ܝܘܐܝܠ

ܢܒܺܝܽܘܬܶܗ ܕܝܽܘܐܶܝܠ ܢܒܺܝܳܐ

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܐ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܒ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܓ.

 

 

 

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܐ.

1: ܦܶܬܓܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܥܰܠ ܝܽܘܐܶܝܠ ܒܰܪ ܒܬܽܘܐܶܝܠ. 2: ܫܡܰܥܘ ܗܳܕ݂ܶܐ ܩܰܫܺܝ̈ܫܶܐ: ܘܨܽܘܬܘ ܟܽܠ ܥܳܡܽܘܖ̈ܶܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ: ܐܶܢ ܗܘܳܬ݂ ܐܰܝܟ݂ ܗܳܕ݂ܶܐ ܒܝܰܘܡܰܝ̈ܟܽܘܢ: ܐܰܘ ܒܝܰܘܡܰܝ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܟܽܘܢ. 3: ܐܶܫܬܰܥܰܘ ܥܠܶܝܗ̇ ܠܰܒܢܰܝ̈ܟܽܘܢ: ܘܰܒܢܰܝ̈ܟܽܘܢ ܠܰܒܢܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܰܒܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܕ݂ܳܪܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ. 4: ܕܡܶܕܶܡ ܕܰܐܘܬܰܪ ܡܰܫܽܘܛܳܐ: ܐܶܟܶܠ ܩܰܡܨܳܐ ܦܳܪܚܳܐ: ܘܡܶܕܶܡ ܕܰܐܘܬܰܪ ܩܰܡܨܳܐ ܦܳܪܚܳܐ: ܐܰܟܽܠ ܩܰܡܨܳܐ ܙܳܚܠܳܐ: ܘܡܶܕܶܡ ܕܰܐܘܬܰܪ ܙܳܚܠܳܐ: ܐܶܟܽܠ ܨܰܪܨܽܘܪܳܐ. 5: ܐܶܬܬܥܺܝܪܘ ܖ̈ܰܘܳܝܶܐ ܘܰܒܟܰܘ: ܘܰܐܝܠܶܠܘ ܟܽܠ ܫܳܬܝܰܝ̈ ܚܰܡܪܳܐ: ܥܰܠ ܚܰܡܪܳܐ ܕܰܥܒܰܪ ܡܶܢ ܦܽܘܡܟ݂ܽܘܢ. 6: ܡܶܛܽܠ ܕܥܰܡܳܐ ܣܠܶܩ ܠܰܐܪܥܝ: ܥܰܫܺܝܢ ܘܠܰܝܬ ܠܶܗ ܡܶܢܝܳܢ: ܫܶܢܰܘ̈ܗܝ ܐܰܝܟ݂ ܫܶܢ̈ܶܐ ܕܰܐܪܝܳܐ: ܘܢܺܝܒܰܘ̈ܗܝ ܐܰܝܟ݂ ܢܺܝ̈ܒܶܐ ܕܓܽܘܪܝܳܐ ܕܰܐܪܝܳܐ. 7: ܥܒܰܕ݂ ܓܦܶܬܝ ܠܚܽܘܪܒܳܐ: ܘܬܺܬܝ ܠܦܽܘܫܳܚܳܐ: ܦܰܫܚܳܗ̇ ܘܰܫܕ݂ܳܗ̇ ܘܰܚܘܰܪ ܣܰܘ̈ܟܶܝܗ̇. 8: ܐܶܠܺܝ ܐܰܝܟ݂ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܰܟ݂ܒܺܝܢܳܐ ܣܰܩܳܐ ܥܰܠ ܒܥܶܠ ܛܰܠܝܽܘܬܳܗ̇. 9: ܥܒܰܪ ܣܡܺܝܕ݂ܳܐ ܘܢܽܘܩܳܝܳܐ ܡܶܢ ܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܝܺܬܶܒܘ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܒܶܐܒܠܳܐ: ܘܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܰܡܫܰܡܫܺܝܢ ܠܡܳܪܝܳܐ. 10: ܐܶܬܒܰܙܙܰܬ ܚܰܩܠܳܐ: ܘܝܶܬܒܰܬ ܒܶܐܒܠܳܐ ܐܰܪܥܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬܒܙܶܙ ܥܒܽܘܪܳܐ: ܘܺܝܒܶܫ ܚܰܡܪܳܐ: ܘܰܚܪܶܒܘ ܙܰܝ̈ܬܶܐ. 11: ܒܗܶܬܘ ܐܰܟܳܖ̈ܶܐ: ܘܰܐܝܠܶܠܘ ܟܰܖ̈ܡܶܐ: ܥܰܠ ܚܶܛ̈ܶܐ ܘܥܰܠ ܣܥܳܖ̈ܶܐ: ܕܰܥܒܰܪ ܚܨܳܕ݂ܳܐ ܕܚܰܩܠܳܐ. 12: ܓܦܶܬܳܐ ܝܶܒܫܰܬ: ܘܬܺܐܬܳܐ ܚܶܪܒܰܬ: ܘܖ̈ܽܘܡܳܢܶܐ ܘܰܕ݂ܩ̈ܠܶܐ ܘܚܰܙܽܘܖ̈ܶܐ: ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܐܺܝܠܳܢ̈ܶܐ ܕܚܰܩܠܳܐ ܝܺܒܶܫܘ: ܡܶܛܽܠ ܕܒܶܛܠܰܬ ܚܰܕ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. 