ܚܒܩܘܩ

ܢܒܺܝܽܘܬܶܗ ܕܚܰܒܩܽܘܩ

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܐ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܒ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܓ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܐ.

1: ܚܶܙܘܳܐ ܕܰܚ̣ܙܳܐ ܚܰܒܩܽܘܩ ܢܒܺܝܳܐ. 2: ܥܕܰܡܳܐ ܠܶܐܡܰܬܝ ܡܳܪܝܳܐ ܓܳܥܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܘܠܳܐ ܫܳܡܰܥ ܐܰܢ̱ܬ: ܘܩܳܥܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܘܳܬ݂ܳܟ݂ ܥܰܠ ܚܳܛܽܘ̈ܦܶܐ ܘܠܳܐ ܡܦܰܨܶܐ ܐܰܢ̱ܬ. 3: ܠܡܳܢܳܐ ܚܰܘܺܝܬܳܢܝ ܥܰܘܠܳܐ ܘܥܶܬܳܐ: ܘܚܳܙܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܚܛܽܘܦܝܳܐ ܘܒܺܝܫܬܳܐ: ܩܕ݂ܳܡܝ ܗܘܳܐ ܕܺܝܢܳܐ: ܘܕܰܝܳܢܳܐ ܩܰܒܶܠ ܫܽܘܚܕܳܐ. 4: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܦܳܓ ܢܳܡܽܘܣܳܐ: ܘܠܳܐ ܢ̣ܦܰܩ ܕܺܝܢܳܐ ܒܙܰܕܺܝܩܳܐ: ܘܰܢ̣ܦܰܩ ܕܺܝܢܳܐ ܕܒܰܪ ܒܺܝܫ ܒܺܝܫ ܠܙܰܕܺܝܩܳܐ: ܘܰܢ̣ܦܰܩ ܕܺܝܢܳܐ ܟܰܕ݂ ܡܥܰܩܰܡ. 5: ܚܙܰܘ ܡܰܖ̈ܳܚܶܐ: ܘܚܽܘܪܘ ܘܶܐܬܕܰܡܰܪܘ: ܘܰܬܡܰܗܘ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܥܒܳܕ݂ܳܐ ܥܳܒܶܕ ܐ̱ܢܳܐ ܒܝܰܘܡܰܝ̈ܟܽܘܢ: ܘܠܳܐ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܐܶܢ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܫܬܰܥܶܐ ܠܟ݂ܽܘܢ. 6: ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܐ ܐܶܢܳܐ ܡܩܺܝܡ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܰܠܕܳܝ̈ܶܐ: ܥܰܡܳܐ ܡܰܪܳܚܳܐ ܘܡܰܪܺܝܪܳܐ: ܕܳܐܙܶܠ ܒܰܦܬܳܝܳܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ ܠܡܺܐܪܰܬ ܡܰܫܟܢ̈ܶܐ ܕܠܳܐ ܕܺܝܠܶܗ. 7: ܥܰܫܺܝܢܽ ܗ̱ܘ ܘܰܕ݂ܚܺܝܠ: ܘܕ݂ܺܝܢܶܗ ܡܶܢܶܗ: ܘܚܶܙܘܶܗ ܡܰܦܰܩ. 8: ܩܰܠܺܝܠܺܝܢ ܖ̈ܰܟ݂ܫܶܗ ܡܶܢ ܢܶܫܖ̈ܶܐ: ܘܚܰܪܺܝܦܺܝܢ ܡܶܢ ܕܺܐܒ̈ܶܐ ܕܪܰܡܫܳܐ: ܘܰܢܛܽܘܣܽܘܢ ܦܰܖ̈ܳܫܰܘܗܝ ܘܢܺܐܬܽܘܢ ܦܰܖ̈ܳܫܰܘܗܝ ܡܶܢ ܪܽܘܚܩܳܐ: ܘܰܢܛܽܘܣܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܢܶܫܪܳܐ ܕܰܟ݂ܦܶܢ ܠܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ. 