ܙܟ̣ܪܝܐ

ܢܒܺܝܽܘܬܶܗ ܕܙܟ݂ܪܝܐ

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܐ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܒ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܓ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܕ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܗ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܘ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܙ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܚ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܛ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܝ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܝܐ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܝܒ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܝܓ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܝܕ.

 

 

 

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܐ.

1: ܒܝܰܪܚܳܐ ܕܰܬܡܳܢܝܳܐ ܒܚܰܕ݂ ܒܝܰܪܚܳܐ: ܒܰܫܢܰܬ݂ ܬܰܪܬܶܝܢ ܕܕܰܪܝܳܘܳܫ: ܗܘܳܐ ܦܶܬܓܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܙܟܰܪܝܳܐ ܒܰܪ ܒܪܰܟ݂ܝܳܐ: ܒܰܪ ܥܰܕܽܘ ܢܒܺܝܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ. 2: ܪܓܶܙ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܟܽܘܢ ܪܽܘܓܙܳܐ ܪܰܒܳܐ. 3: ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ: ܐܶܬܦܢܰܘ ܠܘܳܬ݂ܝ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ: ܘܶܐܬܦܢܶܐ ܥܠܰܝܟܽܘܢ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ. 4: ܘܠܳܐ ܬܶܗܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܟܽܘܢ: ܕܰܐܟ݂ܪܶܙܘ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ ܘܶܐܡܰܪܘ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ: ܐܶܬܦܢܰܘ ܡܶܢ ܐܽܘܖ̈ܚܳܬܟ݂ܽܘܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬ݂ܳܐ: ܘܡܶܢ ܥܒܳܕܰܝ̈ܟܽܘܢ ܒܺܝ̈ܫܶܐ: ܘܠܳܐ ܫܡܰܥܘ ܘܠܳܐ ܨܳܬܽܘܢܝ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ.  5: ܐܰܝܟܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܟܽܘܢ ܘܰܢܒ̈ܝܰܝ ܕܰܠܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܚܰܝܝܺܢ. 6: ܠܦܶܬܓܳܡܰܝ̈ ܕܶܝܢ ܘܰܠܦܽܘܩ̈ܕܳܢܰܝ ܕܦܰܩܕܶܬ ܠܥܰܒܕܰܝ̈ ܢܒܺܝ̈ܶܐ: ܐܶܬܕܟܰܪܘ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܟܽܘܢ ܘܶܐܬܪܰܥܺܝܘ: ܘܶܐܡܰܪܘ: ܐܰܝܟ݂ ܕܶܐܬܪܰܥܺܝ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ ܠܡܶܥܒܰܕ݂ ܠܰܢ: ܐܰܝܟ݂ ܐܽܘܖ̈ܚܳܬܰܢ ܘܰܐܝܟ݂ ܨܶܢ̈ܥܳܬܰܢ ܗܳܟܰܢܳܐ ܥܒܰܕ݂ ܠܰܢ. 7: ܒܝܘܡ ܐܰܪܒܥܳܐ ܘܥܶܣܪܺܝܢ ܒܝܰܪܚܳܐ ܕܰܚܕܰܥܣܰܪ ܕܗܽܘ ܫܒܰܛ: ܒܰܫܢܰܬ ܬܰܪܬܶܝܢ ܕܕܰܪܝܳܘܳܫ: ܗܘܳܐ ܦܶܬܓܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܙܟܰܪܝܳܐ ܒܰܪ ܒܪܰܟ݂ܝܳܐ: ܒܰܪ ܥܰܕܽܘ ܢܒܺܝܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ. 8: ܚܙܺܝ݀ܬ ܒܠܺܠܝܳܐ ܓܰܒܪܳܐ ܕܰܪܟ݂ܺܝܒ ܥܰܠ ܣܽܘܣܝܳܐ ܣܽܘܡܳܩܳܐ: ܘܩܳܐܶܡ ܒܰܝܢܳܬ ܐܺܝܠܳܢ̈ܶܐ ܕܡܰܛܠܠܺܝܢ: ܘܒܳܬܪܶܗ ܖ̈ܰܟܫܳܐ ܣܽܘܡܳܩ̈ܶܐ: ܘܦܰܝܣ̈ܟ݂ܳܝܶܐ: ܘܚܶܘܳܖ̈ܶܐ. 9: ܘܶܐܡܪܶܬ ܡܳܢܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܡܳܪܝ: ܘܰܥܢܳܐ ܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܕܰܡܡܰܠܶܠ ܒܺܝ ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ: ܐܶܢܳܐ ܐܶܚܰܘܶܝܟ݂ ܡܳܢܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ. 10: ܥܢܳܐ ܓܰܒܪܳܐ ܕܩܳܐܶܡ ܒܰܝܢܳܬ ܐܺܝܠܳܢ̈ܶܐ: ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ: ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܕܫܰܕܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܰܡܗܰܠܳܟ݂ܽܘ ܒܰܐܪܥܳܐ. 11: ܘܰܥܢܰܘ ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܡܰܠܰܐܟܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܕܩܳܐܶܡ ܒܰܝܢܳܬ ܐܺܝܠܳܢ̈ܶܐ: ܗܰܠܺܝܢ ܒܰܐܪܥܳܐ: ܘܟܽܠܶܗ ܐܰܪܥܳܐ ܝܳܬܒܳܐ ܘܫܰܠܝܳܐ. 12: ܘܰܥܢ̣ܳܐ ܡܰܠܰܐܟܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܘܶܐܡܰܪ: ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ: ܥܰܕ݂ ܐܶܡܰܬܝ ܠܳܐ ܡܪܰܚܶܡ ܐܰܢ̱ܬ ܥܰܠ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ: ܘܥܰܠ ܡܕ݂ܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕܳܐ ܕܰܪܓܶܙܬ ܥܠܰܝܗܶܝܢ ܗܳܐ ܫܰܒܥܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ. 13: ܘܰܥܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܕܰܡܡܰܠܶܠ ܒܺܝ ܡ̈ܶܠܶܐ ܫܰܦܺܝܖ̈ܳܬܳܐ: ܘܦܶܬܓܳܡ̈ܶܐ ܕܒܽܘܝܳܐܳܐ. 14: ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ ܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܕܰܡܡܰܠܶܠ ܒܺܝ: ܐܰܟ݂ܪܶܙ ܘܶܐܡܰܪ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ: ܛܶܢܶܬ݂ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܘܰܒܨܶܗܝܽܘܢ ܛܢܳܢܳܐ ܪܰܒܳܐ. 15: ܘܪܽܘܓܙܳܐ ܪܰܒܳܐ ܪܳܓܶܙ ܐ̱ܢܳܐ ܥܰܠ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܡܶܬܪܰܓܫܺܝܢ: ܐܶܢܳܐ ܓܶܝܪ ܪܶܓܙܶܬ ܩܰܠܺܝܠ: ܘܗܶܢܽܘܢ ܥܰܕܰܪܘ ܠܒܺܝܫܬܳܐ. 16: ܡܶܛܽܠ ܗܳܠܶܝܢ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ: ܐܶܬܦܢܺܝܬ݂ ܥܰܠ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ ܒܖ̈ܰܚܡܺܝܢ: ܘܒܰܝܬܝ ܝܳܗܶܒ ܐ̱ܢܳܐ ܒܓ݂ܰܘܳܗ̇ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ: ܘܰܫܘܳܝܬܳܐ ܬܶܬܡܬܰܚ ܥܰܠ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ. 17: ܬܽܘܒ ܐܰܟ݂ܪܶܙ: ܘܶܐܡܰܪ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ: ܡܶܟܺܝܠ ܢܶܣܬܰܖ̈ܩܳܢ ܡܕܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܡܶܢ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ: ܘܢܶܒܢܶܐ ܬܽܘܒ ܡܳܪܝܳܐ ܠܨܶܗܝܽܘܢ: ܘܢܶܓܒܶܐ ܬܽܘܒ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. 18: ܘܰܐܪܺܝܡܶܬ ܥܰܝܢܰܝ̈ ܘܰܚܙܺܝܬ ܘܗܳܐ ܐܰܪܒܰܥ ܩܰܖ̈ܢܳܢ. 19: ܘܶܐܡܪܶܬ ܠܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܕܰܡܡܰܠܶܠ ܒܺܝ: ܡܳܢܳܐ ܐܶܢܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܡܳܪܝ: ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢܶܝܢ ܩܰܖ̈ܢܳܬܳܐ ܕܒܰܕܰܪ ܠܰܝܗܽܘܕܳܐ ܘܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܘܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. 20: ܘܚܰܘܝܰܢܝ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܪܒܥܳܐ ܢܰܓܖ̈ܶܐ. 21: ܘܶܐܡܪܶܬ ܡܳܢܳܐ ܐܳܬܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܠܡܶܥܒܰܕ݂: ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ ܗܳܠܶܝܢ ܩܰܖ̈ܢܳܬܳܐ ܕܒܰܕܰܪ ܠܰܝܗܽܘܕܳܐ: ܐܰܝܟ݂ ܦܽܘܡܶܗ ܕܓܰܒܪܳܐ ܕܠܳܐ ܐܰܪܺܝܡ ܪܺܝܫܶܗ: ܘܶܐܬܘ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܢܙܺܝܥܽܘܢ ܐܶܢܶܝܢ: ܘܢܶܥܩܪܽܘܢ ܩܰܖ̈ܢܳܬܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܕܰܡܪܺܝܡܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܩܰܪܢܳܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕܳܐ ܠܰܡܒܰܕܳܪܽܘܬܳܗ̇.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܒ.