13: ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܐܶܬܟܰܒܢܘ ܣܰܩ̈ܶܐ: ܘܰܐܪܩܶܕ݂ܘ ܘܰܐܝܠܶܠܘ ܡܫܰܡܫܳܢܰܝ̈ ܡܰܕܒܚܳܐ: ܥܽܘܠܘ ܒܽܘܬܘ ܒܣܰܩ̈ܶܐ ܡܫܰܡܫܳܢܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐ‌ܠܳܗܝ: ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬܟܠܺܝ ܡܶܢ ܒܰܝܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܟ݂ܽܘܢ ܣܡܺܝܕܳܐ ܘܢܽܘܩܳܝܳܐ. 14: ܩܰܕܶܫܘ ܨܰܘܡܳܐ: ܩܪܰܘ ܟܢܽܘܫܝܳܐ: ܐܶܬܟܰܢܰܫܘ ܩܰܫܺܝ̈ܫܶܐ: ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܥܳܡܽܘܖ̈ܶܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ: ܠܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟ݂ܽܘܢ: ܓܥܰܘ ܠܘܳܬ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂ܽܘܢ: ܘܶܐܡܰܪܘ. 15: ܐܽܘܗ: ܐܽܘܗ: ܠܝܰܘܡܳܐ ܕܩܰܪܺܝܒ ܗ̱ܘ̣ ܝܰܘܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܘܒܶܙܬܳܐ ܡܶܢ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܬܺܐܬܶܐ. 16: ܘܗܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܥܰܝܢܰܝ̈ܢ ܥܒܰܪ ܡܶܐܟܽܠܬܳܐ ܡܶܢ ܒܰܝܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܰܢ: ܘܚܰܕ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܘܰܕ݂ܝܳܨܳܐ. 17: ܘܰܛܘܰܝ̈ ܡܽܘܫܚ̈ܶܐ ܥܰܠ ܐܽܘܖ̈ܰܘܳܬܗܶܝܢ: ܚܪܶܒܘ ܐܰܘܨܖ̈ܶܐ: ܘܶܐܣܬܚܶܦ ܡܰܥܨܖ̈ܳܬܳܐ: ܘܺܝܒܶܫ ܥܒܽܘܪܳܐ. 18: ܠܡܳܢܳܐ ܡܶܬܬܰܢܚܳܐ ܒܥܺܝܪܳܐ ܘܒܳܟ݂̈ܝܳܢ ܒܰܩܖ̈ܶܐ ܕܬܰܘܖ̈ܶܐ: ܕܠܰܝܬ ܠܶܗܝܢ ܪܳܥܝܳܐ: ܐܳܦ ܓܙܳܖ̈ܶܐ ܕܥܳܢ̈ܳܐ ܣܳܦܘ. 19: ܠܘܳܬ݂ܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܐܶܩܪܶܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܟܠܰܬ݂ ܢܽܘܪܳܐ ܠܕܰܝܖ̈ܶܐ ܕܡܰܕ݂ܒܪܳܐ: ܘܫܰܠܶܗܒܺܝܬܳܐ ܐܰܘܩܕܰܬ݂ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܐܺܝܠܳܢ̈ܶܐ ܕܕܰܒܪܳܐ. 20: ܐܳܦ ܚܰܝܽܘܬܳܐ ܕܕܰܒܪܳܐ ܓܳܥܝܳܐ ܠܘܳܬ݂ܟ݂: ܡܶܛܽܠ ܕܺܝܒܶܫܘ ܦܨܺܝ̈ܕܶܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ: ܘܶܐܟܠܰܬ݂ ܢܽܘܪܳܐ ܠܕܰܝܖ̈ܶܐ ܕܡܰܕܒܪܳܐ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܒ.

1: ܩܪܰܘ ܫܺܝܦܽܘܪܳܐ ܒܨܶܗܝܽܘܢ: ܘܰܩܥܰܘ ܒܛܽܘܪܳܐ ܕܩܽܘܕ݂ܫܝ: ܢܙܽܘܥܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܳܡܽܘܖ̈ܶܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܡ̣ܛܳܐ ܝܰܘܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. 2: ܘܰܩ̣ܪܶܒ ܝܰܘܡܳܐ ܕܚܶܫܽܘܟܳܐ ܘܰܕܥܰܡܛܳܢܳܐ: ܝܰܘܡܳܐ ܕܰܥܢܳܢܳܐ ܘܰܕܥܰܪܦܶܠܳܐ: ܐܰܝܟ݂ ܫܰܦܪܳܐ ܕܰܦܪܺܝܣ ܥܰܠ ܛܽܘܖ̈ܶܐ: ܥܰܡܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ ܘܥܰܫܺܝܢܳܐ ܕܰܐܟܘܳܬܶܗ ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢ ܥܳܠܰܡ: ܘܒܳܬܪܶܗ ܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܫܢܰܝ̈ ܕܳܪܕܳܖ̈ܺܝܢ. 3: ܩܕ݂ܳܡܰܘܗܝ ܐܳܟܠܳܐ ܢܽܘܪܳܐ: ܘܒܳܬܪܶܗ ܡܰܘܩܕܳܐ ܫܰܠܶܗܒܺܝܬܳܐ: ܐܰܝܟ݂ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܕܰܥܕܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܩܕ݂ܳܡܰܘܗܝ: ܘܒܶܣܬܪܶܗ ܡܰܕ݂ܒܪܳܐ ܚܰܪܒܳܐ: ܘܠܰܝܬ ܕܡܶܫܬܰܘܙܰܒ ܡܶܢܗ. 4: ܐܰܝܟ݂ ܚܶܙܘܳܐ ܕܖ̈ܰܟܫܳܐ ܚܶܙܘܶܗ: ܘܰܐܝܟ݂ ܦܰܖ̈ܳܫܶܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܪܳܗܛܺܝܢ. 5: ܐܰܝܟ݂ ܩܳܠܳܐ ܕܡܰܖ̈ܟܒܳܬܳܐ ܕܰܡܢܰܗ̈ܙܳܢ ܥܰܠ ܖ̈ܺܝܫܝ ܛܽܘܖ̈ܶܐ: ܘܰܐܝܟ݂ ܩܳܠܳܐ ܕܫܰܠܶܗܒܺܝܬܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܕܳܐܟܠܳܐ ܚܰܒܬܳܐ: ܘܰܐܝܟ݂ ܥܰܡܳܐ ܥܰܫܺܝܢܳܐ ܕܰܣܕ݂ܺܝܪ ܠܰܩܪܳܒܳܐ. 6: ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡܰܘܗܝ ܢܙܽܘܥܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܘܟܽܠ ܐܰܦܺܝ̈ܢ ܢܺܐܟ̈ܡܳܢ ܐܰܝܟ݂ ܫܽܘܚܖ̈ܶܐ ܕܩܶܕܪܳܐ. 7: ܐܰܝܟ݂ ܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܶܐ ܢܶܪܗܛܽܘܢ: ܘܰܐܝܟ݂ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܩܖ̈ܰܒܬܳܢܶܐ ܢܶܣܩܽܘܢ ܒܫܽܘܖ̈ܶܐ: ܘܰܓܒܰܪ ܒܽܐܘܪܚܶܗ ܢܺܐܙܽܠܘܢ: ܘܠܳܐ ܢܶܣܛܽܘܢ ܡܶܢ ܐܽܘܖ̈ܚܳܬܗܽܘܢ. 8: ܘܰܓܒܰܪ ܠܰܐܚܽܘܗܝ ܠܳܐ ܢܶܕ݂ܚܩܽܘܢ: ܐܶܠܳܐ ܓܒܰܪ ܒܰܫܒܺܝܠܶܗ ܢܺܐܙܽܠܘܢ: ܡܶܢ ܝܽܘܩܪܳܐ ܕܙܰܝܢܗܽܘܢ ܢܶܦܠܽܘܢ: ܘܠܳܐ ܢܶܣܩܽܘܢ ܠܪܺܝܫ. 9: ܒܰܡܕܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܢܶܣܩܽܘܢ: ܘܥܰܠ ܫܽܘܖ̈ܶܐ ܢܶܪܗܛܽܘܢ: ܘܥܰܠ ܒ̈ܳܬܶܐ ܢܶܣܩܽܘܢ: ܘܡܶܢ ܟܰܘ̈ܶܐ ܢܶܥܠܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܓܰܢܳܒ̈ܶܐ. 10: ܩܕ݂ܳܡܰܘܗܝ ܐܶܬܕܰܠܚܰܬ ܐܰܪܥܳܐ: ܘܙܳܥܘ ܫܡܰܝܳܐ: ܫܶܡܫܳܐ ܘܣܰܗܪܳܐ ܚܫܶܟܘ: ܘܰܥܪܰܒ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܟܰܘܟ̈ܒܶܐ. 11: ܘܡܳܪܝܳܐ ܝܰܗܒ ܩܳܠܶܗ ܩܕ݂ܳܡ ܚܰܝܠܶܗ: ܡܶܛܽܠ ܕܣܰܓܺܝܐܳܐ ܗ̱ܝ ܛܳܒ ܡܰܫܪܺܝܬܶܗ: ܘܥܰܫܺܝܢ ܥܒܳܕ݂ܳܐ ܕܦܶܬܓܳܡܶܗ: ܡܶܛܽܠ ܕܪܰܒ ܗ̱ܘ ܝܰܘܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܘܰܕ݂ܚܺܝܠ ܛܳܒ: ܘܡܰܢܽܘ ܡܶܫܟܰܚ ܡܣܰܝܒܰܪ ܠܶܗ. 12: ܡܶܟܺܝܠ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܐܶܬܦܢܰܘ ܠܘܳܬ݂ܝ ܡܶܢ ܟܽܠܶܗ ܠܶܒܟܽܘܢ: ܒܨܰܘܡܳܐ: ܘܒܰܒܟܳܬܳܐ: ܘܰܒܡܰܖ̈ܩܕ݂ܳܬܳܐ. 13: ܘܰܨܪܰܘ ܠܶܒܰܝ̈ܟܽܘܢ ܘܠܳܐ ܢܰܝ̈ܬܰܝܟܽܘܢ: ܘܶܐܬܦܢܰܘ ܠܘܳܬ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂ܽܘܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܪܰܚܡܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܘܰܡܪܰܚܦܳܢܳܐ: ܘܢܰܓܺܝܪܳܐ ܪܽܘܚܶܗ ܘܣܰܓܺܝܐܳܐ ܛܰܝܒܽܘܬܶܗ: ܘܡܰܗܦܶܟ݂ ܒܺܝܫܬܳܐ. 14: ܡܰܢ ܝܳܕܰܥ ܐܶܢ ܡܶܬܦܢܶܐ ܘܰܡܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝܢ: ܘܡܰܘܬܰܪ ܒܰܐܬܪܶܗ ܒܽܘܪܟܬܳܐ: ܘܰܣܡܺܝܕ݂ܳܐ ܘܢܽܘܩܳܝܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂ܽܘܢ. 15: ܩܪܰܘ ܫܺܝܦܽܘܪܳܐ ܒܨܶܗܝܽܘܢ: ܩܰܕܶܫܘ ܨܰܘܡܳܐ: ܩܪܰܘ ܟܢܽܘܫܝܳܐ. 16: ܟܢܽܘܫܘ ܥܰܡܳܐ: ܩܰܕܶܫܘ ܥܺܕܬܳܐ: ܟܢܽܘܫܘ ܣܳܒ̈ܶܐ: ܘܰܟܢܽܘܫܘ ܥܠܰܝ̈ܡܶܐ ܘܝܳܢܩܰܝ̈ ܬܕܰܝ̈ܳܐ: ܢܶܦܽܘܩ ܚܰܬܢܳܐ ܡܶܢ ܩܰܝܛܽܘܢܶܗ: ܘܟܰܠܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܒܶܝܬ݂ ܓܢܽܘܢܳܗ̇. 17: ܒܰܝ̈ܢܰܝ ܩܶܣܛܪܽܘܡܳܐ ܠܡܰܕܒܚܳܐ ܢܶܒܟܽܘܢ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܡܫܰܡܫܳܢܰܘ̈ܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܘܢܺܐܡܪܽܘܢ: ܚܽܘܣ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܥܰܡܳܟ݂: ܘܠܳܐ ܬܶܬܶܠ ܝܳܪܬܽܘܬܳܟ݂ ܠܚܶܣܕܳܐ ܘܰܠܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܕܠܳܐ ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܐܰܝܟܰܘ ܐܰܠܳܗܗܽܘܢ. 18: ܘܛܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܒܰܐܪܥܶܗ: ܘܚܳܣ ܥܰܠ ܥܰܡܶܗ. 19: ܘܰܥ̣ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܥܰܡܶܗ: ܗܳܐ ܡܫܰܕܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܥܒܽܘܪܳܐ: ܘܚܰܡܪܳܐ: ܘܡܶܫܚܳܐ ܕܬܶܣܒܥܽܘܢ ܬܽܘܒ ܠܚܶܣܕܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ. 20: ܘܰܠܓܰܪܒܝܳܐ ܐܶܕܚܽܘܩ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ: ܘܰܐܕ݂ܚܩܺܝܘܗܝ ܠܰܐܪܥܳܐ ܨܗܺܝܬܳܐ ܘܚܰܪܒܬܳܐ: ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ ܠܝܰܡܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ: ܘܚܰܪܬܶܗ ܠܝܰܡܳܐ ܐ̱ܚܪܳܝܳܐ: ܘܢܶܡܚܶܐ ܪܺܝܚܶܗ ܘܬܶܣܰܩ ܣܘܳܬܶܗ: ܥܰܠ ܕܶܐܬܬܪܺܝܡ ܠܡܶܥܒܰܕ݂. 21: ܠܳܐ ܬܶܕ݂ܚܠܺܝܢ ܐܰܪܥܳܐ: ܕܽܘܨܝ ܘܰܚܕ݂ܳܝ: ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬܬܪܺܝܡ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܶܥܒܰܕ݂.  22: ܠܳܐ ܬܶܕܚܠܺܝܢ ܚܰܝܽܘܬܳܐ ܕܕܰܒܪܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܺܝܥܳܐ ܬܰܕ݂ܐܳܐ ܒܕܰܝܖ̈ܶܐ ܕܡܰܕ݂ܒܪܳܐ: ܘܺܐܝܠܳܢܳܐ ܝܰܗܒ ܦܺܐܖ̈ܰܘܗܝ: ܘܰܓܦܶܬܳܐ ܘܬܺܬܳܐ ܝܰܗܒ ܚܰܝܠܗܶܝܢ. 23: ܒܢܰܝ̈ ܨܶܗܝܽܘܢ ܕܽܘܨܘ ܘܰܚܕ݂ܰܘ ܒܡܳܪܝܳܐ: ܐܰܠܳܗܳܟ݂ܽܘܢ: ܕܝܳܗܶܒ ܠܟ݂ܽܘܢ ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ: ܘܡܰܚܶܬ ܠܟ݂ܽܘܢ ܡܶܛܪܳܐ ܪܒܺܝܥܳܝܳܐ ܘܰܠܩܺܝܫܳܝܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕܡܶܢ ܠܽܘܩܕܰܡ. 24: ܘܢܶܬܡܠܽܘܢ ܐܶܕܖ̈ܶܐ ܥܒܽܘܪܳܐ: ܘܢܰܫ̈ܦܥܳܢ ܡܰܥܨܖ̈ܳܬܳܐ ܚܰܡܪܳܐ ܘܡܶܫܚܳܐ.  25: ܘܶܐܦܪܽܘܥܟ݂ܽܘܢ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܕܶܐܟܶܠ ܩܰܡܨܳܐ ܦܳܪܚܳܐ: ܘܙܳܚܠܳܐ ܘܨܰܪܨܽܘܪܳܐ ܘܡܳܫܽܘܛܳܐ: ܚܰܝܠܝ ܪܰܒܳܐ ܕܫܰܕܪܶܬ ܥܠܰܝܟܽܘܢ. 26: ܘܬܺܐܟܠܽܘܢ ܘܬܶܣܒܥܽܘܢ: ܘܰܬܫܰܒܚܽܘܢ ܠܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂ܽܘܢ: ܕܥܳܒܶܕ ܥܰܡܟ݂ܽܘܢ ܬܶܕ݂ܡܖ̈ܳܬܳܐ: ܘܠܳܐ ܢܶܒܗܰܬ ܥܰܡܝ ܠܥܳܠܰܡ. 27: ܘܬܶܕܥܽܘܢ ܕܰܒܓ݂ܰܘ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܐ̱ܢܳܐ: ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂ܽܘܢ: ܘܠܰܝܬ ܬܽܘܒ ܠܒܰܪ ܡܶܢܝ: ܘܠܳܐ ܢܶܒܗܰܬ ܥܰܡܝ ܠܥܳܠܰܡ. 28: ܘܡܶܢ ܒܳܬܪܟܶܢ ܐܶܫܽܘܕ݂ ܪܽܘܚܝ ܥܰܠ ܟܽܠ ܒܣܰܪ: ܘܢܶܬܢܰܒܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܟܽܘܢ ܘܰܒ̈ܢܳܬܟ݂ܽܘܢ: ܘܣܳܒܰܝ̈ܟܽܘܢ ܚܶܠ̈ܡܶܐ ܢܶܚܠܡܽܘܢ: ܘܰܥܠܰܝ̈ܡܰܝܟܽܘܢ ܚܶܙܘܳܢ̈ܶܐ ܢܶܚܙܽܘܢ. 29: ܘܳܐܦ ܥܰܠ ܥܰܒ̈ܕܶܐ ܘܥܰܠ ܐܰܡ̈ܗܳܬܳܐ: ܐܶܫܽܘܕ݂ ܪܽܘܚܝ ܒܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܗܳܢܽܘܢ. 30: ܘܶܐܥܒܶܕ݂ ܬܶܕ݂ܡܖ̈ܳܬܳܐ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܒܰܐܪܥܳܐ: ܕܡܳܐ: ܘܢܽܘܪܳܐ: ܘܥܶܛܪܳܐ ܕܬܶܢܳܢܳܐ. 31: ܫܶܡܫܳܐ ܢܶܬܗܦܶܟ݂ ܠܚܶܫܽܘܟ݂ܳܐ: ܘܣܰܗܪܳܐ ܠܰܕ݂ܡܳܐ: ܩܕ݂ܳܡ ܕܢܺܐܬܶܐ ܝܰܘܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܰܕܚܺܝܠܳܐ. 32: ܘܟܽܠ ܕܢܶܩܪܶܐ ܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܢܶܬܦܰܨܶܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܛܽܘܪܳܐ ܕܨܶܗܝܽܘܢ ܘܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܬܶܗܘܶܐ ܡܫܰܘܙܒܽܘܬܳܐ: ܐܰܝܟ݂ ܕܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܰܡܫܰܘܙ̈ܒܶܐ ܕܰܩ̣ܪܳܐ ܡܳܪܝܳܐ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܓ.

1: ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܗܳܢܽܘܢ ܘܰܒܙܰܒܢܳܐ ܗܰܘ: ܕܡܰܗܦܶܟ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܫܒܺܝܬ݂ܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕܳܐ ܘܕܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. 2: ܐܶܟܰܢܶܫ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܘܰܐܚܶܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܠܢܰܚܠܳܐ ܕܝܽܘܫܳܦܳܛ: ܘܶܐܕܽܘܢ ܥܰܡܗܽܘܢ ܬܰܡܳܢ: ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܝܳܪܬܽܘܬ݂ܝ: ܕܶܐܬ݂ܒܰܕܰܪܘ ܒܶܝܬ݂ ܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܥܰܠ ܕܦܰܠܶܓܘ ܐܰܪܥܝ. 3: ܘܥܰܠ ܥܰܡܝ ܐܰܪܡܺܝܘ ܦܶܨ̈ܶܐ: ܘܝܰܗܒܘ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܒܰܐܓ݂ܰܪ ܙܳܢ̈ܝܳܬܳܐ: ܘܰܛ̈ܠܳܝܳܬܳܐ ܙܰܒܶܢܘ ܒܚܰܡܪܳܐ ܘܶܐܫܬܺܝܘ. 4: ܡܳܢܳܐ ܚܫܺܝ̈ܒܳܢ ܐܢ̱ܬܶܝܢ ܠܺܝ ܨܽܘܪ ܘܨܰܝܕܳܢ: ܘܟܽܠܶܗ ܓܠܺܝܠܳܐ ܕܰܦܠܶܫܬ: ܕܰܠܡܳܐ ܦܽܘܪܥܳܢܳܐ ܦܳܪܥܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܠܺܝ: ܘܶܐܢ ܚܽܘܒ̈ܠܶܐ ܪܳܡܶܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܥܠܰܝ: ܒܰܥܓܰܠ ܘܰܡܣܰܪܗܒܳܐܺܝܬ݂ ܐܰܗܦܶܟ݂ ܦܽܘܪܥܢܟ݂ܽܘܢ ܒܪܺܝܫܟ݂ܽܘܢ. 5: ܥܰܠ ܕܰܢܣܰܒܬܽܘܢ ܟܶܣܦܝ ܘܕܰܗܒܝ: ܘܡܳܐܢܰܝ̈ ܫܰܦܺܝܖ̈ܶܐ ܐܰܥܶܠܬܽܘܢ ܠܗܰܝ̈ܟܠܰܝܟܽܘܢ. 6: ܘܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܘܰܒܢܰܝ̈ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ ܙܰܒܶܢܬܽܘܢ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܝܰܘ̈ܢܳܝܶܐ: ܕܬܰܪܚܩܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܬܚܽܘܡܗܽܘܢ. 7: ܗܳܐ ܐܶܢܳܐ ܡܥܺܝܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܗܽܘܢ ܡܶܢ ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܕܙܰܒܶܢܬܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܠܬܰܡܳܢ: ܘܰܐܗܦܶܟ݂ ܦܽܘܪܥܳܢܟ݂ܽܘܢ ܒܪܺܝܫܟ݂ܽܘܢ. 8: ܘܰܐܫܠܶܡ ܒܢܰܝ̈ܟܽܘܢ ܘܰܒ̈ܢܳܬܟ݂ܽܘܢ ܒܝܰܕ݂ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܗܽܘܕܳܐ: ܘܰܢܙܰܒܢܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܫܒܳܐ ܠܥܰܡܳܐ ܪܰܚܺܝܩܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܰܠܶܠ. 9: ܐܰܟ݂ܪܶܙܘ ܗܳܕ݂ܶܐ ܒܶܝܬ݂ ܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܩܰܕܶܫܘ ܩܪܳܒܳܐ: ܐܰܥܺܝܪܘ ܠܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܶܐ: ܢܶܩܪܒܽܘܢ ܘܢܶܣܩܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܩܖ̈ܰܒܬܳܢܶܐ. 10: ܪܘܰܥܘ ܣܶܟܰܝ̈ ܦܰܕܳܢܰܝ̈ܟܽܘܢ ܠܣܰܝ̈ܦܶܐ: ܘܡܰܓܠܰܝ̈ܟܽܘܢ ܠܖ̈ܽܘܡܚܶܐ: ܘܡܰܢ ܕܚܰܠܳܫ ܢܺܐܡܰܪ ܕܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܐ̱ܢܳܐ. 11: ܐܶܬܟܰܢܰܫܘ ܘܬܰܘ ܟܽܠܟ݂ܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܰܚܕ݂ܺܝܪܺܝܢ: ܐܶܬܩܰܪܰܒܘ ܘܬܰܡܳܢ ܬܳܒܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܓܰܢ̱ܒܳܪܽܘܬܟ݂ܽܘܢ. 12: ܢܶܬܬܥܺܝܪܽܘܢ ܘܢܶܣܩܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܠܥܽܘܡܩܳܐ ܕܝܽܘܫܳܦܳܛ: ܡܶܛܽܠ ܕܬܰܡܳܢ ܐܶܬܶܒ ܠܰܡܕ݂ܳܢ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܰܚܕ݂ܺܝܪܺܝܢ. 13: ܫܰܕܰܪܘ ܡܰܓ̈ܠܶܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܫܶܠ ܩܛܳܦܳܐ: ܥܽܘܦܘ ܕܽܘܫܘ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܥܰܘ ܓܽܘ̈ܒܶܐ ܘܰܫܦܰܥ ܡܰܥܨܖ̈ܳܬܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܣܶܓܝܰܬ݂ ܒܺܝܫܽܘܬܗܽܘܢ. 14: ܪܶܓܫܳܐ ܕܰܪܓܽܘܫܝܳܐ ܒܥܽܘܡܩܳܐ ܕܦܳܣܺܝ̈ܩܳܬܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܩܰܪܺܝܒ ܗ̱ܘ ܝܰܘܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܒܥܽܘܡܩܳܐ ܕܦܳܣܺܝ̈ܩܳܬܳܐ. 15: ܫܶܡܫܳܐ ܘܣܰܗܪܳܐ ܚܫܶܟ݂ܘ: ܘܰܥ̣ܪܰܒ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܟܰܘܟ̈ܒܶܐ. 16: ܘܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܨܶܗܝܽܘܢ ܢܶܢܗܰܡ: ܘܡܶܢ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ ܢܶܬܶܠ ܩܳܠܶܗ: ܘܰܢܙܽܘܥܽܘܢ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ: ܘܡܳܪܝܳܐ ܢܚܽܘܣ ܥܰܠ ܥܰܡܶܗ: ܘܰܢܚܰܝܶܠ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 17: ܘܬܶܕܥܽܘܢ ܕܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂ܽܘܢ: ܕܥܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܒܨܶܗܝܽܘܢ ܛܽܘܪܳܐ ܕܩܽܘܕ݂ܫܝ: ܘܬܶܗܘܶܐ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܘܢܽܘܟܖ̈ܳܝܶܐ ܬܽܘܒ ܠܳܐ ܢܶܥܡܪܽܘܢ ܒܳܗ̇. 18: ܒܶܗ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ: ܢܰܛܦܽܘܢ ܛܽܘܖ̈ܶܐ ܚܰܠܝܽܘܬܳܐ: ܘܖ̈ܳܡܳܬܳܐ ܢܰܖ̈ܕܝܳܢ ܚܰܠܒܳܐ: ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܦܨܺܝ̈ܕܶܐ ܕܺܝܗܽܘܕܳܐ ܢܰܪܕܽܘܢ ܡܰܝ̈ܳܐ: ܘܡܰܒܽܘܥܳܐ ܡܶܢ ܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܢܶܦܽܘܩ: ܘܢܰܫܩܶܐ ܠܢܰܚܠܳܐ ܕܣܳܛܺܝܡ. 19: ܡܶܨܪܶܝܢ ܠܰܚܒܳܠܳܐ ܬܶܗܘܶܐ: ܘܰܐܕܽܘܡ ܠܡܰܕ݂ܒܪܳܐ ܚܰܪܒܳܐ: ܡܶܢ ܚܛܽܘܦܝܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܗܽܘܕܳܐ: ܕܶܐܫܰܕ݂ܘ ܕܡܳܐ ܙܰܟܳܝܳܐ ܒܰܐܪܥܗܽܘܢ. 20: ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܬܶܬܶܒ: ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ ܠܕܳܪܕܳܖ̈ܺܝܢ. 21: ܘܶܐܬܒܰܥ ܕܶܡܗܽܘܢ ܘܠܳܐ ܐܶܚܰܣܶܐ: ܘܡܳܪܝܳܐ ܥܳܡܰܪ ܒܨܶܗܝܽܘܢ.