ܐܶܓܰܪܬܳܐ ܕܰܐܪܰܡܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ

ܐܶܓܰܪܬܳܐ ܕܰܐܪܰܡܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ. ܐ.

ܦܶܚܡܳܐ ܕܫܰܕܰܪ ܐܶܪܰܡܝܳܐ ܠܰܫܒܰܝ̈ܳܐ ܕܶܐܫܬܒܺܝܘ ܠܒܳܒܶܝܠ: ܕܰܒܫܳܐ ܢܒܽܘܟܰܕܢܳܨܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܕܒܳܒܶܝܠ: ܠܰܡܚܰܘܳܝܽܘ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܝܟ ܕܶܐܬܦܰܩܰܕ ܡܶܢ ܡܪܳܝܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܰܚܛܰܝܬܽܘܢ ܩܕܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܕܶܐܫܬܒܺܝܬܽܘܢ ܠܒܳܒܶܠ: ܡܶܢ ܢܒܽܘܟܰܕܢܳܨܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܕܒܳܒܶܝܠ. ܡܳܐ ܕܥܰܠܬܽܘܢ ܠܒܳܒܶܝܠ: ܬܶܗܘܽܘܢ ܬܰܡܳܢ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܬܳܐ ܘܙܰܒܢܳܐ ܢܰܓܺܝܪܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܫܰܒܥܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ. ܘܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܫܰܒܥܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܐܰܦܶܩܟܽܘܢ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܒܰܫܠܳܡܳ. ܗܳܫܳܐ ܕܶܝܢ ܗܳܐ ܚܳܙܶܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܒܳܒܶܝܠ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ ܕܣܺܐܡܳܐ ܘܕܕܰܗܒܳܐ ܘܰܕܩܰܝܣܳܐ ܘܰܕܟܺܐܦ̈ܶܐ: ܕܡܶܫܬܰܩܠܺܝܢ ܥܰܠ ܟܰܬܦ̈ܳܬܳܐ: ܘܰܡܚܰܘܶܝܢ ܕܰܚ̈ܠܳܬܳܐ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܐܶܙܕܰܗܪ ܗܳܟܺܝܠ ܕܰܠܡܳܐ ܐܳܦ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܬܶܬܕܰܡܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܠܳܐ ܬܶܕܚܠܽܘܢ ܡܶܢܗܽܘܢ܆ ܘܠܳܐ ܬܶܙܽܘܥܽܘܢ. ܟܰܕ ܬܶܚܙܽܘܢ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܩܕܳܡܰܝܗܽܘܢ ܘܒܶܣܬܰܪܗܽܘܢ ܕܣܳܓܕܺܝܢ  ܠܗܽܘܢ: ܐܶܠܳܐ ܐ̱ܡܰܪܘ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܒܬܰܪ̈ܥܝܳܬܟܽܘܢ: ܠܳܟ ܗܽܘ ܡܳܪܝܳܐ ܘܳܠܶܐ ܠܡܶܣܓܰܕ݂ ܒܰܠܚܽܘܕ. ܡܶܛܽܠ ܕܡܰܠܰܐܟܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡܟܽܘܢ ܗܽܘ. ܘܗܽܘ ܢܶܬܒܰܥ ܢܰܦ̈ܫܳܬܟܽܘܢ. ܠܶܫܳܢܳܐ ܓܶܝܪ ܐܺܝܬ ܠܗܽܘܢ ܕܰܓܠܺܝܦ ܒܝܰܕ ܢܰܓܳܪܳܐ. ܘܰܩܪܺܝܡܺܝܢ ܒܕܰܗܒܳܐ ܘܰܒܣܺܐܡܳܐ. ܘܠܳܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܠܰܡܡܰܠܳܠܽܘ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܣܪ̈ܺܩܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܘܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܘܰܐܝܟ ܕܫܰܦܺܝܪ ܨܶܒܬܳܐ ܠܰܒܬܽܘܠܬܳܐ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܫܳܩܠܺܝܢ ܕܰܗܒܳܐ. ܘܚܳܫܠܺܝܢ ܟܠܺܝ̈ܠܶܐ: ܘܣܳܝܡܺܝܢ ܒܪ̈ܺܝܫܶܐ ܕܰܐܠܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܗ̱ܝ ܕܶܝܢ ܕܡܳܐ ܕܟܳܡܖ̈ܰܝܗܽܘܢ ܒܳܣܡܺܝܢ: ܡܪܺܝܡܺܝܢ ܕܰܗܒܳܐ ܘܣܺܐܡܳܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܰܥܠܰܝܗܽܘܢ ܡܰܦܩܺܝܢ. ܘܝܳܗܒܺܝܢ ܡܶܢܶܗ ܡܶܢ ܥܒܳܕܳܐ ܠܙܳܢܺܝܬܳܐ. ܘܰܡܨܰܒܬܺܝܢ ܠܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܒܰܠܒܽܘ̈ܫܶܐ: ܘܠܰܐܠܳܗ̈ܶܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܘܰܕܣܺܐܡܳܐ ܘܰܕܩܰܝܣܳܐ. ܗܶܢܽܘܢ ܕܶܝܢ ܠܳܐ ܡܶܬܦܰܪܩܺܝܢ ܡܶܢ ܫܽܘܚܬܳܐ ܘܡܶܢ ܚܒܳܠܳܐ. ܠܳܒܫܺܝܢ ܠܒܽܘܫܳܐ ܕܰܐܪܓܘܳܢܳܐ. ܘܡܳܪܩܺܝܢ ܐܰܦܰܝ̈ܗܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܚܶܠܳܐ ܕܣܳܠܶܩ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܡܶܢ ܒܰܝܬܳܐ. ܘܫܰܒܛܳܐ ܐܰܚܺܝܕ ܐܰܝܟ ܓܰܒܪܳܐ ܕܰܝܳܢܳܐ ܕܰܐܬܪܳܐ: ܗܳܢܳܐ ܕܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܚܳܛܶܝܢ ܒܶܗ ܠܡܰܘܒܳܕܽܘ ܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ. ܘܰܐܚܰܝܕ݂ ܚܰܪܒܳܐ ܒܝܰܡܺܝܢܶܗ: ܘܢܳܪܓܳܐ ܒܣܶܡܳܠܶܗ. ܘܢܰܦܫܶܗ ܡܶܢ ܩܪܳܒܳܐ ܘܡܶܢ ܠܳܣܛܳܝ̈ܶܐ ܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܠܰܡܫܰܘܙܳܒܽܘ. ܕܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܢܶܬܝܰܕܥܽܘܢ ܕܠܳܐ ܗܘܰܘ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ. ܠܳܐ ܬܶܕܚܠܽܘܢ ܠܗܽܘܢ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܓܶܝܪ ܕܡܳܐܢܳܐ ܕܦܰܚܳܪܳܐ ܡܳܐ ܕܶܬܬܒܰܪ ܠܰܝܬ ܒܶܗ ܚܰܫܚܽܘ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܠܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܙܳܩܦܺܝܢ ܠܗܽܘܢ ܒܒ̈ܳܬܶܐ. ܥܰܝ̈ܢܰܝܗܽܘܢ ܡܰܠ̈ܝܳܢ ܥܰܦܪܳܐ: ܡܶܢ ܚܶܠܳܐ ܕܪ̈ܶܓܠܰܝܗܽܘܢ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܥܳܐܠܺܝܢ ܘܢܳܦܩܺܝܢ. ܘܰܐܝܟ ܐ̱ܢܳܫ ܕܡܶܬܚܰܝܰܒ ܡܶܢ ܡܰܠܟܳܐ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܡܬܰܚܡܺܝܢ ܕܪ̈ܳܥܰܝܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܡܚܰܝ̈ܒܶܐ ܠܡܰܘܬܳܐ. ܒܳܬܰܝ̈ܗܽܘܢ ܡܫܰܪܪܺܝܢ ܟܽܘܡܖ̈ܰܝܗܽܘܢ. ܘܳܐܚܕܺܝܢ ܒܣܽܘܟܖ̈ܶܐ ܘܰܒܡܽܘܟ̈ܠܶܐ: ܕܠܳܐ ܢܶܓܢܒܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܠܶܣܛܳܝ̈ܶܐ. ܘܰܫܪ̈ܳܓܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܡܰܢܗܪܺܝܢ ܠܗܽܘܢ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܥܰܝܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܳܐ ܚܳܙ̈ܝܳܢ. ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܩܳܪ̈ܝܳܬܳܐ ܕܡܶܢ ܒܰܝܬܳܐ. ܘܠܶܒܗܽܘܢ ܫܳܛܶܐ ܘܛܳܥܶܐ. ܘܡܶܬܚܰܒܠܺܝܢ ܡܶܢ ܝܰܕ ܖ̈ܰܚܫܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܘܡܶܬܰܐܟܠܺܝܢ ܗܶܢܽܘܢ ܘܰܠܒܽܘܫܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܝܳܕܥܺܝܢ. ܕܰܐܡܫܰܚܪ̈ܳܢ ܐܰܦܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܽܐܘ̈ܟܳܡܳܢ ܡܶܢ ܬܶܢܳܢܳܐ ܕܣܳܠܶܩ ܡܶܢ ܒܰܝܬܳܐ ܥܰܠ ܓܽܘܫܡܗܽܘܢ. ܘܥܰܠ ܪ̈ܺܝܫܰܝܗܽܘܢ ܝܳܬܒܺܝܢ ܦܖ̈ܰܚܕܽܘܕܶܐ ܘܰܣܢܽܘܢ̈ܝܳܬܳܐ: ܘܢܰܥ̈ܒܶܐ ܐܰܟܚܕܳܐ ܘܳܐܦ ܓܽܘܡܪ̈ܳܕܶܐ. ܘܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܬܶܫܬܰܘܕܥܽܘܢ ܕܠܳܐ ܗܘܰܘ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ. ܘܠܳܐ ܬܶܕܚܠܽܘܢ ܠܗܽܘܢ. ܕܰܗܒܳܐ ܓܶܝܪ ܕܰܩܪܺܝܡ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܠܫܽܘܦܪܳܐ: ܐܶܢܗܽܘ ܕܐ̱ܢܳܫ ܠܳܐ ܢܶܡܪܩܺܝܘܗܝ ܡܶܢ ܫܽܘܚܬܶܗ: ܠܳܐ ܡܰܒܪܶܩ. ܐܳܦܠܳܐ ܟܰܕ ܡܶܬܦܰܫܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܢܩܪܓܫܺܝܢ ܗܘܰܘ. ܡܶܛܽܠ ܕܒܰܕܡܰܝ̈ܳܐ ܣܰܓܝ̈ܐܶܐ ܙܒܺܝܢܺܝܢ. ܘܪܽܘܚܳܐ ܠܰܝܬ ܒܗܽܘܢ. ܥܰܠ ܟܰܬܦ̈ܳܬܳܐ ܡܶܫܬܰܩܠܺܝܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܡܗܰܠܟܺܝܢ. ܘܰܡܚܰܘܶܝܢ ܒܶܗܬܰܬܗܽܘܢ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܢܶܒܗܬܽܘܢ ܕܶܝܢ ܐܳܦ ܡܫܰܡܫܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܢ ܢܶܦܠܽܘܢ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ: ܠܳܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܠܰܡܩܳܡ. ܐܳܦܠܳܐ ܐܶܢ ܐ̱ܢܳܫ ܢܶܙܩܽܘܦ ܐܶܢܽܘܢ: ܢܶܬܬܙܺܝܥܽܘܢ ܐܳܦܠܳܐ ܐܶܢ ܡܶܨܛܠܶܐ: ܡܶܫܟܰܚ ܠܡܶܬܬܰܪܳܨܽܘ. ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܟ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܣܳܝܡܺܝܢ ܠܗܽܘܢ .ܡܶܢ ܕܶܒܚ̈ܳܬܗܽܘܢ ܕܶܝܢ ܕܰܡܩܰܪܒܺܝܢ ܠܗܽܘܢ: ܟܽܘܡܖ̈ܰܝܗܽܘܢ ܐܳܟܠܺܝܢ ܠܗܶܝܢ. ܘܢܶܫܰܝ̈ܗܽܘܢ ܡܶܬܥܰܠ̈ܒܳܢ ܡܶܢܗܶܝܢ. ܘܡܶܕܶܡ ܠܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ ܘܰܠܒܳܝ̈ܫܶܐ ܠܳܐ ܝܳܗܒܺܝܢ ܡܶܢ ܕܶܒܚܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܰܐܢ̱ܬܬܳܐ ܒܟܶܦܣܳܗ̇ ܘܰܒܚܰܝܽܘܬܳܗ̇ ܘܰܒܛܰܢܦܽܘܬܳܗ̇ ܡܶܬܩܰܪܒܳܐ ܠܗܽܘܢ. ܬܶܕܥܽܘܢ ܕܶܝܢ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܠܳܐ ܗܘܰܘ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ. ܘܠܳܐ ܬܶܕܚܠܽܘܢ ܠܗܽܘܢ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܓܶܝܪ ܢܶܬܩܪܽܘܢ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ: ܕܗܳܐ ܢܶܫ̈ܶܐ ܡܰܬܩ̈ܢܳܢ ܠܗܽܘܢ ܠܰܐܠܳܗ̈ܶܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܘܰܕܟܶܣܦܳܐ ܘܰܕܩܰܝܣܳܐ. ܘܰܒܡܰܘܬܒܗܽܘܢ ܟܽܘܡܖ̈ܶܐ ܡܰܘܬܒܺܝܢ ܠܗܽܘܢ: ܟܰܕ ܡܨܰܪܶܝܢ ܢܰܚܬܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܪ̈ܺܝܫܰܝܗܽܘܢ ܓܙܺܝܙܺܝܢ: ܘܰܓܙܺܝܙܺܝܢ ܕܰܩܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܰܓܪܺܝܥܺܝܢ: ܘܰܓܠܶܝܢ ܪ̈ܺܝܫܰܝܗܽܘܢ. ܘܢܳܗܡܺܝܢ ܒܰܩܥܳܬܳܐ ܩܕܳܡ ܐܰܠܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܐܰܝܟ ܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ ܥܰܠ ܫܳܪܽܘܬ݂ ܡܺܝ̈ܬܶܐ. ܘܡܶܢ ܠܒܽܘܫܰܝ̈ܗܽܘܢ ܢܳܣܒܺܝܢ ܟܽܘܡܖ̈ܶܐ: ܘܡܰܠܒܫܺܝܢ ܢܶܫܶܝ̈ܗܽܘܢ ܘܰܒܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܐܳܦܠܳܐ ܐܶܢ ܐ̱ܢܳܫ ܢܶܥܒܶܕ ܠܗܽܘܢ ܒܺܝܫܬܳܐ ܐܰܘ ܛܳܒܬܳܐ: ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܕܢܶܦܪܥܽܘܢܳܝܗܝ. ܐܳܦܠܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܕܰܢܩܺܝܡܽܘܢ ܐܰܘ ܕܢܶܥܒܕܽܘܢ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦܠܳܐ ܥܽܘܬܪܳܐ ܐܳܦܠܳܐ ܟܶܣܦܳܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܠܡܶܬܰܠ ܠܐ̱ܢܳܫ. ܘܶܐܢ ܐ̱ܢܳܫ ܢܕܰܪ ܠܗܽܘܢ ܢܶܕܪܳܐ ܘܠܳܐ ܢܶܦܪܥܺܝܘܗܝ: ܠܳܐ ܢܶܬܒܥܽܘܢܶܗ. ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ ܠܳܐ ܢܶܦܪܩܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܠܰܒܨܺܝܪܳܐ ܡܶܢ ܥܰܫܺܝܢܳܐ ܢܦܰܨܽܘܢ. ܘܰܠܓܰܒܪܳܐ ܣܰܡܝܳܐ ܠܳܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܠܡܶܬܰܠ ܠܶܗ ܚܙܳܬܳܐ. ܘܰܠܒܳܝܫܳܐ ܡܶܢ ܐܰܢܰܢܩܺܝ ܠܳܐ ܢܰܦܩܽܘܢ. ܥܰܠ ܐܰܪ̈ܡܠܳܬܳܐ ܠܳܐ ܡܪܰܚܡܺܝܢ. ܘܠܳܐ ܠܝܰܬܡ̈ܶܐ ܡܰܛܐܒܺܝܢ. ܘܠܳܐ ܠܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ ܡܦܰܪܢܣܺܝܢ. ܠܟܺܐܦ̈ܶܐ ܕܫܰܕ̈ܝܳܢ ܒܛܽܘܪܳܐ ܕܳܡܶܝܢ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ ܕܩܰܝܣܳܐ ܘܰܕܣܺܐܡܳܐ ܘܰܕܕܰܗܒܳܐ. ܡܫܰܡܫܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܶܝܢ ܢܶܒܗܬܽܘܢ: ܕܝܳܕܥܺܝܢ ܕܚܰܫܚܽܘ ܠܰܝܬ ܒܗܽܘܢ. ܘܡܰܛܥܶܝܢ ܒܗܽܘܢ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܢܶܬܝܰܕܥܽܘܢ ܕܰܐܠܳܗ̈ܶܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܕܗܳܐ ܐܳܦ ܟܰܠܕܳܝ̈ܶܐ ܫܳܝܛܺܝܢ ܠܗܽܘܢ. ܕܡܳܐ ܕܰܚܙܰܘ ܦܺܐܩܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܠܰܡܡܰܠܳܠܽܘ: ܡܩܰܪܒܺܝܢ ܠܶܗ ܠܘܳܬ݂ ܐܰܦܰܝ̈ ܬܰܪܥܳܐ. ܘܒܶܥܶܝܢ ܕܰܢܡܰܠܶܠ: ܘܢܶܩܪܶܐ ܐܰܝܟ ܕܡܶܫܟܰܚ ܠܡܶܕܰܥ. ܘܠܳܐ ܡܶܫܚܺܝܢ ܗܶܢܽܘܢ ܕܢܶܕܥܽܘܢ ܠܡܶܫܒܰܩ ܐܶܢܽܘܢ. ܣܽܘܟܳܠܳܐ ܓܶܝܪ ܠܰܝܬ ܒܗܽܘܢ. ܢܶܫ̈ܶܐ ܕܶܝܢ ܡܨܰܒ̈ܬܳܢ ܒܚܰܒ̈ܠܶܐ ܘܝܳܬܒ̈ܳܢ ܒܽܐܘܪ̈ܚܳܬܳܐ. ܘܣܳܝ̈ܡܳܢ ܒܶܣ̈ܡܶܐ ܦܺܐܖ̈ܶܐ. ܡܳܐ ܕܶܝܢ ܕܶܐܬܢܰܓܕܰܬ݂ ܚܕܳܐ ܡܶܢܗܶܝܢ ܡܶܢ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢ ܥܳܒܽܘܖ̈ܶܐ ܕܬܶܫܟܶܒ ܥܰܡܶܗ: ܡܚܰܣܕܳܐ ܠܰܚܒܰܪܬܳܗ̇ ܘܳܐܡܪܳܐ. ܕܠܳܐ ܐܰܫܘܶܝܟܝ ܐܰܟܘܳܬܝ. ܐܳܦܠܳܐ ܒܠܳܗ̇ ܐܶܬܦܣܶܩ. ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܶܝܢ ܕܡܶܬܥܒܶܕ ܠܗܽܘܢ: ܕܰܐܠܳܗ̈ܶܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܐܰܘ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܢܶܬܩܪܽܘܢ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ. ܕܒܺܐܝܕܰܝ̈ ܢܰܓܳܪܳܐ ܘܩܰܝܢܳܝܳܐ ܐܶܬܥܒܶܕܘ. ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܟ ܕܨܳܒܶܝܢ ܐܽܘܡܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܥܳܒܕܺܝܢ ܠܗܽܘܢ. ܐܳܦ ܗܶܢܽܘܢ ܕܶܝܢ ܐܽܘܡܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܳܐ ܡܟܰܬܪܺܝܢ ܙܰܒܢܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܡܶܫܟܚܳܐ ܕܗܳܢܽܘܢ ܕܰܥܒܰܕܘ ܢܶܗܘܽܘܢ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ. ܫܒܰܩܘ ܓܶܝܪ ܕܰܓܳܠܽܘܬܳܐ ܘܚܶܣܕܳܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬܝܰܠܕܺܝܢ. ܡܳܐ ܓܶܝܪ ܕܢܺܐܬܶܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܩܪܳܒܳܐ ܘܒܺܝܫܬܳܐ: ܡܶܬܪܰܥܶܝܢ ܟܽܘܡܪ̈ܝܗܽܘܢ ܒܰܝܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܢܰܦܫܗܽܘܢ: ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܢܛܰܫܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܥܰܡܗܽܘܢ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܠܳܐ ܘܳܠܶܐ ܠܡܶܕܰܥ ܕܠܳܐ ܗܘܰܘ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ: ܐܶܠܳܐ ܥܒܳܕ ܐܺܝܕܰܝ̈ܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ. ܘܠܳܐ ܡܫܰܘܙܒܺܝܢ ܢܰܦܫܗܽܘܢ ܡܶܢ ܩܪܳܒܳܐ: ܐܳܦܠܳܐ ܡܶܢ ܒܺܝܫܬܳܐ. ܥܒܺܝ̈ܕܶܐ ܓܶܝܪ ܕܩܰܝܣܳܐ ܘܰܕܟܶܣܦܳܐ ܘܰܕܕܰܗܒܳܐ: ܢܶܬܝܰܕܥܽܘܢ ܠܰܐ̱ܚܪܳܝܬܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܕܰܓܳܠܽܘܬܳܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܠܡܰܠܟܳܐ ܕܶܝܢ ܓܰܠܝܳܐܺܝܬ ܢܶܬܚܙܶܐ: ܕܠܳܐ ܗܘܰܘ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ. ܐܶܠܳܐ ܥܒܳܕ݂ ܐܺܝܕܰܝ̈ܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܘܡܶܕܶܡ ܡܶܢ ܥܒܳܕ̈ܶܐ ܕܰܐܠܳܗܳܐ ܠܰܝܬ ܒܗܽܘܢ. ܗܳܐ ܠܟܽܠܢܳܫ ܝܺܕܺܝܥܳܐ ܗ̱ܝ ܗܳܕܶܐ. ܕܠܳܐ ܗܘܰܘ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܡܰܠܟܳܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܠܳܐ ܢܩܺܝܡܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܢܰܒܐܫܽܘܢ ܘܢܶܦܪܩܽܘܢ ܡܶܫܟܚܺܝܢ. ܘܡܶܛܪܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܠܳܐ ܢܶܬܠܽܘܢ. ܕܺܝܢܳܐ ܕܶܝܢ ܠܳܐ ܢܕܽܘܢܽܘܢ ܐܳܦܠܳܐ ܕܢܰܦܫܗܽܘܢ. ܐܳܦܠܳܐ ܠܰܛܠܺܝܡܳܐ ܢܶܫܟܚܽܘܢ ܠܰܡܦܰܨܳܝܽܘ ܡܶܢ ܡܰܢ ܕܥܰܫܺܝܢ ܡܶܢܶܗ: ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢ. ܘܠܳܐ ܐܰܝܟ ܢܰܥ̈ܒܶܐ ܒܶܝܬ ܫܡܰܝܳܐ ܠܰܐܪܥܳܐ ܦܳܪܚܺܝܢ ܒܳܐܐܰܪ. ܗܳܐ ܓܶܝܪ ܡܳܐ ܕܶܢܦܠܰܬ݂ ܢܽܘܪܳܐ ܒܒܰܝܬܳܐ ܕܰܐܠܳܗ̈ܶܐ: ܟܽܘܡܖ̈ܰܝܗܽܘܢ ܢܳܦܩܺܝܢ ܥܳܪܩܺܝܢ ܠܒܰܪ ܘܰܡܫܰܘܙܒܺܝܢ ܢܰܦܫܗܽܘܢ. ܗܶܢܽܘܢ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ ܩܳܪ̈ܝܳܬܳܐ ܒܰܡܨܰܥܬܳܐ ܝܳܩܕܺܝܢ. ܠܽܘܩܒܰܠ ܡܰܠܟܳܐ ܕܶܝܢ ܐܰܘ ܩܪܳܒܬܳܢܳܐ ܠܳܐ ܢܩܽܘܡܽܘܢ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܗܳܟܺܝܠ ܢܶܬܝܰܕܥܽܘܢ ܐܰܘ ܢܶܬܗܝܰܡܢܽܘܢ ܕܰܐܠܳܗ̈ܶܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܕܗܳܐ ܐܳܦܠܳܐ ܡܶܢ ܓܰܢܳܒ̈ܶܐ ܐܳܦ ܠܳܐ ܡܶܢ ܠܶܣܛܳܝ̈ܶܐ ܡܨܶܝܢ ܕܰܢܫܩܘܙܒܽܘܢ ܢܰܦܫܗܽܘܢ: ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ ܕܩܰܝܣܳܐ ܘܰܕܟܶܣܦܳܐ ܘܰܕܕܰܗܒܳܐ. ܕܗܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܥܰܫܺܝܢܺܝܢ ܘܚܰܝܠܬܳܢܺܝܢ: ܫܳܩܠܺܝܢ ܕܰܗܒܳܐ ܘܟܶܣܦܳܐ ܘܰܠܒܽܘܫܳܐ ܕܰܥܠܰܝܗܽܘܢ ܘܳܐܙܺܠܝܢ. ܘܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢܗܽܘܢ ܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܡܥܰܕܰܪ ܢܰܦܫܶܗ. ܡܝܰܬܰܪ ܗܽܘ ܕܶܝܢ ܡܶܢܗܽܘܢ ܡܰܠܟܳܐ ܐܰܝܢܳܐ ܕܰܡܚܰܘܶܐ ܓܰܢܒܳܪܽܘܬܳܐ.ܘܡܳܐܢܳܐ ܕܚܽܘܫܚܳܐ ܕܺܐܝܬ ܒܰܒܝܬܳܐ ܕܡܶܬܚܰܫܰܚ ܒܶܗ ܡܳܪܶܗ. ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ ܕܕܰܓܳܠܽܘܬܳܐ. ܘܰܡܝܰܬܰܪ ܗܽܘ ܬܰܪܥܳܐ ܕܢܳܛܰܪ ܡܳܪܶܗ: ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ ܕܕܰܓܳܠܽܘܬܳܐ. ܫܶܡܫܳܐ ܕܶܝܢ ܘܣܰܗܪܳܐ ܘܟܰܘܟ̈ܒܶܐ: ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ ܡܰܢܗܪ̈ܳܢܶܐ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ. ܘܡܶܫܬܰܕܪܺܝܢ ܠܨܶܒ̈ܘܳܬܗܽܘܢ ܘܡܶܫܬܰܡܥܺܝܢ. ܐܳܦ ܒܰܪܩܳܐ ܡܳܐ ܕܰܐܒܪܶܩ: ܗܕܺܝܪ ܗܽܘ ܛܳܒ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܦ ܪܽܘܚܳܐ ܕܢܳܫܒܳܐ ܒܟܽܠܶܗ ܟܽܘܪܳܐ. ܘܰܥܢܳܢ̈ܶܐ ܡܳܐ ܕܶܐܬ݂ܦܰܩܰܕܘ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܕܢܺܐܙܳܠ̈ܢ ܢܰܝܬܝ̈ܳܢ ܡܶܛܪܳܐ ܥܰܠ ܟܽܠܳܗ̇ ܬܺܒܶܝܠ: ܐܳܙܳܠ̈ܢ ܘܰܡܫܰܠ̈ܡܳܢ ܡܶܕܶܡ ܕܡܶܬܦܰܩ̈ܕܳܢ. ܘܳܐܦ ܢܽܘܪܳܐ ܕܡܶܫܬܰܕܪܳܐ ܡܶܢ ܠܶܥܠ ܕܬܰܘܩܶܕ ܛܽܘܖ̈ܶܐ ܘܪ̈ܳܡܳܬܳܐ ܘܥܳܒ̈ܶܐ: ܥܳܒܕܳܐ ܡܶܕܶܡ ܕܶܐܬܦܩܶܕ݂ ܠܳܗ̇. ܗܳܠܶܝܢ ܕܶܝܢ ܐܳܦܠܳܐ ܒܰܕܡܽܘܬܳܐ: ܐܳܦܠܳܐ ܒܚܰܝܠܳܐ: ܘܠܳܐ ܒܰܥܒܳܕܳܐ ܕܳܡܶܝܢ ܠܚܰܕ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܥܒܳܕ̈ܶܐ. ܡܶܛܽܠܗܳܢܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܢܶܬܩܪܽܘܢ ܐܰܘ ܢܶܣܒܪܽܘܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܕܰܐܠܳܗ̈ܶܐ ܐܶܢܽܘܢ: ܕܗܳܐ ܠܳܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܐܳܦܠܳܐ ܕܺܝܢܳܐ ܕܰܢܕܽܘܢܽܘܢ: ܘܠܳܐ ܕܢܰܛܐܒܽܘܢ ܘܠܳܐ ܕܢܰܒܐܫܽܘܢ ܠܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܕܰܥܘ ܗܳܟܺܝܠ ܕܠܳܐ ܗܘܰܘ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ. ܘܠܳܐ ܬܶܕܚܠܽܘܢ ܠܗܽܘܢ. ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܕܰܢܒܰܪܟܽܘܢ ܠܡܰܠܟܳܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢ: ܘܠܳܐ ܕܰܢܠܽܘܛܽܘܢ. ܘܳܐܬܘ̈ܳܬܳܐ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܠܳܐ ܢܚܰܘܽܘܢ. ܘܳܐܦܠܳܐ ܐܰܝܟ ܫܶܡܫܳܐ ܢܰܕܢܚܽܘܢ ܢܽܘܗܪܗܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܡܰܢܗܪܺܝܢ ܐܰܝܟ ܣܰܗܪܳܐ. ܚܰܝܘ̈ܳܬܳܐ ܕܒܰܪܳܐ ܡܝܰܬܪ̈ܳܢ ܐܶܢܶܝܢ ܡܶܢܗܽܘܢ. ܕܗܳܠܶܝܢ ܡܶܫܟ̈ܚܳܢ ܕܢܶܥܪ̈ܩܳܢ ܘܰܢܫܰܘ̈ܙܒܳܢ ܢܶܦܫܗܶܝܢ. ܡܶܕܶܡ ܕܶܝܢ ܠܳܐ ܡܶܬܚܙܶܐ ܠܰܢ ܕܰܐܠܳܗ̈ܶܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܠܳܐ ܬܶܕܚܠܽܘܢ ܡܶܢܗܽܘܢ. ܐܰܝܟ ܥܰܪܙܶܠܳܐ ܓܶܝܪ ܕܡܰܩܛܝܳܐ ܕܡܶܕܶܡ ܠܳܐ ܢܳܛܰܪ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܶܢܽܘܢ: ܐܳܦ ܐܰܠܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܩܰܝܣܳܐ ܘܰܕܟܶܣܦܳܐ ܘܰܕܕܰܗܒܳܐ. ܠܰܝܬ ܒܗܽܘܢ ܝܽܘܬ݂ܪܳܢ. ܘܰܐܝܟ ܗܰܛܛܳܐ ܕܰܒܓܰܢܬܳܐ. ܕܟܽܠ ܦܳܪܰܚܬܳܐ ܥܠܰܘܗܝ ܝܳܬܒܳܐ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܰܠܡܺܝܬܳܐ ܕܰܫܕܶܐ ܒܚܶܫܽܘܟܳܐ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܕܳܡܶܝܢ ܐܰܠܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܩܰܝܣܳܐ ܘܰܕܟܶܣܦܳܐ ܘܰܕܕܰܗܒܳܐ. ܡܶܢ ܐܰܪܓܘܳܢܳܐ ܓܶܝܪ ܘܡܶܢ ܫܺܝܫܳܐ ܕܰܥܠܰܝܗܽܘܢ ܕܡܶܬܚܰܒܰܠ: ܕܬܶܕܥܽܘܢ ܕܠܳܐ ܗܘܰܘ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ. ܐܳܦ ܗܶܢܽܘܢ ܕܶܝܢ ܠܚܰܪܬܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܢܶܬܚܰܒܠܽܘܢ ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܠܚܶܣܕܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܛܳܒ ܕܶܝܢ ܠܓܰܒܪܳܐ ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܕܠܰܝܬ ܒܶܗ ܦܬܰܟܪܳܐ: ܕܪܰܚܺܝܩ ܡܢ ܚܶܣܕܳܐ: ܘܰܡܣܰܟܶܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ.