ܡܦܩܢܐ

ܣܶܦܪܳܐ ܕܡܰܦܩܳܢܳܐ

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. . ܐ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ.  ܒ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ.  ܓ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܕ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ . ܗ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ.  ܘ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ . ܙ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܚ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ.  ܛ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ.  ܝ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܐ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ.  ܝܒ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܓ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܕ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܗ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ . ܝܘ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ . ܝܙ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ.  ܝܚ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ.  ܝܛ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ.  ܟ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ.  ܟܐ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ.  ܟܒ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ.  ܟܓ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ.  ܟܕ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ.  ܟܗ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ.  ܟܘ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ.  ܟܙ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ.  ܟܚ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟܛ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܠ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܠܐ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ . ܠܒ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ . ܠܒ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ . ܠܕ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ . ܠܗ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ . ܠܘ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ . ܠܙ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ.  ܠܚ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ.  ܠܛ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ . ܡ.

 

 

 

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. . ܐ.

 

1 ܘܗܳܠܶܝܢ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܕܥ̣ܰܠܘ ܠܡܶܨܪܶܝܢ ܥܰܡ ܝܰܥܩܽܘܒ. ܓܒܰܪ ܘܒܰܝܬܶܗ ܥ̣ܰܠܘ. 2 ܪܽܘܒܺܝܠ. ܘܫܶܡܥܽܘܢ. ܘܠܶܘܺܝ. ܘܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. 3 ܘܺܐܝܣܳܟܳܪ. ܘܰܙܒܽܘܠܽܘܢ. ܘܒܶܢܝܳܡܶܝܢ. 4 ܘܕ݂ܳܢ. ܘܢܰܦܬܳܠܺܝ. ܘܓܳܕ݂. ܘܳܐܫܺܝܪ. 5 ܘܰܗܘܰܝ̈ ܟܽܠ ܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܰܢܦܰܩ ܡܶܢ ܚܰܨܶܗ ܕܝܰܥܩܽܘܒ. ܫܰܒܥܺܝܢ ܢܰܦ̈ܫܳܢ. ܘܝܰܘܣܶܦ ܗܘܳܐ ܒܡܶܨܪܶܝܢ. 6 ܘܡܺܝܬ݂ ܝܰܘܣܶܦ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܚܰܘ̈ܗܝ. ܘܟܽܠܶܗ ܕܳܪܳܐ ܗܰܘ. 7 ܘܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܟܒܰܪܘ ܘܰܐܘܠܶܕܘ ܘܰܣܓ݂ܺܝܘ. ܘܰܬ݂ܩܶܦܘ ܛܳܒ ܛܳܒ. ܘܶܐܬ݂ܡܰܠܝܰܬ݂ ܐܰܪܥܳܐ ܡܶܢܗܽܘܢ. 8 ܘܩܳܡ ܡܰܠܟܳܐ ܚܰܕ݂ܬܳܐ ܥܰܠ ܡܶܨܪܶܝܢ. ܕܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܠܝܰܘܣܶܦ. 9 ܘܶܐܡܰܪ ܠܥܰܡܶܗ. ܗܳܐ ܥܰܡܳܐ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܣܰܓܺܝܐܺܝܢ ܘܬܰܩܺܝܦܺܝܢ ܡܶܢܰܢ. 10 ܗܰܒܘ ܢܶܬ݂ܚܰܟܰܡ ܠܶܗ ܥܰܕ݂ܠܳܐ ܣܳܓܶܝܢ. ܕܰܠܡܳܐ ܢܶܡܛܶܝܢ ܩܳܪܒܳܐ. ܘܢܶܬܬܰܘܣܦܽܘܢ ܐܳܦ ܗܶܢܽܘܢ ܥܰܠ ܣܳܢܰܐܝ̈ܢ. ܘܢܶܬ݂ܟܰܬܫܽܘܢ ܥܰܡܰܢ. ܘܢܰܣܩܽܘܢܳܢ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ. 11 ܘܣܳܡܘ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܫܰܠܺܝ̈ܛܶܐ. ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܕܰܢܫܰܥܒܕ݂ܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܒܫܽܘܥܒܳܕ݂ܗܽܘܢ. ܘܒܳܢܶܝܢ ܗܘܰܘ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܒܶܝܬ݂ ܩܦܳܣ̈ܶܐ ܠܦܶܪܥܽܘܢ. ܠܦܺܝܬ݂ܽܘܡ ܘܰܠܪܰܥܡܣܺܝܣ. 12 ܘܰܟ݂ܡܳܐ ܕܗܶܢܽܘܢ ܡܫܰܥܒܕ݂ܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܗܽܘܢ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܣܳܓܶܝܢ ܗܘܰܘ ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܬܳܩܦܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܘܥܳܩܰܬ݂ ܠܗܽܘܢ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 13 ܘܰܡܫܰܥܒܕ݂ܺܝܢ ܗܘܰܘ ܡܶܨܖ̈ܳܝܶܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܒܩܰܫܝܽܘܬܳܐ. 14 ܘܡܰܡܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܚܰܝܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܩܰܫܝܳܐ. ܒܛܺܝܢܳܐ ܘܰܒܠܶܒ̈ܢܶܐ ܘܰܒܟܽܠ ܥܒܳܕ݂ ܕܚܰܩܠܳܐ. ܟܽܠ ܫܽܘܥܒܳܕ݂ܳܐ ܕܰܡܫܰܥܒܕ݂ܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܗܽܘܢ ܒܩܰܫܝܽܘܬܳܐ. 15 ܘܶܐܡܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ ܠܚܰܝ̈ܳܬܳܐ ܥܶܒܖ̈ܳܝܳܬܳܐ. ܕܰܫܡܳܗ̇ ܕܰܚܕ݂ܳܐ ܦܽܘܥܳܐ. ܘܰܫܡܳܗ̇ ܕܰܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܫܽܘܦܪܳܐ. 16 ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܶܝܢ. ܡܳܐ ܕܗܳܘ̈ܝܳܢ ܐܢ̱ܬܶܝܢ ܡܰܘ̈ܠܕ݂ܳܢ ܠܥܶܒܖ̈ܳܝܳܬܳܐ. ܗܘܰܝ̈ܬܶܝܢ ܚܳܙ̈ܝܳܢ ܡܳܐ ܕܒܳܖ̈ܟܳܢ. ܐܶܢ ܕܶܟ݂ܪܰܐ ܗ̱ܘ. ܗܘܰܝ̈ܬܶܝܢ ܩܳܛ̈ܠܳܢ ܠܶܗ. ܘܶܐܢ ܢܶܩܒܬ݂ܳܐ ܗ̱ܝ. ܗܘܰܝ̈ܬܶܝܢ ܡܰܚ̈ܝܳܢ ܠܳܗ̇. 17 ܘܰܕ݂ܚܶܠ̈ܝ ܚܰܝ̈ܳܬܳܐ ܡܶܢ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. ܘܠܳܐ ܥܒܰܕ݂̈ܝ ܐܰܝܟ݂ ܕܶܐܡܰܪ ܠܗܶܝܢ ܡܰܠܟܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. ܘܡܰܚ̈ܝܰܢ ܗܘܰܝ̈ ܛܠܳܝ̈ܶܐ. 18 ܘܰܩܪܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ ܠܚܰܝ̈ܳܬܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܶܝܢ. ܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܥܒܰܕ̈ܬܶܝܢ ܦܶܬܓܳܡܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܘܰܐܚܺܝ̈ܬܶܝܢ ܛܠܳܝ̈ܶܐ. 19 ܘܶܐܡܰܖ̈ܝ ܚܰܝ̈ܳܬܳܐ ܠܦܶܪܥܽܘܢ. ܠܳܐ ܗܘܰܝ̈ ܐܰܝܟ݂ ܢܶܫ̈ܶܐ ܡܶܨܖ̈ܳܝܳܬܳܐ ܥܶܒܖ̈ܳܝܳܬܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܚܰܝ̈ܳܬܳܐ ܐܶܢܶܝܢ. ܘܥܰܕ݂ܠܳܐ ܥܳܐܠܳܐ ܥܠܰܝܗܶܝܢ ܚܰܝܬܳܐ܆ ܝܳܠ̈ܕܳܢ. 20 ܘܰܐܛܐܶܒ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܠܚܰܝ̈ܳܬܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܥܒܰܕ݂ܝ̈ ܦܶܬܓܳܡܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܘܰܣܓ݂ܺܝ ܥܰܡܳܐ ܘܰܬ݂ܩܶܦ ܛܳܒ. 21 ܘܰܗܘܳܐ ܕܟܰܕ݂ ܕܚܶܠ̈ܝ ܚܰܝ̈ܳܬܳܐ ܡܶܢ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. ܥܒܰܕ݂ ܠܗܶܝܢ ܒ̈ܳܬܶܐ. 22 ܘܰܦܩܰܕ݂ ܦܶܪܥܽܘܢ ܠܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܘܶܐܡܰܪ. ܟܽܠ ܒܪܳܐ ܕܡܶܬ݂ܺܝܠܶܕ݂. ܒܢܰܗܪܳܐ ܬܶܫܕܽܘܢܶܗ. ܘܟܽܠ ܒܰܪܬܳܐ ܬܰܚܽܘܢ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ.  ܒ.

 

1 ܘܶܐܙܰܠ ܓܰܒܪܳܐ ܡܶܢ ܒܶܝܬ݂ ܠܶܘܺܝ. ܘܰܢܣܰܒ ܠܒܰܪܬ݂ ܠܶܘܺܝ. 2 ܘܒܶܛܢܰܬ݂ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܘܝܶܠܕܰܬ݂ ܒܪܳܐ. ܘܰܚܙܳܬ݂ܶܗ ܕܫܰܦܺܝܪ ܗܽܘ. ܘܛܰܫܝܰܬ݂ܶܗ ܬܠܳܬܳܐ ܝܰܖ̈ܚܺܝܢ. 3 ܘܠܳܐ ܐܶܫܟܚܰܬ݂ ܬܽܘܒ ܠܰܡܛܰܫܳܝܽܘܬܶܗ. ܘܢܶܣܒܰܬ݂ ܠܳܗ̇ ܩܺܒܽܘܬܳܐ ܕܩܰܝܣܳܐ ܕܥܰܪܩܳܐ. ܘܫܰܥܬܶܗ ܒܟ݂ܽܘܦܪܳܐ ܘܰܒܙܶܦܬܳܐ. ܘܣܳܡܰܬ݂ ܒܶܗ ܠܛܰܠܝܳܐ. ܘܣܳܡܬܶܗ ܒܰܪܩܳܩܳܐ ܥܰܠ ܣܶܦܬܶܗ ܕܢܰܗܪܳܐ. 4 ܘܩܳܡܰܬ ܚܳܬܶܗ ܡܶܢ ܪܽܘܚܩܳܐ. ܕܬܶܕܰܥ ܡܳܢܳܐ ܡܶܬ݂ܥܒܶܕ݂ ܠܶܗ. 5 ܘܢܶܚܬܰܬ݂ ܒܰܪܬ݂ ܦܶܪܥܽܘܢ ܕܬܶܣܚܶܐ ܒܢܰܗܪܳܐ. ܘܰܐܡ̈ܗܳܬ݂ܳܗ̇ ܡܗܰܠ̈ܟ݂ܳܢ ܗܘܰܝ̈ ܥܰܠ ܝܰܕ݂ ܢܰܗܪܳܐ. ܘܰܚܙܳܬܳܗ̇ ܠܩܺܒܽܘܬܳܐ ܒܰܪܩܳܩܳܐ. ܘܫܰܕܪܰܬ݂ ܠܰܐܡ̈ܗܳܬ݂ܳܗ̇ ܘܰܢܣܰܒܬ݂ܶܗ. 6 ܘܦܶܬ݂ܚܰܬ݂ ܘܰܚܙܳܬܶܗ ܠܛܰܠܝܳܐ. ܘܗܳܐ ܛܰܠܝܳܐ ܒܳܟ݂ܶܐ. ܘܚܳܣܰܬ݂ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܘܶܐܡܪܰܬ݂. ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܥܶܒܖ̈ܳܝܶܐ ܗܽܘ ܗܳܢܳܐ. 7 ܘܶܐܡܪܰܬ݂ ܚܳܬܶܗ ܠܒܰܪܬ݂ ܦܶܪܥܽܘܢ. ܐܺܙܰܠ ܐܶܩܪܶܐ ܠܶܟ݂ܝ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܡܰܝܢܰܩܬܳܐ ܡܶܢ ܥܶܒܖ̈ܳܝܳܬܳܐ. ܘܬܰܝܢܶܩ ܠܶܟ݂ܝ ܛܰܠܝܳܐ ܗܳܢܳܐ. 8 ܘܶܐܡܪܰܬ݂ ܠܳܗ̇ ܒܰܪܬ݂ ܦܶܪܥܽܘܢ ܙܶܠܝ. ܘܶܐܙܰܠ̱ܬ݂ ܥܠܰܝܡܬܳܐ. ܘܰܩܪܳܬ݂ ܠܶܐܡܶܗ ܕܛܰܠܝܳܐ. 9 ܘܶܐܡܪܰܬ݂ ܠܳܗ̇ ܒܰܪܬ݂ ܦܶܪܥܽܘܢ. ܗܳܐ ܠܶܟ݂ܝ ܛܰܠܝܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܐܰܝܢܩܺܝܘܗܝ ܠܺܝ. ܘܶܐܢܳܐ ܝܳܗܒܳܐ ܠܶܟ݂ܝ ܐܰܓ݂ܪܶܟ݂ܝ. ܘܢܶܣܒܰܬ݂ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܠܛܰܠܝܳܐ ܘܰܐܝܢܶܩܬ݂ܶܗ. 10 ܘܰܪܒܳܐ ܛܰܠܝܳܐ. ܘܰܐܝܬܝܰܬ݂ܶܗ ܠܒܰܪܬ݂ ܦܶܪܥܽܘܢ. ܘܰܗܘܳܐ ܠܳܗ̇ ܒܪܳܐ. ܘܰܩܪܳܬ݂ ܫܡܶܗ ܡܽܘܫܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܡܪܰܬ݂ ܕܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܫܠܺܝܬ݂ܶܗ. 11 ܘܰܗܘܳܐ ܒܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܗܶܢܽܘܢ. ܘܰܪܒܳܐ ܡܽܘܫܶܐ. ܘܰܢܦܰܩ ܠܘܳܬ݂ ܐܰܚܰܘ̈ܗܝ. ܘܰܚܙܳܐ ܒܫܽܘܥܒܳܕ݂ܗܽܘܢ. ܘܰܚܙܳܐ ܓܰܒܪܳܐ ܡܶܨܪܳܝܳܐ ܟܰܕ݂ ܡܳܚܶܐ ܠܓܰܒܪܳܐ ܥܶܒܪܳܝܳܐ. ܡܶܢ ܐܰܚܰܘ̈ܗܝ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 12 ܘܶܐܬ݂ܦܢܺܝ ܠܟ݂ܳܐ ܘܰܠܟ݂ܳܐ. ܘܰܚܙܳܐ ܕܠܰܝܬ ܐ̱ܢܳܫ. ܘܩܰܛܠܶܗ ܠܡܶܨܪܳܝܳܐ. ܘܛܰܡܪܶܗ ܒܚܳܠܳܐ. 13 ܘܰܢܦܰܩ ܠܝܰܘܡܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ. ܘܰܚܙܳܐ ܘܗܳܐ ܬܪܶܝܢ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ ܥܶܒܖ̈ܳܝܶܐ ܢܳܨܶܝܢ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܡܰܣܟܠܳܢܳܐ. ܠܡܳܢܳܐ ܡܳܚܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܚܰܒܪܳܟ݂. 14 ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܡܰܢܽܘ ܥܰܒܕܳܟ݂ ܓܒܰܪ ܪܰܒ ܘܕܰܝܳܢ ܥܠܰܝܢ. ܠܡܶܩܛܠܰܢܝ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ. ܐܰܝܟ݂ ܕܰܩܛܰܠܬ ܐܶܬ݂ܡܳܠܝ ܠܡܶܨܪܳܝܳܐ ܗܰܘ. ܘܰܕ݂ܚܶܠ ܡܽܘܫܶܐ ܘܶܐܡܰܪ. ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ݂ ܐܶܬ݂ܝܰܕ݂ܥܰܬ݂ ܡܶܠܬܳܐ. 15 ܘܰܫܡܰܥ ܦܶܪܥܽܘܢ ܦܶܬܓܳܡܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܘܰܒܥܳܐ ܠܡܶܩܛܠܶܗ ܠܡܽܘܫܶܐ. ܘܰܥܪܰܩ ܡܽܘܫܶܐ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܦܶܪܥܽܘܢ. ܘܶܐܙܰܠ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܡܶܕ݂ܝܰܢ. ܘܺܝܬܶܒ ܥܰܠ ܒܺܪܳܐ. 16 ܘܰܠܟܽܘܡܪܳܐ ܕܡܶܕ݂ܝܰܢ ܫܒܰܥ ܒܢ̈ܳܢ ܐܺܝܬ݂ ܗܘܰܝ̈. ܘܳܐܬ݂ܝ̈ܳܢ ܘܕ݂ܳܠ̈ܝܳܢ ܘܡܳܠ̈ܝܳܢ ܖ̈ܳܗܛܶܐ. ܠܡܰܫܩܳܝܽܘ ܥܳܢ̈ܳܐ ܕܰܐܒܽܘܗܶܝܢ. 17 ܘܳܐܬܶܝܢ ܖ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܘܛܳܪܕܺܝܢ ܠܗܶܝܢ. ܘܩܳܡ ܡܽܘܫܶܐ ܘܰܦܪܰܩ ܐܶܢܶܝܢ ܘܰܐܫܩܺܝ ܥܳܢ̈ܗܶܝܢ. 18 ܘܶܐܬܰܝ̈ ܠܘܳܬ݂ ܪܥܽܘܐܶܝܠ ܐܰܒܽܘܗܶܝܢ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܶܝܢ. ܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܐܰܫܩܺܝ̈ܬܶܝܢ ܒܰܥܓܰܠ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. 19 ܐܳܡܖ̈ܳܢ ܠܶܗ. ܓܰܒܪܳܐ ܡܶܨܪܳܝܳܐ ܦܰܨܝܰܢ ܡܶܢ ܐܺܝܕ݂ܳܐ ܕܖ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ. ܘܳܐܦ ܡܶܕ݂ܠܳܐ ܕܠܳܐ ܠܰܢ. ܘܰܐܫܩܺܝ ܥܳܢ̈ܰܢ. 20 ܘܶܐܡܰܪ ܠܰܒ̈ܢܳܬܶܗ. ܐܰܝܟܰܐ ܗ̱ܘ. ܠܡܳܢܳܐ ܫܒܰܩ̈ܬܶܝܢܳܝܗܝ ܠܓܰܒܪܳܐ. ܙܶܠܶܝ̈ܢ ܩܖ̈ܰܝܢܳܝܗܝ ܘܢܶܐܟ݂ܽܘܠ ܠܰܚܡܳܐ. 21 ܘܶܐܨܛܒܺܝ ܡܽܘܫܶܐ ܠܡܶܬܰܒ ܥܰܡ ܓܰܒܪܳܐ. ܘܝܰܗܒ ܠܶܗ ܠܨܶܦܽܘܪܳܐ ܒܰܪܬܶܗ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ. 22 ܘܝܶܠܕܰܬ݂ ܒܪܳܐ. ܘܰܩܪܳܐ ܫܡܶܗ ܓܶܪܫܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܡܰܪ ܕܬ݂ܰܘܬܳܒܳܐ ܗܘܺܝ݀ܬ݂ ܒܰܐܪܥܳܐ ܢܽܘܟ݂ܪܳܝܬܳܐ. ܘܝܶܠܕܰܬ݂ ܬܽܘܒ ܒܪܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܠܡܽܘܫܶܐ. ܘܰܩܪܳܐ ܫܡܶܗ ܐܶܠܺܝܥܳܙܳܪ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܕܰܐܒܗܰܝ̈ ܒܥܶܕ݂ܪܝ. ܘܦܰܨܝܰܢܝ ܡܶܢ ܚܰܪܒܶܗ ܕܦܶܪܥܽܘܢ. 23 ܘܰܗܘܳܐ ܠܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܗܳܢܽܘܢ. ܘܡܺܝܬ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. ܘܶܐܬܬܰܢܰܚܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܡܶܢ ܫܽܘܥܒܳܕ݂ܳܐ ܩܰܫܝܳܐ. ܘܨܰܠܺܝܘ ܘܣܶܠܩܰܬ݂ ܓܥܳܬ݂ܗܽܘܢ ܠܘܳܬ݂ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܡܶܢ ܫܽܘܥܒܳܕ݂ܳܐ. 24 ܘܰܫܡܰܥ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܐܶܢܰܩܬ݂ܗܽܘܢ. ܘܶܐܬܕܟܰܪ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܩܝܳܡܶܗ ܕܥܰܡ ܐܰܒܪܳܗܳܡ. ܘܥܰܡ ܐܺܝܣܚܳܩ. ܘܥܰܡ ܝܰܥܩܽܘܒ. 25 ܘܰܚܙܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܺܝܕܰܥ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ.  ܓ.

 

1 ܘܡܽܘܫܶܐ ܪܳܥܶܐ ܗܘܳܐ ܥܳܢ̈ܳܐ ܕܝܰܬܪܽܘܢ ܚܡܽܘܗܝ. ܟܽܘܡܪܳܐ ܕܡܶܕ݂ܝܰܢ. ܘܕܰܒܪܳܗ̇ ܠܥܳܢ̈ܳܐ ܠܡܰܕ݂ܒܪܳܐ. ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܠܛܽܘܪܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܠܚܽܘܪܺܝܒ. 2 ܘܶܐܬ݂ܚܙܺܝ ܠܶܗ ܡܰܠܰܐܟܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܒܫܰܠܗܶܒܺܝܬܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܡܶܢ ܓܘ ܣܰܢܝܳܐ. ܘܰܚܙܳܐ ܣܰܢܝܳܐ ܕܡܶܬ݂ܓܰܘܙܠܳܐ ܒܶܗ ܢܽܘܪܳܐ. ܘܣܰܢܝܳܐ ܠܳܐ ܝܳܩܶܕ݂. 3 ܘܶܐܡܰܪ ܡܽܘܫܶܐ. ܐܶܣܛܶܐ ܘܶܐܚܙܶܐ ܚܶܙܘܳܐ ܗܳܢܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܠܳܐ ܝܳܩܶܕ݂ ܣܰܢܝܳܐ. 4 ܘܰܚܙܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܕܰܣܛܳܐ ܠܡܶܚܙܳܐ. ܘܰܩܪܳܐ ܠܶܗ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܡܶܢ ܓܰܘ ܣܰܢܝܳܐ ܘܶܐܡܰܪ. ܡܽܘܫܶܐ ܡܽܘܫܶܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܗܳܐ ܐܶܢܳܐ. 5 ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܠܳܐ ܬܶܬ݂ܩܰܪܰܒ ܠܗܳܪܟܳܐ. ܫܪܺܝ ܡܣܳܐܢܰܝ̈ܟ ܡܶܢ ܖ̈ܶܓ݂ܠܰܝܟ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܬ݂ܪܳܐ ܕܩܳܐܶܡ ܐܰܢ̱ܬ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܐܰܬ݂ܪܰܐ ܗ̱ܘ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. 6 ܘܶܐܡܰܪ. ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܐܰܠܳܗܶܗ ܕܰܐܒܽܘܟ݂. ܐܰܠܳܗܶܗ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ. ܘܰܐܠܳܗܶܗ ܕܺܐܝܣܚܳܩ. ܘܰܐܠܳܗܶܗ ܕܝܰܥܩܽܘܒ. ܘܛܰܫܺܝ ܐܶܢܶܝܢ ܡܽܘܫܶܐ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܕ݂ܚܶܠ ܠܰܡܚܳܪ ܠܘܳܬ݂ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. 7 ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. ܡܶܚܙܳܐ ܚܙܺܝܬ݂ ܫܽܘܥܒܳܕܶܗ ܕܥܰܡܝ ܕܰܒܡܶܨܪܶܝܢ. ܘܰܓ݂ܥܳܬ݂ܗܽܘܢ ܫܶܡܥܶܬ݂ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܡܫܰܥܒܕ݂ܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܗ ܠܟܺܐܒܗܽܘܢ. 8 ܘܢܶܚܬܶܬ݂ ܠܰܡܦܰܨܳܝܽܘܬ݂ܶܗ ܡܶܢ ܐܺܝܕ݂ܳܐ ܕܡܶܨܖ̈ܳܝܶܐ. ܘܰܠܡܰܣܳܩܽܘܬ݂ܶܗ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܗܳܝ. ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܰܪܘܺܝܚܳܐ ܘܛܳܒܳܐ. ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܡܰܪܕܝܳܐ ܚܰܠܒܳܐ ܘܕܶܒܫܳܐ. ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܰܟ݂ܢܰܥܢܳܝ̈ܶܐ. ܘܰܕ݂ܚܺܝܬ݂ܳܝ̈ܶܐ. ܘܕ݂ܳܐܡܽܘܖ̈ܳܝܶܐ. ܘܰܕ݂ܦܰܖ̈ܙܳܝܶܐ. ܘܰܕ݂ܚܰܘܳܝ̈ܶܐ. ܘܰܕ݂ܝܳܒܽܘܣܳܝ̈ܶܐ. 9 ܘܗܳܫܳܐ ܗܳܐ ܓܥܳܬܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܥܶܠܰܬ݂ ܠܘܳܬܝ. ܘܳܐܦ ܚܙܺܝܬ݂ ܐܽܘܠܨܳܢܳܐ. ܕܡܶܨܖ̈ܳܝܶܐ ܐܳܠܨܺܝܢ ܠܗܽܘܢ. 10 ܗܳܫܳܐ ܬܳܐ ܐܶܫܰܕܪܳܟ݂ ܠܘܳܬ݂ ܦܶܪܥܽܘܢ. ܘܰܐܦܶܩ ܠܥܰܡܝ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ. 11 ܘܶܐܡܰܪ ܡܽܘܫܶܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܡܰܢ ܐܶܢܳܐ ܕܺܐܙܰܠ ܠܘܳܬ݂ ܦܶܪܥܽܘܢ ܘܰܐܦܶܩ ܠܰܕ݂ܒܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ. 12 ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܐܶܢܳܐ ܐܶܗܘܶܐ ܥܰܡܳܟ݂. ܘܗܳܕ݂ܶܐ ܐܳܬܳܐ ܕܶܐܢܳܐ ܫܰܕܰܪܬܳܟ݂. ܡܳܐ ܕܰܐܦܶܩܬ ܠܥܰܡܳܐ ܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ. ܬܶܦܠܚܽܘܢ ܩܕܳܡ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܥܰܠ ܛܽܘܪܳܐ ܗܳܢܳܐ. 13 ܘܶܐܡܰܪ ܡܽܘܫܶܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܗܳܐ ܐܶܢܳܐ ܐܺܙܰܠ ܠܘܳܬ݂ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܘܺܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܰܐܒܗܰܝ̈ܟܽܘܢ ܫܰܕܪܰܢܝ ܥܠܰܝܟܽܘܢ. ܘܢܺܐܡܪܽܘܢ ܠܺܝ ܡܳܢ ܫܡܶܗ. ܡܳܢܳܐ ܐܺܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. 14 ܘܶܐܡܰܪ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ. ܐܰܗܝܰܗ ܐܰܫܪܰܗܝܰܗ. ܘܶܐܡܰܪ ܗܳܟܰܢܳܐ ܬܺܐܡܰܪ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܐܰܗܝܰܗ ܫܰܕܪܰܢܝ ܥܠܰܝܟܽܘܢ. 15 ܘܶܐܡܰܪ ܬܽܘܒ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܬܺܐܡܰܪ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܰܐܒܗܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܐܰܠܳܗܶܗ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ. ܘܰܐܠܳܗܶܗ ܕܺܐܝܣܚܳܩ. ܘܰܐܠܳܗܶܗ ܕܝܰܥܩܽܘܒ. ܫܰܕܪܰܢܝ ܥܠܰܝܟܽܘܢ. ܗܳܢܰܘ ܫܶܡܝ ܠܥܳܠܰܡ. ܘܗܳܢܰܘ ܕܽܘܟ݂ܪܳܢܝ ܠܕ݂ܳܪܕܳܖ̈ܺܝܢ. 16 ܙܶܠ ܟܰܢܶܫ ܠܣܳܒ̈ܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܰܐܒܗܰܝ̈ܟܽܘܢ ܐܶܬ݂ܓܠܺܝ ܥܠܰܝ. ܐܰܠܳܗܶܗ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ ܘܕܺܐܝܣܚܳܩ ܘܰܕ݂ܝܰܥܩܽܘܒ. ܠܡܺܐܡܰܪ. ܡܶܬܕܟܳܪܽܘ ܐܶܬܕܟܰܪܬܟܽܘܢ. ܘܡܶܕܶܡ ܕܶܐܬ݂ܥܒܶܕ݂ ܠܟܽܘܢ ܒܡܶܨܪܶܝܢ. 17 ܘܶܐܡܪܶܬ݂ ܕܰܐܣܶܩܟܽܘܢ ܡܶܢ ܫܽܘܥܒܳܕ݂ܳܐ ܕܡܶܨܖ̈ܳܝܶܐ. ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܰܟ݂ܢܰܥܢܳܝ̈ܶܐ. ܘܰܕ݂ܚܺܝܬ݂ܳܝ̈ܶܐ. ܘܕ݂ܰܐܡܽܘܖ̈ܳܝܶܐ. ܘܰܕ݂ܦܰܖ̈ܙܳܝܶܐ. ܘܰܕ݂ܚܰܘ̈ܳܝܶܐ. ܘܰܕ݂ܝܳܒܽܘܣܳܝ̈ܶܐ. ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܡܰܪܕܝܳܐ ܚܰܠܒܳܐ ܘܕܶܒܫܳܐ. 18 ܘܢܶܫܡܥܽܘܢ ܠܩܳܠܳܟ݂. ܘܬܶܥܽܘܠ ܐܰܢ̱ܬ ܘܣܳܒ̈ܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܠܘܳܬ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. ܘܬܺܐܡܪܽܘܢ ܠܶܗ. ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܥܶܒܖ̈ܳܝܶܐ ܐܶܬ݂ܓܠܺܝ ܥܠܰܝܢ. ܗܳܫܳܐ ܢܺܐܙܰܠ ܡܰܪܕܶܐ ܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܒܡܰܕ݂ܒܪܳܐ. ܘܰܢܕܰܒܰܚ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ. 19 ܘܶܐܢܳܐ ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܕܠܳܐ ܫܳܒܶܩ ܠܟܽܘܢ ܡܰܠܟܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ ܠܡܺܐܙܰܠ. ܘܠܳܐ ܗܘܳܐ ܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܬܰܩܺܝܦܬܳܐ. 20 ܘܰܐܘܫܶܛ ܐܺܝܕ݂ܝ ܘܶܐܡܚܶܐ ܠܡܶܨܖ̈ܳܝܶܐ. ܒܟܽܠ ܬܶܕ݂ܡܖ̈ܳܬܳܐ ܕܶܐܥܒܶܕ ܒܰܝܢܳܬ݂ܗܽܘܢ. ܘܒܳܬܰܪܟܶܢ ܢܫܰܕܰܪܟܽܘܢ. 21 ܘܶܐܬܠܺܝܘܗܝ ܠܥܰܡܳܐ ܠܖ̈ܰܚܡܶܐ ܒܥܰܝܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܡܶܨܖ̈ܳܝܶܐ. ܘܟܰܕ݂ ܬܺܐܙܽܠ̱ܘܢ. ܠܳܐ ܬܺܐܙܽܠ̱ܘܢ ܣܪܺܝܩܳܐܺܝܬ݂. 22 ܬܶܫܐܰܠ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܫܒܳܒܬܳܗ̇ ܘܡܶܢ ܬܰܘܬܳܒܰܬ݂ ܒܰܝܬܳܗ̇. ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܕܕܰܗܒܳܐ. ܘܡܳܐܢ̈ܶܐ ܕܣܺܐܡܳܐ. ܘܰܠܒܽܘܫ̈ܶܐ. ܘܰܐܠܒܶܫܘ ܠܰܒܢܰܝ̈ܟܽܘܢ ܘܠܰܒ̈ܢܳܬ݂ܟܽܘܢ. ܘܢܰܦܶܨܘ ܠܡܶܨܖ̈ܳܝܶܐ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܕ.

 

1 ܘܰܥܢܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܘܶܐܡܰܪ. ܗܳܐ ܠܳܐ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܠܺܝ. ܘܠܳܐ ܫܳܡܥܺܝܢ ܠܩܳܠܝ. ܡܶܛܽܠ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܠܳܐ ܐܶܬ݂ܚܙܺܝ ܠܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ. 2 ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܡܳܪܝܳܐ. ܡܳܢܰܘ ܗܳܢܳܐ ܕܒܺܐܝܕ݂ܳܟ݂. ܘܶܐܡܰܪ ܚܽܘܛܪܳܐ. 3 ܘܶܐܡܰܪ ܐܰܪܡܳܝܗܝ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܘܰܐܪܡܝܶܗ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܘܰܗܘܳܐ ܚܶܘܝܳܐ. ܘܰܥܪܰܩ ܡܽܘܫܶܐ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܘܗܝ. 4 ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ. ܐܰܘܫܶܛ ܐܺܝܕ݂ܳܟ݂ ܘܰܐܚܽܘܕ݂ ܒܕ݂ܽܘܢܒܶܗ. ܘܰܐܘܫܶܛ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܘܚܰܡܣܶܢ ܒܶܗ. ܘܰܗܘܳܐ ܚܽܘܛܪܳܐ ܒܺܐܝܕ݂ܶܗ. 5 ܡܶܛܽܠ ܕܰܢܗܰܝܡܢܽܘܢ ܕܶܐܬ݂ܚܙܺܝ ܠܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܰܐܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܐܰܠܳܗܶܗ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ . ܐܰܠܳܗܶܗ ܕܺܐܝܣܚܳܩ. ܐܰܠܳܗܶܗ ܕܝܰܥܩܽܘܒ. 6 ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܡܳܪܝܳܐ ܬܽܘܒ. ܐܰܥܶܠ ܐܺܝܕ݂ܳܟ݂ ܠܥܽܘܒܳܟ݂. ܘܰܐܥܶܠ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܠܥܽܘܒܶܗ ܘܰܐܦܩܳܗ̇. ܘܗܳܐ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܡܰܓܪܒܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܬܰܠܓܳܐ. 7 ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܗܦܶܟ݂ ܐܺܝܕ݂ܳܟ݂ ܠܥܽܘܒܳܟ݂. ܘܰܐܗܦܶܟ݂ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܠܥܽܘܒܶܗ. ܘܰܐܦܩܳܗ̇ ܡܶܢ ܥܽܘܒܶܗ. ܘܰܗܘܳܬ ܠܳܗ̇ ܐܰܝܟ݂ ܒܶܣܪܶܗ. 8 ܘܶܐܢ ܠܳܐ ܢܗܰܝܡܢܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܢܶܫܡܥܽܘܢ ܠܩܳܠܳܐ ܕܳܐܬܳܐ ܩܰܕ݂ܡܰܝܬܳܐ. ܢܗܰܝܡܢܽܘܢ ܠܩܳܠܳܐ ܕܳܐܬܳܐ ܐ̱ܚܪܳܝܬܳܐ. 9 ܘܶܐܢ ܠܳܐ ܢܗܰܝܡܢܽܘܢ ܠܗܳܠܶܝܢ ܬܰܪܬܶܝܢ ܐܳܬ݂ܘ̈ܳܬ݂ܳܐ. ܘܠܳܐ ܢܶܫܡܥܽܘܢ ܠܩܳܠܳܟ݂. ܣܰܒ ܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܢܰܗܪܳܐ ܘܰܐܫܽܘܕ݂ ܒܝܰܒܫܳܐ. ܘܗܳܢܽܘܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܢܳܣܶܒ ܐܰܢ̱ܬ ܡܶܢ ܢܰܗܪܳܐ. ܢܶܗܘܽܘܢ ܕܡܳܐ ܒܝܰܒܫܳܐ. 10 ܘܶܐܡܰܪ ܡܽܘܫܶܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܒܳܥܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܢܳܟ݂ ܡܳܪܝ. ܠܳܐ ܗ̱ܘܺܝ݀ܬ ܓܰܒܪܳܐ ܕܡܰܡܠܠܳܐ ܐܳܦ ܡܶܢ ܐܶܬ݂ܡܳܠܝ. ܘܳܐܦ ܡܶܢ ܡܢܳܬ݂ܡܳܠܝ. ܘܳܐܦ ܡܶܢ ܥܶܕܳܢܳܐ ܕܡܰܠܶܠܬ ܥܰܡ ܥܰܒܕܳܟ݂. ܡܶܛܽܠ ܕܰܠܥܶܓ݂ܝ ܡܡܰܠܠܰܝ. ܘܰܥܛܶܠ ܠܶܫܳܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ. 11 ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܡܳܪܝܳܐ. ܡܰܢܽܘ ܥܒܰܕ݂ ܦܽܘܡܳܐ ܠܐ̱ܢܳܫܳܐ. ܐܰܘ ܡܰܢܽܘ ܥܒܰܕ݂ ܦܺܐܩܳܐ. ܐܰܘ ܚܰܪܫܳܐ. ܐܰܘ ܦܬ݂ܺܝܚܳܐ. ܐܰܘ ܥܘܺܝܪܳܐ. ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܐܶܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ. 12 ܘܗܳܫܳܐ ܙܶܠ. ܘܶܐܢܳܐ ܐܶܗܘܶܐ ܥܰܡ ܦܽܘܡܳܟ݂. ܘܰܐܠܦܳܟ݂ ܡܶܕܶܡ ܕܰܬ݂ܡܰܠܶܠ. 13 ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܡܽܘܫܶܐ. ܒܳܥܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܢܳܟ݂ ܡܳܪܝ. ܫܰܕܰܪ ܒܝܰܕ݂ ܡܰܢ ܕܰܡܫܰܕܰܪ ܐܰܢ̱ܬ. 14 ܘܶܐܬ݂ܚܰܡܰܬ݂ ܪܽܘܓܙܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܡܽܘܫܶܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܗܳܐ ܐܰܗܪܽܘܢ ܐܰܚܽܘܟ݂ ܠܶܘܳܝܳܐ. ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܕܰܡܡܰܠܳܠܽܘ ܡܡܰܠܶܠ ܗܽܘ. ܗܳܐ ܐܳܦ ܗܽܘ ܢܶܦܽܘܩ ܠܽܐܘܪܥܳܟ݂. ܘܢܶܚܙܶܝܟ݂. ܘܢܶܚܕܶܐ ܒܠܶܒܶܗ. 15 ܘܬܺܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܘܰܬ݂ܣܺܝܡ ܦܶܬܓ݂ܳܡܰܝ̈ ܒܦܽܘܡܶܗ. ܘܶܐܢܳܐ ܐܶܗܘܶܐ ܥܰܡ ܦܽܘܡܳܟ ܘܥܰܡ ܦܽܘܡܶܗ. ܘܰܐܠܶܦܟܽܘܢ ܡܶܕܶܡ ܕܬܶܥܒܕ݂ܽܘܢ. 16 ܗܽܘ ܢܡܰܠܶܠ ܥܰܡ ܥܰܡܳܐ. ܘܗܽܘ ܢܶܗܘܶܐ ܠܳܟ݂ ܡܬܰܪܓܡܳܢܳܐ. ܘܰܐܢ̱ܬ ܬܶܗܘܶܐ ܠܶܗ ܠܰܐܠܳܗ. 17 ܘܚܽܘܛܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܣܰܒ ܒܺܐܝܕ݂ܳܟ݂. ܕܬܶܥܒܶܕ݂ ܒܶܗ ܐܳܬ݂ܘ̈ܳܬܳܐ. 18 ܘܰܗܦܰܟ݂ ܡܽܘܫܶܐ. ܘܶܐܙܰܠ ܠܘܳܬ݂ ܝܰܬ݂ܪܽܘܢ ܚܡܽܘܗܝ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܐܶܗܦܽܘܟ݂ ܐܺܙܰܠ ܠܘܳܬ݂ ܐܰܚܰܝ̈ ܕܰܒܡܶܨܪܶܝܢ. ܘܶܐܚܙܶܐ ܐܶܢ ܥܕ݂ܰܟܺܝܠ ܚܰܝܺܝܢ. ܘܶܐܡܰܪ ܝܰܬ݂ܪܽܘܢ ܠܡܽܘܫܶܐ. ܙܶܠ ܒܰܫܠܳܡܳܐ. 19 ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ ܒܡܶܕ݂ܝܰܢ. ܗܦܽܘܟ݂ ܙܶܠ ܠܡܶܨܪܶܝܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܡܺܝܬ݂ܘ ܠܗܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܕܒܳܥܶܝܢ ܗܘܰܘ ܢܰܦܫܳܟ݂. 20 ܘܰܕ݂ܒܰܪ ܡܽܘܫܶܐ ܠܰܐܢ̱ܬܬܶܗ ܘܠܰܒܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܰܐܪܟܶܒ ܐܶܢܽܘܢ ܥܰܠ ܚܡܳܪܳܐ. ܘܰܗܦܰܟ݂ ܠܡܺܐܙܰܠ ܠܡܶܨܪܶܝܢ. ܘܰܢܣܰܒ ܡܽܘܫܶܐ ܚܽܘܛܪܳܐ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܒܺܐܝܕ݂ܶܗ. 21 ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ. ܡܳܐ ܕܰܗܦܰܟ݂ܬ ܠܡܺܐܙܰܠ ܠܡܶܨܪܶܝܢ. ܚܙܺܝ ܟܽܠ ܬܶܕ݂ܡܖ̈ܳܬܳܐ ܕܥܶܒܕ݂ܶܬ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܟ. ܥܒܶܕ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܩܕܳܡ ܦܶܪܥܽܘܢ. ܘܶܐܢܳܐ ܐܶܥܰܫܶܢ ܠܶܒܶܗ. ܘܠܳܐ ܢܫܰܕܪܺܝܘܗܝ ܠܥܰܡܳܐ. 22 ܘܶܐܡܰܪ ܠܦܶܪܥܽܘܢ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. ܒܶܪܝ ܒܽܘܟ݂ܪܝ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 23 ܐܶܡܪܶܬ݂ ܠܳܟ݂ ܕܰܬ݂ܫܰܕܰܪ ܠܒܶܪܝ ܘܢܶܦܠܚܰܢܝ. ܘܶܐܢ ܠܳܐ ܨܳܒܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܡܫܰܕܳܪܽܘ ܠܒܶܪܝ ܗܳܐ ܩܳܛܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܠܰܒܪܳܟ݂ ܒܽܘܟ݂ܪܳܟ݂. 24 ܘܰܗܘܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܒܶܝܬ݂ ܒܰܘܬܳܐ. ܘܰܦܓܰܥ ܒܶܗ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܒܥܳܐ ܠܡܶܩܛܠܶܗ ܠܡܽܘܫܶܐ. 25 ܘܢܶܣܒܰܬ݂ ܨܶܦܽܘܪܳܐ ܛܰܪܳܢܳܐ. ܘܓܶܙܪܰܬ݂ ܥܽܘܪܠܽܘܬܳܐ ܕܰܒܪܳܗ̇. ܘܶܐܚܕܰܬ݂ ܒܖ̈ܶܓ݂ܠܰܘܗܝ ܘܶܐܡܪܰܬ݂. ܚܰܬ݂ܢܳܐ ܕܰܕ݂ܡܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܺܝ. 26 ܘܰܐܪܦܺܝ ܡܶܢܶܗ. ܗܳܝܕܶܝܢ ܐܶܡܪܰܬ݂. ܚܰܬ݂ܢܳܐ ܕܰܕ݂ܡܳܐ ܠܰܓ݂ܙܽܘܪܬܳܐ. 27 ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܰܐܗܪܽܘܢ. ܙܶܠ ܠܽܐܘܪܥܶܗ ܕܡܽܘܫܶܐ ܐܰܚܽܘܟ݂ ܠܡܰܕ݂ܒܪܳܐ. ܘܶܐܙܰܠ ܘܰܦܓܰܥ ܒܶܗ ܒܛܽܘܪܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܒܚܽܘܪܺܝܒ. ܘܢܰܫܩܶܗ. 28 ܘܚܰܘܺܝ ܡܽܘܫܶܐ ܠܰܐܗܪܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܶܬܓ݂ܳܡܰܘ̈ܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܕܫܰܕܪܶܗ. ܘܟܽܠ ܐܳܬ݂ܘ̈ܳܬܳܐ ܕܦܰܩܕܶܗ ܠܡܶܥܒܰܕ݂. 29 ܘܶܐܙܰܠܘ ܡܽܘܫܶܐ ܘܰܐܗܪܽܘܢ. ܘܟܰܢܶܫܘ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܣܳܒ̈ܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 30 ܘܶܐܡܰܪ ܐܰܗܪܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡ̈ܶܐ ܕܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ. ܘܰܥܒܰܕ݂ ܐܳܬ݂ܘ̈ܳܬܳܐ ܩܕܳܡ ܥܰܡܳܐ. 31 ܘܗܰܝܡܶܢܘ ܥܰܡܳܐ. ܘܰܫܡܰܥܘ ܕܶܐܬܕܟܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܕܰܚܙܳܐ ܫܽܘܥܒܳܕ݂ܗܽܘܢ. ܘܰܩܥܶܕ݂ܘ ܥܰܡܳܐ ܘܰܣܓܶܕ݂ܘ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ . ܗ.

 

1 ܘܒܳܬܰܪ ܗܳܝܕܶܝܢ. ܥܰܠܘ ܡܽܘܫܶܐ ܘܰܐܗܪܽܘܢ. ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܦܶܪܥܽܘܢ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܫܰܕܰܪ ܠܥܰܡܝ ܘܰܢܚܰܓܽܘܢ ܠܺܝ ܒܡܰܕ݂ܒܪܳܐ. 2 ܘܶܐܡܰܪ ܦܶܪܥܽܘܢ. ܡܰܢܽܘ ܡܳܪܝܳܐ ܕܶܐܫܡܰܥ ܒܩܳܠܶܗ ܠܰܡܫܰܕܳܪܽܘ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܘܳܐܦ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܠܳܐ ܡܫܰܕܰܪ ܐ̱ܢܳܐ. 3 ܘܶܐܡܰܪܘ. ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܥܶܒܖ̈ܳܝܶܐ ܐܶܬ݂ܓܠܺܝ ܥܠܰܝܢ. ܢܺܐܙܰܠ ܡܰܪܕܶܐ ܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܒܡܰܕ݂ܒܪܳܐ. ܘܰܢܕܰܒܰܚ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ. ܕܰܠܡܳܐ ܢܶܐܪܥܰܢ ܒܚܰܪܒܳܐ ܐܰܘ ܒܡܰܘܬܳܐ. 4 ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܡܰܠܟܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. ܠܡܳܢܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܘܰܐܗܪܽܘܢ ܡܒܰܛܠܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܠܥܰܡܳܐ ܡܶܢ ܥܒܳܕ݂ܗܽܘܢ. ܙܶܠܘ ܠܫܽܘܥܒܳܕ݂ܟܽܘܢ. 5 ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܦܶܪܥܽܘܢ. ܗܳܐ ܣܰܓܺܝܐܺܝܢ ܗܳܫܳܐ ܥܰܡܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܡܒܰܛܠܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܡܶܢ ܥܒܳܕ݂ܗܽܘܢ. 6 ܘܦܰܩܶܕ݂ ܦܶܪܥܽܘܢ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ ܠܫܰܠܺܝܛܰܘ̈ܗܝ ܕܥܰܡܳܐ. ܘܰܠܣܳܦܖ̈ܰܘܗܝ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. 7 ܠܳܐ ܬܰܘܣܦܽܘܢ ܠܡܶܬܰܠ ܬܶܒܢܳܐ ܠܥܰܡܳܐ ܠܡܰܪܡܳܝܽܘ ܠܶܒܢ̈ܶܐ. ܐܰܝܟ݂ ܕܶܐܬ݂ܡܳܠܝ ܘܰܐܝܟ݂ ܕܡܢܳܬ݂ܡܳܠܝ. ܗܶܢܽܘܢ ܢܺܐܙܽܠ̱ܘܢ ܢܶܩܫܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܬܶܒܢܳܐ. 8 ܘܚܽܘܫܒܳܢܳܐ ܕܠܶܒܢ̈ܶܐ ܕܥܳܒܕܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܐܰܝܟ݂ ܕܡܶܢ ܐܶܬ݂ܡܳܠܝ ܘܰܐܝܟ݂ ܕܡܶܢ ܡܢܳܬ݂ܡܳܠܝ. ܬܰܪܡܽܘܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܬܒܰܨܪܽܘܢ ܡܶܢܗܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܒ̈ܰܛܳܠܶܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܡܒܰܓܢܺܝܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢ. ܢܺܐܙܰܠ ܢܕܰܒܰܚ ܠܰܐܠܳܗܰܢ. 9 ܬܶܥܫܰܢ ܥܒܺܝܕܬܳܐ ܥܰܠ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܘܢܶܪܢܽܘܢ ܒܳܗ̇. ܘܠܳܐ ܢܶܪܢܽܘܢ ܒܡ̈ܶܠܶܐ ܣܖ̈ܺܝܩܳܬ݂ܳܐ. 10 ܘܰܢܦܰܩܘ ܫܰܠܺܝܛܰܘ̈ܗܝ ܕܥܰܡܳܐ ܘܣܳܦܖ̈ܰܘܗܝ. ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܥܰܡܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܶܡܰܪ ܦܶܪܥܽܘܢ. ܠܳܐ ܝܳܗܶܒ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܽܘܢ ܬܶܒܢܳܐ. 11 ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܙܶܠܘ ܣܰܒܘ ܠܟܽܘܢ ܬܶܒܢܳܐ ܡܶܢ ܐܰܝܡܶܟܳܐ ܕܡܶܫܟܚܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ. ܘܡܶܕܶܡ ܠܳܐ ܢܶܬ݂ܒܰܨܰܪ ܡܶܢ ܥܒܳܕ݂ܟܽܘܢ. 12 ܘܶܐܬ݂ܒܰܕܰܪ ܥܰܡܳܐ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. ܠܡܶܩܰܫ ܩܶܫܬܳܐ ܕܬܶܒܢܳܐ. 13 ܘܫܰܠܺܝ̈ܛܶܐ ܐܳܠܨܺܝܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢ. ܐܰܫܠܶܡܘ ܥܒܳܕ݂ܟ݂ܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܕܰܒܟܽܠܙܒܰܢ. ܐܰܝܟ݂ ܕܡܶܬ݂ܝܗܶܒ ܗܘܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܬܶܒܢܳܐ. 14 ܘܶܐܬ݂ܪܕ݂ܺܝܘ ܣܳܦܖ̈ܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܕܰܐܩܺܝܡܘ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܫܰܠܺܝܛܳܢܰܘ̈ܗܝ ܕܦܶܪܥܽܘܢ. ܘܳܐܡܪܺܝܢ. ܠܡܳܢܳܐ ܠܳܐ ܐܰܫܠܶܡܬܽܘܢ ܚܽܘܫܒܳܢܟܽܘܢ ܕܠܶܒܢ̈ܶܐ. ܐܰܝܟ݂ ܕܶܐܬ݂ܡܳܠܝ ܘܰܐܝܟ݂ ܕܶܡܢܳܬܡܳܠܝ. ܘܳܐܦ ܐܶܬ݂ܡܳܠܝ ܘܝܰܘܡܳܢܳܐ. 15 ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܣܳܦܖ̈ܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܰܡܒܰܓܢܺܝܢ ܩܕܳܡ ܦܶܪܥܽܘܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢ. ܠܡܳܢܳܐ ܡܶܬ݂ܥܒܶܕ ܗܳܟܰܢܳܐ ܠܥܰܒܕܰܝ̈ܟ. 16 ܬܶܒܢܳܐ ܠܳܐ ܡܶܬ݂ܝܗܶܒ ܠܥܰܒܕܰܝ̈ܟ. ܘܠܶܒܢ̈ܶܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܰܢ ܐܰܪܡܰܘ ܘܗܳܐ ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܒܳܠܥܺܝܢ. ܘܚܳܛܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܥܰܠ ܥܰܡܳܟ݂. 17 ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܦܶܪܥܽܘܢ. ܡܶܒܛܰܠ ܗܽܘ ܒܰܛܳܠܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܢܺܐܙܰܠ ܢܕܰܒܰܚ ܠܡܳܪܝܳܐ. 18 ܗܳܫܳܐ ܙܶܠܘ ܘܰܥܒܶܕܘ. ܘܬܶܒܢܳܐ ܠܳܐ ܢܶܬ݂ܝܗܶܒ ܠܟ݂ܽܘܢ. ܘܚܽܘܫܒܳܢܳܐ ܕܠܶܒܢ̈ܶܐ ܬܶܬܠܽܘܢ. 19 ܘܰܚܙܰܘ ܐܶܢܽܘܢ ܣܳܦܖ̈ܶܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܒܺܝܫܳܐܺܝܬ݂. ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܗܽܘܢ. ܠܳܐ ܡܒܰܨܪܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܡܶܢ ܠܶܒܢܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕܰܒܟܽܠܝܽܘܡ. 20 ܘܰܦܓܰܥܘ ܒܡܽܘܫܶܐ ܘܰܐܗܪܽܘܢ ܟܰܕ݂ ܩܳܝܡܺܝܢ ܠܽܘܩܒܰܠܗܽܘܢ. ܟܰܕ݂ ܢܦܰܩܘ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܦܶܪܥܽܘܢ. 21 ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܗܽܘܢ. ܢܶܚܙܶܐ ܥܠܰܝܟܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܢܕ݂ܽܘܢ. ܕܰܐܒܐܶܫܬܽܘܢ ܠܪܽܘܚܰܢ ܒܥܰܝ̈ܢܰܝ ܦܶܪܥܽܘܢ ܘܰܒܥܰܝ̈ܢܰܝ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ. ܠܡܶܬܠܰܢ ܠܚܰܪܒܳܐ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܰܠܡܶܚܪܒܰܢ. 22 ܘܰܗܦܰܟ݂ ܡܽܘܫܶܐ ܠܘܳܬ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܘܶܐܡܰܪ. ܡܳܪܝ. ܠܡܳܢܳܐ ܐܰܒܐܶܫܬ ܠܥܰܡܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܘܰܠܡܳܢܳܐ ܫܰܕܰܪܬܳܢܝ. 23 ܕܡܶܢ ܫܳܥܬܳܐ ܕܶܐܬܺܝܬ݂ ܠܘܳܬ݂ ܦܶܪܥܽܘܢ ܠܰܡܡܰܠܠܽܘ ܒܰܫܡܳܟ݂. ܒܐܶܫ ܠܥܰܡܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܘܡܶܦܪܰܩ ܠܳܐ ܦܪܰܩܬ ܠܥܰܡܳܟ݂.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ.  ܘ.

 

1 ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ. ܗܳܫܳܐ ܬܶܚܙܶܐ ܡܶܕܶܡ ܕܶܐܥܒܶܕ ܠܦܶܪܥܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܬܰܩܺܝܦܬܳܐ ܢܫܰܕܰܪ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܒܰܕ݂ܪܳܥܳܐ ܪܳܡܳܐ ܢܰܦܶܩ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܐܰܪܥܶܗ. 2 ܘܡܰܠܶܠ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡ ܡܽܘܫܶܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ. 3 ܕܶܐܬ݂ܓܠܺܝܬ ܠܰܐܒܪܳܗܳܡ ܘܠܺܐܝܣܚܳܩ ܘܰܠܝܰܥܩܽܘܒ ܒܺܐܝܠܫܰܕܰܝ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. ܘܫܶܡ ܡܳܪܝܳܐ ܠܳܐ ܚܰܘܺܝܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ. 4 ܘܳܐܦ ܐܰܩܺܝܡܬ ܩܝܳܡܝ ܥܰܡܗܽܘܢ. ܠܡܶܬܰܠ ܠܗܽܘܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܰܟ݂ܢܰܥܢ. ܐܰܪܥܳܐ ܕܬ݂ܰܘܬܳܒܽܘܬ݂ܗܽܘܢ ܕܰܥܡܰܪܘ ܒܳܗ̇. 5 ܘܳܐܦ ܐܶܢܳܐ ܫܶܡܥ݀ܶܬ݂ ܐܶܢܰܩܬܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܕܡܶܨܖ̈ܳܝܶܐ ܡܫܰܥܒܕ݂ܺܝܢ ܠܗܽܘܢ. ܘܶܐܬܕܰܟ݂ܪܶܬ݂ ܩܝܳܡܝ. 6 ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܶܡܰܪ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ. ܘܡܰܦܶܩ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܽܘܢ ܡܶܢ ܫܽܘܥܒܳܕ݂ܳܐ ܕܡܶܨܖ̈ܳܝܶܐ. ܘܰܡܦܰܨܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܽܘܢ ܡܶܢ ܥܒܳܕ݂ܗܽܘܢ. ܘܶܐܦܪܽܘܩܟܽܘܢ ܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܬܰܩܺܝܦܬܳܐ ܘܒܰܕ݂ܪܳܥܳܐ ܪܳܡܳܐ. ܘܰܒܕ݂ܺܝ̈ܢܶܐ ܪܰܘܖ̈ܒܶܐ. 7 ܘܶܐܣܰܒܟܽܘܢ ܠܺܝ ܥܰܡܳܐ. ܘܶܐܗܘܶܐ ܠܟܽܘܢ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. ܘܬܶܕܥܽܘܢ ܕܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ. ܕܡܰܦܶܩ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܽܘܢ ܡܶܢ ܫܽܘܥܒܳܕ݂ܳܐ ܕܡܶܨܖ̈ܳܝܳܐ. 8 ܘܰܐܝܬܶܝܟܽܘܢ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܰܐܪܺܝܡܶܬ݂ ܐܺܝܕ݂ܝ ܠܡܶܬܠܳܗ̇ ܠܰܐܒܪܳܗܳܡ ܘܠܺܐܝܣܚܳܩ ܘܰܠܝܰܥܩܽܘܒ. ܘܶܐܬܠܺܝܗ̇ ܠܟܽܘܢ ܝܳܪܬܽܘܬܳܐ. ܐܶܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ. 9 ܘܶܐܡܰܪ ܗܳܟܰܢܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܠܳܐ ܫܰܡܥܽܘܗܝ ܠܡܽܘܫܶܐ. ܡܶܢ ܟܰܪܝܽܘܬ݂ ܪܽܘܚܳܐ ܘܡܶܢ ܫܽܘܥܒܳܕ݂ܳܐ ܩܰܫܝܳܐ. 10 ܘܡܰܠܶܠ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡ ܡܽܘܫܶܐ ܠܡܺܐܡܰܪ. 11 ܙܶܠ ܐܶܡܰܪ ܠܦܶܪܥܽܘܢ ܡܰܠܟܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. ܘܰܢܫܰܕܰܪ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܡܶܢ ܐܰܪܥܶܗ. 12 ܘܶܐܡܰܪ ܡܽܘܫܶܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܗܳܐ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܠܳܐ ܫܳܡܥܺܝܢ ܠܺܝ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܢܶܫܡܥܰܢܝ ܦܶܪܥܽܘܢ. ܕܰܠܥܶܓ݂ ܠܶܫܳܢܝ. 13 ܘܡܰܠܶܠ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡ ܡܽܘܫܶܐ ܘܥܰܡ ܐܰܗܪܽܘܢ. ܘܦܰܩܶܕ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܠܘܳܬ݂ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܘܰܠܘܳܬ݂ ܦܶܪܥܽܘܢ ܡܰܠܟܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. ܠܡܰܦܳܩܽܘ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. 14 ܘܗܳܠܶܝܢ ܖ̈ܺܝܫܶܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܒܢܰܝ̈ ܪܽܘܒܺܝܠ ܒܽܘܟ݂ܪܶܗ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܚܢܽܘܟ ܘܦܰܠܽܘ. ܘܚܶܨܪܽܘܢ ܘܟܰܪܡܺܝ. ܗܳܠܶܝܢ ܫܰܖ̈ܒܳܬܳܐ ܕܪܽܘܒܺܝܠ. 15 ܘܰܒܢܰܝ̈ ܫܶܡܥܽܘܢ. ܝܰܡܽܘܐܶܝܠ. ܘܝܰܡܺܝܢ. ܘܳܐܗܳܪ. ܘܝܰܟ݂ܺܝܢ. ܘܨܳܚܳܪ. ܘܫܳܐܘܳܠ ܒܰܪ ܟܢܰܥܢܳܝܬܳܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܫܰܖ̈ܒܳܬܳܐ ܕܫܶܡܥܽܘܢ. 16 ܘܗܳܠܶܝܢ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܠܶܘܺܝ ܠܫܰܖ̈ܒܳܬ݂ܗܽܘܢ ܓܰܪܫܽܘܢ ܘܩܳܗܳܬ ܘܰܡܪܳܪܺܝ. ܘܰܫܢܰܝ̈ܳܐ ܕܰܚܝܳܐ ܠܶܘܺܝ. ܡܳܐܐ ܘܰܬܠܳܬܺܝܢ ܘܰܫܒܰܥ ܫܢܺܝ̈ܢ. 17 ܘܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܓܰܪܫܽܘܢ. ܠܰܒܢܺܝ ܘܫܰܡܥܺܝ ܠܫܰܖ̈ܒܳܬ݂ܗܽܘܢ. 18 ܘܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܩܳܗܳܬ݂. ܥܰܡܪܰܡ ܘܝܰܨܗܳܪ. ܘܚܶܒܪܽܘܢ. ܘܥܽܘܙܺܝܠ. ܘܰܫܢܰܝ̈ܳܐ ܕܰܚܝܳܐ ܩܳܗܳܬ݂. ܡܳܐܐ ܘܰܬܠܳܬܺܝܢ ܘܰܬܠܳܬ݂ ܫܢܺܝ̈ܢ. 19 ܘܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܰܡܪܳܪܺܝ. ܡܰܚܠܺܝ. ܘܡܽܘܫܺܝ. ܗܳܠܶܝܢ ܫܰܖ̈ܒܳܬܳܐ ܕܠܶܘ̈ܳܝܶܐ ܠܫܰܖ̈ܒܳܬ݂ܗܽܘܢ. 20 ܘܰܢܣܰܒ ܥܰܡܪܰܡ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܠܝܽܘܟ݂ܳܒܰܪ ܒܰܪܬ ܕܳܕܶܗ. ܘܝܶܠܕܰܬ݂ ܠܶܗ ܠܰܐܗܪܽܘܢ ܘܰܠܡܽܘܫܶܐ ܘܰܠܡܰܪܝܰܡ. ܘܰܫܢܰܝ̈ܳܐ ܕܰܚܝܳܐ ܥܰܡܪܰܡ ܡܳܐܐ ܘܰܬܠܳܬܺܝܢ ܘܰܫܒܰܥ ܫܢܺܝ̈ܢ. 21 ܘܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܝܰܨܗܳܪ. ܩܽܘܪܳܚ ܘܰܢܦܰܓ݂ ܘܙܰܟ݂ܪܺܝ. 22 ܘܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܥܽܘܙܺܝܠ. ܡܰܢܫܳܐܶܝܠ ܘܰܐܠܺܝܨܦܰܢ. ܘܣܰܬ݂ܪܺܝ. 23 ܘܰܢܣܰܒ ܐܰܗܪܽܘܢ ܠܶܐܠܺܝܫܒܰܥ ܒܰܪܬ݂ ܥܰܡܺܝܢܳܕ݂ܳܒ ܚܳܬܶܗ ܕܢܶܚܫܽܘܢ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ. ܘܝܶܠܕܰܬ݂ ܠܶܗ ܠܢܳܕ݂ܳܒ ܘܠܰܐܒܺܝܗܽܘ. ܘܠܶܐܠܺܝܥܳܙܳܪ ܘܠܺܐܝܬ݂ܳܡܳܪ. 24 ܘܰܒܢܰܝ̈ ܩܽܘܪܳܚ. ܐܳܣܺܝܪ ܘܗܰܠܩܳܢܳܐ ܘܰܐܟܶܢܣܳܦ. ܗܳܠܶܝܢ ܫܰܖ̈ܒܳܬܳܐ ܕܩܽܘܪܳܚ. 25 ܘܶܐܠܺܝܥܳܙܰܪ ܒܰܪ ܐܰܗܪܽܘܢ ܢܣܰܒ ܠܶܗ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܒܢ̈ܳܬܶܗ ܕܦܰܢܛܺܝܠ. ܘܝܶܠܕܰܬ݂ ܠܶܗ ܠܦܺܝܢܚܶܣ. ܗܳܠܶܝܢ ܖ̈ܺܝܫܶܐ ܕܫܰܖ̈ܒܳܬܳܐ ܕܠܶܘ̈ܳܝܶܐ ܠܫܰܖ̈ܒܳܬ݂ܗܽܘܢ. 26 ܗܳܢܰܘ ܡܽܘܫܶܐ ܘܰܐܗܪܽܘܢ ܕܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ. ܐܰܦܶܩܘ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ ܟܽܠ ܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬ݂ܗܽܘܢ. 27 ܗܶܢܽܘܢ ܐܶܡܰܪܘ ܠܦܶܪܥܽܘܢ ܡܰܠܟܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. ܠܡܰܦܳܩܽܘ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. ܡܽܘܫܶܐ ܘܰܐܗܪܽܘܢ. 28 ܘܰܗܘܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܡܰܠܶܠ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡ ܡܽܘܫܶܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. 29 ܡܰܠܶܠ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡ ܡܽܘܫܶܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ. ܐܶܡܰܪ ܠܦܶܪܥܽܘܢ ܡܰܠܟܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܳܐܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ݂. 30 ܘܶܐܡܰܪ ܡܽܘܫܶܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܕܺܝܠܝ ܠܥܶܓ݂ ܠܶܫܳܢܝ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܢܶܫܡܥܰܢܝ ܦܶܪܥܽܘܢ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ . ܙ.