1: ܘܰܐܪܺܝܡܶܬ ܥܰܝܢܰܝ̈ ܘܰܚܙܺܝ݀ܬ ܓܰܒܪܳܐ: ܘܒܺܐܝܕܶܗ ܫܘܳܝܬܳܐ ܕܰܡܫܽܘܚܬܳܐ. 2: ܘܶܐܡܪܶܬ ܠܶܗ ܠܰܐܝܟܳܐ ܐܳܙܶܠ ܐܰܢ̱ܬ: ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ ܕܶܐܡܫܚܺܝܗ̇ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ: ܘܶܐܚܙܶܐ ܟܡܳܐ ܐܽܘܪܟܳܗ̇: ܘܰܟ݂ܡܳܐ ܦܬܳܝܳܗ̇. 3: ܘܰܢܦܰܩ ܡܰܠܰܐܟܳܐ ܕܰܡܡܰܠܶܠ ܒܺܝ: ܘܡܰܠܰܐܟܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܐܶܬܳܐ ܠܽܐܘܪܥܶܗ. 4: ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ: ܗܰܪܛ ܘܶܐܡܰܪ ܠܰܥܠܰܝܡܳܐ ܗܰܘ: ܐܰܓܽܘܖ̈ܣܶܐ ܬܶܬܶܒ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ: ܡܶܢ ܣܽܘܓܳܐܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܘܕܰܒܥܺܝܪܳܐ ܕܰܒܓܰܘܳܗ̇. 5: ܘܶܐܢܳܐ ܐܶܗܘܶܐ ܒܓ݂ܰܘܳܗ̇ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܫܽܘܪܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ: ܘܰܠܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܐܶܗܘܶܐ ܒܓ݂ܰܘܳܗ̇. 6: ܐܰܘ ܐܰܘ ܥܪܽܘܩܘ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܓܰܪܒܝܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܐܪܒܰܥ ܖ̈ܽܘܚܰܝ ܫܡܰܝܳܐ ܒܰܕܰܪܬܟ݂ܽܘܢ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. 7: ܐܰܘ ܨܶܗܝܽܘܢ ܐܶܫܬܰܘܙܰܒܝ: ܥܳܡܽܘܪܬܳܐ ܕܒܰܪܬ ܒܳܒܶܠ. 8: ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ: ܒܳܬܰܪ ܐܺܝܩܳܪܳܐ ܫܰܕܪܰܢܝ ܥܰܠ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܒܳܙܶܝܢ ܠܟ݂ܽܘܢ: ܘܡܰܢ ܕܩܳܪܶܒ ܠܟ݂ܽܘܢ ܠܒܳܒܬܰܐ ܗ̱ܘ ܕܥܰܝܢܶܗ ܩܳܪܶܒ. 9: ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܐ ܐܶܢܳܐ ܡܪܺܝܡ ܐ̱ܢܳܐ ܐܺܝܕ݂ܝ ܥܠܰܝܗܽܘܢ: ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܠܒܶܙܬܳܐ ܥܒܳܕܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܬܶܕܥܽܘܢ ܕܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ ܫܰܕܪܰܢܝ. 10: ܫܰܒܰܚܝ ܘܰܚܕ݂ܳܝ ܒܰܪܬ ܨܶܗܝܽܘܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܐ ܐܶܢܳܐ ܐܳܬ݂ܶܐ ܐ̱ܢܳܐ: ܘܫܳܪܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܒܓ݂ܰܘܟܶܝ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. 11: ܘܢܶܬܠܰܘܢ ܠܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ: ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܠܶܗ ܥܰܡܳܐ: ܘܢܶܫܪܶܐ ܒܓ݂ܰܘܟܶܝ ܘܬܶܕܥܺܝܢ ܕܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ ܫܰܕܪܰܢܝ ܥܠܰܝܟܰܝ. 12: ܘܢܺܐܪܰܬ ܡܳܪܝܳܐ ܠܺܝܗܽܘܕܳܐ ܡܢܳܬܶܗ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܕܩܽܘܕܫܶܗ: ܘܢܶܨܛܒܶܐ ܬܽܘܒ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. 13: ܘܢܶܕ݂ܚܰܠ ܟܽܠ ܒܣܰܪ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ: ܕܡܶܬܬܥܺܝܪ ܡܶܢ ܡܪܰܘܡܳܐ ܕܩܽܘܕܫܶܗ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܓ.

1: ܘܚܰܘܝܰܢܝ ܠܝܶܫܽܘܥ ܟܳܗܢܳܐ ܪܰܒܳܐ: ܟܰܕ݂ ܩܳܐܶܡ ܩܕ݂ܳܡ ܡܰܠܰܐܟܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܘܣܳܛܳܢܳܐ ܩܳܐܶܡ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܶܗ ܕܢܰܟܶܝܘܗܝ. 2: ܘܶܐܡܰܪ ܡܰܠܰܐܟܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܣܳܛܳܢܳܐ: ܣܳܛܳܢܳܐ: ܢܶܓܥܽܘܪ ܒܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ: ܢܶܓܥܽܘܪ ܒܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܕܰܓܒܳܗ̇ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ: ܗܳܢܰܘ ܐܽܘܕ݂ܳܐ ܕܶܐܬܦܰܠܰܛ ܡܶܢ ܢܽܘܪܳܐ. 3: ܘܝܶܫܽܘܥ ܠܒܺܝܫ ܗ̱ܘܳܐ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܨܳܐܶܐ: ܘܩܳܐܶܡ ܗ̱ܘܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܡܰܠܰܐܟܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. 4: ܘܰܥܢܳܐ ܡܰܠܰܐܟܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗܢܽܘܢ ܕܩܳܝܡܺܝܢ ܩܕ݂ܳܡܰܘܗܝ: ܐܰܥܒܰܪܘ ܡܶܢܗ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܨܳܐܶܐ: ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ: ܚܙܺܝ ܕܰܐܥܒܪܶܬ ܡܶܢܟ݂ ܥܰܘܠܳܟ݂: ܘܰܐܠܒܶܫܬܳܟ݂ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ. 5: ܘܶܐܡܰܪ ܢܣܺܝܡܽܘܢ ܟܠܺܝܠܳܐ ܕܰܟ݂ܝܳܐ ܒܪܺܝܫܶܗ: ܘܰܐܠܒܫܽܘܗܝ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ: ܘܡܰܠܰܐܟܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܩܳܐܶܡ. 6: ܘܰܐܣܗܶܕ݂ ܡܰܠܰܐܟܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܒܝܶܫܽܘܥ: ܘܶܐܡܰܪ. 7: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ: ܐܶܢ ܒܽܐܘܪܚܝ ܬܺܐܙܰܠ ܘܦܽܘܩ̈ܕܳܢܰܝ ܬܶܛܰܪ: ܐܰܢ̱ܬ ܬܕܽܘܢܺܝܘܗܝ ܠܒܰܝܬܝ ܘܬܶܛܰܪ ܕܳܖ̈ܳܬܝ: ܘܶܐܬܶܠ ܠܳܟ݂ ܕܰܡܗܰܠܟ݂ܺܝܢ ܒܰܝܢܳܬ ܗܳܠܶܝܢ ܕܩܳܝܡܺܝܢ. 8: ܫܡܰܥ ܝܶܫܽܘܥ ܟܳܗܢܳܐ ܪܰܒܳܐ: ܐܰܢ̱ܬ ܘܚܰܒܖ̈ܰܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܕܩܳܝܡܺܝܢ ܩܕ݂ܳܡܝܟ: ܡܶܛܽܠ ܕܓܰܒܖ̈ܶܐ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܕܬܶܕ݂ܡܽܘܪܬܳܐ: ܕܗܳܐ ܡܰܝܬܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܥܰܒܕܝ ܕܶܢܚܶܐ. 9: ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܐ ܟܺܐܦܳܐ ܕܝܶܗܒܶܬ ܩܕ݂ܳܡ ܝܶܫܽܘܥ: ܥܰܠ ܟܺܐܦܳܐ ܚܕܳܐ ܫܒܰܥ ܥܰܝܢܺܝ̈ܢ: ܗܳܐ ܦܳܬܰܚ ܐ̱ܢܳܐ ܬܰܖ̈ܥܶܝܗ̇ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ: ܘܶܐܡܽܘܫ ܥܰܘܠܶܗ ܕܰܐܪܥܳܐ ܗܳܝ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ. 10: ܒܶܗ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ: ܬܶܩܪܽܘܢ ܐ̱ܢܳܫ ܠܚܰܒܪܶܗ ܬܚܶܝܬ ܓܦܶܬܳܐ ܘܰܬܚܶܝܬ ܬܺܬܳܐ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܕ.

1: ܘܰܗܦܰܟ݂ ܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܕܰܡܡܰܠܶܠ ܒܺܝ: ܘܰܐܥܺܝܪܰܢܝ ܐܰܝܟ݂ ܓܰܒܪܳܐ ܕܡܶܬܬܥܺܝܪ ܡܶܢ ܫܶܢܬܶܗ. 2: ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ ܡܳܢܳܐ ܚܙܰܝܬ: ܘܶܐܡܪܶܬ݂ ܚܙܺܝ݀ܬ ܡܢܳܪܬܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ: ܘܟܰܦܬܳܐ ܥܰܠ ܪܺܝܫܳܗ̇: ܘܫܰܒܥܳܐ ܫܖ̈ܳܓܺܝܢ ܥܠܶܝܗ̇: ܘܫܰܒܥܳܐ ܫܰܒܥܳܐ ܦܽܘ̈ܡܺܝܢ ܠܰܫܪܳܓܳܐ ܕܺܐܝܬ݂ ܒܪܺܝܫܳܗ̇. 3: ܘܰܬܪܶܝܢ ܙܰܝܬܺܝ̈ܢ ܐܺܝܬ݂ ܥܠܶܝܗ̇: ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܗ̇ ܕܟܰܦܬܳܐ ܘܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܣܶܡܳܠܶܗ. 4: ܘܰܥܢܺܝܬ ܘܶܐܡܪܶܬ ܠܡܰܠܰܐܟܳܐ ܕܰܡܡܰܠܶܠ ܒܺܝ: ܡܳܢܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܡܳܪܝ. 5: ܥܢܳܐ ܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܕܰܡܡܰܠܶܠ ܒܺܝ ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ: ܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܢܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ: ܘܶܐܡܪܶܬ ܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝ. 6: ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ: ܗܳܢܰܘ ܦܶܬܓܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܙܽܘܪܒܳܒܶܠ: ܠܳܐ ܒܚܰܝܠܳܐ ܘܠܳܐ ܒܥܽܘܫܢܳܐ: ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܒܪܽܘܚ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ. 7: ܡܳܢܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܛܽܘܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܙܽܘܪܒܳܒܶܠ: ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܦܩܰܥܬܳܐ: ܘܰܐܦܶܩ ܠܟܺܐܦܳܐ ܪܺܝܫܝܬܳܐ ܕܫܰܘܝܽܘܬܳܐ ܘܰܕ݂ܖ̈ܰܚܡܶܐ. 8: ܘܰܗܘܳܐ ܥܠܰܝ ܦܶܬܓܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ. 9: ܐܺܝܕ݂ܰܘ̈ܗܝ ܕܙܽܘܪܒܳܒܶܠ ܣܳܡ ܫܰܬܐܣܰܘ̈ܗܝ ܕܒܰܝܬܳܐ ܗܳܢܳܐ: ܘܺܐܝܕ݂ܰܘ̈ܗܝ ܡܫܰܠ̈ܡܳܢ ܠܶܗ: ܘܬܶܕܥܽܘܢ ܕܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ ܫܰܕܪܰܢܝ ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ. 10: ܡܶܛܽܠ ܕܡܰܢܽܘ ܫܳܐܶܛ ܠܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܙܥܽܘܖ̈ܶܐ: ܘܰܢܚܽܘܪܽܘܢ ܘܢܶܚܙܽܘܢ ܠܟܺܐܦܳܐ ܕܦܽܘܪܫܳܢܳܐ ܒܺܐܝܕ݂ܰܘ̈ܗܝ: ܕܙܽܘܪܒܳܒܶܠ: ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢܶܝܢ ܫܒܰܥ ܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܕܚܳܝܖ̈ܳܢ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ. 11: ܥܢܺܝܬ ܘܶܐܡܪܶܬ ܠܶܗ: ܘܡܳܢܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܬܪܶܝܢ ܙܰܝܬܺܝ̈ܢ: ܕܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܗ̇ ܕܟܰܦܬܳܐ ܘܡܶܢ ܣܶܡܳܠܳܗ̇. 12: ܥܢܺܝܬ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܙܰܒ̈ܢܺܝܢ ܘܶܐܡܪܶܬ ܠܶܗ: ܘܡܳܢܳܐ ܐܶܢܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܬܰܪܬܶܝܢ ܣܰܘ̈ܟܶܐ ܕܙܰܝܬܳܐ: ܕܒܰܝܢܳܬ ܬܪܶܝܢ ܢܚܺܝܖ̈ܺܝܢ ܕܕܰܗܒܳܐ: ܕܢܳܣܟܺܝܢ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܰܗܒܳܐ. 13: ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ: ܝܳܕܰܥ ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܢܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ: ܘܶܐܡܪܶܬ ܠܳܐ ܡܳܪܝ. 14: ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܬܪܶܝܢ ܒܢܰܝ̈ ܕܽܘܗܳܢܳܐ: ܕܩܳܝܡܺܝܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܪܳܐ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܗ.

