ܛܽܘܒܺܝܛ

ܟܬܳܒܳܐ ܕܛܽܘܒܺܝܛ

ܐܰܝܟ ܡܰܫܠܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܫܰܒܥܺܝܢ

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܐ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ .ܒ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܓ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܗ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܘ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܙ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܚ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܛ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܐ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܒ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܓ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܕ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܐ.

1 ܟܬܳܒܳܐ ܕܡ̈ܶܠܶܐ ܕܛܽܘܒܺܝܛ܆ ܗܰܘ ܕܒܰܝܐܶܝܠ. ܗܰܘ ܕܰܚܢܳܢܳܐܶܝܠ ܗܰܘ ܕܰܐܕܘܐܶܝܠ. ܗܰܘ ܕܓܰܒܳܐܶܝܠ. ܡܶܢ ܙܰܪܥܳܐ ܕܰܐܫܳܐܶܝܠ. ܡܶܢ ܫܰܪܒܬܳܐ ܕܢܰܦܬܳܠܺܝ. 2 ܗܰܘ ܕܶܐܫܬܒܺܝ ܗܘܳܐ ܒܝܰܘ̈ܡܳܬܶܗ ܕܫܰܠܡܰܢܥܣܰܪ ܡ̱ܰܟܳܐ ܕܳܐܬܽܘܪ̈ܳܝܶܐ܆ ܡܶܢ ܬܶܣܒܶܣ ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܕܩܰܕܶܫ ܕܢܰܦܬܳܠܺܝ ܒܰܓܠܺܝܠܳܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܐܳܫܺܝܪ. 3 ܐܶܢܳܐ ܛܽܘܒܺܝܛ ܒܽܐܘܪ̈ܚܳܬܳܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܪܳܕܶܐ ܗܘܺܝܬ܆ ܘܰܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ܆ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܕܺܝܠܝ. ܘܰܠܥܳܡܳܐ ܗܰܘ ܕܶܐܙܰܠ ܥܰܡܝ ܠܰܐܬܪܳܐ ܕܳܐܬܽܘܪ̈ܳܝܶܐ ܠܢܺܝܢܘܶܐ.4 ܘܟܰܕ ܐܺܝܬܰܝ ܗܘܺܝܬ ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܺܝܠܝ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ܆ ܟܰܕ ܛܰܠܝܳܐ ܐܺܝܬܰܝ ܗܘܺܝܬ܆ ܟܽܠܳܗ̇ ܫܰܪܒܬܳܐ ܕܢܰܦܬܳܠܺܝ ܐܰܒܳܐ ܕܺܝܠܝ܆ ܐܰܪܚܩܶܬ ܡܶܢ ܒܰܝܬܳܐ ܕܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ܆ ܗܳܝ ܕܶܐܬܓܰܒܝܰܬ ܡܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ ܕܰܢܕܰܒܚܽܘܢ ܒܳܗ̇ ܟܽܠܗܶܝܢ ܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ. ܐܶܩܰܕܰܫ ܒܶܝܬ ܡܰܫܪܝܶܗ ܕܰܡܪܰܝܡܳܐ܆ ܗܰܘ ܐܶܬ݂ܒܢܺܝ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܕܳܖ̈ܶܐ ܕܥܳܠܡܳܐ.5 ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ ܟܰܕ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܪ̈ܚܩܶܝܢ܆ ܡܕܰܒ̈ܚܳܢ ܗܘܰܝ̈ ܒܒܰܥܠܳܐ ܠܥܶܓܠܬܳܐ܆ ܘܒܰܝܬܳܐ ܕܢܰܦܬܳܠܺܝ ܐܰܒܳܐ ܕܺܝܠܝ. 6 ܘܶܐܢܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕܰܝ̈: ܪܳܕܶܐ ܗܘܺܝܬ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܢ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܒܥܺܐܕ̈ܶܐ: ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܰܟܬܺܝܒܳܐ ܠܟܽܠܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܒܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ. ܟܰܕ ܪ̈ܺܝܫܳܝܳܬܳܐ ܘܡܰܥܣܳܖ̈ܶܐ ܕܥܰܠ̈ܠܳܬܳܐ܆ ܘܪ̈ܺܝܫܝܳܬ ܥܶܙ̈ܶܐ ܘܥܰܪ̈ܒܶܐ ܕܺܐܝܬ ܗܘܳܐ ܠܺܝ. 7 ܝܳܗܶܒ ܗܘܺܝܬ ܠܗܶܝܢ ܠܟܳܗ̈ܢܶܐ: ܠܰܒܢܰܝ̈ ܐܰܗܪܽܘܢ ܩܕܳܡ ܡܰܕܒܚܳܐ. ܡܰܥܣܳܖ̈ܶܐ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܥܰܠ̈ܠܳܬܳܐ ܝܳܗܶܒ ܗܘܺܝܬ ܠܰܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܠܶܘܺܝ: ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܰܡܢܺܝܚܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. ܘܰܠܥܽܘܣܪܳܐ ܬܪܰܝܳܢܳܐ ܡܙܰܒܶܢ ܗܘܺܝܬ: ܘܳܐܙܶܠ ܗܘܺܝܬ ܘܰܡܢܰܦܶܩ ܗܘܺܝܬ ܐܶܢܽܘܢ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܒܟܽܠ ܫܰܢ̱ܬܳܐ. 8 ܘܠܰܬܠܺܝܬܳܝܬܳܐ ܝܳܗܶܒ ܗܘܺܝܬ ܠܗܳܢܽܘܢ ܕܙܳܕܶܩ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܦܰܩܕܰܢܝ ܕܶܒܽܘܪܰܐ ܐܶܡܳܐ ܕܺܝܠܝ.9 ܡܶܛܽܠ ܕܝܰܬܡܳܐ ܐܶܫܬܰܒܩܶܬ ܡܶܢ ܐܰܒܳܐ ܕܺܝܠܝ. ܘܟܰܕ ܗܘܺܝܬ ܓܰܒܪܳܐ: ܢܶܣܒܶܬ ܠܚܰܢ̱ܢܰܐ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ: ܡܶܢ ܙܰܪܥܳܐ ܕܫܰܪܒܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ. ܘܝܶܠܕܶܬ݂ ܡܶܢܳܗ̇ ܒܪܳܐ. ܘܰܩܪܺܝܬ ܠܰܫܡܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܛܽܘܒܺܝܳܐ. 10 ܘܟܰܕ ܐܶܫܬܒܺܝܬ ܠܢܺܝܢܘܶܐ: ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܚܰܝ̈ ܘܗܳܢܽܘܢ ܕܡܶܢ ܓܶܢܣܳܐ ܕܺܝܠܝ: ܐܳܟܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܡܶܢ ܠܰܚܡܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܐܶܢܳܐ ܕܶܝܢ ܢܶܛܪܶܬ ܠܢܰܦܫܳܐ ܕܺܝܠܝ ܕܠܳܐ ܐܶܟܽܘܠ. 11 ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܺܥܗܺܝܕ ܗܘܺܝܬ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܢܰܦܫܳܐ ܕܺܝܠܝ: ܠܰܐܠܳܗܳܐ. 12 ܘܝܰܗܒ ܠܺܝ ܡܪܰܝܡܳܐ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܘܰܕܡܽܘܬܳܐ ܩܕܳܡ ܫܰܠܡܰܢܥܣܰܪ. 13 ܘܺܐܝܬܰܝ ܗܘܺܝܬ ܙܰܒܢܽܘܢܳܐ ܕܺܝܠܶܗ. ܘܳܐܙܶܠ ܗܘܺܝܬ ܠܡܳܕܰܝ.14 ܘܣܳܡܶܬ ܓܽܘܥܠܳܢܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܓܰܒܥܳܐܶܝܠ ܐܰܚܽܘܗܝ ܕܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܒܢܰܪܓܶܙ ܕܡܳܕܰܝ. ܕܟܶܣܦܳܐ ܟܰܟܖ̈ܶܐ ܥܣܰܪ. 15 ܟܰܕ ܡܺܝܬ݂ ܫܰܠܡܰܢܥܣܰܪ: ܐܰܡܠܶܟ ܗܘܳܐ ܣܰܢܚܰܪܺܝܒ ܒܪܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܚܠܳܦܰܘܗܝ. ܘܽܐܘܪ̈ܚܳܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ: ܠܳܐ ܡܛܰܟ̈ܣܳܬܳܐ ܗܘܰܝ̈. ܘܠܳܐ ܬܽܘܒ ܐܶܬܡܰܨܝܰܬ ܠܡܺܐܙܰܠ ܡܳܕܺܝ.16 ܘܰܒܝܰܘ̈ܡܳܬܶܗ ܕܫܰܠܡܰܢܥܣܰܪ ܡܖ̈ܰܚܡܳܢܘܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܬܳܐ ܥܶܒܕܶܬ ܠܰܐܚ̈ܶܐ ܕܺܝܠܝ. 17 ܠܠܶܚܡܳܐ ܕܺܝܠܝ ܝܳܗܶܒ ܗܘܺܝܬ ܠܟܰܦܢ̈ܶܐ. ܘܢܰܚ̈ܬܶܐ ܠܥܰܪ̈ܛܶܠܳܝܶܐ. 18 ܘܶܐܢ ܠܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܡܶܢܓܶܢܣܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܚܳܙܶܐ ܗܘܺܝܬ ܕܡܰܝ݂ܺܝ݂ܬ݂ ܗܘܳܐ: ܘܰܫܕܶܐ ܒܶܣܬܰܪ ܫܽܘܪܳܐ ܕܢܺܝܢܘܶܐ: ܩܳܒܰܪ ܗܘܺܝܬ ܠܶܗ. ܘܶܐܢ ܠܐ̱ܢܳܫ ܩܳܛܶܠ ܗܘܳܐ ܣܰܢܚܰܪܺܝܒ ܡܰܠܟܳܐ: ܟܰܕ ܐܶܬܳܐ ܕܥܳܪܶܩ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܝܺܗܽܘܕ: ܩܳܒܰܪ ܗܘܺܝܬ ܠܶܗ:  ܟܰܕ ܓܳܢܶܒ ܗܘܺܝܬ. ܠܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܓܶܝܪ ܩܛܰܠ ܒܚܶܡܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ. ܐܶܬܒܥܺܝܘ ܗܘܰܘ ܗܳܟܺܝܠ ܡܶܢ ܡܰܠܟܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܦܰܓܖ̈ܶܐ: ܘܠܳܐ ܐܶܫܬܟܰܚܘ 19 ܟܰܕ ܐܶܙܰܠ ܕܶܝܢ ܚܰܕ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܒܢܺܝܘܶܐ: ܚܰܘܺܝ ܠܡܰܠܟܳܐ ܡܶܛܽܠܳܬܝ: ܕܶܐܢܳܐ ܩܳܒܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܗܽܘܢ. ܘܶܐܬܛܰܫܺܝܬ ܟܰܕ ܐܶܫܬܰܘܕܥܶܬ ܕܡܶܬܒܥܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܰܡܡܳܬ݂. ܘܟܰܕ ܕܶܚܠܶܬ: ܫܰܢܺܝܬ. ܘܶܐܬ݂ܚܛܶܦܺܝ̈ܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܺܐܝܬ ܗܘܰܝ̈ ܠܺܝ. 20 ܘܠܳܐ ܐܶܫܬܒܶܩ ܠܺܝ ܘܠܳܐ ܡܶܕܶܡ: ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܚܰܢ̱ܢܰܐ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܕܺܝܠܝ: ܘܛܽܘܒܺܝܳܐ ܒܪܳܐ ܕܺܬܠܝ. 21 ܘܠܳܐ ܥܒܰܪܘ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܚܰܡܫܺܝܢ: ܥܕܰܡܳܐ ܕܩܰܛܠܽܘܗܝ ܬܖ̈ܰܝܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܺܝܠܶܗ. ܘܰܥܪܰܩ ܠܛܽܘܪܳܐ ܕܰܐܪܰܐܪܰܛ. ܘܰܐܡܠܶܟ ܗܘܳܐ ܣܪܰܚܕܽܘܢܺܝܨ ܒܪܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܚܠܳܦܰܘܗܝ. ܘܛܰܟܶܣ ܗܘܳܐ ܠܰܐܚܝܳܐܚܽܘܪ ܗܰܘ ܕܚܢܢܐܝܠ ܒܪܳܐ ܕܰܐܚܳܐ ܕܺܝܠܝ: ܘܥܰܠ ܟܽܠܶܗ ܚܽܘܫܒܳܢܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ: ܘܥܰܠ ܟܽܠܶܗ ܦܽܘܪܢܳܣܳܐ. 22 ܘܰܐܦܺܝܣ ܗܘܳܐ ܐܰܚܝܳܐܚܽܘܪ ܚܠܳܦܰܝ: ܘܶܐܬܺܝܬ ܠܢܺܝܢܘܶܐ. ܐܰܚܝܳܐܚܽܘܪ ܕܶܝܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܫܳܩܝܳܐ: ܘܥܰܠ ܥܶܙܩܬܳܐ: ܘܦܰܪܢܣܳܐ: ܘܥܳܒܶܕ ܚܽܘܫܒܳܢܳܐ. ܘܰܐܩܺܝܡܶܗ ܣܪܰܚܕܽܘܢܺܝܨܪ ܒܪܳܐ ܡܶܢ ܗܳܝ ܕܬܰܪܬܶܝܢ. ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܕܶܝܢ ܡܶܢ ܐܰܚܳܐ ܕܺܝܠܝ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ .ܒ.

1 ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܢܶܚܬܶܬ ܠܒܰܝܬܳܐ ܕܺܝܠܝ: ܘܶܐܬܝܰܗܒܰܬ ܠܺܝ ܚܰܢ̱ܢܰܐ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܕܺܝܠܝ: ܘܛܽܘܒܺܝܳܐ ܗܰܘ ܒܪܳܐ ܕܺܝܠܝ: ܒܥܺܐܕܳܐ ܕܦܰܢܛܺܝܩܽܘܣܛܺܝ: ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܒܫܰܒܥܳܐ ܫܳܒܽܘ̈ܥܶܐ: ܗܘܳܬ ܫܳܪܽܘܬܳܐ ܛܳܒܳܬܳܐ ܠܺܝ. 2 ܟܰܕ݂ ܐܶܣܬܰܡܟ݂ܶܬ݂ ܕܶܝܢ ܠܡܶܐܟܰܠ: ܚܙܺܝܬ ܛܥܽܘ̈ܡܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ. ܘܶܐܡܪܶܬ ܠܰܒܪܳܐ ܕܺܝܠܝ. ܗܰܠܶܟ݂: ܘܰܐܝܬܳܐ ܡܶܢ ܐܰܚ̈ܶܐ ܕܺܝܠܰܢ: ܠܗܰܘ ܕܶܐܢ ܬܶܫܟܰܚ ܣܢܺܝܩܳܐ: ܗܰܘ ܕܰܥܗܺܝܕ݂ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܘܗܳܐ ܡܩܰܘܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ݂. 3 ܘܟܰܕ݂ ܐܶܬܳܐ ܐܶܡܰܪ. ܐܳܒܝ: ܚܰܕ ܡܶܢ ܓܶܢܣܳܐ ܕܺܝܠܰܢ܆ ܟܰܕ݂ ܚܢܺܝܩ܆ ܫܕܶܐ ܒܫܽܘܩܳܐ. 4 ܘܶܐܢܳܐ ܩܕܳܡ ܕܶܐܛܥܰܡ: ܟܰܕ݂ ܫܶܘܪܰܬ݂: ܐܰܪܺܝܡܬ݂ܶܗ ܠܒܰܝܬܳܐ: ܥܕܰܡܳܐ ܕܰܥܪܰܒ ܫܶܡܫܳܐ.5 ܘܟܰܕ݂ ܗܶܦܟܶܬ݂ ܣܚܺܝܬ݂: ܘܠܶܥܣܶܬ݂ ܠܰܚܡܳܐ ܕܺܝܠܝ ܒܥܳܩܬܳܐ.6 ܘܶܐܬܕܰܟܪܶܬ ܠܰܢܒܺܝܽܘܬܳܐ ܕܥܰܡܽܘܣ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܶܐܡܰܪ: ܢܶܬܗܰܦܟܽܘܢ ܥܺܐܕܰܝ̈ܟܽܘܢ ܠܶܐܒܠܳܐ: ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܚܰܕܘ̈ܳܬܳܐ ܕܺܝܠܟܽܘܢ ܠܽܐܘܠ̈ܝܳܬܳܐ.7 ܘܰܒܟܺܝܬ. ܘܟܰܕ݂ ܥܪܰܒ ܫܶܡܫܳܐ: ܐܶܙܶܠܬ. ܘܟܰܕ݂ ܚܶܦܪܶܬ݂ ܩܰܒܪܶܗ.8 ܘܩܰܪ̈ܺܝܒܶܐ ܓܳܚܟܺܝܢ ܗܘܰܘ ܟܰܕ ܐܳܡܪܺܝܢ .ܠܳܐ ܬܽܘܒ ܕܳܚܶܠ ܠܡܶܬܩܛܳܠܽܘ ܡܶܛܽܠ ܣܽܘܥܪܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܘܰܥܪܰܩ: ܘܗܳܐ ܬܽܘܒ ܩܳܒܰܪ ܠܡܺܝ̈ܬܶܐ.9 ܘܒܶܗ ܒܠܺܠܝܳܐ ܦܢܺܝܬ ܟܰܕ݂ ܩܶܒܪܶܬ݂. ܘܕܶܡܟܶܬ݂ ܡܣܰܝܒܳܐ ܠܘܳܬ ܐܶܣܬܳܐ ܕܕܳܪܬܳܐ. ܘܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܕܺܝܠܝ ܠܳܐ ܡܚܰܦܝܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ.10 ܘܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܗܘܺܝܬ ܕܨܶܦܖ̈ܶܐ ܒܶܐܣܬܳܐ ܐܺܝܬ ܗܘܰܝ̈. ܟܰܕ݂ ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܕܺܝܠܝ ܦܬܺܝ̈ܚܳܢ ܗܘܰܝ̈: ܚܖ̈ܰܝ ܗܳܠܶܝܢ ܨܶܦܖ̈ܶܐ ܫܰܚܺܝܢ̈ܶܐ ܒܥܰܝ̈ܢܰܝ. ܘܰܗܘܰܘ ܚܘܰܪܘܳܖ̈ܶܐ ܒܥܰܝ̈ܢܶܐ ܕܺܝܠܝ. ܘܶܐܙܶܠܬ ܠܘܳܬ݂ ܐܳܣܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ: ܘܠܳܐ ܐܰܘܬܪܽܘܢܳܢܝ. ܐܰܚܝܳܐܚܽܘܪ ܕܶܝܢ ܡܬܰܪܣܶܐ ܗܘܳܐ ܠܺܝ: ܥܕܰܡܳܐ ܕܶܐܙܶܠܬ ܠܶܐܠܽܘܡܰܐܺܝܕܰܐ.11 ܘܰܐܢ̱ܬܬܳܐ ܕܺܝܠܝ ܚܰܢ̱ܢܰܐ: ܦܳܠܚܳܐ ܗܘܳܬ ܒܶܝܬ ܢܶܫ̈ܶܐ.12 ܘܰܡܫܰܕܪܳܐ ܠܡܳܪ̈ܶܝܗ̇. ܘܝܰܗܒܘ ܠܳܗ̇ ܐܳܦ ܗܶܢܽܘܢ ܐܰܓܪܳܐ: ܟܰܕ݂ ܐܰܘܣܶܦܘ ܓܰܕܝܳܐ.13 ܟܰܕ݂ ܕܶܝܢ ܐܶܬܳܬ݂ ܠܘܳܬ݂ܝ: ܫܰܪܺܝ ܠܡܶܩܥܳܐ. ܘܶܐܡܪܶܬ ܠܳܗ̇. ܡܶܢ ܐܰܝܟܳܐ ܗܽܘ ܓܰܕܝܳܐ: ܕܰܠܡܳܐ ܓܢܺܝܒܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܦܰܢܳܐܝܺܘܗܝ ܠܡܳܖ̈ܰܘܗܝ. ܠܰܘ ܓܶܝܪ ܢܳܡܽܘܣܳܝܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܠܡܶܐܟܰܠ ܓܢܺܝܒܳܐ.14 ܗܺܝ ܕܶܝܢ ܐܶܡܪܰܬ݂: ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܐܶܬܺܝܗܶܒ ܠܺܝ ܥܰܠ ܐܰܓܪܳܐ. ܘܠܳܐ ܡܗܰܝܡܶܢ ܗܘܺܝܬ ܠܳܗ̇. ܘܳܐܡܰܪ ܗܘܺܝܬ ܕܢܶܬܦܢܶܐ ܠܡܳܖ̈ܰܘܗܝ. ܘܡܶܬܟܰܬܰܫ ܗܘܺܝܬ ܠܘܳܬܳܗ̇. ܗܺܝ ܕܶܝܢ ܟܰܕ ܦܰܢܝܰܬ݂. ܐܶܡܪܰܬ ܠܺܝ. ܐܰܝܟܳܐ ܐܶܢܶܝܢ ܡܖ̈ܰܚܡܳܢܘܳܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ: ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܘܳܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ. ܗܳܐ ܝܺܕܺܝ̈ܥܳܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܥܰܡܳܟ݂.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܓ.

 1. 1. ܘܟܰܕ݂ ܐܶܬܬܥܺܝܩܶܬ݂: ܒܟܺܝܬ ܘܨܰܠܺܝܬ ܥܰܡ ܟܺܐܒܳܐ ܟܰܕ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ.2 ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܐܺܝܬܰܝܟ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܥܒܳܕ̈ܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܐܽܘܪ̈ܚܳܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܘܰܡܖ̈ܰܚܡܳܢܘܳܬ݂ܳܐ ܘܰܫܪܳܪܳܐ. ܘܕܺܝܢܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܘܟܺܐܢܳܐ܆ ܐܰܢ̱ܬ ܕܳܐܶܢ ܐܰܢ̱ܬ ܠܥܳܠܰܡ.3 ܐܶܬ݂ܕܰܟܪܰܝܢܝ: ܘܶܐܬ݂ܦܰܢܝ ܥܠܰܝ. ܘܠܳܐ ܠܺܝ ܬܶܬܒܰܥ ܒܰܚܛܳܗܰܝ̈. ܘܰܒܠܳܐ ܝܰܕܥ̈ܳܬ݂ܳܐ ܕܺܝܠܝ ܘܰܐܒܳܗܰܝ̈: ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܚܛܰܘ ܩܕܳܡܰܝܟ.4 ܠܳܐ ܐܶܫܬܡܰܥܘ ܓܶܝܪ ܠܦܽܘܩ̈ܕܳܢܶܐ ܕܺܝܠܳܟ. ܘܝܰܗܒܬ ܠܰܢ ܠܰܚܛܽܘܦܝܳܐ ܘܰܠܫܶܒܝܳܐ ܘܰܠܡܰܘܬܳܐ ܘܰܠܦ̈ܶܠܶܐܬܳܐ ܕܚܶܣܕܳܐ: ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܒܗܳܢܽܘܢ ܕܰܡܒܰܕܪܺܝܢܰܢ.5 ܘܗܳܫܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܕܺܝܢ̈ܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܫܰܪܺܝܖ̈ܶܐ ܡܶܢܝ: ܠܡܶܥܒܰܕ ܡܶܛܽܠ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܺܝܠܝ ܘܕܰܐܒܳܗܰܝ̈. ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܥܒܰܕܢܰܢ ܦܽܘܩܕܳܢ̈ܶܐ ܕܺܝܠܳܟ. ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܗܰܠܶܟܢܰܢ ܒܰܫܪܳܪܳܐ ܩܕܳܡܰܝܟ.6 ܘܗܳܫܳܐ ܐܰܝܟ ܗܳܝ ܕܫܰܦܺܝܪܳܐ ܠܳܟ ܥܒܶܕ݂ ܥܰܡܝ. ܦܩܽܘܕ ܠܡܶܫܩܰܠ ܠܪܽܘܚܳܐ ܕܺܝܠܝ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܶܐܫܬܪܶܐ ܘܶܐܗܘܶܐ ܐܰܪܥܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܦܳܩܚܳܐ ܗܘܳܬ ܠܺܝ ܠܰܡܡܳܬ݂: ܐܰܘ ܠܡܶܚܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܚܶܣܕ̈ܶܐ ܕܰܓ̈ܳܠܶܐ ܫܶܡܥܶܬ݂. ܘܥܳܩܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܣܰܓܺܝܐܬܳܐ ܒܺܝ. ܦܩܽܘܕ ܕܶܐܫܬܪܶܐ ܡܶܢ ܐܰܢܰܢܩܺܝ: ܗܳܐ ܡܶܢ ܟܰܕ݂ܽܘ ܠܕܽܘܟܬ݂ܳܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ. ܠܳܐ ܬܰܗܦܶܟ݂ ܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܕܺܝܠܳܟ݂ ܡܶܢܝ.7 ܒܶܗ ܟܰܕ݂ ܒܶܗ ܒܝܰܘܡܳܐ ܓܕܰܫ ܠܒܰܪܬ݂ܶܗ ܕܰܪܥܽܘܐܶܝܠ ܣܰܪܳܐ: ܒܰܐܩܒܳܛܳܢܳܐ ܗܳܝ ܕܡܳܕܰܝ: ܘܰܠܗܳܕܶܐ ܐܶܬܚܰܣܰܕ ܡܶܢ ܐܶܡܗ̈ܳܬܳܐ ܕܰܐܒܳܐ ܕܺܝܠܳܗ̇.8 ܡܶܛܽܠ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܗܘܳܬ݂ ܕܶܐܬܝܰܗܒܰܬ݂ ܠܓܰܒܖ̈ܶܐ ܫܰܒܥܳܐ. ܘܰܐܣܡܽܘܕܶܐܘܳܣ ܫܺܐܕܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܩܳܛܶܠ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ܆ ܩܕܳܡ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܗܶܢܽܘܢ ܥܰܡܳܗ̇ ܐܰܝܟ ܕܰܒܢܶܫ̈ܶܐ. ܘܳܐܡܪ̈ܳܢ ܠܳܗ̇. ܠܳܐ ܡܶܣܬܰܟܠܳܐ ܐܰܢ̱ܬܝ: ܕܰܡܚܰܢܩܳܐ ܐܰܢ̱ܬܝ ܠܓܰܒܖ̈ܶܐ ܕܺܝܠܶܟܝ. ܗܳܐ ܫܰܒܥܳܐ ܩܢܰܝܬܝ. ܘܡܶܢ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ ܠܳܐ ܝܺܬܰܪܬܝ.9 ܠܡܳܢܳܐ ܠܰܢ ܡܢܰܓܕ݂ܳܐ ܐܰܢ̱ܬܝ ܡܶܛܽܠ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܕܺܝܠܶܟܝ. ܐܶܢ ܡܺܝܬܘ: ܗܰܠܶܟܝ ܥܰܡܗܽܘܢ. ܠܳܐ ܢܶܚܙܶܐ ܠܶܟܝ ܒܪܳܐ ܐܰܘ ܒܰܪܬ݂ܳܐ: ܠܥܳܠܰܡ.10 ܟܰܕ݂ ܗܳܠܶܝܢ ܫܶܡܥܶܬ݂: ܐܶܬܬܥܺܝܩܰܬ݂ ܣܰܓܺܝ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܬܶܚܢܽܘܩ ܗܺܝ ܠܳܗ̇. ܘܰܐܡܪܰܬ݂: ܚܕ݂ܳܐ ܡܰܢ ܐܺܝܬܰܝ ܠܰܐܒܳܐ ܕܺܝܠܝ. ܐܶܢ ܐܶܥܒܶܕ݂ ܗܳܕ݂ܶܐ:ܚܶܣܕܳܐ ܠܶܗ ܗܳܘܶܐ. ܘܣܰܝܒܽܘܬܶܗ ܡܰܚܬܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܥܰܡ ܟܺܐܒܳܐ ܠܰܫܝܽܘܠ.11 ܘܳܐܬ݂ܟܰܫܦܰܬ݂ ܠܘܳܬ݂ ܟܰܘܬ݂ܳܐ ܘܶܐܡܪܰܬ݂: ܡܒܰܪܟܳܐ ܐܺܝܬܰܝܟ ܡܪܳܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܺܝܠܝ. ܘܰܡܒܰܪܰܟ ܫܡܳܐ ܕܺܝܠܳܟ݂: ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܰܡܝܰܩܪܳܐ ܠܥܳܠܡܺܝܢ. ܢܒܰܪܟܽܘܢܳܟ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܒܕ̈ܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܠܥܳܠܰܡ.12 ܘܗܳܫܳܐ ܡܳܪܝܳܐ. ܥܰܝܢ̈ܶܐ ܕܺܝܠܝ ܘܦܰܪܨܽܘܦܳܐ: ܒܳܟ ܝܶܗܒܶܬ݂. .13 ܐܶܡܪܶܬ݂ ܕܬܶܫܪܶܝܢܝ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ. ܘܠܳܐ ܐܶܫܡܰܥ ܬܽܘܒ ܠܚܶܣܕܳܐ.14 ܐܰܢ̱ܬ ܝܳܕܰܥ ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝܳܐ: ܕܰܕܟܺܝܬܳܐ ܐܺܝܬܰܝ ܡܶܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܛܰܐܽܘܬ݂ܳܐ. ܐܳܦ ܕܓܰܒܪܳܐ.15 ܘܠܳܐ ܣܰܝܒܶܬ݂ ܠܰܫܡܳܐ ܕܺܝܠܝ: ܘܠܳܐ ܠܰܫܡܳܐ ܕܰܐܒܳܐ ܕܺܝܠܝ: ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܰܫܒܺܝܬܳܐ ܕܺܝܠܝ.ܝܺܚܺܝܕܳܝܬܳܐ ܐܺܝܬܰܝ ܠܰܐܒܳܐ ܕܺܝܠܝ. ܘܠܳܐ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܒܪܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܺܐܪܬܺܝܘܗܝ. ܘܠܳܐ ܐܰܚܳܐ ܕܩܰܪܺܝܒ. ܘܠܳܐ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܒܪܳܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܶܐܛܰܪ ܐܶܢܳܐ ܠܺܝ ܠܶܗ ܠܰܐܢ̱ܬܬܳܐ. ܗܳܐ ܐܶܒܰܕ݂ܘ ܠܺܝ ܫܰܒܥܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܠܺܝ ܬܽܘܒ ܠܡܶܚܳܐ. ܘܶܐܢ ܠܳܐ ܫܳܦܰܪ ܠܳܟ ܠܡܶܩܛܠܰܢܝ: ܦܩܽܘܕ ܠܰܡܚܳܪ ܒܺܝ: ܘܠܰܡܪܰܚܳܡܽܘ ܥܠܰܝ. ܘܠܳܐ ܬܽܘܒ ܐܶܫܡܰܥ ܚܰܣܕܳܐ.16 ܘܶܐܫܬܰܡܥܰܬ݂ ܨܠܽܘܬ݂ܳܐ ܕܰܬܪ̈ܝܗܽܘܢ ܩܕ݂ܳܡ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܪܰܒܳܐ.17 ܘܶܐܫܬܰܕܰܪ ܪܰܦܰܐܶܝܠ ܠܡܰܐܣܳܝܽܘ ܠܰܬܪ̈ܝܗܽܘܢ. ܠܛܽܘܒܺܝܛ ܠܰܡܩܰܠܳܦܽܘ ܠܰܚܘܰܪܘܳܪ̈ܘܗܝ: ܘܰܠܣܰܪܳܐ ܗܳܝ ܕܪܳܥܽܘܐܶܝܠ ܠܡܶܬܠܳܗ̇ ܠܛܽܘܒܺܝܳܐ ܒܪܶܗ ܕܛܽܘܒܺܝܛ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ: ܘܰܠܡܶܐܣܰܪ ܠܰܐܣܡܽܘܕܶܐܘܳܣ ܫܺܐܕ݂ܳܐ ܗܰܘ ܒܺܝܫܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܠܛܽܘܒܺܝܳܐ ܡܳܛܶܐ ܗܘܳܐ ܠܡܺܐܪܬ݂ܳܗ̇. ܒܶܗ ܒܙܰܒܢܳܐ ܟܰܕ ܗܦܰܟ݂ ܛܽܘܒܺܝܛ: ܥ̣ܰܠ ܠܒܰܝܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ. ܘܣܰܪܳܐ ܗܳܝ ܕܪܳܥܽܘܐܶܝܠ ܢܶܚܬܰܬ ܡܶܢ ܥܶܠܺܝܬܳܐ ܕܺܝܠܳܗ̇.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܕ.

 1. 1. ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ ܐܶܬܕܟܰܪ ܛܽܘܒܺܝܛ ܡܶܛܽܠ ܟܶܣܦܳܐ ܗܰܘ ܕܰܐܓܥܶܠ ܗܘܳܐ ܠܓܰܒܥܳܐܶܝܠ ܒܢܰܪܓܶܙ ܕܡܳܕܰܝ.2 ܘܶܐܡܰܪ ܗܽܘ ܒܶܗ. ܐܶܢܳܐ ܫܶܐܠܶܬ݂ ܡܰܘܬܳܐ. ܠܡܳܢܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܠܳܐ ܩܳܪܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܛܽܘܒܺܝܳܐ ܒܪܳܐ ܕܺܝܠܝ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܠܶܗ ܐܶܚܰܘܶܐ ܩܕ݂ܳܡ ܕܶܐܡܽܘܬ݂.3 ܘܟܰܕ݂ ܩܪܳܝܗܝ: ܐܶܡܰܪ ܒܶܪܝ: ܐܶܢ ܡܳܐܶܬ݂ ܐ̱ܢܳܐ: ܩܒܽܘܪܰܝܢܝ. ܘܠܳܐ ܬܰܗܡܶܐ ܒܶܐܡܳܐ ܕܺܝܠܳܟ. ܝܰܩܰܪܶܝܗ̇ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܚܰܝ݂ܰܝ݂̈ܟ. ܘܰܥܒܶܕ݂ ܗܰܘ ܕܫܳܦܰܪ ܠܳܗ̇. ܘܠܳܐ ܬܥܺܝܩܺܝܗ̇.4 ܐܶܬ݂ܕܟܰܪ ܒܶܪܝ: ܩܺܝܢܕܽܘܢܳܘ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܚܙܳܬ݂ ܒܳܟ ܒܟܰܪܣܳܐ. ܡܳܐ ܕܡܺܝܬܰܬ݂ ܩܒܽܘܪܶܝܗ̇ ܠܘܳܬ݂ܝ ܒܚܰܕ݂ ܩܰܒܪܳܐ.5 ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܒܶܪܝ: ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܶܬܥܰܗܕ݂. ܘܠܳܐ ܬܶܨܒܶܐ ܠܡܶܚܛܳܐ: ܘܰܠܡܶܥܒܰܪ ܠܦܽܘ̈ܩܕܳܢܶܐ ܕܺܝܠܶܗ. ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܥܒܶܕ݂ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܕܚܰܝ݂ܰܝ݂̈ܟ. ܘܠܳܐ ܬܺܐܙܰܠ ܒܽܐܘܪ̈ܳܚܳܬܳܐ ܕܥܰܘܳܠܽܘܬܳܐ.6 ܡܶܛܽܠ ܕܟܰܕ݂ ܥܳܒܶܕ݂ ܐܰܢ̱ܬ ܫܪܳܪܳܐ: ܡܰܨܠܚܳܢ̈ܘܳܬܳܐ ܢܶܗܘ̈ܝܳܢ ܒܰܥܒܳܕ݂ܳܐ ܕܺܝܠܳܟ: ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܥܳܒܕܺܝܢ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ.7 ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܺܐܝܬ ܠܳܟ: ܥܒܶܕ݂ ܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܐ ܘܠܳܐ ܬܶܓܥܰܨ ܥܰܝܢܳܟ݂ ܟܰܕ݂ ܥܳܒܶܕ݂ ܐܰܢ̱ܬ ܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܘܠܳܐ ܬܰܗܦܶܟ݂ ܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܕܺܝܠܳܟ݂ ܡܶܢ ܟܽܠ ܒܳܝܫܳܐ. ܘܡܶܢܳܟ ܠܳܐ ܢܶܬܗܰܦܰܟ݂ ܦܰܪܨܽܘܦܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ.8 ܐܰܝܟ ܕܠܳܟ ܐܺܝܬ ܣܽܘܓܳܐܐ: ܥܒܶܕ݂ ܡܶܢܗܽܘܢ ܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܐ. ܐܶܢ ܠܳܟ ܩܰܠܺܝܠ ܐܺܝܬ. ܐܰܝܟ ܗܰܘ ܕܩܰܠܺܝܠ. ܠܳܐ ܬܶܕܚܰܠ ܠܡܶܥܒܰܕ݂ ܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܐ.9 ܣܺܝܡܬܳܐ ܓܶܝܪ ܛܳܒܬܳܐ ܣܳܐܶܡ ܐܰܢ̱ܬ ܠܳܟ: ܠܝܰܘܡܳܐ ܕܰܐܢܰܢܩܺܝ.10 ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܐ ܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ ܡܦܰܨܝܳܐ. ܘܠܳܐ ܫܳܒܩܳܐ ܠܡܶܥܰܠ ܠܚܶܫܽܘܟܳܐ.11 ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܛܳܒܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܥܳܒܕܺܝܢ ܠܳܗ̇ ܩܕܳܡ ܡܪܰܝܡܳܐ.12 ܚܽܘܪ ܐܰܢ̱ܬ ܒܳܟ ܒܶܪܝ ܡܶܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܙܳܢܝܽܘܬܳܐ. ܘܳܐܢ̱ܬܬܳܐ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܣܰܒ ܠܳܛ ܡܶܢ ܙܰܪܥܳܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܶܐ ܕܺܝܠܳܟ݂. ܠܳܐ ܬܶܣܒܰ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܢܽܘܟܪܳܝܬܳܐ: ܗܳܝ ܕܠܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܡܶܢ ܫܪܰܒܬܳܐ ܕܰܐܒܳܐ ܕܺܝܠܳܟ݂. ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܐܺܝܬܰܝܢ.13 ܢܽܘܚ: ܐܰܒܪܳܗܳܡ: ܐܺܝܣܚܳܩ: ܝܰܥܩܽܘܒ: ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܡܶܢ ܥܳܠܰܡ. ܐܶܬܕܰܟܪ ܒܶܪܝ: ܕܗܳܢܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܢܣܰܒܘ ܗܘܰܘ ܢܶܫ̈ܶܐ ܡܶܢ ܐܰܚ̈ܶܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ: ܘܶܐܬ݂ܒܰܪܰܟܘ ܒܰܢܒܰܝ̈ܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ. ܘܙܰܪܥܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܢܺܐܪܰܬ݂ ܐܰܪܥܳܐ.14 ܘܗܳܫܳܐ ܒܶܪܝ ܐܰܚܶܒ ܠܰܐܚ̈ܶܐ ܕܺܝܠܳܟ. ܘܠܳܐ ܬܶܫܬܽܘܩ ܒܠܶܒܳܟ݂ ܡܶܢ ܐܰܚ̈ܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܘܰܒܢܰܝ̈ܳܐ ܘܰܒܢ̈ܳܬܳܐ ܕܥܰܡܳܐ ܕܺܝܠܳܟ݂. ܕܬܶܣܰܒ ܐܰܢ̱ܬ ܠܳܟ ܡܶܢܗܽܘܢ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܡܰܫܩܠܽܘܬܳܐ ܐܰܒܕܳܢܳܐ: ܘܠܳܐ ܡܛܰܟܣܽܘܬܳܐ ܣܰܓܺܝܐܬܳܐ. ܘܰܒܠܳܐ ܚܰܫܚܽܘܬܳܐ ܒܨܺܝܪܽܘܬܳܐ ܘܰܣܢܺܝܩܽܘܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ. ܠܳܐ ܚܰܫܚܽܘܬܳܐ ܓܶܝܪ: ܐܶܡܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܕܟܰܦܢܳܐ.15 ܐܰܓܪܳܐ ܕܟܽܠ ܒܰܪܢܳܫܳܐ: ܗܰܘ ܕܶܐܢ ܢܶܦܠܽܘܚ: ܠܘܳܬܳܟ ܠܳܐ ܢܒܽܘܬ݂. ܐܶܠܳܐ ܦܰܢܳܐ ܠܶܗ ܡܶܚܕܳܐ. ܐܶܢ ܬܶܦܠܽܘܚ ܥܰܒܕܽܘܬܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ: ܢܶܬܦܢܶܐ ܠܳܟ. ܚܽܘܪ ܐܰܢ̱ܬ ܒܳܟ ܒܶܪܝ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܥܒܳܕܰܝ̈ܟ. ܘܰܗܘܰܝܬ ܪܳܕܶܐ ܒܟܽܠܶܗ ܗܽܘܦܳܟܳܐ ܕܺܝܠܳܟ݂.16 ܘܗܰܘ ܡܳܐ ܕܣܳܢܶܐ ܐܰܢ̱ܬ: ܠܳܐ ܠܳܐ̱ܢܫ ܬܶܥܒܶܕ݂. ܚܰܡܪܳܐ ܠܪܰܘܳܝܽܘܬܳܐ ܠܳܐ ܬܶܫܬܶܐ. ܘܠܳܐ ܬܺܐܙܰܠ ܥܰܡܳܟ ܪܰܘܳܝܽܘܬܳܐ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܺܝܠܳܟ. ܡܶܢ ܠܰܚܡܳܐ ܕܺܝܠܳܟ݂ ܗܰܒ ܠܟܰܦܢ̈ܶܐ: ܘܡܶܢ ܢܰܚ̈ܬܰܝܟ ܠܥܰܪ̈ܛܶܠܳܝܶܐ. ܟܽܠܡܳܐ ܕܶܝܢ ܕܢܺܐܬܰܪ ܠܳܟ: ܥܒܶܕ ܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܐ ܘܠܳܐ ܬܶܓܥܰܨ ܥܰܝܢܳܟ ܡܳܐ ܕܥܳܒܶܕ ܐܰܢ̱ܬ ܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܐ.17 ܐܰܫܽܘܕ ܠܠܰܚܡܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܥܰܠ ܩܰܒܖ̈ܶܐ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ: ܘܠܳܐ ܬܶܬܶܠ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ.18 ܡܶܠܟܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠ ܥܪܺܝܡܳܐ ܒܥܺܝ. ܘܠܳܐ ܬܶܒܣܶܐ ܥܰܠ ܟܽܠ ܡܶܠܟܳܐ ܚܰܫܚܳܐ.19 ܘܰܒܟܽܠ ܙܰܒܢܳܐ ܒܰܪܶܟ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܡܶܢܶܗ ܫܰܐܠ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܽܐܘܪ̈ܳܚܳܬܳܐ ܕܺܝܠܳܟ: ܬܪ̈ܺܝܨܳܬܳܐ ܢܶܗܘ̈ܝܳܢ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܫܒܺܝ̈ܠܶܐ ܘܚܽܘܫܳܒ̈ܶܐ ܕܺܝܠܳܟ ܢܰܨܠܚܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܟܽܠ ܥܰܡܳܐ ܠܳܐ ܐܺܝܬ ܠܶܗ ܡܰܚܫܰܒܬܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܗܽܘ ܡܳܪܝܳܐ ܝܳܗܶܒ ܟܽܠܗܶܝܢ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ: ܘܰܠܗܰܘ ܕܶܐܢ ܢܶܨܒܶܐ: ܡܡܰܟܶܟ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܒܳܥܶܐ. ܘܗܳܫܳܐ ܒܶܪܝ ܐܶܬܥܰܗܕ ܠܦܽܘܩܕܳܢܰܝ̈ ܘܠܳܐ ܬܶܛܥܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܠܶܒܳܟ.20 ܘܗܳܫܳܐ ܡܚܰܘܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ ܥܣܰܪ ܟܰܟܖ̈ܶܐ ܕܣܺܐܡܳܐ: ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܐܓܥܠܶܬ݂ ܠܓܰܒܥܳܐܶܝܠ: ܗܰܘ ܕܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܒܢܰܪܓܶܙ ܕܡܳܕܰܝ.21 ܠܳܐ ܬܶܕܚܰܠ ܒܶܪܝ: ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬܡܰܣܟܰܢܢ. ܐܺܝܬ ܗܽܘ ܠܳܟ ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܬܳܐ. ܐܶܢ ܬܶܕܚܰܠ ܠܰܐܠܳܗܳܐ: ܘܬܰܪܚܶܩ ܡܶܢ ܟܽܠ ܚܛܺܝܬܳܐ. ܘܬܶܥܒܶܕ ܗܳܝ ܕܫܰܦܺܝܪܳܐ ܩܕܳܡܰܘܗܝ.

 

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܗ.

