ܕܢܝܐܝܠ

ܬܽܘܒ ܢܒܺܝܽܘܬܶܗ ܕܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܢܒܺܝܳܐ

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ܆ ܐ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ܆ ܒ܆ ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ܆ ܓ ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ܆ ܕ. ܩܦܠܐܘܢ܆ ܗ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ܆ ܘ.

ܩܦܠܐܘܢ܆ ܙ. ܩܦܠܐܘܢ܆ ܚ. ܩܦܠܐܘܢ܆ ܛ. ܩܦܠܐܘܢ܆ ܝ. ܩܦܠܐܘܢ܆ ܝܐ. ܩܦܠܐܘܢ܆ ܝܒ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ܆ ܐ.

ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܒܓ݂ܳܠܽܘܬ݂ܳܐ ܕܢܰܒܽܘܟܰܕܢܳܨܰܪ

1 ܒܰܫܢܰܬ ܬܠܳܬ ܕܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܕܝܽܘܝܳܩܺܝܡ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕܳܐ܇ ܐܶܬܳܐ ܢܰܒܽܘܟܰܕܢܳܨܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܕܒܳܒܶܝܠ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. ܘܚܰܕܪܳܗ̇. 2 ܘܰܐܫܠܡܳܗ̇ ܡܳܪܝܳܐ ܒܺܐܝܕܶܗ. ܘܰܠܝܽܘܝܳܩܺܝܡ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕܳܐ. ܘܰܠܡ̈ܳܐܢܶܐ ܕܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ܇ ܐܰܘܒܶܠ  ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܣܰܢܥܰܪ ܠܒܶܝܬ ܦܬܰܟܪܶܗ. ܘܡ̈ܳܐܢܶܐ ܐܰܥܶܠ ܠܒܶܝܬ ܓܰܙܳܐ ܕܰܦܬܰܟܪܶܗ.3 ܘܶܐܡܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܠܳܐܫܦܳܙ ܪܰܒ ܡܗܰܝܡܢ̈ܶܐ܇ ܕܢܰܝܬܶܐ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ܇ ܘܡܶܢ ܙܰܪܥ ܡܰܠ̈ܟܘܳܬܳܐ. ܘܡܶܢ ܦܰܖ̈ܬܘܳܝܶܐ܇ 4 ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܕܡܽܘܡܳܐ ܠܰܝܬ ܒܗܽܘܢ. ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܫܰܦܺܝܪܺܝܢ ܒܚܶܙܘܗܽܘܢ. ܘܣܰܟܽܘܠܬܳܢܺܝܢ ܒܚܶܟܡܬܳܐ. ܘܝܳܕ̈ܥܰܝ ܝܺܕܰܥܬܳܐ. ܘܡܶܬܒܰܝܢ̈ܰܝ ܒܡܰܕܥܳܐ. ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܡܨܶܝܢ ܒܚܰܝܠܳܐ ܠܰܡܩܳܡ ܒܗܰܝܟܠܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܠܰܡܫܰܡܳܫܽܘܬܶܗ. ܘܰܠܡܰܠܳܦܽܘ ܐܶܢܽܘܢ ܣܶܦܪܳܐ. ܘܠܶܫܳܢܳܐ ܕܟܰܠܕ̈ܳܝܶܐ. 5 ܘܰܐܩܺܝܡ ܠܗܽܘܢ ܡܰܠܟܳܐ ܩܝܳܡܬܳܐ ܕܝܰܘܡܳܐ܇ ܡܶܢ ܦܰܛܒܳܓ̈ܶܐ ܕܡܰܠܟܳܐ. ܘܡܶܢ ܚܰܡܪܳܐ ܕܫܳܬܶܐ. ܘܠܰܡܪܰܒܳܝܽܘ ܐܶܢܽܘܢ ܫܢ̈ܺܝܢ ܬܠܳܬ܇ ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܢܩܽܘܡܽܘܢ ܩܕܳܡ ܡܰܠܟܳܐ. 6 ܘܰܗܘܰܘ ܒܗܽܘܢ ܡ̣ܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܗܽܘܕܳܐ܇ ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ. ܘܚܰܢܰܢܝܳܐ. ܘܡܺܝܫܰܐܶܝܠ ܘܥܶܙܰܪܝܳܐ.  7 ܘܫܰܡܺܝ ܠܗܽܘܢ ܪܰܒ ܡܗܰܝܡܢ̈ܶܐ ܫܡܳܗ̈ܶܐ. ܩܪܳܐ ܠܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܒܰܠܛܰܫܨܰܪ. ܘܰܠܚܰܢܢܰܝܳܐ. ܫܰܕܪܶܟ. ܘܰܠܡܺܝܫܰܐܶܝܠ ܡܺܝܫܰܟ܇ ܘܰܠܥܶܙܪܰܝܳܐ. ܥܰܒܕܢܳܓܽܘ. 8 ܘܣܳܡ ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܒܪܶܥܝܳܢܶܗ܇ ܕܠܳܐ ܢܶܐܟܽܘܠ ܡܶܢ ܦܰܛܒܳܓ̈ܶܐ܇ ܕܡܰܠܟܳܐ܇ ܘܠܳܐ ܢܶܫܬܶܐ ܡܶܢ ܚܰܡܪܳܐ ܕܫܳܬܶܐ. ܘܰܒܥܳܐ ܡܶܢ ܪܰܒ ܡܗܰܝܡܢ̈ܶܐ. ܕܠܳܐ ܢܰܘܟܠܺܝܘܗ̱ܝ. 9 ܘܝܰܗܒ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܘܖ̈ܰܚܡܶܐ ܠܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܩܕܳܡ ܪܰܒ ܡܗܰܝܡܢ̈ܶܐ. 10 ܘܶܐܡܰܪ ܪܰܒ ܡܗܰܝܡܢ̈ܶܐ ܠܕܳܢܺܝܐܶܝܠ. ܕܳܚܶܠ  ܐܢܳܐ ܡܶܢ ܡܳܪܝ ܡܰܠܟܳܐ܇ ܕܰܦܩܰܕ ܥܰܠ ܡܶܐܟܽܘܠܬܟܽܘܢ ܘܥܰܠ ܡܰܫܬܝܟܽܘܢ. ܕܰܠܡܳܐ ܢܶܚܙܶܐ ܐܰܦܰܝ̈ܟܽܘܢ ܡܰܟܐܖ̈ܳܢ ܡܶܢ ܕܰܛܠܳܝ̈ܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܫܶܢܟܽܘܢ. ܘܢܶܦܣܽܘܩ ܪܺܝܫܝ ܡܰܠܟܳܐ. 11ܘܶܐܡܰܪ ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܠܰܡܫܝܨܪ. ܕܰܐܫܠܛܶܗ ܪܰܒ ܡܗܰܝܡܢ̈ܶܐ ܥܰܠ ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܘܥܰܠ ܚܰܢܰܢܝܳܐ܇ ܘܥܰܠ ܡܺܝܫܰܐܶܝܠ. ܘܥܰܠ ܥܶܙܰܪܝܳܐ. 12 ܢܰܣܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܠܥܰܒܕ̈ܰܝܟ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܥܶܣܪܳܐ. ܘܢܶܬܠܽܘܢ ܠܰܢ ܙܰܖ̈ܥܽܘܢܶܐ ܠܡܶܐܟܰܠ. ܘܡܰܝ̈ܳܐ ܠܡܶܫܬܳܐ. 13ܘܬܶܚܙܶܐ ܫܺܝܽܘܬܰܢ ܘܫܺܝܽܘܬܳܐ ܕܰܛܠܳܝ̈ܶܐ ܕܳܐܟܠܺܝܢ ܡܶܢ ܦܰܛܒܳܓ̈ܶܐ ܕܡܰܠܟܳܐ܇ ܘܰܐܝܟ ܕܳܚܙܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܗܳܟܰܢܳܐ ܥܒܶܕ ܥܰܡ ܥܰܒܕ̈ܰܝܟ. 14 ܘܶܐܫܬܡܰܥ ܠܡܶܠܬܗܽܘܢ ܗܳܕܶܐ. ܘܢܰܣܺܝ ܐܶܢܽܘܢ. ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܥܶܣܪܳܐ. 15 ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܥܶܣܪܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ܇ ܚܙܳܐ ܐܰܦ̈ܰܝܗܽܘܢ ܫܰܦܺܝܖ̈ܳܢ ܘܫܰܡܺܝܢ ܒܶܣܪܗܽܘܢ܇ ܛܳܒ ܡܶܢ ܕܛܠܳܝ̈ܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܳܐܟܠܺܝܢ ܡܶܢ ܦܰܛܒܳܓ̈ܶܐ ܕܡܰܠܟܳܐ. 16ܘܰܡܢܺܝܨܳܪ ܢܳܣܶܒ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܫܶܩܠܗܽܘܢ. ܘܚܰܡܪܳܐ ܕܡܰܫܬܝܗܽܘܢ. ܘܝܳܗܶܒ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܙܰܖ̈ܥܽܘܢܶܐ ܠܡܶܐܟܰܠ. ܘܡܰܝ̈ܳܐ ܠܡܶܫܬܳܐ. 17 ܘܰܠܛܠܳܝ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܐܰܖ̈ܒܥܳܬܰܝܗܽܘܢ ܝܰܗܒ ܠܗܽܘܢ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܝܺܕܰܥܬܳܐ ܘܣܽܘܟܳܠܳܐ ܒܟܽܠ ܣܦܰܪ. ܘܚܶܟܡܳܐ. ܘܕܳܢܺܝܐܶܠ ܡܶܬܒܰܝܰܢ ܗܘܳܐ ܒܟܽܠ ܚ̈ܶܙܘܺܝܢ. ܘܚܶܠ̈ܡܺܝܢ. 18 ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܫܠܶܡܘ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܕܰܦܩܰܕ ܡܰܠܟܳܐ܇ ܐܰܝܬܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܪܰܒ ܡܗܰܝܡܢ̈ܶܐ ܩܕܳܡ ܢܰܒܽܘܟܰܕܢܳܨܰܪ ܡܰܠܟܳܐ. 19 ܘܡܰܠܶܠ ܥܰܡܗܽܘܢ ܡܰܠܟܳܐ܇ ܘܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܘܚܰܢܰܢܝܳܐ܇ ܘܡܺܝܫܰܐܶܝܠ ܘܥܶܙܰܪܝܳܐ. ܘܩܳܡܘ ܩܕܳܡ ܡܰܠܟܳܐ. 20  ܘܟܽܠ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܚܶܟܡܬܳܐ ܘܰܕܣܽܘܟܳܠܳܐ ܕܫܰܐܶܠ  ܐܶܢܽܘܢ ܡܰܠܟܳܐ܇ ܐܶܫܟܰܚ ܐܶܢܽܘܢ ܝܰܬܺܝܪܺܝܢ ܥܣܰܪ ܡܢ̈ܰܘܳܢ܇ ܥܰܠ ܟܽܠ ܚܰܖ̈ܫܶܐ ܘܳܐܫܽܘܦ̈ܶܐ ܕܺܐܝܬ ܒܡܰܠܟܽܘܬܶܗ. 21 ܘܰܗܘܳܐ ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ. ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܫܢܰܬ ܚܕܳܐ ܕܟܽܘܪܳܫ ܡܰܠܟܳܐ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ܆ ܒ܆

  • ܡܰܠܟܳܐ ܡܫܰܐܶܠ ܠܚܰܖ̈ܳܫܶܐ

1 ܒܰܫܢܰܬ ܬܰܪܬܶܝܢ ܕܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܕܢܰܒܘܟܰܕܢܳܨܰܪ. ܚܠܶܡ ܢܰܒܘܟܰܕܢܳܨܰܪ ܚܶܠ̈ܡܶܐ. ܘܶܐܫܬܰܢܝܰܬ ܪܽܘܚܶܗ. ܘܫܶܢܬܶܗ. ܗܘܳܬ݂ ܥܠܰܘܗܝ. 2ܘܶܐܡܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܠܡܶܩܪܳܐ ܠܚܰܖ̈ܳܫܶܐ ܘܠܳܐܫܽܘܦ̈ܶܐ܇ ܘܠܰܡܓܽܘܫ̈ܶܐ ܘܰܠܟܰܠܕ̈ܳܝܶܐ܇ ܠܰܡܚܰܘܳܝܽܘ ܠܡܰܠܟܳܐ ܚܶܠܡܶܗ. ܘܶܐܬܰܘ ܘܩܳܡܘ ܩܕܳܡ ܡܰܠܟܳܐ. 3 ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܡܰܠܟܳܐ. ܚܶܠܡܳܐ ܚܙܺܝܬ݂܇ ܘܶܐܫܰܬܢܝܰܬ݂ ܪܽܘܚܝ̱ ܠܡܶܕܥܶܗ ܠܚܶܠܡܳܐ. 4 ܘܡܰܠܶܠܘ ܟܰܠܕ̈ܳܝܶܐ ܩܕܳܡ ܡܰܠܟܳܐ ܐܳܪܳܡܳܐܺܝܬ. ܘܳܐܡܪܺܝܢ. ܡܰܠܟܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܚܺܝܝ. ܐܶܡܰܪ ܚܶܠܡܳܐ ܠܥܰܒܕ̈ܰܝܟ܇ ܘܰܦܫܳܪܶܗ ܚܢܰܢ ܢܚܰܘܶܐ. 5 ܥܢܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܟܰܠܕ̈ܳܝܶܐ. ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܗ̱ܝ ܡܶܠܬܳܐ ܐܶܡܪܶܬ. ܕܶܐܢ ܠܳܐ ܬܚܰܘܢܳܢܝ ܚܶܠܡܳܐ ܘܰܦܫܳܪܶܗ܇ ܗܰܕܳܡ ܗܰܕܳܡ ܬܶܬܦܰܣܩܽܘܢ. ܘܒ̈ܳܬܰܝܟܽܘܢ ܢܶܬܒܰܙܙܽܘܢ. ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܚܶܠܡܳܐ ܘܰܦܫܳܪܶܗ ܬܚܰܘܢܳܢܝ܇ ܡܰܘܗ̈ܒܳܬܳܐ ܘܥܽܘܬܪܳܐ. ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ. ܬܩܰܒܠܽܘܢ ܡܶܢܝ. ܒܰܠܚܽܘܕ ܚܶܠܡܳܐ ܘܰܦܫܳܪܶܗ ܚܰܘܰܐܢܝ. 7 ܥܢܰܘ ܬܽܘܒ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܶܗ. ܡܰܠܟܳܐ ܚܶܠܡܳܐ ܢܺܐܡܰܪ ܠܥܰܒܕ̈ܰܘܗܝ܇ ܘܰܦܫܳܪܶܗ ܚܢܰܢ ܢܚܰܘܶܐ. 8 ܥܢܳܐ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ. ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܝܳܕܰܥ ܐܢܳܐ ܕܙܰܒܢܳܐ ܗ̱ܘ ܫܳܐܠܺܝܢ ܐܢܬܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܚܙܰܝܬܽܘܢ. ܕܫܰܪܺܝܪܳܐ ܗ̱ܝ ܡܶܠܰܬܝ̱. 9 ܕܶܐܢ ܚܶܠܡܳܐ ܠܳܐ ܬܚܰܘܢܳܢܝ܇ ܚܕܳܐ ܗ̱ܝ ܕܳܬܟ݂ܽܘܢ. ܘܡܶܠܬܳܐ ܟܰܕܳܒܬܳܐ ܘܰܣܪܺܝܩܬܳܐ ܐܶܬܪܰܥܺܝܬܽܘܢ ܠܡܺܐܡܰܪ ܩܕܳܡܰܝ܇ ܥܰܕ ܙܰܒܢܳܐ ܢܶܥܒܰܪ. ܐܶܠܳܐ ܚܶܠܡܳܐ ܐܶܡܰܪܘ ܠܺܝ܇ ܕܶܐܕܰܥ ܕܳܐܦ ܦܫܳܪܶܗ ܡܚܰܘܶܝܬܽܘܢ ܠܺܝ. 10 ܥܢܰܘ ܟܰܠܕ̈ܳܝܶܐ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܩܕܳܡ ܡܰܠܟܳܐ ܠܰܝܬ ܐܢܳܫ ܥܰܠ  ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܶܠܰܬ ܡܰܠܟܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܠܰܡܚܰܘܳܝܽܘ. ܐܳܦܠܳܐ ܡܶܢ ܡܶܬܽܘܡ ܡܠܶܟ ܪܰܒ ܘܫܰܠܺܝܛ ܡܶܠܬܳܐ ܐܰܝܟ ܗܳܕܶܐ ܫܐܶܠ܇ ܠܟܽܠ ܚܰܪܳܫ ܘܳܐܫܽܘܦ ܘܟܰܠܕܳܝ. 11 ܘܡܶܠܬܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܫܐܶܠ܇ ܝܰܩܺܝܪܳܐ ܗ̱ܝ. ܘܐܢܳܫ ܠܰܝܬ ܕܰܢܚܰܘܶܝܗ̇ ܩܕܳܡ ܡܰܠܟܳܐ܇ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܐܰܠܳܗ̈ܺܝܢ ܕܠܰܝܬ ܡܰܥܡܪܗܽܘܢ ܥܰܡ ܒܢܰܝ̈ ܒܶܣܪܳܐ. 12 ܗܳܝܕܶܝܢ ܡܰܠܟܳܐ ܐܶܬܚܰܡܰܬ ܪܰܘܪܒܳܐܺܝܬ܇ ܘܰܒܪܽܘܓܙܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ ܐܶܡܰܪ܇ ܠܡܰܘܒܳܕܽܘ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܕܒܳܒܶܝܠ. 13 ܘܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܢܦܰܩ. ܘܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܡܶܬܩܰܛܠܺܝܢ. ܘܰܒܥܰܘ ܕܶܢܩܛܠܽܘܢ ܠܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܘܰܠܚܰܒܖ̈ܰܘܗܝ.

  • ܡܶܬܓܰܠܝܳܢܽܘܬܳܐ ܕܕܳܢܺܝܐܶܝܠ

14 ܗܳܝܕܶܝܢ ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ  ܐܶܬܪܰܥܺܝ ܘܶܐܬܡܰܠܰܟ܇ ܘܶܐܡܰܪ ܠܰܐܪܝܽܘܟ ܪܰܒ ܕܰܚܫ̈ܶܐ ܕܡܰܠܟܳܐ܇ ܗܰܘ ܕܰܢܦܰܩ ܠܰܡܩܰܛܳܠܽܘ ܠܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܕܒܳܒܶܝܠ. 15 ܥܰܠ ܡܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܡܰܚܨܶܦ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܡܰܠܟܳܐ ܘܰܓܠܳܗ̇ ܡܶܠܬܳܐ ܐܰܪܝܽܘܟ ܠܕܳܢܺܝܐܶܝܠ. 16 ܘܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܒܥܳܐ ܡܶܢ ܡܰܠܟܳܐ ܕܙܰܒܢܳܐ ܢܶܬܶܠ ܠܶܗ܇ ܘܰܦܫܳܪܳܐ ܠܡܰܠܟܳܐ ܢܚܰܘܶܐ. 17 ܗܳܝܕܶܝܢ ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܠܒܰܝܬܶܗ ܐܶܙܰܠ ܘܰܠܚܰܢܰܢܝܳܐ ܘܰܠܡܺܝܰܫܐܶܠ ܘܰܠܥܶܙܰܪܝܳܐ ܚܰܒܖ̈ܰܘܗܝ. ܡܶܠܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܓ̣ܠܳܐ܇  18ܕܢܶܒܥܽܘܢ ܖ̈ܰܚܡܶܐ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܥܰܠ  ܐܪܳܙܳܐ ܗܳܢܳܐ܇ ܕܠܳܐ ܢܺܐܒܕܽܘܢ ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܘܚܰܒܖ̈ܰܘܗܝ ܥܰܡ ܫܰܪܟܳܐ ܕܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܕܒܳܒܶܝܠ. 19 ܗܳܝܕܶܝܢ ܠܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܒܚܶܙܘܳܐ ܕܠܺܠܝܳܐ. ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܐܶܬܓܺܠܝ. ܘܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܒܰܪܶܟ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ. 20 ܥܢܳܐ ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ. ܘܶܐܡܰܪ. ܢܶܗܘܶܐ ܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܒܰܪܰܟ. ܡܶܢ ܥܳܠܰܡ. ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ. ܕܚܶܟܡܬܳܐ ܘܓܰܢ̱ܒܳܪܽܘܬܳܐ. ܕܺܝܠܶܗ ܗܺܝ. 21 ܘܗܽܘ ܡܚܰܠܶܦ ܙܰܒܢ̈ܶܐ. ܘܥܶܕܳܢ̈ܶܐ. ܡܰܥܒܰܪ ܡ̈ܰܠܟܺܝܢ. ܘܰܡܩܺܝܡ ܡ̈ܰܠܟܺܝܢ. ܝܳܗܶܒ ܚܶܟܡܬܳܐ ܠܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ܇ ܘܡܰܕܥܳܐ ܠܝܳܕ̈ܥܰܝ ܣܽܘܟܳܠܳܐ. 22 ܘܗܽܘ ܓܳܠܶܐ ܥܰܡܺܝ̈ܩܳܬܳܐ ܘܟܰܣ̈ܝܳܬܳܐ. ܘܝܳܕܰܥ ܡܳܐ ܕܰܒܚܶܫܽܘܟܳܐ. ܘܢܰܗܺܝܪܳܐ ܥܰܡܶܗ ܗܽܘ. 23 ܠܳܟ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܰܝ ܡܰܘܕܶܐ ܐܢܳܐ. ܘܰܡܫܰܒܰܚ ܐܢܳܐ. ܕܚܶܟܡܬܳܐ ܘܓܰܢ̱ܒܳܪܽܘܬܳܐ. ܝܰܗܒܬ ܠܺܝ. ܘܗܳܫܳܐ. ܐܰܘܕܰܥܬܳܢܝ ܕܰܒܥܰܝܢ ܡܶܢܳܟ. ܘܡܶܠܬܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ. ܐܰܘܕܰܥܬܳܢܝ.24 ܘܒܳܗ̇ ܒܫܳܥܬܳܐ ܥܰܠ ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܠܘܳܬ ܐܰܪܝܽܘܟ܇ ܗܰܘ ܕܰܦܩܰܕ ܠܶܗ ܡܰܠܟܳܐ ܠܰܡܩܰܛܳܠܽܘ ܠܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܕܒܳܒܶܝܠ. ܘܶܐܙܰܠ ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ. ܠܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܕܒܳܒܶܝܠ. ܠܳܐ ܬܰܘܒܶܕ. ܐܶܠܳܐ ܐܰܥܶܠܰܝܢܝ ܩܕܳܡ ܡܰܠܟܳܐ܇ ܘܰܦܫܳܪܳܐ ܠܡܰܠܟܳܐ ܐܶܚܰܘܶܐ. 25 ܗܳܝܕܶܝܢ ܐܰܪܝܽܘܟ. ܚܦܺܝܛܳܐܺܝܬ ܐܰܥܠܶܗ ܠܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܩܕܳܡ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܐܶܫܟܚܶܬ ܓܰܒܪܳܐ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܫܒܺܝܬܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕܳܐ܇ ܕܰܦܫܳܪܳܐ ܠܡܰܠܟܳܐ ܢܰܘܕܰܥ. 26 ܥܢܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܕܰܫܡܶܗ ܒܰܠܛܰܫܨܰܪ܇ ܡܶܫܟܰܚ ܐܰܢܬ ܠܰܡܚܰܘܳܝܽܘܬܰܢܝ܇ ܚܶܠܡܳܐ ܕܰܚܙܺܝܬ ܘܰܦܫܳܪܶܗ܇ 27ܥܢܳܐ ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ. ܘܶܐܡܰܪ ܩܕܳܡ ܡܰܠܟܳܐ. ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܫܐܶܠ܇ ܠܳܐ ܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ. ܘܠܳܐ ܡܓܽܘܫ̈ܶܐ ܘܠܳܐ ܚܰܖ̈ܫܶܐ. ܘܠܳܐ ܐܳܫܽܘܦ̈ܶܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܠܰܡܚܰܘܳܝܽܘ ܠܡܰܠܟܳܐ. 28 ܐܶܠܳܐ ܐܺܝܬ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܓܳܠܶܐ ܐ̱ܖ̈ܳܙܶܐ܇ ܕܢܰܘܕܰܥ ܠܡܰܠܟܳܐ ܢܰܒܽܘܟܰܕܢܳܨܰܪ ܡܳܐ ܕܢܶܗܘܐ ܒܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܐ̱ܚܖ̈ܳܝܶܐ. ܚܶܠܡܳܟ ܘܚܶܙܘܳܐ ܕܪܺܝܫܳܟ ܕܥܰܠ ܡܰܫܟܒܳܟ ܗܳܢܰܘ. 29 ܐܰܢ̱ܬ ܡܰܠܟܳܐ ܡܰܚ̈ܫܒܳܬܳܟ ܥܰܠ ܠܶܒܳܟ ܣܠ̈ܶܩܝ܇ ܥܰܠ ܡܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܒܰܐ̱ܚܪܳܝܬܳܐ. ܘܓܳܠܶܐ ܐ̱ܖ̈ܳܙܶܐ ܐܰܘܕܥܳܟ ܡܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ. 30 ܘܶܐܢܳܐ ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܺܐܝܬ ܒܺܝ ܚܶܟܡܬܳܐ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܝ̈ܶܐ܇ ܐܶܬܓܺܠܝ ܠܺܝ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܦܫܳܪܳܐ ܢܶܬܺܝܕܰܥ ܠܡܰܠܟܳܐ܇ ܘܡܶܕܶܡ ܕܶܐܬܚܰܫܰܒܬ ܒܶܠܒܳܟ. ܬܶܕܰܥ.31 ܐܰܢ̱ܬ ܡܰܠܟܳܐ ܚܳܙܶܐ ܗܘܰܝܬ܇ ܘܗܳܐ ܨܰܠܡܳܐ ܚܰܕ ܪܰܒܳܐ. ܕܛܳܒ ܙܺܝܘܶܗ ܝܰܬܺܝܪ. ܘܩܳܐܶܡ ܠܩܽܘܒܠܳܟ. 32 ܚܶܙܘܶܗ. ܕܚܺܝܠ. ܪܺܝܫܶܗ. ܕܕܰܗܒܳܐ ܛܳܒܳܐ. ܘܚܰܕܝܶܗ ܘܰܕܖ̈ܳܥܰܘܗ̱ܝ ܕܣܺܐܡܳܐ. ܟܰܪܣܶܗ ܘܥܰܛܡ̈ܳܬܶܗ ܕܰܢܚܳܫܳܐ. 33ܫܳܩ̈ܰܘܗܝ ܕܦܰܪܙܠܳܐ. ܖ̈ܶܓܠܰܘܗ̱ܝ ܡܶܢܗܶܝܢ ܕܦܰܪܙܠܳܐ ܘܡܶܢܗܶܝܢ ܕܚܶܨܦܳܐ. 34 ܘܰܚܙܰܝܬ ܕܶܐܬܓܰܙܪܰܬ ܟܺܐܦܳܐ ܕܠܳܐ ܒܺܐܝܕ̈ܺܝܢ܇ ܘܰܡܚܳܬܶܗ ܠܨܰܠܡܳܐ ܥܰܠ ܖ̈ܶܓܠܰܘܗ̱ܝ ܕܦܰܪܙܠܳܐ ܘܰܕܚܶܨܦܳܐ܇ ܘܕܰܩܩܰܬ ܐܶܢܶܝܢ ܛܳܒ. 35 ܘܶܐܬܕܰܩܰܩܘ̱ ܐܰܟܚܕܳܐ ܦܰܪܙܠܳܐ܇ ܘܰܢܚܳܫܳܐ܇ ܘܚܶܨܦܳܐ ܘܣܺܐܡܳܐ. ܘܕܰܗܒܳܐ. ܘܰܗܘܰܘ ܐܰܝܟ ܥܽܘܪܳܐ ܕܡܶܢ ܐܶܕܪܳܐ ܕܩܰܝܛܳܐ. ܘܢܶܣܒܰܬ ܐܶܢܽܘܢ ܪܽܘܚܳܐ ܬܰܩܺܝܦܬܳܐ܇ ܘܰܐܬܰܪ ܠܳܐ ܐܶܫܬܟܰܚ ܠܗܽܘܢ. ܘܟܺܐܦܳܐ ܕܰܡܚܳܬܶܗ ܠܨܰܠܡܳܐ܇ ܗܘܳܬ ܠܛܽܘܪܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܘܰܡܠܳܬ ܡܶܢܳܗ̇. ܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ.36 ܗܳܢܰܘ ܚܶܠܡܳܐ. ܘܰܦܫܳܪܶܗ. ܐܶܡܰܪ ܩܕܳܡ ܡܰܠܟܳܐ. 37 ܐܰܢ̱ܬ ܡܰܠܟܳܐ ܡܠܶܟ ܡܰܠܟ̈ܶܐ܇ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܡܪܰܝܡܳܐ܇ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܚܰܣܺܝܢܬܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ. ܝܰܗܒܠܳܟ.38 ܘܟܽܠ ܐܰܬܰܪ ܥܳܡܪܺܝܢ ܒܶܗ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ܇ ܘܦܳܪܰܚܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܘܚܰܝܽܘܬܳܐ ܕܕܰܒܪܳܐ. ܝܰܗܒ ܒܺܐܝܕ̈ܰܝܟ. ܘܰܐܫܠܛܳܟ. ܥܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ. ܐܰܢ̱ܬ ܗܽܘ ܪܺܝܫܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ. 39 ܘܒܳܬܪܳܟ ܬܩܽܘܡ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ. ܕܡܰܟܺܝܟܳܐ ܡܶܢܳܟ. ܘܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܕܰܬܠܳܬ ܕܺܐܝܬܶܝܗ̇ ܕܰܢܚܳܫܳܐ܇ ܬܶܫܠܰܛ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ. 40 ܘܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܪܒܺܝܥܳܝܬܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܚܰܣܺܝܢܳܐ ܐܰܝܟ ܦܰܪܙܠܳܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܦܰܪܙܠܳܐ ܐܳܪܶܫ ܘܡܰܕܶܩ ܟܽܠ܇ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܗܺܝ ܬܶܫܚܽܘܩ ܘܬܶܟܒܽܘܫ ܟܽܠ. 41 ܘܕܰܚܙܰܝܬ ܖ̈ܶܓܠܶܐ ܘܨܶܒ̈ܥܳܬܳܐ܇ ܕܡܶܢܗܶܝܢ ܕܚܶܨܦܳܐ ܕܦܰܚܳܪܳܐ ܘܡܶܢܗܶܝܢ ܕܦܰܪܙܠܳܐ܇ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܦܠܺܝܓܳܐ. ܘܡܶܢ ܥܶܩܳܪܳܐ ܕܦܰܪܙܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܒܳܗ̇. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܚܙܰܝܬ ܦܰܪܙܠܳܐ ܕܰܡܚܰܠܰܛ ܒܚܶܨܦܳܐ ܕܛܺܝܢܳܐ.42 ܘܨܶܒ̈ܥܳܬܳܐ ܕܖ̈ܶܓܠܶܐ ܕܰܚܙܰܝܬ܇ ܕܡܶܢܗܶܝܢ ܕܦܰܪܙܠܳܐ ܘܡܶܢܗܶܝܢ ܕܚܶܨܦܳܐ܇ ܡܶܢܳܗ̇ ܡܶܢ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܥܰܫܺܝܢܳܐ܇ ܘܡܶܢܳܗ̇ ܬܶܗܘܶܐ ܬܒܺܝܪܳܐ. 43 ܘܕܰܚܙܰܝܬ ܦܰܪܙܠܳܐ ܕܰܡܚܰܠܰܛ ܒܚܶܨܦܳܐ ܕܛܺܝܢܳܐ܇ ܗܳܟܰܢܳܐ ܢܶܬܚܰܠܛܽܘܢ ܒܰܙܪܰܥ ܐܢܳܫܳܐ. ܘܠܳܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܕܳܒܩܺܝܢ ܚܰܕ ܠܚܰܕ܇ ܐܰܝܟ ܦܰܪܙܠܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܚܰܠܰܛ ܥܰܡ ܛܺܝܢܳܐ.44 ܘܰܒܝܰܘܡ̈ܳܬܗܽܘܢ ܕܡܰܠ̈ܟܶܐ ܗܳܢܽܘܢ܇ ܢܩܺܝܡ ܐܰܠܳܗ ܫܡܰܝܳܐ܇ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܠܥܳܠܡܺܝܢ ܠܳܐ ܬܶܬܚܰܒܰܠܝ. ܘܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܠܥܰܡܳܐ ܐܚܪܺܢܳܐ. ܠܳܐ ܬܶܫܒܽܘܩ. ܐܶܠܳܐ ܬܕܰܩܶܩ ܘܰܬܣܺܝܦ. ܟܽܠܗܶܝܢ ܡܰܠ̈ܟܘܳܬܳܐ ܗܳܠܶܝܢ. ܘܗܺܝ ܬܩܽܘܡ ܠܥܳܠܡܺܝܢ. 45 ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܚܙܰܝܬ ܕܡܶܢ ܛܽܘܪܳܐ ܐܶܬܓܰܙܪܰܬ ܟܺܐܦܳܐ ܕܠܳܐ ܒܺܐܝ̈ܕܺܝܢ܇ ܘܕܰܩܩܰܬ ܦܰܪܙܠܳܐ ܘܰܢܚܳܫܳܐ ܘܚܶܨܦܳܐ ܘܣܺܐܡܳܐ ܘܕܰܗܒܳܐ. ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܪܰܒܳܐ ܐܰܘܕܥܳܟ ܡܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܒܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܐܚܖ̈ܳܝܶܐ. ܫܰܪܺܝܪ ܚܶܠܡܳܐ ܘܰܡܗܰܝܡܰܢ ܦܫܳܪܶܗ. 46 ܗܳܝܕܶܝܢ ܢܰܒܽܘܟܰܕܢܰܨܰܪ ܡܰܠܟܳܐ܇ ܢܦܰܠ ܥܰܠ  ܐܰܦ̈ܰܘܗܝ ܠܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܣܓܶܕ. ܘܒܶܣ̈ܡܺܝܢ ܘܩܽܘܖ̈ܒܳܢܺܝܢ ܐܶܡܰܪ ܠܰܡܩܰܪܳܒܽܘ ܠܶܗ. 47 ܥܢܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܕܳܢܺܝܐܶܝܠ. ܒܩܽܘܫܬܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ ܗܽܘܝܽܘ ܐܰܠܳܗ ܐܰܠܳܗ̈ܺܝܢ. ܘܡܳܪܶܐ ܡܰܠ̈ܟܺܝܢ. ܘܳܓܠܶܐ ܐܖ̈ܳܙܺܝܢ. ܕܶܐܫܟܰܚܬ ܠܡܶܓܠܳܐ ܐܪܳܙܳܐ ܗܳܢܳܐ. 48 ܗܳܝܕܶܝܢ ܡܰܠܟܳܐ ܐܰܘܪܶܒ ܠܕܳܢܺܝܐܶܝܠ. ܘܡܰܘܗ̈ܒܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܬ݂ܳܐ. ܝܰܗܒ ܠܶܗ. ܘܰܐܫܠܛܶܗ ܥܰܠ ܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܕܒܳܒܶܝܠ. ܘܰܐܩܺܝܡܶܗ ܪܺܝܫܳܐ ܥܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܖ̈ܰܒܚܰܝܠܶܐ܇ ܘܥܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܕܒܳܒܶܝܠ. 49 ܘܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܒܥܳܐ ܡܶܢ ܡܰܠܟܳܐ܇ ܘܰܐܫܠܶܛ ܥܰܠ ܥܒܳܕܳܐ ܕܰܡܕܺܝܢܰܬ ܒܳܒܶܝܠ܇ ܠܫܰܕܪܰܟ ܡܺܝܫܶܟ ܘܥܰܒܕܢܳܓܽܘ. ܘܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܗܘܳܐ ܒܬܰܪܥܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ܆ ܓ

  • ܢܰܒܽܘܟܰܕܢܳܨܰܪ ܡܩܺܝܡ ܨܰܠܡܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ

1 ܢܰܒܽܘܟܰܕܢܳܨܰܪ ܡܰܠܟܳܐ܇ ܥܒܰܕ ܨܰܠܡܳܐ ܚܰܕ ܕܕܰܗܒܳܐ. ܪܰܘܡܶܗ ܐܰܡ̈ܺܝܢ ܫܬܺܝܢ. ܘܰܦܬ݂ܳܝܶܗ ܐܰܡܺܝ̈ܢ ܫܶܬ ܘܰܐܩܺܝܡܶܗ ܒܦܰܩܥܰܬ ܕܽܘܪܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܒܳܒܶܝܠ. 2 ܢܰܒܘܟܰܕܢܳܨܰܪ ܡܰܠܟܳܐ܇ ܫܰܕܰܪ ܠܰܡܟܰܢܳܫܽܘ ܠܖ̈ܰܒܰܝ ܚܰܝܠܳܐ ܘܡܳܖ̈ܰܘܳܬܳܐ ܘܰܠܫܰܠܺܝܛܳܢ̈ܶܐ. ܘܰܠܐܓܰܖ̈ܕܳܝܶܐ ܘܰܠܓܰܖ̈ܒܕܳܝܶܐ. ܘܰܠܬܰܪܒܕ̈ܳܝܶܐ ܘܰܠܬܺܒ̈ܶܬܳܝܶܐ. ܘܰܠܟܽܠ ܫܽܘܠܛܳܢ ܡܕ̈ܺܝܢܳܬܳܐ. ܠܡܶܐܬܳܐ ܠܥܺܐܕܳܐ ܕܨܰܠܡܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܕܰܐܩܺܝܡ ܢܰܒܽܘܟܰܕܢܳܨܰܪ ܡܰܠܟܳܐ. 3 ܗܳܝܕܶܝܢ ܐܶܬܟܰܢܰܫܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܖ̈ܰܒܰܝ ܚܰܝ̈ܠܶܐ ܘܡܳܖ̈ܰܘܳܬܳܐ ܘܫܰܠܺܝܛܳܢ̈ܶܐ ܘܰܐܖ̈ܓܕܳܝܶܐ ܘܓܰܖ̈ܒܕܳܝܶܐ ܘܬܰܖ̈ܒܕܳܝܶܐ ܘܬܺܒ̈ܶܬܳܝܶܐ ܘܟܽܠ ܫܽܘܠܛܳܢ ܡܕܺܝ̈ܢܳܬܳܐ܆ ܘܶܐܬܰܘ ܠܥܺܐܕܳܐ ܕܨܰܠܡܳܐ ܚܰܕܬܳܐ ܕܰܐܩܺܝܡ ܢܰܒܽܘܟܰܕܢܳܨܰܪ ܡܰܠܟܳܐ 4 ܘܩܳܝܡܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܽܘܩܒܰܠ ܨܰܠܡܳܐ ܕܰܐܩܺܝܡ ܢܰܒܘܟܰܕܢܳܨܰܪ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܟܳܪܽܘܙܳܐ ܩܪܳܐ ܒܚܺܝܠ ܘܶܐܡܰܪ. ܠܟܽܘܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܶܐܡ̈ܘܳܬܳܐ ܘܠܶܫ̈ܳܢܶܐ. 5 ܒܫܳܥܬܳܐ ܕܫܳܡܥܺܝܢ ܐܢܬܽܘܢ ܩܳܠ ܩܰܪܢܳܐ ܘܡܰܫܪܽܘܩܺܝܬܳܐ. ܘܩܺܝܬܳܪܳܐ ܘܟܶܢܳܪܳܐ. ܘܨܶܦܽܘܢܝܳܐ. ܘܟܽܠ ܙܢ̈ܰܝ ܙܳܡܪܳܐ܇ ܬܶܦܠܽܘܢ ܘܬܶܣܓܽܕܘܢ ܠܨܰܠܡܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܕܰܐܩܺܝܡ ܢܰܒܽܘܟܰܕܢܳܨܰܪ ܡܰܠܟܳܐ. 6 ܘܡܰܢ ܕܠܳܐ ܢܳܦܶܠ ܢܶܣܓܽܘܕ܇ ܒܳܗ̇ ܒܫܳܥܬܳܐ ܢܶܫܬܕܶܐ ܒܓܰܘ ܐܰܬܽܘܢܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܝܳܩܶܕܬܳܐ. 7 ܘܰܒܫܳܥܬܳܐ ܕܫܳܡܥܺܝܢ ܗܘܰܘ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܩܳܠ ܩܰܪܢܳܐ ܘܡܰܫܪܽܘܩܺܝܬܳܐ܇ ܘܩܺܝܬܳܪܳܐ ܘܟܶܢܳܪܳܐ ܘܨܶܦܽܘܢܝܳܐ ܘܟܽܠ ܙܢ̈ܰܝ ܙܡܳܪܳܐ܇ ܢܳܦܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܶܐܡ̈ܘܳܬܳܐ ܘܠܶܫܳܢ̈ܶܐ܇ ܘܣܳܓܕܺܝܢ ܠܨܰܠܡܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܕܰܐܩܺܝܡ ܢܰܒܽܘܟܰܕܢܳܨܰܪ ܡܰܠܟܳܐ.

  • ܡܶܬܩܰܛܪܓܳܢܽܘܬܳܐ܆ ܘܚܽܘܝܳܒܳܐ ܕܝܽܘ̈ܕܳܝܶܐ

 8 ܘܒܳܗ̇ ܒܫܳܥܬܳܐ ܩܪܶܒܘ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܟܰܠܕ̈ܳܝܶܐ܇ ܘܶܐܟܰܠܘ ܩܰܖ̈ܨܰܝܗܽܘܢ ܕܝܽܘܕ̈ܳܝܶܐ. 9 ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܢܰܒܘܟܰܕܢܳܨܰܪ ܡܰܠܟܳܐ. ܡܰܠܟܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܚܺܝܝ.10 ܐܰܢ̱ܬ ܡܰܠܟܳܐ ܦܩܰܕܬ܇ ܕܟܽܠܢܳܫ ܕܢܶܫܡܰܥ ܩܳܠ ܩܰܪܢܳܐ ܘܡܰܫܪܽܘܩܺܝܬܳܐ܇ ܘܩܺܝܬܳܪܳܐ ܘܟܶܢܳܪܳܐ ܘܨܶܦܽܘܢܝܳܐ ܘܟܽܠ ܙܢ̈ܰܝ ܙܡܳܪܳܐ܇ ܢܶܦܶܠ ܘܢܶܣܓܽܘܕ ܠܨܰܠܡܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܕܰܐܩܺܝܡܬ. 11 ܘܡܰܢ ܕܠܳܐ ܢܳܦܶܠ ܢܶܣܓܽܘܕ܇ ܒܳܗ ܒܫܳܥܬܳܐ ܢܶܫܬܕܶܐ ܒܓܰܘ ܐܰܬܽܘܢܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܝܳܩܶܕܬܳܐ. 12 ܐܺܝܬ ܬܢܳܢ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܝܽܘܕ̈ܳܝܶܐ܇ ܕܰܐܩܺܝܡܬ ܐܶܢܽܘܢ ܥܰܠ ܨܶܒ̈ܘܳܬܳܐ ܕܰܡܕܺܝܢܰܬ ܒܳܒܶܝܠ܇ ܫܰܕܪܟ ܡܺܝܫܳܟ ܘܥܰܒܕܢܳܓܽܘ܇ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܠܳܐ ܚܰܫܒܽܘܟ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܠܰܐܠܳܗܳܟ. ܠܳܐ ܦܳܠܚܺܝܢ܇ ܘܰܠܨܰܠܡܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܕܰܐܩܺܝܡܬ ܠܳܐ ܣܳܓܕܺܝܢ. 13ܗܳܝܕܶܝܢ ܢܰܒܘܟܰܕܢܳܨܰܪ ܡܰܠܟܳܐ܇ ܒܪܽܘܓܙܳܐ ܘܰܒܚܶܡܬܳܐ ܐܶܡܰܪ܇ ܠܡܰܝܬܳܝܽܘ ܠܫܰܕܪܟ ܡܺܝܫܳܟ ܘܥܰܒܕܢܳܓܽܘ. ܘܰܐܝܬܺܝܘ ܐܶܢܽܘܢ ܩܕܳܡ ܡܰܠܟܳܐ. 14 ܥܢܳܐ ܢܰܒܘܟܰܕܢܳܨܰܪ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܒܩܽܘܫܬܳܐ ܫܰܕܪܶܟ ܡܺܝܫܳܟ ܘܥܰܒܕܢܳܓܽܘ܇ ܠܰܐܠܳܗܝ ܠܳܐ ܦܳܠܚܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ܇ ܘܰܠܨܰܠܡܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܕܰܐܩܺܝܡܶܬ ܠܳܐ ܣܳܓܕܺܝܢ ܐܢܬܽܘܢ. 15 ܗܳܫܳܐ ܐܶܢ ܥܬܺܝܕܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܕܰܒܫܳܥܬܳܐ ܕܬܶܫܡܥܽܘܢ ܩܳܠ ܩܰܪܢܳܐ ܘܡܰܫܪܽܘܩܺܝܬܳܐ܇ ܘܩܺܝܬܳܪܳܐ ܘܟܶܢܳܪܳܐ ܘܨܶܦܽܘܢܝܳܐ ܘܟܽܠ ܙܢ̈ܰܝ ܙܡܳܪܳܐ܇ ܬܶܦܠܽܘܢ ܘܬܶܣܓܽܕܘܢ ܠܨܰܠܡܳܐ ܕܥܶܒܕܶܬ. ܘܶܐܢ ܠܳܐ ܬܶܣܓܕܽܘܢ܇ ܒܳܗ̇ ܒܫܳܥܬܳܐ ܬܶܫܬܕܽܘܢ ܠܓܰܘ ܐܰܬܽܘܢܳܐ ܕܢܽܘܪܐ ܝܳܩܶܕܬܳܐ. ܘܡܰܢܽܘ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ ܕܰܢܦܰܨܶܝܟܽܘܢ ܡܶܢ ܐܺܝܕ̈ܰܝ. 16ܥܢܰܘ ܫܰܕܪܶܟ ܡܺܝܫܳܟ ܘܥܰܒܕܢܳܓܽܘ܇ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܢܰܒܘܟܰܕܢܳܨܰܪ ܡܰܠܟܳܐ. ܠܳܐ ܚܳܫܚܺܝܢܰܢ ܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܡܶܠܬܳܐ ܦܶܬܓܳܡܳܐ ܠܰܡܬܳܒܽܘܬܳܟ. 17 ܡܶܛܽܠ ܕܺܐܝܬܰܘܗܝ ܐܰܠܳܗܰܢ ܕܰܚܢܰܢ ܦܳܠܚܺܝܢ ܠܶܗ܇ ܕܗܽܘ ܡܨܶܐ ܒܚܰܝܠܳܐ ܠܰܡܦܰܨܳܝܽܘܬܰܢ ܡܶܢ ܐܰܬܽܘܢܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܝܳܩܶܕܬܳܐ. ܘܡܶܢ ܐܺܝܕ̈ܰܝܟ ܡܰܠܟܳܐ ܢܫܰܘܙܒܰܢ܇ 18 ܬܗܘܐ ܕܝܢ ܝܕܥ ܡܠܟܐ܆ ܕܠܰܐܠܳܗܳܟ. ܠܳܐ ܦܳܠܚܺܝܢܰܢ. ܘܰܠܨܰܠܡܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܕܰܐܩܺܝܡܬ ܠܳܐ ܣܳܓܕܺܝܢܰܢ. 19 ܗܳܝܕܶܝܢ ܢܰܒܘܟܰܕܢܳܨܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܐܶܬܡܠܺܝ ܚܶܡܬܳܐ. ܘܙܺܝܘܳܐ ܕܰܐܦ̈ܰܘܗܝ ܐܶܫܬܰܢܺܝ ܥܰܠ ܫܰܕܪܶܟ ܡܺܝܫܳܟ ܘܥܰܒܕܢܳܓܽܘ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܡܶܫܓܰܪ ܐܰܬܽܘܢܳܐ. ܚܰܕ ܒܫܰܒܥܳܐ ܥܰܠ ܡܳܐ ܕܡܶܫܬܓܰܪ ܗܘܳܐ. 20 ܘܰܠܓܰܒܖ̈ܶܐ ܕܥܰܫܺܝܢܺܝܢ ܒܚܰܝܠܳܐ܇ ܐܶܡܰܪ ܕܢܶܦܟܪܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܠܫܰܕܪܶܟ ܡܺܝܫܳܟ ܘܥܰܒܕܢܳܓܽܘ. ܘܰܠܡܰܪܡܳܝܽܘ ܐܶܢܽܘܢ ܒܓܰܘ ܐܰܬܽܘܢܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܝܳܩܶܕܬܳܐ. 21 ܗܳܝܕܶܝܢ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܗܳܢܽܘܢ܇ ܦܟܰܪܘ ܐܶܢܽܘܢ ܒܫܰܖ̈ܒܳܠܰܝܗܽܘܢ. ܘܰܒܦܶܛܫܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܰܒܢ̈ܰܚܬܰܝܗܽܘܢ ܘܰܒܩܽܘܒ̈ܥܰܝܗܽܘܢ. ܘܰܐܪܡܺܝܘ ܐܶܢܽܘܢ ܒܓܰܘ ܐܰܬܽܘܢܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܝܳܩܶܕܬܳܐ. 22 ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܠܰܬ ܡܰܠܟܳܐ ܣܰܪܗܒܰܬ. ܘܰܐܬܽܘܢܳܐ ܫܓܺܝܪ ܗܘܳܐ. ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ. ܘܰܠܓܰܒܖ̈ܶܐ ܗܳܢܽܘܢ. ܕܶܐܟܰܠܘ ܩܰܖ̈ܨܰܝܗܽܘܢ ܕܫܰܕܪܶܟ ܡܺܝܫܳܟ ܘܥܰܒܕܢܳܓܽܘ܇ ܩܶܛܠܰܬ ܐܶܢܽܘܢ ܫܰܠܗܶܒܺܝܬܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܝܳܩܶܕܬܳܐ. 23 ܘܓܰܒܖ̈ܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܬܠ̈ܳܬܰܝܗܽܘܢ ܫܰܕܪܶܟ ܡܺܝܫܳܟ ܘܥܰܒܕܢܳܓܽܘ܇ ܢܦܰܠܘ ܡܶܨܥܰܬ ܐܰܬܽܘܢܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܝܳܩܶܕܬܳܐ ܟܰܕ ܦܟܺܝܪܺܝܢ.

 

  • ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܥܶܙܰܪܝܳܐ ܒܓܰܘ ܐܰܬܽܘܢܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ

 24 ܗܳܝܕܶܝܢ ܢܰܒܘܟܰܕܢܳܨܰܪ ܡܰܠܟܳܐ܇ ܬܘܰܗ ܘܩܳܡ ܒܕܶܚܠܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ. ܘܰܥܢܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܖ̈ܰܘܪܒܳܢܰܘܗܝ. ܠܳܐ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܬܠܳܬܳܐ ܐܰܪܡܺܝܢ ܒܓܰܘ ܐܰܬܽܘܢܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܝܳܩܶܕܬܳܐ ܟܰܕ ܦܟܺܝܪܺܝܢ܇ ܥܢܰܘ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܡܰܠܟܳܐ. ܐܺܝܢ  ܒܩܽܘܫܬܳܐ ܡܰܠܟܳܐ. 25 ܥܢܳܐ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܗܳܐ ܚܳܙܶܐ ܐܢܳܐ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܟܰܕ ܫܪܶܝܢ. ܘܰܡܗܰܠܟܺܝܢ ܒܓܰܘ ܢܽܘܪܳܐ. ܘܚܰܒܠܳܐ ܠܰܝܬ ܒܗܽܘܢ. ܘܚܶܙܘܶܗ ܕܰܪܒܺܝܥܳܝܳܐ ܕܳܡܶܐ ܠܒܰܪ ܐܰܠܳܗ̈ܺܝܢ. 26 ܗܳܝܕܶܝܢ ܩܪܶܒ ܢܰܒܘܟܰܕܢܳܨܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܠܬܰܪܥܳܐ ܕܰܐܬܽܘܢܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܝܳܩܶܕܬܳܐ܇ ܘܰܥܢܳܐ ܘܶܐܡܰܪ. ܫܰܕܪܶܟ ܡܺܝܫܳܟ ܘܥܰܒܕܢܳܓܽܘ ܥܰܒܕ̈ܰܘܗܝ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܡܪܰܝܡܳܐ. ܦܽܘܩܘ ܬܰܘ. ܗܳܝܕܶܝܢ ܢܦܰܩܘ ܫܰܕܪܶܟ ܡܺܝܫܳܟ ܘܥܰܒܕܢܳܓܽܘ ܡܶܢ ܓܰܘ ܐܰܬܽܘܢܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ.27 ܘܶܐܬܟܰܢܰܫܘ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܟܽܠܗܽܘܢ. ܘܖ̈ܰܒܰܝ ܚܰܝ̈ܠܶܐ ܘܫܰܠܺܝܛܳܢ̈ܶܐ. ܘܡܳܖ̈ܰܘܳܬܳܐ. ܘܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܕܡܰܠܟܳܐ. ܘܚܳܙܶܝܢ ܗܘܰܘ ܠܓܰܒܖ̈ܶܐ ܗܳܢܽܘܢ܇ ܕܠܳܐ ܐܶܫܬܰܠܛܰܬ ܢܽܘܪܳܐ ܒܒܶܣܪܗܽܘܢ. ܘܣܰܥܪܳܐ ܕܪܺܝܫܗܽܘܢ. ܠܳܐ ܐܶܬܚܰܪܰܟ. ܘܫܰܖ̈ܒܳܠܰܝܗܽܘܢ. ܠܳܐ ܝܺܩܶܕܘ. ܘܪܺܝܚܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܠܳܐ ܥܕܳܐ ܒܗܽܘܢ. 28 ܥܢܳܐ ܢܰܒܘܟܰܕܢܳܨܰܪ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܡܒܰܪܰܟ ܗܽܘ ܐܰܠܳܗܗܽܘܢ ܕܫܰܕܪܶܟ ܡܺܝܫܳܟ ܘܥܰܒܕܢܳܓܽܘ܇ ܕܫܰܕܰܪ ܡܰܠܰܐܟܶܗ ܘܦܰܨܺܝ ܠܥܰܒܕ̈ܰܘܗܝ ܕܶܐܬܬܟܶܠܘ ܥܠܰܘܗܝ. ܘܡܶܠܰܬ ܡܰܠܟܳܐ܇ ܐܰܣܠܺܝܘ. ܘܝܰܗܒܘ ܓܽܘܫܡܗܽܘܢ ܕܠܳܐ ܢܶܦܠܚܽܘܢ ܘܠܳܐ ܢܶܣܓܽܕܘܢ ܠܟܽܠ ܐܰܠܳܗ. ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܠܰܐܠܳܗܗܽܘܢ. 29 ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܦܳܩܶܕ ܐܢܳܐ. ܕܟܽܠ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܶܐܡܘ̈ܳܬܳܐ ܘܠܶܫܳܢ̈ܶܐ܇ ܕܰܢܓܰܕܶܦ ܥܰܠ ܐܰܠܳܗܗܽܘܢ ܕܫܰܕܪܶܟ ܡܺܝܫܳܟ ܘܥܰܒܕܢܳܓܽܘ܇ ܗܰܕܳܡ ܗܰܕܳܡ ܢܶܬܦܰܣܩܽܘܢ. ܘܒܳܬܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܢܶܬܒܰܙܙܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܝܬ ܐܰܠܳܗ ܐܚܪܺܝܢ ܕܡܶܫܟܰܚ ܠܰܡܫܰܘܙܳܒܽܘ ܗܳܟܰܢܳܐ. 30 ܗܳܝܕܶܝܢ ܐܰܘܪܶܒ ܡܰܠܟܳܐ ܠܫܰܕܪܶܟ ܡܺܝܫܳܟ ܘܥܰܒܕܢܳܓܽܘ ܥܰܠ  ܐܰܬܪܳܐ ܕܒܳܒܶܝܠ.

 

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ܆ ܕ.

1ܢܰܒܟܰܕܢܳܨܰܪ ܡܰܠܟܳܐ܇ ܟܬܰܒ ܠܟܽܠ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܶܐܡ̈ܘܳܬܳܐ ܘܠܶܫܳܢ̈ܶܐ ܕܥܳܡܪܺܝܢ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ. ܫܰܝܢܳܐ ܢܶܣܓܶܐ ܠܟܽܘܢ. 2 ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܘܬܶܕܡܖ̈ܳܬܳܐ ܕܰܥܒܰܕ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܡܪܰܝܡܳܐ ܫܦܰܪ ܩܕܳܡܰܝ ܠܰܡܚܰܘܳܝܽܘ. 3ܐܳܬܘ̈ܳܬܶܗ. ܟܡܳܐ ܪܰܘܖ̈ܒܳܢ. ܘܬܶܕܡܖ̈ܳܬܶܗ ܟܡܳܐ ܥܰܫܺܝ̈ܢܳܢ. ܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܡܰܠܟܽܘܬ ܥܳܠܰܡ. ܘܫܽܘܠܛܳܢܶܗ ܠܕܳܪܕܳܖ̈ܺܝܢ. 4ܐܶܢܳܐ ܢܰܒܽܘܟܰܕܢܳܨܰܪ܇ ܫܠܶܐ ܗܘܺܝܬ ܒܒܰܝܬܝ. ܘܢܺܝܚ ܒܗܰܝܟܰܠܝ. 5ܘܚܶܠܡܳܐ ܚܙܺܝܬ ܘܶܐܬܕܰܠܚܶܬ܇ ܘܚ̈ܶܙܘܶܐ ܕܪܺܝܫܝ ܕܰܠܚܽܘܢܝ. 6ܘܶܐܢܳܐ ܦܶܩܕܶܬ ܠܡܰܥܳܠܽܘ ܩܕܳܡܝ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܒܒܳܒܶܝܠ܇ ܕܰܦܫܳܪܳܐ ܕܚܶܠ̈ܡܶܐ ܢܚܰܘܢܳܢܝ. 7ܘܥܰܠܘ ܩܳܕܰܡܝ ܚܰܖ̈ܳܫܶܐ ܘܳܐܫܽܘܦ̈ܶܐ ܘܰܡܓܽܘܫ̈ܶܐ ܘܟܰܠܕ̈ܳܝܶܐ. ܘܶܐܡܰܪܬܶܗ ܠܚܶܠܡܳܐ ܩܕܳܡܰܝܗܽܘܢ܇ ܘܰܦܫܳܪܶܗ ܠܳܐ ܐܰܘܕܥܽܘܢܝ. 8ܥܕܰܡܳܐ ܕܥܰܠ ܩܕܳܡܰܝ ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܗܳܢܳܐ ܕܰܫܡܶܗ ܒܰܠܛܰܫܨܰܪ ܥܰܠ ܫܶܡ ܐܰܠܳܗܝ܇ ܕܪܽܘܚ ܐܰܠܳܗ̈ܺܝܢ ܩܰܕ̈ܺܝܫܺܝܢ ܐܺܝܬ ܒܶܗ. ܘܚܶܠܡܳܐ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܐܶܡܪܶܬ݂. 9 ܒܰܠܛܰܫܨܰܪ ܪܰܒ ܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ܆ ܕܶܐܢܳܐ ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܕܪܽܘܚ ܐܰܠܳܗܺܝ̈ܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܺܝܢ ܐܺܝܬ ܒܳܟ. ܘܟܽܠ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܠܳܐ ܐܶܬܟܰܣܺܝ ܡܶܢܳܟ. ܒܚܶܙܘܳܐ ܕܚܶܠܡܝ ܚܳܙܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܚܶܙܘܳܐ ܕܪܺܝܫܝ. ܘܰܦܫܳܪܶܗ ܐܰܢܬ ܐܶܡܰܪ ܠܺܝ. 10 ܚܳܙܶܐ ܗܘܺܝܬ ܒܡܰܫܟܒܝ܇ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܡܶܨܥܰܬ ܐܰܪܥܳܐ. ܪܰܘܡܶܗ ܣܰܓܺܝ. 11 ܘܶܐܬܬܪܺܝܡ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܘܰܥܫܶܢ. ܘܪܰܘܡܶܗ ܡܛܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܚܶܙܘܶܗ ܠܟܽܠ ܣܰܘܦ̈ܶܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ. 12 ܛܰܖ̈ܦܰܘܗ̱ܝ ܫܰܦܺܝܪܺܝܢ܇ ܘܶܐܒܶܗ ܣܰܓܺܝ. ܘܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܠܟܽܠ ܒܣܰܪ. ܐܺܝܬ ܒܶܗ. ܬܚܽܘܬܰܘܗ̱ܝ ܥܳܡܖ̈ܳܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ ܕܒܰܪܳܐ. ܘܰܒܣ̈ܰܘܟܰܘܗ̱ܝ ܫܟܺܝܢ ܟܽܠܶܗ ܥܰܘܦܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܡܶܢܶܗ ܡܶܬܬܰܪܣܶܐ ܗܘܳܐ ܟܽܠܒܰܣܪ. 13 ܚܳܙܶܐ ܗܘܺܝܬ ܒܚܶܙܘܳܐ ܕܪܺܝܫܝ ܕܥܰܠ ܡܰܫܟܒܝ܇ ܥܺܝܪܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܰܢܚܶܬ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ. 14 ܘܰܩܪܳܐ ܒܚܺܝܠ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܐܶܡܰܪ. ܦܣܽܘܩܘ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܘܰܦܫܰܚܘ ܣܰܘ̈ܟܰܘܗܝ. ܘܰܐܬܰܪܘ ܛܰܖ̈ܦܰܘܗ̱ܝ ܘܒܰܕܰܪܘ ܐܶܒܶܗ. ܢܶܦܖ̈ܩܳܢ ܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ ܡܶܢ ܬܽܚܘܬܰܘܗ̱ܝ܇ ܘܥܰܘܦܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܡܶܢ ܣܰܘ̈ܟܰܘܗ̱ܝ. 15 ܥܶܩܳܪ ܫܶܖ̈ܫܰܘܗ̱ܝ ܕܶܝܢ ܒܰܐܪܥܳܐ ܫܒܽܘܩܘ. ܒܶܐܣܳܪ ܦܰܪܙܠܳܐ ܘܰܢܚܳܫܳܐ. ܒܬܰܕܐܳܐ ܕܒܰܪܳܐ. ܘܡܶܢ ܛܰܐܳܠܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܢܶܨܛܒܰܥ. ܘܥܰܡ ܚܰܝܘܰܬ݂ ܒܰܪܳܐ ܡܰܥܡܪܶܗ ܒܥܶܣܒܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ. 16 ܘܠܶܒܶܗ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܢܫܰܢܶܐ. ܘܠܶܒܳܐ ܕܚܰܝܽܘܬܳܐ ܢܶܬܝܗܶܒ ܠܶܗ. ܘܫܰܒܥܳܐ ܥܶܕ̈ܳܢܺܝܢ ܢܶܬܚܰܠܦܽܘܢ ܥܠܰܘܗ̱ܝ. 17 ܒܦܽܘܩܕܳܢ ܥܺܝܪܳܐ ܦܶܬܓܳܡܳܐ. ܘܰܒܡܺܐܡܰܪ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܫܶܐܠܬܳܐ. ܕܢܶܕܥܽܘܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܫܰܠܺܝܛ ܗܽܘ ܡܪܰܝܡܳܐ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܐܢܳܫܳܐ. ܕܰܠܡܰܢ ܕܨܳܒܶܐ ܢܶܬܠܺܝܗ̇܇ ܘܠܰܫܦܰܠ  ܐܢܳܫ̈ܺܝܢ ܢܩܺܝܡ ܥܠܶܝܗ̇. 18 ܗܳܢܳܐ ܚܶܠܡܳܐ ܚܙܺܝܬ ܐܶܢܳܐ ܢܰܒܘܟܰܕܢܳܨܰܪ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܰܐܢܬ ܒܰܠܛܰܫܨܰܪ ܦܫܳܪܶܗ ܐܶܡܰܪ ܠܺܝ. ܡܶܛܽܠ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܝ܇ ܠܳܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܠܡܰܘܕܳܥܽܘܬܰܢܝ. ܘܰܐܢܬ ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܡܶܫܟܰܚ ܐܰܢܬ. ܡܶܛܽܠ ܕܪܽܘܚ ܐܰܠܳܗ̈ܺܝܢ ܩܰܕ̈ܺܝܫܺܝܢ ܐܺܝܬ ܒܳܟ. 19 ܗܳܝܕܶܝܢ ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܕܰܫܡܶܗ ܒܰܠܛܰܫܨܰܪ܇ ܬܡܰܗ ܐܰܝܟ ܫܳܥܳܐ ܚܕܳܐ. ܘܡܰܚ̈ܫܒܳܬܶܗ ܕܰܠܚܳܝ̈ܗܝ. ܥܢܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܘܶܐܡܰܪ. ܒܰܠܛܰܫܨܰܪ܇ ܚܶܠܡܳܐ ܘܰܦܫܳܪܶܗ ܠܳܐ ܢܕܰܠܚܽܘܢܳܟ. ܥܢܳܐ ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝ܇ ܚܶܠܡܳܐ ܠܣܳܢ̈ܰܐܝܟ ܘܰܦܫܳܪܶܗ ܠܰܒܥܶܠܕ̈ܒܳܒܰܝܟ܇20 ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܕܰܚܙܰܝܬ ܕܰܪܒܳܐ ܘܰܥܫܶܢ܇ ܘܪܰܘܡܶܗ ܡܛܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܫܡܰܝܳܐ܇ ܘܚܶܙܘܶܗ ܠܟܽܠ ܣܰܘܦ̈ܶܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ܇ 21 ܛܰܖ̈ܦܰܘܗ̱ܝ ܫܰܦܺܝܪܺܝܢ ܘܶܐܒܶܗ ܣܰܓܺܝ܇ ܘܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܠܟܽܠܒܣܰܪ ܐܺܝܬ ܒܶܗ܇ ܘܬܽܚܘܬܰܘܗ̱ܝ ܥܳܡܖ̈ܳܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ ܕܕܰܒܪܳܐ܇ ܘܰܒܣ̈ܰܘܟܰܘܗ̱ܝ ܫܟܺܝܢ ܟܽܠܶܗ ܥܰܘܦܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ܇ ܘܡܶܢܶܗ ܡܶܬܬܰܪܣܶܐ ܗܘܳܐ ܟܽܠܒܣܰܪ܇ 22 ܐܰܢܬ ܗܽܘ ܡܰܠܟܳܐ ܕܰܥܫܶܢܬ ܘܺܝܪܶܒܬ. ܪܒܰܝܬ ܘܰܡܛܰܝܬ ܠܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܫܽܘܠܛܳܢܳܟ. ܠܟܽܠ ܣܰܘܦ̈ܶܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ. 23 ܘܕܰܚܙܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܠܥܺܝܪܳܐ ܘܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܕܰܢܚܶܬ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ. ܘܰܩܪܳܐ ܒܚܺܝܠ ܘܶܐܡܰܪ܇ ܦܣܽܘܩܘ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܘܚܰܒܠܽܘܗܝ܇ ܥܶܩܳܪ ܫܶܖ̈ܫܰܘܗܝ ܕܶܝܢ ܒܰܐܪܥܳܐ ܫܒܽܘܩܘ. ܒܶܐܣܳܪ ܦܰܪܙܠܳܐ ܘܰܢܚܳܫܳܐ ܒܬܰܕܐܳܐ ܕܒܰܪܳܐ܇ ܘܡܶܢ ܛܰܐܠܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܢܶܨܛܒܰܥ܇ ܘܥܰܡ ܚܰܝܘܰܬ݂ ܒܰܪܳܐ ܡܰܥܡܪܶܗ ܒܥܶܣܒܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ܇ ܘܠܶܒܶܗ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܢܫܰܢܶܐ܇ ܘܠܶܒܳܐ ܕܚܰܝܽܘܬܳܐ ܢܶܬܝܗܶܒ ܠܶܗ܇ ܥܕܰܡܳܐ ܕܫܰܒܥܳܐ ܥܶܕܳܢܺܝ̈ܢ ܢܶܬܚܰܠܦܽܘܢ ܥܠܰܘܗܝ܇ 24 ܗܳܢܰܘ ܦܫܳܪܳܐ ܡܰܠܟܳܐ. ܓܙܺܝܪܰܬ ܡܪܰܝܡܳܐ ܡܛܳܬ ܥܰܠ ܡܳܪܝ ܡܰܠܟܳܐ. 25 ܘܡܶܢ ܐܢܳܫܳܐ ܪܳܕܦܺܝܢ ܠܳܟ. ܘܥܰܡ ܚܰܝܘܰܬ݂ ܒܰܪܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܡܰܥܡܪܳܟ. ܘܥܶܣܒܳܐ ܐܰܝܟ ܬܰܘܪܳܐ ܢܰܘܟܠܽܘܢܳܟ. ܘܡܶܢ ܛܰܐܠܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܬܶܨܛܒܰܥ. ܘܫܰܒܥܳܐ ܥܶܕ̈ܳܢܺܝܢ ܢܶܬܚܰܠܦܽܘܢ ܥܠܰܝܟ. ܥܕܰܡܳܐ ܕܬܶܕܰܥ ܕܫܰܠܺܝܛ ܗܽܘ ܡܪܰܝܡܳܐ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܐܢܳܫܳܐ. ܕܰܠܡܰܢ ܕܨܳܒܶܐ ܢܶܬܠܺܝܗ̇.  26 ܘܕܶܐܡܰܪ ܠܡܶܫܒܰܩ ܥܶܩܳܪ ܫܶܖ̈ܫܰܘܗܝ ܕܺܐܝܠܳܢܳܐ܇ ܡܰܠܟܽܘܬܳܟ. ܠܳܟ ܩܳܝܡܳܐ. ܡܳܐ ܕܺܝܕܰܥܬ ܕܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܗ̱ܘ. 27 ܡܶܛܽܠܗܳܢܳܐ ܡܶܠܟ݂ܝ ܢܶܫܦܰܪ ܥܠܰܝܟ. ܘܰܚ̈ܛܳܗܰܝܟ ܒܙܶܕ̈ܩܳܬܳܐ ܦܪܽܘܩ. ܘܥܰܘܳܠܽܘܬܳܟ. ܒܰܡܪܰܚܳܡܳܢܽܘܬܳܐ ܕܰܡܚ̈ܺܝܠܶܐ. ܥܕܰܡܳܐ ܕܢܰܪܚܶܩ ܡܶܢܳܟ ܣ̈ܰܟܠܘܳܬܳܟ. 28 ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡ̈ܛܰܝ ܥܰܠ ܢܰܒܽܘܟܰܕܢܳܨܰܪ ܡܰܠܟܳܐ. 29 ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܬܖ̈ܶܥܣܰܪ ܝܰܖ̈ܚܺܝܢ܇ ܥܰܠ ܗܰܝܟܰܠ ܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܕܰܒܒܳܒܶܝܠ. ܡܗܰܠܶܟ ܗܘܳܐ ܢܰܒܽܘܟܰܕܢܳܨܰܪ ܡܰܠܟܳܐ. 30 ܘܰܥܢܳܐ ܘܶܐܡܰܪ. ܠܳܐ ܗܘܳܬ ܗܳܕܶܐ ܒܳܒܶܝܠ ܪܰܒܬܳܐ ܕܶܐܢܳܐ ܒܢܺܝܬܳܗ̇ ܠܒܶܝܬ ܡܰܠܟܽܘܬܝ. ܘܠܽܐܘܚܕܳܢܝ ܥܰܫܺܝܢܳܐ ܘܠܺܐܝܩܳܪܝ܇ 31 ܘܥܰܕ ܡܶܠܬܳܐ ܒܦܽܘܡܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ܇ ܩܳܠܳܐ ܐܶܬܳܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ. ܠܳܟ ܐܳܡܪܺܝܢ ܢܰܒܽܘܟܰܕܢܳܨܰܪ ܡܰܠܟܳܐ. ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܟ ܥܶܒܪܰܬ ܡܶܢܳܟ. 32 ܘܡܶܢ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܪܳܕܦܺܝܢ ܠܳܟ. ܘܥܰܡ ܚܰܝܘܰܬ݂ ܒܰܪܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܡܰܥܡܪܳܟ. ܘܥܶܣܒܳܐ ܐܰܝܟ ܬܰܘܪܳܐ ܢܰܘܟܠܽܘܢܳܟ. ܘܡܶܢ ܛܰܐܠܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܬܶܨܛܒܰܥ. ܘܫܰܒܥܳܐ ܥܶܕ̈ܳܢܺܝܢ ܢܶܬܚܰܠܦܽܘܢ ܥܠܰܝܟ. ܥܕܰܡܳܐ ܕܬܶܕܰܥ ܕܫܰܠܺܝܛ ܗܽܘ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܡܪܰܝܡܳܐ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܐܢܳܫܳܐ. ܕܰܠܡܰܢ ܕܨܳܒܶܐ ܢܶܬܠܺܝܗ̇܇ ܘܠܰܫܦܰܠ ܐ̱ܢܳܫ̈ܺܝܢ ܢܩܺܝܡ ܥܠܶܝܗ̇. 33 ܒܳܗ̇ ܒܫܳܥܬܳܐ ܡܶܠܬܳܐ ܫܶܠܡܰܬ ܥܰܠ ܢܰܒܽܘܟܰܕܢܳܨܰܪ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܐܶܬܪܕܶܦ܇ ܘܥܶܣܒܳܐ ܐܰܝܟ ܬܰܘܪܳܐ ܐܶܟܰܠ ܘܡܶܢ ܛܰܐܠܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܐܶܨܛܒܰܥ. ܥܕܰܡܳܐ ܕܣܰܥܪܶܗ ܪܒܳܐ ܐܰܝܟ ܕܢܶܫܪܳܐ. ܘܛܶܦܖ̈ܰܘܗܝ ܐܰܝܟ ܕܥܰܘܦܳܐ. 34 ܘܟܰܕ ܫܠܶܡܘ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ܇ ܐܶܢܳܐ ܢܰܒܽܘܟܰܕܢܳܨܰܪ ܡܰܠܟܳܐ܇ ܥܰܝܢܰܝ̈ ܠܰܫܡܰܝܳܐ. ܫܶܩܠܶܬ. ܘܡܰܕܰܥܝ ܬܳܒ ܥܠܰܝ. ܘܠܰܡܪܰܝܡܳܐ ܒܰܪܟܶܬ. ܘܰܠܚܰܝ ܥܳܠܡ̈ܶܐ ܫܰܒܚܶܬ. ܘܗܰܕܪܶܬ܇ ܕܫܽܘܠܛܳܢܶܗ ܫܽܘܠܛܳܢ ܥܳܠܰܡ. ܘܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܠܕܳܪܕܳܖ̈ܺܝܢ. 35 ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܥܳܡܽܘܖ̈ܶܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ܇ ܐܰܝܟ ܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܚܫܺܝܒܺܝܢ ܩܕܳܡܰܘܗܝ. ܘܟܽܠܡܳܐ ܕܨܳܒܶܐ. ܥܳܒܶܕ ܒܚ̈ܰܝܠܰܝ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܒܥܳܡܽܘܖ̈ܶܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܘܠܰܝܬ ܕܢܶܪܫܶܐ ܒܺܐܝܕܶܗ ܘܢܺܐܡܰܪ ܠܶܗ ܡܳܢܳܐ ܥܳܒܶܕ ܐܰܢܬ. 36 ܒܶܗ ܒܙܰܒܢܳܐ ܡܰܕܥܝ ܦܢܳܐ ܥܠܰܝ. ܘܪܰܘܖ̈ܒܳܢܰܝ ܘܖ̈ܰܒܰܝ ܚܰܝ̈ܠܰܝ ܒܥܰܐܘܳܢܝ. ܘܥܰܠ ܡܰܠܟܽܘܬܝ ܬܶܩܢܶܬ. ܘܪܰܒܽܘܬܳܐ ܝܰܬܺܝܪܬܳܐ. ܐܶܬܬܰܘܣܦܰܬ ܠܺܝ. 37 ܡܶܟܺܝܠ  ܐܶܢܳܐ ܢܰܒܽܘܟܰܕܢܳܨܰܪ ܇ ܡܫܰܒܰܚ ܘܰܡܪܰܡܪܶܡ. ܘܰܡܗܰܕܰܪ ܠܡܰܠܟܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ. ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܥܒܳܕ̈ܰܘܗܝ ܒܩܽܘܫܬܳܐ. ܐܘܖ̈ܚܳܬܶܗ ܕܺܝܢܳܐ. ܘܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܡܗܰܠܟܺܝܢ ܒܓܰܐܝܽܘܬܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܕܰܢܡܰܟܶܟ.

 

 

 

ܩܦܠܐܘܢ܆ ܗ.

1ܒܠܺܝܛܰܫܨܰܪ ܡܰܠܟܳܐ܇ ܥܒܰܕ ܠܰܚܡܳܐ ܪܰܒܳܐ ܠܳܐܠܶܦ ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܰܘܗܝ. ܘܠܽܘܩܒܰܠ ܐܰܠܦܳܐ܇ ܚܰܡܪܳܐ ܫܳܬܶܐ ܗܘܳܐ. 2ܘܶܐܡܰܪ ܒܠܺܝܛܰܫܨܰܪ ܒܰܛܥܳܡ ܚܰܡܪܶܗ ܠܡܰܝܬܳܝܽܘ ܡ̈ܳܐܢܶܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܘܰܕܣܺܐܡܳܐ܇ ܕܰܐܦܶܩ ܡܶܢ ܗܰܝܟܠܳܐ ܢܰܒܽܘܟܰܕܢܳܨܰܪ ܐܰܒܽܘܗܝ ܡܶܢ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ. ܕܢܶܫܬܽܘܢ ܒܗܽܘܢ ܡܰܠܟܳܐ ܘܪܰܘܖ̈ܒܳܢܰܘܗܝ. ܘܢܶܫ̈ܰܘܗܝ ܘܰܕܖ̈ܽܘܟܳܬܶܗ. 3ܗܳܝܕܶܝܢ ܐܰܝܬܺܝܘ ܡ̈ܳܐܢܶܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܕܰܐܦܶܩ ܡܶܢ ܗܰܝܟܠܳܐ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܕܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. ܘܶܐܫܬܺܝܘ ܒܗܽܘܢ ܡܰܠܟܳܐ ܘܪܰܘܖ̈ܒܳܢܰܘܗܝ. ܘܢܶܫ̈ܰܘܗܝ ܘܕܳܖ̈ܽܘܟܳܬܶܗ. 4ܐܶܫܬܺܝܘ ܚܰܡܪܳܐ. ܘܫܰܒܰܚܘ ܠܰܐܠܳܗ̈ܶܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܘܰܕܣܺܐܡܳܐ܇ ܘܕܰܢܚܳܫܳܐ ܘܰܕܦܰܪܙܠܳܐ. ܘܰܕܩܰܝܣܳܐ ܘܰܕܟܺܐܦܳܐ. 5ܘܒܳܗ̇ ܒܫܳܥܬܳܐ܇ ܢܦܰܩ̈ܝ ܨܶܒ̈ܥܳܬܳܐ ܕܺܐܝܕܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫܳܐ܇ ܘܟܳܬܒ̈ܳܢ ܠܽܘܩܒܰܠ ܫܪܳܓܳܐ܇ ܥܰܠ ܟܶܠܫܳܐ ܕܶܐܣܬܳܐ ܕܒܗܰܝܟܠܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ. ܘܡܰܠܟܳܐ ܚܙܳܐ ܦܰܣܬܳܐ ܕܺܐܝܕܳܐ ܕܟܳܬܒܳܐ. 6ܗܳܝܕܶܝܢ ܡܰܠܟܳܐ ܙܺܝܘܶܗ ܫܢܳܐ. ܘܪܶܥܝܳܢܶܗ. ܐܶܬܕܰܠܰܚ܇ ܘܩܶܛܖ̈ܰܝ ܚܰܨܶܗ ܐܶܫܬܪܺܝܘ. ܘܒܽܘܖ̈ܟܰܘܗܝ ܚܕܳܐ ܠܰܚܕܳܐ ܢܩܰܫ̈ܝ. 7ܘܰܩܪܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܒܚܺܝܠ܇ ܠܰܡܥܳܠܽܘ ܠܳܐܫܽܘ̈ܦܶܐ ܘܰܠܟܰܠܕ̈ܳܝܶܐ܇ ܘܠܰܡܓܽܘܫ̈ܶܐ ܘܰܠܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ. ܥܢܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܕܒܳܒܶܝܠ. ܟܽܠܢܳܫ ܕܢܶܩܪܶܐ ܟܬܳܒܳܐ ܗܳܢܳܐ ܘܰܦܫܳܪܶܗ ܢܚܰܘܶܝܢܝ܇ ܐܰܖ̈ܓܘܳܢܶܐ ܢܶܠܒܰܫ. ܘܗܰܡܢܺܝܟܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܒܨܰܘܪܶܗ ܘܬܽܘܠܬܳܐ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܢܶܫܠܰܛ. 8ܗܳܝܕܶܝܢ ܥܳܐܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܕܡܰܠܟܳܐ܇ ܘܠܳܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܗܘܰܘ ܟܬܳܒܳܐ ܠܡܶܩܪܳܐ. ܘܰܦܫܳܪܶܗ ܠܡܰܘܕܳܥܽܘ ܠܡܰܠܟܳܐ. 9ܗܳܝܕܶܝܢ ܡܰܠܟܳܐ ܒܰܠܛܰܫܨܰܪ ܣܰܓܺܝ ܐܶܬܕܰܠܰܚ. ܘܙܺܝܘܶܗ. ܐܶܫܬܢܺܝ ܘܪܰܘܖ̈ܒܳܢܰܘܗܝ ܡܶܬܒܰܠܗܺܝܢ ܗܘܰܘ. 10ܘܡܰܠܟܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܡܶܠ̈ܰܝ ܡܰܠܟܳܐ ܘܪܰܘܖ̈ܒܳܢܰܘܗܝ. ܠܒܶܝܬ ܡܶܫܬܝܳܐ ܥܶܠܰܬ. ܘܰܥܢܳܬ ܘܶܐܡܪܰܬ ܠܡܰܠܟܳܐ. ܡܰܠܟܳܐ. ܠܥܳܠܰܡ ܚܺܝܝ ܖ̈ܶܥܝܳܢܰܝܟ. ܠܳܐ ܢܰܕܚܠܽܘܢܳܟ. ܘܙܺܝܘܰܝ̈ܟ. ܠܳܐ ܢܶܫܬܰܢܽܘܢ. 11ܐܺܝܬ ܓܰܒܪܳܐ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܟ܇ ܕܪܽܘܚ ܐܰܠܳܗ̈ܺܝܢ ܩܰܕ̈ܺܝܫܺܝܢ ܐܺܝܬ ܒܶܗ. ܘܰܒܝܰܘܡܰܝ̈ ܐܰܒܽܘܟ܇ ܢܰܗܺܝܪܽܘܬܳܐ ܘܣܽܘܟܳܠܳܐ ܘܚܶܟܡܬܳܐ ܣܰܓܺܝܐܬܳܐ܇ ܐܰܝܟ ܚܶܟܡܰܬ ܐܰܠܳܗ̈ܺܝܢ ܐܶܫܬܰܟܚܰܬ ܒܶܗ. ܘܡܰܠܟܳܐ ܢܰܒܽܘܟܰܕܢܳܨܰܪ ܐܰܒܽܘܟ܇ ܪܰܒ ܚܰܖ̈ܫܶܐ ܘܳܐܫܽܘܦ̈ܶܐ ܘܰܡܓܽܘܫ̈ܶܐ ܘܟܰܠܕ̈ܳܝܶܐ. ܐܰܩܺܝܡܶܗ. 12ܡܶܛܽܠ ܕܪܽܘܚܳܐ ܘܡܰܕܥܳܐ ܘܣܽܘܟܳܠܳܐ ܝܰܬܺܝܪܳܐ ܐܶܫܬܟܰܚ ܒܶܗ. ܦܳܫܰܪ ܚܶܠܡܺܝ̈ܢ ܘܳܐܚܶܕ ܐܽܘܚܕ̈ܳܢ. ܘܫܳܪܶܐ ܩܶܛܖ̈ܺܝܢ. ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܕܡܰܠܟܳܐ ܫܰܡܺܝ ܫܡܶܗ ܒܰܠܛܰܫܨܰܪ. ܡܶܟܺܝܠ ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܢܶܬܩܪܶܐ ܘܰܦܫܳܪܳܐ ܢܚܰܘܶܐ. 13ܗܳܝܕܶܝܢ ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܥܰܠ ܩܕܳܡ ܡܰܠܟܳܐ. ܥܢܳܐ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܕܳܢܺܝܐܶܝܠ. ܐܰܢܬ ܗܽܘ ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܫܒܺܝܬܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ܇ ܕܰܐܝܬܺܝ ܐܳܒܝ ܡܰܠܟܳܐ ܡܶܢ ܝܺܗܽܘܕ. 14ܫܶܡܥܶܬ ܥܠܰܝܟ܇ ܕܪܽܘܚ ܐܰܠܳܗ̈ܺܝܢ ܩܰܕ̈ܺܝܫܺܝܢ ܐܺܝܬ ܒܳܟ. ܘܢܰܗܺܝܪܽܘܬܳܐ ܘܣܽܘܟܳܠܳܐ. ܘܚܶܟܡܬܳܐ ܝܰܬܺܝܪܬܳܐ ܐܶܫܬܰܟܚܰܬ ܒܳܟ. 15ܘܥܰܠܘ ܩܕܳܡܰܝ ܚܰܖ̈ܳܫܶܐ ܘܳܐܫܽܘܦ̈ܶܐ܇ ܕܰܟܬܳܒܳܐ ܗܳܢܳܐ ܢܶܩܪܽܘܢ ܘܰܦܫܳܪܶܗ ܢܚܰܘܢܳܢܝ܇ ܘܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚܘ ܦܫܳܪܳܐ ܕܡܶܠܬܳܐ ܠܡܰܘܕܳܥܽܘܬܰܢܝ. 16ܘܶܐܢܳܐ ܫܶܡܥܶܬ ܥܠܰܝܟ܇ ܕܡܶܫܟܰܚ ܐܰܢܬ ܦܫܳܖ̈ܺܝܢ ܠܡܶܦܫܰܪ. ܘܩܶܛܖ̈ܺܝܢ ܠܡܶܫܪܳܐ. ܐܶܢ ܬܶܫܟܰܚ ܟܬܳܒܳܐ ܗܳܢܳܐ ܠܡܶܩܪܳܐ ܘܰܦܫܳܪܶܗ ܠܡܰܘܕܳܥܽܘܬܰܢܝ܇ ܐܰܖ̈ܓܘܳܢܶܐ ܬܶܠܒܰܫ. ܘܗܰܡܢܺܝܟܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܒܨܰܘܪܳܟ. ܘܬܽܘܠܬܳܐ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܬܶܫܠܰܛܝ. 17ܗܳܝܕܶܝܢ ܥܢܳܐ ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܡܰܠܟܳܐ. ܡܰܘܗ̈ܒܳܬܳܟ. ܠܳܟ ܢܶܗܘ̈ܝܳܢ. ܘܺܐܝܩܳܪ ܒܰܝܬܳܟ. ܠܰܐܚܖ̈ܳܢܺܝܢ ܗܰܒ ܒܪܰܡ ܟܬܳܒܳܐ ܐܶܢܳܐ ܐܶܩܪܶܐ ܠܡܰܠܟܳܐ܇ ܘܰܦܫܳܪܶܗ ܐܶܚܰܘܶܝܘܗܝ. 18ܐܰܢܬ ܡܰܠܟܳܐ܇ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܡܪܰܝܡܳܐ܇ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ܇ ܘܪܰܒܽܘܬܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܘܫܽܘܒܚܳܐ. ܝܰܗܒ ܠܢܰܒܽܘܟܰܕܢܳܨܰܪ ܐܰܒܽܘܟ. 19ܘܡܶܢ ܪܰܒܽܘܬܳܐ ܕܝܰܗܒ ܠܶܗ܇ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܶܐܡ̈ܘܳܬܳܐ ܘܠܶܫܳܢ̈ܶܐ܇ ܙܳܝܥܺܝܢ ܗܘܰܘ ܘܕܳܚܠܺܝܢ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܘܗܝ. ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܨܳܒܶܐ ܗܘܳܐ. ܩܳܛܶܠ. ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܨܳܒܶܐ ܗܘܳܐ. ܡܰܐܚܶܐ. ܘܰܕܨܳܒܶܐ ܡܪܺܝܡ. ܘܰܕܨܳܒܶܐ ܡܡܰܟܶܟ. 20ܘܟܰܕ ܐܶܬܬܪܺܝܡ ܠܶܒܶܗ܇ ܘܪܽܘܚܶܗ ܥܶܫܢܰܬ ܠܡܰܥܠܳܝܽܘ܇ ܢܚܶܬ ܡܶܢ ܟܽܘܪܣܝܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܶܗ. ܘܺܐܝܩܳܪܶܗ ܥܒܰܪ ܡܶܢܶܗ.21ܘܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܐܶܬܪܕܶܦ. ܘܠܶܒܶܗ ܥܰܡ ܕܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ ܐܶܫܬܘܺܝ. ܘܥܰܡ ܥܖ̈ܳܕܶܐ. ܡܰܥܡܪܶܗ. ܘܥܶܣܒܳܐ ܐܰܝܟ ܬܰܘܪܳܐ ܐܰܘܟܠܽܘܗܝ. ܘܡܶܢ ܛܰܐܠܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܓܽܘܫܡܶܗ ܐܶܨܛܒܰܥ. ܥܕܰܡܳܐ ܕܣܰܥܪܶܗ ܪܒܳܐ ܐܰܝܟ ܕܢܶܫܪܳܐ܇ ܘܛܶܦܖ̈ܰܘܗܝ ܐܰܝܟ ܕܥܰܘܦܳܐ. ܥܕܰܡܳܐ ܕܺܝܕܰܥ ܕܫܰܠܺܝܛ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܡܪܰܝܡܳܐ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܐܢܳܫܳܐ. ܕܰܠܡܰܢ ܕܨܳܒܶܐ ܢܶܬܠܺܝܗ̇܇ ܘܠܰܫܦܰܠ  ܐ̱ܢܳܫ̈ܺܝܢ ܢܩܺܝܡ ܥܠܶܝܗ̇. 22ܘܰܐܢ̱ܬ ܒܪܶܗ ܒܰܠܛܰܫܨܰܪ. ܠܳܐ ܐܰܡܶܟܬ ܠܶܒܳܟ ܟܰܕ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܝܺܕܰܥܬ. 23ܘܥܰܠ ܡܳܪܶܐ ܫܡܰܝܳܐ ܐܶܬܬܪܺܝܡܬ ܘܰܠܡ̈ܳܐܢܶܐ ܕܒܰܝܬܶܗ ܐܰܝܬܺܝܘ ܩܕܳܡܰܝܟ. ܘܰܐܢܬ ܘܪܰܘܖ̈ܒܳܢܰܝܟ ܘܢܶܫ̈ܰܝܟ ܘܕܳܖ̈ܽܘܟܳܬܳܟ܇ ܚܰܡܪܳܐ ܐܶܫܬܺܝܬܽܘܢ ܒܗܽܘܢ. ܘܠܰܐܠܳܗ̈ܶܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܘܰܕܣܺܐܡܳܐ܇ ܘܕܰܢܚܳܫܳܐ ܘܰܕܦܰܪܙܠܳܐ ܘܰܕܩܰܝܣܳܐ ܘܰܕܟܺܐܦܳܐ܇ ܕܠܳܐ ܚܳܙܶܝܢ ܘܠܳܐ ܫܳܡܥܺܝܢ ܘܠܳܐ ܝܳܕܥܺܝܢ ܫܰܒܰܚܬ. ܘܠܰܐܠܳܗܳܐ ܕܰܢܫܰܡܬܳܟ ܒܺܐܝܕ̈ܰܘܗܝ܇ ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܐܽܘܖ̈ܚܳܬܳܟ܇ ܠܶܗ ܠܳܐ ܫܰܒܰܚܬ ܘܠܳܐ ܝܰܩܰܪܬ. 24ܗܳܝܕܶܝܢ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܐܶܫܬܰܠܚܰܬ ܦܰܣܰܬ ܐܺܝܕܳܐ܇ 25ܘܰܟܬܳܒܳܐ ܗܳܢܳܐ ܪܶܫܡܰܬ܇ ܘܰܟܬܳܒܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܰܪܫܺܝܡ ܡܢܶܐ ܡܢܶܐ ܬܩܰܠ ܘܦܰܪܣܺܝܢ. 26ܗܳܢܰܘ ܦܫܳܪܳܗ̇ ܕܡܶܠܬܳܐ. ܡܢܶܐ܇ ܡܶܢܳܗ̇ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܟ. ܘܰܐܫܠܡܳܗ̇.27ܬܩܰܠ܇ ܬܩܺܝܠ ܐܰܢ̱ܬ ܒܡܰܣܰܐܬܳܐ. ܘܶܐܫܬܟܰܚܬ ܚܰܣܺܝܪ. 28ܦܪܰܣ܇ ܦܪܺܝܣܳܐ ܗܝ ܡܰܠܟܽܘܬܳܟ ܘܺܝܗܺܝܒܳܐ ܗܝ ܠܡܳܕܳܝ ܘܰܠܦܳܪܶܣ. 29ܗܳܝܕܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܒܰܠܛܰܫܨܰܪ܇ ܘܰܐܠܒܫܽܘܗܝ ܠܕܳܢܺܝܐܶܝܠ  ܐܰܖ̈ܓܘܳܢܶܐ. ܘܗܰܡܢܺܝܟܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܒܨܰܘܪܶܗ. ܘܰܐܟܪܶܙܘ ܥܠܰܘܗܝ ܕܢܶܗܘܶܐ ܫܰܠܺܝܛ ܬܽܘܠܬܳܐ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ.30ܒܶܗ ܒܠܺܠܝܳܐ ܩܛܺܝܠ ܒܰܠܛܰܫܨܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܟܰܠܕܳܝܳܐ. ܘܕܳܪܺܝܳܘܫ ܡܳܕܳܝܳܐ ܩܰܒܶܠ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ܇ ܐܰܝܟ ܒܰܪ ܫܢ̈ܺܝܢ ܫܬܺܝܢ ܘܬܰܪܬܶܝܢ.

 

 

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ܆ ܘ.

1 ܘܰܫܦܪ ܩܕܳܡ ܕܳܪܺܝܳܘܫ܇ ܘܰܐܩܺܝܡ ܒܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܖ̈ܰܒܰܝ ܚܰܝ̈ܠܶܐ ܡܳܐܐ ܘܥܶܣܪܺܝܢ. ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܡܰܠܟܽܘܬܶܗ. 2 ܘܰܠܥܶܠ ܡܶܢܗܽܘܢ ܫܰܠܺܝܛܺܝܢ ܬܠܳܬܳܐ. ܘܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܚܰܕ ܡܶܢܗܽܘܢ. ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܖ̈ܰܒܰܝ ܚܰܝ̈ܠܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܝܳܗܒܺܝܢ ܠܗܽܘܢ ܚܽܘܫܒܳܢܳܐ܇ ܘܰܠܡܰܠܟܳܐ ܠܳܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܡܰܗܪܺܝܢ. 3 ܗܳܝܕܶܝܢ ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܡܝܰܬܰܪ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܪܽܘܚܳܐ ܝܰܬܺܝܪܬܳܐ ܐܺܝܬ ܗܘܳܬ ܒܶܗ܇ ܘܡܰܠܟܳܐ ܐܶܬܚܰܫܰܒ ܠܰܡܩܳܡܽܘܬܶܗ. ܥܰܠ ܟܽܠܳܗ̇ ܡܰܠܟܽܘܬܶܗ. 4 ܗܳܝܕܶܝܢ ܫܰܠܺܝܛܳܢ̈ܶܐ ܘܖ̈ܰܒܰܝ ܚܰܝ̈ܠܶܐ܇ ܒܳܥܶܝܢ ܗܘܰܘ ܥܶܠܬܳܐ ܕܢܶܫܟܚܽܘܢ ܥܰܠ ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܡܶܢ ܨܒܽܘܬ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. ܘܟܽܠ ܣܰܟܠܽܘ ܘܥܶܠܳܐ. ܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚܘ ܒܳܬܪܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܗܰܝܡܰܢ ܗܘܳܐ ܒܰܐܠܳܗܶܗ. ܘܣܽܘܪܚܳܢܳܐ ܕܣܰܟܠܽܘܬܳܐ. ܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚܘ ܥܠܰܘܗܝ. 5 ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܗܳܢܽܘܢ. ܠܳܐ ܡܶܫܟܺܚܝܢܰܢ ܥܰܠ ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܗܳܢܳܐ ܥܶܠܬܳܐ܇ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܐܶܫܟܰܚܢ ܥܠܰܘܗܝ ܒܕܺܝܢܳܐ ܕܰܐܠܳܗܶܗ. 6 ܗܳܝܕܶܝܢ ܩܪܶܒܘ ܫܰܠܺܝܛܳܢ̈ܶܐ ܘܖ̈ܰܒܰܝܚܰܝ̈ܠܶܐ ܠܘܳܬ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܶܗ. ܕܳܪܺܝܳܘܫ ܡܰܠܟܳܐ. ܠܥܳܠܰܡ ܚܝܺܝ. 7 ܐܶܬܚܰܫܰܒܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܫ̈ܰܠܺܝܛܰܝ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ܇ ܘܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܘܪܰܒܰܝ̈ܚܰܝܠܶܐ ܘܡܳܖ̈ܰܘܳܬܳܐ܇ ܠܰܡܩܳܡܽܘ ܩܝܳܡܳܐ ܠܡܰܠܟܳܐ. ܘܰܠܡܰܫܳܪܽܘ ܐܶܣܳܪܳܐ. ܕܟܽܠܢܳܫ ܕܢܶܒܥܶܐ ܒܳܥܽܘ ܡܶܢ ܟܽܠ ܐܰܠܳܗ ܘܐ̱ܢܳܫ܇ ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܬܠܳܬܺܝܢ܇ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܡܶܢܳܟ ܡܰܠܟܳܐ܇ ܢܶܫܬܕܶܐ ܒܓܽܘܒܳܐ ܕܰܐܖ̈ܝܰܘܳܬܳܐ. 8 ܡܶܟܺܝܠ ܡܰܠܟܳܐ܇ ܬܶܦܩܽܘܕ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܘܬܶܟܬܽܘܒ ܟܬܳܒܳܐ. ܕܠܳܐ ܢܫܰܢܶܐ ܒܢܳܡܽܘܣ ܡܳܕ݂ܳܝ ܘܦܳܪܶܣ. ܘܠܳܐ ܢܶܬܚܰܠܰܦ. 9 ܗܳܝܕܶܝܢ ܕܳܪܺܝܳܘܫ ܡܰܠܟܳܐ܇ ܪܫܰܡ ܟܬܳܒܳܐ ܘܰܦܩܰܕ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ. 10 ܘܟܰܕ ܝܺܕܰܥ ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܕܶܐܬܪܫܶܡ ܟܬܳܒܳܐ܇ ܥܰܠ ܠܶܗ ܠܒܰܝܬܶܗ. ܘܟܰܘ̈ܶܐ ܦܬܺܝܚ̈ܳܢ ܗܘܰܝ ܠܥܶܠܺܝܬܶܗ ܠܽܘܩܒܰܠ  ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ. ܘܰܬܠܳܬ ܙܰܒܢ̈ܺܝܢ ܒܝܰܘܡܳܐ ܒܳܪܶܟ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܒܽܘܖ̈ܟܰܘܗܝ܇ ܘܰܡܨܰܠܶܐ ܘܡܰܘܕܶܐ ܩܕܳܡ ܐܰܠܳܗܶܗ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܳܥܒܶܕ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܩܕܺܝܡ.11 ܗܳܝܕܶܝܢ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܗܳܢܽܘܢ܇ ܢܛܰܪܘ ܘܶܐܫܟܚܽܘܗܝ ܠܕܳܢܺܝܐܶܝܠ܇ ܟܰܕ ܒܳܥܶܐ ܘܡܶܬܚܰܢܰܢ ܩܕܳܡ ܐܰܠܳܗܶܗ. 12 ܗܳܝܕܶܝܢ ܩܪܶܒܘ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܩܕܳܡ ܡܰܠܟܳܐ. ܡܰܠܟܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܚܺܝܝ. ܠܳܐ ܦܣܳܩܳܐ ܦܣܰܩܬ ܡܰܠܟܳܐ ܘܰܪܫܰܡܬ܇ ܕܟܽܠܢܳܫ ܕܢܶܒܥܶܐ ܒܳܥܽܘ ܡܶܢ ܟܽܠ ܐܰܠܳܗ ܘܐ̱ܢܳܫ܇ ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܬܠܳܬܺܝܢ ܝܰܘܡ̈ܺܝܢ܇ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܡܶܢܳܟ ܡܰܠܟܳܐ܇ ܢܶܫܬܕܶܐ ܒܓܽܘܒܳܐ ܕܰܐܖ̈ܝܰܘܳܬܳܐ܇ ܥܢܳܐ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ. ܒܩܽܘܫܬܳܐ ܗܝ ܡܶܠܬܳܐ܇ ܐܰܝܟ ܢܳܡܽܘܣ ܡܳܕ݂ܳܝ ܘܦܳܪܶܣ ܕܠܳܐ ܥܳܒܰܪ. 13 ܗܳܝܕܶܝܢ ܥܰܢܘ. ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܩܕܳܡ ܡܰܠܟܳܐ. ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܫܒܺܝܬܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ܇ ܠܳܐ ܐܰܩܺܝܡ ܥܠܰܝܟ ܘܥܰܠ ܦܣܳܩܳܐ ܕܰܦܣܰܩܬ. ܘܙܰܒܢ̈ܺܝܢ ܬܠܳܬ ܒܥܳܐ ܒܳܥܽܘܬܶܗ. 14 ܗܳܝܕܶܝܢ ܡܰܠܟܳܐ ܟܰܕ ܡܶܠܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܫܡܰܥ܇ ܣܰܓܺܝ ܟܶܪܝܰܬ ܠܶܗ. ܘܣܳܡ ܒܪܶܥܝܳܢܶܗ ܕܰܢܦܰܨܶܝܘܗܝ ܠܕܳܢܺܝܐܶܝܠ. ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܡܰܥܖ̈ܳܒܰܝ ܫܶܡܫܳܐ ܡܶܬܟܰܬܰܫ ܗܘܳܐ ܕܰܢܦܰܨܶܝܘܗܝ. 15 ܗܳܝܕܶܝܢ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܗܳܢܽܘܢ܇ ܐܰܪܺܝܒܘ ܥܰܠ ܡܰܠܟܳܐ܇ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܶܗ. ܕܰܥ ܡܰܠܟܳܐ܇ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ ܐܺܝܬ ܠܡܳܕ݂ܳܝ ܘܰܠܦܳܪܶܣ. ܕܟܽܠ ܦܣܳܩ ܘܰܩܝܳܡ ܕܰܢܩܺܝܡ ܡܰܠܟܳܐ. ܠܳܐ ܢܫܰܢܶܐ. 16 ܗܳܝܕܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܡܰܠܟܳܐ܇ ܘܰܐܝܬܝܽܘܗܝ ܠܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܘܰܐܪܡܝܽܘܗܝ ܒܓܽܘܒܳܐ ܕܰܐܖ̈ܝܰܘܳܬܳܐ. ܥܢܳܐ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܕܳܢܺܝܐܶܝܠ. ܐܰܠܳܗܳܟ ܕܰܐܢ̱ܬ ܦܳܠܰܚ ܐܰܢ̱ܬ ܠܶܗ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ. ܗܽܘ ܢܫܰܘܙܒܳܟ. 17 ܘܰܐܝܬܺܝܘ ܟܺܐܦܳܐ ܚܕܳܐ ܪܰܒܬܳܐ܇ ܘܣܳܡܘ ܥܰܠ ܦܽܘܡܶܗ ܕܓܽܘܒܳܐ. ܘܚܰܬܡܶܗ ܡܰܠܟܳܐ ܒܥܶܙܩܬܶܗ. ܘܰܒܥܶܙܩܰܬ ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܰܘܗܝ. ܕܠܳܐ ܬܫܰܢܶܐ ܨܽܒܘ ܒܕܳܢܺܝܐܶܝܠ. 18 ܗܳܝܕܶܝܢ ܐܶܙܰܠ ܡܰܠܟܳܐ ܠܗܰܝܟܠܶܗ ܘܒܳܬ ܛܘܳܬ. ܘܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ. ܠܳܐ ܐܰܥܶܠܘ ܩܕܳܡܰܘܗܝ. ܘܫܶܢܬܶܗ. ܦܶܪܕܰܬ ܡܶܢܶܗ.19 ܗܳܝܕܶܝܢ ܡܰܠܟܳܐ ܒܨܰܦܪܳܐ ܩܳܡ ܡܣܰܪܗܒܳܐܺܝܬ܇ ܘܒܰܥܓܰܠ ܠܓܽܘܒܳܐ ܕܰܐܖ̈ܝܰܘܳܬܳܐ ܐܶܙܰܠ. 20 ܘܟܰܕ ܩܪܶܒ ܠܓܽܘܒܳܐ܇ ܠܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܒܩܳܠܳܐ ܪܳܡܳܐ ܩܪܳܐ.ܥܢܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܕܳܢܺܝܐܶܝܠ. ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܥܰܒܕܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܚܰܝܳܐ܇ ܐܰܠܳܗܳܟ ܕܰܐܢܬ ܦܳܠܰܚ ܠܶܗ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ܇ ܐܶܫܟܰܚ ܦܰܨܝܳܟ ܡܶܢ ܐܰܖ̈ܝܰܘܳܬܳܐ.21 ܗܳܝܕܶܝܢ ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܥܰܡ ܡܰܠܟܳܐ ܡܰܠܶܠ. ܘܶܐܡܰܪ. ܡܰܠܟܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܚܺܝܝ܇ 22 ܐܰܠܳܗܝ ܫܰܕܰܪ ܡܰܠܰܐܟܶܗ܇ ܘܰܣܟܰܪ ܦܽܘܡܗܽܘܢ ܕܰܐܖ̈ܝܰܘܳܬܳܐ. ܘܠܳܐ ܚܰܒܠܽܘܢܝ. ܡܶܛܽܠ ܕܙܳܟܽܘܬܳܐ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܐܶܫܬܟܚܰܬ ܠܺܝ. ܘܳܐܦ ܩܕܳܡܰܝܟ ܡܰܠܟܳܐ ܣܰܟܠܽܘ. ܠܳܐ ܥܶܒܕܶܬ. 23 ܗܳܝܕܶܝܢ ܥܰܠ ܡܰܠܟܳܐ. ܣܰܓܺܝ ܫܦܰܪ ܥܠܰܘܗܝ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܰܡܣܳܩܽܘܬܶܗ ܠܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܡܶܢ ܓܽܘܒܳܐ. ܘܰܐܣܩܽܘܗܝ ܠܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܡܶܢ ܓܽܘܒܳܐ܇ ܘܡܶܕܶܡ ܚܒܳܠܳܐ ܠܳܐ ܐܶܫܬܟܰܚ ܒܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܗܰܝܡܰܢ ܗܘܳܐ ܒܰܐܠܳܗܶܗ. 24 ܘܶܐܡܰܪ ܡܰܠܟܳܐ. ܐܰܝܬܰܘ ܐܶܢܽܘܢ ܠܓܰܒܖ̈ܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܕܶܐܟܰܠܘ ܩܰܖ̈ܨܰܘܗܝ ܕܕܳܢܺܝܐܶܝܠ܇ ܘܰܐܪܡܰܘ ܐܶܢܽܘܢ ܒܓܽܘܒܳܐ ܕܰܐܖ̈ܝܰܘܳܬܳܐ. ܠܗܽܘܢ ܘܰܠܢ̈ܶܫܰܝܗܽܘܢ. ܘܠܰܒܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܰܐܪܡܺܝܘ ܐܶܢܽܘܢ ܒܓܽܘܒܳܐ. ܘܠܳܐ ܡܛܰܘ ܠܶܐܫܬܶܗ ܕܓܽܘܒܳܐ܇ ܘܰܫܠܰܛܘ ܒܗܽܘܢ ܐܰܖ̈ܝܰܘܳܬܳܐ. ܘܟܽܠ ܓܰܖ̈ܡܰܝܗܽܘܢ ܕܰܩܶܩܘ. 25 ܗܳܝܕܶܝܢ ܕܳܪܺܝܳܘܫ ܡܰܠܟܳܐ܇ ܟܬܰܒ. ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܶܐܡ̈ܘܳܬܳܐ ܘܠܶܫܳܢ̈ܶܐ ܕܥܳܡܪܺܝܢ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ. ܫܠܳܡܳܐ ܢܶܣܓܶܐ ܠܟܽܘܢ. 26 ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܝ ܐܶܬܬܣܺܝܡ ܢܳܡܽܘܣܳܐ. ܕܰܒܟܽܠ ܫܽܘܠܛܳܢ ܡܰܠܟܽܘܬܝ܇ ܢܶܗܘܽܘܢ ܙܳܝܥܺܝܢ ܘܕܳܚܠܺܝܢ ܡܶܢܩܕܳܡ ܐܰܠܳܗܶܗ ܕܕܳܢܺܝܐܶܝܠ. ܕܗܽܘܝܽܘ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܚܰܝܳܐ. ܘܩܰܝܳܡ ܠܥܳܠܡܺܝܢ. ܘܡܰܠܟܽܘܬܶܗ. ܠܳܐ ܡܶܬܚܰܒܠܳܐ. ܘܫܽܘܠܛܳܢܶܗ ܥܕܰܡܳܐ ܠܣܰܘܦܳܐ. 27 ܦܳܪܶܩ ܘܰܡܫܰܘܙܶܒ. ܘܰܡܦܰܨܶܐ. ܘܥܳܒܶܕ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܘܬܶܕܡܖ̈ܳܬܳܐ ܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܒܰܐܪܥܳܐ. ܕܫܰܘܙܶܒ ܠܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܡܶܢ ܐܰܖ̈ܝܰܘܳܬܳܐ. 28 ܘܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܝܺܪܶܒ ܒܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܕܕܳܪܺܝܳܘܫ܇ ܘܰܒܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܕܟܽܘܪܳܫ ܦܳܪܣܳܝܳܐ.

 

 

 

 

 

ܩܦܠܐܘܢ܆ ܙ.

1 ܒܰܫܢܰܬ ܚܕܳܐ ܠܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܕܒܰܠܛܰܫܨܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܕܒܳܒܶܝܠ܇ ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܚܶܠܡܳܐ ܚܙܳܐ. ܘܚܶܙ̈ܘܰܝ ܪܺܝܫܶܗ ܕܥܰܠ ܡܰܫܟܒܶܗ. ܗܳܝܕܶܝܢ ܚܶܠܡܳܐ ܟܬܰܒ ܘܪܺܝܫ ܡ̈ܰܠܰܘܗܝ ܐܶܡܰܪ. 2 ܥܢܳܐ ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܘܶܐܡܰܪ. ܚܳܙܶܐ ܗܘܺܝܬ ܒܚܶܙܘܳܐ ܕܠܺܠܝܳܐ܇ ܘܗܳܐ ܐܰܪܒܰܥ ܖ̈ܽܘܚܰܝ ܫܡܰܝܳܐ ܡܓܺܝ̈ܚܳܢ ܠܝܰܡܳܐ ܪܰܒܳܐ. 3 ܘܰܐܪܒܰܥ ܚܰܝ̈ܘܳܢ ܪܰܘܖ̈ܒܳܢ ܣ̈ܳܠܩܳܢ ܡܶܢ ܝܰܡܳܐ. ܘܰܡܫ̈ܰܓܢܝܳܢ ܚܕܳܐ ܡܶܢ ܚܕܳܐ. 4 ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܐܰܝܟ ܐܰܪܝܳܐ. ܘܓ̈ܶܦܶܐ ܕܢܶܫܪܳܐ ܐܺܝܬ ܠܳܗ̇. ܚܳܙܶܐ ܗܘܺܝܬ ܕܶܐܬܡܪܰܛܘ ܓܶܦܶܝ̈ܗ̇ ܘܶܐܬܬܪܺܝܡܰܬ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ. ܘܥܰܠ ܖ̈ܶܓܠܶܝܗ̇ ܐܰܝܟ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܩܳܡܰܬ݂ ܘܠܶܒܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫܳܐ ܐܶܬܝܗܶܒ ܠܳܗ̇. 5 ܘܚܰܝܽܘܬܳܐ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܕܳܡܝܳܐ ܠܕܶܒܳܐ. ܘܰܠܚܰܕ ܤܛܰܪ ܩܳܡܰܬ݂. ܘܰܬܠܳܬ ܐܶܠܥܺܝ̈ܢ ܒܦܽܘܡܳܗ̇ ܒܶܝܬ ܫܶܢ̈ܶܝܗ̇. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܳܗ̇. ܩܽܘܡܝ ܐܰܟܽܘܠܝ ܒܶܣܪܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ. 6ܒܳܬܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܚܳܙܶܐ ܗܘܺܝܬ ܚܰܝܽܘܬܳܐ ܐܚܪܺܬܳܐ ܐܰܝܟ ܢܶܡܪܳܐ. ܘܺܐܝܬ ܠܳܗ̇ ܓܶܦ̈ܶܐ ܐܰܪܒܥܳܐ ܕܦܳܪܰܚܬܳܐ ܥܰܠ ܓܰܒ̈ܶܝܗ̇. ܘܰܐܪܒܥܳܐ ܖ̈ܺܝܫܺܢ ܐܺܝܬ ܠܳܗ̇ ܠܚܰܝܽܘܬܳܐ ܗܳܝ. ܘܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܐܶܬܝܗܶܒ ܠܳܗ̇. 7ܒܳܬܰܪ ܗܳܠܶܝܢ܇ ܚܳܙܶܐ ܗܘܺܝܬ ܒܚܶܙܘܳܐ ܕܠܺܠܝܳܐ ܚܰܝܽܘܬܳܐ ܪܒܺܝܥܳܝܬܳܐ. ܕܚܺܝܠܳܐ ܘܥܰܫܺܝܢܳܐ. ܘܬܰܩܺܝܦܳܐ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ. ܘܫܶܢ̈ܶܐ ܪܰܘܖ̈ܒܳܬܳܐ ܕܦܰܪܙܠܳܐ ܐܺܝܬ ܠܳܗ̇. ܐܳܟܠܳܐ ܘܡܰܕܩܳܐ. ܘܡܶܕܶܡ ܕܡܰܘܬܪܳܐ. ܒܖ̈ܶܓܠܶܝܗ̇ ܕܳܝܫܳܐ. ܘܗܺܝ ܡܫܰܓܢܝܳܐ. ܡܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ ܕܰܩܕܳܡܶܝܗ̇. ܘܩܰܖ̈ܢܳܬܳܐ ܥܣܰܪ ܐܺܝܬ ܠܳܗ̇. 8 ܘܡܶܣܬܰܟܰܠ ܗܘܺܝܬ ܒܩܰܖ̈ܢܳܬܳܗ̇. ܘܰܩܪܢܳܐ ܚܕܳܐ ܙܥܽܘܪܬܳܐ ܣܶܠܩܰܬ ܡܶܢ ܒܰܝܢܳܬܗܶܝܢ܇ ܘܰܬܠܳܬ ܡܶܢ ܩܰܖ̈ܢܳܬܳܐ ܩܰܕ̈ܡܳܝܳܬܳܐ ܐܶܬܥܩܰܖ̈ܝ ܡܶܢ ܩܕܳܡܶܝܗ̇. ܘܥܰܝܢ̈ܶܐ. ܐܰܝܟ ܥܰܝܢ̈ܰܝ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܒܩܰܪܢܳܐ ܗܳܝ. ܘܦܽܘܡܳܗ̇ ܡܰܡܠܶܠ ܪܰܘܖ̈ܒܳܬܳܐ. 9 ܚܳܙܶܐ ܗܘܺܝܬ ܟܽܘܖ̈ܣܰܘܳܬܳܐ ܐܶܬܬܣܺܝܡܘ. ܘܥܰܬܺܝܩ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܝܳܬܶܒ. ܠܒܽܘܫܶܗ. ܐܰܝܟ ܬܰܠܓܳܐ ܚܶܘܳܪܳܐ. ܘܣܰܥܪܳܐ ܕܪܺܝܫܶܗ ܐܰܝܟ ܥܰܡܪܳܐ ܕܰܟܝܳܐ. ܟܽܘܪܣܝܶܗ ܫܰܠܗܶܒܺܝܬܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ. ܘܓܺܝܓ̈ܠܰܘܗܝ ܕܢܽܘܪܳܐ ܝܳܩܶܕܬܳܐ. 10 ܢܰܗܪܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܪܳܕܶܐ. ܘܢܳܦܶܩ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܘܗܝ. ܐܳܠܶܦ ܐܰܠܦ̈ܺܝܢ ܡܫܰܡܫܺܝܢ ܠܳܗ̇. ܘܖ̈ܒܽܘ ܖ̈ܶܒܘܳܢ ܩܳܝܡܺܝܢ ܩܕܳܡܰܘܗܝ. ܕܰܝܳܢܳܐ ܝܺܬܶܒ. ܘܣܶܦܖ̈ܶܐ ܐܶܬܦܬܰܚܘ.11 ܚܳܙܶܐ ܗܘܺܝܬ ܕܶܐܬܩܰܛܠܰܬ ܚܰܝܽܘܬܳܐ ܗܳܝ. ܘܶܐܒܰܕ ܓܽܘܫܡܳܗ̇. ܘܶܐܬܝܰܗܒܰܬ ܠܝܰܩܕܳܢܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ. 12 ܘܫܰܪܟܗܶܝܢ ܕܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ ܐܶܫܬܩ̈ܶܠܝ ܡܶܢ ܫܽܘܠܛܳܢܗܶܝܢ. ܘܢܽܘܓܪܳܐ ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܐܶܬܝܗܶܒ ܠܗܶܝܢ ܥܰܕ ܙܒܰܢ ܘܥܶܕܳܢ. 13ܚܳܙܶܐ ܗܘܺܝܬ ܥܰܠ ܥܢܳܢ̈ܰܝ ܫܡܰܝܳܐ ܐܰܝܟ ܒܰܖ̈ܢܳܫܺܝܢ ܐܳܬܶܐ. ܘܰܡܛܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܥܰܬܺܝܩ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ܇ ܘܰܩܕܳܡܰܘܗܝ ܩܰܪܒܽܘܗܝ. 14 ܘܠܶܗ ܝܰܗܒ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ܇ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܘܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܶܐܡ̈ܘܳܬܳܐ ܘܠܶܫܳܢ̈ܶܐ ܠܳܗ ܢܶܦܠܚܽܘܢ. ܫܽܘܠܛܳܢܳܗ̇ ܫܽܘܠܛܳܢ ܥܳܠܰܡ. ܘܠܳܐ ܥܳܒܰܪ. ܘܡܰܠܟܽܘܬܳܗ ܠܳܐ ܡܶܬܚܰܒܠܳܐ. 15 ܐܶܬܟܰܪܝܰܬ ܪܽܘܚܝ ܐܶܢܳܐ ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܒܓܰܘ ܡܰܫܟܒܝ. ܘܚ̈ܶܙܘܰܝ ܪܺܝܫܝ ܕܰܠܚܽܘܢܝ. 16 ܘܩܶܪܒܶܬ ܠܘܳܬ ܚܰܕ ܡܶܢ ܡܫܰܡܫܳܢ̈ܶܐ܆ܘܥܰܠ ܫܪܳܪܳܐ ܥܰܩܶܒܬܶܗ ܥܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ ܒܰܫܪܳܪܳܐ. ܘܰܦܫܳܪ ܡ̈ܶܠܰܝ ܐܰܘܕܥܰܢܝ. 17 ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ. ܗܳܠܶܝܢ ܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ ܪܰܘܖ̈ܒܳܬܳܐ ܐܰܪܒܰܥ ܕܰܚܙܰܝܬ܇ ܐܰܪܒܥܳܐ ܡ̈ܰܠܟܺܝܢ ܢܩܽܘܡܽܘܢ ܥܰܠ  ܐܰܪܥܳܐ. 18 ܘܰܢܩܰܒܠܽܘܢ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܩܰܕ̈ܺܝܫܶܐ ܕܰܡܪܰܝܡܳܐ܇ ܘܢܺܐܪܬܽܘܢܳܗ̇ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܠܥܳܠܰܡ. ܘܰܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ. 19 ܗܳܝܕܶܝܢ ܨܒܺܝܬ ܐܶܢܳܐ ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܠܰܡܥܰܩܳܒܽܘ ܥܰܠ ܚܰܝܽܘܬܳܐ ܪܒܺܝܥܳܝܬܳܐ܇ ܕܰܡܫܰܓܢܝܳܐ ܗܘܳܬ ܡܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ ܘܰܕܚܺܝܠܳܐ ܪܰܘܪܒܳܐܺܝܬ. ܫܶܢ̈ܶܝܗ̇ ܕܦܰܪܙܠܳܐ ܘܛܶܦܖ̈ܶܝܗ̇ ܕܰܢܚܳܫܳܐ ܐܳܟܠܳܐ ܘܡܰܕܩܳܐ. ܘܡܶܕܶܡ ܕܡܰܘܬܪܳܐ ܒܖ̈ܶܓܠܶܝܗ̇ ܕܳܝܫܳܐ. 20 ܘܥܰܠ ܩܰܖ̈ܢܳܬܳܐ ܥܣܰܪ ܕܰܒܪܺܝܫܳܗ̇. ܘܥܰܠ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܕܣܶܠܩܰܬ ܡܶܢ ܒܰܝܢܳܬܗܶܝܢ܇ ܘܰܢܦܰܠ ܡܶܢ ܩܕܳܡܶܝܗ̇ ܬܠܳܬ. ܘܩܰܪܢܳܐ ܗܳܝ ܥܰܝܢ̈ܶܐ ܐܺܝܬ ܠܳܗ̇. ܘܦܽܘܡܳܗ̇ ܡܡܰܠܶܠ. ܪܰܘܖ̈ܒܳܢ ܘܚܶܙܘܳܗ̇ ܪܰܒ ܡܶܢ ܕܚܰܒܖ̈ܳܬܳܗ̇. 21 ܚܳܙܶܐ ܗܘܺܝܬ ܩܰܪܢܳܐ ܗܳܝ܇ ܥܳܒܕܳܐ ܩܪܳܒܳܐ ܥܰܡ ܩܰܕ̈ܺܝܫܶܐ ܘܡܰܨܝܳܐ ܚܰܝܠܗܽܘܢ 22 ܥܕܰܡܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܥܰܬܺܝܩ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ܇ ܘܕܺܝܢܳܐ ܝܰܗܒ ܠܩܰܕ̈ܺܝܫܶܐ ܕܰܡܪܰܝܡܳܐ. ܘܙܰܒܢܳܐ ܡܛܳܐ܇ ܘܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܝܺܪܶܬܘ ܩܰܕ̈ܺܝܫܶܐ. 23 ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܐܶܡܰܪ ܠܺܝ. ܚܰܝܽܘܬܳܐ ܪܒܺܝܥܳܝܬܳܐ܇ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܪܒܺܝܥܳܝܬܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܘܬܶܬܝܰܬܰܪ ܥܰܠ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡܰܠܟ̈ܘܳܬ݂ܳܐ. ܘܬܶܐܟܽܘܠ  ܐܰܪܥܳܐ ܟܽܠܳܗ̇. ܘܬܕܽܘܫܺܝܗ̇ ܘܬܰܕܩܺܝܗ̇. 24 ܘܩܰܖ̈ܢܳܬܳܐ ܥܣܰܪ܇ ܡܶܢ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܥܶܣܪܳܐ ܡܰܠ̈ܟܺܝܢ ܢܩܽܘܡܽܘܢ. ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ. ܢܩܽܘܡ ܒܳܬܪܗܽܘܢ. ܘܗܽܘ ܢܶܬܝܰܬܰܪ ܡܶܢ ܩܰܕ̈ܡܳܝܶܐ. ܘܰܬܠܳܬܳܐ ܡܰܠ̈ܟܺܝܢ ܢܡܰܟܶܟ. 25 ܘܡ̈ܶܠܶܐ ܥܰܠ ܡܪܰܝܡܳܐ ܢܡܰܠܶܠ. ܘܥܰܠ ܩܰܕ̈ܝܺܫܶܐ ܕܰܡܪܰܝܡܳܐ. ܢܶܟܠܳܐ ܘܢܰܣܒܰܪ ܠܰܡܚܰܠܳܦܽܘ ܙܰܒܢ̈ܶܐ ܘܥܶܕ̈ܳܢܶܐ ܘܢܳܡܽܘܣ̈ܶܐ. ܘܢܶܬܝܰܗܒܽܘܢ ܒܺܐܝܕܶܗ܇ ܥܰܕ ܥܶܕܳܢ ܥܶܕ̈ܳܢܺܝܢ ܘܦܶܠܓܽܘܬ݂ ܥܶܕܳܢ.26 ܘܕܰܝܳܢܳܐ ܝܺܬܶܒ ܘܫܽܘܠܛܳܢܶܗ ܫܩܰܠܘ ܡܶܢܶܗ. ܕܰܢܚܰܒܠܽܘܢܶܗ ܘܢܰܘܒܕܽܘܢܶܗ. ܥܕܰܡܳܐ ܠܣܰܘܦܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. 27 ܘܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܘܪܰܒܽܘܬܳܐ. ܘܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܰܬܚܶܝܬ ܫܡܰܝܳܐ܇ ܐܶܬܝܰܗܒܰܬ ܠܥܰܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܰܡܪܰܝܡܳܐ. ܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܡܰܠܟܽܘܬ ܥܳܠܰܡ ܘܟܽܠ ܫܽܘܠܛܳܢ̈ܺܝܢ ܠܶܗ ܢܶܦܠܚܽܘܢ. ܘܢܶܫܬܰܡܥܽܘܢ. 28 ܥܕܰܡܳܐ ܠܗܳܪܟܳܐ. ܣܰܘܦܳܗ̇ ܕܡܶܠܬܳܐ. ܐܶܢܳܐ ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ. ܣܰܓܺܝ ܖ̈ܶܥܝܳܢܝ ܕܰܠܚܽܘܢܝ. ܘܙܺܝ̈ܘܰܝ ܐܶܫܬܰܢܺܝܘ ܥܠܰܝ. ܘܡܶܠܬܳܐ ܒܠܶܒܝ ܢܶܛܪܶܬ.

 

 

 

 

 

ܩܦܠܐܘܢ܆ ܚ.

1 ܒܰܫܢܰܬ ܬܠܳܬ ܕܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܕܒܰܠܛܰܫܨܰܪ ܡܰܠܟܳܐ܇ ܚܶܙܘܳܐ ܐܶܬܚܙܺܝ ܠܺܝ. ܚܙܺܝܬ ܒܚܶܠܡܝ܇ ܕܰܒܫܽܘܫܰܢ ܗܘܺܝܬ ܒܺܝܪܬܳܐ  ܕܰܒܥܺܝܠܰܡ ܡܕܺܝܢܬܳܐ. 2 ܚܙܺܝܬ ܒܚܶܠܡܝ܇ ܕܩܳܐܶܡ ܐܢܳܐ ܥܰܠ ܐܰܒܽܘܠ ܐܽܘܠܝ. 3 ܘܰܐܪܺܝܡܶܬ ܥܰܝܢ̈ܰܝ ܘܰܚܙܺܝܬ܇ ܘܗܳܐ ܕܶܟܪܳܐ ܚܰܕ ܩܳܐܶܡ ܩܕܳܡ ܐܰܒܽܘܠ܇ ܘܺܐܝܬ ܠܶܗ ܩܰܖ̈ܢܳܬܳܐ. ܘܩܰܖ̈ܢܳܬܶܗ܇ ܖ̈ܳܡܳܢ ܘܰܚܕܳܐ ܪܳܡܳܐ ܡܶܢ ܚܒܰܪܬܳܗ̇. ܘܗܳܝ ܪܳܡܬܳܐ ܐܚܪܳܝܰܬ ܝܺܥܳܬ܇ 4 ܚܙܺܝܬ ܕܶܟܪܳܐ ܡܕܰܩܰܪ ܠܡܰܥܪܒܳܐ ܘܰܠܓܰܪܒܝܳܐ ܘܰܠܬܰܝܡܢܳܐ. ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܚܰܝ̈ܘܳܬܳܐ. ܠܳܐ ܩܳܝ̈ܡܳܢ ܩܕܳܡܰܘܗ̱ܝ. ܘܠܰܝܬ ܕܡܶܫܬܰܘܙܰܒ ܡܶܢ ܐܺܝܕ݂ܰܘ̈ܗܝ. ܘܰܥܒܰܕ ܐܰܝܟ ܕܰܨܒܳܐ ܘܶܐܬܬܪܺܝܡ܇ ܘܶܐܢܳܐ ܡܶܬܒܰܝܢ ܗܘܺܝܬ.5 ܘܨܺܦܪܳܝܳܐ ܕܥܶܙ̈ܶܐ ܐܶܬܳܐ ܡܶܢ ܡܰܥܪܒܳܐ ܥܰܠ  ܐܰܦ̈ܰܝ ܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ. ܘܠܳܐ ܢܳܟܶܐ ܗܘܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܘܨܺܦܪܳܝܰܐ. ܩܰܪܢܳܐ ܡܶܬܚܰܙܝܳܐ ܒܶܝܬ ܥܰܝܢܰܘ̈ܗ̱ܝ. 6 ܘܶܐܬܳܐ ܘܰܡܛܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܕܶܟܪܳܐ ܗܰܘ ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ ܩܰܖ̈ܢܳܬܳܐ܇ ܕܰܚܙܺܝܬ ܕܩܳܐܶܡ ܩܕܳܡ ܐܰܒܽܘܠ. 7 ܘܰܪܗܶܛ ܥܠܰܘܗܝ ܒܚܺܐܦܶܗ܇ ܘܰܡܛܳܝܗܝ ܠܕܶܟܪܳܐ ܘܶܐܬܡܰܪܡܰܪ ܥܠܰܘܗܝ. ܘܰܡܚܳܝܗܝ ܠܕܶܟܪܳܐ. ܘܰܬܒܰܪ ܠܬܰܖ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܩܰܖ̈ܢܳܬܶܗ. ܘܠܳܐ ܗܘܳܐ ܒܶܗ ܚܰܝܠܳܐ ܒܕܶܟܪܳܐ. ܠܰܡܩܳܡ ܩܕܳܡܰܘܗܝ. ܘܰܐܪܡܶܝܗ ܥܰܠ  ܐܰܪܥܳܐ ܘܕܳܫܳܗ̇. ܘܠܳܐ ܗܘܳܐ ܕܰܡܦܰܨܶܐ ܠܶܗ ܠܕܶܟܪܳܐ ܡܶܢ ܐܺܝܕ݂ܰܘ̈ܗܝ ܕܨܺܦܪܳܝܳܐ ܕܥܶܙ̈ܶܐ. 8 ܘܨܺܦܪܳܝܳܐ ܕܥܶܙ̈ܶܐ ܪܒܳܐ ܣܰܓܺܝ. ܘܟܰܕ ܥܫܶܢ ܐܶܬܬܰܒܪܰܬ ܩܰܪܢܶܗ ܪܰܒܬܳܐ. ܘܰܣ̈ܠܶܩܝ ܕܡ̈ܶܬܚܰܙܝܳܢ ܐܰܪܒܰܥ ܡܶܢ ܬܽܚܘܬܰܘܗܝ ܠܰܐܪܒܰܥ ܖ̈ܽܘܚܰܝ ܫܡܰܝܳܐ. 9 ܘܡܶܢ ܚܕܳܐ ܡܶܢܗܶܝܢ ܢܶܦܩܰܬ ܩܰܪܢܳܐ ܚܕܳܐ ܙܥܽܘܪܬܳܐ܇ ܘܰܪܒܳܬ ܝܰܬܺܝܪܳܐܺܝܬ ܠܬܰܝܡܢܳܐ ܘܰܠܡܰܕܢܚܳܐ. 10 ܘܰܪܒܳܬ ܥܕܰܡܳܐ ܠܚܰܝ̈ܠܶܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܰܐܦܠܰܬ ܥܰܠ  ܐܰܪܥܳܐ ܘܡܶܢ ܚܰܝ̈ܠܶܐ ܘܡܶܢ ܟܰܘܟ̈ܒܶܐ. ܘܕܳܫܰܬ ܐܶܢܽܘܢ. 11 ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܖ̈ܰܒܰܝ ܚܰܝ̈ܠܶܐ ܡܛܳܬ. ܘܡܶܢܶܗ ܐܰܪܺܝܡ ܐܰܡܺܝܢܽܘܬܳܐ܇ ܘܰܫܪܳܐ ܡܰܬܩܰܢ ܡܰܩܕܫܶܗ. 12 ܘܚܰܝܠܳܐ ܐܶܬܝܗܶܒ ܥܰܠ  ܐܰܡܺܝܢܽܘܬܳܐ ܒܚܰܘ̈ܒܶܐ. ܘܶܐܫܬܕܺܝ ܩܽܘܕܫܳܐ ܥܰܠ  ܐܰܪܥܳܐ. ܘܰܥܒܰܪ ܘܰܐܨܠܰܚ. 13 ܘܫܶܡܥܶܬ ܚܰܕ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܰܡܡܰܠܶܠ. ܘܶܐܡܰܪ ܚܰܕ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܠܰܦܠܽܘܡܢܺܝ ܕܰܡܡܰܠܶܠ. ܥܕܰܡܳܐ ܠܶܐܡܰܬܝ ܚܶܙܘܳܐ ܕܰܐܡܺܝܢܽܘܬܳܐ܇ ܘܥܰܘܠܳܐ ܘܰܚܒܳܠܳܐ ܢܶܫܬܰܠܰܡ ܘܩܽܘܕܫܳܐ ܘܚܰܝܠܳܐ ܢܶܬܬܕܺܝܫ. 14 ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܥܰܕ ܪܡܶܫ ܨܦܰܪ܇ ܬܪܶܝܢ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܘܰܬܠܳܬ ܡܳܐܐ ܘܢܶܙܟܶܐ ܙܶܕܩܳܐ. 15 ܘܟܰܕ ܚܙܺܝܬ ܐܶܢܳܐ ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܚܶܙܘܳܐ ܗܳܢܳܐ܇ ܒܥܺܝܬ ܠܡܶܣܬܰܟܳܠܽܘ. ܘܗܳܐ ܩܳܐܶܡ ܠܽܘܩܒܰܠܝ ܐܰܝܟ ܚܶܙܘܳܐ ܕܓܰܒܪܳܐ. 16 ܘܫܶܡܥܶܬ ܩܳܠܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫܳܐ ܡܶܢ ܒܰܝܢܳܬ ܐܽܘܠܺܝ. ܕܩܳܪܶܐ ܘܳܐܡܰܪ. ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ܇ ܣܟܶܠ ܠܗܳܢܳܐ܇ ܚܶܙܘܳܐ ܗܳܢܳܐ.17 ܘܶܐܬܳܐ ܠܘܳܬܝ ܐܰܬܰܪ ܕܩܳܐܶܡ ܐܢܳܐ. ܘܟܰܕ ܐܶܬܳܐ܇ ܕܶܚܠܶܬ ܘܢܶܦܠܶܬ ܥܰܠ  ܐܰܦ̈ܰܝ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ. ܐܶܣܬܰܟܠ ܒܰܪܢܳܫܳܐ܇ ܡܶܛܽܠ ܕܰܠܥܶܕܳܢ ܣܰܘܦܳܐ ܚܶܙܘܳܐ ܗܳܢܳܐ. 18 ܘܟܰܕ ܡܡܰܠܶܠ ܥܰܡܝ܇ ܐܶܬܓܰܪܓܚܶܬ ܥܰܠ ܐܰܦ̈ܰܝ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ. ܘܰܩܪܶܒ ܠܺܝ ܘܰܐܩܺܝܡܰܢܝ ܥܰܠ ܩܝܳܡܝ. 19 ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ. ܗܳܐ ܐܶܢܳܐ ܡܚܰܘܶܐ ܐܢܳܐ ܠܳܟ܇ ܡܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܒܣܽܘܦ ܪܽܘܓܙܳܐ ܒܰܙܒܰܢ ܣܰܘܦܳܐ.20 ܕܶܟܪܳܐ ܕܰܚܙܰܝܬ ܕܺܐܝܬ ܠܶܗ ܩܰܖ̈ܢܳܬܳܐ܇ ܡܠܶܟ ܡܳܕ݂ܳܝ ܘܦܳܪܶܣ. 21 ܘܨܺܦܪܳܝܳܐ ܕܥܶܙ̈ܶܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܝܰܘܢܳܝ̈ܶܐ. ܘܩܰܪܢܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܕܺܐܝܬ ܒܶܝܬ ܥܰܝܢ̈ܰܘܗܝ܇ ܗܽܘܝܽܘ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܡܰܠܟܳܐ. 22 ܘܕܶܐܬܬܰܒܪܰܬ ܘܩܳܡܝ̈ ܐܰܪܒܰܥ ܡܶܢ ܬܽܚܘܬܶܝܗ܇ ܐܰܪܒܥܳܐ ܡܰܠܟܺܝ̈ܢ ܡܶܢ ܥܰܡܳܐ ܢܩܽܘܡܽܘܢ ܘܠܳܐ ܒܚܰܝܠܗܽܘܢ. 23 ܘܰܒܣܽܘܦ ܡܰܠܟܽܘܬܗܽܘܢ ܡܳܐ ܕܰܫܠܶܡܘ ܚܰܘܒ̈ܶܐ܇ ܢܩܽܘܡ ܡܰܠܟܳܐ ܬܰܩܺܝܦ ܐܰܦ̈ܶܐ ܘܡܶܣܬܰܟܰܠ  ܐܽܘܚܕܳܢ.24 ܘܬܰܩܺܝܦ ܚܰܝܠܶܗ. ܘܠܳܐ ܒܚܰܝܠܳܐ ܕܢܰܦܫܶܗ. ܘܬܶܕܡܖ̈ܳܬܳܐ ܢܚܰܒܶܠ. ܘܢܰܨܠܰܚ. ܘܢܶܥܒܰܪ ܘܰܢܚܰܒܶܠ ܥܰܫܺܝܢ̈ܶܐ. ܘܥܰܡܳܐ ܕܩܰܕ̈ܺܝܫܶܐ. 25 ܘܒܽܐܘܚܕܳܢܶܗ ܢܰܨܠܰܚ ܢܶܟܠܳܐ ܒܺܐܝܕܶܗ. ܘܠܶܒܶܗ ܢܶܬܬܪܺܝܡ. ܘܰܒܫܶܠܝܳܐ ܢܚܰܒܶܠ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ. ܘܥܰܠ ܫܰܠܺܝܛ ܫܰܠܺܝܛܳܢ̈ܶܐ ܢܩܽܘܡ. ܘܰܒܡܶܐܚܰܕ ܐܺܝܕܳܐ ܢܶܬܬܒܰܪ. 26 ܘܚܶܙܘܳܐ ܕܨܰܦܪܳܐ ܘܰܕܪܰܡܫܳܐ ܕܶܐܬܶܐܡܰܪ ܩܽܘܫܬܳܐ ܗܘ. ܘܰܐܢܬ ܕܶܝܢ ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ܇ ܟܣܺܝܘܗܝ ܠܚܶܙܘܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܠܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܗܘ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ. 27 ܘܶܐܢܳܐ ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ܆ ܙܳܥܶܬ ܘܶܐܬܕܰܠܚܶܬ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ. ܘܩܳܡܶܬ ܘܣܶܥܪܶܬ ܥܒܺܝ̈ܕܳܬܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ. ܘܶܐܬܕܰܡܪܶܬ ܒܚܶܙܘܳܐ. ܘܠܰܝܬ ܕܡܶܬܒܰܝܰܢ.

 

 

 

 

ܩܦܠܐܘܢ܆ ܛ.

1 ܒܰܫܢܰܬ ܚܕܳܐ ܕܕܳܪܺܝܳܘܫ ܒܰܪ ܐܰܚܫܺܝܪܰܫ ܡܶܢ ܙܰܪܥܳܐ ܕܡܳܕ̈ܳܝܶܐ܇ ܕܰܐܡܠܶܟ ܒܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܟܰܠܕ̈ܳܝܶܐ. 2 ܒܰܫܢܰܬ ܚܕܳܐ ܠܡܰܠܟܽܘܬܶܗ܇ ܐܶܢܳܐ ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ  ܐܶܬܒܰܝܢܶܬ ܒܣܶܦܪܳܐ ܒܡܶܢܝܳܢ ܫܢ̈ܰܝܳܐ. ܚܙܺܝܬ ܕܰܗܘܳܐ ܦܶܬܓܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܐܶܪܰܡܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ܇ ܟܰܕ ܫܠܶܡ̈ܝ ܠܚܽܘܪܒܳܗ̇ ܕܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܫܰܒܥܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ. 3 ܐܰܪܝܡܺܬ ܐܰܦܰܝ̈ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ܇ ܠܡܶܒܥܳܐ ܒܰܨܠܽܘܬܳܐ ܘܰܒܬܰܟܫܶܦܬܳܐ܇ ܘܰܒܨܰܘܡܳܐ. ܘܰܒܣܰܩܳܐ ܘܰܒܩܶܛܡܳܐ. 4 ܘܨܰܠܺܝܬ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܝ ܘܰܐܘܕܺܝܬ ܘܶܐܡܪܶܬ. ܒܳܒܥܽܘ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܰܕܚܺܝܠܳܐ܇ ܢܳܛܰܪ ܩܝܳܡܳܐ ܘܛܰܝܒܽܘܬܳܐ ܠܖ̈ܳܚܡܰܘܗܝ ܘܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܢܳܛܪܺܝܢ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܰܘܗܝ܇ 5 ܚܛܰܝܢ ܘܰܐܣܟܶܠܢ ܘܰܐܪܫܰܥܢ ܘܰܡܪܰܕܢ. ܘܰܤܛܰܝܢ ܡܶܢ ܦܽܘܩܕ̈ܳܢܰܝܟ. ܘܡܶܢ ܕܺܝܢܰܝ̈ܟ. 6 ܘܠܳܐ ܫܡܰܥܢ ܠܥܰܒܕ̈ܰܝܟ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܕܡܰܠܶܠܘ ܒܰܫܡܳܟ܇ ܥܰܠ ܡ̈ܰܠܟܰܝܢ ܘܪܰܘܖ̈ܒܳܢܰܝܢ. ܘܥܰܠ ܐܰܒܳܗ̈ܰܝܢ܇ ܘܥܰܠ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ. 7 ܕܺܝܠܳܟ ܡܳܪܝܳܐ ܙܳܟܽܘܬܳܐ܇ ܘܕܺܝܠܰܢ ܒܶܗܬܰܬ ܐܰܦ̈ܶܐ. ܐܰܝܟ ܕܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܠܐܳܢܫ̈ܰܝ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܘܰܠܥܳܡܽܘܖ̈ܶܝܗ̇ ܕܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. ܘܰܠܟܽܠܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܕܰܩܖ̈ܺܝܒܺܝܢ ܘܰܕܖ̈ܰܚܺܝܩܺܝܢ܇ ܒܟܽܠ  ܐܰܖ̈ܥܳܬܳܐ ܕܒܰܕܰܪܬ ܐܶܢܽܘܢ ܠܬܰܡܳܢ܇ ܒܥܰܘܠܗܽܘܢ ܕܰܐܥܠܺܝܘ ܒܳܟ. 8 ܡܳܪܝܳܐ ܕܺܝܠܰܢ ܒܶܗܬܰܬ ܐܰܦ̈ܶܐ ܠܡܰܠ̈ܟܰܝܢ ܘܰܠܪܰܘܖ̈ܒܳܢܰܝܢ ܘܠܰܐܒܳܗܰܝ̈ܢ. ܥܰܠ ܕܰܚܛܰܝܢ ܠܳܟ. 9 ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܖ̈ܰܚܡܶܐ. ܘܫܽܘܒܩܳܢ ܚܛܳܗ̈ܶܐ. ܕܰܡܪܰܕܢ ܒܶܗ. 10 ܘܠܳܐ ܫܡܰܥܢ ܒܩܳܠܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ܇ ܠܰܡܗܰܠܳܟܽܘ ܒܢܳܡܽܘܣܰܘ̈ܗܝ. ܕܝܰܗܒ ܩܕܳܡܰܝܢ ܒܝܰܕ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܢܒܺܝ̈ܶܐ.11 ܘܟܽܠܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܥܒܰܪܘ ܥܰܠ ܢܳܡܽܘܣܳܟ. ܘܰܤܛܰܘ ܘܠܳܐ ܫܡܰܥܘ ܒܩܳܠܳܟ. ܘܰܐܝܬܺܝܬ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܠܰܘ̈ܛܳܬܳܐ ܘܡܰܘܡܳܬܳܐ܇ ܕܰܟܬܺܝ̈ܒܳܢ ܒܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܡܽܘܫܶܐ ܥܰܒܕܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ. ܥܰܠ ܕܰܚܛܰܝܢ ܩܕܳܡܰܘܗܝ.12 ܘܰܐܩܺܝܡ ܡܶܠܰܘ̈ܗܝ ܕܡܰܠܶܠ ܥܠܰܝܢ. ܘܥܰܠ ܕܰܝܳܢܰܝ̈ܢ ܕܕܳܢܽܘܢ. ܠܡܰܝܬܳܝܽܘ ܥܠܰܝܢ ܒܺܝܫܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ܇ ܕܠܳܐ ܐܶܬܥܰܒܕܰܬ ܐܰܟܘܳܬܳܗ̇ ܬܚܶܝܬ ܫܡܰܝܳܐ܇ ܐܰܝܟ ܕܶܐܬܥܰܒܕܰܬ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. 13 ܐܰܝܟ ܕܰܟܬܺܝܒ ܒܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܡܽܘܫܶܐ. ܟܽܠܳܗ̇ ܒܺܝܫܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܐܶܬܳܬ ܥܠܰܝܢ. ܘܠܳܐ ܨܰܠܺܝܢ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ܇ ܕܰܢܬܽܘܒ ܡܶܢ ܥܰܘܠܰܢ ܘܢܶܣܬܰܟܰܠ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܟ ܘܰܐܥܺܝܪ ܡܳܪܝܳܐ ܒܺܝܫܬܳܐ. ܘܰܐܝܬܝܳܗ̇ ܥܠܰܝܢ. 14 ܡܶܛܽܠ ܕܙܰܕܺܝܩ ܗܽܘ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ. ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܥܒܳܕ̈ܰܘܗܝ ܕܰܥܒܰܕ. ܘܠܳܐ ܫܡܰܥܢ ܒܩܳܠܶܗ. 15 ܡܶܟܺܝܠ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ܇ ܕܰܐܦܶܩܬ ܠܥܰܡܳܟ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ ܒܺܐܝܕܳܐ ܥܰܫܺܝܢܬܳܐ܇ ܘܰܥܒܰܕܬ ܠܳܟ ܫܡܳܐ ܐܰܝܟ ܕܝܰܘܡܳܢܳܐ ܚܛܰܝܢ ܘܰܐܪܫܰܥܢ16 ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܝܟ ܟܽܠܳܗ̇ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܟ ܕܰܥܒܰܕܬ ܥܰܡܰܢ ܢܶܗܦܽܘܟ ܪܽܘܓܙܳܟ ܘܚܶܡܬܳܟ ܡܶܢ ܡܕܺܝܢܬܳܟ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ. ܘܡܶܢ ܛܽܘܪܳܟ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܒܰܚ̈ܛܳܗܰܝܢ ܘܰܒܥܰܘܠܳܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܰܝܢ܇ ܥܰܡܳܟ ܐܶܬܒܰܕܰܪ ܒܟܽܠ ܐܰܬܰܪ. ܘܰܗܘܳܬ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ ܚܶܣܕܳܐ. ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. 17 ܡܶܟܺܝܠ ܫܡܰܥ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܒܰܨܠܽܘܬܶܗ ܕܥܰܒܕܳܟ ܘܰܒܬܰܟܫܶܦܬܰܢ܇ ܘܰܐܢܗܰܪ ܐܰܦܰܝ̈ܟ ܒܡܰܩܕܫܳܟ ܕܰܚܪܶܒ. ܡܶܛܽܠ ܫܡܳܟ ܡܳܪܝܳܐ܇ 18 ܐܰܪܟܶܢ ܐܰܠܳܗܝ ܐܶܕܢܳܟ ܘܰܫܡܰܥ. ܘܰܦܬܰܚ ܥܰܝܢ̈ܰܝܟ. ܘܰܚܙܺܝ. ܚܰܖ̈ܒܳܬܰܢ ܘܨܳܕܝ̈ܳܬܰܢ. ܘܰܡܕܺܝܢܬܳܐ ܕܶܐܬܩܪܺܝ ܫܡܳܟ ܥܠܶܝܗ̇. ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܓܶܝܪ ܥܰܠ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܰܢ ܬܺܟܝܠܺܝܢܰܢ. ܘܰܡܨܰܠܶܝܢܰܢ ܩܕܳܡܰܝܟ. ܐܶܠܳܐ ܥܰܠ ܖ̈ܰܚܡܰܝܟ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ. 19 ܡܳܪܝܳܐ ܫܡܰܥ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܣܳܢ. ܡܳܪܝܳܐ ܨܽܘܬ ܘܰܥܒܶܕ. ܘܠܳܐ ܬܰܘܚܰܪ ܡܶܛܽܠ ܫܡܳܟ ܐܰܠܳܗܝ ܡܶܛܽܠ ܕܰܫܡܳܟ ܐܶܬܩܪܺܝ ܥܰܠ ܡܕܺܝܢܬܳܟ ܘܥܰܠ ܥܰܡܳܟ.20 ܘܥܰܕ ܐܶܢܳܐ ܡܨܰܠܶܐ ܘܡܰܘܕܶܐ ܚܰܘ̈ܒܰܝ ܘܚܰܘ̈ܒܰܝ ܥܰܡܝ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ܇ ܘܪܳܡܶܐ ܐܢܳܐ ܬܰܟܫܶܦܬܝ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ܇ ܥܰܠ ܛܽܘܪܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܰܐ‌ܠܳܗܝ܇ 21 ܘܥܰܕ ܐܶܢܳܐ ܡܡܰܠܶܠ ܒܰܨܠܽܘܬܳܐ܇ ܘܓܰܒܪܳܐ ܓܰܒܪܺܐܶܝܠ ܕܰܚܙܺܝܬ ܒܚܶܙܘܳܐ ܡܶܢ ܩܕܺܝܡ܇ ܦܪܰܚ ܡܶܦܪܰܚ ܘܛܳܣ ܘܶܐܬܳܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ. ܘܰܩܪܶܒ ܠܘܳܬܝ ܒܙܰܒܢܳܐ ܕܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܕܪܰܡܫܳܐ. 22 ܘܶܐܬܳܐ ܘܡܰܠܶܠ ܥܰܡܝ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ. ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ܆ ܗܳܫܳܐ ܢܶܦܩܶܬ ܕܰܐܠܦܳܟ ܕܬܶܣܬܰܟܰܠ. 23 ܒܪܺܝܫ ܨܠܽܘܬܳܟ. ܢܦܰܩ ܦܶܬܓܳܡܳܐ. ܘܶܐܢܳܐ ܐܶܬܺܝܬ ܠܰܡܚܰܘܳܝܽܘܬܳܟ܇ ܡܶܛܽܠ ܕܰܪܓܺܝܓ ܐܰܢܬ. ܐܶܬܒܰܝܰܢ ܒܦܶܬܓܳܡܳܐ. ܘܶܐܣܬܰܟܠ ܒܚܶܙܘܳܐ. 24 ܫܰܒܥܺܝܢ ܫܳܒܽܘܥ̈ܺܝܢ ܢܶܬܬܢܺܝܚܽܘܢ ܥܰܠ ܥܰܡܳܟ ܘܥܰܠ ܩܪܺܝܬܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܟ. ܠܡܶܫܠܰܡ ܚܰܘܒ̈ܶܐ. ܘܰܠܡܶܓܡܰܪ ܚܛܳܗ̈ܶܐ. ܠܫܽܘܒܩܳܢ ܥܰܘܠܳܐ. ܘܰܠܡܰܝܬܳܝܽܘ ܙܶܕܩܳܐ ܕܡܶܢ ܥܳܠܰܡ. ܘܰܠܡܶܫܠܰܡ ܚܶܙܘܳܐ ܘܰܢܒܺܝ̈ܶܐ. ܘܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܩܕܽܘܫ ܩܽܘܕ̈ܫܺܝܢ. 25 ܘܬܶܕܰܥ ܘܬܶܣܬܰܟܰܠ܇ ܡܶܢ ܡܰܦܩܳܢܳܗ̇ ܕܡܶܠܬܳܐ ܠܡܶܗܦܰܟ ܘܠܰܡܒܰܢܳܝܽܘ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. ܘܰܠܡܶܐܬܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܰܠܟܳܐ܇ ܫܳܒܽܘ̈ܥܶܐ ܫܰܒܥܳܐ. ܘܫܳܒܽܘ̈ܥܶܐ ܫ̈ܬܺܝܢ ܘܰܬܪܶܝܢ. ܢܶܗܦܽܘܟ. ܘܢܶܒܢܶܐ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܫܽܘ̈ܩܶܝܗ̇ ܘܦܳܠܰܛܘ̈ܳܬܳܗ̇. ܠܫܽܘܠܳܡ ܙܰܒܢܳܐ. 26 ܘܒܳܬܰܪ ܫܳܒܽܘ̈ܥܶܐ ܫܬܺܝܢ ܘܰܬܪܶܝܢ. ܢܶܬܩܛܶܠ ܡܫܺܝܚܳܐ ܘܠܳܐ ܐܺܝܬ ܠܳܗ̇܇ ܘܰܩܪܺܝܬܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܬܶܬܚܰܒܰܠ ܥܰܡ ܡܰܠܟܳܐ ܕܳܐܬܶܐ. ܘܚܰܪܬܳܗ̇. ܒܰܓܪܽܘܦܝܳܐ. ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܚܰܪܬܳܐ ܕܰܩܪܳܒܳܐ ܕܦܳܣ̈ܺܝܩܳܬܳܐ ܕܰܚܒܳܠܳܐ. 27 ܘܰܢܥܰܫܶܢ ܕܺܝܰܬܺܝܩܺܝ ܠܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ. ܫܳܒܽܘܥܳܐ ܚܰܕ ܘܦܶܠܓܽܘܬ ܫܳܒܽܘܥܳܐ܇ ܘܰܢܒܰܛܶܠ ܕܶܒܚܬ݂ܳܐ ܘܩܽܘܪܒܳܢܳܐ. ܘܥܰܠ ܟܶܢܦ̈ܶܝܗ̇ ܕܛܰܢܦܽܘܬܳܐ. ܚܒܳܠܳܐ. ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܓܡܽܘܪܝܳܐ ܕܦܳܣ̈ܺܝܩܳܬܳܐ ܬܶܬܢܺܝܚ ܥܰܠ ܚܒܳܠܳܐ.

 

 

 

 

ܩܦܠܐܘܢ܆ ܝ.

1 ܒܰܫܢܰܬ ܬܠܳܬ ܕܟܽܘܪܳܫ ܡܰܠܟܳܐ ܕܦܳܪܶܣ܇ ܦܶܬܓܳܡܳܐ ܐܶܬܓܠܺܝ ܠܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܕܶܐܬܩܪܺܝ ܫܡܶܗ ܒܰܠܛܰܫܨܰܪ. ܘܫܰܪܺܝܪ ܦܶܬܓܳܡܳܐ. ܘܰܒܚܰܝܠܳܐ ܪܰܒܳܐ ܡܶܬܒܰܝܢ ܦܶܬܓܳܡܳܐ. ܘܶܐܣܬܰܟܰܠ ܒܶܗ ܒܚܶܙܘܳܐ. 2 ܒܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܗܳܢܽܘܢ܇ ܐܶܢܳܐ ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܗܘܺܝܬ ܝܳܬܶܒ ܒܶܐܒܠܳܐ܇ ܬܠܳܬܳܐ ܫܳܒܽܘ̈ܥܺܝܢ ܕܝܰܘ̈ܡܺܝܢ. 3 ܠܰܚܡܳܐ ܕܪܶܓܬܳܐ ܠܳܐ ܐܶܟܠܶܬ. ܘܚܰܡܪܳܐ ܘܒܶܣܪܳܐ ܠܳܐ ܥܰܠ ܠܦܽܘܡܝ. ܘܡܶܫܚܳܐ ܠܳܐ ܡܶܫܚܶܬ. ܥܕܰܡܳܐ ܕܰܫܠܶܡܘ ܬܠܳܬܳܐ ܫܳܒܽܘܥ̈ܺܝܢ ܕܝܰܘ̈ܡܺܝܢ. 4 ܒܝܽܘܡ ܐܰܪܒܥܳܐ ܘܥܶܣܪܺܝܢ ܒܝܰܪܚܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ܇ ܐܶܢܳܐ ܗܘܺܝܬ ܥܰܠ ܝܰܕ ܢܰܗܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܦܪܳܬ. 5 ܘܰܐܪܺܝܡܶܬ ܥܰܝܢ̈ܰܝ ܘܰܚܙܺܝܬ܇ ܘܗܳܐ ܓܰܒܪܳܐ ܚܰܕ ܕܰܠܒܺܝܫ ܠܒܽܘܫ̈ܺܝܢ ܕܺܐܝܩܳܪ܇ ܘܚ̈ܰܨܰܘܗܝ ܚܙܺܝܩܺܝܢ ܒܺܐܝܩܳܪ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. 6 ܘܚܶܙܘܶܗ ܡܫܰܓܢܰܝ ܘܠܰܝܬ ܠܶܗ ܕܡܽܘ ܘܰܐܦܰܘ̈ܗܝ ܐܶܝܟ ܚܶܙܘܳܐ ܕܒܰܪܩܳܐ. ܘܥܰܝܢ̈ܰܘܗܝ. ܐܰܝܟ ܠܰܡܦܺܐܕ̈ܶܐ ܕܢܽܘܪܳܐ. ܘܰܕܖ̈ܳܥܰܘܗܝ ܘܟܰܬܦ̈ܳܬܶܗ ܐܰܝܟ ܥܰܝܢ̈ܶܐ ܕܰܢܚܳܫܳܐ ܕܡܰܒܪܶܩ. ܘܩܳܠܳܐ ܕܦܶܬܓܳܡ̈ܰܘܗܝ ܐܰܝܟ ܩܳܠ ܚܰܝ̈ܠܺܝܢ ܣܰܓܺܝܐܺܝܢ. 7 ܘܰܚܙܺܝܬ ܐܶܢܳܐ ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܒܰܠܚܽܘܕܰܝ ܚܶܙܘܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܘܓܰܒܖ̈ܶܐ ܕܰܗܘܰܘ ܥܰܡܝ ܠܳܐ ܚܙܰܘ. ܐܶܠܳܐ ܕܶܚܠܬ݂ܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܢܶܦܠܰܬ ܥܠܰܝܗܽܘܢ܇ ܘܰܥܪܰܩܘ ܡܶܢ ܕܶܚܠܬܳܐ. 8 ܘܶܐܢܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕܰܝ ܐܶܫܬܰܚܪܶܬ ܘܰܚܙܺܝܬ ܚܶܙܘܳܐ ܗܳܢܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܘܠܳܐ ܐܶܫܬܚܰܪ ܒܺܝ ܚܰܝܠܳܐ. ܘܓܰܘܝ ܐܶܬܗܰܦܟ ܠܡܶܬܚܰܒܳܠܽܘ. ܘܠܳܐ ܗܘܳܐ ܒܺܝ ܚܺܝܠ.9 ܘܟܰܕ ܫܶܡܥܶܬ ܩܳܠܳܐ ܕܡܶܠܰܘ̈ܗܝ܇ ܢܶܦܠܶܬ ܥܰܠ ܐܰܦ̈ܰܝ ܥܰܠ  ܐܰܪܥܳܐ.10 ܘܗܳܐ ܐܺܝܕܳܐ ܩܶܪܒܰܬ ܠܺܝ܇ ܘܰܐܩܺܝܡܬܰܢܝ ܥܰܠ ܒܽܘܖ̈ܟܰܝ ܘܥܰܠ ܦܰܣܰܬ ܐܺܝܕ̈ܰܝ. 11 ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ. ܩܽܘܡ ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܓܰܒܪܳܐ ܕܪܶܓܬܳܐ. ܘܶܐܣܬܰܟܠ ܦܶܬܓܳܡܳܐ ܕܰܡܡܰܠܶܠ ܐܢܳܐ ܥܰܡܳܟ. ܘܩܽܘܡ ܥܰܠ ܩܝܳܡܳܟ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܫܳܐ ܐܶܫܬܰܕܪܶܬ ܥܠܰܝܟ. ܘܟܰܕ ܡܡܰܠܶܠ ܥܰܡܝ ܡܶܠܬܳܐ ܗܳܕܶܐ܇ ܩܳܐܶܡ ܗܘܺܝܬ ܘܪܳܐܶܬ݂.12 ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ. ܠܳܐ ܬܶܕܚܰܠ ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ. ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܢ ܝܰܘܡܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܝܰܗܒܬ ܠܶܒܳܟ ܠܺܝܕܰܥܬܳܐ܇ ܠܰܡܩܳܡ ܩܕܳܡ ܐܰܠܳܗܳܟ܇ ܐܶܫܬܡ̈ܰܥܝ ܡ̈ܶܠܰܝܟ. ܘܶܐܢܳܐ ܐܶܬܺܝܬ ܒܡ̈ܶܠܝܰܟ. 13 ܘܫܰܠܺܝܛܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܕܦܳܪܶܣ܇ ܩܳܡ ܠܽܘܩܒܰܠܝ ܥܶܣܪܺܝܢ ܘܚܰܕ ܝܽܘܡ. ܘܗܳܐ ܡܺܝܟܳܐܶܝܠ ܚܰܕ ܡܶܢ ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܩܰܕ̈ܡܳܝܶܐ܇ ܐܶܬܳܐ ܠܰܡܥܰܕܳܪܽܘܬܰܢܝ. ܘܶܐܫܬܰܘܚܪܶܬ ܬܰܡܳܢ ܠܽܘܩܒܰܠ ܫܰܠܺܝܛܳܐ ܕܦܳܪܶܣ. 14 ܘܶܐܢܳܐ ܐܶܬܺܝܬ ܠܰܡܚܰܘܳܝܽܘܬܳܟ܇ ܡܶܕܶܡ ܕܓܳܕܶܫ ܠܥܰܡܳܟ ܒܚܰܪܬܳܐ ܕܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܬܽܘܒ ܚܶܙܘܳܐ ܠܣܽܘܦ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ. 15 ܘܟܰܕ ܡܡܰܠܶܠ ܥܰܡܝ ܡ̈ܶܠܶܐ ܗܳܠܶܝܢ܇ ܣܳܡܶܬ ܐܰܦܰܝ̈ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܘܫܶܬܩܶܬ݂. 16 ܘܗܳܐ ܐܰܝܟ ܕܡܽܘܬ݂ܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫܳܐ܇ ܩܪܶܒ ܠܣܶܦ̈ܘܳܬܝ. ܘܰܦܬܰܚ ܦܽܘܡܝ ܘܡܰܠܠܶܬ ܘܶܐܡܪܶܬ ܠܗܰܘ ܕܩܳܐܶܡ ܠܽܘܩܒܰܠܝ. ܡܳܪܝ܇ ܒܚܶܙܘܳܐ ܐܶܬܗܦܶܟ ܓܰܘܝ ܥܠܰܝ܇ ܘܠܳܐ ܐܶܫܟܚܶܬ݂ ܠܰܡܩܳܡ܇17 ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܥܰܒܕܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܗܳܢܳܐ ܠܰܡܡܰܠܳܠܽܘ ܥܰܡ ܡܳܪܝ ܗܳܢܳܐ܇ ܕܗܳܐ ܠܰܝܬ ܒܺܝ ܚܰܝܠܳܐ܇ ܘܰܢܫܰܡܬܳܐ ܠܳܐ ܐܶܫܬܰܚܪܰܬ݂ ܒܺܝ. 18 ܘܰܐܘܣܶܦ ܩܪܶܒ ܠܺܝ ܐܰܝܟ ܚܶܙܘܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫܳܐ ܘܚܰܝܠܰܢܝ܇ 19 ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ. ܠܳܐ ܬܶܕܚܰܠ ܓܰܒܪܳܐ ܕܪܶܓܬܳܐ. ܫܠܳܡ ܠܳܟ. ܐܶܬ݂ܚܰܝܰܠ ܘܶܐܬܥܰܫܢ. ܘܟܰܕ ܡܡܰܠܶܠ ܥܰܡܝ ܐܶܬܚܰܝܠܶܬ. ܘܶܐܡܪܶܬ݂ ܢܡܰܠܶܠ ܡܳܪܝ܇ ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬ݂ܚܰܝܠܶܬ݂. 20 ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ. ܝܳܕܰܥ ܐܰܢ̱ܬ ܠܡܳܢܳܐ ܐܶܬܺܝܬ ܠܘܳܬܳܟ݂܇ ܗܳܫܳܐ ܐܶܗܦܽܘܟ ܠܡܶܥܒܰܕ݂ ܩܪܳܒܳܐ ܥܰܡ ܫܰܠܺܝܛܳܐ ܕܦܳܪܶܣ. ܘܶܐܢܳܐ ܢܶܦܩܶܬ݂܇ ܘܗܳܐ ܫܰܠܺܝܛܳܐ ܕܝܰܘܢܳܝ̈ܶܐ ܐܶܬܳܐ. 21 ܒܪܰܡ ܐܶܚܰܘܶܝܟ ܡܶܕܶܡ ܕܰܪܫܺܝܡ ܒܰܟܬܳܒܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ. ܘܠܰܝܬ ܕܰܡܥܰܕܰܪ ܗܘܳܐ ܠܺܝ ܒܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ܇ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܡܺܝܟܳܐܶܝܠ ܫܰܠܺܝܛܟܽܘܢ ܘܶܐܢܳܐ.

 

 

 

 

 

ܩܦܠܐܘܢ܆ ܝܐ.

1 ܒܰܫܢܰܬ ܚܕܳܐ ܕܕܳܪܺܝܳܘܫ ܡܳܕܳܝܳܐ܇ ܩܳܡ ܠܰܡܚܰܝܠܽܘܬܰܢܝ ܘܠܰܡܥܰܫܳܢܽܘܬܰܢܝ. 2 ܡܶܟܺܝܠ ܒܩܽܘܫܬܳܐ ܐܶܚܰܘܶܝܟ. ܬܽܘܒ ܬܠܳܬܳܐ ܡܰܠ̈ܟܺܝܢ ܢܩܽܘܡܽܘܢ ܒܦܳܪܶܣ. ܘܰܪܒܺܝܥܳܝܳܐ ܢܶܥܬܰܪ ܥܽܘܬܪܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ. ܘܡܳܐ ܕܰܥܫܶܢ ܒܰܐܬܪܶܗ܇ ܢܥܺܝܪ ܟܽܠ ܡܰܠܟܽܘܬܗܽܘܢ ܕܝܰܘܢܳܝ̈ܶܐ.3 ܘܰܢܩܽܘܡ ܡܰܠܟܳܐ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ܇ ܘܢܶܫܠܰܛ ܫܽܘܠܛܳܢ. ܪܰܒ. ܘܢܶܥܒܶܕ. ܐܰܝܟ ܨܶܒܝܳܢܶܗ. 4 ܘܟܰܕ ܩܳܐܶܡ. ܬܶܬܒܰܪ ܡܰܠܟܽܘܬܶܗ. ܘܬܶܬܒܰܕܰܪ ܠܰܐܖ̈ܒܰܥ ܖ̈ܽܘܚܰܝ ܫܡܰܝܳܐ. ܘܠܳܐ ܐܰܝܟ ܣܰܝܦܶܗ. ܘܠܳܐ ܐܰܝܟ ܫܽܘܠܛܳܢܶܗ ܕܶܐܫܬܰܠܰܛ. ܐܶܠܳܐ ܬܶܬܥܩܰܪ ܡܰܠܟܽܘܬܶܗ. ܘܠܰܝܬ ܐܚܪܺܝܢ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ. 5 ܘܢܶܥܫܰܢ ܡܰܠܟܳܐ ܕܬܰܝܡܢܳܐ. ܘܪܰܘܖ̈ܒܳܢܰܘܗܝ. ܘܢܶܬܩܰܦ ܥܠܰܘܗܝ ܘܢܶܫܠܰܛ ܫܽܘܠܛܳܢ ܪܰܒ. 6 ܘܰܠܣܽܘܦ ܫܢ̈ܰܝܳܐ ܢܶܫܬܘܢ. ܘܒܰܪܬ ܡܰܠܟܳܐ ܕܬܰܝܡܢܳܐ܇ ܬܺܐܙܰܠܝ ܠܘܳܬ ܡܰܠܟܳܐ ܕܓܪܰܒܝܳܐ܇ ܠܡܶܥܒܰܕ ܫܰܝܢܳܐ ܒܰܝܢܳܬܗܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܒܳܗ̇ ܚܺܝܠ ܡܶܢ ܕܶܚܠܬܳܐ ܕܬܶܕܚܰܠ.  ܘܬܶܫܬܠܰܡ ܗܺܝ ܘܡܰܝ̈ܬܝܳܢܶܝܗ̇. ܘܰܥܠܰܝ̈ܡܳܬܳܗ̇ ܘܰܡܬܰܩܦܳܢܶܝ̈ܗ̇ ܒܙܰܒܢܳܐ ܗܰܘ. 7 ܘܰܢܩܽܘܡ ܡܶܢ ܥܶܩܳܪܳܐ ܕܙܰܪܥܶܗ. ܥܰܠ  ܐܰܬܪܶܗ. ܘܢܺܐܬܶܐ ܒܚܰܝܠܳܐ ܘܢܺܐܬܶܐ ܒܬܽܘܩܦܳܐ. ܥܰܠ ܡܰܠܟܳܐ ܕܓܰܪܒܝܳܐ. ܘܢܶܥܒܰܪ ܒܗܽܘܢ ܘܢܶܬܩܰܦ. 8 ܘܳܐܦ ܕܚ̈ܶܠܬܳܗܽܘܢ܇ ܘܡ̈ܳܐܢܰܝ ܪܶܓܬܽܗܘܢ܇ ܟܶܣܦܳܐ܇ ܘܕܰܗܒܳܐ ܘܫܺܒܝܬܳܐ܇ ܢܰܚܶܬ ܠܡܶܨܪܶܝܢ. ܘܗܽܘ ܚܰܕ ܬܪܶܝܢ ܢܩܽܘܡ ܥܰܠ ܡܰܠܟܳܐ ܕܓܰܪܒܝܳܐ. 9 ܘܢܶܥܽܘܠ ܒܰܬܩܽܘܦ ܡܰܠܟܳܐ ܕܬܰܝܡܢܳܐ ܘܢܶܗܦܽܘܟ ܠܰܐܪܥܶܗ. 10 ܘܰܒܢ̈ܰܘܗܝ ܢܶܬܓܪܽܘܢ܇ ܘܢܶܟܢܫܽܘܢ ܚܰܝ̈ܠܺܝܢ ܣܰܓ̈ܺܝܐܺܝܢ. ܘܢܶܥܠܽܘܢ ܥܠܰܘܗܝ. ܘܢܶܓܪܦܽܘܢ ܘܢܶܥܒܪܽܘܢ. ܘܢܶܗܦܟܽܘܢ ܘܢܶܬܓܪܽܘܢ ܥܕܰܡܳܐ ܠܥܽܘܫܢܳܐ. 11 ܘܢܶܬܡܰܪܡܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܕܬܰܝܡܢܳܐ ܘܢܶܦܽܘܩ ܢܶܐܪܥܺܝܘܗܝ ܠܡܰܠܟܳܐ ܕܓܰܪܒܝܳܐ. ܘܰܢܩܺܝܡ ܚܺܝܠ ܪܰܒ. ܘܢܶܫܬܠܶܡ ܚܰܝܠܳܐ ܗܰܘ ܒܺܐܝܕܶܗ. 12 ܘܢܰܘܒܕܺܝܘܗܝ ܠܚܰܝܠܳܐ. ܘܢܶܬܬܪܺܝܡ ܠܶܒܶܗ ܘܢܰܪܡܶܐ ܣܰܓ̈ܺܝܐܺܝܢ. ܘܠܳܐ ܢܶܬܩܰܦ. 13 ܘܢܶܗܦܽܘܟ ܡܰܠܟܳܐ ܕܓܰܪܒܝܳܐ܇ ܘܰܢܩܺܝܡ ܚܰܝܠܳܐ ܕܣܰܓܺܝ ܡܶܢ ܩܰܕܡܳܝܳܐ. ܘܰܠܫܽܘܠܳܡ ܙܰܒܢܳܐ܇ ܚܰܕ ܬܪܶܝܢ ܢܺܐܬܶܐ ܒܡܶܐܬܝܶܗ ܒܚܺܝܠ ܣܰܓܺܝ ܘܰܒܦܳܖ̈ܫܺܝܢ ܬܰܩܺܝ̈ܦܺܝܢ. 14 ܘܰܒܙܰܒܢܳܐ ܗܰܘ܇ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܢܩܽܘܡܽܘܢ ܥܰܠ ܡܰܠܟܳܐ ܕܓܰܪܒܝܳܐ. ܘܰܒܢܰܝ̈ ܥܰܘܠܳܐ ܥܰܡܳܟ܇ ܢܶܬܬܪܺܝܡܽܘܢ ܠܰܡܩܳܡܘ ܚܶܙܘܳܐ. ܘܢܶܣܬܰܚܦܽܘܢ. 15ܘܢܺܐܬܶܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܓܰܪܒܝܳܐ. ܘܢܶܟܡܰܢ ܟܡ̈ܺܐܢܶܐ ܘܢܶܟܒܽܘܫ ܚܶܣܢܺܝ̈ܢ. ܬܰܩܺܝ̈ܦܺܝܢ. ܘܰܕܪܳܥܳܐ ܕܬܰܝܡܢܳܐ. ܠܳܐ ܢܩܽܘܡ܇ ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܝܬ ܒܗܽܘܢ ܚܰܝܠܳܐ ܠܰܡܩܳܡ. ܘܰܢܩܽܘܡܽܘܢ ܓܒ̈ܰܝܳܐ ܕܥܰܡܳܐ ܘܠܳܐ ܢܶܫܟܚܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܝܬ ܒܗܽܘܢ ܚܰܝܠܳܐ ܠܰܡܩܳܡ. 16 ܘܢܶܥܒܶܕ ܗܰܘ ܕܳܐܬܶܐ ܥܠܰܘܗܝ܇ ܐܰܝܟ ܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܘܠܰܝܬ ܕܰܢܩܽܘܡ ܩܽܘܕܡܰܘܗܝ. ܘܰܢܩܽܘܡ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܬܶܫܬܠܶܡ ܒܺܐܝܕ݂ܰܘ̈ܗܝ.17 ܘܰܢܣܺܝܡ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ ܠܡܶܥܰܠ ܒܰܬܩܘܦ ܟܽܠ ܡܰܠ̈ܟܘܳܬܳܐ. ܘܟܽܠ ܥܰܡܶܗ ܢܶܥܒܰܪ. ܘܒܰܪܬ ܐܢܳܫ̈ܳܐ ܬܶܬܝܗܶܒ ܠܶܗ ܠܰܡܚܰܒܳܠܽܘܬܳܗ̇܇ ܘܳܠܐ ܬܩܽܘܡ. ܘܠܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܕܺܝܠܶܗ. 18 ܘܢܰܗܦܶܟ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ ܥܰܠ ܓܳܙܖ̈ܳܬܳܐ ܕܝܰܡܳܐ. ܘܢܶܟܒܽܘܫ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ. ܘܢܒܰܛܶܠ ܫܰܠܺܝܛܳܐ ܕܰܡܚܰܣܶܕ ܗܘܳܐ ܠܶܗ. ܘܚܶܣܕܶܗ ܢܰܗܦܶܟ ܠܶܗ. 19 ܘܰܢܣܺܝܡ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ ܥܰܠ ܬܽܘܩܦܳܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܘܢܶܣܬܚܶܦ ܘܢܶܦܶܠ ܘܠܳܐ ܢܶܫܬܟܰܚ.20 ܘܰܢܩܽܘܡ ܥܰܠ ܡܰܬܩܢܶܗ܇ ܡܰܥܒܰܪ ܫܽܘܠܛܳܢ ܘܰܗܕܰܪ ܡܰܠܟ̈ܘܳܢ. ܘܰܒܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܙܥܽܘܖ̈ܶܐ ܢܶܬܬܒܰܪ܇ ܠܳܐ ܒܪܽܘܓܙܳܐ. ܘܠܳܐ ܒܩܺܐܪܣܳܐ. 21ܘܰܢܩܽܘܡ ܥܰܠ  ܐܰܬܪܶܗ ܚܰܠܳܫܳܐ. ܘܠܳܐ ܢܶܬܝܗܶܒ ܥܠܰܘܗܝ ܗܕܰܪ ܡܰܠܟ̈ܘܳܬ݂ܳܐ. ܘܢܺܐܬܶܐ ܒܫܶܠܝܳܐ܇ ܘܢܶܐܚܽܘܕ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܒܫܳܖ̈ܥܳܬܳܐ. 22 ܘܬܽܘܩܦܗܽܘܢ ܕܟܰܖ̈ܟܶܐ ܢܶܬܒܙܶܙ. ܘܢܶܬܬܰܒܪܽܘܢ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܐܳܦ ܡܕܰܒܖ̈ܳܢܶܐ ܕܕܺܝܰܬܺܝܩܺܝ. 23 ܘܡܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܫܬܰܘܬܦܺܝܢ ܠܶܗ ܢܶܥܒܕܽܘܢ ܥܠܰܘܗܝ ܢܶܟ݂ܠܳܐ. 24 ܘܢܶܣܰܩ ܘܢܶܬܩܰܦ ܒܥܰܡܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ. ܘܰܒܫܰܡ̈ܺܝܢܶܐ ܕܰܡܕܺܝ̈ܢܳܬܳܐ܇ ܘܢܶܥܒܶܕ ܡܶܕܶܡ ܕܠܳܐ ܥܒܰܕܘ ܐܰܒܳܗܰܘ̈ܗܝ ܘܰܐܒܳܗ̈ܶܐ ܕܰܐܒܳܗܰܘ̈ܗܝ. ܘܒܶܙܬܳܐ ܘܰܫܒܺܝܬܳܐ ܘܩܶܢܝܳܢܗܽܘܢ ܢܶܕܒܰܪ. ܘܥܰܠ ܟܰܖ̈ܟܰܝܗܽܘܢ ܢܶܬܚܰܫܰܒ ܡܰܚ̈ܫܒܳܢ.  25ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܙܰܒܢܳܐ܇ ܢܶܬܬܥܺܝܪ ܚܰܝܠܶܗ ܘܠܶܒܶܗ. ܥܰܠ ܡܰܠܟܳܐ ܕܬܰܝܡܢܳܐ. ܒܚܺܝܠ ܪܰܒ ܘܬܰܩܺܝܦ. ܘܡܰܠܟܳܐ ܕܬܰܝܡܢܳܐ܇ ܢܶܬܓܰܪܰܓ ܠܰܩܪܳܒܳܐ ܒܰܚܝܠܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܘܢܶܥܫܰܢ ܪܰܘܪܒܳܐܺܝܬ ܘܠܳܐ ܢܩܽܘܡ܇ ܡܶܛܽܠ ܕܢܶܬܚܰܫܒܽܘܢ ܥܠܰܘܗܝ ܡܰܚ̈ܫܒܳܢ. 26ܘܳܐܟ̈ܠܰܝ ܦܰܛܒܳܓܶܗ. ܢܶܬܒܪܽܘܢܶܗ. ܘܚܰܝܠܶܗ ܢܶܬܒܰܕܰܪ. ܘܢܶܦܠܽܘܢ ܚܖ̈ܺܝܒܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ. 27ܘܰܬܖ̈ܰܝܗܽܘܢ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܗܳܠܶܝܢ܇ ܠܶܒܗܽܘܢ ܠܒܺܝܫܬܳܐ. ܘܥܰܠ ܚܰܕ ܦܳܬܽܘܪܳܐ܇ ܢܶܟܠܳܐ ܢܡܰܠܠܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܢܰܨܠܚܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܡܰܛܺܝ ܩܶܨܳܐ ܠܙܰܒܢܶܗ܇ 28 ܘܢܶܗܦܽܘܟ ܠܰܐܪܥܶܗ ܒܚܰܝܠ. ܣܰܓܺܝ. ܘܠܶܒܶܗ ܥܰܠ ܩܝܳܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܇ 29 ܘܢܶܥܒܶܕ ܐܰܝܟ ܕܰܒܩܰܕܡܳܝܬܳܐ. ܘܳܐܦ ܒܰܐܚܪܳܝܬܳܐ. 30 ܘܢܺܐܬܝ̈ܳܢ ܥܠܰܘܗܝ ܡܰܫܖ̈ܝܳܬܳܐ ܕܟܬܝ̈ܐ ܘܢܶܬܒܪܽܘܢܳܗ̇. ܘܢܶܗܦܽܘܟ ܘܢܶܪܓܰܙ ܥܰܠ ܩܝܳܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܇ ܘܢܶܬܒܰܝܰܢ ܒܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܫܒܰܩܘ ܩܝܳܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. 31 ܘܬܽܘܩܦܗܽܘܢ. ܡܶܢܗܽܘܢ ܢܩܽܘܡ. ܘܰܢܛܰܢܦܽܘܢ ܡܰܩܕܫܳܐ ܥܰܫܺܝܢܳܐ܇ ܘܢܰܥܒܪܽܘܢ ܩܽܘܖ̈ܒܳܢܶܐ. ܘܢܶܬܠܽܘܢ ܛܰܢܦܽܘܬܳܐ ܠܰܚܒܳܠܳܐ. 32 ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܡܰܥܠܶܝܢ ܥܰܠ ܩܝܳܡܳܐ ܢܚܰܝܶܒ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܥܰܡܳܐ ܕܝܳܕܥܺܝܢ ܕܶܚܠܬ݂ܳܐ ܢܶܬܩܦܽܘܢ. 33 ܘܙܰܕܺܝܩܰܘ̈ܗܝ ܕܥܰܡܳܐ ܢܰܠܦܽܘܢ ܠܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ. ܘܢܶܬܬܰܩܠܽܘܢ ܒܚܰܪܒܳܐ ܘܰܒܢܽܘܪܳܐ ܒܫܶܒܝܳܐ ܘܰܒܒܶܙܬܳܐ ܝܰܘܡ̈ܗܢ. ܐܳܠܶܦ. 34 ܘܡܳܐ ܕܶܐܣܬܚܶܦܘ܇ ܢܶܬܥܰܕܪܽܘܢ ܥܽܘܕܪܳܢܳܐ ܩܰܠܺܝܠ. ܘܢܶܬܬܰܘܣܦܽܘܢ. ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܣܰܓܺܝ ܒܦܳܠܓܽܘܬܳܐ. 35 ܘܡܶܢ ܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ. ܢܶܣܬܰܚܦܽܘܢ. ܠܡܒܚܪ ܒܗܽܘܢ. ܘܰܠܡܶܬܒܰܝܳܢܽܘ ܥܰܕ ܩܶܨܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܬܽܘܒ. ܐܺܝܬ ܢܽܘܓܪܳܐ ܠܙܰܒܢܳܐ. 36 ܘܢܶܥܒܶܕ ܡܰܠܟܳܐ. ܐܰܝܟ ܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܘܢܶܬܬܪܺܝܡ ܥܰܠ ܟܽܠ ܐܰܠܳܗ. ܘܥܰܠ ܐܰܠܳܗ ܐܰܠܳܗ̈ܺܝܢ ܢܡܰܠܶܠ ܪܰܘܖ̈ܒܳܢ. ܘܢܰܨܠܰܚ ܥܰܕ ܢܶܫܠܰܡ ܪܽܘܓܙܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܦܳܣܺܝܩܬܳܐ ܐܶܬܥܰܒܕܰܬ. 37 ܘܒܰܐܠܳܗܳܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܰܘܗܝ. ܠܳܐ ܢܶܬܒܰܝܰܢ. ܘܥܰܠ ܪܶܓܰܬ ܢܶܫ̈ܶܐ ܘܥܰܠ ܟܽܠ ܐܰܠܳܗ. ܠܳܐ ܢܶܬܚܰܫܰܒ. ܐܶܠܳܐ ܥܰܠ ܟܽܠ ܢܶܬܬܪܺܝܡ. 38 ܘܠܰܐܠܳܗܳܐ ܥܰܫܺܝܢܳܐ ܥܰܠ ܡܰܬܩܢܶܗ ܢܝܰܩܰܪ. ܘܠܰܐܠܳܗܳܐ ܕܠܳܐ ܝܺܕܰܥܘ ܐܰܒܳܗ̈ܰܘܗܝ. ܢܝܰܩܰܪ. ܒܕܰܗܒܳܐ ܘܰܒܣܺܐܡܳܐ. ܘܰܒܚܽܘܡܖ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܘܰܒܪܶܓܬܳܐ. 39 ܘܢܶܥܒܰܪ ܠܟܰܖ̈ܟܶܐ ܥܰܫܺܝ̈ܢܶܐ ܥܰܠ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ ܢܽܘܟܖ̈ܳܝܶܐ܇ ܕܢܶܚܙܶܐ ܘܢܶܫܠܰܛ ܒܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ. ܘܰܐܪܥܳܐ ܢܦܰܠܶܓ ܒܰܕܡܰܝ̈ܳܐ. 40 ܘܰܒܥܶܕܳܢ ܩܶܨܳܐ ܢܶܬܟܰܬܰܫ ܥܰܡܶܗ ܡܰܠܟܳܐ ܕܬܰܝܡܢܳܐ. ܘܢܶܬܬܙܺܝܥ ܥܠܰܘܗܝ ܡܰܠܟܳܐ ܕܓܰܪܒܝܳܐ܇ ܒܙܰܘ̈ܓܶܐ ܘܰܒܦܰܖ̈ܳܫܶܐ. ܘܒܶܐܠܦ̈ܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܬܳܐ. ܘܢܶܥܽܘܠ ܒܰܐܪܥܳܐ. 41ܘܢܶܡܛܶܐ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܢܶܬܩܰܛܠܽܘܢ. ܘܗܳܠܶܝܢ ܢܶܬܦܰܨܽܘܢ ܡܶܢ ܐܺܝܕ݂ܰܘ̈ܗܝ. ܐܰܕܽܘܡ ܘܡܽܘܐܳܒ. ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܽܘܢ. 42 ܘܢܰܘܫܶܛ ܐܺܝܕܶܗ ܒܰܐܬܖ̈ܰܘܳܬܳܐ. ܘܰܐܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. ܠܳܐ ܬܶܫܬܰܘܙܰܒ ܡܶܢ ܐܺܝܕ݂ܰܘ̈ܗܝ. 43 ܘܢܶܫܠܰܛ ܒܶܝܬ ܓܰܙܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܘܰܕܣܺܐܡܳܐ ܘܰܕܟܽܠ ܪܶܓܰܬ ܡܶܨܪܶܝܢ. ܘܠܽܘܒܳܝ̈ܶܐ ܘܟܽܘܫܳܝ̈ܶܐ. ܢܶܗܘܽܘܢ ܒܥܽܘܕܪܳܢܶܗ.44 ܘܛܶܒ̈ܶܐ ܢܣܰܪܗܒܽܘܢܶܗ ܡܶܢ ܡܰܕܢܚܳܐ ܘܡܶܢ ܓܰܪܒܝܳܐ. ܘܢܶܦܽܘܩ ܒܚܶܡܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܠܡܶܚܪܰܒ ܘܰܠܡܰܘܒܳܕܽܘ ܠܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ. 45 ܘܢܶܩܽܘܫ ܡܰܫܟܢܶܗ. ܒܰܐܬܪܳܐ ܫܰܦܝܳܐ. ܒܶܝܬ ܝܰܡܳܐ ܠܛܽܘܪܳܐ ܘܢܶܛܰܪ ܩܽܘܕܫܶܗ. ܘܢܶܡܛܶܐ ܥܶܕܳܢ ܩܶܨܶܗ܇ ܘܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܶܗ ܡܥܰܕܪܳܢܳܐ.

 

 

 

 

ܩܦܠܐܘܢ܆ ܝܒ.

1 ܒܶܗ ܒܙܰܒܢܳܐ ܗܰܘ܇ ܢܩܽܘܡ ܡܺܝܟܳܐܶܝܠ ܡܰܠܰܐܟܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܰܦܩܺܝܕ ܥܰܠ ܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܳܟ. ܘܢܶܗܘܶܐ ܙܰܒܢܳܐ ܕܽܐܘܠܨܳܢܳܐ. ܕܠܳܐ ܗܘܳܐ ܐܰܟܘܳܬܶܗ ܡܶܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܥܳܠ̈ܡܶܐ. ܘܒܶܗ ܒܙܰܒܢܳܐ ܗܰܘ܇ ܢܶܫܬܰܘܙܰܒ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܳܟ܇ ܟܽܠ ܕܢܶܫܬܟܰܚ ܕܰܟܬܺܝܒ ܒܣܶܦܪܳܐ.2 ܘܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܕܳܡܟܺܝܢ ܒܥܰܦܪܳܐ. ܢܶܬܬܥܺܝܪܽܘܢ. ܗܳܠܶܝܢ ܠܚ̈ܰܝܰܝ ܥܳܠ̈ܡܶܐ. ܘܗܳܠܝܶܢ ܠܰܐܒܕܳܢܳܐ ܘܰܠܚܶܣܕܳܐ ܕܚܰܒܖ̈ܰܝܗܽܘܢ ܠܥܳܠܰܡ.3 ܘܥܳܒܕ̈ܰܝ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܘܣܰܟܽܘܠ̈ܬܳܢܶܐ܇ ܢܢܰܗܪܽܘܢ ܐܰܝܟ ܢܽܘܗܪܶܗ ܕܰܪܩܺܝܥܳܐ. ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܡܙܰܟܶܝܢ ܠܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ܇ ܢܶܗܘܽܘܢ ܡܰܙܗܖ̈ܺܝܢ ܘܩܳܝܡܺܝܢ ܐܰܝܟ ܟܰܘܟ̈ܒܶܐ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܠܥܳܠܰܡ ܘܰܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ. 4 ܘܰܐܢ̱ܬ ܕܶܝܢ ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ܇ ܚܬܽܘܡ ܦܶܬܓܳܡ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܘܰܫܬܽܘܩ ܘܰܚܬܽܘܡ ܣܶܦܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܥܰܕ ܥܶܕܳܢ ܩܶܨܳܐ. ܘܢܶܒܥܽܘܢ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ. ܘܬܶܣܓܶܐ ܝܺܕܰܥܬܳܐ. 5 ܘܰܚܙܺܝܬ ܐܶܢܳܐ ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ܇ ܘܗܳܐ ܬܪܶܝܢ ܐܚܖ̈ܳܢܺܝܢ ܩܳܝܡܺܝܢ ܚܰܕ ܒܗܳܕܶܐ ܣܶܦܬܶܗ ܕܢܰܗܪܳܐ ܘܚܰܕ ܒܗܳܝ.6 ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܓܰܒܪܳܐ ܕܰܠܒܺܝܫ ܠܒܽܘܫ̈ܺܝܢ ܕܺܐܝܩܳܪ ܘܩܳܐܶܡ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܢܰܗܪܳܐ. ܥܕܰܡܳܐ ܠܶܐܡܰܬܝ ܩܶܨܳܐ ܗܳܢܳܐ.7 ܘܫܶܡܥܶܬ ܠܓܰܒܪܳܐ ܕܰܠܒܺܝܫ ܠܒܽܘܫܺܝ̈ܢ ܕܺܐܝܩܳܪ ܘܩܳܐܶܡ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܢܰܗܪܳܐ. ܕܰܐܪܺܝܡ ܝܰܡܺܝܢܶܗ ܘܣܶܡܳܠܶܗ ܠܘܳܬ ܫܡܰܝܳܐ܇ ܘܺܝܡܳܐ ܒܚܰܝ ܥܳܠ̈ܡܶܐ. ܕܰܠܥܶܕܳܢ ܥܶܕ̈ܳܢܺܝܢ ܘܦܶܠܓܽܘܬ ܥܶܕܳܢ܇ ܘܰܒܥܶܕܳܢ ܕܢܶܬܦܰܨ̈ܝܳܢ ܐܺܝܕ̈ܰܝܳܐ ܕܟܽܠ ܥܰܡܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ܇ ܢܶܫ̈ܠܡܳܢ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ. 8 ܘܶܐܢܳܐ ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ ܫܶܡܥܶܬ ܘܠܳܐ ܐܶܫܬܰܘܕܥܶܬ. ܘܶܐܡܪܶܬ. ܡܳܪܝ ܡܳܢܳܐ ܒܳܬܰܪ ܗܳܠܶܝܢ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ. ܙܶܠ ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ. 9 ܡܶܛܽܠ ܕܰܟܣܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܘܰܚܬܺܝܡܺܝܢ ܦܶܬܓܳܡ̈ܶܐ ܥܰܕ ܥܶܕܳܢ ܩܶܨܳܐ. 10 ܢܶܬܓܒܽܘܢ ܘܢܶܬܚܰܘܪܽܘܢ ܘܢܶܬܒܰܚܪܽܘܢ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ. ܘܢܶܚܛܽܘܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ܇ ܘܠܳܐ ܢܶܣܬܰܟܠܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ. ܥܳܒܕ̈ܰܝ ܛܳܒ̈ܳܬܳܐ ܕܶܝܢ. ܢܶܣܬܰܟܠܽܘܢ.11 ܘܡܶܢ ܙܰܒܢܳܐ܇ ܕܢܶܥܒܰܪ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ܇ ܬܶܬܝܗܶܒ ܛܰܢܦܽܘܬܳܐ ܠܰܚܒܳܠܳܐ ܝܰܘܡ̈ܺܝܢ ܐܳܠܶܦ ܘܡܰܐܬܶܝܢ ܘܬܶܫܥܺܝܢ. 12 ܘܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܡܰܢ ܕܰܢܣܰܟܶܐ ܕܢܶܡܛܶܐ ܠܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܐܳܠܶܦ ܘܰܬܠܳܬܡܳܐܐ ܘܰܬܠܳܬܺܝܢ ܘܚܰܡܫܳܐ. 13 ܘܰܐܢܬ ܕܳܢܺܝܐܶܝܠ܇ ܙܶܠ ܠܩܶܨܳܐ ܢܽܘܚ܇ ܘܰܬܩܽܘܡ ܠܙܰܒܢܳܟ. ܠܣܰܘܦ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ.

 

 

ܠܥܠ