9: ܟܽܠܗܽܘܢ ܠܰܚܛܽܘܦܝܳܐ ܐܳܬܶܝܢ: ܚܶܙܘܳܐ ܕܰܐܦܰܝ̈ܗܽܘܢ ܥܰܫܺܝܢ: ܘܟ݂ܳܢܫܺܝܢ ܫܒܺܝܬ݂ܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܚܳܠܳܐ. 10: ܘܗܽܘ ܒܡܰܠ̈ܟܶܐ ܡܡܰܝܶܩ: ܘܰܒܫܰܠܺܝܛܳܢ̈ܶܐ ܡܒܰܙܰܚ: ܘܥܰܠ ܟܽܠ ܟܰܖ̈ܟܺܝܢ ܓܳܚܶܟ݂: ܘܰܡܩܰܒܰܪ ܥܰܦܪܳܐ ܘܳܐܚܶܕ݂ ܠܶܗ. 11: ܗܳܝܕܶܝܢ ܬܶܚܠܰܦ ܪܽܘܚܶܗ ܘܬܶܥܒܰܪ: ܘܢܶܬܚܰܝܰܒ ܚܰܝܠܶܗ ܠܰܐܠܳܗܶܗ. 12: ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܢ̱ܬ ܗ̱ܘ ܡܶܢ ܪܺܝܫܺܝܬܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܝ ܩܰܕܺܝܫܳܐ: ܕܠܳܐ ܢܳܡܽܘܣ ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝܳܐ: ܣܳܡܬܳܝܗܝ ܠܕܺܝܢܳܐ ܘܰܓܒܰܠܬܳܢܝ ܠܡܰܟܳܣܽܘܬܶܗ. 13: ܕܰܟ݂̈ܝܳܢ ܐܶܢܶܝܢ ܥܰܝܢܰܝ̈ܟ ܘܠܳܐ ܚܳܙ̈ܝܳܢ ܒܺܝܫܬܳܐ: ܘܠܰܡܚܳܪ ܒܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܐܰܢ̱ܬ: ܠܡܳܢܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܒܡܰܖ̈ܳܚܶܐ ܘܫܰܬܺܝܩ ܐܰܢ̱ܬ: ܟܰܕ݂ ܒܳܠܰܥ ܥܰܘܳܠܳܐ ܠܙܰܕܺܝܩܳܐ. 14: ܘܰܥܒܰܕܬ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܢܽܘ̈ܢܶܐ ܕܰܒܝܰܡܳܐ: ܘܰܐܝܟ݂ ܖ̈ܰܚܫܳܐ ܕܠܰܝܬ ܠܶܗ ܡܕܰܒܪܳܢܳܐ. 15: ܕܟܽܠܶܗ ܒܨܶܢܳܪܬܳܐ ܣܳܠܶܩ: ܘܡܶܬܢܓܶܕ݂ ܒܰܡܨܺܝܕܬܳܐ ܘܡܶܬܟܢܶܫ ܒܓܰܘܦܳܐ: ܘܟܰܕ݂ ܟܢܰܫ ܚܕ݂ܺܝ ܘܕܳܨ. 16: ܘܕܰܒܰܚ ܠܰܡܨܺܝܕܬܶܗ: ܘܣܳܡ ܒܶܣ̈ܡܶܐ ܠܓܰܘܦܶܗ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܗܶܝܢ ܫܶܡܢܰܬ ܡܢܳܬܶܗ ܘܡܶܐܟܽܘܠܬܶܗ ܓܒܺܝܬܳܐ. 17: ܡܶܛܽܠܗܳܢܳܐ ܫܳܕܶܐ ܡܨܺܝܕܬܶܗ ܒܟܽܠܙܒܰܢ: ܘܩܳܛܶܠ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܠܳܐ ܚܳܐܶܣ.   

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܒ.

1: ܥܰܠ ܕܽܘܟܰܬܝ ܐܶܩܽܘܡ: ܟܰܕ݂ ܕܰܪܺܝܟ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܥܰܠ ܟܺܐܦܳܐ: ܐܶܚܽܘܪ ܘܶܐܚܙܶܐ ܡܳܢܳܐ ܡܡܰܠܶܠ ܥܰܡܝ: ܘܡܳܢܳܐ ܡܬܺܝܒ ܠܺܝ ܥܰܠ ܡܰܟܣܳܢܽܘܬܝ. 2: ܘܰܥܢܳܢܝ ܡܳܪܝܳܐ ܘܶܐܡܰܪ: ܟܬܽܘܒ ܚܶܙܘܳܐ ܘܦܰܪܶܫ ܥܰܠ ܠܽܘ̈ܚܶܐ: ܕܢܶܪܗܰܛ ܒܶܗ ܡܰܢ ܕܩܳܪܶܐ ܠܶܗ. 3: ܡܶܛܽܠ ܕܚܶܙܘܳܐ ܠܙܰܒܢܶܗ ܗܳܘܶܐ: ܘܳܐܬ݂ܶܐ ܩܶܨܳܐ ܘܠܳܐ ܡܟܰܕܶܒ: ܘܶܐܢ ܡܰܘܚܰܪ ܠܳܐ ܬܶܬܩܰܛܰܥ ܠܟ݂ܽܘܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܒܰܥܓܰܠ ܐܳܬ݂ܶܐ ܘܠܳܐ ܡܰܘܚܰܪ. 4: ܘܰܒܥܰܘܳܠܳܐ ܠܳܐ ܨܳܒܝܳܐ ܢܰܦܫܶܗ: ܘܙܰܕܺܝܩܳܐ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܢܺܚܶܐ. 5: ܘܓܰܒܪܳܐ ܡܰܪܳܚܳܐ ܘܝܰܥܢܳܐ ܠܳܐ ܣܳܒܰܥ: ܕܰܐܦܬܺܝ ܢܰܦܫܶܗ ܐܰܝܟ݂ ܫܝܽܘܠ: ܘܠܳܐ ܣܳܒܰܥ ܐܰܝܟ݂ ܡܰܘܬܳܐ: ܟܰܢܶܫ ܠܘܳܬܶܗ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܘܩܰܪܶܒ ܠܘܳܬܶܗ ܟܽܠܗܶܝܢ ܐܶܡ̈ܘܳܬܳܐ. 6: ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡ̈ܰܬܠܶܐ ܢܶܣܒܽܘܢ ܥܠܰܘܗܝ: ܘܦ̈ܶܠܳܐܬܳܐ ܐܘܚ̈ܕܳܬܳܐ: ܘܢܺܐܡܪܽܘܢ: ܘܳܝ ܠܕܰܡܟܰܢܶܫ ܡܰܣܓܶܐ ܠܶܗ ܕܠܳܐ ܕܺܝܠܶܗ: ܥܕܰܡܳܐ ܠܶܐܡܰܬܝ ܡܰܥܫܶܢ ܥܠܰܘܗܝ ܥܢܳܢܳܐ ܕܰܣܝܳܢܳܐ. 7: ܗܳܐ ܡܶܢ ܫܶܠܝܳܐ ܢܩܽܘܡܽܘܢ ܡܢܰܟܬܳܢܰܝ̈ܟ: ܘܢܶܬܬܥܺܝܪܽܘܢ ܡܙܰܥܙܥܳܢܰܝ̈ܟ: ܘܬܶܗܘܶܐ ܠܗܽܘܢ ܠܒܶܙܬܳܐ. 8: ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܢ̱ܬ ܒܰܙܬ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ: ܢܶܒܙܽܘܢܳܟ݂ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܶܐܫܬܚܰܪܘ: ܡܶܢ ܕܡܳܐ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܘܰܚܛܽܘܦܝܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ: ܕܰܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܘܰܕ݂ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܳܡܽܘܖ̈ܶܝܗ̇. 9: ܘܳܝ ܠܰܕܥܳܠܶܒ ܘܰܡܟܰܢܶܫ ܒܺܝܫܬܳܐ ܠܢܰܦܫܶܗ: ܘܣܳܐܶܡ ܩܶܢܶܗ ܒܪܰܘܡܳܐ ܕܢܶܬܦܰܨܶܐ ܡܶܢ ܒܺܝܫܬܳܐ. 10: ܐܶܬܪܰܥܺܝܬ ܒܶܗܬܬܳܐ ܠܒܰܝܬܳܟ݂: ܒܰܙܬ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܘܰܐܚܛܺܝܬ ܢܰܦܫܳܟ݂. 11: ܡܶܛܽܠ: ܕܟܺܐܦܳܐ ܡܶܢ ܐܶܣܬܳܐ ܓܳܥܝܳܐ: ܘܣܶܟܬܳܐ ܡܶܢ ܩܰܝܣܳܐ ܥܳܢܝܳܐ. 12: ܘܳܝ ܠܰܕ݂ܒܳܢܶܐ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܒܰܕ݂ܡܳܐ: ܘܡܰܬܩܶܢ ܩܪܺܝܬܳܐ ܒܥܰܘܠܳܐ. 13: ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ: ܢܶܬܛܰܪܦܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܒܢܽܘܪܳܐ: ܘܶܐܡ̈ܘܳܬܳܐ ܒܰܣܪܺܝܩܽܘܬܳܐ ܢܶܠܐܳܝ̈ܢ. 14: ܡܶܛܽܠ ܕܬܶܬܡܠܶܐ ܐܰܪܥܳܐ ܠܡܶܕܰܥ ܐܺܝܩܳܪܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܐܰܝܟ݂ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܰܡܟܰܣܶܝܢ ܠܝܰܡܳܐ. 15: ܘܳܝ ܠܰܕ݂ܡܰܫܩܶܐ ܠܚܰܒܪܶܗ ܬܶܛܪܳܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ ܘܡܰܪܘܶܐ ܠܶܗ: ܕܰܢܚܽܘܪ ܒܦܽܘܪܣܳܝܗܽܘܢ. 16: ܣܒܰܥܬ ܨܰܥܪܳܐ ܡܶܢ ܐܺܝܩܳܪܳܐ: ܐܶܫܬܰܝ ܐܳܦ ܐܰܢ̱ܬ ܘܶܐܬܛܰܪܰܦ: ܢܶܗܦܽܘܟ݂ ܥܠܰܝܟ ܟܳܣܳܐ ܕܝܰܡܺܝܢܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܘܨܰܥܪܳܐ ܥܰܠ ܐܺܝܩܳܪܳܟ݂. 17: ܡܶܛܽܠ ܕܰܚܛܽܘܦܝܳܐ ܕܠܶܒܢܳܢ ܢܟܰܣܶܝܟ݂: ܘܒܶܙܬܳܐ ܕܚܰܝܘܬܳܐ ܬܕܰܠܚܳܟ݂: ܡܶܢ ܕܡܳܐ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܘܰܚܛܽܘܦܝܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ: ܕܰܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܘܰܕ݂ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܳܡܽܘܖ̈ܶܝܗ̇. 18: ܡܳܢܳܐ ܐܰܘܬܰܪ ܓܠܺܝܦܳܐ ܕܓܰܠܦܶܗ ܐܽܘܡܳܢܶܗ: ܘܰܢܣܺܝܟܰܐ ܗ̱ܘ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܕܰܓܳܠܳܐ: ܕܶܐܬܬܟܶܠ ܠܶܒܳܐ ܕܽܐܘܡܳܢܶܗ ܥܠܰܘܗܝ: ܠܡܶܥܒܰܕ݂ ܦܬܰܟ݂ܪܳܐ ܚܰܪܫܳܐ. 19: ܘܳܝ ܠܕ݂ܳܐܡܰܪ ܠܩܰܝܣܳܐ ܐܶܬܬܥܺܝܪ: ܘܰܠܟܺܐܦܳܐ ܚܰܪܫܬܳܐ ܕܩܽܘܡܝ: ܣܪܺܝܩܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܘܕܰܗܒܳܐ ܩܪܺܝܡܺܝܢ: ܘܪܽܘܚܳܐ ܠܰܝܬ ܒܗܽܘܢ. 20: ܘܡܳܪܝܳܐ ܒܗܰܝܟܠܳܐ ܕܩܽܘܕ݂ܫܶܗ: ܬܙܽܘܥ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡܰܘܗܝ ܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ.   

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܓ.

1: ܡܳܪܝܳܐ ܫܶܡܥܶ݀ܬ ܫܡܳܟ݂ ܘܕܶܚܠܶܬ.  2: ܡܳܪܝܳܐ ܥܒܳܕܰܝ̈ܟ ܒܓ݂ܘ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ: ܒܓ݂ܰܘ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܬܶܬܺܝܕܰܥ: ܒܪܽܘܓܙܳܐ ܖ̈ܰܚܡܰܝܟ ܐܶܬܕܰܟ݂ܪ.  3: ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܡܶܢ ܬܰܝܡܢܳܐ ܐܶܬܳܐ: ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ ܡܶܢ ܛܽܘܪܳܐ ܕܦܳܪܳܢ: ܐܶܬܟܰܣܺܝܘ ܫܡܰܝܳܐ ܡܶܢ ܙܺܝܘܶܗ ܕܰܡܫܰܒܚܳܐ: ܘܬܶܫܒܽܘܚܬܶܗ ܐܶܬܡܰܠܝܰܬ ܐܰܪܥܳܐ.  4: ܘܙܰܗܪܶܗ ܐܰܝܟ݂ ܢܽܘܗܪܳܐ ܢܶܗܘܶܐ: ܒܰܩܪܺܝܬܳܐ ܕܺܐܝܕ݂ܰܘ̈ܗܝ ܢܣܺܝܡ ܥܽܘܫܢܶܗ ܒܠܰܩܚܳܐ. 5: ܩܕ݂ܳܡܰܘܗܝ ܐܳܙܶܠ ܡܰܘܬܳܐ: ܘܢܳܦܩܳܐ ܛܰܝܪܳܐ ܠܪܶܓܠܶܗ.  6: ܩܳܡ ܘܡܰܫܚܳܗ̇ ܠܰܐܪܥܳܐ: ܚܳܪ ܘܰܕ݂ܓܰܠܘ ܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܐܶܬܒܰܕܰܪܘ ܛܽܘܖ̈ܶܐ ܕܡܶܢ ܥܳܠܰܡ: ܘܶܐܬܡܰܟܰܟ݂ ܖ̈ܳܡܳܬܳܐ ܕܡܶܢ ܥܳܠܡܺܝܢ: ܕܺܝܠܶܗ ܐܶܢܶܝܢ ܗܶܠ̈ܟܳܬܳܐ ܕܡܶܢ ܥܳܠܰܡ. 7: ܬܚܶܝܬ ܐܽܘܢ ܚܙܺܝ݀ܬ ܡܰܫܟܢܳܐ ܕܟܽܘܫܳܢ: ܢܙܽܘ̈ܥܳܢ ܝܳܖ̈ܺܝܥܳܬܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܕܡܶܕ݂ܝܰܢ. 8: ܥܰܠ ܢܰܗܖ̈ܰܘܳܬܳܐ ܪܓܶܙ ܡܳܪܝܳܐ: ܒܢܰܗܖ̈ܰܘܳܬܳܐ ܪܽܘܓܙܳܟ݂: ܘܰܒܝܰܡܳܐ ܚܺܐܦܳܟ݂: ܪܟܶܒܬ ܥܰܠ ܪܰܟܫܳܟ݂ ܘܥܰܠ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܟ݂. 9: ܡܶܬܬܥܳܪܽܘ ܬܶܬܥܺܝܪ ܩܶܫܬܳܟ݂: ܘܢܶܣܒܥܽܘܢ ܓܶܐܖ̈ܶܐ ܒܡܺܐܡܪܳܟ݂ ܡܫܰܒܚܳܐ: ܘܰܐܪܥܳܐ ܒܢܰܗܖ̈ܰܘܳܬܳܐ ܬܶܬܚܰܪܰܬܝ. 10: ܚܙܰܐܽܘܟ݂ ܛܽܘܖ̈ܶܐ ܘܙܳܥܳܘ: ܘܙܳܪܺܝܦܬܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܥܶܒܪܰܬ: ܘܰܐܪܺܝܡ ܬܗܽܘܡܳܐ ܩܳܠܶܗ: ܘܪܰܘܡܳܐ ܕܺܐܝܕ݂ܰܘ̈ܗܝ ܫܩܰܠܘ 11: ܫܶܡܫܳܐ ܘܣܰܗܪܳܐ ܩܳܡܘ ܒܡܶܕ݂ܝܳܖ̈ܰܝܗܽܘܢ: ܘܰܒܢܽܘܗܪܳܐ ܕܓܶܐܖ̈ܰܝܟ ܡܗܰܠܟ݂ܺܝܢ: ܘܰܒܙܰܗܪܳܐ ܕܒܰܖ̈ܩܶܐ ܕܢܰܝ̈ܙܟܰܝܟ. 12: ܒܚܶܡܬܳܟ݂ ܬܶܕ݂ܪܽܘܟ݂ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ: ܘܰܒܪܽܘܓܙܳܟ݂ ܬܕܽܘܫ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. 13: ܢܦܰܩܬ ܠܡܶܦܪܰܩ ܠܥܰܡܳܟ݂: ܘܰܠܡܶܦܪܰܩ ܠܰܡܫܺܝܚܳܟ݂: ܦܣܰܩܬ ܪܺܝܫܐ ܡܶܢ ܒܰܝܬܶܗ ܕܥܰܘܳܠܳܐ: ܘܰܐܫܠܰܚܬܳܝܗܝ ܡܶܢ ܫܶܬܶܐܣܰܘ̈ܗܝ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܨܰܘܪܶܗ ܠܥܳܠܡܺܝܢ. 14: ܦܰܚܶܬܬ ܒܚܽܘܛܖ̈ܰܘܗܝ ܖ̈ܺܝܫܶܐ ܕܫܰܠܺܝܛܳܢܰܘܗܝ: ܕܶܐܬܬܟܶܠܘ ܒܫܰܚܺܝܢܽܘܬܗܽܘܢ ܕܢܶܐܟܠܽܘܢ ܒܛܽܘܫܝܳܐ ܠܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ. 15: ܕܪܰܟ݂ܬ ܒܝܰܡܳܐ ܥܰܠ ܖ̈ܰܟ݂ܫܳܟ݂: ܘܟܶܢܫܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ. 16: ܫܶܡܥܶ݀ܬ. ܘܙܳܥܰܬ ܟܰܪܣܝ ܠܽܘܩܒܰܠ ܡܰܡܠܠܳܐ ܕܣܶܦ̈ܘܳܬܝ: ܥ̣ܰܠ ܪܬܺܝܬܳܐ ܒܓܰܖ̈ܡܰܝ: ܘܒܽܘܖ̈ܟܰܝ ܙܳܥ ܕܒܰܕܶܩ ܠܺܝ ܘܚܰܘܝܰܢܝ ܝܰܘܡܳܐ ܕܽܐܘܠܨܳܢܳܐ ܕܳܐܬ݂ܶܐ ܥܰܠ ܥܰܡܳܐ. 17: ܡܶܛܽܠ ܕܬܺܬܳܐ ܠܳܐ ܦܶܪܥܰܬ݂: ܘܠܰܝܬ ܛܰܖ̈ܦܶܐ ܒܰܓܦܶܬܳܐ: ܟܰܕܶܒ ܐܶܒܶܗ ܕܙܰܝܬܳܐ: ܘܶܐܕܖ̈ܶܐ ܥܒܰܕ݂ܘ ܥܒܽܘܪܳܐ: ܓܶܡܪܰܬ݂ ܥܳܢ̈ܳܐ ܡܶܢ ܓܙܳܖ̈ܶܐ: ܘܠܰܝܬ ܬܰܘܖ̈ܶܐ ܒܒܰܩܖ̈ܶܐ. 18: ܐܶܢܳܐ ܕܶܝܢ ܒܡܳܪܝܳܐ ܐܶܕܽܘܨ: ܘܶܐܪܘܰܙ ܒܰܐܠܳܗܳܐ ܦܳܪܽܘܩܝ. 19: ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ ܚܰܝܠܝ: ܕܰܥܒܰܕ݂ ܖ̈ܶܓܠܰܝ ܐܰܝܟ݂ ܕܰܐܝܠܳܐ: ܘܥܰܠ ܪܰܘܡܝ ܐܰܩܺܝܡܰܢܝ: ܕܶܐܙܡܰܪ ܒܬܶܫ̈ܒܚܳܬܶܗ.