ܒ. ܕܘܒܪ ܝܘܡ̈ܬܐ

ܣܦܰܪ ܕܽܘܒܳܪ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ.

ܕܡܶܬܩܪܶܐ ܣܦܰܪ ܕܒܶܪܝܳܡܶܝܢ . ܒ

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܐ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ . ܒ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܓ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܕ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ . ܗ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ . ܘ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ . ܙ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ . ܚ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ . ܛ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ . ܝ

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ . ܝܐ . ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܒ . ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܓ . ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ . ܝܕ . ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ . ܝܗ . ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܘ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ . ܝܙ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܚ . ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܛ . ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟ .

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟܐ . ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟܒ . ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟܓ . ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟܕ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟܗ . ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟܘ . ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟܙ . ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟܚ . ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟܛ . ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܠ .

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܠܐ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܠܒ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܠܓ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܠܕ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܠܗ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܠܘ.

 

 

 

 

 

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܐ.

 

1 ܘܶܐܬ݂ܥܰܫܰܢ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܒܪܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ݂ ܒܡܰܠܟܽܘܬܶܗ. ܘܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܶܗ ܥܰܡܶܗ. ܘܰܐܘܪܒܶܗ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ.2 ܘܶܐܡܰܪ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܠܟܽܠܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܠܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܕܰܐܠܦ̈ܶܐ ܘܰܕ݂ܡܰܐܘ̈ܳܬ݂ܳܐ. ܘܰܠܕܰܝܳܢ̈ܶܐ. ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ. ܖ̈ܺܝܫܶܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܳܬ݂ܳܐ.3 ܘܶܐܙܰܠ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܘܟܽܠ ܥܰܡܳܐ ܕܺܐܝܬ݂ ܥܰܡܶܗ. ܠܒܽܘܣܳܡܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܒܓܶܒܥܽܘܢ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܬܰܡܳܢ ܗܘܳܐ ܡܰܫܟܢܳܐ ܕܥܺܐܕ݂ܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܕܰܥܒܰܕ ܡܽܘܫܶܐ ܥܰܒܕܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܒܡܰܕܒܪܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܩܺܐܒܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ.4 ܘܰܐܣܩܳܗ̇ ܗܘܳܐ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܡܶܢ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܕܟܰܦܖ̈ܽܘܢܶܐ. ܐܰܝܟܳܐ ܕܰܐܬ݂ܩܶܢ ܗܘܳܐ ܠܳܗ̇ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܕܽܘܟܬܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܢܩܰܫ ܗܘܳܐ ܠܳܗ̇ ܡܰܫܟܢܳܐ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ.5 ܘܡܰܕ݂ܒܚܳܐ ܕܰܢܚܳܫܳܐ ܕܰܥܒܰܕ݂ ܗܘܳܐ ܒܰܨܠܳܝܶܐܠ ܒܰܪ ܐܽܘܪܺܝ. ܒܰܪ ܚܽܘܪ. ܣܺܝܡ ܗܘܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܡܰܫܟܢܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܬܰܒܥܶܗ ܗܘܳܐ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܘܟܽܠܳܗ̇ ܟܢܽܘܫܬܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 6 ܘܰܐܣܶܩ ܗܘܳܐ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܬܰܡܳܢ ܥܰܠ ܡܰܕ݂ܒܚܳܐ ܕܰܢܚܳܫܳܐ. ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܕܺܐܝܬ݂ ܗܘܳܐ ܒܡܰܫܟܢܳܐ ܕܥܺܐܕ݂ܳܐ. ܘܩܰܪܶܒ ܥܠܰܘܗܝ ܥܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܐܳܠܶܦ.7 ܒܠܺܠܝܳܐ ܗܰܘ ܐܶܬ݂ܓܠܺܝ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܒܚܶܠܡܳܐ ܕܠܺܠܝܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܡܳܪܝܳܐ. ܫܐܰܠ ܡܶܕܶܡ. ܘܶܐܬܶܠ ܠܳܟ݂.8 ܘܶܐܡܰܪ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܐܰܢ̱ܬ ܥܒܰܕܬ ܥܰܡ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܐܳܒܝ ܚܶܣܕ݂ܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܘܰܐܩܺܝܡܬܳܢܝ ܠܺܝ ܒܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܒܳܬܪܶܗ. 9 ܘܳܐܦ ܗܳܫܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܝ. ܢܶܫܖ̈ܳܢ ܡܶܟܺܝܠ ܡܶܠܰܝ̈ܟ ܕܡܰܠܶܠܬ ܥܰܡ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܐܳܒܝ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܢ̱ܬ ܐܰܩܺܝܡܬܳܢܝ ܥܰܠ ܥܰܡܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܘܣܰܓܺܝܐܰܐ ܗ̱ܘ ܐܰܝܟ݂ ܥܰܦܪܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ.10 ܘܳܐܦ ܗܳܫܳܐ ܚܶܟ݂ܡܬ݂ܳܐ ܘܺܝܕܰܥܬ݂ܳܐ ܗܰܒܠܺܝ. ܕܶܐܗܘܶܐ ܥܳܐܶܠ ܘܢܳܦܶܩ ܒܪܺܝܫܶܗ ܕܥܰܡܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܡܰܢܽܘ ܡܶܫܟܰܚ ܠܰܡܕ݂ܳܢܶܗ ܠܥܰܡܳܟ݂ ܗܳܢܳܐ ܪܰܒܳܐ.11 ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܰܫܠܶܝܡܽܘܢ. ܚܠܳܦ ܕܰܗܘܳܬ݂ ܗܳܕ݂ܶܐ ܒܪܶܥܝܳܢܳܟ݂. ܘܠܳܐ ܫܐܶܠܬ ܠܳܟ݂ ܢܶܟ݂ܣ̈ܶܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ. ܘܠܳܐ ܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܰܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈ܟ. ܘܠܳܐ ܫܐܶܠܬ ܠܳܟ݂ ܝܰܘ̈ܡܳܬܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܕܬܺܚܶܐ ܒܗܽܘܢ. ܘܰܫܐܶܠܬ ܠܳܟ݂ ܚܶܟ݂ܡܬ݂ܳܐ ܘܺܝܕܰܥܬ݂ܳܐ. ܕܰܬܕ݂ܽܘܢ ܠܥܰܡܝ ܕܰܐܩܺܝܡܬܳܟ݂ ܒܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܐ ܥܠܰܘܗܝ.12 ܘܳܐܦ ܡܶܕܶܡ ܕܠܳܐ ܫܐܶܠܬ. ܝܳܗܶܒ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ݂. ܚܶܟ݂ܡܬ݂ܳܐ ܘܺܝܕܰܥܬ݂ܳܐ. ܘܥܽܘܬ݂ܪܳܐ. ܘܢܶܟ݂ܣ̈ܶܐ. ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ. ܕܠܳܐ ܗܘܳܐ ܐܰܟ݂ܘܳܬܳܟ݂. ܒܡܰܠ̈ܟܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܩܳܡܘ ܩܕܳܡܰܝܟ. ܘܒܳܬ݂ܪܳܟ݂ ܠܳܐ ܢܩܽܘܡ ܐܰܟ݂ܘܳܬܳܟ݂.13 ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܠܒܽܘܣܳܡܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܺܐܝܬ݂ ܒܓܶܒܥܽܘܢ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܕܡܶܢ ܡܰܕܢܚܳܐ ܕܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܰܫܟܢܳܐ ܕܥܺܐܕ݂ܳܐ. ܘܰܐܡܠܶܟ݂ ܥܰܠ ܟܽܠܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 14 ܘܟܰܢܶܫ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܙܰܘ̈ܓܶܐ ܘܦܰܖ̈ܳܫܶܐ. ܘܰܗܘܰܘ ܠܶܗ ܐܳܠܶܦ ܘܰܐܪܒܰܥܡܳܐܐ ܙܰܘܓܺܝ̈ܢ. ܘܰܬܪܶܥܣܰܪ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܦܰܖ̈ܳܫܺܝܢ ܘܰܐܩܺܝܡ ܐܶܢܽܘܢ ܠܙܰܘ̈ܓܶܐ ܒܩܽܘܖ̈ܝܳܐ. ܘܡܶܢܗܽܘܢ ܗܘܰܘ ܥܰܡ ܡܰܠܟܳܐ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ.15 ܘܝܰܗܒ ܡܰܠܟܳܐ ܟܶܣܦܳܐ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܐܰܝܟ݂ ܟܺܐܦ̈ܶܐ. ܘܰܐܖ̈ܙܶܐ ܝܰܗܒ ܐܰܝܟ݂ ܚܳܠܳܐ ܕܥܰܠ ܣܶܦܰܬ݂ ܝܰܡܳܐ ܣܽܘܓ݂ܳܐܐ.16 ܘܙܳܒܢܺܝܢ ܗܘܰܘ ܖ̈ܰܟܫܳܐ ܠܰܫܠܶܝܡܽܘܢ ܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ. ܘܡܶܢ ܡܕ݂ܺܝܢܰܬ݂ ܐܰܦܶܠܳܝ̈ܶܐ. ܬܰܓܳܖ̈ܰܘܗܝ ܕܡܰܠܟܳܐ. ܡܶܢ ܡܕ݂ܺܝܢܰܬ݂ ܐܰܦܶܠܳܝ̈ܶܐ ܒܰܕ݂ܡܰܝ̈ܳܐ.17 ܘܣܳܠܩܺܝܢ ܘܙܳܒܢܺܝܢ ܙܰܘܓܳܐ ܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ ܒܫܶܬܡܳܐܐ ܕܟܶܣܦܳܐ. ܘܣܽܘܣܝܳܐ ܒܰܡܳܐܐ ܘܚܰܡܫܺܝܢ ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܠܟܽܠ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܚܺܝܬ݂ܳܝ̈ܶܐ. ܘܡܰܠܟܰܝ̈ ܐܰܕܽܘܡ. ܘܒܺܐܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܡܰܦܩܺܝܢ.   

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ . ܒ.

 

1 ܘܶܐܡܰܪ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܠܡܶܒܢܳܐ ܒܰܝܬܳܐ ܠܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܒܰܝܬܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܶܗ. 2 ܘܰܡܢܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܫܰܒܥܺܝܢ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ ܫܩܺܝ̈ܠܰܝ ܩܽܘ̈ܦܶܐ. ܘܰܬܡܳܢܺܝܢ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܦܳܣܽܘ̈ܠܶܐ ܒܛܽܘܪܳܐ. ܘܫܰܠܺܝܛܺܝܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܬܠܳܬܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܘܫܶܬܡܳܐܐ. 3 ܘܫܰܕܰܪ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܠܘܳܬ݂ ܚܺܝܪܳܡ ܡܰܠܟܳܐ ܕܨܽܘܪ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܥܒܰܕܬ ܥܰܡ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܐܳܒܝ ܚܶܣܕ݂ܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܘܫܰܕܰܪܬ ܠܶܗ ܐܰܖ̈ܙܶܐ. ܠܡܶܒܢܳܐ ܠܶܗ ܒܰܝܬܳܐ. ܠܡܶܬܰܒ ܒܶܗ. 4ܘܗܳܐ ܐܶܢܳܐ ܒܳܢܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܒܰܝܬܳܐ ܠܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܝ. ܠܰܡܩܰܕܳܫܽܘ ܠܶܗ ܘܠܰܡܩܰܪܳܒܽܘ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܩܰܛܖ̈ܽܘܩܶܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ. ܠܡܰܢܗܳܪܽܘ ܫܖ̈ܳܓܶܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ. ܘܕܶܒܚ̈ܶܐ ܠܰܡܩܰܪܳܒܽܘ ܒܨܰܦܪܳܐ ܘܰܒܪܰܡܫܳܐ. ܒܫܰܒ̈ܶܐ ܘܰܒܪܺܝܫ ܝܰܖ̈ܚܶܐ. ܘܰܒܥܺܐܕ̈ܶܐ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ. ܗܳܕ݂ܶܐ ܓܙܰܪܘ ܥܰܠ ܟܽܠܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 5 ܘܒܰܝܬܳܐ ܕܶܐܢܳܐ ܒܳܢܶܐ ܐ̱ܢܳܐ. ܪܰܒܽ ܗ̱ܘ ܛܳܒ. ܡܶܛܽܠ ܕܪܰܒܽ ܗ̱ܘ ܓܶܝܪ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܰܠ̈ܟܶܐ. 6 ܘܡܰܢܽܘ ܐܺܝܬ݂ ܒܶܗ ܚܰܝܠܳܐ ܠܡܶܒܢܳܐ ܠܶܗ ܒܰܝܬܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܘܰܫܡܰܝ̈ ܫܡܰܝܳܐ ܠܳܐ ܡܣܰܝܒܪܺܝܢ ܠܶܗ. ܘܡܳܢܳܐ ܚܫܺܝܒ ܐ̱ܢܳܐ ܕܶܐܒܢܶܐ ܠܶܗ ܒܰܝܬܳܐ. ܐܰܘ ܕܰܐܣܶܩ ܠܶܗ ܩܰܛܖ̈ܽܘܩܶܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ. 7 ܡܶܟܺܝܠ ܫܰܕܰܪ ܠܺܝ ܓܰܒܪܳܐ ܚܰܕ݂ ܚܰܟܺܝܡܳܐ. ܕܢܶܥܒܶܕ݂ ܒܕܰܗܒܳܐ ܘܰܒܟܶܣܦܳܐ. ܘܰܢܚܳܫܳܐ ܘܦܰܪܙܠܳܐ. ܘܰܐܪܓܘܳܢܳܐ ܘܣܳܣܓܰܘܢܳܐ. ܘܰܒܬܶܟܠܬܳܐ. ܘܰܒܒܽܘܨܳܐ. ܘܝܳܕܰܥ ܠܡܰܪܡܳܝܽܘ ܩܠܺܝ̈ܕܶܐ ܥܰܡ ܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܕܺܐܝܬ݂ ܒܺܝܗܽܘܕܳܐ. ܘܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. ܕܰܐܬ݂ܩܶܢ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܐܳܒܝ. 8 ܘܫܰܕܰܪ ܠܺܝ ܩܰܝ̈ܣܶܐ ܕܰܐܪܙܳܐ ܘܰܕ݂ܩܰܛܖ̈ܽܘܩܶܐ ܘܕܶܐܫܟܳܪܥܳܐ ܡܶܢ ܠܶܒܢܳܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܢܳܐ ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܕܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܠܡܶܦܣܰܩ ܐܰܖ̈ܙܶܐ ܡܶܢ ܠܶܒܢܳܢ. ܘܗܳܐ ܥܰܒ̈ܕܰܝ ܥܰܡ ܥܰܒ̈ܕܰܝܟ. 9 ܢܶܗܘܽܘܢ ܡܰܝܬܶܝܢ ܠܺܝ ܩܰܝ̈ܣܶܐ ܣܰܓܺܝ. ܡܶܛܽܠ ܕܒܰܝܬܳܐ ܕܒܳܢܶܐ ܐ̱ܢܳܐ. ܪܰܒܽ ܗ̱ܘ ܛܳܒ. ܘܰܕܬܶܡܗܰܐ ܗ̱ܘ.10 ܘܶܐܢܳܐ ܡܰܝܬܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܢܰܓܳܖ̈ܶܐ ܕܽܐܘܡܳܢܺܝܢ ܘܶܐܢܳܐ ܝܳܗܶܒ ܐ̱ܢܳܐ ܚܶܛ̈ܶܐ ܣܰܝܒܳܪܬܳܐ ܠܥܰܒܕܰܝ̈ܟ. ܟܽܘܖ̈ܶܐ ܥܶܣܪܺܝܢ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ. ܘܰܣܥܳܖ̈ܶܐ ܥܶܣܪܺܝܢ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ. ܘܚܰܡܪܳܐ ܖ̈ܶܒܥܶܐ ܥܶܣܪܺܝܢ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ. ܘܡܶܫܚܳܐ ܖ̈ܶܒܥܶܐ ܥܶܣܪܺܝܢ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ.11 ܘܶܐܡܰܪ ܚܺܝܪܳܡ ܡܰܠܟܳܐ ܕܨܽܘܪ. ܒܰܟ݂ܬ݂ܳܒܳܐ. ܘܫܰܕܰܪ ܠܘܳܬ݂ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܪܚܶܡ ܡܳܪܝܳܐ ܠܥܰܡܶܗ. ܐܰܩܺܝܡܳܟ݂ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܡܰܠܟܳܐ. 12 ܘܶܐܡܰܪ ܚܺܝܪܳܡ. ܒܪܺܝܟ݂ܽ ܗ̱ܘ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܕܰܒܪܳܐ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ. ܘܝܰܗܒ ܠܕܰܘܺܝܕ݂ ܒܪܳܐ ܚܰܟܺܝܡܳܐ. ܡܶܫܬܰܘܕܰܥ ܘܡܶܬ݂ܒܰܝܰܢ. ܘܰܗܘܳܬ݂ ܡܶܢ ܪܶܥܝܳܢܶܗ ܠܡܶܒܢܳܐ ܒܰܝܬܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܘܒܰܝܬܳܐ ܠܡܰܠܟܽܘܬܶܗ. 13 ܘܳܐܦ ܗܳܫܳܐ ܫܰܕܪܶܬ݂ ܠܳܟ݂ ܓܰܒܪܳܐ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܝܳܕܰܥ ܡܒܰܝܢܳܢܽܘܬ݂ܳܐ. ܠܚܺܝܪܳܡ. 14 ܒܰܪ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܗܽܘ ܐܰܪܡܰܠܬܳܐ ܡܶܢ ܒܶܝܬ݂ ܕܳܢ. ܘܰܐܒܽܘܗܝ ܓܰܒܪܳܐ ܗܘܳܐ ܐܽܘܡܳܢܳܐ. ܝܳܕܰܥ ܠܡܶܥܒܰܕ݂ ܒܕܰܗܒܳܐ ܘܰܒܟܶܣܦܳܐ. ܘܒܰܢܚܳܫܳܐ. ܘܰܒܦܰܪܙܠܳܐ. ܘܰܒܟܺܐܦ̈ܶܐ. ܘܰܒܩܰܝ̈ܣܶܐ. ܘܒܰܐܪܓܘܳܢܳܐ. ܘܰܒܬܶܟܠܬܳܐ. ܘܰܒܒܽܘܨܳܐ. ܘܰܒܣܳܣܓܰܘܢܳܐ. ܘܒܶܐܣܦܰܝܢܺܝܩܳܐ. ܠܡܶܥܒܰܕ݂ ܩܠܺܝ̈ܕܶܐ ܠܬܰܖ̈ܥܶܐ. ܘܰܠܡܶܥܒܰܕ݂ ܟܽܠ ܐܽܘܡܳܢܘ. ܕܶܐܬ݂ܺܝܗܶܒ ܠܶܗ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܡܶܢ ܚܰܟܺܝܡܰܝ̈ܟ ܘܚܰܟܺܝܡܰܘ̈ܗܝ ܕܡܳܪܰܢ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܐܰܒܽܘܟ݂.15 ܘܳܐܦ ܗܳܫܳܐ ܚܶܛ̈ܶܐ. ܘܰܣܥܳܖ̈ܶܐ. ܘܡܶܫܚܳܐ. ܘܚܰܡܪܳܐ. ܕܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝ ܠܰܡܫܰܕܳܪܽܘ ܠܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ. ܢܫܰܕܰܪ.16 ܘܰܚܢܰܢ ܢܶܦܣܽܘܩ ܐܰܖ̈ܙܶܐ ܡܶܢ ܠܶܒܢܳܢ ܐܰܝܟ݂ ܨܶܒܝܳܢܳܟ݂. ܘܰܐܝܟ݂ ܡܽܘܫ̈ܚܳܬܳܟ݂. ܘܢܰܝܬܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܠܳܟ݂. ܘܢܰܪܡܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܒܝܰܡܳܐ ܕܝܽܘܦܺܐ. ܘܰܐܢ̱ܬ ܬܰܣܶܩ ܐܶܢܽܘܢ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ.17 ܘܟܰܢܶܫ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܟܽܠ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܓܺܝܽܘܖ̈ܶܐ ܕܰܗܘܰܘ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܒܳܬܰܪ ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܰܡܢܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܐܰܒܽܘܗܝ. 18 ܘܶܐܫܟܰܚ ܡܳܐܐ ܘܚܰܡܫܺܝܢ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܘܰܬܠܳܬܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ. ܘܫܶܬܡܳܐܐ. ܘܰܥܒܰܕ݂ܘ ܡܶܢܗܽܘܢ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܡܰܠܟܳܐ. ܫܰܒܥܺܝܢ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܫܳܩܠܰܝ̈ ܩܽܘ̈ܦܶܐ. ܘܰܬܡܳܢܺܝܢ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܦܳܣܽܘ̈ܠܶܐ ܒܛܽܘܪܳܐ. ܘܰܬܠܳܬܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܘܫܶܬܡܳܐܐ ܩܳܝܽܘ̈ܡܶܐ ܕܡܰܥܒܕ݂ܺܝܢ ܠܥܰܡܳܐ.   

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܓ.

 

1 ܘܫܰܪܺܝ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܠܡܶܒܢܳܐ ܒܰܝܬܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. ܒܛܽܘܪܳܐ ܕܳܐܡܽܘܖ̈ܳܝܶܐ. ܒܕܽܘܟܬܳܐ ܕܰܐܬ݂ܩܶܢ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܐܰܒܽܘܗܝ ܒܶܐܕܪܳܐ ܕܰܙܒܰܢ ܡܶܢ ܐܳܪܳܢ ܝܳܒܽܘܣܳܝܳܐ. 2 ܘܫܰܪܺܝ ܠܡܶܒܢܳܐ ܒܶܗ ܒܒܶܢܝܳܢܳܐ. ܒܝܰܪܚܳܐ ܬܶܢܝܳܢܳܐ. ܒܰܫܢܰܬ݂ ܐܰܪܒܰܥ ܠܡܰܠܟܽܘܬܶܗ. 3 ܘܗܳܠܶܝܢ ܡܽܘܫ̈ܚܳܬ݂ܳܐ ܕܰܡܫܰܚ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܠܡܶܒܢܳܐ ܒܰܝܬܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܽܘܪܟܶܗ ܕܒܰܝܬܳܐ ܫܬܺܝܢ ܐܰܡܺܝ̈ܢ ܒܰܡܫܽܘܚܬ݂ܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ. ܘܪܰܘܡܶܗ ܬܠܳܬܺܝܢ ܐܰܡܺܝ̈ܢ. ܘܰܦܬܳܝܶܗ ܥܶܣܪܺܝܢ ܐܰܡܺܝ̈ܢ.4 ܘܶܐܣܛܘܳܐ ܥܒܰܕ݂ ܥܰܠ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ ܐܽܘܪܟܶܗ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܦܬܳܝܶܗ ܕܒܰܝܬܳܐ. ܐܰܡܺܝ̈ܢ ܥܶܣܪܺܝܢ. ܘܪܰܘܡܶܗ ܥܶܣܪܺܝܢ ܐܰܡܺܝ̈ܢ ܘܩܰܪܡܶܗ ܡܶܢ ܠܓܰܘ ܕܰܗܒܳܐ ܕܰܟ݂ܝܳܐ. 5 ܘܒܰܝܬܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܛܰܠܶܠ ܒܩܰܝ̈ܣܶܐ ܕܩܳܛܽܖ̈ܩܶܐ. ܘܩܰܪܡܶܗ ܠܰܫܡܰܝ̈ ܒܰܝܬܳܐ ܕܰܗܒܳܐ ܛܳܒܳܐ. ܘܨܳܪ ܥܠܰܘܗܝ ܕܡܽܘܬ݂ܳܐ ܕܕܶܩ̈ܠܶܐ ܘܰܕ݂ܫܽܘܫܰܢ̈ܶܐ. 6 ܘܰܩܒܰܥ ܒܶܗ ܒܒܰܝܬܳܐ. ܛܰܒ̈ܥܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܠܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܘܩܰܪܡܶܗ ܠܟܽܠܶܗ ܕܰܗܒܳܐ ܛܳܒܳܐ. 7 ܘܩܰܪܡܶܗ ܠܒܰܝܬܳܐ ܡܶܢ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ ܕܶܐܣܛܘܳܐ. ܐܶܣܰܘ̈ܗܝ ܘܰܦܖ̈ܽܘܣܬܕܰܘܗܝ ܕܰܗܒܳܐ ܛܳܒܳܐ. ܘܨܳܪ ܥܠܰܘܗܝ ܕܡܽܘܬ݂ܳܐ ܕܕܶܩ̈ܠܶܐ ܘܰܕ݂ܫܽܘܫܰܢ̈ܶܐ. 8 ܘܰܥܒܰܕ݂ ܒܶܝܬ݂ ܩܕ݂ܽܘܫ ܩܽܘܕ̈ܫܶܐ. ܐܽܘܪܟܶܗ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܦܬܳܝܶܗ ܕܒܰܝܬܳܐ. ܐܰܡܺܝ̈ܢ ܥܶܣܪܺܝܢ. ܘܰܦܬܳܝܶܗ ܐܰܡܺܝ̈ܢ ܥܶܣܪܺܝܢ. ܘܩܰܪܡܶܗ ܕܰܗܒܳܐ ܛܳܒܳܐ. ܡܶܢ ܫܶܬܡܳܐܐ ܟܰܟܖ̈ܺܝܢ. ܘܳܐܦ ܠܡܰܕ݂ܒܚܳܐ ܩܪܰܡ ܕܰܗܒܳܐ. 10 ܘܰܥܒܰܕ݂ ܒܒܶܝܬ݂ ܩܽܘܕܫܳܐ ܟܖ̈ܽܘܒܶܐ ܬܪܶܝܢ. ܥܒܳܕ݂ܳܐ ܡܫܰܪܪܳܐ. ܘܰܩܪܰܡ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܗܒܳܐ. 11 ܘܟܶܢ̈ܦܶܐ ܕܰܟܖ̈ܽܘܒܶܐ ܐܽܘܪܟܗܶܝܢ ܐܰܡ̈ܶܐ ܥܶܣܪܺܝܢ ܟܶܢܦܳܐ ܚܕ݂ܳܐ. ܐܰܡ̈ܶܐ ܚܰܡܶܫ. ܢܳܩܦܳܐ ܠܶܐܣܬܶܗ ܕܒܰܝܬܳܐ ܘܟܶܢܦܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬ݂ܳܐ. ܐܰܡ̈ܶܐ ܚܰܡܶܫ. ܢܳܩܦܳܐ ܠܟܶܢܦܶܗ ܕܰܟ݂ܪܽܘܒܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ.12 ܘܟܶܢܦܳܐ ܕܰܟ݂ܪܽܘܒܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܐܰܡ̈ܶܐ ܚܰܡܶܫ. ܢܳܩܦܳܐ ܠܶܐܣܬܶܗ ܕܒܰܝܬܳܐ. ܘܟܶܢܦܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܐܰܡ̈ܶܐ ܚܰܡܶܫ. ܘܕܰܒܺܝܩܳܐ ܠܟܶܢܦܶܗ ܕܰܟ݂ܪܽܘܒܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ.13ܟܶܢܦܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܰܟܖ̈ܽܘܒܶܐ ܗܳܠܶܝܢ. ܦܖ̈ܺܝܣܳܢ ܐܰܡ̈ܶܐ ܥܶܣܪܺܝܢ. ܘܗܶܢܽܘܢ ܩܳܝܡܺܝܢ ܥܰܠ ܖ̈ܶܓܠܰܝܗܽܘܢ. ܘܰܐܦܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܓܰܘ. 14 ܘܰܥܒܰܕ݂ ܦܪܽܘܟ݂ܬܳܐ. ܬܶܟܠܬܳܐ. ܘܰܐܪܓܘܳܢܳܐ. ܘܰܙܚܽܘܪܺܝܬ݂ܳܐ ܘܒܽܘܨܳܐ. ܘܰܐܣܶܩ ܥܠܶܝܗ̇ ܟܖ̈ܽܘܒܶܐ. ܘܣܳܡ ܒܓܰܘܳܗ̇ ܩܺܐܒܽܘܬܳܐ. 15 ܘܰܥܒܰܕ݂ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܕܒܰܝܬܳܐ ܪܰܒܳܐ ܐܶܣܛܽܘܢ̈ܶܐ ܬܪܶܝܢ. ܐܽܘܪܟܗܽܘܢ ܐܰܡܺܝ̈ܢ ܬܡܳܢܰܥܶܣܖ̈ܶܐ. ܘܚ̈ܶܬܶܐ ܕܥܰܠ ܖ̈ܺܝܫܰܝܗܽܘܢ. ܚܰܡܶܫ ܐܰܡܺܝ̈ܢ ܪܰܘܡܗܶܝܢ. 16 ܘܰܥܒܰܕ݂ ܫܺܫ̈ܠܳܬܳܐ. ܐܰܡ̈ܶܐ ܚܰܡܫܺܝܢ. ܘܝܰܗܒ ܥܰܠ ܪܺܝܫܳܐ ܕܶܐܣܛܽܘܢ̈ܶܐ. ܘܰܥܒܰܕ݂ ܖ̈ܽܘܡܳܢܶܐ. ܡܳܐܐ. ܘܰܩܛܰܪ ܒܗܶܝܢ ܒܫܺܫ̈ܠܳܬܳܐ. 17 ܘܰܐܩܺܝܡ ܐܶܣܛܽܘܢ̈ܶܐ ܬܪܶܝܢ ܩܕ݂ܳܡ ܗܰܝܟܠܳܐ. ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ. ܘܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܣܶܡܳܠܳܐ. ܘܰܩܪܳܐ ܫܡܶܗ ܕܗܰܘ ܕܰܐܩܺܝܡ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ. ܝܳܟ݂ܺܝܢ. ܘܰܫܡܶܗ ܕܗܰܘ ܕܡܶܢ ܣܶܡܳܠܳܐ. ܒܳܥܳܙ.   

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܕ.

 

1 ܘܰܥܒܰܕ݂ ܡܰܕ݂ܒܚܳܐ ܕܰܢܚܳܫܳܐ. ܥܣܰܪ ܐܰܡܺܝ̈ܢ ܐܽܘܪܟܶܗ. ܘܰܥܣܰܪ ܐܰܡܺܝ̈ܢ ܦܬܳܝܶܗ. ܘܰܥܣܰܪ ܐܰܡܺܝ̈ܢ ܪܰܘܡܶܗ. 2 ܘܰܥܒܰܕ݂ ܝܰܡܳܐ ܕܢܶܣܟܬ݂ܳܐ. ܥܣܰܪ ܐܰܡܺܝ̈ܢ ܡܶܢ ܣܶܦܬܶܗ ܠܣܶܦܬܶܗ. ܡܪܰܒܥ ܟܰܕ݂ ܚܳܕܰܪ. ܘܚܰܡܶܫ ܐܰܡܺܝ̈ܢ ܪܰܘܡܶܗ. ܘܚܽܘܛܳܐ ܕܰܬܠܳܬܺܝܢ ܐܰܡܺܝ̈ܢ ܚܳܕܰܪ ܠܶܗ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܓܰܒܰܘ̈ܗܝ. 4 ܘܗܽܘ ܩܳܐܶܡ ܥܰܠ ܬܪܶܥܣܰܪ ܬܰܘܖ̈ܺܝܢ. ܬܠܳܬܳܐ ܦܳܢܶܝܢ ܠܓܰܪܒܝܳܐ. ܘܰܬܠܳܬܳܐ ܦܳܢܶܝܢ ܠܡܰܥܪܒܳܐ. ܘܰܬܠܳܬܳܐ ܦܳܢܶܝܢ ܠܬܰܝܡܢܳܐ. ܘܰܬܠܳܬܳܐ ܦܳܢܶܝܢ ܠܡܰܕܢܚܳܐ ܘܝܰܡܳܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢܗܽܘܢ ܡܶܢ ܠܥܶܠ. ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܐ̱ܚܖ̈ܳܝܳܬ݂ܗܽܘܢ ܡܶܢ ܠܓܰܘ. 5 ܘܰܥܒܳܝܶܗ ܦܫܶܟ݂. ܘܣܶܦܬܶܗ ܕܝܰܡܳܐ. ܐܰܝܟ݂ ܣܶܦܬܳܐ ܕܟ݂ܳܣܳܐ ܓܠܺܝܠܳܐ. ܘܗܽܘ ܫܰܦܺܝܪ ܛܳܒ. ܘܰܥܒܰܕ݂ ܩܽܘ̈ܦܶܐ ܥܶܣܪܳܐ. ܘܝܰܗܒ ܚܰܡܫܳܐ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ. ܘܚܰܡܫܳܐ ܡܶܢ ܣܶܡܳܠܳܐ. ܠܡܶܫܩܰܠ ܒܗܽܘܢ ܡܰܕ݂ܒܚܳܐ ܕܰܥܠܳܬ݂ܳܐ. 6 ܘܰܥܒܰܕ݂ ܠܰܩܢ̈ܶܐ ܥܣܰܪ. ܘܝܰܗܒ ܚܰܡܶܫ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ. ܘܚܰܡܶܫ ܡܶܢ ܣܶܡܳܠܳܐ. ܠܰܡܫܳܓܽܘ ܒܗܶܝܢ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܐܺܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܖ̈ܶܓܠܰܝܗܽܘܢ. 7 ܘܰܥܒܰܕ݂ ܡܢܳܖ̈ܳܬܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܥܣܰܪ. ܐܰܝܟ݂ ܢܳܡܽܘܣܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܝܰܗܒ ܐܶܢܶܝܢ ܒܗܰܝܟܠܳܐ. ܚܰܡܶܫ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ. ܘܚܰܡܶܫ ܡܶܢ ܣܶܡܳܠܳܐ. 8 ܘܬܽܘܒ ܥܒܰܕ݂ ܦܳܬܽܘܖ̈ܶܐ ܥܶܣܪܳܐ. ܘܣܳܡ ܐܶܢܽܘܢ ܒܗܰܝܟܠܳܐ. ܚܰܡܫܳܐ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܳܐ. ܘܚܰܡܫܳܐ ܡܶܢ ܣܶܡܳܠܳܐ. ܘܰܥܒܰܕ݂ ܫܳܚ̈ܠܶܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܕܰܟ݂ܝܳܐ. ܡܳܐܐ ܘܥܶܣܪܺܝܢ. 9 ܘܰܥܒܰܕ݂ ܕܳܪܬܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܠܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܰܠܠܶܘ̈ܳܝܶܐ. ܘܰܩܪܰܡ ܬܰܖ̈ܥܶܐ ܘܣܽܘܟܖ̈ܶܐ. ܢܚܳܫܳܐ.10 ܘܝܰܡܳܐ ܣܳܡ ܡܶܢ ܓܰܒܳܐ ܕܓܰܒܳܐ ܓܰܪܒܝܳܝܳܐ. ܘܚܳܐܰܪ ܠܪܽܘܚ ܬܰܝܡܢܳܐ.11 ܘܰܥܒܰܕ݂ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܣܰܓܺܝܐܺܝܢ ܛܳܒ. ܘܠܳܐ ܗܘܳܐ ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܠܡܰܬ݂ܩܳܠܳܐ ܕܰܢܚܳܫܳܐ ܕܡܳܐܢ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܥܒܰܕ݂ ܫܠܶܝܡܽܘܢ.   

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ . ܗ.

 

1 ܘܫܶܠܡܰܬ݂ ܟܽܠܳܗ̇ ܥܒܺܝܕܬܳܐ ܕܰܥܒܰܕ݂ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܒܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܐܝܬܺܝ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܩܽܘܕܫܳܐ ܕܕܰܘܺܝܕ݂ ܐܰܒܽܘܗܝ. ܟܶܣܦܳܐ ܘܕܰܗܒܳܐ ܘܡܳܐܢ̈ܶܐ. ܘܟܰܢܶܫ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܰܐܥܶܠ ܩܦܰܣ ܐܶܢܽܘܢ ܒܒܶܝܬ݂ ܓܰܙܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ. 2 ܗܳܝܕܶܝܢ ܟܰܢܶܫ ܗܘܳܐ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܩܰܫܺܝ̈ܫܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܖ̈ܺܝܫܰܝ ܫܰܒ̈ܛܶܐ. ܘܪܰܘܖ̈ܒܳܢܰܝ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬ݂ܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܠܘܳܬ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. ܠܡܰܣܳܩܽܘ ܠܩܺܐܒܽܘܬܳܐ ܕܺܐܝܬ݂ ܒܳܗ̇ ܕܺܝܰܐܬܺܝܩܺܝ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܡܶܢ ܩܪܺܝܬ݂ܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ݂. ܕܗܺܝ ܗܺܝ ܨܶܗܝܽܘܢ. 3 ܘܶܐܬ݂ܟܰܢܰܫܘ ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܠܘܳܬ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. ܒܝܰܪܚܳܐ ܕܶܐܒܳܐ ܕܥܺܐܕ݂ܳܐ ܕܰܡܛܰܠ̈ܠܶܐ. ܗܽܘ ܝܰܪܚܳܐ ܫܒܺܝܥܳܝܳܐ. 4 ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܩܰܫܺܝ̈ܫܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܰܫܩܰܠܘ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܠܩܺܐܒܽܘܬܳܐ. 5 ܘܰܐܣܩܽܘܗ̇ ܠܩܺܐܒܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܠܡܰܫܟܢܳܐ ܕܥܺܐܕ݂ܳܐ. ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܡܳܐܢܰܝ̈ ܩܽܘܕܫܳܐ ܕܰܗܘܰܘ ܒܡܰܫܟܢܳܐ. ܘܰܐܣܶܩܘ ܐܶܢܽܘܢ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܠܶܘܳܝ̈ܶܐ. 6 ܘܡܰܠܟܳܐ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܘܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܕܶܐܬܛܰܝܰܒܘ. ܩܳܝܡܺܝܢ ܩܕ݂ܳܡ ܩܺܐܒܽܘܬܳܐ ܘܰܡܕܰܒܚܺܝܢ ܥܳܢ̈ܳܐ ܘܬܰܘܖ̈ܶܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬ݂ܡܰܢܝܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܬ݂ܚܰܫܒܺܝܢ ܡܶܢ ܣܽܘܓܐܗܽܘܢ. 7 ܘܰܐܝܬܺܝܘ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܠܩܺܐܒܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܣܳܡܽܘܗ̇ ܠܩܺܐܒܽܘܬܳܐ ܒܕ݂ܽܘܟܬ݂ܳܗ̇ ܒܶܝܬ݂ ܩܕ݂ܽܘܫ ܩܽܘܕ̈ܫܶܐ. ܬܚܶܝܬ݂ ܟܶܢܦܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܰܟܖ̈ܽܘܒܶܐ. 8 ܘܰܗܘܰܘ ܟܖ̈ܽܘܒܶܐ ܦܪܺܝܣܺܝܢ ܥܰܠ ܕܽܘܟܬܳܗ̇ ܕܩܺܐܒܽܘܬܳܐ. ܘܰܡܟܰܣܶܝܢ ܗܘܰܘ ܟܖ̈ܽܘܒܶܐ ܥܰܠ ܩܺܐܒܽܘܬܳܐ ܘܥܰܠ ܩܽܘܦܶܝ̈ܗ̇ ܡܶܢ ܠܥܶܠ. 9 ܘܰܗܘܰܘ ܐܰܪܺܝܟ݂ܺܝܢ ܩܽܘ̈ܦܶܐ. ܘܡܶܬ݂ܚܙܶܝܢ ܗܘܰܘ ܖ̈ܺܝܫܰܝܗܽܘܢ ܡܶܢ ܬܚܶܝܬ݂ ܩܺܐܒܽܘܬܳܐ ܠܓܰܘܶܗ ܕܒܰܝܬܳܐ. ܘܠܳܐ ܡܶܬ݂ܚܙܶܝܢ ܗܘܰܘ ܠܒܰܪ. ܘܰܗܘܰܘ ܬܰܡܳܢ. ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܢܳܐ. 10 ܠܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܒܩܺܐܒܽܘܬܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܬܰܪܬܶܝܢ ܠܽܘ̈ܚܶܐ ܕܟܺܐܦܳܐ. ܕܣܳܡ ܬܰܡܳܢ ܡܽܘܫܶܐ. ܕܰܐܚܶܬ݂ ܡܶܢ ܛܽܘܪܳܐ ܕܣܺܝܢܰܝ. ܕܗܺܝ ܗܺܝ ܕܺܝܰܐܬܺܝܩܺܝ ܕܝܰܗܒ ܡܳܪܝܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܟܰܕ݂ ܢܦܰܩܘ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. 11 ܘܰܗܘܳܐ ܕܟܰܕ݂ ܢܦܰܩܘ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܡܶܢ ܒܶܝܬ݂ ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܶܐܫܬܟܰܚܘ ܬܰܡܳܢ. ܥ̣ܰܠܘ ܠܒܶܝܬ݂ ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ. 12 ܘܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚܘ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܠܰܡܩܳܡ ܠܰܡܫܰܡܳܫܽܘ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܥܢܳܢܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬ݂ܡܠܺܝ ܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܙܺܝܘܳܐ ܕܰܫܟ݂ܺܝܢܬܶܗ.

ܫܶܠܡܰܬ݂ ܦܶܠܓܽܘܬܳܐ ܩܰܕܡܳܝܬܳܐ ܕܒܶܪܝܰܡܺܝܢ.

ܦܳܠܓܽܘܬ݂ܳܐ ܬܪܰܝܳܢܺܝܬܳܐ ܕܰܣܦܰܪ ܕܒܶܪܝܰܡܺܝܢ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ . ܘ.

 

1 ܗܳܝܕܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܫܠܶܝܡܽܘܢ. ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܐܶܡܰܪܬ ܠܡܶܫܪܳܐ ܒܥܰܪܦܶܠܳܐ. 2 ܘܶܐܢܳܐ ܡܶܒܢܳܐ ܒܢܺܝܬ݂ ܒܰܝܬܳܐ ܠܳܟ݂. ܕܽܘܟܬܳܐ ܠܰܫܟ݂ܺܝܢܬܳܟ݂ ܠܥܳܠܡܺܝܢ.3 ܘܰܐܦܢܺܝ ܡܰܠܟܳܐ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ. ܘܒܰܪܶܟ݂ ܠܟܽܠܗܶܝܢ ܟܢܽܘ̈ܫܳܬܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܟܢܽܘ̈ܫܳܬܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܩܳܝ̈ܡܳܢ. 4 ܘܶܐܡܰܪ. ܒܪܺܝܟ݂ܽ ܗ̱ܘ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܕܡܰܠܶܠ ܒܦܽܘܡܶܗ ܥܰܡ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܐܳܒܝ. ܘܰܒܡܶܠܬܶܗ ܐܰܫܰܪ ܡܶܕܶܡ ܕܶܐܡܰܪ. 5 ܕܡܶܢ ܝܰܘܡܳܐ ܕܰܐܦܩܶܬ݂ ܠܥܰܡܝ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. ܠܳܐ ܓܒܺܝܬ݂ ܠܺܝ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܠܡܶܒܢܳܐ ܒܰܝܬܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܫܶܡܝ ܬܰܡܳܢ. 6 ܘܰܓܒܺܝܬ݂ ܠܕܰܘܺܝܕ݂ ܕܢܶܗܘܶܐ ܡܰܠܟܳܐ ܥܰܠ ܥܰܡܝ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 7 ܘܰܗܘܳܐ ܒܠܶܒܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ݂ ܐܳܒܝ. ܠܡܶܒܢܳܐ ܒܰܝܬܳܐ ܠܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 8 ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܕܰܘܺܝܕ݂ ܐܳܒܝ. ܡܶܟܺܝܠ ܕܰܗܘܳܐ ܒܠܶܒܳܟ݂ ܠܡܶܒܢܳܐ ܒܰܝܬܳܐ ܠܫܶܡܝ. ܐܰܛܐܶܒܬ ܡܶܛܽܠ ܕܰܗܘܳܐ ܒܠܶܒܳܟ݂.9 ܐܰܢ̱ܬ ܕܶܝܢ ܠܳܐ ܬܶܒܢܶܐ ܒܰܝܬܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܒܪܳܟ݂ ܕܢܳܦܶܩ ܡܶܢ ܚܰܨܳܟ݂. ܗܽܘ ܢܶܒܢܶܐ ܒܰܝܬܳܐ ܠܫܶܡܝ.10 ܘܰܐܩܺܝܡ ܡܳܪܝܳܐ ܦܶܬܓܳܡܰܘ̈ܗܝ ܕܶܐܡܰܪ. ܘܩܳܡܶܬ݂ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܐܳܒܝ. ܘܝܶܬ݂ܒܶܬ݂ ܥܰܠ ܟܽܘܪܣܝܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܠܺܝ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܒܢܺܝܬ݂ ܒܰܝܬܳܐ ܠܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ.11 ܘܰܐܬ݂ܩܢܶܬ ܕܽܘܟܬܳܐ ܠܩܺܐܒܽܘܬܳܐ ܕܒܳܗ̇ ܣܺܝܡܳܐ ܕܺܝܰܐܬܺܝܩܺܝ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܕܝܰܗܒ ܠܰܐܒܳܗ̈ܳܬܰܢ ܟܰܕ݂ ܐܰܦܶܩ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ.12 ܘܩܳܡ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܰܕ݂ܒܚܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܩܕ݂ܳܡ ܟܽܠܗܶܝܢ ܟܢܽܘ̈ܫܳܬܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܰܦܪܰܣ ܐܺܝܕܰܘ̈ܗܝ ܠܰܫܡܰܝܳܐ.13 ܘܰܥܒܰܕ݂ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܐܶܣܛܽܘܢܳܐ ܚܰܕ݂ ܕܰܢܚܳܫܳܐ. ܘܰܐܩܺܝܡܶܗ ܗܘܳܐ ܡܶܨܥܰܬ݂ ܕܳܪܬܳܐ. ܪܰܘܡܶܗ ܚܰܡܶܫ ܐܰܡܺܝ̈ܢ. ܘܰܦܬܳܝܶܗ ܬܰܪܬܶܝܢ ܐܰܡܺܝ̈ܢ. ܘܰܣܠܶܩ ܗܘܳܐ ܘܩܳܡ ܥܠܰܘܗܝ. ܘܰܒܪܶܟ݂ ܥܰܠ ܒܽܘܖ̈ܟܰܘܗܝ ܘܚܳܙܶܝܢ ܗܘܰܘ ܠܶܗ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܘܰܦܪܰܣ ܐܺܝܕܰܘ̈ܗܝ ܒܰܨܠܽܘܬ݂ܳܐ. ܠܥܺܝܢ ܥܰܡܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܠܘܳܬ݂ ܫܡܰܝܳܐ.14 ܘܨܰܠܺܝ ܘܶܐܡܰܪ. ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܠܰܝܬ ܐܰܟ݂ܘܳܬܳܟ݂ ܐܰܢ̱ܬ ܗ̱ܘ ܡܳܪܝܳܐ ܕܝܳܬ݂ܶܒ ܐܰܢ̱ܬ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܡܶܢ ܠܥܶܠ. ܘܨܶܒܝܳܢܰܝ̈ܟ ܡܶܬ݂ܥܰܒܕܺܝܢ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܡܶܢ ܠܬܰܚܬ ܕܢܳܛܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܕܺܝܰܐܬܺܝܩܺܝ ܘܚܶܣܕ݂ܳܐ ܠܥܰܒܕܰܝ̈ܟ. ܕܰܡܗܰܠܟ݂ܺܝܢ ܩܕܳܡܰܝܟ ܬܪܺܝܨܳܐܺܝܬ݂ ܒܟܽܠܶܗ ܠܶܒܗܽܘܢ. 15 ܕܰܢܛܰܪܬ ܠܕܰܘܺܝܕ݂ ܥܰܒܕܳܟ݂ ܐܳܒܝ ܡܶܕܶܡ ܕܶܐܡܰܪܬ ܠܶܗ. ܘܡܰܠܶܠܬ ܒܦܽܘܡܳܟ ܘܰܒܨܶܒܝܳܢܳܟ݂ ܫܰܠܶܡܬ ܐܰܝܟ݂ ܕܝܰܘܡܳܢܳܐ. 16 ܘܳܐܦ ܗܳܫܳܐ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܛܰܪ ܠܥܰܒܕܳܟ݂ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܐܳܒܝ. ܡܶܕܶܡ ܕܶܐܡܰܪܬ ܠܶܗ. ܕܠܳܐ ܢܶܥܢܰܕ݂ ܠܳܟ݂ ܒܪܳܐ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡܰܝ. ܕܝܳܬ݂ܶܒ ܥܰܠ ܟܽܘܪܣܝܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܒܰܠܚܽܘܕ݂ ܐܶܢܗܽܘ ܕܢܶܛܪܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܟ ܐܽܘܖ̈ܚܳܬ݂ܗܽܘܢ ܠܰܡܗܰܠܳܟܽܘ ܩܕ݂ܳܡܰܝ ܒܢܳܡܽܘܣܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܗܰܠܶܟ݂ܬ ܐܰܢ̱ܬ ܩܕ݂ܳܡܰܝ.17 ܘܡܶܟܺܝܠ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܢܶܬ݂ܗܰܝܡܢܽܘܢ ܡܶܟܺܝܠ ܦܶܬܓܳܡܰܝ̈ܟ ܕܡܰܠܶܠܬ ܠܕܰܘܺܝܕ݂ ܐܳܒܝ ܥܰܒܕܳܟ݂.18 ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܐܰܫܪܺܝ ܡܳܪܝܳܐ ܫܟ݂ܺܝܢܬܶܗ ܥܰܠ ܥܰܡܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ. ܗܳܐ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܫܡܰܝ̈ ܫܡܰܝܳܐ ܠܳܐ ܡܣܰܝܒܪܺܝܢ ܠܳܟ݂. ܠܳܐ ܟܶܢ ܗܳܢܳܐ ܒܰܝܬܳܐ ܕܰܒܢܺܝܬ݂.19 ܘܬܶܬ݂ܦܢܶܐ ܥܰܠ ܨܠܽܘܬ݂ܳܐ ܕܥܰܒܕܳܟ݂ ܘܥܰܠ ܒܳܥܽܘܬ݂ܶܗ. ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. ܠܡܶܫܡܰܥ ܠܰܨܠܽܘܬ݂ܳܐ ܘܰܠܒܳܥܽܘܬ݂ܳܐ. ܕܥܰܒܕܳܟ݂ ܡܨܰܠܶܐ ܩܕܳܡܰܝܟ ܝܰܘܡܳܢܳܐ.20 ܗܳܐ ܠܡܶܗܘܳܐ ܩܕܳܡܰܝܟ ܝܺܕ݂ܺܝܥ. ܘܰܠܡܶܫܡܰܥ ܠܩܳܠ ܨܠܽܘܬ݂ܳܐ ܕܡܰܢ ܕܢܺܐܬܶܐ ܘܰܢܨܰܠܶܐ ܩܕܳܡܰܝܟ ܒܒܰܝܬܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܒܠܺܠܝܳܐ ܘܒܺܐܝܡܳܡܳܐ. ܗܳܝ ܕܽܘܟܬܳܐ ܕܶܐܡܰܪܬ ܠܡܰܫܪܳܝܽܘ ܫܟ݂ܺܝܢܬܳܟ݂ ܬܰܡܳܢ.21 ܠܡܶܫܡܰܥ ܒܰܨܠܽܘܬ݂ܳܐ ܕܥܰܒܕܳܟ݂ ܘܰܕ݂ܥܰܡܳܟ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܕܰܡܨܰܠܶܐ ܩܕܳܡܰܝܟ ܒܕܽܘܟܬܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ. ܘܰܐܢ̱ܬ ܬܶܫܡܰܥ ܡܶܢ ܕܽܘܟܬܳܐ ܕܡܰܘܬܒܳܟ݂ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ. ܘܬܶܫܡܰܥ ܘܬܶܫܒܽܘܩ.22 ܐܶܢܗܽܘ ܕܢܰܣܟܶܠ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܒܚܰܒܪܶܗ. ܘܢܶܦܣܽܘܩ ܥܠܰܘܗܝ ܡܰܘܡܳܬ݂ܳܐ ܠܡܰܘܡܳܝܽܘܬܶܗ. ܘܢܺܐܬܶܐ ܘܢܺܐܡܶܐ ܩܕ݂ܳܡ ܡܰܕ݂ܒܚܳܟ݂ ܒܒܰܝܬܳܐ ܗܳܢܳܐ.23 ܘܰܐܢ̱ܬ ܬܶܫܡܰܥ ܒܩܳܠ ܨܠܽܘܬܶܗ. ܡܶܢ ܕܽܘܟܬܳܟ݂ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ. ܘܬܶܥܒܶܕ݂ ܘܰܬܕ݂ܽܘܢ ܠܥܰܒܕܰܝ̈ܟ. ܠܰܡܚܰܝܳܒܽܘ ܠܚܰܝܳܒܳܐ. ܘܰܠܡܶܬܰܠ ܐܽܘܪܚܶܗ ܒܪܺܝܫܶܗ. ܘܠܰܡܙܰܕܳܩܽܘ ܠܙܰܕܺܝܩܳܐ. ܘܰܠܡܶܬܰܠ ܠܶܗ ܐܰܝܟ݂ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܶܗ.24 ܘܶܐܢܗܽܘ ܕܢܶܬܬܒܰܪ ܥܰܡܳܟ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܩܕ݂ܳܡ ܒܥܶܠܕܒܳܒܶܗ ܟܰܕ݂ ܢܶܚܛܽܘܢ ܩܕܳܡܰܝܟ. ܘܢܶܗܦܟܽܘܢ ܠܘܳܬ݂ܳܟ݂. ܘܢܰܘܕܽܘܢ ܠܰܫܡܳܟ݂ ܪܰܒܳܐ. ܘܰܢܨܰܠܽܘܢ. ܘܢܶܒܥܽܘܢ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܝܟ ܒܒܰܝܬܳܐ ܗܳܢܳܐ.25 ܘܰܐܢ̱ܬ ܬܶܫܡܰܥ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ. ܘܬܶܫܒܽܘܩ ܠܰܚܛܳܗܰܘ̈ܗܝ ܕܥܰܡܳܟ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܬܰܗܦܶܟ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܝܰܗܒܬ ܠܗܽܘܢ ܘܠܰܐܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ.26 ܘܟܰܕ݂ ܢܶܬܟܠܽܘܢ ܫܡܰܝܳܐ. ܘܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܡܶܛܪܳܐ. ܟܰܕ݂ ܢܶܚܛܽܘܢ ܩܕܳܡܰܝܟ. ܘܰܢܨܰܠܽܘܢ ܩܕܳܡܰܝܟ ܒܕܽܘܟܬܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ. ܘܢܰܘܕܽܘܢ ܠܰܫܡܳܟ݂ ܪܰܒܳܐ. ܘܡܶܢ ܚܛܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܢܶܗܦܟܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܬܶܥܢܶܐ ܐܶܢܽܘܢ. 27 ܘܰܐܢ̱ܬ ܬܶܫܡܰܥ ܒܩܳܠ ܨܠܽܘܬ݂ܗܽܘܢ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܘܬܶܫܒܽܘܩ ܠܰܚܛܳܗܰܘ̈ܗܝ ܕܥܰܒܕܳܟ݂ ܘܰܕ݂ܥܰܡܳܟ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܡܶܛܽܠ ܕܬܰܠܶܦ ܐܶܢܽܘܢ ܐܽܘܪܚܳܟ݂ ܫܰܦܺܝܪܬܳܐ ܕܢܺܐܙܽܠܘܢ ܒܳܗ̇. ܘܬܶܬܶܠ ܡܶܛܪܳܐ ܕܒܽܘܪܟܬ݂ܳܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܕܝܰܗܒܬ ܒܝܳܪܬܽܘܬ݂ܶܗ ܕܥܰܡܳܟ݂.28 ܘܟܰܦܢܳܐ ܟܰܕ݂ ܢܶܗܘܶܐ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܘܡܰܘܬܳܢܳܐ ܟܰܕ݂ ܢܶܗܘܶܐ. ܘܫܽܘܚܢܳܐ ܘܫܽܘܢܳܩܳܐ. ܘܩܰܡܨܳܐ ܦܳܪܚܳܐ. ܘܙܳܚܠܳܐ ܟܰܕ݂ ܢܶܗܘܶܐ. ܘܟܰܕ݂ ܢܥܺܝܩܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܒܥܶܠ̈ܕܒܳܒܶܐ ܒܰܐܪܥܗܽܘܢ ܘܰܒܩܽܘܖ̈ܺܝܗܽܘܢ. ܟܽܠ ܡܰܟ݂ܬܫܳܐ ܘܟܽܠ ܟܺܐܒܺܝ̈ܢ.29 ܟܽܠ ܨܠܽܘܬ݂ܳܐ ܘܒܳܥܽܘܬ݂ܳܐ ܕܬܶܗܘܶܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܠܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܟ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܕܰܢܣܰܝܒܪܽܘܢ ܓܒܰܪ ܟܺܐܒܳܐ ܕܠܶܒܶܗ. ܘܢܺܐܬܶܐ ܘܢܶܦܪܽܘܣ ܐܺܝܕܰܘ̈ܗܝ ܒܒܰܝܬܳܐ ܗܳܢܳܐ.30 ܘܰܐܢ̱ܬ ܬܶܫܡܰܥ ܒܩܳܠܳܐ ܕܰܨܠܽܘܬ݂ܗܽܘܢ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ. ܘܬܶܫܒܽܘܩ ܠܚܰܘ̈ܒܰܝܗܽܘܢ ܘܬܶܦܪܽܘܥ ܠܓܰܒܪܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܟܽܠܗܶܝܢ ܐܽܘܖ̈ܚܳܬܶܗ. ܕܝܳܕܰܥ ܐܰܢ̱ܬ ܠܶܒܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܢ̱ܬ ܗ̱ܘ ܝܳܕܰܥ ܐܰܢ̱ܬ ܒܰܠܚܽܘܕܰܝܟ ܠܶܒܗܽܘܢ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ.31 ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܢܶܕ݂ܚܠܽܘܢ ܠܰܡܗܰܠܳܟܽܘ ܩܕܳܡܰܝܟ ܒܽܐܘܖ̈ܚܳܬܳܟ݂. ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܕܚܰܝ݂ܺܝ݂ܢ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܕܝܰܗܒܬ ܠܰܐܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ.32 ܐܳܦ ܥܰܠ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܕܠܳܐ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܥܰܡܳܟ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܢܺܐܬܶܐ ܡܶܢ ܡܕ݂ܺܝ̈ܢܳܬ݂ܳܐ ܖ̈ܰܚܺܝܩܳܬ݂ܳܐ ܡܶܛܽܠ ܫܡܳܟ݂. ܡܶܛܽܠ ܕܢܶܫܡܥܽܘܢ ܛܶܒܶܗ ܕܰܫܡܳܟ݂ ܪܰܒܳܐ. ܘܢܺܐܬܽܘܢ ܘܰܢܨܰܠܽܘܢ ܩܕܳܡܰܝܟ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ ܒܒܰܝܬܳܐ ܗܳܢܳܐ.33 ܘܰܐܢ̱ܬ ܬܶܫܡܰܥ ܡܶܢ ܕܽܘܟܬܳܟ݂ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ. ܘܬܶܥܒܶܕ݂ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܢܨܰܠܶܐ ܩܕܳܡܰܝܟ ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܢܶܕܥܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܫܡܳܟ݂. ܠܡܶܕܚܰܠ ܩܕܳܡܰܝܟ ܐܰܝܟ݂ ܥܰܡܳܟ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܰܠܡܶܕܰܥ ܕܰܫܡܳܟ݂ ܐܶܬ݂ܩܪܺܝ ܥܰܠ ܒܰܝܬܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܰܒܢܺܝܬ݂. 34 ܘܟܰܕ݂ ܢܶܦܽܘܩ ܥܰܡܳܟ݂ ܠܰܩܪܳܒܳܐ ܥܰܠ ܒܥܶܠܕܒܳܒܰܘ̈ܗܝ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܰܬ݂ܫܰܕܰܪ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܰܢܨܰܠܽܘܢ ܩܕܳܡܰܝܟ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܕܝܰܗܒܬ ܠܰܐܒܳܗ̈ܳܬ݂ܗܽܘܢ. ܒܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܕܰܓܒܰܝܬ ܠܳܟ݂. ܘܒܰܝܬܳܐ ܕܰܒܢܺܝܬ݂ ܠܰܫܡܳܟ݂.35 ܘܬܶܫܡܰܥ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܨܠܽܘܬ݂ܗܽܘܢ ܘܒܳܥܽܘܬ݂ܗܽܘܢ. ܘܬܶܥܒܶܕ݂ ܕܺܝܢܗܽܘܢ.36 ܟܰܕ݂ ܢܶܚܛܽܘܢ ܩܕܳܡܰܝܟ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܠܳܐ ܚܳܛܶܐ ܘܪܳܓܶܙ ܐܰܢ̱ܬ ܥܠܰܝܗܽܘܢ. ܘܡܰܫܠܶܡ ܐܰܢ̱ܬ ܠܗܽܘܢ ܩܕ݂ܳܡ ܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܢܶܫܒܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܫܳܒܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܠܰܐܪܥܳܐ ܪܚܺܝܩܬ݂ܳܐ ܐܰܘ ܩܰܪܺܝܒܬܳܐ.37 ܘܰܢܨܰܠܽܘܢ ܩܕܳܡܰܝܟ. ܘܢܶܗܦܟܽܘܢ. ܘܒܰܡܕ݂ܺܝ̈ܢܳܬ݂ܳܐ ܕܫܳܒܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܕܰܚܛܰܝܢ ܘܰܐܪܓܶܙܢ ܘܰܐܥܘܶܠ̱ܢ.38 ܘܢܶܗܦܟܽܘܢ ܠܘܳܬ݂ܳܟ݂. ܒܟܽܠܶܗ ܠܶܒܗܽܘܢ. ܘܰܒܟܽܠܳܗ̇ ܢܰܦܫܗܽܘܢ. ܒܰܡܕ݂ܺܝ̈ܢܳܬ݂ܳܐ ܕܫܳܒܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܰܫܒܰܘ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܰܢܨܰܠܽܘܢ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܕܝܰܗܒܬ ܠܰܐܒܳܗ̈ܳܬ݂ܗܽܘܢ. ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܕܰܓܒܰܝܬ ܠܳܟ݂. ܘܒܰܝܬܳܐ ܕܰܒܢܺܝܬ݂ ܠܰܫܡܳܟ݂.39 ܘܬܶܫܡܰܥ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܡܶܢ ܕܽܘܟܬܳܟ݂ ܨܠܽܘܬ݂ܗܽܘܢ ܘܒܳܥܽܘܬ݂ܗܽܘܢ. ܘܬܶܥܒܶܕ݂ ܕܺܝܢܗܽܘܢ. ܘܬܶܫܒܽܘܩ ܠܥܰܡܳܟ݂ ܕܰܚܛܰܘ ܩܕܳܡܰܝܟ.40 ܘܡܶܟܺܝܠ ܐܰܠܳܗܝ. ܢܶܗܘ̈ܝܳܢ ܥܰܝܢܰܝ̈ܟ ܦܬ݂ܺܝ̈ܚܳܢ. ܘܶܐܕ݂ܢܰܝ̈ܟ ܨܳܝ̈ܬܳܢ ܠܰܨܠܽܘܬ݂ܳܐ ܕܕܽܘܟܬܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ.41 ܘܡܶܟܺܝܠ ܩܽܘܡ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ ܠܰܢܝܳܚܬܳܟ݂. ܐܰܢ̱ܬ ܘܳܐܪܽܘܢ ܥܽܘܫܢܳܟ݂. ܟܳܗ̈ܢܰܝܟ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܬܰܠܒܶܫ. ܘܙܰܕܺܝܩܰܝ̈ܟ ܢܶܚܕܽܘܢ ܒܛܳܒ̈ܳܬܳܟ݂.42 ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ ܠܳܐ ܬܰܗܦܶܟ݂ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ ܕܰܡܫܺܝܚܳܟ݂. ܐܶܬܕܰܟ݂ܪ ܛܰܝ̈ܒܘܳܬܶܗ ܕܥܰܒܕܳܟ݂ ܕܰܘܺܝܕ݂.   

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ . ܙ.

 

1 ܘܟܰܕ݂ ܓܡܰܪ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܠܰܡܨܰܠܳܝܽܘ. ܢܽܘܪܳܐ ܢܶܚܬܰܬ݂ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ. ܘܶܐܟܠܰܬ ܥܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܘܕܶܒܚ̈ܶܐ. ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܕܰܫܟ݂ܺܝܢܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܶܬ݂ܡܠܺܝ ܒܰܝܬܳܐ.2 ܘܠܳܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܗܘܰܘ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܠܡܶܥܰܠ ܠܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬ݂ܡܠܺܝ ܠܶܗ ܒܰܝܬܳܐ ܐܺܝܩܳܪ ܫܟ݂ܺܝܢܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ.3 ܘܟܽܠ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܚܳܙܶܝܢ ܗܘܰܘ. ܟܰܕ݂ ܢܶܚܬܰܬ݂ ܢܽܘܪܳܐ. ܘܺܐܝܩܳܪ ܫܟܺܝܢܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܶܬ݂ܡܠܺܝ ܒܰܝܬܳܐ. ܘܰܢܦܰܠܘ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ܗܽܘܢ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܥܰܠ ܖ̈ܨܺܝܦܳܬ݂ܳܐ. ܘܰܣܓܶܕ݂ܘ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܓܒܰܪ ܠܚܰܒܪܶܗ. ܐܰܘܕܰܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܕܛܳܒ ܗ̱ܘ ܘܰܠܥܳܠܰܡ ܛܰܝܒܽܘܬ݂ܶܗ.4 ܘܡܰܠܟܳܐ ܘܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܡܕܰܒܚܺܝܢ ܕܶܒܚ̈ܶܐ ܠܡܳܪܝܳܐ.5 ܘܕܰܒܰܚ ܡܰܠܟܳܐ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܕܶܒ̈ܚܳܬ݂ܳܐ. ܬܰܘܖ̈ܶܐ ܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܬܪܶܝܢ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ. ܘܥܳܢ̈ܳܐ ܡܳܐܐ ܘܥܶܣܪܺܝܢ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ. ܘܚܰܕܶܬ݂ ܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܫܠܶܝܡܽܘܢ. ܘܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ.6 ܘܟ݂ܳܗ̈ܢܶܐ ܩܳܝܡܺܝܢ ܗܘܰܘ ܥܰܠ ܬܶܫܡ̈ܫܳܬ݂ܗܽܘܢ ܘܠܶܘ̈ܳܝܶܐ ܒܡܳܐܢ̈ܶܐ ܕܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܡܫܰܒܚܺܝܢ ܗܘܰܘ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܬܶܫ̈ܒܚ̈ܳܬ݂ܗܽܘܢ. ܐܰܘܕܰܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܕܛܳܒܽ ܗ̱ܘ ܘܰܠܥܳܠܰܡ ܛܰܝܒܽܘܬ݂ܶܗ. ܒܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܕܕܰܘܺܝܕ݂. ܘܟܳܗ̈ܢܶܐ ܡܫܰܒܚܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܩܰܖ̈ܢܳܬܳܐ ܟܦܺܝ̈ܦܳܬ݂ܳܐ ܘܰܦܫܺܝ̈ܛܳܬ݂ܳܐ. ܘܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܩܳܐܶܡ. 7 ܘܩܰܕܶܫ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܓܰܘܳܗ̇ ܕܕ݂ܳܪܬܳܐ ܕܰܩܕ݂ܳܡ ܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܣܶܩ ܠܬܰܡܳܢ ܕܶܒܚ̈ܶܐ. ܘܬܰܪܒܳܐ ܕܫܰܠ̈ܡܶܐ ܡܶܛܽܠ ܕܡܰܕ݂ܒܚܳܐ ܕܰܢܚܳܫܳܐ ܕܰܥܒܰܕ݂ ܫܠܶܝܡܽܘܢ. ܙܥܽܘܪ ܗܘܳܐ. ܘܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܗܘܳܐ ܠܰܡܣܰܝܒܳܪܽܘ ܕܶܒܚ̈ܶܐ. ܘܢܰܫܺܝܦܳܐ. ܘܬܰܪܒܳܐ ܕܫܰܠ̈ܡܶܐ.8 ܘܰܥܒܰܕ݂ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܒܶܗ ܒܙܰܒܢܳܐ ܗܰܘ. ܥܺܐܕܳܐ ܫܰܒܥܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ. ܘܟܽܠܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܥܰܡܶܗ. ܟܢܽܘ̈ܫܳܬܳܐ ܪܰܘܖ̈ܒܳܬ݂ܳܐ. ܡܶܢ ܐܰܢܛܺܝܽܘܟܺܝ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܢܰܚܠܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ.9 ܫܰܒܥܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܕܥܺܐܕ݂ܳܐ. ܘܫܰܒܥܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܕܚܽܘܕܳܬܶܗ ܕܒܰܝܬܳܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܘܗܳܠܶܝܢ ܗܘܳܐ ܚܽܘܫܒܳܢܗܽܘܢ ܐܰܪܒܰܥܬܰܥܣܰܪ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ.10 ܘܰܒܝܰܘܡܳܐ ܕܟܶܣܳܐܐ ܒܶܗ ܒܝܰܪܚܳܐ ܕܬܶܫܪܺܝ. ܫܰܕܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܠܥܰܡܳܐ. ܘܒܰܪܟܶܗ ܠܡܰܠܟܳܐ ܥܰܡܳܐ. ܘܶܐܙܰܠܘ ܠܩܽܘܖ̈ܺܝܗܽܘܢ. ܟܰܕ݂ ܚܳܕܶܝܢ ܘܛܳܒ ܠܶܒܗܽܘܢ. ܘܡܰܘܕܶܝܢ ܘܰܡܫܰܒܚܺܝܢ ܥܰܠ ܟܽܠܗܶܝܢ ܛܳܒ̈ܳܬ݂ܳܐ ܕܰܥܒܰܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܠܕܰܘܺܝܕ݂ ܥܰܒܕܶܗ. ܘܠܰܫܠܶܝܡܽܘܢ ܒܪܶܗ. ܘܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܥܰܡܶܗ.11 ܘܰܗܘܳܐ ܕܟܰܕ݂ ܫܰܠܶܡ ܡܰܠܟܳܐ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܠܡܶܒܢܳܐ ܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܠܒܰܝܬܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ. ܘܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܡܶܬ݂ܪܰܥܶܐ ܗܘܳܐ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܠܡܶܥܒܰܕ݂ ܒܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܒܒܰܝܬܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ. ܡܰܟ݂ܫܰܪ ܗܘܳܐ.12 ܘܶܐܬ݂ܓܠܺܝ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܒܠܺܠܝܳܐ ܗܰܘ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܫܶܡܥܶܬ݂ ܨܠܽܘܬܳܟ݂ ܘܰܓܒܺܝܬ݂ ܕܽܘܟܬܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܠܺܝ. ܠܒܰܝܬܳܐ ܕܕܶܒܚ̈ܳܬ݂ܳܐ.13 ܐܶܢ ܐܶܨܒܶܐ ܐܶܟܠܶܐ ܫܡܰܝܳܐ. ܘܠܳܐ ܢܶܚܽܘܬ݂ ܡܶܛܪܳܐ. ܘܶܐܢ ܐܶܨܒܶܐ ܐܶܦܩܽܘܕ݂ ܥܰܠ ܩܰܡܨܳܐ. ܘܢܶܐܟܠܺܝܗ̇ ܠܰܐܪܥܳܐ. ܘܶܐܢ ܐܶܨܒܶܐ ܐܶܓܰܪܶܐ ܡܰܘܬܳܢܳܐ ܒܥܰܡܝ.14 ܘܢܶܬܕܰܟ݂ܪܽܘܢ ܥܰܡܝ ܕܶܐܬܩܪܺܝ ܫܶܡܝ ܥܠܰܝܗܽܘܢ. ܢܨܰܠܽܘܢ ܘܢܶܒܥܽܘܢ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡܰܝ. ܘܢܶܗܦܟ݂ܽܘܢ ܡܶܢ ܐܽܘܖ̈ܚܳܬ݂ܗܽܘܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ. ܘܶܐܢܳܐ ܐܶܫܡܰܥ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ. ܘܶܐܫܒܽܘܩ ܠܰܚܛܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܰܐܣܶܐ ܐܰܪܥܗܽܘܢ.15 ܘܳܐܦ ܗܳܫܳܐ ܥܰܝܢܰܝ̈ ܢܶܗܘ̈ܝܳܢ ܦܬ݂ܺܝ̈ܚܳܢ. ܘܶܐܕ݂ܢܰܝ̈ ܨܳܝ̈ܬܳܢ ܠܰܨܠܽܘܬ݂ܳܐ ܕܕܽܘܟܬܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ.16 ܘܳܐܦ ܗܳܫܳܐ ܓܒܶܝܬ݂ ܠܺܝ ܒܰܝܬܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܕܬܶܗܘܶܐ ܒܶܗ ܫܟ݂ܺܝܢܬ݂ܝ ܠܥܳܠܰܡ ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܥܒܳܕܰܝ̈ ܫܰܦܺܝܖ̈ܶܐ ܘܨܶܒܝܳܢܰܝ̈ ܡܶܬ݂ܥܰܒܕܺܝܢ ܒܓܰܘܶܗ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ.17 ܘܰܐܢ̱ܬ ܐܶܢ ܬܗܰܠܶܟ݂ ܩܕ݂ܳܡܰܝ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܗܰܠܶܟ݂ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܐܰܒܽܘܟ݂. ܒܬܰܡܺܝܡܽܘܬ݂ܳܐ ܕܠܶܒܳܐ ܘܒܰܬ݂ܪܺܝܨܽܘܬ݂ܳܐ. ܠܡܶܥܒܰܕ݂ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܦܰܩܶܕܬܳܟ݂. ܘܦܽܘܩܕܳܢܰܝ̈ ܘܢܳܡܽܘܣܰܝ̈ ܬܶܛܰܪ.18 ܐܶܫܰܪܪܺܝܘܗܝ ܠܟܽܘܪܣܝܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܟ݂ ܠܥܳܠܰܡ. ܐܰܝܟ݂ ܕܝܺܡܺܝܬ݂ ܠܕܰܘܺܝܕ݂ ܐܰܒܽܘܟ݂. ܘܶܐܡܪܶܬ݂ ܠܶܗ. ܕܠܳܐ ܢܶܥܢܰܕ݂ ܠܳܟ݂ ܒܪܳܐ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡܰܝ. ܕܩܳܐܶܡ ܥܰܠ ܟܽܘܪܣܝܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 19 ܘܶܐܢ ܡܶܗܦܰܟ݂ ܬܶܗܦܟܽܘܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܘܰܒܢܰܝ̈ܟܽܘܢ ܡܶܢ ܐܽܘܖ̈ܚܳܬ݂ܝ. ܘܠܳܐ ܬܶܛܪܽܘܢ ܦܽܘܩܕܳܢܰܝ̈ ܘܢܳܡܽܘܣܰܝ̈ ܕܝܶܗܒܶܬ݂ ܩܕܳܡܰܝܟܽܘܢ. ܘܬܶܦܠܚܽܘܢ ܠܰܦܬܰܟ݂ܖ̈ܶܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܘܬܶܣܓܕ݂ܽܘܢ ܠܗܽܘܢ.20 ܐܶܒܰܕܰܪܟܽܘܢ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܕܝܶܗܒܶܬ݂ ܠܟܽܘܢ. ܘܒܰܝܬܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܩܰܕܫܶܬ݂ ܠܫܶܡܝ. ܐܶܥܩܪܺܝܘܗܝ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡܰܝ ܘܢܶܗܘܶܐ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܠܡܰܬ݂ܠܳܐ ܘܰܠܬܰܫܥܺܝܬ݂ܳܐ. ܒܶܝܬ݂ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ.21 ܘܒܰܝܬܳܐ ܗܳܢܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܚܪܶܒ. ܘܟܽܠ ܡܰܢ ܕܢܶܥܒܰܪ ܥܠܰܘܗܝ. ܢܩܽܘܡ ܘܰܢܢܺܝܕ݂ ܪܺܝܫܶܗ. ܘܰܢܢܺܝܦ ܒܺܐܝܕܶܗ. ܘܢܺܐܡܪܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܥܒܰܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܠܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܪܰܒܬܳܐ. ܘܰܠܒܰܝܬܳܐ ܗܳܢܳܐ.22 ܘܢܺܐܡܪܽܘܢ. ܥܰܠ ܕܰܫܒܰܩܘ ܕܺܝܰܐܬܺܝܩܺܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܳܬ݂ܗܽܘܢ. ܕܰܐܦܶܩ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ ܘܶܐܙܰܠܘ ܕܚܶܠܘ ܠܰܐܠܳܗ̈ܶܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܘܰܦܠܰܚܘ ܠܗܽܘܢ. ܘܰܣܓܶܕ݂ܘ ܠܗܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܰܝܬܺܝ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܗܳܠܶܝܢ.   

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ . ܚ.

 

1 ܘܰܗܘܳܐ ܠܣܽܘܦ ܥܶܣܪܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܕܰܒܢܳܐ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܠܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܠܒܰܝܬܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܶܗ.2 ܘܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܝܰܗܒ ܚܺܝܪܳܡ ܠܰܫܠܶܝܡܽܘܢ. ܒܢܳܐ ܐܶܢܶܝܢ ܫܠܶܝܡܽܘܢ. ܘܰܐܘܬܶܒ ܒܗܶܝܢ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ.3 ܘܶܐܙܰܠ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܠܰܐܢܛܺܝܽܘܟ݂ܺܝ. ܘܰܫܪܳܐ ܥܠܶܝܗ̇ ܘܥܰܩܪܳܗ̇. 4 ܘܰܒܢܳܐ ܠܬܶܕ݂ܡܽܘܪ ܕܚܰܪܒܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܐܰܝܟ݂ ܡܰܕܒܪܳܐ. ܘܰܠܟܽܠܗܶܝܢ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܰܐܘܨܖ̈ܶܐ.  5 ܘܰܒܢܳܐ ܒܶܝܬ݂ ܚܳܘܪܳܢ ܥܶܠܳܝܬܳܐ. ܘܒܶܝܬ݂ ܚܳܘܪܳܢ ܬܰܚܬܳܝܬܳܐ.6 ܘܰܠܟܽܠܗܶܝܢ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܰܐܘܨܖ̈ܶܐ. ܕܰܗܘܰܝ̈ ܠܰܫܠܶܝܡܽܘܢ. ܘܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܙܰܘ̈ܓܶܐ. ܘܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܦܰܖ̈ܳܫܶܐ. ܘܟܽܠܳܗ̇ ܪܶܓܬܶܗ ܕܰܫܠܶܝܡܽܘܢ. ܕܪܳܐܶܓ ܗܘܳܐ ܠܡܶܒܢܳܐ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܘܰܒܠܶܒܢܳܢ. ܘܰܒܟܽܠ ܐܰܪܥܳܐ ܕܫܽܘܠܛܳܢܶܗ. 7 ܘܟܽܠ ܥܰܡܳܐ ܕܺܝܬܰܪܘ ܡܶܢ ܐܳܡܽܘܖ̈ܳܝܶܐ. ܘܚܺܝܬ݂ܳܝ̈ܶܐ. ܘܦܰܖ̈ܙܳܝܶܐ. ܘܚܳܘܳܝ̈ܶܐ. ܘܝܳܒܽܘܣܳܝ̈ܶܐ. ܕܠܳܐ ܗܘܰܘ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 8 ܒܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܺܝܬܰܪܘ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪܗܽܘܢ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܕܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܠܡܰܘܒܳܕ݂ܽܘ ܐܶܢܽܘܢ. ܥܒܰܕ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܠܶܗ ܥܰܒܕ̈ܶܐ. ܘܦܰܠܳܚ̈ܶܐ ܘܡܰܣ̈ܩܰܝ ܡܰܕܰܐܬ݂ܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܢܳܐ. 9 ܘܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܠܳܐ ܥܒܰܕ݂ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܥܰܒܕ̈ܶܐ ܒܡܰܠܟܽܘܬܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܶܢܽܘܢ ܗܘܰܘ ܓܰܒܖ̈ܶܐ. ܥܳܒܕܰܝ̈ ܩܪܳܒܳܐ. ܘܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܒܙܰܘܓܰܘ̈ܗܝ. ܘܦܰܖ̈ܳܫܰܘܗܝ.10 ܘܗܳܠܶܝܢ ܫܰܠܺܝ̈ܛܶܐ ܘܩܳܝܽܘ̈ܡܶܐ ܕܩܳܝܡܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܶܗ ܠܰܫܠܶܝܡܽܘܢ ܡܰܠܟܳܐ. ܡܰܐܬܶܝܢ ܘܚܰܡܫܺܝܢ ܕܡܰܥܒܕ݂ܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܥܰܡܳܐ. ܕܥܳܒܕܺܝܢ ܗܘܰܘ ܥܒܺܝ̈ܕ݂ܳܬܳܐ.11 ܒܪܰܡ ܒܰܪܬܶܗ ܕܦܶܪܥܽܘܢ. ܐܰܣܩܳܗ̇ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܡܶܢ ܩܪܺܝܬ݂ܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ݂. ܠܒܰܝܬܳܐ ܕܰܒܢܳܐ ܠܳܗ̇. ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܡܰܪ ܗܘܳܐ ܕܠܳܐ ܬܶܬܶܒ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܥܰܡܝ ܒܒܰܝܬܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ݂. ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܡܶܛܽܠ ܕܩܰܕܺܝܫ ܗ̱ܘ. ܕܥܶܠܰܬ݂ ܠܶܗ ܩܺܐܒܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ.12 ܗܳܝܕܶܝܢ ܡܩܰܪܶܒ ܗܘܳܐ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܥܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܘܫܰܠ̈ܡܶܐ. ܥܰܠ ܡܰܕ݂ܒܚܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ ܕܰܒܢܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܣܪܽܘܓܳܐ.13 ܘܚܽܘܫܒܳܢܳܐ ܕܟܽܠ ܝܽܘܡ ܡܰܣܶܩ ܗܘܳܐ. ܐܰܝܟ݂ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܕܡܽܘܫܶܐ. ܒܫܰܒ̈ܶܐ. ܘܰܒܥܺܐܕ̈ܶܐ. ܬܠܳܬ݂ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܒܫܰܢ̱ܬܳܐ. ܒܥܺܐܕ݂ܳܐ ܕܦܰܛܺܝܖ̈ܶܐ. ܘܰܒܥܺܐܕ݂ܳܐ ܕܨܰܘܡܳܐ. ܘܰܒܥܺܐܕ݂ܳܐ ܕܰܡܛܰܠ̈ܠܶܐ. 14 ܘܰܐܩܺܝܡ ܐܰܝܟ݂ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܕܰܘܺܝܕ݂ ܐܰܒܽܘܗܝ. ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܥܰܠ ܥܒܺܝ̈ܕ݂ܳܬ݂ܗܽܘܢ. ܘܠܶܘ̈ܳܝܶܐ ܥܰܠ ܡܰܛܰܪܬܗܽܘܢ. ܠܰܡܫܰܒܳܚܽܘ ܘܠܰܡܫܰܡܳܫܽܘ ܩܕ݂ܳܡ ܟܳܗ̈ܢܶܐ. ܚܽܘܫܒܳܢ ܝܽܘܡ ܒܝܰܘܡܶܗ. ܘܬ݂ܰܖ̈ܳܥܶܐ ܐܰܝܟ݂ ܙܶܕ݂ܩܗܽܘܢ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܢܳܛܪܺܝܢ ܬܰܖ̈ܥܶܐ. ܟܽܠ ܝܽܘܡ ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܦܰܩܶܕ݂ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܕܩܳܡ ܒܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܐ. ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ.15 ܘܠܳܐ ܣܛܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܦܰܩܕܶܗ ܡܰܠܟܳܐ. ܥܰܠ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܥܰܠ ܠܶܘ̈ܳܝܶܐ. ܘܥܰܠ ܟܽܠܳܗ̇ ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܒܰܝܬܳܐ.16 ܘܰܬ݂ܩܶܢ ܗܘܰܝ̈ ܟܽܠܗܶܝܢ ܥܒܺܝ̈ܕ݂ܳܬܶܗ ܕܰܫܠܶܝܡܽܘܢ. ܡܶܢ ܝܰܘܡܳܐ ܕܰܢܦܰܠ ܫܶܬܶܐܣ̈ܶܐ ܕܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕܰܓܡܰܪ ܟܽܠܶܗ ܥܒܳܕ݂ܶܗ.17 ܗܳܝܕܶܝܢ ܐܶܙܰܠ ܗܘܳܐ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܠܥܺܝܨܺܝܢܽܘ ܓܒܰܪ. ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܕܺܐܝܬ݂ ܗܘܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܐܰܠܽܘܬ݂. ܥܰܠ ܣܶܦܬ݂ܳܐ ܕܝܰܡܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܰܐܕܽܘܡ.18 ܘܫܰܕܰܪ ܚܺܝܪܳܡ ܒܰܣܦܺܝܢ̈ܶܐ ܠܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ. ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܣܰܦܳܢ̈ܶܐ ܕܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܠܰܡܕܰܒܳܪܽܘ ܐܶܠܦ̈ܶܐ ܕܝܰܡܳܐ. ܥܰܡ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܕܰܫܠܶܝܡܽܘܢ. ܘܶܐܙܰܠܘ ܠܰܐܘܦܺܝܪ ܡܕܺܝܢܬܳܐ. ܘܰܢܣܰܒܘ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܐܰܪܒܰܥܡܳܐܐ ܟܰܟܖ̈ܺܝܢ ܕܕܰܗܒܳܐ. ܘܰܐܝܬܺܝܘ ܠܡܰܠܟܳܐ ܫܠܶܝܡܽܘܢ.   

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ . ܛ.

 

1 ܘܡܰܠܟܰܬ݂ ܫܒܳܐ ܫܶܡܥܰܬ݂ ܛܶܒܶܗ ܕܰܫܠܶܝܡܽܘܢ. ܘܶܐܬ݂ܳܬ݂ ܠܰܡܢܰܣܳܝܽܘܬܶܗ ܕܰܫܠܶܝܡܽܘܢ ܒܽܐܘܚ̈ܕܳܬ݂ܳܐ. ܘܶܐܬ݂ܳܬ݂ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. ܒܚܰܝܠܳܐ ܕܣܰܓܺܝ ܛܳܒ. ܘܓܰܡ̈ܠܶܐ ܕܰܛܥܺܝܢܺܝܢ ܒܶܣ̈ܡܶܐ. ܘܕܰܗܒܳܐ ܕܣܰܓܺܝ ܛܳܒ. ܘܛܰܒ̈ܥܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ. ܘܶܐܬ݂ܳܬ݂ ܠܘܳܬ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܫܠܶܝܡܽܘܢ. ܘܰܓܠܳܬ݂ ܠܶܗ ܟܽܠ ܕܰܒܠܶܒܳܗ̇.2 ܘܰܓܠܳܐ ܠܳܗ̇ ܡܰܠܟܳܐ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܟܽܠܡܶܕܶܡ. ܘܐ̱ܪܳܙ ܠܶܒܳܗ̇. ܘܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܟܣܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܠܳܐ ܓܠܳܐ ܠܳܗ̇.3 ܘܰܚܙܳܬ݂ ܡܰܠܟܰܬ݂ ܫܒܳܐ ܚܶܟ݂ܡܬܶܗ ܕܰܫܠܶܝܡܽܘܢ. ܘܒܰܝܬܳܐ ܕܰܒܢܳܐ.4 ܘܡܰܘܟܶܠ ܦܳܬܽܘܪܶܗ. ܘܡܰܘܬܰܒ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ. ܘܰܩܝܳܡ ܡܫܰܡܫܳܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܰܠܒܽܘ̈ܫܰܝܗܽܘܢ. ܘܫܳܩܰܘ̈ܳܬܶܗ ܘܰܠܒܽܘܫܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܕܶܒܚ̈ܶܐ ܕܰܡܕܰܒܰܚ ܗܘܳܐ ܒܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܠܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܒܳܗ̇ ܪܽܘܚܳܐ ܬܽܘܒ ܠܡܶܚܙܳܐ.5ܘܳܐܡܪܳܐ ܠܡܰܠܟܳܐ ܫܠܶܝܡܽܘܢ. ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕܫܳܡܥܳܐ ܗܘܺܝܬ݂ ܒܰܡܕ݂ܺܝܢܬ݂ܝ. ܥܰܠ ܦܶܬܓܳܡܰܝ̈ܟ. ܘܥܰܠ ܚܶܟ݂ܡܬܳܟ݂. 6 ܘܠܳܐ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܗܘܺܝܬ݂. ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܐܝܟܳܐ ܕܶܐܬܺܝܬ݂ ܘܰܚܙܰܝ̈ ܥܰܝܢܰܝ̈ ܘܗܳܐ ܠܳܐ ܚܰܘܝܽܘܢܝ ܦܶܠܓܳܐ. ܐܰܣܓܺܝܬ ܚܶܟ݂ܡܬܳܟ݂. ܘܰܐܘܣܶܦܬ ܥܰܠ ܛܶܒܳܐ ܕܫܶܡܥܶܬ݂.7 ܛܽܘܒܰܝܗܽܘܢ ܠܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܗܳܢܽܘܢ ܕܩܳܝܡܺܝܢ ܩܕܳܡܰܝܟ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ. ܘܫܳܡܥܺܝܢ ܚܶܟ݂ܡܬܳܟ݂.8 ܘܢܶܗܘܶܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂ ܒܪܺܝܟ݂ ܗܰܘ ܡܰܢ ܕܰܓܒܳܟ݂. ܘܰܐܘܬܒܳܟ݂ ܥܰܠ ܟܽܘܪܣܝܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܰܪܚܶܡ ܡܳܪܝܳܐ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܐܰܩܺܝܡܳܟ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܠܥܳܠܰܡ. ܠܡܶܥܒܰܕ݂ ܕܺܝܢܳܐ ܘܙܰܕܺܝܩܽܘܬ݂ܳܐ.9 ܘܝܶܗܒܰܬ݂ ܠܡܰܠܟܳܐ ܡܳܐܐ ܘܥܶܣܪܺܝܢ ܟܰܟܖ̈ܶܐ ܕܕܰܗܒܳܐ. ܘܒܶܣ̈ܡܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܕܛܳܒ. ܘܛܰܒ̈ܥܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ. ܘܠܳܐ ܐܶܬ݂ܚܙܺܝܘ ܐܰܝܟ݂ ܒܶܣ̈ܡܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܒܥܳܠܡܳܐ. ܕܝܶܗܒܰܬ݂ ܡܰܠܟܰܬ݂ ܫܒܳܐ ܠܡܰܠܟܳܐ ܫܠܶܝܡܽܘܢ.10 ܘܳܐܦ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܕܚܺܝܪܳܡ. ܘܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܕܡܰܠܟܳܐ ܫܠܶܝܡܽܘܢ. ܐܰܝܬܺܝܘ ܕܰܗܒܳܐ ܡܶܢ ܐܰܘܦܺܝܪ.11ܘܰܐܝܬܺܝܘ ܩܰܝ̈ܣܶܐ ܕܶܐܫܟܳܪܥܳܐ. ܠܣܶܦܣ̈ܺܠܶܐ ܠܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܠܒܰܝܬܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܫܠܶܝܡܽܘܢ. ܘܟܶܢܳܖ̈ܶܐ ܠܰܡܫܰܒ̈ܚܳܢܶܐ ܘܠܳܐ ܐܶܬ݂ܚܙܺܝܘ ܐܰܟ݂ܘܳܬ݂ܗܽܘܢ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ.12 ܘܡܰܠܟܳܐ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܝܰܗܒ ܠܡܰܠܟܰܬ݂ ܫܒܳܐ. ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܰܫܐܶܠܬܶܗ. ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܕܝܰܗܒ ܠܳܗ̇. ܘܰܓܠܳܐ ܠܳܗ̇ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬ݂ ܗܘܳܐ ܒܠܶܒܳܗ̇. ܘܩܳܡܰܬ݂ ܐܶܙܰܠ̱ܬ݂ ܠܰܡܕ݂ܺܝܢ̱ܬܳܗ̇ ܗܺܝ ܘܥܰܒܕܶܝ̈ܗ̇.13 ܘܰܗܘܳܐ ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܕܥܳܐܶܠ ܗܘܳܐ ܠܰܫܠܶܝܡܽܘܢ ܒܫܰܢ̱ܬܳܐ. ܫܶܬܡܳܐܐ ܘܶܫܬܺܝܢ ܘܫܶܬ݂ ܟܰܟܖ̈ܺܝܢ ܕܕܰܗܒܳܐ.14 ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܡܰܟ݂̈ܣܶܐ ܕܰܡܕ݂ܺܝ̈ܢܳܬ݂ܳܐ. ܘܡܰܘ̈ܒܠܶܐ ܕܬܰܓܳܖ̈ܶܐ ܘܟܽܠ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܥܰܖ̈ܒܳܝܶܐ. ܘܫܰܠܺܝܛܳܢ̈ܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܡܰܝܬܶܝܢ ܗܘܰܘ ܟܶܣܦܳܐ ܘܕܰܗܒܳܐ ܠܰܫܠܶܝܡܽܘܢ.15 ܘܰܥܒܰܕ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܡܰܐܬܶܝܢ ܣܰܟܖ̈ܺܝܢ ܕܕܰܗܒܳܐ ܛܳܒܳܐ. ܘܫܶܬܡܳܐܐ ܕܖ̈ܺܝܟܽܘܢܶܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܛܳܒܳܐ. ܩܪܰܡ ܠܣܰܟܪܳܐ ܚܕ݂ܳܐ.16 ܘܰܬܠܳܬܡܳܐܐ ܡܓܶܢܺܝ̈ܢ ܕܕܰܗܒܳܐ ܛܳܒܳܐ. ܘܰܬܠܳܬܳܐ ܡܢܺܝܢ ܕܕܰܗܒܳܐ. ܥܒܺܝܕ݂ ܒܶܝܬ݂ ܡܰܘܚܰܕ݂ ܐܺܝܕ݂ܳܐ ܕܰܡܓܶܢܳܐ ܚܕ݂ܳܐ. ܘܝܰܗܒ ܐܶܢܶܝܢ ܡܰܠܟܳܐ ܒܶܝܬ݂ ܥܳܒܳܐ ܕܠܶܒܢܳܢ.17 ܘܰܥܒܰܕ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܟܽܘܪܣܝܳܐ ܕܫܶܢܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܘܩܰܪܡܶܗ ܕܰܗܒܳܐ ܕܰܟ݂ܝܳܐ.18 ܫܬܳܐ ܕܰܖ̈ܓܺܝܢ ܠܟܽܘܪܣܝܳܐ. ܘܣܶܦܬܶܗ ܕܟܽܘܪܣܝܳܐ ܟܪܺܝܟ݂ܳܐ ܡܶܢ ܒܶܣܬܪܶܗ. ܘܺܐܝ̈ܕ݂ܰܗܳܬ݂ܳܐ ܡܶܟܳܐ ܘܡܶܟܳܐ ܥܰܠ ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܕܡܰܘܬܒܳܐ. ܘܰܬܪܶܝܢ ܐܰܖ̈ܝܰܘܳܬ݂ܳܐ ܩܳܝܡܺܝܢ ܒܶܣܬܰܪ ܐܺܝ̈ܕ݂ܰܗܳܬ݂ܳܐ.19 ܘܰܬܪܶܥܣܰܪ ܐܰܖ̈ܝܰܘܳܬ݂ܳܐ ܩܳܝܡܺܝܢ ܬܰܡܳܢ. ܥܰܠ ܫܬܳܐ ܕܰܖ̈ܓܺܝܢ. ܡܶܟܳܐ ܘܡܶܟܳܐ. ܘܠܳܐ ܐܶܬ݂ܥܒܶܕ݂ ܗܳܟܰܢܳܐ ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܡܰܠܟ̈ܘܳܬ݂ܳܐ.20 ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܕܬܶܫܡܶܫܬܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܕܕܰܗܒܳܐ. ܘܟܽܠ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܓܰܙܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܣܢܺܝܢܳܐ. ܘܟܶܣܦܳܐ ܠܳܐ ܚܫܺܝܒ ܗܘܳܐ ܒܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܶܗ ܕܰܫܠܶܝܡܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܡܶܕܶܡ.21 ܡܶܛܽܠ ܕܰܣܦܺܝܢ̈ܶܐ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬ݂ ܗܘܰܝ̈ ܠܰܫܠܶܝܡܽܘܢ ܡܰܠܟܳܐ. ܕܳܐܙܳܠ̱̈ܢ ܗܘܰܝ̈ ܠܬܰܪܫܺܝܫ ܥܰܡ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܕܚܺܝܪܳܡ ܚܕ݂ܳܐ ܠܰܬ݂ܠܳܬ݂ ܫܢܺܝ̈ܢ ܐܳܬ݂ܝ̈ܳܢ ܗܘܰܝ̈. ܘܰܣܦܺܝܢ̈ܶܐ ܕܳܐܙܳܠ̈ܢ ܗܘܰܝ̈ ܠܬܰܪܫܺܝܫ. ܛܥܺܝܢܳܢ ܟܶܣܦܳܐ. ܘܕܰܗܒܳܐ. ܘܦܺܝ̈ܠܶܐ. ܘܩܽܘ̈ܦܶܐ. ܘܛܽܘ̈ܣܶܐ.22 ܘܺܝܪܶܒ ܡܰܠܟܳܐ ܫܠܶܝܡܽܘܢ. ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܒܥܽܘܬ݂ܪܳܐ ܘܰܒܚܶܟ݂ܡܬ݂ܳܐ.23 ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܒܳܥܶܝܢ ܠܡܶܚܙܳܐ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ ܕܰܫܠܶܝܡܽܘܢ. ܘܰܠܡܶܫܡܰܥ ܚܶܟ݂ܡܬ݂ܳܐ ܕܝܰܗܒ ܡܳܪܝܳܐ ܒܠܶܒܶܗ.24 ܘܗܶܢܽܘܢ ܡܰܝܬܶܝܢ ܗܘܰܘ ܠܶܗ ܓܒܰܪ ܩܽܘܪܒܳܢܶܗ. ܡܳܐܢܰܝ̈ ܣܺܐܡܳܐ ܘܕܰܗܒܳܐ. ܘܢܰܚ̈ܬܶܐ. ܘܡܽܘܪܳܐ. ܘܒܶܣ̈ܡܶܐ. ܘܖ̈ܰܟܫܳܐ. ܘܟܽܘܕܢܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ. ܒܚܽܘܫܒܳܢܳܐ ܕܟܽܠ ܫܢܳܐ ܒܰܫܢܳܐ.26 ܘܰܗܘܳܐ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܫܰܠܺܝܛܳܐ ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܡܰܠܟ̈ܘܳܬ݂ܳܐ. ܡܶܢ ܢܰܗܪܳܐ ܦܪܳܬ݂ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܰܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ. ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܰܬ݂ܚܽܘܡܳܐ ܕܡܶܨܖ̈ܳܝܶܐ.27 ܘܝܰܗܒ ܡܰܠܟܳܐ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܟܶܣܦܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܟܺܐܦ̈ܶܐ. ܘܰܐܖ̈ܙܶܐ ܝܰܗܒ ܐܰܝܟ݂ ܚܳܠܳܐ ܕܺܐܝܬ݂ ܥܰܠ ܣܶܦܰܬ݂ ܝܰܡܳܐ ܣܽܘܓ݂ܳܐܐ.28 ܘܙܳܒܢܺܝܢ ܗܘܰܘ ܖ̈ܰܟܫܳܐ ܠܰܫܠܶܝܡܽܘܢ. ܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ ܘܡܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡܕ݂ܺܝ̈ܢܳܬ݂ܳܐ.30 ܘܰܐܡܠܶܟ݂ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܥܰܠ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ ܘܥܰܠ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ.31 ܘܰܫܟܶܒ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܥܰܡ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܶܗ. ܘܩܰܒܪܽܘܗܝ ܒܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܕܕܰܘܺܝܕ݂ ܐܰܒܽܘܗܝ ܘܰܐܡܠܶܟ݂ ܪܚܰܒܥܰܡ ܒܪܶܗ ܒܳܬܪܶܗ.   

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ . ܝ

 

1 ܘܶܐܙܰܠ ܪܚܰܒܥܰܡ ܠܰܫܟܺܝܡ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܫܟܺܝܡ ܐܶܙܰܠ ܟܽܠܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܠܰܡܩܳܡܽܘܬܶܗ ܡܰܠܟܳܐ.2 ܘܰܗܘܳܐ ܕܟܰܕ݂ ܫܡܰܥ ܝܽܘܪܰܒܥܰܡ ܘܟܽܠܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ.3 ܐܶܬ݂ܰܘ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܰܪܚܰܒܥܰܡ ܒܰܪ ܫܠܶܝܡܽܘܢ.4 ܐܰܒܽܘܟ݂ ܐܰܣܓܺܝ ܫܽܘܥܒܳܕܰܢ. ܘܰܐܢ̱ܬ ܗܳܫܳܐ ܐܰܩܶܠ ܡܶܢ ܫܽܘܥܒܳܕ݂ܶܗ ܕܰܐܒܽܘܟ݂ ܩܰܫܝܳܐ. ܘܡܶܢ ܡܳܪܽܘܬܶܗ ܥܰܫܺܝܢܬܳܐ ܘܢܶܦܠܚܳܟ݂. 5 ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܙܶܠܘ. ܘܡܶܟܳܐ ܠܰܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܬܰܘ ܠܘܳܬ݂ܝ ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܥܰܡܳܐ ܠܘܳܬ݂ܶܗ.6 ܘܶܐܬ݂ܡܰܠܰܟ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܪܚܰܒܥܰܡ. ܒܩܰܫܺܝ̈ܫܶܐ ܕܦܳܠܚܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܰܫܠܶܝܡܽܘܢ ܐܰܒܽܘܗܝ ܟܰܕ݂ ܚܰܝ ܗܘܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܗܘܳܐ. ܡܳܢܳܐ ܡܳܠܟܺܝܢ ܐ̱ܢܬܽܘܢ ܠܺܝ. ܕܢܰܗܦܶܟ݂ ܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ ܠܥܰܡܳܐ ܗܳܢܳܐ.7 ܘܡܰܠܶܠܘ ܥܰܡܶܗ ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܶܗ. ܐܶܢܗܽܘ ܕܛܳܒܬ݂ܳܐ ܬܶܥܢܶܐ ܠܥܰܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܘܬܶܚܕܶܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܰܬ݂ܡܰܠܶܠ ܥܰܡܗܽܘܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܛܳܒ̈ܳܬ݂ܳܐ. ܢܶܗܘܽܘܢ ܠܳܟ݂ ܥܰܒܕ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ. ܘܦܰܠܳܚ̈ܶܐ ܟܽܠ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܕܚܰܝܰܝ̈ܟ.8 ܘܰܫܒܰܩ ܡܶܠܟ݂ܳܐ ܕܩܰܫܺܝ̈ܫܶܐ ܕܡܰܠܟ݂ܽܘܗܝ. ܘܶܐܙܰܠ ܐܶܬ݂ܡܰܠܰܟ݂ ܒܰܛܠܳܝ̈ܶܐ ܕܰܪܒܰܘ ܥܰܡܶܗ ܕܩܳܝܡܺܝܢ ܩܕܳܡܰܘܗܝ.9 ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܡܳܢܳܐ ܡܳܠܟ݂ܺܝܢ ܐ̱ܢܬܽܘܢ ܠܺܝ. ܕܢܰܗܦܶܟ݂ ܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ ܠܥܰܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܡܰܠܶܠܘ ܥܰܡܝ. ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܺܝ. ܕܰܐܩܶܠ ܡܶܢܰܢ ܫܽܘܥܒܳܕ݂ܳܐ ܕܫܰܥܒܕܰܢ ܐܰܒܽܘܟ݂. ܘܢܶܦܠܚܳܟ݂.10ܘܡܰܠܶܠܘ ܥܰܡܶܗ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܕܰܪܒܰܘ ܥܰܡܶܗ ܒܫܽܘܩ̈ܶܐ. ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܶܗ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܬܺܐܡܰܪ ܠܥܰܡܳܐ ܕܡܰܠܶܠ ܥܰܡܳܟ݂. ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܳܟ݂. ܕܰܐܒܽܘܟ݂ ܐܰܥܫܶܢ ܫܽܘܥܒܳܕܰܢ. ܘܰܐܢ̱ܬ ܐܰܩܶܠ ܡܶܢ ܫܽܘܥܒܳܕܰܢ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܬܺܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܕܚܶܨܪܝ ܥܰܒܝܳܐ ܗ̱ܝ ܡܶܢ ܟܪܳܬܶܗ ܕܳܐܒܝ.11 ܘܳܐܦ ܗܳܫܳܐ ܐܳܒܝ ܫܰܥܒܶܕ݂ܟܽܘܢ ܫܽܘܥܒܳܕ݂ܳܐ ܩܰܫܝܳܐ. ܘܶܐܢܳܐ ܡܰܘܣܶܦ ܐ̱ܢܳܐ ܥܰܠ ܫܽܘܥܒܳܕ݂ܟܽܘܢ. ܐܳܒܝ ܪܕܳܟܽܘܢ ܒܫܰܘ̈ܛܶܐ. ܘܶܐܢܳܐ ܪܳܕܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܽܘܢ ܒܡܳܖ̈ܰܓܢܶܐ.12 ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܝܽܘܪܰܒܥܰܡ. ܘܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܰܬܠܳܬܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܫܐܶܠ ܡܶܢܗܽܘܢ ܙܰܒܢܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܕܬ݂ܰܘ ܠܘܳܬ݂ܝ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܰܬܠܳܬܳܐ.13 ܘܰܥܢܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܡܰܠܟܳܐ ܡ̈ܶܠܶܐ ܩܰܫ̈ܝܳܬ݂ܳܐ. ܘܰܫܒܰܩ ܡܰܠܟܳܐ ܪܚܰܒܥܰܡ. ܡܶܠܟ݂ܳܐ ܕܩܰܫܺܝ̈ܫܶܐ ܕܡܰܠܟ݂ܽܘܗܝ. 14 ܘܡܰܠܶܠ ܥܰܡܗܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܰܛܠܳܝ̈ܶܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܐܳܒܝ ܐܰܣܓܺܝ ܫܽܘܥܒܳܕ݂ܟܽܘܢ. ܘܶܐܢܳܐ ܡܰܘܣܶܦ ܐ̱ܢܳܐ ܥܰܠ ܫܽܘܥܒܳܕ݂ܟܽܘܢ ܐܳܒܝ ܪܕ݂ܳܟܽܘܢ ܒܫܰܘ̈ܛܶܐ. ܐܶܢܳܐ ܪܳܕܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܽܘܢ ܒܡܳܖ̈ܰܓܢܶܐ. 15 ܘܠܳܐ ܫܡܰܥܘ ܥܰܡܳܐ ܡܶܢ ܡܰܠܟܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܗܘܳܬ݂ ܗܦܺܝܟ݂ܬܳܐ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܕܬܶܫܰܪ ܡܶܠܬܶܗ ܕܰܐܚܺܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܕܡܶܢ ܫܺܝܠܽܘ. ܥܰܠ ܝܽܘܪܰܒܥܰܡ ܒܰܪ ܢܳܒܳܛ.16 ܘܰܚܙܰܘ ܟܽܠܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܕܠܳܐ ܫܡܰܥ ܠܗܽܘܢ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܰܐܬ݂ܺܝܒܽܘܗܝ ܥܰܡܳܐ ܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ ܠܡܰܠܟܳܐ. ܘܳܐܡܪܺܝܢ. ܠܰܝܬ ܠܰܢ ܡܢܳܬ݂ܳܐ ܒܕܰܘܺܝܕ݂. ܐܳܦܠܳܐ ܝܳܪܬܽܘܬ݂ܳܐ ܒܰܒܪܶܗ ܕܺܐܝܫܰܝ ܐ̱ܢܳܫ ܠܒܰܝܬܶܗ ܙܶܠܘ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܡܶܟܺܝܠ ܚܙܺܝ ܒܰܝܬܳܟ݂ ܕܰܘܺܝܕ݂. ܘܶܐܙܰܠܘ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܠܒܳܬܰܝ̈ܗܽܘܢ. 17 ܘܰܕ݂ܝܳܬ݂ܒܺܝܢ ܒܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. ܐܰܡܠܶܟ݂ܘ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܠܰܪܚܰܒܥܰܡ.18 ܘܫܰܕܰܪ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܡܰܠܟܳܐ ܪܚܰܒܥܰܡ ܠܰܐܕ݂ܽܘܢܺܝܪܰܡ ܕܫܰܠܺܝܛ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܡܰܣܩܰܝ̈ ܡܰܕܰܐܬ݂ܳܐ. ܘܪܰܓܡܽܘܗܝ ܟܽܠܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܒܟܺܐܦ̈ܶܐ. ܘܡܺܝܬ. ܘܡܰܠܟܳܐ ܪܚܰܒܥܰܡ ܣܠܶܩ ܘܺܝܬ݂ܶܒ ܠܶܗ ܒܙܰܘܓܳܐ. ܠܡܶܥܪܰܩ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ.19 ܘܰܡܪܰܕ݂ܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܥܰܠ ܒܰܝܬܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ݂. ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܢܳܐ.   

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ . ܝܐ .

 

1 ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܪܚܰܒܥܰܡ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. ܘܟܰܢܶܫ ܠܰܕ݂ܒܶܝܬ݂ ܝܺܗܽܘܕܳܐ. ܘܰܠܫܰܒܛܳܐ ܕܒܶܢܝܳܡܶܝܢ. ܡܳܐܐ ܘܰܬܡܳܢܺܝܢ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ. ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܫܳܡܛܰܝ̈ ܣܰܝܦܳܐ. ܘܥܳܒܕ݂ܰܝ̈ ܩܪܳܒܳܐ. ܠܡܶܬ݂ܟܰܬܳܫܽܘ ܥܰܡ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܠܡܰܗܦܳܟ݂ܽܘ ܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܐ ܠܰܪܚܰܒܥܰܡ ܒܪܶܗ ܕܰܫܠܶܝܡܽܘܢ.2 ܘܰܗܘܳܐ ܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܫܡܰܥܝܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ.3 ܐܶܡܰܪ ܠܰܪܚܰܒܥܰܡ ܒܪܶܗ ܕܰܫܠܶܝܡܽܘܢ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. ܘܥܰܠ ܒܶܝܬ݂ ܒܶܢܝܳܡܶܝܢ. ܘܥܰܠ ܟܽܠܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܥܰܠ ܫܰܪܟܳܐ ܕܥܰܡܳܐ. ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ.4 ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. ܠܳܐ ܬܶܣܩܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܬܶܬ݂ܟܰܬܫܽܘܢ. ܗܦܽܘܟ݂ܘ ܓܒܰܪ ܠܒܰܝܬܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡܰܝ ܗܘܳܐ ܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܘܰܫܡܰܥܘ ܡܶܠܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܗܦܰܟ݂ܘ ܠܡܺܐܙܰܠ ܐ̱ܢܳܫ ܠܒܰܝܬܶܗ.5 ܘܰܒܢܳܐ ܝܽܘܪܰܒܥܰܡ ܠܰܫܟܺܝܡ. ܒܛܽܘܪܳܐ ܕܫܰܒܛܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܐܰܦܪܶܝܡ. ܘܺܝܬ݂ܶܒ ܒܳܗ̇. ܘܰܢܦܰܩ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ. ܘܰܒܢܳܐ ܠܰܦܢܽܘܐܶܝܠ.6 ܘܶܐܡܰܪ ܝܽܘܪܰܒܥܰܡ ܒܠܶܒܶܗ. ܗܳܦܟܳܐ ܠܳܗ̇ ܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܐ ܠܒܶܝܬ݂ ܕܰܘܺܝܕ݂.7 ܐܶܢܗܽܘ ܕܣܳܠܩܺܝܢ ܥܰܡܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܠܡܶܥܒܰܕ݂ ܕܶܒܚ̈ܶܐ ܒܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܘܗܳܦܶܟ݂ ܠܶܒܶܗ ܕܥܰܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܡܳܪܗܽܘܢ. ܘܩܳܛܠܺܝܢ ܠܺܝ. ܘܡܰܗܦܟ݂ܺܝܢ ܠܳܗ̇ ܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܐ ܠܰܪܚܰܒܥܰܡ ܒܰܪ ܫܠܶܝܡܽܘܢ. 8 ܘܶܐܬ݂ܪܰܥܺܝ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܰܥܒܰܕ݂ ܬܪܶܝܢ ܥܶܓ̈ܠܺܝܢ ܕܕܰܗܒܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܣܰܓܺܝ ܠܟܽܘܢ ܠܡܶܣܰܩ. ܡܳܢܳܐ ܣܳܠܩܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ. ܘܢܳܚܬܺܝܢ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܠܳܗܰܝ̈ܟ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܕܰܐܣܩܽܘܟ݂ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ.9 ܘܣܳܡ ܚܰܕ݂ ܒܶܝܬ݂ ܐܺܝܠ. ܘܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܣܳܡ ܒܕ݂ܳܢ.10 ܘܰܗܘܳܬ݂ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܠܰܚܛܺܝܬ݂ܳܐ. ܘܶܐܙܰܠܘ ܥܰܡܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܥܶܓܠܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܕ݂ܳܢ. ܘܰܗܘܳܐ ܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܠܰܚܛܺܝܬ݂ܳܐ. ܠܟܽܠ ܒܶܝܬ݂ ܝܽܘܪܰܒܥܰܡ. ܠܡܶܥܩܰܪ ܘܰܠܡܰܘܒܳܕ݂ܽܘ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ.11 ܒܶܗ ܒܙܰܒܢܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܐܶܬ݂ܟܪܰܗ ܐܰܒܺܝܰܡ ܒܪܶܗ ܕܝܽܘܪܰܒܥܰܡ. ܘܶܐܡܰܪ ܝܽܘܪܰܒܥܰܡ ܠܰܐܢ̱ܬܬܶܗ. ܩܽܘܡܝ ܢܺܐ ܘܶܐܫܬܰܓܢܳܝ ܐܰܝܟ݂ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܗܶܕ݂ܝܽܘܛܬܳܐ. ܘܠܳܐ ܢܶܕܥܽܘܢ ܕܰܐܢ̱ܬܝ ܗܺܝ ܐܰܢ̱ܬܬܶܗ ܕܝܽܘܪܰܒܥܰܡ. ܘܬܺܐܙܺܠܝܢ ܠܫܺܝܠܽܘ. ܘܗܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܬܰܡܳܢ ܐܰܚܺܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ. ܕܗܽܘ ܐܶܡܰܪ ܠܺܝ ܟܰܕ݂ ܩܳܐܶܡ ܗܘܺܝܬ݂ ܥܰܠ ܥܰܡܳܐ ܗܳܢܳܐ.12 ܘܬܺܐܙܺܠܝܢ ܠܘܳܬ݂ܶܗ. ܓܳܠܶܐ ܠܶܟ݂ܝ ܡܶܕܶܡ ܕܗܳܘܶܐ ܠܶܗ ܠܛܰܠܝܳܐ ܗܳܢܳܐ.13 ܘܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܐܶܬ݂ܶܐܡܰܪ ܠܰܐܚܺܝܳܐ. ܕܗܳܐ ܐܰܢ̱ܬܬܶܗ ܕܝܽܘܪܰܒܥܰܡ ܐܳܬ݂ܝܳܐ ܠܡܶܫܐܰܠ ܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ ܡܶܢܳܟ݂ ܥܰܠ ܒܪܳܗ̇ ܕܰܟ݂ܪܺܝܗܽ ܗ̱ܘ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܬܺܐܡܰܪ ܠܳܗ̇. ܘܢܶܗܘܶܐ ܒܡܰܥܠܳܗ̇. ܘܗܺܝ ܡܶܫܬܰܓܢܝܳܐ.14 ܘܰܗܘܳܐ ܕܟܰܕ݂ ܫܡܰܥ ܐܰܚܺܝܳܐ ܩܳܠܳܐ ܕܖ̈ܶܓܠܶܝܗ̇ ܟܰܕ݂ ܥܳܐܠܳܐ ܒܬܰܪܥܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ̇. ܥܽܘܠܝ ܐܰܢ̱ܬܬܶܗ ܕܝܽܘܪܰܒܥܰܡ ܠܡܳܢܳܐ ܡܶܫܬܰܓܢܝܰܬܝ. ܘܶܐܢܳܐ ܡܫܰܕܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܕܺܐܡܰܪ ܥܠܰܝܟܝ ܡ̈ܶܠܶܐ ܩܰܫ̈ܝܳܬ݂ܳܐ.15 ܙܶܠܝ ܐܶܡܰܪܝ ܠܝܽܘܪܰܒܥܰܡ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܐܶܢܳܐ ܐܰܪܺܝܡܬܳܟ݂ ܡܶܢ ܥܰܡܳܐ. ܘܝܰܗܒܬܳܟ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܥܰܠ ܥܰܡܝ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ.16 ܘܰܢܣܰܒܬܳܗ̇ ܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܒܶܝܬ݂ ܕܰܘܺܝܕ݂. ܘܝܶܗܒܶܬ݂ ܠܳܟ݂. ܘܠܳܐ ܗܘܰܝܬ ܐܰܝܟ݂ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܥܰܒܕܝ. ܕܰܢܛܰܪ ܦܽܘܩܕܳܢܰܝ̈. ܘܗܰܠܶܟ݂ ܒܢܳܡܽܘܣܰܝ̈ ܒܟܽܠܶܗ ܠܶܒܶܗ. ܠܡܶܥܒܰܕ݂ ܕܫܰܦܺܝܪ ܩܕ݂ܳܡܰܝ.17 ܘܰܐܢ̱ܬ ܐܰܒܐܶܫܬ ܠܡܶܥܒܰܕ݂ ܡܶܢ ܟܽܠ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܰܗܘܰܘ ܩܕܳܡܰܝܟ. ܘܶܐܙܰܠܬ ܥܒܰܕܬ ܠܳܟ݂ ܦܬܰܟ݂ܖ̈ܶܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܘܨܰܠ̈ܡܶܐ ܠܰܡܓܰܕܳܦܽܘ ܩܕ݂ܳܡܰܝ. ܘܕܶܚܠܰܬ݂ܝ ܫܕܰܝܬ ܒܶܣܬܰܪ ܨܰܘܪܳܟ݂.  

 

  ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܒ .

 

 13 ܘܶܐܬ݂ܥܰܫܰܢ ܪܚܰܒܥܰܡ ܡܰܠܟܳܐ ܒܰܪ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. ܘܰܐܡܠܶܟ݂ ܒܰܪ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܘܰܚܕ݂ܳܐ ܫܢܺܝ̈ܢ ܪܚܰܒܥܰܡ ܟܰܕ݂ ܩܳܡ ܒܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܐ. ܘܰܫܒܰܬܰܥܶܣܖ̈ܶܐ ܫܢܺܝ̈ܢ ܐܰܡܠܶܟ݂ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܕܰܓܒܳܐ ܠܶܗ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܠܡܰܫܪܳܝܽܘ ܫܟ݂ܺܝܢܬܶܗ ܬܰܡܳܢ. ܘܰܫܡܳܐ ܕܶܐܡܶܗ ܢܰܥܡܳܐ ܕܡܶܢ ܥܰܡܽܘܢ. 14 ܘܰܥܒܰܕ݂ ܕܒܺܝܫ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܠܳܐ ܐܰܬ݂ܩܶܢ ܠܶܒܶܗ ܠܕܶܚܠܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܠܡܶܒܥܝܳܗ̇ ܒܟܽܠܶܗ ܠܶܒܶܗ. 15 ܘܗܳܠܶܝܢ ܦܶܬܓܳܡܰܘ̈ܗܝ ܕܰܪܚܰܒܥܰܡ ܩܰܕ݂ܡܳܝ̈ܶܐ ܘܰܐܚܖ̈ܳܝܶܐ. ܠܡܶܥܒܰܕ݂ ܒܺܝܫܬܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܰܩܪܳܒܳܐ ܗܘܳܐ ܒܶܝܬ݂ ܪܚܰܒܥܰܡ ܒܪܶܗ ܕܰܫܠܶܝܡܽܘܢ. ܘܒܶܝܬ݂ ܝܽܘܪܰܒܥܰܡ ܒܰܪ ܢܳܒܳܛ. ܟܽܠ ܝܰܘ̈ܡܰܝ ܚܰܝܰܘ̈ܗܝ. 16 ܘܰܫܟܶܒ ܪܚܰܒܥܰܡ ܥܰܡ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܶܗ. ܘܶܐܬ݂ܩܒܰܪ ܒܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܕܕܰܘܺܝܕ݂. ܘܩܳܡ ܒܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܐ ܐܰܒܺܝܳܐ ܒܪܶܗ ܒܳܬܪܶܗ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܓ .

 

1 ܒܰܫܢܰܬ݂ ܬܡܳܢܰܥܶܣܖ̈ܶܐ ܠܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܕܝܽܘܪܰܒܥܰܡ ܒܰܪ ܢܳܒܳܛ. ܩܳܡ ܒܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܐ ܐܰܒܺܝܳܐ ܥܰܠ ܫܰܒܛܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܺܗܽܘܕܳܐ.2 ܘܰܬ݂ܠܳܬ݂ ܫܢܺܝ̈ܢ ܐܰܡܠܶܟ݂ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. ܘܰܫܡܳܐ ܕܶܐܡܶܗ ܡܰܥܟܳܐ ܒܰܪܬ݂ ܐܽܘܪܝܶܠ ܡܶܢ ܪܳܡܬ݂ܳܐ.3 ܘܶܐܣܰܪ ܐܰܒܺܝܳܐ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܥܳܒܕ݂ܰܝ̈ ܩܪܳܒܳܐ. ܐܰܪܒܰܥ ܡܳܐܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܥܠܰܝ̈ܡܶܐ. ܥܕܰܡܳܐ ܕܩܰܒܶܠܘ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܕܢܺܐܙܽܠܘܢ ܘܢܶܥܒܕ݂ܽܘܢ ܩܪܳܒܳܐ ܥܰܡ ܝܽܘܪܰܒܥܰܡ ܒܰܪ ܢܳܒܳܛ. ܘܝܽܘܪܰܒܥܰܡ ܒܰܪ ܢܳܒܳܛ ܟܰܢܶܫ ܠܶܗ ܚܰܝܠܳܐ. ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܕܢܶܥܒܶܕ݂ ܩܪܳܒܳܐ ܒܰܬ݂ܡܳܢ ܡܳܐܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܥܠܰܝ̈ܡܶܐ ܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܰܝ ܚܰܝܠܳܐ. 4 ܘܩܳܡ ܐܰܒܺܝܳܐ ܡܶܢ ܛܽܘܪܳܐ ܕܰܨܡܰܪܝܰܡ. ܕܺܐܝܬ݂ ܒܰܬ݂ܚܽܘܡܳܐ ܕܛܽܘܪܳܐ ܕܰܐܦܪܶܝܡ ܘܶܐܡܰܪ. ܫܡܰܥ ܝܽܘܪܰܒܥܰܡ ܒܰܪ ܢܳܒܳܛ ܘܟܽܠܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ.5 ܟܒܰܪ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܗܘܰܝܬܽܘܢ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܝܰܗܒ ܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܐ ܠܕܰܘܺܝܕ݂ ܥܰܠ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܠܥܳܠܰܡ. ܠܶܗ ܘܠܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܩܝܳܡܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ.6 ܘܩܳܡ ܝܽܘܪܰܒܥܰܡ ܒܰܪ ܢܳܒܳܛ ܥܰܒܕܶܗ ܕܰܫܠܶܝܡܽܘܢ ܒܪܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ݂. ܘܰܡܪܰܕ݂ ܥܰܠ ܡܳܪܶܗ.7 ܘܟܰܢܶܫ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܖ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܥܰܘܠܳܐ. ܘܶܐܬ݂ܥܰܫܰܢ ܥܰܠ ܪܚܰܒܥܰܡ ܒܪܶܗ ܕܰܫܠܶܝܡܽܘܢ. ܘܰܪܚܰܒܥܰܡ ܛܰܠܝܳܐ ܗܘܳܐ ܘܰܛܠܶܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ. ܘܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܗܘܳܐ ܡܶܕܶܡ ܠܡܺܐܡܰܪ. ܘܠܳܐ ܒܰܝܐܶܗ ܠܥܰܡܳܐ ܥܰܠ ܫܽܘܥܒܳܕ݂ܳܐ ܕܫܰܥܒܶܕ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܐܰܒܽܘܗܝ. 8 ܘܳܐܦ ܗܳܫܳܐ ܡܳܢܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܐ̱ܢܬܽܘܢ. ܐܶܙܰܠܬܽܘܢ ܐܰܦܪܶܩܬܽܘܢ ܡܶܢܟܽܘܢ ܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܕܰܘܺܝܕ݂. ܘܶܐܙܰܠܬܽܘܢ ܘܰܦܠܰܚܬܽܘܢ ܠܰܐܠܳܗ̈ܶܐ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܘܶܐܢܳܐ ܥܰܠ ܫܰܒܛܳܐ ܚܰܕ݂ ܩܳܐܶܡ ܐ̱ܢܳܐ ܒܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܐ. ܘܰܐܢ̱ܬܽܘܢ ܫܰܒ̈ܛܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ. ܘܒܰܝܢܳܬ݂ܟܽܘܢ ܐܺܝܬ݂ ܥܶܓܠܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ. ܕܰܥܒܰܕ݂ ܠܟܽܘܢ ܝܽܘܪܰܒܥܰܡ ܒܰܪ ܢܳܒܳܛ.9 ܘܰܐܢ̱ܬܽܘܢ ܐܰܦܪܶܩܬܽܘܢ ܠܟܳܗ̈ܢܶܐ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐܗܪܽܘܢ ܘܰܠܠܶܘ̈ܳܝܶܐ. ܘܰܥܒܰܕܬܽܘܢ ܠܟܽܘܢ ܟܽܘܡܖ̈ܶܐ ܡܶܢ ܥܰܡܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܘܟܽܠ ܡܰܢ ܕܥܳܐܶܠ ܠܰܡܩܰܪܳܒܽܘ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ. ܫܳܩܠܺܝܢ ܗܘܰܝܬܽܘܢ ܡܶܢܶܗ ܬܰܘܪܳܐ ܒܰܪ ܒܰܩܪܳܐ. ܘܕܶܟܖ̈ܶܐ ܫܰܒܥܳܐ. ܘܗܳܘܶܐ ܗܘܳܐ ܟܽܘܡܪܳܐ ܠܰܕ݂ܠܳܐ ܐܰܠܳܗܺܝ̈ܢ.10 ܘܰܚܢܰܢ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ ܠܳܐ ܫܒܰܩܢ. ܘܟ݂ܳܗ̈ܢܶܐ ܕܰܡܫܰܡܫܺܝܢ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܐܗܪܽܘܢ. ܘܠܶܘ̈ܳܝܶܐ ܒܰܥܒܺܝ̈ܕ݂ܳܬ݂ܗܽܘܢ.11 ܘܡܰܣܩܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܕܶܒܚ̈ܶܐ. ܒܟܽܠ ܨܦܰܪ ܘܰܨܦܰܪ. ܘܰܒܟܽܠ ܪܡܶܫ ܘܰܪܡܶܫ. ܘܩܰܛܖ̈ܽܘܩܶܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ. ܘܣܶܕ݂ܖ̈ܶܐ ܕܠܰܚܡܳܐ ܥܰܠ ܦܳܬܽܘܖ̈ܶܐ ܕܟܰܝ̈ܳܐ. ܘܰܡܢܳܪܬܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ. ܘܰܫܖ̈ܳܓܰܝܗܶܝܢ. ܘܛܰܠܝܳܐ ܫܪܰܓܬ݂ܳܢܳܐ ܡܰܢܗܰܪ ܠܗܶܝܢ. ܒܟܽܠ ܪܡܶܫ ܘܰܪܡܶܫ. ܘܰܚܢܰܢ ܢܳܛܪܺܝܢ ܢܛܽܘܖ̈ܳܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ.12 ܘܰܐܢ̱ܬܽܘܢ ܕܶܝܢ ܫܒܰܩܬܽܘܢܳܝܗܝ. ܘܶܐܙܰܠܬܽܘܢ ܒܳܬܰܪ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܘܰܦܠܰܚܬܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܰܣܓܶܕܬܽܘܢ ܠܗܽܘܢ. ܘܰܫܒܰܩܬܽܘܢ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܰܐܒܳܗܰܝ̈ܟܽܘܢ ܘܳܐܦ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܠܳܐ ܬܰܟ݂ܫܪܽܘܢ ܒܥܳܠܡܳܐ. 15 ܘܰܗܘܳܐ ܕܟܰܕ݂ ܐܰܪܺܝܡܘ ܩܳܠܗܽܘܢ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܺܗܽܘܕܳܐ. ܘܡܳܪܝܳܐ ܬܒܰܪ ܠܝܽܘܪܰܒܥܰܡ ܒܰܪ ܢܳܒܳܛ ܘܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܩܕ݂ܳܡ ܝܺܗܽܘܕܳܐ. ܘܰܩܕ݂ܳܡ ܐܰܒܺܝܳܐ.16 ܘܰܥܪܰܩܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܗܽܘܕܳܐ.17 ܘܰܚܪܰܒ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܒܺܝܳܐ ܚܰܪܒܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܘܰܢܦܰܠܘ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܡܶܢ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܚܰܡܶܫܡܳܐܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܥܠܰܝ̈ܡܶܐ.18 ܘܶܐܬܬܒܰܪܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܒܙܰܒܢܳܐ ܗܰܘ ܘܶܐܬ݂ܓܰܢ̱ܒܰܪܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܗܽܘܕܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܳܐܡܪܺܝܢ. ܣܽܘܡܟܳܢܰܢ ܥܰܠ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܳܬܰܢ.19 ܘܰܪܕܰܦ ܐܰܒܺܝܳܐ ܒܳܬܰܪ ܝܽܘܪܰܒܥܰܡ ܘܰܟ݂ܒܰܫ ܡܶܢܶܗ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܪܰܘܖ̈ܒܳܬ݂ܳܐ. ܒܶܝܬ݂ܐܺܝܠ ܘܡܶܐܟ̈ܠܳܬ݂ܳܗ̇. ܫܳܠܶܐ ܘܡܶܐܟ̈ܠܳܬ݂ܳܗ̇. ܥܶܦܪܽܘܢ ܘܡܶܐܟ݂̈ܠܳܬ݂ܳܗ̇.20 ܘܰܙܥܰܪ ܠܶܗ ܚܰܝܠܳܐ ܠܝܽܘܪܰܒܥܰܡ. ܬܽܘܒ ܒܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܶܗ ܕܰܐܒܺܝܳܐ. ܘܰܡܚܳܝܗܝ ܡܳܪܝܳܐ ܠܝܽܘܪܰܒܥܰܡ. ܘܡܺܝܬ݂.21 ܘܶܐܬ݂ܓܰܢ̱ܒܰܪ ܐܰܒܺܝܳܐ. ܘܰܢܣܰܒ ܠܶܗ ܢܶܫ̈ܶܐ ܐܰܪܒܬܰܥܶܣܖ̈ܶܐ. ܘܶܐܬ݂ܺܝܠܶܕ݂ܘ ܠܶܗ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܶܟܖ̈ܶܐ ܥܶܣܪܺܝܢ ܘܶܫܬܳܐ. ܘܰܒܢ̈ܳܬ݂ܐ ܢܶܩ̈ܒܳܬ݂ܳܐ ܫܶܬܬܰܥܶܣܖ̈ܶܐ.22 ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܦܶܬܓܳܡܰܘ̈ܗܝ ܐܘܖ̈ܚܳܬܶܗ ܗܳܐ ܟܬܺܝܒܺܝܢ ܒܡܰܕ݂ܖ̈ܳܫܳܐ ܕܥܰܕ݂ܽܘ ܢܒܺܝܳܐ.   

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ . ܝܕ .

 

1ܘܰܫܟܶܒ ܐܰܒܺܝܳܐ ܥܰܡ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܶܗ. ܘܩܰܒܪܽܘܗܝ ܒܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܕܕܰܘܺܝܕ݂ ܘܩܳܡ ܒܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܐܳܣܳܐ ܒܪܶܗ ܒܳܬܪܶܗ. ܒܝܰܘܡܰܘ̈ܗܝ ܐܶܬܬܢܺܝܚܰܬ݂ ܐܰܪܥܳܐ ܡܶܢ ܩܺܐܖ̈ܣܶܐ ܥܶܣܪܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ.2 ܘܰܥܒܰܕ݂ ܐܳܣܳܐ ܕܛܳܒ ܘܫܰܦܺܝܪ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܶܗ.3 ܘܰܥܩܰܪ ܡܰܕ݂ܒܚ̈ܶܐ ܕܰܐܠܳܗ̈ܶܐ ܢܽܘܟܖ̈ܳܝܶܐ. ܘܒܽܘܡ̈ܣܶܐ. ܘܬܰܒܰܪ ܩܳܝ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܘܦܰܣܶܩ ܐܰܢܕܖ̈ܝܳܢܛܶܐ.4 ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. ܬܘ ܢܨܰܠܶܐ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܳܬܰܢ.5 ܘܰܥܩܰܪ ܡܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܺܗܽܘܕܳܐ. ܥܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ. ܘܰܦܬܰܟ݂ܖ̈ܶܐ. ܘܶܐܬܬܢܺܝܚܰܬ݂ ܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܒܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܶܗ. ܘܰܒܥܶܠܕܒܳܒ̈ܶܐ ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܠܶܗ. ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܰܥ̈ܠܰܝ ܬܚܽܘܡܶܗ.6 ܘܰܒܢܳܐ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܥܰܫܺܝ̈ܢܳܬ݂ܳܐ. ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬܬܢܺܝܚܰܬ݂ ܐܰܪܥܳܐ. ܘܠܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܗܘܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܕܥܳܒܶܕ݂ ܥܰܡܶܗ ܩܪܳܒܳܐ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܗܳܠܶܝܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܢܺܝܚܶܗ ܗܘܳܐ ܡܳܪܝܳܐ.7 ܘܶܐܡܰܪ ܠܰܕ݂ܒܶܝܬ݂ ܝܺܗܽܘܕܳܐ. ܬܰܘ ܢܶܒܢܶܐ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܗܳܠܶܝܢ. ܘܢܰܟ݂ܪܶܟ݂ ܐܶܢܶܝܢ ܫܽܘܖ̈ܶܐ ܘܡܰܓ̈ܕܠܶܐ. ܘܬܰܖ̈ܥܶܐ ܘܣܽܘܟܖ̈ܶܐ. ܥܰܕ݂ ܫܰܠܝܳܐ ܐܰܪܥܳܐ ܡܶܢ ܩܺܐܪܣܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܥܰܝܢ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ. ܐܳܦ ܗܽܘ ܒܥܳܢ. ܘܰܐܢܺܝܚܰܢ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܰܚܕ݂ܳܖ̈ܰܝܢ. ܘܒܰܝܐܰܢ ܘܦܰܨܝܰܢ.8 ܘܰܗܘܰܘ ܠܳܐܣܳܐ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܰܝ ܚܰܝܠܳܐ. ܫܳܩ̈ܠܰܝ ܣܰܝ̈ܦܶܐ ܘܖ̈ܽܘܡܚܶܐ ܡܶܢ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܺܗܽܘܕܳܐ. ܬܠܳܬܡܳܐܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ. ܘܡܶܢ ܕܒܶܝܬ݂ ܒܶܢܝܳܡܶܝܢ. ܠܒܺܝ̈ܫܰܝ ܫܶܪܝܳܢܳܐ. ܘܡܳܬ݂ܚܰܝ̈ ܩܶܫܬܳܐ. ܡܰܐܬܶܝܢ ܘܰܬܡܳܢܺܝܢ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܰܝ ܚܰܝܠܳܐ.9 ܘܰܢܦܰܩ ܠܘܳܬ݂ܗܽܘܢ ܙܳܪܳܚ ܗܶܢܕܘܳܝܳܐ. ܒܚܰܝܠܳܐ ܣܰܓܺܝܐܐ. ܐܳܠܶܦ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ. ܘܰܒܙܰܘ̈ܓܶܐ ܬܠܳܬܺܝܢ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ. ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܘܰܡܛܰܘ ܥܕܰܡܳܐ ܠܡܶܐܪܫܳܐ.10 ܘܰܢܦܰܩ ܐܳܣܳܐ ܠܩܽܘܒܠܶܗ. ܘܰܥܒܰܕ݂ ܥܰܡܶܗ ܩܪܳܒܳܐ ܒܢܰܚܠܳܐ ܕܡܶܐܪܫܳܐ.11 ܘܨܰܠܺܝ ܐܳܣܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܶܗ. ܘܶܐܡܰܪ. ܐܰܢ̱ܬ ܗ̱ܘ ܡܳܪܰܢ ܥܳܕ݂ܽܘܪܶܗ ܕܥܰܡܳܟ݂. ܟܰܕ݂ ܬܰܫܠܶܡ ܚܰܝܠܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝ ܙܥܽܘܖ̈ܶܐ. ܗܳܝܕܶܝܢ ܢܶܕܥܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܳܡܽܘܖ̈ܰܘܗܝ ܕܥܳܠܡܳܐ ܕܫܰܦܺܝܪ ܡܶܬܬܰܟܠܺܝܢܰܢ ܥܠܰܝܟ. ܥܰܕܰܪܰܝܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ. ܥܰܕܰܪܰܝܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܒܰܫܡܳܟ݂ ܐܶܬܰܝܢ ܥܰܠ ܚܰܝܠܳܐ ܗܳܢܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ. ܠܳܐ ܬܶܫܬܰܘܚܰܪ ܓܰܢ̱ܒܳܪܽܘܬܳܟ݂ ܡܶܢܰܢ.12ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܟܰܕ݂ ܓܡܰܪ ܐܳܣܳܐ ܠܰܡܨܰܠܳܝܽܘ ܨܠܽܘܬܶܗ. ܬܒܰܪ ܡܰܠܰܐܟܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܗܶܢܕܘܳܝ̈ܶܐ. ܩܕ݂ܳܡ ܐܳܣܳܐ ܘܰܩܕ݂ܳܡ ܝܺܗܽܘܕܳܐ. ܘܰܥܪܰܩܘ ܗܶܢܕܘܳܝ̈ܶܐ.13 ܘܰܪܕܰܦ ܐܶܢܽܘܢ ܐܳܣܳܐ ܘܥܰܡܳܐ ܕܥܰܡܶܗ ܥܕܰܡܳܐ ܠܓܳܕܳܪ. ܘܰܢܦܰܠܘ ܡܶܢ ܗܶܢܕܘܳܝ̈ܶܐ ܕܠܳܐ ܡܶܢܝܳܢܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬܬܒܰܪܘ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܩܕ݂ܳܡ ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬ݂ܶܗ. ܘܰܢܣܰܒܘ. ܘܰܫܒܰܘ ܫܒܺܝܬ݂ܳܐ ܣܽܘܓܳܐܐ.14 ܘܰܚܪܰܒܘ ܟܽܠܗܶܝܢ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܺܐܝܬ݂ ܚܕ݂ܳܖ̈ܰܝ ܓܳܕܳܪ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܗܘܳܬ݂ ܕܶܚܠܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܘܒܰܙܘ ܟܽܠܗܶܝܢ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܒܶܙܬ݂ܳܐ ܣܰܓܺܝܐܬ݂ܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܒܗܶܝܢ.15 ܘܳܐܦ ܡܰܫܟ̈ܢܶܐ ܕܥܰܖ̈ܒܳܝܶܐ ܐܰܝܬܺܝܘ. ܘܰܫܒܰܘ ܥܳܢ̈ܳܐ ܣܽܘܓ݂ܳܐܐ ܕܛܳܒ. ܘܓܰܡ̈ܠܶܐ ܘܰܐܘܒܰܠܘ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ . ܝܗ .

 

1 ܘܥܰܙܰܪܝܳܐ ܒܰܪ ܥܳܙܽܘܪ. ܫܪܳܬ݂ ܥܠܰܘܗܝ ܪܽܘܚܳܐ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ.2 ܘܰܢܦܰܩ ܩܕ݂ܳܡ ܐܳܣܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܫܡܰܥܰܝܢܝ ܐܳܣܳܐ ܘܟܽܠܶܗ ܝܺܗܽܘܕܳܐ. ܘܒܶܢܝܳܡܶܝܢ. ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡܟܽܘܢ ܗܽܘ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ. ܐܶܢ ܬܶܒܥܽܘܢܳܝܗܝ. ܢܶܫܬܟܰܚ ܠܟܽܘܢ ܘܶܐܢ ܬܶܫܒܩܽܘܢܶܗ. ܢܶܫܒܽܘܩܟܽܘܢ.3 ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܕܠܳܐ ܦܠܰܚܘ ܠܰܐܠܳܗܗܽܘܢ ܒܩܽܘܫܬܳܐ. ܘܠܳܐ ܩܰܒܶܠܘ ܡܶܢ ܟܳܗܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܠܳܐ ܫܡܰܥܘ ܢܳܡܽܘܣܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܶܐܫܬܠܶܡܘ ܠܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕܰܒܥܶܠܕܒ̈ܳܒܶܐ.4 ܘܟܰܕ݂ ܥܳܩܰܬ݂ ܠܗܽܘܢ. ܨܰܠܺܝܘ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܘܰܒܥܰܐܗܝ. ܘܶܐܫܬܟܰܚ ܠܗܽܘܢ.5 ܘܰܒܙܰܒܢ̈ܳܬ݂ܐ ܗܳܠܶܝܢ ܩܰܕ݂ܡܳܝ̈ܳܬ݂ܳܐ. ܟܰܕ݂ ܠܰܐܠܳܗܰܢ ܠܳܐ ܕܳܚܠܺܝܢ ܗܘܰܝܢ. ܠܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܗܘܳܐ ܫܠܳܡ. ܠܳܐ ܠܡܰܢ ܕܢܳܦܶܩ. ܘܠܳܐ ܠܡܰܢ ܕܥܳܐܶܠ. ܡܶܛܽܠ ܕܒܺܝܫܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܐܶܬ݂ܳܬ݂ ܗܘܳܬ݂ ܥܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܳܡܽܘܖ̈ܶܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ.6 ܘܶܐܬ݂ܒܰܕܰܪܢ ܒܟܽܠ ܥܰܡ ܘܥܰܡ. ܘܒܰܝܢܳܬ݂ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ. ܘܒܰܝܢܳܬ݂ ܡܕ݂ܺܝ̈ܢܳܬ݂ܳܐ. 7 ܡܶܛܽܠ ܕܰܫܒܰܩܢ ܗܘܰܝܢ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ. ܘܠܳܐ ܨܳܒܶܝܢ ܗܘܰܝܢ ܠܡܶܫܡܰܥ ܒܩܳܠܳܐ ܕܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܢܒܺܝ̈ܶܐ. ܘܳܐܦ ܗܽܘ ܦܰܪܥܰܢ ܐܰܓܪܳܐ ܕܰܥܒܳܕܰܝ̈ܢ. 8 ܘܟܰܕ݂ ܫܡܰܥ ܐܳܣܳܐ ܦܶܬܓܳܡ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܥܰܙܰܪܝܳܐ ܒܰܪ ܥܳܙܽܘܪ ܢܒܺܝܳܐ. ܐܶܬ݂ܥܰܫܰܢ. ܘܰܐܥܒܰܪ ܨܰܠ̈ܡܶܐ ܡܶܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܘܰܕܒܶܢܝܳܡܶܝܢ. ܘܡܶܢ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܶܐܚܰܕ݂ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܰܐܦܪܶܝܡ. ܘܚܰܕܶܬ݂ ܡܰܕ݂ܒܚܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܣܪܽܘܓܳܐ.9 ܘܟܰܢܶܫ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܘܰܒܢܰܝ̈ ܒܶܢܝܳܡܶܝܢ. ܘܡܶܢ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܶܐܚܰܕ݂ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܰܐܦܪܶܝܡ. ܘܓܺܝܽܘܖ̈ܶܐ ܕܰܒܗܽܘܢ ܡܶܢ ܕܒܶܝܬ݂ ܐܰܦܪܶܝܡ. ܘܡܶܢ ܕܒܶܝܬ݂ ܡܢܰܫܶܐ. ܘܡܶܢ ܕܒܶܝܬ݂ ܫܶܡܥܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬ݂ܟܰܢܰܫܘ ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܡܶܢ ܒܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܣܽܘܓ݂ܳܐܐ. ܟܰܕ݂ ܚܙܰܘ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܶܗ ܥܰܡܶܗ.10 ܘܶܐܬ݂ܟܰܢܰܫܘ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܒܝܰܪܚܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܒܰܫܢܰܬ݂ ܚܰܡܫܰܥܶܣܖ̈ܶܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܕܳܐܣܳܐ.11 ܘܕܰܒܰܚܘ ܕܶܒܚ̈ܶܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ. ܡܶܢ ܒܶܙܬ݂ܳܐ ܕܰܐܝܬܺܝܘ. ܬܰܘܖ̈ܶܐ ܫܒܰܥܡܳܐܐ. ܘܥܳܢ̈ܳܐ ܫܬܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ.12 ܘܺܝܡܰܘ ܡܰܘܡܳܬ݂ܳܐ. ܕܰܢܨܰܠܽܘܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܰܐܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܒܟܽܠܶܗ ܠܶܒܗܽܘܢ. ܘܰܒܟܽܠܳܗ̇ ܢܰܦܫܗܽܘܢ. 13 ܘܟܽܠܡܰܢ ܕܠܳܐ ܢܨܰܠܶܐ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܢܡܽܘܬ݂. ܡܶܢ ܙܥܽܘܪܳܐ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܪܰܒܳܐ. ܘܡܶܢ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܢܶܫ̈ܶܐ.14 ܘܺܝܡܰܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܪܳܡܳܐ. ܘܰܒܩܰܖ̈ܢܳܬܳܐ ܟܦܺܝ̈ܦܳܬ݂ܳܐ ܘܰܦܫܺܝ̈ܛܳܬ݂ܳܐ. 15 ܘܰܚܕ݂ܺܝܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܺܗܽܘܕܳܐ. ܥܰܠ ܛܶܒܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܰܫܡܰܥܘ. ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܢ ܟܽܠܶܗ ܠܶܒܗܽܘܢ ܒܥܰܐܗܝ. ܘܡܶܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܢܰܦܫܗܽܘܢ ܨܰܠܺܝܘ ܩܕܳܡܰܘܗܝ. ܘܶܐܫܬܟܰܚ ܠܗܽܘܢ. ܘܦܰܨܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܰܥ̈ܠܰܝ ܬܚܽܘܡܗܽܘܢ. 16 ܘܳܐܦ ܠܡܰܠܟܳܐ ܐܶܡܶܗ ܕܳܐܣܳܐ. ܐܰܥܒܪܳܗ̇ ܡܶܢ ܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܗ̇. ܥܰܠ ܕܥܶܒܕܰܬ݂ ܥܺܐܕ݂ܳܐ ܠܨܰܠܡܶܝ̈ܗ̇ ܘܦܰܣܶܩ ܐܳܣܳܐ ܠܨܰܠܡܶܝ̈ܗ̇ ܘܰܐܘܩܶܕ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܒܢܰܚܠܳܐ ܕܩܶܕܪܽܘܢ.17 ܘܡܰܕ݂ܒ̈ܚܶܐ ܠܳܐ ܦܪܰܩܘ ܡܶܢ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܒܪܰܡ ܠܶܒܶܗ ܕܳܐܣܳܐ. ܫܠܶܡ ܗܘܳܐ ܠܕܶܚܠܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܶܗ. ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܕܚܰܝܰܘ̈ܗܝ. 18 ܘܰܐܝܬܺܝ ܩܽܘܕܫܳܐ ܕܰܐܒܽܘܗܝ. ܘܩܽܘܕܫܳܐ ܕܺܝܠܶܗ ܠܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܟܶܣܦܳܐ ܘܕܰܗܒܳܐ ܘܡܳܐܢ̈ܶܐ.   

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܘ .

 

1 ܘܰܩܪܳܒܳܐ ܗܘܳܐ ܒܰܫܢܰܬ݂ ܬܠܳܬܺܝܢ ܘܚܰܡܶܫ ܕܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܕܳܐܣܳܐ. ܘܒܰܫܢܰܬ݂ ܬܠܳܬܺܝܢ ܘܫܶܬ݂ ܠܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܕܳܐܣܳܐ. ܣܠܶܩ ܒܰܥܫܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܥܰܠ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܺܗܽܘܕܳܐ. ܘܰܒܢܳܐ ܠܪܳܡܬ݂ܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܫܳܒܩܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܡܶܦܰܩ ܘܰܠܡܶܥܰܠ ܠܳܐܣܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ.2 ܘܰܐܦܶܩ ܐܳܣܳܐ ܟܶܣܦܳܐ ܘܕܰܗܒܳܐ ܡܶܢ ܒܶܝܬ݂ ܓܰܙܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܡܶܢ ܒܶܝܬ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܘܫܰܕܰܪ ܠܒܰܪ ܗܳܕܳܕ ܡܰܠܟܳܐ ܕܰܐܕܽܘܡ. ܕܝܳܬ݂ܶܒ ܒܕܰܪܡܣܽܘܩ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. 3ܡܰܘܡܳܬ݂ܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܒܰܝ̈ܢܰܝ ܘܠܳܟ݂. ܘܒܶܝܬ݂ ܐܳܒܝ ܘܒܶܝܬ݂ ܐܰܒܽܘܟ݂ ܗܳܐ ܫܰܕܪܶܬ݂ ܠܳܟ݂ ܟܶܣܦܳܐ ܘܕܰܗܒܳܐ. ܙܶܠ ܒܰܛܶܠ ܡܰܘܡܳܬ݂ܳܐ ܕܺܝܡܰܝܬ ܥܰܡ ܒܰܥܫܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܡܶܬ݂ܥܰܠܶܐ ܡܶܢܝ. 4 ܘܰܫܡܰܥ ܒܰܪ ܗܳܕܳܕ ܠܡܰܠܟܳܐ ܐܳܣܳܐ. ܘܫܰܕܰܪ ܠܖ̈ܰܒܰܝ ܚܰܝ̈ܠܶܐ ܕܺܐܝܬ݂ ܠܶܗ. ܘܶܐܬ݂ܰܘ. ܘܰܫܪܰܘ ܥܰܠ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܶܐܚܰܕ݂ܘ ܠܥܶܝܢܽܘܢ ܘܠܳܐܒܶܝܠ ܒܶܝܬ݂ ܡܰܥܟܳܐ. ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܘܨܖ̈ܶܐ ܕܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܢܰܦܬܳܠܺܝ. 5 ܗܳܝܕܶܝܢ ܟܰܕ݂ ܫܡܰܥ ܒܰܥܫܳܐ. ܦܪܰܩ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܕܰܠܡܶܒܢܳܐ ܠܪܳܡܬ݂ܳܐ. ܘܒܰܛܠܶܗ ܗܘܳܐ ܟܽܠܶܗ ܒܶܢܝܳܢܶܗ. 6 ܘܳܐܣܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܟܰܢܶܫ ܗܘܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܺܗܽܘܕܳܐ. ܘܰܢܣܰܒ ܠܟܺܐܦܶܝ̈ܗ̇ ܕܪܳܡܬ݂ܳܐ. ܘܰܠܩܰܝ̈ܣܶܐ ܕܰܡܛܰܝܒܺܝܢ ܗܘܰܘ ܕܢܶܒܢܽܘܢܳܗ̇ ܠܒܰܥܫܳܐ. ܘܰܒܢܳܐ ܒܗܽܘܢ ܡܰܠܟܳܐ ܐܳܣܳܐ ܪܳܡܬ݂ܳܐ ܕܒܶܢܝܳܡܶܝܢ. ܘܡܰܨܦܝܳܐ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ. 7 ܘܒܶܗ ܒܙܰܒܢܳܐ ܗܰܘ. ܐܶܬ݂ܳܐ ܚܰܢܰܢ ܢܒܺܝܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܐܳܣܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܚܠܳܦ ܕܶܐܬܬܟܶܠܬ ܥܰܠ ܡܰܠܟܳܐ ܕܰܐܕܽܘܡ. ܘܠܳܐ ܐܶܬܬܟܶܠܬ ܥܰܠ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܗܳܟ݂. ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܢܶܥܪܽܘܩ ܚܰܝܠܳܐ ܕܰܐܕܽܘܡ ܡܶܢܳܟ݂. 8 ܘܢܺܐܙܽܠܘܢ ܘܢܶܬ݂ܚܰܝܠܽܘܢ ܗܶܢܽܘܢ ܘܗܶܢܕܘܳܝ̈ܶܐ. ܘܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܺܐܝܬ݂ ܥܰܡܗܽܘܢ. ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܠܚܰܝ̈ܠܶܐ. ܘܰܠܙܰܘ̈ܓܶܐ ܘܰܠܦܰܖ̈ܳܫܶܐ. ܣܽܘܓ݂ܳܐܐ ܕܛܳܒ ܘܟܰܕ݂ ܬܶܒܥܶܐ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. ܢܰܫܠܶܡ ܐܶܢܽܘܢ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ܟ. 9 ܡܶܛܽܠ ܕܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܚܳܝܖ̈ܳܢ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ. ܘܶܐܬ݂ܥܰܫܰܢܘ. ܘܢܶܗܘܶܐ ܠܶܒܟܽܘܢ ܫܠܶܡ ܠܕܶܚܠܬܶܗ ܘܶܐܣܬܰܟܠܘ ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܬܶܕ݂ܡܖ̈ܳܬܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ ܥܳܒܶܕ݂ ܠܟܽܘܢ ܩܪܳܒܳܐ. 10ܘܰܪܓܶܙ ܐܳܣܳܐ ܥܰܠ ܕܰܘܩܳܐ. ܘܝܰܗܒܶܗ ܒܶܝܬ݂ ܐܰܣܺܝܖ̈ܶܐ ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܕܶܡ ܕܠܳܐ ܚܳܙܶܐ ܗܘܳܐ. ܡܶܫܬܰܥܶܐ ܗܘܳܐ. ܘܰܡܙܺܝܥ ܗܘܳܐ ܠܶܒܶܗ ܕܥܰܡܳܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܪܗܶܛ ܐܳܣܳܐ ܒܙܰܒܢܳܐ ܗܰܘ ܡܶܢ ܥܰܡܳܐ.11 ܘܗܳܐ ܦܶܬܓܳܡܰܘ̈ܗܝ ܕܳܐܣܳܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝ̈ܶܐ ܘܰܐ̱ܚܖ̈ܳܝܶܐ. ܗܳܐ ܟܬܺܝܒܺܝܢ ܥܰܠ ܣܶܦܪܳܐ ܕܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܘܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 12 ܘܶܐܬ݂ܟܰܬܰܫ ܐܳܣܳܐ ܒܰܫܢܰܬ݂ ܬܠܳܬܺܝܢ ܘܰܬ݂ܫܰܥ ܠܡܰܠܟܽܘܬܶܗ. ܘܶܐܬ݂ܟܪܰܗ. ܘܰܢܦܰܠ ܒܓܰܘ ܒܰܝܬܶܗ. 13 ܘܰܫܟܶܒ ܐܳܣܳܐ ܥܰܡ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܶܗ. ܘܶܐܬ݂ܩܒܰܪ ܒܰܩܪܺܝܬ݂ܶܗ. ܘܡܺܝܬ݂ ܒܰܫܢܰܬ݂ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܘܰܚܕ݂ܳܐ ܠܡܰܠܟܽܘܬܶܗ. 14 ܘܶܐܬ݂ܩܒܰܪ ܒܩܰܒܪܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ݂. ܘܰܐܪܡܝܽܘܗܝ ܒܥܰܪܣܳܐ ܕܡܰܠܝܳܐ ܒܶܣ̈ܡܶܐ. ܘܰܐܘܩܶܕ݂ܘ ܝܰܩܕ݂ܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܛܳܒ.   

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ . ܝܙ.

 

1 ܘܩܳܡ ܒܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܝܳܗܽܘܫܳܦܳܛ ܒܪܶܗ ܒܳܬܪܶܗ. ܘܶܐܬ݂ܥܰܫܰܢ ܥܰܠ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ.2 ܘܰܐܫܠܶܛ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܰܝ ܚܰܝܠܳܐ. ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܥܰܫܺܝ̈ܢܳܬ݂ܳܐ. ܘܰܐܩܺܝܡ ܫܰܠܺܝ̈ܛܶܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. ܘܒܰܐܪܥܳܐ ܕܰܐܦܪܶܝܡ ܕܶܐܚܰܕ݂ ܐܳܣܳܐ ܐܰܒܽܘܗܝ.3 ܘܰܗܘܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡ ܝܳܗܽܘܫܳܦܳܛ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܰܠܶܟ݂ ܒܽܐܘܖ̈ܚܳܬܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ݂ ܐܰܒܽܘܗܝ ܩܰܕ݂ܡܳܝ̈ܳܬ݂ܳܐ. ܘܠܳܐ ܨܰܠܺܝ ܠܨܰܠ̈ܡܶܐ.4 ܡܶܛܽܠ ܕܰܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܰܐܒܽܘܗܝ ܨܰܠܺܝ. ܘܰܒܦܽܘܩܕܳܢܰܘ̈ܗܝ ܗܰܠܶܟ݂. ܘܢܳܡܽܘܣܰܘ̈ܗܝ ܢܛܰܪ. ܘܠܳܐ ܥܒܰܕ ܐܰܝܟ݂ ܥܰܒܕ̈ܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ.5 ܘܰܐܬ݂ܩܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܐ ܒܺܐܝܕܶܗ. ܘܝܰܗܒܘ ܠܶܗ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܺܗܽܘܕܳܐ. ܩܽܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܠܝܳܗܽܘܫܳܦܳܛ. ܘܰܗܘܳܐ ܠܶܗ ܥܽܘܬ݂ܪܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ. ܣܽܘܓ݂ܳܐܐ ܕܛܳܒ 6ܘܶܐܬ݂ܚܰܝܰܠ ܠܶܒܶܗ ܒܽܐܘܖ̈ܚܳܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܬܽܘܒ ܥܩܰܪ ܡܰܕ݂ܒܚ̈ܶܐ ܘܰܥܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܕܰܗܘܰܘ ܒܰܬ݂ܚܽܘܡܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܺܗܽܘܕܳܐ.7 ܒܰܫܢܰܬ݂ ܬܠܳܬ݂ ܠܡܰܠܟܽܘܬܶܗ. ܫܰܕܰܪ ܩܪܳܐ ܠܪܰܘܖ̈ܒܳܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܖ̈ܰܒܰܝ ܚܰܝ̈ܠܶܐ. ܠܥܽܘܒܰܕ݂ܝܳܐ. ܘܠܰܙܟܰܪܝܳܐ. ܘܰܠܢܰܬ݂ܰܢܰܐܶܝܠ. ܘܠܰܡܠܰܟ݂ܝܳܐ. ܠܡܰܠܳܦܽܘ ܒܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ.8 ܘܥܰܡܗܽܘܢ ܗܘܰܘ ܠܶܘ̈ܳܝܶܐ. ܫܡܰܥܝܳܐ. ܢܬܰܢܝܳܐ. ܙܟܰܪܝܳܐ. ܥܫܳܐܶܝܠ. ܢܳܛܽܘܪܳܐ. ܝܽܘܢܳܬ݂ܳܢ. ܐܰܕܽܘܢܺܝܳܐ. ܛܽܘܒܺܝܳܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܠܶܘ̈ܳܝܶܐ. ܘܥܰܡܗܽܘܢ ܗܘܰܘ ܐܶܠܺܝܫܡܰܥ. ܘܝܳܗܽܘܪܳܡ ܟܳܗ̈ܢܶܐ.9 ܘܡܰܠܦܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܟܽܠܳܗ̇. ܘܥܰܡܗܽܘܢ ܗܘܳܐ ܣܶܦܪܳܐ ܕܢܳܡܽܘܣܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܡܶܬ݂ܟܰܪܟܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. ܘܡܰܠܦܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܥܰܡܳܐ.10 ܘܰܗܘܳܬ݂ ܕܶܚܠܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡܰܠܟ̈ܘܳܬ݂ܳܐ ܘܰܡܕ݂ܺܝ̈ܢܳܬ݂ܳܐ ܕܰܗܘܰܝ̈ ܚܕ݂ܳܖ̈ܰܝ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܘܠܳܐ ܐܶܬ݂ܟܰܬܰܫܘ ܥܰܡ ܝܳܗܽܘܫܳܦܳܛ.11 ܘܡܶܢ ܡܕ݂ܺܝ̈ܢܳܬ݂ܳܐ ܕܰܦܠܶܫ̈ܬܳܝܶܐ ܡܰܝܬܶܝܢ ܗܘܰܘ ܠܝܳܗܽܘܫܳܦܳܛ. ܟܶܣܦܳܐ ܘܩܽܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܘܰܟ݂ܣܶܦ ܪܺܝܫܳܐ. ܘܳܐܦ ܥܰܖ̈ܰܒܳܝܶܐ ܡܰܝܬܶܝܢ ܗܘܰܘ ܥܳܢ̈ܳܐ. ܕܶܟܖ̈ܶܐ ܫܰܒܥܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܘܰܫܒܰܥܡܳܐܐ. ܘܬܰܝ̈ܫܶܐ ܫܰܒܥܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܘܰܫܒܰܥܡܳܐܐ ܒܫܰܢ̱ܬܳܐ ܚܕ݂ܳܐ.12 ܘܰܗܘܳܐ ܝܳܗܽܘܫܳܦܳܛ ܐܳܙܶܠ ܘܥܳܬܰܪ. ܥܕܰܡܳܐ ܕܰܥܬܰܪ ܛܳܒ. ܘܰܒܢܳܐ ܒܺܝܗܽܘܕܳܐ ܒܺܝܖ̈ܳܬ݂ܳܐ ܘܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܰܩܦܳܣ̈ܶܐ.13ܘܰܥܒܺܝܕܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܠܶܗ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. ܘܓܰܒܖ̈ܶܐ ܩܖ̈ܰܒܬܳܢܶܐ ܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܰܝ ܚܰܝܠܳܐ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ.14 ܘܗܳܢܳܐ ܡܶܢܝܳܢܗܽܘܢ ܠܒܶܝܬ݂ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܕܰܐܠܦ̈ܶܐ. ܥܕ݂ܺܝܢܽܘ ܓܰܢ̱ܒܪܳܐ. ܘܠܶܗ ܡܫܰܡܫܺܝܢ ܗܘܰܘ ܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܰܝ ܚܰܝܠܳܐ. ܬܠܳܬ݂ ܡܳܐܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ.15 ܘܝܽܘܚܰܢܳܢ ܪܰܒܳܐ. ܘܠܶܗ ܡܫܰܡܫܺܝܢ ܗܘܰܘ ܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܰܝ ܚܰܝܠܳܐ. ܡܰܐܬܶܝܢ ܘܰܬܡܳܢܺܝܢ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ.16 ܘܡܶܢ ܒܳܬܪܶܗ ܫܶܡܥܺܝ ܒܰܪ ܙܳܪܳܚ ܕܰܫܦܰܪ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܘܥܰܡܶܗ ܡܰܐܬܶܝܢ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܰܝ ܚܰܝܠܳܐ.17 ܘܡܶܢ ܒܶܝܬ݂ ܒܶܢܝܳܡܶܝܢ ܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܰܝ ܚܰܝܠܳܐ. ܐܶܠܺܝܕܰܥ ܫܡܶܗ. ܘܠܶܗ ܡܫܰܡܫܺܝܢ ܗܘܰܘ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܫܳܕ݂̈ܝܰܝ ܒܩܶܫܬܳܐ. ܘܰܐܚܺܝ̈ܕܰܝ ܣܰܟܖ̈ܶܐ. ܡܰܐܬܶܝܢ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ.18 ܘܝܳܗܽܘ ܙܳܒܳܪ ܓܰܢ̱ܒܪܳܐ. ܘܠܶܗ ܡܫܰܡܫܺܝܢ ܗܘܰܘ ܡܳܐܐ ܘܰܬܡܳܢܺܝܢ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ. ܥܳܒܕ݂ܰܝ̈ ܩܪܳܒܳܐ.19 ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܰܡܫܰܡܫܺܝܢ ܠܡܰܠܟܳܐ ܝܳܗܽܘܫܳܦܳܛ. ܣܛܰܪ ܡܶܢ ܡܰܢ ܕܫܰܠܶܛ ܡܰܠܟܳܐ ܒܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܬ݂ܽܘܩܦܳܐ. ܒܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ.   

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܚ .

 

1 ܘܰܗܘܳܐ ܠܝܳܗܽܘܫܳܦܳܛ ܥܽܘܬ݂ܪܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܣܰܓܺܝ ܛܳܒ. ܘܶܐܬ݂ܩܰܪܰܒ ܠܘܳܬ݂ ܐܳܚܳܒ.2 ܘܰܢܚܶܬ݂ ܒܳܬܰܪ ܬܰܪܬܶܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ. ܠܘܳܬ݂ ܐܳܚܳܒ ܠܫܳܡܪܺܝܢ. ܘܕܰܒܰܚ ܠܶܗ ܐܳܚܳܒ ܥܳܢ̈ܳܐ ܘܬܰܘܖ̈ܶܐ ܣܽܘܓ݂ܳܐܐ ܕܛܳܒ. ܘܰܠܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬ݂ܳܐ ܕܥܰܡܶܗ ܘܡܰܠܟܶܗ ܕܢܶܣܰܩ ܠܪܳܡܰܬ݂ ܓܶܠܥܳܕ݂. 3 ܘܶܐܡܰܪ ܐܳܚܳܒ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܠܝܳܗܽܘܫܳܦܳܛ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. ܬܶܣܰܩ ܥܰܡܝ ܠܪܳܡܰܬ݂ ܓܶܠܥܳܕ݂ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܣܳܠܶܩ ܐ̱ܢܳܐ ܐܰܟ݂ܘܳܬܳܟ݂ ܘܥܰܡܝ ܐܰܝܟ݂ ܥܰܡܳܟ݂. ܘܖ̈ܰܟ݂ܫܝ ܐܰܝܟ݂ ܖ̈ܰܟ݂ܫܳܟ݂. ܘܥܰܡܳܟ݂ ܐܳܙܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܠܰܩܪܳܒܳܐ.4 ܘܶܐܡܰܪ ܝܳܗܽܘܫܳܦܳܛ ܠܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܫܐܰܠ ܢܺܐ ܐܰܝܟ݂ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܦܶܬ݂ܓܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ.5 ܘܟܰܢܶܫ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܐܰܝܟ݂ ܐܰܪܒܰܥܡܳܐܐ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܢܺܐܙܰܠ ܠܰܩܪܳܒܳܐ ܠܪܳܡܰܬ݂ ܓܶܠܥܳܕ݂ ܐܰܘ ܠܳܐ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܶܗ. ܣܰܩ. ܘܡܳܪܝܳܐ ܢܰܫܠܶܡ ܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈ܟ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ܟ.6 ܘܶܐܡܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܝܳܗܽܘܫܳܦܳܛ. ܕܰܠܡܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܗܳܪܟܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܢܶܫܐܰܠ ܡܶܢܶܗ.7 ܘܶܐܡܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܠܝܳܗܽܘܫܳܦܳܛ. ܬܽܘܒ ܐܺܝܬ݂ ܓܰܒܪܳܐ ܚܰܕ݂ ܠܡܶܫܐܰܠ ܡܶܠܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢܶܗ. ܘܶܐܢܳܐ ܣܳܢܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܗ. ܕܠܳܐ ܡܶܬ݂ܢܰܒܶܐ ܥܠܰܝ ܛܳܒܬ݂ܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܒܺܝܫܬܳܐ ܡܺܝܟ݂ܳܐ ܒܰܪ ܝܰܡܠܳܐ ܫܡܶܗ. ܘܶܐܡܰܪ ܝܳܗܽܘܫܳܦܳܛ. ܠܳܐ ܢܺܐܡܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ.8 ܘܰܩܪܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܠܰܡܗܰܝܡܢܳܐ ܚܰܕ݂. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܣܰܪܗܶܒ ܐܰܝܬܳܐ ܠܺܝ ܠܡܺܝܟ݂ܳܐ ܒܰܪ ܝܰܡܠܳܐ.9 ܘܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܝܳܗܽܘܫܳܦܳܛ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. ܝܳܬ݂ܒܺܝܢ ܓܒܰܪ ܥܰܠ ܟܽܘܪܣܝܶܗ. ܘܰܠܒܺܝܫܺܝܢ ܠܒܽܘܫܳܐ ܒܳܪܕܳܐ. ܘܝܳܬ݂ܒܺܝܢ ܒܬܰܪܥܳܐ ܕܫܳܡܪܺܝܢ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܕܰܓ̈ܳܠܶܐ ܡܶܬ݂ܢܰܒܶܝܢ ܗܘܰܘ ܩܕ݂ܳܡܰܝܗܽܘܢ.10 ܘܰܥܒܰܕ݂ ܠܶܗ ܨܶܕ݂ܰܩܝܳܐ ܒܰܪ ܟܢܰܥܢܳܝܬܳܐ. ܩܰܖ̈ܢܳܬܳܐ ܕܦܰܪܙܠܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. ܒܗܳܠܶܝܢ ܬܕܰܩܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܐܕܽܘܡܳܝ̈ܶܐ. ܥܕܰܡܳܐ ܕܰܬ݂ܓܰܡܰܪ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܰܐܝܟܳܐ ܕܬ݂ܰܘܒܶܕ݂ ܐܶܢܽܘܢ.11 ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܕܰܓ̈ܳܠܶܐ ܡܶܬ݂ܢܰܒܶܝܢ ܗܳܟܰܢܳܐ. ܘܳܐܡܪܺܝܢ. ܣܰܩ ܠܪܳܡܰܬ݂ ܓܶܠܥܳܕ݂ ܘܰܙܟ݂ܺܝܗ̇ ܘܢܰܫܠܶܡ ܡܳܪܝܳܐ ܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈ܟ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ܟ. ܡܰܠܟܳܐ.12 ܘܺܐܝܙܓܰܕܳܐ ܕܶܐܙܰܠ ܠܡܶܩܪܳܐ ܠܡܺܝܟ݂ܳܐ. ܡܰܠܶܠ ܥܰܡܶܗ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܗܳܐ ܡܶܠܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܕܰܓ̈ܳܠܶܐ. ܫܰܘ̈ܝܳܢ ܐܶܢܶܝܢ ܠܰܡܡܰܠܳܠܽܘ ܐܰܟܰܚܕ݂ ܛܳܒܬܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܡܰܠܟܳܐ. ܢܶܗܘܽܘܢ ܦܶܬܓܳܡܰܝ̈ܟ ܒܰܣܝܺܡܺܝܢ ܐܰܝܟ݂ ܕܚܰܕ݂ ܡܶܢܗܽܘܢ ܘܬܶܬ݂ܢܰܒܶܐ ܐܳܦ ܐܰܢ̱ܬ ܛܳܒܬ݂ܳܐ.13 ܘܶܐܡܰܪ ܡܺܝܟ݂ܳܐ. ܚܰܝ ܗ̱ܘ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܕܢܰܪܡܶܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܒܠܶܒܝ. ܗܰܘ ܐܶܡܰܠܶܠ.14 ܘܶܐܙܰܠ ܠܘܳܬ݂ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܡܰܠܟܳܐ. ܡܺܝܟ݂ܳܐ. ܢܺܐܙܰܠ ܠܪܳܡܰܬ݂ ܓܶܠܥܳܕ݂ ܐܰܘ ܠܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܣܰܩ ܘܰܙܟ݂ܺܝܗ̇. ܘܢܶܫܬܰܠܡܽܘܢ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ܟ.15 ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܡܰܠܟܳܐ. ܥܰܠ ܟܡܳܐ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܐܶܢܳܐ ܡܰܘܡܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ݂. ܕܠܳܐ ܬܡܰܠܶܠ ܥܰܡܝ. ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܬܖ̈ܺܝܨܳܬ݂ܳܐ. ܒܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ.16 ܘܶܐܡܰܪ ܚܳܙܶܐ ܗܘܺܝܬ݂ ܠܶܗ ܠܟܽܠܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܕܰܡܒܰܕܪܺܝܢ ܒܶܝܬ݂ ܛܽܘܖ̈ܶܐ. ܘܕ݂ܳܡܶܝܢ ܠܥܳܢ̈ܳܐ ܕܠܰܝܬ ܠܳܗ̇ ܪܳܥܝܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. ܠܰܝܬ ܡܰܠܟܳܐ ܠܗܳܠܶܝܢ. ܢܶܗܦܽܘܟ݂ ܓܒܰܪ ܠܒܰܝܬܶܗ ܒܰܫܠܳܡܳܐ.17 ܘܶܐܡܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܠܝܳܗܽܘܫܳܦܳܛ. ܠܳܐ ܐܶܡܪܶܬ݂ ܠܳܟ݂ ܕܠܳܐ ܡܶܬ݂ܢܰܒܶܐ ܥܠܰܝ ܗܳܢܳܐ ܛܳܒܬ݂ܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܒܺܝܫܬܳܐ.18 ܘܶܐܡܰܪ ܡܺܝܟ݂ܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܫܡܰܥ ܦܶܬ݂ܓܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܚܙܺܝܬ݂ ܠܡܳܪܝܳܐ ܝܳܬ݂ܶܒ ܥܰܠ ܟܽܘܪܣܝܶܗ. ܘܟܽܠ ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬ݂ܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܩܳܝܡܺܝܢ ܡܶܢ ܝܰܡܺܝܢܶܗ ܘܡܶܢ ܣܶܡܳܠܶܗ.19 ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܡܰܢܽܘ ܢܫܰܕܠܺܝܘܗܝ ܠܳܐܚܳܒ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܕܢܶܣܰܩ ܘܢܶܬ݂ܩܛܶܠ ܒܪܳܡܰܬ݂ ܓܶܠܥܳܕ݂ ܚܰܕ݂ ܐܳܡܰܪ ܡܫܰܕܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܗ. ܘܰܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܫܰܕܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܗ.20ܘܰܢܦܰܩ ܪܽܘܚܳܐ. ܘܩܳܡ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܘܶܐܡܰܪ. ܐܶܢܳܐ ܡܫܰܕܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܗ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܡܳܪܝܳܐ. ܒܡܳܢܳܐ.21 ܘܶܐܡܰܪ ܐܶܢܳܐ ܐܶܦܽܘܩ. ܘܶܐܗܘܶܐ ܪܽܘܚܳܐ ܟܰܕ݂ܳܒܳܐ ܒܦܽܘܡܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܢܒܺܝܰܘ̈ܗܝ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܡܫܰܕܶܠ ܐܰܢ̱ܬ ܠܶܗ. ܐܳܦ ܡܶܫܟܰܚ ܐܰܢ̱ܬ ܠܶܗ. ܦܽܘܩ ܘܰܥܒܶܕ݂ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܶܐܡܰܪܬ.22 ܘܳܐܦ ܗܳܫܳܐ ܗܳܐ ܝܰܗܒ ܡܳܪܝܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܟܰܕ݂ܳܒܳܐ ܒܦܽܘܡܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܢܒܺܝ݂ܰܝ݂̈ܟ ܗܳܠܶܝܢ. ܘܡܳܪܝܳܐ ܦܣܰܩ ܥܠܰܝܟ ܒܺܝܫܬܳܐ.23 ܘܰܩܪܶܒ ܨܶܕܰܩܝܳܐ ܒܰܪ ܟܢܰܥܢܳܝܬܳܐ. ܘܰܡܚܳܝܗܝ ܠܡܺܝܟ݂ܳܐ ܥܰܠ ܦܰܟܶܗ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܡܶܢ ܐܶܡܰܬ݂ܝ ܘܰܠܟ݂ܳܐ. ܥܶܒܪܰܬ݂ ܪܽܘܚܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢܝ. ܠܰܡܡܰܠܳܠܽܘ ܥܰܡܳܟ݂.24 ܘܶܐܡܰܪ ܡܺܝܟ݂ܳܐ. ܗܳܐ ܚܳܙܶܝܬ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ. ܟܰܕ݂ ܬܶܥܽܘܠ ܬܰܘܳܢ ܒܓܰܘ ܬܰܘܳܢ ܠܡܶܬܛܰܫܳܝܽܘ.25 ܘܶܐܡܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܕܒܰܪܘ ܠܡܺܝܟ݂ܳܐ. ܘܙܶܠܘ ܟܰܠܐܗܝ ܒܶܝܬ݂ ܐܰܡܽܘܢ ܫܰܠܺܝܛܳܐ ܕܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ. ܘܰܒܒܰܝܬܶܗ ܕܝܽܘܐܳܫ ܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ.26 ܘܬܺܐܡܪܽܘܢ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܰܠܟܳܐ. ܐܰܪܡܰܐܗܝ ܠܗܳܢܳܐ ܒܶܝܬ݂ ܐܰܣܺܝܖ̈ܶܐ. ܘܰܐܘܟܠܽܘܗܝ ܠܰܚܡܳܐ ܠܡܰܛܰܪ ܢܦܶܫ. ܘܰܐܫܩܰܐܗܝ ܡܰܝ̈ܳܐ ܠܡܰܛܰܪ ܢܦܶܫ. ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܐܝܟܳܐ ܕܶܐܗܦܽܘܟ݂ ܒܰܫܠܡܳܐ.27 ܘܶܐܡܰܪ ܡܺܝܟ݂ܳܐ. ܐܶܢ ܡܶܗܦܰܟ݂ ܗܳܦܶܟ݂ ܐܰܢ̱ܬ. ܘܳܐܬܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܒܰܫܠܳܡܳܐ. ܠܳܐ ܡܰܠܶܠ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡܝ. ܘܶܐܡܰܪ. ܫܡܰܥܘ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܟܽܠܟܽܘܢ.28 ܘܰܣܠܶܩ ܝܳܗܽܘܫܳܦܳܛ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. ܘܳܐܚܳܒ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܠܪܳܡܰܬ݂ ܓܶܠܥܳܕ݂29 ܘܶܐܡܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܠܝܳܗܽܘܫܳܦܳܛ ܐܶܙܕܰܝܰܢ. ܘܺܐܬܶܐ. ܘܶܐܩܽܘܡ ܒܣܶܕ݂ܪܳܐ ܕܰܩܪܳܒܳܐ. ܘܰܐܢ̱ܬ ܠܒܰܫ ܡܳܐܢܰܝ̈ ܙܰܝܢܳܟ݂. ܘܶܐܙܕܰܝܰܢ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܥ̣ܰܠ ܘܩܳܡ ܒܣܶܕ݂ܪܳܐ ܕܰܩܪܳܒܳܐ.30. ܘܡܰܠܟܳܐ ܕܰܐܕܽܘܡܳܝ̈ܶܐ. ܦܩܰܕ݂ ܠܫܰܠܺܝܛܳܢ̈ܶܐ ܕܙܰܘ̈ܓܶܐ ܕܺܐܝܬ݂ ܠܶܗ. ܬܠܳܬܺܝܢ ܘܰܬܪܶܝܢ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܠܳܐ ܬܶܬ݂ܟܰܬܫܽܘܢ ܠܳܐ ܥܰܡ ܙܥܽܘܪܳܐ. ܘܠܳܐ ܥܰܡ ܪܰܒܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܥܰܡ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܒܰܠܚܽܘܕ݂.31 ܘܰܗܘܳܐ ܕܟܰܕ݂ ܚܙܰܘ ܫܰܠܺܝܛܳܢ̈ܶܐ ܕܙܰܘ̈ܓܶܐ. ܠܝܳܗܽܘܫܳܦܳܛ. ܐܳܡܪܺܝܢ. ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܗܳܢܰܘ ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܥܠܰܘܗܝ. ܠܡܶܬ݂ܟܰܬܳܫܽܘ ܥܰܡܶܗ. ܘܰܐܝܠܶܠ ܝܳܗܽܘܫܳܦܳܛ ܘܡܳܪܝܳܐ ܥܰܕܪܶܗ. ܘܰܐܦܪܶܩ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢܶܗ.32 ܘܰܗܘܳܐ ܕܟܰܕ݂ ܚܙܰܘ ܫܰܠܺܝܛܳܢ̈ܶܐ ܕܙܰܘ̈ܓܶܐ. ܕܠܳܐ ܗܘܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܗܦܰܟ݂ܘ ܠܗܽܘܢ ܡܶܢ ܒܶܣܬܪܶܗ.33 ܘܓܰܒܪܳܐ ܫܳܕܶܐ ܗܘܳܐ ܒܩܶܫܬܳܐ ܬܰܡܺܝܡܳܐܺܝܬ݂ ܠܩܽܘܒܠܶܗ ܘܰܡܚܳܝܗܝ ܠܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܒܶܝܬ݂ ܦܪܳܩܳܐ ܕܫܶܪܝܳܢܶܗ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܡܰܪܟܒܳܢܶܗ. ܐܰܗܦܶܟ݂ ܐܺܝܕ݂ܳܟ݂. ܘܰܐܦܶܩܰܝܢܝ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܡܰܫܪܺܝܬܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܚܽܘܬ݂ܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ ܡܚܶܐ ܐ̱ܢܳܐ.34 ܘܰܥܫܶܢ ܩܺܐܪܣܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ. ܘܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܝܳܬ݂ܶܒ ܗܘܳܐ ܒܙܰܘܓܳܐ. ܘܡܶܬ݂ܟܰܬܰܫ ܗܘܳܐ ܥܰܡ ܐܰܕܽܘܡܳܝ̈ܶܐ. ܥܕܰܡܳܐ ܠܪܰܡܫܳܐ ܘܡܺܝܬ݂ ܥܶܕܳܢ ܡܰܥܖ̈ܳܒܰܝ ܫܶܡܫܳܐ.   

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܝܛ .

 

1 ܘܰܗܦܰܟ݂ ܝܳܗܽܘܫܳܦܳܛ ܠܰܐܦܰܝ̈ ܪܰܡܫܳܐ ܠܒܰܝܬܶܗ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ.2 ܘܰܢܦܰܩ ܠܽܐܘܪܥܶܗ ܒܰܪ ܚܰܢܰܢ ܚܰܙܳܝܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܡܰܠܟܳܐ ܝܳܗܽܘܫܳܦܳܛ. ܠܰܡܥܰܕܳܪܽܘ ܠܪܰܫܺܝܥܳܐ ܐܶܙܰܠܬ. ܘܰܠܣܳܢܰܐܘ̈ܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܪܚܶܡܬ ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܪܓܶܙ ܡܳܪܝܳܐ ܥܠܰܝܟ. 3 ܐܶܠܳܐ ܡܗܰܝܡܶܢ ܐ̱ܢܳܐ. ܕܦܶܬܓܳܡ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܐܶܫܬܡܰܥܘ ܡܶܢܳܟ݂. ܡܶܛܽܠ ܕܰܕ݂ܡܳܐ ܙܰܟܳܝܳܐ ܠܳܐ ܐܶܫܰܕܬ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܘܰܐܬ݂ܩܶܢܬ ܠܶܒܳܟ݂ ܠܰܡܨܰܠܳܝܽܘ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܒܩܽܘܫܬܳܐ. 4 ܘܺܝܬ݂ܶܒ ܝܳܗܽܘܫܳܦܳܛ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܘܰܗܦܰܟ݂ ܘܰܢܦܰܩ ܡܶܢ ܒܺܪ ܫܒܰܥ ܡܕܺܝܢܬܳܐ. ܘܡܰܛܺܝ ܠܛܽܘܪܳܐ ܕܰܐܦܪܶܝܡ ܘܰܐܗܦܶܟ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܠܡܶܕ݂ܚܰܠ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܳܬܰܢ.5 ܘܰܐܩܺܝܡ ܕܰܝܳܢ̈ܶܐ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܥܰܫܺܝ̈ܢܳܬ݂ܳܐ. ܘܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܳܬ݂ܳܐ.6ܘܶܐܡܰܪ ܠܕܰܝܳܢ̈ܶܐ. ܚܙܰܘ ܡܳܢܳܐ ܥܳܒܕܺܝܢ ܐ̱ܢܬܽܘܢ. ܕܠܳܐ ܗܘܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܕܳܝܢܺܝܢ ܐ̱ܢܬܽܘܢ. ܐܶܠܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ.7 ܐܶܬ݂ܥܰܫܢܘ. ܘܕ݂ܽܘܢܘ ܕܺܝܢܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ ܘܢܶܗܘܶܐ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡܟܽܘܢ ܠܥܳܠܰܡ. ܘܛܰܪܘ ܘܰܥܒܶܕ݂ܘ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܝܬ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ ܥܰܘܠܳܐ. ܘܡܰܣܰܒ ܒܰܐܦ̈ܶܐ. ܘܩܽܘܒܳܠܳܐ ܕܫܽܘܚܕܳܐ. 8 ܘܳܐܦ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܐܰܩܺܝܡ ܝܳܗܽܘܫܳܦܳܛ ܡܶܢ ܠܶܘ̈ܳܝܶܐ. ܘܡܶܢ ܟܳܗ̈ܢܶܐ. ܘܡܶܢ ܖ̈ܺܝܫܶܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܳܬ݂ܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܠܕܺܝܢܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ. 9 ܘܰܗܦܰܟ݂ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܦܩܰܕ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܬܶܥܒܕ݂ܽܘܢ ܠܕܶܚܠܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܘܰܒܠܶܒܳܐ ܫܰܠܡܳܐ.10 ܘܟܽܠ ܕܺܝܢܳܐ ܕܳܐܬܶܐ ܠܘܳܬ݂ܟܽܘܢ ܡܶܢ ܐܰܚܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܕܝܳܬ݂ܒܺܝܢ ܒܩܽܘܖ̈ܝܟܽܘܢ. ܒܶܝܬ݂ ܕܡܳܐ ܠܰܕ݂ܡܳܐ. ܘܒܶܝܬ݂ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܠܦܽܘܩܕܳܢܳܐ. ܘܰܠܕܺܝܢܳܐ. ܘܰܬ݂ܙܰܗܪܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ. ܕܠܳܐ ܢܚܽܘܒܽܘܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܢܶܪܓܰܙ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܘܥܰܠ ܐܰܚܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܬܶܥܒܕ݂ܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܬܚܽܘܒܽܘܢ.11 ܗܳܐ ܐܰܩܺܝܡܬ݂ ܥܠܰܝܟܽܘܢ ܟܳܗ̈ܢܶܐ. ܕܰܢܕ݂ܽܘܢܽܘܢ ܕܺܝܢܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ. ܘܕܺܝܢܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ. ܐܰܝܟ݂ ܦܽܘܩܕܳܢܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܙܟܰܪܝܳܐ ܒܰܪ ܫܡܰܥܝܳܐ. ܚܰܘܺܝ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܺܗܽܘܕܳܐ. ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܽܘܩܕܳܢܰܘ̈ܗܝ ܕܡܰܠܟܳܐ ܘܚܰܘܺܝ ܠܣܳܦܖ̈ܶܐ ܘܰܠܠܶܘ̈ܳܝܶܐ. ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܩܕ݂ܳܡܰܝܗܽܘܢ ܬܰܢܺܝ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܐܶܬ݂ܥܰܫܢܘ. ܘܰܥܒܶܕ݂ܘ. ܘܢܶܗܘܶܐ ܡܳܪܝܳܐ ܒܥܶܕ݂ܪܟܽܘܢ ܠܥܳܠܰܡ.   

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟ .

 

1 ܘܰܗܘܳܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܗܳܠܶܝܢ. ܐܶܬ݂ܰܘ ܒܢܰܝ̈ ܡܽܘܐܳܒ. ܘܰܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܽܘܢ. ܘܥܰܡܗܽܘܢ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܩܖ̈ܰܒܬܳܢܶܐ. ܠܡܶܥܒܰܕ݂ ܩܪܳܒܳܐ ܥܰܡ ܝܳܗܽܘܫܳܦܳܛ.2 ܘܶܐܬ݂ܰܘ. ܘܚܰܘܺܝܘ ܠܝܳܗܽܘܫܳܦܳܛ. ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܶܗ. ܐܶܬ݂ܳܐ ܥܠܰܝܟ ܚܰܝܠܳܐ ܣܰܓܺܝ. ܡܶܢ ܥܶܒܪܳܐ ܕܝܰܡܳܐ ܣܽܘܡܳܩܳܐ. ܗܳܐ ܗܶܢܽܘܢ ܫܪܶܝܢ ܒܺܐܝܪܺܝܚܽܘ. ܗܺܝ ܥܺܝܢ ܓܳܕ݂ 3 ܘܰܕ݂ܚܶܠ ܘܰܐܪܺܝܡ ܝܳܗܽܘܫܳܦܳܛ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ ܠܰܡܨܰܠܳܝܽܘ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܓܙܰܪ ܨܰܘܡܳܐ ܥܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܺܗܽܘܕܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܐܶܬ݂ܟܰܢܰܫܘ. ܘܬ݂ܰܘ ܢܶܒܥܶܐ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ.4 ܘܶܐܬ݂ܟܰܢܰܫܘ. ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܺܗܽܘܕܳܐ. ܘܳܐܦ ܡܶܢ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܖ̈ܰܚܺܝܩܳܬ݂ܳܐ ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܠܡܶܒܥܳܐ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ.5 ܘܩܳܡ ܝܳܗܽܘܫܳܦܳܛ ܒܓܰܘ ܥܰܡܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. ܒܓܰܘ ܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܕܺܐܝܬ݂ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. ܩܕ݂ܳܡ ܬܰܪܥܳܐ ܚܰܕ݂ܬ݂ܳܐ. 6 ܘܨܰܠܺܝ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܐܶܡܰܪ. ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܳܬܰܢ. ܐܰܢ̱ܬ ܗ̱ܘ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܢ̱ܬ ܫܰܠܺܝܛ ܐܰܢ̱ܬ ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܡܰܠܟ̈ܘܳܬ݂ܳܐ ܕܥܳܠܡܳܐ. ܘܕ݂ܺܝܠܳܟ݂ ܗ̱ܘ ܚܰܝܠܳܐ ܘܓܰܢ̱ܒܳܪܽܘܬ݂ܳܐ. ܘܶܐܢܳܐ ܩܳܐܶܡ ܐ̱ܢܳܐ ܩܕܳܡܰܝܟ ܡܨܰܠܶܐ ܐ̱ܢܳܐ. 7 ܘܰܐܢ̱ܬܽ ܗ̱ܘ ܐܰܠܳܗܰܢ ܐܰܘܒܶܕܬ ܥܳܡܽܘܖ̈ܶܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ. ܩܕ݂ܳܡ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܝܰܗܒܬܳܗ̇ ܠܙܰܪܥܶܗ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ ܪܳܚܡܳܟ݂. ܠܥܳܠܰܡ.8 ܘܺܝܬ݂ܶܒܘ ܒܳܗ̇. ܘܰܒܢܰܘ ܒܳܗ̇ ܡܰܩܕܫܳܐ ܠܰܫܡܳܟ݂. ܘܳܐܡܪܺܝܢ. 9 ܡܶܟܺܝܠ ܕܡܰܩܕܫܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܒܰܝܢܳܬܰܢ. ܠܳܐ ܐܳܬ݂ܝܳܐ ܥܠܰܝܢ ܒܺܝܫܬܳܐ. ܘܳܐܦܠܳܐ ܚܰܪܒܳܐ. ܘܳܐܦ ܠܳܐ ܕܺܝܢܳܐ. ܘܳܐܦܠܳܐ ܡܰܘܬܳܢܳܐ. ܘܳܐܦܠܳܐ ܟܰܦܢܳܐ. ܘܢܺܐܬܶܐ ܘܰܢܩܽܘܡ ܩܕ݂ܳܡ ܒܰܝܬܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܘܰܩܕܳܡܰܝܟ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܫܡܳܟ݂ ܐܶܬ݂ܩܪܺܝ ܒܒܰܝܬܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܘܢܺܐܬܶܐ ܘܰܢܨܰܠܶܐ ܩܕܳܡܰܝܟ ܒܒܰܝܬܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܘܬܶܫܡܰܥ ܒܩܳܠܳܐ ܕܰܨܠܽܘܬܰܢ. ܘܬܶܦܪܩܰܢ. 10 ܘܳܐܦ ܗܳܫܳܐ ܗܳܐ ܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܽܘܢ. ܘܛܽܘܪܳܐ ܕܰܓܒܶܠ. ܘܡܽܘܐܳܒ. ܕܠܳܐ ܝܰܗܒܬ ܐܶܢܽܘܢ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܠܡܶܬ݂ܚܰܠܳܛܽܘ ܥܰܡܗܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ ܐܰܦܶܩܬ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܰܐܦܪܶܩܬ ܫܽܘܥܒܳܕ݂ܳܐ ܕܡܶܨܖ̈ܳܝܶܐ ܡܶܢܗܽܘܢ.11 ܘܗܳܐ ܗܶܢܽܘܢ ܦܳܪܥܺܝܢ ܠܰܢ ܚܽܘܒܠܰܢ ܘܳܐܬܶܝܢ ܕܢܰܦܩܽܘܢܳܢ ܡܶܢ ܝܳܪܬܽܘܬܳܟ݂ ܕܰܐܘܪܶܬܬ݂ܳܢ.12 ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ ܐܶܬ݂ܓܠܰܝ ܘܕ݂ܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܝܬ ܒܰܢ ܚܰܝܠܳܐ ܠܰܡܩܳܡ ܩܕ݂ܳܡܰܝܗܽܘܢ. ܐܰܝܬܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܚܰܪܒܳܐ ܕܕ݂ܺܝܢܳܟ݂. ܘܰܚܢܰܢ ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢܰܢ ܡܳܢܳܐ ܢܶܥܒܶܕ݂ ܡܶܛܽܠ ܕܥܰܝܢܰܝ̈ܟ ܥܠܰܝܟ ܫܩܺܝ̈ܠܳܢ. 13 ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܺܗܽܘܕܳܐ. ܩܳܝܡܺܝܢ ܗܘܰܘ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܳܐܦ ܛܠܳܝ݂ܰܝ݂̈ܗܽܘܢ. ܘܢܶܫܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܰܒܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܰܒ̈ܢܳܬ݂ܗܽܘܢ.14 ܘܰܚܙܳܐܝܠ ܒܰܪ ܙܟܰܪܝܳܐ. ܒܰܪ ܒܰܢܝܳܐ. ܒܰܪ ܝܽܘܝܳܕ݂ܳܥ. ܒܰܪ ܡܬܰܢܝܳܐ. ܠܶܘܳܝܳܐ. ܡܶܢ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܳܐܣܳܦ. ܫܪܳܬ݂ ܥܠܰܘܗܝ ܪܽܘܚܳܐ ܕܓܰܢ̱ܒܳܪܽܘܬ݂ܳܐ. ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܗܽܘ ܩܳܐܶܡ ܗܘܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܥܰܡܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 15 ܘܶܐܡܰܪ. ܫܡܰܥ ܟܽܠܶܗ ܝܺܗܽܘܕܳܐ. ܘܥܳܡܽܘܖ̈ܶܝܗ̇ ܕܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. ܘܡܰܠܟܳܐ ܝܳܗܽܘܫܳܦܳܛ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ. ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܠܳܐ ܬܶܕ݂ܚܠܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܬܙܽܘܥܽܘܢ. ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܚܰܝܠܳܐ ܗܳܢܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܗܘܳܐ ܕܺܝܠܟܽܘܢ ܩܪܳܒܳܐ. ܕܡܳܪܝܰܐ ܗ̱ܘ ܓܶܝܪ ܩܪܳܒܳܐ.16 ܐܶܣܬܰܪܗܰܒܘ. ܘܚܽܘܬ݂ܘ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܗܳܐ ܗܶܢܽܘܢ ܣܳܠܩܺܝܢ ܒܡܰܣܩܳܢܳܐ ܕܨܰܦܪܳܐ. ܘܬܶܫܟܚܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܫܩܺܝܦܳܐ ܕܢܰܚܠܳܐ. ܩܕ݂ܳܡ ܡܰܕܒܪܳܐ. ܘܗܶܢܽܘܢ ܣܳܠܩܺܝܢ ܠܡܶܬ݂ܟܰܬܳܫܽܘ ܥܰܡܟܽܘܢ.17 ܘܰܒܗܳܝ ܫܳܥܬ݂ܳܐ ܩܽܘܡܘ ܘܰܚܙܰܘ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܕܥܳܒܶܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡܟܽܘܢ. ܕܒܶܝܬ݂ ܝܺܗܽܘܕܳܐ. ܘܥܳܡܽܘܖ̈ܶܝܗ̇ ܕܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܠܳܐ ܬܶܕ݂ܚܠܽܘܢ. ܐܳܦܠܳܐ ܬܙܽܘܥܽܘܢ ܡܚܳܪ ܦܽܘܩܘ ܩܕ݂ܳܡܰܝܗܽܘܢ. ܘܰܐܕ݂ܽܘܢܰܝ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܒܥܶܕ݂ܪܟܽܘܢ.18 ܘܰܢܦܰܠ ܝܳܗܽܘܫܳܦܳܛ ܥܰܠ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܘܰܣܓܶܕ݂. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܘܥܳܡܽܘܖ̈ܶܝܗ̇ ܕܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. ܢܦܰܠܘ ܣܓܶܕ݂ܘ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ.19 ܘܩܳܡܘ ܠܶܘ̈ܳܝܶܐ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܩܳܗܳܬ݂. ܘܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܩܽܘܪܰܚ. ܠܰܡܫܰܒܳܚܽܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܒܩܳܠܳܐ ܪܳܡܳܐ.20 ܘܩܰܕܶܡܘ ܒܨܰܦܪܳܐ. ܘܰܢܦܰܩܘ ܠܡܰܕܒܪܳܐ ܕܰܬܩܽܘܥ ܘܟܰܕ݂ ܢܦܰܩܘ. ܩܳܡ ܝܳܗܽܘܫܳܦܳܛ. ܘܶܐܡܰܪ. ܫܽܘܡܥܽܘܢܝ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܺܗܽܘܕܳܐ. ܘܥܳܡܽܘܖ̈ܶܝܗ̇ ܕܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܘܗܰܝܡܶܢܘ ܒܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ. ܘܬܶܬ݂ܗܰܝܡܢܽܘܢ ܗܰܝܡܶܢܘ ܒܰܢܒܺܝܰܘ̈ܗܝ. ܘܬܶܬ݂ܦܰܪܩܽܘܢ.21 ܘܩܳܡ ܒܡܶܨܥܰܬ݂ ܥܰܡܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ. ܬܰܘ ܢܰܘܕܶܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܢܫܰܒܰܚ ܠܗܶܕ݂ܪܳܐ ܕܩܰܕܺܝܫܽܘܬܶܗ. ܟܰܕ݂ ܢܳܦܶܩ ܩܕ݂ܳܡ ܚܰܝܠܰܘ̈ܳܬܰܢ. ܘܥܳܒܶܕ݂ ܠܰܢ ܩܪܳܒܳܐ ܥܰܡ ܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈ܢ. ܘܳܐܡܪܺܝܢ. ܐܰܘܕܰܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܕܛܳܒ ܗ̱ܘ. ܘܰܠܥܳܠܰܡ ܛܰܝܒܽܘܬ݂ܶܗ. ܖ̈ܳܡܳܬ݂ܳܐ ܫܰܖ̈ܺܝ ܡܫܰܒ̈ܚܳܢ. ܘܛܽܘܖ̈ܶܐ ܫܰܪܺܝܘ ܕܳܝܨܺܝܢ. 24 ܘܺܝܗܽܘܕܳܐ ܐܶܬ݂ܳܐ ܠܶܗ ܠܛܽܘܪܳܐ ܕܕ݂ܰܘ̈ܩܶܐ ܕܡܰܕܒܪܳܐ ܘܰܚܙܰܘ ܘܗܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܰܓܖ̈ܰܝܗܽܘܢ ܡܺܝܬ݂ܺܝܢ. ܘܰܪܡܶܝܢ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܘܠܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܐ̱ܢܳܫ ܕܰܦܠܰܛ ܡܶܢܗܽܘܢ.25 ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܝܳܗܽܘܫܳܦܳܛ ܘܥܰܡܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܠܡܶܒܰܙ ܒܶܙܬ݂ܗܽܘܢ ܘܶܐܫܟܰܚܘ ܒܗܽܘܢ ܒܶܙܬ݂ܳܐ ܣܽܘܓ݂ܳܐܐ ܕܛܳܒ. ܘܩܶܢܝܳܢܳܐ ܘܰܦܓܽܘ̈ܕܶܐ. ܘܖ̈ܰܟܫܳܐ. ܘܡܳܐܢ̈ܶܐ ܕܪܶܓܬ݂ܳܐ. ܘܰܫܩܰܠܘ ܠܗܽܘܢ ܡܶܕܶܡ ܕܰܨܒܰܘ.26 ܘܰܗܘܳܐ ܒܳܬܰܪ ܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ. ܟܰܕ݂ ܒܰܙܘ ܒܶܙܬ݂ܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܣܰܓܺܝܐܐ ܗܘܳܬ݂ ܛܳܒ. ܘܰܒܝܰܘܡܳܐ ܕܰܐܪܒܥܳܐ ܐܶܬ݂ܟܰܢܰܫܘ ܠܰܦܩܰܥܬ݂ܳܐ ܕܒܽܘܪܟܬ݂ܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܬܰܡܳܢ ܒܰܪܶܟ݂ܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܶܬ݂ܩܪܺܝ ܫܡܳܗ̇ ܕܕܽܘܟܬܳܐ ܗܳܝ ܒܽܘܪܟܬ݂ܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܢܳܐ.27 ܘܰܗܦܰܟ݂ܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. ܘܝܳܗܽܘܫܳܦܳܛ ܒܖ̈ܺܝܫܰܝܗܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܕܳܐܬܶܝܢ ܗܘܰܘ ܓܶܝܪ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܒܚܰܕ݂ܽܘܬ݂ܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܚܰܕܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈ܗܽܘܢ.28 ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. ܒܬܶܫܒ̈ܚܳܬ݂ܳܐ. ܘܰܒܟܶܢܳܖ̈ܶܐ. ܘܰܒܩܰܖ̈ܢܳܬܳܐ ܟܦܺܝ̈ܦܳܬ݂ܳܐ ܘܰܦܫܺܝ̈ܛܳܬ݂ܳܐ. ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܠܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. 29 ܘܢܶܦܠܰܬ݂ ܕܶܚܠܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡܕ݂ܺܝ̈ܢܳܬ݂ܳܐ. ܘܥܰܠ ܡܰܠ̈ܟܘܳܬ݂ܗܶܝܢ. ܟܰܕ݂ ܫܡܰܥ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܶܬ݂ܟܰܬܰܫ ܥܰܡ ܒܥܶܠܕܒܳܒܰܘ̈ܗܝ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ.30. ܘܶܐܬܬܢܺܝܚܰܬ݂ ܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܕܝܳܗܽܘܫܳܦܳܛ ܘܰܐܢܺܝܚܶܗ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܚܕܳܖ̈ܰܘܗܝ.31 ܘܰܐܡܠܶܟ݂ ܝܳܗܽܘܫܳܦܳܛ ܥܰܠ ܝܺܗܽܘܕܳܐ. ܒܰܪ ܬܠܳܬܺܝܢ ܗܘܳܐ ܘܚܰܡܶܫ ܫܢܺܝ̈ܢ ܝܳܗܽܘܫܳܦܳܛ. ܟܰܕ݂ ܩܳܡ ܒܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܐ. ܘܥܶܣܪܺܝܢ ܘܚܰܡܶܫ ܫܢܺܝ̈ܢ. ܐܰܡܠܶܟ݂ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܘܰܫܡܳܐ ܕܶܐܡܶܗ ܥܪܽܘܒܳܐ ܒܰܪܬ݂ ܫܰܠܚܺܝ.32 ܘܗܰܠܶܟ݂ ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܐܽܘܖ̈ܚܳܬܶܗ ܕܳܐܣܳܐ ܐܰܒܽܘܗܝ. ܘܠܳܐ ܗܦܰܟ݂ ܡܶܢܗܶܝܢ ܠܡܶܥܒܰܕ݂ ܕܫܰܦܺܝܪ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ.33 ܒܰܠܚܽܘܕ݂ ܥܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܠܳܐ ܐܰܥܒܰܪ. ܥܕܰܡܳܐ ܠܗܳܫܳܐ. ܘܥܰܡܳܐ ܠܳܐ ܐܰܬ݂ܩܶܢܘ ܠܶܒܗܽܘܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܳܬ݂ܗܽܘܢ. 34 ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܦܶܬܓܳܡܰܘ̈ܗܝ ܕܝܳܗܽܘܫܳܦܳܛ ܩܰܕ݂ܡܳܝ̈ܶܐ ܘܰܐ̱ܚܖ̈ܳܝܶܐ ܗܳܐ ܗܶܢܽܘܢ ܟܬܺܝܒܺܝܢ ܒܦܶܬ݂ܓܳܡܰܘܗܝ ܕܝܳܗܽܘ ܒܰܪ ܚܰܢܢ. ܕܰܟ݂ܬ݂ܺܝܒ ܒܰܣܦܰܪ ܡܰܠܟܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ.35 ܘܒܳܬܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܬ݂ܩܰܪܰܒ ܝܳܗܽܘܫܳܦܳܛ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. ܠܘܳܬ݂ ܐܶܚܰܙܝܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܗܰܘ ܪܰܫܺܝܥܳܐ. ܕܰܐܣܓܺܝ ܠܡܶܥܒܰܕ݂ ܒܺܝܫܬܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ.36 ܘܶܐܬ݂ܩܰܪܰܒ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܠܡܶܥܒܰܕ݂ ܣܦܺܝܢ̈ܶܐ ܕܳܐܙܳܠ̱̈ܢ ܠܬܰܪܫܺܝܫ ܘܰܥܒܰܕ݂ܘ ܣܦܺܝܢ̈ܶܐ ܒܥܺܝܨܺܝܢܽܘ ܓܒܰܪ ܡܕܺܝܢܬܳܐ.37 ܘܶܐܬ݂ܢܰܒܺܝ ܐܶܠܺܝܥܳܙܳܪ ܒܰܪܕܳܕܶܗ ܒܡܶܐܪܫܳܐ ܡܕܺܝܢܬܳܐ. ܥܰܠ ܝܳܗܽܘܫܳܦܳܛ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܒܫܰܘܬܳܦܽܘܬܳܟ݂ ܕܥܰܡ ܐܶܚܰܙܝܳܐ. ܩܰܠܩܶܠ ܡܳܪܝܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܒܳܕܰܝ̈ܟ ܘܶܐܬܬܰܒܰܖ̈ܝ ܣܦܺܝܢ̈ܶܐ. ܘܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚ̈ܝ ܠܡܺܐܙܰܠ ܠܬܰܪܫܺܝܫ.   

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟܐ .

 

1 ܘܰܫܟܶܒ ܝܳܗܽܘܫܳܦܳܛ ܥܰܡ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܶܗ. ܘܶܐܬ݂ܩܒܰܪ ܠܘܳܬ݂ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܶܗ ܒܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܕܕܰܘܺܝܕ݂. ܘܩܳܡ ܒܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܐ ܝܳܗܽܘܪܳܡ ܒܪܶܗ ܒܳܬܪܶܗ.2 ܘܠܶܗ ܐܺܝܬ݂ ܗܘܳܐ ܐܰܚ̈ܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܝܳܗܽܘܫܳܦܳܛ ܘܗܳܠܶܝܢ ܫܡܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܥܰܙܰܪܝܳܐ. ܢܰܚܝܳܐܶܝܠ. ܙܟܰܪܝܳܐ ܥܰܙܰܪܝܳܐ. ܡܰܠܟܳܐܝܠ. ܫܦܰܛܝܳܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܝܳܗܽܘܫܳܦܳܛ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ.3 ܘܝܰܗܒ ܠܗܽܘܢ ܐܰܒܽܘܗܽܘܢ ܡܰܘ̈ܗܒܳܬ݂ܳܐ ܣܰܓܺܝ. ܟܶܣܦܳܐ ܘܕܰܗܒܳܐ. ܘܡܰܘ̈ܗܒܳܬ݂ܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܬ݂ܳܐ. ܘܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܥܰܫܺܝ̈ܢܳܬ݂ܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܘܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܐ ܐܶܬ݂ܝܰܗܒܰܬ݂ ܠܝܳܗܽܘܪܳܡ ܡܶܛܽܠ ܕܗܽܘܝܽܘ ܗܘܳܐ ܒܪܶܗ ܩܰܫܺܝܫܳܐ. 4 ܘܩܳܡ ܝܳܗܽܘܪܳܡ ܥܰܠ ܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܐ ܕܰܐܒܽܘܗܝ. ܘܶܐܬ݂ܓܰܢ̱ܒܰܪ. ܘܩܰܛܶܠ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܚܰܘ̈ܗܝ ܒܰܩܪܳܒܳܐ. ܘܳܐܦ ܡܶܢ ܩܰܫܺܝ̈ܫܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܩܰܛܶܠ.5 ܘܒܰܪ ܬܠܳܬܺܝܢ ܗܘܳܐ ܘܬܰܪܬܶܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ. ܟܰܕ݂ ܩܳܡ ܒܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܐ. ܘܰܬܡܳܢܶܐ ܫܢܺܝ̈ܢ ܐܰܡܠܶܟ݂ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. 6 ܘܗܰܠܶܟ݂ ܒܽܐܘܖ̈ܚܳܬ݂ܳܐ ܕܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܥܒܰܕ݂ܘ ܕܒܶܝܬ݂ ܐܳܚܳܒ ܡܶܛܽܠ ܕܚܳܬܶܗ ܕܳܐܚܳܒ ܗܘܳܬ݂ ܠܶܗ ܐܰܢܬܬ݂ܳܐ ܘܰܥܒܰܕ݂ ܕܒܺܝܫ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ.7 ܘܠܳܐ ܨܒܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܠܰܡܚܰܒܳܠܽܘ ܒܰܝܬܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ݂. ܡܶܛܽܠ ܡܰܘܡܳܬ݂ܳܐ ܕܺܝܡܳܐ ܠܕܰܘܺܝܕ݂. ܠܡܶܬܰܠ ܠܶܗ ܫܪܳܓܳܐ ܢܰܗܺܝܪܳܐ. ܘܠܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ.8 ܒܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܶܗ ܡܪܰܕ݂ܘ ܐܰܕܽܘܡܳܝ̈ܶܐ. ܡܶܢ ܬܚܶܝܬ݂ ܐܺܝܕ݂ܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. ܘܰܐܩܺܝܡܘ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܡܰܠܟܳܐ.9 ܘܰܥܒܰܪ ܝܳܗܽܘܪܳܡ ܥܰܡ ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܙܰܘܓܰܘ̈ܗܝ ܥܰܡܶܗ. ܘܰܗܘܳܐ ܕܟܰܕ݂ ܩܳܡ ܒܠܺܠܝܳܐ. ܚܪܰܒ ܠܰܐܕܽܘܡܝ̈ܶܐ. ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܕܙܰܘ̈ܓܶܐ.10 ܘܰܡܪܰܕ݂ܘ ܐܰܕܽܘܡܳܝ̈ܶܐ ܡܶܢ ܬܚܶܝܬ݂ ܐܺܝܕ݂ܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܢܳܐ ܗܳܝܕܶܝܢ ܡܪܰܕ݂ܘ ܐܰܕܽܘܡܝ̈ܶܐ ܕܝܳܬ݂ܒܺܝܢ ܒܠܶܒܢܳܐ. ܒܙܰܒܢܳܐ ܗܰܘ ܡܶܢ ܬܚܶܝܬ݂ ܐܺܝܕ݂ܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܫܒܰܩ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܳܬܶܗ.11 ܘܳܐܦ ܗܽܘ ܥܒܰܕ݂ ܥܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܒܛܽܘܪܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. ܘܚܰܡܪܳܐ ܐܰܫܩܺܝ ܠܰܢܙܺܝܖ̈ܶܝܗ̇ ܕܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܘܒܰܕܰܪ ܠܰܕ݂ܒܶܝܬ݂ ܝܺܗܽܘܕܳܐ. 12 ܘܰܐܝܬܺܝ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܡܶܢ ܦܶܬܓܳܡ̈ܶܐ ܕܺܐܠܺܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ. ܕܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ݂ ܐܰܒܽܘܟ݂. ܚܠܳܦ ܕܠܳܐ ܗܰܠܶܟ݂ܬ ܒܽܐܘܖ̈ܚܳܬܶܗ ܕܝܳܗܽܘܫܳܦܳܛ ܐܰܒܽܘܟ݂. ܘܒܽܐܘܖ̈ܚܳܬܶܗ ܕܳܐܣܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ.13 ܘܗܰܠܶܟ݂ܬ ܠܳܟ݂ ܒܽܐܘܖ̈ܚܳܬ݂ܳܐ ܕܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܰܐܛܥܺܝܬ ܠܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܘܰܠܥܳܡܽܘܖ̈ܶܝܗ̇ ܕܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. ܒܙܳܢܝܽܘܬ݂ܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܐܳܚܳܒ ܘܳܐܦ ܠܰܐܚܰܝ̈ܟ ܒܢܰܝ̈ ܐܰܒܽܘܟ݂ ܕܛܳܒܺܝܢ ܡܶܢܳܟ݂ ܩܰܛܶܠܬ.14 ܗܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܚܶܐ ܠܳܟ݂ ܡܚܽܘܬ݂ܳܐ ܪܰܒܬܳܐ. ܘܰܠܥܰܡܳܟ݂. ܘܠܰܒܢܰܝ̈ܟ ܘܢܶܫܰܝ̈ܟ. ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܢܶܟ݂ܣܰܝ̈ܟ.15 ܘܰܐܢ̱ܬ ܒܟܽܘܪܗܳܢܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ ܬܡܽܘܬ݂. ܘܰܒܬܰܫܢܺܝܩܳܐ ܪܰܒܳܐ ܬܺܐܒܰܕ݂. ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܐܝܟܳܐ ܕܢܶܦܩܽܘܢ ܡܥܰܝ̈ܟ ܡܶܢ ܟܽܘܪܗܳܢܳܟ݂ ܘܰܫܢܺܝ̈ܢ ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܢ ܒܬܰܫܢܺܝܩܳܐ ܬܶܦܶܠ.16 ܘܰܢܥܺܝܪ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܝܳܗܽܘܪܳܡ ܪܽܘܚܳܐ ܕܰܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ. ܘܰܕ݂ܥܰܖ̈ܒܳܝܶܐ ܕܰܫܪܶܝܢ ܒܶܝܬ݂ ܗܶܢ̈ܕܘܳܝܶܐ.17 ܘܢܶܣܩܽܘܢ ܥܰܠ ܝܺܗܽܘܕܳܐ. ܘܢܶܚܪܒܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܢܰܗܦܟ݂ܽܘܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܫܒܺܝܬ݂ܳܐ ܕܶܐܫܬܰܟ݂ܚܰܬ݂ ܠܒܶܝܬ݂ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܳܐܦ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܘܢܶܫܰܘ̈ܗܝ ܘܠܳܐ ܢܶܫܬܒܶܩ ܠܶܗ ܒܪܳܐ ܕܶܟܪܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܐܶܚܰܙܝܳܐ ܒܪܶܗ ܙܥܽܘܪܳܐ.18 ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܟܽܠܗܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ. ܡܚܽܘܬ݂ܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܒܰܡܥܰܘ̈ܗܝ ܘܰܒܟ݂ܽܘܪܗܳܢܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ ܢܡܽܘܬ݂ ܘܳܐܣܝܽܘܬ݂ܳܐ ܠܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܶܗ.19 ܘܰܗܘܳܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ. ܟܰܕ݂ ܫܶܠܡܰܬ݂ ܡܶܠܬܶܗ ܕܰܢܒܺܝܳܐ. ܠܰܫܢܺܝ̈ܢ ܬܰܪܬܶܝܢ. ܢܦܰܩܘ ܡܥܰܘ̈ܗܝ ܡܶܢ ܟܽܘܪܗܳܢܶܗ. ܘܡܺܝܬ݂ ܒܟ݂ܽܘܪܗܳܢܳܐ ܒܺܝܫܳܐ. ܘܠܳܐ ܥܒܰܕ݂ ܠܶܗ ܐܺܝܩܳܪܳܐ ܥܰܡܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܥܒܰܕ݂ܘ ܠܰܐܒܳܗ̈ܳܬܶܗ.20 ܒܰܪ ܬܠܳܬܺܝܢ ܗܘܳܐ ܘܬܰܪܬܶܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ. ܟܰܕ݂ ܩܳܡ ܒܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܐ. ܘܰܬܡܳܢܶܐ ܫܢܺܝ̈ܢ ܐܰܡܠܶܟ݂ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܘܶܐܙܰܠ ܕܠܳܐ ܪܶܓܬ݂ܳܐ. ܘܶܐܬ݂ܩܒܰܪ ܒܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܕܕܰܘܺܝܕ݂ ܐܰܒܽܘܗܝ. ܘܠܳܐ ܒܰܩܒܽܘܪܬܳܐ ܕܡܰܠ̈ܟܶܐ.   

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟܒ .

 

1 ܘܰܐܡܠܶܟ݂ܘ ܥܳܡܽܘܖ̈ܶܝܗ̇ ܕܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܠܶܐܚܰܙܝܳܐ ܒܪܶܗ ܙܥܽܘܪܳܐ ܒܳܬܪܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܩܰܕ݂ܡܳܝ̈ܶܐ ܚܪܰܒ ܐܶܢܽܘܢ ܓܰܝܣܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬ݂ܰܘ ܥܰܖ̈ܒܳܝܶܐ. ܘܰܚܪܰܒܘ ܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܰܐܡܠܶܟ݂ ܐܶܚܰܙܝܳܐ ܒܰܪ ܝܳܗܽܘܪܳܡ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ.2 ܒܰܪ ܥܶܣܪܺܝܢ ܘܬܰܪܬܶܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܗܘܳܐ ܐܶܚܰܙܝܳܐ. ܟܰܕ݂ ܩܳܡ ܒܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܐ ܘܫܰܢ̱ܬܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܐܰܡ̣ܠܶܟ݂ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܘܰܫܡܳܐ ܕܶܐܡܶܗ ܥܬܰܠܝܳܐ ܒܰܪܬ݂ ܥܰܡܪܺܝ.3 ܘܗܰܠܶܟ݂ ܒܽܐܘܖ̈ܚܳܬ݂ܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܐܳܚܳܒ. ܡܶܛܽܠ ܕܒܰܪ ܚܳܬܶܗ ܗܘܳܐ ܕܳܐܚܳܒ.4 ܘܳܐܦ ܗܽܘ ܐܰܣܓܺܝ ܠܡܶܚܛܳܐ ܘܰܥܒܰܕ݂ ܒܺܝܫܬܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܐܰܝܟ݂ ܒܰܝܬܶܗ ܕܳܐܚܳܒ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܶܢܽܘܢ ܗܘܰܘ ܠܶܗ ܡܳܠܽܘܟ̈ܶܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܡܺܝܬ݂ ܐܰܒܽܘܗܝ ܠܰܡܚܰܒܳܠܽܘܬܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܡܶܠܟܗܽܘܢ ܡܗܰܠܶܟ݂ ܗܘܳܐ.5 ܘܶܐܙܰܠ ܥܰܡ ܝܽܘܪܳܡ ܒܰܪ ܐܳܚܳܒ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܠܡܶܥܒܰܕ݂ ܩܪܳܒܳܐ ܥܰܡ ܚܙܳܐܶܝܠ ܡܰܠܟܳܐ ܕܰܐܕܽܘܡ ܒܪܳܡܰܬ݂ ܓܶܠܥܳܕ݂ ܘܰܡܚܰܘ ܐܰܕܽܘܡܳܝ̈ܶܐ ܠܝܽܘܪܳܡ.6 ܘܰܗܦܰܟ݂ ܠܡܶܬ݂ܐܰܣܳܝܽܘ ܒܺܐܝܙܰܪܥܺܝܠ ܡܶܢ ܡܚܽܘܬ݂ܳܐ ܕܰܡܚܰܐܗܝ ܒܪܳܡܬ݂ܳܐ. ܟܰܕ݂ ܡܶܬ݂ܟܰܬܰܫ ܥܰܡ ܚܙܳܐܶܝܠ ܡܰܠܟܳܐ ܕܰܐܕܽܘܡ. ܘܶܐܚܰܙܝܳܐ ܢܚܶܬ݂ ܠܡܶܚܙܳܐ ܠܝܽܘܪܳܡ ܒܪܶܗ ܕܳܐܚܳܒ ܒܺܐܝܙܰܪܥܺܝܠ.7 ܘܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܗܦܺܝܟ݂ܬܳܐ ܕܶܐܚܰܙܝܳܐ. ܠܡܶܐܬ݂ܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܝܽܘܪܳܡ ܘܟܰܕ݂ ܐܶܬ݂ܳܐ. ܢܦܰܩ ܥܰܡ ܝܽܘܪܳܡ ܠܘܳܬ݂ ܝܳܗܽܘ ܒܰܪ ܝܰܡܫܺܝ. ܕܶܐܬ݂ܡܫܰܚ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܠܡܰܘܒܳܕܽܘ ܒܰܝܬܶܗ ܕܳܐܚܳܒ.8 ܗܳܝܕܶܝܢ ܟܰܕ݂ ܕܳܢ ܝܳܗܽܘ ܥܰܡ ܕܒܶܝܬ݂ ܐܳܚܳܒ. ܐܶܫܟܰܚ ܠܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. ܘܰܒܢܰܝ̈ ܐܰܚܰܘ̈ܗܝ ܕܶܐܚܰܙܝܳܐ. ܕܰܡܫܰܡܫܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܶܐܚܰܙܝܳܐ ܘܩܰܛܶܠ ܐܶܢܽܘܢ.9 ܘܰܒܥܳܐ ܠܶܐܚܰܙܝܳܐ. ܘܰܐܚܕܶܗ ܘܗܽܘ ܛܫܶܐ ܗܘܳܐ ܒܫܳܡܪܺܝܢ. ܘܰܐܝܬܝܶܗ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܘܩܰܛܠܶܗ ܘܩܰܒܪܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܡܰܪ ܕܒܰܪ ܝܳܗܽܘܫܳܦܳܛ ܗܽܘ. ܗܰܘ ܕܨܰܠܺܝ ܠܡܳܪܝܳܐ ܒܟܽܠܶܗ ܠܶܒܶܗ. ܘܠܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܗܘܳܐ ܠܒܶܝܬ݂ ܐܶܚܰܙܝܳܐ. ܠܰܡܥܰܕܳܪܽܘ ܚܰܝܠܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܐ.10 ܘܰܥܬܰܠܝܳܐ ܐܶܡܶܗ ܕܶܐܚܰܙܝܳܐ. ܚܙܳܬ݂ ܕܡܺܝܬ݂ ܒܪܳܗ̇. ܘܩܳܡܰܬ݂ ܘܰܐܘܒܕܰܬ݂ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܡܰܠܟܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܺܗܽܘܕܳܐ.11 ܘܕܶܒܪܰܬ݂ ܝܳܗܽܘܫܒܰܥ ܒܰܪܬܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ. ܠܝܽܘܐܳܫ ܒܰܪ ܐܶܚܰܙܝܳܐ. ܘܰܓܢܰܒܬܶܗ ܡܶܢ ܓܰܘ ܒܢܰܝ̈ ܡܰܠܟܳܐ. ܕܡܶܬ݂ܩܰܛܠܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܘܛܰܫܝܰܬܶܗ ܘܰܠܡܰܝܢܰܩܬܶܗ ܒܩܰܝܛܽܘܢܳܐ ܕܡܰܫܟܒܳܗ̇. ܘܛܰܫܝܰܬܶܗ ܝܳܗܽܘܫܒܰܥ ܒܰܪܬ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܝܽܘܪܳܡ. ܐܰܢ̱ܬܬܶܗ ܕܝܽܘܝܳܕ݂ܳܥ ܟܳܗܢܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܺܝ ܗܘܳܬ݂ ܚܳܬܶܗ ܕܶܐܚܰܙܝܳܐ. ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܥܬܰܠܝܳܐ. ܘܠܳܐ ܩܰܛܠܽܘܗܝ.12 ܘܰܗܘܳܐ ܛܫܶܐ ܥܰܡܳܗ̇ ܒܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܫܶܬ݂ ܫܢܺܝ̈ܢ ܘܰܥܬܰܠܝܳܐ ܐܰܡܠܟܰܬ݂ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ.   

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟܓ .

 

1 ܒܫܰܢ̱ܬܳܐ ܫܒܺܝܥܳܝܬܳܐ. ܐܶܬ݂ܓܰܢ̱ܒܰܪ ܝܽܘܝܳܕ݂ܳܥ. ܘܰܕ݂ܒܰܪ ܠܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܕܡܰܐܘ̈ܳܬ݂ܳܐ. ܠܥܰܙܰܪܝܳܐ ܒܰܪ ܝܰܪܚܽܘܡ. ܘܠܺܐܝܫܶܡܥܺܝܠ ܒܰܪ ܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܘܰܠܥܰܙܰܪܝܳܐ ܒܰܪ ܥܽܘܒܺܝܕ݂. ܘܠܰܫܡܰܥܝܳܐ ܒܰܪ ܥܰܕܽܘ. ܘܠܶܐܠܺܝܫܳܦܳܛ ܒܰܪ ܙܰܟ݂ܪܺܝ.2 ܘܥ̣ܰܠܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܒܡܰܘܡܳܬ݂ܳܐ. ܕܢܶܬ݂ܟܰܪܟܽܘܢ ܒܺܝܗܽܘܕܳܐ. ܘܟܰܢܶܫܘ ܐܶܢܽܘܢ ܠܠܶܘ̈ܳܝܶܐ. ܡܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. ܘܪܺܝܫܳܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܳܬ݂ܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. 3 ܘܺܝܡܰܘ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܒܡܰܘܡܳܬ݂ܳܐ. ܒܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܗܳܐ ܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ. ܗܽܘ ܢܩܽܘܡ ܥܠܰܝܟܽܘܢ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܡܰܠܶܠ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܥܰܒܕܶܗ.4 ܗܳܢܳܐ ܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ ܬܶܥܒܕ݂ܽܘܢ. ܦܶܠܓܳܐ ܡܶܢܟܽܘܢ ܒܡܰܥ̈ܠܰܝ ܫܰܒܬ݂ܳܐ ܕܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܰܕ݂ܠܶܘ̈ܳܝܶܐ. ܘܰܕ݂ܢܳܛܖ̈ܰܝ ܬܰܖ̈ܥܶܐ.5 ܘܬ݂ܽܘܠܬܳܐ ܒܶܝܬ݂ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܬ݂ܽܘܠܬܳܐ ܒܬܰܪܥܳܐ ܕܛܰܒܳܚ̈ܶܐ ܘܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܢܳܛܪܺܝܢ ܒܕ݂ܳܪܬܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܡܳܪܝܳܐ.6 ܘܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܐ̱ܢܳܫ ܥܳܐܶܠ ܠܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܠܶܘ̈ܳܝܶܐ ܗܶܢܽܘܢ ܢܶܥܠܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܩܰܕܺܝܫܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܢܳܛܪܺܝܢ ܡܰܛܰܪܬܳܐ ܕܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ.7 ܘܢܶܩܦܽܘܢ ܠܶܘ̈ܳܝܶܐ ܠܡܰܠܟܳܐ. ܟܰܕ݂ ܚܕ݂ܺܝܪܺܝܢ ܠܶܗ. ܓܒܰܪ ܘܡܳܐܢܰܝ̈ ܙܰܝܢܶܗ ܒܺܐܝܕܶܗ. ܘܰܕ݂ܢܶܥܽܘܠ ܠܒܰܝܬܳܐ ܓܰܘܳܝܳܐ. ܢܡܽܘܬ݂ ܘܰܗܘܰܘ ܠܘܳܬ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܒܡܰܥܠܶܗ ܘܰܒܡܰܦܩܶܗ.8 ܘܰܥܒܰܕ݂ܘ ܠܶܘ̈ܳܝܶܐ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܺܗܽܘܕܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܦܰܩܶܕ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܝܽܘܝܳܕ݂ܳܥ ܟܳܗܢܳܐ. ܘܰܕ݂ܒܰܪ ܓܰܒܪܳܐ ܠܚܰܒܪܶܗ. ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܢܳܛܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܡܰܥ̈ܠܰܝ ܫܰܒܬ݂ܳܐ. ܥܰܡ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܢܳܛܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܡܰܦܩܰܝ̈ ܫܰܒܬ݂ܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܫܳܪܶܐ ܗܘܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܝܽܘܝܳܕ݂ܳܥ ܟܳܗܢܳܐ ܡܶܢ ܡܰܛܰܪܬܗܽܘܢ.9 ܘܝܰܗܒ ܝܽܘܝܳܕ݂ܳܥ ܟܳܗܢܳܐ ܠܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܕܡܰܐܘ̈ܳܬ݂ܳܐ. ܖ̈ܽܘܡܚܶܐ ܘܣܰܟܖ̈ܶܐ. ܘܫܳܠ̈ܛܶܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܕܰܘܺܝܕ݂. ܕܺܐܝܬ݂ ܗܘܳܐ ܒܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ.10 ܘܩܳܡ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ. ܓܒܰܪ ܠܓܰܒܶܗ ܕܒܰܝܬܳܐ ܕܣܶܡܳܠܳܐ ܠܡܰܕ݂ܒܚܳܐ ܘܰܠܒܰܝܬܳܐ. ܘܚܰܕ݂ܪܽܘܗܝ ܠܡܰܠܟܳܐ.11 ܘܰܐܦܶܩܘ ܠܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܝܰܗܒܘ ܒܪܺܝܫܶܗ ܬܳܓܳܐ ܘܚܽܘܕ݂ܪܳܐ. ܘܰܐܩܺܝܡܽܘܗܝ ܒܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܐ. ܘܡܰܫܚܽܘܗܝ ܝܽܘܝܳܕ݂ܳܥ ܘܰܒܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܢܺܚܶܐ ܡܰܠܟܳܐ.12 ܘܫܶܡܥܰܬ݂ ܥܬ݂ܰܠܝܳܐ ܩܳܠܳܐ ܕܥܰܡܳܐ ܕܚܳܕܶܐ. ܘܰܡܫܰܒܚܺܝܢ ܠܡܰܠܟܳܐ. ܘܶܐܬ݂ܳܬ݂ ܠܘܳܬ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܠܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ.13 ܘܚܳܙܝܳܐ. ܘܗܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܩܳܐܶܡ ܥܰܠ ܐܶܣܛܽܘܢܳܐ. ܐܰܝܟ݂ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܡܰܠ̈ܟܶܐ. ܘܩܰܖ̈ܢܳܬܳܐ ܟܦܺܝ̈ܦܳܬ݂ܳܐ ܘܰܦܫܺܝ̈ܛܳܬ݂ܳܐ. ܩܳܖ̈ܝܳܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܚܳܕܶܝܢ. ܘܰܡܝܰܒܒܺܝܢ ܒܩܰܖ̈ܢܳܬܳܐ. ܘܰܡܫܰܒܚܺܝܢ ܒܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ ܘܣܰܕܩܰܬ݂ ܥܬܰܠܝܳܐ ܢܰܚ̈ܬܶܝܗ̇. ܘܳܐܡܪܳܐ. ܟܰܕܳܒܽܘܬ݂ܳܐ. ܟܰܕܳܒܽܘܬ݂ܳܐ.14 ܘܰܦܩܰܕ݂ ܝܽܘܝܳܕ݂ܳܥ ܟܳܗܢܳܐ ܠܪܰܒܝ ܡܰܐܘ̈ܳܬ݂ܳܐ. ܕܫܰܠܺܝܛܺܝܢ ܥܰܠ ܚܰܝܠܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܐܰܦܩܽܘܗ̇ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܣܶܕ݂ܖ̈ܶܐ. ܘܡܰܢ ܕܥܳܐܶܠ ܒܳܬ݂ܪܳܗ̇. ܢܶܬ݂ܩܛܶܠ ܒܚܰܪܒܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܡܰܪ ܟܳܗܢܳܐ. ܠܳܐ ܒܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ.15 ܘܰܥܒܰܕ݂ܘ ܠܳܗ̇ ܕܽܘܟܬܳܐ. ܘܥܶܠܰܬ݂ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܡܰܥܠܳܢܳܐ ܕܖ̈ܰܟܫܳܐ. ܘܡܺܝܬܰܬ݂ ܬܰܡܳܢ.16 ܘܺܝܡܳܐ ܝܽܘܝܳܕ݂ܳܥ ܒܡܰܘܡܳܬ݂ܳܐ ܒܰܝܢܰܘ̈ܗܝ ܠܒܶܝܬ݂ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ. ܘܒܶܝܬ݂ ܡܰܠܟܳܐ. ܠܡܶܗܘܳܐ ܥܰܡܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ.17 ܘܥ̣ܰܠܘ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܠܒܶܝܬ݂ ܒܰܥܠܳܐ. ܘܥܰܩܪܽܘܗܝ ܘܰܥܠܰܘ̈ܳܬ݂ܶܗ ܬܰܒܰܪܘ ܫܰܦܺܝܪ ܘܨܰܠܡܰܘ̈ܗܝ ܕܰܩܶܩܘ ܘܟܽܘܡܪܳܐ ܕܒܰܥܠܳܐ ܩܰܛܠܽܘܗܝ ܩܕ݂ܳܡ ܡܰܕ݂ܒܚܳܐ.18 ܘܰܥܒܰܕ݂ ܝܽܘܝܳܕ݂ܳܥ ܫܰܠܺܝܛܳܢ̈ܶܐ ܒܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܠܶܘ̈ܳܝܶܐ ܕܦܰܠܶܓ ܕܰܘܺܝܕ݂. ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܢܳܛܽܘܖ̈ܶܐ ܥܰܠ ܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܠܡܰܣܳܩܽܘ ܥܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ. ܐܰܝܟ݂ ܕܰܟ݂ܬ݂ܺܝܒ ܒܽܐܘܪܳܝܬܶܗ ܕܡܽܘܫܶܐ. ܒܚܰܕ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܘܰܒܬܶܫܒ̈ܚܳܬ݂ܳܐ ܥܰܠ ܐܺܝܕܰܘ̈ܗܝ ܕܕܰܘܺܝܕ݂.19 ܘܰܢܩܽܘܡܽܘܢ ܢܳܛܖ̈ܰܝ ܬܰܖ̈ܥܶܐ ܥܰܠ ܬܰܖ̈ܥܶܐ ܕܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܕܠܳܐ ܢܶܥܠܽܘܢ ܠܬܰܡܳܢ ܡܣܰܝ̈ܒܶܐ. 20 ܘܰܢܣܰܒܘ ܖ̈ܺܝܫܰܝ ܡܰܐܘ̈ܳܬ݂ܳܐ. ܫܰܠܺܝ̈ܛܶܐ ܕܥܰܡܳܐ. ܘܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܒܓܰܘ ܬܰܪܥܳܐ ܥܰܠ ܟܽܘܪܣܝܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܐ.21 ܘܚܳܕܶܝܢ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܘܰܒܩܰܖ̈ܢܳܬܳܐ ܡܫܰܒܚܺܝܢ. ܘܠܰܥܬܰܠܝܳܐ ܩܛܰܠܘ ܒܚܰܪܒܳܐ.   

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟܕ.

 

1 ܒܰܪ ܫܒܰܥ ܫܢܺܝ̈ܢ ܝܽܘܐܳܫ ܟܰܕ݂ ܩܳܡ ܒܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܐ. ܘܰܐܪܒܥܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܐܰܡܠܶܟ݂ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܘܰܫܡܳܗ̇ ܕܶܐܡܶܗ ܨܰܘܒܳܐ. ܡܶܢ ܒܰܪ ܫܒܰܥ ܡܕܺܝܢܬܳܐ.2 ܘܰܥܒܰܕ݂ ܝܽܘܐܳܫ ܕܫܰܦܺܝܪ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܟܽܠ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܕܚܰܝܰܘ̈ܗܝ ܕܝܽܘܝܳܕ݂ܳܥ ܟܳܗܢܳܐ.3 ܘܰܢܣܰܒ ܠܶܗ ܝܽܘܝܳܕ݂ܳܥ ܢܶܫ̈ܶܐ ܬܰܪܬܶܝܢ. ܘܰܐܘܠܶܕ ܠܶܗ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܘܰܒܢ̈ܳܬ݂ܳܐ.4 ܘܰܗܘܳܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܗܳܠܶܝܢ. ܗܘܳܐ ܠܶܒܶܗ ܥܰܡ ܝܽܘܐܳܫ ܒܐ̱ܪܳܙܳܐ. ܠܰܡܚܰܕܳܬ݂ܽܘ ܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܠܡܶܒܕܰܩ ܒܶܗ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܡܶܬ݂ܒܥܶܐ.5 ܘܟܰܢܶܫ ܝܽܘܝܳܕ݂ܳܥ ܟܳܗܢܳܐ. ܠܟܳܗ̈ܢܶܐ. ܘܰܠܠܶܘ̈ܳܝܶܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܦܽܘܩܘ ܠܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܺܗܽܘܕܳܐ. ܘܟܰܢܶܫܘ ܡܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܟܶܣܦܳܐ ܘܕܰܗܒܳܐ ܘܰܒܕ݂ܽܘܩܘ ܒܰܝܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܟܽܘܢ. ܐܰܝܟ݂ ܕܟܽܠ ܫܢܳܐ ܒܰܫܢܳܐ ܘܰܐܢ̱ܬܽܘܢ ܬܶܣܬܰܪܗܒܽܘܢ ܠܰܡܡܰܠܳܝܽܘ.6 ܘܰܩܪܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܠܝܽܘܝܳܕ݂ܳܥ ܩܰܫܺܝܫܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܠܳܐ ܬܳܒܰܥ ܐܰܢ̱ܬ ܠܠܶܘ̈ܳܝܶܐ. ܕܢܺܐܙܽܠܘܢ ܘܢܰܝܬܽܘܢ ܡܶܢ ܝܺܗܽܘܕܳܐ. ܘܡܶܢ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ. ܡܰܘܗ̈ܒܳܬ݂ܳܐ ܕܡܽܘܫܶܐ ܥܰܒܕܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܟܰܢܶܫܘ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܠܡܰܫܟܢܳܐ ܕܥܺܐܕ݂ܳܐ.7 ܘܰܥܬܰܠܝܳܐ ܡܰܠܦܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܒܥܺܝܢ ܥܰܘܠܳܐ ܘܬܶܪܥܰܬ݂ ܠܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܳܐܦ ܠܟܽܠ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܕܺܐܝܬ݂ ܗܘܰܘ ܒܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܥܶܒܕܰܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܕܳܚܠܰܝ̈ ܦܬܰܟ݂ܖ̈ܶܐ.8 ܘܶܐܡܰܪ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܰܥܒܰܕ݂ܘ ܩܺܐܒܽܘܬܳܐ ܚܕ݂ܳܐ. ܘܣܳܡܽܘܗ̇ ܒܬܰܪܥܳܐ ܕܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܠܒܰܪ.9 ܘܝܰܗܒܘ ܩܳܠܳܐ ܒܺܝܗܽܘܕܳܐ. ܘܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. ܕܢܰܝܬܽܘܢ ܠܡܳܪܝܳܐ ܡܢܳܬ݂ܳܐ ܕܡܽܘܫܶܐ ܥܰܒܕܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܕܦܰܩܶܕ݂ ܒܡܰܕܒܪܳܐ.10 ܘܰܚܕ݂ܺܝܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ. ܘܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ. ܘܰܐܝܬܺܝܘ ܘܰܥܒܰܕ݂ܘ ܩܺܐܒܽܘܬܳܐ ܚܕ݂ܳܐ. ܘܣܳܡܽܘܗ̇ ܘܰܐܪܡܺܝܘ ܥܕܰܡܳܐ ܕܰܡܠܳܬ݂.11 ܘܟܰܕ݂ ܚܙܰܘ ܕܰܣܓܺܝ ܟܶܣܦܳܐ ܒܳܗ̇ ܒܩܺܐܒܽܘܬܳܐ ܥܰܠ ܣܳܦܪܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ. ܘܪܰܒ ܒܰܝܬܶܗ ܕܟܳܗܢܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܘܰܡܢܰܘ. ܘܨܰܪܘ. ܟܶܣܦܳܐ.12 ܘܝܰܗܒܽܘܗܝ ܠܥܳܒܕ݂ܰܝ̈ ܥܒܺܝ̈ܕ݂ܳܬܳܐ ܕܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܗܘܰܘ ܐܳܓܪܺܝܢ ܠܗܽܘܢ ܦܳܣܽܘ̈ܠܶܐ ܘܢܰܓܳܖ̈ܶܐ. ܘܒܳܕ݂ܩܺܝܢ ܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܳܐܦ ܥܳܒܕ݂ܰܝ̈ ܦܰܪܙܠܳܐ ܘܰܢܚܳܫܳܐ. ܠܡܶܒܕܰܩ ܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. 15 ܘܩܰܫ ܝܽܘܝܳܕ݂ܳܥ ܘܰܣܒܰܥ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܶܗ. ܘܡܺܝܬ݂ ܒܰܪ ܡܳܐܐ ܘܰܬܠܳܬܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ. 16 ܘܩܰܒܪܽܘܗܝ ܒܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܕܕܰܘܺܝܕ݂ ܒܰܩܒܽܘܪܬܳܐ ܕܡܰܠ̈ܟܶܐ ܘܶܐܡܰܪ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܢܶܬ݂ܦܪܰܥ ܡܰܢ ܕܥܳܒܶܕ݂ ܛܳܒܬ݂ܳܐ ܒܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܘܳܐܦ ܥܰܡ ܒܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܰܖ̈ܗܳܛܶܐ ܪܰܘܖ̈ܒܶܐ ܪܗܶܛ. 17 ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܡܺܝܬ݂ ܝܽܘܝܳܕ݂ܳܥ. ܐܶܬ݂ܰܘ ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. ܘܰܣܓܶܕ݂ܘ ܠܡܰܠܟܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܫܡܰܥ ܐܶܢܽܘܢ. 18 ܘܰܫܒܰܩܘ ܠܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܰܐܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܶܐܙܰܠܘ ܦܠܰܚܘ ܠܨܰܠ̈ܡܶܐ ܘܠܰܦܬܰܟ݂ܖ̈ܶܐ. ܘܰܗܘܳܐ ܪܽܘܓܙܳܐ ܥܰܠ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܥܰܠ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ. ܥܰܠ ܕܰܚܛܰܘ ܚܛܺܝܬ݂ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ. 19 ܘܫܰܕܰܪ ܠܘܳܬ݂ܗܽܘܢ ܒܝܰܕ݂ ܢܒܺܝ̈ܶܐ. ܠܡܰܗܦܳܟܽܘ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܐܽܘܖ̈ܚܳܬ݂ܗܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܫܡܰܥܘ ܘܰܐܣܗܶܕ݂ ܒܗܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܩܰܒܶܠܘ. 20 ܘܪܽܘܚܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܶܒܫܰܬ݂ ܠܰܙܟܰܪܝܳܐ ܒܰܪ ܝܽܘܝܳܕ݂ܳܥ ܟܳܗܢܳܐ. ܘܰܣܠܶܩ ܘܩܳܡ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܥܰܡܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. ܠܡܳܢܳܐ ܥܒܰܪܬܽܘܢ ܥܰܠ ܦܽܘܩܕܳܢܰܘ̈ܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܠܳܐ ܬܰܟ݂ܫܪܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܫܒܰܩܬܽܘܢ ܐܽܘܪܚܝ. ܘܳܐܦ ܐܶܢܳܐ ܫܳܒܶܩ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܽܘܢ.21 ܘܰܡܪܰܕ݂ܘ ܥܠܰܘܗܝ ܘܪܰܓܡܽܘܗܝ ܒܟܺܐܦ̈ܶܐ ܒܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ. ܒܕ݂ܳܪܬܳܐ ܕܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ.22 ܘܠܳܐ ܐܰܪܓܶܫ ܝܽܘܐܳܫ ܡܰܠܟܳܐ. ܛܰܝ̈ܒܘܳܬ݂ܳܐ ܕܰܥܒܰܕ݂ ܒܶܗ ܝܽܘܝܳܕ݂ܳܥ ܟܳܗܢܳܐ ܐܰܒܽܘܗܝ. ܘܩܰܛܶܠ ܠܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܡܶܢ ܒܳܬܪܶܗ. ܘܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܟܰܕ݂ ܡܶܬ݂ܩܰܛܠܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܐܳܡܪܺܝܢ. ܢܶܚܙܶܐ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܢܶܬ݂ܒܰܥ. 23 ܘܰܗܘܳܐ ܠܚܰܪܬ݂ܳܗ̇ ܕܫܰܢ̱ܬܳܐ. ܣܠܶܩ ܥܠܰܘܗܝ ܚܰܝܠܳܐ ܕܰܐܕܽܘܡ. ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܥܰܠ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܘܥܰܠ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ. ܘܚܰܒܶܠܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܪܰܘܖ̈ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܥܰܡܳܐ. ܘܟܽܠ ܫܒܺܝܬ݂ܗܽܘܢ ܫܰܕܰܪܘ ܠܡܰܠܟܳܐ ܕܕܰܪܡܣܽܘܩ.24 ܡܶܛܽܠ ܕܰܙܥܽܘܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܕܶܐܬ݂ܰܘ ܥܰܡ ܚܰܝܠܳܐ ܕܰܐܕܽܘܡ. ܘܡܳܪܝܳܐ ܐܰܫܠܶܡ ܠܗܽܘܢ ܚܰܝܠܳܐ ܕܣܰܓܺܝ ܛܳܒ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܫܒܰܩܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܳܬ݂ܗܽܘܢ ܘܰܠܡܶܕܶܡ ܕܰܥܒܰܕ݂ ܝܽܘܐܳܫ. ܐܰܣܠܝܽܘܗܝ ܕܰܝܳܢ̈ܶܐ. ܟܰܕ݂ ܐܶܙܰܠܘ ܠܗܽܘܢ ܡܶܢ ܠܘܳܬ݂ܶܗ.25 ܡܶܛܽܠ ܕܫܰܒܩܽܘܗܝ ܗܘܰܘ ܒܟܽܘܖ̈ܗܳܢܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ. ܘܶܐܬ݂ܢܟܶܠܘ ܥܠܰܘܗܝ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ. ܒܰܕ݂ܡܳܐ ܕܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܝܽܘܝܳܕ݂ܳܥ ܟܳܗܢܳܐ. ܘܩܰܛܠܽܘܗܝ ܥܰܠ ܥܰܪܣܶܗ. ܘܡܺܝܬ݂ ܘܩܰܒܪܽܘܗܝ ܒܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܕܕܰܘܺܝܕ݂ ܐܰܒܽܘܗܝ. ܘܠܳܐ ܩܰܒܪܽܘܗܝ ܒܰܩܒܽܘܪܬܳܐ ܕܡܰܠ̈ܟܶܐ.26 ܘܗܳܠܶܝܢ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܕܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܕܶܐܬ݂ܢܟܶܠܘ ܥܠܰܘܗܝ. ܙܰܟܽܘܪ ܒܰܪ ܫܶܡܥܰܬ݂ ܥܰܡܽܘܢܳܝܬܳܐ. ܘܝܳܗܽܘܙܳܒܳܪ ܒܰܪ ܢܛܽܘܪܽܘܬ݂ ܡܽܘܐܳܒܳܝܬܳܐ. ܘܰܒܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܣܽܘܓ݂ܳܐܐ ܕܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܕܶܐܬ݂ܢܟܶܠܘ ܥܠܰܘܗܝ.27 ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܰܥܒܰܕ݂ ܒܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܗܳܐ ܗܶܢܽܘܢ ܟܬܺܝܒܺܝܢ ܥܰܠ ܡܰܕ݂ܪܳܫܳܐ ܕܰܣܦܰܪ ܡܰܠ̈ܟܶܐ. ܘܰܐܡܠܶܟ݂ ܐܳܡܽܘܨܺܝܳܐ ܒܪܶܗ ܒܳܬܪܶܗ.   

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟܗ .

 

1 ܒܰܪ ܥܶܣܪܺܝܢ ܗܘܳܐ ܘܚܰܡܶܫ ܫܢܺܝ̈ܢ ܐܰܡܽܘܨܺܝܳܐ. ܟܰܕ݂ ܩܳܡ ܒܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܐ. ܘܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܬ݂ܫܰܥ ܫܢܺܝ̈ܢ ܐܰܡܠܶܟ݂ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܘܰܫܡܳܐ ܕܶܐܡܶܗ ܝܳܗܽܘܥܰܕܳܢ ܡܶܢ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ.2 ܘܰܥܒܰܕ݂ ܕܫܰܦܺܝܪ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܒܰܠܚܽܘܕ݂ ܠܳܐ ܒܠܶܒܳܐ ܫܰܠܡܳܐ. 3 ܘܰܗܘܳܐ ܕܟܰܕ݂ ܥܶܫܢܰܬ݂ ܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܐ ܒܺܐܝܕܶܗ. ܩܰܛܶܠ ܠܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܕܰܩܛܰܠܘ ܠܡܰܠܟܳܐ ܐܰܒܽܘܗܝ.4 ܘܠܰܒܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܩܳܛܽܘ̈ܠܶܐ ܠܳܐ ܩܰܛܶܠ ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܟܬ݂ܺܝܒ ܒܣܶܦܪܳܐ ܕܢܳܡܽܘܣܶܗ ܕܡܽܘܫܶܐ. ܕܦܰܩܶܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ. ܕܠܳܐ ܢܡܽܘܬ݂ܽܘܢ ܐܰܒܳܗ̈ܶܐ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܘܰܒܢܰܝ̈ܳܐ ܠܳܐ ܢܡܽܘܬ݂ܽܘܢ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܐܰܒܳܗ̈ܶܐ. ܐ̱ܢܳܫ ܒܰܚܛܳܗܰܘ̈ܗܝ ܢܡܽܘܬ݂.5 ܘܟܰܢܶܫ ܐܰܡܽܘܨܺܝܳܐ ܠܰܕ݂ܒܶܝܬ݂ ܝܺܗܽܘܕܳܐ. ܘܰܐܩܺܝܡ ܐܶܢܽܘܢ ܠܒܶܝܬ݂ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܠܪܰܘܖ̈ܒܳܢܰܝ ܐܰܠܦ̈ܶܐ. ܘܰܠܪܰܘܖ̈ܒܳܢܰܝ ܡܰܐܘ̈ܳܬ݂ܳܐ. ܘܰܠܟܽܠܶܗ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܘܒܶܢܝܳܡܶܝܢ. ܘܰܡܢܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܒܰܪ ܥܶܣܪܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܘܰܠܥܶܠ. ܘܶܐܫܟܰܚ ܐܶܢܽܘܢ ܬܠܳܬܡܳܐܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܓܰܒܖ̈ܶܐ. ܥܠܰܝ̈ܡܶܐ ܢܳܦܩܰܝ̈ ܠܰܩܪܳܒܳܐ. ܫܳܡܛܰܝ̈ ܣܰܝ̈ܦܶܐ. ܘܰܐܚܺܝ̈ܕܰܝ ܣܰܟܖ̈ܶܐ.6ܘܶܐܓܰܪ ܡܶܢ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܡܳܐܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܰܝ ܚܰܝܠܳܐ. ܒܰܡܳܐܐ ܟܰܟܖ̈ܺܝܢ ܟܶܣܦܳܐ. 7 ܘܰܢܒܺܝܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܶܬ݂ܳܐ ܠܘܳܬ݂ܶܗ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܡܰܠܟܳܐ. ܠܳܐ ܢܶܥܽܘܠ ܥܰܡܳܟ݂ ܟܽܠܶܗ ܚܰܝܠܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡ ܟܽܠܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܠܳܐ ܥܰܡ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܒܶܝܬ݂ ܐܰܦܪܶܝܡ. 8 ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܢ̱ܬ ܥܳܐܶܠ ܠܡܶܥܒܰܕ݂ ܩܪܳܒܳܐ. ܪܳܡܶܐ ܠܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈ܟ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܫܰܒܰܚܬ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܕܗܽܘܝܽܘ ܥܳܕ݂ܽܘܪܳܐ ܘܰܡܪܺܝܡܳܢܳܐ.9 ܘܶܐܡܰܪ ܐܰܡܽܘܨܺܝܳܐ ܠܰܢܒܺܝܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܡܳܢܳܐ ܥܶܒܕܶܬ݂ ܣܰܟܠܽܘܬܳܐ. ܕܗܳܠܶܝܢ ܡܳܐܐ ܟܰܟܖ̈ܺܝܢ ܝܶܗܒܶܬ݂ ܠܓܰܒܖ̈ܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܢܒܺܝܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ. ܐܺܝܬ݂ ܠܡܳܪܳܟ݂ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. ܠܡܶܬܰܠ ܠܳܟ݂ ܣܰܓܺܝ ܡܶܢ ܗܳܢܳܐ. ܐܰܥܦܳܐ ܥܰܠ ܡܶܕܶܡ ܕܝܰܗܒܬ.10 ܘܰܦܪܰܫ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܡܽܘܨܺܝܳܐ ܠܓܰܒܖ̈ܶܐ ܕܶܐܬ݂ܰܘ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܡܶܢ ܒܶܝܬ݂ ܐܰܦܪܶܝܡ. ܠܡܺܐܙܰܠ ܠܕ݂ܽܘܟܰܬ݂ܗܽܘܢ. ܘܶܐܬܬܰܩܦܰܬ݂ ܚܶܡܬܶܗ ܛܳܒ. ܒܰܕ݂ܒܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܰܐܗܦܶܟ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܠܕ݂ܽܘܟܰܬ݂ܗܽܘܢ ܒܚܶܡܬ݂ܳܐ ܕܪܽܘܓܙܶܗ.11ܐܰܡܽܘܨܺܝܳܐ ܐܶܬ݂ܓܰܢ̱ܒܰܪ. ܘܰܕ݂ܒܰܪ ܥܰܡܶܗ. ܘܶܐܙܰܠ ܠܢܰܚܠܳܐ ܕܡܶܠܚܳܐ. ܘܩܰܛܶܠ ܘܰܚܪܰܒ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܛܽܘܪܳܐ ܕܰܓܒܶܠ. ܥܶܣܪܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ.12 ܘܥܶܣܪܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܟܰܕ݂ ܚܰܝ݂ܺܝ݂ܢ. ܐܶܚܰܕ݂ܘ ܐܶܢܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܗܽܘܕܳܐ. ܘܰܐܝܬܺܝܘ ܐܶܢܽܘܢ ܠܪܺܝܫ ܟܺܐܦ̈ܶܐ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܐܶܬ݂ܰܘ ܟܰܕ݂ ܐܰܣܺܝܪܺܝܢ ܒܫܺܫ̈ܠܳܬܳܐ.13 ܘܰܒܢܰܝ̈ ܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܶܐ ܕܰܫܒܳܐ ܐܰܡܽܘܨܺܝܳܐ. ܟܰܕ݂ ܐܶܙܰܠ ܠܰܩܪܳܒܳܐ. ܐܰܫܠܶܛ ܐܶܢܽܘܢ ܒܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. ܘܰܒܫܳܡܖ̈ܝܶܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܘܰܚܪܰܒܘ ܡܶܢܗܶܝܢ ܡܶܢ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܬܠܳܬܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܘܒܰܙܘ ܒܶܙܬ݂ܳܐ ܣܰܓܺܝܐܬ݂ܳܐ.14 ܘܰܗܘܳܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܶܐܬܳܐ ܐܰܡܽܘܨܺܝܳܐ ܟܰܕ݂ ܗܦܰܟ݂ ܠܡܶܚܪܰܒ ܠܰܐܕܽܘܡܳܝ̈ܶܐ. ܐܰܝܬܺܝܘ ܠܶܗ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܛܽܘܪܳܐ ܕܰܓܒܶܠ. ܘܰܐܩܺܝܡ ܐܶܢܽܘܢ ܩܕܳܡܰܘܗܝ. ܘܰܩܕ݂ܳܡܰܝܗܽܘܢ ܣܓܶܕ݂ ܘܰܠܗܽܘܢ ܐܰܣܶܩ ܩܰܛܖ̈ܽܘܩܶܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ.15ܘܶܐܬ݂ܚܰܡܰܬ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܐܰܡܽܘܨܺܝܳܐ. ܘܫܰܕܰܪ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܢܒܺܝܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܠܡܳܢܳܐ ܨܰܠܺܝܬ ܩܕ݂ܳܡ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܕܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚܘ ܠܰܡܦܰܨܳܝܽܘ ܕܳܚܠܰܝ̈ܗܽܘܢ ܡܶܢ ܐܺܝܕܰܝ̈ܟ.16 ܘܰܗܘܳܐ ܕܟܰܕ݂ ܡܰܠܶܠ ܥܰܡܶܗ ܢܒܺܝܳܐ. ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ. ܣܶܓܕܬ݂ܳܐ ܕܩܰܝ̈ܣܶܐ ܠܡܰܠ̈ܟܶܐ ܐܶܬ݂ܝܰܗܒܰܬ݂ ܘܰܦܪܰܩ ܠܶܗ ܢܒܺܝܳܐ ܡܶܢܶܗ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܘܳܝ ܠܳܟ݂. ܕܗܳܐ ܐܶܬ݂ܡܰܠܰܟ݂ ܥܠܰܝܟ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܠܟܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܠܡܰܘܒܳܕ݂ܽܘܬܳܟ݂. ܘܠܳܐ ܫܡܰܥܬ ܒܩܳܠܝ.17 ܘܶܐܬ݂ܡܰܠܰܟ݂ ܐܰܡܽܘܨܺܝܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܺܗܽܘܕܳܐ. ܘܫܰܕܰܪ ܠܘܳܬ݂ ܝܽܘܐܳܫ ܒܰܪ ܝܳܗܽܘܐܳܚܳܙ ܒܰܪ ܝܳܗܽܘ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܬܳܐ ܢܶܚܙܶܐ ܐܰܦ̈ܶܐ ܚܰܕ݂ ܕܚܰܕ݂.18 ܘܫܰܕܰܪ ܝܽܘܐܳܫ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܠܘܳܬ݂ ܐܰܡܽܘܨܺܝܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܚܰܘܚܳܐ ܕܺܐܝܬ݂ ܒܠܶܒܢܳܢ ܫܰܕܰܪ ܠܘܳܬ݂ ܐܰܪܙܳܐ ܕܺܐܝܬ݂ ܒܠܶܒܢܳܢ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܗܰܒ ܒܰܪܬܳܟ݂ ܠܒܶܪܝ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ. ܘܥܶܒܪܰܬ݂ ܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܕܺܐܝܬ݂ ܒܠܶܒܢܳܢ. ܘܕ݂ܳܫܬܶܗ ܠܚܰܘܚܳܐ.19 ܡܶܚܪܰܒ ܚܪܰܒܬ ܠܰܐܕܽܘܡܳܝ̈ܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܝܺܪܶܒ ܠܶܒܳܟ݂. ܐܶܬ݂ܝܰܩܪ. ܘܬܶܒ ܒܒܰܝܬܳܟ݂. ܘܰܠܡܳܢܳܐ ܡܶܬ݂ܓܰܪܰܓ ܐܰܢ̱ܬ ܥܰܠ ܒܺܝܫܬܳܐ. ܕܬܶܦܶܠ ܐܰܢ̱ܬ ܘܟܽܠܶܗ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܥܰܡܳܟ݂. 20 ܘܠܳܐ ܫܡܰܥ ܐܰܡܽܘܨܺܝܳܐ. ܘܰܣܠܶܩ ܝܽܘܐܳܫ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܰܐܡܽܘܨܺܝܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ.21 ܘܰܣܠܶܩܘ. ܘܰܚܙܰܘ ܐܰܦ̈ܶܐ ܚܰܕ݂ ܕܚܰܕ݂. ܒܒܶܝܬ݂ ܫܡܶܫ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ. ܕܺܐܝܬ݂ ܒܰܬ݂ܚܽܘܡ ܐܰܪܥܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܺܗܽܘܕܳܐ.23 ܘܶܐܚܰܕ݂ ܝܽܘܐܳܫ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܠܰܐܡܽܘܨܺܝܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. ܒܒܶܝܬ݂ ܫܡܶܫ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ. ܘܰܐܝܬܝܽܘܗܝ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. ܘܰܬ݂ܪܰܥ ܒܫܽܘܪܳܐ ܕܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. ܡܶܢ ܬܰܪܥܳܐ ܕܰܐܦܪܶܝܡ. ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܬܰܪܥܳܐ ܕܙܳܘܺܝܬ݂ܳܐ. ܐܰܪܒܥܡܳܐܐ ܐܰܡܺܝ̈ܢ.24 ܘܰܢܣܰܒ ܟܶܣܦܳܐ ܘܕܰܗܒܳܐ. ܘܡܳܐܢ̈ܶܐ ܕܶܐܫܬܟܰܚܘ ܒܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܥܰܡ ܡܳܐܢܰܘ̈ܗܝ ܕܥܽܘܒܳܪ ܐܰܕܽܘܡ. ܘܠܰܐܘܨܖ̈ܶܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܰܠܡܳܐܢ̈ܶܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܰܠܡܳܐܢ̈ܶܐ ܕܕܰܗܒܳܐ. ܘܰܗܦܰܟ݂ ܠܫܳܡܪܺܝܢ.25 ܘܰܚܝܳܐ ܐܰܡܽܘܨܺܝܳܐ ܒܰܪ ܝܽܘܐܳܫ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܡܺܝܬ݂ ܝܽܘܐܳܫ ܒܰܪ ܝܳܗܘܐܳܚܳܙ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܚܰܡܫܰܥܶܣܖ̈ܶܐ ܫܢܺܝ̈ܢ.26 ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܦܶܬܓܳܡܰܘ̈ܗܝ ܕܳܐܡܽܘܨܺܝܳܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝ̈ܶܐ ܘܰܐܚܖ̈ܳܝܶܐ. ܗܳܐ ܗܶܢܽܘܢ ܟܬܺܝܒܺܝܢ ܥܰܠ ܣܶܦܪܳܐ ܕܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܘܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ.27 ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܥܒܰܪ ܐܰܡܽܘܨܺܝܳܐ ܡܶܢ ܕܶܚܠܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܐܶܬ݂ܢܟܶܠܘ ܥܠܰܘܗܝ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܢܶܟܠܳܐ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܘܰܥܪܰܩ ܠܰܠܟܺܝܫ ܘܫܰܕܰܪܘ ܒܳܬܪܶܗ ܠܰܠܟܺܝܫ. ܘܩܰܛܠܽܘܗܝ ܬܰܡܳܢ.28 ܘܫܰܩܠܽܘܗܝ ܥܰܠ ܖ̈ܰܟܫܳܐ. ܘܩܰܒܪܽܘܗܝ ܥܰܡ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܶܗ ܒܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܕܕܰܘܺܝܕ݂.   

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟܘ .

 

1 ܘܰܕ݂ܒܰܪܘ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܠܥܽܘܙܺܝܳܐ ܒܪܶܗ. ܒܰܪ ܫܶܬܬܰܥܶܣܪܶܐ ܗܘܳܐ ܫܢܺܝ̈ܢ. ܘܰܐܩܺܝܡܽܘܗܝ ܒܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܐ. ܒܳܬܰܪ ܐܰܒܽܘܗܝ ܐܰܡܽܘܨܺܝܳܐ.2 ܗܽܘ ܒܢܳܐ ܠܰܐܝܠܰܬ݂. ܘܦܰܢܝܳܗ̇ ܠܰܕ݂ܒܶܝܬ݂ ܝܺܗܽܘܕܳܐ. ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܰܫܟܶܒ ܡܰܠܟܳܐ ܥܰܡ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܶܗ.3 ܥܽܘܙܺܝܳܐ ܒܰܪ ܫܶܬܬܰܥܶܣܖ̈ܶܐ ܗܘܳܐ ܫܢܺܝ̈ܢ. ܟܰܕ݂ ܩܳܡ ܒܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܐ. ܘܚܰܡܫܺܝܢ ܘܬܰܪܬܶܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܐܰܡܠܶܟ݂ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. ܘܰܫܡܳܐ ܕܶܐܡܶܗ ܐܶܠܥܳܣܳܐ ܡܶܢ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ.4 ܘܰܥܒܰܕ݂ ܕܫܰܦܺܝܪ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܥܒܰܕ݂ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܐܰܒܽܘܗܝ.5 ܘܰܗܘܳܐ ܡܨܰܠܶܐ ܩܕܳܡܰܘܗܝ. ܒܝܰܘ̈ܡܰܝ ܙܟܰܪܝܳܐ. ܕܰܗܘܳܐ ܡܦܺܝܣ ܠܶܗ ܒܕܶܚܠܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܗܘܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܡܰܬ݂ܩܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܐܽܘܖ̈ܚܳܬܶܗ.6 ܘܰܢܦܰܩ ܘܶܐܬ݂ܟܰܬܰܫ ܥܰܡ ܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ. ܘܰܬ݂ܪܰܥ ܫܽܘܪܳܐ ܕܓܳܬ݂ ܘܰܕ݂ܥܳܐܙܳܐ ܘܕܰܐܫܕܽܘܕ݂.7 ܘܰܗܘܳܐ ܐܳܙܶܠ ܫܡܶܗ. ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܡܰܣܓܶܐ ܗܘܳܐ ܠܡܶܥܒܰܕ݂ ܩܪܳܒܳܐ.8 ܘܰܒܢܳܐ ܠܶܗ ܥܽܘܙܺܝܳܐ ܡܰܓ̈ܕܠܶܐ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. ܥܰܠ ܬܰܪܥܳܐ ܕܙܳܘܺܝܬ݂ܳܐ. ܘܥܰܠ ܬܰܪܥܳܐ ܡܰܥܪܒܳܝܳܐ. ܘܰܚܙܰܩ ܐܶܢܽܘܢ ܒܩܰܖ̈ܢܳܬ݂ܗܽܘܢ ܒܰܩܠܺܝܕ̈ܶܐ ܕܦܰܪܙܠܳܐ.9 ܘܰܒܢܳܐ ܡܰܓ̈ܕܠܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܒܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܰܗܘܰܝ̈ ܠܶܗ. ܘܰܥܒܰܕ݂ ܠܶܗ ܒܺܝܖ̈ܳܬ݂ܳܐ ܣܰܓܺܝ ܡܶܛܽܠ ܕܢܶܟ݂ܣ̈ܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܐܺܝܬ݂ ܗܘܰܘ ܠܶܗ. ܘܰܒܦܰܩ̈ܥܳܬ݂ܳܐ ܘܰܒܛܽܘܖ̈ܶܐ. ܐܰܟܳܖ̈ܶܐ ܘܦܰܠܳܚ̈ܶܐ ܗܘܰܘ ܠܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܩܶܢܝܳܢܳܐ ܣܰܓܺܝ ܗܘܳܐ ܠܶܗ.11 ܘܰܗܘܰܘ ܠܥܽܘܙܺܝܳܐ. ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܰܝ ܚܰܝܠܳܐ ܥܳܒܕ݂ܰܝ̈ ܩܪܳܒܳܐ.12 ܒܡܶܢܝܳܢܳܐ ܬܠܳܬܺܝܢ ܘܰܬܪܶܝܢ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܘܫܶܬܡܳܐܐ.13 ܘܰܐ̱ܚܖ̈ܳܢܶܐ ܥܳܡܖ̈ܰܝ ܕܰܒܪܳܐ ܗܘܰܘ ܠܶܗ ܬܠܳܬܡܳܐܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ. ܘܓܰܒܖ̈ܶܐ ܐܳܣܖ̈ܰܝ ܣܰܝܦܳܐ. ܗܘܰܘ ܠܶܗ ܫܰܒܥܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܘܚܰܡܶܫܡܳܐܐ.14 ܕܰܗܘܰܘ ܩܳܝܡܺܝܢ ܟܽܠ ܝܽܘܡ. ܘܢܳܛܪܺܝܢ ܠܡܰܠܟܳܐ.15 ܘܰܢܦܰܩ ܫܡܶܗ ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܡܕ݂ܺܝ̈ܢܳܬ݂ܳܐ. ܥܕܰܡܳܐ ܕܰܐܣܓܺܝ ܗܘܳܐ ܠܡܶܥܬܰܪ.16 ܘܟܰܕ݂ ܥܬܰܪ ܗܘܳܐ ܒܢܶܟ݂ܣ̈ܶܐ. ܐܶܬܬܪܺܝܡܰܬ݂ ܪܽܘܚܶܗ ܛܳܒ. ܘܟܰܕܶܒ ܒܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܶܗ. ܘܥ̣ܰܠ ܗܘܳܐ ܠܗܰܝܟܠܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܡܰܣܳܩܽܘ ܩܰܛܖ̈ܽܘܩܶܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ.17 ܘܥ̣ܰܠ ܗܘܳܐ ܒܳܬܪܶܗ ܥܽܘܙܺܝܳܐ ܟܳܗܢܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ.18 ܠܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܕܺܝܠܳܟ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܕܽܘܟܬܳܐ. ܘܳܐܦܠܳܐ ܘܳܠܶܐ ܠܳܟ݂ ܕܬܰܣܶܩ ܒܶܣ̈ܡܶܐ ܥܰܠ ܡܰܕ݂ܒܚܳܐ.19 ܘܒܳܗ̇ ܒܫܳܥܬ݂ܳܐ ܐܶܙܕܥܶܦ ܥܽܘܙܺܝܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܥܰܠ ܟܳܗ̈ܢܶܐ. ܘܰܦܩܰܕ݂ ܕܢܰܦܩܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܒܶܝܬ݂ ܡܰܩܕܫܳܐ. ܘܒܳܗ̇ ܒܫܳܥܬ݂ܳܐ ܗܳܝ. ܓܰܪܒܳܐ ܢܦܰܩ ܡܶܢ ܒܶܝܬ݂ ܡܰܩܕܫܳܐ. ܘܰܢܦܰܠ ܥܰܠ ܒܶܝܬ݂ ܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ ܕܡܰܠܟܳܐ ܥܽܘܙܺܝܳܐ. ܟܰܕ݂ ܥܰܠ ܠܰܡܩܰܪܳܒܽܘ ܒܶܣ̈ܡܶܐ ܒܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ.20 ܘܶܐܬ݂ܦܢܺܝ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܥܽܘܙܺܝܳܐ ܟܳܗܢܳܐ ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܟܳܗ̈ܢܶܐ. ܘܰܚܙܰܘ ܕܡܶܣܬܰܪܗܰܒ ܗܘܳܐ ܠܡܶܦܰܩ. ܡܶܛܽܠ ܕܺܝܕܰܥ ܕܰܡܚܳܝܗܝ ܡܳܪܝܳܐ.21 ܘܰܗܘܳܐ ܥܽܘܙܺܝܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܝܳܬ݂ܶܒ ܒܓܰܪܒܶܗ ܥܕܰܡܳܐ ܠܡܰܘܬܶܗ. ܘܝܳܬ݂ܶܒ ܗܘܳܐ ܒܒܰܝܬܳܐ ܕܰܚܕ݂ܳܝܽܘܬ݂ܳܐ ܟܰܕ݂ ܓܪܶܒ. ܡܶܛܽܠ ܕܓܰܕܶܦ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܝܽܘܬ݂ܳܡ ܒܪܶܗ ܫܰܠܺܝܛ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܒܰܝܬܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ. ܘܕ݂ܳܐܶܢ ܗܘܳܐ ܠܥܰܡܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ.22 ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܦܶܬܓܳܡܰܘ̈ܗܝ ܕܥܽܘܙܺܝܳܐ. ܩܰܕ݂ܡܳܝ̈ܶܐ ܘܰܐ̱ܚܖ̈ܳܝܶܐ. ܗܳܐ ܗܶܢܽܘܢ ܟܬܺܝܒܺܝܢ ܒܶܐܫܰܥܝܳܐ ܒܪܶܗ ܕܰܐܡܽܘܨ ܢܒܺܝܳܐ.23 ܘܰܫܟܶܒ ܥܽܘܙܺܝܳܐ ܥܰܡ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܶܗ. ܘܩܰܒܪܽܘܗܝ ܒܶܝܬ݂ ܩܒܽܘܖ̈ܶܐ. ܠܳܐ ܒܰܩܒܽܘܪܬܳܐ ܕܡܰܠ̈ܟܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܕܓܰܪܒܰܐ ܗ̱ܘ. ܘܰܐܡܠܶܟ݂ ܝܽܘܬ݂ܳܡ ܒܪܶܗ ܒܳܬܪܶܗ.   

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟܙ .

 

1 ܒܰܪ ܥܶܣܪܺܝܢ ܘܚܰܡܶܫ ܫܢܺܝ̈ܢ ܝܽܘܬ݂ܳܡ. ܟܰܕ݂ ܩܳܡ ܒܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܐ. ܘܫܶܬܬܰܥܶܣܖ̈ܶܐ ܫܢܺܝ̈ܢ ܐܰܡܠܶܟ݂ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܘܰܫܡܳܐ ܕܶܐܡܶܗ. ܝܶܪܽܘܫܳܐ ܒܰܪܬ݂ ܨܳܕܽܘܩ.2 ܘܰܥܒܰܕ݂ ܕܫܰܦܺܝܪ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܥܒܰܕ݂ ܥܽܘܙܺܝܳܐ ܐܰܒܽܘܗܝ ܒܰܠܚܽܘܕ݂ ܠܳܐ ܥܰܠ ܠܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܗܳܫܳܐ ܥܰܡܳܐ ܡܚܰܒܠܺܝܢ ܗܘܰܘ.3 ܘܗܽܘ ܒܢܳܐ ܬܰܪܥܳܐ ܕܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܶܠܳܝܳܐ. ܘܳܐܦ ܒܫܽܘܪܳܐ ܕܶܐܬ݂ܓܡܰܪ. ܒܢܳܐ ܣܰܓܺܝ ܛܳܒ.4 ܘܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܒܢܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܘܰܒܚܰܪܫܰܬ݂ ܒܢܳܐ ܒܺܝܖ̈ܳܬ݂ܳܐ ܘܡܰܓ̈ܕܠܶܐ.5 ܘܗܽܘ ܐܶܬ݂ܟܰܬܰܫ ܗܘܳܐ ܥܰܡ ܥܰܡܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܽܘܢ. ܘܶܐܬܬܰܩܰܦ ܥܠܰܝܗܽܘܢ. ܘܝܰܗܒܘ ܠܶܗ ܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܽܘܢ ܒܫܰܢ̱ܬܳܐ ܗܳܝ. ܡܳܐܐ ܟܰܟܖ̈ܺܝܢ ܕܟܶܣܦܳܐ. ܘܥܶܣܪܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܟܽܘܖ̈ܶܐ ܕܚ̈ܶܛܶܐ. ܘܥܶܣܪܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܟܽܘܖ̈ܶܐ ܕܰܣܥܳܖ̈ܶܐ. ܗܳܢܳܐ ܟܽܠܶܗ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ. ܚܫܰܒܘ ܘܩܰܪܶܒܘ ܠܶܗ ܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܽܘܢ.6 ܘܰܒܫܰܢ̱ܬܳܐ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܘܕܰܬ݂ܠܳܬ݂. ܐܶܬ݂ܥܰܫܰܢ ܝܽܘܬ݂ܳܡ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܬ݂ܩܶܢ ܐܽܘܖ̈ܚܳܬܶܗ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܶܗ.7 ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܦܶܬܓܳܡܰܘ̈ܗܝ ܕܝܽܘܬ݂ܳܡ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܩܖ̈ܳܒܰܘܗܝ ܐܘܖ̈ܚܳܬܶܗ. ܗܶܢܽܘܢ ܟܬܺܝܒܺܝܢ ܥܰܠ ܣܶܦܪܳܐ ܕܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܘܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ.8 ܘܰܫܟܶܒ ܝܽܘܬ݂ܳܡ ܥܰܡ ܐܰܒܳܗܰܘ̈ܗܝ. ܘܶܐܬ݂ܩܒܰܪ ܒܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܕܕܰܘܺܝܕ݂. ܘܰܐܡܠܶܟ݂ ܐܳܚܳܙ ܒܪܶܗ ܒܳܬܪܶܗ.   

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟܚ .

 

1 ܒܰܪ ܥܶܣܪܺܝܢ ܗܘܳܐ ܘܚܰܡܶܫ ܫܢܺܝ̈ܢ ܐܳܚܳܙ ܟܰܕ݂ ܐܰܡܠܶܟ݂. ܘܫܶܬܬܰܥܶܣܖ̈ܶܐ ܫܢܺܝ̈ܢ ܐܰܡܠܶܟ݂ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܘܠܳܐ ܥܒܰܕ݂ ܕܫܰܦܺܝܪ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܶܗ. ܐܰܝܟ݂ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܐܰܒܽܘܗܝ.2 ܘܗܰܠܶܟ݂ ܒܽܐܘܖ̈ܚܳܬ݂ܳܐ ܕܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܳܐܦ ܡܰܕ݂ܒܚ̈ܶܐ ܥܒܰܕ݂ ܠܰܦܬܰܟ݂ܖ̈ܶܐ.3 ܘܰܐܣܶܩ ܩܰܛܖ̈ܽܘܩܶܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܒܢܰܚ̈ܠܶܐ ܪܰܘܖ̈ܒܶܐ. ܘܰܐܥܒܰܪ ܒܪܶܗ ܒܢܽܘܪܳܐ. ܐܰܝܟ݂ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܰܐܘܒܶܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ.4 ܘܕܰܒܰܚ. ܘܰܐܣܶܩ ܩܰܛܖ̈ܽܘܩܶܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܥܰܠ ܡܰܕ݂ܒܚ̈ܶܐ ܘܥܰܠ ܥܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ. ܘܰܬ݂ܚܶܝܬ݂ ܟܽܠ ܐܺܝ̈ܠܳܢܶܐ ܫܰܦܺܝܖ̈ܶܐ.5 ܘܰܐܫܠܡܶܗ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܕܰܐܕܽܘܡ ܘܰܚܪܰܒ ܡܶܢܶܗ ܚܰܪܒܳܐ ܣܰܓܺܝ ܘܰܫܒܳܐ ܡܶܢܶܗ ܫܒܺܝܬ݂ܳܐ ܪܰܒܬܳܐ. ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܠܕܰܪܡܣܽܘܩ. ܘܳܐܦ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܐܶܫܬܠܶܡ. ܘܰܚܪܰܒ ܡܶܢܶܗ ܚܰܪܒܳܐ ܪܰܒܬܳܐ.6 ܘܩܰܛܶܠ ܦܩܰܚ ܒܰܪ ܪܽܘܡܰܠܝܳܐ. ܡܶܢ ܡܰܠܟܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܺܗܽܘܕܳܐ. ܡܳܐܐ ܘܥܶܣܪܺܝܢ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܒܝܰܘܡܳܐ ܚܰܕ݂. ܟܽܠܗܽܘܢ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܰܝ ܚܰܝܠܳܐ. ܥܰܠ ܕܰܫܒܰܩܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܰܐܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ.7 ܘܰܩܛܰܠ ܠܙܰܟ݂ܪܺܝ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܐܰܦܪܶܝܡ. ܘܠܰܡܥܰܣܝܳܐ ܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܠܰܥܙܰܪܩܺܝ ܪܰܒ ܒܰܝܬܳܐ. ܘܠܰܐܠܩܳܢܳܐ ܬܶܢܝܳܢܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ.8 ܘܰܫܒܰܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܡܶܢ ܐܰܚܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܡܰܐܬܶܝܢ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ. ܘܰܒܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܰܒ̈ܢܳܬ݂ܗܽܘܢ. ܘܳܐܦ ܫܒܺܝܬ݂ܳܐ ܣܰܓܺܝ ܒܰܙܘ ܡܶܢܗܽܘܢ. ܘܰܐܝܬܝܽܘܗ̇ ܠܰܫܒܺܝܬ݂ܳܐ ܠܫܳܡܪܺܝܢ.9 ܘܬܰܡܳܢ ܗܘܳܐ ܢܒܺܝܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܥܰܕܽܘ ܫܡܶܗ. ܘܰܢܦܰܩ ܩܕ݂ܳܡ ܚܰܝܠܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܠܫܳܡܪܺܝܢ. ܘܶܐܡܰܪ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܪܓܶܙ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܳܬܰܢ ܥܰܠ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܺܗܽܘܕܳܐ. ܘܰܐܫܠܶܡ ܐܶܢܽܘܢ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܟܽܘܢ. ܚܪܰܒܬܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܚܳܣܬܽܘܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ.10 ܘܳܐܦ ܗܳܫܳܐ ܟܳܬ݂ܫܺܝܢ ܐ̱ܢܬܽܘܢ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܠܟܽܘܢ ܥܰܒܕ̈ܶܐ ܘܰܐܡ̈ܗܳܬ݂ܳܐ. ܘܳܐܦ ܗܳܫܳܐ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܐ̱ܢܬܽܘܢ ܕܰܚܛܺܝܬ݂ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ. ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ ܚܛܰܝܬܽܘܢ.11 ܘܳܐܦ ܗܳܫܳܐ ܫܽܘܡܥܽܘܢܝ. ܘܰܐܗܦܶܟ݂ܘ ܫܒܺܝܬ݂ܳܐ ܕܰܫܒܰܝܬܽܘܢ ܡܶܢ ܐܰܚܰܝ̈ܟܽܘܢ ܕܰܠܡܳܐ ܕܶܝܢ ܬܶܣܰܩ ܚܶܡܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܠܰܝܟܽܘܢ.12 ܘܩܳܡܘ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܡܶܢ ܪܺܝܫܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܐܰܦܪܶܝܡ. ܥܰܙܰܪܝܳܐ. ܘܝܽܘܚܰܢܳܐ. ܘܰܒܪܰܟܝܳܐ ܒܰܪ ܡܩܰܪܝܳܐ.13 ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܗܽܘܢ. ܕܠܳܐ ܬܰܥܠܽܘܢ ܫܒܺܝܬ݂ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܠܗܳܪܟܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܢܶܚܛܶܐ ܬܽܘܒ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ. ܘܰܐܢ̱ܬܽܘܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܐ̱ܢܬܽܘܢ. ܢܰܘܣܶܦ ܚܰܘ̈ܒܰܝܢ ܘܥܰܠ ܚܛܳܗܰܝ̈ܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܣܰܓܺܝܐܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܛܳܒ.14 ܘܰܐܗܦܟ݂ܽܘܗ̇ ܠܰܫܒܺܝܬ݂ܳܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ.15 ܘܰܐܘܣܶܦ ܠܰܡܟܰܕܳܒܽܘ ܒܡܳܪܝܳܐ ܟܰܕܳܒܽܘܬ݂ܳܐ. 16 ܗܽܘ ܡܰܠܟܳܐ ܐܳܚܳܙ. ܘܕܰܒܰܚ ܠܰܐܠܳܗܰܝ̈ ܕܰܪܡܣܽܘܩ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܠܳܗܰܝ̈ ܘܡܳܖ̈ܰܝ. ܠܟܽܘܢ ܕܳܚܶܠ ܐ̱ܢܳܐ. ܘܰܠܟܽܘܢ ܡܕܰܒܰܚ ܐ̱ܢܳܐ. ܘܗܽܘ ܗܘܳܐ ܬܽܘܩܠܬ݂ܳܐ ܠܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. ܘܰܐܚܛܺܝ ܠܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ.17 ܘܟܰܢܶܫ ܐܳܚܳܙ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܕܺܐܝܬ݂ ܗܘܰܘ ܒܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܩܰܨܶܨ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܕܺܐܝܬ݂ ܗܘܰܘ ܒܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܶܐܚܰܕ݂ ܬܰܖ̈ܥܶܐ ܓܰܘܳܝ̈ܶܐ ܘܒܰܖ̈ܳܝܶܐ ܕܺܐܝܬ݂ ܗܘܰܘ ܒܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ.18 ܘܰܥܒܰܕ݂ ܠܶܗ ܡܰܕ݂ܒܚ̈ܶܐ ܒܟܽܠ ܙܳܘ̈ܝܳܬ݂ܳܐ ܕܺܐܝܬ݂ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. ܘܰܒܟܽܠ ܩܪܶܐ ܘܰܩܪܶܐ ܕܺܐܝܬ݂  ܒܶܝܬ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܘܰܥܒܰܕ݂ ܗܘܳܐ ܕܶܒܚ̈ܶܐ ܠܰܡܕܰܒܳܚܽܘ ܠܰܐܠܳܗ̈ܶܐ ܐ̱ܚܖ̈ܳܢܶܐ. 19 ܒܶܗ ܒܙܰܒܢܳܐ ܗܰܘ ܫܰܕܰܪ ܗܘܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܐܳܚܳܙ. ܠܘܳܬ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܕܳܐܬܽܘܪ ܠܰܡܥܰܕܳܪܽܘܬܶܗ. 20 ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܗܳܫܳܐ ܐܰܕܽܘܡܳܝ̈ܶܐ ܐܶܬ݂ܰܘ. ܘܰܚܪܰܒܘ ܒܒܶܝܬ݂ ܝܺܗܽܘܕܳܐ. ܘܰܫܒܰܘ ܡܶܢܗܽܘܢ ܫܒܺܝܬ݂ܳܐ. 21 ܘܰܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ ܐܶܬ݂ܰܘ ܘܰܫܪܰܘ ܥܰܠ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܰܦܩܰܥܬ݂ܳܐ. ܘܥܰܠ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܬܰܝܡ̈ܢܳܝܳܬ݂ܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܺܗܽܘܕܳܐ. ܘܶܐܚܰܕ݂ܘ ܠܒܶܝܬ݂ ܫܡܶܫ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ. ܘܠܺܐܝܠܽܘܢ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ. ܘܠܰܙܥܽܘܪܰܬ݂ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ. ܘܠܰܫܽܘܒ ܘܰܠܡܶܐܟ݂̈ܠܳܬ݂ܳܗ̇. ܘܠܰܓܪܳܡ ܘܰܠܡܶܐܟ݂̈ܠܳܬ݂ܳܗ̇. 22 ܡܶܛܽܠ ܕܰܬ݂ܒܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܰܕ݂ܒܶܝܬ݂ ܝܺܗܽܘܕܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܚܛܳܗܰܘ̈ܗܝ ܕܳܐܚܳܙ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. ܕܰܐܣܓܺܝ ܒܒܶܝܬ݂ ܝܺܗܽܘܕܳܐ. ܘܟܰܕܶܒ ܟܰܕܳܒܽܘܬ݂ܳܐ ܒܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܶܗ. 23 ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܥܠܰܘܗܝ ܬܰܓܠܰܬ݂ ܦܰܠܣܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܕܳܐܬܽܘܪ. ܘܰܫܪܳܐ ܥܠܰܘܗܝ. ܘܰܐܠܨܶܗ ܐܽܘܠܨܳܢܳܐ ܪܰܒܳܐ. 24 ܘܰܫܩܰܠ ܡܰܠܟܳܐ ܐܳܚܳܙ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܕܺܐܝܬ݂ ܒܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܡܳܐܢ̈ܶܐ ܕܰܗܘܰܘ ܒܒܶܝܬ݂ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝ̈ܶܐ. ܘܰܒܒ̈ܳܬܶܐ ܥܰܬܺܝܖ̈ܶܐ. ܘܝܰܗܒ ܠܡܰܠܟܳܐ ܕܳܐܬܽܘܪ. ܕܠܳܐ ܢܰܗܪܺܝܘܗܝ ܒܙܰܒܢܳܐ ܕܽܐܘܠܨܳܢܶܗ.26 ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܦܶܬܓܳܡܰܘ̈ܗܝ ܕܳܐܚܳܙ. ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܐܽܘܖ̈ܚܳܬܶܗ ܩܰܕ݂ܡܳܝ̈ܳܬ݂ܳܐ. ܘܰܐ̱ܚܖ̈ܳܝܳܬ݂ܳܐ ܗܳܐ ܟܬܺܝܒܺܝܢ ܥܰܠ ܣܶܦܪܳܐ ܕܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܘܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ.27 ܘܰܫܟܶܒ ܐܳܚܳܙ ܥܰܡ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܶܗ. ܘܩܰܒܪܽܘܗܝ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܐܰܘܒܠܽܘܗܝ ܠܩܰܒܖ̈ܶܐ ܕܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܘܰܐܡܠܶܟ݂ ܚܶܙܰܩܝܳܐ ܒܪܶܗ ܒܳܬܪܶܗ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܟܛ .

 

1 ܚܶܙܰܩܝܳܐ ܩܳܡ ܒܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܐ. ܒܰܪ ܥܶܣܪܺܝܢ ܘܚܰܡܶܫ ܫܢܺܝ̈ܢ. ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ. ܟܰܕ݂ ܩܳܡ ܒܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܐ ܘܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܬ݂ܫܰܥ ܫܢܺܝ̈ܢ ܐܰܡܠܶܟ݂ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܘܰܫܡܳܐ ܕܶܐܡܶܗ ܐܰܢܺܝ ܒܰܪܬ݂ ܙܟܰܪܝܳܐ.2 ܘܰܥܒܰܕ݂ ܕܫܰܦܺܝܪ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܥܒܰܕ݂ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܐܰܒܽܘܗܝ.3 ܒܫܰܢ̱ܬܳܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝܬܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܶܗ. ܒܝܰܪܚܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ. ܦܬܰܚ ܬܰܖ̈ܥܰܝ ܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܒܕܰܩ ܐܶܢܽܘܢ.4 ܘܰܐܝܬܺܝ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܠܶܘ̈ܳܝܶܐ. ܘܟܰܢܶܫ ܐܶܢܽܘܢ ܠܓܰܘܳܗ̇ ܕܕܳܪܬܳܐ ܕܡܰܩܕܫܳܐ.5 ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܫܽܘܡܥܽܘܢܝ ܠܶܘ̈ܳܝܶܐ. ܘܰܐܦ ܗܳܫܳܐ ܐܶܬ݂ܩܰܕܰܫܘ. ܘܩܰܕܶܫܘ ܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܳܬܰܢ. ܘܰܐܦܪܶܩܘ ܥܒܳܕܰܝ̈ܟܽܘܢ ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܡܶܢ ܖ̈ܶܥܝܳܢܰܝܟܽܘܢ.6 ܘܠܳܐ ܢܶܥܒܶܕ݂ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܥܒܰܕ݂ܘ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܰܢ. ܕܰܥܒܰܕ݂ܘ ܕܒܺܝܫ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ. ܘܫܰܒܩܽܘܗܝ ܘܰܐܦܢܺܝܘ ܐܰܦܰܝ̈ܗܽܘܢ ܡܶܢ ܡܰܫܟܢܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܐܟ݂ܪܶܟܘ ܩܕ݂ܳܠܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܚܰܘܝܽܘܗܝ.7 ܘܳܐܦ ܐܶܚܰܕ݂ ܬܰܖ̈ܥܶܐ ܕܰܣܪܽܘܓܳܐ. ܘܰܐܕ݂ܥܶܟ݂ܘ ܫܖ̈ܳܓܶܐ. ܘܩܰܛܖ̈ܽܘܩܶܐ ܠܳܐ ܐܰܣܶܩܘ ܠܡܰܕ݂ܒܚܳܐ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ.8 ܘܰܗܘܳܐ ܪܽܘܓܙܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܘܥܰܠ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ ܘܝܰܗܒ ܐܶܢܽܘܢ ܠܠܰܘܛܬ݂ܳܐ. ܘܰܠܨܰܕ݂ܝܽܘܬ݂ܳܐ. ܘܰܠܚܰܪܒܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܚܳܙܶܝܢ ܐ̱ܢܬܽܘܢ ܒܥܰܝܢܰܝ̈ܟܽܘܢ.9 ܘܗܳܐ ܢܦܰܠܘ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܰܢ ܒܚܰܪܒܳܐ. ܘܰܒܢܰܝ̈ܢ ܘܰܒ̈ܢܳܬܰܢ ܒܫܶܒܝܳܐ. ܘܳܐܦ ܗܳܫܳܐ ܕܰܛܥܰܝܢ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ. ܘܰܫܒܰܩܢ ܕܺܝܰܐܬܺܝܩܺܝ ܕܝܰܗܒ ܠܰܐܒܳܗ̈ܳܬܰܢ. ܐܳܦ ܗܽܘ ܫܰܒܩܰܢ.20 ܘܩܰܕܶܡ ܚܶܙܰܩܝܳܐ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܟܰܢܶܫ ܠܩܰܫܺܝ̈ܫܶܐ ܕܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. ܘܥܰܠ ܠܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ.21 ܘܰܐܝܬܺܝܘ ܠܶܗ ܬܰܘܖ̈ܶܐ ܫܰܒܥܳܐ. ܘܕܶܟܖ̈ܶܐ ܫܰܒܥܳܐ. ܘܶܐܡܖ̈ܶܐ ܫܰܒܥܳܐ. ܘܨܺܦܖ̈ܳܝܶܐ ܕܥܶܙ̈ܶܐ ܫܰܒܥܳܐ. ܠܰܡܚܰܣܳܝܽܘ ܥܰܠ ܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܐ. ܘܥܰܠ ܝܺܗܽܘܕܳܐ. ܘܥܰܠ ܡܰܩܕܫܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐܗܪܽܘܢ ܟܳܗ̈ܢܶܐ. ܕܢܰܣܩܽܘܢ ܥܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܥܰܠ ܡܰܕ݂ܒܚܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ.22 ܘܢܶܟܣܽܘܢ ܬܰܘܖ̈ܶܐ. ܘܰܢܩܰܒܠܽܘܢ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܠܕܶܡܗܽܘܢ. ܘܢܶܪܣܽܘܢ ܥܰܠ ܩܰܖ̈ܢܳܬܳܐ ܕܡܰܕ݂ܒܚܳܐ. 23 ܘܰܢܩܰܪܒܽܘܢ ܨܺܦܖ̈ܳܝܶܐ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܩܕ݂ܳܡ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܰܩܕ݂ܳܡ ܥܰܡܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܢܶܣܡܟ݂ܽܘܢ ܐܺܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ.24 ܘܢܶܟܣܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܟܳܗ̈ܢܶܐ. ܘܢܶܪܙܦܽܘܢ ܕܶܡܗܽܘܢ ܥܰܠ ܩܰܖ̈ܢܳܬܳܐ ܕܡܰܕ݂ܒܚܳܐ. ܘܰܢܚܰܣܽܘܢ ܥܰܠ ܟܽܠܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܡܶܛܽܠ ܕܰܠܟܽܠܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܦܩܰܕ݂ ܡܰܠܟܳܐ. ܕܢܰܝܬܽܘܢ ܥܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܘܕܶܒܚ̈ܶܐ.25 ܘܰܐܩܺܝܡ ܐܶܢܽܘܢ ܠܠܶܘ̈ܳܝܶܐ ܒܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܒܬܶܫܒ̈ܚܳܬ݂ܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܕܟܶܢܳܖ̈ܶܐ. ܘܰܒܬܶܫܒ̈ܚܳܬܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ݂. ܘܰܒܬܶܫܒ̈ܚܳܬܶܗ ܕܓܳܕ݂ ܢܒܺܝܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܕܰܘܺܝܕ݂. ܘܰܕ݂ܢܳܬܳܢ ܢܒܺܝܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܕܰܘܺܝܕ݂. ܡܶܛܽܠ ܕܰܗܘܳܐ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܡܫܰܒܰܚ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܶܗ. ܐܰܝܟ݂ ܕܡܶܢ ܦܽܘܡܳܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ.26 ܘܩܳܡܘ ܠܶܘ̈ܳܝܶܐ ܒܬܶܫܒ̈ܚܳܬܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ݂. ܘܟ݂ܳܗ̈ܢܶܐ ܡܝܰܒܒܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܩܰܖ̈ܢܳܬܳܐ ܟܦܺܝ̈ܦܳܬ݂ܳܐ ܘܰܦܫܺܝ̈ܛܳܬ݂ܳܐ.27 ܘܶܐܡܰܪ ܚܶܙܰܩܝܳܐ ܠܡܰܣܳܩܽܘ ܥܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܠܡܰܕ݂ܒܚܳܐ. ܘܟܰܕ݂ ܫܰܖ̈ܺܝ ܥܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܠܡܶܣܰܩ. ܫܰܪܺܝ ܚܶܙܰܩܝܳܐ ܠܰܡܫܰܒܳܚܽܘ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܐܰܝܟ݂ ܕܡܶܢ ܦܽܘܡܳܐ ܕܕܰܘܺܝܕ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ.28 ܘܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܣܳܓܕܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܘܰܡܫܰܒܚܺܝܢ ܒܬܶܫܒ̈ܚܳܬ݂ܳܐ. ܘܩܳܪܶܝܢ ܗܘܰܘ ܒܩܰܖ̈ܢܳܬܳܐ ܟܦܺܝ̈ܦܳܬ݂ܳܐ ܘܰܦܫܺܝ̈ܛܳܬ݂ܳܐ. ܥܕܰܡܳܐ ܕܫܰܠܶܡܘ ܠܡܰܣܳܩܽܘ ܥܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ.29 ܘܟܰܕ݂ ܫܰܠܶܡܘ ܠܡܰܣܳܩܽܘ ܥܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ. ܒܪܶܟ ܡܰܠܟܳܐ ܥܰܠ ܒܽܘܖ̈ܟܰܘܗܝ. ܘܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܕܶܐܫܬܟܰܚ ܠܘܳܬ݂ܶܗ. ܢܦܰܠܘ ܘܰܣܓܶܕ݂ܘ.30. ܘܶܐܡܰܪ ܚܶܙܰܩܝܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܘܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܠܠܶܘ̈ܳܝܶܐ. ܠܰܡܫܰܒܳܚܽܘ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܒܦܶܬܓܳܡܰܘ̈ܗܝ ܕܕܰܘܺܝܕ݂. ܘܕ݂ܳܐܣܳܦ ܢܒܺܝܳܐ. ܘܫܰܒܰܚܘ ܛܳܒ ܒܚܰܕ݂ܽܘܬ݂ܳܐ. ܘܰܢܦܰܠܘ ܘܰܣܓܶܕ݂ܘ.31 ܘܰܥܢܳܐ ܚܶܙܰܩܝܳܐ ܘܶܐܡܰܪ. ܡܶܟܺܝܠ ܐܶܬ݂ܩܰܪܰܒܬܽܘܢ ܠܽܐܘܪܚܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܩܪܽܘܒܘ ܐܰܝܬܰܘ ܠܺܝ ܕܶܒܚ̈ܶܐ ܘܬܰܘܕܺܝܬ݂ܳܐ. ܠܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܐܝܬܺܝܘ ܥܰܡܳܐ ܕܶܒܚ̈ܶܐ ܘܬ݂ܰܘܕܺܝܬ݂ܳܐ. ܘܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܨܳܒܶܐ ܗܘܳܐ ܠܶܒܗܽܘܢ. ܡܰܝܬܶܝܢ ܗܘܰܘ.32 ܘܰܗܘܳܐ ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܰܥܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܕܰܐܝܬܺܝܘ ܥܰܡܳܐ. ܬܰܘܖ̈ܶܐ ܫܰܒܥܺܝܢ. ܘܕܶܟܖ̈ܶܐ ܡܳܐܐ. ܘܶܐܡܖ̈ܶܐ ܡܰܐܬܶܝܢ. ܠܰܥܠܳܬ݂ܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ.33 ܟܽܠܗܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܐܬ݂ܩܰܕܰܫܘ. ܬܰܘܖ̈ܶܐ ܫܶܬܡܳܐܐ. ܘܥܳܢ̈ܳܐ ܐܰܠܦ̈ܶܐ ܬܠܳܬܳܐ.34 ܒܰܠܚܽܘܕ݂ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܙܥܽܘܪܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܘܠܳܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܰܡܫܰܡܳܫܽܘ ܠܟܽܠܗܶܝܢ ܥܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ. ܘܥܰܕܰܪܘ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܚܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܶܘ̈ܳܝܶܐ. ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܐܝܟܳܐ ܕܫܶܠܡܰܬ݂ ܟܽܠܳܗ̇ ܥܒܺܝܕܬܳܐ. ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܗܳܠܶܝܢ. ܐܶܬ݂ܩܰܕܰܫܘ ܟܳܗ̈ܢܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܶܘ̈ܳܝܶܐ ܡܰܟܺܝܟ݂ܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܠܶܒܗܽܘܢ. ܠܡܶܬ݂ܩܰܕܳܫܽܘ ܡܶܢ ܟܳܗ̈ܢܶܐ.35 ܘܳܐܦ ܥܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܠܣܽܘܓ݂ܳܐܐ. ܐܰܝܟ݂ ܬܰܪܒܳܐ ܕܫܰܠ̈ܡܶܐ. ܘܕܶܐܡܖ̈ܶܐ ܠܰܥܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܘܫܶܠܡܰܬ݂ ܥܒܺܝܕܬܳܐ ܕܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ.36 ܘܰܚܕ݂ܺܝ ܚܶܙܰܩܝܳܐ ܘܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܥܰܠ ܕܫܶܠܡܰܬ݂ ܥܒܺܝܕܬܳܐ ܕܒܰܝܬܳܐ. ܕܡܶܢ ܫܶܝܠ ܗܘܳܐ ܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ.   

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܠ .

 

1 ܘܫܰܕܰܪ ܚܶܙܰܩܝܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܟܽܠܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܰܕ݂ܒܶܝܬ݂ ܝܺܗܽܘܕܳܐ. ܘܳܐܦ ܐܶܓܖ̈ܳܬ݂ܳܐ ܟܬܰܒ ܠܰܕ݂ܒܶܝܬ݂ ܐܰܦܪܶܝܡ. ܘܠܰܕ݂ܒܶܝܬ݂ ܡܢܰܫܶܐ. ܠܡܶܐܬ݂ܳܐ ܠܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܕܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. ܠܡܶܥܒܰܕ݂ ܥܺܐܕ݂ܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ.2ܘܶܐܬ݂ܡܰܠܰܟ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܘܪܰܘܖ̈ܒܳܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܟܽܠܳܗ̇ ܟܢܽܘܫܬܳܐ ܕܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. ܠܡܶܥܒܰܕ݂ ܥܺܐܕ݂ܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܒܝܰܪܚܳܐ ܬܶܢܝܳܢܳܐ.3 ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܡܶܥܒܕܶܗ ܒܶܗ ܒܙܰܒܢܳܐ ܗܰܘ. ܡܶܛܽܠ ܕܟܳܗ̈ܢܶܐ ܠܳܐ ܐܶܬ݂ܩܰܕܰܫܘ ܗܘܰܘ. ܘܡܰܠܦܳܢܰܘ̈ܗܝ ܕܥܰܡܳܐ ܠܳܐ ܐܶܬ݂ܩܦܶܣܘ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ.4 ܘܰܫܦܰܪ ܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ ܒܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ ܕܡܰܠܟܳܐ. ܘܰܒܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ ܕܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ.5 ܘܩܳܡܘ ܘܰܐܫܰܪܘ ܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ ܠܡܶܥܒܕܶܗ. ܘܰܐܥܒܰܪܘ ܩܳܠܳܐ ܒܟܽܠܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܡܶܢ ܒܪܺܫܒܰܥ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܕ݂ܳܢ. ܠܡܶܐܬ݂ܳܐ ܘܰܠܡܶܥܒܰܕ݂ ܥܺܐܕ݂ܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܡܶܛܽܠ ܕܰܣܓܺܝ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܥܽܘܬ݂ܪܗܽܘܢ ܛܳܒ.6 ܘܶܐܙܰܠܘ ܛܶܒܰܠܳܖ̈ܶܐ ܒܶܐܓܖ̈ܳܬ݂ܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܘܰܕ݂ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܰܘ̈ܗܝ. ܒܟܽܠܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܘܺܝܗܽܘܕܳܐ. ܘܰܒܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܘܳܐܡܪܺܝܢ. ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܬܽܘܒܘ ܠܘܳܬ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܶܗ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ ܘܕܺܐܝܣܚܳܩ ܘܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܘܢܶܗܦܽܘܟ݂ ܫܰܪܟܳܢܳܐ ܕܶܐܫܬܟܰܚ ܡܶܢܟܽܘܢ. ܡܶܢ ܐܺܝܕܰܘ̈ܗܝ ܕܡܰܠܟܳܐ ܕܳܐܬܽܘܪ.7 ܠܳܐ ܬܶܗܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܘܰܐܝܟ݂ ܐܰܚܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܕܟܰܕܶܒܘ ܒܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܳܬܰܢ. ܘܝܰܗܒ ܐܶܢܽܘܢ ܠܠܰܘܛܬ݂ܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܐܢ̱ܬܽܘܢ ܚܳܙܶܝܢ.8 ܘܳܐܦ ܗܳܫܳܐ ܠܳܐ ܬܩܰܫܽܘܢ ܩܕ݂ܳܠܟܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܟܽܘܢ ܘܥܽܘܠܘ ܠܡܰܩܕܫܳܐ ܕܶܐܬ݂ܩܰܕܰܫ ܠܥܳܠܰܡ. ܘܰܦܠܽܘܚܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ. ܕܢܰܗܦܶܟ݂ ܡܶܢܟܽܘܢ ܚܶܡܬ݂ܳܐ ܕܪܽܘܓܙܶܗ.9 ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬ݂ܓܠܺܝ ܥܠܰܝܟܽܘܢ. ܘܥܰܠ ܐܰܚܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܘܥܰܠ ܒܢܰܝ̈ܟܽܘܢ ܘܗܽܘ ܢܶܬܶܠܟܽܘܢ ܠܖ̈ܰܚܡܶܐ ܩܕ݂ܳܡ ܫܳܒܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܘܢܰܗܦܶܟ݂ܟܽܘܢ ܠܰܐܪܥܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܚܰܢܳܢ ܗ̱ܘ̣ ܘܪܰܚܶܡܬ݂ܳܢ ܗܽܘ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܢܰܗܦܶܟ݂ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ ܡܶܢܟܽܘܢ. ܟܰܕ݂ ܬܶܬ݂ܦܢܽܘܢ ܠܘܳܬ݂ܶܗ.10 ܘܰܗܘܰܘ ܛܶܒܰܠܳܖ̈ܰܘܗܝ ܕܡܰܠܟܳܐ ܚܶܙܰܩܝܳܐ. ܥܳܒܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܡܶܢ ܩܪܶܐ ܠܰܩܪܶܐ. ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܰܐܦܪܶܝܡ ܘܕܰܡܢܰܫܶܐ. ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܰܙܒܳܠܳܘܢ.11 ܘܰܗܘܰܘ ܓܳܚܟܺܝܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ. ܘܡܰܡܣܪܺܝܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ. ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܖ̈ܰܫܺܝܥܶܐ. ܕܺܐܝܬ݂ ܒܫܰܒܛܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܐܳܫܺܝܪ. ܘܰܒܫܰܒܛܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܐܰܦܪܶܝܡ. ܘܰܒܫܰܒܛܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܡܢܰܫܶܐ. ܘܰܒܫܰܒܛܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܙܒܳܠܳܘܢ.12 ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܫܰܒ̈ܛܶܐ ܗܳܠܶܝܢ. ܐܶܬܬܒܰܪܘ ܒܠܶܒܗܽܘܢ. ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. ܥܰܡ ܫܰܒܛܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܺܗܽܘܕܳܐ. ܘܰܗܘܳܬ݂ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ. ܠܡܶܬܰܠ ܠܗܽܘܢ ܠܶܒܳܐ ܚܰܕ݂. ܠܡܶܥܒܰܕ݂ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܘܰܕ݂ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܰܘ̈ܗܝ. ܐܰܝܟ݂ ܡܶܠܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ.13 ܘܶܐܬ݂ܟܰܢܰܫܘ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܥܰܡܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ. ܠܡܶܥܒܰܕ݂ ܥܺܐܕ݂ܳܐ ܕܦܰܛܺܝܖ̈ܶܐ. ܒܝܰܪܚܳܐ ܬܶܢܝܳܢܳܐ. ܥܰܡܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ ܕܛܳܒ.14 ܘܩܳܡܘ ܘܰܥܩܰܪܘ ܡܰܕ݂ܒܚ̈ܶܐ ܕܺܐܝܬ݂ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܥܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܚܪܰܒܘ. ܘܰܫܕ݂ܰܘ ܐܶܢܶܝܢ ܒܢܰܚܠܳܐ ܕܩܶܕܪܽܘܢ.15 ܘܰܥܒܰܕ݂ܘ ܦܶܨܚܳܐ ܒܰܐܪܒܰܥܶܣܖ̈ܶܐ. ܫܰܒܥܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܒܝܰܪܚܳܐ ܬܶܢܝܳܢܳܐ. ܘܟ݂ܳܗ̈ܢܶܐ ܘܠܶܘ̈ܳܝܶܐ ܐܶܬ݂ܩܰܕܰܫܘ ܘܰܐܝܬܺܝܘ ܥܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܠܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ.16 ܘܩܳܡܘ ܥܰܠ ܐܰܬ݂ܪܗܽܘܢ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܡܶܬ݂ܚܙܶܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܟ݂ܬ݂ܺܝܒ ܒܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܡܽܘܫܶܐ ܢܒܺܝܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܡܩܰܒܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܕܡܳܐ ܡܶܢ ܐܺܝܕ݂ܳܐ ܕܠܶܘ̈ܳܝܶܐ.17 ܡܶܛܽܠ ܕܣܰܓܺܝܐܺܝܢ ܗܘܰܘ ܓܶܝܪ ܒܥܰܡܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܕܠܳܐ ܐܶܬ݂ܩܰܕܰܫܘ. ܘܠܶܘ̈ܳܝܶܐ ܩܳܡܘ ܠܗܽܘܢ ܥܰܠ ܢܶܟ݂ܣܬ݂ܳܐ ܕܶܐܡܖ̈ܶܐ. ܘܚܳܙܶܝܢ ܟܽܠ ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܕ݂ܟܶܐ. ܠܡܶܬ݂ܩܰܕܳܫܽܘ ܠܡܳܪܝܳܐ.18 ܡܶܛܽܠ ܕܣܰܓܺܝܐܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܥܰܡܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܡܶܢ ܕܒܶܝܬ݂ ܐܰܦܪܶܝܡ. ܘܰܡܢܰܫܶܐ. ܘܺܐܝܣܳܟܳܪ. ܘܰܙܒܳܠܳܘܢ. ܗܳܠܶܝܢ ܐܰܪܒܥܳܐ ܫܰܒܛܺܝ̈ܢ ܕܠܳܐ ܐܶܬܕܰܟܺܝܘ ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܟܠܽܘܗܝ ܦܶܨܚܳܐ ܕܠܳܐ ܒܢܳܡܽܘܣ. ܡܶܛܽܠ ܕܨܰܠܺܝ ܚܶܙܰܩܝܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܛܳܒܳܐ ܢܚܣܶܐ ܚܠܳܦ ܥܰܡܳܐ ܟܽܠܶܗ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ.19 ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܬ݂ܩܶܢܢ ܠܶܒܰܢ ܠܰܡܨܰܠܳܝܽܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܳܬܰܢ. ܩܽܘܕܫܳܐ ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܕܟܶܐ ܡܶܢܰܢ.20 ܘܰܫܡܰܥ ܡܳܪܝܳܐ ܒܩܳܠܶܗ ܕܚܶܙܰܩܝܳܐ. ܘܰܐܣܝܶܗ ܠܥܰܡܳܐ.21 ܘܰܥܒܰܕ݂ܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܟܽܠ ܕܶܐܫܬܟܰܚܘ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. ܥܺܐܕ݂ܳܐ ܕܦܰܛܺܝܖ̈ܶܐ ܫܰܒܥܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܒܚܰܕ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܡܫܰܒܚܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܟܽܠ ܝܽܘܡ ܒܝܽܘܡ. ܠܶܘ̈ܳܝܶܐ ܒܬܶܫܒ̈ܚܳܬ݂ܳܐ ܕܦܽܘܡܗܽܘܢ. ܘܟ݂ܳܗ̈ܢܶܐ ܒܬܶܫܒ̈ܚܳܬ݂ܳܐ.22 ܘܡܰܠܶܠ ܚܶܙܰܩܝܳܐ ܥܰܡ ܟܽܠܗܽܘܢ ܠܶܘ̈ܳܝܶܐ. ܕܰܡܫܰܒܚܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܬܶܫܒ̈ܚܳܬ݂ܳܐ ܛܳܒ̈ܳܬ݂ܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܶܐܟܰܠܘ ܗܘܰܘ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܫܰܒܥܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ. ܘܰܡܕܰܒܚܺܝܢ ܗܘܰܘ ܕܶܒܚ̈ܶܐ ܫܰܠ̈ܡܶܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܘܡܰܘܕܶܝܢ ܗܘܰܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܳܬ݂ܗܽܘܢ.23 ܘܶܐܬ݂ܟܠܺܝ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܠܡܶܥܒܰܕ݂ ܫܰܒܥܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܐ̱ܚܖ̈ܳܢܺܝܢ. ܘܫܰܒܥܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܒܚܰܕ݂ܽܘܬ݂ܳܐ.24ܡܶܛܽܠ ܕܚܶܙܰܩܝܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. ܐܰܦܪܶܫ ܘܝܰܗܒ ܠܥܰܡܳܐ. ܫܰܒܥܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܚܰܝ̈ܘܳܬ݂ܳܐ ܪܰܘܖ̈ܒܳܬ݂ܳܐ ܘܕܰܩܕ̈ܩܳܬ݂ܳܐ. ܘܰܦܪܰܫ ܘܝܰܗܒ ܠܥܰܡܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܬܰܘܖ̈ܶܐ ܐܳܠܶܦ. ܘܥܳܢ̈ܳܐ ܥܶܣܪܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܘܶܐܬ݂ܩܰܕܰܫܘ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ.25ܘܰܚܕܺܝ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. ܘܟ݂ܳܗ̈ܢܶܐ ܘܠܶܘ̈ܳܝܶܐ. ܘܟܽܠ ܥܰܡܳܐ ܕܳܐܬܶܝܢ ܡܶܢ ܥܰܡܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܓܺܝܽܘܖ̈ܶܐ ܕܳܐܬܶܝܢ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܰܕ݂ܝܳܬ݂ܒܺܝܢ ܒܺܝܗܽܘܕܳܐ.26 ܘܰܗܘܳܬ݂ ܚܰܕ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܢ ܝܰܘܡܰܘ̈ܗܝ ܕܰܫܠܶܝܡܽܘܢ ܒܰܪ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܠܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܐܰܝܟ݂ ܗܳܕ݂ܶܐ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ.27 ܘܩܳܡܘ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܠܶܘ̈ܳܝܶܐ. ܘܒܰܪܶܟ݂ܘ ܠܥܰܡܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܰܫܡܰܥ ܡܳܪܝܳܐ ܒܩܳܠܗܽܘܢ ܘܥܶܠܰܬ݂ ܨܠܽܘܬ݂ܗܽܘܢ ܠܡܰܘܬܒܳܐ ܕܩܽܘܕ݂ܫܶܗ ܠܰܫܡܰܝܳܐ.   

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܠܐ.

 

1 ܘܟܰܕ݂ ܫܰܠܶܡ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ. ܢܦܰܩܘ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܕܶܐܫܬܟܰܚܘ. ܠܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܘܬܰܒܰܪܘ ܩܳܝ̈ܡܳܬ݂ܳܐ. ܘܬܰܒܰܪܘ ܢܶܡܖ̈ܶܐ. ܘܰܥܩܰܪܘ ܥܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܕܺܐܝܬ݂ ܒܺܝܗܽܘܕܳܐ ܘܰܒܒܶܢܝܳܡܶܝܢ. ܘܒܰܐܦܪܶܝܡ. ܘܒܰܡܢܰܫܶܐ. ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܐܝܟܳܐ ܕܰܗܦܰܟ݂ܘ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܠܝܳܪܬܽܘܬ݂ܗܽܘܢ. ܘܥ̣ܰܠܘ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܠܩܽܘܖ̈ܺܝܗܽܘܢ.2 ܘܰܐܩܺܝܡ ܚܶܙܰܩܝܳܐ ܡܰܛܖ̈ܳܬ݂ܳܐ ܕܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܰܕ݂ܠܶܘ̈ܳܝܶܐ. ܥܰܠ ܡܰܛܖ̈ܳܬܗܽܘܢ. ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܐܰܝܟ݂ ܦܽܘܠܚܳܢܶܗ. ܠܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܰܠܠܶܘ̈ܳܝܶܐ. ܘܠܰܥܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܘܰܠܫܰܠ̈ܡܶܐ. ܠܰܡܫܰܡܳܫܽܘ ܘܰܠܡܰܘܕܳܝܽܘ ܘܠܰܡܫܰܒܳܚܽܘ ܒܬܰܪܥܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ.3 ܘܝܰܗܒ ܡܰܠܟܳܐ ܡܶܢ ܢܶܟ݂ܣܰܘ̈ܗܝ. ܥܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܕܬܰܘܖ̈ܶܐ. ܕܨܰܦܪܳܐ ܘܰܕ݂ܪܰܡܫܳܐ. ܘܰܥܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܕܫܰܒ̈ܶܐ. ܘܰܕ݂ܪܺܝܫ ܝܰܖ̈ܚܶܐ ܘܰܕ݂ܥܺܐܕ̈ܶܐ.4 ܘܶܐܡܰܪ ܠܥܰܡܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܟ݂ܬܺܝܒ ܒܢܳܡܽܘܣܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܕܥܳܡܪܺܝܢ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. ܠܡܶܬܰܠ ܙܶܕ݂ܩܳܐ ܕܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܰܕ݂ܠܶܘ̈ܳܝܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܚܰܝܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܒܢܳܡܽܘܣܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ.5 ܘܟܰܕ݂ ܐܰܣܓܺܝ ܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ ܥܰܠ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܡܰܝܬܶܝܢ ܗܘܰܘ ܖ̈ܺܝܫܝܳܬܳܐ ܕܰܥܒܽܘܪܳܐ. ܘܰܕ݂ܚܰܡܪܳܐ. ܘܰܕ݂ܡܶܫܚܳܐ. ܘܡܶܢ ܚܰܝ̈ܘܳܬ݂ܗܽܘܢ. ܘܡܶܢ ܥܰܠ̈ܠܳܬ݂ܳܐ ܕܚܰܩܠܳܐ ܘܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܥܶܣܪܳܐ ܡܰܝܬܶܝܢ ܗܘܰܘ ܣܰܓܺܝ.6 ܘܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܘܺܝܗܽܘܕܳܐ ܕܝܳܬ݂ܒܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. ܘܳܐܦ ܗܶܢܽܘܢ ܡܰܝܬܶܝܢ ܗܘܰܘ ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܥܶܣܪܳܐ. ܡܰܥܣܳܖ̈ܶܐ. ܘܡܰܝܬܶܝܢ ܗܘܰܘ. ܘܰܡܩܰܪܒܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܗܽܘܢ ܡܰܝܬܶܝܢ ܗܘܰܘ ܖ̈ܺܝܫܝܳܬܳܐ ܥܰܠ ܖ̈ܺܝܫܝܳܬܳܐ. ܕܰܥܒܽܘܪܳܐ. ܘܰܕ݂ܚܰܡܪܳܐ. ܘܰܕ݂ܡܶܫܚܳܐ. ܘܡܶܢ ܚܰܝ̈ܘܳܬ݂ܗܽܘܢ. ܘܡܶܢ ܥܰܠ̈ܠܳܬ݂ܳܐ ܕܚܰܩܠܳܐ. ܘܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܥܶܣܪܳܐ ܡܰܝܬܶܝܢ ܗܘܰܘ. ܘܰܡܩܰܕܫܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܗܽܘܢ.7 ܘܰܒܝܰܪܚܳܐ ܕܰܬܠܳܬܳܐ. ܐܶܫܬܰܟ݂ܚܰܬ݂ ܪܺܝܫܺܝܬ݂ܳܐ ܣܽܘܓ݂ܳܐܐ ܕܛܳܒ. ܘܰܒܝܰܪܚܳܐ ܕܫܰܒܥܳܐ. ܢܣܰܒ ܚܶܙܰܩܝܳܐ. ܘܦܰܠܓܳܗ̇ ܠܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܰܠܠܶܘ̈ܳܝܶܐ.8 ܘܰܚܙܳܐ ܚܶܙܰܩܝܳܐ ܘܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܠܪܺܝܫܺܝܬ݂ܳܐ ܗܳܝ ܕܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܣܶܓܝܰܬ݂ ܛܳܒ. ܘܒܰܪܶܟ݂ܘ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܘܨܰܠܺܝܘ ܥܰܠ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ.9 ܘܨܰܠܺܝ ܚܶܙܰܩܝܳܐ ܥܰܠ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܥܰܠ ܠܶܘ̈ܳܝܶܐ. ܥܰܠ ܪܺܝܫܺܝܬ݂ܳܐ ܕܣܶܓܝܰܬ݂.10 ܘܰܩܪܳܐ ܠܶܗ ܠܥܰܙܰܪܝܳܐ ܟܳܗܢܳܐ ܪܰܒܳܐ ܡܶܢ ܕܒܶܝܬ݂ ܨܳܕܽܘܩ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܫܰܪܝܳܐ ܗ̱ܝ ܠܟܽܘܢ ܪܺܝܫܺܝܬ݂ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܠܡܶܐܟ݂ܰܠ ܡܶܛܽܠ ܕܰܠܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܶܠܰܬ݂. ܐܰܟ݂ܽܘܠܘ ܘܰܣܒܰܥܘ. ܘܰܕ݂ܝܳܬܰܪ ܡܶܢܳܗ̇. ܗܰܒܘ ܠܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ ܘܰܠܒܳܝܫ̈ܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܡܳܪܝܳܐ ܒܰܪܶܟ݂ ܠܥܰܡܶܗ. ܘܝܰܗܒ ܠܗܽܘܢ ܗܳܢܳܐ ܣܽܘܓ݂ܳܐܐ ܘܕ݂ܺܝܬܰܪ. ܝܰܗܒܘ ܠܥܰܡܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܟܽܠܶܗ.11 ܘܶܐܡܰܪ ܚܶܙܰܩܝܳܐ ܠܰܡܛܰܝܳܒܽܘ ܕܳܖ̈ܶܐ ܒܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܛܰܝܶܒܘ.12 ܘܰܐܝܬܺܝܘ ܪܺܝܫܺܝܬ݂ܳܐ. ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܥܶܣܪܳܐ. ܘܩܽܘܕܫܳܐ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ. ܘܰܥܠܰܝܗܽܘܢ ܐܺܝܬ݂ ܗܘܰܘ ܫܰܠܺܝ̈ܛܶܐ. ܟܢܰܥܢܺܝܳܐ ܠܶܘܳܝܳܐ. ܘܫܰܡܥܺܝ ܐܰܚܽܘܗܝ.13 ܘܰܢܚܳܐܶܝܠ. ܘܥܽܘܙܺܝܳܐ. ܘܢܳܚܳܬ݂. ܘܰܥܫܳܐܶܝܠ. ܘܝܰܪܡܽܘܬ݂. ܘܝܽܘܙܳܒܳܪ. ܘܰܐܠܺܝܠ. ܘܰܣܡܰܟ݂ܝܳܐ. ܘܡܳܬ݂ܰܚ. ܘܒܰܢܝܳܐ. ܘܫܡܰܥܝܳܐ ܐܰܚܽܘܗܝ. ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܫܰܠܺܝܛܺܝܢ ܗܘܰܘ ܥܰܠ ܐܺܝܕ݂ܳܐ ܕܰܟ݂ܢܰܥܺܢܝܳܐ. ܐܰܝܟ݂ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܕܚܶܙܰܩܝܳܐ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܥܰܙܰܪܝܳܐ ܪܰܒܒܰܝܬܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ.14 ܘܩܰܪܝܳܐ ܒܰܪ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܠܶܘ̈ܳܝܶܐ. ܢܳܛܰܪ ܬܰܪܥܳܐ ܡܰܕ݂ܢܚܳܝܳܐ. ܫܰܠܺܝܛ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܩܽܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܥܰܠ ܩܕ݂ܽܘܫ ܩܽܘܕ̈ܫܶܐ.15 ܘܠܶܗ ܡܫܰܠܡܺܝܢ ܗܘܰܘ ܥܰܕܽܘܢ ܘܒܶܢܝܳܡܶܝܢ. ܘܝܶܫܽܘܥ. ܘܰܫܡܶܥܺܝܐ. ܘܳܐܡܽܘܪܝܳܐ. ܘܰܫܟܰܢܝܳܐ. ܒܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܟܳܗ̈ܢܶܐ. ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ. ܠܡܶܬܰܠ ܠܰܐܚܰܝ̈ܗܽܘܢ ܦܶܠܓ̈ܘܳܬ݂ܳܐ. ܠܪܰܒܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܙܥܽܘܪܳܐ.16 ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܕܙܳܕܶܩ. ܠܕܶܟܪܳܐ ܡܶܢ ܒܰܪ ܬܠܳܬ݂ ܫܢܺܝ̈ܢ ܘܰܠܥܶܠ. ܠܟܽܠ ܡܰܢ ܕܥܳܐܶܠ ܠܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. 17 ܘܚܽܘܫܒܳܢ ܝܽܘܡ ܒܝܰܘܡܶܗ. ܠܦܽܘܠܚܳܢܗܽܘܢ ܒܡܰܛܰܪܬܗܽܘܢ. ܒܦܳܠܓ̈ܘܳܬ݂ܗܽܘܢ ܘܡܶܫܚܳܐ ܘܚܰܡܪܳܐ ܡܶܬ݂ܺܝܗܶܒ ܠܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܰܠܠܶܘ̈ܳܝܶܐ ܠܒܶܝܬ݂ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܡܶܢ ܒܰܪ ܥܶܣܪܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܘܰܠܥܶܠ. ܒܡܰܛܰܪܬܗܽܘܢ ܒܦܳܠܓ̈ܘܳܬ݂ܗܽܘܢ.18 ܘܡܶܫܚܳܐ ܡܶܬ݂ܺܝܗܶܒ ܠܢܰܦܛܺܝܖ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܘܰܠܢܶܫܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܠܰܒܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܠܰܒ̈ܢܳܬ݂ܗܽܘܢ. ܘܰܠܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܕܰܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܡܶܬ݂ܩܰܕܫܺܝܢ ܗܘܰܘ.19 ܡܶܛܽܠ ܕܩܰܕܺܝܫܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐܗܪܽܘܢ ܟܳܗܢܳܐ. ܩܰܕܺܝܫ ܗܘܳܐ ܒܶܣܪܗܽܘܢ. ܘܰܠܘܳܬ݂ ܢܶܫ̈ܶܐ ܠܳܐ ܡܶܬ݂ܩܰܪܒܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܘܡܶܬ݂ܟܰܪܟܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܟܽܠ ܩܪܶܐ ܘܰܩܪܶܐ. ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܺܝܕ݂ܺܝܥܺܝܢ ܫܡܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܕܢܶܬܠܽܘܢ ܙܶܕ݂ܩܳܐ. ܠܟܽܠ ܕܶܟܪܳܐ ܕܺܐܝܬ݂ ܒܟܳܗ̈ܢܶܐ. ܘܰܠܟܽܠܗܶܝܢ ܫܰܖ̈ܒܳܬ݂ܳܐ ܕܠܶܘ̈ܳܝܶܐ.20 ܘܰܥܒܰܕ݂ ܗܳܟܰܢܳܐ ܚܶܙܰܩܝܳܐ. ܒܟܽܠܶܗ ܝܺܗܽܘܕܳܐ. ܘܰܥܒܰܕ݂ ܕܛܳܒ ܘܫܰܦܺܝܪ. ܘܗܰܠܶܟ݂ ܒܩܽܘܫܬܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ.21ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܥܒܳܕ݂ܰܘ̈ܗܝ ܕܫܰܪܺܝ ܗܘܳܐ ܠܡܶܥܒܰܕ݂ ܒܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܒܢܳܡܽܘܣܳܐ ܘܰܒܦܽܘܩܕܳܢܳܐ. ܠܡܶܬ݂ܒܰܥ ܠܰܐܠܳܗܶܗ ܒܟܽܠܶܗ ܠܶܒܶܗ. ܘܰܥܒܰܕ݂ ܘܰܐܟ݂ܫܰܪ.   

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܠܒ.

 

1 ܒܳܬܰܪ ܡ̈ܶܠܶܐ ܗܳܠܶܝܢ. ܘܩܽܘܫܬܳܐ ܕܰܥܒܰܕ݂ ܚܶܙܰܩܝܳܐ. ܐܶܬ݂ܳܐ ܣܰܢܚܰܪܺܝܒ ܡܰܠܟܳܐ ܕܳܐܬܽܘܪ. ܘܰܫܪܳܐ ܥܰܠ ܝܺܗܽܘܕܳܐ. ܥܰܠ ܚܶܣܢ̈ܶܐ ܥܰܫܺܝܢ̈ܶܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܥܳܡܽܘܖ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܩܰܒܶܠܘ ܝܰܡܺܝܢܳܐ. ܘܬ݂ܰܘ ܠܘܳܬ݂.2 ܘܰܚܙܳܐ ܚܶܙܰܩܝܳܐ ܕܶܐܬܳܐ ܣܰܢܚܰܪܺܝܒ ܡܰܠܟܳܐ ܕܳܐܬܽܘܪ. ܘܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬ݂ܳܐ ܠܰܩܪܳܒܳܐ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ.3 ܘܶܐܬ݂ܡܰܠܰܟ݂ ܗܽܘ ܘܫܰܠܺܝܛܳܢܰܘ̈ܗܝ ܘܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܰܘܗܝ ܠܰܡܟܰܣܳܝܽܘ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܥܰܝ̈ܢܳܬ݂ܳܐ ܕܺܐܝܬ݂ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܡܕܺܝܢܬܳܐ. ܘܥܰܕܪܽܘܗܝ ܫܰܠܺܝܛܳܢܰܘ̈ܗܝ.4 ܘܶܐܬ݂ܟܰܢܰܫܘ ܥܰܡܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܣܽܘܓ݂ܳܐܐ ܕܛܳܒ. ܘܟܰܣܺܝܘ ܟܽܠܗܶܝܢ ܥܰܝ̈ܢܳܬ݂ܳܐ ܘܢܰܚ̈ܠܶܐ ܪܰܘܖ̈ܒܶܐ. ܕܺܐܝܬ݂ ܒܓܰܘ ܐܰܪܥܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܳܐܡܪܺܝܢ. ܕܰܠܡܳܐ ܢܺܐܬܶܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܳܐܬܽܘܪ. ܘܢܶܫܟܚܽܘܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ.5 ܘܢܶܬ݂ܓܰܢ̱ܒܪܽܘܢ ܘܢܶܒܢܽܘܢ ܫܽܘܖ̈ܶܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܫܽܘܪܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ. ܘܰܢܛܰܡܡܽܘܢ ܚܶܐܪܺܝܬ݂ܳܐ ܕܰܥܒܰܕ݂ ܕܰܘܺܝܕ݂. ܘܰܥܒܰܕ݂ ܚܶܙܰܩܝܳܐ ܙܰܝܢܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ. ܘܣܰܟܖ̈ܶܐ ܘܖ̈ܽܘܡܚܶܐ.6 ܘܰܐܩܺܝܡ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܥܳܒܕ݂ܰܝ̈ ܩܪܳܒܳܐ ܥܰܠ ܥܰܡܳܐ. ܚܰܕ݂ ܥܰܠ ܥܶܣܪܳܐ. ܘܟܰܢܶܫ ܐܶܢܽܘܢ ܠܘܳܬ݂ܶܗ. ܠܘܳܬ݂ ܫܽܘܩܳܐ ܕܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ. ܘܡܰܠܶܠ ܥܰܡ ܟܽܠܗܽܘܢ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ.7 ܐܶܬ݂ܓܰܢ̱ܒܪܘ ܘܶܐܬ݂ܟܰܬܫܘ ܘܠܳܐ ܬܶܕ݂ܚܠܽܘܢ ܘܠܳܐ ܬܙܽܘܥܽܘܢ. ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܰܠܟܳܐ ܕܳܐܬܽܘܪ. ܘܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬ݂ܳܐ ܕܶܐܬ݂ܰܘ ܥܰܡܶܗ. ܥܰܡܰܢ ܕܺܝܠܰܢ ܣܰܓܺܝ ܡܶܢ ܕܥܰܡܶܗ.8 ܥܰܡܶܗ ܚܰܝܠܳܐ ܕܒܶܣܪܳܐ. ܘܥܰܡܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ. ܕܰܢܥܰܕܪܰܢ ܘܢܶܬ݂ܟܰܬܰܫ ܒܬܰܟ݂ܬܽܘܫܰܢ. ܘܶܐܬ݂ܡܠܺܝ ܒܠܶܒܶܗ ܕܥܰܡܳܐ. ܥܰܠ ܦܶܬܓܳܡܰܘ̈ܗܝ ܕܚܶܙܰܩܝܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܺܗܽܘܕܳܐ.  9 ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܗܳܠܶܝܢ. ܫܰܕܰܪ ܣܰܢܚܰܪܺܝܒ ܡܰܠܟܳܐ ܕܳܐܬܽܘܪ. ܠܪܰܒ ܫܳܩ̈ܶܐ. ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܘܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܥܰܡܶܗ. ܘܗܽܘ ܫܪܶܐ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܠܟܺܝܫ. ܘܫܰܠܺܝܛܳܢܰܘ̈ܗܝ ܥܰܡܶܗ. ܥܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܺܗܽܘܕܳܐ. ܕܺܐܝܬ݂ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ.10 ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܣܰܢܚܰܪܺܝܒ ܡܰܠܟܳܐ ܕܳܐܬܽܘܪ. ܥܰܠ ܡܰܢ ܬܟ݂ܺܝܠܺܝܢ ܐ̱ܢܬܽܘܢ. ܕܝܳܬ݂ܒܺܝܢ ܐ̱ܢܬܽܘܢ ܒܰܚܒܽܘܫܝܳܐ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ.11 ܗܽܘ ܚܶܙܰܩܝܳܐ ܡܰܛܥܶܐ ܠܟܽܘܢ ܠܡܰܫܠܳܡܽܘܬ݂ܟܽܘܢ ܕܰܬ݂ܡܽܘܬ݂ܽܘܢ ܒܟܰܦܢܳܐ ܘܰܒܨܶܗܝܳܐ. ܘܡܰܛܥܶܐ ܠܟܽܘܢ ܘܳܐܡܰܪ. ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ ܢܦܰܨܶܝܢ ܡܶܢ ܐܺܝܕܰܘ̈ܗܝ ܕܡܰܠܟܳܐ ܕܳܐܬܽܘܪ.12 ܐܰܝܟܰܘ ܚܶܙܰܩܝܳܐ. ܕܰܐܥܒܰܪ ܥܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܘܡܰܕܒ̈ܚܶܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܰܕ݂ܒܶܝܬ݂ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܘܰܠܥܳܡܽܘܖ̈ܶܝܗ̇ ܕܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. ܕܰܩܕ݂ܳܡ ܡܰܕ݂ܒܚܳܐ ܚܰܕ݂ ܬܶܣܓܕ݂ܽܘܢ. ܘܰܥܠܰܘܗܝ ܬܰܣܩܽܘܢ ܒܶܣ̈ܡܶܐ.13 ܘܰܟ݂ܒܰܪ ܬܶܕܥܽܘܢ ܡܶܕܶܡ ܕܥܶܒܕܶܬ݂ ܐܶܢܳܐ ܘܰܐܒܳܗܰܝ̈. ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܒܰܡܕ݂ܺܝ̈ܢܳܬ݂ܳܐ. ܘܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚܘ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܗܳܠܶܝܢ. ܠܰܡܦܰܨܳܝܽܘ ܡܕܺܝ̈ܢܳܬܗܽܘܢ ܡܶܢ ܐܺܝ̈ܕܰܝ.14 ܘܡܰܢܽܘ ܐܺܝܬ݂ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܠܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܚܪܰܒܘ ܐܰܒܳܗܰܝ̈. ܕܶܐܫܟܰܚܘ ܠܰܡܦܰܨܳܝܽܘ ܡܕܺܝ̈ܢܳܬܗܽܘܢ ܡܶܢ ܐܺܝܕܰܝ̈. 15 ܘܳܐܦ ܗܳܫܳܐ ܠܳܐ ܢܰܛܥܶܝܟܽܘܢ ܚܶܙܰܩܝܳܐ. ܘܠܳܐ ܢܰܬ݂ܟܠܟܽܘܢ ܥܰܠ ܗܳܕ݂ܶܐ. ܘܠܳܐ ܬܗܰܝܡܢܽܘܢܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ ܠܰܡܦܰܨܳܝܽܘܬ݂ܟܽܘܢ ܡܶܢ ܐܺܝܕܰܝ̈ ܟܽܠ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܡܰܠܟ̈ܘܳܬ݂ܳܐ ܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚܘ ܠܰܡܦܰܨܳܝܽܘ ܡܕܺܝ̈ܢܳܬܗܽܘܢ ܡܶܢ ܐܺܝܕܰܝ̈. ܘܡܶܢ ܐܺܝܕ݂ܳܐ ܕܰܐܒܳܗܰܝ̈. ܘܳܐܦ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ ܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܠܰܡܦܰܨܳܝܽܘܬ݂ܟܽܘܢ ܡܶܢ ܐܺܝ̈ܕܰܝ.16 ܗܳܠܶܝܢ ܡܰܠܶܠܘ ܗܘܰܘ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܰܩܕ݂ܳܡ ܚܶܙܰܩܝܳܐ ܥܰܒܕܶܗ.17 ܘܰܟ݂ܬܰܒ ܐܶܓܖ̈ܳܬ݂ܳܐ ܠܰܡܨܰܥܳܪܽܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܰܠܡܺܐܡܰܪ ܠܶܗ ܠܥܰܡܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܕܰܐܠܳܗ̈ܶܐ ܕܰܡܕ݂ܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܗܳܠܶܝܢ. ܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚܘ ܠܰܡܦܰܨܳܝܽܘ ܡܕܺܝ̈ܢܳܬܗܽܘܢ ܡܶܢ ܐܺܝܕܰܝ̈.18 ܘܰܩܪܰܘ ܒܩܳܠܳܐ ܪܳܡܳܐ ܒܠܶܫܳܢܳܐ ܝܺܗܽܘܕܳܝܳܐ. ܠܥܰܡܳܐ ܕܝܳܬ݂ܒܺܝܢ ܥܰܠ ܫܽܘܪܳܐ ܕܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. ܕܰܢܕܰܚܠܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܰܢܙܽܘܥܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܢܶܐܚܕܽܘܢ ܫܽܘܪܳܐ ܕܰܡܕܺܝܢܬܳܐ.19 ܘܡܰܠܶܠܘ ܒܰܐܠܳܗ̈ܶܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܘܳܐܦ ܒܰܐܠܳܗܳܐ ܕܫܰܠܺܝܛ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. ܕܗܽܘ ܢܶܦܪܽܘܥ ܐܶܢܽܘܢ ܥܒܳܕ̈ܶܐ ܕܺܐܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ.20 ܘܨܰܠܺܝ ܚܶܙܰܩܝܳܐ ܘܶܐܫܰܥܝܳܐ ܒܰܪ ܐܰܡܽܘܨ ܢܒܺܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܗܳܕ݂ܶܐ. ܘܰܫܡܰܥ ܒܩܳܠܳܐ ܕܰܨܠܽܘܬ݂ܗܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ.21 ܘܫܰܕܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܡܰܠܰܐܟܳܐ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܘܗܝ. ܘܰܚܪܰܒ ܟܽܠܗܽܘܢ ܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܰܝ ܚܰܝܠܳܐ. ܘܡܰܠ̈ܟܶܐ ܘܫܰܠܺܝ̈ܛܳܢܶܐ ܕܰܗܘܰܘ ܒܡܰܫܪܺܝܬܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܕܳܐܬܽܘܪ. ܘܰܗܦܰܟ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܕܳܐܬܽܘܪ ܟܰܕ݂ ܒܰܗܺܝ̈ܬ݂ܳܢ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ ܠܰܡܕ݂ܺܝܢ̱ܬܶܗ. ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܠܒܶܝܬ݂ ܐܰܠܳܗܰܘ̈ܗܝ. ܘܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܰܢܦܰܩܘ ܡܶܢ ܡܥܰܘ̈ܗܝ. ܬܰܡܳܢ ܩܰܛܠܽܘܗܝ ܒܚܰܪܒܳܐ.22 ܘܰܦܪܰܩ ܡܳܪܝܳܐ ܠܚܶܙܰܩܝܳܐ. ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܳܡܽܘܖ̈ܶܝܗ̇ ܕܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. ܡܶܢ ܐܺܝܕܰܘ̈ܗܝ ܕܣܰܢܚܰܪܺܝܒ ܡܰܠܟܳܐ ܕܳܐܬܽܘܪ. ܘܡܶܢ ܐܺܝܕ݂ܳܐ ܕܟܽܠ ܒܰܥ̈ܠܰܝ ܬܚܽܘܡܶܗ.23 ܘܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܡܰܝܬܶܝܢ ܗܘܰܘ ܩܽܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܘܝܳܗܒܺܝܢ ܗܘܰܘ ܡܰܘ̈ܗܒܳܬ݂ܳܐ ܠܚܶܙܰܩܝܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܺܗܽܘܕܳܐ. ܘܶܐܬܬܪܺܝܡ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ. 24 ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܗܳܠܶܝܢ. ܒܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܗܳܢܽܘܢ. ܐܶܬ݂ܟܪܰܗ ܚܶܙܰܩܝܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܡܰܘܬܳܐ. ܘܨܰܠܺܝ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܘܶܐܡܰܪ. ܓܒܰܖ̈ܘܳܬ݂ܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܬ݂ܳܐ ܥܒܰܕܬ ܠܺܝ. ܘܠܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܥܒܳܕ ܐܺܝܕܰܝ̈ ܐܰܗܦܶܟ݂ܬ ܠܺܝ.25 ܘܗܳܢܳܐ ܟܽܘܪܗܳܢܳܐ ܕܶܐܬ݂ܟܪܰܗ ܚܶܙܰܩܝܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬܬܪܺܝܡ ܠܶܒܶܗ. ܘܰܗܘܳܐ ܥܠܰܘܗܝ ܪܽܘܓܙܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܥܰܠ ܒܶܝܬ݂ ܝܺܗܽܘܕܳܐ. ܘܥܰܠ ܥܳܡܽܘܖ̈ܶܝܗ̇ ܕܽܐܘܪܺܫܠܶܡ.26 ܘܶܐܬ݂ܟܪܰܗ ܚܶܙܰܩܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬܬܪܺܝܡ ܠܶܒܶܗ ܗܽܘ ܘܥܳܡܽܘܖ̈ܶܝܗ̇ ܕܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܘܠܳܐ ܐܶܬ݂ܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܪܽܘܓܙܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ ܒܝܰܘܡܰܘ̈ܗܝ ܕܚܶܙܰܩܝܳܐ.27 ܘܰܗܘܳܐ ܠܚܶܙܰܩܝܳܐ ܥܽܘܬ݂ܪܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܣܽܘܓ݂ܳܐܐ ܕܛܳܒ. ܘܰܐܘܨܖ̈ܶܐ ܥܒܰܕ݂ ܠܶܗ. ܠܟܶܣܦܳܐ ܘܰܠܕܰܗܒܳܐ. ܘܰܠܟܺܐܦ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܳܬ݂ܳܐ. ܘܰܠܒܶܣ̈ܡܶܐ. ܘܠܰܡܓܶܢ̈ܶܐ. ܘܰܠܡܳܐܢܰܝ̈ ܖ̈ܳܓܰܝ ܪܶܓܬ݂ܳܐ.28 ܘܰܐܘܨܖ̈ܶܐ ܠܥܰܠ̈ܠܳܬ݂ܳܐ ܕܰܥܒܽܘܪܳܐ ܘܰܕ݂ܚܰܡܪܳܐ ܘܰܕ݂ܡܶܫܚܳܐ. ܐܘܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܒܥܺܝܪܳܐ.29 ܘܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܠܰܒܥܺܝܪܳܐ. ܘܰܠܥܳܢ̈ܳܐ. ܘܰܠܬܰܘܖ̈ܶܐ. ܘܰܠܚܰܝ̈ܘܳܬ݂ܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܝܰܗܒ ܠܶܗ ܡܳܪܝܳܐ ܩܶܢܝܳܢܳܐ ܣܽܘܓ݂ܳܐܐ ܕܛܳܒ.30. ܘܗܽܘ ܚܶܙܰܩܝܳܐ ܛܡܰܪ ܡܰܦܩܳܢܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܕܥܰܝܢܳܐ ܥܶܠܳܝܬܳܐ. ܘܰܫܪܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܠܓܽܘܒܳܐ ܡܰܥܪܒܳܝܳܐ ܕܰܩܪܺܝܬ݂ܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ݂. ܘܰܐܨܠܰܚ ܚܶܙܰܩܝܳܐ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܥܒܳܕ݂ܰܘ̈ܗܝ.31 ܘܰܬ݂ܒܰܥ ܗܘܳܐ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܠܶܗ ܝܺܗܺܝܒ ܗܘܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܘܺܝܕܰܥ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬ݂ ܒܠܶܒܶܗ.32 ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܦܶܬܓܳܡܰܘ̈ܗܝ ܕܚܶܙܰܩܝܳܐ. ܘܛܰܝܒܽܘܬ݂ܶܗ. ܐܘܖ̈ܚܳܬܶܗ ܫܰܦܺܝܖ̈ܳܬ݂ܳܐ. ܗܳܐ ܗܶܢܽܘܢ ܟܬܺܝܒܺܝܢ ܒܰܢܒܺܝܽܘܬܶܗ ܕܶܐܫܰܥܝܳܐ ܒܰܪ ܐܰܡܽܘܨ ܢܒܺܝܳܐ. ܘܰܒܣܶܦܪܳܐ ܕܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܘܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 33 ܘܰܫܟܶܒ ܚܶܙܰܩܝܳܐ ܥܰܡ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܶܗ. ܘܩܰܒܪܽܘܗܝ ܒܰܩܪܺܝܬ݂ܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ݂. ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܥܒܰܕ݂ܘ ܠܶܗ ܒܡܰܘܬܶܗ. ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܺܗܽܘܕܳܐ. ܘܰܗܦܰܟ݂ܘ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. ܘܰܐܡܠܶܟ݂ ܡܢܰܫܶܐ ܒܪܶܗ ܒܳܬܪܶܗ.   

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܠܓ.

 

1 ܒܰܪ ܬܰܪܬܰܥܶܣܖ̈ܶܐ ܗܘܳܐ ܫܢܺܝ̈ܢ ܡܢܰܫܶܐ. ܟܰܕ݂ ܩܳܡ ܒܡܰܠܟܽܘܬܶܗ. ܘܚܰܡܫܺܝܢ ܘܚܰܡܶܫ ܫܢܺܝ̈ܢ ܐܰܡܠܶܟ݂ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ.2 ܘܰܥܒܰܕ݂ ܕܒܺܝܫ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܐܰܝܟ݂ ܥܒܳܕ̈ܶܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܕܰܐܘܒܶܕ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ.3ܘܰܗܦܰܟ݂ ܘܰܒܢܳܐ ܡܰܕܒ̈ܚܶܐ ܕܰܥܩܰܪ ܚܶܙܰܩܝܳܐ ܐܰܒܽܘܗܝ ܘܰܐܩܺܝܡ ܥܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܠܰܦܬܰܟ݂ܖ̈ܶܐ. ܘܰܥܒܰܕ݂ ܢܶܡܖ̈ܶܐ. ܘܰܣܓܶܕ݂ ܠܗܽܘܢ. ܘܰܣܓܶܕ݂ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܝ̈ܠܘܳܬ݂ܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ. ܒܬܰܪܬܶܝܢ ܕܳܖ̈ܺܝܢ ܕܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. 6 ܘܳܐܦ ܗܽܘ ܐܰܥܒܰܪ ܒܪܶܗ ܒܢܽܘܪܳܐ. ܒܢܰܚܠܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܘܶܐܚܰܕ݂ ܥܰܝ̈ܢܶܐ. ܘܢܰܚܶܫ ܢܶܚܫ̈ܶܐ. ܘܰܥܒܰܕ݂ ܚܰܖ̈ܳܫܶܐ ܘܰܫܐܶܠ ܒܟܰܠܕܳܝ̈ܶܐ. ܘܰܒܙܰܟܽܘܖ̈ܶܐ. ܘܰܐܣܓܺܝ ܠܡܶܥܒܰܕ݂ ܕܒܺܝܫ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܠܡܰܪܓܳܙܽܘ ܩܕܳܡܰܘܗܝ.7 ܘܣܳܡܶܗ ܠܨܰܠܡܳܐ ܕܰܐܪܒܰܥ ܐܰܦܺܝ̈ܢ ܕܰܥܒܰܕ݂ ܒܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܕܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܕܰܘܺܝܕ݂. ܘܠܰܫܠܶܝܡܽܘܢ ܒܪܶܗ. ܒܒܰܝܬܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. ܕܰܓܒܺܝܬ݂ ܠܺܝ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܐܰܫܪܶܐ ܫܟ݂ܺܝܢܬ݂ܝ ܠܥܳܠܰܡ.8 ܘܠܳܐ ܐܰܘܣܶܦ ܬܽܘܒ ܠܡܰܦܳܩܽܘ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ. ܕܝܶܗܒܶܬ݂ ܠܰܐܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܒܰܠܚܽܘܕ݂ ܐܶܢܗܽܘ ܕܢܶܛܪܽܘܢ ܠܡܶܥܒܰܕ݂ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܦܰܩܕܶܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܰܠܟܽܠܶܗ ܢܳܡܽܘܣܳܐ. ܘܠܰܩܝܳܡܰܝ̈ ܘܰܠܕ݂ܺܝ̈ܢܰܝ. ܕܦܰܩܶܕ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܥܰܒܕܝ ܡܽܘܫܶܐ.9 ܘܰܐܛܥܺܝ ܡܢܰܫܶܐ ܠܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. ܘܰܠܥܳܡܽܘܖ̈ܶܝܗ̇ ܕܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. ܠܡܶܥܒܰܕ݂ ܥܒܳܕ̈ܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ. ܐܰܝܟ݂ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܰܐܘܒܶܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܡܢ ܩܕ݂ܳܡ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 10 ܘܡܰܠܶܠ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡ ܡܢܰܫܶܐ ܘܥܰܡ ܥܰܡܶܗ. ܘܠܳܐ ܩܰܒܶܠܘ.11 ܘܰܐܝܬܺܝ ܡܳܪܝܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܰܝ ܚܰܝܠܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܕܳܐܬܽܘܪ. ܘܶܐܚܰܕ݂ܘ ܠܰܡܢܰܫܶܐ ܒܚܰܝܰܘ̈ܗܝ ܘܰܐܣܪܽܘܗܝ ܒܫܺܫ̈ܠܳܬܳܐ. ܘܰܐܘܒܠܽܘܗܝ ܠܒܳܒܶܝܠ.12 ܘܟܰܕ݂ ܥܳܩܰܬ݂ ܠܶܗ. ܨܰܠܺܝ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܶܗ. ܘܰܕ݂ܚܶܠ ܛܳܒ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܰܐܒܳܗܰܘ̈ܗܝ.13 ܘܨܠܺܝ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܫܡܰܥ ܒܩܳܠܶܗ. ܘܩܰܒܶܠ ܨܠܽܘܬܶܗ ܘܰܐܗܦܟܶܗ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܒܡܰܠܟܽܘܬܶܗ. ܘܺܝܕܰܥ ܡܢܰܫܶܐ ܕܡܳܪܝܰܐ ܗ̱ܘ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. 14 ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܒܢܳܐ ܫܽܘܪܳܐ ܒܰܪܳܝܳܐ ܠܰܩܪܺܝܬ݂ܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ݂. ܡܶܢ ܡܰܥܪܒܳܝܳܐ ܕܓܺܝܚܽܘܢ ܢܰܗܪܳܐ. ܘܰܠܡܰܥܠܳܢܳܐ ܕܬܰܪܥܳܐ ܕܨܰܝܳܕ̈ܶܐ. ܘܰܐܟ݂ܪܟ݂ܳܗ̇ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ ܫܽܘܪܳܐ ܒܰܪܳܝܳܐ. ܘܰܐܪܺܝܡܶܗ ܛܳܒ. ܘܰܐܩܺܝܡ ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܰܝ ܚܰܝܠܳܐ. ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܖ̈ܳܡܳܬ݂ܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܺܗܽܘܕܳܐ.15 ܘܰܐܥܒܰܪ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ ܢܽܘܟܖ̈ܳܝܶܐ. ܘܨܰܠ̈ܡܶܐ ܓܠܺܝ̈ܦܶܐ ܕܺܐܝܬ݂ ܒܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܥܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܕܰܒܢܳܐ ܗܘܳܐ ܒܛܽܘܪ ܒܰܝܬܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ ܘܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. ܘܰܫܕ݂ܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ.16 ܘܰܒܢܳܐ ܡܰܕ݂ܒܚܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܘܕܰܒܰܚ ܥܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܘܕܶܒܚ̈ܶܐ ܫܰܠ̈ܡܶܐ ܘܬܰܘܖ̈ܶܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܠܡܶܥܒܰܕ݂ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܬܽܘܒ ܥܺܐܕ݂ܳܐ.17 ܘܕܶܒܚ̈ܶܐ ܐ̱ܚܖ̈ܳܢܶܐ ܘܰܥܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܠܳܐ ܬܰܣܩܽܘܢ. ܐܶܠܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ.18 ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܦܶܬܓܳܡܰܘ̈ܗܝ ܕܰܡܢܰܫܶܐ. ܘܰܨܠܽܘܬܶܗ ܕܰܩܕ݂ܳܡ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. ܘܦܶܬܓܳܡ̈ܶܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܕܶܐܬ݂ܢܰܒܺܝܘ ܥܠܰܘܗܝ ܒܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܗܳܐ ܗܶܢܽܘܢ ܟܬܺܝܒܺܝܢ ܒܦܶܬܓܳܡ̈ܶܐ ܕܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܘܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ.19 ܘܰܨܠܽܘܬܶܗ ܕܶܐܫܬܰܡܥܰܬ݂ ܒܩܳܠܶܗ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܚܛܳܗܰܘ̈ܗܝ ܘܥܰܘܠܶܗ. ܘܕ݂ܽܘܟ̈ܝܳܬ݂ܳܐ ܕܰܒܢܳܐ ܒܗܶܝܢ ܡܰܕܒ̈ܚܶܐ. ܘܰܐܩܺܝܡ ܟܽܘܡܖ̈ܶܐ. ܘܰܥܒܰܕ݂ ܚܽܘܓ̈ܒܶܐ ܠܰܦܬܰܟ݂ܖ̈ܶܐ. ܗܳܐ ܗܶܢܽܘܢ ܟܬܺܝܒܺܝܢ ܒܦܶܬܓܳܡܰܘ̈ܗܝ ܕܚܰܢܳܢ ܢܒܺܝܳܐ.20 ܘܰܫܟܶܒ ܡܢܰܫܶܐ ܥܰܡ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܶܗ. ܘܩܰܒܽܪܘܗܝ ܒܒܰܝܬܶܗ ܒܓܰܢܰܬ݂ ܓܰܙܳܐ. ܘܰܐܡܠܶܟ݂ ܐܰܡܽܘܢ ܒܪܶܗ ܒܳܬܪܶܗ.21 ܒܰܪ ܥܶܣܪܺܝܢ ܘܬܰܪܬܶܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܐܰܡܽܘܢ ܟܰܕ݂ ܩܳܡ ܒܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܐ. ܘܬܰܪܬܶܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܐܰܡܠܶܟ݂ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ.22 ܘܰܥܒܰܕ݂ ܕܒܺܝܫ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܥܒܰܕ݂ ܡܢܰܫܶܐ ܐܰܒܽܘܗܝ ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܨܰܠ̈ܡܶܐ ܘܰܦܬܰܟ݂ܖ̈ܶܐ ܕܰܥܒܰܕ݂ ܡܢܰܫܶܐ ܐܰܒܽܘܗܝ. ܕܰܒܰܚ ܐܰܡܽܘܢ ܘܰܣܓܕ݂.23 ܘܠܳܐ ܙܳܥ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܽܘ ܡܢܰܫܶܐ ܙܳܥ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܽܘ ܐܰܡܽܘܢ ܐܰܣܓܺܝ ܗܘܳܐ ܠܡܶܚܛܳܐ.24ܘܶܐܬ݂ܢܟܶܠܘ ܥܠܰܘܗܝ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ. ܘܩܰܛܠܽܘܗܝ ܒܒܰܝܬܶܗ.25 ܘܰܩܛܰܠܘ ܥܰܡܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܠܟܽܠ ܡܰܢ ܕܶܐܬ݂ܢܟܶܠ ܥܰܠ ܡܰܠܟܳܐ ܐܰܡܽܘܢ. ܘܰܐܡܠܶܟ݂ܘ ܥܰܡܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܠܝܽܘܫܺܝܳܐ ܒܪܶܗ ܒܳܬܪܶܗ.   

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܠܕ.

 

1 ܒܰܪ ܬܡܳܢܶܐ ܫܢܺܝ̈ܢ ܝܽܘܫܺܝܳܐ ܟܰܕ݂ ܩܳܡ ܒܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܐ. ܘܰܬܠܳܬܺܝܢ ܘܰܚܕ݂ܳܐ ܫܰܢ̱ܬܳܐ ܐܰܡܠܶܟ݂ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ.2 ܘܰܥܒܰܕ݂ ܕܫܰܦܺܝܪ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܗܰܠܶܟ݂ ܒܽܐܘܖ̈ܚܳܬܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ݂ ܐܰܒܽܘܗܝ ܘܠܳܐ ܣܛܳܐ ܡܶܢܗܶܝܢ ܠܳܐ ܠܝܰܡܺܝܢܳܐ ܘܠܳܐ ܠܣܶܡܳܠܳܐ.3 ܘܒܰܬܡܳܢܶܐ ܫܢܺܝ̈ܢ ܠܡܰܠܟܽܘܬܶܗ. ܥܕܰܡܳܐ ܠܗܳܫܳܐ ܗܽܘ ܛܰܠܝܳܐ ܗܘܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ. ܘܫܰܪܺܝ ܗܘܳܐ ܠܰܡܨܰܠܳܝܽܘ ܠܰܐܠܳܗܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ݂ ܐܰܒܽܘܗܝ ܘܒܰܫܢܰܬ݂ ܬܰܪܬܰܥܶܣܖ̈ܶܐ ܫܢܺܝ̈ܢ. ܫܰܪܺܝ ܗܘܳܐ ܠܰܡܕܰܟܳܝܽܘ ܠܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. ܘܰܠܥܳܡܽܘܖ̈ܶܝܗ̇ ܕܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܘܫܰܪܺܝ ܗܘܳܐ ܠܡܶܥܩܰܪ ܥܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܘܰܦܬܰܟ݂ܖ̈ܶܐ. ܘܢܶܡܖ̈ܶܐ ܘܚܽܘ̈ܓܒܶܐ.4 ܘܥܶܩ̈ܶܐ. ܘܙܰܓ̈ܶܐ. ܘܟܽܠ ܐܺܝܠܳܢܺܝ̈ܢ ܕܥܳܒܕܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܰܦܬܰܟ݂ܖ̈ܶܐ. ܬܰܒܰܪ. ܘܰܐܕܶܩ. ܘܰܕ݂ܪܳܐ ܩܶܛܡܗܽܘܢ ܒܶܝܬ݂ ܩܰܒܖ̈ܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܐ̱ܢܳܫܳܐ. ܕܰܡܕܰܒܚܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܗܽܘܢ.5 ܘܓܰܖ̈ܡܶܐ ܕܟܽܘܡܖ̈ܶܐ ܕܦܳܠܚܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܗܽܘܢ. ܚܰܛܘ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܩܰܒܖ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܘܰܐܝܬܺܝܘ ܘܰܐܘܩܶܕ݂ܘ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܕܰܟܺܝ ܠܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܘܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ.6 ܘܰܠܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܡܢܰܫܶܐ ܘܒܶܝܬ݂ ܐܰܦܪܶܝܡ. ܘܰܕ݂ܫܶܡܥܽܘܢ. ܘܰܕ݂ܢܰܦܬܳܠܺܝ. ܒܫܽܘܩܰܝ̈ܗܽܘܢ ܟܰܕ݂ ܚܳܕ݂ܪܺܝܢ.7 ܘܰܥܩܰܪ ܡܰܕܒ̈ܚܶܐ. ܘܬܰܒܰܪ ܨܰܠ̈ܡܶܐ. ܥܕܰܡܳܐ ܕܰܐܕܶܩ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܥܰܦܪܳܐ ܘܰܕ݂ܪܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܘܰܗܦܰܟ݂ ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ.8 ܘܒܰܫܢܰܬ݂ ܬܡܳܢܰܥܶܣܖ̈ܶܐ ܫܢܺܝ̈ܢ ܠܡܰܠܟܽܘܬܶܗ. ܕܰܟܺܝ ܐܰܪܥܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܒܰܝܬܶܗ. ܘܫܰܕܰܪ ܠܫܳܦܳܢ ܒܰܪ ܐܰܠܨܳܝܳܐ. ܘܠܰܡܥܰܣܝܳܐ ܣܳܦܪܳܐ ܕܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܙܶܠܘ ܘܰܒܕ݂ܽܘܩܘ ܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ.9 ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܠܘܳܬ݂ ܚܶܠܰܩܝܳܐ ܟܳܗܢܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܘܝܰܗܒܘ ܟܶܣܦܳܐ ܕܥܰܠ ܠܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܕܟܰܢܶܫܘ ܠܶܘ̈ܳܝܶܐ ܢܳܛܖ̈ܰܝ ܬܰܖ̈ܥܶܐ. ܡܶܢ ܐܺܝܕ݂ܳܐ ܕܰܡܢܰܫܶܐ ܘܕܰܐܦܪܶܝܡ. ܘܡܶܢ ܐܺܝܕ݂ܳܐ ܕܟܽܠܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܡܶܢ ܟܽܠܶܗ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܘܒܶܢܝܳܡܶܝܢ. ܘܡܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܳܡܽܘܖ̈ܶܝܗ̇ ܕܽܐܘܪܺܫܠܶܡ.10ܘܝܰܗܒܘ ܥܰܠ ܐܺܝܕ݂ܳܐ ܕܥܳܒܕ݂ܰܝ̈ ܥܒܺܝ̈ܕ݂ܳܬܳܐ. ܕܰܡܫܰܠܛܺܝܢ ܒܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܝܳܗܒܺܝܢ ܟܶܣܦܳܐ ܠܥܳܒܕ݂ܰܝ̈ ܥܒܺܝ̈ܕ݂ܳܬܳܐ ܕܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܠܰܒܕ݂ܳܩܳܐ ܘܠܰܛܪܳܝܳܐ ܕܒܰܝܬܳܐ.11 ܘܝܳܗܒܺܝܢ ܠܢܰܓܳܖ̈ܶܐ ܘܰܠܒܰܢܳܝ̈ܶܐ ܘܰܠܙܳܒܢܰܝ̈ ܛܰܒ̈ܥܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ. ܘܩܰܝ̈ܣܶܐ ܠܰܒܕ݂ܳܩܳܐ ܘܰܠܛܪܳܝܳܐ ܕܒܰܝܬܳܐ. ܕܰܩܦܰܠܘ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ.12 ܘܓܰܒܖ̈ܶܐ ܥܳܒܕܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ. ܒܰܥܒܺܝ̈ܕ݂ܳܬܳܐ ܕܡܰܩܕܫܳܐ. ܘܰܥܠܰܝܗܽܘܢ ܫܰܠܺܝܛܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܢܳܚܳܬ݂ ܘܥܽܘܒܰܕ݂ܝܳܐ ܒܢܰܝ̈ ܡܶܪܰܪܺܝ. ܘܰܙܟܰܪܝܳܐ ܘܫܳܠܽܘܡ ܒܢܰܝ̈ ܩܳܗܳܬ݂. ܘܰܡܫܰܒ̈ܚܳܢܶܐ ܘܠܶܘ̈ܳܝܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܡܫܰܒܚܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܡܳܐܢܰܝ̈ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ.13 ܘܟܽܠ ܥܳܒܕ݂ܰܝ̈ ܥܒܺܝ̈ܕ݂ܳܬ݂ܳܐ ܠܰܥܒܺܝ̈ܕ݂ܳܬܳܐ. ܘܡܶܢ ܠܶܘ̈ܳܝܶܐ. ܣܳܦܖ̈ܶܐ ܘܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܘܬ݂ܰܖ̈ܳܥܶܐ.14 ܘܟܰܕ݂ ܡܰܦܩܺܝܢ ܗܘܰܘ ܟܶܣܦܳܐ ܕܥܳܐܶܠ ܠܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܐܶܫܟܰܚ ܗܘܳܐ ܚܶܠܰܩܝܳܐ ܟܳܗܢܳܐ. ܣܶܦܪܳܐ ܕܽܐܘܪܳܝܬܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܕܶܐܬ݂ܺܝܗܶܒ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܐܺܝܕ݂ܳܐ ܕܡܽܘܫܶܐ.15 ܘܰܥܢܳܐ ܚܶܠܰܩܝܳܐ ܟܳܗܢܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܫܳܦܳܢ ܣܳܦܪܳܐ. ܣܶܦܪܳܐ ܕܽܐܘܪܳܝܬܳܐ ܐܶܫܟܚܶܬ݂ ܒܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܝܰܗܒ ܚܶܠܰܩܝܳܐ ܣܶܦܪܳܐ ܠܫܳܦܳܢ.16 ܘܶܐܡܰܪ ܫܳܦܳܢ ܣܳܦܪܳܐ ܠܡܰܠܟܳܐ. ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܚܶܠܰܩܝܳܐ ܘܰܐܬ݂ܺܝܒܶܗ ܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܝܰܗܒܬ ܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕܥܰܒܕܰܝ̈ܟ. ܗܶܢܽܘܢ ܥܳܒܕܺܝܢ.17 ܘܡܰܦܩܺܝܢ ܟܶܣܦܳܐ ܠܰܒܕ݂ܳܩܳܐ ܕܒܰܝܬܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܝܳܗܒܺܝܢ ܚܽܘܫܒܳܢܳܐ ܠܩܳܝܽܘ̈ܡܶܐ ܘܰܠܥܳܒܕ݂ܰܝ̈ ܥܒܺܝ̈ܕ݂ܳܬܳܐ.18 ܘܚܰܘܺܝ ܫܳܦܳܢ ܣܳܦܪܳܐ ܠܡܰܠܟܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ. ܣܶܦܪܳܐ ܝܰܗܒ ܠܺܝ ܚܶܠܰܩܝܳܐ ܟܳܗܢܳܐ. ܘܰܩܪܳܐ ܒܶܗ ܫܳܦܳܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܰܠܟܳܐ.19 ܘܰܗܘܳܐ ܕܟܰܕ݂ ܫܡܰܥ ܡܰܠܟܳܐ ܦܶܬܓܳܡܰܘ̈ܗܝ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ. ܣܰܕܶܩ ܢܰܚܬܰܘ̈ܗܝ.20 ܘܰܦܩܰܕ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܠܚܶܠܰܩܝܳܐ. ܘܠܰܐܚܺܝܩܽܘܡ ܒܰܪ ܫܳܦܳܢ. ܘܠܰܥܒܰܟܽܘܪ ܒܰܪ ܡܺܝܟ݂ܳܐ. ܘܰܠܫܳܦܳܢ ܣܳܦܪܳܐ. ܘܠܳܐܣܳܝܳܐ ܪܰܒ ܒܰܝܬܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ.21 ܙܶܠܘ ܨܰܠܰܘ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܥܠܰܝ. ܘܥܰܠ ܥܰܡܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܥܰܠ ܝܺܗܽܘܕܳܐ. ܥܰܠ ܦܶܬܓܳܡܰܘ̈ܗܝ ܕܣܶܦܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܶܐܫܬܟܰܚ ܡܶܛܽܠ ܕܣܰܓܺܝܐܳܐ ܗ̱ܝ ܚܶܡܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܕܗܺܝ ܐܳܬ݂ܝܳܐ ܥܠܰܝܢ. ܥܰܠ ܕܠܳܐ ܫܡܰܥܘ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܢ ܦܶܬܓܳܡܰܘ̈ܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܠܡܶܥܒܰܕ݂ ܟܽܠܡܳܐ ܕܰܟ݂ܬ݂ܺܝܒ ܥܠܰܝܢ ܒܣܶܦܪܳܐ ܗܳܢܳܐ. 22 ܘܶܐܙܰܠ ܚܶܠܰܩܝܳܐ. ܘܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܫܰܕܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܚܽܘܠܕܺܝ ܢܒܺܝܬ݂ܳܐ ܐܰܢ̱ܬܰܬ݂ ܫܳܠܽܘܡ ܒܰܪ ܬܰܩܘܳܐ. ܒܰܪ ܚܶܣܕܳܐ ܢܳܛܰܪ ܡܳܐܢ̈ܶܐ. ܘܗܺܝ ܝܳܬ݂ܒܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܒܓܰܘ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ. ܒܝܽܘܠܦܳܢܳܐ. ܘܡܰܠܶܠܘ ܥܰܡܳܗ̇ ܐܰܝܟ݂ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ.23 ܘܳܐܡܪܳܐ ܠܗܽܘܢ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܐܶܡܰܪܘ ܠܓܰܒܪܳܐ ܕܫܰܕܰܪܟܽܘܢ ܠܘܳܬ݂ܝ.24 ܗܳܟܰܢܳܐ. ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. ܗܳܐ ܡܰܝܬܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܒܺܝܫܬܳܐ ܥܰܠ ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܘܥܰܠ ܥܳܡܽܘܖ̈ܰܘܗܝ. ܟܽܠܗܶܝܢ ܠܰܘ̈ܛܳܬ݂ܳܐ ܕܰܟ݂ܬ݂ܺܝ̈ܒܳܢ ܥܰܠ ܣܶܦܪܳܐ ܕܰܩܪܰܘ ܩܕ݂ܳܡ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ.25 ܡܶܛܽܠ ܕܫܰܒܩܽܘܢܝ. ܘܰܕ݂ܚܶܠܘ ܠܰܐܠܳܗ̈ܶܐ ܐ̱ܚܖ̈ܳܢܶܐ. ܘܰܐܪܓܙܽܘܢܝ ܒܰܥܒܳܕ݂ ܐܺܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܬܺܐܬ݂ܶܐ ܚܶܡܬ݂ܝ ܥܰܠ ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܘܠܳܐ ܬܶܕ݂ܥܰܟ݂.26 ܘܥܰܠ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܕܫܰܕܰܪܟܽܘܢ ܠܡܶܫܐܰܠ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܬܺܐܡܪܽܘܢ ܠܶܗ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܦܶܬܓܳܡ̈ܶܐ ܕܰܫܡܰܥܬ. 27ܚܠܳܦ ܕܶܐܬܬܒܰܪ ܠܶܒܳܟ݂. ܘܙܳܥܬ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܟܰܕ݂ ܫܡܰܥܬ ܦܶܬܓܳܡ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܡܰܝܬܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܥܰܠ ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܘܥܰܠ ܥܳܡܽܘܖ̈ܰܘܗܝ. ܘܶܐܬܬܒܰܪܬ ܩܕ݂ܳܡܰܝ. ܘܣܰܕܶܩܬ ܢܰܚܬܰܝ̈ܟ. ܘܰܒܟܰܝܬ ܩܕ݂ܳܡܰܝ ܘܳܐܦ ܐܶܢܳܐ ܫܶܡܥܶܬ݂. ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ.28 ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܩܳܦܶܣ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ݂ ܠܘܳܬ݂ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܟ ܘܬܶܬ݂ܩܦܶܣ ܠܒܶܝܬ݂ ܩܒܽܘܖ̈ܰܝܟ݂ ܒܰܫܠܳܡ. ܘܠܳܐ ܢܶܚܙ̈ܝܳܢ ܥܰܝܢܰܝ̈ܟ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܒܺܝܫܬܳܐ ܕܡܰܝܬܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܥܰܠ ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܘܥܰܠ ܥܳܡܽܘܖ̈ܰܘܗܝ. ܘܰܐܗܦܶܟ݂ܘ ܠܡܰܠܟܳܐ ܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ.29 ܘܫܰܕܰܪ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܶܐܬ݂ܟܰܢܰܫܘ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܟܽܠܗܽܘܢ ܩܰܫܺܝ̈ܫܶܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܘܕܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. 30 ܘܰܣܠܶܩ ܡܰܠܟܳܐ ܠܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܘܥܳܡܽܘܖ̈ܶܝܗ̇ ܕܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. ܘܟ݂ܳܗ̈ܢܶܐ ܘܠܶܘ̈ܳܝܶܐ ܘܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܡܶܢ ܙܥܽܘܪܳܐ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܪܰܒܳܐ. ܘܰܩܪܳܐ ܩܕ݂ܳܡܰܝܗܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܶܬܓܳܡ̈ܶܐ ܕܣܶܦܪܳܐ ܕܕܺܝܰܐܬܺܝܩܺܝ ܗܳܕ݂ܶܐ ܕܶܐܫܬܟܰܚ ܒܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ.31 ܘܩܳܡ ܡܰܠܟܳܐ ܥܰܠ ܕܽܘܟܬܶܗ. ܘܺܝܡܳܐ ܡܰܘܡܳܬ݂ܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܠܡܺܐܙܰܠ ܒܳܬܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܰܡܗܰܠܳܟܽܘ ܒܽܐܘܖ̈ܚܳܬܶܗ. ܘܰܠܡܶܛܰܪ ܦܽܘܩܕܳܢܰܘ̈ܗܝ ܘܢܳܡܽܘܣܰܘ̈ܗܝ ܘܣܳܗ̈ܕܘܳܬܶܗ. ܒܟܽܠ ܠܶܒܳܐ ܘܰܒܟܽܠ ܢܰܦܫܳܐ. ܠܡܶܥܒܰܕ݂ ܦܶܬܓܳܡ̈ܶܐ ܕܕܺܝܰܐܬܺܝܩܺܝ ܕܰܟܬܺܝܒܺܝܢ ܒܣܶܦܪܳܐ ܗܳܢܳܐ.32 ܘܩܳܡ ܟܽܠ ܕܶܐܫܬܟܰܚ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. ܘܰܒܒܶܢܝܳܡܶܝܢ ܘܰܥܒܰܪܘ ܥܳܡܽܘܖ̈ܶܐ ܕܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܒܰܩܝܳܡܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܳܬ݂ܗܽܘܢ.33 ܘܰܐܥܒܰܪ ܝܽܘܫܺܝܳܐ ܥܒܳܕ̈ܶܐ ܣܢܰܝ̈ܳܐ ܕܰܐܘܒܶܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܰܥܒܰܕ݂ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܕܶܐܫܬܟܰܚ ܒܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܰܦܠܰܚܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܗܗܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܣܛܰܘ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܳܬ݂ܗܽܘܢ.   

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܠܗ.

 

1 ܘܰܥܒܰܕ݂ ܝܽܘܫܺܝܳܐ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܥܺܐܕ݂ܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܥܒܰܕ݂ ܥܺܐܕ݂ܳܐ ܒܰܐܪܒܰܥܶܣܖ̈ܶܐ ܒܝܰܪܚܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ.2 ܘܰܐܩܺܝܡ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܥܰܠ ܡܰܛܰܪܬܗܽܘܢ. ܘܰܐܩܺܝܡ ܐܶܢܽܘ ܢ ܥܰܠ ܥܒܺܝ̈ܕ݂ܳܬ݂ܳܐ ܕܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ.3 ܘܶܐܡܰܪ ܠܠܶܘܳܝ̈ܶܐ ܕܩܳܝܡܺܝܢ ܒܟܽܠ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܐܶܬܩܰܕܰܫܘ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܘܗܰܒܘ ܩܺܐܒܽܘܬܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ ܒܒܰܝܬܳܐ ܕܰܒܢܳܐ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܒܰܪ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܠܳܐ ܐܺܝܬ ܠܟܽܘܢ ܬܰܡܳܢ ܠܡܶܫܩܰܠ ܒܟܰܬܦ̈ܳܬܟܽܘܢ ܡܶܟܺܝܠ ܦܠܽܘܚܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ. ܘܰܠܥܰܡܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ.4 ܘܰܐܬܩܶܢܘ ܠܶܒܟܽܘܢ. ܘܠܶܒܳܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܳܬܟܽܘܢ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܟ݂ܬܰܒ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܰܟ݂ܬܰܒ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܒܪܶܗ.5 ܘܩܽܘܡܘ ܒܩܽܘܕܫܳܐ ܒܦܳܠܓܽܘܬ݂ܳܐ ܕܒܶܝܬ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܘܰܐܚܰܝ̈ܟܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܳܐ ܒܦܳܠܓܽܘܬ݂ܳܐ ܕܒܶܝܬ ܐܰܒܳܐ ܕܠܶܘ̈ܳܝܶܐ.6 ܟܽܘܣܘ ܦܶܨܚܳܐ ܘܶܐܬ݂ܩܰܕܰܫܘ ܘܰܐܬ݂ܩܶܢܘ ܠܶܒܳܐ ܕܰܐܚܰܝ̈ܟܽܘܢ ܘܢܶܥܒܕ݂ܽܘܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܡܰܠܶܠ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡ ܡܽܘܫܶܐ.7 ܘܰܦܪܰܫ ܝܽܘܫܺܝܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܳܐ. ܥܳܢ̈ܳܐ ܘܶܐܡܖ̈ܶܐ. ܘܨܺܦܖ̈ܳܝܶܐ ܕܥܶܙ̈ܶܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܠܦܶܨܚܳܐ. ܠܟܽܠ ܕܶܐܫܬܟܰܚ. ܒܡܶܢܝܳܢܳܐ ܬܠܳܬܺܝܢ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ. ܘܬܰܘܖ̈ܶܐ ܬܠܳܬܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ. ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܢ ܩܶܢܝܳܢܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ.8 ܘܪܰܘܖ̈ܒܳܢܰܘ̈ܗܝ ܦܪܰܫܘ ܠܥܰܡܳܐ ܠܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܰܠܠܶܘ̈ܳܝܶܐ. ܘܰܦܪܰܫܘ ܚܶܠܰܩܝܳܐ. ܘܰܙܟܰܪܝܳܐ. ܘܰܢܚܳܐܶܝܠ. ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܰܝ ܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܟܳܗ̈ܢܶܐ. ܘܝܰܗܒܘ ܠܦܶܨܚܳܐ. ܥܳܢ̈ܳܐ ܐܰܠܦ̈ܶܐ ܬܪܶܝܢ ܘܫܶܬ݂ ܡܳܐܐ. ܘܬܰܘܖ̈ܶܐ ܬܠܳܬܡܳܐܐ.9 ܘܰܟ݂ܢܰܢܝܳܐ ܘܰܫܡܶܥܝܳܐ ܒܰܪ ܐܰܚܽܘܗܝ. ܘܰܚܫܰܒܝܳܐ ܘܝܰܕ݂ܥܶܝܠ ܐܰܦܪܶܫܘ ܠܠܶܘ̈ܳܝܶܐ ܠܦܶܨܚܳܐ. ܥܳܢ̈ܳܐ ܚܰܡܫܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ. ܘܬܰܘܖ̈ܶܐ ܚܰܡܶܫܡܳܐܐ.10 ܘܬܶܩܢܰܬ݂ ܥܒܺܝܕܬܳܐ ܘܩܳܡܘ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܥܰܠ ܕܽܘܟܝܳܬ݂ܗܽܘܢ. ܘܠܶܘ̈ܳܝܶܐ ܥܰܠ ܕܽܘܟ̈ܝܳܬ݂ܗܽܘܢ.11 ܘܰܢܟܰܣܘ ܦܶܨܚܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ. ܘܰܪܙܰܦܘ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܡܶܢ ܕܡܳܐ.12 ܘܠܶܘ̈ܳܝܶܐ ܢܳܫܛܺܝܢ ܘܝܳܗܒܺܝܢ ܥܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܠܦܳܠ̈ܓܘܳܬ݂ܳܐ ܕܰܐܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܳܐ. ܠܰܡܩܰܪܳܒܽܘ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܐܰܝܟ݂ ܕܰܟ݂ܬ݂ܺܝܒ ܒܣܶܦܪܳܐ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܡܽܘܫܶܐ ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܡܩܰܪܒܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܟܽܠ ܨܦܰܪ ܘܰܨܦܰܪ.13 ܘܒܰܫܠܶܘ ܦܶܨܚܳܐ ܒܢܽܘܪܳܐ. ܐܰܝܟ݂ ܕܡܶܬ݂ܒܥܶܐ ܠܶܗ. ܘܩܽܘܕ݂ܫܶܗ ܒܰܫܶܠܘ ܒܢܽܘܪܳܐ. ܒܩܰܕ݂ܣ̈ܶܐ ܘܒܺܐܝܖ̈ܶܐ. ܘܰܒܩܰܖ̈ܕܳܠܶܐ. ܘܰܪܗܶܛܘ ܟܽܠ ܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܳܐ.14 ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܗܳܠܶܝܢ. ܛܰܝܶܒܘ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܠܗܽܘܢ ܕܺܝܠܗܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܟܳܗ̈ܢܶܐ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐܗܪܽܘܢ ܡܰܣܩܺܝܢ ܗܘܰܘ ܥܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܘܬܰܪܒܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܠܶܘ̈ܳܝܶܐ. ܘܠܶܘ̈ܳܝܶܐ ܛܰܝܶܒܘ ܠܗܽܘܢ ܘܰܠܟ݂ܳܗܢ̈ܶܐ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐܗܪܽܘܢ ܕܰܡܫܰܡܫܺܝܢ.15 ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܳܐܣܳܦ ܥܰܠ ܕܽܘܟܬ݂ܗܽܘܢ. ܐܰܝܟ݂ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܕܕܰܘܺܝܕ݂ ܘܟܰܢܶܫ ܗܳܡܳܢ ܘܺܝܪܬܽܘܢ ܚܳܙܽܘܝ̈ܶܐ ܕܡܰܠܟܳܐ. ܘܢܳܛܖ̈ܰܝ ܬܰܪܥܳܐ ܕܰܒܟܽܠ ܬܪܰܥ ܘܰܬ݂ܪܰܥ. ܕܠܰܝܬ ܠܗܽܘܢ ܡܶܕܶܡ ܠܰܡܒܰܛܳܠܽܘ ܡܶܢ ܟܽܠ ܥܒܺܝ̈ܕ݂ܳܬ݂ܗܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܚܰܝ̈ܗܽܘܢ ܛܰܝܶܒܘ ܠܗܽܘܢ.16 ܘܶܐܬ݂ܛܰܝܒܰܬ݂ ܟܽܠܳܗ̇ ܥܒܺܝܕܳܬܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ. ܠܡܶܥܒܰܕ݂ ܦܶܨܚܳܐ. ܘܰܥܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܩܰܪܶܒܘ ܥܰܠ ܡܰܕ݂ܒܚܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܐܰܝܟ݂ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܝܽܘܫܺܝܳܐ.17 ܘܰܥܒܰܕ݂ܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܕܶܐܫܬܟܰܚܘ. ܦܶܨܚܳܐ ܒܶܗ ܒܙܰܒܢܳܐ ܗܰܘ. ܘܥܺܐܕ݂ܳܐ ܕܦܰܛܺܝܖ̈ܶܐ ܫܰܒܥܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ.18 ܘܠܳܐ ܐܶܬ݂ܥܒܶܕ݂ ܥܺܐܕ݂ܳܐ ܒܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܐܰܝܟ݂ ܗܰܘ. ܡܶܢ ܝܰܘܡܰܘ̈ܗܝ ܕܰܫܡܽܘܐܶܝܠ ܢܒܺܝܳܐ. ܘܟܽܠ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܠܳܐ ܥܒܰܕ݂ܘ ܐܰܝܟ݂ ܗܰܘ ܦܶܨܚܳܐ. ܕܰܥܒܰܕ݂ ܝܽܘܫܺܝܳܐ. ܘܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܠܶܘ̈ܳܝܶܐ. ܘܟܽܠܶܗ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܘܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܕܶܐܫܬܟܰܚܘ ܗܘܰܘ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ.19 ܘܒܰܬ݂ܡܳܢܰܥܶܣܖ̈ܶܐ ܫܢܺܝ̈ܢ ܠܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܕܝܽܘܫܺܝܳܐ. ܐܶܬ݂ܥܒܶܕ݂ ܥܺܐܕ݂ܳܐ ܗܳܢܳܐ.20 ܒܳܬܰܪ ܟܽܠܗܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ. ܕܰܐܬ݂ܩܶܢ ܝܽܘܫܺܝܳܐ ܨܶܒ̈ܘܳܬܶܗ ܕܒܰܝܬܳܐ. ܣܠܶܩ ܦܶܪܥܽܘܢ ܚܓܺܝܪܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. ܠܡܶܬ݂ܟܰܬܳܫܽܘ ܥܰܠ ܡܰܒܽܘܓ ܕܥܰܠ ܦܪܳܬ݂ ܘܰܢܦܰܩ ܝܽܘܫܺܝܳܐ ܠܽܐܘܪܥܶܗ.21 ܘܫܰܕܰܪ ܐܺܝܙܓܰܕ̈ܶܐ ܠܘܳܬ݂ܶܗ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܡܳܢܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܠܺܝ ܥܰܡܳܟ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܥܠܰܝܟ ܐܳܬܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܗܘܳܐ ܥܠܰܝܟ ܐܳܬܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܡܶܬ݂ܟܰܬܳܫܽܘ. ܡܳܪܝܳܐ ܐܶܡܰܪ ܠܳܟ݂ ܠܰܡܕܰܚܳܠܽܘܬܰܢܝ ܦܪܽܘܩ ܠܳܟ݂ ܡܶܢ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܥܰܡܝ. ܕܠܳܐ ܢܚܰܒܠܳܟ݂.22 ܘܠܳܐ ܐܰܦܢܺܝ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ ܡܶܢܶܗ ܝܽܘܫܺܝܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܠܡܶܬ݂ܟܰܬܳܫܽܘ ܘܰܠܡܶܥܒܰܕ݂ ܩܪܳܒܳܐ ܐܳܙܶܠ ܗܘܳܐ. ܘܠܳܐ ܫܡܰܥ ܦܶܬܓܳܡܰܘ̈ܗܝ ܕܦܶܪܥܽܘܢ ܚܓܺܝܪܳܐ. ܘܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܗܘܳܐ ܝܽܘܫܺܝܳܐ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܗܘܳܬ݂. ܘܰܢܦܰܩ ܠܡܶܬ݂ܟܰܬܳܫܽܘ ܥܰܡܶܗ. ܒܰܦܩܰܥܬ݂ܳܐ ܕܡܰܓܕܽܘ.23 ܘܰܡܚܳܐ ܦܶܪܥܽܘܢ ܚܓܺܝܪܳܐ ܠܝܽܘܫܺܝܳܐ ܬܪܶܝܢ ܓܶܐܖ̈ܺܝܢ ܘܶܐܡܰܪ ܡܰܠܟܳܐ. ܐܰܥܒܪܽܘܢܝ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܚܽܘܬ݂ܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ ܡܚܶܐ ܐ̱ܢܳܐ.24 ܘܰܐܥܒܪܽܘܗܝ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܡܶܢ ܡܰܪܟܰܒܬ݂ܳܐ. ܘܰܐܘܬܒܽܘܗܝ ܒܩܳܪܽܘܟ݂ܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܐ ܕܺܝܠܶܗ. ܘܰܐܘܒܠܽܘܗܝ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. ܘܡܺܝܬ݂ ܘܩܰܒܪܽܘܗܝ ܒܩܰܒܪܳܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܳܬܶܗ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܘܥܳܡܽܘܖ̈ܶܝܗ̇ ܕܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. ܢܳܛܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܐܶܒܠܳܐ ܥܰܠ ܝܽܘܫܺܝܳܐ.25 ܘܶܐܠܳܐ ܐܶܪܰܡܝܳܐ ܥܰܠ ܝܽܘܫܺܝܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ. ܟܽܠ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܘܙܰܕܺܝ̈ܩܳܬ݂ܳܐ ܒܽܐܘܠܝܳܬ݂ܟܶܝܢ ܥܰܠ ܝܽܘܫܺܝܳܐ ܒܟ݂ܳܝ݂ܶܝ݂̈ܢ. ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܢܳܐ ܝܰܗܒ ܐܶܢܶܝܢ ܠܰܩܝܳܡܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܗܶܢܶܝܢ ܟܬ݂ܺܝ̈ܒܳܢ ܒܰܣܦܰܪ ܐܽܘܠ̈ܝܳܬ݂ܳܐ.26 ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܦܶܬܓܳܡܰܘ̈ܗܝ ܕܝܽܘܫܺܝܳܐ. ܘܛܰܝܒ̈ܘܳܬܶܗ ܐܰܝܟ݂ ܕܰܟ݂ܬ݂ܺܝܒ ܒܢܳܡܽܘܣܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ.27 ܘܦܶܬܓܳܡܰܘ̈ܗܝ ܩܰܕ݂ܡܳܝ̈ܶܐ ܘܰܐ̱ܚܖ̈ܳܝܶܐ. ܗܳܐ ܗܶܢܽܘܢ ܟܬܺܝܒܺܝܢ ܒܰܣܦܰܪ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܘܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ.   

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܠܘ.

 

1 ܘܰܕ݂ܒܰܪܘ ܥܰܡܳܐ ܠܝܳܗܽܘܐܳܚܳܙ ܒܰܪ ܝܽܘܫܺܝܳܐ. ܘܰܐܩܺܝܡܽܘܗܝ ܒܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܒܳܬܰܪ ܐܰܒܽܘܗܝ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ.2 ܒܰܪ ܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܬܠܳܬ ܫܢܺܝ̈ܢ ܝܳܗܽܘܐܳܚܳܙ. ܟܰܕ݂ ܩܳܡ ܒܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܐ. ܘܰܬܠܳܬܳܐ ܝܰܖ̈ܚܺܝܢ ܐܰܡܠܶܟ݂ ܗܘܳܐ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ.3ܘܰܐܥܒܪܶܗ ܡܰܠܟܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ.4 ܘܰܐܩܺܝܡ ܠܶܐܠܝܳܩܺܝܡ ܐܰܚܽܘܗܝ. ܥܰܠ ܕܒܶܝܬ ܝܺܗܽܘܕܳܐ. ܘܥܰܠ ܥܳܡܽܘܖ̈ܶܝܗ̇ ܕܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. ܘܫܰܡܺܝ ܫܡܶܗ ܝܽܘܝܰܩܺܝܡ. ܘܰܠܝܳܗܽܘܐܳܚܳܙ ܐܰܚܽܘܗܝ. ܕܒܰܪ ܦܶܪܥܽܘܢ ܚܓܺܝܪܳܐ. ܘܰܐܘܒܠܶܗ ܠܡܶܨܪܶܝܢ. ܘܡܺܝܬ ܬܰܡܳܢ.5 ܒܰܪ ܥܶܣܪܺܝܢ ܘܚܰܡܶܫ ܫܢܺܝ̈ܢ ܝܽܘܝܰܩܺܝܡ. ܟܰܕ݂ ܩܳܡ ܒܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܐ. ܘܰܚܕܰܥܶܣܖ̈ܶܐ ܫܢܺܝ̈ܢ ܐܰܡܠܶܟ݂ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܘܰܥܒܰܕ݂ ܕܒܺܝܫ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܶܗ.6 ܥܠܰܘܗܝ ܣܠܶܩ ܢܰܒܽܘܟܰܕܢܳܨܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܕܒܳܒܶܝܠ. ܘܰܐܣܪܶܗ ܒܫܺܫ̈ܠܳܬ݂ܳܐ. ܠܡܰܘܒܳܠܽܘܬܶܗ ܠܒܳܒܶܝܠ.7 ܘܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܳܐܢܰܝ̈ ܒܰܝܬܳܐ. ܐܰܝܬܺܝ ܢܰܒܽܘܟܰܕܢܳܨܰܪ ܠܒܳܒܶܝܠ. ܘܝܰܗܒ ܐܶܢܽܘܢ ܒܗܰܝܟܠܶܗ ܒܒܳܒܶܝܠ.8 ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܦܶܬܓܳܡܰܘ̈ܗܝ ܕܝܽܘܝܰܩܺܝܡ. ܘܣܰܢ̈ܝܳܬ݂ܳܐ ܕܰܥܒܰܕ݂. ܗܳܐ ܗܶܢܶܝܢ ܟܬܺܝ̈ܒܳܢ ܥܰܠ ܣܶܦܪܳܐ ܕܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܘܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܘܰܐܡܠܶܟ݂ ܝܽܘܝܳܟܺܝܢ ܒܪܶܗ ܒܳܬܪܶܗ.9 ܒܰܪ ܬܡܳܢܰܥܶܣܖ̈ܶܐ ܫܢܺܝ̈ܢ ܝܽܘܝܳܟ݂ܺܝܢ. ܟܰܕ݂ ܩܳܡ ܒܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܐ. ܘܰܡܳܐܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܐܰܡܠܶܟ݂ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܘܰܥܒܰܕ݂ ܕܒܺܝܫ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ.10 ܘܰܠܚܰܪܬܳܗ̇ ܕܫܰܢ̱ܬܳܐ. ܫܰܕܰܪ ܥܠܰܘܗܝ ܢܰܒܽܘܟܰܕܢܳܨܰܪ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܰܐܝܬܝܶܗ ܠܒܳܒܶܝܠ. ܠܶܗ ܘܰܠܡܳܐܢܰܝ̈ ܪܶܓܬ݂ܳܐ ܕܰܗܘܰܘ ܒܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܘܰܐܡܠܶܟ݂ ܠܨܶܕܰܩܝܳܐ ܕܳܕܶܗ ܒܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܐ. ܥܰܠ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܘܥܰܠ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ.11 ܒܰܪ ܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܚܕ݂ܳܐ ܫܢܺܝ̈ܢ ܨܶܕܰܩܝܳܐ. ܟܰܕ݂ ܩܳܡ ܒܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܐ. ܘܰܚܕܰܥܶܣܖ̈ܶܐ ܫܢܺܝ̈ܢ ܐܰܡܠܶܟ݂ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ.12 ܘܰܥܒܰܕ݂ ܕܒܺܝܫ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܶܗ. ܘܠܳܐ ܕܚܶܠ ܡܶܢ ܐܶܪܰܡܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ. ܕܡܶܬܢܰܒܶܐ ܗܘܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕܡܶܢ ܦܽܘܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ.13 ܘܳܐܦ ܥܰܠ ܢܰܒܽܘܟܰܕܢܳܨܰܪ ܡܪܰܕ݂. ܕܺܝܡܳܐ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܒܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܘܩܰܫܺܝ ܩܕ݂ܳܠܶܗ. ܘܩܰܫܺܝ ܠܶܒܶܗ. ܘܠܳܐ ܨܒܳܐ ܠܰܡܨܰܠܳܝܽܘ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ.14 ܘܳܐܦ ܟܽܠ ܩܰܫܺܝ̈ܫܶܐ ܕܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܰܕ݂ܠܶܘܳܝ̈ܶܐ ܘܰܕ݂ܥܰܡܳܐ. ܐܰܣܓܺܝܘ ܠܰܡܟܰܕܳܒܽܘ ܟܰܕܳܒܽܘܬ݂ܳܐ. ܐܰܝܟ݂ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܒܳܕ̈ܶܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܘܛܰܡܰܐܘ ܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ.15 ܘܫܰܕܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܰܐܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕܡܰܠܰܐܟ݂ܰܘ̈ܗܝ. ܡܩܰܕܡܺܝܢ ܘܡܰܚܫܟ݂ܺܝܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܚܳܣ ܥܰܠ ܥܰܡܶܗ ܘܥܰܠ ܥܳܢ̈ܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ.16 ܘܰܗܘܰܘ ܓܳܚܟܺܝܢ ܥܰܠ ܡܰܠܰܐܟ݂ܰܘ̈ܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܡܒܰܣܪܺܝܢ ܥܰܠ ܡܶܠܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܓܳܚܟܺܝܢ ܥܰܠ ܢܒܺܝܰܘ̈ܗܝ ܥܕܰܡܳܐ ܕܣܶܠܩܰܬ݂ ܚܶܡܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܒܥܰܡܶܗ. ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܐܝܟܳܐ ܕܠܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܠܗܽܘܢ ܐܳܣܝܽܘ.17 ܘܰܐܣܶܩ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܠܡܰܠܟܳܐ ܕܟܰܠܕܳܝ̈ܶܐ. ܘܩܰܛܶܠ ܥܠܰܝܡܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܚܰܪܒܳܐ ܒܶܝܬ݂ ܡܰܩܕܫܗܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܚܳܣ ܥܰܠ ܓܰܕܽܘܕ̈ܶܐ ܘܥܰܠ ܒܬ݂ܽܘ̈ܠܳܬ݂ܳܐ. ܘܥܰܠ ܩܰܫܺܝ̈ܫܶܐ. ܘܳܐܦܠܳܐ ܥܰܠ ܝܳܢܩܰܝ̈ ܚܰܠܒܳܐ. ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܫܠܶܡ ܒܺܐܝܕܶܗ. 18 ܘܟܽܠ ܡܳܐܢܰܝ̈ ܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܪܰܘܖ̈ܒܶܐ ܘܕܰܩܕܩ̈ܶܐ. ܘܓܰܙܳܐ ܕܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܓܰܙܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܘܰܕ݂ܫܰܠܺܝܛܳܢܰܘ̈ܗܝ. ܟܽܠܶܗ ܐܰܘܒܠܶܗ ܠܒܳܒܶܝܠ.19 ܘܰܐܘܩܕܶܗ ܠܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܘܰܥܩܰܪ ܠܫܽܘܖ̈ܶܝܗ̇ ܕܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܣܳܚܖ̈ܳܬ݂ܳܗ̇ ܐܰܘܩܶܕ݂ ܒܢܽܘܪܳܐ. ܘܟܽܠ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܕܪܶܓܬ݂ܳܐ ܚܰܒܶܠܘ.20 ܘܰܐܦܶܩܘ ܒܫܶܒܝܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܦܠܰܛܘ ܡܶܢ ܚܰܪܒܳܐ ܠܒܳܒܶܝܠ ܘܰܗܘܰܘ ܠܶܗ ܥܰܒܕܺܝ̈ܢ ܘܠܰܒܢܰܘ̈ܗܝ. ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܐܝܟܳܐ ܕܰܐܫܠܶܡ ܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܐ ܠܦܳܖ̈ܣܳܝܶܐ.21 ܕܬܶܫܠܰܡ ܡܶܠܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܕܡܰܠܶܠ ܗܘܳܐ ܐܶܪܰܡܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ. ܥܕܰܡܳܐ ܕܬܶܬܢܺܝܚ ܐܰܪܥܳܐ ܒܫܰܒܶܝ̈ܗ̇ ܟܽܠ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܕܬܶܨܕܶܐ. ܠܡܶܫܠܰܡ ܫܰܒܥܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ.22 ܒܰܫܢܰܬ݂ ܚܕ݂ܳܐ ܠܟ݂ܽܘܪܶܫ ܡܰܠܟܳܐ ܦܳܪܣܳܝܳܐ. ܕܬܶܫܠܰܡ ܡܶܠܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܒܦܽܘܡܶܗ ܕܶܐܪܰܡܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ. ܐܰܥܺܝܪ ܡܳܪܝܳܐ ܪܽܘܚܶܗ ܕܟ݂ܽܘܪܶܫ ܡܰܠܟܳܐ ܦܰܪܣܳܝܳܐ. ܘܰܐܥܒܰܪ ܩܳܠܳܐ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܡܰܠܟܽܘܬܶܗ. ܘܳܐܦ ܒܰܟ݂ܬ݂ܳܒܳܐ ܐܰܡܺܝܪ ܗܘܳܐ ܫܡܶܗ.23 ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܟܽܘܪܶܫ ܡܰܠܟܳܐ ܦܳܪܣܳܝܳܐ. ܟܽܠ ܡܰܠܟܘ̈ܳܬܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܝܰܗܒ ܠܺܝ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܘܗܽܘ ܦܩܰܕ݂ ܥܠܰܝ ܕܶܐܒܢܶܐ ܠܶܗ ܒܰܝܬܳܐ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܕܒܺܝܗܽܘܕܳܐ ܡܰܢܽܘ ܐܺܝܬ݂ ܒܟܽܘܢ ܡܶܢ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܶܗ ܨܳܒܶܐ ܒܶܗ. ܢܶܣܰܩ ܢܺܐܬܶܐ ܠܘܳܬ݂ܝ.

 

ܠܥܠ