ܐܫܥܝܐ

ܣܳܦܪܳܐ ܕܶܐܫܰܥܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܩܰܕܡܳܝܐ، ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܬܪܰܝܳܢܳܐ، ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܪܒܺܝܥܳܝܳܐ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܚܡܺܝܫܳܝܳܐ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܫܬܺܝܬܳܝܳܐ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܫܒܺܝܥܳܝܳܐ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܬܡܺܝܢܳܝܳܐ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܬܫܺܝܥܳܝܳܐ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܥܣܺܝܪܳܝܳܐ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܝܐ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܝܒ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܝܓ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܝܕ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܝܗ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܝܘ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܝܙ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܝܚ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܝܛ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܟܟ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܟܐ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܟܒ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܟܓ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܟܕ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܟܗ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܟܘ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܟܙ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܟܚ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܟܛ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܠ

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܠܐ ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܠܒ ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܠܓ ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܠܕ ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܠܗ ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܠܘ ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܠܙ ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܠܚ ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܠܛ ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܡ

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܡܐ ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܡܒ ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܡܓ ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܡܕ ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܡܗ ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܡܘ ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܡܙ ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܡܚ ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܡܛ ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܢܢ

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܢܐ ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܢܒ ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܢܓ ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܢܕ ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܢܗ ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܢܘ ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܢܙ ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܢܚ ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܢܛ ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܣ

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܣܐ ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܣܒ ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܣܓ ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܣܕ ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܣܗ ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܣܘ

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܩܰܕܡܳܝܳܐ

1 ܚܶܙܘܳܐ ܕܶܐܫܰܥܝܳܐ ܒܰܪ ܐܰܡܽܘܨ: ܕܰܚ̣ܙܳܐ ܥܰܠ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܐ ܘܥܰܠ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ: ܒܝܰܘ̈ܡܰܝ ܥܽܘܙܺܝܳܐ: ܘܝܽܘܬ݂ܳܡ: ܘܳܐܚܳܙ: ܘܚܶܙܰܩܝܳܐ: ܡܰܠ̈ܟ݁ܶܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. 2 ܫܡܰܥܘ ܫܡܰܝܳܐ: ܘܨܽܘܬ݂ܝ ܐܰܪܥܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܰܠܶܠ: ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܪܰܒܺܝ݀ܬ݂ ܘܪܰܡܪܡܶܬ݂: ܘܗܶܢܽܘܢ ܐܰܥܠܺܝܘ ܒܺܝ. 3 ܝܺܕܰܥ ܬܰܘܪܳܐ ܩܰܢܝܶܗ: ܘܰܚܡܳܪܳܐ ܐܽܘܪܝܳܐ ܕܡܳܪܶܗ. ܘܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܠܳܐ ܝܺܕܰܥ: ܘܥܰܡܝ ܠܳܐ ܐܶܣܬܰܟܰܠ. 4 ܘܳܝ ܠܥܰܡܳܐ ܚܰܛܳܝܳܐ: ܥܰܡܳܐ ܥܰܫܺܝܢ ܥܰܘܳܠܳܐ: ܙܰܪܥܳܐ ܡܰܒܐܫܳܢܳܐ. ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܡܚܰܒ݁̈ܠܶܐ: ܫܒܰܩܬ݁ܽܘܢ ܠܡܳܪܝܳܐ: ܘܰܐܪܓ݁ܶܙܬ݁ܽܘܢ ܠܩܰܕ݁ܺܝܫܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܘܰܗܦܰܟ݂ܬܽܘܢ ܠܒܶܣܬܰܪܟ݂ܽܘܢ. 5 ܠܡܳܢܳܐ ܬܽܘܒ ܬܶܒܠܥܽܘܢ: ܘܬ݂ܰܘܣܦܽܘܢ ܠܡܶܬ݂ܪܕ݂ܳܝܽܘ ܟܽܠ ܪܺܝܫ ܠܟܺܐܒܳܐ: ܘܟܽܠ ܠܶܒܳܐ ܠܟܰܪܝܽܘܬ݂ܳܐ. 6 ܡ̣ܶܢ ܦܰܣܬ݂ܳܐ ܕܪܶܓܠܳܐ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܡܽܘܚܳܐ: ܠܰܝܬ݁ ܒܶܗ ܕܽܘܟܬ݂ܳܐ ܕܫܰܪܺܝܪܳܐ. ܨܽܘ̈ܠܦܳܬ݂ܳܐ: ܘܫܽܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ: ܘܡܰܚ̈ܘܳܬ݂ܳܐ: ܕܰܥܒܰܝ̈ܳܐ. ܠܳܐ ܠܡܶܨܡܰܕ݂: ܘܠܳܐ ܠܡܶܥܨܰܒ: ܘܳܐܦ ܠܳܐ ܠܰܡܪܰܟܳܟܽܘ ܒܡܶܫܚܳܐ. 7 ܐܰܪܥܟ݂ܽܘܢ ܚܰܪܒܳܐ: ܘܩܽܘܖ̈ܝܰܟܽܘܢ ܝܳܩ̈ܕܳܢ ܒܢܽܘܪܳܐ. ܐܰܪܥܟ݂ܽܘܢ ܠܽܘܩܒܰܠܟ݂ܽܘܢ ܐܳܟ݂ܠܺܝܢ ܠܳܗ̇ ܢܽܘܟ݂ܖ̈ܳܝܶܐ. ܘܨܳܕ݂ܝܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܗܦܺܝܟܬ݂ܳܐ ܕܢܽܘܟ݂ܖ̈ܳܝܶܐ. 8 ܘܶܐܫܬܰܚܪܰܬ݂ ܒܰܪܬ݂ ܨܶܗܝܽܘܢ: ܐܰܝܟ݂ ܡܛܰܠܬ݂ܳܐ ܒܟܰܪܡܳܐ: ܘܰܐܝܟ݂ ܥܰܪܙܶܠܳܐ ܒܡܰܩܛܝܳܐ: ܘܰܐܝܟ݂ ܡܕ݂ܺܝܢ̱ܬ݂ܳܐ ܚܒܺܝܫܬܳܐ. 9 ܘܶܐܠܽܘܠܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܨܒܰܐܬ݂ ܐܰܘܬܰܪ ܠܰܢ ܣܪܺܝܕ݂ܳܐ: ܐܰܝܟ݂ ܣܕ݂ܽܘܡ ܗܳܘܶܝܢ ܗ̱ܘܰܝܢ: ܘܰܠܥܳܡܽܘܪܳܐ ܡܶܬ݁ܕܰܡܶܝܢ ܗ̱ܘܰܝܢ. 10 ܫܡܰܥܘ ܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܫܰܠܺܝ̈ܛܶܐ ܕܰܣܕ݂ܽܘܡ. ܘܨܽܘܬ݂ܘ ܢܳܡܽܘܣܶܗ ܕܰܐܠܳܗܰܢ ܥܰܡܳܐ ܕܥܳܡܽܘܪܳܐ. 11 ܠܡܳܢܳܐ ܗܳܘܶܝܢ ܠܺܝ ܣܽܘܓ݂ܳܐܐ ܕܕܶܒܚܰܝ̈ܟܽܘܢ: ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. ܣܶܒܥܶ݀ܬ݂ ܥܠ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ ܕܕܶܟ݂ܖ̈ܶܐ: ܘܬܰܪܒܳܐ ܕܰܡܦܰܛܡ̈ܶܐ. ܘܰܕܡܳܐ ܕܬܰܘܖ̈ܶܐ: ܘܕܶܐܡܖ̈ܶܐ: ܘܕܰܓ̈ܕ݂ܰܝܳܐ: ܠܳܐ ܨܒܺܝ݀ܬ݂. 12 ܟܰܕ݂ ܬܺܐܬ݂ܽܘܢ ܠܡܶܚܙܳܐ ܐܰܦܰܝ̈: ܡܰܢܽܘ ܒܥ̣ܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܡ̣ܶܢ ܐܺܝܕܰܝ̈ܟ݁ܽܘܢ ܠܰܡܕ݂ܳܫ ܕܳܖ̈ܰܝ. 13 ܠܳܐ ܬܰܘܣܦܽܘܢ ܠܡܰܝܬܳܝܽܘ ܠܺܝ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܣܖ̈ܺܝܩܶܐ: ܣܘܳܬ݂ܳܐ ܕܡܰܣܠܝܳܐ ܗ̱ܝ̣ ܠܺܝ: ܒܪܺܝܫ ܝܰܖ̈ܚܶܐ ܘܰܒܫܰܒ݁ܬ݂ܳܐ: ܟܳܢܫܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܟܢܽܘܫܝܳܐ. ܠܳܐ ܐܳܟܠ ܐ̱ܢܳܐ ܕܥܶܬܳܐ ܘܕܰܚܒܽܘܫܝܳܐ. 14 ܪܺܝܫ ܝܰܖ̈ܚܰܝܟ݁ܽܘܢ ܘܥܰܕ݂ܥܺܕܰܝ̈ܟ݁ܽܘܢ: ܣܢܳܬ݂ ܢܰܦܫܝ. ܗ̱ܘܰܘ ܥܠܰܝ ܠܺܝܩܰܪܬ݂ܳܐ. ܠܺܐܝܬ݂ ܠܡܶܫܩܰܠ. 15 ܟܰܕ݂ ܬܶܦܪܣܽܘܢ ܐܺܝܕܰܝ̈ܟܘܢ: ܐܰܗܡܶܐ ܥܰܝܢܰܝ̈ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ. ܘܳܐܦܶܢ ܬܰܣܓܽܘܢ ܨܠܽܘܬ݂ܳܐ: ܠܳܐ ܫܳܡܰܥ ܐ̱ܢܳܐ. ܐܺܝܕܰܝ̈ܟܽܘܢ ܡܰܠ̈ܝܳܢ ܕܡܳܐ. 16 : ܣܚܰܘ ܘܶܐܬ݁ܕܰܟܰܘ. ܘܰܐܥܒܰܪܘ ܒܺܝ̈ܫܳܬ݂ܳܐ ܕܰܥܒܕܰܝ̈ܟ݁ܽܘܢ ܡ̣ܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܥܰܝ̈ܢܰܝ. 17 ܫܠܰܘ ܡ̣ܶܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬ݂ܳܐ: ܘܺܝܠܰܦܘ ܠܡܰܛܐܳܒܽܘ ܥܰܩܶܒܘ ܕܺܝܢܳܐ: ܘܰܐܛܐܶܒܘ ܠܰܛܠܺܝ̈ܡܶܐ. ܕܽܘܢܘ ܝܰܬ݂ܡ̈ܶܐ: ܘܕ݂ܽܘܢܘ ܐܰܖ̈ܡܠܳܬ݂ܳܐ. 18 ܘܬܰܘ ܢܡܰܠܶܠ ܥܰܡ ܚ̈ܕ݂ܳܕܶܐ: ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܶܐܢ ܢܶܗܘܽܘܢ ܚܛܳܗܰܝ̈ܟ݁ܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܙܚܽܘܪܺܝܬ݂ܳܐ: ܐܰܝܟ݂ ܬܰܠܓܳܐ ܢܶܬ݂ܚܰܘܪܽܘܢ. ܘܶܐܢ ܢܶܣܡܩܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܬܰܘܠܰܥܬ݂ܳܐ: ܐܰܝܟ݂ ܥܰܡܪܳܐ ܢܶܗܘܽܘܢ. 19 ܘܶܐܢ ܬܶܬ݁ܛܦܺܝܣܽܘܢ ܘܶܬܫܡܥܽܘܢܳܢܝ: ܛܽܘܒܳܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ ܬܶܐܟ݂ܠܽܘܢ. 20 ܘܶܐܢ ܠܳܐ ܬܶܬ݁ܛܦܺܝܣܽܘܢ ܘܬܶܬܚܪܽܘܢ: ܒܚܰܪܒܳܐ ܬܶܬܐܰܟ݂ܠܽܘܢ. ܦܽܘܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܰܠܶܠ. 21 ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܙܳܢܺܝܬ݂ܳܐ ܡܕ݂ܺܝܢ̱ܬܳܐ ܡܗܰܝܡܰܢܬܳܐ: ܕܡܰܠܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܕܺܝܢܳܐ. ܘܙܰܕ݁ܺܝܩܽܘܬ݂ܳܐ ܒܳܬܰܬ݂ ܒܳܗ̇: ܘܗܳܫܳܐ ܩܳܛܽܘ̈ܠܶܐ. 22 ܟܶܣܦܶܟ݂ܝ ܐܶܣܬ݁ܠܺܝ. ܚܳܢ̈ܘܳܬܶܟܝ ܚܳܠܳܛܺܝܢ ܡܰܝ̈ܳܐ. 23 ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܰܝܟ݁ܝ ܡܳܪܽܘܕ݂ܺܝܢ. ܘܫܰܘ̈ܬܳܦܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܓܰܢܳܒ̈ܶܐ. ܟܽܠܗܽܘܢ ܪܳܚܡܺܝܢ ܫܽܘܚܕ݂ܳܐ. ܘܡܶܣܬܰܪܗܒܺܝܢ ܠܡܶܦܪܰܥ ܚܽܘ̈ܒܠܶܐ. ܠܝܬ݂ܰܡ̈ܶܐ ܠܳܐ ܕܳܝܢܺܝܢ: ܘܕ݂ܺܝܢܳܐ ܕܰܐܖ̈ܡܠܳܬ݂ܳܐ ܠܳܐ ܥܳܐܶܠ ܠܘܳܬ݂ܗܽܘܢ. 24 ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ: ܥܰܫܺܝܢܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܘܳܝ ܡܶܬ݂ܦܪܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܡ̣ܶܢ ܣܳܢ̈ܰܐܝ: ܘܡܶܬ݂ܢܰܩܰܡ ܐ̱ܢܳܐ ܡ̣ܶܢ ܒܥܶܠܕ݁ܒܳܒܰܝ̈. 25 ܘܰܐܦܢܶܐ ܐܺܝܕ݂ܝ ܥܠܝܟ݁ܝ ܘܶܐܨܪܽܘܦ ܡܳܖ̈ܽܘܕܰܝܟ݁ܝ ܠܕܰܟ݂ܝܽܘ ܘܰܐܥܒܰܪ ܥܰܘ̈ܠܰܝܟܝ ܟܽܠܗܽܘܢ. 26 ܘܰܐܩܺܝܡ ܕܰܝܳܢܰܝ̈ܟܝ ܐܰܝܟ݂ ܕܡ̣ܶܢ ܩܕ݂ܺܝܡ: ܘܡܳܠܽܘܟܰܝ̈ܟܝ ܐܰܝܟ݂ ܕܡ̣ܶܢ ܠܩܽܘܕ݂ܡܺܝܢ. ܘܒܳܬܰܪܟܶܢ ܬܶܬܩܪܶܝܢ ܡܕ݂ܺܝܢ̱ܬܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ: ܘܰܡܕ݂ܺܝܢ̱ܬܳܐ ܕܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ. 27 ܨܶܗܝܽܘܢ ܒܕ݂ܺܝܢܳܐ ܬܶܬܦܪܶܩ: ܘܰܫܒܺܝܬܳܗ̇ ܒܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ. 28 ܘܰܬܒܳܪܳܐ ܕܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܘܰܕ݂ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܐܰܟ݂ܚܕ݂ܳܐ. ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܫܒܰܩܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܢܣܽܘܦܽܘܢ. 29 ܡܶܛܽܠ ܕܢܶܒܗܬܽܘܢ ܡ̣ܶܢ ܦܬܰܟ݂ܖ̈ܶܐ ܕܪܰܓ݂ܘ ܘܢܰܚܦܪܽܘܢ ܡ̣ܶܢ ܓܶܢ̈ܝܳܬܳܐ ܕܰܓ݂ܒܰܘ. 30 ܡܶܛܽܠ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܒܶܛܡܬܳܐ ܕܰܢܬܰܪܘ ܛܰܖ̈ܦܶܝܗ̇. ܘܰܐܝܟ݂ ܓܰܢܬܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܠܰܝܬ ܠܳܗ̇. 31 ܘܢܶܗܘܶܐ ܥܽܘܫܢܗܽܘܢ ܠܰܣܪܳܩܬ݂ܳܐ: ܘܰܥܒܳܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܒܰܠܨܽܘܨ̈ܝܳܬ݂ܳܐ ܘܢܺܐܩܕܽܘܢ ܬܖ̈ܰܝܗܽܘܢ ܐܰܟ݂ܚܕ݂ܳܐ. ܘܠܰܝܬ ܕܰܡܕܰܥܶܟ݂.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܬܪܰܝܳܢܳܐ

1 ܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ ܕܰܚܙܳܐ ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܒܰܪ ܐܰܡܽܘܨ: ܥܰܠ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܐ: ܘܥܰܠ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ.2 ܢܶܗܘܶܐ ܒܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܐ̱ܚܖ̈ܳܝܶܐ: ܛܽܘܪ ܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܡܰܬ݂ܩܰܢ ܒܪܺܝܫ ܛܽܘܖ̈ܶܐ: ܘܪܳܡ ܡ̣ܶܢ ܖ̈ܳܡܳܬܳܐ. ܘܰܢܣܰܟܽܘܢ ܠܶܗ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. 3 ܘܢܺܐܙܽܠ̱ܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܣܰܓ݁ܺܝ̈ܐܶܐ: ܘܢܺܐܡܪܽܘܢ: ܬܰܘ ܢܶܣܰܩ ܠܛܽܘܪܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܘܰܠܒܶܝܬ ܐܰܠܳܗܶܗ ܕܝܰܥܩܽܘܒ. ܘܢܰܠܦܰܢ ܡ̣ܶܢ ܐܽܘܖ̈ܚܳܬܶܗ. ܘܰܢܗܰܠܶܟ݂ ܒܰܫܒܺܝܠܰܘ̈ܗܝ. ܡܶܛܽܠ ܕܡ̣ܶܢ ܨܶܗܝܽܘܢ ܢܳܦܶܩ ܢܳܡܽܘܣܳܐ: ܘܦܶܬܓ݂ܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡ̣ܶܢ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ. 4 ܘܰܢܕ݂ܽܘܢ ܒܶܝܬ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܘܢܰܟ݁ܶܣ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܣܰܓ݁ܺܝ̈ܐܶܐ ܕܰܒܪܽܘܚܩܳܐ. ܘܢܶܪܥܽܘܢ ܣܰܦ݂ܣܺܖ̈ܰܝܗܽܘܢ ܠܣܶܟܰܝ̈ ܦܰܕ݂ܳܢ̈ܶܐ: ܘܖ̈ܽܘܡܚܰܝܗܽܘܢ ܠܡܰܓ݁̈ܠܶܐ. ܘܠܳܐ ܢܶܫܩܽܘܠ ܥܰܡܳܐ ܥܰܠ ܥܰܡܳܐ ܣܰܝܦܳܐ. ܘܬ݂ܽܘܒ ܠܳܐ ܢܺܐܠܦܽܘܢ ܩܪܳܒܳܐ. 5 ܕܒܶܝܬ ܝܰܥܩܽܘܒ: ܬܰܘ ܢܺܐܙܰܠ ܒܢܽܘܗܪܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. 6 ܡܶܛܽܠ ܕܰܫܒܰܩܬܳܝܗܝ ܠܥܰܡܳܟ݂ ܕܒܶܝܬ ܝܰܥܩܽܘܒ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬ݂ܡܠܺܝܘ ܐܰܝܟ݂ ܕܡ̣ܶܢ ܩܕ݂ܺܝܡ. ܘܰܡܢܰܚܫܺܝܢ ܐܰܝܟ݂ ܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ. ܘܣܽܘܓ݂ܳܐܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܳܐ ܢܾܽܘܟ݂ܖ̈ܳܝܶܐ ܪܰܒܺܝܘ. 7 ܘܶܐܬ݂ܡܰܠܝܰܬ݁ ܐܰܪܥܗܽܘܢ ܣܺܐܡܳܐ ܘܕܰܗܒܳܐ ܘܠܰܝܬ݁ ܣܳܟ݂ܳܐ ܠܓܰܙܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܶܐܬ݂ܡܰܠܝܰܬ ܐܰܪ̱ܥܗܽܘܢ ܖ̈ܰܟ݂ܫܳܐ: ܘܠܰܝܬ݁ ܣܳܟ݂ܳܐ ܠܡܰܖ̈ܟܒܳܬ݂ܗܽܘܢ. 8 ܘܶܐܬ݂ܡܰܠܝܬ݂ ܐܰܪܥܗܽܘܢ ܦܬܰܟ݂ܖ̈ܶܐ. ܠܰܥܒܳܕ݂ ܐܺܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܣܳܓ݁ܕ݁ܺܝܢ: ܠܕܰܥ̣ܒܰܕ݂ ܨܶܒ̈ܥܳܬ݂ܗܽܘܢ. 9 ܘܶܐܬ݂ܡܰܟܰܟ݂ ܐ̱ܢܳܫܳܐ: ܘܶܐܫܬܰܦܰܠ ܓܰܒܪܳܐ ܘܠܳܐ ܬܶܫܒܽܘܩ ܠܗܽܘܢ. 10 ܥܽܘܠܘ ܒܛܰܖ̈ܳܢܶܐ: ܘܶܐܬ݁ܛܰܡ̱ܪܘ ܒܥܰܦܪܳܐ: ܡ̣ܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܕܶܚܠܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܘܡ̣ܶܢ ܗܶܕ݂ܪܳܐ ܕܥܽܘܫܢܶܗ. 11 ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܖ̈ܳܡܳܬ݂ܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫܳܐ ܢܡܰܟܶܟ݂. ܘܢܶܬ݂ܡܰܟܰܟ݂ ܪܰܘܡܳܐ ܕܓܰܒܪܳܐ. ܘܢܶܥܫܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ݂ܰܘܗܝ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ.12 ܡܶܛܽܠ ܕܝܰܘܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܥܰܠ ܟܽܠ ܕܡܶܬ݂ܓܰܐܶܐ ܘܡܶܬ݁ܬ݁ܪܺܝܡ: ܘܥܰܠ ܟܽܠ ܕܡܶܫܬܰܩܰܠ ܕܢܶܬ݂ܡܰܟܰܟ݂. 13 ܘܥܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܖ̈ܙܶܐ ܕܠܶܒܢܳܢ ܕܪܳܡܺܝܢ ܘܰܡܫܰܩܠܺܝܢ: ܘܥܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܰܠܽܘ̈ܛܶܐ ܕܒܰܝܫܳܢ. 14 ܘܥܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܛܽܘܖ̈ܶܐ ܕܪܳܡܺܝܢ: ܘܥܰܠ ܟܽܠ ܖ̈ܳܡܳܬܳܐ ܕܖ̈ܳܡܳܢ. 15 ܘܥܰܠ ܟܽܠ ܡܰܓ̈ܕ݁ܠܶܐ ܕܪܳܡܺܝܢ: ܘܥܰܠ ܟܽܠ ܫܽܘܖ̈ܶܐ ܕܥܰܫܺܝܢܺܝܢ. 16 ܘܥܰܠ ܟܽܠܗܶܝܢ ܐܶܠܦ̈ܶܐ ܕܬܰܪܫܺܝܫ: ܘܥܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܰܘ̈ܩܶܐ ܕܪܶܓ݁ܬܳܐ. 17 ܘܢܶܬ݂ܡܰܟܰܟ݂ ܪܰܘܡܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫܳܐ: ܘܢܶܫܬܰܦܰܠ ܪܰܘܡܳܐ ܕܓܰܒܪܳܐ ܘܢܶܥܫܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ݂ܰܘܗ̱ܝ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ. 18 ܘܰܦܬܰܟ݂ܖ̈ܶܐ ܓܡܺܝܪܳܐܺܝܬ݂ ܢܶܥܒ݁ܪܽܘܢ. 19 ܘܢܶܥܠܽܘܢ ܒܰܡܥܰܖ̈ܶܐ ܕܟܺܐܦܳܐ: ܘܰܒܚܽܘܠܳܢ̈ܶܐ ܕܥܰܦܪܳܐ ܡ̣ܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܕܶܚܠܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܘܡ̣ܶܢ ܗܶܕ݂ܪܳܐ ܕܥܽܘܫܢܶܗ: ܡܳܐ ܕܩܳܐܶܡ ܠܰܡܟܰܒܳܫܽܘ ܠܰܐܪܥܳܐ. 20 ܒܶܗ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ: ܢܶܫܕ݁ܽܘܢ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܦܬܰܟ݂ܖ̈ܶܐ ܕܕܰܗܒܐ ܘܰܕ݂ܣܺܐܡܳܐ: ܕܰܥ̣ܒܰܕ݂ܘ ܠܗܽܘܢ ܠܡܶܣܓܰܕ݂ ܠܰܣܪܺܝܩܽܘܬ݂ܳܐ: ܘܠܰܦܖ̈ܰܚܕ݁ܽܘܕܶܐ. 21 ܠܡܶܥܰܠ ܒܰܡܥܰܖ̈ܶܐ ܕܛܰܪܳܢܳܐ: ܘܒܰܫܩܺܝ̈ܦܶܐ ܕܟܺܐܦܳܐ ܡ̣ܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܕܶܚܠܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܘܡ̣ܶܢ ܗܶܕ݂ܪܳܐ ܕܥܽܘܫܢܶܗ: ܡܳܐ ܕܩܳܐܶܡ ܠܰܡܟܰܒܳܫܽܘ ܠܰܐܪܥܳܐ. 22 ܫܠܰܘ ܠܟ݂ܽܘܢ ܡ̣ܶܢ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܕܰܢܫܰܡܬܳܐ ܒܰܢܚܺܝܖ̈ܰܘܗܝ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܝܟ݂ ܡܳܢܳܐ ܚܫܺܝܒ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ.

1 ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܐ ܡܳܪܶܐ ܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܡܰܥܒܰܪ ܡܶܢ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ: ܘܡ̣ܶܢ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܐ: ܣܳܡܽܘܟ݂ܳܐ ܘܣܳܡܽܘܟ݂ܬܳܐ: ܟܽܠ ܕܣܳܡܶܟ݂ ܒܠܰܚܡܳܐ: ܘܟ݂ܽܠ ܕܣܳܡܶܟ݂ ܒܡܰܝ̈ܳܐ. 2 ܘܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܘܓܰܒܪܳܐ ܩܪܰܒܬ݂ܳܢܳܐ: ܘܕܰܝܳܢܳܐ ܘܰܢܒܺܝܳܐ ܘܩܳܨܽܘܳܡܳܐ ܘܩܰܫܺܝܫܳܐ. 3 ܘܪܺܝܫ ܚܰܡܫܺܝܢ: ܘܰܗܕ݂ܺܝܪ ܐܰܦ̈ܶܐ: ܘܡܳܠܽܘܟ݂ܳܐ ܘܚܰܟܺܝܡ ܢܰܓܳܖ̈ܶܐ: ܘܰܕ݂ܡܶܬ݂ܒܰܝܰܢ ܒܡܶܠܟܳܐ. 4 ܘܰܐܩܺܝܡ ܥܠܰܝ̈ܡܶܐ ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܰܝܗܽܘܢ: ܘܰܡܒܰܙܚܳܢ̈ܶܐ ܢܶܫܬܰܠܛܽܘܢ ܒܗܽܘܢ. 5 ܘܢܶܦܶܠ ܥܰܡܳܐ ܓܒܰܪ ܒܰܓܒܰܪ: ܓܰܒܪܳܐ ܒܚܰܒܪܶܗ. ܘܢܶܬ݂ܓܰܪܽܘܢ ܥܠܰܝ̈ܡܶܐ ܥܰܠ ܣܳܒ̈ܶܐ: ܘܰܡܨܰܥܖ̈ܶܐ ܥܰܠ ܡܝܰܩܖ̈ܶܐ. 6 ܡܶܛܽܠ ܕܢܶܐܚܽܘܕ݂ ܓܰܒܪܳܐ ܓܒܰܪ ܠܰܐܚܽܘܗܝ ܡ̣ܶܢ ܒܶܝܬ݂ ܐܰܒܽܘܗܝ: ܘܢܺܐܡܰܪ ܠܶܗ: ܢܰܚ̈ܬ݁ܶܐ ܐܺܝܬ݂ ܠܳܟ݂. ܗܘܺܝ ܠܰܢ ܫܰܠܺܝܛܳܐ. ܘܬ݂ܽܘܩܠܬ݂ܳܐ ܗܳܕܶܐ ܬܚܶܝܬ݂ ܐܺܝܕ݂ܳܟ݂. 7 ܘܢܶܥܢܶܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ: ܘܢܺܐܡܰܪ: ܠܳܐ ܗܳܘܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܪܺܝܫܳܐ. ܕܰܒܒܰܝܬ݁ܝ ܠܰܝܬ݁ ܠܰܚܡܳܐ: ܘܳܐܦܠܳܐ ܬܰܟ݂ܣܺܝܬ݂ܳܐ. ܠܳܐ ܬܶܥܒܕ݂ܽܘܢܳܢܝ ܫܰܠܺܝ̈ܛܳܐ ܥܰܠ ܥܰܡܳܐ. 8 ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬ݁ܬܰܩܠܰܬ݂ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ: ܘܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܢܦܰܠ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܶܫܳܢܗܽܘܢ ܘܰܥܒܳܕ݂ ܐܺܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܡܰܪܡܰܪܘ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܠܰܥܢܳܢܳܐ ܕܺܐܝܩܳܪܶܗ. 9 ܡܰܣܰܒ ܒܰܐܦܰܝ̈ܗܽܘܢ ܣܳܗܶܕ݂ ܒܗܽܘܢ. ܘܰܚܛܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܣܕ݂ܽܘܡ ܚܰܘܺܝܘ: ܘܠܳܐ ܐܶܬ݁ܬ݁ܟܶܣܘ ܘܳܝ ܠܢܰܦܫܗܽܘܢ: ܕܰܐܪܡܺܝܘ ܠܗܽܘܢ ܚܽܘ̈ܒܠܶܐ ܒܺܝ̈ܫܶܐ. 10 ܐܶܡܰܪܘ ܠܙܰܕܺܝܩܳܐ ܛܳܒ: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܦܺܐܖ̈ܰܝ ܥܒܳܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܢܶܐܟ݂ܠܽܘܢ. 11 ܘܳܝ ܠܪܰܫܺܝܥܳܐ ܒܺܝܫܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܥܒܳܕ݂ ܐܺܝܕ݂ܰܘ̈ܗܝ ܡܶܬܦܪܰܥ. 12 ܫܰܠܺܝ̈ܛܰܘܗܝ ܕܥܰܡܝ ܡܒܰܥܪܺܝܢ ܠܶܗ. ܘܢܶܫ̈ܶܐ ܐܶܫܬܰܠܰܛ ܒܶܗ ܥܰܡܝ ܡܰܛܐܒܳܢܰܝ̈ܟ ܐܰܛܥܝܽܘܟ݂. ܐܘܪܚܳܐ ܕܰܫܒܺܝ̈ܠܰܝܟ ܕܰܠܰܚܘ. 13 ܩܳܐܶܡ ܠܰܡܕ݂ܳܢ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܩܳܐܶܡ ܠܰܡܕ݂ܳܢ ܠܥܰܡܶܗ. 14 ܡܳܪܝܳܐ ܒܕ݂ܺܝܢܳܐ ܢܶܥܽܘܠ: ܘܥܰܡ ܣܳܒ̈ܶܐ ܕܥܰܡܶܗ: ܘܥܰܡ ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܰܘܗܝ. ܐܰܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܐܰܘܩܶܕܬ݁ܽܘܢ ܟܰܪܡܳܐ. ܘܰܚܛܽܘܦܝܳܐ ܕܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ ܒܒܳܬܰܝ̈ܟܽܘܢ. 15 ܠܡܳܢܳܐ ܢܟܰܝܬ݁ܽܘܢ ܠܥܰܡܝ: ܘܰܐܦ̈ܶܐ ܕܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ ܐܰܒܗܶܬ݁ܬ݁ܽܘܢ: ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ. 16 ܥܰܠ ܕܶܐܬ݁ܬ݁ܪܺܝܡ ܒ̈ܢܳܬ݂ ܨܶܗܝܽܘܢ: ܘܗܰܠܶܟ݂ ܒܨܰܘܪܳܐ ܪܳܡܳܐ. ܘܰܒܪܶܡܙܳܐ ܕܥܰܝ̈ܢܶܐ ܡܗܰܠ̈ܟ݂ܳܢ ܗ̱ܘܰܝ̈. ܘܰܡܛܰܖ̈ܦܳܢ ܒܖ̈ܶܓܠܰܝܗܶܝܢ: ܘܡܰܖ̈ܓܙܳܢ ܠܡܳܪܝܳܐ. 17 ܢܡܰܟܶܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܖ̈ܺܝܫܳܝܳܬ݂ܳܐ ܕܰܒ̈ܢܳܬ݂ ܨܶܗܝܽܘܢ. ܘܡܳܪܝܳܐ ܐܶܣܟܺܝܡܰܝ̈ܗܶܝܢ ܢܦܰܪܣܶܐ. 18 ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ: ܢܰܥܒܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܢܰܚܬܰܝ̈ܗܶܝܢ. ܘܰܕ݂ܨܶܒܬ݁ܗܶܝܢ: ܘܕܰܓܕ݂ܽܘܠܰܝ̈ܗܶܝܢ. 19 ܘܶܐܣܦܺܝܖ̈ܶܐ ܕܣܰܥܖ̈ܰܝܗܶܝܢ: ܘܒܶܠܽܘܖ̈ܰܝܗܶܝܢ: ܘܨܶܕ݂ܥܰܝ̈ܗܶܝܢ. 20 ܘܨܶܒܬܳܐ ܕܰܐܦܰܝ̈ܗܶܝܢ: ܘܰܩܕ݂ܳܫܰܝ̈ܗܶܝܢ: ܘܥܶܩܰܝ̈ܗܶܝܢ. 21 ܘܰܐܩ̈ܠܳܢܝܗܶܝܢ: ܘܩܽܘܠܒܰܝ̈ܗܶܝܢ: ܘܫܺܐܖ̈ܰܝܗܶܝܢ. 22 ܘܟ݂ܽܘܬ݁ܺܝܢ̈ܝܳܬ݂ܗܶܝܢ: ܘܰܡܫܰܠܡܳܢ̈ܝܳܬ݂ܗܶܝܢ: ܘܒܽܘܨܗܶܝܢ: ܘܰܐܖ̈ܓܘܳܢܰܝܗܶܝܢ. 23 ܘܢܰܚܬܰܝ̈ܗܶܝܢ: ܘܬܶܟ݂̈ܠܝܳܬ݂ܗܶܝܢ: ܘܰܙܚܽܘܖ̈ܝܳܬ݂ܗܶܝܢ: ܘܨܶܡܕܳܐ ܟܽܠܶܗ ܕܨܶܒܬ݁ܗܶܝܢ. 24 ܘܢܶܗܘܶܐ ܚܶܠܳܐ ܚܠܳܦ ܪܺܝܚܗܶܝܢ ܒܰܣܺܝܡܳܐ. ܘܰܚܠܳܦ ܐܰܣܳܪ ܚܰܨܰܝ̈ܗܶܝܢ ܡܺܝܙܖ̈ܳܢܶܐ ܢܺܐܣܖ̈ܳܢ. ܘܰܚܠܳܦ ܒܶܠܽܘܖ̈ܶܐ: ܩܽܘ̈ܕ݂ܚܳܬ݂ܳܐ. ܘܰܚܠܳܦ ܬܶܟ݂ܠ̈ܝܳܬ݂ܗܶܝܢ: ܣܰܩ̈ܶܐ ܢܶܬ݂ܟܰܣ̈ܝܳܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܢܶܬ݂ܚܰܒܰܠ ܫܽܘܦܪܗܶܝܢ. 25 ܘܥܰܫܺܝܢܰܝ̈ܟܝ ܒܚܰܪܒܳܐ ܢܶܦܠܽܘܢ: ܘܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܰܝܟܝ ܒܰܩܪܳܒܳܐ. 26 ܘܢܺܐܠܽܘܢ: ܘܢܶܬ݁ܒܽܘܢ ܒܶܐܒܠܳܐ ܬܰܖ̈ܥܶܝܗ̇. ܘܙܳܟ݂ܽܘܬ݂ܳܗ̇ ܒܰܐܪܥܳܐ ܬܶܦܶܠ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܪܒܺܝܥܳܝܳܐ.

1 ܘܢܶܐܚ̈ܕܳܢ ܫܒܰܥ ܢܶܫܺܝ̈ܢ ܠܓܰܒܪܳܐ ܚܰܕ݂ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ. ܘܢܺܐܡܖ̈ܳܢ ܠܶܗ: ܠܰܚܡܰܢ ܢܶܐܟ݂ܽܘܠ: ܘܢܰܚ̈ܬܰܝܢ ܢܶܬ݂ܟܰܣܶܐ. ܒܰܠܚܽܘܕ݂ ܫܡܳܟ݂ ܢܶܬ݂ܩܪܶܐ ܥܠܰܝܢ: ܘܰܐܥܒܰܪ ܚܶܣܕܰܢ. 2 ܒܶܗ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ: ܢܶܗܘܶܐ ܕܶܢܚܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܫܽܘܒܚܳܐ: ܘܠܺܐܝܩܳܪܳܐ. ܘܦܺܐܖ̈ܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܠܓܰܐܝܽܘܬ݂ܳܐ: ܘܰܠܫܽܘܒܚܳܐ: ܠܡܶܕܶܡ ܕܶܐܫܬ݁ܚܰܪ ܡ̣ܶܢ ܐܺܝܣܪܳܝܶܠ. 3 ܘܢܶܗܘܶܐ ܡܰܢ ܕܡܶܫܬܰܚܰܪ ܒܨܶܗܝܽܘܢ: ܘܡܰܢ ܕܡܶܫܬܰܚܰܪ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ: ܩܰܕ݁ܺܝܫܳܐ ܢܶܬ݂ܩܪܶܐ: ܟܽܠ ܕܰܟ݂ܬܺܝܒ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܠܚܰܝ̈ܶܐ. 4 ܘܰܢܫܺܝܓ ܡܳܪܝܳܐ ܨܳܐܬ݂ܳܐ ܕܰܒ̈ܢܳܬ݂ ܨܶܗܝܽܘܢ. ܘܰܕ݂ܡܳܐ ܢܰܪܚܶܩ ܡ̣ܶܢ ܓܰܘܳܗ̇ ܕܽܐܘܪܺܫܠܶܡ: ܒܪܽܘܚܳܐ ܕܕܺܝܢܳܐ: ܘܰܒܪܽܘܚܳܐ ܝܰܩܺܝܕܬܳܐ. 5 ܘܢܶܒܪܶܐ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܟܽܠܶܗ ܡܰܬܩܢܳܐ: ܠܛܽܘܪܳܐ ܕܨܶܗܝܽܘܢ ܥܰܠ ܚܕ݂ܳܖ̈ܶܝܗ̇: ܥܢܳܢܳܐ ܒܺܐܝܡܳܡܳܐ: ܘܬܶܢܳܢܳܐ ܘܙܰܗܪܳܐ ܕܫܰܠܗܶܒܺܝܬ݂ܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܒܠܺܠܝܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܥܰܠ ܟܽܠ ܐܽܝܩܳܪ ܬܰܛܶܠܝ. 6 ܘܣܶܬܳܪܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܛܶܠܳܠܳܐ ܕܝܰܘܡܳܐ ܡ̣ܶܢ ܫܰܘܒܳܐ: ܠܰܡܟܰܣܳܝܽܘ ܘܠܰܡܣܰܬܳܪܽܘ ܡ̣ܶܢ ܙܰܪܺܝܦܬܳܐ ܘܡ̣ܶܢ ܡܶܛܪܳܐ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܚܡܺܝܫܳܝܳܐ.

1 ܐܶܫܰܒܰܚ ܠܚܰܒܺܝܒܝ: ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܚܰܒܺܝܒܝ ܠܟܰܪܡܶܗ. ܟܰܪܡܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܚܰܒܺܝܒܝ: ܒܩܰܪܢܳܐ ܕܰܐܬ݂ܪܳܐ ܫܰܡܺܝܢܳܐ. 2 ܘܦܰܠܚܶܗ: ܘܰܐܚܕ̇ܪܶܗ ܣܝܳܓ݂ܳܐ. ܘܰܢܨܰܒ ܒܶܗ ܫܰܒܽܘ̈ܩܶܐ: ܘܰܒܢܳܐ ܡܰܓܕܠܳܐ ܒܓܰܘܶܗ. ܘܳܐܦ ܡܰܥܨܰܪܬܳܐ ܥܒܰܕ݂ ܒܶܗ. ܘܣܰܟܺܝ ܕܢܶܥܒܶܕ݂ ܥܶܢ̈ܒܶܐ. ܘܰܥܒܰܕ݂ ܚܰܖ̈ܽܘܒܶܐ. 3 ܗܳܫܳܐ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ: ܘܥܳܡܽܘܖ̈ܶܝܗ̇ ܕܽܐܘܪܺܫܠܶܡ: ܕܽܘܢܘ ܒܰܝ̈ܢܰܝ ܠܟܰܪܡܝ. 4 ܡܳܢܳܐ ܬܽܘܒ ܘܳܠܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܡܶܥܒܰܕ݂ ܠܟܰܪܡܝ: ܘܠܳܐ ܥܶܒܕܶܬ݂ ܠܶܗ. ܕܣܰܟܺܝܬ݁ ܕܢܶܥܒܶܕ݂ ܥܶܢ̈ܒܶܐ: ܘܰܥ̣ܒܰܕ݂ ܚܰܖ̈ܽܘܒܶܐ. 5 ܗܳܫܳܐ ܐܶܚܰܘܶܝܟ݂ܽܘܢ ܡܶܕܶܡ ܕܥܳܒܶܕ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܗ ܠܟܰܪܡܝ: ܥܳܩܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܡܰܓܕܠܶܗ: ܘܢܶܗܘܶܐ ܠܒܶܙܬ݂ܳܐ. ܘܬܳܪܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܣܝܳܓܶܗ: ܘܢܶܗܘܶܐ ܠܰܕ݂ܝܳܫܳܐ. 6 ܘܶܐܥܒܕ݂ܺܝܘܗܝ ܕܢܶܚܪܰܒ ܘܠܳܐ ܢܶܟܣܰܚ. ܘܠܳܐ ܢܶܬ݂ܦܠܰܚ ܘܢܺܐܥܽܘܢ ܒܶܗ ܟܽܘܒܶܐ ܘܝܰܥܪܳܐ. ܘܶܐܦܩܽܘܕ݂ ܠܰܥܢܳܢ̈ܶܐ ܕܠܳܐ ܢܰܚ̈ܬ݂ܳܢ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܡܶܛܪܳܐ.  7 ܡܶܛܽܠ ܕܟܰܪܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ: ܒܰܝܬܳܐ ܗ̱ܘ̣ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܝܶܠ: ܘܓܰܒܖ̈ܶܐ ܕܡ̣ܶܢ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܐ: ܢܶܨܒܬ݂ܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܘܚܰܒܺܝܒܬܳܐ ܣܰܟܺܝܬ݁ ܠܕ݂ܺܝܢܳܐ: ܘܰܗܘܳܐ ܚܛܽܘܦܝܳܐ. ܘܰܠܙܰܕܺܝܩܽܘܬ݂ܳܐ: ܘܗܳܐ ܝܺܠܰܠܬܳܐ. 8 ܘܳܝ ܠܕܰܡܩܰܪܒܺܝܢ ܒܰܝܬܳܐ ܠܒܰܝܬܳܐ: ܘܚܰܩܠܐ ܒܚܰܩܠܳܐ ܚܳܠܛܺܝܢ. ܕܬܶܐܚܕܽܘܢ ܐܰܬ݂ܪܳܐ: ܘܬܶܬ݁ܒܽܘܢ ܒܰܠܚܽܘܕܰܝܟܽܘܢ ܒܓܰܘܳܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ. 9 ܒܶܐܕ݂ܢܰܝ̈ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ ܐܶܫܬ݁ܡܰܥ. ܒ̈ܳܬܶܐ ܣܰܓ݁ܺܝ̈ܐܶܐ ܠܚܽܘܪܒܳܐ ܢܶܗܘܽܘܢ: ܡ̣ܶܢ ܒܠܰܝ ܕܝܳܬܶܒ. 10 ܡܶܛܽܠ ܕܰܥܣܰܪ ܐܶܫܟܳܖ̈ܶܐ ܕܟܰܪܡܳܐ ܢܶܥ̈ܒܕܳܢ ܚܕ݂ܳܐ ܚܳܒܺܝܬ݂ܳܐ: ܘܙܰܪܥܳܐ ܕܟ݂ܽܘܪ ܢܶܥܒܶܕ݂ ܣܐܳܐ. 11 ܘܳܝ ܠܕܰܡܩܰܕܡܺܝܢ ܒܨܰܦܪܳܐ: ܘܪܳܗܛܺܝܢ ܠܫܰܟ݂ܪܳܐ. ܘܡܰܘܚܪܺܝܢ ܒܪܰܡܫܳܐ: ܘܚܰܡܪܳܐ ܡܰܘܩܶܕ݂ ܠܗܽܘܢ. 12 ܒܟܶܢܳܖ̈ܶܐ: ܘܰܒܩܺܝܬ݂ܳܖ̈ܶܐ: ܘܒܰܦ̈ܠܰܓܶܐ: ܘܒܰܖ̈ܒܺܝܥܶܐ: ܚܰܡܪܳܐ ܫܳܬܶܝܢ. ܘܒܰܥܒܳܕ݂ܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܠܳܐ ܡܶܣܬܰܟܠܺܝܢ. ܘܒܰܥܒܳܕ݂ ܐܺܝܕ݂ܰܘ̈ܗܝ ܠܳܐ ܚܳܝܪܺܝܢ. 13 ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܶܫܬ݁ܒܺܝ ܥܰܡܝ ܡ̣ܶܢ ܒܠܰܝ ܝܺܕܰܥܬ݂ܳܐ. ܡܺܝܬܰܝ̈ܗܽܘܢ ܡ̣ܶܢ ܟܰܦܢܳܐ. ܘܰܥ̣ܫܶܢܘ ܡ̣ܶܢ ܨܶܗܝܳܐ. 14 ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܰܦܬ݁ܝܰܬ ܫܝܽܘܠ ܢܰܦܫܳܗ̇. ܘܦܶܥܪܰܬ ܦܽܘܡܳܗ̇ ܕܠܳܐ ܣܳܟ݂: ܘܢܶܚܬ݂ܽܘܢ ܠܳܗ̇ ܡܫܰܒܚ̈ܶܐ ܘܰܡܝܰܩܖ̈ܶܐ ܘܥܰܫܺܝܢ̈ܶܐ. 15 ܘܢܶܬ݂ܡܰܟܰܟ݂ ܐ̱ܢܳܫܳܐ: ܘܢܶܫܬܰܦܰܠ ܓܰܒܪܳܐ ܘܥܰܝ̈ܢܶܐ ܖ̈ܳܡܳܬ݂ܳܐ ܢܶܬ݂ܡܰܟ̈ܟ݂ܳܢ. 16 ܘܢܶܬ݁ܬ݁ܪܺܝܡ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ ܒܕ݂ܺܝܢܳܐ ܘܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܩܰܕ݁ܺܝܫܳܐ ܢܶܬ݂ܩܰܕܰܫ ܒܙܰܕܺܝܩܽܘܬ݂ܳܐ. 17 ܘܢܶܪܥܽܘܢ ܐܶܡܖ̈ܶܐ ܒܙܶܕ݂ܩܗܽܘܢ. ܘܚܰܖ̈ܒܳܬ݂ܳܐ ܕܶܐܬ݂ܒܢܺܝ: ܥܳܡܽܘܖ̈ܶܐ ܢܶܐܟ݂ܠܽܘܢ ܐܶܢܶܝܢ. 18 ܘܳܝ ܠܰܕ݂ܡܰܘܪܟ݂ܺܝܢ ܚܛܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܚܰܒܠܳܐ ܐܰܪܺܝܟ݂ܳܐ. ܘܰܐܝܟ݂ ܥܪܰܩܬ݂ܳܐ ܕܥܶܓܠܬܳܐ ܚܛܺܝܬ݂ܗܽܘܢ. 19 ܘܳܐܡܪܺܝܢ: ܒܰܥܓܰܠ ܢܣܰܪܗܶܒ ܡܳܪܝܳܐ ܥܒܳܕ݂ܰܘ̈ܗܝ ܕܢܶܚܙܶܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܬܶܩܪܽܘܒ ܘܬܺܐܬܶܐ ܬܰܪܥܺܝܬܶܗ ܕܩܰܕ݁ܺܝܫܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܘܢܶܕܥܺܝܗ̇. 20 ܘܳܝ ܠܰܕ݂ܩܳܪܶܝܢ ܠܒܺܝܫܳܐ ܛܳܒܳܐ: ܘܰܠܛܳܒܳܐ ܒܺܝܫܳܐ. ܘܣܳܝܡܺܝܢ ܢܰܗܺܝܪܳܐ ܠܚܶܫܽܘܟ݂ܳܐ: ܘܚܶܫܽܘܟ݂ܳܐ ܠܢܰܗܺܝܪܳܐ. ܘܣܳܝܡܺܝܢ ܡܰܪܺܝܪܳܐ ܚܰܠܝܳܐ: ܘܚܰܠܝܳܐ ܡܰܪܺܝܪܳܐ. 21 ܘܳܝ ܠܰܕ݂ܚܰܟܺܝܡܺܝܢ ܒܥܰܝܢܰܝ̈ ܢܰܦܫܗܽܘܢ: ܘܠܽܘܩܒܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ܗܽܘܢ ܣܰܟܽܘܠܬ݂ܳܢܺܝܢ. 22 ܘܳܝ ܠܰܕ݂ܓܰܢ̱ܒܳܪܺܝܢ ܠܡܶܫܬܳܐ ܚܰܡܪܳܐ: ܘܰܠܓܰܒܖ̈ܶܐ ܚܰܝܠܬܳܢ̈ܶܐ ܕܡܳܙܓܺܝܢ ܫܰܟ݂ܪܳܐ. 23 ܘܰܡܙܰܟܶܝܢ ܠܚܰܝܳܒܳܐ ܡܶܛܽܠ ܫܽܘܚܕܶܗ ܘܙܳܟ݂ܽܘܬܶܗ ܕܙܰܟܳܝܳܐ ܡܰܥܒܪܺܝܢ ܡܶܢܗܽܘܢ. 24 ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕܡܶܬܐܰܟ݂ܠܳܐ ܚܰܒܬ݂ܳܐ. ܒܠܶܫܳܢܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܕܳܐܚܕܳܐ: ܡ̣ܶܢ ܫܰܠܗܶܒܺܝܬ݂ܳܐ ܕܡܶܫܬܰܒܩܳܐ ܢܶܬ݂ܳܐܟ݂ܠܽܘܢ. ܘܥܶܩܳܪܗܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܚܶܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ. ܘܦܶܪܥܗܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܥܽܘܪܳܐ ܢܶܣܰܩ. ܥܰܠ ܕܰܐܣܠܺܝܘ ܢܳܡܽܘܣܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ: ܘܰܠܡܺܐܡܪܶܗ ܕܩܰܕ݁ܺܝܫܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܐܰܪܓܶܙܘ. 25 ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܶܬ݂ܚܰܡܰܬ݂ ܪܽܘܓܙܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܥܰܡܶܗ. ܘܰܐܪܺܝܡ ܐܺܝܕܶܗ ܥܠܰܝܗܽܘܢ: ܘܰܡܚܳܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܙܳܥܘ ܛܽܘܖ̈ܶܐ ܘܰܗܘܰܝ̈ ܫܠܰܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܣܝܳܢܳܐ ܒܓܰܘ ܫܽܘ̈ܩܶܐ ܘܰܒܳܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܠܳܐ ܗܦܰܟ݂ ܪܽܘܓܙܶܗ: ܘܬܽܘܒ ܐܺܝܕܶܗ ܪܳܡܳܐ. 26 ܘܰܢܪܺܝܡ ܐܳܬܳܐ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܡ̣ܶܢ ܪܽܘܚܩܳܐ: ܘܢܰܫܪܶܩ ܠܗܽܘܢ ܡ̣ܶܢ ܣܰܘ̈ܦܶܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܘܒܰܥܓܰܠ ܘܩܰܠܺܝܠܳܐܺܝܬ݂ ܢܺܐܬ݂ܽܘܢ. 27 ܠܳܐ ܢܶܬ݁ܛܰܪܦܽܘܢ: ܘܠܳܐ ܢܶܬ݁ܬܰܩܠܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܢܢܽܘܡܽܘܢ ܘܠܳܐ ܢܶܕ݂ܡܟ݂ܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܢܶܫܪܽܘܢ ܐܳܣܰܪ ܚܰܨܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܠܳܐ ܢܶܬ݂ܦܰܣ̈ܩܳܢ ܥܰܖ̈ܩܶܐ ܕܰܡܣܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. 28 ܓܶܐܖ̈ܰܝܗܽܘܢ ܫܢܺܝܢܺܝܢ: ܘܩܶܫ̈ܬܳܬ݂ܗܽܘܢ ܡܰܠ̈ܝܳܢ. ܘܦܰܖ̈ܣܳܬ݂ܳܐ ܕܖ̈ܰܟ݂ܫܗܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܛܰܖ̈ܳܢܶܐ ܢܶܬ݂ܚܰܫ̈ܒܳܢ: ܘܓܝܓ̣ܠܰܝ̈ܗܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܥܰܠܥܳܠܳܐ. 29 ܘܢܶܗܡܰܬ݂ܗܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܐܰܪܝܳܐ ܕܢܳܗܶܡ: ܘܰܐܝܟ݂ ܓܽܘܪܝܳܐ ܕܰܐܪܝܳܐ ܕܢܳܗܶܡ ܘܳܐܚܶܕ݂ ܬܒܳܪܳܐ. ܘܡܰܥܕܶܐ ܘܠܰܝܬ݁ ܕܰܡܦܰܨܶܐ. 30 ܘܢܶܢܗܰܡ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ: ܐܰܝܟ݂ ܢܶܗܡܬܶܗ ܕܝܰܡܳܐ. ܘܰܢܚܽܘܪܽܘܢ ܒܰܐܪܥܳܐ: ܘܢܶܗܘܶܐ ܚܶܫܽܘܟ݂ܳܐ ܐܘܠܨܳܢܳܐ. ܘܢܽܘܗܪܳܐ ܢܶܚܫܰܟ݂ ܒܥܰܡܛܳܢܗܽܘܢ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܫܬܺܝܬܳܝܳܐ.

1 ܒܫܰܢ̱ܬܳܐ ܕܡܺܝܬ݂ ܥܽܘܙܺܝܳܐ ܡܰܠܟܳܐ: ܚܙܺܝܬ݂ ܠܡܳܪܝܳܐ ܝܳܬ݁ܶܒ ܥܰܠ ܟܽܘܪܣܝܳܐ ܪܳܡܳܐ. ܘܫܶܩܠܳܐ ܕܰܫܦܽܘܠܰܘ̈ܗܝ ܡܠܶܐ ܗܰܝܟܠܶܗ. 2 ܘܰܣܖ̈ܳܦܺܝܢ ܩܳܝܡܺܝܢ ܠܥܶܠ ܡܶܢܶܗ: ܫܬܳܐ ܫܬܳܐ ܓܶܦܺܝ̈ܢ ܠܚܰܕ݂ ܡܶܢܗܽܘܢ. ܒܰܬ݂ܪܶܝܢ ܡܟܰܣܶܝܢ ܦܰܪܨܽܘܦܶܗ: ܘܒܰܬ݂ܪܶܝܢ ܡܟܰܣܶܝܢ ܖ̈ܶܓܠܰܘܗܝ: ܘܒܰܬ݂ܪܶܝܢ ܦܳܪܚܺܝܢ. 3 ܘܩܳܪܶܝܢ ܗܳܢܳܐ ܠܗܳܢܳܐ: ܘܳܐܡܪܺܝܢ: ܩܰܕܺܝܫ: ܩܰܕܺܝܫ: ܩܰܕܺܝܫ: ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ: ܕܡܰܠܝܳܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܬܶܫ̈ܒܚܳܬܶܗ. 4 ܘܙܳܥ ܐܶܣܟ̈ܦܳܬ݂ܳܐ ܕܬܰܖ̈ܥܶܐ ܡ̣ܶܢ ܩܳܠܳܐ ܕܩܳܪܶܐ: ܘܒܰܝܬܳܐ ܐܶܬ݂ܡܠܺܝ ܬܶܢܳܢܳܐ. 5 ܘܶܐܡ̇ܪܶܬ݂ ܘܳܝ ܠܺܝ ܕܬ݂ܰܘܺܝܪ ܐ̱ܢܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܓܰܒܪܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܛܡܰܐ ܣܶܦ̈ܘܳܬ݂ܳܐ: ܘܒܰܝܢܳܬ݂ ܥܰܡܳܐ ܕܛܰܡ̈ܳܐܰܢ ܣܶܦ̈ܘܳܬܶܗ ܥܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ. ܘܰܠܡܰܠܟܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ ܚܙܰܝ̈ ܥܰܝ̈ܢܰܝ. 6 ܘܰܦܪܰܚ ܠܘܳܬ݂ܝ ܚܰܕ݂ ܡ̣ܶܢ ܣܖ̈ܳܦܺܝܢ: ܘܒܺܐܝܕܶܗ ܓܡܽܘܪܬܳܐ ܫܩܰܠ ܡ̣ܶܢ ܡܰܕ݂ܒܚܳܐ: ܒܟܰܠܒܬ݂ܳܐ. 7 ܘܩܰܪܶܒ ܠܦܽܘܡܝ: ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ: ܗܳܐ ܩܶܪܒܰܬ ܗܳܕܶܐ ܠܣܶܦ̈ܘܳܬ݂ܳܟ݂: ܕܢܶܥܒܰܪ ܥܰܘܠܳܟ݂: ܘܰܚܛܳܗܰܝ̈ܟ ܢܶܫܬܰܒܩܽܘܢ. 8 ܘܫܶܡܥܶܬ݂ ܩܳܠܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܕܳܐܡܰܪ: ܠܡܰܢ ܐܶܫܰܕܰܪ: ܘܡܰܢ ܢܺܐܙܰܠ. ܘܶܐܡ̇ܪܶܬ݂ ܗܳܐ ܐܶܢܳܐ ܫܰܕܰܪܰܝܢܝ. 9 ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ: ܙܶܠ ܐܶܡܰܪ ܠܥܰܡܳܐ ܗܳܢܳܐ: ܫܡܰܥܘ ܡܶܫܡܰܥ: ܘܠܳܐ ܬܶܣܬܰ̇ܟܠܽܘܢ ܘܰܚܙܰܘ ܡܶܚܙܳܐ: ܘܠܳܐ ܬܶܕܥܽܘܢ. 10 ܐܶܬ݂ܥܰܒܺܝ ܠܶܗ ܓܶܝܪ ܠܶܒܶܗ ܕܥܰܡܳܐ ܗܳܢܳܐ: ܘܶܐܕ݂ܢܰܘ̈ܗܝ ܐܰܘܩܰܪ: ܘܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ ܫܳܥ. ܕܠܳܐ ܢܶܚܙܶܐ ܒܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ: ܘܢܶܫܡܰܥ ܒܶܐܕ݂ܢܰܘ̈ܗܝ: ܘܢܶܣܬܰܟܰܠ ܒܠܶܒܶܗ: ܘܰܢܬܽܘܒ ܘܢܶܫܬܒܶܩ ܠܶܗ. 11 ܘܶܐܡܪܶܬ݂ ܥܕܰܡܳܐ ܠܐܶܡܰܬ݂ܝ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܶܐܡܰܪ ܥܕܰܡܳܐ ܕܢܶܚܖ̈ܒܳܢ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܡ̣ܶܢ ܒܠܰܝ ܕܝܳܬ݁ܶܒ: ܘܒ̈ܳܬ݁ܶܐ ܡ̣ܶܢ ܒܠܰܝ ܐ̱ܢܳܫܳܐ: ܘܰܐܪܥܳܐ ܬܶܚܪܰܒ ܘܬܶܨܕܶܐ. 12 ܘܢܶܕ݂ܚܽܘܩ ܡܳܪܝܳܐ ܠܐ̱ܢܳܫܳܐ: ܘܬܶܣܓܶܐ ܫܒܺܝܩܽܘܬ݂ܳܐ ܒܓܰܘܳܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ. 13 ܘܰܕ݂ܦܳܝܫܺܝܢ ܒܳܗ̇ ܚܰܕ݂ ܡ̣ܶܢ ܥܶܣܪܳܐ: ܘܰܬ݁ܬܽܘܒ: ܘܬܶܗܘܶܐ ܠܝܰܩܕܳܢܳܐ: ܐܰܝܟ݂ ܒܶܛܡ̱ܬ݂ܳܐ ܘܰܐܝܟ݂ ܒܰܠܽܘܛܳܐ ܕܰܢܦܰܠ ܡ̣ܶܢ ܩܥܳܪܬ݁ܶܗ. ܘܙܰܪܥܳܐ ܗ̱ܘ̣ ܩܰܕ݁ܺܝܫܳܐ ܢܶܨܒܬܶܗ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܫܒܺܝܥܳܝܳܐ.

1 ܘܰܗܘܳܐ ܒܝܰܘ̈ܡܳܬܶܗ ܕܳܐܚܳܙ: ܒܰܪ ܝܽܘܬ݂ܳܡ: ܒܰܪ ܥܽܘܙܺܝܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ: ܣܠܶܩ ܪܳܨܳܢ ܡܰܠܟܳܐ ܕܳܐܪܳܡ: ܘܰܦܩܰܚ ܒܰܪ ܪܽܘܡܰܠܝܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ: ܠܡܶܬ݂ܟܰܬܳܫܽܘ ܥܰܡܳܗ̇: ܘܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚܘ ܕܢܶܬ݂ܟܰܬ݁ܫܽܘܢ ܥܠܶܝܗ̇. 2 ܘܶܐܬ݂ܶܐܡܰܪ ܠܰܕ݂ܒܶܝܬ݂ ܕܰܘܺܝܕ݂: ܕܶܐܫܬ݁ܘܺܝ ܐܳܪܳܡ ܥܰܡ ܐܰܦܪܶܝܡ. ܘܙܳܥ̣ ܠܶܒܶܗ ܘܠܶܒܳܐ ܕܥܰܡܶܗ: ܐܰܝܟ݂ ܕܙܳܝܥܺܝܢ ܐܺܝ̈ܠܳܢܶܐ ܕܥܳܒܳܐ ܡ̣ܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܪܽܘܚܳܐ. 3 ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܶܐܫܰܥܝܳܐ: ܦܽܘܩ ܠܽܐܘܪܥܶܗ ܕܳܐܚܳܙ: ܐܰܢ̱ܬ݁ ܘܫܰܪܢܳܫܽܘܒ ܒܪܳܟ݂: ܥܰܠ ܓܶܢ̱ܒ ܝܰܡܬ݂ܳܐ ܥܶܠܳܝܬܳܐ ܕܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܚܰܩܠܶܗ ܕܩܰܨܪܳܐ. 4 ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ: ܐܶܙܕܰܗܪ ܘܰܫܠܺܝ: ܘܠܳܐ ܬܶܕ݂ܚܰܠ. ܘܠܶܒܳܟ݂ ܠܳܐ ܢܶܬ݂ܘܰܪ ܡ̣ܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܬܪܶܝܢ ܕܽܘܢ̈ܒܳܬ݂ܳܐ: ܐܽܘ̈ܕܶܐ ܡܚܰܖ̈ܟܶܐ: ܡ̣ܶܢ ܚܶܡܬ݂ܳܐ ܕܪܽܘܓܙܶܗ ܕܪܳܨܳܢ ܘܰܕ݂ܒܰܪ ܪܽܘܡܰܠܝܳܐ. 5 ܚܠܳܦ ܕܶܐܬ݂ܡܰܠܰܟܘ ܥܠܰܝܟ ܒܺܝܫܬܳܐ: ܐܳܪܳܡ: ܘܰܐܦܪܶܝܡ: ܘܒܰܪ ܪܽܘܡܰܠܝܳܐ. 6 ܘܶܐܡܰܪܘ ܢܶܣܰܩ ܠܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܘܢܶܥܩܪܺܝܗ̇: ܘܢܶܬ݂ܪܥܺܝܗ̇ ܘܢܰܡܠܶܟ݂ ܒܳܗ̇ ܡܰܠܟܳܐ ܠܒܰܪ ܛܒܳܐܶܝܠ. 7 ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ: ܠܳܐ ܬܩܽܘܡ ܘܠܳܐ ܬܶܗܘܶܐ. 8 ܡܶܛܽܠ ܕܪܳܫܳܐ ܕܳܐܪܳܡ ܕܰܪܡܣܽܘܩ: ܘܪܺܝܫܳܐ ܕܕܰܪܡܣܽܘܩ ܪܳܨܳܢ: ܘܒܳܬܰܪ ܫܬ݁ܺܝܢ ܘܚܰܡܶܫ ܫܢܺܝ̈ܢ: ܢܶܬܰܪ ܐܰܦܪܶܝܡ ܡ̣ܶܢ ܥܰܡܳܐ. 9 ܘܪܺܝܫܳܐ ܕܰܐܦܪܶܝܡ ܫܳܡܪܺܝܢ: ܘܪܺܝܫܳܐ ܕܫܳܡܪܺܝܢ ܒܰܪ ܪܽܘܡܰܠܝܳܐ. ܘܶܐܢ ܠܳܐ ܬܗܰܝܡܢܽܘܢ: ܐܳܦ ܠܳܐ ܬܶܣܬܰܟܠܽܘܢ. 10 ܘܰܐܘܣܶܦ ܬܽܘܒ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ ܠܐܳܚܳܙ. 11 ܫܐܰܠ ܠܳܟ݂ ܐܳܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂: ܥܰܡܶܩ: ܫܐܰܠ: ܐܰܘ ܐܰܪܺܝܡ ܠܥܶܠ. 12 ܘܶܐܡܰܪ ܐܳܚܳܙ ܠܳܐ ܐܶܫܐܰܠ: ܘܠܳܐ ܐܶܢܰܣܶܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܝ. 13 ܘܶܐܡܰܪ ܫܡܰܥܘ ܒܰܝܬ݁ܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ݂: ܙܥܽܘܪܝܳܐ ܗ̱ܝ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕܡܰܠܐܶܝܢ ܐ̱ܢܬ݁ܽܘܢ ܠܓܰܒܪܳܐ: ܐܶܠܳܐ ܕܬܰܠܐܽܘܢ ܐܳܦ ܠܰܐܠܳܗܝ. 14 ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܢܶܬ݁ܶܠ ܠܟ݂ܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܐܳܬܳܐ: ܗܳܐ ܒܬ݂ܽܘܠܬܳܐ ܒܳܛܢܳܐ ܘܝܳܠܕܳܐ ܒܪܳܐ: ܘܢܶܬ݂ܩܪܶܐ: ܫܡܶܗ ܥܰܡܰܢܽܘܐܶܝܠ. 15 ܚܶܐܘܬ݂ܳܐ ܘܕܶܒܫܳܐ ܢܶܐܟ݂ܽܘܠ: ܕܢܶܕܰܥ ܠܡܰܣܠܳܝܽܘ ܒܺܝܫܬܳܐ: ܘܰܠܡܶܓܒܳܐ ܛܳܒܬ݂ܳܐ. 16 ܡܶܛܽܠ ܕܥܰܕ݂ܠܳܐ ܢܶܕܰܥ ܛܰܠܝܳܐ ܠܡܰܣܠܳܝܽܘ ܒܺܝܫܬܳܐ: ܘܰܠܡܶܓܒܳܐ ܛܳܒܬ݂ܳܐ: ܬܶܫܬ݁ܒܶܩ ܐܰܪܥܳܐ ܕܰܡܥܳܩ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܒܳܗ̇ ܡ̣ܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܬܪܶܝܢ ܡܰܠܟܶܝ̈ܗ̇. 17 ܡܳܪܝܳܐ ܢܰܝܬ݁ܶܐ ܥܠܰܝܟ: ܘܥܰܠ ܥܰܡܳܟ݂: ܘܥܰܠ ܒܶܝܬ݂ ܐܰܒܽܘܟ݂: ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܠܳܐ ܐܶܬ݂ܰܘ ܡ̣ܶܢ ܝܰܘܡܳܐ ܕܰܐܥܒܰܪ ܠܰܐܦܪܶܝܡ ܡ̣ܶܢ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܳܐܬ݂ܽܘܪ. 18 ܘܢܶܗܘܶܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ: ܢܰܫܪܶܩ ܡܳܪܝܳܐ ܠܕܰܒܳܒ̈ܶܐ: ܕܒܰܫܦܽܘܠܰܝ̈ ܢܰܗܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ: ܘܰܠܕܶܒܽܘܖ̈ܝܳܬ݂ܳܐ ܕܒܰܐܪܥܳܐ ܕܳܐܬ݂ܽܘܪ. 19 ܘܢܺܐܬ݂ܽܘܢ ܘܢܶܬ݁ܬ݁ܢܺܝܚܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܚܠܳܐ ܕܝܳܬ݂ܽܘܬ݂: ܘܰܒܦܰܥܖ̈ܶܐ ܕܟܺܐܦܳܐ: ܘܰܒܟܽܠܗܽܘܢ ܚܠܺܝ̈ܠܶܐ. 20 ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ: ܢܶܓܪܽܘܥ ܡܳܪܝܳܐ ܒܰܡܕܰܟܝܳܐ ܪܳܘܝܳܐ: ܒܥܶܒܖ̈ܰܘܗܝ ܕܢܰܗܪܳܐ ܠܡܰܠܟܳܐ ܕܳܐܬ݂ܽܘܪ: ܡ̣ܶܢ ܪܺܝܫܶܗ ܘܰܠܣܰܥܪܳܐ ܕܖ̈ܶܓ̣ܠܰܘܗܝ. ܐܳܦ ܕܰܩܢܶܗ ܢܶܫܩܽܘܠ. 21 ܘܢܶܗܘܶܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ: ܢܰܚܶܐ ܓܰܒܪܳܐ ܥܶܓܠܬܳܐ ܕܬ݂ܰܘܖ̈ܶܐ: ܘܬܰܪܬܶܝܢ ܥܳܢ̈ܳܐ. 22 ܘܢܶܗܘܶܐ ܡ̣ܶܢ ܣܽܘܓ݂ܳܐܐ ܕܥܳܒ̈ܕܳܢ ܚܰܠܒܳܐ: ܢܶܐܟ݂ܽܘܠ ܚܺܐܘܬ݂ܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܕܶܒܫܳܐ ܘܚܶܐܘܬ݂ܳܐ ܢܶܐܟ݂ܽܘܠ ܡܰܢ ܕܡܶܫܬܰܚܰܪ ܒܓܰܘܳܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ. 23 ܘܢܶܗܘܶܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ ܟܽܠ ܐܰܬܰܪ ܕܺܐܝܬ݂ ܒܶܗ ܐܳܠܶܦ ܓܽܘܦܢܺܝ̈ܢ ܒܐܳܠܶܦ ܕܰܟ݂ܣܶܦ: ܠܝܰܥܪܳܐ ܘܰܠܟܽܘ̈ܒܶܐ ܢܶܗܘܶܐ. 24 ܘܰܒܓܶܐܖ̈ܶܐ ܘܰܒܩܶܫ̈ܬܳܬ݂ܳܐ ܢܶܥܠܽܘܢ ܠܬܰܡܳܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܝܰܥܪܳܐ ܘܟ݂ܽܘ̈ܒܶܐ ܬܶܬ݂ܡܠܶܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ. 25 ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܛܽܘܖ̈ܶܐ ܕܕ݂ܰܒܪܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܒܗܽܘܢ ܦܰܕܳܢܳܐ. ܢܶܬ݁ܕܰܒܪܽܘܢ: ܘܠܳܐ ܬܶܥܽܘܠ ܠܬܰܡܳܢ ܕܶܚܠܬ݂ܳܐ ܕܝܰܥܪܳܐ ܘܰܕ݂ܟ݂ܽܘ̈ܒܶܐ. ܘܢܶܗܘܶܐ ܒܶܝܬ݂ ܪܶܥܝܳܐ ܠܬ݂ܰܘܖ̈ܶܐ: ܘܒܶܝܬ݂ ܕܝܳܫܳܐ ܠܥܳܢ̈ܳܐ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܬܡܺܝܢܳܝܳܐ.

1 ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ ܡܳܪܝܳܐ ܣܰܒ ܠܳܟ݂ ܓܶܠܝܽܘܢܳܐ ܪܰܒܳܐ: ܘܰܟ݂ܬܽܘܒ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܒܰܟ݂ܬܳܒܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫܳܐ: ܠܰܡܣܰܪܗܳܒܽܘ ܫܶܒܝܳܐ: ܘܰܠܡܶܬ݂ܟܰܒ ܒܶܙܬ݂ܳܐ. 2 ܘܣܰܗܶܕ݂ ܠܺܝ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܕܰܡܗܰܝܡܢܺܝܢ: ܠܽܐܘܪܺܝܳܐ ܟܳܗܢܳܐ: ܘܠܰܙܟܰܪܝܳܐ ܒܰܪ ܒܪܰܟ݂ܝܳܐ. 3 ܘܩܶܪܒܶܬ݂ ܠܰܢܒܺܝܬ݂ܳܐ: ܘܒܶܛܢܰܬ ܘܝܶܠܕܰܬ ܒܪܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ ܡܳܪܝܳܐ: ܩܪܺܝ ܫܡܶܗ ܡܣܰܪܗܶܒ ܫܳܒܶܐ: ܘܬ݂ܽܘܟܒ ܒܳܐܶܙ. 4 ܡܶܛܽܠ ܕܥܰܕ݂ܠܳܐ ܢܶܕܰܥ ܛܰܠܝܳܐ ܠܡܶܩܪܳܐ ܐܰܒܳܐ ܘܶܐܡܳܐ: ܢܶܫܩܽܘܠ ܩܶܢܝܳܢܳܐ ܕܕܰܪܡܣܽܘܩ: ܘܒܶܙܬ݂ܳܐ ܕܫܳܡܪܺܝܢ: ܩܕ݂ܳܡ ܡܰܠܟܳܐ ܕܳܐܬ݂ܽܘܪ. 5 ܘܰܐܘܣܶܦ ܬܽܘܒ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ ܠܺܝ. 6 ܥܰܠ ܕܰܐܣܠܺܝܘ ܥܰܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܫܺܝܠܽܘܚܳܐ ܕܪܳܕܶܝܢ ܒܫܶܠܝܳܐ: ܘܰܚܕ݂ܺܝܘ ܒܪܳܨܳܢ ܘܰܒܒܰܪ ܪܽܘܡܰܠܝܳܐ. 7 ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܢܰܣܶܩ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ: ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܢܰܗܪܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝ̈ܐܶܐ ܘܥܰܫܺܝ̈ܢܶܐ: ܠܡܰܠܟܳܐ ܕܳܐܬ݂ܽܘܪ: ܘܰܠܟ݂ܠܶܗ ܐܺܝܩܳܪܶܗ. ܘܢܶܣܰܩ ܥܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܨܺܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܰܢܗܰܠܶܟ݂ ܥܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܫܽܘܖ̈ܰܝܗܽܘܢ. 8 ܘܢܶܥܒܰܪ ܒܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ: ܘܢܶܓܪܽܘܦ ܘܢܶܥܒܰܪ: ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܨܰܘܪܳܐ ܢܶܡܛܶܐ. ܘܢܶܗܘܶܐ ܪܰܘܡܳܐ ܕܟܶܢܦܰܘ̈ܗܝ: ܡܠܶܐ ܦܬ݂ܳܝܳܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܟ݂ ܥܰܡܰܢܘܐܶܝܠ. 9 ܙܽܘܥܘ ܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܘܶܐܬ݁ܬܰܒܪܘ. ܘܨܽܘܬ݂ܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܖ̈ܰܚܺܝܩܶܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܐܶܬ݂ܥܰܫܰܢܘ ܘܶܐܬ݁ܬܰܒܪܘ. 10 ܐܶܬ݂ܪܰܥܰܘ ܬܰܪܥܺܝܬ݂ܳܐ: ܘܬܶܬ݂ܒܰܛܰܠ ܡܰܠܠܶܘ ܡܶܠܬ݂ܳܐ: ܘܠܳܐ ܬܶܬ݂ܩܰܝܰܡ ܡܶܛܽܠ ܥܰܡܰܢܘܐܶܝܠ. 11 ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܶܡܰܪ ܠܺܝ ܡܳܪܝܳܐ: ܐܰܝܟ݂ ܡܶܐܚܰܕ݂ ܐܺܝܕ݂ܳܐ: ܘܢܰܣܛܶܝܢܝ: ܠܳܐ ܐܶܗܰܠܶܟ݂ ܒܽܐܘܪܚܶܗ ܕܥܰܡܳܐ ܗܳܢܳܐ. 12 ܘܶܐܡܰܪ: ܠܳܐ ܬܶܐܡܪܽܘܢ ܡܶܪܕܳܐ: ܐܰܝܟ݂ ܕܶܐܡܰܪ ܥܰܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܡܶܪܕܳܐ: ܘܰܒܕܰܚܠܰܬ݂ܗܽܘܢ ܠܳܐ ܬܶܕ݂ܚܠܽܘܢ: ܘܠܳܐ ܬܽܙܘܥܽܘܢ. 13 ܠܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ ܩܰܕܶܫܘ: ܘܗܽܘܝܽܘ ܕܶܚܠܰܬ݂ܟܽܘܢ: ܘܗܽܘܝܽܘ ܡܣܰܝܥܳܢܟ݂ܽܘܢ. 14 ܘܢܶܗܘܶܐ ܠܡܰܩܕܫܳܐ: ܘܰܠܟܺܐܦܳܐ ܕܰܡܚܽܘܬ݂ܳܐ: ܘܰܠܛܰܪܳܢܳܐ ܕܬ݂ܽܘܩܠܬ݂ܳܐ: ܠܰܬ݂ܖ̈ܰܝܗܽܘܢ ܒ̈ܳܬ݁ܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܠܦܰܚ̈ܶܐ ܘܠܰܡܨܺܝ̈ܕ݂ܳܬ݂ܳܐ ܠܥܳܡܽܘܖ̈ܶܝܗ̇ ܕܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. 15 ܘܢܶܬ݁ܬܰܩܠܽܘܢ ܒܗܽܘܢ ܣܰܓ݁ܺܝ̈ܐܶܐ: ܘܢܶܦܠܽܘܢ: ܘܢܶܬ݁ܬܰܒܪܽܘܢ: ܘܢܶܬ݁ܬ݁ܨܺܝܕ݂ܽܘܢ: ܘܢܶܬ݁ܬܰܚܕܽܘܢ. 16 ܨܽܘܪܘ ܣܳܗܕܽܘܬ݂ܳܐ: ܘܰܚܬ݂ܽܘܡܘ ܢܳܡܽܘܣܳܐ. 17 ܒܝܽܘܠܦܳܢܝ ܐܶܟܰܬܰܪ ܠܡܳܪܝܳܐ ܕܰܐܦܢܺܝ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ ܡ̣ܶܢ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܰܥܩܽܘܒ: ܘܶܐܣܰܟܶܐ ܠܶܗ. 18 ܗܳܐ ܐܶܢܳܐ ܘܰܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܝܰܗ̱ܒ ܠܺܝ ܡܳܪܝܳܐ: ܠܳܐܬܳܐ ܘܰܠܬܶܕ݂ܡܽܘܪܬܳܐ ܒܺܐܝܣܪܳܝܶܠ: ܡ̣ܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ ܕܰܫܪܳܐ ܒܛܽܘܪܳܐ ܕܨܶܗܝܽܘܢ. 19 ܟܰܕ݂ ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ: ܕܰܫܐܰܠܘ ܡ̣ܶܢ ܙܰܟܽܘܖ̈ܶܐ ܘܡ̣ܶܢ ܝܰܕܽܘܥ̈ܶܐ: ܕܢܳܨܪܺܝܢ: ܘܢܳܗ̇ܡܺܝܢ: ܠܳܐ ܗܘܰܘ ܥܰܡܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܫܳܐܠܺܝܢ ܠܡܺܝ̈ܬܶܐ ܥܰܠ ܚܰܝ̈ܶܐ. 20 ܠܢܳܡܽܘܣܳܐ ܘܰܠܣܳܗܕܽܘܬ݂ܳܐ: ܕܠܳܐ ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܗܳܕܶܐ: ܕܠܰܝܬ݁ ܠܡܶܬܰܠ ܥܠܶܝܗ̇ ܫܽܘܚܕܳܐ. 21 ܘܢܶܥܒܰܪ ܒܳܗ̇: ܘܰܢܩܰܫܶܝܗ̇: ܘܢܶܟ݂ܦܰܢ. ܘܡܳܐ ܕܰܟ݂ܦܶܢ ܢܶܪܓܰܙ: ܘܰܢܨܰܚܶܐ ܠܡܰܠܟܶܗ ܘܠܰܐܠܳܗܶܗ. 22 ܘܢܶܬ݂ܦܢܶܐ ܠܥܶܠ: ܘܒܰܐܪܥܳܐ ܢܚܽܘܪ: ܐܘܠܨܳܢܳܐ ܘܚܶܫܽܘܟ݂ܳܐ: ܘܥܳܩܬ݂ܳܐ ܘܥܰܡܛܳܢܳܐ ܢܶܕ݂ܚܩܺܝܘܗܝ ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܢܛܰܪܶܦ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܡܥܳܩ: ܐܰܝܟ݂ ܕܰܒܙܰܒܢܳܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝܳܐ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܬܫܺܝܥܳܝܳܐ.

1 ܣܰܪܗܒܰܬ ܐܰܪܥܳܐ ܕܰܙܒܳܘܠܽܘܢ: ܘܰܐܪܥܳܐ ܕܢܰܦܬܳܠܺܝ. ܐܘܚܕܳܢܳܐ ܥܫܶܢ: ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܝܰܡܳܐ: ܥܶܒܖ̈ܰܘܗܝ ܕܝܽܘܪܕ̇ܢܳܢ ܢܰܗܪܳܐ: ܓܠܺܝܠܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ. 2 ܥܰܡܳܐ ܕܰܡܗܰܠܟ݂ܺܝܢ ܒܚܶܫܽܘܟ݂ܳܐ: ܚܙܰܘ ܢܽܘܗܪܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܘܰܕ݂ܝܳܬ݂ܒܺܝܢ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܛܶܠܳܠܰܝ̈ ܡܰܘܬܳܐ: ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܢܰܚ ܥܠܰܝܗܽܘܢ. 3 ܐܰܣܓܺܝܬ݁ ܥܰܡܳܐ: ܘܠܶܗ ܐܰܘܪܶܒܬ݁ ܚܰܕ݂ܽܘܬ݂ܳܐ. ܚܕ݂ܺܝܘ ܩܕ݂ܳܡܰܝܟ ܐܰܝܟ݂ ܗܳܢܽܘܢ ܕܚܳܕܶܝܢ ܒܰܚܨܳܕ݂ܳܐ: ܘܰܐܝܟ݂ ܗܳܢܽܘܢ ܕܕܳܝܨܺܝܢ ܡܳܐ ܕܰܡܦܰܠܓܺܝܢ ܒܶܙܬ݂ܳܐ. 4 ܡܶܛܽܠ ܕܢܺܝܪܳܐ ܕܫܽܘܥܒܳܕ݂ܗܽܘܢ: ܘܚܽܘܛܪܳܐ ܕܟܰܬ݂ܦܗܽܘܢ: ܘܫܰܒܛܳܐ ܕܰܡܫܰܥܒܶܕ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ: ܬܒܰܪܬ݁ ܐܰܝܟ݂ ܝܰܘܡܳܐ ܕܡܶܕ݂ܝܰܢ. 5 ܡܶܛܽܠ ܕܟ݂ܽܠ ܩܳܠ ܐܶܫܬ݁ܡܰܥ ܒܙܳܘܥܬ݂ܳܐ. ܘܢܰܚܬܳܐ ܡܦܰܠܦܰܠ ܒܰܕ݂ܡܳܐ. ܘܰܗܘܳܐ ܠܝܰܩܕܳܢܳܐ ܘܰܠܡܶܐܟ݂ܽܘܠܬܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ. 6 ܡܶܛܽܠ ܕܝܰܠܕܳܐ ܐܶܬ݂ܺܝܠܶܕ݂ ܠܰܢ: ܘܰܒܪܳܐ ܐܶܬ݂ܺܝܗܶܒ ܠܰܢ. ܘܰܗܘܳܐ ܫܽܘܠܛܳܢܶܗ ܥܰܠ ܟܰܬ݂ܦܶܗ. ܘܶܐܬ݂ܩܪܺܝ ܫܡܶܗ ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܘܡܳܠܽܘܟ݂ܳܐ: ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܕܥܳܠ̈ܡܶܐ: ܫܰܠܺܝܛܳܐ ܕܰܫܠܳܡܳܐ. 7 ܠܡܰܣܓܳܝܽܘ ܫܽܘܠܛܳܢܶܗ. ܘܠܰܫܠܳܡܶܗ ܠܰܝܬ݁ ܣܳܟ݂ܶܐ: ܥܰܠ ܟܽܘܪܣܝܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ݂: ܘܥܰܠ ܡܰܠܟܽܘܬܶܗ. ܕܢܰܬ݂ܩܢܺܝܗ̇ ܘܰܢܣܰܡܟ݂ܺܝܗ̇ ܒܕܺܝܢܳܐ ܘܰܒܙܰܕܺܝܩܽܘܬ݂ܳܐ: ܡܶܟܺܝܠ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ. ܛܢܳܢܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ ܥܳܒܶܕ݂ ܗܳܕܶܐ. 8 ܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ ܫܰܕܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܒܝܰܥܩܽܘܒ: ܘܰܢ̣ܦܰܠ ܒܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 9 ܘܢܶܕܥܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ: ܐܰܦܪܶܝܡ ܘܥܳܡܽܘܖ̈ܶܝܗ̇ ܕܫܳܡܪܺܝܢ: ܒܓܰܐܝܽܘܬ݂ܳܐ ܘܰܒܪܰܒܽܘܬ݂ ܠܶܒܳܐ: ܘܳܐܡܪܺܝܢ. 10 ܠܶܒ̈ܢܶܐ ܢܰܪܡܶܐ: ܘܢܶܓܙܽܘܪ ܓܙܺܝܖ̈ܳܬ݂ܳܐ. ܘܢܶܦܣܽܘܩ ܫܰܩ̈ܡܶܐ: ܘܰܐܖ̈ܙܶܐ ܢܶܚܠܽܘܦ. 11 ܘܢܰܥܫܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܠܳܐܠܽܘܨܰܘ̈ܗܝ ܕܪܳܨܳܢ ܥܠܰܘܗ̱ܝ. ܘܠܰܒܥܶܠܕܒܳܒܰܘ̈ܗܝ ܢܓܰܪܶܓ. 12 ܠܰܐܕ݂ܽܘܡ ܡ̣ܶܢ ܡܰܕܢܚܳܐ: ܘܠܰܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ ܡ̣ܶܢ ܡܰܥܪܒܳܐ. ܘܢܶܐܟ݂ܽܠܘܳܢܶܗ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܒܟ݂ܽܠܶܗ ܦܽܘܡܗܽܘܢ ܘܰܒܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܠܳܐ ܗܦܰܟ݂ ܪܽܘܓܙܶܗ. ܘܬܽܘܒ ܐܺܝܕܶܗ ܪܳܡܳܐ. 13 ܘܥܰܡܳܐ ܠܳܐ ܐܶܬ݂ܦܢܺܝܘ: ܥܕܰܡܳܐ ܕܰܒܠܰܥܘ. ܘܰܠܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ ܠܳܐ ܒܥܳܘ. 14 ܘܰܐܘܒܶܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܡ̣ܶܢ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ: ܪܺܝܫܳܐ ܘܕ݂ܽܘܢܒܬ݂ܳܐ: ܘܕ݂ܽܘܢܒܬ݂ܳܐ ܘܪܺܝܫܳܐ: ܒܝܰܘܡܳܐ ܚܰܕ݂. 15 ܣܳܒܳܐ ܘܰܗܕ݂ܺܝܪ ܐܰܦ̈ܶܐ ܗܽܘܝܽܘ ܪܺܝܫܳܐ. ܘܰܢܒܺܝܳܐ ܕܡܰܠܶܦ ܫܽܘܩܪܳܐ ܗܽܘܝܽܘ ܕܽܘܢܒܬ݂ܳܐ. 16 ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܡܰܛܐܒܳܢܰܘ̈ܗܝ ܕܥܰܡܳܐ ܗܳܢܳܐ: ܡܰܛܥܶܝܢ ܘܰܡܛܰܒܥܺܝܢ ܠܶܗ. 17 ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܠܳܐ ܢܚܰܕܶܐ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܥܠܰܝܡܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܥܰܠ ܝܰܬ݂ܡܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܥܰܠ ܐܰܖ̈ܡܠܳܬ݂ܗܽܘܢ ܠܳܐ ܢܪܰܚܶܦ. ܡܶܛܽܠ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܠܦܺܝܢ ܘܒܺܝܫܺܝܢ. ܘܟܽܠ ܦܽܘܡ ܡܡܰܠܶܠ ܫܳܛܝܽܘܬ݂ܳܐ. ܘܰܒܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܠܳܐ ܗܦܰܟ݂ ܪܽܘܓܙܶܗ. ܘܬܽܘܒ ܐܺܝܕܶܗ ܪܳܡܳܐ. 18 ܡܶܛܽܠ ܕܣܶܦܰܬ ܚܛܺܝܬ݂ܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܢܽܘܪܳܐ: ܘܬܶܐܟ݂ܽܘܠ ܝܰܥܪܳܐ ܘܟ݂ܽܘ̈ܒܶܐ. ܘܬܶܣܰܦ ܒܣܰܘ̈ܟܶܐ ܕܥܳܒܳܐ. ܘܢܶܬ݂ܥܰܪܩܠܽܘܢ ܓܒܰܝ̈ܳܐ ܒܬܶܢܳܢܳܐ. 19 ܒܰܟ݂ܐܳܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ ܙܳܥܰܬ ܐܰܪܥܳܐ. ܘܰܗܘܳܐ ܥܰܡܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܗܰܘ ܕܶܐܟܰܠܬܶܗ ܢܽܘܪܳܐ. ܘܰܓܒܰܪ ܥܰܠ ܐܰܚܽܘܗܝ ܠܳܐ ܢܚܽܘܣ. 20 ܘܢܶܓܙܽܘܪ ܥܰܠ ܝܰܡܺܝܢܶܗ ܘܢܶܟ݂ܦܰܢ. ܘܢܶܐܟ݂ܽܘܠ ܥܰܠ ܣܶܡܳܠܶܗ. ܘܠܳܐ ܢܶܣܒܥܽܘܢ ܓܒܰܪ ܒܶܣܪܳܐ ܕܰܕ݂ܪܳܥܶܗ ܢܶܐܟ݂ܽܘܠ. 21 ܡܢܰܫܶܐ ܠܰܐܦܪܶܝܡ: ܘܰܐܦܪܶܝܡ ܠܰܡܢܰܫܶܐ: ܘܰܐܟ݂ܚܕ݂ܳܐ ܥܰܠ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܐ. ܘܰܒܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܠܳܐ ܗܦܰܟ݂ ܪܽܘܓ̣ܙܶܗ. ܘܬܽܘܒ ܐܺܝܕܶܗ ܪܳܡܳܐ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܥܣܺܝܪܳܝܳܐ.

1 ܘܳܝ ܠܰܕ݂ܒܳܕ݂ܩܺܝܢ ܒܕ݂ܳܩ̈ܶܐ ܕܥܶܬܳܐ: ܘܟܳܬ݂ܒܺܝܢ ܥܰܘܠܳܐ. 2 ܠܡܶܨܠܳܐ ܕܺܝܢܳܐ ܕܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ: ܘܰܠܡܶܒܰܙ ܕܺܝܢܳܐ ܕܒܳܝ̈ܫܶܐ ܕܥܰܡܝ. ܕܢܶܫܒܽܘܢ ܠܰܐܖ̈ܡܠܳܬ݂ܳܐ: ܘܢܶܒܙܽܘܢ ܠܝܰܬ݂ܡ̈ܶܐ. 3 ܡܳܢܳܐ ܬܶܥܒܕ݂ܽܘܢ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕܦܽܘܪܥܳܢܳܐ: ܘܠܰܕ݂ܠܽܘܚܝܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܪܽܘܚܩܳܐ ܐܳܬ݁ܶܐ. ܠܘܳܬ݂ ܡܰܢ ܬܶܥ̱ܪܩܽܘܢ ܕܬܶܬ݂ܥܰܕܪܽܘܢ ܘܰܠܘܳܬ݂ ܡܰܢ ܬܶܫܒܩܽܘܢ ܐܺܝܩܳܪܟ݂ܽܘܢ. 4 ܕܠܳܐ ܬܶܒܪܟ݂ܽܘܢ ܬܚܶܝܬ݂ ܐܰܣܺܝܖ̈ܶܐ: ܬܚܶܝܬ݂ ܩܛܺܝ̈ܠܶܐ ܬܶܦܠܽܘܢ ܘܰܒܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܠܳܐ ܗܦܰܟ݂ ܪܽܘܓܙܶܗ. ܘܬܽܘܒ ܐܺܝܕܶܗ ܪܳܡܳܐ. 5 ܘܳܝ ܠܐܳܬ݂ܽܘܪܳܝܳܐ: ܫܰܒܛܳܐ ܗ̱ܘ̣ ܕܪܽܘܓܙܝ: ܘܚܽܘܛܪܳܐ ܗ̱ܘ̣ ܒܺܐܝܕ݂ܗܽܘܢ ܕܰܡܚܽܘܬ݂ܝ: ܥܰܠ ܥܰܡܳܐ ܚܰܠܦܳܐ ܐܶܫܰܕܪܺܝܘܗܝ. 6 ܘܥܰܠ ܥܰܡܳܐ ܐܰܟܬܳܢܳܐ ܐܶܦܰܩܕ݂ܺܝܘܗܝ ܕܢܶܫܒܶܐ ܫܶܒܝܳܐ: ܘܢܶܒܽܘܙ ܒܶܙܬ݂ܳܐ: ܘܢܶܥܒܕ݂ܺܝܘܗܝ ܕܝܳܫܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܣܝܳܢܳܐ ܕܫܽܘܩ̈ܶܐ. 7 ܘܗܽܘ ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܕܰܡܺܝ. ܘܰܒܠܶܒܶܗ ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܶܬ݂ܚܰܫܰܒ. ܐܶܠܳܐ ܕܢܰܘܒܶܕ݂ ܒܠܶܒܶܗ: ܘܰܢܣܺܝܦ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܣܰܓ݁ܺܝ̈ܐܶܐ. 8 ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܡܰܪ: ܕܗܳܐ ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܐܰܟ݂ܚܕ݂ܳܐ. ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܐܶܢܽܘܢ. 9 ܗܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܟܰܪܟܡܽܘܫ ܒܰܠܝܽܘ: ܘܰܐܝܟ݂ ܪܳܦܳܕ݂ ܚܡܳܬ݂: ܘܰܐܝܟ݂ ܕܰܪܡܣܽܘܩ ܫܳܡܪܺܝܢ. 10 ܘܰܐܝܟ݂ ܕܶܐܫܟܚܰܬ ܐܺܝܕ݂ܝ ܠܡܰܠ̈ܟܘܳܬ݂ܳܐ ܕܰܦܬܰܟ݂ܖ̈ܶܐ ܘܕܰܓ̣ܠܺܝ̈ܦܶܐ: ܡ̣ܶܢ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ ܘܡ̣ܶܢ ܫܳܡܪܺܝܢ. 11 ܘܰܐܝܟ݂ ܕܥܶܒܕܶܬ݂ ܠܫܳܡܪܺܝܢ ܘܠܰܦܬܰܟ݂ܖ̈ܶܝܗ̇: ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܶܥܒܶܕ݂ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܘܠܰܦܬܰܟ݂ܖ̈ܶܝܗ̇. 12 ܘܢܶܗܘܶܐ ܡܳܐ ܕܫܰܡܠܺܝ ܡܳܪܝܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܒܳܕܰܘ̈ܗܝ ܒܛܽܘܪܳܐ ܕܨܶܗܝܽܘܢ: ܘܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ: ܐܶܦܩܽܘܕ݂ ܥܰܠ ܦܶܐܖ̈ܰܘܗܝ ܕܠܶܒܳܐ ܪܰܒܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܕܳܐܬ݂ܽܘܪ: ܘܥܰܠ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܪܳܘܡܳܐ ܕܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ. 13 ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܡܰܪ ܕܰܒܚܰܝܠܳܐ ܕܺܐܝܕ݂ܝ ܥܶܒܕܶܬ݂: ܘܰܒܚܶܟ݂ܡܰܬ݂ܝ ܡܶܛܽܠ ܕܣܰܟܽܘܠܬ݂ܳܢ ܐ̱ܢܳܐ. ܐܰܥܒܪܶܬ݂ ܬܚܽܘܡܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܘܢܶܟ݂ܣܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܶܙܶܬ݂. ܘܟܰܒܫܶܬ݂ ܡܕ݂ܺܝ̈ܢܳܬ݂ܳܐ ܕܝܰܬ݂ܒ̈ܳܢ. 14 ܘܶܐܫܟܚܰܬ݂ ܐܶܝܕ݂ܝ ܐܰܝܟ݂ ܩܶܢܳܐ ܠܚܰܝܠܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܘܰܐܝܟ݂ ܕܟ݂ܳܢܫܺܝܢ ܒ̈ܢܳܬ݂ܳܐ ܕܰܫܒܺܝ̈ܩܳܢ: ܟܢܰܫܬܳܗ̇ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ. ܘܠܳܐ ܗܘܳܐ ܕܰܡܪܺܝܡ ܓܶܦܳܐ: ܘܦܳܬܰܚ ܦܽܘܡܶܗ ܘܢܳܨܰܪ. 15 ܕܰܠܡܳܐ ܡܶܫܬܰܒܰܚ ܢܳܪܓܳܐ ܥܰܠ ܡܰܢ ܕܦܳܣܶܩ ܒܶܗ. ܐܰܘ ܡܶܬ݁ܬ݁ܪܺܝܡ ܡܰܣܳܪܳܐ ܥܰܠ ܡܰܢ ܕܢܳܣܰܪ ܒܶܗ. ܐܰܘ ܡܶܫܬܰܩܰܠ ܫܰܒܛܳܐ ܥܰܠ ܡܰܢ ܕܰܡܪܺܝܡ ܠܶܗ. 16 ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܢܫܰܕܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ: ܐܰܒܕܳܢܳܐ ܥܰܠ ܫܰܡܺܝܢܳܘ̈ܗܝ ܚܠܳܦ ܐܺܝܩܳܪܶܗ ܢܺܐܩܰܕ݂ ܝܰܩܕܳܢܶܗ ܐܰܝܟ݂ ܝܰܩܕܳܢܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ. 17 ܘܢܶܗܘܶܐ ܢܽܘܗܪܶܗ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܠܢܽܘܪܳܐ: ܘܩܰܕܺܝܫܰܘ̈ܗܝ ܠܫܰܠܗܶܒܺܝܬ݂ܳܐ. ܘܬ݂ܰܘܩܶܕ݂ ܘܬܶܐܟ݂ܽܘܠ ܝܰܥܪܶܗ ܘܟ݂ܽܘܒܰܘ̈ܗܝ ܒܝܰܘܡܳܐ ܚܰܕ݂. 18 ܘܫܽܘܒܚܳܐ ܕܥܳܒܶܗ ܘܰܕ݂ܟܰܪܡܠܶܗ: ܡ̣ܶܢ ܢܰܦܫܳܐ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܒܶܣܪܳܐ ܢܓܰܡܰܪ. ܘܢܶܗܘܶܐ ܐܰܝܟ݂ ܕܠܳܐ ܗܘܳܐ. 19 ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܩܰܝ̈ܣܶܐ ܕܥܳܒܶܗ: ܠܡܶܢܝܳܢܳܐ ܢܶܗܘܽܘܢ. ܘܛܰܠܝܳܐ ܢܶܟ݂ܬ݁ܽܘܒ ܐܶܢܽܘܢ. 20 ܘܢܶܗܘܶܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ: ܠܳܐ ܢܰܘܣܶܦ ܬܽܘܒ ܫܰܪܟܶܗ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬ݂ܦܰܨܶܝܢ ܡ̣ܶܢ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܰܥܩܽܘܒ ܠܡܶܬ݁ܬ݁ܟܳܠܽܘ ܥܰܠ ܡܰܢ ܕܰܢܟ݂ܶܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܐܶܠܳܐ ܢܶܬ݁ܬܰܟ݂ܠܽܘܢ ܒܩܽܘܫܬܳܐ ܥܰܠ ܡܳܪܝܳܐ ܩܰܕ݁ܺܝܫܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 21 ܘܫܰܪܟܳܐ ܢܶܬ݂ܦܢܽܘܢ: ܫܰܪܟܶܗ ܕܝܰܥܩܽܘܒ ܠܘܳܬ݂ ܐܶܝܠ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ. 22 ܘܶܐܢ ܢܶܗܘܶܐ ܥܰܡܳܟ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ: ܐܰܝܟ݂ ܚܳܠܳܐ ܕܰܒܝܰܡܳܐ: ܫܰܪܟܳܐ ܢܶܬ݂ܦܢܽܘܢ ܡܶܢܗܽܘܢ ܟܪܰܡ ܘܰܦܣܰܩ̣: ܘܰܓܪܰܦ ܒܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ. 23 ܡܶܛܽܠ ܕܰܓܡܽܘܪܝܳܐ ܘܦܳܣܺܝ̈ܩܳܬ݂ܳܐ ܥܳܒܶܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ ܒܟ݂ܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ. 24 ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ: ܠܳܐ ܬܶܕ݂ܚܰܠ ܕܥܳܡܰܪ ܒܨܶܗܝܽܘܢ: ܡ̣ܶܢ ܐܳܬ݂ܽܘܪܳܝܳܐ ܕܡܳܚܶܐ ܠܳܟ݂ ܒܫܰܒܛܶܗ: ܘܚܽܘܛܪܶܗ ܡܪܺܝܡ ܥܠܰܝܟ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. 25 ܡܶܛܽܠ ܕܥܰܕ݂ ܩܰܠܺܝܠ ܙܥܽܘܪ: ܘܢܶܫܬܰܡܠܶܐ ܪܽܘܓܙܝ ܘܚܶܡܬ݂ܝ ܥܰܠ ܚܒܳܠܗܽܘܢ. 26 ܘܰܢܥܺܝܪ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ ܫܰܘܛܳܐ: ܐܰܝܟ݂ ܡܚܽܘܬ݂ܳܐ ܕܡܶܕ݂ܝܰܢ ܕܰܒܛܽܘܪܳܐ ܕܚܽܘܪܺܝܒ: ܘܚܽܘܛܪܶܗ ܥܰܠ ܝܰܡܳܐ: ܘܰܫܩܳܠܶܗ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. 27 ܘܢܶܗܘܶܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ: ܢܶܥܒܰܪ ܫܽܘܥܒܳܕܶܗ ܡ̣ܶܢ ܟܰܬ݂ܦܳܟ݂: ܘܢܺܝܪܶܗ ܡ̣ܶܢ ܨܰܘܪܳܟ݂ ܘܢܶܬ݂ܚܰܒܰܠ ܢܺܝܪܳܐ ܡ̣ܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܽܘܫܚܳܐ. 28 ܐܶܬ݂ܳܐ ܠܰܥܢܳܬ݂: ܘܰܥܒܰܪ ܒܡܰܓܳܕܽܘ. ܘܰܒܡܰܟ݂ܡܰܣ ܣܳܡ ܡܳܐܢܰܘ̈ܗܝ. 29 ܥܒܰܪ ܠܡܰܥܒܪܳܐ ܕܰܓܒܰܥ ܠܒܶܝܬ݂ ܒܝܳܬܰܢ: ܕܶܚܠܰܬ ܪܳܡܬ݂ܳܐ: ܘܓܶܒܥܰܬ݂ ܫܳܐܳܘܠ ܥܶܪܩܰܬ. 30 ܨܗܰܠܝ ܒܩܳܠܶܟ݂ܝ ܒܰܪܬ݂ ܓܶܠܝܰܡ. ܨܽܘܬ݂ܝ ܠܺܝܫ ܘܰܥܢܳܝ ܥܢܳܬ݂ܽܘܬ݂. 31 ܐܶܬ݂ܪܰܚܩܰܬ ܡܰܪܡܢܳܐ. ܘܝܳܬ݂ܒܰܝ ܓܽܘ̈ܒܺܝܢ ܥܫܶܢܘ. 32 ܥܕܰܟܝܠ ܝܰܘܡܳܐ ܒܢܳܒ ܩܳܐܶܡ. ܐܰܢܺܝܦ ܐܺܝܕܶܗ ܥܰܠ ܛܽܘܪܳܐ ܕܒܰܪܬ݂ ܨܶܗܝܽܘܢ: ܘܥܰܠ ܖ̈ܳܡܳܬ݂ܳܐ ܕܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. 33 ܗܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ: ܡܣܰܚܶܦ ܠܰܡܫܰܒ̈ܚܶܐ ܒܥܽܘܫܢܳܐ. ܘܰܕ݂ܪܳܡܺܝܢ ܒܩܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܢܶܬ݂ܡܰܟܟ݂ܽܘܢ: ܘܰܕ݂ܪܳܡܺܝܢ ܢܶܫܬܰܦܠܽܘܢ. 34 ܘܰܢܦܰܫܰܚ ܣܰܘ̈ܟܶܐ ܕܥܳܒܳܐ ܒܦܰܪܙܠܳܐ. ܘܠܶܒܢܳܢ ܒܫܽܘܒܚܶܗ ܢܶܦܶܠ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܝܐ.

1 ܘܢܶܦܽܘܩ ܚܽܘܛܪܳܐ ܡ̣ܶܢ ܓܽܘܙܥܶܗ ܕܺܐܝܫܰܝ. ܘܢܰܦܪܰܥ ܢܽܘܪܒܳܐ ܡ̣ܶܢ ܥܶܩܳܪܶܗ. 2 ܘܬܶܬ݁ܢܺܝܚ ܘܬܶܫܪܶܐ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܪܽܘܚܳܐ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ: ܪܽܘܚܳܐ ܕܚܶܟ݂ܡܬ݂ܳܐ ܘܰܕ݂ܣܽܘܟܳܠܳܐ: ܪܽܘܚܳܐ ܕܬܰܪܥܺܝܬ݂ܳܐ ܘܰܕ݂ܓܰܢ̱ܒܰܪܽܘܬ݂ܳܐ: ܪܽܘܚܳܐ ܕܺܝܕܰܥܬ݂ܳܐ ܘܰܕܕܶܚܠܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. 3 ܘܢܶܕ݂ܢܰܚ ܒܕܶܚܠܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܠܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕܚܳܙ̈ܝܳܢ ܥܰܝܢܳܘ̈ܗܝ ܢܕ݂ܽܘܢ: ܘܠܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕܫܳܡ̈ܥܳܢ ܐܶܕ݂ܢܳܘ̈ܗܝ ܢܰܟܣ. 4 ܢܕ݂ܽܘܢ ܒܩܽܘܫܬܳܐ ܠܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ: ܘܢܰܟܶܣ ܒܰܬ݂ܪܺܝܨܽܘܬ݂ܳܐ ܠܒܺܝ̈ܫܶܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܢܶܡܚܶܐ ܠܰܐܪܥܳܐ ܒܫܰܒܛܳܐ ܕܦܽܘܡܶܗ. ܘܰܒܪܽܘܚܳܐ ܕܣܶܦ̈ܘܳܬܶܗ ܢܡܺܝܬ݂ ܠܖ̈ܰܫܺܝܥܶܐ. 5 ܬܶܗܘܶܐ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܐܳܣܰܪ ܚܰܨܰܘ̈ܗܝ: ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܚܙܳܩܳܐ ܕܕܰܦ̈ܢܳܬܶܗ. 6 ܢܶܥܡܰܪ ܕܺܐܒܳܐ ܥܰܡ ܐܶܡܪܳܐ. ܘܢܶܡܪܶܐ ܥܰܡ ܓܰܕ݂ܝܳܐ ܢܶܪܒܰܥ. ܘܥܶܓܠܳܐ ܘܓܽܘܪܝܳܐ ܕܰܐܪܝܳܐ ܘܬ݂ܰܘܪܳܐ: ܐܰܟ݂ܚܕ݂ܳܐ ܢܶܪܥܽܘܢ. ܘܛܰܠܝܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ ܢܕܰܒܰܪ ܐܶܢܽܘܢ. 7 ܬܽܘܪܬܳܐ ܘܕܶܒܳܐ ܐܰܟ݂ܚܕ݂ܳܐ ܢܶܖ̈ܥܝܳܢ ܘܰܒܢܰܝ̈ܗܶܝܢ ܐܰܟ݂ܚܕ݂ܳܐ ܢܶܪܒܥܽܘܢ ܐܰܪܝܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܬܰܘܪܳܐ ܢܶܐܟ݂ܽܘܠ ܬܶܒܢܳܐ. 8 ܘܢܶܫܬ݁ܥܶܐ ܝܰܠܽܘܕ݂ܳܐ ܒܚܰܪܡܳܢܳܐ. ܘܰܒܚܽܘܪܳܐ ܕܶܐܣܦܶܣ ܢܰܘܫܶܛ ܐܺܝܕܶܗ ܚܣܺܝܠܳܐ. 9 ܘܠܳܐ ܢܰܒܐܫܽܘܢ: ܘܠܳܐ ܢܚܰܒܠܽܘܢ ܒܟ݂ܽܠܶܗ ܛܽܘܪܳܐ ܕܩܽܘܕ݂ܫܝ. ܡܶܛܽܠ ܕܬܶܬ݂ܡܠܶܐ ܐܰܪܥܳܐ ܝܺܕܰܥܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܐܰܝܟ݂ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܰܡܟܰܣܶܝܢ ܠܝܰܡܳܐ. 10 ܘܢܶܗܘܶܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ: ܥܶܩܳܪܶܗ ܕܺܐܝܫܰܝ ܕܩܳܐܶܡ: ܐܳܬܳܐ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܰܥܠܰܘܗ̱ܝ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܢܥܰܩܒܽܘܢ ܘܬܶܗܘܶܐ ܢܝܳܚܬ݁ܶܗ ܐܺܝܩܳܪܳܐ. 11 ܘܢܶܗܘܶܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ: ܢܰܘܣܶܦ ܡܳܪܝܳܐ ܬܶܢܝܳܐ ܕܺܐܝܕܶܗ: ܕܢܶܩܢܶܐ ܫܰܪܟܳܐ ܕܥܰܡܶܗ ܕܶܐܫܬ݁ܚܰܪܘ: ܡ̣ܶܢ ܐܳܬ݂ܽܘܪ: ܘܡ̣ܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ: ܘܡ̣ܶܢ ܦܰܬ݂ܪܽܘܣ: ܘܡ̣ܶܢ ܟܽܘܫ: ܘܡ̣ܶܢ ܥܺܝܠܳܡ: ܘܡ̣ܶܢ ܣܳܥܺܝܪ: ܘܡ̣ܶܢ ܚܡܳܬ݂: ܘܡܶܢ ܓܳܙܖ̈ܳܬ݂ܳܐ ܕܝܰܡܳܐ. 12 ܘܢܶܫܩܽܘܠ ܐܳܬܳܐ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܘܰܢܟܰܢܶܫ ܠܛܳܥܰܝ̈ܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܘܠܰܡܒܰܕܖ̈ܶܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܢܟܰܢܶܫ ܡ̣ܶܢ ܐܰܪܒܥܰܬ݂ ܟܶܢܦܶܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ. 13 ܘܢܶܥܒܰܪ ܛܢܳܢܳܐ ܡ̣ܶܢ ܐܰܦܪܶܝܡ: ܘܐܳܠܽܘܨܰܘ̈ܗܝ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܢܺܐܒܕܽܘܢ. ܐܰܦܪܶܝܡ ܠܳܐ ܢܶܛܰܢ ܒܺܝܗܽܘܕܳܐ: ܘܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܠܳܐ ܢܶܐܠܽܘܨ ܠܰܐܦܪܶܝܡ. 14 ܘܢܶܦܠܚܽܘܢ ܒܟܰܬ݂ܦܳܐ ܕܰܦܠܶܫܬܳܝ̈ܶܐ ܥܰܠ ܝܰܡܳܐ. ܘܰܐܟ݂ܚܕ݂ܳܐ ܢܶܒܙܽܘܢ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܡܰܕ݂ܢܚܳܐ ܒܰܐܕ݂ܽܘܡ ܘܰܒܡܽܘܐܳܒ ܢܰܘܫܛܽܘܢ ܐܺܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܰܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܽܘܢ ܢܶܫܬܰܡܠܽܘܢ ܠܗܽܘܢ. 15 ܘܢܰܚܪܶܒ ܡܳܪܝܳܐ ܠܶܫܳܢ ܝܰܡܳܐ ܕܰܒܡܶܨܪܶܝܢ: ܘܰܢܪܺܝܡ ܐܺܝܕܶܗ ܥܰܠ ܢܰܗܪܳܐ ܒܽܐܘܚܕܳܢܳܐ ܕܪܽܘܚܶܗ: ܘܢܶܡܚܶܝܘܗܝ ܠܫܰܒܥܳܐ ܢܰܚ̈ܠܺܝܢ: ܕܢܶܬ݂ܥܒܰܪ ܒܰܡܣܳܢ̈ܶܐ. 16 ܘܢܶܗܘܶܐ ܫܒܺܝܠܳܐ ܠܫܰܪܟܳܐ ܕܥܰܡܶܗ: ܕܶܐܫܬ݁ܚܰܪܘ ܡ̣ܶܢ ܐܳܬ݂ܽܘܪ: ܐܰܝܟ݂ ܕܰܗܘܳܬ݂ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܰܣܠܶܩ̣ܘ ܡ̣ܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܝܒ.

1 ܘܬܺܐܡܰܪ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ: ܐܰܘܕܶܐ ܠܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܕܰܪܓܶܙܬ݁ ܥܠܰܝ: ܘܰܐܗܦܶܟ݂ܬ݁ ܪܽܘܓܙܳܟ݂ ܘܒܰܝܰܐܬܳܢܝ. 2 ܗܳܐ ܥܰܠ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܦܳܪܽܘܩܝ ܬܟ݂ܺܝܠ ܐ̱ܢܳܐ: ܘܠܳܐ ܐܶܙܽܘܥ. ܡܶܛܽܠ ܕܬ݂ܽܘܩܦܝ ܘܫܽܘܒܚܝ ܡܳܪܝܳܐ ܗ̱ܘ̣: ܘܢܶܗܘܶܐ ܠܺܝ ܠܦܽܘܪܩܳܢܳܐ. 3 ܘܬܶܡܠܽܘܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܒܚܰܕ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܡ̣ܶܢ ܡܰܒܽܘܥܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ. 4 ܘܬܺܐܡܪܽܘܢ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ: ܐܰܘܕܰܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܘܰܩܪܰܘ ܫܡܶܗ: ܘܚܰܘܰܘ ܒܥܰܡ̈ܡܶܐ ܨܶܢ̈ܥܳܬܶܗ. ܐܶܬ݁ܕܰܟ݂ܪܘ ܕܥܰܫܺܝܢ ܗ̱ܘ̣ ܫܡܶܗ. 5 ܙܡܰܪܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܓܰܐܝܽܘܬ݂ܳܐ ܥܒܰܕ݂. ܝܺܕ݂ܺܝܥܳܐ ܗ̱ܝ ܗܳܕܶܐ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ. 6 ܕܽܘܨܝ ܘܫܰܒܰܚܝ ܥܳܡܽܘܪܬܳܐ ܕܨܶܗܝܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܪܰܒ ܗ̱ܘ̣ ܕܰܒܓܰܘܶܟ݂ܝ: ܩܰܕ݁ܺܝܫܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܝܓ.

1 ܡܰܫܩܠܳܐ ܕܒܳܒܶܠ ܕܰܚܙܳܐ ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܒܰܪ ܐܰܡܽܘܨ. 2 ܥܰܠ ܛܽܘܖ̈ܶܐ ܫܦܰܝ̈ܳܐ ܫܩܽܘܠܘ ܐܳܬܳܐ. ܐܰܪܺܝܡܘ ܠܗܽܘܢ ܩܳܠܳܐ. ܐܰܢܺܝܦܘ ܒܺܐܝܕܶܗ ܢܶܥܠܽܘܢ ܒܬܰܖ̈ܥܰܝ ܫܰܠܺܝܛܳ̈ܢ̈ܶܐ. 3 ܐܶܢܳܐ ܦܶܩܕܶܬ݂ ܠܡܰܩܕܰܫܝ. ܘܰܩܪܺܝܬ݂ ܠܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܶܐ ܒܪܽܘܓܙܝ. ܘܡܶܬ݂ܥܰܫܢܺܝܢ ܒܓܰܐܝܽܘܬ݂ܝ. 4 ܩܳܠܳܐ ܕܰܪܓܽܘܫܝܳܐ ܒܛܽܘܪܳܐ: ܕܽܘܡܝܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܩܳܠܳܐ ܕܰܪܓܽܘܫܝܳܐ ܕܡܰܠܟ̈ܘܳܬ݂ܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܡܶܬ݂ܟܰܢܫܺܝܢ. ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ ܣܳܥܰܪ ܚܰܝ̈ܠܶܐ. 5 ܩܖ̈ܰܒܬܳܢܶܐ ܐܳܬ݁ܶܝܢ ܡ̣ܶܢ ܪܽܘܚܩܳܐ: ܘܡ̣ܶܢ ܣܰܘ̈ܦܰܝ ܫܡܰܝܳܐ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܡܳܐܢ̈ܶܐ ܕܪܽܘܓܙܶܗ: ܠܰܡܚܰܒܳܠܽܘ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ. 6 ܐܰܝܠܠܶܘ ܡܶܛܽܠ ܕܩܰܪܺܝܒ ܗ̱ܘ̣ ܝܳܘܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܘܰܐܝܟ݂ ܒܶܙܬ݂ܳܐ ܡ̣ܶܢ ܫܶܠܝܳܐ ܢܺܐܬܶܐ. 7 ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܟܽܠܗܶܝܢ ܐܺܝ̈ܕܰܝܳܐ ܢܶܬ݂ܖ̈ܰܦܝܳܢ. ܘܟܽܠܶܗ ܠܶܒܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫܳܐ ܢܶܬ݂ܡܣܶܐ ܘܢܶܬ݁ܕܰܠܚܽܘܢ. 8 ܘܨܰܘܖ̈ܳܢܶܐ ܘܚܶܒܠܶܐ ܐܰܝܟ݂ ܕܝܳܠܶܕܬܳܐ ܢܶܐܚܕܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܢܶܬ݂ܡܗܽܘܢ ܓܒܰܪ ܒܚܰܒܪܶܗ. ܘܰܐܦ̈ܶܐ ܕܫܰܠܗܶܒܺܝܬ݂ܳܐ ܐܰܦܰܝ̈ܗܽܘܢ. 9 ܗܳܐ ܝܳܘܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܳܬ݁ܳܐ: ܕܳܐܣܝܽܘ ܠܰܝܬ݁ ܠܶܗ ܐܰܟܬܰܢ ܘܚܰܡܺܝܡ ܪܽܘܓܙܶܗ ܕܢܶܥܒܕ݂ܺܝܗ̇ ܠܰܐܪܥܳܐ ܠܚܽܘܪܒܳܐ: ܘܰܚܛܳܝ̈ܶܝܗ̇ ܢܰܘܒܶܕ݂ ܡܶܢܳܗ̇. 10 ܡܶܛܽܠ ܕܟ݂ܰܘ̈ܟܒܶܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܘܚܰܝ̈ܠܳܘܳܬ݂ܗܽܘܢ ܠܳܐ ܢܰܢܗܪܽܘܢ ܢܶܚܫܰܟ݂ ܫܶܡܫܳܐ ܒܡܰܦܩܶܗ. ܘܢܽܘܗܪܶܗ ܕܣܰܗܪܳܐ ܠܳܐ ܢܰܢܗܰܪ. 11 ܐܶܦܩܽܘܕ݂ ܒܺܝܫܬܳܐ ܥܰܠ ܬܺܒܶܝܠ: ܘܥܰܠ ܖ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܥܰܘܠܗܽܘܢ. ܐܶܒܰܛܶܠ ܪܳܡܽܘܬ݂ܳܐ ܕܫܰܒܗܖ̈ܳܢܶܐ. ܘܓܰܐܝܽܘܬ݂ܳܐ ܕܥܰܫܺܝ̈ܢܶܐ ܐܶܡܰܟܶܟ݂. 12 ܐܰܘܩܰܪ ܓܰܒܪܳܐ ܡ̣ܶܢ ܕܰܗܒܳܐ: ܘܐ̱ܢܳܫܳܐ ܡ̣ܶܢ ܕܰܗܒܳܐ ܕܰܐܘܦܺܝܪ. 13 ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܐܰܪܓܶܙ. ܘܰܬ݂ܙܽܘܥ ܐܰܪܥܳܐ ܡ̣ܶܢ ܕܽܘܟܬܳܗ̇: ܒܰܟ݂ܐܳܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ: ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܚܶܡܬ݂ܳܐ ܕܪܽܘܓܙܶܗ. 14 ܢܶܗܘܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܛܒܰܝ̈ܳܐ ܕܥܳܪܩܺܝܢ: ܘܰܐܝܟ݂ ܥܳܢ̈ܳܐ ܕܠܰܝܬ݁ ܠܳܗ̇ ܡܟܰܢܫܳܢܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܠܥܰܡܶܗ ܢܶܬ݂ܦܢܽܘܢ: ܘܰܓܒܰܪ ܠܰܐܪܥܶܗ ܢܶܥܪܩܽܘܢ. 15 ܟܠ ܕܢܶܫܬܰܟܰܚ: ܢܶܬ݁ܕܩܰܪ. ܘܟ݂ܽܠ ܕܢܶܬ݁ܬܰܘܣܰܦ: ܢܶܦܶܠ ܒܚܰܪܒܳܐ. 16 ܘܝܰܠܽܘܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܢܶܫܬܰܩܦܽܘܢ ܠܥܰܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܢܶܬ݂ܒܰܙܙܽܘܢ ܒܳܬܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܢܶܫܰܝ̈ܗܽܘܢ ܢܶܨܛܰܥܖ̈ܳܢ. 17 ܗܳܐ ܡܥܺܝܪ ܐ̱ܢܳܐ ܥܠܰܝܟܽܘܢ ܠܡܳܕ݂ܳܝ̈ܶܐ: ܕܟܶܣܦܳܐ ܠܳܐ ܚܫܺܝܒ ܠܗܽܘܢ: ܘܰܒܕܰܗܒܳܐ ܠܳܐ ܡܶܨܛܒܶܝܢ. 18 ܩܶܫ̈ܬܳܬ݂ܳܐ ܕܰܥܠܰܝ̈ܡܶܐ ܢܶܬ݂ܬܰܒܖ̈ܳܢ. ܘܥܰܠ ܦܺܐܖ̈ܶܐ ܕܟܰܪܣܳܐ ܠܳܐ ܢܪܰܚܡܽܘܢ. ܘܥܰܠ ܒܢܰܝ̈ܟܽܘܢ ܠܳܐ ܢܚܽܘ̈ܣܳܢ ܥܰܝܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. 19 ܘܬܶܗܘܶܐ ܒܳܒܶܠ ܚܰܝܠܳܐ ܕܡܰܠ̈ܟܽܘܬ݂ܳܐ: ܘܫܽܘܒܚܳܐ ܕܓܰܐܝܽܘܬ݂ܳܐ ܕܟܰܠܕܳܝ̈ܶܐ: ܐܰܝܟ݂ ܕܰܗܦܰܟ݂ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܠܰܣܕ݂ܽܘܡ ܘܰܠܥܳܡܽܘܪܳܐ. 20 ܠܳܐ ܬܶܬܰܒ ܠܥܳܠܰܡ: ܘܠܳܐ ܬܶܫܪܶܐ ܠܕ݂ܳܪܕܳܖ̈ܺܝܢ ܘܠܳܐ ܢܶܫܪܽܘܢ ܬܰܡܳܢ ܥܰܖ̈ܰܒܳܝܶܐ: ܘܖ̈ܳܥܰܘܳܬ݂ܳܐ ܠܳܐ ܢܶܪܥܽܘܢ ܬܰܡܳܢ. 21 ܐܶܠܳܐ ܢܶܖ̈ܒܥܳܢ ܬܰܡܳܢ ܚܰܝ̈ܘܳܬ݂ܳܐ. ܘܢܶܬ݂ܡܠܽܘܢ ܒܳܬܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒ̈ܢܳܬ݂ ܩ̈ܳܠܶܐ. ܘܢܶܫܖ̈ܝܳܢ ܬܰܡܳܢ ܒ̈ܢܳܬ݂ ܢܰܥܳܡ̈ܶܐ: ܘܫܺܐܕ̈ܶܐ ܢܶܪܩܕ݂ܽܘܢ ܬܰܡܳܢ. 22 ܘܢܶܥܢ̈ܝܳܢ ܣܺܝܖ̈ܶܢܳܣ ܒܣܳܚܖ̈ܳܬ݂ܗܽܘܢ: ܘܝܳܪܽܘܖ̈ܶܐ ܒܗܰܝ̈ܟܠܶܐ ܕܦܽܘܢܳܩܰܝ̈ܗܽܘܢ ܩܰܪܺܝܒ ܗ̱ܘ̣ ܙܰܒܢܳܗ̇ ܠܡܶܐܬ݂ܳܐ: ܘܝܳܘ̈ܡܳܬ݂ܳܗ̇ ܬܽܘܒ ܠܳܐ ܢܶܬ݂ܡܰܬ݂ܚܽܘܢ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܝܕ.

1 ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܪܰܚܶܡ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܝܰܥܩܽܘܒ: ܘܡܶܨܛܒܶܐ ܬܽܘܒ ܒܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܘܢܶܫܒܽܘܩ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܐܪܥܗܽܘܢ. ܘܢܶܬ݂ܠܰܘܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܥܳܡܽܘܖ̈ܶܐ. ܘܢܶܬ݁ܬܰܘܣܦܽܘܢ ܥܰܠ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܰܥܩܽܘܒ. 2 ܘܢܶܕ݂ܒܪܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܘܢܰܝܬ݁ܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܐܪܥܗܽܘܢ ܘܢܺܐܪܬ݁ܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ: ܒܰܐܪܥܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܠܥܰܒ̈ܕܶܐ ܘܠܰܐܡ̈ܗܳܬ݂ܳܐ. ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܫܳܒܶܝܢ ܠܫܳܒܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܢܶܫܬܰܠܛܽܘܢ ܒܰܡܫܰܥܒܕ݂ܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. 3 ܘܢܶܗܘܶܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܰܢܢܺܝܚܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܡ̣ܶܢ ܟܰܪܝܽܘܬ݂ܳܟ݂: ܘܡ̣ܶܢ ܪܽܘܓܙܳܟ݂: ܘܡ̣ܶܢ ܫܽܘܥܒܳܕ݂ܳܐ ܩܰܫܝܳܐ ܕܶܐܫܬܰܥܒܰܕܬ݁. 4 ܬܶܫܩܽܘܠ ܡܰܬ݂ܠܳܐ ܗܳܢܳܐ ܥܰܠ ܡܰܠܟܳܐ ܕܒܳܒܶܠ: ܘܬܺܐܡܰܪ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܒܛܶܠ̣ ܫܰܠܺܝܛܳܐ: ܘܰܒܛܶܠ ܡܚܰܦܛܳܢܳܐ. 5 ܬܒܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܚܽܘܛܪܳܐ ܕܪܰܫܺܝܥܳܐ: ܘܫܰܒܛܳܐ ܕܫܰܠܺܝܛܳܐ. 6 ܕܡܳܚܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܒܰܐܟܬ݂ܳܐ: ܡܚܽܘܬ݂ܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܪܕܽܘ. ܘܪܳܕܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܪܽܘܓܙܳܐ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܘܪܳܕܶܦ ܠܗܽܘܢ ܕܠܳܐ ܚܳܘܣܳܢ. 7 ܐܶܬ݁ܬ݁ܢܺܝܚܰܬ ܘܫܶܠܝܰܬ ܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ: ܘܕ݂ܳܨܰܬ݂ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. 8 ܐܳܦ ܒܪܽܘܬ݂ܳܐ ܘܰܐܖ̈ܙܶܐ ܕܠܶܒܢܳܢ ܚܕ݂ܺܝܘ ܠܳܟ݂. ܡ̣ܶܢ ܙܰܒܢܳܐ ܕܰܫܟ݂ܶܒܬ݁: ܠܳܐ ܣܠܶܩܘ ܥܠܰܝܢ ܠܡܶܦܣܰܩ. 9 ܫܝܽܘܠ ܡ̣ܶܢ ܠܬܰܚܬ݁ ܐܶܬ݂ܡܰܪܡܪܰܬ ܠܽܘܩܒܰܠ ܡܰܥܠܳܟ݂. ܐܰܥܺܝܪܰܬ ܥܠܰܝܟ ܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܶܐ: ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܫܰܠܺܝܛܳܢ̈ܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܕܰܐܩܺܝܡܬ݁ ܡ̣ܶܢ ܟܽܘܖ̈ܣܰܘܳܬ݂ܗܽܘܢ. 10 ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܢܶܥܢܽܘܢ ܘܢܺܐܡܪܽܘܢ ܠܳܟ݂: ܐܳܦ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܐܶܬ݂ܟܪܰܗܬ݁ ܐܰܟ݂ܘܳܬܰܢ: ܘܰܠܘܳܬܰܢ ܐܶܫܬܰܠܶܡܬ݁. 11 ܘܺܐܝܩܳܪܳܟ݂ ܢ̣ܚܶܬ݂ ܠܰܫܝܽܘܠ: ܘܡ̣ܺܝܬ݂ ܟܶܢܳܪܳܟ݂ ܬܚܽܘܬܰܝܟ ܬܶܬ݂ܡܟܰܟ݂ ܪܳܡܬ݂ܳܐ: ܘܰܬ݂ܟܰܣܶܝܟ݂ ܬܰܘܠܥܳܐ. 12 ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܢܦܰܠ̣ܬ݁ ܡ̣ܶܢ ܫܡܰܝܳܐ. ܐܰܝܠܶܠ ܒܨܰܦܪܳܐ ܢܦܰܠܬ݁ ܒܰܐܪܥܳܐ ܡܨܰܥܪܳܢܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ. 13 ܐܰܢ̱ܬ݁ ܐܶܡܰܪܬ݁ ܒܠܳܒܳܟ݂. ܕܶܐܣܰܩ ܠܰܫܡܰܝܳܐ: ܘܰܠܥܶܠ ܡ̣ܶܢ ܟܰܘܟܒܰܘ̈ܗܝ ܕܺܐܝܠ ܐܰܪܺܝܡ ܟܽܘܪܣܰܝ: ܘܶܐܬ݁ܶܒ ܒܛܽܘܖ̈ܶܐ ܖ̈ܳܡܶܐ ܕܒܰܫܦܽܘ̈ܠܰܝ ܓܰܪܒܝܳܐ. 14 ܘܶܐܣܰܩ ܥܰܠ ܪܰܘܡܳܐ ܕܰܥܢܳܢ̈ܶܐ: ܘܶܐܬ݁ܕܰܡܶܐ ܠܥܶܠܝܳܐ. 15 ܡܶܟܺܝܠ ܠܰܫܝܽܘܠ ܬܶܚܽܘܬ݂: ܘܠܐܶܫܬ݁ܶܗ ܕܓܽܘܒܳܐ. 16 ܟܽܠ ܚܳܙ̈ܝܰܝܟ ܥܠܰܝܟ ܢܕ݂ܺܝܩܽܘܢ ܘܒܳܟ݂ ܢܶܣܬܰܟܠܽܘܢ: ܘܢܺܐܡܪܽܘܢ: ܗܳܢܰܘ ܓܰܒܪܳܐ ܕܡܰܪܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܐܰܪܥܳܐ: ܘܰܐܙܺܝܥ ܡܰܠ̈ܟܘܳܬ݂ܳܐ. 17 ܘܰܐܚܪܶܒ ܬܺܒܶܝܠ ܐܰܝܟ݂ ܡܕ݂ܰܒܪܳܐ. ܘܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܣܰܚܶܦ: ܘܰܐܣܺܝܖ̈ܰܘܗܝ ܠܳܐ ܫ̣ܪܳܐ. 18 ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܫܟܶܒܘ ܒܺܐܝܩܳܪܳܐ: ܐ̱ܢܳܫ ܒܒܰܝܬ݁ܶܗ. 19 ܘܰܐܢ̱ܬ݁ ܐܶܫܬܕ݂ܺܝܬ݁ ܡ̣ܶܢ ܩܰܒܪܳܟ݂: ܐܰܝܟ݂ ܢܽܘܪܒܳܐ ܡܰܣܠܝܳܐ: ܠܒܽܘܫܳܐ ܕܰܩܛܺܝ̈ܠܶܐ ܕܰܩܛܺܝܠܺܝܢ ܒܣܰܝܦܳܐ: ܕܢܳܚܬܺܝܢ ܒܟܺܐܦ̈ܶܐ ܕܓܽܘܒܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܫܠܰܕܳܐ ܕܺܝ̈ܫܳܬ݂ܳܐ. 20 ܘܠܳܐ ܬܶܚܕܶܐ ܥܰܡܗܽܘܢ ܒܩܰܒܪܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܪܥܳܟ݂ ܚܰܒܶܠܬ݁: ܘܥܰܡܳܟ݂ ܩܛܰܠܬ݁. ܠܳܐ ܢܩܽܘܡ ܠܥܳܠܰܡ ܙܰܪܥܳܐ ܒܺܝܫܳܐ. 21 ܛܰܝܶܒ ܠܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܩܶܛܠܳܐ ܒܥܰܘܠܳܐ ܕܰܐܒܽܘܗܽܘܢ. ܕܠܳܐ ܢܩܽܘܡܽܘܢ ܘܢܺܐܪܬ݁ܽܘܢ ܐܰܪܥܳܐ: ܘܢܶܡܠܽܘܢ ܐܰܦܰܝ̈ ܬܺܒܶܝܠ ܩܪܳܒܳܐ. 22 ܐܶܩܽܘܡ ܥܠܰܝܗܽܘܢ: ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ. ܘܰܐܘܒܶܕ݂ ܫܡܳܗ̇ ܕܒܳܒܶܠ: ܘܙܰܪܥܳܗ̇ ܘܛܽܘܗܡܳܗ̇ ܘܫܰܪܒܬ݂ܳܗ̇: ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. 23 ܘܶܐܥܒܕ݂ܺܝܗ̇ ܝܳܪܬ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܠܩܽܘ̈ܦܕܶܐ: ܘܰܐܓܡ̈ܶܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܘܶܐܟ݂ܢܫܺܝܗ̇ ܒܡܰܟܢܰܫܬܳܐ ܕܰܐܒܕܳܢܳܐ: ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ. 24 ܝܺܡܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ ܘܶܐܡܰܪ: ܕܰܐܝܟ݂ ܕܶܐܬ݂ܚܰܫܒܶܬ݂: ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܢܶܗܘܶܐ. ܘܰܐܝܟ݂ ܕܶܐܬ݂ܪܰܥܺܝܬ݁: ܢܶܬ݂ܩܰܝܰܡ. 25 ܕܶܐܬ݂ܒܰܪ ܠܐܳܬ݂ܽܘܪܳܝܳܐ ܒܰܐܪܥܝ: ܘܥܰܠ ܛܽܘܖ̈ܰܝ ܐܶܕܽܘܫܺܝܘܗܝ. ܘܢܶܥܒܰܪ ܢܺܝܪܶܗ ܡܶܢܗܽܘܢ: ܘܫܽܘܥܒܳܕܶܗ ܡ̣ܶܢ ܟܰܬ݂ܦܗܽܘܢ ܢܶܥܒܰܪ. 26 ܗܳܕܳܐ ܗ̱ܝ ܬܰܪܥܺܝܬ݂ܳܐ ܕܶܐܬ݂ܪܰܥܺܝܬ݂ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܟܽܠܳܗ̇. ܘܗܳܕܳܐ ܗ̱ܝ ܐܺܝܕ݂ܳܐ ܕܶܐܬ݁ܬ݁ܪܺܝܡܰܬ ܥܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. 27 ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ ܐܶܬܪܰܥܺܝ: ܡܰܢܽܘ ܢܒܰܛܶܠ ܘܠܺܐܝܕܶܗ ܪܳܡܬ݂ܳܐ ܡܰܢܽܘ ܢܰܗܦܶܟ݂. 28 ܡܰܫܩܠܳܐ ܕܰܦܠܶܫܬ݁: ܒܫܰܢ̱ܬܳܐ ܕܡܺܝܬ݂ ܐܳܚܳܙ ܡܰܠܟܳܐ ܗܘܳܐ ܡܰܫܩܠܳܐ ܗܳܢܳܐ. 29 ܠܳܐ ܬܶܚܕܶܝܢ ܟܽܠܶܟ݂ܝ ܦܠܶܫܬ݁: ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬ݁ܬ݁ܒܰܪ ܫܰܒܛܳܐ ܕܰܡܫܰܥܒܕ݂ܳܢܰܟܝ. ܡܶܛܽܠ ܕܡ̣ܶܢ ܥܶܩܳܪܶܗ ܕܚܶܘܝܳܐ ܢܳܦܶܩ ܓܳܪܣܳܐ: ܘܦܺܐܖ̈ܰܘܗܝ ܚܰܪܡܳܢܳܐ ܕܦܳܪܰܚ. 30 ܘܢܶܪܥܽܘܢ ܒܽܘܟ݂ܖ̈ܰܝ ܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ. ܘܒܝܳܫ̈ܶܐ ܒܫܶܠܝܳܐ ܢܶܪܒܥܽܘܢ ܘܰܐܡܺܝܬ݂ ܥܶܩܳܪܶܟ݂ܝ ܒܟܰܦܢܳܐ. ܘܰܕ݂ܡܶܫܬ݁ܚܰܪ ܡܶܢܶܟ݂ܝ ܢܶܬ݂ܩܛܶܠ. 31 ܐܰܝܠܠܶܝ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ: ܒܰܓܶܢܝ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܐܶܬ݁ܕܰܠܚܰܬ ܦܠܶܫܬ݁ ܟܽܠܳܗ̇. ܡܶܛܽܠ ܕܡ̣ܶܢ ܓܰܪܒܝܳܐ ܐܳܬ݁ܶܐ ܬܶܢܳܢܳܐ: ܘܠܰܝܬ݁ ܕܺܝܚܺܝܕ݂ܳܝ ܒܥܰܕ݂ܥܺܕ݂ܰܘ̈ܗܝ. 32 ܘܡܳܢܳܐ ܢܶܥܢܶܐ ܠܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܰܬ݂ܩܶܢ ܫܶܬ݂ܶܐܣ̈ܶܝܗ̇ ܕܨܶܗܝܽܘܢ ܘܒܳܗ̇ ܢܶܣܬܰܬ݁ܪܽܘܢ ܒܳܝܫ̈ܶܐ ܕܥܰܡܶܗ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܝܗ.

1 ܡܰܫܩܠܳܐ ܕܡܽܘܐܳܒ ܒܠܺܠܝܳܐ ܐܶܬ݂ܒܰܙܙܰܬ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܕܡܽܘܐܳܒ ܘܰܬ݂ܡܰܗܽܘ ܒܠܺܠܝܳܐ ܐܶܬ݂ܒܙܶܙܘ ܫܽܘܖ̈ܶܝܗ̇ ܕܡܽܘܐܳܒ: ܘܰܬ݂ܘܰܪܘ. 2 ܣܠܶܩܘ ܠܒܰܝܬܳܐ ܕܪܺܝܒܽܘܢ: ܥܰܠ ܥܳܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܠܡܶܒܟܳܐ: ܥܰܠ ܢܳܒܽܘ ܘܥܰܠ ܡܶܐܕ݂ܒܳܐ. ܡܽܘܐܳܒ ܡܰܝܠܶܠ: ܘܰܒܟ݂ܽܠ ܖ̈ܺܝܫܳܘܗܝ ܩܽܘ̈ܕܚܳܬ݂ܳܐ: ܘܟ݂ܽܠ ܕܩܰܢ ܓܙܺܝܙ. 3 ܒܫܽܘܩܰܘ̈ܗܝ ܐܶܬ݂ܟܢܶܫܘ ܣܰܩ̈ܶܐ. ܘܥܰܠ ܐܶܓܳܖ̈ܶܐ ܘܰܒܫܽܘ̈ܩܶܐ: ܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܡܰܝܠܶܠ: ܘܢܳܚܶܬ݂ ܒܰܒܟܳܬ݂ܳܐ. 4 ܬܰܝܠܶܠ ܚܶܫܒܽܘܢ ܘܰܐܠܥܳܠܳܐ: ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܝܳܨܽܘܬ݂ ܢܶܫܬ݁ܡܰܥ ܩܳܠܗܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܡܰܚܣܢܰܘ̈ܗܝ ܕܡܽܘܐܳܒ ܢܶܩܥܽܘܢ: ܘܢܰܦ݂ܫܶܗ ܬܶܩܥܶܐ ܠܶܗ. 5 ܘܠܶܒܝ ܥܰܠ ܡܽܘܐܳܒ: ܢܶܝܠܶܠ ܒܪܽܘܚܶܗ ܥܕܰܡܳܐ ܠܨܳܥܳܪ ܥܶܓܠܬܳܐ ܬܽܘܠܬܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܡܰܣܰܩܬܳܐ ܕܠܽܘܚܝܰܬ݂ ܟܰܕ݂ ܒܳܟܶܝܢ: ܢܶܣܩܽܘܢ ܒܳܗ̇. ܘܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܚܽܘܪܢܺܝܡ ܓܥܳܬ݂ܳܐ ܕܰܬ݂ܒܳܪܳܐ ܢܶܥܒܕ݂ܽܘܢ. 6 ܡܶܛܽܠ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܕܢܰܡܪܺܝܡ ܢܓܽܘܙܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܺܝܒܶܫ ܥܡܺܝܪܳܐ: ܘܰܚܡܳܐ ܬܰܕ݂ܐܳܐ: ܘܝܽܘܪܳܩܳܐ ܠܳܐ ܗܘܳܐ. 7 ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܡܶܕܶܡ ܕܶܐܫܬ݁ܚܰܪ ܥܒܰܪ. ܘܣܽܘܥܪܳܢܗܽܘܢ ܥܰܠ ܢܰܚܠܳܐ ܕܥܰܖ̈ܒܺܝܢ ܢܶܫܩܠܘܢ. 8 ܡܶܛܽܠ ܕܚܶܕ݂ܪܰܬ ܝܺܠܰܠܬܳܐ ܠܰܬ݂ܚܽܘܡܳܐ ܕܡܽܘܐܳܒ: ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܓܶܠܥܳܡ ܝܺܠܰܠܬ݁ܶܗ: ܘܰܠܒܺܪܳܐ ܕܳܐܠܺܝܡ ܝܺܠܰܠܬ݁ܶܗ. 9 ܡܶܛܽܠ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܕܪܺܝܒܽܘܢ ܐܶܬ݂ܡܠܺܝܘ ܕܡܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܣܺܝܡ ܥܰܠ ܪܺܝܒܽܘܢ ܬܰܘܣܰܦܬܳܐ. ܘܶܐܪܢܶܐ ܥܰܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬ݂ܦܰܨܶܝܢ ܡ̣ܶܢ ܡܽܘܐܳܒ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܝܘ.

1 ܘܥܰܠ ܫܰܪܟܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ: ܐܶܫܰܕܰܪ ܠܒܰܪ ܫܰܠܺܝܛܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ: ܡ̣ܶܢ ܟܺܐܦܳܐ ܕܡܰܕ݂ܒܪܳܐ ܠܛܽܘܪܳܐ ܕܒܰܪܬ݂ ܨܶܗܝܽܘܢ. 2 ܘܢܶܗܘܶܐ ܐܰܝܟ݂ ܦܳܪܰܚܬ݂ܳܐ ܕܰܡܫܰܢܝܳܐ ܩܶܢܳܗ̇. ܘܰܒܢܳܬ݂ ܡܽܘܐܳܒ: ܫܒܺܝ̈ܩܳܬ݂ܳܐ ܢܶܗܘ̈ܝܳܢ ܒܡܰܥܒܰܪܬܳܐ ܕܰܐܪܢܽܘܢ. 3 ܐܰܝܬܳܝ ܬܰܪܥܺܝܬ݂ܳܐ: ܘܰܥܒܶܕ݂ܝ ܬܰܘܓܳܢܳܐ. ܣܺܝܡܝ ܐܰܝܟ݂ ܠܺܠܝܳܐ ܛܶܠܳܠܶܟ݂ܝ ܡܶܨܥܰܬ݂ ܛܰܗܪܳܐ. ܛܰܫܳܝ ܠܰܕܛܳܥܶܝܢ ܘܰܠܕܰܡܒܰܕܪܺܝܢ ܠܳܐ ܬܶܓܠܶܝܢ. 4 ܢܶܥܡܪܽܘܢ ܒܶܟ݂ܝ ܡܒܰܕܖ̈ܶܐ ܕܡܽܘܐܳܒ ܗܘܺܝ ܠܗܽܘܢ ܣܶܬܳܪܳܐ ܡ̣ܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܒܳܙܽܘܙܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܓܡܰܪ ܕܰܚܺܝܚܳܐ: ܘܣܳܦ ܒܳܙܽܘܙܳܐ: ܘܰܓܡܰܪ ܕܳܝܽܘܫܳܐ ܡ̣ܶܢ ܐܰܪܥܳܐ. 5 ܘܢܶܬ݂ܩܰܢ ܟܽܘܪܣܝܳܐ ܒܛܰܝܒܽܘܬ݂ܳܐ. ܘܢܶܬ݁ܶܒ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܒܩܽܘܫܬܳܐ ܒܡܰܫܟܢܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ݂: ܕܰܝܳܢܳܐ ܘܰܡܥܰܩܶܒ ܕܺܝܢܳܐ: ܘܰܡܣܰܪܗܶܒ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ. 6 ܫܡܰܥܢ ܓܰܐܝܽܘܬܶܗ ܕܡܽܘܐܳܒ: ܕܛܳܒ ܐܶܬ݂ܓܰܐܺܝ ܓܰܐܝܽܘܬܶܗ ܘܪܳܡܽܘܬܶܗ ܘܶܐܠܡܶܗ. ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܒܰܕܶܩܘ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܩܳܨܽܘܡܰܘ̈ܗܝ. 7 ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܢܰܝܠܶܠ ܡܽܘܐܳܒ ܘܥܰܠ ܡܽܘܐܳܒ ܟܽܠܶܗ ܢܰܝܠܶܠ: ܥܰܠ ܐܶܫ̈ܝܳܬ݂ܳܐ ܕܫܽܘܖ̈ܶܐ ܕܡܶܬ݂ܗܰܓ̈ܡܳܢ. ܬܢܰܗܡܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܟܖ̈ܺܝܗܶܐ. 8 ܡܶܛܽܠ ܕܚܰܩ̈ܠܳܬ݂ܳܐ ܕܚܶܫܒܽܘܢ ܚܪܶܒ ܓܦܶܬܳܐ ܕܣܰܒܡܳܐ: ܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܶܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܓܰܡܘ ܫܰܒܽܘ̈ܩܶܝܗ̇: ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܝܰܥܙܺܝܪ ܡܛܰܘ ܘܰܛܥܳܘ ܒܡܰܕ݂ܒܪܳܐ ܥܢܳܩܶܝ̈ܗ̇ ܢܓܰܕ݂ܘ ܘܰܥܒܰܪܘ ܝܰܡܳܐ. 9 ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܶܒܰܟܶܝܟܝ ܒܰܒܟܳܬ݂ܳܐ ܕܝܰܥܙܺܝܪ ܓܦܶܬܳܐ ܕܣܰܒܡܳܐ. ܐܰܪܘܶܝܟܝ ܡ̣ܶܢ ܕܶܡܥܬܶܟܝ ܚܶܫܒܽܘܢ: ܘܰܐܠܥܳܠܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܥܰܠ ܚܨܰܕܶܟ݂ܝ ܘܥܰܠ ܩܛܳܦܶܟ݂ܝ ܕܳܝܽܘܫܳܐ ܢܦܰܠ. 10 ܘܬܶܥܒܰܪ ܚܰܕ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܘܰܕ݂ܝܳܨܳܐ ܡ̣ܶܢ ܟܰܪܡܠܳܐ. ܘܰܒܟܪܡܠܳܐ ܠܳܐ ܢܶܚܕܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܢܶܥܨܪܽܘܢ ܚܰܡܪܳܐ ܒܡܰܥܨܰܪܬܳܐ. ܘܠܳܐ ܢܕ݂ܽܘܫ ܕܳܝܽܘܫܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܠܕܳܝܽܘܫܳܐ ܐܶܒܰܛܶܠ. 11 ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܟܰܪܣܝ ܥܰܠ ܡܽܘܐܳܒ: ܐܰܝܟ݂ ܟܶܢܳܪܳܐ ܬܡܰܠܶܠ. ܘܓܳܘܝ ܥܰܠ ܫܽܘܪܳܐ ܕܡܶܬ݂ܗܓܶܡ. 12 ܘܡܳܐ ܕܰܚܙܳܐ ܕܰܠܐܺܝ ܡܽܘܐܳܒ ܥܰܠ ܥܳܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ: ܢܺܐܬܶܐ ܠܡܰܩܕܫܳܐ ܠܰܡܨܰܠܳܝܽܘ: ܘܠܳܐ ܢܶܫܟܰܚ. 13 ܗܳܢܳܐ ܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ ܡܰܠܶܠ̣ ܡܳܪܝܳܐ ܥܳܠ ܡܽܘܐܳܒ ܡ̣ܶܢ ܗܳܝܕܶܝܢ. 14 ܘܗܳܫܳܐ ܡܰܠܶܠ̣ ܡܳܪܝܳܐ ܘܶܐܡܰܪ: ܒܰܬ݂ܠܳܬ݂ ܫܢܺܝ̈ܢ ܐܰܝܟ݂ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܕܰܐܓܺܝܪܳܐ: ܢܶܨܛܰܥܰܪ ܐܺܝܩܳܪܶܗ ܕܡܽܘܐܳܒ: ܥܰܠ ܣܽܘܓ݂ܳܐܐ ܕܥܰܡܶܗ. ܘܢܶܫܬܰܚܰܪ ܩܰܠܺܝܠ ܙܥܽܘܪ: ܘܠܳܐ ܣܰܓܺܝ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܝܙ.

1 ܡܰܫܩܠܳܐ ܕܕܰܪܡܣܽܘܩ ܗܳܐ ܕܰܪܡܣܽܘܩ ܡܰܥܒܪܳܐ ܡ̣ܶܢ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܘܬܶܗܘܶܐ ܠܚܽܘܪܒܳܐ ܘܰܠܡܰܦܽܘܠܬܳܐ. 2 ܘܢܶܗܘ̈ܝܳܢ ܫܒܺܝ̈ܩܳܬ݂ܳܐ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܥܰܕ݂ܳܘܥܺܝܪ ܘܢܶܗܘ̈ܝܳܢ ܠܰܓܙܳܖ̈ܶܐ ܕܢܶܪܒܥܽܘܢ ܒܗܶܝܢ. ܘܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܗܽܘܢ ܡܰܗܪܳܢܳܐ. 3 ܘܢܶܬ݂ܒܰܛܰܠ ܥܽܘܫܢܳܐ ܡ̣ܶܢ ܐܰܦܪܶܝܡ: ܘܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܐ ܡ̣ܶܢ ܕܰܪܡܣܽܘܩ ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܰܐܦܪܶܝܡ ܐܰܝܟ݂ ܐܺܝܩܳܪܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܢܶܗܘܽܘܢ: ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ. 4 ܢܶܗܘܶܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ: ܢܶܬ݂ܡܰܣܟܰܢ ܐܺܝܩܳܪܶܗ ܕܝܰܥܩܽܘܒ ܘܫܽܘܡܢܳܐ ܕܒܶܣܪܶܗ ܢܶܬ݂ܪܙܶܐ. 5 ܘܢܶܗܘܶܐ ܐܰܝܟ݂ ܗܰܘ ܕܟ݂ܳܢܶܫ ܚܨܳܕܳܐ ܕܩܳܝܶܡܬ݂ܳܐ: ܘܰܕ݂ܪܳܥܶܗ ܫܶܒ̈ܠܶܐ ܚܳܨܶܕ݂. ܘܢܶܗܘܶܐ ܐܰܝܟ݂ ܗܰܘ ܕܰܡܠܰܩܶܛ ܫܶܒ̈ܠܶܐ ܒܥܽܘܡܩܳܐ ܕܰܪܦܳܐܺܝܡ. 6 ܘܢܶܫܬ݁ܚܰܪ ܒܶܗ ܒܳܘܥܳܪܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܙܰܝܬܳܐ ܕܰܚܒܺܝܛ: ܘܰܬ݂ܪܶܝܢ ܬܠܳܬ݂ܳܐ ܙܰܝ̈ܬ݁ܺܝܢ ܒܪܺܝܫ ܟܰܢܳܐ ܒܣܰܘܟܰܘ̈ܗܝ: ܘܰܐܪܒܥܳܐ ܘܚܰܡܫܳܐ: ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 7 ܒܶܗ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ: ܢܶܬ݁ܬ݁ܟܶܠ ܐ̱ܢܳܫ ܥܰܠ ܥܳܒܽܘܕܶܗ. ܘܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ ܢܚܽܘܖ̈ܳܢ ܠܩܰܕ݁ܺܝܫܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 8 ܘܠܳܐ ܢܶܬ݁ܬ݁ܟܶܠ ܥܰܠ ܡܰܕ݂ܒܚ̈ܶܐ ܕܰܥܒܰܕ݂ܝ̈ ܐܺܝܕ݂ܰܘ̈ܗܝ ܕܰܥܒܳܕܝ̈ ܨܶܒ̈ܥܳܬܶܗ. ܘܠܳܐ ܢܚܽܘܪ ܒܰܦܬܰܟ݂ܖ̈ܶܐ ܘܰܒܕܶܚ̈ܠܳܬ݂ܳܐ. 9 ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ: ܢܶܗܘ̈ܝܳܢ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܥܽܘܫܢܶܗ ܐܰܝܟ݂ ܓܽܘܒܳܐ ܕܰܚܪܶܫ: ܘܕܰܐܡܺܝܪ ܕܶܐܫܬ݁ܒܶܩ ܡ̣ܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܘܰܗܘܺܝܬ݁ܝ ܠܰܚܒܠܳܐ. 10 ܕܰܛܥܰܝܬ݁ܝ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܦܳܪܽܘܩܶܟ݂ܝ ܘܰܠܬܰܩܺܝܦܳܐ ܡܥܰܫܢܳܢܶܟ݂ܝ ܠܳܐ ܐܶܬ݁ܕܰܟ݂ܪܬ݁ܝ ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܬܶܨܒܺܝܢ ܢܶܨܒܬ݂ܳܐ ܝܳܐܺܝܬ݂ܳܐ. ܒܫܰܒܽܘ̈ܩܶܐ ܢܽܘܟ݂ܖ̈ܳܝܶܐ ܬܶܙܪܥܺܝܢܳܗ̇. 11 ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܬܶܨܒܺܝܢܳܗ̇: ܢܶܦܽܘܩ ܣܡܳܕ݂ܪܳܐ. ܘܰܒܨܰܦܪܳܐ ܙܰܪܥܶܟ݂ܝ ܬܰܦܪܥܺܝܢ: ܐܰܝܟ݂ ܢܺܝܪܳܐ ܕܰܩܛܳܦܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܟܰܪܝܳܐ: ܘܰܐܝܟ݂ ܟܺܐܒܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫܳܐ. 12 ܘܳܝ ܠܚܰܝܠܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܣܰܓ݁ܺܝ̈ܐܶܐ: ܕܳܐܙܶܠ ܩܳܠܗܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܩܳܠܳܐ ܕܝܰܡ̈ܡܶܐ: ܘܰܪܓܽܘܫܝܳܐ ܕܶܐܡ̈ܘܳܬ݂ܳܐ. 13 ܐܰܝܟ݂ ܩܳܠܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝ̈ܐܶܐ: ܢܶܓ̣ܥܽܘܪ ܒܶܗ: ܘܢܶܥܪܽܘܩ ܠܪܽܘܚܩܳܐ. ܘܢܶܪܗܰܛ ܐܰܝܟ݂ ܕܰܚܺܝܚܳܐ ܕܛܽܘܖ̈ܶܐ ܩܕ݂ܳܡ ܪܽܘܚܳܐ: ܘܰܐܝܟ݂ ܓܶܠܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܥܰܠܥܳܠܳܐ. 14 ܒܙܰܒܢܳܐ ܕܪܰܡܫܳܐ ܘܗܳܐ ܚܽܘܛܳܦܳܐ ܥܰܕ݂ܠܳܐ ܗܳܘܶܐ ܨܰܦܪܳܐ: ܘܠܳܐ ܢܶܫܬܰܚܰܪ. ܗܳܕܳܐ ܗ̱ܝ ܦܳܠܓܽܘܬ݂ܳܐ ܕܕ݂ܳܝܽܘܫܰܢ: ܘܰܡܢܳܬ݂ܳܐ ܕܒܳܙܽܘܙܰܢ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܝܚ.

1 ܘܳܝ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܛܶܠܳܠܳܐ ܕܟܶܢ̈ܦܶܐ: ܕܒܰܥܒܳܪ ܢܰܗܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ ܕܟ݂ܽܘܫ. 2 ܕܰܡܫܰܕܰܪ ܗܡܰܝܖ̈ܶܐ ܒܝܰܡܳܐ: ܘܰܒܡܳܐܢ̈ܶܐ ܕܦܳܦܺܝܪܳܘܢ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܡܰܝ̈ܳܐ. ܐܶܙܰܠܘ ܐܺܝ̈ܙܓܰܕܶܐ ܩܰܠܺܝ̈ܠܶܐ: ܠܘܳܬ݂ ܥܰܡܳܐ ܕܰܡܠܺܝܓ ܘܰܥܩܺܝܪ: ܠܘܳܬ݂ ܥܰܡܳܐ ܕܚܰܝܠܳܐ ܡܶܢܶܗ ܘܰܠܗܰܠ: ܥܰܡܳܐ ܕܰܡܫܰܕܰܪ ܘܕ݂ܺܝܫ. ܕܒܰܙܘ ܢܰܗܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ ܐܰܪܥܶܗ. 3 ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܳܡܽܘܖ̈ܶܝܗ̇ ܕܬܺܒܶܝܠ ܕܰܫܪܶܝܢ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܡܳܐ ܕܰܫܩܰܠܘ ܐܳܬܳܐ ܛܽܘܖ̈ܶܐ: ܬܶܚܙܽܘܢ. ܘܡܳܐ ܕܰܩܪܳܐ ܫܺܝܦܽܘܪܳܐ: ܬܶܫܡܥܽܘܢ. 4 ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܶܡܰܪ ܠܺܝ ܡܳܪܝܳܐ: ܐܰܫܠܳܐ ܘܚܽܘܪ ܒܛܽܘܝܳܒܝ: ܐܰܝܟ݂ ܚܽܘܡܳܐ ܨܰܚܺܝܚܳܐ ܕܥܰܠ ܢܰܗܪܳܐ: ܘܰܐܝܟ݂ ܥܢܳܢܳܐ ܕܛܰܠܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܰܚܨܳܕ݂ܳܐ. 5 ܡܶܛܽܠ ܕܡ̣ܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܚܨܳܕ݂ܳܐ ܓܡܰܪ ܦܶܪܥܳܐ: ܘܗܰܒܳܒܐ ܚܣܰܠ. ܘܢܶܗܘܶܐ ܥܽܘܦܝܳܐ. ܘܢܶܦܣܽܘܩ ܙܰܠܺܝܠܳܐ ܒܡܰܓܠܳܐ. ܘܫܰܒܽܘܩܳܐ ܢܶܥܒܰܪ ܘܢܶܦܶܨ. 6 ܘܢܶܫܬܰܒܩܽܘܢ ܐܰܟ݂ܚܕ݂ܳܐ ܠܛܰܝܪܳܐ ܕܛܽܘܖ̈ܶܐ: ܘܰܠܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܘܬܶܟ݂ܢܰܫ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܛܰܝܪܳܐ. ܘܟ݂ܽܠܳܗ̇ ܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܬܶܪܓܰܙ. 7 ܒܶܗ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ: ܢܰܘܒܶܠ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ: ܥܰܡܳܐ ܡܠܺܝܓܳܐ ܘܰܥܩܺܝܪܳܐ: ܥܰܡܳܐ ܕܚܰܝܠܳܐ ܡܶܢܶܗ ܘܰܠܗܰܠ: ܥܰܡܳܐ ܕܰܡܫܰܟܰܪ ܘܕ݂ܺܝܫ. ܕܒܰܙܘ ܢܰܗܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ ܐܰܪܥܶܗ: ܠܰܐܬ݂ܪܳܐ ܕܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ: ܠܛܽܘܪܳܐ ܕܨܶܗܝܽܘܢ.

 ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܝܛ.

1 ܡܰܫܩܠܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. ܗܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܪܟ݂ܺܝܒ ܥܰܠ ܥܢܳܢ̈ܶܐ ܩܰܠܺܝܠܬ݂ܳܐ: ܘܥܳܐܶܠ ܠܡܶܨܪܶܝܢ. ܘܰܢܙܽܘܥܽܘܢ ܦܬܰܟ݂ܖ̈ܶܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ ܡ̣ܶܢ ܩܕ݂ܳܡܰܘܗܝ. ܘܠܶܒܶܗ ܕܡܶܨܪܳܝܳܐ ܢܶܬ݂ܡܣܶܐ ܒܓܰܘܶܗ. 2 ܘܰܐܓܰܪܳܐ ܡܶܨܪܳܝܳܐ ܒܡܶܨܪܳܝܳܐ. ܘܢܶܬ݂ܟܰܬܰܫ ܓܰܒܪܳܐ ܥܰܡ ܐܰܚܽܘܗܝ: ܘܓܰܒܪܳܐ ܥܰܡ ܚܰܒܪܶܗ: ܡܕ݂ܺܝܢ̱ܬܳܐ ܥܰܡ ܡܕ݂ܺܝܢ̱ܬܳܐ: ܘܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܐ ܥܰܡ ܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܐ. 3 ܘܬܶܬ݂ܦܣܶܩ ܪܽܘܚܶܗ ܕܡܶܨܪܳܝܳܐ ܒܓܰܘܶܗ: ܘܬܰܪܥܺܝܬܶܗ ܐܶܛܰܒܰܥ. ܘܢܶܫ̱ܐܠܽܘܢ ܡ̣ܶܢ ܦܬܰܟ݂ܖ̈ܶܐ ܘܡ̣ܶܢ ܡܓܽܘ̈ܫܶܐ: ܘܡ̣ܶܢ ܙܰܟܽܘܖ̈ܶܐ ܘܡ̣ܶܢ ܝܰܕܽܘ̈ܥܶܐ. 4 ܘܰܐܫܠܶܡ ܠܡܶܨܖ̈ܳܝܶܐ ܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕܡܳܖ̈ܰܝܳܐ ܩܫܰܝ̈ܳܐ. ܘܡܰܠܟܳܐ ܥܰܫܺܝܢܳܐ ܢܶܫܬܰܠܰܛ ܒܗܽܘܢ: ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ. 5 ܘܰܢܓܽܘܙܽܘܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܡ̣ܶܢ ܝܰܡܳܐ. ܘܢܰܗܪܳܐ ܢܶܚܪܰܒ ܘܢܺܐܒܰܫ. 6 ܘܰܢܓܽܘܙܽܘܢ ܢܰܗܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܘܢܶܬ݂ܡܰܣܟܢܽܘܢ. ܘܢܶܚܪܒܽܘܢ ܢܰܗܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ ܥܰܫܺܝ̈ܢܶܐ. ܩܰܢܝܳܐ ܘܰܐܪܒܳܢܳܐ ܘܦܳܦܳܪܽܘܢ ܢܺܐܒܫܽܘܢ. 7 ܘܠܽܘܥܳܐ ܕܥܰܠ ܢܰܗܪܳܐ: ܘܥܰܠ ܦܽܘܡܶܗ ܕܢܰܗܪܳܐ: ܘܟ݂ܽܠ ܕܡܶܙܕܪܰܥ ܥܰܠ ܓܰܒܶܗ ܕܢܰܗܪܳܐ ܢܺܐܒܰܫ. ܘܢܶܫܬ݁ܩܶܦ ܘܠܳܐ ܢܶܫܬ݁ܟܰܚ. 8 ܘܢܶܐܠܽܘܢ ܨܰܝܳܕ̈ܶܐ. ܘܢܶܬ݁ܒܽܘܢ ܒܶܐܒܠܳܐ ܕܪܳܡܶܝܢ ܨܶܢܳܖ̈ܝܳܬ݂ܳܐ ܒܢܰܗܪܳܐ. ܘܰܕ݂ܦܰܪܣܺܝܢ ܡܨܺܝ̈ܕ݂ܳܬ݂ܳܐ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܡܰܝ̈ܳܐ ܐܶܬ݂ܟܪܰܗܘ. 9 ܘܢܶܒܗܬ݂ܽܘܢ ܥܳܒܕܰܝ ܟܶܬܳܢܳܐ: ܕܣܳܪܩܺܝܢ ܘܙܳܩܪܺܝܢ ܠܚܰܕ݂ܽܘܬ݂ܳܐ. 10 ܘܢܶܬ݂ܡܰܟܟ݂ܽܘܢ ܟܽܠ ܕܥܳܒܕܺܝܢ ܫܰܟ݂ܪܳܐ: ܠܡܰܫܬ݁ܝܳܐ ܕܢܰܦܫܳܐ. 11 ܫܛܳܘ ܪܰܘܖ̈ܒܢܶܐ ܕܨܳܥܳܢ: ܘܚܰܟܺܝܡܶܐ ܕܡܳܠܟܺܝܢ ܠܦܶܪܥܽܘܢ ܡܰܠܟܳܐ ܡܶܠ̈ܟܶܐ ܫܳܛܰܝ̈ܳܐ. ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܬܶܐܡܪܽܘܢ ܠܦܶܪܥܽܘܢ ܕܚܰܟܺܝܡܶܐ ܚܢܰܢ: ܘܰܒܢܰܝ̈ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝ̈ܶܐ. 12 ܐܰܝܟܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܚܰܟܺܝܡܰܝ̈ܟ: ܢܚܰܘܢܳܟ݂: ܘܢܶܕܥܽܘܢ ܡܳܢܳܐ ܐܶܬ݂ܪܰܥܺܝ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ ܥܰܠ ܡܶܨܪܶܝܢ. 13 ܫܛܳܘ ܪܰܘܖ̈ܒܢܶܐ ܕܨܳܥܳܢ. ܐܶܬ݁ܬ݁ܪܺܝܡܘ ܪܰܘܖ̈ܒܢܶܐ ܕܡܰܦܰܣ: ܘܰܐܛܥܺܝܘ ܠܡܶܨܪܶܝܢ ܒܙܳܘ̈ܝܳܬ݂ܳܐ ܕܫܰܖ̈ܒܳܬ݂ܳܗ̇. 14 ܡܳܪܝܳܐ ܡܙܰܓ ܒܓܰܘܳܗ̇ ܪܽܘܚܳܐ ܛܳܥܺܝܬ݂ܳܐ: ܘܰܐܛܥܶܝܗ ܠܡܶܨܪܳܝܳܐ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܥܒܳܕ݂ܰܘ̈ܗܝ: ܐܰܝܟ݂ ܕܛܳܥܶܐ ܪܳܘܝܳܐ ܒܰܬ݂ܝܳܒܬ݁ܶܗ. 15 ܘܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܡܶܨܪܳܝܳܐ ܓܰܒܪܳܐ ܕܢܶܥܒܶܕ݂ ܪܺܝܫܳܐ ܘܕ݂ܽܘܢܒܬ݂ܳܐ: ܘܕ݂ܽܘܢܒܬ݂ܳܐ ܘܪܺܝܫܳܐ. 16 ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ: ܢܶܗܘܶܐ ܡܶܨܪܳܝܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܢܶܫ̈ܶܐ. ܘܢܶܕ݂ܚܰܠ ܘܰܢܙܽܘܥ ܡ̣ܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܪܰܘܡܳܐ ܕܺܐܝܕܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ ܕܰܡܪܺܝܡ ܥܠܰܘܗ̱ܝ. 17 ܘܬܶܗܘܶܐ ܐܰܪܥܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܠܡܶܨܪܳܝܳܐ ܠܣܽܘܪܳܕܳܐ. ܘܟܽܠ ܕܢܰܕ݂ܟܪܺܝܗ̇ ܠܶܗ: ܢܶܬ݂ܪܗܶܒ: ܡ̣ܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܬܰܪܥܺܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ ܕܶܐܬ݂ܪܰܥܺܝ ܥܠܰܘܗ̱ܝ. 18 ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ: ܢܶܗܘ̈ܝܳܢ ܚܰܡܶܫ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ: ܕܰܡܡܰܠ̈ܠܳܢ ܒܠܶܫܳܢܳܐ ܟܢܰܥܢܳܝܳܐ. ܘܝܳܡ̈ܝܳܢ ܒܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ. ܘܰܚܕ݂ܳܐ ܡܶܢܗܶܝܢ ܗܰܪܶܣ ܬܶܬ݂ܩܪܶܐ. 19 ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ: ܢܶܗܘܶܐ ܡܰܕܒܚܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ ܒܓܰܘܳܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ: ܘܩܳܝܳܡܬ݂ܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܓܶܢ̱ܒ ܬܚܽܘܡܶܝܗ̇. 20 ܘܬܶܗܘܶܐ ܠܳܐܬܳܐ ܘܰܠܣܳܗܕܽܘܬ݂ܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܢܶܓܥܽܘܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܡ̣ܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܐܳܠܽܘܨܳܐ. ܘܰܢܫܰܕܰܪ ܠܗܽܘܢ ܦܳܪܽܘܩܳܐ: ܘܕܰܝܳܢܳܐ: ܘܰܢܦܰܨܶܐ ܐܶܢܽܘܢ. 21 ܘܢܶܬ݂ܺܝܕܰܥ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܶܨܖ̈ܳܝܶܐ: ܘܢܶܕܥܽܘܢܶܗ ܡܶܨܖ̈ܳܝܶܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ. ܘܰܢܩܰܪܒܽܘܢ ܕܶܒܚ̈ܶܐ ܘܰܣܡܺܝܕ݂ܳܐ. ܘܢܶܕܪܽܘܢ ܢܶܕ݂ܖ̈ܶܐ ܠܡܳܪܝܳܐ: ܘܰܢܫܰܠܡܽܘܢ. 22 ܘܢܶܡܚܶܐ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܶܨܖ̈ܳܝܶܐ ܡܚܽܘܬ݂ܳܐ: ܘܢܰܐܣܶܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܢܶܬ݂ܦܢܽܘܢ ܠܘܳܬ݂ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܢܶܥܢܶܐ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܢܰܐܣܶܐ ܐܶܢܽܘܢ. 23 ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ: ܢܶܗܘܶܐ ܫܒܺܝܥܳܐ ܡ̣ܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ ܐܳܬ݂ܽܘܪ: ܘܡ̣ܶܢ ܐܳܬ݂ܽܘܪ ܠܡܶܨܪܶܝܢ. ܘܢܶܥܽܘܠ ܐܳܬ݂ܽܘܪܳܝܳܐ ܠܡܶܨܪܶܝܢ: ܘܡܶܨܪܳܝܳܐ ܠܐܳܬ݂ܽܘܪ. ܘܢܶܦܠܚܽܘܢ ܡܶܨܖ̈ܳܝܶܐ ܠܐܳܬ݂ܽܘܪܳܝܳܐ. 24 ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ ܢܶܗܘܶܐ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܚܰܕ݂ ܡ̣ܶܢ ܬܠܳܬ݂ܳܐ: ܠܡܶܨܖ̈ܳܝܶܐ ܘܠܳܐܬ݂ܽܘܖ̈ܳܝܶܐ ܒܽܘܪܟܬ݂ܳܐ ܒܓܰܘ ܐܰܪܥܳܐ. 25 ܕܠܶܗ ܒܰܪܶܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ: ܘܶܐܡܰܪ ܒܪܺܝܟ݂ ܥܰܡܝ ܕܰܒܡܶܨܪܶܝܢ: ܘܰܥܒܳܕ݂ ܐܺܝ̈ܕܰܝ ܕܒܳܐܬ݂ܽܘܪ. ܘܝܽܘܪܬܳܢܝ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܟܟ.

1ܒܫܰܢ̱ܬܳܐ ܕܶܐܬ݂ܳܐ ܬܳܐܪܬܳܢ ܠܰܐܫܕܽܘܕ݂: ܟܰܕ݂ ܫܰܕܪܶܗ ܣܰܪܓܽܘܢ ܡܰܠܟܳܐ ܕܳܐܬ݂ܽܘܪ: ܘܶܐܬ݂ܟܰܬܰܫ ܥܰܡ ܐܰܫܕܽܘܕ݂ ܘܟܰܒܫܳܗ̇. 2 ܒܶܗ ܒܙܰܒܢܳܐ ܗܰܘ: ܡܰܠܶܠ̣ ܡܳܪܝܳܐ ܒܝܰܕ݂ ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܒܰܪ ܐܰܡܽܘܨ: ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ: ܙܶܠ ܫܪܺܝ ܣܰܩܳܐ ܡ̣ܶܢ ܚܰܨܰܝ̈ܟ: ܘܰܡܣܳܢܰܝ̈ܟ ܡ̣ܶܢ ܖ̈ܶܓܠܰܝܟ. ܘܰܥܒܰܕ݂ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ: ܘܗܰܠܶܟ݂ ܥܰܪܛܶܠ ܘܚܶܦܝ݂ܳܝ݂. 3 ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܗܰܠܶܟ݂ ܥܰܒܕܝ ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܥܰܪܛܶܠ ܘܚܶܦܝ݂ܳܝ݂: ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܢܶܗܘ̈ܝܳܢ ܐܳܬ݂ܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܘܬܶܕ݂ܡܖ̈ܳܬ݂ܳܐ ܬܠܳܬ݂ ܫܢܺܝ̈ܢ ܥܰܠ ܡܶܨܪܶܝܢ ܘܥܰܠ ܟܽܘܫ. 4 ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܢܶܕ݂ܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܕܳܐܬ݂ܽܘܪ ܫܒܺܝܬ݂ܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ: ܘܰܫܒܺܝܬ݂ܳܐ ܕܟ݂ܽܘܫ: ܥܠܰܝ̈ܡܶܐ ܘܣܳܒ̈ܶܐ ܥܰܪܛܶܠ ܘܚܶܦܝ݂ܳܝ݂ ܘܢܶܬ݂ܓܠܶܐ ܦܽܘܪܣܳܝܳܗ̇ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. 5 ܘܢܶܬ݁ܬܰܒܪܽܘܢ ܘܢܶܒܗܬ݂ܽܘܢ: ܡ̣ܶܢ ܟܽܘܫ ܬܽܘܟ݂ܠܳܢܗܽܘܢ: ܘܡ̣ܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬ݁ܗܽܘܢ. 6 ܘܢܺܐܡܰܪ ܥܳܡܽܘܪܳܐ ܕܓܳܙܰܪܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ: ܗܳܪܟܳܐ ܗ̱ܘ̣ ܬܽܘܟ݂ܠܳܢܰܢ: ܕܰܥܪܰܩܢ ܠܡܶܬ݂ܥܰܕܳܪܽܘ ܘܰܠܡܶܬ݂ܦܰܨܳܝܽܘ ܡ̣ܶܢ ܡܰܠܟܳܐ ܕܳܐܬ݂ܽܘܪ. ܘܰܚܢܰܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܢܶܬ݂ܦܰܨܶܐ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܟܐ.

1 ܡܰܫܩܠܳܐ ܕܡܰܕ݂ܒܪܳܐ ܕܝܰܡܳܐ. ܐܰܝܟ݂ ܥܰܠܥܳܠܳܐ ܡ̣ܶܢ ܬܰܝܡܢܳܐ ܬܶܪܗܰܛ ܡ̣ܶܢ ܡܰܕ݂ܒܪܳܐ: ܘܬܺܐܬܶܐ ܡ̣ܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܪܰܚܺܝܩܬܳܐ. 2 ܚܶܙܘܳܐ ܩܰܫܝܳܐ ܐܶܬ݂ܚܙܺܝ ܠܰܢ. ܛܳܠܽܘܡܳܐ ܛܳܠܶܡ: ܘܒܳܙܽܘܙܳܐ ܒܳܐܶܙ ܣܰܩܝ ܥܺܝܠܳܡ ܘܛܽܘܖ̈ܰܝ ܡܳܕܰܝ: ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܬܶܢ̈ܚܳܬ݂ܳܗ̇ ܒܰܛܠܶܬ݂. 3 ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܶܬ݂ܡܠܺܝ ܚܰܨܝ ܙܳܘܥܬ݂ܳܐ ܘܰܐܚܕܽܘܢܝ ܨܰܘܖ̈ܳܢܶܐ ܐܰܝܟ݂ ܨܰܘܖ̈ܳܢܶܐ ܕܝܳܠܶܕܬܳܐ. ܙܳܥܶܬ݂ ܕܠܳܐ ܐܶܫܡܰܥ. ܘܶܐܬ݁ܕܰܠܚܶܬ݂ ܕܠܳܐ ܐܶܚܙܶܐ. 4 ܛܥܳܐ ܠܶܒܝ: ܘܨܰܘܖ̈ܳܢܶܐ ܐܰܙܺܝܥܽܘܢܝ ܘܫܽܘܦܖ̈ܶܐ ܕܨܶܒܝܳܢܝ ܣܳܡܘ ܠܺܝ ܠܣܽܘܪܳܕ݂ܳܐ. 5 ܛܰܝܶܒܘ ܦܳܬ݂ܽܘܖ̈ܶܐ: ܕܽܘܩܘ ܕܰܘ̈ܩܶܐ. ܐܰܟ݂ܽܘܠܘ ܘܶܐܫܬܰܘ. ܩܽܘܡܘ ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ: ܡܫܽܘܚܘ ܣܰܟܖ̈ܶܐ. 6 ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܶܡܰܪ ܠܺܝ ܡܳܪܝܳܐ: ܙܶܠ ܐܰܩܺܝܡ ܕܰܘܩܳܐ: ܕܡܶܕܶܡ ܕܚܳܙܶܐ: ܢܚܰܘܶܐ. 7 ܘܰܚܙܳܐ ܪܟ݂ܽܘܒܳܐ ܕܰܬ݂ܪܶܝܢ ܦܰܖ̈ܳܫܺܝܢ: ܕܰܪܟ݂ܺܝܒ ܚܡܳܪܳܐ: ܘܕܰܪܟ݂ܺܝܒ ܓܰܡܠܳܐ: ܘܨܳܬ݂ ܫܶܡܥܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ. 8 ܘܰܩܪܳܐ ܕܰܘܩܳܐ ܒܶܐܕ݂ܢܰܝ̈: ܘܶܐܡܰܪ: ܐܶܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܩܳܐܶܡ ܐ̱ܢܳܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ݂ ܒܺܐܝܡܳܡܳܐ: ܘܥܰܠ ܡܰܛܰܪܬ݁ܝ ܩܳܐܶܡ ܐ̱ܢܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܠܰܝ̈ܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ. 9 ܘܗܐ ܐܶܬ݂ܳܐ ܓܰܒܪܳܐ ܡ̣ܶܢ ܖ̈ܳܟ݂ܒܶܐ ܕܦܰܖ̈ܳܫܶܐ: ܘܰܥ̣ܢܳܐ ܘܶܐܡܰܪ: ܢܶܦܠܰܬ: ܢܶܦܠܰܬ: ܒܳܒܶܠ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܠܳܗ̈ܶܝܗ̇ ܓܠܺܝ̈ܦܶܐ ܐܶܬ݁ܬܰܒܰܪܘ ܒܰܐܪܥܳܐ: ܡ̣ܶܢ ܚܨܳܕ݂ ܘܡ̣ܶܢ ܒܠܰܝ ܐܶܕܰܪ. 10 ܡܶܕܶܡ ܕܫܶܡܥܶܬ݂ ܡ̣ܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܚܳܘܺܝܬ݁ܟ݂ܽܘܢ. 11 ܡܰܫܩܠܳܐ ܕܕ݂ܽܘܡܳܐ. ܠܺܝ ܩܪܳܐ ܡ̣ܶܢ ܣܳܥܺܝܪ ܢܳܛܽܘܪܳܐ ܕܰܒܠܺܠܝܳܐ. 12 ܐܶܡܰܪ ܢܳܛܽܘܪܳܐ: ܐܶܬ݂ܳܐ ܨܰܦܪܳܐ ܐܳܦ ܠܺܠܝܳܐ. ܐܶܢ ܒܳܥܶܝܢ ܐܰܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܒܥܰܘ: ܬܽܘܒ ܐܳܬ݁ܶܝܢ ܐܰܢ̱ܬ݁ܽܘܢ. 13 ܡܰܫܩܠܳܐ ܕܥܰܪܰܒܳܝܳܐ ܒܪܰܡܫܳܐ ܒܥܳܒܳܐ ܬܒܽܘܬܽܘܢ: ܒܰܫܒܺܝܠܳܐ ܕܕ݂ܽܘܪܢܺܝܡ. 14 ܠܽܐܘܪܰܥ ܨܗܰܝ̈ܳܐ ܐܰܝܬܰܘ ܡܰܝ̈ܳܐ: ܥܳܡܽܘܖ̈ܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܕܬܰܝܡܢܳܐ. ܒܠܰܚܡܟ݂ܽܘܢ ܐܰܪܽܘܥܘ ܠܰܡܒܰܕܖ̈ܶܐ. 15 ܡܶܛܽܠ ܕܡ̣ܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܣܰܦܣܺܪܳܐ ܐܶܬ݂ܒܰܕܰܪܘ: ܘܡ̣ܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܚܰܪܒܳܐ ܕܰܠܛܺܝܫܳܐ: ܘܡ̣ܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܩܶܫܬܳܐ ܕܡܰܠܝܳܐ: ܘܡ̣ܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܥܽܘܫܢܳܐ ܕܰܩܪܳܒܳܐ. 16 ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܶܡܰܪ ܠܺܝ ܡܳܪܝܳܐ: ܒܡܶܫܠܰܡ ܫܰܢ̱ܬܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܫܢܰܝ̈ܳܐ ܕܰܐܓܺܝܪܳܐ: ܢܣܽܘܦ ܟܽܠܶܗ ܐܺܝܩܳܪܳܐ ܕܩܶܕ݂ܳܪ. 17 ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܩܰܫ̈ܳܬܳܐ: ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܩܶܕܳܪ ܢܶܙܥܪܽܘܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܡܰܠܶܠ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܟܒ.

1 ܡܰܫܩܠܳܐ ܕܢܰܚܠܳܐ ܕܚܰܙܝܽܘܢ. ܡܳܢܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܠܶܟ݂ܝ ܗܳܪܟܳܐ: ܕܰܣܠܶܩܬ݁ܝ ܒܳܠܶܟ݂ܝ ܠܐܶܓܳܪܳܐ. 2 ܕܠܽܘܚܝܳܐ ܐܶܬܡܠܺܝܬ݁ܝ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܩܳܠܳܐ ܐܶܬܡܠܺܝܬ݁ܝ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܥܰܫܺܝܢܬܳܐ ܩܛܺܝܠܰܝ̈ܟܝ ܠܳܐ ܗܘܰܘ ܩܛܺܝ̈ܠܶܐ ܕܣܰܝܦܳܐ: ܐܳܦܠܳܐ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܕܰܩܪܳܒܳܐ. 3 ܟܽܠܗܽܘܢ ܫܰܠܺܝܛܳܢܰܝ̈ܟܝ ܢܳܕܘ ܐܰܟ݂ܚܕ݂ܳܐ ܡ̣ܶܢ ܩܶܫܬܳܐ ܐܶܬ݂ܳܐܣܰܪܘ. ܕܶܐܫܬܚܰܪܘ ܒܶܟ݂ܝ: ܐܰܟ݂ܚܕܳܐ ܐܶܬ݂ܳܐܣܰܪܘ: ܘܰܠܪܽܘܚܩܳܐ ܥܪܰܩܘ. 4 ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܶܡ̇ܪܶܬ݂: ܫܽܘܒܩܽܘܢܝ ܐܶܬ݂ܡܰܪܡܰܪ ܒܰܒܟ݂ܳܬ݂ܳܐ ܘܠܳܐ ܬܶܐܠܨܽܘܢ ܠܰܡܒܰܝܳܐܽܘܬܰܢܝ ܥܰܠ ܬܒܳܪܳܗ̇ ܕܒܰܪܬ݂ ܥܰܡܝ. 5 ܡܶܛܽܠ ܕܝܰܘܡܳܐ ܕܰܕ݂ܠܽܘܚܝܳܐ ܘܕܰܕ݂ܝܳܫܳܐ ܘܕܰܒܟ݂ܳܬ݂ܳܐ: ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ ܒܢܰܚܠܳܐ ܕܚܶܙܝܽܘܢ. ܒܨܳܐ ܫܽܘܖ̈ܶܐ: ܘܰܓܥܳܐ ܥܰܠ ܛܽܘܖ̈ܶܐ. 6 ܘܥܺܝܠܳܡ ܫܩܰܠ ܩܛܺܪܩܳܐ: ܒܖ̈ܳܟ݂ܒܶܐ ܕܐ̱ܢܳܫܳܐ ܦܰܖ̈ܳܫܶܐ. ܘܫܽܘܪܳܐ ܓܠܳܐ ܣܰܟܖ̈ܶܐ. 7 ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܓܒܰܝ̈ܳܐ ܕܥܽܘܡܩܰܝ̈ܟܝ ܡܠܶܝܢ ܡܰܖ̈ܟܒܳܬ݂ܳܐ. ܘܦܰܖ̈ܳܫܶܐ ܢܶܣܬܰܕ݂ܪܽܘܢ ܥܰܠ ܬܰܖ̈ܥܶܐ. 8 ܘܺܝܗܽܘܕܳܐ ܢܶܓܠܶܐ ܣܶܕ݂ܖ̈ܶܐ. ܘܬܶܚܙܶܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ ܙܰܝܢܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܥܳܒܳܐ. 9 ܘܬ݂ܽܘܖ̈ܥܳܬ݂ܳܐ ܕܰܩܪܺܝܬܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ݂ ܚܙܰܝܬ݁ܽܘܢ ܕܰܣܓܺܝ̈ ܘܰܟ݂ܢܰܫܬ݁ܽܘܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܝܰܡܬ݂ܳܐ ܬܰܚܬܳܝܬܳܐ. 10 ܘܰܡܠܰܝܬ݁ܽܘܢ ܒ̈ܳܬ݁ܶܐ ܕܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. ܘܰܥܩܰܪܬ݁ܽܘܢ ܒ̈ܳܬ݁ܶܐ: ܕܬܰܥܫܢܽܘܢ ܫܽܘܪܳܐ. 11 ܘܩܳܒܝܳܬ݂ܳܐ ܥ̣ܒܰܕܬ݁ܽܘܢ ܒܶܝܬ݂ ܫܽܘܪܳܐ ܠܡܰܝ̈ܳܐ ܕܝܰܡܬ݂ܳܐ ܥܰܬ݁ܺܝܩܬܳܐ. ܘܠܳܐ ܚܳܪܬ݁ܽܘܢ ܠܥܳܒܽܘܕ݂ܳܗ̇ ܘܰܠܓܳܒܽܘܠܳܗ̇ ܡ̣ܶܢ ܪܽܘܚܩܳܐ ܠܳܐ ܚܙܰܝܬ݁ܽܘܢ. 12 ܘܰܩܪܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ: ܠܰܒܟ݂ܳܬ݂ܳܐ ܘܰܠܡܰܖ̈ܩܕ݂ܳܬ݂ܳܐ ܘܰܠܩܽܘ̈ܕ݂ܝܳܬ݂ܳܐ: ܘܠܰܟ݂ܒܳܢܳܐ ܕܣܰܩ̈ܶܐ. 13 ܘܗܳܐ ܒܽܘܣܳܡܳܐ ܘܚܰܕ݂ܽܘܬ݂ܳܐ: ܢܶܟܣܬ݂ܳܐ ܕܬܰܘܖ̈ܶܐ: ܘܢܶܟܣܬ݂ܳܐ ܕܥܳܢ̈ܳܐ: ܘܡܶܐܟ݂ܽܘܠܬܳܐ ܕܒܶܣܪܳܐ: ܘܡܰܫܬܝܳܐ ܕܚܰܡܪܳܐ. ܢܶܐܟ݂ܽܘܠ ܘܢܶܫܬ݁ܶܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܚܳܪ ܢܡܽܘܬ݂. 14 ܓܰܠܝܳܐ ܗ̱ܝ ܒܶܐܕ݂ܢܰܝ̈ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ: ܘܶܐܡܰܪ: ܠܳܐ ܬܶܣܒܽܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ ܚܛܺܝܬ݂ܳܐ ܗܳܕܶܐ ܥܕܰܡܳܐ ܕܰܬ݂ܡܽܘܬ݂ܽܘܢ: ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ. 15 ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ: ܙܶܠ ܠܘܳܬ݂ ܣܰܘܟܳܢ ܗܳܢܳܐ: ܠܘܳܬ݂ ܫܰܒܢܳܐ ܪܰܒܒܰܝܬܳܐ: ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. 16 ܡܳܢܳܐ ܥܳܒܕ݂ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܗܳܪܟܳܐ: ܘܡܳܢܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܠܳܟ݂ ܗܳܪܟܳܐ. ܕܰܢܩܰܪܬ݁ ܠܳܟ݂ ܗܳܪܟܳܐ ܩܰܒܪܳܐ. ܢܳܩܰܪ ܒܪܰܘܡܳܐ ܩܰܒܪܶܗ: ܘܪܳܫܶܡ ܒܟܺܐܦܳܐ ܡܰܫܪܝܶܗ. 17 ܗܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܫܕܶܐ ܫܳܕܶܐ ܠܳܟ݂ ܓܰܒܪܳܐ: ܘܡܶܛܥܳܐ ܛܳܥܶܐ ܠܳܟ݂. 18 ܢܶܐܠܨܳܟ݂ ܒܽܐܘܠܨܳܢܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܐܽܘܠܨܳܢܳܐ ܕܶܐܣܦܺܝܪܳܐ: ܒܰܐܪܥܳܐ: ܪܘܰܚܬ݂ܳܐ ܕܺܐܝ̈ܕܰܝܳܐ ܬܰܡܳܢ ܬܡܽܘܬ݂: ܘܬܰܡܳܢ ܡܰܪܟܰܒܬ݂ܳܐ ܕܺܐܝܩܳܪܳܟ݂: ܨܰܥܪܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܡܳܪܳܟ݂. 19 ܘܶܐܗܰܓܡܳܟ݂ ܡ̣ܶܢ ܐܺܝܩܳܪܳܟ݂: ܘܶܐܣܰܚܦܳܟ݂ ܡ̣ܶܢ ܩܝܳܡܳܟ݂. 20 ܘܢܶܗܘܶܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ: ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܐܶܩܪܶܐ ܠܥܰܒܕܝ ܐܶܠܝܰܩܺܝܡ ܒܰܪ ܚܶܠܰܩܝܳܐ. 21 ܘܰܐܠܒܶܫܺܝܘܗܝ ܟܽܘܬ݁ܺܝܢܳܟ݂. ܘܰܒܗܶܡܝܳܢܳܟ݂ ܐܶܚܰܙܩܺܝܘܗܝ. ܘܫܽܘܠܛܳܢܳܟ݂ ܐܶܬ݁ܶܠ ܒܺܐܝܕ݂ܰܘ̈ܗܝ ܘܢܶܗܘܶܐ ܐܰܒܳܐ ܠܥܳܡܽܘܖ̈ܶܐ ܕܽܐܘܪܺܫܠܶܡ: ܘܰܠܓܰܒܖ̈ܶܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܐ. 22 ܘܰܢܣܺܝܡ ܩܠܺܝܕܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܥܰܠ ܟܰܬ݂ܦܶܗ. ܘܢܶܦܬܰܚ: ܘܠܰܝܬ݁ ܕܢܶܐܚܽܘܕ݂. ܘܢܶܐܚܽܘܕ݂ ܘܠܰܝܬ݁ ܕܢܶܦܬܰܚ. 23 ܘܶܐܩܫܶܝܘܗܝ ܣܶܟܬ݂ܳܐ ܒܰܐܬ݂ܪܳܐ ܡܗܰܝܡܢܳܐ. ܘܢܶܗܘܶܐ ܟܽܘܪܣܝܳܐ ܕܺܐܝܩܳܪܳܐ ܠܒܶܝܬ݂ ܐܰܒܽܘܗܝ. 24 ܘܢܶܬ݁ܠܽܘܢ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܟܠܶܗ ܐܺܝܩܳܪܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܐܰܒܽܘܗܝ: ܡܝܰܩܪܳܐ ܘܰܡܫܰܒܚܳܐ: ܘܟ݂ܽܠ ܡܳܐܢܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ: ܡ̣ܶܢ ܡܳܐܢܳܐ ܕܰܙܡܳܪܳܐ: ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܡܳܐܢܳܐ ܕܟܶܢܳܪܳܐ.  25 ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ: ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ: ܬܶܬ݂ܥܩܰܪ ܣܶܟܬ݂ܳܐ ܕܰܢܩܺܝܫܳܐ ܒܰܐܬ݂ܪܳܐ ܡܗܰܝܡܢܳܐ. ܘܬܶܣܬ݁ܚܶܦ ܘܬܶܦܶܠ. ܘܢܺܐܒܰܕ݂ ܫܩܳܠܳܐ ܕܣܺܝܡ ܥܠܶܝܗ̇: ܡܶܛܽܠ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܰܠܶܠ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܟܓ.

1 ܡܰܫܩܠܳܐ ܕܨܽܘܪ: ܐܰܝ̈ܠܠܺܝܢ. ܐܶܠܦ̈ܶܐ ܕܬܰܪܫܺܝܫ ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬ݂ܒܙܶܙ ܡ̣ܶܢ ܒܰܝܬܳܐ: ܡܰܝܬ݁ܝܳܢܳܐ. ܘܡ̣ܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܟ݂ܳܬ݂ܺܝܡ ܐܶܬ݂ܓܠܺܝ ܠܰܢ. 2 ܫܬ݂ܽܘܩܘ ܥܳܡܽܘܖ̈ܶܐ ܕܓܳܙܰܪܬܳܐ: ܬܰܓܳܪܳܐ ܕܨܰܝܕܳܢ ܕܥܳܒܰܪ ܒܝܰܡܳܐ. 3 ܡܠܽܘܐܳܟ݂ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܣܰܓ݁ܺܝ̈ܐܶܐ: ܙܰܪܥܳܐ ܕܬܰܓܳܪܳܐ ܚܨܳܕ݂ܳܐ ܕܢܰܗܪܳܐ. ܥܠܰܠܬܶܗ ܗܘܳܬ݂ ܬܶܐܓܽܘܪܬܳܐ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ. 4 ܒܗܰܬ݂ܝ ܨܰܝܕܳܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܡܰܪ ܝܰܡܳܐ ܘܥܽܘܫܢܶܗ ܕܝܰܡܳܐ: ܠܳܐ ܚܰܒܠܶܬ݂: ܘܠܳܐ ܝܶܠܕܶܬ݂. ܘܠܳܐ ܪܰܒܺܝܬ݂ ܓܰܕܽܘ̈ܕܶܐ: ܘܳܐܦܠܳܐ ܪܰܡܪܡܶܬ݂ ܒܬ݂ܽܘ̈ܠܳܬ݂ܳܐ. 5 ܡܳܐ ܕܶܐܫܬ݁ܡܰܥ ܠܡܶܨܪܶܝܢ: ܚܶܒ̈ܠܶܐ ܢܶܐܚܕܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ: ܐܰܝܟ݂ ܫܶܡܥܳܐ ܕܨܽܘܪ. 6 ܥܒܰܪܘ ܠܬܰܪܫܺܝܫ: ܐܰܝܠܶܠܘ ܥܳܡܽܘܖ̈ܶܐ ܕܓܳܙܰܪܬܳܐ. 7 ܗܳܕܳܐ ܗ̱ܝ ܠܟ݂ܽܘܢ ܥܰܫܺܝܢܬܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝ̈ܶܐ ܩܕ݂ܳܡܶܝܗ̇ ܢܺܐܙ̈ܳܠ̄ܢ ܖ̈ܶܓܠܶܝܗ̇ ܕܬܶܥܡܰܪ ܒܪܽܘܚܩܳܐ. 8 ܡܰܢܽܘ ܐܶܬ݂ܡܰܠܰܟ݂ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܥܰܠ ܨܽܘܪ ܡܟܰܠܰܠܬܳܐ. ܕܬܰܓܳܖ̈ܶܝܗ̇ ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ: ܘܰܟ݂ܢܰܥܢܳܝ̈ܶܝܗ̇ ܝܰܩܺܝܖ̈ܶܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ. 9 ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ ܐܶܬ݂ܪܰܥܺܝ: ܠܰܡܒܰܛܳܠܽܘ ܐܺܝܩܳܪܳܐ ܕܟ݂ܽܠ ܚܺܝܠ: ܘܠܰܡܨܰܥܳܪܽܘ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܩܺܝܖ̈ܶܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ. 10 ܥܒܰܪܝ ܠܰܐܪܥܶܟ݂ܝ ܐܰܝܟ݂ ܢܰܗܪܳܐ ܒܰܪܬ݂ ܬܰܪܫܺܝܫ ܠܰܝܬ݁ ܬܽܘܒ ܕܕܳܚܶܩ ܠܶܟ݂ܝ. 11 ܐܺܝܕܶܗ ܐܰܪܺܝܡ ܥܰܠ ܝܰܡܳܐ: ܘܰܐܪܓܶܙ ܡܰܠܟ̈ܘܳܬ݂ܳܐ. ܡܳܪܝܳܐ ܦܩܰܕ݂ ܥܰܠ ܟܢܰܥܢ ܕܢܳܘܒܶܕ݂ ܥܰܫܺܝ̈ܢܶܝܗ̇. 12 ܘܶܐܡܰܪ: ܠܳܐ ܬܽܘܣܦܺܝܢ ܬܽܘܒ ܠܡܶܬ݂ܥܰܫܳܢܽܘ: ܛܠܺܝܡܬܳܐ ܒܬ݂ܽܘܠܬܳܐ ܒܰܪܬ݂ ܨܰܝܕܳܢ. ܩܽܘܡܝ ܥܒܰܪܝ ܠܟ݂ܳܬ݂ܺܝܡ ܐܳܦ ܬܰܡܳܢ ܠܳܐ ܢܢܺܝܚ ܠܶܟ݂ܝ. 13 ܗܳܐ ܐܰܪܥܳܐ ܕܟܰܠ̈ܕܳܝܶܐ: ܗܳܢܳܐ ܗ̱ܘ̣ ܥܰܡܳܐ ܕܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܐܳܬ݂ܽܘܪܳܝܳܐ ܥܰܒܕܶܗ ܠܪܽܘܚܳܐ. ܘܰܐܩܺܝܡܘ ܒܳܨܽܘܝ̈ܶܐ. ܒܨ̣ܰܘ ܣܳܚܖ̈ܳܬܶܗ̇: ܘܥܰܒܕܽܘܗ̇ ܠܡܰܦܽܘܠܬܳܐ. 14 ܐܰܝ̈ܠܠܺܝܢ ܐܰܠ̈ܦܶܐ ܕܬܰܪܫܺܝܫ: ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬ݂ܒܙܶܙ ܥܽܘܫܢܟܶܝܢ. 15 ܢܶܗܘܶܐ ܕܶܝܢ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ: ܬܶܬ݁ܛܥܶܐ ܨܽܘܪ ܫܰܒܥܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ: ܐܰܝܟ݂ ܝܰܘܡܰܝ̈ ܡܰܠܟܳܐ ܚܰܕ݂. ܘܡ̣ܶܢ ܒܳܬܰܪ ܫܰܒܥܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ: ܢܶܙܡܪܽܘܢ ܠܨܽܘܪ ܙܡܺܝܪܬܳܐ ܕܙܳܢܺܝܬ݂ܳܐ. 16 ܣܰܒܝ ܟܶܢܳܪܳܐ: ܘܶܐܬ݂ܟܪܰܟܝ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ: ܙܳܢܺܝܬ݂ܳܐ ܕܶܐܬ݁ܛܰܥܝܰܬ. ܩܽܘܫܝ ܫܰܦܺܝܪ: ܐܰܣܓܳܝ ܙܡܳܪܳܐ: ܕܬܶܬ݁ܕܰܟ݂ܪܺܝܢ. 17 ܘܢܶܗܘܶܐ ܡ̣ܶܢ ܒܳܬܰܪ ܫܰܒܥܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ: ܢܶܦܩܽܘܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܠܨܽܘܪ: ܘܢܰܗܦܟ݂ܺܝܗ̇ ܠܰܐܓܺܝܖ̈ܳܬ݂ܳܗ̇. ܘܰܬ݂ܙܰܢܶܐ ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܡܰܠ̈ܟܘܳܬ݂ܳܐ ܕܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܐܰܪܥܳܐ. 18 ܘܬܶܗܘܶܐ ܬܶܐܓܽܘܪܬܳܗ̇ ܘܰܐܓܖ̈ܳܬ݂ܳܗ̇ ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܠܳܐ ܢܶܬ݁ܬ݁ܣܺܝ̈ܡܳܢ ܒܶܝܬ݂ ܓܰܙܳܐ: ܘܠܳܐ ܢܶܬ݂ܢܰܛܖ̈ܳܢ. ܐܶܠܳܐ ܠܰܕ݂ܥܳܡܪܺܝܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܬܶܐܓܽܘܪܬܳܗ̇: ܠܡܶܐܟܰܠ: ܘܰܠܡܶܣܒܰܥ: ܘܠܰܡܟܰܣܳܝܽܘ ܥܰܬ݁ܺܝܩܶܝ̈ܗ̇.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܟܕ.

1 ܗܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܡܚܰܒܶܠ ܐܰܪܥܳܐ: ܘܰܡܬܰܪܰܥ ܠܳܗ̇. ܘܣܳܚܶܦ ܐܰܦܶܝ̈ܗ̇: ܘܰܡܒܰܕܰܪ ܥܳܡܽܘܖ̈ܶܝܗ̇. 2 ܘܢܶܗܘܶܐ ܥܰܡܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܟܳܗܢܳܐ: ܘܥܰܒܕܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܡܳܪܶܗ: ܘܰܐܡܬ݂ܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܡܳܪܬܳܗ̇: ܩܰܢܳܝܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܡܙܰܒܢܳܢܳܐ: ܘܝܳܙܽܘܦܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܡܰܘܙܦܳܢܳܐ: ܐܰܝܟ݂ ܡܳܪܶܐ ܚܳܘܒܬܶܗ ܕܚܰܝܳܒ ܠܶܗ. 3 ܡܶܬ݂ܚܰܒܳܠܽܘ ܬܶܬ݂ܚܰܒܰܠ ܐܰܪܥܳܐ: ܘܡܶܬ݂ܒܙܳܙܽܘ ܬܶܬ݂ܒܙܶܙ. ܡܶܛܽܠ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܰܠܶܠ̣ ܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ ܗܳܢܳܐ. 4 ܐܰܠܰܬ ܘܝܶܬ݂ܒܰܬ ܒܶܐܒܠܳܐ ܐܰܪܥܳܐ. ܐܰܠܰܬ ܘܝܶܬ݂ܒܰܬ: ܘܶܐܬ݂ܰܐܒܠܰܬ ܬܺܒܶܝܠ. ܐܶܠܳܐ ܪܰܘܡܳܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ. 5 ܘܰܐܪܥܳܐ ܐܶܬ݁ܕܰܡܝܰܬ ܠܥܳܡܽܘܖ̈ܶܝܗ̇. ܡܶܛܽܠ ܕܰܥܒܰܪܘ ܢܳܡܽܘܣܳܐ: ܘܚܰܠܶܦܘ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ: ܘܒܰܛܶܠܘ ܩܝܳܡܳܐ ܕܥܳܠܰܡ. 6 ܡܶܛܽܠ ܗܳܠܶܝܢ ܬܶܬ݁ܶܒ ܒܶܐܒܠܳܐ ܐܰܪܥܳܐ. ܘܢܶܬ݂ܚܰܝܒܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܳܡܽܘܖ̈ܶܝܗ̇ ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܢܶܬ݂ܚܰܪܒܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܳܡܽܘܖ̈ܶܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ: ܘܢܶܫܬܰܚܪܽܘܢ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܩܰܠܺܝܠ. 7 ܝܺܬܶܒ ܒܶܐܒܠܳܐ ܥܳܒܽܘܪܳܐ. ܘܰܐܠܰܝ̈ ܓܽܘܦ̈ܢܶܐ ܘܶܐܬ݁ܬܰܢܰܚܘ ܟܠ ܚܳܕ݂ܝ݂ܰܝ݂̈ ܠܶܒܳܐ. 8 ܒܶܛܠܰܬ ܚܰܕ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܘܰܦ̈ܠܰܓܶܐ. ܘܰܫܠܺܝ ܩܳܠܳܐ ܕܰܕ݂ܝܳܨܳܐ. ܒܶܛܠܰܬ ܚܰܕ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܘܟܶܢܳܖ̈ܶܐ. 9 ܒܰܙܡܳܪܳܐ ܠܳܐ ܢܶܫܬ݁ܽܘܢ ܚܰܡܪܳܐ. ܢܶܡܰܪ ܫܰܟ݂ܪܳܐ ܠܫܳܬ݂ܝܰܘ̈ܗܝ. 10 ܐܶܬ݂ܒܰܙܙܰܬ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ: ܘܶܐܬ݁ܬ݁ܚܶܕ݂ܘ ܟܠ ܒܶܝܬ݂ ܡܰܕܳܢ̈ܶܐ. 11 ܝܺܠܰܠܬܳܐ ܥܰܠ ܚܰܡܪܳܐ ܒܫܽܘܩܳܐ. ܒܶܛܠܰܬ ܟܠܳܗ̇ ܚܰܕ݂ܽܘܬ݂ܳܐ. ܘܰܥܒܰܪ ܕܝܳܨܳܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ. 12 ܘܶܐܫܬ݁ܚܰܪ ܒܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܚܒܳܠܳܐ ܘܕ݂ܽܘܘܳܢܳܐ ܢܦܰܣܶܩ ܬܰܖ̈ܥܶܝܗ̇. 13 ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܒܓܰܘܳܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ ܒܰܝܢܳܬ݂ ܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܐܰܝܟ݂ ܚܒܳܛܳܐ ܕܙܰܝܬܳܐ: ܘܰܐܝܟ݂ ܒܽܘܥܳܪܳܐ ܡܳܐ ܕܰܓܡܰܪ ܩܛܳܦܳܐ. 14 ܗܶܢܽܘܢ ܢܪܺܝܡܽܘܢ ܩܳܠܗܽܘܢ ܘܰܢܫܰܒܚܽܘܢ ܒܓܰܐܝܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܢܶܨܗܠܽܘܢ ܡ̣ܶܢ ܝܰܡܳܐ. 15 ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܫܰܒܰܚܘ ܠܡܳܪܝܳܐ: ܘܰܒܓܰܙܖ̈ܳܬ݂ܳܐ ܕܝܰܡܳܐ ܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 16 ܡ̣ܶܢ ܟܶܢ̈ܦܶܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ ܙܡܺܝܖ̈ܳܬ݂ܳܐ ܫ̣ܡܰܥܢ: ܚܰܝܠܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܳܐ ܕܳܐܡܰܪ: ܐ̱ܪܳܙ ܠܺܝ: ܐ̱ܪܳܙ ܠܺܝ: ܐܽܘܝ ܠܺܝ: ܥܳܘܳܠܳܐ ܐܰܥܠܺܝܘ: ܥܳܘܳܠܳܐ ܥܰܘܠܳܐ ܐܰܥܠܺܝܘ. 17 ܕܶܚܠܬܳܐ ܘܓܽܘܡܳܨܳܐ: ܘܦܰܚܳܐ ܥܠܰܝܟ: ܥܰܡܽܘܪܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ. 18 ܘܡܰܢ ܕܢܶܥܪܽܘܩ ܡ̣ܶܢ ܩܳܠܳܐ ܕܕܶܚܠܬ݂ܳܐ: ܢܶܦܶܠ ܒܓܽܘܡܳܨܳܐ. ܘܡܰܢ ܕܢܶܣܰܩ ܡ̣ܶܢ ܓܰܘ ܓܽܘܡܳܨܳܐ: ܢܶܬ݁ܬ݁ܚܶܕ݂ ܒܦܰܚܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܡܰܣܘ̈ܟܶܐ ܡ̣ܶܢ ܡܪܰܘܡܳܐ ܐܶܬ݂ܦܬܰܚܘ: ܘܙܳܥ ܫܶܬܶܐܣܶܝ̈ܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ. 19 ܡܙܳܥ ܬܙܽܘܥ ܐܰܪܥܳܐ: ܘܰܡܕ݂ܳܠ ܬܕ݂ܽܘܠ ܐܰܪܥܳܐ: ܘܰܡܡܳܛ ܬܡܽܘܛ ܐܰܪܥܳܐ. 20 ܘܰܡܙܳܥ ܬܙܽܘܥ ܐܰܪܥܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܪܰܘܝܳܐ ܘܰܬ݂ܢܽܘܕ݂ ܐܰܝܟ݂ ܥܰܪܙܳܠܳܐ. ܘܢܶܥܫܰܢ ܥܠܶܝܗ̇ ܥܳܘܠܳܗ̇: ܘܬܶܦܶܠ ܘܠܳܐ ܬܰܘܣܶܦ ܠܰܡܩܳܡ. 21 ܒܶܗ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ: ܢܶܦܩܽܘܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܚܰܝ̈ܠܶܐ ܕܪܰܘܡܳܐ ܒܪܰܘܡܳܐ: ܘܥܰܠ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ. 22 ܘܢܶܟ݂ܢܫܽܘܢ ܟܢܽܘܫܝܳܐ ܥܰܠ ܐܰܣܺܝܪ ܓܽܘܒܳܐ. ܘܢܶܬ݂ܚܰܫܒܽܘܢ ܥܰܠ ܚܒܺܝܫܳܐ. ܘܰܠܣܽܘܓ݂ܳܐܐ ܕܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܢܶܬ݂ܦܰܪܩܽܘܢ. 23 ܘܢܶܚܦܽܘܪ ܣܰܗܪܳܐ: ܘܢܶܒܗܰܬ݂ ܫܶܡܫܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܡܠܶܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ: ܒܛܽܘܪܳܐ ܕܨܶܗܝܽܘܢ: ܘܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܘܰܩܕ݂ܳܡ ܩܰܕܺܝܫܰܘ̈ܗܝ ܢܶܫܬܰܒܰܚ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܟܗ.

1 ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܝ ܐܰܢ̱ܬ݁: ܐܶܪܰܡܪܡܳܟ݂: ܘܰܐܘܕܶܐ ܠܰܫܡܳܟ݂. ܕܰܥܒܰܕܬ݁ ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܘܬܰܪܥܺܝܬ݂ܳܐ ܡܗܰܝܡܰܢܬܳܐ. ܡ̣ܶܢ ܪܽܘܚܩܳܐ ܐܰܡܶܝܢ. 2 ܡܶܛܽܠ ܕܰܥܒܰܕܬ݁ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܠܝܰܓܪܳܐ: ܘܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܥܰܫܺܝܢܬܳܐ ܠܡܰܦܽܘܠܬܳܐ ܢܳܘܣܳܐ ܕܢܽܘܟ݂ܖ̈ܳܝܶܐ ܠܥܳܠܰܡ ܡ̣ܶܢ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܠܳܐ ܢܶܬ݂ܒܢܶܐ. 3 ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܢܫܰܒܚܽܘܢܳܟ݂ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ. ܘܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܥܰܫܺܝ̈ܢܶܐ ܢܶܕ݂ܚܠܽܘܢ ܠܳܟ݂. 4 ܡܶܛܽܠ ܕܰܗܘܰܝܬ݁ ܡܣܰܝܥܳܢܳܐ ܠܡܶܣܟܺܢܳܐ: ܘܥܳܕ݂ܽܘܪܳܐ ܠܒܳܝܫܳܐ ܒܽܐܘܠܨܳܢܶܗ: ܣܶܬܳܪܳܐ ܡ̣ܶܢ ܙܳܪܺܝܦܬܳܐ: ܘܛܶܠܳܠܳܐ ܡ̣ܶܢ ܫܰܘܒܳܐ. 5 ܡܶܛܽܠ ܕܪܽܘܚܳܐ ܕܥܰܫܺܝܢܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܙܳܪܺܝܦܬܳܐ ܒܶܐܣܬ݂ܳܐ: ܘܰܐܝܟ݂ ܛܶܠܳܠܳܐ ܒܫܰܘܒܳܐ. ܪܳܡܽܘܬ݂ܳܐ ܕܢܽܘܟ݂ܖ̈ܳܝܶܐ ܬܶܬ݂ܡܰܟܰܟ݂: ܘܫܰܘܒܳܐ ܒܛܶܠܳܠܳܐ ܕܰܥܢܳܢ̈ܶܐ. ܫܰܒܽܘܩܳܐ ܕܥܰܫܺܝܢ̈ܶܐ ܢܶܬ݂ܡܰܟܰܟ݂. 6 ܘܢܶܥܒܶܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܒܛܽܘܪܳܐ ܗܳܢܳܐ: ܡܰܫܬ݁ܝܳܐ ܫܰܡܺܝܢܳܐ: ܘܡܰܫܬ݁ܝܳܐ ܢܛܺܝܪܳܐ ܘܫܰܡܺܝܢܳܐ: ܕܡܰܚܝܳܢܰܢ ܫܡܰܝܳܐ ܘܥܰܫܺܝܢܳܐ. 7 ܘܢܶܬ݂ܒܠܰܥ ܒܛܽܘܪܳܐ ܗܳܢܳܐ: ܐܰܦܰܝ̈ ܫܰܠܺܝܛܳܐ ܕܫܰܠܺܝܛ ܗ̱ܘܳܐ ܥܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܘܢܶܟ݂ܣܬ݂ܳܐ ܕܶܐܬ݂ܢܰܟ݂ܣܰܬ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. 8 ܘܢܶܬ݂ܒܰܠܥ ܡܰܘܬܳܐ ܠܙܳܟܽܘ ܠܥܳܠܡܺܝܢ. ܘܢܰܥܒܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ ܕܶܡܥܬ݂ܳܐ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠ ܐܰܦܺܝ̈ܢ. ܘܚܶܣܕܳܐ ܕܥܰܡܶܗ ܢܰܥܒܰܪ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܰܠܶܠ. 9 ܘܬܺܐܡܰܪ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ: ܗܳܢܰܘ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ: ܕܣܰܟܺܝܢ ܠܶܗ ܘܢܶܦܪܩܰܢ ܗܳܢܰܘ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ ܕܣܰܟܺܝܢ ܠܶܗ: ܢܕ݂ܽܘܨ ܢܶܚܕܶܐ ܒܦܽܘܪܩܳܢܶܗ. 10 ܡܶܛܽܠ ܕܬܶܬ݁ܢܺܝܚ ܐܺܝܕܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܒܛܽܘܪܳܐ ܗܳܢܳܐ: ܘܢܶܬ݁ܬ݁ܕܺܝܫ ܡܽܘܐܳܒ ܬܚܽܘܬ݂ܰܘܗܝ: ܐܰܝܟ݂ ܕܡܶܬ݁ܬ݁ܕܺܝܫ ܬܶܒܢܳܐ ܒܓܰܪܓܳܪܳܐ. 11 ܘܰܢܦܰܪܶܣ ܐܺܝܕ݂ܰܘ̈ܗܝ ܒܓܰܘܶܗ: ܐܰܝܟ݂ ܕܰܡܦܰܪܶܣ ܣܰܚܳܝܳܐ ܠܡܶܣܚܳܐ ܘܢܶܡܰܟ ܥܽܘܫܢܶܗ ܥܰܡ ܫܽܘܘܳܛܳܐ ܕܺܐܝܕ݂ܰܘ̈ܗܝ. 12 ܘܒܶܝܬ݂ ܡܶܪܕܳܐ ܕܥܽܘܫܢܳܐ ܕܫܽܘܖ̈ܰܝܟܝ ܢܡܰܟܶܟ݂: ܘܰܢܫܰܦܶܠ: ܘܰܢܡܰܛܶܐ ܠܰܐܪܥܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܥܰܦܪܳܐ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܟܘ.

1 ܒܶܗ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ: ܬܶܙܕܰܡܰܪ ܙܡܺܝܪܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܰܝܗܽܘܕ݂: ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܕܰܥܫܶܢ ܦܽܘܪܩܳܢܳܗ̇: ܣܳܡܘ ܫܽܘܪܳܐ ܘܒܰܪ ܫܽܘܪܳܐ. 2 ܦܬܰܚܘ ܬܰܖ̈ܥܶܐ: ܢܶܥܽܘܠ ܥܰܡܳܐ ܙܰܕܺܝܩܳܐ: ܕܢܳܛܰܪ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ: ܕܢܳܛܰܪ ܒܰܫܪܳܪܳܐ. 3 ܬܶܛܰܪ ܠܰܢ ܫܠܳܡܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܒܳܟ݂ ܣܰܒܰܪܢ ܡܳܪܝܳܐ: ܠܥܳܠܰܡ ܥܰܠܡܺܝܢ. 4 ܡܶܛܽܠ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܬܰܩܺܝܦܳܐ ܠܥܳܠܡܺܝܢ. 5 ܡܶܛܽܠ ܕܢܰܡܶܟ ܠܰܕ݂ܥܳܡܪܺܝܢ ܒܪܰܘܡܳܐ. ܘܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܥܰܫܺܝܢܬܳܐ ܢܡܰܟܟ݂ܺܝܗ̇ ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܐܪܥܳܐ. ܘܰܢܡܰܛܶܝܗ ܥܕܰܡܳܐ ܠܥܰܦܪܳܐ. 6 ܬܕ݂ܽܘܫܶܝܗ̇ ܪܶܓܠܳܐ ܕܒܺܝ̈ܫܶܐ: ܘܗܶܠܰܟ݂ܬ݂ܳܐ ܕܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ. 7 ܫܒܺܝܠܳܐ ܬܪܺܝܨ ܠܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ. ܘܰܬ݂ܪܺܝܨܳܐ ܘܫܰܦܝܳܐ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ. 8 ܘܳܐܦ ܠܽܐܘܪܚܳܐ ܕܕ݂ܺܝܢܰܝ̈ܟ ܡܳܪܝܳܐ ܣܰܟܺܝܢ ܠܰܫܡܳܟ݂ ܘܰܠܕ݂ܽܘܟ݂ܪܳܢܳܟ݂ ܪܶܓܰܬ ܢܰܦܫܳܟ݂. 9 ܢܰܦܫܝ ܐܶܬ݂ܰܐܘܒܰܬ ܠܳܟ݂ ܒܠܺܠܝܳܐ: ܐܳܦ ܪܽܘܚܝ ܒܓܰܘܝ ܡܩܰܕܡܳܐ ܠܘܳܬ݂ܳܟ݂. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܝܟ݂ ܕܺܝܢܰܝ̈ܟ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܝܺܠܶܦܘ ܥܳܡܽܘܖ̈ܶܝܗ̇ ܕܬܺܒܶܝܠ. 10 ܐܶܬ݂ܪܰܚܰܩ ܥܳܘܳܠܳܐ ܕܠܳܐ ܢܺܐܠܰܦ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ. ܡܰܟܣܺܢܽܘܬ݂ܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܡܟܰܘܢܳܐ. ܘܠܳܐ ܢܶܚܙܽܘܢ ܒܓܰܐܝܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. 11 ܡܳܪܝܳܐ ܒܪܳܡܽܘܬ݂ܳܐ ܕܺܐܝܕܰܝ̈ܟ ܠܳܐ ܢܶܚܙܽܘܢ. ܢܶܚܙܽܘܢ ܘܢܶܒܗܬ݂ܽܘܢ ܛܢܳܢܶܗ ܕܥܰܡܳܐ. ܘܰܐܝܟ݂ ܬܰܢܽܘܪܳܐ ܬܶܐܟ݂ܽܘܠ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈ܟ. 12 ܡܳܪܝܳܐ ܬܶܛܰܪ ܠܰܢ ܫܠܳܡܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܝܟ݂ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܒܳܕܰܝ̈ܢ ܥܰܬ݁ܕܶܬ݀݁ ܠܰܢ. 13 ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ: ܗܘܰܘ ܥܠܰܝܢ ܡܳܪܝܳܐ ܠܒܰܪ ܡܶܢܳܟ݂. ܒܰܠܚܽܘܕ݂ ܫܡܳܟ݂ ܕܺܝܠܳܟ݂ ܢܶܬ݂ܕܟܰܪ. 14 ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܠܳܐ ܡܰܚܶܝܢ: ܘܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܶܐ ܠܳܐ ܡܩܺܝܡܺܝܢ ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܦܩܰܕܬ݁ ܘܕܰܢܶܒܬ݁ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܰܐܘܒܶܕܬ݁ ܟܽܠܶܗ ܕܽܘܟ݂ܪܳܢܗܽܘܢ. 15 ܐܰܘܣܶܦܬ݁ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܥܰܡܳܐ: ܐܰܘܣܶܦܬ݁ ܥܰܠ ܥܰܡܳܐ. ܐܶܬܪܰܚܰܩܬ݁ ܘܰܕ݂ܚܰܩܬ݁ ܟܽܠܗܽܘܢ ܣܰܘ̈ܦܶܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ. 16 ܡܳܪܝܳܐ ܒܽܐܘܠܨܳܢܳܐ ܦܰܩܕܽܘܟ݂: ܘܒܰܚܒܽܘܫܝܳܐ ܠܰܚܶܫܘ ܡܰܪܕܽܘܬ݂ܳܟ݂. 17 ܐܰܝܟ݂ ܒܰܛܢܬ݂ܳܐ ܕܩܰܪܺܝܒܳܐ ܠܡܶܐܠܰܕ݂: ܘܰܡܚܰܒܠܳܐ ܘܡܰܝܠܠܳܐ ܒܚܶܒܠܶܝ̈ܗ̇: ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܗܘܰܝܢ ܡ̣ܶܢ ܩܕ݂ܳܡܰܝܟ ܡܳܪܝܳܐ. 18 ܒܛܶܢܢ ܘܚܰܒܠܢ ܐܰܝܟ݂ ܗܳܢܶܝܢ ܕܝܳܠ̈ܕܳܢ ܖ̈ܽܘܚܶܐ. ܦܪܽܘܩܰܝܢ ܕܠܳܐ ܢܺܐܒܰܕ݂ ܒܰܐܪܥܳܐ: ܘܠܳܐ ܢܶܦܠܽܘܢ ܥܳܡܽܘܖ̈ܶܝܗ̇ ܕܬܺܒܶܝܠ. 19 ܢܺܚܽܘܢ ܡܺܝܬܰܝ̈ܟ: ܘܰܫܠܰܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܢܩܽܘ̈ܡܳܢ. ܘܢܶܬ݁ܬ݁ܥܺܝܪܽܘܢ ܘܰܢܫܰܒܚܽܘܢ ܫܳܟ݂ܒܰܝ̈ ܥܰܦܪܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܛܰܠܳܟ݂ ܛܰܠܳܐ ܗ̱ܘ̣ ܕܢܽܘܗܪܳܐ: ܘܰܐܪܥܳܐ ܕܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܶܐ ܬܣܰܚܶܦ. 20 ܙܶܠ ܥܰܡܝ: ܥܽܘܠ ܠܬ݂ܰܘܳܢܰܝ̈ܟ. ܘܰܐܚܽܘܕ݂ ܬܰܖ̈ܥܰܝܟ ܒܰܐܦܰܝ̈ܟ ܘܶܐܬ݁ܛܰܫܳܐ ܩܰܠܺܝܠ ܙܥܽܘܪ: ܥܰܕ݂ ܥܳܒܰܪ ܪܽܘܓܙܝ. 21 ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܢܳܦܶܩ ܡ̣ܶܢ ܐܰܬ݂ܪܶܗ: ܘܦܳܩܶܕ݂ ܥܰܘܠܶܗ ܕܥܳܡܽܘܪܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܥܠܰܘܗ̱ܝ. ܘܬܶܓܠܶܐ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܳܗ̇: ܘܠܳܐ ܬܟܰܣܶܐ ܬܽܘܒ ܥܰܠ ܩܛܺܝ̈ܠܶܝܗ̇.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܟܙ.

1 ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ: ܢܶܦܩܽܘܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܒܚܰܪܒܶܗ ܩܫܺܝܬ݂ܳܐ ܘܪܰܒܬ݂ܳܐ ܘܥܰܫܺܝܢܬܳܐ: ܥܰܠ ܠܶܘܝܳܬ݂ܰܢ ܚܶܘܝܳܐ ܚܰܪܡܳܢܳܐ: ܘܥܰܠ ܠܶܘܝܳܬ݂ܰܢ ܚܶܘܝܳܐ ܥܩܰܠܩܠܳܐ. ܘܢܶܩܛܽܘܠ ܠܬܰܢܺܝܢܳܐ ܕܰܒܝܰܡܳܐ. 2 ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ: ܟܰܪܡܳܐ ܕܚܰܡܪܳܐ ܥܢܰܘ ܠܶܗ. 3 ܐܶܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܢܳܛܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܗ: ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ݂ ܐܰܫܩܶܝܘܗܝ: ܘܶܐܦܩܽܘܕ݂ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܒܠܺܠܝܳܐ ܘܒܺܐܝܡܳܡܳܐ ܐܶܛܪܺܝܘܗܝ. 4 ܫܽܘܪܳܐ ܠܰܝܬ݁ ܠܶܟ݂ܝ: ܡܰܢ ܕܶܝܢ ܝܰܗ̱ܒ ܒܶܟ݂ܝ ܝܰܥܪܳܐ ܘܟ݂ܽܘܒܳܐ. ܒܩܽܘܪܒܳܐ ܐܶܦܽܘܚ ܒܶܗ: ܘܰܐܘܩܕ݂ܺܝܘܗܝ ܐܰܟ݂ܚܕ݂ܳܐ. 5 ܐܰܘ ܢܶܐܚܽܘܕ݂ ܒܥܽܘܫܢܝ: ܘܶܐܥܒܶܕ݂ ܠܶܗ ܫܠܳܡܳܐ. ܫܠܳܡܳܐ ܐܶܥܒܶܕ݂ ܠܶܗ. 6 ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡ̣ܶܢ ܥܶܩܳܪܶܗ ܕܝܰܥܩܽܘܒ. ܢܶܓܦܶܐ ܘܢܰܦܪܰܥ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܘܢܶܡܠܽܘܢ ܐܰܦܰܝ̈ ܬܺܒܶܝܠ ܦܺܐܖ̈ܶܐ. 7 ܐܰܝܟ݂ ܡܚܽܘܬ݂ܳܐ ܕܰܡܚܳܝܗܝ: ܡܚܳܝܗܝ. ܘܰܐܝܟ݂ ܩܶܛܠܳܐ ܕܩܰܛܠܶܗ: ܩܰܛܠܶܗ. 8 ܒܣܰܐܬ݂ܳܐ ܕܰܐܟܺܝܠ: ܬܕܽܘܢܺܝܘܗܝ: ܒܕܰܪܢܳܐ ܒܪܽܘܚܶܗ ܫܩܺܝܬ݂ܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܚܰܡܺܝܡܳܐ. 9 ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ: ܒܗܳܕܶܐ ܢܶܫܬ݁ܒܶܩ ܥܰܘܠܶܗ ܕܝܰܥܩܽܘܒ ܘܰܒܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܺܐܖ̈ܶܐ ܬܶܥܒܰܪ ܚܛܺܝܬܶܗ: ܡܳܐ ܕܣܳܐܶܡ ܟܽܠܗܶܝܢ ܟܺܐܦ̈ܶܐ ܕܡܰܕܒܚܳܐ: ܐܰܝܟ݂ ܟܺܐܦ̈ܶܐ ܕܟܶܠܫܳܐ ܕܡܶܬ݂ܦܰܟ̈ܟܳܢ: ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܠܳܐ ܢܶܬ݂ܩܰܝܡܽܘܢ ܦܬܰܟ݂ܖ̈ܶܐ ܘܕܶܚ̈ܠܳܬ݂ܳܐ. 10 ܡܶܛܽܠ ܕܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܥܰܫܺܝܢܬܳܐ: ܒܰܠܚܽܘܕܶܝܗ̇ ܚܳܪܒܳܐ ܘܡܶܫܬܰܒܩܳܐ: ܘܚܳܪܒܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܡܕ݂ܰܒܪܳܐ. ܬܰܡܳܢ ܢܶܪܥܶܐ ܥܶܓܠܳܐ: ܘܬܰܡܳܢ ܢܶܪܥܶܐ ܘܰܢܓܰܡܰܪ ܬܶܕ݂ܐܶܝ̈ܗ̇. 11 ܒܝܰܒܫܳܐ ܕܰܚܨܳܕ݂ܳܐ: ܢܶܬ݁ܬܰܒܖ̈ܳܢ ܢܶܫ̈ܶܐ ܕܳܐܬ݂ܝܳܢ ܡܰܢܗܖ̈ܳܢ ܠܳܗ̇: ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܥܰܡܳܐ ܣܰܟܽܘܠܬ݂ܢܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܠܳܐ ܢܪܰܚܶܡ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܥܳܒܽܘܕܶܗ ܘܓܳܒܽܘܠܶܗ ܠܳܐ ܢܪܰܚܶܦ ܥܠܰܘܗ̱ܝ. 12 ܘܢܶܗܘܶܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ: ܢܶܚܒܽܘܛ ܡܳܪܝܳܐ ܡ̣ܶܢ ܫܶܒܠܬ݂ܳܐ ܕܢܰܗܪܳܐ: ܥܕܰܡܳܐ ܠܢܰܚܠܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. ܘܰܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܬܶܬ݂ܠܰܩܛܽܘܢ ܚܰܕ݂ ܠܘܳܬ݂ ܚܰܕ݂: ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 13 ܘܢܶܗܘܶܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ: ܢܶܬ݂ܩܪܶܐ ܫܺܝܦܽܘܪܳܐ ܪܰܒܳܐ: ܘܢܺܐܬ݂ܽܘܢ ܕܶܐܒܰܕ݂ܘ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ: ܘܕܶܐܬ݂ܒܰܕܰܪܘ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܳܐܬ݂ܽܘܪ. ܘܢܶܣܓܕ݂ܽܘܢ ܒܰܐܪܥܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ: ܒܛܽܘܪܶܗ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܟܚ.

1 ܘܳܝ ܠܰܟ݂ܠܺܝܠܳܐ ܓܰܐܝܳܐ ܕܪܳܘܝܳܐ ܐܰܦܪܶܝܡ: ܘܠܰܓܕ݂ܳܠܳܐ ܡܨܰܥܪܳܐ ܚܰܝܠܳܐ ܕܫܽܘܒܚܶܗ ܕܰܒܪܺܝܫ ܢܰܚܠܳܐ ܕܫܰܡܺܝ̈ܢܶܐ: ܕܬ݂ܰܘܺܝܪܺܝܢ ܒܚܰܡܪܳܐ. 2 ܗܳܐ ܚܰܝܠܳܐ ܘܥܽܘܫܢܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܐܰܝܟ݂ ܙܳܪܺܝܦܬܳܐ ܕܒܰܪܕ݂ܳܐ: ܘܰܐܝܟ݂ ܥܰܠܥܳܠܳܐ ܕܰܬ݂ܒܳܪܳܐ: ܘܰܐܝܟ݂ ܙܳܪܺܝܦܬܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܕܓܳܪܦܺܝܢ. 3 ܐܰܢܺܝܚ ܠܰܐܪܥܳܐ ܒܺܐܝܕ݂ܳܟ݂. ܘܰܒܪܶܓܠܳܐ ܢܶܬ݁ܬ݁ܕܺܝܫ ܟܠܺܝܠܳܐ ܓܰܐܝܳܐ ܕܪܳܘܝܳܐ ܐܰܦܪܶܝܡ. 4 ܢܶܗܘܶܐ ܓܕ݂ܳܠܳܐ ܡܨܰܥܪܳܐ: ܚܰܝܠܳܐ ܕܫܽܘܒܚܶܗ ܕܰܒܪܺܝܫ ܢܰܚܠܳܐ ܕܫܰܡܺܝ̈ܢܶܐ: ܐܰܝܟ݂ ܒܰܟܰܪܬܳܐ ܕܰܩܕ݂ܳܡ ܩܰܝܛܳܐ: ܕܡܳܐ ܕܰܚܙܳܘ ܡܰܢ ܕܚܳܙܶܐ ܠܳܗ̇: ܥܰܕ݂ ܗܺܝ ܒܺܐܝܕܶܗ: ܒܳܠܰܥ ܠܳܗ̇. 5 ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ: ܢܶܗܘܶܐ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ ܠܰܟ݂ܠܺܝܠܳܐ ܕܚܰܝܠܳܐ: ܘܠܰܓܕ݂ܳܠܳܐ ܡܫܰܒܚܳܐ ܠܫܰܪܟܳܐ ܕܥܰܡܶܗ. 6 ܠܪܽܘܚܳܐ ܕܕܺܝܢܳܐ: ܠܡܰܢ ܕܝܳܬܶܒ ܥܰܠ ܕܺܝܢܳܐ ܘܓܰܢ̱ܒܳܪܽܘܬ݂ܳܐ: ܕܡܰܗܦܟܺܝܢ ܩܪܳܒܳܐ ܡ̣ܶܢ ܬܰܪܥܳܐ. 7 ܐܳܦ ܗܳܠܶܝܢ ܒܚܰܡܪܳܐ ܛܥܰܘ: ܘܰܒܫܰܟ݂ܪܳܐ ܛܥܰܘ. ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܛܥܰܘ ܒܫܰܟ݂ܪܳܐ. ܐܶܬ݂ܒܠܰܥܘ ܡ̣ܶܢ ܚܰܡܪܳܐ. ܙܳܥܘ ܡ̣ܶܢ ܫܰܟ݂ܪܳܐ. ܛܥܰܘ ܒܪܰܘܳܝܽܘܬ݂ܳܐ ܐܶܟܰܠܘ ܐܳܣܽܘܛܳܐܺܝܬ݂. 8 ܡܶܛܽܠ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܦܳܬ݂ܽܘܖ̈ܶܐ ܐܶܬ݂ܡܠܺܝܘ ܬܝܽܘܒܳܐ ܘܬܶܒܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܒܠܰܝ ܐܰܬ݂ܪܳܐ. 9 ܠܡܰܢ ܢܰܠܶܦ ܝܺܕܰܥܬ݂ܳܐ ܘܰܠܡܰܢ ܢܣܰܟܶܠ ܫܶܡܥܳܐ: ܠܕܰܚܣܺܝܠܺܝܢ ܡ̣ܶܢ ܚܰܠܒܳܐ: ܘܰܢܓܺܝܕ݂ܺܝܢ ܡ̣ܶܢ ܬܕܰܝ̈ܳܐ. 10 ܡܶܛܽܠ ܬܶܒܬܳܐ ܥܰܠ ܬܶܒܬܳܐ: ܘܬܶܒܬܳܐ ܥܰܠ ܬܶܒܬܳܐ. ܘܰܬ݂ܝܽܘܒܳܐ ܥܰܠ ܬܝܽܘܒܳܐ: ܘܰܬ݂ܝܽܘܒܳܐ ܥܰܠ ܬܝܽܘܒܳܐ. ܩܰܠܺܝܠ ܠܬܰܡܳܢ: ܘܩܰܠܺܝܠ ܠܬܰܡܳܢ. 11 ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܡܰܡܠܠܳܐ ܥܰܛܠܳܐ ܘܰܒܠܶܫܳܢܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܐܶܡܰܠܶܠ ܥܰܡܶܗ ܥܰܡ ܥܰܡܳܐ ܗܳܢܳܐ. 12 ܕܶܐܡܪܶܬ݂ ܠܗܽܘܢ: ܗܳܕܳܐ ܗ̱ܝ ܢܝܳܚܬ݁ܝ: ܐܰܢܺܝܚܘ ܠܰܡܛܰܖ̈ܦܳܐ ܘܗܳܢܰܘ ܫܶܠܝܳܐ ܘܠܳܐ ܨܒܰܘ ܠܡܶܫܡܰܥ. 13 ܘܰܗܘܳܬ݂ ܠܗܽܘܢ ܡܶܠܬ݂ܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܬܶܒܬܳܐ ܥܰܠ ܬܶܒܬܳܐ: ܘܬܶܒܬܳܐ ܥܰܠ ܬܶܒܬܳܐ: ܘܰܬ݂ܝܽܘܒܐ ܥܰܠ ܬܝܽܘܒܳܐ: ܘܰܬ݂ܝܽܘܒܳܐ ܥܰܠ ܬܝܽܘܒܳܐ: ܩܰܠܺܝܠ ܠܬܰܡܳܢ: ܘܩܰܠܺܝܠ ܠܬܰܡܳܢ ܕܢܶܗܦܟܽܘܢ ܘܢܶܣܬܰܚܦܽܘܢ ܠܒܶܣܬܰܪܗܽܘܢ: ܘܢܶܬ݁ܬܰܒܪܽܘܢ ܘܢܶܬ݁ܬ݁ܨܺܝܕ݂ܽܘܢ ܘܢܶܬ݁ܬܰܚܕܽܘܢ. 14 ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܫܡܰܥܘ ܦܶܬܓܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܡܡܰܝܩܳܢ̈ܶܐ: ܫܰܠܺܝܛܰܘ̈ܗܝ ܕܥܰܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. 15 ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܡܰܪܬ݁ܽܘܢ ܕܰܐܩܺܝܡܢ ܩܝܳܡܳܐ ܥܰܡ ܡܰܘܬܳܐ: ܘܥܰܡ ܫܝܽܘܠ ܥܒܰܕ݂ܢ ܚܶܙܘܳܐ. ܫܰܘܛܳܐ ܕܰܓܪܽܘܦܝܳܐ ܟܰܕ݂ ܢܶܥܒܰܪ: ܠܳܐ ܢܺܐܬܶܐ ܥܠܰܝܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܣܳܡܢ ܒܕܰܓܳܠܽܘܬ݂ܳܐ ܬܽܘܟ݂ܠܳܢܰܢ: ܘܰܒܫܽܘܩܪܳܐ ܐܶܣܬܰܬܰܪܢ. 16 ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ: ܗܳܐ ܐܶܢܳܐ ܡܰܬ݂ܩܶܢ ܐ̱ܢܳܐ ܒܨܶܗܝܽܘܢ ܟܺܐܦܳܐ: ܟܺܐܦܳܐ ܒܚܺܝܪܬܳܐ ܒܙܳܘܺܝܬ݂ܳܐ ܝܰܩܺܝܪܬܳܐ: ܪܺܝܫ ܐܶܣܬ݂ܳܐ ܕܫܶܬܶܐܣܬܳܐ. ܕܰܡܗܰܝܡܶܢ ܠܳܐ ܢܶܕ݂ܚܰܠ. 17 ܘܶܐܣܺܝܡ ܕܺܝܢܳܐ ܠܰܡܫܽܘܚܬ݂ܳܐ: ܘܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܠܡܰܬ݂ܩܳܠܳܐ. ܘܢܶܚܒܽܘܛ ܒܰܪܕ݂ܳܐ ܠܣܰܒܪܳܐ ܕܰܓܳܠܳܐ: ܘܰܠܣܶܬܳܪܳܐ ܡܰܝ̈ܳܐ ܢܶܓܪܦܽܘܢ. 18 ܘܢܶܬ݂ܟܰܦܰܪ ܩܝܳܡܟ݂ܽܘܢ ܕܥܰܡ ܡܰܘܬܳܐ. ܘܚܶܙܘܟ݂ܽܘܢ ܕܥܰܡ ܫܝܽܘܠ ܠܳܐ ܢܩܽܘܡ. ܫܰܘܛܳܐ ܓܳܪܽܘܦܳܐ ܟܰܕ݂ ܢܶܥܒܰܪ: ܬܶܗܘܢ ܠܶܗ ܠܰܕܝܳܫܳܐ. 19 ܘܰܒܙܰܒܢܳܐ ܕܥܳܒܰܪ ܢܶܕ݂ܒܰܪܟ݂ܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܨܰܦܪܳܐ ܒܨܰܦܪܳܐ ܢܶܥܒܰܪ ܒܺܐܝܡܳܡܳܐ ܘܰܒܠܺܠܝܳܐ ܗܳܘܝܳܐ ܙܳܘܥܬ݂ܳܐ. ܒܰܠܚܽܘܕ݂ ܐܶܣܬܰܟܰܠ ܫܳܡܽܘܥܳܐ. 20 ܡܶܛܽܠ ܕܟܰܪܺܝ ܡܳܐܢܳܐ ܠܡܶܣܬܪܶܗ. ܘܡܶܫܬ݁ܺܝܬ݂ܳܐ ܩܶܛܢܰܬ: ܘܠܳܐ ܡܡܰܠܝܳܐ. 21 ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܛܽܘܪܳܐ ܒܬ݂ܽܘܪܰܥܬ݂ܳܐ ܢܩܽܘܡ ܡܳܪܝܳܐ: ܐܰܝܟ݂ ܥܽܘܡܩܳܐ ܕܓܶܒܥܽܘܢ ܢܶܪܓܰܙ ܠܡܶܥܒܰܕ݂ ܥܒܳܕ݂ܰܘ̈ܗܝ: ܢܽܘܟ݂ܖ̈ܳܝ݂ܺܝ݂ܢ ܥܒܳܕ݂ܰܘ̈ܗܝ. ܘܰܠܡܶܥܒܰܕ݂ ܥܒܺܝ̈ܕ݂ܳܬܶܗ: ܢܽܘܟ݂ܖ̈ܳܝܳܢ ܥܒܺܝ̈ܕܳܬܶܗ. 22 ܘܗܳܫܳܐ ܠܳܐ ܬܡܰܝܩܽܘܢ: ܕܠܳܐ ܢܶܥܫ̈ܢܳܢ ܡܰܖ̈ܕܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܕܰܓܡܽܘܪܝܳܐ ܘܦܳܣܺܝ̈ܩܳܬ݂ܳܐ ܫܶܡܥܶܬ݂ ܡ̣ܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ: ܥܰܠ ܟܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ. 23 ܨܽܘܬ݂ܘ ܘܰܫܡܰܥܘ ܩܳܠܝ: ܨܽܘܬܘ ܘܰܫܡܰܥܘ ܡܶܐܡܰܪܝ. 24 ܕܰܠܡܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܟܽܠܶܗ ܕܳܒܰܪ ܐܰܟܳܪܳܐ ܠܡܶܙܪܰܥ: ܘܙܳܩܶܦ ܘܫܳܦܶܢ ܐܰܪܥܶܗ.25 ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܡܳܐ ܕܰܐܫܘܺܝ ܐܰܦܶܝ̈ܗ̇: ܒܰܕܰܪ ܫܰܒܽܘܒܢܳܐ: ܘܟܰܡܽܘܢܳܐ ܙܳܪܰܥ. ܘܪܳܡܶܐ ܚܶܛ̈ܶܐ ܘܰܣܥܳܖ̈ܶܐ ܘܟ݂ܽܘ̈ܢܳܬܳܐ ܒܰܬ݂ܚܽܘܡܶܝ̈ܗ̇. 26 ܢܶܪܕܶܝܘܗܝ ܒܕܺܝܢܳܐ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܘܰܢܫܰܒܚܺܝܘܗܝ. 27 ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܰܕܪܳܫܳܐ ܡܶܬ݁ܕܰܪܰܟ݂ ܫܰܒܽܘܒܢܳܐ. ܘܳܐܦܠܳܐ ܡܶܬ݂ܟܪܶܟ݂ ܓܰܪܓܪܳܐ ܥܰܠ ܟܰܡܽܘܢܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܚܽܘܛܪܳܐ ܡܶܬ݂ܚܰܒܰܛ ܫܰܒܽܘܒܢܳܐ: ܘܟܰܡܽܘܢܳܐ ܒܙܶܩܬܳܐ. 28 ܥܒܽܘܪܳܐ ܡܶܬ݁ܕܰܪܰܟ݂ ܡܶܛܽܠܬܰܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܙܳܟ݂ܽܘ ܡܰܕ݂ܪܳܟܽܘ ܐܰܕܪܶܟ݂ܢܳܝܗܝ ܘܰܒܣܽܘܓ݂ܳܐܐ ܕܓܺܝ̈ܓܠܶܐ ܕܓܰܪܓܖ̈ܽܘܗܝ: ܘܰܒܦܰܖ̈ܣܰܘܗܝ ܢܕܰܩܽܘܢܶܗ. 29 ܘܳܐܦ ܗܳܕܶܐ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ ܢܶܦܩܰܬ ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܕܬܰܪܥܺܝܬ݂ܳܐ ܐܰܘܪܶܒ ܬܰܪܒܺܝܬ݂ܳܐ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܟܛ.

1 ܘܳܝ ܐܰܪܺܝܠ ܐܰܪܺܝܠ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܕܰܫܪܳܐ ܕܰܘܺܝܕ݂. ܐܰܘܣܶܦܘ ܫܰܢ̱ܬܳܐ ܥܰܠ ܫܰܢ̱ܬܳܐ: ܥܰܕ݂ܥ̈ܺܐܕܶܐ ܢܶܬ݂ܥܰܒܕܽܘܢ. 2 ܘܰܐܥܺܝܩ ܠܰܐܪܺܝܠ: ܘܬܶܗܘܶܐ ܢܽܘܗܳܡܳܐ ܐܘܠܺܝܬ݂ܳܐ: ܘܬܶܗܘܶܐ ܐܰܝܟ݂ ܐܰܪܺܝܠ. 3 ܘܶܐܫܪܶܐ ܐܰܝܟ݂ ܐܶܣܦܺܪܳܐ ܥܠܰܝܟܝ ܘܰܐܠܨܶܟ݂ܝ ܒܡܰܩܰܒܬܳܐ ܘܰܐܩܺܝܡ ܥܠܰܝܟܝ ܡܰܛܰܪܬܳܐ. 4 ܘܬܶܬ݂ܡܰܟܟܺܝܢ ܘܡ̣ܶܢ ܥܰܦܪܳܐ ܬܡܰܠܠܺܝܢ. ܘܡ̣ܶܢ ܥܰܦܪܳܐ ܢܢܰܨܖ̈ܳܢ ܡܶܠܰܝ̈ܟܝ ܘܢܶܫܬ݁ܡܰܥ ܩܳܠܶܟ݂ܝ ܡ̣ܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܙܰܟܽܘܪܳܐ. ܘܡ̣ܶܢ ܥܰܦܪܳܐ ܢܢܰܨܖ̈ܳܢ ܡܶܠܰܝ̈ܟܝ. 5 ܘܢܶܗܘܶܐ ܐܰܝܟ݂ ܚܶܠܳܐ ܕܰܩܺܝܩܳܐ ܣܽܘܓ݂ܳܐܐ ܕܕܳܝܽܘܫܰܝ̈ܟܝ ܘܰܐܝܟ݂ ܥܽܘܪܳܐ ܕܥܳܒܰܪ ܣܽܘܓ݂ܳܐܐ ܕܥܰܫܺܝܢܰܝ̈ܟܝ. ܘܢܶܗܘܶܐ ܡ̣ܶܢ ܫܶܠܝܳܐ ܒܰܥܓܰܠ. 6 ܡ̣ܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ: ܬܶܬ݂ܦܩܶܕ݂ ܒܙܰܘ̈ܥܶܐ: ܘܰܒܖ̈ܰܥܡܶܐ ܘܰܒܩܳܠܳܐ ܪܰܒܳܐ: ܘܰܒܩܽܘܕ݂ܚܳܬ݂ܳܐ: ܘܰܒܥܰܠܥܳܠܳܐ: ܘܰܒܫܰܠܗܶܒܺܝܬ݂ܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܕܡܰܘܩܕ݂ܳܐ. 7 ܘܢܶܗܘܶܐ ܐܰܝܟ݂ ܚܶܠܡܳܐ ܒܚܶܙܘܳܐ ܕܠܺܠܝܳܐ: ܣܽܘܓ݂ܳܐܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܡܶܬ݂ܚܰܝܠܺܝܢ ܥܰܠ ܨܶܗܝܽܘܢ: ܘܟ݂ܽܠ ܚܰܝ̈ܠܶܐ ܘܟܶܢ̈ܫܶܐ ܕܰܡܥܺܝܩܺܝܢ ܠܳܗ̇. 8 ܘܢܶܗܘܶܐ ܐܰܝܟ݂ ܟܰܦܢܳܐ ܕܚܳܙܶܐ ܒܚܶܠܡܶܗ ܕܳܐܟܶܠ ܘܡܳܐ ܕܶܐܬ݁ܬ݁ܥܺܝܪ: ܡܛܰܪܰܦ: ܘܰܣܪܺܝܩܳܐ ܢܰܦܫܶܗ. ܘܰܐܝܟ݂ ܨܶܗܝܳܐ ܕܚܳܙܶܐ ܒܚܶܠܡܶܗ ܕܫܳܬܶܐ. ܘܡܳܐ ܕܶܐܬ݁ܬ݁ܥܺܝܪ: ܡܛܰܪܰܦ ܘܰܣܪܺܝܩܳܐ ܢܰܦܫܶܗ. ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܣܽܘܓ݂ܳܐܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܡܶܬ݂ܚܰܝܠܺܝܢ ܥܰܠ ܛܽܘܪܳܐ ܕܨܶܗܝܽܘܢ. 9 ܬܡܰܗܘ ܘܶܐܬ݁ܕܰܡܰܪܘ: ܘܶܐܬ݁ܛܰܪܰܦܘ ܘܰܬ݂ܘܰܪܘ: ܕܰܪܘܶܝܢ ܠܳܐ ܡ̣ܶܢ ܚܰܡܪܳܐ: ܘܰܕܛܳܥܶܝܢ ܠܳܐ ܡ̣ܶܢ ܫܰܟܪܳܐ. 10 ܡܶܛܽܠ ܕܰܢܣܰܟ݂ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܛܰܒܺܝܥܬܳܐ ܘܥܶܫܢܰܬ ܥܰܠ ܥܰܝܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܥܰܠ ܢܒܺܝ̈ܶܐ: ܘܥܰܠ ܖ̈ܺܝܫܰܝܗܽܘܢ ܕܚܳܙܶܝܢ ܟܰܣ̈ܝܳܬ݂ܳܐ. 11 ܘܢܶܗܘܶܐ ܒܗܽܘܢ ܚܶܙܘܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܰܟ݂ܬ݂ܒܳܐ ܕܰܚܬ݂ܺܝܡ ܕܡܳܐ ܕܝܰܗܒܽܘܗܝ ܠܡܰܢ ܕܝܳܕܰܥ ܣܶܦܪܳܐ: ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܠܶܗ ܩܪܺܝ ܗܳܢܳܐ: ܘܢܺܐܡܰܪ ܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܐ̱ܢܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܚܬ݂ܺܝܡ ܗ̱ܘ̣.12 ܘܢܶܬ݁ܠܽܘܢܶܗ ܠܰܟ݂ܬ݂ܒܳܐ ܠܡܰܢ ܕܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܣܶܦܪܳܐ. ܘܢܺܐܡܪܽܘܢ ܠܶܗ ܩܪܺܝ ܗܳܢܳܐ. ܘܢܺܐܡܰܪ ܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܣܶܦܪܳܐ. 13 ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܥܰܠ ܕܰܩܪܶܒ ܥܰܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܒܦܽܘܡܶܗ: ܘܰܒܣܶܦ̈ܘܳܬܶܗ ܝܰܩܪܰܢܝ: ܘܠܶܒܶܗ ܪܰܚܺܝܩ ܡܶܢܝ: ܘܰܗܘܳܬ݂ ܕܶܚܠܰܬ݂ܗܽܘܢ ܡܶܢܝ ܒܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܘܰܒܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫܳܐ. 14 ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ: ܗܳܐ ܡܰܘܣܶܦ ܐ̱ܢܳܐ ܠܡܶܦܪܫܶܗ ܠܥܰܡܳܐ ܗܳܢܳܐ: ܒܬܶܕ݂ܡܽܘܪܬܳܐ ܘܰܒܕ݂ܽܘܡܳܪܳܐ. ܘܬܺܐܒܰܕ݂ ܚܶܟ݂ܡܬ݂ܳܐ ܕܚܰܟܺܝܡܰܘ̈ܗܝ. ܘܣܽܘܟܳܠܳܐ ܕ݂ܣܰܟܽܘܠܬ݂ܳܢܰܘ̈ܗܝ ܢܶܬ݂ܓܠܶܙ. 15 ܘܳܝ ܠܰܕ݂ܡܶܬ݂ܥܰܩܡܺܝܢ ܡ̣ܶܢ ܡܳܪܝܳܐ: ܠܰܡܛܰܫܳܝܘ ܬܰܪܥܺܝܬ݂ܳܐ. ܘܗܳܘܶܝܢ ܒܚܶܫܽܘܟ݂ܳܐ ܥܒܳܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܡܰܢܘ ܚܳܙܶܐ ܠܰܢ: ܐܰܘ ܡܰܢܽܘ ܝܳܕܰܥ ܡܳܢܳܐ ܡܶܬ݂ܗܰܦܟ݂ܺܝܢܰܢ. 16 ܐܰܝܟ݂ ܛܺܝܢܳܐ ܕܦܰܚܳܪܳܐ ܚܫܺܝܒܺܝܢ ܐ̱ܢܬ݁ܽܘܢ. ܕܰܠܡܳܐ ܐܳܡܰܪ ܥܒܳܕ݂ܳܐ ܠܥܳܒܽܘܕܶܗ ܠܳܐ ܥܒܰܕܬܳܢܝ. ܘܰܓܒܺܝܠܬܳܐ ܐܳܡ̇ܪܳܐ ܠܓܳܒܽܘܠܳܗ̇: ܕܚܰܟܺܝܡܳܐܺܝܬ݂ ܠܳܐ ܓܒܰܠܬܳܢܝ. 17 ܗܳܐ ܥܰܕ݂ ܩܰܠܺܝܠ ܙܥܽܘܪ: ܘܢܶܗܦܽܘܟ݂ ܠܶܒܢܳܢ ܠܟܰܪܡܠܳܐ: ܘܟܰܪܡܠܳܐ ܠܥܳܒܳܐ ܢܶܬ݂ܚܫܶܒ. 18 ܘܢܶܫܡܥܽܘܢ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ ܚܰܖ̈ܫܶܐ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܰܟ݂ܬ݂ܒܳܐ. ܘܡ̣ܶܢ ܚܶܫܽܘܟ݂ܳܐ ܘܥܰܡܛܳܢܳܐ: ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܕܰܥܘܺܝܖ̈ܶܐ ܢܶܚ̈ܙܝܳܢ. 19 ܘܢܰܘܣܦܽܘܢ ܡܰܟܺܝ̈ܟܶܐ ܒܡܳܪܝܳܐ ܒܚܰܕ݂ܽܘܬ݂ܳܐ. ܘܐ̱ܢܳܫܳܐ ܒܳܝ̈ܫܶܐ ܒܩܰܕ݁ܺܝܫܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܢܕ݂ܽܘܨܽܘܢ. 20 ܡܶܛܽܠ ܕܰܥܒܰܪ ܕܳܝܽܘܫܳܐ: ܘܰܓܡܰܪ ܡܡܰܝܩܳܢܳܐ. ܘܶܐܒܰܕ݂ܘ ܟܽܠ ܕܰܡܓܰܪܓܺܝܢ ܥܰܘܠܳܐ. 21 ܘܡܰܚܛܶܝܢ ܠܐ̱ܢܳܫܳܐ ܒܡܶܠܬ݂ܳܐ. ܘܠܰܕ݂ܡܰܟܶܣ ܣܳܝܡܺܝܢ ܠܶܗ ܬܽܘܩܠܬ݂ܳܐ: ܘܨܳܠܶܝܢ ܒܚܶܫܽܘܟ݂ܳܐ ܠܙܰܕܺܝܩܳܐ. 22 ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܥܰܠ ܒܰܝܬ݁ܶܗ ܕܝܰܥܩܽܘܒ: ܕܰܦܪܰܩ ܠܰܐܒܪܳܗܳܡ: ܠܳܐ ܡܶܟܺܝܠ ܢܶܒܗܰܬ݂ ܝܰܥܩܽܘܒ: ܘܠܳܐ ܡܶܟܺܝܠ ܢܰܚܦܖ̈ܳܢ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ. 23 ܡܳܐ ܕܰܚܙܳܘ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܥܒܳܕ݂ ܐܺܝܕܰܝ̈: ܒܓܰܘܶܗ ܢܩܰܕܫܽܘܢ ܫܶܡܝ. ܘܰܢܩܰܕܫܽܘܢ ܠܩܰܕ݁ܺܝܫܳܐ ܕܝܰܥܩܽܘܒ. ܘܠܰܐܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܢܥܰܫܢܽܘܢ. 24 ܘܢܶܕܥܽܘܢ ܣܰܟ݂̈ܠܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܛܳܥܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܪܽܘܚܗܽܘܢ. ܘܫܳܛܰܝ̈ܳܐ ܢܺܐܠܦܽܘܢ ܠܡܶܫܬܡܳܥܽܘ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܠ

1 ܘܳܝ ܠܰܒܢܰܝܳܐ ܡܳܖ̈ܽܘܕܶܐ: ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܕܰܥܒܰܕ݂ܘ ܬܰܪܥܺܝܬ݂ܳܐ ܘܠܳܐ ܡܶܢܝ. ܘܢܰܩܺܝܘ ܢܽܘܩܳܝ̈ܶܐ: ܕܠܳܐ ܡ̣ܶܢ ܪܽܘܚܝ. ܕܢܰܘܣܦܽܘܢ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܥܰܠ ܚܛܳܗ̈ܶܐ. 2 ܕܶܐܙܰܠܘ ܠܡܶܚܰܬ݂ ܠܡܶܨܪܶܝܢ: ܘܡ̣ܶܢ ܦܽܘܡܝ ܠܳܐ ܫܐܶܠܘ ܕܢܶܬ݂ܥܰܫܢܽܘܢ ܒܥܽܘܫܢܶܗ ܕܦܶܪܥܽܘܢ. ܘܢܶܣܬܰܬ݁ܪܽܘܢ ܒܛܶܠܳܠܳܗ̇ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. 3 ܢܶܗܘܶܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܥܽܘܫܢܶܗ ܕܦܶܪܥܽܘܢ ܠܒܶܗܬܬ݂ܳܐ: ܘܣܶܬܳܪܳܐ ܕܛܶܠܳܠܳܗ̇ ܕܡܶܨܪܶܝܢ ܠܬܰܚܦܺܝܬ݂ܳܐ. 4 ܡܶܛܽܠ ܕܗܽܘ ܒܨܳܥܳܢ: ܘܪܰܘܖ̈ܒܳܢܰܘܗܝ ܘܡܰܠܰܐܟ݂ܰܘ̈ܗܝ ܚܰܠܦ̈ܶܐ ܢܶܠܐܽܘܢ. 5 ܠܘܳܬ݂ ܥܰܡܳܐ ܕܠܳܐ ܡܰܘܬܰܪ ܠܗܽܘܢ: ܠܳܐ ܠܥܽܘܕ݂ܪܳܢܳܐ ܘܠܳܐ ܠܗܶܢܝܳܢܳܐ: ܐܶܠܳܐ ܠܒܶܗܬܬ݂ܳܐ ܘܰܠܚܶܣܕܳܐ.  6 ܡܰܫܩܠܳܐ ܕܰܒܥܺܝܪܳܐ ܕܬܰܝܡܢܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܐܰܠܺܝܨܬܳܐ ܘܰܡܥܳܩܬܳܐ. ܐܰܪܝܳܐ ܘܓܽܘܪܝܳܐ ܕܰܐܪܝܳܐ: ܘܡܶܢܗܽܘܢ ܐܶܣܦܶܣ ܘܚܰܪܡܳܢܳܐ ܕܦܳܪܰܚ. ܢܶܫܩܠܽܘܢ ܥܰܠ ܚܰܨܳܐ ܕܥܺܝ̈ܠܶܐ ܥܽܘܬ݂ܪܗܽܘܢ: ܘܥܰܠ ܓܰܒܳܐ ܕܓܰܡ̈ܠܶܐ ܓܰܙܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܠܘܳܬ݂ ܥܰܡܳܐ ܕܠܳܐ ܡܰܗܢܶܐ ܠܗܽܘܢ. 7 ܘܡܶܨܖ̈ܳܝܶܐ ܒܰܣܪܺܝܩܽܘܬ݂ܳܐ ܘܰܒܕܰܓܳܠܽܘܬ݂ܳܐ ܡܥܰܕܪܺܝܢ ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܩܪܺܝܬ݂ ܠܗܽܘܢ: ܕܰܣܪܺܝܩ ܗ̱ܘ̣ ܬܽܘܟ݂ܠܳܢܗܽܘܢ ܗܳܢܳܐ. 8 ܡܶܟܺܝܠ ܬܳܐ ܟܬ݂ܽܘܒ ܥܰܠ ܠܽܘ̈ܚܶܐ ܗܳܠܶܝܢ: ܘܥܰܠ ܟܬ݂ܳܒܳܐ ܕܰܩܝܳܡܗܽܘܢ: ܕܢܶܗܘܶܐ ܠܝܰܘܡܳܐ ܐ̱ܚܪܳܝܳܐ ܠܣܳܗܕܽܘܬ݂ܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ. 9 ܡܶܛܽܠ ܕܥܰܡܳܐ ܗ̱ܘ̣ ܡܡܰܪܡܪܳܢܳܐ: ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܰܓ̈ܳܠܶܐ: ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܠܳܐ ܨܒܰܘ ܠܡܶܫܡܰܥ ܢܳܡܽܘܣܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. 10 ܕܶܐܡܰܪܘ ܠܚܰܙܳܝ̈ܶܐ ܕܠܳܐ ܬܶܚܙܽܘܢ: ܘܠܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܕܠܳܐ ܬܶܬ݂ܢܰܒܽܘܢ ܠܰܢ ܡܰܟܣܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܡܰܠܶܠܘ ܠܰܢ ܦܳܠܓܽܘܬ݂ܳܐ: ܘܰܚܙܳܘ ܠܰܢ ܟܰܕܳܒܽܘܬ݂ܳܐ. 11 ܘܰܐܣܛܰܐܽܘܢ ܡ̣ܶܢ ܐܽܘܪܚܳܐ. ܘܰܐܗܦܟܽܘܢ ܡ̣ܶܢ ܫܒܺܝ̈ܠܶܐ. ܘܒܰܛܶܠܘ ܡܶܢܰܢ ܠܩܰܕ݁ܺܝܫܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 12 ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ: ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܩܰܕ݁ܺܝܫܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܥܰܠ ܕܰܐܣܠܺܝܬ݁ܽܘܢ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܗܳܕܶܐ: ܘܶܐܬ݁ܬ݁ܟܶܠܬ݁ܽܘܢ ܒܰܛܠܽܘܡܝܳܐ: ܘܰܪܛܰܢܬ݁ܽܘܢ ܘܶܐܬ݁ܬ݁ܟܶܠܬ݁ܽܘܢ ܥܠܰܘܗ̱ܝ. 13 ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܚܛܺܝܬ݂ܳܐ ܗܳܕܶܐ ܐܰܝܟ݂ ܬܽܘܪܥܬ݂ܳܐ ܕܢܶܦܠܰܬ: ܘܰܐܝܟ݂ ܫܽܘܪܳܐ ܪܳܡܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܫܶܠܝܳܐ ܗܘܳܐ ܬܒܳܪܶܗ. 14 ܘܰܬ݂ܒܪܶܗ ܐܰܝܟ݂ ܬܒܳܪܳܐ ܕܡܳܐܢܳܐ ܕܦܰܚܳܪܳܐ ܕܰܬ݂ܒܺܝܪ ܕܠܳܐ ܚܰܘܣܳܢ. ܕܠܳܐ ܡܶܫܬܰܟܰܚ ܒܬܶܒܖ̈ܰܘܗܝ ܚܶܨܦܳܐ ܠܡܶܣܰܒ ܒܶܗ ܢܽܘܪܳܐ ܡ̣ܶܢ ܝܰܩܕܳܢܳܐ: ܘܳܐܦܠܳܐ ܠܡܶܓ̣ܪܰܦ ܒܶܗ ܡܰܝ̈ܳܐ ܡ̣ܶܢ ܓܽܘܒܳܐ. 15 ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܩܰܕ݁ܺܝܫܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܡܳܐ ܕܬ݂ܳܒܬ݁ܽܘܢ ܘܶܐܬ݁ܬܰܢܰܚܬ݁ܽܘܢ: ܬܶܬ݂ܦܰܪܩܽܘܢ. ܘܰܒܫܶܠܝܳܐ ܘܰܒܣܰܒܪܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܓܰܢ̱ܒܳܪܽܘܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܘܠܳܐ ܐܶܬܛܦܺܝܣܬ݁ܽܘܢ. 16 ܘܶܐܡܰܪܬ݁ܽܘܢ ܠܳܐ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ: ܥܰܠ ܖ̈ܰܟܫܳܐ ܢܶܪܟܰܒ. ܘܥܰܠ ܩܰܠܺܝܠܳܐ ܢܶܥܪܽܘܩ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܬܶܥܪܩܽܘܢ: ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܩܰܠܺܝܠܺܝܢ ܖ̈ܳܕܽܘܦܰܝܟܽܘܢ. 17 ܐܰܠܶܦ ܡ̣ܶܢ ܟܐܳܬ݂ܳܐ ܕܚܰܕ݂: ܘܡ̣ܶܢ ܟܐܳܬ݂ܳܐ ܕܚܰܡܫܳܐ ܬܶܥܪܩܽܘܢ: ܥܕܰܡܳܐ ܕܬܶܫܬܰܚܪܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܥܪܳܪܳܐ ܥܰܠ ܪܺܝܫ ܛܽܘܪܳܐ: ܘܰܐܝܟ݂ ܐܳܬܳܐ ܥܰܠ ܪܳܡܬ݂ܳܐ. 18 ܡܶܛܽܠ ܕܰܢܫܰܪܶܐ ܡܳܪܝܳܐ ܠܰܡܪܰܚܳܡܘ ܥܠܰܝܟܽܘܢ. ܘܢܶܬ݁ܬ݁ܪܺܝܡ ܠܰܡܪܰܚܳܦܘ ܥܠܰܝܟܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܗ̱ܘ̣ ܕܰܝܳܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܛܽܘܒܰܝܗܽܘܢ ܠܟܽܠ ܕܰܡܣܰܟܶܝܢ ܠܶܗ. 19 ܡܶܛܽܠ ܕܥܰܡܳܐ ܒܨܶܗܝܽܘܢ ܝܳܬܶܒ: ܘܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܡܶܒܟܶܐ ܠܳܐ ܬܶܒܟܽܘܢ ܡܪܰܚܳܡܽܘ ܢܪܰܚܶܡ ܥܰܠ ܩܳܠܳܐ ܕܰܓ̣ܥܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ: ܘܡܳܐ ܕܰܫܡܰܥ ܢܶܥܢܶܝܟ݂ܽܘܢ. 20 ܘܢܶܬ݁ܶܠ ܠܟ݂ܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܠܰܚܡܳܐ ܒܽܐܘܠܨܳܢܳܐ: ܘܡܰܝ̈ܳܐ ܒܽܐܘܠܨܳܢܳܐ. ܘܠܳܐ ܢܟܰܢܶܫ ܬܽܘܒ ܠܡܰܛܥܝܳܢܰܝ̈ܟܽܘܢ ܘܢܶܚܙ̈ܝܳܢ ܥܰܝܢܰܝ̈ܟܽܘܢ ܒܡܰܛܥܝܳܢܰܝ̈ܟܽܘܢ. 21 ܘܶܐܕ݂ܢܰܝ̈ܟܽܘܢ ܢܶܫܡ̈ܥܳܢ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܡ̣ܶܢ ܒܶܣܬܰܪܟ݂ܽܘܢ. ܕܳܐܡܪܳܐ: ܗܳܕܳܐ ܗ̱ܝ ܐܽܘܪܚܳܐ: ܙܶܠܘ ܒܳܗ̇. ܘܠܳܐ ܬܶܣܛܽܘܢ ܠܝܰܡܺܝܢܳܐ ܘܰܠܣܶܡܳܠܳܐ. 22 ܘܰܬ݁ܛܰܘܫܽܘܢ ܣܺܐܡܳܐ ܕܰܩܪܺܝܡ ܠܰܦܬܰܟ݂ܖ̈ܰܝܟܽܘܢ: ܘܦܶܕܬܳܐ ܕܢܶܣܟܬ݂ܳܐ ܕܕܰܗܒܗܽܘܢ. ܘܬܶܕ݂ܪܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܟܶܦܣܳܢܺܝܬ݂ܳܐ. ܘܰܐܝܟ݂ ܢܦܳܬ݂ܳܐ ܬܰܦܩܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ. 23 ܘܢܶܬ݂ܺܝܗܶܒ ܡܶܛܪܳܐ ܠܙܰܪܥܟ݂ܽܘܢ: ܕܬܶܙܪܥܽܘܢ ܒܰܐܪܥܳܐ: ܘܰܥܒܽܘܪܳܐ ܕܙܰܪܥܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܢܶܗܘܶܐ ܕܰܗܺܝܢ ܘܫܰܡܺܝܢ: ܪܶܥܝܳܐ ܕܰܒܥܺܝܪܟ݂ܽܘܢ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ ܒܰܐܬ݂ܪܳܐ ܫܰܡܺܝܢܳܐ. 24 ܘܒܰܩܖ̈ܶܐ ܘܰܐܖ̈ܘܳܢܶܐ ܕܦܳܠܚܺܝܢ ܒܰܐܪܥܳܐ: ܒܠܺܝܠܳܐ ܚܰܡܺܝܡܳܐ ܢܶܐܟ݂ܠܽܘܢ: ܕܰܡܣܰܠܰܩ ܒܪܰܦܫܳܐ ܘܰܒܡܰܕ݂ܪܝܳܐ. 25 ܘܢܶܗܘܶܐ ܥܰܠ ܟܠ ܛܽܘܪ ܕܪܳܡ: ܘܥܰܠ ܟܽܠ ܪܳܡܬ݂ܳܐ ܕܪܳܡܳܐ: ܢܶܪܕܽܘܢ ܬܰܦ̈ܶܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܩܶܛܠܳܐ ܪܰܒܳܐ: ܘܰܒܣܽܘܚܳܦܳܐ ܕܡܰܓ̈ܕܠܶܐ. 26 ܘܢܶܗܘܶܐ ܢܽܘܗܪܶܗ ܕܣܰܗܪܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܢܽܘܗܪܶܗ ܕܫܶܡܫܳܐ. ܘܢܽܘܗܪܶܗ ܕܫܶܡܫܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܚܰܕ݂ ܒܫܰܒܥܳܐ: ܐܰܝܟ݂ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܫܰܒܥܳܐ ܝܳܘ̈ܡܺܝܢ: ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܢܶܥܨܽܘܒ ܡܳܪܝܳܐ ܬܒܪܳܐ ܕܥܰܡܶܗ: ܘܟܺܐܒܳܐ ܕܰܡܚܽܘܬܶܗ ܢܰܐܣܶܐ. 27 ܗܳܐ ܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܳܬ݁ܶܐ ܡ̣ܶܢ ܪܽܘܚܩܳܐ ܝܳܩܶܕ݂ ܪܽܘܓܙܶܗ: ܘܰܫܒܺܝܚ ܡܰܫܩܠܶܗ. ܘܣܶܦ̈ܘܳܬܶܗ ܡܰܠ̈ܝܳܢ ܪܓܙܳܐ ܘܠܶܫܳܢܶܗ ܐܰܝܟ݂ ܢܽܘܪܳܐ ܕܝܳܩܕܳܐ. 28 ܘܪܽܘܚܶܗ ܐܰܝܟ݂ ܢܰܚܠܳܐ ܕܓܳܪܶܦ. ܥܕܰܡܳܐ ܠܨܰܘܪܳܐ ܢܶܦܣܽܘܩ: ܠܡܶܕ݂ܠܰܚ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܡܶܛܽܠ ܛܳܠܝܽܘܬ݂ܗܽܘܢ ܣܪܺܝܩܬܳܐ: ܘܠܰܦܓܽܘܕܬܳܐ ܡܰܛܥܝܳܢܺܝܬ݂ܳܐ ܕܥܰܠ ܦܰܟܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ. 29 ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܟܠܺܝܠܳܐ ܕܶܐܬ݂ܩܰܕܰܫ ܒܚܰܓܳܐ. ܘܚܰܕ݂ܽܘܬܶܗ ܕܠܶܒܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܗܰܘ ܕܰܡܗܰܠܶܟ݂ ܒܚܰܕ݂ܽܘܬ݂ܳܐ: ܠܡܶܐܬ݂ܳܐ ܠܛܽܘܪܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܠܘܳܬ݂ ܬܰܩܺܝܦܳܐ ܕܝܰܥܩܽܘܒ. 30 ܘܢܰܫܡܰܥ ܡܳܪܝܳܐ ܫܽܘܒܚܳܐ ܕܩܳܠܶܗ. ܘܰܡܚܽܘܬ݂ܳܐ ܕܰܕ݂ܪܥܶܗ ܢܚܳܘܶܐ ܒܚܶܡܬ݂ܳܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ: ܘܰܒܫܰܠܗܶܒܺܝܬ݂ܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ ܕܳܐܟ݂ܠܳܐ: ܒܙܳܪܺܝܦܬܳܐ ܕܚܳܒܛܳܐ ܘܟܺܐܦ̈ܶܐ ܕܒܰܪܕ݂ܳܐ. 31 ܡܶܛܽܠ ܕܡ̣ܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܪܰܒܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܢܶܬ݁ܬ݁ܒܰܪ ܐܳܬ݂ܽܘܪܳܝܳܐ: ܘܰܒܫܰܒܛܳܐ ܢܶܒܠܰܥ. 32 ܘܢܶܗܘܶܐ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܥܒܳܕ݂ܘ̈ܗܝ: ܚܽܘܛܪܳܐ ܕܫܽܘܥܒܳܕ݂ܳܐ ܕܰܢܢܺܝܚ ܡܳܪܝܳܐ ܥܠܰܘܗ̱ܝ: ܒܰܦܠܰܓ̈ܶܐ: ܘܰܒܟܶܢܳܖ̈ܶܐ ܘܒܰܩܪܳܒܳܐ ܥܰܫܺܝܢܳܐ ܢܶܬ݂ܟܰܬܰܫ ܒܶܗ. 33 ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܛܰܝܶܒ ܡ̣ܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܡܶܐܟ݂ܽܘܠܬܶܗ ܐܳܦ ܗܺܝ ܐܶܬ݁ܛܰܝܒܰܬ ܕܬܰܡܠܶܟ݂: ܘܥܰܡܩܰܬ݂ ܘܪܰܘܚܰܬ ܒܶܝܬ݂ ܡܰܥܡܪܳܗ̇ ܣܰܓܺܝܐܺܝܢ ܩܰܝ̈ܣܶܐ ܘܢܽܘܪܳܐ. ܘܰܢܫܰܡܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܢܰܚܠܳܐ ܕܟܶܒܪܺܝܬ݂ܳܐ ܕܝܳܩܕܳܐ ܒܶܗ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܠܐ

1 ܘܳܝ ܠܰܕ݂ܢܳܚܬ݁ܺܝܢ ܠܡܶܨܪܶܝܢ ܠܡܶܬ݂ܥܰܕܳܪܽܘ: ܘܥܰܠ ܖ̈ܰܟ݂ܫܳܐ ܡܶܬ݁ܬܰܟ݂ܠܺܝܢ: ܘܡܶܬ݁ܬܰܟ݂ܠܺܝܢ ܥܰܠ ܡܰܖ̈ܟܒܳܬ݂ܳܐ ܣܰܓ̈ܝܳܐܬ݂ܳܐ: ܘܥܰܠ ܦܰܖ̈ܳܫܶܐ ܕܛܳܒ ܥܰܫܺܝܢܺܝܢ. ܘܠܳܐ ܐܶܬ݁ܬ݁ܟܶܠܘ ܥܰܠ ܩܰܕ݁ܺܝܫܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܘܰܠܡܳܪܝܳܐ ܠܳܐ ܒܥܰܘ.2 : ܘܰܒܚܶܟ݂ܡܬܶܗ ܐܰܝܬ݁ܺܝ ܒܺܝܫܬܳܐ: ܘܡܶܠܰܘ̈ܗܝ ܠܳܐ ܐܰܥܒܰܪ. ܘܩܳܡ ܥܰܠ ܒܰܝܬܳܐ ܕܒܺܝܫ̈ܶܐ: ܘܥܰܠ ܥܽܘܕ݂ܪܳܢܳܐ ܕܥܳܒܕܰܝ̈ ܥܰܘܠܳܐ. 3 ܘܡܶܨܖ̈ܳܝܶܐ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܠܳܐ ܗܘܰܘ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ ܘܖ̈ܶܟ݂ܫܗܽܘܢ ܕܒܶܣܪܳܐ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܠܳܐ ܗܘܰܘ ܕܪܽܘܚܳܐ. ܘܡܳܪܝܳܐ ܢܰܪܟܶܢ ܐܺܝܕܶܗ: ܘܢܶܣܬ݁ܚܶܦ ܡܥܰܕܪܳܢܳܐ. ܘܢܶܦܶܠ ܐܳܦ ܗܰܘ ܕܡܶܬ݂ܥܰܘܰܪ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܟ݂ܚܕ݂ܳܐ ܢܣܽܘܦܽܘܢ. 4 ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܶܡܰܪ ܠܺܝ ܡܳܪܝܳܐ: ܐܰܝܟ݂ ܕܢܳܗܶܡ ܐܰܪܝܳܐ ܘܓܽܘܪܝܳܐ ܕܰܐܪܝܳܐ ܥܰܠ ܡܶܕܶܡ ܕܰܬܒܰܪ: ܘܩܳܥܶܝܢ ܒܶܗ ܣܽܘܓ݂ܳܐܐ ܕܖ̈ܳܥܳܘܳܬ݂ܳܐ ܘܡ̣ܶܢ ܩܳܠܗܽܘܢ ܠܳܐ ܕܳܚܶܠ: ܘܡ̣ܶܢ ܣܽܘܓܐܗܽܘܢ ܠܳܐ ܡܶܬ݁ܬ݁ܙܺܝܥ. ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܢܶܚܽܘܬ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ ܠܡܶܬ݂ܚܰܝܳܠܽܘ ܥܰܠ ܛܽܘܪܳܐ ܕܨܶܗܝܽܘܢ: ܘܥܰܠ ܖ̈ܳܡܳܬ݂ܳܗ̇. 5 ܐܰܝܟ݂ ܨܶܦܖ̈ܶܐ ܕܦܳܖ̈ܚܳܢ: ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܢܰܓܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ ܥܰܠ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ: ܢܰܓܶܢ ܘܰܢܦܰܨܶܐ: ܘܰܢܣܰܝܰܥ ܘܰܢܥܰܕܰܪ. 6 ܬܽܘܒܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ: ܕܰܐܥܫܶܢܬ݁ܽܘܢ ܡܰܪܕܽܘܬ݂ܳܐ. 7 ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ: ܢܰܣܠܽܘܢ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܦܬܰܟ݂ܖ̈ܶܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܘܰܕ݂ܣܺܐܡܳܐ: ܕܰܥܒܰܕ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܐܺܝܕܰܝ̈ܟܽܘܢ ܚܛܺܝܬ݂ܳܐ. 8 ܘܢܶܦܶܠ ܐܳܬ݂ܽܘܪܳܝܳܐ ܒܚܰܪܒܳܐ: ܚܰܪܒܳܐ ܠܳܐ ܕܓܰܒܖ̈ܶܐ: ܘܚܰܪܒܳܐ ܠܳܐ ܕܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܶܐ ܬܶܐܟ݂ܠܺܝܘܗܝ ܘܢܶܥܪܽܘܩ ܠܶܗ ܡ̣ܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܚܰܪܒܳܐ: ܘܰܥܠܰܝܡܰܘ̈ܗܝ ܠܳܐܬܳܐ ܢܶܗܘܽܘܢ. 9 ܘܒܰܫܩܺܝܦܳܐ ܕܡܰܥܡܪܶܗ ܢܶܥܡܰܪ. ܘܢܶܬ݁ܬܰܒܪܽܘܢ ܡ̣ܶܢ ܐܳܬܳܐ ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܰܘܗܝ. ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܕܢܽܘܗܪܶܗ ܒܨܶܗܝܽܘܢ: ܘܬܰܢܽܘܪܶܗ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܠܒ

1 ܗܳܐ ܒܙܰܕ݁ܺܝܩܽܘܬ݂ܳܐ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܒܕ݂ܺܝܢܳܐ ܢܶܫܬܰܠܛܽܘܢ. 2 ܘܢܶܗܘܶܐ ܓܰܒܪܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܓܶܢܝܳܐ ܠܪܽܘܚܳܐ. ܘܰܐܝܟ݂ ܣܶܬܳܪܳܐ ܠܙܳܪܺܝܦܬܳܐ: ܘܰܐܝܟ݂ ܬܰܦܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܒܨܶܗܝܳܐ: ܘܰܐܝܟ݂ ܛܶܠܳܠܳܐ ܕܟܺܐܦܳܐ ܥܰܫܺܝܢܬܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܡܛܰܪܦܬܳܐ. 3 ܘܠܳܐ ܢܶܬ݁ܬ݁ܫܺܝ̈ܥܳܢ ܥܰܝܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܚܳܙܶܝܢ. ܘܶܐܕ݂ܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܫܳܡܥܺܝܢ: ܢܨܽܘ̈ܬ݂ܳܢ. 4 ܘܠܶܒܳܐ ܕܰܣܟܰܠ ܢܶܣܬܰܟܰܠ ܝܺܕܰܥܬ݂ܳܐ: ܘܠܶܫܳܢܳܐ ܕܠܰܥܓܳܐ ܢܶܣܬܰܪܗܰܒ ܠܰܡܡܰܠܳܠܘ ܫܠܳܡܳܐ. 5 ܘܠܳܐ ܢܶܩܪܽܘܢ ܬܽܘܒ ܠܫܳܛܝܳܐ ܫܰܠܺܝܛܳܐ. ܐܳܦܠܳܐ ܠܰܣܪܺܝܩܳܐ ܢܶܩܪܽܘܢ ܦܳܪܽܘܩܳܐ. 6 ܡܶܛܽܠ ܕܫܳܛܝܳܐ ܫܳܛܝܽܘܬ݂ܳܐ ܡܡܰܠܶܠ ܘܠܶܒܶܗ ܚܳܫܶܠ ܥܰܘܠܳܐ. ܕܢܶܥܒܶܕ݂ ܚܰܠܦܽܘܬ݂ܳܐ: ܘܰܢܡܰܠܶܠ ܥܰܠ ܛܳܥܝܽܘܬ݂ܳܐ: ܘܰܢܣܰܪܶܩ ܢܰܦܫܳܐ ܕܟܰܦܢܳܐ: ܘܡܰܫܬ݁ܝܳܐ ܕܨܶܗܝܳܐ ܢܓܰܝܶܙ. 7 ܒܺܝܫܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܡܳܐܢܰܘ̈ܗܝ ܕܰܣܪܺܝܩܳܐ. ܘܗܽܘ ܬܰܪܥܺܝܬ݂ܳܐ ܡܶܬ݂ܚܰܫܰܒ: ܠܰܡܚܰܒܳܠܘ ܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ ܒܡܶܐܡܪܳܐ ܕܫܽܘܩܪܳܐ: ܘܡܶܠܬ݂ܶܗ ܕܒܺܝܫܳܐ ܒܕܺܝܢܳܐ. 8 ܘܪܰܒܳܐ ܪܰܒܽܘܬ݂ܳܐ ܡܶܬ݂ܪܰܥܶܐ ܘܗܽܘ ܥܰܠ ܪܰܒܽܘܬ݂ܳܐ ܢܩܽܘܡ. 9 ܢܶܫ̈ܶܐ ܥܰܬ݁ܺܝܖ̈ܳܬ݂ܳܐ: ܩܽܘ̈ܡܶܝܢ ܫܡܰܥܶܝ̈ܢ ܩܳܠܝ. ܒܢ̈ܳܬ݂ܳܐ ܕܰܡܣܰܒܖ̈ܳܢ: ܨܽܘ̈ܬܶܝܢ ܡܶܠܰܝ̈. 10 ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܫܰܢ̱ܬܳܐ ܢܶܖ̈ܓܙܳܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܡܣܰܒܖ̈ܳܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܓܡܰܪ ܩܛܳܦܳܐ: ܘܶܐܬ݂ܚܡܶܠ: ܘܠܳܐ ܐܶܬ݂ܳܐ. 11 ܙܽܘܥܶܝ̈ܢ ܥܰܬ݁ܺܝܖ̈ܳܬ݂ܳܐ: ܘܰܪܓܰܙܶܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܡܣܰܒܖ̈ܳܢ ܫܠܰܚܶܝ̈ܢ ܥܰܪܛܶܠ: ܡܚܳܝ݂ܶܝ݂̈ܢ ܣܰܩ̈ܶܐ ܒܚܰܨܰܝܟܶܝ̈ܢ. 12 ܘܥܰܠ ܬܕܰܝ̈ܟܶܝܢ ܐܰܖ̈ܩܶܕܶܝܢ: ܥܰܠ ܬܰܕ݂ܐܳܐ ܕܚܰܩܠܳܐ: ܘܥܰܠ ܓܦܶܬܳܐ ܕܦܺܐܖ̈ܶܝܗ̇. 13 ܘܥܰܠ ܐܰܪܥܶܗ ܕܥܰܡܝ ܟܽܘ̈ܒܶܐ ܘܝܰܥܪܳܐ ܢܺܐܥܽܘܢ: ܘܰܒܟܽܠܗܽܘܢ ܒ̈ܳܬ݁ܶܐ ܕܚܰܕ݂ܽܘܬ݂ܳܐ: ܘܒܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܥܰܫܺܝܢܬܳܐ. 14 ܡܶܛܽܠ ܕܢܳܘܣܳܐ ܐܶܬ݁ܛܥܺܝ. ܘܚܰܝܠܳܐ ܕܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܐܶܫܬ݁ܒܶܩ. ܘܫܽܘܦܪܗܽܘܢ ܕܒ̈ܳܬ݁ܶܐ ܗܘܳܐ ܠܰܡܥܰܖ̈ܶܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ. ܟܽܘ̈ܒܶܐ ܘܚܰܕ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܠܰܥܖ̈ܳܕܶܐ: ܘܒܶܝܬ݂ ܪܶܥܝܳܐ ܠܰܓܙܳܖ̈ܶܐ ܕܥܳܢ̈ܳܐ. 15 ܥܕܰܡܳܐ ܕܬܶܬ݁ܥܺܝܪ ܥܠܰܝܢ ܪܽܘܚܳܐ ܡ̣ܶܢ ܡܪܰܘܡܳܐ: ܘܢܶܗܘܶܐ ܡܰܘܒܪܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܟܰܪܡܠܳܐ: ܘܟܰܪܡܠܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܥܳܒܳܐ ܢܶܬ݂ܚܫܶܒ. 16 ܘܢܶܫܪܶܐ ܕܺܝܢܳܐ ܒܡܰܕ݂ܒܪܳܐ: ܘܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܒܟܰܪܡܠܳܐ ܬܶܬ݂ܺܝܗܶܒ. 17 ܘܢܶܗܘܶܐ ܥܒܳܕ݂ܳܗ̇ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܫܠܳܡܳܐ: ܘܦܽܘܠܚܳܢܳܗ̇ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܫܶܠܝܳܐ: ܘܣܰܒܪܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ. 18 ܘܢܶܬܶܒ ܥܰܡܝ ܒܕܰܝܪܳܐ ܕܰܫܠܳܡܳܐ: ܘܰܒܡܰܫܟܢܳܐ ܕܣܰܒܪܳܐ: ܘܒܶܝܬ݂ ܡܰܫܪܝܳܐ ܕܣܰܒܪܳܐ. 19 ܘܒܰܪܕ݂ܳܐ ܢܶܚܽܘܬ݂ ܥܰܠ ܥܳܒܳܐ: ܘܰܐܝܟ݂ ܦܩܰܥܬ݂ܳܐ ܬܶܬ݂ܡܰܟܰܟ݂ ܡܕ݂ܺܝܢ̱ܬܳܐ. 20 ܛܽܘܒܰܝܟܽܘܢ ܕܙܳܪܥܺܝܢ ܥܰܠ ܟܽܠ ܡܺܝ̈ܢ: ܟܰܪ ܕܕܰܪܶܟ݂ ܬܰܘܪܳܐ ܘܰܚܡܳܪܳܐ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܠܓ

1 ܘܳܝ ܠܰܕ݂ܒܳܐܶܙ ܐܰܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܠܳܐ ܬܶܒܙܽܘܢ. ܘܕܰܓܳܠܳܐ ܠܳܐ ܢܕܰܓܶܠ ܒܟ݂ܽܘܢ. ܡܳܐ ܕܰܨܒܰܝܬ݁ܽܘܢ ܠܡܶܒܰܙ: ܬܶܬ݂ܒܰܙܽܘܢ. ܘܡܳܐ ܕܰܨܒܰܝܬ݁ܽܘܢ ܠܰܡܕܰܓܠܽܘ: ܢܶܬ݁ܕܰܠܰܓ ܒܟ݂ܽܘܢ. 2 ܡܳܪܝܳܐ: ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܥܠܰܝܟܽܘ ܣܰܒܪܰܢ. ܗܘܺܝ ܥܳܕ݂ܽܘܪܰܢ ܒܨܰܦܪܳܐ: ܘܦܳܪܽܘܩܰܢ ܒܙܰܒܢܳܐ ܕܽܐܘܠܨܳܢܳܐ. 3 ܡ̣ܶܢ ܩܳܠ ܕܶܚܠܬܳܟ݂ ܢܳܕ݂ܘ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܡ̣ܶܢ ܪܳܡܽܘܬ݂ܳܟ݂ ܐܶܬ݂ܒܰܕܰܪܘ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. 4 ܡܶܟܺܝܠ ܬܶܬ݂ܟܢܶܫ ܒܶܙܬܟ݂ܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܟܢܽܘܫܝܳܐ ܕܙܳܚܠܳܐ: ܘܰܐܝܟ݂ ܟܢܽܘܫܝܳܐ ܕܩܰܡܨܳܐ ܕܰܟ݂ܢܺܝܫ. 5 ܐܶܬ݁ܬ݁ܪܺܝܡ ܡܳܪܝܳܐ ܕܥܳܡܰܪ ܒܰܡܖ̈ܰܘܡܶܐ. ܘܰܡܠܳܗ̇ ܠܨܶܗܝܽܘܢ ܕܺܝܢܳܐ ܘܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ. 6 ܘܢܶܗܘܶܐ ܙܰܒܢܳܟ݂ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ: ܘܦܽܘܪܩܳܢܳܟ݂ ܒܣܶܬܳܪܳܐ. ܚܶܟ݂ܡܬ݂ܳܐ ܘܺܝܕܰܥܬ݂ܳܐ: ܕܶܚܠܬ݂ܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ ܗܺܝ ܗ̱ܝ ܓܰܙܶܗ. 7 ܐܶܢ ܢܶܬ݂ܚܙܶܐ ܠܗܽܘܢ: ܢܰܝܠܠܽܘܢ ܩܰܫܝܳܐܺܝܬ݂. ܘܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܕܰܫܠܳܡܳܐ ܢܶܒܟܽܘܢ ܡܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ݂. 8 ܨܕ݂ܰܘ ܫܒܺܝ̈ܠܶܐ: ܘܰܒܛܶܠܘ ܥܳܒܖ̈ܰܝ ܐܽܘܪܚܳܐ. ܘܰܒܛܶܠ ܩܝܳܡܳܐ. ܘܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܐܶܣܬ݁ܠܺܝ ܘܐ̱ܢܳܫܳܐ ܠܳܐ ܐܶܬ݂ܚܫܶܒܘ.9 : ܐܰܠܰܬ ܘܝܶܬ݂ܒܰܬ ܒܶܐܒܠܳܐ ܐܰܪܥܳܐ. ܘܰܐܚܦܰܪ ܠܶܒܢܳܢ ܘܰܒܗܶܬ݂. ܘܰܗܘܳܐ ܫܰܪܘܳܢܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܦܩܰܥܬ݂ܳܐ. ܚܶܪܒܰܬ ܒܰܝܫܳܢ ܘܟܰܪܡܠܳܐ. 10 ܡܶܟܺܝܠ ܐܶܩܽܘܡ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܡܶܟܺܝܠ ܐܶܬ݁ܬ݁ܪܺܝܡ: ܘܡܶܟܺܝܠ ܐܶܫܬܰܩܰܠ. 11 ܘܬܶܒܛܢܽܘܢ ܟܽܘ̈ܒܶܐ: ܘܬܺܐܠܕܽܘܢ ܩܶܫܬ݂ܳܐ ܒܪܽܘܚܟ݂ܽܘܢ. ܢܽܘܪܳܐ ܬܶܐܟ݂ܽܘܠܟ݂ܽܘܢ.12 ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܡܰܘܩܕ݂ܺܝܢ ܐܰܝܟ݂ ܟܶܠܫܳܐ. ܘܰܐܝܟ݂ ܟܽܘ̈ܒܶܐ ܕܰܟ݂ܢܺܝܫܺܝܢ ܒܢܽܘܪܳܐ ܢܺܐܩܕܽܘܢ.13 ܫܡܰܥܘ ܖ̈ܰܚܺܝܩܶܐ ܡܶܕܶܡ ܕܥܶܒܕܶܬ݂ ܘܕܰܥܘ ܩܰܖ̈ܺܝܒܶܐ ܓܰܢ̱ܒܳܪܽܘܬ݂ܝ. 14 ܐܶܬ݂ܪܗܶܒܘ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܒܨܶܗܝܽܘܢ. ܘܰܪܬܺܝܬ݂ܳܐ ܢܦܰܠ ܒܚܰܢ̈ܦܶܐ. ܡܰܢܘ ܢܶܥܡܰܪ ܠܰܢ ܥܰܡ ܢܽܘܪܳܐ ܐܳܟܶܠܬ݂ܳܐ. ܘܡܰܢܽܘ ܢܶܥܡܰܪ ܠܰܢ ܥܰܡ ܡܰܘܩܕܰܬ݂ ܥܳܠ̈ܡܶܐ. 15 ܕܰܡܗܰܠܶܟ݂ ܒܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ: ܘܰܡܡܰܠܶܠ ܬܪܺܝܨܽܘܬ݂ܳܐ: ܘܣܳܢܶܐ ܢܶܟ݂ܠܳܐ ܘܰܛܠܽܘܡܝܳܐ: ܘܢܳܦܶܨ ܐܺܝܕܶܗ ܡ̣ܶܢ ܕܰܠܡܶܣܰܒ ܫܽܘܚܕܳܐ: ܘܰܡܣܰܟܰܪ ܐܶܕ݂ܢܰܘ̈ܗܝ ܕܠܳܐ ܢܶܫܡܰܥ: ܘܰܡܥܰܡܶܨ ܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ ܕܠܳܐ ܢܶܚܙܶܐ ܒܺܝܫܬܳܐ. 16 ܗܳܢܳܐ ܒܰܡܪܰܘܡܳܐ ܢܶܥܡܰܪ. ܘܰܒܥܽܘܫܢܳܐ ܕܰܫܩܺܝܦܳܐ ܡܰܫܪܝܶܗ. ܠܰܚܡܶܗ ܝܺܗܺܝܒ: ܘܡܰܘ̈ܗܝ ܡܗܰܝܡܢܺܝܢ. 17 ܠܡܰܠܟܳܐ ܒܫܽܘܦܪܶܗ ܢܶܚ̈ܙܝܳܢ ܥܰܝܢܰܝ̈ܟ: ܒܰܐܖ̈ܥܳܬ݂ܳܐ ܖ̈ܰܚܺܝܩܳܬ݂ܳܐ. ܘܠܶܒܳܟ݂ ܢܶܬ݂ܝܰܠܰܦ ܕܶܚܠܬ݂ܳܐ. 18 ܐܰܝܟܳܐ ܗ̱ܘ̣ ܣܳܦܪܳܐ ܐܰܝܟܳܐ ܗ̱ܘ̣ ܬܳܩܽܘܠܳܐ ܐܰܝܟܰܘ ܕܡܳܢܳܐ ܡܰܓ̈ܕܠܶܐ ܠܥܰܡܳܐ ܥܰܫܺܝܢܳܐ. 19 ܠܳܐ ܢܚܽܘܪ ܠܥܰܡܳܐ ܕܰܥܛܶܠ ܫܶܡܥܶܗ: ܘܰܠܥܶܓ ܠܶܫܳܢܶܗ: ܘܠܳܐ ܡܶܣܬܰܟܰܠ. 20 ܚܙܺܝ ܠܨܶܗܝܽܘܢ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܕܥܰܕ݂ܥܺܕܰܝ̈ܢ. ܘܥܰܝܢܰܝ̈ܟ ܢܚܽܘܖ̈ܳܢ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܕܰܝܪܳܐ ܥܰܬ݁ܺܝܪܬܳܐ. ܡܰܫܟܢܳܐ ܕܠܳܐ ܙܳܐܰܥ: ܘܠܳܐ ܡܶܬ݂ܥܰܩܖ̈ܳܢ ܣܶܟܰܘ̈ܗܝ ܠܥܳܠܡܺܝܢ: ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܛܽܘܢܒܰܘ̈ܗܝ ܠܳܐ ܡܶܬ݂ܦܰܣܩܺܝܢ. 21 ܡܶܛܽܠ ܕܡܳܪܝܳܐ ܫܡܳܐ ܗ̱ܘ̣ ܠܰܢ ܡܫܰܒܚܳܐ ܘܗܽܘ ܢܶܗܘܶܐ ܠܰܢ ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܢܰܗܺܝܪܳܐ: ܘܢܰܗܺܝܪܽܘܬ݂ܳܐ ܘܰܪܘܰܚܬ݂ܳܐ ܕܺܐܝ̈ܕܰܝܳܐ. ܕܠܳܐ ܬܰܡܠܶܟ݂ ܡܳܪܽܘܬ݂ܳܐ ܕܫܰܠܺܝܛܳܐ ܘܥܰܫܺܝܢܳܐ ܕܢܶܫܬ݁ܟܰܚ: ܠܳܐ ܢܶܥܒܰܪ ܒܳܗ̇. 22 ܡܶܛܽܠ ܕܡܳܪܝܳܐ ܗ̱ܘ̣ ܕܰܝܳܢܳܐ ܘܡܳܪܝܳܐ ܗ̱ܘ̣ ܡܒܰܕܩܳܢܳܐ. ܘܡܳܪܝܳܐ ܗ̱ܘ̣ ܡܰܠܟܰܢ: ܘܗܽܘܝܽܘ ܦܳܪܽܘܩܰܢ. 23 ܐܶܫܬ݁ܪܺܝܘ ܚܰܒܠܰܝ̈ܟܝ ܕܠܳܐ ܐܶܫܬܰܪܰܪܘ ܘܶܐܬ݂ܪܟܶܢܘ ܥܰܡܽܘܕܰܝ̈ܟܝ ܕܠܳܐ ܦܫܰܛܘ ܐܳܬܳܐ: ܥܕܰܡܳܐ ܕܦܰܠܶܓܘ ܒܶܙܬ݂ܳܐ: ܘܣܽܘܓ݂ܳܐܐ ܕܰܚܓܺܝܖ̈ܶܐ ܫܒܰܘ ܫܒܺܝܬ݂ܳܐ. 24 ܘܠܳܐ ܢܺܐܡܰܪ ܥܳܡܽܘܪܳܐ ܕܰܟ݂ܪܺܝܗ ܐ̱ܢܳܐ ܥܰܡܳܐ ܕܝܳܬܶܒ ܒܳܗ̇: ܩܰܒܶܠ ܚܛܳܗܳܐ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܠܕ

1 ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܕܕܺܝܢܳܐ. ܩܪܽܘܒܘ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܠܡܶܫܡܰܥ: ܘܨܽܘܬܶܝܢ ܐܶܡ̈ܘܳܬ݂ܳܐ. ܬܶܫܡܰܥ ܐܰܪܥܳܐ ܒܰܡܠܳܐܳܗ̇: ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܥܳܡܽܘܖ̈ܶܝܗ̇. 2 ܡܶܛܽܠ ܕܪܽܘܓܙܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܘܚܶܡܬܶܗ ܥܰܠ ܟܽܠܶܗ ܚܰܝܠܗܽܘܢ ܕܢܶܚܪܽܘܒ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܢܰܫܠܶܡ ܐܶܢܽܘܢ ܠܩܶܛܠܳܐ. 3 ܘܢܶܫܬ݁ܕ݂ܽܘܢ ܩܛܺܝܠܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܢܶܡܚܶܐ ܪܺܝܚܳܐ ܕܰܫܠܰܕܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܢܶܬ݂ܡܣܽܘܢ ܛܽܘܖ̈ܶܐ ܡ̣ܶܢ ܕܶܡܗܽܘܢ. 4 ܘܢܶܬ݂ܡܣܽܘܢ ܟܠ ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬ݂ܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܢܶܬ݂ܟܰܪܟܽܘܢ ܫܡܰܝܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܡܓܰܠܬ݂ܳܐ. ܘܟ݂ܽܠܶܗ ܚܰܝܠܗܽܘܢ ܢܶܬܰܪ: ܐܰܝܟ݂ ܛܰܪܦܳܐ ܕܢܳܬܰܪ ܡ̣ܶܢ ܓܦܶܬܳܐ: ܘܰܐܝܟ݂ ܦܰܩܽܘܥܳܐ ܡ̣ܶܢ ܬܺܬܳܐ. 5 ܡܶܛܽܠ ܕܬܶܬ݂ܪܘܶܐ ܚܰܪܒܝ ܒܰܫܡܰܝܳܐ. ܗܳܐ ܥܰܠ ܐܰܕ݂ܽܘܡܳܝ̈ܶܐ ܬܶܚܽܘܬ݂: ܥܰܠ ܥܰܡܳܐ ܕܶܐܬ݂ܚܰܝܰܒ ܒܕܺܝܢܳܐ. 6 ܚܰܪܒܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܰܠܝܳܐ ܕܡܳܐ. ܐܶܬ݁ܕܰܗܢܰܬ ܡ̣ܶܢ ܕܡܳܐ ܘܡ̣ܶܢ ܬܰܪܒܳܐ ܕܰܡܦܰܛ̈ܡܶܐ: ܘܕܰܓ̣ܕܰܝ̈ܳܐ: ܘܬܰܪܒܳܐ ܕܟ݂ܽܘܠ̈ܝܳܬ݂ܳܐ ܕܕܶܟ݂ܖ̈ܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܕܶܒܚܬ݂ܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܒܒܽܘܨܳܪ: ܘܩܶܛܠܳܐ ܪܰܒܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܰܐܕ݂ܽܘܡ. 7 ܘܢܶܦܠܽܘܢ ܖ̈ܰܝܡܶܐ ܥܰܡܗܽܘܢ: ܘܬܰܘܖ̈ܶܐ ܥܰܡ ܐܰܖ̈ܘܳܢܶܐ. ܘܬܶܬܪܘܶܐ ܐܰܪܥܳܐ ܡ̣ܶܢ ܕܶܡܗܽܘܢ. ܘܥܰܦܪܳܐ ܡ̣ܶܢ ܬܰܪܒܗܽܘܢ ܢܶܕ݂ܗܰܢ.8 ܡܶܛܽܠ ܕܝܰܘܡܳܐ ܕܰܬ݂ܒܰܥܬ݂ܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ: ܘܫܰܢ̱ܬܳܐ ܕܦܽܘܪܥܳܢܳܐ ܠܕܰܝܳܢܳܐ ܕܨܶܗܝܽܘܢ.9 ܘܢܶܬ݂ܗܰܦܟܽܘܢ ܢܰܚ̈ܠܶܝܗ̇ ܠܙܶܦܬܳܐ: ܘܥܰܦܪܳܗ̇ ܠܟܶܒܪܺܝܬ݂ܳܐ ܘܬܶܗܘܶܐ ܐܰܪܥܳܗ̇ ܙܶܦܬܳܐ ܕܝܳܩܕܳܐ.10 ܘܠܳܐ ܬܶܕ݂ܥܰܟ݂ ܠܺܠܝܳܐ ܘܺܐܝܡܳܡܳܐ ܘܰܠܥܳܠܰܡ ܢܶܣܰܩ ܬܶܢܳܢܳܗ̇ ܘܬܶܚܪܰܒ ܠܕ݂ܳܪܕܳܖ̈ܺܝܢ. ܘܰܠܥܳܠܰܡ ܥܰܠܡܺܝܢ ܐ̱ܢܳܫ ܠܳܐ ܢܶܥܒܰܪ ܒܳܗ̇. 11 ܕܢܺܐܪܬ݁ܽܘܢܳܗ̇ ܩܳܩ̈ܶܐ ܘܩܽܘ̈ܦܕܶܐ. ܘܩܰܦܽܘ̈ܦܶܐ ܘܢܰܥ̈ܒܶܐ ܢܶܫܪܽܘܢ ܒܳܗ̇. 12 ܘܢܶܬ݂ܡܬܰܚ ܥܠܶܝܗ̇ ܚܽܘܛܳܐ ܕܚܰܪܒܳܐ ܘܠܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܬܰܡܳܢ ܚܰܕ݂ܽܘܬ݂ܳܐ. ܐܳܦܠܳܐ ܢܶܩܪܽܘܢ ܬܰܡܳܢ ܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܐ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܝܗ̇ ܢܶܗܘܽܘܢ ܠܰܐܒܕܳܢܳܐ. 13 ܘܢܺܐܥܽܘܢ ܟܽܘ̈ܒܶܐ ܒܣܳܚܖ̈ܳܬܳܗ̇: ܘܩܽܘܖ̈ܛܒܶܐ ܘܕܰܕܖ̈ܶܐ ܒܥܽܘܫܢܳܗ̇. ܘܬܶܗܘܶܐ ܕܰܝܪܳܐ ܕܝܳܪܽܘܖ̈ܶܐ: ܘܒܶܝܬ݂ ܪܶܥܝܳܐ ܠܰܒ̈ܢܳܬ݂ ܢܰܥ̈ܡܶܐ. 14 ܘܢܶܐܪܥܽܘܢ ܒܳܗ̇ ܖ̈ܽܘܚܶܐ ܒܦܶܓܥ̈ܶܐ. ܘܫܺܐܕ݂ܳܐ ܠܚܰܒܪܶܗ ܢܶܩܪܶܐ. ܬܰܡܳܢ ܐܶܬ݁ܬ݁ܢܺܝܚܰܬ݂ ܐܶܠܺܝܬ݂ܳܐ. ܘܶܐܫܟܚܰܬ ܠܳܗ̇ ܢܝܳܚܳܐ. 15 ܘܬܰܡܳܢ ܐܰܩܢܰܬ ܩܽܘܦܕܳܐ: ܘܶܐܬ݂ܢܰܦܨܰܬ ܘܚܶܠܕܰܬ݂ ܘܒܶܙܥܰܬ݂ ܒܛܶܠܳܠܳܗ̇. ܘܬܰܡܳܢ ܐܶܬ݂ܟܰܢܰܫ ܕܰܝ̈ܬ݂ܶܐ ܚܕ݂ܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܚܕ݂ܳܐ. 16 ܒܥܰܘ ܒܰܟ݂ܬ݂ܳܒܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܘܰܩܪܰܘ. ܕܰܚܕ݂ܳܐ ܡܶܢܗܶܝܢ ܠܳܐ ܛܥܳܬ. ܘܰܚܕ݂ܳܐ ܠܰܚܕ݂ܳܐ ܠܳܐ ܒܥܰܝ̈. ܐܶܠܳܐ ܗܽܘ ܦܩܰܕ݂ ܒܦܽܘܡܶܗ. ܘܪܽܘܚܶܗ ܟܰܢܫܰܬ ܐܶܢܶܝܢ. 17 ܘܗܽܘ ܐܰܪܡܺܝ ܠܗܶܝܢ ܦܶܨ̈ܶܐ. ܘܺܐܝܕܶܗ ܦܰܠܓܰܬ ܠܗܶܝܢ ܡܽܘܫ̈ܚܳܬ݂ܳܐ: ܕܰܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܢܺܐܖ̈ܬܳܢܳܗ̇: ܘܰܠܕ݂ܳܪܕܳܖ̈ܺܝܢ ܢܶܫܖ̈ܝܳܢ ܒܳܗ̇.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܠܗ

1 ܢܶܚܕܶܐ ܡܰܕ݂ܒܪܳܐ ܨܶܗܝܳܐ. ܘܰܬ݁ܕ݂ܽܘܨ ܦܩܰܥܬ݂ܳܐ: ܘܬܰܦܪܰܥ ܐܰܝܟ݂ ܚܰܡܨܰܠܳܝܬܳܐ. 2 ܘܰܬ݁ܕ݂ܽܘܨ ܐܰܝܟ݂ ܕܰܝܨܳܐ. ܘܰܒܫܽܘܒܚܳܐ ܐܺܝܩܳܪܳܐ ܕܠܶܒܢܳܢ ܢܶܬ݂ܺܝܗܶܒ ܠܳܗ̇. ܘܗܶܕܪܶܗ ܕܟܰܪܡܠܳܐ ܘܰܕ݂ܫܰܪܘܳܢܳܐ. ܗܶܢܽܘܢ ܢܶܚܙܽܘܢ ܐܺܝܩܳܪܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܘܗܶܕ݂ܪܽܗ ܕܰܐܠܳܗܰܢ. 3 ܙܽܘܗܳܪܳܐ ܘܠܽܘܒܳܒܳܐ ܕܰܡܚܺܝ̈ܠܶܐ ܕܳܐܬܶܐ ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܘܦܳܪܶܩ ܠܗܽܘܢ. ܐܶܬ݂ܚܰܝܰܠܶܝ̈ܢ ܐܺܝ̈ܕܰܝܳܐ ܕܡܰܖ̈ܦܝܳܢ. ܘܒܽܘܖ̈ܟܳܐ ܕܖ̈ܳܥܠܳܢ ܐܶܫܬܰܪܰܖ̈ܶܝܢ. 4 ܐܶܡܰܪܘ ܠܰܙܥܽܘܖ̈ܰܝ ܠܶܒܳܐ: ܐܶܬ݂ܚܰܝܰܠܘ ܘܠܳܐ ܬܶܕ݂ܚܠܽܘܢ ܗܳܐ ܐܰܠܳܗܟ݂ܽܘܢ ܬܳܒܽܘܥܳܐ ܐܳܬ݁ܶܐ. ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܐܳܬ݁ܶܐ: ܘܦܳܪܶܩ ܠܟ݂ܽܘܢ. 5 ܗܳܝܕܶܝܢ ܢܶܬ݂ܦܰܬ݁ܚ̈ܳܢ ܥܰܝܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܰܥܘܺܝܖ̈ܶܐ. ܘܶܐܕ݂ܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܚܰܖ̈ܫܶܐ ܢܶܬ݂ܦܰܬ݁ܚ̈ܳܢ. 6 ܗܳܝܕܶܝܢ ܢܩܰܝܶܙ ܚܓܺܝܖ̈ܶܐ ܐܰܝܟ݂ ܐܰܝܠܳܐ. ܘܢܶܬ݂ܦܫܶܛ ܠܶܫܳܢܶܗ ܕܦܺܐܩܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬ݁ܬ݁ܪܰܥܘ ܡܰܝ̈ܳܐ ܒܡܰܕ݂ܒܪܳܐ: ܘܢܰܚ̈ܠܶܐ ܒܰܦܩܰܥܬ݂ܳܐ. 7 ܢܶܗܘܽܘܢ ܐܰܓ̈ܡܶܐ ܒܰܐܬ݂ܪܳܐ ܚܽܘܪܒܳܐ: ܘܡܰܒܽܘܥܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܒܶܝܬ݂ ܨܰܗ̈ܘܳܢܶܐ. ܢܺܐܥܶܐ ܥܡܺܝܪܳܐ ܘܩܰܢܝܳܐ ܘܰܐܪܒܢܳܐ ܒܕܰܝܪܳܐ ܕܝܳܪܽܘܖ̈ܶܐ. 8 ܘܢܶܗܘܶܐ ܬܰܡܳܢ ܫܒܺܝܠܳܐ: ܐܘܪܚܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ ܢܶܬ݂ܩܪܶܐ: ܘܠܳܐ ܬܶܥܒܰܪ ܒܶܗ ܛܰܢܦܽܘܬ݂ܳܐ. ܘܠܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܒܶܗ ܐܽܘܪܚܳܐ. ܘܣܰܟ݂̈ܠܐ ܠܳܐ ܢܶܛܥܽܘܢ ܬܰܡܳܢ. 9 ܘܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܬܰܡܳܢ ܐܰܪܝܳܐ. ܘܚܰܝ̈ܘܳܬ݂ܳܐ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܠܳܐ ܢܶܣ̈ܩܳܢ: ܘܠܳܐ ܢܶܫܬܰܟ݂̈ܚܳܢ ܬܰܡܳܢ. 10 ܘܢܺܐܙܽܠܘܢ ܦܖ̈ܺܝܩܶܐ: ܦܖ̈ܺܝܩܰܘܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܢܶܬ݂ܦܢܽܘܢ ܘܢܶܥܠܽܘܢ ܠܨܶܗܝܽܘܢ ܒܫܽܘܒܚܳܐ. ܘܰܠܥܳܠܡܺܝܢ ܬܶܗܘܶܐ ܚܰܕ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܥܰܠ ܖ̈ܺܝܫܰܝܗܽܘܢ. ܒܽܘܣܳܡܳܐ ܘܚܰܕ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܢܰܕ݂ܪܟ݂ܽܘܢ. ܘܢܶܥܪܩܽܘܢ ܕܽܘ̈ܘܳܢܶܐ ܘܬܶܢ̈ܚܳܬ݂ܳܐ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܠܘ

1 ܘܰܗܘܳܬ݂ ܒܰܫܢܰܬ݂ ܐܰܪܒܰܥܶܣܖ̈ܶܐ ܕܚܶܙܰܩܝܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕܳܐ: ܣܠܶܩ ܣܰܢܚܶܪܺܝܒ ܡܰܠܟܳܐ ܕܳܐܬ݂ܽܘܪ: ܥܰܠ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡܕ݂ܺܝ̈ܢܳܬ݂ܳܐ ܥܰܫܺܝ̈ܢܳܬ݂ܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. ܘܶܐܚܰܕ݂ ܐܶܢܶܝܢ. 2 ܘܫܰܕܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܕܳܐܬ݂ܽܘܪ ܡ̣ܶܢ ܠܟ݂ܺܝܫ ܠܪܰܒ ܫܳܩ̈ܶܐ: ܠܘܳܬ݂ ܚܶܙܰܩܝܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ: ܒܚܰܝܠܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ. ܘܩܳܡ̣ ܒܡܰܣܰܩܬ݂ܳܐ ܕܝܰܡܬ݂ܳܐ ܥܶܠܳܝܬܳܐ ܕܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܚܰܩܠܶܗ ܕܩܰܨܪܳܐ. 3 ܘܰܢܦܰܩ ܠܘܳܬܶܗ ܐܶܠܝܳܩܺܝܡ ܒܰܪ ܚܶܠܰܩܝܳܐ ܪܰܒܒܰܝܬܳܐ: ܘܫܰܒܢܳܐ ܣܳܦܪܳܐ: ܘܝܽܘܐܳܚ ܒܰܪ ܐܳܣܳܦ ܡܓܰܗܕ݂ܳܢܳܐ. 4 ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܪܰܒ ܫܳܩ̈ܶܐ: ܐܶܡܰܪܘ ܠܚܶܙܰܩܝܳܐ: ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܪܰܒܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܳܐܬ݂ܽܘܪ: ܡܳܢܳܐ ܗ̱ܘ̣ ܬܽܘܟܠܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܶܐܬ݁ܬ݁ܟܶܠܬ݁. 5 ܘܶܐܡܰܪܬ݁ ܕܺܐܝܬ݂ ܒܳܟ݂ ܡܰܡܠܠܳܐ ܕܣܶܦ̈ܘܳܬ݂ܳܐ: ܘܬܰܪܥܺܝܬ݂ܳܐ ܘܓܰܢ̱ܒܳܪܽܘܬ݂ܳܐ ܠܰܩܪܳܒܳܐ. ܗܳܫܳܐ ܥܰܠ ܡܰܢܽܘ ܐܶܬ݁ܬ݁ܟܶܠܬ݁: ܕܰܡ̣ܪܰܕܬ݁ ܥܠܰܝ. 6 ܗܳܐ ܐܶܬ݁ܬ݁ܟܶܠܬ݁ ܥܰܠ ܣܳܡ̇ܟܳܐ ܕܩܰܢܝܳܐ ܪܥܺܝܥܳܐ: ܥܰܠ ܡܶܨܪܳܝܳܐ. ܕܡܳܐ ܕܶܐܣܬ݁ܡܶܟ݂ ܓܰܒܪܳܐ ܥܠܰܘܗ̱ܝ: ܥܳܐܶܠ ܒܺܐܝܕܶܗ ܘܒܰܙܰܥ ܠܳܗ̇. ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܗ̱ܘ̣ ܦܶܪܥܽܘܢ ܡܰܠܟܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ ܠܟ݂ܽܠ ܕܡܶܬ݁ܬܰܟ݂ܠܺܝܢ ܥܠܰܘܗ̱ܝ. 7 ܘܶܐܢ ܬܺܐܡܰܪ ܠܺܝ ܕܥܰܠ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ ܐܶܬ݁ܬ݁ܟܶܠܢ: ܡܳܢܳܐ ܐܰܘܬܰܪ ܚܶܙܰܩܝܳܐ ܕܰܐܥܒܰܪ ܥܳܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܘܡܰܕ݂ܒܚ̈ܶܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܘܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ: ܕܰܩܕ݂ܳܡ ܡܰܕܒܚܳܐ ܚܰܕ݂ ܬܶܣܓܕ݂ܽܘܢ. 8 ܘܗܳܫܳܐ ܐܶܬ݂ܚܰܠܰܛ ܥܰܡ ܡܳܪܝ ܡܰܠܟܳܐ ܐܳܬ݂ܽܘܪܳܝܳܐ. ܘܶܐܬ݁ܶܠ ܠܳܟ݂ ܬܪܶܝܢ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܖ̈ܰܟ݂ܫܳܐ: ܐܶܢ ܐܺܝܬ݂ ܠܳܟ݂ ܦܰܖ̈ܳܫܶܐ ܕܬܰܪܟܶܒ ܥܠܰܝܗܽܘܢ. 9 ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܡܰܗܦܶܟ݂ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܐܰܦ̈ܶܐ ܕܚܰܕ݂ ܡ̣ܶܢ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܙܥܽܘܖ̈ܶܐ ܕܡܳܪܝ. ܘܶܐܬ݁ܬ݁ܟܶܠܬ݁ ܠܳܟ݂ ܥܰܠ ܡܶܨܪܳܝܳܐ: ܕܢܶܬ݁ܶܠ ܠܳܟ݂ ܡܰܖ̈ܟܒܳܬ݂ܳܐ ܘܦܰܖ̈ܳܫܶܐ. 10 ܗܳܫܳܐ ܓܶܝܪ ܒܶܠܥܳܕ݂ ܡ̣ܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܣܶܠܩܶܬ݂ ܠܰܐܪܥܳܐ ܗܳܕܶܐ ܠܡܰܚܪܳܒܽܘܬ݂ܳܗ̇. ܡܳܪܝܳܐ ܗ̱ܘ̣ ܐܶܡܰܪ ܠܺܝ ܕܶܐܣܰܩ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܗܳܕܶܐ ܘܶܐܚ̱ܪܒܺܝܗ̇. 11 ܘܶܐܡܰܪ ܐܶܠܺܝܰܩܺܝܡ ܘܫܰܒܢܳܐ ܘܝܽܘܐܳܚ ܠܪܰܒ ܫܳܩ̈ܶܐ: ܡܰܠܶܠ ܥܰܡ ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܐܳܪܳܡܳܐܺܝܬ݂ ܡܶܛܽܠ ܕܫܳܡܥܺܝܢ ܚܢܰܢ. ܘܠܳܐ ܬܡܰܠܶܠ ܥܰܡܰܢ ܝܺܗ̱ܘܕܳܐܺܝܬ݂ ܩܕ݂ܳܡ ܥܰܡܳܐ ܕܩܳܝܡܺܝܢ ܥܰܠ ܫܽܘܪܳܐ. 12 ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܪܰܒ ܫܳܩ̈ܶܐ: ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܘܰܠܘܳܬ݂ ܡܳܪܟ݂ܽܘܢ: ܫܰܕܪܰܢܝ ܡܳܪܝ ܠܡܶܐܡܰܪ ܡ̈ܶܠܶܐ ܗܳܠܶܝܢ: ܐܶܠܳܐ ܠܓܰܒܖ̈ܶܐ ܕܝܳܬ݂ܒܺܝܢ. ܥܰܠ ܫܽܘܪܳܐ: ܕܠܳܐ ܢܶܐܟ݂ܠܽܘܢ ܬܶܒܬ݁ܗܽܘܢ: ܘܢܶܫܬ݁ܽܘܢ ܬܺܝܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܥܰܡܟ݂ܽܘܢ. 13 ܘܩܳܡ ܪܰܒ ܫܳܩ̈ܶܐ. ܘܰܩܪܳܐ ܒܩܳܠܳܐ ܪܳܡܳܐ ܝܺܗ̱ܘܕ݂ܳܐܺܝܬ݂: ܘܶܐܡܰܪ ܫܡܰܥܘ ܡܶܠܰܘ̈ܗܝ ܕܡܰܠܟܳܐ ܪܰܒܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܳܐܬ݂ܽܘܪ. 14 ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܕܳܐܬ݂ܽܘܪ: ܠܳܐ ܢܰܛܥܶܝܟ݂ܽܘܢ ܚܶܙܰܩܝܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܠܰܡܦܰܨܳܝܽܘܬ݂ܟ݂ܽܘܢ. 15 ܘܠܳܐ ܢܰܬ݂ܟ݂ܶܠܟ݂ܽܘܢ ܚܶܙܰܩܝܳܐ ܥܰܠ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܢܺܐܡܰܪ ܕܰܡܦܰܨܳܝܽܘ ܡܦܰܨܶܐ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܠܳܐ ܡܶܫܬܰܠܡܳܐ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܗܳܕܶܐ ܒܺܐܝܕ݂ܰܘ̈ܗܝ ܕܡܰܠܟܳܐ ܕܳܐܬ݂ܽܘܪ. 16 ܠܳܐ ܬܶܫܡܥܽܘܢ ܠܚܶܙܰܩܝܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܕܳܐܬ݂ܽܘܪ: ܥܒܶܕ݂ܘ ܥܰܡܝ ܒܽܘܪܟܬ݂ܳܐ: ܘܦܽܘܩܘ ܠܘܳܬ݂ܝ ܘܰܐܟ݂ܽܘܠܘ ܐ̱ܢܳܫ ܓܽܘܦܢܰܘ̈ܗܝ: ܘܐ̱ܢܳܫ ܬܺܐܢܰܘ̈ܗܝ ܘܶܐܫܬܰܘ ܐ̱ܢܳܫ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܓܽܘܒܶܗ. 17 ܥܰܕ݂ ܐܺܬܶܐ ܘܶܐܕ݂ܒܰܪܟ݂ܽܘܢ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܰܐܝܟ݂ ܐܰܪܥܟ݂ܽܘܢ: ܐܰܪܥܳܐ ܕܰܥܒܽܘܪܳܐ ܘܰܕ݂ܡܶܫܚܳܐ: ܐܰܪܥܳܐ ܕܙܰܝ̈ܬ݁ܶܐ ܘܰܕ݂ܟܰܖ̈ܡܶܐ. 18 ܠܳܐ ܢܰܛܥܶܝܟ݂ܽܘܢ ܚܶܙܰܩܝܳܐ ܘܢܺܐܡܰܪ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܦܰܨܶܐ ܠܰܢ. ܕܰܠܡܳܐ ܦܰܨܺܝܘ ܐܰܠܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܐ̱ܢܳܫ ܐܰܪܥܶܗ ܡ̣ܶܢ ܐܺܝܕ݂ܰܘ̈ܗܝ ܕܡܰܠܟܳܐ ܕܳܐܬ݂ܽܘܪ. 19 ܐܰܝܟܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ ܕܰܚܡܳܬ݂ ܘܕܰܪܦܳܕ݂ ܘܰܐܝܟܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ ܕܰܣܦܰܪܘܶܝܡ ܕܰܠܡܳܐ ܦܰܨܺܝܘ ܠܫܳܡܪܺܝܢ ܡ̣ܶܢ ܐܺܝܕܰܝ̈. 20 ܡܰܢ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ ܕܰܐܖ̈ܥܳܬ݂ܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܦܰܨܺܝ ܐܰܪܥܶܗ ܡ̣ܶܢ ܐܺܝܕܰܝ̈: ܕܰܡܦܰܨܶܐ ܡܳܪܝܳܐ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܡ̣ܶܢ ܐܺܝ̈ܕܰܝ. 21 ܘܰܫܬܶܒܩ ܠܗܽܘܢ: ܘܐ̱ܢܳܫ ܠܳܐ ܝܰܗܒ ܠܶܗ ܦܶܬ݂ܓܶܡ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܦܩܰܕ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܘܶܐܡܰܪ: ܠܳܐ ܬܶܬ݁ܠܽܘܢ ܒܶܗ ܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ. 22 ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܐܶܠܝܳܩܺܝܡ ܒܰܪ ܚܶܠܰܩܝܳܐ ܪܰܒܒܰܝܬܳܐ: ܘܫܰܒܢܳܐ ܣܳܦܪܳܐ: ܘܝܽܘܐܳܚ ܒܰܪ ܐܳܣܳܦ ܡܥܰܗܕ݂ܳܢܳܐ: ܠܘܳܬ݂ ܚܶܙܰܩܝܳܐ ܟܰܕ݂ ܡܨܶܪܶܝܢ ܢܰܚܬܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܚܰܘܺܝܘܗܝ ܡܶܠܰܘ̈ܗܝ ܕܪܰܒ ܫܳܩ̈ܶܐ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܠܙ

1 ܘܰܗܘܳܐ ܕܟܰܕ݂ ܫܡܰܥ ܚܶܙܰܩܝܳܐ ܡܰܠܟܳܐ: ܨܰܪܺܝ ܢܰܚܬܰܘ̈ܗܝ: ܘܶܐܬ݂ܟܰܣܺܝ ܣܰܩܳܐ. ܘܥܰܠ ܠܒܰܝܬ݁ܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. 2 ܘܫܰܕܰܪ ܠܶܐܠܺܝܳܩܺܝܡ ܪܰܒܒܰܝܬܳܐ: ܘܰܠܫܰܒܢܳܐ ܣܳܦܪܳܐ: ܘܰܠܣܳܒ̈ܶܐ ܕܟ݂ܳܗ̈ܢܶܐ ܟܰܕ݂ ܡܟܰܣܶܝܢ ܣܰܩ̈ܶܐ: ܠܘܳܬ݂ ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܒܰܪ ܐܰܡܽܘܨ. 3 ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܶܗ: ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܚܶܙܰܩܝܳܐ: ܝܰܘܡܳܐ ܗ̱ܘ̣ ܕܽܐܘܠܨܳܢܳܐ: ܘܰܕ݂ܡܰܟܣܳܢܽܘܬ݂ܳܐ: ܘܰܕ݂ܪܽܘܓܙܳܐ: ܝܳܘܡܳܢܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܡܰܛܺܝܘ ܚܶܒ̈ܠܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܳܐ. ܘܠܰܝܬ݁ ܚܰܝܠܳܐ ܒܝܳܠܶܕܬܳܐ. 4 ܟܒܰܪ ܢܶܫܡܰܥ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂ ܡܶܠܰܘ̈ܗܝ ܕܪܰܒ ܫܳܩ̈ܶܐ. ܘܫܰܕܪܶܗ ܡܳܪܶܗ ܡܰܠܟܳܐ ܐܳܬ݂ܽܘܪܳܝܳܐ: ܕܰܢܚܰܣܶܕ݂ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܚܰܝܳܐ. ܘܢܰܟܣܺܝܘܗܝ ܒܡ̈ܶܠܶܐ ܕܰܫܡܰܥ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂. ܘܬܶܒܥܶܐ ܘܰܬܨܰܠܶܐ ܥܰܠ ܫܰܪܟܳܐ ܕܶܐܫܬ݁ܚܰܪܘ. 5 ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܕܚܶܙܰܩܝܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܐܶܫܰܥܝܳܐ. 6 ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܐܶܫܰܥܝܳܐ: ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܶܡܰܪܘ ܠܡܳܪܟ݂ܽܘܢ: ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܠܳܐ ܬܶܕ݂ܚܰܠ ܡ̣ܶܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܰܫܡܰܥܬ݁: ܕܓܰܕܶܦܘ ܩܕ݂ܳܡܰܝ ܐܺܝܙܓܰܕܰܘ̈ܗܝ ܕܡܰܠܟܳܐ ܕܳܐܬ݂ܽܘܪ. 7 ܗܳܐ ܝܳܗܶܒ ܐ̱ܢܳܐ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܪܽܘܚܳܐ ܘܢܶܫܡܰܥ ܛܶܒܳܐ: ܘܢܶܗܦܽܘܟ݂ ܠܰܐܪܥܶܗ. ܘܰܐܪܡܶܝܘܗܝ ܒܚܰܪܒܳܐ ܒܰܐܪܥܶܗ. 8 ܘܰܗܦܰܟ݂ ܪܰܒ ܫܳܩ̈ܶܐ. ܘܶܐܫܟܰܚ ܠܡܰܠܟܳܐ ܕܳܐܬ݂ܽܘܪ ܟܰܕ݂ ܡܶܬ݂ܟܰܬܰܫ ܥܰܠ ܠܶܒܢܳܐ: ܟܰܕ݂ ܫܡܰܥ ܕܰܫܩܰܠ ܡ̣ܶܢ ܠܟܺܝܫ. 9 ܘܰܫܡܰܥ ܥܰܠ ܬܰܪܗܰܦ ܡܰܠܟܳܐ ܕܟ݂ܽܘܫ: ܕܰܢܦܰܩ ܠܡܶܬ݂ܟܰܬܳܫܽܘ ܥܰܡܶܗ. ܘܰܫܡܰܥ ܘܫܰܕܰܪ ܐܺܝܙ̈ܓܰܕܶܐ ܠܘܳܬ݂ ܚܶܙܰܩܝܳܐ. 10 ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܶܡܰܪܘ ܠܚܶܙܰܩܝܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕܳܐ ܠܡܶܐܡܰܪ: ܠܳܐ ܢܰܛܥܝܶܟ݂ ܐܰܠܳܗܳܟ݂: ܕܰܬ݂ܟ݂ܺܝܠ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܥܠܰܘܗ̱ܝ. ܘܳܐܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܕܠܳܐ ܡܶܫܬܰܠܡܳܐ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ ܒܺܐܝܕ݂ܰܘ̈ܗܝ ܕܡܰܠܟܳܐ ܕܳܐܬ݂ܽܘܪ. 11 ܗܳܐ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܫܡܰܥܬ݁ ܠܟ݂ܽܠ ܕܰܥܒܰܕ݂ܘ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܳܐܬ݂ܽܘܪ ܠܟܽܠܗܶܝܢ ܐܰܖ̈ܥܳܬ݂ܳܐ ܠܡܰܚܪܳܒܽܘ ܐܶܢܶܝܢ. ܘܰܐܢ̱ܬ݁ ܡܶܬ݂ܦܰܨܶܐ ܐܰܢ̱ܬ݁. 12 ܕܰܠܡܳܐ ܦܰܨܺܝܘ ܐܰܠܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܰܚܪܰܒܘ ܐܰܒܳܗܰܝ̈: ܠܓܳܘܙܳܢ ܘܰܠܚܳܪܳܢ ܘܰܠܪܳܨܳܦ: ܘܠܰܒܢܰܝ̈ ܥܰܕܳܢ ܘܕܰܒܕ݂ܳܠܳܣܰܪ. 13 ܐܰܝܟܰܘ ܡܰܠܟܳܐ ܕܰܚܡܳܬ݂: ܘܡܰܠܟܳܐ ܕܰܪܦܳܕ݂: ܘܡܰܠܟܳܐ ܕܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܣܦܰܪܘܺܝܡ: ܘܰܕ݂ܢܳܥ: ܘܰܕ݂ܥܳܩܳܐ. 14 ܘܩܰܒܠ ܚܶܙܰܩܝܳܐ ܐܶܓܖ̈ܳܬ݂ܳܐ ܡ̣ܶܢ ܐܺܝܕ݂ܳܐ ܕܺܐܝܙ̈ܓܰܕܶܐ ܘܰܩܪܳܐ ܐܶܢܶܝܢ ܘܰܣܠܶܩ ܠܒܰܝܬ݁ܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܦܪܰܣ ܐܶܢܶܝܢ. ܚܶܙܰܩܝܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. 15 ܨܰܠܺܝ ܚܶܙܰܩܝܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܶܐܡܰܪ. 16 ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܝܳܬܶܒ ܥܰܠ ܟܖ̈ܽܘܒܶܐ. ܐܰܢ̱ܬ݁ ܗ̱ܘ̣ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕܰܝܟ ܥܰܠ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡܰܠܟ̈ܘܳܬ݂ܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܐܰܢ̱ܬ݁ ܥܒܰܕܬ݁ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ. 17 ܨܠܺܝ ܡܳܪܝܳܐ ܐܶܕ݂ܢܳܟ݂ ܘܰܫܡܰܥ ܦܬܰܚ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܝܢܰܝ̈ܟ ܘܰܚܙܺܝ ܘܰܫܡܰܥ ܡܶܠܰܘ̈ܗܝ ܕܣܰܢܚܶܪܺܝܒ: ܕܰܫܠܰܚ ܠܰܡܚܰܣܳܕ݂ܽܘ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܚܰܝܳܐ. 18 ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ݂ ܡܳܪܝܳܐ: ܚܪܰܒܘ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܳܐܬ݂ܽܘܪ ܠܟܽܠܗܶܝܢ ܐܰܖ̈ܥܳܬ݂ܳܐ. 19 ܘܰܐܪܥܗܽܘܢ ܘܰܐܠܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܐܰܘܩܶܕ݂ܘ ܒܢܽܘܪܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܗܘܰܘ ܐܰܠܗ̈ܶܐ. ܐܶܠܳܐ ܥܒܳܕ݂ ܐܺܝ̈ܕܰܝܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ: ܕܩܰܝܣܳܐ: ܘܰܕ݂ܟܶܣܦܳܐ: ܘܰܕ݂ܟܺܐܦܳܐ. ܘܰܐܘܒܶܕ݂ܘ ܐܶܢܽܘܢ. 20 ܘܗܳܫܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ: ܦܪܽܘܩܰܝܢ ܡ̣ܶܢ ܐܺܝܕ݂ܰܘ̈ܗܝ: ܕܢܶܕܥ̈ܳܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡܰܠܟ̈ܘܳܬ݂ܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ: ܕܰܐܢ̱ܬ݁ܽܘ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕܰܝܟ. 21 ܘܶܐܫܬ݁ܠܰܚ ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܒܰܪ ܐܰܡܽܘܨ ܠܘܳܬ݂ ܚܶܙܰܩܝܳܐ: ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ: ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܟܽܠ ܕܨܰܠܺܝܬ݁ ܩܕ݂ܳܡܝ ܥܰܠ ܣܰܢܚܶܪܺܝܒ ܡܰܠܟܳܐ ܕܳܐܬ݂ܽܘܪ: ܫܶܡܥܶܬ݂. 22 ܗܳܢܳܐ ܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܡܳܪܝܳܐ. ܫܳܝܛܳܐ ܠܳܟ݂: ܘܰܡܡܰܝܩܳܐ ܒܳܟ݂ ܒܬ݂ܽܘܠܬܳܐ ܒܰܪܬ݂ ܨܶܗܝܽܘܢ ܘܰܡܢܺܝܕ݂ܳܐ ܪܺܝܫܳܗ̇ ܒܳܬ݂ܪܳܟ݂ ܒܰܪܬ݂ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ. 23 ܠܡܰܢ ܚܰܣܶܕܬ݁ ܘܓܰܕܶܦܬ݁. ܘܥܰܠ ܡܰܢ ܐܰܪܺܝܡܬ݁ ܩܳܠܳܟ݂ ܐܰܪܺܝܡܬ݁ ܥܰܝܢܰܝ̈ܟ ܠܰܡܪܰܘܡܳܐ ܥܰܠ ܩܰܕ݁ܺܝܫܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 24 ܘܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕܺܐܝܙܓܰܕܰܝ̈ܟ ܚܰܣܶܕܬ݁ ܠܡܳܪܝܳܐ: ܘܶܐܡܰܪܬ݁: ܕܰܒܣܽܘܓ݂ܳܐܐ ܕܡܰܖ̈ܟܒܳܬ݂ܝ: ܐܶܢܳܐ ܐܶܣܰܩ ܠܪܰܘܡܳܐ ܕܛܽܘܖ̈ܶܐ: ܘܠܰܫܦܽܘܠܰܘ̈ܗܝ ܕܠܶܒܢܳܢ. ܘܶܐܦܣܽܘܩ ܩܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܕܰܐܖ̈ܙܰܘܗܝ: ܘܰܓ̣ܒܰܝ̈ܳܐ ܕܫܰܖ̈ܘܰܝܢܰܘܗܝ ܘܶܐܥܽܘܠ ܠܪܰܘܡܳܐ ܕܣܳܟܶܗ ܕܥܳܒܳܐ ܕܟܰܪܡܠܳܐ. 25 ܐܶܢܳܐ ܐܶܚܦܽܘܪ ܘܶܐܫܬ݁ܶܐ ܡܰܝ̈ܳܐ: ܘܰܐܘܒܶܫ ܒܦܰܖ̈ܣܳܬ݂ܳܐ ܕܖ̈ܰܟ݂ܫܰܝ: ܟܽܠܗܽܘܢ ܢܰܗܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ ܥܰܫܺܝܢ̈ܶܐ. 26 ܠܳܐ ܫܡܰܥܬ݁ ܕܡ̣ܶܢ ܪܽܘܚܩܳܐ ܠܳܗ̇ ܥܶܒܕܶܬ݂ ܘܡ̣ܶܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝ̈ܶܐ ܠܳܗ̇ ܥܰܬ݁ܕܶܬ݂. ܘܗܳܫܳܐ ܐܰܝܬ݁ܺܝܬܳܗ̇ ܕܬܶܗܘܶܐ ܠܚܽܘܪܒܳܐ: ܘܰܠܨܰܕ݂ܝܳܐ: ܐܰܝܟ݂ ܡܕܺܝ̈ܢܳܬ݂ܳܐ ܥܰܫܺܝ̈ܢܳܬ݂ܳܐ. 27 ܕܥܳܡܽܘܖ̈ܰܝܗܶܝܢ ܐܰܪܦܺܝܘ ܒܗܶܝܢ ܐܺܝ̈ܕܰܝܳܐ. ܘܶܐܬ݁ܬ݁ܰܒܰܪܘ ܘܰܒܗܶܬ݂ܘ ܘܰܗܘܰܘ ܐܰܝܟ݂ ܥܶܣܒܳܐ ܕܚܰܩܠܳܐ: ܘܰܐܝܟ݂ ܝܽܘܪܳܩܳܐ ܕܬܰܕ݂ܐܳܐ: ܘܰܐܝܟ݂ ܫܶܒܠܳܐ ܕܶܐܓܳܪܳܐ: ܘܰܐܝܟ݂ ܒܽܘܚܫܺܝܢܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܩܳܝܳܡܬ݂ܳܐ. 28 ܡܰܘܬ݁ܒܳܟ݂ ܘܡܰܥܠܳܟ݂ ܘܡܰܦܩܳܟ݂ ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ: ܘܕܰܐܡܪܰܚܬ݁ ܩܕ݂ܳܡܝ. 29 ܥܰܠ ܕܰܐܡܪܰܚܬ݁ ܩܕ݂ܳܡܝ: ܘܓܽܘܕܳܦܳܟ݂ ܣܠܶܩ ܒܶܐܕ݂ܢܰܝ̈: ܐܰܪܡܶܐ ܩܠܳܕ݂ܳܐ ܒܰܢܚܺܝܪܳܟ݂: ܘܰܒܥܳܡܳܐ ܒܣܶܦ̈ܘܳܬ݂ܳܟ݂ ܘܰܐܗܦܟ݂ܳܟ݂ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܶܐܬܰܝ̣ܬ݁ ܒܳܗ̇. 30 ܘܗܳܕܶܐ ܠܳܟ݂ ܐܳܬܳܐ: ܐܳܟܶܠ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܫܰܢ̱ܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܟܳܬ݂ܳܐ. ܘܫܰܢ̱ܬܳܐ ܕܬܰܪܬ݁ܶܝܢ ܟܳܬ݂ ܟܳܬ݂ܳܐ. ܘܫܰܢ̱ܬܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܬܳܐ ܙܳܪܥܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܘܚܳܨܕܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ: ܘܢܳܨܒܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܟܰܖ̈ܡܶܐ: ܘܐܳܟ݂ܠܺܝܢ ܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܦܺܐܖ̈ܰܝܗܽܘܢ. 31 ܘܢܶܬ݂ܗܰܦܟܽܘܢ ܫܰܪܟܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܐ ܕܶܐܫܬܰܚܰܪܘ: ܐܰܝܟ݂ ܥܶܩܳܪܳܐ ܕܰܪܡܶܐ ܠܬܰܚܬ݁: ܘܥܳܒܶܕ݂ ܦܺܐܖ̈ܶܐ ܠܥܶܠ. 32 ܡܶܛܽܠ ܕܡ̣ܶܢ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ ܢܳܦܶܩ ܫܰܪܟܳܢܳܐ. ܘܢܶܫܬܰܘܙܰܒ ܡ̣ܶܢ ܛܽܘܪܳܐ ܕܨܶܗܝܽܘܢ. ܛܢܳܢܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ ܥܳܒܶܕ݂ ܗܳܕܶܐ. 33 ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܡܰܠܟܳܐ ܕܳܐܬ݂ܽܘܪ: ܠܳܐ ܢܶܥܽܘܠ ܠܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܗܳܕܶܐ. ܘܠܳܐ ܢܶܫܕܶܐ ܬܰܡܳܢ ܓܶܐܪܶܐ. ܘܠܳܐ ܢܶܐܪܥܶܝܗ̇ ܒܣܰܟܖ̈ܶܐ. ܘܠܳܐ ܢܰܟ݂ܡܶܢ ܥܠܶܝܗ̇ ܟܡܶܐܢ̈ܶܐ. 34 ܐܶܠܳܐ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܶܐܬ݂ܳܐ ܒܳܗ̇: ܢܶܗܦܽܘܟ݂ ܘܠܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܗܳܕܶܐ ܠܳܐ ܢܶܥܽܘܠ: ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. 35 ܘܰܐܓܶܢ ܥܰܠ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܗܳܕܶܐ ܘܶܐܦܪܩܺܝܗ̇: ܡܶܛܽܠܳܬ݂ܝ ܘܡܶܛܽܠ ܕܰܘܺܝܕ݂ ܥܰܒܕܝ. 36 ܘܰܢܦܰܩ ܡܰܠܰܐܟܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܩܛܰܠ ܒܡܰܫܪܺܝܬܶܗ ܕܳܐܬ݂ܽܘܪܳܝܳܐ. ܡܳܐܐ ܘܰܬ݂ܡܳܢܺܝܢ ܘܚܰܡܫܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ. ܘܩܰܕܶܡܘ ܒܨܰܦܪܳܐ: ܘܗܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܫ̈ܠܰܕܶܐ ܡܺܝ̈ܬ݂ܳܬ݂ܳܐ. 37 ܘܰܫܩܰܠ ܣܰܢܚܶܪܺܝܒ: ܘܰܗܦܰܟ݂ ܐܶܙܰܠ ܝܺܬܶܒ ܒܢܺܝܢܘܶܐ. 38 ܘܟܰܕ݂ ܣܳܓܶܕ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܒܶܝܬ݂ ܢܳܣܪܳܟ݂ ܐܰܠܳܗܶܗ: ܐܰܕ݂ܪܰܡܠܶܟ݂ ܘܫܳܪܳܐܨܰܐܪ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܩܰܛܠܽܘܗܝ ܒܚܰܪܒܳܐ. ܘܗܶܢܽܘܢ ܥܪܰܩܘ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܩܰܖ̈ܕܘܳܝܶܐ. ܘܰܐܡܠܶܟ݂ ܣܰܪܚܰܕܽܘܡ ܒܪܶܗ ܒܳܬ݂ܪܶܗ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܠܚ

1 ܒܗܽܘܢ ܒܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܗܳܢܽܘܢ: ܐܶܬ݂ܟܪܰܗ ܚܶܙܰܩܝܳܐ ܠܰܡܡܳܬ݂. ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܠܘܳܬܶܗ ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܢܒܝܳܐ ܒܰܪ ܐܰܡܽܘܨ: ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ: ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. ܦܰܩܶܕ݂ ܥܰܠ ܒܰܝܬܳܟ݂: ܡܶܛܽܠ ܕܡܳܐܶܬ݂ ܐܰܢ̱ܬ݁: ܘܠܳܐ ܚܳܝܶܐ ܐܰܢ̱ܬ݁. 2 ܘܰܐܦܢܺܝ ܚܶܙܰܩܝܳܐ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ ܠܐܶܣܬ݂ܳܐ. ܘܨܰܠܺܝ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܘܶܐܡܰܪ. 3 ܐܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ: ܐܶܬ݁ܕܰܟ݂ܪ ܕܗܰܠܟܶܬ݂ ܩܕ݂ܳܡܰܝܟ ܒܩܽܘܫܬܳܐ: ܘܰܒܠܶܒܳܐ ܫܰܠܡܳܐ: ܘܰܕ݂ܫܰܦܺܝܪ ܩܕ݂ܳܡܰܝܟ ܥܶܒܕܶܬ݂ ܘܰܒܟ݂ܳܐ ܚܶܙܰܩܝܳܐ ܒܟ݂ܳܬ݂ܳܐ ܪܰܒܬ݂ܳܐ. 4 ܘܰܗܘܳܐ ܦܶܬ݂ܓܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ: ܠܡܶܐܡܰܪ. 5 ܙܶܠ ܐܶܡܰܪ ܠܚܶܙܰܩܝܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ: ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ݂ ܐܰܒܽܘܟ݂: ܫܶܡܥܶܬ݂ ܨܠܽܘܬ݂ܳܟ݂: ܘܰܚܙܺܝܬ݂ ܕܶܡܥܰܝ̈ܟ ܗܳܐ ܡܰܘܣܶܦ ܐ̱ܢܳܐ ܥܰܠ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܟ݂ ܚܰܡܫܰܥܶܣܖ̈ܶܐ ܫܢܺܝ̈ܢ. 6 ܘܡ̣ܶܢ ܐܺܝܕ݂ܰܘ̈ܗܝ ܕܡܰܠܟܳܐ ܕܳܐܬ݂ܽܘܪ ܐܶܦܰܨܶܝܟ݂: ܘܠܰܡܕ݂ܺܝܢ̱ܬܳܐ ܗܳܕܶܐ. ܘܰܐܓܶܢ ܥܰܠ ܡܕ݂ܺܝܢ̱ܬܳܐ ܗܳܕܶܐ: ܘܶܐܦܪܩܺܝܗ̇. 7 ܘܗܳܕܶܐ ܠܳܟ݂ ܐܳܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܕܥܳܒܶܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܶܐܡܰܪ. 8 ܗܳܐ ܡܰܗܦܶܟ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܛܶܠܳܠܳܐ ܕܕܰܖ̈ܓܶܐ ܕܢܳܚܶܬ݂ ܒܕܰܖ̈ܓܶܐ ܕܳܐܚܳܙ ܐܰܒܽܘܟ݂: ܫܶܡܫܳܐ ܠܒܶܣܬ݁ܪܶܗ ܥܶܣܪܳܐ ܕܰܖ̈ܓܺܝܢ ܘܰܗܦܰܟ݂ ܫܶܡܫܳܐ ܠܒܶܣܬ݁ܪܶܗ ܥܶܣܪܳܐ ܕܰܖ̈ܓܺܝܢ: ܒܕܰܖ̈ܓܶܐ ܕܰܢܚܶܬ݂. 9 ܟܬ݂ܳܒܶܗ ܕܚܶܙܰܩܝܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ: ܟܰܕ݂ ܐܶܬ݂ܟܪܰܗ: ܘܰܚܝܳܐ ܡ̣ܶܢ ܟܽܘܪܗܳܢܶܗ. 10 ܐܶܢܳܐ ܐܶܡܪܶܬ݂ ܕܰܒܦܶܠܓܽܘܬ݂ ܝܰܘ̈ܡܰܝ ܐܶܙܰܠ: ܒܬܰܪܥܳܐ ܕܰܫܝܽܘܠ ܫܶܒܩܶܬ݂ ܫܰܪܟܳܐ ܕܰܫܢܰܝ̈. 11 ܐܶܡܪܶܬ݂ ܕܠܳܐ ܐܶܚܙܶܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܘܬܽܘܒ ܠܳܐ ܐܶܚܙܶܐ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܥܰܡ ܥܳܡܖ̈ܰܝ ܚܶܦܪܳܐ. 12 ܕܳܪܝ ܫܩܰܠ ܘܰܥܒܰܪ ܡܶܢܝ: ܐܰܝܟ݂ ܡܰܫܟܢܳܐ ܕܖ̈ܳܥܰܘܳܬ݂ܳܐ. ܐܶܬ݂ܩܦܶܕ݂ܘ ܐܰܝܟ݂ ܣܺܝܪܳܣ ܚܰܝ݂ܰܝ݂̈. ܘܰܐܝܟ݂ ܢܰܘܠܳܐ ܕܩܰܪܺܝܒ ܠܡܶܬ݂ܓܕ݂ܕ݂ܽܘ. ܡ̣ܶܢ ܐܺܝܡܳܡܳܐ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܠܺܠܝܳܐ ܐܰܫܠܶܡܬܳܢܝ. 14 ܐܰܝܟ݂ ܣܢܽܘܢܺܝܬ݂ܳܐ ܕܰܡܢܰܨܪܳܐ ܢܰܨܪܰܬ݂ ܘܰܐܝܟ݂ ܝܳܘܢܳܐ ܢܰܗܡܶܬ݂ ܐܰܪܺܝܡܶܬ݂ ܥܰܝܢܰܝ̈ ܠܰܡܪܰܘܡܳܐ. ܡܳܪܝܳܐ ܦܰܨܳܢܝ: ܘܒܰܣܶܡܰܝܢܝ. 15 ܘܡܳܢܳܐ ܐܶܡܰܠܶܠ: ܐܶܡܰܪ ܠܺܝ ܘܗܽܘ ܥܒܰܪ ܘܰܐܢܶܕ݂ ܟܽܠܳܗ̇ ܫܶܢܰܬ݂ܝ: ܥܰܠ ܡܪܳܖ̈ܶܐ ܕܢܰܦܫܝ. ܡܳܪܝܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܢܶܚܽܘܢ. 16 ܡܶܛܽܠ ܗܳܠܶܝܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܪܽܘܚܝ ܐܰܚܠܶܡܰܝܢܝ ܘܰܐܚܳܢܝ. 17 ܗܳܐ ܠܰܫܠܳܡܳܐ ܡܰܪܘ ܠܺܝ ܡܪܳܖ̈ܶܐ. ܘܰܐܢ̱ܬ݁ ܨܒܰܝܬ݁ ܒܢܰܦܫܝ ܕܠܳܐ ܬܶܒܠܶܐ ܒܰܚܒܠܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܫܕܰܝܬ݁ ܒܶܣܬܰܪ ܓܽܘܫܡܳܟ݂ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܛܳܗܰܝ̈. 18 ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܫܝܽܘܠ ܬܶܪܕܶܐ ܠܳܟ݂. ܘܳܐܦܠܳܐ ܡܰܘܬܳܐ ܢܫܰܒܚܳܟ݂ ܘܠܳܐ ܢܣܰܒܪܽܘܢ ܠܩܽܘܫܬܳܟ݂ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܢܳܚܬ݁ܺܝܢ ܠܓܽܘܒܳܐ. 19 ܐܶܠܳܐ ܢܰܘܕܽܘܢ ܠܳܟ݂ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕܰܐܟ݂ܘܳܬ݂ܝ ܝܳܘܡܳܢܳܐ ܘܰܐܒܳܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ܳܐ ܢܚܳܘܶܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܟ݂. 20 ܡܳܪܝܳܐ ܢܶܦܪܩܰܢ: ܘܬܶܫ̈ܒܚܳܬܶܗ ܢܫܰܒܰܚ: ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܚܰܝ݂ܰܝ݂̈ܢ: ܒܒܰܝܬ݁: ܕܡܳܪܝܳܐ. 21 ܘܶܐܡܰܪ ܚܶܙܰܩܝܳܐ: ܡܳܢܳܐ ܗ̱ܝ ܐܳܬܳܐ ܕܣܳܠܶܩ ܐ̱ܢܳܐ ܠܒܰܝܬ݁ܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. 22 ܘܶܐܡܰܪ ܐܶܫܰܥܝܳܐ: ܢܶܣܒܽܘܢ ܕܒܰܠܬ݂ܳܐ ܕܬܺܐܢ̈ܶܐ. ܘܰܢܣܺܝܡܽܘܢ ܥܰܠ ܫܽܘܚܢܳܐ: ܘܡܶܬ݂ܚܠܶܡ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܠܛ

1 ܒܙܰܒܢܳܐ ܗܰܘ: ܫܰܕܰܪ ܡܪܽܘܕܳܟ݂ ܒܶܠܕܳܢ ܒܰܪ ܒܶܠܕܳܢ ܡܰܠܟܳܐ ܕܒܳܒܶܠ: ܐܶܓܖ̈ܳܬ݂ܳܐ ܘܩܽܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܠܚܶܙܰܩܝܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܫܡܰܥ ܕܶܐܬ݂ܟܪܰܗ: ܘܰܚܣܰܢ: ܘܶܐܬ݂ܚܠܶܡ. 2 ܘܰܚܕ݂ܺܝ ܒܗܽܘܢ ܚܶܙܰܩܝܳܐ ܘܚܳܘܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܒܶܝܬ݂ ܓܰܙܶܗ: ܟܶܣܦܳܐ: ܘܕܰܗܒܳܐ: ܘܒܶܣ̈ܡܶܐ: ܘܡܶܫܚܳܐ ܛܳܒܳܐ: ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܒܶܝܬ݂ ܡܳܐܢܰܘ̈ܗܝ: ܘܟ݂ܽܠ ܕܶܐܫܬ݁ܟܰܚ ܒܓܰܙܩܘ̈ܗܝ ܘܠܳܐ ܫܒܰܩ ܡܶܕܶܡ ܚܶܙܰܩܝܳܐ ܕܠܳܐ ܚܳܘܺܝ ܐܶܢܽܘܢ: ܒܒܰܝܬ݁ܶܗ ܘܰܒܟ݂ܽܠܶܗ ܒܶܝܬ݂ ܫܽܘܠܛܳܢܶܗ. 3 ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܚܶܙܰܩܝܳܐ ܡܰܠܟܳܐ: ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ: ܡܳܢܳܐ ܐܶܡܰܪܘ ܠܳܟ݂ ܗܳܠܶܝܢ ܓܰܒܖ̈ܶܐ. ܘܡ̣ܶܢ ܐܰܝܡܶܟܳܐ ܐܶܬ݂ܰܘ ܠܘܳܬ݂ܳܟ݂ ܘܶܐܡܰܪ ܚܶܙܰܩܝܳܐ: ܡ̣ܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܪܰܚܺܝܩܬܳܐ ܕܒܳܒܶܠ ܐܶܬ݂ܰܘ ܠܘܳܬ݂ܝ. 4 ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܢܳܐ ܚܙܰܘ ܒܒܰܝܬܳܟ݂ ܘܶܐܡܰܪ ܚܶܙܰܩܝܳܐ ܟܽܠ ܕܺܐܝܬ݂ ܒܒܰܝܬ݁ܝ ܚܙܰܘ: ܘܠܳܐ ܫܶܒܩܶܬ݂ ܡܶܕܶܡ ܒܒܰܝܬ݁ܝ ܕܠܳܐ ܚܳܘܺܝܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ. 5 ܘܶܐܡܰܪ ܐܶܫܰܥܝܳܐ ܠܚܶܙܰܩܝܳܐ: ܫܡܰܥ ܦܶܬ݂ܓܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ. 6 ܗܳܐ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܐܳܬ݁ܶܝܢ: ܘܢܶܫܬ݁ܩܶܠ ܟܽܠ ܕܺܐܝܬ݂ ܒܒܰܝܬܳܟ݂ ܘܓܰܙܳܐ ܕܰܐܒܳܗܰܝ̈ܟ ܕܰܥܕܰܡܳܐ ܠܝܳܘܡܳܢܳܐ ܠܒܳܒܶܠ ܢܺܐܙܰܠ. ܘܡܶܕܶܡ ܠܳܐ ܢܶܫܬ݁ܚܰܪ ܠܳܟ݂: ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. 7 ܘܡ̣ܶܢ ܒܢܰܝ̈ܟ ܕܢܳܦܩܺܝܢ ܡܶܢܳܟ݂: ܕܡܰܘܠܶܕ݂ ܐܰܢ̱ܬ݁: ܢܶܬ݁ܕܰܒܪܽܘܢ: ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܡܗܰܝܡܢ̈ܶܐ ܒܗܰܝܟܠܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܕܒܳܒܶܠ. 8 ܘܶܐܡܰܪ ܚܶܙܰܩܝܳܐ ܠܶܐܫܰܥܝܳܐ: ܫܰܦܺܝܪ ܦܶܬ݂ܓܶܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܕܶܐܡܰܪܬ݁: ܢܶܗܘܶܐ ܫܠܳܡܳܐ ܘܩܽܘܫܬܳܐ ܒܝܰܘ̈ܡܰܝ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܡ

1 ܒܰܝܰܐܗܝ ܒܰܝܰܐܗܝ ܠܥܰܡܝ: ܐܳܡܰܪ ܐܰܠܳܗܟ݂ܽܘܢ. 2 ܡܠܰܘ ܒܠܶܒܳܗ̇ ܕܽܐܘܪܺܫܠܶܡ: ܘܰܩܪܰܘ ܠܳܗ̇. ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬ݂ܡܰܠܝܰܬ ܚܰܝܠܳܐ: ܘܰܨܒܳܬ ܒܰܚܛܺܝܬ݂ܳܐ. ܘܩܰܒܠܰܬ݂ ܡ̣ܶܢ ܐܺܝܕܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܥܦܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܚܛܳܗܶܝ̈ܗ̇. 3 ܩܳܠܳܐ ܕܩܳܪܶܐ ܒܡܰܕ݂ܒܪܳܐ: ܦܰܢܰܘ ܐܽܘܪܚܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ: ܘܰܬ݂ܪܽܘܨܘ ܒܰܦܩܰܥܬ݂ܳܐ ܫܒܺܝ̈ܠܶܐ ܠܰܐܠܳܗܰܢ. 4 ܟܽܠܗܽܘܢ ܢܰܚ̈ܠܶܐ ܢܶܬ݂ܡܰܠܽܘܢ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܛܽܘܖ̈ܶܐ ܘܖ̈ܳܡܳܬ݂ܳܐ ܢܶܬ݂ܡܰܟܟ݂ܽܘܢ. ܘܢܶܗܘܶܐ ܥܰܪܡܳܐ ܠܫܰܦܝܳܐ: ܘܰܐܬ݂ܪܳܐ ܥܰܣܩܳܐ ܠܰܦܩܰܥܬ݂ܳܐ. 5 ܘܢܶܬ݂ܓܠܶܐ ܐܺܝܩܳܪܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܢܶܚܙܽܘܢܶܗ ܐܰܟܚܕ݂ܳܐ ܟܽܠ ܒܣܰܪ. ܡܶܛܽܠ ܕܦܽܘܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܰܠܶܠ. 6 ܩܳܠܳܐ ܕܳܐܡܰܪ ܩܪܺܝ ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܢܳܐ ܐܶܩܪܶܐ. ܟܽܠ ܒܣܰܪ ܥܡܺܝܪܳܐ: ܘܟܽܠܳܗ̇ ܝܳܐܝܽܘܬܶܗ ܐܰܝܟ݂ ܥܽܘܦܝܳܐ ܕܚܰܩܠܳܐ. 7 ܝܺܒܶܫ ܥܡܺܝܪܳܐ: ܘܰܚܡܳܐ ܥܽܘܦܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܪܽܘܚܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܢܶܫܒܰܬ ܒܶܗ. ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܗ̱ܘ̣ ܥܡܺܝܪܶܗ ܕܥܰܡܳܐ ܗܳܢܳܐ. 8 ܝܳܒܶܫ ܥܡܺܝܪܳܐ: ܘܚܳܡܶܐ ܥܽܘܦܝܳܐ ܘܡܶܠܬ݂ܶܗ ܕܰܐܠܳܗܰܢ ܩܰܝܳܡܳܐ ܠܥܳܠܡܺܝܢ. 9 ܥܰܠ ܛܽܘܖ̈ܶܐ ܖ̈ܳܡܶܐ ܣܰܩܝ ܠܶܟ݂ܝ ܨܶܗܝܽܘܢ ܡܣܰܒܰܪܬܳܐ ܐܰܪܺܝܡܝ ܩܳܠܶܟ݂ܝ ܒܚܰܝܠܳܐ: ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ ܡܣܰܒܰܪܬܳܐ ܐܰܪܺܝܡܝ: ܘܠܳܐ ܬܶܕܚܠܺܝܢ ܐܶܡܰܪܝ ܠܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ: ܗܳܐ ܐܰܠܳܗܟܶܝܢ. 10 ܗܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܐܳܬ݁ܶܐ ܒܥܽܘܫܢܳܐ: ܘܰܕ݂ܪܳܥܶܗ ܒܚܰܝܠܳܐ. ܗܳܐ ܐܰܓܪܶܗ ܥܰܡܶܗ: ܘܰܥܒܳܕܶܗ ܩܕ݂ܳܡܰܘܗܝ. 11 ܐܰܝܟ݂ ܪܳܥܝܳܐ ܕܪܳܥܶܐ ܠܰܓܙܳܪܶܗ: ܘܒܰܕ݂ܪܳܥܶܗ ܡܟܰܢܶܫ ܐܶܡܖ̈ܶܐ. ܘܰܒܚܰܢܶܗ ܫܳܩܶܠ ܠܗܽܘܢ. ܘܠܰܕ݂ܡܰܝ̈ܢܩܳܢ ܡܬܰܪܣܶܐ. 12 ܡܰܢܘ ܐܰܟܺܝܠ ܡܰܝ̈ܳܐ ܒܫܽܘܥܠܶܗ: ܘܰܫܡܰܝܳܐ ܡܫܰܚ ܒܙܰܪܬ݁ܶܗ. ܘܰܐܟܺܝܠ ܒܰܙܘܳܪܶܗ ܥܰܦܪܳܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܘܰܬ݂ܩܰܠ ܛܽܘܖ̈ܶܐ ܒܡܰܬ݂ܩܳܠܳܐ: ܘܖ̈ܳܡܳܬ݂ܳܐ ܒܡܰܣܰܐܬ݂ܳܐ. 13 ܡܰܢܽܘ ܬܰܩܶܢ ܪܽܘܚܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܘ ܡܰܢܽܘ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܡܳܠܶܟ݂ ܡܶܠܟܳܐ. 14 ܒܡܰܢܽܘ ܐܶܬ݂ܡܰܠܰܟ݂: ܘܰܐܠܦܶܗ ܘܣܰܟܠܶܗ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܕܺܝܢܳܐ ܘܰܐܠܦܶܗ ܝܺܕܰܥܬ݂ܳܐ. ܐܘܪܚܳܐ ܕܣܽܘܟܳܠܳܐ ܚܰܘܝܶܗ. 15 ܗܳܐ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܐܰܝܟ݂ ܢܽܘܛܦܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܩܰܕ݂ܣܳܐ: ܘܰܐܝܟ݂ ܢܶܙܠܳܐ ܕܡܰܣܰܐܬ݂ܳܐ. ܘܓܳܙܖ̈ܳܬ݂ܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕܰܚܺܝܚܳܐ ܢܶܫ̈ܕ݂ܝܳܢ. 16 ܘܠܶܒܢܳܢ ܠܳܐ ܚܫܺܝܒ ܠܶܗ ܠܝܰܩܕܳܢܳܐ. ܘܚܰܝܘܬܶܗ ܠܳܐ ܚܫܺܝܒܳܐ ܠܶܗ ܠܳܥܠܳܬ݂ܳܐ. 17 ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܐܰܝܟ݂ ܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܚܫܺܝܒܺܝܢ ܠܶܗ. ܠܰܐܒܕܳܢܳܐ ܘܰܠܚܰܪܒܳܐ ܚܫܺܝܒܺܝܢ ܠܶܗ. 18 ܠܡܰܢ ܕܰܡܺܝܬ݁ܽܘܢܳܝܗܝ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܠܰܐܝܕܳܐ ܕܡܽܘܬ݂ ܕܰܡܺܝܬ݁ܽܘܢܳܝܗܝ. 19 ܨܰܠܡܳܐ ܗ̱ܘ̣ ܕܰܥܒܰܕ݂ ܢܰܓܳܪܳܐ ܘܩܰܝܢܳܝܳܐ ܒܕܰܗܒܳܐ ܩܰܪܡܶܗ. ܘܣܺܐܡܳܐ ܨܪܺܝܦܳܐ ܩܒܰܥ ܒܶܗ. 20 ܦܪܰܫ ܗܽܘ ܩܰܝܣܳܐ ܕܠܳܐ ܡܰܒܠܰܛ ܘܰܓܒܳܐ ܢܰܓܳܪܳܐ. ܘܰܒܚܶܡܬܶܗ ܓܰܠܦܶܗ ܘܡܰܬ݂ܩܶܢ ܨܰܠܡܳܐ ܕܠܳܐ ܙܳܐܰܥ. 21 ܠܳܐ ܫܡܰܥܬ݁ܽܘܢ: ܘܠܳܐ ܝܺܕܰܥ̣ܬ݁ܽܘܢ ܘܠܳܐ ܐܶܬ݂ܶܐܡܰܪ ܠܟ݂ܽܘܢ ܡ̣ܶܢ ܪܺܫܺܝܬ݂ܳܐ. ܘܠܳܐ ܐܶܣܬܰܟܰܠܬ݁ܽܘܢ: ܫܶܬܶܐܣܶܝ̈ܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ. 22 ܘܰܠܡܰܢ ܕܝܳܬܶܒ ܥܰܠ ܚܽܘܓܬ݂ܳܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ: ܘܥܳܡܽܘܖ̈ܶܝܗ̇ ܐܰܝܟ݂ ܩܰܡܨܳܐ ܕܰܡܬܰܚ ܫܡܰܝܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܟܶܦܬ݂ܳܐ. ܘܰܡܬܰܚ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܡܰܫܟܢܳܐ ܠܝܰܬ݂ܒܳܐ. 23 ܕܰܥ̣ܒܰܕ݂ ܫܰܠܺܝܛܳܢ̈ܶܐ ܠܳܐ ܡܶܕܶܡ: ܘܕܰܝܳܢ̈ܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕܠܰܝܬ݁ ܐܶܢܽܘܢ. 24 ܠܳܐ ܢܶܨܒܽܘܢ: ܘܠܳܐ ܢܶܙܪܥܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܢܰܪܡܽܘܢ ܥܶܩܳܪܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܢܶܦܽܘܚ ܒܗܽܘܢ ܘܢܺܐܒܫܽܘܢ. ܘܥܰܠܥܳܠܳܐ ܬܶܫܩܽܘܠ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܕܰܠܚܰܒܬ݂ܳܐ. 25 ܠܡܰܢ ܕܰܡܺܝܬ݁ܽܘܢܳܢܝ ܕܦܳܚܶܡ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܗ: ܐܳܡܰܪ ܩܰܕ݁ܺܝܫܳܐ. 26 ܐܰܪܺܝܡܘ ܥܰܝܢܰܝ̈ܟܽܘܢ ܠܰܡܪܰܘܡܳܐ. ܘܰܚܙܳܘ ܡܰܢܽܘ ܒܪܳܐ ܗܳܠܶܝܢ. ܕܡܰܦܶܩ ܒܡܶܢܝܳܢܳܐ ܚܰܝ̈ܠܰܘܳܬ݂ܗܽܘܢ: ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܩܪܳܐ ܫܡܳܗ̈ܶܐ ܒܣܽܘܓ݂ܳܐܐ ܕܺܐܝܩܳܪܶܗ: ܘܰܒܥܽܘܫܢܳܐ ܕܚܰܝܠܶܗ ܐ̱ܢܳܫ ܠܳܐ ܛܳܥܶܐ. 27 ܠܡܳܢܳܐ ܡܡܰܠܶܠ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܝܰܥܩܽܘܒ: ܘܳܐܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. ܕܰܡܛܰܫ̈ܝܳܢ ܐܽܘܖ̈ܚܳܬ݂ܝ ܡ̣ܶܢ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܡܰܥܒܰܪ ܕܺܝܢܝ ܡ̣ܶܢ ܐܰܠܳܗܝ. 28 ܠܳܐ ܝܺܕܰܥܬ݁: ܘܠܳܐ ܫܶܡܰܥܬ݁: ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܡܳܪܝܳܐ ܗ̱ܘ̣ ܕܰܒܪܳܐ ܣܰܘ̈ܦܶܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܠܳܐ ܡܶܬ݁ܛܰܪܰܦ: ܘܠܳܐ ܠܳܐܶܐ: ܘܠܰܝܬ݁ ܒܽܘܕܳܩܳܐ ܠܣܽܘܟܳܠܶܗ. 29 ܝܳܗܶܒ ܚܰܝܠܳܐ ܠܰܡܛܰܖ̈ܦܶܐ ܘܰܠܡܰܟ݂ܐܒܰܝ̈ ܟܺܐܒܳܐ ܡܰܣܓܶܐ ܥܽܘܫܢܳܐ. 30 ܢܶܬ݁ܛܰܪܦܽܘܢ ܥܠܰܝ̈ܡܶܐ ܘܢܶܠܐܽܘܢ ܘܓܰܕܽܘ̈ܕܶܐ ܡܶܬ݁ܬܰܩܳܠܽܘ ܢܶܬܰܩܠܽܘܢ. 31 ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܡܣܰܒܪܺܝܢ ܒܡܳܪܝܳܐ: ܢܚܰܠܦܽܘܢ ܚܰܝܠܗܽܘܢ. ܘܢܰܘܥܽܘܢ ܓܶܦ̈ܶܐ ܐܰܝܟ݂ ܕܝܳܘܢܳܐ. ܘܢܶܪܗܛܽܘܢ: ܘܠܳܐ ܢܶܠܐܽܘܢ ܘܰܢܗܰܠܟ݂ܽܘܢ: ܘܠܳܐ ܢܶܬ݁ܛܰܪܦܽܘܢ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܡܐ

1 ܫܬ݂ܽܘܩܺܝ̈ܢ ܓܳܙܖ̈ܳܬ݂ܳܐ. ܘܶܐܡ̈ܘܳܬ݂ܳܐ ܢܚܰܠ̈ܦܳܢ ܚܰܝܠܳܐ. ܢܶܩܖ̈ܒܳܢ: ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܢܡܰܠ̈ܠܳܢ ܘܰܐܟ݂ܚܕ݂ܳܐ ܠܕܺܝܢܳܐ ܢܶܩܖ̈ܒܳܢ. 2 ܡܰܢܽܘ ܐܰܥܺܝܪ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܡ̣ܶܢ ܡܰܕ݂ܢܚܳܐ: ܘܰܩܪܳܗ̇ ܠܪܶܓܠܶܗ. ܢܶܫܬܰܠܡܽܘܢ ܩܕ݂ܳܡܰܘܗܝ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܡܰܠ̈ܟܶܐ ܢܶܬܘܪܽܘܢ ܢܶܬܶܠ ܐܰܝܟ݂ ܥܰܦܪܳܐ ܚܰܪܒܶܗ: ܘܰܐܝܟ݂ ܕܢܳܬ݂ܪܳܐ ܩܶܫܬ݁ܶܗ. 3 ܢܶܪܕܽܘܦ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܢܶܥܒܶܕ݂ ܫܠܳܡܳܐ. ܐܘܪܚܳܐ ܒܖ̈ܶܓܠܰܘܗܝ ܠܳܐ ܢܰܥܶܠ. 4 ܡܰܢܽܘ ܥܰܬ݁ܶܕ݂ ܘܰܥܒܰܕ݂ ܡܰܢ ܕܰܩܪܳܐ ܠܕ݂ܳܖ̈ܶܐ ܡ̣ܶܢ ܪܺܫܺܝܬ݂ܳܐ. ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝܳܐ ܘܰܐ̱ܚܪܳܝܳܐ: ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ. 5 ܚܙܰܝܳܢ̈ܝ ܓܳܙܖ̈ܳܬ݂ܳܐ. ܘܰܕ݂ܚܶܠܘ ܣܰܘ̈ܦܶܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܕܚܶܠܘ ܘܰܩܪܶܒܘ ܘܶܐܬ݂ܰܘ. 6 ܘܰܓܒܰܪ ܠܚܰܒܪܶܗ ܡܥܰܕܪܺܝܢ ܘܠܰܐܚܰܘ̈ܗܝ ܐܳܡܰܪ ܐܶܬ݂ܚܰܝܰܠ. 7 ܘܠܰܒܶܒ ܢܰܓܳܪܳܐ ܠܩܰܝܢܳܝܳܐ ܕܳܐܪܶܫ ܒܩܽܘܪܢܳܣܳܐ: ܘܦܳܠܰܚ. ܘܳܐܡܰܪ ܥܰܠ ܕܶܒܩܳܐ ܕܫܰܦܺܝܪ ܗ̱ܘ̣. ܘܩܳܒܥܺܝܢ ܠܶܗ ܒܨܶܨ̈ܶܐ: ܕܠܳܐ ܢܶܬ݁ܬ݁ܙܺܝܥ. 8 ܗܳܫܳܐ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܥܰܒܕܝ: ܝܰܥܩܽܘܒ ܕܰܓܒܶܝܬ݂ܳܟ݂: ܙܰܪܥܶܗ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ ܪܳܚܡܝ ܕܚܰܝܶܠܬܳܟ݂. 9 ܡ̣ܶܢ ܣܰܘ̈ܦܶܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ: ܘܡ̣ܶܢ ܕܰܘܩܶܝ̈ܗ̇ ܩܪܺܝܬ݂ܳܟ݂ ܘܶܐܡܪܶܬ݂ ܠܳܟ݂ ܥܰܒܕܝ ܠܳܟ݂ ܥܰܒܕܝ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܓܒܶܝܬ݂ܳܟ݂ ܘܠܳܐ ܐܰܣܠܺܝܬܳܟ݂. 10 ܠܳܐ ܬܶܕ݂ܚܰܠ ܡܶܛܽܠ ܕܥܰܡܳܟ݂ ܐ̱ܢܳܐ. ܘܠܳܐ ܬܶܬ݂ܪܗܶܒ ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂. ܚܰܝܶܠܬܳܟ݂: ܐܳܦ ܥܰܕܰܪܬܳܟ݂ ܐܳܦ ܣܰܡܶܟ݂ܬܳܟ݂ ܒܝܰܡܺܝܢܝ ܙܰܕܺܝܩܬܳܐ. 11 ܢܶܒܗܬ݂ܽܘܢ ܘܢܰܚܦܪܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܣܳܩܪܺܝܢ ܠܳܟ݂: ܢܶܗܘܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܠܳܐ ܡܶܕܶܡ. ܘܢܺܐܒܕܽܘܢ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܕܢܳܨܶܝܢ ܥܰܡܳܟ݂. 12 ܬܶܒܥܶܐ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܠܳܐ ܬܶܫܟܰܚ ܐܶܢܽܘܢ ܠܓܰܒܖ̈ܶܐ ܕܢܳܨܶܝܢ ܥܰܡܳܟ݂. ܢܶܗܘܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܕܠܳܐ ܐܺܝܬܰܝܗܽܘܢ: ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܕܡܶܬ݂ܟܰܬ݁ܫܺܝܢ ܥܰܡܳܟ݂. 13 ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂: ܡܚܰܝܠܳܢܳܐ ܕܝܰܡܺܝܢܳܟ݂: ܐܶܡܪܶܬ݂ ܠܳܟ݂ ܠܳܐ ܬܶܕ݂ܚܰܠ. ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܐ ܥܳܕ݂ܽܘܪܳܟ݂. 14 ܠܳܐ ܬܶܕ݂ܚܠܺܝܢ ܬܰܘܠܥܶܗ ܕܝܰܥܩܽܘܒ: ܘܰܡܢܺܝܢܶܗ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܥܳܕ݂ܽܘܪܶܟ݂ܝ: ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܦܳܪܽܘܩܶܟ݂ܝ ܩܰܕ݁ܺܝܫܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 15 ܗܳܐ ܥܒܰܕܬܳܟ݂ ܐܰܝܟ݂ ܓܰܪܓܰܪܳܟ݂ ܚܰܕ݂ܬ݂ܳܐ: ܕܫܳܚܶܩ ܘܡܰܕܶܩ ܬܕ݂ܽܘܫ ܛܽܘܖ̈ܶܐ: ܘܬܰܕܶܩ ܘܖ̈ܳܡܳܬ݂ܳܐ ܬܶܥܒܶܕ݂ ܐܰܝܟ݂ ܥܽܘܪܳܐ. 16 ܬܶܕ݂ܕܶܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܪܽܘܚܳܐ ܬܶܫܩܽܘܠ ܐܶܢܽܘܢ ܘܥܰܠܥܳܠܳܐ ܬܒܰܕܰܪ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܰܐܢ̱ܬ݁ ܬܕ݂ܽܘܨ ܒܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܒܩܰܕ݁ܺܝܫܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܬܶܫܬܰܒܰܚ. 17 ܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ ܘܒܳܝ̈ܫܶܐ ܒܳܥܶܝܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܘܠܰܝܬ݁ ܘܠܶܫܳܢܗܽܘܢ ܒܨܶܗܝܳܐ ܝܺܒܶܫ ܐܶܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܶܥܢܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܠܳܗܶܗ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܘܠܳܐ ܐܶܫܒܽܘܩ ܐܶܢܽܘܢ. 18 ܐܶܦܬܰܚ ܢܰܗܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ ܒܛܽܘܖ̈ܶܐ: ܘܰܒܓܰܘ ܦܰܩ̈ܥܳܬ݂ܳܐ ܡܰܒܽܘ̈ܥܶܐ: ܐܶܥܒܶܕ݂ ܡܰܕ݂ܒܪܳܐ ܠܰܐܓ̈ܡܶܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ: ܘܰܐܪܥܳܐ ܨܗܺܝܬ݂ܳܐ ܠܡܰܒܽܘ̈ܥܶܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ. 19 ܐܶܬ݁ܶܠ ܒܡܰܕ݂ܒܪܳܐ ܐܰܖ̈ܙܶܐ ܘܶܐܫܟܳܖ̈ܥܶܐ: ܘܳܐܣܳܐ ܘܩܰܝܣܳܐ ܕܡܶܫܚܳܐ. ܐܶܣܺܝܡ ܒܰܦܩܰܥܬ݂ܳܐ ܫܰܖ̈ܘܰܝܢܶܐ ܗܕ݂ܺܝܖ̈ܶܐ ܐܰܟ݂ܚܕ݂ܳܐ. 20 ܕܢܶܚܙܽܘܢ ܘܢܶܕܥܽܘܢ ܘܢܶܬ݂ܒܰܝܢܽܘܢ. ܘܢܶܣܬܰܟܠܽܘܢ ܐܰܟ݂ܚܕ݂ܳܐ: ܕܺܐܝܕܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܶܒܕܰܬ ܗܳܕܶܐ: ܘܩܰܕ݁ܺܝܫܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܒܪܳܗ̇. 21 ܩܰܪܶܒܘ ܕܺܝܢܰܝ̈ܟܽܘܢ: ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. ܩܰܪܶܒܘ ܬܰܖ̈ܥܝܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܐܳܡܰܪ ܡܰܠܟܶܗ ܕܝܰܥܩܽܘܒ. 22 ܢܶܩܪܒܽܘܢ: ܘܰܢܚܳܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܥܬ݂ܺܝ̈ܕ݂ܳܢ ܩܰܕ݂ܡܳܝ̈ܳܬ݂ܳܐ ܡܳܢܳܐ ܐܶܢܶܝܢ: ܚܳܘܰܐܢܝ. ܘܰܢܣܺܝܡ ܒܠܶܒܰܢ: ܘܢܶܕܰܥ ܐ̱ܚܖ̈ܳܝܳܬ݁ܗܶܝܢ. ܐܰܘ ܕܳܐܬ݂ܝ̈ܳܢ ܐܰܫܡܥܽܘܢ. 23 ܚܳܘܰܐܢܝ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܕܰܥܬ݂ܺܝ̈ܕ݂ܳܢ ܘܢܶܕܰܥ ܕܰܐܠܳܗ̈ܶܐ ܐܰܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܐܳܦ ܡܰܛܐܒܺܝܢ ܐ̱ܢܬ݁ܽܘܢ ܐܳܦ ܡܰܒܐܫܺܝܢ ܐ̱ܢܬ݁ܽܘܢ ܘܢܶܫܬܰܥܶܐ: ܘܢܶܚܙܶܐ ܐܰܟ݂ܚܕ݂ܳܐ. 24 ܗܳܐ ܐܰܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܐܰܢ̱ܬ݁ܽܘܢ. ܘܰܥܒܳܕܰܝ̈ܟܽܘܢ ܡ̣ܶܢ ܚܰܪܒܳܐ. ܘܛܰܢܦܽܘܬ݂ܳܐ ܗ̱ܝ ܓܒܺܝܬ݂ܟܽܘܢ. 25 ܐܰܥܺܝܪܶܬ݂ ܡ̣ܶܢ ܓܰܪܒܝܳܐ: ܕܢܺܐܬܶܐ ܡ̣ܶܢ ܡܰܕ݂ܢܳܚܰܝ̈ ܫܶܡܫܳܐ: ܘܢܶܩܪܶܐ ܒܫܶܡܝ. ܘܢܺܐܬ݂ܽܘܢ ܫܰܠܺܝ̈ܛܳܢܶܐ ܘܢܶܬ݁ܬ݁ܕܺܝܫܽܘܢ: ܐܰܝܟ݂ ܛܺܝܢܳܐ ܕܕܳܐܶܫ ܦܰܚܳܪܳܐ. 26 ܡܰܢܽܘ ܕܰܢܚܳܘܶܐ ܡ̣ܶܢ ܪܺܝܫܺܝܬ݂ܳܐ: ܘܢܶܕܰܥ ܘܢܺܐܡܰܪ ܕܙܰܕܺܝܩ. ܠܰܝܬ݁ ܕܰܡܚܳܘܶܐ ܐܳܦܠܳܐ ܕܡܰܫܡܰܥ: ܐܳܦܠܳܐ ܕܫܳܡܰܥ ܡܶܠܰܝ̈ܟܽܘܢ. 27 ܖ̈ܺܝܫܳܝܳܬ݂ܳܐ ܕܨܶܗܝܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢܶܝܢ. ܘܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܡܣܰܒܪܳܢܳܐ ܐܶܬ݁ܶܠ. 28 ܚܳܪܶܬ݂ ܘܠܰܝܬ݁ ܐ̱ܢܳܫ ܕܡܶܬ݂ܪܰܥܶܐ ܥܰܠ ܗܳܠܶܝܢ: ܕܶܐܫܰܐܶܠ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܢܶܬ݁ܠܽܘܢ ܠܺܝ ܦܶܬ݂ܓ݂ܳܡܳܐ. 29 ܗܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܰܥܒܳܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܣܪܺܝܩܺܝܢ ܘܪܽܘܚܳܐ ܪܰܝܩܳܢܺܝܬ݂ܳܐ ܥܒܳܕܰܝ̈ܗܽܘܢ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܡܒ

1 ܗܳܐ ܠܥܰܒܕܝ ܣܰܡܟܶܬ. ܘܰܒܓܰܒܺܝ ܨܒܳܬ ܢܰܦܫܝ. ܘܝܶܗܒܶܬ݂ ܪܽܘܚܝ ܥܠܰܘܗ̱ܝ: ܕܢܰܦܶܩ ܕܺܝܢܳܐ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ. 2 ܠܳܐ ܢܶܩܥܶܐ: ܘܠܳܐ ܢܪܺܝܒ ܘܠܳܐ ܢܰܫܡܰܥ ܩܳܠܶܗ ܒܫܽܘܩܳܐ. 3 ܩܰܢܝܳܐ ܪܥܺܝܥܳܐ ܠܳܐ ܢܶܬ݂ܒܰܪ. ܘܰܫܪܳܓܳܐ ܕܰܡܛܰܦܛܶܦ ܠܳܐ ܢܰܕ݂ܥܶܟ݂. ܒܩܽܘܫܬܳܐ ܢܰܦܶܩ ܕܺܝܢܳܐ. 4 ܠܳܐ ܢܶܕ݂ܥܰܟ݂ ܘܠܳܐ ܢܛܰܦܛܶܦ: ܥܕܰܡܳܐ ܕܰܢܣܺܝܡ ܕܺܝܢܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܘܰܠܢܳܡܽܘܣܶܗ ܓܳܙܖ̈ܳܬ݂ܳܐ ܢܣܰܟ̈ܝܳܢ. 5 ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ: ܕܰܒܪܳܐ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܡܬܰܚ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܰܪܩܰܥ ܐܰܪܥܳܐ ܘܟ݂ܽܠ ܕܒܳܗ̇. ܘܝܰܗܒ ܢܫܰܡܬ݂ܳܐ ܠܥܰܡܳܐ ܕܰܥܠܶܝܗ̇: ܘܪܽܘܚܳܐ ܠܕܰܡܗܰܠܟ݂ܺܝܢ ܒܳܗ̇. 6 ܐܶܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܩܪܺܝܬܳܟ݂ ܒܙܰܕܺܝܩܽܘܬ݂ܳܐ: ܘܶܐܚܕܶܬ݂ ܒܺܐܝܕ݂ܳܟ݂ ܘܚܰܝܶܠܬܳܟ݂. ܘܝܰܗܒܬܳܟ݂ ܩܝܳܡܳܐ ܠܥܰܡܳܐ: ܘܢܽܘܗܪܳܐ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ. 7 ܕܰܬ݂ܦܰܬܰܚ ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܕܰܥܘܺܝܖ̈ܶܐ: ܘܬܰܦܶܩ ܠܰܐܣܺܝܖ̈ܶܐ ܡ̣ܶܢ ܒܶܝܬ݂ ܚܒܽܘܫܝܳܐ: ܘܡ̣ܶܢ ܒܶܝܬ݂ ܐܰܣܺܝܖ̈ܶܐ ܠܰܕ݂ܝܳܬ݂ܒܺܝܢ ܒܚܶܫܽܘܟ݂ܳܐ. 8 ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܗܳܢܰܘ ܫܶܡܝ. ܘܺܐܝܩܳܪܝ ܠܰܐܚܪܺܝܢ ܠܳܐ ܐܶܬܶܠ: ܘܳܐܦܠܳܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬ݁ܝ ܠܰܓܠܺܝ̈ܦܶܐ. 9 ܚܰܕ݂̈ܳܬܳܬ݂ܳܐ ܐܶܢܳܐ ܡܚܳܘܶܐ. ܘܩܰܕ݂ܡܳܝ̈ܳܬ݂ܳܐ ܗܳܐ ܐܶܬܰܝ̈. ܘܥܰܕ݂ܠܳܐ ܢܶܨܡ̈ܚܳܢ: ܐܰܫܡܥܶܬ݂ ܐܶܢܶܝܢ ܠܟ݂ܽܘܢ. ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܶܐܫܰܥܝܳܐ. 10 ܫܰܒܰܚܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܚܕܰܬܳܐ. ܬܶܫܒܽܘܚܬܶܗ ܡ̣ܶܢ ܣܰܘ̈ܦܶܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܢܳܚܬܰܝ̈ ܝܰܡܳܐ ܒܰܡܠܳܐܶܗ: ܘܓܳܙܖ̈ܳܬ݂ܳܐ ܕ݂ܥܳܡܪܺܝܢ ܒܗܶܝܢ. 11 ܢܶܚܕܶܐ ܡܰܕ݂ܒܪܳܐ ܘܩܽܘܖ̈ܶܝܗ̇: ܘܡܰܖ̈ܓܶܐ ܬܶܗܘܶܐ ܩܶܕ݂ܳܪ. ܢܫܰܒܚܽܘܢ ܝܳܬ݂ܒܰܝ̈ ܫܩܺܝ̈ܦܶܐ: ܘܡ̣ܶܢ ܪܺܝܫܳܐ ܕܛܽܘܖ̈ܶܐ ܢܶܩܥܽܘܢ. 12 ܘܢܶܬ݁ܠܽܘܢ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ: ܘܬܶܫ̈ܒܚܳܬܶܗ ܢܚܰܘܢ ܒܓܳܙܖ̈ܳܬ݂ܳܐ. 13 ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܢܶܦܽܘܩ. ܘܰܐܝܟ݂ ܓܰܒܪܳܐ ܩܪܰܒܬ݂ܳܢܳܐ ܢܓܰܪܶܓ ܛܢܳܢܳܐ. ܢܶܩܥܶܐ ܘܢܶܬ݂ܓܰܢ̱ܒܰܪ: ܘܢܶܩܛܽܘܠ ܠܰܒܥܶܠܕܒܳܒܰܘ̈ܗܝ. 14 ܫܶܬ݂ܩܶܬ݂: ܡ̣ܶܢ ܥܳܠܰܡ ܐܶܫܬ݁ܽܘܩ ܣܰܝܒܪܶܬ݂ ܐܰܝܟ݂ ܝܳܠܶܕܬܳܐ. ܐܰܬ݂ܡܰܗ ܘܰܐܬ݂ܘܰܪ ܐܰܟ݂ܚܕ݂ܳܐ. 15 ܐܰܚܪܶܒ ܛܽܘܖ̈ܶܐ ܘܖ̈ܳܡܳܬ݂ܳܐ: ܘܟ݂ܽܠܶܗ ܥܽܘܫܢܗܽܘܢ ܐܰܘܒܶܫ. ܐܶܥܒܶܕ݂ ܢܰܗܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ ܠܓܳܙܖ̈ܳܬ݂ܳܐ: ܘܰܐܓܡ̈ܶܐ ܐܰܘܒܶܫ. 16 ܐܶܕ݂ܒܰܪ ܥܘܺܝܖ̈ܶܐ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܠܳܐ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ. ܘܒܰܫܒܺܝ̈ܠܶܐ ܕܠܳܐ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ: ܐܶܗܰܠܶܟ݂ ܐܶܢܽܘܢ. ܐܶܥܒܶܕ݂ ܚܶܫܽܘܟ݂ܳܐ ܩܕ݂ܳܡܰܝܗܽܘܢ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܘܥܰܪܡܳܐ ܐܶܫܰܦܶܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܦܶܬ݂ܓܳܡ̈ܶܐ ܥܶܒܕܶܬ݂ ܠܗܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܫܶܒܩܶܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ. 17 ܢܶܗܦܟ݂ܽܘܢ ܠܒܶܣܬܰܪܗܽܘܢ: ܘܢܶܒܗܬ݂ܽܘܢ ܒܒܶܗܬܬ݂ܳܐ: ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܬ݂ܟ݂ܺܝܠܺܝܢ ܥܰܠ ܓܠܺܝ̈ܦܶܐ: ܘܐܳܡܪܺܝܢ ܠܰܢܣܺܝ̈ܟܶܐ: ܕܰܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܠܳܗܰܝ̈ܢ. 18 ܚܰܖ̈ܫܶܐ ܫܡܰܥܘ. ܘܰܥܘܺܝܖ̈ܶܐ ܐܶܣܬܰܟܰܠܘ: ܘܰܚܙܳܘ. 19 ܡܰܢܘ ܥܘܺܝܪܳܐ ܐܶܠܳܐ ܥܰܒܕܝ: ܘܚܰܪܫܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܡܰܠܰܐܟ݂ܝ ܕܶܐܫܰܕܰܪ ܡܰܢܽܘ ܥܘܺܝܪܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܫܰܠܺܝܛܳܐ: ܘܰܥܘܺܝܪܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܥܰܒܕܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. 20 ܚܳܪܶܬ݂ ܣܰܓܺܝ ܘܠܳܐ ܢܳܛܪܺܝܢ ܐ̱ܢܬ݁ܽܘܢ ܘܦܶܬ݂ܚܶܬ݂ ܐܶܕܢ̈ܶܐ: ܘܠܳܐ ܫܳܡܥܺܝܢ ܐ̱ܢܬ݁ܽܘܢ. 21 ܡܳܪܝܳܐ ܨܒܳܐ ܡܶܛܽܠ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܶܗ: ܕܢܰܘܪܶܒ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܘܰܢܫܰܒܚܺܝܘܗܝ. 22 ܘܗܽܘ ܥܰܡܳܐ ܒܙܺܝܙܳܐ ܘܕ݂ܺܝܫܳܐ ܦܰܚ̈ܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܓܰܕ݂ܽܘ̈ܕܶܐ ܘܰܒ̈ܒܳܬ݁ܶܐ ܐܰܣܺܝܖ̈ܶܐ ܛܰܫܺܝܘ. ܗܘܰܘ ܠܒܶܙܬ݂ܳܐ: ܘܠܰܝܬ݁ ܕܰܡܦܰܨܶܐ ܘܠܰܕ݂ܝܳܫܳܐ: ܘܠܰܝܬ݁ ܕܡܰܦܢܶܐ. 23 ܡܰܢܘ ܐܺܝܬ݂ ܒܟ݂ܽܘܢ ܕܢܰܫܡܰܥ ܗܳܕܶܐ. ܘܰܢܨܽܘܬ݂ ܘܢܶܫܡܰܥ ܠܰܐܚܪܺܬ݂ܳܐ. 24 ܡܰܢܽܘ ܝܰܗܒ ܠܝܰܥܩܽܘܒ ܠܰܕ݂ܝܳܫܳܐ: ܘܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܠܰܒܙܳܙܳܐ. ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܕܰܚܛܰܝܢ ܠܶܗ: ܘܠܳܐ ܨܒܰܝܢ ܠܰܡܗܰܠܳܟ݂ܘ ܒܽܐܘܖ̈ܚܳܬܶܗ: ܘܠܳܐ ܫܡܰܥܢ ܢܳܡܽܘܣܶܗ. 25 ܐܶܫܰܕ݂ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܚܶܡܬ݂ܳܐ ܕܪܽܘܓܙܶܗ. ܘܥܽܘܫܢܳܐ ܕܰܩܪܳܒܳܐ ܐܰܘܩܶܕ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܡ̣ܶܢ ܚܕ݂ܳܖ̈ܰܝܗܽܘܢ ܘܠܳܐ ܝܺܕܰܥܘ ܘܚܶܒܰܬ ܒܗܽܘܢ ܢܽܘܪܳܐ: ܘܠܳܐ ܐܰܝܬܺܝܘ ܥܰܠ ܒܳܠܗܽܘܢ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܡܓ

1 ܗܳܫܳܐ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܕܰܒܪܳܟ݂ ܝܰܥܩܽܘܒ ܘܓܰܒܠܳܟ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܠܳܐ ܬܶܕ݂ܚܰܠ ܕܰܦܪܰܩܬ݂ܳܟ݂: ܘܰܩܪܺܝܬ݂ܳܟ݂ ܒܰܫܡܳܟ݂: ܕܕ݂ܺܝܠܝ ܐܰܢ̱ܬ݁. 2 ܐܶܢ ܬܶܥܒܰܪ ܒܝܰܡܳܐ: ܥܰܡܳܟ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܘܢܰܗܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ ܠܳܐ ܢܶܓܪܦܽܘܢܳܟ݂. ܐܶܢ ܬܗܰܠܶܟ݂ ܥܰܠ ܢܽܘܪܳܐ ܠܳܐ ܬܶܬ݂ܟܰܘܶܐ: ܘܫܰܠܗܶܒܺܝܬ݂ܳܐ ܠܳܐ ܬܰܘܩܕܳܟ݂. 3 ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂: ܩܰܕ݁ܺܝܫܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܦܳܪܽܘܩܳܟ݂ ܝܶܗܒܶܬ݂ ܠܡܶܨܪܶܝܢ ܚܠܳܦܰܝܟ: ܘܰܠܟ݂ܽܘܫ ܘܠܰܫܒܳܐ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ܟ. 4 ܡ̣ܶܢ ܕܝܰܩܺܝܪ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܒܥܰܝ̈ܢܰܝ ܐܶܫܬܰܒܰܚܬ݁: ܘܶܐܢܳܐ ܪܚܶܡܬ݂ܳܟ݂ ܝܶܗܒܶܬ݂ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܚܠܳܦܰܝܟ: ܘܶܐܡ̈ܘܳܬ݂ܳܐ ܚܠܳܦ ܢܰܦܫܳܟ݂. 5 ܠܳܐ ܬܶܕ݂ܚܰܠ ܡܶܛܽܠ ܕܥܰܡܳܟ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܡ̣ܶܢ ܡܰܕ݂ܢܚܳܐ ܐܰܝܬ݁ܐ ܙܰܪܥܳܟ݂. ܘܡ̣ܶܢ ܡܰܥܪܒܳܐ ܐܶܟܰܢܫܳܟ݂. 6 ܐܶܡܰܪ ܠܓܰܪܒܝܳܐ ܕܗܰܒܝ. ܘܰܠܬܰܝܡܢܳܐ ܕܠܳܐ ܬܶܟ݂ܠܺܝܢ ܐܰܝܬ݁ܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܡ̣ܶܢ ܪܽܘܚܩܳܐ: ܘܰܒ̈ܢܳܬ݂ܝ ܡ̣ܶܢ ܣܰܘ̈ܦܶܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ. 7 ܟܠ ܕܩܳܪܶܐ ܒܫܶܡܝ: ܠܺܐܝܩܳܪܝ ܒܪܺܝܬܶܗ ܘܰܓܒܰܠܬ݁ܶܗ ܘܰܥܒܰܕܬ݁ܶܗ. 8 ܐܰܦܶܩ ܥܰܡܳܐ ܥܘܺܝܪܳܐ: ܕܥܰܝ̈ܢܶܐ ܐܺܝܬ݂ ܠܗܽܘܢ: ܘܶܐܕܢ̈ܶܐ ܐܺܝܬ݂ ܠܗܽܘܢ ܘܚܰܪܫܺܝܢ. 9 ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܢܶܬ݂ܟܰܢܫܽܘܢ ܐܰܟ݂ܚܕ݂ܳܐ. ܘܢܶܬ݂ܟܰܢ̈ܫܳܢ ܐܶܡ̈ܘܳܬ݂ܳܐ ܡܰܢܽܘ ܐܺܝܬ݂ ܒܟ݂ܽܘܢ ܕܰܢܚܳܘܶܐ ܗܳܕܶܐ: ܘܩܰܕ݂ܡܳܝ̈ܳܬ݂ܳܐ ܢܰܫܡܰܥ ܢܰܝܬ݁ܽܘܢ ܣܳܗܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܢܶܙܕܰܕܩܽܘܢ: ܘܢܶܫܡܥܽܘܢ ܘܢܺܐܡܪܽܘܢ. 10 ܒܩܽܘܫܬܳܐ ܐܰܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܣܳܗ̈ܕܰܝ: ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܥܰܒ̈ܕܰܝ ܕܰܓܒܶܝܬ݂ ܘܬܶܕܥܽܘܢ ܘܰܬ݂ܗܰܝܡܢܽܘܢ ܒܺܝ ܘܬܶܣܬܰܟܠܽܘܢ ܕܶܐܢܳܐ ܗ̱ܘ̣. ܘܰܩܕ݂ܳܡܝ ܠܳܐ ܐܶܬ݂ܒܪܺܝ ܐܰܠܳܗ ܘܒܳܬܰܪܝ ܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ. 11 ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܠܰܝܬ݁ ܬܽܘܒ ܠܒܰܪ ܡܶܢܝ. 12 ܐܶܢܳܐ ܚܳܘܺܝܬ݂ ܘܦܶܪܩܶܬ݂ ܘܰܐܫܡܥܶܬ݂: ܘܠܰܝܬ݁ ܒܟ݂ܽܘܢ ܢܽܘܟ݂ܪܳܝܳܐ: ܘܰܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܣܳܗ̈ܕܰܝ: ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܶܐܢܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. 13 ܘܳܐܦ ܡ̣ܶܢ ܝܰܘܡܳܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝܳܐ ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ: ܘܠܰܝܬ݁ ܕܡܶܬ݂ܦܰܨܶܐ ܡ̣ܶܢ ܐܺܝܕܰܝ̈. ܘܡܶܕܶܡ ܕܥܳܒܶܕ݂ ܐ̱ܢܳܐ: ܡܰܢܽܘ ܡܰܗܦܶܟ݂. 14 ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܦܳܪܽܘܩܟ݂ܽܘܢ ܩܰܕ݁ܺܝܫܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܡܶܛܽܠܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܫܰܕܪܶܬ݂ ܠܒܳܒܶܠ. ܘܰܐܝܬ݁ܺܝܬ݂ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܳܖ̈ܽܘܩܶܐ: ܘܰܠܟܰܠܕܳܝ̈ܶܐ ܕܒܰܣܦܺܝ̈ܢܶܐ ܡܶܫܬܰܒܚܺܝܢ. 15 ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܩܰܕܺܝܫܟ݂ܽܘܢ: ܕܰܒܪܺܝܬ݁ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܡܰܠܟܟ݂ܽܘܢ. 16 ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܕܝܰܗܒ ܐܽܘܪܚܳܐ ܒܝܰܡܳܐ: ܘܰܫܒܺܝܠܳܐ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ. 17 ܕܡܰܦܶܩ ܡܰܖ̈ܟܒܬ݂ܳܐ ܖ̈ܰܟ݂ܫܳܐ ܘܚܰܝܠܳܐ ܥܰܫܺܝܢܳܐ. ܘܰܐܟ݂ܚܕ݂ܳܐ ܢܶܫܟܒܽܘܢ ܘܠܳܐ ܢܩܽܘܡܽܘܢ. ܘܢܶܕ݂ܥܟ݂ܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܫܪܳܓܳܐ ܕܰܡܛܰܦܛܶܦ. 18 ܠܳܐ ܬܶܬ݁ܕܰܟ݂ܪܽܘܢ ܩܰܕ݂ܡܳܝ̈ܳܬ݂ܳܐ: ܘܰܕܡ̣ܶܢ ܪܺܝܫܺܝܬ݂ܳܐ ܠܳܐ ܬ݂ܶܣܬܰܟܠܽܘܢ. 19 ܗܳܐ ܥܳܒܶܕ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܘܗܳܫܳܐ ܬܺܐܥܶܐ ܘܬܶܕܥܽܘܢܳܗ̇. ܘܶܐܥܒܶܕ݂ ܐܽܘܪܚܳܐ ܒܡܰܕ݂ܒܪܳܐ: ܘܢܰܗܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ ܒܰܐܫܺܝܡܽܘܢ. 20 ܬܫܰܒܚܰܢܝ ܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܕܕܰܒܪܳܐ: ܝܳܪܽܘܖ̈ܶܐ ܘܰܒ̈ܢܳܬ݂ ܢܰܥ̈ܡܶܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܝܶܗܒܶܬ݂ ܡܰܝ̈ܳܐ ܒܡܰܕ݂ܒܪܳܐ: ܘܢܰܗܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ ܒܰܐܫܺܝܡܽܘܢ: ܕܢܶܫܬ݁ܶܐ ܥܰܡܝ ܓܰܒܝܳܐ. 21 ܥܰܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܰܓܒܶܝܬ݂ ܠܺܝ: ܢܶܫܬ݁ܽܘܢ. 22 ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܺܝ ܩܪܰܝܬ݁ ܝܰܥܩܽܘܒ: ܕܰܩܪܺܝܬ݂ܳܟ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 23 ܠܳܐ ܐܰܝܬ݁ܺܝܬ݁ ܠܺܝ ܐܶܡܖ̈ܶܐ ܕܝܰܩܕܰܝ̈ܟ. ܘܰܒܕܶܒܚܰܝ̈ܟ ܠܳܐ ܝܰܩܰܪܬܳܢܝ ܠܳܐ ܫܰܥܒܶܕܬܳܟ݂ ܒܩܽܘܪܒܳܢܳܐ: ܘܠܳܐ ܐܰܠܐܺܝܬܳܟ݂ ܒܰܠܒܽܘܢ̱ܬܳܐ. 24 ܠܳܐ ܙܒܰܢܬ݁ ܠܺܝ ܒܟܶܣܦܳܐ ܩܰܢܝܳܐ ܕܒܶܣܡܳܐ. ܘܰܒܬܰܪܒܳܐ ܕܕܶܒܚܰܝ̈ܟ ܠܳܐ ܐܰܪܘܺܝܬܳܢܝ ܐܶܠܳܐ ܫܰܥܒܰܕܬܳܢܝ ܒܰܚܛܳܗܰܝ̈ܟ: ܘܰܒܥܰܘܠܳܟ݂ ܐܰܠܐܺܝܬܳܢܝ. 25 ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕܥܳܛܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܥܰܘܠܳܟ݂ ܡܶܛܽܠܳܬܝ. ܘܰܚܛܳܗܰܝ̈ܟ ܠܳܐ ܐܶܬ݁ܕܟܰܪ. 26 ܐܶܬ݁ܕܰܟ݂ܪܰܝܢܝ: ܢܶܬ݁ܬ݁ܕܺܝܢ ܐܰܟ݂ܚܕ݂ܳܐ. ܐܶܡ̇ܪܶܬ݂ ܕܬܶܙܕܰܕܰܩ. 27 ܐܰܒܽܘܟ݂ ܩܰܕ݂ܡܳܝܳܐ ܚܛܳܐ ܫܰܠܺܝܛܳܢܰܝ̈ܟ ܐܰܥܠܺܝܘ ܒܺܝ. 28 ܛܰܘܶܫܘ ܪܰܘܖ̈ܒܢܰܝܟ ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ. ܝܶܗܒܶܬ݂ ܠܝܰܥܩܽܘܒ ܠܚܰܪܡܳܐ: ܘܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܠܚܶܣܕܳܐ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܡܕ

1 ܡܶܟܺܝܠ ܫܡܰܥܰܝܢܝ ܝܰܥܩܽܘܒ ܥܰܒܕܝ: ܘܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܕܰܓܒܶܝܬ݂ 2 ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܕܥܰܒܕܳܟ݂ ܘܓܰܒܠܳܟ݂ ܒܡܰܪܒܥܳܐ ܘܥܰܕ݂ܪܳܟ݂ ܠܳܐ ܬܶܕ݂ܚܶܠ ܥܰܒܕܝ ܝܰܥܩܽܘܒ: ܘܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܕܰܩܪܺܝܬ݂. 3 ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬ݁ܶܠ ܡܰܝ̈ܳܐ ܒܰܐܬ݂ܪܳܐ ܨܶܗܝܳܐ: ܘܖ̈ܳܕܰܝܳܐ ܒܝܰܒܫܳܐ ܐܶܫܽܘܕ݂ ܪܽܘܚܝ ܥܰܠ ܙܰܪܥܳܟ݂: ܘܒܽܘܖ̈ܟܳܬ݂ܝ ܥܰܠ ܒܢܰܝ̈ܟ. 4 ܘܢܺܐܥܽܘܢ ܡ̣ܶܢ ܒܰܝܢܳܬ݂ ܥܡܺܝܪܳܐ: ܐܰܝܟ݂ ܥܰܖ̈ܒܶܐ ܕܥܰܠ ܬܰܦ̈ܶܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ. 5 ܗܳܢܳܐ ܢܺܐܡܰܪ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐ̱ܢܳܐ: ܘܗܳܢܳܐ ܢܶܩܪܶܐ ܒܰܫܡܶܗ ܕܝܰܥܩܽܘܒ ܘܗܳܢܳܐ ܢܰܟ݂ܬ݁ܶܒ ܐܺܝܕܶܗ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܒܫܶܡ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܢܶܬ݂ܟܰܢܶܐ. 6 ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܡܰܠܟܶܗ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܘܦܳܪܽܘܩܶܗ: ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ ܫܡܶܗ. ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝܳܐ: ܘܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܐ̱ܚܪܳܝܳܐ. ܘܠܰܝܬ݁ ܐܰܠܳܗ ܠܒܰܪ ܡܶܢܝ. 7 ܘܡܰܢܽܘ ܐܰܟ݂ܘܳܬ݂ܝ ܢܶܩܪܶܐ: ܘܢܶܬ݁ܛܰܝܰܒ ܘܰܢܚܳܘܶܐ: ܡ̣ܶܢ ܕܣܳܡܶܬ݂ ܥܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ: ܘܶܐܬܘ̈ܳܬܳܐ ܕܳܐܬ݂ܝܳܢ ܢܚܰܘܢ. 8 ܠܳܐ ܬܶܕ݂ܚܠܽܘܢ ܘܠܳܐ ܬܶܬ݂ܪܰܗܒܽܘܢ: ܠܳܐ ܐܰܫܡܰܥܬܟ݂ܽܘܢ ܡ̣ܶܢ ܩܕ݂ܺܝܡ ܘܚܰܘܺܝܬ݁ܟ݂ܽܘܢ ܘܰܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܣܳܗ̈ܕܰܝ. ܕܠܰܝܬ݁ ܐܰܠܳܗ ܠܒܰܪ ܡܶܢܝ: ܘܠܰܝܬ݁ ܕܬܰܩܺܝܦ ܕܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ. 9 ܣܪܺܝܩܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܽܘܡܳܢ̈ܶܐ ܕܥܳܒܕܺܝܢ ܨܰܠ̈ܡܶܐ. ܘܠܰܝܬ݁ ܝܽܘܬ݂ܪܳܢ ܒܰܥܒܳܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܪܰܓܘ ܠܡܶܥܒܰܕ݂ ܘܣܳܗܕܺܝܢ ܐܽܘܡܳܢ̈ܶܐ ܕܰܥܒܰܕ݂ܘ ܐܶܢܽܘܢ: ܕܠܳܐ ܚܳܙܶܝܢ: ܘܠܳܐ ܫܳܡܥܺܝܢ: ܘܠܳܐ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ. 10 ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܢܶܒܗܬ݂ܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܥܳܒܕܺܝܢ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ: ܘܓܳܠܦܺܝܢ ܢܣܺܝ̈ܟܶܐ ܕܝܽܘܬ݂ܪܳܢ ܠܰܝܬ݁ ܒܗܽܘܢ. 11 ܗܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܽܘܡܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܚܰܪܫܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܡ̣ܶܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܢܶܬ݂ܟܰܢܫܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܘܰܢܩܽܘܡܽܘܢ ܘܢܶܒܗܬ݂ܽܘܢ ܘܢܰܚܦܪܽܘܢ ܐܰܟ݂ܚܕ݂ܳܐ. 12 ܕܰܠܛܰܫ ܦܰܪܙܠܳܐ ܢܰܓܳܪܳܐ: ܘܰܒܥܶܫܦܳܐ ܫܰܦܝܶܗ. ܘܰܒܡܰܩܳܪܳܐ ܓܰܠܦܶܗ ܘܥܰܒܕܶܗ ܒܚܰܝܠܳܐ ܕܰܕܪܳܥܶܗ. ܐܳܦ ܟܦܶܢ ܐܳܦ ܨܗܺܝ. ܘܠܳܐ ܐܶܫܬ݁ܺܝ ܡܰܝ̈ܳܐ ܘܶܐܬ݁ܛܰܪܰܦ. 13 ܓܒܳܐ ܢܰܓܳܪܳܐ ܩܰܝܣܳܐ: ܘܡܰܫܚܶܗ ܘܰܒܬ݁ܳܬܳܐ ܕܰܒܩܶܗ. ܘܓܰܠܦܶܗ ܘܥܰܒܕܶܗ ܒܰܕ݂ܡܽܘܬ݂ܳܐ ܕܓܰܒܪܳܐ: ܐܰܝܟ݂ ܝܳܐܝܽܘܬ݂ܳܐ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ. 14 ܘܰܐܩܺܝܡܶܗ ܒܒܰܝܬܳܐ ܠܩܰܝܣܳܐ ܕܰܦܣܺܝܩ ܡ̣ܶܢ ܥܳܒܐ: ܕܰܒܡܶܛܪܳܐ ܐܶܬ݂ܪܰܒܺܝ. ܕܢܶܗܘܶܐ ܠܐ̱ܢܳܫܳܐ ܠܝܰܩܕܳܢܳܐ. 15 ܘܰܢܣܰܒܘ ܡܶܢܶܗ: ܘܰܐܚܶܡ̣ܘ: ܘܰܐܦܰܘ ܠܰܚܡܳܐ. ܘܳܐܦ ܥܒܰܕ݂ܘ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ: ܘܣܳܓܕܺܝܢ ܠܶܗ. ܥܒܰܕ݂ܘ ܓܠܺܝܦܳܐ ܘܰܣܓܶܕ݂ܘ ܠܶܗ. 16 ܦܶܠܓܶܗ ܐܰܘܩܶܕ݂ܘ ܒܢܽܘܪܳܐ. ܘܛܰܘܺܝܘ ܒܶܣܪܳܐ ܥܰܠ ܓܽܘܡܖ̈ܰܘܗܝ. ܘܶܐܟܰܠܘ ܘܰܣܒܰܥܘ ܘܳܐܦ ܫܚܶܢܘ ܘܶܐܡܰܪܘ ܐܰܚܳܢ: ܫܶܚܢܶܬ݂: ܘܰܚܙܺܝܬ݂ ܢܽܘܪܳܐ. 17 ܘܫܰܪܟܳܐ ܥܒܰܕ݂ܘ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܓܠܺܝܦܳܐ: ܘܰܣܓܶܕ݂ܘ ܠܶܗ: ܘܨܰܠܺܝܘ ܠܶܗ: ܘܶܐܡܰܪܘ ܦܰܨܳܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܢ̱ܬ݁ ܗܽܘ ܐܰܠܳܗܰܢ. 18 ܘܠܳܐ ܝܺܕܰܥܘ ܘܠܳܐ ܐܶܣܬܰܟܰܠܘ: ܕܫܺܝܥ ܗ̱ܘ̣ ܚܶܙܘܳܐ ܕܥܰܝܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܣܽܘܟܳܠܳܐ ܕܠܶܒܗܽܘܢ. 19 ܘܠܳܐ ܐܰܝܬ݁ܺܝܘ ܥܰܠ ܒܳܠܗܽܘܢ: ܘܠܳܐ ܝܺܕܰܥܘ ܘܠܳܐ ܐܶܬ݂ܪܰܥܺܝܘ ܘܶܐܡܰܪܘ: ܕܦܶܠܓܶܗ ܐܰܘܩܶܕ݂ܘ ܒܢܽܘܪܳܐ. ܘܥܰܠ ܓܽܘܡܖ̈ܰܘܗܝ ܐܰܦܰܘ ܠܰܚܡܳܐ. ܘܛܰܘܺܝܘ ܒܶܣܪܳܐ ܘܶܐܟܰܠܘ ܘܫܰܪܟܳܐ ܥܒܰܕ݂ܘ ܠܗܽܘܢ ܦܬܰܟ݂ܪܳܐ ܕܩܰܝܣܳܐ: ܘܰܣܓܶܕ݂ܘ ܠܶܗ. 20 ܪܳܥܶܐ ܗ̱ܘ̣ ܒܩܶܛܡܳܐ ܠܶܒܗܽܘܢ. ܘܡܶܛܥܳܐ ܗ̱ܘ̣ ܛܳܥܶܝܢ: ܘܠܳܐ ܡܦܰܨܶܝܢ ܢܰܦܫܗܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܕܕܰܓܳܠܽܘܬ݂ܳܐ ܥܶܒܕܰܬ ܝܰܡܺܝܢܰܢ. 21 ܐܶܬ݁ܕܰܟ݂ܪ ܗܳܠܶܝܢ ܝܰܥܩܽܘܒ: ܘܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܕܥܰܒܕܝ ܐܰܢ̱ܬ݁. ܓܒܰܠܬܳܟ݂ ܠܺܝ ܥܰܒܕ݂ܳܐ: ܡܶܟܺܝܠ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܠܳܐ ܬܶܛܥܶܝܢܝ. 22 ܐܰܥܒܪܶܬ݂ ܥܳܘܠܳܟ݂ ܐܰܝܟ݂ ܥܰܪܦܶܠܳܐ: ܘܰܚܛܳܗܰܝ̈ܟ ܐܰܝܟ݂ ܥܢܳܢܳܐ. ܐܶܬ݂ܦܰܢܝ ܠܘܳܬ݂ܝ ܕܰܦܪܰܩܬܳܟ݂. 23 ܫܰܒܰܚܘ ܫܡܰܝܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܰܥܒܰܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ: ܝܰܒܒܶܝ̈ܢ ܫܶܬܶܐܣܶܝ̈ܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܐܶܬ݂ܦܰܨܚܘ ܛܽܘܖ̈ܶܐ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܘܥܳܒܳܐ ܘܟ݂ܽܠ ܐܺܝ̈ܠܳܢܶܐ ܕܒܶܗ. ܕܰܦܪܰܩ̣ ܡܳܪܝܳܐ ܠܝܰܥܩܽܘܒ: ܘܒܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܐܶܫܬܰܒܰܚ. 24 ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܕܦܰܪܩܳܟ݂ ܘܓܰܒܠܳܟ݂ ܒܡܰܪܒܥܳܐ ܘܥܰܕܪܳܟ݂. ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܕܥܶܒܕܶܬ݂ ܟܽܠ. ܡܶܬܚܶܬ݂ ܫܡܰܝܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕܰܝ. ܘܪܶܩܥܶܬ݂ ܐܰܪܥܳܐ ܡܶܢܝ ܘܠܺܝ. 25 ܡܒܰܛܶܠ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܕܙܰܟܽܘܖ̈ܶܐ ܘܩܶܨܡܰܝ̈ܗܽܘܢ ܡܰܫܛܶܐ ܐ̱ܢܳܐ. ܡܰܗܦܶܟ݂ ܚܰܟܺܝܡܶܐ ܠܒܶܣܬܰܪܗܽܘܢ ܘܺܝܕܰܥܬ݂ܗܽܘܢ ܡܣܰܟܶܠ ܐ̱ܢܳܐ. 26 ܘܰܡܩܺܝܡ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕܥܰܒܕܶܗ: ܘܬܰܪܥܺܝܬ݂ܳܐ ܕܡܰܠܰܐܟܰܘ̈ܗܝ ܡܫܰܠܶܡ. ܕܶܐܡܰܪ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ: ܕܬܶܬ݂ܝܰܬܰܒ. ܘܰܠܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕܳܐ: ܕܢܶܬ݂ܒܰܢ̈ܝܳܢ. ܘܰܠܚܰܖ̈ܒܬ݂ܳܗ̇ ܐܰܩܺܝܡ. 27 ܕܶܐܡܰܪ ܠܥܽܘܡܩܳܐ ܚܪܰܒ. ܘܢܰܗܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܟ݂ ܐܰܘܒܶܫ. 28 ܕܶܐܡܰܪ ܠܟ݂ܽܘܪܶܫ ܪܳܥܺܝ݂ܝ݂: ܕܟ݂ܽܠܶܗ ܨܶܒܝܳܢܝ ܢܫܰܠܶܡ: ܠܡܶܐܡܰܪ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܕܬܶܬ݂ܒܢܶܐ ܘܗܰܝܟܠܳܐ ܢܶܫܬܰܟ݂ܠܰܠ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܡܗ

1 ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܰܡܫܺܝܚܶܗ: ܠܟ݂ܽܘܪܶܫ ܕܶܐܚܕܶܬ݂ ܒܝܰܡܺܝܢܶܗ. ܢܶܫܬܰܥܒܕ݂ܽܘܢ ܩܕ݂ܳܡܰܘܗܝ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܘܚܰܨܳܐ ܕܡܰܠ̈ܟܶܐ ܐܶܫܰܪܶܐ ܠܡܶܦܬܰܚ ܩܕ݂ܳܡܰܘܗܝ ܬܰܖ̈ܥܶܐ: ܘܬܰܖ̈ܥܶܐ ܠܳܐ ܢܶܬ݁ܬܰܚܕܽܘܢ. 2 ܐܶܢܳܐ ܩܕ݂ܳܡܰܝܟ ܐܶܙܰܠ. ܘܥܰܪܡܳܐ ܐܶܫܰܦܶܐ. ܬܰܖ̈ܥܶܐ ܕܰܢܚܳܫܳܐ ܐܶܬܰܒܰܪ. ܘܡܽܘܟ݂̈ܠܶܐ ܕܦܰܪܙܠܳܐ ܐܶܓܰܕܶܡ. 3 ܘܶܐܬ݁ܶܠ ܠܳܟ݂ ܣܺܝ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܕܰܒܚܶܫܽܘܟ݂ܳܐ: ܘܰܛܡܺܝܖ̈ܳܬ݂ܳܐ ܡܣܰܬ݁ܖ̈ܳܬ݂ܳܐ. ܕܬܶܕܰܥ ܕܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܕܰܩܪܺܝܬ݂ܳܟ݂ ܒܰܫܡܳܟ݂: ܐܰܠܳܗܶܗ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 4 ܡܶܛܽܠ ܥܰܒܕܰܝ ܝܰܥܩܽܘܒ: ܘܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܓܰܒܝ: ܩܪܺܝܬ݂ܳܟ݂ ܒܰܫܡܳܟ ܘܟܰܢܺܝܬ݂ܳܟ݂: ܘܠܳܐ ܝܺܕܰܥܬܳܢܝ. 5 ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܠܰܝܬ݁ ܬܽܘܒ ܠܒܰܪ ܡܶܢܝ: ܘܠܰܝܬ݁ ܐܰܠܳܗ. ܐܰܥܫܶܢܬܳܟ݂: ܘܠܳܐ ܝܺܕܰܥܬܳܢܝ. 6 ܕܢܶܕܥܽܘܢ ܡ̣ܶܢ ܡܰܕ݂ܢܳܚܰܝ̈ ܫܶܡܫܳܐ. ܘܡ̣ܶܢ ܡܰܥܖ̈ܳܒܰܘܗܝ: ܕܠܰܝܬ݁ ܠܒܰܪ ܡܶܢܝ. ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܘܠܰܝܬ݁ ܬܽܘܒ. 7 ܕܰܓܒܰܠ ܢܽܘܗܪܳܐ: ܘܰܒܪܳܐ ܚܶܫܽܘܟ݂ܳܐ. ܥܒܰܕ݂ ܫܠܳܡܳܐ: ܘܰܒܪܳܐ ܒܺܝܫܬܳܐ ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܕܥܶܒܕܶܬ݂ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ. 8 ܐܶܬ݂ܒܰܣܰܡܘ ܫܡܰܝܳܐ ܡ̣ܶܢ ܠܥܶܠ ܘܰܥܢܳܢ̈ܶܐ ܢܶܖ̈ܣܳܢ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ. ܬܶܬ݂ܦܬܰܚ ܐܰܪܥܳܐ: ܘܢܶܣܓܶܐ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ. ܘܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܬܶܫܘܰܚ ܐܰܟ݂ܚܕ݂ܳܐ. ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܕܰܒܪܺܝܬ݂ ܗܳܠܶܝܢ. 9 ܘܳܝ ܠܰܕ݂ܕ݂ܳܐܶܢ ܥܰܡ ܓܳܒܽܘܠܶܗ: ܚܶܨܦܳܐ ܡ̣ܶܢ ܚܶܨܦܶܝ̈ܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ ܕܰܠܡܳܐ ܐܳܡܰܪ ܛܺܝܢܳܐ ܠܦܰܚܳܪܳܐ ܡܳܢܳܐ ܥܳܒܶܕ݂ ܐܰܢ̱ܬ݁. ܘܠܳܐ ܗܘܺܝܬ݂ ܥܒܳܕ݂ܳܐ ܕܺܐܝܕܰܝ̈ܟ. 10 ܘܳܝ ܠܰܕ݂ܐܳܡܰܪ ܠܰܐܒܳܐ: ܡܳܢܳܐ ܡܰܘܠܶܕ݂ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܘܠܰܐܢ̱ܬ݁ܬ݂ܳܐ: ܕܡܳܢܳܐ ܒܳܛܢܰܬ݁ܝ. 11 ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܩܰܕ݁ܺܝܫܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܘܓܳܒܽܘܠܶܗ. ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ ܫܡܶܗ. ܫܰܐܠܽܘܢܝ ܐܳܬܘ̈ܳܬܳܐ ܥܰܠ ܒܢܰܝ̈. ܘܥܰܠ ܥܒܳܕ݂ ܐܺܝܕܰܝ̈ ܦܽܘܩܕܽܘܢܝ. 12 ܐܶܢܳܐ ܥܶܒܕܶܬ݂ ܐܰܪܥܳܐ: ܘܒܰܪܢܳܫܳܐ ܥܠܶܝܗ̇ ܐܶܢܳܐ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ ܡܶܬ݂ܚܶܬ݂ ܫܡܰܝܳܐ. ܘܦܶܩܕܶܬ݂ ܠܟ݂ܽܠܶܗ ܚܰܝܠܗܽܘܢ. 13 ܐܶܢܳܐ ܐܰܥܺܝܪܬ݁ܶܗ ܒܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܐܽܘܖ̈ܚܳܬܶܗ ܐܶܫܰܦܶܐ. ܗܽܘ ܢܶܒܢܶܐ ܩܪܺܝܬ݂ܝ ܘܰܫܒܺܝܬܝ ܢܫܰܕܰܪ ܠܳܐ ܒܰܕ݂ܡܰܝ̈ܳܐ: ܘܠܳܐ ܒܫܽܘܚܕܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ.14 ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܠܐܶܘܬ݂ܳܗ̇ ܕܡܶܨܪܶܝܢ: ܬܰܓܳܖ̈ܶܐ ܕܟ݂ܽܘܫ ܘܕܰܫܒܳܐ. ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܕܰܡܫܽܘܚܬ݂ܳܐ ܥܠܰܝܟܝ ܢܶܥܒܪܽܘܢ. ܘܕ݂ܺܝܠܶܟ݂ܝ ܢܶܗܘܽܘܢ: ܘܒܬ݂ܰܪܶܟ݂ܝ ܢܺܐܙܽܠ̄ܘܢ. ܘܰܒܫܺܫ̈ܠܳܬ݂ܳܐ ܢܶܥܒܪܽܘܢ. ܘܠܶܟ݂ܝ ܢܶܣܓܕ݂ܽܘܢ. ܘܒܶܟ݂ܝ ܢܨܰܠܽܘܢ ܕܒܶܟ݂ܝ ܗ̱ܘ̣ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ: ܘܠܰܝܬ݁ ܬܽܘܒ ܐܰܠܳܗ ܐ̱ܚܪܺܝܢ. 15 ܫܰܪܪܝܪܳܐܺܝܬ݂ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܗ̱ܘ̣ ܡܣܰܬ݁ܪܳܐ: ܐܰܠܳܗܶܗ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܘܦܳܪܽܘܩܶܗ. 16 ܒܗܶܬ݂ܘ ܘܰܐܚܦܰܪܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܟ݂ܚܕ݂ܳܐ. ܕܰܡܗܰܠܟ݂ܺܝܢ ܒܚܶܦܪܳܐ: ܘܓܳܠܦܺܝܢ ܦܬܰܟ݂ܖ̈ܶܐ. 17 ܦܽܘܪܩܳܢܶܗ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܒܡܳܪܝܳܐ ܗ̱ܘ̣ ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܕܥܳܠ̈ܡܶܐ ܠܳܐ ܬܶܒܗܬ݂ܽܘܢ: ܘܠܳܐ ܬܰܚܦܪܽܘܢ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ. 18 ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܕܰܒܪܳܐ ܫܡܰܝܳܐ: ܘܗܽܘܝܽܘ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܰܓܒܰܠ ܐܰܪܥܳܐ: ܘܥܰܒܕܳܗ̇ ܘܗܽܘܝܽܘ ܬܰܩܢܳܗ̇. ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܣܪܺܝܩܳܐܺܝܬ݂ ܒܪܳܗ̇ ܐܶܠܳܐ ܕܬܶܬ݁ܶܒ ܒܳܗ̇ ܒܪܺܝܬܶܗ. ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܘܠܰܝܬ݁ ܬܽܘܒ. 19 ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܛܽܘܫܝܳܐ ܡܰܠܠܶܬ݂ ܒܰܐܬ݂ܪܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܚܶܫܽܘܟ݂ܬܳܐ: ܘܠܳܐ ܐܶܡܪܶܬ݂ ܠܙܰܪܥܳܐ ܕܝܰܥܩܽܘܒ ܕܰܣܪܺܝܩܳܐܺܝܬ݂ ܒܥܳܐܽܘܢܝ ܕܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܕܰܡܡܰܠܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ: ܘܰܡܚܳܘܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܬܪܺܝܨܽܘܬ݂ܳܐ. 20 ܐܶܬ݂ܟܰܢܰܫܘ: ܘܬ݂ܰܘ: ܘܶܐܬ݂ܩܰܪܰܒܘ ܐܰܟ݂ܚܕ݂ܳܐ: ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬ݂ܦܰܨܶܝܢ ܡ̣ܶܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܘܠܳܐ ܝܺܕ݂ܰܥܘ ܕܰܫܩܰܠܘ ܩܰܝܣܳܐ ܓܠܺܝܦܳܐ ܘܨܰܠܺܝܘ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܕܠܳܐ ܦܳܪܶܩ. 21 ܚܰܘܰܘ ܘܰܩܪܽܘܒܘ: ܘܶܐܬ݂ܡܰܠܰܟܘ ܐܰܟ݂ܚܕ݂ܳܐ. ܡܰܢܽܘ ܐܰܫܡܰܥ ܗܳܕܶܐ ܡ̣ܶܢ ܩܕ݂ܺܝܡ. ܘܡ̣ܶܢ ܪܺܝܫܺܝܬ݂ܳܐ ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܠܰܝܬ݁ ܬܽܘܒ ܐܰܠܳܗ ܠܒܰܪ ܡܶܢܝ. ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܘܦܳܪܽܘܩܳܐ: ܘܠܰܝܬ݁ ܠܒܰܪ ܡܶܢܝ. 22 ܐܶܬ݂ܩܰܪܰܒܘ ܠܘܳܬ݂ܝ ܟܽܠܟ݂ܽܘܢ ܥܶܒܖ̈ܶܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ: ܕܬܶܬ݂ܦܰܪܩܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܠܰܝܬ݁ ܬܽܘܒ. 23 ܒܺܝ ܝܺܡܺܝܬ݂: ܘܢܶܦܩܰܬ ܡ̣ܶܢ ܦܽܘܡܝ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ: ܘܠܳܐ ܬܶܗܦܽܘܟ݂ ܕܠܺܝ ܬܶܟܽܘܦ ܟܽܠ ܒܪܽܘܟ ܘܒܺܝ ܢܺܐܡܶܐ ܟܽܠ ܠܶܫܳܢ. 24 ܘܢܺܐܡܪܽܘܢ ܒܡܳܪܝܳܐ ܗ̱ܝ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ. ܘܥܰܫܺܝ̈ܢܶܐ ܠܘܳܬܶܗ ܢܺܐܙܽܠ̱ܘܢ. ܘܢܶܒܗܬ݂ܽܘܢ ܟܽܠ ܕܣܳܩܪܺܝܢ ܠܳܟ݂. 25 ܒܺܝ ܢܶܫܬܰܒܰܚ ܘܢܶܙܕܰܕܰܩ ܟܽܠܶܗ ܙܰܪܥܶܗ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܡܘ

1 ܢܦܰܠ ܒܺܝܠ: ܘܶܐܣܬ݁ܚܶܦ ܢܳܒܽܘ ܘܰܗܘܰܘ ܦܬܰܟ݂ܖ̈ܰܝܗܽܘܢ ܓܠܺܝ̈ܦܶܐ ܛܰܥܢ̈ܶܐ ܥܕ݂ܺܝ̈ܕܶܐ: ܠܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܘܠܰܒܥܺܝܪܳܐ ܟܦܰܢܬܳܐ. 2 ܐܶܣܬ݁ܚܶܦܘ ܘܰܢܦܰܠܘ ܐܰܟܚܕ݂ܳܐ. ܘܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚܘ ܠܰܡܫܰܘܙܳܒܽܘ ܛܳܥܽܘܢܝ̈ܗܽܘܢ ܘܶܐܙܰܠ ܒܫܶܒܝܳܐ ܢܰܦ̈ܫܳܬ݂ܗܽܘܢ. 3 ܫܽܘܡܥܽܘܢܝ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܰܥܩܽܘܒ: ܘܟ݂ܽܠܶܗ ܫܰܪܟܶܗ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܕܡܶܫܬܰܩܠܺܝܢ ܒܟܰܪܣܳܐ: ܘܡܶܫܬܰܩܠܺܝܢ ܒܡܰܪܒܥܳܐ. 4 ܥܕܰܡܳܐ ܠܣܰܝܒܽܘܬ݂ܳܐ ܐܶܢܳܐ ܗ̱ܘ̣ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܩܰܫܺܝܫܽܘܬ݂ܳܐ ܐܶܢܳܐ ܐܶܣܒܽܘܠ ܐܶܢܳܐ ܥܶܒܕܶܬ݂: ܘܶܐܢܳܐ ܐܶܫܩܽܘܠ ܘܶܐܢܳܐ ܐܶܣܒܽܘܠ ܘܶܐܦܰܨܶܐ. 5 ܠܡܰܢ ܕܰܡܺܝܬ݁ܽܘܢܳܢܝ ܘܦܰܚܶܡܬ݁ܽܘܢܳܢܝ. 6 ܠܰܕ݂ܛܳܥܶܝܢ ܘܡܰܦܩܺܝܢ ܕܰܗܒܳܐ ܡ̣ܶܢ ܟܺܝܣܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܣܺܐܡܳܐ ܒܡܰܣܰܐܬ݂ܳܐ ܬܳܩܠܺܝܢ. ܘܐܳܓܪܺܝܢ ܩܰܢܝܳܢܳܐ. ܘܥܳܒܕܺܝܢ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܘܣܳܓܕܺܝܢ ܠܶܗ: ܘܳܐܦ ܡܨܰܠܶܝܢ ܠܶܗ. 7 ܘܫܳܩܠܺܝܢ ܠܶܗ ܥܰܠ ܟܰܬ݂ܦ̈ܳܬ݂ܗܽܘܢ: ܘܰܡܗܰܠܟ݂ܺܝܢ ܠܶܗ. ܘܣܳܝܡܺܝܢ ܠܶܗ ܥܰܠ ܕܽܘܟܬܶܗ. ܘܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܠܰܡܩܳܡ ܡ̣ܶܢ ܕܽܘܟܬܶܗ ܘܳܐܦ ܡܨܰܠܶܝܢ ܠܶܗ: ܘܠܳܐ ܥܳܢܶܐ ܠܗܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܦܳܪܶܩ ܠܗܽܘܢ ܡ̣ܶܢ ܐܽܘܠܨܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. 8 ܐܶܬ݁ܕܰܟ݂ܪܘ ܗܳܠܶܝܢ ܘܶܐܬ݂ܒܰܝܰܢܘ ܘܰܐܝܬܰܘ ܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܥܰܠ ܠܶܒܟ݂ܽܘܢ. 9 ܐܶܬܰܕܰܟ݂ܪܘ ܩܰܕ݂ܡܳܝ̈ܳܬ݂ܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܥܳܠܰܡ. ܕܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ: ܘܠܰܝܬ݁ ܬܽܘܒ ܐܰܠܳܗ: ܘܠܰܝܬ݁ ܐܰܟ݂ܘܳܬ݂ܝ. 10 ܘܰܡܚܳܘܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡ̣ܶܢ ܪܺܝܫܺܝܬ݂ܳܐ ܐ̱ܚܖ̈ܳܝܳܬܳܐ: ܘܡ̣ܶܢ ܩܕܺܝܡ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܠܳܐ ܐܶܬ݂ܥܒܶܕ݂ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ. ܬܰܪܥܺܝܬܝ ܡܩܺܝܡ ܐ̱ܢܳܐ. ܘܟ݂ܽܠܶܗ ܨܶܒܝܳܢܝ ܥܳܒܶܕ݂ ܐ̱ܢܳܐ. 11 ܩܳܪܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡ̣ܶܢ ܡܰܕ݂ܢܚܳܐ ܛܰܝܪܳܐ: ܘܡ̣ܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܪܰܚܺܝܩܬܳܐ ܓܰܒܪܳܐ ܕܬܰܪܥܺܝܬ݂ܝ. ܐܶܢܳܐ ܡܡܰܠܶܠ ܐ̱ܢܳܐ: ܐܳܦ ܡܰܝܬܶܐ ܐ̱ܢܳܐ. ܓܶܒܠܶܬ݂: ܐܳܦ ܥܳܒܶܕ݂ ܐ̱ܢܳܐ. 12 ܫܽܘܡܥܽܘܢܝ ܥܰܫܺܝ̈ܢܰܝ ܠܶܒܳܐ: ܖ̈ܰܚܺܝܩܰܝ ܡ̣ܶܢ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ. 13 ܩܶܪܒܰܬ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬ݂ܝ ܠܡܶܐܬ݂ܳܐ: ܘܦܽܘܪܩܳܢܝ ܠܳܐ ܢܳܘܚܰܪ ܘܶܐܬܶ݁ܠ ܒܨܶܗܝܽܘܢ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ: ܘܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܬܶܫܒܽܘܚܬ݁ܝ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܡܙ

1ܐ: ܚܽܘܬ݂ܝ ܘܬܶܒܝ ܥܰܠ ܥܰܦܪܳܐ ܒܬ݂ܽܘܠܬܳܐ ܒܰܪܬ݂ ܒܳܒܶܠ. ܬܶܒܝ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܒܰܪܬ݂ ܟܰܠܕ݂ܳܝ̈ܶܐ. ܠܰܝܬ݁ ܟܽܘܪܣܝܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܢܰܘܣܦܽܘܢ ܬܽܘܒ ܠܡܶܩܪܶܝܟ݂ܝ ܡܥܰܕܰܢܬܳܐ ܘܰܡܦܰܢܰܩܬܳܐ. 2 ܣܰܒܝ ܪܰܚܝܳܐ: ܛܚܰܢܝ ܩܰܡܚܳܐ ܓܠܳܝ ܬܰܚܦܺܝܬܶܟ݂ܝ ܓܽܘܙܝ ܚܶܘܳܖ̈ܳܬܶܟ݂ܝ ܓܠܳܝ ܫܳܩܰܝ̈ܟܝ ܥܒܰܪܝ ܢܰܗܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ. 3 ܢܶܬ݂ܓܠܶܐ ܦܽܘܪܣܳܝܶܟ݂ܝ: ܘܢܶܬ݂ܚܙܶܐ ܚܶܣܕܰܟ݂ܝ ܐܶܣܰܒ ܡܶܢܶܟ݂ܝ ܬܒܰܥܬ݂ܳܐ. ܘܠܳܐ ܐܰܦܓܰܥ ܒܶܟ݂ܝ ܐ̱ܢܳܫ. 4 ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ ܫܡܶܗ: ܩܰܕ݁ܺܝܫܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 5 ܬܶܒܝ ܒܰܬ݂ܘܳܪܳܐ. ܥܽܘܠܝ ܒܚܶܫܽܘܟ݂ܳܐ ܒܰܪܬ݂ ܟܰܠܕ݂ܳܝ̈ܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܢܰܘܣܦܽܘܢ ܬܽܘܒ ܠܡܶܩܪܶܝܟ݂ܝ ܓܰܢ̱ܒܳܪܰܬ݂ ܡܰܠ̈ܟܘܳܬ݂ܳܐ. 6 ܪܶܓܙܶܬ݂ ܥܰܠ ܥܰܡܝ: ܕܛܰܘܶܫܘ ܝܳܪܬ݁ܽܘܬ݂ܝ ܘܰܐܫܠܡܶܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ܟܝ ܘܠܳܐ ܥܒܰܕܬܝ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܖ̈ܰܚܡܶܐ. ܘܥܰܠ ܣܳܒ̈ܶܐ ܐܰܥܫܶܢܬ݁ܝ ܢܺܝܪܶܟ݂ܝ ܛܳܒ. 7 ܘܶܐܡܰܪܬ݁ܝ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܐܶܗܘܶܐ ܓܰܢ̱ܒܳܪܬܳܐ. ܘܠܳܐ ܣܳܡܬ݁ܝ ܒܠܶܒܶܟ݂ܝ ܗܳܠܶܝܢ. ܘܠܳܐ ܐܶܬ݁ܕܟܰܪܬ݁ܝ ܚܰܪܬ݂ܳܐ. 8 ܗܳܫܳܐ ܫܡܰܥܝ ܗܳܠܶܝܢ ܡܥܰܕܢܬܳܐ: ܕܝܳܬ݂ܒܳܐ ܒܫܶܠܝܳܐ: ܘܳܐܡܪܳܐ ܒܠܶܒܳܗ̇: ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܘܠܰܝܬ݁ ܬܽܘܒ. ܠܳܐ ܐܶܬܶܒ ܐܰܪܡܰܠܬܳܐ: ܘܠܳܐ ܐܶܕܰܥ ܬܟ݂ܳܠܳܐ. 9 ܢܺܐܬ݂ܝ̈ܳܢ ܥܠܰܝܟܝ ܗܳܠܶܝܢ ܬܰܖ̈ܬܰܝܗܶܝܢ ܡܰܚ̈ܘܳܬ݂ܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܚܰܕ݂. ܬܟܳܠܳܐ ܘܰܐܪܡܠܽܘܬ݂ܳܐ ܡ̣ܶܢ ܫܶܠܝܳܐ ܢܺܐܬ݂ܝ̈ܳܢ ܥܠܰܝܟܝ: ܒܣܽܘܓܳܐܐ ܕܚܰܖ̈ܳܫܰܝܟܝ: ܘܰܒܣܽܘܓ݂ܳܐܐ ܕܰܡܓܽܘܫܰܝ̈ܟܝ. 10 ܕܶܐܬ݁ܬ݁ܟܶܠܬ݁ܝ ܥܰܠ ܒܺܝܫܽܘܬܶܟ݂ܝ ܘܶܐܡܰܪܬ݁ܝ ܕܠܰܝܬ݁ ܕܚܳܙ̇ܶܐ ܠܺܝ. ܚܶܟ݂ܡܬܶܟ݂ܝ ܘܺܝܕܰܥܬܶܟ݂ܝ. ܗܺܝ ܐܰܛܥܝܰܬܶܟ݂ܝ ܘܶܐܡܰܪܬ݁ܝ ܒܠܶܒܶܟ݂ܝ ܕܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܘܠܰܝܬ݁ ܬܽܘܒ. 11 ܬܺܐܬ݂ܶܐ ܥܠܰܝܟܝ ܒܺܝܫܬܳܐ ܒܫܰܦܪܳܐ: ܘܠܳܐ ܬܶܕܥܺܝܢ ܘܬܶܦܶܠ ܥܠܰܝܟܝ ܬܳܘܶܗܬ݂ܳܐ: ܘܠܳܐ ܬܶܫܟܚܺܝܢ ܠܡܰܥܒܳܪܽܘܬ݂ܳܗ̇ ܘܢܺܐܬܶܐ ܥܠܰܝܟܝ ܡ̣ܶܢ ܫܶܠܝܳܐ ܕܠܽܘܚܝܳܐ ܘܠܳܐ ܬܶܕܥܺܝܢ. 12 ܩܽܘܡܝ ܢܺܐ ܒܰܡܓܽܘܫܰܝ̈ܟܝ: ܘܰܒܚܰܖ̈ܳܫܰܝܟܝ ܣܰܓܝ̈ܐܶܐ ܕܰܠܐܰܝܬ݁ܝ ܒܗܽܘܢ ܡ̣ܶܢ ܛܰܠܝܽܘܬܶܟ݂ܝ. ܛܳܟ݂ ܬܶܫܟܚܺܝܢ ܬܰܘܬ݁ܪܺܝܢ: ܛܳܟ݂ ܬܶܬ݂ܥܰܫܢܺܝܢ. 13 ܠܐܰܝܬ݁ܝ ܒܣܽܘܓ݂ܳܐܐ ܕܡܰܚܫ̈ܒܳܬܶܟ݂ܝ. ܢܩܽܘܡܽܘܢ ܢܶܦܪܩܽܘܢܶܟ݂ܝ ܟܰܠܕܳܝ̈ܶܐ ܕܚܳܝܪܺܝܢ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܘܰܒܟ݂ܰܘܟ̈ܒܶܐ: ܘܡܰܘܕܥܺܝܢ ܠܶܟ݂ܝ ܒܝܰܪܚܳܐ ܡܶܕܶܡ ܕܳܐܬܶܐ ܥܠܰܝܟܝ. 14 ܗܳܐ ܗܘܰܘ ܐܰܝܟ݂ ܓ̈ܶܠܶܐ ܕܰܐܘܩܕܰܬ ܐܶܢܽܘܢ ܢܽܘܪܳܐ. ܘܠܳܐ ܢܦܰܨܽܘܢ ܢܰܦܫܗܽܘܢ ܡ̣ܶܢ ܐܺܝܕܳܐ ܕܫܰܠܗܶܒܺܝܬ݂ܳܐ. ܠܰܝܬ݁ ܓܽܘܡܖ̈ܶܐ ܠܢܽܘܪܗܽܘܢ: ܐܳܦܠܳܐ ܙܰܗܪܳܐ ܠܡܶܬܰܒ ܠܩܽܘܒܠܶܗ. 15 ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܗܘܰܘ ܠܶܟ݂ܝ ܬܰܓܳܖ̈ܰܝܟܝ ܕܰܠܐܰܝܬ݁ܝ ܒܗܽܘܢ ܡ̣ܶܢ ܛܰܠܝܽܘܬܶܟ݂ܝ ܘܐ̱ܢܳܫ ܠܣܶܛܪܶܗ ܛܥܰܘ: ܘܠܰܝܬ݁ ܕܦܳܪܶܩ ܠܶܟ݂ܝ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܡܚ

1 ܫܡܰܥܘ ܗܳܠܶܝܢ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܰܥܩܽܘܒ: ܕܡܶܬ݂ܩܪܶܝܢ ܒܰܫܡܶܗ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܘܡ̣ܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕܳܐ ܢܦܰܩܘ: ܕܝܳܡܶܝܢ ܒܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܘܒܰܐܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܡܰܕ݂ܟܪܺܝܢ: ܠܳܐ ܒܩܽܘܫܬܳܐ ܘܠܳܐ ܒܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ. 2 ܡܶܛܽܠ ܕܡ̣ܶܢ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܕܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܐܶܬ݂ܩܪܺܝܘ: ܘܥܰܠ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܐܶܣܬ݁ܡܶܟ݂ܘ: ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ ܫܡܶܗ. 3 ܩܰܕ݂ܡܳܝ̈ܳܬ݂ܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܪܺܝܫܺܝܬ݂ܳܐ ܚܰܘܺܝܬ݂. ܘܡ̣ܶܢ ܦܽܘܡܝ ܢܦܰܩ: ܘܰܐܫܡܥܶܬ݂ ܐܶܢܶܝܢ ܠܟ݂ܽܘܢ. ܘܡ̣ܶܢ ܫܶܠܝܳܐ ܥܳܒܶܕ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܘܐܳܬ݂ܝ̈ܳܢ. 4 ܝܳܕܰܥ ܕܰܩܫܶܐ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܘܰܩܕܳܠܳܟ݂ ܓܝܳܕܳܐ ܗ̱ܘ̣ ܕܦܰܪܙܠܳܐ. ܘܒܶܝܬ݂ ܥܰܝܢܰܝ̈ܟ ܢܚܳܫܳܐ. 5 ܘܚܳܘܺܝܬ݂ܳܟ݂ ܡ̣ܶܢ ܩܕܺܝܡ. ܘܥܰܕ݂ܠܳܐ ܬܺܐܬܶܐ ܐܰܫܡܰܥܬܳܟ݂ ܕܠܳܐ ܬܺܐܡܰܪ ܦܬ݂ܰܟ݂ܖ̈ܰܝ ܥܒܰܕ݂ܘ: ܘܰܓܠܺܝܦܰܝ̈ ܘܰܢܣܺܝܟܰܝ̈ ܦܰܪܩܽܘܢܝ. 6 ܫܶܡܥܶܬ݂ ܘܰܚܙܺܝܬ݂ ܟܽܠܗܶܝܢ ܘܰܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܠܳܐ ܬܚܰܘܢ. ܐܰܫܡܰܥܬܳܟ݂ ܚܰܕ݂̈ܬܳܬ݂ܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܗܳܫܳܐ ܢܛܺܝܖ̈ܳܢ: ܘܠܳܐ ܝܺܕܰܥܬ݁. 7 ܘܡܶܟܺܝܠ ܡܶܬ݂ܒܰܖ̈ܝܳܢ ܘܠܳܐ ܡ̣ܶܢ ܩܕܺܝܡ. ܘܡ̣ܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܝܰܘܡܳܐ ܠܳܐ ܫܡܰܥܬ݁ ܐܶܢܶܝܢ: ܕܠܳܐ ܬܺܐܡܰܪ ܕܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܠܗܶܝܢ. 8 ܠܳܐ ܫܡܰܥܬ݁ ܐܳܦܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܠܗܶܝܢ. ܘܡ̣ܶܢ ܩܕܺܝܡ ܠܳܐ ܐܶܬ݂ܦܬܰܚ ܐܶܕ݂ܢܰܝ̈ܟ ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܕܰܡܕܰܓܳܠܽܘ ܡܕܰܓܶܠ ܐܰܢ̱ܬ݁. ܘܥܰܘܳܠܳܐ ܡ̣ܶܢ ܟܰܪܣܳܐ ܐܶܬ݂ܩܪܺܝܬ݁. 9 ܡܶܛܽܠ ܫܶܡܝ ܐܰܘܪܶܟ݂ ܪܽܘܓܙܝ ܘܬܶܫܒܽܘܚܬ݁ܝ ܐܶܛܰܪ ܠܳܟ݂: ܘܠܳܐ ܐܰܘܒܕ݂ܳܟ݂. 10 ܗܳܐ ܨܪܰܦܬܳܟ݂ ܘܠܳܐ ܒܟܶܣܦܳܐ. ܘܰܒܚܰܪܬܳܟ݂ ܒܟ݂ܽܘܪܳܐ ܕܡܶܣܟܺܢܽܘܬ݂ܳܐ. 11 ܡܶܛܽܠܳܬ݂ܝ ܐܶܥܒܶܕ݂ ܕܠܳܐ ܐܶܬ݁ܛܰܘܰܫ ܘܺܐܝܩܳܪܝ ܠܰܐܚܪܺܝܢ ܠܳܐ ܐܶܬ݁ܶܠ. 12 ܫܡܰܥܰܝܢܝ ܝܰܥܩܽܘܒ ܘܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܕܰܩܪܺܝܬ݂. ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝܳܐ: ܘܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܐ̱ܚܪܳܝܳܐ. 13 ܘܺܐܝܕ݂ܝ ܐܰܬ݂ܩܢܰܬ ܫܶܬܶܐܣܶܝ̈ܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܘܝܰܡܺܝܢܝ ܛܶܦܚܰܬ ܫܡܰܝܳܐ. ܩܳܪܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܗܽܘܢ: ܘܩܳܝܡܺܝܢ ܐܰܟܚܕ݂ܳܐ. 14 ܐܶܬ݂ܟܰܢܰܫܘ ܟܽܠܟ݂ܽܘܢ ܘܰܫܡܰܥܘ ܡܰܢܽܘ ܐܺܝܬ݂ ܒܟ݂ܽܘܢ ܕܰܡܚܳܘܶܐ ܗܳܠܶܝܢ. ܡܳܪܝܳܐ ܪܳܚܶܡ ܕܢܶܥܒܶܕ݂ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܒܒܳܒܶܠ: ܘܰܒܙܰܪܥܳܐ ܕܟܰܠܕ݂ܳܝ̈ܶܐ. 15 ܐܶܢܳܐ ܡܰܠܠܶܬ݂ ܘܳܐܦ ܩܪܺܝܬ݂ ܘܰܐܝܬ݁ܺܝܬܳܗ̇ ܘܰܐܨܠܚܶܬ݂ ܐܽܘܪܚܶܗ. 16 ܩܪܽܘܒܘ ܠܘܳܬ݂ܝ ܘܰܫܡܰܥܘ ܗܳܕܶܐ. ܕܡ̣ܶܢ ܪܺܝܫܺܝܬ݂ܳܐ ܒܛܽܘܫܝܳܐ ܠܳܐ ܡܰܠܠܶܬ݂ ܘܡ̣ܶܢ ܙܰܒܢܳܐ ܕܰܗܘܳܬ݂ ܬܰܡܳܢ ܐ̱ܢܳܐ. ܘܗܳܫܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܫܰܕܪܰܢܝ ܘܪܽܘܚܶܗ. 17 ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܦܳܪܽܘܩܳܟ݂ ܩܰܕ݁ܺܝܫܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܐܶܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂ ܡܰܠܶܦ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ݂ ܕܠܳܐ ܬܰܥܠܶܐ ܘܰܡܚܳܘܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ݂ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܬܺܐܙܰܠ ܒܳܗ̇. 18 ܠܘܰܝ ܕܶܝܢ ܨܳܐܶܬ݂ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܦܽܘܩܕܳܢܰܝ̈. ܘܗܳܘܶܐ ܫܠܳܡܳܟ݂ ܐܰܝܟ݂ ܢܰܗܪܳܐ: ܘܙܰܕܺܝܩܽܘܬ݂ܳܟ݂ ܐܰܝܟ݂ ܓ̈ܰܠܠܶܐ ܕܝܰܡܳܐ. 19 ܘܗܳܘܶܐ ܙܰܪܥܳܟ݂ ܐܰܝܟ݂ ܚܳܠܳܐ: ܘܝܰܠܕܳܐ ܕܰܡܥܰܝ̈ܟ ܐܰܝܟ݂ ܚܨܳܨܰܘ̈ܗܝ ܘܠܳܐ ܢܣܽܘܦ ܘܠܳܐ ܢܺܐܒܰܕ݂ ܫܡܶܗ ܡ̣ܶܢ ܩܕ݂ܳܡܝ. 20 ܦܽܘܩܘ ܡ̣ܶܢ ܒܳܒܶܠ: ܥܪܽܘܩܘ ܡ̣ܶܢ ܟܰܠܕܳܝ̈ܶܐ ܒܩܳܠܳܐ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܚܰܘܰܘ ܗܳܕܶܐ. ܘܰܐܫܡܥܽܘܗ̇ ܘܰܐܦܩܽܘܗ̇ ܥܕܰܡܳܐ ܠܣܰܘ̈ܦܶܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܘܶܐܡܰܪܘ: ܦܪܰܩ ܡܪܝܳܐ ܠܝܰܥܩܽܘܒ ܥܰܒܕܶܗ. 21 ܒܚܰܖ̈ܒܳܬ݂ܳܐ ܗܰܠܶܟ݂ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܡܰܝ̈ܳܐ ܡ̣ܶܢ ܛܰܪܳܢܳܐ ܐܰܪܕܺܝ ܠܗܽܘܢ ܒܰܙܰܥ ܟܺܐܦܳܐ ܘܰܪܕܰܘ ܡܰܝ̈ܳܐ. 22 ܠܰܝܬ݁ ܫܠܳܡܳܐ ܠܖ̈ܰܫܺܝܥܶܐ: ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܡܛ

1 ܫܡܰܥܰܝ̈ܢ ܓܳܙܖ̈ܳܬ݂ܳܐ: ܘܨܽܘܬܶܝ̈ܢ ܐܶܡ̈ܘܳܬ݂ܳܐ. ܡ̣ܶܢ ܪܽܘܚܩܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܩܪܳܢܝ. ܘܡ̣ܶܢ ܡܰܪܒܥܳܐ ܘܡ̣ܶܢ ܟܰܪܣܳܗ̇ ܕܶܐܡܝ ܕܟܰܪ ܫܶܡܝ. 2 ܥܒܰܕ݂ ܦܽܘܡܝ ܐܰܝܟ݂ ܣܰܝܦܳܐ ܚܰܪܺܝܦܳܐ ܘܰܒܛܶܠܳܠܳܐ ܕܺܐܝܕܶܗ ܛܰܫܝܰܢܝ ܥܰܒܕܰܢܝ ܐܰܝܟ݂ ܓܶܐܪܳܐ ܓܰܒܝܳܐ: ܘܒܰܩܛܺܪܩܶܗ ܣܰܬ݁ܪܰܢܝ. 3 ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ܆ ܥܰܒܕܝ ܐܰܢ̱ܬ݁: ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܕܒܳܟ݂ ܡܶܫܬܰܒܰܚ ܐ̱ܢܳܐ. 4 ܘܠܳܐ ܐܶܡܪܶܬ݂ ܠܙܰܪܥܶܗ ܕܝܰܥܩܽܘܒ ܕܰܣܪܺܝܩܳܐܺܝܬ݂ ܠܺܐܝܬ݁ ܘܝܶܗܒܶܬ݂ ܚܠܰܝ ܠܰܣܪܺܝܩܽܘܬ݂ܳܐ. ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ݂ ܕܺܝܢܝ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܰܥܒܳܕ݂ܝ ܩܕ݂ܳܡ ܐܰܠܳܗܝ. 5 ܗܳܫܳܐ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܕܓܰܒܠܰܢܝ ܒܡܰܪܒܥܳܐ ܕܶܐܗܘܶܐ ܠܶܗ ܥܰܒܕܳܐ: ܘܰܐܦܢܶܐ ܠܝܰܥܩܽܘܒ ܠܘܳܬܶܗ: ܘܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܐܶܟܰܢܶܫ ܐܶܫܬܰܒܚܶܬ݂ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܐܠܳܗܝ ܗܘܳܐ ܥܽܘܫܢܝ. 6 ܘܶܐܡܰܪ ܙܥܽܘܪܳܐ ܗ̱ܝ ܕܬܶܗܘܶܐ ܠܺܝ ܥܰܒܕܳܐ: ܘܰܬ݂ܩܺܝܡ ܫܰܒܛܳܐ ܕܝܰܥܩܽܘܒ: ܘܬܰܦܢܶܐ ܢܽܘܪܒܶܗ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܝܰܗܒܬܳܟ݂ ܢܽܘܗܪܳܐ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܕܬܶܗܘܶܐ ܦܽܘܪܩܳܢܝ ܥܕܰܡܳܐ ܠܣܰܘ̈ܦܶܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ. 7 ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܩܰܕ݁ܺܝܫܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܘܦܳܪܽܘܩܶܗ: ܠܰܕ݂ܡܶܣܬܰܠܝܳܐ ܢܰܦܫܶܗ: ܠܰܕ݂ܡܰܣܠܰܝ ܡ̣ܶܢ ܥܰܡܳܐ ܘܡ̣ܶܢ ܥܰܒ̈ܕܶܐ ܕܫܰܠܺܝܛܳܢ̈ܶܐ: ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܢܶܚܙܽܘܢ ܘܰܢܩܽܘܡܽܘܢ: ܘܫܰܠܺܝܛܳܢ̈ܶܐ ܢܶܣܓܕ݂ܽܘܢ ܠܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܡܳܪܝܳܐ ܕܰܡܗܰܝܡܰܢ: ܩܰܕ݁ܺܝܫܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܕܰܓܒܳܟ݂. 8 ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܒܙܰܒܢܳܐ ܕܨܶܒܝܳܢܳܐ ܥܢܺܝܬ݂ܳܟ݂ ܘܰܒܝܰܘܡܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܥܰܕܰܪܬܳܟ݂. ܘܰܓܒܰܠܬܳܟ݂: ܘܝܰܗܒܬܳܟ݂ ܩܝܳܡܳܐ ܠܥܰܡܳܐ: ܘܢܽܘܗܪܳܐ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܕܰܬ݂ܩܺܝܡ ܐܰܪܥܳܐ: ܘܬܺܐܪܰܬ݂ ܝܳܪܬ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕܚܰܖ̈ܒܳܬ݂ܳܐ. 9 ܘܬܺܐܡܰܪ ܠܰܐܣܺܝܖ̈ܶܐ ܕܦܽܘܩܘ: ܘܠܰܚܒܺܝ̈ܫܶܐ ܕܶܐܬ݂ܓܠܰܘ. ܥܰܠ ܐܽܘܖ̈ܚܳܬ݂ܳܐ ܢܶܪܥܽܘܢ: ܘܰܒܟܽܠܗܽܘܢ ܫܒܺܝ̈ܠܶܐ ܡܰܖ̈ܥܝܳܬ݂ܗܽܘܢ. 10 ܠܳܐ ܢܶܟ݂ܦܢܽܘܢ: ܘܠܳܐ ܢܶܨܗܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܢܰܟܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܫܰܘܒܳܐ ܘܫܶܡܫܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܪܰܚܡܳܢܗܽܘܢ ܢܕܰܒܰܪ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܰܠܡܰܒܽܘܥ̈ܶܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܢܰܝܬ݁ܶܐ ܐܶܢܽܘܢ. 11 ܐܶܥܒܶܕ݂ ܟܽܠܗܽܘܢ ܛܽܘܖ̈ܶܐ ܐܽܘܖ̈ܚܳܬ݂ܳܐ: ܘܰܫܒܺܝ̈ܠܶܐ ܢܶܬ݁ܬ݁ܪܺܝܡܽܘܢ. 12 ܗܳܠܶܝܢ ܢܺܐܬ݂ܽܘܢ ܡ̣ܶܢ ܪܽܘܚܩܳܐ: ܘܗܳܠܶܝܢ ܡ̣ܶܢ ܓܰܪܒܝܳܐ ܘܗܳܠܶܝܢ ܡ̣ܶܢ ܝܰܡܳܐ: ܘܗܳܠܶܝܢ ܡ̣ܶܢ ܝܰܡܳܐ ܕܣܰܢܝܰܡ. 13 ܫܰܒܰܚܘ ܫܡܰܝܳܐ: ܘܕ݂ܽܘܨܝ ܐܰܪܥܳܐ. ܐܶܬ݂ܦܰܨܚܘ ܛܽܘܖ̈ܶܐ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܒܰܝܰܐ ܡܳܪܝܳܐ ܠܥܰܡܶܗ: ܘܪܰܚܶܡ ܥܰܠ ܒܳܝܫܰܘ̈ܗܝ. 14 ܘܶܐܡܪܰܬ ܨܶܗܝܽܘܢ ܕܫܰܒܩܰܢܝ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܡܳܪܝܳܐ ܛܥܳܢܝ. 15 ܐܶܢ ܛܳܥܝܳܐ ܐܰܢ̱ܬ݁ܬ݂ܳܐ ܥܽܘܠܳܗ̇: ܘܠܳܐ ܡܪܰܚܡܳܐ ܥܰܠ ܒܰܪ ܡܥܶܝ̈ܗ̇: ܐܳܦܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܢܶܛܥ̈ܝܳܢ: ܐܶܢܳܐ ܠܳܐ ܐܶܛܥܶܝܟ݂ܝ. 16 ܗܳܐ ܥܰܠ ܦܰܣ̈ܶܐ ܕܺܐܝܕܰܝ̈ ܪܫܰܡ̇ܬ݁ܶܟ݂ܝ ܘܫܽܘܖ̈ܰܝܟܝ ܠܽܘܩܒܰܠܝ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ݂. 17 ܒܰܥܓܰܠ ܒܢܰܝ̈ܟܝ ܡܣܰܚܦܳܢܰܝ̈ܟܝ ܘܡܰܚܖ̈ܒܳܢܰܝܟܝ ܡܶܢܶܟ݂ܝ ܢܶܦܩܽܘܢ. 18 ܐܰܪܺܝܡܝ ܥܰܝܢܰܝ̈ܟܝ ܠܰܚܕ݂ܳܖ̈ܰܝܟܝ. ܘܰܚܙܳܝ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܡܶܬ݂ܟܰܢܫܺܝܢ ܘܳܐܬ݁ܶܝܢ ܠܶܟ݂ܝ: ܚܰܝ ܐ̱ܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܨܶܒܬܳܐ ܬܶܠܒܫܺܝܢ: ܘܬܶܬ݂ܟܰܠܠܺܝܢ ܐܰܝܟ݂ ܟܰܠܬ݂ܳܐ. 19 ܡܶܛܽܠ ܕܚܰܖ̈ܒܳܬܶܟ݂ܝ: ܘܨܳܕ݂̈ܝܳܬܶܟ݂ܝ: ܘܰܐܪܥܳܐ ܕܰܣܚܺܝܦܽܘܬܶܟ݂ܝ ܡܶܟܺܝܠ ܬܶܬ݂ܶܐܠܶܨ ܡ̣ܶܢ ܝܰܬ݂ܒܳܐ: ܘܢܶܥܪܩܽܘܢ ܒܳܠܽܘܥܰܝ̈ܟܝ. 20 ܘܬܽܘܒ ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܒܶܐܕ݂ܢܰܝ̈ܟܝ ܒܢܰܝ̈ ܡܓܰܙܝܽܘܬܶܟ݂ܝ: ܐܰܠܺܝܨ ܗ̱ܘ̣ ܠܰܢ ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܐܶܬ݂ܩܰܪܰܒ ܠܰܢ: ܢܶܬ݁ܶܒ. 21 ܘܬܺܐܡܪܺܝܢ ܒܠܶܒܶܟ݂ܝ ܡܰܢܽܘ ܝܺܠܶܕ݂ ܠܺܝ ܗܳܠܶܝܢ. ܕܗܳܐ ܐܶܢܳܐ ܡܓܰܙܰܝܬܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܘܰܡܫܰܘܚܰܕܬܳܐ: ܓܳܠܺܝܬ݂ܳܐ ܘܰܡܕ݂ܰܘܰܕܬܳܐ. ܗܳܠܶܝܢ ܡܰܢ ܪܰܒܺܝ ܐܶܢ ܐܶܢܳܐ ܗܳܐ ܐܶܫܬܰܚܪܶܬ݂ ܒܰܠܚܽܘܕ݂ܰܝ: ܗܳܠܶܝܢ ܐܰܝܟܳܐ ܗܘܰܘ. 22 ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ: ܗܳܐ ܡܪܺܝܡ ܐ̱ܢܳܐ ܐܺܝܕ݂ܝ ܥܰܠ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܘܰܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܐܰܪܺܝܡ ܐܳܬܳܐ. ܘܢܰܝܬ݁ܽܘܢ ܠܰܒܢܰܝ̈ܟܝ ܥܰܠ ܐܺܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܠܰܒ̈ܢܳܬܶܟ݂ܝ ܥܰܠ ܟܰܬ݂ܦ̈ܳܬ݂ܗܽܘܢ ܢܶܫܩܠܽܘܢ. 23 ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܡܖ̈ܰܒܝܳܢܰܝܟܝ: ܘܪܰܘܖ̈ܒܳܢܺܝܬ݂ܗܽܘܢ ܡܰܝܢܩܳܢ̈ܝܳܬܶܟܝ ܘܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ܗܽܘܢ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܢܶܣܛܕ݂ܽܘܢ ܠܶܟ݂ܝ. ܘܥܰܦܪܳܐ ܕܖ̈ܶܓܠܰܝܟܝ ܢܶܠܚܟ݂ܽܘܢ ܘܬܶܕܰܥܺܝܢ ܕܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ: ܕܠܳܐ ܒܳܗܳܬܺܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܡܣܰܟܶܝܢ ܠܺܝ. 24 ܠܡܳܐ ܡܶܬ݁ܕܰܒܪܳܐ ܕܒܰܪܬ݁ܶܗ ܕܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ. ܐܰܘ ܫܒܺܝܬܶܗ ܕܥܰܫܺܝܢܳܐ ܡܶܬ݂ܦܰܨܝܳܐ. 25 ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܕܰܕ݂ܒܰܪܬ݁ܶܗ ܕܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܬܶܬ݁ܕ̇ܒܰܪ ܘܰܫܒܺܝܬܶܗ ܕܥܰܫܺܝܢܳܐ ܬܶܬ݂ܦܰܨܶܐ. ܘܕ݂ܺܝܢܰܝ̈ܟܝ ܐܶܢܳܐ ܐܶܕܽܘܢ. ܘܠܰܒܢܰܝ̈ܟܝ ܐܶܢܳܐ ܐܶܦܪܽܘܩ. 26 ܘܰܐܘܟܶܠ ܠܳܐܠܽܘܨܰܝ̈ܟܝ ܒܶܣܪܗܽܘܢ. ܘܰܐܝܟ݂ ܡܶܐܪܺܝܬ݂ܳܐ ܢܶܪܘܢ ܡ̣ܶܢ ܕܶܡܗܽܘܢ. ܘܢܶܕܥܽܘܢ ܟܽܠ ܒܣܰܪ ܕܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܦܳܪܽܘܩܶܟ݂ܝ: ܘܰܡܣܰܝܥܳܢܶܟ݂ܝ ܬܰܩܺܝܦܶܗ ܕܝܰܥܩܽܘܒ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܢܢ

1 ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܐܰܝܢܰܘ ܟܬ݂ܳܒܳܐ ܕܫܽܘܒܩܳܢܳܐ ܕܫܶܒܩܶܬ݂ ܠܐܶܡܟ݂ܽܘܢ. ܐܳܘ ܡܰܢܽܘ ܡܳܪܶܐ ܚܳܘܒܰܬ݂ܝ ܕܙܰܒܢܬ݁ܟ݂ܽܘܢ ܠܶܗ. ܗܳܐ ܒܰܚܛܳܗܰܝ̈ܟܽܘܢ ܐܶܙܕܰܒܰܢܬܽܘܢ. ܘܰܒܥܳܘܠܟ݂ܽܘܢ ܐܶܫܬܰܒܩܰܬ ܐܶܡܟ݂ܽܘܢ. 2 ܠܡܳܢܳܐ ܐܶܬܺܝܬ݂: ܘܠܰܝܬ݁ ܐ̱ܢܳܫ ܘܰܩܪܺܝܬ݂ ܘܠܰܝܬ݁ ܕܥܳܢܶܐ ܚܨܳܕ݂ܳܐ ܚܶܨܕܰܬ ܐܺܝܕ݂ܝ ܘܦܶܕܰܬ ܐܰܘ ܠܰܝܬ݁ ܒܺܝ ܚܰܝܠܳܐ ܠܰܡܦܰܨܳܝܽܘ ܗܳܐ ܒܰܟ݂ܐܳܬ݂ܝ ܡܰܚܪܶܒ ܐ̱ܢܳܐ ܝܰܡܳܐ. ܘܥܳܒܶܕ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܢܰܗܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܡܰܕ݂ܒܪܳܐ: ܘܣܳܪܶܝܢ ܢܽܘܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܡ̣ܶܢ ܒܠܰܝ ܡܰܝ̈ܳܐ: ܘܡܳܝܬ݁ܺܝܢ. 3 ܘܡܰܠܒܶܫ ܐ̱ܢܳܐ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܚܶܫܽܘܟ݂ܳܐ. ܘܣܰܩܳܐ ܥܳܒܕ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܬܰܟ݂ܣܺܝܬܗܽܘܢ. 4 ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܝܰܗܒ ܠܺܝ ܠܶܫܳܢܳܐ ܕܝܽܘܠܦܳܢܳܐ. ܕܰܐܘܕܰܥ ܘܶܐܚܳܘܶܐ ܠܰܡܛܰܖ̈ܦܶܐ ܡܶܠܬ݂ܳܐ. ܐܰܥܺܝܪ ܒܨܰܦܪܳܐ. ܒܨܰܦܪܳܐ ܢܶܥܒܶܕ݂ ܠܺܝ ܐܶܕܢ̈ܶܐ ܠܡܶܫܡܰܥ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ. 5 ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܦܬܰܚ ܠܺܝ ܐܶܕܢ̈ܶܐ. ܘܶܐܢܳܐ ܠܳܐ ܗܶܦܟܶܬ݂ ܠܒܶܣܬܰܪܝ: ܐܳܦܠܳܐ ܩܳܡܶܬ݂ ܒܚܶܪܝܳܢܳܐ. 6 ܓܽܘܫܡܝ ܝܶܗܒܶܬ݂ ܠܡܰܚ̈ܘܳܬ݂ܳܐ: ܘܦܰܟܰܝ̈ ܠܫܽܘ̈ܩܳܦܶܐ. ܘܰܐܦܰܝ̈ ܠܳܐ ܐܰܦܢܺܝܬ݂ ܡ̣ܶܢ ܒܶܗܬܬ݂ܳܐ ܘܡ̣ܶܢ ܪܽܘܩܳܐ. 7 ܘܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܥܰܕܰܪܰܢܝ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܠܳܐ ܒܶܗܬܶܬ݂: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܥܶܒܕܶܬ݂ ܐܰܦܰܝ̈ ܐܰܝܟ݂ ܟܺܐܦܳܐ: ܘܝܶܕ݂ܥܶܬ݂ ܕܠܳܐ ܒܳܗܳܬ݂ ܐ̱ܢܳܐ. 8 ܕܩܰܪܺܝܒ ܗ̱ܘ̣ ܡܙܰܕܩܳܢܝ. ܡܰܢܽܘ ܕܕܳܐܶܢ ܥܰܡܝ: ܢܩܽܘܡ ܐܰܟܚܕ݂ܳܐ. ܐܰܘ ܡܰܢܽܘ ܒܥܶܠ ܕܺܝܢܝ: ܢܶܬ݂ܩܰܪܰܒ ܠܘܳܬ݂ܝ. 9 ܗܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܡܥܰܕܰܪ ܠܺܝ: ܡܰܢܽܘ ܡܚܰܝܶܒ ܠܺܝ. ܗܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܠܒܽܘܫܳܐ ܒܳܠܶܝܢ: ܘܣܳܣܳܐ ܢܶܐܟ݂ܽܘܠ ܐܶܢܽܘܢ. 10 ܡܰܢܽܘ ܒܟ݂ܽܘܢ ܕܕ݂ܳܚܶܠ ܡ̣ܶܢ ܡܳܪܝܳܐ: ܢܶܫܡܰܥ ܒܩܳܠܳܐ ܕܥܰܒܕܶܗ ܕܰܡܗܰܠܶܟ݂ ܒܚܶܫܽܘܟ݂ܳܐ: ܘܠܰܝܬ݁ ܠܶܗ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܢܣܰܒܰܪ ܒܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܘܢܶܬ݂ܦܪܶܩ ܒܰܐܠܳܗܶܗ. 11 ܗܳܐ ܟܽܠܟ݂ܽܘܢ ܫܳܒܩܰܝ̈ ܢܽܘܪܳܐ ܐܰܢ̱ܬ݁ܽܘܢ: ܘܰܡܓܰܘ̈ܙܠܰܝ ܫܰܠܗܶܒܺܝܬ݂ܳܐ. ܙܶܠܘ ܒܙܰܗܪܳܐ ܕܢܽܘܪܟ݂ܽܘܢ: ܘܰܒܫܰܠܗܶܒܺܝܬ݂ܳܐ ܕܓܰܘܙܰܠܬ݁ܟ݂ܽܘܢ. ܡ̣ܶܢ ܐܺܝܕܰܝ̈ ܗܶܘܰܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܗܳܕܶܐ: ܕܰܒܟܰܪܝܽܘܬ݂ܳܐ ܬܶܕ݂ܡܟ݂ܽܘܢ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܢܐ

1 ܫܽܘܡܥܽܘܢܝ ܕܪܳܗܛܺܝܢ ܒܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ: ܘܒܳܥܶܝܢ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܚܽܘܪܘ ܠܛܽܘܪܳܐ ܕܶܐܬܓܙܰܪܬ݁ܽܘܢ ܡܶܢܶܗ: ܘܰܠܓܽܘܒܳܐ ܕܶܐܬ݂ܢܰܩܰܪܬ݁ܽܘܢ ܡܶܢܶܗ. 2 ܚܽܘܪܘ ܠܰܐܒܪܳܗܳܡ ܐܰܒܘܟ݂ܽܘܢ: ܘܰܠܣܰܪܳܐ ܕܰܒܛܶܢܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܕܚܰܕ݂ ܗ̱ܘܳܐ: ܘܰܩܪܺܝܬܶܗ: ܘܒܰܪܶܟ݂ܬܶܗ: ܘܰܐܣܺܓܝܬ݁ܶܗ. 3 ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܠܨܶܗܝܽܘܢ: ܘܰܡܒܰܢܶܐ ܠܟܽܠܗܶܝܢ ܚܰܖ̈ܒܳܬ݂ܳܗ̇. ܘܥܳܒܶܕ݂ ܡܰܕ݂ܒܪܳܗ̇ ܐܰܝܟ݂ ܥܕܶܢ: ܘܰܦܩܰܥܬ݂ܳܗ̇ ܐܰܝܟ݂ ܦܰܪܕܰܝܣܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܕܝܳܨܳܐ ܘܚܰܕ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܢܶܫܬ݁ܡܰܥ ܒܓܰܘܳܗ̇: ܬܰܘܕܺܝܬ݂ܳܐ ܘܩܳܠܳܐ ܕܰܙܡܳܪܳܐ. 4 ܫܽܘܡܥܽܘܢܝ ܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܘܨܽܘܬܰܝܢܳܢ̈ܝ ܐܶܡ̈ܘܳܬ݂ܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܢܳܡܽܘܣܳܐ ܡ̣ܶܢ ܩܕ݂ܳܡܝ ܢܳܦܶܩ ܘܕ݂ܺܝܢܝ ܢܽܘܗܪܳܐ ܗ̱ܘ̣ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ. 5 ܩܶܪܒܰܬ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬ݂ܝ: ܘܰܢܦܰܩ ܦܽܘܪܩܳܢܝ. ܘܒܰܕ݂ܪܳܥܝ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܢܶܬ݁ܬ݁ܕܺܝܢܽܘܢ. ܠܺܝ ܢܣܰܟ̈ܝܳܢ ܓܳܙܖ̈ܳܬ݂ܳܐ. ܘܠܰܕ݂ܪܳܥܝ ܢܣܰܒܖ̈ܳܢ. 6 ܐܰܪܺܝܡܘ ܥܰܝܢܰܝ̈ܟܽܘܢ ܠܰܫܡܰܝܳܐ: ܘܚܽܘܪܘ ܐܳܦ ܠܬܰܚܬ݁ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܬܶܢܳܢܳܐ ܢܶܥܒܪܽܘܢ: ܘܰܐܪܥܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܠܒܽܘܫܳܐ ܬܶܒܠܶܐ. ܘܥܳܡܽܘܖ̈ܶܝܗ̇ ܐܰܟ݂ܘܳܬ݂ܳܗ̇ ܢܶܗܘܽܘܢ. ܘܦܽܘܪܩܳܢܝ ܠܥܳܠܰܡ ܢܶܗܘܶܐ: ܘܙܰܕܺܝܩܽܘܬ݂ܝ ܠܳܐ ܬܶܥܒܰܪ. 7 ܫܽܘܡܥܽܘܢܝ ܝܳܕ݂ܥܰܝ̈ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ: ܥܰܡܳܐ ܕܢܳܡܽܘܣܝ ܒܠܶܒܗܽܘܢ. ܠܳܐ ܬܶܕ݂ܚܠܽܘܢ ܡ̣ܶܢ ܚܶܣܕܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫܳܐ. ܘܡ̣ܶܢ ܓܽܘܕܳܦܗܽܘܢ ܠܳܐ ܬܽܙܘܥܽܘܢ. 8 ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܝܟ݂ ܕܰܠܥܰܡܪܳܐ ܘܰܐܝܟ݂ ܕܠܰܠܒܘܫܳܐ ܢܶܐܟ݂ܽܘܠ ܐܶܢܽܘܢ ܣܳܣܳܐ. ܘܙܰܕܺܝܩܽܘܬ݂ܝ ܠܥܳܠܰܡ ܬܶܗܘܶܐ. ܘܦܽܘܪܩܳܢܝ ܠܕ݂ܳܪܕܳܖ̈ܺܝܢ. 9 ܐܶܬ݁ܬ݁ܥܺܝܪܝ: ܐܶܬ݁ܬ݁ܥܺܝܪܝ: ܘܰܠܒܰܫܝ ܥܽܘܫܢܳܐ ܕܰܕ݂ܪܳܥܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܐܶܬ݁ܬ݁ܥܺܝܪܝ ܐܰܝܟ݂ ܕܰܒܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝ̈ܶܐ: ܘܰܐܝܟ݂ ܕܳܖ̈ܶܐ ܕܡ̣ܶܢ ܥܳܠܡܺܝܢ. ܐܰܢ̱ܬ݁ܝ ܐܰܢ̱ܬ݁ܝ ܕܰܦܣܰܩܬ݁ܝ ܦܣܳܩܳܐ ܪܰܒܳܐ: ܘܰܩܛܰܠܬ݁ܝ ܠܬܰܢܺܝܢܳܐ. 10 ܐܰܢ̱ܬ݁ܝ ܗ̄ܝ ܕܰܐܚܪܶܒܬ݁ܝ ܝܰܡܳܐ: ܘܡܰܝ̈ܳܐ ܕܰܬ݂ܗܽܘܡܳܐ ܪܰܒܳܐ. ܘܰܒܥܽܘܡܩܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܥܒܰܕܬ݁ܝ ܐܽܘܪܚܳܐ. ܕܢܶܥܒܪܽܘܢ ܦܖ̈ܺܝܩܶܐ ܦܖ̈ܺܝܩܰܘܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ. 11 ܘܢܶܗܦܟ݂ܽܘܢ ܘܢܶܥܠܽܘܢ ܠܨܶܗܝܽܘܢ ܒܫܽܘܒܚܳܐ. ܘܰܠܥܳܠܡܺܝܢ ܬܶܗܘܶܐ ܚܰܕ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܥܰܠ ܖ̈ܺܝܫܰܝܗܽܘܢ. ܒܽܘܣܳܡܳܐ ܘܚܰܕ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܢܰܕ݂ܪܟ݂ܽܘܢ. ܘܢܶܥܪܩܽܘܢ ܕܽܘܘܳܢܳܐ ܘܬܶܢ̈ܚܳܬ݂ܳܐ. 12 ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܒܰܝܳܐܢܟ݂ܽܘܢ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. ܡܰܢ ܐܰܢ̱ܬ݁ܝ ܕܰܕ݂ܚܶܠܬ݁ܝ ܡ̣ܶܢ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܕܡܳܐܶܬ݂: ܘܡ̣ܶܢ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܰܐܝܟ݂ ܥܳܡܺܝܪܳܐ ܝܳܒܶܫ. 13 ܘܰܛܥܰܝܬ݁ܝ ܠܡܳܪܝܳܐ ܕܥܰܒܕܰܟ݂ܝ. ܕܰܡܬܰܚ ܫܡܰܝܳܐ: ܘܰܐܬ݂ܩܶܢ ܫܶܬܶܐܣܶܝ̈ܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܘܰܕ݂ܚܶܠܬ݁ܝ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ݂ ܟܽܠܝܽܘܡ ܡ̣ܶܢ ܩܕ݂ܳܐ ܚܶܡܬܶܗ ܕܳܐܠܽܘܨܳܐ: ܕܰܡܛܰܝܰܒ ܗ̱ܘܳܐ ܠܰܡܚܰܒܳܠܽܘ ܐܰܝܟܳܐ ܗ̱ܝ ܚܶܡܬܶܗ ܕܳܐܠܽܘܨܳܐ. 14 ܕܰܡܣܰܪܗܶܒ ܗ̱ܘܳܐ ܥܰܫܺܝܢ̈ܶܐ ܠܰܡܚܰܒܳܠܽܘ ܠܳܐ ܢܡܽܘܬ݂ܽܘܢ ܠܰܚܒܳܠܳܐ. ܘܠܳܐ ܢܶܚܣܰܪ ܠܰܚܡܶܗ. 15 ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܶܟ݂ܝ ܕܟܳܐܶܐ ܒܝܰܡܳܐ ܘܫܳܠܶܝܢ ܓܰܠܠܰܘ̈ܗܝ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ ܫܡܶܗ. 16 ܕܣܳܡܶܬ݂ ܡܶܠܰܝ̈ ܒܦܽܘܡܶܟ݂ܝ. ܘܰܒܛܶܠܳܠܳܐ ܕܺܐܝܕ݂ܝ ܟܰܣܺܝܬ݁ܶܟ݂ܝ ܒܗܳܝ ܕܡܶܬ݂ܚܶܬ݂ ܫܡܰܝܳܐ: ܘܰܐܬ݂ܩܢܶܬ݂ ܫܶܬܶܐܣܶܝ̈ܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ: ܘܶܐܡܪܶܬ݂ ܠܨܶܗܝܽܘܢ ܕܥܰܡܝ ܐܰܢ̱ܬ݁ܝ. 17 ܐܶܬ݁ܬ݁ܥܺܝܪܝ: ܐܶܬ݁ܬ݁ܥܺܝܪܝ: ܘܩܽܘܡܝ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ ܕܶܐܫܬܺܝܬܝ ܡ̣ܶܢ ܐܺܝܕܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܟܳܣܳܐ ܕܪܽܘܓܙܶܗ ܘܶܐܫܬ݁ܺܝܬ݁ܝ ܘܰܐܡܨܺܝܬ݁ܝ ܟܳܣܳܐ ܕܪܶܥܠܳܐ. 18 ܘܠܰܝܬ݁ ܕܰܡܒܰܝܰܐ ܠܳܗ̇ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܝܶܠܕܰܬ. ܘܠܰܝܬ݁ ܕܳܐܚܶܕ݂ ܒܺܐܝܕ݂ܳܗ̇ ܘܰܡܩܺܝܡ ܠܳܗ̇: ܡ̣ܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܪܰܒܝܰܬ. 19 ܬܰܪܬ݁ܶܝܢ ܐܶܢܶܝܢ ܡܰܛ̈ܝܶܟ݂ܝ ܠܡܰܢ ܬܶܟ݂ܪܶܐ ܥܠܰܟܝ ܒܶܙܬ݂ܳܐ ܘܰܬ݂ܒܳܪܳܐ: ܘܟܰܦܢܳܐ ܘܚܰܪܒܳܐ ܡܰܢ ܢܒܰܝܐܶܟ݂ܝ. 20 ܒܢܰܝ̈ܟܝ ܬܰܘܺܝܪܺܝܢ: ܘܕ݂ܳܡܟܺܝܢ ܒܪܺܝܫ ܟܽܠܗܽܘܢ ܫܽܘ̈ܩܶܐ: ܐܰܝܟ݂ ܣܶܠܩܳܐ ܕܰܟ݂ܡܺܝܕ݂. ܘܰܡܠܶܝܢ ܪܽܘܓܙܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܘܰܟ݂ܐܳܬܶܗ ܕܰܐܠܳܗܶܟ݂ܝ. 21 ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܫܡܰܥܝ ܗܳܠܶܝܢ ܡܡܰܟܰܟ݂ܬܳܐ: ܕܪܰܘܝܳܐ ܠܳܐ ܡ̣ܶܢ ܚܰܡܪܳܐ. 22 ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܶܟ݂ܝ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܰܐܠܳܗܶܟ݂ܝ ܢܕ݂ܽܘܢ ܠܥܰܡܶܗ. ܗܳܐ ܢܶܣܒܶܬ݂ ܡ̣ܶܢ ܐܺܝܕܰܝ̈ܟܝ ܟܳܣܳܐ ܕܰܪܥܳܠܳܐ. ܘܟܳܣܳܐ ܕܪܽܘܓܙܝ ܠܳܐ ܬܰܘܣܦܺܝܢ ܬܽܘܒ ܠܡܶܫܬ݁ܝܶܗ. 23 ܘܶܐܣܺܝܡܺܝܘܗܝ ܒܝܰܕ݂ ܡܡܰܟܟ݂ܳܢܰܝ̈ܟܝ ܕܶܐܡܰܪܘ ܠܢܰܦܫܶܟ݂ܝ ܐܶܬ݂ܡܰܟܰܟ݂ܝ: ܘܢܶܥܒܰܪ. ܘܰܥܒܰܕܬ݁ܝ ܠܥܰܡܶܟ݂ܝ ܐܰܝܟ݂ ܐܰܪܥܳܐ: ܘܰܐܝܟ݂ ܫܽܘܩܳܐ ܠܰܕ݂ܥܳܒܪܺܝܢ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܢܒ

1 ܐܶܬ݁ܬ݁ܥܺܝܪܝ: ܐܶܬ݁ܬ݁ܥܺܝܪܝ: ܨܶܗܝܽܘܢ ܘܰܠܒܰܫܝ ܠܒܽܘܫܳܐ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܩܰܕܺܝܫܬܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܢܰܘܣܶܦ ܬܽܘܒ ܠܡܶܥܰܠ ܠܶܟ݂ܝ ܥܽܘܪܠܳܐ ܘܛܰܡܳܐܐ. 2 ܐܶܬ݂ܢܰܦܨܝ ܡ̣ܶܢ ܥܰܦܪܳܐ ܘܩܽܘܡܝ ܬܶܒܝ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ ܫܪܳܝ ܢܺܝܪܳܐ ܡ̣ܶܢ ܨܰܘܪܶܟ݂ܝ ܫܒܺܝܬ݂ܳܐ: ܒܰܪܬ݂ ܨܶܗܝܽܘܢ. 3 ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܡܰܓܳܢ ܐܶܙܕܰܒܰܢܬ݁ܽܘܢ: ܘܠܳܐ ܒܟܶܣܦܳܐ ܬܶܬ݂ܦܰܪܩܽܘܢ. 4 ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ: ܠܡܶܨܪܶܝܢ ܢܚܶܬ ܥܰܡܝ ܒܩܰܕ݂ܡܳܝܬܳܐ ܠܡܶܥܡܰܪ ܬܰܡܳܢ. ܘܳܐܬ݂ܽܘܪܳܝܳܐ ܒܰܩܛܺܝܪܳܐ ܕܰܒܪܶܗ. 5 ܘܗܳܫܳܐ ܡܳܐ ܠܺܝ ܗܳܪܟܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܕܶܐܬ݁ܕܒܰܪ ܥܰܡܝ ܡܰܓܳܢ. ܫܰܠܺܝܛܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܡܰܝܠܠܺܝܢ: ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܐܡܺܝܢܳܐܺܝܬ݂ ܟܽܠܝܽܘܡ ܥܰܠ ܫܶܡܝ ܡܓܰܕܦܺܝܢ. 6 ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܢܶܕܰܥ ܥܰܡܝ ܫܶܡܝ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܢܳܐ ܗ̱ܘ̣ ܡܡܰܠܶܠ: ܘܺܐܝܬ݁ܰܝ. 7 ܡܳܐ ܝܳܐܝ̈ܳܢ ܥܰܠ ܛܽܘܖ̈ܶܐ ܖ̈ܶܓܠܰܘܗܝ ܕܰܡܣܰܒܰܪ ܫܠܳܡܳܐ: ܘܕܰܡܣܰܒܰܪ ܛܳܒ̈ܳܬ݂ܳܐ: ܘܰܕ݂ܡܰܫܡܰܥ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ. ܕܳܐܡܰܪ ܠܨܶܗܝܽܘܢ: ܐܰܡܠܶܟ݂ ܐܰܠܳܗܶܟ݂ܝ. 8 ܩܳܠܳܐ ܕܕ݂ܰܘܩܰܝ̈ܟܝ ܐܰܪܺܝܡܘ ܩܳܠܳܐ. ܘܰܐܟ݂ܚܕ݂ܳܐ ܡܫܰܒܚܺܝܢ ܡܶܛܽܠ ܕܥܺܝܢ ܒܥܺܝܢ ܢܶܚܙܽܘܢ ܟܰܕ݂ ܡܰܦܢܶܐ ܡܳܪܝܳܐ ܠܨܶܗܝܽܘܢ. 9 ܕܽܘܨܺܝ̈ܢ ܘܫܰܒܰܚ̈ܶܝܢ ܐܰܟ݂ܚܕ݂ܳܐ ܚܰܖ̈ܒܳܬ݂ܳܐ ܕܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܡܶܛܽܠ ܕܒܰܝܰܐ ܡܳܪܝܳܐ ܠܥܰܡܶܗ: ܘܰܦܪܰܩ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. 10 ܓܠܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܕܪܳܥܶܗ ܩܰܕ݁ܺܝܫܳܐ ܠܥܺܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܘܢܶܚܙܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܶܒܖ̈ܶܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ ܦܽܘܪܩܳܢܶܗ ܕܰܐܠܳܗܰܢ. 11 ܥܒܰܪܘ: ܥܒܰܪܘ ܦܽܘܩܘ ܡ̣ܶܢ ܬܰܡܳܢ: ܘܰܠܛܰܡ̈ܶܐܐ ܠܳܐ ܬܶܬ݂ܩܰܪܒܽܘܢ. ܦܽܘܩܘ ܡ̣ܶܢ ܓܰܘܳܗ̇: ܘܶܐܬ݂ܓܰܒܳܘ: ܫܩܺܝ̈ܠܰܝ ܡܳܐܢܰܘ̈ܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ. 12 ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܒܣܽܘܪܗܳܒܳܐ ܬܶܦܩܽܘܢ. ܘܒܰܥܪܽܘܩܝܳܐ ܠܳܐ ܬܺܐܙܽܠ̱ܘܢ ܡܶܛܽܠ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܳܙܶܠ ܩܕ݂ܳܡܰܝܟܽܘܢ: ܘܰܡܟܰܢܫܳܢܟ݂ܽܘܢ ܐܰܠܳܗܶܗ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 13 ܗܳܐ ܡܶܣܬܰܟܰܠ ܥܰܒܕܝ. ܘܡܶܬ݁ܬ݁ܪܺܝܡ: ܘܡܶܫܬܰܩܰܠ: ܘܡܶܬ݂ܥܰܠܶܐ ܛܳܒ. 14 ܐܰܝܟ݂ ܕܢܶܬ݂ܡܗܽܘܢ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܡܚܰܒܰܠ ܚܶܙܘܶܗ ܡ̣ܶܢ ܕܓܰܒܪܳܐ: ܘܩܽܘܒܳܠܠܶܗ ܡ̣ܶܢ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. 15 ܗܳܢܳܐ ܡܕܰܟܶܐ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ: ܘܰܥܠܰܘܗܝ ܢܶܐܚܕܽܘܢ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܦܽܘܡܗܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܕܰܕ݂ܠܳܐ ܐܶܬ݂ܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܚܙܰܘ: ܘܰܕ݂ܠܳܐ ܫܡܰܥܘ ܐܶܣܬܰܟܰܠܘ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܢܓ

1 ܡܰܢ ܗܰܝܡܶܢ ܠܫܶܡܥܰܢ. ܘܰܕ݂ܪܳܥܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܡܰܢ ܐܶܬ݂ܓܠܺܝ. 2 ܣܠܶܩ ܐܰܝܟ݂ ܝܰܠܽܘܕ݂ܳܐ ܩܕ݂ܳܡܰܘܗܝ: ܘܰܐܝܟ݂ ܥܶܩܳܪܳܐ ܡ̣ܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܨܗܺܝܬ݂ܳܐ ܠܰܝܬ݁ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܚܶܙܘܳܐ: ܘܠܳܐ ܙܺܝܘܳܐ ܘܰܚܙܰܝܢܳܝܗܝ ܕܠܰܝܬ݁ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܚܶܙܘܳܐ ܘܕܰܓܶܠܢܳܝܗܝ. 3 ܫܺܝܛܳܐ ܘܡܰܟܺܝܟܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫܳܐ: ܓܰܒܪܳܐ ܗ̱ܘ̣ ܕܟܺܐܒ̈ܶܐ: ܘܝܳܕܰܥ ܚܰܫ̈ܶܐ. ܐܰܦܢܺܝܢ ܐܰܦܶܝ̈ܢ ܡܶܢܶܗ. ܘܫܳܛܢܳܝܗܝ ܘܠܳܐ ܚܫܰܒܢܳܝܗܝ. 4 ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ݂ ܚܰܫܰܝ̈ܢ ܗܽܘ ܣܰܝܒܰܪ ܘܟܺܐܒܰܝ̈ܢ ܗܽܘ ܣܒܰܠ. ܘܰܚܢܰܢ ܚܫܰܒܢܳܝܗܝ ܟܬ݂ܺܝܫܳܐ: ܘܰܡܡܰܚܝܳܐ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ: ܘܰܡܡܰܟܟ݂ܳܐ. 5 ܗܽܘ ܡܶܬܩܛܶܠ ܡܶܛܽܠ ܚܛܳܗܰܝ̈ܢ. ܘܡܶܬ݂ܡܰܟܰܟ݂ ܡܶܛܽܠ ܥܳܘܠܰܢ ܡܰܪܽܕܘܬ݂ܳܐ ܕܰܫܠܳܡܰܢ ܥܠܰܘܗ̱ܝ. ܘܰܒܫܽܘܡܬܶܗ ܢܶܬ݂ܰܐܣܶܐ. 6 ܟܽܠܰܢ ܐܰܝܟ݂ ܥܳܢ̈ܳܐ ܛܥܰܝܢ. ܘܐ̱ܢܳܫ ܠܣܶܛܪܶܗ ܦܢܰܝܢ ܘܡܳܪܝܳܐ ܐܰܦܓܰܥ ܒܶܗ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܟ݂ܽܠܰܢ. 7 ܩܪܶܒ ܘܶܐܬ݂ܡܰܟܰܟ݂: ܘܠܳܐ ܦܬܰܚ ܦܽܘܡܶܗ. ܐܰܝܟ݂ ܐܶܡܪܶܐ ܠܢܶܟ݂ܣܬ݂ܳܐ ܐܶܬ݁ܕܰܒܰܪ. ܘܰܐܝܟ݂ ܢܶܩܝܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܓܳܙܽܘܙܳܐ ܫܰܬ݂ܺܝܩ ܗ̱ܘܳܐ: ܘܠܳܐ ܦܬܰܚ ܦܽܘܡܶܗ. 8 ܘܡ̣ܶܢ ܚܒܽܘܫܝܳܐ ܘܡ̣ܶܢ ܕܺܝܢܳܐ ܐܶܬ݁ܕ̇ܒܰܪ ܘܕ݂ܳܪܶܗ ܡܰܢܘ ܢܶܫܬܰܥܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬ݂ܓܰܙܰܪ ܡ̣ܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ: ܘܡ̣ܶܢ ܥܳܘ̈ܳܠܶܐ ܕܥܰܡܝ ܩܪܶܒܘ ܠܶܗ. 9 ܝܰܗܒ ܪܰܫܺܝܥܳܐ ܩܰܒܪܶܗ: ܘܥܰܬ݁ܺܝܪܳܐ ܒܡܰܘܬ݁ܶܗ ܥܰܠ ܕܠܳܐ ܥܒܰܕ݂ ܥܰܘܠܳܐ: ܘܠܰܝܬ݁ ܢܶܟ݂ܠܳܐ ܒܦܽܘܡܶܗ. 10 ܘܡܳܪܝܳܐ ܨܒܳܐ ܕܰܢܡܰܟܟ݂ܺܝܘܗܝ ܘܢܰܚܫܺܝܘܗܝ ܐܶܬ݁ܬ݁ܣܺܝܡ ܚܛܳܗܳܐ ܒܢܰܦܫܶܗ. ܕܢܶܚܙܶܐ ܙܰܪܥܳܐ: ܘܢܰܓܰܪ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ. ܘܨܶܒܝܳܢܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܒܺܐܝܕܶܗ ܢܰܨܠܰܚ. 11 ܘܡ̣ܶܢ ܥܰܡܠܳܐ ܕܢܰܦܫܶܗ ܢܶܚܙܶܐ: ܘܰܢܣܰܒܰܥ ܒܺܝܕܰܥܬ݂ܳܐ: ܘܰܢܙܰܟܐ ܠܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ. ܥܰܒܕܳܐ ܗ̱ܘ̣ ܕܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ. ܘܰܚܛܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܗܽܘ ܢܶܣܒܽܘܠ. 12 ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܶܦܰܠܓܺܝܘܗܝ ܒܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ. ܘܰܠܥܰܫܺܝ̈ܢܶܐ ܢܦܰܠܶܓ ܒܶܙܬ݂ܳܐ. ܚܠܳܦ ܕܰܫܕ݂ܳܐ ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܠܡܰܘܬܳܐ: ܘܥܰܡ ܥܳܘ̈ܳܠܶܐ ܐܶܬ݂ܡܢܺܝ ܘܗܽܘ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܫܩܰܠ: ܘܰܒܥܳܘ̈ܳܠܶܐ ܦܓܰܥ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܢܕ

1 ܫܰܒܰܚܝ ܥܩܰܪܬ݂ܳܐ ܕܠܳܐ ܝܶܠܕܰܬ ܘܶܐܬ݂ܦܰܨܚܝ ܒܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܘܕ݂ܽܘܨܝ ܠܳܐ ܚܰܒܠܰܬ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܣܓܺܝܘ ܒܢܶܝ̈ܗ̇ ܕܨܳܕ݂ܺܝܬ݂ܳܐ: ܝܰܬ݁ܺܝܪ ܡ̣ܶܢ ܒܢܶܝ̈ܗ̇ ܕܰܒܥܺܝܠܬܳܐ: ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. 2 ܐܰܦܬܳܝ ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܕܡܰܫܟܢܰܝ̈ܟܝ. ܘܝܳܖ̈ܺܝܥܳܬ݂ܳܐ ܕܡܰܫܟܢܰܝ̈ܟܝ ܡܬ݂ܽܘܚܝ: ܘܠܳܐ ܬܚܽܘܣܺܝܢ. ܐܰܘܪܶܟ݂ܝ ܛܽܘܢܒܰܝ̈ܟܝ ܘܣܶܟܰܝ̈ܟܝ ܫܰܪܰܪܝ. 3 ܡܶܛܽܠ ܕܰܠܝܰܡܺܝܢܳܐ ܘܰܠܣܶܡܳܠܳܐ ܬܶܣܓܺܝܢ. ܘܙܰܪܥܶܟ݂ܝ ܢܺܐܪܰܬ݂ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܘܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܨܳܕ݂̈ܝܳܢ ܢܰܘܬ݁ܒܽܘܢ. 4 ܠܳܐ ܬܶܕ݂ܚܠܺܝܢ ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܒܳܗܬܰܬ݁ܝ. ܘܠܳܐ ܬܶܬܟ݂ܰܣܶܝܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܡܰܚܦܪܰܬ݁ܝ. ܡܶܛܽܠ ܕܒܶܗܬ݁ܬ݂ܳܐ ܕܛܰܠܝܽܘܬܶܟ݂ܝ ܬܶܛܥܶܝܢ: ܘܚܶܣܕܳܐ ܕܰܐܪܡܠܽܘܬܶܟ݂ܝ ܬܽܘܒ ܠܳܐ ܬܶܬ݁ܕܰܟ݂ܪܺܝܢ. 5 ܡܶܛܽܠ ܕܡܳܪܶܟ݂ܝ ܥܳܒܶܕ݂ ܠܶܟ݂ܝ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ: ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ ܫܡܶܗ. ܘܦܳܪܽܘܩܶܟ݂ܝ ܩܰܕ݁ܺܝܫܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܟ݂ܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܢܶܬ݂ܩܪܶܐ. 6 ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܝܟ݂ ܕܠܰܐ̱ܢܬ݁ܬ݂ܳܐ ܫܒܺܝܩܬܳܐ ܘܥܰܝ݂ܝ݂ܩܰܬ݂ ܪܽܘܚܳܐ ܩܪܳܟ݂ܝ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܐܝܟ݂ ܐܰܢ̱ܬ݁ܬ݂ ܛܰܠܝܽܘܬ݂ܳܐ ܕܡܶܫܬܰܒܩܳܐ: ܐܳܡܰܪ ܐܰܠܳܗܶܟ݂ܝ. 7 ܒܪܽܘܓܙܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ ܫܒܰܩܬ݁ܶܟ݂ܝ: ܘܰܒܖ̈ܰܚܡܰܝ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܐܶܟܰܢܫܶܟܝ. 8 ܒܪܽܘܓܙܳܐ ܪܰܒܳܐ ܐܰܦܢܺܝܬ݂ ܐܰܦܰܝ̈ ܡܶܢܶܟ݂ܝ. ܘܰܒܖ̈ܰܚܡܰܝ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܪܰܚܡܶܬ݂ ܥܠܰܝܟܝ: ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܦܳܪܽܘܩܶܟ݂ܝ. 9 ܗܳܕܶܐ ܐܰܝܟ݂ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܗ̱ܝ ܠܺܝ ܕܢܽܘܚ: ܕܺܝܡܺܝܬ݂ ܕܠܳܐ ܢܶܥܒܪܽܘܢ ܬܽܘܒ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܢܽܘܚ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ. ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܝܺܡܺܝܬ݂ ܕܠܳܐ ܐܶܪܓܰܙ ܥܠܰܝܟܝ: ܘܠܳܐ ܐܶܟ݂ܐܶܐ ܒܟܶܝ. 10 ܡܶܛܽܠ ܕܛܽܘܖ̈ܶܐ ܢܶܬ݂ܡܰܟܟܽܘܢ: ܘܖ̈ܳܡܳܬ݂ܳܐ ܢܶܬ݂ܖ̈ܰܟܢܳܢ. ܘܛܰܝܒܽܘܬ݂ܝ ܡܶܢܶܟܝ ܠܳܐ ܬܶܥܒܰܪ. ܘܰܩܝܳܡܳܐ ܕܰܫܠܳܡܶܟܝ ܠܳܐ ܢܶܥܒܰܪ: ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܳܐ. 11 ܡܡܰܟܰܟ݂ܬܳܐ ܘܰܡܥܰܠܥܰܠܬܳܐ ܕܠܳܐ ܐܶܬ݂ܒܰܝܐܰܬ. ܗܳܐ ܐܶܢܳܐ ܥܳܒܶܕ݂ ܐ̱ܢܳܐ: ܟܺܐܦܰܝ̈ܟܝ ܒܶܖ̈ܽܘܠܶܐ. ܘܰܐܬ݂ܩܶܢ ܫܶܬܶܐܣܰܝ̈ܟܝ ܒܟܺܐܦ̈ܶܐ ܕܣܰܦܺܝܠܳܐ. 12 ܘܶܐܒܢܶܐ ܐܶܣܰܝ̈ܟܝ ܒܟܺܐܦ̈ܶܐ ܕܺܐܝܳܣܦܳܘܢ: ܘܬܰܖ̈ܥܰܝܟܝ ܒܟܺܐܦ̈ܶܐ ܕܰܩܪܽܘܣܛܶܠܳܘܣ: ܘܰܬ݂ܚܽܘܡܰܝ̈ܟܝ ܒܟܺܐܦ̈ܶܐ ܓܰܒܝܳܬ݂ܳܐ. 13 ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܟܝ ܢܶܠܦܽܘܢܳܢܝ. ܘܢܶܣܓܶܐ ܫܠܳܡܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܟܝ. 14 ܘܰܒܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܬܶܬ݂ܩܢܶܝܢ. ܐܶܬ݂ܪܰܚܰܩܝ ܡ̣ܶܢ ܥܫܽܘܩܝܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܬܶܕ݂ܚܠܺܝܢ. ܘܡ̣ܶܢ ܬܒܳܪܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܩܳܪܶܒ ܠܶܟ݂ܝ. 15 ܘܟ݂ܽܠ ܕܡܶܬ݂ܦܢܶܝܢ ܡ̣ܶܢ ܐܺܝܕܰܝ̈: ܢܶܥܠܽܘܢ ܠܶܟ݂ܝ. ܘܬܶܗܘܶܝܢ ܒܶܝܬ݂ ܓܰܘܣܳܐ ܠܥܳܡܽܘܖ̈ܰܝܟܝ. 16 ܗܳܐ ܐܶܢܳܐ ܒܪܺܝܬ݂ ܐܽܘܡܳܢܳܐ ܕܢܳܦܰܚ ܒܢܽܘܪܳܐ ܡܰܦܽܘܚܳܐ: ܘܓܳܡܰܪ ܡܳܐܢܳܐ ܠܰܥܒܕܶܗ. ܘܶܐܢܳܐ ܒܪܺܝܬ݂ ܡܚܰܒܠܳܢܳܐ ܠܰܡܚܰܒܳܠܘ. 18 ܟܠ ܡܳܐܢ ܕܡܶܬ݁ܬܰܩܰܢ ܥܠܰܝܟܝ: ܠܳܐ ܢܶܣܰܩ ܠܪܺܝܫ. ܘܟ݂ܽܠ ܠܶܫܳܢ ܕܰܢܩܽܘܡ ܥܰܡܶܟ݂ܝ ܒܕܺܝܢܳܐ: ܬܚܰܝܒܺܝܢܶܗ ܗܳܕܳܐ ܗ̱ܝ ܝܳܪܬ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܙܰܕܺܝܩܽܘܬ݂ܗܽܘܢ ܡ̣ܶܢ ܩܕܰܡܰܝ: ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܢܗ

1 ܐܳܘܝ ܟܽܠ ܕܰܨܗܶܝܢ: ܙܶܠܘ ܠܡܰܝ̈ܳܐ: ܕܠܰܝܬ݁ ܠܶܗ ܟܶܣܦܳܐ. ܙܶܠܘ ܡܽܘܪܘ: ܘܰܐܟ݂ܽܘܠܘ ܕܠܳܐ ܟܶܣܦܳܐ: ܘܰܕ݂ܠܳܐ ܕܡܺܝ̈ܢ: ܚܰܡܪܳܐ ܘܚܰܠܒܳܐ. 2 ܠܡܳܐ ܬܳܩܠܺܝܢ ܐ̱ܢܬ݁ܽܘܢ ܟܶܣܦܳܐ ܕܠܳܐ ܠܠܰܚܡܳܐ: ܘܠܶܐܘܰܬ݂ܟܽܘܢ ܕܠܳܐ ܠܡܶܣܒܰܥ ܫܽܘܡܥܽܘܢܝ ܡܶܫܡܰܥ: ܘܬܶܐܟ݂ܠܽܘܢ ܛܳܒ̈ܳܬ݂ܳܐ. ܘܬܶܬ݂ܦܰܢܰܩ ܢܰܦܫܟܽܘܢ ܒܕ݂ܽܘܗܳܢܳܐ. 3 ܨܠܰܘ ܐܶܕ݂ܢܰܝ̈ܟܽܘܢ: ܘܬ݂ܰܘ ܠܘܳܬ݂ܝ ܫܽܘܡܥܽܘܢܝ ܘܬܶܚܶܐ ܢܰܦܫܟܽܘܢ. ܘܰܐܩܽܝܡ ܠܟ݂ܽܘܢ ܩܝܳܡܳܐ ܕܥܳܠܰܡ: ܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ݂ ܡܗܰܝܡܰܢܬܳܐ. 4 ܗܳܐ ܣܳܗܕܳܐ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܝܰܗܒܬܳܟ݂: ܫܰܠܺܝܛܳܐ ܘܰܡܕܰܒܪܳܢܳܐ ܠܐܶܡ̈ܘܳܬ݂ܳܐ. 5 ܕܬܶܩܪܶܐ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܠܳܐ ܝܺܕܰܥܬ݁. ܘܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܠܳܐ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܠܳܟ݂ ܠܘܳܬܳܟ݂ ܢܶܪܗܛܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂: ܘܩܰܕ݁ܺܝܫܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܕܫܰܒܚܳܟ݂. 6 ܒܥܰܘ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܘܡܳܐ ܕܶܐܫܟܰܚܬ݁ܽܘܢܳܝܗܝ: ܩܪܰܐܗܝ. 7 ܘܡܳܐ ܕܰܩܪܶܒ: ܢܶܫܒܽܘܩ ܚܰܛܳܝܳܐ ܐܽܘܪܚܶܗ: ܘܓܰܒܪܳܐ ܥܳܘܳܠܳܐ ܬܰܪܥܺܝܬܶܗ. ܘܢܶܬ݂ܦܢܶܐ ܠܘܳܬ݂ܝ: ܘܶܐܪܰܚܶܡ ܥܠܰܘܗ̱ܝ: ܘܰܠܘܳܬ݂ ܐܰܠܳܗܰܢ ܕܡܰܣܓܶܐ ܠܡܶܫܒܰܩ. 8 ܡܶܛܽܠ ܕܬܰܖ̈ܥܝܳܬ݂ܝ ܠܳܐ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܐܰܝܟ݂ ܬܰܖ̈ܥܝܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ. ܐܘܖ̈ܚܳܬ݂ܝ ܠܳܐ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܐܰܝܟ݂ ܐܽܘܖ̈ܚܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ: ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. 9 ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܝܟ݂ ܕܪܳܡܺܝܢ ܫܡܰܝܳܐ ܡ̣ܶܢ ܐܰܪܥܳܐ: ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܖ̈ܳܡܳܢ ܐܽܘܖ̈ܚܳܬ݂ܝ ܡ̣ܶܢ ܐܽܘܖ̈ܚܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ. ܘܬܰܖ̈ܥܝܳܬ݂ܝ ܡ̣ܶܢ ܬܰܖ̈ܥܝܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ. 10 ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܳܢܚܶܬ݂ ܡܶܛܪܳܐ ܘܬܰܠܓܳܐ ܡ̣ܶܢ ܫܡܰܝܳܐ: ܘܰܠܬܰܡܳܢ ܠܳܐ ܗܳܦܶܟ݂: ܐܶܠܳܐ ܡܰܪܘܶܐ ܠܰܐܪܥܳܐ: ܘܡܰܘܠܶܕ݂ ܠܳܗ̇: ܘܡܰܘܥܶܐ ܠܳܗ̇: ܘܝܳܗܶܒ ܙܰܪܥܳܐ ܠܙܳܪܽܘܥܳܐ: ܘܠܰܚܡܳܐ ܠܡܶܐܟ݂ܽܘܠܬܳܐ. 11 ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܦܶܬ݂ܓܳܡܝ ܕܰܢܦܰܩ ܡ̣ܶܢ ܦܽܘܡܝ: ܘܠܳܐ ܢܶܗܦܽܘܟ݂ ܠܘܳܬ݂ܝ ܣܪܺܝܩܳܐܺܝܬ݂: ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܥܒܰܕ݂ ܡܶܕܶܡ ܕܨܳܒܐ ܐ̱ܢܳܐ: ܘܫܰܠܶܡ ܕܫܰܕܰܪܬܶܗ. 12 ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܚܰܕ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܬܶܦܩܽܘܢ: ܘܒܰܫܠܳܡܳܐ ܬܺܐܙܽܠ̱ܘܢ ܘܛܽܘܖ̈ܶܐ ܘܖ̈ܳܡܳܬ݂ܳܐ ܢܶܬ݂ܦܰܨܚܽܘܢ ܩܕ݂ܳܡܝܟܽܘܢ. ܘܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܐܺܝ̈ܠܳܢܶܐ ܕܚܰܩܠܳܐ ܢܶܩܫܽܘܢ ܟܰܦܳܐ. 13 ܚܠܳܦ ܚܳܓܬ݂ܳܐ ܬܺܐܥܶܐ ܒܪܽܘܬ݂ܳܐ ܘܰܚܠܳܦ ܨܳܬ݂ܪܳܐ ܢܺܐܥܶܐ ܐܳܣܳܐ. ܘܢܶܗܘܶܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܠܰܫܡܳܐ: ܘܠܳܐܬܳܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܕܠܳܐ ܓܳܡܪܳܐ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܢܘ

1 ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. ܛܰܪܘ ܕܺܝܢܳܐ ܘܰܥܒܶܕ݂ܘ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܩܰܪܺܝܒܽ ܗ̱ܘ ܦܽܘܪܩܳܢܝ ܠܡܶܐܬ݂ܳܐ: ܘܙܰܕܺܝܩܽܘܬ݂ܝ ܠܡܶܬ݂ܓܠܳܝܽܘ. 2 ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܓܰܒܪܳܐ ܕܢܶܥܒܶܕ݂ ܗܳܕܶܐ: ܘܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܢܶܬ݂ܚܰܝܰܠ ܒܳܗ̇. ܘܢܶܛܰܪ ܐܳܦ ܫܰܒܬ݂ܳܐ ܕܠܳܐ ܢܰܚܠܺܝܗ̇ ܘܢܶܛܰܪ ܐܺܝܕܰܘ̈ܗܝ ܕܠܳܐ ܢܶܥܒܶܕ݂ ܕܒܺܝܫ. 3 ܘܠܳܐ ܢܺܐܡܰܪ ܒܰܪ ܢܽܘܟ݂ܖ̈ܳܝܶܐ ܕܡܶܬ݂ܠܳܘܶܐ ܠܡܳܪܝܳܐ: ܕܡܶܦܪܰܫ ܦܳܪܶܫ ܠܺܝ ܡܳܪܝܳܐ ܡ̣ܶܢ ܥܰܡܶܗ. ܘܠܳܐ ܢܺܐܡܰܪ ܡܗܰܝܡܢܳܐ: ܕܩܰܝܣܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܝܰܒܺܝܫܳܐ. 4 ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܠܰܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ ܕܢܳܛܪܺܝܢ ܫܰܒܰܝ̈: ܘܓܳܒܶܝܢ ܡܶܕܶܡ ܕܨܳܒܶܐ ܐ̱ܢܳܐ: ܘܡܶܬ݂ܚܰܝܠܺܝܢ ܒܰܩܝܳܡܝ. 5 ܐܶܬ݁ܶܠ ܠܗܽܘܢ ܒܒܰܝܬ݁ܝ ܘܰܒܫܽܘܖ̈ܳܝ ܐܰܬ݂ܪܳܐ. ܘܰܫܡܳܐ ܕܛܳܒ ܡ̣ܶܢ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܘܡ̣ܶܢ ܒ̈ܢܳܬ݂ܳܐ: ܫܡܳܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܐܶܬ݁ܶܠ ܠܗܽܘܢ ܕܠܳܐ ܓܳܡܰܪ. 6 ܘܠܰܒܢܰܝ̈ ܢܽܘܟ݂ܖ̈ܳܝܶܐ ܕܡܶܬ݂ܠܰܘܶܝܢ ܠܡܳܪܝܳܐ ܠܰܡܫܰܡܳܫܽܘܬ݂ܶܗ: ܘܰܠܡܶܪܚܰܡ ܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܘܰܕ݂ܢܶܗܘܽܘܢ ܠܶܗ ܥܰܒ̈ܕܶܐ. ܟܽܠ ܕܢܳܛܰܪ ܫܰܒܬ݂ܳܐ ܕܠܳܐ ܢܰܚܠܺܝܗ̇: ܘܡܶܬ݂ܚܰܠܺܝܢ ܒܰܩܝܳܡܝ. 7 ܐܰܝܬ݁ܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܠܛܽܘܪܝ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܘܶܐܚܰܕ݂ܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܒܒܰܝܬܳܐ ܕܰܨܠܽܘܬ݂ܝ ܥܳܠܰܘ̈ܳܬ݂ܗܽܘܢ ܘܕܶܒܚܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܨܶܒܝܳܢܳܐ ܠܡܰܕ݂ܒܰܚܝ. ܡܶܛܽܠ ܕܒܰܝܬ݁ܝ: ܒܶܝܬ݂ ܨܠܽܘܬ݂ܳܐ ܢܶܬ݂ܩܪܶܐ: ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. 8 ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ: ܕܰܡܟܰܢܶܫ ܠܰܡܒܰܕܖ̈ܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܬܽܘܒ ܐܶܟܰܢܶܫ ܥܠܰܘܗ̱ܝ ܠܰܡܟܰܢ̈ܫܶܐ. 9 ܟܽܠ ܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܕܕܰܒܪܳܐ: ܬܳܝ ܐܰܟ݂ܽܘܠܝ ܠܟ݂ܽܠܳܗ̇ ܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܕܥܳܒܳܐ. 10 ܚܳܙܶܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܘܺܝܖ̈ܶܐ ܘܠܳܐ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ. ܟܽܠܗܽܘܢ ܟܰܠ̈ܒܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܦܺܐܩ̈ܶܐ: ܘܠܳܐ ܡܶܫܟܺܚܝܢ ܠܡܶܒܰܚ. ܚܳܙܶܝܢ ܘܕ݂ܳܡܟܺܝܢ: ܘܪܳܚܡܺܝܢ ܠܰܡܢܳܡ. 11 ܘܟܰܠ̈ܒܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܝܰܥܢܳܐ ܢܰܦܫܗܽܘܢ: ܘܠܳܐ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܠܡܶܣܒܰܥ. ܢܶܗܘܽܘܢ ܒܺܝܫܺܝܢ ܘܠܳܐ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܣܽܘܟܳܠܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܠܽܐܘܪܚܗܽܘܢ ܦܢܰܘ: ܘܐ̱ܢܳܫ ܠܣܶܛܪܶܗ ܘܰܠܓܰܒܶܗ. 12 ܬܰܘ ܢܶܣܰܒ ܚܰܡܪܳܐ: ܘܢܶܣܰܒ ܫܰܟ݂ܪܳܐ ܘܢܶܗܘܶܐ ܐܰܝܟ݂ ܕܝܳܘܡܳܢܳܐ: ܘܢܰܘܬܰܪ ܠܰܢ ܣܽܘܓ݂ܳܐܐ ܕܛܳܒ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܢܙ

1ܐ: ܗܳܐ ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܐܶܒܰܕ݂. ܘܠܰܝܬ݁ ܐ̱ܢܳܫ ܕܡܰܝܬ݁ܶܐ ܥܰܠ ܒܳܠܶܗ. ܘܓܰܒܖ̈ܶܐ ܚܣܰܝ̈ܳܐ ܡܶܬ݂ܟܰܢܫܺܝܢ ܕܠܳܐ ܣܽܘܟܳܠܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܡ̣ܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܒܺܝܫܬܳܐ ܡܶܬ݂ܟܰܢܰܫ ܙܰܕܺܝܩܳܐ. 2 ܘܢܺܐܬ݂ܳܐ ܫܠܳܡܳܐ: ܘܢܶܬ݁ܬ݁ܢܺܝܚܽܘܢ ܥܰܠ ܡܰܫܟܰܒܗܽܘܢ: ܘܢܺܐܙܽܠ̱ܘܢ ܠܽܘܩܒܰܠܗܽܘܢ. 3 ܘܰܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܩܪܽܘܒܘ ܠܟܳܐ: ܒܢܰܝ̈ ܡܡܰܟܰܟ݂ܬܳܐ: ܙܰܪܥܳܐ ܓܰܝܳܪܳܐ ܘܙܰܢܳܝܳܐ. 4 ܥܰܠ ܡܰܢ ܐܶܬ݂ܠܰܥܰܒܬ݁ܘܢ ܘܥܰܠ ܡܰܢ ܦܬܰܚܬ݁ܽܘܢ ܦܽܘܡܟܽܘܢ: ܘܰܐܘܪܶܟ݂ܬ݁ܽܘܢ ܠܶܫܳܢܟܽܘܢ. ܕܗܳܐ ܐܰܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܝܰܠܕܳܐ ܕܥܰܘܠܳܐ: ܘܙܰܪܥܳܐ ܕܰܓܳܠܳܐ. 5 ܕܡܶܬ݂ܒܰܝܰܐܺܝܢ ܒܰܦܬܰܟ݂ܖ̈ܶܐ ܬܚܶܝܬ݂ ܟܽܠ ܐܺܝܠܳܢ ܕܥܳܒܳܐ. ܘܰܢܟܰܣܬ݁ܽܘܢ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܒܢܰܚ̈ܠܶܐ ܬܚܶܝܬ݂ ܫܩܺܝ̈ܦܶܐ ܕܟܺܐܦܳܐ. 6 ܡܢܳܬ݂ܟܶܝ ܘܝܳܪܬ݁ܽܘܬܶܟ݂ܝ ܥܰܡ ܡܢܳܬ݂ܳܐ ܗ̱ܝ ܕܢܰܚ̈ܠܶܐ. ܐܳܦ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܢܰܩܺܝܬ݁ܝ ܢܽܘܩܳܝ̈ܶܐ: ܘܰܐܣܶܩܬ݁ܝ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ. ܥܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܬ݂ܒܰܝܰܐ. 7 ܥܰܠ ܛܽܘܖ̈ܶܐ ܖ̈ܳܡܶܐ ܘܰܡܫܰܩ̈ܠܶܐ ܥܒܰܕܬ݁ܝ ܡܰܫܟܒܶܟ݂ܝ. ܐܳܦ ܠܬܰܡܳܢ ܣܠܶܩܬ݁ ܠܡܶܕ݂ܒܰܚ ܕܶܒܚ̈ܶܐ. 8 ܘܒܶܣܬܰܪ ܬܰܖ̈ܥܶܐ ܥܰܠ ܦܖ̈ܽܘܣܬ݁ܕܶܐ ܪܫܰܡܬܝ ܕܽܘܟ݂ܪܳܢܶܟ݂ܝ ܡܶܛܽܠ ܕܡ̣ܶܢ ܠܘܳܬ݂ܝ ܓܰܠܺܝܬ݁ܝ ܘܰܣܠܶܩܬ݁ܝ ܘܰܐܪܘܰܚܬ݁ܝ ܡܰܫܟܒܶܟ݂ܝ. ܘܰܗܘܰܝܬ݁ܝ ܠܶܟ݂ܝ ܡܶܢܗܽܘܢ. ܘܰܪܚܶܡܬ݁ܝ ܡܰܫܟܰܒܗܽܘܢ: ܘܰܐܬ݂ܪܳܐ ܚܙܰܝܬ݁ܝ. 9 ܘܶܐܫܬܰܒܰܚܬ݁ܝ ܠܡܰܠ̈ܟܶܐ ܒܡܶܫܚܳܐ. ܘܰܐܣܓܺܝܬ݁ܝ ܒܶܣܡܰܝ̈ܟܝ ܘܫܰܕܰܪܬ݁ܝ ܐܺܝܙܓܰܕܰܝ̈ܟܝ ܠܪܽܘܚܩܳܐ. ܘܶܐܬ݂ܡܰܟܰܟ݂ܬ݁ܝ ܥܕܰܡܳܐ ܠܰܫܝܽܘܠ. 10 ܒܣܽܘܓܐܰܬ݂ ܐܽܘܖ̈ܚܳܬܶܟ݂ܝ ܠܐܰܝܬ݁ܝ ܘܠܳܐ ܐܶܡܰܪܬ݁ܝ ܕܶܐܫܠܶܐ. ܒܚܰܘܒܬ݂ܳܐ ܕܺܐܝܕܰܝ̈ܟܝ ܐܰܫܚܺܝܬ݁ܝ ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܠܳܐ ܐܶܬ݂ܟܰܫܰܦܬ݁ܝ. 11 ܡ̣ܶܢ ܡܰܢ ܐܶܬ݂ܪܗܶܒܬ݁ܝ ܘܰܕ݂ܚܶܠܬ݁ܝ. ܕܟܰܕܶܒܬ݁ܝ ܒܺܝ. ܘܠܳܐ ܐܶܬ݁ܕܟܰܪܬ݁ܺܝܢܝ: ܘܠܳܐ ܚܫܰܒܬ݁ܺܝܢܝ ܒܠܶܒܶܟ݂ܝ ܗܳܐ ܐܶܢܳܐ ܗ̱ܘ ܚܰܣܝܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܥܳܠܰܡ. ܘܡܶܢܝ ܠܳܐ ܕܚܶܠܬ݁ܝ. 12 ܐܶܢܳܐ ܐܶܚܳܘܶܐ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬ݂ܝ ܘܰܥܒܳܕܰܝ̈ܟܝ ܠܳܐ ܢܰܘܬ݁ܪܽܘܢܶܟ݂ܝ. 13 ܒܰܓܥܳܬܶܟ݂ܝ ܢܦܰܨܽܘܢܶܟ݂ܝ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܡܶܬ݂ܟܰܢܫܺܝܢ ܠܶܟܝ. ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܬܶܫܩܽܘܠ ܐܶܢܽܘܢ ܪܽܘܚܳܐ. ܘܬܶܣܰܒ ܐܶܢܽܘܢ ܥܰܠܥܳܠܳܐ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܡܣܰܒܪܺܝܢ ܒܺܝ: ܢܺܐܪܬ݁ܽܘܢ ܐܰܪܥܳܐ: ܘܢܺܐܪܬ݁ܽܘܢ ܛܽܘܪܝ ܩܰܕ݁ܺܝܫܳܐ. 14 ܘܢܺܐܡܪܽܘܢ ܫܰܦܰܘ ܫܰܦܰܘ: ܦܰܢܰܘ ܐܽܘܪܚܳܐ ܘܰܐܪܺܝܡܘ ܬܽܘܩ̈ܠܳܬ݂ܳܐ ܡ̣ܶܢ ܐܽܘܪܚܶܗ ܕܥܰܡܝ. 15 ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܪܰܝܡܳܐ ܘܰܡܫܰܩܠܳܐ: ܕܰܫܪܶܐ ܠܥܳܠܡܺܝܢ: ܘܩܰܕܺܝܫ ܫܡܶܗ: ܡܪܰܝܡܳܐ: ܘܩܰܕܺܝܫ ܡܰܫܪܝܶܗ: ܠܡܰܟܺܝܟ̈ܶܐ ܘܰܠܥܰܝ݂ܝ݂ܰܩܰܝ ܪܽܘܚܳܐ: ܠܡܰܚܳܝܽܘ ܪܽܘܚܳܐ ܕܡܰܟܺܝ̈ܟܶܐ: ܘܰܠܡܰܚܳܝܘ ܠܶܒܳܐ ܕܡܰܟܰܐܒ̈ܶܐ. 16 ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܐܳܠܶܡ ܐ̱ܢܳܐ. ܘܠܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܪܳܓܶܙ ܐ̱ܢܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܪܽܘܚܳܐ ܡ̣ܶܢ ܩܕ݂ܳܡܝ ܢܳܦܩܳܐ ܘܰܢܫܰܡܬ݂ܳܐ ܐܶܢܳܐ ܥܶܒܕܶܬ݂. 17 ܒܥܰܘܠܳܐ ܕܢܶܟ݂ܠܳܗ̇ ܪܶܓܙܶܬ݂ ܘܰܡܚܺܝܬܳܗ̇. ܘܶܐܬ݂ܦܰܢܝܰܬ݂ ܘܪܶܓܙܰܬ݂: ܘܶܐܙܰܠ̱ܬ ܚܢܰܓܬ݂ܳܗ̇ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܠܶܒܳܗ̇. 18 ܐܽܘܖ̈ܚܳܬ݂ܳܗ̇ ܚܙܺܝܬ݂: ܘܰܐܣܺܝܬܳܗ̇ ܘܒܰܝܰܐܬܳܗ̇ ܘܦܶܪܥܶܬ݂ ܒܽܘܝܳܐܐ ܠܳܗ̇ ܘܠܰܐܒܺܝ̈ܠܶܝܗ̇. 19 ܒܪܶܐ ܡܰܡܠܠܳܐ ܕܣܶܦ̈ܘܳܬ݂ܳܐ ܫܠܳܡܳܐ: ܫܠܳܡܳܐ: ܠܖ̈ܰܚܺܝܩܶܐ ܘܰܠܩܰܖ̈ܺܝܒܶܐ: ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܐܣܶܐ ܐܶܢܽܘܢ. 20 ܘܖ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܐܰܝܟ݂ ܝܰܡܳܐ ܡܶܬ݁ܕܰܠܚܺܝܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܫܶܠܝܳܐ ܠܳܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܘܗܳܦܟܺܝܢ ܡܰܘ̈ܗܝ ܖ̈ܰܚܫܳܐ ܘܰܣܝܳܢܳܐ. ܠܰܝܬ݁ ܫܠܳܡܳܐ ܠܖ̈ܰܫܺܝܥܶܐ: ܐܳܡܰܪ ܐܰܠܳܗܝ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܢܚ

1 ܩܪܺܝ ܒܓܰܓܰܪܬܳܟ݂ ܘܠܳܐ ܬܚܽܘܣ ܘܰܐܪܺܝܡ ܩܳܠܳܟ݂ ܐܰܝܟ݂ ܫܺܝܦܽܘܪܳܐ ܘܚܰܘܳܐ ܠܥܰܡܝ ܥܰܘܠܗܽܘܢ: ܘܠܰܕ݂ܒܶܝܬ݂ ܝܰܥܩܽܘܒ ܚܛܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. 2 ܘܠܺܝ ܒܳܥܶܝܢ ܒܟ݂ܽܠܝܽܘܡ ܘܨܳܒܶܝܢ ܠܡܶܕܰܥ ܐܽܘܖ̈ܚܳܬ݂ܝ: ܐܰܝܟ݂ ܥܰܡܳܐ ܕܰܥܒܰܕ݂ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ: ܘܠܳܐ ܫܒܰܩ ܕܺܝܢܳܐ ܕܰܐܠܳܗܶܗ. ܫܳܐܠܺܝܢ ܠܺܝ ܕܺܝܢܳܐ ܘܙܰܕܺܝܩܽܘܬ݂ܳܐ: ܨܳܒܶܝܢ ܠܡܶܬ݂ܩܰܪܳܒܽܘ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. 3 ܠܡܳܢܳܐ ܨܳܡܢ: ܘܠܳܐ ܚܙܰܝܬ݁ ܘܡܰܟܶܟܢ ܢܰܦܫܰܢ: ܘܠܳܐ ܝܺܕܰܥܬ݁ ܗܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܨܰܘܡܟܽܘܢ ܥܳܒܕܺܝܬ݁ܽܘܢ ܨܶܒܝܳܢܰܝ̈ܟܽܘܢ: ܘܰܡܩܰܪܒܺܝܢ ܐ̱ܢܬ݁ܽܘܢ ܦܬܰܟ݂ܖ̈ܰܝܟܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ. 4 ܗܳܐ ܠܚܶܪܝܳܢܳܐ ܘܰܠܡܰܨܽܘܬ݂ܳܐ ܨܳܝܡܺܝܬ݁ܽܘܢ: ܘܰܠܡܶܡܚܳܐ ܒܰܩܛܺܝܪܳܐ ܕܥܰܘܠܳܐ. ܠܳܐ ܬܨܽܘܡܽܘܢ ܐܰܝܟ݂: ܕܝܳܘܡܳܢܳܐ: ܘܬܰܫܡܥܽܘܢ ܩܳܠܟ݂ܽܘܢ ܒܰܡܪܰܘܡܳܐ. 5 ܗܳܢܰܘ ܨܰܘܡܰܐ ܕܰܓܒܶܝܬ݂: ܕܢܰܡܶܟ ܐ̱ܢܳܫ ܢܰܦܫܶܗ. ܘܢܶܟܽܘܦ ܨܰܘܪܶܗ ܐܰܝܟ݂ ܟܪܽܘܠܳܐ ܘܣܰܩܳܐ ܘܩܶܛܡܳܐ ܡܳܐܶܟ ܠܶܗ. ܠܗܳܢܳܐ ܬܶܩܪܽܘܢ ܨܰܘܡܳܐ: ܘܝܰܘܡܳܐ ܕܨܶܒܝܳܢܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. 6 ܗܳܢܰܘ ܨܰܘܡܳܐ ܕܰܓܒܶܝܬ݂: ܕܬܶܫܪܶܐ ܩܶܛܖ̈ܶܐ ܕܥܰܘܠܳܐ: ܘܰܬ݂ܦܰܣܶܩ ܡܶܐܣܰܖ̈ܝܳܬ݂ܳܐ ܕܢܶܟ݂ܠܳܐ. ܘܬܶܫܪܶܐ ܟܒܺܝ̈ܫܶܐ ܠܚܺܐܪܽܘܬ݂ܳܐ ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܡܶܐܣܰܖ̈ܝܳܬ݂ܳܐ ܬܶܦܣܩܽܘܢ. 7 ܘܬܶܩܨܶܐ ܠܰܚܡܳܟ݂ ܠܟܰܦܢܳܐ. ܘܠܰܐܟ݂ܣܢܳܝܳܐ ܬܰܥܶܠ ܠܒܰܝܬܳܟ݂ ܟܰܕ݂ ܬܶܚܙܶܐ ܥܰܪܛܶܠܳܝܳܐ: ܘܰܬ݂ܟܰܣܶܝܘܗܝ ܘܠܳܐ ܬܰܗܡܶܐ ܡ̣ܶܢ ܒܰܪ ܒܶܣܪܳܟ݂. 8 ܗܳܝܕܶܝܢ ܢܶܬ݂ܦܬܰܚ ܢܽܘܗܪܳܟ݂ ܐܰܝܟ݂ ܨܰܦܪܳܐ. ܘܙܰܕܺܝܩܽܘܬ݂ܳܟ݂ ܒܰܥܓܰܠ ܬܶܕ݂ܢܰܚ. ܘܬܺܐܙܰܠ ܩܕ݂ܳܡܰܝܟ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬ݂ܳܟ݂. ܘܺܐܝܩܳܪܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܢܟܰܢܫܳܟ݂. 9 ܗܳܝܕܶܝܢ ܬܶܩܪܶܐ: ܘܢܶܥܢܶܝܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܬܶܓܥܶܐ: ܘܢܺܐܡܰܪ ܗܳܐ ܐܶܢܳܐ ܐܶܢ ܬܰܥܒܰܪ ܡ̣ܶܢ ܓܰܘܳܟ݂ ܢܶܟ݂ܠܳܐ: ܘܬܶܫܪܶܐ ܠܰܟ݂ܒܺܝ̈ܫܶܐ ܘܡ̣ܶܢ ܡܰܡܠܠܳܐ ܕܰܓܳܠܳܐ ܬܰܪܚܶܩ. 10 ܘܬܶܬ݁ܶܠ ܠܰܚܡܳܟ݂ ܠܟܰܦܢܳܐ. ܘܰܬ݂ܣܰܒܰܥ ܢܰܦܫܳܟ݂ ܕܟܰܦܢܳܐ: ܢܶܕ݂ܢܰܚ ܢܽܘܗܪܳܟ݂ ܒܚܶܫܽܘܟ݂ܳܐ: ܘܚܶܫܽܘܟ݂ܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܛܰܗܪܳܐ. 11 ܘܰܢܕܰܒܪܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ݂ ܘܰܢܣܰܒܰܥ ܢܰܦܫܳܟ݂ ܒܕ݂ܽܘܗܳܢܳܐ. ܘܢܰܫܰܪ ܓܰܖ̈ܡܰܝܟ ܘܬܶܗܘܶܐ ܐܰܝܟ݂ ܦܰܪܕܰܝܣܳܐ ܕܰܪܘܶܐ: ܘܰܐܝܟ݂ ܡܰܒܽܘܥܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܕܠܳܐ ܓܳܝܙܺܝܢ ܡܰܘ̈ܗܝ. 12 ܘܢܶܒܢܽܘܢ ܡܶܢܳܟ݂ ܚܰܖ̈ܒܳܬ݂ܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܥܳܠܰܡ. ܘܫܶܬܶܐܣ̈ܶܐ ܕܕܳܪܕܳܖ̈ܺܝܢ ܬܩܺܝܡ ܘܢܶܩܪܽܘܢܳܟ݂ ܣܳܐܶܓ ܬܽܘܖ̈ܥܳܬ݂ܳܐ: ܘܡܰܗܦܶܟ݂ ܫܒܺܝ̈ܠܶܐ ܠܝܰܬ݂ܒܳܐ. 13 ܐܶܢ ܬܰܗܦܶܟ݂ ܪܶܓܠܳܟ݂ ܡ̣ܶܢ ܫܰܒܬ݂ܳܐ: ܕܠܳܐ ܬܶܥܒܶܕ݂ ܨܶܒܝܳܢܳܟ݂ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܩܽܘܕ݂ܫܝ. ܘܬܶܩܪܶܐ ܠܫܰܒܬ݂ܳܐ ܡܦܰܢܰܩܬ݂ܳܐ: ܘܩܽܘܕܫܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܝܰܩܪܳܐ. ܘܰܬ݂ܝܰܩܪܶܝܗ̇ ܕܠܳܐ ܬܶܥܒܶܕ݂ ܒܳܗ̇ ܐܽܘܪܚܳܟ݂: ܘܠܳܐ ܬܶܥܒܶܕ݂ ܒܳܗ̇ ܨܶܒܝܳܢܳܟ݂: ܘܠܳܐ ܬܡܰܠܶܠ ܡܶܠܬ݂ܳܐ. 14 ܗܳܝܕܶܝܢ ܬܶܬ݁ܟܶܠ ܥܰܠ ܡܳܪܝܳܐ. ܕܰܐܪܟܒܳܟ݂ ܥܰܠ ܥܽܘܫܢܳܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܘܰܐܘܟܠܳܟ݂ ܝܳܪܬ݁ܽܘܬܶܗ ܕܝܰܥܩܽܘܒ ܐܰܒܽܘܟ݂ ܡܶܛܽܠ ܕܦܽܘܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܰܠܶܠ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܢܛ

1 ܗܳܐ ܠܳܐ ܙܥܽܘܪܝܳܐ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܡܶܦܪܰܩ ܘܠܳܐ ܝܰܩܺܝܪܳܐ ܐܶܕ݂ܢܶܗ ܠܡܶܫܡܰܥ. 2 ܐܶܠܳܐ ܚܰܘ̈ܒܰܝܟܽܘܢ ܗ̱ܘ̣ ܦܪܰܫܘ ܒܰܝܢܳܝܟܽܘܢ ܠܰܐܠܳܗܟ݂ܽܘܢ ܘܰܚܛܳܗܰܝ̈ܟܽܘܢ ܐܰܗܦܶܟܘ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܕܠܳܐ ܢܶܫܡܰܥ. 3 ܡܶܛܽܠ ܕܺܐܝܕܰܝ̈ܟܽܘܢ ܡܛܰܢ̈ܦܳܢ ܒܰܕ݂ܡܳܐ: ܘܨܶܒ̈ܥܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܒܥܰܘܠܳܐ ܘܣܶܦ̈ܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܡܡܰܠ̈ܠܳܢ ܫܽܘܩܪܳܐ. ܘܠܶܫܳܢܟ݂ܽܘܢ ܪܳܢܶܐ ܒܥܰܘܠܳܐ. 4 ܘܠܰܝܬ݁ ܕܩܳܪܶܐ ܒܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܘܠܰܝܬ݁ ܕܕ݂ܳܐܶܢ ܒܗܰܝܡܢܽܘܬ݂ܳܐ ܐܶܬ݁ܬ݁ܟܶܠܘ ܥܰܠ ܣܪܺܝܩܽܘܬ݂ܳܐ: ܘܡܰܠܶܠܘ ܪܺܝܩܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܒܛܶܢܘ ܥܶܬܳܐ: ܘܺܝܠܶܕ݂ ܟܺܐܒ̈ܶܐ. 5 ܒ̈ܢܳܬ݂ܳܐ ܕܚܰܪܡܳܢܳܐ ܐܰܦܰܥܘ ܘܢܰܘܠܳܐ ܕܰܓܘܳܓܰܝ ܙܩܰܪܘ. ܕܳܐܟܶܠ ܡ̣ܶܢ ܒ̈ܢܳܬ݂ܗܽܘܢ: ܢܡܽܘܬ݂ ܘܰܕܬܰܒܪܳܗ̇: ܡܶܫܟܰܚ ܫܰܥܛܳܐ. 6 ܢܰܘܠܗܽܘܢ ܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܰܠܒܽܘܫܳܐ. ܘܠܳܐ ܢܶܬ݂ܟܰܣܽܘܢ ܒܰܥܒܳܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܥܒܳܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܥܒܳܕ̈ܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܥܶܬܳܐ. ܘܰܥܒܳܕ̈ܶܐ ܕܥܰܘܠܳܐ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ. 7 ܖ̈ܶܓܠܰܝܗܽܘܢ ܖ̈ܳܗܛܳܢ ܠܒܺܝܫܬܳܐ. ܘܡܶܣܬܰܪܗܒܺܝܢ ܠܡܶܐܫܰܕ݂ ܕܡܳܐ ܙܰܟܳܝܳܐ. ܬܰܖ̈ܥܝܳܬ݂ܗܽܘܢ ܬܰܖ̈ܥܝܳܬ݂ܳܐ ܐܶܢܶܝܢ ܕܥܶܬܳܐ. ܘܒܶܙܬ݂ܳܐ ܘܰܬ݂ܒܳܪܳܐ ܒܰܫܒܺܝ̈ܠܰܝܗܽܘܢ. 8 ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܰܫܠܳܡܳܐ ܠܳܐ ܝܺܕܰܥܘ ܘܠܰܝܬ݁ ܕܺܝܢܳܐ ܒܗܰܠ̈ܟ݂ܳܬ݂ܗܽܘܢ ܫܒܺܝ̈ܠܰܝܗܽܘܢ ܡܥܰܩܡܺܝܢ. ܘܟ݂ܽܠ ܕܰܡܗܰܠܶܟ݂ ܒܗܽܘܢ: ܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܫܠܳܡܳܐ. 9 ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܶܬ݂ܪܰܚܰܩ ܡܶܢܰܢ ܕܺܝܢܳܐ. ܘܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܠܳܐ ܬܶܕ݂ܪܟܰܢ ܣܰܟܺܝܢ ܠܢܽܘܗܪܳܐ: ܘܰܗܘܳܐ ܚܶܫܽܘܟ݂ܳܐ ܘܰܠܙܰܗܪܳܐ ܘܰܒܥܰܡܛܳܢܳܐ ܗܰܠܶܟܢ. 10 ܡܳܫܢ ܐܶܣܬ݂ܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܥܘܺܝܖ̈ܶܐ. ܘܡܳܫܢ ܐܰܝܟ݂ ܗܳܢܽܘܢ ܕܠܰܝܬ݁ ܠܗܽܘܢ ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܐܶܬ݁ܬܰܩܰܠܢ ܒܛܰܗܪܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕܰܒܪܰܡܫܳܐ. ܘܶܐܬ݁ܬܰܢܰܚܢ ܐܰܝܟ݂ ܗܳܢܽܘܢ ܕܩܰܪܺܝܒܺܝܢ ܠܳܡܡܳܬ݂. 11 ܢܰܗܶܡܢ ܟܠܰܢ ܐܰܝܟ݂ ܕܶܒܳܐ ܘܰܐܝܟ݂ ܝܳܘ̈ܢܶܐ ܢܰܗܶܡܢ ܣܰܟܺܝܢ ܠܕܺܝܢܳܐ: ܘܠܰܝܬ݁ ܘܰܠܦܽܘܪܩܳܢܳܐ: ܘܶܐܬ݂ܪܰܚܰܩ ܡܶܢܰܢ. 12 ܡܶܛܽܠ ܕܰܣܓܺܝ ܥܰܘܠܰܢ ܩܕ݂ܳܡܰܝܟ: ܘܰܚܛܳܗܰܝ̈ܢ ܣܰܗܕܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܕܥܰܘܠܰܢ ܥܰܡܰܢ ܗ̱ܘ. ܘܰܚܛܳܗܰܝ̈ܢ ܝܺܕ݂ܺܝܥܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ. 13 ܐܰܥܠܺܝܢ ܘܕܰܓܶܠܢ ܒܡܳܪܝܳܐ ܘܰܗܦܰܟ݂ܢ ܡ̣ܶܢ ܒܳܬ݂ܪܶܗ ܕܰܐܠܳܗܰܢ. ܡܰܠܶܠܢ ܛܠܽܘܡܝܳܐ ܘܰܡܪܰܕ݂ܢ. ܒܛܶܢܢ: ܘܰܪܢܰܝܢ ܡ̣ܶܢ ܠܶܒܰܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܫܽܘܩܪܳܐ. 14 ܐܰܗܦܶܟ݂ܢ ܕܺܝܢܳܐ ܠܒܶܣܬܪܶܗ: ܘܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܐܰܩܺܝܡܢ ܒܪܽܘܚܩܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬ݁ܬ݁ܩܶܠ ܩܽܘܫܬܳܐ ܒܰܪܘܰܚܬ݂ܳܐ. ܘܡܰܟܣܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܠܳܐ ܡܶܫܟܚܳܐ ܠܡܶܐܬ݂ܳܐ. 15 ܘܰܗܘܳܐ ܩܽܘܫܬܳܐ ܒܟܶܣܝܳܐ. ܘܰܥܒܰܪ ܣܽܘܟܳܠܳܐ ܡ̣ܶܢ ܪܶܥܝܳܢܰܢ. ܘܰܚܙܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܕܠܰܝܬ݁ ܕܺܝܢܳܐ: ܘܶܐܬ݂ܒܐܶܫ ܒܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ. 16 ܘܰܚܙܳܐ ܕܠܰܝܬ݁ ܐ̱ܢܳܫ. ܘܶܐܬ݁ܕܰܡܰܪ ܕܠܰܝܬ݁ ܕܰܡܥܰܕܰܪ. ܘܦܰܪܩܶܗ ܕܪܳܥܶܗ ܘܙܰܕܺܝܩܽܘܬܶܗ ܗܺܝ ܣܡܰܟ݂ܬܶܗ. 17 ܠܒܶܫ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܫܶܪܝܳܢܳܐ: ܘܣܰܢܘܰܪܬ݂ܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܒܪܺܫܶܗ. ܘܰܠܒܶܫ ܠܒܽܘܫܳܐ ܕܦܽܘܪܥܳܢܳܐ. 18 ܕܢܶܬ݁ܬܰܒܰܥ ܡ̣ܶܢ ܣܳܢܰܐܘ̈ܗܝ: ܘܢܶܦܪܽܘܥ ܠܰܒܥܶܠܕܒܳܒܰܘ̈ܗܝ ܘܰܠܓܳܙܖ̈ܳܬ݂ܳܐ ܢܶܦܪܽܘܥ ܦܽܘܪܥܳܢܳܐ. 19 ܢܶܕ݂ܚܠܽܘܢ ܡ̣ܶܢ ܡܰܥܪܒܳܐ ܠܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܡ̣ܶܢ ܡܰܕ݂ܢܳܚܰܝ̈ ܫܶܡܫܳܐ ܠܺܐܝܩܳܪܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܢܺܐܬܶܐ ܐܳܠܽܘܨܳܐ ܢܰܗܪܳܐ ܘܪܽܘܚܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܬܡܰܟܟ݂ܺܝܘܗܝ. 20 ܘܢܺܐܬܶܐ ܠܨܶܗܝܽܘܢ ܦܳܪܽܘܩܳܐ: ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܡܰܦܢܶܝܢ ܥܰܘܠܳܐ ܡ̣ܶܢ ܝܰܥܩܽܘܒ: ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. 21 ܘܶܐܢܳܐ ܗܳܢܰܘ ܩܝܳܡܝ ܕܥܰܡܟ݂ܽܘܢ: ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܪܽܘܚܝ ܕܰܥܠܰܝܟ ܘܡܶܠܰܝ̈ ܕܣܳܡܶܬ݂ ܒܦܽܘܡܳܟ݂: ܠܳܐ ܢܶܥܢ̈ܕ݂ܳܢ ܡ̣ܶܢ ܦܽܘܡܳܟ݂ ܘܡ̣ܶܢ ܦܽܘܡܶܗ ܕܙܰܪܥܳܟ݂: ܘܡ̣ܶܢ ܦܽܘܡܳܐ ܕܙܰܪܥܳܐ ܕܙܰܪܥܳܟ݂: ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܡ̣ܶܢ ܗܳܫܳܐ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܣ

1 ܩܽܘܡܝ ܐܰܢܗܰܪܝ ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܛܳܐ ܢܽܘܗܪܶܟ݂ܝ. ܘܺܐܝܩܳܪܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܠܰܝܟܝ ܢܶܕ݂ܢܰܚ. 2 ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܐ ܚܶܫܽܘܟ݂ܳܐ ܡܟܰܣܶܐ ܠܰܐܪܥܳܐ: ܘܥܰܪܦܶܠܳܐ ܠܐܶܡܘ̈ܳܬ݂ܳܐ. ܘܰܥܠܰܝܟܝ ܢܶܕ݂ܢܰܚ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܺܐܝܩܳܪܶܗ ܥܠܰܝܟܝ ܢܶܬ݂ܚܙܶܐ. 3 ܘܢܺܐܬ݂ܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܠܢܽܘܗܪܶܟ݂ܝ: ܘܡܰܠ̈ܟܶܐ ܠܢܽܘܗܪܳܐ ܕܕܶܢܚܶܟ݂ܝ. 4 ܐܰܪܺܝܡܝ ܥܰܝܢܰܝ̈ܟܝ ܠܰܚܕ݂ܳܖ̈ܰܝܟܝ ܘܰܚܙܳܝ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܡܶܬ݂ܟܰܢܫܺܝܢ ܘܳܐܬ݁ܶܝܢ ܠܶܟ݂ܝ. ܒܢܰܝ̈ܟܝ ܡ̣ܶܢ ܪܽܘܚܩܳܐ ܢܺܐܬ݂ܽܘܢ ܘܰܒܢܳܬܶܟ݂ܝ ܥܰܠ ܦܶܖ̈ܝܰܘܳܬ݂ܳܐ ܢܶܬ݂ܖ̈ܰܒܝܳܢ. 5 ܗܳܝܕܶܝܢ ܬܶܚܙܶܝܢ: ܘܬܶܢܗܪܺܝܢ ܘܬܶܚܕܺܝܢ: ܘܰܢܪܘܰܚ ܠܶܒܶܟ݂ܝ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܦܶܟ݂ ܠܶܟ݂ܝ ܥܽܘܬ݂ܪܶܗ ܕܝܰܡܳܐ. ܘܚܰܝ̈ܠܶܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܢܺܐܬ݂ܽܘܢ ܠܶܟ݂ܝ. 6 ܐܰܒܰܠܬܳܐ ܕܓܰܡ̈ܠܶܐ ܬܟܰܣܶܝܟ݂ܝ ܒܽܘܟ݂ܖ̈ܶܐ ܕܡܶܕ݂ܝܰܢ ܘܕܰܐܥܦܳܐ: ܟܽܠܗܽܘܢ ܡ̣ܶܢ ܫܰܒܰܐ ܢܺܐܬ݂ܽܘܢ. ܕܰܗܒܳܐ ܘܰܠܒܽܘܢܬܳܐ ܢܶܫܩܠܽܘܢ ܘܬܶܫ̈ܒܚܳܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܢܣܰܒܪܽܘܢ. 7 ܟܽܠܳܗ̇ ܥܳܢ̈ܳܐ ܕܩܶܕ݂ܳܪ ܢܟܰܢܫܽܘܢ ܠܶܟ݂ܝ ܘܕܶܟ݂ܖ̈ܶܐ ܕܢܰܒܐܽܘܬ݂ ܢܫܰܡܫܽܘܢܶܟ݂ܝ. ܘܢܶܣܩܽܘܢ ܠܨܶܒܝܳܢܳܐ ܥܰܠ ܡܰܕ݂ܒܰܚܝ ܘܒܰܝܬܳܐ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬ݁ܝ ܐܶܫܰܒܰܚ. 8 ܡܰܢ ܐܶܢܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܐܝܟ݂ ܥܢܳܢ̈ܶܐ ܦܳܪܚܺܝܢ: ܘܰܐܝܟ݂ ܝܰܘ̈ܢ̈ܶܐ ܠܟ݂ܰܘܰܝ̈ܗܶܝܢ. 9 ܡܶܛܽܠ ܕܠܺܝ ܢܣܰܟ̈ܝܳܢ ܓܳܙܖ̈ܳܬ݂ܳܐ: ܘܶܐܠܦ̈ܶܐ ܕܬܰܪܫܺܝܫ ܐܰܝܟ݂ ܕܰܒܩܰܕ݂ܡܳܝܬܳܐ. ܠܡܰܝܬܳܝܽܘ ܒܢܰܝ̈ܟܝ ܡ̣ܶܢ ܪܽܘܚܩܳܐ: ܘܣܶܐܡܗܽܘܢ ܘܕܰܗܒܗܽܘܢ ܥܰܡܗܽܘܢ: ܠܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܶܟ݂ܝ: ܘܩܰܕ݁ܺܝܫܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܕܫܰܒܚܶܟ݂ܝ. 10 ܘܢܶܒܢܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܢܽܘܟ݂ܖ̈ܳܝܶܐ ܫܽܘܖ̈ܰܝܟܝ. ܘܡܰܠܟܰܝ̈ܗܽܘܢ ܢܫܰܡܫܽܘܢܶܟ݂ܝ ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܪܽܘܓܙܝ ܡܚܺܝܬ݂ܶܟ݂ܝ. ܘܰܒܨܶܒܝܳܢܝ ܪܰܚܡܶܬ݂ ܥܠܰܝܟܝ. 11 ܢܶܬ݂ܦܰܬ݂ܚܽܘܢ ܬܰܖ̈ܥܰܝܟܝ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ݂: ܒܺܐܝܡܳܡܳܐ ܘܰܒܠܺܠܝܳܐ: ܘܠܳܐ ܢܶܬ݁ܬܰܚܕܽܘܢ. ܘܢܶܥܠܽܘܢ ܠܶܟ݂ܝ ܚܰܝ̈ܠܶܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܘܡܰܠܟܰܝ̈ܗܽܘܢ ܟܰܕ݂ ܕܒܺܝܪܺܝܢ. 12 ܡܶܛܽܠ ܕܥܰܡܳܐ ܘܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܐ ܕܠܳܐ ܢܶܦܠܚܽܘܢܶܟ݂ܝ: ܢܺܐܒܕܽܘܢ ܘܥܰܡ̈ܡܶܐ ܒܚܰܪܒܳܐ ܢܶܬ݂ܚܰܪܒܽܘܢ. 13 ܐܺܝܩܳܪܳܐ ܕܠܶܒܢܳܢ ܢܺܐܬܶܐ ܠܶܟ݂ܝ: ܒܪܽܘܬ݂ܳܐ ܗܕ݂ܺܝܪܬܳܐ ܘܫܰܖ̈ܘܰܝܢܶܐ ܐܰܟܚܕ݂ܳܐ: ܠܰܡܫܰܒܳܚܽܘ ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܕܡܰܩܕܰܫܝ: ܘܠܰܐܬ݂ܪܳܐ ܕܖ̈ܶܓܠܰܝ ܐܺܝܩܳܪܝ. 14 ܘܢܺܐܬ݂ܽܘܢ ܠܶܟ݂ܝ ܟܰܕ݂ ܡܡܰܟܟܺܝܢ ܒܢܰܝ̈ ܡܡܰܟܟܳܢܰܝ̈ܟܝ ܘܢܶܣܓܽܕ݂ܽܘܢ ܠܦܰܣ̈ܶܐ ܕܖ̈ܶܓܠܰܝܟܝ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܰܖ̈ܓܙܳܢܰܝܟܝ ܘܢܶܩܪܽܘܢܶܟ݂ܝ ܨܶܗܝܽܘܢ ܩܪܺܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܩܰܕ݁ܺܝܫܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 15 ܚܠܳܦ ܕܰܗܘܰܝܬ݁ܝ ܫܒܺܝܩܬ݂ܳܐ ܘܰܣܢܺܝܐܬ݂ܳܐ ܡ̣ܶܢ ܒܠܰܝ ܕܥܳܒܰܪ: ܐܶܥܒܕܶܟ݂ܝ ܐܺܝܩܳܪܳܐ ܠܥܳܠܰܡ: ܘܚܰܕ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܠܕ݂ܳܪܕܳܖ̈ܺܝܢ. 16 ܘܬܶܐܢܩܺܝܢ ܚܰܠܒܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܒܶܙܬ݂ܳܐ ܕܡܰܠ̈ܟܶܐ ܬܺܐܢܩܺܝܢ. ܘܬܶܕܥܺܝܢ ܕܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܦܳܪܽܘܩܶܟ݂ܝ: ܘܰܡܦܰܨܝܳܢܶܟ݂ܝ ܬܰܩܺܝܦܶܗ ܕܝܰܥܩܽܘܒ. 17 ܚܠܳܦ ܢܚܳܫܳܐ ܐܰܝܬ݁ܶܐ ܕܰܗܒܳܐ. ܘܰܚܠܳܦ ܦܰܪܙܠܳܐ ܐܰܝܬ݁ܶܐ ܣܺܐܡܳܐ. ܘܰܚܠܳܦ ܩܰܝ݁ܣܶܐ ܢܚܳܫܳܐ. ܘܰܚܠܳܦ ܟܺܐܦ̈ܶܐ ܦܰܪܙܠܳܐ. ܘܶܐܥܒܶܕ݂ ܫܠܳܡܳܐ ܦܳܩܽܘܕܰܟ݂ܝ: ܘܫܰܠܺܝܛܶܟ݂ܝ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ. ܘܠܳܐ ܢܶܫܬ݁ܡܰܥ ܬܽܘܒ ܥܰܘܠܳܐ ܒܰܐܪܥܶܟ݂ܝ. 18 ܘܒܶܙܬ݂ܳܐ ܘܰܬ݂ܒܪܳܐ ܒܰܬ݂ܚܽܘܡܰܝ̈ܟܝ ܘܢܶܩܪܽܘܢ ܫܽܘܖ̈ܰܝܟܝ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ: ܘܬܰܖ̈ܥܰܝܟܝ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. 19 ܘܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܶܟܝ ܬܽܘܒ ܫܶܡܫܳܐ ܠܢܽܘܗܪܳܐ ܕܺܐܝܡܳܡܳܐ. ܘܢܽܘܗܪܶܗ ܕܣܰܗܪܳܐ ܠܳܐ ܢܶܢܗܰܪ ܠܶܟ݂ܝ. ܡܶܛܽܠ ܕܢܶܗܘܶܐ ܠܶܟ݂ܝ ܡܳܪܝܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܠܥܳܠܰܡ. 20 ܘܢܶܫܠܡܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܶܐܒܠܶܟ݂ܝ. 21 ܘܟ݂ܽܠܶܗ ܥܰܡܶܟ݂ܝ ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܢܺܐܪܬ݁ܽܘܢ ܐܰܪܥܳܐ. ܢܽܘܪܒܳܐ ܕܢܶܨܒܶܬ݂: ܥܒܳܕ݂ ܐܺܝ̈ܕܰܝ ܢܶܫܬܰܒܰܚ. 22 ܙܥܽܘܪܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܒܰܐܠܦ̈ܶܐ: ܘܰܒܨܺܝܪܳܐ ܒܥܰܡܳܐ ܥܰܫܺܝܢܳܐ ܐܶܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܠܙܰܒܢܶܗ ܐܶܛܪܺܝܘܗܝ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܣܐ

1 ܪܽܘܚܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܥܠܰܝ. ܚܠܳܦ ܕܡܰܫܚܰܢܝ ܡܳܪܝܳܐ ܘܫܰܕܰܪܰܢܝ ܕܶܐܣܰܒܰܪ ܠܡܰܟܺܝ̈ܟܶܐ: ܘܶܐܥܨܽܘܒ ܠܰܬ݂ܒܺܝܖ̈ܰܝ ܠܶܒܳܐ: ܘܶܐܩܪܶܐ ܚܺܐܪܽܘܬ݂ܳܐ ܠܰܫ̈ܒܰܝܳܐ: ܘܰܫܪܳܝܳܐ ܠܰܐܣܺܝܖ̈ܶܐ. 2 ܘܶܐܩܪܶܐ ܫܰܢ̱ܬܳܐ ܕܨܶܒܝܳܢܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ: ܘܝܰܘܡܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܠܰܐܠܳܗܰܢ: ܠܰܡܒܰܝܳܐܘ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܒܺܝ̈ܠܶܐ. 3 ܠܡܶܬܰܠ ܠܰܐܒܺܝ̈ܠܶܐ ܕܨܶܗܝܽܘܢ ܫܽܘܒܚܳܐ: ܚܠܳܦ ܩܶܛܡܳܐ ܡܶܫܚܳܐ ܒܰܣܺܝܡܳܐ: ܘܰܚܠܳܦ ܐܶܒܠܳܐ ܥܛܳܦܳܐ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܘܰܚܠܳܦ ܪܽܘܚܳܐ ܡܰܟ݂ܐܰܒܬܳܐ: ܢܶܬ݂ܩܪܽܘܢ ܕܶܟ݂ܖ̈ܶܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ: ܢܶܨܒܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܫܰܒܰܚܬܳܐ. 4 ܘܢܶܒܢܽܘܢ ܚܰܖ̈ܒܳܬ݂ܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܥܳܠܰܡ: ܘܨܰܕ݂̈ܝܳܬ݂ܳܐ ܕܡ̣ܶܢ ܪܺܝܫܺܝܬ݂ܳܐ ܢܩܺܝܡܽܘܢ ܘܰܢܚܰܕܬ݂ܽܘܢ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܚܰܖ̈ܒܳܬ݂ܳܐ: ܘܨܰܕ݂̈ܝܳܬ݂ܳܐ ܕܕ݂ܳܪܕܳܖ̈ܺܝܢ. 5 ܘܰܢܩܽܘܡܽܘܢ ܢܽܘܟ݂ܖ̈ܳܝܶܐ: ܘܢܶܪܥܽܘܢ ܥܳܢ̈ܗܽܘܢ. ܘܰܒܢܰܝ̈ ܢܽܘܟ݂ܖ̈ܳܝܶܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܐܰܟܳܖ̈ܶܐ ܘܟ݂ܰܖ̈ܡܶܐ. 6 ܘܰܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܟܽܘܡܖ̈ܰܘܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܬܶܬ݂ܩܪܽܘܢ. ܘܰܡܫܰܡܫܳܢܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐܠܳܗܰܢ ܢܶܬ݂ܶܐܡܰܪ ܠܟ݂ܽܘܢ. ܢܶܟ݂ܣܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܬܶܐܟ݂ܠܽܘܢ ܘܒܺܐܝܩܳܪܗܽܘܢ ܬܶܫܬܰܒܚܽܘܢ. 7 ܚܠܳܦ ܒܶܗܬ݁ܬ݂ܟ݂ܽܘܢ: ܘܰܚܠܳܦ ܚܶܦܪܟ݂ܽܘܢ: ܝܽܘܪܬܳܢܳܐ ܬܶܢܝܳܢܳܐ ܬܺܐܪܬ݁ܽܘܢ ܒܰܐܪܥܗܽܘܢ. ܘܬܶܫܬܰܒܚܽܘܢ ܒܦܳܠܓܽܘܬ݂ܗܽܘܢ. ܚܰܕ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܬܶܗܘܶܐ ܠܟ݂ܽܘܢ. 8 ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܕܪܳܚܶܡ ܐ̱ܢܳܐ ܕܺܝܢܳܐ. ܘܣܳܢܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܚܛܽܘܦܝܳܐ ܘܥܰܘܠܳܐ ܘܶܐܬ݁ܶܠ ܥܰܡܠܟ݂ܽܘܢ ܒܩܽܘܫܬܳܐ. ܘܰܩܝܳܡܳܐ ܕܥܳܠܰܡ ܐܰܩܺܝܡ ܠܟ݂ܽܘܢ. 9 ܘܢܶܬ݂ܺܝܕܰܥ ܙܰܪܥܟ݂ܽܘܢ ܒܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܘܙܰܪܥܳܐ ܕܙܰܪܥܟ݂ܽܘܢ ܒܶܐܡ̈ܘܳܬ݂ܳܐ. ܟܽܠ ܚܳܙ̈ܝ݂ܳܝ݂ܟܽܘܢ ܢܶܫܬܰܘܕܥܽܘܢܳܟ݂ܽܘܢ: ܕܙܰܪܥܳܐ ܐܰܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܕܒܰܪܶܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ. 10 ܡܶܬ݂ܒܰܣܳܡܽܘ ܐܶܬ݂ܒܰܣܰܡ ܒܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܬ݁ܕ݂ܽܘܨ ܢܰܦܫܝ ܒܰܐܠܳܗܝ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܠܒܶܫܰܢܝ ܠܒܽܘܫܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܳܐ: ܘܰܐܥܛܦܰܢܝ ܦܪܺܝܣܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ: ܐܰܝܟ݂ ܚܰܬ݂ܢܳܐ ܫܒܺܝܚܳܐ ܘܰܐܝܟ݂ ܟܰܠܬ݂ܳܐ ܡܨܰܒܰܬ݁ܬܳܐ. 11 ܘܰܐܝܟ݂ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܰܦܩܳܐ ܥܽܘܦܝܳܐ: ܘܰܐܝܟ݂ ܓܰܢܬ݂ܳܐ ܕܡܰܘܥܝܳܐ ܙܰܪܥܳܐ: ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܢܰܘܥܶܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ: ܘܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܣܒ

1 ܡܶܛܽܠ ܨܶܗܝܽܘܢ ܠܳܐ ܐܶܫܬ݁ܽܘܩ ܘܡܶܛܽܠ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ ܠܳܐ ܐܶܫܠܶܐ ܥܕܰܡܳܐ ܕܬܶܦܽܘܩ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܗ̇ ܐܰܝܟ݂ ܢܽܘܗܪܳܐ: ܘܦܽܘܪܩܳܢܳܗ̇ ܐܰܝܟ݂ ܠܰܡܦܺܝܕ݂ܳܐ ܢܶܕ݂ܠܰܩ. 2 ܘܢܶܚܙܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܶܟ݂ܝ: ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܐܺܝܩܳܪܶܟ݂ܝ. ܘܢܶܬ݂ܩܪܶܐ ܠܶܟܝ ܫܡܳܐ ܚܰܕ݂ܬ݂ܳܐ: ܕܦܽܘܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܢܣܺܝܡܺܝܘܗܝ. 3 ܘܬܶܗܘܶܝܢ ܟܠܺܝܠܳܐ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܒܺܐܝܕ݂ܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܘܬ݂ܳܓܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܐ ܒܺܐܝܕ݂ܶܗ ܕܰܐܠܳܗܶܟ݂ܝ. 4 ܘܬܽܘܒ ܠܳܐ ܬܶܬ݂ܩܪܶܝܢ ܫܒܺܝܬܳܐ. ܘܰܐܪܥܶܟ݂ܝ ܬܽܘܒ ܠܳܐ ܬܶܬ݂ܩܪܶܐ ܨܳܕ݂ܺܝܬ݂ܳܐ. ܐܶܠܳܐ ܬܶܬ݂ܩܪܶܝܢ ܨܶܒܝܳܢܝ: ܘܰܐܪܥܶܟ݂ܝ ܒܥܺܝܠܬܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܨܒܳܐ ܒܶܟܝ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܐܪܥܶܟ݂ܝ ܬܶܬ݂ܒܰܥܰܠ. 5 ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܝܟ݂ ܕܰܒܥܶܠ ܓܰܕܽܘܕ݂ܳܐ ܠܰܒܬ݂ܽܘܠܬܳܐ: ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܢܶܒܥܠܽܘܢܶܟ݂ܝ ܒܢܰܝ̈ܟܝ. ܘܰܐܝܟ݂ ܕܚܳܕܶܐ ܚܰܬ݂ܢܳܐ ܒܟܰܠܬ݂ܳܐ: ܢܶܚܕܶܐ ܒܶܟ݂ܝ ܐܰܠܳܗܶܟ݂ܝ. 6 ܥܰܠ ܫܽܘܖ̈ܰܝܟܝ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ ܐܰܩܺܝܡܶܬ݂ ܢܳܛܽܘܖ̈ܶܐ ܟܽܠܝܽܘܡ: ܒܺܐܝܡܳܡܳܐ ܘܰܒܠܺܠܝܳܐ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ݂. ܕܠܳܐ ܢܶܫܬ݁ܩܽܘܢ: ܘܠܳܐ ܢܶܫܠܽܘܢ ܡܰܕ݂ܟܖ̈ܳܢܶܝܗ̇ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. 7 ܘܠܳܐ ܬܶܬ݁ܠܺܝܢ ܠܗܽܘܢ ܫܶܠܝܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܕܢܰܬ݂ܩܢܶܟ݂ܝ: ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܕܢܰܥܒܕܶܟ݂ܝ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ. 8 ܝܺܡܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܒܝܰܡܺܝܢܶܗ ܘܒܰܕ݂ܪܳܥܶܗ ܥܰܫܺܝܢܳܐ: ܕܠܳܐ ܐܶܬ݁ܶܠ ܬܽܘܒ ܥܒܽܘܪܶܟ݂ܝ ܡܶܐܟ݂ܽܘܠܬܳܐ ܠܰܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈ܟܝ ܘܠܳܐ ܢܶܫܬ݁ܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܢܽܘܟ݂ܖ̈ܳܝܶܐ ܚܰܡܪܶܟ݂ܝ ܕܰܠܐܰܝܬ݁ܝ ܒܶܗ. 9 ܐܶܠܳܐ ܡܟܰܢܫܳܢܰܘ̈ܗܝ ܢܶܐܟ݂ܠܽܘܢܶܗ. ܘܰܢܫܰܒܚܽܘܢ ܠܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܡܟܰܢܫܳܢܰܘ̈ܗܝ ܢܶܫܬ݁ܽܘܢܶܗ ܒܕ݂ܳܖ̈ܰܝ ܩܰܕܺܝ̈ܫܳܬ݂ܳܐ. 10 ܥܒܰܪܘ ܥܒܰܪܘ ܒܬܰܪܥܳܐ ܦܰܢܰܘ ܐܽܘܪܚܳܐ ܠܥܰܡܳܐ. ܕܪܽܘܫܘ ܫܒܺܝܠܳܐ. ܘܩܽܘܠܘ ܟܺܐܦܰܘ̈ܗܝ ܐܰܪܺܝܡܘ ܐܳܬܳܐ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ. 11 ܗܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܫܡܰܥ ܠܣܰܘ̈ܦܶܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܐܶܡܰܪܘ ܠܒܰܪܬ݂ ܨܶܗܝܽܘܢ ܕܗܳܐ ܐܳܬ݁ܶܐ ܦܳܪܽܘܩܶܟ݂ܝ. ܗܳܐ ܐܰܓܪܶܗ ܥܰܡܶܗ: ܘܰܥܒܳܕܶܗ ܩܕ݂ܳܡܰܘܗܝ. 12 ܘܢܶܩܪܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܥܰܡܳܐ ܩܰܕ݁ܺܝܫܳܐ: ܦܖ̈ܺܝܩܰܘܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܐܢ̱ܬ݁ܝ ܬܶܬ݂ܩܪܶܝܢ ܬܒܺܝܥܬܳܐ: ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܕܠܳܐ ܐܶܫܬܰܒܩܰܬ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܣܓ

1 ܡܰܢܘ ܗܳܢܳܐ ܕܳܐܬܶ݁ܐ ܡ̣ܶܢ ܐܰܕܽܘܡ. ܘܣܽܘܡܳܩܺܝܢ ܢܰܚܬܰܘ̈ܗܝ ܡ̣ܶܢ ܒܽܘܨܳܪ ܘܰܗܕ݂ܺܝܪ ܒܰܠܒܽܘܫܰܘ̈ܗܝ ܘܥܰܫܺܝܢ ܒܣܽܘܓ݂ܳܐܐ ܕܚܰܝܠܶܗ. ܐܶܢܳܐ ܡܡܰܠܶܠ ܒܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ: ܘܡܰܣܓܶܐ ܠܡܶܦܪܰܩ. 2 ܠܡܳܢܳܐ ܣܽܘܡܳܩܺܝܢ ܢܰܚ̈ܬܰܝܟ ܘܰܠܒܽܘܫܰܝ̈ܟ: ܐܰܝܟ݂ ܗܰܘ ܕܰܥܨܰܪ ܒܡܰܥܨܰܪܬܳܐ. 3 ܡܰܥܨܰܪܬܳܐ ܕܳܫܶܬ݂ ܒܰܠܚܽܘܕܰܝ ܘܐ̱ܢܳܫ ܡ̣ܶܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܠܰܝܬ݁ ܗ̱ܘܳܐ ܥܰܡܝ. ܥܶܨܪܶܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܒܪܽܘܓܙܝ ܘܕ݂ܳܫܶܬ ܐܶܢܽܘܢ ܒܚܶܡܬ݂ܝ. ܘܰܢܕ݂ܳܐ ܕܶܡܗܽܘܢ ܥܰܠ ܠܒܽܘܫܰܝ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܢܰܚ̈ܬܰܝ ܦܰܠܦܠܶܬ݂. 4 ܡܶܛܽܠ ܕܝܰܘܡܳܐ ܕܰܬ݂ܒܰܥܬ݂ܳܐ ܒܠܶܒܝ. ܘܫܰܢ̱ܬܳܐ ܕܦܽܘܪܩܳܢܝ ܡܛܳܬ. 5 ܚܳܪܶܬ݂ ܘܠܰܝܬ݁ ܕܰܡܥܰܕܰܪ ܘܶܐܬ݁ܕܰܡܪܶܬ݂ ܘܠܰܝܬ݁ ܕܣܳܡܶܟ݂ ܘܦܰܪܩܰܢܝ ܕܪܳܥܝ ܘܚܶܡܬ݂ܳܐ ܗܺܝ ܣܡܰܟ݂ܬܰܢܝ. 6 ܕܳܫܶܬ݂ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܒܪܽܘܓܙܝ ܘܕ݂ܰܘܺܝܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܒܚܶܡܬ݂ܝ ܘܰܐܚܬ݁ܶܬ݂ ܠܰܐܪܥܳܐ ܥܽܘܫܢܗܽܘܢ. 7 ܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܶܬ݁ܕ̇ܟܰܪ. ܘܶܬܫܒܽܘܚܬ݁ܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܕܟ݂ܽܠ ܕܦܰܪܥܰܝܢܝ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܐܣܓܺܝ ܛܰܝܒܽܘܬܶܗ ܥܰܠ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܕܦܰܪܥܰܢܝ ܐܰܝܟ݂ ܖ̈ܰܚܡܰܘܗܝ: ܘܰܐܝܟ݂ ܣܽܘܓ݂ܳܐܐ ܕܛܰܝܒܽܘܬܶܗ. 8 ܘܶܐܡܰܪ ܕܥܰܡܝ ܐܶܢܽܘܢ ܒ̈ܢܰܝܳܐ ܕܠܳܐ ܡܕܰܓܠܺܝܢ ܘܰܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܦܳܪܽܘܩܳܐ. 9 ܒܟ݂ܽܠ ܐܽܘܠܨܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܳܐ ܐܰܠܶܨ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܕܰܐܦܰܘ̈ܗܝ ܦܪܰܩ ܐܶܢܽܘܢ. ܒܰܡܪܰܚܡܳܢܽܘܬܶܗ ܘܰܒܪܽܘܚܳܦܶܗ ܦܪܰܩ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܰܐܪܺܝܡ ܐܶܢܽܘܢ ܘܫܰܩܶܠ ܐܶܢܽܘܢ: ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܳܘ̈ܡܳܬܶܗ ܕܥܳܠܡܳܐ. 10 ܘܗܶܢܽܘܢ ܡܰܪܡܰܪܘ: ܘܰܐܟ݂ܶܐܒܘ ܠܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕ݂ܫܶܗ. ܘܰܗܦܰܟ݂ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܒܥܶܠܕܒܳܒܳܐ. ܘܗܽܘ ܐܶܬ݂ܟܰܬܰܫ ܥܰܡܗܽܘܢ. 11 ܘܶܐܬ݁ܕ̇ܟܰܪ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܥܳܠܰܡ ܕܡܽܘܫܶܐ ܥܰܒܕܶܗ: ܐܰܝܟ݂ ܕܰܐܣܶܩ ܡ̣ܶܢ ܝܰܡܳܐ ܠܪܳܥܝܳܐ ܕܥܳܢ̈ܶܗ: ܘܰܐܝܟ݂ ܕܣܳܡ ܒܓܰܘܶܗ ܪܽܘܚܳܐ ܕܩܽܘܕ݂ܫܶܗ. 12 ܡܕܰܒܰܪ ܠܝܰܡܺܝܢܶܗ ܕܡܽܘܫܶܐ ܕܪܳܥܳܐ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬ݁ܶܗ. ܬܪܰܥ ܝܰܡܳܐ ܡ̣ܶܢ ܩܕ݂ܳܡܰܝܗܽܘܢ. ܘܰܥܒܰܕ݂ ܠܗܽܘܢ ܫܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ. 13 ܕܰܒܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܬ݂ܗܽܘܡܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܣܽܘܣܝܳܐ ܒܡܰܕ݂ܒܪܳܐ. ܘܠܳܐ ܐܶܬ݁ܬ݁ܩܶܠܘ. 14 ܐܰܝܟ݂ ܒܥܺܝܪܳܐ ܕܢܳܚܬܳܐ ܒܰܦܩܰܥܬ݂ܳܐ: ܪܽܘܚܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܕܰܒܪܰܬ ܐܶܢܽܘܢ. ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܕܰܒܰܪܬ݁ ܐܶܢܽܘܢ ܠܥܰܡܳܟ݂: ܘܰܥܒܰܕܬ݁ ܠܳܟ݂ ܫܡܳܐ ܡܫܰܒܚܳܐ. 15 ܚܽܘܪ ܡ̣ܶܢ ܫܡܰܝܳܐ. ܘܰܚܙܺܝ ܡ̣ܶܢ ܡܶܕ݂ܝܳܪܳܟ݂ ܩܰܕ݁ܺܝܫܳܐ ܘܰܡܫܰܒܚܳܐ ܐܰܝܟܰܘ ܛܢܳܢܳܟ݂ ܘܓܰܢ̱ܒܳܪܽܘܬ݂ܳܟ݂: ܘܗܽܘܦܳܟܳܐ ܕܰܡܥܰܝ̈ܟ ܘܰܕ݂ܖ̈ܰܚܡܰܝܟ ܕܶܐܬ݂ܗܦܶܟ݂ܘ ܥܠܰܝܢ. 16 ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܢ̱ܬ݁ ܗ̱ܘ ܐܰܒܘܢ. ܐܰܒܪܳܗܳܡ ܠܳܐ ܝܺܕܰܥܢ ܘܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܠܳܐ ܐܶܫܬܰܘܕܥܢ ܘܰܐܢ̱ܬ݁ ܗ̱ܘ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܒܽܘܢ ܦܳܪܽܘܩܰܢ ܘܡ̣ܶܢ ܥܳܠܰܡ ܫܡܳܟ݂. 17 ܠܡܳܢܳܐ ܐܰܛܥܺܝܬܳܢ ܡܳܪܝܳܐ ܡ̣ܶܢ ܐܽܘܪܚܳܟ݂. ܘܩܰܫܺܝܬ݁ ܠܶܒܰܢ ܡ̣ܶܢ ܕܶܚܠܬ݂ܳܟ݂. ܐܶܬ݂ܦܰܢܝ ܡܶܛܽܠ ܥܰܒܕܰܝ̈ܟ ܫܰܒܛܳܐ ܕܝܳܪܬ݁ܽܘܬ݂ܳܟ݂. 18 ܩܰܠܺܝܠ ܢܺܐܪܰܬ݂ ܥܰܡܳܐ ܕܩܽܘܕ݂ܫܳܟ݂. ܐܳܠܽܘܨܰܝ̈ܢ ܕܳܫܘ ܡܰܩܕܫܳܟ݂. 19 ܗܘܰܝܢ ܡ̣ܶܢ ܥܳܠܰܡ: ܥܰܕ݂ܠܳܐ ܐܶܫܬܰܠܰܛܬ݁ ܥܠܰܝܗܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܐܶܬ݂ܩܪܺܝ ܫܡܳܟ݂ ܥܠܰܝܗܽܘܢ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܣܕ

1 ܠܳܐ ܦܬܰܚܬ݁ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܢܚܶܬ݁ܬ݁ ܘܡܢ ܩܕ݂ܳܡܰܝܟ ܕܳܠܘ ܛܽܘܖ̈ܶܐ. ܘܶܐܬ݂ܦܰܫܰܪܘ ܐܰܝܟ݂ ܕܡܶܬ݂ܦܰܫܪܳܐ ܫܥܽܘܬ݂ܳܐ ܡ̣ܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܢܽܘܪܳܐ. 2 ܘܬܰܘܩܶܕ݂ ܢܽܘܪܳܐ ܠܰܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈ܟ. ܘܢܶܬ݂ܺܝܕܰܥ ܫܡܳܟ݂ ܠܰܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈ܟ. ܘܢܶܬ݁ܕܰܠܚܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܡ̣ܶܢ ܩܕ݂ܳܡܰܝܟ. 3 ܟܰܕ݂ ܥܒܰܕܬ݁ ܕܚܺܝ̈ܠܳܬ݂ܳܐ ܕܠܳܐ ܣܰܟܺܝܢ ܠܳܟ݂: ܢܚܶܬ݁ܬ݁: ܘܡ̣ܶܢ ܩܕ݂ܳܡܰܝܟ ܕܳܠܘ ܛܽܘܖ̈ܶܐ. 4 ܡ̣ܶܢ ܥܳܠܰܡ ܠܳܐ ܨܳܬ݂ܘ ܘܠܳܐ ܫܡܰܥܘ ܘܥܺܝܢ ܠܳܐ ܚܙܳܬ ܐܰܠܳܗ ܠܒܰܪ ܡܶܢܳܟ݂. ܕܥܳܒܶܕ݂ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܰܡܣܰܟܝܢ ܠܳܟ݂. 5 ܘܦܳܓܰܥ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܒܒܽܘܣܳܡܳܐ ܒܰܐܝܠܶܝܢ ܕܥܳܒܕܺܝܢ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܳܐ ܒܽܐܘܖ̈ܚܳܬ݂ܳܟ݂ ܢܶܬ݁ܕܰܟ݂ܪܽܘܢܳܟ݂. ܗܳܐ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܪܓܶܙܬ݁ ܘܰܚܛܰܝܢ ܒܗܶܝܢ. ܒܥܳܠܰܡ ܢܶܬ݂ܦܪܶܩ. 6 ܕܰܗܘܰܝܢ ܐܰܝܟ݂ ܛܰܡܰܐܐ ܟܽܠܰܢ. ܘܰܐܝܟ݂ ܐܽܘܪܩܰܥܬ݂ܳܐ ܕܟܶܦܣܳܢܺܝܬ݂ܳܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬܰܢ. ܢܬܰܪܢ ܐܰܝܟ݂ ܛܰܖ̈ܦܶܐ ܟܽܠܰܢ. ܘܰܐܝܟ݂ ܥܰܠܥܳܠܳܐ ܫܰܩܠܽܘܢ ܚܛܳܗܰܝ̈ܢ. 7 ܘܠܰܝܬ݁ ܕܩܳܪܶܐ ܒܰܫܡܳܟ݂: ܘܰܕ݂ܥܳܗܶܕ݂ ܠܰܡܚܰܡܣܳܢܽܘ ܒܳܟ݂. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܗܦܶܟ݂ܬ݁ ܐܰܦܰܝ̈ܟ ܡܶܢܰܢ: ܘܰܐܫܠܶܡ̣ܬܳܢ ܒܝܰܕ݂ ܚܛܳܗܰܝ̈ܢ. 8 ܗܳܫܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܒܽܘܢ ܐܰܢ̱ܬ݁ ܚܢܰܢ ܛܺܝܢܳܐ: ܘܰܐܢ̱ܬ݁ ܓܳܒܽܘܠܰܢ ܘܰܥܒܳܕ݂ ܐܺܝܕܰܝ̈ܟ ܚܢܰܢ ܟܽܠܰܢ. 9 ܠܳܐ ܬܶܪܓܰܙ ܡܳܪܝܳܐ ܛܳܒ ܠܥܳܠܰܡ. ܘܠܳܐ ܬܶܬ݁ܕܟܰܪ ܠܥܳܠܰܡ ܚܛܳܗܰܝ̈ܢ ܚܙܺܝ ܕܥܰܡܳܟ݂ ܚܢܰܢ ܟܽܠܰܢ. 10 ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܩܽܘܕ݂ܫܳܟ݂ ܗܘܰܝ̈ ܡܰܕ݂ܒܪܳܐ. ܘܨܶܗܝܽܘܢ ܗܘܳܬ݂ ܡܰܕ݂ܒܪܳܐ: ܐܘܪܺܫܠܶܡ ܚܰܪܒܬ݂ܳܐ. 11 ܒܶܝܬ݂ ܩܽܘܕ݂ܫܰܢ ܘܬܶܫܒܽܘܚܬܰܢ: ܕܫܰܒܚܽܘܟ݂ ܐܰܒܗܰܝ̈ܢ: ܗܘܳܐ ܠܝܰܩܕܳܢܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ. ܘܟ݂ܽܠܳܗ̇ ܪܶܓܬܰܢ ܗܘܳܬ݂ ܠܚܽܘܪܒܳܐ. 12 ܥܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܚܰܡܣܶܢܬ݁ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܫܬܶܩܬ݁ ܘܡܰܟܰܟ݂ܬܳܢ ܛܳܒ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܣܗ

1 ܐܶܬ݂ܒܥܺܝܬ݂ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܠܳܐ ܫܰܐܠܽܘܢܝ ܘܶܐܫܬܰܟ݂ܚܶܬ݂ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܠܳܐ ܒܥܳܐܽܘܢܝ. ܐܶܡ̇ܪܶܬ݂ ܗܳܐ ܐܶܢܳܐ: ܠܥܰܡܳܐ ܕܠܳܐ ܩܪܳܐ ܫܶܡܝ. 2 ܦܶܫܛܶܬ݂ ܐܺܝ̈ܕܰܝ ܝܰܘܡܳܐ ܟܽܠܶܗ: ܥܰܠ ܥܰܡܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬ݁ܛܦܺܝܣ: ܕܰܡܗܰܠܟ݂ܺܝܢ ܒܳܬܰܪ ܬܰܖ̈ܥܝܳܬ݂ܗܽܘܢ: ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܠܳܐ ܫܰܦܺܝܪܳܐ. 3 ܥܰܡܳܐ ܕܡܰܪܓܙܺܝܢ ܠܺܝ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ݂: ܕܕܳܒܚܺܝܢ ܒܓܰ̈ܢܶܐ: ܘܣܳܝܡܺܝܢ ܒܶܣ̈ܡܶܐ ܥܰܠ ܐܰܒܳܢ̈ܶܐ. 4 ܘܝܳܬ݂ܒܺܝܢ ܒܩܰܒܖ̈ܶܐ: ܘܒܳܝܬ݁ܺܝܢ ܒܰܡܥܰܖ̈ܶܐ. ܘܐܳܟ݂ܠܺܝܢ ܒܶܣܪܳܐ ܕܰܚܙܺܝܪܳܐ. ܘܰܡܛܰܘܫܺܝܢ ܒܰܫ̈ܠܰܕܶܐ ܡܳܐܢܰܝ̈ܗܽܘܢ. 5 ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܦܪܽܘܩ ܠܗܰܠ: ܠܳܐ ܬܶܬ݂ܩܰܪܰܒ ܠܺܝ ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܩܰܕܰܫ ܐ̱ܢܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܗܘܰܝ̈ ܬܶܢܳܢܳܐ ܒܪܽܘܓܙܝ: ܘܢܽܘܪܳܐ ܕܝܳܩܕܳܐ ܒܟ݂ܽܠܝܽܘܡ. 6 ܗܳܐ ܟܬ݂ܺܝܒܐ ܩܕ݂ܳܡܝ. ܠܳܐ ܐܶܫܬ݁ܽܘܩ: ܥܕܰܡܳܐ ܕܶܐܦܪܽܘܩ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܥܦܳܐ ܒܥܽܘܒܗܽܘܢ. 7 ܚܛܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܰܐܒܗܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܚܰܫ ܩܒܽܘܠ ܐܶܢܽܘܢ: ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. ܕܣܳܡܘ ܒܶܣ̈ܡܶܐ ܥܰܠ ܛܽܘܖ̈ܶܐ. ܘܥܰܠ ܖ̈ܳܡܳܬ݂ܳܐ ܚܰܣܕ݂ܽܘܢܝ ܐܶܡܫܽܘܚ ܥܒܳܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܽܘܩܕܰܡ ܒܥܽܘܒܗܽܘܢ. 8 ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܐܰܝܟ݂ ܕܡܶܫܬܰܟ݂ܚܳܐ ܛܽܘܛܺܝܬ݂ܳܐ ܒܰܣܓܽܘܠܳܐ: ܘܳܐܡܰܪ ܐ̱ܢܳܫ ܠܚܰܒܪܶܗ: ܠܳܐ ܬܚܰܒܠܺܝܘܗܝ: ܡܶܛܽܠ ܕܒܽܘܪܟܬ݂ܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܒܶܗ. ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܶܥܒܶܕ݂ ܡܶܛܽܠ ܥܰܒܕܰܝ̈: ܘܠܳܐ ܐܶܚܰܒܰܠ ܠܟܽܠܗܽܘܢ. 9 ܘܰܐܦܶܩ ܙܰܪܥܳܐ ܡ̣ܶܢ ܝܰܥܩܽܘܒ: ܘܡ̣ܶܢ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܐ ܝܳܪܬܳܐ ܕܛܽܘܪܝ ܘܢܺܐܪܬ݁ܽܘܢܶܗ ܓܒܰܝ̈. ܘܥܰܒܕܰܝ̈ ܢܶܥܡܪܽܘܢ ܬܰܡܳܢ. 10 ܘܢܶܗܘܶܐ ܫܰܪܘܳܢܳܐ ܕܰܝܪܳܐ ܠܥܳܢ̈ܳܐ. ܘܥܽܘܡܩܳܐ ܕܥܳܟ݂ܳܪ ܠܡܰܪܒܳܥܳܐ ܕܒܰܩܖ̈ܶܐ ܠܥܰܡܝ ܕܰܒܥܰܐܽܘܢܝ. 11 ܘܰܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܕܰܫܒܰܩܬ݁ܽܘܢ ܠܡܳܪܝܳܐ: ܘܰܛ̣ܥܰܝܬ݁ܽܘܢ ܠܛܽܘܪܶܗ ܩܰܕ݁ܺܝܫܳܐ. ܘܰܡ̣ܠܰܝܬ݁ܽܘܢ ܦܳܬ݂ܽܘܖ̈ܶܐ ܠܓܰܕ̈ܶܐ: ܘܰܡ̣ܙܰܓܬ݁ܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܐܰܓܳܢ̈ܶܐ. 12 ܐܶܡܚܶܟ݂ܽܘܢ ܒܚܰܪܒܳܐ. ܘܟ݂ܽܠܟ݂ܽܘܢ ܒܩܶܛܠܳܐ ܐܶܬ݂ܒܰܪܟ݂ܽܘܢ. ܥܰܠ ܕܰܩܪܺܝܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܘܠܳܐ ܥ̣ܢܰܝܬ݁ܽܘܢ. ܘܡܰܠܠܶܬ݂ ܘܠܳܐ ܫܡܰܥܬ݁ܽܘܢ. ܘܰܥܒܰܕܬ݁ܽܘܢ ܕܒܺܝܫ ܩܕ݂ܳܡܝ ܘܰܓܒܰܝܬ݁ܽܘܢ ܡܶܕܶܡ ܕܠܳܐ ܨܳܒܶܐ ܐ̱ܢܳܐ. 13 ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. ܗܳܐ ܥܰܒܕܰܝ̈ ܢܶܐܟ݂ܠܽܘܢ: ܘܰܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܬܶܟ݂ܦܢܽܘܢ ܗܳܐ ܥܰܒܕܰܝ̈ ܢܶܫܬ݁ܽܘܢ: ܘܰܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܬܶܨܗܽܘܢ ܗܳܐ ܥܰܒܕܰܝ̈ ܢܶܚܕܽܘܢ: ܘܰܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܬܶܒܟܘܢ. 14 ܗܳܐ ܥܰܒܕܰܝ̈ ܢܫܰܒܚܽܘܢ ܡ̣ܶܢ ܛܳܒ̈ܳܬ݂ܳܐ ܕܠܶܒܗܽܘܢ: ܘܰܐܢ̱ܬ݁ܽܘܢ ܬܒܰܓܢܽܘܢ ܡ̣ܶܢ ܟܺܐܒܶܗ ܕܠܶܒܟ݂ܽܘܢ: ܘܡ̣ܶܢ ܬܒܳܪܳܗ̇ ܕܪܽܘܚܟ݂ܽܘܢ. 15 ܘܬܶܫܒܩܽܘܢ ܫܶܡܟ݂ܽܘܢ ܡܰܘܡܳܬܳܐ ܠܰܓܒܰܝ̈ ܘܰܢܡܺܝܬ݂ܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܘܰܠܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܢܶܩܪܶܐ ܫܡܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ. 16 ܕܡܶܬ݂ܒܰܪܰܟ݂ ܒܰܐܪܥܳܐ: ܡܶܬ݂ܒܰܪܰܟ݂ ܒܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܡܶܝܢ. ܘܰܕ݂ܝܳܡܶܐ ܒܰܐܪܥܳܐ: ܝܳܡܶܐ ܒܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܡܶܝܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܢܶܬ݁ܛܰܥ̈ܝܳܢ ܥܳܩ̈ܳܬ݂ܳܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝ̈ܳܬ݂ܳܐ: ܘܢܶܬ݂ܟܰܣ̈ܝܳܢ ܡ̣ܶܢ ܩܕ݂ܳܡܝ. 17 ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܐ ܐܶܢܳܐ ܒܳܪܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܫܡܰܝ̈ܳܐ ܚܰܕ݂ܳܬܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ ܚܕܰܬܳܐ. ܘܠܳܐ ܢܶܬ݁ܕܰܟ݂ܪܽܘܢ ܩܰܕ݂ܡܳܝ̈ܳܬ݂ܳܐ. ܘܠܳܐ ܢܶܣ̈ܩܳܢ ܥܰܠ ܠܶܒܳܐ. 18 ܐܶܠܳܐ ܢܶܚܕܽܘܢ ܘܰܢܕ݂ܘܨܽܘܢ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ ܕܒܳܪܶܐ ܐ̱ܢܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܐ ܒܳܪܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܕܝܳܨܳܐ: ܘܒܳܗ̇ ܐܶܚܕܶܐ. 19 ܘܶܐܚܕܶܐ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ: ܘܶܐܕܽܘܨ ܒܥܰܡܝ. ܘܬܽܘܒ ܠܳܐ ܢܶܫܬ݁ܡܰܥ ܒܳܗ̇ ܩܳܠܳܐ ܕܰܒܟܳܬ݂ܳܐ: ܘܩܳܠܳܐ ܕܺܝܠܰܠܬܳܐ. 20 ܘܬܽܘܒ ܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܬܰܡܳܢ ܛܠܶܐ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ: ܘܣܳܒܳܐ ܕܠܳܐ ܢܡܰܠܶܐ ܝܳܘ̈ܡܳܬܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܛܰܠܝܳܐ ܒܰܪ ܡܳܐܐ ܫܢܺܝ̈ܢ ܢܡܽܘܬ݂. ܘܰܐܝܢܳܐ ܕܚܳܛܶܐ ܒܰܪ ܡܳܐܐ ܫܢܺܝ̈ܢ: ܢܶܬ݁ܬ݁ܠܺܝܛ. 21 ܘܢܶܒܢܽܘܢ ܒ̈ܳܬܶܐ: ܘܢܶܬ݁ܒܽܘܢ ܘܢܶܨܒܽܘܢ ܟܰܖ̈ܡܶܐ ܘܢܶܐܟ݂ܠܽܘܢ ܦܺܐܖ̈ܰܝܗܽܘܢ. 22 ܠܳܐ ܢܶܒܢܽܘܢ: ܘܰܐ̱ܚܖ̈ܳܢܶܐ ܢܶܬ݁ܒܽܘܢ ܘܠܳܐ ܢܶܨܒܽܘܢ: ܘܰܐ̱ܚܖ̈ܳܢܶܐ ܢܶܐܟ݂ܠܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܝܳܘ̈ܡܳܬܶܗ ܕܥܰܡܝ ܐܰܝܟ݂ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܺܐܝ̈ܠܳܢܶܐ. ܘܰܥܒܳܕ݂ ܐܺܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܢܶܐܟ݂ܠܽܘܢ ܓܒܰܝ̈. 23 ܠܳܐ ܢܶܠܐܽܘܢ ܠܰܣܪܺܝܩܽܘܬ݂ܳܐ: ܘܠܳܐ ܢܳܘܠܕ݂ܽܘܢ ܠܠܰܘܛܬ݂ܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܙܰܪܥܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܒܪܺܝܟܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܗܶܢܽܘܢ ܘܰܒܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܥܰܡܗܽܘܢ. 24 ܘܥܰܕ݂ܠܳܐ ܢܶܩܪܽܘܢ: ܐܶܥܢܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܘܥܰܕ݂ܠܳܐ ܢܡܰܠܠܽܘܢ: ܐܶܫܡܰܥ ܐܶܢܽܘܢ. 25 ܕܺܐܒܳܐ ܘܶܐܡܪܳܐ ܐܰܟܚܕ݂ܳܐ ܢܶܪܥܽܘܢ. ܘܰܐܪܝܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܬܰܘܪܳܐ ܢܶܐܟ݂ܽܘܠ ܬܶܒܢܳܐ. ܘܚܶܘܝܳܐ ܥܰܦܪܳܐ ܠܰܚܡܶܗ: ܘܠܳܐ ܢܰܒܐܫܽܘܢ ܘܠܳܐ ܢܚܰܒܠܽܘܢ ܒܟ݂ܽܠܶܗ ܛܽܘܪܳܐ ܕܩܽܘܕ݂ܫܝ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܣܘ

1 ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܫܡܰܝܳܐ ܟܽܘܪܣܰܝ: ܘܰܐܪܥܳܐ ܟܽܘܒܫܳܐ ܕܖ̈ܶܓܠܰܝ: ܐܰܝܢܳܘ ܒܰܝܬܳܐ ܕܒܳܢܶܝܢ ܐ̱ܢܬ݁ܽܘܢ ܠܺܝ: ܐܰܘ ܐܰܝܢܰܘ ܐܰܬ݂ܪܐ ܕܰܢܝܳܚܬ݁ܝ. 2 ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܐܺܝܕ݂ܝ ܥܶܒܕܰܬ: ܘܕ݂ܺܝܠܝ ܐܶܢܶܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܒܡܰܢ ܐܶܚܽܘܪ ܘܶܐܥܡܰܪ: ܐܶܠܳܐ ܒܢܺܝܚܳܐ ܘܰܒܡܰܟܺܝܟ݂ ܪܽܘܚܳܐ ܕܙܳܐܰܥ ܡ̣ܶܢ ܡܶܠܰܬ݂ܝ. 3 ܕܢܳܟܶܣ ܬܰܘܪܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܗܰܘ ܕܩܳܛܶܠ ܓܰܒܪܳܐ: ܕܕ݂ܳܒܰܚ ܐܶܡܪܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܗܰܘ ܕܩܳܛܶܠ ܟܰܠܒܳܐ: ܕܰܡܩܰܪܶܒ ܣܡܺܝܕ݂ܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕܡܳܐ ܕܰܚܙܺܝܪܳܐ: ܕܰܡܩܰܪܶܒ ܠܒܽܘܢܬܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܗܰܘ ܕܰܡܒܰܪܶܟ݂ ܠܰܦܬܰܟ݂ܖ̈ܶܐ: ܐܳܦ ܗܶܢܽܘܢ ܐܶܬ݂ܪܰܥܺܝܘ ܒܽܐܘܖ̈ܚܳܬ݂ܗܽܘܢ: ܘܰܨܒܳܬ ܢܰܦܫܗܽܘܢ ܒܰܦܬܰܟ݂ܖ̈ܰܝܗܽܘܢ. 4 ܐܳܦ ܐܶܢܳܐ ܐܶܨܒܶܐ ܒܒܽܘܙܳܚܗܽܘܢ: ܘܶܐܦܪܽܘܥ ܐܶܢܽܘܢ ܥܒܳܕܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܥܰܠ ܕܰܩܪܺܝܬ݂ ܘܠܰܝܬ݁ ܕܥܳܢܶܐ: ܘܡܰܠܠܶܬ݂ ܘܠܳܐ ܫܡܰܥܘ: ܘܰܥܒܰܕ݂ܘ ܕܒܺܝܫ ܩܕ݂ܳܡܝ: ܘܰܓܒܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܠܳܐ ܨܒܺܝܬ݂. 5 ܫܡܰܥܘ ܦܶܬ݂ܓܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܙܳܝܥܺܝܢ ܡ̣ܶܢ ܡܶܠܬ݂ܶܗ. ܐܶܡܰܪܘ ܠܰܐܚܰܝ̈ܟܽܘܢ ܣܳܢܐܰܝ̈ܟܽܘܢ ܡܰܣܠܝܳܢܰܝ̈ܟܘܢ ܡܶܛܽܠ ܫܶܡܝ. ܢܶܫܬܰܒܰܚ ܡܳܪܝܳܐ ܘܢܶܚܕܶܐ ܒܚܰܕ݂ܽܘܬ݂ܟܽܘܢ: ܘܗܶܢܽܘܢ ܢܶܒܗܬ݂ܽܘܢ. 6 ܩܳܠܳܐ ܕܰܕ݂ܠܽܘܚܝܳܐ ܡ̣ܶܢ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ: ܘܩܳܠܳܐ ܡ̣ܶܢ ܗܰܝܟܠܳܐ: ܩܳܠܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܕܦܳܪܰܥ ܦܽܘܪܥܳܢܳܐ ܠܰܒܥܶܠܕܒܳܒܰܘ̈ܗܝ. 7 ܥܰܕ݂ܠܳܐ ܬܚܰܒܶܠ ܕܝܳܠܕܳܐ: ܘܥܰܕ݂ܠܳܐ ܢܶܡܛܽܘܢ ܚܶܒܠܶܝܗ̇ ܘܬܶܦܠܰܛ ܕܶܟ݂ܪܳܐ. 8 ܡܰܢ ܫܡܰܥ ܐܰܝܟ݂ ܗܳܕܶܐ: ܘܡܰܢ ܚܙܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܗܳܠܶܝܢ: ܕܰܡܚܰܒܠܳܐ ܐܰܪܥܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܚܰܕ݂: ܘܡܶܬ݂ܺܝܠܶܕ݂ ܥܰܡܳܐ ܒܫܳܥܬ݂ܳܐ ܚܕ݂ܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܚܰܒܠܰܬ ܘܝܶܠܕܰܬ݂ ܨܶܗܝܽܘܢ ܠܰܒܢܶܝ̈ܗ̇. 9 ܐܶܢܳܐ ܝܶܗܒܬ݂ ܣܽܘܟܳܝܳܐ ܗܳܢܳܐ: ܘܠܳܐ ܡܰܘܠܶܕ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܕܰܠܡܳܐ ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܐܶܢܳܐ ܡܰܘܠܶܕ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܘܟ݂ܳܠܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐܰܠܳܗܶܟ݂ܝ. 10 ܚܕ݂ܰܘ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܘܕ݂ܽܘܨܘ ܒܳܗ̇ ܟܠ ܖ̈ܳܚܡܶܝܗ̇. ܐܶܬ݂ܒܰܣܰܡܘ ܥܰܡܳܗ̇ ܒܒܽܘܣܳܡܳܐ ܟܠ ܕܰܗܘܰܘ ܒܶܐܒܠܳܐ ܥܠܶܝܗ̇. 11 ܘܬܺܐܢܩܽܘܢ ܘܬܶܣܒܠܽܘܢ ܡ̣ܶܢ ܬܕ݂ܳܐ ܕܒܽܘܝܳܐܳܗ̇: ܘܬܺܐܢܩܽܘܢ ܘܬܶܬ݂ܦܰܢܩܽܘܢ ܡ̣ܶܢ ܥܽܘܫܢܳܐ ܕܺܐܝܩܳܪܳܗ̇. 12 ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܕܗܳܐ ܪܳܡܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܥܠܶܝܗ̇ ܫܠܳܡܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܢܰܗܪܳܐ: ܘܰܐܝܟ݂ ܢܰܚܠܳܐ ܕܓܳܪܶܦ. ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܬܺܐܢܩܽܘܢ: ܘܥܰܠ ܦܶܖ̈ܝܳܘܳܬ݂ܳܐ ܬܶܫܬܰܩܠܽܘܢ: ܘܥܰܠ ܒܽܘܖ̈ܟܶܐ ܬܶܬ݂ܪܰܒܽܘܢ. 13 ܐܰܝܟ݂ ܓܰܒܪܳܐ ܕܰܡܒܰܝܐܰܐ ܠܶܗ ܐܶܡܶܗ: ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܶܢܳܐ ܐܶܒܰܝܰܐܟ݂ܽܘܢ: ܘܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܬܶܬ݂ܒܰܝܐܽܘܢ. 14 ܘܬܶܚܙܽܘܢ ܘܢܶܚܕܶܐ ܠܶܒܟܽܘܢ: ܘܓܰܖ̈ܡܰܝܟܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܬܰܕ݂ܐܳܐ ܢܶܪܘܙܽܘܢ. ܘܬܶܬ݂ܺܝܕܰܥ ܐܺܝܕܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ: ܘܬ݂ܰܘܒܶܕ݂ ܠܰܒܥܶܠܕܒܳܒܰܘ̈ܗܝ. 15 ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܒܢܽܘܪܳܐ ܐܳܬ݁ܶܐ: ܘܰܐܝܟ݂ ܥܰܠܥܳܠܳܐ ܡܰܪܟܰܒܬܶܗ. ܕܢܶܗܦܽܘܟ݂ ܒܚܶܡܬ݂ܳܐ ܕܪܽܘܓܙܶܗ. ܘܰܟ݂ܐܳܬܶܗ ܫܰܠܗܶܒܺܝܬ݂ܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ. 16 ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܢܽܘܪܳܐ ܕܳܐܶܢ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܒܳܚܰܪ ܒܳܗ̇ ܠܟ݂ܽܠ ܒܣܰܪ: ܘܢܶܣܓܽܘܢ ܩܛܺܝܠܰܘ̈ܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ. 17 ܕܡܶܬ݂ܩܰܕܫܺܝܢ ܘܡܶܬ݁ܕܰܟܶܝܢ ܒܓܰܢ̈ܶܐ: ܚܰܕ݂ ܒܳܬܰܪ ܚܰܕ݂ ܒܰܡܨܰܥܬ݂ܳܐ: ܘܐܳܟ݂ܠܺܝܢ ܒܶܣܪܳܐ ܕܰܚܙܺܝܪܳܐ: ܘܫܶܪܨܳܐ ܘܥܽܘܩܒܖ̈ܶܐ. ܐܰܟܚܕ݂ܳܐ ܢܣܽܘܦܽܘܢ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. 18 ܘܶܐܢܳܐ ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܥܒܳܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܬܰܖ̈ܥܝܳܬ݂ܗܽܘܢ: ܡܳܐ ܕܶܐܬ݁ܺܝܬ݂ ܠܰܡܟܰܢܳܫܽܘ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܰܠܶܠܫܳܢ̈ܶܐ: ܘܢܺܐܬ݂ܽܘܢ ܘܢܶܚܙܽܘܢ ܐܺܝܩܳܪܝ. 19 ܘܶܐܣܺܝܡ ܒܗܽܘܢ ܐܳܬܳܐ: ܘܶܐܫܰܕܰܪ ܡܶܢܗܽܘܢ ܡܫܰܘܙ̈ܒܶܐ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܠܬܰܪܫܺܝܫ: ܘܰܠܦܳܘܠ: ܘܰܠܠܳܘܕ݂: ܕܢܳܓܕܺܝܢ ܒܩܶܫܬܳܐ: ܘܰܠܬ݂ܽܘܒܶܝܠ: ܘܰܠܝܳܘܳܢ: ܘܰܠܓܳܙܖ̈ܳܬ݂ܳܐ ܖ̈ܰܚܺܝܩܳܬ݂ܳܐ: ܕܠܳܐ ܫܡܰܥܘ ܫܶܡܝ ܘܠܳܐ ܚܙܰܘ ܐܺܝܩܳܪܝ: ܘܰܢܚܰܘܢ ܐܺܝܩܳܪܝ ܒܥܰܡ̈ܡܶܐ. 20 ܘܢܰܝܬ݁ܽܘܢ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܚܰܝ̈ܟܘܢ ܡ̣ܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ: ܒܖ̈ܰܟܫܳܐ: ܘܰܒܡܰܖ̈ܟܒܳܬ݂ܳܐ: ܘܰܒܩܳܖ̈ܽܘܟܶܐ: ܠܛܽܘܪܳܐ ܕܩܽܘܕ݂ܫܝ: ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܐܰܝܟ݂ ܕܡܰܝܬ݁ܶܝܢ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܣܡܺܝܕܳܐ ܒܡܳܐܢ̈ܶܐ ܕܟܰܝ̈ܳܐ ܠܒܰܝܬ݁ܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. 21 ܐܳܦ ܡܶܢܗܽܘܢ ܐܶܣܰܒ ܠܟܳܗ̈ܢܶܐ: ܘܰܠܠܶܘܳܝ̈ܶܐ: ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. 22 ܐܰܝܟ݂ ܫܡܰܝ̈ܳܐ ܚܰܕ݂̈ܳܬܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ ܚܕܰܬܳܐ ܕܥܳܒܶܕ݂ ܐ̱ܢܳܐ: ܕܩܳܝܡܺܝܢ ܩܕ݂ܳܡܝ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܢܶܬ݂ܩܰܝܰܡ ܙܰܪܥܟ݂ܽܘܢ ܘܫܶܡܟ݂ܽܘܢ. 23 ܘܢܶܗܘܶܐ ܡ̣ܶܢ ܙܒܰܢ ܝܺܪܰܚ ܒܺܝܪܰܚ: ܘܡ̣ܶܢ ܙܒܰܢ ܫܰܒܳܐ ܠܫܰܒܳܐ: ܢܺܐܬ݂ܽܘܢ ܟܠ ܒܣܰܪ ܠܡܶܣܓܰܕ݂ ܩܕ݂ܳܡܝ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. 24 ܘܢܶܦܩܽܘܢ ܘܢܶܚܙܽܘܢ ܫܠܰܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܓܰܒܖ̈ܶܐ ܕܰܐܥܠܺܝܘ ܒܺܝ: ܕܠܳܐ ܡܳܝܬܳܐ ܬܰܘܠܰܥܗܽܘܢ: ܘܢܽܘܪܗܽܘܢ ܠܳܐ ܕܳܥܟܳܐ: ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܕܽܘܡܳܪܳܐ ܠܟ݂ܽܠ ܒܣܰܪ.

 

ܠܥܠ