܠܶܟܣܰܢܪܺܘܣ ܠܥܰܪܰܒܺܝܰܐ ܕܢܶܣܬܰܬܰܪ ܬܰܡܳܢ. ܦܛܽܘܠܡܶܐܳܘܣ ܕܶܝܢ ܡܰܠܟܳܐ ܐܶܬܬܪܺܝܡ.17 ܘܰܢܣܰܒ ܙܰܒܕܺܝܐܶܝܠ ܥܰܪܰܒܳܝܳܐ ܪܺܝܫܶܗ ܕܰܐܠܶܟܣܰܢܕܪܽܘܣ. ܘܫܰܕܪܶܗ ܠܰܦܛܽܘܠܡܰܐܺܝܣ.18 ܘܦܛܽܘܠܡܶܐܳܘܣ ܡܰܠܟܳܐ: ܐܳܦ ܗܽܘ ܡܺܝܬ ܠܰܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ. ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܫܒܰܩ ܗܘܳܐ ܒܚܶܣܢ̈ܶܐ: ܡܺܝܬܘ ܗܘܰܘ ܡܶܢܗܽܘܢ ܒܚܶܣܢ̈ܶܐ.19 ܘܰܐܡܠܶܟ ܕܺܡܰܛܪܺܝܳܘܣ ܒܰܫܢܰܬ݂ ܡܳܐܐ ܘܫܬܺܝܢ ܘܰܫܒܰܥ.20 ܒܗܳܢܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ. ܟܰܢܶܫ ܝܽܘܢܳܬܳܢ ܚܰܝܠܶܐ ܡܶܢ ܝܺܗܽܘܕܳܐ: ܕܢܶܬܟܰܬܰܫ ܥܰܡ ܝܳܬܒܰܝ̈ ܡܶܪܕܳܐ ܕܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. ܘܰܥܒܰܕ ܥܠܘܰܗܝ ܡܐܟܢܘ̈ܣ ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܬܳܐ.21 ܘܶܐܙܰܠܘ ܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ ܣܳܢܝ݂ܰܝ݂̈ ܥܰܡܗܽܘܢ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܠܘܳܬ ܡܰܠܟܳܐ: ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܕܗܳܐ ܝܽܘܢܳܬܳܢ ܝܳܬܶܒ ܥܰܠ ܒܶܝܬ ܡܶܪܕܳܐ.22 ܘܟܰܕܡ ܫܡܰܥ ܡܰܠܟܳܐ ܐܶܬܚܰܡܰܬ. ܘܒܰܪ ܫܶܥܬܶܗ ܕܰܫܡܰܥ ܫܩܰܠ ܘܶܐܬܳܐ ܠܰܦܛܽܘܠܡܰܐܺܝܣ. ܘܰܟܬܰܒ ܠܝܽܘܢܳܬܳܢ: ܕܠܳܐ ܢܶܬܒܽܘܢ ܥܰܠ ܡܶܪܕܳܐ. ܘܰܕܢܺܐܙܰܠ ܢܶܐܪܥܺܝܘܗܝ ܒܰܥܓܰܠ ܒܦܛܘܠܡܐܝܣ.23 ܟܰܕ݂ ܕܶܝܢ ܫܡܰܥ ܝܽܘܢܳܬܳܢ: ܦܩܰܕ݂ ܢܶܬܒܽܘܢ ܥܠܰܘܗܝ ܥܰܠ ܡܶܪܕܳܐ. ܘܰܓܒܳܐ ܡܶܢ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܡܶܢ ܣܳܒ̈ܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܝܰܗܒ ܢܰܦܫܶܗ ܠܩܝܘܢܕܝܢܘܣ.24 ܘܰܢܣܰܒ ܕܰܗܒܳܐ ܘܣܺܐܡܳܐ ܘܡܳܐܢ̈ܶܐ: ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ. ܘܶܐܙܰܠ ܠܰܦܛܽܘܠܡܰܐܺܝܣ ܠܘܳܬ݂ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܶܐܫܟܰܚ ܖ̈ܰܚܡܶܐ ܩܕܳܡܰܘܗܝ.25 ܘܩܳܒܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܥܠܰܘܗܝ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܳܐ.26 ܘܰܥܒܰܕ ܠܶܗ ܡܰܠܟܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܥܒܰܕ݂ ܠܶܗ ܗܰܘ ܕܡܶܢ ܩܕܳܡܰܘܗܝ. ܘܪܰܡܪܡܶܗ ܩܕܳܡ ܟܽܠܗܽܘܢ ܪ̈ܳܚܡܰܘܗܝ.27 ܘܝܰܗܒ ܠܶܗ ܟܳܗܢܽܘܬܳܐ: ܘܟܽܠ ܐܺܝܩܳܪܳܐ ܕܺܐܝܬ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܡܶܢ ܩܕܺܝܡ. ܘܰܐܘܪܒܶܗ ܘܥܰܒܕܶܗ ܡܶܢ ܪ̈ܳܚܡܰܘܗܝ ܪܰܘܪ̈ܒܶܐ ܘܰܡܝܰܩܖ̈ܶܐ.28 ܘܰܐܦܺܝܣ ܝܽܘܢܳܬܳܢ ܠܡܰܠܟܳܐ. ܘܢܶܥܒܶܕ ܠܺܝܗܽܘܕܳܐ ܕܠܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܡܰܣܩܳܐ ܡܰܕܰܐܬܳܐ: ܘܠܰܬܠܳܬܰܝ̈ܗܽܘܢ ܪ̈ܺܫܰܘܗܝ ܕܰܐܬܪܳܐ ܘܰܠܫܳܡܪܺܝܢ. ܘܶܐܫܬܰܘܕܺܝ ܠܶܗ ܬܠܳܬܡܳܐܐ ܟܰܟܪ̈ܺܝܢ.29 ܘܶܐܨܛܒܺܝ ܡܰܠܟܳܐ: ܘܰܟܬܰܒ ܠܶܗ ܠܝܽܘܢܳܬܳܢ ܐܶܓܪ̈ܳܬܳܐ ܥܰܠ ܟܽܠ ܕܰܒܥܳܐ. ܘܰܟܬܺܝܒ ܒܗܶܝܢ ܗܳܟܰܢܳܐ.30 ܕܺܡܰܛܪܺܝܳܘܣ ܡܰܠܟܳܐ ܠܝܽܘܢܳܬܳܢ ܐܳܚܝ ܘܰܠܥܰܡܳܐ ܕܺܝܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ: ܫܠܳܡ.31 ܦܶܚܡܳܐ ܕܶܐܓܰܪܬܳܐ ܟܬܰܒܢ ܠܶܠܣܬܳܢܺܝܣ ܒܰܪ ܓܶܢܣܰܢ ܥܠܰܝܟܽܘܢ. ܟܬܰܒܢ ܕܶܝܢ ܐܳܦ ܠܘܳܬܟܽܘܢ: ܕܳܐܦ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܬܶܕܥܽܘܢ.32 ܕܺܡܰܛܪܺܝܳܘܣ ܡܰܠܟܳܐ ܠܶܠܣܬܳܢܺܝܣ ܐܳܒܝ: ܫܠܳܡ.33 ܠܥܰܡܳܐ ܕܺܝܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܪ̈ܳܚܡܰܝܢ: ܘܢܳܛܖ̈ܰܝ ܫܰܠܡܽܘܬܳܐ ܕܰܠܘܳܬܰܢ: ܨܒܰܝܢ ܕܢܶܥܒܶܕ ܠܗܽܘܢ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܬܰܪܥܺܝܬܗܽܘܢ ܕܰܠܘܳܬܰܢ.34 ܐܰܩܺܝܡܢ ܠܗܽܘܢ ܕܶܝܢ ܘܝܰܗܒܢ ܠܗܽܘܢ: ܠܰܬܚܽܘ̈ܡܶܝܗ̇ ܕܺܝܗܽܘܕܳܐ ܘܠܰܬܠܳܬܳܐ ܩܫܳܠܺܝ̈ܢ: ܠܰܐܦܪܶܝܡ ܘܰܠܠܽܘܕܳܐ ܘܰܠܪܰܡܬܺܝܡ. ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܐܬܬܰܘܣܰܦܘ ܡܶܢ ܫܳܡܪܺܝܢ ܥܰܠ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܘܟܽܠܶܗ ܫܽܘܠܛܳܢܗܶܝܢ ܠܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܕܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ: ܚܠܳܦ ܫܩ̈ܳܠܶܐ ܕܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܰܫܩܰܠܘ ܡܶܢܗܽܘܢ ܡܶܢ ܩܕܺܝܡ: ܡܶܢ ܙܰܪܥܳܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ ܘܡܶܢ ܦܺܐܖ̈ܶܐ ܕܺܐܝܠܳܢ̈ܶܐ.35 ܘܰܕܫܰܪܟܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܗܘܳܐ ܠܰܢ ܡܶܢ ܡܰܥܣܳܖ̈ܶܐ ܘܡܶܢ ܡܰܟ̈ܣܶܐ: ܘܝܰܡ̈ܡܳܬܳܐ ܕܡܶܠܚܳܐ: ܘܰܟܠܺܝ̈ܠܶܐ ܕܗܳܘܶܝܢ ܗܘܰܘ ܠܰܢ: ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܫܒܺܝܩ ܠܗܽܘܢ.36 ܘܠܳܐ ܬܶܫܬܪܶܐ ܚܕܳܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܢ ܗܳܫܳܐ ܘܰܠܗܰܠ.37 ܘܗܳܫܳܐ ܐܶܬܚܰܦܛ ܒܦܶܚܡܳܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܬܶܟܬܽܘܒ ܘܬܶܬܶܠ ܠܝܽܘܢܳܬܳܢ. ܘܢܶܬܬܣܺܝܡ ܒܰܐܬܪܳܐ ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܘܓܰܠܝܳܐ ܒܛܽܘܪܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ.38 ܘܰܚܙܳܐ ܕܺܡܰܛܪܺܝܳܘܣ ܡܰܠܟܳܐ: ܕܫܶܠܝܰܬ݂ ܘܶܐܬܬܢܺܝܚܰܬ݂ ܐܰܪܥܳܐ ܩܕܳܡܰܘܗܝ: ܘܠܰܝܬ ܕܩܳܐܶܡ ܠܩܽܘܒܠܶܗ: ܘܰܫܪܳܐ ܠܟܽܠܶܗ ܚܰܝܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܠܕܽܘܟܬܶܗ: ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܓܒܳܐ ܡܶܢ ܓܳܙܪ̈ܳܬܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܘܰܥܒܰܕܘ ܥܰܡܶܗ ܒܥܶܕܒܳܒܽܘܬܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܝ̈ܠܶܐ ܕܰܐܒܳܗܰܘ̈ܗܝ.39 ܛܪܺܝܦܽܘܢ ܕܶܝܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܡܢ ܒܶܝܬ ܐܶܠܶܟܣܰܢܕܪܽܘܣ ܡܶܢ ܩܕܺܝܡ. ܘܰܚܙܳܐ ܕܟܽܠܶܗ ܚܰܝܠܶܗ ܪܳܛܶܢ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܕܺܡܰܛܪܺܝܳܘܣ. ܘܶܐܙܰܠ ܠܘܳܬ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܥܰܪܰܒܳܝܳܐ ܗܰܘ ܕܰܡܪܰܒܶܐ ܗܘܳܐ ܠܰܐܢܛܺܝܰܟܳܘܣ ܫܪܶܗ ܕܰܐܠܶܟܣܰܢܕܪܽܘܣ.40 ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܕܢܰܫܠܡܺܝܘܗܝ ܠܶܗ ܐܰܝܟ ܕܢܰܡܠܟܺܝܘܗܝ ܚܠܳܦ ܐܰܒܽܘܗܝ. ܘܰܐܘܕܥܶܗ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܰܥܒܰܕ ܕܺܡܶܛܪܺܝܘܳܣ: ܘܰܒܥܶܠܕܒܳܒܽܘܬܳܐ ܕܰܥܒܰܕ ܥܰܡܶܗ ܚܰܝܠܶܗ. ܘܩܰܘܺܝ ܬܰܡܳܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ.41 ܘܫܰܕܰܪ ܝܽܘܢܳܬܳܢ ܠܘܳܬ ܕܺܡܶܛܪܺܝܘܳܣ ܡܰܠܟܳܐ: ܕܢܰܦܶܩ ܠܝܳܬܒܰܝ̈ ܡܶܪܕܳܐ ܡܶܢ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ ܘܰܠܝܳܬܒܰܝ̈ ܚܶܣ̈ܢܶܐ. ܡܰܩܪܒܺܝܢ ܗܘܰܘ ܓܶܝܪ ܥܰܡ ܐܺܝܣܪܳܐܶܝܠ.42 ܘܫܰܕܰܪ ܕܺܡܶܛܪܺܝܘܳܣ ܠܘܳܬ݂ ܝܽܘܢܳܬܳܢ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܒܰܠܚܽܘܕ ܐܶܥܒܶܕ ܠܳܟ ܘܰܠܥܰܡܳܟ: ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܐܶܫܰܒܚܳܟ ܘܰܠܥܰܡܳܟ: ܡܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܠܺܝ ܐܰܬܪܳܐ.43 ܗܳܫܳܐ ܕܶܝܢ ܫܰܦܺܝܪ ܥܳܒܶܕ ܐܰܢ̱ܬ ܐܶܢ ܡܫܰܕܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܠܺܝ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܠܥܽܘܕܪܳܢܝ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܣܛܳܐ ܠܶܗ ܓܶܝܪ ܡܶܢܝ ܟܽܠܶܗ ܚܰܝܠܳܐ.44 ܘܫܰܕܰܪ ܝܽܘܢܳܬܳܢ ܬܠܳܬܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܚܰܝ̈ܠܬܳܢܶܐ ܠܰܐܢܛܝܳܟܺܝܰܐ: ܘܶܐܬܰܘ ܠܘܳܬ݂ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܰܚܕܺܝ ܡܰܠܟܳܐ ܒܡܶܐܬܺܝܬܗܽܘܢ.45 ܘܶܐܬܟܰܢܰܫܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܳܬܒܰܝ̈ ܡܕܺܝܢܬܳܐ ܐܰܝܟ ܬܰܪܬܰܥܶܣܖ̈ܶܐ ܪ̈ܶܒܘܳܢ ܠܡܶܙܥܰܬ݂ ܡܕܺܝܢܬܳܐ. ܘܨܳܒܶܝܢ ܗܘܰܘ ܕܢܶܩܛܠܽܘܢܳܝܗܝ ܠܡܰܠܟܳܐ ܕܺܡܶܛܪܺܝܘܳܣ.46 ܘܰܥܪܰܩ ܡܰܠܟܳܐ ܘܥ̣ܰܠ ܠܶܗ ܠܕܳܪܬܳܐ. ܘܶܐܚܰܕܘ ܒܢܰܝ̈ ܡܕܺܝܢܬܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܡܰܦ̈ܩܳܢܶܝܗ̇ ܕܰܡܕܺܝܢܬܳܐ. ܘܫܰܪܺܝܘ ܡܰܩܪܒܺܝܢ.47 ܘܰܩܪܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܠܺܝܗܽܘܕܳܝ̈ܶܐ ܠܥܽܘܕܪܳܢܶܗ. ܘܶܐܬܟܰܢܰܫܘ ܠܘܳܬܶܗ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܟܚܕܳܐ. ܘܶܐܬܒܰܕܰܪܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܰܡܕܺܝܢܬܳܐ. ܘܩܰܛܶܠܘ ܒܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܒܰܡܕܺܝܢܬܳܐ: ܐܰܝܟ ܥܣܰܪ ܪ̈ܶܒܘܳܢ.48 ܘܰܐܘܩܕܽܘܗ̇ ܠܰܡܕܺܝܢܬܳܐ. ܘܰܢܣܰܒܘ ܒܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܒܶܙܬܳܐ ܣܰܓܺܝܐܬܳܐ. ܘܦܰܨܝܽܘܗܝ ܠܡܰܠܟܳܐ.49 ܘܰܚܙܰܘ ܝܳܬܒܰܝ̈ ܡܕܺܝܢܬܳܐ ܕܶܐܬܥܰܫܰܢܘ ܝܺܗܽܘܕܳܝ̈ܶܐ: ܘܰܐܚܕܽܘܗ̇ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܡܕܺܝܢܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܨܳܒܶܝܢ ܗܘܰܘ: ܘܶܐܬܪܫܶܠܘ ܪ̈ܶܥܝܢܰܝܗܽܘܢ. ܘܰܓܥܰܘ ܠܘܳܬ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܒܒܳܥܽܘܬܳܐ ܘܶܐܡܰܪܘ.50 ܗܰܒ ܠܰܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ: ܘܢܶܫܠܽܘܢ ܡܶܢܰܢ ܝܺܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܕܡܰܩܪܒܺܝܢ ܥܰܡܰܢ ܘܥܰܡ ܡܕܺܝܢܬܳܐ.51 ܘܰܫܕܰܘ ܙܰܝܢܗܽܘܢ: ܘܝܰܗܒܘ ܝܰܡܺܝܢܳܐ. ܘܰܥܒܰܕܘ ܫܠܳܡܳܐ ܘܶܐܫܬܰܒܰܚܰܘ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܝܺܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܩܕܳܡ ܡܰܠܟܳܐ ܘܰܩܕܳܡ ܟܽܠܳܗ̇ ܡܰܠܟܽܘܬܶܗ. ܘܰܗܦܰܟܘ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܟܰܕ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ ܒܶܙܬܳܐ ܣܰܓܺܝܐܬܳܐ.52 ܘܺܝܬܶܒ ܕܺܡܶܛܪܺܝܘܳܣ ܡܰܠܟܳܐ ܥܰܠ ܟܽܘܪܣܝܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܶܗ. ܘܫܶܠܝܰܬ݂ ܘܶܐܬܬܢܺܝܚܰܬ݂ ܐܰܪܥܳܐ ܩܕܳܡܰܘܗܝ.53 ܘܕܰܓܶܠ ܒܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܶܐܡܰܪ. ܘܶܐܫܬܰܚܠܰܦ ܥܰܠ ܝܽܘܢܳܬܳܢ. ܘܠܳܐ ܝܰܗܒ ܠܶܗ ܟܽܠ ܕܶܐܫܬܰܘܕܺܝ ܗܘܳܐ ܠܶܗ. ܘܳܐܠܶܨ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܣܰܓܺܝ.54 ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ: ܗܦܰܟ ܛܪܝܦܘܢ: ܘܥܰܡܶܗ ܐܰܢܛܝܰܟܳܘܣ ܛܰܠܝܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ. ܘܰܐܡܠܶܟ ܘܰܩܛܰܪ ܬܳܓܳܐ.55 ܘܶܐܬܟܰܢܰܫ ܗܘܳܐ ܠܳܘܬܶܗ ܟܽܠܶܗ ܚܰܝܠܳܐ ܕܒܰܕܰܪ ܗܘܳܐ ܕܺܡܶܛܪܺܝܘܳܣ. ܘܰܐܩܪܶܒ ܥܰܡܶܗ ܘܶܐܙܕܟܺܝ. ܘܰܥܪܰܩ ܕܺܡܶܛܪܺܝܘܳܣ.56 ܘܰܢܣܰܒ ܛܪܝܦܘܢ ܠܚܰܝܽܘܬܶܗ ܟܽܠܳܗ̇. ܘܰܐܚܕܳܗ̇ ܠܰܐܢܛܝܳܟܺܝܰܐ.57 ܘܰܟܬܰܒ ܐܰܢܛܝܰܟܳܘܣ ܙܥܽܘܪܳܐ ܠܝܽܘܢܳܬܳܢ ܘܶܐܡܰܪ. ܡܩܺܝܡ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ ܪܰܒܽܘܬ݂ ܟܳܗܢܽܘܬܳܐ. ܘܰܡܫܰܠܶܛ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ ܥܰܠ ܐܰܪ̈ܒܰܥܬܰܝܗܶܝܢ ܫܩ̈ܳܠܶܐ. ܘܰܕܬܶܗܘܶܐ ܡܶܢ ܪ̈ܳܚܡܰܘܗܝ ܕܡܰܠܟܳܐ.58 ܘܫܰܕܰܪ ܠܶܗ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܘܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܘܝܰܗܒ ܠܶܗ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܫܳܬܶܐ ܒܕܰܗܒܳܐ ܘܰܡܟܰܣܰܝ̈ ܐܰܪ̈ܓܘܳܢܶܐ. ܘܶܐܝܬ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܦܺܝܒܠܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ.59 ܘܰܠܫܶܡܥܽܘܢ ܐܰܚܽܘܗܝ ܐܰܩܺܝܡܶܗ ܪܺܝܫܳܐ: ܡܶܢ ܬܚܽܘ̈ܡܶܝܗ̇ ܕܨܽܘܪ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܰܬܚܽܘܡܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ.60 ܘܰܢܦܰܩ ܝܽܘܢܳܬܳܢ ܘܶܐܙܰܠ ܗܘܳܐ ܠܥܶܒܖ̈ܰܘܗܝ ܕܢܰܗܪܳܐ ܘܒܰܡܕܺܝ̈ܢܳܬܳܐ. ܘܶܐܬܟܰܢܰܫܘ ܠܘܳܬܶܗ ܟܽܠܶܗ ܚܰܝܠܳܐ ܕܣܽܪܺܝܰܐ ܠܥܽܘܕܪܳܢܶܗ.61 ܘܶܐܬܳܐ ܝܽܘܢܳܬܳܢ ܠܰܐܫܩܳܠܽܘܢ. ܘܰܐܪܥܽܘܗܝ ܝܳܬܒܰܝ̈ ܡܕܺܝܢܬܳܐ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ. ܘܶܐܙܰܠ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܠܥܶܐܙܳܐ. ܘܶܐܚܰܕܘ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܒܢܰܝ̈ ܥܶܐܙܳܐ ܘܺܝܬܶܒܘ ܥܠܶܝܗ̇. ܘܰܐܘܩܕܽܘܗ̇ ܒܢܽܘܪܳܐ ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܚܕܳܪ̈ܶܝܗ̇. ܘܒܰܙܳܗ̇.62 ܘܰܒܥܰܘ ܒܢܰܝ̈ ܥܶܐܙܳܐ ܡܶܢ ܝܽܘܢܳܬܳܢ. ܘܝܰܗܒ ܠܗܽܘܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ. ܘܰܢܣܰܒ ܒܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܪܰܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܠܰܗܡܰܝܖ̈ܶܐ: ܘܫܰܕܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. ܘܗܰܠܶܟ ܒܰܐܪܥܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܕܰܪܡܣܽܘܩ.63 ܘܰܫܡܰܥ ܝܽܘܢܳܬܳܢ ܕܶܐܬܰܘ ܪܰܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܕܕܺܡܶܛܪܺܝܘܳܣ ܠܩܕܶܫ ܕܒܰܓܠܺܝܠܳܐ ܒܚܰܝܠܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ. ܕܨܳܒܶܝܢ ܗܘܰܘ ܕܢܶܦܪܩܽܘܢܳܝܗܝ ܡܶܢ ܨܶܒ̈ܘܳܬܶܗ.64 ܘܶܐܙܰܠ ܘܰܐܪܰܥ ܐܶܢܽܘܢ. ܠܫܶܡܥܽܘܢ ܕܶܝܢ ܐܰܚܬܘܗܝ ܫܰܒܩܶܗ ܒܰܐܬܪܳܐ.65 ܘܺܝܬܶܒ ܫܶܡܥܽܘܢ ܥܰܠ ܒܶܝܬ ܫܽܘܖ̈ܶܐ. ܘܡܰܩܪܶܒ ܗܘܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ. ܘܰܚܒܰܫ ܐܶܢܽܘܢ ܠܝܳܬܒܶܝ̈ܗ̇.66 ܘܰܒܥܰܘ ܡܶܢܶܗ ܕܢܶܬܶܠ ܠܗܽܘܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ. ܘܝܰܗܒ ܠܗܽܘܢ ܘܰܐܦܶܩ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ. ܘܰܐܚܕܳܗ̇ ܠܰܡܕܺܝܢܬܳܐ: ܘܣܳܡ ܒܳܗ̇ ܡܛܰܪܬܳܐ.67 ܘܝܽܘܢܳܬܳܢ ܘܡܰܫܪܺܝܬܶܗ: ܫܪܰܘ ܥܰܠ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܓܶܢܶܣܰܪ. ܘܩܰܕܶܡܘ ܒܨܰܦܪܳܐ ܠܰܦܩܰܥܬܳܐ ܕܰܐܣܽܘܪ.68 ܘܗܳܐ ܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܕܰܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ ܐܰܪܰܥܬܶܗ ܒܰܦܩܰܥܬܳܐ. ܘܰܐܦܶܩܘ ܥܠܰܘܗܝ ܟܡܺܐܢ̈ܶܐ.69 ܘܩܳܡܘ ܡܶܢ ܒܶܣܬܰܪܗܽܘܢ. ܘܫܰܪܺܝܘ ܠܡܰܩܪܳܒܽܘ. ܘܰܥܪܰܩܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܒܶܝܬ ܢܽܘܢܳܬܳܢ.70 ܘܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢܗܽܘܢ ܠܳܐ ܐܶܫܬܚܰܪ ܠܘܳܬܶܗ. ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܡܰܬܺܝܬܳܐ ܒܰܪ ܐܰܒܫܠܳܡ: ܘܺܝܗܽܘܕܳܐ ܒܰܪ ܚܰܦܺܝ: ܘܪܰܘܪ̈ܒܶܢܳܐ ܕܪ̈ܺܝܫܰܝ ܚܰܝܠܳܐ.71 ܘܨܰܪܺܝ ܝܽܘܢܳܬܳܢ ܢܰܚܬܰܘ̈ܗܝ: ܘܰܐܪܡܺܝ ܥܰܦܪܳܐ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ. ܘܨܰܠܺܝ.72 ܘܰܗܦܰܟ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܠܰܩܪܳܒܳܐ. ܘܰܙܟܳܐ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܰܥܪܰܩܘ.73 ܘܟܰܕ ܚܙܰܘ ܐܶܢܽܘܢ ܕܥܳܪܩܺܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܺܐܝܬ ܗܘܰܘ ܥܰܡܶܗ: ܘܶܐܬܦܢܺܝܘ ܘܶܐܬܰܘ ܨܶܐܕܰܘܗܝ. ܘܪܳܕܦܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܗܽܘܢ ܥܕܰܡܳܐ ܠܩܰܠܳܣ ܡܰܫܪܺܝܬܗܽܘܢ. ܘܰܫܪܰܘ ܬܰܡܳܢ.74 ܘܰܢܦܰܠܘ ܡܶܢ ܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ ܒܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܐܰܝܟ ܬܠܳܬܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܓܰܒܪ̈ܺܝܢ. ܘܰܗܦܰܟ ܝܽܘܢܳܬܳܢ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܒ.

 1. 1. ܘܰܚܙܳܐ ܝܽܘܢܳܬܳܢ ܕܙܰܒܢܳܐ ܡܥܰܕܰܪ ܠܶܗ: ܘܰܓܒܳܐ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܘܫܰܕܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܠܪܽܗܘܡܺܝ: ܠܰܡܩܳܡܽܘ ܘܠܰܡܚܰܕܳܬܽܘ ܪܳܚܡܽܘܬܳܐ ܕܰܠܘܳܬܗܽܘܢ.2 ܘܰܠܘܳܬ݂ ܐܶܣܦܰܪ̈ܛܳܝܶܐ: ܘܠܰܐܬܖ̈ܰܘܳܬܳܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ. ܫܰܕܰܪ ܠܗܽܘܢ ܐܶܬܓܪ̈ܳܬܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ.3 ܘܶܐܙܰܠܘ ܠܪܽܗܘܡܝ: ܘܥ̣ܰܠܘ ܠܒܶܝܬ ܒܽܘܠܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ. ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܗܽܘܢ. ܝܽܘܢܳܬܳܢ ܪܰܒ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܥܰܡܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕܳܝ̈ܶܐ ܫܰܕܪܽܘܢ: ܠܰܚܰܕܳܬܽܘ ܪܳܚܡܽܘܬܳܐ ܘܥܽܘܕܪܳܢܳܐ ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܩܕܺܝܡ. ܘܩܰܒܶܠܘ ܐܶܢܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܪܽܗܘܡܝ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ.4 ܘܝܰܗܒܘ ܠܗܽܘܢ ܐܶܓܪ̈ܳܬܳܐ: ܕܰܒܟܽܠ ܐܰܬܖ̈ܰܘܳܬܳܐ ܕܥܳܡܪܺܝܢ: ܢܶܗܘܽܘܢ ܡܫܰܕܪܺܝܢ ܠܗܽܘܢ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂.5 ܘܗܳܢܰܘ ܦܶܚܡܳܐ ܕܶܐܓܰܪܬܳܐ ܕܫܰܕܰܪ ܝܽܘܢܳܬܳܢ ܠܶܐܣܦܰܪ̈ܛܳܝܶܐ.6 ܝܽܘܢܳܬܳܢ ܪܰܒ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܣܰܒ̈ܶܐ ܘܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܕܺܝܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ: ܠܶܐܣܦܰܪ̈ܛܳܝܶܐ ܐܰܚܰܝ̈ܢ: ܫܠܳܡ.7 ܐܳܦ ܓܶܝܪ ܗܳܫܳܐ ܐܶܫܬܰܕܰܪ̈ܝ ܐܶܓܪ̈ܳܬܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܚܽܘܢܺܝܳܐ ܪܰܒ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܡܶܢ ܕܰܪܺܝܽܘܫ ܡܰܠܟܟܽܘܢ ܕܺܐܝܬܰܝܟܽܘܢ ܐܰܚܰܝ̈ܢ: ܐܰܝܟ ܕܶܐܓܪ̈ܳܬܳܐ ܡܚܰܘ̈ܝܳܢ.8 ܘܩܰܒܠܶܗ ܚܽܘܢܺܝܳܐ ܠܓܰܒܪܳܐ ܗܰܘ ܕܶܐܫܬܰܕܰܪ ܗܘܳܐ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܘܩܰܒܶܠ ܐܶܓܪ̈ܳܬܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܟܬܺܝ̈ܒܳܢ ܗܘܰܝ̈ ܥܰܠ ܥܽܘܕܪܳܢܳܐ ܘܥܰܠ ܪܳܚܡܽܘܬܳܐ.9 ܚܢܰܢ ܕܶܝܢ ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܬܟܺܝܠܺܝܢܰܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܺܐܝܬ ܗܘܳܐ ܠܰܢ ܒܽܘܝܳܐܳܐ ܟܬܳܒ̈ܶܐ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܒܺܐܝ̈ܕܰܝܢ.10 ܡܶܛܽܠ ܗܳܕܶܐ ܕܶܝܢ ܨܒܰܝܢ ܕܰܢܫܰܕܰܪ ܠܘܳܬܟܽܘܢ ܕܰܢܚܰܕܶܬ݂ ܪܳܚܡܽܘܬܳܐ ܘܰܐܚܽܘܬܳܐ ܕܰܠܘܳܬܟܽܘܢ: ܕܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܟܽܘܢ ܐܰܝܟ ܢܽܘܟܪ̈ܳܝܶܐ. ܗܳܐ ܓܶܝܪ ܙܰܒܢܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ ܥܒܰܪ ܡܶܢ ܕܫܰܕܰܪܬܽܘܢ ܨܶܐܕܰܝܢ.11 ܚܢܰܢ ܕܶܝܢ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܕܠܳܐ ܫܰܠܝܽܘ: ܒܥܰܕܥܺܐܕ̈ܶܐ ܘܰܒܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܝܺܕܺܝ̈ܥܶܐ ܡܶܬܕܰܟܪܺܝܢܰܢ ܠܟܽܘܢ: ܒܟܽܠ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܕܰܡܩܰܪܒܺܝܢܰܢ ܒܟܽܠ ܨܰܠ̈ܘܳܬܰܢ: ܐܰܝܟ ܕܡܶܬܒܥܶܐ ܘܙܳܕܶܩ ܕܐ̱ܢܳܫ ܠܰܐܚܰܘ̈ܗܝ ܢܶܬܕܟܰܪ.12 ܘܣܰܓܺܝ ܡܶܬܒܰܣܡܺܝܢܰܢ ܥܰܠ ܬܶܫܒܽܘܚܬܟܽܘܢ.13 ܠܰܢ ܕܶܝܢ ܚܰܕܪܽܘܢ ܐܽܘ̈ܠܨܳܢܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ: ܘܰܩܪ̈ܳܒܶܐ ܪܰܘܪ̈ܒܶܐ ܕܰܐܩܪܶܒܘ ܥܰܡܰܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܰܚܕܳܖ̈ܰܝܢ.14 ܘܠܳܐ ܨܒܰܝܢ ܕܢܰܗܰܪܟܽܘܢ: ܠܳܐ ܠܟܽܘܢ ܐܳܦܠܳܐ ܠܫܰܪܟܳܐ ܕܪ̈ܳܚܡܰܝܢ ܘܰܡܥܰܕܪ̈ܳܢܰܝܢ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܩܪ̈ܳܒܰܝܢ.15 ܐܺܝܬ ܗܽܘ ܠܰܢ ܓܶܝܪ ܥܽܘܕܪܳܢܳܐ ܕܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܕܗܽܘ ܡܥܰܕܰܪ ܠܰܢ. ܕܦܰܨܝܰܢ ܡܶܢ ܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈ܢ: ܘܡܰܟܶܟ ܐܶܢܽܘܢ ܩܕܳܡܰܝܢ.16 ܓܒܰܝܢ ܕܶܝܢ ܠܢܽܘܡܺܢܝܳܘܣ ܒܰܪ ܐܰܢܛܝܰܟܳܘܣ ܘܠܰܐܢܛܝܦܪܘܣ ܒܰܪ ܐܺܝܳܣܽܘܢ. ܘܫܰܕܪܰܢ ܠܘܳܬ݂ ܒܢܰܝ̈ ܪܽܗܘܡܝ ܠܰܡܚܰܕܳܬܽܘ ܥܽܘܕܪܳܢܳܐ ܘܪܳܚܡܽܘܬܳܐ ܕܰܠܘܳܬܗܽܘܢ.17 ܘܦܰܩܶܕܢ ܐܶܢܽܘܢ ܕܳܐܦ ܠܘܳܬܟܽܘܢ ܢܺܐܬܽܘܢ: ܘܰܢܫܰܐܠܽܘܢ ܒܰܫܠܳܡܟܽܘܢ: ܘܢܶܬܠܽܘܢ ܠܟܽܘܢ ܐܶܓܪ̈ܳܬܰܢ: ܥܰܠ ܚܽܘܕܳܬܳܐ ܕܰܐܚܽܘܬܳܐ ܕܨܶܕܰܝܟܽܘܢ.18 ܘܗܳܫܳܐ ܫܰܦܺܝܪ ܥܳܒܕܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܐܶܢܗܽܘ ܕܬܶܟܬܒܽܘܢ ܠܰܢ ܦܶܚܡܗܶܝܢ ܕܗܳܠܶܝܢ.19 ܗܳܢܰܘ ܦܶܚܡܳܐ ܕܶܐܓܰܪܬܳܐ ܕܫܰܕܰܪ ܗܘܳܐ ܐܰܢܺܝܪܣ ܡܰܠܟܳܐ ܕܶܐܣܦܰܪ̈ܛܳܝܶܐ.20 ܠܚܽܘܢܺܝܳܐ ܪܰܒ ܟܳܗ̈ܢܶܐ: ܫܠܳܡ.21 ܐܶܫܬܟܰܚ ܒܰܟܬܳܒܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܣܦܰܪ̈ܛܳܝܶܐ ܘܥܰܠ ܝܺܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ: ܕܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܐܰܚ̈ܶܐ: ܘܺܐܝܬܰܝܗܽܘܢ ܡܶܢ ܙܰܪܥܶܐ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ.22 ܘܗܳܫܳܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܺܝܕܰܥܢ: ܫܰܦܺܝܪ ܥܳܒܕܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܕܟܳܬܒܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܠܰܢ ܥܰܠ ܫܠܳܡܟܽܘܢ.23 ܘܰܚܢܰܢ ܟܬܳܒܢܰܢ ܠܟܽܘܢ ܥܰܠ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܰܠܘܳܬܰܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܟܽܠ ܕܺܐܝܬ ܠܟܽܘܢ: ܕܺܝܠܰܢ ܗܽܘ. ܘܟܽܠ ܕܺܐܝܬ ܠܰܢ ܕܺܝܠܟܽܘܢ ܗܽܘ. ܦܰܩܶܕܢ ܐܶܢܽܘܢ ܕܶܝܢ ܕܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܠܟܽܘܢ.24 ܘܰܫܡܰܥ ܝܽܘܢܳܬܳܢ ܕܰܗܦܰܟܘ ܪܰܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܕܚܰܝܠܰܘ̈ܗܝ ܕܕܺܡܰܛܪܺܝܳܘܣ ܒܚܰܝܠܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ: ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܗܰܘ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܢܰܩܪܒܽܘܢ ܥܰܡܶܗ.25 ܘܰܫܩܰܠ ܝܽܘܢܳܬܳܢ ܡܶܢ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ. ܘܰܐܪܰܥ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܚܶܡ̈ܬܳܝܶܐ. ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܝܰܗܒ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܐܰܬܪܳܐ ܕܰܢܕܽܘܫܽܘܢ ܒܰܐܪܥܶܗ.26 ܘܫܰܕܰܪ ܓܳܫܽܘ̈ܫܶܐ ܠܡܰܫܪܺܝܬܗܽܘܢ: ܘܰܗܦܰܟܘ ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܶܗ: ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܡܶܬܚܰܫܒܺܝܢ ܕܰܒܠܺܠܝܳܐ ܢܰܪܡܽܘܢ ܥܠܰܝܟܽܘܢ.27 ܟܰܕ ܥܪܰܒ ܕܶܝܢ ܫܶܡܫܳܐ: ܦܩܰܕ ܝܽܘܢܳܬܳܢ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܥܰܡܶܗ: ܕܰܗܘܰܘ ܥܺܝܪܺܝܢ: ܘܰܡܛܰܝܒܺܝܢ ܙܰܝܢܗܽܘܢ. ܘܰܡܥܰܬܕܺܝܢ ܠܰܩܪܳܒܳܐ ܟܽܠܶܗ ܠܺܠܝܳܐ. ܘܰܐܦܶܩ ܢܳܛܽܘܖ̈ܶܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܚܕܳܪ̈ܶܝܗ̇.28 ܫܡܰܥܘ ܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܰܡܥܰܬܕ ܗܽܘ ܝܽܘܢܳܬܳܢ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܥܰܡܶܗ ܠܰܩܪܳܒܳܐ: ܘܰܕܚܶܠܘ ܘܙܳܥܘ ܒܠܶܒܗܽܘܢ. ܘܰܐܪܦܺܝܘ ܢܽܘܪܳܐ ܒܡܰܫܪ̈ܝܳܬܗܽܘܢ: ܘܰܥܪܰܩܘ.29 ܝܽܘܢܳܬܳܢ ܕܶܝܢ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܥܰܡܶܗ: ܠܳܐ ܝܺܕܰܥܘ ܥܕܰܡܳܐ ܠܨܰܦܪܳܐ. ܚܳܙܶܝܢ ܗܘܰܘ ܓܶܝܪ ܢܽܘܪܳܐ ܕܝܳܩܕܳܐ.30 ܘܰܪܕܰܦ ܝܽܘܢܳܬܳܢ ܒܳܬܰܪܗܽܘܢ: ܘܠܳܐ ܐܰܕܪܶܟ ܐܶܢܽܘܢ. ܥܰܒܪܽܘܗܝ ܗܘܰܘ ܓܶܝܪ ܠܢܰܗܪܳܐ ܕܡܶܬܩܪܶܐ ܒܰܪ ܚܺܐܖ̈ܶܐ.31 ܘܰܗܦܰܟ ܝܽܘܢܳܬܳܢ ܥܰܠ ܥܰܖ̈ܰܒܳܝܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܡܶܬܩܪܶܝܢ ܙܒܺܝܕܳܝ̈ܶܐ: ܘܰܡܚܳܐ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܰܢܣܰܒ ܒܶܙܬܗܽܘܢ.32 ܘܰܫܩܰܠ ܘܶܐܬܳܐ ܠܕܰܪܡܣܽܘܩ. ܘܰܥܒܰܪ ܒܰܐܪ̈ܥܳܬܳܐ.33 ܘܫܶܡܥܽܘܢ ܢܦܰܩ ܘܶܐܙܰܠ ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܐܫܩܳܠܽܘܢ ܘܰܠܚܶܣܢ̈ܶܐ ܕܰܚܕܳܪ̈ܶܝܗ̇. ܘܰܐܪܟܶܢ ܠܝܽܘܦܺܐ ܘܟܰܒܫܳܗ̇.34 ܫܡܰܥ ܓܶܝܪ ܕܰܠܚܶܣܢܳܐ ܒܳܥܶܝܢ ܗܘܰܘ ܕܢܰܫܠܡܽܘܢܳܝܗܝ ܠܰܕܒܶܝܬ ܕܺܡܰܛܪܺܝܳܘܣ: ܘܰܐܘܬܶܒ ܬܰܡܳܢ ܡܰܛܰܪܬܳܐ ܕܰܗܘܰܘ ܢܳܛܪܺܝܢ ܠܶܗ.35 ܘܰܗܦܰܟ ܝܽܘܢܳܬܳܢ ܘܟܰܢܶܫ ܠܣܳܒܰܘ̈ܗܝ ܕܥܰܡܳܐ. ܘܶܐܬܡܰܠܰܟ ܥܰܡܗܽܘܢ ܕܢܶܒܢܶܐ ܒܺܝܗܽܘܕ݂ ܚܶܣܢ̈ܶܐ.36 ܘܰܢܪܰܡܪܶܡ ܫܽܘܪ̈ܶܝܗ̇ ܕܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. ܘܰܥܒܰܕ ܪܰܘܡܳܐ ܪܰܒܳܐ ܒܰܝܢܳܬ ܡܶܪܕܳܐ ܠܰܡܕܺܝܢܬܳܐ. ܕܰܗܘܳܐ ܦܰܪܺܝܩ ܡܶܢ ܡܕܺܝܢܬܳܐ. ܕܬܶܗܘܶܐ ܡܕܺܝܢܬܳܐ ܡܶܢܶܗ ܘܰܠܗܰܠ: ܐܰܝܟ ܕܠܳܐ ܗܘܳܐ ܙܳܒܢܺܝܢ ܐܳܦܠܳܐ ܡܙܰܒܢܺܝܢ.37 ܘܶܐܬܟܰܢܰܫܘ ܠܡܶܒܢܳܐ ܠܰܡܕܺܝܢܬܳܐ. ܘܰܢܦܰܠ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܐ ܥܰܠ ܓܶܢܒ ܢܰܚܠܳܐ ܕܡܰܕܢܚܳܐ: ܘܛܰܡܪܳܗ̇ ܠܕܽܘܟܬܳܐ ܕܡܶܬܩܰܪܝܳܐ ܟܶܣܦܰܢܬܳܐ.38 ܘܫܶܡܥܽܘܢ ܒܢܳܐ ܠܰܥܕܺܝܪܳܐ ܕܰܒܨܰܦܺܝܠܳܐ ܘܰܐܥܫܢܳܗ̇ ܒܬܰܪ̈ܥܶܐ ܘܰܒܡܽܘ̈ܟܠܶܐ.39 ܘܰܨܒܳܐ ܛܺܪܝܦܽܘܢ ܕܢܰܡܠܶܟ ܥܰܠ ܐܰܣܝܰܐ: ܘܢܶܩܛܽܘܪ ܬܳܓܳܐ: ܘܢܰܘܫܶܛ ܐܺܝܕܳܐ ܥܰܠ ܐܰܢܛܝܰܟܳܘܣ ܡܰܠܟܳܐ.40 ܘܰܕܚܶܠ ܕܰܠܡܳܐ ܠܳܐ ܢܶܫܒܩܺܝܘܗܝ ܢܽܘܢܳܬܳܢ: ܐܰܘ ܕܰܠܡܳܐ ܢܰܩܪܶܒ ܥܰܡܶܗ. ܘܒܳܥܶܐ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܐܰܬܪܳܐ ܕܢܺܐܚܕܺܝܘܗܝ ܠܝܽܘܢܳܬܳܢ ܘܢܰܘܒܕܺܝܘܗܝ. ܘܰܫܩܰܠ ܘܶܐܬܳܐ ܠܒܶܝܬ ܝܳܫܳܢ.41 ܘܰܢܦܰܩ ܝܽܘܢܳܬܳܢ ܒܰܐܪܒܥܺܝܢ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܡܰܓܒܳܝ̈ܶܐ ܠܰܩܪܳܒܳܐ. ܘܰܫܩܰܠ ܘܶܐܬܳܐ ܠܒܶܝܬ ܝܳܫܳܢ.42 ܘܰܚܙܳܐ ܛܪܺܝܦܽܘܢ ܕܶܐܬܳܐ ܝܽܘܢܳܬܳܢ ܒܚܰܝܠܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ: ܘܰܕܚܶܠ ܕܢܰܘܫܶܛ ܥܠܰܘܗܝ ܐܺܝܕܳܐ.43 ܘܩܰܒܠܶܗ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܘܪܰܡܪܡܶܗ ܩܕܳܡ ܟܽܠܗܽܘܢ ܪ̈ܳܚܡܰܘܗܝ. ܘܝܰܗܒ ܠܶܗ ܡܰܘܗ̈ܒܳܬܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܪ̈ܳܚܡܰܘܗܝ. ܘܝܰܗܒܘ ܠܶܗ ܐܳܦ ܗܶܢܽܘܢ ܡܰܘܗ̈ܒܳܬܳܐ ܘܰܠܚܰܝܠܶܗ. ܘܰܦܩܰܕ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܡܶܫܬܰܡܥܺܝܢ ܠܶܗ ܐܰܝܟ ܕܠܶܗ.44 ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܠܝܽܘܢܳܬܳܢ. ܠܡܳܢܳܐ ܫܚܰܩܬ ܘܰܐܝܬܺܝܬ ܠܗܳܢܳܐ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ: ܟܰܕ ܠܰܝܬ ܠܰܢ ܩܪܳܒܳܐ.45 ܘܗܳܫܳܐ ܫܰܕܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܐ̱ܢܳܫ ܠܒܰܝܬܶܗ. ܘܰܓܒܺܝ ܠܳܟ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܙܥܽܘܖ̈ܶܐ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܥܰܡܳܟ. ܘܬܳܐ ܥܰܡܝ ܠܰܦܛܽܘܠܡܰܐܺܝܣ: ܘܰܐܫܠܡܺܝܗ̇ ܠܳܟ: ܘܰܠܫܰܪܟܳܐ ܕܚܶܣܢ̈ܶܐ ܘܰܠܫܰܪܟܳܐ ܕܚܰܝܠܳܐ. ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܩܳܝܡܺܝܢ ܥܰܠ ܨܶܒ̈ܘܳܬܳܐ. ܘܶܐܗܦܽܘܟ ܘܺܐܙܰܠ ܡܶܛܽܠܗܳܕܶܐ ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܐܶܬܺܝܬ݂.46 ܘܗܰܝܡܢܶܗ ܘܰܥܒܰܕ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܘܫܰܕܪܶܗ ܠܚܰܝܠܶܗ ܕܝܽܘܢܳܬܳܢ: ܘܶܐܙܰܠ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕܳܐ.47 ܫܒܰܩ ܕܶܝܢ ܠܘܳܬܶܗ ܬܠܳܬܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܓܰܒܪ̈ܺܝܢ. ܘܰܬܪܶܝܢ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܡܶܢܗܽܘܢ ܐܰܪܦܺܝ ܒܰܓܠܺܝܠܳܐ. ܐܳܠܶܦ ܕܶܝܢ ܐܶܙܰܠܘ ܥܰܡܶܗ.48 ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܥ̣ܰܠ ܝܽܘܢܳܬܳܢ ܠܰܦܛܽܘܠܡܰܐܺܝܣ ܡܕܺܝܢܬܳܐ: ܚܰܒܫܽܘܗܝ ܬܰܡܳܢ. ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܥ̣ܰܠܘ ܥܰܡܶܗ ܩܰܛܶܠܘ ܐܶܢܽܘܢ ܒܚܰܪܒܳܐ.49 ܘܫܰܕܰܪ ܛܪܺܝܦܽܘܢ ܚܰܝܠܳܐ ܘܦܰܪ̈ܳܫܶܐ ܠܰܓܠܺܝܠܳܐ ܘܠܰܦܩܰܥܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ. ܠܡܰܘܒܳܕܽܘ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܕܒܶܝܬ ܝܽܘܢܳܬܳܢ.50 ܘܺܝܕܰܥܘ ܕܶܐܬܬܶܚܕ ܠܶܗ ܝܽܘܢܳܬܳܢ. ܘܶܐܒܰܕ ܠܶܗ ܗܽܘ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܥܰܡܶܗ. ܘܠܰܒܶܒܘ ܘܒܰܝܰܐܘ ܢܰܦܫܗܽܘܢ. ܘܶܐܙܰܠܘ ܟܰܕ ܟܢܺܝܫܺܝܢ ܠܰܩܪܳܒܳܐ.51 ܘܰܚܙܰܘ ܪ̈ܳܕܽܘܦܰܝܗܽܘܢ ܕܡܶܪܰܬ݂ ܠܳܗ̇ ܠܗܽܘܢ ܥܕܰܡܳܐ ܠܢܰܦܫܳܐ. ܘܡܶܢ ܟܽܠܶܗ ܚܰܝܠܗܽܘܢ ܡܶܬܟܰܬܫܺܝܢ: ܘܰܗܦܰܟܘ ܠܗܽܘܢ ܡܶܢܗܽܘܢ.52 ܘܶܐܬܰܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂. ܘܶܐܬܶܐܒܶܠܘ ܥܰܠ ܝܽܘܢܳܬܳܢ ܘܥܰܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܥܰܡܶܗ. ܘܰܕܚܶܠܘ ܕܶܚܠܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ. ܘܶܐܬܶܐܒܶܠܘ ܟܽܠܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܐܶܒܠܳܐ ܪܰܒܳܐ.53 ܘܰܨܒܰܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܰܚܕܳܖ̈ܰܝܗܽܘܢ ܠܰܡܓܰܡܳܪܽܘ ܐܶܢܽܘܢ. ܐܶܡܰܪܘ ܓܶܝܪ ܕܠܰܝܬ ܠܗܽܘܢ ܪܺܝܫܳܐ ܕܰܡܥܰܕܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܗܳܫܳܐ ܬܰܘ ܢܶܬܟܰܬܰܫ ܥܰܡܗܽܘܢ ܘܰܢܪܺܝܡ ܕܽܘܟܪܳܢܗܽܘܢ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܓ.

 1. 1. ܘܰܫܡܰܥ ܫܶܡܥܽܘܢ ܕܟܰܢܶܫ ܛܪܺܝܦܽܘܢ ܚܰܝܠܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ ܕܢܺܐܬܶܐ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ ܘܢܶܥܛܶܝܗ̇.2 ܘܰܚܙܳܝܗܝ ܠܥܰܡܳܐ ܕܰܕܚܺܝܠ ܘܪܰܬܺܝܬ݂. ܘܰܣܠܶܩ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ.3 ܘܟܰܢܶܫ ܠܥܰܡܳܐ. ܘܒܰܝܰܐ ܐܶܢܽܘܢ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܝܳܕܥܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܥܶܒܕܶܬ݂ ܐܶܢܳܐ ܘܰܐܚܰܝ̈ ܘܟܽܠܶܗ ܒܶܝܬ ܐܳܒܝ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܘܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܒܶܝܬ ܡܰܩܕܫܳܐ. ܩܪ̈ܳܒܶܐ ܘܽܐܘܠܨܳܢ̈ܶܐ ܕܰܚܙܰܝܢ.4 ܘܡܶܛܽܠܗܳܕܶܐ ܗܽܘ ܡܺܝܬܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܚܰܝ̈ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܟܽܠܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܶܐܫܬܰܚܪܶܬ݂ ܐܶܢܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕܰܝ.5 ܘܗܳܫܳܐ ܚܳܣ ܠܺܝ ܕܶܐܚܽܘܣ ܥܰܠ ܢܰܦܫܝ ܒܟܽܠ ܙܰܒܢ̈ܶܐ ܕܽܐܘܠܨܳܢܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܗܘܺܝܬ݂. ܡܝܰܬܰܪ ܡܶܢ ܐܰܚܰܝ̈.6 ܒܪܰܡ ܕܶܝܢ: ܐܶܬܟܰܬܰܫ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܥܰܡܰܢ: ܘܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܒܶܝܬ ܡܰܩܕܫܰܢ: ܘܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܒܢܰܝ̈ܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬܟܰܢܰܫܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܠܰܡܓܰܡܳܪܽܘܬܰܢ ܡܶܛܽܠ ܒܶܥܠܕܒܳܒܽܘܬܗܽܘܢ.7 ܘܶܐܬܬܥܺܝܪܰܬ݂ ܘܪܶܬܚܰܬ ܪܽܘܚܶܗ ܕܥܰܡܳܐ: ܒܰܪ ܫܳܥܬܶܗ ܕܰܫܡܰܥ ܡܶܠܰܘ̈ܗܝ.8 ܘܰܥܢܰܘ ܒܩܳܠܳܐ ܪܳܡܳܐ ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܶܗ. ܐܰܢ̱ܬ ܗܽܘ ܡܕܰܒܪܳܢܰܢ ܚܠܳܦ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܘܝܽܘܢܳܬܳܢ ܐܰܚܰܝ̈ܟ.9 ܐܰܩܪܶܒ ܩܪ̈ܳܒܰܝܢ. ܘܟܽܠ ܕܬܺܐܡܰܪ ܠܰܢ ܢܶܥܒܶܕ݂.10 ܘܟܰܢܶܫ ܫܶܡܥܽܘܢ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܩܖ̈ܰܒܬܳܢܶܐ. ܘܣܰܪܗܶܒ ܠܰܡܫܰܠܳܡܽܘ ܘܠܰܡܫܰܟܠܳܠܽܘ ܫܽܘܪܳܗ̇ ܕܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. ܘܰܐܥܫܢܶܗ ܠܟܽܠ ܟܰܕ ܚܳܕܰܪ.11 ܘܫܰܕܰܪ ܠܝܽܘܢܳܬܳܢ ܒܰܪ ܐܰܒܫܠܳܡ: ܘܥܰܡܶܗ ܚܰܝܠܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ: ܠܝܽܘܦܺܐ. ܘܰܐܦܶܩ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܺܐܝܬ ܗܘܰܘ ܒܳܗ̇. ܘܰܫܪܳܐ ܬܰܡܳܢ ܗܽܘ.12 ܘܰܫܩܰܠ ܛܪܺܝܦܽܘܢ ܡܶܢ ܦܛܘܠܡܐܝܣ ܒܚܰܝܠܳܐ ܣܰܓܝܐܳܐ: ܠܡܶܥܰܠ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕܳܐ. ܘܝܽܘܢܳܬܳܢ ܥܰܡܶܗ ܗܘܳܐ ܟܰܕ ܡܶܬܢܛܰܪ.13 ܫܶܡܥܽܘܢ ܕܶܝܢ ܫܪܳܐ ܥܰܠ ܥܕܺܝܪܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܦܩܰܥܬܳܐ.14 ܘܺܝܕܰܥ ܛܪܺܝܦܽܘܢ ܕܩܳܡ ܫܶܡܥܽܘܢ ܚܠܳܦ ܝܽܘܢܳܬܢ ܐܰܚܽܘܗܝ: ܘܕܰܥܬܺܝܕ ܗܽܘ ܠܡܰܩܪܳܒܽܘ ܥܰܡܶܗ. ܘܫܰܕܰܪ ܠܘܳܬܶܗ ܐܺܝܙܓܰܕ̈ܶܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ.15 ܚܠܳܦ ܟܶܣܦܳܐ ܗܰܘ ܕܚܰܝܳܒ ܗܘܳܐ ܝܽܘܢܳܬܳܢ ܐܰܚܽܘܟ ܒܶܝܬ ܡܰܠܟܳܐ ܡܶܛܽܠ ܨܶܒ̈ܘܳܬܳܐ ܕܰܐܚܺܝܕ݂ ܗܘܳܐ: ܟܪܺܝܟܺܝܢܰܢ ܠܶܗ.16 ܘܗܳܫܳܐ ܫܰܕܰܪ ܡܳܐܐ ܟܰܟܪ̈ܺܝܢ ܕܣܺܐܡܳܐ ܘܰܬܪܶܝܢ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܠܰܗܡܺܝܖ̈ܶܐ: ܕܕܰܠܡܳܐ ܟܰܕ ܢܶܫܪܶܝܘܗܝ ܢܶܣܛܶܐ ܘܢܶܦܪܽܘܩ ܠܶܗ ܡܶܢܰܢ: ܘܫܳܪܶܝܢܰܢ ܠܶܗ.17 ܘܺܝܕܰܥ ܫܶܡܥܽܘܢ ܕܰܒܢܶܟܠܳܐ ܗܽܘ ܡܡܰܠܠܺܝܢ ܥܰܡܶܗ. ܘܫܰܕܰܪ ܟܶܣܦܳܐ ܘܰܛܠܳܝ̈ܶܐ: ܕܰܠܡܳܐ ܢܶܥܒܶܕ݂ ܒܥܶܠܕܳܒܳܒܽܘܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܘܢܺܐܡܰܪ.18 ܥܰܠ ܕܠܳܐ ܫܰܕܰܪ ܟܶܣܦܳܐ ܘܰܛܠܳܝ̈ܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܶܐܒܰܕܘ.19 ܘܫܰܕܰܪ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܘܡܳܐܐ ܟܰܟܪ̈ܺܝܢ. ܘܕܰܓܶܠ ܘܠܳܐ ܫܰܕܰܪ ܠܝܽܘܢܳܬܳܢ.20 ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܗܳܠܶܝܢ: ܐܶܬܳܐ ܛܪܺܝܦܽܘܢ ܠܰܡܗܰܠܳܟܽܘ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ ܐܝܟ ܕܢܶܥܛܶܝܗ̇. ܘܶܐܙܰܠ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܥܳܕܽܘܪܳܐ. ܘܫܶܡܥܽܘܢ ܘܡܰܫܪܺܝܬܶܗ ܩܳܕܶܡ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܠܟܽܠ ܐܰܬܰܪ ܕܳܐܙܶܠ ܗܘܳܐ.21 ܝܳܬܒܰܝ̈ ܡܶܪܕܳܐ ܕܶܝܢ ܫܰܕܰܪܘ ܠܘܳܬ݂ ܛܪܺܝܦܽܘܢ ܐܺܝܙ̈ܓܰܕܶܐ ܕܢܺܐܬܶܐ ܠܘܳܬܗܽܘܢ ܚܦܺܝܛܳܐܺܝܬ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܡܰܕܒܪܳܝܬܳܐ: ܘܕܰܢܫܰܕܰܪ ܠܗܽܘܢ ܐܰܣܳܢܳܐ.22 ܘܛܰܝܶܒ ܛܪܺܝܦܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܰܪ̈ܳܫܰܘܗܝ ܕܢܺܐܬܶܐ ܒܗܰܘ ܠܺܠܝܳܐ. ܘܰܗܘܳܐ ܬܰܠܓܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܘܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚ ܕܢܺܐܬܶܐ ܡܶܛܽܠ ܬܰܠܓܳܐ. ܘܰܫܩܰܠ ܘܶܐܬܳܐ ܠܓܶܠܥܳܕ݂.23 ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܡܰܛܺܝ ܛܪܺܝܦܽܘܢ ܠܒܶܣ̈ܩܡܶܐ: ܩܰܛܠܶܗ ܠܝܽܘܢܳܬܳܢ ܘܶܐܬܩܒܰܪ ܬܰܡܳܢ.24 ܘܰܗܦܰܟ ܛܪܺܝܦܽܘܢ ܘܶܐܙܰܠ ܠܰܐܪܥܶܗ.25 ܘܫܰܕܰܪ ܫܶܡܥܽܘܢ ܘܰܫܩܰܠ ܓܰܪ̈ܡܰܘܗܝ ܕܝܽܘܢܳܬܳܢ ܐܰܚܽܘܗܝ. ܘܩܰܒܪܶܗ ܒܡܽܘܪܥܺܝܡ ܒܰܡܕܺܝܢܬܳܐ ܕܰܐܒܳܗܰܘ̈ܗܝ.26 ܘܰܒܟܰܘ ܘܶܐܬܶܐܒܶܠܘ ܥܠܰܘܗܝ ܟܽܠܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ.27 ܘܰܒܢܳܐ ܫܶܡܥܽܘܢ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܩܰܒܖ̈ܶܐ ܕܰܐܒܽܘܗܝ ܘܕܰܐܚܰܘ̈ܗܝ. ܘܪܰܡܪܡܶܗ ܒܰܚܙܳܬܶܗ ܒܟܺܐܦ̈ܶܐ ܦܠܺܝ̈ܚܳܬܳܐ: ܕܰܓܠܺܝ̈ܦܳܢ ܡܶܢ ܬܖ̈ܰܝܗܽܘܢ ܓܰܒܰܝ̈ܗܶܝܢ.28 ܘܰܐܩܺܝܡ ܫܒܰܥ ܢܰܦ̈ܫܳܢ ܚܕܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܚܕܳܐ: ܠܰܐܒܽܘܗܝ ܘܠܶܐܡܶܗ ܘܠܰܐܪ̈ܒܥܳܬܰܝܗܽܘܢ ܐܰܚܰܘ̈ܗܝ.29 ܘܰܥܒܰܕ ܡܳܐܟܶܢܳܘ̈ܣ. ܘܰܐܩܺܝܡ ܠܗܶܝܢ ܐܶܣܛܽܘܢ̈ܶܐ ܪܰܘܪ̈ܒܶܐ. ܘܰܓܠܰܦ ܥܰܠ ܐܶܣܛܽܘ̈ܢܶܐ: ܟܽܠ ܡܳܐܢܰܝ̈ ܙܰܝܢܳܐ ܕܰܩܪܳܒܳܐ ܠܰܫܡܳܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ. ܥܰܠ ܓܶܢܒ ܡܳܐܢܰܝ̈ ܙܰܝܢܳܐ: ܥܒܰܕ ܐܶܠܦ̈ܶܐ ܓܠܺܝ̈ܦܳܬܳܐ ܘܪܰܡܪܶܡ. ܕܰܗܘܰܝ̈ ܡܶܬܚܰܙ̈ܝܳܢ ܠܟܽܠ ܢܳܚܬܰܝ̈ ܝܰܡܳܐ.30 ܗܳܢܳܐ ܩܰܒܪܳܐ ܕܰܥܒܰܕ ܫܶܡܥܽܘܢ ܒܡܽܘܪܥܺܝܡ ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܢܳܐ.31 ܛܪܺܝܦܽܘܢ ܕܶܝܢ ܡܗܰܠܶܟ ܗܘܳܐ ܒܢܶܟܠܳܐ ܥܰܡ ܐܰܢܛܝܰܟܳܘܣ ܡܰܠܟܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܘܩܰܛܠܶܗ.32 ܘܰܐܡܠܶܟ ܚܠܳܦܰܘܗܝ. ܘܰܩܛܰܪ ܬܳܓܳܐ ܕܰܐܣܝܰܐ. ܘܰܥܒܰܕ݂ ܡܚܽܘܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ.33 ܘܰܒܢܳܐ ܫܶܡܥܽܘܢ ܚܶܣ̈ܢܶܝܗ̇ ܕܺܝܗܽܘܕܳܐ: ܘܰܐܚܕܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܒܡܰܓܕ̈ܠܶܐ ܪ̈ܳܡܶܐ: ܘܰܒܫܽܘܖ̈ܶܐ ܪܰܘܪ̈ܒܶܐ: ܘܰܒܬܰܪ̈ܥܶܐ ܘܰܒܡܽܘ̈ܟܠܶܐ. ܘܣܳܡ ܐܰܣܳܢܳܐ ܒܚܶܣ̈ܢܶܐ.34 ܘܰܓܒܳܐ ܫܶܡܥܽܘܢ ܓܰܒܖ̈ܶܐ: ܘܫܰܕܰܪ ܠܘܳܬ ܕܺܡܰܛܪܺܝܳܘܣ ܡܰܠܟܳܐ ܠܡܶܥܒܰܕ݂ ܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܠܰܐܪܥܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܣܽܘܥܪ̈ܳܢܰܘܗܝ ܕܺܛܪܺܝܦܽܘܢ ܚܛܽܘܦܝܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܗܘܰܘ.35 ܘܫܰܕܰܪ ܕܺܡܰܛܪܺܝܳܘܣ ܡܰܠܟܳܐ ܐܰܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܡ̈ܶܠܶܐ. ܘܰܟܬܰܒ ܠܶܗ ܥܶܢܝܳܢܳܐ ܒܶܐܓܰܪܬܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ.36 ܕܺܡܰܛܪܺܝܳܘܣ ܡܰܠܟܳܐ: ܠܫܶܡܥܽܘܢ ܪܰܒ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܪܳܚܡܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ: ܘܰܠܣܳܒ̈ܶܐ ܘܰܠܥܰܡܳܐ ܕܺܝܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ: ܫܠܳܡ.37 ܟܠܺܝܠܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܘܰܫܠܺܝܚܽܘܬܳܐ ܕܫܰܕܰܪܬܽܘܢ ܠܰܢ ܩܰܒܶܠܢ. ܘܰܥܬܺܝܕܺܝܢܰܢ ܠܡܶܥܒܰܕ݂ ܠܟܽܘܢ ܫܠܳܡܳܐ ܪܰܒܳܐ: ܘܰܕܢܶܟܬܽܘܒ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܥܒܺܝܕܺܝܢ ܥܰܠ ܨܶܒ̈ܘܳܬܳܐ: ܕܢܶܫܒܩܽܘܢ ܠܟܽܘܢ ܫܩ̈ܳܠܶܐ.38 ܘܟܽܠ ܕܰܫܠܰܚܢ ܠܟܽܘܢ ܩܰܝܳܡ. ܘܚܶܣ̈ܢܶܐ ܕܰܒܢܰܝܬܽܘܢ: ܕܺܝܠܟܽܘܢ ܢܶܗܘܽܘܢ.39 ܘܫܳܩܒܩܺܝܢܰܢ ܕܶܝܢ ܐܳܦ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܘܣܰܟ̈ܠܘܳܬܳܐ ܕܰܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܢܳܐ: ܘܰܟܠܺܝܠܳܐ ܗܰܘ ܕܚܰܝܳܒܺܝܢ ܗܘܰܝܬܽܘܢ.40 ܘܟܽܠ ܡܰܢ ܕܝܳܗܶܒ ܗܘܳܐ ܡܰܟܣܳܐ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ: ܡܶܟܺܝܠ ܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܝܳܗܶܒ. ܘܟܽܠ ܡܰܢܽܘ ܡܶܢ ܕܺܝܠܟܽܘܢ ܕܨܳܒܶܝܢ ܕܢܶܬܟܰܬܒܽܘܢ ܥܰܡ ܕܺܝܠܰܢ: ܢܶܬܟܰܬܒܽܘܢ. ܘܢܶܗܘܶܐ ܒܰܝܢܳܬܰܢ ܫܠܳܡܳܐ.41 ܒܰܫܢܰܬ݂ ܡܳܐܐ ܘܫܰܒܥܺܝܢ: ܐܶܬܬܪܺܝܡ ܢܺܝܪܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܡܶܢ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ.42 ܘܫܰܪܺܝܘ ܥܰܡܳܐ ܟܳܬܒܺܝܢ ܘܫܳܩܠܺܝܢ: ܘܝܳܗܒܺܝܢ ܒܫܰܢܬܳܐ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ: ܒܰܫܡܶܗ ܕܫܶܡܥܽܘܢ ܪܰܒ ܟܳܗܢ̈ܶܐ ܪܰܒܳܐ ܘܪܺܝܫܳܐ ܘܰܡܕܰܒܪܳܢܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕܳܝܶܐ.43 ܒܗܳܢܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ: ܝܺܬܶܒ ܫܶܡܥܽܘܢ ܥܰܠ ܥܶܐܙܳܐ: ܘܚܰܕܪܳܗ̇ ܒܡܰܫܪܺܝܬܳܐ. ܘܰܥܒܰܕ ܡܰܓܕ̈ܠܶܐ ܕܩܰܝܣܳܐ ܥܰܫܺܝ̈ܢܶܐ. ܘܰܩܪܶܒ ܠܫܽܘܪܳܐ ܕܰܡܕܺܝܢܬܳܐ. ܘܰܗܓܰܡ ܚܰܕ ܡܰܓܕܠܳܐ. ܘܰܐܚܕܳܗ̇ ܠܰܡܕܺܝܢܬܳܐ.44 ܘܰܫܘܰܪܘ ܘܰܢܦܰܩܘ ܡܶܢ ܓܰܘ ܡܰܓ̈ܕܠܳܐ ܕܩܰܝܣܳܐ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܕܚܰܝܠܳܐ. ܘܰܢܚܶܬܘ ܠܰܡܕܺܝܢܬܳܐ. ܘܰܗܘܳܐ ܙܰܘܥܳܐ ܪܰܒܳܐ ܒܓܰܘ ܡܕܺܝܢܬܳܐ.45 ܘܰܣܠܶܩܘ ܒܢܰܝ̈ ܡܕܺܝܢܬܳܐ ܥܰܡ ܢܶܫܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܰܒܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܟܰܕ݂ ܡܣܰܕܩܺܝܢ ܢܰܚܬܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܰܓܥܰܘ ܒܩܳܠܳܐ ܪܳܡܳܐ ܘܒܥܰܘ ܡܶܢ ܫܶܡܥܽܘܢ ܕܢܶܬܶܠ ܠܗܽܘܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ.46 ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܶܗ. ܠܳܐ ܬܶܥܒܶܕ ܠܰܢ ܐܰܝܟ ܒܺܝܫܽܘܬܰܢ: ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܟ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ.47 ܘܰܫܒܰܩ ܐܶܢܽܘܢ ܫܶܡܥܽܘܢ ܘܠܳܐ ܐܰܩܪܶܒ ܥܰܡܗܽܘܢ. ܘܰܐܦܶܩ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܡܺܕܝܢܬܳܐ. ܘܕܰܟܺܝ ܒ̈ܳܬܶܐ ܐܰܝܟܳܐ ܕܺܐܝܬ ܗܘܳܐ ܦܬܰܟܖ̈ܶܐ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܥ̣ܰܠ ܠܳܗ̇ ܟܰܕ ܡܫܰܒܰܚ ܘܰܡܒܰܪܶܟ.48 ܘܰܐܦܶܩ ܡܶܢܳܗ̇ ܟܽܠܳܗ̇ ܛܰܡܐܽܘܬܳܐ. ܘܰܐܘܬܶܒ ܬܰܡܳܢ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܨܛܒܶܝܢ ܒܢܳܡܽܘܣܳܐ. ܘܰܒܢܳܐ ܒܳܗ̇ ܚܶܣܢܳܐ. ܘܰܥܒܰܕ ܠܶܗ ܒܳܗ̇ ܒܰܝܬܳܐ.49 ܝܳܬܒܰܝ̈ ܡܶܪܕܳܐ ܕܶܝܢ ܕܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܡܶܬܟܠܶܝܢ ܗܘܰܘ ܠܡܶܥܰܠ ܘܰܠܡܶܦܰܩ: ܘܰܠܡܶܙܒܰܢ ܘܠܰܡܙܰܒܳܢܽܘ. ܘܰܟܦܶܢܘ ܣܰܓܺܝ. ܘܡܺܝܬܘ ܡܶܢܗܽܘܢ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܡܶܢ ܟܰܦܢܳܐ.50 ܘܰܒܥܰܘ ܡܶܢ ܫܶܡܥܽܘܢ ܕܢܶܬܶܠ ܠܗܽܘܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ. ܘܝܰܗܒ ܠܗܽܘܢ. ܘܰܐܦܶܩ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ. ܘܕܰܟܝܶܗ ܠܒܶܝܬ ܡܶܪܕܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܛܰܡܐܽܘܬܳܐ.51 ܘܥ̣ܰܠܘ ܠܒܶܝܬ ܡܶܪܕܳܐ: ܒܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܬܠܳܬܳܐ ܒܝܰܪܚܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ: ܒܰܫܢܰܬ݂ ܡܳܐܐ ܘܫܰܒܥܺܝܢ ܘܰܚܕܳܐ: ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ ܘܰܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܘܒܽܐܘܫܰܥ̈ܢܶܐ: ܘܰܒܩܺܝܬܳܖ̈ܶܐ ܘܰܒܟܶܢܳܖ̈ܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬܬܒܰܪ ܒܥܶܠܕܒܳܒܳܐ ܪܰܒܳܐ ܡܶܢ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܰܫܠܺܝ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܡܶܢ ܕܰܠܡܰܩܪܳܒܽܘ ܥܰܡ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ.52 ܘܰܐܩܺܝܡܘ ܕܰܗܘܰܘ ܥܳܒܕܺܝܢ ܠܶܗ ܠܗܳܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܒܟܽܠ ܫܢܳܐ ܘܰܫܢܳܐ: ܘܰܒܒܽܘܣܳܡܳܐ ܘܰܒܚܰܕܽܘܬܳܐ.53 ܘܰܐܥܫܶܢܘ ܠܛܽܘܪܳܐ ܕܗܰܝܟܠܳܐ ܕܥܰܠ ܓܶܢܒ ܒܶܝܬ ܡܶܪܕܳܐ. ܘܥܳܡܰܪ ܗܘܳܐ ܬܰܡܳܢ ܫܶܡܥܽܘܢ ܗܽܘ ܘܰܒܢܰܝ̈ ܒܰܝܬܶܗ ܥܰܡܶܗ.54 ܘܰܚܙܳܐ ܫܶܡܥܽܘܢ ܠܝܽܘܚܰܢܳܢ ܒܪܶܗ ܕܓܰܢܒܳܪ ܗܽܘ. ܘܰܐܩܺܝܡܶܗ ܡܕܰܒܪܳܢܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܝ̈ܠܶܐ. ܘܰܥܡܰܪ ܗܽܘ ܒܰܓܙܺܝܪܳܐ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܕ.

 1. 1. ܘܒܰܫܢܰܬ݂ ܡܳܐܐ ܘܫܰܒܥܺܝܢ ܘܬܰܪܬܶܝܢ: ܟܰܢܶܫ ܕܺܡܰܛܪܺܝܳܘܣ ܠܚܰܝܠܶܗ. ܘܶܐܙܰܠ ܠܳܡܕܰܝ ܕܰܢܟܰܢܶܫ ܠܶܗ ܚܰܝܠܳܐ ܘܢܰܩܪܶܒ ܥܰܡ ܛܪܺܝܦܽܘܢ.2 ܘܰܫܡܰܥ ܐܰܪܣܰܩ ܡܰܠܟܳܐ ܕܦܳܪܶܣ ܘܰܕܡܳܕܰܝ: ܕܶܐܬܳܐ ܕܺܡܰܛܪܺܝܳܘܣ ܠܰܬܚܽܘܡܰܘ̈ܗܝ: ܘܫܰܕܰܪ ܠܚܰܕ ܡܶܢ ܪܰܘܪ̈ܒܳܢܰܘܗܝ ܕܢܶܐܚܕܺܝܘܗܝ ܟܰܕ ܚܰܝ.3 ܘܶܐܙܰܠ ܘܰܡܚܳܗ̇ ܠܡܰܫܪܺܝܬܶܗ ܕܕܺܡܰܛܪܺܝܳܘܣ: ܘܰܐܚܕܶܗ. ܘܰܐܝܬܝܶܗ ܠܘܳܬ݂ ܐܰܪܣܰܩ. ܘܰܐܪܡܝܶܗ ܒܶܝܬ ܐܰܣܺܝܖ̈ܶܐ.4 ܘܫܠܝܰܬ݂ ܘܶܐܬܬܢܺܝܚܰܬ݂ ܐܰܪܥܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܶܗ ܕܫܶܡܥܽܘܢ. ܘܰܥܒܰܕ݂ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܠܥܰܡܶܗ. ܘܰܫܦܰܪ ܠܗܽܘܢ ܫܽܘܠܛܳܢܶܗ ܘܬܶܫܒܽܘܚܬܶܗ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܶܗ.5 ܘܥܰܡ ܟܽܠܳܗ̇ ܬܶܫܒܽܘܚܬܶܗ. ܘܰܫܩܰܠ ܠܝܽܘܦܺܐ ܠܰܠܡܺܐܢܳܐ. ܘܰܥܒܰܕ݂ ܡܰܥܠܳܢܳܐ ܠܶܐܠܦ̈ܶܐ ܕܝܰܡܳܐ.6 ܘܰܐܦܬܺܝ ܘܰܐܘܪܶܒ ܬܚܽܘ̈ܡܶܐ ܕܥܰܡܶܗ. ܘܰܐܚܕܳܗ̇ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܗܽܘܢ.7 ܘܟܰܢܶܫ ܫܒܺܝܬܳܐ ܣܰܓܺܝܐܬܳܐ. ܘܰܐܫܠܶܛ ܥܰܠ ܓܙܺܝܪܳܐ ܘܥܰܠ ܒܶܝܬ ܫܽܘܖ̈ܶܐ ܘܥܰܠ ܒܶܝܬ ܡܶܪܕܳܐ. ܘܰܥܛܳܐ ܘܰܐܪܺܝܡ ܡܶܢܗܽܘܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܛܰܡܐܽܘܬܳܐ. ܘܠܳܐ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܕܩܳܐܶܡ ܠܩܽܘܒܠܶܗ.8 ܘܥܳܡܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܘܦܳܠܚܺܝܢ ܐܰܪܥܗܽܘܢ ܒܰܫܠܳܡܳܐ. ܘܰܐܪܥܳܐ ܝܳܗܒܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܥܰܠ̈ܠܳܬܳܗ̇: ܘܺܐܝ̈ܠܳܢܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܦܺܐܖ̈ܰܝܗܽܘܢ.9 ܣܳܒ̈ܶܐ ܒܫܽܘ̈ܩܶܐ ܝܳܬܒܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܠ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܡܶܬܡܰܠܟܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܘܰܥܠܰܝ̈ܡܶܐ ܐܶܬܟܰܣܺܝܘ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܘܠܳܐ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܕܰܩܪܳܒܳܐ.10 ܘܝܰܗܒ ܬܽܘܪܣܳܝܳܐ ܠܰܡܕܺܝ̈ܢܳܬܳܐ. ܘܰܐܥܫܶܢ ܐܶܢܶܝܢ ܒܡܳܐܢܰܝ̈ ܚܶܣܢ̈ܶܐ: ܥܕܰܡܳܐ ܕܶܐܫܬܰܡܰܗ ܫܡܳܐ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܶܗ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܣܰܘ̈ܦܶܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ.11 ܘܰܥܒܰܕ݂ ܫܠܳܡܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܘܶܐܬܒܰܣܰܡ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܒܒܽܘܣܳܡܳܐ ܪܰܒܳܐ.12 ܘܺܝܬܶܒܘ ܐ̱ܢܳܫ ܬܶܚܝܬ ܓܽܘܦܢܰܘ̈ܗܝ ܘܰܬܚܶܝܬ ܬܺܐܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܠܳܐ ܐܺܝܬ ܗܘܳܐ ܕܰܡܕܰܚܶܠ ܠܗܽܘܢ.13 ܘܶܐܬܓܰܡܪܘ ܘܶܐܬܛܰܠܩܘ ܡܶܢܗܽܘܢ ܒܥܶܠܕܒܳܒ̈ܶܐ ܩܖ̈ܰܒܬܳܢܶܐ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ. ܘܳܐܦ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܐܶܬܬܒܰܪܘ ܒܗܳܢܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ.14 ܘܫܰܕܰܪ ܘܚܰܝܶܠ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ ܕܥܰܡܶܗ. ܘܰܥܛܳܐ ܘܰܐܪܺܝܡ ܠܟܽܠ ܪܽܘܫܥܳܐ ܘܥܰܘܠܳܐ ܘܒܺܝܫܬܳܐ. ܘܢܳܡܽܘܣܳܐ ܦܩܰܕ݂.15 ܘܩܺܘܕܫܳܐ ܫܰܒܰܚ. ܘܰܐܣܓܺܝ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܕܒܶܝܬ ܡܰܩܕܫܳܐ.16 ܘܰܫܡܰܥܘ ܒܢܰܝ̈ ܪܽܗܘܡܺܝ ܕܡܺܝܬ ܝܽܘܢܳܬܳܢ: ܐܳܦ ܠܶܐܣܦܰܪ̈ܛܳܝܶܐ ܐܶܫܬܡܰܥ. ܘܶܐܬܬܥܺܝܩܘ ܥܳܩܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ.17 ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܫܡܰܥܘ ܕܫܶܡܥܽܘܢ ܐܰܚܽܘܗܝ ܗܘܳܐ ܚܠܳܦܰܘܗܝ ܪܰܒ ܟܳܗ̈ܢܶܐ: ܘܶܐܚܰܕ ܐܰܪܥܳܐ ܘܰܡܕܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܘܟܽܠ ܕܰܒܗܶܝܢ.18 ܟܬܰܒܘ ܠܶܗ ܒܦܰܢܩܺܝܬܳܐ ܕܰܢܚܳܫܳܐ ܠܰܡܚܰܕܳܬܽܘ ܠܘܳܬܶܗ ܪܳܚܡܽܘܬܳܐ ܘܥܽܘܕܪܳܢܳܐ ܕܰܐܩܺܝܡܘ ܥܰܡ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܘܥܰܡ ܝܽܘܢܳܬܳܢ ܐܰܚܰܘ̈ܗܝ.19 ܘܶܐܬܩܪܺܝ ܩܕܳܡ ܟܶܢܫܳܐ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ.20 ܘܗܳܢܰܘ ܦܶܚܡܳܗ̇ ܕܶܐܓܰܪܬܳܐ ܕܫܰܕܰܪܘ ܐܶܣܦܰܪ̈ܛܳܝܶܐ. ܪܺܝܫܳܐ ܕܶܐܣܦܰܪ̈ܛܳܝܶܐ ܘܰܡܕܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܠܫܶܡܥܘܢ ܪܰܒ ܟܳܗܢ̈ܶܐ ܪܰܒܳܐ: ܘܰܠܣܰܒ̈ܶܐ ܘܰܠܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܰܠܫܰܪܟܳܐ ܕܥܰܡܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕܳܝ̈ܶܐ ܐܰܚܰܝ̈ܢ: ܫܠܳܡ.21 ܣܳܒ̈ܶܐ ܕܶܐܫܬܰܕܰܪܘ ܠܘܳܬܰܢ: ܐܰܘܕܥܽܘܢ ܥܰܠ ܫܠܳܡܳܐ ܕܺܐܝܬ ܠܟܽܘܢ: ܘܥܰܠ ܐܺܝܩܰܪܬܟܽܘܢ ܘܥܰܠ ܬܶܫܒܽܘܚܬܟܽܘܢ. ܘܚܳܕܶܝܢ ܣܰܓܺܝ ܒܡܶܐܬܺܝܬܗܽܘܢ.22 ܘܰܟܬܰܒܢ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܶܐܬܶܐܡܰܪ ܡܶܢܗܽܘܢ ܒܶܝܬ ܒܽܘܠܳܐ ܕܥܰܡܰܢ ܗܳܟܰܢܳܐ. ܢܘܡܢܝܘܣ ܒܰܪ ܐܰܢܛܝܰܟܳܘܣ ܘܐܢܛܝܦܛܪܘܣ ܒܰܪ ܐܺܝܳܣܽܘܢ ܕܺܝܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ: ܐܶܬܰܘ ܠܘܳܬܰܢ: ܕܰܢܚܰܕܬܽܘܢ ܪܳܚܡܽܘܬܳܐ ܨܶܐܕܰܝܢ.23 ܘܰܫܦܰܪ ܠܥܰܡܳܐ ܕܰܢܩܰܒܶܠ ܡܶܢܗܽܘܢ ܪܳܚܡܽܘܬܳܐ. ܘܩܰܒܶܠܘ ܐܶܢܽܘܢ ܠܓܰܒܖ̈ܶܐ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܘܣܳܡܘ ܦܶܚܡܳܐ ܕܶܐܓܪ̈ܳܬܗܽܘܢ ܒܶܝܬ ܓܰܙܳܐ ܕܰܟܬܳܒ̈ܶܐ. ܕܢܶܗܘ̈ܝܳܢ ܠܥܰܡܳܐ ܕܶܣܦܰܪ̈ܛܳܝܶܐ ܠܕܽܘܟܪܳܢܳܐ. ܦܶܚܡܗܶܝܢ ܕܶܝܢ ܕܗܳܠܶܝܢ ܘܥܶܢܝܳܢܗܶܝܢ: ܟܬܰܒܘ ܫܶܡܥܽܘܢ ܪܰܒ ܟܳܗ̈ܢܶܐ.24 ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ: ܫܰܕܰܪ ܫܶܡܥܽܘܢ ܠܢܘܡܢܝܘܣ ܠܪܽܗܘܡܺܝ: ܟܰܕ ܐܺܝܬ ܥܠܰܘܗܝ ܡܓܰܢܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܕܳܐܠܶܦ ܡܢܺܝ̈ܢ: ܠܰܡܩܳܡܽܘ ܥܰܡܗܽܘܢ ܥܽܘܕܪܳܢܳܐ.25 ܟܰܕ ܫܡܰܥ ܕܶܝܢ ܥܰܡܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܐܶܡܰܪܘ. ܡܳܢܳܐ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܢܶܦܪܥܺܝܘܗܝ ܠܫܶܡܥܽܘܢ ܪܰܒ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܠܰܒܢܰܘ̈ܗܝ.26 ܕܶܐܬܚܰܝܠܘ ܓܶܝܪ ܗܽܘ ܘܰܐܚܰܘ̈ܗܝ ܘܟܽܠܶܗ ܒܶܝܬ ܐܰܒܽܘܗܝ: ܘܰܐܩܪܶܒܘ ܥܰܡ ܒܥܶܠܕܒܳܒܰܘ̈ܗܝ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܰܕܚܰܩܘ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢܗܽܘܢ: ܘܺܝܪܶܬܘ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܰܐܩܺܝܘܡܘ ܠܫܶܡܥܽܘܢ ܚܺܐܪܽܘܬܳܐ. ܘܰܟܬܰܒܘ ܒܦܰܢܩܺܝܬܳܐ ܕܰܢܚܰܫܳܐ: ܘܣܳܡܘ ܥܰܠ ܐܶܣܛܽܘܢܳܐ ܒܛܽܘܪܳܐ ܕܨܶܗܝܽܘܢ.27 ܘܗܳܢܰܘ ܦܶܚܡܶܗ ܕܰܟܬܳܒܳܐ. ܒܰܬܡܳܢܥܶܣܪܳܐ ܒܰܐܝܠܽܘܠ ܒܰܫܢܰܬ݂ ܡܳܐܐ ܘܫܰܒܥܺܝܢ ܘܬܰܪܬܶܝܢ. ܗܳܕܶܐ ܫܰܢܬܳܐ ܕܰܬܠܳܬ ܠܫܶܡܥܽܘܢ ܪܰܒ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܪܰܒܳܐ.28 ܒܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܒܰܟܢܽܘܫܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܕܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܰܕܥܰܡܳܐ: ܘܪ̈ܺܝܫܰܝ ܥܰܡܳܐ ܘܰܕܣܰܒ̈ܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ: ܐܰܘܕܰܥܢܳܟܽܘܢ.29 ܡܶܛܽܠ ܕܣܰܓܺܝ ܙܰܒ̈ܢܳܬܳܐ ܗܘܰܘ ܩܪ̈ܳܒܶܐ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܫܶܡܥܽܘܢ ܕܶܝܢ ܒܶܪܗ ܕܡܰܬܺܝܬܳܐ: ܡܶܢ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܝܽܘܢܳܕܳܒ ܘܰܐܚܰܘ̈ܗܝ: ܐܰܫܠܶܡܘ ܢܰܦܫܗܽܘܢ ܠܩܽܘܢܕܺܝܢܳܘܣ. ܘܩܳܡܘ ܠܽܘܩܒܰܠ ܒܥܶܠܕܒܳܒ̈ܶܐ ܕܥܰܡܗܽܘܢ. ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܢܩܽܘܡ ܢܳܡܽܘܣܗܽܘܢ ܘܒܶܝܬ ܡܰܩܕܫܗܽܘܢ. ܘܰܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܫܰܒܚܽܘܗܝ ܠܥܰܡܗܽܘܢ.30 ܘܟܰܢܶܫ ܝܽܘܢܳܬܳܢ ܠܥܰܡܶܗ ܘܰܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܪܰܒ ܟܳܗ̈ܢܶܐ: ܘܶܐܬܰܟܰܢܰܫ ܠܘܳܬ ܥܰܡܶܗ.31 ܘܶܐܬܚܰܫܰܒܘ ܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܡܶܐܬܳܐ ܠܰܐܪܥܗܽܘܢ ܕܰܢܓܰܡܪܽܘܢܳܗ̇ ܘܰܠܡܰܘܫܳܛܽܘ ܐܺܝܕܳܐ ܥܰܠ ܒܶܝܬ ܡܰܩܕܫܗܽܘܢ.32 ܗܳܝܕܶܝܢ ܩܳܡ ܫܶܡܥܽܘܢ ܘܰܐܩܪܶܒ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܥܰܡܶܗ. ܘܰܐܦܶܩ ܢܰܦ̈ܩܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܬܳܐ ܡܶܢ ܕܺܝܠܶܗ. ܘܝܰܗܒ ܙܰܝܢܳܐ ܠܓܰܒܖ̈ܶܐ ܕܚܰܝܠܳܐ ܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܶܗ. ܘܝܰܗܒ ܠܗܽܘܢ ܡܰܘ̈ܗܒܳܬܳܐ.33 ܘܰܐܥܫܶܢ ܡܕܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕܳܐ: ܘܰܠܒܶܝܬ ܫܽܘܖ̈ܶܐ ܕܥܰܠ ܬܚܽܘ̈ܡܶܝܗ̇ ܕܺܝܗܽܘܕܳܐ: ܐܰܝܟܳܐ ܕܣܺܝܡ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܩܕܺܝܡ ܙܰܝܢܳܐ ܕܰܡܕܺܝ̈ܢܳܬܳܐ. ܘܰܐܩܺܝܡ ܬܰܡܳܢ ܢܳܛܽܘܖ̈ܶܐ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܕܺܝܗܽܘܕܳܐ.34 ܘܰܐܥܫܶܢ ܒܚܶܣ̈ܢܶܐ ܠܝܽܘܦܺܐ ܕܥܰܠ ܝܰܡܳܐ. ܘܠܰܓܙܳܪ ܕܥܰܠ ܬܚܽܘܡܳܐ ܕܙܽܘܛܳܘܣ. ܐܰܝܟܳܐ ܕܥܳܡܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܽܘܩܕܰܡ ܒܥܶܠܕܒܳܒ̈ܶܐ. ܘܰܐܥܡܰܪ ܬܰܡܳܢ ܝܺܗܽܘܕܳܝ̈ܶܐ. ܘܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܳܐܙܶܠ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܠܬܽܘܪܣܳܝܳܐ ܘܰܠܩܽܘܝܳܡܳܐ ܣܳܡ ܠܗܽܘܢ ܬܰܡܳܢ.35 ܘܰܚܙܳܐ ܥܰܡܳܐ ܥܒܳܕܰܘ̈ܗܝ ܕܫܶܡܥܽܘܢ: ܘܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܨܳܒܶܐ ܗܘܳܐ ܠܡܶܥܒܰܕ݂ ܠܥܰܡܶܗ: ܘܣܳܡܽܘܗܝ ܠܗܽܘܢ ܡܕܰܒܪܳܢܳܐ ܘܪܰܒ ܟܳܗ̈ܢܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܽܘ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܥܳܒܶܕ݂ ܗܘܳܐ: ܘܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܢܛܰܪ ܠܥܰܡܶܗ. ܘܰܒܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬ ܨܒܳܐ ܕܰܢܪܰܡܪܶܡ ܠܥܰܡܶܗ.36 ܘܰܒܝܰܘ̈ܡܳܬܶܗ ܬܶܩܢܰܬ݂ ܐܽܘܪܚܳܐ ܒܺܐܝܕ݂ܶܗ. ܕܰܢܓܰܡܰܪ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܡܶܢ ܐܰܪܥܗܽܘܢ. ܘܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܺܐܝܬ ܗܘܰܘ ܒܰܡܕܺܝܢܬܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ: ܐܳܦ ܠܗܽܘܢ ܥܛܳܐ: ܘܰܐܪܺܝܡ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ. ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܥܒܰܕܘ ܠܢܰܦܫܗܽܘܢ ܡܶܪܕܳܐ ܡܶܢ ܐܰܝܟܳܐ ܕܢܳܦܩܺܝܢ ܗܘܰܘ ܘܰܡܛܰܡܐܺܝܢ ܚܕܳܖ̈ܰܝ ܒܶܝܬ ܡܰܩܕܫܳܐ. ܘܥܳܒܕܺܝܢ ܗܘܰܘ ܡܚܽܘܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܒܶܝܬ ܡܰܩܕܫܳܐ.37 ܘܰܐܥܡܰܪ ܒܶܗ ܫܶܡܥܽܘܢ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܝܺܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ. ܘܰܐܥܫܢܶܗ ܒܚܶܣ̈ܢܶܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܒܶܝܬ ܡܶܪܕܳܐ ܠܰܡܕܺܝܢܬܳܐ ܘܠܰܐܬܪܳܐ. ܘܰܐܪܺܝܡ ܘܥܰܠܺܝ ܫܽܘܪܳܗ̇ ܕܽܐܘܪܺܫܠܶܡ.38 ܘܕܺܡܰܛܪܺܝܳܘܣ ܡܰܠܟܳܐ: ܐܰܩܺܝܡ ܠܶܗ ܠܫܶܡܥܽܘܢ ܪܰܒܽܘܬ݂ ܟܳܗܢܽܘܬܳܐ.39 ܘܥܰܒܕܶܗ ܡܶܢ ܪ̈ܳܚܡܰܘܗܝ ܕܡܰܠܟܳܐ. ܘܫܰܒܚܶܗ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܪܰܒܳܬܳܐ.40 ܐܶܫܬܡܰܥ ܓܶ݀ܪ ܕܶܐܬܩܪܺܝܘ ܝܺܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܡܶܢ ܪ̈ܽܗܘܡܳܝܶܐ ܐܰܚ̈ܶܐ ܘܪ̈ܳܚܡܶܐ ܘܰܡܥܰܕܪ̈ܳܢܶܐ. ܘܕܰܐܪܰܥܘ ܠܺܐܝܙ̈ܓܰܕܰܘܗܝ ܕܫܶܡܥܽܘܢ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ.41 ܘܕܰܨܒܰܘ ܝܺܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܘܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܡܕܰܒܪܳܢܳܐ ܘܪܰܒ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܠܥܳܠܰܡ. ܥܕܰܡܳܐ ܕܰܢܩܽܘܡ ܢܒܺܝܳܐ ܡܗܰܝܡܢܳܐ.42 ܗܽܘ ܢܶܗܘܶܐ ܠܗܽܘܢ ܡܕܰܒܪܳܢܳܐ. ܘܢܺܐܨܰܦ ܕܒܶܝܬ ܡܰܩܕܫܳܐ: ܠܰܡܩܳܡܽܘ ܐܶܢܽܘܢ ܥܰܠ ܥܒܳܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܥܰܠ ܙܰܝܢܗܽܘܢ ܘܥܰܠ ܚܶܣܢܰܝ̈ܗܽܘܢ.43 ܘܰܕܢܶܗܘܶܐ ܝܳܨܶܦ ܥܰܠ ܒܶܝܬ ܡܰܩܕܫܳܐ. ܘܕܰܗܘܰܘ ܡܶܫܬܰܡܥܺܝܢ ܠܶܗ ܟܽܠܢܳܫ. ܘܕܰܗܘܰܘ ܡܶܬܟܰܬܒܺܝܢ ܒܰܫܡܶܗ: ܟܽܠܗܽܘܢ ܟܬܳܒ̈ܶܐ: ܕܡܰܣܒܳܐ ܘܰܕܡܰܬܠܳܐ ܕܒܰܐܪܥܶܗ. ܘܰܕܢܶܗܘܶܐ ܡܟܰܣܰܝ ܐܰܪ̈ܓܘܳܢܶܐ ܕܕܰܗܒܳܐ.44 ܘܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܫܰܠܺܝܛ: ܠܳܐ ܠܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܠܳܐ ܠܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢ ܥܰܡܳܐ: ܕܢܶܫܪܶܐ ܚܕܳܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ: ܐܰܘ ܕܰܢܩܽܘܡ ܠܽܘܩܒܰܠ ܟܽܠ ܦܽܘܩܕܳܢܰܘ̈ܗܝ: ܐܰܘ ܕܢܶܥܒܶܕ݂ ܐ̱ܢܳܫ ܨܒܽܘ ܒܶܠܥܳܕܰܗܝ. ܘܰܕܢܶܗܘܶܐ ܡܟܰܣܰܝ ܐܰܪ̈ܓܘܳܢܶܐ: ܘܣܺܝܡ ܦܺܝܒܠܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ.45 ܟܽܠ ܕܢܶܥܒܰܪ ܐܰܘ ܕܶܢܫܪܶܐ ܚܕܳܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ: ܢܶܗܘܶܐ ܡܚܰܝܰܒ.46 ܘܳܐܨܛܒܺܝ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܶܗܝܢ ܢܶܗ̈ܘܝܳܢ ܠܫܶܡܥܽܘܢ.47 ܘܰܕܢܶܥܒܕܽܘܢ ܐܰܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܦܶܬܓ̈ܳܡܶܐ. ܘܩܰܒܶܠ ܫܶܡܥܽܘܢ: ܘܶܐܨܛܒܺܝ ܕܢܶܗܘܶܐ ܪܰܒ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܰܡܕܰܒܪܳܢܳܐ ܘܪܺܝܫ ܥܰܡܳܐ ܕܺܝܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܘܰܕܟܳܗ̈ܢܶܐ: ܘܝܳܨܽܘܦܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ.48 ܘܶܐܡܰܪܘ. ܕܢܶܬܟܬܶܒ ܗܳܢܳܐ ܟܬܳܒܳܐ ܒܦܰܢ̈ܩܝܳܬܳܐ ܕܰܢܚܳܫܳܐ: ܘܕܰܢܣܺܝܡܽܘܢ ܐܶܢܶܝܢ ܒܶܝܬ ܡܰܩܕܫܳܐ ܒܰܐܬܪܳܐ ܝܺܕܺܝܥܳܐ.49 ܦܶܚܡܗܶܝܢ ܕܶܝܢ ܢܶܬܬܣܺܝܡ ܒܶܝܬ ܓܰܙܳܐ. ܘܰܕܢܶܗܘ̈ܝܳܢ ܠܫܶܡܥܽܘܢ ܘܠܰܒܢܰܘ̈ܗܝ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܗ.

 1. 1. ܘܫܰܕܰܪ ܐܰܢܛܝܰܟܳܘܣ ܒܪܶܗ ܕܕܺܡܰܛܪܺܝܳܘܣ ܡܰܠܟܳܐ ܐܶܓܪ̈ܳܬܳܐ ܡܶܢ ܓܰܙܪ̈ܳܬܳܐ ܕܝܰܡܳܐ: ܠܫܶܡܥܽܘܢ ܪܰܒ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܪܺܝܫ ܥܰܡܳܐ ܕܺܝܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܘܰܠܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ.2 ܘܰܟܬܺܝܒ ܗܘܳܐ ܒܗܶܝܢ ܗܳܟܰܢܳܐ. ܐܰܢܛܝܰܟܳܘܣ ܡܰܠܟܳܐ: ܠܫܶܡܥܽܘܢ ܪܰܒ ܟܳܗܢ̈ܶܐ ܪܰܒܐ ܘܪܺܝܫ ܥܰܡܳܐ: ܘܰܠܥܰܡܳܐ ܕܺܝܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ: ܫܠܳܡ.3 ܡܶܛܽܠ ܕܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܐܶܚܰܕܘ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܐܒܳܗܰܝ̈: ܗܳܫܳܐ ܕܶܝܢ ܨܳܒܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕܶܐܩܽܘܡ ܘܶܐܦܪܩܺܝܗ̇ ܘܶܐܣܒܺܝܗ̇ ܡܶܢܗܽܘܢ: ܘܶܐܥܒܕܺܝܗ̇ ܐܰܝܟ ܕܡܶܢ ܩܕܺܝܡ: ܟܰܢܫܶܬ݂ ܕܶܝܢ ܚܰܝܠܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ: ܘܬܰܩܢܶܬ݂ ܐܶܠܦ̈ܶܐ ܕܰܩܪܳܒܳܐ.4 ܨܳܒܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܕܶܐܦܽܘܩ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ: ܘܺܐܙܰܠ ܥܰܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܚܰܒܶܠܘ ܐܰܪܥܰܢ: ܘܰܐܘܒܶܕܘ ܡܕܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܬܳܐ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ.5 ܘܗܳܫܳܐ ܫܳܒܶܩ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ: ܟܽܠܶܗ ܫܩܳܠܳܐ ܕܰܫܒܰܩܘ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܡܶܢ ܩܕܳܡܰܝ: ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܡܰܘ̈ܗܒܳܬܳܐ ܕܝܰܗܒܘ.6 ܘܝܶܗܒܶܬ ܠܳܟ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܕܬܶܦܣܽܘܩ ܦܣܳܩܳܐ ܘܬܶܦܩܽܘܕ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܐܰܝܟ ܕܨܳܒܶܐ ܐܰܢ̱ܬ.7 ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ ܕܶܝܢ ܘܒܶܝܬ ܡܰܩܕܫܳܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܡܚܰܪܪܺܝܢ. ܘܟܽܠܶܗ ܙܰܝܢܳܐ ܕܬܰܩܶܢܬ ܘܚܶܣ̈ܢܶܐ ܕܰܒܢܰܝܬ: ܗܳܢܽܘܢ ܕܰܐܚܺܝܕ ܐܰܢ̱ܬ: ܕܺܝܠܳܟ ܢܶܗܘܽܘܢ.8 ܘܟܽܠܳܗ̇ ܚܰܘܒܬܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ: ܘܟܽܠ ܕܥܳܐܶܠ ܗܘܳܐ ܠܒܶܝܬ ܡܰܠܟܳܐ: ܟܽܠܶܗ ܫܒܺܝܩ ܡܶܢ ܗܳܫܳܐ ܘܰܠܗܰܠ.9 ܐܶܡܰܬܝ ܕܶܝܢ ܕܬܶܬܩܰܢ ܡܰܠܟܽܘܬܰܢ ܢܫܰܒܚܳܟ ܘܰܠܗܰܝܟܠܳܐ ܘܰܠܥܰܡܳܟ: ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܬܶܬܚܙܶܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܟܽܘܢ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ.10 ܒܰܫܢܰܬ݂ ܡܳܐܐ ܘܫܰܒܥܺܝܢ ܘܰܐܪܒܰܥ: ܢܦܰܩ ܐܰܢܛܝܰܟܳܘܣ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܰܐܒܳܗܰܘ̈ܗܝ. ܘܶܐܬܟܰܢܰܫܘ ܠܘܳܬܶܗ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܝ̈ܠܶܐ: ܐܰܝܟ ܕܠܳܐ ܐܶܫܬܚܰܪ ܠܘܳܬ݂ ܛܪܺܝܦܽܘܢ: ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܙܥܽܘܖ̈ܶܐ.11 ܘܪܰܕܦܶܗ ܐܰܢܛܝܰܟܳܘܣ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܶܐܬܳܐ ܛܪܺܝܦܽܘܢ ܟܰܕ݂ ܥܳܪܶܩ ܠܕܽܘܪܳܐ ܕܥܰܠ ܣܦܳܖ̈ܰܝ ܝܰܡܳܐ.12 ܚܙܳܐ ܓܶܝܪ ܕܰܣܓܺܝ ܠܗܶܝܢ ܥܠܰܘܗܝ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܘܫܰܒܩܶܗ ܚܰܝܠܶܗ.13 ܘܰܫܪܳܐ ܐܰܢܛܝܰܟܳܘܣ ܥܰܠ ܕܽܘܪܳܐ. ܘܥܰܡܶܗ ܬܰܪܬܰܥܶܣܖ̈ܶܐ ܪ̈ܶܒܘܳܢ ܓܒܰܖ̈ܶܐ ܩܖ̈ܰܒܬܳܢܶܐ: ܘܰܬܡܳܢܝܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܦܰܪ̈ܳܫܶܐ.14 ܘܟܰܪܟܳܗ̇ ܠܰܡܕܺܝܢܬܳܐ: ܘܶܐܚܰܕ݂ ܐܰܠܦ̈ܶܐ. ܘܳܐܠܶܨ ܗܘܳܐ ܠܳܗ̇ ܡܶܢ ܝܰܡܳܐ ܘܡܶܢ ܝܰܒܫܳܐ. ܘܠܳܐ ܫܳܒܶܩ ܗܘܳܐ ܠܐ̱ܢܳܫ ܠܡܶܥܰܠ ܘܠܰܡܦܰܩ.15 ܘܶܐܬܳܐ ܢܽܘܡܢܝܘܣ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܥܰܡܶܗ ܡܶܢ ܪܽܗܘܡܺܝ: ܟܰܕ ܐܺܝܬ ܥܠܰܗܽܘܢ ܐܶܓܪ̈ܳܬܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܘܰܐܪ̈ܥܳܬܳܐ: ܘܰܟܬܺܝܒ ܗܘܳܐ ܒܗܶܝܢ ܗܳܟܰܢܳܐ.16 ܠܽܘܩܺܝܳܘܣ ܗܽܘܦܳܛܳܘܣ ܕܪܽܗܘܡܺܝ ܠܰܦܛܽܘܠܡܶܐܳܘܣ ܡܰܠܟܳܐ: ܫܠܳܡ.17 ܐܶܬܰܘ ܠܳܘܬܰܢ ܣܳܒ̈ܶܐ ܕܺܝܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܪ̈ܳܚܡܰܝܢ ܘܰܡܥܰܕܪ̈ܳܢܰܝܢ: ܘܠܰܡܚܰܕܳܬܽܘ ܪܳܚܡܽܘܬܳܐ ܘܥܽܘܕܪܳܢܳܐ ܕܡܶܢ ܩܕܺܝܡ. ܕܰܡܫܰܕܪܺܝܢ ܡܶܢ ܫܶܡܥܽܘܢ ܪܒ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܥܰܡܳܐ ܕܺܝܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ.18 ܐܰܝܬܺܝܘ ܠܰܡ ܕܶܝܢ ܥܰܡܗܽܘܢ ܡܓܰܢܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܕܳܐܠܶܦ ܡܢܺܝ̈ܢ.19 ܫܦܰܪ ܠܰܢ ܗܳܟܺܝܠ ܕܢܶܟܽܬܽܘܒ ܠܡܰܠ̈ܟܶܐ ܘܰܐܪ̈ܥܳܬܳܐ: ܕܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܢܶܥܒܶܕ ܠܗܽܘܢ ܒܺܝܫܬܳܐ. ܐܳܦܠܳܐ ܢܰܩܪܒܽܘܢ ܥܰܡܗܽܘܢ ܐܰܘ ܥܰܡ ܡܕܺܝ̈ܢܳܬܗܽܘܢ ܐܰܘ ܥܰܡ ܐܰܪ̈ܥܳܬܗܽܘܢ. ܘܰܕܠܳܐ ܢܶܗܽܘܘܢ ܡܥܰܕܪ̈ܳܢܶܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܡܰܩܪܒܺܝܢ ܥܰܡܗܽܘܢ.20 ܘܰܫܦܰܪ ܠܰܢ ܕܶܝܢ ܕܰܢܩܰܒܶܠ ܡܶܢܗܽܘܢ ܐܳܦ ܡܓܰܢܳܐ.21 ܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܕܰܥܪܰܩܘ ܡܶܢ ܐܰܪܥܗܽܘܢ ܘܶܐܬܰܘ ܠܘܳܬܟܽܘܢ: ܐܰܫܠܶܡܘ ܐܶܢܽܘܢ ܠܫܶܡܥܽܘܢ ܪܰܒ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܢܶܥܒܶܕ݂ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܺܝܢܳܐ ܘܰܬܒܰܥܬܳܐ ܐܰܝܟ ܢܳܡܽܘܣܗܽܘܢ.22 ܘܰܕܐܰܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܬܽܘܒ ܡ̈ܶܠܶܐ ܟܬܰܒ ܠܕܺܝܡܶܛܪܺܝܳܘܣ ܡܰܠܟܳܐ ܘܠܳܐܛܶܠܳܘܣ: ܘܠܰܐܪܺܝܪܳܬ ܘܠܰܐܪܣܰܩ.23 ܘܰܠܟܽܠܗܶܝܢ ܐܰܪ̈ܥܳܬܳܐ: ܘܰܠܠܰܡܣܳܩܳܘܣ ܘܠܰܣܦܰܪ̈ܛܳܝܶܐ: ܘܰܠܕܰܐܠܳܘܣ ܘܠܰܡܢܺܝܕܳܘܣ ܘܠܰܣܩܺܝܢܳܘܣ ܘܠܰܩܪܶܝܢ: ܘܰܠܣܳܡܳܘܣ ܘܰܠܦܰܡܦܘܠܺܝܰܐ ܘܰܠܠܽܘܩܺܝܰܐ: ܘܠܶܐܠܺܝܩܰܪܢܰܣܽܘܣ ܘܰܠܪܽܘܕܽܘܣ: ܘܰܠܦܰܣܰܠܺܝܕܳܐ: ܘܰܠܩܳܘ. ܘܰܠܣܺܝܕܳܐ: ܘܰܠܕܽܘܪ̈ܛܺܝܢܳܐ: ܘܠܰܩܢܺܝܕܳܘܣ. ܘܰܠܩܽܘܦܪܽܘܣ ܘܠܐܪܘܕܘܣ: ܘܰܠܩܺܝܪ̈ܢܳܝܶܐ.24 ܦܶܚܡܗܶܝܢ ܕܶܝܢ ܕܗܳܠܶܝܢ: ܟܰܬܒ ܠܫܶܡܥܽܘܢ ܪܰܒ ܟܳܗ̈ܢܶܐ.25 ܐܺܢܛܺܝܰܟܳܘܣ ܕܶܝܢ ܫܪܰܐ ܥܰܠ ܕܰܘܪܳܐ. ܘܰܒܝܰܘܡܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܥܒܰܕܘ ܡܰܐܟ̈ܢܘܣ. ܘܶܐܬܩܪܶܒܘ ܨܶܐܕܶܝ̈ܗ̇. ܘܶܐܚܕܶܗ ܠܰܛܪܺܝܦܽܘܢ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܣܶܛܖ̈ܰܘܗܝ ܐܰܝܟ ܕܠܳܐ ܢܶܫܟܰܚ ܠܡܶܦܰܩ.26 ܘܫܰܕܰܪ ܠܶܗ ܫܶܡܥܽܘܢ ܬܪܺܝܢ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܡܰܓܒܳܝ̈ܶܐ ܠܥܽܘܕܪܳܢܶܗ. ܘܕܰܗܒܳܐ ܘܣܺܐܡܳܐ ܘܡܳܐܢ̈ܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ.27 ܘܠܳܐ ܨܳܒܶܐ ܗܘܳܐ ܕܰܢܩܰܒܶܠ ܐܶܢܽܘܢ. ܐܶܠܳܐ ܕܰܓܶܠ ܒܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܶܐܫܬܰܘܕܺܝ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܩܕܺܝܡ. ܘܶܐܫܬܰܚܠܰܦ ܥܠܰܘܗܝ.28 ܘܫܰܕܰܪ ܠܘܳܬܶܗ ܚܰܕ ܡܶܢ ܪ̈ܳܚܡܰܘܗܝ ܠܐܬܢܒܝܘܣ. ܘܦܰܩܕܶܗ ܒܶܝܬ ܠܶܗ ܘܠܶܗ: ܕܡܳܢܳܐ ܢܺܐܙܰܠ ܘܢܶܥܒܶܕ݂. ܘܢܺܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܕܰܐܢܬܽܘܢ ܐܰܚܺܝܕܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܠܝܽܘܦܺܐ ܘܰܠܓܙܪ ܘܰܠܡܶܪܕܳܐ ܕܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܡܕܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܝ.29 ܘܰܐܚܪܶܒܬܽܘܢ ܬܚܽܘܡܰܝ̈ܗܶܝܢ. ܘܰܥܒܰܕܬܽܘܢ ܡܚܽܘܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܘܶܐܫܬܠܰܛܬܽܘܢ ܥܰܠ ܐܰܬܖ̈ܰܘܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܕܽܐܘܚܕܳܢܳܗ̇ ܕܡܰܠܟܽܘܬܝ.30 ܗܳܫܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܐܰܫܠܶܡܘ ܡܕܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܕܶܐܚܰܕܬܽܘܢ ܘܰܫ̈ܩܳܠܶܐ ܕܰܐܬܖ̈ܰܘܳܬܳܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܶܐܫܬܰܠܰܛܬܽܘܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ: ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܬܚܽܘ̈ܡܶܐ ܕܺܝܗܽܘܕܳܐ.31 ܘܶܐܠܳܐ ܗܰܒ ܚܠܳܦܰܝܗܶܝܢ ܚܰܡܶܫܡܳܐܐ ܟܰܟܪ̈ܺܝܢ ܕܟܶܣܦܳܐ. ܚܠܳܦ ܚܽܘ̈ܒܳܠܶܐ ܕܚܰܒܶܠܬܽܘܢ ܘܰܫ̈ܩܳܠܶܐ ܕܰܡܕܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܚܰܡܶܫ ܡܳܐܐ ܟܰܟܪ̈ܺܝܢ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܺܝܢ. ܘܶܐܢ ܕܶܐܢ ܠܳܐ ܬܶܬܠܽܘܢ: ܢܺܐܬܶܐ ܘܢܰܩܪܶܒ ܥܰܡܟܽܘܢ.32 ܘܶܐܬܳܐ ܐܳܬܳܐܢܳܘܒܺܝܳܘܣ ܪܳܚܡܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. ܘܰܚܙܳܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܶܗ ܕܫܶܡܥܽܘܢ ܘܬܶܫܡܶܫܬܶܗ ܕܕܰܗܒܳܐ ܘܰܕܣܺܐܡܳܐ: ܘܡܳܐܢܰܝ̈ ܐܺܝܩܳܖ̈ܶܐ ܡܝܰܬܖ̈ܶܐ: ܘܶܐܡܰܪ ܠܫܶܡܥܽܘܢ ܡܶܠܰܘ̈ܗܝ ܕܡܰܠܟܳܐ.33 ܘܰܥܢܳܐ ܫܶܡܥܽܘܢ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܠܳܐ ܐܰܪܥܳܐ ܢܽܘܟܪܳܝܬܳܐ ܢܣܰܒܢ. ܘܠܳܐ ܐܶܚܰܕܢ ܡܶܕܶܡ ܕܠܳܐ ܗܘܳܐ ܕܺܝܠܰܢ.ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܝܳܪܬܽܘܬܳܐ ܕܰܐܒܳܗܰܝ̈ܢ. ܒܰܙܒܰܢ ܕܶܝܢ ܐܶܬܬܚܶܕ ܡܶܢ ܒܥܶܠܕܒܳܒ̈ܶܐ ܕܠܳܐ ܒܕܺܝܢܳܐ ܘܰܕܠܳܐ ܒܦܽܘܪܫܳܢܳܐ.34 ܗܳܫܳܐ ܕܶܝܢ ܕܰܗܘܳܐ ܠܰܢ ܙܰܒܢܳܐ: ܢܣܰܒܢ ܝܳܪܬܽܘܬܳܐ ܕܰܐܒܳܗܰܝ̈ܢ.35 ܘܥܰܠ ܝܽܘܦܺܐ ܕܶܝܢ ܘܥܰܠ ܓܙܪ ܕܫܶܐܠܶܬ: ܗܳܠܶܝܢ ܥܳܒ̈ܕܳܢ ܗܘܰܝ̈ ܡܚܽܘܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܒܥܰܡܰܢ ܘܒܰܐܪܥܰܢ. ܚܠܳܦ ܗܳܠܶܝܢ ܝܳܗܒܺܝܢܰܢ ܡܳܐܐ ܟܰܟܪ̈ܺܝܢ. ܘܠܳܐ ܐܰܬܺܝܒܶܗ ܦܶܬܓܳܡܳܐ ܐܬܐܢܘܒܝܘܣ.36 ܘܰܗܦܰܟ ܒܚܶܡܬܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܡܰܠܟܳܐ: ܘܰܐܘܕܥܶܗ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡ̈ܶܠܶܐ: ܘܬܶܫܒܽܘܚܬܶܗ ܕܫܶܡܥܽܘܢ ܘܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܰܚܙܳܐ. ܘܶܐܬܚܰܡܰܬ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܒܪܽܘܓܙܳܐ ܪܰܒܳܐ.37 ܛܪܺܝܦܽܘܢ ܕܶܝܢ ܝܺܬܶܒ ܒܶܐܠܦܳܐ. ܘܰܥܪܰܩ ܠܐܪܬܘܣܝܐ.38 ܘܰܐܩܺܝܡ ܡܰܠܟܳܐ ܠܩܰܢܕܳܒܺܝܳܘܣ ܪܺܝܫܳܐ ܥܰܠ ܦܪܰܗܠܳܘܣ. ܘܝܰܗܒ ܠܶܗ ܚܰܝܠܳܐ ܕܦܰܪ̈ܳܫܶܐ ܘܰܕܖ̈ܰܓܳܠܶܐ.39 ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܕܢܶܫܪܶܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܝܺܗܽܘܕܳܐ. ܘܦܰܩܕܶܗ ܕܢܶܒܢܶܐ ܠܚܶܒܪܽܘܢ: ܘܰܢܥܰܫܶܢ ܠܬܰܪ̈ܥܶܝܗ̇: ܘܢܰܩܪܶܒ ܥܰܡ ܥܰܡܳܐ. ܡܰܠܟܳܐ ܕܶܝܢ ܪܳܕܶܦ ܗܘܳܐ ܠܰܛܪܺܝܦܽܘܢ.40 ܘܶܐܬܳܐ ܩܰܢܕܳܒܺܝܳܘܣ ܠܝܰܡܢܺܝܢ: ܘܫܰܪܺܝ ܡܓܰܪܶܓ ܘܰܡܥܺܝܩ ܠܥܰܡܳܐ. ܘܥܳܐܶܠ ܘܳܐܙܶܠ ܠܺܝܗܽܘܕܳܐ: ܘܰܡܩܰܛܶܠ ܘܫܳܒܶܐ.41 ܘܰܒܢܳܐ ܩܰܢܕܳܒܺܝܳܘܣ ܠܚܶܒܪܽܘܢ. ܘܣܳܡ ܬܰܡܳܢ ܚܰܝܠܳܐ ܕܦܰܪ̈ܳܫܶܐ ܘܰܕܖ̈ܰܓܳܠܶܐ. ܕܰܗܘܰܘ ܢܳܦܩܺܝܢ ܘܰܡܗܰܠܟܺܝܢ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕܳܐ ܐܰܝܟ ܕܦܰܩܕܶܗ ܗܘܳܐ ܡܰܠܟܳܐ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܘ.

 1. 1. ܘܰܣܠܶܣ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܶܢ ܓܳܙܰܪ. ܘܚܰܘܺܝܘܗܝ ܠܰܐܒܽܘܗܝ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܰܥܒܰܕ ܩܰܢܕܒܝܘܣ.2 ܘܰܩܪܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܬܖ̈ܰܝܗܽܘܢ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܩܰܫܺܝ̈ܫܶܐ: ܠܺܝܗܽܘܕܳܐ: ܘܰܠܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܐܶܢܳܐ ܘܰܐܚܰܝ̈ ܘܒܶܝܬ ܐܳܒܝ: ܐܰܩܪܶܒܢ ܩܪ̈ܳܒܰܘܗܝ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܡܶܢ ܛܰܠܝܽܘܬܰܢ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܘܶܐܬܺܝܗܶܒ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ܢ ܕܢܶܦܪܽܘܩ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܙܰܒ̈ܢܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܬܳܐ.3 ܗܳܫܳܐ ܕܶܝܢ ܣܶܒܶܬ݂ ܠܺܝ. ܘܰܐܢ̱ܬܽܘܢ ܒܖ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܚܰܝܠܬܳܢ̈ܶܐ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ. ܩܽܘܡܘ ܘܰܗܘܰܘ ܚܠܳܦܰܝ ܘܰܚܠܳܦ ܐܰܚܰܝ̈: ܘܦܽܘܩܘ ܘܶܐܬܟܰܬܰܫܘ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܥܰܡܰܢ. ܘܥܽܘܕܪܳܢܳܐ ܕܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܥܰܡܟܽܘܢ.4 ܘܰܓܒܳܐ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ: ܥܶܣܪܺܝܢ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܡܰܓܒܳܝ̈ܶܐ ܠܰܩܪܳܒܳܐ. ܘܦܰܪ̈ܳܫܶܐ. ܘܶܐܙܰܠ ܥܰܠ ܩܰܢܕܒܝܘܣ: ܘܒܳܬܘ ܒܡܽܘܪܥܺܝܡ.5 ܘܩܰܕܶܡܘ ܒܨܰܦܪܳܐ: ܘܳܐܙܺܠܝܢ ܗܘܰܘ ܒܰܦܩܰܥܬܳܐ. ܗܘܳܐ ܚܰܝܠܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ ܐܰܪܰܥ ܐܶܢܽܘܢ ܕܖ̈ܰܓܠܶܐ ܘܰܕܦܰܪ̈ܳܫܶܐ. ܘܺܐܝܬ ܗܘܳܐ ܢܰܚܠܳܐ ܒܰܝܢܳܬܗܽܘܢ.6 ܘܰܫܪܳܐ ܠܩܽܘܒܠܗܽܘܢ ܗܽܘ ܘܥܰܡܶܗ. ܘܰܚܙܳܝܗܝ ܠܥܰܡܳܐ ܕܰܕܚܺܝܠ ܕܢܶܥܒܰܪ ܠܢܰܚܠܳܐ. ܘܰܥܒܰܪ ܗܽܘ ܒܩܰܕܡܳܐ. ܘܰܚܙܰܐܽܘܗܝ ܕܰܥܒܰܪ: ܘܰܥܒܰܪܘ ܐܳܦ ܗܶܢܽܘܢ ܒܳܬܪܶܗ.7 ܘܦܰܠܓ݂ܶܗ ܠܥܰܡܳܐ ܘܰܠܦܰܪ̈ܳܫܶܐ ܒܰܝܢܳܬ ܡܰܫܪ̈ܝܳܬܗܽܘܢ. ܦܰܪ̈ܳܫܶܐ ܕܶܝܢ ܕܰܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܣܰܓܺܝܐܺܝܢ ܗܘܰܘ ܣܰܓܺܝ.8 ܘܰܩܪܰܘ ܒܩܰܪ̈ܢܳܬܳܐ: ܘܶܐܙܕܟܺܝ ܩܰܢܕܒܝܘܣ ܘܡܰܫܪܺܝܬܶܗ. ܘܰܢܦܰܠܘ ܡܶܢܗܽܘܢ ܩܛܺܝ̈ܠܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ. ܫܰܪܟܳܐ ܕܶܝܢ ܕܶܐܫܬܚܰܪܘ ܥܪܰܩܘ ܠܚܶܣܢ̈ܶܐ.9 ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܕܶܝܢ ܐܰܚܽܘܗܝ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ ܒܠܰܥ. ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܕܶܝܢ ܪܳܕܶܦ ܗܘܳܐ ܒܳܬܰܪܗܽܘܢ ܥܕܰܡܳܐ ܠܚܶܒܪܽܘܢ: ܗܳܝ ܕܰܒܢܰܘ.10 ܘܰܥܪܰܩܘ ܥܕܰܡܳܐ ܠܡܰܓܕܠܳܐ ܕܰܒܙܽܘܛܽܘܣ. ܘܰܐܘܩܕܳܗ̇ ܒܢܽܘܪܳܐ. ܘܰܢܦܰܠܘ ܡܶܢܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܬܠܳܬܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܓܰܒܪ̈ܺܝܢ. ܘܰܕܒܶܝܬ ܝܽܘܚܰܢܳܢ: ܗܦܰܟܘ ܠܺܝܗܽܘܕܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ.11 ܦܛܽܘܠܡܶܐܳܘܣ ܕܶܝܢ ܒܰܪ ܚܰܒܽܘܒܳܐ: ܡܩܳܡ ܗܘܳܐ ܪܺܝܫܳܐ ܘܰܡܕܰܒܪܳܢܳܐ ܒܰܦܩܰܥܬܳܐ ܕܺܐܝܪܺܝܚܽܘ: ܘܰܩܢܳܐ ܕܰܗܒܳܐ ܘܣܺܐܡܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ.12 ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܓܶܝܪ ܚܰܬܢܶܗ ܕܪܰܒ ܟܳܗ̈ܢܶܐ.13 ܘܶܐܬܬܪܺܝܡ ܠܶܒܶܗ: ܘܰܨܒܳܐ ܕܢܶܐܚܽܘܕ ܘܢܶܫܬܰܠܰܛ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ. ܘܡܶܬܚܰܫܰܒ ܗܘܳܐ ܢܶܟܠܳܐ ܥܰܠ ܫܶܡܥܽܘܢ ܘܥܰܠ ܒܢܰܘ̈ܗܝ: ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܢܶܩܛܽܘܠ ܐܶܢܽܘܢ.14 ܫܶܡܥܽܘܢ ܕܶܝܢ ܡܶܬܟܪܶܟ ܗܘܳܐ ܘܣܰܥܰܪ ܗܘܳܐ ܡܕܺܝ̈ܢܳܬܶܗ ܕܰܐܬܪܳܐ. ܘܝܳܨܶܦ ܗܘܳܐ ܕܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܡܶܬܒܥܶܐ ܗܘܳܐ ܠܗܶܝܢ. ܘܰܢܚܶܬ݂ ܠܺܐܝܪܺܝܚܽܘ ܗܽܘ ܘܡܰܬܺܝܬܳܐ ܘܺܝܗܽܘܕܳܐ ܒܢܰܘ̈ܗܝ: ܒܰܫܢܰܬ݂ ܡܳܐܐ ܘܫܰܒܥܺܝܢ ܘܰܫܒܰܥ ܒܝܰܪܚܳܐ ܕܰܚܕܰܥܣܰܪ: ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܫܒܳܛ.15 ܘܩܰܒܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܦܛܽܘܠܡܶܐܳܘܣ ܒܰܪ ܚܰܒܽܘܒܳܐ ܒܢܶܟܠܳܐ ܒܚܶܣܢܳܐ ܕܡܶܬܩܪܶܐ ܕܘܐܝܩ: ܗܰܘ ܕܰܒܢܳܐ ܗܘܳܐ. ܘܰܥܒܰܕ݂ ܠܗܽܘܢ ܡܰܫܬܝܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܘܛܰܫܺܝ ܬܰܡܳܢ ܓܰܒܖ̈ܶܐ.16 ܘܟܰܕ݂ ܐܶܫܬܺܝܘ ܘܶܐܬܒܰܣܰܡܘ ܫܶܡܥܽܘܢ ܘܰܒܢܰܘ̈ܗܝ: ܩܳܡܘ ܦܛܽܘܠܡܶܐܳܘܣ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܥܰܡܶܗ: ܘܰܢܣܰܒܘ ܙܰܝܢܗܽܘܢ ܘܥܰܠܘ ܥܰܠ ܫܶܡܥܽܘܢ ܠܒܶܝܬ ܡܰܫܬܝܳܐ. ܘܩܰܛܠܽܘܗܝ ܠܶܗ ܘܠܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܘܰܠܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ ܡܶܢ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ.17 ܘܰܥܒܰܕ݂ ܒܺܝܫܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ. ܘܰܦܪܰܥ ܒܺܝܫܬܳܐ ܚܠܳܦ ܛܳܒܬܳܐ.18 ܘܰܟܬܰܒ ܘܫܰܕܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܦܛܽܘܠܡܶܐܳܘܣ ܠܡܰܠܟܳܐ. ܕܰܢܫܰܕܰܪ ܠܶܗ ܚܰܝܠܳܐ ܠܥܽܘܕܪܳܢܳܐ. ܘܰܕܢܰܫܠܶܡ ܠܶܗ ܐܰܪ̈ܥܳܬܳܐ ܘܰܡܕܺܝ̈ܢܳܬܳܐ.19 ܘܫܰܕܰܪ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܠܓܳܙܰܪ ܕܶܢܩܛܠܽܘܢܳܝܗܝ ܠܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܘܰܠܪ̈ܺܝܫܰܝ ܐܰܠܦ̈ܶܐ ܕܶܝܢ ܟܬܰܒ: ܕܢܺܐܬܽܘܢ ܨܶܐܕܰܘܗܝ: ܕܢܶܬܶܠ ܠܗܽܘܢ ܕܰܗܒܳܐ ܘܣܺܐܡܳܐ ܘܡܰܘܗ̈ܒܳܬܳܐ.20 ܘܠܰܐ̱ܚܪ̈ܳܢܶܐ ܫܰܕܰܪ ܕܢܶܐܚܕܽܘܢ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܘܰܠܛܽܘܪܶܗ ܕܰܗܝܟܠܳܐ.21 ܘܶܐܙܰܠܘ ܘܰܐܘܕܥܽܘܗܝ ܠܝܽܘܚܰܢܳܢ ܒܓܳܙܰܪ: ܕܡܺܝܬ ܠܶܗ ܐܰܒܽܘܗܝ ܘܰܐܚܰܘ̈ܗܝ. ܘܫܰܕܰܪ ܕܳܐܦ ܠܳܟ ܢܶܩܛܠܳܟ.22 ܘܟܰܕ ܫܡܰܥ ܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܙܳܥ ܘܰܬܡܰܗ ܣܰܓܺܝ. ܘܶܐܚܰܕ ܐܶܢܽܘܢ ܠܓܰܒܖ̈ܶܐ ܕܶܐܙܰܠܘ ܥܠܰܘܗܝ ܘܩܰܛܶܠ ܐܶܢܽܘܢ. ܝܳܕܰܥ ܗܘܳܐ ܓܶܝܪ ܝܽܘܚܰܢܳܢ: ܕܰܠܡܶܩܛܠܶܗ ܗܽܘ ܨܳܒܶܝܢ ܗܘܰܘ.23 ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܡܶܠܰܘ̈ܗܝ ܕܝܽܘܚܰܢܳܢ ܘܰܩܪ̈ܳܒܰܘܗܝ ܘܢܶܨܚܳܢܰܘ̈ܗܝ ܕܶܐܬܢܰܨܰܚ ܘܰܙܟܳܐ: ܘܒܶܢܝܳܢܳܐ ܕܫܽܘܪܳܐ ܕܰܒܢܳܐ ܘܰܥܒܳܕܰܘ̈ܗܝ.24 ܗܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܟܬܺܝ̈ܒܳܢ: ܒܰܟܬܳܒܳܐ ܕܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܪܰܒܽܘܬ݂ ܟܳܗܢܽܘܬܶܗ. ܕܰܗܘܳܐ ܪܰܒ ܟܳܗ̈ܢܶܐ