ܐ. ܕܘܒܪ ܝܘܡ̈ܬܐ

ܣܦܰܪ ܕܽܘܒܳܪ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ.

ܕܡܶܬܩܪܶܐ ܣܦܰܪ ܕܒܶܪܝܳܡܶܝܢ. ܐ.

 

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܐ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ.  ܒ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ.  ܓ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ.  ܕ.  ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ . ܗ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ . ܘ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ . ܙ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ . ܚ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ . ܛ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ . ܝ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ . ܝܐ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ . ܝܒ . ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ . ܝܓ . ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ . ܝܕ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ . ܝܗ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ . ܝܘ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ . ܝܙ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ . ܝܚ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ . ܝܛ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ . ܟܟ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ . ܟܐ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ . ܟܒ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ . ܟܓ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ . ܟܕ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ . ܟܗ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ . ܟܘ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ . ܟܙ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ . ܟܚ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ . ܟܛ.

 

 

 

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܐ.

 

1 ܐܳܕܳܡ. ܫܺܝܬ݂. ܐܰܢܽܘܫ. 2 ܩܰܝܢܳܢ. ܡܰܗܠܳܠܳܐܶܝܠ. ܝܳܪܳܕ. 3 ܚܢܽܘܟ. ܡܰܬܽܘܫܠܰܚ. ܠܳܡܳܟ. 4 ܢܽܘܚ. ܫܺܝܡ. ܚܳܡ. ܘܝܰܦܶܬ. 5 ܒܢܰܝ̈ ܝܰܦܶܬ. ܓܳܡܳܪ. ܘܡܳܓܽܘܓ. ܘܡܰܕܰܝ. ܘܝܳܘܳܢ. ܘܬ݂ܽܘܒܶܝܠ. ܘܡܳܫܳܟ݂. ܘܬ݂ܺܝܪܳܣ. 6ܒܢܰܝ̈ ܓܳܡܳܪ. ܐܶܫܟܢܶܙ. ܘܕܺܝܦܳܪ. ܘܬ݂ܽܘܓܳܪܡܳܐ. 7 ܘܰܒܢܰܝ̈ ܝܳܘܳܢ. ܐܶܠܺܝܫܳܐ. ܘܬܰܪܫܺܝܫ. ܘܟܳܬܺܝܡ. ܘܕ݂ܽܘܕ݂ܳܢܺܝܡ. 8 ܘܰܒܢܰܝ̈ ܚܳܡ. ܟܽܘܫ. ܘܡܶܨܪܺܝܡ. ܘܦܽܘܛ. ܘܰܟ݂ܢܰܥܢ. 9 ܘܰܒܢܰܝ̈ ܟܽܘܫ. ܫܒܳܐ. ܘܰܚܘܺܝܠܳܐ. ܘܣܳܒܬ݂ܳܐ. ܘܪܰܥܡܳܐ. ܘܣܰܒܰܟܬܳܐ ܘܰܒܢܰܝ̈ ܪܰܥܡܳܐ ܫܒܳܐ. ܘܕܳܪܳܢ. 10 ܘܟ݂ܽܘܫ ܐܰܘܠܶܕ ܠܢܶܡܪܽܘܕ݂. ܗܽܘ ܫܰܪܺܝ ܕܢܶܗܘܶܐ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ.11 ܘܡܶܨܪܺܝܡ ܐܰܘܠܶܕ ܠܠܽܘܕܺܝܡ. ܘܰܠܝܰܥܒܺܝܡ. ܘܰܠܠܰܗܒܺܝܡ. ܘܰܠܝܰܦܶܬܽܘܚܺܝܡ. 12 ܘܰܠܦܰܬܪܽܘܣܺܝܡ. ܘܰܠܟܰܣܠܽܘܚܺܝܡ. ܕܰܢܦܰܩܘ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ. ܘܩܰܦܽܘܕ݂ܩܳܝ̈ܶܐ. 13 ܘܰܟ݂ܢܰܥܢ ܐܰܘܠܶܕ ܠܨܰܝܕܳܘܢ ܒܽܘܟܪܶܗ. ܘܰܠܚܺܝܬܳܝ̈ܶܐ. 14 ܘܰܠܝܳܒܽܘܣܳܝ̈ܶܐ. ܘܠܳܐܡܽܘܖ̈ܳܝܶܐ. ܘܰܠܓܰܖ̈ܓܽܘܣܳܝܶܐ. 15 ܘܰܠܚܳܘܳܝ̈ܶܐ. ܘܰܠܥܰܖ̈ܩܳܝܶܐ. ܘܰܠܣܺܝܢܳܝ̈ܶܐ. 16ܘܠܳܐܖ̈ܽܘܕ݂ܳܝܶܐ. ܘܰܠܨܶܡܳܖ̈ܳܝܶܐ. ܘܠܰܚܡܳܬ݂ܳܝ̈ܶܐ. 17 ܒܢܰܝ̈ ܫܺܝܡ. ܥܺܝܠܳܡ. ܘܰܐܫܽܘܕ. ܘܰܐܪܦܰܟ݂ܫܰܪ. ܘܠܽܘܕ݂. ܘܳܐܪܳܡ. ܘܥܽܘܨ. ܘܚܽܘܠ. ܘܓܳܬ݂ܳܪ. ܘܡܳܫ. 18 ܘܰܐܪܦܰܟ݂ܫܰܪ ܐܰܘܠܶܕ ܠܫܳܠܳܚ. ܘܫܳܠܳܚ ܐܰܘܠܶܕ ܠܥܳܒܳܪ. 19 ܘܰܠܥܳܒܳܪ ܐܶܬܺܝܠܶܕܘ ܬܪܶܝܢ ܒܢܺܝ̈ܢ. ܫܡܶܗ ܕܚܰܕ݂ ܦܳܠܳܓ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܶܗ ܐܶܬ݂ܦܰܠܓܰܬ݂ ܐܰܪܥܳܐ. ܘܰܫܡܳܐ ܕܰܐܚܽܘܗܝ ܝܰܩܛܳܢ. 20 ܘܝܰܩܛܳܢ ܐܰܘܠܶܕ ܠܰܐܠܡܽܘܕܳܕ݂. ܘܰܠܫܳܠܳܦ. ܘܠܰܚܨܳܪܡܽܘܬ݂. ܘܰܠܝܳܪܳܚ. 21 ܘܰܠܗܳܕ݂ܽܘܪܳܡ. ܘܰܠܐܽܘܙܶܠ. ܘܰܠܕܶܩܠܳܐ. 22 ܘܠܥܽܘܒܳܠ. ܘܠܰܐܒܺܝܡܶܠ. ܘܠܰܫܒܳܐ. 23 ܘܠܰܐܘܦܺܝܪ. ܘܠܰܚܘܺܝܠܳܐ. ܘܰܠܝܽܘܒܳܒ. ܟܽܠܗܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܝܰܩܛܳܢ. 24 ܫܺܝܡ. ܐܰܪܦܰܟ݂ܫܰܪ. ܫܳܠܳܚ. 25 ܥܳܒܳܪ. ܦܳܠܳܓ. ܐܰܪܥܽܘ. 26 ܣܪܽܘܓ. ܢܳܚܽܘܪ. ܬܳܪܳܚ. 27 ܐܰܒܪܳܡ ܕܗܽܘ ܐܰܒܪܳܗܳܡ. 28 ܒܢܰܝ̈ ܐܰܒܪܳܗܳܡ. ܐܺܝܣܚܳܩ. ܘܺܐܝܫܡܳܥܺܝܠ. 29 ܘܗܳܠܶܝܢ ܬܰܘܠ̈ܕܳܬܗܽܘܢ. ܒܽܘܟܪܶܗ ܕܺܐܝܫܡܳܥܺܝܠ. ܢܒܺܝܽܘܬ݂. ܘܩܰܕ݂ܳܪ. ܘܰܐܪܒܳܠ. ܘܡܰܒܣܰܡ. 30 ܘܡܰܫܡܰܥ. ܘܪܽܘܡܳܐ. ܘܡܰܣܳܐ. ܘܗܳܕ݂ܳܕ. ܘܬܰܝܡܢܳܐ. 31 ܘܢܳܛܽܘܪ. ܘܰܢܦܶܫ. ܘܰܐܩܕܳܡܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܺܐܝܫܡܳܥܺܝܠ. 32 ܘܰܒܢܶܝ̈ܗ̇ ܕܩܶܢܛܽܘܪܳܐ ܕܪܽܘܟ݂ܬܶܗ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ. ܙܰܡܪܳܢ. ܘܝܰܩܫܳܢ. ܘܡܳܪܳܢ. ܘܡܶܕ݂ܝܰܢ. ܘܰܐܫܒܳܩ. ܘܰܫܽܘܚ. ܘܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܝܰܩܫܳܢ. ܫܒܳܐ. ܘܕ݂ܳܪܳܢ.33 ܘܰܒܢܰܝ̈ ܡܶܕ݂ܝܰܢ. ܥܦܳܐ. ܘܰܐܚܦܳܪ. ܘܰܚܢܽܘܟ. ܘܰܐܒܺܝܕܰܥ. ܘܶܐܠܕܳܥܳܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܶܝ̈ܗ̇ ܕܩܶܢܛܽܘܪܳܐ. 34 ܘܰܐܘܠܶܕ ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܠܺܐܝܣܚܳܩ. ܘܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܺܐܝܣܚܳܩ. ܥܺܝܣܽܘ ܘܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 35ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܥܺܝܣܽܘ. ܐܶܠܺܝܦܳܙ. ܘܰܪܥܽܘܐܶܝܠ. ܘܝܰܥܽܘܫ. ܘܥܺܝܠܰܡ. ܘܩܽܘܪܰܚ.  36 ܘܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܶܐܠܺܝܦܳܙ. ܬܰܝܡܳܢ. ܐܘܡܳܪ. ܘܨܰܦܽܘ. ܘܓܰܥܬܳܡ. ܘܩܰܢܙ. ܘܬܰܡܢܰܥ. ܘܬܰܡܳܠܺܝܩ. 37 ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܰܪܥܽܘܐܶܝܠ. ܢܳܚܳܬ݂. ܘܙܳܪܳܚ. ܘܫܰܡܳܐ. ܘܡܳܙܳܐ. 38ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܣܳܥܺܝܪ. ܠܽܘܛܳܢ. ܘܫܽܘܒܳܠ. ܘܨܶܒܥܽܘܢ. ܘܥܰܢܳܐ. ܘܕ݂ܺܝܫܽܘܢ. ܘܳܐܨܳܪ. ܘܕܰܝܫܳܢ. 39 ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܠܽܘܛܳܢ. ܚܽܘܪܳܪ. ܘܗܽܘܡܳܡ. ܘܚܳܬܶܗ ܕܠܽܘܛܳܢ. ܬܰܡܢܳܥ. 40 ܘܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܫܽܘܒܶܠ. ܥܰܢܽܘܢ. ܘܡܰܢܚܰܬ݂. ܘܥܽܘܒܳܠ. ܘܫܳܦܳܪ. ܐܘܝܳܡ. ܘܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܨܶܒܥܽܘܢ. ܐܰܢܳܐ. ܘܥܰܢܳܐ. 41 ܘܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܥܰܢܳܐ. ܕܺܝܫܽܘܢ ܘܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܕ݂ܺܝܫܽܘܢ. ܚܰܡܪܳܢ. ܘܰܐܫܟܳܢ. ܘܝܰܬ݂ܪܳܢ. ܘܟܰܪܳܢ. 42 ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܳܐܨܳܪ. ܟܰܠܗܳܢ. ܘܙܰܥܘܳܢ. ܘܝܰܩܥܳܢ ܘܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܕ݂ܺܝܫܽܘܢ. ܥܽܘܨ. ܘܳܐܪܳܡ. 43ܗܳܠܶܝܢ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܰܐܡܠܶܟ݂ܘ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܰܐܕܽܘܡ. ܩܕ݂ܳܡ ܕܠܳܐ ܢܰܡܠܶܟ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܐܰܡܠܶܟ݂ ܒܰܐܕܽܘܡ ܒܳܠܳܥ ܒܰܪ ܒܥܽܘܪ. ܘܰܫܡܳܗ̇ ܕܰܩܪܺܝܬ݂ܶܗ ܕܝܰܗܰܒ. 44 ܘܡܺܝܬ݂ ܒܳܠܳܥ. ܘܰܐܡܠܶܟ݂ ܒܳܬܪܶܗ ܝܽܘܒܳܒ. ܒܰܪ ܙܳܪܳܚ ܡܶܢ ܒܽܘܨܳܪ. 45 ܘܰܐܡܠܶܟ݂ ܒܳܬܪܶܗ ܚܫܽܘܡ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܬܰܝܡܢܳܐ. 46 ܘܡܺܝܬ݂ ܚܫܽܘܡ ܘܰܐܡܠܶܟ݂ ܒܳܬܪܶܗ ܗܳܕܳܕ ܒܰܪ ܒܕ݂ܳܕ݂. ܕܰܚܪܰܒ ܠܰܐܕܽܘܡܳܝ̈ܶܐ. ܒܚܰܩ̈ܠܳܬ݂ܳܐ ܕܡܽܘܐܳܒܳܝ̈ܶܐ. ܘܰܫܡܳܗ̇ ܕܰܩܪܺܝܬ݂ܶܗ ܓܘܺܝܬ݂. 47 ܘܡܺܝܬ݂ ܗܳܕܳܕ. ܘܰܐܡܠܶܟ݂ ܒܳܬܪܶܗ ܣܰܡܠܳܐ ܡܶܢ ܡܰܣܪܩܳܐ. 48 ܘܡܺܝܬ݂ ܣܰܡܠܳܐ. ܘܰܐܡܠܶܟ݂ ܒܳܬܪܶܗ ܫܳܐܘܳܠ ܡܶܢ ܪܰܚܒܽܘܬ݂ ܢܰܗܪܳܐ. 49 ܘܡܺܝܬ݂ ܫܳܐܘܳܠ. ܘܰܐܡܠܶܟ݂ ܒܳܬܪܶܗ ܒܥܶܠܚܰܢܳܢ ܒܰܪ ܥܒܰܟܽܘܪ. 50 ܘܰܐܡܠܶܟ݂ ܒܳܬܪܶܗ ܗܳܕܳܕ. ܘܰܫܡܳܗ̇ ܕܰܩܪܺܝܬ݂ܶܗ. ܦܳܥܽܘ. ܘܰܫܡܳܐ ܕܰܐܢ̱ܬܬܶܗ. ܡܰܗܛܒܳܐܺܝܠ. ܒܰܪܬ݂ ܡܰܛܪܺܝܕ݂. ܒܰܪܬ݂ ܡܺܝܙܰܗܰܒ. ܘܡܺܝܬ݂ ܗܳܕܳܕ. 51 ܘܰܗܘܰܘ ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܕܰܐܕܽܘܡ. ܪܰܒܳܐ ܬܰܡܢܰܥ. ܪܰܒܳܐ ܥܰܢܘܳܐ. ܪܰܒܳܐ ܐܰܝܬܺܝܬ݂. 52 ܪܰܒܳܐ ܐܰܗܠܺܝܒܳܡܳܐ. ܪܰܒܳܐ ܐܺܝܠܳܐ. ܪܰܒܳܐ ܦܺܝܢܽܘܢ. 53 ܪܰܒܳܐ ܩܰܢܙ. ܪܰܒܳܐ ܬܰܝܡܳܢ. ܪܰܒܳܐ ܡܰܒܨܰܪ. 54 ܪܰܒܳܐ ܡܰܓܕܺܝܠ. ܪܰܒܳܐ ܓܺܝܪܰܡ. ܘܗܳܠܶܝܢ ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܕܰܐܕܽܘܡ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ.  ܒ.

 

1 ܘܗܳܠܶܝܢ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܪܽܘܒܺܝܠ. ܫܶܡܥܽܘܢ. ܠܶܘܺܝ. ܝܺܗܽܘܕܳܐ. ܐܺܝܣܳܟܳܪ. ܙܒܳܠܳܘܢ. 2 ܘܕ݂ܳܢ. ܘܝܰܘܣܶܦ. ܘܒܶܢܝܳܡܶܝܢ. ܢܰܦܬܳܠܺܝ. ܓܳܕ݂ ܐܳܫܺܝܪ. 3 ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. ܥܺܝܪ. ܐܘܢܳܢ. ܘܫܶܠܝܳܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܬܠܳܬܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕܘ ܠܶܗ ܡܶܢ ܒܰܬ݂ܫܽܘܥ ܟܢܰܥܢܳܝܬܳܐ ܘܰܗܘܳܐ ܥܺܝܪ ܒܽܘܟܪܶܗ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. ܒܺܝܫ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܩܰܛܠܶܗ. 4 ܘܬܳܡܳܪ ܟܰܠܬ݂ܶܗ ܝܶܠܕܰܬ݂ ܠܶܗ ܠܦܰܪܶܨ. ܘܰܠܙܳܪܳܚ. ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܚܰܡܫܳܐ. 5 ܘܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܦܰܪܶܨ. ܚܶܨܪܽܘܢ. ܘܰܚܡܽܘܝܶܠ. 6 ܘܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܙܳܪܳܚ. ܙܰܡܪܺܝ. ܘܳܐܬܳܢ. ܘܗܳܡܳܢ. ܘܟܰܠܟܳܠ. ܘܕܰܪܕܳܥ. ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܡܫܳܐ. 7 ܘܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܟܰܪܡܺܝ. ܥܳܟܳܪ ܥܳܟ݂ܽܘܪܶܗ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܕܰܐܥܠܺܝ ܒܚܶܪܡܳܐ. 8 ܘܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܳܐܬ݂ܳܢ. ܥܰܙܰܪܝܳܐ. 9 ܘܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܚܶܨܪܽܘܢ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕܘ ܠܶܗ. ܪܰܚܡܳܐܶܝܠ. ܘܪܳܡ. ܘܣܰܠܒܺܝ. 10 ܘܪܳܡ ܐܰܘܠܶܕ ܠܥܰܡܺܝܢܳܕ݂ܳܒ. ܘܥܰܡܺܝܢܳܕ݂ܳܒ ܐܰܘܠܶܕ ܠܢܶܚܫܽܘܢ ܪܰܒܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܗܽܘܕܳܐ. 11 ܘܢܶܚܫܽܘܢ ܐܰܘܠܶܕ ܠܣܰܠܡܳܐ. ܘܣܰܠܡܳܐ ܐܰܘܠܶܕ ܠܒܳܥܳܙ. 12 ܘܒܳܥܳܙ ܐܰܘܠܶܕ ܠܥܽܘܒܺܝܕ݂. ܘܥܽܘܒܺܝܕ݂ ܐܰܘܠܶܕ ܠܺܐܝܫܰܝ. 13 ܘܺܐܝܫܰܝ ܐܰܘܠܶܕ ܠܒܽܘܟܪܶܗ ܠܶܐܠܺܝܰܐܒ. ܘܠܰܐܒܺܝܢܳܕ݂ܳܒ ܬܶܢܝܳܢܳܐ. ܘܫܰܡܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ. 14 ܘܢܰܬܰܢܰܐܶܝܠ ܪܒܺܝܥܳܝܳܐ. ܘܕ݂ܰܪܺܝ ܚܡܺܝܫܳܝܳܐ. 15 ܐܘܨܽܘܡ ܫܬܺܝܬܳܝܳܐ. ܘܶܐܠܺܝܗܽܘ ܫܒܺܝܥܳܝܳܐ. ܘܕܰܘܺܝܕ݂ ܬܡܺܝܢܳܝܳܐ. 16 ܘܬܰܪܬܶܝܢ ܐܰܚ̈ܘܳܬ݂ܗܽܘܢ. ܨܽܘܪܺܝܳܐ ܘܰܐܒܺܝܥܶܠ. ܘܰܒܢܶܝ̈ܗ̇ ܕܨܽܘܪܺܝܳܐ ܐܰܒܺܝܫܰܝ. ܘܝܽܘܐܳܒ. ܘܰܥܫܳܐܶܝܠ. ܬܠܳܬܳܐ. 17 ܘܰܐܒܺܝܥܶܠ ܝܶܠܕܰܬ݂ ܠܥܰܡܣܳܐ. ܘܰܐܒܽܘܗܝ ܕܥܰܡܣܳܐ ܝܳܬܰܪ. 18 ܘܟܳܠܳܒ ܒܰܪ ܚܶܨܪܽܘܢ ܐܰܘܠܶܕ ܡܶܢ ܥܪܽܘܒܳܐ ܐܰܢ̱ܬܬܶܗ. ܠܺܝܕ݂ܺܝܥܽܘܬ݂ ܘܗܳܠܶܝܢ ܒܢܶܝ̈ܗ̇. ܕܳܒܳܪ. ܐܳܫܺܝܪ. ܘܝܽܘܒܳܒ. ܘܰܐܕܽܘܢ.19 ܘܡܺܝܬܰܬ݂ ܥܪܽܘܒܳܐ. ܘܰܢܣܰܒ ܠܶܗ ܟܳܠܳܒ ܠܳܐܦܪܰܬ݂. ܘܝܶܠܕܰܬ݂ ܠܶܗ ܠܚܽܘܪ. 20 ܘܚܽܘܪ ܐܰܘܠܶܕ ܠܽܐܘܪܺܝ. ܐܘܪܺܝ ܐܰܘܠܶܕ ܠܒܰܨܠܺܝܐܶܝܠ. 21 ܘܒܳܬܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܥܰܠ ܚܶܨܪܽܘܢ ܥܰܠ ܒܰܪܬ݂ ܡܳܟ݂ܺܝܪ ܐܰܒܽܘܗܝ ܕܓܶܠܥܳܕ݂ ܘܢܰܣܒܳܗ̇. ܘܗܽܘ ܐܺܝܬܰܘܗܝ ܗܘܳܐ ܒܰܪ ܫܢܺܝ̈ܢ ܫܬܺܝܢ. ܘܝܶܠܕܰܬ݂ ܗܘܳܬ݂ ܠܶܗ ܠܰܣܓܽܘܒ. 22 ܘܰܣܓܽܘܒ ܐܰܘܠܶܕ ܠܝܳܐܺܝܪ. ܘܰܗܘܰܝ̈ ܠܶܗ ܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܬ݂ܠܳܬ݂ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܓܶܠܥܳܕ݂   24 ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܗܳܠܶܝܢ. ܡܺܝܬ݂ ܚܶܨܪܽܘܢ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܟܳܠܳܒ ܒܰܐܦܪܳܬ݂ ܘܝܶܠܕܰܬ݂ ܗܘܳܬ݂ ܠܶܗ ܒܢܰܝܳܐ. ܐܶܫܬܳܘܺܝܪ ܐܰܒܽܘܗܝ ܕܰܬ݂ܩܽܘܥ. 25 ܘܰܗܘܰܘ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܺܝܪܰܚܡܶܠ ܒܽܘܟܪܶܗ ܕܚܶܨܪܽܘܢ. ܐܳܪܳܡ. ܘܒܰܥܢܳܐ. ܘܳܐܪܳܢ. ܘܳܐܨܳܡ ܚܳܬ݂ܗܽܘܢ. 26 ܘܰܗܘܳܬ݂ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܠܺܝܪܰܚܡܶܠ. ܘܰܫܡܳܗ̇ ܥܶܛܪܳܐ. ܘܗܺܝ ܗܘܳܬ݂ ܐܶܡܶܗ ܕܽܐܘܢܺܝܡ. 27 ܘܰܗܘܰܘ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܳܐܪܳܡ ܒܽܘܟܪܶܗ ܕܺܝܪܰܚܡܶܠ. ܡܳܥܳܨ. ܘܢܳܒܺܝܢ. ܘܥܽܘܛܳܪ.28 ܘܰܗܘܰܘ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܽܐܘܢܺܝܡ. ܣܳܒܺܝ. ܘܝܽܘܕ݂ܳܥ. ܘܰܒܢܰܝ̈ ܣܳܒܺܝ. ܢܳܕ݂ܳܒ. ܘܰܐܒܺܝܫܽܘܪ.29 ܘܰܫܡܳܗ̇ ܕܰܐܢ̱ܬܬܶܗ ܕܰܐܒܺܝܫܽܘܪ. ܐܰܒܺܝܚܶܠ. ܘܝܶܠܕܰܬ݂ ܠܶܗ ܠܰܐܚܒܳܢ ܘܰܠܡܽܘܠܺܝܕ݂.30 ܘܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܢܳܕ݂ܳܒ. ܣܳܠܳܕ݂. ܘܰܦܠܳܪܺܝܡ. ܘܡܺܝܬ݂ ܣܳܠܳܕ݂ ܕܠܳܐ ܒܢܺܝ̈ܢ.31 ܘܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܰܦܠܳܪܺܝܡ. ܐܶܫܰܥܝܳܐ. ܘܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܶܐܫܰܥܝܳܐ. ܫܽܘܫܰܢ. ܘܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܫܽܘܫܰܢ. ܐܰܚܠܺܝ. 32 ܘܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܝܽܘܝܳܕ݂ܳܥ ܐܰܚܽܘܗܝ ܕܣܳܒܺܝ. ܝܳܬܳܪ. ܘܝܽܘܢܳܬ݂ܳܢ. ܘܡܺܝܬ݂ ܝܳܬ݂ܳܪ ܕܠܳܐ ܒܢܺܝ̈ܢ. 33ܘܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܝܽܘܢܳܬ݂ܳܢ. ܠܳܦܳܬ݂. ܐܘܙܳܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܗܘܰܘ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܝܺܪܰܚܡܶܠ. 34 ܘܠܳܐ ܗܘܰܘ ܠܫܽܘܫܰܢ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܶܟܖ̈ܶܐ. ܐܶܠܳܐ ܒܢ̈ܳܬ݂ܳܐ ܢܶܩ̈ܒܳܬ݂ܳܐ. ܘܰܠܫܽܘܫܰܢ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܓܰܒܪܳܐ ܚܰܕ݂ ܚܰܬ݂ܢܳܐ ܡܶܢ ܡܶܨܪܳܐ. ܘܰܫܡܶܗ ܝܰܪܕܳܚܳܐ. 35 ܘܝܰܗܒ ܠܶܗ ܫܽܘܫܰܢ ܒܰܪܬܶܗ ܠܰܐܢ̱ܬܬ݂ܳܐ. ܘܝܶܠܕܰܬ݂ ܠܶܗ ܠܥܰܬܺܝ.36 ܘܥܰܬܺܝ ܐܰܘܠܶܕ ܠܢܳܬܳܢ ܘܢܳܬܳܢ ܐܰܘܠܶܕ ܠܕ݂ܳܒܺܝܪ. 37 ܘܕܳܒܺܝܪ ܐܰܘܠܶܕ ܠܳܐܦܺܝܠ. ܘܳܐܦܺܝܠ ܐܰܘܠܶܕ ܠܝܽܘܒܳܒ. 38 ܘܝܽܘܒܳܒ ܐܰܘܠܶܕ ܠܝܳܗܽܘ ܘܝܳܗܽܘ ܐܰܘܠܶܕ ܠܥܰܙܰܪܝܳܐ. 39 ܘܥܰܙܰܪܝܳܐ ܐܰܘܠܶܕ ܠܚܳܠܳܨ ܘܚܳܠܳܨ ܐܰܘܠܶܕ ܠܶܐܠܥܰܣܳܐ.40 ܘܶܐܠܥܰܣܳܐ ܐܰܘܠܶܕ ܠܣܰܡܣܺܝ ܘܣܰܡܣܺܝ ܐܰܘܠܶܕ݂ ܠܫܳܠܽܘܡ. 41 ܘܫܳܠܽܘܡ ܐܰܘܠܶܕ ܠܶܐܠܩܰܡܝܳܐ. ܘܶܐܠܩܰܡܝܳܐ ܐܰܘܠܶܕ ܠܶܐܠܺܝܫܡܰܥ. 42 ܘܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܟܳܠܳܒ ܐܰܚܽܘܗܝ ܕܝܶܪܰܚܡܶܠ. ܐܶܠܺܝܫܡܺܝ ܒܽܘܟܪܶܗ. ܗܽܘ ܐܰܒܽܘܗܝ ܕܙܺܝܦ. 43 ܘܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܡܶܐܪܫܳܐ ܐܰܒܽܘܗܝ ܕܚܶܒܪܽܘܢ. ܩܽܘܪܳܚ. ܘܬܰܦܽܘܚ. ܘܰܪܩܶܡ. ܘܰܫܡܰܥ. 44 ܘܰܫܡܰܥ ܐܰܘܠܶܕ ܠܪܳܚܳܡ ܐܰܒܽܘܗܝ ܕܺܝܪܰܩܥܰܡ ܘܺܝܪܰܩܥܰܡ ܐܰܘܠܶܕ ܠܣܰܡܺܝ. 46 ܘܥܽܘܦܢܳܐ ܕܪܽܘܟ݂ܬܶܗ ܕܟܳܠܳܒ ܝܶܠܕܰܬ݂ ܠܚܽܘܪܳܢ. ܘܚܽܘܪܳܢ ܐܰܘܠܶܕ ܠܓܳܘܙܳܢ.  . 47 . 48 . 49 50. ܗܳܠܶܝܢ ܗܘܰܘ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܟܳܠܳܒ. ܒܰܪ ܚܽܘܪ ܒܽܘܟܪܶܗ ܕܳܐܦܪܰܬ݂. ܫܳܒܳܠ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܒܩܽܘܪܝܰܬ݂ ܢܰܥܪܺܝܢ. 51 ܣܰܡܠܳܐ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܒܒܶܝܬ݂ ܠܚܶܡ. ܐܳܒܺܝ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܒܓܳܕܳܪ. 52 ܘܰܗܘܰܘ ܒܢܰܝ̈ܐ ܠܫܳܒܳܠ ܒܩܽܘܪܝܰܬ݂ ܢܰܥܪܺܝܢ. ܥܶܛܪܽܘܬ݂. ܝܽܘܒܳܠ.  . 53 54 ܚܰܨܪܺܝ. ܣܦܰܪܝܰܡ. ܢܛܽܘܦܰܬ݂. ܣܰܡܠܳܐ. ܫܡܽܘܥܬ݂ܺܝܡ. ܫܟ݂ܳܒ. ܚܰܡܳܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܗܘܰܘ ܠܫܳܒܳܠ ܒܩܽܘܪܝܰܬ݂ ܢܰܥܪܺܝܢ.   

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ.  ܓ.

 

1 ܘܗܳܠܶܝܢ ܒܢܰܝ̈ܐ ܗܘܰܘ ܠܕܰܘܺܝܕ݂ ܒܚܶܒܪܽܘܢ. ܫܡܳܐ ܕܰܒܪܶܗ ܒܽܘܟܪܶܗ. ܚܰܡܢܽܘܢ ܕܡܶܢ ܐܰܚܺܝܢܥܶܡ ܕܡܶܢ ܐܺܝܙܰܪܥܶܝܠ. ܬܶܢܝܳܢܳܐ ܟܳܠܳܒ. ܕܡܶܢ ܐܳܒܺܝܓܶܠ ܐܰܢ̱ܬܬܶܗ ܕܢܳܒܳܠ ܕܡܶܢ ܛܽܘܪ ܟܰܪܡܶܠܳܐ. 2 ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ. ܐܰܒܺܝܫܠܳܘܡ ܒܰܪ ܡܰܥܟܳܐ ܒܰܪܬ݂ ܬܽܘܠܡܰܝ ܡܰܠܟܳܐ ܕܓܳܫܽܘܪ ܪܒܺܝܥܳܝܳܐ ܐܰܕܽܘܢܺܝܳܐ ܒܰܪ ܚܰܓܺܝܬ݂. 3 ܚܡܺܝܫܳܝܳܐ. ܫܦܰܛܝܳܐ ܒܰܪ ܐܳܦܺܝܛܶܠ. ܫܬܺܝܬܳܝܳܐ. ܐܺܝܬ݂ܽܘܪܥܰܡ. ܕܡܶܢ ܥܶܓܠܳܐ ܐܰܢ̱ܬܬܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ݂. 4 ܗܳܠܶܝܢ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܫܬܳܐ. ܐܶܬܺܝܠܶܕܘ ܠܕܰܘܺܝܕ݂ ܒܚܶܒܪܽܘܢ. ܘܰܐܡܠܶܟ݂ ܬܰܡܳܢ ܫܒܰܥ ܫܢܺܝ̈ܢ. ܘܶܫܬܳܐ ܝܰܖ̈ܚܺܝܢ ܘܰܬ݂ܠܳܬ݂ ܫܢܺܝ̈ܢ ܐܰܡܠܶܟ݂ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. 5 ܘܗܳܠܶܝܢ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕܘ ܠܶܗ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. ܫܳܡܽܘܥ. ܘܰܫܟܽܘܒ. ܘܢܳܬܳܢ. ܘܰܫܠܶܝܡܽܘܢ. 6 ܘܝܰܒܚܳܪ. ܘܶܐܠܺܝܫܡܰܥ. ܘܶܐܠܺܝܕܰܥ. 7 ܘܶܐܠܺܝܦܠܳܛ. ܘܢܳܘܓܰܗ. ܘܰܢܦܳܓ. 8 ܘܰܢܦܺܝܓ. ܘܶܐܠܺܝܫܰܥ. 9 ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܘܬ݂ܳܡܳܪ ܚܳܬ݂ܗܽܘܢ. 10 ܘܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܰܫܠܶܝܡܽܘܢ. ܪܚܰܒܥܰܡ ܒܪܶܗ. ܐܰܒܺܝܳܐ ܒܪܶܗ. ܐܳܣܳܐ ܒܪܶܗ. ܝܽܘܫܳܦܳܛ ܒܪܶܗ. 11 ܝܽܘܪܳܡ ܒܪܶܗ. ܐܶܚܰܙܝܳܐ ܒܪܶܗ. ܝܽܘܐܳܫ ܒܪܶܗ. 12 ܐܳܡܽܘܨܺܝܳܐ ܒܪܶܗ. ܥܽܘܙܺܝܳܐ ܒܪܶܗ. ܝܽܘܬ݂ܳܡ ܒܪܶܗ. 13 ܐܳܚܳܙ ܒܪܶܗ. ܚܶܙܰܩܝܳܐ ܒܪܶܗ. ܡܢܰܫܶܐ ܒܪܶܗ. 14 ܐܰܡܽܘܢ ܒܪܶܗ. ܝܽܘܫܺܝܳܐ ܒܪܶܗ. 15 ܘܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܝܽܘܫܺܝܳܐ. ܒܽܘܟܪܶܗ ܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܬܶܢܝܳܢܳܐ ܝܽܘܝܰܩܺܝܡ. ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܨܶܕ݂ܰܩܝܳܐ. ܪܒܺܝܥܳܝܳܐ ܫܳܠܽܘܡ. 16 ܘܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܝܽܘܝܰܩܺܝܡ. ܝܽܘܟܰܢܝܳܐ ܒܪܶܗ. ܨܶܕ݂ܰܩܝܳܐ ܒܪܶܗ. 17 ܘܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܝܽܘܟܰܢܝܳܐ. ܐܰܫܪܰܫܬܺܝܠ ܒܪܶܗ. 18 ܘܡܰܠܟܽܘܡ ܒܪܶܗ. ܘܰܦܪܳܝܳܐ ܒܪܶܗ. ܘܫܰܥܨܰܪ ܒܪܶܗ. ܘܰܢܩܰܡܝܳܐ ܒܪܶܗ. ܘܰܫܡܽܘܥ ܒܪܶܗ. ܘܰܢܕ݂ܰܒܝܳܐ ܒܪܶܗ. 19 ܘܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܰܢܕ݂ܰܒܝܳܐ. ܙܽܘܪܒܳܒܶܝܠ ܘܫܶܡܥܺܝ ܘܰܒܢܰܝ̈ ܙܽܘܪܒܳܒܶܝܠ. ܡܰܫܠܰܡ ܘܚܰܢܰܢܝܳܐ. ܘܣܰܠܩܰܬ݂ ܚܳܬ݂ܗܽܘܢ. 20 ܘܰܚܫܺܝܒܳܐ. ܘܝܳܗܽܘܐܶܝܠ. ܘܰܒܪܺܝܥܳܐ. ܘܰܚܣܰܕ݂ܝܳܐ. 21 ܒܢܰܝ̈ ܚܰܢܰܢܝܳܐ. ܦܠܰܛܝܳܐ. ܐܘܫܰܥܝܳܐ. ܐܰܪܦܳܝܳܐ ܒܪܶܗ. ܐܰܪܢܽܘܢ ܒܪܶܗ. ܥܽܘܒܰܕ݂ܝܳܐ ܒܪܶܗ ܕܽܐܘܫܰܥܝܳܐ. 22 ܘܰܒܪܶܗ ܕܰܫܟܰܢܝܳܐ. ܫܡܰܥܝܳܐ. ܘܰܒܪܶܗ ܕܫܡܰܥܝܳܐ. ܚܳܛܽܘܫ. ܘܰܢܓܳܐܶܝܠ. ܘܥܰܙܰܪܝܳܐ. ܘܚܶܙܰܩܝܳܐ. 23 ܘܗܽܘܕ݂ܳܝܳܐ. ܘܰܠܫܺܝܒ. ܘܰܦܠܳܝܳܐ. ܘܝܰܥܩܽܘܒ. ܘܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܘܰܕ݂ܠܳܝܳܐ. ܘܥܰܢܳܢ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ.  ܕ.

1 ܘܗܳܠܶܝܢ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܦܰܪܶܨ. ܘܚܶܨܪܽܘܢ. ܘܟܰܪܡܺܝ. ܘܝܳܢܽܘܪ. ܘܫܽܘܒܳܠ. 2 ܘܠܰܐܝܳܐ ܒܰܪ ܫܽܘܒܳܠ. ܐܰܘܠܶܕ ܠܢܳܚܳܬ݂ ܘܢܳܚܳܬ݂ ܐܰܘܠܶܕ ܠܰܐܚܺܝܡܺܝ. ܘܰܠܝܰܕ݂. ܗܳܠܶܝܢ ܫܰܖ̈ܒܳܬ݂ܳܐ ܕܰܪܚܰܒܥܰܡ. 3 ܘܗܳܠܶܝܢ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐܒܺܝܢܳܕ݂ܳܒ. ܐܰܚܺܝܙܰܪܥܶܠ. ܘܢܶܫܡܳܐ. ܘܕ݂ܺܝܒܳܫ. 4 ܘܰܦܓܽܘܐܶܝܠ. ܘܚܽܘܫܺܝܳܐ ܘܗܳܠܶܝܢ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܚܽܘܪ ܒܽܘܟܪܶܗ ܕܳܐܦܪܰܬ݂ ܕܰܗܘܳܐ ܐܰܒܽܘܗܝ ܡܶܢ ܒܶܝܬ݂ܠܚܶܡ. 5 ܘܠܰܐܚܺܝܫܽܘܪ ܐܰܒܽܘܗܝ ܕܰܬ݂ܩܽܘܥ. ܗܘܰܝ̈ ܠܶܗ ܬܰܪܬܶܝܢ ܢܶܫܺܝ̈ܢ. 6 ܘܝܶܠܕܰܬ݂ ܚܕ݂ܳܐ ܡܶܢܗܶܝܢ. ܠܰܐܚܺܝܪܳܡ. ܘܠܰܬ݂ܦܳܪ. ܘܰܠܬܰܝܡܳܢ. ܘܰܠܚܰܪܫܬܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܗܘܰܘ ܒܢܶܝ̈ܗ̇ ܕܰܚܕ݂ܳܐ ܡܶܢܗܶܝܢ. 9 ܘܰܗܘܳܐ ܚܰܕ݂ ܝܰܩܺܝܪ ܥܰܠ ܐܰܒܽܘܗܝ ܘܥܰܠ ܐܶܡܶܗ. ܘܰܩܪܳܐ ܫܡܶܗ ܥܰܝܢܰܝ̈. 10 ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܡܒܰܪܳܟ݂ܽܘ ܢܒܰܪܟܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܢܰܣܓܶܐ ܬܚܽܘܡܳܟ݂. ܘܬܶܗܘܶܐ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܥܰܡܳܟ݂. ܘܢܶܦܪܩܳܟ݂ ܡܶܢ ܒܺܝܫܳܐ. ܕܠܳܐ ܢܶܫܬܰܠܰܛ ܒܳܟ݂. ܘܢܶܬܶܠ ܠܳܟ݂ ܡܳܐ ܕܫܳܐܶܠ ܐܰܢ̱ܬ ܠܶܗ. 11 ܘܟܳܠܳܒ ܐܰܚܽܘܗܝ ܕܰܐܚܺܝܳܐ. ܐܰܘܠܶܕ ܠܰܡܚܺܝܪ ܗܽܘ ܗܘܳܐ ܐܰܒܽܘܗܝ ܕܶܐܫܬܽܘܢ. 12ܘܶܐܫܬܽܘܢ ܐܰܘܠܶܕ ܠܪܽܘܦܳܐ. ܘܪܽܘܦܳܐ ܐܰܘܠܶܕ ܠܦܰܣܺܝܚ. ܘܦܰܣܺܝܚ ܐܰܘܠܶܕ ܠܰܬ݂ܚܺܝܳܐ. ܘܰܬ݂ܚܺܝܳܐ ܐܰܘܠܶܕ ܠܝܰܥܙܺܝܪ. 15 ܗܳܠܶܝܢ ܗܘܰܘ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܟܳܠܳܒ ܒܰܪ ܝܽܘܦܢܳܐ. ܘܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܟܳܠܳܒ. ܫܶܡ ܒܪܶܗ ܒܽܘܟܪܶܗ ܐܰܠܳܐ. ܘܰܫܡܳܐ ܕܬܶܢܝܳܢܳܐ ܢܳܥܳܡ. ܘܰܫܡܶܗ ܕܰܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܩܰܢܙ. ܘܰܫܡܶܗ ܕܰܪܒܺܝܥܳܝܳܐ ܐܳܫܺܝܦ ܘܰܫܡܶܗ ܕܰܚܡܺܝܫܳܝܳܐ ܝܰܡܽܘܐܶܝܠ. ܘܰܫܡܶܗ ܕܰܫܬܺܝܬܳܝܳܐ ܝܰܗܪܽܘܒ ܗܳܠܶܝܢ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܗܘܰܘ ܠܟܳܠܳܒ ܒܰܪ ܝܽܘܦܢܳܐ. 19 ܘܰܒܢܰܝ̈ ܐܰܢ̱ܬܰܬ݂ ܐܽܘܪܺܝܳܐ. ܚܳܬܶܗ ܕܢܰܚܽܘܡ ܐܰܒܽܘܗܝ ܕܰܩܥܺܝܠܳܐ. ܙܰܡܪܺܝ. ܘܶܐܫܬܡܽܘܥ. ܘܡܰܟܺܝܬ݂. ܘܶܐܫܬܡܰܥ. ܘܰܐܫܺܝܡܽܘܢ. 20 ܘܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐܫܺܝܡܽܘܢ. ܐܰܡܽܘܢ. ܘܕ݂ܽܘܡܝܳܐ. ܘܙܳܪܳܚ. ܘܫܶܠܳܐ. 21 ܗܳܠܶܝܢ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. ܝܰܡܽܘܐܶܝܠ. ܘܝܰܡܺܝܢ. ܘܳܐܗܳܪ. ܘܝܳܟ݂ܺܝܢ. ܘܨܳܚܳܪ. ܘܪܺܝܒ. ܘܙܳܪܳܚ. ܘܫܳܐܘܳܠ. 25 ܗܳܠܶܝܢ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܫܶܠܳܐ ܒܪܶܗ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. 26 ܘܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܫܶܡܥܽܘܢ. ܡܰܒܣܰܡ ܒܪܶܗ. ܡܰܫܡܰܥ ܒܪܶܗ. ܫܡܰܥܬܺܝ ܒܪܶܗ. ܚܡܶܠ ܒܪܶܗ. ܙܰܟܺܝ ܒܪܶܗ. ܫܶܡܥܺܝ ܒܪܶܗ. 27 ܘܰܗܘܰܘ ܠܫܶܡܥܺܝ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܫܬܳܬܰܥܣܰܪ. ܘܫܶܬ݂ ܒܢ̈ܳܬ݂ܳܐ ܘܠܰܐܚܽܘܗܝ ܠܳܐ ܗܘܰܘ ܠܶܗ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܘܟܽܠ ܫܰܖ̈ܒܳܬ݂ܗܽܘܢ ܠܳܐ ܣܓܺܝ. ܥܕܰܡܳܐ ܕܶܐܬ݂ܰܘ ܠܘܳܬ݂ܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܗܽܘܕܳܐ. 28 ܘܺܝܬ݂ܶܒܘ ܥܰܡܗܽܘܢ ܒܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܒܺܪ ܫܒܰܥ. ܘܰܒܡܰܘܠܳܕ݂ܳܐ. ܘܰܒܕ݂ܳܪܰܬ݂ ܫܽܘܥ. 29 ܘܒܰܠܗܳܐ. ܘܒܰܥܨܶܡ. ܘܒܶܐܠܳܬ݂ܠܰܕ݂. 30. ܘܒܰܢܣܶܠ. ܘܰܒܚܶܪܡܳܐ. ܘܒܰܚܨܳܪܓܰܕ ܘܰܒܚܶܫܡܽܘܢ. ܘܰܒܚܶܬ݂ܦܠܶܛ. ܘܰܒܨܶܢܩܠܳܓ. 31 ܘܰܒܡܰܪܡܪܳܢܳܐ. ܘܣܰܡܣܳܠܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܡܰܠܟܳܐ ܕܰܘܺܝܕ݂. ܘܟܰܦܖ̈ܽܘܢܰܝܗܶܝܢ. 32 ܘܰܥܩܺܝܡ. ܘܰܥܩܺܝܢ. ܘܰܪܡܽܘܢ. ܘܰܐܬ݂ܟܶܢ. ܘܰܐܥܫܶܢ. ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܚܰܡܶܫ. 33 ܘܟܽܠ ܟܰܦܖ̈ܽܘܢܶܐ ܕܺܐܝܬ݂ ܚܕ݂ܳܖ̈ܰܝ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܥܰܖ̈ܩܳܝܶܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܡܰܘܬܰܒܗܽܘܢ. ܘܰܗܘܳܐ ܠܗܶܝܢ ܫܶܡ ܪܰܒ. ܘܡܰܘܬܰܒܗܶܝܢ ܫܰܦܺܝܪ. ܘܫܶܠܝܳܐ ܘܫܰܝܢܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܚܕ݂ܳܖ̈ܰܝܗܶܝܢ. 38 ܘܗܳܠܶܝܢ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܕܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܕܺܐܝܬ݂ ܬܰܡܳܢ. ܠܫܰܖ̈ܒܳܬ݂ܗܽܘܢ ܘܰܠܒܶܝܬ݂ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. 39 ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܠܡܰܥܠܳܢܳܐ ܕܓܳܕܳܪ. ܥܕܰܡܳܐ ܠܡܰܕ݂ܢܚܶܗ ܕܢܰܚܠܳܐ. ܠܡܶܒܥܳܐ ܪܶܥܝܳܐ ܠܥܳܢ̈ܗܽܘܢ. 40 ܘܶܐܫܟܰܚܘ ܪܶܥܝܳܐ ܕܛܳܒ ܘܫܰܡܺܝܢ. ܘܰܐܪܥܳܐ ܪܰܒܳܐ ܘܛܳܒܳܐ ܘܫܰܝܢܳܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܬܰܡܳܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܶܢܽܘܢ ܝܳܬ݂ܒܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܳܗ̇ ܡܶܢ ܠܽܘܩܕܰܡ. 41 ܘܰܐܝܬܺܝܘ ܗܳܠܶܝܢ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܕܰܟܬܺܝܒܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܒܰܫܢܰܝ̈ܳܐ ܕܚܶܙܰܩܝܳܐ ܡܰܠܟܳܐ. ܕܒܶܝܬ݂ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܘܰܐܚܪܶܒܘ ܝܳܬ݂ ܡܰܫܟܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܟܽܠ ܡܰܒܽܘ̈ܥܶܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܕܺܐܝܬ݂ ܬܰܡܳܢ. ܛܰܡܶܡܘ ܐܶܢܽܘܢ. ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܘܺܝܬ݂ܶܒܘ ܒܕ݂ܽܘܟܰܬ݂ܗܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܪܶܥܝܳܐ ܕܥܳܢ̈ܗܽܘܢ ܫܰܦܺܝܪ ܗܘܳܐ ܬܰܡܳܢ. 42ܘܡܶܢܗܽܘܢ ܘܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܫܶܡܥܽܘܢ. ܐܶܙܰܠܘ ܠܛܽܘܪܳܐ ܕܓܒܶܠ. ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܚܰܡܶܫܡܳܐܐ. ܘܗܳܠܶܝܢ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܕܓܰܒܖ̈ܶܐ ܕܶܐܙܰܠܘ ܒܪܺܝܫܗܽܘܢ. ܦܠܰܛܝܳܐ ܘܡܰܬܺܝܬ݂ܳܐ. ܘܰܪܦܳܝܳܐ. ܘܥܽܘܙܺܝܐܶܝܠ ܗܳܠܶܝܢ ܐܰܪܒܥܳܐ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ ܒܢܰܝ̈ ܐܺܝܫܥܺܝ. ܐܶܙܰܠܘ ܒܪܺܝܫܗܽܘܢ. 43 ܘܰܚܪܰܒܘ ܟܽܠ ܫܰܪܟܳܐ ܕܶܐܫܬܚܰܪܘ ܠܥܰܡܠܩܳܝ̈ܶܐ. ܘܺܝܬܶܒܘ ܒܕ݂ܽܘܟܰܬ݂ܗܽܘܢ ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܢܳܐ.   

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ . ܗ.

 

1 ܘܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܪܽܘܒܺܝܠ. ܒܽܘܟܪܶܗ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܽܘ ܗܘܳܐ ܒܽܘܟܪܶܗ ܕܰܐܒܽܘܗܝ ܘܛܰܘܶܫ ܬܶܫܘܺܝܬ݂ܳܐ ܕܰܐܒܽܘܗܝ. ܐܶܬ݂ܝܰܗܒܰܬ݂ ܒܽܘܟ݂ܪܽܘܬܶܗ ܠܝܰܘܣܶܦ ܐܰܚܽܘܗܝ ܒܰܪ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܘܥܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܬܖ̈ܰܝܗܽܘܢ ܐܳܬ݂ܝ̈ܳܢ ܒܽܘܖ̈ܟܳܬ݂ܳܐ. ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 2 ܡܶܢ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܢܶܦܽܘܩ ܡܰܠܟܳܐ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܘܒܽܘܟ݂ܪܽܘܬ݂ܳܐ ܬܶܬ݂ܺܝܗܶܒ ܠܝܰܘܣܶܦ. 3 ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܪܽܘܒܶܝܠ. ܒܽܘܟܪܶܗ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܚܢܽܘܟ. ܘܦܰܠܽܘ. ܘܚܶܨܪܽܘܢ. ܘܟܰܪܡܺܝ. 4ܘܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܟܰܪܡܺܝ. ܫܡܰܥܝܳܐ ܒܪܶܗ. ܘܕ݂ܽܘܐܳܓ ܒܪܶܗ. ܫܶܡܥܺܝ ܒܪܶܗ. 5 ܡܺܝܟ݂ܳܐ ܒܪܶܗ. ܐܽܘܪܺܝܳܐ ܒܪܶܗ. ܒܳܠܳܥ ܒܪܶܗ. 6 ܐܰܒܕܺܝܳܐ ܒܪܶܗ. ܕܓܰܠܺܝ ܬܰܓܠܰܬ݂ ܦܰܠܣܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܕܳܐܬܽܘܪ ܗܽܘ ܗܘܳܐ ܪܺܝܫܳܐ ܕܫܰܒܛܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܪܽܘܒܺܝܠ. 7 ܘܰܐܚܰܘ̈ܗܝ ܠܫܰܖ̈ܒܳܬ݂ܗܽܘܢ. ܟܰܕ݂ ܐܶܫܬܪܶܒܘ ܒܛܽܘܗܡܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܪܺܝܫܗܽܘܢ ܥܰܙܪܳܐܶܝܠ. ܬܶܢܝܳܢܳܐ ܙܟܰܪܝܳܐ. 8 ܘܒܳܠܳܥ ܒܰܪ ܥܽܘܙܺܝ. ܒܰܪ ܫܶܡܥܺܝ. ܒܰܪ ܝܽܘܐܶܝܠ. ܗܽܘ ܝܳܬ݂ܶܒ ܗܘܳܐ ܒܰܥܕ݂ܽܘܥܺܝܪ. ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܢܳܒܽܘ. ܘܥܰܠ ܦܩܰܥܬ݂ܳܐ ܕܰܡܥܽܘܢ. 9 ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܡܰܕ݂ܢܳܚܶܝ̈ܗ̇. ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܬ݂ܚܽܘܡܳܐ ܕܡܰܕܒܪܳܐ. ܕܡܶܢ ܢܰܗܪܳܐ ܦܪܳܬ݂. ܡܶܛܽܠ ܕܰܣܓܺܝܘ ܗܶܢܽܘܢ ܘܩܶܢܝܳܢܗܽܘܢ. ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܓܶܠܥܳܕ݂ 10 ܘܰܒܝܰܘܡܰܘ̈ܗܝ ܕܫܳܐܘܳܠ. ܥܒܰܕ݂ܘ ܩܪܳܒܳܐ ܥܰܡ ܥܰܖ̈ܒܳܝܶܐ. ܥܳܡܖ̈ܰܝ ܣܰܩܳܐ ܘܶܐܬ݂ܺܝܗܶܒܘ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܺܝܬ݂ܶܒܘ ܒܡܰܫܟܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܥܰܠ ܟܽܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܡܰܕܢܚܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܕܓܶܠܥܳܕ݂ 11 ܘܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܓܳܕ݂. ܝܺܬ݂ܶܒܘ ܠܽܘܩܒܰܠܗܽܘܢ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܡܰܬ݂ܢܺܝܢ. ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܬ݂ܚܽܘܡܳܐ ܕܣܺܝܒܳܐ ܘܰܕ݂ܣܶܠܟܳܐ.12 ܘܝܽܘܐܶܝܠ ܢܦܰܩ ܒܪܺܝܫܗܽܘܢ. ܘܰܗܘܳܐ ܕܳܐܶܢ ܠܗܽܘܢ. ܘܡܰܠܶܦ ܠܗܽܘܢ ܟܬ݂ܳܒ̈ܶܐ ܫܰܦܺܝܪ. 14 ܗܳܠܶܝܢ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐܒܺܝܚܶܠ ܒܰܪ ܚܽܘܪܺܝ. ܒܰܪ ܙܳܪܳܚ. ܒܰܪ ܓܶܠܥܳܕ݂ ܒܰܪ ܡܳܟ݂ܺܝܪ. ܒܰܪ ܥܰܒܕܳܐܶܝܠ. ܒܰܪ ܥܺܝܠܺܝ. ܪܺܝܫܳܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܳܬ݂ܗܽܘܢ. 16 ܘܺܝܬܶܒܘ ܒܡܰܬ݂ܢܺܝܢ. ܘܰܒܟܰܦܖ̈ܽܘܢܶܝܗ̇. 17 ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܶܫܬܪܶܒܘ ܒܝܰܘ̈ܡܰܝ ܝܽܘܬ݂ܳܡ ܡܰܠܟܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܺܗܽܘܕܳܐ. ܘܰܒܝܰܘܡܰܘ̈ܗܝ ܕܝܽܘܪܰܒܥܰܡ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 18 ܘܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܪܽܘܒܶܝܠ. ܘܓܳܕ݂. ܘܦܶܠܓܽܘܬ݂ ܫܰܒܛܳܐ ܕܰܡܢܰܫܶܐ. ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܐܰܚܺܝ̈ܕܰܝ ܣܰܝ̈ܦܶܐ ܘܣܰܟܖ̈ܶܐ. ܘܫܳܕ݂ܝ݂ܰܝ݂̈ ܒܩܶܫܬܳܐ. ܘܝܳܕ݂̈ܥܰܝ ܩܪܳܒܳܐ. ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܘܰܐܪܒܥܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ. ܘܫܶܬܡܳܐܐ ܘܶܫܬܺܝܢ ܘܶܫܬܳܐ. 19 ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܢܦܰܩܘ ܒܰܩܪܳܒܳܐ. ܘܰܥܒܰܕ݂ܘ ܩܪܳܒܳܐ ܥܰܡ ܥܳܡܖ̈ܰܝ ܣܰܩܳܐ. 20 ܘܶܐܫܬܠܶܡܘ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܠܡܳܪܝܳܐ ܨܰܠܺܝܘ ܒܰܩܪܳܒܳܐ ܘܰܫܡܰܥ ܒܩܳܠܗܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬܬܟܶܠܘ ܥܠܰܘܗܝ. 21 ܘܰܫܒܰܘ ܢܶܟ݂ܣ̈ܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܘܩܶܢܝܳܢܳܐ. ܓܰܡ̈ܠܶܐ ܚܰܡܫܺܝܢ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ. ܘܥܳܢ̈ܳܐ ܡܰܐܬܶܝܢ ܘܚܰܡܫܺܝܢ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ. ܘܚܶܡܖ̈ܳܐ ܬܪܶܝܢ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ. ܘܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܡܳܐܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ. 22 ܡܶܛܽܠ ܕܰܩܛܺܝ̈ܠܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܢܦܰܠܘ ܡܶܢ ܡܰܫܟܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܰܩܪܳܒܳܐ. ܘܺܝܬܶܒܘ ܒܕ݂ܽܘܟܬ݂ܗܽܘܢ ܥܰܠ ܡܰܫܟܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. 23 ܘܰܒܢܰܝ̈ ܦܶܠܓܽܘܬ݂ ܫܰܒܛܳܐ ܕܰܡܢܰܫܶܐ. ܝܺܬ݂ܶܒܘ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܡܰܬ݂ܢܺܝܢ. ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܰܦܩܰܥܬ݂ܳܐ ܕܛܽܘܪܳܐ ܕܚܶܪܡܽܘܢ. ܥܕܰܡܳܐ ܠܗܳܪ ܬܰܡܳܢ ܣܓܺܝܘ ܘܺܝܪܶܒܘ. 24 ܗܳܠܶܝܢ ܖ̈ܺܝܫܶܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܥܰܦܳܐ. ܘܫܽܘܒ. ܘܶܐܠܕ݂ܰܥܳܐ. ܘܥܰܙܪܳܐܶܝܠ. ܘܰܐܕ݂ܽܘܡܳܝܳܐ. ܐܘܪܺܝܳܐ. ܘܰܚܙܳܐܶܝܠ. ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܰܝ ܚܰܝܠܳܐ. ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܕܰܫ̈ܡܳܗܳܬ݂ܳܐ. ܕܗܶܢܽܘܢ ܖ̈ܺܝܫܶܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. 25 ܘܟܰܕܶܒܘ ܒܰܐܠܳܗܳܐ ܕܰܐܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܰܛܥܰܘ ܒܳܬܰܪ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܕܰܐܘܒܶܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡܰܝܗܽܘܢ.26 ܘܰܐܥܺܝܪ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܥܠܰܝܗܽܘܢ. ܪܽܘܚܶܗ ܕܬܰܓܠܰܬ݂ ܦܰܠܣܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܕܳܐܬܽܘܪ ܘܓܰܠܺܝ ܠܫܰܒܛܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܪܽܘܒܺܝܠ. ܘܰܠܫܰܒܛܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܓܳܕ݂ ܘܰܠܦܶܠܓܽܘܬ݂ ܫܰܒܛܳܐ ܕܰܡܢܰܫܶܐ. ܘܰܐܝܬܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܚܠܰܚ. ܘܰܠܚܳܒܳܪ ܢܗܰܪ ܓܳܘܙܳܢ. ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܡܳܕܰܝ ܘܗܶܢܽܘܢ ܝܳܬ݂ܒܺܝܢ ܬܰܡܳܢ ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܢܳܐ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ . ܘ.

 

1 ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܠܶܘܺܝ. ܓܶܪܫܽܘܢ. ܘܩܳܗܳܬ݂. ܘܡܶܪܰܪܺܝ. 2 ܘܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܩܳܗܳܬ݂. ܥܰܡܪܰܡ. ܘܝܰܨܗܳܪ. ܘܚܶܒܪܽܘܢ. ܘܥܽܘܙܺܝܶܠ. 3 ܘܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܥܰܡܪܰܡ. ܡܽܘܫܶܐ. ܘܰܐܗܪܽܘܢ. ܘܡܰܪܝܰܡ. ܘܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐܗܪܽܘܢ. ܢܳܕ݂ܳܒ. ܘܰܐܒܺܝܗܽܘ. ܘܶܐܠܺܝܥܳܙܳܪ. ܘܺܐܝܬܳܡܳܪ. 4 ܘܶܐܠܺܝܥܳܙܳܪ ܐܰܘܠܶܕ ܠܦܺܝܢܚܶܣ ܘܦܺܝܢܚܶܣ ܐܰܘܠܶܕ ܠܰܐܒܝܶܫܽܘܥ. 5 ܘܰܐܒܝܶܫܽܘܥ ܐܰܘܠܶܕ ܠܰܐܒܺܝܩܳܪ. ܘܰܐܒܺܝܩܳܪ ܐܰܘܠܶܕ ܠܥܰܙܺܝ. 6 ܘܥܰܙܺܝ ܐܰܘܠܶܕ ܠܙܳܪܳܚܝܳܐ. ܘܙܳܪܳܚܝܳܐ ܐܰܘܠܶܕ ܠܡܰܪܽܘ. 7 ܘܡܰܪܽܘ ܐܰܘܠܶܕ ܠܳܐܡܳܪܝܳܐ. ܘܳܐܡܳܪܝܳܐ ܐܰܘܠܶܕ ܠܰܐܚܺܝܛܽܘܒ. 8 ܘܰܐܚܺܝܛܽܘܒ ܐܰܘܠܶܕ ܠܨܳܕܽܘܩ. ܘܨܳܕܽܘܩ ܐܰܘܠܶܕ ܠܰܐܚܺܝܡܥܶܨ. 9 ܘܰܐܚܺܝܡܥܶܨ ܐܰܘܠܶܕ ܠܥܰܙܰܪܝܳܐ. ܘܥܰܙܰܪܝܳܐ ܐܰܘܠܶܕ ܠܝܽܘܚܰܢܳܢ.  10 ܘܝܽܘܚܰܢܳܢ ܐܰܘܠܶܕ ܠܥܰܙܰܪܝܳܐ. ܘܥܰܙܰܪܝܳܐ ܗܽܘ ܫܰܡܶܫ ܒܒܰܝܬܳܐ ܕܰܒܢܳܐ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. 11 ܘܰܐܘܠܶܕ ܥܰܙܰܪܝܳܐ ܠܳܐܡܳܪܝܳܐ. ܘܳܐܡܳܪܝܳܐ ܐܰܘܠܶܕ ܠܰܐܚܺܝܛܽܘܒ. 12 ܘܰܐܚܺܝܛܽܘܒ ܐܰܘܠܶܕ ܠܨܳܕܽܘܩ ܘܨܳܕܽܘܩ ܐܰܘܠܶܕ ܠܫܳܠܽܘܡ. 13 ܘܫܳܠܽܘܡ ܐܰܘܠܶܕ ܠܚܶܠܰܩܝܳܐ ܘܚܶܠܰܩܝܳܐ ܐܰܘܠܶܕ ܠܥܰܙܰܪܝܳܐ.14 ܘܥܰܙܰܪܝܳܐ ܐܰܘܠܶܕ ܠܰܣܪܳܝܳܐ ܘܰܣܪܳܝܳܐ ܐܰܘܠܶܕ ܠܨܳܕܽܘܩ. 15 ܘܨܳܕܽܘܩ ܐܶܫܬܒܺܝ. ܟܰܕ݂ ܓܰܠܺܝ ܡܳܪܝܳܐ ܠܐ̱ܢܳܫܰܝ̈ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܘܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. ܠܒܳܒܶܝܠ ܠܘܳܬ݂ ܢܰܒܽܘܟܰܕܢܳܨܰܪ. 16 ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܠܶܘܺܝ. ܓܶܪܫܽܘܢ. ܘܩܳܗܳܬ݂. ܘܡܶܪܰܪܺܝ.17 ܘܗܳܠܶܝܢ ܫܡܳܗ̈ܶܐ. ܕܰܒܢܰܝ̈ ܓܶܪܫܽܘܢ. ܠܶܒܢܺܝ. ܘܫܶܡܥܺܝ. 18 ܘܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܩܳܗܳܬ݂. ܥܰܡܪܰܡ. ܘܝܰܨܗܳܪ. ܘܚܶܒܪܽܘܢ. ܘܥܽܘܙܺܝܶܠ. 19 ܘܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܡܶܪܰܪܺܝ. ܡܰܚܠܺܝ. ܘܡܽܘܫܺܝ. ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢܶܝܢ ܫܰܖ̈ܒܳܬ݂ܳܐ ܕܠܶܘ̈ܳܝܶܐ. ܠܰܐܒܳܗ̈ܳܬ݂ܗܽܘܢ.20 ܓܶܪܫܽܘܢ ܒܪܶܗ. ܢܳܚܳܬ݂ ܒܪܶܗ. ܙܶܡܳܐ ܒܪܶܗ. 21 ܝܽܘܐܳܚ ܒܪܶܗ. ܐܰܕܽܘ ܒܪܶܗ. ܝܳܬ݂ܽܘܪ ܒܪܶܗ. 22 ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܩܳܗܳܬ݂. ܥܰܡܺܝܢܳܕ݂ܳܒ ܒܪܶܗ. ܩܽܘܪܰܚ ܒܪܶܗ. ܘܳܐܣܺܝܪ ܒܪܶܗ. 23 ܗܰܠܩܳܢܳܐ ܒܪܶܗ. ܐܰܟܶܢܣܳܦ ܒܪܶܗ. 24 ܬܳܚܽܘܬ݂ ܒܪܶܗ. ܐܽܘܪܺܝܠ ܒܪܶܗ. ܥܽܘܙܺܝܳܐ ܒܪܶܗ. ܫܳܐܘܳܠ ܒܪܶܗ. 25 ܘܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܗܰܠܩܳܢܳܐ. ܥܰܡܫܺܝ. ܘܰܐܚܺܝܡܽܘܬ݂. 26 ܗܰܠܩܳܢܳܐ ܒܪܶܗ. ܨܽܘܦ ܒܪܶܗ. ܢܳܚܳܬ݂ ܒܪܶܗ. ܙܳܪܳܚ ܒܪܶܗ. ܫܡܰܠܳܐ ܒܪܶܗ. ܡܰܪܺܝ ܒܪܶܗ. 27 ܐܶܠܝܰܐܒ ܒܪܶܗ. ܓܰܕ݂ܚܺܝܠ ܒܪܶܗ. ܗܰܠܩܳܢܳܐ ܒܪܶܗ. 28 ܘܰܒܢܰܝ̈ ܫܡܽܘܐܶܝܠ. ܒܪܶܗ ܒܽܘܟܪܶܗ. ܝܽܘܐܶܝܠ. ܘܰܫܡܳܐ ܕܰܒܪܶܗ ܬܶܢܝܳܢܳܐ ܐܰܒܺܝܳܐ. 29 ܘܰܒܢܰܝ̈ ܡܶܪܰܪܺܝ. ܡܰܚܠܺܝ ܒܪܶܗ. ܠܶܒܢܺܝ ܒܪܶܗ. 30. ܫܶܡܥܺܝ ܒܪܶܗ. ܥܰܙܳܐ ܒܪܶܗ. ܫܡܰܥܝܳܐ ܒܪܶܗ. ܥܫܳܝܳܐ ܒܪܶܗ. 31 ܘܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܰܐܩܺܝܡ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܡܫܰܡܫܺܝܢ ܒܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܒܕܽܘܟܬܳܐ ܕܣܺܝܡܳܐ ܬܰܡܳܢ ܩܺܐܒܽܘܬܳܐ. 32 ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܡܫܰܡܫܺܝܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܒܡܰܫܟܰܢܙܰܒܢܳܐ. ܒܬܶܫ̈ܒܚܳܬ݂ܳܐ ܪܰܘܖ̈ܒܳܬ݂ܳܐ. ܥܕܰܡܳܐ ܕܰܒܢܳܐ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܕܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. ܘܰܐܩܺܝܡ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܢܳܡܽܘܣܰܝ̈ܗܽܘܢ ܥܰܠ ܥܒܺܝ̈ܕ݂ܳܬ݂ܗܽܘܢ. 33 ܘܗܳܠܶܝܢ ܡܫܰܡܫܳܢ̈ܶܐ ܗܶܢܽܘܢ ܘܰܒܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܩܳܗܳܬ݂. ܡܶܢ ܫܰܪܒܬ݂ܳܐ ܕܠܶܘ̈ܳܝܶܐ. ܗܳܡܳܢ. ܘܝܽܘܐܶܝܠ ܒܰܪ ܫܡܽܘܐܶܝܠ. 34 ܒܰܪ ܗܰܠܩܳܢܳܐ. ܒܰܪ ܝܰܪܚܽܘܡ. ܒܰܪ ܐܰܠܺܝܠ. ܒܰܪ ܬܳܚܽܘ. 35 ܒܰܪ ܨܽܘܦ. ܒܰܪ ܗܰܠܩܳܢܳܐ. ܒܰܪ ܚܡܳܬ݂. 36 ܒܰܪ ܡܽܘܫܺܝ. ܒܰܪ ܗܰܠܩܳܢܳܐ. ܒܰܪ ܝܽܘܐܶܝܠ. ܒܰܪ ܥܰܙܰܪܝܳܐ. ܒܰܪ ܨܦܰܢܝܳܐ. 37 ܒܰܪ ܬܳܚܳܬ݂. ܒܰܪ ܐܳܣܺܝܪ. ܒܰܪ ܐܰܟ݂ܣܺܝܦ. ܒܰܪ ܩܽܘܪܰܚ. 38 ܒܰܪ ܝܰܨܗܳܪ. ܒܰܪ ܩܳܗܳܬ݂. ܒܰܪ ܠܶܘܺܝ. ܒܰܪ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 39 ܘܰܐܚܽܘܗܝ ܐܳܣܳܦ ܕܩܳܐܶܡ ܥܰܠ ܝܰܡܺܝܢܶܗ ܕܳܐܣܳܦ ܒܰܪ ܒܪܰܟ݂ܝܳܐ. ܒܰܪ ܫܡܰܥܝܳܐ. 40 ܒܰܪ ܡܺܝܟ݂ܳܐܶܝܠ. ܒܰܪ ܡܥܰܣܝܳܐ. ܒܰܪ ܡܠܰܟ݂ܝܳܐ. 41 ܒܰܪ ܐܳܬ݂ܺܝ. ܒܰܪ ܙܳܪܳܚ. ܒܰܪ ܥܰܪܺܝܳܐ. 42 ܒܰܪ ܐܳܬ݂ܳܢ. ܒܰܪ ܙܶܡܳܐ. ܒܰܪ ܫܶܡܥܺܝ. 43 ܒܰܪ ܝܽܘܚܳܐ. ܒܰܪ ܓܶܪܫܽܘܢ. ܒܰܪ ܠܶܘܺܝ. 44 ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܡܶܪܰܪܺܝ ܐܰܚܽܘܗܽܘܢ. ܕܰܐܩܺܝܡ ܥܰܠ ܣܶܡܳܠܳܐ. ܐܳܬ݂ܳܢ ܒܰܪ ܩܺܝܫܺܝ. ܒܰܪ ܥܳܡܳܪ. ܒܰܪ ܡܳܠܽܘܟ݂. 45 ܒܰܪ ܚܫܰܒܝܳܐ. ܒܰܪ ܐܰܡܽܘܨܺܝܳܐ. ܒܰܪ ܚܶܠܰܩܝܳܐ. ܒܰܪ ܢܳܛܽܘܪ. 47 ܒܰܪ ܡܰܚܠܺܝ. ܒܰܪ ܡܽܘܫܺܝ. ܒܰܪ ܡܶܪܰܪܺܝ. ܒܰܪ ܠܶܘܺܝ. 48 ܘܰܐܚܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܶܘ̈ܳܝܶܐ ܕܝܳܗܒܺܝܢ ܠܟܽܠܗܶܝܢ ܥܒܺܝ̈ܕ݂ܳܬ݂ܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܡܰܫܟܢܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܡܳܪܝܳܐ. 49 ܘܰܐܗܪܽܘܢ ܘܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܥܰܠ ܡܰܕ݂ܒܚܳܐ ܡܩܰܪܒܺܝܢ ܥܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ.ܘܥܰܠ ܡܰܕܒܚܳܐ ܕܩܰܛܖ̈ܽܘܩܶܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ. ܠܟܽܠ ܥܒܺܝ̈ܕ݂ܳܬ݂ܳܐ ܕܰܩܕ݂ܽܘܫ ܩܽܘ̈ܕܫܶܐ ܠܰܡܚܰܣܳܝܽܘ ܥܰܠ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ.  ܐܰܟ݂ܡܳܐ ܕܦܰܩܶܕ݂ ܡܽܘܫܶܐ ܥܰܒܕܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ.50. ܘܗܳܠܶܝܢ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐܗܪܽܘܢ. ܐܶܠܺܝܥܳܙܳܪ ܒܪܶܗ. ܐܰܒܺܝܫܽܘܥ ܒܪܶܗ. 51 ܒܰܩܺܝ ܒܪܶܗ. ܥܰܙܺܝ ܒܪܶܗ. ܙܪܰܚܝܳܐ ܒܪܶܗ. 52 ܡܰܪܽܘ ܒܪܶܗ. ܐܳܡܳܪܝܳܐ ܒܪܶܗ. ܐܰܚܺܝܛܽܘܒ ܒܪܶܗ. 53 ܨܳܕܽܘܩ ܒܪܶܗ. ܐܰܚܺܝܡܥܶܨ ܒܪܶܗ. 54 ܘܗܳܠܶܝܢ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܕܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܰܡܛܰܝ̈ ܥܰܠ ܫܰܖ̈ܒܳܬ݂ܳܐ ܒܰܬ݂ܚܘ̈ܡܰܝܗܶܝܢ. ܠܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐܗܪܽܘܢ ܠܫܰܪܒܬ݂ܳܐ ܕܩܳܗܳܬ݂. ܡܶܛܽܠ ܕܰܠܗܽܘܢ ܡܛܳܬ݂ ܦܶܣܳܐ ܩܰܕ݂ܡܳܐܺܝܬ݂. 55 ܘܝܰܗܒܘ ܠܗܽܘܢ ܚܶܒܪܽܘܢ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܟܰܦܖ̈ܽܘܢܶܐ ܕܰܚܕܳܖ̈ܶܝܗ̇ ܕܺܐܝܬ݂ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. 56 ܘܰܠܟܽܠܗܶܝܢ ܚܰܩ̈ܠܳܬܳܐ ܕܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ. ܘܕܰܚܕܳܖ̈ܶܝܗ̇. ܝܰܗܒܘ ܠܟܳܠܳܒ ܒܰܪ ܝܽܘܦܢܳܐ. 57 ܘܠܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐܗܪܽܘܢ. ܝܰܗܒܘ ܠܟܽܠܗܶܝܢ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܰܡܫܰܘܙܒܽܘܬ݂ܳܐ. ܝܰܗܒܘ ܠܟܳܗ̈ܢܶܐ. ܠܚܶܒܪܽܘܢ ܘܰܠܟܰܦܖ̈ܽܘܢܶܝܗ̇ ܘܰܠܠܶܒܢܳܐ ܘܰܠܟܰܦܖ̈ܽܘܢܶܝܗ̇. ܘܰܠܝܳܬܳܪ ܘܰܠܟܰܦܖ̈ܽܘܢܶܝܗ̇. ܘܠܰܠܚܶܡ ܘܰܠܟܰܦܖ̈ܽܘܢܶܝܗ̇. 58 ܘܠܶܐܫܬܡܽܘܥ ܘܰܠܟܰܦܖ̈ܽܘܢܶܝܗ̇. ܘܰܠܕ݂ܳܒܺܝܪ ܘܰܠܟܰܦܖ̈ܽܘܢܶܝܗ̇. 59 ܘܰܠܥܳܫܳܢ ܘܰܠܟܰܦܖ̈ܽܘܢܶܝܗ̇. ܘܰܠܥܶܛܪܳܐ ܘܰܠܟܰܦܖ̈ܽܘܢܶܝܗ̇. ܘܰܠܒܶܝܬ݂ ܫܡܶܫ ܘܰܠܟܰܦܖ̈ܽܘܢܶܝܗ̇. 60. ܡܶܢ ܫܰܒܛܳܐ ܕܒܶܢܝܳܡܶܝܢ. ܝܰܗܒܘ ܓܒܰܥ ܟܰܦܖ̈ܽܘܢܶܝܗ̇. ܥܰܠܡܽܘܬ݂ ܟܰܦܖ̈ܽܘܢܶܝܗ̇. ܥܢܳܬܽܘܬ ܘܟܰܦܖ̈ܽܘܢܶܝܗ̇ ܟܽܠܗܶܝܢ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ. ܬܠܳܬ݂ܥܶܣܖ̈ܶܐ ܠܫܰܖ̈ܒܳܬ݂ܗܽܘܢ. 61 ܘܠܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܩܳܗܳܬ݂ ܕܺܝܪܶܬ݂ܘ ܡܶܢ ܫܰܒܛܳܐ ܕܰܡܢܰܫܶܐ. ܒܡܶܢܝܳܢܳܐ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܥܣܰܪ. 62 ܘܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܓܶܪܫܽܘܢ ܠܫܰܖ̈ܒܳܬ݂ܗܽܘܢ. ܡܶܢ ܫܰܒܛܳܐ ܕܺܐܝܣܳܟܳܪ. ܘܡܶܢ ܫܰܒܛܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܐܳܫܺܝܪ. ܘܡܶܢ ܫܰܒܛܳܐ ܕܰܡܢܰܫܶܐ. ܘܡܶܢ ܫܰܒܛܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܢܰܦܬܳܠܺܝ. ܒܡܰܬ݂ܢܺܝܢ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܬܠܳܬ݂ܥܶܣܖ̈ܶܐ. 63 ܠܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܡܶܪܰܪܺܝ ܠܫܰܖ̈ܒܳܬ݂ܗܽܘܢ. ܡܶܢ ܫܰܒܛܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܪܽܘܒܺܝܠ. ܘܡܶܢ ܫܰܒܛܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܕܳܢ. ܘܡܶܢ ܫܰܒܛܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܙܒܳܠܳܘܢ. ܒܡܶܢܝܳܢܳܐ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܬܰܪܬܰܥܶܣܖ̈ܶܐ. 64 ܝܰܗܒܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܠܠܶܘ̈ܳܝܶܐ. ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܘܟܰܦܖ̈ܽܘܢܰܝܗܶܝܢ. 65 ܘܝܰܗܒܘ ܡܶܢ ܫܰܒܛܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܺܗܽܘܕܳܐ. ܘܡܶܢ ܫܰܒܛܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܫܶܡܥܽܘܢ. ܘܡܶܢ ܫܰܒܛܳܐ ܕܒܶܢܝܳܡܶܝܢ. ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܩܳܪܶܝܢ ܗܘܰܘ ܠܗܶܝܢ. ܒܫܶܡ ܫܰܖ̈ܒܳܬ݂ܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܩܳܗܳܬ݂. 66 ܘܰܗܘܰܝ̈ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܘܰܬ݂ܚܽܘ̈ܡܰܝܗܶܝܢ. ܡܶܢ ܫܰܒܛܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܐܰܦܪܶܝܡ. 67 ܘܝܰܗܒܘ ܠܗܽܘܢ ܠܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܰܡܫܰܘܙܒܽܘܬ݂ܳܐ. ܠܰܫܟܺܝܡ ܘܰܠܟܰܦܖ̈ܽܘܢܶܝܗ̇ ܒܛܽܘܪܳܐ ܕܫܰܒܛܳܐ ܐܰܦܪܶܝܡ. ܘܰܠܝܰܥܙܺܝܪ ܘܰܠܟܰܦܖ̈ܽܘܢܶܝܗ̇. 68 ܘܰܠܒܶܝܬ݂ ܚܳܘܪܳܢ ܘܰܠܟܰܦܖ̈ܽܘܢܶܝܗ̇. 69 ܘܰܠܐܺܝܠܽܘܢ ܘܰܠܟܰܦܖ̈ܽܘܢܶܝܗ̇. ܘܰܠܓܶܬ݂ܪܶܡܽܘܢ ܘܰܠܟܰܦܖ̈ܽܘܢܶܝܗ̇. 70. ܘܡܶܢ ܦܶܠܓܽܘܬ݂ ܫܰܒܛܳܐ ܕܰܡܢܰܫܶܐ. ܝܰܗܒܘ ܥܢܳܬ݂ ܘܟܰܦܖ̈ܽܘܢܶܝܗ̇. ܘܝܰܒܠܺܝܢ ܘܟܰܦܖ̈ܽܘܢܶܝܗ̇. ܘܰܠܫܰܪܒܬ݂ܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܩܳܗܳܬ݂. ܕܺܝܪܶܬ݂ܘ.71 ܘܠܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܓܶܪܫܽܘܢ ܡܶܢ ܦܶܠܓܽܘܬ݂ ܫܰܒܛܳܐ ܕܰܡܢܰܫܶܐ. ܥܳܘܠܳܢ ܕܰܒܡܰܬ݂ܢܺܝܢ ܘܟܰܦܖ̈ܽܘܢܶܝܗ̇. ܘܥܰܫܬܽܘܪ ܘܟܰܦܖ̈ܽܘܢܶܝܗ̇. 72 ܘܡܶܢ ܫܰܒܛܳܐ ܕܺܐܝܣܳܟܳܪ. ܪܩܶܡ ܘܟܰܦܖ̈ܽܘܢܶܝܗ̇. ܕܰܒܪܽܘܬ݂ ܘܟܰܦܖ̈ܽܘܢܶܝܗ̇. 73 ܥܺܝܠܰܡ ܘܟܰܦܖ̈ܽܘܢܶܝܗ̇. 74 ܘܡܶܢ ܫܰܒܛܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܐܳܫܺܝܪ. ܡܳܫܳܠ ܘܟܰܦܖ̈ܽܘܢܶܝܗ̇ ܥܒܰܪܽܘܢ ܘܟܰܦܖ̈ܽܘܢܶܝܗ̇. 75 ܥܩܺܝܩ ܘܟܰܦܖ̈ܽܘܢܶܝܗ̇. ܕܳܗܳܒ ܘܟܰܦܖ̈ܽܘܢܶܝܗ̇. 76 ܘܡܶܢ ܫܰܒܛܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܢܰܦܬܳܠܺܝ. ܪܩܶܡ ܕܒܰܓܠܺܝܠܳܐ ܘܟܰܦܖ̈ܽܘܢܶܝܗ̇. ܗܳܡܽܘܢ ܘܟܰܦܖ̈ܽܘܢܶܝܗ̇. ܩܽܘܪܝܰܬܺܝܡ ܘܟܰܦܖ̈ܽܘܢܶܝܗ̇. 77 ܡܶܢ ܫܰܒܛܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܡܶܪܰܪܺܝ. ܕܺܝܪܶܬ݂ܘ ܡܶܢ ܫܰܒܛܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܙܒܳܠܳܘܢ. ܐܰܪܡܽܘܢܺܝ ܘܟܰܦܖ̈ܽܘܢܶܝܗ̇. ܬܳܒܽܘܪ ܘܟܰܦܖ̈ܽܘܢܶܝܗ̇. 78 ܘܰܒܥܶܒܪܳܐ ܕܝܽܘܪܕܢܳܢ ܕܺܐܝܪܺܝܚܽܘ ܡܶܢ ܡܰܕ݂ܢܳܚܰܝ̈ ܝܽܘܪܕܢܳܢ. ܡܶܢ ܫܰܒܛܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܪܽܘܒܺܝܠ. ܒܽܘܨܳܪ ܕܰܒܡܰܕܒܪܳܐ ܘܟܰܦܖ̈ܽܘܢܶܝܗ̇. ܡܦܽܘܦܰܬ݂ ܘܟܰܦܖ̈ܽܘܢܶܝܗ̇. ܝܳܗܳܨ ܘܟܰܦܖ̈ܽܘܢܶܝܗ̇. 79 ܩܰܕ݂ܡܽܘܬ݂ ܘܟܰܦܖ̈ܽܘܢܶܝܗ̇. ܡܳܘܥܦܰܬ݂ ܘܟܰܦܖ̈ܽܘܢܶܝܗ̇. 80 ܪܰܡܽܘܬ݂ ܘܟܰܦܖ̈ܽܘܢܶܝܗ̇. ܡܰܚܠܰܡ ܘܟܰܦܖ̈ܽܘܢܶܝܗ̇. 81 ܝܰܥܙܺܝܪ ܘܟܰܦܖ̈ܽܘܢܶܝܗ̇. ܚܶܫܒܽܘܢ ܘܟܰܦܖ̈ܽܘܢܶܝܗ̇.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ . ܙ.

 

1 ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܺܐܝܣܳܟܳܪ. ܬܽܘܠܰܥ. ܘܦܽܘܳܐܐ. ܘܫܽܘܒ. ܘܫܶܡܪܽܘܢ. ܗܳܠܶܝܢ ܐܰܪܒܥܳܐ ܒܢܰܘ̈ܗܝ. 2 ܒܢܰܝ̈ ܬܽܘܠܰܥ. ܥܰܙܺܝ. ܐܰܪܦܳܝܳܐ. ܝܽܘܐܶܝܠ. ܠܰܚܡܺܝ. ܘܝܰܒܣܰܡ. ܘܰܫܡܽܘܐܶܝܠ. ܖ̈ܺܝܫܰܝ ܒܶܝܬ݂ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬ݂ܗܽܘܢ. ܘܗܳܠܶܝܢ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܬܽܘܠܰܥ. ܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܰܝ ܚܰܝܠܳܐ. ܠܫܰܖ̈ܒܳܬ݂ܗܽܘܢ ܠܬܰܘܠ̈ܕܳܬܗܽܘܢ. ܒܡܶܢܝܳܢܗܽܘܢ. ܘܰܒܝܰܘܡܰܘ̈ܗܝ ܕܕܰܘܺܝܕ݂ ܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܬܪܶܝܢ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܘܫܶܬܡܳܐܐ. 3 ܘܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܥܽܘܙ. ܐܺܝܙܰܪܚܳܢ ܘܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܺܐܝܙܰܪܚܳܢ. ܡܰܠܟܳܐܶܝܠ. ܘܥܽܘܒܰܕ݂ܝܳܐ. ܘܝܽܘܐܶܝܠ. ܘܺܐܝܫܘܳܐ. 4 ܐܰܪܒܥܳܐ ܖ̈ܺܝܫܰܝ ܟܽܠܗܶܝܢ ܫܰܖ̈ܒܳܬ݂ܗܽܘܢ ܠܒܶܝܬ݂ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܰܝ ܚܰܝܠܳܐ. ܘܥܳܒ̈ܕܰܝ ܩܪܳܒܳܐ. ܬܠܳܬܺܝܢ ܘܶܫܬܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܡܶܛܽܠ ܕܰܣܓܺܝܘ ܗܶܢܽܘܢ ܘܢܶܫܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܰܒܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܰܐܚܰܝ̈ܗܽܘܢ. 5 ܟܽܠ ܫܰܖ̈ܒܳܬ݂ܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܐܺܝܣܳܟܳܪ ܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܰܝ ܚܰܝܠܳܐ. ܬܡܳܢܺܝܢ ܘܫܰܒܥܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ. 6 ܘܗܳܠܶܝܢ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܒܶܢܝܳܡܶܝܢ. ܒܳܠܳܥ. ܘܰܐܟ݂ܒܳܪ. ܘܰܐܫܟܳܠ. ܘܓܶܪܳܐ. ܘܢܰܥܡܳܢ. ܘܰܐܚܺܝ ܘܐܳܘܪܽܘܫ. ܘܡܳܦܺܝ. ܘܚܺܝܬ݂ܺܝܡ. ܘܳܐܕ݂ܳܪ. 7 ܘܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܒܳܠܳܥ. ܐܰܨܒܥܽܘܢ. ܘܥܰܙܺܝ. ܘܙܳܐܶܝܠ. ܘܝܰܪܡܽܘܬ݂. ܘܥܰܙܺܝ. ܚܰܡܫܳܐ ܖ̈ܺܝܫܰܝ ܒܶܝܬ݂ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬ݂ܳܐ. ܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܰܝ ܚܰܝܠܳܐ. ܘܰܗܘܳܐ ܡܶܢܝܳܢܗܽܘܢ. ܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܬܪܶܝܢ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܘܰܬܠܳܬܺܝܢ ܘܰܐܪܒܥܳܐ. 8 ܘܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐܟ݂ܒܳܪ. ܙܡܽܘܪܳܐ. ܘܝܰܥܽܘܫ. ܘܶܐܠܺܝܥܳܙܳܪ. ܘܶܐܠܥܳܢܺܝ. ܘܥܰܡܪܺܝ. ܘܝܰܪܡܽܘܬ݂. ܘܰܐܒܺܝܳܐ. ܘܰܥܢܳܬܽܘܬ. ܘܥܰܠܡܽܘܬ݂ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐܟ݂ܒܳܪ. 9 ܘܰܗܘܳܐ ܚܽܘܫܒܳܢܗܽܘܢ ܠܫܰܖ̈ܒܳܬ݂ܗܽܘܢ. ܠܖ̈ܺܝܫܰܝ ܒܶܝܬ݂ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܠܬܰܘܠ̈ܕܳܬܗܽܘܢ. ܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܰܝ ܚܰܝܠܳܐ. ܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܬܪܶܝܢ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܘܡܰܐܬܶܝܢ. 10 ܗܳܠܶܝܢ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐܫܟܽܘܠ. ܒܰܠܗܳܢ. ܘܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܒܰܠܗܳܢ. ܝܰܥܽܘܫ. ܘܒܶܢܝܳܡܶܝܢ. ܘܺܐܝܗܽܘܪ. ܘܰܟ݂ܢܰܥܢܳܝܳܐ. ܘܙܰܝܬܽܘܢ. ܘܬܰܪܫܺܝܫ. ܘܰܐܚܰܫܪܰܚ. 11 ܟܽܠܗܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐܫܟܽܘܠ ܠܖ̈ܺܝܫܰܝ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬ݂ܗܽܘܢ. ܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܰܝ ܚܰܝܠܳܐ. ܫܒܰܬܰܥܣܰܪ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܘܡܰܐܬܶܝܢ ܕܢܳܦܩܺܝܢ ܒܚܰܝܠܳܐ ܒܰܩܪܳܒܳܐ. 12 ܘܫܳܦܳܢ ܘܰܚܦܺܝܣ. ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܥܽܘܕ݂. ܒܢܰܝ̈ ܚܽܘܫܳܐ. 13 ܒܢܰܝ̈ ܢܰܦܬܳܠܺܝ. ܝܰܨܗܳܐܶܝܠ. ܘܓܽܘܢܺܝ. ܘܢܳܨܳܪ. ܘܫܳܠܽܘܡ ܗܳܠܶܝܢ ܒܢܶܝ̈ܗ̇ ܕܒܰܠܗܳܐ. 14 ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܰܡܢܰܫܶܐ ܕܝܶܠܕܰܬ݂ ܠܶܗ ܕܪܽܘܟ݂ܬܶܗ. ܐܺܝܣܰܪܟܶܠ ܘܰܐܕ݂ܽܘܢܺܝܳܐ ܘܝܶܠܕܰܬ݂ ܠܡܳܟ݂ܺܝܪ ܐܰܒܽܘܗܝ ܕܓܶܠܥܳܕ݂ 15 ܘܡܳܟ݂ܺܝܪ ܢܣܰܒ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܒܰܪܬ݂ ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ. ܘܰܫܡܳܐ ܕܚܳܬ݂ܳܗ̇ ܡܰܥܟܳܐ. ܘܰܫܡܳܐ ܕܰܐܚܽܘܗܝ ܩܰܫܺܝܫܳܐ ܨܶܠܦܚܰܕ݂. ܘܰܠܨܶܠܦܚܰܕ݂ ܠܳܐ ܗܘܰܘ ܠܶܗ ܒܢܰܝ̈ܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܒܢ̈ܳܬ݂ܐ. 16 ܘܳܐܦ ܡܰܥܟܳܐ ܐܶܡܶܗ ܕܡܳܟ݂ܺܝܪ. ܝܶܠܕܰܬ݂ ܒܪܳܐ. ܘܰܩܪܳܬ݂ ܫܡܶܗ ܦܪܶܫ. ܘܰܫܡܳܐ ܕܰܐܚܽܘܗܝ ܫܪܶܫ. 17 ܘܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐܠܽܘܡ ܪܩܶܡ ܘܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܰܪܩܶܡ ܒܳܪܳܢ. ܗܳܠܶܝܢ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܓܶܠܥܳܕ݂ ܒܰܪ ܡܳܟ݂ܺܝܪ ܒܰܪ ܡܢܰܫܶܐ. 18 ܘܚܳܬܶܗ ܡܰܥܟܳܐ ܝܶܠܕܰܬ݂ ܠܰܐܫܚܽܘܪ ܘܠܰܐܒܺܝܥܳܙܰܪ. 19 ܘܠܰܫܡܺܝܪܳܐ ܘܠܰܐܥܠܶܝܢܽܘܢ. ܘܰܠܫܺܝܡ ܘܰܠܐܺܝܬ݂ܥܰܡ. 20 ܘܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐܦܪܶܝܡ. ܫܽܘܬ݂ܠܳܚ. ܘܒܳܟ݂ܳܪ ܒܪܶܗ. ܘܬ݂ܳܚܳܬ݂ ܒܪܶܗ. ܘܶܐܠܕܰܥܳܐ ܒܪܶܗ. ܘܳܐܚܳܬ݂ ܒܪܶܗ. 21 ܘܙܳܒܽܘܪ ܒܪܶܗ. ܘܫܽܘܬ݂ܠܳܚ ܒܪܶܗ. ܘܠܳܥܳܙܰܪ ܒܪܶܗ. ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܒܢܰܝ̈ ܓܳܬ݂ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕܘ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܢܚܶܬ݂ܘ ܗܘܰܘ ܠܡܶܣܰܒ ܢܶܟ݂ܣܰܝ̈ܗܽܘܢ. 22ܘܡܶܬ݂ܐܒܶܠ ܗܘܳܐ ܐܰܦܪܶܝܡ ܐܰܒܽܘܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܗܘܰܘ ܐܰܚܰܘ̈ܗܝ ܠܰܡܒܰܝܳܐܽܘܬܶܗ. ܘܰܠܡܶܡܠܳܐ ܒܠܶܒܶܗ. 23 ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܐܰܢ̱ܬܬܶܗ ܘܒܶܛܢܰܬ݂ ܗܘܳܬ݂. ܘܝܶܠܕܰܬ݂ ܒܪܳܐ. ܘܰܩܪܳܬ݂ ܫܡܶܗ ܒܪܺܝܥܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܒܺܝܫ ܗܘܳܐ ܠܳܗ̇ ܒܒܰܝܬܶܗ. 24 ܘܒܰܪܬ݂ܳܗ̇ ܕܶܐܫܬܰܚܪܰܬ݂ ܒܶܝܬ݂ ܚܽܘܪܳܢ ܬܰܚܬܳܝܬܳܐ ܘܥܶܠܳܝܬܳܐ. ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܐܫܬܚܰܖ̈ܝ. ܐܰܣܝܰܬ݂ ܒܰܪܬ݂ܳܗ̇. 25 ܡܶܛܽܠ ܕܳܐܣܺܝܬ݂ܳܐ ܗܘܳܬ݂. ܘܡܰܐܣܝܰܬ݂ ܟܖ̈ܺܝܗܺܝܢ. 26 ܘܰܐܣܝܰܬ݂ ܠܥܰܕܳܢ ܒܰܪ ܥܰܡܺܝܗܽܘܕ݂. 27 ܡܶܢ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐܢܽܘܢ ܐܰܒܽܘܗܝ ܕܗܽܘܫܳܥ. 28 ܘܝܽܘܪܬܳܢܗܽܘܢ ܘܥܰܖ̈ܣܳܬ݂ܗܽܘܢ ܒܶܝܬ݂ܐܺܝܠ. ܘܟܰܦܖ̈ܽܘܢܶܝܗ̇. ܘܰܫܟܺܝܡ ܘܟܰܦܖ̈ܽܘܢܶܝܗ̇. ܘܰܥܢܳܬ݂ ܘܟܰܦܖ̈ܽܘܢܶܝܗ̇. 29 ܥܰܠ ܬܚܽܘܡܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܡܢܰܫܶܐ. ܒܶܝܬ݂ ܫܟܺܝܡ ܘܟܰܦܖ̈ܽܘܢܶܝܗ̇. ܬܰܥܢܳܟ݂ ܘܟܰܦܖ̈ܽܘܢܶܝܗ̇. ܘܡܰܓܳܕܽܘ ܘܟܰܦܖ̈ܽܘܢܶܝܗ̇. ܕܽܘܪ ܘܟܰܦܖ̈ܽܘܢܶܝܗ̇. ܐܰܝܟ݂ ܗܳܠܶܝܢ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܐܰܘܬܶܒܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܰܘܣܶܦ ܒܰܪ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 30 ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܳܐܫܺܝܪ. ܝܰܡܢܳܐ. ܘܰܫܘܳܐ. ܘܰܫܘܺܝ. ܘܰܒܪܺܝܥܳܐ. ܘܣܳܪܳܚ ܚܳܬ݂ܗܽܘܢ.31 ܘܰܒܢܰܝ̈ ܒܪܺܝܥܳܐ. ܚܳܒܳܪ. ܘܡܰܠܟܶܝܠ. ܕܗܽܘ ܐܰܒܽܘܗܝ ܕܒܰܪ ܙܺܝܬ݂. 32 ܘܚܳܒܳܪ ܐܰܘܠܶܕ ܠܰܦܠܶܛ. ܘܰܠܫܳܡܺܝܪ. ܘܰܠܚܳܬ݂ܽܘܡ. ܘܰܠܫܽܘܥ ܚܳܬ݂ܗܽܘܢ.  33 ܘܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܰܦܠܶܛ. ܦܰܐܣܳܟ݂. ܘܒܶܡܗܰܠ. ܘܰܥܫܽܘܬ݂. ܗܳܠܶܝܢ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܰܦܠܶܛ. 34 ܐܳܪܳܚ. ܚܢܳܢܳܐܶܝܠ. 35 ܗܳܠܶܝܢ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܳܐܫܺܝܪ. ܖ̈ܺܝܫܰܝ ܒܶܝܬ݂ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬ݂ܗܽܘܢ. ܒܕܳܖ̈ܰܝܗܽܘܢ ܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܰܝ ܚܝ̈ܠܶܐ. ܖ̈ܺܝܫܰܝ ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ. ܕܰܗܘܳܐ ܚܽܘܫܒܳܢܗܽܘܢ ܒܚܰܝܠܳܐ ܕܰܩܪܳܒܳܐ ܒܡܶܢܝܳܢܗܽܘܢ. ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܥܶܣܪܺܝܢ ܘܶܫܬܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ . ܚ.

 

1 ܘܒܶܢܝܳܡܶܝܢ ܐܰܘܠܶܕ ܠܒܳܠܳܥ ܒܽܘܟܪܶܗ. ܘܠܰܟ݂ܒܳܪ ܬܶܢܝܳܢܳܐ. ܘܠܰܫܟܽܘܠ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ. 2 ܘܰܠܓܶܪܳܐ ܪܒܺܝܥܳܝܳܐ. ܘܰܠܢܰܥܡܳܢ ܚܡܺܝܫܳܝܳܐ. ܘܰܐܚܺܝ ܫܬܺܝܬܳܝܳܐ. ܘܳܐܪܽܘܫ ܫܒܺܝܥܳܝܳܐ. ܘܡܳܬ݂ܺܝܡ ܬܡܺܝܢܳܝܳܐ. ܘܚܳܣܺܝܡ ܬܫܺܝܥܳܝܳܐ. ܘܳܐܕ݂ܳܪ ܥܣܺܝܪܳܝܳܐ. 3 ܘܰܗܘܳܐ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܠܒܳܠܳܥ. ܐܰܒܕܽܘ ܘܓܶܪܳܐ ܘܰܐܒܺܝܗܽܘܪ. 4 ܘܰܐܒܝܶܫܽܘܥ. ܘܢܰܥܡܳܢ. ܘܰܐܚܝܳܐ. 5 ܘܫܳܦܺܝܡ. ܘܚܽܘܦܳܡ. ܘܰܐܚܺܝܪܳܡ. 6 ܘܗܳܠܶܝܢ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܰܐܒܺܝܗܽܘܪ. ܘܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܖ̈ܺܝܫܰܝ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬ݂ܗܽܘܢ ܠܫܰܖ̈ܒܳܬ݂ܗܽܘܢ ܘܓܰܠܺܝܘ ܠܰܦܩܰܥܬ݂ܳܐ ܕܢܰܥܡܳܢ. 7 ܘܰܐܘܠܶܕ ܡܶܢ ܚܳܪܳܫ ܐܰܢ̱ܬܬܶܗ ܠܝܽܘܒܳܒ. ܘܰܠܨܰܒܝܳܐ. ܘܰܠܡܰܠܟܽܘܡ. 10 ܘܠܰܡܢܰܫܶܐ. ܘܰܠܣܰܪܺܝܳܐ. ܘܰܠܝܰܪܡܳܢܳܐ. ܘܠܰܨܒܳܨ. ܗܳܠܶܝܢ ܒܢܰܘ̈ܗܝ. ܖ̈ܺܝܫܰܝ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬ݂ܳܐ. 11 ܡܰܚܫܺܝܡ ܐܰܘܠܶܕ ܠܺܝܚܽܘܒܳܛ ܘܠܶܐܠܺܝܦܠܶܓ. 12 ܘܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܶܐܠܺܝܦܠܶܓ. ܥܽܘܒܺܝܪ ܘܡܰܫܠܰܡ. ܘܫܳܡܺܝܪ ܘܗܽܘ ܒܢܳܐ ܠܺܐܝܽܘ ܘܰܠܠܽܘܕ݂ ܘܰܠܟܰܦܖ̈ܽܘܢܶܝܗ̇. 13 ܘܰܗܘܳܐ ܪܺܝܫܳܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܳܬ݂ܳܐ. ܥܰܠ ܝܳܬ݂ܒܰܝ̈ ܓܳܬ݂. 14 ܫܺܝܫܳܩ. ܘܝܰܪܡܽܘܬ݂. 15ܘܰܙܒܰܕ݂ܝܳܐ. ܘܥܳܙܽܘܪ. ܘܥܰܕܺܝ. 16 ܘܡܰܢܟܶܠ. ܘܰܐܢܫܺܝܦܺܝ. ܘܥܶܒܪܽܘܢ. ܘܙܰܒܕܺܝ.  24 ܘܚܰܢܰܢܺܝ. ܘܚܰܢܰܢܝܳܐ. ܘܥܽܘܠܰܡ. ܘܰܥܢܳܬܽܘܬ.  25 ܘܰܦܪܳܝܳܐ. ܘܦܰܐܶܠ. ܘܰܒܢܰܝ̈ ܫܺܝܫܳܩ ܘܰܫܡܺܝܪܳܐ. 28 ܗܳܠܶܝܢ ܖ̈ܺܝܫܰܝ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬ݂ܳܐ ܠܬܰܘܠ̈ܕܳܬܗܽܘܢ. ܗܳܠܶܝܢ ܕܗܶܢܽܘܢ. ܝܳܬ݂ܒܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. ܩܰܕ݂ܡܳܐܺܝܬ݂. 29 ܘܰܒܓܶܒܥܽܘܢ ܝܳܬ݂ܶܒ ܗܘܳܐ ܐܰܒܽܘܗܝ ܕܓܶܒܥܽܘܢ. ܘܰܫܡܳܐ ܕܰܐܢ̱ܬܬܶܗ ܡܰܥܟܳܐ. 30 ܘܰܒܪܶܗ ܒܽܘܟܪܶܗ. ܥܶܒܪܽܘܢ. ܘܩܺܝܫ. ܘܒܳܠܳܥ. ܘܢܳܕ݂ܳܒ. 31ܘܓܽܘܕ݂. ܘܰܐܚܺܝܒ. ܘܺܐܝܙܳܒܳܪ. ܘܡܰܩܠܽܘܬ݂. 32 ܘܡܰܩܠܽܘܬ݂ ܐܰܘܠܶܕ ܡܳܐܐ. ܘܳܐܦ ܗܶܢܽܘܢ ܝܳܬ݂ܒܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܽܘܩܒܰܠ ܐܰܚܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. 33 ܘܡܺܝܪ ܐܰܘܠܶܕ ܠܩܺܝܫ ܘܩܺܝܫ ܐܰܘܠܶܕ ܠܫܳܐܘܳܠ ܘܫܳܐܘܳܠ ܐܰܘܠܶܕ ܠܝܽܘܢܳܬ݂ܳܢ. ܘܰܠܡܰܠܟܝܶܫܽܘܥ. ܘܰܠܝܰܫܘܺܝ. ܘܠܰܐܫܒܳܫܽܘܠ. 34 ܘܰܒܪܶܗ ܕܝܽܘܢܳܬ݂ܳܢ. ܡܰܚܓܰܪ ܒܖ̈ܶܓܠܰܘܗܝ. ܘܰܠܝܰܫܘܺܝ ܗܘܳܐ ܒܪܳܐ. ܡܪܰܒܥܶܠ. ܘܰܡܪܰܒܥܶܠ ܐܰܘܠܶܕ ܠܡܺܝܟ݂ܳܐ. 35 ܘܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܡܺܝܟ݂ܳܐ. ܦܺܝܬܽܘܢ. ܘܰܡܠܶܟ݂. ܘܬ݂ܳܪܳܥ. ܘܳܐܚܽܘܪ. ܘܳܐܪܳܢ. 36 ܘܰܡܪܰܒܥܶܠ ܐܰܘܠܶܕ ܠܝܳܗܽܘܝܳܕ݂ܰܥ. ܘܝܳܗܽܘܝܳܕ݂ܰܥ. ܐܰܘܠܶܕ ܠܥܰܡܽܘܬ݂. ܘܰܠܥܰܙܡܽܘܬ݂. ܘܰܠܙܰܡܪܺܝ ܘܙܰܡܪܺܝ ܐܰܘܠܶܕ ܠܡܽܘܨܺܝܳܐ. 37 ܘܡܽܘܨܺܝܳܐ ܐܰܘܠܶܕ ܠܰܟ݂ܢܰܥܢܺܝܳܐ ܘܰܟ݂ܢܰܥܢܺܝܳܐ ܐܰܘܠܶܕ ܠܙܽܘܦܳܐ. ܘܶܐܠܥܰܣܳܐ ܒܪܶܗ. ܐܳܨܳܠ ܒܪܶܗ. 38 ܘܠܳܐܨܳܠ ܗܘܰܘ ܠܶܗ ܫܬܳܐ ܒܢܺܝ̈ܢ. ܥܰܙܪܺܝ ܒܽܘܟܪܶܗ. ܩܺܝܡ ܬܶܢܝܳܢܶܗ. ܘܺܐܝܫܡܳܥܺܝܠ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ. ܘܰܫܥܰܕ݂ܝܳܐ. ܘܥܽܘܒܰܕ݂ܝܳܐ. ܘܚܰܢܰܢ. ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܳܐܨܳܠ. 39 ܘܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܰܥܫܺܝܩ ܐܰܚܽܘܗܝ. ܐܽܘܠܰܡ ܒܽܘܟܪܶܗ. ܝܰܥܽܘܫ ܬܶܢܝܳܢܳܐ. ܐܶܠܺܝܦܠܰܛ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ. 40. ܘܰܗܘܰܘ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܽܐܘܠܰܡ. ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܰܝ ܚܰܝܠܳܐ. ܘܺܐܚܺܝܕܰܝ̈ ܩܶܫܬܳܐ ܘܡܰܠܦܺܝܢ ܗܶܢܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܰܒܢܰܝ̈ ܒܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܡܳܐܐ ܘܚܰܡܫܺܝܢ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܢ ܫܰܒܛܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܒܶܢܝܳܡܶܝܢ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ . ܛ.

 

1 ܘܶܐܬ݂ܚܰܫܰܒܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܘܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܗܽܘܕܳܐ. ܥܰܘܠܳܐ ܗܶܢܽܘܢ ܕܓܰܠܺܝܘ ܠܒܳܒܶܝܠ ܒܥܰܘܳܠܽܘܬ݂ܗܽܘܢ. 2 ܘܰܕ݂ܝܳܬ݂ܒܺܝܢ ܗܘܰܘ ܩܰܕ݂ܡܳܐܺܝܬ݂ ܒܝܳܪܬܽܘܬ݂ܗܽܘܢ. ܘܰܒܩܽܘܖ̈ܺܝܗܽܘܢ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܟ݂ܳܗ̈ܢܶܐ. ܘܠܶܘ̈ܳܝܶܐ. ܘܓܺܝܽܘܖ̈ܶܐ. 3ܘܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܝܳܬ݂ܒܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܡܶܢ ܝܺܗܽܘܕܳܐ. ܘܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܒܶܢܝܳܡܶܝܢ. ܘܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܐܰܦܪܶܝܡ. ܘܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܡܢܰܫܶܐ. 4 ܙܥܽܘܪܺܝ ܒܰܪ ܥܰܡܺܝܗܽܘܕ݂. ܒܰܪ ܥܰܡܪܺܝ. ܒܰܪ ܐܰܡܪܺܝ. ܒܰܪ ܒܶܢܝܳܡܶܝܢ. ܒܢܰܝ̈ ܦܰܪܶܨ. ܒܢܰܝ̈ ܝܺܗܽܘܕܳܐ. 5 ܘܡܶܢ ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܕܫܺܝܠܽܘܢܺܝܰܐ. ܥܫܳܝܳܐ ܒܽܘܟܪܶܗ. ܘܒܳܨܝܳܐ ܐܰܚܽܘܗܝ. 6 ܘܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܙܳܪܳܚ. ܝܰܥܽܘܐܶܝܠ. ܘܰܐܚܰܝ̈ܗܽܘܢ ܫܶܬܡܳܐܐ ܘܬܶܫܥܺܝܢ. 7 ܘܡܶܢ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܒܶܢܝܳܡܶܝܢ. ܣܰܠܽܘ ܒܰܪ ܡܰܫܠܰܡ. ܒܰܪ ܗܽܘܕ݂ܺܝܳܐ. ܒܰܪ ܝܰܗܒܳܢܳܐ. 8 ܘܝܽܘܟܰܢܝܳܐ ܒܰܪ ܝܰܪܚܽܘܡ ܗܳܠܶܝܢ ܒܢܰܝ̈ ܥܰܙܺܝ ܒܰܪ ܡܳܟ݂ܺܝܪ. ܘܡܰܫܠܰܡ ܒܰܪ ܐܰܪܥܽܘܒܶܠ. ܒܰܪ ܝܺܟܰܢܝܳܐ. 9 ܘܰܐܚܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܫܰܖ̈ܒܳܬ݂ܗܽܘܢ. ܬܫܰܥܡܳܐܐ ܘܬܶܫܥܺܝܢ ܘܬܶܫܥܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܰܝ ܚܰܝܠܳܐ. ܖ̈ܺܝܫܰܝ ܡܰܐܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܠܫܰܖ̈ܒܳܬ݂ܗܽܘܢ. 10 ܘܡܶܢ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܝܽܘܢܳܕ݂ܳܒ. ܝܽܘܕ݂ܳܥ. ܙܳܟ݂ܺܝܡ. 11 ܥܰܙܰܪܝܳܐ ܒܰܪ ܚܶܠܰܩܝܳܐ ܒܰܪ ܡܰܫܠܰܡ. ܒܰܪ ܨܳܕܽܘܩ. ܒܰܪ ܡܰܙܽܘ. ܒܰܪ ܐܰܚܺܝܛܽܘܒ. ܕܰܫܪܶܐ ܗܘܳܐ ܒܰܝܬܶܗ ܠܽܘܩܒܰܠ ܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. 12 ܘܥܰܙܰܪܝܳܐ ܒܰܪ ܝܰܪܚܽܘܡ. ܒܰܪ ܦܰܫܚܽܘܪ. ܒܰܪ ܡܠܰܟ݂ܝܳܐ. ܘܡܰܢܣܺܝ ܒܰܪ ܥܽܘܕ݂ܝܳܐܶܝܠ. ܒܰܪ ܝܽܘܚܰܢܳܢ. ܒܰܪ ܡܰܫܠܰܡ. ܒܰܪ ܡܰܫܕܳܐܽܘܬ݂. ܒܰܪ ܐܳܡܳܪ. 13 ܘܰܐܚܰܝ̈ܗܽܘܢ ܖ̈ܺܝܫܶܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܐܳܠܶܦ ܘܰܫܒܰܥܡܳܐܐ ܘܶܫܬܺܝܢ. ܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܰܝ ܚܰܝܠܳܐ. ܥܳܒܕ݂ܰܝ̈ ܥܒܺܝ̈ܕ݂ܳܬܳܐ ܕܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ.14 ܘܡܶܢ ܠܶܘ̈ܳܝܶܐ. ܫܡܰܥܝܳܐ ܒܰܪ ܚܫܽܘܡ. ܒܰܪ ܥܙܰܪܩܺܝܡ. ܒܰܪ ܚܫܰܒܝܳܐ. 15 ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܡܶܪܰܪܺܝ. ܝܰܪܚܽܘܡ ܒܰܪ ܚܕ݂ܽܘܫ. ܒܰܪ ܥܠܳܠ. ܡܬܰܢܝܳܐ ܒܰܪ ܡܺܝܟ݂ܳܐ. ܒܰܪ ܙܰܒܕܺܝ. ܒܰܪ ܐܳܣܳܦ. 16 ܘܥܽܘܒܰܕ݂ܝܳܐ ܒܰܪ ܫܡܰܥܝܳܐ. ܒܰܪ ܟܠܳܠ ܒܰܪ ܝܺܪܺܝܬܽܘܢ ܘܰܒܪܰܟܝܳܐ ܒܰܪ ܐܳܣܳܦ. ܒܰܪ ܗܰܠܩܳܢܳܐ. ܕܝܳܬܶܒ ܗܘܳܐ ܒܪܳܡܬ݂ܳܐ. 17 ܫܳܠܽܘܡ. ܘܝܰܥܩܽܘܒ. ܘܛܳܠܳܢ. ܘܚܰܡܢܽܘܢ. ܘܰܐܚܺܝܗܽܘܡ. ܘܫܳܠܽܘܡ. 18 ܥܕܰܡܳܐ ܠܗܳܪܟܳܐ ܬܰܪܥܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܡܰܕ݂ܢܚܳܝܳܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܬܰܖ̈ܥܶܐ ܕܩܳܝܡܺܝܢ ܒܗܽܘܢ ܡܰܛܰܪܬܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܠܶܘܺܝ. 19 ܘܫܳܠܽܘܡ ܒܰܪ ܩܽܘܪܳܐ. ܒܰܪ ܐܰܟ݂ܣܺܝܦ. ܒܰܪ ܩܽܘܪܰܚ. ܘܰܐܚܰܘ̈ܗܝ ܘܐ̱ܢܳܫܰܝ̈ ܒܶܝܬ݂ ܐܰܒܽܘܗܝ. ܕܩܳܝܡܺܝܢ ܥܰܠ ܥܒܺܝ̈ܕ݂ܳܬܳܐ. ܘܢܳܛܖ̈ܰܝ ܬܰܪܥܶܗ ܕܡܰܫܟܢܳܐ. ܘܰܐܒܳܗ̈ܶܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܥܰܠ ܡܰܫܪܺܝܬܳܐ. ܘܗܶܢܽܘܢ ܗܘܰܘ ܢܳܛܖ̈ܰܝ ܡܰܦܩܳܢܳܐ ܘܡܰܥܠܳܢܳܐ. 20 ܘܦܺܝܢܚܶܣ ܒܰܪ ܐܶܠܺܝܥܳܙܳܪ. ܗܘܳܐ ܪܰܒܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ. ܡܶܢ ܠܽܘܩܕ݂ܳܡ. ܘܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡܶܗ. 21 ܙܟܰܪܝܳܐ ܒܰܪ ܡܰܫܠܰܡ. ܢܳܛܰܪ ܬܰܪܥܳܐ ܕܡܰܫܟܰܢ ܙܰܒܢܳܐ. 22 ܟܽܠܗܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܩܳܝܡܺܝܢ ܒܬܰܖ̈ܥܶܐ. ܒܡܶܢܝܳܢܳܐ ܡܰܐܬܶܝܢ ܘܰܬܪܶܥܣܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܬ݂ܚܰܫܰܒܘ ܒܕܳܖ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܥܒܰܕ݂ܘ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܘܰܫܡܽܘܐܶܝܠ ܢܒܺܝܳܐ. ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܗܽܘܢ. 23 ܘܗܶܢܽܘܢ ܐܰܩܺܝܡܘ ܠܗܳܠܶܝܢ. ܠܗܽܘܢ ܘܠܰܒܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܢܳܛܪܺܝܢ ܬܰܖ̈ܥܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܠܒܶܝܬ݂ ܡܰܫܟܰܢ ܙܰܒܢܳܐ. ܘܡܰܛܰܪܬܳܐ. 24 ܠܰܐܪܒܰܥ ܖ̈ܽܘܚܺܝܢ ܦܬ݂ܺܝܚܺܝܢ ܗܘܰܘ ܗܳܠܶܝܢ ܬܰܖ̈ܥܶܐ. ܠܡܰܕܢܚܳܐ. ܘܰܠܡܰܥܪܒܳܐ. ܘܰܠܓܰܪܒܝܳܐ. ܘܰܠܬܰܝܡܢܳܐ. 25 ܘܰܐܚܰܝ̈ܗܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܢܳܛܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܕܳܖ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܥܳܐܠܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܐܶܠܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܠܫܰܒܥܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ. ܡܶܢ ܥܶܕܳܢ ܠܥܶܕܳܢ. 26 ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܗܘܰܘ ܗܶܢܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܥܰܠ ܐܰܪܒܰܥ ܖ̈ܽܘܚܺܝܢ ܕܬܰܖ̈ܥܶܐ ܗܳܠܶܝܢ. ܠܶܘ̈ܳܝܶܐ ܩܳܝܡܺܝܢ ܘܢܳܛܪܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܘܗܶܢܽܘܢ ܩܳܝܡܺܝܢ ܗܘܰܘ ܥܰܠ ܥܒܺܝ̈ܕ݂ܳܬܳܐ. ܘܥܰܠ ܓܰܙܳܐ ܕܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. 27 ܘܰܟܪܺܝܟܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܒܳܝܬܺܝܢ ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܕ݂ܶܐ ܗܘܳܬ݂ ܡܰܛܰܪܬܗܽܘܢ ܥܰܠ ܬܰܖ̈ܥܶܐ. 28 ܘܰܒܟܽܠ ܨܦܰܪ ܘܰܨܦܰܪ ܣܳܥܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܕܦܽܘܠܚܳܢܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܡܶܢܝܳܢܳܐ ܡܰܥܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܗܽܘܢ. ܘܰܒܡܶܢܝܳܢܳܐ ܡܰܦܩܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܗܽܘܢ. 29 ܘܡܶܢܗܽܘܢ ܡܶܢ ܠܶܘ̈ܳܝܶܐ ܡܫܰܠܛܺܝܢ ܗܘܰܘ ܥܰܠ ܡܳܐܢ̈ܶܐ. ܘܥܰܠ ܟܽܠܗܶܝܢ ܥܒܺܝ̈ܕ݂ܳܬܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ. ܥܰܠ ܡܰܕ݂ܒܚܳܐ. ܘܥܰܠ ܡܳܐܢ̈ܶܐ. ܘܥܰܠ ܚܰܡܪܳܐ. ܘܥܰܠ ܡܶܫܚܳܐ. ܘܥܰܠ ܠܒܽܘܢܬܳܐ. ܘܥܰܠ ܒܶܣ̈ܡܶܐ ܕܟܰܝ̈ܳܐ. 30 ܘܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܡܰܬ݂ܩܢܺܝܢ ܒܶܣ̈ܡܶܐ ܠܦܺܝܖ̈ܡܶܐ. ܘܡܰܘܗܰܒܬܳܐ ܡܶܢ ܠܶܘ̈ܳܝܶܐ ܡܶܬ݂ܝܰܗܒܳܐ ܗܘܳܬ݂. 31ܘܡܰܬ݂ܺܝܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܠܶܘ̈ܳܝܶܐ. ܗܽܘܝܽܘ ܗܘܳܐ ܒܽܘܟܪܶܗ ܕܫܳܠܽܘܡ. ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܫܰܠܺܝܛ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܥܒܳܕ̈ܶܐ ܟܣܰܝ̈ܳܐ. 32 ܘܳܐܦ ܡܶܢ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܩܳܗܳܬ݂. ܡܫܰܠܛܺܝܢ ܗܘܰܘ ܥܰܠ ܐܰܚܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܥܰܠ ܠܰܚܡܳܐ ܕܣܶܕ݂ܖ̈ܶܐ. ܠܰܡܛܰܝܳܒܽܘ ܫܳܪܽܘܬ݂ܳܐ ܕܫܰܒܬ݂ܳܐ ܒܫܰܒܬ݂ܳܐ. 33 ܘܗܳܠܶܝܢ ܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ ܖ̈ܺܝܫܰܝ ܐܰܒܳܗ̈ܶܐ ܕܠܶܘ̈ܳܝܶܐ. ܢܳܛܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܚܳܢ̈ܘܳܬ݂ܳܐ ܕܰܚܕ݂ܳܖ̈ܰܘܗܝ ܕܒܰܝܬܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܶܢܽܘܢ ܡܫܰܠܛܺܝܢ ܗܘܰܘ ܥܰܠ ܥܒܺܝ̈ܕ݂ܳܬܳܐ. ܒܺܐܝܡܳܡܳܐ ܘܰܒܠܺܠܝܳܐ. 34 ܘܗܳܠܶܝܢ ܗܘܰܘ ܖ̈ܺܝܫܰܝ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬ݂ܗܽܘܢ ܕܠܶܘ̈ܳܝܶܐ. ܒܬܰܘܠ̈ܕܳܬܗܽܘܢ. ܘܗܳܠܶܝܢ ܝܳܬ݂ܒܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. 35 ܘܰܒܓܶܒܥܽܘܢ ܝܳܬ݂ܶܒ ܗܘܳܐ ܐܰܒܽܘܗܝ ܕܓܶܒܥܽܘܢ ܘܰܫܡܳܐ ܕܰܒܪܶܗ ܒܽܘܟܪܶܗ. ܝܽܘܐܶܝܠ. ܘܰܫܡܳܐ ܕܰܐܢ̱ܬܬܶܗ ܡܰܥܟܳܐ. 36 ܘܰܒܪܶܗ ܬܶܢܝܳܢܳܐ ܥܶܒܪܽܘܢ. ܘܨܽܘܪ. ܘܩܺܝܫܽܘܢ. ܘܒܳܠܳܥ. ܘܢܺܝܪ. ܘܢܳܕ݂ܳܒ. 37 ܘܰܓܕ݂ܽܘܪ. ܘܰܐܚܺܝܳܐ. ܘܰܙܟܰܪܝܳܐ. 38 ܘܡܰܩܠܽܘܬ݂ ܘܡܰܩܠܽܘܬ݂ ܐܰܘܠܶܕ ܠܫܰܡܰܐܨ. ܘܳܐܦ ܗܶܢܽܘܢ ܠܽܘܩܒܰܠ ܐܰܚܰܝ̈ܗܽܘܢ ܥܳܡܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܥܰܡ ܐܰܚܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. 39ܘܢܺܝܪ ܐܰܘܠܶܕ ܠܩܺܝܫ. ܘܩܺܝܫ ܐܰܘܠܶܕ ܠܫܳܐܘܳܠ ܘܫܳܐܘܳܠ ܐܰܘܠܶܕ ܠܝܽܘܢܳܬ݂ܳܢ. ܘܰܠܡܰܠܟܝܶܫܽܘܥ. ܘܰܠܝܰܫܘܺܝ. ܘܠܰܐܫܒܳܫܽܘܠ. 40 ܘܰܠܝܰܫܘܺܝ ܗܘܳܐ ܒܪܳܐ. ܘܰܫܡܶܗ ܡܪܰܒܥܶܠ. ܘܰܡܪܰܒܥܶܠ ܐܰܘܠܶܕ ܠܡܺܝܟ݂ܳܐ. 41ܘܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܡܺܝܟ݂ܳܐ. ܦܺܝܬܽܘܢ. ܘܺܐܝܡܠܶܟ݂. ܘܳܐܚܳܙ. 42 ܘܳܐܚܳܙ ܐܰܘܠܶܕ ܠܝܰܥܙܰܢܝܳܐ. ܘܝܰܥܙܰܢܝܳܐ ܐܰܘܠܶܕ ܠܥܰܠܡܽܘܬ݂ ܘܥܰܠܡܽܘܬ݂ ܐܰܘܠܶܕ ܠܙܰܡܪܺܝ. ܘܙܰܡܪܺܝ ܐܰܘܠܶܕ ܠܡܽܘܨܳܐ. 43 ܘܡܽܘܨܳܐ ܐܰܘܠܶܕ ܠܰܟ݂ܢܰܥܢܺܝܳܐ. ܐܰܪܦܺܝܳܐ ܒܪܶܗ. ܐܳܨܳܠ ܒܪܶܗ. ܐܶܠܥܰܣܳܐ ܒܪܶܗ. 44 ܘܠܳܐܨܳܠ ܗܘܰܘ ܫܬܳܐ ܒܢܺܝ̈ܢ ܘܗܳܠܶܝܢ ܫܡܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܥܰܙܺܝ ܒܽܘܟܪܶܗ. ܩܺܝܡ ܬܶܢܝܳܢܳܐ. ܐܰܫܡܰܥ ܒܪܶܗ. ܫܥܰܕ݂ܝܳܐ ܒܪܶܗ. ܥܽܘܒܰܕ݂ܝܳܐ ܒܪܶܗ. ܚܰܢܳܢ ܒܪܶܗ. ܗܳܠܶܝܢ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܳܐܨܳܠ.   

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ . ܝ.

 

1 ܘܰܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ ܡܶܬ݂ܟܰܬܫܺܝܢ ܗܘܰܘ ܥܰܡ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܰܥܪܰܩܘ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܡܶܢ ܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ. ܘܰܢܦܰܠܘ ܩܛܺܝ̈ܠܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܒܛܽܘܪܳܐ ܕܓܶܠܒܽܘܥ. 2 ܘܰܐܕ݂ܪܶܟ݂ܘ ܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ ܠܫܳܐܘܳܠ ܘܠܰܒܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܰܚܪܰܒܘ ܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ ܠܝܽܘܢܳܬ݂ܳܢ ܘܰܠܝܰܫܘܺܝ. ܘܰܠܡܰܠܟܝܶܫܽܘܥ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܫܳܐܘܳܠ. 3 ܘܰܥܫܶܢ ܩܪܳܒܳܐ ܥܰܠ ܫܳܐܘܳܠ. ܘܶܐܫܟܚܽܘܗܝ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܩܰܫ̈ܳܬܶܐ ܕܽܐܘܡܳܢܺܝܢ ܛܳܒ ܠܡܶܫܕܳܐ ܒܩܶܫܬܳܐ. ܘܟܰܕ݂ ܚ̣ܙܳܐ ܫܳܐܘܳܠ. ܕܚܶܠ ܛܳܒ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡܰܝܗܽܘܢ. 4 ܘܶܐܡܰܪ ܫܳܐܘܳܠ ܠܫܳܩܶܠ ܡܳܐܢܰܘ̈ܗܝ. ܫܡܽܘܛ ܚܰܪܒܳܟ݂ ܘܰܕ݂ܩܽܘܪܰܝܢܝ ܒܳܗ̇. ܥܰܕ݂ܠܳܐ ܢܺܐܬܽܘܢ ܥܽܘܖ̈ܠܶܐ ܗܳܠܶܝܢ. ܘܢܶܩܛܠܽܘܢܳܢܝ. ܘܢܶܫܬܰܢܕ݂ܽܘܢ ܒܺܝ. ܘܠܳܐ ܨܒܳܐ ܫܳܩܶܠ ܡܳܐܢܰܘ̈ܗܝ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܕ݂ܚܶܠ ܛܳܒ. ܘܰܫܡܰܛ ܫܳܐܘܳܠ ܣܰܝܦܶܗ. ܘܰܢܦܰܠ ܥܠܰܘܗܝ. 5 ܘܰܚܙܳܐ ܫܳܩܶܠ ܡܳܐܢܰܘ̈ܗܝ ܕܡܺܝܬ݂ ܠܶܗ ܫܳܐܘܳܠ. ܘܰܢܦܰܠ ܐܳܦ ܗܽܘ ܥܰܠ ܣܰܝܦܶܗ. ܘܡܺܝܬ݂ ܥܰܡܶܗ. 6 ܘܡܺܝܬ݂ ܫܳܐܘܳܠ. ܘܰܬܠܳܬܳܐ ܒܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܫܳܩܶܠ ܡܳܐܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܟܽܠ ܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܰܘܗܝ ܡܺܝܬ݂ܘ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ ܐܰܟ݂ܚܕ݂ܳܐ. 7 ܘܰܚܙܰܘ ܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܕܺܐܝܬ݂ ܒܥܶܒܪܳܐ ܕܒܰܦܩܰܥܬ݂ܳܐ. ܘܕܺܐܝܬ݂ ܒܥܶܒܪܳܐ ܕܝܽܘܪܕܢܳܢ. ܕܰܥܪܰܩ ܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܕܶܐܬ݂ܩܛܶܠ ܫܳܐܘܳܠ ܘܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܘܰܫܒܰܩܘ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܘܰܥܪܰܩܘ. ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ. ܘܰܥܡܰܪܘ ܒܗܶܝܢ. 8 ܘܰܗܘܳܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܝܰܘܡܳܐ. ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ ܠܰܡܚܰܠܳܨܽܘ ܩܛܺܝ̈ܠܶܐ. ܘܶܐܫܟܰܚܘ ܠܫܳܐܘܳܠ ܘܠܰܬܠܳܬܳܐ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܩܛܺܝܠܺܝܢ. ܘܰܪܡܶܝܢ ܒܛܽܘܪܳܐ ܕܓܶܠܒܽܘܥ. 9 ܘܰܫܩܰܠܘ ܖ̈ܺܝܫܰܝܗܽܘܢ. ܘܫܰܠܰܚܘ ܡܳܐܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܫܰܕܰܪܘ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܰܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ. ܠܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܘܠܰܡܕ݂ܺܝ̈ܢܳܬ݂ܳܐ ܘܰܠܟܰܖ̈ܟܶܐ. ܠܰܡܣܰܒܳܪܽܘ ܒܶܝܬ݂ ܦܬܰܟ݂ܖ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܘܰܠܥܰܡܗܽܘܢ. 10 ܘܣܳܡܘ ܡܳܐܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܙܰܝܢܗܽܘܢ ܒܶܝܬ݂ ܦܬܰܟ݂ܖ̈ܰܝܗܽܘܢ ܘܦܰܓܖ̈ܰܝܗܽܘܢ ܬܠܰܘ ܒܫܽܘܪܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܳܫܳܢ. 11 ܘܰܫܡܰܥܘ ܝܳܬ݂ܒܰܝ̈ ܝܳܒܺܝܫ ܕܓܶܠܥܳܕ݂ ܡܶܕܶܡ ܕܰܥܒܰܕ݂ܘ ܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ ܠܫܳܐܘܳܠ. 12 ܘܩܳܡܘ ܟܽܠ ܓܒܰܪ ܡܳܪܶܐ ܚܰܝܠܳܐ. ܘܶܐܙܰܠܘ ܟܽܠܶܗ ܠܺܠܝܳܐ. ܘܰܢܣܰܒܘ ܦܰܓܪܶܗ ܕܫܳܐܘܳܠ ܘܦܰܓܖ̈ܶܐ ܕܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܡܶܢ ܫܽܘܪܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܳܫܳܢ. ܘܰܐܝܬܺܝܘ ܠܝܳܒܺܝܫ. ܘܰܐܘܩܶܕ݂ܘ ܐܶܢܽܘܢ ܬܰܡܳܢ. ܘܰܢܣܰܒܘ ܓܰܖ̈ܡܰܝܗܽܘܢ. ܛܡܰܪܘ ܬܚܶܝܬ݂ ܒܶܛܡܬ݂ܳܐ ܕܰܒܝܳܒܺܝܫ ܘܨܳܡܘ ܫܰܒܥܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ. 13 ܘܡܺܝܬ݂ ܫܳܐܘܳܠ. ܥܰܠ ܕܟܰܕܶܒ ܟܰܕܳܒܽܘܬ݂ܳܐ ܒܡܳܪܝܳܐ. ܘܡܶܕܶܡ ܕܦܰܩܕܶܗ ܠܳܐ ܢܛܰܪ. 14 ܘܳܐܦ ܫܐܶܠ ܒܙܰܟܽܘܖ̈ܶܐ. ܘܰܒܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܶܗ ܠܳܐ ܫܐܶܠ ܘܶܐܬ݂ܝܰܗܒܰܬ݂ ܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܠܕܰܘܺܝܕ݂ ܒܰܪ ܐܺܝܫܰܝ.   

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ . ܝܐ.

 

1 ܘܶܐܬ݂ܟܰܢܰܫܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܠܘܳܬ݂ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܠܚܶܒܪܽܘܢ. ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܶܗ. ܕܡܳܟ݂ ܚܢܰܢ ܘܒܶܣܪܳܟ݂. ܘܳܐܦ ܐܶܬ݂ܡܳܠܝ ܘܡܢܳܬ݂ܡܳܠܝ. 2 ܟܰܕ݂ ܫܳܐܘܳܠ ܗܘܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܥܠܰܝܢ. ܐܰܢ̱ܬ ܢܳܦܶܩ ܗܘܰܝܬ. ܘܥܳܐܶܠ ܒܪܺܝܫܶܗ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ. ܙܶܠ ܐܰܢ̱ܬ ܬܶܪܥܶܐ ܠܥܰܡܝ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܘܰܐܢ̱ܬ ܬܶܗܘܶܐ ܡܕܰܒܪܳܢܳܐ ܥܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 3 ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܣܳܒ̈ܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܠܘܳܬ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܠܚܶܒܪܽܘܢ ܘܺܝܡܳܐ ܠܗܽܘܢ ܡܰܠܟܳܐ ܕܰܘܺܝܕ݂. ܒܡܰܘܡܳܬ݂ܳܐ ܒܚܶܒܪܽܘܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܐܩܺܝܡܘ ܠܕܰܘܺܝܕ݂ ܕܢܶܗܘܶܐ ܡܰܠܟܳܐ ܥܰܠ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܶܐܬ݂ܩܰܝܰܡ̈ܝ ܡܶܠܰܘ̈ܗܝ ܕܰܫܡܽܘܐܶܝܠ ܢܒܺܝܳܐ. ܕܡܰܠܶܠ ܗܘܳܐ ܒܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. 4 ܘܶܐܙܰܠ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. ܕܗܺܝ ܡܶܬ݂ܩܰܪܝܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܝܳܒܽܘܣ ܡܶܢ ܠܽܘܩܕܰܡ ܘܬܰܡܳܢ ܗܘܰܘ ܝܳܒܽܘܣܳܝ̈ܶܐ ܥܳܡܽܘܖ̈ܶܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ. 5 ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܝܳܬ݂ܒܰܝ̈ ܝܳܒܽܘܣ ܠܕܰܘܺܝܕ݂. ܠܳܐ ܬܶܥܽܘܠ ܠܗܳܪܟܳܐ ܘܟܰܢܶܫ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܠܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ. ܘܰܟܒܰܫ ܠܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܨܶܗܝܽܘܢ ܗܳܢܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܐܬܩܖ̈ܺܝ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܕܰܘܺܝܕ݂. 6 ܗܳܝܕܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܕܰܘܺܝܕ݂. ܟܽܠܡܰܢ ܕܢܶܩܛܽܘܠ ܠܽܘܩܕܰܡ ܓܰܒܪܳܐ ܝܳܒܽܘܣܳܝܳܐ. ܗܽܘ ܢܶܗܘܶܐ ܪܺܝܫܐ ܘܪܰܒ ܚܰܝܠܳܐ. ܘܰܣܠܶܩ ܝܽܘܐܳܒ ܒܰܪ ܨܽܘܪܺܝܳܐ ܠܽܘܩܕܰܡ. ܘܰܐܩܺܝܡܶܗ ܡܰܠܟܳܐ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܪܺܝܫܳܐ ܘܪܰܒ ܚܰܝܠܳܐ. 7 ܘܺܝܬ݂ܶܒ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܒܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܨܶܗܝܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܩܳܪܶܝܢ ܗܘܰܘ ܠܗܶܝܢ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܕܰܘܺܝܕ݂. 8 ܘܰܒܢܳܐ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܚܕܳܖ̈ܶܝܗ̇ ܕܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܚܶܐܪܺܝܬ݂ܳܐ ܕܰܠܒܰܪ ܘܝܰܗܒ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܝܰܡܺܝܢܳܐ ܠܫܰܪܟܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܕܺܐܝܬ݂ ܒܩܽܘܖ̈ܝܳܐ. 9 ܘܕܰܘܺܝܕ݂ ܐܳܙܶܠ ܗܘܳܐ ܘܥܳܬܰܪ ܘܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ ܥܰܡܶܗ. 10 ܘܗܳܠܶܝܢ ܖ̈ܺܝܫܶܐ ܕܓܰܒܖ̈ܶܐ ܕܕܰܘܺܝܕ݂. ܕܰܡܥܰܫܢܺܝܢ ܗܘܰܘ ܥܰܡܶܗ ܒܡܰܠܟܽܘܬܶܗ. ܠܰܡܩܳܡܽܘܬܶܗ ܡܰܠܟܳܐ ܥܰܠ ܟܽܠܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܐܰܝܟ݂ ܡܶܠܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܕܡܰܠܶܠ ܥܰܠ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 11 ܘܗܳܠܶܝܢ ܡܶܢܝܳܢ̈ܶܐ ܕܓܰܒܖ̈ܰܘܗܝ ܕܕܰܘܺܝܕ݂. ܝܳܬ݂ܶܒ ܒܡܰܘܬܒܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܪܺܝܫܳܐ ܕܰܬܠܳܬܺܝܢ. ܗܽܘܝܽܘ ܓܶܕܚܽܘ ܓܰܢ̱ܒܪܳܐ. ܗܽܘ ܫ̣ܡܰܛ ܪܽܘܡܚܳܐ. ܘܰܩܛܰܠ ܬܠܳܬܡܳܐܐ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ ܒܫܳܥܬ݂ܳܐ ܚܕ݂ܳܐ. 12 ܒܳܬܪܶܗ ܗܘܳܐ ܐܶܠܺܝܥܳܙܳܪ ܒܰܪ ܕܳܕܶܗ ܡܶܢ ܕܳܚܽܘܚ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ. ܗܽܘ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܬܠܳܬܡܳܐܐ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ. 13 ܟܰܕ݂ ܗܘܳܐ ܥܰܡ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܒܦܰܣܺܝ ܕܡܰܝ̈ܳܐ. ܘܰܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ ܥܳܒܕܺܝܢ ܗܘܰܘ ܬܰܡܳܢ ܩܪܳܒܳܐ. ܘܰܗܘܳܬ݂ ܬܰܡܳܢ ܚܰܩܠܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܕܰܙܪܺܝܥܳܐ ܣܥܳܖ̈ܶܐ. ܘܥܰܡܳܐ ܐܶܬ݂ܒܰܕܰܪ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ. 14 ܘܩܳܡܘ ܒܓܰܘ ܚܰܩܠܳܐ ܘܦܰܨܝܽܘܗ̇. ܘܰܚܪܰܒܘ ܠܰܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ ܘܰܥܒܰܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܢܶܨܚܳܢܳܐ ܪܰܒܳܐ. 15 ܘܰܢܚܶܬ݂ܘ ܬܠܳܬܳܐ ܡܶܢ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܠܘܳܬ݂ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܠܰܡܥܰܪܬ݂ܳܐ ܕܥܰܪܠܰܡ. ܘܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܕܰܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ ܫܰܖ̈ܝܳܢ ܗܘܰܝ̈ ܒܰܦܩܰܥܬ݂ܳܐ ܕܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܶܐ. 16 ܘܕܰܘܺܝܕ݂ ܫܪܶܐ ܗܘܳܐ ܒܡܰܫܟܢܳܐ. ܘܓܰܒܖ̈ܶܐ ܕܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ ܒܒܶܝܬ݂ ܠܚܶܡ. 17 ܘܶܐܬ݂ܪܰܓܪܰܓ ܕܰܘܺܝܕ݂. ܘܶܐܡܰܪ. ܡܰܢ ܕܶܝܢ ܝܰܗܒܠܺܝ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܶܐܫܬܺܝܬ݂ ܡܶܢ ܓܽܘܒܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܠܚܶܡ. ܕܺܐܝܬ݂ ܒܬܰܪܥܳܐ ܕܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ. 18 ܘܒܳܗ̇ ܒܫܳܥܬ݂ܳܐ ܫܡܰܥܘ ܬܠܳܬܳܐ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ. ܘܰܨܪܰܘ ܘܥ̣ܰܠܘ ܒܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܕܰܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ. ܘܶܐܙܰܠܘ. ܘܰܡܠܰܘ ܡܰܝ̈ܳܐ ܡܶܢ ܓܽܘܒܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܺܐܝܬ݂ ܒܒܶܝܬ݂ ܠܚܶܡ. ܒܬܰܪܥܳܐ ܕܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ.  ܘܰܢܣܰܒܘ ܘܰܐܝܬܺܝܘ. ܘܝܰܗܒܘ ܠܕܰܘܺܝܕ݂. ܘܠܳܐ ܨܒܳܐ ܠܡܶܫܬܳܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܰܢܣܰܟ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. 19 ܘܶܐܡܰܪ ܚܳܣ ܠܺܝ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܕܶܐܥܒܶܕ݂ ܗܳܢܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܐܰܠܳܗܝ. ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܢܦܰܩܘ ܐܶܙܰܠܘ ܥܰܠ ܕܡܳܐ ܕܨܰܘܖ̈ܰܝܗܽܘܢ ܘܠܳܐ ܨܒܳܐ ܠܡܶܫܬܳܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܗܳܠܶܝܢ ܥܒܰܕ݂ܘ ܬܠܳܬܳܐ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ. 20 ܘܰܐܒܺܝܫܺܝ ܐܰܚܽܘܗܝ ܕܝܽܘܐܳܒ ܗܽܘ ܗܘܳܐ ܪܺܝܫܳܐ ܕܰܬܠܳܬܺܝܢ ܘܗܽܘ ܫ̣ܡܰܛ ܪܽܘܡܚܳܐ ܥܰܠ ܬܠܳܬܡܳܐܐ ܩܛܺܝ̈ܠܺܝܢ ܘܠܶܗ ܐܺܝܬ݂ ܗܘܳܐ ܐܺܝܩܳܪܳܐ. 21 ܥܰܠ ܬܠܳܬܺܝܢ ܡܝܰܩܰܪ ܗܘܳܐ. ܘܰܗܘܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܪܺܝܫܳܐ. ܘܰܩܪܳܒܳܐ. ܐܰܝܟ݂ ܬܠܳܬܺܝܢ ܥܳܒܶܕ݂ ܗܘܳܐ. 22 ܒܰܢܝܳܐ ܒܰܪ ܝܽܘܝܳܕ݂ܳܥ ܓܰܒܪܳܐ ܓܰܢ̱ܒܳܪ ܚܰܝܠܳܐ ܕܫܰܦܺܝܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܥܒܳܕ݂ܰܘ̈ܗܝ. ܡܶܢ ܟܰܪܟ݂ܳܐ ܕܩܰܒܨܳܐܶܝܠ. ܗܽܘ ܚܪܰܒ ܠܰܬܪܶܝܢ ܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܺܝܢ ܕܡܽܘܐܳܒ. ܘܗܽܘ ܢܚܶܬ݂ ܘܰܩܛܰܠ ܠܰܐܪܝܳܐ ܒܓܰܘ ܥܳܒܳܐ. ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܬܰܠܓܳܐ. 23 ܘܗܽܘ ܩܛܰܠ ܠܓܰܒܪܳܐ ܡܶܨܪܳܝܳܐ. ܓܰܒܪܳܐ ܡܳܪܶܐ ܚܰܝܠܳܐ. ܕܰܐܪܺܝܟ݂ ܗܘܳܐ ܚܰܡܶܫ ܐܰܡܺܝ̈ܢ. ܘܒܺܐܝܕܶܗ ܕܡܶܨܪܳܝܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܪܽܘܡܚܳܐ ܕܗܳܘܶܐ ܗܘܳܐ ܥܒܳܝܳܐ ܕܰܫܢܳܢܳܗ̇. ܐܰܝܟ݂ ܢܰܘܠܳܐ ܕܓܰܪܕܝܳܝܳܐ ܘܰܢܚܶܬ݂ ܥܠܰܘܗܝ ܒܚܽܘܛܪܳܐ. ܘܢܰܣܒܳܗ̇ ܪܽܘܡܚܳܐ ܡܶܢ ܐܺܝ̈ܕܰܘܗܝ ܕܡܶܨܪܳܝܳܐ. ܘܩܰܛܠܶܗ ܒܳܗ̇ ܒܪܽܘܡܚܶܗ. 24 ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܥܒܰܕ ܒܰܢܝܳܐ ܒܰܪ ܝܽܘܝܳܕ݂ܳܥ ܘܠܶܗ ܐܺܝܬ݂ ܗܘܳܐ ܫܡܳܐ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܬܠܳܬܳܐ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ. 25 ܘܡܶܢ ܬܠܳܬܳܐ ܓܶܝܪ ܡܝܰܩܰܪ ܗܘܳܐ. ܘܩܺܐܪܣܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܬܠܳܬܳܐ ܥܳܒܶܕ݂ ܗܘܳܐ. ܘܰܐܩܺܝܡܶܗ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܕܢܶܗܘܶܐ ܢܳܛܽܘܪܳܐ ܥܰܠ ܪܽܘܡܚܶܗ. ܘܥܰܠ ܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܰܝ ܚܰܝܠܳܐ. 26 ܥܫܳܐܶܝܠ ܐܰܚܽܘܗܝ ܕܝܽܘܐܳܒ. ܐܶܠܚܰܢܰܢ ܒܰܪ ܕܳܕܶܗ ܡܶܢ ܒܶܝܬ݂ ܠܚܶܡ. 27 ܫܡܽܘܬ݂ ܡܶܢ ܛܽܘܪ ܡܰܠܟܳܐ. ܚܳܠܳܨ ܕܡܶܢ ܦܳܠܛܽܘܢ. 28 ܥܺܝܪܳܐ ܒܰܪ ܥܩܺܝܣ ܕܡܶܢ ܬܩܽܘܥ. ܘܰܐܒܺܝܥܳܙܰܪ ܕܡܶܢ ܥܢܳܬܽܘܬ. 29 ܣܳܒܺܝ ܕܡܶܢ ܚܫܽܘܒܰܬ݂. ܥܰܠܺܝ ܕܡܶܢ ܚܽܘܚ. 30. ܡܰܗܪܺܝ ܕܡܶܢ ܢܛܽܘܦܰܬ݂. ܚܳܠܳܕ݂ ܒܰܪ ܒܰܥܢܳܐ ܕܡܶܢ ܢܛܽܘܦܰܬ݂. 31 ܐܰܬܰܝ ܒܰܪ ܪܰܒܰܝ ܕܡܶܢ ܓܒܰܥܬ݂ܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܒܶܢܝܳܡܶܝܢ. ܒܰܢܝܳܐ ܒܰܪ ܦܪܰܥܬܽܘܢ. 32 ܚܰܕܺܝ ܕܡܶܢ ܢܚܶܠܓܺܝܫ. ܐܰܒܺܝܳܐܶܝܠ ܒܰܪ ܥܪܰܒܬܽܘܢ. 33ܥܽܘܙܒܳܢ ܕܡܶܢ ܡܰܪܚܰܡ. ܐܶܠܺܝܦܳܐ ܕܡܶܢ ܫܰܠܒܰܡ. 34 ܒܢܰܝ̈ ܫܺܝܡ ܕܡܶܢ ܥܰܙܽܘܢ. ܝܽܘܢܳܬ݂ܳܢ ܒܰܪ ܫܳܓܳܐ ܕܡܶܢ ܛܽܘܪ ܟܰܪܡܶܠܳܐ. 35 ܐܰܚܺܝܪܳܡ ܒܰܪ ܣܳܟܳܡ ܕܡܶܢ ܛܽܘܪ ܒܰܝܬܳܐ. ܐܶܠܺܝܦܽܘܢ ܒܰܪ ܐܽܘܪ ܕܡܶܢ ܒܓܰܪܬܽܘܢ. 36 ܚܳܦܳܪ ܕܡܶܢ ܡܟܰܪܬܺܝܡ. ܐܰܚܺܝܳܐ ܕܡܶܢ ܚܳܨܳܪ. 37 ܚܰܨܪܺܝ ܕܡܶܢ ܟܰܪܡܶܠܳܐ. ܠܳܥܳܙܰܪ ܕܡܶܢ ܐܽܘܒܺܝ. 38 ܝܽܘܐܶܝܠ ܐܰܚܽܘܗܝ ܕܝܽܘܢܳܬ݂ܳܢ. ܡܰܟ݂ܚܰܕ݂ ܕܡܶܢ ܓܳܕ݂ 39 ܨܳܠܳܩ ܐܰܡܽܘܢܳܝܳܐ. ܡܰܚܙܺܝ ܒܪܳܬ݂ܝܳܐ. ܫܳܩܶܠ ܡܳܐܢܰܝ̈ ܙܰܝܢܶܗ ܕܝܽܘܐܳܒ ܒܰܪ ܨܽܘܪܺܝܳܐ.40 ܥܺܝܪܳܐ ܕܡܶܢ ܝܳܬ݂ܺܝܪ. ܥܳܪܳܒ ܕܡܶܢ ܝܳܬ݂ܶܪ. 41 ܐܽܘܪܺܝܳܐ ܚܺܝܬܳܝܳܐ. 42 ܥܕ݂ܺܝܢܽܘ ܒܰܪ ܫܳܪܳܐ ܡܶܢ ܫܰܒܛܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܪܽܘܒܺܝܠ. ܘܗܽܘܝܽܘ ܫܰܠܺܝܛ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܬܠܳܬܺܝܢ. 43 ܚܰܢܰܢ ܒܰܪ ܡܰܥܟܳܐ. ܥܰܙܺܝ ܕܡܶܢ ܥܢܳܬܽܘܬ.44 ܝܽܘܫܳܦܳܛ ܕܡܶܢ ܥܶܣܬܪܽܘܬ݂. ܫܳܡܳܥ ܘܰܥܡܳܐܶܝܠ ܒܢܰܝ̈ ܚܽܘܬ݂ܳܡ ܕܡܶܢ ܥܰܪܥܪܽܘܬ݂. 45 ܝܰܕ݂ܥܳܐܶܝܠ ܒܰܪ ܫܰܡܪܺܝ. ܘܝܽܘܚܳܐ ܐܰܚܽܘܗܝ. 46 ܥܡܽܘܙܽܘܬ݂. ܘܰܥܢܳܐܶܝܠ. ܡܽܘܚܳܡ. ܡܽܘܨܶܝܠ. ܪܺܝܒܰܝ. ܘܰܐܫܘܳܐ ܒܪܶܗ. ܐܰܚܡܳܐܶܝܠ ܘܝܰܬ݂ܡܳܐ ܡܽܘܐܳܒܳܝ̈ܶܐ. 47 ܐܶܠܺܝܶܠ. ܘܝܰܬ݂ܡܳܐ. ܘܥܽܘܒܺܝܪ. ܠܰܠܣܳܐܶܝܠ ܘܰܐܫܟ݂ܺܝܪ.   

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ . ܝܒ .

 

1 ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܰܘܗܝ ܕܕܰܘܺܝܕ݂ ܩܳܝܡܺܝܢ ܗܘܰܘ ܥܰܡܶܗ ܒܰܩܪܳܒܳܐ. ܘܗܳܠܶܝܢ ܥܰܠܘ ܥܰܡ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܠܰܨܢܰܩܠܳܓ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ. ܟܰܕ݂ ܥܳܪܶܩ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܫܳܐܘܳܠ ܒܰܪ ܩܺܝܫ. ܘܗܶܢܽܘܢ ܒܓܰܢ̱ܒܳܪܽܘܬ݂ܳܐ ܩܳܝܡܺܝܢ ܗܘܰܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܕܕܰܘܺܝܕ݂. ܘܶܐܠܽܘ ܨܒܳܐ. ܩܳܛܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܫܳܐܘܳܠ ܒܰܪ ܩܺܝܫ. ܡܶܛܽܠ ܕܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܘܓܰܒܖ̈ܶܐ ܗܘܰܘ ܥܳܒܕܰܝ̈ ܩܪܳܒܳܐ. ܘܠܳܐ ܨܒܳܐ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܠܡܶܫܒܰܩ ܐܶܢܽܘܢ ܠܡܶܩܛܠܶܗ ܠܫܳܐܘܳܠ. 2 ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܚܺܝܕ݂ܺܝܢ ܗܘܰܘ ܩܶܫ̈ܬܳܬ݂ܳܐ ܒܣܶܡܳܠܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܣܰܝ̈ܦܶܐ ܒܝܰܡܺܝܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܩܶܫ̈ܬܳܬ݂ܗܽܘܢ ܡܰܠ̈ܝܳܢ ܗܘܰܝ̈ ܒܓܶܐܖ̈ܶܐ. ܘܠܳܐ ܨܒܳܐ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܠܡܶܩܛܠܶܗ ܠܫܳܐܘܳܠ ܕܗܽܘ ܗܘܳܐ ܪܺܝܫܳܐ. ܪܺܝܫ ܫܰܒܛܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܒܶܢܝܳܡܶܝܢ. 3 ܘܗܳܠܶܝܢ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܕܓܰܒܖ̈ܰܘܗܝ ܕܕܰܘܺܝܕ݂ ܕܰܗܘܰܘ ܥܰܡܶܗ. ܐܰܚܺܝܥܳܙܳܪ. ܘܝܽܘܐܳܫ ܒܪܶܗ. ܘܝܽܘܐܶܝܠ. ܕܡܶܢ ܡܰܟ݂ܣܳܐ. ܫܡܰܥܝܳܐ ܕܡܶܢ ܓܶܒܥܰܬ݂. ܦܠܶܛ ܘܰܒܪܰܟܝܳܐ ܒܢܰܝ̈ ܥܰܪܒܽܘܬ݂. ܝܳܗܽܘ ܕܡܶܢ ܥܢܳܬܽܘܬ. 4 ܫܡܰܥܝܳܐ ܕܡܶܢ ܓܶܒܥܽܘܢ ܗܽܘ ܗܘܳܐ ܫܰܠܺܝܛ ܥܰܠ ܬܠܳܬܺܝܢ. ܘܥܳܒܶܕ݂ ܩܪܳܒܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܟܽܠܗܽܘܢ. ܐܶܪܰܡܝܳܐ. ܢܰܚܙܳܐܶܝܠ. ܙܳܒܽܘܪ. ܥܳܙܳܪ. 5 ܓܰܕܺܝ. ܝܰܪܡܽܘܬ݂. ܒܥܰܠܝܳܐ. ܥܰܙܪܺܝ. ܫܡܳܪܝܳܐ. ܫܦܰܛܝܳܐ ܚܳܒܳܪ. 6 ܐܶܠܩܰܢܳܐ. ܝܰܫܘܳܐ. ܥܰܙܪܳܐܶܝܠ. ܫܰܒܢܳܐ. ܐܳܣܳܦ. 7 ܝܽܘܐܳܚ. ܙܟܰܪܝܳܐ. ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܝܰܪܚܽܘܡ ܕܡܶܢ ܓܳܕܳܪ. 8 ܘܡܶܢ ܫܰܒܛܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܓܳܕ݂ ܐܶܬ݂ܓܒܺܝܘ ܠܕܰܘܺܝܕ݂. ܠܡܶܦܰܩ ܥܰܡܶܗ ܠܡܰܨܪܽܘܬ݂ ܕܰܒܡܰܕܒܪܳܐ. ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܰܝ ܚܰܝܠܳܐ. ܘܥܰܫܺܝ̈ܢܰܝ ܒܩܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ. ܘܓܰܒܖ̈ܶܐ ܡܳܖ̈ܰܝ ܚܰܝܠܳܐ ܠܩܺܐܪܣܳܐ. ܐܰܚܺܝ̈ܕܰܝ ܣܰܝ̈ܦܶܐ ܘܣܰܟܖ̈ܶܐ. ܓܰܘܢܳܐ ܕܰܐܖ̈ܝܰܘܳܬ݂ܳܐ ܓܰܘܢܗܽܘܢ ܘܡܳܐ ܕܡܶܬ݂ܟܰܬܫܺܝܢ ܥܰܠ ܛܽܘܪܳܐ. ܥܳܩܪܺܝܢ ܠܶܗ. 9 ܥܰܙܪܳܐ ܪܺܝܫܳܐ ܕܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܶܐ. ܥܽܘܒܰܕ݂ܝܳܐ ܬܶܢܝܳܢܳܐ. ܐܶܠܝܰܐܒ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ. 10 ܐܳܫܽܘܪ ܪܒܺܝܥܳܝܳܐ. ܐܶܪܰܡܝܳܐ ܚܡܺܝܫܳܝܳܐ. 11 ܥܳܬܰܪ ܫܬܺܝܬܳܝܳܐ. ܐܶܠܝܶܠ ܫܒܺܝܥܳܝܳܐ. 12 ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܬܡܺܝܢܳܝܳܐ. ܐܶܠܺܝܙܳܒܰܪ ܬܫܺܝܥܳܝܳܐ. 13 ܐܶܪܰܡܝܳܐ ܥܣܺܝܪܳܝܳܐ. ܫܦܰܛܝܳܐ ܕܰܚܕܰܥܣܰܪ. 14 ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܢ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܓܳܕ ܖ̈ܺܝܫܰܝ ܚܰܝܠܳܐ ܕܫܰܠܺܝܛܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܚܰܕ݂ ܥܰܠ ܡܳܐܐ. ܘܰܐܚܖ̈ܳܢܶܐ ܫܰܠܺܝܛܺܝܢ ܗܘܰܘ ܥܰܠ ܐܳܠܶܦ. 15 ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܕܥܰܒܪܽܘܗܝ ܠܝܽܘܪܕܢܳܢ. ܒܺܝܪܰܚ ܢܺܝܣܳܢ. ܟܰܕ݂ ܡܠܶܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܣܶܦܬܶܗ. ܘܰܐܥܪܶܩܘ ܗܘܰܘ ܠܟܽܠܶܗ ܚܰܝܠܳܐ ܕܰܫܪܶܐ ܗܘܳܐ ܒܰܦܩܰܥܬ݂ܳܐ. ܠܡܰܕܢܚܳܐ ܘܰܠܡܰܥܪܒܳܐ. ܘܗܳܠܶܝܢ ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܖ̈ܺܝܫܰܝ ܚܰܝܠܳܐ. ܕܶܐܬܰܘ ܘܶܐܬ݂ܟܰܢܰܫܘ ܠܘܳܬ݂ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܠܚܶܒܪܽܘܢ. ܠܡܶܬܰܠ ܠܶܗ ܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܐ ܕܫܳܐܘܳܠ. ܕܬܶܫܠܰܡ ܡܶܠܬܶܗ ܕܰܫܡܽܘܐܶܝܠ ܢܒܺܝܳܐ. ܕܡܰܠܶܠ ܡܶܢ ܦܽܘܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. 16 ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܒܶܢܝܳܡܶܝܢ. ܘܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܗܽܘܕܳܐ. ܥܕܰܡܳܐ ܕܰܡܛܰܘ ܠܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܕܰܘܺܝܕ݂. 17 ܘܰܢܦܰܩ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܠܽܐܘܪܥܗܽܘܢ. ܘܒܰܪܶܟ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܐܶܢ ܗܽܘ ܕܠܰܫܠܳܡܳܐ ܐܶܬܰܝܬܽܘܢ ܘܠܰܡܥܰܕܳܪܽܘܬܰܢ. ܡܳܪܝܳܐ ܢܶܬܶܠ ܠܟܽܘܢ ܚܰܕ݂ ܬܪܶܝܢ ܥܰܠ ܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬ݂ ܒܠܶܒܟܽܘܢ. ܘܶܐܢܗܽܘ ܕܰܠܡܶܟܠܰܢܝ ܐܶܬܰܝܬܽܘܢ ܠܡܰܫܠܳܡܽܘܬܰܢܝ ܠܣܳܢܰܐܝ̈ ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܕܶܡ ܠܳܐ ܚܛܺܝܬ݂ ܠܟܽܘܢ. ܘܳܐܦ ܠܰܝܬ ܡܶܕܶܡ ܕܰܣܢܶܐ ܒܺܐܝܕܰܝ̈. ܝܳܕܰܥ ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܳܬ݂ܝ. ܘܗܽܘ ܢܰܟܶܣ ܒܰܝܢܳܬܰܢ. ܡܰܢ ܕܡܰܣܟܶܠ ܒܚܰܒܪܶܗ. 18 ܘܪܽܘܚܳܐ ܕܓܰܢ̱ܒܳܪܽܘܬ݂ܳܐ ܠܶܒܫܰܬ݂ ܠܥܰܡܣܳܐ ܒܰܪ ܝܳܬ݂ܶܪ ܪܺܝܫܳܐ ܕܰܬܠܳܬܺܝܢ. ܘܰܥܢܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܕܰܘܺܝܕ݂. ܬܳܐ ܠܳܟ݂ ܕܰܘܺܝܕ݂. ܬܳܐ ܠܳܟ݂ ܒܰܪ ܐܺܝܫܰܝ. ܘܳܐܦ ܐܶܢܳܐ ܥܰܡܳܟ݂ ܫܠܳܡ ܠܳܟ݂ ܠܳܐ ܬܶܕ݂ܚܰܠ. ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܐܶܬ݂ܺܝܗܶܒ ܠܳܟ݂ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܥܰܕܪܳܢܳܟ݂. ܡܶܛܽܠ ܕܥܳܕ݂ܽܘܪܳܟ݂ ܓܶܝܪ ܒܟܽܠ ܫܳܥܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂ ܗܽܘ. ܘܩܰܒܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܘܺܝܕ݂. ܘܰܐܩܺܝܡ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܒܪܺܝܫܳܐ ܕܚܰܝܠܳܐ. 19 ܘܡܶܢ ܫܰܒܛܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܡܢܰܫܶܐ ܐܶܙܰܠܘ ܥܰܡ ܕܰܘܺܝܕ݂. ܟܰܕ݂ ܐܶܙܰܠ ܗܘܳܐ ܠܡܶܥܒܰܕ݂ ܩܪܳܒܳܐ ܥܰܡ ܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ. ܘܥܰܡ ܫܳܐܘܳܠ ܠܳܐ ܨܒܰܘ ܗܘܰܘ ܠܡܺܐܙܰܠ ܠܰܩܪܳܒܳܐ. ܠܰܡܥܰܕܳܪܽܘܬܶܗ ܠܫܳܐܘܳܠ. ܡܶܛܽܠ ܕܣܳܢܶܝܢ ܗܘܰܘ ܠܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܐ̱ܪܳܙܳܐ ܐܶܙܰܠܘ ܩܛܰܪܘ ܥܰܡ ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܕܰܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ. ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܗܽܘܢ. ܚܢܰܢ ܢܺܐܙܰܠ ܩܰܕ݂ܡܳܐܺܝܬ݂. ܘܢܶܦܶܠ ܥܰܠ ܫܳܐܘܳܠ ܡܳܪܰܢ. ܟܰܕ݂ ܐܳܙܶܠ ܠܨܶܢܰܩܠܳܓ ܘܢܶܫܪܶܐ ܥܠܰܘܗܝ ܘܢܶܐܚܕܺܝܘܗܝ ܟܰܕ݂ ܚܰܝ. 20 ܘܗܳܠܶܝܢ ܫܡܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܥܰܕܳܐ. ܙܳܒܽܘܪ. ܝܰܕ݂ܥܶܠ. ܡܰܢܟܶܝܠ. ܐܶܠܺܝܗܽܘ. ܘܝܽܘܙܳܒܳܪ. ܪܺܝܫܳܐ ܕܰܐܠܦ̈ܶܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܡܢܰܫܶܐ. 21 ܘܗܶܢܽܘܢ ܐܶܙܰܠܘ ܗܘܰܘ ܘܥܰܕܰܪܘ ܠܕܰܘܺܝܕ݂. ܟܰܕ݂ ܐܳܙܶܠ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܓܰܝܣܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܚܰܝܠܗܽܘܢ ܛܳܒ. ܘܰܗܘܰܘ ܫܰܠܺܝܛܺܝܢ ܥܰܠ ܟܽܠܶܗ ܚܰܝܠܳܐ. ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܨܳܒܶܝܢ ܗܘܰܘ. ܥܳܒܕܺܝܢ ܒܶܗ. 22 ܘܟܽܠܝܽܘܡ ܒܝܽܘܡ ܥܳܐܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܩܕ݂ܳܡ ܕܰܘܺܝܕ݂. ܠܡܶܐܟ݂ܰܠ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܠܰܚܡܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܪܳܚܶܡ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܛܳܒ. 24 ܘܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܫܳܩܠܰܝ̈ ܣܰܝ̈ܦܶܐ. ܘܰܐܚܺܝ̈ܕܰܝ ܖ̈ܽܘܡܚܶܐ. ܫܬܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܘܰܬܡܳܢܶܡܳܐܐ ܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܰܝ ܚܰܝܠܳܐ. 25 ܘܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܫܶܡܥܽܘܢ. ܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܰܝ ܚܰܝܠܳܐ ܠܰܩܪܳܒܳܐ. ܬܡܳܢܝܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܘܰܫܒܰܥܡܳܐܐ. 26 ܘܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܠܶܘܺܝ ܐܰܪܒܥܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܘܫܶܬܡܳܐܐ. 27 ܝܳܗܽܘܝܳܕ݂ܰܥ ܪܰܒܳܐ ܗܘܳܐ ܕܫܰܪܒܬܶܗ ܕܰܐܗܪܽܘܢ. ܘܰܕ݂ܥܰܡܶܗ ܬܠܳܬܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܘܰܫܒܰܥܡܳܐܐ. 28 ܘܨܳܕܽܘܩ ܥܠܰܝܡܳܐ ܓܰܢ̱ܒܳܪ ܚܰܝܠܳܐ. ܘܒܶܝܬ݂ ܐܰܒܽܘܗܝ ܘܰܐܚܰܘ̈ܗܝ ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܬܪܶܝܢ. 29 ܘܡܶܢ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܒܶܢܝܳܡܶܝܢ ܐܰܚܰܘ̈ܗܝ ܕܫܳܐܘܳܠ. ܐܰܠܦ̈ܶܐ ܬܠܳܬܳܐ. ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕܶܐܬ݂ܩܛܶܠ ܫܳܐܘܳܠ. ܗܶܢܽܘܢ ܗܘܰܘ ܢܳܛܖ̈ܰܝ ܡܰܛܰܪܬܳܐ ܕܒܰܝܬܶܗ ܕܫܳܐܘܳܠ. 30. ܘܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܐܰܦܪܶܝܡ. ܥܶܣܪܺܝܢ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܘܰܬܡܳܢܶܡܳܐܐ. ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܰܝ ܚܰܝܠܳܐ. ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܕܰܫܡܳܗ̈ܳܬ݂ܳܐ ܠܫܰܖ̈ܒܳܬ݂ܗܽܘܢ ܠܒܶܝܬ݂ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. 31 ܘܡܶܢ ܦܳܠܓܽܘܬ݂ ܫܰܒܛܳܐ ܕܰܡܢܰܫܶܐ. ܬܡܳܢܶܥܣܰܪ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ. ܕܗܶܢܽܘܢ ܐܶܬ݂ܩܪܺܝܘ ܒܰܫܡܳܗ̈ܳܬ݂ܳܐ. ܘܗܶܢܽܘܢ ܐܶܬ݂ܰܘ ܠܰܡܩܳܡܽܘ ܠܽܘܩܕܰܡ ܠܕܰܘܺܝܕ݂ ܒܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܐ. 32 ܘܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܐܺܝܣܳܟܳܪ. ܝܳܕ݂ܥܰܝ̈ ܚܶܟ݂ܡܬ݂ܳܐ ܒܙܰܒܢܗܽܘܢ. ܘܰܥܒܳܕ̈ܶܐ ܫܰܦܺܝܖ̈ܶܐ ܘܰܬ݂ܖ̈ܺܝܨܶܐ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܖ̈ܺܝܫܰܝܗܽܘܢ ܡܰܐܬܶܝܢ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܚܰܝ̈ܗܽܘܢ ܡܶܕܶܡ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܗܽܘܢ. ܗܰܘ ܗܽܘ ܥܳܒܕܺܝܢ ܗܘܰܘ. 33 ܘܡܶܢ ܫܰܒܛܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܙܒܳܠܳܘܢ. ܢܦܰܩܘ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܰܝ ܚܰܝܠܳܐ. ܥܳܒܕܰܝ̈ ܩܪܳܒܳܐ ܒܟܽܠܶܗ ܠܶܒܗܽܘܢ. ܘܰܒܡܳܐܢܰܝ̈ ܙܰܝܢܗܽܘܢ. ܚܰܡܫܺܝܢ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ. ܠܡܶܥܒܰܕ݂ ܩܪܳܒܳܐ ܥܰܡ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܦܠܺܝܓܺܝܢ ܗܘܰܘ ܥܰܠ ܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ݂. 34 ܘܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܢܰܦܬܳܠܺܝ. ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܐܳܠܶܦ. ܘܺܐܝܬ݂ ܗܘܰܘ ܥܰܡܗܽܘܢ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܐܰܚܺܝܕܰܝ ܣܰܟܖ̈ܶܐ ܘܖ̈ܽܘܡܚܶܐ. ܬܠܳܬܺܝܢ ܘܫܰܒܥܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ. 35 ܘܡܶܢ ܕܒܶܝܬ݂ ܕܳܢ. ܢܦܰܩܘ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܥܳܒ̈ܕܰܝ ܩܪܳܒܳܐ. ܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܬܡܳܢܝܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܘܫܶܬܡܳܐܐ. 36 ܘܡܶܢ ܕܒܶܝܬ݂ ܐܳܫܺܝܪ. ܢܦܰܩܘ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܰܝ ܚܰܝܠܳܐ ܠܡܶܥܒܰܕ݂ ܩܪܳܒܳܐ. ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ. 37 ܘܡܶܢ ܥܶܒܪܳܐ ܕܝܽܘܪܕܢܳܢ. ܡܶܢ ܫܰܒܛܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܪܽܘܒܺܝܠ. ܘܡܶܢ ܓܳܕ݂ ܘܡܶܢ ܦܶܠܓܽܘܬ݂ ܫܰܒܛܳܐ ܕܰܡܢܰܫܶܐ. ܟܰܕ݂ ܡܙܰܝܢܺܝܢ ܒܡܳܐܢܰܝ̈ ܩܪܳܒܗܽܘܢ. ܡܳܐܐ ܘܥܶܣܪܺܝܢ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ. 38 ܟܽܠܗܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܢܚܶܬ݂ܘ ܠܰܩܪܳܒܳܐ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܰܝ ܚܰܝܠܳܐ. ܒܠܶܒܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ. ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܠܚܶܒܪܽܘܢ ܠܰܡܩܳܡܽܘ ܠܕܰܘܺܝܕ݂ ܒܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܐ. ܥܰܠ ܟܽܠܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܳܐܦ ܟܽܠܗܽܘܢ ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܐܶܬ݂ܰܘ ܒܠܶܒܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܠܰܡܩܳܡܽܘ ܠܕܰܘܺܝܕ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܥܰܠ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 39 ܘܰܗܘܰܘ ܬܰܡܳܢ ܠܘܳܬ݂ ܕܰܘܺܝܕ݂. ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܬܠܳܬܳܐ. ܐܳܟܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܘܫܳܬܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܕܝܰܗܒܘ ܗܘܰܘ ܠܗܽܘܢ ܐܰܚܰܝ̈ܗܽܘܢ ܣܰܝܒܳܪܬܗܽܘܢ. 40 ܘܗܳܠܶܝܢ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܕܫܰܒ̈ܛܶܐ. ܕܡܰܝܬܶܝܢ ܗܘܰܘ ܠܗܽܘܢ. ܕܩܰܪܺܝܒܺܝܢ ܠܗܽܘܢ. ܫܰܒܛܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܐܺܝܣܳܟܳܪ ܘܕܰܙܒܳܠܳܘܢ. ܘܰܕܒܶܝܬ݂ ܢܰܦܬܳܠܺܝ. ܡܰܝܬܶܝܢ ܗܘܰܘ ܠܰܚܡܳܐ ܒܚܶܡܖ̈ܳܐ. ܘܒܓܰܡ̈ܠܶܐ. ܘܰܒܟܽܘܕܢܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ. ܘܩܰܡܚܳܐ. ܘܕܶܒ̈ܠܶܐ. ܘܩܰܖ̈ܬܠܘܳܬ݂ܳܐ ܕܥܶܢ̈ܒܶܐ. ܘܚܰܡܪܳܐ. ܘܡܶܫܚܳܐ. ܘܥܳܢ̈ܳܐ. ܘܬܰܘܖ̈ܶܐ. ܣܽܘܓ݂ܳܐܐ ܕܛܳܒ. ܡܶܛܽܠ ܕܚܰܕ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ.   

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ . ܝܓ .

 

1 ܘܶܐܬ݂ܡܰܠܰܟ݂ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܥܰܡ ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܕܰܐܠܦ̈ܶܐ ܘܡܰܐܘ̈ܳܬ݂ܳܐ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܘܫܰܠܺܝܛܳܢ̈ܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 2 ܘܶܐܡܰܪ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܟܢܽܘ̈ܫܳܬܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܐܶܢܗܽܘ ܕܫܰܦܺܝܪ ܒܥܰܝܢܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܢܶܒܥܶܐ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ. ܘܰܢܣܺܝܓ ܠܰܢ ܬܽܘܖ̈ܥܳܬ݂ܳܐ ܕܰܐܚܰܝ̈ܢ ܕܩܳܝܡܺܝܢ ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܢܰܘܬܶܒ ܥܰܡܗܽܘܢ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܠܶܘ̈ܳܝܶܐ. ܒܩܽܘܖ̈ܺܝܗܽܘܢ ܘܰܒܟܰܦܖ̈ܽܘܢܰܝܗܽܘܢ. 3 ܘܢܶܬ݂ܟܰܢܫܽܘܢ ܘܢܺܐܬܽܘܢ ܠܘܳܬܰܢ. ܘܰܢܨܰܠܽܘܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܐܰܠܳܗܰܢ. ܘܢܶܒܥܶܐ ܡܶܢܶܗ ܥܰܠ ܚܛܳܗܰܝ̈ܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܨܰܠܺܝܢ ܗܘܰܝܢ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܒܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܕܫܳܐܘܳܠ. 4 ܘܳܐܡܖ̈ܳܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܟܢܽܘ̈ܫܳܬܳܐ ܠܡܶܥܒܰܕ݂ ܗܳܟܰܢܳܐ. 5 ܘܟܰܢܶܫ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܠܟܽܠܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܡܶܢ ܢܰܗܪܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܡܰܥܠܳܢܳܐ ܕܰܐܢܛܺܝܽܘܟ݂ܺܝ. ܠܡܰܝܬܳܝܽܘ ܩܺܐܒܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܡܶܢ ܩܽܘܪܝܰܬ݂ ܢܰܥܪܺܝܢ. 6 ܘܰܣܠܶܩ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܘܟܽܠܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܠܩܽܘܪܝܰܬ݂ ܢܰܥܪܺܝܢ. ܕܺܐܝܬ݂ ܒܰܬ݂ܚܽܘܡ ܐܰܪܰܥ ܫܰܒܛܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. ܠܡܰܣܳܩܽܘ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܠܩܺܐܒܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܝܳܬܶܒ ܥܰܠ ܟܖ̈ܽܘܒܶܐ ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ. ܕܶܐܬܩܪܺܝ ܫܡܶܗ ܥܠܰܝܗܽܘܢ. 7 ܘܣܳܡܘ ܩܺܐܒܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܒܰܥܓܶܠܬ݂ܳܐ ܚܕܰܬܳܐ. ܘܫܰܩܠܽܘܗ̇ ܘܰܢܦܰܩܘ ܡܶܢ ܒܶܝܬ݂ ܐܰܒܺܝܢܳܕ݂ܳܒ. ܘܥܰܙܳܐ ܘܰܐܚܰܘ̈ܗܝ. ܕܳܒܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܥܓܶܠܬ݂ܳܐ. 8 ܘܕܰܘܺܝܕ݂ ܘܟܽܠܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܡܫܰܒܚܺܝܢ ܗܘܰܘ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܒܥܰܫܺܝܢܽܘܬ݂ܳܐ. ܘܰܒܬܶܫܒ̈ܚܳܬ݂ܳܐ. ܘܰܒܟܶܢܳܖ̈ܶܐ. ܘܰܒܢܰܒ̈ܠܶܐ. ܘܨܶܨ̈ܠܶܐ. ܘܒܰܖ̈ܒܺܝܥܶܐ. 9 ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܠܶܐܕܪܳܐ ܕܰܪܡܺܝܢ. ܘܰܐܘܫܶܛ ܥܰܙܳܐ ܐܺܝܕ݂ܶܗ. ܠܡܶܣܡܟܳܗ̇ ܠܩܺܐܒܽܘܬܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܪܗܶܛܘ ܗܘܰܘ ܠܗܽܘܢ ܬܰܘܖ̈ܶܐ ܠܶܐܕܪܳܐ. 10 ܘܶܐܬ݂ܚܰܡܰܬ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܥܰܙܳܐ. ܘܰܡܚܳܝܗܝ ܗܘܳܐ ܬܰܡܳܢ. ܥܰܠ ܕܰܐܘܫܶܛ ܗܘܳܐ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܥܰܠ ܩܺܐܒܽܘܬܳܐ. ܘܡܺܝܬ݂ ܬܰܡܳܢ ܩܕ݂ܳܡܶܝܗ̇ ܕܩܺܐܒܽܘܬܳܐ. 11 ܘܟܶܪܝܰܬ݂ ܗܘܳܬ݂ ܠܕܰܘܺܝܕ݂. ܡܶܛܽܠ ܕܰܬ݂ܪܰܥ ܗܘܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܬܽܘܪܰܥܬ݂ܳܐ ܒܥܰܙܳܐ. ܘܶܐܬ݂ܩܰܪܝܰܬ݂ ܕܽܘܟܬܳܐ ܗܳܝ ܬܽܘܪܰܥܬ݂ܳܐ ܕܥܰܙܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܢܳܐ. 12 ܘܰܕ݂ܚܶܠ ܗܘܳܐ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ. ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ. ܘܶܐܡܰܪ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܐܰܥܶܠ ܠܘܳܬ݂ܝ ܩܺܐܒܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. 13 ܘܠܳܐ ܨܒܳܐ ܗܘܳܐ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܕܬܶܥܽܘܠ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܩܺܐܒܽܘܬܳܐ ܠܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܕܕܰܘܺܝܕ݂. ܘܶܐܡܰܪ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܕܢܰܘܒܠܽܘܢܳܗ̇ ܠܒܰܝܬܶܗ ܕܥܽܘܒܳܪ ܐܰܕܽܘܡ ܓܳܬܳܝܳܐ. 14 ܘܝܶܬ݂ܒܰܬ݂ ܩܺܐܒܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܒܒܰܝܬܶܗ ܕܥܽܘܒܳܪ ܐܰܕܽܘܡ ܓܳܬܳܝܳܐ ܬܠܳܬܳܐ ܝܰܖ̈ܚܺܝܢ. ܘܒܰܪܶܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܠܒܰܝܬܶܗ ܕܥܽܘܒܳܪ ܐܰܕܽܘܡ ܓܳܬܳܝܳܐ. ܘܰܠܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬ݂ ܠܶܗ.   

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ . ܝܕ.

 

1 ܘܫܰܕܰܪ ܚܺܝܪܳܡ ܡܰܠܟܳܐ ܕܨܽܘܪ ܐܺܝܙܓܰܕ̈ܶܐ ܠܘܳܬ݂ ܕܰܘܺܝܕ݂. ܘܫܰܕܰܪ ܠܶܗ ܩܰܝ̈ܣܶܐ ܕܰܐܪܙܳܐ. ܘܰܐܖ̈ܕܺܟܠܶܐ ܕܒܶܢܝܳܢܳܐ. ܘܢܰܓܳܖ̈ܶܐ ܕܩܰܝ̈ܣܶܐ. ܠܡܶܒܢܳܐ ܠܶܗ ܒܰܝܬܳܐ. 2 ܗܳܝܕܶܝܢ ܝܺܕܰܥ ܗܘܳܐ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܕܰܓܒܳܝܗܝ ܡܳܪܝܳܐ ܕܢܶܗܘܶܐ ܡܰܠܟܳܐ ܥܰܠ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܶܐܬܬܪܺܝܡܰܬ݂ ܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܠܥܶܠ. ܕܢܶܗܘܶܐ ܡܰܠܟܳܐ ܥܰܠ ܥܰܡܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 3 ܘܰܢܣܰܒ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܢܶܫ̈ܶܐ ܡܶܢ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ. ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܶܐܬܳܐ ܡܶܢ ܚܶܒܪܽܘܢ. ܘܶܐܬ݂ܺܝܠܶܕ݂ ܠܶܗ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܘܰܒܢ̈ܳܬ݂ܳܐ. 4 ܘܗܳܠܶܝܢ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕܘ ܠܶܗ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. ܫܳܡܽܘܥ. ܘܫܳܟ݂ܽܘܒ. ܘܢܳܬܳܢ. ܘܰܫܠܶܝܡܽܘܢ. 5 ܘܝܰܒܚܳܪ. ܘܶܐܠܺܝܫܰܥ. ܘܶܐܠܺܝܦܠܰܛ. 6 ܘܢܺܝܚ. ܘܰܢܦܳܓ. ܘܰܢܦܺܝܠ. 7 ܘܶܐܠܺܝܫܡܰܥ. ܘܶܐܠܺܝܕܰܥ. ܘܶܐܠܺܝܦܠܰܛ. 8 ܘܰܫܡܰܥܘ ܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ ܕܶܐܬ݂ܡܫܰܚ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܕܢܰܡܠܶܟ݂ ܥܰܠ ܟܽܠܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܘܰܣܠܶܩܘ ܗܘܰܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ. ܕܢܶܒܥܽܘܢ ܠܕܰܘܺܝܕ݂ ܘܫܡܰܥ ܕܰܘܺܝܕ݂. ܘܰܢܦܰܩ ܠܽܐܘܪܥܗܽܘܢ.  9 ܘܰܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ ܐܶܬ݂ܰܘ. ܘܰܫܪܰܘ ܒܥܽܘܡܩܳܐ ܕܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܶܐ. 10ܘܰܫܐܶܠ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܒܡܳܪܝܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ. ܐܶܣܰܩ ܥܰܠ ܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ. ܘܬܶܬܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܣܰܩ. ܘܶܐܬܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ܟ. 11 ܘܰܣܠܶܩ ܠܰܦܩܰܥܬ݂ܳܐ ܕܬ݂ܽܘܪܰܥܬ݂ܳܐ. ܘܰܚܪܰܒ ܐܶܢܽܘܢ ܬܰܡܳܢ ܕܰܘܺܝܕ݂. ܘܶܐܡܰܪ. ܬܪܰܥ ܡܳܪܝܳܐ ܠܰܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈ ܩܕ݂ܳܡܰܝ. ܐܰܝܟ݂ ܬܽܘܪܰܥܬ݂ܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܩܪܳܐ ܫܡܳܗ̇ ܕܕܽܘܟܬܳܐ ܗܳܝ ܦܩܰܥܬ݂ܳܐ ܕܬ݂ܽܘܪܰܥܬ݂ܳܐ. 12 ܘܰܫܒܰܩܘ ܬܰܡܳܢ ܦܬܰܟ݂ܖ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܘܶܐܡܰܪ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܠܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܰܘܗܝ. ܐܰܘܩܶܕ݂ܘ ܐܶܢܽܘܢ ܒܢܽܘܪܳܐ. ܘܰܕ݂ܪܰܘ. ܥܰܦܪܗܽܘܢ. ܒܪܽܘܚܳܐ. 13 ܘܰܐܘܣܶܦܘ ܬܽܘܒ ܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ ܠܡܶܣܰܩ. ܘܰܫܪܰܘ ܗܘܰܘ ܒܰܦܩܰܥܬ݂ܳܐ ܕܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܶܐ. 14 ܘܰܫܐܶܠ ܬܽܘܒ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܒܡܳܪܝܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܠܳܐ ܬܶܣܰܩ. ܐܶܬ݂ܗܰܦܟ݂ ܠܳܟ݂ ܡܶܢܗܽܘܢ. ܘܙܶܠ ܩܰܒܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡܰܝܗܽܘܢ.15 ܘܟܰܕ݂ ܬܶܫܡܰܥ ܩܳܠܳܐ ܕܺܝܠܶܠܬܳܐ ܒܪܺܝܫܶܗ ܕܛܽܘܪܳܐ. ܗܳܝܕܶܝܢ ܬܶܦܽܘܩ ܠܩܺܐܪܣܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܝܕܶܝܢ ܗܽܘ ܢܳܦܶܩ ܡܳܪܝܳܐ ܩܕܳܡܰܝܟ. ܠܡܶܚܪܰܒ ܠܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܕܰܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ. 16 ܘܰܥܒܰܕ݂ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܗܳܟܰܢܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܦܰܩܕܶܗ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܚܪܰܒ ܠܡܰܫܪܺܝܬܳܐ ܕܰܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ ܡܶܢ ܓܶܒܥܽܘܢ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܓܳܕܳܪ. 17 ܘܰܢܦܰܩ ܗܘܳܐ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܠܟܽܠܗܶܝܢ ܡܕ݂ܺܝ̈ܢܳܬ݂ܳܐ. ܘܡܳܪܝܳܐ ܝܰܗܒ ܕܶܚܠܬܶܗ ܥܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ.   

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ . ܝܗ.

 

1 ܘܰܒܢܳܐ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܐܳܦܰܕ̈ܢܶܐ ܒܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܕܰܘܺܝܕ݂. ܘܰܒܢܳܐ ܗܘܳܐ ܕܽܘܟܬܳܐ ܠܩܺܐܒܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ ܘܰܠܡܳܐܢܰܝ̈ ܡܰܫܟܢܳܐ. 2 ܗܳܝܕܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܗܘܳܐ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܠܠܶܘ̈ܳܝܶܐ ܠܡܶܫܩܰܠ ܩܺܐܒܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܠܡܳܐܢܰܝ̈ ܡܰܫܟܢܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܠܗܽܘܢ ܠܠܶܘ̈ܳܝܶܐ ܓܒܳܐ ܡܳܪܝܳܐ. ܠܰܡܫܰܡܳܫܽܘ ܘܰܠܡܶܫܩܰܠ ܩܺܒܽܘܬ݂ܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܠܰܡܫܰܡܳܫܽܘܬ݂ܳܗ̇ ܠܥܳܠܰܡ.3 ܘܟܰܢܶܫ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܠܟܽܠܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. ܠܡܰܣܳܩܽܘܬ݂ܳܗ̇ ܠܩܺܐܒܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܕܽܘܟܬܳܐ ܕܰܒܢܳܐ ܠܳܗ̇.4 ܘܟܰܢܶܫ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܠܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐܗܪܽܘܢ. ܘܰܠܠܶܘ̈ܳܝܶܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. 5 ܘܠܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܩܳܗܳܬ݂. ܠܽܐܘܪܶܝܠ ܩܰܫܺܝܫܳܐ ܘܠܰܐܚܰܘ̈ܗܝ. ܡܳܐܐ ܘܥܶܣܪܺܝܢ.  6 ܘܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܡܶܪܰܪܺܝ. ܥܫܳܐܶܝܠ ܩܰܫܺܝܫܳܐ ܘܠܰܐܚܰܘ̈ܗܝ. ܡܰܐܬܶܝܢ ܘܥܶܣܪܺܝܢ.7 ܠܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܓܶܪܫܽܘܢ. ܝܽܘܐܶܝܠ ܩܰܫܺܝܫܳܐ ܘܰܐܚܰܘ̈ܗܝ. ܡܳܐܐ ܘܰܬܠܳܬܺܝܢ. 8 ܘܠܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܶܐܠܺܝܨܳܦܳܢ. ܫܡܰܥܝܳܐ ܩܰܫܺܝܫܳܐ ܘܰܐܚܰܘ̈ܗܝ. ܡܰܐܬܶܝܢ. 9 ܠܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܚܶܒܪܽܘܢ. ܐܶܠܝܰܐܒ ܩܰܫܺܝܫܳܐ ܘܰܐܚܰܘ̈ܗܝ. ܬܡܳܢܺܝܢ. 10 ܠܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܥܽܘܙܳܐܶܝܠ. ܥܰܡܺܝܢܳܕ݂ܳܒ ܩܰܫܺܝܫܳܐ ܘܰܐܚܰܘ̈ܗܝ. ܡܳܐܐ. ܘܰܬܪܶܥܣܰܪ. 11 ܘܰܩܪܳܐ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܠܨܳܕܽܘܩ ܟܳܗܢܳܐ. ܘܠܰܐܒܺܝܬ݂ܳܪ. ܘܰܠܠܶܘ̈ܳܝܶܐ. ܘܰܠܐܽܘܪܶܝܠ. ܘܰܠܥܰܡܣܳܐ. ܘܰܠܝܽܘܐܶܝܠ. ܘܠܰܥܫܳܝܳܐ. ܘܠܰܫܡܰܥܝܳܐ. ܘܰܠܐܽܘܪܶܝܠ. ܘܰܠܥܰܡܺܝܢܳܕ݂ܳܒ. 12 ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܖ̈ܺܝܫܰܝ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬ݂ܳܐ ܕܠܶܘ̈ܳܝܶܐ. ܐܶܬ݂ܩܰܕܰܫܘ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܘܰܐܚܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܘܬܰܣܩܽܘܢ ܠܩܺܐܒܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܠܕܽܘܟܬܳܐ ܕܒܰܢܝܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܠܳܗ̇ ܡܶܢ ܠܽܘܩܕܰܡ. 13 ܕܠܳܐ ܢܶܬ݂ܪܽܘܥ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܬܒܰܥܢܳܝܗܝ ܐܰܝܟ݂ ܕܺܝܢܳܐ.  14 ܘܶܐܬ݂ܩܰܕܰܫܘ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܠܶܘ̈ܳܝܶܐ. ܠܡܰܣܳܩܽܘ ܠܩܺܐܒܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ.  15 ܘܰܫܩܰܠܘ ܠܶܘ̈ܳܝܶܐ ܠܩܺܐܒܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܦܰܩܶܕ݂ ܡܽܘܫܶܐ ܒܡܶܠܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܫܩܰܠܘ ܗܶܢܽܘܢ ܒܟܰܬ݂ܦ̈ܳܬ݂ܗܽܘܢ. 16 ܘܶܐܡܰܪ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܠܩܰܫܺܝ̈ܫܶܐ ܕܠܶܘ̈ܳܝܶܐ. ܠܰܡܩܳܡܽܘ ܠܰܐܚܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܚܰܝ݂ܺܝ݂ܢ. ܘܰܡܫܰܒܚܺܝܢ ܒܡܳܐܢܰܝ̈ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬ݂ܳܐ. ܒܢܰܒ̈ܠܶܐ ܘܰܒܟܶܢܳܖ̈ܶܐ. ܘܰܒܨܶܨ̈ܠܶܐ. ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܡܰܫܡܥܺܝܢ ܠܰܡܪܳܡܽܘ ܩܳܠܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܚܰܕ݂ܽܘܬ݂ܳܐ. 17ܘܰܐܩܺܝܡܘ ܠܶܘ̈ܳܝܶܐ ܠܗܳܡܳܢ ܒܰܪ ܝܽܘܐܶܝܠ. ܘܡܶܢ ܐܰܚܰܘ̈ܗܝ. ܠܳܐܣܳܦ ܒܰܪ ܒܪܰܟ݂ܝܳܐ. ܘܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܡܶܪܰܪܺܝ ܐܰܚܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܐܳܬܳܢ ܒܰܪ ܩܰܫܺܝܗܽܘ. 18 ܘܥܰܡܗܽܘܢ ܐܰܚܽܘܗܽܘܢ ܬܶܢܝܳܢܳܐ. ܙܟܰܪܝܳܐ ܒܰܪ ܢܥܳܐܶܝܠ. ܘܝܽܘܚܝܳܐܶܝܠ ܘܶܐܠܺܝܐܒ. ܘܒܰܢܝܳܐ. ܘܐܳܣܳܐ. ܘܡܰܬ݂ܺܝܬ݂ܳܐ. ܘܶܐܠܺܝܦܰܠܗܽܘ. ܘܡܶܩܳܝܗܽܘ. ܘܥܽܘܒܳܪ ܐܰܕܽܘܡ ܘܝܽܘܥܳܐܶܝܠ. 19 ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܩܳܝܡܺܝܢ ܥܰܠ ܬܰܖ̈ܥܶܐ. ܘܰܡܫܰܒܚܺܝܢ. ܗܳܡܳܢ. ܘܳܐܣܳܦ. ܘܳܐܬܳܢ. 20 ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܫܰܒܚܺܝܢ ܒܬܶܫܒ̈ܚܳܬ݂ܳܐ ܕܡܳܐܢܰܝ̈ ܢܚܳܫܳܐ. ܠܰܡܫܰܡܳܫܽܘ. ܥܰܙܰܪܝܳܐ. ܥܰܙܝܳܐܶܝܠ. ܘܝܽܘܚܶܝܠ. ܘܝܰܥܢܺܝ. ܘܶܐܠܝܰܐܒ. ܘܰܡܥܰܣܝܳܐ. ܘܒܰܢܝܳܐ. 21 ܘܕܰܡܫܰܒܚܺܝܢ ܒܬܶܫܒ̈ܚܳܬ݂ܳܐ. ܡܰܬܺܝܬ݂ܳܐ. ܘܡܶܩܝܳܗܽܘ. ܘܥܽܘܒܳܪ ܐܰܕܽܘܡ. ܘܥܽܘܙܳܐܶܝܠ. ܘܥܽܘܙܰܢܝܳܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܡܫܰܒܚܺܝܢ ܒܟܶܢܳܖ̈ܶܐ ܟܽܠ ܝܽܘܡ ܒܝܽܘܡ. ܒܫܳܥܺܝ̈ܢ ܬܠܳܬ݂. ܘܰܒܫܶܬ݂. ܘܒܰܬ݂ܫܰܥ.  22 ܘܒܰܢܝܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܠܶܘ̈ܳܝܶܐ ܫܩܰܠ ܟܽܠ ܝܽܘܡ ܒܡܰܛܽܘܠܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܕܽܘܟܬܳܐ ܡܰܬ݂ܩܢܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܠܶܗ.  23 ܘܰܒܪܰܟܝܳܐ. ܘܗܰܠܩܳܢܳܐ. ܣܳܥܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܩܺܐܒܽܘܬܳܐ ܡܶܕܶܡ ܕܡܶܬ݂ܒܥܶܐ ܠܳܗ̇.24 ܘܫܰܒܢܳܐ. ܘܝܽܘܫܳܦܳܛ. ܘܢܰܬ݂ܢܺܝܐܶܝܠ. ܘܥܰܡܫܺܝ. ܘܰܙܟܰܪܝܳܐ. ܘܒܰܢܝܳܐ. ܘܶܐܠܺܝܥܳܙܳܪ. ܗܳܠܶܝܢ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܩܳܪܶܝܢ ܗܘܰܘ ܒܩܰܖ̈ܢܳܬܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܩܺܐܒܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܥܽܘܒܳܪ ܐܰܕܽܘܡ ܘܰܐܚܺܝܳܐ ܣܳܥܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܩܺܐܒܽܘܬܳܐ. 25 ܘܰܗܘܳܐ ܕܰܘܺܝܕ݂. ܘܩܰܫܺܝ̈ܫܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܕܰܐܠܦ̈ܶܐ. ܐܳܙܺܠܝܢ ܠܡܰܣܳܩܽܘ ܩܺܐܒܽܘܬܳܐ ܕܕܺܝܰܐܬܺܝܩܺܝ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܡܶܢ ܒܰܝܬܶܗ ܕܥܽܘܒܳܪ ܐܰܕܽܘܡ ܠܰܩܪܺܝܬ݂ܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ݂ ܒܚܰܕ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܪܰܒܬܳܐ. 26 ܘܰܗܘܳܐ ܕܟܰܕ݂ ܥܰܕܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܠܶܘ̈ܳܝܶܐ. ܕܰܫܩܺܝܠܺܝܢ ܩܺܐܒܽܘܬܳܐ ܕܺܐܝܬ݂ ܒܳܗ̇ ܕܺܝܰܐܬܺܝܩܺܝ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܕܰܒܰܚܘ ܫܰܒܥܳܐ ܬܰܘܖ̈ܺܝܢ. ܘܫܰܒܥܳܐ ܕܶܟ݂ܖ̈ܺܝܢ. 27 ܘܕܰܘܺܝܕ݂ ܠܒܺܝܫ ܢܰܚ̈ܬܶܐ ܕܒܽܘܨܳܐ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܠܶܘ̈ܳܝܶܐ ܕܰܫܩܺܝܠܺܝܢ ܩܺܐܒܽܘܬܳܐ ܠܒܺܝܫܺܝܢ ܐܳܦ ܗܶܢܽܘܢ ܢܰܚ̈ܬܶܐ ܕܒܽܘܨܳܐ. ܘܰܠܥܶܠ ܡܶܢ ܢܰܚܬܰܘ̈ܗܝ ܕܕܰܘܺܝܕ݂ ܕܒܽܘܨܳܐ. ܠܒܺܝܫ ܗܘܳܐ ܦܶܕܬ݂ܳܐ ܕܒܽܘܨܳܐ. 28 ܘܕܰܘܺܝܕ݂ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܡܰܣܩܺܝܢ ܠܩܺܐܒܽܘܬܳܐ ܕܺܐܝܬ݂ ܒܳܗ̇ ܕܺܝܰܐܬܺܝܩܺܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܒܬܶܫ̈ܒܚܳܬ݂ܳܐ. ܘܰܒܩܳܠܳܐ ܕܩܰܖ̈ܢܳܬܳܐ ܦܫܺܝ̈ܛܳܬ݂ܳܐ ܘܰܟ݂ܦܺܝ̈ܦܳܬ݂ܳܐ ܘܡܰܥܫܢܺܝܢ ܩܳܠܗܽܘܢ ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܡܪܰܘܡܳܐ. 29 ܘܰܗܘܳܐ ܕܟܰܕ݂ ܡܰܛܝܰܬ݂ ܩܺܐܒܽܘܬܳܐ ܕܺܐܝܬ݂ ܒܳܗ̇ ܕܺܝܰܐܬܺܝܩܺܝ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܥܶܠܰܬ݂ ܘܰܡܛܳܬ݂ ܠܰܩܪܺܝܬ݂ܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ݂. ܡܰܠܟܶܠ ܒܰܪܬ݂ ܫܳܐܘܳܠ ܐܰܕ݂ܺܝܩܰܬ݂ ܡܶܢ ܟܰܘܬ݂ܳܐ. ܘܰܚܙܳܬܶܗ ܠܡܰܠܟܳܐ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܕܡܶܫܬܥܶܐ. ܘܰܐܫܛܝܰܬ݂ ܥܠܰܘܗܝ ܒܠܶܒܳܗ̇.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ . ܝܘ.

 

1 ܘܰܐܝܬܝܽܘܗ̇ ܠܩܺܐܒܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܣܳܡܽܘܗ̇ ܒܕ݂ܽܘܟܬ݂ܳܗ̇. ܒܓܰܘ ܡܰܫܟܢܳܐ ܕܰܢܩܰܫ ܠܳܗ̇ ܕܰܘܺܝܕ݂. ܘܩܰܪܶܒܘ ܥܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܘܫܰܠ̈ܡܶܐ ܩܕ݂ܳܡ ܩܺܐܒܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ.2 ܘܟܰܕ݂ ܫܰܠܶܡ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܠܰܡܩܰܪܳܒܽܘ ܥܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܘܫܰܠ̈ܡܶܐ. ܒܰܪܶܟ݂ ܠܥܰܡܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܒܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ. 3 ܘܦܰܠܶܓ ܠܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ. ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܡܶܢ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܢܶܫ̈ܶܐ. ܘܡܶܢ ܓܰܕܽܘ̈ܕܶܐ ܠܝܳܢܩܰܝ̈ ܬܕܰܝܳܐ ܠܟܽܠ ܓܒܰܪ ܘܰܓܒܰܪ. ܓܪܺܝܨܬܳܐ ܕܠܰܚܡܳܐ ܚܕ݂ܳܐ. ܘܰܡܢܳܬ݂ܳܐ ܚܕ݂ܳܐ. ܘܰܣܢܳܪܩܳܐ ܚܕ݂ܳܐ. ܘܶܐܙܰܠܘ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܠܒܰܝܬܶܗ.4 ܘܝܰܗܒ ܩܕ݂ܳܡ ܩܺܐܒܽܘܬܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܠܶܘ̈ܳܝܶܐ ܕܰܡܫܰܡܫܺܝܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܡܰܕ݂ܟܪܺܝܢ ܘܡܰܘܕܶܝܢ. ܘܰܡܫܰܒܚܺܝܢ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 5 ܐܳܣܳܦ ܪܺܝܫܗܽܘܢ. ܬܶܢܝܳܢܳܐ ܙܟܰܪܝܳܐ. ܘܝܽܘܥܶܝܠ. ܘܝܽܘܚܳܐܶܝܠ. ܘܡܰܬܺܝܬ݂ܳܐ. ܘܶܐܠܝܰܐܒ. ܘܒܰܢܝܳܐ. ܘܳܐܣܳܦ. ܘܥܰܡܺܝܢܳܕ݂ܳܒ. ܘܳܐܣܳܦ. ܘܢܰܚܙܳܐܶܝܠ. ܘܳܐܣܳܦ. 6 ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܩܳܪܶܝܢ ܒܩܰܖ̈ܢܳܬܳܐ. ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ ܩܕ݂ܳܡ ܩܺܐܒܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. 7 ܗܳܝܕܶܝܢ ܦܬܰܚ ܦܽܘܡܶܗ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ. ܗܽܘ ܘܖ̈ܺܝܫܰܝ ܟܽܠܗܽܘܢ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܠܶܘ̈ܳܝܶܐ ܠܰܡܫܰܒܳܚܽܘ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܥܰܠ ܛܝܳܪܳܐ ܕܳܐܣܳܦ ܘܕܰܐܚܰܘ̈ܗܝ ܘܗܳܠܶܝܢ ܖ̈ܺܝܫܶܐ ܕܬܶܫܒ̈ܚܳܬ݂ܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܕܰܘܺܝܕ݂. ܩܕ݂ܳܡ ܩܺܐܒܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ. 8 ܐܰܘܕܰܘ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܩܪܰܘ ܫܡܶܗ. ܐܰܘܕܰܥܘ ܒܶܝܬ݂ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܥܒܳܕ݂ܰܘ̈ܗܝ.  9 ܫܰܒܰܚܘ ܠܶܗ. ܘܰܐܘܕܰܘ ܠܶܗ. ܐܶܫܬܰܥܰܘ ܟܽܠܗܶܝܢ ܓܰܒܳܖ̈ܘܳܬܶܗ. 10 ܐܶܫܬܰܒܰܚܘ ܒܰܫܡܳܐ ܕܩܽܘܕ݂ܫܶܗ. ܢܶܚܕܶܐ ܠܶܒܳܐ ܕܟܽܠ ܕܒܳܥܶܝܢ ܠܡܳܪܝܳܐ ܘܰܠܥܽܘܫܢܶܗ.  11 ܨܰܠܰܘ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ. 12 ܐܶܬܕܰܟ݂ܪܘ ܓܒܰܖ̈ܘܳܬܶܗ ܕܰܥܒܰܕ݂. ܓܒܰܖ̈ܘܳܬܶܗ ܘܕܺܝܢ̈ܶܐ ܕܦܽܘܡܶܗ. 13 ܙܰܪܥܶܗ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ ܥܰܒܕܶܗ. ܘܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܝܰܥܩܽܘܒ ܓܒܰܝ̈ܳܐ ܕܰܓܒܳܐ. 14 ܗܽܘܝܽܘ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ. ܕܰܒܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܢܳܡܽܘܣܰܘ̈ܗܝ.15 ܐܶܬܕܰܟ݂ܪܘ ܠܥܳܠܰܡ ܕܺܝܰܐܬܺܝܩܺܝ ܕܺܝܠܶܗ. ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕܦܰܩܶܕ݂ ܠܳܐܠܶܦ ܕܳܖ̈ܺܝܢ.16 ܕܺܝܡܳܐ ܠܰܐܒܪܳܗܳܡ. ܘܕܺܝܰܐܬܺܝܩܺܝ ܕܝܰܗܒ ܠܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܺܐܝܣܚܳܩ. ܘܓܰܙܪܳܗ̇ ܠܝܰܥܩܽܘܒ ܠܥܳܠܰܡ.17ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܝܰܗܒ ܠܗܽܘܢ ܕܺܝܰܐܬܺܝܩܺܝ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ.18 ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܕܰܠܟܽܘܢ ܝܳܗܶܒ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܕܰܟ݂ܢܰܥܢ. ܦܶܨܬ݂ܳܐ ܕܝܳܪܬܽܘܬ݂ܟܽܘܢ.19 ܟܰܕ݂ ܗܘܰܝܬܽܘܢ ܐ̱ܢܳܫܰܝ̈ ܡܶܢܝܳܢܳܐ. ܙܥܽܘܖ̈ܺܝܢ ܘܥܳܡܽܘܖ̈ܺܝܢ ܒܳܗ̇.20ܘܶܐܫܬܒܺܝܬܽܘܢ ܡܶܢ ܥܰܡܳܐ ܠܥܰܡܳܐ. ܘܡܶܢ ܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܐ ܠܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬ݂ܳܐ.21 ܠܳܐ ܫܒܰܩ ܠܫܰܠܺܝܛܳܢ̈ܶܐ ܕܢܰܗܪܽܘܢܳܟܽܘܢ. ܘܰܪܕܳܐ ܡܶܛܽܠܬ݂ܟܽܘܢ ܡܰܠ̈ܟܶܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ.22 ܠܳܐ ܬܶܬ݂ܩܰܪܒܽܘܢ ܠܰܡܫܺܝܚܰܝ̈. ܘܰܠܢܒܺܝ݂ܰܝ݂̈ ܠܳܐ ܬܰܒܐܫܽܘܢ.23 ܫܰܒܰܚܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ. ܣܰܒܰܪܘ ܟܽܠܝܽܘܡ ܒܝܽܘܡ ܦܽܘܪܩܳܢܶܗ. 24 ܐܶܫܬܰܥܰܘ ܒܶܝܬ݂ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܐܺܝܩܳܪܶܗ. 25 ܡܶܛܽܠ ܕܪܰܒ ܗܽܘ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܫܒܺܝܚ ܛܳܒ. ܘܰܕ݂ܚܺܝܠ ܗܽܘ ܥܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܰܠ̈ܟܶܐ.26 ܡܶܛܽܠ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܦܬܰܟ݂ܖ̈ܶܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܨܰܠ̈ܡܶܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܡܳܪܝܳܐ ܫܡܰܝܳܐ ܥܒܰܕ݂. 27 ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܘܝܳܐܝܽܘܬ݂ܳܐ ܩܕܳܡܰܘܗܝ. ܥܽܘܫܢܳܐ ܘܪܰܒܽܘܬ݂ܳܐ ܒܡܰܩܕܫܶܗ. 28 ܐܰܘܕܰܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܫܰܖ̈ܒܳܬ݂ܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܐܰܘܕܰܘ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܒܺܐܝܩܳܪܶܗ ܘܰܒܥܽܘܫܢܶܗ.29 ܐܰܘܕܰܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܒܺܐܝܩܳܪܳܐ ܕܰܫܡܶܗ. ܫܩܽܘܠܘ ܩܽܘܖ̈ܒܳܢܶܐ. ܘܰܐܘܕܰܘ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܒܰܨܠܽܘܬ݂ܳܐ ܕܦܽܘܡܟܽܘܢ ܘܰܣܓܽܘܕ݂ ܠܡܳܪܝܳܐ ܒܬܶܫܒ̈ܚܳܬ݂ܳܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ. 30 ܬܙܽܘܥ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ. ܘܬܶܬ݂ܩܰܢ ܬܺܒܶܝܠ ܕܠܳܐ ܬܙܽܘܥ.31 ܢܶܚܕܽܘܢ ܫܡܰܝܳܐ. ܘܰܬ݂ܫܰܒܰܚ ܐܰܪܥܳܐ. ܘܢܺܐܡܪܽܘܢ ܒܶܝܬ݂ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܡܠܶܟ݂.32 ܢܫܰܒܰܚ ܝܰܡܳܐ ܒܰܡܠܳܐܶܗ ܘܢܶܚ̈ܕܝܳܢ ܚܰܩ̈ܠܳܬܳܐ ܘܟܽܠ ܕܺܐܝܬ݂ ܒܗܶܝܢ.33 ܗܳܝܕܶܝܢ ܢܫܰܒܚܽܘܢ ܐܺܝ̈ܠܳܢܶܐ ܕܥܳܒܳܐ. ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܕܳܐܬܶܐ ܠܰܡܕ݂ܳܢܳܗ̇ ܠܰܐܪܥܳܐ. ܢܕ݂ܽܘܢ ܬܺܒܶܝܠ ܒܟܺܐܢܽܘܬ݂ܳܐ. ܘܢܰܟܶܣ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ.  34 ܘܶܐܡܰܪ. ܐܰܘܕܰܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܕܛܳܒ ܗܽܘ. ܘܰܠܥܳܠܰܡ ܛܰܝܒܽܘܬ݂ܶܗ. 35 ܦܪܽܘܩܰܝܢ ܡܳܪܝܳܐ. ܦܪܽܘܩܰܝܢ ܘܟܰܢܶܫܰܝܢ. ܘܩܰܪܶܒܰܝܢ ܡܶܢ ܒܶܝܬ݂ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܠܡܰܘܕܳܝܽܘ ܠܰܫܡܳܐ ܕܩܽܘܕ݂ܫܳܟ݂. ܘܠܰܡܫܰܒܳܚܽܘ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܟ݂.36 ܒܪܺܝܟ݂ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܡܶܢ ܥܳܠ̈ܡܶܐ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠ̈ܡܶܐ. ܘܢܺܐܡܰܪ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܐܰܡܺܝܢ. ܒܦܽܘܡܳܐ ܒܰܣܺܝܡܳܐ ܘܕܰܟ݂ܝܳܐ. ܢܫܰܒܚܽܘܢ ܠܰܐܠܳܗܗܽܘܢ.37 ܘܰܫܒܰܩ ܬܰܡܳܢ ܩܕ݂ܳܡ ܩܺܐܒܽܘܬܳܐ ܕܕ݂ܺܝܰܐܬܺܝܩܺܝ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܠܳܐܣܳܦ ܘܠܰܐܚܰܘ̈ܗܝ. ܠܰܡܫܰܡܳܫܽܘ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ. ܐ̱ܢܳܫ ܐ̱ܢܳܫ ܒܝܰܘܡܶܗ.38 ܘܥܽܘܒܳܪ ܐܰܕܽܘܡ ܘܰܐܚܰܘ̈ܗܝ ܫܬܺܝܢ ܘܰܬܡܳܢܝܳܐ ܘܥܽܘܒܳܪ ܐܰܕܽܘܡ ܙܥܽܘܪܳܐ ܒܪܶܗ ܕܝܽܘܬ݂ܳܡ. ܘܚܳܣܽܘ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܢܳܛܖ̈ܰܝ ܬܰܖ̈ܥܶܐ ܒܰܖ̈ܳܝܶܐ.39 ܘܨܳܕܽܘܩ ܟܳܗܢܳܐ. ܘܰܐܚܰܘ̈ܗܝ ܟܳܗ̈ܢܶܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܰܡܫܰܡܫܺܝܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܰܫܟܢܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܒܒܽܘܣܳܡܳܐ ܪܰܒܳܐ ܒܩܽܘܪܝܰܬ݂ ܓܶܒܥܽܘܢ.40ܠܰܡܩܰܪܳܒܽܘ ܥܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܡܰܕ݂ܒܚܳܐ ܕܰܥܠܳܬ݂ܳܐ. ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ ܒܨܰܦܪܳܐ ܘܰܒܪܰܡܫܳܐ. ܘܰܠܡܶܥܒܰܕ݂ ܟܽܠ ܡܳܐ ܕܰܟ݂ܬ݂ܺܝܒ ܒܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܕܝܰܗܒ ܥܰܠ ܐܺܝܕ݂ܳܐ ܕܡܽܘܫܶܐ. ܠܡܰܠܳܦܽܘ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ.41 ܘܗܳܠܶܝܢ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܕܓܰܒܖ̈ܶܐ ܕܩܳܝܡܺܝܢ ܒܬܶܫܒ̈ܚܳܬ݂ܳܐ. ܗܳܡܳܢ ܘܳܐܪܺܝܬ݂ܽܘܢ. ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܶܐܬ݂ܟܰܣܺܝܘ ܫܡܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܠܡܰܘܕܳܝܽܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܛܰܝܒܽܘܬ݂ܶܗ.42 ܘܗܶܢܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܡܫܰܒܚܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܒܡܳܐܢܰܝ̈ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬܳܐ. ܘܠܳܐ ܒܰܦ̈ܠܰܓܶܐ. ܘܠܳܐ ܒܰܖ̈ܒܺܝܥܶܐ. ܘܠܳܐ ܒܩܰܖ̈ܢܳܬܳܐ ܟܦܺܝ̈ܦܳܬ݂ܳܐ. ܘܳܐܦܠܳܐ ܒܰܦܫܺܝ̈ܛܳܬ݂ܳܐ. ܘܳܐܦܠܳܐ ܒܨܶܨ̈ܠܶܐ ܡܫܰܒܚܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܐܶܠܳܐ ܒܦܽܘܡܳܐ ܒܰܣܺܝܡܳܐ. ܘܒܰܨܠܽܘܬ݂ܳܐ ܕܟ݂ܺܝܬ݂ܳܐ ܘܰܡܫܰܡܠܰܝܬܳܐ. ܘܰܒܟܺܐܢܽܘܬ݂ܳܐ ܘܰܒܬܰܡܺܝܡܽܘܬ݂ܳܐ. ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ ܡܳܪܶܗ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܡܳܪܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܒܕ̈ܶܐ. 43 ܘܰܫܪܳܐ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܠܥܰܡܳܐ. ܘܶܐܙܰܠܘ ܥܰܡܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܐ̱ܢܳܫ ܠܒܰܝܬܶܗ ܘܰܗܦܰܟ݂ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܠܒܰܝܬܶܗ ܠܰܡܒܰܪܳܟ݂ܽܘ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܒܰܝܬܶܗ.   

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ . ܝܙ.

 

1 ܘܰܗܘܳܐ ܕܟܰܕ݂ ܝܺܬܶܒ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܒܒܰܝܬܶܗ. ܐܶܡܰܪ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܠܢܳܬܳܢ ܢܒܺܝܳܐ. ܚܙܺܝ ܕܶܐܢܳܐ ܝܳܬ݂ܶܒ ܒܒܰܝܬܳܐ ܕܰܡܛܰܠܰܠ ܒܩܳܖ̈ܝܳܬ݂ܳܐ ܕܰܐܪܙܳܐ. ܘܩܺܐܒܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܫܰܪܝܳܐ ܒܓܰܘ ܡܰܫܟܢܳܐ ܕܣܰܥܪܳܐ.2 ܘܶܐܡܰܪ ܢܳܬܳܢ ܠܕܰܘܺܝܕ݂. ܟܽܠ ܡܳܐ ܕܰܒܠܶܒܳܟ݂. ܙܶܠ ܘܰܥܒܶܕ݂.3 ܘܰܗܘܳܐ ܒܠܺܠܝܳܐ ܗܰܘ. ܘܡܶܠܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܥܰܠ ܢܳܬܳܢ ܢܒܺܝܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. 4 ܙܶܠ ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܬܺܐܡܰܪ ܠܥܰܒܕܝ ܕܰܘܺܝܕ݂. ܕܰܐܢ̱ܬ ܠܳܐ ܬܶܒܢܶܐ ܠܺܝ ܒܰܝܬܳܐ ܠܡܶܬܰܒ ܒܶܗ. 5 ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܝܶܬ݂ܒܶܬ݂ ܒܒܰܝܬܳܐ. ܡܶܢ ܝܰܘܡܳܐ ܕܰܐܣܩܶܬ݂ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܘܰܗܘܺܝܬ݂ ܡܫܰܢܶܐ ܡܶܢ ܡܰܫܟܢܳܐ ܠܡܰܫܟܢܳܐ.  6 ܗܳܐ ܟܡܳܐ ܕܰܡܗܰܠܶܟ݂ ܗܘܺܝܬ݂ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܕܰܠܡܳܐ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܐܶܡܪܶܬ݂ ܠܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܕܰܝܳܢ̈ܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܕܦܶܩܕܶܬ݂ ܠܰܡܕ݂ܳܢ ܠܥܰܡܝ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܶܐܡ̇ܪܶܬ݂ ܠܗܽܘܢ. ܕܰܠܡܳܢܳܐ ܠܳܐ ܒܢܰܝܬܽܘܢ ܠܺܝ ܒܰܝܬܳܐ ܕܰܡܛܰܠܰܠ ܒܰܐܖ̈ܙܶܐ. 7 ܐܳܦ ܗܳܫܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܬܺܐܡܰܪ ܠܥܰܒܕܝ ܕܰܘܺܝܕ݂. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ. ܐܶܢܳܐ ܕܒܰܪܬܳܟ݂ ܡܶܢ ܕܰܝܪܳܐ. ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܥܳܢ̈ܳܐ. ܠܡܶܗܘܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܥܰܠ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܥܰܡܝ. 8 ܘܰܗܘܺܝܬ݂ ܥܰܡܳܟ݂ ܒܟܽܠ ܐܰܬܰܪ ܕܶܐܙܰܠܬ. ܘܰܐܘܒܕܶܬ݂ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈ܟ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܝܟ. ܘܥܶܒܕܶܬ݂ ܠܳܟ݂ ܫܡܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܐܰܝܟ݂ ܫܡܳܐ ܕܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܕܺܐܝܬ݂ ܒܰܐܪܥܳܐ. 9 ܘܶܐܨܽܘܒ ܕܽܘܟܬܳܐ ܠܥܰܡܝ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܰܐܫܪܶܝܘܗܝ. ܘܢܶܬܶܒ ܒܕ݂ܽܘܟܬܶܗ. ܘܠܳܐ ܢܙܽܘܥ ܬܽܘܒ ܘܠܳܐ ܢܰܘܣܦܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܥܰܘܠܳܐ ܠܰܡܓܰܠܳܝܽܘܬܶܗ ܐܰܝܟ݂ ܕܰܒܩܰܕ݂ܡܳܝܬܳܐ.10 ܡܶܢ ܝܰܘܡܳܐ ܕܰܥܒܰܕܬܳܟ݂ ܕܰܝܳܢܳܐ ܥܰܠ ܥܰܡܝ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܰܐܢܺܝܚܶܬ݂ ܠܳܟ݂ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈ܟ. ܘܚܰܘܝܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܐ ܩܝܳܡܳܐ ܗ̱ܝ ܠܳܟ݂ ܠܥܳܠܰܡ.11 ܘܟܰܕ݂ ܢܶܫܠܡܽܘܢ ܝܰܘܡܰܝ̈ ܚܰܝ݂ܰܝ݂̈ܟ. ܘܬܺܐܙܰܠ ܘܬܶܬ݂ܟܰܢܰܫ ܠܘܳܬ݂ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܟ ܐܰܩܺܝܡ ܙܰܪܥܳܟ݂ ܡܶܢ ܒܳܬ݂ܪܳܟ݂. ܕܢܳܦܶܩ ܡܶܢ ܚܰܨܳܟ݂. ܘܰܐܬ݂ܩܢܺܝܗ̇ ܠܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܟ݂.12 ܘܗܽܘ ܢܶܒܢܶܐ ܠܺܝ ܒܰܝܬܳܐ ܠܫܶܡܝ. ܘܰܐܬ݂ܩܶܢ ܟܽܘܪܣܝܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܠܥܳܠܰܡ. 13 ܐܶܢܳܐ ܐܶܗܘܶܐ ܠܶܗ ܠܰܐܒܳܐ. ܘܗܽܘ ܢܶܗܘܶܐ ܠܺܝ ܠܰܒܪܳܐ. ܘܛܰܝܒ̈ܘܳܬ݂ܝ ܠܳܐ ܢܶܥܒܖ̈ܳܢ ܡܶܢ ܠܘܳܬ݂ܶܗ. ܐܰܝܟ݂ ܕܰܐܥܒܪܶܬ݂ ܡܶܢ ܫܳܐܘܳܠ. ܕܰܗܘܳܐ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܝܟ. 14 ܘܶܐܫܠܛܺܝܘܗܝ ܒܒܰܝܬܝ ܘܰܒܡܰܠܟܽܘܬ݂ܝ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ. ܘܟܽܘܪܣܝܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܶܗ. ܢܶܗܘܶܐ ܡܛܰܝܰܒ ܠܶܗ ܠܥܳܠܰܡ.15ܥܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܶܬܓܳܡ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ. ܘܥܰܠ ܟܽܠܶܗ ܚܶܙܘܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܡܰܠܶܠ ܢܳܬܰܢ ܢܒܺܝܳܐ ܥܰܡ ܕܰܘܺܝܕ݂.16 ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܰܘܺܝܕ݂. ܘܺܝܬ݂ܶܒ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ. ܡܳܢܳܐ ܚܫܺܝܒ ܐ̱ܢܳܐ ܩܕܳܡܰܝܟ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ ܘܡܳܢܰܐ ܗ̱ܘ ܒܰܝܬܝ. ܕܡܰܛܺܝܬܳܢܝ ܥܕܰܡܳܐ ܠܗܳܪܟܳܐ.17 ܙܥܽܘܪܝܳܐ ܗ̱ܝ ܗܳܕ݂ܶܐ ܒܥܰܝܢܰܝ̈ܟ. ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ. ܕܡܰܠܶܠܬ ܥܰܠ ܒܰܝܬܶܗ ܕܥܰܒܕܳܟ݂ ܡܶܢ ܠܩܽܘܕ݂ܡܺܝܢ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܕܥܳܒܕܺܝܢ ܕܶܚܠܬܳܟ݂ ܒܟܽܠܶܗ ܠܶܒܗܽܘܢ. ܡܰܦܶܩ ܐܰܢ̱ܬ ܡܶܢ ܚܶܫܽܘܟ݂ܳܐ ܠܢܰܗܺܝܪܳܐ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ.18 ܘܡܳܢܳܐ ܢܶܫܬܰܒܗܰܪ ܬܽܘܒ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܠܰܡܡܰܠܳܠܽܘ ܩܕܳܡܰܝܟ. ܓܠܶܝܢ ܥܒܳܕ݂ܰܘ̈ܗܝ ܕܥܰܒܕܳܟ݂ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ.19 ܡܶܛܽܠ ܕܝܳܕܰܥ ܐܰܢ̱ܬ. ܡܳܢܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܒܠܶܒܶܗ ܕܥܰܒܕܳܟ݂. ܥܒܰܕܬ ܠܶܗ ܟܽܠܗܶܝܢ ܪܰܘܖ̈ܒܳܬ݂ܳܐ ܗܳܠܶܝܢ. ܠܡܰܘܪܳܒܽܘ ܠܥܰܒܕܳܟ݂.20 ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܝܺܕܰܥܬ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܝܬ ܐܰܟ݂ܘܳܬܳܟ݂. ܘܠܰܝܬ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܐܰܢ̱ܬ. ܐܰܝܟ݂ ܟܽܠ ܕܰܫܡܰܥܢ ܒܶܐܕ݂ܢܰܝ̈ܢ.21 ܘܡܰܢܽܘ ܐܺܝܬ݂ ܠܳܟ݂ ܐܰܝܟ݂ ܥܰܡܳܟ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܥܰܡܳܐ ܚܰܕ݂ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܕܶܐܬ݂ܓܠܺܝܬ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܦܪܰܩܬ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܡܶܛܽܠܬ݂ܗܽܘܢ ܥܒܰܕܬ ܢܶܣܝܽܘܢ̈ܶܐ ܪܰܘܖ̈ܒܶܐ ܘܰܕ݂ܚܺܝ̈ܠܶܐ. ܘܡܰܚ̈ܘܳܬ݂ܳܐ ܪܰܘܖ̈ܒܳܬ݂ܳܐ ܥܰܠ ܡܶܨܖ̈ܳܝܶܐ. ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܐܝܟܳܐ ܕܰܐܦܶܩܬ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܒܰܝܢܳܬ݂ܗܽܘܢ.22ܘܰܐܬ݂ܩܶܢܬ ܠܳܟ݂ ܠܥܰܡܳܟ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܠܡܶܗܘܳܐ ܠܳܟ݂ ܥܰܡܳܐ. ܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ. ܘܰܐܢ̱ܬ ܡܳܪܝܳܐ ܗܘܰܝܬ ܠܗܽܘܢ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ.23 ܡܶܟܺܝܠ ܡܳܪܝܳܐ. ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕܶܐܡܰܪܬ ܥܰܠ ܥܰܒܕܳܟ݂. ܘܥܰܠ ܒܢܰܝ̈ ܒܰܝܬܶܗ. ܩܰܝܶܡ ܠܥܳܠܰܡ ܘܰܥܒܶܕ݂ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܶܐܡܰܪܬ.24 ܘܢܶܫܬܰܪܪܽܘܢ ܥܒܳܕܰܝ̈ܟ ܠܥܳܠܰܡ ܘܢܶܫܬܰܒܰܚ ܫܡܳܟ݂ ܠܥܳܠܰܡ ܒܓܰܘ ܥܳܠܡܳܐ. ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܐܳܡܪܺܝܢ. ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ. ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܘܒܰܝܬܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ݂ ܥܰܒܕܳܟ݂. ܢܶܗܘܶܐ ܡܰܬ݂ܩܰܢ ܩܕܳܡܰܝܟ ܠܥܳܠܰܡ.25 ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܢ̱ܬ ܐܰܠܳܗܝ ܓܠܰܝܬ ܐ̱ܪܳܙܳܐ ܠܥܰܒܕܳܟ݂. ܘܶܐܡܰܪܬ ܠܶܗ. ܕܒܰܝܬܳܐ ܒܢܺܝ ܠܳܟ݂. ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܣܕܰܪ ܥܰܒܕܳܟ݂ ܒܠܶܒܶܗ. ܠܰܡܨܰܠܳܝܽܘ ܩܕܳܡܰܝܟ ܨܠܽܘܬ݂ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ.26 ܡܶܟܺܝܠ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܗ̱ܘ ܐܰܠܳܗܝ. ܘܟܽܠ ܡܶܠܰܝ̈ܟ ܬܖ̈ܺܝܨܳܬ݂ܳܐ. ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܰܠܶܠܬ ܠܥܰܒܕܳܟ݂. ܛܳܒ̈ܳܬ݂ܳܐ ܐܶܢܶܝܢ.27 ܘܡܶܟܺܝܠ ܐܶܬ݂ܓܠܰܝ ܠܰܡܒܰܪܳܟ݂ܽܘ ܠܒܰܝܬܶܗ ܕܥܰܒܕܳܟ݂. ܕܢܶܗܘܶܐ ܩܕܳܡܰܝܟ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܢ̱ܬ ܗ̱ܘ ܡܳܪܝܳܐ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ ܡܰܠܶܠܬ ܘܡܶܢ ܒܽܘܪܟܬܳܟ݂ ܡܶܬ݂ܒܰܪܟ݂ܺܝܢ ܒܳܬܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܠܥܳܠܰܡ.   

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ . ܝܚ.

 

1 ܘܰܗܘܳܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܗܳܠܶܝܢ. ܘܰܚܪܰܒ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܠܰܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ ܘܰܐܘܒܶܕ݂ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܰܢܣܰܒ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܚܽܘܛܳܐ ܕܰܡܫܽܘܚܬ݂ܳܐ. ܡܶܢ ܐܺܝܕ݂ܳܐ ܕܰܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ. ܘܰܢܣܰܒ ܠܓܳܬ݂ ܘܰܠܟܰܦܖ̈ܽܘܢܶܝܗ̇. ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܩܕܩ̈ܶܐ ܕܰܚܕ݂ܺܝܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܳܗ̇ ܡܶܢ ܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ.2 ܘܰܚܪܰܒ ܠܡܽܘܐܳܒܳܝ̈ܶܐ. ܘܰܗܘܰܘ ܡܽܘܐܳܒܳܝ̈ܶܐ ܥܰܒܕ̈ܶܐ ܫܳܩܠܰܝ̈ ܡܰܕܰܐܬ݂ܳܐ.3 ܘܰܩܛܰܠ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܠܰܗܕܰܪܥܙܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܕܰܢܨܺܝܒܺܝܢ. ܟܰܕ݂ ܐܶܙܰܠ ܣܳܡ ܬܚܽܘܡܳܐ ܒܢܰܗܪܳܐ ܦܪܳܬ݂.4 ܘܶܐܚܰܕ݂ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܡܶܢܶܗ ܐܳܠܶܦ ܙܰܘ̈ܓܺܝܢ. ܘܫܰܒܥܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܦܰܖ̈ܳܫܺܝܢ. ܘܰܥܩܰܪ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܙܰܘ̈ܓܶܐ. ܘܰܫܒܰܩ ܡܶܢܗܽܘܢ ܡܳܐܐ ܙܰܘ̈ܓܺܝܢ.5 ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܐ̱ܢܳܫܰܝ̈ ܐܰܕܽܘܡ ܘܕܰܪܡܣܽܘܩ. ܠܰܡܥܰܕܳܪܽܘ ܠܰܗܕܰܪܥܙܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܕܰܢܨܺܝܒܺܝܢ. ܘܩܰܛܶܠ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܡܶܢ ܐܰܕܽܘܡ. ܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܬܪܶܝܢ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ.6 ܘܰܐܩܺܝܡ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܫܰܠܺܝܛܳܢ̈ܶܐ ܒܕܰܪܡܣܽܘܩ. ܘܰܗܘܰܘ ܕܰܖ̈ܡܽܘܣܩܳܝܶܐ ܥܰܒܕ̈ܶܐ ܠܕܰܘܺܝܕ݂. ܫܳܩܠܰܝ̈ ܡܰܕܰܐܬ݂ܳܐ ܘܰܦܪܰܩ ܡܳܪܝܳܐ ܠܕܰܘܺܝܕ݂ ܒܟܽܠ ܕܽܘܟܳܐ ܕܶܐܙܰܠ. 7 ܘܰܫܩܰܠ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܫܳܠ̈ܛܶܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܕܰܗܘܰܘ ܬܠܶܝܢ ܥܰܠ ܖ̈ܰܟܫܳܐ ܕܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܕܰܗܕܰܪܥܙܰܪ. ܘܰܐܝܬܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ.  8 ܘܡܶܢ ܛܒܰܚ. ܘܡܶܢ ܒܪܽܘܬܺܝ. ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܰܗܕܰܪܥܙܰܪ. ܢܣܰܒ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܢܚܳܫܳܐ ܕܣܰܓܺܝ ܛܳܒ. ܘܡܶܢܶܗ ܥܒܰܕ݂ ܕܰܘܺܝܕ݂. ܝܰܡܳܐ ܕܰܢܚܳܫܳܐ. ܘܶܐܣܛܽܘܢ̈ܶܐ ܕܰܢܚܳܫܳܐ. ܘܬܰܘܖ̈ܶܐ ܕܰܢܚܳܫܳܐ. ܘܡܳܐܢܰܝ̈ ܢܚܳܫܳܐ. ܣܽܘܓ݂ܳܐܐ ܕܛܳܒ.9 ܘܰܫܡܰܥ ܦܽܘܠ ܡܰܠܟܳܐ ܕܰܐܢܛܺܝܽܘܟܳܝ̈ܶܐ. ܕܰܚܪܰܒ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬ݂ܳܐ ܕܰܗܕܰܪܥܙܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܕܰܢܨܺܝܒܺܝܢ.  10 ܘܫܰܕܰܪ ܠܝܽܘܪܳܡ ܒܪܶܗ ܠܘܳܬ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܕܰܘܺܝܕ݂. ܠܡܶܫܐܰܠ ܒܰܫܠܳܡܶܗ. ܘܠܰܡܒܰܪܳܟ݂ܽܘܬܶܗ. ܥܰܠ ܕܶܐܬ݂ܟܰܬܰܫ ܥܰܡ ܗܕܰܪܥܙܰܪ ܘܰܡܚܳܝܗܝ. ܡܶܛܽܠ ܕܓܰܒܪܳܐ ܗܘܳܐ ܩܪܰܒܬ݂ܳܢܳܐ ܗܕܰܪܥܙܰܪ. ܘܒܺܐܝܕܶܗ ܕܝܽܘܪܳܡ ܗܘܰܘ ܡܳܐܢܰܝ̈ ܟܶܣܦܳܐ. ܘܡܳܐܢܰܝ̈ ܕܰܗܒܳܐ. ܘܡܳܐܢܰܝ̈ ܢܚܳܫܳܐ. 11 ܘܳܐܦ ܡܶܢܗܽܘܢ ܩܰܕܶܫ ܡܰܠܟܳܐ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܥܰܡ ܟܶܣܦܳܐ ܘܕܰܗܒܳܐ ܕܰܢܣܰܒ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܰܟ݂ܒܰܫ. ܡܶܢ ܐܰܕܽܘܡܳܝ̈ܶܐ. ܘܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܽܘܢ. ܘܡܶܢ ܡܽܘܐܳܒܳܝ̈ܶܐ. ܘܡܶܢ ܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ. ܘܡܶܢ ܥܰܡܠܩܳܝ̈ܶܐ.12 ܘܰܐܒܺܝܫܺܝ ܒܰܪ ܨܽܘܪܺܝܳܐ. ܐܰܚܽܘܗܝ ܕܝܽܘܐܳܒ. ܗܽܘ ܚܪܰܒ ܠܰܐܕܽܘܡܳܝ̈ܶܐ ܒܢܰܚܠܳܐ ܕܡܶܠܚܳܐ. ܬܡܳܢܬܰܥܣܰܪ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ. 13 ܘܰܐܩܺܝܡ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܥܰܠ ܐܰܕܽܘܡܳܝ̈ܶܐ ܫܰܠܺܝܛܳܢ̈ܶܐ. ܘܰܗܘܰܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܕܽܘܡܳܝ̈ܶܐ ܥܰܒܕ̈ܶܐ ܠܕܰܘܺܝܕ݂. ܘܰܦܪܰܩ ܡܳܪܝܳܐ ܠܕܰܘܺܝܕ݂ ܒܟܽܠ ܕܽܘܟܳܐ ܕܳܐܙܶܠ ܗܘܳܐ. 14ܘܰܐܡܠܶܟ݂ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܥܰܠ ܟܽܠܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܰܗܘܳܐ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܥܳܒܶܕ݂ ܕܺܝܢܳܐ ܘܙܰܕܺܝܩܽܘܬ݂ܳܐ ܠܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ.15 ܘܝܽܘܐܳܒ ܒܰܪ ܨܽܘܪܺܝܳܐ ܫܰܠܺܝܛ ܥܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬ݂ܳܐ. ܘܝܳܗܽܘܫܳܦܳܛ ܒܰܪ ܐܰܚܺܝܠܽܘܕ݂ ܡܕܰܒܪܳܢܳܐ. 16 ܘܨܳܕܽܘܩ ܒܰܪ ܐܰܚܺܝܛܽܘܒ. ܘܰܐܚܺܝܡܰܠܟ ܒܰܪ ܐܳܒܺܝܬ݂ܳܪ ܟܳܗ̈ܢܶܐ. ܘܣܰܪܺܝܳܐ ܣܳܦܪܳܐ.  17 ܘܒܰܢܝܳܐ ܒܰܪ ܝܽܘܝܳܕ݂ܳܥ. ܥܰܠ ܩܰܫ̈ܳܬܶܐ ܘܥܰܠ ܩܶܠܥ̈ܶܐ. ܘܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܕܰܘܺܝܕ݂ ܪܰܘܖ̈ܒܺܝܢ ܗܘܰܘ.   

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ . ܝܛ.

 

1 ܘܰܗܘܳܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܗܳܠܶܝܢ. ܘܡܺܝܬ݂ ܢܳܚܳܫ ܡܰܠܟܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܽܘܢ ܘܰܐܡܠܶܟ݂ ܚܳܢܽܘܢ ܒܪܶܗ ܒܳܬܪܶܗ.2 ܘܶܐܡܰܪ ܕܰܘܺܝܕ݂. ܡܶܥܒܰܕ݂ ܐܶܥܒܶܕ݂ ܚܶܣܕ݂ܳܐ ܥܰܡ ܚܳܢܽܘܢ ܒܰܪ ܢܳܚܳܫ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܰܥܒܰܕ݂ ܐܰܒܽܘܗܝ ܥܰܡܝ ܚܶܣܕ݂ܳܐ ܘܫܰܕܰܪ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܐܺܝܙܓܰܕ̈ܶܐ ܠܰܡܒܰܝܳܐܽܘܬܶܗ ܥܰܠ ܐܰܒܽܘܗܝ ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܕܕܰܘܺܝܕ݂ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܽܘܢ. ܠܘܳܬ݂ ܚܳܢܽܘܢ ܠܰܡܒܰܝܳܐܽܘܬܶܗ.3 ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܽܘܢ ܠܚܳܢܽܘܢ ܡܳܪܗܽܘܢ. ܡܝܰܩܳܪܽܘ ܡܝܰܩܰܪ ܗܘܳܐ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܠܰܐܒܽܘܟ݂ ܒܚܰܝܰܘ̈ܗܝ ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܐ ܫܰܕܰܪ ܠܳܟ݂ ܡܒܰܝ̈ܐܳܢܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܠܡܶܓܰܫ ܡܕܺܝܢܬܳܐ. ܘܰܠܡܶܕܰܥ ܡܰܦܩܳܢ̈ܶܐ ܘܡܰܥܠܳܢ̈ܶܐ. ܫܰܕܰܪ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܠܘܳܬܰܢ.4 ܘܰܕ݂ܒܰܪ ܚܳܢܽܘܢ ܠܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܕܕܰܘܺܝܕ݂. ܘܰܓܪܰܥ ܦܶܠܓܽܘܬ݂ ܕܰܩܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܦܶܠܓܽܘܬ݂ ܖ̈ܺܝܫܰܝܗܽܘܢ. ܘܩܰܕܶܕ݂ ܟܽܘܬܺܝܢ̈ܝܳܬ݂ܗܽܘܢ. ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܟ݂ܢܽܘܬ݂ ܫܶܖ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܘܫܰܕܰܪ ܐܶܢܽܘܢ.5 ܘܚܰܘܺܝܘ ܠܕܰܘܺܝܕ݂. ܘܫܰܕܰܪ ܠܽܐܘܪܥܗܽܘܢ ܕܓܰܒܖ̈ܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܒܰܗܺܝܬ݂ܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܡܰܠܟܳܐ. ܬܶܒܘ ܒܺܐܝܪܺܝܚܽܘ ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܐܝܟܳܐ ܕܢܺܐܥܽܘܢ ܕܰܩܢܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܘܬܶܗܦܟܽܘܢ. 6 ܘܰܚܙܰܘ ܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܽܘܢ ܕܰܐܣܟܶܠܘ ܒܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܕܕܰܘܺܝܕ݂ ܘܫܰܕܰܪ ܚܳܢܽܘܢ ܘܰܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܽܘܢ ܠܡܶܐܓܰܪ ܠܗܽܘܢ ܒܳܐܠܶܦ ܟܰܟܖ̈ܺܝܢ ܕܟܶܣܦܳܐ. ܡܶܢ ܐܳܪܳܡ ܢܰܗܖ̈ܺܝܢ. ܘܡܶܢ ܚܳܪܳܢ. ܘܡܶܢ ܢܨܺܝܒܺܝܢ. ܘܡܶܢ ܐܰܕܽܘܡ. ܙܰܘ̈ܓܶܐ ܘܦܰܖ̈ܳܫܶܐ. 7 ܘܶܐܓܰܪܘ ܠܗܽܘܢ ܬܠܳܬܺܝܢ ܘܰܬܪܶܝܢ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܦܰܖ̈ܳܫܺܝܢ. ܘܰܠܡܰܠܟܳܐ ܕܚܳܪܳܢ. ܘܰܠܡܰܠܟܳܐ ܕܰܐܕܽܘܡ. ܘܰܠܡܰܠܟܳܐ ܕܳܐܪܳܡ ܢܰܗܪܺܝܢ. ܘܰܠܡܰܠܟܳܐ ܕܰܢܨܺܝܒܺܝܢ. ܘܰܠܚܰܝ̈ܠܘܳܬ݂ܗܽܘܢ ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܘܰܫܪܰܘ ܩܕ݂ܳܡ ܡܰܐܕܒܳܐ. ܘܰܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܽܘܢ ܐܶܬ݂ܟܰܢܰܫܘ ܡܶܢ ܩܽܘܖ̈ܺܝܗܽܘܢ. ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܠܰܩܪܳܒܳܐ. 8 ܘܰܫܡܰܥ ܕܰܘܺܝܕ݂. ܘܫܰܕܰܪ ܠܝܽܘܐܳܒ. ܘܰܠܟܽܠ ܚܰܝ̈ܠܘܳܬ݂ܐ ܕܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܶܐ. 9 ܘܰܢܦܰܩܘ ܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܽܘܢ. ܘܰܥܒܰܕ݂ܘ ܩܪܳܒܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܬܰܪܥܳܐ. ܘܗܳܠܶܝܢ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܗܶܢܽܘܢ ܘܚܰܝ̈ܠܘܳܬ݂ܗܽܘܢ ܫܪܶܝܢ ܗܘܰܘ ܒܰܠܚܽܘܕܰܝܗܽܘܢ ܒܚܰܩ̈ܠܳܬܳܐ. 10 ܘܰܚܙܳܐ ܝܽܘܐܳܒ ܕܰܥܫܶܢ ܥܠܰܘܗܝ ܩܪܳܒܳܐ. ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܘܗܝ ܘܡܶܢ ܒܶܣܬܪܶܗ. ܘܰܓܒܳܐ ܠܶܗ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܰܥܒܰܕ݂ ܩܪܳܒܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܐܰܕܽܘܡ.11 ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܥܰܡܳܐ. ܐܰܫܠܶܡ ܠܰܐܒܺܝܫܺܝ ܐܰܚܽܘܗܝ. ܘܰܣܕܰܪ ܠܽܘܩܒܰܠ ܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܽܘܢ. 12 ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܐܶܢܗܽܘ ܕܢܶܬ݂ܩܰܦ ܡܶܢܝ ܐܰܕܽܘܡ. ܬܺܐܬ݂ܶܐ ܬܦܰܨܶܝܢܝ ܘܶܐܢ ܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܽܘܢ ܢܶܬ݂ܩܦܽܘܢ ܡܶܢܳܟ݂. ܐܺܬܶܐ ܘܶܐܦܰܨܶܝܟ݂ ܡܶܢܗܽܘܢ. 13 ܬܩܰܦ. ܘܬܶܬܩܰܦ ܡܶܢܗܽܘܢ܆ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܥܰܡܰܢ. ܘܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ. ܘܡܳܪܝܳܐ ܢܶܥܒܶܕ݂ ܡܶܕܶܡ ܕܫܰܦܺܝܪ ܒܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ. 14 ܘܰܩܪܶܒ ܝܽܘܐܳܒ ܘܥܰܡܳܐ ܕܺܐܝܬ݂ ܥܰܡܶܗ. ܠܡܶܬ݂ܟܰܬܳܫܽܘ ܥܰܡ ܐܰܕܽܘܡܳܝ̈ܶܐ. ܘܰܥܪܰܩܘ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܘܗܝ.  15 ܘܰܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܽܘܢ ܚܙܰܘ ܕܰܥܪܰܩܘ ܐܰܕܽܘܡܳܝ̈ܶܐ. ܘܰܥܪܰܩܘ ܐܳܦ ܗܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܐܰܒܺܝܫܰܝ ܐܰܚܽܘܗܝ. ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܠܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ. ܘܰܗܦܰܟ݂ ܝܽܘܐܳܒ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ.16 ܘܰܚܙܰܘ ܐܰܕܽܘܡܳܝ̈ܶܐ ܕܶܐܬܬܒܰܪܘ ܩܕ݂ܳܡ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܫܰܕܰܪܘ ܐܺܝܙܓܰܕ̈ܶܐ. ܘܰܐܦܶܩܘ ܠܰܐܕܽܘܡܳܝ̈ܶܐ ܕܺܐܝܬ݂ ܡܶܢ ܥܒܳܪ ܢܰܗܪܳܐ. ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܠܚܺܝܠܰܡ. ܘܰܫܒܽܘܟ݂ ܪܰܒ ܚܰܝܠܶܗ ܕܰܗܕܰܪܥܙܰܪ ܩܕ݂ܳܡܰܝܗܽܘܢ. 17 ܘܚܰܘܺܝܘ ܠܕܰܘܺܝܕ݂. ܘܟܰܢܶܫ ܠܟܽܠܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܘܰܣܕܰܪ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܠܽܘܩܒܰܠ ܐܰܕܽܘܡܳܝ̈ܶܐ ܩܪܳܒܳܐ. ܘܶܐܬ݂ܟܰܬܰܫ ܥܰܡܗܽܘܢ. 18 ܘܰܥܪܰܩܘ ܐܰܕܽܘܡܳܝ̈ܶܐ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܘܰܚܪܰܒ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܒܰܐܕܽܘܡܳܝ̈ܶܐ. ܫܰܒܥܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܙܰܘ̈ܓܺܝܢ. ܘܰܐܪܒܥܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܖ̈ܶܓܠܳܝܶܐ. ܘܰܫܒܽܘܟ݂ ܪܰܒ ܚܰܝܠܶܗ ܕܰܗܕܰܪܥܙܰܪ ܐܶܬ݂ܩܛܶܠ ܬܰܡܳܢ.19 ܘܰܚܙܰܘ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܕܰܗܕܰܪܥܙܰܪ ܕܶܐܬܬܒܰܪܘ ܩܕ݂ܳܡ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܘܰܐܫܠܶܡܘ ܠܕܰܘܺܝܕ݂. ܘܦܰܠܚܽܘܗܝ. ܘܠܳܐ ܨܒܰܘ ܐܰܕܽܘܡܳܝ̈ܶܐ ܠܰܡܥܰܕܳܪܽܘ ܬܽܘܒ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܽܘܢ.       

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ . ܟܟ.

 

1 ܘܰܗܘܳܐ ܠܫܰܢ̱ܬܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬܳܐ ܠܙܰܒܢܳܐ ܕܡܰܦܩܳܢܳܐ ܕܡܰܠ̈ܟܶܐ. ܘܟܰܢܶܫ ܝܽܘܐܳܒ ܚܰܝ̈ܠܘܳܬ݂ܐ ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܘܰܫ̣ܪܳܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܽܘܢ. ܘܶܐܚܰܕ݂ ܒܳܗ̇. ܘܰܫܪܳܐ ܥܰܠ ܪܰܒܬ݂ ܡܕ݂ܺܝܢ̱ܬܗܽܘܢ ܪܰܒܬܳܐ. ܘܕܰܘܺܝܕ݂ ܝܳܬ݂ܶܒ ܗܘܳܐ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. ܘܶܐܚܰܕ݂ ܝܽܘܐܳܒ ܠܪܰܒܬ݂ ܡܕ݂ܺܝܢ̱ܬܗܽܘܢ. ܘܥܰܩܪܳܗ̇.2 ܘܰܢܣܰܒ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܬܳܓܳܐ ܕܡܰܠܟܗܽܘܢ ܡܶܢ ܪܺܝܫܶܗ. ܘܬܰܩܠܶܗ. ܘܶܐܫܟܰܚ ܒܶܗ ܡܰܬ݂ܩܳܠܳܐ ܕܟܰܟܪܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ. ܘܺܐܝܬ݂ ܗܘܰܘ ܒܶܗ ܛܰܒ̈ܥܶܐ ܛܳܒܶܐ. ܘܣܳܡܶܗ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܒܪܺܝܫܶܗ. ܘܰܫܒܺܝܬ݂ܳܐ ܕܰܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܐܰܦܶܩ ܣܽܘܓ݂ܳܐܐ ܕܛܳܒ.3 ܘܥܰܡܳܐ ܕܺܐܝܬ݂ ܗܘܳܐ ܒܳܗ̇ ܐܰܦܶܩ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܶܐܣܰܪ ܒܫܺܫ̈ܠܳܬܳܐ ܘܰܒܩܽܘܠܳܖ̈ܶܐ ܕܦܰܪܙܠܳܐ. ܘܰܒܩܽܘ̈ܦܠܶܐ ܘܰܒܡܰܨ̈ܡܳܬ݂ܳܐ. ܘܶܐܣܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܠܟܽܠܗܽܘܢ. ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܥܒܰܕ݂ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܕܶܐܫܬܟܰܚܘ ܒܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܩܛܰܠ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢܗܽܘܢ. ܘܶܐܙܰܠ ܘܰܐܘܬܶܒ ܐܶܢܽܘܢ ܒܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܘܰܗܦܰܟ݂ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܘܟܽܠ ܕܥܰܡܶܗ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ.4 ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܬܽܘܒ. ܗܘܳܐ ܩܪܳܒܳܐ ܒܥܰܐܙܳܐ ܥܰܡ ܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ. ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܩܛܰܠ ܣܰܒܟܺܝ ܕܡܶܢ ܚܰܡܫܰܬ݂ ܠܣܽܘܦܺܝ ܕܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܶܐ. 5 ܘܰܗܘܳܐ ܬܽܘܒ ܩܪܳܒܳܐ ܥܰܡ ܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ. ܘܰܩܛܰܠ ܐܶܠܚܰܢܰܢ ܒܰܪ ܝܳܥܺܝܪ ܠܠܰܚܡܺܝ ܕܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܓܰܕ݂ܦܳܐ ܡܚܰܣܕ݂ܳܢܺܝܬ݂ܳܐ. ܕܰܗܘܳܐ ܐܰܚܽܘܗܝ ܕܓܽܘܠܝܰܕ݂ ܓܰܢ̱ܒܪܳܐ ܕܡܶܢ ܓܳܬ݂. ܘܰܫܢܳܢܳܐ ܕܢܰܝܙܟܶܗ ܥܒܶܐ ܗܘܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܢܰܘܠܳܐ ܕܓܰܖ̈ܕܳܝܝܶܐ. 6 ܘܰܗܘܳܐ ܬܽܘܒ ܩܪܳܒܳܐ ܒܓܳܬ݂. ܘܰܗܘܳܐ ܬܰܡܳܢ ܓܰܢ̱ܒܪܳܐ ܓܰܒܪܳܐ ܚܰܕ݂ ܕܰܡܫܽܘܚܬ݂ܳܐ. ܘܨܶܒ̈ܥܳܬ݂ܳܐ ܕܺܐܝܕܰܘ̈ܗܝ ܘܰܕ݂ܖ̈ܶܓܠܰܘܗܝ. ܗܘܰܝ̈ ܫܶܬ݂ ܫܶܬ݂. ܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܐܪܒܰܥ ܒܡܶܢܝܳܢܳܐ ܘܳܐܦ ܗܽܘ ܐܶܬܺܝܠܶܕ ܠܰܡܚܰܣܕܳܢܺܝܬ݂ܳܐ. 7 ܘܰܡܚܰܣܶܕ ܗܘܳܐ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܩܰܛܠܶܗ ܝܽܘܢܳܬ݂ܳܢ ܒܰܪ ܫܰܡܳܐ ܐܰܚܽܘܗܝ ܕܕܰܘܺܝܕ݂.8 ܐܰܪܒܥܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܬܺܝܠܶܕܘ ܠܰܡܚܰܣܕ݂ܳܢܺܝܬ݂ܳܐ. ܒܓܳܬ݂. ܘܶܐܬܬܒܰܪܘ ܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕܕܰܘܺܝܕ݂ ܘܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ.   

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ . ܟܐ.

 

1 ܘܩܳܡ ܣܳܛܳܢܳܐ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܣܰܪܗܶܒ ܠܕܰܘܺܝܕ݂ ܠܡܶܡܢܳܐ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 2 ܘܶܐܡܰܪ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܠܝܽܘܐܳܒ ܒܰܪ ܨܽܘܪܺܝܳܐ ܘܰܠܪܰܘܖ̈ܒܳܢܰܘ̈ܗܝ ܕܥܰܡܳܐ. ܙܶܠܘ ܘܰܡܢܰܘ ܠܥܰܡܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܡܶܢ ܒܺܪܫܒܰܥ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܕ݂ܳܢ. ܘܬ݂ܰܘ ܠܘܳܬ݂ܝ. ܘܶܐܕܰܥ ܡܶܢܝܳܢܶܗ ܕܥܰܡܳܐ. 3 ܘܶܐܡܰܪ ܝܽܘܐܳܒ ܠܕܰܘܺܝܕ݂ ܡܰܠܟܳܐ. ܢܰܘܣܶܦ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂ ܥܰܠ ܥܰܡܶܗ. ܐܰܟ݂ܘܳܬ݂ܗܽܘܢ ܘܰܐܟ݂ܘܳܬ݂ܗܽܘܢ ܡܳܐܐ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܘܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ ܕܡܳܪܝ ܡܰܠܟܳܐ ܢܶܚܙ̈ܝܳܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܡܳܪܰܢ ܡܰܠܟܳܐ ܠܡܳܢܳܐ ܗ̱ܘ ܐܶܨܛܒܺܝ ܒܳܗ̇ ܒܡܶܠܬ݂ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ. 4 ܘܡܶܠܬܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܥܶܫܢܰܬ݂ ܥܰܠ ܝܽܘܐܳܒ. ܘܰܢܦܰܩ ܝܽܘܐܳܒ ܘܗܰܠܶܟ݂ ܒܟܽܠܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܰܗܦܰܟ݂ ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ.5 ܘܝܰܗܒ ܝܽܘܐܳܒ ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܘܚܽܘܫܒܳܢܳܐ ܕܥܰܡܳܐ ܠܕܰܘܺܝܕ݂. ܘܰܗܘܳܐ ܚܽܘܫܒܳܢܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܐܳܠܶܦ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܘܡܳܐܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ 1100000 ܖ̈ܶܓܠܳܝܶܐ ܫܳܡܛܰܝ̈ ܣܰܝܦܳܐ ܘܫܰܒܛܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܗܘܰܘ ܒܡܶܢܝܳܢܳܐ ܐܰܪܒܰܥܡܳܐܐ ܘܫܰܒܥܺܝܢ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܫܳܠܦܰܝ̈ ܣܰܝܦܳܐ.6 ܘܠܶܘ̈ܳܝܶܐ ܘܟܳܗ̈ܢܶܐ. ܘܫܰܒܛܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܒܶܢܝܳܡܶܝܢ ܠܳܐ ܐܶܬ݂ܡܢܺܝ ܥܰܡܗܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܣܠܺܝ ܝܽܘܐܳܒ ܡܶܠܬܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ. ܘܠܳܐ ܨܒܳܐ ܝܽܘܐܳܒ ܠܡܶܡܢܳܐ ܐܶܢܽܘܢ.7 ܘܶܐܬ݂ܒܐܶܫ ܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ ܒܥܰܝܢܰܝ̈ ܡܳܪܝܳܐ. ܥܰܠ ܕܰܡܢܳܐ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 8 ܘܶܐܡܰܪ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܚܛܺܝܬ݂ ܛܳܒ ܒܡܶܕܶܡ ܕܥܶܒܕܶܬ݂ ܒܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܘܳܐܦ ܗܳܫܳܐ ܐܰܥܒܰܪ ܚܰܘܒܰܘ̈ܗܝ ܕܥܰܒܕܳܟ݂. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܣܟܠܶܬ݂ ܛܳܒ.9 ܘܩܰܕܶܡ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܒܨܰܦܪܳܐ ܘܡܶܠܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܥܰܠ ܓܳܕ ܢܒܺܝܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ.10 ܙܶܠ ܘܶܐܡܰܪ ܠܕܰܘܺܝܕ݂. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. ܬܠܳܬ݂ ܒܺܝ̈ܫܳܢ ܡܰܝܬܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܥܠܰܝܟ ܓܒܺܝ ܠܳܟ݂ ܚܕ݂ܳܐ ܡܶܢܗܶܝܢ. ܘܶܐܥܒܶܕ݂ ܠܳܟ݂.11 ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܓܳܕ ܢܒܺܝܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܕܰܘܺܝܕ݂. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. ܩܰܒܶܠ ܠܳܟ݂.12 ܐܳܘ ܬܠܳܬ݂ ܫܢܺܝ̈ܢ ܟܰܦܢܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܐܰܘ ܬܠܳܬܳܐ ܝܰܖ̈ܚܺܝܢ ܬܶܬ݂ܡܣܰܪ ܩܕ݂ܳܡ ܒܥܶܠܕܒܳܒܳܟ݂. ܘܗܽܘ ܢܶܗܘܶܐ ܪܳܕܶܦ ܠܳܟ݂. ܘܗܽܘ ܢܶܗܘܶܐ ܫܰܠܺܝܛ ܒܳܟ݂ ܐܰܘ ܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ ܚܰܪܒܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܒܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܳܐܦ ܗܳܫܳܐ ܕܰܥ ܘܰܚܙܺܝ ܡܳܢܳܐ ܝܳܗܶܒ ܐܰܢ̱ܬ ܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܡܰܢ ܕܫܰܕܪܰܢܝ ܠܘܳܬ݂ܟ݂. 13 ܘܶܐܡܰܪ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܠܓܳܕ݂ ܥܳܩܰܬ݂ ܠܺܝ ܛܳܒ. ܢܶܫܬܠܶܡ ܒܺܐܝܕܰܘ̈ܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܕܣܰܓܺܝܐܺܝܢ ܖ̈ܰܚܡܰܘܗܝ ܛܳܒ. ܘܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܠܳܐ ܢܶܫܬܠܶܡ. 14 ܘܝܰܗܒ ܡܳܪܝܳܐ ܡܰܘܬܳܢܳܐ ܒܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܰܢܦܰܠܘ ܡܶܢ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܫܰܒܥܺܝܢ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܓܰܒܖ̈ܶܐ.15 ܘܫܰܕܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܡܰܠܰܐܟܳܐ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܠܰܡܚܰܒܳܠܽܘܬ݂ܳܗ̇. ܘܟܰܕ݂ ܡܚܰܒܶܠ ܠܳܗ̇. ܚܙܳܝܗܝ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܶܐܬ݂ܒܰܝܰܐ ܡܶܢ ܒܺܝܫܬܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܡܰܠܰܐܟܳܐ ܕܰܡܚܰܒܶܠ. ܣܰܓܺܝ ܚܰܒܶܠܬ ܡܶܟܺܝܠ ܩܦܽܘܣ ܐܺܝܕ݂ܳܟ݂. ܘܡܰܠܰܐܟܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܫܪܶܐ ܗܘܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܐܶܕܪܶܗ ܕܳܐܪܳܢ ܝܳܒܽܘܣܳܝܳܐ. 16 ܘܰܐܪܺܝܡ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܰܚܙܳܐ ܡܰܠܰܐܟܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܩܳܐܶܡ ܒܶܝܬ݂ ܫܡܰܝܳܐ ܠܰܐܪܥܳܐ. ܘܣܰܝܦܶܗ ܫܡܺܝܛ ܒܺܐܝܕܶܗ. ܘܩܳܐܶܡ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ ܘܰܢܦܰܠ ܕܰܘܺܝܕ݂. ܘܩܰܫܺܝ̈ܫܶܐ ܕܺܐܝܬ݂ ܗܘܰܘ ܥܰܡܶܗ. ܡܟܰܣܶܝܢ ܗܘܰܘ ܣܰܩ̈ܶܐ. ܘܰܢܦܰܠܘ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ܗܽܘܢ. 17 ܘܶܐܡܰܪ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܘܶܐܢܰܐ ܗ̱ܘ ܚܛܺܝܬ݂. ܘܛܳܒ ܪܰܒܳܐ ܗ̱ܝ ܣܰܟܠܽܘܬܳܐ ܕܰܐܣܟܠܶܬ݂. ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܝܢ ܥܳܢ̈ܳܐ ܬܰܡܺܝ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܡܳܢܳܐ ܥܒܰܕ݂̈ܝ. ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܝ. ܬܶܗܘܶܐ ܐܺܝܕ݂ܳܟ݂ ܒܺܝ ܘܰܒܒܶܝܬ݂ ܐܳܒܝ ܡܶܢ ܥܰܡܳܐ ܢܶܬ݂ܟܠܶܐ ܡܰܘܬܳܢܳܐ.18 ܘܡܰܠܰܐܟܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܶܡܰܪ ܠܓܳܕ݂ ܣܰܩ ܐܶܡܰܪ ܠܕܰܘܺܝܕ݂. ܣܳܠܶܩ ܒܳܢܶܐ ܡܰܕ݂ܒܚܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܒܶܐܕܪܶܗ ܕܳܐܪܳܢ ܝܳܒܽܘܣܳܝܳܐ. 19 ܘܰܣܠܶܩ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܐܰܝܟ݂ ܦܶܬ݂ܓܳܡܶܗ ܕܓܳܕ ܕܶܐܡܰܪ ܒܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. 20 ܘܰܚܙܳܐ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܠܡܰܠܰܐܟܳܐ ܕܰܡܚܰܒܶܠ ܒܥܰܡܳܐ. ܕܰܩܦܰܣ ܐܺܝܕ݂ܶܗ. ܘܠܳܐ ܚܰܒܶܠ ܬܽܘܒ.  21 ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܠܘܳܬ݂ ܐܳܪܳܢ. ܘܶܐܬ݂ܦܢܺܝ ܐܳܪܳܢ ܘܰܚܙܳܐ ܠܕܰܘܺܝܕ݂ ܘܰܣܓܶܕ݂ ܠܕܰܘܺܝܕ݂ ܥܰܠ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܘܰܢܦܰܩ ܐܳܪܳܢ ܡܶܢ ܐܶܕܪܶܗ. 22 ܘܶܐܡܰܪ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܠܳܐܪܳܢ. ܗܰܒܠܺܝ ܕܽܘܟܬܳܐ ܕܶܐܕܪܳܐ ܗܳܢܳܐ. ܘܶܐܒܢܶܐ ܒܶܗ ܡܰܕ݂ܒܚܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܒܟܶܣܦܳܐ ܘܒܰܕ݂ܡܰܝ̈ܳܐ ܛܳܒ̈ܶܐ. ܗܒܳܝܗܝ ܠܺܝ. ܘܢܶܬ݂ܟܠܶܐ ܡܰܘܬܳܢܳܐ ܡܶܢ ܥܰܡܳܐ.23 ܘܶܐܡܰܪ ܐܳܪܳܢ ܠܕܰܘܺܝܕ݂. ܣܰܒ ܠܳܟ݂ ܡܳܪܝ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܢܶܥܒܶܕ݂ ܡܳܪܝ ܡܰܠܟܳܐ ܡܶܕܶܡ ܕܫܰܦܺܝܪ ܒܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ ܐܶܢܳܐ ܝܳܗܶܒ ܐ̱ܢܳܐ ܬܰܘܖ̈ܶܐ ܠܰܥܠܳܬ݂ܳܐ. ܘܓܰܪܓܪܳܐ ܠܩܰܝ̈ܣܶܐ. ܘܚܶܛ̈ܶܐ ܠܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܘܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܡܶܬ݂ܒܥܶܐ. ܐܶܢܳܐ ܝܳܗܶܒ ܐ̱ܢܳܐ. 24 ܘܶܐܡܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܠܳܐܪܳܢ. ܚܳܣ ܠܺܝ. ܡܶܙܒܰܢ ܙܳܒܶܢ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܢܳܟ݂ ܒܟܶܣܦܳܐ ܘܒܰܕ݂ܡܰܝ̈ܳܐ. ܐܰܝܟ݂ ܕܫܳܘܶܐ ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܢܳܣܶܒ ܐ̱ܢܳܐ ܕܺܝܠܳܟ݂. ܘܡܰܣܶܩ ܐ̱ܢܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܥܠܳܬ݂ܳܐ ܕܡܰܓܳܢ. 25 ܘܰܙܒܰܢ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܡܶܢ ܐܳܪܳܢ. ܕܽܘܟܬܳܐ ܗܳܝ ܕܶܐܕܪܳܐ ܒܚܰܡܫܺܝܢ ܐܶܣܬܺܖ̈ܺܝܢ. 26 ܘܰܒܢܳܐ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܬܰܡܳܢ ܡܰܕ݂ܒܚܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܘܩܰܪܶܒ ܥܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܘܫܰܠ̈ܡܶܐ. ܐܶܡܖ̈ܶܐ. ܘܨܰܠܺܝ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܥܢܳܝܗܝ ܘܢܶܚܬܰܬ݂ ܢܽܘܪܳܐ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ. ܘܶܐܟܠܰܬ݂ ܥܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܕܺܐܝܬ݂ ܗܘܰܝ̈ ܥܰܠ ܡܰܕ݂ܒܚܳܐ. 27 ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܰܠܰܐܟܳܐ. ܟܰܕ݂ ܚܙܳܐ. ܐܰܗܦܶܟ݂ ܣܰܝܦܳܟ݂ ܠܚܶܠܬܶܗ.28 ܒܙܰܒܢܳܐ ܗܰܘ ܟܰܕ݂ ܚܙܳܐ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܕܰܥܢܳܝܗܝ ܡܳܪܝܳܐ ܒܶܐܕܪܶܗ ܕܳܐܪܳܢ ܝܳܒܽܘܣܳܝܳܐ. ܘܕܰܒܰܚ ܬܰܡܳܢ ܕܶܒܚ̈ܶܐ ܪܰܘܖ̈ܒܶܐ. 29 ܘܨܰܠܺܝ ܬܰܡܳܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܰܫܟܢܳܐ ܕܰܥܒܰܕ݂ ܗܘܳܐ ܡܽܘܫܶܐ. ܒܡܰܕܒܪܳܐ. ܒܡܰܦܩܳܢܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ. 30 ܒܶܗ ܒܙܰܒܢܳܐ ܗܰܘ. ܕܚܶܠ ܗܘܳܐ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܛܳܒ. ܘܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܗܘܳܐ ܠܡܺܐܙܰܠ ܠܰܡܨܰܠܳܝܽܘ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܕ݂ܚܶܠ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܚܰܪܒܳܐ ܕܡܰܠܰܐܟܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ.   

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ . ܟܒ.

 

1 ܘܶܐܡܰܪ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܕܗܳܢܰܘ ܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. ܘܗܳܢܰܘ ܡܰܕ݂ܒܚܳܐ ܕܰܥܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ.2 ܘܶܐܡܰܪ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܠܰܡܟܰܢܳܫܽܘ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܓܺܝܽܘܖ̈ܶܐ ܕܺܐܝܬ݂ ܗܘܰܘ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܢܶܥܒܕ݂ܽܘܢ ܡܶܢܗܽܘܢ ܦܳܣܽܘ̈ܠܶܐ. ܢܶܦܣܩܽܘܢ ܟܺܐܦ̈ܶܐ ܠܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. 3 ܘܰܠܡܶܥܒܰܕ݂ ܡܶܢܗܽܘܢ ܩܰܝܢܳܝ̈ܶܐ ܥܳܒܕ݂ܰܝ̈ ܦܰܪܙܠܳܐ. ܠܡܶܥܒܰܕ݂ ܦܰܕܽܘܥ̈ܶܐ. ܘܰܐܟ݂ܣܺܝ̈ܕܶܐ. ܘܡܽܘܟ̈ܠܶܐ ܕܦܰܪܙܠܳܐ ܬܰܩܶܢ ܕܰܘܺܝܕ݂. ܘܰܢܚܳܫܳܐ ܣܰܓܺܝܐܐ ܕܠܰܝܬ ܠܶܗ ܡܰܬ݂ܩܳܠܳܐ. 4 ܘܩܰܝ̈ܣܶܐ ܕܰܐܪܙܳܐ ܕܠܰܝܬ ܠܗܽܘܢ ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܝܬܺܝܘ ܨܽܘܖ̈ܳܝܶܐ ܘܨܰܝܕܢܳܝ̈ܶܐ. ܩܰܝ̈ܣܶܐ ܕܰܐܪܙܳܐ ܣܽܘܓ݂ܳܐܐ ܕܛܳܒ ܠܕܰܘܺܝܕ݂. 5 ܘܶܐܡܰܪ ܕܰܘܺܝܕ݂. ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܒܶܪܝ ܥܕܰܡܳܐ ܠܗܳܫܳܐ ܛܰܠܝܰܐ ܗ̱ܘ ܙܥܽܘܪܳܐ ܘܰܥܠܰܘܗܝ ܗܽܘ ܐܰܡܺܝܪܳܐ ܒܰܟ݂ܬ݂ܳܒܳܐ. ܕܢܶܒܢܶܐ ܒܰܝܬܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܕܢܰܘܪܒܺܝܘܗܝ ܠܥܶܠ ܠܰܫܡܳܐ ܘܰܠܪܰܒܽܘܬ݂ܳܐ ܘܰܠܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܕܥܰܠ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡܕ݂ܺܝ̈ܢܳܬ݂ܳܐ. ܐܶܛܰܝܶܒ ܠܶܗ ܐܶܢܳܐ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܡܶܬ݂ܒܥܶܐ ܠܶܗ ܡܶܢ ܚܰܝܰܝ̈. ܘܛܰܝܶܒ̣ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܡܶܬ݂ܒܥܶܐ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܠܒܰܝܬܳܐ ܘܡܶܕܶܡ ܠܳܐ ܚܣܰܪ. 6 ܘܰܩܪܳܐ ܠܰܫܠܶܝܡܽܘܢ ܒܪܶܗ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. 7 ܐܰܢ̱ܬ ܬܶܒܢܶܐ ܒܰܝܬܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 8 ܡܶܛܽܠ ܕܫܰܕܰܪ ܥܠܰܝ ܒܺܐܝܕܳܐ ܕܰܢܒܺܝܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ. ܕܡܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ ܐܶܫܰܕܬ݂ ܘܩܺܐܖ̈ܣܶܐ ܪܰܘܖ̈ܒܶܐ ܥܒܰܕܬ ܐܰܢ̱ܬ ܠܳܐ ܬܶܒܢܶܐ ܒܰܝܬܳܐ ܠܫܶܡܝ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܕ݂ܡܳܐ ܣܰܓܺܝܐܐ ܐܶܫܰܕܬ݂ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܩܕ݂ܳܡܰܝ. 9 ܒܪܳܐ ܕܶܝܢ ܕܡܶܬ݂ܺܝܠܶܕ݂ ܠܳܟ݂. ܗܽܘ ܢܶܗܘܶܐ ܓܰܒܪܳܐ ܕܰܢܝܳܚܳܐ ܘܰܐܢܺܝܚ ܠܶܗ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܥܶܠܕܒܳܒܰܘ̈ܗܝ. ܕܰܚܕ݂ܺܝܪܺܝܢ ܠܶܗ. ܘܰܫܠܶܝܡܽܘܢ ܢܶܗܘܶܐ ܫܡܶܗ. ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܘܰܢܝܳܚܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܥܰܠ ܟܽܠܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܒܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܶܗ. 10 ܘܗܽܘ ܢܶܒܢܶܐ ܒܰܝܬܳܐ ܠܫܶܡܝ ܘܗܽܘ ܢܶܗܘܶܐ ܠܺܝ ܐܰܝܟ݂ ܒܪܳܐ. ܘܶܐܢܳܐ ܐܶܗܘܶܐ ܠܶܗ ܐܰܝܟ݂ ܐܰܒܳܐ. ܘܰܐܬ݂ܩܶܢ ܟܽܘܪܣܝܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܥܰܠ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ. 11 ܘܳܐܦ ܗܳܫܳܐ ܒܶܪܝ. ܢܶܗܘܶܐ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡܳܟ݂. ܘܬܰܟ݂ܫܰܪ ܘܬܶܒܢܶܐ ܒܰܝܬܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܠܺܝ. 12 ܘܗܽܘ ܢܶܬܶܠ ܠܳܟ݂ ܚܶܟ݂ܡܬ݂ܳܐ ܘܰܢܒܺܝܽܘܬ݂ܳܐ. ܘܢܶܦܩܕ݂ܳܟ݂ ܥܰܠ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܘܬܶܛܰܪ ܢܳܡܽܘܣܰܘ̈ܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܦܰܩܕ݂ܳܟ݂. ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܬܰܟ݂ܫܰܪ. 13 ܘܶܐܢܗܽܘ ܕܬܶܛܰܪ ܘܬܶܥܒܶܕ݂ ܦܽܘܩ̈ܕܳܢܶܐ ܗܳܠܶܝܢ. ܘܢܳܡܽܘܣ̈ܶܐ ܘܕܺܝܢ̈ܶܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܦܰܩܶܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܽܘܫܶܐ ܠܡܰܠܳܦܽܘ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܗܳܝܕܶܝܢ ܐܶܬ݂ܥܰܫܢ ܘܶܐܬ݂ܓܰܢ̱ܒܪ. ܠܳܐ ܬܶܕ݂ܚܰܠ. ܘܳܐܦܠܳܐ ܬܙܽܘܥ. 14 ܘܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܗܳܐ ܛܰܝܒܶܬ݂ ܠܳܟ݂. ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܡܶܬ݂ܒܥܶܐ ܠܒܶܢܝܳܢܳܐ ܠܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܛܰܝܒܶܬ݂ ܠܳܟ݂ ܟܰܟܖ̈ܶܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܡܳܐܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ. ܛܰܝܒܶܬ݂ ܠܳܟ݂ ܣܺܐܡܳܐ ܐܳܠܶܦ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܟܰܟܖ̈ܺܝܢ. ܘܰܢܚܳܫܳܐ ܘܦܰܪܙܠܳܐ ܛܰܝܒܶܬ݂ ܠܳܟ݂. ܕܠܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܠܶܗ ܡܶܢܝܳܢܳܐ. ܘܟܽܠ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܕܰܡܗܰܠܟ݂ܺܝܢ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ. ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܠܡܶܚܫܰܒ ܣܳܟ݂ܳܐ ܕܠܺܝܛܖ̈ܰܘܗܝ. ܡܶܛܽܠ ܕܣܰܓܺܝܐܰܐ ܗ̱ܘ. ܘܩܰܝ̈ܣܶܐ ܘܟܺܐܦ̈ܶܐ ܛܰܝܒܶܬ݂ ܠܳܟ݂. ܘܰܥܠܰܝܗܶܝܢ ܬܰܘܣܶܦ. 15 ܘܰܐܣܓܳܐ ܥܳܒܕ݂ܰܝ̈ ܥܒܺܝ̈ܕ݂ܳܬܳܐ. ܦܳܣܽܘ̈ܠܶܐ. ܘܰܐܖ̈ܕܺܟܠܶܐ. ܘܢܰܓܳܖ̈ܶܐ ܕܩܰܝܣܳܐ. 16 ܘܥܳܒܕ݂ܰܝ̈ ܕܰܗܒܳܐ. ܘܥܳܒܕ݂ܰܝ̈. ܣܺܐܡܳܐ. ܘܥܳܒܕ݂ܰܝ̈ ܢܚܳܫܳܐ. ܘܥܳܒܕ݂ܰܝ̈ ܦܰܪܙܠܳܐ. ܕܠܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܠܗܽܘܢ ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܘܶܐܫܬܰܪܰܪ ܘܰܥܒܶܕ݂. ܘܢܶܗܘܶܐ ܡܳܪܝܳܐ ܒܥܽܘܕ݂ܪܳܢܳܟ݂. 17 ܘܦܰܩܶܕ݂ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܩܰܫܺܝ̈ܫܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܥܰܕܰܪܘ ܠܰܫܠܶܝܡܽܘܢ ܒܶܪܝ. 18 ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ ܥܰܡܟܽܘܢ. ܘܰܡܥܰܕܰܪ ܠܟܽܘܢ. ܘܰܡܣܰܝܰܥ ܠܟܽܘܢ. ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܕ݂ܳܖ̈ܰܝܟܽܘܢ ܘܗܳܐ ܐܰܫܠܶܡ ܩܕܳܡܰܝܟܽܘܢ. ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܳܡܽܘܖ̈ܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܘܬܶܬ݂ܟܒܶܫ ܐܰܪܥܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܩܕ݂ܳܡ ܥܰܡܶܗ. 19 ܘܳܐܦ ܗܳܫܳܐ ܐܰܬ݂ܩܶܢܘ ܠܶܒܟܽܘܢ ܘܢܰܦܫܟܽܘܢ. ܠܰܡܨܰܠܳܝܽܘ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ. ܘܩܽܘܡܘ ܘܰܒܢܰܘ ܡܰܩܕܫܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. ܘܰܐܥܶܠܘ ܠܬܰܡܳܢ ܩܺܐܒܽܘܬܳܐ ܕܒܳܗ̇ ܣܺܝܡܳܐ ܕܺܝܰܐܬܺܝܩܺܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ. ܘܡܳܐܢܰܝ̈ ܩܽܘܕܫܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ ܘܰܒܢܰܘ ܒܰܝܬܳܐ ܡܶܛܽܠ ܫܡܶܗ ܪܰܒܳܐ ܕܶܐܬܩܪܺܝ ܥܠܰܝܢ.   

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ . ܟܓ.

 

1 ܘܕܰܘܺܝܕ݂ ܩܰܫ ܘܰܣܒܰܥ ܒܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܶܗ. ܘܰܐܩܺܝܡ ܠܰܫܠܶܝܡܽܘܢ ܒܪܶܗ ܒܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܐ ܥܰܠ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 2 ܘܟܰܢܶܫ ܟܽܠܗܽܘܢ ܩܰܫܺܝ̈ܫܶܐ ܕܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܰܕ݂ܠܶܘ̈ܳܝܶܐ. 3 ܘܶܐܬ݂ܡܢܺܝܘ ܠܶܘ̈ܳܝܶܐ ܡܶܢ ܒܰܪ ܬܠܳܬܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܘܰܠܥܶܠ. ܘܰܗܘܳܐ ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܓܰܒܖ̈ܶܐ ܠܪܺܝܫ ܐ̱ܢܳܫ. ܬܠܳܬܺܝܢ ܘܰܬܡܳܢܝܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ. 4 ܘܰܐܩܺܝܡ ܡܶܢܗܽܘܢ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܫܰܠܺܝܛܳܢ̈ܶܐ ܥܰܠ ܥܒܺܝ̈ܕ݂ܳܬܳܐ ܕܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܐܪܒܥܳܐ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ ܥܰܠ ܐܳܠܶܦ. ܘܕܰܝܳܢ̈ܶܐ ܘܣܳܦܖ̈ܶܐ. ܫܬܳܐ ܫܬܳܐ ܥܰܠ ܡܰܐܬ݂ܳܐ. 5 ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܚܳܙܶܝܢ ܒܶܢܝܳܢܳܐ. ܘܩܳܝܡܺܝܢ ܘܪܳܗܛܺܝܢ ܒܚܰܝܠܗܽܘܢ. ܘܰܒܡܰܖ̈ܗܳܛܰܝܗܽܘܢ. ܘܒܰܥܒܺܝ̈ܕ݂ܳܬ݂ܗܽܘܢ. ܘܰܒܚܽܘܫܒܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܰܒܢܶܟ݂ܣܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܰܒܙܶܕ݂ܩ̈ܳܬ݂ܳܐ. ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܡܦܰܪܢܣܺܝܢ ܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ ܘܰܐܩܺܝܡ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܥܰܠ ܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ ܘܥܰܠ ܒܳܝܫ̈ܶܐ. ܡܦܰܖ̈ܢܣܳܢܶܐ. ܘܩܳܝܽܘ̈ܡܶܐ. ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܙܳܝܢܺܝܢ ܘܰܡܦܰܪܢܣܺܝܢ ܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ. ܚܰܕ݂ ܥܰܠ ܥܶܣܪܳܐ. ܘܡܶܕܶܡ ܠܳܐ ܡܚܰܣܪܺܝܢ ܠܗܽܘܢ. 6 ܘܰܐܩܺܝܡ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܒܫܽܘܠܛܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܠܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܠܶܘܺܝ. ܓܶܪܫܽܘܢ. ܩܳܗܳܬ݂. ܘܡܶܪܰܪܺܝ.7 ܠܓܶܪܫܽܘܢ. ܠܰܥܕܳܢ. ܘܫܶܡܥܺܝ. 8 ܘܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܠܰܥܕܳܢ. ܩܰܫܺܝܫܶܗ ܢܰܚܠܳܐܶܝܠ. ܘܝܽܘܬ݂ܳܡ. ܘܝܽܘܐܶܝܠ. ܬܠܳܬܳܐ. 9 ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܫܡܰܥܝܳܐ. ܣܰܠܡܽܘܬ݂. ܘܰܚܙܳܐܝܠ. ܘܳܐܪܳܢ. ܬܠܳܬܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܖ̈ܺܝܫܰܝ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬ݂ܳܐ ܕܫܶܡܥܺܝ. 10 ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܫܶܡܥܺܝ. ܢܳܚܳܬ݂. ܙܰܒܕܳܐ. ܝܰܥܽܘܫ. ܒܪܺܝܥܳܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܫܶܡܥܺܝ ܐܰܪܒܥܳܐ. 11 ܘܰܗܘܳܐ ܢܳܚܳܬ݂ ܩܰܫܺܝܫܶܗ. ܘܙܰܒܕܳܐ ܬܶܢܝܳܢܳܐ. ܘܝܰܥܽܘܫ ܘܰܒܪܺܝܥܳܐ. ܘܰܒܪܺܝܥܳܐ ܠܳܐ ܐܰܣܓܺܝ ܠܶܗ ܒܢܰܝ̈ܳܐ. ܘܰܗܘܳܐ ܠܒܶܝܬ݂ ܐܰܒܽܘܗܽܘܢ ܫܰܪܒܬ݂ܳܐ ܚܕ݂ܳܐ. 12 ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܩܳܗܳܬ݂. ܥܰܡܪܰܡ. ܘܝܰܨܗܳܪ. ܘܚܶܒܪܽܘܢ. ܘܥܽܘܙܺܝܶܠ. ܐܰܪܒܥܳܐ. 13 ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܥܰܡܪܰܡ. ܐܰܗܪܽܘܢ. ܘܡܽܘܫܶܐ. ܘܶܐܬ݂ܓܒܺܝ ܐܰܗܪܽܘܢ ܠܰܡܫܰܡܳܫܽܘ ܒܰܩܕ݂ܽܘܫ ܩܽܘܕ̈ܫܶܐ. ܗܽܘ ܘܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ. ܠܰܡܩܰܪܳܒܽܘ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܩܰܛܖ̈ܽܘܩܶܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ. ܠܰܡܫܰܡܳܫܽܘܬܶܗ ܘܠܰܡܒܰܪܳܟ݂ܽܘ ܒܰܫܡܶܗ ܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ. 14 ܘܡܽܘܫܶܐ ܢܒܺܝܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܐܶܬ݂ܩܪܺܝ ܫܰܒܛܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܠܶܘܺܝ. 15 ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܡܽܘܫܶܐ ܓܶܪܫܽܘܢ. ܘܶܐܠܺܝܥܳܙܳܪ. 16 ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܓܶܪܫܽܘܢ. ܫܡܽܘܐܶܝܠ ܩܰܫܺܝܫܶܗ. 17 ܘܰܗܘܰܘ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܶܐܠܺܝܥܳܙܳܪ. ܐܰܪܚܺܝܡܳܐ ܩܰܫܺܝܫܶܗ. ܘܠܳܐ ܗܘܰܘ ܠܶܐܠܺܝܥܳܙܳܪ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܐ̱ܚܖ̈ܳܢܶܐ. ܘܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐܪܚܺܝܡܳܐ. ܪܺܝܒܺܝ ܩܰܫܺܝܫܶܗ. 18 ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܝܰܨܗܳܪ. ܣܰܠܡܽܘܬ݂ ܩܰܫܺܝܫܶܗ. 19 ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܚܶܒܪܽܘܢ. ܝܽܘܕ݂ܳܐ ܩܰܫܺܝܫܶܗ. ܐܶܡܰܪܝܳܐ ܬܶܢܝܳܢܳܐ. ܢܰܚܙܳܐܶܝܠ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ. ܢܰܩܡܳܐܶܝܠ ܪܒܺܝܥܳܝܳܐ. 20 ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܥܰܙܝܳܐܶܝܠ. ܡܺܝܟ݂ܳܐ ܩܰܫܺܝܫܶܗ. ܫܽܘܚ ܬܶܢܝܳܢܳܐ. 21 ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܡܶܪܰܪܺܝ. ܡܰܚܠܺܝ. ܘܡܽܘܫܺܝ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܡܰܚܠܺܝ. ܐܶܠܺܝܥܳܙܳܪ ܘܩܺܝܫ. 22 ܘܡܺܝܬ݂ ܐܶܠܺܝܥܳܙܳܪ ܘܠܳܐ ܗܘܰܘ ܠܶܗ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܐܶܠܳܐ ܒܢ̈ܳܬ݂ܳܐ. ܘܰܢܣܰܒܘ ܐܶܢܶܝܢ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܩܺܝܫ ܕܳܕ݂ܗܶܝܢ. 23 ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܡܽܘܫܺܝ. ܡܰܚܠܺܝ. ܘܥܳܕܳܪ. ܘܝܰܪܡܽܘܬ݂ ܬܠܳܬܳܐ. 24ܗܳܠܶܝܢ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܠܶܘܺܝ ܠܒܶܝܬ݂ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܖ̈ܺܝܫܰܝ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬ݂ܳܐ ܠܡܶܢܝܳܢܗܽܘܢ ܒܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܰܫܡܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܠܪܺܝܫ ܐ̱ܢܳܫ ܩܳܝܡܰܝ̈ ܥܰܠ ܥܒܺܝ̈ܕ݂ܳܬܳܐ ܕܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܡܶܢ ܒܰܪ ܥܶܣܪܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܘܰܠܥܶܠ. 25 ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܡܰܪ ܕܰܘܺܝܕ݂. ܐܰܢܺܝܚ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܥܰܡܶܗ. ܘܰܫܪܳܐ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. ܡܶܟܺܝܠ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ. 26 ܘܳܐܦ ܠܶܘ̈ܳܝܶܐ ܗܶܢܽܘܢ. ܢܶܫܩܠܽܘܢ ܡܰܫܟܢܳܐ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܡܳܐܢܰܝ̈ ܥܒܺܝ̈ܕ݂ܳܬܶܗ. 27 ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܡܶܠܰܘ̈ܗܝ ܕܕܰܘܺܝܕ݂ ܐ̱ܚܖ̈ܳܝܳܬ݂ܳܐ. ܫܠܶܡ ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܠܶܘܺܝ. ܡܶܢ ܒܰܪ ܥܶܣܪܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܘܰܠܥܶܠ. 28 ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܩܺܝܡ ܐܶܢܽܘܢ ܥܰܠ ܓܶܢ̱ܒ̣ ܒܢܰܝ̈ ܐܰܗܪܽܘܢ. ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܫܰܠܺܝܛܺܝܢ ܒܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܥܰܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܩܳܪܶܝܢ ܒܩܰܖ̈ܢܳܬܳܐ ܦܫܺܝ̈ܛܳܬ݂ܳܐ ܘܰܟ݂ܦܺܝ̈ܦܳܬ݂ܳܐ. ܘܥܰܠ ܦܰܖ̈ܕܰܝܣܩܶܐ ܕܚܳܡܠܺܝܢ ܒܗܽܘܢ ܡܳܐܢܰܝ̈ ܩܽܘܕܫܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ. 29 ܘܰܠܠܰܚܡܳܐ ܕܣܶܕ݂ܖ̈ܶܐ. ܘܰܠܢܰܫܺܝܦܳܐ. ܘܠܰܟ݂ܡܺܝ̈ܣܶܐ ܦܰܛܺܝܖ̈ܶܐ. ܘܰܠܟܽܠ ܕܰܡܫܰܒܚܺܝܢ ܘܡܰܘܕܶܝܢ. 30. ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܩܳܝܡܺܝܢ ܒܟܽܠ ܨܦܰܪ ܘܰܨܦܰܪ. ܘܡܰܘܕܶܝܢ. ܘܰܡܫܰܒܚܺܝܢ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܘܳܐܦ ܒܟܽܠ ܪܡܶܫ ܘܰܪܡܶܫ. 31 ܘܰܠܡܰܣܳܩܽܘ ܥܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܒܫܰܒ̈ܶܐ. ܘܰܒܪܺܝܫ ܝܰܖ̈ܚܶܐ. ܘܰܒܥܺܐܕ̈ܶܐ ܒܡܶܢܝܳܢܗܽܘܢ. ܐܰܝܟ݂ ܕܙܳܕܶܩ ܠܗܽܘܢ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. 32 ܢܶܗܘܽܘܢ ܢܳܛܪܺܝܢ ܡܰܛܰܪܬܳܐ ܕܡܳܐܢܰܝ̈ ܡܰܫܟܢܳܐ. ܘܡܳܐܢܰܝ̈ ܩܽܘܕܫܳܐ. ܢܶܗܘܽܘܢ ܢܳܛܪܺܝܢ ܡܰܛܰܪܬܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܐܰܗܪܽܘܢ ܐܰܚܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܐܶܡܰܬ݂ܝ ܕܡܶܬ݂ܒܥܶܝܢ ܠܰܡܫܰܡܳܫܽܘ ܒܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ.   

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ . ܟܕ.

 

1 ܘܠܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐܗܪܽܘܢ ܦܶܠܓܽܘܬ݂ܗܽܘܢ. ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐܗܪܽܘܢ. ܢܳܕ݂ܳܒ. ܘܰܐܒܺܝܗܽܘ. ܘܶܐܠܺܝܥܳܙܳܪ. ܘܺܐܝܬܳܡܳܪ. 2 ܘܡܺܝܬ݂ܘ ܢܳܕ݂ܳܒ ܘܰܐܒܺܝܗܽܘ ܒܚܰܝܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐܗܪܽܘܢ ܐܰܒܽܘܗܽܘܢ ܘܰܒܢܰܝ̈ܳܐ ܠܳܐ ܗܘܰܘ ܠܗܽܘܢ. ܘܫܰܡܶܫܘ ܐܶܠܺܝܥܳܙܳܪ ܘܺܐܝܬܳܡܳܪ. 3 ܘܦܰܠܶܓ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܘܺܝܕ݂. ܨܳܕܽܘܩ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܐܶܠܺܝܥܳܙܳܪ. ܘܰܐܚܺܝܡܰܠܟ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܐܺܝܬ݂ܳܡܳܪ. ܠܡܶܢܝܳܢܗܽܘܢ ܒܫܽܘܠܛܳܢܗܽܘܢ. 4 ܘܶܐܫܬܟܰܚܘ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܶܐܠܺܝܥܳܙܳܪ ܕܣܰܓܺܝܐܺܝܢ ܠܪܺܝܫ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܐܺܝܬ݂ܳܡܳܪ. ܘܦܰܠܶܓ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܶܐܠܺܝܥܳܙܳܪ ܠܪܺܝܫ ܐ̱ܢܳܫ ܠܒܶܝܬ݂ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬ݂ܗܽܘܢ. ܘܰܗܘܰܘ ܒܡܶܢܝܳܢܳܐ ܫܬܳܬܰܥܣܰܪ. ܘܠܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܺܐܝܬܳܡܳܪ ܠܒܶܝܬ݂ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬ݂ܗܽܘܢ. ܠܪܺܝܫ ܐ̱ܢܳܫ ܬܡܳܢܝܳܐ. 5 ܘܦܰܠܶܓ ܐܶܢܽܘܢ ܒܦܶܨ̈ܶܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܥܰܡ ܗܳܠܶܝܢ. ܡܶܢ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܶܐܠܺܝܥܳܙܳܪ. ܘܡܶܢ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܺܐܝܬܳܡܳܪ. 6 ܘܰܟܬܰܒ ܐܶܢܽܘܢ ܫܡܰܥܝܳܐ ܒܰܪ ܡܰܬ݂ܢܺܝܶܠ ܣܳܦܪܳܐ ܡܶܢ ܠܶܘ̈ܳܝܶܐ. ܩܕ݂ܳܡ ܡܰܠܟܳܐ ܕܰܘܺܝܕ݂. ܘܰܩܕ݂ܳܡ ܩܰܫܺܝ̈ܫܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܨܳܕܽܘܩ ܟܳܗܢܳܐ ܘܰܐܚܺܝܡܰܠܟ ܒܰܪ ܐܳܒܺܝܬܳܪ. ܖ̈ܺܝܫܰܝ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬ݂ܳܐ ܕܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܰܕ݂ܠܶܘ̈ܳܝܶܐ. ܒܶܝܬ݂ ܐܰܒܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܚܰܕ݂ ܐܶܠܺܝܥܳܙܳܪ. ܘܚܰܕ݂ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܐܺܝܬ݂ܺܡܳܪ. 7 ܘܣܶܠܩܰܬ݂ ܦܶܨܬ݂ܳܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝܬܳܐ ܠܝܳܗܽܘܝܳܕ݂ܳܥ. ܬܶܢܝܳܢܳܐ ܠܝܰܕ݂ܥܺܝܳܐ. 8 ܠܰܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܚܳܪܳܡ. ܠܰܪܒܺܝܥܳܝܳܐ ܣܥܽܘܪܺܝܡ.9 ܠܰܚܡܺܝܫܳܝܳܐ ܡܠܰܟ݂ܝܳܐ. ܠܰܫܬܺܝܬܳܝܳܐ ܡܝܰܡܺܝܢ. 10 ܠܰܫܒܺܝܥܳܝܳܐ ܐܰܩܽܘܨ. ܠܰܬܡܺܝܢܳܝܳܐ ܐܰܒܺܝܳܐ. 11 ܠܰܬ݂ܫܺܝܥܳܝܳܐ ܐܶܠܺܝܫܰܥ. ܠܰܥܣܺܝܪܳܝܳܐ ܫܟܰܢܝܳܐ. 12 ܠܕܰܚܕܰܥܣܰܪ ܐܶܠܺܝܫܰܦ. ܠܕܰܬܪܶܥܣܰܪ ܐܶܠܺܝܩܪܰܒ. 13ܠܕܰܬ݂ܠܳܬܰܥܣܰܪ ܚܽܘܦܳܐ. ܠܕܰܐܪܒܳܬܰܥܣܰܪ ܐܶܚܰܙܝܳܐ. 14 ܠܰܕ݂ܚܰܡܶܫܬܰܥܣܰܪ ܒܰܓܠܳܐ. ܠܕ݂ܰܫܬܳܬܰܥܣܰܪ ܐܳܡܰܪ. 15 ܠܕܰܫܒܰܬܰܥܣܰܪ ܐܶܚܰܙܝܳܐ. ܠܕܰܬ݂ܡܳܢܬܰܥܣܰܪ ܦܰܨܺܝܢ. 16 ܠܕܰܬ݂ܫܰܥܣܰܪ ܦܬ݂ܺܝܚܳܐ. ܠܰܕ݂ܥܶܣܪܺܝܢ ܚܰܙܩܺܝܐܶܝܠ.17 ܠܰܕ݂ܚܰܕ݂ ܘܥܶܣܪܺܝܢ ܝܰܟ݂ܺܝܢ. ܠܕܰܬܪܶܝܢ ܘܥܶܣܪܺܝܢ ܓܡܽܘܠ. 18 ܠܕܰܬܠܳܬܳܐ ܘܥܶܣܪܺܝܢ ܕܠܳܝܳܐ. ܠܕܰܐܪܒܥܳܐ ܘܥܶܣܪܺܝܢ ܡܥܰܕ݂ܝܳܐ.  19 ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܢܝܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܠܰܥܒܺܝ̈ܕ݂ܳܬ݂ܗܽܘܢ. ܥܳܐܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܐܰܝܟ݂ ܢܳܡܽܘܣܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܐܰܝܟ݂ ܕܡܶܬ݂ܒܥܶܐ ܠܗܽܘܢ ܒܡܶܠܟܶܗ ܕܰܐܗܪܽܘܢ ܐܰܒܽܘܗܽܘܢ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܦܰܩܶܕ݂ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 20 ܘܠܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܠܶܘܺܝ ܕܶܐܫܬܚܰܪܘ. ܠܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܥܰܡܪܰܡ. ܫܒܽܘܠ. ܠܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܰܫܒܽܘܠ. ܝܰܚܺܕܝܳܐ. ܘܰܐܪܚܰܒܝܳܐ. 21 ܠܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐܪܚܰܒܝܳܐ. ܩܰܫܺܝܫܶܗ ܝܰܫܘܳܐ. ܘܨܳܗܳܪ. ܘܣܰܠܡܽܘܬ݂. 22 ܠܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܣܰܠܡܽܘܬ݂. ܢܳܚܳܬ݂. 23 ܘܶܐܪܰܡܝܳܐ. ܘܰܚܙܳܐܝܠ. ܘܰܢܫܳܡܺܝܡ. 24 ܘܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܰܥܙܳܐܶܝܠ. ܡܺܝܟ݂ܳܐ. ܠܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܡܺܝܟ݂ܳܐ. ܫܳܡܳܪ. ܘܝܰܫܘܳܐ. 25 ܠܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܝܰܫܘܳܐ. ܙܟܰܪܝܳܐ. 26 ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܡܶܪܰܪܺܝ. ܡܰܚܠܺܝ ܘܡܽܘܫܺܝ.   

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ . ܟܗ.

 

1 ܘܰܦܪܰܫ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܘܪܰܘܖ̈ܒܢܰܘ̈ܗܝ. ܚܰܝܠܳܐ ܠܰܥܒܺܝ̈ܕ݂ܳܬܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܐܳܣܳܦ. ܗܳܡܳܢ. ܘܺܝܪܺܝܬܽܘܢ. ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܥܰܙܪܰܡ ܒܪܶܗ. ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܠܶܘ̈ܳܝܶܐ ܠܒܶܝܬ݂ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܰܐܪܺܝܡܘ ܐܳܦ ܗܶܢܽܘܢ ܦܶܨ̈ܶܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܐܰܚܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐܗܪܽܘܢ. ܩܕ݂ܳܡ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܨܳܕܽܘܩ. ܘܰܐܚܺܝܡܰܠܟ ܖ̈ܺܝܫܰܝ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬ݂ܳܐ ܕܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܰܕ݂ܠܶܘ̈ܳܝܶܐ. ܒܚܽܘܫܒܳܢܳܐ ܘܡܶܢܝܳܢܳܐ. ܙܥܽܘܪܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܐܰܚܽܘܗܝ ܩܰܫܺܝܫܳܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܶܬ݂ܚܫܶܒܘ ܘܰܗܘܳܐ ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܓܰܒܖ̈ܶܐ ܥܳܒܕ݂ܰܝ̈ ܥܒܳܕ݂ܳܐ ܠܰܥܒܺܝ̈ܕ݂ܳܬ݂ܗܽܘܢ. 2ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܳܐܣܳܦ. ܙܰܟܽܘܪܺܝ. ܝܰܘܣܶܦ. ܘܰܢܬܰܢܝܳܐ. ܘܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܘܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܳܐܣܳܦ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܐܫܠܶܡ ܡܰܠܟܳܐ ܠܺܝܪܽܘܬܳܘܢ ܒܬܶܫܒ̈ܚܳܬ݂ܳܐ. 3 ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܺܝܪܽܘܬܳܘܢ. ܥܰܙܰܪܝܳܐ. ܘܶܐܫܰܥܝܳܐ. ܚܫܰܒܝܳܐ. ܘܡܰܬܺܝܬܳܐ. ܘܺܝܪܽܘܬ݂ܳܘܢ. ܫܬܳܐ ܗܳܠܶܝܢ. ܐܶܫܬܠܶܡܘ ܠܺܝܪܽܘܬ݂ܳܘܢ ܐܰܒܽܘܗܽܘܢ ܕܰܗܘܰܘ ܡܫܰܒܚܺܝܢ ܒܟܶܢܳܖ̈ܶܐ. ܘܡܰܘܕܶܝܢ ܠܡܳܪܝܳܐ. 4 ܡܶܢ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܗܳܡܳܢ. ܒܩܰܥܝܳܐ. ܡܬܰܢܝܳܐ. ܥܙܳܐܶܝܠ. ܫܒܽܘܠ. ܝܰܪܡܽܘܬ݂. ܚܰܢܰܢܝܳܐ. 7 ܘܰܗܘܳܐ ܡܶܢܝܳܢܗܽܘܢ ܥܰܡ ܐܰܚܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܰܡܫܰܒܚܺܝܢ ܗܘܰܘ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬ݂ܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܗܘܰܘ ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܡܫܰܒ̈ܚܳܢܶܐ. ܡܰܐܬܶܝܢ ܘܰܬܡܳܢܺܝܢ ܘܰܬܡܳܢܝܳܐ. 8 ܙܥܽܘܪܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܩܰܫܺܝܫܳܐ ܐܶܬ݂ܚܫܶܒ. ܝܳܠܽܘܦܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܡܰܠܦܳܢܳܐ. 9 ܘܣܶܠܩܰܬ݂ ܦܶܨܬ݂ܳܐ. ܩܰܕ݂ܡܳܝܬܳܐ. ܠܳܐܣܳܦ. ܠܝܰܘܣܶܦ. ܓܕܰܠܝܳܐ ܬܶܢܝܳܢܳܐ ܗܽܘ ܘܰܐܚܰܘ̈ܗܝ ܘܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܬܪܶܥܣܰܪ.  10 ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܙܥܽܘܪܺܝ ܘܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܘܰܐܚܰܘ̈ܗܝ ܬܪܶܥܣܰܪ. 11 ܪܒܺܝܥܳܝܳܐ ܢܰܨܪܺܝ ܘܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܘܰܐܚܰܘ̈ܗܝ ܬܪܶܥܣܰܪ. 12 ܚܡܺܝܫܳܝܳܐ ܠܬܰܢܝܳܐ ܘܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܘܰܐܚܰܘ̈ܗܝ ܬܪܶܥܣܰܪ. 13 ܫܬܺܝܬܳܝܳܐ ܒܩܰܥܝܳܐ. ܘܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܘܰܐܚܰܘ̈ܗܝ ܬܪܶܥܣܰܪ. 14 ܫܒܺܝܥܳܝܳܐ ܠܰܣܪܳܝܶܠ ܘܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܘܰܐܚܰܘ̈ܗܝ ܬܪܶܥܣܰܪ. 15 ܬܡܺܝܢܳܝܳܐ ܐܶܫܰܥܝܳܐ. ܘܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܘܰܐܚܰܘ̈ܗܝ ܬܪܶܥܣܰܪ. 16 ܬܫܺܝܥܳܝܳܐ ܡܬܰܢܝܳܐ. ܘܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܘܰܐܚܰܘ̈ܗܝ ܬܪܶܥܣܰܪ. 17 ܥܣܺܝܪܳܝܳܐ ܫܡܰܥܠܺܝ ܘܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܘܰܐܚܰܘ̈ܗܝ ܬܪܶܥܣܰܪ. 18 ܕܰܚܕܰܥܣܰܪ ܥܙܳܐܶܝܠ ܘܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܘܰܐܚܰܘ̈ܗܝ ܬܪܶܥܣܰܪ. 19 ܕܰܬܪܶܥܣܰܪ ܚܫܰܒܝܳܐ. ܘܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܘܰܐܚܰܘ̈ܗܝ ܬܪܶܥܣܰܪ. 20 ܕܰܬ݂ܠܳܬ݂ܥܣܰܪ ܫܽܘܒܳܠ ܘܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܘܰܐܚܰܘ̈ܗܝ ܬܪܶܥܣܰܪ. 21 ܕܰܐܪܒܰܬܰܥܣܰܪ ܡܰܬܺܝܬܳܐ ܘܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܘܰܐܚܰܘ̈ܗܝ ܬܪܶܥܣܰܪ. 22 ܕܚܰܡܶܫܬܰܥܣܰܪ ܝܰܪܡܽܘܬ݂ ܘܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܘܰܐܚܰܘ̈ܗܝ ܬܪܶܥܣܰܪ. 23 ܕܶܫܬܳܬܰܥܣܰܪ ܚܰܢܰܢܝܳܐ. ܘܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܘܰܐܚܰܘ̈ܗܝ ܬܪܶܥܣܰܪ. 24ܕܰܫܒܰܬܰܥܣܰܪ ܠܶܐܠܺܝܫܰܒ ܘܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܘܰܐܚܰܘ̈ܗܝ ܬܪܶܥܣܰܪ. 25 ܕܰܬ݂ܡܳܢܬܰܥܣܰܪ ܠܚܰܢܳܢܺܝ ܘܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܘܰܐܚܰܘ̈ܗܝ ܬܪܶܥܣܰܪ. 26 ܕܬ݂ܶܫܬܰܥܣܰܪ ܠܡܰܠܽܘܬ݂ ܘܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܘܰܐܚܰܘ̈ܗܝ ܬܪܶܥܣܰܪ. 27 ܕܥܶܣܪܺܝܢ ܠܶܐܠܝܰܐܒ ܘܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܘܰܐܚܰܘ̈ܗܝ ܬܪܶܥܣܰܪ. 28 ܕܚܰܕ݂ ܘܥܶܣܪܺܝܢ ܠܝܳܬ݂ܳܪ ܘܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܘܰܐܚܰܘ̈ܗܝ ܬܪܶܥܣܰܪ. 29 ܕܰܬܪܶܝܢ ܘܥܶܣܪܺܝܢ ܠܪܰܒܺܝ ܘܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܘܰܐܚܰܘ̈ܗܝ ܬܪܶܥܣܰܪ. 30. ܕܰܬܠܳܬܳܐ ܘܥܶܣܪܺܝܢ ܠܰܡܚܰܙܝܽܘܬ݂. ܘܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܘܰܐܚܰܘ̈ܗܝ ܬܪܶܥܣܰܪ. 31ܕܰܐܪܒܳܥܳܐ ܘܥܶܣܪܺܝܢ ܠܪܽܘܡܳܢ ܘܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܘܰܐܚܰܘ̈ܗܝ ܬܪܶܥܣܰܪ.   

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ . ܟܘ.

 

1 ܦܳܠܰܓ̈ܘܳܬ݂ܳܐ ܕܬ݂ܰܖ̈ܥܶܐ ܕܰܐܩܺܝܡ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܢܳܛܽܘܖ̈ܶܐ. ܡܫܰܠܝܳܐ ܡܶܢ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܝܰܘܣܶܦ. 2 ܘܠܰܡܫܰܠܝܳܐ ܗܘܰܘ ܠܶܗ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܶܟܖ̈ܶܐ. ܫܰܒܥܳܐ. ܙܟܰܪܝܳܐ ܒܽܘܟܪܶܗ. ܝܰܕ݂ܥܺܝܠ ܬܶܢܝܳܢܳܐ. ܙܟܰܪܝܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ. ܢܰܬ݂ܢܺܝܐܶܝܠ ܪܒܺܝܥܳܝܳܐ.3 ܥܺܝܠܳܡ ܚܡܺܝܫܳܝܳܐ. ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܫܬܺܝܬܳܝܳܐ. ܝܰܕ݂ܥܺܝ ܫܒܺܝܥܳܝܳܐ. 4 ܘܰܠܥܽܘܒܳܪ ܐܰܕܽܘܡ. ܗܘܰܘ ܠܶܗ ܒܢܰܝ̈ܳܐ. ܫܡܰܥܝܳܐ ܒܽܘܟܪܶܗ. ܝܳܗܽܘܙܳܒܳܢ ܬܶܢܝܳܢܳܐ. ܝܽܘܐܳܚ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ. ܫܳܒܳܪ ܪܒܺܝܥܳܝܳܐ. ܡܰܛܠܰܠ ܚܡܺܝܫܳܝܳܐ. 5 ܓܡܳܝܶܠ ܫܬܺܝܬܳܝܳܐ. ܐܺܝܣܳܟܳܪ ܫܒܺܝܥܳܝܳܐ. ܦܰܥܠܺܝ ܬܡܺܝܢܳܝܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܒܰܪܟܶܗ ܡܳܪܝܳܐ. 6 ܘܠܰܫܡܰܥܝܳܐ ܒܪܶܗ. ܐܶܬܺܝܠܶܕܘ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܫܰܠܺܝܛܺܝܢ ܥܰܠ ܒܶܝܬ݂ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬ݂ܗܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܰܝ ܚܰܝܠܳܐ ܐܶܢܽܘܢ. 7 ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܫܡܰܥܝܳܐ. ܓܰܥܬ݂ܳܐܶܝܠ. ܘܟܰܕ݂ܚܳܐܶܝܠ. ܘܥܽܘܒܕ݂ܳܐܶܝܠ. ܘܰܙܟܰܪܝܳܐ ܓܰܢ̱ܒܳܪ ܚܰܝܠܳܐ. ܘܺܐܠܺܝܳܐ. ܘܰܣܡܰܟ݂ܝܳܐ. 8 ܟܽܠܗܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܢ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܥܽܘܒܳܪ ܐܰܕܽܘܡ. ܗܶܢܽܘܢ ܘܰܒܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܰܐܚܰܝ̈ܗܽܘܢ ܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܰܝ ܚܰܝܠܳܐ. ܕܚܰܝܠܳܐ ܕܰܥܒܺܝ̈ܕ݂ܳܬܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܡܰܩܕܫܳܐ. ܫܬܺܝܢ ܘܰܬܪܶܝܢ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܥܽܘܒܳܪ ܐܰܕܽܘܡ. 9 ܘܠܰܡܫܰܠܝܳܐ ܒܪܶܗ ܩܰܫܺܝܫܳܐ. ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܰܝ ܚܰܝܠܳܐ. ܬܡܳܢܬܰܥܣܰܪ. 10 ܘܰܠܚܳܣܳܐ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܡܶܪܰܪܺܝ. ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܰܝ ܚܰܝܠܳܐ. ܘܰܒܪܶܗ ܩܰܫܺܝܫܳܐ ܡܺܝܬ݂ ܗܘܳܐ ܠܶܗ. ܘܰܐܩܺܝܡ ܐܰܒܽܘܗܝ ܠܰܕ݂ܒܳܬܪܶܗ ܪܺܝܫܳܐ. ܘܠܳܐ ܩܪܳܝܗܝ ܒܰܫܡܳܐ ܕܩܰܫܺܝܫܽܘܬ݂ܳܐ. 11 ܚܶܠܰܩܝܳܐ ܬܶܢܝܳܢܳܐ. ܛܒܰܥܝܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ. ܙܟܰܪܝܳܐ ܪܒܺܝܥܳܝܳܐ ܟܽܠ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܘܰܐܚܰܘ̈ܗܝ ܕܚܳܣܳܐ ܬܠܳܬܰܥܣܰܪ. 12 ܠܗܳܠܶܝܢ ܐܶܬ݂ܦܰܠܰܓܘ ܬܰܖ̈ܥܶܐ. ܠܪܺܝܫ ܐ̱ܢܳܫ ܡܰܛܰܪܬܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܐܰܚܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܡܫܰܡܫܺܝܢ ܒܶܝܬ݂ ܡܰܩܕܫܳܐ.

 13 ܘܰܐܪܡܺܝܘ ܦܶܨ̈ܶܐ. ܙܥܽܘܪܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܪܰܒܳܐ ܠܒܶܝܬ݂ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܠܬܰܪܥܳܐ ܘܬܰܪܥܳܐ. 14 ܘܢܶܦܠܰܬ݂ ܦܶܨܬ݂ܳܐ ܠܡܰܕܢܚܳܐ ܠܰܫܠܰܡܝܳܐ. ܘܰܙܟܰܪܝܳܐ ܒܪܶܗ. ܡܳܠܽܘܟܳܐ ܒܣܽܘܟܳܠܳܐ. ܐܰܪܡܺܝܘ ܦܶܨ̈ܶܐ. ܘܢܶܦܩܰܬ݂ ܦܶܨܬܶܗ ܠܓܰܪܒܝܳܐ. 15 ܠܥܽܘܒܳܪ ܐܰܕܽܘܡ ܠܬܰܝܡܢܳܐ. 16 ܠܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܒܶܝܬ݂ ܣܶܦ̈ܶܐ ܠܫܽܘܦܺܝܡ. ܘܰܠܚܽܘܣܳܐ ܠܡܰܥܪܒܳܐ. ܥܕܰܡܳܐ ܠܬܰܪܥܳܐ ܕܡܰܬ݂ܩܰܢ ܒܰܫܒܺܝܠܳܐ ܕܣܳܠܶܩ. 17 ܡܰܛܰܪܬܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܡܰܛܰܪܬܳܐ ܠܡܰܕܢܚܳܐ. ܠܶܘ̈ܳܝܶܐ ܫܬܳܐ ܠܡܰܕܢܚܳܐ ܠܓܰܪܒܝܳܐ ܠܝܰܘܡܳܐ ܐܰܪܒܥܳܐ. ܘܰܠܬܰܝܡܢܳܐ ܠܝܰܘܡܳܐ ܐܰܪܒܥܳܐ. ܘܰܠܒܶܝܬ݂ ܣܶܦ̈ܶܐ ܬܪܶܝܢ ܬܪܶܝܢ. 18 ܠܦܰܪܒܰܪ ܠܡܰܥܪܒܳܐ. ܐܰܪܒܥܳܐ ܠܰܫܒܺܝ̈ܠܶܐ. ܬܪܶܝܢ ܠܦܰܪܒܰܪ. 19 ܗܳܠܶܝܢ ܦܳܠܓܽܘܬ݂ܳܐ ܕܬܰܖ̈ܥܶܐ ܕܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܩܽܘܪܰܚ. ܘܕܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܡܶܪܰܪܺܝ ܠܶܘ̈ܳܝܶܐ. 20 ܐܰܚܺܝܳܐ ܥܰܠ ܐܰܘܨܖ̈ܶܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. ܘܥܰܠ ܐܰܘܨܖ̈ܶܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ. 21 ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܠܰܥܕܳܢ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܓܶܪܫܽܘܢ. ܠܠܰܥܕܳܢ ܖ̈ܺܝܫܰܝ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬ݂ܳܐ. ܠܠܰܥܕܳܢ ܓܶܪܫܽܘܢܝܳܐ. 22 ܢܰܚܠܺܝ. ܙܺܝܬ݂ܳܡ. ܘܝܽܘܐܶܝܠ ܐܰܚܰܘ̈ܗܝ. ܥܰܠ ܐܰܘܨܖ̈ܶܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܡܳܪܝܳܐ. 23 ܠܥܰܡܖ̈ܰܡܝܶܐ. ܠܝܰܨܗܳܖ̈ܝܳܐ. ܠܚܶܒܖ̈ܽܘܢܳܝܶܐ. ܠܥܽܘܙܺܝܶܠ̈ܝܶܐ.  24 ܘܠܰܫܡܽܘܐܶܝܠ ܒܰܪ ܓܶܪܫܽܘܢ. ܒܰܪ ܡܽܘܫܶܐ. ܡܩܰܝܰܡ ܥܰܠ ܐܰܘܨܖ̈ܶܐ. 25 ܘܰܐܚܰܘ̈ܗܝ ܐܶܠܺܝܥܳܙܳܪ. ܪܚܰܒܝܳܐ ܒܪܶܗ. ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܒܪܶܗ. ܝܽܘܪܳܡ ܒܪܶܗ. ܙܰܟ݂ܪܺܝ ܒܪܶܗ. 26 ܫܰܠܽܘܡܺܝܬ݂ ܒܪܶܗ ܗܽܘ ܫܰܠܽܘܡܺܝܬ݂ ܘܰܐܚܰܘ̈ܗܝ. ܥܰܠ ܟܽܠ ܐܰܘܨܖ̈ܶܐ ܕܩܽܘܕܫܳܐ. ܕܩܰܕܶܫ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܘܖ̈ܺܝܫܰܝ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬ݂ܳܐ. ܘܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܕܰܐܠܦ̈ܶܐ ܘܰܕ݂ܡܰܐܘ̈ܳܬ݂ܳܐ. 27 ܘܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܕܚܰܝܠܳܐ ܡܶܢ ܩܪܳܒܳܐ. ܘܡܶܢ ܒܶܙܬ݂ܳܐ ܩܰܕܶܫܘ ܠܚܽܘܝܳܠܳܐ ܕܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. 28 ܘܟܽܠ ܕܩܰܕܶܫ ܫܡܽܘܐܶܝܠ ܚܰܙܳܝܳܐ. ܘܫܳܐܘܳܠ ܒܰܪ ܩܺܝܫ. ܘܰܐܒܢܺܝܪ ܒܰܪ ܢܺܝܪ. ܘܝܽܘܐܳܒ ܒܰܪ ܨܽܘܪܺܝܳܐ. ܟܽܠ ܕܰܡܩܰܕܰܫ ܥܰܠ ܐܺܝܕܰܘ̈ܗܝ ܕܫܰܠܽܘܡܺܝܬ݂ ܘܕܰܐܚܰܘ̈ܗܝ. 29ܠܝܰܨܗܳܪܝܳܐ. ܟܽܘܢܰܢܝܳܐ ܘܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܠܰܥܒܺܝ̈ܕ݂ܳܬܳܐ ܒܰܖ̈ܳܝܳܬ݂ܳܐ. ܥܰܠ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܠܫܰܠܺܝܛܳܢ̈ܶܐ. ܘܰܠܕܰܝܳܢ̈ܶܐ. 30 ܘܰܠܚܶܒܖ̈ܽܘܢܳܝܶܐ. ܚܫܰܒܝܳܐ ܘܰܐܚܰܘ̈ܗܝ ܒܢܰܝ̈ ܚܰܝܠܳܐ. ܐܳܠܶܦ ܘܰܫܒܰܥܡܳܐܐ ܥܰܠ ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܡܶܢ ܥܶܒܪܳܐ ܕܝܽܘܪܕܢܳܢ. ܘܰܠܡܰܥܪܒܳܐ. ܠܟܽܠ ܥܒܺܝ̈ܕ݂ܳܬܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ ܘܰܠܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ. 31 ܠܚܶܒܖ̈ܽܘܢܳܝܶܐ. ܢܶܪܝܳܐ ܪܺܝܫܳܐ ܠܚܶܒܖ̈ܽܘܢܳܝܶܐ. ܠܬܰܘܠ̈ܕܳܬܗܽܘܢ ܠܒܶܝܬ݂ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܒܰܫܢܰܬ݂ ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܠܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ݂ ܐܶܬܬܒܰܥܘ. ܘܶܐܫܬܟܰܚܘ ܒܗܽܘܢ ܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܰܝ ܚܰܝܠܳܐ. ܒܝܰܥܙܺܝܪ ܕܓܶܠܥܳܕ݂. 32 ܘܰܐܚܰܘ̈ܗܝ ܒܢܰܝ̈ ܚܰܝܠܳܐ. ܬܪܶܝܢ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܘܰܫܒܰܥܡܳܐܐ ܖ̈ܺܝܫܰܝ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬ݂ܳܐ. ܕܰܐܫܠܶܛ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܥܰܠ ܒܢܰܝ̈ ܪܽܘܒܺܝܠ. ܘܰܒܢܰܝ̈ ܓܳܕ݂ ܘܥܰܠ ܦܶܠܓܽܘܬ݂ ܫܰܒܛܳܐ ܕܰܡܢܰܫܶܐ. ܠܟܽܠ ܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܘܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ.   

