ܒ. ܫܡܘܐܝܠ

ܟܬ݂ܳܒܳܐ ܕܰܫܡܽܘܐܶܝܠ. ܒ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ.. ܐ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܒ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܓ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܕ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܗ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܘ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܙ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܚ ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܛ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܐ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܒ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܓ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܕ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܗ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܘ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܙ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܚ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܛ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟܐ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟܒ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟܓ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟܕ.

 

 

 

 

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ.. ܐ.

1 ܘܰܗܘܳܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܡܺܝܬ݂ ܫܳܐܘܳܠ. ܘܕܰܘܺܝܕ݂ ܗܦܰܟ݂ ܡܶܢ ܕܰܠܡܶܚܪܰܒ ܠܥܰܡܠܩܳܝ̈ܶܐ. ܘܺܝܬ݂ܶܒ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܒܨܶܢܩܠܰܓ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܬܪܶܝܢ. 2 ܘܰܗܘܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ. ܘܗܳܐ ܓܰܒܪܳܐ ܐܶܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܡܶܢ ܠܘܳܬ݂ ܫܳܐܘܳܠ. ܘܰܡܨܰܪܶܝܢ ܠܒܽܘܫܰܘ̈ܗܝ. ܘܐܕܰܡܬ݂ܳܐ ܒܪܺܝܫܶܗ. ܘܰܗܘܳܐ ܕܟܰܕ݂ ܐܶܬ݂ܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܕܰܘܺܝܕ݂. ܢܦܰܠ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܘܰܣܓܶܕ݂ ܠܶܗ. 3 ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܕܰܘܺܝܕ݂. ܡܶܢ ܐܰܝܡܶܟܳܐ ܐܶܬܰܝܬ. ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ. ܡܶܢ ܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܐܶܫܬܰܘܙܒܶܬ݂. 4 ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܕܰܘܺܝܕ݂. ܡܳܢܰܘ ܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ. ܚܰܘܳܢܝ. ܘܶܐܡܰܪ. ܥܪܰܩ ܥܰܡܳܐ ܡܶܢ ܩܪܳܒܳܐ. ܘܳܐܦ ܣܽܘܓ݂ܳܐܐ ܢܦܰܠ ܡܶܢ ܥܰܡܳܐ. ܘܳܐܦ ܫܳܐܘܳܠ ܘܝܽܘܢܳܬ݂ܳܢ ܒܪܶܗ ܡܺܝܬ݂ܘ. 5 ܘܶܐܡܰܪ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܠܰܥܠܰܝܡܳܐ. ܚܰܘܳܢܝ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܡܺܝܬ݂ܘ ܫܳܐܘܳܠ ܘܝܽܘܢܳܬ݂ܳܢ ܒܪܶܗ. 6 ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܥܠܰܝܡܳܐ ܗܰܘ. ܡܶܣܬܰܩܒܳܠܽܘ ܐܶܣܬܰܩܒܠܶܬ݂ ܒܛܽܘܪܳܐ ܕܰܓܠܰܒܽܘܥ. ܘܗܳܐ ܫܳܐܘܳܠ ܣܡܺܝܟ݂ ܥܰܠ ܡܽܘܪܢܺܝܬܶܗ. ܘܡܰܖ̈ܟܒܳܬ݂ܳܐ ܘܓܰܒܖ̈ܶܐ ܘܦܰܖ̈ܳܫܶܐ ܐܰܕ݂ܪܟ݂ܽܘܗܝ. 7 ܘܶܐܬ݂ܦܢܺܝ ܠܒܶܣܬܪܶܗ ܘܰܚܙܳܢܝ ܘܰܩܪܳܢܝ. ܘܶܐܡܪܶܬ݂ ܗܳܐ ܐܶܢܳܐ. 8 ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ ܡܰܢ ܐܰܢ̱ܬ. ܘܶܐܡܪܶܬ݂ ܠܶܗ ܥܰܡܠܩܳܝܳܐ ܐ̱ܢܳܐ. 9 ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ. ܩܽܘܡ ܥܠܰܝ ܘܰܩܛܽܘܠܰܝܢܝ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܚܕܽܘܢܝ ܨܰܘܖ̈ܳܢܶܐ. ܘܟܽܠܳܗ̇ ܢܰܦܫܝ ܒܺܝ. 10 ܘܩܳܡܶܬ݂ ܥܠܰܘܗܝ ܘܰܩܛܰܠܬܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܝܶܕ݂ܥܶܬ݂ ܕܠܳܐ ܚܳܝܶܐ ܒܳܬܰܪ ܡܰܦܽܘܠـܬܶܗ. ܘܢܶܣܒܶܬ݂ ܟܠܺܝܠܳܐ ܕܰܒܪܺܝܫܶܗ. ܘܩܽܘܠܒܳܐ ܕܒܰܕ݂ܪܳܥܶܗ. ܘܰܐܝܬܺܝܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܠܡܳܪܝ. ܠܗܳܪܟܳܐ. 11 ܘܶܐܚܰܕ݂ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܒܰܠܒܽܘܫܰܘ̈ܗܝ. ܘܨܰܪܺܝ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܳܐܦ ܟܽܠܗܽܘܢ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܕܥܰܡܶܗ. 12 ܘܰܐܪܩܶܕ݂ܘ ܘܰܒܟ݂ܰܘ. ܘܨܳܡܘ ܥܕܰܡܳܐ ܠܪܰܡܫܳܐ. ܥܰܠ ܫܳܐܘܳܠ ܘܥܰܠ ܝܽܘܢܳܬ݂ܳܢ ܒܪܶܗ. ܘܥܰܠ ܥܰܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܥܰܠ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܕܰܢܦܰܠܘ ܒܚܰܪܒܳܐ. 13 ܘܶܐܡܰܪ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܠܰܥܠܰܝܡܳܐ ܗܰܘ ܕܚܰܘܝܶܗ. ܡܶܢ ܐܰܝܡܶܟܳܐ ܐܰܢ̱ܬ. ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ. ܒܰܪ ܓܰܒܪܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܓܺܝܽܘܪܳܐ ܥܰܡܠܩܳܝܳܐ. 14 ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܕܰܘܺܝܕ݂. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܠܳܐ ܕܚܶܠܬ ܠܡܰܘܫܳܛܽܘ ܐܺܝܕ݂ܳܟ݂ ܠܰܡܚܰܒܳܠܽܘ ܠܰܡܫܺܝܚܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. 15 ܘܰܩܪܳܐ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܠܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܥܠܰܝ̈ܡܶܐ. ܘܶܐܡܰܪ. ܩܪܽܘܒ ܦܓܰܥ ܒܶܗ. ܘܰܩܪܶܒ ܦܓܰܥ ܒܶܗ. ܘܰܡܚܳܝܗܝ ܘܡܺܝܬ݂. 16 ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܕܰܘܺܝܕ݂. ܕܡܳܟ݂ ܒܪܺܝܫܟ݂. ܡܶܛܽܠ ܕܦܽܘܡܳܟ ܣܗܶܕ݂ ܒܳܟ݂. ܕܶܐܡܰܪܬ ܕܶܐܢܳܐ ܩܶܛܠܶܬ݂ ܠܰܡܫܺܝܚܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. 17 ܘܶܐܠܳܐ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܐܽܘܠܺܝܬ݂ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܥܰܠ ܫܳܐܘܳܠ. ܘܥܰܠ ܝܽܘܢܳܬ݂ܳܢ ܒܪܶܗ. 18 ܘܶܐܡܰܪ. ܠܡܰܠܳܦܽܘ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܩܶܫܬܳܐ. ܗܳܐ ܟܬ݂ܺܝܒ ܒܰܣܦܰܪ ܐܳܫܺܝܪ. 19 ܛܰܒܝܳܐ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܥܰܠ ܖ̈ܳܡܳܬܳܟ݂ ܩܛܺܝ̈ܠܶܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܢܦܰܠܘ ܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܶܐ. 20 ܠܳܐ ܬܚܰܘܢ ܒܓܰܬ݂. ܘܠܳܐ ܬܣܰܒܪܽܘܢ ܒܫܽܘܩ̈ܶܐ ܕܰܐܫܩܳܠܽܘܢ. ܕܠܳܐ ܢܶܚ̈ܕܝܳܢ ܒ̈ܢܳܬ݂ ܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ. ܘܠܳܐ ܢܕ݂ܽܘ̈ܨܳܢ ܒ̈ܢܳܬ݂ ܥܽܘܖ̈ܠܶܐ. 21 ܛܽܘܪܳܐ ܕܰܓ̣ܠܰܒܽܘܥ. ܠܳܐ ܛܰܠܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܛܪܳܐ ܥܠܰܝܟܽܘܢ. ܘܚܰܩ̈ܠܳܬ݂ܳܐ ܕܰܡܦܰܖ̈ܫܺܝܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܬܰܡܳܢ ܐܶܬܬܰܒܪܰܬ݂ ܣܰܟܪܳܐ ܕܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܶܐ. ܣܰܟܪܶܗ ܕܫܳܐܘܳܠ ܕܰܡܫܺܝܚ ܗܘܳܐ ܒܡܶܫܚܳܐ. 22 ܡܶܢ ܕܡܳܐ ܕܰܩܛܺܝ̈ܠܶܐ ܘܡܶܢ ܬܰܪܒܳܐ ܕܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܶܐ. ܩܶܫܬܶܗ ܕܝܽܘܢܳܬ݂ܳܢ ܠܳܐ ܗܳܦܟܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܠܒܶܣܬܪܳܗ̇. ܘܚܰܪܒܶܗ ܕܫܳܐܘܳܠ ܠܳܐ ܗܳܦܟܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܣܪܺܝܩܳܐܺܝܬ݂. 23 ܫܳܐܘܳܠ ܘܝܽܘܢܳܬܳܢ ܖ̈ܚܺܝܡܶܐ ܘܒܰܣܺܝ̈ܡܶܐ. ܒܚܰܝ݂ܰܝ݂̈ܗܽܘܢ ܘܰܒܡܰܘܬܗܽܘܢ ܠܳܐ ܦܪܰܫܘ. ܡܶܢ ܢܶܫܖ̈ܶܐ ܩܰܠܺܝܠܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܘܡܶܢ ܐܰܖ̈ܝܰܘܳܬ݂ܳܐ ܥܰܫܺܝܢܺܝܢ ܗܘܰܘ. 24 ܒ̈ܢܳܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܥܰܠ ܫܳܐܘܳܠ ܒܟ݂ܳܝܶܝ̈ܢ. ܕܡܰܠܒܶܫ ܗܘܳܐ ܠܟܶܝܢ ܙܚܽܘܖ̈ܝܳܬ݂ܳܐ ܥܰܠ ܨܽܘܒ̈ܥܳܢܶܐ. ܘܡܰܣܶܩ ܗܘܳܐ ܨܽܘܖ̈ܳܬ݂ܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܥܰܠ ܠܒܽܘ̈ܫܰܝܟܶܝܢ. 25 ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܢܦܰܠܘ ܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܶܐ ܒܓܰܘ ܩܪܳܒܳܐ. ܝܽܘܢܳܬ݂ܳܢ ܥܰܠ ܖ̈ܳܡܳܬ݂ܳܟ݂ ܩܛܺܝ̈ܠܶܐ. 26 ܥܳܩܰܬ݂ ܠܺܝ ܥܠܰܝܟ ܐܳܚܝ ܝܽܘܢܳܬ݂ܳܢ. ܚܰܒܺܝܒ ܗܘܰܝܬ ܠܺܝ ܛܳܒ. ܦܪܺܝܫܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܠܺܝ ܪܶܚܡܬܳܟ݂ ܡܶܢ ܪܶܚܡܬ݂ܳܐ ܕܢܶܫ̈ܶܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܢܦܰܠܘ ܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܶܐ. ܘܶܐܒܰܕ݂ܘ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܕܰܩܪܳܒܳܐ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܒ.

 

1 ܘܰܗܘܳܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪܟܶܢ. ܘܰܫܐܶܠ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܒܡܳܪܝܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ. ܐܶܣܰܩ ܠܰܚܕ݂ܳܐ ܡܶܢ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܡܳܪܝܳܐ ܣܰܩ. ܘܶܐܡܰܪ ܕܰܘܺܝܕ݂. ܠܰܐܝܟܳܐ ܐܶܣܰܩ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܠܚܶܒܪܽܘܢ. 2 ܘܰܣܠܶܩ ܠܬܰܡܳܢ ܕܰܘܺܝܕ݂. ܐܳܦ ܬܰܪܬܶܝܢ ܢܶܫܰܘ̈ܗܝ. ܐܰܚܺܝܢܥܶܡ ܕܡܶܢ ܐܺܝܙܰܪܥܺܝܠ. ܘܰܐܒܺܝܓܶܠ ܐܰܢ̱ܬܬܶܗ ܕܢܳܒܳܠ ܟܰܪܡܠܳܝܳܐ. 3 ܘܕܰܘܺܝܕ݂ ܘܓܰܒܖ̈ܰܘܗܝ ܥܰܡܶܗ ܣܠܶܩܘ. ܘܐ̱ܢܳܫܰܝ̈ ܒܰܝܬܶܗ. ܘܺܝܬ݂ܶܒܘ ܒܚܶܒܪܽܘܢ. 4 ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܠܡܶܡܫܰܚ ܬܰܡܳܢ ܠܕܰܘܺܝܕ݂. ܕܢܰܡܠܶܟ݂ ܥܰܠ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܺܗܽܘܕܳܐ. ܘܚܰܘܺܝܘ ܠܕܰܘܺܝܕ݂. ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܶܗ ܕܐ̱ܢܳܫܰܝ̈ ܝܳܒܺܝܫ ܕܓܶܠܥܳܕ݂ ܩܒܰܪܘ ܠܫܳܐܘܳܠ. 5 ܘܫܰܕܰܪ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܐܺܝܙܓܰܕ̈ܶܐ ܠܘܳܬ݂ ܐ̱ܢܳܫܰܝ̈ ܝܳܒܺܝܫ ܕܓܶܠܥܳܕ݂ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܒܪܺܝܟ݂ܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܕܰܥܒܰܕܬܽܘܢ ܛܰܝܒܽܘܬ݂ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܥܰܡ ܡܳܪܟܽܘܢ ܥܰܡ ܫܳܐܘܳܠ ܕܰܩܒܰܪܬܽܘܢܳܝܗܝ. 6 ܘܗܳܫܳܐ ܢܶܥܒܶܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡܟܽܘܢ ܛܰܝܒܽܘܬ݂ܳܐ ܘܩܽܘܫܬܳܐ. ܘܳܐܦ ܐܶܢܳܐ ܐܶܥܒܶܕ݂ ܥܰܡܟܽܘܢ ܛܰܝܒܽܘܬ݂ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܕܰܥܒܰܕܬܽܘܢ ܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ ܗܳܢܳܐ. 7 ܘܗܳܫܳܐ ܢܶܬ݂ܚܰܝ̈ܠܳܢ ܐܺܝܕܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܘܰܗܘܰܘ ܒܢܰܝ̈ ܚܰܝܠܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܡܺܝܬ݂ ܡܳܪܟܽܘܢ ܫܳܐܘܳܠ. ܘܠܺܝ ܡܫܰܚܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܕܰܐܡܠܶܟ݂ ܥܠܰܝܗܽܘܢ. 8 ܘܰܐܒܢܺܝܪ ܒܰܪ ܢܺܝܪ ܪܰܒ ܚܰܝܠܶܗ ܕܫܳܐܘܳܠ. ܕܒܰܪ ܠܰܐܫܒܳܫܽܘܠ ܒܰܪ ܫܳܐܘܳܠ. ܘܰܐܥܒܪܶܗ ܠܡܰܚܢܺܝܡ. 9 ܘܰܐܡܠܟܶܗ ܥܰܠ ܓܶܠܥܳܕ݂ ܘܥܰܠ ܓܳܫܽܘܪ ܘܥܰܠ ܐܺܝܙܰܪܥܺܝܠ. ܘܥܰܠ ܐܰܦܪܶܝܡ. ܘܥܰܠ ܒܶܢܝܳܡܶܝܢ ܘܥܰܠ ܟܽܠܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 10 ܒܰܪ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܗܘܳܐ ܫܢܺܝ̈ܢ ܐܰܫܒܳܫܽܘܠ ܒܰܪ ܫܳܐܘܳܠ ܟܰܕ݂ ܐܰܡܠܶܟ݂ ܥܰܠ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܬܰܪܬܶܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܐܰܡܠܶܟ݂. ܒܪܰܡ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܗܘܰܘ ܒܳܬܰܪ ܕܰܘܺܝܕ݂. 11 ܘܰܗܘܳܐ ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܕܰܐܡܠܶܟ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܒܚܶܒܪܽܘܢ ܥܰܠ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܫܒܰܥ ܫܢܺܝ̈ܢ ܘܶܫܬܳܐ ܝܰܖ̈ܚܺܝܢ. 12 ܘܰܢܦܰܩ ܐܰܒܢܺܝܪ ܒܰܪ ܢܺܝܪ ܘܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐܫܒܳܫܽܘܠ ܒܰܪ ܫܳܐܘܳܠ ܡܶܢ ܡܰܚܢܺܝܡ ܠܓܶܒܥܽܘܢ. 13 ܘܝܽܘܐܳܒ ܒܰܪ ܨܽܘܪܺܝܳܐ ܘܓܰܒܖ̈ܰܘܗܝ ܕܕܰܘܺܝܕ݂ ܢܦܰܩܘ. ܘܰܦܓܰܥܘ ܒܗܽܘܢ ܒܰܥܠܰܝ̈ܡܶܐ ܒܓܶܒܥܽܘܢ ܐܰܟ݂ܚܕ݂ܳܐ. ܘܺܝܬ݂ܶܒܘ ܗܳܠܶܝܢ ܥܠܰܝ̈ܡܶܐ ܡܶܟܳܐ. ܘܗܳܠܶܝܢ ܥܠܰܝ̈ܡܶܐ ܡܶܟܳܐ. 14 ܘܶܐܡܰܪ ܐܰܒܢܺܝܪ ܠܝܽܘܐܳܒ. ܢܩܽܘܡܽܘܢ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܢܶܫܬܥܽܘܢ ܩܕܳܡܰܝܢ. ܘܶܐܡܰܪ ܝܽܘܐܳܒ ܢܩܽܘܡܽܘܢ. 15 ܘܩܳܡܘ ܘܰܥܒܰܪܘ ܒܡܶܢܝܳܢܳܐ ܬܪܶܥܣܰܪ ܕܒܶܢܝܳܡܶܝܢ ܕܰܐܫܒܳܫܽܘܠ ܒܰܪ ܫܳܐܘܳܠ. ܘܬܪܶܥܣܰܪ ܡܶܢ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܕܕܰܘܺܝܕ݂. 16 ܘܶܐܚܰܕ ܐ̱ܢܳܫ ܒܪܺܝܫ ܚܰܒܪܶܗ. ܘܣܰܝܦܶܗ ܥܰܠ ܓܶܢ̱ܒ ܚܰܒܪܶܗ. ܘܰܢܦܰܠܘ ܐܰܟ݂ܚܕ݂ܳܐ. ܘܰܩܪܰܘ ܠܰܐܬ݂ܪܳܐ ܗܰܘ. ܚܰܩܠܰܬ݂ ܨܳܪܳܢ ܕܰܒܓܶܒܥܽܘܢ. 17 ܘܰܗܘܳܐ ܩܪܳܒܳܐ ܥܰܫܺܝܢ ܛܳܒ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ. ܘܶܐܬܬܒܰܪ ܐܰܒܢܺܝܪ ܘܓܰܒܖ̈ܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܩܕ݂ܳܡ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܕܕܰܘܺܝܕ݂. 18 ܘܰܗܘܰܘ ܬܰܡܳܢ ܬܠܳܬܳܐ ܒܢܶܝ̈ܗ̇ ܕܨܽܘܪܺܝܳܐ. ܝܽܘܐܳܒ ܘܰܐܒܺܝܫܝ ܘܰܥܫܳܐܶܝܠ. ܘܰܥܫܳܐܶܝܠ ܩܰܠܺܝܠ ܗܘܳܐ ܒܖ̈ܶܓܠܰܘܗܝ ܐܰܝܟ݂ ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܛܒܰܝ̈ܳܐ ܕܰܒܡܰܕܒܪܳܐ. 19 ܘܰܪܕܰܦ ܥܫܳܐܶܝܠ ܒܳܬܰܪ ܐܰܒܢܺܝܪ. ܘܠܳܐ ܣܛܳܐ ܠܡܺܐܙܰܠ ܠܳܐ ܠܝܰܡܺܝܢܳܐ ܘܠܳܐ ܠܣܶܡܳܠܳܐ. ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܐܰܒܢܺܝܪ. 20 ܘܶܐܬ݂ܦܢܺܝ ܐܰܒܢܺܝܪ ܠܒܶܣܬܪܶܗ. ܘܶܐܡܰܪ. ܐܰܢ̱ܬ ܗܽܘ ܗܳܢܳܐ ܥܫܳܐܶܝܠ. ܘܶܐܡܰܪ ܐܶܢܳܐ ܗܽܘ.21 ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܐܰܒܢܺܝܪ. ܣܛܺܝ ܠܳܟ݂ ܠܝܰܡܺܝܢܳܟ݂ ܐܰܘ ܠܣܶܡܳܠܳܟ݂. ܘܰܐܚܽܘܕ݂ ܠܳܟ݂ ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܛܠܳܝ̈ܶܐ. ܘܣܰܒ ܠܳܟ݂ ܙܰܝܢܶܗ. ܘܠܳܐ ܨܒܳܐ ܥܫܳܐܶܝܠ ܕܢܶܣܛܶܐ ܡܶܢ ܒܳܬܪܶܗ. 22 ܘܰܐܘܣܶܦ ܬܽܘܒ ܐܰܒܢܺܝܪ ܠܡܺܐܡܰܪ ܠܰܥܫܳܐܶܝܠ ܕܢܶܣܛܶܐ ܡܶܢ ܒܳܬܪܶܗ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܣܛܺܝ ܠܳܟ݂ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪܝ. ܕܠܳܐ ܐܶܡܚܶܝܟ݂ ܘܰܐܪܡܶܝܟ݂ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ. ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܐܰܪܺܝܡ ܐܰܦܰܝ̈ ܘܶܐܚܽܘܪ ܒܝܽܘܐܳܒ ܐܰܚܽܘܟ݂. 23 ܘܠܳܐ ܨܒܳܐ ܠܡܶܣܛܳܐ. ܘܰܡܚܳܝܗܝ ܐܰܒܢܺܝܪ ܒܕ݂ܽܘܢܒܳܐ ܕܢܰܝܙܟ݂ܳܐ ܥܰܠ ܚܰܕ݂ܝܶܗ. ܘܰܢܦܰܩ ܡܶܢ ܒܶܣܬܪܶܗ. ܘܰܢܦܰܠ ܬܰܡܳܢ. ܘܡܺܝܬ݂ ܥܰܠ ܕܽܘܟܬܶܗ. ܘܟܽܠ ܕܳܐܬܶܐ ܗܘܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܕܽܘܟܬܳܐ ܗܳܝ ܕܰܢܦܰܠ ܬܰܡܳܢ ܥܫܳܐܶܝܠ. ܩܳܐܶܡ ܗܘܳܐ. 24 ܘܩܳܡ ܝܽܘܐܳܒ ܘܰܐܒܺܝܫܰܝ ܘܰܪܕܰܦܘ ܒܳܬܰܪ ܐܰܒܢܺܝܪ. ܫܶܡܫܳܐ ܥܪܰܒ. ܘܗܶܢܽܘܢ ܡܰܛܺܝܘ ܠܓܶܒܥܰܬ݂ ܝܰܡܳܐ ܕܰܩܕ݂ܳܡ ܓܺܝܚ. ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܡܰܕܒܪܳܐ ܕܓܶܒܥܽܘܢ. 25 ܘܶܐܬ݂ܟܰܢܰܫܘ ܒܢܰܝ̈ ܒܶܢܝܳܡܶܝܢ ܒܳܬܰܪ ܐܰܒܢܺܝܪ. ܘܰܗܘܰܘ ܓܽܘܕܳܐ ܚܕ݂ܳܐ. ܘܩܳܡܘ ܥܰܠ ܪܺܝܫ ܪܳܡܬ݂ܳܐ ܚܕ݂ܳܐ. 26 ܘܰܩܪܳܐ ܐܰܒܢܺܝܪ ܠܝܽܘܐܳܒ. ܘܶܐܡܰܪ. ܠܥܳܠܡܺܝܢ ܬܩܰܛܶܠܝ ܚܰܪܒܳܐ. ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܐܰܢ̱ܬ ܕܡܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ݂ ܬܶܗܘܶܐ ܒܰܐ̱ܚܪܳܝܬܳܐ. ܥܕܰܡܳܐ ܠܶܐܡܰܬ݂ܝ ܠܳܐ ܬܺܐܡܰܪ ܠܥܰܡܳܐ ܠܡܶܗܦܰܟ݂ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܐܰܚܰܝ̈ܗܽܘܢ. 27 ܘܶܐܡܰܪ ܝܽܘܐܳܒ. ܚܰܝ ܗܽܘ ܡܳܪܝܳܐ ܐܶܠܽܘ ܠܳܐ ܡܰܠܶܠܬ. ܐܶܠܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ݂ ܠܨܰܦܪܳܐ ܡܰܦܪܶܩ ܗܘܺܝܬ݂ ܠܥܰܡܳܐ ܓܒܰܪ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܐܰܚܽܘܗܝ. 28 ܘܰܩܪܳܐ ܝܽܘܐܳܒ ܒܫܺܝܦܽܘܪܳܐ. ܘܩܳܡܘ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ. ܘܠܳܐ ܪܕܰܦܘ ܬܽܘܒ ܒܳܬܰܪ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܠܳܐ ܐܰܘܣܶܦܘ ܬܽܘܒ ܠܡܶܬ݂ܟܰܬܳܫܽܘ. 29 ܘܰܐܒܢܺܝܪ ܘܓܰܒܖ̈ܰܘܗܝ. ܗܰܠܶܟ݂ܘ ܒܚܽܘܪܒܳܐ ܟܽܠܶܗ ܠܺܠܝܳܐ ܗܰܘ. ܘܰܥܒܰܪܘ ܝܽܘܪܕܢܳܢ. ܘܶܐܙܰܠܘ ܠܰܐܦܰܝ̈ ܓܳܫܽܘܪ. ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܠܡܰܚܢܺܝܡ. 30. ܘܝܽܘܐܳܒ ܗܦܰܟ݂ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܐܰܒܢܺܝܪ. ܘܟܰܢܶܫ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ. ܘܶܐܬ݂ܡܢܺܝܘ ܕܶܐܬ݂ܡܚܺܝܘ ܡܶܢ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܕܕܰܘܺܝܕ݂ ܬܪܶܥܣܰܪ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ. ܘܰܥܫܳܐܺܝܠ ܡܺܝܬ݂. 31 ܘܓܰܒܖ̈ܶܐ ܕܕܰܘܺܝܕ݂ ܩܰܛܶܠܘ ܡܶܢ ܒܶܢܝܳܡܶܝܢ ܘܡܶܢ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܕܰܐܒܢܺܝܪ ܬܠܳܬ݂ ܡܳܐܐ ܘܶܫܬܺܝܢ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ. 32 ܘܫܰܩܠܽܘܗܝ ܠܰܥܫܳܐܶܝܠ ܘܩܰܒܪܽܘܗܝ ܒܩܰܒܪܳܐ ܕܰܐܒܽܘܗܝ ܒܒܶܝܬ݂ ܠܚܶܡ. ܘܶܐܙܰܠܘ ܟܽܠܶܗ ܠܺܠܝܳܐ ܝܽܘܐܳܒ ܘܚܰܒܖ̈ܰܘܗܝ. ܘܰܢܗܰܪ ܠܗܽܘܢ ܒܚܶܒܪܽܘܢ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܓ.

 

1ܘܰܗܘܳܐ ܩܪܳܒܳܐ ܠܒܶܝܬ݂ ܫܳܐܘܳܠ ܘܰܠܒܶܝܬ݂ ܕܰܘܺܝܕ݂. ܘܕܰܘܺܝܕ݂ ܐܳܙܶܠ ܘܥܳܫܶܢ. ܘܰܕ݂ܒܶܝܬ݂ ܫܳܐܘܳܠ ܐܳܙܳܠܝܢ ܘܡܶܬ݂ܡܰܣܟܢܺܝܢ. 2 ܘܶܐܬ݂ܺܝܠܶܕ݂ܘ ܠܕܰܘܺܝܕ݂ ܒܢܰܝ̈ܐ ܒܚܶܒܪܽܘܢ. ܘܰܗܘܳܐ ܒܽܘܟܪܶܗ ܚܰܡܢܽܘܢ. ܡܶܢ ܐܰܚܺܝܢܥܶܡ ܐܺܝܙܰܪܥܠܳܝܬܳܐ. 3 ܘܬܶܢܝܳܢܶܗ ܟܳܠܳܒ. ܡܶܢ ܐܰܒܺܝܓܶܠ ܐܰܢ̱ܬܬܶܗ ܕܢܳܒܳܠ ܟܰܪܡܠܳܝܳܐ. ܘܰܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܐܰܒܺܝܫܠܳܘܡ ܒܰܪ ܡܰܥܟܳܐ ܒܰܪܬ݂ ܬܽܘܠܡܰܝ ܡܰܠܟܳܐ ܕܓܳܫܽܘܪ. 4 ܘܰܪܒܺܝܥܳܝܳܐ ܐܰܕܽܘܢܺܝܳܐ ܒܰܪ ܚܰܓܰܝܬ݂. ܘܰܚܡܺܝܫܳܝܳܐ ܫܦܰܛܝܳܐ ܒܰܪ ܐܰܦܺܝܛܳܠܳܐ. 5 ܘܰܫܬ݂ܺܝܬ݂ܳܝܳܐ ܐܺܝܬܶܪܥܶܡ ܕܡܶܢ ܥܶܓܠܳܐ ܐܰܢ̱ܬܬܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ݂. ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܬܺܝܠܶܕܘ ܠܕܰܘܺܝܕ݂ ܒܚܶܒܪܽܘܢ. 6 ܘܰܗܘܳܐ ܕܟܰܕ݂ ܗܘܳܐ ܩܪܳܒܳܐ ܒܶܝܬ݂ ܒܰܝܬܳܐ ܕܫܳܐܘܳܠ ܠܒܶܝܬ݂ ܒܰܝܬܳܐ ܕܕܰܘܺܝܕ݂. ܘܰܐܒܢܺܝܪ ܡܚܰܡܣܶܢ ܗܘܳܐ ܒܰܕ݂ܒܶܝܬ݂ ܫܳܐܘܳܠ. 7 ܘܰܠܫܳܐܘܳܠ ܐܺܝܬ݂ ܗܘܳܐ ܕܪܽܘܟ݂ܬܳܐ ܘܰܫܡܳܗ̇ ܪܰܨܦܳܐ ܒܰܪܬ݂ ܐܰܢܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܐܰܫܒܳܫܽܘܠ ܠܰܐܒܢܺܝܪ. ܠܡܳܢܳܐ ܥܳܐܶܠ ܐܰܢ̱ܬ ܥܰܠ ܕܪܽܘܟ݂ܬܶܗ ܕܳܐܒܝ. 8 ܘܶܐܬ݂ܒܐܶܫ ܠܰܐܒܢܺܝܪ ܛܳܒ ܥܰܠ ܡܶܠܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐܫܒܳܫܽܘܠ. ܘܶܐܡܰܪ ܐܰܒܢܺܝܪ. ܪܺܝܫ ܟܰܠܒ̈ܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܕܥܶܒܕܶܬ݂ ܛܰܝܒܽܘܬ݂ܳܐ ܥܰܡ ܕܒܶܝܬ݂ ܐܰܒܽܘܟ݂. ܘܒܰܐܚܰܘ̈ܗܝ ܘܰܒܖ̈ܳܚܡܰܘܗܝ. ܘܠܳܐ ܐܰܫܠܶܡܬܳܟ݂ ܒܺܐܝܕܰܘ̈ܗܝ ܕܕܰܘܺܝܕ݂. ܘܰܐܢ̱ܬ ܕܟܰܪܬ ܥܠܰܝ ܥܰܘܠܳܐ ܕܰܐܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. 9 ܗܳܟܰܢܳܐ ܢܶܥܒܶܕ݂ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܠܰܐܒܢܺܝܪ ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܢܰܘܣܶܦ ܠܶܗ. ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܕܰܘܺܝܕ݂ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܶܥܒܶܕ݂ ܠܶܗ. 10 ܠܡܰܥܒܳܪܽܘ ܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܕܒܶܝܬ݂ ܫܳܐܘܳܠ. ܘܠܰܡܩܳܡܽܘ ܟܽܘܪܣܝܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ݂ ܥܰܠ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܘܥܰܠ ܝܺܗܽܘܕܳܐ. ܡܶܢ ܕܳܢ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܒܺܪ ܫܒܰܥ. 11 ܘܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚ ܬܽܘܒ ܐܰܫܒܳܫܽܘܠ ܠܰܡܬܳܒܽܘܬܶܗ ܠܰܐܒܢܺܝܪ ܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ ܡܶܢ ܕܶܚܠܬܶܗ. 12 ܘܫܰܕܰܪ ܐܰܒܢܺܝܪ ܐܺܝܙ̈ܓܰܕܶܗ ܠܘܳܬ݂ ܕܰܘܺܝܕ݂. ܠܡܺܐܡܰܪ. ܡܳܢܳܐ ܗܺܝ ܐܰܪܥܳܐ. ܐܰܩܺܝܡ ܩܝܳܡܳܟ݂ ܥܰܡܝ. ܘܗܳܐ ܐܺܝܕ݂ܝ ܥܰܡܳܟ݂ ܠܡܰܦܢܳܝܽܘ ܠܘܳܬ݂ܳܟ݂ ܠܟܽܠܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 13 ܘܶܐܡܰܪ ܕܰܘܺܝܕ݂. ܫܰܦܺܝܪ. ܐܶܢܳܐ ܡܩܺܝܡ ܐ̱ܢܳܐ ܥܰܡܳܟ݂ ܩܝܳܡܳܐ. ܒܪܰܡ ܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ ܚܰܕ݂ ܫܳܐܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܢܳܟ݂. ܠܳܐ ܬܶܚܙܶܐ ܐܰܦܰܝ̈ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܬܰܝܬܶܐ ܥܰܡܳܟ݂ ܠܡܰܠܟܶܠ ܒܰܪܬ݂ ܫܳܐܘܳܠ. 14 ܘܫܰܕܰܪ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܐܺܝܙܓܰܕ̈ܶܐ ܠܘܳܬ݂ ܐܰܫܒܳܫܽܘܠ ܒܰܪ ܫܳܐܘܳܠ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܗܰܒܠܺܝ ܐܰܢ̱ܬܰܬ݂ܝ ܕܡܶܟ݂ܪܶܬ݂ ܠܺܝ ܒܡܰܐܬܶܝܢ ܥܽܘܖ̈ܠܘܳܬ݂ܳܐ ܕܰܦܠܶܫ̈ܬܳܝܶܐ. 15 ܘܫܰܕܰܪ ܐܰܫܒܳܫܽܘܠ ܘܕ݂ܰܒܪܳܗ̇ ܡܶܢ ܠܘܳܬ݂ ܒܰܥܠܳܗ̇. ܡܶܢ ܠܘܳܬ݂ ܦܰܠܛܺܝ ܒܰܪ ܠܺܝܫ. 16 ܘܶܐܙܰܠ ܒܰܥܠܳܗ̇ ܡܗܰܠܶܟ݂ ܘܒܳܟ݂ܶܐ ܒܳܬ݂ܪܳܗ̇ ܥܕܰܡܳܐ ܠܒܶܝܬ݂ ܚܽܘܪܺܝܡ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܐܰܒܢܺܝܪ ܗܦܽܘܟ݂. ܘܰܗܦܰܟ݂. 17 ܘܡܶܠܬܶܗ ܕܰܐܒܢܺܝܪ ܗܘܳܬ݂ ܥܰܡ ܣܳܒ̈ܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܶܐܡܰܪ. ܐܳܦ ܡܶܢ ܐܶܬ݂ܡܳܠܝ ܐܳܦ ܡܶܢ ܡܢܳܬ݂ܡܳܠܝ. ܒܳܥܶܝܢ ܗܘܰܝܬܽܘܢ ܠܕܰܘܺܝܕ݂ ܕܢܰܡܠܶܟ݂ ܥܠܰܝܟܽܘܢ. 18 ܘܗܳܫܳܐ ܥܒܶܕ݂ܘ ܗܳܟܰܢܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܶܡܰܪ ܥܰܠ ܕܰܘܺܝܕ݂. ܕܰܒܝܰܕ݂. ܕܰܘܺܝܕ݂ ܥܰܒܕܝ ܐܶܥܒܶܕ݂ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܠܥܰܡܝ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܡܶܢ ܐܺܝܕ݂ܳܐ ܕܰܦܠܶܫ̈ܬܳܝܶܐ. ܘܡܶܢ ܐܺܝܕ݂ܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈ܗܽܘܢ. 19 ܘܡܰܠܶܠ ܐܰܒܢܺܝܪ ܐܳܦ ܩܕ݂ܳܡ ܒܶܢܝܳܡܶܝܢ. ܘܶܐܙܰܠ ܐܰܒܢܺܝܪ ܠܰܡܡܰܠܳܠܽܘ ܩܕ݂ܳܡ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܒܚܶܒܪܽܘܢ. ܟܰܕ݂ ܫܦܰܪ ܒܥܰܝܢܰܝ̈ ܟܽܠܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܰܒܥܰܝܢܰܝ̈ ܟܽܠܶܗ ܒܶܝܬ݂ ܒܶܢܝܳܡܶܝܢ. 20 ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܐܰܒܢܺܝܪ ܠܘܳܬ݂ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܠܚܶܒܪܽܘܢ. ܘܥܰܡܶܗ ܥܶܣܪܺܝܢ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ. ܘܰܥܒܰܕ݂ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܠܰܐܒܢܺܝܪ ܘܰܠܥܶܣܪܺܝܢ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ ܕܥܰܡܶܗ. ܡܰܫܬܝܳܐ ܪܰܒܳܐ. 21 ܘܶܐܡܰܪ ܐܰܒܢܺܝܪ ܠܕܰܘܺܝܕ݂. ܐܶܩܽܘܡ ܐܺܙܰܠ ܐܶܟܰܢܶܫ ܠܡܳܪܝ ܡܰܠܟܳܐ ܠܟܽܠܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܰܢܩܺܝܡܽܘܢ ܥܰܡܳܟ݂ ܩܝܳܡܳܐ. ܘܬܰܡܠܶܟ݂ ܒܟܽܠ ܕܪܳܓܳܐ ܢܰܦܫܳܟ݂. ܘܫܰܕܰܪ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܠܰܐܒܢܺܝܪ ܘܶܐܙܰܠ ܒܰܫܠܳܡܳܐ. 22 ܘܗܳܐ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܕܕܰܘܺܝܕ݂ ܘܝܽܘܐܳܒ ܐܶܬ݂ܰܘ ܡܶܢ ܓܰܝܣܳܐ. ܘܰܕ݂ܒܳܪܬܳܐ ܣܰܓܺܝܐܬ݂ܳܐ ܐܰܝܬܺܝܘ ܥܰܡܗܽܘܢ. ܘܰܐܒܢܺܝܪ ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܥܰܡ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܗܘܳܐ ܒܚܶܒܪܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܫܰܕܪܶܗ ܘܶܐܙܰܠ ܒܰܫܠܳܡܳܐ. 23 ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܝܽܘܐܳܒ ܘܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܕܥܰܡܶܗ. ܘܚܰܘܺܝܘ ܠܝܽܘܐܳܒ ܕܶܐܬ݂ܳܐ ܐܰܒܢܺܝܪ ܒܰܪ ܢܺܝܪ ܠܘܳܬ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܕܰܘܺܝܕ݂. ܘܫܰܕܪܶܗ ܘܶܐܙܰܠ ܒܰܫܠܳܡܳܐ. 24 ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܝܽܘܐܳܒ ܠܘܳܬ݂ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܡܳܢܳܐ ܥܒܰܕܬ. ܗܳܐ ܐܶܬ݂ܳܐ ܐܰܒܢܺܝܪ ܠܘܳܬ݂ܟ݂. ܠܡܳܢܳܐ ܫܰܕܰܪܬܳܝܗܝ ܘܶܐܙܰܠ ܡܶܢ ܠܘܳܬ݂ܳܟ݂. 25 ܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܐܰܢ̱ܬ ܕܰܒܢܺܝܪ ܒܰܪ ܢܺܝܪ ܠܰܡܫܰܕܳܠܽܘܬܳܟ݂ ܐܶܬ݂ܳܐ. ܘܰܠܡܶܕܰܥ ܡܰܦܩܳܟ݂ ܘܡܰܥܠܳܟ݂. ܘܰܠܡܶܕܰܥ ܟܽܠ ܕܥܳܒܶܕ݂ ܐܰܢ̱ܬ. 26 ܘܰܢܦܰܩ ܝܽܘܐܳܒ ܡܶܢ ܠܘܳܬ݂ ܕܰܘܺܝܕ݂. ܘܫܰܕܰܪ ܐܺܝܙܓܰܕ̈ܶܐ ܒܳܬܰܪ ܐܰܒܢܺܝܪ. ܘܰܐܗܦܟ݂ܽܘܗܝ ܡܶܢ ܟܪܶܗ ܣܺܝܪܳܐ. ܘܕܰܘܺܝܕ݂ ܠܳܐ ܝܺܕܰܥ. 27 ܘܰܗܦܰܟ݂ ܐܰܒܢܺܝܪ ܠܚܶܒܪܽܘܢ. ܘܛܰܫܝܶܗ ܝܽܘܐܳܒ ܠܓ̣ܰܘ ܡܶܢ ܬܰܪܥܳܐ ܠܰܡܡܰܠܳܠܽܘ ܥܰܡܶܗ ܒܫܶܠܝܳܐ. ܘܰܡܚܳܝܗܝ ܬܰܡܳܢ ܒܚܽܘܡܫܶܗ. ܘܡܺܝܬ݂ ܒܰܕ݂ܡܳܐ ܕܰܥܫܳܐܶܝܠ ܐܰܚܽܘܗܝ. 28 ܘܰܫܡܰܥ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪܟܶܢ. ܘܶܐܡܰܪ. ܙܰܟܳܝ ܐ̱ܢܳܐ ܘܡܰܠܟܽܘܬ݂ܝ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܡܶܢ ܕܡܶܗ ܕܰܐܒܢܺܝܪ ܒܰܪ ܢܺܝܪ. 29 ܢܶܬܬܢܺܝܚ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ ܕܝܽܘܐܳܒ. ܘܥܰܠ ܪܺܝܫ ܟܽܠܶܗ ܒܶܝܬ݂ ܐܰܒܽܘܗܝ. ܘܠܳܐ ܢܶܥܢܰܕ݂ ܡܶܢ ܒܰܝܬܶܗ ܕܝܽܘܐܳܒ ܕܝܳܒܳܐ ܘܓܰܪܒܳܐ. ܘܕ݂ܳܐܚܶܕ݂ ܡܽܘܥܳܙܠܳܐ. ܘܰܕ݂ܢܳܦܶܠ ܒܚܰܪܒܳܐ. ܘܰܕ݂ܚܰܣܺܝܪ ܠܰܚܡܳܐ. 30. ܝܽܘܐܳܒ ܘܰܐܒܺܝܫܰܝ ܐܰܚܽܘܗܝ ܩܛܰܠܘ ܠܰܐܒܢܺܝܪ. ܥܰܠ ܕܰܩܛܰܠ ܠܰܥܫܳܐܶܝܠ ܐܰܚܽܘܗܽܘܢ. ܒܓܶܒܥܽܘܢ ܒܰܩܪܳܒܳܐ. 31 ܘܶܐܡܰܪ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܠܝܽܘܐܳܒ ܘܰܠܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܕܥܰܡܶܗ. ܨܪܰܘ ܡܳܐܢܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܘܶܐܬ݂ܟܰܣܰܘ ܣܰܩ̈ܶܐ. ܘܰܐܪܩܶܕ݂ܘ ܩܕ݂ܳܡ ܐܰܒܢܺܝܪ. ܘܡܰܠܟܳܐ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܘܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܐܳܙܺܠܝܢ ܒܳܬܰܪ ܥܰܪܣܳܐ. 32 ܘܩܰܒܪܽܘܗܝ ܠܰܐܒܢܺܝܪ ܒܚܶܒܪܽܘܢ. ܘܰܐܪܺܝܡ ܡܰܠܟܳܐ ܩܳܠܶܗ ܘܰܒܟܳܐ ܥܰܠ ܩܰܒܪܶܗ ܕܰܐܒܢܺܝܪ. ܘܰܒܟܰܘ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ. 33 ܘܶܐܬ݂ܶܐܒܶܠ ܡܰܠܟܳܐ ܥܰܠ ܐܰܒܢܺܝܪ. ܘܶܐܡܰܪ. ܐܰܝܟ݂ ܡܰܘܬܶܗ ܕܢܳܒܳܠ ܡܺܝܬ݂ ܐܰܒܢܺܝܪ. 34 ܐܺܝܕܰܝ̈ܟ ܠܳܐ ܐܰܣܺܝܖ̈ܳܢ. ܘܖ̈ܶܓܠܰܝܟ ܠܳܐ ܒܫܺܫ̈ܠܳܬ݂ܳܐ. ܩܪܶܒܬ ܐܰܝܟ݂ ܢܳܦܠܳܐ. ܩܕ݂ܳܡ ܒܢܰܝ̈ ܥܰܘܠܳܐ ܢܦܰܠܬ. ܘܰܐܘܣܶܦܘ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܠܡܶܒܟܳܐ ܥܠܰܘܗܝ. 35 ܘܶܐܡܰܪ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܠܡܰܘܟܠܽܘܬܶܗ ܠܕܰܘܺܝܕ݂ ܠܰܚܡܳܐ ܥܰܕ݂ ܩܰܝܳܡ ܝܰܘܡܳܐ. ܘܺܝܡܳܐ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܘܶܐܡܰܪ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܢܶܥܒܶܕ݂ ܠܺܝ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܢܰܘܣܶܦ ܠܺܝ. ܐܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܕܢܶܥܪܰܒ ܫܶܡܫܳܐ ܐܶܛܥܰܡ ܠܰܚܡܳܐ ܐܰܘ ܡܶܕܶܡ. 36 ܘܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܝܺܕܰܥܘ. ܘܰܛܐܶܒ ܒܥܰܝܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܟܽܠ ܕܰܥܒܰܕ݂ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܰܫܦܰܪ ܒܥܰܝܢܰܝ̈ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ. 37 ܘܺܝܕܰܥܘ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܘܟܽܠܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ. ܕܠܳܐ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܡܰܠܟܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܠܡܶܩܛܠܶܗ ܠܰܐܒܢܺܝܪ ܒܰܪ ܢܺܝܪ. 38 ܘܶܐܡܰܪ ܡܰܠܟܳܐ. ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܕܪܺܝܫܐ ܪܰܒܳܐ ܢܦܰܠ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܡܶܢ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 39 ܘܶܐܢܳܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܕܳܚܶܠ ܐ̱ܢܳܐ. ܘܰܚܙܺܝܬ݂ ܐܶܢܳܐ ܡܰܠܟܳܐ. ܕܓܰܒܖ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܒܢܰܝ̈ ܨܽܘܪܺܝܳܐ ܩܫܶܝܢ ܡܶܢܝ. ܢܶܦܪܽܘܥ ܡܳܪܝܳܐ ܠܥܳܒܶܕ݂ ܒܺܝܫܬܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܒܺܝܫܬܶܗ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܕ.

 

1 ܘܰܫܡܰܥ ܐܰܫܒܳܫܽܘܠ ܒܰܪ ܫܳܐܘܳܠ ܕܡܺܝܬ݂ ܐܰܒܢܺܝܪ ܒܚܶܒܪܽܘܢ. ܘܶܐܬ݂ܖ̈ܰܫܰܠܝ ܐܺܝܕܰܘ̈ܗܝ. ܘܟܽܠܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܐܶܬܕܰܠܰܚܘ. 2 ܘܰܬܪܶܝܢ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ ܪܰܒܰܝ ܓܰܝ̈ܣܶܐ ܗܘܰܘ ܥܰܡ ܒܪܶܗ ܕܫܳܐܘܳܠ. ܫܡܶܗ ܕܚܕ݂ ܒܰܥܢܳܐ. ܘܰܫܡܶܗ ܕܰܐܚܪܺܢܳܐ ܪܳܟ݂ܳܒ. ܒܢܰܝ̈ ܪܰܡܽܘܢ ܒܪܽܘܬ݂ܳܝܳܐ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܒܶܢܝܳܡܶܝܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܳܐܦ ܒܪܽܘܬ݂ܺܝ ܡܶܬ݂ܚܰܫܒܳܐ ܥܰܡ ܒܢܰܝ̈ ܒܶܢܝܳܡܶܝܢ. 3 ܘܰܥܪܰܩܘ ܒܖ̈ܽܘܬܳܝܶܐ ܠܓܶܬܺܝܡ. ܘܰܗܘܰܘ ܬܰܡܳܢ ܥܳܡܽܘܖ̈ܶܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܢܳܐ. 4 ܘܰܠܝܽܘܢܳܬ݂ܳܢ ܒܰܪ ܫܳܐܘܳܠ ܐܺܝܬ݂ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܒܪܳܐ. ܘܰܡܣܰܖ̈ܚܳܢ ܗܘܰܝ̈ ܖ̈ܶܓܠܰܘܗܝ. ܘܒܰܪ ܚܰܡܶܫ ܗܘܳܐ ܫܢܺܝ̈ܢ. ܟܰܕ݂ ܐܶܬ݂ܳܬ݂ ܗܘܳܬ݂ ܫܡܽܘܥܬ݂ܳܐ ܕܫܳܐܘܳܠ ܘܰܕ݂ܝܽܘܢܳܬܳܢ ܡܶܢ ܐܺܝܙܰܪܥܺܝܠ. ܘܰܫܩܰܠܬ݂ܶܗ ܡܪܰܒܝܳܢܺܝܬܶܗ ܘܥܶܪܩܰܬ݂. ܘܟܰܕ݂ ܡܶܣܬܰܪܗܒܳܐ ܠܡܶܥܪܰܩ. ܢܦܰܠ ܘܶܐܬ݂ܚܰܓܰܪ. ܘܰܫܡܶܗ ܡܰܦܺܝܒܳܫܬ. 5 ܘܶܐܙܰܠܘ ܒܢܰܝ̈ ܪܰܡܽܘܢ ܒܪܽܘܬ݂ܳܝܳܐ ܪܳܟܳܒ ܘܒܰܥܢܳܐ. ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܟܰܕ݂ ܚܰܡ ܝܰܘܡܳܐ ܠܒܰܝܬܶܗ ܕܰܐܫܒܳܫܽܘܠ. ܘܗܽܘ ܕܡܶܟ݂ ܡܰܕ݂ܡܟܳܐ ܕܛܰܗܪܳܐ. 6 ܘܗܳܐ ܐܶܬ݂ܰܘ ܥܕܰܡܳܐ ܠܓܰܘ ܒܰܝܬܳܐ. ܘܰܢܣܰܒܘ ܒܢܰܝ̈ ܚܛܳܐ ܘܰܡܚܰܐܗܝ ܥܰܠ ܚܽܘܡܫܶܗ. ܪܳܟܶܒ ܘܒܰܥܢܳܐ ܐܰܚܽܘܗܝ. 7 ܘܶܐܬ݂ܦܰܠܰܛܘ ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܠܒܰܝܬܳܐ. ܘܗܽܘ ܕܳܡܶܟ݂ ܥܰܠ ܥܰܪܣܶܗ ܒܩܰܝܛܽܘܢܳܐ ܕܡܰܫܟܒܶܗ. ܘܰܡܚܰܐܗܝ ܘܩܰܛܠܽܘܗܝ. ܘܰܢܣܰܒܘ ܪܺܝܫܶܗ. ܘܶܐܙܰܠܘ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܥܳܪܳܒܳܐ ܟܽܠܶܗ ܠܺܠܝܳܐ. 8 ܘܰܐܝܬܺܝܘ ܪܺܝܫܶܗ ܕܰܐܫܒܳܫܽܘܠ ܠܕܰܘܺܝܕ݂ ܠܚܶܒܪܽܘܢ. ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܡܰܠܟܳܐ ܕܰܘܺܝܕ݂. ܗܳܐ ܪܺܝܫܶܗ ܕܰܐܫܒܳܫܽܘܠ ܒܰܪ ܫܳܐܘܳܠ ܒܥܶܠܕܒܳܒܳܟ݂ ܘܒܳܥܶܐ ܢܰܦܫܳܟ݂. ܘܢܶܬܶܠ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܳܪܰܢ ܡܰܠܟܳܐ ܬܒܰܥܬ݂ܳܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܡܶܢ ܫܳܐܘܳܠ ܘܡܶܢ ܙܰܪܥܶܗ. 9 ܘܰܥܢܳܐ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܠܪܳܟܳܒ ܘܰܠܒܰܥܢܳܐ ܐܰܚܽܘܗܝ ܒܢܰܝ̈ ܪܰܡܽܘܢ ܒܪܽܘܬ݂ܳܝܳܐ ܘܶܐܡܰܪ. ܚܰܝ ܗܽܘ ܡܳܪܝܳܐ ܕܰܦܪܰܩ ܢܰܦܫܝ ܡܶܢ ܟܽܠ ܥܳܩܳܐ. 10 ܐܶܠܳܐ ܡܰܢ ܕܚܰܘܝܰܢܝ ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ ܕܗܳܐ ܡܺܝܬ݂ ܫܳܐܘܳܠ. ܘܰܗܘܳܐ ܗܽܘ ܐܰܝܟ݂ ܡܣܰܒܪܳܢܳܐ ܒܥܰܝ̈ܢܰܝ. ܐܶܠܳܐ ܐܶܚܰܕܬܶܗ ܘܰܩܛܰܠܬܶܗ ܒܨܶܢܩܠܰܓ ܚܠܳܦ ܕܶܐܬܶܠ ܠܶܗ ܕܰܣܒܰܪܬ݂ܳܐ. 11 ܘܳܐܦ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܖ̈ܰܫܺܝܥܶܐ. ܩܛܰܠܘ ܠܓܰܒܪܳܐ ܒܒܰܝܬܶܗ ܥܰܠ ܡܰܫܟܒܶܗ. ܗܳܫܳܐ ܐܶܬ݂ܒܰܥ ܕܡܶܗ ܡܶܢ ܐܺܝܕܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܘܰܐܘܒܶܕ݂ܟܽܘܢ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ. 12 ܘܫܰܕܰܪ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܠܰܥܠܰܝ̈ܡܶܐ ܘܩܰܛܶܠܘ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܦܰܣܶܩܘ ܐܺܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܖ̈ܶܓܠܰܝܗܽܘܢ. ܘܰܬ݂ܠܰܘ ܥܰܠ ܪܳܡܬ݂ܳܐ ܒܚܶܒܪܽܘܢ. ܘܪܺܝܫܶܗ ܕܰܐܫܒܳܫܽܘܠ. ܢܣܰܒܘ ܩܰܒܪܽܘܗܝ ܒܩܰܒܪܳܐ ܕܰܐܒܢܺܝܪ ܒܚܶܒܪܽܘܢ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܗ.

 

1 ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܠܘܳܬ݂ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܠܚܶܒܪܽܘܢ. ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܶܗ. ܗܳܐ ܒܶܣܪܳܟ݂ ܚܢܰܢ ܘܓܰܪܡܳܟ݂. 2 ܐܳܦ ܡܶܢ ܐܶܬ݂ܡܳܠܝ ܘܳܐܦ ܡܶܢ ܡܢܳܬ݂ܡܳܠܝ ܟܰܕ݂ ܫܳܐܘܳܠ ܗܘܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܥܠܰܝܢ. ܐܰܢ̱ܬ ܗܽܘ ܡܰܦܶܩ ܗܘܰܝܬ ܘܡܰܥܶܠ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܕܰܐܢ̱ܬ ܬܶܪܥܶܐ ܠܥܰܡܝ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܰܐܢ̱ܬ ܬܶܗܘܶܐ ܡܕܰܒܪܳܢܳܐ ܥܰܠ ܥܰܡܝ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 3 ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܣܳܒ̈ܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܠܘܳܬ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܠܚܶܒܪܽܘܢ. ܘܰܐܩܺܝܡ ܠܗܽܘܢ ܡܰܠܟܳܐ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܒܚܶܒܪܽܘܢ ܩܝܳܡܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܡܫܰܚܘ ܠܕܰܘܺܝܕ݂ ܕܢܰܡܠܶܟ݂ ܥܰܠ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 4 ܒܰܪ ܬܠܳܬܺܝܢ ܗܘܳܐ ܫܢܺܝ̈ܢ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܟܰܕ݂ ܐܰܡܠܶܟ݂. ܘܰܐܪܒܥܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܐܰܡܠܶܟ݂. 5 ܒܚܶܒܪܽܘܢ ܐܰܡܠܶܟ݂ ܥܰܠ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܺܗܽܘܕܳܐ. ܫܒܰܥ ܫܢܺܝ̈ܢ ܘܶܫܬܳܐ ܝܰܖ̈ܚܺܝܢ. ܘܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܐܰܡܠܶܟ݂ ܬܠܳܬܺܝܢ ܘܰܬ݂ܠܬ݂ ܫܢܺܝ̈ܢ ܥܰܠ ܟܽܠܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܘܺܝܗܽܘܕܳܐ. 6 ܘܶܐܙܰܠ ܡܰܠܟܳܐ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܘܓܰܒܖ̈ܰܘܗܝ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. ܥܰܠ ܝܳܒܽܘܣܳܝ̈ܶܐ. ܝܳܬ݂ܒܰܝ̈ ܐܰܪܥܳܐ. ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܕܰܘܺܝܕ݂ ܠܡܺܐܡܰܪ. ܠܳܐ ܬܶܥܽܘܠ ܠܗܳܪܟܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܐܰܥܒܰܪܬ ܥܘܺܝܖ̈ܶܐ ܘܰܚܓܺܝܖ̈ܶܐ. ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܳܐ ܢܶܥܽܘܠ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܠܗܳܪܟܳܐ. 7 ܘܶܐܚܰܕ݂ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܠܡܶܨܪܽܘܬ݂ ܨܶܗܝܽܘܢ. ܗܺܝ ܗܺܝ̣ ܩܪܺܝܬܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ݂. 8 ܘܶܐܡܰܪ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ. ܟܽܠ ܕܡܳܚܶܐ ܠܝܳܘܒܽܣܳܝ̈ܶܐ. ܘܩܳܪܶܒ ܒܣܰܟܪܳܐ ܠܰܥܘܺܝܪܳܐ ܘܠܰܚܓܺܝܪܳܐ. ܣܳܢܶܐ ܢܰܦܫܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ݂. ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢ. ܥܘܺܝܪܳܐ ܘܰܚܓܺܝܪܳܐ ܠܳܐ ܢܶܥܽܘܠ ܠܒܰܝܬܳܐ. 9 ܘܺܝܬ݂ܶܒ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܒܡܶܨܪܽܘܬ݂ ܗܺܝ ܗܺܝ ܨܶܗܝܽܘܢ. ܘܰܩܪܳܗ̇ ܩܪܺܝܬܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ݂. ܘܰܒܢܳܐ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܚܕ݂ܳܖ̈ܶܝܗ̇ ܡܶܢ ܠܓܰܘ. 10 ܘܕܰܘܺܝܕ݂ ܐܳܙܶܠ ܘܝܳܪܶܒ. ܘܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܶܗ ܨܒܰܐܬ݂ ܥܰܡܶܗ. 11 ܘܫܰܕܰܪ ܚܺܝܪܳܡ ܡܰܠܟܳܐ ܕܨܽܘܪ ܐܺܝܙܓܰܕ̈ܶܐ ܠܘܳܬ݂ ܕܰܘܺܝܕ݂. ܘܩܰܝ̈ܣܶܐ ܕܰܐܖ̈ܙܶܐ. ܐܘܡܳܢ̈ܶܐ ܕܩܰܝܣܳܐ. ܐܘܡܳܢ̈ܶܐ ܕܟܺܐܦܳܐ ܕܶܐܣܬ݂ܳܐ. ܘܰܒܢܰܘ ܒܰܝܬܳܐ ܠܕܰܘܺܝܕ݂. 12 ܘܺܝܕܰܥ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܕܰܐܬ݂ܩܢܶܗ ܡܳܪܝܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܥܰܠ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܶܐܬܬܪܺܝܡܰܬ݂ ܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܥܰܠ ܥܰܡܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 13 ܘܰܢܣܰܒ ܬܽܘܒ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܕܖ̈ܽܘܟ݂ܳܬ݂ܳܐ ܘܢܶܫ̈ܶܐ ܡܶܢ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ. ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܶܐܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܚܶܒܪܽܘܢ ܘܶܐܬ݂ܺܝܠܶܕ݂ܘ ܠܕܰܘܺܝܕ݂ ܬܽܘܒ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܘܰܒܢ̈ܳܬ݂ܳܐ. 14 ܘܗܳܠܶܝܢ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܳܐ. ܕܶܐܬܺܝܠܶܕܘ ܠܶܗ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. ܫܳܡܽܘܥ. ܘܫܳܒܽܘܒ. ܘܢܳܬܳܢ. ܘܰܫܠܶܝܡܽܘܢ.15 ܘܝܽܘܟ݂ܳܒܳܪ. ܘܶܐܠܺܝܫܳܥ. ܘܰܢܦܳܓ. ܘܰܢܦܺܝܠ. 16 ܘܶܐܠܺܝܫܡܰܥ. ܘܶܐܠܺܝܕܰܥ. ܘܶܐܠܺܝܦܠܰܛ.17 ܘܰܫܡܰܥܘ ܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ ܕܰܡܫܰܚܘ ܠܕܰܘܺܝܕ݂ ܕܢܰܡܠܶܟ݂ ܥܰܠ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܰܣܠܶܩܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ ܠܡܶܒܥܳܐ ܠܕܰܘܺܝܕ݂. ܘܰܫܡܰܥ ܕܰܘܺܝܕ݂. ܘܰܢܚܶܬ݂ ܠܶܗ ܠܡܶܨܪܽܘܬ݂. 18 ܘܰܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ ܐܶܬ݂ܰܘ ܫܪܰܘ ܒܥܽܘܡܩܳܐ ܕܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܶܐ. 19 ܘܰܫܐܶܠ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܒܡܳܪܝܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ. ܐܶܣܰܩ ܥܰܠ ܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ. ܡܰܫܠܶܡ ܐܰܢ̱ܬ ܠܗܽܘܢ ܒܺܐܝ̈ܕ݂ܰܝ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܡܳܪܝܳܐ. ܣܰܩ. ܡܶܛܽܠ ܕܒܺܐܝܕܰܝ̈ܟ ܡܰܫܠܶܡ ܐ̱ܢܳܐ ܠܗܽܘܢ. 20 ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܠܰܒܥܶܠ ܦܰܪܨܺܝܡ. ܘܰܡܚܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܬܰܡܳܢ ܕܰܘܺܝܕ݂. ܘܶܐܡܰܪ ܕܰܘܺܝܕ݂. ܬܪܰܥ ܡܳܪܝܳܐ ܠܰܒܥܶܠܕܒܳܒܰܘ̈ܗܝ ܩܕ݂ܳܡܰܝ ܐܰܝܟ݂ ܬܽܘܪܥܬ݂ܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܩܪܳܐ ܫܡܶܗ ܕܰܐܬ݂ܪܳܐ ܗܰܘ ܒܥܶܠ ܦܰܪܨܺܝܡ. 21 ܘܰܫܒܰܩܘ ܬܰܡܳܢ ܦܬܰܟ݂ܖ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܘܰܫܩܰܠܘ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܘܓܰܒܖ̈ܰܘܗܝ. 22 ܘܰܐܘܣܶܦܘ ܬܽܘܒ ܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ ܠܡܶܣܰܩ. ܘܰܫܪܰܘ ܒܥܽܘܡܩܳܐ ܕܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܶܐ. 23 ܘܰܫܐܶܠ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܒܡܳܪܝܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܡܳܪܝܳܐ. ܠܳܐ ܬܶܣܰܩ. ܐܶܠܳܐ ܗܦܽܘܟ݂ ܠܳܟ݂ ܡܶܢ ܒܶܣܬܰܪܗܽܘܢ. ܘܬ݂ܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܡܶܢ ܠܽܘܩܒܰܠ ܒܳܐܟ݂ܺܝܡ. 24 ܘܡܳܐ ܕܰܫܡܰܥܬ ܩܳܠܳܐ ܕܗܶܠܰܟ݂ܬ݂ܳܐ ܒܪܺܝܫܶܗ ܕܛܽܘܪܳܐ ܕܒܳܐܟ݂ܺܝܡ. ܗܳܝܕܶܝܢ ܬܶܬ݂ܥܰܫܰܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܝܕܶܝܢ ܢܳܦܶܩ ܡܳܪܝܳܐ ܩܕܳܡܰܝܟ. ܠܡܶܡܚܳܐ ܠܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܕܰܦܠܶܫ̈ܬܳܝܶܐ. 25 ܘܰܥܒܰܕ݂ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܦܰܩܕܶܗ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܡܚܳܐ ܠܰܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ ܡܶܢ ܓܒܰܥ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܡܰܥܠܳܢܳܐ ܕܓܳܕܳܪ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܘ.

 

1ܘܟܰܢܶܫ ܬܽܘܒ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܓܰܕܽܘ̈ܕܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܬܠܳܬܺܝܢ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ. 2 ܘܩܳܡ ܐܶܙܰܠ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܘܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܕܥܰܡܶܗ ܡܶܢ ܓܰܒܪܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. ܘܶܐܙܰܠ ܠܰܓܒܰܥ ܠܡܰܣܳܩܽܘ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܠܳܐܪܽܘܢܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ. ܕܶܐܬܩܪܺܝ ܬܰܡܳܢ ܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܨܒܰܐܬ݂. ܝܳܬ݂ܶܒ ܥܰܠ ܟܖ̈ܽܘܒܶܐ. 3 ܘܣܳܡܽܘܗܝ ܠܳܐܪܽܘܢܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܥܰܠ ܥܓܶܠܬ݂ܳܐ ܚܕܰܬܳܐ. ܘܫܰܩܠܽܘܗܝ ܡܶܢ ܒܶܝܬ݂ ܐܰܒܺܝܢܳܕ݂ܳܒ ܕܒܰܓܒܰܥܬ݂ܳܐ. ܘܥܳܐܙܳܐ ܘܰܐܚܝܳܐ ܒܢܰܝ̈ ܐܰܒܺܝܢܳܕ݂ܳܒ. ܡܕܰܒܪܺܝܢ ܠܰܥܓܶܠܬ݂ܳܐ ܒܰܐ̱ܚܪܳܝܬܳܐ. 4 ܘܫܰܩܠܽܘܗܝ ܡܶܢ ܒܶܝܬ݂ ܐܰܒܺܝܢܳܕ݂ܳܒ ܕܒܰܓܒܰܥ ܠܳܐܪܽܘܢܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ. ܘܰܐܚܝܳܐ ܐܳܙܶܠ ܩܕ݂ܳܡ ܐܳܪܽܘܢܳܐ. 5 ܘܕܰܘܺܝܕ݂ ܘܟܽܠܶܗ ܒܶܝـܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܡܶܫܬܥܶܝܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܒܩܰܝ̈ܣܶܐ ܕܰܐܪܙܳܐ ܘܕܰܒܪܽܘܬ݂ܳܐ. ܘܰܒܟܶܢܳܖ̈ܶܐ ܘܰܒܩܺܝܬ݂ܳܖ̈ܶܐ. ܘܒܰܦ̈ܠܓܶܐ ܘܒܰܖ̈ܒܺܝܥܶܐ ܘܰܒܨܺܨ̈ܠܶܐ. 6 ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܥܕܰܡܳܐ ܠܶܐܕܪܶܐ ܬܰܩܢ̈ܶܐ. ܘܰܐܘܫܶܛ ܥܳܐܙܳܐ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܥܰܠ ܐܳܪܽܘܢܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܘܶܐܚܰܕ݂ ܒܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܫܬܰܡܰܛܘ ܠܗܽܘܢ ܬܰܘܖ̈ܶܐ. 7 ܘܶܐܬ݂ܚܰܡܰܬ݂ ܪܽܘܓܙܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ ܒܥܳܐܙܳܐ. ܘܰܡܚܳܝܗܝ ܬܰܡܳܢ ܡܳܪܝܳܐ. ܥܰܠ ܕܰܐܘܫܶܛ ܐܺܝܕ݂ܶܗ. ܘܡܺܝܬ݂ ܬܰܡܳܢ ܠܘܳܬ݂ ܐܳܪܽܘܢܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ. 8 ܘܶܐܬ݂ܶܒܐܶܫ ܠܕܰܘܺܝܕ݂ ܥܰܠ ܕܰܬ݂ܪܰܥ ܡܳܪܝܳܐ ܬܽܘܪܰܥܬ݂ܳܐ ܒܥܳܐܙܳܐ. ܘܰܩܪܳܝܗܝ ܠܰܐܬ݂ܪܳܐ ܗܰܘ. ܬܽܘܪܰܥܬ݂ܳܐ ܕܥܳܐܙܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܢܳܐ. 9 ܘܰܕ݂ܚܶܠ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ. ܘܶܐܡܰܪ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܐܰܥܶܠ ܠܘܳܬ݂ܝ ܠܳܐܪܽܘܢܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. 10 ܘܠܳܐ ܨܒܳܐ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܠܡܰܥܳܠܽܘ ܠܘܳܬܶܗ ܠܳܐܪܽܘܢܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ. ܠܰܩܪܺܝܬܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ݂. ܘܰܐܣܛܝܶܗ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܠܒܶܝܬ݂ ܥܽܘܒܳܪ ܐܰܕ݂ܽܘܡ ܓܳܬܳܝܳܐ. 11 ܘܺܝܬ݂ܶܒ ܐܳܪܽܘܢܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܒܶܝܬ݂ ܥܽܘܒܳܪ ܐܰܕ݂ܽܘܡ ܓܳܬ݂ܳܝܳܐ ܬܠܳܬܳܐ ܝܰܖ̈ܚܺܝܢ. ܘܒܰܪܶܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܠܥܽܘܒܳܪ ܐܰܕܽܘܡ ܓܳܬܳܝܳܐ. ܘܰܠܟܽܠܶܗ ܒܰܝܬܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܐܳܪܽܘܢܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. 12 ܘܚܰܘܺܝܘ ܠܡܰܠܟܳܐ ܕܰܘܺܝܕ݂. ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܶܗ. ܕܒܰܪܶܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܠܥܽܘܒܳܪ ܐܰܕܽܘܡ. ܘܰܠܟܽܠ ܕܺܐܝܬ݂ ܠܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܐܳܪܽܘܢܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܶܐܙܰܠ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܘܰܐܣܶܩ ܠܳܐܪܽܘܢܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܒܶܝܬ݂ ܥܽܘܒܳܪ ܐܰܕܽܘܡ. ܠܰܩܪܺܝܬܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ݂ ܒܚܰܕ݂ܽܘܬ݂ܳܐ. 13 ܘܰܗܘܳܐ ܕܟܰܕ݂ ܗܰܠܶܟ݂ܘ ܫܩܺܝ̈ܠܰܝ ܐܳܪܽܘܢܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܫܶܬ݂ ܦܣܳܥ̈ܳܢ. ܕܰܒܰܚ ܬܰܘܖ̈ܶܐ ܡܦܰܛ̈ܡܶܐ. 14 ܘܕܰܘܺܝܕ݂ ܡܫܰܒܰܚ ܒܟܽܠ ܥܽܘܫܢܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܕܰܘܺܝܕ݂ ܠܒܺܝܫ ܗܘܳܐ ܦܶܕܬܳܐ ܕܒܽܘܨܳܐ. 15 ܘܕܰܘܺܝܕ݂ ܘܟܽܠܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܡܰܣܩܺܝܢ ܠܳܐܪܽܘܢܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܒܝܽܘܒܳܒܳܐ ܘܰܒܩܳܠܳܐ ܕܫܺܝܦܽܘܪܳܐ. 16 ܘܰܗܘܳܐ ܐܳܪܽܘܢܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܒܒܰܝܬܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ݂. ܘܡܰܠܟܶܠ ܒܰܪܬ݂ ܫܳܐܘܳܠ ܐܰܕ݂ܺܝܩܰܬ݂ ܡܶܢ ܟܰܘܬ݂ܳܐ. ܘܰܚܙܳܬ݂ ܠܡܰܠܟܳܐ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܕܚܳܕܶܐ ܘܡܶܫܬܥܶܐ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܒܰܣܪܰܬ݂ ܥܠܰܘܗܝ ܒܠܶܒܳܗ̇. 17 ܘܰܐܝܬܝܽܘܗ̇ ܠܩܺܐܒܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܐܩܺܝܡܽܘܗ̇ ܒܓܰܘ ܡܰܫܟܢܳܐ ܕܰܢܩܰܫ ܠܳܗ̇ ܕܰܘܺܝܕ݂. ܘܰܐܣܶܩ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܥܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܘܫܰܠ̈ܡܶܐ. 18 ܘܟܰܕ݂ ܫܰܠܶܡ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܠܡܰܣܳܩܽܘ ܥܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܘܫܰܠ̈ܡܶܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܒܰܪܶܟ݂ ܠܥܰܡܳܐ ܒܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ. 19 ܘܦܰܠܶܓ ܠܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܠܟܽܠܶܗ ܟܶܢܫܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܡܶܢ ܓܰܒܪܳܐ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܰܐܢ̱ܬܬ݂ܳܐ. ܓܪܺܝܨܬܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܕܠܰܚܡܳܐ. ܘܢܶܩܣܳܐ ܚܰܕ݂. ܘܰܣܢܳܪܩܳܐ ܚܰܕ݂. ܘܶܐܙܰܠܘ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܠܒܰܝܬܶܗ. 20 ܘܰܗܦܰܟ݂ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܠܡܶܐܬ݂ܳܐ ܠܒܰܝܬܶܗ. ܘܢܶܦܩܰܬ݂ ܡܰܠܟܶܠ ܒܰܪܬ݂ ܫܳܐܘܳܠ ܠܽܐܘܪܥܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ݂. ܘܶܐܡܪܰܬ݂. ܡܳܐ ܝܰܩܺܝܪ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܕܶܐܬ݂ܓܠܺܝ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܠܥܺܝܢ ܐܰܡ̈ܗܳܬ݂ܳܐ ܕܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ. ܡܶܬ݂ܓܠܳܝܽܘ ܐܶܬ݂ܓܠܺܝ ܐܰܝܟ݂ ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܣܖ̈ܺܝܩܶܐ. 21 ܘܶܐܡܰܪ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܠܡܰܠܟܶܠ. ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܕܰܨܒܳܐ ܒܺܝ ܡܶܢ ܐܰܒܽܘܟ݂ܝ ܘܡܶܢ ܟܽܠܶܗ ܒܰܝܬܶܗ. ܘܦܰܩܕܰܢܝ ܕܶܐܗܘܶܐ ܡܕܰܒܪܳܢܳܐ ܥܰܠ ܥܰܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܥܰܠ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܡܶܛܽܠ ܗܰܘ ܗܽܘ ܓܶܚܟܶܬ݂ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. 22 ܘܰܒܨܺܝܪ ܗܘܺܝܬ݂ ܽܘܒ ܡܶܢ ܗܳܕ݂ܶܐ. ܘܰܗܘܺܝܬ ܫܦܰܠ ܒܥܰܝܢܰܝ̈ ܢܰܦܫܝ. ܕܥܰܡ ܐܰܡ̈ܗܳܬ݂ܳܐ ܕܶܐܡܰܪܬܝ. ܥܰܡܗܶܝܢ ܐܶܬ݂ܝܰܩܰܪ. 23 ܘܰܠܡܰܠܟܶܠ ܒܰܪܬ݂ ܫܳܐܘܳܠ ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܠܳܗ̇ ܝܰܠܕܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕܡܺܝܬܰܬ݂.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܙ.

 

1 ܘܟܰܕ݂ ܝܺܬܶܒ ܡܰܠܟܳܐ ܒܒܰܝܬܶܗ. ܘܡܳܪܝܳܐ ܐܰܢܺܝܚ ܠܶܗ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܥܶܠܕܒܳܒܰܘ̈ܗܝ. 2 ܐܶܡܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܠܢܳܬܳܢ ܢܒܺܝܳܐ. ܚܙܺܝ ܕܶܐܢܳܐ ܝܳܬ݂ܶܒ ܒܒܰܝܬܳܐ ܕܰܐܖ̈ܙܶܐ. ܘܳܐܪܽܘܢܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܝܳܬ݂ܶܒ ܒܓܰܘ ܝܳܖ̈ܺܝܥܳܬܳܐ. 3 ܘܶܐܡܰܪ ܢܳܬܳܢ ܠܡܰܠܟܳܐ. ܟܽܠ ܕܰܒܠܶܒܳܟ݂ ܥܒܶܕ݂. ܡܶܛܽܠ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡܳܟ݂. 4 ܒܶܗ ܒܠܺܠܝܳܐ ܗܰܘ ܗܘܳܐ ܦܶܬ݂ܓܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܢܳܬܳܢ ܢܒܺܝܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ. 5 ܙܶܠ ܐܶܡܰܪ ܠܥܰܒܕܝ ܕܰܘܺܝܕ݂. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. ܐܰܢ̱ܬ ܠܳܐ ܬܶܒܢܶܐ ܠܺܝ ܒܰܝܬܳܐ ܠܡܰܘܬܰܒܝ. 6 ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܝܶܬ݂ܒܶܬ݂ ܒܒܰܝܬܳܐ ܡܶܢ ܝܰܘܡܳܐ ܕܰܐܣܩܶܬ݂ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܘܰܗܘܺܝܬ݂ ܡܗܰܠܶܟ݂ ܒܡܰܫܟܢܳܐ. 7 ܒܟܽܠ ܕܗܰܠܟܶܬ݂ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܕܰܠܡܳܐ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܐܶܡ̇ܪܶܬ݂ ܠܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܕܦܰܩܕܶܬ݂ ܠܡܶܪܥܳܐ ܠܥܰܡܝ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܕܰܠܡܳܐ ܐܶܡܪܶܬ݂ ܕܰܠܡܳܢܳܐ ܠܳܐ ܒܢܰܝܬܽܘܢ ܠܺܝ ܒܰܝܬܳܐ ܕܰܐܖ̈ܙܶܐ. 8 ܘܗܳܫܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܬܺܐܡܰܪ ܠܥܰܒܕܝ ܕܰܘܺܝܕ݂. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ. ܐܶܢܳܐ ܕܒܰܪܬܳܟ݂ ܡܶܢ ܕܰܝܪܳܐ ܡܶܢ ܒܶܣܬܰܪ ܥܳܢ̈ܳܐ. ܕܬܶܗܘܶܐ ܡܕܰܒܪܳܢܳܐ ܥܰܠ ܥܰܡܝ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 9 ܘܰܗܘܺܝܬ݂ ܥܰܡܳܟ݂ ܠܟܰܪ ܕܶܐܙܰܠܬ. ܘܰܐܘܒܕܶܬ݂ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈ܟ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܝܟ. ܘܶܐܥܒܶܕ݂ ܠܳܟ݂ ܫܡܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܐܰܝܟ݂ ܫܡܳܐ ܕܖ̈ܰܘܒܳܢܶܐ ܕܺܐܝܬ݂ ܒܰܐܪܥܳܐ. 10 ܘܶܐܥܒܶܕ݂ ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܠܥܰܡܝ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܶܐܨܒܺܝܘܗܝ ܘܰܐܫܪܶܝܘܗܝ ܒܰܐܬ݂ܪܶܗ ܒܫܶܠܝܳܐ. ܘܬܽܘܒ ܠܳܐ ܢܙܽܘܥ. ܘܠܳܐ ܢܰܘܣܦܽܘܢ ܬܽܘܒ ܒܢܰܝ̈ ܥܰܘܠܳܐ ܠܰܡܫܰܥܒܳܕ݂ܽܘܬܶܗ ܐܰܝܟ݂ ܕܰܒܩܰܕ݂ܡܳܝܬܳܐ. 11 ܡܶܢ ܝܰܘܡܳܐ ܕܦܰܩܶܕܬܳܟ݂ ܕܰܝܳܢܳܐ ܥܰܠ ܥܰܡܝ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܠܳܟ݂ ܐܰܢܺܝܚܶܬ݂ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈ܟ. ܘܚܰܘܝܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܕܒܰܝܬܳܐ ܥܳܒܶܕ݂ ܠܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ. 12 ܘܡܳܐ ܕܰܫܠܶܡܘ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܟ݂. ܘܰܫܟܶܒܬ ܥܰܡ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܟ. ܐܰܩܺܝܡ ܙܰܪܥܳܟ݂ ܡܶܢ ܒܳܬ݂ܪܳܟ݂ ܕܢܳܦܶܩ ܡܶܢ ܚܰܨܳܟ݂. ܘܰܐܬ݂ܩܶܢ ܡܰܠܟܽܘܬܶܗ. 13 ܘܗܽܘ ܢܶܒܢܶܐ ܒܰܝܬܳܐ ܠܫܶܡܝ. ܘܰܐܬ݂ܩܶܢ ܟܽܘܪܣܝܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܶܗ. ܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ. 14 ܐܶܢܳܐ ܐܶܗܘܶܐ ܠܶܗ ܠܰܐܒܳܐ. ܘܗܽܘ ܢܶܗܘܶܐ ܠܺܝ ܠܰܒܪܳܐ. ܘܰܒܣܰܟܠܽܘܬܶܗ ܐܰܟܣܺܝܘܗܝ. ܒܫܰܒܛܳܐ ܕܓܰܒܪܳܐ ܘܰܒܢܶܓܕܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. 15 ܘܚܶܣܕ݂ܝ ܠܳܐ ܐܰܥܒܰܪ ܡܶܢܶܗ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܐܥܒܪܶܬ݂ ܡܶܢ ܫܳܐܘܳܠ. ܕܰܗܘܳܐ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܝܟ. ܕܰܐܥܒܰܪܬܶܗ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡܝ. 16 ܘܢܶܗܘܶܐ ܡܗܰܝܡܰܢ ܒܰܝܬܳܟ݂ ܘܡܰܠܟܽܘܬܳܟ݂ ܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܩܕ݂ܳܡܰܝ. ܘܟܽܘܪܣܝܳܟ ܢܶܬ݂ܩܰܢ ܩܕ݂ܳܡܰܝ ܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ. 17 ܟܽܠܗܶܝܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܗܳܠܶܝܢ. ܘܟܽܠܶܗ ܚܶܙܘܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܶܡܰܪ ܢܳܬܳܢ ܢܒܺܝܳܐ ܠܕܰܘܺܝܕ݂. 18 ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܘܺܝܬ݂ܶܒ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ. ܡܰܢ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܘܡܳܢܳܐ ܗܽܘ ܒܰܝܬܝ. ܕܡܰܛܺܝܬܳܢܝ ܥܕܰܡܳܐ ܠܗܳܪܟܳܐ. 19 ܒܨܺܝܪܳܐ ܗ̱ܝ ܗܳܕ݂ܶܐ ܒܥܰܝܢܰܝ̈ܟ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܶܐܡܰܪܬ ܥܰܠ ܒܶܝܬ݂ ܥܰܒܕܳܟ݂ ܡܶܢ ܪܽܘܚܩܳܐ ܗܳܢܰܘ ܝܽܘܠܦܳܢܶܗ ܕܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ. ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. 20 ܡܳܢܳܐ ܬܽܘܒ ܢܰܘܣܶܦ ܥܰܒܕܳܟ݂ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܕܢܺܐܡܰܪ ܠܳܟ݂. ܐܰܢ̱ܬ ܝܳܕ݂ܰܥ ܐܰܢ̱ܬ ܠܶܗ ܠܥܰܒܕܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܦܶܬ݂ܓܳܡܰܝ̈ܟ. 21 ܘܰܐܝܟ݂ ܠܶܒܳܟ݂ ܥܒܰܕܬ ܗܳܕ݂ܶܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܪܰܒܽܘܬܳܐ ܠܡܰܘܕܳܥܽܘ ܠܥܰܒܕܳܟ݂. 22 ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܪܰܒ ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܝܬ ܐܰܟ݂ܘܳܬܳܟ݂. ܘܠܰܝܬ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢܳܟ݂. ܕܰܫܡܰܥܢ ܒܶܐܕ݂ܢܰܝ̈ܢ. 23 ܘܡܰܢܽܘ ܐܰܝܟ݂ ܥܰܡܳܟ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܥܰܡܳܐ ܚܰܕ݂ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܕܶܐܙܰܠ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܠܡܶܦܪܰܩ ܠܶܗ ܥܰܡܳܐ. ܘܰܠܡܶܥܒܰܕ݂ ܠܶܗ ܫܡܳܐ. ܘܰܠܡܶܥܒܰܕ݂ ܠܶܗ ܪܰܒܽܘܬ݂ܳܐ ܘܚܶܙ̈ܘܳܢܶܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܡܶܢ ܩܕ݂ܺܝܡ. ܥܰܠ ܥܰܡܳܟ݂ ܕܰܦܪܰܩܬ ܠܳܟ݂ ܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ. ܥܰܡܳܐ ܕܰܐܢ̱ܬ ܐܰܠܳܗܶܗ. 24 ܘܬܰܩܶܢܬ ܠܳܟ݂ ܠܥܰܡܳܟ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܕܢܶܗܘܶܐ ܠܳܟ݂ ܥܰܡܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ. ܘܰܐܢ̱ܬ ܡܳܪܝܳܐ ܗܘܰܝܬ ܠܗܽܘܢ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. 25 ܘܗܳܫܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕܶܐܡܰܪܬ ܥܰܠ ܥܰܒܕܳܟ݂ ܘܥܰܠ ܒܰܝܬܶܗ. ܐܰܫܰܪ ܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ. ܘܰܥܒܶܕ݂ ܐܰܝܟ݂ ܕܶܐܡܰܪܬ. 26 ܘܢܺܐܪܰܒ ܫܡܳܟ݂ ܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ. ܐܰܝܟ݂ ܕܶܐܡܰܪܬ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܒܰܝܬܶܗ ܕܥܰܒܕܳܟ݂ ܕܰܘܺܝܕ݂. ܢܶܗܘܶܐ ܡܰܬ݂ܩܰܢ ܩܕܳܡܰܝܟ ܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ. 27 ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܢ̱ܬ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܓܠܰܝܬ ܠܶܐܕ݂ܢܶܗ ܕܥܰܒܕܳܟ݂. ܘܶܐܡܰܪܬ ܕܶܐܒܢܶܐ ܠܳܟ݂ ܒܰܝܬܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܶܬ݂ܪܰܥܺܝ ܥܰܒܕܳܟ݂ ܒܠܶܒܶܗ. ܠܰܡܨܰܠܳܝܽܘ ܩܕܳܡܰܝܟ. ܨܠܽܘܬ݂ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ. 28 ܘܗܳܫܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. ܐܰܢ̱ܬ ܗܽܘ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. ܘܡܶܠܰܝ̈ܟ ܢܶܗܘ̈ܝܳܢ ܫܰܪܺܝܖ̈ܳܢ. ܕܶܐܡܰܪܬ ܥܰܠ ܥܰܒܕܳܟ݂ ܛܳܒܬ݂ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ. 29 ܡܶܟܺܝܠ ܫܰܪܳܐ ܘܒܰܪܶܟ݂ ܒܰܝܬܶܗ ܕܥܰܒܕܳܟ݂. ܕܢܶܗܘܶܐ ܩܕܳܡܰܝܟ ܠܥܳܠܰܡ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܢ̱ܬ ܗܽܘ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܡܰܠܶܠܬ. ܘܡܶܢ ܒܽܘܪܟܬܳܟ݂ ܢܶܬ݂ܒܰܪܰܟ݂ ܒܶܝܬ݂ ܥܰܒܕܳܟ݂ ܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܚ

 

1 ܘܰܗܘܳܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪܟܶܢ. ܘܰܡܚܳܐ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܠܰܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ. ܘܰܬ݂ܒܰܪ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܰܢܣܰܒ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܠܪܳܡܰܬ݂ ܓܳܡܳܐ ܡܶܢ ܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ. 2 ܘܰܡܚܳܐ ܠܡܽܘܐܳܒܳܝ̈ܶܐ. ܘܰܡܫܰܚ ܐܶܢܽܘܢ ܒܚܰܒ̈ܠܶܐ. ܘܰܐܫܟܶܒ ܐܶܢܽܘܢ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ. ܘܰܡܫܰܚ ܬܪܶܝܢ ܚܰܒ̈ܠܺܝܢ ܠܡܶܩܛܰܠ. ܘܰܡܠܶܐ ܚܰܒܠܳܐ ܠܡܰܚܳܝܽܘ. ܘܰܗܘܰܘ ܡܽܘܐܳܒܳܝ̈ܶܐ ܥܰܒܕ̈ܶܐ ܠܕܰܘܺܝܕ݂ ܡܩܰܖ̈ܒܰܝ ܩܽܘܖ̈ܒܳܢܶܐ. 3 ܘܰܡܚܳܐ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܠܰܗܕܰܪܥܙܰܪ ܒܰܪ ܪܳܚܽܘܒ ܡܰܠܟܳܐ ܕܨܽܘܒܳܐ. ܟܰܕ݂ ܐܶܙܰܠ ܕܢܰܗܦܶܟ݂ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܒܢܰܗܪܳܐ ܦܪܳܬ݂. 4 ܘܰܚܪܰܒ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܡܶܢܶܗ ܐܳܠܶܦ ܘܰܫܒܰܥܡܳܐܐ ܡܰܖ̈ܟܒܳܢ. ܘܥܶܣܪܺܝܢ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ ܖ̈ܶܓܠܳܝ݂ܺܝ݂ܢ. ܘܰܥܩܰܪ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡܰܖ̈ܟܒܳܬ݂ܳܐ. ܘܰܫܒܰܩ ܡܶܢܗܶܝܢ ܡܳܐܐ ܡܰܖ̈ܟܒܳܢ. 5 ܘܶܐܬ݂ܳܬ݂ ܐܰܕܽܘܡ ܘܕܰܪܡܣܽܘܩ ܠܰܡܥܰܕܳܪܽܘ ܠܰܗܕܰܪܥܙܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܕܨܽܘܒܳܐ. ܘܰܡܚܳܐ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܒܰܐܕܽܘܡ. ܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܬܪܶܝܢ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ. 6 ܘܰܐܩܺܝܡ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܩܳܝܽܘ̈ܡܶܐ ܒܰܐܕܽܘܡ ܘܰܒܕܰܪܡܣܽܘܩ. ܘܰܗܘܳܬ ܐܰܕܽܘܡ ܠܕܰܘܺܝܕ݂ ܥܰܒܕ̈ܶܐ ܡܣ̈ܩܰܝ ܡܕܰܐܬ݂ܳܐ. ܘܰܦܪܰܩ ܡܳܪܝܳܐ ܠܕܰܘܺܝܕ݂ ܠܟܪ ܕܶܐܙܰܠ. 7 ܘܰܢܣܰܒ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܫܳܠ̈ܛܶܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܕܺܐܝܬ݂ ܗܘܰܘ ܥܰܠ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܕܰܗܕܰܪܥܙܰܪ. 8 ܘܰܢܣܰܒ ܡܰܠܟܳܐ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܢܚܳܫܳܐ ܣܽܘܓ݂ܳܐܐ ܕܛܳܒ. ܘܰܐܝܬܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. ܡܶܢ ܛܒܰܚ. ܘܡܶܢ ܒܪܽܘܬ݂ܺܝ. ܩܽܘܖ̈ܳܝܗ ܕܰܗܕܰܪܥܙܰܪ. 9 ܘܰܫܡܰܥ ܬܽܘܥ ܡܰܠܟܳܐ ܕܰܚܡܳܬ݂. ܕܰܡܚܳܐ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܠܟܽܠܶܗ ܚܰܝܠܳܐ ܕܰܗܕܰܪܥܙܰܪ. 10 ܘܫܰܕܰܪ ܬܽܘܥ ܠܝܽܘܪܳܡ ܒܪܶܗ ܠܘܳܬ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܕܰܘܺܝܕ݂. ܕܢܶܫܐܰܠ ܒܰܫܠܳܡܶܗ ܘܰܢܒܰܪܟ݂ܺܝܘܗܝ. ܡܶܛܽܠ ܕܓܰܒܪܳܐ ܗܘܳܐ ܩܪܰܒܬ݂ܳܢܳܐ ܗܕܰܪܥܙܰܪ. ܘܰܢܣܰܒ ܒܺܐܝܕܶܗ ܝܽܘܪܳܡ ܒܰܪ ܬܽܘܥ. ܡܳܐܢܰܝ̈ ܟܶܣܦܳܐ ܘܡܳܐܢܰܝ̈ ܕܰܗܒܳܐ. ܘܡܳܐܢܰܝ̈ ܢܚܳܫܳܐ. ܘܰܐܝܬܺܝ ܠܕܰܘܺܝܕ݂. 11 ܘܳܐܦ ܠܗܽܘܢ ܩܰܕܶܫ ܡܰܠܟܳܐ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܥܰܡ ܟܶܣܦܳܐ ܘܕܰܗܒܳܐ ܕܩܰܕܶܫ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܰܟ݂ܒܰܫ. 12 ܡܶܢ ܐܰܕܽܘܡ. ܘܡܶܢ ܡܽܘܐܳܒ. ܘܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܽܘܢ. ܘܡܶܢ ܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ. ܘܡܶܢ ܥܰܡܠܩܳܝ̈ܶܐ. ܘܡܶܢ ܫܽܘܠܛܳܢܶܗ ܕܰܗܕܰܪܥܙܰܪ. ܒܰܪ ܪܳܚܽܘܒ ܡܰܠܟܳܐ ܕܨܽܘܒܳܐ. 13 ܘܰܥܒܰܕ݂ ܬܰܡܳܢ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܩܪܳܒܳܐ ܟܰܕ݂ ܗܦܰܟ݂. ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܡܚܳܐ ܗܘܳܐ ܠܰܐܕ݂ܽܘܡ ܒܢܰܚܠܳܐ ܕܡܶܠܚܳܐ. ܘܰܚܪܰܒ ܬܡܳܢܬܰܥܣܰܪ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ. 14 ܘܰܐܩܺܝܡ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܩܳܝܽܘ̈ܡܶܐ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܕܽܘܡ. ܘܰܗܘܰܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܕܽܘܡܳܝ̈ܶܐ ܥܰܒܕ̈ܶܐ ܠܕܰܘܺܝܕ݂. ܘܰܦܪܰܩ ܡܳܪܝܳܐ ܠܕܰܘܺܝܕ݂ ܠܟܰܪ ܕܶܐܙܰܠ. 15 ܘܰܐܡܠܶܟ݂ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܥܰܠ ܟܽܠܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܰܗܘܳܐ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܥܳܒܶܕ݂ ܕܺܝܢܳܐ ܘܙܰܕܺܝܩܽܘܬ݂ܳܐ ܥܰܠ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܶܗ. 16 ܘܝܽܘܐܳܒ ܒܰܪ ܨܽܘܪܺܝܳܐ ܥܰܠ ܚܰܝܠܳܐ ܘܝܽܘܫܳܦܳܛ ܒܰܪ ܐܰܚܺܝܠܽܘܕ݂ ܡܥܰܗܕܳܢܳܐ. 17 ܘܨܳܕܽܘܩ ܒܰܪ ܐܰܚܺܝܛܽܘܒ ܓܶܠܝܽܘܢܳܝܳܐ. ܘܰܐܒܺܝܬܳܪ ܒܰܪ ܐܰܚܺܝܡܰܠܟ ܟܳܗ̈ܢܶܐ. ܘܰܫܪܳܝܳܐ ܣܳܦܪܳܐ. 18 ܘܰܒܢܳܝܳܐ ܒܰܪ ܝܽܘܝܳܕܰܥ ܥܰܠ ܚܺܐܖ̈ܶܐ ܘܥܰܠ ܦܳܠܚ̈ܶܐ. ܘܰܒܢܰܝ̈ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܪܰܘܖ̈ܒܺܝܢ ܗܘܰܘ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܛ.

 

1 ܘܶܐܡܰܪ ܕܰܘܺܝܕ݂. ܐܺܝܬ݂ ܐ̱ܢܳܫ ܕܶܐܫܬܚܰܪ ܡܶܢ ܕܒܶܝܬ݂ ܫܳܐܘܳܠ. ܐܶܥܒܶܕ݂ ܥܠܰܘܗܝ ܖ̈ܰܚܡܶܐ ܡܶܛܽܠ ܝܽܘܢܳܬ݂ܳܢ. 2 ܘܰܠܒܶܝܬ݂ ܫܳܐܘܳܠ ܐܺܝܬ݂ ܗܘܳܐ ܥܰܒܕܳܐ ܕܰܫܡܶܗ ܨܺܝܒܳܐ. ܘܰܩܪܳܐܗܝ ܠܘܳܬ݂ ܕܰܘܺܝܕ݂. 3 ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܡܰܠܟܳܐ. ܐܰܢ̱ܬ ܗܽܘ ܨܺܝܒܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܐܶܢܳܐ ܥܰܒܕܳܟ݂. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܡܰܠܟܳܐ. ܐܺܝܬ݂ ܬܽܘܒ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢ ܕܒܶܝܬ݂ ܫܳܐܘܳܠ. ܐܶܥܒܶܕ݂ ܥܠܰܘܗܝ ܖ̈ܰܚܡܶܐ ܡܶܛܽܠ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܨܺܝܒܳܐ ܠܡܰܠܟܳܐ. ܩܰܝܳܡ ܒܪܳܐ ܠܝܽܘܢܳܬ݂ܳܢ. ܘܰܡܣܰܖ̈ܚܳܢ ܖ̈ܶܓܠܰܘܗܝ. 4 ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܡܰܠܟܳܐ. ܐܰܝܟܰܘ. ܐܶܡܰܪ ܨܺܝܒܳܐ ܠܡܰܠܟܳܐ. ܗܳܐ ܒܶܝܬ݂ ܡܳܟ݂ܺܝܪ ܗܽܘ ܒܰܪ ܓܡܺܝܠ ܡܶܢ ܠܽܘܕ݂ܒܰܪ. 5 ܘܫܰܕܰܪ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܕ݂ܒܪܶܗ ܡܶܢ ܒܶܝܬ݂ ܡܳܟ݂ܺܝܪ ܒܰܪ ܓܡܺܝܠ ܡܶܢ ܠܽܘܕ݂ܒܰܪ. 6 ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܡܰܦܺܝܒܫܳܬ ܒܰܪ ܝܽܘܢܳܬ݂ܳܢ. ܒܰܪ ܫܳܐܘܳܠ. ܠܘܳܬ݂ ܕܰܘܺܝܕ݂. ܘܰܢܦܰܠ ܥܰܠ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ ܘܰܣܓܶܕ݂. ܘܶܐܡܰܪ ܕܰܘܺܝܕ݂. ܡܰܦܺܝܒܫܳܬ. ܘܶܐܡܰܪ ܐܶܬ݂ܳܐ ܥܰܒܕܳܟ݂. 7 ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܠܳܐ ܬܶܕ݂ܚܰܠ. ܡܶܛܽܠ ܕܥܳܒܶܕ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܥܰܡܳܟ݂ ܛܰܝܒܽܘܬ݂ܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܝܽܘܢܳܬ݂ܳܢ ܐܰܒܽܘܟ݂. ܘܡܰܦܢܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ݂ ܟܽܠܗܶܝܢ ܚܰܩ̈ܠܳܬ݂ܳܐ ܕܫܳܐܘܳܠ ܐܰܒܽܘܟ݂. ܘܰܐܢ̱ܬ ܬܶܗܘܶܐ ܐܳܟܶܠ ܠܰܚܡܳܐ ܥܰܠ ܦܳܬ݂ܽܘܪܝ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ. 8 ܘܰܣܓܶܕ݂ ܘܶܐܡܰܪ. ܡܳܢܳܐ ܗܽܘ ܥܰܒܕܳܟ݂ ܕܚܳܪܬ ܒܺܝ. ܕܰܐܝܟ݂ ܟܰܠܒܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܺܝܬ݂ܳܐ. 9 ܘܰܩܪܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܠܨܺܝܒܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܟܽܠ ܕܺܐܝܬ݂ ܗܘܳܐ ܠܫܳܐܘܳܠ ܘܰܠܟܽܠܶܗ ܒܰܝܬܶܗ. ܝܶܗܒܶܬ݂ ܠܒܰܪ ܡܳܪܳܟ݂. 10 ܘܬܶܦܠܽܘܚ ܠܶܗ ܐܰܪܥܳܐ. ܐܰܢ̱ܬ ܘܰܒܢܰܝ̈ܟ. ܘܬܰܥܶܠ ܠܒܰܪ ܡܳܪܳܟ݂ ܠܰܚܡܳܐ ܘܢܶܐܟܽܘܠ. ܘܡܰܦܺܝܒܫܳܬ ܒܰܪ ܡܳܪܳܟ݂. ܢܶܗܘܶܐ ܐܳܟܶܠ ܠܰܚܡܳܐ ܥܰܠ ܦܳܬ݂ܽܘܪܝ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ. ܘܰܠܨܺܝܒܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܗܘܰܘ ܠܶܗ ܚܰܡܶܫܬܰܥܣܰܪ ܒܢܺܝ̈ܢ. ܘܥܶܣܪܺܝܢ ܥܰܒ̈ܕܺܝܢ. 11 ܘܶܐܡܰܪ ܨܺܝܒܳܐ ܠܡܰܠܟܳܐ. ܟܽܠ ܕܦܳܩܶܕ݂ ܡܳܪܝ ܡܰܠܟܳܐ ܠܥܰܒܕܶܗ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܥܳܒܶܕ݂ ܥܰܒܕܳܟ݂. ܘܡܰܦܺܝܒܫܳܬ ܐܳܟܶܠ ܗܘܳܐ ܠܰܚܡܳܐ ܥܰܠ ܦܳܬܽܘܪܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܡܰܠܟܳܐ. 12 ܘܰܠܡܰܦܺܝܒܫܳܬ ܐܺܝܬ݂ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܒܪܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ ܘܰܫܡܶܗ ܡܺܝܟ݂ܳܐ. ܘܟܽܠܶܗ ܝܰܬ݂ܒܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܨܺܝܒܳܐ. ܗܘܰܘ ܥܰܒܕ̈ܶܐ ܕܡܰܦܺܝܒܫܳܬ. 13 ܘܡܰܦܺܝܒܫܳܬ ܝܳܬ݂ܶܒ ܗܘܳܐ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. ܡܶܛܽܠ ܕܥܰܠ ܦܳܬܽܘܪܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ ܠܳܥܶܣ ܗܘܳܐ. ܘܰܡܣܰܖ̈ܚܳܢ ܗܘܰܝ̈ ܬܰܖ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܖ̈ܶܓܠܰܘܗܝ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝ.

 

1 ܘܡܶܢ ܒܳܬ݂ܪܟܶܢ ܡܺܝܬ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܽܘܢ. ܘܰܐܡܠܶܟ݂ ܚܳܢܽܘܢ ܒܪܶܗ ܒܳܬܪܶܗ. 2 ܘܶܐܡܰܪ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܐܶܥܒܶܕ݂ ܛܰܝܒܽܘܬ݂ܳܐ ܥܰܡ ܚܳܢܽܘܢ ܒܰܪ ܢܳܚܳܫ. ܐܰܝܟ݂ ܕܰܥܒܰܕ݂ ܐܰܒܽܘܗܝ ܥܰܡܝ ܛܰܝܒܽܘܬ݂ܳܐ. ܘܫܰܕܰܪ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܠܰܡܒܰܝܳܐܽܘܬܶܗ ܥܰܠ ܐܰܒܽܘܗܝ ܒܝܰܕ݂ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ. ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܕܕܰܘܺܝܕ݂ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܽܘܢ. 3 ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܽܘܢ ܠܚܳܢܽܘܢ ܡܳܪܗܽܘܢ. ܡܝܰܩܰܪܽܘ ܡܝܰܩܰܪ ܗܘܳܐ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܠܰܐܒܽܘܟ݂ ܒܥܰܝܢܰܝ̈ܟ. ܕܫܰܕܰܪ ܠܘܳܬ݂ܳܟ݂ ܡܒܰܝܐܳܢ̈ܶܐ. ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܢܶܓܫܺܝܗ̇ ܠܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܘܢܶܒܕܩܺܝܗ̇ ܘܢܰܗܦܟ݂ܺܝܗ̇ ܫܰܕܰܪ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܠܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܠܘܳܬ݂ܳܟ݂. 4 ܘܶܐܚܰܕ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܚܳܢܽܘܢ ܠܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܕܕܰܘܺܝܕ݂. ܘܰܓܪܰܥ ܦܶܠܓܳܐ ܕܕܰܩܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܡܰܚܺܝ ܟܽܘܬܺܝܢ̈ܝܳܬ݂ܗܽܘܢ ܒܓܶܐܖ̈ܶܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܶܐܫܬܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܫܰܕܰܪ ܐܶܢܽܘܢ. 5 ܘܚܰܘܺܝܘ ܠܕܰܘܺܝܕ݂ ܘܫܰܕܰܪ ܠܽܐܘܪܥܗܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܗܘܰܘ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܒܰܗܺܝܬ݂ܺܝܢ ܛܳܒ. ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܡܰܠܟܳܐ. ܬܶܒܘ ܒܺܐܝܪܺܝܚܽܘ. ܥܕܰܡܳܐ ܕܢܺܐܥܽܘܢ ܕܰܩܢܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܬܺܐܬܽܘܢ. 6 ܘܰܚܙܰܘ ܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܽܘܢ ܕܰܐܣܟܶܠܘ ܒܕܰܘܺܝܕ݂. ܘܫܰܕܰܪܘ ܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܽܘܢ ܘܶܐܓܰܪܘ ܠܰܐܕܽܘܡ ܒܰܪ ܪܳܚܽܘܒ. ܘܠܰܐܕܽܘܡ ܒܰܪ ܨܽܘܒܳܐ ܥܶܣܪܺܝܢ ܐܰܠܦ̈ܺܝܢ ܖ̈ܶܓܠܳܝ݂ܺܝ݂ܢ. ܘܡܶܢ ܡܰܠܟܳܐ ܕܡܰܥܟܳܐ ܐܳܠܶܦ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ. ܘܕܰܐܫܺܝܛܽܘܒ ܬܪܶܥܣܰܪ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܖ̈ܶܓܠܳܝ݂ܺܝ݂ܢ. 7 ܘܰܫܡܰܥ ܕܰܘܺܝܕ݂. ܘܫܰܕܰܪ ܠܝܽܘܐܳܒ ܘܰܠܟܽܠܶܗ ܚܰܝܠܳܐ ܕܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܶܐ. 8 ܘܰܢܦܰܩܘ ܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܽܘܢ. ܘܰܣܕܰܪܘ ܩܪܳܒܳܐ ܒܡܰܥܠܳܢܳܐ ܕܬܰܪܥܳܐ ܕܰܐܕܽܘܡ ܒܰܪ ܪܳܚܽܘܒ. ܘܕܰܐܕܽܘܡ ܒܰܪ ܨܽܘܒܳܐ. ܘܕܰܐܫܺܝܛܽܘܒ ܘܰܕ݂ܡܰܥܟܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕܰܝܗܽܘܢ ܒܚܰܩܠܳܐ. 9 ܘܰܚܙܳܐ ܝܽܘܐܳܒ ܕܶܐܬܬܣܺܝܡ ܥܠܰܘܗܝ ܩܪܳܒܳܐ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܘܡܶܢ ܒܶܣܬܪܶܗ. ܘܰܓܒܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܓܒܰܝ̈ܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܰܣܕܰܪ ܠܽܘܩܒܰܠ ܐܰܕܽܘܡ. 10 ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܥܰܡܳܐ ܐܰܫܠܶܡ ܠܰܐܒܺܝܫܝ ܐܰܚܽܘܗܝ. ܘܰܣܕܰܪ ܠܽܘܩܒܰܠ ܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܽܘܢ. 11 ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܠܰܐܒܺܝܫܝ ܐܰܚܽܘܗܝ. ܐܶܢ ܢܶܥܫܰܢ ܡܶܢܝ ܐܰܕܽܘܡ. ܗܘܺܝ ܠܺܝ ܡܥܰܕܪܳܢܳܐ. ܘܶܐܢ ܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܽܘܢ ܢܶܥܫܢܽܘܢ ܡܶܢܳܟ݂. ܐܺܬܶܐ ܘܶܐܥܰܕܪܳܟ݂. 12 ܘܢܶܬ݂ܚܰܝܰܠ ܘܢܶܬ݂ܟܰܬܰܫ. ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܥܰܡܰܢ. ܘܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܰܐܠܳܗܰܢ. ܘܡܳܪܝܳܐ ܢܶܥܒܶܕ݂ ܡܶܕܶܡ ܕܫܰܦܺܝܪ ܒܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ. 13 ܘܰܩܪܶܒ ܝܽܘܐܳܒ ܘܥܰܡܳܐ ܕܥܰܡܶܗ ܠܡܶܬ݂ܟܰܬܳܫܽܘ ܥܰܡ ܐܰܕܽܘܡ. ܘܰܥܪܰܩܘ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܘܗܝ. 14 ܘܰܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܽܘܢ ܚܙܰܘ ܕܰܥܪܰܩ ܐܰܕܽܘܡ. ܘܰܥܪܰܩܘ ܐܳܦ ܗܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܐܳܒܝܫܰܝ ܘܥܰܠܘ ܠܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ. ܘܰܗܦܰܟ݂ ܝܽܘܐܳܒ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܽܘܢ ܘܥܰܠ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. 15 ܘܰܚܙܳܐ ܐܰܕܽܘܡ ܕܶܐܬܬܒܰܪ ܩܕ݂ܳܡ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܶܐܬ݂ܟܰܢܰܫܘ ܐܰܟ݂ܚܕ݂ܳܐ. 16 ܘܫܰܕܰܪ ܗܕܰܪܥܙܰܪ ܘܰܐܦܶܩ ܠܰܐܕܽܘܡ ܕܡܶܢ ܥܒܳܪ ܢܰܗܪܳܐ. ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܠܚܺܝܠܰܡ. ܘܫܽܘܒܳܟ݂ ܪܰܒ ܚܰܝܠܳܐ ܕܰܗܕܰܪܥܙܰܪ ܩܕ݂ܳܡܝܗܽܘܢ. 17 ܘܚܰܘܺܝܘ ܠܕܰܘܺܝܕ݂. ܘܟܰܢܶܫ ܠܟܽܠܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܰܥܒܰܪܘ ܝܽܘܪܕܢܳܢ. ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܠܚܺܝܠܰܡ. ܘܶܐܣܬܕܰܪ ܐܰܕ݂ܽܘܡ ܠܽܘܩܒܰܠ ܕܰܘܺܝܕ݂. ܘܶܐܬ݂ܟܰܬܫ ܥܰܡܶܗ. 18 ܘܰܥܪܰܩ ܐܰܕܽܘܡ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܩܰܛܶܠ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܡܶܢ ܐܰܕ݂ܽܘܡ ܫܒܰܥܡܳܐܐ ܡܰܖ̈ܟܒܳܢ. ܘܰܐܪܒܥܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܦܰܖ̈ܳܫܶܐ. ܘܥܰܡܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ. ܘܰܠܫܽܘܒܳܟ݂ ܪܰܒ ܚܰܝܠܳܐ ܡܚܳܝܗܝ. ܘܡܺܝܬ݂ ܬܰܡܳܢ. 19 ܘܰܚܙܰܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܕܰܗܕܰܪܥܙܰܪ ܕܶܐܬܬܒܰܪܘ ܩܕ݂ܳܡ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܰܐܫܠܶܡܘ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܰܦܠܰܚܘ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܰܕ݂ܚܶܠ ܐܰܕܽܘܡ ܠܰܡܥܰܕܳܪܽܘ ܬܽܘܒ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܽܘܢ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܐ.

 

1 ܘܠܰܗܦܳܟܬܳܐ ܕܫܰܢ̱ܬܳܐ ܠܙܰܒܢܳܐ ܕܡܰܦܩܳܢܳܐ ܕܡܰܠ̈ܟܶܐ. ܫܰܕܰܪ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܠܝܽܘܐܳܒ ܘܰܠܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܥܰܡܶܗ. ܘܰܠܟܽܠܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܰܫܪܰܘ ܥܰܠ ܪܰܒܰܬܰ. ܘܕܰܘܺܝܕ݂ ܝܳܬ݂ܶܒ ܗܘܳܐ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. 2 ܘܰܠܥܶܕܳܢ ܪܰܡܫܳܐ ܩܳܡ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܡܶܢ ܡܰܫܟܒܶܗ. ܘܰܡܗܰܠܶܟ݂ ܥܰܠ ܐܶܓܳܪܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܡܰܠܟܽܘܬܶܗ. ܘܰܚܙܳܐ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܟܰܕ݂ ܣܳܚܝܳܐ. ܘܰܐܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܫܰܦܺܝܪ ܗܘܳܐ ܛܳܒ ܚܶܙܘܳܗ̇. 3 ܘܫܰܕܰܪ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܘܫܰܐܶܠ ܥܠܶܝܗ̇ ܥܰܠ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ. ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܗܳܕ݂ܶܐ ܒܰܪܬ ܫܒܰܥ ܒܰܪܬ݂ ܐܰܚܺܝܢܥܶܡ ܐܰܢ̱ܬܬܶܗ ܕܽܐܘܪܺܝܳܐ ܚܺܝܬܳܝܳܐ. 4 ܘܫܰܕܰܪ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܘܕܰܒܪܳܗ̇. ܘܥܶܠܰܬ݂ ܠܘܳܬܶܗ ܘܰܕ݂ܡܶܟ݂ ܥܰܡܳܗ̇. ܟܰܕ݂ ܣܚܳܬ݂ ܡܶܢ ܟܶܦܣܳܗ̇. ܘܗܶܦܟܰܬ݂ ܬܽܘܒ ܘܶܐܙܰܠܬ݂ ܠܒܰܝܬܳܗ̇. 5 ܘܒܶܛܢܰܬ݂ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ. ܘܫܰܕܪܰܬ݂ ܚܰܘܝܰܬ݂ ܠܕܰܘܺܝܕ݂. ܘܳܐܡܪܳܐ ܠܶܗ ܕܒܰܛܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ. 6 ܘܫܰܕܰܪ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܠܘܳܬ݂ ܝܽܘܐܳܒ. ܫܰܕܰܪ ܠܺܝ ܠܽܐܘܪܺܝܳܐ ܚܺܝܬܳܝܳܐ. ܘܫܰܕܪܶܗ ܝܽܘܐܳܒ ܠܽܐܘܪܺܝܳܐ ܚܺܝܬܳܝܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܕܰܘܺܝܕ݂. 7 ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܐܽܘܪܺܝܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܕܰܘܺܝܕ݂. ܘܫܰܐܶܠ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܠܽܐܘܪܺܝܳܐ ܥܰܠ ܝܽܘܐܳܒ ܘܥܰܠ ܥܰܡܳܐ ܘܥܰܠ ܩܪܳܒܳܐ. 8 ܘܶܐܡܰܪ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܠܽܐܘܪܺܝܳܐ. ܚܽܘܬ݂ ܠܒܰܝܬܳܟ݂ ܘܰܐܫܺܝܓ ܖ̈ܶܓܠܰܝܟ. ܘܰܢܦܰܩ ܐܽܘܪܺܝܳܐ ܡܶܢ ܒܶܝܬ݂ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܢܶܦܩܰܬ݂ ܒܳܬܪܶܗ ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ. 9 ܘܰܕ݂ܡܶܟ݂ ܐܽܘܪܺܝܳܐ ܒܬܰܪܥܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܥܰܠ ܓܶܢ̱ܒ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܒܕ̈ܶܐ ܕܡܳܪܶܗ. ܘܠܳܐ ܢܚܶܬ ܠܒܰܝܬܶܗ. 10 ܘܚܰܘܺܝܘ ܠܕܰܘܺܝܕ݂ ܕܠܳܐ ܢܚܶܬ݂ ܐܽܘܪܺܝܳܐ ܠܒܰܝܬܶܗ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܠܽܐܘܪܺܝܳܐ. ܗܳܐ ܡܶܢ ܐܽܘܪܚܳܐ ܐܶܬܰܝܬ. ܠܡܳܢܳܐ ܠܳܐ ܢܚܶܬܬ ܠܒܰܝܬܳܟ݂. 11 ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܐܽܘܪܺܝܳܐ ܠܕܰܘܺܝܕ݂. ܩܺܐܒܽܘܬܳܐ ܕܕܺܝܰܐܬܺܝܩܺܝ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܘܺܝܗܽܘܕܳܐ ܝܳܬ݂ܒܺܝܢ ܒܰܡܛܰܠ̈ܠܶܐ. ܘܡܳܪܝ ܝܽܘܐܳܒ ܘܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܕܡܳܪܝ ܫܪܶܝܢ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܕܰܒܪܳܐ. ܘܶܐܢܳܐ ܐܺܙܰܠ ܠܒܰܝܬܝ. ܘܶܐܠܥܰܣ ܘܶܐܫܬܶܐ ܘܶܐܕ݂ܡܰܟ݂ ܥܰܡ ܐܰܢ̱ܬܰܬ݂ܝ. ܠܳܐ ܚܰܝܰܝ̈ܟ ܘܠܳܐ ܚܰܝܰܝ̈ ܢܰܦܫܳܟ݂. ܠܳܐ ܥܳܒܶܕ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܗܳܕ݂ܶܐ. 12 ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܠܽܐܘܪܺܝܳܐ. ܦܽܘܫ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܗܳܪܟܳܐ. ܘܰܡܚܳܪ ܐܶܫܰܕܪܳܟ݂. ܘܦܳܫ ܐܽܘܪܺܝܳܐ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ. 13 ܘܰܠܝܰܘܡܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ. ܩܪܳܝܗܝ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܘܰܠܥܶܣ ܩܕܳܡܰܘܗܝ. ܘܶܐܫܬܺܝ ܘܰܪܘܺܝ. ܘܰܢܦܰܩ ܒܪܰܡܫܳܐ. ܘܰܕ݂ܡܶܟ݂ ܥܰܠ ܓܶܢ̱ܒ ܥܰܒܕ̈ܶܐ ܕܡܳܪܶܗ. ܘܰܠܒܰܝܬܶܗ ܠܳܐ ܢܚܶܬ݂. 14 ܘܰܒܨܰܦܪܳܐ ܟܬܰܒ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܐܶܓܰܪܬܳܐ ܠܝܽܘܐܳܒ. ܘܫܰܕܰܪ ܒܺܐܝܕܶܗ ܕܽܐܘܪܺܝܳܐ. 15 ܘܰܟ݂ܬܰܒ ܠܶܗ. ܥܒܶܕܳܝܗܝ ܠܽܐܘܪܺܝܳܐ ܒܪܺܝܫ ܚܰܝܠܳܐ ܕܰܩܪܳܒܳܐ. ܘܰܗܦܽܘܟ݂ܘ ܠܟܽܘܢ ܡܶܢ ܒܳܬܪܶܗ. ܕܢܶܒܠܰܥ ܘܰܢܡܽܘܬ݂. 16 ܘܟܰܕ݂ ܫܪܳܐ ܝܽܘܐܳܒ ܥܰܠ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ. ܐܰܩܺܝܡ ܠܽܐܘܪܺܝܳܐ ܒܕܽܘܟܬܳܐ ܘܝܳܕܰܥ ܕܓܰܒܖ̈ܶܐ ܚܰܝ̱ܠܬܳܢ̈ܶܐ ܬܰܡܳܢ. 17 ܘܰܢܦܰܩܘ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܕܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܘܶܐܬ݂ܟܰܬܫܘ ܥܰܡ ܝܽܘܐܳܒ. ܘܢܦܰܠܘ ܬܰܡܳܢ ܡܶܢ ܥܳܡܳܐ ܡܶܢ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܕܕܰܘܺܝܕ݂. ܘܡܺܝܬ݂ ܐܳܦ ܐܽܘܪܺܝܳܐ ܚܺܝܬܳܝܳܐ. 18 ܘܫܰܕܰܪ ܝܽܘܐܳܒ ܘܚܰܘܺܝ ܠܕܰܘܺܝܕ݂ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܩܪܳܒܳܐ. 19 ܘܦܰܩܕܶܗ ܝܽܘܐܳܒ ܠܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܡܳܐ ܕܛܰܠܶܩܬ ܠܡܺܐܡܰܪ ܠܡܰܠܟܳܐ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܰܗܘܳܐ ܒܰܩܪܳܒܳܐ. 20 ܐܶܢ ܗܽܘ ܕܣܶܠܩܰܬ݂ ܚܶܡܬܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܟ݂. ܠܡܳܢܳܐ ܐܶܬ݂ܩܰܪܒܬܽܘܢ ܠܘܳܬ݂ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܠܡܶܬ݂ܟܰܬܳܫܽܘ ܥܰܡܳܗ̇. ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܗܘܰܝܬܽܘܢ. ܕܫܳܕܶܝܢ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܐ. 21 ܡܰܢܽܘ ܩܰܛܠܶܗ ܠܰܐܒܺܝܡܠܰܟ ܒܰܪ ܢܕܽܘܒܥܺܝܠ. ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܫܕ݂ܳܬ݂ ܥܠܰܘܗܝ ܬܒܳܪܳܐ ܕܪܰܟ݂ܒܳܐ ܕܪܰܚܝܳܐ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܐ ܘܡܺܝܬ݂. ܠܡܳܢܳܐ ܐܶܬ݂ܩܰܪܰܒܬܽܘܢ ܠܘܳܬ݂ ܫܽܘܪܳܐ. ܐܶܢ ܗܽܘ ܕܶܐܡܰܪ ܠܳܟ݂ ܗܳܠܶܝܢ. ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ. ܐܳܦ ܥܰܒܕܳܟ݂ ܐܽܘܪܺܝܳܐ ܚܺܝܬܳܝܳܐ ܡܺܝܬ݂. 22 ܘܶܐܙܰܠ ܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ. ܘܚܰܘܺܝ ܠܕܰܘܺܝܕ݂ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܦܰܩܕܶܗ ܝܽܘܐܳܒ. 23 ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܠܕܰܘܺܝܕ݂. ܥܫܶܢܘ ܥܠܰܝܢ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ. ܘܰܢܦܰܩܘ ܥܠܰܝܢ ܠܕܰܒܪܳܐ. ܘܶܐܬ݂ܬܣܺܝܡܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܥܕܰܡܳܐ ܠܬܰܪܥܳܐ ܕܩܪܺܝܬ݂ܳܐ. 24 ܘܰܫܕ݂ܰܘ ܗܳܢܽܘܢ ܕܩܳܝܡܺܝܢ ܥܰܠ ܫܽܘܪܳܐ. ܘܡܺܝܬ݂ܘ ܡܶܢ ܥܰܒ̈ܕܰܝܟ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܳܐܦ ܥܰܒܕܳܟ݂ ܐܽܘܪܺܝܳܐ ܚܺܝܬܳܝܳܐ ܡܺܝܬ݂. 25 ܘܶܐܡܰܪ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܠܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ. ܐܶܡܰܪ ܠܝܽܘܐܳܒ. ܠܳܐ ܢܶܬܒܐܶܫ ܒܥܰܝܢܰܝ̈ܟ ܥܰܠ ܗܳܕ݂ܶܐ. ܐܳܦ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܗܳܟܰܢܳܐ ܓܳܕܶܫ ܒܰܩܪܳܒܳܐ. ܐܰܥܫܶܢ ܩܪܳܒܳܐ ܥܰܠ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ. ܘܰܐܚܽܘܕܶܝܗ̇ ܘܰܣܚܽܘܦܶܝܗ̇. 26 ܘܫܶܡܥܰܬ݂ ܐܰܢ̱ܬܬܶܗ ܕܽܐܘܪܺܝܳܐ ܚܺܝܬܳܝܳܐ ܕܡܺܝܬ݂ ܒܰܥܠܳܗ̇. ܘܰܐܪܩܕܰܬ݂ ܥܰܠ ܒܰܥܠܳܗ̇. 27 ܘܰܥܒܰܪܘ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܕܶܐܒܠܳܗ̇. ܘܫܰܕܰܪ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܘܰܐܥܠܳܗ̇ ܠܒܰܝܬܶܗ. ܘܰܗܘܳܬ݂ ܠܶܗ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ. ܘܝܶܠܕܰܬ݂ ܠܶܗ ܒܪܳܐ. ܘܶܐܬ݂ܐܒܶܐܫܰܬ݂ ܥܒܺܝܕ݂ܬܳܐ ܕܰܥܒܰܕ݂ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܒ.

 

1 ܘܫܰܕܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܢܳܬܳܢ ܢܒܺܝܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܕܰܘܺܝܕ݂. ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܠܘܳܬ݂ܶܗ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܬܪܶܝܢ ܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ ܐܺܝܬ݂ ܗܘܰܘ ܒܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܚܕ݂ܳܐ. ܚܰܕ݂ ܥܰܬܺܝܪ ܘܚܰܕ݂ ܡܶܣܟܺܝܢ. 2 ܠܥܰܬܺܝܪܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܥܳܢ̈ܳܐ. ܘܬܰܘܖ̈ܶܐ. ܣܽܘܓܳܐܐ ܕܛܳܒ. 3 ܘܰܠܡܶܣܟܺܢܳܐ ܠܰܝܬ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܡܶܕܶܡ. ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܦܰܪܬ݂ܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܙܥܽܘܪܬܳܐ ܕܰܩܢܶܐ ܗܘܳܐ. ܘܚܳܝܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܥܰܡܶܗ ܘܥܰܡ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܐܰܟ݂ܚܕ݂ܳܐ. ܡܶܢ ܠܰܚܡܶܗ ܐܳܟܠܳܐ ܗܘܳܬ݂. ܘܡܶܢ ܟܳܣܶܗ ܫܳܬ݂ܝܳܐ ܗܘܳܬ݂. ܘܰܒܥܽܘܒܶܗ ܕܳܡܟܳܐ ܗܘܳܬ݂. ܘܰܐܝܟ݂ ܒܰܪܬ݂ܳܐ ܥܒܺܝܕ݂ܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܠܶܗ. 4 ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܐܳܪܚܳܐ ܠܓܰܒܪܳܐ ܥܰܬܺܝܪܳܐ. ܘܚܳܣ ܕܢܶܣܰܒ ܡܶܢ ܬܰܘܖ̈ܰܘܗܝ ܘܡܶܢ ܥܳܢ̈ܶܗ. ܘܢܶܥܒܶܕ݂ ܠܳܐܪܚܳܐ ܕܶܐܬ݂ܳܐ ܠܶܗ. ܢܣܰܒ ܦܰܪܬܶܗ ܕܗܰܘ ܡܶܣܟܺܢܳܐ ܥܒܰܕ݂ ܠܳܐܪܚܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܠܶܗ. 5 ܗܳܝܕܶܝܢ ܐܶܬ݂ܚܰܡܰܬ݂ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܥܠܰܘܗܝ ܥܰܠ ܓܰܒܪܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ. ܚܰܝ ܗܽܘ ܡܳܪܝܳܐ ܕܚܰܝܳܒ ܡܰܘܬܳܐ ܗܽܘ ܓܰܒܪܳܐ ܕܰܥܒܰܕ݂ ܗܳܕ݂ܶܐ. 6 ܘܦܰܪܬ݂ܳܐ ܢܶܦܪܥܺܝܗ̇ ܚܕ݂ܳܐ ܒܰܐܪܒܰܥ. ܥܰܠ ܕܰܥܒܰܕ݂ ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܠܳܐ ܚܳܣ. 7 ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܢܳܬܳܢ ܠܕܰܘܺܝܕ݂. ܐܰܢ̱ܬ ܗܽܘ ܓܰܒܪܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܐܶܢܳܐ ܡܫܰܚܬܳܟ݂ ܕܬܰܡܠܶܟ݂ ܥܰܠ ܥܰܡܝ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܶܐܢܳܐ ܦܰܨܺܝܬܳܟ݂ ܡܶܢ ܐܺܝܕܰܘ̈ܗܝ ܕܫܳܐܘܳܠ. 8 ܘܝܶܗܒܶܬ݂ ܠܳܟ݂ ܒ̈ܢܳܬ݂ ܡܳܖ̈ܰܝܟ. ܘܢܶܫܰܘ̈ܗܝ ܕܡܳܪܳܟ݂ ܐܰܕ݂ܡܟܶܬ݂ ܒܥܽܘܒܳܟ݂. ܘܝܶܗܒܶܬ݂ ܠܳܟ݂ ܒ̈ܢܳܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܘܺܝܗܽܘܕܳܐ. ܘܶܐܢ ܙܥܽܘܖ̈ܝܳܢ ܗܘܰܝ̈. ܐܶܡܰܪܬ ܕܶܝܢ. ܘܰܐܘܣܦܶܬ݂ ܠܳܟ݂ ܐܰܟ݂ܘܳܬ݂ܗܶܝܢ ܘܰܐܟ݂ܘܳܬ݂ܗܶܝܢ. 9 ܠܡܳܢܳܐ ܫܳܛܬ ܦܽܘܩܕܳܢܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܥܒܰܕܬ ܕܒܺܝܫ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܠܽܐܘܪܺܝܳܐ ܚܺܝܬܳܝܳܐ ܩܛܰܠܬ ܒܚܰܪܒܳܐ. ܘܰܐܢ̱ܬܬܶܗ ܢܣܰܒܬ ܠܳܟ݂ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܐ. ܘܠܶܗ ܩܛܰܠܬ ܒܚܰܪܒܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܽܘܢ. 10 ܡܶܟܺܝܠ ܠܳܐ ܬܶܥܢܰܕ݂ ܚܰܪܒܳܐ ܡܶܢ ܒܰܝܬܳܟ݂ ܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ. ܥܰܠ ܕܫܳܛܬܳܢܝ ܘܰܢܣܰܒܬ ܐܰܢ̱ܬܬܶܗ ܕܽܐܘܪܺܝܳܐ ܚܺܝܬܳܝܳܐ ܕܬܶܗܘܶܐ ܠܳܟ݂ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ. 11 ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. ܗܳܐ ܡܩܺܝܡ ܐ̱ܢܳܐ ܥܠܰܝܟ ܒܺܝܫܬܳܐ ܡܶܢ ܒܰܝܬܳܟ݂. ܘܶܐܕ݂ܒܰܪ ܢܶܫܰܝ̈ܟ ܠܥܺܢܰܝ̈ܟ ܘܶܐܬܶܠ ܠܚܰܒܪܳܟ݂. ܘܢܶܕ݂ܡܰܟ݂ ܥܰܡܗܶܝܢ ܠܥܺܝܢ ܫܶܡܫܳܐ ܗܳܢܳܐ. 12 ܐܰܢ̱ܬ ܥܒܰܕܬ ܡܰܛܫܝܳܐܺܝܬ݂. ܘܶܐܢܳܐ ܐܶܥܒܕ݂ܺܝܗ̇ ܠܗܳܕ݂ܶܐ ܠܥܺܝܢ ܟܽܠܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܘܠܽܘܩܒܰܠ ܫܶܡܫܳܐ. 13 ܘܶܐܡܰܪ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܠܢܳܬܳܢ ܚܛܺܝܬ݂ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܢܳܬܳܢ ܠܕܰܘܺܝܕ݂. ܐܳܦ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܥܒܰܪ ܣܰܟܠܽܘܬ݂ܳܟ݂. ܠܳܐ ܬܡܽܘܬ݂. 14 ܒܪܰܡ ܕܶܝܢ ܥܰܠ ܕܪܰܘܪܶܒܬ ܠܰܒܥܶܠܕܒܳܒܰܘ̈ܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܒܰܥܒܺܝܕܬܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ. ܐܳܦ ܒܪܳܐ ܕܡܶܬܺܝܠܶܕ݂ ܠܳܟ݂. ܡܡܳܬ݂ ܢܡܽܘܬ݂. 15 ܘܶܐܙܰܠ ܢܳܬܳܢ ܠܒܰܝܬܶܗ. ܘܰܡܚܳܝܗܝ ܡܳܪܝܳܐ ܠܛܰܠܝܳܐ ܕܝܶܠܕܰܬ݂ ܐܰܢ̱ܬܬܶܗ ܕܽܐܘܪܺܝܳܐ ܠܕܰܘܺܝܕ݂ ܘܰܚܣܰܢ. 16 ܘܰܒܥܳܐ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܡܶܢ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܛܰܠܝܳܐ. ܘܨܳܡ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܨܰܘܡܳܐ. ܘܒܳܬ݂ ܒܶܗ. ܘܰܕ݂ܡܶܟ݂ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ. 17 ܘܩܳܡܘ ܣܳܒ̈ܶܐ ܕܒܰܝܬܶܗ ܕܰܢܩܺܝܡܽܘܢܶܗ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ. ܘܠܳܐ ܨܒܳܐ. ܘܠܳܐ ܠܥܶܣ ܥܰܡܗܽܘܢ ܠܰܚܡܳܐ. 18 ܘܰܠܝܰܘܡܳܐ ܕܫܰܒܥܳܐ ܡܺܝܬ݂ ܠܶܗ ܛܰܠܝܳܐ. ܘܰܕ݂ܚܶܠܘ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܕܕܰܘܺܝܕ݂ ܕܰܢܚܰܘܢܳܝܗܝ ܕܡܺܝܬ݂ ܠܶܗ ܛܰܠܝܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܳܐܡܪܺܝܢ. ܟܰܕ݂ ܚܰܝ ܗܘܳܐ ܛܰܠܝܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܗܘܰܝܢ ܠܶܗ. ܘܠܳܐ ܫܳܡܰܥ ܗܘܳܐ ܠܰܢ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܢܺܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܗܳܫܳܐ ܕܡܺܝܬ݂ ܠܶܗ ܛܰܠܝܳܐ. ܥܳܒܶܕ݂ ܒܺܝܫܬܳܐ. 19 ܘܟܰܕ݂ ܚܙܳܐ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܠܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܕܰܡܠܰܚܫܺܝܢ. ܐܶܬ݂ܒܰܝܰܢ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܕܡܺܝܬ݂ ܠܶܗ ܛܰܠܝܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܠܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ. ܡܺܝܬ݂ ܠܶܗ ܛܰܠܝܳܐ. ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܡܺܝܬ݂. 20 ܘܩܳܡ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ. ܘܰܐܫܺܝܓ ܘܰܡܫܰܚ ܘܚܰܠܶܦ ܡܳܐܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܥܰܠ ܠܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܘܰܣܓܶܕ݂. ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܠܒܰܝܬܶܗ ܘܰܫܐܶܠ ܠܰܚܡܳܐ. ܘܣܳܡܘ ܠܶܗ ܘܰܠܥܶܣ. 21 ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ. ܡܳܢܳܐ ܗܽܘ ܗܳܢܳܐ ܕܰܥܒܰܕܬ. ܟܰܕ݂ ܚܰܝ ܗܘܳܐ ܛܰܠܝܳܐ. ܨܳܐܶܡ ܗܘܰܝܬ ܘܒܳܥܶܐ. ܘܟܰܕ݂ ܡܺܝܬ݂. ܩܳܡܬ ܠܥܶܣܬ ܠܰܚܡܳܐ. 22 ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܕܰܘܺܝܕ݂. ܟܰܕ݂ ܛܰܠܝܳܐ ܚܰܝ. ܨܳܐܶܡ ܗܘܺܝܬ݂ ܘܒܳܥܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܳܐܡܰܪ ܗܘܺܝܬ݂. ܡܰܢܽܘ ܝܳܕܰܥ ܡܪܰܚܶܡ ܥܠܰܘܗܝ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. ܘܚܳܝܶܐ ܛܰܠܝܳܐ. 23 ܡܶܟܺܝܠ ܕܡܺܝܬ݂ ܠܶܗ. ܠܡܳܢܳܐ ܨܳܐܶܡ ܐ̱ܢܳܐ. ܠܡܳܐ ܡܶܫܟܚܳܐ ܕܬܽܘܒ ܢܶܗܦܽܘܟ݂. ܐܶܢܳܐ ܐܳܙܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܠܘܳܬ݂ܶܗ. ܘܗܽܘ ܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܕܢܺܐܬܶܐ ܠܘܳܬ݂ܝ. 24 ܘܒܰܝܰܐ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܠܒܰܪܬ ܫܒܰܥ ܐܰܢ̱ܬܬܶܗ ܘܥܰܠ ܠܘܳܬ݂ܳܗ̇ ܘܰܕ݂ܡܶܟ݂ ܥܰܡܳܗ̇. ܘܝܶܠܕܰܬ݂ ܒܪܳܐ. ܘܰܩܪܳܬ݂ ܫܡܶܗ ܫܠܶܝܡܽܘܢ. ܘܡܳܪܝܳܐ ܪܰܚܡܶܗ ܠܛܰܠܝܳܐ. 25 ܫܰܕܰܪ ܠܢܳܬܳܢ ܢܒܺܝܳܐ. ܘܰܩܪܳܐ ܫܡܶܗ ܝܰܕܺܝܕ݂ܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܝܰܕܺܝܕܶܗ. 26 ܘܶܐܬ݂ܟܰܬܰܫ ܝܽܘܐܳܒ ܒܪܰܒܰܬ݂ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܽܘܢ. ܘܶܐܚܰܕ݂ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܐ. 27 ܘܫܰܕܰܪ ܝܽܘܐܳܒ ܐܺܝܙܓܰܕ̈ܶܐ ܠܘܳܬ݂ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܘܶܐܡܰܪ. ܐܶܬ݂ܟܰܬܫܶܬ݂ ܒܪܰܒܰܬ݂. ܘܳܐܦ ܐܶܚܕܶܬ݂ ܠܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܐ. 28 ܗܳܫܳܐ ܟܰܢܶܫ ܠܫܰܪܟܳܐ ܕܥܰܡܳܐ. ܘܬ݂ܳܐ ܫܪܺܝ ܥܰܠ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܘܰܐܚܽܘܕܶܝܗ̇. ܕܰܠܡܳܐ ܐܶܚܕܺܝܗ̇ ܐܶܢܳܐ ܠܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ. ܘܢܶܬ݂ܩܪܶܐ ܫܡܝ ܥܠܶܝܗ̇. 29 ܘܟܰܢܶܫ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܠܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܘܶܐܙܰܠ ܥܰܠ ܪܰܒܰܬ. ܘܶܐܬ݂ܟܰܬܰܫ ܒܳܗ̇ ܘܰܐܚܕܳܗ̇. 30. ܘܰܢܣܰܒ ܟܠܺܝܠܳܐ ܕܡܰܠܟܗܽܘܢ ܡܶܢ ܪܺܝܫܶܗ. ܕܬ݂ܳܩܶܠ ܗܘܳܐ ܟܰܟܪܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ. ܘܺܐܝܬ݂ ܗܘܰܝ̈ ܒܶܗ ܟܺܐܦ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܳܬ݂ܳܐ. ܘܶܐܬܬܣܺܝܡ ܒܪܺܝܫܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ݂. ܘܒܶܙܬ݂ܳܐ ܕܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܐܰܦܶܩ ܣܽܘܓ݂ܳܐܐ ܕܛܳܒ. 31 ܘܰܠܥܰܡܳܐ ܕܺܐܝܬ݂ ܗܘܳܐ ܒܳܗ̇ ܐܰܦܶܩ. ܘܰܐܪܡܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܒܩܽܘܠܳܖ̈ܶܐ ܕܦܰܪܙܠܳܐ ܘܰܒܫܺܫ̈ܠܳܬܳܐ. ܘܰܐܥܒܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܡܫܽܘܚܬ݂ܳܐ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܥܒܰܕ݂ ܠܟܽܠܗܶܝܢ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܽܘܢ. ܘܰܗܦܰܟ݂ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܘܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܓ.

 

1 ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪܟܶܢ ܐܺܝܬ݂ ܗܘܳܬ݂ ܚܳܬ݂ܳܐ ܠܰܐܒܺܝܫܠܽܘܡ ܒܰܪ ܕܰܘܺܝܕ݂. ܘܰܫܡܳܗ̇ ܬܳܡܳܪ. ܘܪܰܚܡܳܗ̇ ܚܰܡܢܽܘܢ ܒܰܪ ܕܰܘܺܝܕ݂. 2 ܘܶܐܬܬܥܺܝܩܰܬ݂ ܠܚܰܡܢܽܘܢ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܬܳܡܳܪ ܚܳܬܶܗ ܕܰܒܬܽܘܠܬܳܐ ܗ̱ܝ. ܘܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܗܘܳܐ ܚܰܡܢܽܘܢ ܕܢܺܐܡܰܪ ܠܳܗ̇ ܡܶܕܶܡ. 3 ܘܰܠܚܰܡܢܽܘܢ ܐܺܝܬ݂ ܗܘܳܐ ܪܳܚܡܳܐ. ܘܰܫܡܶܗ ܝܽܘܢܳܕ݂ܳܒ ܒܰܪ ܫܰܡܳܐ ܐܰܚܽܘܗܝ ܕܕܰܘܺܝܕ݂. ܘܝܽܘܢܳܕ݂ܳܒ ܓܰܒܪܳܐ ܗܘܳܐ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܕܛܳܒ. 4 ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܠܚܰܡܢܽܘܢ ܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ. ܡܳܢܰܘ ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܙܶܠ ܐܰܢ̱ܬ ܡܶܢ ܨܦܰܪ ܠܰܨܦܰܪ. ܠܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܠܺܝ. ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܚܰܡܢܽܘܢ. ܠܬ݂ܳܡܳܪ ܚܳܬܶܗ ܕܰܐܒܺܝܫܠܳܘܡ ܐܳܚܝ ܪܳܚܶܡ ܐ̱ܢܳܐ. 5 ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܝܽܘܢܳܕ݂ܳܒ. ܕܡܰܟ݂ ܥܰܠ ܥܰܪܣܳܟ݂ ܘܶܐܬ݂ܟܰܪܗ. ܘܡܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܐܰܒܽܘܟ݂ ܠܡܶܚܙܝܳܟ݂ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ. ܬܺܐܬܶܐ ܬܳܡܳܪ ܚܳܬ݂ܝ ܬܰܘܟܠܰܢܝ ܠܰܚܡܳܐ. ܘܬܶܥܒܶܕ݂ ܠܺܝ ܠܶܒܘ̈ܳܬ݂ܳܐ. ܕܶܐܚܙܶܐ ܘܶܐܠܥܰܣ ܡܶܢ ܐܺܝܕܶܝ̈ܗ̇. 6 ܘܰܕܡܶܟ݂ ܚܰܡܢܽܘܢ ܘܶܐܬ݂ܟܪܰܗ. ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܠܡܶܚܙܝܶܗ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܚܰܡܢܽܘܢ ܠܡܰܠܟܳܐ. ܬܺܐܬܶܐ ܠܘܳܬ݂ܝ ܬܳܡܳܪ ܚܳܬ݂ܝ. ܘܬܶܥܒܶܕ݂ ܠܥܺܢܰܝ̈ ܬܪܶܝܢ ܠܶܒܘ̈ܳܬ݂ܳܐ. ܘܶܐܠܥܰܣ ܡܶܢ ܐܺܝܕܶܝܗ̇. 7 ܘܰܫܠܰܚ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܠܬ݂ܳܡܳܪ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ̇. ܙܶܠܝ ܠܒܶܝܬ݂ ܚܰܡܢܽܘܢ ܐܰܚܽܘܟ݂ܝ. ܘܰܥܒܶܕ݂ܝ ܠܶܗ ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ. 8 ܘܶܐܙܰܠܬ݂ ܬܳܡܳܪ ܠܒܶܝܬ݂ ܚܰܡܢܽܘܢ ܐܰܚܽܘܗ̇. ܘܗܽܘ ܕܳܡܶܟ݂ ܗܘܳܐ. ܘܢܶܣܒܰܬ݂ ܠܰܝܫܳܐ. ܠܳܫܰܬ݂ ܘܥܶܒܕܰܬ݂ ܠܶܒܘ̈ܳܬܳܐ. 9 ܘܢܶܣܒܰܬ݂ ܠܶܒܘ̈ܳܬܳܐ ܘܣܳܡܰܬ݂ ܩܕܳܡܰܘܗܝ. ܘܠܳܐ ܨܒܳܐ ܠܡܶܐܟ݂ܰܠ. ܐܳܡܰܪ ܚܰܡܢܽܘܢ. ܢܶܦܩܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܡܶܢ ܠܘܳܬ݂ܝ. ܘܰܢܦܰܩܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܡܶܢ ܠܘܳܬ݂ܶܗ. 10 ܐܳܡܰܪ ܠܳܗ̇ ܚܰܡܢܽܘܢ ܠܬ݂ܳܡܳܪ. ܐܰܥܶܠܝ ܠܺܝ ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܠܩܰܝܛܽܘܢܳܐ. ܘܶܐܠܥܰܣ ܡܶܢ ܐܺܝܕܰܝ̈ܟܝ. ܘܢܶܣܒܰܬ݂ ܬܳܡܳܪ ܠܶܒܘ̈ܳܬܳܐ ܕܥܶܒܕܰܬ݂. ܘܰܐܥܠܰܬ݂ ܠܚܰܡܢܽܘܢ ܐܰܚܽܘܗ̇ ܠܩܰܝܛܽܘܢܳܐ. 11 ܘܩܰܪܒܰܬ ܠܶܗ ܠܡܶܠܥܰܣ. ܘܰܐܚܕܳܗ̇ ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ̇. ܬܳܝ ܕܡܰܟ݂ܝ ܥܰܡܝ ܚܳܬ݂ܝ. 12 ܐܳܡܪܳܐ ܠܶܗ. ܠܳܐ ܐܳܚܝ. ܠܳܐ ܬܨܰܥܪܰܢܝ. ܠܳܐ ܘܳܠܶܐ ܕܢܶܬ݂ܥܒܶܕ݂ ܗܳܟܰܢܳܐ ܒܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 13 ܐܶܢܳܐ ܠܰܐܝܟܳܐ ܐܰܘܒܶܠ ܚܶܣܕܝ. ܘܰܐܢ̱ܬ ܕܶܝܢ ܡܶܬ݂ܚܫܶܒ ܐܰܢ̱ܬ ܒܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܐܰܝܟ݂ ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܫܳܛܰܝ̈ܳܐ. ܗܳܫܳܐ ܐܶܡܰܪ ܠܡܰܠܟܳܐ ܘܠܳܐ ܟܳܠܶܐ ܠܺܝ ܡܶܢܳܟ݂. 14 ܘܠܳܐ ܨܒܳܐ ܠܡܶܫܡܥܳܗ̇. ܘܰܐܚܕܳܗ̇ ܘܚܰܣܢܳܗ̇. ܘܰܕ݂ܡܶܟ݂ ܥܰܡܳܗ̇ ܘܨܰܥܪܳܗ̇. 15 ܘܰܣܢܳܗ̇ ܚܰܡܢܽܘܢ ܣܶܢܶܐܬ݂ܳܐ ܪܰܒܬܳܐ. ܘܣܶܓܝܰܬ݂ ܣܶܢܶܐܬ݂ܳܐ ܕܰܣܢܳܗ̇. ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܪܶܚܡܬ݂ܳܐ ܕܪܰܚܡܳܗ̇. ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ̇ ܚܰܡܢܽܘܢ ܩܽܘܡܝ ܙܶܠܝ. 16 ܐܳܡܪܳܐ ܠܶܗ. ܡܶܟܺܝܠ ܕܰܥܒܰܕܬ ܒܺܝ ܒܺܝܫܬܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܪܰܒܬܳܐ. ܡܫܰܕܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܠܺܝ. ܘܠܳܐ ܨܒܳܐ ܠܡܶܫܡܥܳܗ̇. 17 ܘܰܩܪܳܐ ܠܛܰܠܝܳܐ ܡܫܰܡܫܳܢܶܗ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܐܰܦܶܩܝܗ̇ ܠܗܳܕ݂ܶܐ ܡܶܢ ܠܘܳܬ݂ܝ ܠܒܰܪ. ܘܰܐܚܽܘܕ݂ ܬܰܪܥܳܐ ܒܰܐܦܶܝ̈ܗ̇. 18؟؟؟ 19 ܘܢܶܣܒܰܬ݂ ܬܳܡܳܪ ܩܶܛܡܳܐ ܘܰܐܪܡܝܰܬ݂ ܒܪܺܝܫܳܗ̇. ܘܟܽܘܬܺܝܢܳܐ ܡܚܰܛܰܒܬܳܐ ܕܰܠܒܺܝܫܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܣܰܕܩܰܬ݂. ܘܣܳܡܰܬ݂ ܐܺܝܕܶܝ̈ܗ̇ ܥܰܠ ܪܺܝܫܳܗ̇ ܘܡܰܝܠܠܳܐ ܘܳܐܙܳܠ̱ܐ. 20 ܐܳܡܰܪ ܠܳܗ̇ ܐܰܒܺܝܫܠܳܘܡ ܐܰܚܽܘܗ̇. ܚܰܡܢܽܘܢ ܐܰܚܽܘܟ݂ܝ ܕܡܶܟ݂ ܠܘܳܬܶܟ݂ܝ. ܗܳܫܳܐ ܚܳܬ݂ܝ ܫܬ݂ܽܘܩܝ ܠܶܟ݂ܝ ܐܰܚܽܘܟ݂ܝ ܗܽܘ. ܠܳܐ ܬܺܐܬܶܐ ܥܰܠ ܒܳܠܶܟ݂ܝ ܗܳܕ݂ܶܐ ܥܒܺܝܕܬܳܐ. ܘܝܶܬܒܰܬ݂ ܬܳܡܳܪ. ܘܬܰܡܺܝܗܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܒܶܝܬ݂ ܐܰܒܺܝܫܠܳܘܡ ܐܰܚܽܘܗ̇. 21 ܘܕܰܘܺܝܕ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܫܡܰܥ ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܗܳܠܶܝܢ. ܘܶܐܬ݂ܒܐܶܫ ܠܶܗ ܛܳܒ. 22 ܘܠܳܐ ܐܶܡܰܪ ܐܰܒܺܝܫܠܳܘܡ ܠܚܰܡܢܽܘܢ ܠܳܐ ܛܳܒܬܳܐ ܘܠܳܐ ܒܺܝܫܬܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܣܢܳܝܗܝ ܐܰܒܺܝܫܠܳܘܡ ܠܚܰܡܢܽܘܢ. ܥܰܠ ܕܨܰܥܰܪ ܠܬ݂ܳܡܳܪ ܚܳܬܶܗ. 23 ܘܰܠܥܶܕܳܢ ܒܥܶܕܳܢ. ܗܘܰܘ ܓܳܙܽܘܙ̈ܶܐ ܠܰܐܒܺܝܫܠܳܘܡ ܒܰܒܥܶܠ ܚܳܨܽܘܪ ܕܥܰܡ ܐܰܦܪܶܝܡ. ܘܙܰܡܶܢ ܐܰܒܺܝܫܠܳܘܡ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܡܰܠܟܳܐ. 24 ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܐܰܒܺܝܫܠܳܘܡ ܠܘܳܬ݂ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܓܳܙܽܘܙ̈ܶܐ ܐܺܝܬ݂ ܠܥܰܒܕܳܟ݂. ܢܺܐܙܰܠ ܡܰܠܟܳܐ ܘܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܥܰܡ ܥܰܒܕܳܟ݂. 25 ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܠܳܐ ܒܶܪܝ. ܠܳܐ ܢܺܐܙܰܠ ܟܽܠܰܢ ܕܠܳܐ ܢܺܐܩܰܪ ܥܠܰܝܟ. ܘܰܐܠܨܶܗ. ܘܠܳܐ ܨܒܳܐ ܕܢܺܐܙܰܠ ܥܰܡܶܗ. ܘܒܰܪܟܶܗ. 26 ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܐܰܒܺܝܫܠܳܘܡ. ܘܡܳܐ ܕܠܳܐ ܢܺܐܙܰܠ ܥܰܡܝ ܚܰܡܢܽܘܢ ܐܳܚܝ. ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܡܰܠܟܳܐ. ܠܡܳܢܳܐ ܐܳܙܶܠ ܥܰܡܳܟ݂. 27 ܘܰܐܠܨܶܗ ܐܰܒܺܝܫܠܳܘܡ. ܘܫܰܕܰܪ ܥܰܡܶܗ ܠܚܰܡܢܽܘܢ. ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܡܰܠܟܳܐ. 28 ܘܦܰܩܶܕ݂ ܐܰܒܺܝܫܠܳܘܡ ܠܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܡܳܐ ܕܰܫܦܰܪ ܠܶܒܶܗ ܕܚܰܡܢܽܘܢ ܒܚܰܡܪܳܐ. ܘܶܐܡܪܶܬ݂ ܠܟܽܘܢ. ܡܚܰܐܗܝ ܠܚܰܡܢܽܘܢ ܘܩܽܘܛܠܽܘܗܝ. ܠܳܐ ܬܶܕ݂ܚܠܽܘܢ. ܐܶܢܳܐ ܗܽܘ ܦܰܩܶܕܬܟܽܘܢ. ܐܶܬ݂ܚܰܝܰܠܘ ܘܰܗܘܰܘ ܓܰܒܖ̈ܶܐ. 29 ܘܰܥܒܰܕ݂ܘ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐܒܺܝܫܠܳܘܡ ܐܰܝܟ݂ ܕܦܰܩܶܕ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܒܺܝܫܠܳܘܡ. ܘܩܳܡܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܰܪܟܶܒܘ ܓܒܰܪ ܥܰܠ ܟܽܘܕܰܢܝܶܗ ܘܰܥܪܰܩܘ. 30. ܘܥܰܕ݂ ܗܶܢܽܘܢ ܒܽܐܘܪܚܳܐ. ܡܛܳܐ ܛܶܒܳܐ ܠܕܰܘܺܝܕ݂. ܕܩܰܛܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܒܺܝܫܠܳܘܡ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܠܳܐ ܫܒܰܩ ܡܶܢܗܽܘܢ ܐ̱ܢܳܫ. 31 ܘܩܳܡ ܡܰܠܟܳܐ ܘܣܰܕܶܩ ܠܒܽܘܫܰܘ̈ܗܝ. ܘܺܝܬ݂ܶܒ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܩܳܝܡܺܝܢ ܟܰܕ݂ ܡܣܰܕܩܺܝܢ ܠܒܽܘ̈ܫܰܝܗܽܘܢ. 32 ܘܰܥܢܳܐ ܝܽܘܢܳܕ݂ܳܒ ܒܰܪ ܫܰܡܳܐ ܐܰܚܽܘܗܝ ܕܕܰܘܺܝܕ݂. ܘܶܐܡܰܪ. ܠܳܐ ܢܶܣܒܰܪ ܡܳܪܝ ܡܰܠܟܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܡܰܠܟܳܐ ܡܺܝܬ݂ܘ. ܡܶܛܽܠ ܕܚܰܡܢܽܘܢ ܗܽܘ ܒܰܠܚܽܘܕ݂ܘܗܝ ܡܺܝܬ݂. ܣܺܝܡܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܓܶܝܪ ܒܪܶܥܝܳܢܶܗ ܕܰܐܒܺܝܫܠܳܘܡ. ܡܶܢ ܝܰܘܡܳܐ ܕܨܰܥܰܪ ܠܬܳܡܳܪ ܚܳܬܶܗ. 33 ܐܳܦ ܗܳܫܳܐ ܠܳܐ ܢܶܣܒܰܪ ܡܳܪܝ ܡܰܠܟܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܡܰܠܟܳܐ ܡܺܝܬ݂ܘ. ܡܶܛܽܠ ܕܚܰܡܢܽܘܢ ܗܽܘ ܒܰܠܚܽܘܕ݂ܰܘܗܝ ܡܺܝܬ݂. 34 ܘܰܥܪܰܩ ܠܶܗ ܐܰܒܺܝܫܠܳܘܡ. ܘܰܐܪܺܝܡ ܕܰܘܩܳܐ ܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܰܚܙܳܐ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܕܳܐܬܶܝܢ ܒܽܐܘܪܚܳܐ. ܡܶܢ ܓܰܒܳܐ ܕܛܽܘܪܳܐ. 35 ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܝܽܘܢܳܕ݂ܳܒ ܠܡܰܠܟܳܐ. ܗܳܐ ܒܢܰܝ̈ ܡܰܠܟܳܐ ܐܶܬ݂ܰܘ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܥܰܒܕܳܟ݂. ܗܳܟܰܢܳܐ ܗܘܳܐ. 36 ܘܟܰܕ݂ ܫܰܠܶܡ ܠܰܡܡܰܠܳܠܽܘ. ܐܶܬ݂ܰܘ ܒܢܰܝ̈ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܰܐܪܺܝܡܘ ܩܳܠܗܽܘܢ ܘܰܒܟ݂ܰܘ. ܘܳܐܦ ܡܰܠܟܳܐ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܒܟ݂ܰܘ ܒܟ݂ܳܬ݂ܳܐ ܪܰܒܬ݂ܳܐ. 37 ܘܰܐܒܺܝܫܠܳܘܡ ܥܪܰܩ. ܘܶܐܙܰܠ ܠܘܳܬ݂ ܬܽܘܠܡܰܝ ܒܰܪ ܥܰܡܺܝܗܽܘܕ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܕܓܳܫܽܘܪ ܘܺܝܬ݂ܶܒ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܒܶܐܒܠܳܐ ܥܰܠ ܒܪܶܗ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ. 38 ܘܰܐܒܺܝܫܠܳܘܡ ܥܪܰܩ. ܘܶܐܙܰܠ ܠܓܳܫܽܘܪ. ܘܰܗܘܳܐ ܬܰܡܳܢ ܬܠܳܬ݂ ܫܢܺܝ̈ܢ. 39 ܘܶܐܬܬܘܺܝ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܠܡܶܦܰܩ ܒܳܬܰܪ ܐܰܒܺܝܫܠܳܘܡ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬ݂ܒܰܝܰܐ ܥܰܠ ܚܰܡܢܽܘܢ ܕܡܺܝܬ݂.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܕ.

 

1 ܘܺܝܕܰܥ ܝܽܘܐܳܒ ܒܰܪ ܨܽܘܪܺܝܳܐ. ܕܶܐܬ݂ܪܰܥܺܝ ܠܶܒܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܠܰܐܒܺܝܫܠܳܘܡ. 2 ܘܫܰܕܰܪ ܝܽܘܐܳܒ ܠܰܬ݂ܩܽܘܥ. ܘܰܕ݂ܒܰܪ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܚܰܟܺܝܡܬܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ̇. ܐܶܬ݂ܐܰܒܠܝ ܘܰܠܒܰܫܝ ܠܒܽܘܫܳܐ ܕܶܐܒܠܳܐ. ܘܠܳܐ ܬܶܡܫܚܺܝܢ ܡܶܫܚܳܐ. ܘܰܗܘܺܝ ܐܰܝܟ݂ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܕܗܳܐ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܡܶܬܐܰܒܠܳܐ ܥܰܠ ܡܺܝܬ݂ܳܐ. 3 ܘܥܽܘܠܝ ܠܘܳܬ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܘܶܐܡܰܪܝ ܠܶܗ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ. ܘܬܰܩܶܢ ܝܽܘܐܳܒ ܡ̈ܶܠܶܐ ܘܣܳܡ ܒܦܽܘܡܳܗ̇. 4 ܘܥܶܠܰܬ݂ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܬܩܽܘܥܳܝܬܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܢܶܦܠܰܬ݂ ܥܰܠ ܐܰܦ̈ܶܝܗ̇ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܘܣܶܓܕܰܬ݂. ܘܶܐܡܪܰܬ݂. ܦܪܽܘܩܰܝܢܝ ܡܳܪܝ ܡܰܠܟܳܐ. 5 ܐܳܡܰܪ ܠܳܗ̇ ܡܰܠܟܳܐ ܡܳܐ ܠܶܟ݂ܝ. ܐܳܡܪܳܐ ܠܶܗ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ݂ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܐܰܪܡܰܠܬܳܐ. ܒܰܥܠܝ ܡܺܝܬ݂ ܠܶܗ. 6 ܘܠܰܐܡܬܳܟ݂ ܐܺܝܬ݂ ܗܘܰܘ ܬܪܶܝܢ ܒܢܺܝ̈ܢ. ܘܰܢܨܰܘ ܬܖ̈ܰܝܗܽܘܢ ܒܕܰܒܪܳܐ. ܘܠܳܐ ܗܘܳܐ ܡܦܰܨܝܳܢܳܐ ܒܰܝܢܳܬ݂ܗܽܘܢ. ܘܰܚܣܰܢ ܚܰܕ݂ ܠܚܰܒܪܶܗ ܘܩܰܛܠܶܗ. 7 ܘܗܳܐ ܩܳܡܰܬ݂ ܟܽܠܳܗ̇ ܫܰܪܒܬ݂ܳܐ ܥܰܠ ܐܰܡܬܳܟ݂. ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܗܒܺܝܘܗܝ ܠܰܢ ܠܗܰܘ ܕܰܩܛܰܠ ܠܰܐܚܽܘܗܝ. ܘܢܶܩܛܠܺܝܘܗܝ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܐܰܚܽܘܗܝ ܕܰܩܛܰܠ. ܘܒܳܥܶܝܢ ܕܢܰܘܒܕ݂ܽܘܢܶܗ ܠܝܳܪܽܘܬ݂ܳܐ. ܘܒܳܥܶܝܢ ܕܰܢܕܰܥܟ݂ܽܘܢ ܓܡܽܘܪܬܳܐ ܕܶܐܫܬܰܚܪܰܬ݂ ܠܺܝ. ܕܠܳܐ ܢܶܫܒܩܽܘܢ ܠܰܐܒܽܘܗܝ ܫܡܳܐ ܘܫܰܪܒܬ݂ܳܐ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܐܰܪܥܳܐ. 8 ܐܳܡܰܪ ܠܳܗ̇ ܡܰܠܟܳܐ. ܙܶܠܝ ܠܒܰܝܬܶܟ݂ܝ. ܐܶܢܳܐ ܐܶܦܩܽܘܕ݂ ܥܠܰܝܟܝ. 9 ܐܳܡܪܳܐ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܬܩܽܘܥܳܝܬܳܐ ܠܡܰܠܟܳܐ. ܡܳܪܝ ܡܰܠܟܳܐ. ܗܳܕ݂ܶܐ ܣܰܟܠܽܘܬܳܐ ܥܠܰܝ ܘܥܰܠ ܒܶܝܬ݂ ܐܳܒܝ. ܘܡܰܠܟܳܐ ܘܟܽܘܪܣܝܶܗ ܡܦܰܨܰܝ. 10 ܐܳܡܰܪ ܠܳܗ̇ ܡܰܠܟܳܐ. ܡܰܢ ܕܳܐܡܰܪ ܠܶܟ݂ܝ ܡܶܕܶܡ. ܐܰܝܬܳܐܺܝܘܗܝ ܠܘܳܬ݂ܝ. ܘܬܽܘܒ ܠܳܐ ܡܶܬ݂ܩܰܪܰܒ ܠܶܟ݂ܝ. 11 ܘܶܐܡܪܰܬ݂. ܢܶܬܕܟܰܪ ܡܳܪܝ ܡܰܠܟܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂ ܒܣܽܘܓ݂ܳܐܐ ܕܚܽܘܕܬ݂ܳܐ ܕܰܕ݂ܡܳܐ ܠܳܐ ܡܚܰܒܶܠ. ܘܠܳܐ ܢܰܘܒܕ݂ܽܘܢ ܠܒܶܪܝ. ܐܳܡܰܪ ܡܰܠܟܳܐ. ܚܰܝ ܗܽܘ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. ܐܶܢ ܢܶܦܶܠ ܡܶܢ ܣܰܥܪܳܐ ܕܪܺܝܫܶܗ ܕܰܒܪܶܟ݂ܝ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ. 12 ܘܶܐܡܪܰܬ݂ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ. ܬܺܐܡܰܪ ܐܰܡܬܳܟ݂ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܠܡܰܠܟܳܐ. ܐܳܡܰܪ ܠܳܗ̇ ܡܰܠܟܳܐ ܐܶܡܰܪܝ. 13 ܐܳܡܪܳܐ ܠܶܗ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ. ܠܡܳܢܳܐ ܐܶܬ݂ܚܰܫܰܒܬ ܗܳܕ݂ܶܐ ܥܰܠ ܥܰܡܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ. ܘܰܠܡܳܢܳܐ ܐܶܡܰܪܬ ܡܰܠܟܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܚܰܝܳܒܳܐ. ܘܠܳܐ ܡܰܗܦܶܟ݂ ܐܰܢ̱ܬ ܡܰܠܟܳܐ ܛܰܥܝܳܟ݂. 14 ܕܰܡܡܳܬ݂ ܡܳܝܬܺܝܢܰܢ. ܘܰܐܝܟ݂ ܡܰܝ̈ܳܐ ܚܢܰܢ ܕܡܶܬ݂ܐܰܫܕܺܝܢ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܘܠܳܐ ܡܶܬ݂ܟܰܢܫܺܝܢ. ܘܠܳܐ ܫܳܩܶܠ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܢܰܦܫܳܐ. ܘܡܶܬ݂ܚܰܫܰܒ ܡܰܚܫܰܒܬ݂ܳܐ. ܕܠܳܐ ܢܶܛܥܶܐ ܡܶܢܶܗ ܐ̱ܢܳܫ. 15 ܘܗܳܫܳܐ ܗܳܐ ܐܶܡܪܶܬ݂ ܠܡܳܪܝ ܡܰܠܟܳܐ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ. ܕܰܠܚܽܘܢܝ ܓܶܝܪ ܥܰܡܳܐ. ܘܶܐܡܪܰܬ݂ ܐܰܡܬܳܟ݂ ܐܶܢܳܐ ܐܺܡܰܪ ܠܡܰܠܟܳܐ. ܟܒܰܪ ܢܦܰܨܶܐ ܠܰܐܡܬܶܗ ܡܶܢ ܐܺܝܕܰܝ̈ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ. 16 ܕܠܳܐ ܢܰܘܒܕ݂ܽܘܢܳܢܝ ܠܺܝ ܘܰܠܒܶܪܝ ܡܶܢ ܝܳܪܬܽܘܬܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ. 17 ܘܶܐܡܪܰܬ݂ ܐܰܡܬܳܟ݂. ܬܶܫܰܪ ܡܶܠܬܶܗ ܕܡܳܪܝ ܡܰܠܟܳܐ ܘܬܶܗܘܶܐ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܝܟ݂ ܡܰܠܰܐܟܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܡܳܪܝ ܡܰܠܟܳܐ ܠܡܶܫܡܰܥ ܛܳܒ ܘܒܺܝܫ. ܘܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂ ܢܶܗܘܶܐ ܥܰܡܳܟ݂. 18 ܘܰܥܢܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ̇ ܠܰܐܢ̱ܬܬ݂ܳܐ. ܠܳܐ ܬܛܰܫܶܝܢ ܡܶܢܝ ܡܶܕܶܡ ܕܫܳܐܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܟ݂ܝ. ܐܳܡܪܳܐ ܠܶܗ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ. ܐܶܡܰܪ ܡܳܪܝ ܡܰܠܟܳܐ. 19 ܐܳܡܰܪ ܠܳܗ̇ ܡܰܠܟܳܐ. ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܕܝܽܘܐܳܒ ܐܺܝܬ݂ ܥܰܡܶܟ݂ܝ ܒܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ. ܥܢܳܬ݂ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܘܶܐܡܪܰܬ݂ ܠܶܗ. ܚܰܝܳܐ ܗܺܝ ܢܰܦܫܳܟ݂ ܡܳܪܝ ܡܰܠܟܳܐ. ܕܠܳܐ ܠܝܰܡܺܝܢܳܐ ܘܠܳܐ ܠܣܶܡܳܠܳܐ ܣܛܺܝܬ݂ ܡܶܢ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝ ܡܰܠܟܳܐ. ܥܰܒܕܳܟ݂ ܗܽܘ ܝܽܘܐܳܒ ܦܰܩܕܰܢܝ. ܘܗܽܘ ܣܳܡ ܒܦܽܘܡܶܗ ܕܰܐܡܬܳܟ݂ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܗܳܠܶܝܢ. 20 ܡܶܛܽܠ ܕܬܶܥܒܶܕ݂ ܒܰܐܦܰܝ̈. ܡܶܛܽܠ ܗܰܘ ܥܒܰܕ݂ ܥܰܒܕܳܟ݂ ܝܽܘܐܳܒ ܗܳܟܰܢܳܐ. ܘܡܳܪܝ ܚܰܟܺܝܡ ܐܰܝܟ݂ ܚܶܟ݂ܡܬ݂ܳܐ ܕܡܰܠܰܐܟ݂ܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܠܡܶܕܰܥ ܟܽܠ ܕܺܐܝܬ݂ ܒܰܐܪܥܳܐ. 21 ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܡܰܠܟܳܐ ܠܝܽܘܐܳܒ. ܗܳܐ ܥܶܒܕܶܬ݂ ܐܰܝܟ݂ ܕܶܐܡܰܪܬ. ܙܶܠ ܐܰܝܬܳܝܗܝ ܠܰܐܒܺܝܫܠܳܘܡ ܛܰܠܝܳܐ. 22 ܘܰܢܦܰܠ ܝܽܘܐܳܒ ܥܰܠ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܘܰܣܓܶܕ݂. ܘܒܰܪܶܟ݂ ܠܡܰܠܟܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܝܽܘܐܳܒ. ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܝܺܕܰܥ ܥܰܒܕܳܟ݂ ܕܶܐܫܟܚܶܬ݂ ܖ̈ܰܚܡܶܐ ܒܥܰܝܢܰܝ̈ܟ ܡܳܪܝ ܡܰܠܟܳܐ. ܕܰܥܒܰܕ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕܥܰܒܕܶܗ. 23 ܘܩܳܡ ܝܽܘܐܳܒ ܘܶܐܙܰܠ ܠܓܰܫܽܘܪ. ܘܰܐܝܬܝܶܗ ܠܰܐܒܺܝܫܠܳܘܡ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. 24 ܘܶܐܡܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܢܺܐܙܰܠ ܠܒܰܝܬܶܗ. ܘܰܩܕ݂ܳܡܰܝ ܠܳܐ ܢܶܬ݂ܚܙܶܐ. ܘܶܐܙܰܠ ܐܰܒܺܝܫܠܳܘܡ ܠܒܰܝܬܶܗ. ܘܰܐܦܰܝ̈ ܡܰܠܟܳܐ ܠܳܐ ܚܙܳܐ. 25 ܘܰܐܝܟ݂ ܐܰܒܺܝܫܠܳܘܡ ܠܰܝܬ ܗܘܳܐ ܓܰܒܪܳܐ ܒܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܕܡܶܫܬܰܒܰܚ ܗܘܳܐ ܛܳܒ. ܡܶܢ ܦܰܣܬ݂ܳܐ ܕܪܶܓܠܶܗ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܡܽܘܚܶܗ. ܠܰܝܬ ܗܘܳܐ ܒܶܗ ܡܽܘܡܳܐ. 26 ܘܡܳܐ ܕܰܡܣܰܦܰܪ ܗܘܳܐ ܪܺܝܫܶܗ. ܡܶܢ ܥܶܕܳܢ ܠܥܶܕܳܢ ܡܣܰܦܰܪ ܗܘܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܥܳܫܶܢ ܗܘܳܐ ܥܠܰܘܗܝ ܡܣܰܦܰܪ ܗܘܳܐ ܠܶܗ. ܘܬ݂ܳܩܶܠ ܗܘܳܐ ܣܰܥܪܳܐ ܕܪܺܝܫܶܗ ܡܰܐܬܶܝܢ ܡܰܬܩ̈ܳܠܺܝܢ ܒܡܰܬ݂ܩܳܠܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ. 27 ܘܶܐܬ݂ܺܝܠܶܕ݂ܘ ܠܰܐܒܺܝܫܠܳܘܡ ܬܠܳܬܳܐ ܒܢܺܝ̈ܢ ܘܒܰܪܬ݂ܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܘܰܫܡܳܗ̇ ܬܳܡܳܪ. ܐܳܦ ܗܺܝ ܗܘܳܬ݂ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܫܰܦܺܝܪܬ݂ ܒܚܶܙܘܳܐ. 28 ܘܺܝܬ݂ܶܒ ܐܰܒܺܝܫܠܳܘܡ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܬܰܪܬܶܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ. 29 ܘܰܐܦܰܝ̈ ܡܰܠܟܳܐ ܠܳܐ ܚܙܳܐ. ܘܫܰܕܰܪ ܐܰܒܺܝܫܠܳܘܡ ܥܰܠ ܝܽܘܐܳܒ ܕܰܢܫܰܕܪܺܝܘܗܝ ܠܘܳܬ݂ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܠܳܐ ܨܒܳܐ ܠܡܶܐܬ݂ܳܐ. ܘܫܰܕܰܪ ܬܽܘܒ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ. ܘܠܳܐ ܨܒܳܐ ܠܡܶܐܬ݂ܳܐ. 30. ܘܶܐܡܰܪ ܐܰܒܺܝܫܠܳܘܡ ܠܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ. ܚܙܰܘ ܚܰܩܠܳܐ ܐܰܝܟܳܐ ܕܺܐܝܬ݂ ܠܝܽܘܐܳܒ ܥܰܠ ܓܰܒܝ. ܕܚܶܛ̈ܶܐ ܐܰܘ ܕܰܣܥܳܖ̈ܶܐ. ܙܶܠܘ ܐܰܘܩܕ݂ܽܘܗ̇ ܒܢܽܘܪܳܐ. ܘܰܐܘܩܶܕ݂ܘ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐܒܺܝܫܠܳܘܡ ܠܚܰܩܠܳܐ ܕܝܽܘܐܳܒ. 31 ܘܩܳܡ ܝܽܘܐܳܒ ܘܶܐܙܰܠ ܠܒܰܝܬܶܗ ܕܰܐܒܺܝܫܠܳܘܡ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܝܽܘܐܳܒ ܠܰܐܒܺܝܫܠܳܘܡ. ܠܡܳܢܳܐ ܐܰܘܩܶܕ݂ܘ ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܚܰܩܠܝ ܒܢܽܘܪܳܐ. 32 ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܐܰܒܺܝܫܠܳܘܡ ܠܝܽܘܐܳܒ. ܗܳܐ ܫܰܕܪܶܬ݂ ܥܠܰܝܟ. ܘܶܐܡܪܶܬ݂ ܕܬ݂ܳܐ ܐܶܫܰܕܪܳܟ݂ ܠܘܳܬ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܕܬܺܐܡܰܪ ܠܡܳܢܳܐ ܐܶܬܺܝܬ݂ ܡܶܢ ܓܳܫܽܘܪ. ܦܰܩܳܚ ܗܘܳܐ ܠܺܝ ܟܰܕ ܐܶܢܳܐ ܬܰܡܳܢ. ܘܗܳܫܳܐ ܨܳܒܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕܶܐܬ݂ܚܙܶܐ ܩܕ݂ܳܡ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܶܐܢ ܐܺܝܬ݂ ܠܺܝ ܣܰܟܠܽܘܬܳܐ. ܢܶܩܛܠܰܢܝ. 33 ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܝܽܘܐܳܒ ܩܕ݂ܳܡ ܡܰܠܟܳܐ ܘܚܰܘܝܶܗ ܡܶܠܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐܒܺܝܫܠܳܘܡ. ܘܰܩܪܳܝܗܝ ܠܰܐܒܺܝܫܠܳܘܡ. ܘܥܰܠ ܐܰܒܺܝܫܳܠܽܘܡ ܩܕ݂ܳܡ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܰܣܓܶܕ݂ ܥܰܠ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܢܰܫܩܶܗ ܡܰܠܟܳܐ ܠܰܐܒܺܝܫܠܳܘܡ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܗ.

 

1 ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪܟܶܢ ܥܒܰܕ݂ ܠܶܗ ܐܰܒܺܝܫܠܳܘܡ ܡܰܖ̈ܟܒܳܬ݂ܳܐ ܘܦܰܖ̈ܳܫܶܐ. ܘܚܰܡܫܺܝܢ ܛܒܰܠܳܖ̈ܺܝܢ ܕܪܳܗܛܺܝܢ ܗܘܰܘ ܩܕܳܡܰܘܗܝ. 2 ܘܰܡܩܰܕܶܡ ܗܘܳܐ ܐܰܒܺܝܫܳܠܽܘܡ. ܘܩܳܐܶܡ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܓܶܢ̱ܒ ܬܰܪܥܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ. ܘܟܽܠ ܓܰܒܪܳܐ ܕܺܐܝܬ݂ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܕܺܝܢܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܡܰܠܟܳܐ. ܩܳܪܶܐ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܐܰܒܺܝܫܠܳܘܡ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܘܳܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܡܶܢ ܐܰܝܕܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ. ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ. ܥܰܒܕܳܟ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܢ ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 3 ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܐܰܒܺܝܫܠܳܘܡ. ܗܳܐ ܚܳܙܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕܡܶܠܰܝ̈ܟ ܫܰܦܺܝܖ̈ܳܢ ܘܰܬ݂ܖ̈ܺܝܨܳܢ. ܘܫܳܡܽܘܥܳܐ ܠܰܝܬ ܠܳܟ݂ ܡܶܢ ܠܘܳܬ݂ ܡܰܠܟܳܐ. 4 ܘܶܐܡܰܪ ܐܰܒܺܝܫܠܳܘܡ. ܡܰܢ ܕܶܝܢ ܥܰܒܕܰܢܝ ܕܰܝܳܢܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܘܰܠܘܳܬ݂ܝ ܕܶܝܢ ܐܶܬ݂ܳܐ ܟܽܠ ܓܰܒܪܳܐ ܕܺܐܝܬ݂ ܠܶܗ ܕܺܝܢܳܐ ܘܰܬ݂ܒܰܥܬ݂ܳܐ ܘܰܡܙܰܟܶܐ ܗܘܺܝܬ݂ ܠܶܗ. 5 ܘܡܳܐ ܕܩܳܐܶܡ ܗܘܳܐ ܓܰܒܪܳܐ ܠܡܶܣܓܰܕ݂ ܠܶܗ. ܐܳܚܶܕ݂ ܗܘܳܐ ܒܺܐܝܕܶܗ ܘܢܳܫܶܩ ܗܘܳܐ ܠܶܗ. 6 ܘܥܳܒܶܕ݂ ܗܘܳܐ ܐܰܒܺܝܫܠܳܘܡ ܗܳܟܰܢܳܐ ܠܟܽܠܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܕܳܐܬ݂ܶܝܢ ܗܘܳܐ ܠܰܡܕ݂ܳܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܰܠܟܳܐ ܘܰܐܣܛܝܶܗ ܐܰܒܺܝܫܠܳܘܡ ܠܠܶܒܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 7 ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܐܰܪܒܰܥ ܫܢܺܝ̈ܢ. ܐܶܡܰܪ ܐܰܒܺܝܫܠܳܘܡ ܠܡܰܠܟܳܐ. ܐܺܙܰܠ ܐܶܫܰܠܶܡ ܢܶܕ݂ܖ̈ܰܝ ܕܢܶܕ݂ܪܶܬ݂ ܠܡܳܪܝܳܐ ܒܚܶܒܪܽܘܢ. 8 ܢܶܕ݂ܪܳܐ ܓܶܝܪ ܢܕܰܪ ܥܰܒܕܳܟ݂. ܟܰܕ݂ ܝܳܬ݂ܶܒ ܗܘܺܝܬ݂ ܒܓܳܫܽܘܪ ܒܰܐܕܽܘܡ. ܕܶܐܢ ܡܰܗܦܳܟ݂ܽܘ ܢܰܗܦܟܰܢܝ ܡܳܪܝܳܐ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. ܐܶܦܠܽܘܚ ܠܡܳܪܝܳܐ. 9 ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܡܰܠܟܳܐ ܙܶܠ ܒܰܫܠܳܡܳܐ. ܘܩܳܡ ܐܶܙܰܠ ܠܚܶܒܪܽܘܢ. 10 ܘܫܰܕܰܪ ܐܰܒܺܝܫܠܳܘܡ ܓܳܫܽܘ̈ܫܶܐ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܦܰܩܶܕ݂ ܕܡܳܐ ܕܰܫܡܰܥܬܽܘܢ ܩܳܠܳܐ ܕܫܺܝܦܽܘܪܳܐ. ܐܶܡܰܪܘ ܕܰܐܡܠܶܟ݂ ܐܰܒܺܝܫܠܳܘܡ ܒܚܶܒܪܽܘܢ. 11 ܘܥܰܡ ܐܰܒܺܝܫܠܳܘܡ ܐܶܙܰܠܘ ܡܰܐܬܶܝܢ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ ܡܶܢ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ. ܘܶܐܙܰܠܘ ܬܰܡܺܝܡܳܐܺܝܬ݂ ܟܰܕ݂ ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܡܶܕܶܡ. 12 ܘܫܰܕܰܪ ܐܰܒܺܝܫܠܳܘܡ ܥܰܠ ܐܰܚܺܝܬܽܘܦܶܝܠ ܓܰܠܝܽܘܢܳܝܳܐ. ܡܳܠܶܟ݂ ܡܶܠܟܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ݂. ܘܕܰܒܪܶܗ ܡܶܢ ܩܪܺܝܬܶܗ ܡܶܢ ܓܰܠܝܽܘ ܟܰܕ݂ ܕܳܒܰܚ ܕܶܒܚܬܳܐ. ܘܡܶܪܕܳܐ ܐܳܙܶܠ ܗܘܳܐ ܘܥܳܫܶܢ. ܘܥܰܡܳܐ ܛܳܒ ܣܳܓܶܐ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܓܶܢ̱ܒ ܐܰܒܺܝܫܠܳܘܡ. 13 ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܡܣܰܒܪܳܢܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܕܰܘܺܝܕ݂. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܐܶܫܬܘܺܝ ܠܶܒܗܽܘܢ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܒܳܬܰܪ ܐܰܒܺܝܫܠܳܘܡ. 14 ܘܶܐܡܰܪ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܕܥܰܡܶܗ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. ܩܽܘܡܘ ܢܶܥܪܽܘܩ ܠܰܢ. ܕܰܠܡܳܐ ܠܳܐ ܢܶܫܟܰܚ ܠܡܶܬ݂ܦܰܠܳܛܽܘ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܐܰܒܺܝܫܠܳܘܡ. ܒܰܥܓܰܠ ܢܺܐܙܰܠ ܠܰܢ. ܕܰܠܡܳܐ ܢܶܣܬܰܪܗܰܒ ܘܢܰܕ݂ܪܟܰܢ ܘܢܶܕ݂ܚܶܐ ܥܠܰܝܢ ܒܺܝܫܬܳܐ. ܘܢܶܡܚܶܝܗ̇ ܠܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܒܦܽܘܡܳܐ ܕܚܰܪܒܳܐ. 15 ܘܶܐܡܰܪܘ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܕܡܰܠܟܳܐ ܠܡܰܠܟܳܐ. ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܨܳܒܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܰܢ ܡܰܠܟܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܥܳܒܕܺܝܢ ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ. 16 ܘܰܢܦܰܩ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܒܰܝܬܶܗ ܠܪܶܓܠܶܗ. ܘܰܫܒܰܩ ܡܰܠܟܳܐ ܥܣܰܪ ܢܶܫ̈ܶܐ ܕܖ̈ܽܘܟ݂ܳܬ݂ܳܐ ܕܢܶܛܖ̈ܳܢ ܒܰܝܬܶܗ. 17 ܘܰܢܦܰܩ ܡܰܠܟܳܐ ܘܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܠܪܶܓܠܶܗ. ܘܩܳܡܘ ܒܪܽܘܚܩܳܐ. 18 ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܥܳܒܪܺܝܢ ܥܠܰܘܗܝ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܚܺܐܖ̈ܰܘܗܝ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܦܳܠܚܰܘ̈ܗܝ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܓܳܬ݂ܳܝ̈ܶܐ ܕܶܐܬ݂ܰܘ ܠܪܶܓܠܶܗ ܡܶܢ ܓܳܬ݂ ܥܳܒܪܺܝܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܰܠܟܳܐ. 19 ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܡܰܠܟܳܐ ܠܳܐܬ݂ܺܝ ܓܳܬܳܝܳܐ. ܠܡܳܢܳܐ ܐܳܙܶܠ ܐܰܢ̱ܬ ܐܳܦ ܐܰܢ̱ܬ ܥܰܡܰܢ. ܦܽܘܫ ܠܳܟ݂ ܡܶܢ ܡܰܠܟܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܐܰܢ̱ܬ. ܐܳܦ ܡܓܰܠܳܝܽܘ ܓܰܠܺܝܬ ܡܶܢ ܐܰܬ݂ܪܳܟ݂. 20 ܐܶܬ݂ܡܳܠܝ ܐܶܬܰܝܬ. ܘܝܰܘܡܳܢܳܐ ܢܙܺܝܥܳܟ݂ ܕܬܺܐܙܰܠ ܥܰܡܰܢ. ܘܶܐܢܳܐ ܐܳܙܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܰܪ ܕܳܐܙܶܠ ܐ̱ܢܳܐ. ܦܽܘܫ ܘܰܐܘܬܶܒ ܠܰܐܚܰܝ̈ܟ ܫܰܦܺܝܪ. 21 ܘܰܥܢܳܐ ܐܳܬ݂ܺܝ ܘܶܐܡܰܪ ܠܡܰܠܟܳܐ. ܚܰܝ ܗܽܘ ܡܳܪܝܳܐ ܘܚܰܝܳܐ ܗ̱ܝ ܢܰܦܫܳܟ݂ ܡܰܠܟܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܒܰܐܬ݂ܪܳܐ ܕܗܳܘܶܐ ܡܳܪܝ ܡܰܠܟܳܐ. ܐܰܘ ܠܡܰܘܬܳܐ ܐܰܘ ܠܚܰܝ̈ܶܐ. ܐܶܠܳܐ ܬܰܡܳܢ ܢܶܗܘܶܐ ܥܰܒܕܳܟ݂. 22 ܘܶܐܡܰܪ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܠܳܐܬ݂ܺܝ. ܥܒܰܪ ܙܶܠ ܠܳܟ݂. ܘܰܥܒܰܪ ܐܳܬ݂ܺܝ ܓܳܬܳܝܳܐ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܐ̱ܢܳܫܰܘ̈ܗܝ. ܘܟܽܠܶܗ ܝܺܩܰܪܬܳܐ ܕܥܰܡܶܗ. 23 ܘܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܒܳܟܶܝܢ ܒܟ݂ܳܬ݂ܳܐ ܪܰܒܬܳܐ. ܘܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܥܳܒܪܺܝܢ. ܘܡܰܠܟܳܐ ܥܳܒܰܪ ܒܢܰܚܠܳܐ ܕܩܶܕ݂ܪܽܘܢ. ܘܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܥܳܒܪܺܝܢ. ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܡܰܕܒܪܳܐ. 24 ܘܗܳܐ ܐܳܦ ܨܳܕܽܘܩ ܟܳܗܢܳܐ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܠܶܘ̈ܳܝܶܐ ܕܥܰܡܶܗ. ܫܩܺܝܠܺܝܢ ܠܩܺܐܒܽܘܬܳܐ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ. ܘܰܣܠܶܩ ܐܰܒܺܝܬ݂ܰܪ. ܥܕܰܡܳܐ ܕܰܫܠܶܡ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܠܡܶܥܒܰܪ ܡܶܢ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ. 25 ܘܶܐܡܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܠܨܳܕܽܘܩ. ܐܰܗܦܶܟܶܝܗ̇ ܠܩܺܐܒܽܘܬܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܠܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ. ܛܳܟ݂ ܐܶܫܟܰܚ ܖ̈ܰܚܡܶܐ ܒܥܰܝ̈ܢܰܝ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܢܰܗܦܟܰܢܝ ܘܰܢܚܰܘܶܝܢܝ ܠܳܗ̇ ܘܰܠܕܰܝܪܳܗ̇. 26 ܘܶܐܢ ܗܳܟܰܢܳܐ ܢܺܐܡܰܪ. ܠܳܐ ܨܳܒܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܒܳܟ݂. ܗܳܐ ܩܳܐܶܡ ܐ̱ܢܳܐ. ܢܶܥܒܶܕ݂ ܠܺܝ ܐܰܝܟ݂ ܕܫܰܦܺܝܪ ܒܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ. 27 ܘܶܐܡܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܠܨܳܕܽܘܩ ܟܳܗܢܳܐ. ܗܦܽܘܟ݂ ܙܶܠ ܠܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ. ܐܰܢ̱ܬ ܘܰܐܚܺܝܡܥܶܨ ܒܪܳܟ݂. ܘܢܳܬܳܢ ܒܰܪ ܐܰܒܺܝܬ݂ܰܪ. ܬܖ̈ܰܝܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܟܽܘܢ ܥܰܡܟܽܘܢ. 28 ܘܰܚܙܰܘ ܗܳܐ ܐܶܢܳܐ ܡܶܫܬܰܘܚܰܪ ܐ̱ܢܳܐ. ܒܰܦܩܰܥܬ݂ܳܐ ܕܡܰܕܒܪܳܐ. ܥܕܰܡܳܐ ܕܳܐܬܶܐ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢ ܠܘܳܬ݂ܟܽܘܢ ܘܰܡܚܰܘܶܐ ܠܺܝ. 29 ܘܰܐܗܦܟ݂ܽܘܗܝ ܨܳܕܽܘܩ ܘܰܐܒܺܝܬܳܪ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܠܳܐܪܽܘܢܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. ܘܺܝܬ݂ܶܒܘ ܬܰܡܳܢ. 30. ܘܕܰܘܺܝܕ݂ ܣܳܠܶܩ ܒܡܰܣܩܳܢܳܐ ܕܙܰܝ̈ܬܶܐ. ܒܳܟ݂ܶܐ ܘܣܳܠܶܩ ܘܰܡܗܰܠܶܟ݂ ܘܪܺܝܫܶܗ ܡܚܰܦܰܝ. ܘܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܕܥܰܡܶܗ ܡܚܰܦܶܝܢ ܖ̈ܺܝܫܰܝܗܽܘܢ. ܘܒܳܟܶܝܢ ܘܣܳܠܩܺܝܢ. 31 ܘܚܰܘܺܝܘ ܠܕܰܘܺܝܕ݂. ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܶܗ. ܕܰܡܪܰܕ݂ ܠܶܗ ܐܰܚܺܝܬܽܘܦܶܝܠ ܥܰܡ ܐܰܒܺܝܫܠܳܘܡ. ܘܶܐܡܰܪ ܕܰܘܺܝܕ݂. ܡܳܪܝܳܐ ܢܒܰܛܠܺܝܗ̇ ܬܰܪܥܺܝܬܶܗ ܕܰܐܚܺܝܬܽܘܦܶܝܠ. 32 ܘܕܰܘܺܝܕ݂ ܡܛܳܐ ܠܕܽܘܟܬܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܐܰܬܰܪ ܕܣܳܓܶܕ݂ ܗܘܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܚܽܘܫܺܝ ܐܰܪܟܳܝܳܐ ܨܰܪܝܳܐ ܟܽܘܬܺܝܢܶܗ. ܘܥܰܦܪܳܐ ܪܡܶܐ ܒܪܺܝܫܶܗ. 33 ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܕܰܘܺܝܕ݂. ܐܶܢ ܥܳܒܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܥܰܡܝ. ܗܳܘܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܺܝ ܛܰܥܢܳܐ. 34 ܐܶܠܳܐ ܗܦܽܘܟ݂ ܠܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܰܐܒܺܝܫܠܳܘܡ. ܥܰܒܕܳܟ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܥܰܒܕܶܗ ܕܰܐܒܽܘܟ݂ ܡܶܢ ܩܕ݂ܺܝܡ. ܘܗܳܫܳܐ ܐܶܢܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܒܳܥܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܢܳܟ݂ ܙܶܠ ܒܰܛܶܠ ܬܰܪܥܺܝܬܶܗ ܕܰܐܚܺܝܬܽܘܦܶܠ. 35 ܗܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܬܰܡܳܢ ܠܘܳܬ݂ܳܟ݂ ܨܳܕܽܘܩ ܘܰܐܒܺܝܬܳܪ ܟܳܗ̈ܢܶܐ. ܟܽܠ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕܫܳܡܰܥ ܐܰܢ̱ܬ ܡܶܢ ܒܶܝܬ݂ ܡܰܠܟܳܐ. ܚܰܘܳܐ ܠܨܳܕܽܘܩ ܘܠܰܐܒܺܝܬܳܪ ܟܳܗ̈ܢܶܐ. 36 ܘܗܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܬܰܡܳܢ ܬܖ̈ܰܝܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܐܰܚܺܝܡܥܶܨ ܒܪܶܗ ܕܨܳܕܽܘܩ. ܘܢܳܬܳܢ ܒܰܪ ܐܳܒܺܝܬܳܪ. ܫܠܽܘܚܘ ܠܺܝ ܒܰܐܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܫܳܡܥܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ. 37 ܘܶܐܙܰܠ ܚܽܘܫܺܝ ܪܳܚܡܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ݂ ܠܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ. ܘܰܐܒܺܝܫܠܳܘܡ ܥܰܠ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܘ.

 

1 ܘܕܰܘܺܝܕ݂ ܦܪܰܩ ܩܰܠܺܝܠ ܡܶܢ ܕܽܘܟܬܳܐ ܐܰܬܰܪ ܕܣܳܓܶܕ݂ ܗܘܳܐ. ܘܨܺܝܒܳܐ ܛܰܠܝܶܗ ܕܡܰܦܺܝܒܫܳܬ ܐܶܬ݂ܳܐ ܠܽܐܘܪܥܶܗ. ܘܰܐܝܬܺܝ ܥܰܡܶܗ ܬܪܶܝܢ ܚܡܳܖ̈ܺܝܢ ܟܰܕ݂ ܛܥܺܝܢܺܝܢ. ܘܺܐܝܬ݂ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܡܰܐܬܶܝܢ ܓܖ̈ܺܝܨܳܢ. ܘܰܡܳܐܐ ܕܶܒ̈ܠܺܝܢ. ܘܰܡܳܐܐ ܓܽܘܒܢܺܝ̈ܢ. ܘܙܶܩܳܐ ܕܚܰܡܪܳܐ. 2 ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܡܰܠܟܳܐ ܠܨܺܝܒܳܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܢ ܐܰܝܡܶܟܳܐ ܠܳܟ݂. ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܨܺܝܒܳܐ. ܚܶܡܖ̈ܳܐ ܕܢܶܫܩܠܽܘܢ ܛܥܽܘܢܬܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܠܰܚܡܳܐ ܘܓܽܘܒ̈ܢܶܐ ܕܢܶܐܟܠܽܘܢ ܛܠܳܝ̈ܶܐ. ܘܚܰܡܪܳܐ ܕܢܶܫܬܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܡܛܰܪܦܺܝܢ ܒܡܰܕܒܪܳܐ. 3 ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܡܰܠܟܳܐ. ܐܰܝܟܰܘ ܒܰܪ ܡܳܪܳܟ݂. ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܨܺܝܒܳܐ. ܗܳܐ ܝܳܬ݂ܶܒ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. ܘܳܐܡܰܪ. ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܢܰܦܢܽܘܢ ܠܺܝ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܕܫܳܐܘܳܠ ܐܳܒܝ. 4 ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܠܨܺܝܒܳܐ. ܝܺܗܺܝܒ ܠܳܟ݂ ܟܽܠ ܡܕܶܡ ܕܺܐܝܬ݂ ܠܡܰܦܺܝܒܫܳܬ. ܘܶܐܡܰܪ ܨܺܝܒܳܐ. ܣܰܓܺܝ ܐܺܝܬ݂ ܠܺܝ. ܐܶܢܳܐ ܐܶܫܟܚܶܬ݂ ܖ̈ܰܚܡܶܐ ܒܥܰܝ̈ܢܰܝܟ ܡܳܪܝ ܡܰܠܟܳܐ. 5 ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܥܕܰܡܳܐ ܠܒܶܝܬ݂ ܚܽܘܪܺܝܡ. ܘܰܢܦܰܩ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܓܰܒܪܳܐ ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܫܰܪܒܬ݂ܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܫܳܐܘܳܠ. ܘܰܫܡܶܗ ܫܶܡܥܺܝ ܒܰܪ ܓܶܐܪܳܐ. ܢܦܰܩ ܘܰܡܨܰܚܶܐ ܠܶܗ ܠܕܰܘܺܝܕ݂. 6 ܘܪܳܓܶܡ ܠܶܗ ܒܟܺܐܦ̈ܶܐ. ܠܶܗ ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ. ܘܰܠܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ. ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܕܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܶܗ ܘܡܶܢ ܣܶܡܳܠܶܗ. 7 ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܗܘܳܐ ܫܶܡܥܺܝ ܠܕܰܘܺܝܕ݂ ܟܰܕ݂ ܡܨܰܚܶܐ ܗܘܳܐ ܠܶܗ. ܦܽܘܩ ܦܽܘܩ ܓܰܒܪܳܐ ܐܳܫܶܕ݂ ܕܡܳܐ ܘܥܰܘܳܠܳܐ. 8 ܢܶܦܪܥܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܟܽܠܶܗ ܕܡܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܫܳܐܘܳܠ. ܕܰܐܡܠܶܟ݂ܬ ܒܳܬܪܶܗ. ܘܢܰܫܠܡܺܝܗ̇ ܡܳܪܝܳܐ ܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܐ ܒܺܐܝܕܶܗ ܕܰܐܒܺܝܫܠܳܘܡ ܒܪܳܟ݂. ܘܗܳܐ ܐܶܬ݂ܦܪܰܥܬ ܒܺܝܫܬܳܟ݂. ܡܶܛܽܠ ܕܓܰܒܪܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܐܳܫܶܕ݂ ܕܡܳܐ. 9 ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܐܰܒܺܝܫܰܝ ܒܰܪ ܨܽܘܪܺܝܳܐ ܠܕܰܘܺܝܕ݂. ܠܡܳܢܳܐ ܡܨܰܚܶܐ ܗܳܢܳܐ ܟܰܠܒܳܐ ܡܺܝܬ݂ܳܐ ܠܡܳܪܝ ܡܰܠܟܳܐ. ܐܶܥܒܰܪ ܐܶܣܒܺܝܘܗܝ ܪܺܝܫܶܗ. 10 ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܡܰܠܟܳܐ ܕܰܘܺܝܕ݂. ܡܳܐ ܠܺܝ ܘܰܠܟܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܨܽܘܪܺܝܳܐ. ܫܽܘܒܩܽܘܗܝ ܡܨܰܚܶܐ. ܡܳܪܝܳܐ ܗܽܘ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܕܨܰܚܳܐ ܠܕܰܘܺܝܕ݂. ܡܰܢ ܕܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܠܺܝ ܠܡܳܢܳܐ ܗܘܳܢܝ ܗܳܟܰܢܳܐ. 11 ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܠܰܐܒܺܝܫܰܝ. ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ. ܗܳܐ ܒܶܪܝ ܕܰܢܦܰܩ ܡܶܢ ܡܥܰܝ̈ ܒܳܥܶܐ ܕܢܶܣܰܒ ܢܰܦܫܝ. ܘܳܐܦ ܗܳܫܳܐ ܒܢܰܝ̈ ܝܰܡܺܝܢܝ. ܫܽܘܒܩܽܘܗܝ ܡܨܰܚܶܐ. ܡܳܪܝܳܐ ܗܽܘ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ. 12 ܛܳܟ݂ ܢܶܚܙܶܐ ܡܳܪܝ ܒܫܽܘܥܒܳܕ݂ܝ. ܘܢܶܦܪܥܰܢܝ ܛܳܒ̈ܳܬ݂ܳܐ ܚܠܳܦ ܨܽܘܚ̈ܝܳܬ݂ܝ ܕܝܰܘܡܳܢܳܐ. 13 ܘܳܐܙܶܠ ܗܘܳܐ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܘܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܒܽܐܘܪܚܳܐ. ܘܫܶܡܥܺܝ ܐܳܙܶܠ ܗܘܳܐ ܒܰܛܦܳܝܳܐ ܕܛܽܘܪܳܐ ܩܽܘܒܠܶܗ. ܡܨܰܚܶܐ ܗܘܳܐ ܠܶܗ. ܘܪܳܓܶܡ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܒܟܺܐܦ̈ܶܐ. ܘܫܳܕܶܐ ܗܘܳܐ ܒܶܗ ܥܰܦܪܳܐ. 14 ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܘܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܕܥܰܡܶܗ ܟܰܕ݂ ܡܛܰܪܦܺܝܢ. ܘܶܐܬܬܢܺܝܚܘ ܬܰܡܳܢ. 15 ܘܰܐܒܺܝܫܠܳܘܡ ܘܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܕܥܰܡܶܗ. ܘܟܽܠܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܐܶܬ݂ܰܘ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. ܘܰܐܚܺܝܬܽܘܦܶܠ ܥܰܡܶܗ. 16 ܘܟܰܕ݂ ܐܶܬ݂ܳܐ ܚܽܘܫܺܝ ܐܰܪܟܳܝܳܐ ܪܳܚܡܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ݂ ܠܘܳܬ݂ ܐܰܒܺܝܫܠܳܘܡ. ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܚܽܘܫܺܝ ܠܰܐܒܺܝܫܠܳܘܡ. ܚܳܝ ܡܰܠܟܳܐ. ܚܳܝ ܡܰܠܟܳܐ. 17 ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܐܰܒܺܝܫܠܳܘܡ ܠܚܽܘܫܺܝ. ܗܳܕܳܐ ܗ̱ܝ ܪܳܚܡܽܘܬܶܗ ܕܪܳܚܡܳܟ݂. ܠܡܳܢܳܐ ܠܳܐ ܐܶܙܰܠܬ ܥܰܡ ܪܳܚܡܳܟ݂. 18 ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܚܽܘܫܺܝ ܒܰܐܒܺܝܫܠܳܘܡ. ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܥܰܡ ܡܰܢ ܕܰܓܒܳܐ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܥܰܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܘܟܽܠܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܕܺܝܠܶܗ. ܥܰܡܶܗ ܐܶܬܶܒ ܘܕܺܝܠܶܗ ܐܶܗܘܶܐ. 19 ܘܰܕܬܪܬܶܝܢ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܕܡܰܢ ܐܶܢܳܐ ܥܰܒܕܳܐ. ܠܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܒܺܐܝܕܰܝ̈. ܐܰܝܟ݂ ܕܦܶܠܚܶܬ݂ ܩܕ݂ܳܡ ܐܰܒܽܘܟ݂. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܶܦܠܽܘܚ ܩܕܳܡܰܝܟ. 20 ܐܳܡܰܪ ܐܰܒܺܝܫܠܳܘܡ ܠܰܐܚܺܝܬܽܘܦܶܝܠ. ܡܠܽܘܟܰܝܢܝ ܡܳܢܳܐ ܐܶܥܒܶܕ݂. 21 ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܐܰܚܺܝܬܽܘܦܶܝܠ ܠܰܐܒܺܝܫܠܳܘܡ. ܥܽܘܠ ܥܰܠ ܕܖ̈ܽܘܟܳܬܶܗ ܕܰܐܒܽܘܟ݂ ܕܰܫܒܰܩ ܕܢܶܛܖ̈ܳܢ ܒܰܝܬܶܗ. ܘܡܳܐ ܕܰܫܡܰܥܘ ܟܽܠܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܕܰܗܘܰܝܬ ܥܰܡ ܕܖ̈ܽܘܟܳܬܶܗ ܕܰܐܒܽܘܟ݂. ܡܶܬ݂ܚܰܝ̈ܠܳܢ ܐܺܝ̈ܕܰܝܳܐ ܕܟܽܠ ܡܰܢ ܕܥܰܡܳܟ݂. 22 ܘܰܢܩܰܫܘ ܠܶܗ ܠܰܐܒܺܝܫܠܳܘܡ ܡܰܫܟܢܳܐ ܥܰܠ ܐܶܓܳܪܳܐ. ܘܥܰܠ ܐܰܒܺܝܫܠܳܘܡ ܥܰܠ ܕܖ̈ܽܘܟ݂ܳܬܶܗ ܕܰܐܒܽܘܗܝ ܠܥܺܝܢ ܟܽܠܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 23 ܘܡܶܠܟܳܐ ܕܡܳܠܶܟ݂ ܗܘܳܐ ܐܰܚܺܝܬܽܘܦܶܝܠ ܒܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܗܳܢܽܘܢ. ܐܰܝܟ݂ ܐ̱ܢܳܫ ܕܢܶܫܐܰܠ ܒܡܶܠܬܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܶܠܟܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐܚܺܝܬܽܘܦܶܝܠ. ܐܳܦ ܠܕܰܘܺܝܕ݂ ܐܳܦ ܠܰܐܒܺܝܫܠܳܘܡ. 

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܙ.

 

1 ܐܳܡܰܪ ܐܰܚܺܝܬܽܘܦܶܝܠ ܠܰܐܒܺܝܫܠܳܘܡ. ܐܶܓܒܶܐ ܬܪܶܥܣܰܪ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ. ܘܶܐܩܽܘܡ ܐܶܪܕܽܘܦ ܒܳܬܰܪ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܒܠܺܠܝܳܐ. 2 ܘܰܐܕ݂ܪܟ݂ܺܝܘܗܝ ܥܰܕ݂ ܠܐܶܐ ܘܰܡܖ̈ܰܦܝܳܢ ܐܺܝܕܰܘ̈ܗܝ. ܘܶܐܕ݂ܠܚܺܝܘܗܝ. ܘܢܶܥܪܽܘܩ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܕܥܰܡܶܗ. ܘܶܐܩܛܠܺܝܘܗܝ ܠܡܰܠܟܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ݂ܰܘܗܝ. 3 ܘܰܐܦܢܶܝܘܗܝ ܠܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܠܘܳܬ݂ܳܟ݂. ܐܰܝܟ݂ ܕܰܗܦܰܟ݂ ܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܕܰܨܒܰܝܬ. ܘܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ. 4 ܘܫܶܦܪܰܬ݂ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܒܥܰܝ̈ܢܰܝ ܐܰܒܺܝܫܠܳܘܡ ܘܰܒܥܰܝ̈ܢܰܝ ܟܽܠܗܽܘܢ ܣܳܒ̈ܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 5 ܘܶܐܡܰܪ ܐܰܒܺܝܫܠܳܘܡ. ܩܪܰܘ ܠܚܽܘܫܺܝ ܐܰܪܟܳܝܳܐ. ܘܢܶܫܡܰܥ ܡܳܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐܳܦ ܗܽܘ. 6 ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܚܽܘܫܺܝ ܠܘܳܬ݂ ܐܰܒܺܝܫܠܳܘܡ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܐܰܒܺܝܫܠܳܘܡ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܐܶܡܰܪ ܐܰܚܺܝܬܽܘܦܶܝܠ. ܢܶܥܒܶܕ݂ ܡܶܕܶܡ ܕܶܐܡܰܪ. ܘܶܐܢ ܠܳܐ ܘܳܠܶܐ. ܐܶܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ. 7 ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܚܽܘܫܺܝ ܠܰܐܒܺܝܫܠܳܘܡ. ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܫܰܦܺܝܪ ܡܶܠܟܳܐ ܕܰܡܠܰܟ݂ ܐܰܚܺܝܬܽܘܦܶܝܠ ܒܗܳܢܳܐ ܙܰܒܢܳܐ. 8 ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܚܽܘܫܺܝ. ܐܰܢ̱ܬ ܝܳܕܰܥ ܐܰܢ̱ܬ ܠܶܗ ܠܰܐܒܽܘܟ݂ ܘܰܠܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܕܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܶܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܓܰܒܖ̈ܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܡܰܪܺܝܖ̈ܰܝ ܢܰܦܫܳܐ. ܐܰܝܟ݂ ܕܶܒܳܐ ܕܬ݂ܳܒܪܳܐ ܒܕܰܒܪܳܐ. ܓܰܒܪܳܐ ܗ̱ܘ ܩܪܰܒܬܳܢܳܐ. ܘܠܳܐ ܒܳܐܶܬ݂ ܥܰܠ ܓܶܢ̱ܒ ܥܰܡܳܐ. 9 ܗܳܫܳܐ ܡܶܬܛܰܫܶܐ ܒܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܐܰܬ݂ܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ. ܐܰܘ ܒܰܚܕ݂ܳܐ ܡܶܢ ܕܽܘ̈ܟܝܳܬ݂ܳܐ. ܘܡܳܐ ܕܰܢܦܰܠܢ ܒܗܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܕܰܒܩܰܕ݂ܡܳܝܬܳܐ. ܘܰܫܡܰܥ ܛܶܒܳܐ ܕܰܗܘܳܬ݂ ܡܚܽܘܬ݂ܳܐ ܒܥܰܡܳܐ ܕܒܳܬܰܪ ܐܰܒܺܝܫܠܳܘܡ. 10 ܐܳܦܶܢ ܓܰܒܪܳܐ ܗܽܘ ܓܰܢ̱ܒܳܪ ܚܰܝܠܳܐ. ܕܠܶܒܶܗ ܐܰܝܟ݂ ܠܶܒܳܐ ܕܰܐܪܝܳܐ. ܡܶܬ݂ܡܣܳܝܽܘ ܠܳܐ ܡܶܬ݂ܡܣܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܝܳܕ݂ܰܥ ܟܽܠܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܕܓܰܢ̱ܒܪܳܐ ܗ̱ܘ ܐܰܒܽܘܟ݂. ܘܰܕ݂ܥܡܶܗ ܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܰܝ ܚܰܝܠܳܐ ܐܶܢܽܘܢ. 11 ܡܳܠܶܟ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܕܶܝܢ. ܕܡܳܐ ܕܶܐܬ݂ܟܰܢܰܫܘ ܟܽܠܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܠܘܳܬ݂ܳܟ݂. ܡܶܢ ܕܳܢ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܒܺܪ ܫܒܰܥ. ܘܰܐܢ̱ܬ ܐܳܙܶܠ ܒܰܡܨܰܥܬ݂ܳܐ. 12 ܘܳܐܙܺܠܝܢ ܚܢܰܢ ܥܠܰܘܗܝ ܒܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܐܰܬ݂ܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ ܐܰܝܟܳܐ ܕܡܶܫܬܟܰܚ. ܘܫܳܪܶܝܢ ܚܢܰܢ ܥܠܰܘܗܝ. ܐܰܝܟ݂ ܕܢܳܦܶܠ ܛܰܠܳܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ. ܘܠܳܐ ܢܰܘܬܰܪ ܡܶܢܶܗ ܘܡܶܢ ܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܕܺܐܝܬ݂ ܥܡܶܗ. ܐܳܦܠܳܐ ܚܰܕ݂. 13 ܘܶܐܢ ܠܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܢܶܥܽܘܠ. ܢܰܪܡܽܘܢ ܒܳܗ̇ ܟܽܠܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܚܰܒ̈ܠܶܐ. ܘܢܶܓܪܽܘܢܳܗ̇ ܥܕܰܡܳܐ ܠܢܰܚܠܳܐ. ܘܠܳܐ ܢܶܫܒܰܩܟܽܘܢ ܬܰܡܳܢ ܐܳܦܠܳܐ ܨܶܨܪܳܐ. 14 ܐܳܡܰܪ ܐܰܒܺܝܫܠܳܘܡ ܘܟܽܠܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܛܳܒ ܗܽܘ ܡܶܠܟܶܗ ܕܚܽܘܫܺܝ ܐܰܪܟܳܝܳܐ ܡܶܢ ܡܶܠܟܶܗ ܕܰܐܚܺܝܬܽܘܦܶܝܠ. ܘܡܳܪܝܳܐ ܦܩܰܕ݂ ܠܰܡܒܰܛܳܠܽܘ ܡܶܠܟܶܗ ܛܳܒܳܐ ܕܰܐܚܺܝܬܽܘܦܶܝܠ. ܡܶܛܽܠ ܕܢܰܝܬܶܐ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܐܰܒܺܝܫܠܳܘܡ ܒܺܝܫܬܳܐ. 15 ܐܳܡܰܪ ܚܽܘܫܺܝ ܠܨܳܕܽܘܩ ܘܠܰܐܒܺܝܬܳܪ ܟܳܗ̈ܢܶܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܡܠܰܟ݂ ܐܰܚܺܝܬܽܘܦܶܝܠ ܠܰܐܒܺܝܫܠܳܘܡ ܘܰܠܟܽܠܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܡܶܠܟܶܬ݂ ܐܶܢܳܐ. 16 ܗܳܫܳܐ ܫܰܕܰܪܘ ܒܰܥܓܰܠ ܚܰܘܰܘ ܠܕܰܘܺܝܕ݂. ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܶܗ. ܠܳܐ ܬܒܽܘܬ݂ ܒܠܺܠܝܳܐ ܒܰܦܩܰܥܬ݂ܳܐ ܕܡܰܕܒܪܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܥܒܰܪ ܠܳܟ݂. ܕܠܳܐ ܬܺܐܒܰܕ݂ ܐܰܢ̱ܬ ܘܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܕܥܰܡܳܟ݂. 17 ܘܢܳܬܳܢ ܘܰܐܚܺܝܡܥܶܨ ܩܳܝܡܺܝܢ ܥܠ ܓܶܢ̱ܒ ܥܰܝܢܳܐ ܕܩܳܨܪܳܐ. ܘܶܐܙܰܠ̱ܬ݂ ܐܰܡܬ݂ܳܐ ܚܰܘܝܰܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܶܐܙܰܠ ܘܚܰܘܺܝܘ ܠܡܰܠܟܳܐ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚܘ ܠܡܶܬ݂ܚܙܳܝܽܘ ܘܰܠܡܶܥܰܠ ܠܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ. 18 ܘܰܚܙܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܛܰܠܝܳܐ. ܘܚܰܘܺܝ ܠܰܐܒܺܝܫܠܳܘܡ. ܘܶܐܙܰܠܘ ܬܖ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܘܥܰܠܘ ܠܒܰܝܬܶܗ ܕܓܰܒܪܳܐ ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܒܶܝܬ݂ ܚܽܘܪܺܝܡ. ܘܺܐܝܬ݂ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܒܺܪܳܐ ܒܕܳܪܬܶܗ. ܘܰܢܚܶܬ݂ܘ ܠܳܗ̇. 19 ܘܢܶܣܒܰܬ݂ ܠܳܗ̇ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܦܪܳܣܳܐ. ܘܦܶܪܣܰܬ݂ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܒܺܪܳܐ. ܘܫܶܛܚܰܬ݂ ܥܠܰܘܗܝ ܪܽܘܫܳܐ. ܘܐ̱ܢܳܫ ܠܳܐ ܝܳܕܰܥ. 20 ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐܒܺܝܫܠܳܘܡ ܠܒܰܝܬܳܗ̇ ܕܰܐܢ̱ܬܬ݂ܳܐ. ܘܳܐܡܪܺܝܢ. ܐܰܝܟܰܘ ܐܰܚܺܝܡܥܶܨ ܘܢܳܬܳܢ. ܐܳܡܪܳܐ ܠܗܽܘܢ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ. ܥܒܰܪܘ ܠܗܽܘܢ ܡܶܟܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܒܥܰܘ ܘܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚܘ. ܘܰܗܦܰܟ݂ܘ ܠܗܽܘܢ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. 21 ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܶܐܙܰܠܘ ܠܗܽܘܢ. ܣܠܶܩܘ ܗܳܢܽܘܢ ܡܶܢ ܒܺܪܳܐ. ܘܶܐܙܰܠܘ ܘܚܰܘܺܝܘ ܠܡܰܠܟܳܐ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܶܗ. ܩܽܘܡ ܒܰܥܓܰܠ ܘܰܥܒܰܪ ܡܰܝ̈ܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܡܠܰܟ݂ ܥܠܰܝܟܽܘܢ ܐܰܚܺܝܬܽܘܦܶܝܠ. 22 ܘܩܰܕܶܡ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܘܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܕܥܰܡܶܗ. ܘܰܥܒܰܪܘ ܝܽܘܪܕܢܳܢ. ܘܟܰܕ݂ ܣܠܶܩ ܫܰܦܪܳܐ. ܠܳܐ ܦܳܫ ܐ̱ܢܳܫ ܕܠܳܐ ܥܒܰܪ ܝܽܘܪܕܢܳܢ. 23 ܘܰܐܚܺܝܬܽܘܦܶܝܠ ܚܙܳܐ ܕܠܳܐ ܫܰܪ ܡܶܠܟܶܗ. ܘܰܐܪܡܺܝ ܥܰܠ ܚܡܳܪܶܗ. ܘܩܳܡ ܐܶܙܰܠ ܠܒܰܝܬܶܗ ܘܠܰܩܪܺܝܬܶܗ. ܘܦܰܩܶܕ݂ ܥܰܠ ܒܰܝܬܶܗ. ܘܰܚܢܰܩ ܢܰܦܫܶܗ ܘܡܺܝܬ݂. ܘܶܐܬ݂ܩܒܰܪ ܒܩܰܒܪܳܐ ܕܰܐܒܽܘܗܝ. 24 ܘܕܰܘܺܝܕ݂ ܥܒܰܪ ܠܡܰܚܢܺܝܡ. ܘܰܐܒܺܝܫܠܳܘܡ ܥܒܰܪ ܝܽܘܪܕܢܳܢ. ܗܽܘ ܘܟܽܠܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܥܰܡܶܗ. 25 ܘܰܠܥܰܡܣܳܐ ܐܰܩܺܝܡ ܐܰܒܺܝܫܠܳܘܡ ܚܠܳܦ ܝܽܘܐܳܒ ܥܰܠ ܚܰܝܠܳܐ. ܘܥܰܡܣܳܐ ܒܰܪ ܓܰܒܪܳܐ ܗܘܳܐ ܐܺܝܣܰܪܠܳܝܳܐ ܘܰܫܡܶܗ ܝܰܬ݂ܪܳܐ. ܕܥܰܠ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܐܰܒܺܝܓܶܠ ܒܰܪܬ݂ ܢܳܚܳܫ ܚܳܬ݂ܳܗ̇ ܕܨܽܘܪܺܝܳܐ ܐܶܡܶܗ ܕܝܽܘܐܳܒ. 26 ܘܰܫܪܳܐ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܘܰܐܒܺܝܫܠܳܘܡ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܓܶܠܥܳܕ݂ 27 ܘܟܰܕ݂ ܐܶܬ݂ܳܐ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܠܡܰܚܢܺܝܡ. ܘܰܐܒܺܝܫܝ ܒܰܪ ܢܳܚܳܡ ܡܶܢ ܪܰܒܬ݂ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܽܘܢ. ܘܡܳܟ݂ܺܝܪ ܒܰܪ ܓܡܺܝܠ ܡܶܢ ܠܽܘܕ݂ܒܰܪ. ܘܒܰܪܙܶܠܝ ܓܶܠܥܳܕ݂ܝܳܐ ܡܶܢ ܕܽܘܒܠܺܝܢ. 28 ܩܰܪܶܒܘ ܥܰܖ̈ܣܳܬ݂ܳܐ. ܘܶܫܘ̈ܝܳܬ݂ܳܐ. ܘܡܳܐܢ̈ܶܐ ܕܦܰܚܳܪܳܐ. ܘܚܶܛ̈ܶܐ. ܘܰܣܥܳܖ̈ܶܐ. ܘܩܶܠܝ̈ܳܬ݂ܳܐ. ܘܩܰܡܚܳܐ. ܘܓܽܘ̈ܡܶܐ. ܘܰܛܠܰܦܚ̈ܶܐ. 29 ܘܕܶܒܫܳܐ. ܘܚܶܐܘܬ݂ܳܐ. ܘܥܳܢ̈ܳܐ. ܘܓܽܘܒܢ̈ܶܐ ܕܬܰܘܖ̈ܶܐ. ܩܰܪܶܒܘ ܠܕܰܘܺܝܕ݂ ܘܰܠܥܰܡܳܐ ܕܺܐܝܬ݂ ܥܰܡܶܗ. ܠܡܶܐܟ݂ܰܠ. ܡܶܛܽܠ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܕܥܰܡܳܐ ܟܦܶܢ ܗܽܘ ܘܰܡܛܰܪܰܦ ܘܰܨܗܶܐ ܒܡܰܕܒܪܳܐ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܚ.

 

1 ܘܰܡܢܳܐ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܠܥܰܡܳܐ ܕܥܰܡܶܗ. ܘܰܐܩܺܝܡ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܪܰܒܝ ܐܰܠܦ̈ܶܐ. ܘܖ̈ܰܒܰܝ ܡܰܐܘ̈ܳܬ݂ܳܐ. 2 ܬܽܘܠܬ݂ܳܐ ܥܰܡ ܝܽܘܐܳܒ. ܘܬܽܘܠܬ݂ܳܐ ܥܰܡ ܐܳܒܺܝܫܰܝ ܒܰܪ ܨܽܘܪܺܝܳܐ ܐܰܚܽܘܗܝ ܕܝܽܘܐܳܒ. ܘܬܽܘܠܬ݂ܳܐ ܥܰܡ ܐܳܬ݂ܺܝ ܓܳܬܳܝܳܐ. 3 ܘܶܐܡܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܠܥܰܡܳܐ. ܐܶܢ ܡܶܥܪܰܩ ܥܳܪܩܺܝܢ ܚܢܰܢ. ܠܳܐ ܣܳܝܡܺܝܢ ܥܠܰܝܢ ܒܠܶܒܗܽܘܢ. ܗܳܫܳܐ ܟܰܕ݂ܽܘ ܠܰܢ ܥܶܣܪܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ. ܛܳܒ ܠܰܢ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܠܰܢ ܡܥܰܕܖ̈ܳܢܶܐ ܡܶܢ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ. 4 ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܶܗ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܠܕܰܘܺܝܕ݂. ܚܢܰܢ ܢܶܦܽܘܩ ܘܢܶܣܬܰܪܗܰܒ ܠܡܶܬ݂ܟܰܬܳܫܽܘ ܥܰܡܗܽܘܢ. ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܡܰܠܟܳܐ. ܡܶܕܶܡ ܕܫܰܦܺܝܪ ܒܥܰܝܢܰܝ̈ܟܽܘܢ ܥܒܶܕܘ. ܘܩܳܡ ܡܰܠܟܳܐ ܥܰܠ ܝܰܕ݂ ܬܰܪܥܳܐ. ܘܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܢܦܰܩܘ ܠܡܰܐܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܘܠܰܐܠܦ̈ܶܐ. 5 ܘܦܰܩܶܕ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܠܝܽܘܐܳܒ. ܘܠܰܐܒܺܝܫܰܝ. ܘܠܳܐܬܺܝ. ܕܰܐܚܽܘܕ݂ܘ ܠܺܝ ܠܛܰܠܝܳܐ ܐܰܒܺܝܫܠܳܘܡ ܟܰܕ݂ ܚܰܝ. ܘܰܫܡܰܥܘ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܟܰܕ݂ ܦܰܩܶܕ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܥܰܠ ܨܒܽܘܬ݂ܳܐ ܕܰܐܒܺܝܫܠܳܘܡ. 6 ܘܰܢܦܰܩܘ ܥܰܡܳܐ ܠܕܰܒܪܳܐ. ܠܽܐܘܪܥܶܗ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 7 ܘܰܗܘܳܐ ܩܪܳܒܳܐ. ܘܶܐܬܬܒܰܪ ܬܰܡܳܢ ܥܰܡܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܩܕ݂ܳܡ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܕܕܰܘܺܝܕ݂. ܘܰܗܘܳܐ ܬܰܡܳܢ ܡܰܘܬܳܢܳܐ ܪܰܒܳܐ ܥܶܣܪܺܝܢ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ. 8 ܘܰܗܘܳܐ ܩܪܳܒܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ ܕܛܳܒ ܥܰܠ ܐܰܦܶܝ̈ܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܘܶܐܟܠܰܬ݂ ܚܰܝܘܰܬ݂ ܥܳܒܳܐ ܡܶܢ ܥܰܡܳܐ. ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܕܰܐܘܒܕܰܬ݂ ܚܰܪܒܳܐ ܒܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ. 9 ܘܶܐܣܬܰܩܒܰܠ ܐܰܒܺܝܫܠܳܘܡ ܩܕ݂ܳܡ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܕܕܰܘܺܝܕ݂. ܘܰܐܒܺܝܫܠܳܘܡ ܪܟ݂ܺܝܒ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܟܽܘܕܰܢܝܳܐ. ܘܥܰܠ ܟܽܘܕܰܢܝܳܐ ܬܚܶܝܬ݂ ܣܰܘܟܬ݂ܳܐ ܕܺܐܝܠܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ. ܘܶܐܬ݂ܥܪܺܝ ܪܺܝܫܶܗ ܕܰܐܒܺܝܫܠܳܘܡ ܒܺܐܝܠܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ. ܘܶܐܬܬܠܺܝ ܒܶܝܬ݂ ܫܡܰܝܳܐ ܠܰܐܪܥܳܐ. ܘܟ݂ܽܘܕܰܢܝܳܐ ܕܰܬ݂ܚܽܘܬ݂ܰܘܗܝ ܥܒܰܪ ܘܶܐܙܰܠ. 10 ܘܰܚܙܳܐ ܓܰܒܪܳܐ. ܘܚܰܘܺܝ ܠܝܽܘܐܳܒ. ܘܶܐܡܰܪ. ܚܙܺܝܬܶܗ ܠܰܐܒܺܝܫܠܳܘܡ ܟܰܕ݂ ܬܠܶܐ ܒܺܐܝܠܬܳܐ. 11 ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܝܽܘܐܳܒ ܠܓܰܒܪܳܐ ܕܚܰܘܝܶܗ. ܟܰܕ݂ ܚܙܰܝܬܳܝܗܝ. ܠܡܳܢܳܐ ܠܳܐ ܡܚܰܝܬܳܝܗܝ. ܘܰܐܪܡܺܝܬܳܝܗܝ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ. ܘܶܐܢܳܐ ܝܳܗܶܒ ܗܘܺܝܬ݂ ܠܳܟ݂ ܥܶܣܪܳܐ ܕܟܶܣܦܳܐ ܘܰܠܒܽܘܫܳܐ ܚܰܕ݂. 12 ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܗܰܘ ܓܰܒܪܳܐ ܠܝܽܘܐܳܒ. ܐܶܠܽܘ ܡܢܰܝܬ ܝܰܗܒܬ ܠܺܝ ܐܳܠܶܦ ܕܟܶܣܦܳܐ. ܠܳܐ ܐܰܘܫܛܶܬ݂ ܐܺܝܕ݂ܝ ܥܠ ܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ. ܩܕ݂ܳܡܰܝ ܓܶܝܪ ܦܰܩܶܕ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܠܳܟ݂. ܘܠܰܐܒܺܝܫܰܝ. ܘܠܳܐܬ݂ܺܝ. ܘܶܐܡܰܪ. ܐܶܙܕܰܗܪܘ ܠܺܝ ܒܛܰܠܝܳܐ ܐܰܒܺܝܫܠܳܘܡ. 13 ܐܶܠܽܘ ܥܶܒܕܶܬ݂ ܒܢܰܦܫܝ. ܡܰܣܟܶܠ ܗܘܺܝܬ݂. ܘܡܶܕܶܡ ܠܳܐ ܡܶܬܛܰܫܶܐ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܰܐܢ̱ܬ ܩܳܐܶܡ ܗܘܰܝܬ ܡܶܢ ܩܒܽܘܠ. 14 ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܝܽܘܐܳܒ. ܠܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ. ܐܶܢܳܐ ܐܶܫܰܪܶܐ ܩܕܳܡܰܝܟ. ܘܰܢܣܰܒ ܝܽܘܐܳܒ ܬܠܳܬܳܐ ܫܰܒ̈ܛܺܝܢ ܒܺܐܝܕܶܗ. ܘܰܡܚܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܒܠܶܒܶܗ ܕܰܐܒܺܝܫܠܳܘܡ. ܘܰܥܕܰܟܺܝܠ ܚܰܝ ܗܘܳܐ ܘܰܬܠܶܐ ܒܺܐܝܠܬܳܐ. 15 ܘܰܗܦܰܟ݂ܘ ܥܶܣܪܳܐ ܥܠܰܝܡ̈ܺܝܢ ܫܩܺܝ̈ܠܰܝ ܡܳܐܢܰܘ̈ܗܝ ܕܝܽܘܐܳܒ. ܘܰܡܚܰܐܗܝ ܠܰܐܒܺܝܫܠܳܘܡ ܘܩܰܛܠܽܘܗܝ. 16 ܘܰܩܪܳܐ ܝܽܘܐܳܒ ܒܫܺܝܦܽܘܪܳܐ. ܘܰܗܦܰܟ݂ ܠܶܗ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܕܪܳܕܶܦ ܗܘܳܐ ܒܳܬܰܪ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܟܠܳܝܗܝ ܝܽܘܐܳܒ ܠܥܰܡܳܐ. 17 ܘܢܰܣܒܽܘܗܝ ܠܰܐܒܺܝܫܠܳܘܡ ܘܰܐܪܡܝܽܘܗܝ ܒܓܽܘܒܳܐ ܒܓܽܘܡܳܨܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܘܰܐܩܺܝܡܘ ܥܠܰܘܗܝ ܝܰܓܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܟܺܐܦ̈ܶܐ ܪܰܘܖ̈ܒܳܬ݂ܳܐ. ܘܟܽܠܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܥܪܰܩܘ ܐ̱ܢܳܫ ܠܡܰܫܟܢܶܗ. 18 ܘܰܐܒܺܝܫܠܳܘܡ ܥܰܕ݂ ܗܽܘ ܚܰܝ. ܢܣܰܒ ܗܘܳܐ ܘܰܐܩܺܝܡ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܨܰܠܡܳܐ ܒܥܽܘܡܩܳܐ ܕܡܰܠܟ̈ܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܡܰܪ ܗܘܳܐ. ܕܠܰܝܬ ܠܺܝ ܡܰܢ ܕܢܶܥܒܶܕ݂ ܫܶܡܝ. ܘܰܩܪܳܝܗܝ ܠܨܰܠܡܳܐ ܥܰܠ ܫܡܶܗ. ܘܶܐܬ݂ܩܰܪܝܰܬ݂ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܕܰܐܒܺܝܫܠܳܘܡ ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܢܳܐ. 19 ܘܰܐܚܺܝܡܥܶܨ ܒܰܪ ܨܳܕܽܘܩ ܐܶܡܰܪ. ܐܶܪܗܰܛ ܐܶܣܒܪܺܝܘܗܝ ܠܡܰܠܟܳܐ. ܕܕܳܢܶܗ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܐܺܝܕ݂ܳܐ ܕܰܒܥܶܠܕܒܳܒܰܘ̈ܗܝ. 20 ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܝܽܘܐܳܒ. ܠܳܐ ܘܳܠܶܐ ܕܰܬ݂ܣܰܒܰܪ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܣܰܒܰܪ ܒܝܰܘܡܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ. ܠܳܐ ܬܣܰܒܰܪ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܥܰܠ ܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܡܣܰܒܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܕܡܺܝܬ݂. 21 ܘܶܐܡܰܪ ܝܽܘܐܳܒ ܠܟ݂ܽܘܫܺܝ. ܙܶܠ ܚܰܘܳܐ ܠܡܰܠܟܳܐ ܡܶܕܶܡ ܕܰܚܙܰܝܬ. 22 ܘܰܪܗܶܛ ܬܽܘܒ ܐܰܚܺܝܡܥܶܨ ܒܰܪ ܨܳܕܽܘܩ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܠܝܽܘܐܳܒ. ܡܳܢܳܐ ܡܳܕܶܝܢ. ܐܶܪܗܰܛ ܐܳܦ ܐܶܢܳܐ ܐܺܙܰܠ ܒܳܬܰܪ ܟܽܘܫܺܝ. ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܝܽܘܐܳܒ. ܠܡܳܢܳܐ ܪܳܗܶܛ ܐܰܢ̱ܬ ܒܶܪܝ. ܕܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܝܳܗܶܒ ܠܳܟ݂ ܕܰܣܒܰܪܬ݂ܳܐ. 23 ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܡܳܢܳܐ ܡܳܕܶܝܢ. ܐܶܪܗܰܛ. ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܗܰܪܛ. ܘܰܪܗܶܛ ܐܰܚܺܝܡܥܶܨ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܟ݂ܳܟܳܪ. ܘܥܰܒܪܶܗ ܠܟ݂ܽܘܫܺܝ. 24 ܘܕܰܘܺܝܕ݂ ܝܳܬ݂ܶܒ ܗܘܳܐ ܒܶܝܬ݂ ܬܪܶܝܢ ܬܰܖ̈ܥܺܝܢ. ܘܗܰܠܶܟ݂ ܕܰܘܩܳܐ ܥܰܠ ܐܶܓܳܪܳܐ ܕܬܰܪܥܳܐ ܕܫܽܘܪܳܐ. ܘܰܐܪܺܝܡ ܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܰܚܙܳܐ ܓܰܒܪܳܐ ܕܪܳܗܶܛ ܒܰܠܚܽܘܕ݂ܘܗܝ. 25 ܘܰܩܪܳܐ ܕܰܘܩܳܐ. ܘܚܰܘܺܝ ܠܡܰܠܟܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܡܰܠܟܳܐ. ܐܶܢ ܒܰܠܚܽܘܕ݂ܰܘܗܝ ܗܽܘ. ܣܒܰܪܬ݂ܳܐ ܒܦܽܘܡܶܗ. 26 ܘܗܰܠܶܟ݂ ܐܶܬ݂ܳܐ. ܘܰܩܪܶܒ ܘܰܩܪܳܐ ܕܰܘܩܳܐ ܠܬܰܪܥܳܐ ܘܶܐܡܰܪ. ܗܳܐ ܓܰܒܪܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܪܳܗܶܛ ܒܰܠܚܽܘܕ݂ܰܘܗܝ. 27 ܘܶܐܡܰܪ ܕܰܘܩܳܐ. ܚܳܙܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܪܶܗܛܶܗ ܕܩܰܕܡܳܝܳܐ. ܐܰܝܟ݂ ܪܶܗܛܳܐ ܕܰܐܚܺܝܡܥܶܨ ܒܰܪ ܨܳܕܽܘܩ. ܐܳܡܰܪ ܡܰܠܟܳܐ. ܓܰܒܪܳܐ ܗ̱ܘ ܛܳܒܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܘܒܰܣܒܰܪܬ݂ܳܐ ܗ̱ܘ ܛܳܒܬ݂ܳܐ ܐܶܬ݂ܳܐ. 28 ܘܰܩܪܳܐ ܠܰܐܚܺܝܡܥܶܨ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܡܰܠܟܳܐ. ܐܶܬܰܝܬ ܒܰܫܠܳܡ. ܘܰܣܓܶܕ݂ ܠܡܰܠܟܳܐ ܥܰܠ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܒܪܺܝܟ݂ ܗܽܘ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂ ܕܰܐܫܠܶܡ ܐܶܢܽܘܢ ܠܐ̱ܢܳܫ̈ܐ ܕܰܐܘܫܶܒܘ ܐܺܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܥܰܠ ܡܳܪܝ ܡܰܠܟܳܐ. 29 ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܡܰܠܟܳܐ. ܫܰܪܺܝܪ ܗܽܘ ܛܰܠܝܳܐ ܐܰܒܺܝܫܠܳܘܡ. ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܐܰܚܺܝܡܥܶܨ. ܚܙܺܝܬ݂ ܚܰܝܠܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܰܣܕ݂ܺܝܪ ܥܰܠ ܝܽܘܐܳܒ ܥܰܒܕܶܗ ܕܡܳܪܝ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܰܠܥܰܒܕܳܟ݂ ܠܳܐ ܝܕܶܥܶܬ݂ ܡܳܢܳܐ ܗܘܳܝܗܝ. 30. ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܡܰܠܟܳܐ. ܩܽܘܡ ܗܳܪܟܳܐ. ܘܶܐܬ݂ܗܦܶܟ݂ ܘܩܳܡ. 31 ܘܗܳܐ ܟܽܘܫܺܝ ܐܶܬ݂ܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ. ܢܶܣܬܰܒܰܪ ܡܳܪܝ ܡܰܠܟܳܐ. ܕܕ݂ܳܢܶܗ ܡܳܪܝܳܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܡܶܢ ܐܺܝܕ݂ܳܐ ܕܟܽܠ ܡܰܢ ܕܩܳܝܡܺܝܢ ܥܠܰܘܗܝ. 32 ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܡܰܠܟܳܐ ܠܟ݂ܽܘܫܺܝ. ܫܰܪܺܝܪ ܗܽܘ ܛܰܠܝܳܐ ܐܰܒܺܝܫܠܳܘܡ. ܐܳܡܰܪ ܟܽܘܫܺܝ. ܢܶܗܘܽܘܢ ܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈ܟ ܐܰܝܟ݂ ܛܰܠܝܳܐ ܡܳܪܝ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܟܽܠ ܕܩܳܡܘ ܥܠܰܝܟ ܠܒܺܝܫܬܳܐ. 33 ܘܶܐܬ݂ܡܰܪܡܰܪ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܰܣܠܶܩ ܠܩܰܝܛܽܘܢܳܐ ܘܰܒܟܳܐ. ܘܟܰܕ݂ ܒܳܟ݂ܶܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܗܘܳܐ. ܒܶܪܝ ܐܰܒܺܝܫܠܳܘܡ. ܒܶܪܝ ܒܶܪܝ ܐܰܒܺܝܫܠܳܘܡ. ܡܰܢ ܕܶܝܢ ܐܰܡܺܝܬܰܢܝ ܚܠܳܦܰܝܟ. ܐܰܒܺܝܫܠܳܘܡ ܒܶܪܝ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܛ.

 

1 ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܝܽܘܐܳܒ. ܕܗܳܐ ܒܳܟ݂ܶܐ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܡܶܬ݂ܐܒܶܠ ܥܰܠ ܐܰܒܺܝܫܠܳܘܡ. 2 ܘܰܗܘܳܐ ܒܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܐܶܒܠܳܐ ܠܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܫܡܰܥܘ ܥܰܡܳܐ ܒܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܕܟ݂ܶܪܝܰܬ݂ ܠܡܰܠܟܳܐ ܥܰܠ ܒܪܶܗ. 3 ܘܶܐܬ݂ܛܰܫܺܝܘ ܥܰܡܳܐ ܒܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܠܡܶܥܰܠ ܠܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ. ܐܰܝܟ݂ ܕܡܶܬܛܰܫܶܐ ܥܰܡܳܐ ܕܒܳܗܬܺܝܢ ܡܳܐ ܕܥܳܪܩܺܝܢ ܡܶܢ ܩܪܳܒܳܐ. 4 ܘܡܰܠܟܳܐ ܚܰܦܺܝ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ. ܘܰܐܝܠܶܠ ܒܩܳܠܳܐ ܪܳܡܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ. ܒܶܪܝ ܐܰܒܺܝܫܠܳܘܡ. ܒܶܪܝ ܐܰܒܺܝܫܠܳܘܡ. 5 ܘܥܰܠ ܝܽܘܐܳܒ ܠܘܳܬ݂ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܐܰܒܗܶܬܬ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܐܰܦ̈ܶܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܒ̈ܕܰܝܟ. ܕܦܰܠܶܛܘ ܢܰܦܫܳܟ݂ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܘܢܰܦܫܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܟ ܘܕܰܒ̈ܢܳܬܳܟ݂. ܘܢܰܦܫܳܐ ܕܢܶܫܰܝ̈ܟ. ܘܢܰܦܫܳܐ ܕܰܕ݂ܖ̈ܽܘܟܳܬܳܟ݂. 6 ܘܰܪܚܶܡܬ ܣܳܢܰܐܝ̈ܟ. ܘܰܣܢܰܝܬ ܖ̈ܳܚܡܰܝܟ. ܘܚܰܘܺܝܬ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܕܠܰܝܬ ܠܳܟ݂ ܠܳܐ ܚܺܐܖ̈ܶܐ ܘܠܳܐ ܥܰܒܕ̈ܶܐ. ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܕܶܐܠܽܘ ܐܰܒܺܝܫܠܳܘܡ ܚܰܝ ܗܘܳܐ. ܟܽܠܰܢ ܡܺܝܬ݂ܺܝܢ ܗܘܰܝܢ. ܘܫܰܦܺܝܪ ܗܘܳܐ ܒܥܰܝܢܰܝ̈ܟ. 7 ܗܳܫܳܐ ܩܽܘܡ ܦܽܘܩ ܘܡܰܠܶܠ ܥܰܡ ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܡܳܪܝܳܐ ܝܺܡܰܝܬ݂. ܕܶܐܢ ܠܳܐ ܢܳܦܶܩ ܐܰܢ̱ܬ. ܠܳܐ ܒܳܐܶܬ݂ ܐ̱ܢܳܫ ܠܘܳܬ݂ܳܟ݂ ܒܠܺܠܝܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܘܒܳܐܫܳܐ ܠܳܟ݂ ܗܳܕ݂ܶܐ ܡܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܕܶܐܬܰܝ̈ ܥܠܰܝܟ ܡܶܢ ܛܰܠܝܽܘܬܳܟ݂ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܗܳܫܳܐ. 8 ܘܩܳܡ ܡܰܠܟܳܐ ܘܺܝܬ݂ܶܒ ܒܬܰܪܥܳܐ. ܘܚܰܘܺܝܘ ܠܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܘܶܐܡܰܪܘ. ܕܗܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܝܳܬ݂ܶܒ ܒܬܰܪܥܳܐ. ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܥܪܰܩܘ ܐ̱ܢܳܫ ܠܡܰܫܟܢܶܗ. 9 ܘܰܗܘܳܐ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܪܳܢܶܝܢ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܳܐܡܪܺܝܢ. ܡܰܠܟܳܐ ܦܰܨܝܰܢ ܡܶܢ ܐܺܝܕ݂ܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈ܢ. ܘܗܽܘ ܦܰܠܛܰܢ ܡܶܢ ܐܺܝܕ݂ܳܐ ܕܰܦܠܶܫ̈ܬܳܝܶܐ. ܘܗܳܫܳܐ ܬܰܘ ܢܶܥܪܽܘܩ ܠܰܢ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܐܰܒܺܝܫܠܳܘܡ. 10 ܐܰܒܺܝܫܠܳܘܡ ܓܶܝܪ ܕܰܡܫܰܚܢ ܘܰܐܩܺܝܡܢ ܥܠܰܢ ܡܰܠܟܳܐ. ܡܺܝܬ݂ ܠܶܗ ܒܰܩܪܳܒܳܐ. ܘܶܐܡܰܪܘ ܓܒܰܪ ܠܚܰܒܪܶܗ. ܠܡܳܢܳܐ ܡܶܟܺܝܠ ܡܶܬܬܰܘܫܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ. ܕܬܶܗܦܟ݂ܽܘܢ ܥܰܡ ܡܰܠܟܳܐ. ܬܰܘ ܢܰܗܦܟ݂ܺܝܘܗܝ ܠܒܰܝܬܶܗ. 11 ܘܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܥܶܠܰܬ݂ ܩܕ݂ܳܡ ܡܰܠܟܳܐ. 12 ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܡܰܠܟܳܐ. ܐܰܚܰܝ̈ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ. ܘܒܶܣܪܝ. ܘܓܰܪܡܝ. ܠܡܳܢܳܐ ܗܘܰܝܬܽܘܢ ܐ̱ܚܖ̈ܳܝܶܐ ܕܬܶܗܦܟ݂ܽܘܢ ܥܰܡ ܡܰܠܟܳܐ. 13 ܘܶܐܡܰܪ ܠܥܰܡܣܳܐ. ܗܳܐ ܒܶܣܪܝ ܐܰܢ̱ܬ ܘܓܰܪܡܝ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܢܶܥܒܶܕ݂ ܠܺܝ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܢܰܘܣܶܦ ܠܺܝ. ܐܶܢ ܠܳܐ ܪܰܒ ܚܰܝܠܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܩܕ݂ܳܡܰܝ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܚܠܳܦ ܝܽܘܐܳܒ. 14 ܘܰܐܣܛܺܝ ܠܶܒܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܓܰܒܪܳܐ ܚܰܕ݂. ܘܰܫܠܰܚܘ ܠܡܰܠܟܳܐ ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܶܗ. ܗܦܽܘܟ݂ ܐܰܢ̱ܬ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ. 15 ܘܰܗܦܰܟ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܽܘܪܕܢܳܢ. ܘܺܝܗܽܘܕܳܐ ܐܶܬ݂ܳܐ ܠܓܰܠܓܳܠܳܐ. ܠܡܺܐܙܰܠ ܠܽܐܘܪܥܶܐ ܕܡܰܠܟܳܐ. ܠܡܰܥܒܳܪܽܘܬܶܗ ܝܽܘܪܕܢܳܢ ܠܡܰܠܟܳܐ. 16 ܘܶܐܣܬܰܪܗܰܒ ܫܶܡܥܺܝ ܒܰܪ ܓܶܐܪܳܐ ܕܡܶܢ ܒܶܢܝܳܡܶܝܢ. ܘܰܢܚܶܬ݂ ܥܰܡ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܠܽܐܘܪܥܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܕܰܘܺܝܕ݂. 17 ܘܨܺܝܒܳܐ ܛܰܠܝܶܗ ܕܫܳܐܘܳܠ. ܘܚܰܡܶܫܬܰܥܣܰܪ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܘܥܶܣܪܺܝܢ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܥܰܡܶܗ ܥܒܰܪܘ. ܘܰܓܫܰܪܘ ܝܽܘܪܕܢܳܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܰܠܟܳܐ. 18 ܘܰܥܒܰܕ݂ܘ ܡܥܰܒܖ̈ܳܢܶܐ ܕܢܰܥܒܪܽܘܢ ܠܰܕ݂ܒܶܝܬ݂ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܰܕ݂ܢܶܥܒܕ݂ܽܘܢ ܡܶܕܶܡ ܕܫܰܦܺܝܪ ܒܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܫܶܡܥܺܝ ܒܰܪ ܓܶܐܪܳܐ ܢܦܰܠ ܩܕ݂ܳܡ ܡܰܠܟܳܐ ܟܰܕ݂ ܥܳܒܰܪ ܝܽܘܪܕܢܳܢ. 19 ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܠܡܰܠܟܳܐ. ܠܳܐ ܬܶܚܫܽܘܒ ܠܺܝ ܡܳܪܝ ܣܰܟܠܽܘܬܳܐ. ܘܠܳܐ ܬܶܬܕܟܰܪ ܠܺܝ ܡܶܕܶܡ ܕܰܐܣܟܶܠ ܗܘܳܐ ܥܰܒܕܳܟ݂. ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܰܢܦܰܩ ܡܳܪܝ ܡܰܠܟܳܐ ܡܶܢ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ. ܠܳܐ ܢܰܝܬܶܐ ܡܳܪܝ ܡܰܠܟܳܐ ܥܰܠ ܒܳܠܶܗ. 20 ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܥܰܒܕܳܟ݂ ܕܰܚܛܺܝܬ݂. ܘܗܳܐ ܐܶܬܺܝܬ݂ ܐܶܢܳܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܰܘܣܶܦ. ܘܢܶܚܬܶܬ݂ ܠܽܐܘܪܥܶܗ ܕܡܳܪܝ ܡܰܠܟܳܐ. 21 ܘܰܥܢܳܐ ܐܳܒܺܝܫܰܝ ܒܰܪ ܨܽܘܪܺܝܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ. ܐܳܦܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܗܳܕ݂ܶܐ ܢܡܽܘܬ݂ ܫܶܡܥܺܝ. ܕܨܰܚܺܝ ܠܰܡܫܺܝܚܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. 22 ܘܶܐܡܰܪ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܡܳܐ ܠܺܝ ܘܰܠܟܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܨܽܘܪܺܝܳܐ. ܕܗܳܘܶܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܠܺܝ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܣܳܛܳܢܳܐ. ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܠܳܐ ܢܡܽܘܬ݂ ܐ̱ܢܳܫ ܒܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܒܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 23 ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܡܰܠܟܳܐ ܠܫܶܡܥܺܝ ܠܳܐ ܡܳܐܶܬ݂ ܐܰܢ̱ܬ. ܘܺܝܡܳܐ ܠܶܗ ܡܰܠܟܳܐ. 24 ܘܡܰܦܺܝܒܫܳܬ ܒܰܪ ܝܽܘܢܳܬ݂ܳܢ ܒܰܪ ܫܳܐܘܳܠ. ܢܚܶܬ݂ ܠܽܐܘܪܥܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ. ܘܠܳܐ ܣܰܦܰܪ ܕܰܩܢܶܗ. ܘܠܳܐ ܫܰܚܠܶܦ ܡܳܐܢܰܘ̈ܗܝ ܡܶܢ ܝܰܘܡܳܐ ܕܶܐܙܰܠ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ. 25 ܘܟܰܕ݂ ܐܶܬ݂ܳܐ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܠܽܐܘܪܥܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ. ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܡܰܠܟܳܐ. ܡܰܦܺܝܒܫܳܬ. ܠܡܳܢܳܐ ܠܳܐ ܐܶܙܰܠܬ ܥܰܡܝ. 26 ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܡܰܦܺܝܒܫܳܬ. ܡܳܪܝ ܡܰܠܟܳܐ ܥܰܒܕܝ ܢܰܟܠܰܢܝ. ܐܶܡܪܶܬ݂ ܠܶܗ ܓܶܝܪ ܐܰܪܡܳܐ ܠܺܝ ܥܰܠ ܚܡܳܪܳܐ. ܐܶܪܟܰܒ ܥܠܰܘܗܝ ܘܺܐܙܰܠ ܥܰܡ ܡܳܪܝ ܡܰܠܟܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܚܓܺܝܪ ܗܽܘ ܥܰܒܕܳܟ݂. 27 ܘܕܰܓܶܠ ܒܺܝ ܥܰܒܕܝ ܡܳܪܝ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܰܐܢ̱ܬ ܡܳܪܝ ܡܰܠܟܳܐ. ܐܰܝܟ݂ ܡܰܠܰܐܟܶܗ ܐܰܢ̱ܬ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ. ܥܒܶܕ݂ ܡܶܕܶܡ ܕܫܰܦܺܝܪ ܒܥܰܝܢܰܝ̈ܟ. 28 ܡܶܛܽܠ ܕܟܽܠܶܗ ܒܶܝܬ݂ ܐܳܒܝ ܚܰܝܳܒܺܝܢ ܗܘܰܘ ܡܰܘܬܳܐ. ܠܳܐ ܡܳܪܝ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܰܚܫܰܒܬܳܝܗܝ ܠܥܰܒܕܳܟ݂ ܡܶܢ ܐܳܟܠܰܝ̈ ܦܳܬ݂ܽܘܪܳܟ݂. ܡܶܟܺܝܠ ܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܐ̱ܢܳܐ ܕܶܐܙܟܶܐ. ܘܳܐܦܠܳܐ ܕܶܐܡܰܠܶܠ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝ ܡܰܠܟܳܐ. 29 ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܡܰܠܟܳܐ ܟܰܕ݂ܽܘ ܐܶܡܰܪܬ ܡܶܠܰܝ̈ܟ. ܐܶܡܪܶܬ݂ ܕܒܰܝ̈ܢܰܝܟ ܘܰܠܨܺܝܒܳܐ ܢܶܬ݂ܦܰܠܓ̈ܳܢ ܚܰܩ̈ܠܳܬ݂ܳܐ. 30. ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܡܰܦܺܝܒܫܳܬ ܠܡܰܠܟܳܐ. ܐܳܦ ܟܽܠܶܗ ܥܒܳܕ݂ܳܐ ܢܶܣܰܒ. ܡܶܟܺܝܠ ܕܶܐܬܳܐ ܡܳܪܝ ܡܰܠܟܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܠܒܰܝܬܶܗ. 31 ܘܒܰܪܙܰܠܺܝ ܓܶܠܥܕ݂ܳܝܳܐ ܢܳܚܶܬ݂ ܡܶܢ ܕܽܘܒܠܺܝܢ. ܘܰܥܒܰܪ ܥܰܡ ܡܰܠܟܳܐ ܝܽܘܪܕܢܳܢ ܕܰܢܫܰܕܪܺܝܘܗܝ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ. 32 ܘܒܰܪܙܰܠܺܝ ܣܐܶܒ ܗܘܳܐ ܛܒ. ܘܒܰܪ ܬܡܳܢܺܝܢ ܗܘܳܐ ܫܢܺܝ̈ܢ. ܘܗܽܘ ܬܰܪܣܺܝ ܗܘܳܐ ܠܡܰܠܟܳܐ ܟܰܕ݂ ܝܳܬ݂ܶܒ ܗܘܳܐ ܒܡܰܚܢܺܝܡ. ܡܶܛܽܠ ܕܓܰܒܪܳܐ ܗܘܳܐ ܪܰܒܳܐ. 33 ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܡܰܠܟܳܐ ܠܒܰܪܙܰܠܺܝ. ܐܳܦ ܐܰܢ̱ܬ ܥܒܰܪ ܥܰܡܝ. ܘܶܐܬܰܪܣܶܝܟ݂ ܥܰܡܝ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. 34 ܐܳܡܰܪ ܒܰܪܙܰܠܺܝ ܠܡܰܠܟܳܐ. ܟܡܳܐ ܐܶܢܶܝܢ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܕܚܰܝܰܝ̈. ܕܶܐܣܰܩ ܥܰܡ ܡܰܠܟܳܐ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. 35 ܒܰܪ ܬܡܳܢܺܝܢ ܐ̱ܢܳܐ ܫܢܺܝ̈ܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܘܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܒܶܝܬ݂ ܛܳܒ ܠܒܺܝܫ. ܡܶܕܶܡ ܕܳܐܟܶܠ ܥܰܒܕܳܟ݂ ܘܡܶܕܶܡ ܕܫܳܬܶܐ. ܠܳܐ ܡܶܬܛܥܶܡ ܠܶܗ. ܐܳܦܠܳܐ ܬܽܘܒ ܡܶܫܟܰܚ ܐ̱ܢܳܐ ܕܶܐܫܡܰܥ ܒܩܳܠ ܡܫܰܒܚܳܢ̈ܶܐ ܘܰܡܫܰܒܚܳܢ̈ܝܳܬ݂ܳܐ. ܠܡܳܢܳܐ ܗܳܘܶܐ ܬܽܘܒ ܥܰܒܕܳܟ݂ ܝܺܩܰܪܬܳܐ ܠܡܳܪܝ ܡܰܠܟܳܐ. 36 ܠܡܰܚܣܶܢ ܓܶܝܪ ܥܒܰܪ ܥܰܒܕܳܟ݂ ܝܽܘܪܕܢܳܢ ܥܰܡ ܡܳܪܝ ܡܰܠܟܳܐ. ܠܳܐ ܢܶܦܪܥܰܢܝ ܡܳܪܝ ܡܰܠܟܳܐ ܦܽܘܪܥܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ. 37 ܢܦܽܘܫ ܥܰܒܕܳܟ݂ ܐܶܡܽܘܬ݂ ܒܰܩܪܺܝܬ݂ܝ. ܥܰܠ ܓܶܢ̱ܒ ܩܰܒܪܳܐ ܕܳܐܒܝ ܘܕܶܐܡܝ. ܗܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܥܰܡܳܟ݂ ܥܰܒܕܳܟ݂ ܒܶܪܝ ܒܶܡܗܰܡ. ܢܶܥܒܰܪ ܥܰܡ ܡܳܪܝ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܰܥܒܶܕ݂ ܠܶܗ ܡܶܕܶܡ ܕܫܰܦܺܝܪ ܒܥܰܝܢܰܝ̈ܟ. 38 ܐܳܡܰܪ ܡܰܠܟܳܐ. ܥܰܡܝ ܢܶܥܒܰܪ ܒܶܡܗܰܡ. ܘܶܐܢܳܐ ܐܶܥܒܶܕ݂ ܠܶܗ ܡܶܕܶܡ ܕܫܰܦܺܝܪ ܒܥܰܝܢܰܝ̈. ܘܟܽܠ ܕܒܳܥܶܝܬ ܡܶܢܝ. ܐܶܥܒܶܕ݂ ܠܳܟ݂. 39 ܘܰܥܒܰܪܘ ܥܰܡܳܐ ܟܽܠܶܗ ܝܽܘܪܕܢܳܢ. ܘܳܐܦ ܡܰܠܟܳܐ ܥܒܰܪ. ܘܢܰܫܩܶܗ ܡܰܠܟܳܐ ܠܒܰܪܙܰܠܺܝ ܘܒܰܪܟܶܗ. ܘܰܗܦܰܟ݂ ܠܰܐܬ݂ܪܶܗ. 40. ܘܰܥܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܠܓܰܠܓܳܠܳܐ. ܘܰܥܒܰܪ ܒܶܡܗܰܡ ܥܰܡܶܗ. ܘܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܥܒܰܪ ܥܰܡ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܳܐܦ ܦܶܠܓܶܗ ܕܥܰܡܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 41 ܘܟܽܠܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܐܶܬ݂ܰܘ ܠܘܳܬ݂ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܠܡܰܠܟܳܐ. ܠܡܳܢܳܐ ܐܰܛܫܝܽܘܟ݂ ܐܰܚܰܝ̈ܢ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. ܘܰܐܥܒܪܽܘܟ݂ ܝܽܘܪܕܢܳܢ ܠܳܟ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܒܰܝܬܳܟ݂. ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܥܰܡܳܟ݂. 42 ܘܰܥܢܰܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܺܗܽܘܕܳܐ. ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܰܕ݂ܒܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܡܶܛܽܠ ܕܩܰܪܺܝܒ ܠܰܢ ܡܰܠܟܳܐ. ܠܡܳܢܳܐ ܐܶܬ݂ܒܐܶܫ ܠܟܽܘܢ ܥܰܠ ܗܳܕ݂ܶܐ ܡܶܠܬ݂ܳܐ. ܕܰܠܡܳܐ ܡܶܐܟ݂ܰܠ ܐܶܟܰܠܢ ܡܶܢ ܡܰܠܟܳܐ. ܐܰܘ ܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܐܶܬ݂ܝܰܗܒܰܬ݂ ܠܰܢ. 43 ܘܰܥܢܰܘ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܰܕ݂ܒܶܝܬ݂ ܝܺܗܽܘܕܳܐ. ܥܣܰܪ ܡ̈ܢܰܘܳܢ ܐܺܝܬ݂ ܠܰܢ ܒܡܰܠܟܳܐ. ܘܳܐܦ ܒܕܰܘܺܝܕ݂ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢܟܽܘܢ. ܠܡܳܢܳܐ ܐܶܙܰܠܬܽܘܢܢ. ܠܰܢ ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܘܳܠܶܐ ܗܘܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝ̈ܶܐ ܕܢܰܗܦܶܟ݂ ܠܡܰܠܟܳܐ. ܘܥܶܫܢܰܬ݂ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܡܶܢ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟ.

 

 .1ܘܶܐܫܬܽܘܪܺܝ ܬ݂ܰܡܳܢ ܓܰܒܪܳܐ ܚܰܕ݂ ܥܰܘܳܠܳܐ. ܘܰܫܡܶܗ ܫܳܡܽܘܥ ܒܰܪ ܒܰܟ݂ܪܺܝ ܡܶܢ ܒܶܢܝܳܡܶܝܢ. ܘܰܩܪܳܐ ܒܫܺܝܦܽܘܪܳܐ ܘܶܐܡܰܪ. ܠܰܝܬ ܠܰܢ ܦܳܠܓܽܘܬ݂ܳܐ ܥܰܡ ܕܰܘܺܝܕ݂. ܘܳܐܦܠܳܐ ܝܳܪܬܽܘܬ݂ܳܐ ܥܰܡ ܒܪܶܗ ܕܺܐܝܫܰܝ. ܙܶܠܘ ܐ̱ܢܳܫ ܠܡܰܫܟܢܶܗ. 2 ܘܰܦܢܰܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܘܺܝܕ݂. ܘܶܐܙܰܠܘ ܒܳܬܰܪ ܫܳܡܽܘܥ ܒܰܪ ܒܰܟ݂ܪܺܝ. ܘܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܢܩܶܦܘ ܠܡܰܠܟܗܽܘܢ. ܡܶܢ ܝܽܘܪܕܢܳܢ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. 3 ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܠܒܰܝܬܶܗ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. ܘܰܕ݂ܒܰܪ ܐܶܢܶܝܢ ܡܰܠܟܳܐ ܠܰܥܣܰܪ ܢܶܫ̈ܶܐ ܕܖ̈ܽܘܟ݂ܳܬ݂ܳܐ. ܕܰܫܒܰܩ ܗܘܳܐ ܕܢܶܛܖ̈ܳܢ ܒܰܝܬܳܐ. ܘܰܚܒܰܫ ܐܶܢܶܝܢ ܒܒܰܝܬܳܐ ܕܢܶܬ݂ܢܰܛܖ̈ܳܢ. ܘܬܰܪܣܺܝ ܐܶܢܶܝܢ. ܘܠܳܐ ܥܰܠ ܥܠܰܝܗܶܝܢ. ܘܰܗܘܰܝ̈ ܒܽܐܘܠܨܳܢܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕܡܺܝ̈ܬ݂ܝ. ܘܰܗܘܰܝ̈ ܐܰܖ̈ܡܠܳܬ݂ܳܐ. 4 ܘܶܐܡܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܠܥܰܡܣܳܐ. ܘܰܥܶܕ݂ ܠܺܝ ܠܰܕ݂ܒܶܝܬ݂ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܠܰܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ. ܘܰܐܢ̱ܬ ܗܳܪܟܳܐ ܩܽܘܡ. 5 ܘܶܐܙܰܠ ܥܰܡܣܳܐ ܠܰܡܘܰܥܳܕ݂ܽܘ ܠܰܕ݂ܒܶܝܬ݂ ܝܺܗܽܘܕܳܐ. ܘܰܐܘܚܰܪ ܡܶܢ ܘܰܥܕܳܐ ܕܘܰܥܕܶܗ. 6 ܘܶܐܡܰܪ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܠܝܽܘܐܳܒ. ܗܳܫܳܐ ܒܳܐܶܫ ܠܰܢ ܫܳܡܽܘܥ ܒܰܪ ܒܰܟ݂ܪܺܝ ܡܶܢ ܐܰܒܺܝܫܠܳܘܡ. ܐܶܠܳܐ ܕܒܰܪ ܥܰܡܳܟ݂ ܠܥܰܒܕ̈ܶܐ ܕܡܳܪܳܟ݂ ܘܙܶܠ ܒܳܬܪܶܗ. ܕܰܠܡܳܐ ܢܶܫܟܰܚ ܠܶܗ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܥܰܫܺܝ̈ܢܳܢ. ܘܰܢܩܽܘܡ ܒܗܶܝܢ ܘܰܢܚܰܛܶܛ ܥܰܝܢܰܝ̈ܢ. 7 ܘܰܢܦܰܩܘ ܒܳܬܪܶܗ ܚܰܒܖ̈ܰܘܗܝ ܕܝܽܘܐܳܒ. ܚܺܐܖ̈ܶܐ. ܘܦܳܠܚ̈ܶܐ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܓܰܒܖ̈ܶܐ. ܘܰܢܦܰܩܘ ܡܶܢ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ. ܘܶܐܙܰܠܘ ܒܳܬܰܪ ܫܳܡܽܘܥ ܒܰܪ ܒܰܟ݂ܪܺܝ. 8 ܘܗܶܢܽܘܢ ܡܰܛܺܝܘ ܠܟܺܐܦܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܕܰܒܓܶܒܥܽܘܢ. ܘܥܰܡܣܳܐ ܥܰܠ ܩܕ݂ܳܡܰܝܗܽܘܢ. ܘܝܽܘܐܳܒ ܡܚܰܙܰܩ ܗܘܳܐ ܒܰܠܒܽܘܫܳܐ ܕܙܰܝܢܶܗ. ܘܣܰܦܣܺܪܳܐ ܡܨܰܡܕ݂ܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܘܪܰܡܝܳܐ ܒܚܰܨܰܘ̈ܗܝ ܐܰܝܟ݂ ܓܰܠܒܳܐ. ܘܗܽܘ ܢܦܰܩ. ܘܢܶܦܠܰܬ݂ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܥܰܠ ܣܰܦܣܺܪܶܗ. 9 ܐܳܡܰܪ ܠܶܗ ܝܽܘܐܳܒ ܠܥܰܡܣܳܐ. ܫܠܳܡ ܠܳܟ݂ ܐܳܚܝ. ܘܢܶܦܠܰܬ݂ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܕܝܽܘܐܳܒ ܥܰܠ ܕܰܩܢܶܗ ܕܥܰܡܣܳܐ ܘܢܰܫܩܶܗ. 10 ܘܥܰܡܣܳܐ ܠܳܐ ܐܶܙܕܗܰܪ ܡܶܢ ܣܰܦܣܺܪܳܐ ܕܒܺܐܝܕܶܗ ܕܝܽܘܐܳܒ. ܘܰܡܚܳܝܗܝ ܒܳܗ̇ ܥܰܠ ܦܶܠܓܶܗ. ܘܰܢܦܰܠܘ ܡܥܰܘ̈ܗܝ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ. ܘܠܳܐ ܬܢܳܝܗܝ. ܘܡܺܝܬ݂. ܘܝܽܘܐܳܒ ܘܰܐܒܺܝܫܰܝ ܐܰܚܽܘܗܝ. ܐܶܙܰܠܘ ܒܳܬܰܪ ܫܳܡܽܘܥ ܒܰܪ ܒܰܟ݂ܪܺܝ. .11 ܘܓܰܒܪܳܐ ܚܰܕ݂ ܐܶܙܰܠ ܘܩܳܡ ܥܠܰܘܗܝ ܡܶܢ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܕܝܽܘܐܳܒ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܡܶܢ ܡܰܢ ܐܰܢ̱ܬ. ܡܶܢ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܕܒܳܬܰܪ ܝܽܘܐܳܒ. 12 ܘܥܰܡܣܳܐ ܡܦܰܠܦܰܠ ܗܘܳܐ ܒܰܕ݂ܡܶܗ. ܘܰܪܡܶܐ ܒܰܫܒܺܝܠܳܐ. ܘܟܰܕ݂ ܚܙܳܐ ܓܰܒܪܳܐ ܕܩܳܡ ܠܶܗ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܠܡܶܚܙܳܐ. ܓܰܪܶܗ ܠܥܰܡܣܳܐ ܡܶܢ ܫܒܺܝܠܳܐ. ܘܰܐܪܡܝܶܗ ܒܚܰܩܠܳܐ. ܘܰܐܪܡܺܝ ܥܠܰܘܗܝ ܡܰܪܛܽܘܛܳܐ. ܟܰܕ݂ ܚܙܳܐ ܕܟܽܠ ܡܰܢ ܕܥܳܒܰܪ ܥܠܰܘܗܝ ܩܳܐܶܡ ܠܶܗ. 13 ܘܟܰܕ݂ ܓܰܪܶܗ ܡܶܢ ܫܒܺܝܠܳܐ. ܥܳܒܰܪ ܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܒܳܬܪܶܗ ܕܝܽܘܐܳܒ. ܘܰܥܒܰܪܘ ܒܳܬܰܪ ܫܳܡܽܘܥ ܒܰܪ ܒܰܟ݂ܪܺܝ ܠܡܺܐܙܰܠ ܥܠܰܘܗܝ. 14 ܘܰܥܒܰܪܘ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܒܰܐܒܶܠ. ܘܰܒܒܶܝܬ݂ ܡܰܥܟܳܐ. ܘܰܒܟܽܠ ܒܺܖ̈ܝܳܢ. ܘܶܐܙܰܠܘ ܒܳܬܪܶܗ. 15 ܘܥܰܠܘ ܘܰܫܪܰܘ ܥܠܰܘܗܝ ܒܰܐܒܶܠ. ܘܰܒܒܶܝܬ݂ ܡܰܥܟܳܐ. ܘܰܐܟ݂ܡܶܢܘ ܟܡܶܐܢ̈ܶܐ ܥܰܠ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ. ܘܩܳܡܰܬ݂ ܒܽܐܘܠܨܳܢܳܐ. ܘܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܕܥܰܡ ܝܽܘܐܳܒ. ܡܓܰܪܓܺܝܢ ܕܢܰܪܡܽܘܢܶܗ ܠܫܽܘܪܳܐ. 16 ܘܰܩܪܳܬ݂ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܚܰܟܺܝܡܬܳܐ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܐ ܕܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܘܳܐܡܪܳܐ. ܫܡܰܥܘ. ܫܡܰܥܘ. ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܝܽܘܐܳܒ. ܩܪܽܘܒ ܠܟ݂ܳܐ ܘܺܐܡܰܪ ܠܳܟ݂. 17 ܘܰܩܪܶܒ ܠܘܳܬ݂ܳܗ̇. ܘܳܐܡܪܳܐ ܠܶܗ. ܐܰܢ̱ܬ ܗܽܘ ܝܽܘܐܳܒ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ̇ ܐܶܢܳܐ ܗܽܘ. ܐܳܡܪܳܐ ܠܶܗ. ܫܡܰܥ ܡܶܠܰܝ̈ ܐܰܡܬܳܟ݂. ܐܳܡܰܪ ܫܳܡܰܥ ܐ̱ܢܳܐ. 18 ܐܳܡܪܳܐ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ. ܡܺܐܡܰܪ ܐܳܡܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܡܶܢ ܩܕ݂ܺܝܡ ܕܡܶܫܐܰܠ ܫܳܐܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܰܢܒܺܝ̈ܶܐ. ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܡܰܘܒܕ݂ܺܝܢ ܗܘܰܘ. 19 ܐܶܢܳܐ ܦܳܪܥܰܬ݂ ܚܽܘ̈ܒܠܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܕܒܳܥܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܡܶܩܛܰܠ ܠܛܰܠܝܳܐ ܘܠܶܐܡܶܗ ܒܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܰܬܛܰܒܰܥ ܝܳܪܬܽܘܬ݂ܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. 20 ܥܢܳܐ ܝܽܘܐܳܒ ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ̇. ܚܳܣ ܠܺܝ. ܠܳܐ ܐܶܛܰܒܰܥ ܘܠܳܐ ܐܶܚܰܒܶܠ. 21 ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܓܰܒܪܳܐ ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܛܽܘܪܳܐ ܕܰܐܦܪܶܝܡ. ܫܳܡܽܘܥ ܒܰܪ ܒܰܟ݂ܪܺܝ ܫܡܶܗ. ܐܰܘܫܶܒ ܐܺܝܕܰܝ̈ܳܐ ܥܰܠ ܡܰܠܟܳܐ ܕܰܘܺܝܕ݂. ܗܒܽܘܗܝ ܠܺܝ ܒܰܠܚܽܘܕ݂ܰܘܗܝ. ܘܺܐܙܰܠ ܠܺܝ ܡܶܢ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ. ܐܳܡܪܳܐ ܠܶܗ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܠܝܽܘܐܳܒ. ܗܳܫܳܐ ܫܕܶܐ ܠܳܟ݂ ܪܺܝܫܶܗ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܐ. 22 ܘܶܐܙܰܠ̱ܬ݂ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܒܚܰܟܺܝܡܽܘܬ݂ܳܗ̇. ܘܢܰܣܒܽܘܗܝ ܪܺܝܫܶܗ ܕܫܳܡܽܘܥ ܒܰܪ ܒܰܟ݂ܪܺܝ. ܘܰܫܕ݂ܰܐܗܝ ܠܝܽܘܐܳܒ. ܘܰܩܪܳܐ ܝܽܘܐܳܒ ܒܫܺܝܦܽܘܪܳܐ. ܘܰܦܪܰܩܘ ܠܗܽܘܢ ܡܶܢ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ. ܘܶܐܙܰܠܘ ܐ̱ܢܳܫ ܠܡܰܫܟܢܶܗ. ܘܰܗܦܰܟ݂ ܝܽܘܐܳܒ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܠܘܳܬ݂ ܡܰܠܟܳܐ. 23 ܘܝܽܘܐܳܒ ܥܰܠ ܟܽܠܶܗ ܗܘܳܐ ܚܰܝܠܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܰܒܢܳܝܳܐ ܒܰܪ ܝܽܘܝܳܕ݂ܳܥ ܥܰܠ ܚܺܐܖ̈ܶܐ ܘܥܰܠ ܦܳܠܚ̈ܶܐ. 24 ܘܰܐܕ݂ܽܘܢܺܝܪܳܡ ܥܰܠ ܡܰܕ݂ܰܐܬ݂ܳܐ. ܘܝܽܘܫܳܦܳܛ ܒܰܪ ܐܰܚܺܝܠܽܘܕ݂ ܡܥܰܗܕܳܢܳܐ. 25 ܘܫܶܪܝܳܐ ܣܳܦܪܳܐ. ܘܨܳܕܽܘܩ ܘܰܐܒܺܝܬܳܪ ܟܳܗ̈ܢܶܐ. 26 ܘܳܐܦ ܥܰܙܳܐ ܕܡܶܢ ܝܰܬ݂ܺܝܪ ܗܘܳܐ ܟܳܗܢܳܐ ܠܕܰܘܺܝܕ݂.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟܐ.

 

1 ܘܰܗܘܳܐ ܟܰܦܢܳܐ ܒܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ݂ ܬܠܳܬ݂ ܫܢܺܝ̈ܢ. ܫܰܢ̱ܬܳܐ ܒܳܬܰܪ ܫܰܢ̱ܬܳܐ. ܘܰܒܥܳܐ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܫܳܐܘܳܠ ܘܡܶܛܽܠ ܒܰܝܬܳܐ ܕܰܕ݂ܡܳܐ. ܥܰܠ ܕܩܰܛܶܠ ܠܓܶܒܥܽܘܢܳܝ̈ܶܐ. 2 ܘܰܩܪܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܠܓܶܒܥܽܘܢܳܝ̈ܶܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܘܓܶܒܥܽܘܢܳܝ̈ܶܐ ܠܳܐ ܗܘܰܘ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܐܶܠܳܐ ܡܶܢ ܫܰܪܟܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܳܐܡܽܘܖ̈ܳܝܶܐ. ܘܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܝܺܡܰܘ ܠܗܽܘܢ. ܘܰܒܥܳܐ ܫܳܐܘܳܠ ܕܰܢܩܰܛܶܠ ܐܶܢܽܘܢ. ܟܰܕ݂ ܛܰܢ ܕܢܰܚܛܶܐ ܒܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܘܠܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܗܽܘܕܳܐ. 3 ܘܶܐܡܰܪ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܠܓܶܒܥܽܘܢܳܝ̈ܶܐ. ܡܳܢܳܐ ܐܶܥܒܶܕ݂ ܠܟܽܘܢ. ܘܰܒܡܳܢܳܐ ܐܶܚܰܣܶܝܟܽܘܢ. ܘܒܰܪܶܟ݂ܘ ܝܳܪܬܽܘܬ݂ܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. 4 ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܓܶܒܥܽܘܢܳܝ̈ܶܐ. ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܣܺܐܡܳܐ ܘܕܰܗܒܳܐ ܚܰܝܳܒ ܗܘܳܐ ܠܰܢ ܫܳܐܘܳܠ ܘܒܰܝܬܶܗ. ܘܠܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܠܰܢ ܐ̱ܢܳܫ ܕܢܶܩܛܽܘܠ ܒܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܘܡܳܢܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܐ̱ܢܬܽܘܢ ܐܶܥܒܶܕ݂ ܠܟܽܘܢ. 5 ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܡܰܠܟܳܐ. ܓܰܒܪܳܐ ܕܰܐܘܒܕܰܢ ܘܕ݂ܶܐܬ݂ܚܰܫܰܒ ܕܢܰܘܒܕܰܢ. ܕܠܳܐ ܢܟܰܬܰܪ ܒܟܽܠܶܗ ܬܚܽܘܡܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 6 ܢܶܬܠܽܘܢ ܠܰܢ ܫܰܒܥܳܐ ܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ ܡܶܢ ܒܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܰܢܕ݂ܰܒܰܚ ܐܶܢܽܘܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܒܪܳܡܬ݂ܳܐ ܕܫܳܐܘܳܠ. ܐܳܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܡܰܠܟܳܐ. ܐܶܢܳܐ ܐܶܬܶܠ. 7 ܘܚܳܣ ܡܰܠܟܳܐ ܥܰܠ ܡܰܦܺܝܒܫܳܬ ܒܰܪ ܝܽܘܢܳܬ݂ܳܢ ܒܰܪ ܫܳܐܘܳܠ. ܡܶܛܽܠ ܡܰܘܡܳܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܕܰܗܘܳܬ݂ ܒܰܝܢܳܬ݂ܗܽܘܢ. ܒܶܝܬ݂ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܠܝܽܘܢܳܬ݂ܳܢ ܒܰܪ ܫܳܐܘܳܠ. 8 ܘܰܕ݂ܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܠܰܬܪܶܝܢ ܒܢܶܝ̈ܗ̇ ܕܪܰܨܦܳܐ ܒܰܪܬ݂ ܐܰܢܳܐ ܕܝܶܠܕܰܬ݂ ܠܫܳܐܘܳܠ. ܠܰܐܪܡܽܘܢܺܝ ܘܰܠܡܰܦܺܝܒܫܳܬ. ܘܰܠܚܰܡܫܳܐ ܒܢܰܝ̈ ܢܳܕ݂ܳܒ ܒܰܪܬ݂ ܫܳܐܘܳܠ. ܕܝܶܠܕܰܬ݂ ܠܥܰܙܪܳܐܶܝܠ ܒܰܪ ܒܰܪܙܰܠܺܝ ܕܡܶܢ ܡܚܽܘܠܳܐ. 9 ܘܰܐܫܠܶܡ ܐܶܢܽܘܢ ܠܓܶܒܥܽܘܢܳܝ̈ܶܐ. ܘܕܰܒܰܚܘ ܐܶܢܽܘܢ ܒܛܽܘܪܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܢܦܰܠܘ ܫܰܒܥܳܬܰܝ̈ܗܽܘܢ ܐܰܟ݂ܚܕ݂ܳܐ. ܘܗܢܽܘܢ ܐܶܬ݂ܩܰܛܰܠܘ ܒܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝ̈ܶܐ ܕܰܚܨܳܕܳܐ. ܒܪܺܝܫ ܚܨܳܕܳܐ ܕܰܣܥܳܖ̈ܶܐ. 10 ܘܢܶܣܒܰܬ݂ ܪܰܨܦܳܐ ܒܰܪܬ݂ ܐܰܢܳܐ ܣܰܩܳܐ. ܘܦܶܪܣܰܬ݂ ܠܳܗ̇ ܥܰܠ ܫܽܘܥܳܐ. ܡܶܢ ܪܺܝܫ ܚܨܳܕܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܕܰܢܚܶܬ݂ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ. 11 ܘܠܳܐ ܫܶܒܩܰܬ݂ ܠܦܳܪܰܚܬ݂ܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܕܬܶܫܟܰܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܒܺܐܝܡܳܡܳܐ. ܐܳܦܠܳܐ ܠܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܕܕܰܒܪܳܐ ܒܠܺܠܝܳܐ. 12 ܘܚܰܘܺܝܘ ܠܕܰܘܺܝܕ݂ ܡܶܕܶܡ ܕܥܶܒܕܰܬ݂ ܪܰܨܦܳܐ ܒܰܪܬ݂ ܐܰܢܳܐ ܕܪܽܘܟ݂ܬܶܗ ܕܫܳܐܘܳܠ. ܘܶܐܙܰܠ ܕܰܘܺܝܕ݂. ܘܰܢܣܰܒ ܓܰܖ̈ܡܶܐ ܕܫܳܐܘܳܠ ܘܓܰܖ̈ܡܶܐ ܕܝܽܘܢܳܬ݂ܳܢ ܒܪܶܗ. ܡܶܢ ܡܳܖ̈ܶܝܗ̇ ܕܝܳܒܺܝܫ ܕܓܶܠܥܳܕ݂ ܕܰܓܢܰܒܘ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܪܳܚܽܘܒ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܳܫܳܢ. ܕܰܬ݂ܠܰܘ ܐܶܢܽܘܢ ܬܰܡܳܢ ܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܰܩܛܰܠܘ ܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ ܠܫܳܐܘܳܠ ܒܛܽܘܪܳܐ ܕܰܓ̣ܠܰܒܽܘܥ. 13 ܘܰܐܣܶܩ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܠܓܰܖ̈ܡܶܐ ܕܫܳܐܘܳܠ ܘܰܠܓܰܖ̈ܡܶܐ ܕܝܽܘܢܳܬ݂ܳܢ ܒܪܶܗ. ܘܟܰܢܶܫܘ ܓܰܖ̈ܡܶܐ ܕܰܩܛܺܝ̈ܠܶܐ. 14 ܘܰܩܒܰܪܘ ܓܰܖ̈ܡܰܘܗܝ ܕܫܳܐܘܳܠ ܘܰܕ݂ܝܽܘܢܳܬ݂ܳܢ ܒܪܶܗ. ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܒܶܢܝܳܡܶܝܢ ܒܨܰܠܨܰܚ ܒܩܰܒܪܳܐ ܕܩܺܝܫ ܐܰܒܽܘܗܝ. ܘܰܥܒܰܕ݂ܘ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܰܦܩܰܕ݂ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܶܐܬ݂ܪܰܥܺܝ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܠܰܐܪܥܳܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܗܳܝܕܶܝܢ. 15 ܘܰܗܘܳܐ ܬܽܘܒ ܩܪܳܒܳܐ ܠܰܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ ܥܰܡ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܰܢܚܶܬ݂ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܘܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܥܰܡܶܗ ܠܡܶܬ݂ܟܰܬܳܫܽܘ ܥܰܡ ܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ. 16 ܘܰܕ݂ܚܶܠܘ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܘܝܽܘܐܳܒ ܘܰܐܒܺܝܫܰܝ ܡܶܢ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ. ܕܡܰܬ݂ܩܳܠܳܐ ܕܫܶܪܝܳܢܶܗ ܬܠܳܬܡܳܐܐ ܡܰܬܩ̈ܳܠܺܝܢ ܕܰܢܚܳܫܳܐ. ܘܗܽܘ ܐܰܣܺܝܪ ܗܘܳܐ ܣܰܦܣܺܪܳܐ ܚܕܰܬܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܡܶܩܛܠܶܗ ܠܕܰܘܺܝܕ݂. 17 ܘܥܰܕܪܶܗ ܐܳܒܺܝܫܰܝ ܒܰܪ ܨܽܘܪܺܝܳܐ. ܘܰܡܚܳܝܗܝ ܠܰܦܠܶܫܬܳܝܳܐ ܘܩܰܛܠܶܗ. ܗܳܝܕܶܝܢ ܝܺܡܰܘ ܠܶܗ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܠܕܰܘܺܝܕ݂. ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܶܗ. ܠܳܐ ܬܶܦܽܘܩ ܥܰܡܰܢ ܠܰܩܪܳܒܳܐ. ܘܠܳܐ ܬܰܕ݂ܥܶܟ݂ ܫܪܳܓܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 18 ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܗܳܝܕܶܝܢ. ܗܘܳܐ ܬܽܘܒ ܩܪܳܒܳܐ ܒܓܳܬ݂ ܥܰܡ ܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ. ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܩܛܰܠ ܣܰܒܟܺܝ ܚܽܘܫܳܝܳܐ. ܠܣܳܦܳܪ ܕܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܶܐ. 19 ܘܰܗܘܳܐ ܬܽܘܒ ܩܪܳܒܳܐ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܥܰܡ ܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ. ܘܰܩܛܰܠ ܐܶܠܚܰܢܰܢ ܒܰܪ ܡܰܠܰܦ ܙܳܩܽܘܪܳܐ ܕܡܶܢ ܒܶܝܬ݂ ܠܚܶܡ ܠܓܽܘܠܝܰܕ݂ ܦܠܶܫܬܳܝܳܐ. ܘܫܶܘܝܳܐ ܕܢܰܝܙܟܶܗ ܥܒܶܐ ܗܘܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܢܰܘܠܳܐ ܕܓܰܖ̈ܕܝܝܐ. 20 ܘܰܗܘܳܐ ܬܽܘܒ ܩܪܳܒܳܐ ܒܓܳܬ݂. ܘܰܗܘܳܐ ܓܰܒܪܳܐ ܓܰܢ̱ܒܪܳܐ. ܕܨܶܒ̈ܥܳܬ݂ܳܐ ܕܺܐܝܕܰܘ̈ܗܝ ܘܨܶܒ̈ܥܳܬ݂ܳܐ ܕܖ̈ܶܓܠܰܘܗܝ ܫܶܬ݂ ܫܶܬ݂. ܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܐܪܒܰܥ ܒܡܶܢܝܳܢܳܐ. ܐܳܦ ܗܽܘ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܠܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܶܐ. 21 ܘܚܰܣܶܕ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܩܰܛܠܶܗ ܝܽܘܢܳܕ݂ܳܒ ܒܰܪ ܫܰܡܳܐ ܐܰܚܽܘܗܝ ܕܕܰܘܺܝܕ݂. 22 ܗܳܠܶܝܢ ܐܰܪܒܥܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕܘ ܠܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܶܐ ܒܓܳܬ݂. ܘܶܐܫܬ݂ܠܶܡܘ ܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕܕܰܘܺܝܕ݂ ܘܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟܒ.

 

1 ܘܶܐܡܰܪ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܠܡܳܪܝܳܐ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ. ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܦܰܨܝܶܗ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܐܺܝܕ݂ܳܐ ܕܰܒܥܶܠܕܒܳܒܰܘ̈ܗܝ ܘܡܶܢ ܐܺܝܕ݂ܳܐ ܕܫܳܐܘܳܠ. 2 ܘܶܐܡܰܪ. ܐܶܪܚܡܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܝ ܘܬ݂ܽܘܟܽܠܢܝ. ܡܳܪܝܳܐ ܥܽܘܫܢܝ ܘܒܶܝܬ݂ ܓܰܘܣܝ ܘܰܡܦܰܨܝܳܢܝ. 3 ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܬܰܩܺܝܦܳܐ ܕܣܰܒܪܝ ܒܶܗ. ܡܣܰܝܥܳܢܝ ܘܩܰܪܢܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܝ. ܘܒܶܝܬ݂ ܓܰܘܣܝ ܘܰܡܦܰܨܝܳܢܝ ܡܶܢ ܥܰܘ̈ܳܠܶܐ. ܘܦܳܪܽܘܩܝ ܡܫܰܒܚܳܐ. 4 ܐܶܩܪܶܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܘܡܶܢ ܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈ ܐܶܬ݂ܦܪܶܩ. 5 ܡܶܛܽܠ ܕܚܰܕ݂ܪܽܘܢܝ ܚܶܒ̈ܠܶܐ ܕܡܰܘܬܳܐ. ܘܖ̈ܶܓܠܳܬ݂ܳܐ ܕܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܕܰܠܚܳܢ̈ܝ. 6 ܚܶܒ̈ܠܶܐ ܕܰܫܝܽܘܠ ܟܰܪܟ݂ܽܘܢܝ. ܘܩܰܕ݂ܡܽܘܢܝ ܦܰܚܰܘ̈ܗܝ ܕܡܰܘܬܳܐ. 7 ܒܽܐܘܠܨܳܢܝ ܩܪܺܝܬ݂ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܠܘܳܬ݂ ܐܰܠܳܗܝ ܓܥܺܝܬ݂. ܘܰܫܡܰܥ ܩܳܠܝ ܡܶܢ ܗܰܝܟܠܶܗ. ܘܰܓܥܳܬ݂ܝ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܥܶܠܰܬ݂ ܒܶܐܕ݂ܢܰܘ̈ܗܝ. 8 ܘܶܐܬܕܰܠܚܰܬ݂ ܘܙܳܥܰܬ݂ ܐܰܪܥܳܐ. ܘܫܶܬ݂ܶܐܣ̈ܶܐ ܕܛܽܘܖ̈ܶܐ ܙܳܥܝ̈ ܘܶܐܬܬܰܠܰܚܝ̈. ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬ݂ܚܰܡܰܬ݂ ܥܠܰܝܗܽܘܢ. 9 ܣܠܶܩ ܬܶܢܳܢܳܐ ܒܪܽܘܓܙܶܗ. ܘܢܽܘܪܳܐ ܡܶܢ ܦܰܪܨܽܘܦܶܗ ܐܶܬ݂ܓܰܘܙܠܰܬ݂. ܘܓܽܘܡܖ̈ܶܐ ܚܰܒܶܝ̈ܢ ܡܶܢܶܗ. 10 ܘܰܐܪܟܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܢܚܶܬ݂. ܘܥܰܪܦܶܠܳܐ ܬܚܶܝܬ݂ ܖ̈ܶܓܠܰܘܗܝ. 11 ܘܰܪܟܶܒ ܥܰܠ ܟܖ̈ܽܘܒܶܐ ܘܰܦܪܰܚ. ܘܛܳܣ ܥܰܠ ܟܶܢ̈ܦܶܐ ܕܪܽܘܚܳܐ. 12 ܘܰܥܒܰܕ݂ ܚܶܫܽܘܟ݂ܳܐ ܠܓܶܢܝܶܗ ܘܟܰܪܟܶܗ ܡܰܛܠܠܶܗ. ܚܶܫܽܘܟ݂ܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܒܰܥܢܳܢ̈ܶܐ ܕܳܐܐܰܪ. ܡܶܢ ܙܰܗܪܳܐ ܕܡܰܛܠܠܶܗ. 13 ܥܒܰܕ݂ ܥܢܳܢܰܘ̈ܗܝ ܒܰܪܕ݂ܳܐ ܘܓܽܘܡܖ̈ܶܐ ܕܢܽܘܪܳܐ. 14 ܘܰܪܥܶܡ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܥܶܠܳܝܳܐ ܝܰܗܒ ܩܳܠܶܗ. ܒܰܪܕ݂ܳܐ. ܘܓܽܘܡܖ̈ܶܐ ܕܢܽܘܪܳܐ. 15 ܫܰܕܰܪ ܓܶܐܖ̈ܰܘܗܝ ܘܒܰܕܰܪ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܒܰܖ̈ܩܶܐ ܐܰܣܓܺܝ ܘܕܰܠܰܚ ܐܶܢܽܘܢ. 16 ܘܶܐܬ݂ܚܙܺܝܘ ܡܰܒܽܘ̈ܥܶܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ. ܘܶܐܬ݂ܓܠܺܝ ܫܶܬ݂ܶܐܣ̈ܶܐ ܕܬܺܒܶܝܠ. ܡܶܢ ܟܐܳܬܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܡܶܢ ܢܫܰܡܬ݂ܳܐ ܕܪܽܘܚܳܐ ܕܪܽܘܓܙܳܟ݂. 17 ܫܰܕܰܪ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܘܕܰܒܪܰܢܝ. ܘܰܫܠܳܢܝ ܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ. 18 ܘܦܰܨܝܰܢܝ ܡܶܢ ܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈ ܥܰܫܺܝ̈ܢܶܐ. ܘܡܶܢ ܣܳܢ̈ܰܐܝ ܕܰܥܫܶܢܘ ܡܶܢܝ. 19 ܘܩܰܕ݂ܡܽܘܢܝ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܽܐܘܠܨܳܢܝ. ܘܰܗܘܳܐ ܠܺܝ ܡܳܪܝܳܐ ܡܣܰܝܥܳܢܳܐ. 20 ܘܰܐܦܩܰܢܝ ܠܰܪܘܰܚܬܳܐ. ܘܦܰܨܝܰܢܝ ܡܶܛܽܠ ܕܰܨܒܳܐ ܒܺܝ. 21 ܘܦܰܪܥܰܢܝ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬ݂ܝ. ܘܰܐܝܟ݂ ܕܰܟ݂ܝܽܘܬ݂ܳܐ ܕܺܐܝܕܰܝ̈ ܦܰܢܺܝ ܠܺܝ. 22 ܡܶܛܽܠ ܕܢܶܛܪܶܬ݂ ܐܽܘܖ̈ܚܳܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܠܳܐ ܐܶܬ݂ܡܰܪܕܶܬ݂ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܝ. 23 ܡܶܛܽܠ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܕܺܝܢܰܘ̈ܗܝ ܠܽܘܩܒܰܠܝ. ܘܢܳܡܽܘܣܰܘ̈ܗܝ ܠܳܐ ܐܰܥܒܪܶܬ݂ ܡܶܢܝ. 24 ܘܰܗܘܺܝܬ݂ ܕܠܳܐ ܡܽܘܡ ܥܰܡܶܗ. ܘܶܐܙܕܰܗܪܶܬ݂ ܡܶܢ ܚܛܳܗܰܝ̈. 25 ܘܦܰܪܥܰܢܝ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬ݂ܝ. ܘܰܐܝܟ݂ ܕܰܟ݂ܝܽܘܬ݂ܳܐ ܕܺܐܝܕܰܝ̈ ܠܽܘܩܒܰܠ ܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ. 26 ܥܰܡ ܛܳܒܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܛܳܒܳܐ. ܘܥܰܡ ܓܰܒܪܳܐ ܬܰܡܺܝܡܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܬܰܡܺܝܡ. 27 ܘܥܰܡ ܓܰܒܝܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܓܒܶܐ. ܥܰܡ ܥܩܺܝܡܳܐ ܬܶܬ݂ܦܰܬܰܠ. 28 ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܢ̱ܬ ܥܰܡܳܐ ܡܶܣܟܺܢܳܐ ܬܶܦܪܽܘܩ. ܘܥܰܝ̈ܢܶܐ ܖ̈ܳܡܳܬ݂ܳܐ ܬܡܰܟܶܟ݂. 29 ܐܰܢ̱ܬ ܬܰܢܗܰܪ ܫܪܳܓܝ. ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܝ ܢܰܢܗܰܪ ܚܶܫܽܘܟ݂ܝ. 30. ܡܶܛܽܠ ܕܒܳܟ݂ ܐܶܪܗܰܛ ܥܰܠ ܓܰܝܣܳܐ. ܘܒܰܐܠܳܗܝ ܐܰܫܘܰܪ ܫܽܘܪܳܐ. 31 ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܰܕ݂ܠܳܐ ܡܽܘܡ ܐܽܘܪܚܶܗ. ܡܺܐܡܪܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܒܩܶܐ. ܘܰܡܥܰܕܰܪ ܠܟܽܠ ܕܰܬ݂ܟ݂ܺܝܠܺܝܢ ܥܠܰܘܗܝ. 32 ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܝܬ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܠܰܝܬ ܕܬܰܩܺܝܦ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܐܰܠܳܗܰܢ. 33 ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܚܰܙܩܰܢܝ ܚܰܝܠܳܐ. ܘܝܰܗܒ ܕܠܳܐ ܡܽܘܡ ܐܽܘܪܚܝ. 34 ܥܒܰܕ݂ ܖ̈ܶܓܠܰܝ ܐܰܝܟ݂ ܕܰܐܝܠܳܐ. ܘܥܰܠ ܪܰܘܡܝ ܐܰܩܺܝܡܰܢܝ. 35 ܕܰܐܠܶܦ ܐܺܝܕܰܝ̈ ܠܰܩܪܳܒܳܐ. ܘܫܰܪܰܪ ܐܰܝܟ݂ ܩܶܫܬܳܐ ܕܰܢܚܳܫܳܐ ܕܖ̈ܳܥܰܝ. 36 ܘܝܰܗܒܬ ܠܺܝ ܣܰܟܪܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ. ܝܰܡܺܝܢܳܟ݂ ܬܣܰܝܥܰܢܝ ܘܡܰܪܕܽܘܬܳܟ݂ ܬܪܰܒܶܝܢܝ. 37 ܐܰܪܘܰܚܬ ܦܣܳܥ̈ܳܬ݂ܝ ܬܚܽܘܬܰܝ. ܕܠܳܐ ܢܙܽܘܥܽܘܢ ܩܽܘܖ̈ܨܠܰܝ. 38 ܐܶܪܕܽܘܦ ܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈ ܘܰܐܕ݂ܪܶܟ݂ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܐܶܗܦܽܘܟ݂ ܥܕܰܡܳܐ ܕܶܐܓܰܡܰܪ ܐܶܢܽܘܢ. 39 ܐܶܡܚܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܘܠܳܐ ܢܶܫܟܚܽܘܢ ܠܰܡܩܳܡ. ܘܢܶܦܠܽܘܢ ܬܚܶܝܬ ܖ̈ܶܓܠܰܝ. 40. ܬܚܰܙܩܰܢܝ ܚܰܝܠܳܐ ܒܰܩܪܳܒܳܐ. ܘܬܰܒܪܶܟ݂ ܠܰܕ݂ܩܳܝܡܺܝܢ ܥܠܰܝ ܬܚܽܘܬܰܝ. 41 ܘܰܩܕܳܠܗܽܘܢ ܕܰܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈ ܐܰܦܢܺܝܬ ܠܺܝ. ܘܰܠܣܳܢ̈ܰܐܝ ܐܶܫܰܬܶܩ ܐܶܢܽܘܢ. 42 ܢܶܓܥܽܘܢ ܠܘܳܬ݂ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܗܽܘܢ ܦܳܪܽܘܩܳܐ. ܘܢܶܒܥܽܘܢ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܘܠܳܐ ܢܶܥܢܶܐ ܐܶܢܽܘܢ. 43 ܐܶܫܚܽܘܩ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܥܰܦܪܳܐ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܪܽܘܚܳܐ. ܘܰܐܝܟ݂ ܣܝܳܢܳܐ ܕܫܽܘ̈ܩܶܐ ܐܶܕܽܘܫ ܐܶܢܽܘܢ. 44 ܬܦܰܠܛܰܢܝ ܡܶܢ ܕܺܝܢܰܘ̈ܗܝ ܕܥܰܡܳܐ. ܬܶܥܒܕܰܢܝ ܪܺܝܫܳܐ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܥܰܡܳܐ ܕܠܳܐ ܝܶܕ݂ܥܶܬ݂ ܢܶܦܠܚܽܘܢܳܢܝ. 45 ܘܡܰܫܡܰܥ ܐܶܕ݂ܢܳܐ ܢܶܫܡܥܽܘܢܳܢܝ. ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܢܽܘܟܖ̈ܳܝܶܐ ܢܶܫܬܰܥܒܕ݂ܽܘܢ ܠܺܝ. 46 ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܢܽܘܟܖ̈ܳܝܶܐ ܢܶܬ݂ܟܠܽܘܢ ܡܶܢ ܫܒܺܝ̈ܠܰܝܗܽܘܢ. 47 ܚܰܝ ܗܽܘ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܒܪܺܝܟ݂ ܗܽܘ ܡܚܰܝܠܳܢܝ. ܘܶܐܬܬܪܺܝܡ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܦܳܪܽܘܩܝ. 48 ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܝܰܗܒ̣ ܠܺܝ ܬܒܰܥܬ݂ܳܐ. ܘܫܰܥܒܶܕ݂ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܬܚܽܘܬ݂ܰܝ. 49 ܘܦܰܨܝܰܢܝ ܡܶܢ ܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈. ܘܳܐܦ ܡܶܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܩܳܝܡܺܝܢ ܥܠܰܝ ܐܰܪܺܝܡܰܝܢܝ. ܘܡܶܢ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܬܦܰܨܶܝܢܝ. 50. ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܰܘܕܶܐ ܠܳܟ݂ ܒܶܝܬ݂ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܡܳܪܝ. ܘܠܰܫܡܳܟ݂ ܐܶܙܰܡܰܪ. 51 ܡܰܘܪܶܒ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܕܡܰܠܟܶܗ. ܘܥܳܒܶܕ݂ ܛܰܝܒܽܘܬ݂ܳܐ ܠܰܡܫܺܝܚܶܗ. ܠܕܰܘܺܝܕ݂ ܘܰܠܙܰܪܥܶܗ ܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟܓ.

 

1 ܘܗܳܠܶܝܢ ܡܶܠܰܘ̈ܗܝ ܕܕܰܘܺܝܕ݂ ܐ̱ܚܖ̈ܳܝܳܬ݂ܳܐ. ܐܶܡܰܪ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܒܰܪ ܐܺܝܫܰܝ. ܐܶܡܰܪ ܓܰܒܪܳܐ ܕܰܐܩܺܝܡ ܢܺܝܪܳܐ ܕܰܡܫܺܝܚܶܗ. ܘܰܐܠܳܗܶܗ ܕܝܰܥܩܽܘܒ ܡܒܰܣܶܡ ܙܡܺܝܖ̈ܳܬܶܗ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 2 ܪܽܘܚܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܰܠܠܰܬ݂ ܒܺܝ. ܘܡܶܠܬܶܗ ܥܰܠ ܠܶܫܳܢܝ. 3 ܐܶܡܰܪ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܠܺܝ ܐܶܡܰܪ ܬܰܩܺܝܦܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܕܫܰܠܺܝܛ ܒܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܙܰܕܺܝܩ̈ܶܐ. ܕܫܰܠܺܝܛ ܒܕ݂ܳܚ̈ܠܶܐ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ. 4 ܐܰܝܟ݂ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܨܰܦܪܳܐ ܡܳܐ ܕܕܳܢܰܚ ܫܶܡܫܳܐ. ܨܰܦܪܳܐ ܕܠܳܐ ܥܢܳܢ̈ܶܐ ܡܶܢ ܢܽܘܓܗܳܐ. ܘܡܶܢ ܡܶܛܪܳܐ ܕܡܰܫܘܰܚ ܐܰܪܥܳܐ. 5 ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܒܰܝܬܝ ܥܰܡ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. ܘܰܩܝܳܡܳܐ ܕܥܳܠܡܳܐ ܣܳܡ ܠܺܝ. ܘܰܡܛܰܝܰܒ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܘܰܢܛܺܝܪ. ܡܶܛܽܠ ܕܟܽܠܶܗ ܨܶܒܝܳܢܝ ܘܟܽܠܶܗ ܦܽܘܩܕܳܢܝ ܗܽܘܝܽܘ ܡܫܰܠܶܡ. 6 ܘܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܐܰܝܟ݂ ܟܽܘ̈ܒܶܐ ܩܫܰܝ̈ܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܗܘܳܐ ܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܡܶܬ݂ܢܰܣܒܺܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ. 7 ܘܓܰܒܪܳܐ ܡܳܐ ܕܩܳܪܶܒ ܠܗܽܘܢ. ܒܫܶܘܝܳܐ ܗܽܘ ܕܢܳܪܓܳܐ ܘܰܒܦܰܪܙܠܳܐ ܡܟܰܢܶܫ ܠܗܽܘܢ. ܘܝܳܩܕܺܝܢ ܒܢܽܘܪܳܐ ܠܰܢܝܳܚܬܳܐ. 8 ܘܗܳܠܶܝܢ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܕܓܰܒܖ̈ܶܐ ܕܕܰܘܺܝܕ݂. ܝܳܬ݂ܶܒ ܒܡܰܘܬܒܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܒܕܰܪܓܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ. ܫܡܶܗ ܓܶܕ݂ܚܽܘ. ܓܰܒܪܳܐ ܕܰܢܚܶܬ݂ ܘܩܰܛܶܠ ܬܡܳܢܶܡܳܐܐ ܩܛܺܝ̈ܠܺܝܢ ܒܫܳܥܬ݂ܳܐ ܚܕ݂ܳܐ. 9 ܘܒܳܬܪܶܗ ܐܶܠܺܝܥܳܙܳܪ ܒܰܪ ܐܰܚܽܘܗܝ ܕܰܐܒܽܘܗܝ. ܟܰܕ݂ ܢܚܶܬ݂ ܒܰܬܠܳܬܳܐ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ ܥܰܡ ܕܰܘܺܝܕ݂. ܟܰܕ݂ ܚܰܣܶܕ݂ܘ ܐܶܢܽܘܢ ܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ. ܘܶܐܬ݂ܟܰܢܰܫܘ ܬܰܡܳܢ ܠܡܶܥܒܰܕ݂ ܩܪܳܒܳܐ. ܘܰܣܠܶܩ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 10 ܘܗܽܘ ܩܳܡ ܘܰܚܪܰܒ ܒܰܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ ܥܕܰܡܳܐ ܕܠܶܐܝܰܬ݂ ܐܺܝܕ݂ܶܗ. ܘܕܶܒܩܰܬ݂ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܒܶܐܣܬܩܳܐ ܕܣܰܝܦܶܗ. ܘܰܥܒܰܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ. ܘܥܰܡܳܐ ܗܦܰܟ݂ ܒܳܬܪܶܗ ܠܰܡܚܰܠܳܨܽܘ ܩܛܺܝ̈ܠܶܐ. 11 ܒܳܬܪܶܗ ܩܳܡ ܫܰܡܳܐ ܒܰܪ ܐܰܓܳܐ ܡܶܢ ܛܽܘܪ ܡܰܠܟܳܐ. ܟܰܕ ܐܶܬ݂ܟܰܢܰܫܘ ܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ ܠܡܶܒܰܙ ܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ. ܘܰܗܘܳܬ݂ ܬܰܡܳܢ ܐܶܫܟܳܪܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܕܰܙܪܺܝܥܳܐ ܛܠܰܦܚ̈ܶܐ. ܘܥܰܡܳܐ ܥܪܰܩܘ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ. 12 ܘܗܽܘ ܩܳܡ ܒܓܰܘ ܚܰܩܠܳܐ ܘܦܰܨܺܝ ܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ. ܘܰܚܪܰܒ ܠܰܦܠܶܫ̈ܬܳܝܶܐ. ܘܰܥܒܰܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܪܰܒܳܐ ܒܺܐܝܕܶܗ. 13 ܘܰܢܚܶܬ݂ܘ ܬܠܳܬܳܐ ܡܶܢ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܒܙܰܒܢܳܐ ܕܰܚܨܳܕܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܠܰܡܥܰܪܬ݂ܳܐ ܕܥܰܪܠܰܡ. ܘܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܕܰܦܠܶܫ̈ܬܳܝܶܐ ܫܰܪܝܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܒܰܦܩܰܥܬ݂ܳܐ ܕܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܶܐ. 14 ܘܕܰܘܺܝܕ݂ ܫܪܶܐ ܗܘܳܐ ܗܳܝܕܶܝܢ ܒܡܶܨܪܽܘܬ݂. ܘܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܕܰܦܠܶܫ̈ܬܳܝܶܐ ܫܪܶܝܢ ܗܘܰܘ ܒܒܶܝܬ݂ ܠܚܶܡ. 15 ܘܶܐܬ݂ܪܰܓܪܰܓ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܘܶܐܡܰܪ. ܨܳܒܶܐ ܗܘܺܝܬ݂ ܡܰܢ ܕܢܰܫܩܶܝܢܝ ܡܰܝ̈ܳܐ. ܡܶܢ ܓܽܘܒܳܐ ܕܺܐܝܬ݂ ܒܒܶܝܬ݂ ܠܚܶܡ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ. 16 ܘܒܰܙܰܥܘ ܬܠܳܬܳܐ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ ܡܰܫܖ̈ܝܳܬ݂ܗܽܘܢ ܕܰܦܠܶܫ̈ܬܳܝܶܐ. ܘܰܡܠܰܘ ܡܰܝ̈ܳܐ ܡܶܢ ܓܽܘܒܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܺܐܝܬ݂ ܒܒܶܝܬ݂ ܠܚܶܡ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ. ܘܰܫܩܰܠܘ ܘܰܐܝܬܺܝܘ ܠܕܰܘܺܝܕ݂. ܘܠܳܐ ܨܒܳܐ ܠܡܶܫܬܳܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܰܢܣܰܟ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ. 17 ܚܳܣ ܠܺܝ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܕܶܐܥܒܶܕ݂ ܗܳܕ݂ܶܐ. ܥܰܠ ܕܡܳܐ ܕܢܰܦ̈ܫܳܬ݂ܗܽܘܢ ܐܶܙܰܠܘ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ. ܘܠܳܐ ܨܒܳܐ ܕܢܶܫܬܶܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܗܳܠܶܝܢ ܥܒܰܕ݂ܘ ܬܠܳܬܳܐ ܓܰܒܖ̈ܶܐ. 18 ܘܰܐܒܺܝܫܝ ܐܰܚܽܘܗܝ ܕܝܽܘܐܳܒ ܒܰܪ ܨܽܘܪܺܝܳܐ. ܗܽܘ ܪܺܝܫܐ ܕܰܬܠܳܬܺܝܢ. ܘܗܽܘ ܫܡܰܛ ܪܽܘܡܚܳܐ ܥܰܠ ܬܠܳܬܡܳܐܐ ܩܛܺܝ̈ܠܺܝܢ. ܘܗܽܘ ܗܘܳܐ ܪܺܝܫܐ ܕܰܬܠܳܬܺܝܢ. 19 ܘܡܶܢ ܬܠܳܬܺܝܢ ܡܝܰܩܰܪ ܗܘܳܐ. ܘܰܗܘܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܪܺܝܫܳܐ. ܘܢܶܨܚܳܢܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܬܠܳܬܺܝܢ ܥܳܒܶܕ ܗܘܳܐ. 20 ܒܢܳܝܳܐ ܒܰܪ ܝܽܘܝܳܕ݂ܳܥ ܓܰܒܪܳܐ ܓܰܢ̱ܒܳܪ ܚܰܝܠܳܐ. ܕܫܰܦܺܝܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܥܒܳܕ݂ܰܘ̈ܗܝ. ܡܶܢ ܩܰܒܨܺܝܶܠ. ܘܗܽܘ ܩܛܰܠ ܠܰܬܪܶܝܢ ܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܶܐ ܕܡܽܘܐܳܒܳܝ̈ܶܐ. ܘܗܽܘ ܢܚܶܬ݂ ܘܰܩܛܰܠ ܠܰܐܪܝܳܐ ܒܓܰܘ ܥܳܒܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܬܰܠܓܳܐ. 21 ܘܗܽܘ ܩܛܰܠ ܠܓܰܒܪܳܐ ܡܶܨܪܳܝܳܐ ܓܰܒܪܳܐ ܫܰܦܺܝܪ ܚܶܙܘܳܐ. ܘܒܺܐܝܕܶܗ ܕܡܶܨܪܳܝܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܗܘܳܬ݂ ܪܽܘܡܚܳܐ. ܘܰܢܚܶܬ݂ ܥܠܰܘܗܝ ܗܽܘ ܒܚܽܘܛܪܳܐ. ܘܢܰܣܒܳܗ̇ ܠܪܽܘܡܚܳܐ ܡܶܢ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܕܡܶܨܪܳܝܳܐ. ܘܩܰܛܠܶܗ ܒܪܽܘܡܚܶܗ. 22 ܗܳܠܶܝܢ ܥܒܰܕ݂ ܒܢܳܝܳܐ ܒܰܪ ܝܽܘܝܳܕ݂ܳܥ. ܘܠܶܗ ܐܺܝܬ݂ ܗܘܳܐ ܫܡܳܐ ܒܰܬܠܳܬܺܝܢ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ. ܘܢܶܨܚܳܢܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܬܠܳܬܺܝܢ ܥܳܒܶܕ ܗܘܳܐ. 23 ܘܥܰܒܕܶܗ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܠܡܶܦܰܩ ܘܰܠܡܶܥܰܠ. 24 ܥܫܳܐܶܝܠ ܐܰܚܽܘܗܝ ܕܝܽܘܐܳܒ ܒܰܬܠܳܬܺܝܢ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ. 25 ܫܰܡܳܐ ܕܡܶܢ ܛܽܘܪ ܡܰܠܟܳܐ. 26 ܚܳܠܳܨ ܕܡܶܢ ܦܠܰܛ. ܥܺܝܪܳܐ ܒܰܪ ܥܩܺܝܣ ܕܡܶܢ ܬܩܽܘܥ. 27 ܐܰܒܺܝܥܳܙܳܪ ܕܡܶܢ ܥܢܳܬ݂ܽܘܬ݂. ܡܰܒܢܺܝ ܕܡܶܢ ܚܽܘܫܰܬ݂. 28 ܨܰܠܡܽܘܢ ܕܡܶܢ ܛܽܘܪ ܒܰܝܬܳܐ. ܡܳܗܳܪ ܕܡܶܢ ܛܽܘܦܰܬ݂. 29 ܚܳܠܳܒ ܒܰܪ ܒܰܥܢܳܐ ܕܡܶܢ ܢܛܽܘܦܰܬ݂. ܐܳܬ݂ܺܝ ܒܰܪ ܪܰܒܺܝ ܡܶܢ ܪܳܡܬ݂ܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܒܶܢܝܳܡܶܝܢ. 30. ܒܢܳܝܳܐ ܒܰܪ ܦܪܰܥܬܽܘܢ ܕܡܶܢ ܓܒܰܥ. ܚܰܕܺܝ ܕܡܶܢ ܢܚܰܠܓܥܶܫ. 31 ܐܰܒܺܝ ܒܰܪ ܐܳܒܺܝܥܰܠܡܽܘܢ ܕܡܶܢ ܓܶܠܥܳܕ݂ ܥܰܪܒܽܘܬ݂ ܕܡܶܢ ܚܽܘܪܺܝܡ. 32 ܐܶܠܚܰܢܳܐ ܕܡܶܢ ܫܰܥܠܰܒ. ܝܽܘܢܳܬ݂ܳܢ ܕܡܶܢ ܒܶܝܬ݂ ܢܳܫܽܘܪ. 33 ܫܰܡܳܐ ܕܡܶܢ ܛܽܘܪ ܙܰܝ̈ܬܶܐ. ܐܰܚܺܝܡ ܒܰܪ ܐܰܫܕܳܕ݂ ܕܡܶܢ ܐܰܕ݂ܪܺܝ. 34 ܐܶܠܺܝܦܠܰܛ ܒܰܪ ܚܽܘܣܒܺܝ ܕܡܶܢ ܡܰܥܟܰܬ݂. ܐܺܠܺܝܥܰܡ ܒܰܪ ܐܰܚܺܝܬܽܘܦܶܝܠ ܓܶܠܝܽܘܢܳܝܳܐ. 35 ܚܰܨܪܺܝ ܕܡܶܢ ܛܽܘܪ ܟܰܪܡܠܳܐ. ܓܰܕܺܝ ܕܡܶܢ ܐܰܪܽܘܒ. 36 ܢܓܳܐܶܝܠ ܒܰܪ ܢܳܬܳܢ ܕܡܶܢ ܨܰܒܳܐ. ܒܰܥܢܳܐ ܕܡܶܢ ܓܳܕ݂ 37 ܨܠܶܩ ܕܡܶܢ ܥܰܡܽܘܢ. ܢܰܚܪܺܝ ܕܡܶܢ ܒܪܽܘܬ݂ܺܝ. ܫܳܩܶܠ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܕܙܰܝܢܶܗ ܕܝܽܘܐܳܒ ܒܰܪ ܨܽܘܪܺܝܳܐ. 38 ܚܺܝܪܳܐ ܕܡܶܢ ܝܳܬ݂ܺܝܪ. ܥܳܪܳܒ ܕܡܶܢ ܠܟܺܝܫ. 39 ܐܽܘܪܺܝܳܐ ܚܺܝܬܳܝܳܐ. ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܕܕܰܘܺܝܕ݂ ܒܡܶܢܝܳܢܳܐ ܬܠܳܬܺܝܢ ܘܫܰܒܥܳܐ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟܕ.

 

1 ܘܰܐܘܣܦܰܬ݂ ܚܶܡܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܡܶܬ݂ܩܰܦ ܒܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܓܰܪܺܝ ܒܗܽܘܢ ܠܕܰܘܺܝܕ݂. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܙܶܠ ܡܢܺܝ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܘܠܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. 2 ܘܶܐܡܰܪ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܠܝܽܘܐܳܒ ܪܰܒ ܚܰܝܠܳܐ ܕܥܰܡܶܗ. ܗܰܠܶܟ݂ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܡܶܢ ܕܳܢ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܒܺܪ ܫܒܰܥ. ܘܰܡܢܺܝ ܠܺܝ ܥܰܡܳܐ. ܘܰܐܝܬܳܐ ܡܶܢܝܳܢܗܽܘܢ ܘܚܽܘܫܒܳܢܶܗ ܕܥܰܡܳܐ. 3 ܘܶܐܡܰܪ ܝܽܘܐܳܒ ܠܡܰܠܟܳܐ. ܢܰܘܣܶܦ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂ ܥܰܠ ܥܰܡܳܐ ܐܰܟ݂ܘܳܬ݂ܗܽܘܢ ܡܳܐܐ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ. ܘܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ ܕܡܳܪܝ ܡܰܠܟܳܐ ܢܶܚܙ̈ܝܳܢ. ܘܡܳܪܝ ܡܰܠܟܳܐ ܠܡܳܢܳܐ ܨܳܒܶܐ ܒܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ ܗܳܢܳܐ. 4 ܘܥܶܫܢܰܬ݂ ܡܶܠܬܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܥܰܠ ܝܽܘܐܳܒ. ܘܥܰܠ ܪܰܒܝ ܚܰܝ̈ܠܶܐ. ܘܰܢܦܰܩ ܝܽܘܐܳܒ ܘܪܰܘܖ̈ܒܳܢܰܝ ܚܰܝ̈ܠܶܐ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܰܠܟܳܐ. ܠܡܶܡܢܳܐ ܠܥܰܡܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 5 ܘܰܥܒܰܪܘ ܝܽܘܪܕܢܳܢ. ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܠܫܳܪܽܘܒ ܕܰܒܝܰܡܺܝܢܳܐ ܕܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ. ܕܺܐܝܬ݂ ܒܓܰܘ ܢܰܚܠܳܐ ܕܓܳܕ݂ ܘܰܕ݂ܐܶܠܺܝܥܳܙܳܪ. 6 ؟؟؟؟؟ 7 ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܥܕܰܡܳܐ ܠܨܽܘܪ ܘܰܠܨܰܝܕܳܢ. ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܰܟܢܰܥܢܳܝ̈ܶܐ. ܘܠܰܐܪܥܳܐ ܕܚܺܝܬ݂ܳܝ̈ܶܐ. ܘܠܰܐܪܥܳܐ ܕܝܳܒܽܘܣܳܝ̈ܶܐ. 8 ܘܗܰܠܶܟ݂ܘ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ. ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. ܠܰܬ݂ܠܳܬ݂ܺܝܢ ܘܰܬܡܳܢܝܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ. ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܠܕܳܢ ܘܶܐܬ݂ܟܪܶܟ݂ܘ ܠܨܰܝܕܳܢ. ܘܗܰܠܶܟ݂ܘ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ. ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܠܬܶܫܥܳܐ ܝܰܖ̈ܚܺܝܢ ܘܥܶܣܪܺܝܢ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. 9 ܘܰܐܝܬܺܝ ܝܽܘܐܳܒ ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܘܚܽܘܫܒܳܢܳܐ ܕܥܰܡܳܐ ܠܡܰܠܟܳܐ. ܘܰܗܘܳܐ ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܬܡܳܢܶܡܳܐܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܰܝ ܚܰܝܠܳܐ. ܫܳܡܛܰܝ̈ ܣܰܝܦܳܐ. ܘܐ̱ܢܳܫܰܝ̈ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܗܳܘܶܝܢ ܚܰܡܶܫܡܳܐܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ. 10 ܘܰܗܘܳܐ ܡܛܰܪܰܦ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܒܠܶܒܶܗ. ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܡܢܳܐ ܠܥܰܡܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܚܛܺܝܬ݂ ܒܡܶܕܶܡ ܕܥܶܒܕܶܬ݂. ܐܳܦ ܗܳܫܳܐ ܒܳܥܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܢܳܟ݂ ܕܰܐܣܟܠܶܬ݂ ܛܳܒ. 11 ܘܩܰܕܶܡ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܒܨܰܦܪܳܐ. ܘܡܶܠܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܥܰܠ ܓܳܕ ܢܒܺܝܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. 12 ܙܶܠ ܐܶܡܰܪ ܠܕܰܘܺܝܕ݂. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. ܬܠܳܬ݂ ܒܺܝ̈ܫܳܢ ܡܰܝܬܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܥܠܰܝܟ. ܓܒܺܝ ܠܳܟ݂ ܘܶܐܥܒܶܕ݂ ܠܳܟ݂. 13 ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܓܳܕ ܢܒܺܝܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܡܚܽܘܬ݂ܳܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝܬܳܐ ܕܳܐܬ݂ܝܳܐ ܥܠܰܝܟ. ܗܳܘ̈ܝܳܢ ܫܒܰܥ ܫܢܺܝ̈ܢ ܟܰܦܢܳܐ ܒܰܐܪܥܳܟ݂. ܐܰܘ ܬܠܳܬܳܐ ܝܰܖ̈ܚܺܝܢ ܬܶܬ݂ܡܣܰܪ ܩܕ݂ܳܡ ܒܥܶܠܕܒܳܒܳܟ݂. ܘܗܽܘ ܢܶܗܘܶܐ ܪܳܕܶܦ ܠܳܟ݂. ܐܰܘ ܕܢܶܗܘܶܐ ܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܡܰܘܬܳܢܳܐ ܒܰܐܪܥܳܟ݂. ܐܳܦ ܗܳܫܳܐ ܚܙܺܝ ܡܳܢܳܐ ܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ ܡܬ݂ܺܝܒ̣ ܐܰܢ̱ܬ ܠܘܳܬ݂ ܡܰܢ ܕܫܰܕܪܰܢܝ ܠܘܳܬ݂ܟ݂. 14 ܥܢܳܐ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܘܶܐܡܰܪ ܠܓܳܕ ܢܒܺܝܳܐ. ܥܳܩܰܬ݂ ܠܺܝ ܛܳܒ ܦܰܩܳܚ ܠܰܢ ܕܢܶܬ݂ܡܣܰܪ ܒܺܐܝܕܰܘ̈ܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ. ܕܣܰܓܺܝܐܺܝܢ ܖ̈ܰܚܡܰܘܗܝ. ܘܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܠܳܐ ܢܶܬ݂ܡܣܰܪ. 15 ܘܝܰܗܒ ܡܳܪܝܳܐ ܡܰܘܬܳܢܳܐ ܒܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܡܶܢ ܨܰܦܪܳܐ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܫܶܬ݂ ܫܳܥܺܝ̈ܢ. ܘܡܺܝܬ݂ ܡܶܢ ܕܳܢ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܒܺܪ ܫܒܰܥ. ܫܰܒܥܺܝܢ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ. 16 ܘܰܐܘܫܶܛ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܠܰܡܚܰܒܳܠܽܘܬ݂ܳܗ̇. ܘܡܳܪܝܳܐ ܟܠܳܐ ܠܡܰܠܰܐܟ݂ ܡܰܘܬܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܚܳܪܶܒ ܠܥܰܡܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܣܰܓܺܝ ܚܪܰܒܬ. ܗܳܫܳܐ ܩܦܽܘܣ ܐܺܝܕ݂ܳܟ݂. ܘܡܰܠܰܐܟܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܩܳܐܶܡ ܗܘܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܐܶܕܪܶܗ ܕܳܐܪܳܢ ܝܳܒܽܘܣܳܝܳܐ. 17 ܘܶܐܡܰܪ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܟܰܕ݂ ܚܙܳܐ ܠܡܰܠܰܐܟܳܐ ܕܚܳܪܶܒ ܠܥܰܡܳܐ. ܥܢܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܠܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܗܰܘ. ܐܶܢ ܐܶܢܳܐ ܚܛܺܝܬ݂ ܘܰܐܪܓܙܶܬ݂. ܗܳܠܶܝܢ ܥܳܢ̈ܳܐ ܬܰܡܺܝ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܡܳܢܳܐ ܥܒܰܕ݂̈ܝ. ܬܶܗܘܶܐ ܠܳܗ̇ ܐܺܝܕ݂ܳܟ݂ ܒܺܝ ܘܰܒܒܶܝܬ݂ ܐܳܒܝ. 18 ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܓܳܕ ܢܒܺܝܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܒܶܗ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܣܰܩ ܒܢܺܝ ܡܰܕ݂ܒܚܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܒܶܐܕܪܶܗ ܕܳܐܪܳܢ ܝܳܒܽܘܣܳܝܳܐ. 19 ܘܰܣܠܶܩ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܒܡܶܠܬܶܗ ܕܓܳܕ݂. ܐܰܝܟ݂ ܕܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܡܳܪܝܳܐ. 20 ܘܶܐܬ݂ܦܢܺܝ ܐܳܪܳܢ. ܘܰܚܙܳܐ ܠܡܰܠܟܳܐ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܘܰܠܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܟܰܕ݂ ܥܳܒܪܺܝܢ ܒܽܐܘܪܚܳܐ. ܘܰܢܦܰܠ ܐܳܪܳܢ ܘܰܣܓܶܕ݂ ܥܰܠ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܡܰܠܟܳܐ. 21 ܘܶܐܡܰܪ. ܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܐܶܬ݂ܳܐ ܡܳܪܝ ܡܰܠܟܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܥܰܒܕܶܗ. ܘܶܐܡܰܪ ܕܰܘܺܝܕ݂. ܠܡܶܙܒܰܢ ܡܶܢܳܟ݂ ܐܶܕܪܳܐ ܠܡܶܒܢܳܐ ܡܰܕ݂ܒܚܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܘܢܶܬ݂ܟܠܶܐ ܡܰܘܬܳܢܳܐ ܡܶܢ ܥܰܡܳܐ. 22 ܘܶܐܡܰܪ ܐܳܪܳܢ ܠܕܰܘܺܝܕ݂. ܢܶܣܰܒ ܡܳܪܝ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܗܳܐ ܬܰܘܖ̈ܶܐ ܠܰܥܠܳܬ݂ܳܐ. ܘܩܺܩܢܳܐ ܘܢܺܝܪܳܐ ܠܩܰܝ̈ܣܶܐ. 23 ܗܳܢܳܐ ܟܽܠܶܗ ܝܰܗܒ ܐܳܪܳܢ ܠܡܰܠܟܳܐ ܕܰܘܺܝܕ݂. ܘܶܐܡܰܪ ܐܳܪܳܢ ܠܡܰܠܟܳܐ ܕܰܘܺܝܕ݂. ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂ ܢܒܰܪܟ݂ܳܟ݂. 24 ܘܶܐܡܰܪ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܠܳܐܪܳܢ. ܡܶܙܒܰܢ ܙܳܒܶܢ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܢܳܟ݂ ܒܰܕ݂ܡܰܝ̈ܳܐ. ܘܠܳܐ ܡܩܰܪܶܒ ܐ̱ܢܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܝ ܥܠܳܬ݂ܳܐ ܕܡܰܓܳܢ. ܘܰܙܒܰܢ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܐܶܕܪܳܐ ܕܓܰܢܬ݂ܳܐ ܘܬܰܘܖ̈ܶܐ ܒܚܰܡܫܺܝܢ ܐܶܣܬܺܖ̈ܺܝܢ. 25 ܘܰܒܢܳܐ ܬܰܡܳܢ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܡܰܕ݂ܒܚܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܘܩܰܪܶܒ ܥܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܘܫܰܠ̈ܡܶܐ. ܘܶܐܬ݂ܓܠܺܝ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ. ܘܶܐܬ݂ܟܠܺܝ ܡܰܘܬܳܢܳܐ ܡܶܢ ܒܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ.

ܠܥܠ