 

1 ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ. ܚܙܺܝ ܕܝܰܗ̱ܒܬܳܟ݂ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܠܦܶܪܥܽܘܢ. ܘܰܐܗܪܽܘܢ ܐܰܚܽܘܟ݂ ܢܶܗܘܶܐ ܢܒܺܝܳܟ݂. 2 ܐܰܢ̱ܬ ܬܺܐܡܰܪ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܰܡܦܰܩܶܕ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ݂. ܘܰܐܗܪܽܘܢ ܐܰܚܽܘܟ݂ ܢܺܐܡܰܪ ܠܦܶܪܥܽܘܢ. ܘܠܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܢܫܰܕܰܪ ܡܶܢ ܐܰܪܥܶܗ. 3 ܘܶܐܢܳܐ ܐܶܩܰܫܶܐ ܠܶܒܶܗ ܕܦܶܪܥܽܘܢ. ܘܰܐܣܓܶܐ ܐܳܬ݂ܘ̈ܳܬ݂ܝ ܘܬܶܕ݂ܡܖ̈ܳܬ݂ܝ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. 4 ܘܠܳܐ ܢܶܫܡܰܥܟܽܘܢ ܦܶܪܥܽܘܢ. ܘܶܐܬܶܠ ܐܺܝܕ݂ܝ ܒܡܶܨܪܶܝܢ. ܘܰܐܦܶܩ ܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬܝ ܘܥܰܡܝ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ ܒܕ݂ܺܝܢ̈ܶܐ ܪܰܘܖ̈ܒܶܐ. 5 ܘܢܶܕܥܽܘܢ ܡܶܨܖ̈ܳܝܶܐ ܕܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ. ܡܳܐ ܕܰܐܪܺܝܡܶܬ݂ ܐܺܝܕ݂ܝ ܥܰܠ ܡܶܨܖ̈ܳܝܳܐ. ܘܰܐܦܩܶܬ݂ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܡܶܢ ܒܰܝܢܳܬ݂ܗܽܘܢ. 6 ܘܰܥܒܰܕ݂ܘ ܡܽܘܫܶܐ ܘܰܐܗܪܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܕܦܰܩܶܕ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܥܒܰܕ݂ܘ. 7 ܘܡܽܘܫܶܐ ܒܰܪ ܬܡܳܢܺܝܢ ܗܘܳܐ ܫܢܺܝ̈ܢ. ܘܰܐܗܪܽܘܢ ܒܰܪ ܬܡܳܢܺܝܢ ܗܘܳܐ ܘܰܬܠܳܬ݂ ܫܢܺܝ̈ܢ. ܟܰܕ݂ ܡܰܠܶܠܘ ܥܰܡ ܦܶܪܥܽܘܢ. 8 ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ ܘܠܰܐܗܪܽܘܢ. 9 ܐܶܢ ܐܶܡܰܪ ܠܟܽܘܢ ܦܶܪܥܽܘܢ. ܗܰܒܘ ܠܺܝ ܐܳܬܳܐ. ܐܶܡܰܪ ܠܰܐܗܪܽܘܢ ܣܰܒ ܚܽܘܛܪܳܟ݂ ܘܰܐܪܡܳܐ ܩܕܳܡ ܦܶܪܥܽܘܢ. ܘܢܶܗܘܶܐ ܬܰܢܺܝܢܳܐ. 10 ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܡܽܘܫܶܐ ܘܰܐܗܪܽܘܢ ܠܘܳܬ݂ ܦܶܪܥܽܘܢ. ܘܰܥܒܰܕ݂ܘ ܗܳܟܰܢܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܦܰܩܶܕ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܐܪܡܺܝ ܐܰܗܪܽܘܢ ܚܽܘܛܪܶܗ ܩܕܳܡ ܦܶܪܥܽܘܢ. ܘܰܩܕܳܡ ܚܺܐܖ̈ܰܘܗܝ. ܘܰܗܘܳܐ ܬܰܢܺܝܢܳܐ. 11 ܘܰܩܪܳܐ ܦܶܪܥܽܘܢ ܠܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܘܰܠܚܰܖ̈ܳܫܶܐ. ܘܰܥܒܰܕ݂ܘ ܐܳܦ ܗܶܢܽܘܢ ܚܰܖ̈ܳܫܶܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ ܒܚܰܖ̈ܫܰܝܗܽܘܢ ܗܳܟܰܢܳܐ. 12 ܘܰܐܪܡܺܝܘ ܓܒܰܪ ܚܽܘܛܪܶܗ ܩܕܳܡ ܦܶܪܥܽܘܢ ܘܰܗܘܰܘ ܬܰܢܺܝ̈ܢܶܐ. ܘܰܒܠܰܥ ܚܽܘܛܪܳܐ ܕܰܐܗܪܽܘܢ ܠܚܽܘܛܖ̈ܰܝܗܽܘܢ. 13 ܘܶܐܬ݂ܥܰܫܰܢ ܠܶܒܶܗ ܕܦܶܪܥܽܘܢ ܘܠܳܐ ܫܰܕܰܪ ܐܶܢܽܘܢ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. 14 ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ. ܐܶܬ݂ܥܰܫܰܢ ܠܶܒܶܗ ܕܦܶܪܥܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܨܳܒܶܐ ܠܰܡܫܰܕܳܪܽܘ ܠܥܰܡܳܐ. 15 ܙܶܠ ܠܘܳܬ݂ ܦܶܪܥܽܘܢ ܒܨܰܦܪܳܐ. ܗܳܐ ܢܳܦܶܩ ܠܡܰܝ̈ܳܐ. ܩܽܘܡ ܠܩܽܘܒܠܶܗ ܥܰܠ ܣܶܦܬܶܗ ܕܢܰܗܪܳܐ. ܘܚܽܘܛܪܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܚܶܘܝܳܐ ܣܰܒ ܒܺܐܝܕ݂ܳܟ݂. 16 ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܥܶܒܖ̈ܳܝܶܐ ܫܰܕܪܰܢܝ ܠܘܳܬ݂ܳܟ݂. ܘܶܐܡܰܪ. ܫܰܕܰܪ ܠܥܰܡܝ. ܘܢܶܦܠܚܰܢܝ ܒܡܰܕ݂ܒܪܳܐ. ܘܗܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܗܳܫܳܐ ܠܳܐ ܫܳܡܰܥ ܐܰܢ̱ܬ. 17 ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. ܒܗܳܕ݂ܶܐ ܬܶܕܰܥ ܕܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ. ܗܳܐ ܡܳܚܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܒܚܽܘܛܪܳܐ ܕܒܺܐܝܕܝ ܥܰܠ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܰܒܢܰܗܪܳܐ. ܘܢܶܬ݂ܗܰܦܟܽܘܢ ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܕܡܳܐ. 18 ܘܢܽܘ̈ܢܶܐ ܕܰܒܢܰܗܪܳܐ ܢܡܽܘܬ݂ܽܘܢ. ܘܢܶܣܪܶܐ ܢܰܗܪܳܐ. ܘܢܶܬܛܰܪܦܽܘܢ ܡܶܨܖ̈ܳܝܶܐ ܠܡܶܫܬܳܐ ܡܰܝ̈ܳܐ ܡܶܢ ܢܰܗܪܳܐ. 19 ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ. ܐܶܡܰܪ ܠܰܐܗܪܽܘܢ. ܣܰܒ ܚܽܘܛܪܳܟ݂. ܘܰܐܪܺܝܡ ܐܺܝܕ݂ܳܟ݂ ܥܰܠ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܡܶܨܖ̈ܳܝܳܐ. ܥܰܠ ܢܰܗܖ̈ܰܘܳܬ݂ܗܽܘܢ ܘܥܰܠ ܩܳܒ̈ܝܳܬ݂ܗܽܘܢ. ܘܥܰܠ ܐܶܓ݂ܡܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܥܰܠ ܖ̈ܳܡܶܐ ܕܡܰܝ݂ܰܝ݂̈ܗܽܘܢ. ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܕܡܳܐ. ܘܢܶܗܘܶܐ ܕܡܳܐ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. ܘܰܒܩܰܝ̈ܣܶܐ ܘܰܒܟܺܐܦ̈ܶܐ. 20 ܘܰܥܒܰܕ݂ܘ ܗܳܟܰܢܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܘܰܐܗܪܽܘܢ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܦܰܩܶܕ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܐܪܺܝܡ ܐܰܗܪܽܘܢ ܒܚܽܘܛܪܳܐ ܕܒܺܐܝܕ݂ܶܗ. ܘܰܡܚܳܐ ܠܡܰܝ̈ܳܐ ܕܰܒܢܰܗܪܳܐ ܠܥܺܝܢ ܦܶܪܥܽܘܢ. ܘܰܠܥܺܝܢ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ. ܘܰܗܘܰܘ ܠܗܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܰܒܢܰܗܪܳܐ ܕܡܳܐ. 21 ܘܢܽܘ̈ܢܶܐ ܕܰܒܢܰܗܪܳܐ ܡܺܝܬ݂ܘ. ܘܰܣܪܺܝ ܢܰܗܪܳܐ. ܘܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚܘ ܡܶܨܖ̈ܳܝܶܐ ܠܡܶܫܬܳܐ ܡܰܝ̈ܳܐ ܡܶܢ ܢܰܗܪܳܐ. ܘܰܗܘܳܐ ܕܡܳܐ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. 22 ܘܰܥܒܰܕ݂ܘ ܗܳܟܰܢܳܐ ܚܰܖ̈ܳܫܶܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ ܒܚܰܖ̈ܫܰܝܗܽܘܢ. ܘܶܐܬ݂ܥܰܒܺܝ ܠܶܒܶܗ ܕܦܶܪܥܽܘܢ ܘܠܳܐ ܫܡܰܥ ܐܶܢܽܘܢ. ܐܰܝܟ݂ ܕܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. 23 ܘܰܗܦܰܟ݂ ܦܶܪܥܽܘܢ ܘܥܰܠ ܠܒܰܝܬܶܗ. ܘܗܳܕ݂ܶܐ ܠܳܐ ܐܰܝܬܺܝ ܥܰܠ ܒܳܠܶܗ. 24 ܘܰܚܦܰܪܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܶܨܖ̈ܳܝܳܐ ܚܕ݂ܳܖ̈ܰܘܗܝ ܕܢܰܗܪܳܐ ܡܰܝ̈ܳܐ ܠܡܶܫܬܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܡܶܫܬܳܐ ܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܢܰܗܪܳܐ. 25 ܘܰܫܠܶܡܘ ܫܰܒܥܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܡܚܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܠܢܰܗܪܳܐ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܚ.

 

1 ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ. ܙܶܠ ܠܘܳܬ݂ ܦܶܪܥܽܘܢ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. ܫܰܕܰܪ ܠܥܰܡܝ ܘܢܶܦܠܚܰܢܝ. 2 ܘܶܐܢ ܠܳܐ ܨܳܒܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܡܫܰܕܳܪܽܘ. ܗܳܐ ܡܳܚܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܽܠܶܗ ܬܚܽܘܡܳܟ݂ ܒܽܐܘܖ̈ܕܥܶܐ. 3 ܘܢܰܪܚܶܫ ܢܰܗܪܳܐ ܐܽܘܖ̈ܕܥܶܐ. ܘܢܶܣ̈ܩܳܢ ܘܢܶܥ̈ܠܳܢ ܠܒܰܝܬܳܟ݂ ܘܰܠܩܰܝܛܽܘܢܳܟ݂. ܘܰܠܒܶܝܬ݂ ܡܰܫܟܒܳܟ݂. ܘܰܠܥܰܖ̈ܣܳܬܳܟ݂. ܘܰܒܒܶܝܬ݂ ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܘܰܒܥܰܡܳܟ݂. ܘܰܒܬ݂ܰܘܳܢܰܝ̈ܟ ܘܒܳܐܨ̈ܘܳܬܳܟ݂. 4 ܘܒܳܟ݂ ܘܰܒܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܟ݂ ܢܶܣ̈ܩܳܢ ܐܽܘܖ̈ܕܥܶܐ. 5 ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ. ܐܶܡܰܪ ܠܰܐܗܪܽܘܢ ܐܰܚܽܘܟ݂. ܐܰܪܺܝܡ ܐܺܝܕ݂ܳܟ݂ ܒܚܽܘܛܪܳܐ ܥܰܠ ܢܰܗܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ. ܘܥܰܠ ܖ̈ܳܡܶܐ ܘܥܰܠ ܐܶܓ݂ܡ̈ܶܐ. ܘܰܐܣܶܩ ܐܽܘܖ̈ܕܥܶܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. 6 ܘܰܐܪܺܝܡ ܐܰܗܪܽܘܢ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܥܰܠ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܡܶܨܖ̈ܳܝܶܐ. ܘܰܣܠܶܩ ܐܽܘܖ̈ܕܥܶܐ. ܘܟܰܣ̈ܝܳܗ̇ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. 7 ܘܰܥܒܰܕ݂ܘ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܚܰܖ̈ܳܫܶܐ ܒܚܰܖ̈ܫܰܝܗܽܘܢ. ܘܰܐܣܶܩܘ ܐܽܘܖ̈ܕܥܶܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. 8 ܘܰܩܪܳܐ ܦܶܪܥܽܘܢ ܠܡܽܘܫܶܐ ܘܠܰܐܗܪܽܘܢ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܨܰܠܰܘ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܢܰܦܪܶܩ ܐܽܘܖ̈ܕܥܶܐ ܡܶܢܝ ܘܡܶܢ ܥܰܡܝ. ܘܶܐܫܰܕܰܪ ܠܥܰܡܳܐ ܘܢܰܕܰܒܚܽܘܢ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. 9 ܘܶܐܡܰܪ ܡܽܘܫܶܐ ܠܦܶܪܥܽܘܢ. ܫܐܰܠ ܠܳܟ݂ ܙܰܒܢܳܐ ܠܶܐܡܰܬ݂ܝ ܐܶܨܰܠܶܐ ܥܠܰܝܟ. ܘܥܰܠ ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܘܥܰܠ ܥܰܡܳܟ݂. ܘܢܰܦܪܶܩ ܐܽܘܖ̈ܕܥܶܐ ܡܶܢܳܟ݂ ܘܡܶܢ ܒܰܝܬܳܟ݂. 10 ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܡܚܳܪ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܐܰܝܟ݂ ܡܶܠܬܳܟ݂. ܡܶܛܽܠ ܕܬܶܕܰܥ ܕܠܰܝܬ ܐܰܝܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ. ܐܰܠܳܗܰܢ. 11 ܘܢܶܦܖ̈ܩܳܢ ܐܽܘܖ̈ܕܥܶܐ ܡܶܢܳܟ݂ ܘܡܶܢ ܒܰܝܬܳܟ݂. ܘܡܶܢ ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܘܡܶܢ ܥܰܡܳܟ݂. ܒܰܠܚܽܘܕ ܕܰܒܢܰܗܪܳܐ ܢܶܫܬܰܚܖ̈ܳܢ. 12 ܘܰܢܦܰܩܘ ܡܽܘܫܶܐ ܘܰܐܗܪܽܘܢ ܡܶܢ ܠܘܳܬ݂ ܦܶܪܥܽܘܢ. ܘܨܰܠܺܝ ܡܽܘܫܶܐ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܐܽܘܖ̈ܕܥܶܐ ܕܰܐܝܬܺܝ ܥܰܠ ܦܶܪܥܽܘܢ. 13 ܘܰܥܒܰܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܡܶܠܬܶܗ ܕܡܽܘܫܶܐ. ܘܡܺܝ̈ܬ݂ܝ ܐܽܘܖ̈ܕܥܶܐ ܡܶܢ ܒ̈ܳܬܶܐ ܘܡܶܢ ܕܳܖ̈ܶܐ ܘܡܶܢ ܚܰܩ̈ܠܳܬܳܐ. 14 ܘܟܰܢܶܫܘ ܐܶܢܶܝܢ ܟܖ̈ܰܘܳܢ ܟܖ̈ܰܘܳܢ. ܘܣܶܪܝܰܬ݂ ܐܰܪܥܳܐ. 15 ܘܰܚܙܳܐ ܦܶܪܥܽܘܢ ܕܰܗܘܳܬ݂ ܪܘܰܚܬܳܐ. ܘܥܰܒܺܝ ܠܶܒܶܗ ܘܠܳܐ ܫܡܰܥ ܐܶܢܽܘܢ. ܐܰܝܟ݂ ܕܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ. 16 ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ. ܐܶܡܰܪ ܠܰܐܗܪܽܘܢ. ܐܰܪܺܝܡ ܚܽܘܛܪܳܟ݂ ܘܰܡܚܺܝ ܠܥܰܦܪܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܘܢܶܗܘܶܐ ܩܰܠܡܳܐ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. 17 ܘܰܥܒܰܕ݂ ܗܳܟܰܢܳܐ. ܘܰܐܪܺܝܡ ܐܰܗܪܽܘܢ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܒܚܽܘܛܪܶܗ. ܘܰܡܚܳܐ ܠܥܰܦܪܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܘܰܗܘܳܬ݂ ܩܰܠܡܳܐ ܒܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܘܒܰܒܥܺܝܪܳܐ. ܘܟܽܠܶܗ ܥܰܦܪܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܩܰܠܡܳܐ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. 18 ܘܰܥܒܰܕ݂ܘ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܚܰܖ̈ܳܫܶܐ ܒܚܰܖ̈ܫܰܝܗܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚܘ ܠܰܡܦܰܪܳܩܽܘܬ݂ܳܗ̇ ܠܩܰܠܡܳܐ. ܘܰܗܘܳܬ݂ ܩܰܠܡܳܐ ܒܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܘܒܰܒܥܺܝܪܳܐ. 19 ܘܶܐܡܰܪܘ ܚܰܖ̈ܳܫܶܐ ܠܦܶܪܥܽܘܢ. ܨܶܒܥܶܗ ܗܺܝ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ. ܘܶܐܬ݂ܩܰܫܺܝ ܠܶܒܶܗ ܕܦܶܪܥܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܫܡܰܥ ܐܶܢܽܘܢ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. 20 ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ. ܩܰܕܶܡ ܒܨܰܦܪܳܐ ܘܩܽܘܡ ܩܕܳܡ ܦܶܪܥܽܘܢ. ܗܳܐ ܢܳܦܶܩ ܠܡܰܝ̈ܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. ܫܰܕܰܪ ܠܥܰܡܝ ܘܢܶܦܠܚܰܢܝ. 21 ܘܶܐܢ ܠܳܐ ܨܳܒܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܡܫܰܕܳܪܽܘ ܠܥܰܡܝ. ܗܳܐ ܡܫܰܕܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܥܠܰܝܟ. ܘܥܰܠ ܥܰܡܳܟ݂. ܘܥܰܠ ܒܰܝܬܳܟ݂. ܥܰܪܽܘܒܳܐ ܕܟܽܠ ܓܢܶܣ. ܘܢܶܬ݂ܡܠܽܘܢ ܒ̈ܳܬܶܐ ܕܡܶܨܖ̈ܳܝܶܐ ܥܰܪܽܘܒܳܐ. ܐܰܝܟ݂ ܐܰܪܥܳܐ ܕܗܶܢܽܘܢ ܥܠܶܝܗ̇. 22 ܘܶܐܦܪܽܘܫ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܓܶܫܳܢ. ܕܥܰܡܝ ܝܳܬ݂ܒܺܝܢ ܒܳܗ̇. ܕܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܬܰܡܳܢ ܥܰܪܽܘܒܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܬܶܕܰܥ ܕܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܒܓܰܘܳܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ. 23 ܘܶܐܥܒܶܕ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܒܶܝܬ݂ ܥܰܡܝ ܠܥܰܡܳܟ݂. ܘܰܡܚܳܪ ܬܶܗܘܶܐ ܐܳܬܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ. 24 ܘܰܥܒܰܕ ܡܳܪܝܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ. ܘܰܐܝܬܺܝ ܥܰܪܽܘܒܳܐ ܕܬܰܩܺܝܦ ܠܒܶܝܬ݂ ܦܶܪܥܽܘܢ ܘܰܠܒܶܝܬ݂ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ. ܘܰܒܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. ܘܶܐܬ݂ܚܰܒܠܰܬ݂ ܐܰܪܥܳܐ ܡܶܛܽܠ ܥܰܪܽܘܒܳܐ. 25 ܘܰܩܪܳܐ ܦܶܪܥܽܘܢ ܠܡܽܘܫܶܐ ܘܠܰܐܗܪܽܘܢ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܙܶܠܘ ܕܰܒܰܚܘ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ ܒܰܐܪܥܳܐ. 26 ܘܶܐܡܰܪ ܡܽܘܫܶܐ. ܠܳܐ ܫܰܦܺܝܪ ܠܡܶܥܒܰܕ ܗܳܟܰܢܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܢ ܛܰܢܦܽܘܬܳܐ ܕܡܶܨܖ̈ܳܝܶܐ ܡܕܰܒܚܺܝܢܰܢ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ. ܘܶܐܢ ܕܳܒܚܺܝܢܰܢ ܕܶܚ̈ܠܳܬܳܐ ܕܡܶܨܖ̈ܳܝܶܐ ܠܥܺܝܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܪܳܓܡܺܝܢ ܠܰܢ. 27 ܡܰܪܕܶܐ ܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܢܺܐܙܰܠ ܒܡܰܕ݂ܒܪܳܐ. ܘܰܢܕܰܒܰܚ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ. ܐܰܝܟ݂ ܕܢܺܐܡܰܪ ܠܰܢ. 28 ܘܶܐܡܰܪ ܦܶܪܥܽܘܢ. ܐܶܢܳܐ ܐܶܫܰܕܰܪܟܽܘܢ. ܘܰܬܕܰܒܚܽܘܢ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ ܒܡܰܕ݂ܒܪܳܐ. ܒܰܠܚܽܘܕ݂ ܡܰܪܚܳܩܽܘ ܠܳܐ ܬܶܪܚܩܽܘܢ ܠܡܺܐܙܰܠ. ܘܨܰܠܰܘ ܐܳܦ ܥܠܰܝ. 29 ܘܶܐܡܰܪ ܡܽܘܫܶܐ ܠܦܶܪܥܽܘܢ. ܗܳܐ ܢܳܦܶܩ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܢ ܠܘܳܬ݂ܳܟ݂. ܘܶܐܨܰܠܶܐ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܢܰܦܪܶܩ ܥܰܪܽܘܒܳܐ ܡܶܢ ܦܶܪܥܽܘܢ. ܘܡܶܢ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ. ܘܡܶܢ ܥܰܡܶܗ ܡܚܳܪ. ܒܰܠܚܽܘܕ݂ ܕܠܳܐ ܢܰܘܣܶܦ ܦܶܪܥܽܘܢ ܠܰܡܕܰܓܳܠܽܘ. ܕܠܳܐ ܢܫܰܕܰܪ ܠܥܰܡܳܐ ܘܰܢܕܰܒܚܽܘܢ ܠܡܳܪܝܳܐ. 30 ܘܰܢܦܰܩ ܡܽܘܫܶܐ ܡܶܢ ܠܘܳܬ݂ ܦܶܪܥܽܘܢ. ܘܨܰܠܺܝ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. 31 ܘܰܥܒܰܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܡܶܠܬܶܗ ܕܡܽܘܫܶܐ. ܘܰܦܪܰܩ ܥܰܪܽܘܒܳܐ ܡܶܢ ܦܶܪܥܽܘܢ. ܘܡܶܢ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ. ܘܡܶܢ ܥܰܡܶܗ. ܘܠܳܐ ܐܶܫܬܚܰܪ ܐܳܦܠܳܐ ܚܰܕ݂. 32 ܘܩܰܫܺܝ ܦܶܪܥܽܘܢ ܠܶܒܶܗ ܐܳܦ ܒܙܰܒܢܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܘܠܳܐ ܫܰܕܪܶܗ ܠܥܰܡܳܐ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ.  ܛ.

 

1 ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ. ܙܶܠ ܠܘܳܬ݂ ܦܶܪܥܽܘܢ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܥܶܒܖ̈ܳܝܶܐ. ܫܰܕܰܪ ܠܥܰܡܝ ܘܢܶܦܠܚܰܢܝ. 2 ܘܶܐܢ ܠܳܐ ܨܳܒܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܡܫܰܕܳܪܽܘ. ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܗܳܫܳܐ ܡܚܰܡܣܶܢ ܐܰܢ̱ܬ ܒܗܽܘܢ. 3 ܗܳܐ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܗܳܘܝܳܐ ܒܩܶܢܝܳܢܳܟ݂ ܕܰܒܡܰܕ݂ܒܪܳܐ. ܒܖ̈ܰܟ݂ܫܳܐ. ܘܰܒܚܶܡܖ̈ܳܐ. ܘܰܒܓܰܡ̈ܠܶܐ. ܘܰܒܬܰܘܖ̈ܶܐ. ܘܰܒܥܳܢ̈ܳܐ. ܡܰܘܬܳܢܳܐ ܕܚܰܣܺܝܢ ܛܳܒ. 4 ܘܢܶܦܪܽܘܫ ܡܳܪܝܳܐ ܒܶܝܬ݂ ܒܥܺܝܪܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܠܒܶܝܬ݂ ܒܥܺܝܪܳܐ ܕܡܶܨܖ̈ܳܝܶܐ. ܘܠܳܐ ܢܡܽܘܬ݂ ܡܶܢ ܟܽܠ ܒܥܺܝܪܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܐܳܦܠܳܐ ܚܰܕ. 5 ܘܝܰܗܒ ܡܳܪܝܳܐ ܙܰܒܢܳܐ ܡܚܳܪ. ܕܢܶܥܒܶܕ ܡܳܪܝܳܐ ܦܶܬܓܳܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ. 6 ܘܰܥܒܰܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܦܶܬܓܳܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕܒܳܬ݂ܪܶܗ. ܘܡܺܝܬܰܬ݂ ܟܽܠܳܗ̇ ܒܥܺܝܪܳܐ ܕܡܶܨܖ̈ܳܝܶܐ. ܘܡܶܢ ܒܥܺܝܪܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܠܳܐ ܡܺܝܬ݂ ܐܳܦܠܳܐ ܚܰܕ. 7 ܘܫܰܕܰܪ ܦܶܪܥܽܘܢ ܘܰܚܙܳܐ ܕܠܳܐ ܡܺܝܬ݂ ܡܶܢ ܒܥܺܝܪܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܐܳܦܠܳܐ ܚܰܕ݂. ܘܶܐܬ݂ܩܰܫܺܝ ܠܶܒܶܗ ܕܦܶܪܥܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܫܰܕܪܶܗ ܠܥܰܡܳܐ. 8 ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ ܘܠܰܐܗܪܽܘܢ. ܣܰܒܘ ܡ̇ܠܶܐ̣ ܚܽܘܦܰܢܝ̈ܟܽܘܢ ܩܶܛܡܳܐ ܕܰܐܬܽܘܢܳܐ. ܘܢܶܕ݂ܪܶܝܘܗܝ ܡܽܘܫܶܐ ܠܰܐܦܰܝ̈ ܫܡܰܝܳܐ ܠܥܺܝܢܰܘ̈ܗܝ ܕܦܶܪܥܽܘܢ. 9 ܘܢܶܗܘܶܐ ܚܶܠܳܐ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. ܘܢܶܗܘܶܐ ܥܰܠ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܘܥܰܠ ܒܥܺܝܪܳܐ. ܫܽܘܚܢܳܐ ܕܢܽܘܦܚ̈ܶܐ ܕܣܰܓܺܝ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. 10 ܘܢܰܣܒܽܘܗܝ ܠܩܶܛܡܳܐ ܕܰܐܬܽܘܢܳܐ. ܘܩܳܡܘ ܩܕܳܡ ܦܶܪܥܽܘܢ. ܘܰܕ݂ܪܳܝܗܝ ܡܽܘܫܶܐ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܠܥܺܝܢܰܘ̈ܗܝ ܕܦܶܪܥܽܘܢ. ܘܰܗܘܳܐ ܫܽܘܚܢܳܐ ܕܢܽܘܦܚ̈ܶܐ. ܘܰܦܪܰܚ ܒܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܘܰܒܒܥܺܝܪܳܐ. 11 ܘܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚܘ ܚܰܖ̈ܳܫܶܐ ܠܰܡܩܳܡ ܩܕܳܡ ܡܽܘܫܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܫܽܘܚܢܳܐ ܕܰܣܓ݂ܺܝ ܒܚܰܖ̈ܳܫܶܐ. ܘܰܒܟܽܠܳܗ̇ ܡܶܨܪܶܝܢ. 12 ܘܩܰܫܺܝ ܡܳܪܝܳܐ ܠܶܒܶܗ ܕܦܶܪܥܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܫܡܰܥ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܕܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ. 13 ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ. ܩܰܕܶܡ ܒܨܰܦܪܳܐ. ܘܩܽܘܡ ܩܕܳܡ ܦܶܪܥܽܘܢ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܥܶܒܖ̈ܳܝܶܐ. ܫܰܕܰܪ ܠܥܰܡܝ. ܘܢܶܦܠܚܰܢܝ. 14 ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܙܰܒܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܡܫܰܕܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܡܰܚ̈ܘܳܬ݂ܝ ܥܰܠ ܠܶܒܳܟ݂. ܘܥܰܠ ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܘܥܰܠ ܥܰܡܳܟ݂. ܡܶܛܽܠ ܕܬܶܕܰܥ ܕܠܰܝܬ ܐܰܟ݂ܘܳܬ݂ܝ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ. 15 ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܫܳܐ ܡܰܘܫܶܛ ܐ̱ܢܳܐ ܐܺܝܕ݂ܝ. ܘܡܳܚܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ݂ ܘܰܠܥܰܡܳܟ݂ ܒܡܰܘܬܳܢܳܐ. ܘܬܺܐܒܰܕ݂ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ. 16 ܘܰܒܪܰܡ ܡܶܛܽܠ ܗܳܕ݂ܶܐ ܗܽܘ ܐܰܩܺܝܡܬܳܟ݂. ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܚܰܘܶܝܟ݂ ܚܰܝܠܝ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܢܶܬ݂ܟܪܶܙ ܫܶܡܝ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ. 17 ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܗܳܫܳܐ ܡܚܰܡܣܶܢ ܐܰܢ̱ܬ ܒܶܗ ܒܥܰܡܳܐ. ܘܠܳܐ ܨܳܒܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܕܰܬ݂ܫܰܕܪܺܝܘܗܝ. 18 ܡܚܳܪ ܒܗܳܢܳܐ ܥܶܕܳܢܳܐ ܡܰܝܬܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܒܰܪܕ݂ܳܐ ܕܬܰܩܺܝܦ ܛܳܒ. ܕܠܳܐ ܗܘܳܐ ܐܰܟ݂ܘܳܬܶܗ ܒܡܶܨܪܶܝܢ. ܡܶܢ ܝܰܘܡܳܐ ܕܶܐܬ݂ܒܰܢܝܰܬ݂ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܗܳܫܳܐ. 19 ܘܗܳܫܳܐ ܫܰܕܰܪ ܚܡܽܘܠ ܒܥܺܝܪܳܟ݂. ܘܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬ݂ ܠܳܟ݂ ܒܕܰܒܪܳܐ. ܟܽܠ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܘܰܒܥܺܝܪܳܐ ܕܢܶܫܬܟܰܚ ܒܕܰܒܪܳܐ. ܘܠܳܐ ܢܶܬ݂ܚܡܶܠ ܒܓܰܘ ܒܰܝܬܳܐ. ܢܶܚܽܘܬ݂ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܒܰܪܕ݂ܳܐ ܘܰܢܡܽܘܬ݂ܽܘܢ. 20 ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܕ݂ܚܶܠ ܡܶܢ ܡܶܠܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܕܦܶܪܥܽܘܢ. ܚܡܰܠ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܘܰܒܥܺܝܪܶܗ ܒܒܰܝܬܳܐ. 21 ܘܰܕ݂ܠܳܐ ܐܰܝܬܺܝ ܡܶܠܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܒܳܠܶܗ. ܫܒܰܩ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܘܰܒܥܺܝܪܶܗ ܒܚܰܩܠܳܐ. 22 ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ. ܐܰܪܺܝܡ ܐܺܝܕ݂ܳܟ݂ ܠܰܐܦܰܝ̈ ܫܡܰܝܳܐ. ܘܢܶܗܘܶܐ ܒܰܪܕ݂ܳܐ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. ܥܰܠ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܘܥܰܠ ܒܥܺܝܪܳܐ. ܘܥܰܠ ܟܽܠܶܗ ܥܶܣܒܳܐ ܕܰܒܕܰܒܪܳܐ ܕܒܰܐܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. 23 ܘܰܐܪܺܝܡ ܡܽܘܫܶܐ ܚܽܘܛܪܶܗ ܠܰܐܦܰܝ̈ ܫܡܰܝܳܐ. ܘܡܳܪܝܳܐ ܝܰܗܒ ܩ̈ܳܠܶܐ ܘܒܰܪܕ݂ܳܐ. ܘܰܡܗܰܠܟ݂ܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܢܽܘܪܳܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ. ܘܰܐܚܶܬ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܒܰܪܕ݂ܳܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. 24 ܘܢܳܚܶܬ݂ ܗܘܳܐ ܒܰܪܕ݂ܳܐ. ܘܢܽܘܪܳܐ ܡܶܬ݂ܓܰܘܙܠܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܒܓܰܘ ܒܰܪܕ݂ܳܐ. ܚܰܣܺܝܢ ܗܘܳܐ ܛܳܒ ܕܠܳܐ ܗܘܳܐ ܐܰܟ݂ܘܳܬܶܗ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. ܡܶܢ ܝܰܘܡܳܐ ܕܰܗܘܳܬ݂ ܠܥܰܡܳܐ. 25 ܘܰܡܚܳܐ ܒܰܪܕ݂ܳܐ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ ܠܟܽܠ ܕܺܐܝܬ݂ ܒܕܰܒܪܳܐ. ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܰܒܥܺܝܪܳܐ. ܘܟܽܠܶܗ ܥܶܣܒܳܐ ܕܚܰܩܠܳܐ ܐܰܘܒܶܕ ܒܰܪܕ݂ܳܐ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܐܺܝ̈ܠܳܢܶܐ ܕܚܰܩܠܳܐ ܬܰܒܰܪ. 26 ܒܰܠܚܽܘܕ݂ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܓܶܫܳܢ ܕܝܳܬ݂ܒܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܳܗ̇ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܠܳܐ ܢܚܶܬ݂ ܒܰܪܕ݂ܳܐ. 27 ܘܫܰܕܰܪ ܦܶܪܥܽܘܢ ܘܰܩܪܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ ܘܠܰܐܗܪܽܘܢ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܚܛܺܝܬ݂ ܙܒܰܢ̱ܬܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ. ܡܳܪܝܳܐ ܙܰܕܺܝܩ. ܘܶܐܢܳܐ ܘܥܰܡܝ ܪܰܫܺܝܥܺܝܢ. 28 ܨܰܠܰܘ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܺܐܝܬ݂ ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܣܰܓܺܝ ܩܕܳܡܰܘܗܝ. ܕܠܳܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܩܳܠܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ. ܘܒܰܪܕ݂ܳܐ. ܘܶܐܫܰܕܰܪܟܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܬܰܘܣܦܽܘܢ ܠܰܡܦܳܫ. 29 ܘܶܐܡܰܪ ܡܽܘܫܶܐ ܠܦܶܪܥܽܘܢ. ܡܳܐ ܕܢܶܦܩܶܬ݂ ܡܶܢ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ. ܐܶܦܫܽܘܛ ܐܺܝ̈ܕܰܝ ܠܘܳܬ݂ ܡܳܪܝܳܐ. ܩ̈ܳܠܶܐ ܢܶܦܪܩܽܘܢ. ܘܒܰܪܕ݂ܳܐ ܬܽܘܒ ܠܳܐ ܢܶܚܽܘܬ݂. ܡܶܛܽܠ ܕܬܶܕܰܥ ܕܰܕ݂ܡܳܪܝܳܐ ܗ̱ܝ ܐܰܪܥܳܐ. 30 ܘܰܐܢ̱ܬ ܘܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܕܰܥܕܰܡܳܐ ܠܗܳܫܳܐ ܠܳܐ ܕܚܶܠܬܽܘܢ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. 31 ܘܟܶܬܳܢܳܐ ܘܰܣܥܳܖ̈ܶܐ ܐܶܒܰܕ݂ܘ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܣܥܳܖ̈ܶܐ ܡܚܰܝ̈ ܟܰܢܳܐ. ܘܟܶܬܳܢܳܐ ܟܦܰܬ݂. 32 ܘܚܶܛ̈ܶܐ ܘܟ݂ܽܘ̈ܢܳܬܶܐ ܠܳܐ ܐܶܒܰܕ݂ܘ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܠܩܺܝ̈ܫܳܝܺܝܢ ܗܘܰܘ. 33 ܘܰܢܦܰܩ ܡܽܘܫܶܐ ܡܶܢ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܠܘܳܬ݂ ܦܶܪܥܽܘܢ. ܘܰܦܪܰܣ ܐܺܝܕܰܘ̈ܗܝ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܦܪܰܩܘ ܩ̈ܳܠܶܐ ܘܒܰܪܕ݂ܳܐ. ܘܡܶܛܪܳܐ ܠܳܐ ܣܡܰܟ݂ ܠܰܐܪܥܳܐ. 34 ܘܰܚܙܳܐ ܦܶܪܥܽܘܢ ܕܰܦܪܰܩ ܡܶܛܪܳܐ ܘܒܰܪܕ݂ܳܐ ܘܩ̈ܳܠܶܐ. ܘܰܐܘܣܶܦ ܠܡܶܚܛܳܐ. ܘܶܐܬ݂ܩܰܫܺܝ ܠܶܒܶܗ ܕܦܶܪܥܽܘܢ ܘܰܕ݂ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ. 35 ܘܶܐܬ݂ܥܰܒܺܝ ܠܶܒܶܗ ܕܦܶܪܥܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܫܰܕܰܪ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܐܰܝܟ݂ ܕܰܫܠܰܚ ܡܳܪܝܳܐ ܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕܡܽܘܫܶܐ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ.  ܝ.

 

1 ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ. ܙܶܠ ܠܘܳܬ݂ ܦܶܪܥܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܢܳܐ ܩܰܫܺܝܬ݂ ܠܶܒܶܗ. ܘܠܶܒܳܐ ܕܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܥܒܶܕ ܐܳܬ݂ܘ̈ܳܬܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܒܰܝܢܳܬ݂ܗܽܘܢ. 2 ܘܡܶܛܽܠ ܕܬܶܫܬܰܥܶܐ ܩܕܳܡ ܒܪܳܟ݂ ܘܒܰܪ ܒܪܳܟ݂. ܡܶܕܶܡ ܕܥܶܒܕܶܬ݂ ܒܡܶܨܖ̈ܳܝܶܐ. ܘܳܐܬ݂ܘ̈ܳܬܳܐ ܕܥܶܒܕܶܬ݂ ܒܗܽܘܢ. ܘܬܶܕܥܽܘܢ ܕܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ. 3 ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܡܽܘܫܶܐ ܘܰܐܗܪܽܘܢ ܠܘܳܬ݂ ܦܶܪܥܽܘܢ. ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܶܗ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܥܶܒܖ̈ܳܝܶܐ. ܥܕܰܡܳܐ ܠܶܐܡܰܬ݂ܝ ܠܳܐ ܨܳܒܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܡܶܕ݂ܚܰܠ ܡܶܢܝ. ܫܰܕܰܪ ܠܥܰܡܝ ܘܢܶܦܠܚܰܢܝ. 4 ܘܶܐܢ ܠܳܐ ܨܳܒܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܡܫܰܕܳܪܽܘ ܠܥܰܡܝ. ܗܳܐ ܡܰܝܬܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܚܳܪ ܩܰܡܨܳܐ ܥܰܠ ܟܽܠܶܗ ܬܚܽܘܡܳܟ݂. 5 ܘܰܢܟܰܣܶܐ ܥܰܝܢܳܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܘܠܳܐ ܢܶܫܟܰܚ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܠܡܶܚܙܝܳܗ̇ ܠܰܐܪܥܳܐ. ܘܢܶܐܟ݂ܽܘܠ ܫܰܪܟܳܐ ܕܡܶܕܶܡ ܕܰܫܒܰܩ ܠܟܽܘܢ ܒܰܪܕ݂ܳܐ. ܘܢܶܐܟ݂ܽܘܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܺܝ̈ܠܳܢܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܺܝܥܰܘ ܠܟܽܘܢ ܒܚܰܩܠܳܐ. 6 ܘܢܶܬ݂ܡܠܽܘܢ ܒܳܬܰܝ̈ܟ. ܘܒ̈ܳܬܶܐ ܕܥܰܒܕܰܝ̈ܟ. ܘܒܳܬܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܡܶܨܖ̈ܳܝܶܐ. ܕܠܳܐ ܚܙܰܘ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܟ. ܘܰܐܒܳܗ̈ܶܐ ܕܰܐܒܳܗܰܝ̈ܟ ܗܳܟܰܢܳܐ. ܡܶܢ ܝܰܘܡܳܐ ܕܰܗܘܰܘ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܘܰܗܦܰܟ݂ܘ ܘܰܢܦܰܩܘ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܦܶܪܥܽܘܢ. 7 ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܶܗ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܠܦܶܪܥܽܘܢ. ܥܕܰܡܳܐ ܠܶܐܡܰܬ݂ܝ ܬܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܗܳܕ݂ܶܐ ܬܽܘܩܰܠܬܳܐ. ܫܰܕܰܪ ܠܓܰܒܖ̈ܶܐ ܘܢܶܦܠܚܽܘܢ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܗܽܘܢ. ܥܕܰܡܳܐ ܠܗܳܫܳܐ ܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܐܰܢ̱ܬ ܕܶܐܒܕܰܬ݂ ܠܳܗ̇ ܡܶܨܪܶܝܢ. 8 ܘܰܐܗܦܶܟ݂ܘ ܐܶܢܽܘܢ ܠܡܽܘܫܶܐ ܘܠܰܐܗܪܽܘܢ ܠܘܳܬ݂ ܦܶܪܥܽܘܢ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܙܶܠܘ ܦܠܽܘܚܘ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ. ܐܶܠܳܐ ܡܰܢ ܘܡܰܢ ܐܳܙܺܠܝܢ. 9 ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܡܽܘܫܶܐ. ܒܰܥܠܰܝ̈ܡܰܝܢ ܘܰܒܩܰܫܺܝ̈ܫܰܝܢ ܢܺܐܙܰܠ. ܒܰܒܢܰܝ̈ܢ ܘܰܒܢ̈ܳܬܰܢ. ܒܥܳܢ̈ܰܢ ܘܰܒܬ݂ܰܘܖ̈ܰܝܢ ܢܺܐܙܰܠ. ܡܶܛܽܠ ܕܥܰܕ݂ܥܺܕ݂ܰܐ ܗ̱ܘ ܠܰܢ ܕܡܳܪܝܳܐ. 10 ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܢܶܗܘܶܐ ܗܳܟܰܢܳܐ. ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡܟܽܘܢ. ܡܳܐ ܕܫܰܕܰܪܬܟܽܘܢ ܘܠܺܐܝܩܰܪܬܟܽܘܢ. ܚܙܰܘ ܕܶܝܢ ܕܰܠܡܳܐ ܒܺܝܫܬܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ܟܽܘܢ. 11 ܠܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ. ܙܶܠܘ ܗܳܫܳܐ ܓܰܒܖ̈ܶܐ. ܘܰܦܠܽܘܚܘ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܢܝܳܚܬܳܐ ܗܽܘ ܒܳܥܶܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ. ܘܰܐܦܶܩܘ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ ܕܦܶܪܥܽܘܢ. 12 ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ. ܐܰܪܺܝܡ ܐܺܝܕ݂ܳܟ݂ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ ܒܩܰܡܨܳܐ. ܘܢܶܣܰܩ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. ܘܢܶܐܟ݂ܽܘܠ ܥܶܣܒܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܘܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܰܫܒܰܩ ܒܰܪܕ݂ܳܐ. 13 ܘܰܐܪܺܝܡ ܡܽܘܫܶܐ ܚܽܘܛܪܶܗ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. ܘܡܳܪܝܳܐ ܐܰܦܶܩ ܪܽܘܚܳܐ ܕܫܰܘܒܳܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ. ܟܽܠܶܗ ܐܺܝܡܳܡܳܐ ܗܰܘ. ܘܟܽܠܶܗ ܠܺܠܝܳܐ. ܫܰܦܪܳܐ ܗܘܳܐ. ܘܪܽܘܚܳܐ ܕܫܰܘܒܳܐ ܫܶܩܠܰܬ݂ ܩܰܡܨܳܐ. 14 ܘܰܣܠܶܩ ܩܰܡܨܳܐ ܥܰܠ ܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. ܘܰܫܪܳܐ ܒܟܽܠܶܗ ܬܚܽܘܡܳܐ ܕܡܶܨܖ̈ܳܝܶܐ. ܬܰܩܺܝܦ ܗܘܳܐ ܛܳܒ. ܘܰܐܟ݂ܘܳܬܶܗ ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܩܰܡܨܳܐ ܩܕܳܡܰܘܗܝ. ܐܳܦܠܳܐ ܒܳܬ݂ܪܶܗ ܢܶܗܘܶܐ ܐܰܟ݂ܘܳܬܶܗ. 15 ܘܟܰܣܺܝ ܥܰܝܢܳܗ̇ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ. ܘܚܶܫܟܰܬ݂ ܐܰܪܥܳܐ. ܘܶܐܟܰܠ ܟܽܠܶܗ ܥܶܣܒܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܦܺܐܖ̈ܶܐ ܕܺܐܝ̈ܠܳܢܶܐ ܕܰܫܒܰܩ ܒܰܪܕ݂ܳܐ. ܘܠܳܐ ܐܶܫܬܚܰܪ ܛܰܪܦܳܐ ܒܺܐܝܠܳܢܳܐ. ܐܳܦܠܳܐ ܥܶܣܒܳܐ ܒܚܰܩܠܳܐ. ܒܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. 16 ܘܣܰܪܗܶܒ ܦܶܪܥܽܘܢ ܠܡܶܩܪܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ ܘܠܰܐܗܪܽܘܢ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܚܛܺܝܬ݂ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ ܘܰܠܟܽܘܢ. 17 ܘܳܐܦ ܗܳܫܳܐ ܫܒܽܘܩܘ ܣܽܘܪܚܳܢܝ ܗܳܢܳܐ ܙܰܒܢܳܐ. ܘܨܰܠܰܘ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ. ܘܢܰܦܪܶܩ ܡܶܢܝ ܡܰܘܬܳܐ ܗܳܢܳܐ. 18 ܘܰܢܦܰܩ ܡܽܘܫܶܐ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܦܶܪܥܽܘܢ. ܘܨܰܠܺܝ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. 19 ܘܰܗܦܰܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܝܬܺܝ ܪܽܘܚܳܐ ܕܡܰܥܪܒܳܐ ܕܬܰܩܺܝܦܳܐ ܛܳܒ. ܘܰܫܩܰܠܬܶܗ ܠܩܰܡܨܳܐ ܘܰܐܪܡܝܰܬ݂ܶܗ ܒܝܰܡܳܐ ܕܣܽܘܦ. ܘܠܳܐ ܐܶܫܬܚܰܪ ܐܳܦܠܳܐ ܚܰܕ݂ ܩܰܡܨܳܐ ܒܟܽܠܶܗ ܬܚܽܘܡܳܐ ܕܡܶܨܖ̈ܳܝܶܐ. 20 ܘܩܰܫܺܝ ܡܳܪܝܳܐ ܠܶܒܶܗ ܕܦܶܪܥܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܫܰܕܰܪ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 21 ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ. ܐܰܪܺܝܡ ܐܺܝܕ݂ܳܟ݂ ܠܘܳܬ݂ ܫܡܰܝܳܐ. ܘܢܶܗܘܶܐ ܚܶܫܟܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. ܘܢܶܥܡܰܛ ܚܶܫܟܳܐ. 22 ܘܰܐܪܺܝܡ ܡܽܘܫܶܐ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܠܘܳܬ݂ ܫܡܰܝܳܐ. ܘܰܗܘܳܐ ܚܶܫܟܳܐ ܘܥܰܡܛܳܢܳܐ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. ܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ. 23 ܘܠܳܐ ܚܙܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܐܰܚܽܘܗܝ. ܘܠܳܐ ܩܳܡ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢ ܕܽܘܟܬܶܗ ܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ. ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܗܘܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܒܶܝܬ݂ ܡܰܘܬܰܒܗܽܘܢ. 24 ܘܰܩܪܳܐ ܦܶܪܥܽܘܢ ܠܡܽܘܫܶܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܙܶܠܘ ܦܠܽܘܚܘ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ. ܒܰܠܚܽܘܕ݂ ܥܳܢ̈ܟܽܘܢ ܘܬ݂ܰܘܖ̈ܰܝܟܽܘܢ ܫܒܽܘܩܘ. ܘܳܐܦ ܝܺܩܰܪܬܟܽܘܢ ܬܺܐܙܰܠ ܥܰܡܟܽܘܢ. 25 ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܡܽܘܫܶܐ ܠܦܶܪܥܽܘܢ. ܘܳܐܦ ܐܰܢ̱ܬ ܬܶܬܶܠ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܢ ܕܶܒܚ̈ܶܐ ܘܰܥܠܰܘ̈ܳܬܳܐ ܘܰܢܕܰܒܰܚ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ. 26 ܘܳܐܦ ܒܥܺܝܪܰܢ ܬܺܐܙܰܠ ܥܰܡܰܢ. ܘܠܳܐ ܬܶܫܬܚܰܪ ܡܶܢܰܢ ܐܳܦܠܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܛܶܦܪܳܐ ܬܢܳܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܢܳܗ̇ ܢܳܣܒܺܝܢܰܢ ܠܡܶܦܠܰܚ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ. ܘܰܚܢܰܢ ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢܰܢ ܡܳܢܳܐ ܢܶܦܠܽܘܚ ܠܡܳܪܝܳܐ ܡܳܐ ܕܡܰܛܺܝܢ ܠܬܰܡܳܢ. 27 ܘܩܰܫܺܝ ܡܳܪܝܳܐ ܠܶܒܶܗ ܕܦܶܪܥܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܨܒܳܐ ܕܰܢܫܰܕܰܪ ܐܶܢܽܘܢ. 28 ܘܶܐܡܰܪ ܦܶܪܥܽܘܢ ܠܡܽܘܫܶܐ. ܙܶܠ ܠܳܟ݂ ܡܶܢ ܠܘܳܬܝ. ܐܶܙܕܰܗܪ ܠܳܐ ܬܰܘܣܶܦ ܬܽܘܒ ܕܬܶܬ݂ܚܙܶܐ ܠܺܝ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܝܰܘܡܳܐ ܕܡܶܬ݂ܚܙܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܺܝ ܬܡܽܘܬ݂. 29 ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܡܽܘܫܶܐ. ܫܰܦܺܝܪ ܐܶܡܰܪܬ. ܬܽܘܒ ܠܳܐ ܡܰܘܣܶܦ ܐ̱ܢܳܐ ܠܡܶܚܙܳܐ ܐܰܦܰܝ̈ܟ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܐ.

 

1 ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ. ܬܽܘܒ ܡܚܽܘܬ݂ܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܡܰܝܬܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܥܰܠ ܦܶܪܥܽܘܢ ܘܥܰܠ ܡܶܨܖ̈ܳܝܶܐ. ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܐܶܫܰܕܰܪܟܽܘܢ ܡܶܟܳܐ. ܘܡܳܐ ܕܫܰܕܰܪܬܟܽܘܢ ܟܽܠܟܽܘܢ. ܦܽܘܩܘ ܠܟܽܘܢ ܡܶܟܳܐ. 2 ܘܶܐܡܰܪ ܩܕܳܡ ܥܰܡܳܐ ܢܶܫܐܠܽܘܢ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢ ܚܰܒܪܶܗ. ܘܰܐܢ̱ܬܬܳܐ ܡܶܢ ܚܒܰܪܬ݂ܳܗ̇. ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܕܣܺܐܡܳܐ. ܘܡܳܐܢ̈ܶܐ ܕܕܰܗܒܳܐ. 3 ܘܝܰܗܒ ܐܶܢܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܠܥܰܡܳܐ ܠܖ̈ܰܚܡܶܐ ܒܥܰܝ̈ܢܰܝܗܽܘܢ ܕܡܶܨܖ̈ܳܝܶܐ. ܐܳܦ ܓܰܒܪܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܝܰܩܺܝܪ ܗܘܳܐ ܛܳܒ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. ܒܥܰܝ̈ܢܰܝ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܕܦܶܪܥܽܘܢ. ܘܰܒܥܰܝ̈ܢܰܝ ܥܰܡܳܐ. 4 ܘܶܐܡܰܪ ܡܽܘܫܶܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. ܒܦܶܠܓܶܗ ܕܠܺܠܝܳܐ ܢܳܦܶܩ ܐ̱ܢܳܐ ܒܓܰܘ ܡܶܨܪܶܝܢ. 5 ܘܰܢܡܽܘܬ݂ܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܽܘܟ݂ܖ̈ܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. ܡܶܢ ܒܽܘܟܪܶܗ ܕܦܶܪܥܽܘܢ ܕܝܳܬܶܒ ܥܰܠ ܟܽܘܪܣܝܶܗ. ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܒܽܘܟ݂ܪܳܐ ܕܰܐܡܬܳܐ ܕܺܐܝܬ݂ ܒܶܝܬ݂ ܪܰܚܝܳܐ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܒܽܘܟ݂ܖ̈ܶܐ ܕܥܳܢ̈ܳܐ. 6 ܘܬܶܗܘܶܐ ܝܺܠܶܠܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. ܕܰܐܟ݂ܘܳܬ݂ܳܗ̇ ܠܳܐ ܗܘܳܬ݂. ܘܰܐܟ݂ܘܳܬ݂ܳܗ̇ ܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ. 7 ܘܡܶܢ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܠܳܐ ܢܰܗܰܪ ܐܳܦܠܳܐ ܟܰܠܒܳܐ ܒܠܶܫܳܢܶܗ. ܐܳܦܠܳܐ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܐܳܦܠܳܐ ܒܥܺܝܪܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܬܶܕܥܽܘܢ ܕܦܳܪܶܫ ܡܳܪܝܳܐ ܒܶܝܬ݂ ܡܶܨܖ̈ܳܝܶܐ ܠܰܕ݂ܒܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 8 ܘܢܶܚܬ݂ܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܗܳܠܶܝܢ ܠܘܳܬ݂ܝ. ܘܢܶܣܓܕ݂ܽܘܢ ܠܺܝ ܘܢܺܐܡܪܽܘܢ ܠܺܝ. ܦܽܘܩ ܐܰܢ̱ܬ ܘܥܰܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܟܽܠܶܗ ܕܥܰܡܳܟ݂. ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܐܶܦܽܘܩ. ܘܰܢܦܰܩ ܡܽܘܫܶܐ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܦܶܪܥܽܘܢ ܒܚܶܡܬܳܐ ܪܰܒܬ݂ܳܐ. 9 ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ. ܠܳܐ ܢܶܫܡܰܥܟܽܘܢ ܦܶܪܥܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܣܓܶܐ ܦܖ̈ܺܝܫܳܬ݂ܝ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. 10 ܘܡܽܘܫܶܐ ܘܰܐܗܪܽܘܢ ܥܒܰܕ݂ܘ ܦܖ̈ܺܝܫܳܬܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܩܕܳܡ ܦܶܪܥܽܘܢ. ܘܩܰܫܺܝ ܡܳܪܝܳܐ ܠܶܒܶܗ ܕܦܶܪܥܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܫܰܕܰܪ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܡܶܢ ܐܰܪܥܶܗ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ.  ܝܒ.

 

1 ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ ܘܠܰܐܗܪܽܘܢ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. 2 ܝܰܪܚܳܐ ܗܳܢܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܟܽܘܢ ܪܺܝܫ ܝܰܖ̈ܚܶܐ. ܩܰܕ݂ܡܳܝ ܢܶܗܘܶܐ ܠܟܽܘܢ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܖ̈ܚܶܐ ܕܫܰܢ̱ܬܳܐ. 3 ܐܶܡܰܪܘ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܟܢܽܘܫܬܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܒܰܥܣܰܪܬܳܐ ܒܝܰܪܚܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܢܶܗܘܽܘܢ ܢܳܣܒܺܝܢ ܠܗܽܘܢ ܓܒܰܪ ܐܶܡܪܳܐ ܠܒܰܝܬܳܐ. ܘܶܐܡܪܳܐ ܠܒܶܝܬ݂ ܐܰܒܽܘܗܝ. 4 ܘܶܐܢ ܙܥܽܘܪ ܗ̱ܘ ܒܰܝܬܳܐ ܕܢܶܦܽܘܩ ܒܶܗ ܐܶܡܪܳܐ. ܢܶܣܰܒ ܗܽܘ ܘܰܫܒܳܒܶܗ ܕܩܰܪܺܝܒ ܠܒܰܝܬܶܗ ܒܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ. ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܣܰܬ݂ ܡܶܐܟܠܶܗ ܬܶܡܢܽܘܢ ܥܰܠ ܐܶܡܪܳܐ. 5 ܐܶܡܪܳܐ ܕܠܰܝܬ ܒܶܗ ܡܽܘܡܳܐ. ܕܶܟ݂ܪܳܐ ܒܰܪ ܫܰܢ̱ܬܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܟܽܘܢ. ܡܶܢ ܐܶܡܖ̈ܶܐ ܘܡܶܢ ܓܕܰܝ̈ܳܐ ܬܶܣܒܽܘܢ. 6 ܘܢܶܗܘܶܐ ܢܛܺܝܪ ܠܟܽܘܢ. ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܐܪܒܰܥܶܣܖ̈ܶܐ ܒܝܰܪܚܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܘܢܶܟ݂ܣܽܘܢܶܗ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܕܰܟܢܽܘܫܬܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܒܡܰܥܖ̈ܳܒܰܝ ܫܶܡܫܳܐ. 7 ܘܢܶܣܒܽܘܢ ܡܶܢ ܕܡܶܗ. ܘܢܶܪܣܽܘܢ ܥܰܠ ܬܖ̈ܰܝܗܽܘܢ ܦܖ̈ܽܘܣܬܕܶܐ. ܘܥܰܠ ܐܶܣܟ̈ܦܳܬܳܐ. ܘܥܰܠ ܒ̈ܳܬܶܐ. ܕܢܶܐܟܠܽܘܢܶܗ ܒܗܽܘܢ. 8 ܘܢܶܐܟܠܽܘܢܶܗ ܠܒܶܣܪܳܐ ܒܠܺܠܝܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܟܰܕ݂ ܡܛܰܘܰܝ ܒܢܽܘܪܳܐ. ܘܦܰܛܺܝܪܳܐ ܥܰܡ ܡܪܳܖ̈ܶܐ ܢܶܐܟܠܽܘܢܶܗ. 9 ܠܳܐ ܬܶܐܟܠܽܘܢ ܡܶܢܶܗ ܟܰܕ݂ ܚܰܝ. ܐܳܦܠܳܐ ܟܰܕ ܡܒܰܫܳܠܽܘ ܡܒܰܫܰܠ ܒܡܰܝ̈ܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܟܰܕ ܡܛܰܘܰܝ ܒܢܽܘܪܳܐ. ܘܪܺܝܫܶܗ ܘܟ݂ܖ̈ܳܥܰܘܗܝ ܘܰܓ݂ܘܳܝܶܗ. 10 ܘܠܳܐ ܬܰܘܬܪܽܘܢ ܡܶܢܶܗ ܠܨܰܦܪܳܐ. ܘܡܶܕܶܡ ܕܝܳܬܰܪ ܡܶܢܶܗ ܠܨܰܦܪܳܐ. ܒܢܽܘܪܳܐ ܬܰܘܩܕ݂ܽܘܢܶܗ. 11 ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܬܶܐܟܠܽܘܢܶܗ. ܟܰܕ݂ ܚܰܨܰܝ̈ܟܽܘܢ ܐܰܣܺܝܪܺܝܢ. ܘܰܡܣܳܐܢܰܝ̈ܟܽܘܢ ܒܖ̈ܶܓ݂ܠܰܝܟܽܘܢ. ܘܚܽܘܛܖ̈ܰܝܟܽܘܢ ܒܺܐܝ̈ܕ݂ܰܝܟܽܘܢ. ܐܘܟܠܽܘܗܝ ܡܣܰܪܗܒܳܐܺܝܬ݂. ܡܶܛܽܠ ܕܦܶܨܚܳܐ ܗ̱ܘ ܠܡܳܪܝܳܐ. 12 ܘܶܐܥܒܰܪ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ ܒܠܺܠܝܳܐ ܗܳܢܳܐ ܘܰܢܡܽܘܬ݂ܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܽܘܟܖ̈ܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܰܒܥܺܝܪܳܐ. ܘܰܒܟܽܠܗܶܝܢ ܕܶܚ̈ܠܳܬ݂ܗܽܘܢ ܕܡܶܨܖ̈ܳܝܶܐ. ܐܶܥܒܶܕ݂ ܕܺܝܢܳܐ. ܐܶܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ. 13 ܘܢܶܗܘܶܐ ܠܟܽܘܢ ܕܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܠܳܐܬܳܐ ܥܰܠ ܒ̈ܳܬܶܐ ܕܰܐܢ̱ܬܽܘܢ ܒܗܽܘܢ. ܘܶܐܚܙܶܝܘܗܝ ܠܰܕ݂ܡܳܐ ܘܶܐܦܨܰܚ ܥܠܰܝܟܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܒܟܽܘܢ ܡܰܘܬܳܐ ܠܰܡܚܰܒܳܠܽܘ. ܡܳܐ ܕܰܡܩܰܛܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. 14 ܘܢܶܗܘܶܐ ܠܟܽܘܢ ܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܠܕ݂ܽܘܟ݂ܪܳܢܳܐ. ܘܥܽܘܒܕܽܘܗܝ ܥܰܕ݂ܥܺܐܕ݂ܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܥܰܕ݂ܥܺܐܕ݂ܳܐ ܠܕ݂ܳܖ̈ܰܝܟܽܘܢ. ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܗܘܰܝܬܽܘܢ ܥܳܒܕܺܝܢ ܠܶܗ. 15 ܫܰܒܥܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܦܰܛܺܝܪܳܐ ܬܶܐܟܠܽܘܢ. ܘܡܶܢ ܝܰܘܡܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܬܒܰܛܠܽܘܢ ܚܡܺܝܪܳܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܢܶܐܟ݂ܽܘܠ ܚܰܡܺܝܥܳܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܬܺܐܒܰܕ݂ ܢܰܦܫܳܐ ܗܳܝ ܡܶܢ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܡܶܢ ܝܰܘܡܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܐ ܫܒܺܝܥܳܝܳܐ. 16 ܝܰܘܡܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܩܪܶܐ ܘܩܰܕܺܝܫ. ܘܝܰܘܡܳܐ ܫܒܝܥܳܝܳܐ ܩܪܶܐ ܘܩܰܕܺܝܫ ܢܶܗܘܶܐ ܠܟܽܘܢ. ܘܟܽܠ ܥܒܳܕ݂ܳܐ ܠܳܐ ܢܶܬ݂ܥܒܶܕ݂ ܒܗܽܘܢ. ܐܶܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܕܳܐܟܶܠ ܒܰܪܢܳܫܐ. ܒܰܠܚܽܘܕ݂ ܗܽܘ ܢܶܬ݂ܥܒܶܕ݂ ܠܟܽܘܢ. 17 ܘܬܶܛܪܽܘܢ ܦܰܛܺܝܪܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܒܶܗ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܐܰܦܩܶܬ݂ ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬ݂ܟܽܘܢ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. ܘܬܶܛܪܽܘܢ ܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܠܕ݂ܳܖ̈ܰܝܟܽܘܢ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ. 18 ܒܝܰܪܚܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ. ܒܰܐܪܒܰܥܶܣܖ̈ܶܐ ܒܝܰܪܚܳܐ ܒܪܰܡܫܳܐ. ܬܶܐܟܠܽܘܢ ܦܰܛܺܝܪܳܐ. ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܝܽܘܡ ܚܰܕ݂ ܘܥܶܣܪܺܝܢ ܒܝܰܪܚܳܐ ܒܪܰܡܫܳܐ. 19 ܫܰܒܥܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܚܰܡܺܝܥܳܐ ܠܳܐ ܢܶܫܬܟܰܚ ܒܒܳܬܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܟܽܠ ܕܢܶܐܟ݂ܽܘܠ ܚܰܡܺܝܥܳܐ. ܬܺܐܒܰܕ݂ ܢܰܦܫܳܐ ܗܳܝ ܡܶܢ ܟܢܽܘܫܬܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܡܶܢ ܒܽܘܟ݂ܢ̈ܶܐ . ܘܡܶܢ ܥܳܡܽܘܖ̈ܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ. 20 ܘܟܽܠ ܚܰܡܺܝܥܳܐ ܠܳܐ ܬܶܐܟܠܽܘܢ. ܒܟܽܠܶܗ ܒܶܝܬ݂ ܡܰܥܡܰܪܟܽܘܢ ܬܶܐܟܠܽܘܢ ܦܰܛܺܝܪܳܐ. 21 ܘܰܩܪܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܣܳܒ̈ܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܒܰܥܓܰܠ ܣܰܒܘ ܠܟܽܘܢ ܥܳܢ̈ܳܐ ܠܫܰܖ̈ܒܳܬ݂ܟܽܘܢ. ܘܟ݂ܽܘܣܘ ܦܶܨܚܳܐ. 22 ܘܬܶܣܒܽܘܢ ܡܶܐܣܳܪܬܳܐ ܕܙܽܘܦܳܐ. ܘܬܶܨܒܥܽܘܢ ܒܰܕ݂ܡܳܐ ܕܶܐܡܪܳܐ. ܘܬܶܪܣܽܘܢ ܥܰܠ ܐܶܣܟ̈ܦܳܬܳܐ ܘܥܰܠ ܬܖ̈ܰܝܗܽܘܢ ܦܖ̈ܽܘܣܬܕܶܐ ܡܶܢ ܕܡܳܐ ܕܺܐܝܬ݂ ܒܡܳܐܢܳܐ. ܘܰܐܢ̱ܬܽܘܢ ܠܳܐ ܬܶܦܩܽܘܢ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢ ܬܪܰܥ ܒܰܝܬܶܗ. ܥܕܰܡܳܐ ܠܨܰܦܪܳܐ. 23 ܘܢܶܥܒܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܶܡܚܳܐ ܠܡܶܨܖ̈ܳܝܶܐ. ܘܢܶܚܙܶܝܘܗܝ ܠܰܕ݂ܡܳܐ ܕܥܰܠ ܐܶܣܟ̈ܦܳܬܳܐ. ܘܥܰܠ ܬܖ̈ܰܝܗܽܘܢ ܦܖ̈ܽܘܣܬܕܶܐ. ܘܢܶܦܨܰܚ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܬܰܖ̈ܥܶܐ. ܘܠܳܐ ܢܶܫܒܽܘܩ ܠܰܡܚܰܒܠܳܢܳܐ ܕܢܶܥܽܘܠ ܠܒܳܬܰܝ̈ܟܽܘܢ ܘܰܢܚܰܒܶܠ. 24 ܘܬܶܛܪܽܘܢ ܦܶܬܓܳܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܘܢܳܡܽܘܣܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܠܟܽܘܢ ܘܠܰܒܢܰܝ̈ܟܽܘܢ ܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ. 25 ܘܡܳܐ ܕܥܰܠܬܽܘܢ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܢܶܬܶܠ ܠܟܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕܶܐܡܰܪ. ܬܶܛܪܽܘܢ ܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ. 26 ܘܢܶܗܘܶܐ ܟܰܕ݂ ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܠܟܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܗܳܢܳܐ ܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܡܳܢܰܐ ܗ̱ܘ. 27 ܬܺܐܡܪܽܘܢ ܠܗܽܘܢ. ܕܕܶܒܚܬܰܐ ܗ̱ܘ ܕܦܶܨܚܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܕܰܐܦܨܰܚ ܥܰܠ ܒ̈ܳܬܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܒܡܶܨܪܶܝܢ. ܟܰܕ݂ ܡ̣ܚܳܐ ܠܡܶܨܖ̈ܳܝܶܐ ܘܰܠܒܳܬܰܝ̈ܢ ܦܰܨܺܝ. ܘܰܩܥܶܕ݂ܘ ܥܰܡܳܐ ܘܰܣܓܶܕ݂ܘ ܠܡܳܪܝܳܐ. 28 ܘܶܐܙܰܠܘ ܘܰܥܒܰܕ݂ܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܦܩܰܕ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ ܘܠܰܐܗܪܽܘܢ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܥܒܰܕ݂ܘ. 29 ܘܰܗܘܳܐ ܒܦܶܠܓܶܗ ܕܠܺܠܝܳܐ. ܘܡܳܪܝܳܐ ܩܰܛܶܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܽܘܟܖ̈ܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. ܡܶܢ ܒܽܘܟ݂ܪܶܗ ܕܦܶܪܥܽܘܢ ܕܝܳܬܶܒ ܥܰܠ ܟܽܘܪܣܝܶܗ. ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܒܽܘܟ݂ܪܳܐ ܕܫܰܒܝܳܐ ܕܺܐܝܬ݂ ܒܶܝܬ݂ ܐܰܣܺܝܖ̈ܶܐ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܒܽܘܟܖ̈ܶܐ ܕܰܒܥܺܝܪܳܐ. 30 ܘܩܳܡ ܦܶܪܥܽܘܢ ܒܠܺܠܝܳܐ ܗܰܘ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܡܶܨܖ̈ܳܝܶܐ. ܘܰܗܘܳܬ݂ ܝܺܠܶܠܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. ܘܠܰܝܬ ܒܰܝܬܳܐ ܕܠܰܝܬ ܗܘܳܐ ܒܶܗ ܡܺܝܬܳܐ. 31 ܘܰܩܪܳܐ ܦܶܪܥܽܘܢ ܠܡܽܘܫܶܐ ܘܠܰܐܗܪܽܘܢ ܒܠܺܠܝܳܐ ܗܰܘ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܩܽܘܡܘ ܦܽܘܩܘ ܡܶܢ ܓܰܘ ܥܰܡܝ. ܘܳܐܦ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܘܳܐܦ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܙܶܠܘ ܦܠܽܘܚܘ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܶܐܡܰܪܬܽܘܢ. 32 ܐܳܦ ܥܳܢ̈ܟܽܘܢ ܐܳܦ ܬܰܘܖ̈ܰܝܟܽܘܢ ܕܒܰܪܘ. ܐܰܝܟ݂ ܕܶܐܡܰܪܬܽܘܢ. ܘܙܶܠܘ ܘܰܬ݂ܒܰܪܟ݂ܽܘܢ ܐܳܦ ܠܺܝ. 33 ܘܰܐܠܰܨܘ ܡܶܨܖ̈ܳܝܶܐ ܠܥܰܡܳܐ ܡܣܰܪܗܒܳܐܺܝܬ݂. ܕܢܰܦܩܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܟܽܠܰܢ ܡܳܝܬܺܝܢ ܚܢܰܢ. 34 ܘܰܫܩܰܠܘ ܥܰܡܳܐ ܠܰܝܫܗܽܘܢ ܟܰܕ݂ ܠܳܐ ܚܡܰܥ. ܩܰܪܺܝܪܗܽܘܢ ܨܪܺܝܪ ܒܫܽܘܫܶܦܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܰܪܡܶܐ ܥܰܠ ܟܰܬ݂ܦ̈ܳܬ݂ܗܽܘܢ. 35 ܘܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܥܒܰܕ݂ܘ ܐܰܝܟ݂ ܡܶܠܬܶܗ ܕܡܽܘܫܶܐ. ܘܰܫܐܶܠܘ ܡܶܢ ܡܶܨܖ̈ܳܝܶܐ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܕܣܺܐܡܳܐ. ܘܡܳܐܢ̈ܶܐ ܕܕܰܗܒܳܐ. ܘܰܠܒܽܘܫ̈ܶܐ. 36 ܘܝܰܗܒ ܐܶܢܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܠܥܰܡܳܐ ܠܖ̈ܰܚܡܶܐ ܒܥܰܝ̈ܢܰܝܗܽܘܢ ܕܡܶܨܖ̈ܳܝܶܐ. ܘܰܫܐܶܠܘ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܚܰܠܶܨܘ ܠܡܶܨܖ̈ܳܝܶܐ. 37 ܘܰܫܩܰܠܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܡܶܢ ܪܰܥܡܣܺܝܣ ܠܣܳܟ݂ܽܘܬ݂. ܫܶܬ݂ܡܳܐܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܖ̈ܶܓ݂ܠܳܝܶܐ. ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܐܺܝܩܰܪܬܳܐ. 38 ܘܳܐܦ ܥܰܪܽܘܒܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ ܣܠܶܩ ܥܰܡܗܽܘܢ. ܘܥܳܢ̈ܳܐ ܘܬ݂ܰܘܖ̈ܶܐ ܘܩܶܢܝܳܢܳܐ ܕܣܰܓܺܝ ܛܳܒ. 39 ܘܰܐܦܰܐܗܝ ܠܠܰܝܫܳܐ ܕܰܐܦܶܩܘ ܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ ܪܰܥܦܳܐ ܦܰܛܺܝܪܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܚܡܰܥ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܦܶܩܘ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܨܖ̈ܳܝܶܐ. ܘܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚܘ ܠܡܶܬ݂ܟܪܳܟ݂ܽܘ. ܘܳܐܦ ܙܘ̈ܳܕܶܐ ܠܳܐ ܥܒܰܕ݂ܘ ܠܗܽܘܢ. 40 ܘܡܰܘܬܰܒܗܽܘܢ ܕܺܝܬܶܒܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. ܐܰܪܒܰܥܡܳܐܐ ܘܰܬ݂ܠܳܬ݂ܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ. 41 ܘܰܗܘܳܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܐܰܪܒܰܥܡܳܐܐ ܘܰܬ݂ܠܳܬܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ. ܒܶܗ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܢܦܰܩܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. 42 ܠܺܠܝܳܐ ܢܛܺܝܪ ܗܘܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܠܡܰܦܳܩܽܘܬ݂ܗܽܘܢ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. ܗܽܘ ܠܺܠܝܳܐ ܗܳܢܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܢܛܺܝܪ ܗܘܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܠܕ݂ܳܖ̈ܰܝܗܽܘܢ. 43 ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ ܘܠܰܐܗܪܽܘܢ. ܗܳܢܰܘ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܦܶܨܚܳܐ. ܟܽܠ ܒܰܪ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܠܳܐ ܢܶܐܟ݂ܽܘܠ ܡܶܢܶܗ. 44 ܘܟܽܠ ܥܰܒܕܳܐ ܕܓܰܒܪܳܐ ܙܒܺܝܢ ܟܶܣܦܳܐ. ܡܳܐ ܕܰܓ݂ܙܰܪܬܳܝܗܝ. ܗܳܝܕܶܝܢ ܢܶܐܟ݂ܽܘܠ ܡܶܢܶܗ. 45 ܬܰܘܬܳܒܳܐ ܘܰܐܓ݂ܺܝܪܳܐ ܠܳܐ ܢܶܐܟ݂ܽܘܠ ܡܶܢܶܗ. 46 ܒܒܰܝܬܳܐ ܚܰܕ݂ ܢܶܬ݂ܐܟܶܠ. ܘܠܳܐ ܬܰܦܩܽܘܢ ܡܶܢܶܗ ܡܶܢ ܒܶܣܪܳܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܒܰܝܬܳܐ. ܘܓܰܪܡܳܐ ܠܳܐ ܬܶܬ݂ܒܪܽܘܢ ܒܶܗ. 47 ܟܽܠܳܗ̇ ܟܢܽܘܫܬܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܢܶܥܒܕ݂ܽܘܢܶܗ. 48 ܘܟܰܕ݂ ܢܶܥܡܰܪ ܥܰܡܟܽܘܢ ܬܰܘܬܳܒܳܐ. ܘܢܶܥܒܶܕ݂ ܦܶܨܚܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܡܳܐ ܕܓ݂ܳܙܰܪ ܟܽܠ ܕܶܟ݂ܪܳܐ. ܗܳܝܕܶܝܢ ܢܶܬ݂ܩܰܪܰܒ ܠܡܶܥܒܕܶܗ. ܘܢܶܗܘܶܐ ܐܰܝܟ݂ ܒܽܘܟ݂ܖ̈ܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܘܟܽܠ ܥܽܘܪܠܳܐ ܠܳܐ ܢܶܐܟ݂ܽܘܠ ܡܶܢܶܗ. 49 ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܚܰܕ݂ ܢܶܗܘܶܐ ܠܒܽܘܟ݂ܢ̈ܶܐ. ܘܰܠܥܳܡܽܘܖ̈ܶܐ ܕܥܳܡܪܺܝܢ ܒܰܝܢܳܬ݂ܟܽܘܢ. 50 ܘܰܥܒܰܕ݂ܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܐܰܝܟ݂ ܕܦܰܩܶܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ ܘܠܰܐܗܪܽܘܢ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܥܒܰܕ݂ܘ. 51 ܘܰܗܘܳܐ ܒܶܗ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܐܰܦܶܩ ܡܳܪܝܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. ܟܽܠ ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬ݂ܗܽܘܢ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܓ.

 

1 ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ. 2 ܩܰܕܶܫ ܠܺܝ ܟܽܠ ܒܽܘܟ݂ܪܳܐ ܕܦܳܬܰܚ ܟܽܠ ܖ̈ܰܚܡܶܐ. ܕܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܕܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܘܕܰܒܥܺܝܪܳܐ. ܕܺܝܠܝ ܐܶܢܽܘܢ. 3 ܘܶܐܡܰܪ ܡܽܘܫܶܐ ܠܥܰܡܳܐ. ܐܶܬܕܰܟܪܘ ܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܰܢܦܰܩܬܽܘܢ ܒܶܗ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. ܡܶܢ ܒܶܝܬ݂ ܥܰܒܕܽܘܬܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܬܰܩܺܝܦܬܳܐ ܐܰܦܶܩܟܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܟܳܐ. ܘܠܳܐ ܢܶܬ݂ܐܟ݂ܶܠ ܚܰܡܺܝܥܳܐ. 4 ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܢܳܦܩܺܝܬܽܘܢ. ܒܝܰܪܚܳܐ ܕܗܰܒܳܒ̈ܶܐ. 5 ܘܢܶܗܘܶܐ ܟܰܕ݂ ܢܰܥܶܠܟܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܰܟ݂ܢܰܥܢܳܝ̈ܶܐ. ܘܰܕ݂ܚܺܝܬ݂ܳܝ̈ܶܐ. ܘܕ݂ܳܐܡܽܘܖ̈ܳܝܶܐ. ܘܰܕ݂ܚܰܘܳܝ̈ܶܐ. ܘܰܕ݂ܝܳܒܽܘܣܳܝ̈ܶܐ. ܘܰܕ݂ܦܰܖ̈ܙܳܝܶܐ. ܐܰܝܟ݂ ܕܺܝܡܳܐ ܠܰܐܒܳܗܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܕܢܶܬܶܠ ܠܟܽܘܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܰܪܕܝܳܐ ܚܰܠܒܳܐ ܘܕܶܒܫܳܐ. ܬܶܦܠܚܽܘܢ ܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܒܶܗ ܒܝܰܪܚܳܐ ܗܳܢܳܐ. 6 ܫܰܒܥܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܬܶܐܟܠܽܘܢ ܦܰܛܺܝܪܳܐ. ܘܰܒܝܰܘܡܳܐ ܫܒܝܥܳܝܳܐ ܥܰܕ݂ܥܺܕ݂ܰܐ ܗ̱ܘ ܠܡܳܪܝܳܐ. 7 ܦܰܛܺܝܪܳܐ ܬܶܐܟܠܽܘܢ ܫܰܒܥܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ. ܘܠܳܐ ܢܶܬ݂ܚܙܶܐ ܒܟܽܘܢ ܚܰܡܺܝܥܳܐ. ܒܟܽܠܶܗ ܬܚܽܘܡܟܽܘܢ. 8 ܘܰܬ݂ܚܰܘܢ ܠܰܒܢܰܝ̈ܟܽܘܢ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܥܒܰܕ݂ ܠܺܝ ܐܰܠܳܗܝ ܟܰܕ݂ ܢܶܦܩܶܬ݂ ܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ. 9 ܘܢܶܗܘܶܐ ܠܳܟ݂ ܐܳܬܳܐ ܥܰܠ ܐܺܝܕ݂ܳܟ݂. ܘܕ݂ܽܘܟ݂ܪܳܢܳܐ ܒܶܝܬ݂ ܥܰܝ̈ܢܰܝܟ. ܡܶܛܽܠ ܕܢܶܗܘܶܐ ܢܳܡܽܘܣܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܒܦܽܘܡܳܟ. ܡܶܛܽܠ ܕܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܬܰܩܺܝܦܬܳܐ ܐܰܦܩܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ. 10 ܘܛܰܪ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܘܢܳܡܽܘܣܳܐ ܗܳܢܳܐ ܠܙܰܒܢܶܗ. ܡܶܢ ܥܶܕܳܢ ܠܥܶܕܳܢ. 11 ܘܟܰܕ݂ ܢܰܥܠܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܰܟ݂ܢܰܥܢܳܝ̈ܶܐ. ܐܰܝܟ݂ ܕܺܝܡܳܐ ܠܳܟ݂ ܘܠܰܐܒ̈ܳܗܰܝܟ. ܘܢܶܬܠܺܝܗ̇ ܠܳܟ݂. 12 ܬܶܦܪܽܘܫ ܟܽܠ ܒܽܘܟ݂ܪܳܐ ܦܳܬܰܚ ܖ̈ܰܚܡܶܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܘܟܽܠ ܦܳܬܰܚ ܖ̈ܰܚܡܶܐ ܕܰܒܥܺܝܪܳܐ. ܕܢܶܗܘܶܐ ܠܳܟ݂ ܕܶܟ݂ܪܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. 13 ܘܟܽܠ ܒܽܘܟ݂ܪܳܐ ܕܶܟ݂ܪܳܐ ܦܳܬܰܚ ܪܰܚܡܳܐ ܕܰܒܥܺܝܪܳܐ. ܒܶܐܡܪܳܐ ܬܶܦܪܩܺܝܘܗܝ. ܘܶܐܢ ܠܳܐ ܬܶܦܪܩܺܝܘܗܝ ܬܶܩܛܠܺܝܘܗܝ. ܘܟܽܠ ܒܽܘܟ݂ܪܳܐ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܟ ܬܶܦܪܽܘܩ. 14 ܘܟܰܕ݂ ܢܫܰܐܠܳܟ݂ ܒܪܳܟ݂ ܡܚܳܪ ܘܢܺܐܡܰܪ ܠܳܟ݂. ܡܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܗܳܢܳܐ. ܘܬܺܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܕܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܬܰܩܺܝܦܬܳܐ ܐܰܦܩܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ. ܡܶܢ ܒܶܝܬ݂ ܥܰܒܕܽܘܬܳܐ. 15 ܘܟܰܕ݂ ܐܶܬ݂ܩܰܫܺܝ ܦܶܪܥܽܘܢ ܠܰܡܫܰܕܳܪܽܘܬܰܢ. ܩܰܛܶܠ ܡܳܪܝܳܐ ܟܽܠ ܒܽܘܟܖ̈ܶܐ ܕܒܰܐܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. ܡܶܢ ܒܽܘܟܪܳܐ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܒܽܘܟ݂ܪܳܐ ܕܰܒܥܺܝܪܳܐ ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܡܕܰܒܰܚ ܐ̱ܢܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܟܽܠ ܦܳܬܰܚ ܪܰܚܡܳܐ ܕܶܟ݂ܪܳܐ. ܘܟܽܠ ܒܽܘܟ݂ܪܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܐܶܦܪܽܘܩ. 16 ܘܢܶܗܘܶܐ ܠܳܟ݂ ܐܳܬܳܐ ܥܰܠ ܐܺܝܕ݂ܳܟ݂ ܘܕ݂ܽܘܟ݂ܪܳܢܳܐ ܒܶܝܬ݂ ܥܰܝ̈ܢܰܝܟ. ܡܶܛܽܠ ܕܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܬܰܩܺܝܦܬܳܐ ܐܰܦܩܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ. 17 ܘܟܰܕ݂ ܫܰܕܰܪ ܦܶܪܥܽܘܢ ܠܥܰܡܳܐ. ܠܳܐ ܐܰܘܒܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܕܰܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܩܰܪܺܝܒܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂. ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܡܰܪ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. ܕܰܠܡܳܐ ܢܶܕ݂ܚܠܽܘܢ ܥܰܡܳܐ ܡܳܐ ܕܰܚܙܰܘ ܩܪܳܒܳܐ. ܘܢܶܗܦܟܽܘܢ ܠܡܶܨܪܶܝܢ. 18 ܘܰܕ݂ܒܰܪ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܠܥܰܡܳܐ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܡܰܕ݂ܒܪܳܐ ܒܝܰܡܳܐ ܕܣܽܘܦ. ܘܰܡܙܰܝܢܺܝܢ ܣܠܶܩܘ ܗܘܰܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. 19 ܘܰܢܣܰܒ ܡܽܘܫܶܐ ܓܰܖ̈ܡܰܘܗܝ ܕܝܰܘܣܶܦ ܥܰܡܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܡܰܘܡܳܝܽܘ ܐܰܘܡܺܝ ܠܰܕ݂ܒܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܶܐܡܰܪ. ܡܶܬܕܟ݂ܳܪܽܘ ܡܶܬܕܟܰܪ ܠܟܽܘܢ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. ܐܰܣܶܩܘ ܓܰܖ̈ܡܰܝ ܡܶܟܳܐ ܥܰܡܟܽܘܢ. 20 ܘܰܫܩܰܠܘ ܡܶܢ ܣܳܟ݂ܽܘܬ݂. ܘܰܫܪܰܘ ܒܳܐܬ݂ܳܡ ܕܰܒܣܰܘ̈ܦܰܝ ܡܰܕ݂ܒܪܳܐ. 21 ܘܡܳܪܝܳܐ ܐܳܙܶܠ ܩܕ݂ܳܡܰܝܗܽܘܢ ܒܺܐܝܡܳܡܳܐ ܒܥܰܡܽܘܕ݂ܳܐ ܕܰܥܢܳܢܳܐ. ܠܡܰܫܪܳܝܽܘ ܐܶܢܽܘܢ ܒܽܐܘܪܚܳܐ. ܘܰܒܠܺܠܝܳܐ ܒܥܰܡܽܘܕ݂ܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ. ܠܡܰܢܗܳܪܽܘ ܠܗܽܘܢ. ܠܡܺܐܙܰܠ ܒܺܐܝܡܳܡܳܐ ܘܰܒܠܺܠܝܳܐ. 22 ܠܳܐ ܦܳܪܶܩ ܗܘܳܐ ܥܰܡܽܘܕ݂ܳܐ ܕܰܥܢܳܢܳܐ ܒܺܐܝܡܳܡܳܐ. ܘܥܰܡܽܘܕ݂ܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܒܠܺܠܝܳܐ. ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܥܰܡܳܐ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܕ.

 

1 ܘܡܰܠܶܠ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡ ܡܽܘܫܶܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. 2 ܐܶܡܰܪ ܠܰܕ݂ܒܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܢܶܗܦܟܽܘܢ ܘܢܶܫܪܽܘܢ ܥܰܠ ܦܽܘܡܳܗ̇ ܕܚܶܐܪܺܝܬܳܐ. ܒܶܝܬ݂ ܡܰܓ݂ܕܽܘܠ ܠܒܶܝܬ݂ ܝܰܡܳܐ. ܩܕܳܡ ܒܥܶܠܨܦܽܘܢ. ܠܩܽܘܒܠܶܗ ܬܶܫܪܽܘܢ ܥܰܠ ܝܰܡܳܐ. 3 ܘܶܐܡܰܪ ܦܶܪܥܽܘܢ ܥܰܠ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܕܢܽܘܟ݂ܖ̈ܳܝܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܐܶܬܬܚܶܕ݂ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܡܰܕ݂ܒܪܳܐ. 4 ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ. ܐܶܢܳܐ ܐܶܩܰܫܶܐ ܠܶܒܶܗ ܕܦܶܪܥܽܘܢ ܘܢܶܪܕܽܘܦ ܒܳܬܰܪܟܽܘܢ. ܘܶܐܫܬܰܒܰܚ ܒܦܶܪܥܽܘܢ ܘܰܒܟܽܠܶܗ ܚܰܝܠܶܗ. ܘܢܶܕܥܽܘܢ ܡܶܨܖ̈ܳܝܶܐ ܕܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܥܒܰܕ݂ܘ ܗܳܟܰܢܳܐ. 5 ܘܶܐܬ݂ܚܰܘܺܝ ܠܡܰܠܟܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ ܕܶܐܙܰܠ ܠܶܗ ܥܰܡܳܐ. ܘܶܐܬ݂ܗܦܶܟ݂ ܠܶܒܶܗ ܕܦܶܪܥܽܘܢ ܘܰܕ݂ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܥܰܠ ܥܰܡܳܐ. ܘܳܐܡܪܺܝܢ. ܡܳܢܳܐ ܥܒܰܕ݂ܢ ܕܫܰܕܰܪܢ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܡܶܢ ܫܽܘܥܒܳܕܰܢ. 6 ܘܦܰܓܶܕ݂ ܩܳܖ̈ܽܘܟ݂ܰܘܗܝ. ܘܥܰܡܶܗ ܕܒܰܪ ܥܰܡܶܗ. 7 ܘܰܕ݂ܒܰܪ ܫܶܬ݂ܡܳܐܐ ܡܰܖ̈ܟܒܳܬܳܐ ܕܓܰܒ̈ܝܳܢ. ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܕܡܶܨܖ̈ܳܝܶܐ. ܘܓܰܒܖ̈ܶܐ ܥܰܠ ܟܽܠܗܶܝܢ. 8 ܘܩܰܫܺܝ ܡܳܪܝܳܐ ܠܶܒܶܗ ܕܦܶܪܥܽܘܢ ܡܰܠܟܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. ܘܰܪܕܰܦ ܒܳܬܰܪ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܢܦܰܩܘ ܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܪܳܡܬܳܐ. 9 ܘܰܪܕܰܦܘ ܡܶܨܖ̈ܳܝܶܐ ܒܳܬܰܪܗܽܘܢ. ܘܰܐܕ݂ܪܶܟ݂ܘ ܐܶܢܽܘܢ ܟܰܕ݂ ܫܪܶܝܢ ܥܰܠ ܝܰܡܳܐ. ܟܽܠ ܪܰܟ݂ܫܶܗ ܕܦܶܪܥܽܘܢ. ܘܡܰܖ̈ܟܒܳܬܶܗ ܘܦܰܖ̈ܳܫܰܘܗܝ ܘܚܰܝܠܶܗ. ܫܪܶܝܢ ܥܰܠ ܦܽܘܡܳܗ̇ ܕܚܶܐܪܺܝܬܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܒܥܶܠܨܦܽܘܢ. 10 ܘܰܩܪܶܒ ܦܶܪܥܽܘܢ . ܘܰܐܪܺܝܡܘ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܥܰܝ̈ܢܰܝܗܽܘܢ. ܘܰܚܙܰܘ ܠܡܶܨܖ̈ܳܝܶܐ ܟܰܕ݂ ܐܳܬܶܝܢ ܒܳܬܰܪܗܽܘܢ. ܘܰܕ݂ܚܶܠܘ ܛܳܒ. ܘܨܰܠܺܝܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. 11 ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܡܽܘܫܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܝܬ ܩܰܒܖ̈ܶܐ ܒܡܶܨܪܶܝܢ. ܕܒܰܪܬܳܢ ܕܰܢܡܽܘܬ݂ ܒܡܰܕ݂ܒܪܳܐ. ܠܡܳܢܳܐ ܥܒܰܕܬ ܠܰܢ ܗܳܟܰܢܳܐ. ܘܰܐܦܶܩܬܳܢ ܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ. 12 ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܗܳܢܳܐ ܦܶܬܓܳܡܳܐ ܕܶܐܡܰܪܢ ܗ̱ܘܰܝܢ ܠܳܟ݂ ܒܡܶܨܪܶܝܢ. ܕܰܫܒܽܘܩܰܝܢ ܕܢܶܦܠܽܘܚ ܠܡܶܨܖ̈ܳܝܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܛܳܒ ܗܘܳܐ ܠܰܢ ܕܢܶܦܠܽܘܚ ܠܡܶܨܖ̈ܳܝܶܐ. ܡܶܢ ܕܰܢܡܽܘܬ݂ ܒܡܰܕ݂ܒܪܳܐ ܗܳܢܳܐ. 13 ܘܶܐܡܰܪ ܡܽܘܫܶܐ ܠܥܰܡܳܐ ܠܳܐ ܬܶܕ݂ܚܠܽܘܢ. ܟܰܬܰܪܘ ܘܰܚܙܰܘ ܦܽܘܪܩܳܢܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܕܥܳܒܶܕ݂ ܠܟܽܘܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܰܚܙܰܝܬܽܘܢ ܠܡܶܨܖ̈ܳܝܶܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܬܽܘܒ ܠܳܐ ܬܰܘܣܦܽܘܢ ܠܡܶܚܙܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܠܥܳܠܰܡ. 14 ܡܳܪܝܳܐ ܢܶܬ݂ܟܰܬܰܫ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܟܰܕ݂ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܬܶܗܘܢ ܫܠܶܝܢ. ܘܨܰܠܺܝ ܡܽܘܫܶܐ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. 15 ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ. ܡܳܢܳܐ ܡܨܰܠܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܩܕ݂ܳܡܝ ܐܶܡܰܪ ܠܰܕ݂ܒܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܢܶܫܩܠܽܘܢ. 16 ܘܰܐܢ̱ܬ ܐܰܪܺܝܡ ܚܽܘܛܪܳܟ݂. ܘܰܐܪܟܶܢ ܐܺܝܕ݂ܳܟ݂ ܥܰܠ ܝܰܡܳܐ ܘܰܦܠܽܘܓ݂ܳܝܗܝ. ܘܢܶܥܠܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܒܓܰܘ ܝܰܡܳܐ ܒܝܰܒܫܳܐ. 17 ܘܶܐܢܳܐ ܗܳܐ ܡܥܰܒܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܒܗܽܘܢ ܕܡܶܨܖ̈ܳܝܶܐ ܕܢܶܥܠܽܘܢ ܒܳܬܰܪܗܽܘܢ. ܘܶܐܫܬܰܒܰܚ ܒܦܶܪܥܽܘܢ ܘܰܒܟܽܠܶܗ ܚܰܝܠܶܗ. ܘܰܒܡܰܖ̈ܟܒܳܬܶܗ. ܘܰܒܦܰܖ̈ܳܫܰܘܗܝ. 18 ܘܢܶܕܥܽܘܢ ܡܶܨܖ̈ܳܝܶܐ ܕܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ. ܡܳܐ ܕܶܐܫܬܰܒܚܶܬ݂ ܒܦܶܪܥܽܘܢ ܘܰܒܟܽܠܶܗ ܚܰܝܠܶܗ. ܘܰܒܡܰܖ̈ܟܒܳܬܶܗ. ܘܰܒܦܰܖ̈ܳܫܰܘܗܝ. 19 ܘܰܫܩܰܠ ܡܰܠܰܐܟܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܕܳܐܙܶܠ ܩܕܳܡ ܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܶܐܙܰܠ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪܗܽܘܢ. ܘܰܫܩܰܠ ܥܰܡܽܘܕ݂ܳܐ ܕܰܥܢܳܢܳܐ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡܰܝܗܽܘܢ. ܘܩܳܡ ܡܶܢ ܒܶܣܬܰܪܗܽܘܢ. 20 ܘܥܰܠ ܒܶܝܬ݂ ܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܕܡܶܨܖ̈ܳܝܶܐ ܠܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܰܗܘܳܬ݂ ܥܢܳܢܳܐ ܘܚܶܫܽܘܟ݂ܳܐ ܟܽܠܶܗ ܠܺܠܝܳܐ. ܘܰܢܗܰܪ ܟܽܠܶܗ ܠܺܠܝܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܠܳܐ ܩܪܶܒܘ ܗܳܠܶܝܢ ܠܘܳܬ݂ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܶܗ ܠܺܠܝܳܐ. 21 ܘܰܐܪܺܝܡ ܡܽܘܫܶܐ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܥܰܠ ܝܰܡܳܐ. ܘܕܰܒܪܶܗ ܡܳܪܝܳܐ ܠܝܰܡܳܐ ܒܪܽܘܚܳܐ ܕܫܰܘܒܳܐ ܥܰܙܺܝܙܬܳܐ ܟܽܠܶܗ ܠܺܠܝܳܐ. ܘܣܳܡܶܗ ܠܝܰܡܳܐ ܒܝܰܒܫܳܐ. ܘܶܐܬ݂ܦܰܠܰܓ݂ܘ ܡܰܝ̈ܳܐ. 22 ܘܥܰܠܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܒܓܰܘ ܝܰܡܳܐ ܒܝܰܒܫܳܐ. ܘܡܰܝ̈ܳܐ ܗܘܰܘ ܠܗܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܫܽܘܪܳܐ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܗܽܘܢ ܘܡܶܢ ܣܶܡܳܠܗܽܘܢ. 23 ܘܰܪܕܰܦܘ ܡܶܨܖ̈ܳܝܶܐ ܘܥܰܠܘ ܒܳܬܰܪܗܽܘܢ. ܟܽܠ ܪܰܟ݂ܫܶܗ ܕܦܶܪܥܽܘܢ ܘܡܰܖ̈ܟܒܳܬܶܗ ܘܦܰܖ̈ܳܫܰܘܗܝ ܒܓܰܘ ܝܰܡܳܐ. 24 ܘܰܗܘܳܐ ܒܡܰܛܰܪܬܳܐ ܕܨܰܦܪܳܐ. ܘܶܐܬ݂ܚܙܺܝ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܕܡܶܨܖ̈ܳܝܶܐ ܒܥܰܡܽܘܕ݂ܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܘܕܰܥܢܳܢܳܐ. ܘܫܳܓܶܫ ܠܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܕܡܶܨܖ̈ܳܝܶܐ. 25 ܘܶܐܣܰܪ ܓܺܝ̈ܓ݂ܠܶܐ ܕܡܰܖ̈ܟܒܳܬ݂ܗܽܘܢ. ܘܗܶܢܽܘܢ ܡܕܰܒܪܺܝܢ ܠܗܶܝܢ ܒܬܰܩܺܝܦܽܘܬܳܐ. ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܡܶܨܖ̈ܳܝܶܐ. ܢܶܥܪܽܘܩ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܡܶܛܽܠ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܒܰܕ݂ ܠܗܽܘܢ ܩܪܳܒܳܐ ܒܡܶܨܪܶܝܢ. 26 ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ. ܐܰܪܟܶܢ ܐܺܝܕ݂ܳܟ݂ ܥܰܠ ܝܰܡܳܐ. ܘܢܶܗܦܟܽܘܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܥܰܠ ܡܶܨܖ̈ܳܝܶܐ. ܥܰܠ ܡܰܖ̈ܟܒܳܬ݂ܗܽܘܢ. ܘܥܰܠ ܦܰܖ̈ܳܫܰܝܗܽܘܢ. 27 ܘܰܐܪܺܝܡ ܡܽܘܫܶܐ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܥܰܠ ܝܰܡܳܐ. ܘܰܗܦܰܟ݂ ܝܰܡܳܐ ܠܥܶܕܳܢ ܨܰܦܪܳܐ ܠܕ݂ܽܘܟܬܶܗ. ܘܡܶܨܖ̈ܳܝܶܐ ܥܳܪܩܺܝܢ ܠܩܽܘܒܠܶܗ. ܘܛܰܪܶܦ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܶܨܖ̈ܳܝܶܐ ܒܓܰܘ ܝܰܡܳܐ. 28 ܘܰܗܦܰܟ݂ܘ ܡܰܝ̈ܳܐ ܘܟܰܣܺܝܘ ܠܡܰܖ̈ܟܒܳܬܳܐ ܘܰܠܦܰܖ̈ܳܫܶܐ. ܘܰܠܟܽܠܶܗ ܚܰܝܠܶܗ ܕܦܶܪܥܽܘܢ ܕܥܰܠܘ ܒܳܬܰܪܗܽܘܢ ܠܝܰܡܳܐ. ܘܠܳܐ ܐܶܫܬܚܰܪ ܡܶܢܗܽܘܢ ܐܳܦܠܳܐ ܚܰܕ݂. 29 ܘܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܗܰܠܶܟ݂ܘ ܒܝܰܡܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕܰܒܝܰܒܫܳܐ. ܘܡܰܝ̈ܳܐ ܗܘܰܘ ܠܗܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܫܽܘܪܳܐ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܗܽܘܢ ܘܡܶܢ ܣܶܡܳܠܗܽܘܢ. 30 ܘܰܦܪܰܩ ܡܳܪܝܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܡܶܢ ܐܺܝܕ݂ܳܐ ܕܡܶܨܖ̈ܳܝܶܐ. ܘܰܚܙܳܐ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܠܡܶܨܖ̈ܳܝܶܐ ܟܰܕ ܡܺܝܬ݂ܺܝܢ ܥܰܠ ܣܶܦܬܶܗ ܕܝܰܡܳܐ. 31 ܘܰܚܙܳܐ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܐܺܝܕ݂ܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܕܰܥܒܰܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܒܡܶܨܖ̈ܳܝܶܐ. ܘܰܕ݂ܚܶܠܘ ܥܰܡܳܐ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܗܰܝܡܶܢܘ ܒܡܳܪܝܳܐ ܘܰܒܡܽܘܫܶܐ ܥܰܒܕܶܗ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܗ.

 

ܬܶܫܒܽܘܚܬܶܗ ܕܥܰܡܳܐ ܕܰܚܠܳܦ ܦܽܘܪܩܳܢܗܽܘܢ

1 ܗܝܕܝܢ ܫܒܚܘ ܡܽܘܫܶܐ ܘܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܘܶܐܡܰܪܘ. ܢܫܰܒܰܚ ܠܡܳܪܝܳܐ ܓܰܐܝܳܐ. ܕܶܐܬܓܰܐܺܝ ܥܰܠ ܖ̈ܰܟܫܳܐ. ܘܖ̈ܳܟܒܰܝܗܽܘܢ ܐܰܪܡܺܝ ܒܝܰܡܳܐ. 2 ܬܰܩܺܝܦܳܐ ܘܰܡܫܰܒܚܳܐ. ܝܰܗ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܗܘܳܐ ܠܰܢ ܦܳܪܽܘܩܳܐ. ܗܳܢܰܘ ܐܰܠܳܗܝ. ܐܶܫܰܒܚܺܝܘܗܝ. ܐܰܠܳܗܶܗ ܕܳܐܒܝ. ܐܶܪܰܡܪܡܺܝܘܗܝ. 3 ܡܳܪܝܳܐ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܘܰܩܪܰܒܬܳܢܳܐ. ܡܳܪܝܳܐ ܫܡܶܗ.4 ܡܰܖ̈ܟܒܳܬܶܗ ܕܦܶܪܥܽܘܢ ܘܚܰܝܠܶܗ ܫܕܳܐ ܒܝܰܡܳܐ. ܘܰܓܒܰܝ̈ܳܐ ܕܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܰܘܗܝ ܛܰܒܰܥ ܒܝܰܡܳܐ ܕܣܽܘܦ. 5 ܬܗܽܘ̈ܡܶܐ ܟܰܣܺܝܘ ܐܶܢܽܘܢ. ܢܚܶܬܘ ܠܥܽܘܡܩܳܐ. ܘܰܛܒܰܥܘ ܐܰܝܟ ܟܺܐܦܳܐ. 6 ܝܰܡܺܝܢܳܟ ܡܳܪܝܳܐ. ܗܕܺܝܪܳܐ ܒܚܰܝܠܳܐ. ܝܰܡܺܝܢܳܟ ܡܳܪܝܳܐ. ܬܒܰܪܬ ܠܰܒܥܶܠ̈ܕܒܳܒܰܝܟ. 7 ܒܣܽܘܓܳܐܐ ܕܬܽܘܩܦܳܟ. ܣܚܰܦܬ ܠܣܳܢ̈ܰܐܝܟ. ܫܰܕܰܪܬ ܪܽܘܓܙܳܟ. ܘܶܐܟܰܠ ܐܶܢܽܘܢ. ܐܰܝܟ ܕܰܠܚܰܒܬܳܐ.8 ܒܪܽܘܚܳܐ ܕܰܐܦܰܝ̈ܟ ܐܶܬܥܪܰܡܘ ܡܰܝ̈ܳܐ. ܩܡܳܘ ܐܰܝܟ ܕܰܒܙܶܩ̈ܶܐ ܖ̈ܕܰܝܳܐ. ܩܰܦܘ ܬܗܽܘ̈ܡܶܐ ܒܠܶܒܶܗ ܕܝܰܡܳܐ.9 ܐܶܡܰܪ ܒܥܶܠܕܒܳܒܳܐ.ܐܶܪܕܽܘܦ ܘܰܐܕܪܶܟ. ܘܶܐܦܰܠܶܓ݂ ܒܶܙܬܳܐ ܬܶܒܠܰܥ ܐܶܢܽܘܢ ܢܰܦܫܝ. ܐܶܫܡܽܘܛ ܣܰܝܦܝ ܘܬܶܚܪܽܘܒ ܐܶܢܽܘܢ ܐܺܝܕܝ. 10 ܐܰܫܶܒܬ ܪܽܘܚܳܟ ܘܟܰܣܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܝܰܡܳܐ.  ܛܒܰܥܘ ܐܰܝܟ ܐܰܒܳܪܳܐ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܬܰܩܺܝ̈ܦܶܐ. 11 ܡܰܢܽܘ ܐܰܟܘܳܬ݂ܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܡܰܢܽܘ ܐܰܟܘܳܬ݂ܳܟ݂ ܗܕܺܝܪ ܒܩܽܘܕܫܶܗ. ܕܚܺܝܠܳܐ ܘܰܡܫܰܒܚܳܐ ܘܥܳܒܶܕ ܬܶܕܡܖ̈ܳܬܳܐ. 12 ܐܰܪܺܝܡܬ ܝܰܡܺܝܢܳܟ݂ ܘܒܶܠܥܰܬ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܪܥܳܐ.13 ܕܒܰܪܬ ܒܛܰܝܒܽܘܬ݂ܳܟ݂ ܠܥܰܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܰܦܪܰܩܬ. ܕܒܰܪܬ ܒܬܽܘܩܦܳܟ݂ ܠܕܰܝܪܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܟ݂. 14 ܫܡܰܥܘ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܙܳܥܘ. ܘܕܶܚܠܬܳܐ ܐܶܚܕܰܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܠܝܰܬܳܒܶܝ̈ܗ̇ ܕܰܦܠܶܫܬ. 15 ܗܳܝܕܶܝܢ ܕܚܶܠܘ ܖ̈ܰܘܪܒܳܢܶܐ ܕܰܐܕܽܘܡ. ܘܰܠܓܰܒܖ̈ܶܐ ܕܡܽܘܐܳܒ ܐܶܚܰܕ ܐܶܢܽܘܢ ܪܬܺܝܬܳܐ.  ܐܶܬܬܒܰܪܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܳܡܽܘܖ̈ܶܐ ܕܰܟܢܰܥܢ. 16 ܬܶܦܶܠ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܕܶܚܠܬܳܐ ܘܙܰܘܥܬܳܐ. ܒܪܰܒܽܘܬܳܐ ܕܰܕܪܳܥܳܟ݂ ܢܶܛܒܥܽܘܢ ܐܰܝܟ ܟܺܐܦ̈ܶܐ. ܥܕܰܡܳܐ ܕܢܶܥܒܰܪ. ܥܰܡܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ. ܥܕܰܡܳܐ ܕܢܶܥܒܰܪ ܥܰܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܰܦܪܰܩܬ. 17  ܬܰܝܬܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܘܬܶܨܽܘܒ ܐܶܢܽܘܢ ܒܛܽܘܪܳܐ ܕܝܳܪܬܽܘܬ݂ܳܟ݂܂ ܡܰܬܩܢܳܐ ܠܡܰܘܬܒܳܟ݂ ܥܒܰܕܬ ܡܳܪܝܳܐ ܡܰܩܕܫܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܬܰܩܶܢܳܝܗܝ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܟ. 18  ܡܳܪܝܳܐ ܢܰܡܠܶܟ݂ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ. 19  ܡܶܛܽܠ ܕܥܰܠܘ ܖ̈ܰܟܫܶܗ ܕܦܶܪܥܽܘܢ ܘܡܰܖ̈ܟܒܳܬܶܗ ܘܦܰܖ̈ܳܫܰܘܗܝ ܒܓܰܘ ܝܰܡܳܐ. ܘܰܐܗܦܶܟ݂ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܝܰܡܳܐ. ܘܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܗܰܠܶܟܘ ܒܝܰܒܫܳܐ ܒܓܰܘ ܝܰܡܳܐ. 20  ܘܢܶܣܒܰܬ݂ ܡܰܪܝܰܡ ܢܒܺܝܬܳܐ ܚܳܬܶܗ ܕܰܐܗܪܽܘܢ ܦܠܰܓܳܐ ܒܺܐܝܕܳܗ̇. ܘܰܢܦܰܩ̈ܝ ܟܽܠܗܶܝܢ ܢܶܫ̈ܶܐ ܒܳܬܪܳܗ̇. ܒܰܦܠܰܓ̈ܶܐ ܘܒܰܖ̈ܒܺܝܥܶܐ. 21 ܘܰܡܥܰܢܝܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܠܗܶܝܢ ܡܰܪܝܰܡ܂ ܫܰܒܰܚܶܝ̈ܢ ܠܡܳܪܝܳܐ ܓܰܐܝܳܐ. ܕܶܐܬܓܰܐܺܝ ܥܰܠ ܖ̈ܰܟܫܳܐ 22 ܘܰܐܫܩܶܠ ܡܽܘܫܶܐ ܠܰܕ݂ܒܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܡܶܢ ܝܰܡܳܐ ܕܣܽܘܦ. ܘܰܢܦܰܩܘ ܠܡܰܕ݂ܒܪܳܐ ܕܫܽܘܕ݂. ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܡܰܪܕ݂ܶܐ ܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܒܡܰܕ݂ܒܪܳܐ. ܘܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚܘ ܡܰܝ̈ܳܐ. 23 ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܠܡܽܘܪܰܬ݂ ܘܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚܘ ܠܡܶܫܬܳܐ ܡܰܝ̈ܳܐ ܡܶܢ ܡܽܘܪܰܬ݂. ܡܶܛܽܠ ܕܡܰܪܺܝܪܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܩܪܳܐ ܫܡܶܗ ܕܰܐܬ݂ܪܳܐ ܗܰܘ ܡܽܘܪܰܬ݂. 24 ܘܶܐܬ݂ܪܰܥܰܡܘ ܥܰܡܳܐ ܥܰܠ ܡܽܘܫܶܐ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܶܗ. ܡܳܢܳܐ ܢܶܫܬܶܐ. 25 ܘܨܰܠܺܝ ܡܽܘܫܶܐ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܚܰܘܝܶܗ ܡܳܪܝܳܐ ܩܰܝܣܳܐ. ܘܰܐܪܡܝܶܗ ܒܡܰܝ̈ܳܐ. ܘܰܚܠܺܝܘ ܡܰܝ̈ܳܐ. ܬܰܡܳܢ ܐܰܠܦܶܗ ܢܳܡܽܘܣ̈ܶܐ ܘܕ݂ܺܝܢ̈ܶܐ. ܘܬܰܡܳܢ ܢܰܣܝܶܗ. 26 ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܐܶܢ ܡܶܫܡܰܥ ܬܶܫܡܰܥ ܒܩܳܠܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂. ܘܡܶܕܶܡ ܕܫܰܦܺܝܪ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܬܶܥܒܶܕ݂. ܘܰܬ݂ܨܽܘܬ݂ ܠܦܽܘܩܕܳܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܬܶܛܰܪ ܟܽܠܗܽܘܢ ܩܝܳܡܰܘ̈ܗܝ. ܟܽܠ ܡܰܚ̈ܘܳܬܳܐ ܕܰܐܝܬܺܝܬ݂ ܥܰܠ ܡܶܨܖ̈ܳܝܶܐ. ܠܳܐ ܐܰܝܬܶܐ ܐܶܢܶܝܢ ܥܠܰܝܟ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܳܣܝܳܟ݂. 27 ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܠܳܐܠܺܝܡ. ܘܬܰܡܳܢ ܐܺܝܬ݂ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܬܰܪܬܰܥܶܣܖ̈ܶܐ ܥܰܝ̈ܢܳܬܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ. ܘܫܰܒܥܺܝܢ ܕܶܩ̈ܠܺܝܢ. ܘܰܫܪܰܘ ܬܰܡܳܢ ܥܰܠ ܡܰܝ̈ܳܐ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ . ܝܘ.

 

1 ܘܰܫܩܰܠܘ ܡܶܢ ܐܳܠܺܝܡ. ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܟܽܠܳܗ̇ ܟܢܽܘܫܬܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܠܡܰܕ݂ܒܪܳܐ ܕܣܺܝܢ. ܕܺܐܝܬ݂ ܒܶܝܬ݂ ܐܳܠܺܝܡ ܠܒܶܝܬ݂ ܣܺܝܢܰܝ. ܒܚܰܡܫܰܥܶܣܖ̈ܶܐ ܒܝܰܪܚܳܐ ܬܶܢܝܳܢܳܐ. ܒܙܰܒܢܳܐ ܕܰܢܦܰܩܘ ܒܶܗ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ. 2 ܘܰܪܛܶܢܘ ܟܽܠܳܗ̇ ܟܢܽܘܫܬܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܥܰܠ ܡܽܘܫܶܐ ܘܥܰܠ ܐܰܗܪܽܘܢ ܒܡܰܕ݂ܒܪܳܐ. 3 ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܨܳܒܶܝܢ ܗ̱ܘܰܝܢ ܕܶܝܢ ܕܡܺܝܬ݂ܰܢ ܒܺܐܝܕ݂ܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. ܟܰܕ݂ ܝܳܬ݂ܒܺܝܢ ܗ̱ܘܰܝܢ ܥܰܠ ܩܰܕ݂ܣ̈ܶܐ ܕܒܶܣܪܳܐ ܘܳܐܟܠܺܝܢ ܗ̱ܘܰܝܢ ܠܰܚܡܳܐ ܘܣܳܒܥܺܝܢ. ܕܰܐܦܶܩܬܽܘܢܳܢ ܠܡܰܕ݂ܒܪܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܠܡܶܚܪܰܒ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܟܢܽܘܫܬܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܒܟܰܦܢܳܐ. 4 ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ. ܗܳܐ ܡܰܡܛܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܽܘܢ ܠܰܚܡܳܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ. ܘܢܰܦܩܽܘܢ ܥܰܡܳܐ ܘܢܶܠܩܛܽܘܢ ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܕܝܰܘܡܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܢܰܣܶܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܐܶܢ ܡܗܰܠܟ݂ܺܝܢ ܒܢܳܡܽܘ̈ܣܰܝ ܐܰܘ ܠܳܐ. 5 ܘܢܶܗܘܶܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܫܬܺܝܬ݂ܳܝܳܐ. ܢܛܰܝܒܽܘܢ ܡܶܕܶܡ ܕܢܰܝܬܽܘܢ. ܘܢܶܗܘܶܐ ܚܰܕ݂ ܬܪܶܝܢ ܥܰܠ ܡܶܕܶܡ ܕܠܳܩܛܺܝܢ ܒܟܽܠܝܽܘܡ. 6 ܘܶܐܡܰܪܘ ܡܽܘܫܶܐ ܘܰܐܗܪܽܘܢ. ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܒܪܰܡܫܳܐ ܬܶܕܥܽܘܢ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܦܶܩܟܽܘܢ ܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ. 7 ܘܰܒܨܰܦܪܳܐ ܬܶܚܙܽܘܢ ܫܽܘܒܚܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܫܬܡܰܥ ܪܶܛܢܟܽܘܢ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܚܢܰܢ ܡܳܢܳܐ ܚܢܰܢ ܕܪܳܛܢܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܥܠܰܝܢ. 8 ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܡܽܘܫܶܐ. ܡܳܐ ܕܝܰܗ̱ܒ ܠܟܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܒܶܣܪܳܐ ܒܪܰܡܫܳܐ ܠܡܶܐܟܰܠ. ܘܰܒܨܰܦܪܳܐ ܠܰܚܡܳܐ ܠܡܶܣܒܰܥ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܫܡܰܥ ܡܳܪܝܳܐ ܪܶܛܢܟܽܘܢ ܕܪܳܛܢܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܥܠܰܘܗ̱ܝ. ܘܰܚܢܰܢ ܡܳܢܳܐ ܚܢܰܢ. ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܥܠܰܝܢ ܡܪܰܛܢܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ. ܐܶܠܳܐ ܥܰܠ ܡܳܪܝܳܐ. 9 ܘܶܐܡܰܪ ܡܽܘܫܶܐ ܠܰܐܗܪܽܘܢ. ܐܶܡܰܪ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܟܢܽܘܫܬܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܩܪܽܘܒܘ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܫܡܰܥ ܡܳܪܝܳܐ ܪܶܛܢܟܽܘܢ. 10 ܘܰܗܘܳܐ ܕܟܰܕ݂ ܐܶܡܰܪ ܐܰܗܪܽܘܢ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܟܢܽܘܫܬܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܐܶܬ݂ܦܢܺܝܘ ܠܡܰܕ݂ܒܪܳܐ. ܘܗܳܐ ܫܽܘܒܚܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܶܬ݂ܚܙܺܝ ܒܰܥܢܳܢܳܐ. 11 ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ. 12 ܫܶܡܥ݀ܶܬ݂ ܪܶܛܢܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܒܡܰܥܖ̈ܳܒܰܝ ܫܶܡܫܳܐ ܗܘܰܝܬܽܘܢ ܐܳܟܠܺܝܢ ܒܶܣܪܳܐ. ܘܰܒܨܰܦܪܳܐ ܬܶܗܘܢ ܣܳܒܥܺܝܢ ܠܰܚܡܳܐ. ܘܬܶܕܥܽܘܢ ܕܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ. 13 ܘܰܗܘܳܐ ܒܪܰܡܫܳܐ. ܘܣܶܠܩܰܬ݂ ܣܰܠܘܰܝ ܘܟܰܣܝܰܬ݂ ܠܡܰܫܪܺܝܬܳܐ. ܘܰܒܨܰܦܪܳܐ ܗܳܘܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܕܺܝܡܬܳܐ ܕܛܰܠܳܐ ܚܕ݂ܳܖ̈ܶܝܗ̇ ܕܡܰܫܪܺܝܬܳܐ. 14 ܘܣܶܠܩܰܬ݂ ܕܺܝܡܬܳܐ ܕܛܰܠܳܐ. ܘܗܳܐ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܡܰܕ݂ܒܪܳܐ ܪܰܩܺܝܩ ܘܡܶܬ݂ܩܠܶܦ. ܘܰܩܪܺܝܡ ܐܰܝܟ݂ ܓܠܺܝܕ݂ܳܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ. 15 ܘܰܚܙܰܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܶܐܡܰܪܘ ܓܒܰܪ ܠܰܐܚܽܘܗܝ ܡܳܢܰܐ ܗ̱ܘ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܗܘܰܘ ܡܳܢܰܐ ܗ̱ܘ. ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܡܽܘܫܶܐ. ܗܳܢܰܘ ܠܰܚܡܳܐ ܕܝܰܗ̱ܒ ܠܟܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܶܐܟܰܠ. 16 ܘܗܳܢܳܐ ܦܶܬܓܳܡܳܐ ܕܦܰܩܶܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ. ܠܩܽܘܛܘ ܡܶܢܶܗ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܣܰܬ݂ ܡܶܐܟܠܶܗ. ܟܰܝܠܳܐ ܠܪܺܝܫܳܐ ܡܶܢܝܳܢ ܢܰܦ̈ܫܳܬ݂ܟܽܘܢ. ܐ̱ܢܳܫ ܠܕܰܒܡܰܫܟܢܶܗ ܬܶܣܒܽܘܢ. 17 ܘܰܥܒܰܕ݂ܘ ܗܳܟܰܢܳܐ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܠܰܩܶܛܘ. ܐܺܝܬ݂ ܕܰܐܣܓܺܝ. ܘܺܐܝܬ݂ ܕܰܐܙܥܰܪ. 18 ܘܰܐܟܺܝܠܽܘܗܝ ܒܟܰܝܠܳܐ. ܘܠܳܐ ܐܰܘܬܰܪ ܕܰܐܣܓܺܝ. ܘܕܰܐܙܥܰܪ ܠܳܐ ܐܰܚܣܰܪ. ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܣܰܬ݂ ܡܶܐܟܠܶܗ ܠܩܰܛܘ. 19 ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܡܽܘܫܶܐ ܐ̱ܢܳܫ ܠܳܐ ܢܰܘܬܰܪ ܡܶܢܶܗ ܠܨܰܦܪܳܐ. 20 ܘܠܳܐ ܫܰܡܥܽܘܗܝ ܠܡܽܘܫܶܐ. ܘܰܐܘܬܰܪܘ ܡܶܢܶܗ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܠܨܰܦܪܳܐ. ܘܰܐܪܚܶܫܘ ܬܰܘܠܥ̈ܶܐ ܘܰܣܪܺܝ. ܘܰܪܓܶܙ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܡܽܘܫܶܐ. 21 ܘܠܳܩܛܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܶܗ ܒܨܰܦܪܳܐ. ܒܨܰܦܪܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܣܰܬ݂ ܡܶܐܟܠܶܗ. ܘܡܳܐ ܕܚܳܡܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܫܶܡܫܳܐ ܦܳܫܰܪ ܗܘܳܐ. 22 ܘܰܗܘܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܫܬܺܝܬ݂ܳܝܳܐ. ܠܩܰܛܘ ܠܰܚܡܳܐ ܚܰܕ݂ ܬܪܶܝܢ. ܬܪܶܝܢ ܟܰܝ̈ܠܺܝܢ ܠܚܰܕ݂. ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܩܰܫܺܝܫ̈ܶܐ ܕܰܟܢܽܘܫܬܳܐ ܘܚܰܘܺܝܘ ܠܡܽܘܫܶܐ. 23 ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܡܽܘܫܶܐ. ܗܳܢܰܘ ܕܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. ܫܰܒܬ݂ܳܐ ܢܝܳܚܳܐ ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܡܚܳܪ. ܡܶܕܶܡ ܕܳܐܦܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܐܶܦܰܘ. ܘܡܶܕܶܡ ܕܰܡܒܰܫܠܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܒܰܫܶܠܘ. ܡܶܕܶܡ ܕܝܳܬܰܪ ܛܰܪܘ ܠܟܽܘܢ ܩܰܪܺܝܪܳܐ ܠܨܰܦܪܳܐ. 24 ܘܰܫܒܰܩܘ ܡܶܢܶܗ ܠܨܰܦܪܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕܰܦܩܰܕ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܡܽܘܫܶܐ. ܘܠܳܐ ܣܪܺܝ. ܘܪܰܚܫܳܐ ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܒܶܗ. 25 ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܡܽܘܫܶܐ. ܐܽܘܟܠܽܘܗܝ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܫܰܒܬ݂ܳܐ ܗ̱ܝ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܠܳܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܠܶܗ ܒܚܰܩܠܳܐ. 26 ܫܬܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܗܘܰܝܬܽܘܢ ܠܳܩܛܺܝܢ ܠܶܗ. ܘܝܰܘܡܳܐ ܫܒܺܝܥܳܝܳܐ ܫܰܒܬ݂ܳܐ ܗ̱ܝ . ܠܳܐ ܗܳܘܶܐ ܒܳܗ̇. 27 ܘܰܗܘܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܫܒܺܝܥܳܝܳܐ ܢܦܰܩܘ ܡܶܢ ܥܰܡܳܐ ܠܡܶܠܩܰܛ. ܘܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚܘ. 28 ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ. ܥܕܰܡܳܐ ܠܶܐܡܰܬ݂ܝ ܠܳܐ ܨܳܒܶܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܠܡܶܛܰܪ ܦܽܘܩ̈ܕܳܢܰܝ ܘܢܳܡܽܘ̈ܣܰܝ. 29 ܚܙܰܘ ܕܡܳܪܝܳܐ ܝܰܗ̱ܒ ܠܟܽܘܢ ܫܰܒܬ݂ܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܝܰܗ̱ܒ ܠܟܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܫܬܺܝܬ݂ܺܝܳܐ ܠܰܚܡܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ. ܬܶܒܘ ܐ̱ܢܳܫ ܒܰܐܬ݂ܪܶܗ. ܘܠܳܐ ܢܶܦܽܘܩ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢ ܬܪܰܥ ܒܰܝܬܶܗ ܒܝܰܘܡܳܐ ܫܒܺܝܥܳܝܳܐ. 30 ܘܶܐܬܬܢܺܝܚܘ ܥܰܡܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܫܒܺܝܥܳܝܳܐ. 31 ܘܰܩܪܰܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܫܡܶܗ ܡܰܢܢܳܐ. ܘܗܽܘ ܐܰܝܟ݂ ܙܰܪܥܳܐ ܕܟܽܘܣܒܰܪܬܳܐ. ܚܶܘܳܪ. ܘܛܰܥܡܶܗ ܐܰܝܟ݂ ܟܰܟܳܪܺܝܬܳܐ ܕܕܶܒܫܳܐ. 32 ܘܶܐܡܰܪ ܡܽܘܫܶܐ. ܗܳܢܳܐ ܦܶܬܓܳܡܳܐ ܕܦܰܩܶܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ. ܡ̇ܠܶܐ̣ ܟܰܝܠܳܐ ܡܶܢܶܗ ܢܶܬ݂ܢܛܰܪ ܠܕ݂ܳܖ̈ܰܝܟܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܢܶܚܙܽܘܢ ܠܰܚܡܳܐ ܕܰܐܘܟܶܠܬܟܽܘܢ ܒܡܰܕ݂ܒܪܳܐ ܟܰܕ݂ ܐܰܦܶܩܬܟܽܘܢ ܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ. 33 ܘܶܐܡܰܪ ܡܽܘܫܶܐ ܠܰܐܗܪܽܘܢ. ܣܰܒ ܩܶܣܛܳܐ ܚܕ݂ܳܐ. ܘܰܐܪܡܳܐ ܒܳܗ̇ ܡ̇ܠܶܐ̣ ܟܰܝܠܳܐ ܡܰܢܢܳܐ. ܘܣܺܝܡܳܝܗܝ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܕܢܶܬ݂ܢܛܰܪ ܠܕ݂ܳܖ̈ܰܝܟܽܘܢ. 34 ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܦܰܩܕܰܢܝ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܣܳܡܶܗ ܐܰܗܪܽܘܢ ܠܣܳܗܕܽܘܬܳܐ ܕܢܶܬ݂ܢܛܰܪ. 35 ܘܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܐܶܟܰܠܘ ܡܰܢܢܳܐ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ. ܥܕܰܡܳܐ ܕܰܡܛܰܘ ܠܰܐܪܥܳܐ ܝܰܬܳܒܬܳܐ. ܡܰܢܢܳܐ ܐܶܟܰܠܘ. ܥܕܰܡܳܐ ܕܰܡܛܰܘ ܠܣܰܘܦܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܕܰܟ݂ܢܰܥܢ. 36 ܘܟܰܝܠܳܐ ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܥܶܣܪܳܐ ܗܳܘܶܐ ܠܣܰܐܬܳܐ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ . ܝܙ.

 

1 ܘܰܫܩܰܠܘ ܟܽܠܳܗ̇ ܟܢܽܘܫܬܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܡܶܢ ܡܰܕ݂ܒܪܳܐ ܕܣܺܝܢ. ܠܡܰܫܩܠܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܥܰܠ ܡܶܠܰܬ݂ ܦܽܘܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܫܪܰܘ ܒܰܪܦܺܝܕ݂ܺܝܢ. ܘܠܰܝܬ ܗܘܰܘ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܢܶܫܬܶܐ ܥܰܡܳܐ. 2 ܘܰܢܨܰܘ ܥܰܡܳܐ ܥܰܡ ܡܽܘܫܶܐ. ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܶܗ. ܗܰܒܠܰܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܢܶܫܬܶܐ. ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܡܽܘܫܶܐ. ܡܳܢܳܐ ܢܳܨܶܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܥܰܡܝ. ܘܡܳܢܳܐ ܡܢܰܣܶܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܠܡܳܪܝܳܐ. 3 ܘܰܨܗܺܝܘ ܬܰܡܳܢ ܥܰܡܳܐ ܠܡܰܝ̈ܳܐ. ܘܰܪܛܶܢܘ ܥܰܡܳܐ ܥܰܠ ܡܽܘܫܶܐ ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܶܗ. ܠܡܳܢܳܐ ܐܰܣܶܩܬܳܢ ܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ. ܠܡܶܩܛܠܰܢ ܠܰܢ ܘܠܰܒܢܰܝ̈ܢ ܘܠܰܒܥܺܝܪܰܢ ܒܨܶܗܝܳܐ. 4 ܘܨܰܠܺܝ ܡܽܘܫܶܐ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ. ܡܳܢܳܐ ܐܶܥܒܶܕ݂ ܠܶܗ ܠܥܰܡܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܕܥܰܕ݂ ܩܰܠܺܝܠ ܪܳܓܡܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܺܝ. 5 ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ. ܥܒܰܪ ܩܕܳܡ ܥܰܡܳܐ. ܘܰܕ݂ܒܰܪ ܥܰܡܳܟ݂ ܡܶܢ ܩܰܫܺܝܫ̈ܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܚܽܘܛܪܳܟ݂ ܕܰܡܚܰܝܬ ܒܶܗ ܠܢܰܗܪܳܐ. ܣܰܒ ܒܺܐܝܕ݂ܳܟ݂ ܘܙܶܠ. 6 ܘܗܳܐ ܐܶܢܳܐ ܩܳܐܶܡ ܐ̱ܢܳܐ ܬܰܡܳܢ ܩܕܳܡܰܝܟ ܥܰܠ ܛܰܪܳܢܳܐ ܒܚܽܘܪܺܝܒ. ܘܬܶܡܚܶܐ ܠܛܰܪܳܢܳܐ. ܘܢܶܦܩܽܘܢ ܡܶܢܶܗ ܡܰܝ̈ܳܐ ܘܢܶܫܬܶܐ ܥܰܡܳܐ. ܘܰܥܒܰܕ݂ ܡܽܘܫܶܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܠܥܺܝܢ ܣܳܒ̈ܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 7 ܘܰܩܪܳܐ ܫܡܶܗ ܕܰܐܬ݂ܪܳܐ ܗܰܘ ܢܰܣܳܐ. ܘܰܡܪܺܝܒܳܐ. ܥܰܠ ܕܰܢܨܰܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܥܰܠ ܕܢܰܣܺܝܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܘܶܐܡܰܪܘ. ܕܶܐܢ ܐܺܝܬ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܒܰܝܢܳܬܰܢ. ܐܰܘ ܠܳܐ. 8 ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܥܡܳܠܶܝܩ ܠܡܶܥܒܰܕ݂ ܩܪܳܒܳܐ ܥܰܡ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܒܰܪܦܺܝܕ݂ܺܝܢ. 9 ܘܶܐܡܰܪ ܡܽܘܫܶܐ ܠܝܶܫܽܘܥ. ܓܒܺܝ ܠܳܟ݂ ܓܰܒܖ̈ܶܐ. ܘܦܽܘܩ ܢܶܥܒܶܕ݂ ܩܪܳܒܳܐ ܥܰܡ ܥܡܳܠܺܝܩ ܡܚܳܪ. ܘܶܐܢܳܐ ܗܳܐ ܩܳܐܶܡ ܐ̱ܢܳܐ ܥܰܠ ܪܺܝܫܳܗ̇ ܕܪܳܡܬܳܐ. ܘܚܽܘܛܪܳܐ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝ. 10 ܘܰܥܒܰܕ݂ ܝܶܫܽܘܥ ܐܰܝܟ݂ ܕܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܡܽܘܫܶܐ. ܘܶܐܙܰܠ ܠܡܶܥܒܰܕ݂ ܩܪܳܒܳܐ ܥܰܡ ܥܡܳܠܺܝܩ. ܘܡܽܘܫܶܐ ܘܰܐܗܪܽܘܢ ܘܚܽܘܪ ܣܠܶܩܘ ܠܪܺܝܫ ܪܳܡܬܳܐ. 11 ܘܟܰܕ݂ ܡܪܺܝܡ ܗܘܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܐܺܝܕܰܘ̈ܗܝ. ܬܳܩܶܦ ܗܘܳܐ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܟܰܕ݂ ܡܢܺܝܚ ܗܘܳܐ ܐܺܝܕܰܘ̈ܗܝ. ܬܳܩܶܦ ܗܘܳܐ ܥܡܳܠܺܝܩ. 12 ܘܺܐܝܕܰܘ̈ܗܝ ܕܡܽܘܫܶܐ ܠܺܐܝ̈. ܘܰܢܣܰܒܘ ܟܺܐܦܳܐ. ܘܣܳܡܘ ܬܚܽܘܬ݂ܰܘܗܝ. ܘܺܝܬܶܒ ܥܠܶܝܗ̇. ܘܰܐܗܪܽܘܢ ܘܚܽܘܪ ܡܣܰܡܟ݂ܺܝܢ ܗܘܰܘ ܐܺܝܕܰܘ̈ܗܝ. ܚܰܕ݂ ܡܶܟܳܐ . ܘܚܰܕ݂ ܡܶܟܳܐ. ܘܰܗܘܰܝ̈ ܐܺܝܕܰܘ̈ܗܝ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܥܕܰܡܳܐ ܕܥܶܪܒܰܬ݂ ܫܶܡܫܳܐ. 13 ܘܰܬ݂ܒܰܪ ܝܶܫܽܘܥ ܠܰܥܡܳܠܺܝܩ ܘܰܠܥܰܡܶܗ ܒܦܽܘܡܳܐ ܕܚܰܪܒܳܐ. 14 ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ. ܟܬ݂ܽܘܒ ܕܽܘܟ݂ܪܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܒܣܶܦܪܳܐ. ܘܣܺܝܡ ܩܕܳܡ ܝܶܫܽܘܥ ܒܰܪܢܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܥܛܳܐ ܥܳܛܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕܽܘܟ݂ܪܳܢܶܗ ܕܰܥܡܳܠܺܝܩ ܡܶܢ ܬܚܶܝܬ݂ ܫܡܰܝܳܐ. 15 ܘܰܒܢܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܡܰܕܒܚܳܐ. ܘܰܩܪܳܐ ܫܡܶܗ ܡܳܪܝܳܐ ܢܰܣܺܝ. 16 ܘܶܐܡܰܪ ܗܳܐ ܐܺܝܕ݂ܳܐ ܥܰܠ ܟܽܘܪܣܝܳܐ. ܩܪܳܒܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܒܰܥܡܳܠܺܝܩ ܡܶܢ ܕܳܪܕܳܖ̈ܺܝܢ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ.  ܝܚ.

 

1 ܘܰܫܡܰܥ ܝܰܬܪܽܘܢ ܟܽܘܡܪܳܐ ܕܡܶܕ݂ܝܰܢ. ܚܡܽܘܗܝ ܕܡܽܘܫܶܐ. ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܰܥܒܰܕ݂ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ. ܘܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܥܰܡܶܗ ܘܕܰܐܦܶܩ ܡܳܪܝܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ. 2 ܘܰܕ݂ܒܰܪ ܝܰܬܪܽܘܢ ܚܡܽܘܗܝ ܕܡܽܘܫܶܐ ܠܨܶܦܽܘܪܰܐ ܒܰܪܬܶܗ ܐܰܢ̱ܬܬܶܗ ܕܡܽܘܫܶܐ. ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܫܰܒܩܳܗ̇. 3 ܘܠܰܬܪܶܝܢ ܒܢܶܝ̈ܗ̇. ܕܰܫܡܶܗ ܕܚܰܕ݂ ܓܰܪܫܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܡܰܪ ܕܬ݂ܰܘܬܳܒܳܐ ܗܘܺܝ݀ܬ ܒܰܐܪܥܳܐ ܢܽܘܟ݂ܪܳܝܬܳܐ. 4 ܘܰܫܡܶܗ ܕܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܐܶܠܺܝܥܳܙܰܪ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܕܰܐܒܳܗܰܝ̈ ܒܥܶܕ݂ܪܝ. ܘܦܰܨܝܰܢܝ ܡܶܢ ܚܰܪܒܶܗ ܕܦܶܪܥܽܘܢ. 5 ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܝܰܬܪܽܘܢ ܚܡܽܘܗܝ ܕܡܽܘܫܶܐ. ܘܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܘܰܐܢ̱ܬܬܶܗ ܠܘܳܬ݂ ܡܽܘܫܶܐ ܠܡܰܕ݂ܒܪܳܐ. ܕܰܫܪܶܐ ܗܘܳܐ ܬܰܡܳܢ. ܠܛܽܘܪܳܐ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ. 6 ܘܶܐܬ݂ܶܐܡܰܪ ܠܡܽܘܫܶܐ. ܕܗܳܐ ܚܡܽܘܟ݂ ܝܰܬܪܽܘܢ ܐܶܬܳܐ ܠܘܳܬ݂ܳܟ݂. ܘܰܐܢ̱ܬܬܳܟ݂ ܘܰܬܖ̈ܰܝܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܟ ܥܰܡܶܗ. 7 ܘܰܢܦܰܩ ܡܽܘܫܶܐ ܠܽܐܘܪܥܶܗ ܕܰܚܡܽܘܗܝ. ܘܰܣܓܶܕ݂ ܠܶܗ ܘܢܰܫܩܶܗ. ܘܫܰܐܶܠܘ ܐ̱ܢܳܫ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܕܚܰܒܪܶܗ. ܘܥ̣ܰܠܘ ܠܡܰܫܟܢܳܐ. 8 ܘܶܐܫܬܰܥܺܝ ܡܽܘܫܶܐ ܠܰܚܡܽܘܗܝ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܰܥܒܰܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܠܦܶܪܥܽܘܢ ܘܰܠܡܶܨܖ̈ܳܝܶܐ. ܥܰܠ ܨܒܽܘܬܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܘܟܽܠ ܠܶܐܘܬܳܐ ܕܰܠܐܺܝܘ ܒܽܐܘܪܚܳܐ. ܘܦܰܨܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ. 9 ܘܰܚܕ݂ܺܝ ܝܰܬܪܽܘܢ ܥܰܠ ܟܽܠ ܛܳܒ̈ܳܬ݂ܳܐ ܕܰܥܒܰܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܦܰܨܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܐܺܝܕ݂ܳܐ ܕܡܶܨܖ̈ܳܝܶܐ. ܘܡܶܢ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܕܦܶܪܥܽܘܢ. 10 ܘܶܐܡܰܪ ܝܰܬܪܽܘܢ. ܒܪܺܝܟ݂ ܗ̱ܘ ܡܳܪܝܳܐ ܕܦܰܨܺܝܟܽܘܢ ܡܶܢ ܐܺܝܕ݂ܳܐ ܕܡܶܨܖ̈ܳܝܶܐ. ܘܡܶܢ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܕܦܶܪܥܽܘܢ. ܘܦܰܨܺܝ ܠܥܰܡܶܗ ܡܶܢ ܬܚܶܝܬ݂ ܐܺܝܕ݂ܳܐ ܕܡܶܨܖ̈ܳܝܶܐ. 11 ܗܳܫܳܐ ܝܶܕ݂ܥܶܬ݂ ܕܪܰܒ ܗ̱ܘ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܬܰܪܥܺܝܬܳܐ ܕܶܐܬ݂ܪܰܥܺܝܘ ܥܠܰܝܗܽܘܢ. 12 ܘܩܰܪܶܒ ܝܰܬܪܽܘܢ ܚܡܽܘܗܝ ܕܡܽܘܫܶܐ. ܝܰܩܕ̈ܶܐ ܫܰܠ̈ܡܶܐ ܘܕ݂ܶܒܚ̈ܶܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܐܰܗܪܽܘܢ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܣܳܒ̈ܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܠܡܶܐܟܰܠ ܠܰܚܡܳܐ. ܥܰܡ ܚܡܽܘܗܝ ܕܡܽܘܫܶܐ ܩܕܳܡ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. 13 ܘܰܗܘܳܐ ܠܒܳܬܰܪ ܝܰܘܡܳܐ. ܘܺܝܬܶܒ ܡܽܘܫܶܐ ܠܰܡܕ݂ܳܢ ܠܥܰܡܳܐ. ܘܩܳܝܡܺܝܢ ܗܘܰܘ ܥܰܡܳܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܡܽܘܫܶܐ. ܡܶܢ ܨܰܦܪܳܐ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܪܰܡܫܳܐ. 14 ܘܰܚܙܳܐ ܚܡܽܘܗܝ ܕܡܽܘܫܶܐ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܰܥܒܰܕ݂ ܠܥܰܡܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܡܳܢܰܘ ܦܶܬܓܳܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܥܳܒܶܕ݂ ܐܰܢ̱ܬ ܠܥܰܡܳܐ. ܠܡܳܢܳܐ ܝܳܬܶܒ ܐܰܢ̱ܬ ܒܰܠܚܽܘܕܰܝܟ. ܘܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܩܳܐܶܡ ܠܥܶܠ ܡܶܢܳܟ݂. ܡܶܢ ܨܰܦܪܳܐ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܪܰܡܫܳܐ. 15 ܘܶܐܡܰܪ ܡܽܘܫܶܐ ܠܰܚܡܽܘܗܝ. ܕܳܐܬܶܝܢ ܠܘܳܬܝ ܥܰܡܳܐ ܠܡܶܫܐܰܠ ܡܶܠܬܳܐ ܡܶܢ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. 16 ܘܡܳܐ ܕܗܳܘܶܐ ܠܗܽܘܢ ܦܶܬܓܳܡܳܐ. ܐܳܬܶܝܢ ܠܘܳܬܝ. ܘܕ݂ܳܐܶܢ ܐ̱ܢܳܐ ܒܶܝܬ݂ ܓܰܒܪܳܐ ܠܚܰܒܪܶܗ. ܘܰܡܚܰܘܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܗܽܘܢ ܦܽܘܩܕܳܢܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܘܢܳܡܽܘܣܰܘ̈ܗܝ. 17 ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܚܡܽܘܗܝ ܠܡܽܘܫܶܐ. ܠܳܐ ܫܰܦܺܝܪ ܥܳܒܶܕ݂ ܐܰܢ̱ܬ. 18 ܡܶܨܛܰܥܳܪܽܘ ܡܶܨܛܰܥܰܪ ܐܰܢ̱ܬ. ܐܳܦ ܐܰܢ̱ܬ ܐܳܦ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܥܰܡܳܟ݂. ܡܶܛܽܠ ܕܝܰܩܺܝܪ ܗ̱ܘ ܡܶܢܳܟ݂ ܦܶܬܓܳܡܳܐ. ܘܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܐܰܢ̱ܬ ܠܡܶܥܒܕܶܗ ܒܰܠܚܽܘܕܰܝܟ. 19 ܗܳܫܳܐ ܫܡܰܥ ܒܩܳܠܝ. ܘܶܐܡܠܟ݂ܳܟ݂. ܘܢܶܗܘܶܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܥܰܡܳܟ݂. ܗܘܺܝ ܐܰܢ̱ܬ ܡܰܠܦܳܢܳܐ ܠܥܰܡܳܐ ܡܶܢ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. ܘܰܗܘܰܝܬ ܡܰܥܶܠ ܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܰܝ̈ܗܘܢ ܩܕܳܡ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. 20 ܘܰܬ݂ܙܰܗܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܕܢܶܛܪܽܘܢ ܦܽܘܩܕܳܢ̈ܶܐ ܘܢܳܡܽܘܣ̈ܶܐ. ܘܰܬ݂ܚܰܘܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܢܺܐܙܽܠܘܢ ܒܳܗ̇ ܘܰܥܒܳܕ̈ܶܐ ܕܢܶܥܒܕ݂ܽܘܢ. 21 ܘܰܐܢ̱ܬ ܬܶܚܙܶܐ ܡܶܢ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܕܚܰܝܠܳܐ. ܕܕ݂ܳܚܠܺܝܢ ܡܶܢ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ ܫܰܪܺܝܪܺܝܢ. ܘܣܳܢܶܝܢ ܫܽܘܚܕܳܐ ܘܢܶܟܠܳܐ. ܘܰܐܩܺܝܡ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܖ̈ܺܝܫܰܝ ܐܰܠܦ̈ܶܐ. ܘܖ̈ܺܝܫܰܝ ܡܰܐܘ̈ܳܬܳܐ. ܘܖ̈ܺܝܫܰܝ ܚܰܡܫܺܝܢ. ܘܖ̈ܺܝܫܰܝ ܥܶܣܪܳܐ. 22 ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܕܳܝܢܺܝܢ ܠܥܰܡܳܐ ܒܟܽܠܥܕܳܢ. ܘܟܰܕ݂ ܢܶܗܘܶܐ ܠܗܽܘܢ ܦܶܬܓܳܡܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܢܺܐܬܽܘܢ ܠܘܳܬ݂ܳܟ݂. ܘܟܽܠ ܦܶܬܓܳܡܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ ܗܶܢܽܘܢ ܢܕ݂ܽܘܢܽܘܢ. ܘܰܐܩܶܠ ܡܶܢܳܟ݂. ܘܢܶܫܩܠܽܘܢ ܥܰܡܳܟ݂. 23 ܘܶܐܢ ܦܶܬܓܳܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܬܶܥܒܶܕ݂. ܡܦܰܩܶܕ݂ ܠܳܟ݂ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. ܘܡܶܫܟܰܚ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܡܩܳܡ. ܘܳܐܦ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܐ̱ܢܳܫ ܠܒܰܝܬܶܗ ܢܺܐܙܽܠܘܢ ܒܰܫܠܳܡܳܐ. 24 ܘܰܫܡܰܥ ܡܽܘܫܶܐ ܒܩܳܠܶܗ ܕܰܚܡܽܘܗܝ. ܘܰܥܒܰܕ݂ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. 25 ܘܰܓ݂ܒܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܕܚܰܝܠܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܰܐܩܺܝܡ ܐܶܢܽܘܢ ܖ̈ܺܝܫܶܐ ܥܰܠ ܥܰܡܳܐ. ܖ̈ܺܝܫܰܝ ܐܰܠܦ̈ܶܐ. ܘܖ̈ܺܝܫܰܝ ܡܰܐܘ̈ܳܬܳܐ. ܘܖ̈ܺܝܫܰܝ ܚܰܡܫܺܝܢ. ܘܖ̈ܺܝܫܰܝ ܥܶܣܪܳܐ. 26 ܘܕ݂ܳܝܢܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܥܰܡܳܐ ܒܟܽܠܥܕܳܢ. ܘܦܶܬܓܳܡܳܐ ܕܰܩܫܶܐ ܡܰܝܬܶܝܢ ܗܘܰܘ ܠܘܳܬ݂ ܡܽܘܫܶܐ. ܘܦܶܬܓܳܡܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ ܕܳܝܢܺܝܢ ܗܘܰܘ ܗܶܢܽܘܢ. 27 ܘܫܰܕܰܪ ܡܽܘܫܶܐ ܠܰܚܡܽܘܗܝ ܘܶܐܙܰܠ ܠܰܐܪܥܶܗ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ.  ܝܛ.

 

1 ܒܝܰܪܚܳܐ ܬܠܺܝܬ݂ܳܝܳܐ ܒܳܬܰܪ ܡܰܦܩܳܢܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ. ܒܶܗ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܐܶܬ݂ܰܘ ܠܡܰܕ݂ܒܪܳܐ ܕܣܺܝܢ. 2 ܘܰܫܩܰܠܘ ܡܶܢ ܪܦܺܝܕ݂ܺܝܢ. ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܠܡܰܕ݂ܒܪܳܐ ܕܣܺܝܢܰܝ. ܘܰܫܪܰܘ ܒܡܰܕ݂ܒܪܳܐ. ܘܰܫܪܳܐ ܬܰܡܳܢ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܠܽܘܩܒܰܠ ܛܽܘܪܳܐ. 3 ܘܡܽܘܫܶܐ ܣܠܶܩ ܠܘܳܬ݂ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. ܘܰܩܪܳܐ ܠܶܗ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܡܶܢ ܛܽܘܪܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܬܺܐܡܰܪ ܠܰܕ݂ܒܶܝܬ݂ ܝܰܥܩܽܘܒ. ܘܰܬ݂ܚܰܘܶܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 4 ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܚܙܰܝܬܽܘܢ ܡܶܕܶܡ ܕܥܶܒܕܶܬ݂ ܠܡܶܨܖ̈ܳܝܶܐ. ܘܰܫܩܰܠܬܟܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܕܥܰܠ ܓܶܦܰܝ̈ ܢܶܫܪܳܐ. ܘܰܐܝܬܺܝܬܟܽܘܢ ܠܘܳܬܝ. 5 ܘܗܳܫܳܐ ܐܶܢ ܡܶܫܡܰܥ ܬܶܫܡܥܽܘܢ ܒܩܳܠܝ. ܘܬܶܛܪܽܘܢ ܩܝܳܡܝ. ܬܶܗܘܢ ܚܰܒܺܝܒܺܝܢ ܠܺܝ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܕ݂ܺܝܠܝ ܗ̱ܝ ܐܰܪܥܳܐ. 6 ܘܰܐܢ̱ܬܽܘܢ ܬܶܗܘܢ ܠܺܝ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. ܘܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܥܰܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡ̈ܶܐ ܬܺܐܡܰܪ ܠܰܕ݂ܒܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 7 ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܘܰܩܪܳܐ ܠܩܰܫܺܝܫ̈ܶܐ ܕܥܰܡܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܩܕ݂ܳܡܝܗܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܶܬ݂ܓ̈ܳܡܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܦܰܩܕܶܗ ܡܳܪܝܳܐ. 8 ܘܰܥܢܰܘ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܐܰܟ݂ܚܕ݂ܳܐ. ܘܶܐܡܰܪܘ. ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܳܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܢܶܥܒܶܕ݂. ܘܰܐܗܦܶܟ݂ ܡܽܘܫܶܐ ܦܶܬܓ݂ܳܡܰܘ̈ܗܝ ܕܥܰܡܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܡܳܪܝܳܐ. 9 ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ. ܗܳܐ ܐܳܬܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܘܳܬ݂ܳܟ݂ ܒܥܰܡܛܳܢܳܐ ܕܰܥܢܳܢܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܢܶܫܡܥܽܘܢ ܥܰܡܳܐ ܟܰܕ݂ ܡܡܰܠܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܥܰܡܳܟ݂. ܘܳܐܦ ܠܳܟ݂ ܢܗܰܝܡܢܽܘܢ ܠܥܳܠܰܡ. ܘܚܰܘܺܝ ܡܽܘܫܶܐ ܦܶܬܓ݂ܳܡܰܘ̈ܗܝ ܕܥܰܡܳܐ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. 10 ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ. ܙܶܠ ܠܘܳܬ݂ ܥܰܡܳܐ. ܘܩܰܕܶܫ ܐܶܢܽܘܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܘܰܡܚܳܪ. ܘܰܢܚܰܘܪܽܘܢ ܠܒܽܘܫܰܝ̈ܗܽܘܢ. 11 ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܡܛܰܝܒܺܝܢ ܠܝܰܘܡܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܝܰܘܡܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܢܳܚܶܬ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܠܥܺܝܢ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܠܛܽܘܪܳܐ ܕܣܺܝܢܰܝ. 12 ܘܰܐܪܡܳܐ ܣܳܗܕܽܘܬܳܐ ܒܥܰܡܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܐܶܙܕܰܗܪܘ ܠܳܐ ܬܶܣܩܽܘܢ ܠܛܽܘܪܳܐ. ܘܠܳܐ ܬܶܬ݂ܩܰܪܒܽܘܢ ܠܰܫܦܽܘܠܰܘ̈ܗܝ. ܘܟܽܠ ܡܰܢ ܕܢܶܩܪܽܘܒ ܠܛܽܘܪܳܐ ܢܶܬ݂ܩܛܶܠ. 13 ܠܳܐ ܬܶܩܪܽܘܒ ܒܶܗ ܐܺܝܕ݂ܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܡܶܬ݂ܪܓܳܡܽܘ ܢܶܬ݂ܪܓܶܡ ܘܡܶܫܬܕ݂ܳܝܽܘ ܢܶܫܬܕܶܐ. ܐܶܢ ܒܥܺܝܪܳܐ ܗ̱ܝ ܘܶܐܢ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܠܳܐ ܢܺܚܶܐ. ܘܡܳܐ ܕܫܶܬ݂ܩܰܬ݂ ܩܰܪܢܳܐ. ܫܪܶܐ ܠܟܽܘܢ ܠܡܶܣܰܩ ܠܛܽܘܪܳܐ. 14 ܘܰܢܚܶܬ݂ ܡܽܘܫܶܐ ܡܶܢ ܛܽܘܪܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܥܰܡܳܐ. ܘܩܰܕܶܫ ܠܥܰܡܳܐ. ܘܚܰܘܰܪܘ ܠܒܽܘܫܰܝ̈ܗܽܘܢ. 15 ܘܶܐܡܰܪ ܡܽܘܫܶܐ ܠܥܰܡܳܐ. ܗܘܰܝܬܽܘܢ ܡܛܰܝܒܺܝܢ ܠܝܰܘܡܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ. ܠܳܐ ܬܶܬ݂ܩܰܪܒܽܘܢ ܠܰܐܢ̱ܬܬܳܐ. 16 ܘܰܗܘܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܟܰܕ݂ ܗܘܳܐ ܫܰܦܪܳܐ. ܗܘܰܘ ܩ̈ܳܠܶܐ ܘܒܰܖ̈ܩܶܐ. ܘܰܥܢܳܢܳܐ ܬܰܩܺܝܦܬܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܥܰܠ ܛܽܘܪܳܐ. ܘܩܳܠܳܐ ܕܩܰܪܢܳܐ ܚܰܣܺܝܢ ܗܘܳܐ ܛܳܒ. ܘܙܳܥܘ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܕܺܐܝܬ݂ ܒܡܰܫܪܺܝܬܳܐ. 17 ܘܰܐܦܶܩ ܡܽܘܫܶܐ ܠܥܰܡܳܐ ܠܽܐܘܪܥܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܡܶܢ ܡܰܫܪܺܝܬܳܐ. ܘܩܳܡܘ ܒܰܫܦܽܘܠܰܘ̈ܗܝ ܕܛܽܘܪܳܐ. 18 ܘܛܽܘܪܳܐ ܕܣܺܝܢܰܝ ܬܳܐܶܢ ܗܘܳܐ ܟܽܠܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܢܚܶܬ݂ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܡܳܪܝܳܐ ܒܢܽܘܪܳܐ. ܘܰܣܠܶܩ ܬܶܢܳܢܶܗ ܐܰܝܟ݂ ܬܶܢܳܢܳܐ ܕܰܐܬܽܘܢܐ. ܘܙܳܥ ܟܽܠܶܗ ܛܽܘܪܳܐ ܛܳܒ. 19 ܘܰܗܘܳܐ ܩܳܠܳܐ ܕܩܰܪܢܳܐ ܐܳܙܶܠ ܗܘܳܐ ܘܬ݂ܳܩܶܦ ܛܳܒ. ܘܡܽܘܫܶܐ ܡܡܰܠܶܠ ܗܘܳܐ. ܘܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܥܳܢܶܐ ܠܶܗ ܒܩܳܠܳܐ. 20 ܘܰܢܚܶܬ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܠܛܽܘܪܳܐ ܕܣܺܝܢܰܝ. ܠܪܺܝܫܶܗ ܕܛܽܘܪܳܐ. ܘܰܩܪܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ ܠܪܺܝܫܶܗ ܕܛܽܘܪܳܐ. ܘܰܣܠܶܩ ܡܽܘܫܶܐ. 21 ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ. ܚܽܘܬ݂ ܣܰܗܶܕ݂ ܒܥܰܡܳܐ ܕܠܳܐ ܢܰܪܚܩܽܘܢ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܶܚܙܳܐ. ܘܢܶܦܶܠ ܡܶܢܗܽܘܢ ܣܰܓܺܝ. 22 ܘܳܐܦ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܩܰܪܺܝܒܺܝܢ ܠܡܳܪܝܳܐ ܢܶܬ݂ܩܰܕܫܽܘܢ. ܕܠܳܐ ܢܶܫܠܰܛ ܒܗܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ. 23 ܘܶܐܡܰܪ ܡܽܘܫܶܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܠܳܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܥܰܡܳܐ ܠܡܶܣܰܩ ܠܛܽܘܪܳܐ ܕܣܺܝܢܰܝ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܢ̱ܬ ܣܰܗܶܕܬ ܒܰܢ ܘܶܐܡܰܪܬ ܠܺܝ. ܕܬܰܚܶܡܳܝܗܝ ܠܛܽܘܪܳܐ. ܘܩܰܕܶܫܳܝܗܝ. 24 ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܡܳܪܝܳܐ. ܙܶܠ ܚܽܘܬ݂. ܘܣܰܩ ܐܰܢ̱ܬ ܘܰܐܗܪܽܘܢ ܐܰܚܽܘܟ݂ ܥܰܡܳܟ݂. ܘܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܥܰܡܳܐ ܠܳܐ ܢܰܪܚܩܽܘܢ ܠܡܶܣܰܩ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܕܰܠܡܳܐ ܢܩܰܛܶܠ ܡܶܢܗܽܘܢ. 25 ܘܰܢܚܶܬ݂ ܡܽܘܫܶܐ ܠܘܳܬ݂ ܥܰܡܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ.  ܟ.

 

1 ܘܶܐܡܰܪ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܶܬ݂ܓ̈ܳܡܶܐ ܗܳܠܶܝܢ. 2 ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂ ܕܰܐܣܶܩܬܳܟ݂ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܶܡܨܪܶܝܢ. ܡܶܢ ܒܶܝܬ݂ ܥܰܒܕܽܘܬܳܐ. 3 ܠܳܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܠܳܟ݂ ܐܰܠܳܗܺܝ̈ܢ ܐ̱ܚܖ̈ܳܢܺܝܢ ܠܒܰܪ ܡܶܢܝ. 4 ܠܳܐ ܬܶܥܒܶܕ݂ ܠܳܟ݂ ܟܽܠ ܨܠܶܡ ܘܟܽܠ ܕܡܽܘ. ܕܺܐܝܬ݂ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܠܥܶܠ. ܘܕ݂ܺܐܝܬ݂ ܒܰܐܪܥܳܐ ܡܶܢ ܠܬܰܚܬ. ܘܕ݂ܺܐܝܬ݂ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܠܬܰܚܬ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ. 5 ܠܳܐ ܬܶܣܓܽܘܕ݂ ܠܗܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܬܶܦܠܽܘܚ ܐܶܢܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂. ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܛܰܢܳܢܳܐ. ܦܳܪܰܥ ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܶܐ ܥܰܠ ܒܢܰܝ̈ܳܐ. ܥܰܠ ܬܠܳܬܳܐ ܘܥܰܠ ܐܰܪܒܥܳܐ ܕܳܖ̈ܺܝܢ ܠܣܳܢ̈ܰܐܝ. 6 ܘܥܳܒܶܕ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܛܰܝܒܽܘܬ݂ܳܐ ܠܰܐܠܦ̈ܶܐ ܕܕ݂ܳܖ̈ܶܐ ܠܖ̈ܳܚܡܰܝ. ܘܰܠܢܳܛܖ̈ܰܝ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܰܝ. 7 ܠܳܐ ܬܺܐܡܶܐ ܒܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂ ܒܕܰܓܳܠܽܘܬܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܡܙܰܟܶܐ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܰܢ ܕܝܳܡܶܐ ܒܰܫܡܶܗ ܒܕܰܓܳܠܽܘܬܳܐ. 8 ܐܶܬܕܰܟ݂ܪ ܝܰܘܡܳܐ ܕܫܰܒܬ݂ܳܐ ܠܰܡܩܰܕܳܫܽܘܬܶܗ. 9 ܫܬܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܬܶܦܠܽܘܚ. ܘܬܶܥܒܶܕ ܟܽܠ ܥܒܳܕ݂ܳܟ݂. 10 ܘܝܰܘܡܳܐ ܫܒܺܝܥܳܝܳܐ ܫܰܒܬ݂ܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂. ܠܳܐ ܬܶܥܒܶܕ ܒܶܗ ܟܽܠ ܥܒܳܕ݂. ܐܰܢ̱ܬ. ܘܰܒܪܳܟ݂. ܘܒܰܪܬܳܟ݂. ܘܥܰܒܕܳܟ݂. ܘܰܐܡܬܳܟ݂. ܘܰܒܥܺܝܪܳܟ݂. ܘܬ݂ܰܘܬܳܒܳܐ ܕܰܒܩܽܘܖ̈ܝܳܟ݂. 11 ܡܶܛܽܠ ܕܠܶܫܬܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܥܒܰܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ. ܘܝܰܡ̈ܡܶܐ ܘܟܽܠ ܕܺܐܝܬ݂ ܒܗܽܘܢ. ܘܶܐܬܬܢܺܝܚ ܒܝܰܘܡܳܐ ܫܒܺܝܥܳܝܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܒܰܪܶܟ݂ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܠܝܰܘܡܳܐ ܫܒܺܝܥܳܝܳܐ ܘܩܰܕܫܶܗ. 12 ܝܰܩܰܪ ܠܰܐܒܽܘܟ݂ ܘܠܶܐܡܳܟ݂. ܕܢܶܣܓܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܰܝܟ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂ ܝܳܗܶܒ ܠܳܟ݂. 13 ܠܳܐ ܬܶܩܛܽܘܠ. 14 ܠܳܐ ܬܓ݂ܽܘܪ. 15 ܠܳܐ ܬܶܓ݂ܢܽܘܒ. 16 ܠܳܐ ܬܶܣܗܰܕ݂ ܥܰܠ ܚܰܒܪܳܟ݂ ܣܳܗܕܽܘܬܳܐ ܕܰܓܳܠܬܳܐ. 17 ܠܳܐ ܬܶܪܰܓ݂ ܒܰܝܬܶܗ ܕܚܰܒܪܳܟ݂. ܠܳܐ ܬܶܪܰܓ݂ ܐܰܢ̱ܬܬܶܗ ܕܚܰܒܪܳܟ݂. ܘܥܰܒܕܶܗ. ܘܰܐܡܬܶܗ. ܘܬ݂ܰܘܪܶܗ. ܘܰܚܡܳܪܶܗ. ܘܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬ݂ ܠܚܰܒܪܳܟ݂. 18 ܘܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܚܳܙܶܝܢ ܩ̈ܳܠܶܐ. ܘܠܰܡܦܺܝܕ̈ܶܐ. ܘܩܳܠܳܐ ܕܩܰܪܢܳܐ. ܘܛܽܘܪܳܐ ܕܬܳܐܶܢ. ܘܰܚܙܰܘ ܥܰܡܳܐ ܘܰܕ݂ܚܶܠܘ. ܘܩܳܡܘ ܡܶܢ ܪܽܘܚܩܳܐ. 19 ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܡܽܘܫܶܐ. ܡܰܠܶܠ ܐܰܢ̱ܬ ܥܰܡܰܢ. ܘܢܶܫܡܰܥ، ܘܠܳܐ ܢܡܰܠܶܠ ܥܰܡܰܢ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. ܕܠܳܐ ܢܡܽܘܬ݂. 20 ܘܶܐܡܰܪ ܡܽܘܫܶܐ ܠܥܰܡܳܐ. ܠܳܐ ܬܶܕ݂ܚܠܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܡܢܰܣܳܝܽܘܬ݂ܟܽܘܢ ܐܶܬܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܬܶܗܘܶܐ ܕܶܚܠܬܶܗ ܩܕܳܡ ܐܰܦܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܘܰܕ݂ܠܳܐ ܬܶܚܛܽܘܢ. 21 ܘܩܳܡܘ ܥܰܡܳܐ ܡܶܢ ܪܽܘܚܩܳܐ. ܘܡܽܘܫܶܐ ܩܪܶܒ ܠܘܳܬ݂ ܥܰܪܦܶܠܳܐ ܕܬܰܡܳܢ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. 22 ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܬܺܐܡܰܪ ܠܰܕ݂ܒܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܚܙܰܝܬܽܘܢ ܕܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܡܰܠܠܶܬ݂ ܥܰܡܟܽܘܢ. 23 ܠܳܐ ܬܶܥܒܕ݂ܽܘܢ ܠܟܽܘܢ ܥܰܡܝ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ ܕܕܰܗܒܳܐ. ܘܰܐܠܳܗ̈ܶܐ ܕܣܺܐܡܳܐ ܠܳܐ ܬܶܥܒܕ݂ܽܘܢ ܠܟܽܘܢ. 24 ܡܰܕܒܚܳܐ ܕܳܐܕ݂ܰܡܬܳܐ ܬܶܥܒܶܕ݂ ܠܺܝ. ܘܰܬܕܰܒܰܚ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܥܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܟ݂ ܘܩܽܘܖ̈ܒܳܢܰܝܟ. ܘܥܳܢ̈ܳܟ݂ ܘܬ݂ܰܘܖ̈ܰܝܟ. ܒܟܽܠ ܐܰܬܰܪ ܕܬܶܕ݂ܟܰܪ ܫܶܡܝ. ܐܺܬܶܐ ܠܘܳܬ݂ܳܟ݂ ܘܶܐܒܰܪܟ݂ܳܟ݂. 25 ܘܶܐܢ ܡܰܕܒܚܳܐ ܕܟܺܐܦ̈ܶܐ ܬܶܥܒܶܕ݂ ܠܺܝ. ܠܳܐ ܬܶܒܢܶܝܘܗܝ ܒܦܳܣܺܝܠܬܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܦܰܪܙܠܳܐ ܐܰܢܺܝܦܬ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܘܛܰܘܶܫܬܳܝܗܝ. 26 ܘܠܳܐ ܬܶܣܰܩ ܒܕܰܖ̈ܓܶܐ ܠܡܰܕ݂ܒܰܚܝ. ܕܠܳܐ ܢܶܬ݂ܓܠܶܐ ܦܽܘܪܣܳܝܳܟ݂ ܥܠܰܘܗ̱ܝ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ.  ܟܐ.

 

ܕܥܰܠ ܢܳܡܽܘܣ̈ܶܐ ܘܕܺܝܢ̈ܶܐ

1 ܘܗܳܠܶܝܢ ܕܺܝܢ̈ܶܐ ܕܰܬ݂ܣܺܝܡ ܩܕ݂ܳܡܝܗܽܘܢ. 2 ܟܰܕ݂ ܬܶܙܒܰܢ ܥܰܒܕܳܐ ܝܽܘܕܳܝܳܐ. ܫܶܬ݂ ܫܢܺܝ̈ܢ ܢܶܦܠܚܳܟ݂. ܘܰܒܕܰܫܒܰܥ ܢܶܦܽܘܩ ܒܰܪ ܚܺܐܖ̈ܶܐ ܡܶܢ ܠܘܳܬ݂ܳܟ݂. 3 ܐܶܢ ܒܰܠܚܽܘܕ݂ܰܘܗܝ ܢܶܥܽܘܠ. ܒܰܠܚܽܘܕ݂ܰܘܗܝ ܢܶܦܽܘܩ. ܘܶܐܢ ܒܥܶܠ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܗ̱ܘ. ܬܶܦܽܘܩ ܐܰܢ̱ܬܬܶܗ ܥܰܡܶܗ. 4 ܘܶܐܢ ܡܳܪܶܗ ܢܶܬܶܠ ܠܶܗ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ. ܘܬܺܐܠܰܕ݂ ܠܶܗ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܘܰܒܢ̈ܳܬܳܐ. ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܘܰܒܢܶܝ̈ܗ̇ ܬܶܗܘܶܐ ܕܡܳܪܶܗ. ܘܗܽܘ ܢܶܦܽܘܩ ܒܰܠܚܽܘܕ݂ܰܘܗܝ. 5 ܘܶܐܢ ܢܺܐܡܰܪ ܥܰܒܕܳܐ ܕܪܳܚܶܡ ܐ̱ܢܳܐ ܠܡܳܪܝ ܘܠܰܐܢ̱ܬܰܬ݂ܝ ܘܠܰܒܢܰܝ̈. ܠܳܐ ܢܳܦܶܩ ܐ̱ܢܳܐ ܒܰܪ ܚܺܐܖ̈ܶܐ. 6 ܢܩܰܪܒܺܝܘܗܝ ܡܳܪܶܗ ܠܘܳܬ݂ ܕܰܝܳܢܳܐ. ܘܰܢܩܰܪܒܺܝܘܗܝ ܠܘܳܬ݂ ܬܰܪܥܳܐ. ܐܰܘ ܠܘܳܬ݂ ܐܶܣܟܽܘܦܬܳܐ. ܘܢܶܩܽܘܒ ܡܳܪܶܗ ܐܶܕ݂ܢܶܗ ܒܡܰܩܒܳܐ. ܘܢܶܗܘܶܐ ܠܶܗ ܥܒܶܕ݂ ܦܳܠܰܚ ܠܥܳܠܰܡ. 7 ܘܟܰܕ݂ ܢܙܰܒܶܢ ܓܰܒܪܳܐ ܒܰܪܬܶܗ ܠܰܐܡܬܳܐ. ܠܳܐ ܬܶܦܽܘܩ ܐܰܝܟ݂ ܕܢܳܦܩܺܝܢ ܥܰܒܕ̈ܶܐ. 8 ܐܶܢ ܣܰܢܝܳܐ ܗ̱ܝ ܒܥܰܝ̈ܢܰܝ ܡܳܪܳܗ̇ ܕܠܳܐ ܢܶܣܒܺܝܗ̇. ܢܶܦܪܩܺܝܗ̇. ܠܥܰܡ ܢܽܘܟ݂ܪܳܝ ܠܳܐ ܫܠܺܝܛ ܠܶܗ ܠܰܡܙܰܒܳܢܽܘܬ݂ܳܗ̇. ܡܶܛܽܠ ܕܕܰܓܶܠ ܒܳܗ̇. 9 ܘܶܐܢ ܠܰܒܪܶܗ ܢܶܣܒܺܝܗ̇. ܐܰܝܟ݂ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܡܶܬ݂ܥܒܶܕ݂ ܠܰܒ̈ܢܳܬܳܐ ܢܶܥܒܶܕ݂ ܠܳܗ̇. 10 ܘܶܐܢ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܢܶܣܰܒ ܠܶܗ. ܬܽܘܪܣܳܝܳܗ̇ ܘܰܠܒܽܘܫܳܗ̇ ܘܡܰܫܟܒܳܗ̇ ܠܳܐ ܢܒܰܨܰܪ. 11 ܘܶܐܢ ܗܳܠܶܝܢ ܬܠܳܬ݂ ܠܳܐ ܢܶܥܒܶܕ݂ ܠܳܗ̇. ܬܶܦܽܘܩ ܡܰܓܳܢ ܕܠܳܐ ܟܣܶܦ. 12 ܕܢܶܡܚܶܐ ܠܓܰܒܪܳܐ. ܘܰܢܡܽܘܬ݂. ܡܶܬ݂ܩܛܳܠܽܘ ܢܶܬ݂ܩܛܶܠ. 13 ܘܰܕ݂ܠܳܐ ܟܡܶܢ ܠܶܗ. ܘܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܐܰܫܠܡܶܗ ܒܺܐܝܕ݂ܶܗ. ܥܒܶܕ݂ ܠܳܟ݂ ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܕܢܶܥܪܽܘܩ ܠܬܰܡܳܢ. 14 ܘܶܐܢ ܢܰܡܪܰܚ ܓܰܒܪܳܐ ܥܰܠ ܒܪܶܗ. ܘܢܶܩܛܠܺܝܘܗܝ ܒܢܶܟܠܳܐ. ܡܶܢ ܠܘܳܬ݂ ܡܰܕ݂ܒܰܚܝ ܕܒܰܪܳܝܗܝ ܠܡܶܩܛܠܶܗ. 15 ܕܢܶܡܚܶܐ ܠܰܐܒܽܘܗܝ. ܘܠܶܐܡܶܗ. ܡܶܬ݂ܩܛܳܠܽܘ ܢܶܬ݂ܩܛܶܠ. 16 ܕܢܶܓ݂ܢܽܘܒ ܢܰܦܫܳܐ ܘܰܢܙܰܒܢܺܝܗ̇. ܘܬܶܫܬܟܰܚ ܒܺܐܝܕܰܘ̈ܗܝ. ܡܶܬ݂ܩܛܳܠܽܘ ܢܶܬ݂ܩܛܶܠ. 17 ܕܰܢܨܰܚܶܐ ܠܰܐܒܽܘܗܝ ܘܠܶܐܡܶܗ. ܡܶܬ݂ܩܛܳܠܽܘ ܢܶܬ݂ܩܛܶܠ. 18 ܘܟܰܕ݂ ܢܶܨܽܘܢ ܬܪܶܝܢ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ. ܘܢܶܡܚܶܐ ܓܰܒܪܳܐ ܠܚܰܒܪܶܗ ܒܟܺܐܦܳܐ. ܐܰܘ ܒܰܩܛܺܝܪܳܐ. ܘܠܳܐ ܢܡܽܘܬ݂. ܘܢܶܦܶܠ ܠܡܰܪܥܳܐ. 19 ܐܶܢ ܢܩܽܘܡ. ܘܰܢܗܰܠܶܟ݂ ܒܫܽܘܩܳܐ ܥܰܠ ܚܽܘܛܪܶܗ. ܢܶܙܟܶܐ ܡܰܢ ܕܰܡܚܳܝܗܝ. ܒܰܠܚܽܘܕ݂ ܒܶܛܠܳܢܶܗ ܘܰܐܓܰܪ ܐܳܣܝܳܐ ܢܶܬܶܠ. 20 ܘܟܰܕ݂ ܢܶܡܚܶܐ ܓܰܒܪܳܐ ܠܥܰܒܕܶܗ. ܐܰܘ ܠܰܐܡܬܶܗ ܒܚܽܘܛܪܳܐ. ܘܰܢܡܽܘܬ݂ ܬܚܶܝܬ݂ ܐܺܝܕ݂ܶܗ. ܡܶܬܬܕܳܢܽܘ ܢܶܬܬܕܺܝܢ. 21 ܒܪܰܡ ܕܶܝܢ ܐܶܢ ܚܰܕ݂ ܝܽܘܡ. ܐܰܘ ܬܪܶܝܢ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܢܺܚܶܐ. ܠܳܐ ܢܶܬܬܕܺܝܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܟܶܣܦܶܗ ܗ̱ܘ. 22 ܘܟܰܕ݂ ܢܶܨܽܘܢ ܬܪܶܝܢ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ. ܘܢܶܡܚܽܘܢ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܕܒܰܛܢܳܐ ܘܢܰܦܩܽܘܢ ܥܽܘܠܳܗ̇. ܘܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܩܺܐܪܣܳܐ. ܡܶܬ݂ܚܰܣܳܪܽܘ ܢܶܬ݂ܚܰܣܰܪ. ܐܰܝܟ݂ ܕܪܳܡܶܐ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܒܰܥܠܳܗ̇ ܕܰܐܢ̱ܬܬܳܐ. ܘܢܶܬܶܠ ܐܰܝܟ݂ ܕܦܳܣܩܺܝܢ ܕܰܝܳܢ̈ܶܐ. 23 ܘܶܐܢ ܩܺܐܪܣܳܐ ܗ̱ܘ. ܢܶܬܶܠ ܢܰܦܫܳܐ ܚܠܳܦ ܢܰܦܫܳܐ. 24 ܥܰܝܢܳܐ ܚܠܳܦ ܥܰܝܢܳܐ. ܫܶܢܳܐ ܚܠܳܦ ܫܶܢܳܐ. ܐܺܝܕ݂ܳܐ ܚܠܳܦ ܐܺܝܕ݂ܳܐ. ܪܶܓ݂ܠܳܐ ܚܠܳܦ ܪܶܓ݂ܠܳܐ. 25 ܟܘܳܝܳܐ ܚܠܳܦ ܟܘܳܝܳܐ. ܨܽܘܠܦܬܳܐ ܚܠܳܦ ܨܽܘܠܦܬܳܐ. ܦܰܟܳܐ ܚܠܳܦ ܦܰܟܳܐ. 26 ܘܟܰܕ݂ ܢܶܡܚܶܐ ܓܰܒܪܳܐ ܠܥܰܝܢܳܐ ܕܥܰܒܕܶܗ. ܐܰܘ ܠܥܰܝܢܳܐ ܕܰܐܡܬܶܗ. ܘܰܢܣܰܪܚܺܝܗ̇. ܒܰܪ ܚܺܐܖ̈ܶܐ ܢܶܫܒܩܺܝܘܗܝ ܚܠܳܦ ܥܰܝܢܶܗ. 27 ܘܶܐܢ ܫܶܢܳܐ ܕܥܰܒܕܶܗ. ܐܰܘ ܫܶܢܳܐ ܕܰܐܡܬܶܗ ܢܰܪܡܶܐ. ܒܰܪ ܚܺܐܖ̈ܶܐ ܢܶܫܒܩܺܝܘܗܝ ܚܠܳܦ ܫܶܢܶܗ. 28 ܘܟܰܕ݂ ܢܶܕ݂ܩܽܘܪ ܬܰܘܪܳܐ ܠܓܰܒܪܳܐ. ܐܰܘ ܠܰܐܢ̱ܬܬܳܐ. ܘܰܢܡܽܘܬ݂. ܡܶܬ݂ܪܓܳܡܽܘ ܢܶܬ݂ܪܓܶܡ ܬܰܘܪܳܐ. ܘܠܳܐ ܢܶܬ݂ܐܟܶܠ ܒܶܣܪܶܗ. ܘܡܳܪܶܗ ܕܬܰܘܪܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܙܰܟܳܝ. 29 ܘܶܐܢ ܬܰܘܪܳܐ ܥܳܓ݂ܽܘܫܳܐ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܐܶܬ݂ܡܳܠܝ ܘܡܶܢ ܝܰܘܡܳܐ ܕܰܩܕܳܡܰܘܗܝ. ܘܰܐܣܗܶܕ݂ܘ ܒܡܳܪܶܗ ܘܠܳܐ ܢܰܛܪܶܗ. ܘܢܶܩܛܽܘܠ ܠܓܰܒܪܳܐ ܐܰܘ ܠܰܐܢ̱ܬܬܳܐ. ܬܰܘܪܳܐ ܢܶܬܪܓܶܡ. ܘܳܐܦ ܡܳܪܶܗ ܢܶܬ݂ܩܛܶܠ. 30 ܘܶܐܢ ܡܳܡܽܘܢܳܐ ܢܰܪܡܽܘܢ ܥܠܰܘܗ̱ܝ. ܢܶܬܶܠ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܕܢܰܦܫܶܗ. ܟܡܳܐ ܕܫܳܐܠܺܝܢ ܠܶܗ. 31 ܘܶܐܢ ܠܰܒܪܳܐ. ܐܰܘ ܠܒܰܪܬܳܐ ܢܶܕ݂ܩܽܘܪ ܬܰܘܪܳܐ. ܐܰܝܟ݂ ܕܺܝܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܢܶܬ݂ܥܒܶܕ݂ ܠܶܗ. 32 ܘܶܐܢ ܠܥܰܒܕܳܐ ܐܰܘ ܠܰܐܡܬܳܐ ܢܶܕܩܽܘܪ ܬܰܘܪܳܐ. ܬܠܳܬ݂ܺܝܢ ܐܶܣܬܺܝܖ̈ܺܝܢ ܕܟܶܣܦܳܐ ܢܶܬܶܠ ܠܡܳܪܶܗ. ܘܬܰܘܪܳܐ ܢܶܬ݂ܪܓܶܡ. 33 ܘܟܰܕ݂ ܢܶܦܬܰܚ ܓܰܒܪܳܐ ܓܽܘܒܳܐ. ܐܰܘ ܢܶܚܦܽܘܪ ܓܰܒܪܳܐ ܒܺܪܳܐ. ܘܠܳܐ ܢܟܰܣܶܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܢܶܦܶܠ ܬܰܡܳܢ ܬܰܘܪܳܐ ܐܰܘ ܚܡܳܪܳܐ. 34 ܡܳܪܶܗ ܕܓܽܘܒܳܐ ܢܶܦܪܽܘܥ ܟܶܣܦܳܐ ܠܡܳܖ̈ܰܘܗܝ. ܘܡܺܝܬܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܕܺܝܠܶܗ. 35 ܘܟܰܕ݂ ܢܶܕ݂ܩܽܘܪ ܬܰܘܪܳܐ ܕܓܰܒܪܳܐ ܠܬܰܘܪܳܐ ܕܓܰܒܪܳܐ ܚܰܒܪܶܗ ܘܰܢܡܽܘܬ݂. ܢܙܰܒܢܽܘܢ ܠܬܰܘܪܳܐ ܚܰܝܳܐ. ܘܢܶܦܠܓ݂ܽܘܢ ܟܶܣܦܶܗ. ܘܳܐܦ ܕܡܺܝܬܳܐ ܢܶܦܠܓ݂ܽܘܢ. 36 ܘܶܐܢ ܐܶܬ݂ܺܝܕܰܥ ܕܬܰܘܪܳܐ ܥܳܓ݂ܽܘܫܳܐ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܐܶܬ݂ܡܳܠܝ ܘܡܶܢ ܡܢܳܬ݂ܡܳܠܝ. ܘܠܳܐ ܢܰܛܪܶܗ ܡܳܪܶܗ. ܢܶܬܶܠ ܬܰܘܪܳܐ ܚܠܳܦ ܬܰܘܪܳܐ. ܘܡܺܝܬܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܕܺܝܠܶܗ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ.  ܟܒ.

 

1 ܘܟܰܕ݂ ܢܶܓ݂ܢܽܘܒ ܓܰܒܪܳܐ ܬܰܘܪܳܐ. ܐܰܘ ܢܶܩܝܳܐ. ܘܢܶܟܽܘܣ ܐܶܢܽܘܢ. ܐܰܘ ܢܙܰܒܶܢ ܐܶܢܽܘܢ. ܚܰܡܫܳܐ ܬܰܘܖ̈ܺܝܢ ܢܶܬܶܠ ܚܠܳܦ ܬܰܘܪܳܐ. ܘܰܐܪܒܰܥ ܢܩܰܘ̈ܳܢ ܢܶܬܶܠ ܚܠܳܦ ܢܶܩܝܳܐ. 2 ܘܶܐܢ ܒܦܽܘܠܫܬܳܐ ܢܶܫܬܟܰܚ ܓܰܢܳܒܳܐ. ܘܢܶܒܠܰܥ ܘܰܢܡܽܘܬ݂. ܠܰܝܬ ܠܶܗ ܥܝܳܪܬܳܐ. 3 ܘܶܐܢ ܕܶܢܚܰܬ݂ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܫܶܡܫܳܐ. ܐܺܝܬ݂ ܠܶܗ ܥܝܳܪܬܳܐ. ܘܡܶܦܪܰܥ ܢܶܦܪܽܘܥ. ܘܶܐܢ ܠܰܝܬ ܠܶܗ. ܢܶܙܕܰܒܰܢ ܒܰܓ݂ܢܽܘܒܬܶܗ. 4 ܘܶܐܢ ܡܶܫܬܟ݂ܳܚܽܘ ܬܶܫܬܟܰܚ ܒܺܐܝܕܰܘ̈ܗܝ ܓܢܽܘܒܬܳܐ. ܡܶܢ ܬܰܘܪܳܐ. ܘܠܰܚܡܳܪܳܐ. ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܢܶܩܝܳܐ ܟܰܕ݂ ܚܰܝܺܝܢ. ܚܰܕ݂ ܒܰܬܪܶܝܢ ܢܫܰܠܶܡ. 5 ܘܟܰܕ݂ ܢܰܘܟܶܠ ܓܰܒܪܳܐ ܚܰܩܠܳܐ ܐܰܘ ܟܰܪܡܳܐ. ܘܰܢܫܰܡܰܪ ܒܥܺܝܪܶܗ ܘܢܰܘܟܶܠ ܒܚܰܩܠܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܡܶܢ ܛܳܒܳܐ ܕܚܰܩܠܶܗ. ܘܡܶܢ ܛܳܒܳܐ ܕܟܰܪܡܶܗ ܢܶܦܪܽܘܥ. 6 ܘܟܰܕ ܬܶܦܽܘܩ ܢܽܘܪܳܐ ܘܬܶܫܟܰܚ ܟܽܘ̈ܒܶܐ. ܘܬܶܐܟ݂ܽܘܠ ܓܕ݂ܺܝ̈ܫܶܐ. ܐܰܘ ܩܳܝ̈ܡܳܬܳܐ. ܐܰܘ ܚܰܩܠܳܐ. ܡܫܰܠܳܡܽܘ ܢܫܰܠܶܡ ܡܰܢ ܕܰܐܘܩܶܕ݂ ܝܰܩܕܳܢܳܐ. 7 ܘܟܰܕ݂ ܢܶܬܶܠ ܓܰܒܪܳܐ ܠܚܰܒܪܶܗ ܟܶܣܦܳܐ. ܐܰܘ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܠܡܶܛܰܪ. ܘܢܶܬ݂ܓ݂ܢܶܒ ܡܶܢ ܒܶܝܬ݂ ܓܰܒܪܳܐ. ܐܶܢ ܢܶܫܬܟܰܚ ܓܰܢܳܒܳܐ. ܢܫܰܠܶܡ ܚܰܕ݂ ܬܪܶܝܢ. 8 ܘܶܐܢ ܠܳܐ ܢܶܫܬܟܰܚ ܓܰܢܳܒܳܐ. ܢܶܩܪܽܘܒ ܡܳܪܶܗ ܕܒܰܝܬܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܕܰܝܳܢ̈ܶܐ. ܐܶܢ ܠܳܐ ܐܰܘܫܶܒ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܒܰܥܒܺܝܕܬܳܐ ܕܚܰܒܪܶܗ. 9 ܥܰܠ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܰܚܛܳܐ ܥܰܠ ܬܰܘܪܳܐ. ܘܥܰܠ ܚܡܳܪܳܐ. ܘܥܰܠ ܐܶܡܪܳܐ. ܘܥܰܠ ܠܒܽܘܫܳܐ. ܘܥܰܠ ܟܽܠ ܐܶܒܰܕܬܳܐ. ܕܢܺܐܡܰܪ ܗܳܕܳܐ ܗ̱ܝ . ܩܕܳܡ ܕܰܝܳܢ̈ܶܐ ܢܶܥ̈ܠܳܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܰܬܖ̈ܰܝܗܽܘܢ ܘܰܠܡܰܢ ܕܰܢܚܰܝܒܽܘܢ ܕܰܝܳܢ̈ܶܐ. ܢܫܰܠܶܡ ܚܰܕ݂ ܬܪܶܝܢ ܠܚܰܒܪܶܗ. 10 ܘܟܰܕ݂ ܢܶܬܶܠ ܓܰܒܪܳܐ ܠܚܰܒܪܶܗ ܚܡܳܪܳܐ. ܐܰܘ ܬܰܘܪܳܐ. ܐܰܘ ܐܶܡܪܳܐ. ܐܰܘ ܟܽܠ ܒܥܺܝܪܳܐ. ܠܡܶܛܰܪ. ܘܰܢܡܽܘܬ݂. ܐܰܘ ܢܶܬܬܒܰܪ. ܐܰܘ ܢܶܫܬܒܶܐ. ܘܠܰܝܬ ܐ̱ܢܳܫ ܕܰܚܙܳܐ. 11 ܡܰܘܡܳܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܒܶܝܬ݂ ܬܖ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܘܶܐܢ ܠܳܐ ܐܰܘܫܶܒ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܒܰܥܒܺܝܕܬܳܐ ܕܚܰܒܪܶܗ ܘܰܢܩܰܒܶܠ ܡܳܪܗܽܘܢ ܡܰܘܡܳܬܳܐ. ܘܠܳܐ ܢܫܰܠܶܡ. 12 ܘܶܐܢ ܡܶܬ݂ܓܢܳܒܽܘ ܢܶܬ݂ܓܢܶܒ ܡܶܢܶܗ. ܢܫܰܠܶܡ ܠܡܳܖ̈ܰܘܗܝ. 13 ܘܶܐܢ ܡܶܬܬܒܳܪܽܘ ܢܶܬܬܒܰܪ. ܘܢܰܝܬܶܝܘܗܝ ܠܣܳܗܕܽܘܬܳܐ. ܕܰܬ݂ܒܺܝܪܳܐ ܠܳܐ ܢܫܰܠܶܡ. 14 ܘܟܰܕ݂ ܢܶܫܐܰܠ ܓܰܒܪܳܐ ܡܶܢ ܚܰܒܪܶܗ ܒܥܺܝܪܳܐ. ܘܰܢܡܽܘܬ݂. ܐܰܘ ܢܶܬܬܒܰܪ. ܘܡܳܪܶܗ ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܥܰܡܶܗ ܡܫܰܠܳܡܽܘ ܢܫܰܠܶܡ. 15 ܘܶܐܢ ܡܳܪܶܗ ܥܰܡܶܗ. ܠܳܐ ܢܫܰܠܶܡ. ܘܶܐܢ ܐܰܓ݂ܺܝܪܰܐ ܗ̱ܘ. ܒܠܰܥ ܒܰܐܓ݂ܪܶܗ. 16 ܘܟܰܕ݂ ܢܫܰܕܶܠ ܓܰܒܪܳܐ ܒܬ݂ܽܘܠܬܳܐ ܕܠܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܡܟ݂ܺܝܪܳܐ. ܘܢܶܕܡܰܟ݂ ܥܰܡܳܗ̇. ܡܶܣܰܒ ܢܶܣܒܺܝܗ̇ ܠܶܗ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ. 17 ܘܶܐܢ ܠܳܐ ܨܳܒܶܐ ܐܰܒܽܘܗ̇ ܕܢܶܬܠܺܝܗ̇ ܠܶܗ. ܟܶܣܦܳܐ ܢܶܬ݂ܩܽܘܠ ܐܰܝܟ݂ ܡܰܗܪܳܗ̇ ܕܰܒܬ݂ܽܘܠܬܳܐ. 18 ܚܰܪܳܫܳܐ ܠܳܐ ܬܰܚܶܐ. 19 ܘܟܽܠ ܡܰܢ ܕܢܶܕ݂ܡܰܟ݂ ܥܰܡ ܒܥܺܝܪܳܐ. ܡܶܬ݂ܩܛܳܠܽܘ ܢܶܬ݂ܩܛܶܠ. 20 ܕܰܢܕܰܒܰܚ ܠܕܶܚ̈ܠܳܬܳܐ ܢܺܐܒܰܕ. ܐܶܠܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ݂ܰܘܗܝ. 21 ܘܰܠܥܳܡܽܘܪܳܐ ܠܳܐ ܬܰܗܪܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܬܥܺܝܩܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܥܳܡܽܘܖ̈ܶܐ ܗܘܰܝܬܽܘܢ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. 22 ܘܟܽܠ ܐܰܪܡܰܠܬܳܐ ܘܝܰܬ݂ܡܳܐ ܠܳܐ ܬܰܗܪܽܘܢ. 23 ܘܶܐܢ ܡܰܗܪܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܠܗܽܘܢ. ܘܰܡܨܰܠܶܝܢ ܩܕ݂ܳܡܰܝ. ܡܶܫܡܰܥ ܐܶܫܡܰܥ ܨܠܽܘܬ݂ܗܽܘܢ. 24 ܘܢܶܬ݂ܩܰܦ ܪܽܘܓ݂ܙܝ. ܘܶܐܩܰܛܶܠܟܽܘܢ ܒܚܰܪܒܳܐ. ܘܢܶܗܘ̈ܝܳܢ ܢܶܫܰܝ̈ܟܽܘܢ ܐܰܖ̈ܡܠܳܢ. ܘܰܒܢܰܝ̈ܟܽܘܢ ܢܶܗܘܽܘܢ ܝܰܬ݂ܡܺܝ̈ܢ. 25 ܘܶܐܢ ܟܶܣܦܳܐ ܬܰܘܙܶܦ ܒܥܰܡܝ ܠܡܶܣܟܺܢܳܐ ܕܥܰܡܳܟ݂. ܠܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܶܗ ܐܰܝܟ݂ ܡܳܪܶܐ ܚܰܘܒܳܐ. ܘܠܳܐ ܬܶܣܰܒ ܡܶܢܶܗ ܪܶܒܺܝܬܳܐ. 26 ܘܶܐܢ ܬܶܣܰܒ ܡܶܫܟܳܢܳܐ ܠܒܳܫܶܗ ܕܚܰܒܪܳܟ݂. ܒܡܰܥܖ̈ܳܒܰܝ ܫܶܡܫܳܐ ܗܰܒܳܝܗܝ ܠܶܗ. 27 ܡܶܛܽܠ ܕܗܽܘܝܽܘ ܠܒܳܫܶܗ ܒܰܠܚܽܘܕ݂ܰܘܗܝ. ܘܗܽܘܝܽܘ ܬܰܟ݂ܣܺܝܬܶܗ ܠܒܶܣܪܶܗ ܒܡܳܢܳܐ ܢܶܕ݂ܡܰܟ݂. ܘܶܐܢ ܢܨܰܠܶܐ ܩܕ݂ܳܡܰܝ. ܐܶܫܡܥܺܝܘܗܝ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ. 28 ܠܕܰܝܳܢܳܐ ܠܳܐ ܬܨܰܚܶܐ. ܘܰܠܪܺܝܫܳܐ ܕܥܰܡܳܟ݂ ܠܳܐ ܬܠܽܘܛ. 29 ܪܺܝܫ ܥܰܠ̈ܠܳܬܶܗ ܕܶܐܕ݂ܪܳܟ݂ ܘܪܺܝܫ ܡܰܥܨܖ̈ܳܬܳܟ݂ ܠܳܐ ܬܫܰܘܚܰܪ. ܒܽܘܟܪܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܟ ܬܶܬܶܠ ܠܺܝ. 30 ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܬܶܥܒܶܕ ܠܬ݂ܰܘܖ̈ܰܝܟ ܘܰܠܥܳܢ̈ܟ݂. ܫܰܒܥܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܢܶܗܘܶܐ ܥܰܡ ܐܶܡܶܗ. ܘܰܒܝܰܘܡܳܐ ܬܡܺܝܢܳܝܳܐ ܬܶܬܠܺܝܘܗܝ ܠܺܝ. 31 ܘܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ ܩܰܕܺܝܫܺܝ̈ܢ ܬܶܗܘܢ ܠܺܝ. ܘܒܶܣܪܳܐ ܕܰܢܬ݂ܺܝܫ ܡܶܢ ܚܰܝܘܬܳܐ ܚܰܝܬܳܐ ܠܳܐ ܬܶܐܟܠܽܘܢ. ܠܟܰܠ̈ܒܶܐ ܬܶܫܕܽܘܢܶܗ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ.  ܟܓ.

 

1 ܠܳܐ ܬܰܫܰܪ ܫܶܡܥܳܐ ܟܰܕ݂ܳܒܳܐ. ܠܳܐ ܬܰܘܫܶܛ ܐܺܝܕ݂ܳܟ݂ ܥܰܡ ܚܰܝܳܒܳܐ ܠܡܶܗܘܳܐ ܠܶܗ ܣܳܗܕܳܐ ܟܰܕ݂ܳܒܳܐ. 2 ܠܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܒܳܬܰܪ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܠܡܰܒܐܳܫܽܘ. ܘܠܳܐ ܬܶܥܢܶܐ ܥܰܠ ܕܺܝܢܳܐ ܠܡܶܨܠܳܐ ܒܳܬܰܪ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܕܨܳܠܶܝܢ. 3 ܘܰܠܡܶܣܟܺܢܳܐ ܠܳܐ ܬܥܰܕܰܪ ܒܕ݂ܺܝܢܶܗ. 4 ܘܟܰܕ݂ ܬܶܦܓܰܥ ܒܬ݂ܰܘܪܶܗ ܕܰܒܥܶܠܕܒܳܒܳܟ݂ ܐܰܘ ܒܰܚܡܳܪܶܗ ܟܰܕ݂ ܛܳܥܶܝܢ. ܡܰܗܦܳܟ݂ܽܘ ܐܰܗܦܶܟ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܠܶܗ. 5 ܘܟܰܕ݂ ܬܶܚܙܶܐ ܚܡܳܪܶܗ ܕܰܒܥܶܠܕܒܳܒܳܟ݂ ܕܰܪܒܺܝܥ ܬܚܶܝܬ݂ ܛܰܥܢܶܗ. ܘܒܳܥܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܕܠܳܐ ܬܶܫܩܽܘܠ ܥܰܡܶܗ. ܡܶܫܩܰܠ ܫܩܽܘܠ ܥܰܡܶܗ. 6 ܠܳܐ ܬܶܨܠܶܐ ܕܺܝܢܳܐ ܕܡܶܣܟܺܢܳܐ ܒܕ݂ܺܝܢܶܗ. 7 ܘܡܶܢ ܡܶܠܬܳܐ ܟܰܕܳܒܬܳܐ ܗܘܰܝܬ ܡܰܪܚܶܩ. ܘܙܰܟܳܝܳܐ ܘܙܰܕܺܝܩܳܐ ܠܳܐ ܬܶܩܛܽܘܠ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܡܙܰܟܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܚܰܝܳܒܳܐ. 8 ܫܽܘܚܕܳܐ ܠܳܐ ܬܶܣܰܒ. ܡܶܛܽܠ ܕܫܽܘܚܕܳܐ ܡܥܰܘܰܪ ܥܰܝ̈ܢܰܝܗܽܘܢ ܕܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܒܕ݂ܺܝܢܳܐ. ܘܡܰܗܦܶܟ݂ ܡܶܠܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܙܰܟܳܝ̈ܶܐ. 9 ܘܰܠܥܳܡܽܘܖ̈ܶܐ ܠܳܐ ܬܥܺܝܩܽܘܢ. ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܓܶܝܪ ܝܳܕ݂ܥܺܝܬܽܘܢ ܢܰܦܫܳܐ ܕܥܳܡܽܘܖ̈ܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܥܳܡܽܘܖ̈ܶܐ ܗܘܰܝܬܽܘܢ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. 10 ܫܶܬ݂ ܫܢܺܝ̈ܢ ܬܶܙܪܽܘܥ ܐܰܪܥܳܟ݂. ܘܬܶܚܡܽܘܠ ܥܰܠ̈ܠܳܬ݂ܳܗ̇. 11 ܘܒܰܫܒܺܝܥܳܝܬܳܐ ܬܶܟ݂ܪܒܺܝܗ̇ ܘܬܶܫܒܩܺܝܗ̇. ܕܢܶܐܟܠܽܘܢ ܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ ܕܥܰܡܳܟ݂. ܘܫܰܪܟܗܽܘܢ ܬܶܐܟ݂ܽܘܠ ܚܰܝܽܘܬܳܐ ܕܕܰܒܪܳܐ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܬܶܥܒܶܕ ܠܟܰܖ̈ܡܰܝܟ ܘܰܠܙܰܝ̈ܬܰܝܟ. 12 ܫܬܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܬܶܥܒܶܕ ܥܒܳܕ݂ܳܟ݂ ܘܰܒܝܰܘܡܳܐ ܫܒܝܥܳܝܳܐ ܬܶܬܢܺܝܚ. ܡܶܛܽܠ ܕܢܶܬܬܢܺܝܚ ܬܰܘܪܳܟ݂ ܘܰܚܡܳܪܳܟ݂. ܘܢܶܬܬܢܺܝܚ ܒܰܪ ܐܰܡܬܳܟ݂. ܘܥܳܡܽܘܪܳܐ ܕܰܒܩܽܘܖ̈ܝܳܟ݂. 13 ܘܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܶܐܡܪܶܬ݂ ܠܟܽܘܢ ܬܶܙܕܰܗܪܽܘܢ. ܘܫܶܡ ܕܶܚ̈ܠܳܬܳܐ ܐ̱ܚܖ̈ܳܢܝܳܬܳܐ ܠܳܐ ܬܶܬܕܰܟ݂ܪܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܢܶܣ̈ܩܳܢ ܥܰܠ ܠܶܒܟܽܘܢ. 14 ܬܠܳܬ݂ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܥܒܶܕ݂ܘ ܠܺܝ ܥܰܕ݂ܺܥܕ݂ܳܐ ܒܫܰܢ̱ܬܳܐ. 15 ܥܰܕ݂ܥܺܐܕ݂ܳܐ ܕܦܰܛܺܝܖ̈ܶܐ ܬܶܛܰܪ ܫܰܒܥܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܦܰܛܺܝܪܳܐ ܬܶܐܟ݂ܽܘܠ ܐܰܝܟ݂ ܕܰܦܩܰܕܬܳܟ݂. ܒܝܰܪܚܳܐ ܕܰܗܒܳܒ̈ܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܒܶܗ ܢܦܰܩܬܽܘܢ ܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ. ܘܠܳܐ ܬܶܬ݂ܚܙܽܘܢ ܩܕ݂ܳܡܝ ܣܪܺܝܩܳܐܺܝܬ݂. 16 ܘܥܰܕ݂ܥܺܐܕ݂ܳܐ ܕܰܚܨܳܕܳܐ. ܪܺܝܫ ܥܒܽܘܪܟܽܘܢ ܕܬܶܙܪܥܽܘܢ ܒܚܰܩܠܳܐ. ܘܥܰܕ݂ܥܺܐܕ݂ܳܐ ܕܰܚܡܳܠܳܐ ܒܡܰܦܩܳܗ̇ ܕܫܰܢ̱ܬܳܐ. ܡܳܐ ܕܟ݂ܳܢܶܫ ܐܰܢ̱ܬ ܥܰܠ̈ܠܳܬܳܟ݂ ܡܶܢ ܚܰܩܠܳܐ. 17 ܬܠܳܬ݂ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܒܫܰܢ̱ܬܳܐ ܢܶܬ݂ܚܙܶܐ ܟܽܠ ܕܽܘܟ݂ܪܳܢܳܟ݂ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ. 18 ܠܳܐ ܬܕܰܒܰܚ ܥܰܠ ܚܰܡܺܝܥܳܐ ܕܡܳܐ ܕܕܶܒܚܬܳܐ. ܘܠܳܐ ܢܒܽܘܬ݂ ܬܰܪܒܳܐ ܕܥܰܕ݂ܥܺܐܕ݂ܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܨܰܦܪܳܐ. 19 ܪܺܝܫ ܥܰܠ̈ܠܳܬ݂ܳܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܟ݂ ܬܰܝܬܶܐ ܠܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂. ܠܳܐ ܬܒܰܫܶܠ ܓܰܕ݂ܝܳܐ ܒܚܰܠܒܳܐ ܕܶܐܡܶܗ. 20 ܗܳܐ ܡܫܰܕܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܩܕܳܡܰܝܟ. ܕܰܢܢܰܛܪܳܟ݂ ܒܽܐܘܪܚܳܐ. ܘܰܕܢܰܥܠܳܟ݂ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܬܰܩܢܶܬ. 21 ܐܶܙܕܰܗܪ ܡܶܢܶܗ. ܘܰܫܡܰܥ ܒܩܳܠܶܗ. ܠܳܐ ܬܶܬ݂ܚܪܶܐ ܠܩܽܘܒܠܶܗ. ܕܰܠܡܳܐ ܠܳܐ ܢܶܫܒܽܘܩ ܠܚܰܘܒܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܫܶܡܝ ܥܠܰܘܗ̱ܝ. 22 ܘܶܐܢ ܡܶܫܡܰܥ ܬܶܫܡܰܥ ܒܩܳܠܶܗ. ܘܬܶܥܒܶܕ݂ ܠܳܟ݂ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܳܐܡܰܪ ܠܳܟ݂. ܐܶܣܢܶܐ ܠܣܳܢ̈ܰܐܝܟ. ܘܰܐܥܺܝܩ ܠܰܒܥܶܠ̈ܕܒܳܒܰܝܟ. 23 ܡܶܛܽܠ ܕܢܺܐܙܰܠ ܡܰܠܰܐܟ݂ܝ ܩܕܳܡܰܝܟ. ܘܢܰܥܠܳܟ݂ ܥܰܠ ܐܳܡܽܘܖ̈ܳܝܶܐ. ܘܚܺܝܬ݂ܳܝ̈ܶܐ. ܘܦܰܖ̈ܙܳܝܶܐ. ܘܰܟ݂ܢܰܥܢܳܝ̈ܶܐ. ܘܚܰܘܳܝ̈ܶܐ. ܘܝܳܒܽܘܣܳܝ̈ܶܐ. ܘܶܐܚܪܽܘܒ ܐܶܢܽܘܢ. 24 ܠܳܐ ܬܶܣܓܽܘܕ ܠܰܐܠܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܬܶܦܠܽܘܚ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܬܶܥܒܶܕ݂ ܐܰܝܟ݂ ܥܒܳܕܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܐܶܠܳܐ ܡܣܰܚܳܦܽܘ ܣܰܚܶܦ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܰܡܬܰܒܳܪܽܘ ܬܰܒܰܪ ܩܳܝ̈ܡܳܬ݂ܗܽܘܢ. 25 ܘܬܶܦܠܚܽܘܢ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ. ܘܰܢܒܰܪܶܟ݂ ܠܰܚܡܟܽܘܢ. ܘܡܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܘܢܰܥܒܰܪ ܡܰܚܘ̈ܳܬܳܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܝ̈ܟܽܘܢ. 26 ܘܠܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܕܰܡܓܰܙܝܳܐ ܘܰܕ݂ܥܰܩܪܳܐ ܒܰܐܪܥܟܽܘܢ. ܘܡܶܢܝܳܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܟܽܘܢ ܐܶܫܰܠܶܡ. 27 ܘܕܶܚܠܰܬ݂ܝ ܐܶܫܰܕܰܪ ܩܕܳܡܰܝܟ. ܘܶܐܚܪܽܘܒ ܠܟܽܠ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܬܺܐܙܽܠܘܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ. ܘܶܐܬܶܠ ܠܰܒܥܶܠ̈ܕܒܳܒܰܝܟ ܕܢܰܦܢܽܘܢ ܩܕ݂ܳܠܗܽܘܢ ܩܕܳܡܰܝܟ. 28 ܘܶܐܫܰܕܰܪ ܕܶܒܽܘܖ̈ܝܳܬܳܐ ܩܕܳܡܰܝܟ. ܘܶܐܚܪܽܘܒ ܠܰܟ݂ܢܰܥܢܳܝ̈ܶܐ ܘܰܠܚܺܝܬ݂ܳܝ̈ܶܐ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܝܟ. 29 ܠܳܐ ܐܶܚܪܽܘܒ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܝܟ ܒܫܰܢ̱ܬܳܐ ܚܕ݂ܳܐ. ܕܠܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܐܰܪܥܳܐ ܚܰܪܒܳܐ. ܘܬܶܣܓܶܐ ܥܠܰܝܟ ܚܰܝܘܰܬ݂ ܒܰܪܳܐ. 30 ܒܩܰܠܺܝܠ ܩܰܠܺܝܠ ܐܶܚܪܽܘܒ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܝܟ. ܥܕܰܡܳܐ ܕܬܶܬ݂ܩܰܦ ܘܬܺܐܪܰܬ݂ ܐܰܪܥܳܐ. 31 ܘܶܐܥܒܶܕ݂ ܬܚܽܘܡܳܟ݂ ܡܶܢ ܝܰܡܳܐ ܕܣܽܘܦ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܡܳܐ ܕܰܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ. ܘܡܶܢ ܡܰܕ݂ܒܪܳܐ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܢܰܗܪܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܡܰܫܠܶܡ ܐ̱ܢܳܐ ܒܺܐܝ̈ܕ݂ܰܝܟܽܘܢ ܝܳܬ݂ܒܰܝ̈ ܐܰܪܥܳܐ. ܘܬܶܚܪܒܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ. 32 ܠܳܐ ܬܩܺܝܡ ܠܗܽܘܢ ܘܰܠܕܶܚ̈ܠܳܬ݂ܗܽܘܢ ܩܝܳܡܳܐ. 33 ܘܠܳܐ ܢܶܬܒܽܘܢ ܒܰܐܪܥܳܟ݂. ܕܰܠܡܳܐ ܢܰܚܛܽܘܢܳܟ݂ ܩܕ݂ܳܡܰܝ. ܘܠܳܐ ܬܶܦܠܽܘܚ ܠܰܐܠܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܕܠܳܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܠܳܟ݂ ܬܽܘܩܠܬܳܐ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ.  ܟܕ.

 

1 ܘܰܠܡܽܘܫܶܐ ܐܶܡܰܪ. ܣܰܩ ܠܘܳܬ݂ ܡܳܪܝܳܐ. ܐܰܢ̱ܬ ܘܰܐܗܪܽܘܢ. ܘܢܳܕ݂ܳܒ ܘܰܐܒܺܝܗܽܘ. ܘܫܰܒܥܺܝܢ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܡܶܢ ܣܳܒ̈ܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܬܶܣܓܕ݂ܽܘܢ ܡܶܢ ܪܽܘܚܩܳܐ. 2 ܘܢܶܩܪܽܘܒ ܡܽܘܫܶܐ ܒܰܠܚܽܘܕ݂ܰܘܗܝ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܗܶܢܽܘܢ ܠܳܐ ܢܶܩܪܒܽܘܢ. ܘܥܰܡܳܐ ܠܳܐ ܢܶܣܩܽܘܢ ܥܰܡܶܗ. 3 ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܘܶܐܫܬܰܥܺܝ ܠܥܰܡܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܶܬܓ݂ܳܡܰܘ̈ܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܕܺܝܢ̈ܶܐ. ܘܰܩܥܳܐ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܚܰܕ݂. ܘܶܐܡܰܪܘ. ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܳܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܢܶܥܒܶܕ݂. 4 ܘܰܟ݂ܬܰܒ ܡܽܘܫܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܶܬܓ݂ܳܡܰܘ̈ܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܩܰܕܶܡ ܒܨܰܦܪܳܐ. ܘܰܒܢܳܐ ܡܰܕܒܚܳܐ ܒܰܫܦܽܘ̈ܠܰܝ ܛܽܘܪܳܐ. ܘܬܰܪܬܰܥܶܣܖ̈ܶܐ ܩܳܝ̈ܡܳܬܳܐ ܠܰܬܪܶܥܣܰܪ ܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 5 ܘܫܰܕܰܪ ܠܰܥܠܰܝ̈ܡܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܰܐܣܶܩܘ ܝܰܩܕ̈ܶܐ ܫܰܠ̈ܡܶܐ. ܘܕܰܒܰܚܘ ܕܶܒܚ̈ܶܐ ܫܰܠ̈ܡܶܐ ܬܰܘܖ̈ܶܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. 6 ܘܰܢܣܰܒ ܡܽܘܫܶܐ ܦܶܠܓܶܗ ܕܰܕ݂ܡܳܐ. ܘܰܐܪܡܺܝ ܒܠܰܩܢܳܐ. ܘܦܶܠܓܶܗ ܕܰܕ݂ܡܳܐ ܐܶܫܰܕ݂ ܥܰܠ ܡܰܕܒܚܳܐ. 7 ܘܰܢܣܰܒ ܣܶܦܪܳܐ ܕܰܩܝܳܡܳܐ. ܘܰܩܪܳܐ ܩܕܳܡ ܥܰܡܳܐ. ܘܶܐܡܰܪܘ. ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܢܶܫܡܰܥ ܘܢܶܥܒܶܕ݂. 8 ܘܰܢܣܰܒ ܡܽܘܫܶܐ ܕܡܳܐ. ܘܰܪܙܰܦ ܥܰܠ ܥܰܡܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ. ܗܳܢܰܘ ܕܡܳܐ ܕܰܩܝܳܡܳܐ ܕܰܐܩܺܝܡ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡܟܽܘܢ. ܥܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܶܬ݂ܓ̈ܳܡܶܐ ܗܳܠܶܝܢ. 9 ܘܰܣܠܶܩܘ ܡܽܘܫܶܐ ܘܰܐܗܪܽܘܢ. ܘܢܳܕ݂ܳܒ ܘܰܐܒܺܝܗܽܘ. ܘܫܰܒܥܺܝܢ ܡܶܢ ܣܳܒ̈ܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 10 ܘܰܚܙܰܘ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܰܬ݂ܚܶܝܬ݂ ܖ̈ܶܓ݂ܠܰܘܗܝ ܐܰܝܟ݂ ܥܒܳܕ݂ܳܐ ܕܰܠܒܶܬܳܐ ܕܣܰܦܺܝܠܳܐ. ܘܰܐܝܟ݂ ܟܪܽܘܡܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܒܕܰܟ݂ܝܽܘܬܳܐ. 11 ܘܥܰܠ ܣܳܒ̈ܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܠܳܐ ܐܰܘܫܶܒ ܐܺܝܕ݂ܶܗ. ܘܰܚܙܰܘ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܘܶܐܟܰܠܘ ܘܶܐܫܬܺܝܘ. 12 ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ. ܣܰܩ ܠܘܳܬܝ ܠܛܽܘܪܳܐ. ܘܰܗܘܺܝ ܬܰܡܳܢ. ܘܶܐܬܶܠ ܠܳܟ݂ ܠܽܘܚ̈ܶܐ ܕܟܺܐܦܳܐ. ܘܢܳܡܽܘܣ̈ܶܐ ܘܦܽܘܩܕܳܢ̈ܶܐ ܕܟܶܬ݂ܒܶܬ݂. ܠܡܰܠܳܦܽܘ ܐܶܢܽܘܢ. 13 ܘܩܳܡ ܡܽܘܫܶܐ. ܘܗܽܘܫܰܥ ܡܫܰܡܫܳܢܶܗ. ܘܰܣܠܶܩ ܡܽܘܫܶܐ ܠܛܽܘܪܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ. 14 ܘܰܠܣܳܒ̈ܶܐ ܐܶܡܰܪ. ܟܰܬܰܪܘ ܠܰܢ ܗܳܪܟܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܕܢܶܗܦܽܘܟ݂ ܠܘܳܬ݂ܟܽܘܢ. ܘܗܳܐ ܐܰܗܪܽܘܢ ܘܚܽܘܪ ܥܰܡܟܽܘܢ. ܡܰܢ ܕܺܐܝܬ݂ ܠܶܗ ܡܶܠܬܳܐ. ܢܶܬ݂ܩܰܪܰܒ ܩܕ݂ܳܡܰܝܗܽܘܢ. 15 ܘܰܣܠܶܩ ܡܽܘܫܶܐ ܠܛܽܘܪܳܐ. ܘܟܰܣܝܰܬܶܗ ܥܢܳܢܳܐ. 16 ܘܰܫܪܳܐ ܫܽܘܒܚܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܛܽܘܪܳܐ ܕܣܺܝܢܰܝ. ܘܟܰܣܝܰܬܶܗ ܥܢܳܢܳܐ ܫܬܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ. ܘܰܩܪܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܫܒܺܝܥܳܝܳܐ ܡܶܢ ܓܰܘ ܥܢܳܢܳܐ. 17 ܘܰܚܙܳܐ ܫܽܘܒܚܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܐܰܝܟ݂ ܢܽܘܪܳܐ ܕܝܳܩܕܳܐ ܒܪܺܝܫܶܗ ܕܛܽܘܪܳܐ. ܠܥܺܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 18 ܘܥܰܠ ܡܽܘܫܶܐ ܒܓܰܘ ܥܢܳܢܳܐ. ܘܰܣܠܶܩ ܠܛܽܘܪܳܐ. ܘܰܗܘܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܒܛܽܘܪܳܐ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܐܺܝܡܳܡܺܝ̈ܢ. ܘܰܐܪܒܥܺܝܢ ܠܰܝ̈ܠܰܘܳܢ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ.  ܟܗ.

 

ܬܽܘܩܳܢܳܐ ܕܡܰܫܟܰܢ ܙܰܒܢܳܐ

1 ܘܡܰܠܶܠ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡ ܡܽܘܫܶܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. 2 ܐܶܡܰܪ ܠܰܕ݂ܒܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܢܶܦܪܫܽܘܢ ܠܺܝ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ. ܡܶܢ ܟܽܠ ܓܰܒܪܳܐ ܕܶܐܬ݂ܚܰܫܰܒ ܒܠܶܒܶܗ ܬܶܣܒܽܘܢ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ. 3 ܘܗܳܢܳܐ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܕܬܶܣܒܽܘܢ ܡܶܢܗܽܘܢ. ܕܰܗܒܳܐ. ܘܣܺܐܡܳܐ. ܘܰܢܚܳܫܳܐ. 4 ܘܬܶܟܠܬܳܐ. ܘܰܐܪܓܘܳܢܳܐ. ܘܰܙܚܽܘܪܺܝܬܳܐ. ܘܒܽܘܨܳܐ. ܘܣܰܥܪܳܐ ܕܥܶܙ̈ܶܐ. 5 ܘܡܶܫܟܳܐ ܕܕ݂ܶܟ݂ܖ̈ܶܐ ܕܶܐܣܦܰܝܢܺܝܩܳܐ. ܘܡܶܫܟܳܐ ܕܣܳܣܓܰܘܢܳܐ. ܘܩܰܝܣܳܐ ܕܶܐܫܟܳܪܥܳܐ. 6 ܘܡܶܫܚܳܐ ܠܡܰܢܗܳܪܽܘ. ܘܒܶܣ̈ܡܶܐ ܠܡܶܫܚܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܽܘܬܳܐ. ܘܰܠܥܶܛܪܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ. 7 ܘܟܺܐܦ̈ܶܐ ܕܒܶܪܽܘܠܳܐ. ܘܟܺܐܦ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܳܬ݂ܳܐ. ܠܦܶܕܬܳܐ ܘܠܰܦܪܺܝܣܳܐ. 8 ܘܢܶܥܒܕ݂ܽܘܢ ܠܺܝ ܡܰܩܕܫܳܐ. ܘܶܐܫܪܶܐ ܒܰܝܢܳܬ݂ܗܽܘܢ. 9 ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܰܡܚܰܘܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ݂. ܕܡܽܘܬܳܐ ܕܡܰܫܟܢܳܐ. ܘܰܕ݂ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܳܐܢܰܘ̈ܗܝ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܬܶܥܒܕ݂ܽܘܢ. 10 ܘܢܶܥܒܕ݂ܽܘܢ ܩܺܒܽܘܬܳܐ ܕܩܰܝܣܳܐ ܕܶܐܫܟܳܪܥܳܐ. ܬܰܪܬܶܝܢ ܐܰܡܺܝ̈ܢ ܘܰܦܠܶܓ݂ ܐܽܘܪܟܳܗ̇. ܘܰܐܡܳܐ ܘܰܦܠܶܓ ܦܬ݂ܳܝܳܗ̇. ܘܰܐܡܳܐ ܘܰܦܠܶܓ݂ ܪܰܘܡܳܗ̇. 11 ܘܰܩܪܽܘܡܶܝܗ̇ ܕܰܗܒܳܐ ܕܰܟ݂ܝܳܐ. ܡܶܢ ܠܓ݂ܰܘ ܘܡܶܢ ܠܒܰܪ ܬܶܩܪܡܺܝܗ̇. ܘܬܶܥܒܶܕ݂ ܠܳܗ̇ ܟܠܺܝܠܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܟܰܕ݂ ܚܳܕ݂ܪܳܐ. 12 ܘܬܶܚܫܽܘܠ ܠܳܗ̇ ܐܰܪܒܰܥ ܙܰܩܙ̈ܩܳܢ ܕܕܰܗܒܳܐ. ܘܬܶܬܶܠ ܒܰܐܪܒܰܥ ܙܳܘ̈ܝܳܬ݂ܳܗ̇. ܬܰܪܬܶܝܢ ܙܰܩܙ̈ܩܳܢ ܒܣܶܛܪܳܐ ܚܰܕ݂ . ܘܬܰܪܬܶܝܢ ܙܰܩܙ̈ܩܳܢ ܥܰܠ ܣܶܛܪܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ. 13 ܘܬܶܥܒܶܕ ܩܽܘܦ̈ܶܐ ܕܩܰܝܣܳܐ ܕܶܐܫܟܳܪܥܳܐ. ܘܬܶܩܪܽܘܡ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܗܒܳܐ. 14 ܘܬܰܥܶܠ ܩܽܘܦ̈ܶܐ ܒܙܰܩܙ̈ܩܳܬܳܐ ܥܰܠ ܣܶܛܪܶܝܗ̇ ܕܩܺܒܽܘܬܳܐ. ܕܬܶܫܬܩܶܠ ܒܗܽܘܢ ܩܺܒܽܘܬܳܐ. 15 ܒܙܰܩܙ̈ܩܳܬܳܐ ܕܩܺܒܽܘܬܳܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܩܽܘܦ̈ܶܐ. ܘܠܳܐ ܢܶܥܢܕ݂ܽܘܢ ܡܶܢܗܶܝܢ. 16 ܘܰܬ݂ܣܺܝܡ ܒܩܺܒܽܘܬܳܐ ܣܳܗܕܽܘܬܳܐ ܕܶܐܬܶܠ ܠܳܟ݂. 17 ܘܰܥܒܶܕ݂ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܕܰܟ݂ܝܳܐ. ܬܰܪܬܶܝܢ ܐܰܡܺܝ̈ܢ ܘܰܦܠܶܓ݂ ܐܽܘܪܟܶܗ. ܘܰܐܡܳܐ ܘܰܦܠܶܓ݂ ܦܬ݂ܳܝܶܗ. 18 ܘܰܥܒܶܕ݂ ܬܪܶܝܢ ܟܖ̈ܽܘܒܶܐ ܕܕܰܗܒܳܐ. ܕܢܶܣܟܬܳܐ ܥܒܶܕ݂ ܐܶܢܽܘܢ. ܡܶܢ ܬܪܶܝܢ ܣܶܛܖ̈ܰܘܗܝ ܕܚܽܘܣܳܝܳܐ. 19 ܘܰܥܒܶܕ ܟܪܽܘܒܳܐ ܚܰܕ ܡܶܢ ܣܶܛܪܶܗ ܡܶܟܳܐ. ܘܰܟ݂ܪܽܘܒܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܡܶܢ ܣܶܛܪܶܗ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܚܽܘܣܳܝܳܐ. ܘܬܶܥܒܶܕ ܬܪܶܝܢ ܟܖ̈ܽܘܒܶܐ ܥܰܠ ܬܪܶܝܢ ܣܶܛܖ̈ܰܘܗܝ. 20 ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܟܖ̈ܽܘܒܶܐ ܦܪܺܝܣܺܝܢ ܓܶܦܰܝ̈ܗܽܘܢ ܡܶܢ ܠܥܶܠ. ܘܰܡܟܰܣܶܝܢ ܒܟܶܢܦܰܝ̈ܗܽܘܢ ܥܰܠ ܚܽܘܣܳܝܳܐ. ܘܰܐܦܰܝ̈ܗܽܘܢ ܚܰܕ݂ ܠܽܘܩܒܰܠ ܚܰܕ݂. ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܢܶܗܘ̈ܝܳܢ ܐܰܦܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܰܟ݂ܖ̈ܽܘܒܶܐ. 21 ܘܰܬ݂ܣܺܝܡ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܥܰܠ ܩܺܒܽܘܬܳܐ ܡܶܢ ܠܥܶܠ. ܘܰܬ݂ܣܺܝܡ ܒܩܺܒܽܘܬܳܐ ܣܳܗܕܽܘܬܳܐ ܕܶܐܬܶܠ ܠܳܟ݂. 22 ܘܶܐܬ݂ܘܰܥܰܕ݂ ܠܳܟ݂ ܬܰܡܳܢ. ܘܶܐܡܰܠܶܠ ܥܰܡܳܟ݂ ܡܶܢ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܚܽܘܣܳܝܳܐ. ܡܶܢ ܒܰܝܢܳܬ݂ ܬܪܶܝܢ ܟܖ̈ܽܘܒܶܐ. ܕܺܐܝܬ݂ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܩܺܒܽܘܬܳܐ ܕܣܳܗܕܽܘܬܳܐ. ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܰܡܦܰܩܶܕ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ݂ ܥܰܠ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 23 ܘܰܥܒܶܕ݂ ܦܳܬ݂ܽܘܪܳܐ ܕܩܰܝܣܳܐ ܕܶܐܫܟܳܪܥܳܐ. ܬܰܪܬܶܝܢ ܐܰܡܺܝ̈ܢ ܐܽܘܪܟܶܗ. ܘܰܐܡܳܐ ܦܬ݂ܳܝܶܗ. ܘܰܐܡܳܐ ܘܰܦܠܶܓ ܪܰܘܡܶܗ. 24 ܘܰܩܪܽܘܡܳܝܗܝ ܕܰܗܒܳܐ ܕܰܟ݂ܝܳܐ. ܘܰܥܒܶܕ݂ ܠܶܗ ܟܠܺܝܠܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܟܰܕ݂ ܚܳܕܰܪ. 25 ܘܰܥܒܶܕ݂ ܠܶܗ ܣܶܦܬܳܐ. ܘܬܶܗܘܶܐ ܪܳܡܳܐ ܦܫܶܟ݂ ܟܰܕ݂ ܚܳܕܰܪ. ܘܰܥܒܶܕ݂ ܠܶܗ ܟܠܺܝܠܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܥܰܠ ܣܶܦܬܶܗ ܟܰܕ݂ ܚܳܕܰܪ. 26 ܘܰܥܒܶܕ ܠܶܗ ܐܰܪܒܰܥ ܙܰܩܙ̈ܩܳܢ ܕܕܰܗܒܳܐ. ܘܬܶܥܒܶܕ ܙܰܩܙ̈ܩܳܬܳܐ ܐܰܪܒܰܥ ܕܕܰܗܒܳܐ. ܥܰܠ ܐܰܪܒܰܥ ܙܳܘ̈ܝܳܬܶܗ. ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܐܰܪܒܰܥ ܖ̈ܶܓ݂ܠܰܘܗܝ. 27 ܠܽܘܩܒܰܠ ܣܶܦܬܶܗ ܢܶܗܘ̈ܝܳܢ ܙܰܩܙ̈ܩܳܬܶܗ. ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܠܩܽܘܦ̈ܶܐ ܠܡܶܫܩܠܶܗ ܠܦܳܬ݂ܽܘܪܳܐ. 28 ܘܰܥܒܶܕ ܩܽܘܦ̈ܶܐ ܕܩܰܝܣܳܐ ܕܶܐܫܟܳܪܥܳܐ. ܘܰܩܪܽܘܡ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܗܒܳܐ. ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܫܳܩܠܺܝܢ ܒܗܽܘܢ ܦܳܬ݂ܽܘܪܳܐ. 29 ܘܰܥܒܶܕ ܦܺܝܠܳܣ̈ܶܐ. ܘܟܰܦ̈ܶܐ. ܘܙܳܒܽܘܖ̈ܶܐ. ܘܰܡܢܶܩ̈ܝܳܬ݂ܳܐ ܕܡܶܬ݂ܢܰܩܶܐ ܒܗܶܝܢ. ܕܕܰܗܒܳܐ ܕܰܟ݂ܝܳܐ ܬܶܥܒܶܕ ܐܶܢܶܝܢ. 30 ܘܰܬ݂ܣܺܝܡ ܥܰܠ ܦܳܬ݂ܽܘܪܳܐ ܠܚܶܡ ܐܰܦ̈ܶܐ ܩܕ݂ܳܡܰܝ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ݂. 31 ܘܰܥܒܶܕ ܡܢܳܪܬܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܕܰܟ݂ܝܳܐ. ܕܢܶܣܟܬܳܐ ܬܶܥܒܕ݂ܺܝܗ̇ ܠܰܡܢܳܪܬܳܐ. ܒܳܣܶܣ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܘܰܩܢܶܝ̈ܗ̇ ܘܶܐܣܩ̈ܦܶܝܗ̇. ܘܚܰܙܽܘܖ̈ܶܝܗ̇ ܘܫܽܘ̈ܫܰܢܶܝܗ̇ ܡܶܢܳܗ̇ ܢܶܗܘܽܘܢ. 32 ܘܶܫܬܳܐ ܩܢܺܝ̈ܢ ܕܢܳܦܩܺܝܢ ܡܶܢ ܣܶܛܖ̈ܶܝܗ̇. ܬܠܳܬܳܐ ܩܢܺܝ̈ܢ ܡܶܢ ܣܶܛܪܳܐ ܚܰܕ݂ ܕܰܡܢܳܪܬܳܐ. ܘܰܬܠܳܬܳܐ ܩܢܺܝ̈ܢ ܡܶܢ ܣܶܛܪܳܗ̇ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ. 33 ܬܠܳܬܳܐ ܐܶܣܩ̈ܦܺܝܢ ܩܒܺܝܥܺܝܢ ܒܩܰܢܝܳܐ ܚܰܕ݂. ܘܰܚܙܽܘܖ̈ܶܐ ܘܫܽܘܫܰܢ̈ܶܐ. ܘܰܬܠܳܬܳܐ ܐܶܣܩ̈ܦܺܝܢ ܩܒܺܝܥܺܝܢ ܒܩܰܢܝܳܐ ܚܰܕ݂. ܘܚܰܙܽܘܖ̈ܶܐ ܘܫܽܘܫܰܢ̈ܶܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܒܶܫܬܳܐ ܩܢܺܝ̈ܢ ܕܢܳܦܩܺܝܢ ܡܶܢܳܗ̇ ܡܶܢ ܡܢܳܪܬܳܐ. 34 ܘܒܰܡܢܳܪܬܳܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܐܰܪܒܥܳܐ ܐܶܣܩ̈ܦܺܝܢ. ܘܚܰܙܽܘܖ̈ܶܐ ܘܫܽܘܫܰܢ̈ܶܐ. 35 ܚܰܙܽܘܪܳܐ ܬܚܶܝܬ݂ ܬܪܶܝܢ ܩܢܺܝ̈ܢ ܕܡܶܢܳܗ̇. ܘܚܰܙܽܘܪܳܐ ܬܚܶܝܬ݂ ܬܪܶܝܢ ܩܢܺܝ̈ܢ ܕܡܶܢܳܗ̇. ܘܚܰܙܽܘܪܳܐ ܬܚܶܝܬ݂ ܬܪܶܝܢ ܩܢܺܝ̈ܢ ܕܡܶܢܳܗ̇. ܗܳܟܰܢܳܐ ܒܶܫܬܳܐ ܩܢܺܝ̈ܢ ܕܢܳܦܩܺܝܢ ܡܶܢܳܗ̇ ܡܶܢ ܡܢܳܪܬܳܐ. 36 ܘܚܰܙܽܘܖ̈ܶܝܗ̇ ܘܰܩܢܶܝ̈ܗ̇ ܡܶܢܳܗ̇ ܢܶܗܘܽܘܢ. ܟܽܠܳܗ̇ ܕܢܶܣܟܬܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܕܰܟ݂ܝܳܐ. 37 ܘܰܥܒܶܕ ܫܖ̈ܳܓܶܝܗ̇ ܫܰܒܥܳܐ. ܘܰܐܢܗܰܪ ܫܖ̈ܳܓܶܝܗ̇. ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܡܰܢܗܪܺܝܢ ܠܽܘܩܒܰܠ ܐܰܦܶܝ̈ܗ̇. 38 ܘܰܥܒܶܕ ܡܰܠܩܛܶܝ̈ܗ̇. ܘܡܰܙܡܟܶܝ̈ܗ̇. ܕܕܰܗܒܳܐ ܕܰܟ݂ܝܳܐ. 39 ܡܶܢ ܟܰܟܪܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܕܰܟ݂ܝܳܐ ܬܶܥܒܕ݂ܺܝܗ̇. ܠܳܗ̇ ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ. 40 ܘܰܚܙܺܝ ܘܰܥܒܶܕ ܒܰܕ݂ܡܽܘܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܡܚܰܘܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ݂ ܒܛܽܘܪܳܐ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ.  ܟܘ.

 

1 ܘܰܠܡܰܫܟܢܳܐ ܬܶܥܒܶܕ݂ ܥܣܰܪ ܝܳܖ̈ܺܝܥܳܢ ܕܒܽܘܨܳܐ ܥܙܺܝܠܳܐ. ܘܬܶܟܠܬܳܐ ܘܰܐܪܓܘܳܢܳܐ ܘܨܽܘܒܥܳܐ ܕܰܙܚܽܘܪܺܝܬ݂ܳܐ. ܟܪܽܘܒܳܐ ܥܒܳܕ݂ܳܐ ܕܽܐܘܡܳܢܳܐ ܬܶܥܒܶܕ݂ ܐܶܢܶܝܢ. 2 ܐܽܘܪܟܳܗ̇ ܕܝܳܪܺܝܥܬܳܐ ܚܕ݂ܳܐ. ܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܬ݂ܡܳܢܶܐ ܐܰܡܺܝ̈ܢ. ܘܰܦܬ݂ܳܝܳܗ̇ ܐܰܪܒܰܥ ܐܰܡܺܝ̈ܢ. ܕܝܳܪܺܝܥܬܳܐ ܚܕ݂ܳܐ. ܡܫܽܘܚܬܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܠܟܽܠܗܶܝܢ ܝܳܖ̈ܺܝܥܳܬܳܐ. 3 ܚܰܡܶܫ ܝܳܖ̈ܺܝܥܳܢ ܢܶܗܘ̈ܝܳܢ ܡܕܰܒ̈ܩܳܢ ܚܕ݂ܳܐ ܒܰܚܕ݂ܳܐ. ܘܚܰܡܶܫ ܝܳܖ̈ܺܝܥܳܢ ܢܶܗܘ̈ܝܳܢ ܡܕܰܒ̈ܩܳܢ ܚܕ݂ܳܐ ܒܰܚܕ݂ܳܐ. 4 ܘܰܥܒܶܕ ܬܐܳܢܬܳܐ ܕܬܶܟܠܬܳܐ ܥܰܠ ܣܶܦܬ݂ܳܗ̇ ܕܝܳܪܺܝܥܬܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܒܣܶܛܪܳܗ̇ ܕܕܶܒܩܳܐ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܬܶܥܒܶܕ݂ ܠܣܶܦܬ݂ܳܗ̇ ܕܝܳܪܺܝܥܬܳܐ ܡܶܢ ܣܶܛܪܳܐ ܕܕܶܒܩܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ. 5 ܚܰܡܫܺܝܢ ܬܐܳܢ̈ܳܢ ܬܶܥܒܶܕ݂ ܒܣܶܦܬ݂ܳܗ̇ ܕܝܳܪܺܝܥܬܳܐ ܚܕ݂ܳܐ. ܘܚܰܡܫܺܝܢ ܬܐܳܢ̈ܳܢ ܬܶܥܒܶܕ݂ ܒܣܶܦܬ݂ܳܗ ܕܝܳܪܺܝܥܬܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܒܕܶܒܩܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ. ܘܢܶܗܘ̈ܝܳܢ ܬܖ̈ܺܝܨܳܢ ܬܐܳܢ̈ܳܬ݂ܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܚܕ݂ܳܐ. 6 ܘܰܥܒܶܕ ܚܰܡܫܺܝܢ ܩܽܘܖ̈ܩܣܺܝܢ ܕܕܰܗܒܳܐ. ܘܕܰܒܶܩ ܝܳܪܺܝܥܬܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܒܰܚܕ݂ܳܐ ܒܩܽܘܖ̈ܩܣܶܐ. ܘܢܶܗܘܶܐ ܡܰܫܟܢܳܐ ܚܰܕ. 7 ܘܰܥܒܶܕ ܝܳܖ̈ܺܝܥܳܬܳܐ ܕܣܰܥܪܳܐ ܠܰܦܪܳܣܳܐ ܕܡܰܫܟܢܳܐ. ܚܕܰܥܶܣܖ̈ܶܐ ܝܳܖ̈ܺܝܥܳܢ ܬܶܥܒܶܕ݂ ܐܶܢܶܝܢ. 8 ܐܽܘܪܟܳܗ̇ ܕܝܳܪܺܝܥܬܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܡܶܢܗܶܝܢ ܬܠܳܬ݂ܺܝܢ ܐܰܡܺܝ̈ܢ. ܘܰܦܬ݂ܳܝܳܗ̇ ܐܰܪܒܰܥ ܐܰܡܺܝ̈ܢ ܕܝܳܪܺܝܥܬܳܐ ܚܕ݂ܳܐ. ܡܫܽܘܚܬܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܠܟܽܠܗܶܝܢ ܝܳܖ̈ܺܝܥܳܬܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܚܕܰܥܶܣܖ̈ܶܐ. 9 ܘܕܰܒܶܩ ܚܰܡܶܫ ܝܳܖ̈ܺܝܥܳܢ ܐܰܟ݂ܚܕ݂ܳܐ. ܘܫܶܬ݂ ܝܳܖ̈ܺܝܥܳܢ ܐܰܟ݂ܚܕ݂ܳܐ. ܘܰܐܥܶܦ ܝܳܪܺܝܥܬܳܐ ܫܬܺܝܬܳܝܬܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܡܰܫܟܢܳܐ. 10 ܘܰܥܒܶܕ ܚܰܡܫܺܝܢ ܬܐܳܢ̈ܳܢ ܥܰܠ ܣܶܦܬ݂ܳܗ̇ ܕܝܳܪܺܝܥܬܳܐ ܚܕ݂ܳܐ. ܡܶܢ ܣܶܛܪܶܗ ܕܕܶܒܩܳܐ. ܘܚܰܡܫܺܝܢ ܬܐܳܢ̈ܳܢ ܥܰܠ ܣܶܦܬ݂ܳܗ̇ ܕܝܳܪܺܝܥܬܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܒܕܶܒܩܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ. 11 ܘܰܥܒܶܕ ܩܽܘܖ̈ܩܣܶܐ ܕܰܢܚܳܫܳܐ ܚܰܡܫܺܝܢ. ܘܰܐܥܶܠ ܩܽܘܖ̈ܩܣܶܐ ܒܬܐܳܢ̈ܳܬܳܐ ܘܕܰܒܶܩܳܝܗܝ ܠܡܰܫܟܢܳܐ. ܘܢܶܗܘܶܐ ܚܰܕ݂. 12 ܘܡܶܕܶܡ ܕܝܳܬܰܪ ܡܶܢ ܝܳܖ̈ܺܝܥܳܬܳܐ ܕܡܰܫܟܢܳܐ. ܦܶܠܓܳܗ̇ ܕܝܳܪܺܝܥܬܳܐ ܕܝܳܬ݂ܰܪ. ܬܰܪܡܶܐ ܠܒܶܣܬܪܶܗ ܕܡܰܫܟܢܳܐ. 13 ܘܰܐܡܬܳܐ ܡܶܢ ܚܰܕ݂ ܓܰܒܳܐ. ܘܰܐܡܬܳܐ ܡܶܢ ܓܰܒܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ. ܕܝܳܬ݂ܰܪ ܒܽܐܘܪܟܳܐ ܕܝܳܪܺܝܥܬܳܐ ܕܡܰܫܟܢܳܐ. ܢܶܗܘܶܐ ܪܡܶܐ ܥܰܠ ܣܶܛܖ̈ܰܘܗܝ ܕܡܰܫܟܢܳܐ. ܡܶܢ ܗܳܢܳܐ ܓܰܒܳܐ ܘܡܶܢ ܗܳܢܳܐ ܓܰܒܳܐ ܠܰܡܟܰܣܳܝܽܘܬܶܗ. 14 ܘܰܥܒܶܕ ܦܪܳܣܳܐ ܠܡܰܫܟܢܳܐ ܡܶܫܟܳܐ ܕܕܶܟ݂ܖ̈ܶܐ ܕܶܐܣܦܰܝܢܺܝܩܳܐ. ܘܡܶܫܟܳܐ ܕܕܶܟ݂ܖ̈ܶܐ ܕܣܳܣܓܰܘܢܳܐ. ܡܶܢ ܠܥܶܠ. 15 ܘܰܥܒܶܕ ܕܰܦ̈ܶܐ ܠܡܰܫܟܢܳܐ ܕܩܰܝܣܳܐ ܕܶܐܫܟܳܪܥܳܐ ܩܳܝ̈ܡܶܐ. 16 ܥܣܰܪ ܐܰܡܺܝ̈ܢ ܐܽܘܪܟܶܗ ܕܕܰܦܳܐ ܚܰܕ݂. ܘܰܐܡܳܐ ܘܰܦܠܶܓ ܦܬ݂ܳܝܶܗ ܕܕܰܦܳܐ ܚܰܕ݂. 17 ܘܬܰܪܬܶܝܢ ܨܳܝܖ̈ܳܬܳܐ ܠܕܰܦܳܐ ܚܰܕ݂. ܬܖ̈ܺܝܨܳܢ ܠܽܘܩܒܰܠ ܚܕ݂ܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܬܶܥܒܶܕ݂ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܕܰܦܰܘ̈ܗܝ ܕܡܰܫܟܢܳܐ. 18 ܘܰܥܒܶܕ ܕܰܦ̈ܶܐ ܠܡܰܫܟܢܳܐ. ܥܶܣܪܺܝܢ ܕܰܦܺܝ̈ܢ ܠܣܶܛܪܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܕܬܰܝܡܢܳܐ. 19 ܘܰܐܪܒܥܺܝܢ ܣܳܡܟ̈ܶܐ ܕܣܺܐܡܳܐ ܬܶܥܒܶܕ݂ ܬܚܶܝܬ݂ ܥܶܣܪܺܝܢ ܕܰܦܺܝ̈ܢ. ܬܪܶܝܢ ܣܳܡܟ݂ܺܝ̈ܢ ܬܚܶܝܬ݂ ܕܰܦܳܐ ܚܰܕ݂ ܠܬܰܪܬܶܝܢ ܨܳܝܖ̈ܳܬܶܗ. ܘܰܬܪܶܝܢ ܣܳܡܟ݂ܺܝ̈ܢ ܬܚܶܝܬ݂ ܕܰܦܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܠܬܰܪܬܶܝܢ ܨܳܝܖ̈ܳܬܶܗ. 20 ܘܰܠܣܶܛܪܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܡܰܫܟܢܳܐ ܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܕܓܰܪܒܝܳܐ ܥܶܣܪܺܝܢ ܕܰܦܺܝ̈ܢ. 21 ܘܰܐܪܒܥܺܝܢ ܣܳܡܟ݂ܺܝ̈ܢ ܕܣܺܐܡܳܐ. ܬܪܶܝܢ ܣܳܡܟ݂ܺܝ̈ܢ ܬܚܶܝܬ݂ ܕܰܦܳܐ ܚܰܕ݂. ܘܰܬܪܶܝܢ ܣܳܡܟ݂ܺܝ̈ܢ ܬܚܶܝܬ݂ ܕܰܦܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ. 22 ܘܡܶܢ ܫܦܽܘܠܰܘ̈ܗܝ ܕܡܰܫܟܢܳܐ ܡܶܢ ܡܰܥܪܒܐ ܥܒܶܕ ܫܬܳܐ ܕܰܦܺܝ̈ܢ. 23 ܘܰܬܪܶܝܢ ܕܰܦܺܝ̈ܢ ܬܶܥܒܶܕ݂ ܠܙܳܘܺܝܬܳܐ ܕܡܰܫܟܢܳܐ ܡܶܢ ܫܦܽܘܠܰܝ̈ܗܽܘܢ. 24 ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܫܘܶܝܢ ܡܶܢ ܠܬܰܚܬ. ܘܰܐܟ݂ܚܕ݂ܳܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܓܳܦܺܝܢ ܡܶܢ ܪܺܝܫܳܗ̇ ܥܰܠ ܙܰܩܙܰܩܬܳܐ ܚܕ݂ܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܠܰܬܖ̈ܰܝܗܽܘܢ ܣܳܡܟ̈ܶܐ. ܠܬܰܪܬܶܝܢ ܙܳܘ̈ܝܳܢ ܢܶܗܘܽܘܢ. 25 ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܬܡܳܢܝܳܐ ܕܰܦܺܝ̈ܢ. ܘܣܳܡܟܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܣܺܐܡܳܐ ܫܬܳܬܰܥܣܰܪ. ܬܪܶܝܢ ܣܳܡܟ݂ܺܝ̈ܢ ܬܚܶܝܬ݂ ܕܰܦܳܐ ܚܰܕ. ܘܰܬܪܶܝܢ ܣܳܡܟ݂ܺܝ̈ܢ ܬܚܶܝܬ݂ ܕܰܦܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ. 26 ܘܬܶܥܒܶܕ ܡܽܘ̈ܟܠܳܐ ܕܩܰܝܣܳܐ ܕܶܐܫܟܳܪܥܳܐ. ܚܰܡܫܳܐ ܠܕܰܦ̈ܶܐ ܕܣܶܛܪܶܗ ܚܰܕ݂ ܕܡܰܫܟܢܳܐ. 27 ܘܚܰܡܫܳܐ ܡܽܘܟܠܺܝ̈ܢ ܠܕܰܦܰܘ̈ܗܝ ܕܣܶܛܪܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܡܰܫܟܢܳܐ. ܘܚܰܡܫܳܐ ܡܽܘܟܠܺܝ̈ܢ ܠܕܰܦܰܘ̈ܗܝ ܕܣܶܛܪܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܡܶܢ ܫܦܽܘܠܰܘ̈ܗܝ ܕܡܰܫܟܢܳܐ ܡܶܢ ܡܰܥܪܒܳܐ. 28 ܘܡܽܘܟܠܳܐ ܡܶܨܥܳܝܳܐ ܒܓܰܘ ܕܰܦܳܐ ܡܰܥܒܰܪ ܡܶܢ ܗܳܢܳܐ ܓܰܒܳܐ ܠܗܳܢܳܐ. 29 ܘܕܰܦ̈ܶܐ ܩܪܽܘܡ ܕܰܗܒܳܐ. ܘܙܰܩܙ̈ܩܳܬܳܐ ܥܒܶܕ ܕܕܰܗܒܳܐ ܕܽܘܟܬܳܐ ܠܡܽܘ̈ܟܠܶܐ. ܘܰܩܪܽܘܡ ܠܡܽܘ̈ܟܠܶܐ ܕܰܗܒܳܐ. 30 ܘܰܐܩܺܝܡܳܝܗܝ ܠܡܰܫܟܢܳܐ ܒܙܶܕ݂ܩܶܗ ܐܰܝܟ݂ ܕܚܰܘܺܝܬܳܟ݂ ܒܛܽܘܪܳܐ. 31 ܘܰܥܒܶܕ ܦܪܳܣܳܐ ܕܬ݂ܶܟܠܬܳܐ ܘܰܐܪܓܘܳܢܳܐ. ܘܨܽܘܒܥܳܐ ܕܰܙܚܽܘܪܺܝܬ݂ܳܐ. ܘܒܽܘܨܳܐ ܥܙܺܝܠܳܐ. ܥܒܳܕ݂ܳܐ ܕܽܐܘܡܳܢܳܐ ܥܒܶܕܳܝܗܝ ܟܪܽܘܒܳܐ. 32 ܘܣܺܝܡܳܝܗܝ ܥܰܠ ܐܰܪܒܥܳܐ ܥܰܡܽܘܕ̈ܶܐ ܕܶܐܫܟܳܪܥܳܐ ܕܰܩܪܺܝܡܺܝܢ ܕܰܗܒܳܐ ܘܩܽܘܒܥܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܰܗܒܳܐ. ܥܰܠ ܐܰܪܒܥܳܐ ܣܳܡܟ̈ܶܐ ܕܣܺܐܡܳܐ. 33 ܘܗܰܒ ܦܪܳܣܳܐ ܬܚܶܝܬ݂ ܕܰܦܳܐ. ܘܰܐܥܶܠ ܠܬܰܡܳܢ ܠܓ݂ܰܘ ܡܶܢ ܦܪܳܣܳܐ ܩܺܒܽܘܬܳܐ ܕܣܳܗܕܽܘܬܳܐ. ܘܬܶܦܪܽܘܣ ܠܗܽܘܢ ܦܪܳܣܳܐ ܒܶܝܬ݂ ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ. ܘܒܶܝܬ݂ ܩܕ݂ܽܘܫ ܩܽܘܕ݂̈ܫܶܐ. 34 ܘܰܬ݂ܣܺܝܡ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܥܰܠ ܩܺܒܽܘܬܳܐ ܕܣܳܗܕܽܘܬܳܐ ܒܰܩܕ݂ܽܘܫ ܩܽܘܕ̈ܫܶܐ. 35 ܘܰܬ݂ܣܺܝܡ ܦܳܬ݂ܽܘܪܳܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܦܪܳܣܳܐ. ܘܰܡܢܳܪܬܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܦܳܬܽܘܪܳܐ ܥܰܠ ܣܶܛܪܳܐ ܕܡܰܫܟܢܳܐ ܡܶܢ ܬܰܝܡܢܳܐ ܘܦܳܬܽܘܪܳܐ ܬܣܺܝܡ ܥܰܠ ܣܶܛܪܳܐ ܕܓܰܪܒܝܳܐ. 36 ܘܰܥܒܶܕ݂ ܦܪܳܣܳܐ ܠܬܰܪܥܳܐ ܕܡܰܫܟܢܳܐ. ܬܶܟܠܬܳܐ. ܘܰܐܪܓܘܳܢܳܐ. ܘܨܽܘܒܥܳܐ ܕܰܙܚܽܘܪܺܝܬ݂ܳܐ. ܘܒܽܘܨܳܐ ܥܙܺܝܠܳܐ. ܥܒܳܕ݂ܳܐ ܕܨܽܘܪܬܳܐ. 37 ܘܰܥܒܶܕ݂ ܠܰܦܪܳܣܳܐ ܚܰܡܫܳܐ ܥܰܡܽܘܕ̈ܶܐ ܕܶܐܫܟܳܪܥܳܐ. ܘܰܩܪܽܘܡ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܗܒܳܐ. ܘܩܽܘܒܥܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܰܗܒܳܐ. ܘܰܥܒܶܕ݂ ܠܗܽܘܢ ܚܰܡܫܳܐ ܣܳܡܟ̈ܶܐ ܕܰܢܚܳܫܳܐ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ.  ܟܙ.

 

1 ܘܰܥܒܶܕ݂ ܡܰܕܒܚܳܐ ܕܩܰܝܣܳܐ ܕܶܐܫܟܳܪܥܳܐ. ܚܰܡܶܫ ܐܰܡܺܝ̈ܢ ܐܽܘܪܟܶܗ. ܘܚܰܡܶܫ ܐܰܡܺܝ̈ܢ ܦܬܳܝܶܗ. ܡܪܰܒܥ ܢܶܗܘܶܐ ܡܰܕܒܚܳܐ. ܘܰܬܠܳܬ݂ ܐܰܡܺܝ̈ܢ ܪܰܘܡܶܗ. 2 ܘܰܥܒܶܕ݂ ܩܰܖ̈ܢܳܬܶܗ ܥܰܠ ܐܰܪܒܰܥ ܙܳܘ̈ܝܳܬܶܗ. ܡܶܢܶܗ ܢܶܗܘ̈ܝܳܢ ܩܰܖ̈ܢܳܬܶܗ. ܘܰܩܪܽܘܡܳܝܗܝ ܢܚܳܫܳܐ. 3 ܘܰܥܒܶܕ݂ ܩܰܕ݂ܣܰܘ̈ܗܝ ܠܬܶܫܡܶܫܬܶܗ. ܘܺܐܝܕܰܘ̈ܗܝ ܘܩܰܖ̈ܕܳܠܰܘܗܝ ܘܡܰܫܠܘ̈ܳܬܶܗ. ܘܦܺܝܖ̈ܡܰܘܗܝ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܡܳܐܢܰܘ̈ܗܝ ܬܶܥܒܶܕ݂ ܕܰܢܚܳܫܳܐ. 4 ܘܰܥܒܶܕ݂ ܩܰܪܩܶܠ ܐܰܝܟ݂ ܥܒܳܕ݂ܳܐ ܕܰܡܨܺܝܕܬܳܐ ܕܰܢܚܳܫܳܐ. ܘܰܥܒܶܕ݂ ܥܰܠ ܩܰܪܩܶܠ ܐܰܪܒܰܥ ܙܰܩܙ̈ܩܳܢ ܕܰܢܚܳܫܳܐ ܥܰܠ ܐܰܪܒܥܳܐ ܣܶܛܖ̈ܰܘܗܝ. 5 ܗܰܒܶܝܗ̇ ܬܚܶܝܬ݂ ܫܦܽܘܠܰܘ̈ܗܝ ܕܡܰܕܒܚܳܐ ܡܶܢ ܠܬܰܚܬ. ܘܬܶܗܘܶܐ ܩܰܪܩܶܠ ܥܕܰܡܳܐ ܠܦܶܠܓܶܗ ܕܡܰܕܒܚܳܐ. 6 ܘܰܥܒܶܕ݂ ܩܽܘܦ̈ܶܐ ܠܡܰܕܒܚܳܐ. ܩܽܘܦ̈ܶܐ ܕܩܰܝܣܳܐ ܕܶܐܫܟܳܪܥܳܐ. ܘܰܩܪܽܘܡ ܐܶܢܽܘܢ ܢܚܳܫܳܐ. 7 ܘܰܐܥܶܠ ܩܽܘܦ̈ܶܐ ܒܙܰܩܙ̈ܩܳܬܳܐ. ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܥܰܠ ܬܪܶܝܢ ܣܶܛܖ̈ܰܘܗܝ ܕܡܰܕܒܚܳܐ ܡܳܐ ܕܫܳܩܠܺܝܢ ܠܶܗ. 8 ܚܠܺܝܠܳܐ ܕܕܰܦ̈ܶܐ ܬܶܥܒܕ݂ܺܝܘܗܝ. ܐܰܝܟ݂ ܕܚܰܘܺܝܬܳܟ݂ ܒܛܽܘܪܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܢܶܥܒܕ݂ܽܘܢ. 9 ܘܰܥܒܶܕ݂ ܕܳܪܬܳܐ ܠܡܰܫܟܢܳܐ ܠܰܣܛܰܪ ܪܽܘܚܳܐ ܕܬܰܝܡܢܳܐ. ܣܶܕ݂ܖ̈ܶܐ ܕܕ݂ܳܪܬܳܐ ܕܒܽܘܨܳܐ ܥܙܺܝܠܳܐ. ܡܳܐܐ ܐܰܡܺܝ̈ܢ ܐܽܘܪܟܶܗ ܕܣܶܕ݂ܪܳܐ ܚܰܕ. 10 ܘܥܰܡܽܘܕ݂ܰܘ̈ܗܝ ܥܶܣܪܺܝܢ. ܘܣܳܡܟܰܝ̈ܗܽܘܢ ܥܶܣܪܺܝܢ ܕܰܢܚܳܫܳܐ. ܘܩܽܘܒܥܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܥܰܡܽܘܕ̈ܶܐ ܘܰܩܪܳܡܗܽܘܢ ܕܣܺܐܡܳܐ. 11 ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܠܣܶܛܪܳܐ ܕܓܰܪܒܝܳܐ. ܒܽܐܘܪܟܳܐ ܣܶܕ݂ܪܳܐ ܡܳܐܐ ܐܰܡܺܝ̈ܢ. ܘܥܰܡܽܘܕ݂ܰܘ̈ܗܝ ܥܶܣܪܺܝܢ. ܘܣܳܡܟܰܝ̈ܗܽܘܢ ܥܶܣܪܺܝܢ ܕܰܢܚܳܫܳܐ. ܘܩܽܘܒܥܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܥܰܡܽܘܕ̈ܶܐ ܘܰܩܪܳܡܗܽܘܢ ܕܣܺܐܡܳܐ. 12 ܘܰܦܬ݂ܳܝܳܗ̇ ܕܕܰܪܬܳܐ ܠܣܶܛܪܳܐ ܕܡܰܥܪܒܳܐ. ܣܶܕ݂ܖ̈ܶܐ ܚܰܡܫܺܝܢ ܐܰܡܺܝ̈ܢ. ܘܥܰܡܽܘܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܥܶܣܪܳܐ. ܘܣܳܡܟܰܝ̈ܗܽܘܢ ܥܶܣܪܳܐ. 13 ܘܰܦܬ݂ܳܝܳܗ̇ ܕܕܳܪܬܳܐ ܠܣܶܛܪܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܕܡܰܕܢܚܳܐ ܚܰܡܫܺܝܢ ܐܰܡܺܝ̈ܢ. 14 ܘܚܰܡܫܰܥܶܣܖ̈ܶܐ ܐܰܡܺܝ̈ܢ ܠܣܶܕ݂ܖ̈ܶܐ ܕܣܶܛܪܳܐ. ܥܰܡܽܘܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܬܠܳܬܳܐ. ܘܣܳܡܟܰܝ̈ܗܽܘܢ ܬܠܳܬܳܐ. 15 ܘܰܠܣܶܛܪܳܐ ܬܶܢܝܳܢܳܐ ܚܰܡܶܫܬܰܥܣܰܪ ܣܶܕ݂ܖ̈ܺܝܢ. ܥܰܡܽܘܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܬܠܳܬܳܐ ܘܣܳܡܟܰܝ̈ܗܽܘܢ ܬܠܳܬܳܐ. 16 ܘܰܠܬܰܪܥܳܐ ܕܕ݂ܳܪܬܳܐ ܦܪܳܣܳܐ ܥܶܣܪܺܝܢ ܐܰܡܺܝ̈ܢ. ܕܬܶܟܠܬܳܐ. ܘܰܐܪܓܘܳܢܳܐ. ܘܨܽܘܒܥܳܐ ܕܰܙܚܽܘܪܺܝܬ݂ܳܐ. ܘܒܽܘܨܳܐ ܥܙܺܝܠܳܐ. ܥܒܳܕ݂ܳܐ ܕܨܽܘܪܬܳܐ. ܥܰܡܽܘܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܐܰܪܒܥܳܐ. ܘܣܳܡܟܰܝ̈ܗܽܘܢ ܐܰܪܒܥܳܐ. 17 ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡܽܘܕ̈ܶܐ ܕܕ݂ܳܪܬܳܐ ܟܰܕ݂ ܚܳܕ݂ܪܳܐ ܩܪܺܝܡܺܝܢ ܣܺܐܡܳܐ. ܘܩܽܘܒܥܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܣܺܐܡܳܐ. ܘܣܳܡܟܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܰܢܚܳܫܳܐ. 18 ܐܘܪܟܳܗ̇ ܕܕ݂ܳܪܬܳܐ ܡܳܐܐ ܐܰܡܺܝ̈ܢ. ܘܰܦܬ݂ܳܝܳܗ̇ ܚܰܡܫܺܝܢ ܒܚܰܡܫܺܝܢ. ܘܪܰܘܡܳܗ̇ ܚܰܡܶܫ ܐܰܡܺܝ̈ܢ. ܕܒܽܘܨܳܐ ܥܙܺܝܠܳܐ. ܘܣܳܡܟܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܰܢܚܳܫܳܐ. 19 ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܕܡܰܫܟܢܳܐ. ܘܟܽܠܶܗ ܦܽܘܠܚܳܢܶܗ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܣܶܟܰܘ̈ܗܝ. ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܣܶܟ̈ܶܐ ܕܕ݂ܳܪܬܳܐ. ܕܰܢܚܳܫܳܐ. 20 ܘܰܐܢ̱ܬ ܦܰܩܶܕ݂ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܢܶܣܒܽܘܢ ܠܳܟ݂ ܡܶܫܚܳܐ ܕܰܟ݂ܝܳܐ ܕܙܰܝܬܳܐ ܥܨܺܝܪܳܐ. ܠܡܰܢܗܳܪܽܘ ܫܖ̈ܳܓ݂ܶܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ݂. 21 ܒܡܰܫܟܰܢ ܙܰܒܢܳܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܦܪܳܣܳܐ ܕܥܰܠ ܣܳܗܕܽܘܬܳܐ. ܘܢܶܣܕ݂ܽܘܪ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܗܪܽܘܢ ܘܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܡܶܢ ܪܰܡܫܳܐ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܨܰܦܪܳܐ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܠܕ݂ܳܖ̈ܰܝܟܽܘܢ ܡܶܢ ܠܘܳܬ݂ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ.  ܟܚ.

 

1 ܘܰܐܢ̱ܬ ܩܰܪܶܒ ܠܳܟ݂ ܠܰܐܗܪܽܘܢ ܐܰܚܽܘܟ݂. ܘܠܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܥܰܡܶܗ ܡܶܢ ܓܰܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܠܰܡܟܰܗܳܢܽܘ ܠܺܝ. ܐܰܗܪܽܘܢ. ܘܢܳܕ݂ܳܒ. ܘܰܐܒܺܝܗܽܘ. ܘܶܐܠܺܝܥܳܙܰܪ. ܘܺܐܝܬ݂ܳܡܳܪ. ܒܢܰܝ̈ ܐܰܗܪܽܘܢ. 2 ܘܰܥܒܶܕ݂ ܠܒܽܘ̈ܫܰܝ ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܠܰܐܗܪܽܘܢ ܐܰܚܽܘܟ݂. ܠܺܐܝܩܳܪܳܐ ܘܰܠܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. 3 ܘܰܐܢ̱ܬ ܐܶܡܰܪ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܟܺܝ̈ܡܰܝ ܠܶܒܳܐ. ܕܰܡܠܺܝܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܪܽܘܚܳܐ ܕܚܶܟ݂ܡܬܳܐ. ܘܢܶܥܒܕ݂ܽܘܢ ܠܒܽܘ̈ܫܰܝ ܩܽܘܕܫܳܐ ܠܰܐܗܪܽܘܢ ܠܰܡܩܰܕܳܫܽܘܬܶܗ. ܠܰܡܟܰܗܳܢܽܘ ܠܺܝ. 4 ܘܗܳܠܶܝܢ ܠܒܽܘ̈ܫܶܐ ܕܢܶܥܒܕ݂ܽܘܢ ܠܗܽܘܢ. ܦܪܳܙܽܘܡܳܐ. ܘܦܶܕܬܳܐ. ܘܰܦܪܺܝܣܳܐ. ܘܟܽܘܬܺܝܢܳܐ ܕܒܽܘܨܳܐ. ܘܡܰܨܢܰܦܬܳܐ. ܘܗܶܡܝܳܢܳܐ. ܘܢܶܥܒܕ݂ܽܘܢ ܠܒܽܘ̈ܫܰܝ ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܠܰܐܗܪܽܘܢ ܐܰܚܽܘܟ݂. ܘܠܰܒܢܰܘ̈ܗܝ. ܠܰܡܟܰܗܳܢܽܘ ܠܺܝ. 5 ܘܗܶܢܽܘܢ ܢܶܣܒܽܘܢ ܕܰܗܒܳܐ. ܘܬܶܟܠܬܳܐ. ܘܰܐܪܓܘܳܢܳܐ. ܘܨܽܘܒܥܳܐ ܕܰܙܚܽܘܪܺܝܬ݂ܳܐ. ܘܒܽܘܨܳܐ ܥܙܺܝܠܳܐ. 6 ܘܢܶܥܒܕ݂ܽܘܢ ܦܶܕܬܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ. ܬܶܟܠܬܳܐ. ܘܰܐܪܓܘܳܢܳܐ. ܘܨܽܘܒܥܳܐ ܕܰܙܚܽܘܪܺܝܬ݂ܳܐ. ܘܒܽܘܨܳܐ ܥܙܺܝܠܳܐ. ܥܒܳܕ݂ܳܐ ܕܽܐܘܡܳܢܳܐ. 7 ܬܰܪܬܶܝܢ ܟܰܬ݂ܦ̈ܳܢ ܢܶܗܘ̈ܝܳܢ ܡܕܰܒ̈ܩܰܢ ܠܳܗ̇. ܥܰܠ ܬܪܶܝܢ ܣܶܛܖ̈ܶܝܗ̇. ܘܢܶܕ݂ܒܰܩ. 8 ܗܶܡܝܳܢܳܐ ܕܦܶܕܬܳܐ ܕܰܥܠܶܝܗ̇. ܡܶܢܳܗ̇ ܢܶܗܘܶܐ ܐܰܝܟ݂ ܥܒܳܕ݂ܳܗ̇. ܕܰܗܒܳܐ. ܘܬܶܟܠܬܳܐ. ܘܰܐܪܓܘܳܢܳܐ. ܘܨܽܘܒܥܳܐ ܕܰܙܚܽܘܪܺܝܬ݂ܳܐ. ܘܒܽܘܨܳܐ ܥܙܺܝܠܳܐ. 9 ܘܣܰܒ ܬܰܪܬܶܝܢ ܟܺܐܦ̈ܶܐ ܕܒܶܪܽܘܠܳܐ. ܘܰܓ݂ܠܽܘܦ ܥܠܰܝܗܶܝܢ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 10 ܫܬܳܐ ܡܶܢ ܫܡܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܓܠܽܘܦ ܥܰܠ ܟܺܐܦܳܐ ܚܕ݂ܳܐ. ܘܶܫܬܳܐ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܕܶܐܫܬܚܰܪܘ ܓܠܽܘܦ ܥܰܠ ܟܺܐܦܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ. ܐܰܝܟ݂ ܬܰܘܠ̈ܕ݂ܳܬ݂ܗܽܘܢ. 11 ܥܒܳܕ݂ܳܐ ܕܽܐܘܡܳܢܳܐ ܟܺܐܦ̈ܶܐ ܓܠܺܝ̈ܦܳܬܳܐ. ܓܠܳܦܳܐ ܕܚܳܬ݂ܡܳܐ. ܓܠܽܘܦ ܬܰܪܬܶܝܢ ܟܺܐܦ̈ܶܐ ܥܰܠ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܡܰܘܚ̈ܕ݂ܳܢ ܘܡܰܫܖ̈ܳܢ ܒܕܰܗܒܳܐ ܥܒܶܕ ܐܶܢܶܝܢ. 12 ܘܣܺܝܡ ܬܰܪܬܶܝܢ ܟܺܐܦ̈ܶܐ ܥܰܠ ܟܰܬ݂ܦ̈ܳܬ݂ܳܗ̇ ܕܦܶܕܬܳܐ. ܟܺܐܦ̈ܶܐ ܕܕ݂ܽܘܟ݂ܪܳܢܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܢܶܗܘܶܐ ܫܳܩܶܠ ܐܰܗܪܽܘܢ ܫܡܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܥܰܠ ܬܰܪܬܶܝܢ ܟܰܬ݂ܦ̈ܳܬܶܗ ܠܕ݂ܽܘܟ݂ܪܳܢܳܐ. 13 ܘܰܥܒܶܕ݂ ܡܰܘܚ̈ܕ݂ܳܬܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ. 14 ܘܬܰܪܬܶܝܢ ܫܺܫ̈ܠܳܬܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܕܰܟ݂ܝܳܐ. ܡܰܬܶܐܡ̈ܳܬܳܐ ܥܒܶܕ݂ ܐܶܢܶܝܢ ܥܒܳܕ݂ܳܐ ܓܕ݂ܺܝܠܳܐ. ܘܣܺܝܡ ܬܰܪܬܶܝܢ ܫܺܫ̈ܠܳܬܳܐ ܡܰܐܬܶܡ̈ܳܬܳܐ ܥܰܠ ܡܰܘܚ̈ܕ݂ܳܬܳܐ. 15 ܘܰܥܒܶܕ݂ ܦܪܺܝܣܳܐ ܕܕ݂ܺܝܢܳܐ ܥܒܳܕ݂ܳܐ ܕܽܐܘܡܳܢܳܐ. ܐܰܝܟ݂ ܥܒܳܕ݂ܳܐ ܕܦܶܕܬܳܐ ܥܒܶܕܳܝܗܝ. ܕܰܗܒܳܐ. ܘܬܶܟܠܬܳܐ. ܘܰܐܪܓܘܳܢܳܐ. ܘܨܽܘܒܥܳܐ ܕܰܙܚܽܘܪܺܝܬ݂ܳܐ. ܘܒܽܘܨܳܐ ܥܙܺܝܠܳܐ ܥܒܶܕܳܝܗܝ. 16 ܡܪܰܒܥ ܢܶܗܘܶܐ ܟܰܕ ܐܰܥܺܝܦ. ܙܪܶܬ݂ ܐܽܘܪܟܶܗ. ܘܰܙܪܶܬ݂ ܦܬܳܝܶܗ. 17 ܘܬܶܫܠܰܡ ܒܶܗ ܫܰܠܡܽܘܬܳܐ ܕܟܺܐܦ̈ܶܐ. ܐܰܪܒܥܳܐ ܣܶܕ݂ܖ̈ܺܝܢ ܕܟܺܐܦ̈ܶܐ. ܣܶܕ݂ܪܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܣܽܘܡܳܩܳܐ. ܘܙܳܪܓ݂ܳܐ. ܘܒܳܪܩܳܐ. ܣܶܕ݂ܪܳܐ ܚܰܕ݂. 18 ܘܣܶܕ݂ܪܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ. ܨܕ݂ܺܝܕ݂ܳܐ. ܘܣܰܦܺܝܠܳܐ. ܘܢܶܩܥܬܳܐ. 19 ܘܣܶܕ݂ܪܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܩܳܢܟܶܢܽܘܢ. ܘܩܰܪܟܶܕ݂ܢܳܐ. ܘܥܺܝܢ ܥܶܓܠܳܐ. 20 ܘܣܶܕ݂ܪܳܐ ܪܒܺܝܥܳܝܳܐ ܬܰܪܫܺܝܫ. ܘܒܶܪܽܘܠܳܐ. ܘܝܰܫܦܶܗ. ܡܰܘܚ̈ܕ݂ܳܢ ܘܡܰܫܖ̈ܳܢ ܒܕܰܗܒܳܐ ܥܒܶܕ݂ ܐܶܢܶܝܢ. ܢܶܗܘ̈ܝܳܢ ܒܫܰܠܡܽܘܬ݂ܗܶܝܢ. 21 ܘܟܺܐܦ̈ܶܐ ܢܶܗܘ̈ܝܳܢ ܥܰܠ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܬܰܪܬܰܥܶܣܖ̈ܶܐ ܥܰܠ ܫܡܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܓܠܺܝ̈ܦܳܢ ܓܠܳܦܳܐ ܕܚܳܬ݂ܡܳܐ. 22 ܓܒܰܪ ܥܰܠ ܫܡܶܗ ܢܶܗܘ̈ܝܳܢ ܠܰܬܪܶܥܣܰܪ ܫܰܒܛܺܝ̈ܢ. ܘܰܥܒܶܕ݂ ܥܰܠ ܦܪܺܝܣܳܐ ܫܺܫ̈ܠܳܬܳܐ ܡܰܐܬܶܡ̈ܳܬܳܐ ܥܒܳܕ݂ܳܐ ܓܕ݂ܺܝܠܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܕܰܟ݂ܝܳܐ. 23 ܘܰܥܒܶܕ݂ ܠܚܽܘܣܳܝܳܐ ܬܪܶܝܢ ܩܽܘܖ̈ܩܣܶܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܕܰܟ݂ܝܳܐ. ܘܗܰܒ ܬܪܶܝܢ ܩܽܘܖ̈ܩܣܺܝܢ ܥܰܠ ܬܪܶܝܢ ܣܶܛܖ̈ܰܘܗܝ ܕܚܽܘܣܳܝܳܐ. 24 ܘܗܰܒ ܬܰܪܬܶܝܢ ܓܕ݂ܺܝ̈ܠܳܬܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ. ܥܰܠ ܬܪܶܝܢ ܩܽܘܖ̈ܩܣܺܝܢ. ܕܥܰܠ ܬܪܶܝܢ ܣܶܛܖ̈ܰܘܗܝ ܕܚܽܘܣܳܝܳܐ. 25 ܘܬܰܪܬܶܝܢ ܓܕ݂ܺܝ̈ܠܳܬܳܐ ܬܶܬܶܠ ܥܰܠ ܬܰܪܬܶܝܢ ܡܰܘܚ̈ܕ݂ܳܬܳܐ ܘܬܶܬܶܠ ܥܰܠ ܟܰܬ݂ܦ̈ܳܬ݂ܳܗ̇ ܕܦܶܕܬܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܐܰܦܶܝ̈ܗ̇. 26 ܘܰܥܒܶܕ݂ ܬܪܶܝܢ ܩܽܘܖ̈ܩܣܶܐ ܕܕܰܗܒܳܐ. ܘܣܺܝܡ ܐܶܢܽܘܢ ܥܰܠ ܬܪܶܝܢ ܣܶܛܖ̈ܰܘܗܝ ܕܚܽܘܣܳܝܳܐ. ܥܰܠ ܣܶܛܪܳܐ ܕܥܰܠ ܣܶܦܬ݂ܳܗ̇ ܕܦܶܕܬܳܐ ܡܶܢ ܠܓ݂ܰܘ. 27 ܘܰܥܒܶܕ݂ ܬܪܶܝܢ ܩܽܘܖ̈ܩܣܶܐ ܕܕܰܗܒܳܐ. ܘܣܺܝܡ ܐܶܢܽܘܢ ܥܰܠ ܬܰܪܬܶܝܢ ܟܰܬ݂ܦ̈ܳܬܳܗ̇ ܕܦܶܕܬܳܐ ܡܶܢ ܠܬܰܚܬ. ܡܶܢ ܠܽܘܩܒܰܠ ܐܰܦܶܝ̈ܗ̇. ܠܽܘܩܒܰܠ ܕܶܒܩܳܗ̇ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܗܶܡܝܳܢܳܐ ܕܦܶܕܬܳܐ. 28 ܘܰܢܕܰܒܩܽܘܢܶܗ ܠܰܦܪܺܝܣܳܐ ܡܶܢ ܙܰܩܙ̈ܩܳܬܶܗ ܠܙܰܩܙ̈ܩܳܬ݂ܳܗ̇ ܕܦܶܕܬܳܐ ܒܚܽܘܛܳܐ ܕܬܶܟܠܬܳܐ. ܠܡܶܗܘܳܐ ܥܰܠ ܗܶܡܝܳܢܳܐ ܕܦܶܕܬܳܐ. ܕܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܥܳܒܰܪ ܥܰܠ ܦܪܺܝܣܳܐ ܡܶܢ ܦܶܕܬܳܐ. 29 ܘܢܶܗܘܶܐ ܫܳܩܶܠ ܐܰܗܪܽܘܢ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܒܰܦܪܺܝܣܳܐ ܕܕ݂ܺܝܢܳܐ ܥܰܠ ܚܰܕ݂ܝܶܗ ܡܳܐ ܕܥܳܐܶܠ ܠܩܽܘܕ݂ܫܳܐ. ܕܽܘܟ݂ܪܳܢܳܐ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ݂. 30 ܘܣܺܝܡ ܥܰܠ ܦܪܺܝܣܳܐ ܕܕ݂ܺܝܢܳܐ ܢܰܗܺܝܪܳܐ ܘܫܰܠܡܳܐ. ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܥܰܠ ܚܰܕ݂ܝܶܗ ܡܳܐ ܕܥܳܐܶܠ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܢܶܫܩܽܘܠ ܐܰܗܪܽܘܢ ܕܺܝܢ̈ܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܥܰܠ ܚܰܕ݂ܝܶܗ. ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ݂. 31 ܘܰܥܒܶܕ݂ ܦܪܳܙܽܘܡܳܐ ܕܦܶܕܬܳܐ ܓܡܺܝܪܳܐ ܕܬܶܟܠܬܳܐ. 32 ܘܢܶܗܘܶܐ ܦܽܘܡܶܗ ܕܪܺܝܫܶܗ ܒܓܰܘܶܗ. ܘܣܶܦܬܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܦܽܘܡܶܗ ܟܰܕ݂ ܚܳܕܰܪ. ܥܒܳܕ݂ܳܐ ܙܩܺܝܪܳܐ. ܐܰܝܟ݂ ܦܽܘܡ ܣܺܝܪܶܣ ܢܶܗܘܶܐ ܠܶܗ ܕܠܳܐ ܢܶܨܛܪܶܐ. 33 ܘܰܥܒܶܕ݂ ܥܰܠ ܫܦܽܘܠܰܘ̈ܗܝ ܖ̈ܽܘܡܳܢ̈ܶܐ ܕܬܶܟܠܬܳܐ. ܘܕܰܐܪܓܘܳܢܳܐ. ܘܨܽܘܒܥܳܐ ܕܰܙܚܽܘܪܺܝܬ݂ܳܐ. ܥܰܠ ܫܦܽܘܠܰܘ̈ܗܝ ܟܰܕ ܚܳܕܰܪ. ܘܙܰܓ̈ܶܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܒܰܝܢܳܬ݂ܗܽܘܢ ܟܰܕ݂ ܚܳܕܰܪ. 34 ܘܙܰܓܳܐ ܙܰܓܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ. ܘܖ̈ܽܘܡܳܢܶܐ ܥܰܠ ܫܦܽܘܠܰܘ̈ܗܝ ܕܰܦܪܳܙܽܘܡܳܐ ܟܰܕ ܚܳܕܰܪ. 35 ܘܢܶܗܘܶܐ ܥܰܠ ܐܰܗܪܽܘܢ ܠܬܶܫܡܶܫܬܳܐ. ܘܢܶܫܬܡܰܥ ܩܳܠܶܗ ܡܳܐ ܕܥܳܐܶܠ ܠܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܡܳܐ ܕܢܳܦܶܩ. ܕܠܳܐ ܢܡܽܘܬ݂. 36 ܘܰܥܒܶܕ݂ ܟܠܺܝܠܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܕܰܟ݂ܝܳܐ. ܘܰܓ݂ܠܽܘܦ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܓܠܳܦܳܐ ܕܚܳܬ݂ܡܳܐ. ܩܽܘܕܫܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. 37 ܘܣܺܝܡܳܝܗܝ ܥܰܠ ܚܽܘܛܳܐ ܕܬܶܟܠܬܳܐ. ܘܢܶܗܘܶܐ ܥܰܠ ܡܰܨܢܰܦܬܳܐ. ܘܠܽܘܩܒܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܡܰܨܢܰܦܬܳܐ ܢܶܗܘܶܐ. 38 ܘܢܶܗܘܶܐ ܥܰܠ ܒܶܝܬ݂ ܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐܗܪܽܘܢ. ܘܢܶܗܘܶܐ ܫܳܩܶܠ ܐܰܗܪܽܘܢ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܩܽܘ̈ܕ݂ܫܶܐ ܕܰܡܩܰܕܫܺܝܢ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܠܟܽܠ ܡܰܘܗܒܰܬ݂ ܩܽܘܕ݂ܫܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܢܶܗܘܶܐ ܥܰܠ ܒܶܝܬ݂ ܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ݂. ܠܨܶܒܝܳܢܳܐ ܠܗܽܘܢ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. 39 ܘܰܥܒܶܕ݂ ܟܽܘܬܺܝܢܳܐ ܕܒܽܘܨܳܐ. ܘܰܥܒܶܕ݂ ܡܰܨܢܰܦܬܳܐ ܕܒܽܘܨܳܐ. ܘܗܶܡܝܳܢܳܐ ܥܒܶܕ ܥܒܳܕ݂ܳܐ ܕܨܰܝܳܪܳܐ. 40 ܘܠܰܒܢܰܝ̈ ܐܰܗܪܽܘܢ ܥܒܶܕ ܟܽܘܬܺܝ̈ܢܝܳܬ݂ܳܐ. ܘܰܥܒܶܕ݂ ܠܗܽܘܢ ܗܶܡܝܳܢ̈ܶܐ. ܘܟܰܠܘ̈ܶܐ ܬܶܥܒܶܕ݂ ܠܗܽܘܢ ܠܺܐܝܩܳܪܳܐ ܘܰܠܫܽܘܒܚܳܐ. 41 ܘܰܐܠܒܶܫ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܐܗܪܽܘܢ ܐܰܚܽܘܟ݂. ܘܠܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܥܰܡܶܗ. ܘܰܡܫܽܘܚ ܐܶܢܽܘܢ ܘܫܰܡܠܳܐ ܐܺܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܩܰܕܶܫ ܐܶܢܽܘܢ ܠܺܝ ܘܰܢܟܰܗܢܽܘܢ ܠܺܝ. 42 ܘܰܥܒܶܕ݂ ܠܗܽܘܢ ܦܖ̈ܳܙܽܘܡܶܐ ܕܒܽܘܨܳܐ. ܠܰܡܟܰܣܳܝܽܘ ܒܶܣܪܳܐ ܕܥܰܪܛܶܠܳܝܽܘܬܳܐ. ܡܶܢ ܚܰܨܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܥܰܛ̈ܡܳܬ݂ܗܽܘܢ ܢܶܗܘܽܘܢ. 43 ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܥܰܠ ܐܰܗܪܽܘܢ ܘܥܰܠ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܡܳܐ ܕܥܳܐܠܺܝܢ ܠܡܰܫܟܰܢ ܙܰܒܢܳܐ. ܘܡܳܐ ܕܩܳܪܒܺܝܢ ܠܡܰܕܒܚܳܐ ܠܰܡܫܰܡܳܫܽܘ ܒܩܽܘܕܫܳܐ. ܕܠܳܐ ܢܩܰܒܠܽܘܢ ܚܛܳܗܳܐ ܘܰܢܡܽܘܬ݂ܽܘܢ. ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܠܶܗ ܘܰܠܙܰܪܥܶܗ ܡܶܢ ܒܳܬ݂ܪܶܗ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟܛ.

 

1 ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܥܒܶܕ݂ ܠܗܽܘܢ ܘܩܰܕܶܫ ܐܶܢܽܘܢ ܠܺܝ ܠܟ݂ܳܗܢܽܘܬܳܐ. ܘܣܰܒ ܬܰܘܪܳܐ ܚܰܕ݂ ܒܰܪ ܒܰܩܪܳܐ. ܘܕܶܟ݂ܖ̈ܶܐ ܬܪܶܝܢ ܕܠܳܐ ܡܽܘܡ. 2 ܘܠܰܚܡܳܐ ܦܰܛܺܝܪܳܐ. ܚܳܚܖ̈ܳܬܳܐ ܦܰܛܺܝܖ̈ܳܬܳܐ ܕܦܺܝ̈ܠܳܢ ܒܡܶܫܚܳܐ. ܘܠܶܓܢ̈ܶܐ ܦܰܛܺܝܖ̈ܶܐ ܕܦܺܝܠܺܝܢ ܒܡܶܫܚܳܐ. ܕܢܰܫܺܝܦܳܐ ܕܚܶܛ̈ܶܐ ܬܶܥܒܶܕ݂ ܐܶܢܽܘܢ. 3 ܘܰܬ݂ܣܺܝܡ ܐܶܢܽܘܢ ܒܣܰܠܳܐ ܚܰܕ݂. ܘܰܬ݂ܩܰܪܶܒ ܐܶܢܽܘܢ ܒܣܰܠܳܐ. ܘܰܠܬܰܘܪܳܐ ܘܠܰܬܪܶܝܢ ܕܶܟ݂ܖ̈ܺܝܢ. 4 ܘܠܰܐܗܪܽܘܢ ܘܠܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܩܰܪܶܒ ܠܬܰܪܥܳܐ ܕܡܰܫܟܰܢ ܙܰܒܢܳܐ. ܘܰܐܣܚܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܒܡܰܝ̈ܳܐ. 5 ܘܣܰܒ ܠܒܽܘ̈ܫܶܐ ܘܰܐܠܒܶܫ ܠܰܐܗܪܽܘܢ ܟܽܘܬܺܝܢܳܐ. ܘܰܦܪܳܙܽܘܡܳܐ. ܘܡܰܨܢܰܦܬܳܐ. ܘܦܶܕܬܳܐ. ܘܰܦܪܺܝܣܳܐ. ܘܬܰܩܶܢܳܝܗܝ ܒܗܶܡܝܳܢܳܐ ܕܦܶܕܬܳܐ. 6 ܘܣܺܝܡ ܡܰܨܢܰܦܬܳܐ ܒܪܺܝܫܶܗ. ܘܣܺܝܡ ܟܠܺܝܠܳܐ ܕܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܥܰܠ ܡܰܨܢܰܦܬܳܐ. 7 ܘܣܰܒ ܡܶܫܚܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܽܘܬܳܐ. ܘܣܽܘܟ݂ ܒܪܺܝܫܶܗ ܘܰܡܫܽܘܚܳܝܗܝ. 8 ܘܩܰܪܶܒ ܠܰܒܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܰܐܠܒܶܫ ܐܶܢܽܘܢ ܟܽܘܬܺܝ̈ܢܝܳܬܳܐ. 9 ܘܰܐܣܽܘܪ ܐܶܢܽܘܢ ܗܶܡܝܳܢܳܐ ܠܰܐܗܪܽܘܢ ܘܠܰܒܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܣܺܝܡ ܠܗܽܘܢ ܟܰܠܘ̈ܶܐ. ܘܬܶܗܘܶܐ ܠܗܽܘܢ ܟܳܗܢܽܘܬ݂ܗܽܘܢ ܠܰܩܝܳܡܳܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ. ܘܰܬ݂ܫܰܡܠܶܐ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܕܰܐܗܪܽܘܢ. ܘܺܐܝܕ̈ܶܐ ܕܰܒܢܰܘ̈ܗܝ. 10 ܘܩܰܪܶܒ ܬܰܘܪܳܐ ܩܕܳܡ ܡܰܫܟܰܢܙܰܒܢܳܐ. ܘܢܶܣܡܽܘܟ݂ ܐܰܗܪܽܘܢ ܘܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܐܺܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ ܕܬܰܘܪܳܐ. 11 ܘܟ݂ܽܘܣܳܝܗܝ ܠܬܰܘܪܳܐ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܒܬܰܪܥܳܐ ܕܡܰܫܟܰܢ ܙܰܒܢܳܐ. 12 ܘܣܰܒ ܡܶܢ ܕܡܶܗ ܕܬܰܘܪܳܐ. ܘܪܽܘܣ ܥܰܠ ܩܰܖ̈ܢܳܬܶܗ ܕܡܰܕܒܚܳܐ ܒܨܶܒܥܳܟ݂. ܘܟܽܠܶܗ ܕܡܳܐ ܐܰܫܽܘܕ ܥܰܠ ܫܦܽܘ̈ܠܰܝ ܡܰܕܒܚܳܐ. 13 ܘܣܰܒ ܟܽܠܶܗ ܚܶܠܒܳܐ ܕܰܩܪܺܝܡ ܠܰܓ݂ܘܳܝܳܐ. ܘܰܚܨܳܪ ܟܳܒܕܳܐ. ܘܬܰܪܬܶܝܢ ܟܽܘܠ̈ܝܳܢ ܘܬܰܪܒܗܶܝܢ. ܘܰܐܣܶܩ ܠܡܰܕܒܚܳܐ. 14 ܘܒܶܣܪܶܗ ܕܬܰܘܪܳܐ ܘܡܶܫܟܶܗ. ܘܦܰܪܬܶܗ. ܬܰܘܩܶܕ݂ ܒܢܽܘܪܳܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܡܰܫܪܺܝܬܳܐ. ܚܛܳܗܰܐ ܗ̱ܘ. 15 ܘܕܶܟ݂ܪܳܐ ܚܰܕ ܬܶܣܰܒ. ܘܰܢܣܰܡܟ݂ܽܘܢ ܐܰܗܪܽܘܢ ܘܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܐܺܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ ܕܕܶܟ݂ܪܳܐ. 16 ܘܟ݂ܽܘܣܳܝܗܝ ܠܕܶܟ݂ܪܳܐ. ܘܣܰܒ ܡܶܢ ܕܡܶܗ. ܘܪܽܘܣ ܥܰܠ ܡܰܕܒܚܳܐ ܟܰܕ݂ ܚܳܕܰܪ. 17 ܘܕܶܟ݂ܪܳܐ ܦܰܫܰܚ ܗܰܕܳܡܰܘ̈ܗܝ. ܘܰܐܫܺܝܓ݂ ܓܘܳܝܶܗ ܘܰܟ݂ܖ̈ܳܥܰܘܗܝ. ܘܬܶܬܶܠ ܥܰܠ ܗܰܕܳܡܰܘ̈ܗܝ ܘܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ. 18 ܘܬܰܣܶܩ ܟܽܠܶܗ ܕܶܟ݂ܪܳܐ ܠܡܰܕܒܚܳܐ. ܥܠܳܬܳܐ ܗ̱ܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܠܪܺܝܚ ܢܝܳܚܳܐ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. 19 ܘܬܶܣܰܒ ܕܶܟ݂ܪܳܐ ܬܶܢܝܳܢܳܐ. ܘܰܢܣܰܡܟ݂ܽܘܢ ܐܰܗܪܽܘܢ ܘܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܐܺܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ ܕܕܶܟ݂ܪܳܐ. 20 ܘܟ݂ܽܘܣܳܝܗܝ ܠܕܶܟ݂ܪܳܐ. ܘܣܰܒ ܡܶܢ ܕܡܶܗ. ܘܪܽܘܣ ܥܰܠ ܛܰܪܦܳܐ ܕܶܐܕ݂ܢܶܗ ܕܰܐܗܪܽܘܢ ܕܝܰܡܺܝܢܳܐ. ܘܥܰܠ ܛܰܪܦܳܐ ܕܶܐܕܢ̈ܶܐ ܕܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܝܰܡܺܝܢܳܐ. ܘܥܰܠ ܟܳܖ̈ܘܳܬܳܐ ܕܺܐܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܝܰܡܺܝܢܳܐ. ܘܥܰܠ ܟܳܖ̈ܘܳܬ݂ܳܐ ܕܖ̈ܶܓ݂ܠܰܝܗܽܘܢ ܕܝܰܡܺܝܢܳܐ. ܘܬܶܪܽܘܣ ܕܡܳܐ ܥܰܠ ܡܰܕܒܚܳܐ ܟܰܕ݂ ܚܳܕܰܪ. 21 ܘܬܶܣܰܒ ܡܶܢ ܕܡܳܐ ܕܥܰܠ ܡܰܕܒܚܳܐ. ܘܡܶܢ ܡܶܫܚܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܽܘܬܳܐ. ܘܬܶܪܽܘܣ ܥܰܠ ܐܰܗܪܽܘܢ. ܘܥܰܠ ܠܒܽܘܫܰܘ̈ܗܝ. ܘܥܰܠ ܒܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܥܰܠ ܠܒܽܘ̈ܫܶܐ ܕܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܥܰܡܶܗ. ܘܢܶܬ݂ܩܰܕܰܫ ܗܽܘ ܘܰܠܒܽܘܫܰܘ̈ܗܝ ܘܰܒܢܰܘ̈ܗܝ܆ ܘܰܠܒܽܘ̈ܫܶܐ ܕܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܥܰܡܶܗ. 22 ܘܣܰܒ ܡܶܢ ܕ݂ܶܟ݂ܪܳܐ ܬܰܪܒܳܐ ܘܶܐܠܺܝܬ݂ܳܐ. ܘܚܶܠܒܳܐ ܕܰܩܪܺܝܡ ܠܰܓ݂ܘܳܝܳܐ. ܘܰܚܨܳܪ ܟܳܒܕ݂ܳܐ ܘܬܰܪܬܶܝܢ ܟܽܘ̈ܠܝܳܢ. ܘܬܰܪܒܳܐ ܕܰܥܠܰܝܗܶܝܢ. ܘܫܳܩܳܐ ܕܝܰܡܺܝܢܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܕܶܟ݂ܪܰܐ ܗ̱ܘ ܕܫܽܘܡܠܳܝܳܐ. 23 ܘܰܓ݂ܪܺܝܨܬܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܕܠܰܚܡܳܐ. ܘܰܓ݂ܪܺܝܨܬܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܕܠܰܚܡܳܐ ܕܡܶܫܚܳܐ. ܘܠܰܓ݂ܢܳܐ ܚܰܕ ܡܶܢ ܣܰܠܳܐ ܕܦܰܛܺܝܪܳܐ ܕܰܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. 24 ܘܰܬ݂ܣܺܝܡ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܠ ܐܺܝܕ݂ܳܐ ܕܰܐܗܪܽܘܢ. ܘܥܰܠ ܐܺܝܕ̈ܶܐ ܕܰܒܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܬܶܦܪܽܘܫ ܐܶܢܽܘܢ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. 25 ܘܬܶܣܰܒ ܡܶܢ ܐܺܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܬܰܣܶܩ ܚܰܕ݂ܝܳܐ ܡܶܢ ܕܶܟ݂ܪܳܐ ܥܰܠ ܡܰܕܒܚܳܐ ܠܰܥܠܳܬܳܐ. ܠܪܺܝܚ ܢܝܳܚܳܐ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܩܽܘܪܒܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܠܡܳܪܝܳܐ. 26 ܘܬܶܣܰܒ ܚܰܕ݂ܝܳܐ ܡܶܢ ܕܶܟ݂ܪܳܐ ܕܫܽܘܡܠܳܝܳܐ ܕܰܐܗܪܽܘܢ. ܘܬܶܦܪܫܺܝܘܗܝ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܬܶܗܘܶܐ ܠܳܟ݂ ܠܰܡܢܳܬܳܐ. 27 ܘܩܰܕܶܫ ܚܰܕ݂ܝܳܐ ܕܦܽܘܪܫܳܢܳܐ. ܘܫܳܩܳܐ ܕܦܽܘܪܫܳܢܳܐ. ܕܶܐܬ݂ܦܪܶܫ ܘܶܐܬܬܪܺܝܡ ܡܶܢ ܕܶܟ݂ܪܳܐ ܕܫܽܘܡܠܳܝܳܐ. ܡܶܢ ܕܰܐܗܪܽܘܢ ܘܡܶܢ ܕܰܒܢܰܘ̈ܗܝ. 28 ܘܢܶܗܘܶܐ ܠܰܐܗܪܽܘܢ ܘܠܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܩܝܳܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܡܶܢ ܠܘܳܬ݂ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܡܶܛܽܠ ܕܦܽܘܪܫܳܢܰܐ ܗ̱ܘ. ܘܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܡܶܢ ܠܘܳܬ݂ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܡܶܢ ܕܶܒܚܰܝ̈ ܫܰܠܡܰܝ̈ܗܽܘܢ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. 29 ܘܰܠܒܽܘ̈ܫܰܝ ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܕܰܐܗܪܽܘܢ ܢܶܗܘܽܘܢ ܠܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܡܶܢ ܒܳܬ݂ܪܶܗ. ܠܡܶܡܫܰܚ ܒܗܽܘܢ. ܘܠܰܡܫܰܡܠܳܝܽܘ ܒܗܽܘܢ ܐܺܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ. 30 ܫܰܒܥܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܢܶܠܒܰܫ ܐܶܢܽܘܢ ܟܳܗܢܳܐ ܒܳܬ݂ܪܶܗ ܡܶܢ ܒܢܰܘ̈ܗܝ. ܕܢܶܥܽܘܠ ܠܡܰܫܟܰܢ ܙܰܒܢܳܐ ܠܰܡܫܰܡܳܫܽܘ ܒܩܽܘܕ݂ܫܳܐ. 31 ܘܕܶܟ݂ܪܳܐ ܕܫܽܘܡܠܳܝܳܐ ܬܶܣܰܒ. ܘܰܬ݂ܒܰܫܶܠ ܒܶܣܪܶܗ ܒܰܐܬ݂ܪܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. 32 ܘܢܶܐܟ݂ܽܘܠ ܐܰܗܪܽܘܢ ܘܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܒܶܣܪܳܐ ܕܕܶܟ݂ܪܳܐ. ܘܠܰܚܡܳܐ ܕܰܒܣܰܠܳܐ ܒܬܰܪܥܳܐ ܕܡܰܫܟܰܢ ܙܰܒܢܳܐ. 33 ܢܶܐܟܠܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܕܡܶܬ݂ܚܰܣܶܝܢ ܒܗܽܘܢ. ܠܰܡܫܰܡܠܳܝܽܘ ܐܺܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܠܰܡܩܰܕܳܫܽܘ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܠܳܐ ܢܶܐܟ݂ܽܘܠ ܡܶܛܽܠ ܕܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܐܶܢܽܘܢ. 34 ܘܶܐܢ ܢܶܫܬܚܰܪ ܡܶܢ ܒܶܣܪܳܐ ܕܫܽܘܡܠܳܝܳܐ. ܘܡܶܢ ܠܰܚܡܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܨܰܦܪܳܐ. ܐܰܘܩܶܕ݂ ܡܶܕܶܡ ܕܡܶܫܬܚܰܪ ܒܢܽܘܪܳܐ. ܘܠܳܐ ܢܶܬ݂ܐܟܶܠ. ܡܶܛܽܠ ܕܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܐܶܢܽܘܢ. 35 ܘܰܥܒܶܕ݂ ܠܰܐܗܪܽܘܢ ܘܠܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܦܩܰܕܬܳܟ݂. ܫܰܒܥܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܬܫܰܡܠܶܐ ܐܺܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ. 36 ܘܬܰܘܪܳܐ ܕܰܚܛܳܗܳܐ ܬܶܥܒܶܕ݂ ܒܝܰܘܡܳܐ ܥܰܠ ܚܽܘܣܳܝܳܐ. ܘܬܶܪܽܘܣ ܥܰܠ ܡܰܕܒܚܳܐ ܡܳܐ ܕܰܡܚܰܣܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܥܠܰܘܗ̱ܝ. ܘܬܶܡܫܚܺܝܘܗܝ ܠܰܡܩܰܕܳܫܽܘܬܶܗ. 37 ܫܰܒܥܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܬܚܰܣܶܐ ܥܰܠ ܡܰܕܒܚܳܐ ܘܰܬ݂ܩܰܕܫܺܝܘܗܝ. ܘܢܶܗܘܶܐ ܡܰܕܒܚܳܐ ܩܕ݂ܽܘܫ ܩܽܘܕ݂̈ܫܺܝܢ. ܘܟܽܠ ܕܢܶܩܪܽܘܒ ܠܡܰܕܒܚܳܐ ܢܶܬ݂ܩܰܕܰܫ. 38 ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܬܶܥܒܶܕ݂ ܥܰܠ ܡܰܕܒܚܳܐ. ܐܶܡܖ̈ܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܫܰܢ̱ܬܳܐ ܬܪܶܝܢ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ݂ ܒܝܰܘܡܳܐ. 39 ܐܶܡܪܳܐ ܚܰܕ݂ ܥܒܶܕ݂ ܒܨܰܦܪܳܐ. ܘܶܐܡܪܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܬܶܥܒܶܕ݂ ܥܶܕܳܢ ܪܰܡܫܳܐ. 40 ܘܥܶܣܪܽܘܢܳܐ ܕܢܰܫܺܝܦܳܐ ܕܦܺܝܠ ܒܡܶܫܚܳܐ ܥܨܺܝܪܳܐ ܪܽܘܒܥܶܗ ܕܗܶܡܝܳܢܳܐ. ܘܢܽܘܩܳܝܳܐ ܪܽܘܒܥܶܗ ܕܗܶܡܝܳܢܳܐ ܕܚܰܡܪܳܐ ܠܶܐܡܪܳܐ ܚܰܕ݂. 41 ܐܶܡܪܳܐ ܬܶܢܝܳܢܳܐ ܬܶܥܒܶܕ݂ ܥܶܕܳܢ ܪܰܡܫܳܐ. ܐܰܝܟ݂ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܕܨܰܦܪܳܐ. ܘܰܐܝܟ݂ ܢܽܘܩܳܝܶܗ ܬܶܥܒܶܕ݂ ܠܶܗ. ܠܪܺܝܚ ܢܝܳܚܳܐ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. 42 ܥܠܳܬܳܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ݂ ܠܕ݂ܳܖ̈ܰܝܟܽܘܢ. ܒܬܰܪܥܳܐ ܕܡܰܫܟܰܢܙܰܒܢܳܐ. ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܕܶܐܬ݂ܘܰܥܰܕ ܠܟܽܘܢ ܬܰܡܳܢ ܠܰܡܡܰܠܳܠܽܘ ܥܰܡܟܽܘܢ. 43 ܘܶܐܬ݂ܘܰܥܰܕ ܬܰܡܳܢ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܶܐܬ݂ܩܰܕܰܫ ܒܺܐܝܩܳܪܝ. 44 ܘܶܐܩܰܕܶܫ ܡܰܫܟܰܢܙܰܒܢܳܐ ܘܡܰܕܒܚܳܐ. ܘܠܰܐܗܪܽܘܢ ܘܠܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܐܶܩܰܕܶܫ ܠܺܝ ܠܟ݂ܳܗܢܽܘܬܳܐ. 45 ܘܶܐܫܪܶܐ ܒܓܰܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܶܐܗܘܶܐ ܠܗܽܘܢ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. 46 ܘܢܶܕܥܽܘܢ ܕܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܗܽܘܢ. ܕܰܐܦܩܶܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. ܘܶܐܫܪܶܐ ܒܰܝܢܳܬ݂ܗܽܘܢ. ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܗܽܘܢ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܠ.

 

1 ܘܰܥܒܶܕ݂ ܡܰܕܒܚܳܐ ܕܡܰܥܛܰܪ ܥܶܛܪܳܐ. ܕܩܰܝܣܳܐ ܕܶܐܫܟܳܪܥܳܐ ܬܶܥܒܕ݂ܺܝܘܗܝ. 2 ܐܰܡܳܐ ܐܽܘܪܟܶܗ. ܘܰܐܡܳܐ ܦܬܳܝܶܗ. ܡܪܰܒܥ ܢܶܗܘܶܐ. ܘܬܰܪܬܶܝܢ ܐܰܡܺܝ̈ܢ ܪܰܘܡܶܗ. ܡܶܢܶܗ ܢܶܗܘ̈ܝܳܢ ܩܰܖ̈ܢܳܬܶܗ. 3 ܘܰܩܪܽܘܡܳܝܗܝ ܕܰܗܒܳܐ ܕܰܟ݂ܝܳܐ. ܐܶܓܳܪܶܗ ܘܶܐܣܰܘ̈ܗܝ ܟܰܕ݂ ܚܳܕܰܪ. ܘܩܰܖ̈ܢܳܬܶܗ. ܘܰܥܒܶܕ݂ ܠܶܗ ܟܠܺܝܠܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܟܰܕ݂ ܚܳܕܰܪ. 4 ܘܬܰܪܬܶܝܢ ܙܰܩܙ̈ܩܳܬܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܬܶܥܒܶܕ݂ ܠܶܗ ܠܬܰܚܬ ܡܶܢ ܟܠܺܝܠܶܗ. ܥܰܠ ܬܰܪܬܶܝܢ ܙܳܘ̈ܝܳܬܶܗ ܬܶܥܒܶܕ݂ ܥܰܠ ܬܪܶܝܢ ܣܶܛܖ̈ܰܘܗܝ. ܘܢܶܗܘ̈ܝܳܢ ܕܽܘܟܬܳܐ ܠܩܽܘܦ̈ܶܐ ܠܡܶܫܩܠܶܗ ܒܗܽܘܢ. 5 ܘܰܥܒܶܕ݂ ܩܽܘܦ̈ܶܐ ܕܩܰܝܣܳܐ ܕܶܐܫܟܳܪܥܳܐ. ܘܰܩܪܽܘܡ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܗܒܳܐ. 6 ܘܣܺܝܡܳܝܗܝ ܩܕܳܡ ܦܪܳܣܳܐ ܕܥܰܠ ܩܺܒܽܘܬܳܐ ܕܣܳܗܕܽܘܬܳܐ. ܩܕܳܡ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܥܰܠ ܣܳܗܕܽܘܬܳܐ. ܘܶܐܬ݂ܘܰܥܰܕ ܠܳܟ݂ ܬܰܡܳܢ. 7 ܘܢܶܗܘܶܐ ܡܰܥܛܰܪ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܐܰܗܪܽܘܢ ܥܶܛܪܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܡܶܢ ܨܦܰܪ ܠܰܨܦܰܪ. ܡܳܐ ܕܰܡܛܰܝܶܒ ܫܖ̈ܳܓܶܐ ܢܰܥܛܪܺܝܘܗܝ. 8 ܘܡܳܐ ܕܡܰܕ݂ܠܶܩ ܐܰܗܪܽܘܢ ܫܖ̈ܳܓܶܐ ܒܶܝܬ݂ ܫܶܡ̈ܫܶܐ. ܢܰܥܛܪܺܝܘܗܝ ܥܶܛܪܳܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܠܕܳܖ̈ܰܝܟܽܘܢ. 9 ܠܳܐ ܬܰܣܩܽܘܢ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܥܶܛܪܳܐ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ. ܘܰܥܠܳܬܳܐ. ܘܩܽܘܪܒܳܢܳܐ. ܘܢܽܘܩܳܝܳܐ ܠܳܐ ܬܢܰܩܽܘܢ ܥܠܰܘܗ̱ܝ. 10 ܘܰܢܚܰܣܶܐ ܐܰܗܪܽܘܢ ܥܰܠ ܩܰܖ̈ܢܳܬܶܗ ܕܡܰܕܒܚܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܒܫܰܢ̱ܬܳܐ. ܡܶܢ ܕܡܳܐ ܕܰܚܛܳܗܳܐ ܕܚܽܘܣܳܝܳܐ. ܚܕ݂ܳܐ ܒܫܰܢ̱ܬܳܐ ܢܚܰܣܶܐ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܠܕܳܖ̈ܰܝܟܽܘܢ ܩܕܽܘܫܩܽܘ̈ܕܫܺܝܢ ܗ̱ܘ ܠܡܳܪܝܳܐ. 11 ܘܡܰܠܶܠ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡ ܡܽܘܫܶܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. 12 ܟܰܕ݂ ܬܩܰܒܶܠ ܚܽܘܫܒܳܢܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܠܡܶܢܝܳܢܗܽܘܢ. ܢܶܬܠܽܘܢ ܓܒܰܪ ܦܽܘܪܩܳܢ ܢܰܦܫܶܗ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܡܳܐ ܕܰܡܢܰܝܬ ܐܶܢܽܘܢ. ܕܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܒܗܽܘܢ ܡܰܘܬܳܐ ܡܳܐ ܕܰܡܢܰܝܬ ܐܶܢܽܘܢ. 13 ܗܳܟܰܢܳܐ ܢܶܬܠܽܘܢ ܟܽܠ ܕܥܳܒܰܪ ܒܡܶܢܝܳܢܳܐ. ܦܶܠܓܽܘܬ݂ ܡܰܬ݂ܩܳܠܳܐ ܒܡܰܬ݂ܩ̈ܳܠܰܝ ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ. ܥܶܣܪܺܝܢ ܙܽܘܙܺܝ̈ܢ ܡܰܬ݂ܩܳܠܳܐ. ܦܶܠܓܽܘܬ݂ ܡܰܬ݂ܩܳܠܳܐ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. 14 ܟܽܠ ܕܥܳܒܰܪ ܒܡܶܢܝܳܢܳܐ ܡܶܢ ܒܰܪ ܥܶܣܪܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܘܰܠܥܶܠ. ܢܶܬܶܠ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. 15 ܕܥܰܬܺܝܪ ܠܳܐ ܢܰܣܓܶܐ. ܘܰܕ݂ܡܶܣܟܺܝܢ ܠܳܐ ܢܰܙܥܰܪ ܡܶܢ ܦܶܠܓܽܘܬ݂ ܡܰܬ݂ܩܳܠܳܐ. ܠܡܶܬܰܠ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܠܰܡܚܰܣܳܝܽܘ ܥܰܠ ܢܰܦ̈ܫܳܬܟܽܘܢ. 16 ܘܬܶܣܰܒ ܟܶܣܦܳܐ ܕܚܽܘܣܳܝܳܐ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܬܶܬܶܠ ܠܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܕܡܰܫܟܰܢ ܙܰܒܢܳܐ. ܘܢܶܗܘܶܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܠܰܡܚܰܣܳܝܽܘ ܥܰܠ ܢܰܦ̈ܫܳܬܗܽܘܢ. 17 ܘܡܰܠܶܠ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡ ܡܽܘܫܶܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. 18 ܥܒܶܕ݂ ܠܰܩܢܳܐ ܕܰܢܚܳܫܳܐ. ܘܟܰܢܳܗ̇ ܕܰܢܚܳܫܳܐ ܠܰܫܝܳܓ݂ܬܳܐ. ܘܣܺܝܡܶܝܗ̇ ܒܶܝܬ݂ ܡܰܫܟܰܢܙܰܒܢܳܐ ܘܒܶܝܬ݂ ܡܰܕܒܚܳܐ. ܘܗܰܒ ܬܰܡܳܢ ܡܰܝ̈ܳܐ. 19 ܘܰܢܫܺܝܓ݂ܽܘܢ ܐܰܗܪܽܘܢ ܘܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܡܶܢܳܗ̇ ܐܺܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܖ̈ܶܓܠܰܝܗܽܘܢ. 20 ܡܳܐ ܕܥܳܐܠܺܝܢ ܠܡܰܫܟܰܢ ܙܰܒܢܳܐ. ܢܫܺܝܓ݂ܽܘܢ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܘܠܳܐ ܢܡܽܘܬ݂ܽܘܢ. ܘܡܳܐ ܕܩܳܪܒܺܝܢ ܠܡܰܕܒܚܳܐ ܠܰܡܫܰܡܳܫܽܘ ܘܰܠܡܰܥܛܳܪܽܘ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. 21 ܢܫܺܝܓ݂ܽܘܢ ܐܺܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܖ̈ܶܓܠܰܝܗܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܢܡܽܘܬ݂ܽܘܢ. ܘܬܶܗܘܶܐ ܠܗܽܘܢ ܠܰܩܝܳܡܳܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ. ܠܶܗ ܘܰܠܙܰܪܥܶܗ ܠܕ݂ܳܖ̈ܰܝܗܽܘܢ. 22 ܘܡܰܠܶܠ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡ ܡܽܘܫܶܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. 23 ܐܰܢ̱ܬ ܣܰܒ ܠܳܟ݂ ܒܶܣܡܳܐ ܪܺܝܫܳܝܳܐ. ܡܽܘܪܳܐ ܕܰܟ݂ܝܳܐ ܚܰܡܶܫܡܳܐܐ. ܘܩܶܘܢܳܘܡܽܘܢ ܒܶܣܡܳܐ ܦܶܠܓܽܘܬܶܗ ܡܰܐܬܶܝܢ ܘܚܰܡܫܺܝܢ. ܘܩܰܢܝܳܐ ܕܒܶܣܡܳܐ ܡܰܐܬܶܝܢ ܘܚܰܡܫܺܝܢ. 24 ܘܩܰܣܝܳܐ ܚܰܡܶܫܡܳܐܐ ܒܡܰܬ݂ܩ̈ܳܠܰܝ ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ. ܘܡܶܫܚܳܐ ܕܙܰܝܬܳܐ ܗܶܡܝܳܢܳܐ. 25 ܘܰܥܒܶܕ݂ܳܝܗܝ ܡܶܫܚܳܐ. ܡܫܺܝܚܽܘܬ݂ ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ. ܘܒܶܣܡܳܐ ܡܒܰܣܡܳܐ ܥܒܶܕ. ܡܒܰܣܰܡ ܡܶܫܚܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܽܘܬܳܐ. ܘܩܽܘܕܫܳܐ ܢܶܗܘܶܐ. 26 ܘܬܶܡܫܽܘܚ ܒܶܗ ܡܰܫܟܰܢ ܙܰܒܢܳܐ. ܘܩܺܒܽܘܬܳܐ ܕܣܳܗܕܽܘܬܳܐ. 27 ܘܦܳܬܽܘܪܳܐ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܡܳܐܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܠܰܡܢܳܪܬܳܐ ܘܰܠܡܳܐܢܶܝ̈ܗ̇. ܘܰܠܡܰܕܒܚܳܐ ܕܥܶܛܪܳܐ. 28 ܘܰܠܡܰܕܒܚܳܐ ܕܰܥܠܳܬܳܐ ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܡܳܐܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܰܠܠܰܩܢܳܐ ܘܰܠܟܰܢܳܐ. 29 ܘܩܰܕܶܫ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܩܕܽܘܫܩܽܘ̈ܕܫܺܝܢ. ܘܟܽܠ ܕܢܶܩܪܽܘܒ ܠܗܽܘܢ ܢܶܬ݂ܩܰܕܰܫ. 30 ܘܠܰܐܗܪܽܘܢ ܘܠܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܬܶܡܫܽܘܚ. ܘܰܬ݂ܩܰܕܶܫ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܡܟܰܗܳܢܽܘ ܠܺܝ. 31 ܘܥܰܡ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܡܰܠܶܠ. ܘܶܐܡܰܪ. ܡܶܫܚܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܽܘܬܳܐ ܠܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܺܝ ܗܳܢܳܐ ܠܕܳܖ̈ܰܝܟܽܘܢ. 32 ܥܰܠ ܒܶܣܪܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫܳܐ ܠܳܐ ܢܶܬܬܫܺܝܦ. ܘܒܰܕ݂ܡܽܘܬܶܗ ܠܳܐ ܬܶܥܒܕ݂ܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܩܽܘܕ݂ܫܰܐ ܗ̱ܘ. ܘܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܟܽܘܢ. 33 ܘܓܰܒܪܳܐ ܕܰܢܒܰܣܶܡ ܐܰܟ݂ܘܳܬܶܗ. ܘܰܕ݂ܢܶܬܶܠ ܡܶܢܶܗ ܠܢܽܘܟܪܳܝܳܐ. ܢܺܐܒܰܕ ܡܶܢ ܥܰܡܶܗ. 34 ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ. ܣܰܒ ܠܳܟ݂ ܒܶܣܡܳܐ ܢܛܳܦܬܳܐ. ܘܛܶܦܪܳܐ. ܘܚܶܠܒܳܢܺܝܬܳܐ ܒܶܣܡܳܐ. ܘܰܠܒܽܘܢܬܳܐ ܕܟ݂ܺܝܬ݂ܳܐ. ܡܰܬ݂ܩܳܠ ܡܰܬ݂ܩܳܠ ܢܶܗܘܶܐ. 35 ܘܰܥܒܶܕ݂ܳܝܗܝ ܥܶܛܪܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܥܒܳܕ݂ܳܐ ܡܒܰܣܡܳܐ. ܦܺܝ̈ܠܶܐ ܕܰܕ݂ܟܶܝܢ ܠܩܽܘܕ݂ܫܳܐ. 36 ܘܰܫܚܽܘܩ ܡܶܢܶܗ ܘܰܐܕܶܩ. ܘܗܰܒ ܡܶܢܶܗ ܩܕܳܡ ܣܳܗܕܽܘܬܳܐ ܒܡܰܫܟܰܢ ܙܰܒܢܳܐ. ܕܶܐܬ݂ܘܰܥܰܕ݂ ܠܳܟ݂ ܬܰܡܳܢ. ܩܕ݂ܽܘܫ ܩܽܘܕ݂̈ܫܺܝܢ ܢܶܗܘܶܐ ܠܟܽܘܢ. 37 ܘܥܶܛܪܳܐ ܕܬܶܥܒܕ݂ܽܘܢ. ܒܰܕ݂ܡܽܘܬܶܗ ܠܳܐ ܬܶܥܒܕ݂ܽܘܢ ܠܟܽܘܢ. ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܳܟ݂ ܠܡܳܪܝܳܐ. 38 ܘܓܰܒܪܳܐ ܕܢܶܥܒܶܕ ܐܰܟ݂ܘܳܬܶܗ ܠܰܡܪܳܚܽܘ ܒܶܗ. ܢܺܐܒܰܕ ܡܶܢ ܥܰܡܶܗ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܠܐ.

 

1 ܘܡܰܠܶܠ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡ ܡܽܘܫܶܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. 2 ܚܙܺܝ ܕܰܩܪܺܝܬ݂ ܒܫܶܡ ܠܒܰܨܠܺܝܐܶܝܠ ܒܰܪ ܐܽܘܪܺܝ. ܒܰܪ ܚܽܘܪ. ܡܶܢ ܫܰܒܛܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. 3 ܘܰܡܠܺܝܬ݂ܶܗ ܪܽܘܚܳܐ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ. ܒܚܶܟ݂ܡܬܳܐ. ܘܰܒܒܽܘܝܳܢܳܐ. ܘܒܺܝܕܰܥܬܳܐ. ܘܰܒܟܽܠ ܥܒܳܕ݂. 4 ܠܡܰܠܳܦܽܘ ܐܽܘܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܠܡܶܥܒܰܕ݂ ܒܕܰܗܒܳܐ. ܘܰܒܣܺܐܡܳܐ ܒܰܢܚܳܫܳܐ. 5 ܘܒܽܐܘܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܟܺܐܦ̈ܶܐ ܠܰܡܫܰܠܳܡܽܘ. ܘܰܒܢܰܓܳܪܽܘܬܳܐ ܕܩܰܝ̈ܣܶܐ. ܠܡܶܥܒܰܕ ܟܽܠ ܥܒܳܕ݂. 6 ܘܶܐܢܳܐ ܗܳܐ ܝܶܗܒܶܬ݂ ܥܰܡܶܗ. ܠܶܐܠܺܝܗܰܒ ܒܰܪ ܐܰܚܺܝܣܡܳܟ݂ ܡܶܢ ܫܰܒܛܳܐ ܕܕ݂ܳܢ. ܘܰܒܠܶܒܳܐ ܕܟܽܠ ܚܰܟܺܝ̈ܡܰܝ ܠܶܒܳܐ ܝܶܗܒܶܬ݂ ܚܶܟ݂ܡܬܳܐ. ܘܢܶܥܒܕ݂ܽܘܢ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܦܰܩܶܕܬܳܟ݂. 7 ܡܰܫܟܰܢ ܙܰܒܢܳܐ. ܘܩܺܒܽܘܬܳܐ ܕܣܳܗܕܽܘܬܳܐ. ܘܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܰܥܠܶܝܗ̇. ܘܟܽܠ ܡܳܐܢܰܝ̈ ܡܰܫܟܢܳܐ. 8 ܘܦܳܬܽܘܪܳܐ ܘܟܽܠ ܡܳܐܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܰܡܢܳܪܬܳܐ ܕܟ݂ܺܝܬ݂ܳܐ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܡܳܐܢܶܝ̈ܗ̇. ܘܡܰܕܒܚܳܐ ܕܥܶܛܪܳܐ. 9 ܡܰܕܒܚܳܐ ܕܰܥܠܳܬܳܐ ܘܟܽܠ ܡܳܐܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܠܰܩܢܳܐ ܘܟܰܢܳܐ. 10 ܘܰܠܒܽܘ̈ܫܰܝ ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ. ܘܰܠܒܽܘ̈ܫܰܝ ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܠܰܐܗܪܽܘܢ ܟܳܗܢܳܐ. ܘܰܠܒܽܘ̈ܫܶܐ ܠܰܒܢܰܘ̈ܗܝ. ܠܰܡܟܰܗܳܢܽܘ ܠܺܝ. 11 ܘܡܶܫܚܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܽܘܬܳܐ. ܘܥܶܛܪܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܠܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܦܰܩܶܕܬܳܟ݂ ܢܶܥܒܕ݂ܽܘܢ. 12 ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ. 13 ܐܰܢ̱ܬ ܐܶܡܰܪ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܫܰܒ̈ܶܐ ܗܘܰܝܬܽܘܢ ܢܳܛܪܺܝܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܳܐܬܳܐ ܗ̱ܝ ܒܰܝ̈ܢܰܝ ܘܰܠܟܽܘܢ ܠܕܳܖ̈ܰܝܟܽܘܢ. ܕܬܶܕܥܽܘܢ ܕܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ ܕܰܡܩܰܕܶܫ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܽܘܢ. 14 ܛܰܪܘ ܫܰܒܬ݂ܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܗ̱ܝ ܠܟܽܘܢ. ܟܽܠܡܰܢ ܕܢܰܚܠܺܝܗ̇. ܡܶܬ݂ܩܛܳܠܽܘ ܢܶܬ݂ܩܛܶܠ. ܘܟܽܠ ܡܰܢ ܕܢܶܥܒܶܕ ܒܳܗ̇ ܥܒܳܕ݂ܳܐ. ܢܺܐܒܰܕ݂ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܗܰܘ ܡܶܢ ܥܰܡܶܗ. 15 ܫܬܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܬܶܥܒܕ݂ܽܘܢ ܥܒܳܕ݂ܳܐ. ܘܰܒܝܰܘܡܳܐ ܫܒܺܝܥܳܝܳܐ ܫܰܒܬ݂ܳܐ ܢܝܳܚܳܐ. ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܗ̱ܝ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܟܽܠ ܡܰܢ ܕܢܶܥܒܶܕ ܥܒܳܕ݂ܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܫܰܒܬ݂ܳܐ. ܡܶܬ݂ܩܛܳܠܽܘ ܢܶܬ݂ܩܛܶܠ. 16 ܘܢܶܛܪܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܫܰܒܬ݂ܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܠܡܶܥܒܰܕ ܫܰܒܬ݂ܳܐ ܠܕ݂ܳܖ̈ܰܝܗܽܘܢ ܩܝܳܡܳܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ. 17 ܒܰܝ̈ܢܰܝ ܠܰܕ݂ܒܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܐܳܬܳܐ ܗ̱ܝ ܠܥܳܠܰܡ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܶܫܬܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܥܒܰܕ ܡܳܪܝܳܐ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ. ܘܝܰܡ̈ܡܶܐ ܘܟܽܠ ܕܺܐܝܬ݂ ܒܗܽܘܢ. ܘܰܒܝܰܘܡܳܐ ܫܒܺܝܥܳܝܳܐ ܫܠܺܝ ܘܶܐܬܬܢܺܝܚ. 18 ܘܝܰܗܒ ܠܡܽܘܫܶܐ ܟܰܕ݂ ܫܰܠܶܡ ܠܰܡܡܰܠܳܠܽܘ ܥܰܡܶܗ ܒܛܽܘܪܳܐ ܕܣܺܝܢܰܝ. ܬܰܪܬܶܝܢ ܠܽܘܚ̈ܶܐ ܕܣܳܗܕܽܘܬܳܐ. ܠܽܘܚ̈ܶܐ ܕܟܺܐܦܳܐ. ܕܰܟ݂ܬ݂ܺܝ̈ܒܳܢ ܒܨܶܒܥܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ . ܠܒ.

 

1 ܘܰܚܙܰܘ ܥܰܡܳܐ ܕܰܐܘܚܰܪ ܡܽܘܫܶܐ ܕܢܶܚܽܘܬ݂ ܡܶܢ ܛܽܘܪܳܐ. ܘܶܐܬ݂ܟܰܢܰܫܘ ܥܰܡܳܐ ܥܰܠ ܐܰܗܪܽܘܢ. ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܶܗ. ܩܽܘܡ ܥܒܶܕ݂ ܠܰܢ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ ܕܢܺܐܙܽܠܘܢ ܩܕܳܡܰܝܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܢܳܐ. ܓܰܒܪܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܕܰܐܣܩܰܢ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢܰܢ ܡܳܢܳܐ ܗܘܳܝܗܝ. 2 ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܐܰܗܪܽܘܢ. ܦܰܪܶܩܘ ܩܕ݂ܳܫ̈ܶܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܕܺܐܝܬ݂ ܒܶܐܕܢ̈ܶܐ ܕܢܶܫܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܘܕܰܒܢܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܘܕܰܒܢ̈ܳܬ݂ܟܽܘܢ. ܘܰܐܝܬܰܘ ܠܺܝ. 3 ܘܦܰܪܶܩܘ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܩܕ݂ܳܫ̈ܶܐ ܕܺܐܝܬ݂ ܒܶܐܕ݂ܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܰܐܝܬܺܝܘ ܠܰܐܗܪܽܘܢ. 4 ܘܢܰܣܒܶܗ ܡܶܢܗܽܘܢ. ܘܨܳܪܶܗ ܒܛܽܘܦܣܳܐ. ܘܥܰܒܕܶܗ ܥܶܓܠܳܐ ܕܢܶܣܟܬܳܐ. ܘܶܐܡܰܪܘ ܗܳܢܰܘ ܐܰܠܳܗܳܟ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܕܰܐܣܩܰܟ݂ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. 5 ܘܰܕ݂ܚܶܠ ܐܰܗܪܽܘܢ. ܘܰܒܢܳܐ ܡܰܕܒܚܳܐ ܩܕܳܡܰܘܗܝ. ܘܰܩܪܳܐ ܐܰܗܪܽܘܢ. ܘܶܐܡܰܪ. ܚܰܓܰܐ ܗ̱ܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܡܚܳܪ. 6 ܘܩܰܕܶܡܘ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕܒܬ݂ܪܶܗ. ܘܰܐܣܶܩܘ ܥܠܰܘ̈ܳܬܳܐ. ܘܕܰܒܰܚܘ ܫܰܠ̈ܡܶܐ. ܘܩܰܪܶܒܘ ܩܽܘܖ̈ܒܳܢܶܐ. ܘܺܝܬܶܒܘ ܥܰܡܳܐ ܠܡܶܐܟܰܠ ܘܰܠܡܶܫܬܳܐ. ܘܩܳܡܘ ܠܡܶܓ݂ܚܰܟ݂ ܘܰܠܡܶܫܬܥܳܝܽܘ. 7 ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ. ܚܽܘܬ݂ ܙܶܠ ܠܳܟ݂ ܡܶܟܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܚܰܒܶܠ ܥܰܡܳܟ݂ ܕܰܐܦܶܩܬ ܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ. 8 ܣܛܰܘ ܒܰܥܓܰܠ ܡܶܢ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܦܰܩܕܶܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܰܥܒܰܕ݂ܘ ܠܗܽܘܢ ܥܶܓ݂ܠܳܐ ܕܢܶܣܟܬܳܐ. ܘܰܣܓܶܕ݂ܘ ܠܶܗ. ܘܕܰܒܰܚܘ ܠܶܗ. ܘܶܐܡܰܪܘ. ܗܳܢܰܘ ܐܰܠܳܗܳܟ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܕܰܐܣܩܳܟ݂ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. 9 ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ. ܚܙܺܝܬܶܗ ܠܥܰܡܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܘܗܳܐ ܥܰܡܳܐ ܩܫܶܐ ܩܕ݂ܳܠܳܐ ܗ̱ܘ. 10 ܗܳܫܳܐ ܫܒܽܘܩܰܝܢܝ ܘܢܶܬ݂ܩܰܦ ܪܽܘܓ݂ܙܝ ܒܗܽܘܢ. ܘܶܐܚܪܽܘܒ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܶܐܥܒܕ݂ܳܟ݂ ܠܥܰܡܳܐ ܪܰܒܳܐ. 11 ܘܨܰܠܺܝ ܡܽܘܫܶܐ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܶܗ. ܘܶܐܡܰܪ. ܠܳܐ ܡܳܪܝܳܐ. ܠܳܐ ܢܶܬ݂ܩܰܦ ܪܽܘܓ݂ܙܳܟ݂ ܒܥܰܡܳܟ݂ ܕܰܐܦܶܩܬ ܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ. ܒܚܰܝܠܳܟ݂ ܪܰܒܳܐ. ܘܒܰܕ݂ܪܳܥܳܟ݂ ܪܳܡܳܐ. 12 ܘܠܳܐ ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܡܶܨܖ̈ܳܝܶܐ ܕܰܠܒܺܝܫܬܗܽܘܢ ܐܰܦܶܩ ܐܶܢܽܘܢ. ܕܰܢܩܰܛܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܝ̈ܢܰܝ ܛܽܘܖ̈ܶܐ. ܘܰܕ݂ܢܶܚܪܽܘܒ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܐܰܦܰܝ̈ ܐܰܪܥܳܐ. ܐܶܬܬܢܺܝܚ ܡܶܢ ܚܶܡܬܳܐ ܕܪܽܘܓ݂ܙܳܟ݂. ܘܶܐܬ݂ܪܰܥܳܐ ܥܰܠ ܒܺܝܫܬܶܗ ܕܥܰܡܳܟ݂. 13 ܐܶܬܕܰܟ݂ܪ ܠܰܐܒܪܳܗܳܡ. ܘܠܺܐܝܣܚܳܩ. ܘܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܥܰܒܕܳܟ݂. ܕܺܝܡܰܝܬ ܠܗܽܘܢ ܒܳܟ݂. ܘܶܐܡܰܪܬ ܠܗܽܘܢ. ܕܰܐܣܓܶܐ ܙܰܪܥܟܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܟܰܘܟ̈ܒܶܐ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܕܶܐܡܰܪܬ ܐܶܬܶܠ ܠܙܰܪܥܟܽܘܢ ܘܢܺܐܪܬ݂ܽܘܢܳܗ̇ ܠܥܳܠܰܡ. 14 ܘܶܐܬ݂ܪܰܥܺܝ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܒܺܝܫܬܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܠܡܶܥܒܰܕ݂ ܠܥܰܡܶܗ. 15 ܘܶܐܬ݂ܦܢܺܝ ܡܽܘܫܶܐ. ܘܰܢܚܶܬ݂ ܡܶܢ ܛܽܘܪܳܐ. ܘܬܰܪܬܶܝܢ ܠܽܘܚ̈ܶܐ ܕܣܳܗܕܽܘܬܳܐ ܒܺܐܝܕ݂ܶܗ. ܠܽܘܚ̈ܶܐ ܕܰܟ݂ܬ݂ܺܝ̈ܒܳܢ ܡܶܢ ܬܖ̈ܰܝܗܽܘܢ ܣܶܛܖ̈ܰܝܗܶܝܢ. ܡܶܟܳܐ ܘܡܶܟܳܐ ܟܬ݂ܺܝ̈ܒܳܢ. 16 ܘܠܽܘܚ̈ܶܐ ܥܒܳܕ݂ܳܐ ܐܶܢܶܝܢ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ. ܘܰܟ݂ܬ݂ܳܒܳܐ ܟܬ݂ܳܒܶܗ ܗ̱ܘ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܪܫܺܝܡ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܠܽܘܚ̈ܶܐ. 17 ܘܰܫܡܰܥ ܝܶܫܽܘܥ ܩܳܠܶܗ ܕܥܰܡܳܐ ܟܰܕ ܡܶܬ݂ܟܰܬܰܫ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܡܽܘܫܶܐ. ܩܳܠܳܐ ܕܰܩܪܳܒܳܐ ܒܡܰܫܪܺܝܬܳܐ. 18 ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܡܽܘܫܶܐ. ܠܳܐ ܩܳܠܳܐ ܕܡܰܡܠܠܳܐ ܕܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܶܐ. ܘܳܐܦܠܳܐ ܩܳܠܳܐ ܕܚܰܠܳܫ̈ܶܐ. ܩܳܠܳܐ ܕܶܝܢ ܕܰܚܛܺܝܬܳܐ ܫܳܡܰܥ ܐ̱ܢܳܐ. 19 ܘܟܰܕ݂ ܩܪܶܒ ܠܡܰܫܪܺܝܬܳܐ. ܚܙܳܝܗܝ ܠܥܶܓ݂ܠܳܐ ܘܰܠܨܶܨ̈ܠܶܐ. ܘܶܐܬܬܦܺܝܪ ܡܽܘܫܶܐ. ܘܰܫܕ݂ܳܐ ܠܽܘܚ̈ܶܐ ܡܶܢ ܐܺܝܕ݂ܶܗ. ܘܬܰܒܰܪ ܐܶܢܶܝܢ ܒܰܫܦܽܘܠܰܘ̈ܗܝ ܕܛܽܘܪܳܐ. 20 ܘܢܰܣܒܶܗ ܠܥܶܓ݂ܠܳܐ ܕܰܥܒܰܕ݂ܘ. ܘܰܐܘܩܕܶܗ ܒܢܽܘܪܳܐ. ܘܫܳܦܶܗ ܒܫܽܘܦܺܝܢܳܐ. ܥܕܰܡܳܐ ܕܶܐܬܕܩܶܩ ܐܰܝܟ݂ ܥܰܦܪܳܐ. ܘܒܰܙܩܳܗ̇ ܕܶܩܬܶܗ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܡܰܝ̈ܳܐ. ܘܰܐܫܩܺܝ ܠܰܕ݂ܒܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 21 ܘܶܐܡܰܪ ܡܽܘܫܶܐ ܠܰܐܗܪܽܘܢ. ܡܳܢܳܐ ܥܒܰܕ݂ ܠܳܟ݂ ܥܰܡܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܕܰܐܝܬܺܝܬ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܚܛܺܝܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ. 22 ܘܶܐܡܰܪ ܐܰܗܪܽܘܢ. ܠܳܐ ܢܶܬ݂ܚܰܡܰܬ݂ ܪܽܘܓܙܶܗ ܕܡܳܪܝ. ܐܰܢ̱ܬ ܝܳܕܰܥ ܐܰܢ̱ܬ ܠܶܗ ܠܥܰܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܒܺܝܫ ܗ̱ܘ. 23 ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܺܝ. ܥܒܶܕ݂ ܠܰܢ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ ܕܢܺܐܙܽܠܘܢ ܩܕܳܡܰܝܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܢܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܕܰܐܣܩܰܢ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ . ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢܰܢ ܡܳܢܳܐ ܗܘܳܝܗܝ. 24 ܘܶܐܡܪܶܬ݂ ܠܗܽܘܢ. ܡܰܢ ܕܺܐܝܬ݂ ܠܶܗ ܕܰܗܒܳܐ. ܐܰܝܬܰܘ ܠܺܝ. ܘܰܐܝܬܺܝܘ ܠܺܝ. ܘܰܐܪܡܺܝܬܶܗ ܒܢܽܘܪܳܐ. ܘܰܗܘܳܐ ܥܶܓܠܳܐ ܗܳܢܳܐ. 25 ܘܰܚܙܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܠܥܰܡܳܐ ܕܰܚܛܰܘ ܠܗܽܘܢ. ܕܰܐܚܛܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܗܪܽܘܢ. ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܫܡܳܐ ܣܰܪܝܳܐ ܒܰܐܚܪܳܝܬܗܽܘܢ. 26 ܘܩܳܡ ܠܶܗ ܡܽܘܫܶܐ ܒܬܰܪܥܳܐ ܕܡܰܫܟܢܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ. ܡܰܢܽܘ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ. ܢܺܐܬܶܐ ܠܘܳܬܝ. ܘܶܐܬ݂ܟܰܢܰܫܘ ܠܘܳܬܶܗ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܠܶܘܺܝ. 27 ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܡܽܘܫܶܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܐܰܪܡܰܘ ܐ̱ܢܳܫ ܣܰܝܦܶܗ ܒܚܰܨܰܘ̈ܗܝ. ܥܒܰܪܘ ܘܬܽܘܒܘ ܡܶܢ ܬܪܰܥ ܠܰܬ݂ܪܰܥ ܒܡܰܫܪܺܝܬܳܐ. ܘܰܩܛܽܘܠܘ ܐ̱ܢܳܫ ܠܰܐܚܽܘܗܝ. ܘܐ̱ܢܳܫ ܠܚܰܒܪܶܗ. ܘܐ̱ܢܳܫ ܠܩܰܪܺܝܒܶܗ. 28 ܘܰܥܒܰܕ݂ܘ ܒܢܰܝ̈ ܠܶܘܺܝ ܐܰܝܟ݂ ܡܶܠܬܶܗ ܕܡܽܘܫܶܐ. ܘܰܢܦܰܠܘ ܡܶܢ ܥܰܡܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ. ܐܰܝܟ݂ ܬܠܳܬܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ. 29 ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܡܽܘܫܶܐ. ܡܠܰܘ ܐܺܝ̈ܕܰܝܟܽܘܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܐ̱ܢܳܫ ܒܰܒܪܶܗ ܘܒܰܐܚܽܘܗܝ. ܡܶܛܽܠ ܕܬܺܐܬܶܐ ܥܠܰܝܟܽܘܢ ܒܽܘܪܟܬܳܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. 30 ܘܰܗܘܳܐ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕܒܬ݂ܪܶܗ. ܘܶܐܡܰܪ ܡܽܘܫܶܐ ܠܥܰܡܳܐ. ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܚܛܰܝܬܽܘܢ ܚܛܺܝܬܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܪܰܒܬ݂ܳܐ. ܗܳܫܳܐ ܐܶܣܰܩ ܠܘܳܬ݂ ܡܳܪܝܳܐ. ܛܳܟ݂ ܢܶܫܒܽܘܩ ܠܚܰܘܒܰܝ̈ܟܽܘܢ. 31 ܘܰܗܦܰܟ݂ ܡܽܘܫܶܐ ܠܘܳܬ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܘܶܐܡܰܪ. ܒܒܥܽܘ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ݂ ܚܛܳܐ ܥܰܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܚܛܺܝܬܳܐ ܪܰܒܬ݂ܳܐ. ܘܰܥܒܰܕ݂ܘ ܠܗܽܘܢ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ ܕܕܰܗܒܳܐ. 32 ܗܳܫܳܐ ܐܶܢ ܫܳܒܶܩ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܚܛܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܶܐܢ ܠܳܐ. ܥܛܺܝܢܝ ܡܶܢ ܣܶܦܪܳܟ݂ ܕܰܟ݂ܬ݂ܰܒܬ. 33 ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ. ܡܰܢ ܕܰܚܛܳܐ ܠܺܝ ܐܶܥܛܶܝܘܗܝ ܡܶܢ ܣܶܦܪܝ. 34 ܗܳܫܳܐ ܙܶܠ ܐܰܘܒܶܠܳܝܗܝ ܠܥܰܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܠܰܐܝܟܳܐ ܕܳܐܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ݂. ܘܗܳܐ ܡܰܠܰܐܟ݂ܝ ܢܺܐܙܰܠ ܩܕܳܡܰܝܟ. ܘܰܒܝܰܘܡܳܐ ܕܦܽܘܩܕܳܢܝ ܐܶܦܩܽܘܕ݂ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܚܛܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. 35 ܘܰܡܚܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܠܥܰܡܳܐ. ܥܰܠ ܕܰܦܠܰܚܘ ܠܥܶܓ݂ܠܳܐ ܕܰܥܒܰܕ݂ ܐܰܗܪܽܘܢ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ . ܠܒ.

 

1 ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ. ܣܰܩ ܙܶܠ ܡܶܟܳܐ. ܐܰܢ̱ܬ ܘܥܰܡܳܟ݂ ܕܰܐܦܶܩܬ ܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ. ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܺܝܡܺܝܬ݂ ܠܰܐܒܪܳܗܳܡ. ܘܠܺܐܝܣܚܳܩ. ܘܰܠܝܰܥܩܽܘܒ. ܘܶܐܡܪܶܬ݂ ܠܗܽܘܢ ܕܰܠܙܰܪܥܳܟ݂ ܐܶܬܠܺܝܗ̇. 2 ܘܶܐܫܰܕܰܪ ܩܕܳܡܰܝܟ ܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ. ܘܢܶܚܪܽܘܒ ܠܰܟ݂ܢܰܥܢܳܝ̈ܶܐ. ܘܠܳܐܡܽܘܖ̈ܳܝܶܐ. ܘܰܠܚܺܝܬ݂ܳܝ̈ܶܐ. ܘܰܠܦܰܖ̈ܙܳܝܶܐ. ܘܰܠܚܳܘܳܝ̈ܶܐ. ܘܰܠܝܳܒܽܘܣܳܝ̈ܶܐ. 3 ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܡܰܪܕܝܳܐ ܚܰܠܒܳܐ ܘܕܶܒܫܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܣܳܠܶܩ ܐ̱ܢܳܐ ܒܰܝܢܳܬ݂ܟܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܥܰܡܳܐ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܩܫܶܐ ܩܕ݂ܳܠܳܐ. ܕܰܠܡܳܐ ܐܰܘܒܕ݂ܟܽܘܢ ܒܽܐܘܪܚܳܐ. 4 ܘܰܫܡܰܥܘ ܥܰܡܳܐ ܦܶܬܓܳܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܒܺܝܫܳܐ. ܘܟܶܪܝܰܬ݂ ܠܗܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܫܩܰܠܘ ܓܒܰܪ ܙܰܝܢܶܗ ܥܠܰܘܗ̱ܝ. 5 ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ. ܐܶܡܰܪ ܠܰܕ݂ܒܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܥܰܡܳܐ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܩܫܶܐ ܩܕ݂ܳܠܳܐ. ܫܳܥܬܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܐܶܣܰܩ ܒܰܝܢܳܬ݂ܟܽܘܢ. ܘܰܐܘܒܶܕ݂ܟܽܘܢ. ܗܳܫܳܐ ܐܰܥܒܰܪ ܙܰܝܢܟܽܘܢ ܡܶܢܟܽܘܢ. ܘܶܐܕܰܥ ܡܳܢܳܐ ܐܶܥܒܶܕ݂ ܠܟܽܘܢ. 6 ܘܰܫܩܰܠܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܙܰܝܢܗܽܘܢ ܡܶܢܗܽܘܢ. ܡܶܢ ܛܽܘܪܳܐ ܕܚܽܘܪܺܝܒ. 7 ܘܡܽܘܫܶܐ ܢܣܰܒ ܡܰܫܟܢܶܗ. ܘܢܰܩܫܶܗ ܠܶܗ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܡܰܫܪܺܝܬܳܐ. ܐܰܪܚܩܶܗ ܡܶܢ ܡܰܫܪܺܝܬܳܐ. ܘܰܩܪܳܝܗܝ ܡܰܫܟܰܢ ܙܰܒܢܳܐ. ܘܟܽܠ ܡܰܢ ܕܫܳܐܶܠ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ. ܢܳܦܶܩ ܠܡܰܫܟܰܢܙܰܒܢܳܐ. ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܡܰܫܪܺܝܬܳܐ. 8 ܘܡܳܐ ܕܢܳܦܶܩ ܡܽܘܫܶܐ ܠܡܰܫܟܢܳܐ. ܩܳܝܡܺܝܢ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ. ܘܡܶܬܛܰܝܒܺܝܢ ܐ̱ܢܳܫ ܒܰܬ݂ܪܰܥ ܡܰܫܟܢܶܗ. ܘܚܳܝܪܺܝܢ ܒܳܬ݂ܪܶܗ ܕܡܽܘܫܶܐ ܥܕܰܡܳܐ ܕܥܳܐܶܠ ܠܡܰܫܟܢܳܐ. 9 ܘܡܳܐ ܕܥܳܐܶܠ ܡܽܘܫܶܐ ܠܡܰܫܟܢܳܐ. ܢܳܚܶܬ݂ ܥܰܡܽܘܕܳܐ ܕܰܥܢܳܢܳܐ. ܘܩܳܐܶܡ ܒܬܰܪܥܳܐ ܕܡܰܫܟܢܳܐ. ܘܡܶܬ݂ܡܰܠܶܠ ܥܰܡ ܡܽܘܫܶܐ. 10 ܘܰܚܙܳܐ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܥܰܡܽܘܕܳܐ ܕܰܥܢܳܢܳܐ ܕܩܳܐܶܡ ܒܬܰܪܥܳܐ ܕܡܰܫܟܢܳܐ. ܘܩܳܝܡܺܝܢ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ. ܘܣܳܓ݂ܕܺܝܢ ܐ̱ܢܳܫ ܒܰܬ݂ܪܰܥ ܡܰܫܟܢܶܗ. 11 ܘܡܰܠܶܠ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡ ܡܽܘܫܶܐ ܐܰܦܺܝ̈ܢ ܠܽܘܩܒܰܠ ܐܰܦܺܝ̈ܢ. ܐܰܝܟ݂ ܕܰܡܡܰܠܶܠ ܓܰܒܪܳܐ ܥܰܡ ܚܰܒܪܶܗ. ܘܰܗܦܰܟ݂ ܠܡܰܫܪܺܝܬܳܐ. ܘܰܡܫܰܡܫܳܢܶܗ ܗܽܘܫܳܥ ܒܰܪ ܢܽܘܢ ܛܰܠܝܳܐ. ܠܳܐ ܥܳܢܶܕ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܓܰܘ ܡܰܫܟܢܳܐ. 12 ܘܶܐܡܰܪ ܡܽܘܫܶܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܚܙܺܝ. ܕܰܐܢ̱ܬ ܐܶܡܰܪܬ ܠܺܝ ܐܰܣܶܩܳܝܗܝ ܠܥܰܡܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܘܰܐܢ̱ܬ ܠܳܐ ܚܰܘܺܝܬܳܢܝ ܡܰܢ ܕܰܡܫܰܕܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܥܰܡܝ. ܘܰܐܢ̱ܬ ܐܶܡܰܪܬ. ܝܺܕܰܥܬܳܟ݂ ܒܰܫܡܳܐ. ܘܳܐܦ ܐܶܫܟܰܚܬ ܖ̈ܰܚܡܶܐ ܒܥܰܝ̈ܢܰܝ. 13 ܗܳܫܳܐ ܐܶܢ ܐܶܫܟܚܶܬ݂ ܖ̈ܰܚܡܶܐ ܒܥܰܝ̈ܢܰܝܟ. ܚܰܘܳܢܝ ܐܽܘܪܚܳܟ݂ ܘܶܐܕܥܳܟ݂ ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܫܟܰܚ ܖ̈ܰܚܡܶܐ ܒܥܰܝ̈ܢܰܝܟ. ܘܰܚܙܺܝ ܕܥܰܡܳܟ݂ ܗܳܢܳܐ ܥܰܡܰܐ ܗ̱ܘ ܪܰܒܳܐ. 14 ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ. ܩܕ݂ܳܡܰܝ ܙܶܠ. ܘܰܐܢܺܝܚ ܠܳܟ݂. 15 ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ. ܐܶܢ ܐܰܢ̱ܬ ܠܳܐ ܐܳܙܶܠ ܐܰܢ̱ܬ ܥܰܡܰܢ. ܠܳܐ ܬܰܣܩܰܢ ܡܶܟܳܐ. 16 ܘܰܒܡܳܢܳܐ ܢܶܬ݂ܺܝܕܰܥ ܗܳܪܟܳܐ ܕܶܐܫܟܚܶܬ݂ ܖ̈ܰܚܡܶܐ ܒܥܰܝ̈ܢܰܝܟ. ܐܶܢܳܐ ܘܥܰܡܳܟ݂. ܐܶܠܳܐ ܡܳܐ ܕܶܐܙܰܠܬ ܥܰܡܰܢ. ܘܰܗܘܰܝܢ ܦܪܺܝܫܺܝܢ ܐܶܢܳܐ ܘܥܰܡܳܟ݂ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܺܐܝܬ݂ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܐܰܪܥܳܐ. 17 ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ. ܐܰܝܟ݂ ܡܶܠܬܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܕܶܐܡܰܪܬ ܐܶܥܒܶܕ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܫܟܰܚܬ ܖ̈ܰܚܡܶܐ ܒܥܰܝ̈ܢܰܝ. ܘܶܐܕܥܳܟ݂ ܒܰܫܡܳܐ. 18 ܘܶܐܡܰܪ ܚܰܘܳܢܝ ܫܽܘܒܚܳܟ݂. 19 ܘܶܐܡܰܪ. ܐܶܢܳܐ ܐܰܥܒܰܪ ܟܽܠܶܗ ܛܽܘܒܝ ܩܕܳܡܰܝܟ. ܘܶܐܩܪܶܐ ܒܰܫܡܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ ܩܕܳܡܰܝܟ. ܘܶܐܚܽܘܢ ܠܡܰܢ ܕܶܐܚܽܘܢ. ܘܶܐܪܰܚܶܡ ܠܡܰܢ ܕܶܐܪܰܚܶܡ. 20 ܘܶܐܡܰܪ. ܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܐܰܢ̱ܬ ܠܡܶܚܙܳܐ ܐܰܦܰܝ̈. ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܚܳܙܶܐ ܠܺܝ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܘܚܳܝܶܐ. 21 ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ. ܗܳܐ ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܩܕ݂ܳܡܰܝ. ܩܽܘܡ ܥܰܠ ܛܰܪܳܢܳܐ. 22 ܘܡܳܐ ܕܥܳܒܰܪ ܐܺܝܩܳܪܝ. ܐܶܣܺܝܡܳܟ݂ ܒܰܡܥܰܪܬܳܐ ܕܛܰܪܳܢܳܐ. ܘܰܐܓܶܢ ܐܺܝܕ݂ܝ ܥܠܰܝܟ ܥܕܰܡܳܐ ܕܶܐܥܒܰܪ. 23 ܘܰܐܥܒܰܪ ܐܺܝܕ݂ܝ. ܘܬܶܚܙܶܐ ܒܶܣܬܰܪܝ. ܘܰܐܦܰܝ̈ ܠܳܐ ܢܶܬ݂ܚܰܙ̈ܝܳܢ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ . ܠܕ.

 

1 ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ. ܦܣܽܘܠ ܠܳܟ݂ ܬܰܪܬܶܝܢ ܠܽܘܚ̈ܶܐ ܕܟܺܐܦܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܩܰܕ݂ܡܳܝ̈ܳܬܳܐ. ܘܶܐܟ݂ܬ݂ܽܘܒ ܥܰܠ ܠܽܘܚ̈ܶܐ ܦܶܬ݂ܓ̈ܳܡܶܐ ܕܺܐܝܬ݂ ܗܘܰܘ ܥܰܠ ܠܽܘܚ̈ܶܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝ̈ܳܬܳܐ ܕܬܰܒܰܪܬ. 2 ܘܰܗܘܺܝ ܡܛܰܝܰܒ ܒܨܰܦܪܳܐ. ܘܣܰܩ ܒܨܰܦܪܳܐ ܠܛܽܘܪܳܐ ܕܣܺܝܢܰܝ. ܘܩܽܘܡ ܬܰܡܳܢ ܒܪܺܝܫ ܛܽܘܪܳܐ. 3 ܘܐ̱ܢܳܫ ܠܳܐ ܢܶܣܰܩ ܥܰܡܳܟ݂. ܘܐ̱ܢܳܫ ܠܳܐ ܢܶܬ݂ܚܙܶܐ ܒܟܽܠܶܗ ܛܽܘܪܳܐ. ܐܳܦܠܳܐ ܥܳܢ̈ܳܐ ܘܬܰܘܖ̈ܶܐ ܢܶܪܥܽܘܢ ܠܩܽܘܒܠܶܗ ܕܛܽܘܪܳܐ ܗܰܘ. 4 ܘܰܦܣܰܠ ܬܰܪܬܶܝܢ ܠܽܘܚ̈ܶܐ ܕܟܺܐܦܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܩܰܕ݂ܡܳܝ̈ܳܬܳܐ. ܘܩܰܕܶܡ ܡܽܘܫܶܐ ܒܨܰܦܪܳܐ. ܘܰܣܠܶܩ ܠܛܽܘܪܳܐ ܕܣܺܝܢܰܝ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܦܰܩܕܶܗ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܢܣܰܒ ܬܰܪܬܶܝܢ ܠܽܘܚ̈ܶܐ ܕܟܺܐܦܳܐ ܒܺܐܝܕ݂ܶܗ. 5 ܘܰܢܚܶܬ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܒܰܥܢܳܢܳܐ. ܘܩܳܡ ܥܰܡܶܗ ܬܰܡܳܢ. ܘܰܩܪܳܐ ܒܰܫܡܳܐ ܡܳܪܝܳܐ. 6 ܘܰܥܒܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܩܕܳܡܰܘܗܝ. ܘܰܩܪܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܝܳܐ. ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܘܰܡܪܰܚܦܳܢܳܐ. ܕܢܰܓܺܝܪܳܐ ܪܽܘܚܶܗ. ܘܣܰܓܺܝܐܳܐ ܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܘܩܽܘܫܬܶܗ. 7 ܢܳܛܰܪ ܛܰܝܒܽܘܬ݂ܳܐ ܠܰܐܠܦܰܝ̈ ܕܳܖ̈ܶܐ. ܫܳܒܶܩ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܘܚܰܘܒ̈ܶܐ. ܘܰܡܙܰܟܳܝܽܘ ܠܳܐ ܡܙܰܟܶܐ. ܦܳܩܶܕ݂ ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܶܐ ܥܰܠ ܒܢܰܝ̈ܳܐ. ܘܥܰܠ ܒܢܰܝ̈ ܒܢܰܝ̈ܳܐ. ܥܰܠ ܬܠܳܬܳܐ ܘܥܰܠ ܐܰܪܒܥܳܐ ܕܳܖ̈ܺܝܢ. 8 ܘܶܐܣܬܰܪܗܰܒ ܡܽܘܫܶܐ. ܘܰܢܦܰܠ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܘܰܣܓܶܕ݂. 9 ܘܶܐܡܰܪ. ܐܶܢ ܐܶܫܟܚܶܬ݂ ܖ̈ܰܚܡܶܐ ܒܥܰܝܢܰܝ̈ܟ ܡܳܪܝ. ܢܺܐܙܰܠ ܗܳܫܳܐ ܡܳܪܝ ܒܰܝܢܳܬܰܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܥܰܡܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܩܫܶܐ ܩܕ݂ܳܠܳܐ. ܘܰܫܒܽܘܩ ܠܚܰܘ̈ܒܰܝܢ ܘܠܰܚ̈ܛܳܗܰܝܢ ܘܬܺܐܪܬܰܢ. 10 ܘܶܐܡܰܪ. ܗܳܐ ܡܩܺܝܡ ܐ̱ܢܳܐ ܩܝܳܡܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܟ݂. ܘܶܐܥܒܶܕ ܦܖ̈ܺܝܫܳܬܳܐ. ܕܠܳܐ ܐܶܬ݂ܥ̈ܒܶܕ݂ܝ ܐܰܟ݂ܘܳܬ݂ܗܶܝܢ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ. ܘܰܒܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܘܢܶܚܙܶܐ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܰܐܢ̱ܬ ܒܓܰܘܶܗ ܥܒܳܕܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܕܰܕܚܺܝܠ ܗ̱ܘ ܕܥܳܒܶܕ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܥܰܡܳܟ݂. 11 ܛܰܪ ܡܶܕܶܡ ܕܰܡܦܰܩܶܕ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ݂ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܗܳܐ ܚܳܪܶܒ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܝܟ. ܟܢܰܥܢܳܝ̈ܶܐ. ܘܳܐܡܽܘܖ̈ܳܝܶܐ. ܘܚܺܝܬ݂ܳܝ̈ܶܐ ܘܦܰܖ̈ܙܳܝܶܐ. ܘܚܰܘܳܝ̈ܶܐ ܘܝܳܒܽܘܣܳܝ̈ܶܐ. 12 ܐܶܙܕܰܗܪ ܠܳܐ ܬܩܺܝܡ ܩܝܳܡܳܐ ܠܝܳܬ݂ܒܰܝ̈ ܐܰܪܥܳܐ ܕܳܐܙܶܠ ܐܰܢ̱ܬ ܠܘܳܬ݂ܗܽܘܢ. ܕܠܳܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܠܳܟ݂ ܠܬ݂ܽܘܩܰܠܬܳܐ. 13 ܡܰܕ݂ܒܚܰܝ̈ܗܽܘܢ ܥܰܩܰܪ. ܘܩܳܝ̈ܡܳܬ݂ܗܽܘܢ ܬܰܒܰܪ. ܘܕܶܚ̈ܠܳܬ݂ܗܽܘܢ ܦܰܣܶܩܘ. 14 ܠܳܐ ܬܶܣܓܽܘܕ ܠܰܐܠܳܗ ܐ̱ܚܪܺܝܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܡܳܪܝܳܐ ܛܰܢܳܢܳܐ ܫܡܶܗ. ܐܰܠܳܗܰܐ ܗ̱ܘ ܛܰܢܳܢܳܐ. 15 ܠܳܐ ܬܩܺܝܡ ܩܝܳܡܳܐ ܥܰܡ ܝܳܬ݂ܒܰܝ̈ ܐܰܪܥܳܐ. ܕܠܳܐ ܢܶܛܥܽܘܢ ܒܳܬܰܪ ܕܶܚ̈ܠܳܬ݂ܗܽܘܢ. ܘܰܢܕܰܒܚܽܘܢ ܠܰܐܠܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܢܶܩܪܽܘܢܳܟ݂ ܘܬܶܐܟ݂ܽܘܠ ܡܶܢ ܕܶܒܚܰܝ̈ܗܽܘܢ. 16 ܘܬܶܣܰܒ ܡܶܢ ܒܢ̈ܳܬ݂ܗܽܘܢ ܠܰܒܢܰܝ̈ܟ. ܘܰܒܢ̈ܳܬܳܟ݂ ܬܶܬܶܠ ܠܰܒܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܢܶܛܥ̈ܝܳܢ ܒܢ̈ܳܬ݂ܟܽܘܢ ܒܳܬܰܪ ܐܰܠܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܢܰܛܥ̈ܝܳܢ ܠܰܒܢܰܝ̈ܟ ܒܳܬܰܪ ܐܰܠܳܗܰܝ̈ܗܶܝܢ. 17 ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ ܕܢܶܣܟܬܳܐ ܠܳܐ ܬܶܥܒܶܕ݂ ܠܳܟ݂. 18 ܥܰܕ݂ܥܺܐܕ݂ܳܐ ܕܦܰܛܺܝܖ̈ܶܐ ܬܶܛܰܪ. ܫܰܒܥܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܬܶܐܟ݂ܽܘܠ ܦܰܛܺܝܪܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕܦܰܩܶܕ݂ܬܳܟ݂. ܒܙܰܒܢܳܐ ܕܝܰܪܚܳܐ ܕܗܰܒܳܒ̈ܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܝܰܪܚܳܐ ܕܗܰܒܳܒ̈ܶܐ ܢܦܰܩܬ ܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ. 19 ܟܽܠ ܕܦܳܬܰܚ ܖ̈ܰܚܡܶܐ ܠܺܝ ܢܶܗܘܶܐ. ܘܟܽܠ ܒܽܘܟ݂ܪܳܐ ܕܰܒܥܺܝܪܳܟ݂. ܕܬܰܘܖ̈ܶܐ ܘܕܶܐܡܖ̈ܶܐ. 20 ܘܟܽܠ ܒܽܘܟ݂ܪܳܐ ܕܰܒܥܺܝܪܳܐ ܬܶܦܪܽܘܩ ܒܶܐܡܪܳܐ. ܘܶܐܢ ܠܳܐ ܬܶܦܪܩܺܝܘܗܝ ܬܶܩܛܠܺܝܘܗܝ. ܟܽܠ ܒܽܘܟ݂ܪܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܟ ܬܶܦܪܽܘܩ. ܘܠܳܐ ܬܶܬ݂ܚܙܽܘܢ ܩܕ݂ܳܡܰܝ ܣܪܺܝܩܳܐܺܝܬ݂. 21 ܫܬܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܬܶܦܠܽܘܚ. ܘܰܒܝܰܘܡܳܐ ܫܒܺܝܥܳܝܳܐ ܬܶܬܢܺܝܚ. ܒܙܰܪܥܳܐ ܘܒܰܚܨܳܕܳܐ ܬܶܬܢܺܝܚ. 22 ܘܥܰܕ݂ܥܺܐܕ݂ܳܐ ܕܫܳܒܽܘܥܳܐ ܬܶܥܒܶܕ݂ ܠܳܟ݂. ܪܺܝܫ ܚܨܳܕܳܐ ܕܚܶܛ̈ܶܐ. ܘܚܰܓܳܐ ܕܰܚܡܳܠܳܐ ܒܡܰܦܩܳܗ̇ ܕܫܰܢ̱ܬܳܐ. 23 ܬܠܳܬ݂ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܒܫܰܢ̱ܬܳܐ ܢܶܬ݂ܚܙܶܐ ܟܽܠ ܕܽܘܟ݂ܪܳܢܳܟ݂ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 24 ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܚܪܽܘܒ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܝܟ. ܘܰܐܦܬܶܐ ܬܚܽܘܡܳܟ݂. ܘܠܳܐ ܢܶܪܰܓ݂ ܐ̱ܢܳܫ ܐܰܪܥܳܟ݂. ܡܳܐ ܕܣܳܠܶܩ ܐܰܢ̱ܬ ܠܡܶܬ݂ܚܙܳܝܽܘ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂ ܬܠܳܬ݂ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܒܫܰܢ̱ܬܳܐ. 25 ܠܳܐ ܬܶܟܽܘܣ ܥܰܠ ܚܰܡܺܝܥܳܐ ܕܡܳܐ ܕܕܶܒܚܬܳܐ. ܘܠܳܐ ܢܒܽܘܬ݂ ܠܨܰܦܪܳܐ ܕܶܒܚܳܐ ܕܥܰܕ݂ܥܺܐܕ݂ܳܐ ܕܦܶܨܚܳܐ. 26 ܪܺܝܫ ܥܰܠ̈ܠܳܬ݂ܳܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܟ݂ ܬܰܝܬܶܐ ܠܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂ ܠܳܐ ܬܒܰܫܶܠ ܓܰܕ݂ܝܳܐ ܒܚܰܠܒܳܐ ܕܶܐܡܶܗ. 27 ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ. ܟܬ݂ܽܘܒ ܠܳܟ݂ ܗܳܠܶܝܢ ܦܶܬ݂ܓ̈ܳܡܶܐ. ܕܡܶܛܽܠ ܗܳܠܶܝܢ ܦܶܬ݂ܓ̈ܳܡܶܐ ܐܰܩܺܝܡܬ ܥܰܡܳܟ݂ ܩܝܳܡܳܐ. ܘܥܰܡ ܟܽܠܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 28 ܘܰܗܘܳܐ ܬܰܡܳܢ ܥܰܡ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܐܺܝܡܳܡܺܝ̈ܢ ܘܰܐܪܒܥܺܝܢ ܠܰܝ̈ܠܰܘܳܢ. ܠܰܚܡܳܐ ܠܳܐ ܐܶܟܰܠ ܘܡܰܝ̈ܳܐ ܠܳܐ ܐܶܫܬܺܝ. ܘܰܟ݂ܬܰܒ ܥܰܠ ܠܽܘܚ̈ܶܐ ܕܟܺܐܦܳܐ ܡܶܠܰܝ̈ ܩܝܳܡܳܐ. ܥܶܣܪܳܐ ܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܺܝ̈ܢ. 29 ܘܟܰܕ݂ ܢܚܶܬ݂ ܡܽܘܫܶܐ ܡܶܢ ܛܽܘܪܳܐ ܕܣܺܝܢܰܝ. ܬܰܪܬܶܝܢ ܠܽܘܚ̈ܶܐ ܕܣܳܗܕܽܘܬܳܐ ܒܺܐܝܕ݂ܶܗ ܕܡܽܘܫܶܐ. ܟܰܕ݂ ܢܚܶܬ݂ ܡܶܢ ܛܽܘܪܳܐ. ܘܡܽܘܫܶܐ ܠܳܐ ܝܺܕܰܥ ܕܶܐܙܕܰܗܺܝ ܡܶܫܟܳܐ ܕܰܐܦܰܘ̈ܗܝ ܟܰܕ݂ ܡܰܠܶܠ ܥܰܡܶܗ. 30 ܘܰܚܙܳܐ ܐܰܗܪܽܘܢ ܘܟܽܠܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ ܕܡܽܘܫܶܐ. ܕܶܐܙܕܰܗܺܝ ܡܶܫܟܳܐ ܕܰܐܦܰܘ̈ܗܝ ܕܡܽܘܫܶܐ. ܘܰܕ݂ܚܶܠܘ ܠܡܶܩܪܰܒ ܠܘܳܬܶܗ. 31 ܘܰܩܪܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܡܽܘܫܶܐ. ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܠܘܳܬܶܗ ܐܰܗܪܽܘܢ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܕܰܟܢܽܘܫܬܳܐ. ܘܡܰܠܶܠ ܡܽܘܫܶܐ ܥܰܡܗܽܘܢ. 32 ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܩܪܶܒܘ ܠܘܳܬܶܗ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܦܰܩܶܕ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܡܰܠܶܠ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡܶܗ ܒܛܽܘܪܳܐ ܕܣܺܝܢܰܝ. 33 ܘܟܰܕ݂ ܫܰܠܶܡ ܡܽܘܫܶܐ ܕܰܢܡܰܠܶܠ ܥܰܡܗܽܘܢ. ܐܰܪܡܺܝ ܥܰܠ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ ܫܽܘܫܶܦܳܐ. 34 ܘܟܰܕ݂ ܥܳܐܶܠ ܗܘܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܕܰܢܡܰܠܶܠ ܥܰܡܶܗ. ܫܳܩܶܠ ܗܘܳܐ ܠܳܗ̇ ܠܫܽܘܫܶܦܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܕܢܳܦܶܩ. ܘܢܳܦܶܩ ܗܘܳܐ ܘܳܐܡܰܪ ܠܰܕ݂ܒܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܡܶܕܶܡ ܕܡܶܬ݂ܦܰܩܰܕ݂. 35 ܘܚܳܙܶܝܢ ܗܘܰܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ ܕܡܽܘܫܶܐ. ܕܶܐܙܕܰܗܺܝ ܡܶܫܟܳܐ ܕܰܐܦܰܘ̈ܗܝ ܕܡܽܘܫܶܐ. ܫܳܩܶܠ ܗܘܳܐ ܡܽܘܫܐ ܠܫܽܘܫܶܦܳܐ ܡܶܢ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ. ܡܳܐ ܕܥܳܐܶܠ ܗܘܳܐ ܕܰܢܡܰܠܶܠ ܥܰܡܶܗ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ . ܠܗ.

 

1 ܘܟܰܢܶܫ ܡܽܘܫܶܐ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܟܢܽܘܫܬܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܗܳܠܶܝܢ ܦܶܬ݂ܓ̈ܳܡܶܐ ܕܦܰܩܶܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܶܥܒܰܕ. 2 ܫܬܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܬܶܥܒܶܕ݂ ܥܒܳܕ݂ܳܐ. ܘܝܰܘܡܳܐ ܫܒܺܝܥܳܝܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܩܰܕܺܝܫ. ܫܰܒܬ݂ܳܐ. ܢܝܳܚܳܐ. ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܟܽܠ ܡܰܢ ܕܢܶܥܒܶܕ ܒܳܗ̇ ܥܒܳܕ݂ܳܐ ܢܶܬ݂ܩܛܶܠ. 3 ܠܳܐ ܬܰܘܚܕ݂ܽܘܢ ܢܽܘܪܳܐ ܒܟܽܠܶܗ ܒܶܝܬ݂ ܡܰܥܡܰܪܟܽܘܢ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܫܰܒܬ݂ܳܐ. 4 ܘܶܐܡܰܪ ܡܽܘܫܶܐ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܟܢܽܘܫܬܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܗܳܢܰܘ ܦܶܬܓܳܡܳܐ ܕܦܰܩܶܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܶܥܒܰܕ݂. 5 ܣܰܒܘ ܡܶܢܟܽܘܢ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܟܽܠ ܓܰܒܪܳܐ ܕܶܐܬ݂ܚܰܫܰܒ ܒܠܶܒܶܗ. ܢܰܝܬܶܐ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܕܰܗܒܳܐ. ܘܣܺܐܡܳܐ. ܘܰܢܚܳܫܳܐ. 6 ܘܬܶܟܠܬܳܐ. ܘܰܐܪܓܘܳܢܳܐ. ܘܨܽܘܒܥܳܐ ܕܰܙܚܽܘܪܺܝܬ݂ܳܐ. ܘܒܽܘܨܳܐ ܥܙܺܝܠܳܐ. ܘܣܰܥܪܳܐ ܕܥܶܙ̈ܶܐ. 7 ܘܡܶܫܟ̈ܶܐ ܕܕܶܟ݂ܖ̈ܶܐ ܕܶܐܣܦܰܝܢܺܝܩܳܐ. ܘܡܶܫܟ̈ܶܐ ܕܣܳܣܓܰܘܢܳܐ. ܘܩܰܝܣܳܐ ܕܶܐܫܟܳܪܥܳܐ. 8 ܘܡܶܫܚܳܐ ܠܡܰܢܗܳܪܽܘ. ܘܒܶܣ̈ܡܶܐ ܠܡܶܫܚܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܽܘܬܳܐ. ܘܰܠܥܶܛܪܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ. 9 ܘܟܺܐܦ̈ܶܐ ܕܒܶܪܽܘܠܳܐ. ܘܟܺܐܦ̈ܶܐ ܕܫܰܠܡܽܘܬܳܐ. ܠܦܶܕܬܳܐ ܘܠܰܦܪܺܝܣܳܐ. 10 ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܟܺܝ̈ܡܰܝ ܠܶܒܳܐ ܕܺܐܝܬ݂ ܒܟܽܘܢ. ܢܺܐܬ݂ܽܘܢ ܘܢܶܥܒܕ݂ܽܘܢ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܦܰܩܶܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ. 11 ܡܰܫܟܢܳܐ ܘܰܦܪܳܣܶܗ. ܘܰܟ݂ܣܳܝܶܗ. ܘܦܰܖ̈ܦܰܘܗܝ. ܘܕܰܦܰܘ̈ܗܝ. ܘܡܽܘܟ݂ܠܰܘ̈ܗܝ. ܘܥܰܡܽܘܕ݂ܰܘ̈ܗܝ. ܘܣܳܡܟ݂ܰܘ̈ܗܝ. 12 ܘܩܺܒܽܘܬܳܐ ܘܩܽܘܦܶܝ̈ܗ̇. ܘܚܽܘܣܳܝܳܐ. ܘܰܐܦܰܝ̈ ܬܰܪܥܳܐ ܕܰܦܪܳܣܳܐ. 13 ܘܦܳܬܽܘܪܳܐ ܘܩܽܘܦܰܘ̈ܗܝ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܡܳܐܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܠܰܚܡܳܐ ܕܰܐܦ̈ܶܐ. 14 ܘܰܡܢܳܪܬܳܐ ܕܡܰܢܗܪܺܝܢ ܒܳܗ̇. ܘܡܳܐܢܶܝ̈ܗ̇. ܘܰܫܖ̈ܳܓܶܝܗ̇. ܘܡܶܫܚܳܐ ܕܡܰܢܗܪܺܝܢ ܒܶܗ. 15 ܘܡܰܕܒܚܳܐ ܕܥܶܛܪܳܐ. ܘܩܽܘܦܰܘ̈ܗܝ. ܘܡܶܫܚܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܽܘܬܳܐ. ܘܥܶܛܪܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ. ܘܰܦܪܳܣܳܐ ܕܬܰܪܥܳܐ ܕܡܰܫܟܢܳܐ. 16 ܘܡܰܕܒܚܳܐ ܕܝܰܩܕܳܐ. ܘܒܳܣܶܣ ܕܺܝܠܶܗ ܕܰܢܚܳܫܳܐ. ܘܩܽܘܦܰܘ̈ܗܝ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܡܳܐܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܠܰܩܢܳܐ ܘܟܰܢܳܐ. 17 ܘܣܶܕ݂ܖ̈ܶܐ ܕܕ݂ܳܪܬܳܐ. ܘܥܰܡܽܘ̈ܕܶܝܗ̇. ܘܣܳܡܟܶܝ̈ܗ̇. ܘܰܦܪܳܣܳܐ ܕܬܰܪܥܳܐ ܕܕ݂ܳܪܬܳܐ. 18 ܣܶܟ̈ܶܐ ܕܡܰܫܟܢܳܐ ܘܣܶܟ̈ܶܐ ܕܕ݂ܳܪܬܳܐ. ܘܚܰܒܠܰܝ̈ܗܶܝܢ. 19 ܘܰܠܒܽܘ̈ܫܰܝ ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܠܰܡܫܰܡܳܫܽܘ ܒܩܽܘܕ݂ܫܳܐ. ܘܰܠܒܽܘ̈ܫܰܝ ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܠܰܐܗܪܽܘܢ ܟܳܗܢܳܐ. ܘܰܠܒܽܘ̈ܫܶܐ ܠܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܠܟ݂ܳܗܢܽܘܬܳܐ. 20 ܘܰܢܦܰܩܘ ܟܽܠܳܗ̇ ܟܢܽܘܫܬܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܽܘܫܶܐ. 21 ܘܰܐܝܬܺܝܘ ܟܽܠ ܓܒܰܪ ܕܶܐܬ݂ܚܰܫܰܒ ܒܠܶܒܶܗ. ܘܟܽܠ ܓܒܰܪ ܕܶܐܬ݂ܚܰܫܰܒ ܒܪܽܘܚܶܗ. ܐܰܝܬܺܝܘ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܠܰܥܒܳܕ݂ܳܐ ܕܡܰܫܟܰܢ ܙܰܒܢܳܐ. ܘܰܠܟܽܠܶܗ ܦܽܘܠܚܳܢܶܗ. ܘܠܰܠܒܽܘ̈ܫܰܝ ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ. 22 ܘܡܰܝܬܶܝܢ ܗܘܰܘ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܥܰܡ ܢܶܫ̈ܶܐ. ܟܽܠ ܕܶܐܬ݂ܚܰܫܰܒ ܒܠܶܒܶܗ. ܐܰܝܬܺܝܘ ܫܶܐܖ̈ܶܐ. ܘܰܩܕ݂ܳܫ̈ܶܐ ܘܥܶܙܩ̈ܳܬܳܐ. ܘܗܰܡܢܺܝܟ̈ܶܐ. ܘܟܽܠ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܕܕܰܗܒܳܐ. ܘܟܽܠ ܓܒܪ ܕܰܐܦܪܶܫ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. 23 ܘܟܽܠ ܓܰܒܪܳܐ ܕܶܐܫܬܟܰܚ ܠܶܗ ܬܶܟܠܬܳܐ. ܘܰܐܪܓܘܳܢܳܐ. ܘܨܽܘܒܥܳܐ ܕܰܙܚܽܘܪܺܝܬ݂ܳܐ. ܘܒܽܘܨܳܐ. ܘܣܰܥܪܳܐ ܕܥܶܙ̈ܶܐ. ܘܡܶܫܟ̈ܶܐ ܕܕܶܟ݂ܖ̈ܶܐ ܕܶܐܣܦܰܝܢܺܝܩܳܐ. ܘܡܶܫܟ̈ܶܐ ܕܣܳܣܓܰܘܢܳܐ ܐܰܝܬܺܝܘ. 24 ܟܽܠ ܕܰܐܦܪܶܫ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܕܣܺܐܡܳܐ ܘܕܰܢܚܳܫܳܐ. ܐܰܝܬܺܝܘ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܘܟܽܠ ܕܶܐܫܟܰܚ ܠܶܗ ܩܰܝܣܳܐ ܕܶܐܫܟܳܪܥܳܐ. ܠܟܽܠ ܥܒܳܕ݂ܳܐ ܕܦܽܘܠܚܳܢܳܐ. ܐܰܝܬܺܝܘ. 25 ܘܟܽܠ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܚܰܟܺܝܡܰܬ݂ ܠܶܒܳܐ ܒܺܐܝܕܶܝ̈ܗ̇ ܥܶܙܠܰܬ݂. ܘܡܰܝܬܶܝܢ ܗܘܰܘ ܟܰܕ݂ ܥܙܺܝܠ. ܬܶܟܠܬܳܐ. ܘܰܐܪܓܘܳܢܳܐ. ܘܨܽܘܒܥܳܐ ܕܰܙܚܽܘܪܺܝܬ݂ܳܐ. ܘܒܽܘܨܳܐ ܥܙܺܝܠܳܐ. 26 ܘܟܽܠ ܢܶܫ̈ܶܐ ܕܶܐܬ݂ܚܰܫܰܒ̈ܝ ܒܠܶܒܗܶܝܢ. ܒܚܶܟ݂ܡܬܳܐ ܥܙܰܠܝ̈ ܣܰܥܪܳܐ. 27 ܘܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܐܰܝܬܺܝܘ ܟܺܐܦ̈ܶܐ ܕܒܶܪܽܘܠܳܐ. ܘܟܺܐܦ̈ܶܐ ܕܫܰܠܡܽܘܬܳܐ. ܠܦܶܕܬܳܐ ܘܠܰܦܪܺܝܣܳܐ. 28 ܘܒܶܣ̈ܡܶܐ ܘܡܶܫܚܳܐ ܠܡܰܢܗܳܪܽܘ. ܘܰܠܡܶܫܚܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܽܘܬܳܐ. ܘܰܠܥܶܛܪܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ. 29 ܟܽܠ ܓܰܒܪܳܐ ܘܰܐܢ̱ܬܬܳܐ ܕܶܐܬ݂ܚܰܫܰܒܘ ܒܠܶܒܗܽܘܢ. ܠܡܰܝܬܳܝܽܘ ܠܟܽܠ ܥܒܳܕ ܕܰܦܩܰܕ ܡܳܪܝܳܐ. ܠܡܶܥܒܰܕ݂ ܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕܡܽܘܫܶܐ. ܐܰܝܬܺܝܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. 30 ܘܶܐܡܰܪ ܡܽܘܫܶܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܚܙܰܘ ܕܰܩܪܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܒܫܶܡ ܠܒܰܨܠܺܝܐܶܝܠ. ܒܰܪ ܐܽܘܪܺܝ. ܒܰܪ ܚܡܽܘܪ. ܡܶܢ ܫܰܒܛܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. 31 ܘܰܡܠܳܝܗܝ ܪܽܘܚܳܐ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ. ܒܚܶܟ݂ܡܬܳܐ. ܘܰܒܣܽܘܟܠܳܐ. ܘܒܺܝܕܰܥܬܳܐ. ܘܰܒܟܽܠ ܥܒܳܕ. 32 ܠܡܶܬ݂ܚܰܫܳܒܽܘ ܡܰܚܫܰܒܬܳܐ. ܠܡܶܥܒܰܕ ܒܕܰܗܒܳܐ. ܘܰܒܣܺܐܡܳܐ. ܘܒܰܢܚܳܫܳܐ. 33 ܘܒܰܐܪܕܺܝܟܠܽܘܬ݂ ܟܺܐܦ̈ܶܐ ܠܰܡܫܰܠܳܡܽܘ. ܘܰܒܢܰܓܳܪܽܘܬ݂ ܩܰܝ̈ܣܶܐ. ܠܡܶܥܒܰܕ݂ ܟܽܠ ܥܒܳܕ ܐܽܘܡܳܢܽܘ. 34 ܘܰܠܡܰܠܳܦܽܘ ܝܰܗܒ ܒܠܶܒܶܗ. ܗܽܘ ܘܶܐܠܺܝܗܰܒ ܒܰܪ ܐܰܚܺܝܣܡܰܟ݂. ܡܶܢ ܫܰܒܛܳܐ ܕܕ݂ܳܢ. 35 ܡܠܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܚܶܟ݂ܡܰܬ݂ ܠܶܒܳܐ. ܠܡܶܥܒܰܕ ܟܽܠ ܥܒܳܕ݂. ܢܰܓܳܪ. ܐܘܡܳܢ. ܘܨܰܝܳܪ. ܒܬܶܟܠܬܳܐ ܘܒܰܐܪܓܘܳܢܳܐ. ܘܰܒܒܽܘܨܳܐ. ܘܰܒܨܽܘܒܥܳܐ ܕܰܙܚܽܘܪܺܝܬ݂ܳܐ. ܘܒܰܙܩܽܘܪܳܐ. ܥܳܒ̈ܕܰܝ ܟܽܠ ܥܒܳܕ݂. ܡܶܬ݂ܚܰܫ̈ܒܰܝ ܡܰܚܫ̈ܒܳܬܳܐ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ . ܠܘ.

 

1 ܘܰܥܒܰܕ݂ܘ ܒܰܨܠܺܝܐܶܝܠ. ܘܶܐܠܺܝܗܰܒ. ܘܟܽܠ ܓܒܰܪ ܚܰܟܺܝܡ ܠܶܒܳܐ. ܕܝܰܗܒ ܡܳܪܝܳܐ ܚܶܟ݂ܡܬܳܐ ܘܣܽܘܟܳܠܳܐ ܒܗܽܘܢ ܠܡܶܕܰܥ ܘܰܠܡܶܥܒܰܕ ܟܽܠܶܗ ܥܒܳܕ݂ܳܐ ܕܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܕܩܽܘܕ݂ܫܳܐ. ܐܰܝܟ݂ ܡܳܐ ܕܦܰܩܶܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ. 2 ܘܰܩܪܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܠܒܰܨܠܺܝܐܶܝܠ ܘܠܶܐܠܺܝܗܰܒ. ܘܰܠܟܽܠ ܓܒܰܪ ܚܰܟܺܝܡ ܠܶܒܳܐ. ܕܝܰܗܒ ܡܳܪܝܳܐ ܚܶܟ݂ܡܬܳܐ ܒܠܶܒܶܗ. ܟܽܠ ܕܶܐܬ݂ܚܰܫܰܒ ܒܠܶܒܶܗ. ܠܡܶܩܪܰܒ ܠܰܥܒܳܕ݂ܳܐ ܠܡܶܥܒܕܶܗ. 3 ܘܰܢܣܰܒܘ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܽܘܫܶܐ. ܟܽܠܶܗ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܕܰܐܝܬܺܝܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܠܰܥܒܳܕ݂ܳܐ ܕܡܰܫܟܰܢܙܰܒܢܳܐ ܠܡܶܥܒܕܶܗ. ܘܗܶܢܽܘܢ ܡܰܝܬܶܝܢ ܗܘܰܘ ܠܶܗ. ܬܽܘܒ ܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܡܶܢ ܨܦܰܪ ܠܰܨܦܰܪ. 4 ܘܰܐܝܬܺܝܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܕܥܳܒܕܺܝܢ ܥܒܳܕ݂ܳܐ ܕܩܽܘܕ݂ܫܳܐ. ܐ̱ܢܳܫ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢ ܥܒܳܕܳܐ ܕܗܶܢܽܘܢ ܥܳܒܕܺܝܢ. 5 ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܡܽܘܫܶܐ ܡܰܣܓܶܐ ܥܰܡܳܐ ܠܡܰܝܬܳܝܽܘ. ܟܰܕܽܘ ܥܒܳܕ݂ܳܐ ܠܰܥܒܺܝܕܬܳܐ ܕܦܰܩܶܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܶܥܒܰܕ. 6 ܘܦܰܩܶܕ ܡܽܘܫܶܐ ܘܰܩܪܰܘ ܟܳܖ̈ܽܘܙܶܐ ܒܡܰܫܪܺܝܬܳܐ. ܘܶܐܡܰܪܘ. ܓܰܒܪܳܐ. ܐܰܘ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ. ܠܳܐ ܢܶܥܒܕ݂ܽܘܢ ܬܽܘܒ ܥܒܳܕ݂ܳܐ ܠܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܕܩܽܘܕ݂ܫܳܐ. ܘܶܐܬ݂ܟܠܺܝܘ ܥܰܡܳܐ ܡܶܢ ܕܰܠܡܰܝܬܳܝܽܘ. 7 ܘܰܥܒܳܕ݂ܳܐ ܗܘܳܐ ܡܶܣܰܬ݂ ܟܽܠܶܗ ܥܒܳܕ݂ܳܐ ܠܡܶܥܒܕܶܗ. ܘܰܐܘܬܰܪ. 8 ܘܰܥܒܰܕ݂ܘ ܟܽܠ ܚܰܟܺܝ̈ܡܰܝ ܠܶܒܳܐ. ܘܥܳܒ̈ܕܰܝ ܥܒܳܕ݂ܳܐ. ܡܰܫܟܢܳܐ ܕܰܥܣܰܪ ܝܳܖ̈ܺܝܥܳܢ ܕܒܽܘܨܳܐ ܥܙܺܝܠܳܐ. ܬܶܟܠܬܳܐ. ܘܰܐܪܓܘܳܢܳܐ. ܘܨܽܘܒܥܳܐ ܕܰܙܚܽܘܪܺܝܬ݂ܳܐ. ܟܪܽܘܒܳܐ ܥܒܳܕ݂ܳܐ ܕܽܐܘܡܳܢܳܐ. ܥܒܰܕ݂ܘ ܐܶܢܶܝܢ. 9 ܐܽܘܪܟܳܗ̇ ܕܝܳܪܺܝܥܬܳܐ ܚܕ݂ܳܐ. ܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܬ݂ܡܳܢܶܐ ܐܰܡܺܝ̈ܢ. ܘܰܦܬ݂ܳܝܳܗ̇ ܐܰܪܒܰܥ ܐܰܡܺܝ̈ܢ ܕܝܳܪܺܝܥܬܳܐ ܚܕ݂ܳܐ. ܡܫܽܘܚܬܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܠܟܽܠܗܶܝܢ ܝܳܖ̈ܺܝܥܳܬܳܐ. 10 ܘܕܰܒܶܩܘ ܚܰܡܶܫ ܝܳܖ̈ܺܝܥܳܢ ܐܰܟ݂ܚܕ݂ܳܐ. ܘܚܰܡܶܫ ܝܳܖ̈ܺܝܥܳܢ ܕܰܒܶܩܘ ܚܕ݂ܳܐ ܒܰܚܕ݂ܳܐ. 11 ܘܰܥܒܰܕ݂ܘ ܬܐܳܢ̈ܳܬ݂ܳܐ ܕܬܶܟܠܬܳܐ. ܥܰܠ ܣܶܦܬ݂ܳܗ̇ ܕܝܳܪܺܝܥܬܳܐ ܚܕ݂ܳܐ. ܡܶܢ ܣܶܛܪܳܗ̇ ܕܕܶܒܩܳܐ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܥܒܰܕ݂ܘ ܒܣܶܦܬ݂ܳܗ̇ ܕܝܳܪܺܝܥܬܳܐ ܡܶܢ ܣܶܛܪܳܐ ܕܕܶܒܩܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ. 12 ܚܰܡܫܺܝܢ ܬܐܳܢ̈ܳܢ ܥܒܰܕ݂ܘ ܠܝܳܪܺܝܥܬܳܐ ܚܕ݂ܳܐ. ܘܚܰܡܫܺܝܢ ܬܐܳܢ̈ܳܢ ܥܒܰܕ݂ܘ ܒܣܶܛܪܳܗ̇ ܕܝܳܪܺܝܥܬܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܒܕܶܒܩܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ. ܘܡܰܩܒ̈ܠܰܢ ܬܐܳܢ̈ܳܬܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܚܕ݂ܳܐ. 13 ܘܰܥܒܰܕ݂ܘ ܚܰܡܫܺܝܢ ܩܽܘܖ̈ܩܣܶܐ ܕܕܰܗܒܳܐ. ܘܕܰܒܶܩܘ ܝܳܖ̈ܺܝܥܳܬܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܒܰܚܕ݂ܳܐ ܒܩܽܘܖ̈ܩܣܶܐ. ܘܰܗܘܳܐ ܡܰܫܟܢܳܐ ܚܰܕ݂. 14 ܘܰܥܒܰܕ݂ܘ ܝܳܖ̈ܺܝܥܳܬܳܐ ܕܣܰܥܪܳܐ. ܠܡܶܦܪܰܣ ܥܰܠ ܡܰܫܟܢܳܐ. ܚܕܰܥܶܣܖ̈ܶܐ ܝܳܖ̈ܺܝܥܳܢ ܥܒܰܕ݂ܘ ܐܶܢܶܝܢ. 15 ܐܽܘܪܟܳܗ̇ ܕܝܳܪܺܝܥܬܳܐ ܚܕ݂ܳܐ. ܬܠܳܬܺܝܢ ܐܰܡܺܝ̈ܢ. ܘܰܦܬ݂ܳܝܳܗ̇ ܐܰܪܒܰܥ ܐܰܡܺܝ̈ܢ. ܕܝܳܪܺܝܥܬܳܐ ܚܕ݂ܳܐ. ܡܫܽܘܚܬܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܠܰܚܕܰܥܶܣܖ̈ܶܐ ܝܳܖ̈ܺܝܥܳܢ. 16 ܘܕܰܒܶܩܘ ܚܰܡܶܫ ܝܳܖ̈ܺܝܥܳܢ ܐܰܟ݂ܚܕ݂ܳܐ ܘܫܶܬ݂ ܝܳܖ̈ܺܝܥܳܢ ܐܰܟ݂ܚܕ݂ܳܐ. 17 ܘܰܥܒܰܕ݂ܘ ܬܐܳܢ̈ܳܬ݂ܳܐ. ܚܰܡܫܺܝܢ ܬܐܳܢ̈ܳܢ ܥܰܠ ܣܶܦܬ݂ܳܗ̇ ܕܝܳܪܺܝܥܬܳܐ ܡܶܢ ܣܶܛܪܳܐ ܕܕܶܒܩܳܐ. ܘܚܰܡܫܺܝܢ ܬܐܳܢ̈ܳܢ ܥܒܰܕ݂ܘ ܥܰܠ ܣܶܦܬ݂ܳܗ̇ ܕܝܳܪܺܝܥܬܳܐ ܒܕܶܒܩܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ. 18 ܘܰܥܒܰܕܘ ܩܽܘܖ̈ܩܣܶܐ ܕܰܢܚܳܫܳܐ ܚܰܡܫܺܝܢ. ܠܰܡܕܰܒܳܩܽܘܬܶܗ ܠܡܰܫܟܢܳܐ. ܕܢܶܗܘܶܐ ܚܰܕ݂. 19 ܘܰܥܒܰܕ݂ܘ ܦܪܳܣܳܐ ܠܡܰܫܟܢܳܐ. ܡܶܫܟ̈ܶܐ ܕܕܶܟ݂ܖ̈ܶܐ ܕܶܐܣܦܰܝܢܺܝܩܳܐ. ܘܰܩܪܳܡܳܐ ܕܡܶܫܟ̈ܶܐ ܕܣܳܣܓܰܘܢܳܐ ܡܶܢ ܠܥܶܠ. 20 ܘܰܥܒܰܕ݂ܘ ܕܰܦ̈ܶܐ ܠܡܰܫܟܢܳܐ ܕܩܰܝܣܳܐ ܕܶܐܫܟܳܪܥܳܐ ܩܳܝ̈ܡܶܐ. 21 ܥܣܰܪ ܐܰܡܺܝ̈ܢ ܐܽܘܪܟܶܗ ܕܕܰܦܳܐ ܚܰܕ݂. ܘܰܐܡܳܐ ܘܦܶܠܓܽܘܬ݂ ܐܰܡܳܐ ܦܬܳܝܶܗ ܕܕܰܦܳܐ ܚܰܕ݂. 22 ܬܰܪܬܶܝܢ ܨܳܝܖ̈ܳܢ ܠܕܰܦܳܐ ܚܰܕ݂. ܘܬܰܪܬܶܝܢ ܨܳܝܖ̈ܳܢ ܠܕܰܦܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ. ܬܖ̈ܺܝܨܳܢ ܚܕ݂ܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܚܕ݂ܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܥܒܰܕ݂ܘ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܕܰܦ̈ܶܐ ܕܡܰܫܟܢܳܐ. 23 ܘܰܥܒܰܕ݂ܘ ܕܰܦ̈ܶܐ ܠܡܰܫܟܢܳܐ. ܥܶܣܪܺܝܢ ܕܰܦܺܝ̈ܢ ܠܣܶܛܪܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܕܬܰܝܡܢܳܐ. 24 ܘܰܐܪܒܥܺܝܢ ܣܳܡܟ̈ܶܐ ܕܣܺܐܡܳܐ ܥܒܰܕ݂ܘ ܬܚܶܝܬ݂ ܥܶܣܪܺܝܢ ܕܰܦܺܝ̈ܢ. ܬܪܶܝܢ ܣܳܡܟ݂ܺܝ̈ܢ ܬܚܶܝܬ݂ ܕܰܦܳܐ ܚܰܕ݂ ܠܰܬܪܬܶܝܢ ܨܳܝܖ̈ܳܬ݂ܶܗ. ܘܰܬܪܶܝܢ ܣܳܡܟ݂ܺܝ̈ܢ ܬܚܶܝܬ݂ ܕܰܦܳܐ ܚܰܕ݂ ܠܰܬܪܬܶܝܢ ܨܳܝܖ̈ܳܬ݂ܶܗ ܥܒܰܕ݂ܘ. 25 ܘܰܠܣܶܛܪܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܡܰܫܟܢܳܐ. ܠܣܶܛܪܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܕܓܰܪܒܝܳܐ. ܥܒܰܕ݂ܘ ܥܶܣܪܺܝܢ ܕܰܦܺܝ̈ܢ. 26 ܘܰܐܪܒܥܺܝܢ ܣܳܡܟ̈ܶܐ ܕܣܺܐܡܳܐ. ܬܪܶܝܢ ܣܳܡܟ݂ܺܝ̈ܢ ܬܚܶܝܬ݂ ܕܰܦܳܐ ܚܰܕ݂. ܘܰܬܪܶܝܢ ܣܳܡܟ݂ܺܝ̈ܢ ܬܚܶܝܬ݂ ܕܰܦܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ. 27 ܘܠܰܫܦܽܘ̈ܠܰܝ ܡܰܫܟܢܳܐ ܡܶܢ ܡܰܥܪܒܐ. ܥܒܰܕ݂ܘ ܫܬܳܐ ܕܰܦܺܝ̈ܢ. 28 ܘܰܬܪܶܝܢ ܕܰܦܺܝ̈ܢ ܥܒܰܕ݂ܘ ܠܙܳܘ̈ܝܳܬܳܐ ܕܡܰܫܟܢܳܐ ܒܰܫܦܽܘ̈ܠܰܝܗܽܘܢ. 29 ܘܰܗܘܰܘ ܡܰܬ݂ܶܐܡܺܝܢ ܡܶܢ ܠܬܰܚܬ. ܘܰܐܟ݂ܚܕ݂ܳܐ ܓܳܦܺܝܢ ܖ̈ܺܝܫܰܝܗܽܘܢ ܥܰܠ ܙܰܩܙ̈ܩܳܬܳܐ ܚܕ݂ܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܥܒܰܕ݂ܘ ܠܰܬܖ̈ܰܝܗܽܘܢ ܠܬܰܪܬܶܝܢ ܙܳܘ̈ܝܳܢ. 30 ܘܰܗܘܰܘ ܬܡܳܢܝܳܐ ܕܰܦܺܝ̈ܢ. ܘܣܳܡܟܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܣܺܐܡܳܐ ܫܬܳܬܰܪܣܰܪ. ܬܪܶܝܢ ܣܳܡܟ݂ܺܝܢ ܬܚܶܝܬ݂ ܕܰܦܳܐ ܚܰܕ݂. ܘܰܬܪܶܝܢ ܣܳܡܟ݂ܺܝ̈ܢ ܬܚܶܝܬ݂ ܕܰܦܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ. 31 ܘܰܥܒܰܕ݂ܘ ܡܽܘ̈ܟܠܶܐ ܕܩܰܝܣܳܐ ܕܶܐܫܟܳܪܥܳܐ. ܚܰܡܫܳܐ ܠܕܰܦܰܝ̈ ܣܶܛܪܶܗ ܚܰܕ݂ ܕܡܰܫܟܢܳܐ. 32 ܘܚܰܡܫܳܐ ܡܽܘܟ̈ܠܺܝܢ ܠܕܰܦܰܝ̈ ܣܶܛܪܶܗ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܕܡܰܫܟܢܳܐ. ܘܚܰܡܫܳܐ ܡܽܘܟ̈ܠܺܝܢ ܠܕܰܦܰܘ̈ܗܝ ܕܡܰܫܟܢܳܐ ܠܰܫܦܽܘ̈ܠܰܝܗܽܘܢ ܡܶܢ ܡܰܥܪܒܐ. 33 ܘܰܥܒܰܕ݂ܘ ܡܽܘܟܠܳܐ ܡܶܨܥܳܝܳܐ ܠܡܰܥܒܳܪܽܘ ܒܓܰܘ ܕܰܦ̈ܶܐ. ܡܶܢ ܗܳܢܳܐ ܣܶܛܪܳܐ ܠܗܳܢܳܐ. 34 ܘܕܰܦ̈ܶܐ ܩܪܰܡܘ ܕܰܗܒܳܐ. ܘܙܰܩܙ̈ܩܳܬ݂ܗܽܘܢ ܥܒܰܕ݂ܘ ܕܰܗܒܳܐ ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܠܡܽܘ̈ܟܠܶܐ. ܘܰܩܪܰܡܘ ܐܶܢܽܘܢ ܠܡܽܘܟ̈ܠܶܐ ܕܰܗܒܳܐ. 35 ܘܰܥܒܰܕ݂ܘ ܦܪܳܣܳܐ ܕܬܶܟܠܬܳܐ. ܘܰܐܪܓܘܳܢܳܐ. ܘܨܽܘܒܥܳܐ ܕܰܙܚܽܘܪܺܝܬ݂ܳܐ. ܘܒܽܘܨܳܐ ܥܙܺܝܠܳܐ. ܥܒܳܕ݂ܳܐ ܕܽܐܘܡܳܢܳܐ. ܥܰܒܕܶܗ ܟܪܽܘܒܳܐ. 36 ܘܰܥܒܰܕ݂ܘ ܠܶܗ ܐܰܪܒܥܳܐ ܥܰܡܽܘܕ̈ܶܐ ܕܶܐܫܟܳܪܥܳܐ. ܘܰܩܪܰܡܘ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܗܒܳܐ. ܘܰܠܩܽܘܒܥܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܰܗܒܳܐ. ܘܰܥܒܰܕܘ ܠܗܽܘܢ ܐܰܪܒܥܳܐ ܣܳܡܟ݂ܺܝ̈ܢ ܕܣܺܐܡܳܐ. 37 ܘܰܥܒܰܕ݂ܘ ܦܪܳܣܳܐ ܠܬܰܪܥܳܐ ܕܡܰܫܟܢܳܐ. ܬܶܟܠܬܳܐ. ܘܰܐܪܓܘܳܢܳܐ. ܘܨܽܘܒܥܳܐ ܕܰܙܚܽܘܪܺܝܬ݂ܳܐ. ܘܒܽܘܨܳܐ ܥܙܺܝܠܳܐ. ܥܒܳܕ݂ܳܐ ܕܨܽܘܪܬܳܐ. 38 ܥܰܡܽܘܕܰܘ̈ܗܝ ܚܰܡܫܳܐ. ܘܩܽܘܒܥܰܝ̈ܗܽܘܢ ܚܰܡܫܳܐ. ܘܰܩܖ̈ܳܡܶܐ ܕܖ̈ܺܝܫܰܝܗܽܘܢ. ܘܰܩܪܳܡܗܽܘܢ ܕܕܰܗܒܳܐ. ܘܣܳܡܟܰܝ̈ܗܽܘܢ ܚܰܡܫܳܐ ܕܰܢܚܳܫܳܐ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ . ܠܙ.

 

1 ܘܰܥܒܰܕ݂ ܒܰܨܠܺܝܐܶܝܠ ܩܺܒܽܘܬܳܐ ܕܩܰܝܣܳܐ ܕܶܐܫܟܳܪܥܳܐ. ܬܰܪܬܶܝܢ ܐܰܡܺܝ̈ܢ ܘܰܦܠܶܓ݂ ܐܽܘܪܟܳܗ̇. ܘܰܐܡܳܐ ܘܰܦܠܶܓ ܦܬܳܝܳܗ̇. ܘܰܐܡܳܐ ܘܰܦܠܶܓ ܪܰܘܡܳܗ̇. 2 ܘܩܰܪܡܳܗ̇ ܕܰܗܒܳܐ ܕܰܟ݂ܝܳܐ ܡܶܢ ܠܓ݂ܰܘ ܘܡܶܢ ܠܒܰܪ. ܘܰܥܒܰܕ݂ ܠܳܗ̇ ܟܠܺܝܠܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܟܰܕ ܚܳܕ݂ܪܳܐ. 3 ܘܰܚܫܰܠ ܠܳܗ̇ ܐܰܪܒܰܥ ܙܰܩܙ̈ܩܳܬܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܥܰܠ ܐܰܪܒܰܥ ܙܳܘ̈ܝܳܬ݂ܳܗ̇. ܬܰܪܬܶܝܢ ܙܰܩܙ̈ܩܳܢ ܥܰܠ ܣܶܛܪܳܗ̇ ܚܰܕ݂. ܘܬܰܪܬܶܝܢ ܙܰܩܙ̈ܩܳܢ ܥܰܠ ܣܶܛܪܳܗ̇ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ. 4 ܘܰܥܒܰܕ݂ ܩܽܘܦ̈ܶܐ ܕܩܰܝܣܳܐ ܕܶܐܫܟܳܪܥܳܐ. ܘܰܩܪܰܡ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܗܒܳܐ. 5 ܘܰܐܥܶܠ ܩܽܘܦ̈ܶܐ ܒܙܰܩܙ̈ܩܳܬܳܐ. ܥܰܠ ܣܶܛܖ̈ܶܝܗ̇ ܕܩܺܒܽܘܬܳܐ. ܠܡܶܫܩܠܳܗ̇ ܠܩܺܒܽܘܬܳܐ. 6 ܘܰܥܒܰܕ݂ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܕܰܟ݂ܝܳܐ. ܬܰܪܬܶܝܢ ܐܰܡܺܝ̈ܢ ܘܰܦܠܶܓ ܐܽܘܪܟܶܗ. ܘܰܐܡܳܐ ܘܰܦܠܶܓ ܦܬܳܝܶܗ. 7 ܘܰܥܒܰܕ ܬܪܶܝܢ ܟܖ̈ܽܘܒܶܐ ܕܕܰܗܒܳܐ. ܕܢܶܣܟܬܳܐ ܥܒܰܕ݂ ܐܶܢܽܘܢ. ܡܶܢ ܬܪܶܝܢ ܣܶܛܖ̈ܰܘܗܝ ܕܚܽܘܣܳܝܳܐ. 8 ܟܪܽܘܒܳܐ ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܣܶܛܪܳܗ̇ ܡܶܟܳܐ. ܘܰܟ݂ܪܽܘܒܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܡܶܢ ܣܶܛܪܳܗ̇ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ. ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܥܒܰܕ݂ ܟܖ̈ܽܘܒܶܐ ܡܶܢ ܬܪܶܝܢ ܣܶܛܖ̈ܰܘܗܝ. 9 ܘܰܗܘܰܘ ܟܖ̈ܽܘܒܶܐ ܦܪܺܝܣܺܝܢ ܓܶܦܰܝ̈ܗܽܘܢ ܡܶܢ ܠܥܶܠ. ܘܡܰܛܠܠܺܝܢ ܒܓܶܦܰܝ̈ܗܽܘܢ ܥܰܠ ܚܽܘܣܳܝܳܐ. ܘܰܐܦܰܝ̈ܗܽܘܢ ܚܰܕ݂ ܠܽܘܩܒܰܠ ܚܰܕ݂. ܥܰܠ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܗܘܰܝ̈ ܐܰܦܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܰܟ݂ܖ̈ܽܘܒܶܐ. 10 ܘܰܥܒܰܕ݂ ܦܳܬܽܘܪܳܐ ܕܩܰܝܣܳܐ ܕܶܐܫܟܳܪܥܳܐ. ܬܰܪܬܶܝܢ ܐܰܡܺܝ̈ܢ ܐܽܘܪܟܶܗ. ܘܰܐܡܳܐ ܦܬܳܝܶܗ. ܘܰܐܡܳܐ ܘܰܦܠܶܓ ܪܰܘܡܶܗ. 11 ܘܩܰܪܡܶܗ ܕܰܗܒܳܐ ܕܰܟ݂ܝܳܐ. ܘܰܥܒܰܕ݂ ܠܶܗ ܟܠܺܝܠܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܥܰܠ ܣܶܦܬܶܗ ܟܰܕ݂ ܚܳܕܰܪ. 12 ܘܰܥܒܰܕ݂ ܠܶܗ ܣܶܦܬܳܐ ܦܫܶܟ݂ ܟܰܕ݂ ܚܳܕܰܪ. ܘܰܥܒܰܕ݂ ܠܶܗ ܟܠܺܝܠܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܥܰܠ ܣܶܦܬܶܗ ܟܰܕ݂ ܚܳܕܰܪ. 13 ܘܰܚܫܰܠ ܠܶܗ ܐܰܪܒܰܥ ܙܰܩܙ̈ܩܳܢ ܕܕܰܗܒܳܐ. ܘܝܰܗܒ ܙܰܩܙ̈ܩܳܬܳܐ ܥܰܠ ܐܰܪܒܰܥ ܙܳܘ̈ܝܳܬܳܐ ܥܰܠ ܐܰܪܒܰܥ ܖ̈ܶܓ݂ܠܰܘܗܝ. 14 ܠܽܘܩܒܰܠ ܣܶܦܬܶܗ ܗܘܰܝ̈ ܙܰܩܙ̈ܩܳܬ݂ܶܗ. ܕܽܘܟܬܳܐ ܠܩܽܘܦ̈ܶܐ ܠܡܶܫܩܠܶܗ ܠܦܳܬܽܘܪܳܐ. 15 ܘܰܥܒܰܕ݂ ܩܽܘܦ̈ܶܐ ܕܩܰܝܣܳܐ ܕܶܐܫܟܳܪܥܳܐ. ܘܰܩܪܰܡ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܗܒܳܐ. ܠܡܶܫܩܰܠ ܒܗܽܘܢ ܦܳܬܽܘܪܳܐ. 16 ܘܰܥܒܰܕ݂ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܕܥܰܠ ܦܳܬܽܘܪܳܐ. ܡܰܓܣܰܘ̈ܗܝ. ܘܟܰܦܰܘ̈ܗܝ. ܘܙܳܒܽܘܖ̈ܰܘܗܝ. ܘܰܡܢܶܩ̈ܝܳܬ݂ܳܐ ܕܡܶܬ݂ܢܰܩܶܐ ܒܗܶܝܢ. ܕܕܰܗܒܳܐ ܕܰܟ݂ܝܳܐ. 17 ܘܰܥܒܰܕ ܡܢܳܪܬܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܕܰܟ݂ܝܳܐ. ܕܢܶܣܟܬܳܐ ܥܰܒܕܳܗ̇ ܠܰܡܢܳܪܬܳܐ. ܒܳܣܶܣ ܕܺܝܠܳܗ̇. ܘܰܩܢܶܝ̈ܗ̇. ܘܶܐܣܩ̈ܦܶܝܗ̇. ܘܰܚܙܽܘܖ̈ܶܝܗ. ܘܫܽܘ̈ܫܰܢܶܝܗ̇. ܡܶܢܳܗ̇ ܗܘܰܘ. 18 ܘܶܫܬܳܐ ܩܢܺܝ̈ܢ ܕܢܳܦܩܺܝܢ ܡܶܢ ܣܶܛܪܳܗ̇. ܬܠܳܬܳܐ ܩܢܰܝ̈ ܡܢܳܪܬܳܐ ܡܶܢ ܣܶܛܪܳܗ̇ ܚܰܕ݂. ܘܰܬܠܳܬܳܐ ܩܢܰܝ̈ ܡܢܳܪܬܳܐ ܡܶܢ ܣܶܛܪܳܗ̇ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ. 19 ܬܠܳܬܳܐ ܐܶܣܩ̈ܦܺܝܢ ܩܒܺܝܥܺܝܢ ܒܩܰܢܝܳܐ ܚܰܕ݂. ܘܚܰܙܽܘܖ̈ܶܐ ܘܫܽܘܫܰܢ̈ܶܐ. ܘܰܬܠܳܬܳܐ ܐܶܣܩ̈ܦܺܝܢ ܩܒܺܝܥܺܝܢ ܒܩܰܢܝܳܐ ܚܰܕ݂. ܘܚܰܙܽܘܖ̈ܶܐ ܘܫܽܘܫܰܢ̈ܶܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܒܶܫܬܳܐ ܩܢܺܝ̈ܢ ܕܢܳܦܩܺܝܢ ܡܶܢܳܗ̇ ܡܶܢ ܡܢܳܪܬܳܐ. 20 ܘܒܰܡܢܳܪܬܳܐ ܐܰܪܒܥܳܐ ܐܶܣܩ̈ܦܺܝܢ ܩܒܺܝܥܺܝܢ. ܘܚܰܙܽܘܖ̈ܶܐ ܘܫܽܘܫܰܢ̈ܶܐ. 21 ܚܰܙܽܘܪܳܐ ܬܚܶܝܬ݂ ܬܪܶܝܢ ܩܢܺܝ̈ܢ ܕܡܶܢܳܗ̇. ܘܚܰܙܽܘܪܳܐ ܬܚܶܝܬ݂ ܬܪܶܝܢ ܩܢܺܝ̈ܢ ܕܡܶܢܳܗ̇. ܘܚܰܙܽܘܪܳܐ ܬܚܶܝܬ݂ ܬܪܶܝܢ ܩܢܺܝ̈ܢ ܕܡܶܢܳܗ̇. ܗܳܟܰܢܳܐ ܠܶܫܬܳܐ ܩܢܺܝ̈ܢ ܕܢܳܦܩܺܝܢ ܡܶܢܳܗ̇ ܡܶܢ ܡܢܳܪܬܳܐ. 22 ܘܚܰܙܽܘܖ̈ܶܝܗ̇ ܘܰܩܢܶܝ̈ܗ̇ ܡܶܢܳܗ̇ ܗܘܰܘ. ܟܽܠܳܗ̇ ܕܢܶܣܟܬܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܕܰܟ݂ܝܳܐ. 23 ܘܰܥܒܰܕ݂ ܫܖ̈ܳܓܶܝܗ̇ ܫܰܒܥܳܐ. ܘܡܰܠܩܛܶܝ̈ܗ̇. ܘܟܰܦܶܝ̈ܗ̇. ܕܕܰܗܒܳܐ ܕܰܟ݂ܝܳܐ. 24 ܡܶܢ ܟܰܟܪܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܕܰܟ݂ܝܳܐ ܥܰܒܕܳܗ̇. ܠܳܗ̇ ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܡܳܐܢܶܝ̈ܗ̇. 25 ܘܰܥܒܰܕ݂ ܡܰܕܒܚܳܐ ܕܥܶܛܪܳܐ ܕܩܰܝܣܳܐ ܕܶܐܫܟܳܪܥܳܐ. ܐܰܡܳܐ ܐܽܘܪܟܶܗ. ܘܰܐܡܳܐ ܦܬܳܝܶܗ ܡܪܰܒܥ. ܘܬܰܪܬܶܝܢ ܐܰܡܺܝ̈ܢ ܪܰܘܡܶܗ. ܡܶܢܶܗ ܗܘܰܝ̈ ܩܰܖ̈ܢܳܬܶܗ. 26 ܘܩܰܪܡܶܗ ܕܰܗܒܳܐ ܕܰܟ݂ܝܳܐ. ܠܶܐܓܳܪܶܗ ܘܠܶܐܣܰܘ̈ܗܝ ܟܰܕ݂ ܚܳܕܰܪ. ܘܰܠܩܰܖ̈ܢܳܬܶܗ. ܘܰܥܒܰܕ݂ ܠܶܗ ܟܠܺܝܠܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܟܰܕ݂ ܚܳܕܰܪ. 27 ܘܬܰܪܬܶܝܢ ܙܰܩܙ̈ܩܳܢ ܕܕܰܗܒܳܐ ܥܒܰܕ݂ ܠܶܗ. ܠܬܰܚܬ ܡܶܢ ܟܠܺܝܠܶܗ ܥܰܠ ܬܰܪܬܶܝܢ ܙܳܘ̈ܝܳܬܶܗ. ܥܰܠ ܬܪܶܝܢ ܣܶܛܖ̈ܰܘܗܝ. ܕܽܘܟܬܳܐ ܠܩܽܘܦ̈ܶܐ ܠܡܶܫܩܠܶܗ ܒܗܽܘܢ. 28 ܘܰܥܒܰܕ݂ ܩܽܘܦ̈ܶܐ ܕܩܰܝܣܳܐ ܕܶܐܫܟܳܪܥܳܐ. ܘܰܩܪܰܡ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܗܒܳܐ. 29 ܘܰܥܒܰܕ ܡܶܫܚܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܽܘܬ݂ ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ. ܘܥܶܛܪܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܕܰܟ݂ܝܳܐ. ܥܒܳܕ݂ܳܐ ܡܒܰܣܡܳܐ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ.  ܠܚ.

 

1 ܘܰܥܒܰܕ ܡܰܕܒܚܳܐ ܕܝܰܩܕܳܐ ܕܩܰܝܣܳܐ ܕܶܐܫܟܳܪܥܳܐ. ܚܰܡܶܫ ܐܰܡܺܝ̈ܢ ܐܽܘܪܟܶܗ. ܘܚܰܡܶܫ ܐܰܡܺܝ̈ܢ ܦܬܳܝܶܗ. ܡܪܰܒܰܥ. ܘܰܬܠܳܬ݂ ܐܰܡܺܝ̈ܢ ܪܰܘܡܶܗ. 2 ܘܰܥܒܰܕ ܩܰܖ̈ܢܳܬܶܗ ܥܰܠ ܐܰܪܒܰܥ ܙܳܘ̈ܝܳܬܶܗ. ܡܶܢܶܗ ܗܘܰܝ̈ ܩܰܖ̈ܢܳܬܶܗ. ܘܩܰܪܡܶܗ ܢܚܳܫܳܐ. 3 ܘܰܥܒܰܕ݂ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܳܐܢܰܘ̈ܗܝ ܕܡܰܕܒܚܳܐ. ܩܰܕ݂ܣ̈ܶܐ. ܘܺܐܝܕ̈ܶܐ. ܘܩܰܖ̈ܕܳܠܶܐ. ܘܫܳܚ̈ܠܶܐ. ܘܡܰܫ̈ܠܘܳܬܳܐ. ܘܦܺܝܖ̈ܡܶܐ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܡܳܐܢܰܘ̈ܗܝ ܥܒܰܕ݂ ܕܰܢܚܳܫܳܐ. 4 ܘܰܥܒܰܕ ܠܡܰܕܒܚܳܐ ܩܰܪܩܶܠ ܥܒܳܕ݂ܳܐ ܕܰܡܨܺܝܕܬܳܐ ܕܰܢܚܳܫܳܐ ܬܚܶܝܬ݂ ܫܦܽܘܠܰܘ̈ܗܝ ܡܶܢ ܠܬܰܚܬ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܦܶܠܓܶܗ. 5 ܘܰܚܫܰܠ ܠܶܗ ܐܰܪܒܰܥ ܙܰܩܙ̈ܩܳܢ ܒܰܐܪܒܰܥ ܙܳܘ̈ܝܳܬܶܗ. ܠܒܳܣܶܣ ܕܰܢܚܳܫܳܐ. ܕܽܘܟܬܳܐ ܠܩܽܘܦ̈ܶܐ. 6 ܘܰܥܒܰܕ ܩܽܘܦ̈ܶܐ ܕܩܰܝܣܳܐ ܕܶܐܫܟܳܪܥܳܐ. ܘܰܩܪܰܡ ܐܶܢܽܘܢ ܢܚܳܫܳܐ. 7 ܘܰܐܥܶܠ ܩܽܘܦ̈ܶܐ ܒܙܰܩܙ̈ܩܳܬܳܐ. ܥܰܠ ܣܶܛܖ̈ܰܘܗܝ ܕܡܰܕܒܚܳܐ. ܠܡܶܫܩܠܶܗ ܒܗܽܘܢ. ܚܠܺܝܠܳܐ ܕܕܰܦ̈ܶܐ ܥܰܒܕܶܗ. 8 ܘܰܥܒܰܕ ܠܰܩܢܳܐ ܕܰܢܚܳܫܳܐ. ܘܟܰܢܳܗ̇ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܕܰܢܚܳܫܳܐ. ܒܶܝܬ݂ ܡܰܚܙܝܳܐ ܕܢܶܫ̈ܶܐ ܕܳܐܬܝ̈ܳܢ ܠܰܡܨܰܠܳܝܽܘ ܒܬܰܪܥܳܐ ܕܡܰܫܟܰܢܙܰܒܢܳܐ. 9 ܘܰܥܒܰܕ݂ ܕܳܪܬܳܐ ܠܣܶܛܪܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܕܬܰܝܡܢܳܐ. ܣܶܕ݂ܖ̈ܶܐ ܕܕܳܪܬܳܐ ܕܒܽܘܨܳܐ ܥܙܺܝܠܳܐ ܡܳܐܐ ܐܰܡܺܝ̈ܢ. 10 ܥܰܡܽܘܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܥܶܣܪܺܝܢ. ܘܣܳܡܟܰܝ̈ܗܽܘܢ ܥܶܣܪܺܝܢ ܕܰܢܚܳܫܳܐ. ܘܩܽܘܒܥܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܥܰܡܽܘܕ̈ܶܐ ܘܰܩܪܳܡܗܽܘܢ ܕܣܺܐܡܳܐ. 11 ܘܰܠܣܶܛܪܳܐ ܕܓܰܪܒܝܳܐ ܡܳܐܐ ܐܰܡܺܝ̈ܢ. ܥܰܡܽܘܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܥܶܣܪܺܝܢ. ܘܣܳܡܟܰܝ̈ܗܽܘܢ ܥܶܣܪܺܝܢ ܕܰܢܚܳܫܳܐ. ܘܩܽܘܒܥܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܥܰܡܽܘܕ̈ܶܐ ܘܰܩܪܳܡܗܽܘܢ ܕܣܺܐܡܳܐ. 12 ܘܰܠܣܶܛܪܳܐ ܕܡܰܥܪܒܐ ܣܶܕ݂ܖ̈ܶܐ ܚܰܡܫܺܝܢ ܐܰܡܺܝ̈ܢ. ܥܰܡܽܘܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܥܶܣܪܳܐ. ܘܣܳܡܟܰܝ̈ܗܽܘܢ ܥܶܣܪܳܐ. ܘܩܽܘܒܥܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܥܰܡܽܘܕ̈ܶܐ ܘܰܩܪܳܡܗܽܘܢ ܕܣܺܐܡܳܐ. 13 ܘܰܠܣܶܛܪܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܕܡܰܕܢܚܳܐ ܚܰܡܫܺܝܢ ܐܰܡܺܝ̈ܢ ܣܶܕ݂ܖ̈ܶܐ. 14 ܘܚܰܡܫܰܥܶܣܪܶܐ ܐܰܡܺܝ̈ܢ ܠܣܶܛܪܳܐ. ܥܰܡܽܘܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܬܠܳܬܳܐ. ܘܣܳܡܟܰܝ̈ܗܽܘܢ ܬܠܳܬܳܐ. 15 ܘܰܠܣܶܛܪܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ. ܡܶܟܳܐ ܘܡܶܟܳܐ ܠܬܰܪܥܳܐ ܕܕ݂ܳܪܬܳܐ. ܣܶܕ݂ܖ̈ܶܐ ܚܰܡܫܰܥܶܣܖ̈ܶܐ ܐܰܡܺܝ̈ܢ ܠܣܶܛܪܳܐ. ܥܰܡܽܘܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܬܠܳܬܳܐ. ܘܣܳܡܟܰܝ̈ܗܽܘܢ ܬܠܳܬܳܐ. 16 ܟܽܠܗܽܘܢ ܣܶܛܖ̈ܶܐ ܕܕܳܪܬܳܐ ܟܰܕ݂ ܚܳܕ݂ܪܳܐ. ܕܒܽܘܨܳܐ ܥܙܺܝܠܳܐ. 17 ܘܣܳܡܟ̈ܶܐ ܠܥܰܡܽܘܕ̈ܶܐ ܕܰܢܚܳܫܳܐ. ܘܩܽܘܒܥܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܥܰܡܽܘܕ̈ܶܐ. ܘܰܩܪܳܡܗܽܘܢ ܕܣܺܐܡܳܐ. ܘܰܩܪܳܡܳܐ ܕܖ̈ܺܝܫܰܝܗܽܘܢ ܕܣܺܐܡܳܐ. ܘܗܶܢܽܘܢ ܩܪܺܝܡܺܝܢ ܣܺܐܡܳܐ. ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡܽܘܕ̈ܶܐ ܕܕ݂ܳܪܬܳܐ. 18 ܘܰܦܪܳܣܳܐ ܕܬܰܪܥܳܐ ܕܕ݂ܳܪܬܳܐ. ܥܒܳܕ݂ܳܐ ܕܨܰܝܳܪܳܐ. ܬܶܟܠܬܳܐ. ܘܰܐܪܓܘܳܢܳܐ. ܘܨܽܘܒܥܳܐ ܕܰܙܚܽܘܪܺܝܬ݂ܳܐ. ܘܒܽܘܨܳܐ ܥܙܺܝܠܳܐ. ܥܶܣܪܺܝܢ ܐܰܡܺܝ̈ܢ ܐܽܘܪܟܳܐ. ܘܪܰܘܡܳܐ ܘܰܦܬ݂ܳܝܳܐ ܚܰܡܶܫ ܐܰܡܺܝ̈ܢ. ܠܽܘܩܒܰܠ ܣܶܕ݂ܖ̈ܶܐ ܕܕ݂ܳܪܬܳܐ. 19 ܥܰܡܽܘܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܐܰܪܒܥܳܐ. ܘܣܳܡܟܰܝ̈ܗܽܘܢ ܐܰܪܒܥܳܐ ܕܰܢܚܳܫܳܐ. ܘܩܽܘܒܥܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܣܺܐܡܳܐ. ܘܰܩܪܳܡܳܐ ܕܖ̈ܺܝܫܰܝܗܽܘܢ. ܘܰܩܪܳܡܗܽܘܢ ܕܣܺܐܡܳܐ. 20 ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܣܶܟ̈ܶܐ ܕܡܰܫܟܢܳܐ ܘܰܕܕ݂ܳܪܬܳܐ ܟܰܕ݂ ܚܳܕ݂ܪܳܐ ܕܰܢܚܳܫܳܐ. 21 ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܢܝܳܢ̈ܶܐ ܕܡܰܫܟܢܳܐ. ܡܰܫܟܢܳܐ ܕܣܳܗܕܽܘܬܳܐ. ܕܶܐܬ݂ܡܢܺܝܘ ܥܰܠ ܡܶܠܰܬ݂ ܦܽܘܡܶܗ ܕܡܽܘܫܶܐ. ܘܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܕܠܶܘ̈ܳܝܶܐ. ܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕܺܐܝܬ݂ܳܡܰܪ ܒܪܶܗ ܕܰܐܗܪܽܘܢ ܟܳܗܢܳܐ. 22 ܘܒܰܨܠܺܝܐܶܝܠ ܒܰܪ ܐܽܘܪܺܝ ܒܰܪ ܚܽܘܪ. ܡܶܢ ܫܰܒܛܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. ܥܒܰܕ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܦܰܩܶܕ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ. 23 ܘܥܰܡܶܗ ܐܶܠܺܝܗܰܒ ܒܰܪ ܐܰܚܺܝܣܡܳܟ݂ ܡܶܢ ܫܰܒܛܳܐ ܕܕ݂ܳܢ. ܢܰܓܳܪ. ܐܘܡܳܢ. ܘܨܰܝܳܪ ܒܬܶܟܠܬܳܐ. ܘܒܰܐܪܓܘܳܢܳܐ. ܘܰܒܨܽܘܒܥܳܐ ܕܰܙܚܽܘܪܺܝܬ݂ܳܐ. ܘܰܒܒܽܘܨܳܐ. 24 ܟܽܠܶܗ ܕܰܗܒܳܐ ܕܶܐܬ݂ܥܒܶܕ ܠܰܥܒܳܕ݂ܳܐ. ܒܟܽܠܶܗ ܥܒܳܕ݂ܳܐ ܕܩܽܘܕ݂ܫܳܐ. ܗܘܳܐ ܕܰܗܒܳܐ ܕܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܬ݂ܫܰܥ ܟܰܟܖ̈ܺܝܢ. ܘܰܫܒܰܥ ܡܳܐܐ ܘܰܬܠܳܬܺܝܢ ܡܰܬ݂ܩ̈ܳܠܺܝܢ. ܒܡܰܬ݂ܩܳܠܳܐ ܕܩܽܘܕ݂ܫܳܐ. 25 ܘܣܺܐܡܳܐ ܕܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܰܟܢܽܘܫܬܳܐ ܡܳܐܐ ܟܰܟܖ̈ܺܝܢ. ܘܳܐܠܶܦ ܘܰܫܒܰܥܡܳܐܐ ܘܫܰܒܥܺܝܢ ܡܰܬ݂ܩ̈ܳܠܺܝܢ. ܒܡܰܬ݂ܩܳܠܳܐ ܕܩܽܘܕ݂ܫܳܐ. 26 ܡܰܬ݂ܩܳܠܳܐ ܠܪܺܝܫܳܐ. ܦܶܠܓܽܘܬ݂ ܡܰܬ݂ܩܳܠܳܐ ܒܡܰܬ݂ܩ̈ܳܠܰܝ ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ. ܟܽܠ ܕܥܳܒܰܪ ܒܡܶܢܝܳܢܳܐ. ܡܶܢ ܒܰܪ ܥܶܣܪܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܘܰܠܥܶܠ. ܫܶܬ݂ܡܳܐܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ. ܘܰܬܠܳܬܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ. ܘܚܰܡܶܫܡܳܐܐ ܘܚܰܡܫܺܝܢ. 27 ܘܰܗܘܰܝ̈ ܡܳܐܐ ܟܰܟܖ̈ܺܝܢ ܕܣܺܐܡܳܐ. ܠܡܶܚܫܰܠ ܣܳܡܟ̈ܶܐ ܕܩܽܘܕ݂ܫܳܐ. ܘܣܳܡܟ̈ܶܐ ܕܰܦܪܳܣܳܐ. ܡܳܐܐ ܣܳܡܟ݂ܺܝ̈ܢ. ܡܶܢ ܡܳܐܐ ܟܰܟܖ̈ܺܝܢ. ܟܰܟܪܳܐ ܠܣܳܡܟ݂ܳܐ. 28 ܘܳܐܠܶܦ ܘܰܫܒܰܥ ܡܳܐܐ ܘܫܰܒܥܺܝܢ ܘܚܰܡܫܳܐ. ܥܒܰܕ݂ ܩܽܘܒܥ̈ܶܐ ܠܥܰܡܽܘܕ̈ܶܐ. ܘܰܩܪܳܡܳܐ ܠܖ̈ܺܝܫܰܝܗܽܘܢ. ܘܰܩܪܰܡ ܐܶܢܽܘܢ ܣܺܐܡܳܐ. 29 ܟܽܠܶܗ ܢܚܳܫܳܐ ܕܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܫܰܒܥܺܝܢ ܟܰܟܖ̈ܺܝܢ. ܘܰܬܪܶܝܢ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ. ܘܰܐܪܒܰܥܡܳܐܐ ܡܰܬ݂ܩ̈ܳܠܺܝܢ. 30 ܘܰܥܒܰܕ ܒܶܗ ܣܳܡܟ̈ܶܐ ܕܬܰܪܥܳܐ ܕܡܰܫܟܰܢ ܙܰܒܢܳܐ. ܘܡܰܕܒܚܳܐ ܕܰܢܚܳܫܳܐ. ܘܩܰܪܩܶܠ ܕܺܝܠܶܗ ܕܰܢܚܳܫܳܐ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܕܡܰܕܒܚܳܐ. ܘܣܳܡܟ̈ܶܐ ܕܕ݂ܳܪܬܳܐ ܟܰܕ݂ ܚܳܕ݂ܪܳܐ. 31 ܘܣܳܡܟ̈ܶܐ ܕܬܰܪܥܳܐ ܕܕ݂ܳܪܬܳܐ. ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܣܶܟ̈ܶܐ ܕܡܰܫܟܢܳܐ ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܣܶܟ̈ܶܐ ܕܕ݂ܳܪܬܳܐ ܟܰܕ݂ ܚܳܕ݂ܪܳܐ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ.  ܠܛ.

 

1 ܘܡܶܢ ܬܶܟܠܬܳܐ. ܘܡܶܢ ܐܰܪܓܘܳܢܳܐ. ܘܡܶܢ ܨܽܘܒܥܳܐ ܕܰܙܚܽܘܪܺܝܬ݂ܳܐ. ܥܒܰܕ݂ܘ ܠܒܽܘ̈ܫܰܝ ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܠܰܡܫܰܡܳܫܽܘ ܒܩܽܘܕ݂ܫܳܐ. ܘܰܥܒܰܕ݂ܘ ܠܒܽܘ̈ܫܰܝ ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܠܰܐܗܪܽܘܢ. ܐܰܝܟ݂ ܕܦܰܩܶܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ. 2 ܘܰܥܒܰܕܘ ܦܶܕܬܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ. ܬܶܟܠܬܳܐ. ܘܰܐܪܓܘܳܢܳܐ. ܘܨܽܘܒܥܳܐ ܕܰܙܚܽܘܪܺܝܬ݂ܳܐ. ܘܒܽܘܨܳܐ ܥܙܺܝܠܳܐ. 3 ܘܰܐܪܶܩܘ ܛܰܣ̈ܶܐ ܕܕܰܗܒܳܐ. ܘܰܦܣܰܩܘ ܚܽܘ̈ܛܶܐ ܠܡܰܥܒܳܪܽܘ ܒܓܰܘ ܬܶܟܠܬܳܐ. ܘܰܒܓܰܘ ܐܰܪܓܘܳܢܳܐ. ܘܰܒܓܰܘ ܨܽܘܒܥܳܐ ܕܰܙܚܽܘܪܺܝܬ݂ܳܐ. ܘܰܒܓܰܘ ܒܽܘܨܳܐ. ܥܒܳܕ݂ܳܐ ܕܽܐܘܡܳܢܳܐ. 4 ܟܰܬ݂ܦ̈ܳܬܳܐ ܥܒܰܕ݂ܘ ܠܳܗ̇ ܡܕܰܒ̈ܩܳܬܳܐ. ܥܰܠ ܬܪܶܝܢ ܣܶܛܖ̈ܶܝܗ̇ ܡܕܰܒ̈ܩܰܢ. 5 ܘܗܶܡܝܳܢܳܐ ܕܦܶܕܬܳܐ. ܡܶܢܳܗ̇ ܗܘܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܥܒܳܕ݂ܳܗ̇. ܕܰܗܒܳܐ. ܬܶܟܠܬܳܐ. ܘܰܐܪܓܘܳܢܳܐ. ܘܨܽܘܒܥܳܐ ܕܰܙܚܽܘܪܺܝܬ݂ܳܐ. ܘܒܽܘܨܳܐ ܥܙܺܝܠܳܐ. ܐܰܝܟ݂ ܕܦܰܩܶܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ. 6 ܘܰܥܒܰܕ݂ܘ ܟܺܐܦ̈ܶܐ ܕܒܶܪܽܘܠܳܐ. ܡܰܘ̈ܚܕ݂ܳܢ ܘܡܰܫܖ̈ܳܢ ܒܕܰܗܒܳܐ. ܓܠܺܝ̈ܦܳܢ ܓܠܳܦܳܐ ܕܚܳܬ݂ܡܳܐ. ܥܰܠ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 7 ܘܣܳܡܘ ܐܶܢܶܝܢ ܥܰܠ ܟܰܬ݂ܦ̈ܳܬ݂ܳܗ̇ ܕܦܶܕܬܳܐ. ܟܺܐܦ̈ܶܐ ܕܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܐܰܝܟ݂ ܕܦܰܩܶܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ. 8 ܘܰܥܒܰܕ݂ܘ ܦܪܺܝܣܳܐ ܥܒܳܕ݂ܳܐ ܕܽܐܘܡܳܢܳܐ. ܐܰܝܟ݂ ܥܒܳܕ݂ܳܐ ܕܦܶܕܬܳܐ. ܕܰܗܒܳܐ ܬܶܟܠܬܳܐ. ܘܰܐܪܓܘܳܢܳܐ. ܘܨܽܘܒܥܳܐ ܕܰܙܚܽܘܪܺܝܬ݂ܳܐ. ܘܒܽܘܨܳܐ ܥܙܺܝܠܳܐ. 9 ܡܪܰܒܰܥ ܗܘܳܐ ܘܰܐܥܺܝܦ. ܘܰܥܒܰܕܘ ܚܽܘܣܳܝܳܐ. ܙܪܶܬ ܐܽܘܪܟܶܗ. ܘܰܙܪܶܬ ܦܬܳܝܶܗ ܟܰܕ ܐܰܥܺܝܦ. 10 ܘܫܰܠܶܡܘ ܒܶܗ ܐܰܪܒܥܳܐ ܣܶܕ݂ܖ̈ܺܝܢ ܕܟܺܐܦ̈ܶܐ ܣܶܕ݂ܪܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ. ܣܽܘܡܳܩܳܐ. ܘܙܳܪܓܳܐ. ܘܒܳܪܩܳܐ. ܣܶܕ݂ܪܳܐ ܚܰܕ݂. 11 ܘܣܶܕ݂ܪܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ. ܨܕ݂ܺܝܕ݂ܳܐ. ܘܣܰܦܺܝܠܳܐ. ܘܢܶܩܥܬܳܐ. 12 ܘܣܶܕ݂ܪܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ. ܩܳܢܟܶܢܽܘܢ. ܘܩܰܪܟܶܕ݂ܢܳܐ. ܘܥܺܝܢ ܥܶܓ݂ܠܳܐ. 13 ܘܣܶܕ݂ܪܳܐ ܪܒܺܝܥܳܝܳܐ. ܬܰܪܫܺܝܫ. ܘܒܶܪܽܘܠܳܐ. ܘܝܰܫܦܶܗ. ܡܰܘ̈ܚܕ݂ܳܢ ܘܡܰܫܖ̈ܳܢ ܒܕܰܗܒܳܐ ܒܫܰܠܡܽܘܬ݂ܗܶܝܢ. 14 ܘܟܺܐܦ̈ܶܐ ܥܰܠ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܐܶܢܶܝܢ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܬܰܪܬܰܥܶܣܖ̈ܶܐ ܥܰܠ ܫܡܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܓܠܺܝ̈ܦܳܢ ܓܠܳܦܳܐ ܕܚܳܬ݂ܡܳܐ. ܓܒܰܪ ܥܰܠ ܫܡܶܗ ܗܘܰܝ̈ ܠܰܬܪܶܥܣܰܪ ܫܰܒܛܺܝ̈ܢ. 15 ܘܰܥܒܰܕ݂ܘ ܥܰܠ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܫܺܫ̈ܠܳܬܳܐ ܡܰܐܬܶܡ̈ܳܬܳܐ ܥܒܳܕ݂ܳܐ ܓܕ݂ܺܝܠܳܐ. ܕܕܰܗܒܳܐ ܕܰܟ݂ܝܳܐ. 16 ܘܰܥܒܰܕ݂ܘ ܬܰܪܬܶܝܢ ܡܰܘܚ̈ܕ݂ܳܬܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ. ܘܬܰܪܬܶܝܢ ܙܰܩܙ̈ܩܳܬܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ. ܘܝܰܗܒܘ ܬܰܪܬܶܝܢ ܙܰܩܙ̈ܩܳܢ ܥܰܠ ܬܪܶܝܢ ܣܶܛܖ̈ܰܘܗܝ ܕܚܽܘܣܳܝܳܐ. 17 ܘܝܰܗܒܘ ܬܰܪܬܶܝܢ ܓܕ݂ܺܝ̈ܠܳܬܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ. ܥܰܠ ܬܰܪܬܶܝܢ ܙܰܩܙ̈ܩܳܢ ܕܥܰܠ ܬܪܶܝܢ ܣܶܛܖ̈ܰܘܗܝ ܕܚܽܘܣܳܝܳܐ. 18 ܘܬܰܪܬܶܝܢ ܓܕ݂ܺܝ̈ܠܳܢ ܕܥܰܠ ܬܪܶܝܢ ܣܶܛܖ̈ܺܝܢ. ܝܰܗܒܘ ܥܰܠ ܬܰܪܬܶܝܢ ܡܰܘ̈ܚܕ݂ܳܢ. ܘܝܰܗܒܘ ܐܶܢܶܝܢ ܥܰܠ ܬܰܪܬܶܝܢ ܟܰܬ݂ܦ̈ܳܬ݂ܳܗ̇ ܕܦܶܕܬܳܐ. ܠܽܘܩܒܰܠ ܐܰܦܶܝ̈ܗ̇. 19 ܘܰܥܒܰܕܘ ܬܰܪܬܶܝܢ ܙܰܩܙ̈ܩܳܢ ܕܕܰܗܒܳܐ. ܘܣܳܡܘ ܥܰܠ ܬܪܶܝܢ ܣܶܛܖ̈ܰܘܗܝ ܕܚܽܘܣܳܝܳܐ. ܥܰܠ ܣܶܦܬܳܐ ܕܥܰܠ ܣܶܛܪܳܐ ܕܦܶܕܬܳܐ. ܡܶܢ ܠܓ݂ܰܘ. 20 ܘܰܥܒܰܕܘ ܬܰܪܬܶܝܢ ܙܰܩܙ̈ܩܳܢ ܕܕܰܗܒܳܐ. ܘܝܰܗܒܘ ܐܶܢܶܝܢ ܥܰܠ ܬܰܪܬܶܝܢ ܟܰܬ݂ܦ̈ܳܬ݂ܳܗ̇ ܕܦܶܕܬܳܐ. ܡܶܢ ܠܓ݂ܰܘ ܡܶܢ ܠܽܘܩܒܰܠ ܐܰܦܶܝ̈ܗ̇. ܠܽܘܩܒܰܠ ܕܶܒܩܳܗ̇. ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܗܶܡܝܳܢܳܐ ܕܦܶܕܬܳܐ. 21 ܘܕܰܒܶܩܘ ܚܽܘܣܳܝܳܐ. ܡܶܢ ܙܰܩܙ̈ܩܳܬܶܗ ܠܙܰܩܙ̈ܩܳܬ݂ܳܗ̇ ܕܦܶܕܬܳܐ ܒܚܽܘܛܳܐ ܕܬܶܟܠܬܳܐ. ܠܡܶܗܘܳܐ ܥܰܠ ܗܶܡܝܳܢܳܐ ܕܦܶܕܬܳܐ. ܘܠܳܐ ܦܳܪܶܩ ܗܘܳܐ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܡܶܢ ܥܶܠܰܘܰܝ ܦܶܕܬܳܐ. ܐܰܝܟ݂ ܕܦܰܩܶܕ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ. 22 ܘܰܥܒܰܕܘ ܦܪܳܙܽܘܡܳܐ ܕܦܶܕܬܳܐ. ܥܒܳܕ݂ܳܐ ܙܩܺܝܪܳܐ ܓܡܺܝܪܳܐ ܕܬܶܟܠܬܳܐ. 23 ܘܦܽܘܡܶܗ ܕܰܦܪܳܙܽܘܡܳܐ ܒܓܰܘܗ. ܐܰܝܟ݂ ܦܽܘܡ ܣܺܝܪܶܣ. ܘܣܶܦܬܳܐ ܡܰܣܩܳܐ ܠܦܽܘܡܶܗ ܟܰܕ݂ ܚܳܕܰܪ. ܕܠܳܐ ܢܶܨܛܪܶܐ. 24 ܘܰܥܒܰܕ݂ܘ ܥܰܠ ܫܦܽܘܠܰܘ̈ܗܝ ܕܰܦܪܳܙܽܘܡܳܐ. ܖ̈ܽܘܡܳܢܳܐ ܕܬܶܟܠܬܳܐ. ܘܰܐܪܓܘܳܢܳܐ. ܘܨܽܘܒܥܳܐ ܕܰܙܚܽܘܪܺܝܬ݂ܳܐ. ܘܒܽܘܨܳܐ ܥܙܺܝܠܳܐ. 25 ܘܰܥܒܰܕ݂ܘ ܙܰܓ̈ܶܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܕܰܟ݂ܝܳܐ. ܘܰܩܒܰܥܘ ܙܰܓ̈ܶܐ ܒܓܰܘ ܖ̈ܽܘܡܳܢܶܐ. ܥܰܠ ܫܦܽܘܠܰܘ̈ܗܝ ܕܰܦܪܳܙܽܘܡܳܐ ܟܰܕ݂ ܚܳܕܰܪ ܒܓܰܘ ܖ̈ܽܘܡܳܢܶܐ. 26 ܙܰܓܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܘܖ̈ܽܘܡܳܢܶܐ ܥܰܠ ܫܦܽܘܠܰܘ̈ܗܝ ܕܰܦܪܳܙܽܘܡܳܐ ܟܰܕ݂ ܚܳܕܰܪ. ܠܰܡܫܰܡܳܫܽܘ ܐܰܝܟ݂ ܕܦܰܩܶܕ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ. 27 ܘܰܥܒܰܕ݂ܘ ܟܽܘܬܺܝܢܳܐ ܕܒܽܘܨܳܐ. ܥܒܳܕ݂ܳܐ ܙܩܺܝܪܳܐ ܠܰܐܗܪܽܘܢ ܘܠܰܒܢܰܘ̈ܗܝ. 28 ܘܡܰܨܢܰܦܬܳܐ ܕܒܽܘܨܳܐ. ܘܫܽܘܒܚܳܐ ܕܟܰܠܘ̈ܶܐ ܕܒܽܘܨܳܐ. ܘܰܦܪܳܙܽܘܡܳܐ ܕܒܽܘܨܳܐ. 29 ܘܗܶܡܝܳܢܳܐ ܕܒܽܘܨܳܐ ܥܙܺܝܠܳܐ. ܬܶܟܠܬܳܐ. ܘܰܐܪܓܘܳܢܳܐ. ܘܨܽܘܒܥܳܐ ܕܰܙܚܽܘܪܺܝܬ݂ܳܐ. ܘܒܽܘܨܳܐ ܥܙܺܝܠܳܐ. ܥܒܳܕ݂ܳܐ ܕܨܰܝܳܪܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܦܰܩܶܕ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ. 30 ܘܰܥܒܰܕ݂ܘ ܟܠܺܝܠܳܐ ܕܰܢܙܺܝܪܽܘܬܳܐ ܕܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܕܰܟ݂ܝܳܐ. ܘܰܟܬܰܒܘ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܟܬ݂ܳܒܳܐ ܓܠܳܦ̈ܶܐ ܕܚܳܬ݂ܡܳܐ. ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. 31 ܘܰܐܪܡܺܝܘ ܒܶܗ ܚܽܘܛܳܐ ܕܬܶܟܠܬܳܐ. ܠܡܶܗܘܳܐ ܥܰܠ ܡܰܨܢܰܦܬܳܐ ܡܶܢ ܠܥܶܠ. ܐܰܝܟ݂ ܕܦܰܩܶܕ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ. 32 ܘܰܫܠܶܡ ܟܽܠܶܗ ܥܒܳܕ݂ܳܐ ܕܡܰܫܟܰܢܙܰܒܢܳܐ. ܘܰܥܒܰܕ݂ܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܟܽܠ ܕܦܰܩܶܕ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܥܒܰܕ݂ܘ. 33 ܘܰܐܝܬܺܝܘ ܠܡܰܫܟܢܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܡܽܘܫܶܐ. ܡܰܫܟܢܳܐ ܘܟܽܠ ܡܳܐܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܙܰܩܙ̈ܩܳܬܶܗ. ܘܩܽܘܖ̈ܩܣܰܘܗܝ. ܘܕܰܦܰܘ̈ܗܝ. ܘܣܶܟܰܘ̈ܗܝ. ܘܡܽܘܟܠܰܘ̈ܗܝ. ܘܥܰܡܽܘܕ݂ܰܘ̈ܗܝ. ܘܣܳܡܟܰܘ̈ܗܝ. 34 ܘܰܦܪܳܣܳܐ ܕܡܶܫܟ̈ܶܐ ܕܕܶܟ݂ܖ̈ܶܐ ܕܶܐܣܦܰܝܢܺܝܩܳܐ. ܘܰܦܪܳܣܳܐ ܕܡܶܫܟ̈ܶܐ ܕܕܶܟ݂ܖ̈ܶܐ ܕܣܳܣܓܰܘܢܳܐ. ܘܰܐܦܰܝ̈ ܬܰܪܥܳܐ ܕܰܦܪܳܣܳܐ. 35 ܘܩܺܒܽܘܬܳܐ ܕܣܳܗܕܽܘܬܳܐ. ܘܩܽܘ̈ܦܶܝܗ̇. ܘܚܽܘܣܳܝܳܐ. 36 ܘܦܳܬܽܘܪܳܐ. ܘܟܽܠ ܡܳܐܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܠܰܚܡܳܐ ܕܰܐܦ̈ܶܐ. 37 ܘܰܡܢܳܪܬܳܐ ܕܟ݂ܺܝܬ݂ܳܐ ܘܰܫܖ̈ܳܓܶܝܗ̇. ܘܰܫܖ̈ܳܓܶܐ ܕܣܶܕ݂ܖ̈ܶܐ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܡܳܐܢܶܝ̈ܗ̇. ܘܡܶܫܚܳܐ ܕܡܰܢܗܪܺܝܢ. 38 ܘܡܰܕܒܚܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ. ܘܡܶܫܚܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܽܘܬܳܐ. ܘܥܶܛܪܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ. ܘܰܦܪܳܣܳܐ ܕܬܰܪܥܳܐ ܕܡܰܫܟܢܳܐ. 39 ܘܡܰܕܒܚܳܐ ܕܰܢܚܳܫܳܐ. ܘܩܰܪܩܶܠ ܕܺܝܠܶܗ ܕܰܢܚܳܫܳܐ. ܘܩܽܘܦܰܘ̈ܗܝ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܡܳܐܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܠܰܩܢܳܐ ܘܒܳܣܶܣ ܕܺܝܠܳܗ̇. 40 ܘܣܶܕ݂ܖ̈ܶܐ ܕܕ݂ܳܪܬܳܐ. ܘܥܰܡܽܘ̈ܕܶܝܗ̇. ܘܣܳܡܟܶܝ̈ܗ. ܘܰܦܪܳܣܳܐ ܕܬܰܪܥܳܐ ܕܕ݂ܳܪܬܳܐ. ܘܚܰܒ̈ܠܶܝܗ̇. ܘܣܶܟܶܝ̈ܗ̇. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܕܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܕܡܰܫܟܰܢ ܙܰܒܢܳܐ. 41 ܘܰܠܒܽܘ̈ܫܰܝ ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܠܰܡܫܰܡܳܫܽܘ ܒܩܽܘܕ݂ܫܳܐ. ܘܰܠܒܽܘ̈ܫܰܝ ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܠܰܐܗܪܽܘܢ ܟܳܗܢܳܐ. ܘܰܠܒܽܘ̈ܫܶܐ ܠܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܠܟ݂ܳܗܢܽܘܬܳܐ. 42 ܐܰܝܟ݂ ܕܦܰܩܶܕ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܥܒܰܕܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܟܽܠܶܗ ܦܽܘܠܚܳܢܳܐ. 43 ܘܰܚܙܳܐ ܡܽܘܫܶܐ ܟܽܠܶܗ ܥܒܳܕ݂ܳܐ. ܘܗܳܐ ܥܰܒܕܽܘܗܝ ܐܰܝܟ݂ ܕܦܰܩܶܕ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܥܒܰܕ݂ܘ. ܘܒܰܪܶܟ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܡܽܘܫܶܐ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ . ܡ.

 

1 ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ. 2 ܒܚܰܕ݂ ܒܝܰܪܚܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܐܰܩܺܝܡܳܝܗܝ ܠܡܰܫܟܰܢ ܙܰܒܢܳܐ. 3 ܘܣܺܝܡ ܬܰܡܳܢ ܩܺܒܽܘܬܳܐ ܕܣܳܗܕܽܘܬܳܐ. ܘܰܦܪܽܘܣ ܥܰܠ ܩܺܒܽܘܬܳܐ ܦܪܳܣܳܐ. 4 ܘܰܐܥܶܠ ܦܳܬܽܘܪܳܐ. ܘܰܣܕ݂ܽܘܪ ܣܶܕ݂ܖ̈ܶܐ. ܘܰܐܥܶܠ ܡܢܳܪܬܳܐ. ܘܰܐܢܗܰܪ ܫܖ̈ܳܓܶܝܗ̇. 5 ܘܣܺܝܡ ܡܰܕܒܚܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܠܥܶܛܪܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܩܺܒܽܘܬܳܐ ܕܣܳܗܕܽܘܬ݂ܳܐ. ܘܰܐܪܡܳܐ ܦܪܳܣܳܐ ܥܰܠ ܬܰܪܥܳܐ ܕܡܰܫܟܢܳܐ. 6 ܘܣܺܝܡ ܡܰܕܒܚܳܐ ܕܰܥܠܳܬܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܬܰܪܥܳܐ ܕܡܰܫܟܰܢ ܙܰܒܢܳܐ. 7 ܘܣܺܝܡ ܠܰܩܢܳܐ ܒܶܝܬ݂ ܡܰܫܟܰܢ ܙܰܒܢܳܐ ܠܡܰܕܒܚܳܐ. ܘܰܐܪܡܳܐ ܒܳܗ̇ ܡܰܝ̈ܳܐ. 8 ܘܩܽܘܫ ܕܳܪܬܳܐ ܟܰܕ݂ ܚܳܕ݂ܪܳܐ. ܘܰܐܪܡܳܐ ܦܪܳܣܳܐ ܥܰܠ ܬܰܪܥܳܐ ܕܕ݂ܳܪܬܳܐ. 9 ܘܣܰܒ ܡܶܫܚܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܽܘܬܳܐ. ܘܰܡܫܽܘܚ ܠܡܰܫܟܢܳܐ ܘܰܠܟܽܠ ܕܺܐܝܬ݂ ܒܶܗ. ܘܩܰܕܶܫܳܝܗܝ. ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܡܳܐܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܢܶܗܘܶܐ ܩܰܕܺܝܫ. 10 ܘܰܡܫܽܘܚ ܠܡܰܕܒܚܳܐ ܕܰܥܠܳܬܳܐ ܘܰܠܟܽܠ ܡܳܐܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܩܰܕܶܫܳܝܗܝ ܠܡܰܕܒܚܳܐ. ܘܢܶܗܘܶܐ ܡܰܕܒܚܳܐ ܩܕܽܘܫܩܽܘ̈ܕܫܺܝܢ. 11 ܘܰܡܫܽܘܚ ܠܠܰܩܢܳܐ ܘܰܠܟܰܢܳܗ̇. ܘܩܰܕܶܫ ܐܶܢܽܘܢ. 12 ܘܩܰܪܶܒ ܠܰܐܗܪܽܘܢ ܘܠܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܠܬܰܪܥܳܐ ܕܡܰܫܟܰܢ ܙܰܒܢܳܐ. ܘܰܐܣܚܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܒܡܰܝ̈ܳܐ. 13 ܘܰܐܠܒܶܫ ܠܰܐܗܪܽܘܢ ܠܒܽܘ̈ܫܰܝ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܘܰܡܫܽܘܚܳܝܗܝ. ܘܩܰܕܶܫܳܝܗܝ. ܘܰܢܟܰܗܶܢ ܠܺܝ. 14 ܘܠܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܩܰܪܶܒ. ܘܰܐܠܒܶܫ ܐܶܢܽܘܢ ܟܽܘܬܺܝ̈ܢܝܳܬ݂ܳܐ. 15 ܘܰܡܫܽܘܚ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܕܰܡܫܰܚܬ ܠܰܐܗܪܽܘܢ ܐܰܚܽܘܟ݂. ܘܰܢܟܰܗܢܽܘܢ ܠܺܝ. ܘܬܶܗܘܶܐ ܠܗܽܘܢ ܡܫܺܝܚܽܘܬ݂ܗܽܘܢ ܠܟ݂ܳܗܢܽܘܬܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܠܕ݂ܳܖ̈ܰܝܗܽܘܢ. 16 ܘܰܥܒܰܕ݂ ܡܽܘܫܶܐ ܟܽܠ ܕܦܰܩܕܶܗ ܡܳܪܝܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܥܒܰܕ. 17 ܘܰܗܘܳܐ ܒܚܰܕ݂ ܒܝܰܪܚܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ. ܒܰܫܢܰܬ݂ ܬܰܪܬܶܝܢ. ܒܚܰܕ݂ܒܫܰܒܳܐ ܩܳܡ ܡܰܫܟܢܳܐ. 18 ܘܰܐܩܺܝܡ ܡܽܘܫܶܐ ܠܡܰܫܟܢܳܐ. ܘܰܢܩܰܫ ܣܶܟܰܘ̈ܗܝ. ܘܣܳܡ ܕܰܦܰܘ̈ܗܝ. ܘܰܩܒܰܥ ܡܽܘܟܠܰܘ̈ܗܝ. ܘܰܐܩܺܝܡ ܥܰܡܽܘܕ݂ܰܘ̈ܗܝ. 19 ܘܰܦܪܰܣ ܦܪܳܣܳܐ ܥܰܠ ܡܰܫܟܢܳܐ. ܘܰܐܪܡܺܝ ܦܪܳܣܳܐ ܕܡܶܫܟܳܐ ܥܠܰܘܗܝ ܡܶܢ ܠܥܶܠ. ܐܰܝܟ݂ ܕܦܰܩܶܕ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ. 20 ܘܰܢܣܰܒ ܘܣܳܡ ܣܳܗܕܽܘܬܳܐ ܒܩܺܒܽܘܬܳܐ. ܘܣܳܡ ܩܽܘܦ̈ܶܐ ܥܰܠ ܩܺܒܽܘܬܳܐ. ܘܣܳܡ ܚܽܘܣܳܝܳܐ ܥܰܠ ܩܺܒܽܘܬܳܐ ܡܶܢ ܠܥܶܠ. 21 ܘܰܐܥܶܠ ܩܺܒܽܘܬܳܐ ܠܡܰܫܟܢܳܐ. ܘܰܢܣܰܒ ܐܰܦܰܝ̈ ܬܰܪܥܳܐ ܕܰܦܪܳܣܳܐ. ܘܰܦܪܰܣ ܥܰܠ ܩܺܒܽܘܬܳܐ ܕܣܳܗܕܽܘܬܳܐ. ܐܰܝܟ݂ ܕܦܰܩܶܕ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ. 22 ܘܣܳܡ ܦܳܬܽܘܪܳܐ ܒܡܰܫܟܰܢ ܙܰܒܢܳܐ. ܥܰܠ ܫܦܽܘܠܰܘ̈ܗܝ ܕܡܰܫܟܢܳܐ ܡܶܢ ܓܰܪܒܝܳܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܦܪܳܣܳܐ. 23 ܘܰܣܕܰܪ ܥܠܰܘܗܝ ܣܶܕ݂ܖ̈ܶܐ ܕܠܰܚܡܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܐܰܝܟ݂ ܕܦܰܩܶܕ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ. 24 ܘܣܳܡ ܡܢܳܪܬܳܐ ܒܡܰܫܟܰܢ ܙܰܒܢܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܦܳܬܽܘܪܳܐ. ܥܰܠ ܫܦܽܘ̈ܠܰܝ ܡܰܫܟܢܳܐ ܡܶܢ ܬܰܝܡܢܳܐ. 25 ܘܰܐܢܗܰܪ ܫܖ̈ܳܓܶܝܗ̇ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܐܰܝܟ݂ ܕܦܰܩܶܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ. 26 ܘܣܳܡ ܡܰܕܒܚܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܒܡܰܫܟܰܢ ܙܰܒܢܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܦܪܳܣܳܐ. 27 ܘܰܐܣܶܩ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܥܶܛܪܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ. ܐܰܝܟ݂ ܕܦܰܩܶܕ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ. 28 ܘܣܳܡ ܦܪܳܣܳܐ ܕܬܰܪܥܳܐ ܕܡܰܫܟܢܳܐ. 29 ܘܡܰܕܒܚܳܐ ܕܰܥܠܳܬܳܐ ܣܳܡ ܒܬܰܪܥܳܐ ܕܡܰܫܟܰܢ ܙܰܒܢܳܐ. ܘܰܐܣܶܩ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܥܠܰܬܳܐ. ܘܰܣܡܺܝܕ݂ܳܐ. ܐܰܝܟ݂ ܕܦܰܩܶܕ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ. 30 ܘܣܳܡ ܠܰܩܢܳܐ ܒܶܝܬ݂ ܡܰܫܟܰܢ ܙܰܒܢܳܐ ܠܒܶܝܬ݂ ܡܰܕܒܚܳܐ. ܘܰܐܪܡܺܝ ܬܰܡܳܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܠܰܡܫܳܓ݂ܽܘ. 31 ܘܰܡܫܺܝܓ݂ܺܝܢ ܡܶܢܳܗ̇ ܡܽܘܫܶܐ ܘܰܐܗܪܽܘܢ ܘܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܐܺܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܖ̈ܶܓܠܰܝܗܽܘܢ. 32 ܡܳܐ ܕܥܳܐܠܺܝܢ ܠܡܰܫܟܰܢ ܙܰܒܢܳܐ. ܘܡܳܐ ܕܩܳܪܒܺܝܢ ܠܡܰܕܒܚܳܐ ܡܫܺܝܓ݂ܺܝܢ. ܐܰܝܟ݂ ܕܦܰܩܶܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ. 33 ܘܰܐܩܺܝܡ ܕܳܪܬܳܐ ܟܰܕ݂ ܚܳܕ݂ܪܳܐ ܠܡܰܫܟܢܳܐ ܘܰܠܡܰܕܒܚܳܐ. ܘܝܰܗܒ ܦܪܳܣܳܐ ܒܬܰܪܥܳܐ ܕܕ݂ܳܪܬܳܐ. ܘܫܰܠܶܡ ܡܽܘܫܶܐ ܥܒܳܕ݂ܳܐ. 34 ܘܟܰܣܝܰܬ݂ ܥܢܳܢܳܐ ܠܡܰܫܟܰܢ ܙܰܒܢܳܐ. ܘܺܐܝܩܳܪܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܶܬ݂ܡܠܺܝ ܡܰܫܟܢܳܐ. 35 ܘܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚ ܡܽܘܫܶܐ ܠܡܶܥܰܠ ܠܡܰܫܟܰܢ ܙܰܒܢܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܫܶܟ݂ܢܰܬ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܥܢܳܢܳܐ. ܘܺܐܝܩܳܪܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܠܳܐ ܡܰܫܟܢܳܐ. 36 ܘܡܳܐ ܕܡܶܣܬܰܠܩܳܐ ܥܢܳܢܳܐ ܡܶܢ ܥܶܠܰܘܰܝ ܡܰܫܟܢܳܐ. ܫܳܩܠܺܝܢ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܒܟܽܠ ܡܰܫܩܠܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. 37 ܘܶܐܢ ܠܳܐ ܡܶܣܬܰܠܩܳܐ ܥܢܳܢܳܐ. ܠܳܐ ܫܳܩܠܺܝܢ ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕܡܶܣܬܰܠܩܳܐ. 38 ܡܶܛܽܠ ܕܥܢܳܢܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܡܰܫܟܢܳܐ ܒܺܐܝܡܳܡܳܐ. ܘܢܽܘܪܳܐ ܗܳܘܝܳܐ ܒܶܗ ܒܠܺܠܝܳܐ. ܠܥܺܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܒܟܽܠ ܡܰܫܩܠܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ.

 

 

ܠܥܠ