1: ܘܗܶܦܟܶܬ ܐܰܪܺܝܡܶܬ ܥܰܝܢܰܝ̈ ܘܰܚܙܺܝ݀ܬ ܡܓܰܠܬܳܐ ܕܦܳܪܚܳܐ. 2: ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ ܡܳܢܳܐ ܚܙܰܝܬ: ܘܶܐܡܪܶܬ ܚܙܺܝ݀ܬ ܡܓܰܠܬܳܐ ܕܦܳܪܚܳܐ: ܐܽܘܪܟܳܗ̇ ܥܶܣܪܺܝܢ ܐܰܡܺܝ̈ܢ: ܘܰܦܬܳܝܳܗ̇ ܥܣܰܪ ܐܰܡܺܝ̈ܢ. 3: ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ: ܗܳܕ݂ܳܐ ܗ̱ܝ ܠܰܘܛܬܳܐ ܕܢܳܦܩܳܐ ܥܰܠ ܐܰܦܶܝ̈ܗ̇ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܟܽܠ ܕܓܳܢܶܒ: ܡܶܢܳܗ̇ ܐܰܟ݂ܘܳܬܳܗ̇ ܙܳܟܶܐ: ܘܟܽܠ ܕܝܳܡܶܐ: ܡܶܢܳܗ̇ ܐܰܟ݂ܘܳܬܳܗ̇ ܙܳܟܶܐ. 4: ܐܰܦܶܩܶܝܗ̇ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ: ܕܬܶܥܽܘܠ ܠܒܰܝܬܶܗ ܕܓܰܢܳܒܳܐ: ܘܰܠܒܰܝܬܶܗ ܕܟܽܠ ܕܝܳܡܶܐ ܒܫܶܡܝ ܒܟܰܕܳܒܽܘܬܳܐ: ܘܬܶܫܪܶܐ ܒܓ݂ܰܘ ܒܰܝܬܶܗ: ܘܰܬܓܰܡܰܪ ܠܩܰܝܣܰܘ̈ܗܝ ܘܰܠܟܺܐܦܰܘ̈ܗܝ. 5: ܘܰܢܦܰܩ ܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܕܰܡܡܰܠܶܠ ܒܺܝ: ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ: ܐܰܪܺܝܡ ܥܰܝܢܰܝ̈ܟ ܘܰܚܙܺܝ ܡܳܢܳܐ ܗ̱ܝ ܗܳܕ݂ܶܐ ܕܢܳܦܩܳܐ. 6: ܘܶܐܡܪܶܬ ܡܳܢܳܐ ܗ̱ܝ: ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ: ܗܳܕܳܐ ܗ̱ܝ ܟܝܳܠܬܳܐ ܕܢܳܦܩܳܐ: ܘܒܳܗ̇ ܐܶܢܽܘܢ ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ. 7: ܘܗܳܐ ܟܰܟܪܳܐ ܕܰܐܒܳܪܳܐ ܐܶܫܬܰܩܠܰܬ: ܘܰܐܢ̱ܬܬܳܐ ܚܕܳܐ ܝܳܬܒܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܒܓ݂ܰܘ ܟܝܳܠܬܳܐ. 8: ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ: ܗܳܕܳܐ ܗ̱ܝ ܚܛܺܝܬܳܐ: ܘܰܐܪܡܝܳܗ̇ ܒܓ݂ܰܘ ܟܝܳܠܬܳܐ: ܘܰܐܪܡܺܝ ܟܰܟܪܳܐ ܕܰܐܒܳܪܳܐ ܥܰܠ ܦܽܘܡܳܗ̇. 9: ܘܰܐܪܺܝܡܶܬ ܥܰܝܢܰܝ̈ ܘܰܚܙܺܝ݀ܬ: ܘܗܳܐ ܬܰܪܬܶܝܢ ܢܶܫܺܝ̈ܢ ܢܳܦ̈ܩܳܢ ܘܪܽܘܚܳܐ ܒܟܶܢܦܰܝ̈ܗܶܝܢ: ܘܟܶܢ̈ܦܶܐ ܐܺܝܬ݂ ܠܶܗܝܢ ܐܰܝܟ݂ ܟܶܢ̈ܦܶܐ ܕܚܽܘܪܒܳܐ: ܘܫܰܩܠܶܗ ܠܰܟ݂ܝܳܠܬܳܐ ܒܶܝܬ݂ ܐܰܪܥܳܐ ܠܰܫܡܰܝܳܐ. 10: ܘܶܐܡܪܶܬ ܠܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܕܰܡܡܰܠܶܠ ܒܺܝ: ܠܰܐܝܟܳܐ ܡܰܘ̈ܒܠܳܢ ܠܶܗ ܠܰܟ݂ܝܳܠܬܳܐ. 11: ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ: ܕܢܶܒܢ̈ܝܳܢ ܠܶܗ ܒܰܝܬܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܒܳܒܶܠ: ܘܢܶܬܩ̈ܢܳܢܳܗ̇ ܘܢܰܫܖ̈ܝܳܢܳܗ̇ ܬܰܡܳܢ ܥܰܠ ܡܰܬܩܢܳܗ̇.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܘ.

1: ܘܗܶܦܟܶ݀ܬ ܐܰܪܺܝܡܶ݀ܬ ܥܰܝܢܰܝ̈ ܘܰܚܙܺܝ݀ܬ: ܘܗܳܐ ܐܰܪܒܰܥ ܡܰܖ̈ܟܒܳܢ ܢܳܦ̈ܩܳܢ ܡܶܢ ܒܰܝܢܳܬ ܬܪܶܝܢ ܛܽܘܖ̈ܺܝܢ: ܘܛܽܘܖ̈ܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܛܽܘܖ̈ܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܢܚܳܫܳܐ. 2: ܒܡܰܪܟ݂ܰܒܬܳܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝܬܳܐ ܖ̈ܰܟܫܳܐ ܣܽܘܡܳܩ̈ܶܐ: ܘܰܒܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܖ̈ܰܟܫܳܐ ܐܽܘܟܳܡ̈ܶܐ. 3: ܘܰܒܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܕܰܬܠܳܬ݂ ܖ̈ܰܟܫܳܐ ܚܶܘܳܖ̈ܶܐ: ܘܰܒܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܕܰܐܪܒܰܥ ܖ̈ܰܟܫܳܐ ܐܽܘܖ̈ܳܓܶܐ. 4: ܘܰܥܢܺܝ݀ܬ ܘܶܐܡܪܶܬ݂ ܠܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܕܰܡܡܰܠܶܠ ܒܺܝ: ܡܳܢܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܡܳܪܝ. 5: ܥܢܳܐ ܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ: ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢܶܝܢ ܐܰܪܒܰܥ ܖ̈ܽܘܚܰܝ ܫܡܰܝܳܐ: ܕܩܳܝ̈ܡܳܢ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܳܐ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ. 6: ܕܺܐܝܬ݂ ܒܳܗ̇ ܖ̈ܰܟܫܳܐ ܐܽܘܟܳܡ̈ܶܐ: ܢܳܦܩܺܝܢ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܓܰܪܒܝܳܐ: ܘܚܶܘܳܖ̈ܶܐ ܢܳܦܩܺܝܢ ܒܳܬܰܪܗܽܘܢ: ܐܘܖ̈ܳܓܶܐ ܢܳܦܩܺܝܢ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܬܰܝܡܢܳܐ. 7: ܘܣܽܘܡܳܩ̈ܶܐ ܢ̣ܦܰܩܘ: ܘܰܒܥܰܘ ܠܡܺܐܙܰܠ ܠܰܡܗܰܠܳܟܽܘ ܒܰܐܪܥܳܐ: ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܙܶܠܘ ܗܰܠܶܟ݂ܘ ܒܰܐܪܥܳܐ: ܘܗܰܠܶܟ݂ܘ ܒܰܐܪܥܳܐ. 8: ܘܰܩܥܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ: ܚܙܺܝ ܗܳܠܶܝܢ ܕܢܳܦܩܺܝܢ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܓܰܪܒܝܳܐ: ܘܰܡܢܺܝܚܺܝܢ ܪܽܘܚܝ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܓܰܪܒܝܳܐ. 9: ܘܰܗܘܳܐ ܥܠܰܝ ܦܶܬܓܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ. 10: ܣܰܒ ܡܶܢ ܫܒܺܝܬ݂ܳܐ: ܡܶܢ ܚܽܘܠܕܺܝ: ܘܡܶܢ ܛܽܘܒܝܳܐ: ܘܡܶܢ ܝܺܕܰܥܝܳܐ: ܘܬܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ: ܘܥܽܘܠ ܠܒܶܝܬ݂ ܝܽܘܫܺܝܳܐ ܒܰܪ ܨܦܰܢܝܳܐ ܕܶܐܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܒܳܒܶܠ. 11: ܣܰܒ ܣܺܐܡܶܗ ܘܕܰܗܒܶܗ: ܘܰܥܒܶܕ݂ ܟܠܺܝܠܳܐ: ܘܣܺܝܡ ܒܪܺܝܫܶܗ ܕܝܶܫܽܘܥ ܒܰܪ ܝܽܘܙܳܕܳܩ ܟܳܗܢܳܐ ܪܰܒܳܐ. 12: ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ: ܗܳܐ ܓܰܒܪܳܐ ܘܰܫܡܶܗ ܕܶܢܚܳܐ: ܘܡܶܢ ܠܬܰܚܬ ܢܶܕ݂ܢܰܚ. 13: ܘܗܽܘ ܢܶܒܢܶܐ ܗܰܝܟܠܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܘܗܽܘ ܢܩܰܒܶܠ ܫܽܘܒܚܳܐ: ܘܢܶܬܶܒ ܘܢܶܫܬܰܠܰܛ ܥܰܠ ܟܽܘܪܣܝܶܗ: ܘܢܶܗܘܶܐ ܟܳܗܢܳܐ ܥܰܠ ܟܽܘܪܣܝܶܗ: ܘܡܶܠܟܳܐ ܕܰܫܠܳܡܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܒܶܝܬ݂ ܬܖ̈ܰܝܗܽܘܢ. 14: ܘܰܟܠܺܝܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܚܽܘܠܕܺܝ ܘܰܠܛܽܘܒܝܳܐ ܘܠܺܝܕܰܥܝܳܐ: ܘܰܠܝܽܘܫܺܝܳܐ ܒܰܪ ܨܦܰܢܝܳܐ ܠܕܽܘܟܪܳܢܳܐ ܒܗܰܝܟܠܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. 15: ܘܢܺܐܬܽܘܢ ܖ̈ܰܚܺܝܩܶܐ ܘܢܶܒܢܽܘܢ ܗܰܝܟܠܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܘܬܶܕܥܽܘܢ ܕܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ ܫܰܕܪܰܢܝ ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ: ܐܶܢ ܬܶܫܡܥܽܘܢ ܒܩܳܠܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟ݂ܽܘܢ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܙ.

1: ܘܰܗܘܳܐ ܒܰܫܢܰܬ ܐܰܪܒܰܥ ܕܕܰܪܝܳܘܳܫ ܡܰܠܟܳܐ: ܗܘܳܐ ܦܶܬܓܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܙܟܰܪܝܳܐ: ܒܰܐܪܒܰܥܬܳܐ ܒܝܰܪܚܳܐ ܕܬܶܫܥܳܐ ܕܗܽܘ ܟܳܢܽܘܢ. 2: ܘܫܰܕܰܪ ܠܒܶܝܬ݂ ܐܶܝܠ: ܠܫܳܪܳܐܨܰܪ ܘܪܰܒܡܳܓ: ܘܰܫܠܰܚ ܡܰܠܟܳܐ ܘܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܰܘܗܝ ܠܰܡܨܰܠܳܝܽܘ ܥܠܰܘܗܝ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. 3: ܘܰܠܡܺܐܡܰܪ ܠܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܰܒܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ: ܘܠܰܢܒܺܝ̈ܶܐ: ܐܶ݀ܒܟܶܐ ܒܝܰܪܚܳܐ ܚܡܺܝܫܳܝܳܐ ܐܰܘ ܐܶܬܢܙܰܪ: ܐܰܝܟ݂ ܡܳܐ ܕܥܳܒܶܕ ܗ̱ܘܺܝܬ ܗܳܐ ܟܡܳܐ ܫܢܺܝ̈ܢ. 4: ܘܰܗܘܳܐ ܥܠܰܝ ܦܶܬܓܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ. 5: ܐܶܡܰܪ ܠܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܘܰܠܟ݂ܳܗ̈ܢܶܐ: ܕܨܳܡ̣ܬܽܘܢ ܘܰܐܪܩܶܕܬܽܘܢ ܒܝܰܪܚܳܐ ܚܡܺܝܫܳܝܳܐ ܘܰܫܒܺܝܥܳܝܳܐ: ܗܳܐ ܫܰܒܥܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ: ܕܰܠܡܳܐ ܨܰܘܡܳܐ ܨܳܡ̣ܬܽܘܢ ܠܺܝ. 6: ܘܶܐܢ ܐܳܟܠܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܘܫܳܬܶܝܢ: ܘܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܐܳܟܠܺܝܢ ܘܫܳܬܶܝܢ. 7: ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢܶܝܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܰܐܟ݂ܪܶܙ ܡܳܪܝܳܐ ܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ: ܟܰܕ݂ ܝܳܬܒܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ ܘܫܰܠܝܳܐ: ܘܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܚܕ݂ܺܝܖ̈ܳܢ ܠܶܗ: ܘܛܽܘܖ̈ܶܐ ܘܦܰܩ̈ܥܳܬܳܐ ܝܳܬܒܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ. 8: ܘܰܗܘܳܐ ܦܶܬܓܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܙܟܰܪܝܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ. 9: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ: ܕܺܝܢܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܕܽܘܢܝ: ܘܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܘܖ̈ܰܚܡܶܐ ܥܒܶܕ݂ܘ ܐ̱ܢܳܫ ܥܰܡ ܐܰܚܽܘܗܝ. 10: ܘܠܰܐܖ̈ܡܠܳܬܳܐ ܘܰܠܝܰܬܡ̈ܶܐ: ܘܰܠܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ: ܘܠܰܕ݂ܡܶܬܦܢܶܐ ܠܘܳܬ݂ܝ ܠܳܐ ܬܶܥܠܒܽܘܢ: ܘܠܳܐ ܬܶܛܠܡܽܘܢ: ܘܒܺܝܫܬܳܐ ܓܒܰܪ ܥܰܠ ܐܰܚܽܘܗܝ ܠܳܐ ܬܶܬܚܰܫܒܽܘܢ ܒܠܶܒܟ݂ܽܘܢ. 11: ܘܠܳܐ ܨܒܰܘ ܠܡܶܫܡܥܰܢܝ: ܘܰܥ̣ܒܰܕ݂ܘ ܟܰܬܦܗܽܘܢ ܡܳܪܽܘܕܬܳܐ: ܘܶܐܕ݂ܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܣܰܟܰܪܘ ܕܠܳܐ ܢܶܫܡܥܽܘܢ. 12: ܘܠܶܒܗܽܘܢ ܥܒܰܕ݂ܘ ܐܰܝܟ݂ ܫܳܡܺܝܪܳܐ: ܕܠܳܐ ܢܶܫܡܥܽܘܢ ܢܳܡܽܘ̈ܣܶܐ ܘܦܽܘܩ̈ܕܳܢܶܐ: ܕܫܰܕܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ ܒܪܽܘܚܶܗ ܒܝܰܕ݂ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ: ܘܰܗܘܳܐ ܪܽܘܓܙܳܐ ܪܰܒܳܐ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ. 13: ܥܰܠ ܕܰܩܪܺܝ݀ܬ ܐܶܢܽܘܢ ܘܠܳܐ ܫ̣ܡܰܥܘ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܢܶܩܪܽܘܢܳܢܝ ܘܠܳܐ ܐܶܫܡܰܥ ܐܶܢܽܘܢ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ. 14: ܘܶܐܒܰܕܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܠܳܐ ܝܺܕܰܥܘ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܰܐܪܥܳܐ ܬܶܨܕܶܐ ܒܳܬܰܪܗܽܘܢ ܡܶܢ ܒܠܰܝ ܕܥܳܒܰܪ ܘܰܕܬܳܐܶܒ: ܥܰܠ ܕܰܥ̣ܒܰܕ݂ܘ ܐܰܪܥܳܐ ܕܪܶܓܬܳܐ ܠܚܽܘܪܒܳܐ. 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܚ.

1: ܘܰܗܘܳܐ ܥܠܰܝ ܦܶܬܓܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ. 2: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ: ܛܶܢܶܬ݂ ܒܨܶܗܝܽܘܢ ܛܢܳܢܳܐ ܪܰܒܳܐ: ܘܰܒܚܶܡܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܛܶܢܶܬ݂ ܒܳܗ̇. 3: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܡܶܬܒܰܝܰܐ ܐ̱ܢܳܐ ܒܨܶܗܝܽܘܢ: ܘܫܳܪܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܒܓ݂ܰܘ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ: ܘܬܶܬܩܪܶܐ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ: ܘܛܽܘܪܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ: ܛܽܘܪܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. 4: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ: ܡܶܟܺܝܠ ܢܶܬܒܽܘܢ ܣܳܒ̈ܶܐ ܘܣܳܒ̈ܳܬܳܐ ܒܫܽܘ̈ܩܶܝܗ̇ ܕܽܐܘܪܺܫܠܶܡ: ܘܰܓܒܰܪ ܚܽܘܛܪܶܗ ܢܶܗܘܶܐ ܐܰܚܺܝܕ݂ ܒܺܐܝܕܶܗ ܡܶܢ ܣܽܘܓܳܐܐ ܕܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ. 5: ܘܫܽܘ̈ܩܶܝܗ̇ ܕܰܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܢܶܬܡܠܽܘܢ ܝܰܠܽܘܕ̈ܶܐ ܘܝܰܠܽܘ̈ܕ݂ܳܬܳܐ ܕܡܶܫܬܰܥܶܝܢ ܒܫܽܘ̈ܩܶܝܗ̇. 6: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ: ܐܶܢ ܪܰܒܳܐ ܗ̱ܝ ܗܳܕ݂ܶܐ ܒܥܰܝ̈ܢܰܘܗܝ ܕܫܰܪܟܶܗ ܕܥܰܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܒܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܗܳܢܽܘܢ: ܐܳܦ ܒܥܰܝܢܰܝ̈ ܕܺܝܠܝ ܪܰܒܳܐ ܗ̱ܝ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ. 7: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ: ܗܳܐ ܦܳܪܶܩ ܐ̱ܢܳܐ ܠܥܰܡܝ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܰܕ݂ܢܚܳܐ: ܘܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܰܥܖ̈ܳܒܰܝ ܫܶܡܫܳܐ. 8: ܘܰܐܝܬܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܘܢܶܫܪܽܘܢ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ: ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܠܺܝ ܥܰܡܳܐ: ܘܶܐܢܳܐ ܐܶܗܘܶܐ ܠܗܽܘܢ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ: ܒܩܽܘܫܬܳܐ ܘܰܒܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ. 9: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ: ܢܶܬܚܰܝ̈ܠܳܢ ܐܺܝܕ݂ܰܝ̈ܳܐ ܕܟܽܠ ܕܰܫܡܰܥܘ ܒܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܗܳܢܽܘܢ: ܦܶܬܓܳܡ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܢ ܦܽܘܡܗܽܘܢ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ: ܡܶܢ ܝܰܘܡܳܐ ܕܶܐܬܬܣܺܝܡܰܬ ܫܰܬܐ̱ܣܬܳܐ ܕܗܰܝܟܠܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ ܠܡܶܬܒܢܳܝܽܘ. 10: ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܗܳܢܽܘܢ: ܘܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܙܰܒܢܳܐ ܗܰܘ: ܐܰܓܪܳܐ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܠܰܝܬ ܗ̱ܘܳܐ: ܘܳܐܦܠܳܐ ܠܰܒܥܺܝܪܳܐ: ܘܰܠܡܰܢ ܕܢܳܦܶܩ ܘܥܳܐܶܠ: ܠܰܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܫܠܳܡܳܐ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܐܳܠܽܘܨܳܐ: ܘܗܳܐ ܡܓܰܪܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܗܽܘܢ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܓܒܰܪ ܒܚܰܒܪܶܗ. 11: ܡܶܟܺܝܠ ܠܳܐ ܗܘܺܝܬ ܐܰܝܟ݂ ܕܰܒܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ: ܠܫܰܪܟܶܗ ܕܥܰܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ. 12: ܡܶܛܽܠ ܕܙܰܪܥܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ: ܘܰܓܦܶܬܳܐ ܬܶܬܶܠ ܦܺܐܖ̈ܶܝܗ̇: ܘܰܐܪܥܳܐ ܬܶܬܶܠ ܥܰܠ̈ܠܳܬܳܗ̇: ܘܰܫܡܰܝܳܐ ܢܶܬܠܽܘܢ ܛܰܠܗܽܘܢ: ܘܰܐܘܪܶܬ ܠܫܰܪܟܶܗ ܕܥܰܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ. 13: ܐܰܝܟ݂ ܕܰܗܽܘܝܬܽܘܢ ܠܠܰܘܛܬܳܐ ܒܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܘܰܕ݂ܒܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܶܦܪܽܘܩܟ݂ܽܘܢ ܘܬܶܗܘܢ ܠܒܽܘܪܟܬܳܐ: ܘܢܶܬܚܰܝ̈ܠܳܢ ܐܺܝܕܰܝ̈ܟܽܘܢ ܘܠܳܐ ܬܶܕ݂ܚܠܽܘܢ.  14: ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ: ܐܰܝܟ݂ ܕܶܐܬܚܰܫܒܶܬ ܠܡܰܒܳܐܫܽܘ ܠܟ݂ܽܘܢ ܟܰܕ݂ ܐܰܪܓܙܽܘܢܝ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܟܽܘܢ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ ܘܠܳܐ ܗܶܦܟܶܬ. 15: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܶܬܦܢܺܝܬ ܘܶܐܬܚܰܫܒܶܬ ܒܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܗܳܠܶܝܢ: ܕܰܐܛܐܶܒ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ: ܘܠܰܕ݂ܒܶܝܬ݂ ܝܺܗܽܘܕܳܐ: ܠܳܐ ܬܶܕ݂ܚܠܽܘܢ. 16: ܗܳܠܶܝܢ ܦܶܬܓܳܡ̈ܶܐ ܥܒܶܕ݂ܘ: ܡܰܠܶܠܘ ܩܽܘܫܬܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܥܰܡ ܚܰܒܪܶܗ: ܘܩܽܘܫܬܳܐ ܘܕܺܝܢܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܕܽܘܢܝ ܒܬܰܖ̈ܥܰܝܟܽܘܢ. 17: ܘܐ̱ܢܳܫ ܥܰܠ ܚܰܒܪܶܗ ܒܺܝܫܬܳܐ ܠܳܐ ܬܶܬܚܰܫܒܽܘܢ ܒܠܶܒܟ݂ܽܘܢ: ܘܡܰܘܡܳܬܳܐ ܕܰܓܳܠ̈ܳܬܳܐ ܠܳܐ ܬܶܪܚܡܽܘܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܣܢܺܝܬ ܐܶܢܶܝܢ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ.  18: ܘܰܗܘܳܐ ܥܠܰܝ ܦܶܬܓܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ: ܠܡܺܐܡܰܪ. 19: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ: ܨܰܘܡܳܐ ܪܒܺܝܥܳܝܳܐ: ܘܨܰܘܡܳܐ ܚܡܺܝܫܳܝܳܐ: ܘܨܰܘܡܳܐ ܫܒܺܝܥܳܝܳܐ: ܘܨܰܘܡܳܐ ܥܣܺܝܪܳܝܳܐ: ܢܶܗܘܽܘܢ ܠܰܕ݂ܒܶܝܬ݂ ܝܺܗܽܘܕܳܐ: ܠܰܕ݂ܝܳܨܳܐ: ܘܰܠܚܰܕ݂ܽܘܬ݂ܳܐ: ܘܰܠܥܰܕ݂ܥ̈ܺܐܕܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ: ܘܩܽܘܫܬܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܪܚܰܡܘ. 20: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ: ܡܶܟܺܝܠ ܢܺܐܬܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܝܳܬܒܰܝ̈ ܡܕܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܬܳܐ. 21: ܘܢܺܐܙܽܠܘܢ ܝܳܬܒܰܝ̈ ܚܕܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܚܕܳܐ: ܘܢܺܐܡܪܽܘܢ: ܬܰܘ ܢܺܐܙܰܠ ܘܰܢܨܰܠܶܐ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܢܶܒܥܶܐ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ: ܘܺܐܙܰܠ ܐܳܦ ܐܶܢܳܐ. 22: ܘܢܺܐܬܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ: ܘܥܰܡ̈ܡܶܐ ܥܰܫܺܝ̈ܢܶܐ: ܠܡܶܒܥܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ: ܘܠܰܡܨܰܠܳܝܽܘ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. 23: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ: ܒܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܗܳܢܽܘܢ ܢܺܐܚܕܽܘܢ ܥܶܣܪܳܐ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ ܡܶܢ ܟܽܠ ܠܶܫܳܢܰܝ̈ ܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܒܟܶܢܦܶܗ ܕܓܰܒܪܳܐ ܝܽܗܘܕܳܝܳܐ: ܘܢܺܐܡܪܽܘܢ ܠܶܗ: ܢܺܐܙܰܠ ܥܰܡܳܟ݂: ܡܶܛܽܠ ܕܰܫܡܰܥܢ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܥܰܡܟ݂ܽܘܢ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܛ.

1: ܦܶܬܓܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܕܚܶܕ݂ܪܳܟ݂. ܘܰܕܕܰܪܡܣܽܘܩ ܩܽܘܪܒܳܢܶܗ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܠܡܳܪܝܳܐ ܓܠܶܝܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ: ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 2: ܐܳܦ ܚܡܳܬ ܬܶܬܰܚܰܡ ܒܳܗ̇: ܘܨܽܘܪ ܘܨܰܝܕܳܢ ܕܛܳܒ ܐܶܬܚܰܟܰܡ. 3: ܘܰܒܢܳܬ ܠܶܗ ܨܽܘܪ ܚܶܣܢܳܐ: ܘܟܰܢܫܰܬ ܣܺܐܡܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܥܰܦܪܳܐ: ܘܕܰܗܒܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܣܝܳܢܳܐ ܕܫܽܘ̈ܩܶܐ. 4: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܢܰܘܒܕ݂ܺܝܗ̇: ܘܢܰܪܡܶܐ ܒܝܰܡܳܐ ܥܽܘܬܪܳܗ̇: ܘܗܺܝ ܒܢܽܘܪܳܐ ܬܶܬܶܐܟܶܠ. 5: ܘܬܶܚܙܶܐ ܐܰܫܩܳܠܽܘܢ ܘܬܶܕ݂ܚܰܠ: ܘܥܳܐܙܳܐ ܬܶܬܟܪܰܗ ܛܳܒ: ܘܥܶܩܪܽܘܢ ܕܰܒܗܶܬ ܠܶܗ ܣܰܒܪܳܗ̇: ܘܢܺܐܒܰܕ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܡܶܢ ܥܳܐܙܳܐ: ܘܰܐܫܩܳܠܽܘܢ ܠܳܐ ܬܶܬܶܒ. 6: ܘܢܶܬܒܽܘܢ ܢܽܘܟܖ̈ܳܝܶܐ ܒܰܐܫܕܽܘܕ: ܘܰܐܘܒܶܕ݂ ܓܰܐܝܽܘܬܗܽܘܢ ܕܰܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ. 7: ܘܰܐܥܒܰܪ ܕܶܡܗܽܘܢ ܡܶܢ ܦܽܘܡܗܽܘܢ: ܘܛܰܢܦܽܘܬܗܽܘܢ ܡܶܢ ܒܶܝܬ݂ ܫܶܢܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܢܶܫܬܰܚܪܽܘܢ ܐܳܦ ܗܶܢܽܘܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ: ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܕܺܝܗܽܘܕܳܐ: ܘܥܶܩܪܽܘܢ ܬܶܗܘܶܐ ܐܰܝܟ݂ ܥܶܒܪܽܘܢ. 8: ܘܶܐܫܪܶܐ ܥܰܠ ܒܰܝܬܝ ܩܳܝܽܘܡܳܐ ܡܶܢ ܡܰܢ ܕܥܳܒܰܪ: ܘܡܶܢ ܕܬܳܐܶܒ: ܘܠܳܐ ܢܶܥܒܰܪ ܬܽܘܒ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܡܫܰܥܒܕ݂ܳܢܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܫܳܐ ܚܙܺܝ݀ܬ ܒܥܰܝܢܰܝ̈. 9: ܕܽܘܨܝ ܛܳܒ ܒܰܪܬ ܨܶܗܝܽܘܢ: ܘܰܩܥܳܝ ܒܰܪܬ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ: ܗܳܐ ܡܰܠܟܶܟ݂ܝ ܐܳܬ݂ܶܐ ܠܶܟ݂ܝ: ܙܰܕܺܝܩܳܐ: ܘܦܳܪܽܘܩܳܐ: ܘܡܰܟܺܝܟܳܐ: ܘܰܪܟ݂ܺܝܒ ܥܰܠ ܚܡܳܪܳܐ: ܘܥܰܠ ܥܺܝܠܳܐ ܒܰܪ ܐܰܬܳܢܳܐ. 10: ܘܢܰܘܒܶܕ݂ ܡܰܪܟܰܒܬܳܐ ܡܶܢ ܐܰܦܪܶܝܡ: ܘܣܽܘܣܝܳܐ ܡܶܢ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ: ܢܶܬܒܰܪ ܩܶܫܬܳܐ ܒܰܩܪܳܒܳܐ: ܘܰܢܡܰܠܶܠ ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡ ܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܘܢܶܫܠܰܛ ܡܶܢ ܝܰܡܳܐ ܠܝܰܡܳܐ: ܘܡܶܢ ܢܰܗܪܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܣܰܘ̈ܦܶܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ. 11: ܘܳܐܦ ܐܰܢ̱ܬ ܒܰܕ݂ܡܳܐ ܕܰܕ݂ܝܰܬܺܩܺܐ ܕܺܝܠܳܟ݂: ܫܪܰܝܬ ܐܰܣܺܝܖ̈ܶܐ ܡܶܢ ܓܽܘܒܳܐ ܕܠܰܝܬ ܒܶܗ ܡܰܝ̈ܳܐ. 12: ܬܶܒܘ ܒܚܶܣܢܳܐ ܐܰܣܺܝܖ̈ܶܐ ܕܰܟܢܽܘܫܬܳܐ: ܘܰܚܠܳܦ ܚܰܕ݂ ܢܽܘܡ ܬܪܶܝܢ ܦܳܪܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ. 13: ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܬܚܶܬ ܩܶܫܬܝ ܥܰܠ ܝܺܗܽܘܕܳܐ: ܘܰܡܠܺܝܬ ܥܰܠ ܐܰܦܪܶܝܡ: ܘܰܫܕܺܝ̇ܬ ܒܢܰܝ̈ܟܝ ܨܶܗܝܽܘܢ ܥܰܠ ܒܢܰܝ̈ܟܝ ܝܰܘܳܢ: ܘܰܥܒܰܕܬܳܟ݂ ܐܰܝܟ݂ ܣܰܝܦܳܐ ܕܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ. 14: ܘܡܳܪܝܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܢܶܬܓܠܶܐ: ܘܢܶܦܽܘܩ ܓܶܐܪܶܗ ܐܰܝܟ݂ ܒܰܪܩܳܐ: ܘܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ ܢܶܩܪܶܐ ܒܩܰܪܢܳܐ: ܘܢܺܐܙܰܠ ܒܥܰܠܥܳܠܳܐ ܠܬܰܝܡܢܳܐ. 15: ܘܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ ܢܰܓܶܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ: ܘܢܶܐܟ݂ܠܽܘܢ ܘܢܶܟ݂ܒܫܽܘܢ ܟܺܐܦ̈ܶܐ ܒܩܶܠܥܳܐ: ܘܢܶܫܬܽܘܢ ܕܠܽܘܚܝܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܚܰܡܪܳܐ: ܘܢܶܬܡܠܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܡܙܳܓܳܐ ܘܰܐܝܟ݂ ܙܳܘܺܝܬܳܐ ܕܡܰܕܒܚܳܐ. 16: ܘܢܶܦܪܽܘܩ ܐܶܢܽܘܢ ܡܰܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܗܽܘܢ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ ܠܥܰܡܶܗ ܐܰܝܟ݂ ܥܳܢ̈ܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܟܺܐܦ̈ܶܐ ܗ̄ܘܰܝ̈ ܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܕܫܰܕ݂̈ܝܳܢ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܒܰܐܪܥܶܗ. 17: ܡܳܐ ܛܳܒ ܘܡܳܐ ܫܰܦܺܝܪ ܥܒܽܘܪܳܐ ܠܓܰܕܽܘ̈ܕܶܐ ܘܚܰܡܪܳܐ ܡܒܰܣܶܡ ܒܬܽܘ̈ܠܳܬܳܐ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܝ.

1: ܫܰܐܠܘ ܡܶܛܪܳܐ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܒܙܰܒܢܳܐ ܠܩܺܝܫܳܝܳܐ: ܘܡܳܪܝܳܐ ܥܳܒܶܕ ܖ̈ܣܺܝܣܶܐ: ܘܡܶܛܪܳܐ ܒܟܺܝܪܳܝܳܐ ܢܶܬܶܠ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕܰܢܪܰܒܶܐ ܥܶܣܒܳܐ ܒܕܰܒܪܳܐ. 2: ܡܶܛܽܠ ܕܝܰܕܽܘ̈ܥܶܐ ܡܰܠܶܠܘ ܥܰܘܠܳܐ: ܘܩܳܨܽܘܡ̈ܶܐ ܚ̣ܙܰܘ ܕܰܓܳܠܽܘܬܳܐ: ܘܚܶܠܡ̈ܶܐ ܕܰܓ̈ܳܠܶܐ ܡܰܠܶܠܘ: ܘܒܰܝܰܐܘ ܒܰܣܪܺܝܩܽܘܬܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܫ̣ܩܰܠܘ ܐܰܝܟ݂ ܥܳܢ̈ܳܐ: ܘܶܐܬܡܰܟܰܟ݂ܘ ܕܠܰܝܬ ܠܗܽܘܢ ܪܳܥܝܳܐ. 3: ܥܰܠ ܖ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܐܰܪܺܝܡܶܬ ܪܽܘܓܙܝ: ܘܠܰܓܙܳܖ̈ܶܐ ܐܶܦܩܽܘܕ݂: ܡܶܛܽܠ ܕܦܳܩܶܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ ܠܰܓܙܳܪܶܗ ܠܰܕ݂ܒܶܝܬ݂ ܝܺܗܽܘܕܳܐ: ܘܰܥ̣ܒܰܕ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܣܽܘܣܝܳܐ ܕܰܙܗܶܐ ܒܰܩܪܳܒܳܐ. 4: ܡܶܢܗܽܘܢ ܙܳܘܺܝܬܳܐ: ܘܡܶܢܗܽܘܢ ܣܶܟܬܳܐ: ܘܡܶܢܗܽܘܢ ܩܶܫܬܳܐ ܒܰܩܪܳܒܳܐ: ܘܡܶܢܗܽܘܢ ܢܶܦܩܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܫܰܠܺܝܛܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܐܰܟ݂ܚܕܳܐ. 5: ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܕܕܳܝܫܺܝܢ ܣܝܳܢܳܐ ܒܫܽܘ̈ܩܶܐ: ܒܰܩܪܳܒܳܐ ܢܶܬܟܰܬܫܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ: ܘܢܶܒܗܬܽܘܢ ܖ̈ܳܟ݂ܒܰܝ ܖ̈ܰܟܫܳܐ. 6: ܘܶܐܚܰܝܶܠ ܠܰܕ݂ܒܶܝܬ݂ ܝܺܗܽܘܕܳܐ: ܘܶܐܦܪܽܘܩ ܠܰܕ݂ܒܶܝܬ݂ ܝܰܘܣܶܦ: ܘܰܐܦܢܶܐ ܐܶܢܽܘܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܪܰܚܶܡ ܐ̱ܢܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ: ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܕܠܳܐ ܛܥܺܝܬ ܐܶܢܽܘܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܐܶܥܢܶܐ ܐܶܢܽܘܢ. 7: ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܶܐ ܕܰܐܦܪܶܝܡ: ܘܢܶܚܕܶܐ ܠܶܒܗܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܕܡܶܢ ܚܰܡܪܳܐ: ܘܰܒܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܢܶܚܙܽܘܢ ܘܢܶܚܕܽܘܢ: ܘܢܶܪܘܰܙ ܠܶܒܗܽܘܢ ܒܡܳܪܝܳܐ. 8: ܐܰܫܪܶܩ ܠܗܽܘܢ ܘܶܐܟܰܢܶܫ ܐܶܢܽܘܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܦܳܪܶܩ ܐ̱ܢܳܐ ܠܗܽܘܢ: ܘܢܶܣܓܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܕܣܰܓܺܝܐܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ. 9: ܘܶܐܙܪܽܘܥ ܐܶܢܽܘܢ ܒܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܘܒܰܐܬܖ̈ܰܘܳܬܳܐ ܖ̈ܰܚܺܝܩܶܐ ܢܫܰܒܚܽܘܢܳܢܝ: ܘܰܢܬܰܪܣܽܘܢ ܠܰܒܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܢܶܗܦܟ݂ܽܘܢ. 10: ܘܰܐܗܦܶܟ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ: ܘܡܶܢ ܐܳܬܽܘܪ ܐܶܟܰܢܶܫ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܠܰܐܪܥܳܐ ܕܓܶܠܥܳܕ݂ ܘܰܠܠܶܒܢܳܢ ܐܰܝܬܶܐ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܠܳܐ ܢܶܡܠ̈ܝܳܢ ܠܗܽܘܢ. 11: ܘܢܶܥܒܰܪ ܒܝܰܡܳܐ ܐܽܘܠܨܳܢܳܐ: ܘܢܰܗܦܶܟ݂ ܒܝܰܡܳܐ ܓܰܠ̈ܠܶܐ: ܘܢܶܒܗܬܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܽܘܡܩܰܘ̈ܗܝ ܕܢܰܗܪܳܐ: ܘܬܶܒܛܰܠ ܓܰܐܝܽܘܬܶܗ ܕܳܐܬ݂ܽܘܪܳܝܳܐ: ܘܫܽܘܠܛܳܢܶܗ ܕܡܶܨܪܳܝܳܐ ܢܶܥܒܰܪ. 12: ܘܶܐܚܰܝܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܒܡܳܪܝܳܐ: ܘܠܰܫܡܶܗ ܢܣܰܒܪܽܘܢ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܝܐ.

1: ܦܬܰܚ ܠܶܒܢܳܢ ܬܰܖ̈ܥܰܝܟ ܘܬܶܐܟ݂ܽܘܠ ܢܽܘܪܳܐ ܠܰܐܖ̈ܙܰܝܟ. 2: ܢܰܝܠܶܠ ܫܰܪܘܰܝܢܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܢܦܰܠ ܐܰܪܙܳܐ: ܘܥܰܫܺܝ̈ܢܶܐ ܐܶܬܒܰܙܰܙܘ: ܢܰܝܠܠܽܘܢ ܒܰܠܽܘ̈ܛܶܐ ܕܒܰܝܫܳܢ: ܕܰܢܦܰܠ ܥܳܒܳܐ ܥܰܫܺܝܢܳܐ. 3: ܩܳܠܳܐ ܕܺܝܠܰܠܬܳܐ ܕܖ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܕܶܐܬܒܰܙܙܰܬ ܪܰܒܽܘܬܗܽܘܢ: ܩܳܠܳܐ ܕܰܐܖ̈ܝܰܘܳܬܳܐ ܕܢܳܗܡܺܝܢ: ܕܶܐܬܒܰܙܰܙ ܥܽܘܫܢܶܗ ܕܝܽܘܪܕ̇ܢܳܢ. 4: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܶܡܰܪ ܠܺܝ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܝ: ܪܥܺܝ ܠܥܳܢ̈ܳܐ ܩܰܛܺܝܢܬܳܐ. 5: ܕܙܳܒܽܘܢܰܝ̈ܗܶܝܢ ܩܳܛܠܺܝܢ ܠܗܶܝܢ: ܘܠܳܐ ܡܶܬܚܰܝܒܺܝܢ: ܘܰܡܙܰܒܢܳܢܰܝ̈ܗܶܝܢ ܐܳܡܪܺܝܢ: ܒܪܺܝܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܕܰܐܥܬܪܰܢ: ܘܖ̈ܳܥܰܘܳܬܗܶܝܢ ܠܳܐ ܚܳܝܣܺܝܢ ܥܠܰܝܗܶܝܢ. 6: ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܚܳܐܶܣ ܐ̱ܢܳܐ ܬܽܘܒ ܥܰܠ ܥܳܡܽܘܖ̈ܶܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܗܳܐ ܡܰܫܠܶܡ ܐ̱ܢܳܐ ܠܗܽܘܢ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܐ̱ܢܳܫܳܐ: ܐ̱ܢܳܫ ܒܝܰܕ݂ ܚܰܒܪܶܗ ܘܰܒܝܰܕ݂ ܡܰܠܟܶܗ: ܘܰܢܦܰܠܓܽܘܢܳܗ̇ ܠܰܐܪܥܳܐ: ܘܠܳܐ ܐܶܦܰܨܶܝܗ̇ ܡܶܢ ܐܺܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ. 7: ܘܰܪܥܺܝܬ ܠܥܳܢ̈ܳܐ ܩܰܛܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܟܶܢܫܳܐ ܕܥܳܢ̈ܳܐ: ܘܢܶܣܒܶܬ ܠܺܝ ܬܪܶܝܢ ܚܽܘܛܖ̈ܺܝܢ: ܠܚܰܕ݂ ܩܪܺܝܬ ܒܰܣܺܝܡܐ: ܘܠܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܚܰܒܠܳܐ: ܘܰܪܥܺܝ݀ܬ ܠܥܳܢ̈ܳܐ. 8: ܘܰܐܘܒܕܶܬ ܬܠܳܬܳܐ ܖ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܒܝܰܪܚܳܐ ܚܰܕ݂: ܘܡܶܐܢܰܬ ܢܰܦܫܝ ܒܗܽܘܢ: ܘܳܐܦ ܢܰܦ̈ܫܳܬܗܽܘܢ ܥܘܰܝ̈ ܥܠܰܝ. 9: ܘܶܐܡܪܶܬ ܕܠܳܐ ܐܶܪܥܶܝܟ݂ܽܘܢ: ܕܡܳܝܬܳܐ ܬܡܽܘܬ: ܘܕ݂ܳܐܒܕܳܐ ܬܺܐܒܰܕ݂: ܘܰܐܝܕܳܐ ܕܡܶܫܬܰܚܪܳܐ ܬܶܐܟ݂ܽܘܠ ܒܶܣܪܳܐ ܕܚܰܒܖ̈ܳܬܳܗ̇. 10: ܘܢܶܣܒܶܬ ܚܽܘܛܪܝ ܒܰܣܺܝܡܐ ܘܰܬܒܰܪܬܶܗ: ܕܢܶܒܛܰܠ ܩܳܝܡܳܐ ܕܰܐܩܺܝܡܶܬ ܥܰܡ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. 11: ܘܰܒܛܶܠ ܒܶܗ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ: ܘܺܝܕܰܥܘ ܡܰܟܺܝ̈ܟܶܐ ܕܥܳܢ̈ܳܐ ܕܢܳܛܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܺܝ: ܕܦܶܬܓܳܡܶܗ ܗ̱ܘ ܕܡܳܪܝܳܐ. 12: ܘܶܐܡܪܶܬ ܠܗܽܘܢ: ܐܶܢ ܫܰܦܺܝܪ ܒܥܰܝ̈ܢܰܝܟܽܘܢ ܗܰܒܘ ܠܺܝ ܐܰܓܪܝ: ܐܰܘ ܛܳܠܡܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܠܺܝ: ܘܬܰܩܠܽܘܗܝ ܠܰܐܓܪܝ ܬܠܳܬ݂ܺܝܢ ܕܟܶܣܦܳܐ. 13: ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܪܡܳܝܗܝ ܒܶܝܬ݂ ܓܰܙܳܐ: ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܺܐܝܩܳܪܳܐ ܕܰܐܘܩܪܶܬ ܡܶܢܗܽܘܢ: ܘܢܶܣܒܶܬ ܬܠܳܬ݂ܺܝܢ ܕܟܶܣܦܳܐ ܘܰܐܪܡܺܝܬ ܐܶܢܽܘܢ ܒܶܝܬ݂ ܓܰܙܳܐ ܒܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. 14: ܘܬܶܒܪܶܬ ܠܚܰܒܠܳܐ ܚܽܘܛܪܝ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ: ܕܶܐܒܰܛܶܠ ܐܰܘܝܽܘܬܳܐ ܕܺܐܝܬ݂ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܒܶܝܬ݂ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 15: ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ ܡܳܪܝܳܐ: ܬܽܘܒ ܣܰܒ ܠܳܟ݂ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܕܪܳܥܝܳܐ ܒܽܘܪܳܐ. 16: ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܐ ܐܶܢܳܐ ܡܩܺܝܡ ܐ̱ܢܳܐ ܪܳܥܝܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ: ܕܳܐܒ̈ܕܳܢ ܠܳܐ ܢܶܦܩܽܘܕ݂: ܘܰܕ݂ܛܳܥ̈ܝܳܢ ܠܳܐ ܢܶܒܥܶܐ: ܘܕܰܬܒܺܝܖ̈ܳܢ ܠܳܐ ܢܶܥܨܽܘܒ: ܘܕܰܟ݂ܖ̈ܺܝܗܳܢ ܠܳܐ ܢܰܐܣܶܐ: ܘܰܕ݂ܩܳܝ̈ܡܳܢ ܠܳܐ ܢܬܰܪܣܶܐ: ܘܒܶܣܪܳܐ ܕܫܰܡܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܢܶܐܟ݂ܽܘܠ: ܘܰܟ݂ܖ̈ܳܥܰܝܗܶܝܢ ܢܥܰܪܶܩ. 17: ܐܳܘ ܪܳܥܝܳܐ ܒܽܘܪܳܐ: ܕܫܶܒܩܶܬ ܥܳܢ̈ܳܐ ܥܰܠ ܕܪܳܥܳܟ݂: ܘܥܰܠ ܥܰܝܢܳܟ݂ ܕܝܰܡܺܝܢܳܐ: ܕܪܳܥܳܟ݂ ܕܝܰܡܺܝܢܳܐ ܢܺܐܒܰܫ: ܘܥܰܝܢܳܟ݂ ܕܝܰܡܺܝܢܳܐ ܬܶܣܡܶܐ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܝܒ.

1: ܚܶܙܘܳܐ ܕܦܶܬܓܳܡܰܘ̈ܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ: ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܕܰܡܬܰܚ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܬܩܶܢ ܫܶܬܶܐܣܶܝ̈ܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ: ܘܰܒܪܳܐ ܪܽܘܚܶܗ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܒܓ݂ܰܘܶܗ. 2: ܗܳܢܳܐ ܐܶܢܳܐ ܥܳܒܶܕ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܗ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ: ܬܰܪܥܳܐ ܕܰܪܥܳܠܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܰܚܕ݂ܺܝܪܺܝܢ ܠܶܗ: ܐܳܦ ܥܰܠ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܐܽܘܠܨܳܢܳܐ ܥܰܡ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ. 3: ܘܢܶܗܘܶܐ ܒܶܗ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ: ܐܶܥܒܕ݂ܺܝܗ̇ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܟܺܐܦܳܐ ܕܰܕ݂ܝܳܫܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܕܳܝܽܘܫܶܝ̈ܗ̇ ܡܶܣܬܰܪܳܛܽܘ ܢܶܣܬܰܪܛܽܘܢ: ܘܢܶܬܟܰܢܫܽܘܢ ܥܠܶܝܗ̇ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ. 4: ܒܶܗ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܐܶܡܚܶܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܖ̈ܰܟ݂ܫܳܗ̇ ܒܬܶܡܗܳܐ: ܘܖ̈ܳܟ݂ܒܰܝܗܽܘܢ ܒܰܬܘܳܪܳܐ: ܘܥܰܠ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܐܶܦܬܰܚ ܥܰܝ̈ܢܰܝ: ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܖ̈ܰܟܫܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܐܶܡܚܶܐ ܒܰܥܘܳܪܳܐ. 5: ܘܢܺܐܡܪܽܘܢ ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܕܺܝܗܽܘܕܳܐ ܒܠܶܒܗܽܘܢ: ܥ̣ܫܶܢܘ ܡܶܢܰܢ ܥܳܡܽܘܖ̈ܶܝܗ̇ ܕܽܐܘܪܺܫܠܶܡ: ܒܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ ܐܰܠܳܗܗܽܘܢ. 6: ܒܶܗ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ: ܐܶܥܒܶܕ݂ ܠܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܕܺܝܗܽܘܕܳܐ: ܐܰܝܟ݂ ܓܡܽܘܪܬܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܒܩܰܝ̈ܣܶܐ: ܘܰܐܝܟ݂ ܠܰܡܦܺܝܕ݂ܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܒܚܰܒܬܳܐ: ܘܢܶܐܟ݂ܠܽܘܢ ܠܝܰܡܺܝܢܳܐ ܘܰܠܣܶܡܳܠܳܐ: ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܰܚܕ݂ܺܝܪܺܝܢ ܠܗܽܘܢ: ܘܬܶܬܶܒ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ ܬܽܘܒ ܒܕܽܘܟܬܳܗ̇ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. 7: ܘܢܶܦܩܽܘܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܰܫܟܢܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕܡܶܢ ܠܽܘܩܕܰܡ: ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܬܶܣܓܶܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܕܰܘܺܝܕ݂: ܘܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܥܳܡܽܘܖ̈ܶܝܗ̇ ܕܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܥܰܠ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܺܗܽܘܕܳܐ. 8: ܒܶܗ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ ܢܰܓܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܥܳܡܽܘܖ̈ܶܝܗ̇ ܕܽܐܘܪܺܫܠܶܡ: ܘܢܶܗܘܶܐ ܟܪܺܝܗܳܐ ܕܰܒܗܽܘܢ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ ܐܰܝܟ݂ ܕܰܘܺܝܕ݂: ܘܒܶܝܬ݂ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܐܰܝܟ݂ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ: ܐܰܝܟ݂ ܡܰܠܰܐܟܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܕܰܩܕ݂ܳܡܝܗܽܘܢ. 9: ܘܢܶܗܘܶܐ ܒܶܗ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ: ܐܶܒܥܶܐ ܠܡܰܘܒܳܕܽܘ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܳܐܬܶܝܢ ܥܰܠ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ. 10: ܘܶܐܫܽܘܕ݂ ܥܰܠ ܕܒܶܝܬ݂ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܘܥܰܠ ܥܳܡܽܘܖ̈ܶܝܗ̇ ܕܽܐܘܪܺܫܠܶܡ: ܪܽܘܚܳܐ ܕܪܽܘܚܳܦܳܐ ܘܰܕ݂ܖ̈ܰܚܡܶܐ: ܘܰܢܚܽܘܪܽܘܢ ܠܘܳܬ݂ܝ ܒܡܰܢ ܕܰܕ݂ܩܰܪܘ: ܘܢܰܪܩܕܽܘܢ ܥܠܰܘܗܝ ܐܰܝܟ݂ ܕܡܰܪܩܕ݂ܺܝܢ ܥܰܠ ܝܺܚܺܝܕ݂ܳܐ: ܘܢܶܬܬܰܒܪܽܘܢ ܥܠܰܘܗܝ ܐܰܝܟ݂ ܕܡܶܬܬܰܒܪܺܝܢ ܥܰܠ ܒܽܘܟ݂ܪܳܐ. 11: ܒܶܗ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ: ܬܶܣܓܶܐ ܡܰܪܩܽܘܕܬܳܐ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ: ܐܰܝܟ݂ ܡܰܪܩܽܘܕܬܳܐ ܕܒܰܪ ܐܰܡܽܘܢ ܕܰܒܦܰܩܥܰܬ ܡܰܓܕܽܘ. 12: ܘܬܰܪܩܶܕ݂ ܐܰܪܥܳܐ ܫܰܖ̈ܒܳܢ ܫܰܖ̈ܒܳܢ ܐܰܟ݂ܚܕܳܐ: ܫܰܪܒܬܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܐܰܟܚܕܳܐ: ܘܢܶܫܰܝ̈ܗܽܘܢ ܐܰܟܚܕܳܐ: ܫܰܪܒܬܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܢܳܬ݂ܳܢ ܐܰܟ݂ܚܕܳܐ: ܘܢܶܫܰܝ̈ܗܽܘܢ ܐܰܟܚܕܳܐ. 13: ܫܰܪܒܬܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܠܶܘܺܝ ܐܰܟܚܕܳܐ: ܘܢܶܫܰܝ̈ܗܽܘܢ ܐܰܟ݂ܚܕܳܐ: ܘܫܰܪܒܬܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܫܶܡܥܽܘܢ ܐܰܟ݂ܚܕܳܐ: ܘܢܶܫܰܝ̈ܗܽܘܢ ܐܰܟ݂ܚܕܳܐ. 14: ܟܽܠܗܶܝܢ ܫܰܖ̈ܒܳܬܳܐ ܕܶܐܫܬܚܰܪ: ܢܰܖ̈ܩܕ݂ܳܢ ܫܰܖ̈ܒܳܢ ܫܰܖ̈ܒܳܢ ܐܰܟ݂ܚܕܳܐ: ܘܢܶܫܰܝ̈ܗܽܘܢ ܐܰܟ݂ܚܕܳܐ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܝܓ.

1: ܒܶܗ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ: ܢܶܗܘܶܐ ܡܰܒܽܘܥܳܐ ܕܡܶܬܦܬܰܚ ܠܰܕ݂ܒܶܝܬ݂ ܕܰܘܺܝܕ݂: ܘܰܠܥܳܡܽܘܖ̈ܶܝܗ̇ ܕܽܐܘܪܺܫܠܶܡ: ܠܰܪܣܳܣܳܐ ܘܰܠܬܰܕ݂ܟܺܝܬܳܐ. 2: ܒܶܗ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ: ܐܰܘܒܶܕ݂ ܫܡܳܐ ܕܰܦܬܰܟ݂ܖ̈ܶܐ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ: ܘܬܽܘܒ ܠܳܐ ܢܶܬܕܰܟ݂ܪܽܘܢ: ܘܰܐܥܒܰܪ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܕܰܓ̈ܳܠܶܐ ܘܖ̈ܽܘܚܶܐ ܛܰܢ̈ܦܳܬܳܐ. 3: ܘܶܐܢ ܬܽܘܒ ܢܶܬܢܰܒܶܐ ܓܰܒܪܳܐ: ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܠܶܗ ܐܰܒܽܘܗܝ ܘܶܐܡܶܗ ܠܳܐ ܬܺܚܶܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܕܰܓܳܠܽܘܬܳܐ ܡܰܠܶܠܬ ܒܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܘܢܺܐܣܪܽܘܢܶܗ ܐܰܒܽܘܗܝ ܘܶܐܡܶܗ ܕܝܰܠܕܽܘܗܝ ܡܳܐ ܕܶܐܬܢܰܒܺܝ. 4: ܒܶܗ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ: ܢܶܒܗܬܽܘܢ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܕܰܓ̈ܳܠܶܐ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢ ܚܶܙܘܳܐ ܕܰܢܒܺܝܽܘܬܶܗ: ܘܠܳܐ ܢܶܬܟܰܒܢܽܘܢ ܡܶܫܟܳܐ ܕܣܰܥܪܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܟܰܕܶܒܘ. 5: ܘܢܺܐܡܰܪ ܠܳܐ ܗܘܺܝ݀ܬ ܢܒܺܝܳܐ: ܐܶܠܳܐ ܓܰܒܪܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕܦܳܠܰܚ ܒܰܐܪܥܳܐ: ܘܒܰܪܢܳܫܳܐ ܐܰܛܢܰܢܝ ܡܶܢ ܛܰܠܝܽܘܬܝ. 6: ܘܢܺܐܡܪܽܘܢ ܠܶܗ: ܡܳܢܳܐ ܐܶܢܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܡܰܚ̈ܘܳܬܳܐ ܕܒܺܐܝܕܰܝ̈ܟ: ܘܢܺܐܡܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܡܰܚ̈ܘܳܬܳܐ ܕܒܶܠܥܶ݀ܬ ܒܶܝܬ݂ ܖ̈ܳܚܡܰܝ. 7: ܣܰܝܦܳܐ ܐܶܬܬܥܺܝܪ ܥܰܠ ܪܳܥܝܳܐ ܕܺܝܠܝ: ܘܥܰܠ ܓܰܒܪܳܐ ܪܳܚܶܡܝ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ: ܡܚܺܝ ܠܪܳܥܝܳܐ ܘܬܶܬܒܰܕܰܪ ܥܳܢ̈ܶܗ: ܘܰܐܗܦܶܟ݂ ܐܺܝܕ݂ܝ ܥܰܠ ܥܰܠܠܳܢ̈ܶܐ. 8: ܘܢܶܗܘܶܐ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܬܰܪܬܶܝܢ ܡ̈ܢܰܘܳܢ ܕܒܳܗ̇ ܢܣܽܘܦܽܘܢ: ܘܢܺܐܒܕܽܘܢ: ܘܬܽܘܠܬܳܐ ܢܶܫܬܚܰܪ ܒܳܗ̇. 9: ܘܰܐܥܠܺܝܘܗܝ ܠܬܽܘܠܬܳܐ ܕܢܶܫܬܚܰܪ ܒܢܽܘܪܳܐ: ܘܶܐܨܪܽܘܦ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܕܨܳܪܦܺܝܢ ܠܣܺܐܡܳܐ: ܘܶܐܒܚܽܘܪ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܕܒܳܚܪܺܝܢ ܠܕܰܗܒܳܐ: ܗܽܘ ܢܶܩܪܶܐ ܒܫܶܡܝ ܘܶܐܢܳܐ ܐܶܥܢܶܝܘܗܝ: ܘܶܐܡܰܪ ܕܗܳܢܰܘ ܥܰܡܝ: ܘܗܽܘ ܢܺܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܝ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܝܕ.

1: ܗܳܐ ܝܰܘܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܳܬ݂ܶܐ: ܘܬܶܬܦܰܠܰܓ ܒܶܙܬܶܟ݂ܝ ܒܶܟ݂ܝ. 2: ܘܶܐܟܰܢܶܫ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܠܰܩܪܳܒܳܐ: ܘܬܶܬܚܶܕ݂ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ: ܘܢܶܬܒܰܙܙܽܘܢ ܒ̈ܳܬܶܐ: ܘܢܶܫ̈ܶܐ ܢܶܨܛܰܥܖ̈ܳܢ: ܘܢܶܦܽܘܩ ܦܶܠܓܳܗ̇ ܕܰܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܒܫܶܒܝܳܐ: ܘܦܶܠܓܶܗ ܕܥܰܡܳܐ ܠܳܐ ܢܺܐܒܰܕ݂ ܡܶܢ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ. 3: ܘܢܶܩܽܘܩ ܡܳܪܝܳܐ ܘܢܶܬܟܰܬܰܫ ܥܰܡ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܝܰܘܡܳܐ ܕܶܐܬܟܰܬܰܫ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܰܩܪܳܒܳܐ. 4: ܘܰܢܩܽܘܡܳܢ ܖ̈ܶܓܠܰܘܗܝ ܥܰܠ ܛܽܘܪܳܐ ܕܙܰܝ̈ܬܶܐ: ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ ܒܡܰܕ݂ܢܳܚܶܝܗ̇: ܘܢܶܬܦܠܶܓ ܛܽܘܪܳܐ ܕܙܰܝ̈ܬܶܐ ܦܶܠܓܶܗ ܠܡܰܕ݂ܢܚܳܐ ܘܦܶܠܓܶܗ ܠܡܰܥܪܒܳܐ: ܘܢܶܗܘܶܐ ܒܶܗ ܢܰܚܠܳܐ ܕܛܳܒ ܪܰܒ: ܘܢܶܫܬܒܶܩ ܦܶܠܓܶܗ ܕܛܽܘܪܳܐ ܠܓܰܪܒܝܳܐ: ܘܦܶܠܓܶܗ ܠܬܰܝܡܢܳܐ. 5: ܘܬܶܥܪܩܽܘܢ ܠܢܰܚܠܳܐ ܕܛܽܘܖ̈ܶܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܢܶܡܛܶܐ ܢܰܚܠܗܽܘܢ ܕܛܽܘܖ̈ܶܐ ܠܽܐܘܠܨܳܢܳܐ: ܘܬܶܥܪܩܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܕܰܥܪܰܩܬܽܘܢ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܙܳܘܥܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܝܰܘܡܰܘ̈ܗܝ ܕܥܽܘܙܺܝܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕܳܐ: ܘܢܶܥܽܘܠ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܝ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܩܰܕܺܝܫܰܘ̈ܗܝ ܥܰܡܶܗ.  6: ܒܶܗ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ: ܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܢܽܘܗܪܳܐ: ܐܶܠܳܐ ܥܰܪܝܳܐ ܘܰܓܠܺܝܕ݂ܳܐ. 7: ܘܢܶܗܘܶܐ ܝܰܘܡܳܐ ܚܰܕ݂: ܘܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ ܢܶܬܺܝܕܰܥ ܠܡܳܪܝܳܐ: ܠܳܐ ܠܺܠܝܳܐ ܘܠܳܐ ܐܺܝܡܳܡܳܐ: ܘܰܠܥܶܕܳܢ ܪܰܡܫܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܢܽܘܗܪܳܐ. 8: ܒܶܗ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ: ܢܶܦܩܽܘܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܚܰܝ̈ܶܐ ܡܶܢ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ: ܦܶܠܓܗܽܘܢ ܠܝܰܡܳܐ ܡܰܕ݂ܢܚܳܝܳܐ: ܘܦܶܠܓܗܽܘܢ ܠܝܰܡܳܐ ܡܰܥܪܒܳܝܳܐ: ܩܰܝܛܳܐ ܘܣܰܬ݂ܘܳܐ. 9: ܘܢܶܗܘܶܐ ܡܳܪܝܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܥܰܠ ܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ: ܢܶܗܘܶܐ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܕ݂: ܘܰܫܡܶܗ ܚܰܕ݂. 10: ܘܢܶܚܕܪܶܝܗ̇ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܦܩܰܥܬܳܐ: ܡܶܢ ܓܒܰܥ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܪܰܡܽܘܢ ܕܰܒܬܰܝܡܢܳܝܳܗ̇ ܕܽܐܘܪܺܫܠܶܡ: ܘܬܶܬܪܺܝܡ ܘܬܶܬܶܒ ܒܕܽܘܟܬܳܗ̇: ܡܶܢ ܬܰܪܥܳܐ ܕܒܶܢܝܳܡܶܝܢ: ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܰܐܬܪܳܐ ܕܬܰܪܥܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ: ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܬܰܪܥܳܐ ܕܙܳܘܺܝܬܳܐ: ܘܡܶܢ ܡܰܓܕܠܳܐ ܕܰܚܢܳܢܳܐܶܝܠ: ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܡܰܥܨܰܪܬܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ. 11: ܘܢܶܬܒܽܘܢ ܒܳܗ̇: ܘܬܽܘܒ ܚܶܪܡܳܐ ܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ: ܘܬܶܬܶܒ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ ܒܫܶܠܝܳܐ. 12: ܘܗܳܕ݂ܶܐ ܬܶܗܘܶܐ ܡܚܽܘܬܳܐ ܕܢܶܡܚܶܐ ܡܳܪܝܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܡܶܬܚܰܝܠܺܝܢ ܥܰܠ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ: ܢܶܬܡܣܶܐ ܒܶܣܪܗܽܘܢ ܟܰܕ݂ ܩܳܝܡܺܝܢ ܥܰܠ ܖ̈ܶܓܠܰܝܗܽܘܢ: ܘܥܰܝܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܢܶܬܡܰܣ̈ܝܳܢ ܒܕܽܘ̈ܟܝܳܬܗܶܝܢ: ܘܠܶܫܳܢܗܽܘܢ ܢܶܬܡܣܶܐ ܒܦܽܘܡܗܽܘܢ. 13: ܒܶܗ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ: ܬܶܗܘܶܐ ܒܗܽܘܢ ܬܘܰܗܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܘܢܺܐܚܕܽܘܢ ܐ̱ܢܳܫ ܠܚܰܒܪܶܗ: ܘܬܶܕ݂ܒܰܩ ܐܺܝܕܶܗ ܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕܚܰܒܪܶܗ. 14: ܘܳܐܦ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܢܶܬܟܰܬܰܫ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ: ܘܰܢܟܰܢܶܫ ܩܶܢܝܳܢܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܰܚܕܺܝܪܺܝܢ ܠܶܗ: ܕܰܗܒܳܐ ܘܣܺܐܡܳܐ ܘܢܰܚ̈ܬܶܐ ܕܛܳܒ ܣܰܓܺܝܐܺܝܢ. 15: ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܡܚܽܘܬܳܐ ܕܣܽܘܣܝܳܐ ܘܰܕ݂ܟ݂ܽܘܕܰܢܝܳܐ: ܘܰܕ݂ܓܰܡܠܳܐ ܘܕܰܚܡܳܪܳܐ: ܘܰܕ݂ܟܽܠܳܗ̇ ܒܥܺܝܪܳܐ ܕܬܶܗܘܶܐ ܒܡܰܫܖ̈ܝܳܬܳܐ ܗܳܠܶܝܢ: ܐܰܝܟ݂ ܡܚܽܘܬܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ. 16: ܘܢܶܗܘܶܐ ܟܽܠ ܕܡܶܫܬܚܰܪ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܳܐܬܶܝܢ ܥܰܠ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ: ܢܶܣܩܽܘܢ ܡܶܢ ܫܢܳܐ ܠܰܫܢܳܐ: ܠܡܶܣܓܰܕ݂ ܠܡܰܠܟܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ: ܘܰܠܡܶܥܒܰܕ݂ ܥܰܕ݂ܺܥܕ݂ܳܐ ܕܰܡܛܰܠ̈ܠܶܐ. 17: ܘܢܶܗܘܶܐ ܡܰܢ ܕܠܳܐ ܢܶܣܰܩ ܡܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܫܰܖ̈ܒܳܬܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ: ܠܡܶܣܓܰܕ݂ ܠܡܰܠܟܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ: ܠܳܐ ܢܶܚܽܘܬ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܡܶܛܪܳܐ.  18: ܘܶܐܢ ܫܰܪܒܬܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ ܠܳܐ ܬܶܣܰܩ ܘܠܳܐ ܬܺܐܬܶܐ: ܘܳܐܦ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܬܶܗܘܶܐ ܡܚܽܘܬܳܐ ܕܢܶܡܚܶܐ ܡܳܪܝܳܐ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܠܳܐ ܣܳܠܩܺܝܢ ܠܡܶܥܒܰܕ݂ ܥܰܕ݂ܺܥܕ݂ܳܐ ܕܰܡܛܰܠ̈ܠܶܐ. 19: ܘܗܳܕ݂ܶܐ ܬܶܗܘܶܐ ܚܛܺܝܬܳܗ̇ ܕܡܶܨܪܶܝܢ: ܘܰܚܛܺܝܬܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܠܳܐ ܣܳܠܩܺܝܢ ܠܡܶܥܒܰܕ݂ ܥܰܕ݂ܺܥܕܳܐ ܕܰܡܛܰܠ̈ܠܶܐ. 20: ܒܶܗ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ: ܢܶܗܘܶܐ ܥܰܠ ܦܓܽܘܕܬܶܗ ܕܣܽܘܣܝܳܐ ܩܽܘܕܫܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ: ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܩܰܕܣ̈ܶܐ ܕܰܒܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܐܰܝܟ݂ ܦܺܝܠܳܣ̈ܶܐ ܕܰܩܕ݂ܳܡ ܡܰܕܒܚܳܐ. 21: ܘܢܶܗܘܶܐ ܟܽܠ ܩܰܕ݂ܣܳܐ ܕܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܘܒܺܝܗܽܘܕܳܐ: ܩܽܘܕܫܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ: ܘܢܺܐܬܽܘܢ ܟܽܠ ܕܰܡܕܰܒܚܺܝܢ: ܘܢܶܣܒܽܘܢ ܡܶܢܗܽܘܢ ܘܰܢܒܰܫܠܽܘܢ ܒܗܽܘܢ: ܘܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܬܽܘܒ ܟܢܰܥܢܳܝܳܐ ܒܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ.