ܡܬ̈ܠܐ

ܟܬܒܐ ܕܡ̈ܬܠܘܗܝ ܕܫܠܝܡܘܢ ܒܪ ܕܘܝܕ ܡܠܟܐ ܕܝܣܪܝܠ

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܐ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܒ.ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܓ.ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܕ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܗ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܘ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܙ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܚ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܛ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܝ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܝܐ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܝܒ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܝܓ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܝܕ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܝܗ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܝܘ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܝܙ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܝܚ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܝܛ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܟ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܟܐ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܟܒ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܟܓ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܟܕ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܟܗ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܟܘ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܟܙ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܟܚ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܟܛ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܠ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܠܐ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܐ.

 

1: ܡܰܬܠܰܘ̈ܗܝ ܕܰܫܠܶܝܡܽܘܢ ܒܰܪ ܕܰܘܺܝܕ݂: ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 2: ܠܡܶܕܰܥ ܚܶܟ݂ܡܬ݂ܳܐ ܘܡܰܪܕܽܘܬܳܐ: ܘܰܠܡܶܬܒܰܝܳܢܽܘ ܒܡ̈ܶܠܶܐ ܕܣܽܘܟܳܠܳܐ. 3: ܘܠܰܡܩܰܒܳܠܽܘ ܡܰܪܕܽܘܬ݂ܳܐ ܘܕܶܚܠܬ݂ܳܐ: ܘܙܰܕܺܝܩܽܘܬ݂ܳܐ: ܘܕܺܝܢܳܐ: ܘܰܬܪܺܝܨܽܘܬ݂ܳܐ. 4: ܠܡܶܬܰܠ ܠܫܰܒܖ̈ܶܐ ܥܪܺܝܡܽܘܬ݂ܳܐ: ܘܠܰܛܠܳܝ̈ܶܐ ܝܺܕܰܥܬ݂ܳܐ ܘܬܰܪܥܺܝܬ݂ܳܐ. 5: ܢܶܫܡܰܥ ܚܰܟܺܝܡܳܐ: ܘܢܰܘܣܶܦ ܥܰܠ ܚܶܟ݂ܡܬܶܗ. ܘܣܰܟܽܘܠܬܳܢܳܐ ܡܕܰܒܪܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܢܶܩܢܶܐ. 6: ܕܢܶܫܬܰܘܕܰܥ ܡ̈ܰܬܠܶܐ ܘܦ̈ܶܠܳܐܬ݂ܳܐ: ܘܡ̈ܶܠܶܐ ܕܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܐܘܚ̈ܕܳܬܗܽܘܢ. 7: ܪܺܝܫ ܚܶܟ݂ܡܬ݂ܳܐ: ܕܶܚܠܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܝܺܕܰܥܬ݂ܳܐ ܕܶܝܢ ܘܡܰܪܕܽܘܬ݂ܳܐ: ܫܳܝܛܺܝܢ ܥܰܘ̈ܳܠܶܐ. 8: ܫܡܰܥ ܒܶܪܝ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܰܐܒܽܘܟ݂. ܘܠܳܐ ܬܶܛܥܶܐ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܶܐܡܳܟ݂. 9: ܝܳܐܝܽܘܬ݂ܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܓܶܝܪ ܠܪܺܝܫܳܟ݂: ܘܗܰܡܢܺܝܟ݂ܳܐ ܠܨܰܘܪܳܟ݂. 10: ܒܶܪܝ: ܐܶܢ ܢܫܰܕܠܽܘܢܳܟ݂ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ: ܠܳܐ ܬܶܬܛܦܺܝܣ. 11: ܘܶܐܢ ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܠܳܟ݂: ܬܳܐ ܥܰܡܰܢ ܢܶܟ݂ܡܰܢ ܠܰܕ݂ܡܳܐ: ܘܢܶܛܫܶܐ ܠܙܰܟܰܝܳܐ ܒܥܶܬܳܐ. 12: ܘܢܶܒܠܥܺܝܘܗܝ ܐܰܝܟ݂ ܫܝܽܘܠ ܠܚܰܝ̈ܶܐ: ܘܠܰܕ݂ܠܳܐ ܡܽܘܡ ܐܰܝܟ݂ ܢܳܚܬܰܝ̈ ܓܽܘܒܳܐ. 13: ܟܽܠܶܗ ܥܽܘܬܪܶܗ ܘܺܐܝܩܳܪܶܗ ܢܶܫܟܰܚ. ܘܢܶܡܠܶܐ ܒܳܬܰܝ̈ܢ ܒܶܙܬ݂ܳܐ. 14: ܦܶܨܬ݂ܳܟ݂ ܐܰܪܡܳܐ ܒܰܝܢܳܬܰܢ. ܘܟ݂ܺܝܣܳܐ ܚܰܕ݂ ܢܶܗܘܶܐ ܠܟ݂ܽܠܰܢ. 15: ܒܶܪܝ: ܠܳܐ ܬܺܐܙܰܠ ܥܰܡܗܽܘܢ ܒܽܐܘܪܚܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܟܠܺܝ ܪܶܓ݂ܠܳܟ݂ ܡܶܢ ܫܒܺܝ̈ܠܰܝܗܽܘܢ. 16: ܡܶܛܽܠ ܕܖ̈ܶܓ݂ܠܰܝܗܽܘܢ: ܠܒܺܝܫܬܳܐ ܗ̱ܘ ܖ̈ܳܗܛܳܢ. ܘܡܶܣܬܰܪܗܒܺܝܢ ܠܡܶܐܫܰܕ݂ ܕܡܳܐ ܙܰܟܳܝܳܐ. 17: ܘܰܒܥܶܬܰܐ ܗ̱ܘ ܦܳܪܣܺܝܢ ܡܨܺܝ̈ܕ݂ܳܬܳܐ ܥܰܠ ܦܳܪܰܚܬ݂ܳܐ. 18: ܘܟ݂ܳܡܢܺܝܢ ܠܰܕ݂ܡܳܐ. ܘܰܡܛܰܫܶܝܢ ܢܰܦ̈ܫܳܬܗܽܘܢ. 19: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܶܢܶܝܢ ܐܽܘܖ̈ܚܳܬ݂ܳܐ ܕܟ݂ܽܠ ܕܥܳܒܕܺܝܢ ܥܰܘܠܳܐ ܘܢܳܣܒܺܝܢ ܢܰܦ̈ܫܳܬ݂ܳܐ ܕܡܳܖ̈ܰܝܗܶܝܢ. 20: ܚܶܟ݂ܡܬ݂ܳܐ ܒܫܽܘ̈ܩܶܐ ܡܶܫܬܰܒܚܳܐ: ܘܰܒܫܽܘ̈ܩܶܐ ܡܪܺܝܡܳܐ ܩܳܠܳܗ̇. 21: ܘܰܒܪܶܝܫ ܒܶܖ̈ܝܳܬ݂ܳܐ ܡܰܟ݂ܪܙܳܐ. ܘܰܒܡܰܥ̈ܠܳܢܶܐ ܕܬܰܖ̈ܥܶܐ ܕܟܰܖ̈ܟܶܐ ܡܶܠܶܝ̈ܗ̇ ܐܳܡܪܳܐ. 22: ܥܕܰܡܳܐ ܠܶܐܡܰܬ݂ܝ ܫܰܒܖ̈ܶܐ ܪܳܚܡܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܫܰܒܪܽܘܬ݂ܳܐ. ܘܰܡܡܰܝ̈ܩܳܢܶܐ ܪܳܓܶܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܡܡܰܝܩܳܢܽܘܬ݂ܳܐ. ܘܣܰܟ݂̈ܠܶܐ ܣܳܢܶܝܢ ܐ̱ܢܬܽܘܢ ܝܺܕܰܥܬ݂ܳܐ. 23: ܐܶܢ ܬܶܬܦܢܽܘܢ ܠܡܰܟܣܳܢܽܘܬ݂ܝ: ܐܰܒܰܥ ܠܟ݂ܽܘܢ ܪܽܘܚܝ̱. ܘܰܐܘܕܰܥܟ݂ܽܘܢ ܡܶܠܰܬ݂ܝ. 24: ܥܰܠ ܕܰܩܪܺܝ̇ܬ݂: ܘܠܳܐ ܗܰܝܡܶܢܬܽܘܢ. ܘܰܐܪܺܝܡܶ݀ܬ ܩܳܠܝ: ܘܠܳܐ ܫܡܰܥܬܽܘܢ.25: ܘܫܳܛܬܽܘܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܬܰܖ̈ܥܝܳܬ݂ܝ. ܘܰܒܡܰܟܣܳܢܽܘܬ݂ܝ ܠܳܐ ܨܒܰܝܬܽܘܢ. 26: ܐܳܦ ܐܶܢܳܐ ܐܶܓܚܰܟ ܥܰܠ ܬܒܳܪܟ݂ܽܘܢ ܘܶܐܚܕܶܐ ܡܳܐ ܕܳܐܬܶܐ ܥܠܰܝܟܽܘܢ ܕܠܽܘܚܝܳܐ: ܘܰܐܒܕܳܢܳܐ ܡܶܢ ܫܶܠܝܳܐ. 27: ܘܰܬܒܳܪܟ݂ܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܥܰܠܥܳܠܳܐ ܢܺܐܬܶܐ. ܘܡܳܐ ܕܳܐܬܶܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܐܽܘܠܨܳܢܳܐ ܘܥܳܩܬ݂ܳܐ. 28: ܗܳܝܕܶܝܢ ܢܶܩܪܽܘܢܳܢܝ: ܘܠܳܐ ܐܶܥܢܶܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܰܢܩܰܕܡܽܘܢ ܠܘܳܬ݂ܝ: ܘܠܳܐ ܢܶܫܟܚܽܘܢܳܢܝ. 29: ܥܰܠ ܕܰܣܢܰܘ ܝܺܕܰܥܬ݂ܳܐ. ܘܕܶܚܠܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܳܐ ܓܒܰܘ. 30: ܘܠܳܐ ܨܒܰܘ ܒܬܰܖ̈ܥܝܳܬ݂ܝ. ܘܰܐܣܓܺܝܘ ܟܽܠܳܗ̇ ܡܰܟܣܳܢܽܘܬ݂ܝ.31: ܘܶܐܟܰܠܘ ܡܶܢ ܦܺܐܖ̈ܶܐ ܕܽܐܘܖ̈ܚܳܬܗܽܘܢ. ܘܡܶܢ ܬܰܖ̈ܥܝܳܬܗܽܘܢ ܣܒܰܥܘ. 32: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܡܰܗܦܟܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕܫܰܒܖ̈ܶܐ ܬܶܩܛܽܘܠ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܛܽܘܥܝ݂ܰܝ݂ ܕܚܰܣܺܝܖ̈ܰܝ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܬܰܘܒܶܕ݂ ܐܶܢܽܘܢ. 33: ܘܡܰܢ ܕܫܳܡܰܥ ܠܺܝ: ܢܶܫܪܶܐ ܒܣܰܒܪܳܐ ܘܢܶܫܠܶܐ ܡܶܢ ܣܽܘܓܳܐܐ ܕܒܺܝ̈ܫܳܬ݂ܳܐ.   

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܒ.

 

1: ܒܶܪܝ: ܐܶܢ ܬܩܰܒܶܠ ܡܶܠܰܝ̈: ܘܦܽܘ̈ܩܕܳܢܰܝ ܬܰܛܫܶܐ ܒܠܶܒܳܟ݂. 2: ܘܬܶܨܠܶܐ ܐܶܕ݂ܢܳܟ݂ ܠܚܶܟܡܬ݂ܳܐ: ܘܬܰܦܢܶܐ ܠܶܒܳܟ݂ ܠܣܽܘܟܳܠܳܐ. 3: ܘܬܶܩܪܶܐ ܠܣܽܘܟܳܠܳܐ: ܘܰܠܣܽܘܟܳܠܳܐ ܬܪܺܝܡ ܩܳܠܳܟ݂. 4: ܘܬܶܒܥܶܝܘܗܝ ܐܰܝܟ݂ ܣܺܐܡܳܐ: ܘܬܶܒܨܶܝܘܗܝ ܐܰܝܟ݂ ܣܺܝܡܬ݂ܳܐ. 5: ܗܳܝܕܶܝܢ ܬܶܣܬܰܟܰܠ ܕܶܚܠܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܬܶܫܟܰܚ ܝܺܕܰܥܬܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ. 6: ܡܶܛܽܠ ܕܡܳܪܝܳܐ ܗ̱ܘ̣ ܝܳܗܶܒ ܚܶܟ݂ܡܬ݂ܳܐ. ܘܡܶܢ ܦܽܘܡܶܗ ܝܺܕܰܥܬ݂ܳܐ ܘܣܽܘܟܳܠܳܐ. 7: ܘܢܳܛܰܪ ܣܰܒܪܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܬܪܺܝܨܺܝܢ. ܘܰܡܣܰܝܰܥ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܡܗܰܠܟ݂ܺܝܢ ܕܠܳܐ ܡܽܘܡ. 8: ܘܢܳܛܰܪ ܐܽܘܖ̈ܚܳܬ݂ܳܐ ܕܕ݂ܺܝܢܳܐ. ܐܘܖ̈ܚܳܬ݂ܳܐ ܕܚܰܣܝܰܘ̈ܗܝ ܢܢܰܛܰܪ. 9: ܗܳܝܕܶܝܢ ܬܶܣܬܰܟܰܠ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܘܕ݂ܺܝܢܳܐ: ܘܰܬܪܺܝܨܽܘܬ݂ܳܐ ܕܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܫܒܺܝ̈ܠܶܐ ܫܰܦܺܝܖ̈ܶܐ. 10: ܟܰܕ ܬܰܥܶܠ ܚܶܟ݂ܡܬ݂ܳܐ ܠܠܶܒܳܟ݂. ܘܺܝܕܰܥܬ݂ܳܐ ܠܢܰܦܫܳܟ݂ ܬܒܰܣܶܡ. 11: ܬܰܪܥܺܝܬ݂ܳܐ ܛܳܒܬ݂ܳܐ ܬܢܰܛܪܳܟ݂. ܘܣܽܘܟܳܠܳܐ ܕܟܺܐܢ̈ܶܐ ܢܫܰܘܙܒܳܟ݂. 12: ܕܬܶܬܦܰܨܶܐ ܡܶܢ ܐܽܘܖ̈ܚܳܬ݂ܳܐ ܒܺܝ̈ܫܳܬ݂ܳܐ: ܘܡܶܢ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܕܰܡܡܰܠܠܺܝܢ ܗܦܺܝ̈ܟ݂ܳܬ݂ܳܐ. 13: ܕܫܳܒܩܺܝܢ ܐܽܘܪܚܳܐ ܬܪܺܝܨܬܳܐ. ܘܰܡܗܰܠܟ݂ܺܝܢ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܚܶܫܽܘܟ݂ܳܐ. 14: ܘܚܳܕܶܝܢ ܠܡܶܥܒܰܕ ܒܺܝܫܬܳܐ. ܘܕ݂ܳܝܨܺܝܢ ܒܗܽܘܦܳܟ݂ܳܐ ܕܒܺܝ̈ܫܳܬ݂ܳܐ. 15: ܐܽܘܖ̈ܚܳܬܗܽܘܢ ܡܥܰܩ̈ܡܳܢ. ܘܰܡܦܰܬܠܺܝܢ ܫܒܺܝ̈ܠܰܝܗܽܘܢ. 16: ܬܦܰܨܶܝܟ݂ ܚܶܟ݂ܡܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ: ܢܽܘܟ݂ܪܳܝܬܳܐ: ܕܰܡܗܰܦܟ݂ܳܐ ܡܶܠܶܝ̈ܗ̇. 17: ܕܫܶܒܩܰܬ ܡܪܰܒܝܳܢܳܐ ܕܛܰܠܝܽܘܬܳܗ̇. ܘܰܛܥܳܬ ܩܝܳܡܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܗ̇. 18: ܛܥܳܬ ܐܶܣ̈ܟܦܳܬ݂ܳܗ̇: ܘܗܶܠ̈ܟ݂ܳܬ݂ܳܐ ܕܰܫܒܺܝ̈ܠܶܝܗ̇. 19: ܟܽܠ ܕܥܳܐܠܺܝܢ ܠܘܳܬܳܗ̇ ܠܳܐ ܗܳܦܟܺܝܢ. ܘܠܳܐ ܡܶܬܕܰܟ݂ܪܺܝܢ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ. 20: ܗܰܠܶܟ݂ ܗܳܟܺܝܠ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܛܳܒ̈ܶܐ. ܘܛܰܪ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ. 21: ܡܶܛܽܠ ܕܰܬܖ̈ܺܝܨܶܐ ܥܳܡܪܺܝܢ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܕ݂ܠܳܐ ܡܽܘܡ ܐܶܢܽܘܢ: ܡܶܫܬܰܚܪܺܝܢ ܒܳܗ̇. 22: ܘܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܣܳܝܦܺܝܢ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ. ܘܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܡܶܬܥܰܩܪܺܝܢ ܡܶܢܳܗ̇.

    

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܓ.

 

1: ܒܶܪܝ: ܠܳܐ ܬܶܛܥܶܐ ܢܳܡܽܘܣܝ. ܘܦܽܘܩܕܳܢܰܝ̈ ܢܶܛܰܪ ܠܶܒܳܟ݂. 2: ܡܶܛܽܠ ܕܢܽܘܓܪܳܐ ܕܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܘܰܫܢܰܝ̈ܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܢܬܬܰܘܣ̈ܦܳܢ ܠܳܟ݂. 3: ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܘܛܰܝܒܽܘܬ݂ܳܐ ܘܩܽܘܫܬܳܐ ܠܳܐ ܢܶܫܒܩܽܘܢܳܟ݂. ܐܶܠܳܐ ܩܛܽܘܪ ܐܶܢܽܘܢ ܒܨܰܘܪܳܟ݂. ܘܰܟ݂ܬܽܘܒ ܐܶܢܽܘܢ ܥܰܠ ܠܽܘ̈ܚܶܐ ܕܠܶܒܳܟ݂. 4: ܕܬܶܫܟܰܚ ܖ̈ܰܚܡܶܐ ܘܛܰܝܒܽܘܬ݂ܳܐ ܘܣܽܘܟܳܠܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܘܰܩܕ݂ܳܡ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. 5: ܣܰܒܰܪ ܒܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠܶܗ ܠܶܒܳܟ݂. ܘܥܰܠ ܚܶܟ݂ܡܬ݂ܳܐ ܕܢܰܦܫܳܟ݂ ܠܳܐ ܬܶܬܟ݂ܶܠ. 6: ܕܰܥܳܝܗܝ ܒܟ݂ܽܠܗܶܝܢ ܐܽܘܖ̈ܚܳܬ݂ܳܟ݂. ܘܗܽܘ ܬܳܪܶܨ ܫܒܺܝܠܰܝ̈ܟ. 7: ܠܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܚܰܟܺܝܡ ܒܥܰܝܢܰܝ̈ ܢܰܦܫܳܟ݂. ܐܶܠܳܐ ܕܚܰܠ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܣܛܺܝ ܡܶܢ ܒܺܝܫܬܳܐ. 8: ܕܬܶܗܘܶܐ ܐܳܣܝܽܘܬ݂ܳܐ ܠܒܶܣܪܳܟ݂: ܘܕ݂ܽܘܗܳܢܳܐ ܠܓܰܖ̈ܡܰܝܟ. 9: ܝܰܩܰܪ ܠܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܩܶܢܝܳܢܳܟ݂: ܘܡܶܢ ܪܺܝܫ ܟܽܠܗܶܝܢ ܥܰܠ̈ܠܳܬ݂ܳܟ݂. 10: ܕܢܶܬ݂ܡܠܽܘܢ ܐܰܘܨܖ̈ܰܝܟ ܣܰܒܥܳܐ. ܘܡܰܥܨܖ̈ܳܬ݂ܳܟ݂ ܢܰܒ̈ܥܳܢ ܚܰܡܪܳܐ. 11: ܒܶܪܝ: ܡܰܪܕܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܳܐ ܬܰܣܠܶܐ. ܘܠܳܐ ܬܶܡܰܐܢ ܠܳܟ݂ ܒܡܰܟܣܳܢܽܘܬܶܗ. 12: ܡܶܛܽܠ ܕܰܠܡܰܢ ܕܪܳܚܶܡ ܠܶܗ ܡܳܪܝܳܐ: ܪܳܕܶܐ ܠܶܗ: ܐܰܝܟ݂ ܐܰܒܳܐ ܕܪܳܕܶܐ ܠܰܒܪܶܗ. 13: ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܶܐܫܟܰܚ ܚܶܟ݂ܡܬ݂ܳܐ. ܘܰܠܒܰܪ ܒܶܣܪܳܐ ܕܶܐܫܟܰܚ ܣܽܘܟܳܠܳܐ. 14: ܡܶܛܽܠ ܕܛܳܒܳܐ ܗ̱ܝ ܬܶܐܓܽܘܪܬܳܗ̇ ܡܶܢ ܬܶܐܓܽܘܪܬܳܐ ܕܣܺܐܡܳܐ. ܘܡܶܢ ܕܰܗܒܳܐ ܣܢܺܝܢܳܐ ܡܝܰܬܖ̈ܳܢ ܥܰܠ̈ܠܳܬ݂ܳܗ̇. 15: ܝܰܩܺܝܪܳܐ ܗ̱ܝ ܓܶܝܪ ܡܶܢ ܟܺܐܦ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܳܬ݂ܳܐ. ܘܡܶܕܶܡ ܠܳܐ ܦܳܚܶܡ ܠܳܗ̇. 16: ܢܽܘܓܪܳܐ ܕܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܒܝܰܡܺܝܢܳܗ̇: ܘܥܽܘܬ݂ܪܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܒܣܶܡܳܠܳܗ̇. 17: ܐܽܘܖ̈ܚܳܬ݂ܳܗ̇ ܐܽܘܖ̈ܚܳܬ݂ܳܐ ܐܶܢܶܝܢ ܒܰܣܺܝ̈ܡܳܬ݂ܳܐ. ܘܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܫܒܺܝ̈ܠܶܝܗ̇ ܫܠܳܡܳܐ. 18: ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܗ̱ܝ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܡܚܰܡܣܢܺܝܢ ܒܳܗ̇. ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܡܣܰܟܶܝܢ ܠܳܗ̇: ܛܽܘܒܰܝܗܽܘܢ. 19: ܡܳܪܝܳܐ ܒܚܶܟ݂ܡܬܶܗ ܣܳܡ ܫܶܬܶܐܣܶܝ̈ܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܘܰܐܬܩܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܒܣܽܘܟܳܠܶܗ. 20: ܘܒܺܝܕܰܥܬܶܗ ܐܶܬ݂ܒܰܙܰܥܘ ܬܗܽܘ̈ܡܶܐ. ܘܰܥܢܳܢ̈ܶܐ ܪܰܣ ܛܰܠܳܐ. 21: ܒܶܪܝ: ܠܳܐ ܢܶܙܰܠ ܒܥܰܝܢܰܝ̈ܟ ܠܡܶܛܰܪ ܝܽܘܠܦܳܢܝ ܘܬܰܖ̈ܥܝܳܬ݂ܝ. 22: ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܠܢܰܦܫܳܟ݂: ܘܪܽܘܚܳܦܳܐ ܠܨܰܘܪܳܟ݂. 23: ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܬܗܰܠܶܟ݂ ܒܽܐܘܖ̈ܚܳܬ݂ܳܟ݂ ܒܣܰܒܪܳܐ: ܘܰܒܪܶܓܠܳܟ݂ ܠܳܐ ܬܶܬܩܶܠ. 24: ܘܬܶܕ݂ܡܰܟ݂ ܘܠܳܐ ܬܶܕ݂ܚܰܠ. ܘܬܶܫܟܰܒ: ܘܬܶܒܣܰܡ ܠܟ݂ ܫܶܢܬ݂ܳܟ݂. 25: ܘܠܳܐ ܬܶܕ݂ܚܰܠ ܡܶܢ ܕܠܽܘܚܝܳܐ ܕܡܶܢ ܫܶܠܝܳܐ: ܘܡܶܢ ܚܺܐܦܳܐ ܕܚܰܛ̈ܝ̈ܶܐ ܡܳܐ ܕܳܐܬܶܐ. 26: ܡܶܛܽܠ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡܳܟ݂. ܘܰܢܢܰܛܰܪ ܪܶܓܠܳܟ݂: ܕܠܳܐ ܬܶܬܨܺܝܕ݂. 27: ܠܳܐ ܬܶܬܟܠܶܐ ܠܡܶܥܒܰܕ݂ ܕܫܰܦܺܝܪ: ܟܡܳܐ ܕܣܳܦܩܳܐ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ܟ ܠܡܶܥܒܰܕ݂. 28: ܘܟܰܕ݂ ܐܺܝܬ݂ ܠܳܟ݂: ܠܳܐ ܬܺܐܡܰܪ ܠܚܰܒܪܳܟ݂ ܕܙܶܠ: ܘܬ݂ܳܐ ܬܽܘܒ ܡܚܳܪ: ܘܶܐܬܶܠ ܠܳܟ݂. 29: ܠܳܐ ܬܶܬܚܰܫܰܒ ܒܺܝܫܬܳܐ ܥܰܠ ܚܰܒܪܳܟ݂ ܕܝܳܬܶܒ ܥܰܡܳܟ݂ ܒܫܶܠܝܳܐ. 30: ܠܳܐ ܬܕ݂ܽܘܢ ܥܰܡ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܒܥܶܬܳܐ. 31: ܘܠܳܐ ܬܶܛܰܢ ܒܓܰܒܪܳܐ ܥܰܘܳܠܳܐ. ܘܠܳܐ ܬܶܨܒܶܐ ܒܟ݂ܽܠܗܶܝܢ ܐܽܘܖ̈ܚܳܬܶܗ. 32: ܡܶܛܽܠ ܕܰܛܡܰܐ ܗ̱ܘ ܥܰܘܳܠܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܫܽܘܥ̈ܝܳܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡ ܬܖ̈ܺܝܨܶܐ. 33: ܠܰܘܛܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܒܒܳܬܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܥܰܘ̈ܳܠܶܐ. ܘܕܰܝܪܗܽܘܢ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܢܒܰܪܶܟ݂. 34: ܘܢܶܣܚܽܘܦ ܠܰܡܡܰܝ̈ܩܳܢܶܐ. ܘܥܰܠ ܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܢܪܰܚܶܦ. 35: ܐܺܝܩܳܪܳܐ ܢܺܐܪܬܽܘܢ ܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ: ܘܣܰܟ݂̈ܠܶܐ ܢܩܰܒܠܽܘܢ ܨܰܥܪܳܐ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܕ.

 

1: ܫܡܰܥܘ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܡܰܪܕܽܘܬܶܗ ܕܰܐܒܳܐ. ܘܨܽܘܬܘ ܝܺܕܰܥܬ݂ܳܐ ܘܣܽܘܟܳܠܳܐ. 2: ܡܶܛܽܠ ܕܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ ܝܶܗܒܶ݀ܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ. ܢܳܡܽܘܣܝ ܠܳܐ ܬܶܫܒܩܽܘܢ. 3: ܒܪܳܐ ܓܶܝܪ ܗܘܺܝ݀ܬ ܠܳܐܒܝ ܡܦܰܢܩܳܐ: ܘܺܝܚܺܝܕ݂ܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܐܶܡܝ. 4: ܘܰܐܠܦܰܢܝ ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ: ܬܶܬܚܰܝܰܠ ܡܶܠܰܬ݂ܝ ܒܠܶܒܳܟ݂. ܘܛܰܪ ܦܽܘܩ̈ܕܳܢܰܝ ܘܰܚܝ݂ܺܝ݂: ܘܢܳܡܽܘܣܝ ܐܰܝܟ݂ ܒܳܒܬ݂ܳܐ ܕܥܰܝܢܳܐ. 5: ܩܢܺܝ ܚܶܟ݂ܡܬ݂ܳܐ: ܘܰܩܢܺܝ ܣܽܘܟܳܠܳܐ. ܘܠܳܐ ܬܶܣܛܶܐ ܡܶܢ ܡܺܐܡܪܶܗ ܕܦܽܘܡܝ. 6: ܠܳܐ ܬܶܫܒܩܺܝܗ̇ ܕܰܬ݂ܢܰܛܪܳܟ݂. ܪܚܰܡܶܝܗ̇ ܕܰܬ݂ܫܰܘܙܒܳܟ݂. 7: ܪܺܝܫ ܚܶܟ݂ܡܬ݂ܳܐ ܩܢܺܝ ܚܶܟ݂ܡܬ݂ܳܐ. ܘܰܒܟ݂ܽܠܶܗ ܩܶܢܝܳܢܳܟ݂ ܩܢܺܝ ܣܽܘܟܳܠܳܐ. 8: ܚܰܒܶܒܶܝܗ̇ ܕܰܬ݂ܪܰܡܪܡܳܟ݂. ܘܥܰܦܶܩܶܝܗ̇ ܕܰܬ݂ܝܰܩܪܳܟ݂. 9: ܘܰܬ݂ܣܺܝܡ ܒܪܺܝܫܳܟ݂ ܝܳܐܝܽܘܬ݂ܳܐ ܕܪܽܘܚܳܦܳܐ ܘܒܰܟ݂ܠܺܝܠܳܐ ܕܫܽܘܒܚܳܐ ܬܣܰܝܥܳܟ݂. 10: ܫܡܰܥ ܒܶܪܝ: ܘܩܰܒܶܠ ܡܶܠܰܝ̈. ܘܢܶܣ̈ܓܝܳܢ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܕܚܰܝ݂ܰܝ݂̈ܟ. 11: ܐܽܘܖ̈ܚܳܬ݂ܳܐ ܕܚܶܟ݂ܡܬܳܐ ܐܰܠܶܦܬܳܟ݂: ܘܗܰܠܶܟ݂ܬܳܟ݂ ܒܰܫܒܺܝ̈ܠܶܐ ܬܖ̈ܺܝܨܶܐ. 12: ܘܡܳܐ ܕܰܡܗܰܠܶܟ݂ ܐܰܢ̱ܬ: ܠܳܐ ܢܙܽܘ̈ܥܳܢ ܗܰܠ̈ܟ݂ܳܬ݂ܳܟ݂. ܘܶܐܢ ܪܳܗܶܛ ܐܰܢ̱ܬ: ܠܳܐ ܬܶܬܩܶܠ. 13: ܚܰܡܣܶܝܢ ܒܡܰܪܕܽܘܬ݂ܝ: ܘܠܳܐ ܬܶܫܒܩܺܝܗ̇ ܛܰܪܶܝܗ̇ ܡܶܛܽܠ ܕܗܺܝ ܗܺܝ ܚܰܝ݂ܰܝ݂̈ܟ. 14: ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܠܳܐ ܬܺܐܙܰܠ. ܘܠܳܐ ܬܶܛܰܢ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܒܺܝ̈ܫܶܐ. 15: ܘܒܰܐܬܪܳܐ ܕܰܫܪܶܝܢ: ܠܳܐ ܬܶܥܒܰܪ ܒܶܗ ܐܶܠܳܐ ܣܛܺܝ ܘܰܥܒܰܪ ܡܶܢܶܗ. 16: ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܕܳܡܟܺܝܢ ܥܕܰܡܳܐ ܕܥܳܒܕܺܝܢ ܒܺܝܫܬܳܐ. ܘܦܰܪܺܝܕ݂ܳܐ ܗ̱ܝ ܫܶܢܰܬ݂ܗܽܘܢ ܥܕܰܡܳܐ ܕܥܳܒܕ݂ܺܝܢ ܨܶܒܝܳܢܗܽܘܢ. 17: ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܐܟ݂ܽܘܠܬܗܽܘܢ ܡܶܐܟ݂ܽܘܠܬܳܐ ܗ̱ܝ ܕܥܰܘܠܳܐ. ܘܚܰܡܪܳܐ ܕܥܶܬܳܐ ܫܳܬܶܝܢ. 18: ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܶܝܢ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ: ܐܰܝܟ݂ ܢܽܘܗܪܳܐ ܡܰܙܗܪܳܐ. ܘܳܐܙܶܠ ܢܽܘܗܪܳܗ̇ ܥܕܰܡܳܐ ܕܬܳܩܶܢ ܝܰܘܡܳܐ. 19: ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܶܝܢ ܕܖ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܚܶܫܽܘܟ݂ܳܐ ܗ̱ܝ ܘܠܳܐ ܝܳܕܥܺܝܢ ܒܡܳܢܳܐ ܡܶܬܬܰܩܠܺܝܢ. 20: ܒܶܪܝ: ܨܽܘܬ݂ ܡܶܠܰܝ̈. ܘܰܠܡܺܐܡܰܪܝ ܐܰܪܟܶܢ ܐܶܕ݂ܢܳܟ݂. 21: ܠܳܐ ܢܶܙ̈ܠܳܢ ܒܥܰܝܢܰܝ̈ܟ. ܐܶܠܳܐ ܛܰܪ ܐܶܢܶܝܢ ܒܓܰܘܶܗ ܕܠܶܒܳܟ݂. 22: ܡܶܛܽܠ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܐܶܢܶܝܢ ܠܡܰܢ ܕܡܶܫܟܰܚ ܠܗܶܝܢ. ܘܒܶܣܪܶܗ ܟܽܠܶܗ ܡܰܐܣܶܐ. 23: ܒܟܽܠ ܙܽܘܗܳܪ ܛܰܪ ܠܶܒܳܟ݂: ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܢܶܗ ܗ̱ܘ̣ ܡܰܦܩܳܢܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ. 24: ܐܰܥܒܰܪ ܡܶܢܳܟ݂ ܦܽܘܡܳܐ ܥܰܩܺܝܡܳܐ. ܘܪܶܢܝܳܐ ܕܥܶܬܳܐ ܐܰܪܚܶܩ ܡܶܢ ܣܶܦ̈ܘܳܬ݂ܳܟ݂. 25: ܥܰܝܢܰܝ̈ܟ ܒܰܬܪܺܝܨܽܘܬ݂ܳܐ ܢܚܽܘܖ̈ܳܢ. ܘܬܶܡܖ̈ܰܝܟ ܢܶܬ݂ܪܨܽܘܢ ܠܩܽܘܒܠܳܟ݂. 26: ܐܰܥܒܰܪ ܪܶܓܠܳܟ݂ ܡܶܢ ܫܒܺܝ̈ܠܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܟ݂ܽܠܗܶܝܢ ܐܽܘܖ̈ܚܳܬ݂ܳܟ݂ ܢܶܬܩ̈ܢܳܢ. 27: ܘܠܳܐ ܬܶܣܛܶܐ ܠܝܰܡܺܝܢܳܐ ܘܰܠܣܶܡܳܠܳܐ ܐܶܠܳܐ ܐܰܥܒܰܪ ܪܶܓܠܳܟ݂ ܡܶܢ ܒܺܝܫܬܳܐ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܗ.

 

1: ܒܶܪܝ: ܨܽܘܬ݂ ܠܚܶܟ݂ܡܰܬ݂ܝ: ܘܰܠܣܽܘܟܳܠܝ ܐܰܪܟܶܢ ܐܶܕ݂ܢܳܟ݂. 2: ܕܬܶܙܕܗܰܪ ܒܬܰܪܥܺܝܬ݂ܳܐ. ܘܺܝܕܰܥܬ݂ܳܐ ܣܶܦ̈ܘܳܬ݂ܳܟ݂ ܢܢܰܛܖ̈ܳܢ. 3: ܡܶܛܽܠ ܕܕܶܒܫܰܐ ܗ̱ܘ ܡܰܛ̈ܦܳܢ ܣܶܦ̈ܘܳܬ݂ܳܗ̇ ܕܢܽܘܟ݂ܪܳܝܬܳܐ. ܘܖ̈ܰܟܺܝܟ݂ܳܢ ܡܶܢ ܡܶܫܚܳܐ ܡܶܠ̈ܶܝܗ̇. 4: ܘܚܰܪܬ݂ܗܶܝܢ ܡܶܢ ܓܶܕܕ̈ܶܐ ܡܰܪܺܝܪܳܐ. ܚܰܪܺܝܦܳܐ ܗ̱ܝ ܓܶܝܪ ܡܶܢ ܣܰܝܦܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܦܽܘܡܰܘ̈ܗܝ. 5: ܘܖ̈ܶܓ݂ܠܶܝܗ̇ ܡܰܚ̈ܬ݂ܳܢ ܠܡܰܘܬܳܐ. ܫܝܽܘܠ ܗܰܠ̈ܟ݂ܳܬ݂ܳܗ̇ ܡܣܰܡܟ݂ܳܐ. 6: ܘܠܳܐ ܕܳܪܟܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ. ܬܰܘܫܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܓܶܝܪ ܫܒܺܝ̈ܠܶܝܗ̇ ܘܠܳܐ ܝܺܕ݂ܺܝܥܺܝܢ. 7: ܡܶܟܺܝܠ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܫܽܘܡܥܽܘܢܝ. ܘܠܳܐ ܬܶܣܛܽܘܢ ܡܶܢ ܡܺܐܡܪܶܗ ܕܦܽܘܡܝ. 8: ܐܰܪܚܶܩ ܡܶܢܳܗ̇ ܐܽܘܪܚܳܟ݂. ܘܠܳܐ ܬܶܬܩܰܪܰܒ ܠܬܰܪܥܳܐ ܕܒܰܝܬܳܗ̇. 9: ܕܠܳܐ ܬܶܬܶܠ ܠܰܐ̱ܚܖ̈ܳܢܶܐ ܚܰܝܠܳܟ݂: ܘܰܫܢܰܝ̈ܟ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܠܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܺܝܢ. 10: ܘܢܶܣܒܥܽܘܢ ܢܽܘܟ݂ܖ̈ܳܝܶܐ ܚܰܝܠܳܟ݂. ܘܠܶܐܘܬ݂ܳܟ݂ ܬܰܥܶܠ ܠܒܰܝܬܳܐ ܕܢܽܘܟ݂ܖ̈ܳܝܶܐ.11: ܘܰܒܣܰܝܒܽܘܬ݂ܳܟ݂ ܬܶܬܘܶܝܟ݂ ܢܰܦܫܳܟ݂: ܡܳܐ ܕܰܓܡܰܪ ܒܶܣܪܳܐ ܕܓܽܘܫܡܳܟ݂. 12: ܘܬܺܐܡܰܪ ܕܰܠܡܳܢܳܐ ܓܶܝܪ ܣܢܺܝ݀ܬ݂ ܡܰܪܕܽܘܬ݂ܳܐ. ܘܡܰܟܣܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܐܰܣܓܺܝ ܠܶܒܝ. 13: ܘܠܳܐ ܫܶܡܥܶ݀ܬ݂ ܠܩܳܠܳܐ ܕܡܰܠܦܳܢܰܝ̈. ܘܰܠܡܰܫܡ̈ܥܳܢܰܝ ܠܳܐ ܨܠܺܝ݀ܬ݂ ܐܶܕ݂ܢܝ. 14: ܥܰܕ݂ ܩܰܠܺܝܠ ܗܳܘܶܐ ܗ̄ܘܺܝ݀ܬ݂ ܠܺܝ ܒܟ݂ܽܠ ܒܺܝ̈ܫܳܢ: ܒܰܟ݂ܢܽܘܫܬܳܐ ܘܰܒܥܺܕܬܳܐ. 15: ܐܶܫܬܰܝ ܡܰܝ̈ܳܐ ܡܶܢ ܒܺܪܳܟ݂: ܘܖ̈ܳܕܰܝܳܐ ܡܶܢ ܡܥܺܝܢܳܟ݂. 16: ܘܢܶܫܬܰܦܥܽܘܢ ܡܰܝ̈ܟ ܒܫܽܘ̈ܩܰܝܟ ܘܰܒܫܽܘ̈ܩܰܝܟ ܢܶܪܕ̇ܽܘܢ. 17: ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܠܳܟ݂ ܒܰܠܚܽܘܕܰܝܟ. ܘܢܽܘܟ݂ܖ̈ܳܝܶܐ ܠܳܐ ܢܶܫܬܰܘܬܦܽܘܢ ܥܰܡܳܟ݂. 18: ܘܢܶܗܘܶܐ ܒܪܺܝܟ݂ ܡܰܒܽܘܥܳܟ݂. ܘܰܚܕ݂ܺܝ ܥܰܡ ܐܰܢ̱ܬܰܬ݂ ܛܰܠܝܽܘܬ݂ܳܟ݂. 19: ܐܰܝܠܬ݂ܳܐ ܕܪܶܚܡܬ݂ܳܐ: ܘܕܰܝܨܬ݂ܳܐ ܕܪܶܚܡܬ݂ܳܐ. ܐܽܘܖ̈ܚܳܬ݂ܳܗ̇ ܝܺܠܰܦ ܒܟ݂ܽܠܙܒܰܢ ܘܰܒܪܶܚܡܬ݂ܳܗ̇ ܪܥܺܝ. 20: ܘܠܳܐ ܬܥܰܦܶܩ ܥܽܘܒܳܗ̇ ܕܢܽܘܟ݂ܪܳܝܬܳܐ. 21: ܡܶܛܽܠ ܕܰܩܕ݂ܳܡ ܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ ܐܶܢܶܝܢ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܽܘܖ̈ܚܳܬܶܗ ܕܓܰܒܪܳܐ. ܘܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܫܒܺܝܠܰܘ̈ܗܝ ܓܠܶܝܢ ܩܕ݂ܳܡܰܘܗܝ. 22: ܒܚܰܘܒܰܘ̈ܗܝ ܢܶܬܬܚܶܕ݂ ܥܰܘܳܠܳܐ. ܘܰܒܚܰܒ̈ܠܶܐ ܕܰܚܛܳܗܰܘ̈ܗܝ ܢܶܬ݂ܦܟܰܪ. 23: ܗܽܘ ܢܡܽܘܬ݂ ܕܠܳܐ ܡܰܪܕܽܘ ܘܰܒܣܽܘܓܳܐܐ ܕܛܳܥܝܽܘܬܶܗ ܢܶܬܛܥܶܐ.   

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܘ.

 

1: ܒܶܪܝ: ܐܶܢ ܥ̣ܪܰܒܬ ܠܚܰܒܪܳܟ݂: ܐܰܫܠܶܡܬ ܐܺܝܕ݂ܳܟ݂ ܠܢܽܘܟ݂ܪܳܝܳܐ. 2: ܐܶܬܬܨܝܕܰܬ ܒܡܺܐܡܪܳܐ ܕܦܽܘܡܳܟ݂. ܘܶܐܬܬܚܶܕܬ ܒܡܰܡܠܠܳܐ ܕܣܶܦ̈ܘܳܬ݂ܳܟ݂. 3: ܥܒܶܕ݂ ܗܳܟܰܢܳܐ ܒܶܪܝ: ܘܶܐܬ݂ܦܰܨܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܚܰܒܪܳܟ݂ ܢ̣ܦܰܠܬ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝ ܒܥܶܠܕܒܳܒܳܟ݂. ܓܰܪܶܓ ܗܳܟܺܝܠ ܚܰܒܪܳܟ݂ ܕܰܥ̣ܪܰܒܬ ܥܠܰܘܗܝ. 4: ܘܠܳܐ ܬܶܬܶܠ ܫܶܢܬ݂ܳܐ ܠܥܰܝܢܰܝ̈ܟ: ܘܳܐܦܠܳܐ ܢܰܘܡܬ݂ܳܐ ܠܰܓܒܺܝ̈ܢܰܝܟ. 5: ܕܬܶܬܦܰܨܶܐ ܐܰܝܟ݂ ܛܰܒܝܳܐ ܡܶܢ ܢܶܫܒܳܐ: ܘܰܐܝܟ݂ ܨܶܦܪܳܐ ܡܶܢ ܦܰܚܳܐ. 6: ܐܶܬܕܰܡܳܐ ܠܫܽܘܫܡܳܢܳܐ: ܘܰܚܙܺܝ ܐܽܘܖ̈ܚܳܬܶܗ. ܘܺܝܠܰܦ ܕܠܰܝܬ ܠܶܗ ܚܨܳܕ݂ܳܐ. 7: ܘܠܰܝܬ ܠܥܶܠ ܡܶܢܶܗ ܫܰܠܺܝܛܳܐ: ܘܳܐܦܠܳܐ ܡܰܢ ܕܳܐܟܶܦ ܠܶܗ. 8: ܘܰܡܛܰܝܶܒ ܠܶܗ ܡܶܢ ܩܰܝܛܳܐ ܠܰܚܡܶܗ. ܘܩܳܦܶܣ ܒܰܚܨܳܕܳܐ ܡܶܐܟ݂ܽܘܠܬܶܗ. 9: ܥܕܰܡܳܐ ܠܐܶܡܰܬ݂ܝ ܕܳܡܶܟ݂ ܐܰܢ̱ܬ ܚܒܰܢܳܢܳܐ. ܐܶܡܰܬ݂ܝ ܡܶܢ ܫܶܢܬܳܟ݂ ܬܩܽܘܡ. 10: ܩܰܠܺܝܠ ܬܢܽܘܡ: ܘܩܰܠܺܝܠ ܬܶܕ݂ܡܰܟ݂. ܘܩܰܠܺܝܠ ܬܣܺܝܡ ܐܺܝܕ݂ܳܟ݂ ܥܰܠ ܚܰܕ݂ܝܳܟ݂. 11: ܘܬܺܐܬܶܐ ܥܠܰܝܟ ܡܶܣܟܺܢܽܘܬ݂ܳܐ. ܘܬܰܕܪܟ݂ܳܟ݂ ܨܪܺܝܟ݂ܽܘܬ݂ܳܐ. ܐܰܝܟ݂ ܓܰܒܪܳܐ ܟܰܫܺܝܪܳܐ: ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܣܰܟ݂ܠܳܐ. 12: ܓܰܒܪܳܐ ܥܰܘܳܠܳܐ ܡܗܰܠܶܟ݂ ܒܰܥܫܺܝܩܽܘܬ݂ܳܐ. 13: ܪܳܡܶܙ ܒܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ: ܘܬܳܟܶܣ ܒܪܶܓܠܶܗ: ܘܪܳܡܶܙ ܒܨܶܒ̈ܥܳܬܶܗ. 14: ܘܡܶܬ݂ܗܰܦܰܟ݂ ܒܠܶܒܶܗ. ܘܚܳܫܶܠ ܒܺܝܫܬܳܐ ܒܟ݂ܽܠܙܒܰܢ. ܘܫܳܓܶܫ ܒܶܝܬ ܬܪܶܝܢ. 15: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܡܶܢ ܫܶܠܝܳܐ ܢܺܐܬܶܐ ܬܒܳܪܶܗ. ܘܡܶܢ ܫܶܠܝܳܐ ܢܶܬܬܒܰܪ: ܘܠܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܶܗ ܐܳܣܝܽܘܬ݂ܳܐ. 16: ܫܶܬ݂ ܐܶܢܶܝܢ ܕܰܣܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܕܰܫܒܰܥ ܐܰܣܠܝܰܬ ܢܰܦܫܶܗ. 17: ܥܰܝܢܳܐ ܪܳܡܬ݂ܳܐ: ܘܠܶܫܳܢܳܐ ܕܰܓܳܠܳܐ: ܘܺܐܝܕܰܝ̈ܳܐ ܕܳܐܫ̈ܕܳܢ ܕܡܳܐ ܙܰܟܳܝܳܐ. 18: ܘܠܶܒܳܐ ܕܡܶܬ݂ܚܰܫܰܒ ܡܰܚܫ̈ܒܳܬ݂ܳܐ ܕܥܶܬܳܐ: ܘܪܶܓ݂ܠܳܐ ܕܡܶܣܬܰܪܗܒܳܐ ܠܡܶܪܗܰܛ ܠܒܺܝܫܬܳܐ. 19: ܘܣܳܗܕܳܐ ܕܰܓܳܠܳܐ ܕܰܡܡܰܠܶܠ ܟܰܕܳܒܽܘܬ݂ܳܐ: ܘܠܰܕ݂ܪܳܡܶܐ ܒܶܝܬ݂ ܐܰܚ̈ܶܐ. 20: ܛܰܪ ܒܶܪܝ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܕܰܐܒܽܘܟ݂. ܘܠܳܐ ܬܶܛܥܶܐ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܶܐܡܳܟ݂.21: ܩܒܽܘܥ ܐܶܢܽܘܢ ܒܠܶܒܳܟ݂ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ݂. ܘܰܟ݂ܪܽܘܟ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܒܨܰܘܪܳܟ݂. 22: ܘܡܳܐ ܕܰܡܗܰܠܶܟ݂ ܐܰܢ̱ܬ: ܐܰܩܶܦ ܐܶܢܽܘܢ ܠܳܟ݂. ܘܥܰܡܳܟ݂ ܢܶܗܘܽܘܢ. ܛܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܢܢܰܛܪܽܘܢܳܟ݂. ܘܡܳܐ ܕܶܐܬܬܥܺܝܪܬ: ܗܶܢܽܘܢ ܢܶܗܘܽܘܢ ܠܳܟ݂ ܪܶܢܝܳܐ. 23: ܫܪܳܓܰܐ ܗ̱ܘ ܓܶܝܪ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ. ܘܢܳܡܽܘܣܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܶܝܢ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܡܰܟܣܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܘܡܰܪܕܽܘܬ݂ܳܐ. 24: ܕܰܬ݂ܢܰܛܪܳܟ݂ ܡܶܢ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܒܺܝܫܬܳܐ: ܘܡܶܢ ܡܶܐܟܰܠܩܰܪܨܳܐ ܕܠܶܫܳܢܳܗ̇ ܕܢܽܘܟ݂ܪܳܝܬܳܐ. 25: ܠܳܐ ܬܶܪܰܓ ܫܽܘܦܪܳܗ̇ ܒܠܶܒܳܟ݂. ܘܠܳܐ ܬܶܬܨܺܝܕ݂ ܒܥܰܝ̈ܢܶܝܗ̇. ܘܠܳܐ ܬܶܫܒܳܝܟ݂ ܒܬܶܡܖ̈ܶܝܗ̇. 26: ܕܽܘܡܝܳܗ̇ ܓܶܝܪ ܕܰܐܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܙܳܢܺܝܬ݂ܳܐ: ܐܰܝܟ݂ ܓܪܺܝܨܬܳܐ ܗ̱ܘ ܕܠܰܚܡܳܐ. ܘܰܐܢ̱ܬܰܬ݂ ܓܰܒܪܳܐ: ܢܰܦܫܳܐ ܝܰܩܺܝܪܬܳܐ ܨܳܝܕܳܐ. 27: ܕܰܠܡܳܐ ܣܳܐܶܡ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܢܽܘܪܳܐ ܒܥܽܘܒܶܗ. ܘܢܰܚܬܰܘ̈ܗܝ ܠܳܐ ܡܰܘܩܶܕ݂. 28: ܐܰܘ ܕܰܠܡܳܐ ܡܗܰܠܶܟ݂ ܓܰܒܪܳܐ ܥܰܠ ܓܽܘܡܖ̈ܶܐ ܕܢܽܘܪܳܐ: ܘܖ̈ܶܓ݂ܠܰܘܗܝ ܠܳܐ ܡܶܬ݂ܟܰܘ̈ܝܳܢ. 29: ܗܳܟܰܢܳܐ ܡܰܢ ܕܥܳܐܶܠ ܥܰܠ ܐܰܢ̱ܬܰܬ݂ ܚܰܒܪܶܗ: ܘܩܳܪܶܒ ܠܳܗ̇: ܠܳܐ ܢܶܙܟܶܐ. 30: ܠܳܐ ܠܡܶܬܕܰܡܳܪܽܘ ܒܰܐܝܢܳܐ ܕܡܶܬܬܚܶܕ݂ ܕܓܳܢܶܒ. ܕܓܳܢܶܒ ܓܶܝܪ: ܕܰܢܣܰܒܰܥ ܢܰܦܫܶܗ ܕܟܰܦܢܳܐ. 31: ܘܶܐܢ ܡܶܬܬܚܶܕ݂ ܕܓܳܢܶܒ: ܦܳܪܰܥ ܚܰܕ݂ ܒܫܰܒܥܳܐ. ܘܟ݂ܽܠܳܗ̇ ܩܶܢܝܳܢܳܐ ܕܒܰܝܬܶܗ ܝܳܗܶܒ. 32: ܕܓܳܐܰܪ ܕܶܝܢ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ: ܚܰܣܺܝܪ ܪܶܥܝܳܢܰܐ ܗ̱ܘ: ܘܰܡܚܰܒܶܠ ܢܰܦܫܶܗ. 33: ܘܗܽܘܝܽܘ ܥܳܒܶܕ݂ ܕܢܶܩܪܽܘܒ ܠܶܗ ܨܰܥܪܳܐ: ܘܢܰܕ݂ܪܟ݂ܺܝܘܗܝ: ܘܚܶܣܕܶܗ ܠܳܐ ܢܶܬܛܥܶܐ. 34: ܚܶܡܬܶܗ ܓܶܝܪ ܕܓܰܒܪܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܡܰܠܝܳܐ ܛܢܳܢܳܐ. ܠܳܐ ܚܳܐܶܣ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܦܽܘܪܥܳܢܳܐ. 35: ܘܠܳܐ ܢܳܣܶܒ ܒܰܐܦ̈ܶܐ ܕܩܽܘܪܒܳܢܳܐ. ܘܠܳܐ ܡܶܬܛܦܺܝܣ ܟܰܕ݂ ܬܰܣܓܶܐ ܫܽܘܚܕ݂ܳܐ.

 

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܙ.

 

ܐ: ܒܶܪܝ ܛܰܪ ܡܶܠܰܝ̈: ܘܦܽܘܩ̈ܕܳܢܰܝ ܐܰܛܫܳܐ ܒܓ݂ܰܘܳܟ݂. 2: ܛܰܪ ܦܽܘܩ̈ܕܳܢܰܝ ܘܰܚܝ݂ܺܝ݂: ܘܢܳܡܽܘܣܝ ܐܰܝܟ݂ ܒܳܒܬ݂ܳܐ ܕܥܰܝܢܳܐ. 3: ܩܛܽܘܪ ܐܶܢܽܘܢ ܒܨܰܘܪܳܟ݂. ܘܰܟ݂ܬܽܘܒ ܐܶܢܽܘܢ ܥܰܠ ܠܽܘ̈ܚܶܐ ܕܠܶܒܳܟ݂. 4: ܘܶܐܡܰܪ ܠܚܶܟ݂ܡܬ݂ܳܐ ܚܳܬ݂ܝ ܐܰܢ̱ܬܝ. ܘܰܠܣܽܘܟܳܠܳܐ ܩܪܺܝ ܡܰܕܥܳܐ. 5: ܕܰܢܢܰܛܪܳܟ݂ ܡܶܢ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܢܽܘܟ݂ܪܳܝܬܳܐ ܕܰܡܫܰܕܠܳܢ̈ܝܳܢ ܡܶܠ̈ܶܝܗ̇. 6: ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܢ ܟܰܘܬ݂ܳܐ ܕܒܰܝܬܳܗ̇: ܘܡܶܢ ܟܣܽܘܣܛܰܪܽܘܢ ܐܰܕ݂ܺܝܩܰܬ. 7: ܘܰܚܙܳܬ ܫܰܒܖ̈ܶܐ. ܘܚܳܪܰܬ݂ ܒܰܛܠܳܝ̈ܶܐ: ܘܰܒܚܰܣܺܝܖ̈ܰܝ ܪܶܥܝܳܢܳܐ. 8: ܕܥܳܒܪܺܝܢ ܒܫܽܘܩܳܐ ܥܰܠ ܓܶܢ̱ܒ ܙܳܘ̈ܝܳܬ݂ܳܐ ܕܰܫܒܺܝ̈ܠܰܝ ܒܰܝܬܳܗ̇. 9: ܒܪܰܡܫܳܐ ܒܡܰܥܖ̈ܳܒܰܝ ܫܶܡܫܳܐ: ܒܚܶܫܽܘܟ݂ܳܐ ܕܠܺܠܝܳܐ ܘܰܒܥܰܡܛܳܢܳܐ. 10: ܘܢܶܦܩܰܬ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܠܽܐܘܪܥܶܗ ܒܶܐܣܟܺܡܳܐ ܕܙܳܢܺܝܬ݂ܳܐ: ܕܡܰܦܪܕ݂ܳܐ ܠܶܒܗܽܘܢ ܕܰܥܠܰܝ̈ܡܶܐ. 11: ܘܡܳܪܽܘܕ݂ܝܳܐ: ܘܳܐܣܽܘܛܝܳܐ. ܘܰܒܒܰܝܬܳܗ̇ ܖ̈ܶܓ݂ܠܶܝܗ̇ ܠܳܐ ܫܳܠ̈ܝܳܢ. 12: ܐܶܠܳܐ ܒܰܙܒܰܢ ܠܒܰܪ ܦܳܗܝܳܐ. ܘܒܰܙܒܰܢ ܒܫܽܘ̈ܩܶܐ ܘܰܒܙܳܘ̈ܝܳܬ݂ܳܐ ܟܳܡܢܳܐ. 13: ܘܶܐܚܰܕ݂ܬ݂ܶܗ ܘܰܢܫܰܩܬ݂ܶܗ. ܘܰܐܚܨܦܰܬ ܐܰܦܶܝ̈ܗ̇: ܘܶܐܡܪܰܬ ܠܶܗ. 14: ܕܶܒܚ̈ܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܫܰܠ̈ܡܶܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܦܶܪܥܶ݀ܬ݂ ܢܶܕ݂ܖ̈ܰܝ. 15: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܢܶܦܩܶ݀ܬ ܠܽܐܘܪܥܳܟ݂: ܕܰܡܣܰܟܝܳܐ ܗܘܺܝ݀ܬ ܠܡܶܚܙܝܳܟ݂: ܘܶܐܫܟܰܚܬܳܟ݂. 16: ܒܬܶܫܘܺܝܬ݂ܳܐ ܫܰܘܺܝ݀ܬ݂ ܥܰܪܣܝ. ܘܒܰܩܖ̈ܳܡܶܐ ܡܶܨܖ̈ܳܝܶܐ ܩܪܰܡܬܳܗ̇. 17: ܘܪܶܣܶ݀ܬ݂ ܥܰܠ ܥܰܪܣܝ: ܡܽܘܪܳܐ: ܘܟ݂ܽܘܪܟܡܳܐ: ܘܩܽܘܢܳܡܳܐ. 18: ܬܳܐ ܢܶܬܒܰܣܰܡ ܒܪܶܚܡܬ݂ܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܨܰܦܪܳܐ. ܘܰܢܥܰܦܶܩ ܚܰܕ݂ ܠܚܰܕ݂ ܒܪܶܓܬ݂ܳܐ. 19: ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܓܶܝܪ ܒܒܰܝܬܳܐ ܓܰܒܪܝ ܐܶܙܰܠ ܠܶܗ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܪܰܚܺܝܩܬܳܐ. 20: ܘܰܨܪܳܪܳܐ ܕܟܶܣܦܳܐ ܫ̣ܩܰܠ ܒܺܐܝܕܶܗ. ܘܰܠܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܰܐ ܗ̱ܘ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܐܳܬܶܐ ܠܒܰܝܬܶܗ. 21: ܘܰܐܛܥܝܰܬ݂ܶܗ ܒܣܽܘܓܳܐܐ ܕܡܶܠ̈ܶܝܗ̇. ܘܰܒܫܽܘܕܳܠܳܐ ܕܣܶܦ̈ܘܳܬ݂ܳܗ̇ ܠܘܳܬ݂ܳܗ̇ ܢܬ݂ܰܦܬ݂ܶܗ. 22: ܘܗܽܘ ܐܳܙܶܠ ܗ̱ܘܳܐ ܒܳܬܪܳܗ̇ ܐܰܝܟ݂ ܫܰܒܪܳܐ: ܘܰܐܝܟ݂ ܬܰܘܪܳܐ ܕܳܐܙܶܠ ܠܘܳܬ݂ ܛܰܒܳܚܳܐ: ܘܰܐܝܟ݂ ܟܰܠܒܳܐ ܠܰܐܣܽܘܪܝܳܐ. 23: ܘܰܐܝܟ݂ ܐܰܝܠܳܐ ܕܡܰܦܪܰܚ ܓܶܐܪܳܐ ܒܟܰܒܕܶܗ. ܘܡܶܣܬܰܪܗܰܒ ܐܰܝܟ݂ ܚܰܝܘܰܬ݂ ܟܶܢܦܳܐ ܠܦܰܚܳܐ. ܘܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܕܰܠܡܰܘܬܰܐ ܗ̱ܘ ܕܢܰܦܫܶܗ ܐܳܙܶܠ. 24: ܡܶܟܺܝܠ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܫܽܘܡܥܽܘܢܝ ܘܨܽܘܬ݂ܘ ܡܶܠܰܘ̈ܗܝ ܕܦܽܘܡܝ. 25: ܠܳܐ ܢܶܨܛܠܶܐ ܠܶܒܳܟ݂ ܠܽܐܘܖ̈ܚܳܬ݂ܳܗ̇. ܘܠܳܐ ܬܶܛܥܶܐ ܒܰܫܒܺܝ̈ܠܶܝܗ̇. 26: ܡܶܛܽܠ ܕܣܽܘܓܳܐܐ ܕܰܩܛܺܝ̈ܠܶܐ ܐܰܪܡܝܰܬ݂܆ ܘܥܰܫܺܝܢܺܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܩܛܺܝ̈ܠܶܝܗ̇. 27: ܐܽܘܖ̈ܚܳܬ݂ܳܐ ܕܒܰܝܬܳܗ̇: ܐܽܘܖ̈ܚܳܬ݂ܳܐ ܐܶܢܶܝܢ ܕܰܫܝܽܘܠ: ܕܢܰܚ̈ܬܳܢ ܠܬܰܘܳܢ̈ܶܐ ܕܡܰܘܬܳܐ. 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܚ.

 

1: ܡܶܛܽܠܗܳܢܳܐ ܚܶܟ݂ܡܬ݂ܳܐ ܐܰܟ݂ܪܶܙ. ܘܣܽܘܟܳܠܳܐ ܢܶܥܢܶܝܟ݂. 2: ܥܰܠ ܪܺܝܫ ܖ̈ܳܡܳܬ݂ܳܐ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܚܶܟ݂ܡܬ݂ܳܐ. ܘܒܶܝܬ݂ ܐܽܘܖ̈ܚܳܬ݂ܳܐ ܘܥܰܠ ܝܰܕ݂ ܫܒܺܝ̈ܠܶܐ ܩܳܝܡܳܐ.3: ܘܥܰܠ ܬܰܖ̈ܥܶܐ ܒܦܽܘܡܳܗ̇ ܩܳܪܝܳܐ ܘܰܒܡܰܥܠܳܢ̈ܶܐ ܕܬܰܖ̈ܥܶܐ ܕܟܳܪܟ݂ܳܐ ܡܶܫܬܰܒܚܳܐ: ܘܳܐܡܪܳܐ. 4: ܠܟ݂ܽܘܢ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܩܳܪܝܳܐ ܐ̱ܢܳܐ: ܘܩܳܠܝ ܥܰܠ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ.5: ܕܢܶܣܬܰܟܠܽܘܢ ܫܰܒܖ̈ܶܐ ܥܪܺܝܡܽܘܬ݂ܳܐ. ܘܚܰܣܺܝܖ̈ܰܝ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܢܶܣܬܰܟܠܽܘܢ ܒܠܶܒܗܽܘܢ. 6: ܫܽܘܡܥܽܘܢܝ: ܡܶܛܽܠ ܕܫܰܪܺܝܪܬܳܐ ܗ̱ܘ ܡܡܰܠܠܳܐ ܐ̱ܢܳܐ. ܘܡܰܦܬܰܚ ܦܽܘܡܝ ܬܪܺܝܨܽܘܬ݂ܳܐ. 7: ܩܽܘܫܬܰܐ ܗ̱ܘ ܓܶܝܪ ܪܳܢܶܐ ܦܽܘܡܝ. ܘܛܰܡ̈ܳܐܢ ܩܕ݂ܳܡܰܝ ܣܶܦ̈ܘܳܬ݂ܳܐ ܕܰܓܳܠ̈ܳܬ݂ܳܐ. 8: ܘܰܒܙܰܕܺܝܩܽܘܬ݂ܳܐ ܐܶܢܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡܶܠܰܝ̈ ܦܽܘܡܝ. ܘܠܰܝܬ ܒܗܶܝܢ ܦܽܘܬܳܠܳܐ ܘܥܽܘܩܳܡܳܐ. 9: ܘܟ݂ܽܠܗܶܝܢ ܓܰܠ̈ܝܳܢ ܐܶܢܶܝܢ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܡܶܫܬܰܘܕܰܥ ܠܗܶܝܢ. ܘܰܬ݂ܖ̈ܺܝܨܶܐ ܐܶܢܶܝܢ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܨܳܒܶܝܢ ܠܡܶܕܰܥ ܐܶܢܶܝܢ. 10: ܩܰܒܶܠܘ ܡܰܪܕܽܘܬ݂ܳܐ: ܘܠܳܐ ܟܶܣܦܳܐ. ܘܰܓܒܰܘ ܠܟ݂ܽܘܢ ܝܺܕܰܥܬ݂ܳܐ ܛܳܒ ܡܶܢ ܕܰܗܒܳܐ ܣܢܺܝܢܳܐ. 11: ܡܶܛܽܠ ܕܛܳܒܳܐ ܗ̱ܝ ܚܶܟ݂ܡܬ݂ܳܐ: ܛܳܒ ܡܶܢ ܕܰܗܒܳܐ ܣܢܺܝܢܳܐ: ܛܳܒ ܡܶܢ ܟܺܐܦ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ. ܘܡܶܕܶܡ ܠܳܐ ܦܳܚܶܡ ܠܳܗ̇. 12: ܐܶܢܳܐ ܚܶܟ݂ܡܬ݂ܳܐ ܒܪܺܝܬ݂ ܥܪܺܝܡܽܘܬ݂ܳܐ. ܘܺܝܕܰܥܬ݂ܳܐ ܘܬܰܪܥܺܝܬ݂ܳܐ ܐܶܢܳܐ ܩܳܢܝܳܐ. 13: ܕܶܚܠܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܣܳܢܝܳܐ ܒܺܝܫܽܘܬ݂ܳܐ: ܘܓܰܐܝܽܘܬ݂ܳܐ: ܘܪܳܡܽܘܬ݂ܳܐ: ܐܘܪܚܳܐ ܒܺܝܫܬܳܐ. ܘܦܽܘܡܳܐ ܗܦܺܝܟ݂ܳܐ ܣܳܢܝܳܐ ܐ̱ܢܳܐ. 14: ܕܺܝܠܝ ܗ̱ܝ ܬܰܪܥܺܝܬ݂ܳܐ: ܘܝܽܘܠܦܳܢܳܐ. ܕܺܝܠܝ ܗ̱ܘ ܣܽܘܟܳܠܳܐ: ܘܕ݂ܺܝܠܝ ܗ̱ܝ ܓܰܢ̱ܒܳܪܽܘܬ݂ܳܐ. 15: ܡܶܛܽܠܳܬ݂ܝ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܡܰܡܠܟ݂ܺܝܢ. ܘܫܰܠܺܝ̈ܛܳܢܶܐ ܒܳܕ݂ܩܺܝܢ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ.16: ܡܶܛܽܠܳܬ݂ܝ ܫܰܠܺܝ̈ܛܳܢܶܐ ܡܶܫܬܰܠܛܺܝܢ. ܘܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܘܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܕܰܝܳܢ̈ܶܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬ݂ܳܐ. 17: ܐܶܢܳܐ ܪܳܚܡܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܖ̈ܳܚܡܰܝ. ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܒܳܥܶܝܢ ܠܺܝ: ܢܶܫܟܚܽܘܢܳܢܝ. 18: ܥܽܘܬܪܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܕܺܝܠܝ ܗ̱ܘ̣: ܘܩܶܢܝܳܢܳܐ ܥܰܬܺܝܩܳܐ: ܘܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ. 19: ܘܦܺܐܖ̈ܰܝ ܛܳܒܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܕܰܗܒܳܐ ܣܢܺܝܢܳܐ: ܘܥܰܠ̈ܠܳܬ݂ܝ ܡܶܢ ܣܺܐܡܳܐ ܓܰܒܝܳܐ. 20: ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܡܗܰܠܟܳܐ ܐ̱ܢܳܐ: ܘܰܒܓܰܘ ܫܒܺܝ̈ܠܶܐ ܕܕ݂ܺܝܢܳܐ.21: ܕܰܐܘܪܶܬ݂ ܠܖ̈ܳܚܡܰܝ ܣܰܒܪܳܐ. ܘܣܺܝ̈ܡܳܬܗܽܘܢ ܐܶܡܠܶܐ. 22: ܡܳܪܝܳܐ ܒܪܳܢܝ ܒܪܺܝܫ ܒܪܺܝܬܶܗ: ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܥܒܳܕ݂ܰܘ̈ܗܝ ܟܽܠܗܽܘܢ. 23: ܘܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܥܳܠ̈ܡܶܐ ܐܰܬ݂ܩܢܰܢܝ: ܘܡܶܢ ܪܺܝܫܺܝܬ݂ܳܐ ܘܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܕܢܶܥܒܶܕ݂ ܐܰܪܥܳܐ. 24: ܥܰܕ݂ܠܳܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܬܗܽܘ̈ܡܶܐ ܐܶܬ݂ܝܰܠܕܶܬ ܘܥܰܕ݂ܠܳܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܒܡܰܒܽܘܥܳܐ. 25: ܘܥܰܕ݂ܠܳܐ ܢܶܬ݂ܩܢܽܘܢ ܛܽܘܖ̈ܶܐ: ܘܰܩܕ݂ܳܡ ܖ̈ܳܡܳܬ݂ܳܐ ܐܶܬ݂ܒܰܛܢܶ݀ܬ݂. 26: ܥܰܕ݂ܠܳܐ ܢܶܥܒܶܕ݂ ܐܰܪܥܳܐ: ܘܢܰܚ̈ܠܶܐ: ܘܪܺܝܫ ܥܰܦܪܳܗ̇ ܕܬܺܒܶܝܠ. 27: ܟܰܕ݂ ܡܰܬܩܶܢ ܫܡܰܝܳܐ: ܥܰܡܶܗ ܗ̱ܘܺܝ݀ܬ݂. ܘܟܰܕ݂ ܥ̣ܒܰܕ݂ ܚܽܘܓܬ݂ܳܐ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܬܗܽܘ̈ܡܶܐ. 28: ܟܰܕ݂ ܐܰܥܫܶܢ ܥܢܳܢ̈ܶܐ ܡܶܢ ܠܥܶܠ: ܘܟܰܕ݂ ܐܰܥܫܶܢ ܡܰܒܽܘܥܳܐ ܕܰܬܗܽܘ̈ܡܶܐ. 29: ܘܟܰܕ݂ ܣܳܡ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܠܝܰܡܳܐ: ܘܡܰܝ̈ܳܐ ܠܳܐ ܥܳܒܪܺܝܢ ܦܽܘܡܶܗ. ܘܟܰܕ݂ ܥ̣ܒܰܕ݂ ܫܶܬܶܐܣ̈ܶܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܥܰܡܶܗ ܡܰܬ݂ܩܢܳܐ ܗ̱ܘܺܝ݀ܬ݂. 30: ܒܺܝ ܚܳܕܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܟܽܠܝܽܘܡ. ܘܰܒܟ݂ܽܠܙܒܰܢ ܩܕ݂ܳܡܰܘܗܝ ܚܳܕ݂ܝܳܐ ܗ̱ܘܺܝ݀ܬ. 31: ܚܳܕ݂ܝܳܐ ܗ̱ܘܺܝ݀ܬ݂ ܒܬܺܒܶܝܠ ܐܰܪܥܶܗ. ܘܡܶܫܬܰܒܚܳܐ ܗ̱ܘܺܝ݀ܬ ܒܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. 32: ܡܶܟܺܝܠ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܫܽܘܡܥܽܘܢܝ ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܡܰܢ ܕܢܳܛܰܪ ܐܽܘܖ̈ܚܳܬ݂ܝ. 33: ܫܡܰܥܘ ܡܰܪܕܽܘܬ݂ܳܐ: ܘܶܐܬ݂ܚܰܟܰܡܘ ܘܠܳܐ ܬܶܛܥܽܘܢ. 34: ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܢܶܫܡܥܰܢܝ ܘܢܶܫܗܰܪ ܥܰܠ ܬܰܖ̈ܥܰܝ ܒܟ݂ܽܠ ܝܽܘܡ. ܘܢܶܛܰܪ ܐܶܣܟ̈ܦܳܬ݂ܳܐ ܕܬܰܖ̈ܥܰܝ. 35: ܡܶܛܽܠ ܕܡܰܦܩܳܢܰܝ̈ ܡܰܦܩܳܢ̈ܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܘܢܳܦܶܩ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ. 36: ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܚܳܛܶܝܢ ܥܠܰܝ: ܢܰܦܫܗܽܘܢ ܢܳܟܶܝܢ. ܘܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܣܳܢܰܐܝ̈: ܖ̈ܳܚܡܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܡܰܘܬܳܐ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܛ.

 

1: ܚܶܟ݂ܡܬ݂ܳܐ ܒܢܳܬ ܒܰܝܬܳܐ. ܘܰܐܩܺܝܡܰܬ ܒܶܗ ܫܰܒܥܳܐ ܥܰܡܽܘ̈ܕ݂ܺܝܢ. 2: ܘܢܶܟ݂ܣܰܬ ܢܶܟ݂ܣܬ݂ܳܗ̇. ܘܡܶܙܓܰܬ ܚܰܡܪܳܗ̇ ܘܛܰܝܒܰܬ ܦܳܬܽܘܖ̈ܶܝܗ̇. 3: ܘܫܰܕܪܰܬ ܥܰܒܕܶܝ̈ܗ̇ ܕܢܶܩܪܽܘܢ ܥܰܠ ܖ̈ܳܡܳܬ݂ܳܐ: ܘܢܺܐܡܪܽܘܢ. 4: ܡܰܢܽܘ ܕܰܫܒܰܪ: ܢܺܐܬܶܐ ܠܘܳܬ݂ܝ ܘܰܕ݂ܚܰܣܺܝܪ ܪܶܥܝܳܢܶܗ: ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. 5: ܬܰܘ ܐܰܟ݂ܽܘܠܘ ܡܶܢ ܠܰܚܡܝ ܘܶܐܫܬܰܘ ܡܶܢ ܚܰܡܪܳܐ ܕܡܶܙܓܶ݀ܬ݂. 6: ܘܰܐܢܺܝܚܘ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܚܰܣܺܝܪܽܘܬ݂ ܪܶܥܝܳܢܳܐ: ܘܰܚܝܰܘ. ܐܘܪܚܳܐ ܬܪܺܝܨܬܳܐ ܐܶܬܪܰܥܰܘ. 7: ܡܰܪܕܽܘܬ݂ܳܐ ܠܒܺܝܫܳܐ ܝܳܗܒܳܐ ܠܶܗ ܨܰܥܪܳܐ. ܘܡܰܟܶܣ ܠܥܰܘܳܠܳܐ ܡܽܘܡܶܗ. 8: ܠܳܐ ܬܰܟܶܣ ܠܒܺܝܫܳܐ: ܕܠܳܐ ܢܶܣܢܶܝܟ ܐܶܠܳܐ ܐܰܟܶܣ ܠܚܰܟܺܝܡܳܐ: ܕܢܶܪܚܡܳܟ݂. 9: ܗܰܒ ܐܰܦܬ݂ܳܐ ܠܚܰܟܺܝܡܳܐ: ܕܬܽܘܒ ܢܶܬ݂ܚܰܟܰܡ. ܘܰܐܘܕܰܥ ܠܙܰܕܺܝܩܳܐ: ܘܢܰܘܣܶܦ ܥܰܠ ܝܽܘܠܦܳܢܶܗ. 10: ܪܺܝܫ ܚܶܟ݂ܡܬ݂ܳܐ ܕܶܚܠܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܺܝܕܰܥܬ݂ܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܳܐ: ܣܽܘܟܳܠܳܐ. 11: ܡܶܛܽܠ ܕܒܳܗ̇ ܢܶܣܓܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܟ݂ ܘܢܶܬܬܘܣ̈ܦܳܢ ܠܳܟ݂ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ. 12: ܒܶܪܝ ܐܶܢ ܚܰܟܺܝܡ ܐܰܢ̱ܬ: ܠܢܰܦܫܳܟ݂ ܚܰܟܺܝܡ ܐܰܢ̱ܬ: ܕܰܠܖ̈ܳܚܡܰܝܟ ܘܶܐܢ ܬܶܗܘܶܐ ܒܺܝܫ: ܒܰܠܚܽܘܕܰܝܟ ܬܕܰܠܶܐ ܐܶܢܶܝܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬ݂ܳܟ݂ ܐܰܝܢܳܐ ܕܣܳܪܶܒ ܕܰܓܳܠܳܐܺܝܬ݂: ܪܳܥܶܐ ܖ̈ܽܘܚܺܝܢ: ܘܪܳܕܶܦ ܥܰܘܦܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ. ܫܒܰܩ ܓܶܝܪ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܟܰܪܡܶܗ: ܘܰܛܥܳܐ ܫܒܺܝܠ ܦܽܘܠܚܳܢܶܗ: ܠܡܶܪܕܳܐ ܒܚܽܘܪܒܳܐ ܕܠܳܐ ܡܺܝ̈ܢ: ܘܡܶܢ ܐܰܝܕܳܐ ܕܰܕ݂ܪܺܝܫܳܐ ܪܳܕܶܐ ܒܨܶܗܝܳܐ. ܐܳܦ ܗܽܘ ܢܟ݂ܰܢܶܫ ܠܳܐ ܡܶܕܶܡ. 13: ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܚܰܣܺܝܪܰܬ݂ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܡܫܰܕܠܳܢܝܳܐ. ܘܠܳܐ ܝܳܕܥܳܐ ܒܶܗܬܬ݂ܳܐ. 14: ܝܳܬܒܳܐ ܥܰܠ ܬܰܪܥܳܐ ܕܒܰܝܬܳܗ̇: ܥܰܠ ܟܽܘܪܣܝܳܐ ܪܳܡܳܐ. 15: ܘܩܳܪܝܳܐ ܠܥܳܒܖ̈ܰܝ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܰܬ݂ܖ̈ܺܝܨܳܢ ܐܽܘܖ̈ܚܳܬܗܽܘܢ ܘܳܐܡܪܳܐ. 16: ܡܰܢܽܘ ܕܰܫܒܰܪ: ܢܺܐܬܶܐ ܠܘܳܬ݂ܝ ܘܰܕ݂ܚܰܣܺܝܪ ܪܶܥܝܳܢܶܗ: ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. 17: ܡܰܝ̈ܳܐ ܓܢܺܝ̈ܒܶܐ ܚܠܶܝܢ. ܘܠܰܚܡܳܐ ܡܛܰܫܝܳܐ ܒܰܣܺܝܡ. 18: ܘܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܕܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܶܐ ܠܘܳܬ݂ܳܗ̇ ܐܰܒܕܺܝܢ: ܘܰܒܥܽܘܡܩܳܐ ܕܰܫܝܽܘܠ ܟܽܠ ܕܰܡܙܰܡܢܺܝܢ ܠܳܗ̇. ܐܶܠܳܐ ܫܘܰܪ: ܘܠܳܐ ܬܶܫܬܰܘܚܰܪ ܒܰܐܬ݂ܪܳܐ ܗܰܘ. ܘܠܳܐ ܬܰܨܶܕ݂ ܒܳܗ̇ ܥܰܝܢܳܟ݂. ܗܳܟܰܢܳܐ ܓܶܝܪ ܬܶܥܒܰܪ ܡܰܝ̈ܳܐ ܢܽܘܟ݂ܖ̈ܳܝܶܐ: ܘܢܰܗܪܳܐ ܢܽܘܟ݂ܪܳܝܳܐ ܬܶܥܒܰܪ. ܘܬܶܣܛܶܐ ܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܢܽܘܟ݂ܖ̈ܳܝܶܐ ܘܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܢܽܘܟ݂ܖ̈ܳܝܶܐ ܠܳܐ ܬܶܫܬܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܣܽܘܓܳܐܐ ܕܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ: ܘܰܫܢܰܝܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܢܶܬܬܰܘܣ̈ܦܳܢ ܠܳܟ݂.

  

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܝ.

 

1: ܒܪܳܐ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܡܚܰܕܶܐ ܠܰܐܒܽܘܗܝ. ܘܰܒܪܳܐ ܚܰܣܺܝܪ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܡܰܒܗܶܬ݂ ܠܶܐܡܶܗ. 2: ܠܰܝܬ ܝܽܘܬܪܳܢ ܒܣܺܝ̈ܡܳܬܶܗ ܕܥܰܘܳܠܳܐ. ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܕܶܝܢ ܡܦܰܨܝܳܐ ܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ. 3: ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܡܰܟ݂ܦܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܢܰܦܫܶܗ ܕܙܰܕܺܝܩܳܐ. ܘܩܶܢܝܳܢܳܐ ܕܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܡܣܰܚܶܦ. 4: ܡܶܣܟܺܢܽܘܬ݂ܳܐ ܡܡܰܟܟ݂ܳܐ ܠܓܰܒܪܳܐ. ܐܺܝ̈ܕܰܝܳܐ ܕܶܝܢ ܕܟܰܫܺܝܖ̈ܶܐ ܡܰܥܬܖ̈ܳܢ. 5: ܕܦܳܠܰܚ ܒܩܰܝܛܳܐ: ܒܪܰܐ ܗ̱ܘ ܣܰܟܽܘܠܬܳܢܳܐ. ܘܰܕܕ݂ܳܡܶܟ݂ ܒܰܚܨܳܕ݂ܳܐ: ܒܪܰܐ ܗ̱ܘ ܡܰܒܗܬܳܢܳܐ. 6: ܒܽܘܪܟܬ݂ܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ ܕܙܰܕܺܝܩܳܐ. ܘܰܠܦܽܘܡܗܽܘܢ ܕܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܢܟܰܣܶܐ ܥܰܘܠܳܐ. 7: ܥܽܘܗܕܳܢܶܗ ܕܙܰܕܺܝܩܳܐ ܠܒܽܘܪܟܬ݂ܳܐ ܘܰܫܡܳܐ ܕܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܢܶܕ݂ܥܰܟ݂. 8: ܕܚܰܟܺܝܡ ܠܶܒܶܗ: ܢܩܰܒܶܠ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ. ܘܰܕ݂ܫܳܛ̈ܝܳܢ ܣܶܦ̈ܘܳܬ݂ܳܗ̇: ܢܶܬܬܚܶܕ݂. 9: ܕܰܡܗܰܠܶܟ݂ ܒܬܰܡܺܝܡܽܘܬ݂ܳܐ: ܢܺܐܙܰܠ ܒܣܰܒܪܳܐ. ܘܕܰܡܥܰܩ̈ܡܳܢ ܐܽܘܖ̈ܚܳܬܶܗ: ܢܶܬܺܝܕܰܥ. 10: ܕܪܳܡܶܙ ܒܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ ܒܢܶܟ݂ܠܳܐ: ܝܳܗܶܒ ܟܺܐܒܳܐ. ܘܰܕ݂ܡܰܟܶܣ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ݂: ܥܳܒܶܕ݂ ܫܠܳܡܳܐ.11: ܡܰܒܽܘܥܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܦܽܘܡܶܗ ܕܙܰܕܺܝܩܳܐ. ܘܰܠܦܽܘܡܗܽܘܢ ܕܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܢܟܰܣܶܐ ܥܰܘܠܳܐ. 12: ܣܶܢܶܐܬ݂ܳܐ ܬܓܰܪܶܓ ܕܺܝܢܳܐ. ܘܰܠܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܬܟܰܣܶܐ ܒܶܗܬܬ݂ܳܐ.13: ܡܰܢ ܕܡܶܢ ܣܶܦ̈ܘܳܬܶܗ ܡܰܦܶܩ ܚܶܟ݂ܡܬ݂ܳܐ: ܒܫܰܒܛܳܐ ܫܳܩܶܦ ܠܓܰܒܪܳܐ ܚܰܣܺܝܪ ܠܶܒܳܐ. 14: ܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܢܛܰܫܽܘܢ ܝܺܕܰܥܬ݂ܳܐ. ܘܦܽܘܡܶܗ ܡܣܰܪܗܒܳܐ: ܩܰܪܺܝܒ ܗܽܘ ܠܰܬܒܳܪܳܐ. 15: ܩܶܢܝܳܢܳܐ ܕܥܰܬܺܝܖ̈ܶܐ ܟܰܖ̈ܟܶܐ ܥܰܫܺܝ̈ܢܶܐ. ܘܰܬܒܳܪܳܐ ܕܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ ܡܶܣܟܺܢܽܘܬ݂ܗܽܘܢ. 16: ܥܒܳܕܶܗ ܕܙܰܕܺܝܩܳܐ ܠܚܰܝ̈ܶܐ. ܘܥܰܠ̈ܠܳܬܶܗ ܕܥܰܘܳܠܳܐ ܠܰܚܛܺܝܬ݂ܳܐ. 17: ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܢܳܛܪܳܐ ܡܰܪܕܽܘܬ݂ܳܐ. ܘܰܕ݂ܣܳܢܶܐ ܡܰܟܣܳܢܽܘܬ݂ܳܐ: ܣܰܟ݂ܠܰܐ ܗ̱ܘ. 18: ܡܰܟ݂ܡ̈ܢܳܢ ܒܥܶܠܕܒܳܒܽܘܬ݂ܳܐ ܣܶܦ̈ܘܳܬ݂ܳܐ ܕܥܰܘܳܠܳܐ ܘܰܕ݂ܡܰܦܶܩ ܠܰܘܛܬ݂ܳܐ: ܚܰܣܺܝܪ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܗ̱ܘ. 19: ܒܣܽܘܓܳܐܐ ܕܡ̈ܶܠܶܐ ܠܳܐ ܡܶܬܦܰܨܶܐ ܥܰܘܳܠܳܐ. ܘܰܕ݂ܚܳܣܶܟ݂ ܣܶܦ̈ܘܳܬܶܗ: ܣܰܟܽܘܠܬ݂ܳܢ. 20: ܣܺܐܡܳܐ ܓܰܒܝܳܐ ܠܶܫܳܢܶܗ ܕܙܰܕܺܝܩܳܐ. ܘܠܶܒܳܐ ܕܥܰܘܳܠܳܐ ܡܶܪܬ݂ܰܐ ܗ̱ܘ. 21: ܣܶܦ̈ܘܳܬܶܗ ܕܙܰܕܺܝܩܳܐ ܣܰܓܺܝ ܡܖ̈ܰܚܡܳܢܝܳܢ. ܘܫܳܛܰܝ̈ܳܐ ܒܚܰܣܺܝܪܽܘܬ݂ ܪܶܥܝܳܢܗܽܘܢ ܢܡܽܘܬܽܘܢ. 22: ܒܽܘܪܟܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܰܥܬܪܳܐ. ܘܟܺܐܒܳܐ ܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܥܰܡܳܗ̇. 23: ܣܰܟ݂ܠܳܐ ܟܰܕ݂ ܓܳܚܶܟ: ܥܳܒܶܕ݂ ܒܺܝܫܬܳܐ ܘܚܶܟ݂ܡܬ݂ܳܐ ܠܓܰܒܪܳܐ ܣܽܘܟܳܠܶܗ. 24: ܥܰܘܳܠܳܐ ܠܰܐܒܕܳܢܳܐ ܡܶܬ݂ܢܥܶܓ(ܢܦܰܠ) ܘܣܰܒܪܳܐ ܡܶܬܺܝܗܶܒ ܠܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ. 25: ܐܰܝܟ݂ ܕܡܶܢ ܫܶܠܝܳܐ ܥܳܒܪܳܐ ܥܰܠܥܳܠܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܢܺܐܒܰܕ݂ ܥܰܘܳܠܳܐ ܘܠܳܐ ܢܶܫܬܟܰܚ ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܕܶܝܢ ܢܶܬܬܣܺܝ̈ܡܳܢ ܫܶܬܶܐܣܰܘ̈ܗܝ ܠܥܳܠܰܡ. 26: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܒܶܣܖ̈ܶܐ: ܠܶܫܳܢ̈ܶܐ ܢܳܟܶܝܢ: ܘܬܶܢܳܢܳܐ ܠܥܰܝܢ̈ܶܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܢܳܟܶܐ ܥܰܘܠܳܐ ܠܥܳܒܽܘܕ݂ܰܘ̈ܗܝ. 27: ܕܶܚܠܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܬܰܘܣܶܦ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ. ܘܰܫܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܢܶܬܒܰܨܖ̈ܳܢ. 28: ܣܰܒܪܗܽܘܢ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܒܚܰܕ݂ܽܘܬ݂ܳܐ. ܘܣܰܒܪܳܐ ܕܥܰܘܳܠܳܐ ܢܺܐܒܰܕ݂. 29: ܡܰܥܫܢܳܐ ܐܽܘܪܚܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܬܰܡܺܝ̈ܡܶܐ. ܘܰܬܒܳܪܳܐ ܠܥܳܒ̈ܕܰܝ ܥܰܘܠܳܐ. 30: ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܥܳܠܰܡ ܠܳܐ ܢܙܽܘܥ. ܘܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܠܳܐ ܢܶܥܡܪܽܘܢ ܒܰܐܪܥܳܐ. 31: ܦܽܘܡܶܗ ܕܙܰܕܺܝܩܳܐ ܡܡܰܠܶܠ ܚܶܟ݂ܡܬ݂ܳܐ. ܘܠܶܫܳܢܳܐ ܗܦܺܝܟ݂ܳܐ ܢܶܬ݂ܦܣܶܩ. 32: ܣܶܦ̈ܘܳܬܶܗ ܕܙܰܕܺܝܩܳܐ ܝܳܕܥ̈ܳܢ ܛܰܝܒܽܘܬ݂ܳܐ. ܘܦܽܘܡܗܽܘܢ ܕܥܰܘ̈ܳܠܳܐ ܗܦܺܝ̈ܟ݂ܳܬ݂ܳܐ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܝܐ.

 

1: ܡܰܣ̈ܐܳܬ݂ܳܐ ܕܢܶܟ݂ܠܳܐ ܡܰܣܠܶܐ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܒܡܰܬܩ̈ܳܠܶܐ ܬܖ̈ܺܝܨܶܐ ܨܳܒܶܐ. 2: ܐܰܬܰܪ ܕܥܳܐܠܳܐ ܙܰܠܺܝܠܽܘܬ݂ܳܐ: ܥܳܐܶܠ ܨܰܥܪܳܐ ܘܰܠܡܰܟܺܝ̈ܟܶܐ ܚܶܟ݂ܡܬ݂ܳܐ. 3: ܣܰܒܪܳܐ ܕܰܬ݂ܖ̈ܺܝܨܶܐ ܢܶܬ݂ܦܢܶܐ. ܘܪܳܡܽܘܬ݂ܳܐ ܕܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܬܶܣܬܚܶܦ. 4: ܠܳܐ ܡܰܗܢܶܐ ܥܽܘܬܪܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ. ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܕܶܝܢ ܡܦܰܨܝܳܐ ܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ. 5: ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܶܗ ܕܬܰܡܺܝܡܳܐ ܬܶܬܪܽܘܨ ܐܽܘܪܚܶܗ. ܘܰܒܥܰܘܠܶܗ ܢܶܦܶܠ ܥܰܘܳܠܳܐ. 6: ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܶܗܽܘܢ ܕܰܬ݂ܖ̈ܺܝܨܶܐ ܬܦܰܨܶܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܒܥܰܘܠܗܽܘܢ ܢܶܬܬܰܚܕܽܘܢ. 7: ܡܳܐ ܕܡܺܝܬ݂ ܓܰܒܪܳܐ ܥܰܘܳܠܳܐ: ܐܳܒܶܕ݂ ܣܰܒܪܶܗ. ܘܣܰܒܪܗܽܘܢ ܕܒܺܝ̈ܫܶܐ ܐܳܒܶܕ݂. 8: ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܡܶܢ ܐܽܘܠܨܳܢܳܐ ܢܶܬܦܰܨܶܐ. ܘܢܶܥܽܘܠ ܥܰܘܳܠܳܐ ܚܠܳܦܰܘܗܝ. 9: ܥܰܘܳܠܳܐ ܒܦܽܘܡܶܗ ܡܚܰܒܶܠ ܚܰܒܪܶܗ. ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܒܺܝܕܰܥܬ݂ܳܐ ܢܶܬ݂ܥܰܫܢܽܘܢ. 10: ܒܛܳܒ̈ܳܬܗܽܘܢ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܬܶܥܫܰܢ ܡܕ݂ܺܝܢ̱ܬܳܐ ܘܒܰܐܒܕܳܢܗܽܘܢ ܕܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܬܶܚܕܶܐ. 11: ܒܒܽܘܪܟ݂ܬܗܽܘܢ ܕܰܬ݂ܖ̈ܺܝܨܶܐ ܬܶܬܪܺܝܡ ܡܕ݂ܺܝܢ̱ܬܳܐ. ܘܰܒܦܽܘܡܗܽܘܢ ܕܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܬܶܣܬܚܶܦ. 12: ܕܫܳܐܶܠ ܠܚܰܒܪܶܗ: ܚܰܣܺܝܪ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܗ̱ܘ. ܘܓܰܒܪܳܐ ܣܰܟܽܘܠܬܳܢܳܐ: ܒܫܶܬܩܳܐ ܥܳܡܰܪ. 13: ܐܳܟܶܠܩܰܪܨܳܐ ܓܳܠܶܐ ܐ̱ܪܳܙܳܐ. ܘܕܰܡܗܰܝܡܰܢ ܒܪܽܘܚܶܗ: ܟܳܣܶܐ ܡܶܠܬ݂ܳܐ. 14: ܥܰܡܳܐ ܕܰܡܕܰܒܪܳܢܳܐ ܠܰܝܬ ܠܶܗ: ܢܳܦܶܠ: ܘܦܽܘܪܩܳܢܶܗ ܒܡܶܠܟ݂ܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ. 15: ܒܺܝܫܳܐ ܡܰܒܐܶܫ ܡܳܐ ܕܳܐܪܰܥ ܠܙܰܕܺܝܩܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܣܳܢܶܐ ܠܕ݂ܰܡܣܰܟܶܝܢ ܠܣܰܒܪܳܐ. 16: ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܺܝܬ݂ܳܐ ܡܣܰܡܟ݂ܳܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܓܰܒܪܳܐ. ܟܽܘܪܣܝܳܐ ܕܶܝܢ ܕܨܰܥܪܳܐ: ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܣܳܢܝܰܬ݂ ܫܪܳܪܳܐ. ܚܒܰܢܳܢ̈ܶܐ ܐܳܦ ܒܥܽܘܬܪܗܽܘܢ ܗܳܘܶܝܢ ܨܪܺܝܟ݂ܺܝܢ. ܘܥܰܫܺܝ̈ܢܶܐ ܡܣܰܡܟ݂ܺܝܢ ܝܺܕܰܥܬ݂ܳܐ.17: ܓܰܒܪܳܐ ܚܰܣܺܝܢܳܐ ܪܳܡܶܐ ܠܢܰܦܫܶܗ ܚܽܘܒ̈ܠܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ. ܘܡܰܘܒܶܕ݂ ܦܰܓܪܶܗ ܓܰܒܪܳܐ ܕܠܳܐ ܡܪܰܚܶܡ. 18: ܪܰܫܺܝܥܳܐ ܥܳܒܶܕ݂ ܥܒܳܕ̈ܶܐ ܕܥܶܬܳܐ. ܘܰܕ݂ܙܳܪܰܥ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ: ܩܽܘܫܬܰܐ ܗ̱ܘ ܐܰܓܪܶܗ. 19: ܒܪܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܠܚܰܝ̈ܶܐ. ܘܰܕ݂ܥܳܒܶܕ݂ ܒܺܝܫܬܳܐ: ܠܡܰܘܬܳܐ. 20: ܡܰܣܠܶܐ ܡܳܪܝܳܐ ܠܰܥܩܺܝ̈ܡܰܝ ܠܶܒܳܐ. ܘܨܳܒܶܐ ܒܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܕ݂ܠܳܐ ܡܽܘܡ ܐܶܢܽܘܢ ܒܽܐܘܪܚܳܐ. 21: ܕܡܰܘܫܶܛ ܐܺܝܕܶܗ ܥܰܠ ܚܰܒܪܶܗ: ܠܳܐ ܢܶܙܟܶܐ ܡܶܢ ܒܺܝܫܬܳܐ. ܘܙܰܪܥܳܐ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܢܶܬܦܰܨܶܐ. 22: ܐܰܝܟ݂ ܩܕ݂ܳܫܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܒܰܢܚܺܝܪܶܗ̇ ܕܰܚܙܺܝܪܬܳܐ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܗ̱ܝ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܫܰܦܺܝܪܬܳܐ ܣܰܪܝܰܬ݂ ܛܰܥܡܳܐ. 23: ܪܶܓܬ݂ܳܐ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܒܛܳܒ̈ܳܬ݂ܳܐ. ܘܣܰܒܪܗܽܘܢ ܕܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܒܪܽܘܓ݂ܙܳܐ. 24: ܐܺܝܬ݂ ܕܕ݂ܺܝܠܶܗ ܙܳܪܰܥ: ܘܣܰܓܺܝ ܡܰܥܶܠ. ܘܺܐܝܬ݂ ܕܰܕ݂ܠܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܡܟܰܢܶܫ: ܘܰܙܥܽܘܪ ܗ̱ܘ ܠܶܗ. 25: ܢܰܦܫܳܐ ܒܪܺܝܟ݂ܬܳܐ ܬܶܕ݂ܗܰܢ. ܘܠܺܝܛܳܐ ܬܽܘܒ ܢܶܬܬܠܺܝܛ. 26: ܕܟ݂ܳܠܶܐ ܥܒܽܘܪܳܐ ܒܽܐܘܠܨܳܢܳܐ: ܢܶܫܒܩܺܝܘܗܝ ܠܰܒܥܶܠܕܒܳܒܰܘ̈ܗܝ. ܘܒܽܘܪܟܬ݂ܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ ܕܰܐܝܢܳܐ ܕܰܡܙܰܒܶܢ. 27: ܕܒܳܥܶܐ ܛܳܒܬ݂ܳܐ: ܒܳܥܶܐ ܨܶܒܝܳܢܳܐ. ܘܰܕ݂ܒܳܥܶܐ ܒܺܝܫܬܳܐ: ܬܺܐܬܶܐ ܥܠܰܘܗܝ. 28: ܕܰܬܟ݂ܺܝܠ ܥܰܠ ܥܽܘܬܪܶܗ ܢܳܦܶܠ. ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܐܰܝܟ݂ ܛܰܖ̈ܦܶܐ ܢܰܦܪܥܽܘܢ. 29: ܕܒܳܢܶܐ ܒܰܝܬܶܗ ܒܥܶܬܳܐ: ܢܶܫܒܽܘܩ ܠܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܬܶܢ̈ܚܳܬ݂ܳܐ. ܘܰܕ݂ܠܳܐ ܟܳܐܶܫ ܒܒܰܝܬܶܗ: ܢܦܰܠܶܓ ܠܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܪܽܘܚܳܐ. ܘܣܰܟ݂ܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܥܰܒܕܳܐ ܠܚܰܟܺܝܡܳܐ. 30: ܦܺܐܖ̈ܰܘܗܝ ܕܙܰܕܺܝܩܳܐ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ. ܘܡܶܬܒܰܕܖ̈ܳܢ ܢܰܦ̈ܫܳܬ݂ܳܐ ܕܥܰܘ̈ܳܠܶܐ. 31: ܐܶܢ ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܠܡܰܚܣܶܢ ܚܳܝܶܐ: ܪܰܫܺܝܥܳܐ ܘܚܰܛܳܝܳܐ ܐܰܝܟܳܐ ܡܶܫܬܟܰܚ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܝܒ.

 

1: ܕܪܳܚܶܡ ܡܰܪܕܽܘܬ݂ܳܐ: ܪܳܚܶܡ ܝܺܕܰܥܬ݂ܳܐ. ܘܰܕܣܳܢܶܐ ܡܰܟܣܳܢܽܘܬ݂ܳܐ: ܣܰܟ݂ܠܰܐ ܗ̱ܘ. 2: ܢܰܛܐܶܒ ܠܓܰܒܪܳܐ ܕܢܳܛܰܪ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܓܰܒܪܳܐ ܥܰܘܳܠܳܐ ܢܶܬ݂ܚܰܝܰܒ. 3: ܠܳܐ ܢܶܬ݂ܩܰܢ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܒܥܰܘܠܶܗ. ܘܥܶܩܳܪܳܐ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܠܳܐ ܢܙܽܘܥ. 4: ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܓܰܒܪܳܢܺܝܬ݂ܳܐ ܟܠܺܝܠܳܐ ܗ̱ܝ ܕܒܰܥܠܳܗ̇. ܘܰܐܝܟ݂ ܒܶܠܛܺܝܬ݂ܳܐ ܘܬ݂ܰܘܠܥܳܐ ܒܩܰܝܣܳܐ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܡܰܘܒܕ݂ܳܐ ܠܓܰܒܪܳܐ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܥܳܒܕܰܬ ܒܺܝ̈ܫܳܬ݂ܳܐ. 5: ܡܰܚܫ̈ܒܳܬܗܽܘܢ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܕܺܝܢܳܐ. ܘܗܽܘܦܳܟ݂ܗܽܘܢ ܕܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܢܶܟ݂ܠܳܐ. 6: ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܟܳܡ̈ܢܳܢ ܠܰܕܡܳܐ. ܘܦܽܘܡܗܽܘܢ ܕܰܬܖ̈ܺܝܨܶܐ ܡܦܰܨܶܐ ܠܗܽܘܢ. 7: ܢܶܬ݂ܗܰܦܟܽܘܢ ܥܰܘ̈ܳܠܶܐ: ܘܠܳܐ ܢܶܫܬܰܟܚܽܘܢ ܘܒܰܝܬܳܐ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܢܶܬ݂ܩܰܝܰܡ. 8: ܠܦܽܘܡܳܐ ܣܰܟܽܘܠܬܳܢܳܐ ܡܫܰܒܚܺܝܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܘܰܕ݂ܚܰܣܺܝܪ ܪܶܥܝܳܢܶܗ: ܢܶܬܬܫܺܝܛ. 9: ܛܳܒ ܗ̱ܘ̣ ܓܰܒܪܳܐ ܡܶܣܟܺܢܳܐ ܕܰܡܫܰܡܶܫ ܢܰܦܫܶܗ ܛܳܒ ܡܶܢ ܗܰܘ ܕܡܶܫܬܰܒܗܰܪ ܘܰܨܪܺܝܟ݂ ܠܠܰܚܡܳܐ. 10: ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܝܳܕܰܥ ܡܶܢ ܢܰܦܫܳܐ ܕܰܒܥܺܝܪܶܗ. ܘܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܐܰܚܺܝܕ݂ܺܝܢ ܖ̈ܰܚܡܰܝܗܽܘܢ. 11: ܕܦܳܠܰܚ ܒܰܐܪܥܳܐ: ܢܶܣܒܰܥ ܠܰܚܡܳܐ. ܘܰܕ݂ܪܳܗܶܛ ܒܳܬܰܪ ܣܪܺܝܩܽܘܬ݂ܳܐ: ܚܰܣܺܝܪ ܪܶܥܝܳܢܰܐ ܗ̱ܘ.12: ܪܳܐܶܓ ܥܰܘܳܠܳܐ ܠܡܶܥܒܰܕ݂ ܒܺܝܫܬܳܐ. ܘܥܶܩܳܪܳܐ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܢܶܫܘܰܚ. 13: ܒܥܰܘܠܳܐ ܕܣܶܦ̈ܘܳܬܶܗ ܡܶܬܬܚܶܕ݂ ܒܺܝܫܳܐ. ܘܦܳܠܶܛ ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܡܶܢ ܐܽܘܠܨܳܢܳܐ. 14: ܓܰܒܪܳܐ ܛܳܒܳܐ: ܡܶܢ ܦܺܐܖ̈ܰܝ ܦܽܘܡܶܗ ܢܶܣܒܰܥ. ܘܟ݂ܽܠ ܒܰܪܢܳܫ ܐܰܝܟ݂ ܥܒܳܕ݂ ܐܺܝܕ݂ܰܘ̈ܗܝ ܡܶܬ݂ܦܪܰܥ. 15: ܐܽܘܪܚܶܗ ܕܣܰܟ݂ܠܳܐ ܫܰܦܺܝܪܳܐ ܗ̱ܝ ܒܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܰܕ݂ܡܶܫܬܡܰܥ ܠܡܶܠܟ݂ܳܐ: ܚܰܟܺܝܡܰܐ ܗ̱ܘ. 16: ܣܰܟ݂ܠܳܐ ܒܰܪ ܝܰܘܡܶܗ ܡܰܘܕܰܥ ܪܽܘܓܙܶܗ. ܘܰܥܪܺܝܡܳܐ ܡܛܰܫܶܐ ܨܰܥܪܶܗ. 17: ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕܡܶܬܚܰܙܝܳܐ ܡܡܰܠܶܠ ܙܰܕܺܝܩܳܐ. ܘܣܳܗܕܳܐ ܕܥܰܘܠܳܐ ܢܰܟܽܘܠܬܳܢܰܐ ܗ̱ܘ. 18: ܐܺܝܬ݂ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܣܰܦܣܺܪܳܐ ܕܳܓܫܳܐ: ܠܶܫܳܢܳܐ ܕܶܝܢ ܕܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܡܰܐܣܶܐ. 19: ܣܶܦ̈ܘܳܬܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܬܖ̈ܺܝܨܳܢ. ܘܣܳܗܕܳܐ ܡܣܰܪܗܒܳܐ: ܥܰܘܳܠ ܗ̱ܘ̣ ܠܶܫܳܢܶܗ. 20: ܢܶܟ݂ܠܳܐ ܒܠܶܒܶܗ ܕܒܺܝܫܳܐ ܚܳܫܶܠ ܒܺܝܫܬܳܐ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬܡܰܠܟ݂ܺܝܢ ܫܠܳܡܳܐ: ܬܶܗܘܶܐ ܠܗܽܘܢ ܚܰܕ݂ܽܘܬ݂ܳܐ.21: ܠܳܐ ܫܰܦܺܝܪ ܠܓܰܒܪܳܐ ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܡܶܕܶܡ ܕܥܶܬܳܐ ܘܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܡܠܶܝܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬ݂ܳܐ. 22: ܣܶܦ̈ܘܳܬܳܐ ܕܰܓܳܠ̈ܳܬ݂ܳܐ ܡܰܣܠܶܐ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܨܳܒܶܐ ܒܰܐܝܠܶܝܢ ܕܥܳܒܕܺܝܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ. 23: ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܥܪܺܝܡܳܐ: ܟܽܘܪܣܝܰܐ ܗ̱ܘ ܕܺܝܕܰܥܬ݂ܳܐ. ܘܠܶܒܳܐ ܕܣܰܟ݂̈ܠܶܐ ܩܳܪܶܐ ܠܒܺܝܫܬܳܐ. 24: ܐܺܝܕ݂ܳܐ ܕܥܰܫܺܝ̈ܢܶܐ ܬܶܫܬܰܠܰܛ. ܘܰܢܟ݂ܺܝ̈ܠܶܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܠܡܰܕܰܐܬ݂ܳܐ. 25: ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕܚܺܝܠܬܳܐ: ܠܶܒܶܗ ܕܓܰܒܪܳܐ ܕܳܠܚܳܐ. ܘܡܶܠܬ݂ܳܐ ܛܳܒܬ݂ܳܐ ܡܚܰܕܝܳܐ ܠܶܗ. 26: ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܡܳܠܶܟ݂ ܡܶܠܟ݂ܳܐ ܛܳܒܳܐ ܠܪܳܚܡܶܗ ܐܘܪܚܗܽܘܢ ܕܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܬܰܛܥܶܐ ܐܶܢܽܘܢ. 27: ܠܳܐ ܢܶܣܬܰܩܒܰܠ ܨܰܝܕܳܐ ܠܓܰܒܪܳܐ ܢܟ݂ܺܝܠܳܐ. ܘܩܶܢܝܳܢܳܐ ܝܰܩܺܝܪܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܓܰܒܝܳܐ. 28: ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܐܘܪܚܳܐ ܕܰܐܟܬܳܢ̈ܶܐ ܠܡܰܘܬܳܐ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܝܓ.

 

1: ܒܪܳܐ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܡܶܫܬܡܰܥ ܠܰܐܒܽܘܗܝ. ܘܰܒܪܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܕܠܳܐ ܡܩܰܒܶܠ ܟܳܐܬ݂ܳܐ: ܢܺܐܒܰܕ݂. 2: ܓܰܒܪܳܐ ܛܳܒܳܐ: ܡܶܢ ܦܺܐܖ̈ܰܝ ܦܽܘܡܶܗ ܢܶܣܒܰܥ. ܘܢܰܦ̈ܫܳܬܗܽܘܢ ܕܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܢܺܐܒ̈ܕܳܢ. 3: ܕܢܳܛܰܪ ܦܽܘܡܶܗ: ܡܶܙܕܗܰܪ ܒܢܰܦܫܶܗ. ܘܰܕ݂ܦܳܬܰܚ ܣܶܦ̈ܘܳܬܶܗ: ܥܳܒܶܕ݂ ܬܒܳܪܳܐ ܠܢܰܦܫܶܗ. 4: ܒܟ݂ܽܠܙܒܰܢ ܒܰܖ̈ܓܺܝܓܳܬ݂ܳܐ ܪܡܶܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܰܥܒܳܕ݂ܳܐ ܠܳܐ ܥܳܒܶܕ݂. ܘܢܰܦܫܳܐ ܬܶܕ݂ܗܰܢ. 5: ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܣܳܢܶܐ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕܫܽܘܩܪܳܐ. ܘܥܰܘܳܠܳܐ ܢܶܒܗܰܬ݂ ܘܢܶܚܦܰܪ. 6: ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܬܢܰܛܰܪ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܬܰܡܺܝܡ ܒܽܐܘܪܚܶܗ. ܘܰܠܚܰܛܳܝܳܐ ܬܰܘܒܕ݂ܺܝܘܗܝ ܚܛܺܝܬܶܗ. 7: ܐܺܝܬ݂ ܕܡܰܥܬܪܺܝܢ ܢܰܦܫܗܽܘܢ: ܘܡܶܕܶܡ ܠܰܝܬ ܠܗܽܘܢ. ܘܺܐܝܬ݂ ܕܰܡܡܰܣܟܶܢ ܢܰܦܫܶܗ: ܘܰܩܢܶܐ ܣܽܘܓܳܐܐ. 8: ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܕܢܰܦܫܶܗ ܕܓܰܒܪܳܐ ܥܽܘܬܪܶܗ. ܘܡܶܣܟܺܢܳܐ ܠܳܐ ܡܩܰܒܶܠ ܟܳܐܬ݂ܳܐ. 9: ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܢܶܪܘܰܙ. ܘܰܫܪܳܓܳܐ ܕܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܢܶܕ݂ܥܰܟ݂. 10: ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܒܺܝܫܳܐ: ܒܨܰܥܪܳܐ ܥܳܒܶܕ݂ ܒܺܝܫܬܳܐ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬܡܰܠܟ݂ܺܝܢ: ܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܐܶܢܽܘܢ. 11: ܩܶܢܝܳܢܳܐ ܕܡܶܢ ܥܰܘܠܳܐ ܢܶܙܥܰܪ. ܘܰܕ݂ܡܶܬܟܰܢܰܫ ܒܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܢܶܣܓܶܐ. 12: ܛܳܒ ܗ̱ܘ̣ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܰܡܫܰܪܶܐ ܠܰܡܥܰܕܳܪܽܘ: ܛܳܒ ܡܶܢ ܗܰܘ ܕܰܬܠܶܐ ܒܣܰܒܪܳܐ. ܘܺܐܝܠܳܢܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܡܰܝܬܶܐ ܣܰܒܪܳܐ. 13: ܕܒܳܣܶܐ ܥܰܠ ܡܶܠܬ݂ܳܐ: ܢܶܬܚܰܒܰܠ ܡܶܢܳܗ̇ ܘܰܕܕ݂ܳܚܶܠ ܡܶܢ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ: ܢܶܫܬܰܘܙܰܒ. ܠܓܰܒܪܳܐ ܢܰܟܽܘܠܬܳܢܳܐ ܠܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܶܗ ܛܰܝܒܽܘ ܘܓܰܒܪܳܐ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܕܰܬܖ̈ܺܝܨܳܢ ܥܒܺܝ̈ܕ݂ܳܬܶܗ: ܐܳܦ ܐܽܘܪܚܶܗ ܬܶܣܰܩ ܠܪܺܝܫ. 14: ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܚܶܟ݂ܡܬ݂ܳܐ ܡܰܒܽܘܥܰܐ ܗ̱ܘ ܕܚܰܝ̈ܶܐ: ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܣܳܛܶܝܢ ܡܶܢ ܦܰܚ̈ܶܐ ܕܡܰܘܬܳܐ. 15: ܣܽܘܟܳܠܳܐ ܛܳܒܳܐ ܝܳܗܶܒ ܖ̈ܰܚܡܶܐ. ܐܘܪܚܳܐ ܕܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܠܰܐܒܕܳܢܳܐ. 16: ܟܠ ܕܥܳܒܶܕ݂ ܥܪܺܝܡܳܐ ܒܺܝܕܰܥܬ݂ܳܐ. ܘܣܰܟ݂ܠܳܐ ܡܡܰܠܶܠ ܣܖ̈ܺܝܩܳܬ݂ܳܐ. 17: ܐܺܝܙܓܰܕܳܐ ܥܰܘܳܠܳܐ ܢܳܦܶܠ ܒܒܺܝܫܬܳܐ. ܘܺܐܝܙܓܰܕܳܐ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܐܳܣܝܰܐ ܗ̱ܘ. 18: ܡܶܣܟܺܢܽܘܬ݂ܳܐ ܘܨܰܥܪܳܐ ܡܒܰܛܠܺܝܢ ܡܰܪܕܽܘܬ݂ܳܐ. ܘܰܕ݂ܢܳܛܰܪ ܡܰܟܣܳܢܽܘܬ݂ܳܐ: ܢܶܫܬܰܒܰܚ. 19: ܪܶܓܬ݂ܳܐ ܝܳܐܺܝܬ݂ܳܐ ܬܒܰܣܶܡ ܢܰܦܫܳܐ. ܘܛܰܡܽܐܘܬ݂ܳܐ ܕܥܰܘ̈ܳܠܶܐ: ܦܰܪܺܝܩܳܐ ܗ̄ܝ ܡܶܢ ܝܺܕܰܥܬ݂ܳܐ. 20: ܕܰܡܗܰܠܶܟ݂ ܥܰܡ ܚܰܟܺܝܡܳܐ: ܢܶܗܘܶܐ ܚܰܟܺܝܡ. ܘܕܰܡܗܰܠܶܟ݂ ܥܰܡ ܣܰܟ݂ܠܳܐ: ܢܶܒܐܰܫ ܠܶܗ. 21: ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܬܶܪܕܽܘܦ ܒܺܝܫܬܳܐ. ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܢܶܫܬܰܠܡܽܘܢ ܠܛܳܒ̈ܳܬ݂ܳܐ. 22: ܓܰܒܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܡܰܘܪܶܬ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܒܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܡܶܬܢܛܰܪ ܠܙܰܕܺܝܩܳܐ ܥܽܘܬܪܶܗ ܕܚܰܛܳܝܳܐ. 23: ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܠܳܐ ܚܙܶܐ ܠܗܽܘܢ ܥܽܘܡܪܳܐ: ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܬ݂ܳܐ ܐܰܘܒܶܕ݂ܘ ܥܽܘܬܪܳܐ. ܘܐ̱ܢܳܫܺܝܢ ܐܶܒܰܕ݂ܘ ܓܡܺܝܪܳܐܺܝܬ݂. 24: ܟܽܠ ܕܚܳܐܶܣ ܥܰܠ ܫܰܒܛܶܗ: ܣܳܢܶܐ ܠܰܒܪܶܗ. ܘܰܕ݂ܪܳܚܶܡ ܠܰܒܪܶܗ: ܚܦܺܝܛܳܐܺܝܬ݂ ܪܳܕܶܐ ܠܶܗ. 25: ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܐܳܟܶܠ: ܘܣܳܒܥܳܐ ܢܰܦܫܶܗ. ܘܟܰܪܣܳܐ ܕܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܬܶܚܣܰܪ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܝܕ.

 

1: ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܚܰܟܺܝܡܬܳܐ ܒ̣ܢܳܬ ܒܰܝܬܳܐ. ܘܣܰܟܠܬ݂ܳܐ ܒܺܐܝܕܶܝ̈ܗ̇ ܣܚܰܦܬ݂ܶܗ. 2: ܕܰܡܗܰܠܶܟ݂ ܒܰܬܪܺܝܨܽܘܬ݂ܳܐ: ܕܳܚܶܠ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܕܰܥܫܺܝܩ ܒܽܐܘܪܚܶܗ: ܫܳܐܶܛ ܠܶܗ. 3: ܒܦܽܘܡܶܗ ܕܣܰܟ݂ܠܳܐ ܙܶܩܬܳܐ ܘܨܰܥܪܳܐ. ܘܣܶܦ̈ܘܳܬܗܽܘܢ ܕܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܢܢܰܛܖ̈ܳܢ ܐܶܢܽܘܢ. 4: ܐܰܬܰܪ ܕܠܰܝܬ ܬܰܘܖ̈ܶܐ: ܕܟܶܝܢ ܐܽܘܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ ܘܣܽܘܓܳܐܐ ܕܥܰܠ̈ܠܳܬ݂ܳܐ ܒܚܰܝܠܶܗ ܕܬܰܘܪܳܐ. 5: ܣܳܗܕܳܐ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܟܰܕܰܒ. ܘܕܰܡܡܰܠܶܠ ܟܰܕܒܽܘܬ݂ܳܐ: ܣܳܗܕܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܓܳܠܳܐ. 6: ܒܺܝܫܳܐ ܒܳܥܶܐ ܚܶܟ݂ܡܬ݂ܳܐ: ܘܠܳܐ ܢܶܫܟܚܺܝܗ̇ ܘܺܝܕܰܥܬ݂ܳܐ ܠܣܰܟܽܘܠܬܳܢܳܐ ܫܟ݂ܺܝܚܳܐ. 7: ܠܓܰܒܪܳܐ ܣܰܟ݂ܠܳܐ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܣܰܩܽܘܒܠܰܐ ܗ̱ܘ ܠܶܗ. ܘܙܰܝܢܳܐ ܕܺܝܕܰܥܬ݂ܳܐ ܣܶܦ̈ܘܳܬܳܐ ܕܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ. 8: ܥܪܺܝܡܳܐ ܒܚܶܟ݂ܡܬܶܗ ܡܶܣܬܰܟܰܠ ܐܽܘܪܚܶܗ. ܐܘܪܚܳܐ ܕܣܰܟ݂̈ܠܶܐ ܒܛܳܥܝܽܘܬ݂ܳܐ. 9: ܒܳܬܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܬܪܺܝܨܳܐܺܝܬ݂ ܒܳܥܶܝܢ ܕܽܘܟܳܝܳܐ. ܘܒܳܬܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܡܩܰܒܠܺܝܢ. 10: ܣܰܟ݂̈ܠܶܐ ܥܳܒܕܺܝܢ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܘܰܒܢܰܝ̈ ܬܖ̈ܺܝܨܶܐ ܨܶܒܝܳܢܳܐ. 11: ܠܶܒܳܐ ܝܰܕܽܘܥܬܳܢܳܐ: ܟܰܪܝܽܘܬ݂ܰܐ ܗ̱ܘ ܠܢܰܦܫܶܗ. ܘܰܒܚܰܕ݂ܽܘܬܶܗ ܠܳܐ ܢܶܬܚܰܠܰܛ ܢܽܘܟ݂ܪܳܝܳܐ. ܒܰܝܬܳܐ ܕܥܰܘܳܠܳܐ ܢܺܐܒܰܕ݂. ܘܡܰܫܟܢܳܐ ܕܰܬܖ̈ܺܝܨܶܐ ܢܶܪܘܰܙ. 12: ܐܺܝܬ݂ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܣܳܒܪܺܝܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܕܰܬܪܺܝܨܳܐ ܗ̱ܝ. ܐܘܖ̈ܚܳܬ݂ܳܗ̇ ܐܽܘܖ̈ܚܳܬ݂ܳܐ ܐܶܢܶܝܢ ܕܡܰܘܬܳܐ. 13: ܐܳܦ ܒܓܽܘܚܟܳܐ ܢܶܟ݂ܐܰܒ ܠܶܒܳܐ. ܘܚܰܪܬ݂ܳܐ ܕܚܰܕ݂ܽܘܬܶܗ ܐܽܘܢܬܳܐ(ܥܳܩܬܳܐ). 14: ܡܶܢ ܐܽܘܖ̈ܚܳܬܶܗ ܢܶܣܒܰܥ ܡܰܢ ܕܡܰܪܳܚ ܒܠܶܒܶܗ. ܘܓܰܒܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܢܶܣܒܰܥ ܡܶܢ ܕܶܚܠܬ݂ܳܐ ܕܢܰܦܫܶܗ. 15: ܫܰܒܪܳܐ ܡܗܰܝܡܶܢ ܠܟ݂ܽܠ ܡܶܠܳܐ. ܘܰܥܪܺܝܡܳܐ ܦܳܪܶܫ ܛܳܒ ܡܶܢ ܒܺܝܫ. 16: ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܕܳܚܶܠ: ܘܣܳܛܶܐ ܡܶܢ ܒܺܝܫܬܳܐ. ܘܣܰܟ݂ܠܳܐ ܡܶܬܚܰܠܰܛ ܒܳܗ̇ ܬܟ݂ܺܝܠܳܐܺܝܬ݂. 17: ܩܰܠܺܝܠܳܐ: ܟܽܠ ܕܥܳܒܶܕ݂ ܠܳܐ ܡܶܬܡܠܶܟ݂ ܘܓܰܒܪܳܐ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܪܡܺܝܣ. 18: ܝܳܪܬܺܝܢ ܣܰܟ݂̈ܠܶܐ ܫܳܛܝܽܘܬ݂ܳܐ. ܘܰܥܖ̈ܺܝܡܶܐ ܡܦܰܠܓܺܝܢ ܝܺܕܰܥܬ݂ܳܐ. 19: ܢܶܦܠܽܘܢ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܩܕ݂ܳܡ ܛܳܒ̈ܶܐ. ܘܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܢܺܐܬܽܘܢ ܠܬܰܪܥܶܗ ܕܙܰܕܺܝܩܳܐ. 20: ܐܳܦ ܠܚܰܒܖ̈ܰܘܗܝ ܣܢܶܐ ܡܶܣܟܺܢܳܐ. ܘܖ̈ܳܚܡܰܘܗܝ ܕܥܰܬܺܝܪܳܐ ܣܰܓܺܝܐܺܝܢ. 21: ܕܫܳܐܶܛ ܠܚܰܒܪܶܗ ܚܳܛܶܐ. ܘܕܰܡܪܰܚܶܡ ܥܰܠ ܡܶܣܟܺܢܳܐ ܛܽܘܒܰܘܗܝ. 22: ܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܛܳܥܶܝܢ ܕܥܳܒܕܺܝܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬ݂ܳܐ. ܘܰܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܥܳܒܕܺܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܛܳܒ̈ܳܬ݂ܳܐ. ܥܳܒܕܰܝ̈ ܒܺܝ̈ܫܳܬ݂ܳܐ: ܖ̈ܰܚܡܶܐ ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܠܳܐ ܢܶܣܬܰܟܠܽܘܢ. ܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕܶܝܢ ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܥܰܡ ܥܳܒܕܰܝ̈ ܛܳܒ̈ܳܬ݂ܳܐ ܗ̱ܝ. 23: ܒܟ݂ܽܠ ܕܝܳܨܶܦ ܐܰܢ̱ܬ: ܚܕ݂ܳܐ ܗ̱ܝ ܕܡܰܘܬܪܳܐ ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܰܒܨܺܝܪ ܒܥܽܘܡܪܶܗ: ܢܺܝܚܶܐ ܘܒܰܣܺܝܡܳܐ ܢܶܗܘܶܐ. ܟܽܠ ܟܺܐܒ ܡܳܪܝܳܐ ܡܰܐܣܶܐ. ܘܡܰܡܠܠܳܐ ܕܣܶܦ̈ܘܳܬܗܽܘܢ ܕܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܡܰܚܣܰܪ ܠܗܽܘܢ. 24: ܟܠܺܝܠܳܐ ܕܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܥܽܘܬܪܗܽܘܢ ܘܗܽܘܦܳܟ݂ܳܐ ܕܣܰܟ݂̈ܠܶܐ ܫܳܛܝܽܘܬܗܽܘܢ. 25: ܡܦܰܨܶܐ ܢܰܦ̈ܫܳܬ݂ܳܐ ܣܳܗܕܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܘܰܡܡܰܠܶܠ ܢܶܟ݂ܠܳܐ ܣܳܗܕܳܐ ܕܰܓܳܠܳܐ. 26: ܕ݂ܶܚܠܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܒܣܰܒܪܳܐ ܥܰܫܺܝܢܳܐ. ܘܠܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܢܶܗܘܶܐ ܡܣܰܬܪܳܢܳܐ. 27: ܕܶܚܠܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܰܒܽܘܥܳܐ ܗ̱ܝ ܕܚܰܝ̈ܶܐ: ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܣܳܛܶܝܢ ܡܶܢ ܦܰܚ̈ܶܐ ܕܡܰܘܬܳܐ. 28: ܒܥܰܡܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ ܗܕ݂ܺܝܪ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܰܒܣܰܘܦܶܗ ܕܥܰܡܳܐ ܡܶܬܬܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ. 29: ܕܢܰܓܺܝܪܳܐ ܪܽܘܚܶܗ ܣܰܓܺܝ ܚܰܟܺܝܡ ܘܰܕ݂ܟܰܪܝܳܐ ܪܽܘܚܶܗ ܛܳܒ ܣܟܰܠ. 30: ܕܰܡܦܰܝܶܓ ܚܶܡܬܶܗ ܐܳܣܝܰܐ ܗ̱ܘ ܕܠܶܒܶܗ. ܘܣܳܣܳܐ ܕܓܰܖ̈ܡܶܐ ܛܢܳܢܰܐ ܗ̱ܘ. 31: ܕܕ݂ܳܒܰܪ ܠܡܶܣܟܺܢܳܐ ܒܺܝܫ ܒܺܝܫ: ܡܰܪܓܶܙ ܠܡܰܢ ܕܥܰܒܕܶܗ. ܘܕܰܡܝܰܩܰܪ ܠܡܳܪܝܳܐ: ܡܪܰܚܶܡ ܥܰܠ ܒܳܝ̈ܫܶܐ. 32: ܒܒܺܝܫܽܘܬܶܗ ܡܶܣܬܚܶܦ ܥܰܘܳܠܳܐ. ܘܕܰܬܟ݂ܺܝܠ ܕܠܰܝܬ ܠܶܗ ܚܛܳܗ̈ܶܐ: ܙܰܕܺܝܩܰܐ ܗ̱ܘ. 33: ܒܠܶܒܳܐ ܕܟܺܐܢ̈ܶܐ ܬܶܫܪܶܐ ܚܶܟ݂ܡܬ݂ܳܐ. ܘܰܒܠܶܒܳܐ ܕܣܰܟ݂̈ܠܶܐ ܠܳܐ ܬܶܬܺܝܕܰܥ. 34: ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܬܪܰܡܪܶܡ ܠܥܰܡܳܐ. ܘܡܰܙܥܪܺܝܢ ܐܶܡ̈ܘܳܬ݂ܳܐ ܚܛܳܗ̈ܶܐ. 35: ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܒܥܰܒܕܳܐ ܣܰܟܽܘܠܬܳܢܳܐ. ܘܰܒܚܶܟ݂ܡܰܬ ܢܰܦܫܶܗ ܡܶܣܬܚܶܦ ܥܰܘܳܠܳܐ. ܘܕܰܬܟ݂ܺܝܠ ܕܠܰܝܬ ܠܶܗ ܚܛܳܗ̈ܶܐ: ܙܰܕܺܝܩܰܐ ܗ̱ܘ. ܪܽܘܓܙܳܐ ܕܶܝܢ ܐܳܦ ܠܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܡܰܘܒܶܕ݂. 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܝܗ.

 

1: ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܪܰܟܺܝܟ݂ܬ݂ܳܐ ܡܰܗܦܟ݂ܳܐ ܚܶܡܬ݂ܳܐ. ܘܡܶܠܬ݂ܳܐ ܩܫܺܝܬܳܐ ܡܥܺܝܪܳܐ ܪܽܘܓܙܳܐ. 2: ܠܶܫܳܢܳܐ ܕܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܡܰܫܦܰܪ ܝܺܕܰܥܬ݂ܳܐ. ܘܦܽܘܡܳܐ ܕܣܰܟ݂̈ܠܶܐ ܓܳܣܶܐ ܠܰܘܛܬ݂ܳܐ. 3: ܒܟ݂ܽܠ ܐܰܬܰܪ ܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܚܳܝܖ̈ܳܢ ܒܛܳܒ̈ܶܐ ܘܰܒܒܺܝ̈ܫܶܐ. 4: ܐܳܣܝܽܘܬ݂ܳܐ ܕܠܶܫܳܢܳܐ: ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܗ̱ܝ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܘܕ݂ܳܐܟܶܠ ܡܶܢ ܦܺܐܖ̈ܰܘܗܝ: ܢܶܣܒܰܥ ܡܶܢܶܗ. 5: ܣܰܟ݂ܠܳܐ ܡܡܰܝܶܩ ܒܡܰܪܕܽܘܬ݂ܳܐ ܕܰܐܒܽܘܗܝ. ܘܕܰܥܪܺܝܡ ܢܳܛܰܪ ܡܰܟܣܳܢܽܘܬ݂ܳܐ. 6: ܒܒܰܝܬܶܗ ܕܙܰܕܺܝܩܳܐ ܣܳܓܶܐ ܚܰܝܠܳܐ. ܘܥܰܠ̈ܠܳܬܗܽܘܢ ܕܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܢܶܐܒ̈ܕܳܢ. 7: ܣܶܦ̈ܘܳܬܳܐ ܕܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܡܡܰܠ̈ܠܳܢ ܝܺܕܰܥܬ݂ܳܐ. ܘܠܶܒܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܕܣܰܟ݂̈ܠܶܐ ܠܳܐ ܟܺܐܢܺܝܢ. 8: ܕܶܒܚ̈ܶܐ ܕܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܡܰܣܠܶܐ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܒܰܨܠܽܘܬ݂ܳܐ ܕܰܬܖ̈ܺܝܨܶܐ ܨܶܒܝܳܢܶܗ. 9: ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܡܰܣܠܶܐ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܪܳܚܶܡ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܥܳܒܶܕ݂ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ. 10: ܡܰܪܕܽܘܬ݂ܳܐ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܠܳܐ ܝܕܥܺܝܢ ܒܺܝܫܬܳܐ ܓܰܠܝܳܐ ܗ̱ܝ. ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܣܳܢܶܝܢ ܡܰܟܣܳܢܽܘܬ݂ܳܐ: ܢܡܽܘܬܽܘܢ.11: ܫܝܽܘܠ ܘܰܐܒܕܳܢܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܳܐܦ ܠܶܒܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. 12: ܠܳܐ ܪܳܚܶܡ ܒܺܝܫܳܐ ܠܡܰܢ ܕܡܰܟܶܣ ܠܶܗ. ܘܥܰܡ ܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܠܳܐ ܡܗܰܠܶܟ݂. 13: ܠܶܒܳܐ ܚܰܕܳܝܳܐ ܡܰܫܦܰܪ ܓܽܘܫܡܳܐ: ܘܠܶܒܳܐ ܟܰܝܒܳܐ ܡܰܟ݂ܐܶܒ ܪܽܘܚܳܐ. 14: ܠܶܒܳܐ ܕܟܺܐܢ̈ܶܐ ܒܳܥܶܐ ܝܺܕܰܥܬ݂ܳܐ. ܘܦܽܘܡܳܐ ܕܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܡܡܰܠܶܠ ܒܺܝ̈ܫܳܬ݂ܳܐ. 15: ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܶܗ ܕܡܶܣܟܺܢܳܐ ܒܺܝܫܺܝܢ. ܘܒܰܣܺܝ̈ܡܶܐ ܫܠܶܝܢ ܒܟ݂ܽܠܙܒܰܢ.16: ܛܳܒ ܠܡܶܕܚܰܠ ܠܡܳܪܝܳܐ ܩܰܠܺܝܠ: ܛܳܒ ܡܶܢ ܣܺܝ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܪܰܘܖ̈ܒܳܬ݂ܳܐ ܕܥܰܘ̈ܳܠܶܐ. 17: ܛܳܒܳܐ ܗ̱ܝ ܫܳܪܽܘܬ݂ܳܐ ܕܝܰܪܩܳܐ: ܘܚܽܘܒܳܐ ܕܰܫܡܳܐ: ܛܳܒ ܡܶܢ ܬܰܘܖ̈ܶܐ ܡܦܰܛܡ̈ܶܐ ܒܣܶܢܶܐܬ݂ܳܐ. 18: ܓܰܒܪܳܐ ܚܶܡܬܳܢܳܐ ܡܓܰܪܶܓ ܗܶܪܬ݂ܳܐ. ܘܓܰܒܪܳܐ ܢܰܓܺܝܪ ܪܽܘܚܳܐ: ܥܰܕ݂ܠܳܐ ܗܳܘܝܳܐ ܡܕܰܥܶܟ݂ ܠܳܗ̇. 19: ܐܽܘܖ̈ܚܳܬܗܽܘܢ ܕܰܚܒܰܢܳܢ̈ܶܐ ܡܰܠ̈ܝܳܢ ܟܽܘ̈ܒܶܐ. ܐܘܖ̈ܚܳܬܗܽܘܢ ܕܰܬܖ̈ܺܝܨܶܐ ܫܰܦ̈ܝܳܢ. 20: ܒܪܳܐ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܡܚܰܕܶܐ ܠܰܐܒܽܘܗܝ. ܘܰܒܪܳܐ ܣܰܟ݂ܠܳܐ ܒܶܗܬܬ݂ܰܐ ܗ̱ܘ ܕܶܐܡܶܗ.21: ܓܰܒܪܳܐ ܕܰܣܟܰܠ ܚܰܣܺܝܪ ܠܶܒܰܐ ܗ̱ܘ: ܘܓܰܒܪܳܐ ܣܰܟܽܘܠܬܳܢܳܐ ܬܪܺܝܨܳܐܺܝܬ݂ ܡܗܰܠܶܟ݂. 22: ܡܰܥܒܪܺܝܢ ܡܰܚܫ̈ܒܳܬ݂ܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܡܝܰܩܪܺܝܢ ܟܢܽܘܫܬܳܐ. ܘܰܒܣܽܘܓܳܐܐ ܕܡܶܠܟ݂ܰܝ̈ ܡܶܠܟ݂ܳܐ ܬܶܬܩܰܝܰܡ. 23: ܚܰܕ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܠܓܰܒܪܳܐ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕܦܽܘܡܶܗ. ܘܕܰܡܡܰܠܶܠ ܒܙܰܒܢܶܗ: ܫܰܦܺܝܪ ܠܶܗ. 24: ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܡܰܣܩܳܢܳܐ ܗ̱ܝ ܠܣܰܟܽܘܠܬܳܢܳܐ: ܕܢܶܣܛܶܐ ܡܶܢ ܫܝܽܘܠ ܬܰܚܬܳܝܬܳܐ. 25: ܒܰܝܬܳܐ ܕܫܰܒܗܖ̈ܳܢܶܐ ܥܳܩܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܬܚܽܘܡܳܐ ܕܰܐܖ̈ܡܠܳܬ݂ܳܐ ܡܫܰܪܰܪ. 26: ܡܰܣܠ̈ܝܳܢ ܐܶܢܶܝܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܡܰܚܫ̈ܒܳܬ݂ܳܐ ܒܺܝ̈ܫܳܬ݂ܳܐ. ܘܕܰܟ݂̈ܝܳܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܒܰܣܺܝ̈ܡܳܬ݂ܳܐ. 27: ܡܰܘܒܶܕ݂ ܢܰܦܫܶܗ ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܡܩܰܒܶܠ ܫܽܘܚܕܳܐ. ܘܰܕ݂ܣܳܢܶܐ ܠܡܶܣܰܒ ܫܽܘܚܕܳܐ: ܚܳܝܶܐ. 28: ܠܶܒܶܗ ܕܙܰܕܺܝܩܳܐ: ܪܳܢܶܐ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܘܦܽܘܡܳܐ ܕܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܡܡܰܠܶܠ ܒܺܝ̈ܫܳܬ݂ܳܐ. 29: ܪܰܚܺܝܩ ܗ̱ܘ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܘܒܰܨܠܽܘܬ݂ܳܐ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܫܳܡܰܥ. 30: ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܥܰܝ̈ܢܶܐ ܡܒܰܣܶܡ ܠܶܒܳܐ. ܘܠܶܒܳܐ ܛܳܒܳܐ ܡܰܫܡܶܢ ܓܰܖ̈ܡܶܐ. 31: ܐܶܕ݂ܢܳܐ ܕܫܳܡܥܳܐ ܡܰܟܣܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ: ܒܰܝܢܳܬ݂ ܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܬܒܽܘܬ݂. 32: ܕܡܰܣܠܶܐ ܡܰܪܕܽܘܬ݂ܳܐ ܣܳܢܶܐ ܢܰܦܫܶܗ. ܘܰܕܫܳܡܰܥ ܡܰܟܣܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܩܳܢܶܐ ܚܶܟ݂ܡܬ݂ܳܐ. 33: ܕܶܚܠܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܗ̱ܝ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܘܬܶܫܒܽܘܚܬܶܗ ܕܡܰܟܺܝܟ݂ܳܐ ܐܳܙܳܠ̱ܐ ܩܕ݂ܳܡܰܘܗܝ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܝܘ.

 

1: ܡܶܢ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܬܰܪܥܺܝܬ݂ܳܐ ܕܠܶܒܳܐ. ܘܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܡܰܡܠܠܳܐ ܕܠܶܫܳܢܳܐ. 2: ܟܽܠܗܶܝܢ ܐܽܘܖ̈ܚܳܬܶܗ ܕܓܰܒܪܳܐ ܕܰܟ݂̈ܝܳܢ ܐܶܢܶܝܢ ܒܥܰܝܢܰܝ̈ ܢܰܦܫܶܗ. ܘܡܳܪܝܳܐ ܡܰܬܩܶܢ ܐܽܘܖ̈ܚܳܬܶܗ. 3: ܓܠܺܝ ܠܡܳܪܝܳܐ ܥܒܳܕܰܝ̈ܟ: ܘܢܰܬܩܶܢ ܡܰܚܫ̈ܒܳܬܳܟ݂. 4: ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܒܳܕ݂ܰܘ̈ܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܡܶܫܬܰܡܥܺܝܢ ܠܶܗ. ܘܥܰܘܳܠܳܐ ܢܛܺܝܪ ܠܝܰܘܡܳܐ ܒܺܝܫܳܐ. 5: ܛܡܰܐ ܗ̱ܘ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܟܽܠ ܕܪܳܡ ܒܠܶܒܶܗ. ܘܰܕ݂ܡܰܘܫܶܛ ܐܺܝܕܶܗ ܥܰܠ ܚܰܒܪܶܗ: ܠܳܐ ܢܶܬܚܰܣܶܐ ܡܶܢ ܒܺܝܫܬܳܐ. 6: ܒܛܰܝܒܽܘܬ݂ܳܐ ܘܰܒܩܽܘܫܬܳܐ ܡܶܫܬܒܶܩ ܥܰܘܠܳܐ. ܘܕܶܚܠܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܰܣܛܝܳܐ ܡܶܢ ܒܺܝܫܬܳܐ. 7: ܒܨܶܒܝܳܢܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܽܘܖ̈ܚܳܬܶܗ ܕܓܰܒܪܳܐ. ܘܳܐܦ ܠܰܒܥܶܠܕܒܳܒܰܘ̈ܗܝ ܢܶܦܪܽܘܥ. 8: ܛܳܒ ܗ̱ܘ ܩܰܠܺܝܠ ܒܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ: ܡܶܢ ܣܽܘܓ̣ܳܐܐ ܕܥܰܠ̈ܠܳܬ݂ܳܐ ܕܠܳܐ ܒܕܺܝܢܳܐ. 9: ܠܶܒܶܗ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡܶܬܚܰܫܰܒ ܐܽܘܖ̈ܚܳܬܶܗ. ܘܡܳܪܝܳܐ ܡܰܬܩܶܢ ܗܰܠ̈ܟܳܬܶܗ. 10: ܩܶܨܡܳܐ ܥܰܠ ܣܶܦ̈ܘܳܬܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ. ܘܰܒܕܺܝܢܳܐ ܠܳܐ ܢܶܛܥܶܐ ܦܽܘܡܶܗ. 11: ܡܰܬܩܳܠܳܐ ܕܡܰܣܰܐܬ݂ܳܐ ܕܺܝܢܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܘܰܥܒܳܕ݂ܰܘ̈ܗܝ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܰܬܩ̈ܳܠܶܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ. 12: ܛܰܡܺܐܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܥܳܒܕܺܝܢ ܥܰܘܠܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܙܰܕܺܝܩܽܘܬܰܐ ܗ̱ܘ ܡܰܬ݂ܩܰܢ ܟܽܘܪܣܝܳܐ. 13: ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܣܶܦ̈ܘܳܬܶܗ ܕܙܰܕܺܝܩܳܐ. ܘܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕܰܬܖ̈ܺܝܨܶܐ ܪܳܚܶܡ. 14: ܚܶܡܬܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܡܰܘܬܳܐ. ܘܓܰܒܪܳܐ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܢܕܰܥܟ݂ܺܝܗ̇. 15: ܒܢܽܘܗܪܳܐ ܕܦܰܪܨܽܘܦܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܚܰܝ̈ܶܐ. ܘܨܶܒܝܳܢܶܗ ܐܰܝܟ݂ ܥܢܳܢܳܐ ܒܟ݂ܺܝܪܳܝܬܳܐ. 16: ܕܩܳܢܶܐ ܚܶܟ݂ܡܬ݂ܳܐ ܛܳܒܳܐ ܗ̱ܝ ܠܶܗ ܡܶܢ ܕܰܗܒܳܐ: ܘܰܕ݂ܩܳܢܶܐ ܣܽܘܟܳܠܳܐ: ܡܝܰܬܰܪ ܗ̱ܘ ܠܶܗ ܡܶܢ ܣܺܐܡܳܐ. 17: ܫܒܺܝܠܳܐ ܕܰܬܖ̈ܺܝܨܶܐ ܡܰܣܛܶܐ ܡܶܢ ܒܺܝܫܬܳܐ. ܘܕܰܙܗܺܝܪ ܒܢܰܦܫܶܗ: ܢܳܛܰܪ ܐܽܘܪܚܶܗ. 18: ܩܕ݂ܳܡ ܬܒܳܪܳܐ ܨܰܥܪܳܐ. ܘܰܩܕ݂ܳܡ ܟܽܘܪܗܳܢܳܐ ܪܳܡܽܘܬ ܪܽܘܚܳܐ. 19: ܛܳܒ ܗ̱ܘ ܡܰܟܺܝܟ݂ ܪܽܘܚܳܐ ܘܡܰܟܺܝܟ݂ ܥܰܝ̈ܢܶܐ: ܡܶܢ ܗܰܘ ܕܰܡܦܰܠܶܓ ܒܶܙܬ݂ܳܐ ܥܰܡ ܥܰܫܺܝ̈ܢܶܐ. 20: ܕܡܶܣܬܰܟܰܠ ܡܶܠܬ݂ܳܐ: ܡܶܫܟܰܚ ܛܳܒܬ݂ܳܐ ܘܕܰܬܟ݂ܺܝܠ ܥܰܠ ܡܳܪܝܳܐ ܛܽܘܒܰܘܗܝ. 21: ܚܰܟܺܝܡ ܠܶܒܳܐ ܝܳܕܰܥ ܣܽܘܟܳܠܳܐ ܘܰܕ݂ܚܰܠ̈ܝܳܢ ܣܶܦ̈ܘܳܬܶܗ ܡܰܘܣܶܦ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ. 22: ܡܰܒܽܘܥܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܣܽܘܟܳܠܰܐ ܗ̱ܘ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܠܶܗ. ܘܡܰܪܕܽܘܬ݂ܳܐ ܕܣܰܟ݂̈ܠܶܐ ܫܳܛܝܽܘܬ݂ܳܐ ܗ̱ܝ. 23: ܠܶܒܳܐ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܝܳܕܰܥ ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܦܽܘܡܶܗ ܘܥܰܠ ܣܶܦ̈ܘܳܬ݂ܶܗ ܡܰܘܣܶܦ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ. 24: ܟܰܟܳܪܺܝܬ݂ܳܐ ܕܕܶܒܫܳܐ ܡܺܐܡܪܶܗ ܕܚܰܟܺܝܡܳܐ: ܘܚܰܠܝܳܐ ܗ̱ܝ ܠܢܰܦܫܶܗ: ܘܳܐܣܝܽܘܬ݂ܳܐ ܗ̱ܝ ܠܓܰܖ̈ܡܰܘܗܝ. 25: ܐܺܝܬ݂ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܡܶܬܚܰܙܝܳܐ ܒܥܰܝܢܰܝ̈ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ: ܕܰܬܪܺܝܨܳܐ ܗ̱ܝ. ܐܘܖ̈ܚܳܬ݂ܳܗ̇ ܐܽܘܖ̈ܚܳܬ݂ܳܐ ܐܶܢܶܝܢ ܕܡܰܘܬܳܐ. 26: ܢܰܦܫܳܐ ܡܰܟ݂ܐܰܒܬܳܐ ܟܺܐܒܶܝ̈ܗ̇ ܠܳܗ̇. ܘܡܶܢ ܦܽܘܡܳܐ ܕܢܰܦܫܳܗ̇ ܐܳܬܶܐ ܠܳܗ̇ ܐܰܒܕܳܢܳܐ. 27: ܓܰܒܪܳܐ ܥܰܘܳܠܳܐ ܚܳܫܶܠ ܒܺܝܫܬܳܐ. ܘܡܶܢ ܦܽܘܡܶܗ ܝܳܩܕܳܐ ܢܽܘܪܳܐ. 28: ܓܰܒܪܳܐ ܥܰܘܳܠܳܐ ܡܓܰܪܶܓ ܕܺܝܢܳܐ ܘܰܣܪܺܝܩܳܐ ܪܳܕܶܦ ܖ̈ܰܚܡܶܐ ܖ̈ܰܚܡܰܘܗܝ. 29: ܓܰܒܪܳܐ ܥܰܘܳܠܳܐ ܡܫܰܕܶܠ ܚܰܒܪܶܗ ܘܡܰܘܒܶܠ ܠܶܗ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܠܳܐ ܫܰܦܺܝܪܳܐ. 30: ܘܪܳܡܶܙ ܒܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ: ܘܡܶܬܚܰܫܰܒ ܗܦܺܝ̈ܟ݂ܳܬ݂ܳܐ: ܘܡܶܬܪܰܥܶܐ ܒܣܶܦ̈ܘܳܬܶܗ: ܘܓܳܡܰܪ ܒܺܝ̈ܫܳܬ݂ܳܐ. 31: ܟܠܺܝܠܳܐ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܣܰܝܒܽܘܬ݂ܳܐ. ܘܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܡܶܫܬܰܒܚܳܐ. 32: ܛܳܒ ܗ̱ܘ ܢܰܓܺܝܪ ܪܽܘܚܳܐ ܡܶܢ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ. ܘܕܰܡܟܰܒܶܫ ܢܰܦܫܶܗ ܡܶܢ ܗܰܘ ܕܰܐܚܺܝܕ݂ ܡܕ݂ܺܝܢ̱ܬܳܐ. 33: ܒܥܽܘܒܶܗ ܕܥܰܢܳܬ݂ܳܐ ܢܳܦܠܳܐ ܦܶܨܬܶܗ: ܘܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܢܳܦܶܩ ܕܺܝܢܶܗ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܝܙ.

 

1: ܛܳܒ ܗ̱ܘ ܠܰܚܡܳܐ ܝܰܒܺܝܫܳܐ ܒܫܶܠܝܳܐ: ܛܳܒ ܡܶܢ ܒܰܝܬܳܐ ܕܰܡܠܶܐ ܕܶܒܚ̈ܶܐ ܕܕܺܝܢܳܐ. 2: ܥܰܒܕܳܐ ܣܰܟܽܘܠܬܳܢܳܐ ܢܶܫܬܰܠܰܛ ܒܰܒܪܳܐ ܡܰܒܗܬܳܢܳܐ. ܘܒܰܝܢܳܬ ܐܰܚ̈ܶܐ ܢܦܰܠܶܓ ܝܽܘܪܬܳܢܳܐ. 3: ܨܪܳܦܳܐ ܒܳܩܶܐ ܠܣܺܐܡܳܐ: ܘܟ݂ܽܘܪܳܐ ܠܕܰܗܒܳܐ. ܘܡܳܪܝܳܐ ܒܳܚܰܪ ܠܶܒܳܐ. 4: ܓܰܒܪܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܨܳܐܶܬ ܠܣܶܦ̈ܘܳܬܳܐ ܕܥܰܢ̈ܳܬܶܐ. ܘܙܰܕܺܝܩܳܐ ܠܳܐ ܫܳܡܰܥ ܠܠܶܫܳܢܳܐ ܕܥܰܢ̈ܳܬܶܐ. 5: ܕܓܳܚܶܟ ܥܰܠ ܡܶܣܟܺܢܳܐ ܡܰܪܓܶܙ ܠܒܳܪܝܶܗ: ܘܰܕ݂ܚܳܕܶܐ ܠܰܬܒܳܪܳܐ ܠܳܐ ܢܶܬܚܰܣܶܐ. 6: ܟܠܺܝܠܳܐ ܕܣܳܒ̈ܶܐ: ܒܢܰܝ̈ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܳܐ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ.7: ܠܳܐ ܝܳܐܝܳܐ ܠܣܰܟ݂ܠܳܐ ܣܶܦܬ݂ܳܐ ܡܗܰܝܡܰܢܬܳܐ: ܘܳܐܦܠܳܐ ܠܙܰܕܺܝܩܳܐ ܣܶܦܬܳܐ ܕܰܓܳܠܬܳܐ. 8: ܟܺܐܦܳܐ ܕܖ̈ܰܚܡܶܐ ܫܰܦܺܝܪܳܐ ܗ̱ܝ ܒܥܰܝܢܰܝ̈ ܡܰܢ ܕܕܺܝܠܶܗ ܗ̱ܝ. ܘܠܰܐܬܰܪ ܕܡܶܬܦܰܢܝܳܐ: ܣܽܘܟܠܳܐ ܗ̱ܝ. 9: ܕܰܡܟܰܣܶܐ ܥܰܘܠܳܐ: ܒܳܥܶܐ ܪܳܚܡܽܘܬ݂ܳܐ ܘܰܕ݂ܣܳܢܶܐ ܠܡܰܟܳܣܽܘ: ܡܶܢ ܪܳܚܡܳܐ ܘܥܳܡܽܘܪܳܐ ܦܳܪܶܫ. 10: ܠܽܘܚܳܡܳܐ ܫܳܚܶܩ ܠܶܒܶܗ ܕܚܰܟܺܝܡܳܐ. ܘܰܚܠܳܦ ܟܳܐܬ݂ܳܐ ܡܶܬܢܰܓܰܪ ܣܰܟ݂ܠܳܐ ܘܠܳܐ ܪܳܓܶܫ. 11: ܓܰܒܪܳܐ ܚܶܪܝ݂ܝ݂ܳܐ ܒܳܥܶܐ ܒܺܝܫܬܳܐ. ܘܡܶܫܬܰܕܰܪ ܥܠܰܘܗܝ ܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܕܖ̈ܰܚܡܺܝܢ ܠܰܝܬ ܠܶܗ. 12: ܢܳܦܶܠ ܪܶܢܝܳܐ ܘܕܶܚܠܬܳܐ ܠܓܰܒܪܳܐ ܚܰܟܺܝܡܳܐ: ܘܰܠܣܰܟ݂ܠܳܐ ܒܫܳܛܝܽܘܬܶܗ. 13: ܕܦܳܪܰܥ ܒܺܝܫܬܳܐ ܚܠܳܦ ܛܳܒܬ݂ܳܐ: ܠܳܐ ܬܶܥܢܰܕ݂ ܒܺܝܫܬܳܐ ܡܶܢ ܒܰܝܬܶܗ. 14: ܘܕ݂ܳܐܫܶܕ݂ ܕܡܳܐ ܕܺܝܢܳܐ ܡܓܰܪܶܓ ܩܕ݂ܳܡ ܫܰܠܺܝܛܳܐ. 15: ܕܰܡܙܰܟܶܐ ܠܥܰܘܳܠܳܐ: ܘܰܡܚܰܝܶܒ ܠܙܰܕܺܝܩܳܐ: ܛܡܰܐ ܗ̱ܘ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. 16: ܠܡܳܢܳܐ ܐܳܙܶܠ ܠܶܗ ܩܶܢܝܳܢܳܐ ܠܣܰܟ݂ܠܳܐ: ܕܠܰܝܬ ܠܶܗ ܠܶܒܳܐ ܠܡܶܩܢܳܐ ܚܶܟ݂ܡܬ݂ܳܐ. 17: ܒܟ݂ܽܠܙܒܰܢ ܪܳܚܡܳܐ ܪܳܚܶܡ ܗ̱ܘ̣. ܘܰܐܚܳܐ ܠܽܐܘܠܨܳܢܳܐ ܡܶܬܺܝܠܶܕ݂. 18: ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܣܰܟ݂ܠܳܐ ܡܰܫܠܶܡ ܐܺܝܕܶܗ: ܕܰܥܪܰܒ ܠܚܰܒܪܶܗ ܥܰܪܳܒܽܘܬ݂ܳܐ. 19: ܕܪܳܚܶܡ ܥܰܘܠܳܐ: ܪܳܚܶܡ ܥܶܬܳܐ ܘܗܶܪܬ݂ܳܐ. ܘܕܰܡܪܺܝܡ ܬܰܪܥܶܗ: ܒܳܥܶܐ ܬܒܳܪܳܐ ܠܢܰܦܫܶܗ. 20: ܕܰܥܫܺܝܩ ܠܶܒܶܗ ܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܛܳܒܬ݂ܳܐ. ܘܰܕ݂ܗܳܦܶܟ݂ ܠܶܫܳܢܶܗ: ܢܳܦܶܠ ܒܒܺܝܫܬܳܐ. 21: ܕܡܰܘܠܶܕ݂ ܣܰܟ݂ܠܳܐ ܠܒܶܗܬܬ݂ܳܐ ܕܢܰܦܫܶܗ: ܘܠܳܐ ܢܶܚܕܶܐ ܒܶܗ ܐܰܒܽܘܗܝ. 22: ܠܶܒܳܐ ܚܰܕܳܝܳܐ ܡܰܫܦܰܪ ܓܽܘܫܡܳܐ. ܘܪܽܘܚܳܐ ܕܟ݂ܳܝܒܳܐ ܡܝܰܒܫܳܐ ܓܰܖ̈ܡܶܐ. 23: ܡܰܢ ܕܢܳܣܶܒ ܫܽܘܚܕܳܐ ܥܰܘܳܠܰܐ ܗ̱ܘ. ܨܳܠܶܐ ܓܶܝܪ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܕܺܝܢܳܐ. 24: ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ ܕܣܰܟܽܘܠܬܳܢܳܐ ܚܳܝܖ̈ܳܢ ܒܚܶܟ݂ܡܬ݂ܳܐ. ܘܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ ܕܣܰܟ݂ܠܳܐ ܒܥܽܘܡ̈ܩܶܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ. 25: ܡܰܪܓܶܙ ܠܰܐܒܽܘܗܝ ܒܪܳܐ ܣܰܟ݂ܠܳܐ: ܘܡܰܡܰܪ ܠܝܳܠܶܕܬܶܗ. 26: ܠܡܶܬܰܟ݂ ܠܙܰܕܺܝܩܳܐ ܠܳܐ ܫܰܦܺܝܪ: ܘܳܐܦܠܳܐ ܠܡܶܡܚܳܐ ܠܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܬܖ̈ܺܝܨܳܬ݂ܳܐ. 27: ܕܚܳܣܶܟ݂ ܡܶܠܰܘ̈ܗܝ ܝܳܕܰܥ ܝܺܕܰܥܬ݂ܳܐ. ܘܰܕ݂ܢܰܓܺܝܪܳܐ ܪܽܘܚܶܗ: ܓܰܒܪܰܐ ܗ̱ܘ ܚܰܟܺܝܡܳܐ. 28: ܫܳܛܝܳܐ ܕܫܰܬܺܝܩ: ܐܰܝܟ݂ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܡܶܬܚܫܶܒ. ܘܰܕ݂ܫܰܠ̈ܝܳܢ ܣܶܦ̈ܘܳܬܶܗ: ܣܰܟܽܘܠܬܳܢܳܐ ܡܶܬܚܫܶܒ. 

 

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܝܚ.

 

1: ܘܰܒܫܰܬܺܝܩܽܘܬܶܗ ܪܳܢܶܐ ܒܪܶܓܬ݂ܳܐ: ܘܰܡܡܰܝܶܩ ܒܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ.2: ܣܰܟ݂ܠܳܐ ܠܳܐ ܨܳܒܶܐ ܒܚܶܟ݂ܡܬ݂ܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܪܳܢܶܐ ܠܶܒܶܗ ܒܫܳܛܝܽܘܬ݂ܳܐ. 3: ܘܡܳܐ ܕܶܐܬ݂ܳܐ ܥܰܘܳܠܳܐ ܠܥܽܘܡܩܳܐ ܕܒܺܝ̈ܫܳܬ݂ܳܐ: ܐܳܬܝܳܐ ܥܠܰܘܗܝ ܫܳܛܝܽܘܬ݂ܳܐ ܘܥܰܘܠܳܐ ܘܨܰܥܪܳܐ ܘܚܶܣܕܶܐ. 4: ܡܰܝ̈ܳܐ ܥܰܡܺܝ̈ܩܶܐ ܡܶܠܰܝ̈ ܦܽܘܡܶܗ ܕܓܰܒܪܳܐ: ܘܢܰܚܠܳܐ ܕܢܳܒܰܥ ܡܰܒܽܘܥܳܐ ܕܚܶܟ݂ܡܬ݂ܳܐ. 5: ܠܡܶܟܰܒ ܒܰܐܦ̈ܶܐ ܕܥܰܘܳܠܳܐ: ܠܳܐ ܫܰܦܺܝܪ: ܐܳܦܠܳܐ ܠܡܶܨܠܳܐ ܕܺܝܢܳܐ ܥܰܠ ܙܰܕܺܝܩܳܐ. 6: ܣܶܦ̈ܘܳܬܶܗ ܕܣܰܟ݂ܠܳܐ ܥܳܐܠ̈ܳܢ ܒܕܺܝܢܳܐ. ܘܦܽܘܡܶܗ ܡܡܰܛܶܐ ܠܶܗ ܠܡܰܘܬܳܐ. 7: ܦܽܘܡܶܗ ܕܣܰܟ݂ܠܳܐ ܬܒܳܪܰܐ ܗ̱ܘ ܠܢܰܦܫܶܗ: ܘܰܒܣܶܦ̈ܘܳܬܶܗ ܨܳܐܰܕ݂ ܢܰܦܫܶܗ. 8: ܡܶܠܰܘ̈ܗܝ ܕܰܚܒܰܢܳܢܳܐ ܖ̈ܳܡܝܳܢ ܠܶܗ ܒܒܺܝܫܬܳܐ. ܘܗܶܢܶܝܢ ܡܰܚ̈ܬܳܢ ܠܶܗ ܠܬܰܘܳܢ̈ܶܐ ܕܰܫܝܽܘܠ. 9: ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܰܡܪܰܦܶܐ ܐܺܝܕ݂ܘ̈ܗܝ ܒܰܥܒܳܕܶܗ: ܐܰܚܽܘܗܝ ܗ̱ܘ̣ ܕܓܰܒܪܳܐ ܡܚܰܒܠܳܢܳܐ. 10: ܡܰܓܕܠܳܐ ܗ̱ܘ̣ ܥܰܫܺܝܢܳܐ ܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܠܶܗ ܢܶܪܗܰܛ ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܘܥܰܫܺܝܢܳܐ. 11: ܐܺܝܩܳܪܳܐ ܘܥܽܘܬ݂ܪܳܐ ܡܕ݂ܺܝܢ̱ܬܳܐ ܕܥܽܘܫܢܶܗ. ܘܰܒܫܽܘܪܳܐ ܥܰܫܺܝܢܳܐ ܡܰܫܪܶܝܗ. 12: ܩܕ݂ܳܡ ܬܒܳܪܳܐ ܢܶܬܬܪܺܝܡ ܠܶܒܶܗ ܕܓܰܒܪܳܐ. ܘܰܩܕ݂ܳܡ ܐܺܝܩܳܪܳܐ ܡܽܘܟܳܟ݂ܳܐ. 13: ܕܝܳܗܶܒ ܦܶܬܓܳܡܳܐ ܥܰܕ݂ܠܳܐ ܢܶܫܡܰܥ: ܣܰܟ݂ܠܰܐ ܗ̱ܘ ܘܰܡܚܰܣܕ݂ܳܐ. 14: ܪܽܘܚܶܗ ܕܓܰܒܪܳܐ ܡܣܰܝܒܪܳܐ ܚܰܫܶܗ. ܘܪܽܘܚܳܐ ܡܰܟ݂ܐܰܒܬܳܐ ܡܰܢ ܢܣܰܝܒܪܶܝܗ̇. 15: ܠܶܒܳܐ ܬܰܩܢܳܐ ܩܳܢܶܐ ܚܶܟ݂ܡܬ݂ܳܐ. ܘܶܐܕ݂ܢܳܐ ܚܰܟܺܝܡܬܳܐ ܨܳܝܬܳܐ ܝܺܕܰܥܬ݂ܳܐ. 16: ܡܰܘܗ̈ܒܳܬ݂ܳܐ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡܰܖ̈ܘܚܳܢ ܠܶܗ. ܘܰܩܕ݂ܳܡ ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܡܩܺܝ̈ܡܳܢ ܠܶܗ. 17: ܙܰܟܳܝ ܗ̱ܘ̣ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܒܕܺܝܢܶܗ. ܘܡܳܐ ܕܶܐܬ݂ܳܐ ܚܰܒܪܶܗ: ܒܰܕܶܩ ܠܶܗ. 18: ܦܶܨܬ݂ܳܐ ܫܳܪܝܳܐ ܚܶܪܝܳܢܳܐ. ܘܒܰܝܢܳܬ݂ ܥܰܫܺܝ̈ܢܶܐ ܦܳܪܫܳܐ. 19: ܐܰܚܳܐ ܕܡܶܬܥܰܕܰܪ ܡܶܢ ܐܰܚܽܘܗܝ: ܐܰܝܟ݂ ܡܕ݂ܺܝܢ̱ܬܳܐ ܡܶܢ ܚܶܣܢܳܗ̇. ܘܰܐܚܺܕܶܝ̈ܗ̇ ܐܰܝܟ݂ ܣܽܘܟܪܳܐ ܕܚܶܣܢܳܐ. 20: ܘܡܶܢ ܦܺܐܖ̈ܰܝ ܦܽܘܡܶܗ ܕܓܰܒܪܳܐ ܬܶܣܒܰܥ ܟܰܪܣܶܗ. ܘܥܰܠ̈ܠܳܬ݂ܳܐ ܕܣܶܦ̈ܘܳܬܶܗ ܢܶܣܒܰܥ. 21: ܡܰܘܬܳܐ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܒܝܰܕ݂ ܠܶܫܳܢܰܐ ܗ̱ܘ. ܘܰܕ݂ܪܳܚܶܡ ܠܶܗ: ܢܶܐܟ݂ܽܘܠ ܡܶܢ ܦܺܐܖ̈ܰܘܗܝ. 22: ܕܡܶܫܟܰܚ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܛܳܒܬ݂ܳܐ: ܡܶܫܟܰܚ ܛܳܒܬܳܐ. ܘܰܡܩܰܒܶܠ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܕ݂ܡܰܦܶܩ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܛܳܒܬ݂ܳܐ: ܡܰܦܩ ܛܳܒܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܒܰܝܬܶܗ. 23: ܡܶܣܟܺܢܳܐ ܡܡܰܠܶܠ ܖ̈ܰܟܺܝܟ݂ܳܬ݂ܳܐ. ܘܥܰܬܺܝܪܳܐ ܡܡܰܠܶܠ ܥܰܫܺܝ̈ܢܳܬ݂ܳܐ. 24: ܐܺܝܬ݂ ܖ̈ܳܚܡܶܐ ܕܖ̈ܳܚܡܶܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܺܐܝܬ݂ ܪܳܚܡܳܐ ܕܢܳܩܶܦ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܐܰܚܳܐ.   

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܝܛ.

 

1: ܛܳܒ ܗ̱ܘ ܡܶܣܟܺܢܳܐ ܕܰܡܗܰܠܶܟ݂ ܒܬܰܡܺܝܡܽܘܬ݂ܳܐ: ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܥܰܬܺܝܪܳܐ ܕܰܡܥܰܩ̈ܡܳܢ ܐܽܘܖ̈ܚܳܬܶܗ. 2: ܡܰܢ ܕܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܢܰܦܫܶܗ: ܠܳܐ ܫܰܦܺܝܪ ܠܶܗ ܘܰܕ݂ܩܰܠܺܝܠ ܒܖ̈ܶܓܠܰܘܗܝ: ܚܳܛܶܐ. 3: ܫܳܛܝܽܘܬܶܗ ܕܓܰܒܪܳܐ ܡܥܰܩܡܳܐ ܐܽܘܖ̈ܚܳܬܶܗ. ܘܥܰܠ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܬܪܰܥܰܡ ܒܠܶܒܶܗ. 4: ܩܶܢܝܳܢܳܐ ܡܰܘܣܶܦ ܖ̈ܳܚܡܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ. ܘܡܶܣܟܺܢܳܐ ܦܳܪܶܫ ܡܶܢ ܖ̈ܳܚܡܰܘܗܝ. 5: ܣܳܗܕܳܐ ܕܰܓܳܠܳܐ ܠܳܐ ܢܶܬܚܰܣܶܐ. ܘܕܰܡܡܰܠܶܠ ܕܰܓܳܠܽܘܬ݂ܳܐ ܠܳܐ ܢܶܬܦܰܨܶܐ. 6: ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܕܰܡܫܰܡܫܺܝܢ ܩܕ݂ܳܡ ܪܰܒܳܐ. ܘܠܰܕ݂ܒܺܝܫܺܝܢ ܝܳܗܶܒ ܡܰܘ̈ܗܒܳܬ݂ܳܐ. 7: ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܚܰܘ̈ܗܝ ܕܡܶܣܟܺܢܳܐ ܣܳܢܶܝܢ ܠܶܗ. ܘܳܐܦ ܖ̈ܳܚܡܰܘܗܝ ܡܶܬܪܰܚܩܺܝܢ ܡܶܢܶܗ. 8: ܐܰܝܢܳܐ ܕܛܰܪܟܳܢ ܒܡܶܠܰܘ̈ܗܝ ܠܳܐ ܫܰܪܺܝܪ. ܘܰܕ݂ܩܳܢܶܐ ܚܶܟ݂ܡܬ݂ܳܐ: ܪܳܚܶܡ ܢܰܦܫܶܗ. 9: ܕܢܳܛܰܪ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ: ܡܶܫܟܰܚ ܛܳܒܬ݂ܳܐ. ܘܣܳܗܕܳܐ ܕܰܓܳܠܳܐ ܠܳܐ ܢܶܬܚܰܣܶܐ. ܘܕܰܡܡܰܠܶܠ ܕܰܓܳܠ̈ܳܬ݂ܳܐ ܢܺܐܒܰܕ݂. 10: ܠܳܐ ܝܳܐܶܐ ܠܣܰܟ݂ܠܳܐ ܦܽܘܢܳܩܳܐ: ܘܳܐܦܠܳܐ ܠܥܰܒܕܳܐ ܕܢܶܫܬܰܠܰܛ ܒܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ. 11: ܣܽܘܟܳܠܶܗ ܕܓܰܒܪܳܐ ܢܰܓܺܝܪܽܘܬ݂ ܪܽܘܚܶܗ ܗ̱ܝ. ܘܬܶܫܒܽܘܚܬܶܗ ܡܰܥܒܪܳܐ ܥܰܘܠܳܐ. 12: ܢܳܗܶܡ ܐܰܝܟ݂ ܐܰܪܝܳܐ ܪܽܘܓܙܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ. ܘܰܐܝܟ݂ ܛܰܠܳܐ ܥܰܠ ܥܶܣܒܳܐ ܨܶܒܝܳܢܶܗ. 13: ܒܶܗܬܬ݂ܰܐ ܗ̱ܘ ܠܰܐܒܳܐ ܒܪܳܐ ܣܰܟ݂ܠܳܐ. ܘܰܐܝܟ݂ ܕܶܠܦܳܐ ܕܢܳܛܶܦ: ܪܶܢܝܳܗ̇ ܕܰܐܢ̱ܬܬ݂ܳܐ. 14: ܒܰܝܬܳܐ ܘܩܶܢܝܳܢܳܐ: ܝܽܘܪܬܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܕܰܐܒܳܐ. ܘܡܶܢ ܡܳܪܝܰܐ ܗ̱ܘ ܡܶܬܡܰܟ݂ܪܳܐ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܠܓܰܒܪܳܐ. 15: ܢܰܘܡܬ݂ܳܐ ܝܳܗܒܳܐ ܫܶܢܬ݂ܳܐ. ܘܢܰܦܫܳܐ ܪܳܡܬ݂ܳܐ ܬܶܟ݂ܦܰܢ. 16: ܕܢܳܛܰܪ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܡܶܙܕܰܗܰܪ ܒܢܰܦܫܶܗ. ܘܰܕ݂ܫܳܐܛ ܐܽܘܖ̈ܚܳܬܶܗ ܢܶܬܩܛܶܠ. 17: ܕܡܶܬܠܰܘܶܐ ܠܡܳܪܝܳܐ: ܡܪܰܚܶܡ ܥܰܠ ܡܶܣܟܺܢܳܐ. ܘܰܐܝܟ݂ ܥܒܳܕ݂ܰܘ̈ܗܝ ܡܶܬܦܪܰܥ. 18: ܪܕ݂ܺܝ ܒܪܳܟ݂: ܡܶܛܽܠ ܕܺܐܝܬ݂ ܣܰܒܪܳܐ. ܘܰܠܨܰܥܪܶܗ ܠܳܐ ܬܰܪܡܶܐ ܢܰܦܫܳܟ݂. 19: ܓܰܒܪܳܐ ܚܶܡܬܳܢܳܐ ܡܩܰܒܶܠ ܬܽܘܟܳܐ. ܘܰܟ݂ܡܳܐ ܕܡܰܥܠܶܐ: ܥܰܠ ܛܰܥܢܶܗ ܡܰܘܣܶܦ. 20: ܫܡܰܥ ܡܶܠܟܳܐ: ܘܩܰܒܶܠ ܡܰܪܕܽܘܬ݂ܳܐ: ܐܰܝܟ݂ ܕܬܶܬܚܰܟܰܡ ܒܽܐܘܖ̈ܚܳܬ݂ܳܟ݂. 21: ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܢ ܡܰܚܫ̈ܒܳܬ݂ܳܐ ܒܠܶܒܶܗ ܕܓܰܒܪܳܐ. ܘܬܰܪܥܺܝܬ݂ܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ ܬܶܬܩܰܝܰܡ. 22: ܪܶܓܬܶܗ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܛܰܝܒܽܘܬܶܗ. ܘܛܳܒ ܗ̱ܘ ܡܶܣܟܺܢܳܐ ܡܶܢ ܓܰܒܪܳܐ ܥܰܬܺܝܪܳܐ ܕܰܡܕܰܓܶܠ. 23: ܕܶܚܠܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܚܰܝ̈ܶܐ. ܘܡܰܢ ܕܣܰܒܥܳܗ̇: ܢܒܽܘܬ݂: ܘܠܳܐ ܢܶܦܩܽܘܕ݂ ܒܺܝܫܬܳܐ. 24: ܚܒܰܢܳܢܳܐ ܕܰܡܛܰܫܶܐ ܐܺܝܕ݂ܰܘ̈ܗܝ ܒܥܽܘܒܶܗ: ܐܳܦܠܳܐ ܠܦܽܘܡܶܗ ܢܩܰܪܶܒ ܐܶܢܶܝܢ. 25: ܒܺܝܫܳܐ ܡܳܐ ܕܡܶܬ݂ܢܰܓܰܕ݂: ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܡܶܙܕܗܰܪ. ܘܶܐܢ ܬܰܟܶܣ ܠܚܰܟܺܝܡܳܐ: ܡܶܣܬܰܟܰܠ ܝܺܕܰܥܬ݂ܳܐ. 26: ܕܒܳܐܶܙ ܠܰܐܒܽܘܗܝ: ܘܰܡܥܺܝܩ ܠܶܐܡܶܗ: ܒܪܳܐ ܗ̱ܘ̣ ܡܰܒܗܬ݂ܳܢܳܐ ܘܡܰܚܦܪܳܢܳܐ. 27: ܦܽܘܫ ܒܶܪܝ: ܘܰܫܡܰܥ ܡܰܪܕܽܘܬ݂ܳܐ. ܘܠܳܐ ܬܶܛܥܶܐ ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܺܝܕܰܥܬ݂ܳܐ. 28: ܣܳܗܕܳܐ ܥܰܘܳܠܳܐ ܡܰܥܫܶܢ ܕܺܝܢܳܐ. ܘܦܽܘܡܶܗ ܕܥܰܘܳܠܳܐ ܡܛܰܒܰܥ ܠܶܗ.  29: ܡܛܰܝܒܺܝܢ ܟܺܐܒ̈ܶܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܡܰܥܫܢܺܝܢ ܕܺܝܢܳܐ: ܘܰܡܚܽܘܬ݂ܳܐ ܠܥܰܡܳܐ ܣܰܟ݂ܠܳܐ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܟ.

 

1: ܥܰܫܺܝܢ ܗ̱ܘ̣ ܚܰܡܪܳܐ. ܘܪܰܘܳܝܽܘܬ݂ܳܐ ܡܨܰܥܪܳܢܝܳܐ. ܘܟ݂ܽܠ ܕܡܶܫܬܪܰܚ ܒܳܗ̇: ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܚܰܟܺܝܡ. 2: ܢܳܗܶܡ ܐܰܝܟ݂ ܐܰܪܝܳܐ ܪܽܘܓܙܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܘܰܕ݂ܡܰܚܡܶܬ݂ ܠܶܗ: ܚܳܛܶܐ ܥܰܠ ܢܰܦܫܶܗ. 3: ܬܶܫܒܽܘܚܬܶܗ ܕܓܰܒܪܳܐ ܡܳܐ ܕܡܰܦܪܶܩ ܚܶܪܝܳܢܳܐ. ܘܟ݂ܽܠ ܕܰܣܟܰܠ ܡܡܰܝܶܩ. 4: ܡܶܬܚܰܣܰܕ݂ ܚܒܰܢܳܢܳܐ: ܘܠܳܐ ܫܳܬܶܩ. ܘܫܳܐܶܠ ܒܰܚܨܳܕ݂ܳܐ: ܘܠܰܝܬ ܡܰܝ̈ܳܐ. 5: ܥܰܡܺܝܩܳܐ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܒܠܶܒܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ. ܘܓܰܒܪܳܐ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܢܶܕ݂ܠܶܝܗ̇. 6: ܣܽܘܓܳܐܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܡܶܬܩܪܶܝܢ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܡܖ̈ܰܚܡܳܢܶܐ. ܓܰܒܪܳܐ ܕܶܝܢ ܡܗܰܝܡܢܳܐ: ܡܰܢܽܘ ܡܶܫܟܰܚ. 7: ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܕܰܡܗܰܠܶܟ݂ ܒܬܰܡܺܝܡܽܘܬ݂ܳܐ: ܛܽܘܒܰܝܗܽܘܢ ܠܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܡܶܢ ܒܳܬܪܶܗ. 8: ܡܰܠܟܳܐ ܝܳܬܶܒ ܥܰܠ ܟܽܘܪܣܝܳܐ ܕܕܺܝܢܳܐ: ܘܡܶܬܒܰܕܖ̈ܳܢ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡܰܘܗܝ ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬ݂ܳܐ. 9: ܡܰܢ ܢܺܐܡܰܪ ܕܙܰܟܳܝ ܐܰܢ̱ܬ ܠܶܒܝ. ܘܶܐܬ݂ܕܰܟܺܝܬ݂ ܡܶܢ ܚܛܳܗ̈ܶܐ. 10: ܡܰܬܩܳܠܳܐ ܘܡܰܬܩܳܠܳܐ: ܟܰܝܠܳܐ ܘܰܟ݂ܝܳܠܬܳܐ: ܡܰܣܠܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܬܖ̈ܰܝܗܽܘܢ. 11: ܐܳܦ ܒܰܥܒܳܕ݂ܰܘ̈ܗܝ ܡܶܬܺܝܕܰܥ ܛܰܠܝܳܐ: ܐܶܢ ܕܟܶܐ ܘܶܐܢ ܬܪܺܝܨܺܝܢ ܥܒܳܕ݂ܰܘ̈ܗܝ. 12: ܐܶܕ݂ܢܳܐ ܕܫܳܡܥܳܐ: ܘܥܰܝܢܳܐ ܕܚܳܙܝܳܐ: ܡܳܪܝܳܐ ܥܒܰܕ݂ ܐܶܢܶܝܢ. 13: ܠܳܐ ܬܶܪܚܰܡ ܫܶܢܬ݂ܳܐ: ܕܠܳܐ ܬܶܬܡܰܣܟܶܢ. ܐܶܠܳܐ ܦܬܰܚ ܥܰܝܢܰܝ̈ܟ: ܘܰܣܒܰܥ ܠܰܚܡܳܐ. 14: ܪܳܚܡܳܐ ܢܶܐܡܰܪ ܠܚܰܒܪܶܗ ܕܰܩܢܺܝܬ: ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܢܶܫܬܰܒܰܚ. 15: ܘܢܰܐܡܰܪ ܕܺܐܝܬ݂ ܕܰܗܒܳܐ: ܘܣܽܘܓܳܐܐ ܕܟܺܐܦ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܳܬ݂ܳܐ: ܘܡܳܐܢ̈ܶܐ ܝܰܩܺܝܖ̈ܶܐ: ܘܣܶܦ̈ܘܳܬܳܐ ܕܺܝܕܰܥܬ݂ܳܐ. 16: ܢܣܰܒܘ ܡܰܪܛܽܘܛܶܗ ܕܡܰܢ ܕܥܳܪܶܒ ܠܢܽܘܟ݂ܪܳܝܳܐ. ܘܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܢܽܘܟ݂ܪܳܝܳܐ ܢܣܰܒܘ ܡܶܫܟܳܢܶܗ. 17: ܥܪܰܒ ܠܓܰܒܪܳܐ ܒܠܰܚܡܳܐ ܕܰܓܳܠܳܐ. ܘܒܳܬܰܪ ܗܳܝܕܶܝܢ ܢܶܬܡܠܶܐ ܦܽܘܡܶܗ ܚܰܨܺܝ̈ܨܐ. 18: ܡܰܚܫܰܒܬ݂ܳܐ ܒܬܰܪܥܺܝܬ݂ܳܐ ܡܰܬܩܢܳܐ. ܘܰܒܓܽܘܪܳܓܳܐ ܡܶܬܥܒܶܕ݂ ܩܪܳܒܳܐ. 19: ܕܓܳܠܶܐ ܐ̱ܪܳܙܳܐ: ܐܳܟܶܠ ܩܰܪܨܳܐ. ܘܥܰܡ ܡܰܢ ܕܰܡܣܰܖ̈ܗܒܳܢ ܣܶܦ̈ܘܳܬܶܗ: ܠܳܐ ܬܶܬܚܰܠܰܛ. 20: ܕܠܳܐܶܛ ܠܰܐܒܽܘܗܝ ܘܠܶܐܡܶܗ: ܢܶܕ݂ܥܰܟ݂ ܫܪܳܓܶܗ: ܐܰܝܟ݂ ܒܳܒܬ݂ܳܐ ܚܶܫܽܘܟ݂ܬܳܐ. 21: ܝܳܪܬܽܘܬ݂ܳܐ ܕܰܡܣܰܪܗܒܳܐ ܒܩܰܕ݂ܡܳܝܬܳܗ̇: ܒܰܐܚܪܳܝܬܳܗ̇ ܠܳܐ ܬܶܬܒܰܪܰܟ݂. 22: ܠܳܐ ܬܺܐܡܰܪ ܕܶܐܦܪܽܘܥ ܒܺܝܫܬܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܣܰܟܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܕܢܶܦܪܩܳܟ݂. 23: ܛܰܡܺܐܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܡܰܬܩ̈ܳܠܶܐ ܘܡܰܬܩ̈ܳܠܶܐ. ܘܡܰܣ̈ܐܳܬ݂ܳܐ ܕܢܶܟ݂ܠܳܐ ܠܳܐ ܫܰܦܺܝܖ̈ܳܢ. 24: ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܡܰܬܩ̈ܢܳܢ ܗܰܠ̈ܟܳܬܶܗ ܕܓܰܒܪܳܐ. ܘܰܐܝܢܰܐ ܗ̱ܘ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܢܰܬܩܶܢ ܐܽܘܪܚܶܗ. 25: ܦܰܚܰܐ ܗ̱ܘ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܢܳܕܰܪ ܠܩܽܘܕ݂ܫܳܐ. ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܢܳܕܰܪ: ܬܳܘܝܳܐ ܠܶܗ ܢܰܦܫܶܗ. 26: ܡܒܰܕܰܪ ܠܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܡܰܠܟܳܐ ܚܰܟܺܝܡܳܐ. ܘܡܰܗܦܶܟ݂ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܓܺܝܓܠܳܐ. 27: ܫܪܳܓܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܢܫܰܡܬ݂ܳܐ ܗ̱ܝ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܘܒܳܨܝܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܬܰܘܳܢ̈ܶܐ ܕܟܰܪܣܳܐ. 28: ܛܰܝܒܽܘܬ݂ܳܐ ܘܩܽܘܫܬܳܐ ܢܳܛܪܺܝܢ ܠܡܰܠܟܳܐ. ܘܡܰܬܩܰܢ ܟܽܘܪܣܝܶܗ ܒܛܰܝܒܽܘܬ݂ܳܐ. 29: ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܓܰܕܽܘ̈ܕܶܐ ܚܰܝܠܗܽܘܢ. ܘܗܶܕ݂ܪܳܐ ܕܩܰܫܺܝܫ̈ܶܐ ܣܰܝܒܽܘܬ݂ܳܐ. 30: ܫܚܳܩܳܐ ܦܓܰܥܘ ܒܒܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܰܡܚܽܘܬܳܐ ܠܬܰܘܳܢ̈ܶܐ ܕܟܰܪܣܗܽܘܢ.   

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܟܐ.

 

1: ܐܰܝܟ݂ ܬܰܦܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܠܶܒܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܒܺܐܝܕܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ. ܘܠܰܐܬ݂ܰܪ ܕܨܳܒܶܐ: ܡܰܪܟܶܢ ܠܶܗ. 2: ܟܽܠܗܶܝܢ ܐܽܘܖ̈ܚܳܬܶܗ ܕܓܰܒܪܳܐ ܬܖ̈ܺܝܨܳܢ ܐܶܢܶܝܢ ܒܥܰܝܢܰܝ̈ ܢܰܦܫܶܗ. ܘܡܳܪܝܳܐ ܡܰܬܩܶܢ ܠܶܒܳܐ. 3: ܡܰܢ ܕܥܳܒܶܕ݂ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܘܕܺܝܢܳܐ: ܓܒܶܐ ܗ̱ܘ̣ ܠܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܕܶܒܚܬ݂ܳܐ. 4: ܪܰܘܡܳܐ ܕܥܰܝ̈ܢܶܐ ܘܰܪܘܰܚܬ݂ܳܐ ܕܠܶܒܳܐ: ܘܰܫܪܳܓܳܐ ܕܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܚܛܺܝܬ݂ܳܐ. 5: ܡܰܚܫ̈ܒܳܬܶܗ ܕܓܰܒܝܳܐ ܡܗܰܝܡ̈ܢܳܢ. ܘܰܕ݂ܒܺܝܫܳܐ ܡܰܚܣܖ̈ܳܢ. 6: ܡܰܥܒ̇ܕ݂ܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕܣܺܝܡܬ݂ܳܐ ܒܠܶܫܳܢܳܐ ܕܰܓܳܠܳܐ: ܘܠܰܐܒܕܳܢܳܐ ܢܶܣܬܰܚܦܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܒܳܥܶܝܢ ܠܡܰܘܬܳܐ. 7: ܬܒܳܪܳܐ ܕܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܢܺܐܬܶܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ: ܥܰܠ ܕܠܳܐ ܨܒܰܘ ܠܡܶܥܒܰܕ݂ ܕܺܝܢܳܐ. 8: ܕܗܳܦܶܟ݂ ܐܽܘܪܚܶܗ: ܓܰܒܪܰܐ ܗ̱ܘ ܢܽܘܟ݂ܪܳܝܳܐ. ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܰܕ݂ܟ݂ܶܐ: ܬܪܺܝܨܺܝܢ ܥܒܳܕ݂ܰܘ̈ܗܝ. 9: ܦܰܩܳܚ ܠܡܶܬܰܒ ܥܰܠ ܩܰܪܢܳܐ ܕܶܐܓܳܪܳܐ: ܡܶܢ ܕܰܠܡܶܥܡܰܪ ܥܰܡ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܢܰܨܳܝܬܳܐ. 10: ܢܰܦܫܶܗ ܕܥܰܘܳܠܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܐ ܒܥܰܝܢܰܝ̈ ܚܰܒܖ̈ܰܘܗܝ. 11: ܘܰܒܬܽܘܟܶܗ ܕܒܺܝܫܳܐ ܡܶܬܚܰܟܰܡ ܫܰܒܪܳܐ. ܘܚܰܟܺܝܡܳܐ ܒܬܰܪܥܺܝܬܶܗ ܡܩܰܒܶܠ ܝܺܕܰܥܬ݂ܳܐ. 12: ܘܡܶܣܬܰܟܰܠ ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܠܶܒܗܽܘܢ ܕܥܰܘ̈ܳܠܶܐ. ܘܕ݂ܳܚܶܩ ܠܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܠܒܺܝܫܬܳܐ. 13: ܕܰܡܣܰܟܰܪ ܐܶܕ݂ܢܰܘ̈ܗܝ ܕܠܳܐ ܢܶܫܡܰܥ ܠܡܶܣܟܺܢܳܐ: ܐܳܦ ܗܽܘ ܠܰܐܠܳܗܳܐ: ܘܠܳܐ ܢܶܥܢܶܝܘܗܝ. 14: ܡܰܘܗܰܒܬ݂ܳܐ ܕܰܒܛܽܘܫܝܳܐ: ܡܰܦܪܩܳܐ ܪܽܘܓܙܳܐ. ܘܰܕ݂ܚܳܐܶܣ ܠܡܶܬܰܠ: ܡܥܺܝܪ ܪܽܘܓܙܳܐ. 15: ܚܰܕ݂ܽܘܬܶܗ ܕܙܰܕܺܝܩܳܐ ܥܳܒܕܳܐ ܕܺܝܢܳܐ. ܘܰܬܒܳܪܳܐ ܠܥܳܒܕܰܝ̈ ܥܰܘܠܳܐ. 16: ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܛܳܥܶܐ ܡܶܢ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܣܽܘܟܳܠܳܐ: ܥܰܡ ܒܢܰܝ̈ ܐܰܪܥܳܐ ܢܶܬܬܰܢܰܚ. 17: ܓܰܒܪܳܐ ܕܚܰܣܺܝܪ ܠܶܗ: ܘܪܳܚܶܡ ܚܰܕ݂ܽܘܬ݂ܳܐ: ܘܚܰܡܪܳܐ: ܘܰܒܣܳܡܳܐ: ܠܳܐ ܢܶܥܬܰܪ. 18: ܬܰܚܠܽܘܦܶܗ ܕܙܰܕܺܝܩܳܐ܆ ܥܰܘܳܠܳܐ. ܘܰܚܠܳܦ ܬܪܺܝܨܳܐ ܕܰܓܳܠܳܐ. 19: ܛܳܒ ܠܡܶܬܰܒ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܡܰܕ݂ܒܪܳܐ: ܡܶܢ ܕܰܠܡܶܥܡܰܪ ܥܰܡ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܢܰܨܳܝܬܳܐ ܘܡܰܪܓܙܳܢܺܝܬ݂ܳܐ. 20: ܣܺܝܡܬ݂ܳܐ ܪܓܺܝܓܬܳܐ ܘܡܶܫܚܳܐ ܒܕܰܝܪܳܐ: ܚܶܟ݂ܡܬ݂ܳܐ. ܘܣܽܘܟܳܠܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܢܶܒܠܥܺܝܗ̇. 21: ܕܒܳܥܶܐ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬ݂ܳܐ ܘܛܰܝܒܽܘܬ݂ܳܐ: ܡܶܫܟܰܚ ܚܰܝ̈ܶܐ: ܘܙܰܕܺܝܩܽܘܬ݂ܳܐ: ܘܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. 22: ܠܰܡܕ݂ܺܝܢ̱ܬܳܐ ܕܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܶܐ ܣܠܶܩ ܚܰܟܺܝܡܳܐ. ܘܰܟ݂ܒܰܫ ܚܶܣܢܳܐ ܕܬܽܘܟ݂ܠܳܢܳܗ̇. 23: ܕܢܳܛܰܪ ܦܽܘܡܶܗ ܘܠܶܫܳܢܶܗ: ܢܳܛܰܪ ܢܰܦܫܶܗ ܡܶܢ ܐܽܘܠܨܳܢܳܐ. 24: ܡܰܪܳܚܳܐ ܕܥܰܫܺܝܢ ܫܡܶܗ: ܥܳܒܶܕ݂ ܥܰܘܠܳܐ ܒܰܐܟܬܶܗ. 25: ܪܶܓܬܶܗ ܕܰܚܒܰܢܳܢܳܐ ܩܳܛܠܳܐ ܠܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܨܳܒܶܐ ܕܢܶܥ̈ܒܕ݂ܳܢ ܐܺܝܕ݂ܰܘ̈ܗܝ ܥܒܳܕ݂ܳܐ. 26: ܘܟ݂ܽܠܶܗ ܝܰܘܡܳܐ ܪܳܐܶܓ ܪܶܓܬ݂ܳܐ. ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܝܳܗܶܒ: ܘܠܳܐ ܚܳܐܶܣ. 27: ܘܕܶܒܚܳܐ ܕܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܛܡܰܐ ܗ̱ܘ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܥܰܘܠܳܐ ܡܰܝܬܶܝܢ ܠܶܗ. 28: ܣܳܗܕܳܐ ܕܰܓܳܠܳܐ ܢܺܐܒܰܕ݂. ܘܓܰܒܪܳܐ ܫܳܡܽܘܥܳܐ ܬܪܺܝܨܳܐܺܝܬ݂ ܡܡܰܠܶܠ. 29: ܚܰܨܺܝ̈ܦܳܢ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ ܕܓܰܒܪܳܐ ܥܰܘܳܠܳܐ. ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܰܬܪܺܝܨ ܗ̱ܘ: ܐܽܘܖ̈ܚܳܬ݂ܳܐ ܕܢܰܦܫܶܗ. 30: ܠܰܝܬ ܚܶܟ݂ܡܬ݂ܳܐ ܐܳܦܠܳܐ ܣܽܘܟܳܠܳܐ: ܐܳܦܠܳܐ ܬܰܪܥܺܝܬ݂ܳܐ: ܐܰܝܟ݂ ܕܡܳܪܝܳܐ. 31: ܣܽܘܣܝܳܐ ܡܛܰܝܰܒ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕܰܩܪܳܒܳܐ: ܘܰܕ݂ܡܳܪܝܰܐ ܗ̱ܘ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ.   

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܟܒ.

 

1: ܡܝܰܬܰܪ ܗ̱ܘ̣ ܫܡܳܐ ܡܶܢ ܥܽܘܬܪܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ. ܘܛܳܒܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܕܰܗܒܳܐ ܘܡܶܢ ܣܺܐܡܳܐ. 2: ܥܰܬܺܝܪܳܐ ܘܡܶܣܟܺܢܳܐ ܦܓܰܥܘ ܚܰܕ݂ ܒܚܰܕ݂. ܘܠܰܬܖ̈ܰܝܗܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܥܒܰܕ݂. 3: ܥܪܺܝܡܳܐ ܚܙܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܕܡܶܬܢܰܓܰܕ݂: ܘܥܰܫܺܝܢܳܐܺܝܬ݂ ܐܶܬܪܕ݂ܺܝ. ܣܰܟ݂̈ܠܶܐ ܕܶܝܢ ܥܒܰܪܘ ܥܠܰܘܗܝ: ܘܰܚܣܰܪܘ. 4: ܥܶܩܒܶܝ̈ܗ̇ ܕܡܰܟܺܝܟ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܕܶܚܠܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܘܥܽܘܬܪܳܐ: ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ: ܘܚܰܝ̈ܶܐ. 5: ܢܶܫ̈ܒܶܐ ܘܦܰܚ̈ܶܐ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܥܣܰܩܬ݂ܳܐ. ܘܡܰܢ ܕܢܳܛܰܪ ܢܰܦܫܶܗ: ܢܶܬ݂ܪܰܚܰܩ ܡܶܢܗܽܘܢ. 6: ܕܡܰܟܶܣ ܠܛܰܠܝܳܐ ܥܰܠ ܦܽܘܡܳܗ̇ ܕܽܐܘܪܚܳܐ: ܐܳܦ ܐܶܢ ܢܶܩܰܫ: ܠܳܐ ܢܶܣܛܶܐ ܡܶܢܳܗ̇. 7: ܥܰܬܺܝܪܳܐ ܢܶܫܬܰܠܰܛ ܒܶܗ ܡܶܣܟܺܢܳܐ. ܘܥܰܒܕܳܐ ܢܰܘܙܶܦ ܠܡܰܢ ܕܡܰܘܙܶܦ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ. 8: ܕܙܳܪܰܥ ܥܰܘܠܳܐ: ܢܶܚܨܽܘܕ݂ ܥܶܬܳܐ. ܘܫܰܒܛܳܐ ܕܰܐܟܬܶܗ ܢܶܓܡܽܘܪ. 9: ܡܰܢ ܕܛܳܒܳܐ ܥܰܝܢܶܗ: ܗܽܘ ܢܶܬ݂ܒܰܪܰܟ݂. ܡܶܛܽܠ ܕܝܳܗܶܒ ܡܶܢ ܠܰܚܡܶܗ ܠܡܶܣܟܺܢܳܐ. 10: ܐܰܘܒܶܕ݂ ܠܒܺܝܫܳܐ: ܘܰܐܦܶܩ ܠܚܶܪܝ݂ܳܝ݂ܳܐ: ܘܒܰܛܶܠ ܕܺܝܢܳܐ ܘܨܰܥܪܳܐ. ܕܠܳܐ ܐܶܢ ܢܶܬܶܒ ܒܰܟ݂ܢܽܘܫܬܳܐ: ܠܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܢܨܰܥܰܪ. 11: ܪܳܚܶܡ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܕ݂ܟ݂ܶܐ ܒܠܶܒܶܗ. ܘܰܡܪܰܚܶܡ ܥܰܠ ܣܶܦ̈ܘܳܬܳܐ ܕܖ̈ܳܚܡܰܘܗܝ ܕܡܰܠܟܳܐ. 12: ܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܢܳܛܖ̈ܳܢ ܝܺܕܰܥܬ݂ܳܐ. ܘܡܰܘ̈ܒܕ݂ܳܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܰܓܳܠ̈ܳܬ݂ܳܐ. 13: ܐܳܡܰܪ ܚܒܰܢܳܢܳܐ ܡܳܐ ܕܡܶܫܬܰܕܰܪ: ܐܰܪܝܳܐ ܒܽܐܘܪܚܳܐ: ܘܗܳܐ ܩܶܛܠܳܐ ܒܫܽܘ̈ܩܶܐ. 14: ܓܽܘܡܳܨܳܐ ܥܰܡܺܝܩܳܐ ܦܽܘܡܳܗ̇ ܕܢܽܘܟ݂ܪܳܝܬܳܐ. ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܪܳܓܶܙ ܥܠܰܘܗܝ ܡܳܪܝܳܐ: ܢܳܦܶܠ ܬܰܡܳܢ. 15: ܫܳܛܝܽܘܬ݂ܳܐ ܡܰܦܪܕܳܐ ܠܶܒܶܗ ܕܛܰܠܝܳܐ. ܘܫܰܒܛܳܐ ܕܡܰܪܕܽܘܬ݂ܳܐ ܡܰܪܚܶܩ ܡܶܢܶܗ. 16: ܕܬ݂ܳܐܶܟ݂ ܠܡܶܣܟܺܢܳܐ ܡܰܣܓܶܐ ܒܺܝܫܬܶܗ: ܘܰܕ݂ܝܳܗܶܒ ܠܥܰܬܺܝܪܳܐ: ܚܽܘܣܪܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܠܢܰܦܫܶܗ. 17: ܐܰܪܟܶܢ ܐܶܕ݂ܢܳܟ݂: ܘܰܫܡܰܥ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ. ܘܣܺܝܡ ܠܶܒܳܟ݂ ܠܺܝܕܰܥܬ݂ܝ. 18: ܡܶܛܽܠ ܕܒܰܣܺܝ̈ܡܳܢ ܐܶܢܶܝܢ: ܛܰܪ ܐܶܢܶܝܢ ܒܟܰܪܣܳܟ݂. ܘܢܶܬܩ̈ܢܳܢ ܐܰܟ݂ܚܕ݂ܳܐ ܥܰܠ ܣܶܦ̈ܘܳܬ݂ܳܟ݂. 19: ܕܢܶܗܘܶܐ ܬܽܘܟ݂ܠܳܢܳܟ݂ ܥܰܠ ܡܳܪܝܳܐ: ܐܽܘܕܰܥܬܳܟ݂ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. 20: ܘܗܳܐ ܟܶܬܒܶ݀ܬ ܐܶܢܶܝܢ ܠܳܟ݂ ܥܰܠ ܬܠܳܬ ܙܰܒ̈ܢܺܝܢ. 21: ܕܰܐܘܕܥܳܟ݂ ܡܶܠܟܳܐ ܘܺܝܕܰܥܬ݂ܳܐ: ܘܫܶܠܝܳܐ ܘܡ̈ܶܠܶܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ. ܕܬܰܗܦܶܟ݂ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܠܡܰܢ ܕܫܰܕܪܳܟ݂. 22: ܠܳܐ ܬܶܬܽܘܟ݂ ܠܡܶܣܟܺܢܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܣܟܺܝܢ ܗ̱ܘ̣. ܘܠܳܐ ܬܡܰܟܶܟ݂ ܠܒܳܝܫܳܐ ܒܬܰܪܥܳܐ. 23: ܡܶܛܽܠ ܕܡܳܪܝܳܐ ܕܳܐܶܢ ܕܺܝܢܗܽܘܢ. ܘܡܶܬܦܪܰܥ ܥܽܘܠܒܳܢܳܐ ܕܢܰܦܫܗܽܘܢ. 24: ܠܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܪܳܚܡܳܐ ܠܓܰܒܪܳܐ ܚܶܡܬܳܢܳܐ. ܘܥܰܡ ܓܰܒܪܳܐ ܕܰܡܠܶܐ ܪܽܘܓܙܳܐ ܠܳܐ ܬܶܥܽܘܠ. 25: ܕܠܳܐ ܬܺܐܠܰܦ ܡܶܢ ܢܳܡܽܘܣܰܘ̈ܗܝ. ܘܬܶܫܟܰܚ ܬܽܘܩܠܬ݂ܳܐ ܠܢܰܦܫܳܟ݂. 26: ܠܳܐ ܬܶܬܶܠ ܢܰܦܫܳܟ݂ ܠܥܰܪܳܒܽܘܬ݂ܳܐ: ܒܰܕ݂ܒܳܗܶܬ݂ ܐܰܢ̱ܬ ܡܶܢ ܦܰܖ̈ܨܽܘܦܶܐ. 27: ܐܶܢ ܠܰܝܬ ܠܳܟ݂ ܓܶܝܪ ܡܶܢ ܐܰܬܰܪ ܕܬܶܦܪܽܘܥ: ܢܳܣܒܺܝܢ ܬܶܫܘܺܝܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܬܚܽܘܬܰܝܟ. 28: ܠܳܐ ܬܫܰܢܶܐ ܬܚܽܘܡܳܐ ܕܡܶܢ ܥܳܠܰܡ: ܕܬܰܚܶܡܘ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܟ. 29: ܐܶܢ ܚܶܙܰܝܬ ܓܰܒܪܳܐ ܕܰܡܗܺܝܪ ܒܰܥܒܳܕܶܗ: ܩܕ݂ܳܡ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܢܩܽܘܡ. ܘܠܳܐ ܢܩܽܘܡ ܩܕ݂ܳܡ ܚܰܫܺܝ̈ܟܶܐ. 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܟܓ.

 

1: ܐܶܢ ܝܳܬܶܒ ܐܰܢ̱ܬ ܠܡܰܚܫܳܡܽܘ ܥܰܡ ܫܰܠܺܝܛܳܐ: ܐܶܫܬܰܘܕܰܥ ܡܶܕܶܡ ܕܣܺܝܡ ܩܕ݂ܳܡܰܝܟ. 2: ܕܠܳܐ ܬܣܺܝܡ ܣܰܟܺܝܢܳܐ ܒܦܽܘܡܳܟ݂: ܐܶܢ ܐܺܝܬ݂ ܓܰܒܪܳܐ ܕܰܢܦܺܝܫ. 3: ܠܳܐ ܬܶܪܰܓ ܡܶܢ ܡܶܐܟ݂ܽܘܠܬܶܗ: ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܚܡܶܗ ܠܰܚܡܰܐ ܗ̱ܘ ܕܕܰܓܳܠܽܘܬ݂ܳܐ. 4: ܠܳܐ ܬܶܬܩܰܪܰܒ ܠܥܰܬܺܝܪܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܒܚܶܟ݂ܡܬ݂ܳܐ ܐܶܬܦܰܪܰܩ ܡܶܢܶܗ. 5: ܐܶܢ ܬܰܨܶܕ݂ ܓܶܝܪ ܥܰܝܢܳܟ݂ ܒܶܗ: ܠܳܐ ܡܶܬܚܙܶܐ ܠܳܟ݂. ܡܶܛܽܠ ܕܥܳܒܶܕ݂ ܠܶܗ ܓܶܦ̈ܶܐ ܐܰܝܟ݂ ܕܢܶܫܪܳܐ: ܘܦܳܪܰܚ ܠܰܫܡܰܝܳܐ. 6: ܠܳܐ ܬܰܚܫܶܡ ܥܰܡ ܓܰܒܪܳܐ ܚܰܘܳܪܳܐ: ܘܠܳܐ ܬܶܪܰܓ ܡܶܢ ܡܶܐܟ݂ܽܘܠܬܶܗ. 7: ܐܰܟ݂ܙܢܳܐ ܓܶܝܪ ܕܐ̱ܢܳܫ ܒܳܠܰܥ ܙܶܦܬܳܐ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܟܶܠ ܐܰܢ̱ܬ ܘܫܳܬܶܐ ܥܰܡܶܗ. ܘܠܶܒܶܗ ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܘܳܬܳܟ݂. 8: ܘܠܰܚܡܳܐ ܕܳܐܟܶܠ ܐܰܢ̱ܬ: ܡܬܺܝܒ ܐܰܢ̱ܬ ܠܶܗ. ܘܰܡܚܰܒܶܠ ܐܰܢܬ ܡܶܠܰܝ̈ܟ ܒܰܣܺܝ̈ܡܳܬ݂ܳܐ. 9: ܩܕ݂ܳܡ ܣܰܟ݂ܠܳܐ ܠܳܐ ܬܡܰܠܶܠ: ܡܶܛܽܠ ܕܫܳܐܶܛ ܠܗܶܝܢ ܠܡܶܠܰܝ̈ܟ. 10: ܠܳܐ ܬܫܰܢܶܐ ܬܚܽܘܡܳܐ ܕܡܶܢ ܥܳܠܰܡ. ܘܰܒܚܰܩܠܳܐ ܕܝܰܬܡ̈ܶܐ ܠܳܐ ܬܶܥܽܘܠ. 11: ܡܶܛܽܠ ܕܦܳܪܽܘܩܗܽܘܢ ܬܰܩܺܝܦ ܗ̱ܘ̣ ܘܗܽܘ ܢܕ݂ܽܘܢ ܕܺܝܢܗܽܘܢ ܥܰܡܳܟ݂. 12: ܐܰܥܶܠ ܠܶܒܳܟ݂ ܠܡܰܪܕܽܘܬܳܐ: ܘܶܐܕ݂ܢܰܝ̈ܟ ܠܡܺܐܡܪܳܐ ܕܺܝܕܰܥܬ݂ܳܐ. 13: ܠܳܐ ܬܶܟ݂ܠܶܐ ܡܰܪܕܽܘܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܛܰܠܝܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܢ ܡܳܚܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܶܗ: ܠܳܐ ܡܳܐܶܬ. 14: ܐܰܢ̱ܬ ܓܶܝܪ ܡܳܚܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܶܗ ܒܫܰܒܛܳܐ: ܘܢܰܦܫܶܗ ܡܶܢ ܫܝܽܘܠ ܡܦܰܨܶܐ ܐܰܢ̱ܬ. 15: ܒܶܪܝ: ܐܶܢ ܚܰܟܺܝܡ ܠܶܒܳܟ݂: ܐܳܦ ܠܶܒܝ ܕܺܝܠܝ ܢܶܚܕܶܐ. 16: ܘܰܢܕ݂ܽܘ̈ܨܳܢ ܟܽܘܠ̈ܝܳܬ݂ܝ: ܡܳܐ ܕܰܡܡܰܠ̈ܠܳܢ ܣܶܦ̈ܘܳܬ݂ܳܟ݂ ܬܪܺܝܨܽܘܬ݂ܳܐ. 17: ܠܳܐ ܢܶܛܰܢ ܠܶܒܳܟ݂ ܒܚܰܛܳܝ̈ܶܐ. ܐܶܠܳܐ ܒܕܶܚܠܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܟܽܠܝܽܘܡ. 18: ܕܬܶܗܘܶܐ ܠܳܟ݂ ܚܰܪܬ݂ܳܐ: ܘܣܰܒܪܳܟ݂ ܠܳܐ ܢܶܓܡܰܪ. 19: ܫܡܰܥ ܒܶܪܝ: ܘܰܗܽܘܝ ܚܰܟܺܝܡ ܘܰܬܪܽܘܨ ܬܰܪܥܺܝܬܝ ܒܠܶܒܳܟ݂. 20: ܠܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܪܰܘܳܝ ܒܚܰܡܪܳܐ. ܘܠܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܐܳܣܽܘܛ ܒܒܶܣܪܳܐ. 21: ܡܶܛܽܠ ܕܰܕ݂ܪܰܘܳܝ ܒܚܰܡܪܳܐ: ܘܳܐܣܽܘܛ ܒܒܶܣܪܳܐ: ܢܺܐܒܰܕ݂ ܘܰܕܕܳܡܶܟ݂: ܢܶܠܒܰܫ ܒܰܖ̈ܕܥܳܬ݂ܳܐ. 22: ܫܡܰܥ ܠܰܐܒܽܘܟ݂ ܕܰܐܘܠܕ݂ܳܟ݂. ܘܠܳܐ ܬܫܽܘܛ ܣܰܝܒܽܘܬ݂ܳܐ ܕܶܐܡܳܟ݂. 23: ܩܽܘܫܬܳܐ ܩܢܺܝ. ܘܠܳܐ ܬܙܰܒܶܢ ܚܶܟ݂ܡܬ݂ܳܐ ܘܣܽܘܟܳܠܳܐ ܘܡܰܪܕܽܘܬ݂ܳܐ. 24: ܢܶܪܘܰܙ ܘܰܢܕ݂ܽܘܨ ܐܰܒܽܘܗܝ ܕܙܰܕܺܝܩܳܐ. ܘܢܰܘܠܶܕ݂ ܚܰܟܺܝܡܳܐ: ܘܢܶܚܕܶܐ ܒܶܗ ܐܰܒܽܘܗܝ. 25: ܘܢܶܚܕܽܘܢ ܒܳܟ݂ ܐܰܒܽܘܟ݂ ܘܶܐܡܳܟ݂: ܘܰܬܕ݂ܽܘܨ ܝܳܠܶܕܬܳܟ݂. 26: ܗܰܒ ܠܺܝ ܒܶܪܝ ܠܶܒܳܟ݂. ܘܥܰܝܢܰܝ̈ܟ ܐܽܘܖ̈ܚܳܬ݂ܝ ܢܶܛܖ̈ܳܢ. 27: ܓܽܘܡܳܨܳܐ ܗ̱ܝ ܓܶܝܪ ܥܰܡܺܝܩܳܐ ܙܳܢܺܝܬܳܐ. ܘܒܺܪܳܐ ܕܽܐܘܠܨܳܢܳܐ: ܢܽܘܟ݂ܪܳܝܬܳܐ. 28: ܘܡܶܢ ܫܶܠܝܳܐ ܡܰܘܒܕ݂ܳܐ. ܘܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܥܰܘܠܳܐ ܡܰܣܓܶܝܢ. 29: ܠܡܰܢ ܘܳܝܳܐ: ܘܰܠܡܰܢ ܕܽܘܘܳܕ݂ܳܐ: ܘܰܠܡܰܢ ܕܺܝܢܳܐ: ܘܰܠܡܰܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬ݂ܳܐ: ܘܰܠܡܰܢ ܨܽܘܠ̈ܦܳܬ݂ܳܐ ܕܡܰܓܳܢ. ܘܰܕ݂ܡܰܢ ܡܩܰܢ̈ܐܳܢ(ܣܳܡ̈ܩܳܢ) ܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ. 30: ܐܶܠܳܐ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܡܰܘܚܪܺܝܢ ܒܚܰܡܪܳܐ. ܘܰܡܥܰܩܒܺܝܢ ܐܰܝܟܳܐ ܕܺܐܝܬ݂ ܒܶܝܬ ܡܰܫܬܝܳܐ. ܠܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܪܰܘܳܝ ܒܚܰܡܪܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܡܰܠܶܠ ܥܰܡ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ. ܘܰܗܘܰܝܬ ܡܗܰܠܶܟ݂ ܥܰܡܗܽܘܢ ܘܰܡܡܰܠܶܠ. 31: ܠܳܐ ܬܰܨܶܕ݂ ܥܰܝܢܳܟ݂ ܒܚܰܡܪܳܐ ܕܙܳܪܓܳܐ ܥܰܝܢܶܗ ܒܟܳܣܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܪܢܺܝ ܒܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ. 32: ܡܶܛܽܠ ܕܚܰܪܬܶܗ ܕܚܰܡܪܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܡܚܽܘܬ݂ܳܐ ܗ̱ܝ ܕܚܶܘܝܳܐ: ܘܰܐܝܟ݂ ܚܰܪܡܳܢܳܐ ܕܦܳܪܰܚ. 33: ܥܰܝܢܰܝ̈ܟ ܡܳܐ ܕܚܳܖ̈ܝ ܒܢܽܘܟ݂ܪܳܝܬܳܐ: ܗܳܝܕܶܝܢ ܠܶܒܳܟ݂ ܡܡܰܠܶܠ ܗܦܺܝ̈ܟ݂ܳܬ݂ܳܐ. 34: ܘܗܳܘܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܳܟ݂: ܐܰܝܟ݂ ܗܰܘ ܕܫܰܟܺܝܒ ܒܠܶܒܶܗ ܕܝܰܡܳܐ: ܘܰܐܝܟ݂ ܡܰܠܳܚܳܐ ܒܡܰܚܫܽܘܠܳܐ ܪܰܒܳܐ. 35: ܘܬܺܐܡܰܪ ܕܰܡܚܰܐܽܘܢܝ: ܘܠܳܐ ܚܶܫܶܬ݂. ܘܰܡܒܰܙܚܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܺܝ: ܘܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܗ̱ܘܺܝ݀ܬ. ܐܶܡܰܬܝ ܐܶܬܬܥܺܝܪ: ܘܳܐܙܶܠ ܐܶܒܥܺܝܗ̇.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܟܕ.

 

1: ܠܳܐ ܬܶܛܰܢ ܒܓܰܒܖ̈ܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܠܳܐ ܬܶܪܰܓ ܠܡܶܗܘܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ. 2: ܡܶܛܽܠ ܕܒܺܝܫܬܰܐ ܗ̱ܘ ܪܳܢܶܐ ܠܶܒܗܽܘܢ. ܘܥܰܘܠܳܐ ܡܡܰܠ̈ܠܳܢ ܣܶܦ̈ܘܳܬܗܽܘܢ. 3: ܒܚܶܟ݂ܡܬ݂ܳܐ ܡܶܬܒܢܶܐ ܒܰܝܬܳܐ. ܘܰܒܣܽܘܟܳܠܳܐ ܟܽܠܶܗ ܬܳܩܶܢ. 4: ܘܒܺܝܕܰܥܬ݂ܳܐ ܡܶܬܡܠܶܝܢ ܬܰܘܳܢ̈ܶܐ ܟܽܠ ܩܶܢܝܳܢܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܘܒܽܘܣܳܡܳܐ. 5: ܛܳܒ ܗ̱ܘ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܡܶܢ ܥܰܫܺܝܢܳܐ. ܘܓܰܒܪܳܐ ܕܺܝܕܰܥܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܓܰܢ̱ܒܳܪ ܚܰܝܠܳܐ. 6: ܒܓܽܘܪܳܓܳܐ ܡܶܬܥܒܶܕ݂ ܩܪܳܒܳܐ. ܘܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܒܣܽܘܓܳܐܐ ܕܡܶܠܟܳܐ. 7: ܚܶܟ݂ܡܬ݂ܳܐ ܪܳܡܝܳܐ ܠܣܰܟ݂ܠܳܐ. ܘܰܒܬܰܪܥܳܐ ܠܳܐ ܦܳܬܰܚ ܦܽܘܡܶܗ. 8: ܕܡܶܬܚܰܫܰܒ ܠܡܰܒܐܳܫܽܘ: ܥܰܘܳܠܳܐ ܡܶܬܩܪܶܐ. 9: ܬܰܪܥܺܝܬܶܗ ܕܣܰܟ݂ܠܳܐ ܚܛܺܝܬ݂ܳܐ ܗ̱ܝ. ܘܛܰܡܐܽܘܬ݂ܳܐ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܒܺܝܫܬܳܐ. 10: ܘܰܠܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܒܺܝܫܬܳܐ ܬܶܕ݂ܒܰܪ ܐܶܢܽܘܢ: ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܽܐܘܠܨܳܢܳܐ. 11: ܦܰܨܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬܕܰܒܪܺܝܢ ܠܡܰܘܬܳܐ. ܘܰܠܡܶܙܒܰܢ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬܬܰܚܕܺܝܢ ܠܩܶܛܠܳܐ: ܠܳܐ ܬܚܽܘܣ. 12 ܘܶܐܢ ܬܺܐܡܰܪ ܕܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ: ܕܰܥ ܕܬܰܪܥܺܝܬ݂ܳܐ ܕܠܶܒܳܐ: ܐܰܠܳܗܰܐ ܗ̱ܘ ܒܳܨܶܐ. ܘܰܕ݂ܢܳܛܰܪ ܢܰܦܫܳܟ݂: ܗܽܘ ܝܳܕܰܥ ܘܦܳܪܰܥ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܥܒܳܕ݂ܰܘ̈ܗܝ. 13: ܐܰܟ݂ܽܘܠ ܒܶܪܝ ܕܶܒܫܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܛܳܒ ܗ̱ܘ: ܘܟܰܟܳܪܺܝܬ݂ܳܐ ܚܠܺܝܬ݂ܳܐ ܒܚܶܟܳܟ݂. 14: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܚܶܟ݂ܡܬ݂ܳܐ ܠܢܰܦܫܳܟ݂ ܬܶܫܟܰܚ. ܘܬܶܗܘܶܐ ܠܳܟ݂ ܚܰܪܬܳܐ: ܘܣܰܒܪܳܟ݂ ܠܳܐ ܢܶܬܦܣܶܩ. 15: ܠܳܐ ܬܰܟ݂ܡܶܢ ܥܰܘܠܳܐ ܒܕܰܝܪܶܗ ܕܙܰܕܺܝܩܳܐ. ܘܠܳܐ ܬܶܒܽܘܙ ܒܶܝܬ ܡܰܫܪܶܝܗ. 16: ܡܶܛܽܠ ܕܰܫܒܰܥ ܙܰܒ̈ܢܺܝܢ ܢܳܦܶܠ ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܘܩܳܐܶܡ. ܘܖ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܒܒܺܝܫܬܳܐ ܢܶܣܬܰܚܦܽܘܢ. 17: ܡܳܐ ܕܢܳܦܶܠ ܒܥܶܠܕܒܳܒܳܟ݂: ܠܳܐ ܬܶܚܕܶܐ. ܘܡܳܐ ܕܡܶܣܬܚܶܦ: ܠܳܐ ܢܕ݂ܽܘܨ ܠܶܒܳܟ݂. 18: ܕܰܠܡܳܐ ܢܶܚܙܶܐ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܢܶܬܒܶܐܫ ܒܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ: ܘܢܰܗܦܶܟ݂ ܪܽܘܓܙܶܗ ܡܶܢܶܗ. 19: ܠܳܐ ܬܶܚܣܰܡ ܒܒܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܠܳܐ ܬܶܛܰܢ ܒܥܰܘ̈ܳܠܶܐ. 20: ܡܶܛܽܠ ܕܰܠܒܺܝ̈ܫܶܐ ܠܳܐ ܗܳܘܝܳܐ ܠܗܽܘܢ ܚܰܪܬܳܐ. ܘܰܫܪܳܓܗܽܘܢ ܕܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܢܶܕ݂ܥܰܟ݂. 21: ܕܚܰܠ ܒܶܪܝ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܰܐܡܠܶܟ݂. ܘܥܰܡ ܫܳܛܝܳܐ ܠܳܐ ܬܶܬܚܰܠܰܛ.  22: ܡܶܢ ܫܶܠܝܳܐ ܓܶܝܪ ܐܳܬܶܐ ܬܒܳܪܗܽܘܢ. ܘܣܰܘܦܳܐ ܕܰܫܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܡܰܢܽܘ ܝܳܕܰܥ. 23: ܗܳܠܶܝܢ ܠܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ. ܠܡܶܣܰܒ ܒܰܐܦ̈ܶܐ ܒܕܺܝܢܳܐ: ܠܳܐ ܫܰܦܺܝܪ. 24: ܐܳܦܠܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ ܠܥܰܘܳܠܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩ ܐܰܢ̱ܬ. ܢܠܽܘܛܽܘܢܶܗ ܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܘܰܢܨܰܚ̈ܝܳܢܶܗ ܐܶܡ̈ܘܳܬ݂ܳܐ. 25: ܡܰܟܣܺܢ̈ܶܐ ܢܶܬܒܰܣܡܽܘܢ. ܘܰܥܠܰܝܗܽܘܢ ܬܺܐܬܶܐ ܒܽܘܪܟܬ݂ܳܐ ܛܳܒܬ݂ܳܐ. 26: ܘܣܶܦ̈ܘܳܬܳܐ ܢܢܰܫܩܽܘܢ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܡܰܟܣܳܢܺܝܢ. 27: ܛܰܝܶܒ ܒܫܽܘܩܳܐ ܥܒܳܕܰܝ̈ܟ: ܘܥܰܬܶܕ݂ ܒܚܰܩܠܳܟ݂. ܘܒܳܬܰܪܟܶܢ ܬܶܒܢܶܐ ܒܰܝܬܳܟ݂. 28: ܠܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܣܳܗܕܳܐ ܕܰܓܳܠܳܐ ܥܰܠ ܚܰܒܪܳܟ݂. ܠܳܐ ܬܦܰܬܦܬܺܝܘܗܝ ܒܣܶܦ̈ܘܳܬ݂ܳܟ݂. 29: ܘܠܳܐ ܬܺܐܡܰܪ ܕܶܐܥܒܶܕ݂ ܠܶܗ ܐܰܝܟ݂ ܕܰܥܒܰܕ݂ ܠܺܝ: ܘܶܐܦܶܪܥܺܝܘܗܝ ܐܰܝܟ݂ ܥܒܳܕ݂ܰܘ̈ܗܝ. 30: ܥܰܠ ܚܰܩܠܶܗ ܕܓܰܒܪܳܐ ܚܒܰܢܳܢܳܐ ܥܶܒܪܶܬ: ܘܥܰܠ ܟܰܪܡܶܗ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܚܰܣܺܝܪ ܠܶܒܳܐ.31: ܘܰܣܠܶܩ ܟܽܠܶܗ: ܐܶܬܡܠܺܝ ܝܰܥܪܳܐ. ܘܟܰܣܺܝܘ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ ܚܽܘ̈ܠܕܶܐ. ܘܰܣܝܳܓܰܘ̈ܗܝ ܕܟܺܐܦ̈ܶܐ ܐܶܣܬܚܶܦܘ. 32: ܘܰܚܙܺܝ݀ܬ ܐܶܢܳܐ ܘܣܳܡ݀ܬ ܒܠܶܒܝ: ܘܩܰܒܠܶܬ ܡܰܪܕܽܘܬ݂ܳܐ. 33: ܘܶܐܢ ܩܰܠܺܝܠ ܬܢܽܘܡ: ܘܩܰܠܺܝܠ ܬܶܕ݂ܡܰܟ݂: ܘܩܰܠܺܝܠ ܬܣܺܝܡ ܐܺܝܕ݂ܳܟ݂ ܥܰܠ ܚܰܕܝܳܟ݂. 34: ܬܺܐܙܰܠ ܩܕ݂ܳܡܰܝܟ ܡܶܣܟܺܢܽܘܬ݂ܳܐ: ܘܬܰܕܪܟ݂ܳܟ݂ ܨܪܺܝܟ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܓܰܒܪܳܐ ܛܰܒܠܳܪܳܐ. 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܟܗ.

 

1: ܘܳܐܦ ܗܳܠܶܝܢ ܡܰܬܠܰܘ̈ܗܝ ܕܰܫܠܶܝܡܽܘܢ ܥܰܡܺܝ̈ܩܶܐ: ܕܰܟ݂ܬܰܒܘ ܖ̈ܳܚܡܰܘܗܝ ܕܚܶܙܰܩܝܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܰܝܗܽܘܕܳܐ. 2: ܬܶܫܒܽܘܚܬܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܡܰܢ ܕܰܡܛܰܫܶܐ ܡܶܠܬ݂ܳܐ: ܘܬܶܫܒܽܘܚܬܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܡܰܢ ܕܒܳܨܶܐ ܡܶܠܬ݂ܳܐ. 3: ܫܡܰܝܳܐ ܪܳܡܺܝܢ: ܘܰܐܪܥܳܐ ܥܰܡܺܝܳܩܳܐ. ܘܠܶܒܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬܒܨܶܐ. 4: ܓܒܰܘ ܣܽܘܠܰܐܢܳܐ ܡܶܢ ܣܺܐܡܳܐ: ܕܢܶܦܽܘܩ ܡܳܐܢܳܐ ܟܰܕ݂ ܕܟ݂ܶܐ. 5: ܢܶܬ݂ܒܰܕܪܽܘܢ ܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܢܶܬ݂ܩܰܢ ܟܽܘܪܣܝܶܗ ܒܙܰܕܺܝܩܽܘܬ݂ܳܐ. 6: ܠܳܐ ܬܶܫܬܰܒܗܰܪ ܩܕ݂ܳܡ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܰܒܕ݂ܽܘܟܬ݂ܳܐ ܕܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܠܳܐ ܬܩܽܘܡ. 7: ܫܰܦܺܝܪ ܗ̱ܘ̣ ܓܶܝܪ ܕܢܺܐܡܰܪ ܠܳܟ݂: ܐܶܬܩܰܪܰܒ ܠܥܶܠ: ܛܳܒ ܡܶܢ ܕܰܢܡܰܟܟ݂ܳܟ݂: ܩܕ݂ܳܡ ܫܰܠܺܝܛܳܐ. ܡܶܕܶܡ ܕܰܚ̈ܙܰܝ ܥܰܝܢܰܝ̈ܟ: ܗܰܘ ܐܶܡܰܪ. 8: ܘܠܳܐ ܬܶܦܽܘܩ ܠܰܡܕ݂ܳܢ ܡܣܰܪܗܒܳܐܺܝܬ݂. ܕܠܳܐ ܟܰܕ݂ ܬܕ݂ܽܘܢ ܒܰܐ̱ܚܪܳܝܬܳܐ: ܢܚܰܣܕܽܘܢܳܟ݂ ܖ̈ܳܚܡܰܝܟ݂. 9: ܕܺܝܢܳܟ݂ ܕܽܘܢ ܥܰܡ ܚܰܒܪܳܟ݂. ܘܐ̱ܪܳܙܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܠܳܐ ܬܶܓܠܶܐ. 10: ܕܠܳܐ ܡܰܢ ܕܫܳܡܰܥ: ܢܚܰܣܕܳܟ݂. ܘܢܶܪܢܽܘܢ ܒܳܟ݂ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ. 11: ܚܰܙܽܘܪܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܒܰܢܓܽܘܕ݂ܳܐ ܕܣܺܐܡܳܐ: ܕܰܡܡܰܠܶܠ ܡܶܠܬ݂ܳܐ. 12: ܩܕ݂ܳܫܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܘܣܰܪܕܽܘܢ ܛܳܒܳܐ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܡܰܟܣܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܠܐܶܕ݂ܢܳܐ ܕܫܳܡܥܳܐ. 13: ܐܰܟ݂ܙܢܳܐ ܕܡܳܐ ܕܢܳܚܶܬ݂ ܬܰܠܓܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܰܚܨܳܕܳܐ: ܡܦܰܝܶܓ ܚܽܘܡܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܺܝܙܓܰܕܳܐ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܠܰܡܫܰܕܖ̈ܳܢܰܘܗܝ: ܘܢܰܦܫܳܐ ܕܡܳܖ̈ܰܘܗܝ ܡܰܗܦܶܟ݂. 14: ܐܰܟ݂ܙܢܳܐ ܕܡܳܐ ܕܺܐܝܬ݂ ܥܢܳܢ̈ܶܐ ܘܪܽܘܚܳܐ: ܘܡܶܛܪܳܐ ܠܰܝܬ: ܗܳܟܰܢܰܐ ܗ̱ܘ ܓܰܒܪܳܐ ܕܡܶܫܬܰܒܗܰܪ ܒܡܰܘ̈ܗܒܳܬ݂ܳܐ ܕܰܓܳܠ̈ܳܬ݂ܳܐ. 15: ܒܢܰܓ݂ܺܝܪܽܘܬ݂ ܪܽܘܚܳܐ ܡܫܰܕܰܠ ܫܰܠܺܝܛܳܐ. ܘܠܶܫܳܢܳܐ ܪܰܟܺܝܟ݂ܳܐ ܬܳܒܰܪ ܓܰܖ̈ܡܶܐ. 16: ܡܳܐ ܕܶܐܫܟܰܚܬ ܕܶܒܫܳܐ: ܡܶܣܬ݂ܳܟ݂ ܐܰܟ݂ܽܘܠ. ܕܠܳܐ ܟܰܕ݂ ܬܶܣܒܰܥ: ܬܬܺܝܒܺܝܘܗܝ. 17: ܠܳܐ ܬܰܬܟܶܒ ܪܶܓܠܳܟ݂ ܠܒܶܝܬ݂ ܪܳܚܡܳܟ݂. ܕܠܳܐ ܢܶܣܒܥܳܟ݂ ܘܢܶܣܢܶܝܟ݂. 18: ܐܰܝܟ݂ ܦܳܕ݂ܽܘܥܳܐ ܘܣܰܝܦܳܐ ܘܓܶܐܪܳܐ ܫܢܺܝܢܳܐ: ܗܳܟܰܢܰܐ ܗ̱ܘ ܓܰܒܪܳܐ ܕܡܰܣܗܶܕ݂ ܣܳܗܕܽܘܬ݂ܳܐ ܕܰܓܳܠܬܳܐ ܥܰܠ ܚܰܒܪܶܗ. 19: ܐܰܝܟ݂ ܫܶܢܳܐ ܕܒܺܝܫܳܐ: ܘܰܐܝܟ݂ ܪܶܓܠܳܐ ܡܙܳܥܬ݂ܳܐ: ܗܳܟܰܢܰܐ ܗ̱ܘ ܬܽܘܟ݂ܠܳܢܶܗ ܕܕܰܓܳܠܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܽܐܘܠܨܳܢܳܐ. 20: ܡܰܢ ܕܫܳܩܶܠ ܡܰܪܛܽܘܛܳܐ ܡܶܢ ܚܰܒܪܶܗ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܩܰܪܬ݂ܳܐ: ܐܰܝܟ݂ ܗܰܘ ܕܪܳܡܶܐ ܚܰܠܳܐ ܥܰܠ ܝܰܬ݂ܪܳܐ: ܘܡܰܨܪܶܦ ܠܠܶܒܳܐ ܟܳܝܒܳܐ. ܐܰܝܟ݂ ܣܳܣܳܐ ܠܡܳܐܢܳܐ: ܘܰܐܝܟ݂ ܒܶܠܛܺܝܬ݂ܳܐ ܠܩܰܝܣܳܐ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܟܰܪܝܽܘܬ݂ܳܐ ܡܰܗܪܳܐ ܠܠܶܒܶܗ ܕܓܰܒܪܳܐ. 21: ܐܶܢ ܟܦܶܢ ܒܥܶܠܕܒܳܒܳܟ݂: ܐܰܘܟܶܠܳܝܗܝ. ܘܶܐܢ ܨ̇ܗܶܐ̣: ܐܰܫܩܳܝܗܝ. 22: ܘܟܰܕ݂ ܗܳܠܶܝܢ ܬܶܥܒܶܕ݂ ܠܶܗ: ܓܽܘܡܖ̈ܶܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܚܳܕܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܥܰܠ ܪܺܫܶܗ. ܘܡܳܪܝܳܐ ܦܳܪܰܥ ܠܳܟ݂. 23: ܐܰܝܟ݂ ܕܪܽܘܚܳܐ ܕܓܰܪܒܝܳܐ ܒܳܛܢܳܐ ܡܶܛܪܶܐ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܰܦ̈ܶܐ ܒܺܝ̈ܫܳܬ݂ܳܐ ܘܠܶܫܳܢܳܐ ܡܛܰܫܝܳܐ. 24: ܫܰܦܺܝܪ ܠܡܶܥܡܰܪ ܥܰܠ ܩܰܪܢܳܐ ܕܶܐܓܳܪܳܐ: ܡܶܢ ܕܰܠܡܶܥܡܰܪ ܥܰܡ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܢܰܨܳܝܬܳܐ: ܘܰܒܒܰܝܬܳܐ ܕܦܳܠ̈ܰܓܘܳܬ݂ܳܐ. 25: ܐܰܟ݂ܙܢܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܩܰܪܺܝܖ̈ܶܐ ܠܢܰܦܫܳܐ ܨܗܺܝܬ݂ܳܐ: ܗܳܟܰܢܰܐ ܗ̱ܘ ܛܶܒܳܐ ܫܰܦܺܝܪܳܐ ܕܳܐܬܶܐ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܪܰܚܺܝܩܬܳܐ. 26: ܐܰܝܟ݂ ܕܣܳܟܰܪ ܐ̱ܢܳܫ ܡܰܒܽܘܥܳܐ: ܘܡܰܦܩܳܢܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܡܚܰܒܶܠ: ܗܳܟܰܢܰܐ ܗ̱ܘ ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܡܳܐ ܕܢܳܦܶܠ ܩܕ݂ܳܡ ܥܰܘܳܠܳܐ. 27: ܠܡܶܐܟܰܠ ܕܶܒܫܳܐ ܣܰܓܺܝ: ܠܳܐ ܫܰܦܺܝܪ. ܘܳܐܦܠܳܐ ܠܡܶܒܨܳܐ ܡ̈ܶܠܶܐ ܡܫܰܒ̈ܚܳܬ݂ܳܐ. 28: ܐܰܝܟ݂ ܡܕ݂ܺܝܢ̱ܬܳܐ ܬܪܺܝܥܬܳܐ: ܕܠܰܝܬ ܠܳܗ̇ ܫܽܘܪܳܐ: ܗܳܟܰܢܰܐ ܗ̱ܘ ܓܰܒܪܳܐ ܕܠܳܐ ܢܰܓܺܝܪܳܐ ܪܽܘܚܶܗ.

  

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܟܘ.

 

1: ܐܰܝܟ݂ ܬܰܠܓܳܐ ܒܩܰܝܛܳܐ: ܘܰܐܝܟ݂ ܡܶܛܪܳܐ ܒܰܚܨܳܕܳܐ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܠܳܐ ܝܳܐܶܐ ܐܺܝܩܳܪܳܐ ܠܣܰܟ݂ܠܳܐ. 2: ܐܰܝܟ݂ ܨܶܦܪܳܐ ܘܚܰܝܽܘܬ݂ ܟܶܢܦܳܐ ܕܦܳܖ̈ܚܳܢ ܒܳܐܐܰܪ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܠܰܘܛܬ݂ܳܐ ܣܪܺܝܩܬܳܐ ܦܳܗܝܳܐ. 3: ܫܰܘܛܳܐ ܠܣܽܘܣܝܳܐ: ܘܙܶܩܬܳܐ ܠܰܚܡܳܪܳܐ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܠܓܰܒܪܳܐ ܣܰܟ݂ܠܳܐ. 4: ܠܳܐ ܬܶܬܶܠ ܦܶܬܓܳܡܳܐ ܠܣܰܟ݂ܠܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܣܰܟ݂ܠܽܘܬܶܗ. ܕܠܳܐ ܐܳܦ ܐܰܢ̱ܬ ܬܶܬܕܰܡܶܐ ܠܶܗ. 5: ܐܶܠܳܐ ܡܰܠܶܠ ܥܰܡ ܣܰܟ݂ܠܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܚܰܟܺܝܡܽܘܬܳܟ݂. ܕܠܳܐ ܢܶܣܒܰܪ ܒܢܰܦܫܶܗ ܕܚܰܟܺܝܡ ܗ̱ܘ. 6: ܡܶܢ ܬܚܶܝܬ ܪܶܓܠܶܗ ܫܳܬܶܐ ܥܰܘܠܳܐ: ܡܰܢ ܕܰܡܫܰܕܰܪ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܒܝܰܕ݂ ܣܰܟ݂ܠܳܐ. 7: ܐܶܢ ܬܶܬܶܠ ܗܶܠܰܟ݂ܬ݂ܳܐ ܠܰܚܓܺܝܪܳܐ: ܬܩܰܒܶܠ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܦܽܘܡܶܗ ܕܣܰܟ݂ܠܳܐ. 8: ܐܰܝܟ݂ ܟܺܐܦܳܐ ܒܩܶܠܥܳܐ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܡܰܢ ܕܰܡܫܰܒܰܚ ܠܣܰܟ݂ܠܳܐ. ܟܽܘ̈ܒܶܐ ܝܺܥܰܘ ܒܺܐܝܕ݂ܶܗ ܕܪܰܘܳܝܳܐ. ܘܫܳܛܝܽܘܬ݂ܳܐ ܒܦܽܘܡܶܗ ܕܣܰܟ݂ܠܳܐ. 10: ܣܰܓܺܝ ܚܳܐܶܫ ܒܶܣܪܶܗ ܕܣܰܟ݂ܠܳܐ. ܘܪܰܘܳܝܳܐ ܥܒܰܪ (ܥܳܒܰܪ) ܝܰܡܳܐ. 11: ܐܰܝܟ݂ ܟܰܠܒܳܐ ܕܗܳܦܶܟ݂ ܥܰܠ ܬܝܽܘܒܶܗ: ܗܳܟܰܢܰܐ ܗ̱ܘ ܣܰܟ݂ܠܳܐ ܕܫܳܛܶܐ ܒܣܰܟ݂ܠܽܘܬܶܗ. 12: ܐܶܢ ܚܙܰܝܬ ܓܰܒܪܳܐ ܕܚܰܟܺܝܡ ܒܥܰܝܢܰܝ̈ ܢܰܦܫܶܗ: ܦܰܩܳܚ ܣܰܟ݂ܠܳܐ ܛܳܒ ܡܶܢܶܗ. 13: ܐܳܡܰܪ ܚܒܰܢܳܢܳܐ ܡܳܐ ܕܡܶܫܬܰܕܰܪ: ܐܰܪܝܳܐ ܒܽܐܘܪܚܳܐ: ܘܰܐܪܝܳܐ ܒܶܝܬ ܫܽܘ̈ܩܶܐ. 14: ܐܰܝܟ݂ ܬܰܪܥܳܐ ܕܡܶܬܟܪܶܟ݂ ܥܰܠ ܨܳܝܰܪܬܶܗ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܚܒܰܢܳܢܳܐ ܡܶܬܗܰܦܰܟ݂ ܒܥܰܪܣܶܗ. 15: ܚܒܰܢܳܢܳܐ ܕܰܡܛܰܫܶܐ ܐܺܝܕ݂ܰܘ̈ܗܝ ܒܥܽܘܒܶܗ: ܢܶܠܐܶܐ ܕܢܰܘܒܶܠ ܐܶܢܶܝܢ ܠܦܽܘܡܶܗ. 16: ܚܒܰܢܳܢܳܐ ܚܰܟܺܝܡ ܒܥܰܝܢܰܝ̈ ܢܰܦܫܶܗ: ܛܳܒ ܡܶܢ ܫܰܒܥܳܐ ܝܳܗܒܰܝ̈ ܛܰܥܡܳܐ. 17: ܕܡܳܠܶܛ ܒܕܺܝܢܳܐ ܕܠܳܐ ܕܺܝܠܶܗ: ܐܰܝܟ݂ ܗܰܘ ܗ̱ܘ̣ ܕܰܐܚܺܝܕ݂ ܒܶܐܕ݂ܢܰܘ̈ܗܝ ܕܟܰܠܒܳܐ. 18: ܐܰܟ݂ܙܢܳܐ ܕܫܰܒܗܖ̈ܳܢܶܐ ܡܫܰܕܶܝܢ ܡ̈ܶܠܶܐ: ܐܰܝܟ݂ ܓܶܐܖ̈ܶܐ ܫܢܺܝܢ̈ܶܐ ܕܡܰܘܬܳܐ. 19: ܗܳܟܰܢܰܐ ܗ̱ܘ ܓܰܒܪܳܐ ܕܢܳܟܶܠ ܠܚܰܒܪܶܗ. ܘܡܳܐ ܕܶܐܣܬܰܟܠܺܝܘܗܝ: ܐܳܡܰܪ ܡܶܓܚܰܟ ܓܶܚܟܶ݀ܬ. 20: ܡܳܐ ܕܠܰܝܬ ܩܰܝ̈ܣܶܐ: ܕܳܥܟܳܐ ܢܽܘܪܳܐ. ܘܰܐܬܰܪ ܕܠܰܝܬ ܫܳܓܽܘܫܳܐ: ܫܰܠܝܳܐ ܡܰܨܽܘܬ݂ܳܐ. 21: ܛܪܳܛܩܶܠ (ܦܰܚܡܳܐ) ܠܓܽܘܡܖ̈ܶܐ: ܘܩܰܝ̈ܣܶܐ ܠܢܽܘܪܳܐ: ܘܓܰܒܪܳܐ ܛܰܪܟܳܢܳܐ ܡܓܰܪܶܓ ܗܶܪܬ݂ܳܐ. 22: ܡܶܠܰܘ̈ܗܝ ܕܛܰܪܟܳܢܳܐ ܫܳܓ̈ܫܳܢ. ܘܢܳܚ̈ܬܳܢ ܠܬܰܘܳܢ̈ܶܐ ܕܠܶܒܳܐ. 23: ܐܰܝܟ݂ ܣܺܐܡܳܐ ܡܰܣܠܝܳܐ ܕܰܩܪܺܝܡ ܥܰܠ ܚܶܨܦܳܐ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܣܶܦ̈ܘܳܬܳܐ ܕܝܳܩ̈ܕܳܢ: ܘܠܶܒܳܐ ܒܺܝܫܳܐ. 24: ܡܶܢ ܣܶܦ̈ܘܳܬܶܗ ܡܶܬܺܝܕܰܥ ܣܳܢܳܐܐ. ܘܰܒܓܰܘܶܗ ܟܰܡܺܝܢ ܟܡܺܐܢܳܐ. 25: ܘܶܐܢ ܡܰܡܶܟ݂ ܩܳܠܶܗ: ܠܳܐ ܬܗܰܝܡܢܺܝܘܗܝ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܫܒܰܥ ܒܺܝ̈ܫܳܢ ܐܺܝܬ݂ ܒܓܰܘܶܗ. 26: ܕܰܡܟܰܣܶܐ ܣܶܢܶܐܬ݂ܳܐ ܒܠܶܒܶܗ: ܬܶܬܓܠܶܐ ܒܺܝܫܬܶܗ ܒܰܟ݂ܢܽܘܫܬܳܐ. 27: ܕܚܳܦܰܪ ܓܽܘܡܳܨܳܐ: ܢܳܦܶܠ ܒܶܗ. ܘܕܰܡܥܰܓܶܠ ܟܺܐܦܳܐ: ܥܠܰܘܗܝ ܬܶܗܦܽܘܟ݂. 28: ܠܶܫܳܢܳܐ ܕܰܓܳܠܳܐ ܣܳܢܶܐ ܩܽܘܫܬܳܐ. ܘܦܽܘܡܳܐ ܛܰܪܟܳܢܳܐ ܥܳܒܶܕ݂ ܫܓܽܘܫܝܳܐ. 

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܟܙ.

 

1: ܠܳܐ ܬܶܫܬܰܒܗܰܪ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕܰܡܚܳܪ. ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܝܳܕܰܥ ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܢܳܐ ܝܳܠܶܕ݂. 2: ܢܫܰܒܚܳܟ݂ ܢܽܘܟ݂ܪܳܝܳܐ: ܘܠܳܐ ܦܽܘܡܳܟ݂ ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ: ܘܠܳܐ ܣܶܦ̈ܘܳܬܳܟ݂. 3: ܝܰܩܺܝܪܳܐ ܟܺܐܦܳܐ: ܘܢܳܛܶܠ ܚܳܠܳܐ. ܘܪܽܘܓܙܶܗ ܕܣܰܟ݂ܠܳܐ ܝܰܩܺܝܪ ܡܶܢ ܬܖ̈ܰܝܗܽܘܢ. 4: ܡܰܪܳܚܽܘܬ݂ܳܐ ܗ̱ܝ ܚܶܡܬ݂ܳܐ: ܘܚܺܐܦܳܐ ܪܽܘܓܙܳܐ. ܘܡܰܢܽܘ ܢܩܽܘܡ ܩܕ݂ܳܡ ܛܢܳܢܳܐ. 5: ܛܳܒܳܐ ܗ̱ܝ ܡܰܟܣܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕܓܰܠܝܳܐ: ܡܶܢ ܪܳܚܡܽܘܬ݂ܳܐ ܕܰܡܛܰܫܝܳܐ. 6: ܫܰܦܺܝܖ̈ܳܢ ܡܰܚ̈ܘܳܬܶܗ ܕܪܳܚܡܳܐ: ܡܶܢ ܢܽܘܫ̈ܩܳܬܶܗ ܕܰܒܥܶܠܕܒܳܒܳܐ. 7: ܢܰܦܫܳܐ ܕܣܰܒܥܳܐ ܕܳܝܫܳܐ ܟܰܟܳܖ̈ܝܳܬ݂ܳܐ: ܘܢܰܦܫܳܐ ܟܦܰܢܬ݂ܳܐ ܐܳܦ ܡܰܪܺܝܪܳܬ݂ܳܐ ܚܰܠ̈ܝܳܢ ܐܶܢܶܝܢ ܠܳܗ̇. 8: ܐܰܝܟ݂ ܨܶܦܪܳܐ ܕܰܡܫܰܢܝܳܐ ܩܶܢܳܗ̇: ܗܳܟܰܢܰܐ ܗ̱ܘ ܓܰܒܪܳܐ ܕܙܳܐܰܥ ܡܶܢ ܕܽܘܟܬܶܗ. 9: ܐܰܝܟ݂ ܡܶܫܚܳܐ ܘܒܶܣܡܳܐ ܕܰܡܚܰܕܶܝܢ ܠܶܒܳܐ: ܗܳܟܰܢܰܐ ܗ̱ܘ ܡܰܢ ܕܰܡܒܰܣܶܡ ܠܚܰܒܪܶܗ ܒܡܶܠܟ݂ܳܐ ܕܢܰܦܫܶܗ. 10: ܪܳܚܡܳܟ݂ ܘܪܳܚܡܶܗ ܕܰܐܒܽܘܟ݂ ܠܳܐ ܬܶܫܒܽܘܩ. ܘܰܠܒܶܝܬ݂ ܐܰܚܽܘܟ݂ ܠܳܐ ܬܶܥܽܘܠ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܰܬܒܳܪܳܟ݂. ܛܳܒ ܗ̱ܘ̣ ܫܒܳܒܳܐ ܕܩܰܪܺܝܒ: ܡܶܢ ܐܰܚܳܐ ܕܪܰܚܺܝܩ. 11: ܐܶܬܚܰܟܰܡ ܒܶܪܝ: ܘܚܰܕܳܐ ܠܶܒܝ. ܘܒܰܛܶܠ ܡܶܢܝ ܚܶܣܕܳܐ ܕܰܡܚܰܣܕ݂ܳܢܰܝ̈. 12: ܥܪܺܝܡܳܐ ܚܙܳܐ ܒܺܝܫܬܳܐ: ܘܶܐܬܛܰܫܺܝ ܣܰܟ݂̈ܠܶܐ ܕܶܝܢ ܥܶܒܰܪܘ ܥܠܶܝܗ̇: ܘܰܚܣܰܪܘ. 13: ܡܶܬܢܣܶܒ ܡܰܪܛܽܘܛܶܗ ܕܡܰܢ ܕܥܳܪܶܒ ܠܢܽܘܟ݂ܪܳܝܳܐ. ܘܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܢܽܘܟ݂ܪܳܝܳܐ ܡܶܫܟܳܢܶܗ. 14: ܕܰܡܒܰܪܶܟ݂ ܠܚܰܒܪܶܗ ܒܫܽܘܦܪܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܪܳܡܳܐ: ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܦܪܺܝܫ ܡܶܢ ܗܰܘ ܕܠܳܐܶܛ. 15: ܐܰܝܟ݂ ܕܶܠܦܳܐ ܕܢܳܛܶܦ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܣܰܓ݂ܪܳܐ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܗ̱ܝ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܢܰܨܳܝܬܳܐ. 16: ܪܽܘܚܳܐ ܕܓܰܪܒܝܳܐ ܩܰܫܝܳܐ. ܘܒܰܫܡܳܐ ܕܝܰܡܺܝܢܳܐ ܡܶܬܩܰܪܝܳܐ. 17: ܦܰܪܙܠܳܐ ܠܦܰܪܙܠܳܐ ܠܳܛܶܫ. ܘܓܰܒܪܳܐ ܠܳܛܶܫ ܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܕܚܰܒܪܶܗ. 18: ܕܢܳܛܰܪ ܬܺܐܬܳܐ: ܢܶܐܟ݂ܽܘܠ ܡܶܢ ܦܺܐܖ̈ܶܝܗ̇ ܘܕܰܙܗܺܝܪ ܒܡܳܪܶܗ: ܢܶܫܬܰܒܰܚ. 19: ܐܰܝܟ݂ ܕܠܳܐ ܕܳܡܶܝܢ ܦܰܖ̈ܨܽܘܦܶܐ ܠܦܰܖ̈ܨܽܘܦܶܐ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܠܳܐ ܕܳܡܶܝܢ ܠܶܒܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܠܠܶܒܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ. 20: ܫܝܽܘܠ ܘܰܐܒܕܳܢܳܐ ܠܳܐ ܣܳܒܥܺܝܢ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܥܰܝܢܗܽܘܢ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܠܳܐ ܣܳܒܥܳܐ. 21: ܨܪܳܦܳܐ ܒܳܩܶܐ ܠܣܺܐܡܳܐ: ܘܟ݂ܽܘܪܳܐ ܠܕܰܗܒܳܐ: ܘܓܰܒܪܳܐ ܡܶܢ ܦܽܘܡܳܐ ܕܰܡܫܰܒܚܳܢܰܘ̈ܗܝ. ܠܶܒܳܐ ܕܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܒܳܥܶܐ ܒܺܝܫܬܳܐ ܘܠܶܒܳܐ ܕܟܺܐܢ̈ܶܐ ܒܳܥܶܐ ܝܺܕܰܥܬ݂ܳܐ. 22: ܐܶܢ ܡܳܚܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܣܰܟ݂ܠܳܐ ܒܓܰܘ ܟܢܽܘܫܬܳܐ: ܡܶܕܶܡ ܠܳܐ ܡܰܘܬܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܠܶܗ. ܐܳܦܠܳܐ ܡܰܥܒܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܣܰܟ݂ܠܽܘܬܶܗ. 23: ܡܳܐ ܕܪܳܥܶܐ ܐܰܢ̱ܬ: ܕܰܥ ܐܰܦܰܝ̈ ܥܳܢ̈ܳܟ݂. ܘܣܺܝܡ ܠܶܒܳܟ݂ ܥܰܠ ܓܙܳܪܳܟ݂. 24: ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܐܽܘܚܕܳܢܳܐ. ܘܳܐܦܠܳܐ ܡܰܫܠܶܡ ܕܳܪܳܐ ܠܕ݂ܳܪܳܐ. 25: ܫܘܰܚ ܥܡܺܝܪܳܐ: ܘܶܐܬܚܙܺܝ ܬܰܕ݂ܐܳܐ. ܘܶܐܬܟܢܶܫ ܥܶܣܒܳܐ ܕܛܽܘܖ̈ܶܐ. 26: ܐܶܡܖ̈ܶܐ ܠܰܠܒܽܘܫܳܟ݂: ܘܰܓܕܰܝ̈ܳܐ ܠܡܶܐܟ݂ܽܘܠܬܳܟ݂.27: ܘܚܰܠܒܳܐ ܕܥܶܙ̈ܶܐ ܠܡܶܐܟ݂ܽܘܠܬܳܟ݂: ܘܰܠܡܶܐܟ݂ܽܘܠܬܳܐ ܕܒܰܝܬܳܟ݂.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܟܚ.

 

1: ܢܶܥܪܩܽܘܢ ܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܟܰܕ݂ ܠܰܝܬ ܕܪܳܕܶܦ ܠܗܽܘܢ. ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܐܰܝܟ݂ ܐܰܪܝܳܐ ܢܶܬܬܰܟ݂ܠܽܘܢ. 2: ܒܥܰܘܠܳܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ ܣܳܓܶܝܢ ܫܰܠܺܝܛܳܢ̈ܶܝܗ̇. ܘܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܕܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܟܺܐܢܽܘܬ݂ܳܐ ܢܰܓܪܽܘܢ. 3: ܓܰܒܪܳܐ ܡܶܣܟܺܢܳܐ ܕܬ݂ܳܐܶܟ݂ ܠܡܶܣܟܺܢܳܐ: ܐܰܝܟ݂ ܡܶܛܪܳܐ ܚܒܺܝܛܳܐ ܕܠܰܝܬ ܒܶܗ ܝܽܘܬܪܳܢ. 4: ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܫܳܒܩܺܝܢ ܢܳܡܽܘܣܳܐ: ܡܶܫܬܰܒܚܺܝܢ ܒܥܰܘܠܳܐ. ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܢܳܛܪܺܝܢ ܢܳܡܽܘܣܳܐ: ܡܰܥܫܢܺܝܢ ܢܰܦܫܗܽܘܢ. 5: ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܠܳܐ ܡܶܣܬܰܟܠܺܝܢ ܕܺܝܢܳܐ. ܘܰܕ݂ܒܳܥܶܝܢ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܛܳܒ̈ܳܬ݂ܳܐ. 6: ܡܶܣܟܺܢܳܐ ܡܗܰܠܶܟ݂ ܒܬܰܡܺܝܡܽܘܬ݂ܳܐ. ܘܥܰܬܺܝܪܳܐ ܡܥܰܩ̈ܡܳܢ ܐܽܘܖ̈ܚܳܬܶܗ. 7: ܕܢܳܛܰܪ ܢܳܡܽܘܣܳܐ: ܒܪܳܐ ܗ̱ܘ ܣܰܟܽܘܠܬܳܢܳܐ. ܘܰܕ݂ܦܳܠܰܚ ܣܪܺܝܩܽܘܬ݂ܳܐ: ܡܰܒܗܶܬ݂ ܠܰܐܒܽܘܗܝ. 8: ܕܡܰܣܓܶܐ ܩܶܢܝܳܢܶܗ ܡܶܢ ܩܨܳܨܳܐ ܘܡܶܢ ܪܶܒܺܝܬ݂ܳܐ: ܢܶܫܒܩܺܝܘܗܝ ܠܡܰܢ ܕܰܡܪܰܚܶܡ ܥܰܠ ܡܶܣܟܺܢܳܐ. 9: ܕܰܡܣܰܟܰܪ ܐܶܕ݂ܢܰܘ̈ܗܝ: ܕܠܳܐ ܢܶܫܡܰܥ ܢܳܡܽܘܣܳܐ: ܐܳܦ ܨܠܽܘܬܶܗ ܛܰܡܰܐ ܗ̱ܝ̣. 10: ܕܡܰܛܥܶܐ ܬܪܺܝܨܳܐ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܒܺܝܫܬܳܐ: ܒܓܽܘܡܳܨܳܐ ܢܳܦܶܠ. ܘܬܰܡܺܝ̈ܡܶܐ ܢܺܐܪܬܽܘܢ ܛܳܒ̈ܳܬ݂ܳܐ. 11: ܓܰܒܪܳܐ ܥܰܬܺܝܪܳܐ ܚܰܟܺܝܡ ܒܥܰܝܢܰܝ̈ ܢܰܦܫܶܗ. ܘܡܶܣܟܺܢܳܐ ܣܰܟܽܘܠܬܳܢܳܐ ܒܳܣܰܪ ܠܶܗ. 12: ܒܥܽܘܫܢܳܐ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܣܳܓܝܳܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܘܰܒܩܰܘܡܳܐ ܕܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܡܶܬܒܰܨܪܳܐ. 13: ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܰܡܟܰܣܶܐ ܥܰܘܠܶܗ: ܠܳܐ ܢܰܨܠܰܚ ܘܰܕ݂ܡܰܘܕܶܐ ܒܰܚܛܳܗܰܘ̈ܗܝ ܘܥܳܒܰܪ ܡܶܢܗܽܘܢ: ܡܶܬܪܰܚܰܡ ܥܠܰܘܗܝ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. 14: ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܕ݂ܳܚܶܠ ܒܟ݂ܽܠܙܒܰܢ. ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܰܡܩܰܫܶܐ ܠܶܒܶܗ: ܢܳܦܶܠ ܒܒܺܝܫܬܳܐ. 15: ܐܰܪܝܳܐ ܢܗܰܡ ܘܕܶܒܳܐ ܝܶܗܒܰܬ݂ ܩܳܠܳܐ. ܕܶܐܫܬܰܠܰܛ ܥܰܘܳܠܳܐ ܥܰܠ ܥܰܡܳܐ ܡܶܣܟܺܢܳܐ. 16: ܫܰܠܺܝܛܳܐ ܚܰܣܺܝܪ ܪܶܥܝܳܢܳܐ: ܣܰܓܺܝܐܺܝܢ ܬܽܘܟܰܘ̈ܗܝ. ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܣܳܢ̈ܶܐ ܢܶܟ݂ܠܳܐ: ܢܰܓܪܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܶܗ. 17: ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܰܚܫܺܝܫ ܒܰܕ݂ܡܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ: ܥܕܰܡܳܐ ܠܓܽܘܒܳܐ ܢܶܥܪܽܘܩ. ܘܠܳܐ ܢܥܰܕܪܽܘܢܶܗ. 18: ܕܰܡܗܰܠܶܟ݂ ܕܠܳܐ ܡܽܘܡ: ܢܶܬܦܪܶܩ ܘܕܰܡܥܰܩ̈ܡܳܢ ܐܽܘܖ̈ܚܳܬ݂ܶܗ: ܢܶܦܶܠ ܒܓܽܘܡܳܨܳܐ. 19: ܕܦܳܠܰܚ ܒܰܐܪܥܳܐ: ܢܶܣܒܰܥ ܠܰܚܡܳܐ. ܘܰܕ݂ܪܳܗܶܛ ܒܳܬܰܪ ܣܪܺܝܩܽܘܬ݂ܳܐ: ܢܶܣܒܰܥ ܡܶܣܟܺܢܽܘܬ݂ܳܐ. 20: ܓܰܒܪܳܐ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܢ ܒܽܘܖ̈ܟܳܬܶܗ. ܘܒܺܝܫܳܐ ܒܥܰܘܠܶܗ ܠܳܐ ܢܶܬ݂ܚܰܣܶܐ. 21: ܓܰܒܪܳܐ ܕܢܳܣܶܒ ܒܰܐܦ̈ܶܐ ܠܳܐ ܫܰܦܺܝܪ. ܒܩܰܨܝܳܐ ܓܶܝܪ ܕܠܚܡܳܐ ܡܰܫܠܶܡ ܓܰܒܪܳܐ. 22: ܡܶܣܬܰܪܗܰܒ ܠܡܶܥܬܰܪ ܓܰܒܪܳܐ ܕܒܺܝܫܳܐ ܥܰܝܢܶܗ. ܘܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܕܚܽܘܣܪܳܢܳܐ ܐܳܬܶܐ ܥܠܰܘܗܝ. 23: ܕܡܰܟܶܣ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ: ܖ̈ܰܚܡܶܐ ܢܶܫܟܰܚ: ܛܳܒ ܡܶܢ ܗܰܘ ܕܰܡܦܰܠܶܓ ܒܠܶܫܳܢܶܗ.  24: ܕܚܳܛܶܦ ܡܶܢ ܐܰܒܽܘܗܝ ܘܡܶܢ ܐܶܡܶܗ: ܘܳܐܡܰܪ ܕܠܰܝܬ ܠܺܝ ܚܛܳܗܳܐ: ܫܰܘܬܳܦܰܐ ܗ̱ܘ ܕܓܰܒܪܳܐ ܥܰܘܳܠܳܐ. 25: ܓܰܒܪܳܐ ܝܰܥܢܳܐ ܡܓܰܪܶܓ ܚܶܪܝܳܢܳܐ. ܘܰܕ݂ܡܬܬܟܶܠ ܥܰܠ ܡܳܪܝܳܐ ܢܶܕ݂ܗܰܢ. 26: ܕܰܬܟ݂ܺܝܠ ܥܰܠ ܠܶܒܶܗ: ܣܰܟ݂ܠܰܐ ܗ̱ܘ. ܘܕܰܡܗܰܠܶܟ݂ ܒܬܰܡܺܝܡܽܘܬ݂ܳܐ ܢܶܬ݂ܦܰܨܶܐ. 27: ܕܝܳܗܶܒ ܠܡܶܣܟܺܢܳܐ: ܠܳܐ ܢܶܚܣܰܪ ܠܶܗ. ܘܰܕ݂ܡܰܪܟܶܢ ܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ ܡܶܢ ܡܶܣܟܺܢܳܐ: ܬܶܣܓܶܐ ܠܰܘܛܬܶܗ. 28: ܒܩܰܘܡܳܐ ܕܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܡܶܬܛܰܫܶܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܘܒܰܐܒܕܳܢܗܽܘܢ ܢܶܣܓܽܘܢ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܟܛ.

 

1: ܓܰܒܪܳܐ ܕܠܳܐ ܡܩܰܒܶܠ ܡܰܟܣܳܢܽܘܬ݂ܳܐ: ܘܰܩܫܶܐ ܩܕ݂ܳܠܶܗ: ܒܰܥܓܰܠ ܢܶܬܬܒܰܪ. ܘܠܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܶܗ ܐܳܣܝܽܘܬ݂ܳܐ. 2: ܒܣܽܘܓܳܐܐ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܣܳܓܶܐ ܥܰܡܳܐ. ܘܰܒܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܕܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܡܶܬܬܰܢܰܚ ܥܰܡܳܐ. 3: ܓܰܒܪܳܐ ܕܪܳܚܶܡ ܚܶܟ݂ܡܬ݂ܳܐ: ܢܚܰܕܶܐ ܠܰܐܒܽܘܗܝ ܘܰܕ݂ܪܳܥܶܐ ܒܙܳܢܝܽܘܬ݂ܳܐ: ܢܰܘܒܶܕ݂ ܩܶܢܝܳܢܶܗ. 4: ܡܰܠܟܳܐ ܒܕܺܝܢܳܐ ܡܩܺܝܡ ܐܰܪܥܳܐ. ܘܓܰܒܪܳܐ ܥܰܘܳܠܳܐ ܡܰܚܣܰܪ ܠܳܗ̇. 5: ܓܰܒܪܳܐ ܕܡܶܬܦܰܠܰܓ ܥܰܠ ܚܰܒܪܶܗ: ܡܨܺܝܕܬܳܐ ܦܳܪܶܣ ܥܰܠ ܗܰܠ̈ܟ݂ܳܬܶܗ. 6: ܓܰܒܪܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܒܥܰܘܠܶܗ ܡܶܬܬܨܺܝܕ. ܘܙܰܕܺܝܩܳܐ ܢܫܰܒܰܚ ܘܢܶܚܕܶܐ. 7: ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܓܶܝܪ ܝܳܕܰܥ ܕܺܝܢܳܐ ܕܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ ܘܥܰܘܳܠܳܐ ܠܳܐ ܡܶܣܬܰܟܰܠ ܝܺܕܰܥܬ݂ܳܐ. 8: ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܡܡܰܝ̈ܩܳܢܶܐ ܡܰܘܩܕܺܝܢ ܟܰܖ̈ܟܶܐ. ܘܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܡܰܗܦܟ݂ܺܝܢ ܪܽܘܓܙܳܐ. 9: ܓܰܒܪܳܐ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܕܳܐܶܢ ܥܰܡ ܓܰܒܪܳܐ ܣܰܟ݂ܠܳܐ. ܘܪܳܓܶܙ ܘܓܳܚܶܟ ܘܠܳܐ ܡܶܬܬܦܺܝܪ. 10: ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܐܳܫܕܰܝ̈ ܕܡܳܐ ܣܳܢܶܝܢ ܠܚܰܣܝܳܐ. ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܪܳܚܡܺܝܢ ܠܶܗ. 11: ܚܶܡܬܶܗ ܟܽܠܳܗ̇ ܡܰܦܶܩ ܣܰܟ݂ܠܳܐ. ܘܚܰܟܺܝܡܳܐ ܒܪܶܥܝܳܢܶܗ ܡܶܬܚܰܫܰܒ. 12: ܫܰܠܺܝܛܳܐ ܕܫܳܡܰܥ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕܰܓܳܠܬܳܐ: ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܳܠܚܰܘ̈ܗܝ ܥܰܘܳܠܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ. 13: ܡܶܣܟܺܢܳܐ ܘܡܰܟ݂ܐܒܳܐ ܦܓܰܥܘ ܚܰܕ݂ ܒܚܰܕ݂. ܘܡܳܪܝܳܐ ܡܰܢܗܰܪ ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܕܰܬܖ̈ܰܝܗܽܘܢ. 14: ܡܰܠܟܳܐ ܕܕܳܐܶܢ ܒܩܽܘܫܬܳܐ: ܟܽܘܪܣܝܶܗ ܒܕܺܝܢܳܐ ܢܶܬ݂ܩܰܢ. 15: ܫܰܒܛܳܐ ܘܡܰܟܣܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܝܳܗܒܺܝܢ ܚܶܟ݂ܡܬܳܐ. ܘܛܰܠܝܳܐ ܕܠܳܐ ܪܕܶܐ: ܡܰܒܗܶܬ ܠܶܐܡܶܗ. 16: ܒܣܽܘܓܐܗܽܘܢ ܕܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܣܳܓܶܐ ܥܰܘܠܳܐ. ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܢܶܚܕܽܘܢ ܒܡܰܦܽܘܠܬܗܽܘܢ. 17: ܪܕ݂ܺܝ ܒܪܳܟ݂: ܘܰܢܢܺܝܚܳܟ݂: ܘܰܢܒܰܣܶܡ ܢܰܦܫܳܟ݂. 18: ܒܣܽܘܓ̣ܳܐܐ ܕܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܡܶܬܬܪܰܥ ܥܰܡܳܐ. ܘܰܕ݂ܢܳܛܰܪ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܛܽܘܒܰܘܗܝ. 19: ܒܡ̈ܶܠܶܐ ܠܳܐ ܡܶܬܪܕܶܐ ܥܰܒܕܳܐ. ܝܳܕܰܥ ܓܶܝܪ ܕܠܳܐ ܒܳܠܰܥ. 20: ܐܶܢ ܚܙܰܝܬ ܓܰܒܪܳܐ ܕܰܡܣܰܪܗܰܒ ܒܡܶܠܰܘ̈ܗܝ: ܕܰܥ ܕܛܳܒ ܗ̱ܘ ܡܶܢܶܗ ܣܰܟ݂ܠܳܐ. 21: ܕܡܶܬܦܰܢܰܩ ܡܶܢ ܛܰܠܝܽܘܬܶܗ: ܥܰܒܕܳܐ ܢܶܗܘܶܐ. ܘܒܰܐ̱ܚܪܳܝܬܶܗ ܢܶܬܬܰܢܰܚ. 22: ܓܰܒܪܳܐ ܚܶܡܬܳܢܳܐ ܡܶܓܪܶܓ ܕܺܝܢܳܐ. ܘܓܰܒܪܳܐ ܪܰܓܽܘܙܬܳܢܳܐ ܡܰܣܓܶܐ ܥܰܘܠܳܐ. 23: ܪܳܡܽܘܬܶܗ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܬܡܰܟܟ݂ܺܝܘܗܝ. ܘܡܰܟܺܝܟܽܘܬܶܗ ܬܰܣܓܶܐ ܠܶܗ ܐܺܝܩܳܪܳܐ. 24: ܕܦܳܠܶܓ ܥܰܡ ܓܰܢܳܒܳܐ: ܣܳܢܶܐ ܢܰܦܫܶܗ ܘܦܳܣܩܺܝܢ ܥܠܰܘܗܝ ܡܰܘܡܳܬ݂ܳܐ ܘܠܳܐ ܡܰܘܕܶܐ. 25: ܥܰܘܠܶܗ ܕܓܰܒܪܳܐ ܥܳܒܶܕ݂ ܠܶܗ ܬܽܘܩܰܠܬ݂ܳܐ. ܘܕܰܬܟܺܝܠ ܥܰܠ ܡܳܪܝܳܐ ܢܶܥܫܰܢ. 26: ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܕܒܳܥܶܝܢ ܐܰܦܰܝ̈ ܫܰܠܺܝܛܳܐ. ܘܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܢܳܦܶܩ ܗ̱ܘ ܕܺܝܢܶܗ ܕܓܰܒܪܳܐ. 27: ܛܡܰܐ ܗ̱ܘ ܠܙܰܕܺܝܩܳܐ ܓܰܒܪܳܐ ܥܰܘܳܠܳܐ. ܐܘܪܚܳܐ ܬܪܺܝܨܬܳܐ ܛܰܡܰܐܐ ܗ̱ܝ ܠܥܰܘ̈ܳܠܶܐ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܠ.

 

1: ܡܶܠܰܘ̈ܗܝ ܕܳܐܓܽܘܪ ܒܰܪ ܝܰܩܺܝ: ܕܩܰܒܶܠ ܢܒܺܝܽܘܬ݂ܳܐ: ܘܶܐܬܡܨܺܝ ܚܰܝܠܳܐ: ܘܶܐܡܰܪ ܠܰܐܬܠܺܝܐܶܝܠ. 2: ܡܶܛܽܠ ܕܚܰܣܺܝܪ ܗ̱ܘ̣ ܪܶܥܝܳܢܝ. ܘܠܰܝܬ ܒܺܝ ܣܽܘܟܳܠܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. 3: ܘܠܳܐ ܝܶܕ݂ܥܶ݀ܬ݂ ܚܶܟ݂ܡܬ݂ܳܐ. ܘܳܠܐ ܝܶܠܦܶ݀ܬ݂ ܝܺܕܰܥܬ݂ܳܐ ܕܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ. 4: ܐܶܡܰܪ ܠܺܝ ܡܰܢܽܘ ܣܠܶܩ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܘܰܢܚܶܬ݂. ܘܡܰܢܽܘ ܐܶܚܰܕ݂ ܪܽܘܚܳܐ ܒܚܽܘܦܢܰܘ̈ܗܝ ܘܡܰܢܽܘ ܨܰܪ ܡܰܝ̈ܳܐ ܒܫܽܘܫܶܦܳܐ. ܘܡܰܢܽܘ ܐܰܩܺܝܡ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܶܒܖ̈ܶܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܐܰܝܢܰܘ ܫܡܶܗ. ܘܰܐܝܢܰܘ ܫܡܳܐ ܕܰܒܪܶܗ: ܐܶܢ ܝܳܕܰܥ ܐܰܢ̱ܬ. 5: ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܺܐܡܖ̈ܰܘܗܝ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܓܒܶܝܢ. ܘܰܡܣܰܝܰܥ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܬ݂ܟ݂ܺܝܠܺܝܢ ܥܠܰܘܗܝ.  6: ܠܳܐ ܬܰܘܣܶܦ ܥܰܠ ܡܶܠܰܘ̈ܗܝ: ܕܠܳܐ ܢܰܟܣܳܟ݂ ܘܬܶܬ݂ܟܰܕܰܒ. 7: ܬܰܪܬܶܝܢ ܫܶܐܠܶ݀ܬ݂ ܡܶܢܳܟ݂. ܠܳܐ ܬܶܟ݂ܠܳܐ ܡܶܢܝ ܥܰܕ݂ܠܳܐ ܐܶܡܽܘܬ݂. 8: ܐܰܪܚܶܩ ܡܶܢܝ ܣܪܺܝܩܽܘܬ݂ܳܐ ܘܡܰܡܠ̱ܠܳܐ ܟܰܕ݂ܳܒܳܐ. ܘܡܶܣܟܺܢܽܘܬ݂ܳܐ ܘܥܽܘܬ݂ܪܳܐ ܠܳܐ ܬܶܬܶܠ ܠܺܝ. ܗܰܒܠܺܝ ܥܽܘܡܪܳܐ ܡܶܣܰܬ݂ܝ.  9: ܕܠܳܐ ܐܶܣܒܰܥ ܘܶܐܟܰܕܶܒ̣: ܘܶܐܡܰܪ ܡܰܢܽܘ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܕ݂ܠܳܐ ܐܶܬ݂ܡܰܣܟܰܢ ܘܶܐܓܢܽܘܒ: ܘܺܐܡܶܐ ܒܰܫܡܶܗ ܕܰܐܠܗܳܝ. 10: ܠܳܐ ܬܰܫܠܶܡ ܥܰܒܕܳܐ ܠܡܳܖ̈ܰܘܗܝ: ܕܠܳܐ ܢܠܽܘܛܳܟ݂ ܘܬܶܬ݂ܚܰܝܰܒ. 11: ܠܕ݂ܳܪܳܐ ܕܰܐܒܳܗܰܘ̈ܗܝ ܢܨܰܚܶܐ. ܘܠܶܐܡܶܗ ܠܳܐ ܢܒܰܪܶܟ݂. 12: ܕܳܪܳܐ ܕܰܕ݂ܟ݂ܶܐ ܒܥܰܝܢܰܝ̈ ܢܰܦܫܶܗ. ܘܡܶܢ ܨܳܐܬܶܗ ܠܳܐ ܐܶܬܬܫܺܝܓ̣. 13: ܕܳܪܳܐ ܡܳܐ ܕܖ̈ܳܡܳܢ ܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ: ܬܶܡܖ̈ܰܘܗܝ ܡܫܰܩܶܠ. 14: ܕܳܪܳܐ ܕܣܰܦܣܺܖ̈ܶܐ ܐܶܢܶܝܢ ܫܶܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܣܰܟܺܝ̈ܢܳܬ݂ܳܐ ܢܺܝܒܰܘ̈ܗܝ: ܠܡܶܐܟܰܠ ܠܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ: ܘܒܳܝ̈ܫܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. 15: ܠܥܰܠܽܘܩܳܐ ܬܠܳܬ݂ ܗܘܰܝ̈ ܠܶܗ ܒ̈ܢܳܢ ܚܰܒܺܝ̈ܒܳܢ. ܬܠܳܬ݂ ܐܶܢܶܝܢ ܕܠܳܐ ܣܳܒ̈ܥܳܢ: ܘܕܰܐܪܒܰܥ ܠܳܐ ܐܳܡܪܳܐ ܟܰܕ݂ܽܘ. 16: ܫܝܽܘܠ: ܘܰܐܚܺܝܕܰܬ݂ ܖ̈ܰܚܡܶܝܗ̇: ܘܰܐܪܥܳܐ ܠܳܐ ܣܳܒܥܳܐ ܡܰܝ̈ܳܐ: ܘܢܽܘܪܳܐ ܠܳܐ ܐܳܡܪܳܐ ܟܰܕܽܘ. 17: ܥܰܝܢܳܐ ܕܓܳܚܟܳܐ ܥܰܠ ܐܰܒܽܘܗ̇: ܘܫܳܝܛܳܐ ܣܰܝܒܽܘܬ݂ܳܐ ܕܶܐܡܳܗ̇: ܢܶܚܨܽܘܢܳܗ̇ ܥܽܘܖ̈ܒܶܐ ܕܢܰܚܠܳܐ. ܘܢܶܐܟ݂ܠܽܘܢܳܗ̇ ܒܢܰܝ̈ ܢܶܫܪܳܐ. 18: ܬܠܳܬ݂ ܐܶܢܶܝܢ ܕܟܰܣ̈ܝܳܢ ܡܶܢܝ. ܘܕܰܐܪܒܰܥ ܠܳܐ ܝܶܕܥܶܬ ܐܶܢܶܝܢ. 19: ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܢܶܫܪܳܐ ܒܰܫܡܰܝܳܐ: ܐܘܪܚܳܐ ܕܚܶܘܝܳܐ ܥܰܠ ܫܽܘܥܳܐ: ܐܘܪܚܳܐ ܕܶܐܠܦܳܐ ܒܠܶܒܶܗ ܕܝܰܡܳܐ. ܐܘܪܚܳܐ ܕܓܰܒܪܳܐ ܒܰܥܠܰܝܡܽܘܬܶܗ. 20: ܗܳܟܰܢܳܐ ܗ̱ܝ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܰܐܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܓܰܝܳܪܬܳܐ. ܐܰܟ݂ܠܳܐ ܘܰܡܟܰܦܪܳܐ ܦܽܘܡܳܗ̇. ܘܳܐܡܪܳܐ ܡܶܕܶܡ ܠܳܐ ܥܶܒܕܰܬ݂. 21: ܬܚܶܝܬ݂ ܬܠܳܬ݂ ܙܳܝܥܳܐ ܐܰܪܥܳܐ. ܘܰܬ݂ܚܶܝܬ݂ ܐܰܪܒܰܥ ܠܳܐ ܡܶܫܟܚܳܐ ܠܰܡܣܰܝܒܳܪܽܘ. 22: ܬܚܶܝܬ݂ ܥܰܒܕܳܐ ܟܰܕ݂ ܢܰܡܠܶܟ݂ ܘܰܬ݂ܚܶܝܬ݂ ܣܰܟ݂ܠܳܐ ܕܣܳܒܰܥ ܠܰܚܡܳܐ. 23: ܘܰܬ݂ܚܶܝܬ݂ ܣܶܢܽܘܐܬ݂ܳܐ ܕܗܳܘܝܳܐ ܠܓܰܒܪܳܐ ܘܰܬ݂ܚܶܝܬ ܐܰܡܬ݂ܳܐ ܕܡܰܦܩܳܐ ܠܡܳܪܬܳܗ̇. 24: ܐܰܪܒܰܥ ܐܶܢܶܝܢ ܕܰܙܥܽܘܖ̈ܺܝܢ ܒܰܐܪܥܳܐ: ܘܗܶܢܶܝܢ ܚܰܟܺܝ̈ܡܳܢ ܡܶܢ ܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ. 25: ܫܽܘܫܡܳܢ̈ܶܐ ܕܚܰܝܠܳܐ ܠܰܝܬ ܒܗܽܘܢ. ܘܰܡܛܰܝܒܺܝܢ ܡܶܢ ܩܰܝܛܳܐ ܠܰܚܡܗܽܘܢ. 26: ܘܰܚܓܳܣ̈ܶܐ ܕܰܒܨܺܝܪܺܝܢ ܒܚܰܝܠܳܐ: ܘܥܳܒܕܺܝܢ ܠܗܽܘܢ ܒ̈ܳܬܶܐ ܒܫܽܘ̈ܥܶܐ. 27: ܘܩܰܡ̈ܨܶܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܠܰܝܬ ܠܗܽܘܢ: ܘܡܶܬ݂ܟܰܢܫܺܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܟ݂ܚܕ݂ܳܐ. 28: ܘܰܐܡܰܩܬ݂ܳܐ ܕܰܡܣܰܒܟ݂ܳܐ ܒܺܐܝܕ̈ܶܝܗ̇: ܘܥܳܡܪܳܐ ܒܒ̈ܳܬܶܐ ܕܡܰܠ̈ܟܶܐ. 29: ܬܠܳܬ ܐܶܢܶܝܢ ܕܰܬ݂ܖ̈ܺܝܨܳܢ ܗܰܠ̈ܟ݂ܳܬܗܶܝܢ. ܘܕܰܐܪܒܰܥ ܫܰܦܺܝܪ ܡܗܰܠ̈ܟ݂ܳܢ. 30: ܓܽܘܪܝܳܐ ܕܰܐܪܝܳܐ ܓܰܢ̱ܒܳܪ ܗ̱ܘ̣ ܡܶܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܒܥܺܝܪܳܐ. ܘܠܳܐ ܕܳܚܶܠ: ܘܠܳܐ ܗܳܦܶܟ݂ ܡܶܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܒܥܺܝܪܳܐ. 31: ܘܰܐܒܳܟ݂ܳܐ ܕܡܶܙܕܰܪܟܰܠ ܒܰܝܢܳܬ݂ ܬܰܖ̈ܢܳܓܠܳܬ݂ܳܐ: ܘܬܰܝܫܳܐ ܕܳܐܙܶܠ ܒܪܺܫ ܓܙܳܪܳܐ: ܘܡܰܠܟܳܐ ܕܰܡܡܰܠܶܠ ܒܶܝܬ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. 32: ܠܳܐ ܬܶܪܰܓ: ܕܠܳܐ ܬܶܨܛܰܥܰܪ. ܘܠܳܐ ܬܰܘܫܶܛ ܐܺܝܕ݂ܳܟ݂ ܠܦܽܘܡܳܟ݂ ܒܥܶܬܳܐ. 33: ܡܶܢ ܫܽܘܡܢܶܗ ܕܚܰܠܒܳܐ ܢܳܦܩܳܐ ܚܶܐܘܬ݂ܳܐ. ܘܶܐܢ ܬܶܟ݂ܒܽܘܫ ܐܺܝܕ݂ܳܟ݂ ܥܰܠ ܚܶܛܬ݂ܳܐ: ܢܶܦܽܘܩ ܕܡܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܡܶܢ ܚܶܪܝܳܢܳܐ ܕܰܐܦ̈ܶܐ ܢܳܦܶܩ ܕܺܝܢܳܐ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܠܐ.

 

1: ܡܶܠܰܘ̈ܗܝ ܕܡܽܘܐܶܝܠ ܡܰܠܟܳܐ ܢܒܺܝܳܐ: ܕܰܪܕ݂ܳܬܶܗ ܐܶܡܶܗ: ܘܶܐܡܪܰܬ ܠܶܗ. 2: ܝܳܝ ܒܶܪܝ: ܘܝܳܝ ܒܰܪ ܟܰܪܣܝ: ܘܝܳܝ ܒܰܪ ܢܶܕ݂ܖ̈ܰܝ. 3: ܠܳܐ ܬܶܬܶܠ ܚܰܝܠܳܟ݂ ܠܢܶܫ̈ܶܐ: ܐܘܖ̈ܚܳܬ݂ܳܟ݂ ܠܡܶܐܟ݂̈ܠܳܬ݂ܳܐ ܕܡܰܠ̈ܟܶܐ. 4: ܡܶܢ ܡܰܠ̈ܟܶܐ: ܡܽܘܐܶܝܠ: ܐܶܙܕܰܗܪ. ܡܶܢ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܫܳܬܶܝܢ ܚܰܡܪܳܐ: ܘܡܶܢ ܫܰܠܺܝ̈ܛܶܐ ܕܫܳܬܶܝܢ ܫܰܟ݂ܪܳܐ. 5: ܕܠܳܐ ܬܶܫܬܶܐ ܘܬܶܛܥܶܐ ܠܰܡܒܰܕܩܳܢܳܐ. ܘܬܶܛܥܶܐ ܕܺܝܢܳܐ ܕܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ. 6: ܡܶܬ݂ܺܝܗܶܒ ܫܰܟ݂ܪܳܐ ܠܰܐܒܺܝ̈ܠܶܐ: ܘܚܰܡܪܳܐ ܠܡܰܪܺܝܖ̈ܰܝ ܢܰܦܫܳܐ. 7: ܕܢܶܫܬܽܘܢ ܘܢܶܛܥܽܘܢ ܟܺܐܒܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܥܳܩ̈ܳܬܗܽܘܢ ܬܽܘܒ ܠܳܐ ܢܶܬܕܰܟ݂ܪܽܘܢ. 8: ܦܬܰܚ ܦܽܘܡܳܟ݂ ܒܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ. ܘܕ݂ܽܘܢ ܠܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܥܰܘ̈ܳܠܶܐ. 9: ܦܬܰܚ ܦܽܘܡܳܟ݂ ܒܕ݂ܺܝܢܳܐ ܙܰܕܺܝܩܳܐ. ܘܕ݂ܽܘܢ ܠܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ ܘܰܠܒܳܝ̈ܫܶܐ. 10: ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܟܰܫܺܝܪܬܳܐ ܡܰܢܽܘ ܡܶܫܟܰܚ. ܝܰܩܺܝܪܳܐ ܗ̱ܝ ܓܶܝܪ ܡܶܢ ܟܺܐܦ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܳܬ݂ܳܐ: ܕܰܕ݂ܡܺܝ̈ܢ ܠܰܝܬ ܠܗܶܝܢ. 11: ܘܰܬ݂ܟ݂ܺܝܠ ܥܠܶܝܗ̇ ܠܶܒܶܗ ܕܒܰܥܠܳܗ̇. ܘܰܐܣܳܢܳܐ ܠܳܐ ܚܳܣܰܪ ܠܳܗ̇. 12: ܥܶܒܕܰܬ ܠܶܗ ܛܰܒ̈ܳܬ݂ܳܐ ܘܠܳܐ ܒܺܝ̈ܫܳܬ݂ܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܕܚܰܝܰܘ̈ܗܝ. 13: ܒܥܳܬ ܥܰܡܪܳܐ ܘܟ݂ܶܬܳܢܳܐ. ܘܰܥܒܰܕ݂ ܐܺܝ̈ܕܶܝܗ̇ ܐܰܝܟ݂ ܨܶܒ̣ܝܳܢܳܗ̇. 14: ܗܘܳܬ ܐܰܝܟ݂ ܐܶܠܦܳܐ ܕܬܰܓܳܪܳܐ: ܕܡܶܢ ܪܽܘܚܩܳܐ ܐܳܬܝܳܐ ܬܶܐܓܽܘܪܬܳܗ̇. 15: ܘܩܳܡܰܬ ܒܠܺܠܝܳܐ: ܘܝܶܗܒܰܬ ܡܶܐܟ݂ܽܘܠܬܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܒܰܝܬܳܗ̇: ܘܰܥܒܳܕ݂ܳܐ ܠܛܰܠ̈ܝܳܬ݂ܳܗ̇. 16: ܘܚܳܪܰܬ ܒܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܘܰܙܒܰܢܬ݂ܶܗ. ܘܡܶܢ ܦܺܐܖ̈ܶܐ ܕܺܐܝ̈ܕܶܝܗ̇ ܢܶܨܒܰܬ ܟܰܪܡܳܐ. 17: ܘܶܐܣܪܰܬ ܚܰܨ̈ܶܝܗ̇ ܒܥܽܘܫܢܳܐ. ܘܫܰܪܪܰܬ ܕܖ̈ܳܥܶܝܗ̇. 18: ܘܛܶܥܡܰܬ ܕܛܶܒܳܐ ܗ̱ܝ ܬܶܐܓܽܘܪܬܳܗ̇. ܘܠܳܐ ܕܳܥܶܟ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܫܪܳܓܳܗ̇ ܠܺܠܝܳܐ ܟܽܠܶܗ. 19: ܕܖ̈ܳܥܶܝܗ̇ ܐܰܘܫܛܰܬ ܒܟ݂ܰܫܺܝܪܽܘܬ݂ܳܐ: ܘܺܐܝ̈ܕܶܝܗ̇ ܠܡܽܘܥܙܳܠܳܐ. 20: ܐܺܝ̈ܕܶܝܗ̇ ܦܶܫܛܰܬ ܠܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ: ܘܰܕ݂ܖ̈ܳܥܶܝܗ̇ ܐܰܘܫܛܰܬ݂ ܠܒܳܝ̈ܫܶܐ. 21: ܘܠܳܐ ܕܳܚܠܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܢܰܝ̈ ܒܰܝܬܳܗ̇ ܡܶܢ ܬܰܠܓܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܠܒܺܝܫܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܙܚܽܘܖ̈ܝܳܬ݂ܳܐ. 22: ܬܶܫܘܺܝܬ݂ܳܐ ܥܶܒܕܰܬ ܠܳܗ̇: ܘܢܰܚ̈ܬܶܐ ܕܒܽܘܨܳܐ ܘܕܰܐܪܓܘܳܢܳܐ. 23: ܝܺܕܰܥ ܗ̱ܘܳܐ ܒܰܥܠܳܗ̇ ܒܰܝܢܳܬ ܡܕ݂ܺܝ̈ܢܳܬ݂ܳܐ: ܟܰܕ݂ ܝܳܬܶܒ ܗ̱ܘܳܐ ܒܶܝܬ ܣܳܒ̈ܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ. 24: ܟܶܬܳܢܳܐ ܥܶܒܕܰܬ ܘܙܰܒܢܰܬ. ܘܳܐܣܰܪ ܚܰܨ̈ܶܐ ܝܶܗ̱ܒܰܬ ܠܰܟ݂ܢܰܥܢܳܝ̈ܶܐ. 25: ܥܽܘܫܢܳܐ ܘܗܶܕ݂ܪܳܐ ܠܒܽܘܫܳܗ̇: ܘܬܶܚܕܶܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܐ̱ܚܪܳܝܳܐ. 26: ܦܽܘܡܳܗ̇ ܦܶܬܚܰܬ ܒܚܶܟ݂ܡܬ݂ܳܐ: ܘܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܖ̈ܰܚܡܶܐ ܥܰܠ ܠܶܫܳܢܳܗ̇. 27: ܘܓܰܠ̈ܝܳܢ ܐܽܘܖ̈ܚܳܬ݂ܳܐ ܕܒܰܝܬܳܗ̇. ܠܰܚܡܳܗ̇ ܚܒܰܢܳܢܳܐܺܝܬ݂ ܠܳܐ ܐܶܟ݂ܠܰܬ. 28: ܩܳܡܘ ܒܢ̈ܶܝܗ̇: ܘܝܰܗܒܘ ܠܳܗ̇ ܛܽܘܒܳܐ. ܘܒܰܥܠܳܗ̇ ܫܰܒܚܳܗ̇. 29: ܘܣܽܘܓܳܐܐ ܕܰܒ̈ܢܳܬܳܗ̇ ܩܢܰܝ̈ ܥܽܘܬܪܳܐ. ܘܰܐܢ̱ܬܝ ܥܒܰܪܬܝ ܥܰܠ ܟܽܠܗܶܝܢ. 30: ܕܰܓܳܠܳܐ ܗ̱ܝ ܝܳܐܝܽܘܬ݂ܳܐ: ܘܰܣܪܺܝܩ ܗ̱ܘ ܫܽܘܦܪܳܐ. ܘܰܐܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܕܕ݂ܳܚܠܳܐ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ: ܗܺܝ ܬܶܫܬܰܒܰܚ. 31: ܗܰܒܘ ܠܳܗ̇ ܡܶܢ ܦܺܐܖ̈ܶܐ ܕܺܐܝ̈ܕܶܝܗ̇. ܘܰܢܫܰܒܚܽܘܢܳܗ̇ ܥܒܰܕܶܝ̈ܗ̇ ܒܬܰܪܥܳܐ.