ܕܺܝܗܽܘܕܺܝܬ

ܟܬܳܒܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕܺܝܬ

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܐ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܒ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܓ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܕ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܗ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܘ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܙ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܚ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܛ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܐ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܒ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܓ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܕ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܗ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܘ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܐ.

 

ܒܰܫܢܰܬ ܬܠܳܬܰܥܶܣܖ̈ܶܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܕܢܒܽܘܟܰܕܢܳܨܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܕܳܐܬܽܘܪ: ܕܰܐܡܠܶܟ ܒܢܺܝܢܘܶܐ ܡܕܺܝܢܬܳܐ ܪܰܒܬ݂ܳܐ: ܒܝܰܘܡܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐܪܦܰܟܫܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܕܡܳܕ݂ܰܝ: ܕܰܐܡܠܰܟ݂ ܒܩܰܦܛܳܢ.2 ܘܰܒܢܳܐ ܡܰܓܕ݂ܠܳܐ ܠܩܰܦܛܳܢ ܘܰܐܚܕܪܳܗ̇ ܫܽܘܪܳܐ ܒܟܺܐܦ̈ܶܐ ܦܣܺܝ̈ܠܳܬ݂ܳܐ.3 ܕܗܳܘܶܐ ܦܬ݂ܳܝܳܗ̇ ܕܟܺܐܦܳܐ: ܬܠܳܬܡ ܐܰܡܺܝ̈ܢ. ܘܽܐܘܪܟ݂ܳܗ̇: ܫܶܬ ܐܰܡܺܝ̈ܢ. ܘܰܗܘܳܐ ܪܰܘܡܶܗ ܕܫܽܘܪܳܐ ܫܰܒܥܺܝܢ ܐܰܡܺܝ̈ܢ. ܘܰܒܢܳܐ ܡܰܓܕ݂̈ܠܶܐ ܕܬܰܪܥܳܐ ܕܫܽܘܪܳܐ ܡܳܐܐ ܐܰܡܺܝ̈ܢ. ܘܰܦܬܳܝܶܗ ܕܬܰܪܥܳܐ ܫܬܺܝܢ ܐܰܡܺܝ̈ܢ.4 ܘܰܥܒܰܕ ܬܰܪܥܶܐ ܘܩܳܝ̈ܡܶܐ. ܪܰܘܡܗܽܘܢ ܫܬܺܝܢ ܐܰܡܺܝ̈ܢ. ܘܰܦܬܳܝܗܽܘܢ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܐܰܡܺܝ̈ܢ. ܠܡܰܦܩܳܢܳܐ ܕܡܰܪ̈ܟܒܳܬܳܐ ܕܚܰܝܠܶܗ.5 ܘܰܒܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܗܳܢܽܘܢ: ܥܒܰܕ ܩܪܳܒܳܐ ܢܒܽܘܟܳܕܢܳܨܰܪ ܡܰܠܟܳܐ: ܥܰܡ ܐܰܪܦܰܟܫܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܒܰܦܩܰܥܬ݂ܳܐ. ܗܺܝ ܗܺܝ ܦܰܩܥܰܬ݂ ܕܰܘܪܳܐ.6 ܘܰܢܦܰܩܘ ܠܩܽܘܒܠܶܗ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܳܡܖ̈ܰܝ ܛܽܘܖ̈ܶܐ: ܘܟܽܠ ܕܥܳܡܪܺܝܢ ܥܰܠ ܢܰܗܪܳܐ ܦܪܳܬ݂: ܘܥܰܠ ܕܶܩܠܰܬ݂܆ ܘܥܰܠ ܐܽܘܠܰܝ: ܒܰܦܩܰܥܬܳܐ ܕܰܐܪܝܽܘܟ ܡܰܠܟܳܐ ܕܥܺܝܠܰܡ.7 ܘܶܐܬܟܰܢܰܫܘ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܠܡܰܩܪܳܒܽܘ ܥܰܡ ܟܰܠܕܳܝ̈ܶܐ ܘܫܰܕܰܪ ܢܒܽܘܟܳܕܢܳܨܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܕܳܐܬ݂ܽܘܪ ܥܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܳܡܽܘܖ̈ܶܐ ܕܠܶܒܢܳܐ: ܘܥܰܠ ܟܽܠ ܕܥܳܡܪܺܝܢ ܒܩܺܝܠܺܝܩܝܰܐ: ܘܰܒܕܰܪܡܣܽܘܩ: ܘܰܒܠܶܒܠܳܢ ܘܒܰܚܕܳܖ̈ܰܘܗܝ. ܘܥܰܠ ܟܽܠ ܕܥܳܡܪܺܝܢ ܥܰܠ ܝܰܕ ܝܰܡܳܐ.8 ܘܥܰܠ ܥܳܡܽܘܖ̈ܶܐ ܕܟܰܪܡܠܳܐ ܘܰܕܓܶܠܥܳܕ݂ ܘܕܰܓܠܺܝܠܳܐ ܥܶܠܳܝܬܳܐ: ܘܒܰܦܩܰܥܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܕܺܐܝܙܰܪܥܺܝܠ.9 ܘܥܰܠ ܟܽܠ ܕܰܒܫܳܡܪܺܝܢ ܘܒܰܡܕܺܝ̈ܢܳܬܳܐ: ܘܰܠܕܰܒܥܶܒܪܳܐ ܕܝܽܘܪܕܢܳܢ: ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. ܘܠܰܕܒܰܛܢܳܢ ܘܰܕܟܰܠܘܳܢ. ܘܰܕܩܰܕܶܫ: ܘܰܠܕܰܒܢܰܗܪܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ: ܘܰܠܕܰܒܬܰܚܦܺܝܣ: ܘܰܠܪܰܥܡܣܺܝܣ: ܘܰܠܟܽܠܳܗ̇ ܓܳܫܳܢ: ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܨܳܥܳܢ: ܘܰܠܡܰܦܰܣ: ܘܰܠܟܽܠ ܕܥܳܡܪܺܝܢ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ: ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܰܬܚܽܘܡܳܐ ܕܟܽܘܫ.10 ܘܰܐܗܦܶܟܘ ܦܶܬܓܳܡܳܐ ܕܳܢܒܽܘܟܳܕܢܳܨܰܪ ܡܰܠܟܳܐ: ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܳܡܽܘܪ̈ܶܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܘܳܠܐ ܐܶܬ݂ܰܘ ܠܰܩܪܳܒܳܐ. ܘܠܳܐ ܕܚܶܠܘ ܡܶܢܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܗܘܰܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܓܰܒܪܳܐ ܚܰܕ݂. ܘܰܐܗܦܶܟܘ ܐܶܢܽܘܢ ܠܡܰܠܰܐܟܰܘ̈ܗܝ ܒܨܰܥܪܳܐ ܕܰܐܦܰܝ̈ܗܽܘܢ.11 ܘܶܐܬ݂ܚܰܡܰܬ ܛܳܒ ܢܒܽܘܟܳܕܢܳܨܰܪ ܥܰܠ ܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ. ܘܺܝܡܳܐ ܒܟܽܘܪܣܝܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܶܗ: ܕܢܶܬܬܒܰܥ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܬܚܽܘܡ̈ܶܐ  ܕܩܺܝܠܺܝܩܝܰܐ ܘܰܕܕܰܪܡܣܽܘܩ ܘܰܕܒܰܝܫܰܢ.12 ܘܠܰܡܩܰܛܳܠܽܘ ܒܚܰܪܒܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܳܡܽܘܖ̈ܶܐ ܕܡܽܘܐܳܒ: ܘܠܰܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܽܘܢ. ܘܰܠܟܽܠܳܗ̇ ܝܺܗܽܘܕ݂. ܘܰܠܟܽܠ ܕܰܒܡܶܨܪܶܝܢ. ܘܰܠܡܰܐܬ݂ܳܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܰܬܚܽܘܡܳܐ ܕܰܬܖ̈ܰܝܗܽܘܢ ܝܰܡ̈ܡܶܐ.13 ܥܰܬܶܕ݂ ܚܰܝܠܶܗ ܠܽܘܩܒܰܠ ܐܰܪܦܰܟܫܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܒܰܫܢܰܬ݂ ܫܒܰܥܶܣܖ̈ܶܐ.14 ܘܶܐܬ݂ܥܰܫܰܢ ܒܰܩܪܳܒܳܐ. ܘܰܐܗܦܶܟ݂ ܠܟܽܠܶܗ ܚܰܝܠܶܗ ܕܰܐܪܦܰܟܫܰܪ: ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܦܰܪ̈ܳܫܰܘܗܝ: ܘܰܠܟܽܠܗܶܝܢ ܡܰܪ̈ܟܒܳܬ݂ܶܗ.15 ܘܶܐܫܛܰܠܰܛ ܥܰܠ ܡܺܕܝ̈ܢܳܬܶܗ. ܘܡܰܛܺܝ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܩܰܦܛܳܢ. ܘܰܟܒܰܫ ܡܰܓܕ݂̈ܠܶܐ. ܘܰܫܒܳܐ ܠܫܰܛܚܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܰܠܟܽܠܳܗ̇ ܝܳܐܝܽܘܬܗܽܘܢ ܥܰܒܕ݂ܳܗ̇ ܚܶܣܕܳܐ. ܘܰܐܚܕܶܗ ܠܰܐܪܦܰܟܫܰܪ ܒܛܽܘܖ̈ܰܝ ܪܶܓܽܘ. ܘܩܰܛܠܶܗ ܒܪܰܘܡܶܗ. ܘܰܐܘܒܕ݂ܶܗ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܢܳܐ.16 ܘܰܗܦܰܟ݂ ܠܢܺܝܢܘܶܐ ܗܽܘ ܘܚܰܝܠܶܗ: ܘܣܽܘܓܳܐܐ ܕܓܰܒܖ̈ܶܐ ܩܖ̈ܰܒܬܳܢܶܐ.17 ܘܰܗܘܳܐ ܡܶܬܓܰܐܶܐ ܬܰܡܳܢ ܘܡܶܬܒܰܣܰܡ: ܗܽܘ ܘܟܽܠܶܗ̇ ܚܰܝܠܶܗ: ܡܳܐܐ ܘܥܶܣܪܺܝܢ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܒ.

 

 1. 1. ܘܒܰܫܢܰܬ ܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܬܡܳܢܶܐ: ܒܳܬܰܪ ܥܶܣܪܳܐ ܒܝܰܪܚܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ: ܗܘܳܐ ܦܶܬܓܳܡܳܐ ܒܒܰܝܬܶܗ ܕܢܒܽܘܟܰܕܢܳܨܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܠܡܶܬܒܰܥ ܡܶܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪ.2 ܘܰܩܪܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܘܪܰܘܪ̈ܒܳܢܰܘܗܝ.3 ܘܰܓܠܳܐ ܠܗܽܘܢ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕܠܶܒܶܗ.4 ܘܰܗܘܳܐ ܟܰܕ݂ ܫܰܠܶܡ ܠܡܺܐܡܰܪ ܒܺܝܫܬܳܐ ܥܰܠ ܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ: ܩܰܒܶܠܘ ܐܳܦ ܗܶܢܽܘܢ ܠܡܰܘܒܳܕܽܘ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ: ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܠܳܐ ܐܶܫܬܡܰܥܘ ܠܡܶܠܰܬ݂ ܦܽܘܡܶܗ. ܘܰܗܘܳܐ ܟܰܕ݂ ܫܠܶܡܘ ܪ̈ܶܥܝܳܢܰܝܗܽܘܢ: ܩܪܳܐ ܢܒܽܘܟܰܕܢܳܨܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܕܳܐܬ݂ܽܘܪ ܠܶܐܠܦܰܪܢܳܐ ܪܰܒ ܚܰܝܠܶܗ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܬܪܰܝܳܢܶܗ ܗܘܳܐ.5 ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܪܰܒܳܐ ܡܳܪܳܗ̇ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ. ܗܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܬܶܦܽܘܩ ܡܶܢ ܩܕܳܡܝ. ܘܬܶܕܒܰܪ ܥܰܡܳܟ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܕܥܰܫܺܝܢܺܝܢ: ܪ̈ܶܓܠܳܝܶܐ ܡܳܐܐ ܘܥܶܣܪܺܝܢ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ: ܘܣܽܘܓܳܐܐ ܕܖ̈ܰܟܫܳܐ ܥܰܡ ܪ̈ܳܟܒܰܝܗܽܘܢ ܬܪܶܥܣܰܪ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ: ܘܣܰܩ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܰܥܪܒܳܐ: ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܛܠܰܡܘ ܦܶܬܓܳܡܳܐ ܕܦܽܘܡܝ. ܘܬܺܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ: ܕܰܢܛܰܝܒܽܘܢ ܠܺܝ ܐܰܪܥܳܐ ܘܡܰܝ̈ܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܢܳܦܶܩ ܐ̱ܢܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܒܚܶܡܬܝ. ܘܰܡܟܰܣܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܐܰܦܰܝ̈ ܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܒܪ̈ܶܓܠܳܝܶܐ ܕܚܰܝܠܝ. ܘܶܐܬܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܒܶܙܬܳܐ ܠܚܰܝ̈ܠܶܐ. ܘܢܶܬܡܠܽܘܢ ܢܰܚܠܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܪ̈ܶܓܠܳܬܗܽܘܢ ܡܶܢ ܩܛܺܝܠܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܢܰܗܪܳܐ ܕܓܳܪܶܦ: ܡܶܢ ܩܛܺܝܠܰܝ̈ܗܽܘܢ ܢܶܬܡܠܶܐ. ܘܶܐܒܰܕܰܪ ܫܒܺܝܬܗܽܘܢ ܒܣܰܘ̈ܦܶܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܘܰܐܢ̱ܬ ܦܽܘܩ ܘܰܐܚܽܘܕ ܠܺܝ: ܟܽܠܗܽܘܢ ܬܚܽܘܡܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܶܐܢ ܢܶܫܠܡܽܘܢ: ܛܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܠܺܝ ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕܡܰܟܣܳܢܽܘܬ݂ܗܽܘܢ.6 ܘܥܰܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܠܳܐ ܡܶܬܬܦܺܝܣܺܝܢ: ܠܳܐ ܬܚܽܘܣ ܥܰܝܢܳܟ: ܠܡܶܬܰܠ ܐܶܢܽܘܢ ܠܩܶܛܠܳܐ ܘܳܠܒܶܙܬܳܐ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܚܰܝ ܐ̱ܢܳܐ ܘܡܰܠܟܽܘܬܝ ܕܡܰܠܠܶܬ. ܘܶܐܥܒܶܕ݂ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝ. ܘܰܐܢ̱ܬ ܠܳܐ ܬܶܥܒܰܪ ܥܰܠ ܚܰܕ ܡܶܢ ܦܽܘܩܕܳܢ̈ܶܐ ܕܡܳܪܳܟ݂. ܐܶܠܳܐ ܡܫܰܡܠܳܝܽܘ ܬܫܰܡܠܶܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܦܰܩܶܕ݂ܬܳܟ݂ ܠܡܶܥܒܰܕ ܗܳܠܶܝܢ.7 ܘܰܢܦܰܩ ܐܶܠܦܰܪܢܳܐ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܶܗ. ܘܰܩܪܳܐ ܠܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ ܘܰܠܖ̈ܰܒܰܝ ܚܰܝ̈ܠܶܐ: ܘܰܠܩܰܝܽܘܡ̈ܶܐ ܕܚܰܝܠܳܐ ܕܳܐܬ݂ܽܘܪ. ܘܰܡܢܳܐ ܠܓܰܒܖ̈ܶܐ ܓܒܰܝ̈ܳܐ ܠܰܩܪܳܒܳܐ܆ ܐܰܝܟ݂ ܕܦܰܩܕ݂ܶܗ ܡܳܪܶܗ. ܡܳܐܐ ܘܥܶܣܪܺܝܢ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ. ܘܦܰܪ̈ܳܫܶܐ ܫܳܕ݂ܝܰܝ̈ ܒܩܶܫ̈ܬܳܬܳܐ ܬܪܶܥܣܰܪ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ.8 ܘܰܦܩܰܕ ܠܗܽܘܢ ܠܡܶܬܘܰܥܳܕܽܘ ܠܰܩܪܳܒܳܐ. ܘܰܕܒܰܪ ܓܰܡ̈ܠܶܐ ܘܚܶܡܖ̈ܶܐ ܕܢܶܫܩܠܽܘܢ ܬܽܘܪܣܳܝܗܽܘܢ ܣܽܘܓܳܐܐ ܕܛܳܒ.9 ܘܥܶܪ̈ܒܶܐ ܘܬܰܘܖ̈ܶܐ ܠܡܶܐܟܽܘܠܬܗܽܘܢ ܕܠܳܐ ܡܶܢܝܳܢ.10 ܘܕܰܗܒܳܐ ܘܟܶܣܦܳܐ ܡܶܢ ܒܰܝܬܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܣܽܘܓܳܐܐ ܕܛܳܒ.11 ܘܰܢܦܰܩ ܡܶܢ ܢܺܝܢܘܶܐ ܗܽܘ ܘܚܰܝܠܶܗ ܠܡܰܪܕ݂ܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܰܢܟܰܣܶܐ ܐܰܦܶܝ̈ܗ̇ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܰܥܪܒܳܐ ܒܡܰܪ̈ܒܳܬܳܐ ܘܰܒܪ̈ܶܓܠܳܝܶܐ ܓܒܰܝ̈ܳܐ. ܘܰܢܦܰܩ ܥܰܡܗܽܘܢ ܚܰܠܽܘܛܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ: ܐܰܝܟ ܩܰܡܨܳܐ ܘܰܐܝܟ ܙܳܚܠܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܘܠܰܝܬ ܗܘܳܐ ܡܶܢܝܳܢ ܠܣܳܟܗܽܘܢ.12 ܘܰܢܦܰܩ ܡܶܢ ܢܺܝܢܘܶܐ ܡܰܪܕ݂ܳܐ ܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܠܽܘܩܒܰܠ ܦܩܰܥܬܳܐ ܕܒܶܝܬ ܩܛܺܝܠܰܬ݂. ܘܰܫܪܰܘ ܠܽܘܩܒܰܠ ܒܶܝܬ ܩܛܺܝܠܰܬ݂ ܥܰܠ ܓܶܢܒ ܛܽܘܪܳܐ ܕܰܐܓܢܶܐ: ܕܡܶܢ ܣܶܡܳܠܳܐ ܕܩܺܝܠܺܝܩܝܰܐ ܥܶܠܳܝܬܳܐ. ܘܰܕܒܰܪ ܠܟܽܠܶܗ ܚܰܝܠܶܗ ܪ̈ܶܓܠܳܝܶܐ ܘܦܰܪ̈ܳܫܶܐ ܘܡܰܪ̈ܟܒܳܬ݂ܳܐ. ܘܰܫܩܰܠ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܠܛܽܘܪܳܐ. ܘܰܚܪܰܒ ܠܦܽܘܛܳܝ̈ܶܐ ܘܰܠܠܽܘ̈ܕܳܝܶܐ.13 ܘܰܫܒܰܘ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܬܺܝܪܶܣ: ܘܠܰܒܢܰܝ̈ ܪܥܰܡܣܺܝܣ. ܘܠܰܒܢܰܝ̈ ܐܺܝܫܡܳܥܺܝܠ: ܕܥܳܡܪܺܝܢ ܒܡܰܕ݂ܒܪܳܐ ܕܡܶܢ ܬܰܝܡܢܳܐ: ܘܟܶܠܘܳܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܟܰܠܕܳܝ̈ܶܐ.14 ܘܰܥܒܰܪ ܦܪܳܬ݂. ܘܥܰܒܪܶܗ ܠܢܰܗܖ̈ܰܘܳܬܳܐ ܕܡܶܢ ܬܰܝܡܢܳܐ.15 ܘܰܥܩܰܪ ܠܟܽܠܗܶܝܢ ܡܕܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܥܰܫܺܝ̈ܢܳܬܳܐ: ܕܥܰܠ ܓܶܢܒ ܢܰܚܠܳܐ ܕܝܳܒܰܩ: ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕܶܐܬ݂ܰܘ ܠܝܰܡܳܐ. ܘܶܐܚܰܕ݂ ܬܚܽܘܡܳܐ ܕܩܺܝܠܺܝܩܝܰܐ. ܘܰܚܪܰܒ ܠܟܽܠ ܕܩܳܐܶܡ ܠܩܽܘܒܠܶܗ.16 ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܠܰܬܚܽܘܡܳܐ ܕܝܰܦܬ ܕܰܒܬܰܝܡܢܳܐ: ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܟܽܠܳܗ̇ ܥܳܪܒ. ܘܰܐܬܟܪܶܟ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܡܶܕܝܰܢ. ܘܰܐܘܩܶܕ݂ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܡܰܫܟܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܰܫܒܰܘ ܛܝܳܖ̈ܰܝܗܽܘܢ.17 ܘܰܢܚܶܬܘ ܠܚܰܩ̈ܠܳܬܳܐ ܕܕܰܪܡܣܽܘܩ: ܒܝܰܘ̈ܡܰܝ ܚܨܳܕܳܐ ܕܚܶܛ̈ܶܐ. ܘܰܐܘܩܶܕ݂ ܠܟܽܠ ܚܰܩ̈ܠܳܬܗܽܘܢ. ܘܰܕܪܰܘ ܦܰܩ̈ܥܳܬܗܽܘܢ. ܘܡܰܪ̈ܒܥܶܐ ܕܥܳܢ̈ܗܽܘܢ ܘܒܰܩܖ̈ܰܝܗܽܘܢ ܘܰܓܙܳܖ̈ܰܝܗܽܘܢ ܥܒܰܕ݂ܘ ܠܰܚܒܳܠܳܐ. ܘܒܰܙܘ ܡܕܺܝ̈ܢܳܬܗܽܘܢ. ܘܩܰܛܶܠܘ ܥܠܰܝܡܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܦܽܘܡܳܐ ܕܚܰܪܒܳܐ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܓ.

 

 1. 1. ܘܢܶܦܠܰܬ ܕܶܚܠܬܳܐ ܘܰܪܬܺܝܬܳܐ ܥܰܠ ܟܽܠ ܕܥܳܡܪܺܝܢ ܥܰܠ ܓܶܢܒ ܝܰܡܳܐ. ܘܰܒܨܽܘܪ ܘܰܒܨܰܝܕܳܢ: ܘܥܰܠ ܥܳܡܽܘܪ̈ܶܝܗ̇ ܕܣܽܘܪܺܝ: ܘܥܰܠ ܟܽܠ ܕܥܳܡܪܺܝܢ ܒܠܶܒܢܳܐ: ܘܥܰܠ ܥܳܡܽܘܪ̈ܶܝܗ̇ ܕܰܐܫܕܽܘܕ ܘܕܰܐܫܩܳܠܽܘܢ ܘܰܕܥܶܐܙܳܐ. ܘܰܕܚܶܠܘ ܡܶܢܶܗ ܛܳܒ. ܘܫܰܕܰܪܘ ܠܘܳܬܶܗ ܐܺܝܙܓܰܕ̈ܶܐ ܒܡ̈ܶܠܶܐ ܕܰܫܠܳܡܳܐ ܘܶܐܡܰܪܘ.2 ܐܳܡܪܺܝܢܰܢ: ܚܢܰܢ ܥܰܒ̈ܕܶܐ ܚܢܰܢ ܕܢܒܽܘܟܰܕܢܳܨܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܪܰܒܳܐ.3 ܗܳܐ ܩܳܝܡܺܝܢܰܢ ܩܕ݂ܳܡܰܝܟ.4 ܥܒܶܕ݂ ܠܰܢ ܐܰܝܟ ܕܫܰܦܺܝܪ ܠܳܟ.5 ܘܗܳܐ ܡܕܺܝ̈ܢܳܬܰܢ ܘܥܳܡܽܘܖ̈ܰܝܗܶܝܢ ܥܰܒ̈ܕܰܝܟ ܐܶܢܽܘܢ.6 ܬܳܐ ܘܦܰܠܶܓ ܒܰܢ ܐܰܝܟ ܕܛܳܒ ܒܥܰܝܢܰܝ̈ܟ.7 ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܐܺܝܙ̈ܓܰܕܶܐ: ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܐܠܦܰܪܢܳܐ ܐܰܝܟ ܡ̈ܶܠܶܐ ܗܳܠܶܝܢ. ܘܰܢܚܶܬ ܠܘܳܬ݂ ܡܕܺܝܢܬܳܐ ܕܥܰܠ ܓܶܢܒ ܝܰܡܳܐ ܗܽܘ ܘܚܰܝܠܶܗ. ܘܰܐܩܺܝܡ ܡܰܛܪ̈ܳܬ݂ܳܐ ܒܰܡܕܪܝ̈ܢܳܬܳܐ ܥܰܫܺܝ̈ܢܳܬܳܐ.8 ܘܰܕܒܰܪ ܡܶܢܗܶܝܢ ܥܶܕܪܳܐ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܓܒܰܝ̈ܳܐ.9 ܘܩܰܒܠܳܝ̈ܗܝ ܡܕܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܘܩܽܘܪ̈ܝܳܐ: ܒܰܟܠܺܝ̈ܠܶܐ ܘܒܰܦܠܰܓ̈ܶܐ ܘܒܰܪ̈ܒܺܝܥܶܐ.10 ܘܰܥܩܰܪ ܟܽܠ ܗܰܝܟܠܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܕܶܚ̈ܠܳܬܗܽܘܢ ܦܰܣܶܩ.11 ܡܶܛܽܠ ܕܝܰܗܒ ܗܘܳܐ ܒܐ̱ܪܳܙ ܠܡܰܘܒܳܕܽܘ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܐܰܝܟ ܕܠܶܗ ܠܢܒܽܘܟܳܕܢܳܨܰܪ ܢܶܦܠܚܽܘܢ ܘܢܶܣܓܕܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܠܶܫܳܢ̈ܶܐ: ܘܢܶܩܪܽܘܢܶܗ ܐܰܠܳܗ.12 ܘܶܐܬܳܐ ܠܺܐܝܙܰܪܥܺܝܠ ܕܥܰܠ ܓܶܢܒ ܕܳܘܬ݂ܰܢ. ܠܽܘܩܒܰܠ ܡܰܣܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂. ܘܰܫܪܳܐ ܒܶܝܬ ܓܒܰܥ ܠܒܰܝܫܳܢ.13 ܘܰܥܒܰܕ ܬܰܡܳܢ ܝܺܪܰܚ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ: ܠܡܰܬܩܳܢܽܘ ܟܽܠܗܶܝܢ ܥܒܺܝ̈ܕ݂ܳܬܳܐ ܕܚܰܝܠܶܗ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܕ.

 

 1. 1. ܘܰܫܡܰܥܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܕܥܳܡܪܺܝܢ ܒܺܝܗܽܘܕ݂: ܟܽܠ ܕܰܥܒܰܕ ܐܶܠܦܰܪܢܳܐ ܪܰܒ ܚܰܝܠܳܐ ܕܢܒܽܘܟܰܕܢܳܨܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܕܳܐܬ݂ܽܘܪ ܒܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܘܰܢܣܰܒ ܐܰܠܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܝܰܗܒ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܚܒܳܠܳܐ.2 ܘܰܕܚܶܠܘ ܛܳܒ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܘܗܝ: ܥܰܠ ܐܽܘܪܺܫܶܡ ܘܥܰܠ ܗܰܝܟܠܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܗܽܘܢ. ܘܶܐܬ݂ܕܰܠܰܚܘ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܟܺܝܠ ܗܽܘ ܣܠܶܩܘ ܗܘܰܘ ܡܶܢ ܫܒܺܝܬܳܐ. ܘܰܕܫܪܘܬܺܝܢ ܗܽܘ ܐܶܬ݂ܟܰܢܰܫ ܗܘܳܐ ܥܰܡܳܐ ܕܝܽܗ̱ܘ̈ܕ݂ܳܝܶܐ. ܘܡܳܐܢ̈ܶܐ ܘܡܰܕܒܚܳܐ ܘܗܰܝܟܰܠ ܗܽܘ ܐܶܬ݂ܩܰܕܰܫܘ ܗܘܰܘ ܡܶܢ ܛܰܡܐܽܘܬ݂ܳܐ.3 ܘܫܰܕܰܪܘ ܠܰܬܚܽܘܡܳܐ ܕܫܳܡܪܺܝܢ: ܘܰܠܩܽܘܪ̈ܝܳܐ ܕܒܶܝܬ ܚܰܘܪܳܢ: ܘܠܰܐܒܶܠ ܡܚܽܘܠܳܐ: ܘܠܺܐܝܪܺܝܚܽܘ: ܘܰܠܟܰܟܰܪ: ܘܰܠܒܶܝܬ ܚܰܘܪܳܢ: ܘܠܽܐܘܠܽܘ̈ܢ̈ܶܐ ܕܓܠܺܝܡ. ܘܶܐܚܰܕܘ ܟܽܠ ܪ̈ܺܝܫܰܝ ܛܽܘܖ̈ܶܐ ܪ̈ܳܡܶܐ.4 ܘܰܐܥܫܶܢܘ ܩܽܘܪ̈ܝܳܐ ܕܰܒܗܽܘܢ. ܘܰܐܣܶܩܘ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܝܟ ܕܠܰܩܪܳܒܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܟܺܝܠ ܗܽܘ ܐܶܬ݂ܚܨܶܕ ܗܘܰܘܝ̈ ܐܰܪ̈ܥܳܬܗܽܘܢ.5 ܘܰܟܬܰܒ ܐܶܠܺܝܰܩܺܝܡ ܟܳܗܢܳܐ ܪܰܒܳܐ ܒܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܗܳܢܽܘܢ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ: ܠܥܳܡܽܘܖ̈ܶܐ ܕܒܶܝܬ ܩܠܰܘ: ܘܰܠܒܶܝܬ ܡܰܣܬܺܝܡ ܕܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܡܰܣܪܳܐ ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܐܺܝܙܰܪܥܺܝܠ: ܘܠܽܘܩܒܰܠ ܦܩܰܥܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܕܥܰܠ ܓܶܢܒ ܕܳܘܬ݂ܰܢ: ܠܡܺܐܡܰܪ.6 ܐܰܚܽܘܕܘ ܡܰܣܩܳܢܳܐ ܕܛܽܘܪܳܐ ܕܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܗܽܘ ܡܰܥܠܳܢܳܐ ܠܺܝܗܽܘܕ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܦܫܺܝܩ ܗܘܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܣܳܠܩܺܝܢ ܡܶܛܽܠ ܕܩܰܛܺܝܢܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܡܰܣܰܩܬܳܐ ܐܳܦ ܠܰܬܪܶܝܢ ܓܰܒܪ̈ܺܝܢ ܐܰܟܚܕ݂ܳܐ.7 ܘܰܥܒܰܕܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ: ܐܶܠܺܝܰܩܺܝܡ ܟܳܗܢܳܐ ܪܰܒܳܐ: ܣܳܒ̈ܶܐ ܘܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܕܝܳܬܒܺܝܢ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ.8 ܘܰܓܥܰܘ ܟܽܠܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܠܘܳܬ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܒܟܽܠܶܗ ܠܶܒܗܽܘܢ. ܘܡܰܟܶܟܘ ܢܰܦܫܗܽܘܢ ܒܨܰܘܡܳܐ ܪܰܒܳܐ: ܗܶܢܽܘܢ ܘܢܶܫܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܝܰܠܽܘܕܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܟܽܠ ܥܳܡܽܘܖ̈ܶܐ ܘܰܐܓܺܝܪܳܐ ܘܰܙܒܺܝܢ ܟܶܣܦܳܐ.9 ܘܰܡܚܰܘ ܣܰܩ̈ܶܐ ܒܚܰܨܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܟܽܠ ܓܰܒܪܳܐ ܡܶܢ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ: ܘܰܐܢ̱ܬܬܳܐ ܘܛܰܠܝܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܥܳܡܪܺܝܢ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ: ܢܦܰܠܘ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ܗܽܘܢ ܩܕ݂ܳܡ ܗܰܝܟܠܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܚܰܙܶܩܘ ܣܰܩ̈ܶܐ ܥܰܠ ܡܰܕ݂ܒܚܳܐ.10 ܘܰܓܥܰܘ ܠܘܳܬ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܐܰܟܚܕ݂ܳܐ: ܕܠܳܐ ܢܶܬܶܠ ܝܰܠܽܘܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܒܶܙܬܳܐ: ܘܢܶܫܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܫܶܒܝܳܐ: ܘܰܡܕܺܝ̈ܢܳܬܗܽܘܢ ܠܰܚܒܳܠܳܐ: ܘܩܽܘܕܫܳܐ ܠܛܰܡܐܽܘܬܳܐ ܘܰܠܚܶܣܕܳܐ ܘܰܠܚܰܕܽܘܬܳܐ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܘܰܫܡܰܥ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܚܙܳܐ ܐܽܘܠܨܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܰܗܘܰܘ ܥܰܡܳܐ ܨܳܝܡܺܝܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ: ܒܟܽܠܳܗ̇ ܝܺܗܽܘܕ݂ ܘܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. ܘܰܢܦܰܠܘ ܩܕ݂ܳܡ ܒܶܝܬ ܩܽܘܕܫܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ.11 ܘܰܐܠܺܝܰܩܺܝܡ ܟܳܗܢܳܐ ܪܰܒܳܐ: ܘܟܽܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܩܳܝܡܺܝܢ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܰܡܫܰܡܫܳܢ̈ܶܐ: ܟܰܕ݂ ܐܰܣܺܝܪܺܝܢ ܣܰܩ̈ܶܐ ܒܚܰܨܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܰܡܩܰܪܒܺܝܢ ܗܘܰܘ ܝܰܩܕ̈ܶܐ ܫܰܠܡ̈ܶܐ ܐܰܡܺܝܢ̈ܶܐ: ܘܢܶܕ݂ܖ̈ܶܐ ܘܦܽܘܪ̈ܫܳܢܶܐ ܘܩܽܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܕܥܰܡܳܐ. ܘܩܶܛܡܳܐ ܪܡܶܐ ܥܰܠ ܟܰܠܘܰܝ̈ܗܽܘܢ.12 ܘܓܳܥܶܝܢ ܗܘܰܘ ܠܘܳܬ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠܶܗ ܚܰܝܠܗܽܘܢ: ܕܢܶܣܥܽܘܪ ܠܟܽܠܶܗ ܒܶܝܬ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܠܛܳܒ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܗ.

 

 1. 1. ܘܶܐܬ݂ܶܐܡܰܪ ܠܶܐܠܦܰܪܢܳܐ ܪܰܒ ܚܰܝܠܳܐ ܕܳܐܬ݂ܽܘܪ. ܕܶܐܬ݂ܘܰܥܰܕܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܠܰܩܪܳܒܳܐ. ܘܡܰܥܠܳܢܳܐ ܕܛܽܘܖ̈ܶܐ ܐܶܚܰܕ݂ܘ. ܘܰܐܥܫܶܢܘ ܟܽܠ ܪ̈ܺܝܫܰܝ ܛܽܘܖ̈ܶܐ ܪ̈ܳܡܶܐ. ܘܝܰܗܒܘ ܟܡܺܐܢ̈ܶܐ ܒܚܰܩ̈ܠܳܬ݂ܳܐ.2 ܘܶܐܬ݂ܚܰܚܡܰܬ݂ ܪܽܘܓܙܶܗ ܕܶܐܠܦܰܪܢܳܐ ܛܳܒ. ܘܰܩܪܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܪܰܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܕܡܽܘܐܳܒ: ܘܰܠܫܰܠܺܝܛܳܢ̈ܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܽܘܢ: ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܪ̈ܺܝܫܰܝ ܡܕܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܕܥܰܠ ܝܰܕ݂ ܝܰܡܳܐ.3 ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܐܡܰܪܘ ܠܺܝ ܒܢܰܝ̈ ܟܢܰܥܰܢ: ܡܰܢܽܘ ܥܰܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܝܳܬ݂ܒܺܝܢ ܒܛܽܘܪܳܐ. ܘܡܳܢܳܐ ܐܶܢܶܝܢ ܡܕܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܘܣܽܘܓܰܐܬ ܚܰܝܠܗܽܘܢ. ܘܰܒܡܰܢܽܘ ܚܰܝܠܗܽܘܢ ܘܥܽܘܫܢܗܽܘܢ. ܘܡܰܢܽܘ ܪܰܒܳܐ ܕܩܳܐܶܡ ܥܠܰܝܗܽܘܢ.4 ܘܰܠܡܳܢܳܐ ܠܳܐ ܨܒܰܘ ܠܡܶܐܬ݂ܳܐ ܠܽܐܘܪܥܝ: ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܟܽܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܥܳܡܪܺܝܢ ܒܰܡܥܰܖ̈ܶܐ.5 ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܐܰܚܝܺܘܕ݂ ܪܰܒܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܽܘܢ. ܢܶܫܡܰܥ ܡܳܪܝ ܡܶܠܰܬ ܦܽܘܡܳܐ ܕܥܰܒܕܶܗ. ܘܺܐܡܰܪ ܠܳܟ ܫܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ: ܥܰܠ ܥܰܡܳܐ ܕܥܳܡܰܪ ܥܰܠ ܓܰܒܳܟ݂ ܒܛܽܘܪܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܠܳܐ ܬܶܦܽܘܩ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕܰܓܳܠܬܳܐ ܡܶܢ ܦܽܘܡܶܗ ܕܥܰܒܕܳܟ݂.6 ܡܶܛܽܠ ܕܥܰܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܡܶܢ ܛܽܘܗܡܰܐ ܗ̱ܘ ܕܟܰܠܕܳܝ̈ܶܐ.7 ܘܺܝܬܶܒ ܠܽܘܩܕܰܡ ܒܶܝܬ ܢܰܗܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܨܒܰܘ ܠܡܺܐܙܰܠ ܒܳܬܰܪ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ ܕܰܐܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܕܰܗܘܰܘ ܡܝܰܩܪܺܝܢ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܟܰܠܕܳܝ̈ܶܐ.8 ܐܶܠܳܐ ܣܛܰܘ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ ܕܰܐܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ.9 ܘܰܣܓܶܕܘ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ: ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܕܝܰܕܥܽܘܗܝ. ܘܰܐܦܶܩ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܐܰܠܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܰܥܪܰܩܘ ܠܒܶܝܬ ܢܰܗܖ̈ܰܘܳܬܳܐ. ܘܰܥܡܰܪܘ ܬܰܡܳܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܐܰܠܳܗܗܽܘܢ: ܕܢܶܦܩܽܘܢ ܡܶܢ ܒܶܝܬ ܝܳܪܬܽܘܬ݂ܗܽܘܢ: ܠܡܺܐܙܰܠ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܰܟܢܰܥܢ. ܘܰܥܡܰܪܘ ܬܰܡܳܢ. ܘܰܥܬܰܪܘ ܒܕܰܗܒܳܐ ܘܰܒܟܶܣܦܳܐ. ܘܒܰܒܥܺܝܪܳܐ ܣܽܘܓܳܐܐ ܕܛܳܒ. ܘܰܢܚܶܬܘ ܠܡܶܨܪܶܝܢ: ܡܶܛܽܠ ܟܰܦܢܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܰܟܢܰܥܢ. ܘܺܝܬܶܒܘ ܬܰܡܳܢ ܘܶܐܬܬܰܪܣܺܝܘ. ܘܰܣܓܺܝܘ ܬܰܡܳܢ ܛܳܒ. ܘܠܰܝܬ ܗܘܳܐ ܡܶܢܝܳܢ ܠܫܰܪ̈ܒܳܬܗܽܘܢ.10 ܘܩܳܡܘ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܡܶܨܪ̈ܳܝܶܐ ܘܶܐܬܚܰܟܰܡܘ ܠܗܽܘܢ. ܘܫܰܥܒܶܕܘ ܐܶܢܽܘܢ ܒܛܺܝܢܳܐ ܘܰܒܠܶܒܢ̈ܶܐ. ܘܡܰܟܟܽܘܗܝ ܠܥܰܡܳܐ: ܘܰܥܒܰܕܘ ܐܶܢܽܘܢ ܥܰܒܕ̈ܶܐ. ܘܰܓܥܰܘ ܠܘܳܬ݂ ܐܰܠܳܗܗܽܘܢ. ܘܰܡܚܳܐ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ ܡܰܚܘ̈ܳܬܳܐ ܕܠܰܝܬ ܠܗܶܝܢ ܐܳܣܝܽܘ.11 ܘܰܐܦܶܩܘ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܨܪ̈ܳܝܶܐ ܡܶܢ ܐܰܪܥܗܽܘܢ.12 ܘܰܐܘܒܶܫ ܐܰܠܳܗܳܐ ܝܰܡܳܐ ܕܣܽܘܦ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܝܗܽܘܢ.13 ܘܰܐܝܬܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܠܽܐܘܪܚܳܐ ܕܛܽܘܪ ܣܺܝܢܰܝ ܘܠܰܩܕܶܫ.14 ܘܰܐܦܶܩܘ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܳܡܽܘܖ̈ܶܐ ܕܡܰܕܒܪܳܐ: ܘܰܠܟܽܠ ܕܥܳܡܪܺܝܢ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܰܐܡܽܘܪ̈ܳܝܶܐ. ܘܠܰܒܢܰܝ̈ ܚܰܫܒܽܘܢ ܐܰܘܒܶܕ݂ܘ ܒܥܽܘܫܢܗܽܘܢ. ܘܰܥܒܰܪܘ ܝܽܘܪܕܢܳܢ. ܘܺܝܪܶܬܘ ܟܽܠ ܛܽܘܪܳܐ.15 ܘܰܐܦܶܩܘ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܝܗܽܘܢ: ܠܰܟܢܰܥܢܳܝ̈ܶܐ: ܘܰܠܦܰܪ̈ܙܳܝܶܐ: ܘܰܠܚܰܘ̈ܳܝܶܐ ܘܰܠܝܰܒܽܘ̈ܣܳܝܶܐ: ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܓܰܪ̈ܓܽܘܣܳܝܶܐ. ܘܰܥܡܰܪܘ ܒܳܗ̇ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ.16 ܘܰܟܡܳܐ ܕܠܳܐ ܚܳܛܶܝܢ ܗܘܰܘ ܩܕ݂ܳܡ ܐܰܠܳܗܗܽܘܢ. ܥܰܡܗܽܘܢ ܗܘܰܝ̈ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܗ̱ܽܘ ܕܣܳܢܶܐ ܥܰܘܠܳܐ.17 ܟܰܕ ܥܒܰܪܘ ܥܰܠ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܦܰܩܶܕ ܐܶܢܽܘܢ:ܐܶܒܰܕܘ ܒܰܩܪ̈ܳܒܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ. ܘܶܐܫܬܒܺܝܘ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܠܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ. ܘܗܰܝܟܠܳܐ ܕܰܐܠܳܗܗܽܘܢ ܗܘܳܐ ܠܰܕܝܳܫܳܐ. ܘܰܡܕܺܝܢܬܗܽܘܢ ܐܶܬܬܰܚܕܰܬ݂ ܡܶܢ ܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܶܐ.18 ܘܗܳܫܳܐ ܐܶܬܦܢܺܝܘ ܠܘܽܬ݂ ܐܰܠܳܗܗܽܘܢ. ܘܶܐܬܟܰܢܰܫܘ ܡܶܢ ܐܰܬܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ ܕܶܐܬܒܰܕܰܪܘ ܠܬܰܡܳܢ. ܘܶܐܫܬܠܶܛܘ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ: ܐܰܬ݂ܰܪ ܕܒܶܝܬ ܡܰܩܕܫܗܽܘܢ ܬܰܡܳܢ. ܘܰܥܡܰܪܘ ܒܛܽܘܪܳܐ ܕܰܚܪܰܘ ܗܘܳܐ.19 ܗܳܫܳܐ ܡܳܪܝ: ܐܶܢ ܐܺܝܬ ܚܛܳܗܳܐ ܒܥܰܡܳܐ ܗܳܢܳܐ: ܘܡܰܣܟܠܺܝܢ ܒܰܐܠܳܗܗܽܘܢ: ܢܶܬܪܰܥܶܐ ܕܗܳܘܝܳܐ ܠܗܽܘܢ ܬܽܘܩܰܠܬܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ. ܘܢܶܣܰܩ ܘܢܰܩܪܶܒ ܥܰܡܗܽܘܢ.20 ܘܶܐܢ ܠܰܝܬ ܥܰܘܠܳܐ ܒܥܰܡܗܽܘܢ: ܢܶܥܒܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܡܳܪܝ. ܕܰܠܡܳܐ ܢܣܰܝܰܥ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܠܳܗܗܽܘܢ: ܘܢܶܗܘܶܐ ܚܶܣܕܳܐ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ.21 ܘܰܗܘܳܐ ܟܰܕ݂ ܫܠܺܝ ܐܰܚܝܺܘܕ ܡܶܢ ܕܰܠܡܰܡܠܳܠܽܘ ܦܶܬܓܳܡ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ. ܪܰܛܶܢܘ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܕܩܳܝܡܺܝܢ ܚܕܳܪ ܡܫܰܟܢ̈ܶܐ.22 ܘܶܐܡܰܪܘ ܪܰܘܪ̈ܒܶܐ ܕܶܐܠܦܰܪܢܳܐ: ܘܥܳܡܽܘܖ̈ܶܐ ܕܥܰܠ ܓܶܢܒ ܝܰܡܳܐ: ܘܥܳܡܽܘܖ̈ܶܐ ܕܡܽܘܐܳܒ: ܠܰܡܦܰܣܳܩܽܘܬܶܗ ܠܰܐܚܝܺܘܕ݂. ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܡܰܪܘ ܠܳܐ ܕܳܚܠܺܝܢܰܢ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܥܰܡܳܐ ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܠܰܝܬ ܒܶܗ ܚܰܝܠܳܐ ܠܰܩܪܳܒܳܐ. ܡܶܛܽܠܗܳܢܳܐ ܢܶܣܰܩ ܥܠܰܝܗܽܘܢ. ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܠܚܰܝܠܳܟ ܡܳܪܰܢ ܐܶܠܦܰܪܢܳܐ.23 ܘܟܰܕ݂ ܫܠܺܝ ܪܰܘܒܳܐ ܕܓܰܒܖ̈ܶܐ ܕܰܚܕܺܝܪܺܝܢ ܠܗܽܘܢ: ܐܶܡܰܪ ܐܶܠܦܰܪܢܳܐ ܪܰܒ ܚܰܝܠܳܐ ܕܳܐܬ݂ܽܘܪ ܠܰܐܚܝܺܘܕ݂ ܩܕܳܡ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ. ܡܰܢ ܐܰܢ̱ܬ ܐܰܚܝܺܘܕ݂: ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܝܽܘܐܳܒ ܘܰܐܓܺܝܖ̈ܶܐ ܕܥܰܡܗܽܘܢ. ܕܶܐܬ݂ܢܰܒܺܝܬ ܠܰܢ ܐܰܝܟ ܕܝܰܘܡܳܢܳܐ: ܘܶܐܡܰܪܬ ܠܰܢ. ܕܥܰܡ ܥܰܡܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܠܳܐ ܢܰܩܪܶܒ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܠܳܗܗܽܘܢ ܡܣܰܝܰܥ ܠܗܽܘܢ.24 ܘܡܰܢܽܘ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܶܠܳܐ ܢܒܽܘܟܰܕܢܳܨܰܪ ܡܰܠܳܟܳܐ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ. ܗܽܘ ܢܫܰܕܰܪ ܚܰܝܠܶܗ: ܘܢܰܘܒܶܕ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܐܰܦܰܝ̈ ܐܰܪܥܳܐ. ܘܠܳܐ ܢܶܦܪܽܘܩ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܠܳܗܗܽܘܢ.25 ܘܰܚܢܰܢ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܕܢܒܽܘܟܰܕܢܳܨܰܪ: ܢܶܡܚܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܝܟ ܕܰܠܚܰܕ ܓܒܰܪ. ܘܠܳܐ ܢܩܽܘܡܽܘܢ ܩܕ݂ܳܡ ܨܗܳܠܳܐ ܕܪ̈ܶܟܫܰܢ.26 ܡܶܛܽܠ ܕܢܰܘܒܶܕ݂ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܰܬܚܽܘܡܰܝ̈ܗܽܘܢ ܢܶܪܘܽܘܢ ܡܶܢ ܕܶܡܗܽܘܢ. ܘܦܰܩ̈ܥܳܬܗܽܘܢ ܢܶܬܡ̈ܰܠܝܳܢ ܡܶܢ ܫܠܰܕܰܝ̈ܗܽܘܢ.27 ܘܠܳܐ ܬܩܽܘܡ ܥܶܩܒܬܳܐ ܕܪ̈ܶܓܠܰܝܗܽܘܢ ܩܕ݂ܳܡܰܝܢ. ܐܶܠܳܐ ܡܺܐܒܰܕ݂ ܢܺܐܒܕ݂ܽܘܢ. ܐܶܡܰܪ ܢܒܽܘܟܰܕܢܳܨܰܪ ܡܳܪܳܐ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ. ܘܠܳܐ ܢܶܗܦܟܽܘܢ ܦܶܬܓܳܡܰܘ̈ܗܝ ܠܒܶܣܬܰܪܗܽܘܢ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܘ.

 

 1. 1. ܐܰܢ̱ܬ ܕܶܝܢ ܐܰܚܝܺܘܕ݂ ܐܰܓܺܝܪܳܐ ܕܥܰܡܽܘܢ: ܕܡܰܠܶܠܬ ܦܶܬܓ̈ܳܡܶܐ ܗܳܠܶܝܢ.2 ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܥܰܘܠܳܟ ܠܳܐ ܬܶܬܚܙܶܐ ܠܺܝܡܶܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ: ܥܕܰܡܳܐ ܕܶܐܥܒܶܕ݂ ܬܒܰܥܬܳܐ ܡܶܢ ܥܰܡܳܐ ܕܰܣܠܶܩ ܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ.3 ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܢܶܥܽܘܠ ܣܰܝܦܳܐ ܕܚܰܝܠܝ: ܘܢܰܝܙܟܳܐ ܕܥܰܒܕܰܝ̈ ܒܕܰܦܢܰܝ̈ܟ.4 ܘܬܶܦܶܠ ܥܰܡ ܩܛܺܝܠܰܝ̈ܗܽܘܢ ܡܳܐ ܕܗܶܦܟܶܬ݂. ܘܢܰܘܒܠܽܘܢܳܟ݂ ܥܰܒܕܰܝ̈ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܘܢܶܫܒܩܽܘܢܳܟ݂ ܒܰܚܕ݂ܳܐ ܡܶܢ ܡܕܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܠܳܐ ܬܡܽܘܬ݂ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕܥܰܡܗܽܘܢ ܬܺܐܒܰܕ݂.5 ܡܶܛܽܠ ܕܰܣܒܰܪܬ ܒܠܶܒܳܟ݂ ܕܠܳܐ ܡܶܬܬܰܚܕܺܝܢ. ܘܠܳܐ ܢܶܚ̈ܙܝܳܢ ܐܰܦܰܝ̈ܟ ܒܛܳܒܬܳܐ. ܡܰܠܶܠܬ ܓܶܝܪ: ܘܠܳܐ ܢܶܦܶܠ ܚܰܕ ܡܶܢ ܦܶܬܓܳܡܰܝ̈.6 ܘܰܦܩܰܕ݂ ܐܶܠܦܰܪܢܳܐ ܠܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܩܳܝܡܺܝܢ ܒܡܰܫܟܢܶܗ. ܕܢܶܐܚܕܽܘܢܳܝܗܝ ܠܰܐܚܝܺܘܕ: ܘܢܰܘܒܠܽܘܢܶܗ ܠܒܶܝܬ ܦܳܠܳܘ: ܘܰܠܡܰܫܠܳܡܽܘܬܶܗ ܒܝܰܕ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ.7 ܘܰܐܚܕܽܘܗܝ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܘܰܐܦܩܽܘܗܝ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܠܚܰܩܠܳܐ. ܘܰܐܘܒܠܽܘܗܝ ܠܛܽܘܪܳܐ. ܘܶܐܙܰܠܘ ܠܥܰܝܢܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܕܺܐܝܬ ܬܚܶܝܬ ܡܕܺܝܢܬܳܐ. ܘܟܰܕ݂ ܚܙܰܘ ܐܶܢܽܘܢ ܐ̱ܢܳܫܰܝ̈ ܡܕܰܝܢܬܳܐ: ܢܣܰܒܘ ܙܰܝܢܗܺܘܢ.8 ܘܰܢܦܰܩܘ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܡܕܺܝܢܬܳܐ ܠܪ̈ܺܝܫܰܝ ܛܽܘܖ̈ܶܐ: ܟܽܠ ܓܒܰܪ ܕܫܳܕܶܐ ܒܩܶܠܥܳܐ ܘܰܐܚܕܽܘܗ̇ ܡܰܣܰܩܬܳܐ: ܘܰܫܕܰܘ ܒܗܽܘܢ ܟܺܐܦ̈ܶܐ. ܘܫܰܢܺܝܘ ܠܗܽܘܢ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ. ܘܰܐܣܪܽܘܗܝ ܠܰܐܚܝܺܘܕ݂: ܘܫܰܒܩܽܘܗܝ ܟܰܕ݂ ܫܕܶܐ ܬܚܶܝܬ ܛܽܘܪܳܐ. ܘܶܐܙܰܠܘ ܠܘܽܬ݂ ܡܳܪܗܽܘܢ.9 ܘܰܢܚܶܬܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܡܶܢ ܡܕܺܝܢܬܳܐ: ܘܩܳܡܘ ܥܠܰܘܗܝ ܘܰܫܪܰܐܘܽܗܝ ܘܰܐܣܩܽܘܗܝ ܠܰܡܕܰܝܢܬܳܐ. ܘܰܐܥܠܽܘܗܝ ܠܘܳܬ݂ ܪܰܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܕܰܡܕܺܝܢܬܗܽܘܢ ܕܰܗܘܰܘ ܒܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܗܳܢܽܘܢ.10 ܥܽܘܙܺܝܳܐ ܒܰܪ ܡܺܝܟܳܐ ܡܶܢ ܫܰܒܛܳܐ ܕܫܶܡܥܽܘܢ: ܘܚܰܒܪܺܝ ܒܰܪ ܥܰܬܢܳܐܶܝܠ: ܘܟܰܪܡܺܝ ܒܰܪ ܡܺܝܫܳܐܶܝܠ. ܘܰܩܪܰܘ ܠܣܳܒ̈ܶܐ ܕܰܡܕܺܝܢܬܳܐ: ܘܰܪܗܶܛܘ ܟܽܠ ܥܠܰܝܡܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܢܶܫܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܰܒܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܰܟܢܽܘܫܬܳܐ.11 ܘܰܐܩܺܝܡܽܘܗܝ ܠܰܐܚܝܺܘܕ݂ ܡܶܨܥܰܬ ܥܰܡܳܐ ܟܽܠܶܗ. ܘܫܰܐܠܶܗ ܥܽܘܙܺܝܳܐ ܕܡܳܢܳܐ ܓܕܰܫ.12 ܘܰܥܢܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ: ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܶܬܓ̈ܳܡܶܐ ܕܰܥܡܶܗ ܕܐܰܠܦܰܪܢܳܐ: ܘܟܽܠ ܕܡܰܠܶܠ ܠܥܺܝܢ ܪܰܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܕܳܐܬܽܘܪ. ܘܕܶܐܬܪܰܘܪܰܒ ܐܶܠܦܰܪܢܳܐ ܥܰܠ ܒܶܝܬ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ.13 ܘܰܢܦܰܠܘ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܰܣܓܶܕܘ ܠܰܐܠܳܗܳܐ.14 ܘܰܥܢܰܘ ܘܶܐܡܰܪܘ. ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ: ܚܽܘܪ ܒܫܽܘܒܗܳܪܗܽܘܢ. ܘܪܰܚܶܡ ܥܰܠ ܡܽܘܟܳܟܶܗ ܕܥܰܡܳܟ݂. ܘܚܽܘܪ ܒܡܰܩܕܫܳܟ݂ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ.15 ܘܒܰܝܐܘܽܗܝ ܠܰܐܚܝܺܘܕ݂. ܘܫܰܒܚܽܘܗܝ ܛܳܒ.16 ܘܕܰܒܪܶܗ ܥܽܘܙܺܝܳܐ ܡܶܢ ܟܶܢܫܳܐ ܘܰܐܘܒܶܠܗ ܠܒܰܝܬܶܗ. ܘܰܥܒܰܕ݂ ܐܰܬܪܳܐ ܠܣܳܒ̈ܶܐ.17 ܘܰܩܪܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܟܽܠܶܗ ܠܺܠܝܳܐ ܕܰܢܥܰܕܰܪ ܐܶܢܽܘܢ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܙ.

 

 1. 1. ܘܰܠܝܰܘܡܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ. ܦܩܰܕ݂ ܐܶܠܦܰܪܢܳܐ ܠܟܽܠܶܗ ܚܰܝܠܶܗ ܘܰܠܟܽܠ ܕܶܐܬ݂ܰܘ ܥܰܡܶܗ ܠܥܶܕܪܶܗ. ܕܢܶܫܩܠܽܘܢ ܠܒܶܝܬ ܦܳܠܳܘ: ܘܰܠܡܶܚܰܕ ܟܽܠ ܡܰܣܩܳܢܳܐ ܕܛܽܘܖ̈ܶܐ: ܘܰܠܡܰܩܪܳܒܽܘ ܥܰܡ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ.2 ܘܰܫܩܰܠܘ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܘܟܽܠܶܗ ܚܰܝܠܗܽܘܢ: ܡܳܐܐ ܘܫܰܒܥܺܝܢ ܘܰܬܪܶܝܢ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ: ܘܦܰܪ̈ܳܫܶܐ ܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܬܪܶܝܢ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ: ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܝܺܩܰܪܬܗܽܘܢ: ܘܰܣܛܰܪ ܡܶܢ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܕܰܢܩܶܦܘ ܠܗܽܘܢ: ܣܽܘܓܳܐܐ ܕܛܳܒ.3 ܘܫܰܪܰܘ ܒܐܽܘܠܽܘܢܳܐ ܕܥܰܠ ܓܶܢܒ ܡܕܺܝܢܬܳܐ: ܥܰܠ ܥܰܝܢܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ. ܘܰܗܘܳܐ ܦܬܳܝܳܗ̇ ܕܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܡܶܢ ܪܽܘܬܺܝܡ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܳܐܒܳܠ ܡܚܽܘܠܳܐ. ܘܽܐܘܪܟܳܗ̇ ܥܕܰܡܳܐ ܠܩܶܪܡܽܘܢ ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܐܺܝܙܰܪܥܺܝܠ. ܘܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܟܰܕ݂ ܚܙܰܘ ܣܽܘܓܐܗܽܘܢ: ܐܶܬܕܠܶܚܘ ܛܳܒ. ܘܶܐܡܰܪܘ ܐ̱ܢܳܫ ܠܩܰܪܺܝܒܶܗ. ܗܳܫܳܐ ܐܳܦܠܳܐ ܟܽܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܐܰܪܥܳܐ: ܐܳܦܠܳܐ ܛܽܘܖ̈ܶܐ ܪ̈ܳܡܶܐ: ܘܳܐܦܠܳܐ ܢܰܚ̈ܠܶܐ: ܘܳܐܦܠܳܐ ܪ̈ܳܡܳܬܳܐ: ܢܣܰܝܒܪܽܘܢ ܝܽܘܩܪܗܽܘܢ.4 ܘܰܫܩܰܠܘ ܓܒܰܪ ܡܳܐܢܰܝ̈ ܩܪܳܒܶܗ: ܘܰܐܘܚܶܕܘ ܢܽܘܪܳܐ ܒܡܰܓ̈ܠܶܐ ܕܫܽܘܖ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܘܰܗܘܰܘ ܢܳܛܪܺܝܢ ܟܽܠܶܗ ܠܺܠܝܳܐ ܗܰܘ.5 ܘܰܠܝܰܘܡܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ: ܐܰܦܶܩ ܐܶܠܦܰܪܢܳܐ ܟܽܠܶܗ ܚܰܝܠܶܗ ܠܽܘܩܒܰܠ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܕܝܳܬܒܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܶܝܬ ܦܳܠܳܘ. ܘܓܰܫܘ ܡܰܣܩܳܢܳܐ ܕܰܡܕܺܝܢܬܳܐ.6 ܘܗܰܠܶܟܘ ܥܰܠ ܥܰܝ̈ܢܳܬܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ: ܘܶܐܚܰܕܘ ܐܶܢܶܝܢ. ܘܦܰܠܶܓܘ ܐܶܢܶܝܢ ܥܰܠ ܡܰܫܪ̈ܝܳܬܳܐ ܕܓܰܒܖ̈ܶܐ ܚܰܝܠܬܳܢ̈ܶܐ. ܘܗܽܘ ܗܦܰܟ ܠܘܳܬ ܥܰܡܶܗ.7 ܘܰܩܪܶܒܘ ܠܶܗ ܟܽܠܗܽܘܢ ܪܰܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܥܺܣܽܘ: ܟܽܠ ܫܰܠܺܝ̈ܛܶܐ ܕܡܽܘܐܳܒ ܪ̈ܺܝܫܰܝ ܡܕܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܕܥܰܠ ܓܶܢܒ ܝܰܡܳܐ.8 ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܶܗ. ܢܶܫܡܰܥ ܡܳܪܰܢ ܦܶܬܓܳܡܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܕܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܬܒܳܪܳܐ ܒܚܰܝܠܳܟ݂. ܡܶܛܽܠ ܕܥܰܡܳܐ ܗܳܢܳܐ: ܠܳܐ ܬܟܺܝܠ ܥܰܠ ܢܰܝ̈ܙܟܶܐ. ܐܶܠܳܐ ܥܰܠ ܪܰܘܡܳܐ ܕܛܽܘܖ̈ܶܐ: ܕܗܶܢܽܘܢ ܥܳܡܪܺܝܢ ܒܗܽܘܢ ܬܟܺܝܠܺܝܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܗܘܳܐ ܦܫܺܝܩ ܠܡܶܬܩܰܪܳܒܽܘ ܠܗܽܘܢ ܠܛܽܘܖ̈ܶܐ. ܘܗܳܫܳܐ ܡܳܪܰܢ ܠܳܐ ܬܰܩܪܶܒ ܥܰܡܗܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܕܡܶܬܥܒܶܕ݂ ܩܪܳܒܳܐ. ܘܠܳܐ ܢܶܦܶܠ ܓܒܰܪ ܡܶܢ ܥܰܡܳܟ݂. ܐܶܠܳܐ ܩܰܘܳܐ ܒܡܰܫܪܺܝܬܳܟ݂. ܘܛܰܪ ܟܽܠܗܽܘܢ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܕܚܰܝܠܳܟ݂. ܘܢܶܐܚܕܽܘܢ ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܥܰܝܢܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ܆ ܕܢܳܦܩܳܐ ܡܶܢ ܬܚܶܝܬ ܥܶܩܳܪܶܗ ܕܛܽܘܪܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܡܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܳܡܽܘܪ̈ܶܝܗ̇ ܕܒܶܝܬ ܦܳܠܳܘ. ܘܰܢܣܺܝܦ ܐܶܢܽܘܢ ܨܶܗܝܳܐ. ܘܰܢܫܰܠܡܽܘܢ ܡܕܺܝ̈ܢܳܬܗܽܘܢ. ܘܰܚܢܰܢ ܕܥܰܡܳܟ݂: ܢܶܣܰܩ ܠܪ̈ܺܝܫܰܝ ܛܽܘܖ̈ܶܐ ܕܩܰܪܺܝܒܺܝܢ ܠܰܢ: ܘܢܶܫܪܶܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܘܢܶܬܢܰܛܪܽܘܢ ܕܠܳܐ ܢܶܦܽܘܩ ܡܶܢ ܡܕܰܝܢܬܳܐ ܐܳܦܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ. ܘܰܢܣܽܘܦܽܘܢ ܒܟܰܦܢܳܐ ܘܰܒܨܶܗܝܳܐ: ܗܶܢܽܘܢ ܘܢܶܫܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܰܒܢܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܥܰܕ ܐܳܬܝܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܚܰܪܒܳܐ: ܘܢܳܦܠܺܝܢ ܒܫܽܘ̈ܩܶܐ: ܘܬܶܦܪܽܘܥ ܐܶܢܽܘܢ ܦܽܘܪܥܳܢܳܐ ܒܺܝܫܳܐ. ܥܰܠ ܕܰܐܣܠܝܽܘܟ݂: ܘܠܳܐ ܢܦܰܩܘ ܠܽܐܘܪܥܳܟ݂ ܒܰܫܠܳܡܳܐ.9 ܘܰܫܦܰܪܘ ܦܶܬܓܳܡܰܝ̈ܗܽܘܢ ܩܕܳܡ ܐܰܠܦܰܪܢܳܐ ܘܰܩܕܳܡ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ. ܘܰܦܩܰܕ ܕܢܶܗܘܶܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪܘ. ܘܣܶܠܩܰܬ݂ ܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܡܽܘܐܳܒ: ܘܥܰܡܗܽܘܢ ܚܰܡܫܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܪ̈ܶܓܠܳܝܶܐ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܐܳܬܽܘܪ. ܘܰܫܪܰܘ ܒܽܐܘܠܽܘܢܳܐ. ܘܶܐܚܰܕܘ ܡܰܝ̈ܳܐ ܘܥܰܝ̈ܢܳܬܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܰܣܠܶܩܘ ܒܢܰܝ̈ ܥܺܣܽܘ: ܘܰܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܽܘܢ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܐܳܬܽܘܪ ܬܪܶܥܣܰܪ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ. ܘܰܫܪܰܘ ܒܛܽܘܪܳܐ ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܪܽܘܬܺܝܡ. ܘܰܫܪܰܘ ܡܶܢܗܽܘܢ ܠܬܰܝܡܢܳܐ ܘܰܠܡܕܰܢܚܳܐ: ܠܽܘܩܒܰܠ ܥܩܰܪܒܰܬ݂ ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܟܽܘܫ ܕܥܰܠ ܢܰܚܠܳܐ ܕܦܳܥܽܘܪ. ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܚܰܝܠܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܐܳܬܽܘܪ: ܫܪܰܘ ܒܰܦܩܰܥܬܳܐ. ܘܟܰܣܺܝܘ ܐܰܦܶܝ̈ܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܘܡܰܫܟܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܡܳܐܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܫܪܶܝܢ ܒܝܰܢܳܬܗܽܘܢ. ܘܣܰܓܺܝܐܺܝܢ ܗܘܰܘ ܛܳܒ. ܘܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܥ ܓܥܰܘ ܠܘܳܬ ܐܰܠܳܗܗܽܘܢ: ܘܶܐܬܟܰܪܝܰܬ ܪܽܘܚܗܽܘܢ.ܡܶܛܽܠ ܕܰܚܕܰܪܘ ܐܶܢܽܘܢ ܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܠܰܝܬ ܗܘܳܐ ܠܡܶܥܪܰܩ ܡܶܢ ܒܝܰܢܳܬܗܽܘܢ . ܘܩܰܘܺܝ ܚܕܳܖ̈ܰܝܗܽܘܢ ܡܰܫܪ̈ܝܳܬܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܐܳܬܽܘܪ: ܘܖ̈ܰܓܳܠܶܐ ܘܡܰܪ̈ܟܒܳܬܳܐ ܘܦܰܪ̈ܳܫܶܐ. ܬܪܶܝܢ ܝܰܪ̈ܚܺܝܢ ܘܰܐܪܒܥܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ.10 ܘܣܰܦܶܩܘ ܥܳܡܽܘܖ̈ܶܐ ܕܒܶܝܬ ܦܳܠܳܘ ܓܽܘ̈ܒܶܐ ܕܡܰܝ݂̈ܝ݂ܗܽܘܢ ܘܰܓܪ̈ܳܒܰܝܗܽܘܢ ܐܶܣܬܰܦܰܩܘ. ܘܠܳܐ ܐܶܫܬܰܘܚܰܪ ܠܗܽܘܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܠܡܶܫܬܳܐ. ܘܶܐܬܛܰܪܰܦܘ ܝܰܠܽܘܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܢܶܫܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܠܳܐ ܐܶܫܬܰܚܪܘ ܠܗܽܘܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܠܡܶܫܬܳܐ: ܘܰܠܡܶܣܒܰܥ ܚܰܕ ܝܽܘܡ. ܡܶܛܽܠ ܕܒܰܟܝܳܠܬܳܐ ܝܳܗܒܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܗܽܘܢ ܡܰܝ̈ܳܐ. ܘܶܬܛܰܪܰܦܘ ܛܳܒ ܝܰܠܽܘܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܢܶܫܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܓܰܕܽܘܕܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܣܳܦܘ ܡܶܢ ܨܶܗܝܳܐ. ܘܰܢܦܰܠܘ ܒܫܽܘ̈ܩܶܐ ܕܰܡܕܺܝܢܬܳܐ ܘܒܰܡܰܥܠܳܢ̈ܶܐ ܕܬܰܪ̈ܥܶܐ. ܘܠܳܐ ܗܘܳܐ ܒܗܽܘܢ ܚܰܝܠܳܐ.11 ܘܶܐܬܟܰܢܰܫܘ ܥܰܠ ܥܽܘܙܺܝܳܐ ܘܥܰܠ ܪܰܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܕܰܡܕܺܝܢܬܳܐ: ܥܠܰܝ̈ܡܶܐ ܘܢܶܫ̈ܶܐ ܘܛܠܳܝ̈ܶܐ.12 ܘܰܥܢܰܘ ܒܩܳܠܳܐ ܪܳܡܳܐ: ܘܶܡܰܪܘ ܠܥܺܝܢ ܣܳܒ̈ܶܐ. ܢܕܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܒܰܝܢܰܝܢ ܘܰܠܟܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܥܒܰܕܬܽܘܢ ܒܰܢ ܥܰܘܠܳܐ ܪܰܒܳܐ: ܕܠܳܐ ܡܰܠܶܠܬܽܘܢ ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡ ܒܢܰܝ̈ ܐܳܬܽܘܪ.13 ܘܗܳܫܳܐ ܠܰܝܬ ܠܰܢ ܡܰܢ ܕܰܡܥܰܕܰܪ ܠܰܢ. ܐܶܠܳܐ ܐܰܫܠܡܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܕܢܶܣܽܘܦ ܩܕܳܡܰܝܗܽܘܢ ܒܨܶܗܝܳܐ ܘܒܰܐܒܕܳܢܳܐ ܪܰܒܳܐ.14 ܘܗܳܫܳܐ ܩܪܰܘ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܰܐܫܠܶܡܘ ܠܗܽܘܢ ܡܕܺܝܢܬܳܐ ܠܫܶܒܝܳܐ ܘܰܠܒܶܙܬܳܐ ܠܥܰܡܶܗ ܕܶܐܠܦܰܪܢܳܐ ܘܰܠܟܽܠܶܗ ܚܰܝܠܶܗ.15 ܡܶܛܽܠ ܕܛܳܒ ܠܰܢ ܕܢܶܗܘܶܐ ܠܗܽܘܢ ܥܰܒܕ̈ܶܐ ܘܰܐܡܗ̈ܳܬܳܐ: ܘܬܺܚܶܐ ܢܰܦܫܰܢ. ܘܠܳܐ ܢܶܚܙܶܐ ܒܥܰܝ̈ܢܰܝܢ ܡܰܘܬܳܐ ܕܝܰܠܽܘ̈ܕܰܝܢ ܘܰܕܢܶܫܰܝ̈ܢ: ܘܕܰܒܢܰܝ̈ܢ: ܟܰܕ ܡܶܬܛܰܪܦܳܐ ܢܰܦܫܗܽܘܢ.16 ܘܰܡܣܰܗܕܺܝܢܰܢ ܒܟܽܘܢ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ ܘܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܗܽܘܢ ܕܰܐܒܳܗ̈ܳܬܰܢ. ܕܗܽܘ ܢܶܬܒܰܥ ܡܶܢܰܢ ܐܰܝܟ ܚܛܳܗܰܝ̈ܢ: ܠܡܶܥܒܰܕ ܐܰܝܟ ܦܶܬܓ̈ܳܡܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܝܰܘܡܳܢܳܐ.17 ܘܰܗܘܳܬ݂ ܒܟܳܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܒܓܰܘ ܟܢܽܘܫܬܳܐ. ܘܰܓܥܰܘ ܠܘܳܬ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܪܳܡܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܟܚܕ݂ܳܐ.18 ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܥܽܘܙܺܝܳܐ: ܬܰܪܣܰܘ ܐܰܚܰܝ̈. ܘܰܢܣܰܝܒܰܪ ܚܰܡܫܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܐ̱ܚܪ̈ܳܢܺܝܢ.19 ܛܳܟ ܢܰܦܢܶܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ ܖ̈ܰܚܡܰܘܗܝ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܫܳܒܶܩ ܠܰܢ ܥܕܰܡܳܐ ܠܚܰܪܬܳܐ.20 ܘܶܐܢ ܢܶܥܒܪܽܘܢ ܚܰܡܫܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ: ܘܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܥܽܘܕܪܳܢܳܐ. ܢܶܥܒܶܕ ܐܰܝܟ ܦܶܬܓܳܡ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ.21 ܘܕܰܒܪܶܗ ܠܥܰܡܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܠܡܰܫܟܢܶܗ: ܘܰܠܫܽܘܖ̈ܶܐ ܘܰܠܡܰܓܕ̈ܠܶܐ ܕܰܡܕܺܝܢܬܳܐ. ܘܢܶܫ̈ܶܐ ܘܰܛܠܳܝ̈ܶܐ ܫܪܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܠܒܳܬܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܰܗܘܰܘ ܒܡܽܘܟܳܟܳܐ ܪܰܒܳܐ ܛܳܒ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܚ.

 

 1. 1. ܘܰܒܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܗܳܢܽܘܢ ܥܳܡܪܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܒܰܡܕܺܝܢܬܳܐ ܝܺܗܽܘܕܺܝܬ ܒܰܪܬ ܡܰܪܪܺܝ: ܒܰܪ ܥܽܘܨ: ܒܰܪ ܝܰܘܣܶܦ: ܒܰܪ ܥܽܘܙܝܶܠ: ܒܰܪ ܐܰܠܩܳܢܳܐ: ܒܰܪ ܚܰܢܳܢ: ܒܰܪ ܓܶܒܥܽܘܢ: ܒܰܪ ܕܰܦܢܺܝܢ: ܒܰܪ ܐܰܚܺܝܛܽܘܒ: ܒܰܪ ܢܰܐܺܝܢ: ܒܰܪ ܡܠܰܟܝܳܐ: ܒܰܪ ܥܺܝܪ: ܒܰܪ ܫܰܠܡܽܘܐܶܝܠ: ܒܰܪ ܫܶܡܥܽܘܢ: ܒܰܪ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ.2 ܘܒܰܥܠܳܗ̇ ܡܢܰܫܶܐ ܡܶܢ ܫܪܰܒܬܳܗ̇. ܘܡܺܝܬ ܒܰܚܨܳܕܳܐ ܕܰܣܥܳܖ̈ܶܐ.3 ܕܩܳܐܶܡ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܚܳܨܽܘܕ̈ܶܐ ܒܚܰܩܠܳܐ: ܘܨܰܚ ܚܽܘܡܳܐ ܒܪܺܝܫܶܗ. ܘܰܢܦܰܠ ܥܰܡ ܥܰܪܣܶܗ. ܘܡܺܝܬ ܒܶܝܬ ܦܳܠܳܘ ܡܕܺܝܢܬܗܽܘܢ. ܘܩܰܒܪܽܘܗܝ ܥܰܡ ܐܰܒܳܗܰܘ̈ܗܝ ܒܚܰܩܠܳܐ ܕܒܝܬ ܪܽܘܬܺܝܡ: ܘܢܶܝܬ ܒܥܰܠܡܽܘܢ.4 ܘܰܗܘܳܬ݂ ܝܺܗܽܘܕܺܝܬ ܡܪܰܡܠܳܐ ܒܒܰܝܬܳܗ̇: ܬܠܳܬ ܫܢܺܝ̈ܢ ܘܰܐܪܒܥܳܐ ܝܰܪ̈ܚܺܝܢ.5 ܘܥܶܒܕܰܬ݂ ܠܳܗ̇ ܡܛܰܠܬܳܐ ܥܰܠ ܐܶܓܰܪܳܐ ܕܒܰܝܬܳܗ̇. ܘܶܐܣܪܰܬ݂ ܣܰܩܳܐ ܒܚܰܨܶܝ̈ܗ̇.6 ܘܠܳܒܫܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܡܳܐܢܰܝ̈ ܐܳܪܡܠܽܘܬܳܗ̇. ܘܨܳܝܡܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܟܽܠ ܝܰܘ̈ܡܰܝ ܐܰܪܡܠܽܘܬܳܗ̇: ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܫܰܒ̈ܶܐ ܘܪ̈ܺܝܫܰܝ ܝܰܪ̈ܚܶܐ ܘܥܺܐܕ̈ܶܐ ܘܚܰܕܘ̈ܳܬܳܐ: ܘܥܽܘܗܕܳܢ̈ܶܐ ܕܒܶܝܬ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ.7 ܘܰܗܘܳܬ݂ ܫܰܦܺܝܪܳܐ ܒܚܶܙܘܳܗ̇: ܘܝܳܐܶܐ ܩܽܘܒܠ̱ܠܳܗ̇: ܘܚܰܟܺܝܡ ܠܶܒܳܗ̇: ܘܛܳܒܳܐ ܣܰܟܽܘܠܬܳܢܝܳܐ. ܘܰܗܘܳܬ݂ ܥܰܬܺܝܪܳܐ ܛܳܒ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܫܒܰܩ ܠܳܗ̇ ܡܢܰܫܶܐ ܒܰܥܠܳܗ̇: ܕܰܗܒܳܐ ܘܟܶܣܦܳܐ: ܘܥܰܒܕ̈ܶܐ: ܘܰܐܡ̈ܗܳܬܳܐ: ܘܰܒܥܺܝܪ̈ܳܐ ܘܩܽܘܪ̈ܝܳܐ. ܘܩܳܡܰܬ݂ ܒܗܶܝܢ.8 ܘܠܰܝܬ ܗܘܳܐ ܕܳܐܡܰܪ ܠܳܗ̇ ܡܶܠܳܐ ܒܺܝܫܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܕܳܚܠܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܛܳܒ.9 ܘܫܶܡܥܰܬ ܦܶܬܓܳܡܰܘ̈ܗܝ ܕܥܰܡܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܕܶܐܡܰܪܘ ܠܪܰܒܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܥܳܩܰܬ݂ ܢܰܦܫܗܽܘܢ ܒܰܒܨܺܝܪܽܘܬ ܡܰܝ̈ܳܐ. ܘܫܶܡܥܰܬ ܝܺܗܽܘܕܺܝܬ ܟܽܠ ܦܶܬܓܳܡ̈ܶܐ ܕܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܥܽܘܙܺܝܳܐ ܕܨܳܬܰܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܺܝܡܳܐ ܠܗܽܘܢ ܕܒܳܬܰܪ ܫܬܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ: ܢܰܫܠܡܽܘܢ ܠܰܡܕܺܝܢܬܳܐ ܠܒܰܢܝ̈ ܐܳܬܽܘܪ. ܘܫܰܕܪܰܬ݂ ܦܪܰܣܛܽܘܺܝܬܳܗ̇ ܕܩܳܝܡܳܐ ܥܰܠ ܒܶܝܬ ܡܰܕܳܢܶܝ̈ܗ̇: ܘܰܩܪܳܬ݂ ܠܥܽܘܙܺܝܳܐ: ܘܰܠܚܰܒܪܺܝ: ܘܰܠܟܰܪܡܺܝ܆ ܩܰܫܺܝ̈ܫܶܐ ܕܰܡܕܺܝܢܬܳܐ.10 ܘܶܐܬܰܘ ܠܘܳܬ ܝܺܗܽܘܕܺܝܬ. ܘܶܐܡܪܰܬ݂ ܠܗܽܘܢ. ܫܽܘܡܥܽܘܢܝ ܪܰܘܪ̈ܒܳܢܶܐ: ܘܥܳܡܽܘܖ̈ܶܐ ܕܒܶܝܬ ܦܳܠܳܘ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܗܘܳܐ ܛܳܒ ܦܶܬܓܳܡܳܐ ܕܡܰܠܶܠܬܽܘܢ ܩܕܳܡ ܥܰܡܳܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܘܰܐܩܺܝܡܬܽܘܢ ܡܰܘܡܳܬܳܐ ܕܺܝܡܰܘ ܒܰܝܢܳܬܟܽܘܢ ܘܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܶܐܡܰܪܬܽܘܢ ܠܡܰܫܠܳܡܽܘ ܡܕܺܝܢܬܳܐ ܠܒܰܥܶܠ̈ܕܒܳܒܰܝܢ:ܐܶܢ ܠܳܐ ܡܶܬܦܢܶܐ ܒܗܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ ܠܥܶܕܪܰܢ.11 ܘܗܳܫܳܐ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܡܰܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܕܰܡܢܰܣܶܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ: ܘܰܗܘܰܝܬܽܘܢ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ ܒܶܝܬ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܘܰܡܢܰܣܶܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܬܰܪܥܶܝܬܶܗ ܕܡܰܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ.12 ܘܐ̱ܢܳܫ ܢܶܕܰܥ ܠܥܳܠܰܡ. ܥܽܘܡܩܳܐ ܕܠܶܒܗܽܘܢ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܘܡܰܚܫ̈ܒܳܬܳܐ ܕܪ̈ܶܥܝܳܢܰܝܗܽܘܢ ܠܳܐ ܡܰܕܪܟܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ. ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܕܰܥܒܰܕ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡܰܕܪܟܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ. ܐܰܘ ܬܰܪܥܺܝܬܶܗ ܬܶܕܥܽܘܢ: ܘܡܰܚܫ̈ܒܳܬܶܗ ܬܶܣܬܰܟܠܽܘܢ. ܠܳܐ ܐܰܚܰܝ̈. ܠܳܐ ܬܰܪܓܙܽܘܢ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ.13 ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܢ ܠܳܐ ܢܶܨܒܶܐ ܠܰܡܥܰܕܳܪܽܘܬܰܢ ܒܓܰܘ ܚܰܡܫܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ: ܗܽܘ ܫܰܠܺܝܛ ܕܶܐܡܰܬܝ ܕܨܳܒܶܐ: ܥܰܓܶܢ ܥܠܰܝܢ. ܘܢܶܬܒܰܪ ܒܥܶܠ̈ܕܒܳܒܰܝܢ ܩܕܳܡܰܝܢ.14 ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܕܶܝܢ ܠܳܐ ܬܡܰܣܟܢܽܘܢ ܬܰܪܥܺܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ.15 ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܗܘܳܐ ܐܰܝܟ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܢܶܬܓܠܶܐ. ܘܠܳܐ ܐܰܝܟ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܢܶܬܒܰܨܰܪ.16 ܐܶܠܳܐ ܢܩܰܘܶܐ ܠܦܽܘܪܩܳܢܶܗ. ܘܢܶܩܪܶܝܘܗܝ ܠܰܡܥܰܕܳܪܽܘܬܰܢ.17 ܘܶܐܢ ܢܶܨܒܶܐ: ܢܶܫܡܰܥ ܒܩܳܠܰܢ.18 ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܩܳܡ ܒܫܰܪܒܬܰܢ: ܘܳܐܦܠܳܐ ܗܘܳܐ ܒܝܰܘ̈ܡܰܝܢ: ܠܳܐ ܫܰܒܛܳܐ ܘܳܐܦܠܳܐ ܫܪܰܒܬܳܐ: ܘܳܐܦܠܳܐ ܥܰܡܳܐ ܘܳܐܦܠܳܐ ܡܕܺܝܢܬܳܐ ܡܶܢܟܽܘܢ: ܕܣܳܓܕܺܝܢ ܠܰܐܠܳܗ̈ܶܐ ܥܒܳܕ ܐܺܝܕܰܝ̈ܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ: ܐܰܝܟ ܕܰܗܘܳܐ ܒܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܰܩܕܳܡܰܝܢ.19 ܡܶܛܽܠܗܳܢܳܐ ܐܶܬܺܝܗܶܒܘ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܢ ܠܒܶܙܬܳܐ ܘܰܠܚܰܪܒܳܐ. ܘܰܢܦܰܠܘ ܩܕ݂ܳܡ ܒܥܶܠ̈ܕܒܳܒܰܝܗܽܘܢ ܡܰܦܽܘܠܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ.20 ܚܢܰܢ ܕܶܝܢ ܠܳܐ ܝܺܕܰܥܢ ܠܰܐܠܳܗ ܠܒܰܪ ܡܶܢܶܗ: ܕܢܰܗܦܶܟ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ ܡܶܢ ܥܰܡܰܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܢ ܢܶܫܬܠܶܡ ܚܢܰܢ: ܐܳܦ ܟܽܠܳܗ̇ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܬܶܫܬܠܶܡ. ܘܢܶܬܒܰܙܙܽܘܢ ܩܽܘ̈ܕܫܰܝܢ. ܘܢܶܬܒܰܥ ܡܳܪܝܳܐ ܛܰܡܐܽܘܬܗܽܘܢ ܡܶܢ ܕܡܰܢ. ܘܩܶܛܠܳܐ ܕܰܐܚܰܝ̈ܢ: ܘܰܫܒܺܝܬܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ: ܘܛܰܡܐܽܘܬܳܐ ܕܝܳܪܬܽܘܬܰܢ: ܢܰܗܦܶܟ ܥܰܠ ܪܺܝܫܰܢ ܒܶܝܬ ܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܕܢܶܦܠܽܘܚ ܬܰܡܳܢ. ܘܢܶܗܘܶܐ ܠܬܽܘܩܰܠܬܳܐ ܘܰܠܚܶܣܕܳܐ ܩܕܳܡ ܟܽܠܗܽܘܢ ܫܒܳܒܰܝ̈ܢ.21 ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܫܽܘܥܒܳܕܰܢ ܠܛܰܝܒܽܘ. ܐܶܠܳܐ ܢܶܥܒܶܕ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ ܠܨܰܥܪܳܐ. ܗܳܫܳܐ ܚܢܰܢ ܢܩܰܒܶܠ ܠܰܐܚܰܝ̈ܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܒܰܢ ܬܰܠܝܳܐ ܢܰܦܫܗܽܘܢ. ܘܩܽܘܕܫܳܐ ܘܗܰܝܟܠܳܐ ܘܡܰܕܒܚܳܐ: ܒܰܢ ܗܽܘ ܩܳܝܡܺܝܢ. ܘܝܰܬܺܝܪ ܡܢ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܢܶܫܦܰܪ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܕܰܡܢܰܣܶܐ ܠܰܢ ܐܰܝܟ ܕܠܰܐܒܳܗܰܝ̈ܢ.22 ܐܶܬܕܰܟܪܘ ܠܟܽܠ ܕܰܥܒܰܕ ܥܰܡ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܘܺܐܝܣܚܳܩ: ܘܰܠܟܽܠ ܕܰܗܘܳܐ ܠܝܰܥܩܽܘܒ ܒܶܝܬ ܢܰܗܪ̈ܺܝܢ: ܟܰܕ ܪܳܥܶܐ ܗܘܳܐ ܥܳܢ̈ܳܐ ܕܠܳܒܳܢ ܐܰܚܽܘܗ̇ ܕܶܐܡܶܗ.23 ܟܰܕ ܒܚܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܠܢܶܣܝܽܘܢܳܐ ܕܠܶܒܗܽܘܢ.24 ܘܳܐܦ ܠܰܢ ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܠܰܬܒܰܥܬܳܐ: ܐܶܠܳܐ ܠܡܰܪܕܽܘܬܳܐ ܡܚܳܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܩܰܪܺܝܒܺܝܢܰܢ ܠܶܗ.25 ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ̇ ܥܽܘܙܺܝܳܐ. ܟܽܠ ܕܶܐܡܰܪܬܝ: ܒܠܶܒܳܐ ܛܳܒܳܐ ܐܶܡܰܪܬܝ. ܘܠܰܝܬ ܕܩܳܐܶܡ ܠܽܘܩܒܰܠ ܡܶܠܟܶܟܝ. ܘܠܳܐ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܐܶܬܝܰܕܥܰܬ݂ ܚܶܟܡܬܶܟܝ. ܐܶܠܳܐ ܡܶܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܩܰܕܡܳܝ̈ܶܐ: ܘܝܳܕܰܥ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܣܰܟܽܘܠܬܳܢܽܘܬܶܟܝ. ܡܶܛܽܠ ܕܛܳܒ ܚܽܘܫܳܒܳܐ ܕܠܶܒܶܟܝ. ܐܶܠܳܐ ܥܰܡܳܐ ܨܗܺܝ ܛܳܒ. ܘܰܐܢܣܽܘܢ ܠܡܶܥܒܰܕ ܠܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪܢ ܠܗܽܘܢ. ܘܰܐܝܬܺܝܘ ܥܠܰܝܢ ܡܰܘܡܳܬܳܐ. ܘܠܳܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢܰܢ ܠܡܶܥܒܪܳܗ̇.26 ܘܗܳܫܳܐ ܒܥܳܝ ܥܠܰܝܢ: ܟܒܰܪ ܢܶܥܢܶܟܝ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܢ̱ܬܬܳܐ ܐܰܢܬܝ ܕܳܚܠܰܬ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܰܢܫܰܕܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ ܡܶܛܪܳܐ: ܘܢܶܬܡܠܽܘܢ ܓܽܘ̈ܒܰܝܢ. ܘܠܳܐ ܢܣܽܘܦ.27 ܘܶܐܡܪܰܬ݂ ܠܗܽܘܢ ܝܺܗܽܘܕܺܝܬ ܫܽܘܡܥܬܘܢܝ ܘܶܐܥܒܶܕ ܨܒܽܘܬܳܐ ܕܚܶܟܡܬܳܐ. ܕܬܶܫܬܒܶܩ ܠܰܩܪܳܒܰܢ ܠܫܰܪܒܰܢ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܰܢ.28 ܩܽܘܡܘ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܒܬܰܪܥܳܐ ܒܠܺܠܝܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܘܶܐܢܶܐ ܘܰܛܠܺܝܬܝ. ܘܰܒܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܶܐܡܰܪܬܽܘܢ: ܕܒܳܬܪܗܽܘܢ ܬܰܫܠܡܽܘܢ ܡܕܺܝܢܬܳܐ ܠܒܰܥܶܠ̈ܕܒܳܒܰܝܢ: ܢܶܦܪܽܘܩ ܡܳܪܝܳܐ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ ܒܡܳܐ ܕܰܬܟܺܝܠܳܐ ܐ̱ܢܳܐ.29 ܘܰܐܢ̱ܬܽܘܢ ܠܳܐ ܬܶܒܨܽܘܢ ܥܒܳܕܰܝ̈. ܡܳܐ ܕܠܳܐ ܓܳܠܝܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܽܘܢ. ܥܕܰܡܳܐ ܕܢܶܫܠܰܡ ܡܳܐ ܕܥܳܒܕܳܐ ܐ̱ܢܳܐ.30 ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ̇ ܥܽܘܙܺܝܳܐ ܘܪܰܘܪ̈ܒܳܢܶܐ: ܙܶܠܝ ܒܰܫܠܳܡܳܐ. ܘܡܳܪܝܳܐ ܢܺܐܙܰܠ ܩܕܳܡܰܝܟܝ. ܘܢܶܬܒܥܰܢ ܡܶܢ ܒܥܶܠ̈ܕܒܳܒܰܝܢ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܛ.