 1. ܘܟܰܕ݂ ܦܰܢܺܝ ܛܽܘܒܺܝܳܐ: ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܐܳܒܝ. ܐܶܥܒܶܕ ܟܽܠܗܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܦܰܩܶܕܬܰܢܝ.2 ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܡܨܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܡܶܣܒܶܗ ܠܟܶܣܦܳܐ. ܘܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܗ ܠܗܰܘ ܒܰܪܢܳܫܳܐ.3 ܘܝܰܗܒ ܠܶܗ ܐ̱ܫܛܳܪܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܒܥܺܝ ܠܳܟ ܒܰܪܢܳܫܳܐ: ܗܰܘ ܕܢܺܐܙܰܠ ܥܰܡܳܟ. ܘܶܐܬܶܠ ܠܶܗ ܐܰܓܪܳܐ ܥܰܕ ܚܰܝ ܐ̱ܢܳܐ. ܘܣܰܒ ܟܰܕ݂ ܬܺܐܙܰܠ ܠܟܶܣܦܳܐ.4 ܘܶܐܙܰܠ ܠܡܶܒܥܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܘܶܐܫܟܰܚ ܠܪܰܦܰܐܶܝܠ: ܗܰܘ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܡܰܠܰܐܟܳܐ. ܘܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܗܘܳܐ.5 ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܐܶܢ ܡܨܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܥܰܡܳܟ ܠܡܺܐܙܰܠ ܠܢܰܪܓܶܙ ܕܡܳܕܰܝ. ܘܶܐܢ ܡܢܰܣܝܳܐ ܐܺܝܬܰܝܟ ܒܕܽܘܟ̈ܝܳܬܳܐ.6 ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܡܰܠܰܐܟܳܐ. ܐܳܙܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܥܰܡܳܟ. ܘܕܽܐܘܪܚܳܐ ܡܢܰܣܝܳܐ ܐܺܝܬܰܝ. ܘܰܠܘܳܬ݂ ܓܰܒܥܳܐܶܝܠ ܐܰܚܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܒܳܬ݂ܶܬ݂.7 ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܛܽܘܒܺܝܳܐ. ܚܰܡܣܶܢ ܠܺܝ. ܘܳܐܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܰܐܒܳܐ ܕܺܝܠܝ.8 ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܙܶܠ: ܠܳܐ ܬܶܫܬܰܘܚܰܪ.9 ܘܟܰܕ ܥ̣ܰܠ ܐܶܡܰܪ ܠܰܐܒܽܘܗܝ. ܗܳܐ ܐܶܫܟܚܶܬ݂ ܗܰܘ ܕܳܐܙܶܠ ܥܰܡܝ. ܗܽܘ ܕܶܝܢ ܐܶܡܰܪ. ܩܪܺܝ ܠܶܗ ܠܘܳܬ݂ܝ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܶܐܫܬܰܘܕܥܺܝܘܗܝ: ܕܡܶܢ ܐܰܝܕܳܐ ܫܪܰܒܬܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ: ܘܶܐܢ ܡܗܰܝܡܢܰܐ ܗ̱ܘ ܠܡܺܐܙܰܠ ܥܰܡܳܟ.10 ܘܰܩܪܳܝܗܝ. ܘܥ̣ܰܠ. ܘܫܰܠܶܡܘ ܠܰܚܕܳܕ̈ܶܐ.11 ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܛܽܘܒܺܝܛ. ܐܳܚܝ: ܡܶܢ ܐܰܝܢܳܐ ܫܰܒܛܳܐ: ܘܡܶܢ ܐܰܝܕܳܐ ܫܪܰܒܬܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܐܺܝܬܰܝܟ. ܚܰܘܳܐ ܠܺܝ.12 ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܫܰܒܛܳܐ ܘܫܰܪܒܬܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܒܳܥܶܐ ܐܰܢ̱ܬ: ܐܰܘ ܐܰܓܺܝܪܳܐ ܗܰܘ ܕܳܐܙܶܠ ܥܰܡ ܒܪܳܐ ܕܺܝܠܳܟ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܛܽܘܒܺܝܛ ܨܳܒܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܐܳܚܝ ܠܡܶܫܬܰܘܕܳܥܽܘ ܠܓܶܢܣܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܘܠܰܫܡܳܐ.13 ܗܽܘ ܕܶܝܢ ܐܶܡܰܪ. ܐܶܢܳܐ ܥܰܙܰܪܝܳܐ ܕܚܰܢܰܢܝܳܐ: ܗܰܘ ܪܰܒܳܐ ܕܰܐܚ̈ܶܐ ܕܺܝܠܳܟ.14 ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܚܠܺܝܡܳܐ ܐܶܬܰܝܬ ܐܳܚܝ. ܘܠܳܐ ܬܶܪܓܰܙ ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܥܺܝܬ݂ ܠܫܰܒܛܳܐ ܕܺܝܠܳܛ ܘܰܠܫܰܪܒܬܳܐ ܠܡܶܫܬܰܘܕܳܥܽܘ. ܘܰܐܢ̱ܬ ܐܺܝܬܰܝܟ ܐܰܚܳܐ ܕܺܝܠܶܝ ܡܶܢ ܕܳܪܳܐ ܕܝܳܐܶܐ ܘܛܳܒ. ܡܶܫܬܰܘܕܰܥ ܗܘܺܝܬ ܓܶܝܪ ܐܶܢܳܐ ܠܚܰܢܰܢܝܳܐ ܘܰܠܝܳܬܳܢ ܗܳܢܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܫܰܡܥܺܝ ܗܰܘ ܪܰܒܳܐ: ܟܰܕ ܐܳܙܺܠܝܢ ܗܘܰܝܢ ܓܰܘܳܢܳܐܺܝܬ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܠܡܶܣܓܰܕ݂: ܟܰܕ݂ ܡܰܣܩܺܝܢ ܗܘܰܝܢ ܒܽܘܟܖ̈ܶܐ ܘܡܰܥܣܳܖ̈ܶܐ ܕܥܰܠ̈ܠܳܬܳܐ: ܘܠܳܐ ܛܥܰܘ ܒܛܳܥܝܽܘܬܳܐ ܕܰܐܚ̈ܶܐ ܕܺܝܠܰܢ. ܡܶܢ ܥܶܩܳܪܳܐ ܛܳܒܳܐ ܐܺܝܬܰܝܟ ܐܳܚܝ.15 ܐܶܠܳܐ ܐܶܡܰܪ ܠܺܝ. ܡܳܢܳܐ ܐܶܗܘܶܐ ܝܳܗܶܒ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ ܐܰܓܪܳܐ. ܙܽܘܙܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ. ܘܗܳܠܶܝܢ ܕܙܳܕ̈ܩܳܢ ܠܳܟ: ܐܰܝܟ ܕܳܐܦ ܘܠܰܒܪܳܐ ܕܺܝܠܝ.16 ܘܰܐܘܣܶܦ ܠܳܟ ܥܰܠ ܐܰܓܪܳܐ: ܐܶܢ ܟܰܕ ܚܠܺܝܡܺܝܢ ܬܶܗܦܟܽܘܢ. ܘܶܐܨܛܒܺܝܘ ܗܳܟܰܢܳܐ.17 ܘܶܐܡܰܪ ܠܘܳܬ݂ ܛܽܘܒܺܝܳܐ ܗܘܺܝ ܠܘܳܬ݂ ܐܽܘܪܚܳܐ. ܘܰܗܘܰܝܬܽܘܢ ܡܰܨܠܚܺܝܢ. ܘܛܰܝܶܒ ܒܪܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܠܘܳܬ݂ ܐܽܘܪܚܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܐܰܒܳܐ ܕܺܝܠܶܗ. ܙܶܠ ܥܰܡ ܒܰܪܢܳܫܳܐ. ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܶܝܢ ܗܰܘ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ ܥܳܡܰܪ: ܢܰܨܠܰܚ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܺܝܠܟܽܘܢ. ܘܡܰܠܰܐܟܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܢܺܐܙܰܠ ܥܰܡܟܽܘܢ. ܘܰܢܦܰܩܘ ܬܖ̈ܰܝܗܽܘܢ ܠܡܺܐܙܰܠ. ܘܟܰܠܒܶܗ ܕܛܰܠܝܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ.18 ܒܟܳܬ݂ ܕܶܝܢ ܚܰܢܢܰܐ ܐܶܡܳܐ ܕܺܝܠܶܗ: ܘܶܐܡܪܰܬ݂ ܠܘܳܬ ܛܽܘܒܺܝܛ. ܠܡܳܢܳܐ ܫܰܕܰܪܬ ܠܰܒܪܳܐ ܕܺܝܠܰܢ. ܠܰܘ ܚܽܘܛܪܳܐ ܕܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕܺܝܠܩܢ ܐܺܝܬܰܘܗܝ: ܒܗܳܝ ܕܥܳܐܶܠ ܗܘܳܐ ܘܢܳܦܶܩ ܗܘܳܐ ܩܕܳܡܰܝܢ.19 ܟܶܣܦܳܐ ܠܟܶܣܦܳܐ ܠܳܐ ܢܶܡܛܶܐ. ܐܶܠܳܐ ܬܰܚܠܽܘܦ ܢܰܦܫܳܐ ܕܰܒܪܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܢܶܗܘܶܐ.20 ܐܰܝܟ ܓܶܝܪ ܕܺܝܗܺܝܒܳܐ ܠܰܢ ܠܡܶܚܳܐ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ. ܗܳܕܶܐ ܕܣܳܦܩܳܐ ܠܰܢ ܐܺܝܬܶܝܗ̇.21 ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ̇ ܛܽܘܒܺܝܛ. ܠܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܶܟܝ ܚܳܬܝ. ܚܠܺܝܡܳܐ ܐܳܬܶܐ: ܘܥܰܝ̈ܢܶܐ ܕܺܝܠܶܟܝ ܢܶܚܙ̈ܝܳܢ ܠܶܗ.22 ܡܰܠܰܐܟܳܐ ܓܶܝܪ ܛܳܒܳܐ ܐܳܙܶܠ ܥܰܡܶܗ. ܘܬܶܬܨܩܠܰܚ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܺܝܠܶܗ: ܘܢܶܗܦܽܘܟ ܟܰܕ ܚܠܺܝܡ. ܘܫܶܠܝܰܬ݂ ܡܶܢ ܒܶܟܝܳܐ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܘ.

 

 1. 1. ܗܶܢܽܘܢ ܕܶܝܢ ܟܰܕ ܐܳܙܺܠܝܢ ܗܘܰܘ ܒܽܐܘܪܚܳܐ: ܐܶܬܰܘ ܒܪܰܡܫܳܐ ܥܰܠ ܕܶܩܠܰܬ݂ ܢܰܗܪܳܐ.2 ܘܒܳܝܬܺܝܢ ܗܘܰܘ ܬܰܡܳܢ.3 ܛܰܠܝܳܐ ܕܶܝܢ ܢܚܶܬ ܠܰܡܫܳܓܽܘ. ܘܰܫܘܰܪ ܢܽܘܢܳܐ ܡܶܢ ܢܰܗܪܳܐ: ܘܰܒܥܳܐ ܠܡܶܒܠܥܶܗ ܠܛܰܠܝܳܐ.4 ܡܰܠܰܐܟܳܐ ܕܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ. ܐܰܚܽܘܕܳܝܗܝ ܠܢܽܘܢܳܐ. ܘܰܐܚܕܶܗ ܠܢܽܘܢܳܐ ܗܽܘ ܛܰܠܝܳܐ. ܘܫܰܩܠܶܗ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ.5 ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܡܰܠܰܐܟܳܐ. ܨܪܺܝܘܗܝ ܠܢܽܘܢܳܐ. ܘܟܰܕ ܢܳܣܶܒ ܐܰܢ̱ܬ ܠܠܶܒܳܐ: ܘܰܠܟܰܒܕܳܐ: ܘܠܰܡܪܳܪܬܳܐ: ܣܺܝܡ ܙܗܺܝܪܳܐܺܝܬ.6 ܘܰܥܒܰܕ ܛܰܠܝܳܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܡܰܠܰܐܟܳܐ. ܠܢܽܘܢܳܐ ܕܶܝܢ ܟܰܕ ܛܰܘܺܝܘ: ܐܶܟܰܠܘ. ܘܚܳܙܩܺܝܢ ܗܘܰܘ ܬܪ̈ܝܗܽܘܢ: ܥܕܰܡܳܐ ܕܰܩܪܶܒܘ ܠܰܐܩܒܰܐܛܳܢܳܘܣ.7 ܘܶܐܡܰܪ ܛܰܠܝܳܐ ܠܡܰܠܰܐܟܳܐ. ܥܰܙܰܪܝܳܐ ܐܳܚܝ. ܡܳܢܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܟܰܒܕܳܐ ܘܠܶܒܳܐ ܘܰܡܪܳܪܬܳܐ ܕܢܽܘܢܳܐ.8 ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ: ܠܶܒܳܐ ܘܟܰܒܕܳܐ ܐܶܢ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܬܬܠܰܙ ܡܶܢ ܫܺܐܕܳܐ ܐܰܘ ܪܽܘܚܳܐ ܒܺܝܫܳܐ: ܗܳܠܶܝܢ ܐܰܬܶܢ ܩܕܳܡ ܓܰܒܪܳܐ ܐܰܘ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ: ܘܠܳܐ ܬܽܘܒ ܡܶܬܬܠܰܙ.9 ܡܪܳܪܬܳܐ ܕܶܝܢ ܛܽܘܫ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ ܚܘܰܪܘܳܪܳܐ ܒܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ: ܘܡܶܬܰܐܣܶܐ.10 ܟܰܕ݂ ܕܶܝܢ ܐܶܬܩܰܪܰܒܘ ܠܢܰܪܓܶܙ: ܐܶܡܰܪ ܡܰܠܰܐܟܳܐ ܠܛܰܠܝܳܐ. ܐܳܚܝ.11 ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܒܳܝܬܺܝܢܰܢ ܠܘܳܬ݂ ܪܥܽܘܐܶܝܠ. ܘܗܽܘ ܫܘܶܐ ܒܓܶܢܣܳܐ ܕܺܝܠܳܟ ܐܺܝܬܰܘܗܝ. ܘܺܐܝܬ ܠܶܗ ܒܰܪܬܳܐ ܠܽܘܕܶܝܗ̇: ܘܰܣܡܳܗ̇ ܣܰܪܳܐ.12 ܘܶܐܢܶܐ ܐܶܡܰܠܶܠ ܥܠܶܝܗ̇. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܠܳܟ ܢܶܬܠܺܝܗ̇ ܠܰܐܢ̱ܬܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܟ ܡܳܛܝܳܐ ܝܳܪܬܽܘܬܳܐ ܕܺܝܠܳܗ̇. ܘܰܐܢ̱ܬ ܒܰܠܚܽܘܕܰܝܟ ܐܺܝܬܰܝܟ ܡܶܢ ܓܶܢܣܳܗ̇. ܘܰܛܠܺܝܬܳܐ ܫܰܦܺܝܪܬܳܐ ܘܰܥܪܺܝܡܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇.13 ܘܗܳܫܳܐ ܫܡܰܥܰܝܢܝ: ܘܶܐܡܰܠܶܠ ܠܰܐܒܳܐ ܕܺܝܠܶܗ̇. ܘܡܳܐ ܕܰܗܦܰܟܢܰܢ ܡܶܢ ܢܰܪܓܶܙ: ܢܶܥܒܶܕ݂ ܡܶܫܬܽܘܬܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܠܰܪܥܽܘܐܶܝܠ ܕܠܳܐ ܝܳܗܶܒ ܠܳܗ̇ ܠܓܰܒܪܳܐ ܐܰܟܣܢܳܝܳܐ: ܐܰܝܟ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܡܽܘܫܶܐ: ܐܰܘ ܚܳܐܶܒ ܡܰܘܬܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܝܟ ܝܳܪܬܽܘܬܳܐ ܠܳܟ ܙܳܕܩܳܐ ܠܡܶܣܰܒ: ܐܰܘ ܠܟܽܠ ܒܰܪܢܳܫܳܐ.14 ܗܳܝܕܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܛܰܠܝܳܐ ܠܡܰܠܰܐܟܳܐ. ܥܶܙܰܪܝܳܐ ܐܳܚܝ. ܫܶܡܥܶܬ݂ ܐܶܢܳܐ ܕܰܛܠܺܝܬܳܐ ܐܶܬܝܰܗܒܰܬ ܠܫܰܒܥܳܐ ܓܰܒܖ̈ܶܐ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܟܰܕ݂ ܥܒܰܕܘ ܫܰܠܡܽܘܬܳܐ ܥܰܡܳܗ̇: ܐܶܒܰܕܘ.15 ܘܗܳܫܳܐ ܐܶܢܳܐ ܠܚܽܘܕܰܝ ܐܺܝܬܰܝ ܠܰܐܒܳܐ ܕܺܝܠܝ. ܘܕܳܚܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܕܠܳܐ ܟܰܕ݂ ܐܶܥܽܘܠ: ܐܶܡܽܘܬ݂: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܳܐܦ ܗܳܢܽܘܢ ܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܫܺܐܕܳܐ ܪܳܚܶܡ ܠܳܗ̇. ܗܰܘ ܕܠܳܐ ܡܰܟܶܐ ܘܠܳܐ ܠܐ̱ܢܳܫ: ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕܩܳܪܒܺܝܢ ܠܘܳܬܗ̇. ܘܗܳܫܳܐ ܐܶܢܳܐ ܕܳܚܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܕܠܳܐ ܐܶܡܽܘܬ݂: ܘܰܐܚܶܬ݂ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܕܳܐܒܝ ܘܕܶܐܡܳܐ ܕܺܝܠܝ ܥܰܡ ܟܺܒܳܐ ܥܠܰܝ ܠܩܰܒܪܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ. ܘܰܒܪܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܠܳܐ ܐܺܝܬ ܠܗܽܘܢ ܗܰܘ ܕܢܶܩܒܽܘܪ ܐܶܢܽܘܢ.16 ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܕܶܝܢ ܗܰܘ ܡܰܠܰܐܟܳܐ. ܠܳܐ ܥܗܺܝܕ ܐܰܢ̱ܬ ܠܡ̈ܶܠܶܐ: ܗܳܢܶܝܢ ܕܦܰܩܕܳܟ ܐܰܒܳܐ ܕܺܝܠܳܟ: ܥܰܠ ܗܳܝ ܕܬܶܣܰܒ ܠܳܟ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܡܶܢ ܓܶܢܣܳܐ ܕܺܝܠܳܟ. ܘܗܳܫܳܐ ܫܡܰܥܰܝܢܝ ܐܳܚܝ: ܡܶܛܽܠ ܗܳܝ ܕܠܳܟ ܬܶܗܘܶܐ ܠܰܐܢ̱ܬܬܳܐ. ܘܰܕܗܰܘ ܫܺܐܕܳܐ: ܘܠܳܐ ܚܕܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܳܟ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܒܠܺܠܝܳܐ ܗܳܢܳܐ ܬܶܬܺܝܗܶܒ ܠܳܟ ܗܺܝ ܠܳܐܢ̱ܬܬܳܐ.17 ܘܶܐܢ ܬܶܥܽܘܠ ܠܒܶܝܬ ܓܢܽܘܢܳܐ: ܬܶܣܩܒ ܩܶܛܡܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ. ܘܰܬܣܺܝܡ ܥܠܰܘܗܝ ܡܶܢ ܠܶܒܶܗ ܘܟܰܒܕܶܗ ܕܗܰܘ ܢܽܘܢܳܐ: ܘܬܶܬܰܢ.18 ܘܢܶܦܽܘܚ ܗܰܘ ܫܺܐܕܳܐ ܘܢܶܥܪܽܘܩ. ܘܠܳܐ ܢܶܦܢܶܐ ܠܥܳܠܰܡ ܕܥܳܠܡܳܐ. ܡܳܐ ܕܶܝܢ ܕܩܳܪܶܒ ܐܰܢ̱ܬ ܠܘܳܬܳܗ̇: ܩܽܘܡܘ ܬܪ̈ܝܟܽܘܢ: ܘܰܓܥܰܘ ܠܘܳܬ݂ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܰܢܫܩܘܙܶܒܟܽܘܢ: ܘܰܢܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝܟܽܘܢ. ܗܳܟܺܝܠ ܬܶܕܚܰܠ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܺܝ ܠܳܟ ܡܛܰܝܰܒܬܳܐ ܐܺܝܬܶܝܗ̇ ܗܘܳܬ݂ ܡܶܢ ܥܳܠܰܡ. ܘܰܐܢ̱ܬ ܠܳܗ̇ ܬܫܰܘܙܶܒ: ܘܬܺܐܙܰܠ ܥܰܡܳܟ݂. ܘܰܡܣܰܒܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܕܠܳܟ ܡܶܢܳܗ̇ ܢܶܗܘܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܳܐ. ܘܟܰܕ݂ ܫܡܰܥ ܛܽܘܒܺܝܳܐ ܗܳܠܶܝܢ: ܪܰܚܡܳܗ̇. ܘܢܰܦܫܳܐ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܕܰܒܺܝܩܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܠܳܗ̇ ܣܰܓܺܝ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ ܙ.

 1. 1. ܘܟܰܕ ܡܛܰܘ ܠܰܐܩܒܰܐܛܳܢܳܘܣ: ܐܶܬ݂ܰܘ ܠܒܩܝܬܶܗ ܕܪܽܘܥܐܶܝܠ: ܣܰܪܳܐ ܒܶܗ ܦܶܓܥܰܬ݂ ܘܚܩܕ݂ܝܰܬܶܗ: ܘܗܽܘ ܠܗܽܘܢ: ܘܰܐܥܠܰܬ ܐܶܢܽܘܢ ܠܒܰܝܬܳܐ.2 ܘܶܐܡܰܪ ܪܥܽܐܶܝܠ ܠܥܶܕܰܢܝܳܐ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܕܺܝܠܶܗ. ܟܡܳܐ ܕܳܡܶܐ ܝܳܢܶܣܩܳܐ ܗܳܢܳܐ ܠܛܽܘܒܺܝܛ ܗܰܘ ܐ̱ܚܝܳܢܳܐ ܕܺܝܠܝ.3 ܘܫܰܐܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܪܥܽܘܐܶܝܠ. ܡܶܢ ܐܰܝܟܳܐ ܐܺܝܬܰܝܟܽܘܢ ܐܰܚܰܝ̈. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܢܰܦܬܳܠܺܝ: ܗܳܢܽܘܢ ܫܒܰܝ̈ܳܐ ܕܡܶܢ ܢܺܝܢܘܶܐ.4 ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܝܳܕܥܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܠܛܽܘܒܺܝܛ ܗܰܘ ܐܰܚܳܐ ܕܺܝܠܰܢ.5 ܗܶܢܽܘܢ ܕܶܝܢ ܐܶܡܰܪܘ ܝܳܕܥܺܝܢܰܢ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ: ܚܠܺܝܡ ܗ̱ܽܘ. ܗܶܢܽܘܢ ܕܶܝܢ ܐܶܡܰܪܘ: ܐܳܦ ܚܰܝ ܗܽܘ. ܘܳܐܦ ܚܠܺܝܡ. ܘܶܐܡܰܪ ܛܽܘܒܺܝܳܐ: ܐܰܒܳܐ ܕܺ݀ܠܝ ܐܺܝܬܰܘܗܝ.6 ܘܰܫܘܰܪ ܪܥܽܘܐܶܝܠ ܘܢܰܫܩܶܗ: ܘܰܒܟܳܐ.7 ܘܒܰܪܟܶܗ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܐܳܘ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܝܳܐܝܳܐ ܘܛܳܒܳܐ. ܘܟܰܕ ܫܡܰܥ ܕܛܽܘܒܺܝܛ ܐܰܘܒܶܕ ܠܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ: ܐܶܬܬܥܺܝܩ ܘܰܒܟܳܐ.8 ܘܥܶܕܰܢܝܳܐ ܐܰܢ̱ܬܬܶܗ ܘܣܩܪܳܐ ܒܪܰܬܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܒܟܰܝ̈. ܘܩܰܒܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܚܘܺܝܚܳܐܺܝܬ. ܘܰܕܒܰܚ ܕܶܟܪܳܐ ܕܥܶܪ̈ܒܶܐ.9 ܘܣܳܡ ܛܥܽܘ̈ܡܶܐ ܝܰܬܺܝܖ̈ܶܐ. ܐܶܡܰܬ ܕܶܝܢ ܛܽܘܒܺܝܳܐ ܠܪܰܦܰܐܶܝܠ. ܥܰܙܰܪܝܳܐ ܐܳܚܝ. ܡܰܠܶܠ ܡܶܛܽܠ ܗܳܠܶܝܢ ܕܳܐܡܰܪ ܗܘܰܝܬ ܒܡܰܪܕܺܝܬܳܐ. ܘܢܶܫܬܰܡܠܶܐ ܣܽܘܥܪܳܢܳܐ.10 ܘܰܐܘܫܶܛ ܡܶܠܬܳܐ ܠܰܪܥܽܘܐܶܝܠ. ܘܶܐܡܰܪ ܪܥܽܘܐܶܝܠ ܠܘܳܬ݂ ܛܽܘܒܺܝܳܐ. ܐܰܟܽܘܠ ܘܶܐܫܬܰܝ: ܘܗܰܢܺܝܳܐܺܝܬ ܗܘܺܝ. ܠܳܟ ܓܶܝܪ ܙܳܕܩܳܐ ܒܰܪܬܳܐ ܕܺܝܠܝ ܠܡܶܣܰܒ. ܒܪܰܡ ܐܶܚܰܘܶܐ ܠܳܟ ܫܪܳܪܳܐ.11 ܝܶܗܒܶܬ ܒܰܪܬܳܐ ܕܺܝܠܝ ܠܫܰܒܥܳܐ ܓܰܒܖ̈ܶܐ. ܘܶܐܡܰܬܝ ܕܶܐܢ ܥܳܐܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܘܳܬܳܗ̇: ܡܳܝܬܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܶܗ ܒܠܺܠܝܳܐ. ܒܪܰܡ ܕܶܝܢ ܗܳܫܳܐ ܠܥܰܣ ܘܶܐܫܬܰܝ: ܘܰܗܘܺܝ ܒܛܳܒ ܒܠܺܠܝܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܘܰܥܢܳܐ ܛܽܘܒܺܝܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܠܳܐܠܳܥܶܣ ܐ̱ܢܳܐ: ܘܠܳܐ ܫܳܬܶܐ ܐ̱ܢܳܐ. ܥܕܰܡܳܐ ܕܰܬܫܰܪܶܐ ܘܰܬܩܺܝܡ ܣܽܘܥܪܳܢܳܐ ܥܰܡܝ.12 ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܪܥܽܘܐܶܝܠ: ܡܳܢܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܐ̱ܢܳܐ ܕܶܐܥܒܶܕ݂. ܕܗܳܐ ܡܶܢ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܠܳܟ ܗܽܘ ܙܳܕܩܳܐ. ܝܳܗܶܒ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܗ̇ ܠܳܟ ܒܢܶܫ̈ܶܐ: ܐܰܝܟ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ ܥܳܒܶܕ.13 ܒܪܰܡ ܕܶܝܢ ܡܳܪܳܗ̇ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܘܕܰܐܪܥܳܐ: ܗܽܘ ܢܰܬܩܶܢ ܐܽܘܪܚܟܽܘܢ ܒܠܺܠܝܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܘܰܢܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝܟܽܘܢ ܒܰܫܠܳܡܳܐ.14 ܗܳܝܕܶܝܢ ܠܥܶܣܘ ܘܶܐܫܬܺܝܘ.15 ܘܶܐܡܰܪ ܪܥܽܘܐܶܝܠ ܠܥܶܕܰܢܝܳܐ ܐܰܢ̱ܬܬܶܗ ܬܰܩܶܢܝ ܩܰܝܛܽܘܢܳܐ ܚܰܕ݂: ܘܰܐܥܶܠܶܝܗ̇ ܠܒܰܪܬܶܟܝ.16 ܘܥܶܒܕܰܬ݂ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܠܳܗ̇. ܘܰܐܥܶܠܬܳܗ̇ ܬܰܡܳܢ ܠܩܰܝܛܽܘܢܳܐ: ܘܰܐܠܒܶܫܬܳܗ. ܘܰܒܟܳܬ݂ ܥܰܠ ܨܰܘܪܳܗ̇: ܘܶܐܡܪܰܬ݂ ܠܳܗ̇.17 ܐܶܬܠܰܒܰܒܝ ܒܪܰܬܝ. ܢܶܥܒܶܕ݂ ܠܶܟܝ ܡܳܪܳܗ̇ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܘܕܰܐܪܥܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܐ ܒܠܺܠܝܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܘܢܶܬܶܠ ܠܶܟܝ ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܚܠܳܦ ܟܰܪܝܽܘܬܳܐ ܕܰܗܘܳܬ݂ ܠܶܟܝ ܡܶܢ ܩܕܺܝܡ. ܘܟܰܕ݂ ܒܣܶܡܘ ܘܩܳܡܘ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܚ.

 1. 1. ܘܰܐܥܠܽܘܗܝ ܠܛܽܘܒܺܝܳܐ ܠܩܰܝܛܽܘܢܳܐ ܠܘܳܬܳܗ̇.2 ܘܶܐܬܕܟܰܪ ܛܽܘܒܺܝܳܐ ܠܡܶܠܰܘ̈ܗܝ ܕܪܰܦܰܐܶܝܠ. ܘܰܫܩܰܠ ܠܶܒܶܗ ܕܢܽܘܢܳܐ ܘܟܰܒܕܶܗ. ܘܣܳܡ ܥܰܠ ܪܡܽܘܥܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ: ܕܣܳܝܡܺܝܢ ܥܠܰܘܗܝ ܒܶܣ̈ܡܶܐ.3 ܘܪܺܝܚܶܗ ܕܺܝܠܶܗ ܕܢܽܘܢܳܐ ܐܰܦܩܶܗ ܠܫܺܐܕܳܐ ܗܰܘ. ܘܰܥܪܰܩ ܠܶܗ ܠܰܐܬܖ̈ܰܘܳܬܳܐ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. ܘܰܐܣܪܶܗ ܪܰܦܰܐܶܝܠ ܬܰܡܳܢ.4 ܘܶܐܡܰܪ ܛܽܘܒܺܝܳܐ ܠܣܰܪܳܐ. ܚܳܬܝ. ܢܩܽܘܡ ܢܨܰܠܶܐ: ܘܢܶܒܥܶܐ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܕܰܢܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝܢ. ܘܢܶܬܶܠ ܠܰܢ ܫܠܳܡܳܐ ܒܠܺܠܝܳܐ ܗܳܢܳܐ.5 ܘܰܐܩܶܦ ܗܘܳܐ ܛܽܘܒܺܝܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ ܗܳܟܰܢܳܐ: ܒܪܺܝܟ ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܐܒܳܗܰܝ̈ܢ. ܘܰܒܪܺܝܟ ܫܡܳܟ ܠܥܳܠܰܡ.6 ܕܰܐܢ̱ܬ ܗܽܘ ܥܒܰܕܬ ܓܰܒܪܳܐ ܘܰܐܢ̱ܬܬܳܐ. ܘܰܥܒܰܕܬܳܗ̇ ܠܰܐܢ̱ܬܬܳܐ ܡܥܰܕܪܳܢܺܝܬܶܗ. ܘܡܶܢ ܒܰܝܢܳܬ ܬܖ̈ܰܝܗܽܘܢ: ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܙܰܪܥܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܐܰܢ̱ܬ ܐܶܡܰܪܬ: ܕܠܳܐ ܫܰܦܺܝܪ ܕܢܶܗܘܶܐ ܐܳܕܳܡ ܒܰܠܚܽܘܕܰܘܗܝ. ܐܶܥܒܶܕ ܠܖܗ ܡܥܰܕܪܳܢܳܐ: ܐܰܝܢܳܐ ܕܕܳܡܶܐ ܠܶܗ.7 ܘܗܳܫܳܐ ܡܳܪܝ ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܡܶܛܽܠ ܙܳܢܝܽܘܬܳܐ ܫܳܩܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܠܗܳܕܶܐ ܚܳܬܝ. ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܒܙܶܕܩܶܗ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ. ܒܪܰܡ ܕܶܝܢ ܗܳܫܳܐ ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝܢ. ܘܗܰܒܠܰܢ ܕܢܶܣܰܒ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܐܰܟܚܕܳܐ. ܘܗܰܒܠܰܢ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܒܽܘܪܟܬܳܐ.8 ܘܶܐܡܪܰܬ ܣܰܪܳܐ ܐܰܡܺܝܢ.9 ܘܰܕܡܶܟܘ ܒܠܺܠܝܳܐ ܗܰܘ.10 ܘܶܐܡܰܪ ܪܥܽܘܐܶܝܠ ܠܒܰܢܰܝ̈ ܒܰܝܬܶܗ. ܙܶܠܘ ܚܦܽܘܪܘ ܩܰܒܪܳܐ ܒܠܺܠܝܳܐ ܥܕܰܠܳܐ ܢܶܢܗܰܪ. ܡܶܛܽܠ ܕܳܐܡܰܪ ܗܘܳܐ. ܕܶܐܢܗܽܘ ܕܡܺܝܬ ܠܶܗ: ܐܶܩܒܪܺܝܘܗܝ ܒܠܺܠܝܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܐ̱ܢܳܫ ܠܳܐ ܢܶܕܰܥ. ܘܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܚܶܣܕܳܐ.11 ܟܰܕ ܕܶܝܢ ܢܦܰܩܘ ܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܒܰܝܬܳܐ: ܕܢܶܥܒܕܽܘܢ ܐܰܝܟ ܡܶܕܶܡ ܕܦܰܩܶܕ ܐܶܢܽܘܢ.12 ܩܪܳܐ ܪܥܽܘܐܶܝܠ ܠܰܐܢ̱ܬܬܶܗ ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ̇. ܫܰܕܰܪܝ ܠܰܚܕܳܐ ܡܶܢ ܛܰܠ̈ܝܳܬܳܐ. ܕܬܶܚܙܶܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ.13 ܘܫܰܕܪܰܬ݂ ܥܶܕܰܢܝܳܐ ܠܰܛܠܺܝܬܳܐ. ܘܦܶܬܚܰܬ݂ ܬܰܪܥܳܐ ܕܩܰܝܛܽܘܢܳܐ: ܟܰܕ ܐܰܚܺܝܕܳܐ ܫܪܳܓܳܐ ܒܺܐܝܕܳܗ̇. ܘܰܚܙܳܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܕܕܰܡܺܝܟܺܝܢ ܐܰܟܚܕ݂ܳܐ.14 ܘܢܶܦܩܰܬ݂ ܘܶܐܡܪܰܬ݂ ܠܥܶܕܰܢܝܳܐ ܘܰܠܒܰܥܠܳܗ̇.15 ܫܰܒܰܚܘ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܘܳܐܡܪܺܝܢ.16 ܒܪܺܝܟ ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ. ܕܰܐܢ̱ܬ ܗܽܘ ܡܣܰܚܶܦ. ܘܰܐܢ̱ܬ ܗܽܘ ܡܰܬܩܶܢ.17 ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܐ ܪܰܚܡܶܬ ܥܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܬܪܶܝܢ ܝܺܚܺܝܕܳܝ̈ܝܺܢ: ܘܥܰܠ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܒܰܗ ܠܗܽܘܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܫܠܳܡܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܐ̱ܚܪܳܝܬܳܐ: ܘܰܫܪܳܪܳܐ ܠܚܰܝ݂ܰܝ݂̈ܗܽܘܢ.18 ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܒܢܰܝ̈ ܒܰܝܬܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܙܶܠܘ ܚܰܦܰܘ ܩܰܒܪܳܐ: ܥܰܕܠܳܐ ܢܶܣܰܩ ܫܶܡܫܳܐ: ܘܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܢܶܕܰܥ.19 ܘܶܐܡܰܪ ܠܰܐܢ̱ܬܬܶܗ. ܬܰܩܶܢܝ ܠܰܚܡܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ. ܘܰܪܗܰܛ ܗܽܘ ܘܶܐܙܰܠ ܠܒܶܝܬ ܬܰܘܖ̈ܶܐ. ܘܰܐܝܬܺܝ ܬܪܶܝܢ ܬܰܘܖ̈ܶܐ: ܘܰܐܪܒܥܳܐ ܕܶܟܪ̈ܶܝܢ ܕܥܳܢ̈ܳܐ. ܘܦܰܩܶܕ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܒܰܝܬܶܗ: ܕܢܶܥܒܕܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ.20 ܘܶܐܡܰܪ ܗܽܘ ܠܛܽܘܒܺܝܳܐ. ܕܠܳܐ ܬܶܦܽܘܩ ܥܕܰܡܳܐ ܕܢܶܫܠܡܽܘܢ ܥܶܣܪܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܬܶܚܕܶܐ ܢܳܦܫܳܗ̇ ܕܒܪܰܬܝ ܕܟܰܪܝܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܠܳܗ̇. ܘܦܶܠܓܗܽܘܢ ܕܢܶܟܣܰܝ̈ ܣܰܒ ܗܳܫܳܐ.21 ܘܦܶܠܓܗܽܘܢ: ܡܳܐ ܕܡܺܝܬܶܬ ܐܶܢܳܐ ܘܰܐܢ̱ܬܬܝ: ܕܺܝܠܟܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܶܐܢܳܐ ܐܰܒܽܘܟ ܐ̱ܢܳܐ. ܘܥܶܕܰܢܝܳܐ ܐܶܡܳܟ ܗܺܝ. ܐܶܬܠܰܒܰܒܝ ܒܶܪܝ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܛ.

 1. 1. ܗܳܝܕܶܝܢ ܩܪܳܐ ܛܽܘܒܺܝܳܐ ܠܪܰܦܰܐܶܝܠ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ.2 ܥܶܙܰܪܝܳܐ ܐܳܚܝ. ܕܒܰܪ ܡܶܟܳܐ ܬܪܶܝܢ ܓܰܡ̈ܠܺܝܢ: ܘܰܐܪܒܥܳܐ ܓܰܒܪ̈ܺܝܢ. ܘܙܶܠ ܠܢܶܪܓܰܙ ܠܘܳܬ݂ ܓܰܒܥܳܐܶܝܠ. ܘܗܰܒ ܠܶܗ ܟܬܳܒܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܘܣܰܒ ܡܶܢܶܗ ܟܶܣܦܳܐ ܗܰܘ ܘܰܕܒܰܪܳܝܗܝ ܥܰܡܳܟ. ܘܬܳܐ ܠܡܶܫܬܽܘܬܳܐ.3 ܡܶܛܽܠ ܕܝܳܕܰܥ ܐܰܢ̱ܬ ܕܳܐܒܝ ܠܳܐ ܟܳܠܶܐ ܠܡܶܡܢܳܐ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ.4 ܘܶܐܢܗܽܘ ܕܰܐܘܚܰܪܢ ܚܰܕ ܝܽܘܡ: ܗܳܘܝܳܐ ܟܰܪܝܳܐ ܠܶܗ. ܪܥܽܘܐܶܝܠ ܓܶܝܪ ܝܺܡܳܐ: ܕܥܶܣܪܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܐܶܟܰܬܰܪ ܠܘܳܬ݂ܶܗ. ܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܐ̱ܢܳܐ ܕܶܐܛܠܽܘܡ ܡܰܘ̈ܡܳܬܶܗ.5 ܘܶܐܙܰܠ ܪܰܦܰܐܶܝܠ ܘܗܳܢܽܘܢ ܐܰܪܒܥܳܐ ܓܰܒܪ̈ܺܝܢ: ܘܰܬܪܶܝܢ ܓܰܡ̈ܠܺܝܢ. ܠܢܶܪܓܶܙ ܕܡܳܕܰܝ. ܘܶܐܙܰܠܘ ܠܘܳܬ݂ ܓܰܒܥܳܐܶܝܠ ܘܰܫܪܰܘ ܠܘܳܬܶܗ. ܘܝܰܗܒ ܠܶܗ ܪܰܦܰܐܶܝܠ ܟܬܳܒܰܬ݂ ܐܺܝܕܰܝ̈ܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܕܒܰܪ ܛܽܘܒܺܝܛ ܫܩܰܠ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܠܒܰܪܬܶܗ ܕܰܪܥܽܘܐܶܝܠ. ܘܬܰܡܳܢ ܗܽܘ. ܘܠܳܟ ܩܳܪܶܐ ܠܳܟ ܠܡܶܫܬܽܘܬܳܐ.6 ܘܩܳܡ ܓܰܒܥܳܐܶܝܠ. ܘܰܐܥ̣ܶܠ ܚܰܘܝܶܗ ܪ̈ܓܽܘܣܝܳܬܳܐ ܟܰܕ݂ ܚܬܺܝ̈ܡܳܢ. ܘܰܡܢܳܐ ܟܶܣܦܳܐ. ܘܣܳܡ ܥܰܠ ܓܰܡ̈ܠܶܐ. ܘܩܰܕܶܡܘ ܒܫܰܦܪܳܐ.7 ܘܶܐܬܰܘ ܠܡܶܫܬܽܘܬܳܐ ܕܰܪܥܽܘܐܶܝܠ ܘܶܐܫܟܰܚܘ ܠܛܽܘܒܺܝܳܐ ܟܰܕ ܣܡܺܝܟ. ܘܰܫܘܰܪ: ܘܩܳܡ: ܘܢܰܫܩܶܗ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܓܰܒܥܳܐܶܝܠ.8 ܡܫܰܒܰܚ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܝܗܒ ܠܳܟ ܫܠܳܡܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܪܶܗ ܐܰܢ̱ܬ ܕܓܰܒܪܳܐ ܛܳܒܳܐ: ܕܰܥܒܰܕ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ. ܒܪܺܝܟ ܐܰܢ̱ܬ ܘܰܒܪܺܝܟ ܐܰܒܽܘܟ ܘܶܐܡܳܟ.9 ܘܰܒܪܺܝܟܳܐ ܐܰܢ̱ܬܬܳܟ: ܘܰܐܒܽܘܗ̇ ܘܶܐܡܳܗ̇. ܛܽܘܒܺܝܛ ܕܶܝܢ ܡܳܢܶܐ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܡܶܢ ܝܰܘܡܳܐ ܕܰܢܦܰܩ ܛܽܘܒܺܝܳܐ ܒܪܶܗ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝ.

 1. 1. ܘܟܰܕ ܫܠܶܡܘ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ: ܟܶܪܝܰܬ݂ ܠܶܗ ܠܛܽܘܒܺܝܛ. ܘܶܐܡܰܪ.2 ܟܒܰܪ ܡܺܝܬ ܠܶܗ ܓܰܒܥܳܐܶܝܠ. ܘܐ̱ܢܳܫ ܠܳܐ ܝܰܗܒ ܠܶܗ ܟܶܣܦܳܐ ܗܰܘ ܠܒܶܪܝ.3 ܘܶܐܡܪܳܐ ܚܰܢ̱ܢܰܐ.4 ܐܶܒܰܕ݂ ܠܶܗ ܒܶܪܝ. ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܩܰܝܳܡ.5 ܘܒܳܟܝܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܥܠܰܘܗܝ ܘܳܐܡܪܳܐ ܗܘܳܬ݂. ܘܳܝܠܺܝ ܒܶܪܝ. ܕܰܐܢ̱ܬ ܗܘܰܝܬ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܥܰܝܢܰܝ̈. ܠܡܳܢܳܐ ܫܒܰܩܬܶܗ ܕܢܺܐܙܰܠ ܡܶܢ ܠܘܳܬ݂ܝ.6 ܘܒܳܥܶܐ ܗܘܳܐ ܡܶܢܳܗ̇ ܛܽܘܒܺܝܛ ܘܶܐܡܰܪ. ܐܶܬܠܰܒܰܒܝ ܚܳܬܝ. ܐܳܬܶܐ ܒܪܰܢ ܟܰܕ݂ ܚܠܺܝܡ. ܘܥܽܘܦܺܝܢܳܐ ܗܘܳܐ ܠܶܗ. ܠܳܐ ܬܶܟܪܶܐ ܠܶܟܝ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܰܘ ܕܶܐܙܰܠ ܥܰܡܶܗ ܡܗܰܝܡܰܢ ܗܽܘ: ܘܡܶܢ ܐܰܚܰܝ̈ܢ ܗܽܘ. ܠܳܐ ܬܣܺܝܡܺܝܢ ܟܰܪܝܽܘܬܳܐ ܒܠܶܒܶܟܝ.7 ܘܳܐܡܪܳܐ ܚܰܢ̱ܢܰܐ. ܐܶܒܰܕ ܠܶܗ ܒܶܪܝ. ܘܫܶܘܪܶܬ݂: ܘܢܶܦܩܰܬ݂: ܘܳܐܙܳܠܐ ܗܘܳܬ݂ ܒܽܐܘܪܚܳܐ. ܘܡܶܚܕܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܥܕܰܡܳܐ ܕܰܥܪܰܒ ܫܶܡܫܳܐ. ܘܶܐܬܳܬ: ܘܥܶܠܰܬ݂ ܠܩܰܝܛܽܘܢܳܐ. ܘܡܶܕܶܡ ܠܳܐ ܛܶܥܡܰܬ݂. ܘܠܳܐ ܡܶܫܟܚܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܠܡܶܕܡܰܟ. ܘܟܰܕ ܫܠܶܡܘ ܥܶܣܪܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ: ܐܰܟܡܳܐ ܕܺܝܡܳܐ ܗܘܳܐ ܪܥܽܘܐܶܝܠ: ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܛܽܘܒܺܝܳܐ: ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܕܳܐܒܝ ܘܶܐܡܝ ܒܥܳܩܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܫܪܶܝܢ. ܘܣܳܒܪܺܝܢ ܕܠܳܐ ܡܶܟܺܝܠ ܚܳܙܶܝܢ ܐܰܦܰܝ̈.8 ܘܶܐܡܰܪ ܪܥܽܘܐܶܝܠ. ܐܶܢܳܐ ܐܶܫܰܕܰܪ ܐܺܝܙܓܰܕ̈ܶܐ ܠܘܳܬ݂ ܐܰܒܽܘܟ. ܘܰܢܚܰܘܽܘܢܳܝܗܝ ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܚܫܰܚܬܳܐ: ܘܰܐܢ̱ܬ ܟܰܬܰܪ ܠܘܳܬܝ ܬܽܘܒ ܩܰܠܺܝܠ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ.9 ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܛܽܘܒܺܝܳܐ. ܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܐ̱ܢܳܐ. ܒܳܥܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܢܳܟ ܫܰܕܰܪܰܝܢܝ: ܕܠܳܐ ܬܶܟܪܶܐ ܠܳܐܒܝ.10 ܘܩܳܡ ܪܥܽܘܐܶܝܠ ܘܰܕܒܰܪ ܠܒܰܪܬܶܗ: ܘܰܐܫܠܡܳܗ̇ ܠܛܽܘܒܺܝܳܐ. ܘܝܰܗܒ ܠܶܗ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܢܶܟܣܰܘ̈ܗܝ ܦܶܠܓܗܽܘܢ: ܥܰܒ̈ܕܶܐ: ܘܰܐܡ̈ܗܳܬܳܐ: ܘܬܰܘܖ̈ܶܐ: ܘܥܳܢ̈ܳܐ: ܘܓܰܡ̈ܠܶܐ: ܘܚܶܡܖ̈ܶܐ: ܘܕܰܗܒܳܐ: ܘܟܶܣܦܳܐ: ܘܢܰܚ̈ܬܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ.11 ܘܫܰܕܰܪ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܢܰܫܶܩ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܶܐܡܰܪ ܪܥܽܘܐܶܝܠ: ܙܶܠܘ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܒܢܰܝ̈ ܟܰܕ ܚܠܺܝܡܺܝܢ. ܘܡܳܪܳܗ̇ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܘܕܰܐܪܥܳܐ: ܗܽܘܢ ܢܰܬ݂ܩܶܢ ܐܽܘܪܚܟܽܘܢ. ܘܶܐܚܙܶܐ ܒܢܰܝ̈ܟܽܘܢ ܥܰܕܠܳܐ ܐܶܡܽܘܬ݂.12 ܘܢܰܫܶܩ ܪܥܽܘܐܶܝܠ ܠܣܰܪܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ̇. ܒܪܰܬܝ ܗܘܰܝܬ ܡܝܰܩܪܳܐ ܠܰܚܡܽܘܟܝ ܘܠܰܚܡܳܬܶܟܝ. ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܢ ܗܳܫܳܐ ܗܶܢܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܟ. ܐܰܝܟ ܕܰܗܘܰܝܢ ܚܢܰܢ. ܙܶܠܘ ܒܰܫܠܳܡܳܐ. ܘܶܐܡܪܰܬ݂ ܥܶܕܰܢܝܳܐ ܠܛܽܘܒܺܝܳܐ ܗܳܐ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܡܰܫܠܡܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ ܒܪܰܬܝ. ܕܠܳܐ ܬܰܗܪܺܝܗ̇ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܚܰܝ݂̈ܝ݂ܶܗ̇. ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܢ ܗܳܫܳܐ ܐܶܡܳܟ ܐ̱ܢܳܐ. ܘܣܰܪܳܐ ܚܳܬܳܟ ܗ̱ܝ ܘܢܶܫܩܰܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܬܖ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܘܰܢܦܰܩܘ. ܘܚܳܕܶܐ ܗܘܳܐ ܛܽܘܒܺܝܳܐ. ܘܰܡܫܰܒܰܚ ܠܡܳܪܳܗ̇ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܘܕܰܐܪܥܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ. ܕܢܶܗܘܶܐ ܠܺܝ ܕܶܐܗܘܶܐ ܡܝܰܩܰܪ ܠܚܶܡܝܳܢܝ ܘܠܰܚܡܳܬܝ ܐܰܝܟ ܕܠܰܐܒܳܗܰܝ̈: ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܚܰܝ݂̈ܝ݂ܰܗܽܘܢ.13 ܘܰܢܦܰܩܘ ܕܢܺܐܙܽܠܘܢ ܒܽܐܘܪܚܳܐ. ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܠܗܽܘܢ ܠܩܶܣܰܪܺܝ: ܗܳܝ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܠܽܘܩܒܰܠ ܢܺܝܢܘܶܐ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܐ.

 1. 1. ܘܶܐܡܰܪ ܪܰܦܰܐܶܝܠ ܠܛܽܘܒܺܝܳܐ. ܐܰܢ̱ܬ ܝܳܕܥܰܬ ܠܪܶܥܝܳܢܶܗ ܕܰܐܒܽܘܟ.2 ܒܪܰܡ ܗܳܫܳܐ ܩܽܘܡ ܙܶܠ ܬܰܩܶܢ ܒܰܝܬܳܐ. ܘܰܐܢ̱ܬܬܳܟ ܒܰܢܝܳܚܳܐ ܐܳܬܝܳܐ. ܘܰܢܦܰܩܘ ܘܶܐܙܰܠܘ ܬܖ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܘܟܰܠܒܳܐ ܪܗܶܛ ܠܶܗ ܩܕܳܡܰܝܗܽܘܢ.3 ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܪܰܦܰܐܶܝܠ ܠܛܽܘܒܺܝܳܐ. ܣܰܒ ܡܪܳܪܬܳܐ ܗܳܝ ܕܢܽܘܢܳܐ ܒܺܐܝܕܳܟ. ܘܡܳܐ ܕܡܶܬܩܰܪܒܰܬ ܠܰܐܦܰܝ̈ ܐܰܒܽܘܟ: ܘܰܡܩܰܪܶܒ ܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ ܠܘܳܬܳܟ. ܥܰܕ ܗܶܢܶܝܢ ܦܬܺܝ̈ܚܳܢ: ܥܨܽܘܪ ܡܪܳܪܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܒܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܢܶܨܪܰܦ ܠܶܗ. ܘܡܳܐ ܕܨܳܪܶܦ ܠܶܗ: ܢܶܬܩܠܶܦ ܗܰܘ ܚܘܳܪܘܳܪܳܐ ܡܶܢ ܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܢܶܚܙܶܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܐܰܒܽܘܟ.4 ܘܩܳܝܡܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܚܰܢ̱ܢܰܐ: ܟܰܕ ܡܚܺܝܪܳܐ ܒܽܐܘܪܚܳܐ. ܘܰܚܙܳܬ݂ ܠܟܰܠܒܳܐ ܕܪܳܗܶܛ ܘܶܐܬܳܐ.5 ܘܪܶܗܛܰܬ݂ ܘܶܐܡܪܰܬ݂ ܠܛܽܘܒܺܝܛ. ܗܳܐ ܒܪܳܟ ܐܶܬ݂ܳܐ. ܘܥܶܛܦܰܬ݂ ܘܢܶܦܩܰܬ݂ ܠܽܐܘܪܥܶܗ ܕܰܒܪܳܗ̇.6 ܘܥܰܦܶܩܬܶܗ: ܘܢܶܦܠܰܬ݂ ܥܰܠ ܨܰܘܪܶܗ. ܘܳܐܡܪܳܐ: ܕܰܚܙܺܝܬܳܟ݂ ܒܶܪܝ: ܠܳܐ ܟܰܪܝܳܐ ܠܺܝ ܐܶܢ ܡܳܝܬܳܐ ܐ̱ܢܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܐ ܚܙܺܝܬܳܟ.7 ܘܶܐܬܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܛܽܘܒܺܝܛ ܐܰܒܽܘܗܝ. ܘܗܽܘ ܩܳܐܶܡ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܬܰܪܥܳܐ.8 ܘܟܰܕ ܫܡܰܥ ܩܳܠܳܐ ܕܰܒܪܶܗ: ܨܒܳܐ ܗܘܳܐ ܕܢܶܐܪܥܺܝܘܗܝ.9 ܐܰܝܟ ܒܳܥܶܐ ܕܢܺܐܪܥܺܝܘܗܝ ܠܰܒܪܶܗ: ܐܶܬܬܩܶܠ ܘܰܢܦܰܠ.10 ܘܰܪܗܶܛ ܛܽܘܒܺܝܳܐ ܒܪܶܗ. ܘܶܐܚܰܕ ܘܰܐܩܺܝܡ ܠܛܽܘܒܺܝܛ ܐܰܒܽܘܗܝ. ܘܟܰܕ ܩܳܡ ܡܚܺܝܪ̈ܳܢ ܗܘܰܝ̈ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ ܠܥܶܠ. ܘܒܳܥܶܐ ܗܘܳܐ ܕܢܶܫܩܺܝܘܗܝ ܠܰܒܪܶܗ. ܘܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ ܦܬܺܝ̈ܚܳܢ ܗܘܰܝ̈.11 ܘܰܥܨܰܪ ܡܪܳܪܬܳܐ ܛܽܘܒܺܝܳܐ ܒܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ ܕܛܽܘܒܺܝܛ ܐܰܒܽܘܗܝ. ܘܰܥܡܰܨ ܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܶܐܡܰܪ. ܡܳܢܳܐ ܥܒܰܕܬ ܠܺܝ ܒܶܪܝ. ܘܶܐܡܰܪ ܛܽܘܒܺܝܳܐ: ܐܶܬܠܰܒܒ ܐܳܒܝ ܘܣܰܝܒܰܪ. ܣܰܡܳܐ ܗܽܘ ܗܳܢܳܐ: ܘܰܦܫܳܪܳܐ ܥܳܒܶܕ ܠܳܟ. ܘܚܰܡܣܢܶܗ ܠܰܐܒܽܘܗܝ.12 ܘܥܰܕ ܗܽܘ ܐܰܚܺܝܕ ܠܶܗ: ܩܰܠܶܦ ܗܘܳܐ ܣܰܡܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܚܘܰܪܘܳܖ̈ܶܐ.13 ܘܰܚܙܳܐ ܛܽܘܒܺܝܛ ܢܽܘܗܪܳܐ.14 ܘܫܰܒܰܚ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܚܳܪ ܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܢܰܫܶܩ ܠܰܒܪܶܗ.15 ܘܶܐܡܰܪ ܕܰܚܙܺܝܬܳܟ ܒܶܪܝ: ܒܪܺܝܟ ܡܳܪܝܳܐ ܕܗܳܐ ܐܶܢܳܐ ܚܙܺܝܬ݂ ܠܒܶܪܝ. ܘܰܡܫܰܒܰܚ ܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܕܥܳܒܶܕ݂ ܬܶܕܡܪ̈ܳܬܳܐ.16 ܘܥ̣ܰܠ ܛܽܘܒܺܝܛ ܠܒܰܝܬܶܗ: ܘܚܰܢ̱ܢܰܐ ܐܰܢ̱ܬܬܶܗ: ܟܰܕ ܚܳܕܶܝܢ ܘܰܡܫܰܒܚܺܝܢ ܗܘܰܘ ܥܰܠ ܡܶܕܶܡ ܕܰܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ. ܘܰܓܠܳܐ ܛܽܘܒܺܝܳܐ ܠܰܐܒܽܘܗܝ: ܕܰܗܘܳܬ݂ ܐܽܘܪܚܶܗ ܫܰܦܺܝܪܳܐ. ܘܕܰܐܝܬܰܝ ܟܶܣܦܳܐ: ܘܕܰܫܩܰܠ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܠܣܰܪܳܐ ܒܰܪܬܶܗ ܕܰܪܥܽܘܐܶܝܠ. ܘܶܐܡܰܪ ܕܗܳܐ ܩܰܪܺܝܒܳܐ ܠܬܰܪܥܳܐ ܕܫܽܘܪܳܐ. ܘܰܚܕܺܝܘ ܛܽܘܒܺܝܛ ܘܚܰܢ̱ܢܰܐ ܐܰܢ̱ܬܬܶܗ. ܘܰܢܦܰܩܘ ܠܽܐܘܪܥܳܗ̇ ܟܽܠܗܽܘܢ. ܘܰܚܕܺܝܘ ܫܒܳܒܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܳܐܙܺܠܝܢ ܗܘܰܘ ܥܰܡܗܽܘܢ ܡܶܬܕܰܡܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܛܽܘܒܶܝܛ: ܕܳܐܙܶܠ ܗܘܳܐ ܟܰܕ ܚܠܺܝܡ. ܘܐ̱ܢܳܫ ܠܳܐ ܐܰܚܺܝܕ݂ ܗܘܳܐ ܒܺܐܝܕܶܗ. ܘܰܒܩܳܠܳܐ ܪܰܒܳܐ ܡܫܰܒܰܚ ܗܘܳܐ ܛܽܘܒܺܝܛ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܕܰܦܬܰܚ ܠܶܗ ܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܟܰܕ݂ ܐܶܬܩܰܪܰܒ ܛܽܘܒܺܝܛ ܠܘܳܬ݂ ܣܰܪܳܐ ܟ̱ܰܬܶܗ: ܐܶܡܰܪ ܠܳܗ̇. ܐܶܬܰܝܬܝ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܒܪܰܬܝ. ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܐܰܒܽܘܟܝ. ܘܰܒܪܺܝܟܳܐ ܗ̱ܝ ܐܶܡܶܟܝ: ܘܗܰܘ ܕܰܐܝܬܝܶܟܝ ܠܘܳܬ݂ܝ. ܘܰܒܪܺܝܟ ܒܶܪܝ ܛܽܘܒܺܝܳܐ. ܘܰܒܪܶܝܟܰܬܝ ܐܰܢ̱ܬܝ ܒܪܰܬܝ. ܘܰܗܘܳܬ݂ ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ ܠܝܽܗ̱ܘܕܳܝ̈ܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܥܳܡܪܶܝܢ ܗܘܰܘ ܒܢܺܝܢܘܶܐ. ܘܶܐܬܳܐ ܠܬܰܡܳܢ ܥܰܩܺܝܩܳܪ ܘܠܳܒܳܢ ܒܰܪ ܚܳܬܶܗ ܥܰܡܶܗ ܠܘܳܬ݂ ܛܽܘܒܺܝܛ. ܘܦܶܛܪܰܬ݂ ܡܶܫܬܽܘܬܳܐ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ. ܘܰܐܝܬܺܝܘ ܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܒ.

 1. 1. ܘܟܰܕ݂ ܦܶܛܪܰܬ݂ ܡܶܫܬܽܘܬܳܐ: ܐܶܡܰܪ ܛܽܘܒܺܝܛ ܠܰܒܪܶܗ. ܚܙܺܝ ܒܶܪܝ: ܕܢܶܬܶܠ ܐܰܓܪܳܐ ܠܓܰܒܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܶܐܙܰܠ ܥܰܡܳܟ. ܘܬܰܘܣܶܦ ܠܶܗ ܥܰܠ ܐܰܓܪܶܗ.2 ܘܶܐܡܰܪ ܛܽܘܒܺܝܳܐ. ܐܳܒܝ ܟܡܳܐ ܐܶܬܶܠ ܠܶܗ. ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܚܳܐܶܣ ܐ̱ܢܳܐ ܕܶܐܬܶܠ ܠܶܗ ܦܶܠܓܳܐ ܕܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬܺܝܬ ܥܰܡܝ.3 ܡܶܛܽܠ ܕܺܠܝ ܢܛܰܪ ܒܽܐܘܪܚܳܐ. ܘܠܰܐܢ̱ܬܰܬܝ ܐܰܣܺܝ. ܘܟܶܣܦܳܐ ܐܰܝܬܺܝ. ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܚܳܣܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܕܝܳܗܶܒ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܗ.4 ܘܶܐܡܰܪ ܛܽܘܒܺܝܛ. ܙܳܕܶܩ ܗܽܘ ܕܢܶܬܶܠ ܠܶܗ ܦܶܠܓܳܐ ܕܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܰܐܝܬܺܝܬ ܥܰܡܳܟ.5 ܘܰܩܪܳܝܗܝ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܣܰܒ ܦܶܠܓܳܐ ܕܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܰܐܝܬܺܝܬ݂ ܥܰܡܝ. ܘܙܶܠ ܒܰܫܠܳܡܳܐ.6 ܗܽܘ ܕܶܝܢ ܩܪܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܣܛܰܪ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܰܬܖ̈ܰܝܗܽܘܢ: ܗܘܰܘ ܡܫܰܒܚܺܝܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ: ܘܡܰܘܕܶܝܢ ܠܶܗ: ܩܕܳܡ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ: ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܰܥܒܰܕ ܥܰܡܟܽܘܢ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܛܳܒ ܗܽܘ ܠܰܡܫܰܒܳܚܽܘ ܠܰܐܠܳܗܳܐ: ܘܠܩܡܪܰܡܪܳܡܽܘ ܠܰܫܡܶܗ. ܘܰܠܡܶܠܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܗܘܰܝܬܽܘܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܒܟܽܠܙܒܰܢ.7 ܡܶܛܽܠ ܕܐ̱ܪܳܙܳܐ ܐܶܢܶܝܢ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܠܡܶܥܒܰܕ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ. ܘܰܕܒܺܝܫ ܠܳܐ ܢܶܫܬܟܰܚ ܒܟܽܘܢ: ܐܶܠܳܐ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ.8 ܘܬܶܗܘܶܐ ܠܟܽܘܢ ܐܰܡܺܝܢܽܘܬܳܐ ܒܨܰܘܡܳܐ ܘܒܰܨܠܽܘܬܳܐ: ܘܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܘܟܺܐܢܽܘܬܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܠܶܝܢ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܛܳܒ̈ܳܢ ܠܡܶܥܒܰܕ. ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܣܺܝܡܬܳܐ ܗ̱ܝ ܪܰܒܬܳܐ.9 ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܡܦܰܨܝܳܐ ܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ. ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܥܳܒܕܺܝܢ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ. ܗܶܢܽܘܢ ܢܶܥܠܽܘܢ ܠܚܰܝ̈ܶܐ.10 ܒܪܰܡ ܕܶܝܢ ܐܶܓܠܶܐ ܠܟܽܘܢ ܫܪܳܪܳܐ. ܘܠܳܐ ܛܳܫܶܐ ܡܶܢܟܽܘܢ.11 ܟܰܕ ܨܰܠܺܝܬ ܐܰܢ̱ܬ ܛܽܘܒܺܝܛ ܘܟܰܠܬܳܟ ܣܰܪܳܐ: ܐܶܫܬܰܡܥܰܬ ܨܠܽܘܬܳܐ ܕܰܬܖ̈ܰܝܟܽܘܢ ܩܕܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܶܐܬܺܝܕܰܥܘ ܥܒܳܕܩܝ̈ܟ ܘܙܶܕܩ̈ܳܬܳܟ ܗܳܠܶܝܢ ܕܥܳܒܶܕ ܗܘܰܝܬ: ܥܰܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܳܝܬܺܝܢ ܗܘܰܘ: ܟܰܕ݂ ܩܳܡܬ ܡܛܰܫܝܳܐܺܝܬ ܘܰܫܩܰܠܬ ܡܺܝܬܳܐ ܗܰܘ.12 ܟܰܕ ܐܶܬܳܐ ܥܠܰܝܟ ܢܶܣܝܽܘܢܳܐ. ܫܰܕܪܰܢܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܶܐܦܰܨܶܝܟ: ܘܰܐܣܶܝܟ ܠܳܟ ܘܰܠܟܰܠܬܳܟ.13 ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܪܰܦܰܐܶܝܠ ܚܰܕ ܡܶܢ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܕܩܳܝܡܺܝܢ ܩܕܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ.14 ܘܰܕܚܶܠܘ ܘܶܐܬܬܙܺܝܥܘ ܬܖ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܘܰܢܦܰܠܘ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ܗܽܘܢ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ.15 ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܠܳܐ ܬܶܕܚܠܽܘܢ. ܫܠܳܡܳܐ ܗܽܘ ܠܟܽܘܢ. ܗܘܰܝܬܽܘܢ ܡܫܒܰܚܺܝܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ.16 ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܗܘܳܐ ܒܛܰܝܒܽܘܝ ܗܘܰܝ̈ ܗܳܠܶܝܢ: ܐܶܠܳܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ.17 ܘܶܐܢܳܐ ܠܳܐ ܐܳܟܶܠ ܗܘܺܝܬ: ܘܠܳܐ ܫܳܬܶܐ ܗܘܺܝܬ. ܐܶܠܳܐ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܚܳܙܶܝܢ ܗܘܰܝܬܽܘܢ ܠܺܝ ܕܳܐܟܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܘܫܳܬܶܐ ܐ̱ܢܳܐ.18 ܒܪܰܡ ܕܶܝܢ ܗܳܫܳܐ ܩܽܘܡܘ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ. ܘܰܟܬܽܘܒܘ ܐܶܢܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܒܰܟܬܳܒܳܐ. ܘܰܗܘܰܝܬܽܘܢ ܡܫܰܒܚܺܝܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܐܶܢܳܐ ܓܶܝܪ ܗܳܐ ܡܶܣܬܰܠܰܩ ܐ̱ܢܳܐ ܠܺܝ. ܠܘܳܬ݂ ܡܰܢ ܕܰܫܕܪܰܢܝ.19 ܘܟܰܕ݂ ܩܳܡܘ: ܒܳܥܶܝܢ ܗܘܰܘ ܠܶܗ: ܘܠܳܐ ܐܺܝܬܰܘܗܝ.20 ܘܰܡܫܰܒܚܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܶܗ ܠܰܐܠܳܗܳܐ: ܘܡܰܘܕܶܝܢ ܒܰܥܒܳܕܳܐ ܕܰܥܒܰܕ ܠܘܳܬܗܽܘܢ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܓ.

 1. 1. ܘܰܟܬܰܒ ܛܽܘܒܺܝܛ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܒܚܰܕܽܘܬܳܐ. ܘܳܐܡܰܪ ܗܘܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ. ܒܪܺܝܟ ܐܰܢ̱ܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܚܰܝܳܐ: ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܟ ܠܳܐ ܥܳܒܪܳܐ. ܒܪܺܝܟ ܐܰܢ̱ܬ ܐܰܠܳܗܳܐ ܚܰܝܳܐ: ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܟ ܠܳܐ ܥܳܒܪܳܐ.2 ܐܰܢ̱ܬ ܗܽܘ ܕܰܡܢܰܓܶܕ ܘܰܡܪܰܚܶܡ. ܘܡܰܚܶܬ݂ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܫܝܽܘܠ ܘܡܰܣܶܩ ܐܰܢ̱ܬ. ܘܠܰܝܬ ܕܰܡܨܶܐ ܕܢܶܥܪܽܘܩ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܝܟ.3 ܐܰܘܕܰܘ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܩܕܳܡ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܽܘ ܙܰܪܥܰܢ ܒܰܝܢܳܬܗܽܘܢ.4 ܘܠܰܝܬ ܐܰܟܘܳܬܶܗ ܘܬܶܕܡܪ̈ܳܬܶܗ ܕܰܥܒܰܕ݂. ܡܶܛܽܠ ܕܗܽܘܝܽܘ ܡܳܪܰܢ ܘܰܐܠܳܗܰܢ. ܘܰܐܒܽܘܢ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ.5 ܗܳܠܶܝܢ ܓܶܝܪ ܡܶܛܽܠ ܚܛܳܗܰܝ̈ܢ. ܘܰܢܬܽܘܒ: ܘܰܢܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝܢ.6 ܘܰܢܟܰܢܫܰܢ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܶܐܬܒܰܕܰܪܢ ܒܗܽܘܢ: ܡܳܐ ܕܢܶܬܦܢܶܐ ܠܘܳܬܶܗ: ܘܢܶܥܒܶܕ݂ ܩܽܘܫܬܳܐ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܒܠܶܒܳܐ ܕܰܟܝܳܐ. ܘܗܳܫܳܐ ܚܙܰܘ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܰܥܒܰܕ݂ ܥܰܡܰܢ. ܘܰܐܘܕܰܘ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܡܶܢ ܟܽܠܶܗ ܠܶܒܟܽܘܢ. ܘܫܰܒܰܚܘ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܕܟܺܐܢܽܘܬܳܐ. ܘܪܰܡܪܶܡܘ ܠܡܰܠܟܳܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ. ܘܶܐܬܦܢܰܘ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ. ܘܰܥܒܶܕܘ ܟܺܐܢܽܘܬܳܐ ܩܕܳܡܰܘܗܝ. ܘܢܶܨܛܒܶܐ ܒܟܽܘܢ: ܘܰܢܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝܟܽܘܢ.7 ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܐ ܠܰܐܠܳܗܝ ܡܪܰܡܪܶܡ ܐ̱ܢܳܐ. ܘܢܰܦܫܶܝ ܒܰܐܠܳܗܝ ܪܳܘܙܳܐ.8 ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܕܶܝܢ ܐܰܘܕܰܘ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܡܕܺܝܢܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܕ.

 1. 1. ܘܟܰܕ ܫܰܠܶܡ ܡܶܠܰܘ̈ܗܝ ܒܬܰܘܕܺܝܬܳܐ ܛܽܘܒܺܝܛ: ܣܶܐܒ ܗܘܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ. ܘܡܺܝܬ ܒܰܪ ܡܳܐܐ ܘܬܰܪܬܶܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ. ܘܶܐܬܩܒܰܪ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܒܢܺܝܢܘܶܐ.2 ܟܰܕ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܒܰܪ ܚܰܡܫܺܝܢ ܘܰܬܡܳܢܶܐ ܫܢܺܝ̈ܢ: ܐܶܣܬܰܡܺܝ. ܘܰܫܒܰܥ ܫܢܺܝ̈ܢ ܚܝܳܐ ܒܣܰܡܝܽܘܬܳܐ. ܘܟܰܕ݂ ܐܶܬ݂ܦܢܺܝ: ܘܝܰܗܒܠܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ: ܘܶܐܬܦܰܬܚܺܝ̈ܢ ܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ: ܚܝܳܐ ܬܽܘܒ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܬܠܳܬܺܝܢ ܘܰܫܒܰܥ. ܟܰܕ݂ ܒܟܽܠܶܗ ܡܶܬܚܳܐ ܕܚܰܝܰܘ̈ܗܝ: ܥܳܒܶܕ ܗܘܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܳܐ ܘܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ. ܘܡܰܘܕܶܐ ܗܘܳܐ ܩܕܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ.3 ܘܟܰܕ݂ ܡܳܐܶܬ݂ ܗܘܳܐ: ܩܪܳܐ ܠܛܽܘܒܺܝܳܐ ܒܪܶܗ: ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ.4 ܒܶܪܝ: ܡܳܐ ܕܡܺܝܬ݂ܶܬ݂ ܘܰܩܒܰܪܬܳܢܝ: ܕܒܰܪ ܒܢܰܝ̈ܟ. ܘܙܶܠ ܠܳܡܕܰܝ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܗܰܝ̈ܡܢܳܢ ܐܶܢܶܝܢ ܡܶܠܰܘ̈ܗܝ ܕܰܢܒܺܝܳܐ. ܕܡܰܠܶܠ ܒܶܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܐܳܪ̈ܳܡܳܝܶܐ ܘܥܰܠ ܢܺܝܢܘܶܐ. ܘܡܶܠܬܳܐ ܡܶܢܗܶܝܢ ܠܳܐ ܬܶܛܥܶܐ. ܘܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܫܪܳܪܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܒܡܳܕܰܝ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܕܰܒܢܺܝܢܘܶܐ: ܘܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܐܳܪ̈ܳܡܳܝܶܐ: ܘܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܕܒܶܒܶܝܠ. ܐܳܦ ܐܰܚܳܝ̈ܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܥܳܡܪܺܝܢ ܒܳܗ̇ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ: ܟܽܠܗܘܽܢ ܢܶܬܒܰܕܪܽܘܢ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܬܶܗܘܶܐ ܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܛܳܒܬܳܐ. ܚܰܪܒܬܳܐ ܘܳܐܦ ܒܰܝܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ: ܘܳܐܦ ܡܕܺܝܢܬܳܐ.5 ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܢܶܬܪܰܚܰܡ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܘܢܰܗܦܶܟ ܫܰܪܟܶܗ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܗܶܢܽܘܢ ܢܶܒܢܽܘܢ ܒܰܝܬܳܐ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܢܶܗܦܟܽܘܢ ܠܬܰܡܳܢ: ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܺܐܝܬ ܗܘܰܝ̈ ܒܰܫܒܺܝܬܳܐ.6 ܘܬܶܬܒܢܶܐ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ ܘܳܐܦ ܒܰܝܬܳܐ: ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܟܽܠܗܶܝܢ ܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ ܕܥܳܠܡܳܐ: ܐܰܝܟ ܡܶܕܶܡ ܕܶܐܬܢܰܒܺܝܘ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܶܐܡܰܪܘ ܒܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܒܶܝܬ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ.7 ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܢܶܬܦܢܽܘܢ ܠܘܳܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܕܳܚܠܺܝܢ ܠܶܗ ܒܟܺܐܢܽܘܬܳܐ.8 ܒܪܰܡ ܕܶܝܢ ܥܒܶܕܘ ܕܫܰܦܺܝܪ ܩܕܳܡܰܘܗܝ. ܘܦܰܩܶܕ݂ܘ ܠܰܒܢܰܝ̈ܟܽܘܢ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܥܳܒܕܺܝܢ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܘܟܺܐܢܽܘܬܳܐ.9 ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܡܶܬܕܰܟܪܺܝܢ ܠܡܳܪܝܳܐ ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܡܫܰܒܚܺܝܢ ܠܰܫܡܶܗ ܒܟܽܠܙܒܰܢ ܡܶܢ ܟܽܠܶܗ ܚܰܝܠܗܽܘܢ.10 ܗܳܫܳܐ ܒܶܪܝ ܡܳܐ ܕܰܩܒܰܪܬܳܢܝ ܠܺܝ ܘܠܶܐܡܳܟ: ܦܽܘܩ ܠܳܟ ܡܶܢ ܢܺܝܢܘܶܐ ܡܶܛܽܠ ܕܖ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܣܰܓܺܝ ܐܺܝܬ ܒܳܗ̇. ܡܶܛܽܠ ܕܒܳܗ̇ ܦܪܰܥ ܥܳܟܳܒ ܠܥܳܩܺܝܩܳܪ. ܐܰܝܢܳܐ ܕܪܰܒܝܶܗ ܠܛܽܘܒܺܝܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܗܘܳܐ ܠܰܐܪܥܳܐ ܐܰܚܬܶܗ. ܘܥܰܠ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܥܳܟܳܒ. ܘܰܥܩܺܩܳܪ ܠܢܽܘܗܪܳܐ ܢܳܦܶܩ ܡܶܢ ܦܰܚܳܐ ܕܰܨܠܳܐ ܠܶܗ ܥܳܟܳܒ. ܘܗܽܘ ܥ̣ܰܠ ܠܳܗ̇ ܠܰܐܪܥܳܐ.11 ܘܟܰܕ݂ ܫܰܠܶܡ ܛܽܘܒܺܝܛ ܡܶܠܰܘ̈ܗܝ ܗܳܠܶܝܢ: ܢܦܰܠ ܠܶܗ ܒܥܰܪܣܳܐ ܘܦܶܪܚܰܬ݂ ܪܽܘܚܶܗ ܘܶܐܬܩܒܰܪ ܒܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ.12 ܘܟܰܕ݂ ܡܺܝܬܰܬ ܚܰܢ̱ܢܰܐ. ܩܰܒܪܳܗ̇ ܛܽܘܒܺܝܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܛܽܘܒܺܝܛ ܐܰܒܽܘܗܝ. ܘܰܕܒܰܪ ܐܰܢ̱ܬܬܶܗ ܘܰܒܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܶܐܙܰܠ ܠܶܗ ܠܡܳܕܰܝ. ܘܰܥܡܰܪ ܒܒܰܛܢܳܢ ܠܘܳܬ݂ ܪܥܽܘܐܶܝܠ ܚܡܽܘܗܝ.13 ܘܗܽܘ ܬܰܪܣܺܝ ܣܰܝܒܽܘܬܳܐ ܕܰܚܡܽܘܗܝ: ܒܺܐܝܩܳܪܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܘܰܩܒܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܒܳܗ̇ ܒܒܰܛܢܳܢ. ܘܗܽܘ ܛܽܘܒܺܝܳܐ ܝܺܪܶܬ݂ ܒܶܝܬ ܚܡܳܗܰܘ̈ܗܝ. ܘܒܰܝܬܳܐ ܕܰܐܒܽܘܗܝ.14 ܘܡܺܝܬ ܕܶܝܢ ܗܽܘ ܛܽܘܒܺܝܳܐ ܒܰܪ ܡܳܐܐ ܘܰܫܒܰܥ ܫܢܺܝ̈ܢ.15 ܘܥܰܕܠܳܐ ܢܡܽܘܬ݂: ܚܙܳܐ ܗܘܳܐ ܠܰܐܒܕܳܢܳܗ̇ ܕܢܺܝܢܘܶܐ: ܘܳܐܦ ܫܒܺܝܬܳܗ̇ ܕܰܡܩܰܒܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܳܗ̇ ܠܡܳܕܰܝ. ܘܫܰܒܰܚ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܒܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܰܥܒܰܕ: ܘܰܚܙܳܐ ܗܘܳܐ ܛܽܘܒܺܝܳܐ ܒܢܺܝܢܘܶܐ ܥܕܰܠܳܐ ܢܡܽܘܬ݂.

ܫܠܶܡ ܟܬܳܒܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܛܽܘܿܺܝܛ. ܡܶܢܶܗ ܡܶܢ ܡܰܦܰܩܬܳܐ ܫܰܒܥܺܝܢܳܝܬܳܐ.

ܘܡܶܢܶܗ ܡܶܢ ܡܰܦܰܩܬܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܐܰܝܟ ܕܰܥܗܺܝܕ݂.