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ . ܟܙ.

 

1 ܘܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܠܡܶܢܝܳܢܗܽܘܢ ܖ̈ܺܝܫܰܝ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬ݂ܳܐ. ܘܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܕܰܐܠܦ̈ܶܐ ܘܰܕ݂ܡܰܐܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܘܫܰܠܺܝܛܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܕܰܡܫܰܡܫܺܝܢ ܠܡܰܠܟܳܐ. ܠܟܽܠ ܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ ܕܦܳܠܓܽܘܬ݂ܳܐ ܕܥܳܐܠܳܐ ܘܢܳܦܩܳܐ ܒܝܰܪܚܳܐ ܒܝܰܪܚܳܐ. ܠܟܽܠ ܝܰܪܚܳܐ ܕܫܰܢ̱ܬܳܐ ܦܳܠܓܽܘܬ݂ܳܐ ܚܕ݂ܳܐ. ܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܐܪܒܥܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ. 2 ܥܰܠ ܦܳܠܓܽܘܬ݂ܳܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝܬܳܐ. ܠܝܰܪܚܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ. ܫܒܰܥܰܡ ܒܰܪ ܙܰܒܕܳܐܶܝܠ. ܘܥܰܠ ܦܳܠܓܽܘܬܶܗ ܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܐܪܒܥܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ. 3 ܡܶܢ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܦܰܨܰܪ. ܪܺܝܫܳܐ ܕܟܽܠ ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܰܝ ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬ݂ܳܐ ܕܝܰܪܚܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ.4 ܘܥܰܠ. ܦܳܠܓܽܘܬ݂ܳܐ ܕܝܰܪܚܳܐ ܬܶܢܝܳܢܳܐ. ܕܽܘܕܺܝ ܚܽܘܚܳܝܳܐ. ܘܦܳܠܓܽܘܬܶܗ. ܘܡܰܩܠܽܘܬ ܫܰܠܺܝܛܳܐ. ܘܥܰܠ ܦܳܠܓܽܘܬܶܗ ܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܐܪܒܥܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ. 5 ܪܰܒ ܚܰܝܠܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܠܝܰܪܚܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ. ܒܰܢܝܳܐ ܒܰܪ ܝܽܘܝܳܕ݂ܳܥ ܟܳܗܢܳܐ ܪܺܝܫܝܳܐ. ܘܥܰܠ ܦܳܠܓܽܘܬܶܗ ܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܐܪܒܥܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ. 6 ܗܽܘ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܓܰܢ̱ܒܪܳܐ ܕܰܬܠܳܬܺܝܢ ܘܥܰܠ ܬܠܳܬܺܝܢ ܘܦܳܠܓܽܘܬܶܗ. ܡܺܝܙܒܰܪ ܒܪܶܗ. 7 ܪܒܺܝܥܳܝܳܐ. ܠܝܰܪܚܳܐ ܪܒܺܝܥܳܝܳܐ. ܥܫܳܐܶܝܠ ܐܰܚܽܘܗܝ ܕܝܽܘܐܳܒ. ܘܙܰܒܕܳܐܶܝܠ ܒܪܶܗ ܡܶܢ ܒܳܬܪܶܗ. ܘܥܰܠ ܦܳܠܓܽܘܬܶܗ ܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܐܪܒܥܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ. 8 ܚܡܺܝܫܳܝܳܐ ܠܝܰܪܚܳܐ ܚܡܺܝܫܳܝܳܐ. ܪܰܒܳܐ ܫܰܡܗܽܘܬ݂ ܢܙܳܪܳܚܝܳܐ. ܘܥܰܠ ܦܳܠܓܽܘܬܶܗ ܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܐܪܒܥܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ. 9 ܫܬܺܝܬܳܝܳܐ ܠܝܰܪܚܳܐ ܫܬܺܝܬܳܝܳܐ. ܥܺܝܪܳܐ ܒܰܪ ܥܩܺܝܣ ܬܩܽܘܥܝܳܐ. ܘܥܰܠ ܦܳܠܓܽܘܬܶܗ ܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܐܪܒܥܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ. 10 ܫܒܺܝܥܳܝܳܐ ܠܝܰܪܚܳܐ ܫܒܺܝܥܳܝܳܐ. ܚܳܠܳܨ ܦܳܠܽܘܢܳܝܳܐ. ܡܶܢ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐܦܪܶܝܡ. ܘܥܰܠ ܦܳܠܓܽܘܬܶܗ ܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܐܪܒܥܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ. 11 ܬܡܺܝܢܳܝܳܐ ܠܝܰܪܚܳܐ ܬܡܺܝܢܳܝܳܐ. ܣܰܒܟܺܝ ܚܽܘܫܬ݂ܳܝܳܐ ܡܶܢ ܒܶܝܬ݂ ܙܳܪܳܚ ܘܥܰܠ ܦܳܠܓܽܘܬܶܗ ܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܐܪܒܥܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ. 12 ܬܫܺܝܥܳܝܳܐ ܠܝܰܪܚܳܐ ܬܫܺܝܥܳܝܳܐ. ܐܰܒܺܝܥܳܙܳܪ ܥܬ݂ܽܘܬ݂ܳܝܳܐ ܡܶܢ ܕܒܶܝܬ݂ ܒܶܢܝܳܡܶܝܢ ܘܥܰܠ ܦܳܠܓܽܘܬܶܗ ܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܐܪܒܥܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ. 13 ܥܣܺܝܪܳܝܳܐ ܠܝܰܪܚܳܐ ܥܣܺܝܪܳܝܳܐ. ܡܳܗܳܪ ܢܛܽܘܦܬ݂ܳܝܳܐ ܡܶܢ ܕܒܶܝܬ݂ ܙܳܪܳܚ. ܘܥܰܠ ܦܳܠܓܽܘܬܶܗ ܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܐܪܒܥܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ. 14 ܕܰܚܕܰܥܣܰܪ ܠܝܰܪܚܳܐ ܕܰܚܕܰܥܣܰܪ. ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܦܪܰܥܬܽܘܢܳܝܳܐ ܡܶܢ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐܦܪܶܝܡ ܘܥܰܠ ܦܳܠܓܽܘܬܶܗ ܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܐܪܒܥܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ. 15 ܕܰܬܪܶܥܣܰܪ ܠܝܰܪܚܳܐ ܕܰܬܪܶܥܣܰܪ. ܢܰܚܕܺܝ ܢܛܽܘܦܬ݂ܳܝܳܐ. ܕܒܶܝܬ݂ ܥܢܽܘܬ݂ܢܺܝܐܶܝܠ. ܘܥܰܠ ܦܳܠܓܽܘܬܶܗ ܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܐܪܒܥܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ. 16 ܘܥܰܠ ܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܠܖ̈ܽܘܒܺܝܠܳܝܶܐ. ܡܕܰܒܪܳܢܳܐ ܐܶܠܺܝܥܳܙܳܪ ܒܰܪ ܙܰܟ݂ܪܺܝ. ܠܫܶܡܥܽܘܢܳܝ̈ܶܐ. ܫܦܰܛܝܳܐ ܒܰܪ ܡܰܥܟܳܐ. 17 ܠܠܶܘܺܝ ܚܫܰܒܝܳܐ ܒܰܪ ܩܡܽܘܐܶܝܠ. ܠܰܐܗܪܽܘܢ ܨܳܕܽܘܩ. 18 ܠܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܐܶܠܺܝܗܽܘ ܡܶܢ ܐܰܚܰܘ̈ܗܝ ܕܕܰܘܺܝܕ݂. ܠܺܐܝܣܳܟܳܪ ܥܡܽܘܪܺܝ ܒܰܪ ܡܺܝܟ݂ܳܐܶܝܠ. 19 ܠܰܙܒܳܠܳܘܢ ܫܡܰܥܝܳܐ ܒܰܪ ܥܽܘܒܰܕ݂ܝܳܐ. ܠܢܰܦܬܳܠܺܝ ܝܰܪܡܽܘܬ݂ ܒܰܪ ܥܰܙܪܳܐܝܠ. 20 ܠܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐܦܪܶܝܡ ܗܽܘܫܰܥ ܒܰܪ ܥܰܙܰܢܝܳܐ.21 ܠܦܶܠܓܽܘܬ݂ ܫܰܒܛܳܐ ܕܰܡܢܰܫܶܐ. ܝܽܘܐܶܝܠ ܒܰܪ ܦܶܪܝܳܐ. ܘܦܳܠܓܽܘܬ݂ܳܐ ܕܰܡܢܰܫܶܐ ܕܰܒܓܶܠܥܳܕ݂ ܝܰܕܽܘ ܒܰܪ ܙܟܰܪܝܳܐ. ܠܒܶܢܝܳܡܶܝܢ ܥܣܺܝܐܶܝܠ ܒܰܪ ܐܰܒܢܺܝܪ. 22 ܠܕ݂ܳܢ ܥܰܙܪܳܐܝܠ ܒܰܪ ܝܰܪܚܽܘܡ ܗܳܠܶܝܢ ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܕܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 23 ܘܠܳܐ ܫܩܰܠ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܡܶܢܝܳܢܗܽܘܢ ܡܶܢ ܒܰܪ ܥܶܣܪܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܘܰܠܬܰܚܬ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܕܢܰܣܓܶܝܘܗܝ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܐܰܝܟ݂ ܟܰܘ̈ܟܒܶܐ ܕܒܰܫܡܰܝܳܐ. 24 ܝܽܘܐܳܒ ܒܰܪ ܨܽܘܪܺܝܳܐ ܫܰܪܺܝ ܕܢܶܡܢܶܐ ܘܠܳܐ ܫܰܠܶܡ ܘܰܗܘܳܐ ܪܽܘܓܙܳܐ ܥܰܠ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܘܠܳܐ ܣܠܶܩ ܐܰܝܟ݂ ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܰܕ݂ܒܰܪܝܰܡܺܝܡ ܠܡܰܠܟܳܐ ܕܰܘܺܝܕ݂.  25 ܘܥܰܠ ܐܰܘܨܖ̈ܶܐ ܕܡܰܠܟܳܐ. ܥܰܙܡܽܘܬ݂ ܒܰܪ ܓܕܰܠܝܳܐܶܝܠ. ܘܥܰܠ ܐܰܘܨܖ̈ܶܐ ܕܰܒܚܰܩܠܳܐ. ܕܰܒܩܽܘܖ̈ܝܳܐ. ܘܰܒܟܰܦܖ̈ܽܘܢܶܐ. ܘܰܒܡܰܓ̈ܕܠܶܐ. ܝܽܘܢܳܬ݂ܳܢ ܒܰܪ ܥܽܘܙܺܝܳܐ. 26 ܘܥܰܠ ܥܳܒܕ݂ܰܝ̈ ܥܒܺܝ̈ܕ݂ܳܬܳܐ ܕܚܰܩܠܳܐ ܠܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܥܰܙܪܺܝ ܒܰܪ ܟܳܠܽܘܒ. 27 ܘܥܰܠ ܟܰܖ̈ܡܶܐ. ܫܡܰܥܝܳܐ ܪܳܡܬ݂ܳܝܳܐ. ܘܥܰܠ ܡܶܕܶܡ ܕܰܒܟܰܖ̈ܡܶܐ ܠܰܐܘܨܖ̈ܶܐ ܕܚܰܡܪܳܐ. ܙܰܒܕܺܝ ܫܰܦܡܳܝܳܐ. 28 ܘܥܰܠ ܙܰܝ̈ܬܶܐ ܘܫܰܩ̈ܡܶܐ ܕܰܒܥܽܘܡܩܳܐ. ܒܥܶܠܚܰܢܳܢ ܓܳܕ݂ܪܳܝܳܐ. ܘܥܰܠ ܐܰܘܨܖ̈ܶܐ ܕܡܶܫܚܳܐ ܝܰܥܽܘܫ. 29 ܘܥܰܠ ܬܰܘܖ̈ܶܐ ܕܪܳܥܶܝܢ ܒܫܳܖ̈ܽܘܢܶܐ. ܫܰܪܛܺܝ ܫܳܪܽܘܢܳܝܳܐ. ܘܥܰܠ ܬܰܘܖ̈ܶܐ ܕܰܒܥܽܘܡܩܳܐ. ܫܳܦܳܛ ܒܰܪ ܥܕ݂ܳܐܶܝܠ. 30. ܘܥܰܠ ܓܰܡ̈ܠܶܐ. ܐܳܒܝܠ ܐܺܝܫܡܳܥܺܝܠܐ. ܘܥܰܠ ܐܰܬܳܢ̈ܶܐ. ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܡܰܪܬܽܘܢܳܝܳܐ. 31 ܘܥܰܠ ܥܳܢ̈ܳܐ ܝܰܙܺܝܙ ܚܰܓܪܳܝܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܕܩܶܢܝܳܢܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܕܰܘܺܝܕ݂. 32 ܘܝܽܘܢܳܬ݂ܳܢ ܚܰܒܺܝܒܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ݂. ܡܳܠܽܘܟܳܐ. ܓܰܒܪܰܐ ܗ̱ܘ ܣܰܟܽܘܠܬ݂ܳܢܳܐ ܘܣܳܦܪܳܐ. ܘܰܚܢܳܢܳܐܶܝܠ ܒܰܪ ܚܰܟ݂ܡܽܘܢܺܝ ܥܰܡ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܡܰܠܟܳܐ. 33 ܘܰܐܚܺܝܬ݂ܽܘܦܶܝܠ ܡܳܠܽܘܟܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ. ܘܚܽܘܫܺܝ ܐܰܪܟܳܝܳܐ ܪܳܚܡܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ. 34 ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܐܰܚܺܝܬ݂ܽܘܦܶܝܠ. ܝܽܘܝܳܕ݂ܳܥ ܒܰܪ ܒܰܢܝܳܐ. ܘܰܐܒܺܝܬ݂ܳܪ. ܘܪܰܒ ܚܰܝܠܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܝܽܘܐܳܒ.   

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ . ܟܚ.

 

1 ܘܟܰܢܶܫ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܟܽܠܗܽܘܢ ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܕܫܰܒ̈ܛܶܐ. ܘܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܕܦܳܠܓܽܘܬ݂ܳܐ ܕܰܡܫܰܡܫܺܝܢ ܠܡܰܠܟܳܐ. ܘܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܕܰܐܠܦ̈ܶܐ. ܘܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܕܡܰܐܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܘܕܰܡܫܰܠܛܺܝܢ ܥܰܠ ܩܶܢܝܳܢܳܐ ܘܥܰܠ ܚܰܝ̈ܘܳܬ݂ܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܘܕܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ. ܘܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܰܝ ܚܰܝܠܳܐ. ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. 2 ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. ܫܽܘܡܥܽܘܢܝ ܐܰܚܰܝ̈ ܘܥܰܡܝ. ܐܶܢܳܐ ܕܶܝܢ ܒܠܶܒܝ ܗܘܳܐ ܗܘܳܐ ܠܡܶܒܢܳܐ ܒܰܝܬܳܐ ܕܰܢܝܳܚܳܐ. ܠܩܺܐܒܽܘܬܳܐ ܕܕ݂ܺܝܰܐܬܺܝܩܺܝ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܠܰܐܬ݂ܪܳܐ ܕܰܫܟ݂ܺܝܢܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܰܢ. ܘܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܛܰܝܒܶܬ݂ ܗܘܺܝܬ݂ ܠܡܶܒܢܳܐ ܒܰܝܬܳܐ. 3 ܘܡܳܪܝܳܐ ܐܶܡܰܪ ܠܺܝ. ܕܠܳܐ ܬܶܒܢܶܐ ܒܰܝܬܳܐ ܠܫܶܡܝ. ܡܶܛܽܠ ܕܓܰܒܪܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܩܪܰܒܬ݂ܳܢܳܐ. ܘܡܶܛܽܠ ܕܓܰܒܪܳܐ ܐܰܢ̱ܬ. ܕܰܕ݂ܡܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ ܐܶܫܰܕܬ. 4ܘܰܓܒܢܺܝ ܠܺܝ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܡܶܢ ܟܽܠܶܗ ܒܶܝܬ݂ ܐܳܒܝ. ܕܶܐܗܘܶܐ ܡܰܠܟܳܐ ܥܰܠ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܠܥܳܠܰܡ. ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܢ ܒܶܝܬ݂ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܓܒܳܐ ܠܶܗ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܡܶܢ ܫܰܪܒܬ݂ܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܓܒܳܐ ܠܶܗ ܒܶܝܬ݂ ܐܳܒܝ. ܘܡܶܢ ܒܶܝܬ݂ ܐܳܒܝ ܠܺܝ ܓܒܳܐ ܕܶܐܗܘܶܐ ܡܰܠܟܳܐ ܥܰܠ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 5 ܘܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈. ܕܣܰܓܺܝܐܺܝܢ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܝܰܗܒܠܺܝ ܡܳܪܝܳܐ. ܓܒܳܐ ܠܰܫܠܶܝܡܽܘܢ ܒܶܪܝ. ܠܡܶܬܰܒ ܥܰܠ ܟܽܘܪܣܝܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܐ ܪܳܡܬ݂ܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 6 ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ. ܕܰܫܠܶܝܡܽܘܢ ܒܪܳܟ݂. ܗܽܘ ܢܶܒܢܶܐ ܒܰܝܬܝ ܘܕ݂ܳܖ̈ܳܬ݂ܝ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܶܗ ܓܒܺܝܬ݂ ܕܢܶܗܘܶܐ ܠܺܝ ܒܪܳܐ. ܘܶܐܢܳܐ ܐܶܗܘܶܐ ܠܶܗ ܐܰܒܳܐ. 7 ܘܰܐܬ݂ܩܶܢ ܟܽܘܪܣܝܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܠܥܳܠܰܡ. ܘܶܐܢܗܽܘ ܕܠܳܐ ܢܶܨܒܶܐ ܠܡܶܥܒܰܕ݂ ܦܽܘܩܕܳܢܰܝ̈ ܘܕ݂ܺܝܢܰܝ̈ ܐܰܝܟ݂ ܕܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܐܶܦܩܽܘܕ݂ ܒܫܰܒܛܳܐ ܥܰܘܠܶܗ. 8 ܘܳܐܦ ܗܳܫܳܐ ܠܥܺܝܢ ܟܽܠܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܥܰܡܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ. ܛܰܪܘ ܘܰܬ݂ܒܰܥܘ ܦܽܘܩܕܳܢܰܘ̈ܗܝ ܘܰܐܢ̱ܬܽܘܢ ܬܺܐܪܬܽܘܢ ܐܰܪܥܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ. ܘܬ݂ܰܘܪܬ݂ܽܘܢ ܠܰܒܢܰܝ̈ܟܽܘܢ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ. ܘܠܳܐ ܬܶܬ݂ܚܰܒܰܠ. 9 ܘܰܐܢ̱ܬ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܒܶܪܝ. ܕܰܥ ܟܽܠܡܳܐ ܕܦܰܩܕܰܢܝ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. ܘܰܦܠܽܘܚܳܝܗܝ ܒܠܶܒܳܐ ܫܰܠܡܳܐ. ܘܰܒܨܶܒܝܳܢܳܐ ܕܢܰܦܫܳܟ݂. ܕܠܳܐ ܡܶܢ ܐܽܘܠܨܳܢ ܡܶܛܽܠ ܕܟܽܠ ܕܺܐܝܬ݂ ܒܠܶܒܳܐ. ܝܳܕܰܥ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܟܽܠ ܕܡܶܬ݂ܪܰܥܶܝܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܒܖ̈ܶܥܝܳܢܰܝܗܽܘܢ. ܡܶܣܬܰܟܰܠ ܐܶܢ ܬܶܒܥܶܝܘܗܝ. ܢܶܫܬܟܰܚ ܠܳܟ݂. ܘܶܐܢ ܬܶܫܒܩܺܝܘܗܝ. ܢܰܘܒܕ݂ܳܟ݂. 10 ܕܰܥ ܘܰܚܙܺܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܓܒܳܟ݂. ܠܡܶܒܢܳܐ ܒܰܝܬܳܐ ܠܰܫܡܳܐ ܕܩܽܘܕ݂ܫܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܐܶܬ݂ܥܰܫܢ ܘܶܐܬ݂ܓܰܢ̱ܒܪ ܘܰܥܒܶܕ݂. 11 ܘܝܰܗܒ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܠܰܫܠܶܝܡܽܘܢ ܒܪܶܗ. ܕܡܽܘܬ݂ܳܐ ܕܰܦܖ̈ܽܘܣܬܕܶܐ. ܘܰܡܫܽܘܚܬ݂ܳܐ ܕܒܰܝܬܳܐ. ܘܕܰܟ݂ܣܽܘܣܛܪܽܘܢ. ܘܰܕ݂ܥܶܠ̈ܝܳܬ݂ܳܐ. ܘܕܶܐܣܛܘ̈ܶܐ ܓܰܘܳܝ̈ܶܐ. ܘܕܶܐܣܛܘ̈ܶܐ ܒܰܖ̈ܳܝܶܐ. ܘܰܕ݂ܥܶܠܳܝ̈ܶܐ ܘܰܕܬܰܚ̈ܬܳܝܶܐ. 12 ܘܰܕ݂ܒܶܝܬ݂ ܓܰܙܳܐ. ܘܰܕ݂ܒܶܝܬ݂ ܬܶܫܡܶܫܬܳܐ ܕܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܕ݂ܒܶܝܬ݂ ܛܰܒܳܚ̈ܶܐ. ܘܰܕ݂ܒܶܝܬ݂ ܫܳܩܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ. ܘܰܕ݂ܒܶܝܬ݂ ܫܖ̈ܰܓܬܳܢܶܐ. 15 ܘܕܽܘܟܬܳܐ ܕܣܳܝܡܺܝܢ ܒܳܗ̇ ܡܢܳܪܬܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ. ܘܰܫܖ̈ܳܓܰܝܗܶܝܢ ܕܕܰܗܒܳܐ. ܘܒܽܘܨܺܝܢܰܝ̈ܗܶܝܢ. ܘܨܶܒܬܗܶܝܢ. ܘܡܳܐܢܰܝ̈ܗܶܝܢ ܕܡܶܫܚܳܐ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܟܬܰܒ ܕܰܘܺܝܕ݂. ܘܝܰܗܒ ܠܰܫܠܶܝܡܽܘܢ ܒܪܶܗ. 16 ܦܳܬܽܘܪܳܐ ܕܣܺܐܡܳܐ. ܘܦܳܬܽܘܪܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ. ܠܰܓ̈ܶܐ ܕܣܺܐܡܳܐ. ܘܠܰܓ̈ܶܐ ܕܕܰܗܒܳܐ. 17 ܐܰܖ̈ܬܠܳܝܶܐ. ܘܡܰܫ̈ܠܘܳܬ݂ܳܐ. ܘܫܳܚ̈ܠܶܐ ܕܣܺܐܡܳܐ. ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܠܡܰܬ݂ܩܳܠܶܗ ܕܕܰܗܒܗܽܘܢ ܕܡܳܐܢ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ. 20 ܘܶܐܡܰܪ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܠܰܫܠܶܝܡܽܘܢ ܒܪܶܗ. ܥܫܰܢ. ܘܶܐܬ݂ܓܰܢ̱ܒܪ. ܘܰܥܒܶܕ݂ ܘܠܳܐ ܬܶܕ݂ܚܰܠ. ܘܠܳܐ ܬܙܽܘܥ ܡܶܛܽܠ ܕܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ ܥܰܡܳܟ݂. ܠܳܐ ܢܰܪܦܶܝܟ݂ ܘܠܳܐ ܢܶܫܒܩܳܟ݂. ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܐܝܟܳܐ ܕܰܬ݂ܓܰܡܰܪ ܠܡܶܒܢܳܐ ܟܽܠܗܶܝܢ ܥܒܺܝ̈ܕ݂ܳܬܳܐ ܕܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. 21 ܘܗܳܐ ܦܳܠܰܓ̈ܘܳܬ݂ܳܐ ܕܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܰܕ݂ܠܶܘ̈ܳܝܶܐ. ܐܰܫܠܛܶܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܥܰܠ ܟܽܠܗܶܝܢ ܥܒܺܝ̈ܕܳܬ݂ܳܐ ܕܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܥܰܡܳܟ݂ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܗܶܢܽܘܢ ܡܫܰܠܛܺܝܢ ܥܰܠ ܟܽܠܗܶܝܢ ܥܒܺܝ̈ܕ݂ܳܬܳܐ ܘܗܶܢܽܘܢ ܥܳܒܕܺܝܢ ܠܗܶܝܢ ܒܚܰܟܺܝܡܽܘܬ݂ܳܐ. ܟܽܠ ܥܒܺܝ̈ܕ݂ܳܬܳܐ ܕܡܶܬ݂ܒܰܥ̈ܝܳܢ ܠܰܥܒܺܝ̈ܕ݂ܳܬ݂ܳܐ ܕܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܗܳܐ ܐܰܩܺܝܡܬ݂ ܥܠܰܝܗܶܝܢ ܫܰܠܺܝܛܳܢ̈ܶܐ ܘܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ. ܕܗܶܢܽܘܢ ܢܶܬ݂ܒܥܽܘܢ ܘܢܶܥܒܕ݂ܽܘܢ. ܟܽܠ ܥܒܺܝ̈ܕ݂ܳܬܳܐ ܕܡܶܬ݂ܒܰܥ̈ܝܳܢ.   

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ . ܟܛ.

 

1 ܘܶܐܡܰܪ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܠܟܽܠܗܶܝܢ ܟܢܽܘ̈ܫܳܬܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܗܳܢܳܐ ܒܶܪܝ. ܛܰܠܝܰܐ ܗ̱ܘ ܙܥܽܘܪܳܐ. ܘܠܶܗ ܓܒܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈. ܡܶܛܽܠ ܕܛܰܠܝܳܐ ܚܰܟܺܝܡ ܘܣܰܟܽܘܠܬ݂ܳܢܰܐ ܗ̱ܘ. ܘܰܥܒܺܝܕܬܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܕܶܐܬ݂ܝܰܗܒܰܬ݂ ܠܶܗ. ܠܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܙܥܽܘܪܳܐ. ܪܰܒܳܐ ܗ̱ܝ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܠܳܐ ܐܶܬ݂ܝܰܗܒܰܬ݂ ܗܳܟܰܢܳܐ. ܐܶܬ݂ܥܰܫܢܘ ܘܶܐܬ݂ܓܰܢ̱ܒܪܘ ܒܳܗ̇. ܡܶܛܽܠ ܕܰܕ݂ܡܳܪܝܳܐ ܗ̱ܝ ܐܰܠܳܗܰܢ.  2 ܟܽܠ ܚܰܝ̈ܠܰܝ ܘܟܽܠ ܢܶܟ݂̈ܣܰܝ ܛܰܝܒܶܬ݂. ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܡܶܬ݂ܒܥܶܐ ܠܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܝ. ܕܰܗܒܳܐ ܠܕܰܗܒܳܐ. ܘܣܺܐܡܳܐ ܠܣܺܐܡܳܐ. ܘܰܢܚܳܫܳܐ ܠܰܢܚܳܫܳܐ. ܘܦܰܪܙܠܳܐ ܠܦܰܪܙܠܳܐ. ܕܩܰܝ̈ܣܶܐ ܠܩܰܝ̈ܣܶܐ. ܘܰܐܖ̈ܙܶܐ ܠܰܐܖ̈ܙܶܐ. ܟܺܐܦ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܳܬ݂ܳܐ ܘܡܰܖ̈ܓܳܢܝܳܬ݂ܳܐ.  3 ܘܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܡܶܬ݂ܒܥܶܐ ܠܶܗ ܠܒܰܝܬܳܐ. ܛܰܝܒܶܬ݂ ܘܬܰܩܢܶܬ݂ ܠܶܗ ܡܶܢ ܡܶܣܟܺܢܽܘܬ݂ܝ. ܘܟܶܣܦܳܐ ܛܰܝܒܶܬ݂ ܠܰܢܦܰܩܬܶܗ ܕܒܰܝܬܳܐ ܕܰܐ‌ܠܳܗܝ ܡܶܢ ܡܶܣܟܺܢܽܘܬ݂ܝ.  4 ܐܳܠܶܦ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܟܰܟܖ̈ܶܐ ܕܕܰܗܒܳܐ. ܡܶܢ ܕܰܗܒܳܐ ܛܳܒܳܐ. ܘܬܰܪܬܶܝܢ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܐܳܠܶܦ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܟܰܟܖ̈ܺܝܢ ܕܟܶܣܦܳܐ. ܠܡܶܩܪܰܡ ܐܶܣ̈ܶܐ ܕܒܰܝܬܳܐ.  5 ܠܰܐܝܟܳܐ ܕܡܶܬ݂ܒܥܶܐ ܕܰܗܒܳܐ. ܢܺܐܙܰܠ ܕܰܗܒܳܐ. ܘܠܰܐܝܟܳܐ ܕܡܶܬ݂ܒܥܶܐ ܣܺܐܡܳܐ. ܢܺܐܙܰܠ ܣܺܐܡܳܐ. ܘܰܠܟܽܠܗܶܝܢ ܥܒܺܝ̈ܕ݂ܳܬܳܐ. ܕܬܶܫܠܰܡ ܥܒܺܝܕܬܳܐ ܒܝܰܪܚܳܗ̇. ܥܒܺܝܕܬܳܐ ܠܳܐ ܬܶܫܬܰܘܚܰܪ. ܐܶܠܳܐ ܕܬܶܫܠܰܡ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܡܶܬ݂ܒܥܶܐ ܠܳܗ̇ ܒܚܽܘܫܒܳܢܳܗ̇.6 ܘܶܐܬ݂ܟܰܢܰܫܘ ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܳܬ݂ܳܐ. ܘܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܕܫܰܒ̈ܛܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܕܰܐܠܦ̈ܶܐ ܘܰܕ݂ܡܰܐܘ̈ܳܬ݂ܳܐ. ܘܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܫܰܠܺܝܛܺܝܢ ܥܰܠ ܥܒܺܝ̈ܕ݂ܳܬܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ. 7 ܘܝܰܗܒܘ ܠܰܥܒܺܝ̈ܕ݂ܳܬܳܐ ܕܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܕܰܗܒܳܐ ܟܰܟܖ̈ܶܐ ܚܰܡܫܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ. ܘܰܐܢܟ݂ܳܐ ܛܳܒܳܐ ܠܣܺܝ̈ܠܽܘܢܶܐ. ܡܰܐܬܶܝܢ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ. ܘܣܺܐܡܳܐ ܟܰܟܖ̈ܶܐ ܥܶܣܪܺܝܢ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ. ܘܰܢܚܳܫܳܐ ܩܽܘܪܺܝܢܬܳܝܳܐ ܟܰܟܖ̈ܶܐ ܬܡܳܢܬܰܥܣܰܪ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ. ܘܦܰܪܙܠܳܐ ܡܳܐܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܟܰܟܖ̈ܺܝܢ. 8 ܘܟܶܣܦܳܐ ܘܕܰܗܒܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܡܶܬ݂ܒܥܶܐ ܗܘܳܐ ܠܶܗ. ܝܰܗܒܘ ܒܶܝܬ݂ ܓܰܙܳܐ ܕܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܥܰܠ ܐܺܝܕ݂ܳܐ ܕܓܶܪܫܽܘܢ ܓܺܝܙܰܒܪܳܐ. 9 ܘܰܚܕ݂ܺܝܘ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܒܡܰܘ̈ܗܒܳܬ݂ܳܐ ܗܳܠܶܝܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܠܶܒܳܐ ܫܰܠܡܳܐ ܝܰܗܒ ܐܶܢܶܝܢ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܳܐܦ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܚܕ݂ܺܝ ܚܰܕ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܪܰܒܬܳܐ. ܘܫܰܒܰܚ ܬܶܫܒ̈ܚܳܬ݂ܳܐ ܪܰܘܖ̈ܒܳܬ݂ܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. 10 ܘܒܰܪܶܟ݂ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܠܡܳܪܝܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܟܽܠܗܶܝܢ ܟܢܽܘ̈ܫܳܬܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܶܐܡܰܪ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܒܪܺܝܟ݂ ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܶܗ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܐܰܒܽܘܢ. ܡܶܢ ܥܳܠ̈ܡܶܐ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠ̈ܡܶܐ.11 ܡܶܛܽܠ ܕܕ݂ܺܝܠܳܟ݂ ܗܺܝ ܡܳܪܝܳܐ ܪܰܒܽܘܬ݂ܳܐ. ܘܓܰܢ̱ܒܳܪܽܘܬ݂ܳܐ. ܘܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܘܝܳܐܝܽܘܬ݂ܳܐ. ܘܗܶܕ݂ܪܳܐ. ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܢ̱ܬ ܫܰܠܺܝܛ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܒܰܐܪܥܳܐ. ܕܺܝܠܳܟ݂ ܗܺܝ ܡܳܪܝܳܐ ܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܐ. ܘܚܶܟ݂ܡܬ݂ܳܐ. ܘܓܰܢ̱ܒܳܪܽܘܬ݂ܳܐ. ܘܺܝܕܰܥܬ݂ܳܐ.12 ܘܥܽܘܬ݂ܪܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܡܶܢ ܩܕܳܡܰܝܟ ܗ̱ܘ. ܘܰܐܢ̱ܬ ܫܰܠܺܝܛ ܒܟܽܠ ܡܶܕܶܡ. ܘܕ݂ܺܝܠܳܟ݂ ܗܽܘ ܚܰܝܠܳܐ ܘܓܰܢ̱ܒܳܪܽܘܬ݂ܳܐ ܘܰܐܢ̱ܬ ܡܰܘܪܶܒ ܘܰܡܥܰܫܶܢ ܠܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܖ̈ܝܳܬ݂ܳܐ ܕܰܐܢ̱ܬ ܒܪܰܝܬ.13 ܘܳܐܦ ܗܳܫܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ. ܡܰܘܕܶܝܢܰܢ ܠܳܟ݂ ܘܰܡܫܰܒܚܺܝܢܰܢ ܠܰܫܡܳܐ ܕܪܰܒܽܘܬܳܟ݂.14 ܡܶܛܽܠ ܕܡܳܢܳܐ ܐܶܢܳܐ ܘܡܳܢܳܐ ܥܰܡܝ. ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܰܠܦܳܢܰܝ̈ ܝܶܠܦܶܬ݂ ܡܶܛܽܠ ܕܽܐܘܪܚܳܟ݂ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܗܺܝ ܥܰܕܰܪܬܰܢܝ. ܘܰܐܢ̱ܬ ܗܽܘ ܣܰܒܪܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ.15 ܡܶܛܽܠ ܕܰܚܢܰܢ ܡܰܡܬܠܺܝܢܰܢ ܒܠܰܗܓܳܐ ܕܩܶܕ݂ܪܳܐ. ܘܥܳܡܽܘܖ̈ܶܐ ܚܢܰܢ ܩܕܳܡܰܝܟ. ܙܥܽܘܪܺܝܢ ܒܥܳܠܡܳܐ. ܘܰܐܢ̱ܬ ܫܠܰܛܬ ܒܰܐܒܳܗ̈ܳܬܰܢ ܩܰܕ݂ܡܳܐܺܝܬ݂. ܘܦܰܩܶܕܬ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܐܝܕܳܐ ܐܽܘܪܚܳܐ ܢܺܐܙܽܠܘܢ ܘܢܺܚܽܘܢ.16 ܘܠܳܟ݂ ܚܢܰܢ ܡܫܰܒܚܺܝܢܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ. ܕܬܶܦܪܩܰܢ ܡܶܢ ܟܽܠ ܕܡܰܗܪܺܝܢ ܠܰܢ. ܘܰܡܚܰܣܕ݂ܺܝܢ ܠܰܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܰܢ. ܕܰܐܝܟܰܐ ܗ̱ܘ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ ܕܦܳܠܚܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܠܶܗ.  17 ܘܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܐܰܠܳܗܝ ܕܰܐܢ̱ܬ ܒܳܕܶܩ ܠܶܒܳܐ. ܘܰܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܪܥܶܐ. ܘܶܐܢܳܐ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕܠܶܒܝ ܫܰܒܚܶܬ݂ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ. ܘܳܐܦ ܗܳܫܳܐ ܥܰܡܳܟ݂ ܕܶܐܫܬܟܰܚ ܗܳܪܟܳܐ. ܚܙܺܝܬ݂ ܕܰܒܚܰܕ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܡܫܰܒܚܺܝܢ ܠܳܟ݂ ܘܳܐܡܪܺܝܢ.18 ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܶܗ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ ܘܕܺܐܝܣܚܳܩ ܘܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܐܰܒܳܗ̈ܳܬܰܢ. ܛܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܕܶܐܫܬܰܘܕܺܝܬ ܠܰܢ ܠܥܳܠܰܡ ܘܰܐܦܢܳܐ ܠܶܒܰܢ ܠܕܶܚܠܬܳܟ݂. 19 ܐܶܢܳܐ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܥܢܺܝܬ݂ ܘܶܐܡܪܶܬ݂ ܗܳܟܰܢܳܐ. ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܝ. ܐܳܦ ܠܰܫܠܶܝܡܽܘܢ ܒܶܪܝ. ܗܰܒ ܠܶܒܳܐ ܫܰܠܡܳܐ. ܠܡܶܛܰܪ ܦܽܘܩܕܳܢܰܝ̈ܟ ܘܣܳܗ̈ܕܘܳܬܳܟ݂ ܘܰܩܝܳܡܳܟ݂. ܘܰܠܡܶܥܒܰܕ݂ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܦܰܩܶܕܬ. ܘܰܠܡܶܒܢܳܐ ܒܰܝܬܳܐ ܕܛܰܝܒܶܬ݂ ܡܶܛܽܠ ܕܢܶܬ݂ܩܰܕܰܫ ܫܡܳܟ݂ ܪܰܒܳܐ. ܘܢܶܫܬܰܒܰܚ ܒܥܳܠܡܳܐ ܕܰܒܪܰܝܬ ܩܕ݂ܳܡ ܕܳܚܠܰܝ̈ܟ.20 ܘܶܐܡܰܪ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܠܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܒܰܪܶܟ݂ܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ ܘܒܰܪܶܟ݂ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܳܬ݂ܗܽܘܢ. ܘܰܢܦܰܠܘ ܘܰܣܓܶܕ݂ܘ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܘܒܰܪܶܟ݂ܘ ܐܳܦ ܠܡܰܠܟܳܐ ܕܰܘܺܝܕ݂. ܘܕܰܒܰܚܘ ܕܶܒܚ̈ܶܐ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ.21 ܘܩܰܪܶܒܘ ܥܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ. ܬܰܘܖ̈ܶܐ ܐܳܠܶܦ. ܘܕܶܟܖ̈ܶܐ ܐܳܠܶܦ. ܘܶܐܡܖ̈ܶܐ ܐܳܠܶܦ. ܘܢܽܘ̈ܩܳܝܶܐ ܣܰܓܺܝ ܘܳܐܦ ܠܗܽܘܢ ܕܰܒܰܚܘ ܕܶܒ̈ܚܳܬ݂ܳܐ ܣܰܓܺܝ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 22 ܘܶܐܟܰܠܘ ܘܶܐܫܬܺܝܘ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ. ܒܚܰܕ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܘܰܐܩܺܝܡܘ ܒܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܐ ܠܰܫܠܶܝܡܽܘܢ ܒܪܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ݂. ܘܰܠܨܳܕܽܘܩ ܐܰܩܺܝܡܘ ܟܳܗܢܳܐ.23 ܘܺܝܬ݂ܶܒ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܥܰܠ ܟܽܘܪܣܰܝ ܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܠܰܡܩܳܡ ܒܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܐ ܚܠܳܦ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܐܰܒܽܘܗܝ ܘܰܐܨܠܰܚ. ܘܶܐܫܬܡܰܥ ܠܶܗ ܟܽܠܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 24 ܘܟܽܠ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܡܰܠܟܳܐ ܕܰܘܺܝܕ݂. ܐܰܫܠܶܡܘ ܠܰܫܠܶܝܡܽܘܢ ܒܪܶܗ.25 ܘܰܐܘܪܒܶܗ ܡܳܪܝܳܐ ܠܰܫܠܶܝܡܽܘܢ ܠܥܶܠ. ܠܥܺܝܢ ܟܽܠܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܝܰܗܒ ܥܠܰܘܗܝ ܙܺܝܘܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܐ ܕܰܠܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܕܰܗܘܰܘ ܩܕܳܡܰܘܗܝ. ܠܳܐ ܕܳܡܶܐ.26 ܘܕܰܘܺܝܕ݂ ܒܪܶܗ ܕܺܐܝܫܰܝ. ܐܰܩܺܝܡ ܒܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܠܰܫܠܶܝܡܽܘܢ ܒܪܶܗ. ܥܰܠ ܟܽܠܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 27 ܘܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܕܩܳܡ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܒܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܐ ܥܰܠ ܟܽܠܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܐܰܪܒܥܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ. ܒܚܶܒܪܽܘܢ ܩܳܡ ܒܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܐ ܫܒܰܥ ܫܢܺܝ̈ܢ ܘܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܩܳܡ ܒܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܐ ܬܠܳܬܺܝܢ ܘܰܬ݂ܠܳܬ݂ ܫܢܺܝ̈ܢ. ܥܰܠ ܟܽܠܶܗ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܘܺܝܗܽܘܕܳܐ.28 ܘܡܺܝܬ݂ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܒܪܶܗ ܕܺܐܝܫܰܝ ܒܣܰܝܒܽܘܬ݂ܳܐ ܛܳܒܬ݂ܳܐ. ܣܐܶܒ ܘܰܣܒܰܥ ܝܰܘ̈ܡܰܝ ܚܰܝܰܘ̈ܗܝ. ܘܺܝܪܶܒ ܒܥܽܘܬ݂ܪܳܐ ܕܥܳܠܡܳܐ. ܘܒܺܐܝܩܳܪܶܗ ܘܩܳܡ ܒܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܐ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܒܪܶܗ ܒܳܬܪܶܗ.29 ܘܦܶܬܓܳܡܰܘ̈ܗܝ ܕܕܰܘܺܝܕ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܩܰܕ݂ܡܳܝ̈ܶܐ ܘܰܐ̱ܚܖ̈ܳܝܶܐ. ܗܶܢܽܘܢ ܟܬܺܝܒܺܝܢ ܒܦܶܬܓܳܡܰܘ̈ܗܝ ܕܰܫܡܽܘܐܶܝܠ ܢܒܺܝܳܐ. ܘܰܒܦܶܬܓܳܡܰܘ̈ܗܝ ܕܢܳܬܳܢ ܢܒܺܝܳܐ. ܘܰܒܦܶܬܓܳܡܰܘ̈ܗܝ ܕܓܳܕ݂ ܢܒܺܝܳܐ.30 ܘܟܽܠܳܗ̇ ܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܘܓܰܢ̱ܒܳܪܽܘܬܶܗ. ܘܙܰܒܢ̈ܶܐ ܕܰܥܒܰܪܘ ܥܠܰܘܗܝ ܘܥܰܠ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܘܥܰܠ ܟܽܠ ܡܰܠܟܽܘܬ݂ ܐܰܪܥܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܥܒܰܕ݂ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܫܰܦܺܝܪ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܠܳܐ ܥܒܰܪ ܡܶܢ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܦܰܩܕܶܗ. ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܕܚܰܝܰܘ̈ܗܝ.

 

ܠܥܠ