 

 1. 1. ܘܢܶܦܠܰܬ݂ ܝܺܗܽܘܕܺܝܬ ܥܰܠ ܐܰܦܶܝ̈ܗ̇ ܘܰܐܪܡܝܰܬ݂ ܩܶܛܡܳܐ ܒܪܺܝܫܳܗ̇. ܘܣܶܕܩܰܬ݂ ܟܽܘܬܺܝܢܳܗ̇. ܘܶܐܬܓܠܺܝ ܣܰܩܳܐ ܕܰܠܒܺܝܫܳܐ ܗܘܳܬ݂. ܘܰܒܥܶܕܳܢܳܐ ܕܡܶܬܩܰܪܰܒ ܗܘܳܐ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܒܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܒܶܣ̈ܡܶܐ: ܒܪܰܡܫܳܐ ܗܰܘ: ܓܥܳܬ݂ ܝܺܗܽܘܕܺܝܬ ܠܘܳܬ ܡܳܪܝܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܪܳܡܳܐ ܘܶܐܡܪܰܬ݂.2 ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܗ ܕܳܐܒܝ ܫܶܡܥܽܘܢ: ܕܝܰܗܒܬ ܒܺܐܝܕܶܗ ܚܰܪܒܳܐ ܠܡܶܬܬܒܳܥܽܘ ܡܶܢ ܒܥܶܠ̈ܕܒܳܒܶܐ. ܕܰܫܪܰܘ ܕܰܥܪܳܗ̇ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܠܰܡܛܰܡܐܽܘ. ܘܰܓܠܰܘ ܦܽܘܪܣܳܝܳܗ̇ ܠܒܶܗܬܬܳܐ. ܘܛܰܡܐܰܘ ܡܪܰܒܥܳܗ̇ ܠܚܶܣܕܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܡܪܰܬ݂ ܕܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܗܳܟܰܢܳܐ. ܡܶܛܽܠܗܳܢܳܐ ܝܗܰܒܬ ܪܰܘܪ̈ܒܳܢܰܝܗܽܘܢ ܠܩܶܛܠܳܐ. ܘܬܶܫܘܺܝܬܗܽܘܢ ܕܩܰܒܠܰܬ݂ ܕܡܳܗ̇ ܕܚܰܒܺܝܒܬܳܟ݂: ܘܰܡܚܰܝܬ ܥܰܒ̈ܕܶܐ ܥܰܡ ܡܳܖ̈ܰܝܗܽܘܢ ܘܪܰܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܥܰܡ ܟܽܘܪ̈ܣܰܘܳܬܗܽܘܢ.3 ܘܝܰܗܒܘ ܢܶܫܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܫܶܒܝܳܐ: ܘܒܳܬܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܒܶܙܬܳܐ. ܘܟܽܠܳܗ̇ ܒܶܙܬܗܽܘܢ ܦܰܠܶܓܘ ܒܰܝܢܰܝ̈ ܚܰܒܺܝܒܰܝ̈ܟ. ܕܰܢܛܰܪܘ ܛܳܢܢܳܟ: ܘܦܰܪܣܺܝܘ ܛܰܡܐܽܘܬܳܐ ܕܕܶܡܗܽܘܢ. ܘܰܩܪܰܐܘܽܟ ܠܥܽܘܕܪܳܢܗܽܘܢ. ܐܰܠܳܗܝ ܫܡܰܥܰܝܢܝ ܐܳܦ ܠܺܝ ܕܰܐܪܡܰܠܬܳܐ ܐ̱ܢܳܐ.4 ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܢ̱ܬ ܥܒܰܕܬ ܩܰܕܡܳܝ̈ܳܬܳܐ ܘܡܶܨܥܳܝ̈ܳܬܳܐ: ܘܳܐܦ ܕܡܶܢ ܒܳܬܰܪܟܶܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬܪܰܥܺܝܬ ܘܰܗܘܰܘ. ܘܶܐܬܚܰܫܰܒܬ ܘܩܳܡܘ ܩܕܳܡܰܝܟ. ܘܰܩܪܰܝܬ ܘܶܐܡܰܪܘ ܗܳܐ ܩܳܝܡܺܝܢܰܢ.5 ܡܶܛܽܠ ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܐܰܘܪ̈ܚܳܬܳܟ݂ ܥܬܺܝ̈ܕܳܢ. ܘܰܒܪܺܝܬܳܟ ܓܰܠܝܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܩܕܳܡܰܝܟ.6 ܘܗܳܐ ܐܳܬܽܘܪ̈ܳܝܶܐ ܣܓܺܝܘ ܒܚܰܝܠܗܽܘܢ: ܘܶܐܬܬܪܺܝܡܘ ܒܖ̈ܰܟܫܗܽܘܢ ܘܒܰܪ̈ܟܳܒܰܝܗܽܘܢ.7 ܘܡܶܫܬܰܩܠܺܝܢ ܒܰܕܪܳܥܳܐ ܕܖ̈ܰܓܠܳܝܶܐ. ܘܡܶܬܥܰܫܢܺܝܢ ܒܣܰܝ̈ܦܶܐ.8 ܘܡܶܬܬܰܟܠܺܝܢ ܥܰܠ ܩܶܫ̈ܬܳܬܳܐ ܘܩܶܠ̈ܥܶܐ.9 ܘܠܳܐ ܝܺܕܰܥܘ ܕܰܐܢ̱ܬ ܗܽܘ ܡܳܪܝܳܐ ܡܫܰܚܶܩ ܩܪ̈ܳܒܶܐ: ܡܳܪܝܳܐ ܫܡܳܟ.10 ܐܰܢ̱ܬ ܬܒܰܪ ܚܰܝܠܗܽܘܢ: ܡܰܠܟܳܐ ܕܥܳܠ̈ܡܶܐ. ܘܰܫܚܽܘܩ ܣܰܓܺܝܐܽܘܬܗܽܘܢ. ܬܒܰܪ ܥܽܘܫܢܗܽܘܢ ܒܚܶܡܬܳܟ݂. ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬܪܰܥܺܝܘ ܠܰܡܛܰܡܳܐܽܘ ܡܰܩܕܫܳܐ ܕܰܫܟܺܝܢܬܳܐ ܕܺܐܝܩܳܪܳܐ ܕܰܫܡܰܟ. ܘܢܰܪܡܽܘܢ ܒܦܰܪ̈ܙܠܶܐ ܩܰܪ̈ܢܳܬܳܐ ܕܡܰܕܒܚܳܟ݂.11 ܚܙܺܝ ܒܫܽܘܒܗܳܪܗܽܘܢ. ܘܫܰܕܰܪ ܪܽܘܓܙܳܟ݂ ܥܰܠ ܪܺܝܫܗܽܘܢ. ܗܰܒ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝ ܕܺܝܠܝ ܕܰܐܪܡܰܠܬܳܐ ܐ̱ܢܳܐ: ܥܽܘܫܢܳܐ ܕܶܐܬܪܰܥܺܝܬ.12 ܡܚܺܝ ܠܓܰܒܪܳܐ ܒܡܰܛܥܝܳܢܽܘܬܳܐ ܕܣܶܦ̈ܘܳܬܝ: ܥܰܠ ܪܺܝܫܳܐ ܘܫܰܠܺܝܛܳܐ.13 ܬܒܰܪ ܥܽܘܫܢܶܗ ܒܺܐܝܕܳܗ̇ ܕܢܶܩܒܬܳܐ.14 ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܗܘܳܐ ܒܣܽܘܓܳܐܐ ܕܚܰܝܠܶܗ ܘܥܽܘܫܢܶܗ: ܘܳܐܦ ܠܳܐ ܡܰܘܗܰܒܬܳܟ݂ ܒܚܰܝܠܬܳܢ̈ܶܐ. ܐܶܠܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܕܡܰܟܺܝ̈ܟܶܐ. ܘܰܡܥܰܕܪܳܢܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܕܰܒܨܺܝܖ̈ܶܐ. ܘܰܡܣܰܝܥܳܢܳܐ ܕܰܟܪ̈ܺܝܗܶܐ. ܘܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܰܐܒܺܝ̈ܕܶܐ.15 ܐܺܝܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܶܗ ܕܳܐܒܝ: ܘܰܐܠܳܗܳܐ ܕܝܳܪܬܽܘܬܶܗ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܡܳܪܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܘܰܕܐܪܥܳܐ: ܒܳܪܽܘܝܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ: ܡܰܠܟܳܐ ܕܟܶܠܗܶܝܢ ܒܶܪ̈ܝܳܬܳܐ: ܫܡܰܥ ܩܳܠܳܐ ܕܒܳܥܽܘܬܝ.16 ܘܗܰܒ ܢܶܟܠܝ ܘܡܰܛܥܝܳܢܽܘܬܝ ܠܩܶܛܠܳܐ ܘܠܰܡܚܽܘܬܳܐ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܩܳܝܡܺܝܢ ܠܽܘܩܒܰܠ ܩܝܳܡܳܟ: ܘܠܽܘܩܒܰܠ ܒܶܝܬ ܡܰܩܕܫܳܟ: ܘܛܽܘܪܳܐ ܕܨܶܗܝܽܘܢ: ܘܒܶܝܬ ܐܽܘܚܕܳܢܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܟ. ܐܶܬܚܰܫܰܒܘ ܓܶܝܪ ܥܠܰܝܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ. ܥܒܶܕ ܠܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܘܰܠܟܽܠܗܶܝܢ ܫܰܪ̈ܒܳܬܳܐ.17 ܕܢܶܕܥܽܘܢ ܐܰܢ̱ܬ ܗܽܘ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܟܽܠ ܚܺܝܠ ܘܰܕܟܽܠ ܫܽܘܠܛܳܢ. ܘܠܰܝܬ ܐ̱ܚܪܺܝܢ ܕܰܡܪܰܚܶܦ ܥܰܠ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܠܒܰܪ ܡܶܢܳܟ݂.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝ.

 

 1. 1. ܘܰܗܘܳܐ ܕܟܰܕ݂ ܫܶܠܝܰܬ ܝܺܗܽܘܕܺܝܬ ܡܶܢ ܕܰܠܡܶܓܥܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܘܫܰܠܡܰܬ݂ ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܶܬܓܳܡ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ: ܩܳܡܰܬ ܡܶܢ ܕܪܰܡܝܳܐ ܗܘܳܬ݂.2 ܘܰܩܪܳܬ݂ ܠܰܛܠܺܝܬܳܗ̇: ܘܢܶܚܬܰܬ ܠܒܰܝܬܳܗ̇: ܐܰܝܟܰܐ ܕܗܳܘܝܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܒܫܰܒ̈ܶܐ ܘܰܒܥܺܐܕ̈ܶܐ. ܘܰܫܪܳܬ݂ ܠܣܰܩܳܐ ܕܰܠܒܺܝܫܳܐ ܗܘܳܬ݂. ܘܫܶܠܚܰܬ݂ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܕܰܐܪܡܠܽܘܬܳܗ̇.3 ܘܰܐܫܺܝܓܰܬ݂ ܦܽܘܡܳܗ̇ ܒܡܰܝ̈ܳܐ. ܘܡܶܫܚܰܬ ܡܶܫܚܳܐ ܓܰܒܝܳܐ. ܘܡܶܫܚܰܬܡ ܣܰܥܪܳܗ̇ ܕܪܺܝܫܳܗ̇. ܘܣܳܡܰܬ݂ ܡܣܳܢ̈ܶܐ ܒܪ̈ܶܓܠܶܝܗ̇. ܘܠܶܒܫܰܬ݂ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܕܚܺܐܪܽܘܬܳܗ̇: ܕܰܠܒܺܝܫܳܐ ܗܘܳܬ ܒܝܰܘ̈ܡܰܝ ܚܰܝܰܘ̈ܗܝ ܕܰܡܢܰܫܶܐ ܒܰܥܠܳܗ̇. ܘܣܳܡܰܬ݂ ܣܒܳܟ݂ܳܐ ܒܪܺܝܫܳܗ̇. ܘܣܳܡܰܬ݂ ܩܽܘܠܒܶܝ̈ܗ̇: ܘܰܐܩ̈ܠܳܢܝܶܗ̇: ܘܥܶܙ̈ܩܳܬܳܗ̇: ܘܰܩܕܳܫܶܝ̈ܗ̇: ܘܟܽܠܶܗ ܨܶܒܬܳܗ̇.4 ܘܶܐܨܛܰܒܬܰܬ݂ ܛܳܒ. ܐܰܝܟ ܕܰܠܡܶܚܛܰܦ ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܕܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܕܚܳܙܶܝܢ ܠܳܗ̇.5 ܘܝܶܗܒܰܬ݂ ܠܰܐܡܬܳܗ̇ ܥܶܠܳܘܳܐ ܕܚܰܡܪܳܐ: ܘܡܳܐܢܳܐ ܕܡܶܫܚܳܐ. ܘܰܡܠܳܬ݂ ܬܰܪܡܳܠܳܐ ܫܰܚܬܺܝܬܳܐ ܘܕܶܒ̈ܠܶܐ ܘܠܰܚܡܳܐ. ܘܰܐܪܺܝܡܰܬ݂ ܬܰܡܳܢ ܓܶܒܬܳܐ ܘܚܶܙܩܰܬ݂ ܡܳܐܢܶܝ̈ܗ̇. ܘܣܰܡܰܬ ܥܰܠ ܐܰܡܬܳܗ̇.6 ܘܰܢܦܰܩܝ̈ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܘܶܐܬܰܝ̈ ܠܬܰܪܥܳܐ ܕܰܡܕܺܝܢܬܳܐ. ܘܶܐܫܟܰܚ̈ܝ ܬܰܡܳܢ ܠܥܽܘܙܺܝܳܐ. ܘܰܠܣܳܒ̈ܶܐ ܕܰܡܕܺܝܢܬܳܐ:ܚܰܒܪܺܝ ܘܟܰܪܡܺܝ.7 ܘܰܚܙܰܘ ܫܽܘܚܠܳܦܳܐ ܕܰܐܦܶܝ̈ܗ̇ ܘܡܰܥܛܦܳܐ ܢܰܚܬܶܝ̈ܗ̇.8 ܘܰܬܡܰܗܘ ܛܳܒ ܥܰܠ ܫܽܘܦܪܳܗ̇. ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܳܗ̇. ܐܰܠܳܗܗܽܘܢ ܕܰܐܒܳܗܰܝ̈ܢ ܢܶܬܠܶܟܝ ܠܖ̈ܰܚܡܶܐ. ܘܬܰܫܠܡܺܝܢ ܨܢܺܝܥܽܘܬܶܟܝ ܠܫܽܘܒܚܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܘܰܠܪܰܘܡܳܐ ܕܽܐܘܪܺܫܠܶܡ.9 ܘܢܶܦܠܰܬ݂ ܥܰܠ ܐܰܦܶܝ̈ܗ̇: ܘܣܶܓܕܰܬ݂ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܶܐܡܪܰܬ݂ ܠܗܽܘܢ. ܦܩܽܘܕܘ ܦܳܬܚܺܝܢ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܕܰܡܕܺܝܢܬܳܐ. ܘܶܐܦܽܘܩ ܘܶܐܫܰܠܶܡ ܦܶܬܓܳܡܳܐ ܕܡܰܠܶܠܬܽܘܢ ܥܰܡܝ. ܘܰܦܩܰܕܘ ܠܰܥܠܰܝ̈ܡܶܐ ܕܢܶܦܬܚܽܘܢ ܠܳܗ̇ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܪܰܬ݂. ܘܰܥܒܰܕܘ ܒܢܰܝ̈ ܡܕܺܝܢܬܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ.10 ܘܢܶܦܩܰܬ݂ ܝܺܗܽܘܕܺܝܬ ܗܺܝ ܘܰܛܠܺܝܬܳܗ̇ ܥܰܡܳܗ̇. ܘܕܳܩܘ ܒܢܰܝ̈ ܡܕܺܝܢܬܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܕܢܶܚܬܰܬ݂ ܡܶܢ ܛܽܘܪܳܐ. ܘܟܰܕ݂ ܢܶܚܬܰܬ݂ ܠܽܐܘܠܽܘܢܳܐ: ܬܽܘܒ ܠܳܐ ܚܙܰܐܘܽܗ̇. ܘܶܐܙܰܠܬ݂ ܒܓܰܘ ܐܽܘܠܽܘܢܳܐ ܬܺܪܝܨܳܐܺܝܬ.11 ܘܦܶܓܥܰܬ݂ ܒܡܰܛܰܪܬܳܐ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܐܳܬܽܘܪ. ܘܰܐܚܕܽܘܗ̇ ܘܫܰܐܠܽܘܗ̇. ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܳܗ̇ ܡܳܢܳܐ ܛܶܒܶܟܝ. ܘܡܶܢ ܐܰܝܡܶܟܳܐ ܐܳܬܝܰܬܝ. ܘܠܰܐܝܟܳܐ ܐܳܙܳܠܐ ܐܰܢ̱ܬܝ.12 ܘܶܐܡܪܰܬ݂ ܠܗܽܘܢ. ܒܰܪܬ݂ ܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ ܐ̱ܢܳܐ. ܘܥܶܪܩܶܬ݂ ܡܶܢܗܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܥܬܺܝܕܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܠܡܶܫܬܠܳܡܽܘ ܠܟܽܘܢ ܠܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ.13 ܘܶܐܢܳܐ ܐܶܬ݂ܺܝܬ݂ ܠܘܳܬ݂ ܐܶܠܦܰܪܢܳܐ ܪܰܒ ܚܰܝܠܟܽܘܢ: ܕܰܐܘܕܥܶܗ ܦܶܬܓܳܡܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ. ܘܶܐܚܰܘܶܝܘܗܝ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܢܺܐܙܰܠ ܒܳܗ̇. ܘܢܶܫܠܰܛ ܒܟܽܠܶܗ ܛܽܘܪܳܐ. ܘܠܳܐ ܢܶܛܥܶܐ ܡܶܢܶܗ ܚܰܕ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܒܶܣܪܳܐ: ܐܳܦܠܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ.14 ܘܟܰܕ݂ ܫܡܰܥܘ ܥܰܒ̈ܕܶܐ ܦܶܬܓܳܡܶܝ̈ܗ̇: ܚܳܪܘ ܒܰܐܦܶܝ̈ܗ̇. ܘܰܬܡܺܝܗ ܗܘܳܐ ܫܽܘܦܪܳܗ̇ ܒܥܰܝܢܳܝܗܽܘܢ ܛܳܒ.15 ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܳܗ̇. ܐܰܚܺܝܬܝ ܢܰܦܫܶܟܝ ܠܛܳܒܬܳܐ. ܕܶܐܣܬܰܪܗܰܒܬܝ ܢܚܶܬ݂ܬܝ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܰܢ.16 ܡܶܟܺܝܠ ܩܪܽܘܒܝ ܠܘܳܬ݂ ܡܰܫܟܢܶܗ. ܘܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܡܶܢܰܢ ܢܰܘܒܠܶܟܝ: ܥܕܰܡܳܐ ܕܢܰܫܠܡܽܘܢܶܟܝ ܒܺܐܝ̈ܕܰܘܗܝ. ܘܟܰܕ ܬܩܽܘܡܺܝܢ ܩܕܳܡܰܘܗܝ: ܠܳܐ ܬܶܕܚܠܺܝܢ ܒܶܠܒܶܟܝ. ܐܶܠܳܐ ܚܰܘܳܐܝܽܘܗܝ ܦܶܬܓܳܡܰܝ̈ܟܝ: ܘܢܶܛܐܰܒ ܠܶܟܝ.17 ܘܰܓܒܰܘ ܡܶܢܗܽܘܢ ܡܳܐܐ ܓܰܒܪ̈ܺܝܢ ܘܰܐܫܠܡܽܘܗ̇ ܠܳܗ̇ ܘܠܰܥܠܰܝܡܬܳܗ̇. ܘܰܐܝܬܺܝܘ ܐܶܢܶܝܢ ܠܡܰܫܟܢܶܗ ܕܰܐܠܦܰܪܢܳܐ. ܘܰܗܘܳܐ ܪܶܗܛܳܐ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܡܰܫܪܺܝܬܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܫܬܰܡܥܰܬ݂ ܡܶܐܬܺܝܬܳܗ̇ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܒܡܰܫ̈ܟܢܶܐ. ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܘܰܟܪܺܝܟܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܳܗ̇: ܟܰܕ݂ ܩܳܝܡܳܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܡܰܫܟܢܳܐ ܕܰܐܠܦܰܪܢܳܐ: ܥܕܰܡܳܐ ܕܶܐܡܰܪܘ ܠܶܗ ܥܠܶܝܗ̇. ܘܰܬܡܰܗܘ ܒܫܽܘܦܪܳܗ̇. ܘܩܰܒܶܠܘ ܦܶܬܓܳܡܶܝ̈ܗ̇. ܡܶܢ ܕܛܳܒܺܝܢ ܗܘܰܘ ܛܳܒ.18 ܘܶܐܬܕܰܡܰܪܘ ܒܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܡܶܛܽܠܳܬܳܗ̇. ܘܶܐܡܰܪܘ ܓܒܰܪ ܠܚܰܒܪܶܗ. ܡܰܢ ܢܶܒܣܶܐ ܒܥܰܡܳܐ ܕܺܐܝܬ ܒܶܗ ܐܰܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܢܶܫ̈ܶܐ. ܘܠܳܐ ܘܳܠܶܐ ܕܢܶܫܬܚܰܪ ܡܶܢܗܽܘܢ ܐ̱ܢܳܫ. ܕܠܳܐ ܟܰܕ݂ ܢܶܫܬܰܚܪܽܘܢ: ܢܶܬܚܰܟܡܽܘܢ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ. ܘܰܢܦܰܩܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܳܠܚܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐܠܦܰܪܢܳܐ: ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ. ܘܰܐܥܠܽܘܗ̇ ܠܡܰܫܟܢܳܐ.19 ܘܰܐܠܦܰܪܢܳܐ ܪܡܶܐ ܗܘܳܐ܆ ܘܢܺܝܚ ܒܥܰܪܣܶܗ: ܒܓܰܘ ܟܶܠܬ݂ܶܗ ܕܰܙܩܺܝܪܳܐ ܒܰܐܪܓܘܳܢܳܐ: ܘܰܒܕܰܗܒܳܐ: ܘܒܰܙܡܰܪ̈ܓܕ̈ܶܐ: ܘܰܒܟܺܐܦ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ. ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܶܗ ܥܠܶܝܗ̇. ܗܽܘ ܟܰܕ ܫܡܰܥ: ܢܦܰܩ ܠܕܳܪܬܳܐ ܕܡܰܫܟܢܶܗ. ܘܠܺܡܦܺܝ̈ܕܶܐ ܕܣܺܐܡܳܐ: ܐܳܙܺܠܝܢ ܗܘܰܘ ܩܕܳܡܰܘܗܝ. ܘܰܐܥܠܽܘܗ̇ ܠܘܳܬܶܗ.20 ܘܟܰܕ ܩܳܡܰܬ݂ ܝܺܗܽܘܕܺܝܬ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܘܰܩܕ݂ܳܡ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ: ܐܶܬܕܰܡܪܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܫܽܘܦܪܳܐ ܕܰܐܦܶܝ̈ܗ̇. ܘܢܶܦܠܰܬ݂ ܥܰܠ ܐܰܦܶܝ̈ܗ̇ ܘܣܶܓܕܰܬ݂ ܠܶܗ. ܘܰܐܚܕܽܘܗ̇ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܘܰܐܩܺܝܡܽܘܗ̇.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܐ.

 

 1. 1. ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ̇ ܐܰܠܦܰܪܢܳܐ. ܬܰܪܣܳܝ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ: ܠܳܐ ܬܶܕܚܠܺܝܢ ܒܠܶܒܶܟܝ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܐܰܒܐܫܶܬ݂ ܠܟܽܠܢܳܫ: ܕܨܳܒܶܐ ܕܢܶܦܠܽܘܚ ܠܢܒܽܘܟܰܢܳܨܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ.2 ܘܳܐܦ ܗܳܫܳܐ ܥܰܡܶܟܝ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܥܳܡܪܶܝܢ ܒܛܽܘܪܳܐ: ܐܶܠܽܘܠܳܐ ܐܰܣܠܝܽܘܢܝ: ܠܳܐ ܡܪܺܝܡ ܗܘܺܝܬ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܐܺܝܕܝ. ܐܶܠܳܐ ܗܶܢܽܘܢ ܥܒܰܕܘ ܠܢܰܦܫܗܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ.3 ܡܶܟܺܝܠ ܐܶܡܰܪܝ ܠܺܝ. ܠܡܳܢܳܐ ܥܪܰܩܬܝ ܡܶܢܗܽܘܢ ܘܶܐܬܰܝܬܝ ܠܘܳܬܰܢ. ܐܶܬܰܝܬܝ ܓܶܝܪ ܠܚܰܝ̈ܶܐ. ܬܰܪܣܳܝ. ܡܶܢ ܗܳܢܳܐ ܠܺܠܝܳܐ ܘܰܠܗܰܠ ܬܺܝܚܺܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܝܬ ܕܡܰܗܰܪ ܠܶܟܝ. ܘܶܐܥܒܶܕ ܠܶܟܝ ܐܰܝܟ ܕܡܶܬܥܒܶܕ ܠܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܕܡܰܪܝ.4 ܘܶܐܡܪܰܬ݂ ܠܶܗ ܝܺܗܽܘܕܺܝܬ. ܫܡܰܥ ܡܶܠܶܝ̈ܗ̇ ܕܰܐܡܬܳܟ݂. ܘܰܬܡܰܠܶܠ ܐܰܡܬܳܟ ܩܕܳܡܰܝܟ ܒܠܺܠܝܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܘܶܐܢ ܬܶܫܡܰܥ ܦܶܬܓܳܡܰܝ̈: ܢܶܫܬܠܶܡ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܟ. ܟܽܠ ܕܢܶܥܒܶܕ ܥܰܡܳܟ ܐܰܠܳܗܳܐ. ܘܠܳܐ ܢܶܦܶܠ ܡܳܪܝ ܡܶܢ ܨܶܢ̈ܥܳܬܶܗ ܟܡܳܐ ܕܚܰܝ.5 ܡܶܛܽܠ ܕܚܰܝ ܗܽܘ ܢܒܽܘܟܰܕܢܳܨܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ. ܘܚܰܝܳܐ ܗ̱ܝ ܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܕܫܰܕܪܳܟ ܠܰܡܩܰܝܳܡܽܘ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ. ܠܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܢܶܦܠܚܽܘܢܶܗ ܡܶܛܽܠܳܬܳܟ݂. ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ ܚܰܝܽܘܬܳܐ ܕܕܰܒܪܳܐ: ܘܰܒܥܺܝܪ̈ܳܐ: ܘܦܳܪܰܚܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܢܶܕܥܽܘܢܳܝܗܝ ܠܢܒܽܘܟܰܕܢܳܨܰܪ ܒܚܰܝܠܳܟ݂.6 ܫܡܰܥܢ ܚܶܟܡܬܳܟ݂ ܘܨܶܢ̈ܥܳܬܶܗ ܕܠܶܒܳܟ݂. ܘܶܐܬܶܐܡܰܪ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ: ܕܰܐܢ̱ܬ ܒܰܠܚܽܘܕܰܝܟ ܛܳܒ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ: ܘܰܬܡܺܝܗ ܒܺܝܕܰܥܬܳܐ: ܘܚܰܝܠܬܳܢ ܒܰܩܪܳܒܳܐ.7 ܘܗܳܫܳܐ ܡܳܪܝ: ܡܶܠܬܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܐܰܚܝܺܘܕ ܒܟܶܢܫܳܐ ܩܕܳܡܰܝܟ: ܫܡܰܥܢ ܡܶܠܰܘ̈ܗܝ. ܡܶܛܽܠ ܕܩܰܒܠܽܘܗܝ ܒܢܰܝ̈ ܡܕܺܝܢܬܳܐ. ܘܶܐܫܬܰܥܺܝ ܠܗܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܶܬܓܳܡ̈ܶܐ ܕܶܐܡܰܪ ܩܕܳܡܰܝܟ. ܡܶܛܽܠܗܳܢܳܐ ܡܳܪܝ: ܠܳܐ ܬܶܥܒܰܪ ܥܰܠ ܡܶܠܬܶܗ. ܐܶܠܳܐ ܣܺܝܡܺܝܗ̇ ܒܠܶܒܳܟ.8 ܡܶܛܽܠ ܕܫܰܪܺܝܪ ܗ̱ܽܘ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܡܶܬܒܰܥ ܥܰܡܰܢ. ܘܳܐܦܠܳܐ ܫܳܠܛܳܐ ܒܗܽܘܢ ܚܰܪܒܳܐ: ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܚܛܰܘ ܩܕܳܡ ܐܰܠܳܗܗܽܘܢ.9 ܘܡܶܟܺܝܠ ܕܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܡܳܪܝ ܕܠܳܐ ܣܽܘܥܪܳܢ: ܢܦܰܠ ܡܰܘܬܳܐ ܒܥܰܡܗܽܘܢ ܘܰܐܕܪܶܟ ܐܶܢܽܘܢ ܚܛܳܗܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܕܒܶܗ ܡܰܪܓܙܺܝܢ ܠܰܐܠܳܗܽܘܢ ܟܰܕ ܢܶܥܒܕܽܘܢܶܗ.10 ܡܶܛܽܠ ܕܰܚܣܰܪ ܠܗܽܘܢ ܬܽܘܪܣܳܝܳܐ. ܘܶܐܬܛܰܠܰܩܘ ܠܗܽܘܢ ܡܰܝ݂̈ܝ݂ܗܽܘܢ.11 ܘܶܐܬܚܰܫܰܒܘ ܠܡܶܫܠܰܛ ܒܰܒܥܺܝܪܗܽܘܢ: ܘܟܽܠ ܕܰܦܪܰܫ ܠܗܽܘܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܢܳܡܽܘܣܰܘ̈ܗܝ ܕܠܳܐ ܢܶܐܟܠܽܘܢ.12 ܘܶܐܬܪܰܥܺܝܘ ܠܡܶܐܟܰܠ ܪ̈ܺܝܫܝܳܬܳܐ ܕܰܥܒܽܘܪܳܐ ܘܰܕܚܰܡܪܳܐ ܘܰܕܡܶܫܚܳܐ: ܕܰܢܛܰܪܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܠܰܡܩܰܕܳܫܽܘ ܠܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܩܳܝܡܺܝܢ ܩܕܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. ܘܶܐܨܛܒܺܝܘ ܠܡܶܐܟܰܠ ܡܶܢ ܗܳܢܽܘܢ: ܕܳܐܦܠܳܐ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܗܽܘܢ ܫܰܠܺܝܛ ܠܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܳܐ ܠܡܶܩܪܰܒ. ܘܫܰܕܰܪܘ ܐܳܦ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. ܡܶܛܽܠ ܕܳܐܦ ܥܳܡܽܘܖ̈ܶܐ ܕܬܰܡܳܢ ܥܒܰܕܘ ܐܰܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ: ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܐܘܒܶܠܘ ܠܗܽܘܢ ܦܶܬܓܳܡܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܣܳܒ̈ܶܐ. ܘܢܶܗܘܶܐ ܟܰܕ݂ ܢܶܫܠܚܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܘܢܶܥܒܕܽܘܢ ܗܳܕܶܐ: ܢܶܫܬܰܠܡܽܘܢ ܠܳܟ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ. ܘܬ݂ܰܘܒܶܕ݂ ܐܶܢܽܘܢ.13 ܡܶܛܽܠܗܳܢܳܐ ܐܳܦ ܐܶܢܳܐ ܐܰܡܬܳܟ݂: ܟܰܕ݂ ܚܙܺܝܬ݂ ܗܳܠܶܝܢ: ܥܶܪܩܶܬ݂ ܡܶܢܗܽܘܢ. ܘܫܰܕܪܰܢܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܡܶܥܒܰܕ݂ ܥܰܡܳܟ ܨܒܽܘܬܳܐ. ܕܬܶܬܡܰܗ ܒܳܗ̇ ܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܢܶܫܡܥܽܘܢ.14 ܡܶܛܽܠ ܕܕܳܚܠܰܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܗ̱ܝ ܐܰܡܳܬ݂ܳܟ݂: ܘܦܶܠܚܶܬ ܒܺܐܝܡܳܡܳܐ ܘܰܒܠܺܠܝܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܡܶܟܺܝܠ ܐܶܟܰܬܰܪ ܠܘܳܬܳܟ݂ ܡܳܪܝ. ܘܬܶܗܘܶܐ ܢܳܦܩܳܐ ܐܰܡܬ݂ܳܟ݂ ܒܠܺܠܝܳܐ ܠܢܰܚܠܳܐ: ܘܶܐܨܰܠܶܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ.15 ܘܰܢܚܰܘܶܝܢܝ ܐܶܡܰܬܝ ܡܶܬܥܒܶܕ ܚܛܳܗܗܽܘܢ. ܘܺܐܬܶܐ ܘܰܐܘܕܥܽܘܗܝ ܠܳܟ݂. ܘܬܶܦܽܘܩ ܒܚܰܝܠܳܟ݂. ܘܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܩܳܐܶܡ ܠܩܽܘܒܠܳܟ. ܘܶܐܥܒܕܳܟ݂ ܒܓܰܘ ܝܺܗܽܘܕ݂ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕܬܶܡܛܶܐ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. ܘܶܐܣܺܝܡ ܟܽܘܪܣܝܳܟ ܒܰܡܨܰܥܬܳܗ̇. ܘܬܶܕܒܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܥܳܢ̈ܳܐ ܕܠܰܝܬ ܠܳܗ̇ ܪܳܥܝܳܐ. ܘܠܳܐ ܢܳܒܰܚ ܟܰܠܒܳܐ ܒܠܶܫܳܢܶܗ ܩܕܳܡܰܝܟ.16 ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܠܶܝܢ ܐܶܬܓܠܺܝܘ ܒܡܰܕܥܝ.17 ܘܶܐܫܬܰܕܪܶܬ݂ ܕܺܐܡܰܪ ܠܳܟ.18 ܘܰܫܦܰܪܘ ܦܶܬܓܳܡܶܝ̈ܗ̇ ܩܕܳܡ ܐܶܠܦܰܪܢܳܐ ܘܰܩܕ݂ܳܡ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ. ܘܶܐܬ݂ܕܰܡܰܪܘ ܒܫܽܘܦܪܳܗ̇ ܘܰܒܚܶܟܡܬܳܗ̇. ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܳܗ̇.19 ܕܠܰܝܬ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܐܰܝܟ ܗܳܕܶܐ. ܡܶܢ ܣܰܘ̈ܦܶܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ ܘܰܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܣܰܘ̈ܦܶܝܗ̇ ܒܫܽܘܦܪܳܐ ܕܰܐܦ̈ܶܐ ܘܰܒܡܰܡܠܠܳܐ ܕܣܽܘܟܳܠܳܐ.20 ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ̇ ܐܶܠܦܰܪܢܳܐ. ܫܰܦܺܝܪ ܥܒܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ: ܕܫܰܕܪܶܟܝ ܩܕ݂ܳܡ ܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܶܟܝ. ܕܢܶܗܘܶܐ ܒܰܢ ܥܽܘܗܕܳܢܳܐ ܘܒܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܐܣܠܺܝܘ ܠܡܳܪܝ ܐܰܒܕܳܢܳܐ ܢܶܗܘܶܐ. ܘܗܳܫܳܐ ܐܰܢ̱ܬܝ ܫܰܦܺܝܪܳܐ ܐܰܢ̱ܬܝ ܒܚܶܙܘܶܟܝ. ܘܛܳܒܳܐ ܐܰܢ̱ܬܝ ܒܡܰܕܥܶܟܝ ܘܰܒܦܶܬܓܳܡܶܟܝ.21 ܘܶܐܢ ܬܶܥܒܕܺܝܢ ܐܰܝܟ ܕܶܐܡܰܪܬܝ: ܐܰܠܳܗܶܟܝ ܢܶܗܘܶܐ ܐܰܠܳܗܝ. ܘܰܐܢ̱ܬܝ ܒܒܰܝܬܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܬܶܬܒܺܝܢ. ܘܬܶܗܘܶܝܢ ܡܝܰܬܪܳܐ ܒܰܫܡܳܐ ܛܳܒ ܡܶܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܒ.

 

 1. 1. ܘܰܦܩܰܕ ܕܰܢܫܰܘܽܘܢ ܠܳܗ̇. ܘܰܕܢܶܬܠܽܘܢ ܠܳܗ̇ ܡܶܢ ܚܫܳܡܺܝܬܶܗ: ܘܡܶܢ ܚܰܡܪܳܐ ܕܫܳܬܶܐ.2 ܘܶܐܡܪܰܬ݂ ܝܺܗܽܘܕܺܝܬ. ܠܳܐ ܐܳܟ݂ܠܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܢܶܗ. ܕܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܺܝ ܠܬܽܘܩܰܠܬܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܣܳܦܶܩ ܠܺܝ ܡܳܐ ܕܶܐܬ݂ܳܐ ܥܰܡܝ.3 ܐܳܡܰܪ ܠܳܗ̇ ܐܶܠܦܰܪܢܳܐ. ܘܶܐܢ ܢܶܓܡܰܪ ܠܶܗ: ܡܶܢ ܐܰܝܡܶܟܳܐ ܠܰܢ ܠܡܶܬܰܠ ܠܶܟܝ ܕܰܐܟܘܳܬܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܝܬ ܥܰܡܰܢ ܓܰܒܪܳܐ ܡܶܢ ܥܰܡܶܟܝ ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ ܐܰܟܘܳܬܶܗ.4 ܘܶܐܡܪܰܬ݂ ܝܺܗܽܘܕܺܝܬ. ܚܰܝܳܐ ܗ̱ܝ ܢܰܦܫܳܟ ܡܳܪܝ. ܕܠܳܐ ܬܶܓܡܰܪ ܐܰܡܬܳܟ݂ ܡܶܕܶܡ ܕܶܐܬ݂ܳܐ ܥܰܡܳܗ̇: ܥܕܰܡܳܐ ܕܢܶܥܒܶܕ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝ ܡܶܕܶܡ ܕܶܐܬܪܰܥܺܝܬ. ܘܰܐܥܠܽܘܗ̇ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܕܶܐܠܦܰܪܢܳܐ ܠܡܰܫܟܢܳܐ.5 ܘܕܶܡܟܰܬ݂ ܥܕܰܡܳܐ ܠܦܶܠܓܶܗ ܕܠܺܠܝܳܐ. ܘܩܳܡܰܬ݂ ܒܡܰܛܰܪܬܳܐ ܕܨܰܦܪܳܐ. ܘܫܰܕܪܰܬ݂ ܠܘܳܬ݂ ܐܶܠܦܰܪܢܳܐ. ܘܶܐܡܪܰܬ݂ ܠܶܗ: ܢܶܦܽܘܩ ܡܳܪܝ: ܘܢܶܫܒܩܽܘܢܳܗ̇ ܠܰܐܡܬܳܟ݂ ܠܡܶܦܰܩ ܠܰܨܠܽܘܬܳܐ.6 ܘܰܦܩܰܕ݂ ܐܶܠܦܰܪܢܳܐ ܠܢܳܛܽܘܖ̈ܶܐ ܕܠܳܐ ܢܶܟܠܽܘܢܳܗ̇. ܘܟܰܬܪܰܬ݂ ܒܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ.7 ܘܢܳܦܩܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܠܢܰܚܠܳܐ ܕܒܶܝܬ ܦܳܠܳܘ ܒܠܰܝܠܰܘ̈ܳܬܳܐ. ܘܥܳܡܕܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܒܥܰܝܢܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ.8 ܘܡܶܐ ܕܣܳܠܩܳܐ ܗܘܳܬ݂: ܒܳܥܝܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܕܢܶܬܪܽܘܨ ܐܽܘܪܚܳܗ̇ ܠܰܩܝܳܡܬܳܐ ܕܥܰܡܳܗ̇.9 ܘܡܳܐ ܕܥܳܠܳܐ ܗܘܳܬ݂: ܡܟܰܬܪܳܐ ܒܕܰܟܝܽܘܬܳܐ ܒܓܰܘ ܡܰܫܟܢܳܐ: ܥܕܰܡܳܐ ܕܢܳܣܒܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܒܪܰܡܫܳܐ.10 ܘܰܗܘܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܰܐܪܒܥܳܐ. ܘܰܥܒܰܕ݂ ܐܶܠܦܰܪܢܳܐ ܡܰܫܬܝܳܐ ܠܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܒܰܠܚܽܘܕ. ܘܰܠܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢ ܦܳܠ̈ܚܶܐ ܘܩܰܝܽܘܡ̈ܶܐ ܠܳܐ ܩܪܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܒܽܘܓܳܐ ܡܗܰܝܡܢܳܐ: ܕܩܳܐܶܡ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܟܽܠ ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ. ܙܶܠ ܢܺܐ ܐܰܦܺܝܣ ܠܰܐܢ̱ܬܬܳܐ ܗܳܝ ܥܳܒܪܳܝܬܳܐ: ܕܥܰܡܳܟ݂ ܬܺܐܬܶܐ ܠܘܳܬܰܢ. ܘܬܶܠܥܰܣ ܘܬܶܫܬܶܐ ܥܰܡܰܢ.11 ܡܶܛܽܠ ܕܒܶܗܬܬܳܐ ܗ̱ܝ ܠܰܢ ܠܡܶܫܒܰܩ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܕܰܐܝܟ݂ ܗܳܕܶܐ: ܘܠܳܐ ܢܡܰܠܶܠ ܥܰܡܳܗ̇. ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܢ ܠܳܐ ܢܶܩܦܳܗ̇: ܬܶܓܚܰܟ ܥܠܰܝܢ.12 ܘܰܢܦܰܩ ܒܽܘܓܳܐ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܐܶܠܦܰܪܢܳܐ. ܘܥ̣ܰܠ ܠܘܳܬܳܗ̇ ܘܶܐܡܰܪ. ܠܳܐ ܬܬܶܟܠܶܐ ܥܠܰܝܡܬܳܐ ܫܰܦܺܝܪܬܳܐ ܠܡܶܐܬܳܐ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝ: ܘܰܠܡܶܫܬܰܒܳܚܽܘ ܩܕܳܡ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ. ܘܬܶܫܬܶܝܢ ܥܰܡܰܢ ܚܰܡܪܳܐ: ܘܬܶܬܒܰܣܡܺܝܢ. ܘܬܶܗܘܶܝܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܡܝܰܩܪܳܐ: ܐܰܝܟ ܚܕܳܐ ܡܶܢ ܒܢ̈ܳܬ ܪܰܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܕܳܐܬܽܘܪ: ܕܩܳܝ̈ܡܳܢ ܒܒܰܝܬܶܗ ܕܢܒܽܘܒܟܰܕܢܳܨܰܪ.13 ܘܶܐܡܪܰܬ݂ ܠܶܗ ܝܺܗܽܘܕܺܝܬ. ܡܰܢ ܐܶܢܳܐ ܕܠܳܐ ܥܳܐܠܳܢ ܨܶܝܕ ܡܳܪܝ.14 ܡܶܛܽܠ ܕܟܽܠ ܕܫܰܦܺܝܪ ܒܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ: ܚܦܺܝܛܳܐܺܝܬ ܐܶܥܒܶܕ݂. ܘܢܶܗܘܶܐ ܠܺܝ ܗܳܢܳܐ ܫܽܘܒܗܳܪܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕܡܰܘܬܝ.15 ܘܩܳܡܰܬ݂ ܘܶܐܨܛܰܒܬܰܬ݂ ܒܡܳܐܢܶܝ̈ܗ̇: ܘܰܒܟܽܠ ܬܰܨܒܺܝܬܳܗ̇ ܕܢܶܫ̈ܶܐ. ܘܥܶܠܰܬ݂ ܐܰܡܬܳܗ̇. ܘܫܰܘܝܰܬ݂ ܠܳܗ̇ ܩܕܳܡ ܐܶܠܦܰܪܢܳܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ: ܫܶܠܚ̈ܶܐ ܕܶܐܡܖ̈ܶܐ ܕܢܶܣܒܰܬ݂ ܡܶܢ ܒܽܘܓܳܐ ܠܡܶܕܡܰܟ݂ ܥܠܰܝܗܽܘܢ: ܕܬܶܬܶܒ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܠܡܶܠܥܰܣ. ܘܥܶܠܰܬ݂ ܝܶܬܒܰܬ݂ ܝܺܗܽܘܕܺܝܬ.16 ܘܶܐܬܬܙܺܝܥ ܠܶܒܶܗ ܕܶܐܠܦܰܪܢܳܐ ܥܠܶܝܗ̇. ܘܶܐܬܛܰܪܦܰܬܡ ܢܰܦܫܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬܪܰܓܪܰܓ ܛܳܒ ܠܡܶܗܘܳܐ ܥܰܡܳܗ̇. ܘܒܳܥܶܐ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܥܶܕܳܢܳܐ ܕܢܶܕܥܶܝܗ̇ ܡܶܢ ܝܰܘܡܳܐ ܕܰܚܙܳܗ̇.17 ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ̇ ܐܶܠܦܰܪܢܳܐ. ܐܶܫܬܳܝ ܘܰܚܕܳܝ ܥܰܡܰܢ.18 ܘܳܐܡܪܳܐ ܝܺܗܽܘܕܺܝܬ. ܐܶܫܬܶܐ ܡܳܪܝ. ܡܶܛܽܠ ܕܺܝܪܶܒܘ ܥܠܰܝ ܚܰܝ݂ܰܝ݂̈ ܝܰܘܡܳܢܳܐ: ܛܳܒ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܰܗܘܺܝ݀ܬ ܒܗܽܘܢ.19 ܘܢܶܣܒܰܬ݂ ܘܶܐܟܠܰܬ݂ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܡܶܕܶܡ ܕܬܰܩܢܰܬ݂ ܠܳܗ̇ ܐܰܡܬܳܗ̇.20 ܘܰܚܕܺܝ ܐܶܠܦܰܪܢܳܐ ܠܩܽܘܒܠܳܗ̇. ܘܶܐܫܬܺܝ ܚܰܡܪܳܐ ܣܽܘܓܳܐܐ: ܕܠܳܐ ܫܬܶܐ ܠܶܗ ܗܳܟܘܳܬ݂ ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ: ܗܳܐ ܡܶܢ ܕܶܐܬ݂ܺܝܠܶܕ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܓ.

 

 1. 1. ܘܟܰܕ݂ ܗܘܳܐ ܪܰܡܫܳܐ: ܩܳܡܘ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܠܡܺܐܙܰܠ. ܘܶܐܚܰܕ ܒܽܘܓܳܐ ܬܰܪܥܳܐ ܕܡܰܫܟܢܳܐ ܡܶܢ ܠܒܰܪ. ܘܰܐܦܶܩ ܠܟܽܠ ܕܩܳܝܡܺܝܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܶܗ. ܘܶܐܙܰܠ ܐ̱ܢܳܫ ܐ̱ܢܳܫ ܠܒܶܝܬ ܡܰܫܟܢܶܗ.2 ܡܶܛܽܠ ܕܰܠܐܶܝܢ ܗܘܰܘ ܒܣܽܘܓܳܐܐ ܕܡܰܫܬܝܳܐ ܕܰܗܘܳܐ.3 ܘܶܐܫܬܰܚܪܰܬ݂ ܝܺܗܽܘܕܺܝܬ ܒܰܠܚܽܘܕܶܝܗ̇ ܒܡܰܫܟܢܳܐ.4 ܘܶܐܠܦܰܪܢܳܐ ܪܡܶܐ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܥܰܪܣܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܣܰܓܺܝ ܗܘܳܐ ܥܠܰܘܗܝ ܚܰܡܪܳܐ.5 ܘܶܐܡܪܰܬ݂ ܝܺܗܽܘܕܺܝܬ ܠܰܐܡܬ݂ܳܗ̇: ܕܰܬܩܽܘܡ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܩܰܝܛܽܘܢܳܐ: ܠܡܶܛܰܪ ܡܰܦܩܳܗ̇ ܐܰܝܟ݂ ܕܰܒܟܽܠܝܽܘܡ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܡܪܰܬ݂ ܕܳܐܬ݂ܝܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܰܨܠܽܘܬܳܐ. ܐܳܦ ܠܒܽܘܓܳܐ ܐܶܡܪܰܬ݂ ܐܰܝܟ ܡ̈ܶܠܶܐ ܗܳܠܶܝܢ. ܘܶܐܙܰܠܘ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܟܽܠܗܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܐܶܫܬܚܰܪ ܒܩܰܝܛܽܘܢܳܐ: ܪܰܒܳܐ ܐܰܘ ܙܥܽܘܪܳܐ.6 ܘܩܳܡܰܬ݂ ܝܺܗܽܘܕܺܝܬ ܠܘܳܬ݂ ܪܺܝܫܶܗ ܕܶܐܠܦܰܪܢܳܐ.7 ܘܶܐܡܪܰܬ݂ ܡܪܳܝܳܐ ܡܳܪܝܳܐ: ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܟܽܠ ܚܰܝܠܰܘ̈ܳܢ: ܚܽܘܪ ܒܫܳܥܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܒܰܥܒܳܕܳܐ ܕܺܐܝ̈ܕܰܝ ܠܪܽܘܡܳܐ ܕܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. ܡܶܛܽܠ ܕܙܰܒܢܳܐ ܗܽܘ ܠܰܡܪܰܚܳܦܽܘ ܥܰܠ ܝܳܪܬܽܘܬ݂ܳܟ݂. ܘܰܥܒܶܕ݂ ܨܳܢ̈ܥܳܬܶܗ ܕܠܶܒܝ. ܠܰܬܒܳܪܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܩܳܡܘ ܥܠܰܝܢ.8 ܘܩܶܪܒܰܬ݂ ܠܘܳܬ݂ ܥܰܡܽܘܕܳܐ ܕܺܐܝܬ݂ ܗܘܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܪܺܝܫܶܗ ܐܶܠܦܰܪܢܳܐ. ܘܫܶܡܛܰܬ݂ ܢܺܐܢܪܶܗ. ܘܩܶܪܒܰܬ݂ ܠܘܳܬ݂ ܥܰܪܣܶܗ.9 ܘܶܐܚܕܰܬ݂ ܒܣܥܪܳܐ ܕܪܺܝܫܶܗ. ܘܶܐܡܪܰܬ݂: ܚܰܝܶܠܰܝܢܝ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ.10 ܘܰܡܚܳܬ݂ܶܗ ܥܰܠ ܨܰܘܪܶܗ ܒܢܺܐܢܪܳܐ ܬܰܪܬܶܝܢ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ. ܘܰܫܩܰܠܬܶܗ ܠܪܺܝܫܶܗ ܡܶܢܶܗ. ܘܥܰܓܶܠܬܶܗ ܠܦܰܓܪܶܗ ܡܶܢ ܬܶܫܘܺܝܬܶܗ. ܘܢܶܣܒܰܬ݂ ܟܶܠܬܶܗ ܡܶܢ ܡܓܽܘ̈ܕܶܐ.11 ܘܒܳܬܰܪ ܩܰܠܺܝܠ ܢܶܦܩܰܬ݂ ܘܝܶܗܒܰܬ݂ ܠܰܐܡܬܳܗ̇ ܪܺܝܫܶܗ ܕܶܐܠܦܰܪܢܳܐ. ܘܰܪܡܝܰܬܶܗ ܒܬܰܪܡܳܠܳܐ ܕܣܰܝܒܽܘܪܬܳܗ̇.12 ܘܰܢܦܰܩ ܬܰܪ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܐܰܟܚܕܳܐ: ܐܰܝܟ ܕܰܒܥܶܕܳܢܳܐ ܕܰܨܠܽܘܬܳܐ. ܘܰܥܒܰܪ̈ܝ ܠܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܕܳܐܬܽܘܪ. ܘܶܐܬܟܰܪ̈ܟܳܝܗܝ ܠܟܽܠܶܗ ܢܰܚܠܳܐ ܗܰܘ. ܘܰܣܠܶܩ̈ܝ ܠܘܳܬ݂ ܡܕܰܝܢܬܳܐ. ܘܶܐܬܰܝ̈ ܠܘܳܬ݂ ܬܰܪܥܳܐ.13 ܘܶܐܡܪܰܬ݂ ܝܺܗܽܘܕܺܝܬ ܠܢܳܛܽܘܖ̈ܶܐ ܡܶܢ ܪܽܘܚܩܳܐ. ܦܬܰܚܘ ܠܺܝ ܬܰܪ̈ܥܶܐ: ܦܬܰܚܘ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܠܳܗܰܢ ܥܰܡܰܢ ܗܽܘ. ܕܝܰܗܒ ܚܰܝܠܳܐ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܥܽܘܫܢܳܐ ܥܰܠ ܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܐܰܝܟ ܕܝܰܘܡܳܢܳܐ.14 ܘܰܗܘܳܐ ܟܰܕ݂ ܫܡܰܥܘ ܐ̱ܢܳܫܰܝ̈ ܡܕܺܝܢܬܳܐ ܠܩܳܠܳܗ̇. ܐܶܣܬܰܪܗܰܒܘ ܠܡܶܦܬܰܚ ܠܳܗ̇ ܬܰܪ̈ܥܶܐ ܕܰܡܕܺܝܢܬܗܽܘܢ. ܘܰܩܪܰܘ ܠܩܰܫܺܝ̈ܫܶܐ ܕܰܡܕܺܝܢܬܳܐ.15 ܘܰܪܗܶܛܘ ܟܽܠܗܽܘܢ: ܡܶܢ ܙܥܽܘܪܳܐ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܪܰܒܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܬܡܺܝ ܗܘܳܬ݂ ܠܗܽܘܢ ܨܒܽܘܬܳܐ ܕܶܐܬ݂ܳܬ݂: ܘܰܦܬܰܚܘ ܬܰܪ̈ܥܶܐ: ܘܩܰܒܶܠܘ ܐܶܢܶܝܢ.16 ܘܰܐܘܚܶܕܘ ܢܽܘܪܳܐ: ܕܢܶܬܚܙܶܐ ܠܗܽܘܢ ܘܚܰܕܪܽܘܗ̇. ܘܶܐܡܪܰܬ݂ ܠܗܽܘܢ ܒܩܳܠܳܐ ܪܳܡܳܐ. ܐܰܘܕܰܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ. ܕܠܳܐ ܐܰܥܒܰܪ ܚܢܳܢܶܗ ܡܶܢ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ.17 ܐܶܠܳܐ ܬܒܰܪ ܠܰܒܥܶܕܒܳܒܰܝ̈ܢ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝ ܒܠܺܠܝܳܐ ܗܳܢܳܐ.18 ܘܰܐܦܩܰܬ݂ ܪܺܝܫܳܐ ܡܶܢ ܬܰܪܡܳܠܳܐ. ܘܚܰܘܝܰܬ݂. ܘܶܐܡܪܰܬܡ ܠܗܽܘܢ. ܗܳܐ ܪܺܝܫܶܗ ܕܶܐܠܦܰܪܢܳܐ ܪܰܒ ܚܰܝܠܳܐ ܕܳܐܬܽܘܪ. ܘܗܳܐ ܟܶܠܬܳܐ ܕܢܰܦܺܝܠ ܗܘܳܐ ܒܳܗ̇ ܒܪܰܘܳܝܽܘܬܶܗ. ܘܬܰܒܪܶܗ ܡܳܪܝܳܐ ܒܺܐܝܕܳܐ ܕܢܶܩܒܬ݂ܳܐ.19 ܘܚܰܝ ܗܽܘ ܡܳܪܝܳܐ ܕܢܰܛܪܰܢܝ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܶܐܙܶܠܬ ܒܳܗ̇: ܐܶܠܳܐ ܐܰܛܥܰܝ݂̈ܝ݂ܳܗܝ ܐܰܦܰܝ̈.20 ܘܠܳܐ ܥܒܰܕ ܥܰܡܝ ܚܛܳܗܳܐ ܒܛܰܡܐܽܘܬܳܐ ܕܒܶܗܬܬܳܐ.21 ܘܰܬܡܰܗܘ ܛܳܒ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ. ܘܰܢܦܰܠܘ ܘܰܣܓܶܕܘ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܘܶܐܡܰܪܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܟܚܕ݂ܳܐ. ܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ. ܕܰܬܒܰܪ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܠܰܒܥܶܠ̈ܕܒܳܒܶܐ ܕܥܰܡܶܗ.22 ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ̇ ܥܽܘܙܺܝܳܐ. ܒܪܺܝܟܳܐ ܐܰܢ̱ܬܝ ܒܪܰܬܝ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܡܪܰܝܡܳܐ: ܡܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܢܶܫ̈ܶܐ ܕܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ.23 ܘܰܒܪܺܝܟ ܗܽܘ ܡܳܪܝܳܐ ܕܰܒܪܳܐ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ: ܘܰܬܪܰܨ ܠܶܟܝ ܪܺܝܫܳܐ ܕܪܰܒܳܐ ܕܰܒܥܶܠ̈ܕܒܳܒܰܝܢ.24 ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܥܳܢܶܕ ܫܽܘܒܚܶܟܝ ܡܶܢ ܠܶܒܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܕܡܶܬܕܰܟܪܺܝܢ ܚܰܝܠܶܗ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ. ܘܢܶܥܒܶܕ ܐܶܢܶܝܢ ܠܶܟܝ ܐܰܠܗܳܐ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ. ܘܢܶܣܥܪܶܟܝ ܠܛܳܒ. ܚܠܳܦ ܕܠܳܐ ܚܳܣܬܝ ܥܰܠ ܢܰܦܫܶܟܝ: ܡܶܛܽܠ ܡܽܘܟܶܟܶܗ ܕܥܰܡܰܢ. ܐܶܠܳܐ ܢܦܰܩܬܝ ܡܶܛܽܠ ܡܰܦܽܘܠܬܰܢ. ܘܗܰܠܶܟܬܝ ܒܰܬܪܺܝܨܽܘܬܳܐ ܩܕܳܡ ܐܰܠܳܗܰܢ.25 ܘܶܐܡܰܪ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܐܰܡܺܝܢ ܘܰܐܡܺܝܢ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܕ.

 

 1. 1. ܘܶܡܪܰܬ݂ ܠܗܽܘܢ ܝܺܗܽܘܕܺܝܬ. ܫܽܘܡܥܽܘܢܝ ܐܰܚܰܝ̈. ܣܰܒܘ ܪܺܝܫܳܐ ܗܳܢܳܐ: ܘܰܬܠܰܘ ܒܥܳܠܺܝܬܳܐ ܕܫܽܘܪܳܐ.2 ܘܢܶܗܘܶܐ ܟܰܕ݂ ܢܶܢܗܰܪ ܨܰܦܪܳܐ. ܘܢܶܦܽܘܩ ܫܶܡܫܳܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ: ܘܬܶܣܒܽܘܢ ܓܒܰܪ ܡܳܐܢܰܝ̈ ܩܪܳܒܶܗ.3 ܘܬܶܦܩܽܘܢ ܟܽܠ ܓܒܰܪ ܚܰܝܠܬܳܢ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܡܕܺܝܢܬܳܐ. ܘܬܶܥܒܕܽܘܢ ܥܠܰܝܟܽܘܢ ܪܺܝܫܳܐ. ܘܬܶܦܩܽܘܢ ܐܰܝܟ ܕܠܰܦܩܰܥܬܳܐ ܥܰܠ ܡܛܰܪܬܳܐ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܐܳܬܽܘܪ. ܘܠܳܐ ܬܶܚܬܽܘܢ. ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܢܶܣܒܽܘܢ ܗܶܢܽܘܢ ܙܰܝܢܗܽܘܢ. ܘܢܺܐܙܽܠܘܢ ܠܡܰܫܪܺܝܬܗܽܘܢ. ܘܰܢܥܺܝܪܽܘܢ ܠܪܰܒ ܚܰܝܠܗܽܘܢ.4 ܘܢܶܪܗܛܽܘܢ ܠܡܰܫܟܢܳܐ ܕܶܐܠܦܰܪܢܳܐ: ܘܠܳܐ ܢܶܫܟܚܽܘܢܶܗ. ܘܬܶܦܶܠ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܕܚܶܠܬܳܐ. ܘܢܶܥܪܩܽܘܢ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܝܟܽܘܢ.5 ܘܬܺܐܙܽܠܘܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܟܽܠ ܕܥܳܡܪܺܝܢ ܒܰܬܚܽܘܡܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܬܶܫܛܚܬܽܘܢ ܬܰܪܡܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܒܽܐܘܪ̈ܚܳܬܳܐ.6 ܩܕ݂ܳܡ ܕܶܝܢ ܕܬܶܥܒܕܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ: ܠܳܐܝܚܽܘܕ ܥܰܡܽܘܢܳܝܳܐ ܩܪܰܘ. ܕܢܶܚܙܶܐ ܘܢܶܕܰܥ ܠܗܰܘ ܕܰܐܣܺܝ ܠܰܕܒܶܝܬ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܠܶܗ ܫܰܕܰܪ ܠܘܳܬ݂ܰܢ ܐܰܝܟ ܕܰܠܡܰܘܬܳܐ.7 ܘܰܩܪܰܐܘܽܘܗܝ ܠܰܐܚܝܺܘܕ݂ ܡܶܢ ܒܰܝܬܶܗ ܕܥܽܘܙܺܝܳܐ.8 ܘܟܰܕ݂ ܐܶܬ݂ܳܐ ܘܰܚܙܳܐ ܪܺܝܫܶܗ ܕܶܐܠܦܰܪܢܳܐ: ܒܺܐܝܕܶܗ ܕܓܰܒܪܳܐ ܚܰܕ ܒܰܟܢܽܘܫܬܳܐ ܕܥܰܡܳܐ. ܢܦܰܠ ܥܰܠ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ. ܘܶܐܬܟܰܪܝܰܬ݂ ܪܽܘܚܶܗ.9 ܘܟܰܕ݂ ܐܶܚܰܕܘ ܐܰܩܺܝܡܽܘܗܝ: ܢܦܰܠ ܥܰܠ ܪ̈ܶܓܠܶܝܗ̇ ܕܺܝܗܽܘܕܺܝܬ: ܘܰܣܓܶܕ݂ ܩܕܳܡܶܝܗ̇. ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ̇.10 ܒܪܺܝܟܳܐ ܐܰܢ̱ܬܝ ܒܟܽܠ ܥܰܡܝ. ܕܢܶܫܡܥܽܘܢ ܫܶܡܥܶܟܝ ܘܢܶܕܚܠܽܘܢ. ܡܶܟܺܝܠ ܚܰܘܳܐܺܝܢܝ ܟܽܠ ܡܳܐ ܕܰܥܒܰܕܬ ܒܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܗܳܠܶܝܢ. ܘܶܐܫܬܰܥܝܰܬ݂ ܠܶܗ ܟܽܠ ܕܥܶܒܕܰܬ݂: ܡܶܢ ܝܰܘܡܳܐ ܕܢܶܦܩܰܬ݂ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕܡܰܠܰܠܬ݂ ܥܰܡܗܽܘܢ.11 ܘܟܰܕ݂ ܫܶܠܝܰܬ݂ ܡܶܢ ܕܰܠܡܰܠܳܠܽܘ: ܩܥܰܘ ܥܰܡܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܪܳܡܳܐ. ܘܶܐܫܬܡܰܥ ܩܳܠ ܚܰܕܽܘܬܳܐ ܒܡܰܕܺܝܢܬܗܽܘܢ.12 ܘܟܰܕ݂ ܚܙܰܘ ܐܰܚܝܺܘܕ ܟܽܠ ܕܰܥܒܰܕ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܗܰܝܡܶܢ ܒܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܰܓܙܰܪ ܒܶܣܪܳܐ ܕܥܽܘܪܠܽܘܬܶܗ. ܘܶܐܬܬܰܘܣܰܦ ܥܰܠ ܥܰܡܳܐ ܕܒܶܝܬ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܢܳܐ.13 ܘܟܰܕ ܣܠܶܩ ܫܰܦܪܳܐ: ܬܠܰܘ ܪܺܝܫܶܗ ܕܶܐܠܦܰܪܢܳܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܐ.14 ܘܰܫܩܰܠܘ ܓܒܰܪ ܡܳܐܢܰܝ̈ ܙܰܝܢܶܗ. ܘܰܢܦܰܩܘ ܠܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܥܰܠ ܡܰܣܩܳܢܳܐ ܕܛܽܘܖ̈ܶܐ.15 ܘܟܰܕ݂ ܚܙܰܘ ܐܶܢܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܐܳܬܽܘܪ: ܫܰܕܰܪܘ ܥܰܠ ܪܰܘܪ̈ܒܳܢܰܝܗܽܘܢ: ܘܥܰܠ ܖ̈ܰܒܰܝ ܐܰܠܦ̈ܶܐ: ܘܥܰܠ ܟܽܠ ܫܰܠܺܝ̈ܛܳܢܰܝܗܽܘܢ. ܘܶܐܙܰܠܘ ܠܡܰܫܟܢܶܗ ܕܶܐܠܦܰܪܢܳܐ. ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܒܽܘܓܳܐ ܕܩܳܐܶܡ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܟܽܠ ܥܒܺܝ̈ܕܳܬܶܗ.16 ܥܽܘܠ ܐܰܥܺܝܪܳܝܗܝ ܠܡܳܪܰܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܡܪܰܚܘ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܠܡܶܚܰܬ ܥܠܰܝܢ ܠܰܩܪܳܒܳܐ: ܕܢܺܐܒܕܽܘܢ ܠܥܳܠܰܡ.17 ܘܶܐܙܰܠ ܒܽܘܓܳܐ. ܘܰܢܩܰܫ ܒܕܳܪܬܳܐ ܕܡܰܫܟܢܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܣܳܒܰܪ ܗܘܳܐ ܕܥܰܡ ܝܺܗܽܘܕܺܝܬ ܕܰܡܺܝܟ ܗܘܳܐ.18 ܘܟܰܕ ܐ̱ܢܳܫ ܠܳܐ ܥܢܳܝܗܝ: ܦܬܰܚ: ܘܥ̣ܰܠ ܩܰܝܛܽܘܢܳܐ. ܘܶܐܫܟܚܶܗ ܠܶܐܠܦܰܪܢܳܐ ܟܰܕ݂ ܫܕܶܐ ܥܰܪܛܶܠ. ܘܪܺܝܫܶܗ ܫܩܺܝܠ ܡܶܢܶܗ. ܘܰܓܥܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܪܳܡܳܐ ܘܒܰܒܟܳܬܳܐ ܘܰܒܬܶܢ̈ܚܳܬܳܐ ܘܒܰܓܥܳܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܨܰܪܺܝ ܠܒܽܘܫܰܘ̈ܗܝ.19 ܘܥ̣ܰܠ ܠܡܰܫܟܢܳܐ ܐܰܝܟܳܐ ܕܫܰܪܝܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܝܺܗܽܘܕܺܝܬ: ܘܠܳܐ ܐܶܫܟܚܳܗ̇. ܘܰܢܦܰܩ ܠܘܳܬ݂ ܥܰܡܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ.20 ܛܠܰܡܘ ܥܰܒܕ̈ܶܐ ܡܳܖ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܕܥܶܒܕܰܬ݂ ܒܶܗܬܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܡܶܢ ܥܶܒܪ̈ܳܝܶܐ ܒܒܰܝܬܶܗ ܕܢܒܽܘܟܳܕܢܳܨܰܪ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܐ ܐܶܠܦܰܪܢܳܐ ܪܡܶܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ: ܘܪܺܝܫܶܗ ܫܩܺܝܠ ܡܶܢܶܗ.21 ܟܰܕ ܫܡܰܥ ܡܶܠܰܘ̈ܗܝ ܖ̈ܰܒܰܝ ܚܰܝ̈ܠܶܐ ܕܳܐܬܽܘܪ: ܨܰܪܺܝܘ ܟܽܘܬܺܝܢ̈ܝܳܬܗܽܘܢ: ܘܶܐܬܕܰܠܚܰܬ ܢܰܦܫܗܽܘܢ ܛܳܒ ܒܓܰܘ ܡܰܫܪܺܝܬܳܐ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܗ.

 

 1. 1. ܘܟܕ݂ ܫܡܰܥܘ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܒܡܰܫܟܢ̈ܶܐ: ܐܶܬܕܰܡܳܪܘ ܕܡܳܢܳܐ ܟܰܝ ܗܘܳܐ. ܘܢܶܦܠܰܬ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܕܶܚܠܳܬܳܐ ܘܰܪܬܺܝܬܳܐ.2 ܘܠܳܐ ܟܰܬܰܪ ܐ̱ܢܳܫ ܠܘܳܬ݂ ܩܰܪܺܝܒܶܗ. ܐܶܠܳܐ ܐܶܬܗܦܶܟܘ: ܘܰܥܪܰܩܘ ܐܰܟܚܕ݂ܳܐ ܠܟܽܠ ܐܽܘܪ̈ܚܺܝܢ: ܒܦܰܩ̈ܥܳܬܳܐ ܘܰܒܛܽܘܖ̈ܶܐ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܫܪܶܝܢ ܗܘܰܘ ܒܛܽܘܖ̈ܶܐ ܘܟܰܪ̈ܟܺܝܢ: ܣܳܡܘ ܠܡܶܥܪܰܩ.3 ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܢܦܰܩܘ ܥܠܰܝܗܽܘܢ: ܟܽܠܗܽܘܢ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܩܖ̈ܰܒܬܳܢܶܐ. ܘܶܐܬܢܣܶܟܘ ܥܠܰܝܗܽܘܢ.4 ܘܫܰܕܰܪ ܥܽܘܙܺܝܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܬܚܽܘ̈ܡܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܕܢܰܘܕܥܽܘܢ ܐܢܽܘܢ ܥܰܠ ܡܳܐ ܕܰܓܕܰܫ: ܘܰܕܢܶܦܩܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܠ ܒܥܶܠ̈ܕܒܳܒܶܐ: ܘܢܶܚܪܒܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ.5 ܘܟܰܕ݂ ܫܡܰܥܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ: ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܟܚܕ݂ܳܐ ܢܦܰܠܘ ܥܠܰܝܗܽܘܢ. ܘܰܡܩܰܛܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܗܽܘܢ ܥܕܰܡܳܐ ܠܚܽܘܒܳܐ. ܗܳܟܘܳܬ݂ ܐܳܦ ܒܢܰܝ̈ ܐܽܘܪܺܫܠܰܡ ܕܶܐܬ݂ܰܘ ܡܶܢ ܟܽܠ ܛܽܘܪ̈ܝܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܫܬܡܰܥ ܠܗܽܘܢ ܟܽܠ ܡܳܐ ܕܶܐܬܥܒܶܕ ܠܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܕܰܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܒܓܶܠܥܳܕ݂ ܘܒܰܓܠܺܝܠܳܐ: ܢܦܰܩܘ ܥܠܰܝܗܽܘܢ. ܘܰܡܚܰܘ ܐܶܢܽܘܢ ܡܚܽܘܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܕܰܥܒܰܪܘ ܕܰܪܡܣܽܘܩ ܘܰܬܚܽܘܡܶܝ̈ܗ̇.6 ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܥܳܡܽܘܪ̈ܶܝܗ̇ ܕܒܶܝܬ ܦܳܠܳܘ. ܢܦܰܠܘ ܥܰܠ ܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܕܳܐܬܽܘܪ. ܘܒܰܙܘ ܘܰܫܒܰܘ ܘܰܥܬܰܪܘ ܛܳܒ.7 ܘܰܗܦܰܟܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܡܶܢ ܩܪܳܒܳܐ. ܘܶܐܫܛܰܠܰܛܘ ܒܫܰܪܟܳܐ ܕܡܰܕܺܝ̈ܢܳܬܳܐ: ܕܰܒܛܽܘܖ̈ܶܐ ܘܰܒܦܰܩ̈ܥܳܬܳܐ. ܘܰܢܣܰܒܘ ܒܶܙܬܳܐ ܣܰܓܺܝܐܬܳܐ.8 ܘܶܐܬܳܐ ܝܽܘܝܳܩܺܝܡ ܟܳܗܢܳܐ ܪܰܒܳܐ: ܘܣܳܒ̈ܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܥܳܡܪܺܝܢ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ: ܠܰܡܡܰܠܳܠܽܘ ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܡ ܝܺܗܽܘܕܺܝܬ.9 ܘܟܰܕ ܢܶܦܩܰܬ݂ ܠܘܳܬ݂ܗܽܘܢ: ܟܰܪܟܽܘܗ̇ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܟܚܕ݂ܳܐ ܘܶܐܡܰܪܘ: ܐܰܢ̱ܬܝ ܗ̱ܝ ܪܰܘܡܳܗ̇ ܕܽܐܘܪܺܫܠܶܡ: ܘܫܽܘܒܗܳܪܶܗ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܘܬܶܫܒܽܘܚܬܶܗ ܕܥܰܡܰܢ.10 ܕܰܥܒܰܕܬܝ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ܟܝ. ܘܰܥܒܰܕܬܝ ܛܳܒܬܳܐ ܥܰܡ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܶܐܨܛܒܺܝ ܒܗܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܬܶܗܘܶܝܢ ܒܪܺܝܟܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ.11 ܘܶܐܡܰܪܘ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܐܰܡܺܝܢ ܘܰܐܡܺܝܢ. ܘܰܗܘܰܘ ܡܒܰܥܪܺܝܢ ܥܰܡܳܐ ܡܰܫܪܺܝܬܗܽܘܢ ܕܳܐܬܽܘܪ̈ܳܝܶܐ: ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ.12 ܘܝܰܗܒܘ ܠܺܝܗܽܘܕܺܝܬ ܡܰܫܟܢܶܗ ܕܶܐܠܦܰܪܢܳܐ: ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܡܳܐܢܰܝ̈ ܡܰܫܟܢܶܗ: ܘܥܰܪܣܶܗ: ܘܰܒܥܺܝܪܶܗ: ܘܡܳܐܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܢܶܣܒܰܬ݂ ܣܳܡܰܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܥܰܠ ܟܽܘܕܰܢ̈ܘܳܬ݂ܳܐ. ܘܟܶܕܢܰܬ݂ ܥܶܓ̈ܠܳܬܳܗ̇: ܘܣܰܡܰܬ݂ ܐܶܢܶܝܢ ܒܗܶܝܢ.13 ܘܰܪ̈ܗܶܛܝ ܠܘܳܬܳܗ̇ ܟܽܠܗܶܝܢ ܢܶܫ̈ܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܘܟܰܪܟܳܗ̇. ܘܰܓ̈ܒܰܝ ܡܶܢܗܶܝܢ ܟܶܢܫܳܐ ܕܰܡܫܰܒܚܳܢ̈ܝܳܬܳܐ. ܘܢܶܣܒܰܬ݂ ܣܰܘ̈ܟܶܐ ܕܕܶܩ̈ܠܶܐ ܒܺܐܝܕܶܗ̇. ܘܝܶܗܒܰܬ݂ ܠܢܶܫ̈ܶܐ ܕܥܰܡܳܗ̇. ܘܣܳܡܰܬ݂ ܟܠܺܝ̈ܠܶܐ ܕܙܰܥܬܳܐ ܒܪܺܝܫܳܗ̇ ܘܗܺܝ ܘܚܰܒܪ̈ܳܬܳܗ̇. ܘܟܽܠ ܪܰܘܪ̈ܒܳܢܶܐ ܕܒܶܝܬ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ: ܘܟܽܠ ܪܰܘܪ̈ܒܳܢܝܳܬܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܳܐܬܶܝܢ ܗܘܰܘ ܥܰܡܗܶܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ: ܟܰܕ ܡܙܰܝܢܺܝܢ ܘܣܺܝܡܺܝܢ ܟܠܺܝ̈ܠܶܐ ܘܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܒܦܽܘܡܗܽܘܢ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܘ.

 

 1. 1. ܘܰܡܥܰܢܝܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܝܺܗܽܘܕܺܝܬ ܒܬܰܘܕܺܝܬܳܗ̇ ܠܟܽܠܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܥܳܢܶܐ ܗܘܳܐ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕܺܝܬ. ܘܶܐܡܪܰܬ݂ ܝܺܗܽܘܕܺܝܬ.2 ܫܰܒܰܚܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܒܰܦ̈ܠܰܓܶܐ. ܙܡܰܪܘ ܠܶܗ ܒܨܺܨ̈ܠܶܐ. ܫܰܒܰܚܘ ܠܶܗ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ. ܘܪܰܡܪܡܽܘܗܝ: ܘܰܩܪܰܘ ܫܡܶܗ.3 ܐܰܢ̱ܬ ܗܽܘ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܰܡܫܰܚܶܩ ܩܪ̈ܳܒܶܐ.4 ܡܳܪܝܳܐ ܕܣܳܡܬ ܡܰܫܪܺܝܬܳܟ ܒܓܰܘ ܥܰܡܳܟ݂. ܠܡܶܦܪܰܩ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܐܺܝܕܳܐ ܕܳܐܠܽܘܨܰܝ̈ܗܽܘܢ.5 ܐܶܬܳܐ ܐܳܬܽܘܪܳܝܳܐ ܡܶܢ ܛܽܘܖ̈ܰܝ ܓܰܪܒܝܳܐ. ܐܶܬܳܐ ܒܪ̈ܶܒܘܳܬܳܐ ܕܚܰܝܠܶܗ. ܒܣܽܘܓܐܗܽܘܢ ܣܟܰܪܘ ܢܰܚ̈ܠܶܐ. ܘܖ̈ܰܟܫܰܝܗܽܘܢ ܟܰܣܺܝܘ ܪ̈ܳܡܳܬܳܐ.6 ܐܶܡܰܪܘ ܠܡܰܘܒܳܕܽܘ ܬܚܽܘܡܰܝ̈. ܘܰܠܓܰܕܽܘܕܰܝ̈ ܢܩܰܛܶܠ ܒܚܰܪܒܳܐ. ܘܝܰܠܽܘܕ̈ܶܐ ܢܫܰܩܶܦ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ. ܘܰܛܠܳܝ̈ܶܐ ܢܶܬܶܠ ܠܫܶܒܝܳܐ. ܘܰܒܬܽܘ̈ܠܳܬܝ ܠܒܶܙܬܳܐ.7 ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ ܛܠܰܡ ܐܶܢܽܘܢ. ܒܺܐܝܕܳܐ ܕܢܶܩܒܬܳܐ ܐܰܒܗܶܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ.8 ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܓܰܕܽܘܕ̈ܶܐ ܢܦܰܠܘ ܚܰܝܠܬܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܐܳܦܠܳܐ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܥܰܫܺܝܢ̈ܶܐ ܡܚܰܐܘܽܗܝ. ܐܳܦܠܳܐ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܕܪܳܡܺܝܢ ܒܩܰܘܡܬܳܐ ܐܰܪܡܺܝܘ ܥܠܰܝܗܽܘܢ. ܐܶܠܳܐ ܝܺܗܽܘܕܺܝܬ ܒܰܪܬ ܡܳܪܪܳܝ: ܒܫܽܘܦܪܳܐ ܕܰܐܦܶܝ̈ܗ̇ ܫܰܕܠܰܬ݂.9 ܫܶܠܚܰܬ݂ ܡܳܐܢܰܝ̈ ܐܰܪܡܠܽܘܬܳܗ̇: ܠܬܶܫܒܽܘܬܳܐ ܕܟܺܐܒܰܘ̈ܗܝ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ.10 ܡܶܫܚܰܬ݂ ܐܰܦܶܝ̈ܗ̇ ܒܒܶܣ̈ܡܶܐ. ܐܶܣܪܰܬ݂ ܓܕܽܘܠܶܝ̈ܗ̇ ܒܰܣܪܺܝܓܬܳܐ. ܘܠܶܒܫܰܬ݂ ܢܰܚܬܶܝ̈ܗ̇ ܠܡܰܛܥܳܝܽܘܬܶܗ.11 ܘܰܡܣܳܢܶܝ̈ܗ̇ ܚܛܰܦܘ ܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܫܽܘܦܪܳܗ̇ ܫܒܳܐ ܢܰܦܫܶܗ. ܦܣܰܩ ܢܺܐܢܪܶܗ ܨܰܘܪܶܗ.12 ܙܳܥܘ ܦܳܪ̈ܣܳܝܶܐ ܡܶܢ ܡܰܪܳܚܽܘܬܶܗ: ܘܡܳܕܳܝ̈ܶܐ ܡܶܢ ܥܽܘܫܢܶܗ ܐܶܬܬܒܰܪܘ.13 ܗܳܝܕܶܝܢ ܝܰܒܶܒܘ ܡܰܟܺܝܟܰܝ̈. ܘܰܩܥܰܘ ܟܪ̈ܺܝܗܰܝ: ܘܰܢܦܰܠܘ: ܘܰܐܪܡܺܝܘ ܩܳܠܗܽܘܢ: ܘܶܐܬܬܒܰܪܘ.14 ܐܰܝܟ݂ ܕܠܰܥܠܰܝ̈ܡܳܬܳܐ ܕܓܰܫܘ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܰܐܝܟ݂ ܕܰܠܥܰܒܕ̈ܶܐ ܡܳܪ̈ܽܘܕܶܐ ܩܛܰܠܘ ܐܶܢܽܘܢ. ܐܶܒܰܕܘ ܐܰܝܟ݂ ܕܡܶܢ ܡܰܫܪܺܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ.15 ܐܶܫܰܒܰܚ ܠܰܐܠܳܗܝ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ.16 ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ: ܪܰܒ ܐܰܢ̱ܬ ܘܰܫܒܺܝܚ: ܘܓܰܢܒܳܪ ܒܚܰܝܠܳܐ: ܘܠܳܐ ܡܶܙܕܟܶܐ ܐܰܢ̱ܬ.17 ܠܳܟ ܢܶܦܠܚܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܘܠܳܟ݂ ܬܶܫܬܰܥܒܰܕ ܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ. ܒܪܺܝܬܳܟ݂ ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܢ̱ܬ ܐܶܡܰܪܬ ܘܰܗܘܰܘ. ܘܰܣܕܰܪܬ ܐܶܢܽܘܢ ܘܶܐܬܩܰܝܰܡܘ. ܘܠܰܝܬ ܡܰܢ ܕܰܠܡܶܠܬ݂ܳܟ݂ ܢܩܽܘܡ.18 ܛܽܘܖ̈ܶܐ ܡܶܢ ܫܶܬܶܐܣܰܝ̈ܗܽܘܢ ܥܰܡ ܡܰܝ݂̈ܝ݂ܗܽܘܢ ܢܙܽܘܥܽܘܢ. ܘܫܽܘ̈ܥܶܐ ܐܰܝܟ ܫܥܽܘܬܳܐ ܢܶܬܦܰܫܪܽܘܢ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܝܟ.19 ܘܥܰܠ ܕܳܚܠܰܝ̈ܟ ܬܚܰܣܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܙܥܽܘܪܝܳܐ ܗ̱ܝ ܟܽܠ ܕܶܚܠܬܳܐ ܠܪܺܝܚ ܣܘܳܬܳܐ. ܘܰܒܨܺܝܪ ܗܽܘ ܟܽܠ ܬܰܪܒܳܐ ܠܝܰܩ̈ܕܶܐ ܫܰܠ̈ܡܶܐ. ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܕܳܚܶܠ ܠܡܰܪܝܳܐ. ܪܰܒ ܗܽܘ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܒܟܽܠܙܒܰܢ.20 ܘܳܝ ܠܥܰܡܳܐ ܕܩܳܐܶܡ ܥܰܠ ܥܰܡܝ. ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ ܡܶܬܬܒܰܥ ܡܶܢܗܽܘܢ. ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܕܺܝܢܳܐ ܢܶܬܬܒܰܥ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܢܶܣܥܽܘܪ ܐܶܢܽܘܢ.21 ܘܢܶܬܶܠ ܒܶܣܪܗܽܘܢ ܠܢܽܘܪܳܐ ܘܰܠܬܰܘܠܥܳܐ. ܘܢܺܐܩܕܽܘܢ ܒܪܽܘܫܥܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ.22 ܘܰܗܘܳܐ ܟܰܕ݂ ܐܶܬ݂ܳܬ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ: ܘܰܣܰܓܕܘ ܠܡܳܪܝܳܐ: ܘܟܰܕ݂ ܐܶܬܕܰܟܺܝ ܥܰܡܳܐ: ܘܰܐܝܬܺܝܘ ܝܰܩܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܫܰܠ̈ܡܶܐ: ܘܕܶܒ̈ܚܶܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ.23 ܘܰܐܝܬܝܰܬ݂ ܝܺܗܽܘܕܺܝܬ ܡܰܐܢܰܘ̈ܗܝ ܕܶܐܠܦܰܪܢܳܐ. ܘܟܶܠܬܳܐ ܕܢܶܣܒܰܬ݂ ܡܶܢ ܩܰܝܛܽܘܢܳܐ. ܘܝܶܗܒܰܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܚܶܪܡܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ.24 ܘܰܗܘܰܘ ܥܰܡܳܐ ܚܳܕܶܝܢ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ: ܩܕܳܡ ܒܶܝܬ ܡܰܩܕܫܳܐ ܝܺܪܰܚ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ. ܘܺܝܗܽܘܕܺܝܬ ܩܰܘܝܰܬ݂ ܥܰܡܗܽܘܢ ܬܰܡܳܢ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ.25 ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܗܳܠܶܝܢ: ܗܦܰܟܘ ܐ̱ܢܳܫ ܠܡܰܫܟܢܶܗ. ܘܝܺܗܽܘܕܺܝܬ ܐܶܙܰܠܬ ܠܒܶܝܬ ܦܳܠܳܘ ܠܒܶܝܬ ܩܶܢܝܳܢܳܗ̇.26 ܘܰܗܘܳܬ݂ ܡܝܰܩܪܳܐ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ. ܘܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܐܶܬܪܰܓܪܰܓܘ ܠܡܶܣܒܳܗ̇. ܘܠܳܐ ܚܰܟܡܳܗ̇ ܓܒܰܪ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܚܰܝ݂ܶܝ݂̈ܗ̇: ܘܡܶܢ ܝܰܘܡܳܐ ܕܡܺܝܬ ܡܢܰܫܶܐ ܒܰܥܠܳܗ̇.27 ܘܰܟܡܳܐ ܕܳܐܬ݂ܝܳܐ ܡܺܐܪܰܒ ܝܳܪܒܳܐ ܗܘܳܬ݂: ܥܕܰܡܳܐ ܕܝܶܪܒܰܬ݂ ܛܳܒ.28 ܘܣܶܐܒܰܬ݂ ܒܒܰܝܬܶܗ ܕܰܡܢܰܫܶܐ ܒܰܥܠܳܗ̇. ܘܰܗܘܳܬ݂ ܒܰܪܬ ܡܳܐܐ ܘܚܰܡܶܫ ܫܢܺܝ̈ܢ. ܘܡܺܝܬܰܬ݂ ܒܒܶܝܬ ܦܳܠܳܘ. ܘܶܐܬܩܰܒܪܰܬ݂ ܒܰܡܥܰܪܬܳܐ ܥܰܡ ܡܢܰܫܶܐ ܒܰܥܠܳܗ̇.29 ܘܶܐܬܶܐܒܶܠ ܥܠܶܝܗ̇ ܟܽܠܶܗ ܒܶܝܬ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܫܰܒܥܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ. ܘܦܰܠܓ݂ܰܬ݂ ܢܶܟ̈ܣܶܝܗ̇ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܡܰܘܬܳܗ̇ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܩܰܪ̈ܺܝܒܰܘܗܝ ܕܰܡܢܰܫܶܐ ܒܰܥܠܳܗ̇. ܘܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܩܰܪܺܝܒܺܝܢ ܠܫܰܪܒܬܳܗ̇. ܘܫܶܒܩܰܬ݂ ܠܰܐܡ̈ܗܳܬܳܗ̇ ܒܢ̈ܳܬ ܚܺܐܖ̈ܶܐ.30 ܘܠܳܐ ܗܘܳܐ ܬܽܘܒ ܕܰܡܕܰܚܶܠ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ: ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕܺܝܬ ܐܳܦ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܡܰܘܬܳܗ̇ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ.