ܐܪܡܝܐ

ܣܶܦܪܳܐ ܕܶܐܪܰܡܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܐ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܒ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܓ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܕ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܗ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܘ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܙ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܚ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܛ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܝ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܝܐ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܝܒ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܝܓ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܝܕ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܝܗ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܝܘ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܝܙ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܝܚ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܝܛ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܟ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܟܐ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܟܒ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܟܓ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܟܕ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܟܗ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܟܘ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܟܙ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܟܚ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܟܛ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܠ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܠܐ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܠܒ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܠܓ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܠܕ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܠܗ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܠܘ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܠܙ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܠܚ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܠܛ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܡ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܡܐ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܡܒ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܡܓ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܡܕ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܡܗ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܡܘ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܡܙ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܡܚ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܡܛ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܢܢ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܢܐ ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܢܒ.

 

 

 

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܐ.

1: ܦܶܬܓ݂ܳܡܰܘ̈ܗܝ ܕܶܐܪܰܡܝܳܐ ܒܰܪ ܚܶܠܰܩܝܳܐ: ܡܶܢ ܟܳܗܢܳܐ ܕܒܰܥܢܳܬܽܘܬ ܕܒܰܐܪܥܳܐ ܕܒܶܢܝܳܡܶܝܢ. 2: ܕܰܗܘܳܐ ܦܶܬܓ݂ܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܠܰܘܗܝ: ܒܝܰܘܡܰܘ̈ܗܝ ܕܝܽܘܫܺܝܳܐ ܒܰܪ ܐܰܡܽܘܢ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ: ܒܰܬ݂ܠܳܬܰܥܶܣܖ̈ܶܐ ܫܢܺܝ̈ܢ ܠܡܰܠܟܽܘܬܶܗ. 3: ܘܰܗܘܳܐ ܒܝܰܘܡܰܘ̈ܗܝ ܕܝܽܘܝܰܩܺܝܡ ܒܰܪ ܝܽܘܫܺܝܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ: ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕܰܫܠܶܡ ܚܕܰܥܶܣܖ̈ܶܐ ܫܢܺܝ̈ܢ ܠܨܶܕܩܝܳܐ ܒܰܪ ܝܽܘܫܺܝܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ: ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕܶܐܫܬܰܒ݂ܝܰܬ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ ܒܝܰܪܚܳܐ ܚܡܺܝܫܳܝܳܐ. 4: ܘܰܗܘܳܐ ܥܠܰܝ ܦܶܬܓ݂ܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ. 5: ܥܰܕܠܳܐ ܐܶܨܽܘܪܳܟ݂ ܒܟܰܪܣܳܐ ܝܺܕܰܥܬ݂ܳܟ݂: ܘܥܰܕܠܳܐ ܬܶܦܽܘܩ ܡܶܢ ܡܰܪܒܥܳܐ ܩܰܕܶܫܬܳܟ݂: ܘܰܢܒܺܝܳܐ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܝܰܗܒܬܳܟ݂. 6: ܘܶܐܡܪܶܬ݂ ܒܒܳܥܽܘ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ: ܗܳܐ ܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܠܰܡܡܰܠܳܠܽܘ ܡܶܛܽܠ ܕܰܛܠܶܐ ܐ̱ܢܳܐ. 7: ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ ܡܳܪܝܳܐ: ܠܳܐ ܬܺܐܡܰܪ ܕܰܛܠܶܐ ܐ̱ܢܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܥܰܠ ܟܠ ܕܶܐܫܰܕܪܳܟ݂ ܬܺܐܙܰܠ: ܘܟ݂ܽܠ ܕܶܐܦܰܩܕܳܟ݂ ܬܡܰܠܶܠ. 8: ܠܳܐ ܬܶܕ݂ܚܰܠ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡܰܝܗܽܘܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܥܰܡܳܟ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܠܰܡܦܰܨܳܝܽܘܬܳܟ݂. ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. 9: ܘܰܐܘܫܶܛ ܡܳܪܝܳܐ ܐܺܝܕܶܗ ܘܰܩܪܶܒ݂ ܠܦܽܘܡܝ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ ܡܳܪܝܳܐ: ܗܳܐ ܝܶܗܒܶܬ݂ ܦܶܬܓ݂ܳܡܰܝ̈ ܒܦܽܘܡܳܟ݂. 10: ܚܙܺܝ ܕܰܐܫܠܶܛܬܳܟ݂ ܝܰܘܡܳܢܳܐ: ܥܰܠ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܥܰܠ ܡܰܠܟ̈ܘܳܬܳܐ: ܠܡܶܥܩܰܪ: ܘܰܠܡܶܣܬܰܪ: ܘܠܰܡܣܰܚܳܦܽܘ: ܘܰܠܡܰܘܒܳܕ݂ܽܘ ܘܰܠܡܶܒ݂ܢܳܐ: ܘܰܠܡܶܨܰܒ݂. 11: ܘܰܗܘܳܐ ܥܠܰܝ ܦܶܬܓ݂ܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ: ܡܳܢܳܐ ܚܙܰܝܬ ܐܶܪܰܡܝܳܐ. ܘܶܐܡܪܶܬ݂ ܚܽܘܛܪܳܐ ܕܠܽܘܙܳܐ ܚܳܙܶܐ ܐ̱ܢܳܐ. 12: ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ ܡܳܪܝܳܐ ܫܰܦܺܝܪ ܚܙܰܝܬ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܣܰܪܗܶܒ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܥܰܠ ܦܶܬ݂ܓܳܡܝ ܠܡܶܥܒܕܶܗ. 13: ܘܰܗܘܳܐ ܥܠܰܝ ܦܶܬܓ݂ܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ: ܘܶܐܡܰܪ: ܡܳܢܳܐ ܚܳܙܶܐ ܐܰܢܬ: ܘܶܐܡܪܶܬ݂ ܩܰܕ݂ܣܳܐ ܕܰܬ݂ܦܶܐ ܚܳܙܶܐ ܐ̱ܢܳܐ: ܘܰܐܦܰܘ̈ܗܝ ܡܶܢ ܐܰܦܰܝ̈ ܓܰܪܒܝܳܐ. 14: ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ ܡܳܪܝܳܐ: ܡܶܢ ܓܰܪܒܝܳܐ ܬܶܬ݂ܦܬܰܚ ܒܺܝܫܬܳܐ ܥܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܳܬ݂ܒܰܝ̈ ܐܰܪܥܳܐ. 15: ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܐ ܡܫܰܕܰܪ ܐ̱ܢܳܐ: ܘܩܳܪܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܽܠܗܶܝܢ ܫܰܖ̈ܒܳܬ݂ܳܐ ܕܡܰܠܟ̈ܘܳܬܳܐ ܕܓܰܪܒܝܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܢܺܐܬܽܘܢ ܘܢܰܪܡܽܘܢ ܓܒܰܪ ܟܽܘܪܣܝܶܗ: ܒܡܰܥܠܳܢܳܐ ܕܬܰܖ̈ܥܶܐ ܕܽܐܘܪܺܫܠܶܡ: ܘܥܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܫܽܘܖ̈ܝܶܗ̇ ܟܰܕ݂ ܚܳܕ݂ܪܳܐ: ܘܥܰܠ ܟܽܠܗܶܝܢ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. 16: ܘܶܐܡܰܠܶܠ ܕܺܝܢܰܝ̈ ܥܰܡܗܽܘܢ: ܡܶܛܽܠ ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܗܽܘܢ: ܕܫܰܒܩܽܘܢܝ ܘܣܳܡܘ ܒܶܣ̈ܡܶܐ ܠܰܐܠܳܗ̈ܶܐ ܐ̱ܚܖ̈ܳܢܶܐ: ܘܰܣܓܶܕ݂ܘ ܠܰܥܒ݂ܳܕ݂ ܐܺܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ. 17: ܘܰܐܢ̱ܬ ܐܰܣܽܘܪ ܚܰܨܰܝ̈ܟ: ܘܩܽܘܡ ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܰܡܦܰܩܶܕ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ݂. ܠܳܐ ܬܶܕ݂ܚܰܠ ܡܶܢܗܽܘܢ: ܕܰܠܡܳܐ ܐܶܬ݂ܒܪܳܟ݂ ܩܕܳܡܰܝܗܽܘܢ. 18: ܘܶܐ̱ܢܳܐ ܗܳܐ ܥܒܰܕܬܳܟ݂ ܐܰܝܟ݂ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܬܰܩܺܝܦܬܳܐ: ܘܰܐܝܟ ܥܰܡܽܘܕܳܐ ܕܦܰܪܙܠܳܐ: ܘܰܐܝܟ ܫܽܘܪܳܐ ܕܰܢܚܳܫܳܐ ܥܰܠ ܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ: ܥܰܠ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܘܥܰܠ ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܰܝܗܽܘܢ: ܘܥܰܠ ܟܳܗܢܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܥܰܠ ܢܒܺܝܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܥܰܠ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ. 19: ܘܢܶܬ݂ܟܰܬܫܽܘܢ ܥܰܡܳܟ݂: ܘܠܳܐ ܢܶܙܟܽܘܢܳܟ݂: ܡܶܛܽܠ ܕܥܰܡܳܟ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܠܰܡܦܰܨܳܝܽܘܬ݂ܳܟ݂: ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܒ.

1: ܘܰܗܘܳܐ ܥܠܰܝ ܦܶܬܓ݂ܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܠܡܺܐܡܰܪ. 2: ܙܶܠ ܘܰܐܟܪܶܙ ܒܶܐܕ݂ܢܰܝ̈ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ: ܘܶܐܡܰܪ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܐܶܬܕܟ݂ܪܶܬ݂ ܠܶܟ݂ܝ ܛܰܝܒܽܘܬ݂ܳܐ ܕܛܰܠܝܽܘܬܶܟ݂ܝ: ܪܶܚܡܬܳܐ ܕܰܡܣܰܝܒܪܳܢܽܘܬܶܟ݂ܝ: ܕܗܰܠܶܟ݂ܬ ܒܳܬܰܪܝ ܒܡܰܕ݂ܒܪܳܐ: ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܙܕܰܪܥܳܐ. 3: ܩܰܕܶܫ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܠܡܳܪܝܳܐ ܪܺܝܫ ܥܰܠ̈ܠܳܬܶܗ: ܟܽܠ ܐܳܟ݂ܽܘܠܰܝ̈ܗܽܘܢ ܢܶܬ݂ܚܰܝܒܽܘܢ. ܒܺܝܫܬܳܐ ܬܺܐܬܶܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ: ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. 4: ܫܡܰܥܘ ܦܶܬܓ݂ܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܒܰܝܬܶܗ ܕܝܰܥܩܽܘܒ: ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܫܰܖ̈ܒܳܬ݂ܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 5: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܡܳܢܰܘ ܥܰܘܠܳܐ ܕܶܐܫܟܰܚܘ ܒܺܝ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܟܽܘܢ ܕܰܐܪܚܶܩܘ ܡܶܢܝ: ܘܶܐܙܰܠܘ ܒܳܬ݂ܰܪ ܠܳܐ ܡܶܕܶܡ: ܘܡܶܕܶܡ ܠܳܐ ܝܺܬܰܪܘ. 6: ܘܠܳܐ ܐܶܡܰܪܘ ܐܰܝܟܰܘ ܡܳܪܝܳܐ ܕܰܐܣܩܰܢ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ: ܕܕܰܒܪܰܢ ܒܡܰܕܒܪܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܚܪܰܒܬܳܐ ܘܰܫܗܺܝܬ݂ܳܐ: ܒܰܐܪܥܳܐ ܨܳܕ݂ܺܝܬܳܐ ܕܛܶܠܳܠܰܝ̈ ܡܰܘܬܳܐ: ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܠܳܐ ܥܒܰܪ ܒܳܗ̇ ܓܒܰܪ: ܘܠܳܐ ܝܺܬܶܒ ܒܰܪܢܳܫ ܬܰܡܳܢ. 7: ܘܰܐܝܬܺܝܬܟܽܘܢ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܟܰܪܡܠܳܐ: ܠܡܶܐܟܰܠ ܦܺܐܖ̈ܶܝܗ̇ ܘܛܳܒ̈ܳܬܳܗ̇. ܘܶܐܬܰܝܬܽܘܢ ܘܛܰܡܰܐܬܽܘܢ ܐܰܪܥܝ. ܘܝܳܪܬܽܘܬ݂ܝ ܣܳܡܬܽܘܢ ܠܛܰܢܦܽܘܬܳܐ. 8: ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܠܳܐ ܐܶܡܰܪܘ ܐܰܝܟܰܘ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܐܚܺܝܕܰܝ̈ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܠܳܐ ܝܰܕ݂ܥܽܘܢܝ. ܘܖ̈ܳܥܰܘܳܬ݂ܳܐ ܕܰܓܶܠܘ ܒܺܝ. ܘܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܐܶܬ݂ܢܰܒܺܝܘ ܒܒܰܥܠܳܐ. ܘܒܳܬ݂ܰܪ ܡܶܕܶܡ ܕܠܰܝܬ ܒܶܗ ܝܽܘܬ݂ܪܳܢ ܐܶܙܰܠܘ. 9: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܶܬܬܕܺܝܢ ܥܰܡܟܽܘܢ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܥܰܡ ܒܢܰܝ̈ ܒܢܰܝ̈ܟܽܘܢ ܐܶܬܬܕܺܝܢ. 10: ܥܒܰܪܘ ܠܓܳܙܖ̈ܳܬ݂ܳܐ ܕܟܶܬܳܝ̈ܶܐ ܘܰܚܙܰܘ: ܘܰܠܩܶܕܰܪ ܫܰܕܰܪܘ: ܘܛܳܒ ܐܶܣܬܰܟܰܠܘ: ܘܰܚܙܰܘ ܐܶܢ ܗܘܳܬ݂ ܐܰܝܟ݂ ܗܳܕܶܐ. 11: ܡܚܰܠܦܺܝܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܐܰܠܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܠܳܐ ܗܘܰܘ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ ܘܥܰܡܝ ܚܰܠܶܦ ܐܺܝܩܳܪܶܗ ܒܰܕܠܳܐ ܝܽܘܬܪܳܢ. 12: ܬܡܰܗܘ ܫܡܰܝܳܐ ܥܰܠ ܗܳܕܶܐ: ܘܙܽܘܥܘ ܘܰܕ݂ܚܰܠܘ ܛܳܒ݂ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. 13: ܡܶܛܽܠ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܒܺܝ̈ܫܳܢ ܥܒܰܕ݂ܘ ܥܰܡܝ: ܠܺܝ ܫܒܰܩܘ ܡܰܒܽܘܥܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܚܰܝ̈ܶܐ: ܘܶܐܙܰܠܘ ܚܦܰܪܘ ܠܗܽܘܢ ܓܽܘ̈ܒܶܐ: ܓܽܘ̈ܒܶܐ ܖ̈ܥܺܝܥܶܐ ܕܠܳܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܠܡܶܩܒܳܐ ܒܗܽܘܢ ܡܰܝ̈ܳܐ. 14܆ ܕܰܠܡܳܐ ܥܰܒ݂ܕܰܐ ܗ̱ܘ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ: ܐܶܢ ܝܺܠܺܝܕ݂ ܒܰܝܬܰܐ ܗ̱ܘ: ܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܗܘܳܐ ܠܒܶܙܬ݂ܳܐ. 15: ܥܠܰܘܗܝ ܢܢܰܗܡܽܘܢ ܐܰܖ̈ܝܰܘܳܬܳܐ: ܘܰܢܪܺܝܡܽܘܢ ܩܳܠܗܽܘܢ: ܘܢܶܥܒܕ݂ܽܘܢ ܐܰܪܥܶܗ ܠܚܽܘܪܒܳܐ: ܘܩܽܘܖ̈ܝܶܗ ܢܶܨ̈ܕܝܳܢ ܡܶܢ ܒܠܰܝ ܕܝܳܬܶܒ. 16: ܐܳܦ ܒܢܰܝ̈ ܡܰܦܰܣ ܘܬܰܚܦܺܝܣ: ܢܶܪܥܽܘܢܶܟ݂ܝ ܪܺܝܫܳܐ ܪܺܝܫܳܐ. 17: ܗܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܢܶܬ݂ܥܒܶܕ݂ ܠܶܟ݂ܝ: ܥܰܠ ܕܰܫܒܰܩܬܝ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܶܟ݂ܝ ܒܙܰܒܢܳܐ ܕܰܡܕܰܒܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܟ݂ܝ ܒܽܐܘܪܚܳܐ. 18: ܘܗܳܫܳܐ ܡܳܐ ܠܶܟ݂ܝ ܠܡܺܐܙܰܠ ܠܽܐܘܪܚܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ ܠܡܶܫܬܳܐ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܫܺܝܚܽܘܪ: ܘܡܳܐ ܠܶܟ݂ܝ ܠܡܺܐܙܰܠ ܠܽܐܘܪܚܳܐ ܕܳܐܬܽܘܪ: ܠܡܶܫܬܳܐ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܢܰܗܪܳܐ. 19: ܬܶܪܕܶܝܟ݂ܝ ܒܺܝܫܬܶܟ݂ܝ: ܘܰܬܝܳܒܽܘܬܶܟ݂ܝ ܬܰܟܣܶܟ݂ܝ. ܘܕܰܥܝ ܘܰܚܙܳܝ ܕܒܺܝܫ ܘܡܰܪܺܝܪ: ܥܰܠ ܕܰܫܒܰܩܬܝ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܶܟ݂ܝ ܘܠܳܐ ܕܚܶܠܬܝ ܡܶܢܝ: ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ. 20: ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܢ ܥܳܠܰܡ ܬܶܒܪܶܬ ܢܺܝܪܶܟ݂ܝ. ܘܦܰܣܩܶ݀ܬ ܚܢܳܩܰܝ̈ܟܝ. ܘܶܐܡܰܪܬܝ ܕܬܽܘܒ ܠܰܐܠܳܗ ܐ̱ܚܪܺܝܢ ܠܳܐ ܐܶܦܠܽܘܚ. ܘܗܳܐ ܥܰܠ ܟܽܠ ܪܳܡܬ݂ܳܐ ܕܪܳܡܳܐ: ܘܰܬܚܶܝܬ ܟܽܠ ܐܺܝܠܳܢ ܕܥܰܒܺܝܛ: ܐܰܢ̱ܬܝ ܛܳܥܝܳܐ ܘܰܡܙܰܢܝܳܐ.21: ܘܶܐ̱ܢܳܐ ܢܨܰܒ݂ܬܶܟ݂ܝ ܫܰܒܽܘܩܳܐ ܕܟܽܠܶܗ ܙܰܪܥܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ. ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܐܶܬܗܦܶܟ݂ܬܝ ܥܠܰܝ: ܘܰܡܪܰܕܬܝ ܐܰܝܟ݂ ܓܦܶܬܳܐ ܢܽܘܟܪܳܝܬܳܐ. 22: ܘܶܐܢ ܬܶܬܚܰܘܪܺܝܢ ܒܢܶܬ݂ܪܳܐ: ܘܬܰܣܓܶܝܢ ܠܶܟ݂ܝ ܟܶܒܪܺܝܬܳܐ: ܟܬܰܡܘ ܠܗܽܘܢ ܒܶܟ݂ܝ ܚܛܳܗܰܝ̈ܟܝ ܩܕ݂ܳܡܝ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. 23: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܬܺܐܡܪܺܝܢ ܕܠܳܐ ܐܶܬܛܰܡܐܶܬ: ܘܒܳܬ݂ܰܪ ܒܰܥܠܳܐ ܠܳܐ ܐܶܙܶܠ̱ܬ. ܚܙܳܝ ܐܽܘܖ̈ܚܳܬ݂ܶܟ݂ܝ ܒܢܰܚ̈ܠܶܐ: ܘܕܰܥܝ ܡܳܢܳܐ ܥܒܰܕܬܝ: ܐܰܪܺܝܡܬܝ ܒܩܳܠܶܟ݂ܝ ܡܥܰܩܡܰܬ ܐܽܘܖ̈ܚܳܬ݂ܳܐ. 24: ܐܰܝܟ݂ ܥܪܳܕ݂ܳܐ ܕܡܶܬܝܰܠܰܦ ܒܡܰܕܒܪܳܐ ܒܨܶܒܝܳܢܰܝ̈ ܢܰܦܫܶܗ: ܣܳܩܬܝ ܪܽܘܚܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܝܳܪܽܘܪܳܐ. ܡܶܢ ܢܰܗܦܟ݂ܺܝܗ̇. ܟܽܠ ܡܶܢ ܕܒܳܥܶܐ ܠܳܗ̇ ܠܳܐ ܢܶܬܛܰܪܰܦ: ܒܽܐܘܖ̈ܚܳܬܳܗ̇ ܢܶܫܟܚܺܝܗ̇. 25: ܟܠܳܝ ܖ̈ܶܓ݂ܠܰܝܟܝ ܡܶܢ ܚܶܦܝܳܝܽܘܬܳܐ: ܘܓܰܓܰܪܬܶܟ݂ܝ ܡܶܢ ܨܶܗܝܳܐ. ܘܶܐܡܰܪܬܝ ܐܶܬܚܰܝܠܶܬ ܠܳܐ ܨܳܒܝܳܐ ܐ̱ܢܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܪܶܚܡܶܬ ܢܽܘܟܖ̈ܳܝܶܐ: ܘܒܳܬ݂ܰܪܗܽܘܢ ܐܺܙܰܠ. 26: ܐܰܝܟ݂ ܒܶܗܬܰܬ݂ ܓܰܢܳܒܳܐ ܟܰܪ ܕܡܶܫܬܟܰܚ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܒܗܶܬܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ: ܗܶܢܽܘܢ ܘܡܰܠܟܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܪܰܘܖ̈ܒܳܢܰܝܗܽܘܢ: ܘܟܳܗܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܰܢܒܺܝܰܝ̈ܗܽܘܢ. 27: ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܠܩܰܝܣܳܐ ܐܰܒܽܘܢ ܐܰܢ̱ܬ: ܘܰܠܟܺܐܦܳܐ ܕܰܐܢ̱ܬܝ ܝܺܠܶܕܬܺܝܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܦܢܺܝܘ ܠܺܝ ܩܕ݂ܳܠܗܽܘܢ: ܘܠܳܐ ܐܰܦܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܰܒܙܰܒܢܳܐ ܕܒܺܝܫܽܘܬܗܽܘܢ ܐܳܡܪܺܝܢ: ܩܽܘܡ ܥܰܕܰܪܰܝܢ ܘܰܦܪܽܘܩܰܝܢ. 28: ܘܰܐܝܟܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܠܳܗܰܝ̈ܟ ܕܰܥܒܰܕܬ ܠܳܟ݂: ܢܩܽܘܡܽܘܢ ܘܢܶܦܪܩܽܘܢܳܟ݂ ܒܰܙܒܰܢ ܒܺܝܫܬܳܟ݂. ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܝܟ݂ ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܩܽܘܖ̈ܝܳܝܟ ܗܘܰܘ ܐܰܠܳܗܰܝ̈ܟ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܐ. 29: ܠܡܳܢܳܐ ܕܳܝܢܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܥܰܡܝ ܟܽܠܟܽܘܢ ܕܰܓܶܠܬܽܘܢ ܒܺܝ: ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. 30: ܣܪܺܝܩܳܐܺܝܬ ܡܚܺܝܬ ܠܰܒܢܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܘܡܰܪܕܽܘܬܳܐ ܠܳܐ ܩܰܒܶܠܘ. ܐܶܟ݂ܠܰܬ ܚܰܪܒܳܐ ܠܰܢܒܺܝܰܝ̈ܟܽܘܢ: ܐܰܝܟ݂ ܐܰܪܝܳܐ ܡܚܰܒܠܳܢܳܐ. 31: ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܕܳܪܳܐ ܫܡܰܥܘ ܦܶܬܓ݂ܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܕܰܠܡܳܐ ܡܰܕܒܪܳܐ ܗܘܺܝ݀ܬ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܐܰܘ ܐܰܝܟ݂ ܐܰܪܝܳܐ ܚܰܪܒܬܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܐܶܡܰܪ ܥܰܡܝ: ܢܚܶܬܢ ܠܳܐ ܢܺܐܬܶܐ ܬܽܘܒ ܠܘܳܬܳܟ݂. 32: ܕܰܠܡܳܐ ܛܳܥܝܳܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܥܽܘܕܳܢܳܗ̇: ܘܟܰܠܬ݂ܳܐ ܬܰܨܒܺܝܬܳܗ̇: ܥܰܡܝ ܕܶܝܢ ܛܥܰܐܢܝ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܕܠܰܝܬ ܠܗܽܘܢ ܡܶܢܝܳܢ. 33: ܡܳܢܳܐ ܬܽܘܒ ܡܰܬܩܢܰܬ݂ܝ ܐܽܘܖ̈ܚܳܬ݂ܶܟ݂ܝ ܠܡܶܒܥܳܐ ܪܶܚܡܬܳܐ: ܕܗܳܐ ܐܳܦ ܒܺܝܫܬܳܐ ܝܺܠܶܦܬܝ ܒܽܐܘܖ̈ܚܳܬ݂ܶܟ݂ܝ. 34: ܘܳܐܦ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ܟܝ ܐܶܫܬܟܰܚ ܕܡܳܐ ܕܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ ܙܰܟܳܝ̈ܶܐ: ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܦܽܘܠܫܬܳܐ ܐܶܫܟܰܚܬܝ ܐܶܢܽܘܢ: ܐܶܠܳܐ ܬܚܶܝܬ ܟܽܠ ܐܺܝܠܳܢ. 35: ܘܶܐܡܰܪܬܝ ܕܰܡܚܰܣܝܳܐ ܐ̱ܢܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܰܗܦܶܟ݂ ܪܽܘܓ݂ܙܶܗ ܡܶܢܝ: ܗܳܐ ܕܳܐܶܢ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܟ݂ܝ ܥܰܠ ܕܶܐܡܰܪܬܝ ܕܠܳܐ ܚܛܺܝ݀ܬ. 36: ܡܳܢܳܐ ܡܶܙܕܰܠܠܰܬܝ ܛܳܒ ܠܡܶܬܢܳܐ ܐܽܘܖ̈ܚܳܬ݂ܶܟ݂ܝ: ܐܳܦ ܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ ܬܶܒܗܬܺܝܢ ܐܰܝܟ݂ ܕܰܒܗܶܬܬܝ ܡܶܢ ܐܳܬܽܘܪ. 37: ܐܳܦ ܡܶܢ ܠܘܳܬ݂ ܗܳܢܳܐ ܬܶܦܩܺܝܢ ܟܰܕ݂ ܐܺܝܕܰܝ̈ܟܝ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܟ݂ܝ: ܕܰܪܓܶܙ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܡܰܬܟܠܳܢܰܝ̈ܟܝ: ܘܠܳܐ ܬܰܨܠܚܺܝܢ ܒܗܽܘܢ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܓ.

1: ܐܶܢ ܢܶܫܒܽܘܩ ܓܰܒܪܳܐ ܐܰܢ̱ܬܬܶܗ: ܘܬܺܐܙܰܠ ܡܶܢ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܘܬܶܗܘܶܐ ܠܓܰܒܪܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ: ܐܶܢ ܡܶܬܦܢܶܐ ܠܘܳܬ݂ܳܗ̇ ܬܽܘܒ: ܗܳܐ ܡܶܬܛܰܢܳܦܽܘ ܬܶܬܛܰܢܰܦ ܐܰܪܥܳܐ ܗܳܝ. ܘܰܐܢ̱ܬܝ ܙܰܢܺܝܬܝ ܒܖ̈ܳܥܰܘܳܬ݂ܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ: ܬܽܘܒܝ ܠܘܳܬ݂ܝ. ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. 2: ܐܰܪܺܝܡܝ ܥܰܝܢܰܝ̈ܟܝ ܥܰܠ ܫܒܺܝ̈ܠܶܐ܆ ܘܰܚܙܳܝ ܐܰܝܟܳܐ ܠܳܐ ܐܶܬܛܰܢܰܦܬܝ: ܥܰܠ ܐܽܘܖ̈ܚܳܬ݂ܳܐ ܝܺܬܶܒܬܝ ܠܗܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܢܰܥܒܳܐ ܒܡܰܕܒܪܳܐ: ܘܛܰܢܶܦـܬܝ ܐܰܪܥܳܐ ܒܙܳܢܝܽܘܬܶܟ݂ܝ. 3: ܘܰܒܒܺܝܫܽܘܬܶܟ݂ܝ ܐܶܬܟܠܺܝܘ ܖ̈ܣܺܝܣܶܐ: ܘܰܪܒܺܝܥܳܐ ܠܳܐ ܗܘܳܐ: ܘܒܶܝܬ݂ ܥܰܝ̈ܢܶܐ ܕܰܐܢ̱ܬܬܳܐ ܙܳܢܺܝܬ݂ܳܐ ܗܘܳܐ ܠܶܟ݂ܝ: ܘܠܳܐ ܨܒܰܝܬܝ ܠܡܶܬܬܟ݂ܳܣܽܘ. 4: ܗܳܐ ܡܶܟܺܝܠ ܩܳܪܝܳܐ ܐܰܢ̱ܬܝ ܠܺܝ: ܐܳܒܝ: ܘܰܡܪܰܒܝܳܢܝ ܕܡܶܢ ܛܰܠܝܽܘܬܝ ܐܰܢ̱ܬ. 5: ܕܰܠܡܳܐ ܢܶܬܢܛܰܪ ܠܥܳܠܰܡ: ܐܰܘ ܢܶܬܢܛܰܪ ܠܥܳܠܡܺܝܢ: ܗܳܐ ܡ̣ܰܠܶܠܬܝ ܘܰܥ̣ܒܰܕܬܝ ܒܺܝܫܬܳܐ ܘܶܐܬܚܰܝܰܠܬܝ. 6: ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ ܡܳܪܝܳܐ ܒܝܰܘܡܰܘ̈ܗܝ ܕܝܽܘܫܺܝܳܐ ܡܰܠܟܳܐ: ܚ̣ܙܰܝܬ ܡܶܕܶܡ ܕܥ̣ܶܒܕܰܬ ܥܳܡܽܘܪܬܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܐܶܙܰܠܬ݂ ܗܺܝ ܠܟ݂ܽܠ ܛܽܘܪ ܕܪܳܡ: ܘܰܬܚܶܝܬ ܟܽܠ ܐܺܝܠܳܢ ܕܥܰܒܺܝܛ: ܘܙܰܢܝܰܬ݂ ܬܰܡܳܢ. 7: ܘܶܐܡܪܶܬ ܡܶܢ ܒܳܬ݂ܰܪ ܕܥܶܒܕܰܬ݂ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ: ܕܬܽܘܒܝ ܠܘܳܬ݂ܝ ܘܠܳܐ ܬܳܒܰܬ݂: ܘܰܚܙܳܬ݂ ܫܽܘܩܪܳܗ̇ ܚܳܬ݂ܳܗ̇ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܐ. 8: ܘܰܚܙܳܬ݂ ܟܽܠܗܶܝܢ ܨܶܒ̈ܘܳܬ݂ܳܗ̇. ܘܥܰܠ ܕܓܳܪܰܬ݂ ܥܳܡܽܘܪܬܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܫܒܰܩܬ݂ܳܗ̇: ܘܝܶܗܒܶܬ݂ ܠܳܗ̇ ܟܬܳܒܳܐ ܕܫܽܘܒܩܳܢܳܐ: ܘܠܳܐ ܕܶܚܠܰܬ݂ ܫܰܩܳܪܬܳܐ ܚܳܬ݂ܳܗ̇ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܐ: ܘܶܐܙܰܠ̱ܬ݂ ܘܙܰܢܝܰܬ݂ ܐܳܦ ܗܺܝ. 9: ܘܡܶܛܽܠ ܕܙܰܠܺܝܠܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܙܳܢܝܽܘܬ݂ܳܗ̇ ܛܰܢܦܰܬ݂ ܐܰܪܥܳܐ: ܘܓܳܪܰܬ݂ ܒܟܺܐܦ̈ܶܐ ܘܰܒܩܰܝ̈ܣܶܐ. 10: ܘܳܐܦ ܡܶܢ ܒܳܬ݂ܰܪ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ: ܠܳܐ ܬܳܒܰܬ݂ ܠܘܳܬ݂ܝ ܫܰܩܳܪܬܳܐ ܚܳܬ݂ܳܗ̇ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠܶܗ ܠܶܒܳܗ̇: ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܒܕܰܓܳܠܽܘܬܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. 11: ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ ܡܳܪܝܳܐ: ܙܰܕܩܰܬ݂ ܢܰܦܫܳܗ̇ ܥܳܡܽܘܪܬܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܡܶܢ ܫܰܩܳܪܬܳܐ ܚܳܬ݂ܳܗ̇ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܐ. 12: ܙܶܠ ܘܰܐܟܪܶܙ ܦܶܬܓ݂ܳܡ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܒܓܰܪܒܝܳܐ: ܘܶܐܡܰܪ: ܬܽܘܒܝ ܥܳܡܽܘܪܬܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܠܳܐ ܐܶܩܰܫܶܐ ܐܰܦܰܝ̈ ܒܟܽܘܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܛܳܒ ܐ̱ܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܠܳܐ ܐܳܠܶܡ ܐ̱ܢܳܐ ܠܥܳܠܰܡ. 13: ܒܪܰܡ ܕܰܥܝ ܚܛܳܗܰܝ̈ܟܝ: ܕܰܒܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܶܟ݂ܝ ܚ̣ܛܰܝܬܝ. ܘܒܰܕܰܪܬܝ ܐܽܘܖ̈ܚܳܬ݂ܶܟ݂ܝ ܠܢܽܘܟܖ̈ܳܝܶܐ ܬܚܶܝܬ ܟܽܠ ܐܺܝܠܳܢ ܕܥܰܒܺܝܛ: ܘܰܒܩܳܠܝ ܠܳܐ ܫܡܰܥܬܽܘܢ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. 14: ܬܽܘܒܘ ܒ̈ܢܰܝܳܐ ܬܰܝܳܒ̈ܶܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܕܶܐܢܳܐ ܨܒܺܝܬ݂ ܒܟܽܘܢ: ܘܰܕ݂ܒܰܪܬܟܽܘܢ ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ: ܘܰܬܪܶܝܢ ܡܶܢ ܫܰܪܒܬܳܐ: ܘܰܐܝܬܺܝܬܟܽܘܢ ܠܨܶܗܝܽܘܢ. 15: ܘܶܐܬܶܠ ܠܟܽܘܢ ܖ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܠܶܒܝ: ܘܢܶܪܥܽܘܢܳܟܽܘܢ ܒܺܝܕܰܥܬ݂ܳܐ ܘܰܒܣܽܘܟܳܠܳܐ. 16: ܘܢܶܗܘܶܐ ܟܰܕ݂ ܬܶܦܪܽܘܢ ܘܬܶܣܓܽܘܢ ܒܰܐܪܥܳܐ: ܒܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܗܳܢܽܘܢ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܠܳܐ ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܬܽܘܒ ܩܺܒܽܘܬܳܐ ܕܕ݂ܺܝܰܬܺܩܺܐ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܘܠܳܐ ܬܶܣܰܩ ܥܰܠ ܠܶܒܳܐ: ܘܠܳܐ ܢܶܬܕܰܟ݂ܪܽܘܢܳܗ̇ ܘܠܳܐ ܢܶܦܩܕ݂ܽܘܢܳܗ̇: ܘܠܳܐ ܬܶܬܥܒܶܕ݂ ܬܽܘܒ. 17: ܒܶܗ ܒܙܰܒܢܳܐ ܗܰܘ: ܢܶܩܪܽܘܢܳܗ̇ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܟܽܘܪܣܝܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܘܰܢܣܰܟܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܠܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܘܠܳܐ ܢܺܐܙܽܠܘܢ ܬܽܘܒ ܒܳܬ݂ܰܪ ܨܶܒܝܳܢܰܝ̈ ܠܶܒܗܽܘܢ ܒܺܝܫܳܐ. 18: ܒܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܗܳܢܽܘܢ: ܢܺܐܙܽܠܘܢ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܐ ܥܰܡ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ: ܘܢܺܐܬܽܘܢ ܐܰܟ݂ܚܕ݂ܳܐ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܓܰܪܒܝܳܐ: ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܰܐܘܪܬܶܬ ܠܰܐܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. 19: ܘܶܐ̱ܢܳܐ ܐܶܡܪܶܬ݂ ܕܶܐܚܫܒܳܟ݂ ܒܰܒ̈ܢܰܝܳܐ: ܘܶܐܬܶܠ ܠܳܟ݂ ܐܰܪܥܳܐ ܓܒܺܝܬ݂ܳܐ ܘܝܳܪܬܽܘܬ݂ܳܐ ܕܚܰܝ̈ܠܶܐ ܕܚܰܝ̈ܠܘܳܬ݂ܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܘܶܐܡܪܶܬ ܐܳܒܝ ܬܶܩܪܽܘܢܳܢܝ: ܘܡܶܢ ܒܳܬ݂ܰܪܝ ܠܳܐ ܬܶܗܦܟ݂ܽܘܢ. 20: ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ݂ ܐܰܝܟ݂ ܕܰܡܕܰܓܠܳܐ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܒܚܰܒܪܳܗ̇: ܗܳܟܰܢܳܐ ܕܰܓܶܠܘ ܒܺܝ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ: ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. 21: ܩܳܠܳܐ ܥܰܠ ܫܒܺܝ̈ܠܶܐ ܐܶܫܬܡܰܥ: ܒܟ݂ܳܬܳܐ ܘܒܳܥܽܘܬ݂ܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ: ܕܥܰܩܶܡܘ ܐܽܘܖ̈ܚܳܬܗܽܘܢ: ܘܰܛܥܰܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܗܽܘܢ. 22: ܬܽܘܒܘ ܒ̈ܢܰܝܳܐ ܬܰܝܳܒ̈ܶܐ: ܘܰܐܣܶܐ ܬܝܳܒܽܘܬܟܽܘܢ: ܘܶܐܡܰܪܘ ܗܶܢܽܘܢ ܗܳܐ ܚܢܰܢ ܕܺܝܠܳܟ݂: ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܢ̱ܬ ܗ̱ܘ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ. 23: ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ݂ ܠܕܰܓܳܠܽܘܬܳܐ. ܖ̈ܳܡܳܬܳܐ ܘܥܽܘܫܢܳܐ ܕܛܽܘܖ̈ܶܐ: ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ݂ ܒܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ ܦܽܘܪܩܳܢܶܗ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 24: ܘܒܶܗܬܬܳܐ ܐܶܟ݂ܠܰܬ݂ ܠܶܐܘܰܬ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܢ ܡܶܢ ܛܰܠܝܽܘܬܗܽܘܢ: ܘܰܠܥܳܢ̈ܗܽܘܢ: ܘܰܠܬܰܘܖ̈ܰܝܗܽܘܢ: ܘܠܰܒܢܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܠܰܒ̈ܢܳܬܗܽܘܢ. 25: ܢܶܕ݂ܡܰܟ݂ ܒܒܶܗܬܬܰܢ: ܘܰܢܟܰܣܶܝܢ ܚܶܦܪܰܢ ܡܶܛܽܠ ܕܰܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ ܚܛܰܝܢ: ܚܢܰܢ ܘܰܐܒܳܗܰܝ̈ܢ ܡܶܢ ܛܰܠܝܽܘܬܰܢ ܘܰܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܢܳܐ: ܘܠܳܐ ܫܡܰܥܢ ܒܩܳܠܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܕ.

1: ܐܶܢ ܬܬܽܘܒ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܠܘܳܬ݂ܝ ܬܬܽܘܒ. ܘܶܐܢ ܬܰܥܒܰܪ ܛܰܢܦܽܘܬ݂ܳܟ݂ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡܝ ܠܳܐ ܬܙܽܘܥ. 2: ܘܬܺܐܡܶܐ ܚܰܝ ܗ̱ܘ̣ ܡܳܪܝܳܐ: ܒܩܽܘܫܬܳܐ ܘܰܒܕܺܝܢܳܐ ܘܰܒܙܰܕܺܝܩܽܘܬ݂ܳܐ: ܘܢܶܬܒܰܪܟ݂ܽܘܢ ܒܶܗ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܒܶܗ ܢܶܫܬܰܒܚܽܘܢ. 3: ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܠܓܰܒܖ̈ܶܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܘܰܠܥܳܡܽܘܖ̈ܶܝܗ̇ ܕܽܐܘܪܺܫܠܶܡ: ܐܰܢܗܰܪܘ ܠܟܽܘܢ ܫܪܳܓ݂ܳܐ: ܘܠܳܐ ܬܶܙܪܥܽܘܢ ܥܰܠ ܟܽܘ̈ܒܶܐ. 4: ܓܙܽܘܪܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܘܰܐܥܒܰܪܘ ܥܽܘܪܠܽܘܬ݂ܳܐ ܕܠܶܒܟܽܘܢ: ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܘܥܳܡܽܘܖ̈ܶܝܗ̇ ܕܽܐܘܪܺܫܠܶܡ: ܕܰܠܡܳܐ ܬܶܦܽܘܩ ܐܰܝܟ݂ ܢܽܘܪܳܐ ܚܶܡܬܝ: ܘܬܰܘܩܶܕ݂ ܘܠܰܝܬ ܕܰܡܕܰܥܶܟ݂: ܡܶܛܽܠ ܒܺܝܫܽܘܬ݂ܳܐ ܕܰܥܒܳܕܰܝ̈ܟܽܘܢ. 5: ܚܰܘܰܘ ܒܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ: ܘܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܐܰܫܡܰܥܘ: ܘܶܐܡܰܪܘ: ܩܪܰܘ ܫܺܝܦܽܘܪܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ: ܩܪܰܘ ܒܩܳܠܳܐ ܪܳܡܳܐ: ܘܶܐܡܰܪܘ: ܐܶܬܟܰܢܰܫܘ ܘܢܶܥܽܘܠ ܠܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܥܰܫܺܝ̈ܢܳܬܳܐ. 6: ܫܩܽܘܠܘ ܐܳܬܳܐ ܠܨܶܗܝܽܘܢ: ܐܶܬܥܰܫܢܘ ܘܠܳܐ ܬܩܽܘܡܽܘܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܒܺܝܫܬܳܐ ܡܰܝܬܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܢ ܓܰܪܒܝܳܐ ܘܰܬܒܳܪܳܐ ܪܰܒܳܐ. 7: ܡܠܶܟ݂ ܬܰܩܺܝܦ ܣܳܠܶܩ ܐܰܝܟ݂ ܐܰܪܥܳܐ ܡܶܢ ܥܳܒܶܗ: ܘܰܡܚܰܒܶܠ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܫ̣ܩܰܠ ܘܰܢ̣ܦܰܩ ܡܶܢ ܐܰܬܪܶܗ: ܠܡܶܥܒܰܕ݂ ܐܰܪܥܳܟ݂ ܠܚܽܘܪܒܳܐ: ܘܩܽܘܖ̈ܝܳܝܟ ܢܶܨ̈ܕܝܳܢ ܡܶܢ ܒܠܰܝ ܕܝܳܬܶܒ. 8: ܥܰܠ ܗܳܕܶܐ ܐܶܬܟܰܒܢܘ ܣܰܩ̈ܶܐ: ܘܰܐܪܩܶܕ݂ܘ ܘܰܐܝܠܶܠܘ: ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܗܶܦܟܰܬ݂ ܚܶܡܬ݂ܳܐ ܕܪܽܘܓ݂ܙܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢܟܽܘܢ. 9: ܘܢܶܗܘܶܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܢܺܐܒܰܕ݂ ܠܶܒܳܐ ܕܡܰܠ̈ܟܶܐ: ܘܠܶܒܳܐ ܕܫܰܠܺܝܛܳܢ̈ܶܐ. ܘܢܶܬܡܗܽܘܢ ܟܳܗ̈ܢܶܐ: ܘܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܢܶܬܕܰܡܪܽܘܢ. 10: ܘܶܐܡܪܶܬ ܒܒܳܥܽܘ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ: ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ݂ ܡܰܛܥܳܝܽܘ ܐܰܛܥܺܝܬ ܠܥܰܡܳܐ ܗܳܢܳܐ: ܘܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ: ܕܶܐܡܪܶܬ݂ ܫܠܳܡܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܟܽܘܢ: ܘܗܳܐ ܩܶܪܒܰܬ݂ ܚܰܪܒܳܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܢܰܦܫܳܐ. 11: ܒܶܗ ܒܙܰܒܢܳܐ ܗܰܘ: ܢܶܬܐܡܰܪ ܠܥܰܡܳܐ ܗܳܢܳܐ: ܘܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ: ܐܰܝܟ݂ ܪܽܘܚܳܐ ܛܳܥܺܝܬܳܐ ܕܒܰܫܒܺܝ̈ܠܶܐ ܕܡܰܕܒܪܳܐ ܐܽܘܪܚܳܗ̇ ܕܒܰܪܬ݂ܝ ܥܰܡܝ: ܠܳܐ ܠܡܶܕ݂ܪܳܐ ܘܠܳܐ ܠܡܶܚܡܰܠ. 12: ܪܽܘܚܳܐ ܕܡܰܠܝܳܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܬܺܐܬܶܐ ܠܺܝ: ܡܶܟܺܝܠ ܐܳܦ ܐܶܢܳܐ ܐܶܡܰܠܶܠ ܕܺܝܢܰܝ̈ ܥܰܡܗܽܘܢ. 13: ܗܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܥܢܳܢܳܐ ܢܶܣܰܩ: ܘܰܐܝܟ ܥܰܠܥܳܠܳܐ ܡܰܪܟܰܒܬܶܗ: ܩܰܠܺܝܠܺܝܢ ܡܶܢ ܢܶܫܖ̈ܶܐ ܖ̈ܰܟ݂ܫܶܗ: ܘܳܝ ܠܰܢ ܕܶܐܬܒܙܶܙܢ. 14: ܐܰܫܺܝܓܝ ܠܶܒܶܟ݂ܝ ܡܶܢ ܒܺܝܫܬܳܐ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ: ܡܶܛܽܠ ܕܬܶܬܦܰܪܩܺܝܢ: ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܶܐܡܰܬܝ ܢܒܽܘ̈ܬ݂ܳܢ ܒܓ݂ܰܘܶܟ݂ܝ ܡܰܚܫ̈ܒܳܬܶܟ݂ܝ ܒܺܝ̈ܫܳܬ݂ܳܐ. 15: ܡܶܛܽܠ ܩܳܠܳܐ ܕܰܡܚܰܘܶܐ ܡܶܢ ܕܳܢ: ܘܡܰܫܡܰܥ ܟܺܐܒܳܐ ܡܶܢ ܛܽܘܪܳܐ ܕܰܐܦܪܶܝܡ. 16: ܐܰܕ݂ܟܰܪܘ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܘܰܐܫܡܰܥܘ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ: ܗܳܐ ܟܶܢ̈ܫܶܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܐܳܬܶܝܢ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܪܰܚܺܝܩܬ݂ܳܐ: ܘܰܢܪܺܝܡܽܘܢ ܩܳܠܗܽܘܢ ܥܰܠ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. 17: ܐܰܝܟ݂ ܢܳܛܖ̈ܰܝ ܚܰܩ̈ܠܳܬ݂ܳܐ ܗܘܰܘ ܥܠܶܝܗ̇ ܡܶܢ ܚܕ݂ܳܖ̈ܶܝܗ̇: ܡܶܛܽܠ ܕܠܺܝ ܡܰܪܡܪܰܬ݂ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. 18: ܐܽܘܖ̈ܚܳܬ݂ܶܟ݂ܝ ܘܰܥܒܳܕܰܝ̈ܟܝ ܥ̣ܒܰܕ݂ܘ ܠܶܟ݂ܝ ܗܳܠܶܝܢ: ܗܳܕܳܐ ܗ̱ܝ ܒܺܝܫܬܶܟ݂ܝ ܕܡܶܪܰܬ݂ ܘܩܶܪܒܰܬ݂ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܠܶܒܶܟ݂ܝ. 19: ܡܥܰܝ̈ ܡܥܰܝ̈ ܟܳܝ݁ܒܺܝܢ ܠܺܝ ܘܰܬ݂ܠܰܘܳܬ݂ܝ̈. ܠܶܒܝ: ܡܫܰܘܰܪ ܠܺܝ ܠܶܒܝ ܘܠܳܐ ܫܳܬܶܩ: ܡܶܛܽܠ ܕܩܳܠܳܐ ܕܫܺܝܦܽܘܪܳܐ ܫܶܡܥܰܬ݂ ܢܰܦܫܝ: ܘܝܽܘܒܳܒܳܐ ܕܰܩܪܳܒܳܐ. 20: ܬܒܳܪܳܐ ܥܰܠ ܬܒܳܪܳܐ ܢܺܐܬ݂ܶܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬܒܰܙܙܰܬ݂ ܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ: ܡܶܢ ܫܶܠܝ ܐܶܬܒܙܶܙ ܡܰܫܟܰܢܝ: ܘܰܢܦܰܠ̈ܝ ܝܳܖ̈ܺܝܥܳܬܝ. 21: ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܶܐܡܰܬܝ ܐܶܚܙܶܐ ܠܰܕ݂ܥܳܪܶܩ: ܘܶܐܫܡܰܥ ܩܳܠܳܐ ܕܫܺܝܦܽܘܪܳܐ. 22: ܡܶܛܽܠ ܕܰܫ̣ܛܰܘ ܥܰܡܝ: ܘܠܺܝ ܠܳܐ ܝܺܕܰܥܘ ܒܢܰܝ̈ܳܐ. ܐܶܢܽܘܢ ܣܰܟ݂̈ܠܶܐ: ܘܠܳܐ ܗܘܰܘ ܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ. ܚܰܟܺܝܡܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܠܒܺܝܫܬܳܐ: ܘܛܳܒܬܳܐ ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ. 23: ܚܳܪܶܬ ܒܰܐܪܥܳܐ: ܘܗܳܐ ܬܽܘܗ̇ ܘܒܽܘܗ̇: ܘܠܰܫܡܰܝܳܐ ܘܠܰܝܬ ܢܽܘܗܪܗܽܘܢ. 24: ܚܙܺܝ݀ܬ ܛܽܘܖ̈ܶܐ ܘܗܳܐ ܙܳܝܥܺܝܢ: ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܖ̈ܳܡܳܬܳܐ ܐܶܬܦܰܖ̈ܰܩܝ. 25: ܚܳܪܶܬ݂ ܘܗܳܐ ܠܰܝܬ ܒܰܪܢܳܫ: ܘܟܽܠܳܗ̇ ܦܳܪܰܚܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܦܶܪܕܰܬ݂. 26: ܚܙܺܝ݀ܬ ܘܗܳܐ ܟܰܪܡܠܳܐ ܚܪܶܒ ܐܰܝܟ݂ ܡܰܕܒܪܳܐ: ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܩܽܘܖ̈ܝܳܗ̇ ܐܶܬܥܩܰܖ̈ܝ: ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܚܶܡܬ݂ܳܐ ܕܪܽܘܓ݂ܙܶܗ. 27: ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ: ܠܰܚܒܳܠܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ: ܘܰܓܡܽܘܪܝܳܐ ܠܳܐ ܐܶܥܒܶܕ݂. 28: ܡܶܛܽܠ ܗܳܠܶܝܢ ܬܶܬܐܒܶܠ ܐܰܪܥܳܐ: ܘܢܶܚܫܟ݂ܽܘܢ ܫܡܰܝ̈ܳܐ ܡܶܢ ܠܥܶܠ. ܟܽܠ ܕܡܰܠܠܶܬ ܘܶܐܬܪܰܥܺܝܬ: ܠܳܐ ܐܶܬܬܘܶܐ ܘܠܳܐ ܐܰܗܦܶܟ݂ ܡܶܢܳܗ̇. 29: ܡܶܢ ܩܳܠܳܐ ܕܦܰܖ̈ܳܫܶܐ ܘܰܕ݂ܫܳܕܶܝܢ ܒܩܶܫܬܳܐ: ܥܶܪܩܰܬ݂ ܟܽܠܳܗ̇ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ: ܥ̣ܰܠܘ ܒܥܳܒ̈ܶܐ: ܘܒܰܫܩܺܝ̈ܦܶܐ ܣ̣ܠܶܩܘ: ܟܽܠܗܶܝܢ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܐܶܫܬܒܶܩ̈ܝ: ܘܠܰܝܬ ܒܰܪܢܳܫ ܕܝܳܬܶܒ ܒܗܶܝܢ. 30: ܘܰܐܢ̱ܬܝ ܒܙܺܝܙܬܳܐ ܡܳܢܳܐ ܬܶܥܒܕ݂ܺܝܢ: ܟܰܕ݂ ܬܶܠܒܫܺܝܢ ܙܚܽܘܖ̈ܝܳܬ݂ܳܐ: ܟܰܕ݂ ܬܶܨܛܰܒܬܺܝܢ ܒܬܰܨܒܺܝܬܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ: ܟܰܕ݂ ܬܶܟ݂ܚܠܺܝܢ ܒܰܨܕ݂ܺܝܕ݂ܳܐ ܥܰܝܢܰܝ̈ܟܝ: ܠܰܣܪܺܝܩܽܘܬܰܐ ܗ̱ܘ ܡܶܨܛܰܒܬܳܐ ܐܰܢ̱ܬܝ: ܫܰܒܩܽܘܟ݂ܝ ܚܰܒܖ̈ܰܝܟܝ: ܘܢܰܦܫܶܟ݂ܝ ܒܳܥܶܝܢ. 31: ܡܶܛܽܠ ܕܩܳܠܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܟܪܺܝܗܬܳܐ ܫܶܡܥܶ݀ܬ: ܘܥܳܩܬܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܕܰܡܚܰܒܠܳܐ ܠܡܺܐܠܰܕ݂: ܩܳܠܳܐ ܕܒܰܪܬ ܨܶܗܝܽܘܢ ܕܡܶܬܛܰܪܦܳܐ: ܘܰܡܦܰܪܣܳܐ ܐܺܝ̈ܕܶܝܗ̇ ܘܳܐܡܪܳܐ: ܘܳܝ ܠܺܝ ܕܶܐܬܛܰܪܦܰܬ݂ ܢܰܦܫܝ ܥܰܠ ܩܛܺܝ̈ܠܰܝ.

  ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܗ.  

1: ܐܶܬܟܰܪܟܘ ܒܫܽܘ̈ܩܶܝܗ̇ ܕܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܘܰܚܙܰܘ: ܘܕܰܥܘ: ܘܰܒܥܰܘ ܒܰܦ̈ܠܳܛܘܳܬܳܗ̇: ܐܶܢ ܬܶܫܟܚܽܘܢ ܓܰܒܪܳܐ: ܐܶܢ ܐܺܝܬ ܕܥܳܒܶܕ݂ ܕܺܝܢܳܐ: ܘܒܳܥܶܐ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ: ܐܶܫܒܽܘܩ ܠܳܗ̇. 2: ܘܶܐܢ ܚܰܝ ܡܳܪܝܳܐ ܢܺܐܡܪܽܘܢ: ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ݂ ܒܕܰܓܳܠܽܘܬܳܐ ܝܳܡܶܝܢ. 3: ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܝܢܰܝ̈ܟ ܥܰܠ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ: ܡܚܰܝܬ ܐܶܢܽܘܢ ܘܠܳܐ ܐܶܬܟܪܰܗܘ: ܓ̣ܰܡܰܪܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܘܠܳܐ ܨܒ̣ܰܘ ܠܰܡܩܰܒܳܠܽܘ ܡܰܪܕܽܘܬ݂ܳܐ: ܩܰܫ̣ܺܝܘ ܐܰܦܰܝ̈ܗܽܘܢ ܡܶܢ ܟܺܐܦܳܐ: ܘܠܳܐ ܨܒܰܘ ܠܰܡܬܳܒ. 4: ܘܶܐ̱ܢܳܐ ܐܶܡܪܶܬ݂ ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܣܟܺܢܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܣܛܰܘ: ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܝܺܕ݂ܰܥܘ ܐܽܘܪܚܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܘܕܺܝܢܳܐ ܕܰܐܠܳܗܽܘܢ. 5: ܐܺܙܰܠ ܠܺܝ ܠܘܳܬ݂ ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܘܶܐܡܰܠܶܠ ܥܰܡܗܽܘܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܗܶܢܽܘܢ ܝܺܕ݂ܰܥܘ ܐܽܘܪܚܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܘܕܺܝܢܳܐ ܕܰܐܠܳܗܗܽܘܢ: ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ݂ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܟ݂ܚܕ݂ܳܐ: ܬܒܰܪܘ ܢܺܝܪܳܐ ܘܦ̣ܰܣܶܩܘ ܚܢܳܩ̈ܶܐ. 6: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܢܶܬ݂ܒܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܪܝܳܐ ܡܶܢ ܥܳܒܳܐ: ܘܕܺܐܒܰܝ̈ ܪܰܡܫܳܐ ܢܒܰܙܥܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ: ܢܶܡܪܳܐ ܢܶܟ݂ܡܶܢ ܥܰܠ ܩܽܘܖ̈ܺܝܗܽܘܢ: ܟܽܠ ܕܢܶܦܽܘܩ ܡܶܢܗܽܘܢ ܢܶܬܬܒܰܪ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܣܓܺܝܘ ܚܰܘ̈ܒܰܝܗܽܘܢ ܘܰܥ̣ܫܶܢܘ ܕܠܳܐ ܢܬܽܘܒܽܘܢ. 7: ܥܰܠ ܐܰܝܕܳܐ ܐܶܫܒܽܘܩ ܠܶܟ݂ܝ: ܒܢܰܝ̈ܟܝ ܫܰܒܩܽܘܢܝ ܘܺܝܡ̣ܘ ܒܰܐܝܠܶܝܢ ܕܠܳܐ ܗܘܰܘ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ ܘܣܰܒܥܶ݀ܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܘܓܳܪܘ: ܘܒܶܝܬ݂ ܙܳܢ̈ܝܳܬܳܐ ܐܶܬܟܰܬܰܫܘ. 8: ܐܰܝܟ݂ ܖ̈ܰܟ݂ܫܳܐ ܐܽܘܫ̈ܢܶܐ ܥܳܗܖ̈ܶܐ ܗܘܰܘ: ܓܒܰܪ ܥܰܠ ܐܰܢ̱ܬܰܬ݂ ܚܰܒܪܶܗ ܨܳܗܠܺܝܢ ܗܘܰܘ. 9: ܥܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܠܳܐ ܐܶܦܩܽܘܕ݂ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܰܒܥܰܡܳܐ ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܠܳܐ ܬܶܬܢܰܩܰܡ ܢܰܦܫܝ. 10: ܣܰܩܘ ܒܫܽܘܖ̈ܶܝܗ̇ ܘܰܥܩܽܘܪܘ: ܘܰܓܡܽܘܪܝܳܐ ܠܳܐ ܬܶܥܒܕܽܘܢ: ܫܒܽܘܩܘ ܫܶܬܶܐܣܶܝ̈ܗ̇ ܡܶܛܽܠ ܕܰܕ݂ܡܳܪܝܳܐ ܐܶܢܶܝܢ. 11: ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܕܰܓܳܠܽܘ ܕܰܓܶܠܘ ܒܺܝ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܘܰܒ݂ܢܰܝ̈ ܝܺܗܽܘܕܳܐ. ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. 12: ܕܰܓܶܠܘ ܒܡܳܪܝܳܐ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܗܽܘ: ܠܳܐ ܬܺܐܬܶܐ ܥܠܰܝܢ ܒܺܝܫܬܳܐ: ܘܚܰܪܒܳܐ ܘܟܰܦܢܳܐ ܠܳܐ ܢܶܚܙܶܐ. 13: ܘܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܠܥܰܠܥܳܠܳܐ: ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܡܶܠܬܳܐ ܠܰܝܬ ܠܗܽܘܢ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܢܶܬ݂ܥܒܶܕ݂ ܠܗܽܘܢ. 14: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ: ܚܠܳܦ ܕܡܰܠܶܠܬܽܘܢ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܗܳܕܶܐ: ܗܳܐ ܝܳܗܶܒ ܐ̱ܢܳܐ ܦܶܬܓ݂ܳܡܰܝ̈ ܒܦܽܘܡܳܟ݂ ܢܽܘܪܳܐ: ܘܥܰܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܩܰܝ̈ܣܶܐ. ܘܬܶܐܟ݂ܽܘܠ ܐܶܢܽܘܢ. 15: ܗܳܐ ܡܰܝܬܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܥܠܰܝܟܽܘܢ ܒܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ: ܥܰܡܳܐ ܡܶܢ ܪܽܘܚܩܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܥܰܡܰܐ ܗ̱ܘ ܥܰܫܺܝܢܳܐ: ܥܰܡܰܐ ܗ̱ܘ ܡܶܢ ܥܳܠܡܳܐ: ܥܰܡܳܐ ܕܠܳܐ ܬܶܕܰܥ ܠܶܫܳܢܶܗ: ܘܠܳܐ ܬܶܫܡܰܥ ܡܶܕܶܡ ܕܰܡܡܰܠܶܠ. 16: ܓܰܓܖ̈ܳܬܶܗ ܐܰܝܟ݂ ܩܰܒܖ̈ܶܐ ܦܬܺܝ̈ܚܳܢ: ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܓܰܢ̱ܒܳܪܺܝܢ. 17: ܢܶܐܟܽܘܠ ܚܨܳܕ݂ܳܟ݂ ܘܠܰܚܡܳܟ݂: ܢܶܐܟܽܘܠ ܒܢܰܝ̈ܟ ܘܰܒ̈ܢܳܬܳܟ݂: ܢܶܐܟܽܘܠ ܥܳܢ̈ܳܟ݂ ܘܬܰܘܖ̈ܰܝܟ: ܢܶܐܟܽܘܠ ܓܽܘܦ̈ܢܰܝܟ ܘܬܺܐܢܰܝ̈ܟ: ܢܡܰܣܟܶܢ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܬܽܘܩܦܳܟ݂ ܕܰܐܢ̱ܬ ܬܟ݂ܺܝܠ ܥܠܰܝܗܶܝܢ ܒܚܰܪܒܳܐ.  18: ܘܳܐܦ ܒܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܗܳܢܽܘܢ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܳܐ ܐܰܣܺܝܦܟܽܘܢ. 19: ܘܢܶܗܘܶܐ ܟܰܕ݂ ܬܺܐܡܪܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܥܒܰܕ݂ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ: ܬܺܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܥܰܠ ܕܰܫܒܰܩܬܽܘܢܳܢܝ ܘܰܦܠܰܚܬܽܘܢ ܠܰܐܠܳܗ̈ܶܐ ܢܽܘܟܖ̈ܳܝܶܐ ܒܰܐܪܥܟܽܘܢ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܬܶܦܠܚܽܘܢ ܠܢܽܘܟܖ̈ܳܝܶܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܠܳܐ ܕܺܝܠܟܽܘܢ. 20: ܚܰܘܰܘ ܗܳܕܶܐ ܒܒܶܝܬ݂ ܝܰܥܩܽܘܒ: ܘܰܐܫܡܥܽܘܗ̇ ܒܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ: ܘܶܐܡܰܪܘ. 21: ܫܡܰܥܘ ܗܳܕܶܐ ܥܰܡܳܐ ܣܰܟ݂ܠܳܐ ܕܠܰܝܬ ܒܶܗ ܠܶܒܳܐ: ܕܥܰܝ̈ܢܶܐ ܐܺܝܬ ܠܗܽܘܢ ܘܠܳܐ ܚܳܙܶܝܢ: ܘܶܐܕ݂ܢ̈ܶܐ ܐܺܝܬ ܠܗܽܘܢ ܘܠܳܐ ܫܳܡܥܺܝܢ. 22: ܡܶܢܝ ܠܳܐ ܬܶܕ݂ܚܠܽܘܢ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡܝ ܠܳܐ ܬܙܽܘܥܽܘܢ: ܕܣܳܡܶ݀ܬ݂ ܚܳܠܳܐ ܬܚܽܘܡܳܐ ܠܝܰܡܳܐ: ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܘܠܳܐ ܥܳܒܰܪ ܠܶܗ: ܘܡܶܬܟܰܬܰܫ ܘܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ: ܘܡܶܬܬܪܺܝܡܺܝܢ ܓܰܠܰܘ̈ܗܝ ܘܠܳܐ ܥܳܒܪܺܝܢ ܠܶܗ. 23: ܘܰܠܥܰܡܳܐ ܗܳܢܳܐ: ܗܘܳܐ ܠܶܒܳܐ ܡܳܪܽܘܕܳܐ ܘܰܡܡܰܪܡܪܳܢܳܐ: ܣܛܰܘ ܘܶܐܙܰܠܘ. 24: ܘܠܳܐ ܐܶܡܰܪܘ ܒܠܶܒܗܽܘܢ ܢܶܕ݂ܚܰܠ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ: ܕܝܳܗܶܒ ܡܶܛܪܳܐ ܒܟ݂ܺܝܪܳܝܳܐ ܘܰܠܩܺܝܫܳܝܳܐ ܒܙܰܒܢܶܗ: ܘܥܰܠ̈ܠܳܬܳܐ ܕܩܰܝܛܳܐ ܠܣܰܬܘܳܐ ܢܛܰܪ ܠܰܢ. 25: ܚܰܘ̈ܒܰܝܟܽܘܢ ܨܠܰܘ ܥܠܰܝܟܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ: ܘܰܚܛܳܗܰܝ̈ܟܽܘܢ ܟܠܰܘ ܛܳܒܬܳܐ ܡܶܢܟܽܘܢ. 27: ܘܰܐܝܟ ܩܠܽܘܒܝܳܐ ܕܰܡܠܶܐ ܦܳܪܰܚܬܳܐ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܒܳܬܰܝ̈ܗܽܘܢ ܡܠܶܝܢ ܢܶܟ݂ܠܳܐ. 28: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܝܺܪܶܒܘ ܘܰܥܬܰܪܘ ܘܰܥ̣ܒܰܪܘ ܥܰܠ ܕܺܝܢܳܐ: ܕܺܝܢܳܐ ܠܳܐ ܕܳܢ̣ܘ: ܘܕܺܝܢܳܐ ܕܝܰܬܡ̈ܶܐ ܠܳܐ ܬܰܪܶܨܘ: ܘܕܺܝܢܳܐ ܕܒܳܝ̈ܫܶܐ ܠܳܐ ܕܳܢ̣ܘ. 29: ܥܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܠܳܐ ܐܶܦܩܽܘܕ݂ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܰܒܥܰܡܳܐ ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܠܳܐ ܬܶܬܢܰܩܡ ܢܰܦܫܝ. 30: ܬܶܡܗܳܐ ܘܫܳܛܝܽܘܬܳܐ ܗܘܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ. 31: ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܐܶܬܢܰܒܺܝܘ ܫܽܘܩܪܳܐ: ܘܟܳܗ̈ܢܶܐ ܐܶܚܰܕ݂ܘ ܐܺܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܥܰܡܝ ܪܚܶܡܘ ܗܳܟܰܢܳܐ: ܘܡܳܢܳܐ ܬܶܥܒܕ݂ܽܘܢ ܠܚܰܪܬܳܐ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܘ.

1: ܓܳܙܘ ܒܢܰܝ̈ ܒܶܢܝܳܡܶܝܢ ܡܶܢ ܓܰܘ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ: ܘܰܒܩܳܠܳܐ ܩܪܰܘ ܫܺܝܦܽܘܪܳܐ: ܘܥܰܠ ܒܶܝܬ݂ ܟܪܰܡ ܫ̣ܩܰܠܘ ܐܳܬܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܒܺܝܫܬܳܐ ܡܰܝܬܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܢ ܓܰܪܒܝܳܐ ܘܰܬܒܳܪܳܐ ܪܰܒܳܐ. 2: ܠܰܡܥܰܕܰܢܬܳܐ ܘܠܰܡܦܰܢܰܩܬܳܐ ܕܡܺܝܬܝ ܒܰܪܬ ܨܶܗܝܽܘܢ. 3: ܥܠܶܝܗ̇ ܢܺܐܬܽܘܢ ܖ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ ܘܰܓܙܳܖ̈ܰܝܗܽܘܢ ܐܰܟ݂ܚܕ݂ܳܐ: ܘܢܶܩܫܽܘܢ ܥܠܶܝܗ̇ ܡܰܫܟܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܟܰܕ݂ ܚܳܕ݂ܪܳܐ: ܘܢܶܪܥܽܘܢ ܓܒܰܪ ܠܓܰܒܶܗ. 4: ܛܰܝܶܒܘ ܥܠܶܝܗ̇ ܩܪܳܒܳܐ: ܘܶܐܡܰܪܘ ܩܽܘܡܘ ܢܶܣܰܩ ܒܛܰܗܪܳܐ: ܘܳܝ ܠܰܢ ܕܰܦܢܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܘܰܪܟܶܢܘ ܛܶܠܳܠܰܝ̈ ܪܰܡܫܳܐ. 5: ܩܽܘܡܘ ܢܶܣܰܩ ܥܠܶܝܗ̇ ܒܠܺܠܝܳܐ ܘܰܢܚܰܒܶܠ ܣܳܚܖ̈ܳܬܳܗ̇. 6: ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ: ܦܣܽܘܩܘ ܩܰܝ̈ܣܶܝܗ̇: ܘܰܐܟܡܶܢܘ ܥܰܠ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ ܟܡܺܐܢ̈ܶܐ: ܗܳܝ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܕܶܐܬ݂ܦܰܩܕܰܬ݂. ܘܟܽܠܶܗ ܥܽܘܫܩܳܗ̇ ܒܓ݂ܰܘܳܗ̇. 7: ܐܰܝܟ݂ ܕܟܳܢܶܫ ܓܽܘܒܳܐ ܡܰܘ̈ܗܝ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܟܰܢܫܰܬ݂ ܒܺܝܫܬܳܗ̇: ܚܛܽܘܦܝܳܐ ܘܒܶܙܬܳܐ ܡܶܫܬܡܰܥ ܒܳܗ̇ ܩܕ݂ܳܡ ܐܰܦܰܝ̈ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ݂. 8: ܒܟܺܐܒ̈ܶܐ ܘܒܡܰܚ̈ܘܳܬ݂ܳܐ ܐܶܬܪܕ݂ܳܝ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ: ܕܰܠܡܳܐ ܬܶܢܰܕ݂ ܢܰܦܫܝ ܡܶܢܟ݂ܝ: ܕܰܠܡܳܐ ܐܶܥܒܕܶܟ݂ܝ ܠܚܽܘܪܒܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܐܰܪܥܳܐ ܕܠܳܐ ܐܶܬܝܰܬܒܰܬ݂. 9: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ: ܡܶܬܒܰܥܳܪܽܘ ܢܶܬܒܰܥܪܽܘܢ: ܐܰܝܟ݂ ܓܶܦܬܳܐ ܫܰܪܟܶܗ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܐܰܗܦܶܟ݂ ܐܺܝܕ݂ܳܟ݂ ܐܰܝܟ݂ ܩܳܛܽܘܦܳܐ ܥܰܠ ܒܽܘܟܪܳܐ. 10: ܠܡܰܢ ܐܺܡܰܪ ܘܶܐܣܰܗܶܕ݂ ܕܢܶܫܡܥܽܘܢ: ܗܳܐ ܐܶܕ݂ܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܥܽܘܖ̈ܠܳܢ: ܘܠܳܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܠܰܡܨܳܬ݂: ܗܳܐ ܦܶܬܓ݂ܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܗܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܠܚܶܣܕܳܐ ܘܠܳܐ ܨܳܒܶܝܢ ܒܶܗ. 11: ܘܰܐܢ̱ܬܝ ܚܶܡܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܶܬܡܠܺܝܬܝ: ܘܰܠܐܺܝܬܝ: ܐܰܟܺܝܠܝ ܘܰܐܫܽܘܕ݂ܝ ܥܰܠ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܒܫܽܘ̈ܩܶܐ: ܘܥܰܠ ܟܢܽܘ̈ܫܳܬ݂ܳܐ ܕܓܰܕܽܘ̈ܕܶܐ ܐܰܟܚܕ݂ܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܳܐܦ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܥܰܡ ܢܶܫ̈ܶܐ ܢܶܬܬܰܚܕܽܘܢ: ܘܣܳܒܳܐ ܥܰܡ ܛܠܶܐ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ. 12: ܢܶܬܝܰܗܒܽܘܢ ܒܳܬܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܐ̱ܚܖ̈ܳܢܶܐ: ܘܚܰܩ̈ܠܳܬ݂ܳܐ ܘܢܶܫ̈ܶܐ ܐܰܟܚܕ݂ܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܪܺܝܡ ܐ̱ܢܳܐ ܐܺܝܕ݂ܝ ܥܰܠ ܥܳܡܽܘܖ̈ܶܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. 13: ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܢ ܙܥܽܘܪܗܽܘܢ ܘܰܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܪܰܒܗܽܘܢ: ܟܽܠܗܽܘܢ ܢܳܟ݂ܠܺܝܢ ܢܶܟ݂ܠܳܐ: ܘܡܶܢ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܕܰܓ̈ܳܠܶܐ ܘܰܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܟܳܗܢܳܐ: ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܳܒܕܺܝܢ ܫܽܘܩܪܳܐ. 14: ܘܡܰܐܣܶܝܢ ܬܒܳܪܳܗ̇ ܕܒܰܪܬ ܥܰܡܝ ܒܒܶܙܚܳܐ: ܘܳܐܡܪܺܝܢ: ܫܠܳܡܳܐ: ܫܠܳܡܳܐ: ܘܠܰܝܬ ܫܠܳܡܳܐ. 15: ܒـ̣ܗܶܬܘ ܡܶܛܽܠ ܕܛܰܢܦܽܘܬܳܐ ܥ̣ܒܰܕ݂ܘ: ܘܒܰܗܺܝ̈ܬܳܐ ܠܳܐ ܒܳܗܬܺܝܢ: ܘܰܠܡܶܬܬܟ݂ܳܣܽܘ ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܢܶܦܠܽܘܢ ܥܰܡ ܢܳܦ̈ܠܶܐ: ܘܰܒܙܰܒܢܳܐ ܕܡܶܬܦܰܩܕܺܝܢ ܢܶܣܬܰܚܦܽܘܢ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. 16: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܩܽܘܡܘ ܥܰܠ ܐܽܘܖ̈ܚܳܬ݂ܳܐ: ܘܰܚܙܰܘ: ܘܫܰܐܶܠܘ ܥܰܠ ܫܒܺܝ̈ܠܰܝ ܥܳܠܡܳܐ: ܘܰܚܙܰܘ ܐܰܝܕܳܐ ܐܽܘܪܚܳܐ ܫܰܦܺܝܪܳܐ ܙܶܠܘ ܒܳܗ̇: ܘܶܐܫܟܰܚܘ ܢܝܳܚܳܐ ܠܢܰܦ̈ܫܳܬܟܽܘܢ: ܘܶܐܡܰܪܬܽܘܢ ܠܳܐ ܐܳܙܺܠܝܢܰܢ. 17: ܘܰܐܩܺܝܡܶ݀ܬ ܥܠܰܝܟܽܘܢ ܕܰܘ̈ܩܶܐ ܕܬܶܫܡܥܽܘܢ ܠܩܳܠ ܫܺܝܦܽܘܪܳܐ: ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܠܳܐ ܫܳܡܥܺܝܢܰܢ. 18: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܫܡܰܥܘ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܘܕܰܥܝ ܥܺܕܬܳܐ ܕܰܒܗܽܘܢ. 19: ܫܡܰܥܝ ܐܰܪܥܳܐ: ܗܳܐ ܡܰܝܬܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܒܺܝܫܬܳܐ ܥܰܠ ܥܰܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܦܺܐܖ̈ܰܝ ܡܰܚܫ̈ܒܳܬܗܽܘܢ: ܕܰܠܦܶܬܓ݂ܳܡܰܝ̈ ܠܳܐ ܫ̣ܡܰܥܘ: ܘܰܠܢܳܡܽܘܣܝ ܐܰܣܠܺܝܘ. 20: ܠܡܳܢܳܐ ܗܳܘܝܳܐ ܠܺܝ ܠܒܽܘܢܬܳܐ ܕܡܰܝܬܶܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܡܶܢ ܫܰܒܳܐ: ܘܩܰܢܝܳܐ ܕܒܶܣܡܳܐ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܪܰܚܺܝܩܬ݂ܳܐ: ܒܰܥ̈ܠܰܘܳܬ݂ܟܽܘܢ ܠܳܐ ܨܒܺܝܬ݂: ܘܕܶܒܚܰܝ̈ܟܽܘܢ ܠܳܐ ܒ̣ܣܶܡܘ ܠܺܝ. 21: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܗܳܐ ܝܳܗܶܒ ܐ̱ܢܳܐ ܠܥܰܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܬܽܘܩ̈ܠܳܬ݂ܳܐ: ܘܢܶܬܬܰܩܠܽܘܢ ܒܗܶܝܢ ܐܰܒܳܗ̈ܶܐ ܘܰܒܢܰܝ̈ܳܐ ܐܰܟܚܕ݂ܳܐ: ܘܰܫܒܳܒܳܐ ܘܪܳܚܡܶܗ ܢܺܐܒܕ݂ܽܘܢ. 22: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܗܳܐ ܥܰܡܳܐ ܐܳܬܶܐ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܓܰܪܒܝܳܐ: ܘܥܰܡܳܐ ܪܰܒܳܐ ܢܕ݂ܽܘܠ ܡܶܢ ܣܰܘ̈ܦܶܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ. 23: ܒܩܶܫ̈ܬܳܬܳܐ ܘܰܒܢܰܝܙܟ̈ܶܐ ܡܙܰܝܢܺܝܢ: ܒܺܝܫܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܘܠܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܺܝܢ: ܘܩܳܠܗܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܝܰܡܳܐ ܕܡܶܬܟܬܶܫ: ܘܥܰܠ ܖ̈ܰܟܫܳܐ ܪܟ݂ܺܝܒܺܝܢ: ܘܰܡܛܰܝܒܺܝܢ ܐܰܝܟ݂ ܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܶܐ ܠܰܩܪܳܒܳܐ: ܥܠܰܝܟܝ ܒܰܪܬ ܨܶܗܝܽܘܢ. 24: ܫـ̣ܡܰܥܢ ܫܶܡܥܗܽܘܢ ܘܶܐܬܖ̈ܰܦܺܝ ܐܺܝܕܰܝ̈ܢ: ܘܥܳܩܬ݂ܳܐ ܐܶܚܰܕ݂ܬܰܢ: ܘܚܶܒ̈ܠܶܐ ܐܰܝܟ݂ ܕܝܳܠܶܕܬܳܐ. 25: ܠܳܐ ܬܶܦܩܽܘܢ ܠܚܰܩܠܳܐ: ܘܒܽܐܘܪܚܳܐ ܠܳܐ ܬܺܐܙܽܠܘܢ: ܡܶܛܽܠ ܚܰܪܒܳܐ ܕܰܒܥܶܠܕܒܳܒ̈ܶܐ ܕܰܟ݂ܪܺܝܟ݂ܳܐ ܡܶܢ ܚܕܳܖ̈ܰܝܟܝ ܒܰܪܬ ܥܰܡܝ. 26: ܐܬܶܟܰܒܢܝ ܣܰܩ̈ܶܐ ܘܶܐܬܬܦܺܝܠܝ ܒܩܶܛܡܳܐ: ܐܶܒܠܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕܥܰܠ ܝܺܚܺܝܕ݂ܳܐ ܥܒܶܕ݂ܝ ܠܶܟ݂ܝ: ܘܡܰܪܩܽܘܕܬܳܐ ܡܰܪܺܝܪܬܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܢ ܫܶܠܝܳܐ ܢܺܐܬܽܘܢ ܥܠܰܝܟܝ ܒܳܙܽܘ̈ܙܶܐ. 27: ܒܳܚܽܘܪܳܐ ܝܰܗܒܬܳܟ݂ ܒܥܰܡܝ ܥܰܫܺܝܢܳܐ: ܕܬܶܕܰܥ ܘܰܬܒܰܚܶܢ ܐܽܘܖ̈ܚܳܬ݂ܗܽܘܢ. 28: ܟܽܠܗܽܘܢ ܫܰܠܺܝܛܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܡܳܪܽܘܕܺܝܢ: ܘܰܡܗܰܠܟ݂ܺܝܢ ܒܢܶܟ݂ܠܳܐ: ܘܰܐܝܟ ܢܚܳܫܳܐ ܘܦܰܪܙܠܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܚܰܒܠܳܢܺܝܢ. 29: ܓܰܪܕܺܝ ܡܰܦܽܘܚܳܐ ܡܶܢ ܢܽܘܪܗܽܘܢ: ܘܰܐܒܳܪܳܐ: ܘܰܣܪܺܝܩܳܐܺܝܬ݂ ܨܳܪܶܦ ܨܳܪܽܘܦܳܐ: ܘܒܺܝܫܬܗܽܘܢ ܠܳܐ ܓܳܡܪܳܐ. 30: ܟܶܣܦܳܐ ܡܰܣܠܝܳܐ ܩ̣ܪܰܘ ܐܶܢܽܘܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܣܠܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܙ.

1: ܦܶܬܓ݂ܳܡܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܥܰܠ ܐܶܪܰܡܝܳܐ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ: ܠܡܺܐܡܰܪ. 2: ܩܽܘܡ ܒܰܬܪܰܥ ܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܘܰܩܪܺܝ ܬܰܡܳܢ ܦܶܬܓ݂ܳܡܳܐ ܗܳܢܳܐ: ܘܶܐܡܰܪ: ܫܡܰܥܘ ܦܶܬܓ݂ܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܺܗܽܘܕܳܐ: ܕܥܳܐܠܺܝܢ ܒܬܰܖ̈ܥܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܠܡܶܣܓܰܕ݂ ܠܡܳܪܝܳܐ. 3: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܰܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܐܰܛܐܶܒܘ ܐܽܘܖ̈ܚܳܬܟܽܘܢ ܘܰܥܒܳܕܰܝ̈ܟܽܘܢ: ܘܰܐܫܪܶܝܟܽܘܢ ܒܰܐܬܪܳܐ ܗܳܢܳܐ. 4: ܘܠܳܐ ܬܶܬܰܟ݂ܠܽܘܢ ܠܟܽܘܢ ܥܰܠ ܦܶܬܓ݂ܳܡ̈ܶܐ ܕܫܽܘܩܪܳܐ: ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܠܟܽܘܢ: ܗܰܝܟܠܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܗܰܝܟܠܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. 5: ܗܰܝܟܠܶܗ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܶܢ ܬܰܫܦܪܽܘܢ ܐܽܘܖ̈ܚܳܬܟܽܘܢ ܘܰܥܒܳܕܰܝ̈ܟܽܘܢ: ܘܶܐܢ ܬܶܥܒܕܽܘܢ ܕܺܝܢܳܐ ܒܶܝܬ݂ ܓܰܒܪܳܐ ܠܚܰܒܪܶܗ. 6: ܘܰܠܥܳܡܽܘܖ̈ܶܐ ܘܰܠܝܰܬܡ̈ܶܐ ܘܠܰܐܖ̈ܡܠܳܬܳܐ: ܠܳܐ ܬܶܥܠܒܽܘܢ ܘܠܳܐ ܬܶܛܠܡܽܘܢ: ܘܰܕ݂ܡܳܐ ܙܰܟܳܝܳܐ ܠܳܐ ܬܶܐܫܕܽܘܢ ܒܰܐܬܪܳܐ ܗܳܢܳܐ: ܘܒܳܬ݂ܰܪ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ ܐ̱ܚܖ̈ܳܢܶܐ ܠܳܐ ܬܺܐܙܽܠܘܢ ܕܢܶܒܐܰܫ ܠܟܽܘܢ. 7: ܘܰܐܫܪܶܝܟܽܘܢ ܒܰܐܬܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܝܶܗܒܶ݀ܬ݂ ܠܰܐܒܳܗܰܝ̈ܟܽܘܢ: ܡܶܢ ܥܳܠܰܡ ܘܰܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ. 8: ܘܗܳܐ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܡܶܬܬܰܟ݂ܠܺܝܢ ܥܰܠ ܦܶܬܓ݂ܳܡ̈ܶܐ ܕܫܽܘܩܪܳܐ ܕܠܳܐ ܡܰܘܬܪܺܝܢ. 9: ܓܰܢܳܒܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ: ܘܩܳܛܽܘܠܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ: ܘܓܰܝܳܪܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ: ܘܝܳܡܶܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܒܫܽܘܩܪܳܐ: ܘܣܳܝܡܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܒܶܣ̈ܡܶܐ ܠܒܰܥܠܳܐ: ܘܳܐܙܺܠܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܒܳܬ݂ܰܪ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ ܐ̱ܚܖ̈ܳܢܶܐ ܕܠܳܐ ܝܺܕܰܥܬܽܘܢ. 10: ܘܳܐܬܶܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܘܩܳܝܡܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܩܕ݂ܳܡܝ ܒܒܰܝܬܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܶܐܬܩܪܺܝ ܫܶܡܝ ܥܠܰܘܗܝ: ܘܳܐܡܪܺܝܬܽܘܢ ܦܰܨܳܢ: ܘܥܳܒܕܺܝܬܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬ݂ܳܐ. 11: ܕܰܠܡܳܐ ܡܥܰܪܬܳܐ ܕܓܰܢܳܒ̈ܶܐ ܗܘܳܐ ܒܰܝܬܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܶܐܬܩܪܺܝ ܫܶܡܝ ܥܠܰܘܗܝ ܒܥܰܝ̈ܢܰܝܟܽܘܢ: ܘܳܐܦ ܐܶܢܳܐ ܗܳܐ ܚܙܺܝ݀ܬ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. 12: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܙܶܠܘ ܠܰܐܬ݂ܪܝ ܕܰܒܫܺܝܠܽܘ ܕܰܐܫܪܺܝ݀ܬ݂ ܫܶܡܝ ܬܰܡܳܢ ܒܩܰܕ݂ܡܳܝܬܳܐ: ܘܰܚܙܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܥܶܒܕܶܬ݂ ܠܶܗ: ܡܶܛܽܠ ܒܺܝܫܽܘܬܶܗ ܕܥܰܡܝ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 13: ܘܗܳܫܳܐ ܚܠܳܦ ܕܰܥܒܰܕܬܽܘܢ ܥܒܳܕ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܩܰܕܡܶ݀ܬ݂ ܘܶܐܡܪܶܬ݂ ܠܟܽܘܢ ܘܠܳܐ ܫܡܰܥܬܽܘܢ: ܘܰܩܪܺܝ݀ܬ݂ ܠܟܽܘܢ ܘܠܳܐ ܥܢܰܝܬܽܘܢ. 14: ܐܶܥܒܕ݂ܺܝܘܗܝ ܠܒܰܝܬܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܶܐܬܩܪܺܝ ܫܶܡܝ ܥܠܰܘܗܝ ܕܰܐܢ̱ܬܽܘܢ ܬܟ݂ܺܝܠܺܝܢ ܥܠܰܘܗܝ: ܘܠܰܩܪܺܝܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܝܶܗܒܶ݀ܬ݂ ܠܟܽܘܢ ܘܠܰܐܒܳܗܰܝ̈ܟܽܘܢ: ܐܰܝܟ݂ ܕܥܶܒܕܶܬ݂ ܠܫܺܝܠܽܘ. 15: ܘܶܐܫܕܶܝܟܽܘܢ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܐܰܦܰܝ̈: ܐܰܝܟ݂ ܕܰܫܕ݂ܺܝ݀ܬ݂ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܚܰܝ̈ܟܽܘܢ ܠܟܽܠܶܗ ܙܰܪܥܶܗ ܕܰܐܦܪܶܝܡ. 16: ܘܰܐܢ̱ܬ ܠܳܐ ܬܨܰܠܶܐ ܥܰܠ ܥܰܡܳܐ ܗܳܢܳܐ: ܘܠܳܐ ܬܶܒܥܶܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ: ܘܠܳܐ ܬܶܒܥܶܐ ܡܶܢܝ: ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܫܳܡܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ݂. 17: ܠܳܐ ܚܳܙܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܡܶܕܶܡ ܕܥܳܒ݁ܕܺܝܢ ܒܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܘܰܒܫܽܘ̈ܩܶܝܗ̇ ܕܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. 18: ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܡܠܰܩܛܺܝܢ ܩܰܝ̈ܣܶܐ: ܘܰܐܒܳܗ̈ܶܐ ܡܰܘܩܕ݂ܺܝܢ ܢܽܘܪܳܐ: ܘܢܶܫ̈ܶܐ ܠܳܝ̈ܫܳܢ ܠܰܝܫܳܐ: ܠܡܶܥܒܰܕ݂ ܙܽܘܬܖ̈ܶܐ ܠܦܽܘܠܚܳܢ ܫܡܰܝܳܐ: ܘܠܰܡܢܰܩܳܝܽܘ ܢܽܘܩܳܝ̈ܶܐ ܠܰܐܠܳܗ̈ܶܐ ܐ̱ܚܖ̈ܳܢܶܐ ܕܢܰܪܓܙܽܘܢܳܢܝ. 19: ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܺܝ ܡܰܪܓܙܺܝܢ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܐܶܠܳܐ ܠܢܰܦܫܗܽܘܢ ܕܢܶܒ̈ܗܬܳܢ ܐܰܦܰܝ̈ܗܽܘܢ. 20: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ: ܗܳܐ ܪܽܘܓܙܝ ܘܚܶܡܬܝ ܡܶܬܬܢܺܝܚܺܝܢ ܥܰܠ ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܗܳܢܳܐ: ܥܰܠ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܘܥܰܠ ܒܥܺܝܪܳܐ: ܘܥܰܠ ܐܺܝ̈ܠܳܢܶܐ ܕܕܰܒܪܳܐ ܘܥܰܠ ܦܺܐܖ̈ܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ: ܘܬܰܘܩܶܕ݂ ܘܠܳܐ ܬܶܕ݂ܥܰܟ݂.21: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܥܠܰܘ̈ܳܬ݂ܗܽܘܢ ܐܰܘܣܶܦܘ ܥܰܠ ܕܶܒܚܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܶܐܟܰܠܘ ܒܶܣܪܳܐ ܕܠܳܐ ܐܶܡܪܶܬ݂ ܠܰܐܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. 22: ܘܠܳܐ ܦܰܩܕܶܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܰܐܣܩܶ݀ܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ: ܠܳܐ ܥܰܠ ܥܠܳܬܳܐ: ܘܠܳܐ ܥܰܠ ܕܶܒܚ̈ܶܐ. 23: ܐܶܠܳܐ ܐܶܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܦܶܬܓ݂ܳܡܳܐ ܦܶܩܕܶܬ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܶܐܡܪܶܬ݂ ܫܡܰܥܘ ܒܩܳܠܝ: ܘܶܐܗܘܶܐ ܠܟܽܘܢ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ: ܘܰܐܢ̱ܬܽܘܢ ܬܶܗܘܢ ܠܺܝ ܥܰܡܳܐ: ܘܗܰܠܶܟ݂ܘ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܰܡܦܰܩܶܕ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܽܘܢ ܕܢܶܛܐܰܒ ܠܟܽܘܢ. 24: ܘܠܳܐ ܫܡܰܥܘ: ܘܠܳܐ ܐܪܟܶܢܘ ܐܶܕ݂ܢܗܽܘܢ ܠܡܶܫܡܰܥ: ܐܶܠܳܐ ܐܶܙܰܠܘ ܒܳܬ݂ܰܪ ܬܰܖ̈ܥܝܳܬܗܽܘܢ: ܘܒܳܬ݂ܰܪ ܨܶܒܝܳܢܰܝ̈ ܠܶܒܗܽܘܢ ܒܺܝܫܳܐ: ܘܰܗܦܰܟ݂ܘ ܠܒܶܣܬܰܪܗܽܘܢ ܘܠܳܐ ܠܰܩܕ݂ܳܡܝܗܽܘܢ. 25: ܡܶܢ ܝܰܘܡܳܐ ܕܰܢ̣ܦܰܩܘ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ ܘܰܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܢܳܐ: ܘܫܰܕܪܶܬ݂ ܠܘܳܬ݂ܗܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܒ̈ܕܰܝ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܒܟ݂ܽܠܝܽܘܡ. 26: ܩܰܕܡܶ݀ܬ ܘܫܰܕܪܶܬ݂ ܘܠܳܐ ܫܡܰܥܘ܆ ܘܠܳܐ ܐܰܪܟܶܢܘ ܐܶܕ݂ܢܗܽܘܢ ܠܘܳܬ݂ܝ: ܘܩܰܫܺܝܘ ܩܕ݂ܳܠܗܽܘܢ ܛܳܒ ܡܶܢ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. 27: ܘܬܺܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܶܬܓ݂ܳܡ̈ܶܐ ܘܠܳܐ ܢܶܫܡܥܽܘܢܳܟ݂: ܘܩܳܪܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܗܽܘܢ ܘܠܳܐ ܥܳܢܶܝܢ ܠܳܟ݂. 28: ܐܶܒܕܰܬ݂ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ: ܘܓܳܙܰܬ݂ ܡܶܢ ܦܽܘܡܗܽܘܢ. 29: ܓܽܘܙܝ ܣܰܥܪܶܟ݂ܝ ܘܰܫܕ݂ܳܝ: ܘܰܫܩܽܘܠܝ ܥܰܠ ܫܒܺܝ̈ܠܶܐ ܐܽܘܠܺܝܬܳܐ ܕܰܪܓܶܙ ܡܳܪܝܳܐ ܘܫܰܒܩܶܗ ܠܕܳܪܳܐ ܥܳܒܽܘܪܳܐ. 30: ܡܶܛܽܠ ܕܰܥܒܰܕ݂ܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܕܒܺܝܫ ܩܕ݂ܳܡܝ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܣܳܡܘ ܛܰܢܦܽܘܬܗܽܘܢ ܒܒܰܝܬܳܐ ܕܶܐܬܩܪܺܝ ܫܶܡܝ ܥܠܰܘܗܝ ܘܛܰܢܦܽܘܗܝ. 31: ܘܰܒ̣ܢܰܘ ܥܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܒܬܰܦܰܬ ܕܰܒܢܰܚܠܳܐ ܕܒܰܪܗܳܢܽܘܡ: ܠܡܰܘܩܳܕ݂ܽܘ ܒܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܰܒܢ̈ܳܬܗܽܘܢ ܒܢܽܘܪܳܐ: ܕܠܳܐ ܦܰܩܕܶܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܘܠܳܐ ܣܶܠܩܰܬ݂ ܥܰܠ ܠܶܒܝ. 32: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܗܳܐ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܐܳܬܶܝܢ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܠܳܐ ܢܶܬܶܐܡܰܪ ܬܽܘܒ ܬܰܦܰܬ ܘܢܰܚܠܳܐ ܕܒܰܪܗܳܢܽܘܡ: ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܢܰܚܠܳܐ ܕܰܩܛܺܝ̈ܠܶܐ܆ ܘܢܶܩܒܪܽܘܢ ܒܬܰܦܰܬ ܡܶܢ ܒܠܰܝ ܐܰܬ݂ܪܳܐ. 33: ܘܢܶܗ̈ܘܝܳܢ ܫܠܰܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܥܰܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ: ܠܦܳܪܰܚܬ݂ܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ: ܘܰܠܚܰܝܽܘܬܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ: ܘܠܰܝܬ ܡܦܰܨܝܳܢܳܐ. 34: ܘܶܐܒܰܛܶܠ ܡܶܢ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ: ܘܡܶܢ ܫܽܘ̈ܩܶܝܗ̇ ܕܽܐܘܪܺܫܠܶܡ: ܩܳܠܳܐ ܕܰܕ݂ܝܳܨܳܐ: ܘܩܳܠܳܐ ܕܚܰܕܽܘܬܳܐ: ܩܳܠܳܐ ܕܚܰܬܢܳܐ: ܘܩܳܠܳܐ ܕܟܰܠܬ݂ܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܠܚܽܘܪܒܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܚ.

1: ܒܙܰܒܢܳܐ ܗܰܘ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܢܰܦܩܽܘܢ ܓܰܖ̈ܡܶܐ ܕܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ: ܘܓܰܖ̈ܡܶܐ ܕܪܰܘܖ̈ܒܳܢܰܝܗܽܘܢ: ܘܓܰܖ̈ܡܶܐ ܕܟ݂ܳܗܢܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܓܰܖ̈ܡܶܐ ܕܰܢܒܝܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܓܰܖ̈ܡܶܐ ܕܥܳܡܽܘܖ̈ܶܝܗ̇ ܕܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܡܶܢ ܩܰܒܖ̈ܰܝܗܽܘܢ. 2: ܘܢܶܫܛܚܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܠܫܶܡܫܳܐ ܘܰܠܣܰܗܪܳܐ: ܘܰܠܟ݂ܽܠ ܚܰܝ̈ܠܘܳܬ݂ܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ: ܕܰܪܚܶܡܘ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܰܦܠܰܚܘ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܶܐܙܰܠܘ ܒܳܬ݂ܰܪܗܽܘܢ: ܘܰܫܐܶܠܘ ܒܗܽܘܢ: ܘܰܣܓܶܕ݂ ܠܗܽܘܢ: ܠܳܐ ܢܶܬܟܰܢܫܽܘܢ ܘܠܳܐ ܢܶܬܩܰܒܪܽܘܢ: ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܙܶܒܠܳܐ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܐܰܪܥܳܐ ܢܶܗܘܽܘܢ. 3: ܘܢܶܓܒܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܡܰܘܬܳܐ ܡܶܢ ܚܰܝ̈ܶܐ: ܟܽܠ ܫܰܪܟܳܐ ܕܶܐܫܬܚܰܪܘ ܡܶܢ ܫܰܪܒܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܒܺܝܫܬܳܐ: ܒܟ݂ܽܠ ܐܰܬܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ ܕܒܰܕܪܶܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܠܬܰܡܳܢ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ. 4: ܘܬܺܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܢܶܦܠܽܘܢ ܘܠܳܐ ܢܩܽܘܡܽܘܢ: ܘܶܐܢ ܢܬܽܘܒܽܘܢ ܠܳܐ ܢܬܽܘܒܽܘܢ. 5: ܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܬܳܒ̣ܘ ܥܰܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܬܝܳܒܽܘܬ݂ܳܐ ܚܰܨܺܝܦܬܳܐ: ܚܰܡܣܶܢܘ ܒܢܶܟ݂ܠܳܐ ܘܠܳܐ ܨܒܰܘ ܠܰܡܬܳܒ. 6: ܐܰܨܬܶܬ ܘܫܶܡܥܶ݀ܬ݂ ܘܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܟܺܐܢܳܐܺܝܬ݂ ܡܡܰܠܠܺܝܢ: ܠܰܝܬ ܓܶܝܪ ܕܢܶܬܬܘܶܐ ܥܰܠ ܒܺܝܫܬܶܗ: ܘܢܺܐܡܰܪ ܡܳܢܳܐ ܥܶܒܕܶܬ݂: ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܗܰܠܟ݂ܺܝܢ ܒܨܶܒܝܳܢܗܽܘܢ: ܐܰܝܟ݂ ܣܽܘܣܝܳܐ ܕܢܳܓܶܕ݂ ܒܰܩܪܳܒܳܐ. 7: ܐܳܦ ܚܽܘܪܒܳܐ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܝܳܕ݂ܥܳܐ ܙܰܒܢܳܗ̇: ܘܫܽܘܦܢܺܝܢܳܐ ܘܟ݂ܽܘܪܟܝܳܐ ܘܰܣܢܽܘܢܺܝܬܳܐ: ܢܳܛ݁ܪܺܝܢ ܙܰܒܢܳܐ ܕܡܰܥܰܠܗܽܘܢ: ܘܥܰܡܝ ܠܳܐ ܝܺܕܰܥܘ ܕܺܝܢܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. 8: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܕܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܚܢܰܢ: ܘܢܳܡܽܘܣܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡܰܢ: ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ݂ ܠܕܰܓܳܠܽܘܬ݂ܳܐ ܥܒܺܝܕ݂ ܩܰܢܝܳܐ ܕܰܓܳܠܳܐ ܠܣܳܦܪܳܐ. 9: ܒܗܶܬܘ ܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܘܶܐܬܬܒܰܪܘ ܘܶܐܬܬܚܶܕ݂ܘ: ܡܶܛܽܠ ܕܦܶܬܓ݂ܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܣܠܺܝܘ: ܘܚܶܟ݂ܡܬܳܐ ܠܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܒܗܽܘܢ. 10: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܶܬܶܠ ܢܶܫܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܐ̱ܚܖ̈ܳܢܶܐ: ܘܚܰܩ̈ܠܳܬܗܽܘܢ ܠܒܶܙܬܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܢ ܙܥܽܘܪܗܽܘܢ ܘܰܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܪܰܒܗܽܘܢ: ܟܽܠܗܽܘܢ ܢܳܟ݂ܠܺܝܢ ܢܶܟ݂ܠܳܐ: ܘܡܶܢ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܕܰܓ̈ܳܠܶܐ ܘܰܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܟܳܗܢܳܐ: ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܳܒܕܺܝܢ ܫܽܘܩܪܳܐ. 11: ܘܡܰܐܣܶܝܢ ܬܒܳܪܳܗ̇ ܕܒܰܪܬ ܥܰܡܝ ܒܒܶܙܚܳܐ: ܘܳܐܡܪܺܝܢ: ܫܠܳܡܳܐ: ܫܠܳܡܳܐ: ܘܠܰܝܬ ܫܠܳܡܳܐ. 12: ܒܗܶܬ݂ܘ ܡܶܛܽܠ ܕܛܰܢܦܽܘܬܳܐ ܥܒܰܕ݂ܘ: ܘܒܰܗܺܝ̈ܬܳܐ ܠܳܐ ܒܳܗܬܺܝܢ: ܘܰܠܡܶܬܬܟ݂ܳܣܽܘ ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܢܶܦܠܽܘܢ ܥܰܡ ܢܳܦ̈ܠܶܐ: ܘܰܒܙܰܒܢܳܐ ܕܡܶܬܦܰܩܕܺܝܢ ܢܶܣܬܰܚܦܽܘܢ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܡܣܳܦܽܘ ܐܰܣܺܝܦ ܐܶܢܽܘܢ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. 13: ܠܰܝܬ ܥܶܢ̈ܒܶܐ ܒܰܓܦܶܬܳܐ: ܘܠܰܝܬ ܬܺܐܢ̈ܶܐ ܒܬܺܬܳܐ: ܘܛܰܖ̈ܦܶܐ ܢܬܰܪܘ: ܘܝܶܗܒܶ݀ܬ݂ ܠܗܽܘܢ ܘܰܥ̣ܒܰܪܘ ܐܶܢܽܘܢ. 14: ܘܢܺܐܡܪܽܘܢ ܥܰܠ ܡܳܢܳܐ ܝܳܬܒܺܝܢܰܢ: ܐܶܬܟܰܢܰܫܘ ܘܢܶܥܽܘܠ ܠܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܥܰܫܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܘܢܶܫܬܽܘܩ ܬܰܡܳܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ ܫܰܬܩܰܢ: ܘܰܐܫܩܝܰܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܡܰܪܺܝܖ̈ܶܐ ܥܰܠ ܕܰܚܛܰܝܢ ܠܡܳܪܝܳܐ. 15: ܣܰܟܺܝܢ ܠܰܫܠܳܡܳܐ ܘܠܰܝܬ ܛܳܒܬܳܐ: ܘܰܠܙܰܒܢܳܐ ܕܳܐܣܝܽܘܬ݂ܳܐ ܘܰܗܘܳܬ ܠܰܢ ܥܳܩܬ݂ܳܐ.  16: ܡܶܢ ܕܳܢ ܐܶܫܬܡܰܥ ܨܰܗܠܳܐ ܕܖ̈ܰܟ݂ܫܶܗ: ܡܶܢ ܩܳܠܳܐ ܕܡܰܡܠܠܳܐ ܕܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܰܘܗܝ: ܙܳܥܰܬ݂ ܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ: ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܘܶܐܟܰܠܘ ܐܰܪܥܳܐ ܘܰܡܠܳܐܳܗ̇: ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܘܥܳܡܽܘܖ̈ܶܝܗ̇. 17: ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܐ ܡܫܰܕܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܥܠܰܝܟܽܘܢ ܚ̈ܘܰܘܳܬ݂ܳܐ ܚܰܖ̈ܡܳܢܳܐ ܕܠܳܐ ܡܩܰܒܠܺܝܢ ܠܽܘܚ̈ܫܳܬ݂ܳܐ: ܘܰܢܢܰܟܬ݂ܽܘܢܟܽܘܢ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. 18: ܒܠܺܝܬ݂ ܒܥܳܩܰܬܝ: ܘܠܶܒܝ ܕܘܶܐ ܥܠܰܝ.  19: ܗܳܐ ܩܳܠ ܓܥܳܬ݂ܳܗ̇ ܕܒܰܪܬ ܥܰܡܝ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܪܰܚܺܝܩܬ݂ܳܐ: ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܡܳܪܝܳܐ ܠܰܝܬ ܒܨܶܗܝܽܘܢ: ܐܰܘ ܡܰܠܟܳܗ̇ ܠܰܝܬ ܒܳܗ̇: ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܪܓܙܽܘܢܝ ܒܰܓܠܺܝܦܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܰܒܕܶܚ̈ܠܳܬ݂ܳܐ ܢܽܘܟ݂ܖ̈ܳܝܳܬ݂ܳܐ. 20: ܥ̣ܒܰܪ ܚܨܳܕ݂ܳܐ ܘܰܓ̣ܡܰܪ ܩܛܳܦܳܐ: ܘܰܚܢܰܢ ܠܳܐ ܐܶܬܦܪܶܩܢ. 21: ܥܰܠ ܬܒܳܪܳܗ̇ ܕܒܰܪܬ݂ ܥܰܡܝ ܐܶܬܟܰܡܪܶܬ݂ ܘܬܶܡܗܳܐ ܐܰܚܕܰܢܝ. 22: ܫܥܽܘܬ݂ܳܐ ܠܰܝܬ ܒܓܶܠܥܳܕ݂: ܐܰܘ ܐܳܣܝܳܐ ܠܰܝܬ ܬܰܡܳܢ: ܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܠܳܐ ܣܶܠܩܰܬ݂ ܐܳܣܝܽܘܬ݂ܳܗ̇ ܕܒܰܪܬ ܥܰܡܝ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܛ.

1: ܡܰܢ ܕܶܝܢ ܝܰܗܒ ܪܺܝܫܝ ܡܰܝ̈ܳܐ: ܘܥܰܝ̈ܢܰܝ ܡܰܒܽܘ̈ܥܶܐ ܕܕܶܡܥܬ݂ܳܐ: ܘܰܒܟܺܝ݀ܬ݂ ܕܶܝܢ ܒܺܐܝܡܳܡܳܐ ܘܰܒܠܺܠܝܳܐ ܥܰܠ ܩܛܺܝ̈ܠܶܐ ܕܒܰܪܬ݂ ܥܰܡܝ.  2: ܡܰܢ ܕܶܝܢ ܫܰܒܩܰܢܝ ܒܡܰܕܒܪܳܐ ܒܶܝܬ݂ ܒܰܘܬ݂ܳܐ ܕܥܳܒܖ̈ܰܝ ܐܽܘܪܚܳܐ: ܘܫܶܒܩܶ݀ܬ݂ ܠܥܰܡܝ ܘܶܐܙܶܠ̱ܬ݂ ܠܺܝ ܡܶܢ ܠܘܳܬ݂ܗܽܘܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܓܰܝܳܪܺܝܢ: ܘܰܟ݂ܢܽܘܫܬ݂ܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕܕܰܓ̈ܳܠܶܐ.  3: ܘܰܫܕ݂ܰܘ ܠܶܫܳܢܗܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܕܰܒܩܶܫܬܗܽܘܢ: ܒܫܽܘܩܪܳܐ ܘܠܳܐ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܥܫܶܢܘ ܒܰܐܪܥܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܢ ܒܺܝܫܬܳܐ ܠܒܺܝܫܬܳܐ ܢܦܰܩܘ: ܘܠܺܝ ܠܳܐ ܝܺܕ݂ܰܥܘ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ.  4: ܓܒܰܪ ܡܶܢ ܚܰܒܪܶܗ ܐܰܙܕܰܗܪܘ: ܘܥܰܠ ܟܽܠ ܐܳܚ ܠܳܐ ܬܶܬܰܟ݂ܠܽܘܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܟ݂ܽܠ ܐܳܚ ܡܶܟܰܠ ܢܳܟܶܠ: ܘܟ݂ܽܠ ܪܳܚ̇ܡܳܐ ܒܢܶܟ݂ܠܳܐ ܡܗܰܠܶܟ݂.  5: ܘܰܓܒܰܪ ܒܚܰܒܪܶܗ ܡܕܰܓܠܺܝܢ: ܘܩܽܘܫܬܳܐ ܠܳܐ ܡܡܰܠܠܺܝܢ: ܐܰܠܶܦܘ ܠܶܫܳܢܗܽܘܢ ܠܰܡܡܰܠܳܠܽܘ ܫܽܘܩܪܳܐ: ܘܶܐܬܛܰܪܰܦܘ ܘܰܠܐܺܝܘ.  6: ܡܰܘܬܒܳܟ݂ ܒܓ݂ܰܘ ܢܶܟ݂ܠܳܐ: ܒܢܶܟܠܗܽܘܢ ܠܳܐ ܨܒܰܘ ܠܡܶܕܥܰܢܝ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ.  7: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ: ܗܳܐ ܨܳܪܶܦ ܐ̱ܢܳܐ ܠܗܽܘܢ ܘܒܳܚܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܗܽܘܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܐܶܥܒܶܕ݂ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܒܰܪܬ ܥܰܡܝ.  8: ܐܰܝܟ݂ ܓܶܐܪܳܐ ܫܢܺܝܢܳܐ ܠܶܫܳܢܗܽܘܢ: ܘܢܶܟ݂ܠܳܐ ܡܡܰܠܶܠ: ܒܦܽܘܡܶܗ ܫܠܳܡܳܐ ܓܒܰܪ ܥܰܡ ܚܰܒܪܶܗ ܡܡܰܠܶܠ: ܘܰܒܓܰܘܶܗ ܟܡܺܝܢ ܟܡܺܐܢܳܐ.  9: ܥܰܠ ܗܳܠܶܝܢ ܠܳܐ ܐܶܦܩܽܘܕ݂ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܰܒܥܰܡܳܐ ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܠܳܐ ܬܶܬܢܰܩܰܡ ܢܰܦܫܝ.  10: ܥܰܠ ܛܽܘܖ̈ܶܐ ܫܩܽܘܠܘ ܒܟ݂ܳܬ݂ܳܐ ܐܘܠܺܝܬ݂ܳܐ: ܘܥܰܠ ܕܰܝܖ̈ܶܐ ܕܡܰܕ݂ܒܪܳܐ ܐܽܘܠܺܝܬ݂ܳܐ: ܕܰܨܕܰܝ̈ ܡܶܢ ܒܠܰܝ ܐ̱ܢܳܫ ܕܥܳܒܰܪ: ܘܠܳܐ ܫܡܰܥܘ ܩܳܠܳܐ ܕܩܶܢܝܳܢܳܐ. ܡܶܢ ܦܳܪܰܚܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܘܰܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܰܒܥܺܝܪܳܐ ܐܶܬܒܰܕܰܪܘ ܘܶܐܙܰܠܘ.  11: ܘܶܐܥܒܕ݂ܺܝܗ̇ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܚܰܪܒܬ݂ܳܐ ܡܰܥܡܪܳܐ ܠܝܳܪܽܘܖ̈ܶܐ: ܘܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܐܶܬܶܠ ܠܚܽܘܪܒܳܐ ܡܶܢ ܒܠܰܝ ܕܝܳܬܶܒ.  12: ܡܰܢܽܘ ܓܰܒܪܳܐ ܕܚܰܟܺܝܡ ܢܶܣܬܰܟܰܠ ܗܳܕܶܐ: ܘܰܕ݂ܡܶܠܰܬ ܦܽܘܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܠܰܘܗܝ ܢܚܰܘܶܝܗ̇: ܥܰܠ ܡܳܢܳܐ ܐܶܒܕܰܬ݂ ܐܰܪܥܳܐ: ܘܨܶܕ݂ܝܰܬ݂ ܐܰܝܟ݂ ܡܰܕ݂ܒܪܳܐ ܡܶܢ ܒܠܰܝ ܕܥܳܒܰܪ.  13: ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܥܰܠ ܕܰܫܒܰܩܘ ܢܳܡܽܘܣܝ ܕܝܶܗܒܶܬ݂ ܠܗܽܘܢ ܘܠܰܐܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܠܳܐ ܫܡܰܥܘ ܒܩܳܠܝ ܘܠܳܐ ܗܰܠܶܟ݂ܘ ܒܶܗ.  14: ܘܶܐܙܰܠܘ ܒܳܬ݂ܰܪ ܨܶܒܝܳܢܰܝ̈ ܠܶܒܗܽܘܢ ܒܺܝܫܳܐ: ܘܒܳܬ݂ܰܪ ܦܬܰܟܖ̈ܶܐ ܕܰܐܠܶܦܘ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ.  15: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܗܳܐ ܡܰܘܟܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܠܗܽܘܢ ܠܥܰܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܡܪܳܖ̈ܶܐ: ܘܰܐܫܩܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܡܰܪܺܝܖ̈ܶܐ.  16: ܘܶܐܒܰܕܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܒܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܠܳܐ ܝܺܕ݂ܰܥܘ ܐܶܢܽܘܢ ܗܶܢܽܘܢ ܘܰܐܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܶܐܫܰܕܰܪ ܒܳܬܪܗܽܘܢ ܚܰܪܒܳܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕܶܐܓܰܡܰܪ ܐܶܢܽܘܢ.  17: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ: ܩܪܰܘ ܠܰܐܠܳܝ̈ܳܬ݂ܳܐ: ܘܢܺܐܬܝ̈ܳܢ: ܘܥܰܠ ܚܰܟܺܝ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܫܰܕܰܪܘ: ܘܢܺܐܬܝ̈ܳܢ.  18: ܘܢܶܣܬܰܖ̈ܗܒܳܢ ܘܢܶܫܩ̈ܠܳܢ ܥܠܰܝܢ ܐܽܘܠ̈ܝܳܬ݂ܳܐ: ܘܢܰܚ̈ܬ݂ܳܢ ܥܰܝ̈ܢܰܝܢ ܕܶܡ̈ܥܶܐ: ܘܒܳܒ̈ܳܬܰܢ ܢܰܖ̈ܕܝܳܢ ܡܰܝ̈ܳܐ.  19: ܡܶܛܽܠ ܩܳܠܳܐ ܕܽܐܘܠܺܝܬ݂ܳܐ ܐܶܫܬܡܰܥ ܡܶܢ ܨܶܗܝܽܘܢ: ܕܳܐܡܰܪ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܐܶܬܒܙܶܙܢ: ܒܗܶܬ݂ܢ ܛܳܒ ܛܳܒ: ܕܰܫܒܰܩܢ ܐܰܪܥܳܐ ܘܰܢܦܰܠܘ ܡܰܫ̈ܟܢܰܝܢ.  20: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܫܡܰܥܶܝ̈ܢ ܢܶܫ̈ܶܐ ܦܶܬܓ݂ܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܘܰܢܩܰܒ̈ܠܳܢ ܐܶܕ݂ܢܰܝ̈ܟܶܝܢ ܡܶܠܰܬ݂ ܦܽܘܡܶܗ: ܘܰܐܠܶܦܶܝ̈ܢ ܒܢܳܬܟܶܝ̈ܢ ܐܽܘܠܝ̈ܳܬ݂ܳܐ: ܘܰܐܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܠܰܚܒܰܪܬ݂ܳܗ̇ ܩܺܝܢܬ݂ܳܐ.  21: ܡܶܛܽܠ ܕܰܣܠܶܩ ܡܰܘܬܳܐ ܠܟܰܘܰܝ̈ܢ܆ܘܥ̣ܰܠ ܒܣܳܚܖ̈ܳܬܰܢ: ܠܡܰܘܒܳܕ݂ܽܘ ܛܠܳܝ̈ܶܐ ܡܶܢ ܫܽܘ̈ܩܶܐ: ܘܰܥܠܰܝ̈ܡܶܐ ܡܶܢ ܦܳܠܰܛܘ̈ܳܬ݂ܳܐ.  22: ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܢܶܦ̈ܠܳܢ ܫܠܰܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܙܶܒܠܳܐ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܚܰܩܠܳܐ: ܘܰܐܝܟ ܥܡܺܝܪܳܐ ܒܳܬ݂ܰܪ ܚܳܨܽܘܕܳܐ: ܘܠܰܝܬ ܡܟܰܢܫܳܢܳܐ.  23: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܠܳܐ ܢܶܫܬܰܒܗܰܪ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܒܚܶܟ݂ܡܬܶܗ: ܘܠܳܐ ܢܶܫܬܰܒܗܰܪ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܒܓܰܢ̱ܒܳܪܽܘܬܶܗ: ܘܠܳܐ ܢܶܫܬܰܒܗܰܪ ܥܰܬܺܝܪܳܐ ܒܥܽܘܬܪܶܗ.  24: ܐܶܠܳܐ ܒܗܳܕܶܐ ܢܶܫܬܰܒܗܰܪ ܡܰܢ ܕܡܶܫܬܰܒܗܰܪ: ܡܰܢ ܕܡܶܣܬܰܟܰܠ ܘܝܳܕܰܥ ܠܺܝ ܕܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ: ܥܳܒܶܕ݂ ܛܰܝܒܽܘܬ݂ܳܐ ܘܕܺܝܢܳܐ ܘܙܰܕܺܝܩܽܘܬ݂ܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ: ܘܰܒܗܳܠܶܝܢ ܨܒܺܝܬ݂ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ.  25: ܗܳܐ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܐܳܬܶܝܢ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܶܐܦܩܽܘܕ݂ ܥܰܠ ܟܠ ܕܓܳܙܰܪ ܒܥܽܘܪܠܽܘܬ݂ܳܐ.  26: ܥܰܠ ܡܶܨܖ̈ܳܝܶܐ: ܘܥܰܠ ܝܽܘܕ݂ܳܝ̈ܶܐ: ܘܥܰܠ ܐܰܕ݂ܽܘܡ ܘܥܰܠ ܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܽܘܢ: ܘܥܰܠ ܡܽܘܐܳܒ ܘܥܰܠ ܟܠ ܩܨܺܝܨܰܝ̈ ܦܰܐܬ݂ܳܐ ܕܝܳܬܒܺܝܢ ܒܡܰܕܒܪܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܥܽܘܪܠܺܝܢ ܒܒܶܣܪܗܽܘܢ: ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܥܽܘܪܠܺܝܢ ܒܠܶܒܗܽܘܢ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܝ.

1: ܫܡܰܥܘ ܦܶܬܓ݂ܳܡܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܥܠܰܝܟܽܘܢ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ.  2: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܠܳܐ ܬܺܐܠܦܽܘܢ: ܘܡܶܢ ܐܳܬܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܠܳܐ ܬܶܕ݂ܚܠܽܘܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܗ̱ܘ̣ ܕܳܚܠܺܝܢ ܡܶܢܗܶܝܢ.  3: ܡܶܛܽܠ ܕܕ݂ܶܚ̈ܠܳܬ݂ܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܐܶܢܶܝܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܩܰܝܣܳܐ ܡܶܢ ܥܳܒܳܐ ܦܣܺܝܩ: ܥܒܳܕ݂ ܐܺܝܕܰܝ̈ ܢܰܓܳܪܳܐ ܒܥܶܫܦܳܐ.  4: ܒܟܶܣܦܳܐ ܘܰܒܕܰܗܒܳܐ ܩܪܺܝܡܺܝܢ: ܒܩܰܦ̈ܠܽܘܛܶܐ ܘܰܒܨܶܨ̈ܶܐ ܡܫܰܪܪܺܝܢ ܠܗܽܘܢ ܕܠܳܐ ܢܶܬܦܰܪܩܽܘܢ.  5: ܐܰܝܟ݂ ܕܶܩ̈ܠܶܐ ܙܩܺܝܦܺܝܢ ܘܠܳܐ ܡܡܰܠܠܺܝܢ: ܡܶܫܩܰܠ ܫܳܩܠܺܝܢ ܠܗܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܡܗܰܠܟ݂ܺܝܢ. ܠܳܐ ܬܶܕ݂ܚܠܽܘܢ ܡܶܢܗܽܘܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܡܰܒܐܫܺܝܢ ܐܳܦܠܳܐ ܡܰܛܐܒܺܝܢ.  6: ܠܰܝܬ ܐܰܟ݂ܘܳܬܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ: ܕܪܰܒ ܐܰܢ̱ܬ ܘܪܰܒ ܫܡܳܟ݂ ܒܓܰܢ̱ܒܳܪܽܘܬ݂ܳܐ.  7: ܡܰܢ ܠܳܐ ܢܶܕ݂ܚܰܠ ܠܳܟ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܥܳܠ̈ܡܶܐ: ܕܠܳܟ݂ ܗ̱ܘ ܝܳܐܝܳܐ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܘܰܒܟܽܠܳܗ̇ ܡܰܠܟܽܘܬܗܽܘܢ ܠܰܝܬ ܐܰܟ݂ܘܳܬܳܟ݂.  8: ܘܰܐܟܚܕ݂ܳܐ ܢܺܐܒܕ݂ܽܘܢ ܘܰܢܣܽܘܦܽܘܢ ܝܽܘܠܦܳܢ̈ܶܐ ܣܖ̈ܺܝܩܶܐ ܕܕܶܚ̈ܠܳܬ݂ܳܐ ܕܩܰܝܣܳܐ.  9: ܣܺܐܡܳܐ ܛܳܒܳܐ ܡܶܢ ܬܰܪܫܺܝܫ ܐܳܬܶܐ: ܘܕܰܗܒܳܐ ܡܶܢ ܐܰܘܦܺܝܪ: ܒܰܕ݂ ܢܰܓܳܪܳܐ ܘܺܐܝܕܰܝ̈ ܩܰܝܢܳܝܳܐ: ܬܶܟ݂ܠܬ݂ܳܐ ܘܰܐܪܓܘܳܢܳܐ ܠܒܽܘܫܗܽܘܢ: ܙܩܽܘܪܳܐ ܕܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ.  10: ܘܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ܆ ܗܽܘܝܽܘ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ: ܘܡܰܠܟܳܐ ܕܥܳܠ̈ܡܶܐ: ܡܶܢ ܪܽܘܓܙܳܐ ܙܳܝܥܳܐ ܐܰܪܥܳܐ: ܘܠܳܐ ܡܚܰܡܣܢܺܝܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܪܽܘܓܙܳܐ.  11: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ: ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ ܠܳܐ ܥܒܰܕ݂ܘ: ܢܺܐܒܕ݂ܽܘܢ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ: ܘܡܶܢ ܬܚܶܝܬ݂ ܫܡܰܝܳܐ ܗܳܠܶܝܢ.  12: ܡܳܪܝܳܐ ܥ̣ܒܰܕ݂ ܐܰܪܥܳܐ ܒܚܰܝܠܶܗ: ܘܰܐܬ݂ܩܶܢ ܬܶܒܺܝܠ ܒܚܶܟ݂ܡܬܶܗ: ܘܰܒܬܰܪܥܺܝܬܶܗ ܡܬܰܚ ܫܡܰܝܳܐ.  13: ܝܳܗܶܒ ܩܳܠܳܐ ܕܰܪܓܽܘܫܝܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܒܰܫܡܰܝܳܐ: ܡܰܣܶܩ ܥܢܳܢ̈ܶܐ ܡܶܢ ܣܰܘ̈ܦܶܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ: ܘܒܰܖ̈ܩܶܐ ܠܡܶܛܪܳܐ ܥ̣ܒܰܕ݂: ܡܰܦܶܩ ܖ̈ܘܚܶܐ ܡܶܢ ܐܰܘܨܖ̈ܰܘܗܝ.  14: ܫ̣ܛܳܐ ܟܽܠ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡܶܢ ܝܺܕܰܥܬ݂ܳܐ: ܒܗܶܬܘ ܟܽܠ ܥܳܒܕܰܝ̈ ܕܰܗܒܳܐ ܡܶܢ ܓܠܺܝ̈ܦܶܐ ܕܰܥܒܰܕ݂ܘ: ܡܶܛܽܠ ܕܫܽܘܩܪܳܐ ܢܣܰܟܘ: ܘܪܽܘܚܳܐ ܠܰܝܬ ܒܗܽܘܢ.  15: ܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܰܥܒܳܕ̈ܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܫܳܛܰܝ̈ܳܐ: ܒܙܰܒܢܳܐ ܕܡܶܬܦܰܩܕܺܝܢ ܢܺܐܒܕ݂ܽܘܢ.  16: ܠܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕܗܳܠܶܝܢ ܡܢܳܬܶܗ ܕܝܰܥܩܽܘܒ: ܡܶܛܽܠ ܕܡܰܢ ܕܰܒܪܳܐ ܟܽܠ: ܗܽܘܝܽܘ ܡܶܢܬܗܽܘܢ: ܘܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܫܰܒܛܳܐ ܕܝܳܪܬܽܘܬܶܗ: ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ ܫܡܶܗ.  17: ܟܰܢܶܫܝ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܨܰܥܪܶܝܟܝ ܝܳܬܒܰܬ ܒܽܐܘܠܨܳܢܳܐ.  18: ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܗܳܐ ܡܥܰܪܩܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܠܥܳܡܽܘܖ̈ܶܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ ܗܳܕܶܐ ܒܙܰܒܢܳܐ ܗܳܢܳܐ: ܕܢܶܒܥܽܘܢܳܢܝ ܘܢܶܫܟܚܽܘܢܳܢܝ.  19: ܘܳܝ ܠܺܝ ܥܰܠ ܬܒܳܪܝ: ܟܳܝܒܳܐ ܗ̱ܝ ܡܚܽܘܬ݂ܝ: ܘܶܐ̱ܢܳܐ ܐܶܡܪܶܬ݂ ܗܳܢܰܘ ܟܺܐܒܝ ܐܶܣܰܝܒܪܺܝܘܗܝ.  20: ܡܰܫܟܰܢܝ ܐܶܬܒܙܶܙ: ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܛܽܘܢܒܰܘ̈ܗܝ ܐܶܬܦܰܣܰܩܘ: ܒܢܰܝ̈ ܢܦܰܩܘ ܡܶܢܝ ܘܠܰܝܬ ܐܶܢܽܘܢ: ܠܰܝܬ ܕܢܳܩܶܫ ܬܽܘܒ ܡܰܫܟܰܢܝ ܘܰܢܩܺܝܡ ܝܳܖ̈ܺܝܥܳܬܝ.  21: ܡܶܛܽܠ ܕܰܫܛܰܘ ܖ̈ܳܥܰܘܳܬܳܐ: ܘܰܠܡܳܪܝܳܐ ܠܳܐ ܒܥܰܘ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܐܰܟ݂ܫܰܪܘ: ܟܽܠܳܗ̇ ܡܰܪܥܺܝܬܗܽܘܢ ܐܶܬܒܰܕܪܰܬ݂.  22: ܩܳܠܳܐ ܕܰܫܡܽܘܥܬ݂ܳܐ ܗܳܐ ܐܶܬ݂ܳܐ: ܘܙܰܘܥܳܐ ܪܰܒܳܐ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܓܰܪܒܝܳܐ: ܠܡܶܥܒܰܕ݂ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܠܚܽܘܪܒܳܐ ܡܰܥܡܪܳܐ ܠܝܳܪܽܘܖ̈ܶܐ.  23: ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܕܽܐܘܖ̈ܚܳܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܳܐ ܗܘܰܝ̈ ܐܰܝܟ݂ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ: ܘܠܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܓܰܒܪܳܐ ܕܳܐܙܶܠ ܘܡܰܬܩܶܢ ܨܒܽܘܬܶܗ.  24: ܪܕ݂ܺܝܢܝ ܡܳܪܝܳܐ ܒܕܺܝܢܳܐ ܘܠܳܐ ܒܪܽܘܓܙܳܟ݂: ܕܰܠܡܳܐ ܬܰܙܥܪܰܢܝ.  25: ܐܰܫܽܘܕ݂ ܚܶܡܬܳܟ݂ ܥܰܠ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܠܳܐ ܝܰܕ݂ܥܽܘܟ݂: ܘܥܰܠ ܫܰܖ̈ܒܳܬ݂ܳܐ ܕܒܰܫܡܳܟ݂ ܠܳܐ ܩܖ̈ܰܝ: ܕܰܐܟ݂ܠܽܘܗܝ ܠܝܰܥܩܽܘܒ: ܐܰܟ݂ܠܽܘܗܝ ܘܓܰܡܪܽܘܗܝ: ܘܕܰܝܪܶܗ ܐܰܚܪܶܒܘ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܝܐ.

1: ܦܶܬܓ݂ܳܡܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܥܰܠ ܐܶܪܰܡܝܳܐ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ. 2: ܫܡܰܥ ܦܶܬܓ݂ܳܡܰܝ̈ ܩܝܳܡܳܐ ܗܳܢܳܐ: ܘܶܐܡܰܪ ܠܓܰܒܖ̈ܶܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ: ܘܰܠܥܳܡܽܘܖ̈ܶܝܗ̇ ܕܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. 3: ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܠܺܝܛ ܗ̱ܘ̣ ܓܰܒܪܳܐ ܕܠܳܐ ܢܶܫܡܰܥ ܦܶܬܓ݂ܳܡܰܝ̈ ܩܝܳܡܳܐ ܗܳܢܳܐ. 4: ܕܦ̣ܶܩܕܶܬ݂ ܠܰܐܒܳܗܰܝ̈ܟܽܘܢ: ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܰܐܦܶܩܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ ܡܶܢ ܟܽܘܪܳܐ ܕܦܰܪܙܠܳܐ: ܘܶܐܡܪܶܬ݂ ܫܡܰܥܘ ܒܩܳܠܝ: ܘܬܶܥܒܕܽܘܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܟܽܠ ܕܶܐܦܰܩܶܕ݂ܟܽܘܢ: ܘܬܶܗܘܢ ܠܺܝ ܥܰܡܳܐ܆ ܘܶܐ̱ܢܳܐ ܐܶܗܘܶܐ ܠܟܽܘܢ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. 5: ܘܰܐܩܺܝܡ ܡܰܘܡܳܬܳܐ ܕܺܝܡܺܝ݀ܬ݂ ܠܰܐܒܳܗܰܝ̈ܟܽܘܢ: ܠܡܶܬܰܠ ܠܟܽܘܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܰܪܕܝܳܐ ܚܰܠܒܳܐ ܘܕܶܒܫܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕܝܰܘܡܳܢܳܐ: ܘܰܥܢܺܝ݀ܬ ܘܶܐܡܪܶܬ݂: ܐܰܡܺܝܢ: ܡܳܪܝܳܐ. 6: ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ ܡܳܪܝܳܐ: ܩܪܺܝ ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܶܬܓ݂ܳܡ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܒܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܘܰܒܫܽܘ̈ܩܶܝܗ̇ ܕܽܐܘܪܺܫܠܶܡ: ܘܶܐܡܰܪ: ܫܡܰܥܘ ܦܶܬܓ݂ܳܡ̈ܶܐ ܕܕܺܝܰܬܺܩ̈ܺܐ ܗܳܕܶܐ ܘܬܶܥܒܕܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ. 7: ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܣܰܗܳܕ݂ܽܘ ܣܰܗܕܶܬ݂ ܒܰܐܒܳܗܰܝ̈ܟܽܘܢ: ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܰܐܣܩܶܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ ܘܰܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܢܳܐ: ܩܰܕ݂ܡܶ݀ܬ݂ ܘܫܰܕܪܶܬ݂ ܘܶܐܡܪܶܬ݂ ܫܡܰܥܘ ܒܩܳܠܝ. 8: ܘܠܳܐ ܫܡܰܥܘ: ܘܠܳܐ ܐܰܪܟܶܢܘ ܐܶܕ݂ܢܗܽܘܢ: ܘܗܰܠܶܟ݂ܘ ܓܒܰܪ ܒܨܶܒ̈ܝܳܢܰܝ ܠܶܒܗܽܘܢ ܒܺܝܫܳܐ. ܘܰܐܝܬܺܝܬ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܟܠ ܦܶܬܓ݂ܳܡܰܝ̈ ܩܝܳܡܳܐ ܗܳܢܳܐ: ܕܦܰܩܕܶܬ ܠܡܶܫܡܰܥ ܘܠܳܐ ܫܡܰܥܘ. 9: ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ ܡܳܪܝܳܐ: ܐܶܫܬܟܰܚ ܡܶܪܕܳܐ ܒܓܰܒܖ̈ܶܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ: ܘܰܒܥܳܡܽܘܖ̈ܶܝܗ̇ ܕܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. 10: ܬܳܒܘ ܠܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܰܐܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܩܰܕ݂ܡܳܝ̈ܶܐ: ܘܠܳܐ ܨܒܰܘ ܠܡܶܫܡܰܥ ܦܶܬܓ݂ܳܡܰܝ̈: ܘܗܶܢܽܘܢ ܐܶܙܰܠܘ ܒܳܬ݂ܰܪ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ ܐ̱ܚܖ̈ܳܢܶܐ ܠܡܶܦܠܰܚ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܒܰܛܶܠܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܘܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܕܺܝܰܬܺܩܺܐ ܕܺܝܠܝ: ܕܰܐܩܺܝܡܶ݀ܬ ܥܰܡ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. 11: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܗܳܐ ܡܰܝܬܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܒܺܝܫܬܳܐ: ܕܠܳܐ ܢܶܫܟܚܽܘܢ ܠܡܶܦܰܩ ܡܶܢܳܗ̇: ܘܢܶܓܥܽܘܢ ܠܘܳܬ݂ܝ ܘܠܳܐ ܐܶܫܡܰܥ ܐܶܢܽܘܢ. 12: ܘܢܺܐܙܳܠ̱̈ܢ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܘܥܳܡܽܘܖ̈ܶܝܗ̇ ܕܽܐܘܪܺܫܠܶܡ: ܘܢܶܓܥܽܘܢ ܠܘܳܬ݂ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ ܕܣܳܝܡܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܗܽܘܢ ܒܶܣ̈ܡܶܐ: ܘܡܶܦܪܰܩ ܠܳܐ ܢܶܦܪܩܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܒܙܰܒܢܳܐ ܕܒܺܝܫܬܗܽܘܢ. 13: ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܝܟ݂ ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܩܽܘܖ̈ܝܳܝܟ ܗܘܰܘ ܐܰܠܳܗܰܝ̈ܟ ܝܺܗܽܘܕܳܐ: ܘܰܐܝܟ ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܫܽܘ̈ܩܶܝܗ̇ ܕܽܐܘܪܺܫܠܶܡ: ܣܳܡܬܽܘܢ ܡܰܕ݂ܒܚ̈ܶܐ ܠܒܶܗܬܬ݂ܳܐ: ܡܰܕ݂ܒܚ̈ܶܐ ܠܰܡܣܳܡ ܒ݂ܶܣ̈ܡܶܐ ܠܒܰܥܠܳܐ. 14: ܘܰܐܢ̱ܬ ܠܳܐ ܬܨܰܠܶܐ ܥܰܠ ܥܰܡܳܐ ܗܳܢܳܐ: ܘܠܳܐ ܬܶܒܥܶܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܒܳܥܽܘܬ݂ܳܐ ܘܰܨܠܽܘܬ݂ܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܫܳܡܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܒܙܰܒܢܳܐ ܕܩܳܪܶܝܢ ܠܺܝ ܒܰܙܒܰܢ ܒܺܝܫܬܗܽܘܢ. 15: ܠܡܳܢܳܐ ܚܰܒܺܝܒܬܝ ܒܒܰܝܬܝ ܥܒܰܕܬܝ ܛܰܢܦܽܘܬ݂ܳܐ ܣܰܓܺܝܐܬ݂ܳܐ: ܘܰܒܣܰܪ ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܢܰܥܒܪܽܘܢ ܡܶܢܟ݂ܝ: ܡܶܛܽܠ ܒܺܝܫܬܶܟ݂ܝ ܕܥܶܫܢܰܬ݂. 16: ܙܰܝܬ݂ܳܐ ܥܰܒܺܝܛܳܐ ܫܰܦܺܝܪ ܦܺܐܖ̈ܶܐ ܘܫܰܦܺܝܪ ܚܶܙܘܳܐ ܩ̣ܪܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܫܡܶܟ݂ܝ: ܠܩܳܠܳܐ ܕܰܓܙܺܝܪܬ݂ܳܐ ܪܰܒܳܬ݂ܳܐ: ܫܒܽܘܩܘ ܢܽܘܪܳܐ ܥܠܶܝܗ̇ ܘܰܬ݂ܚܰܒܶܠ ܣܰܘ̈ܟܶܝܗ̇. 17: ܘܡܳܪܝܳܐ ܨܒܰܐܬ݂ ܕܢܰܨܒܶܟ݂ܝ: ܡܰܠܶܠ ܥܠܰܝܟܝ ܒܺܝܫܬܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܒܺܝܫܽܘܬ݂ܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܘܰܕ݂ܒܶܝܬ݂ ܝܺܗܽܘܕܳܐ: ܕܰܥܒܰܕ݂ܘ ܠܗܽܘܢ ܠܡܰܪܓܳܙܽܘܬܰܢܝ: ܠܰܡܣܳܡ ܒܶܣ̈ܡܶܐ ܠܒܰܥܠܳܐ. 18: ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܘܳܢܝ ܘܶܐܕܰܥ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ݂. ܚܰܘܺܝܬܳܢܝ ܥܒܳܕܰܝ̈ܗܽܘܢ. 19: ܘܶܐ̱ܢܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܐܶܡܪܳܐ ܒܪܺܝܪܳܐ ܕܡܶܬܕܒܰܪ ܠܢܶܟ݂ܣܬ݂ܳܐ: ܘܠܳܐ ܝܶܕ݂ܥܶܬ݂ ܕܰܥܠܰܝ ܐܶܬ݂ܚܰܫܰܒܘ ܡܰܚܫܰܒܬ݂ܳܐ: ܘܶܐܡܰܪܘ ܢܰܚܒܶܠ ܩܰܝܣܳܐ ܒܠܰܚܡܶܗ: ܘܢܰܘܒܕ݂ܺܝܘܗܝ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ: ܘܰܫܡܶܗ ܬܽܘܒ ܠܳܐ ܢܶܬܕܟܰܪ. 20: ܘܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ ܕܰܝܳܢܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ: ܒܳܚܰܪ ܟܽܘܠ̈ܝܳܬ݂ܳܐ ܘܠܶܒܳܐ: ܐܶܚܙܶܐ ܦܽܘܪܥܳܢܳܟ݂ ܡܶܢܗܽܘܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܟ݂ ܓܠܺܝ݀ܬ݂ ܕܺܝܢܰܝ̈. 21: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܥܰܠ ܐ̱ܢܳܫܝ̈ ܥܢܳܬܽܘܬ ܕܒܳܥܶܝܢ ܢܰܦܫܳܟ݂: ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܳܐ ܬܶܬܢܰܒܶܐ ܒܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܕܠܳܐ ܬܡܽܘܬ݂ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝܢ. 22: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܨܒܰܐܬ݂: ܗܳܐ ܦܳܩܶܕ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ: ܥܠܰܝ̈ܡܶܐ ܢܡܽܘܬ݂ܽܘܢ ܒܚܰܪܒܳܐ: ܘܳܐܦ ܒܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܰܒ̈ܢܳܬܗܽܘܢ ܢܡܽܘܬܽܘܢ ܒܟܰܦܢܳܐ. 23: ܘܚܰܪܬ݂ܳܐ ܠܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܗܽܘܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܡܰܝܬܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܒܺܝܫܬܳܐ ܥܰܠ ܐ̱ܢܳܫܰܝ̈ ܥܢܳܬܽܘܬ ܫܰܢ̱ܬܳܐ ܕܦܽܘܩܕܳܢܗܽܘܢ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܝܒ.

1: ܙܰܕܺܝܩ ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܪܝܳܐ ܕܶܐܕܽܘܢ ܥܰܡܳܟ݂: ܒܪܰܡ ܕܺܝܢܳܐ ܡܡܰܠܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܩܕ݂ܳܡܰܝܟ: ܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܐܽܘܪܚܶܗ ܕܪܰܫܺܝܥܳܐ ܡܰܨܠܚܳܐ: ܘܟܰܗܺܝܢܺܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܫܰܩܳܖ̈ܶܐ. 2: ܢܨܰܒܬ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܰܐܫܰܪܘ ܥܶܩܳܖ̈ܰܝܗܽܘܢ: ܩܢܰܘ ܘܳܐܦ ܥܒܰܕ݂ܘ ܦܺܐܖ̈ܶܐ: ܩܰܪܺܝܒ ܐܰܢ̱ܬ ܒܦܽܘܡܗܽܘܢ: ܘܪܰܚܺܝܩ ܐܰܢ̱ܬ ܡܶܢ ܟܽܘܠ̈ܝܳܬܗܽܘܢ. 3: ܘܰܐܢ̱ܬ ܡܳܪܝܳܐ ܝܺܕܰܥܬܳܢܝ ܘܰܚܙܰܝܬܳܢܝ. ܘܰܒܚܰܪܬ ܠܶܒܝ ܩܕ݂ܳܡܰܝܟ: ܛܰܝܶܒ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܥܳܢ̈ܳܐ ܠܢܶܟ݂ܣܬ݂ܳܐ: ܘܙܰܡܶܢ ܐܶܢܽܘܢ ܠܝܽܘܡ ܩܶܛܠܳܐ. 4: ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܶܐܡܰܬܝ ܬܶܬܐܒܶܠ ܐܰܪܥܳܐ: ܘܥܶܣܒܳܐ ܟܽܠܶܗ ܕܚܰܩܠܳܐ ܝܺܒܶܫ: ܡܶܢ ܒܺܝܫܬܳܐ ܕܥܳܡܽܘܖ̈ܶܝܗ̇: ܣܳܦܰܬ݂ ܒܥܺܝܪܳܐ ܘܦܳܪܰܚܬܳܐ: ܕܶܐܡܰܪܘ ܠܳܐ ܢܶܚܙܶܐ ܚܰܪܬܰܢ. 5: ܗܳܐ ܥܰܡ ܖ̈ܶܓܠܳܝܶܐ ܪܗܶܛ݀ܬ݂ ܘܰܐܠܐܝܽܘܟ݂: ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܡܶܬ݂ܚܪܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܥܰܡ ܖ̈ܰܟܫܳܐ: ܘܒܰܐܪܥܳܐ ܕܰܫܠܳܡܳܐ ܬܟ݂ܺܝܠ ܐܰܢ̱ܬ: ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܥܳܒܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܒܥܽܘܫܢܶܗ ܕܝܽܘܪܕܢܳܢ. 6: ܡܶܛܽܠ ܕܳܐܦ ܐܰܚܰܝ̈ܟ ܘܒܶܝܬ݂ ܐܰܒܽܘܟ݂: ܐܳܦ ܗܶܢܽܘܢ ܕܰܓܶܠܘ ܒܳܟ݂: ܐܳܦ ܗܶܢܽܘܢ ܐܶܡܰܪܘ ܒܳܬ݂ܪܳܟ݂ ܡ̈ܶܠܶܐ: ܠܳܐ ܬܗܰܝܡܶܢ ܐܶܢܽܘܢ ܟܰܕ݂ ܢܡܰܠܠܽܘܢ ܥܠܰܝܟ ܛܳܒܬܳܐ. 7: ܫܶܒܩܶ݀ܬ݂ ܒܰܝܬܝ: ܫܶܒܩܶ݀ܬ݂ ܝܳܪܬܽܘܬ݂ܝ: ܝܶܗܒܶ݀ܬ݂ ܚܰܒܺܝܒܰܬ ܢܰܦܫܝ ܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕܰܒܥܶܠܕܒܳܒܶܝ̈ܗ̇. 8: ܗܘܳܬ݂ ܠܺܝ ܝܳܪܬܽܘܬ݂ܝ ܐܰܝܟ݂ ܐܰܪܝܳܐ ܒܥܳܒܳܐ: ܐܰܪܺܝܡܰܬ݂ ܥܠܰܝ ܒܩܳܠܳܗ̇: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܣܢܺܝܬ݂ܳܗ̇. 9: ܛܰܝܪܳܐ ܡܨܰܝܰܪܬ݂ܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܠܺܝ ܝܳܪܬܽܘܬ݂ܝ: ܘܛܰܝܪܳܐ ܚܳܕ݂ܪܳܐ ܠܳܗ̇: ܙܶܠܘ ܟܰܢܶܫܘ ܟܽܠܳܗ̇ ܚܰܝܘܬ݂ܳܐ ܕܕܰܒܪܳܐ ܐܰܝܬܰܘ ܠܡܶܐܟܠܳܗ̇. 10: ܖ̈ܳܥܰܘܳܬ݂ܳܐ ܣܶܓܺܝ̈ܐܶܐ ܚܰܒܶܠܘ ܟܰܪܡܝ: ܕܳܫܘ ܦܳܠܓܽܘܬ݂ܝ: ܥ̣ܒܰܕ݂ܘ ܦܳܠܓܽܘܬ݂ܳܐ: ܕܪܶܓܰܬ݂ܝ ܐܰܝܟ݂ ܡܰܕ݂ܒܪܳܐ ܚܰܪܒܳܐ. 11: ܐܰܨܕܺܝܘ ܘܰܐܚܪܒܽܘܗ̇: ܐܶܬ݂ܐܰܒܠܰܬ݂ ܥܠܰܝ ܚܰܪܒܬ݂ܳܐ: ܨܶܕ݂ܝܰܬ݂ ܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܝܬ ܐ̱ܢܳܫ ܕܡܰܝܬܶܐ ܥܰܠ ܒܳܠܶܗ. 12: ܥܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܫܒܺܝ̈ܠܶܐ ܕܡܰܕ݂ܒܪܳܐ ܐܶܬ݂ܰܘ ܒܳܙܽܘ̈ܙܶܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܚܰܪܒܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܳܟ݂ܠܳܐ: ܡܶܢ ܣܰܘ̈ܦܶܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ ܘܰܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܣܰܘ̈ܦܶܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ: ܘܠܰܝܬ ܫܠܳܡܳܐ ܠܟ݂ܠ ܒܣܰܪ. 13: ܙܪܽܘܥܘ ܚ̈ܶܛܶܐ ܘܰܚܨܽܘܕ݂ܘ ܟܽܘ̈ܒܶܐ: ܘܰܠܐܰܘ ܘܡܶܕܶܡ ܠܳܐ ܡܰܘܬܪܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ: ܘܰܒ̣ܗܰܬ݂ܘ ܡܶܢ ܥܰܠ̈ܠܳܬ݂ܟܽܘܢ: ܡܶܛܽܠ ܚܶܡܬ݂ܳܐ ܕܪܽܘܓ݂ܙܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. 14: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܥܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܫܒܳܒܰܝ̈ ܖ̈ܳܥܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܕܰܩܪܶܒܘ ܒܝܳܪܬܽܘܬ݂ܳܐ ܕܰܐܘܪܬܶܬ݂ ܠܥܰܡܝ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ: ܗܳܐ ܥܳܩܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܗܽܘܢ ܡܶܢ ܐܰܬ݂ܪܗܽܘܢ: ܘܠܰܕ݂ܒܶܝܬ݂ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܐܶܥܩܽܘܪ ܡܶܢ ܒܰܝܢܳܬ݂ܗܽܘܢ. 15: ܘܡܶܢ ܒܳܬ݂ܰܪ ܕܶܐܥܩܽܘܪ ܐܶܢܽܘܢ: ܐܶܬܽܘܒ ܘܶܐܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝܗܽܘܢ: ܘܰܐܗܦܶܟ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܓܒܰܪ ܠܝܳܪܬܽܘܬܶܗ: ܘܰܓܒܰܪ ܠܰܐܪܥܶܗ. 16: ܘܶܐܢ ܢܰܠܦܽܘܢ ܐܽܘܖ̈ܚܳܬ݂ܝ ܠܥܰܡܝ: ܕܢܺܐܡܽܘܢ ܒܫܶܡܝ ܚܰܝ ܗ̱ܘ̣ ܡܳܪܝܳܐ: ܐܰܝܟ݂ ܕܰܐܠܶܦܘ ܐܶܢܽܘܢ ܕܢܺܐܡܽܘܢ ܒܒܰܥܠܳܐ: ܢܶܬܒܽܘܢ ܒܓ݂ܰܘ ܥܰܡܝ. 17: ܘܶܐܢ ܠܳܐ ܢܶܫܡܥܽܘܢ ܐܶܥܩܪܺܝܘܗܝ ܠܥܰܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܡܶܥܩܰܪ: ܘܡܰܘܒܳܕ݂ܽܘ ܐܰܘܒܕ݂ܺܝܘܗܝ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܝܓ.

1: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܶܡܰܪ ܠܺܝ ܡܳܪܝܳܐ ܙܶܠ ܙܒܶܢ ܠܳܟ݂ ܣܽܘܕܳܪܳܐ ܕܟܶܬܳܢܳܐ ܘܰܐܣܽܘܪܳܝܗܝ ܒܚܰܨܰܝ̈ܟ: ܘܰܒܡܰܝ̈ܳܐ ܠܳܐ ܬܶܨܒܥܺܝܘܗܝ. 2: ܘܙܶܒܢܶ݀ܬ݂ ܣܽܘܕܳܪܳܐ: ܐܰܝܟ݂ ܦܶܬܓ݂ܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܘܶܐܣܪܶܬ݂ ܒܚܰܨܰܝ̈. 3: ܘܗܘܳܐ ܥܠܰܝ ܦܶܬܓ݂ܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܙܰܒ̈ܢܺܝܢ: ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ. 4: ܣܰܒ ܣܽܘܕܳܪܳܐ ܕܰܙܒ̣ܰܢܬ ܕܰܒܚܰܨܰܝ̈ܟ: ܘܩܽܘܡ ܙܶܠ ܠܰܦܪܳܬ݂: ܘܰܛܡܽܘܪܳܝܗܝ ܬܰܡܳܢ ܒܨܶܪܝܳܐ ܕܟܺܐܦܳܐ. 5: ܘܶܐܙܶܠ̱ܬ݂ ܘܰܛܡܰܪܬ݂ܶܗ ܒܰܦܪܳܬ݂ ܐܰܝܟ݂ ܕܦܰܩܕܰܢܝ ܡܳܪܝܳܐ. 6: ܘܡܶܢ ܒܳܬ݂ܰܪ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܐܶܡܰܪ ܠܺܝ ܡܳܪܝܳܐ: ܩܽܘܡ ܙܶܠ ܠܰܦܪܳܬ݂: ܘܣ̣ܰܒ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܣܽܘܕܳܪܳܐ ܕܦܰܩܶܕܬܳܟ݂ ܕܬܶܛܡܪܺܝܘܗܝ ܬܰܡܳܢ. 7: ܘܶܐܙܶܠ̱ܬ݂ ܠܰܦܪܳܬ݂: ܘܚܶܦܪܶܬ݂ ܘܰܢܣܰܒܬܶܗ ܠܣܽܘܕܳܪܳܐ ܡܶܢ ܟܰܪ ܕܰܛܡܰܪܬ݂ܶܗ: ܘܗܳܐ ܐܶܬܚܰܒܶܠ ܣܽܘܕܳܪܳܐ: ܘܰܠܡܶܕܶܡ ܠܳܐ ܟܳܫܰܪ. 8: ܘܰܗܘܳܐ ܦܶܬܓ݂ܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܠܰܝ: ܘܶܐܡܰܪ. 9: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܶܚܰܒܶܠ ܠܰܓ̈ܐܰܝܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ: ܘܠܰܓ̈ܐܰܝܳܐ ܕܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ. 10: ܥܰܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܒܺܝܫܳܐ ܕܠܳܐ ܨܒ̣ܰܘ ܠܡܶܫܡܰܥ ܦܶܬܓ݂ܳܡܰܝ̈: ܕܰܡܗܰܠܟ݂ܺܝܢ ܒܨܶܒܝܳܢܳܐ ܕܠܶܒܗܽܘܢ: ܘܶܐܙܰܠܘ ܒܳܬ݂ܰܪ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ ܐ̱ܚܖ̈ܳܢܶܐ: ܠܡܶܦܠܰܚ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܰܠܡܶܣܓܰܕ݂ ܠܗܽܘܢ܆ ܢܶܗܘܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܣܽܘܕܳܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܰܠܡܶܕܶܡ ܠܳܐ ܟܳܫܰܪ. 11: ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܝܟܰܢܳܐ ܕܢܳܩܶܦ ܣܽܘܕܳܪܳܐ ܠܚܰܨܰܘ̈ܗܝ ܕܓܰܒܪܳܐ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܰܩܦܶܬ݂ ܠܺܝ ܠܟܽܠܶܗ ܒܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ: ܘܰܠܟܽܠܶܗ ܒܶܝܬ݂ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܠܺܝ ܥܰܡܳܐ: ܘܠܰܫܡܳܐ: ܘܠܺܐܝܩܳܪܳܐ: ܘܰܠܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ: ܘܠܳܐ ܫܡܰܥܘ. 12: ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܦܶܬܓ݂ܳܡܳܐ ܗܳܢܳܐ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܟܽܠ ܓܪܳܒ ܢܶܬܡܠܶܐ ܚܰܡܪܳܐ: ܗܳܐ ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܳܟ݂: ܡܶܕܰܥ ܓܶܝܪ ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢܢ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܓܖ̈ܳܒܶܐ ܡܶܬܡܠܶܝܢ ܚܰܡܪܳܐ. 13: ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܗܳܐ ܡܳܠܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܳܡܽܘܖ̈ܶܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ ܗܳܕܶܐ: ܘܰܠܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܝܳܬܒܺܝܢ ܥܰܠ ܟܽܘܪܣܝܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ݂: ܘܰܠܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܠܰܢܒܺܝ̈ܶܐ: ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܳܡܽܘܖ̈ܶܝܗ̇ ܕܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܪܰܘܳܝܽܘܬ݂ܳܐ. 14: ܘܶܐܒܰܕܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܓܒܰܪ ܡܶܢ ܠܘܳܬ ܐܰܚܽܘܗܝ: ܘܰܐܒܳܗ̈ܶܐ ܘܰܒܢܰܝ̈ܳܐ ܐܰܟܚܕ݂ܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܠܳܐ ܐܶܪܰܚܶܡ ܘܠܳܐ ܐܶܪܰܚܶܦ: ܘܠܳܐ ܐܶܚܽܘܣ ܠܰܡܚܰܒܳܠܽܘ ܐܶܢܽܘܢ.  15: ܫܡܰܥܘ ܘܨܽܘܬ݂ܘ ܘܠܳܐ ܬܶܬܪܺܝܡܽܘܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܰܠܶܠ. 16: ܗܰܒܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ ܐܺܝܩܳܪܳܐ ܥܰܕܠܳܐ ܢܶܚܫܰܟ݂: ܘܥܰܕܠܳܐ ܢܶܬܬܰܒܖ̈ܳܢ ܖ̈ܶܓܠܰܝܟܽܘܢ ܥܰܠ ܛܽܘܖ̈ܶܐ ܒܚܶܫܽܘܟܳܐ: ܘܰܬܣܰܟܽܘܢ ܠܢܽܘܗܪܳܐ ܘܢܶܥܒܕ݂ܺܝܘܗܝ ܚܶܫܽܘܟܳܐ ܘܛܶܠܳܠܰܝ̈ ܡܰܘܬܳܐ. 17: ܘܶܐܢ ܠܳܐ ܬܶܫܡܥܽܘܢܗ: ܡܰܛܫܝܳܐܺܝܬ݂ ܬܶܒܟܶܐ ܢܰܦܫܝ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܥܳܩܬ݂ܳܐ: ܘܰܡܕܰܡܳܥܽܘ ܐܶܕܡܰܥ: ܘܢܶܫܚ̈ܠܳܢ ܥܰܝܢܰܝ̈ ܕܶܡ̈ܥܶܐ: ܥܰܠ ܕܶܐܫܬܒܺܝ ܓܙܳܪܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. 18: ܐܶܡܰܪ ܠܡܰܠܟܳܐ ܘܰܠܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ: ܐܶܬ݂ܡܰܟܰܟ݂ܘ: ܘܬܽܘܒܘ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܢܦܰܠ ܡܶܢ ܪܺܝܫܟܽܘܢ ܟܠܺܝܠܳܐ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܟܽܘܢ. 19: ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܬܰܝܡܢܳܐ ܐܶܬܬܚܶܕ݂̈ܝ: ܘܠܰܝܬ ܕܦܳܬܰܚ: ܐܶܫܬܰܒܝܰܬ݂ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܫܒܺܝܬ݂ܳܐ ܫܰܠܡܬ݂ܳܐ. 20: ܐܰܪܺܝܡܘ ܥܰܝܢܰܝ̈ܟܽܘܢ ܘܰܚܙܰܘ ܠܕ݂ܳܐܬܶܝܢ ܡܶܢ ܓܰܪܒܝܳܐ: ܐܰܝܢܰܘ ܓܙܳܪܳܐ ܕܶܐܬܺܝܗܶܒ ܠܶܟ݂ܝ ܥܳܢ̈ܳܐ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܶܟ݂ܝ. 21: ܡܳܢܳܐ ܬܺܐܡܪܺܝܢ ܟܰܕ݂ ܢܶܦܩܽܘܕ݂ ܥܠܰܝܟܝ: ܘܰܐܢ̱ܬܝ ܐܰܠܶܦܬܝ ܐܶܢܽܘܢ ܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܠܰܕ݂ܝܳܫܳܐ: ܗܳܐ ܚܶܒ̈ܠܶܐ ܢܶܐܚܕܽܘܢܶܟ݂ܝ: ܐܰܝܟ݂ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܕܰܡܚܰܒܠܳܐ ܠܡܺܐܠܰܕ݂. 22: ܘܶܐܢ ܬܺܐܡܪܺܝܢ ܒܠܶܒܶܟ݂ܝ ܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܓܕܰܫ ܠܺܝ ܗܳܠܶܝܢ: ܒܣܽܘܓܰܐܬ݂ ܚܰܘ̈ܒܰܝܟܝ ܐܶܬܓܰܠܰܓܘ ܫܦܽܘܠܰܝ̈ܟܝ: ܘܶܐܬܓܠܺܝ̈ ܥܶܩܒܰܝ̈ܟܝ. 23: ܘܰܐܝܟ ܕܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܗܶܢܕܘܳܝܳܐ ܕܰܢܫܰܚܠܶܦ ܡܶܫܟܶܗ: ܘܢܶܡܪܳܐ ܟܳܟ̈ܠܳܬܶܗ: ܘܳܐܦ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܠܳܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܠܡܰܛܐܳܒܽܘ: ܡܶܛܽܠ ܕܺܝܠܶܦܬܽܘܢ ܒܺܝܫܬܳܐ. 24: ܘܶܐܒܰܕܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܓܶܠܳܐ ܕܥܳܒܰܪ ܩܕ݂ܳܡ ܪܽܘܚܳܐ ܒܡܰܕܒܪܳܐ. 25: ܗܳܕܳܐ ܗ̱ܝ ܦܶܨܬܶܟ݂ܝ ܘܰܡܢܳܬ݂ܳܐ ܕܝܳܪܬܽܘܬܶܟ݂ܝ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡܝ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܥܰܠ ܕܰܛܥܰܝܬܺܝܢܝ ܘܶܐܬܬܟܶܠܬܝ ܥܰܠ ܫܽܘܩܪܳܐ. 26: ܘܳܐܦ ܐ̱ܢܳܐ ܐܶܓܰܠܶܓ ܫܦܽܘܠܰܝ̈ܟܝ ܘܰܐܪܡܶܐ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ܟܝ: ܘܢܶܬܚܙܶܐ ܨܰܥܪܶܟ݂ܝ. 27: ܘܓܰܘܪܶܟ݂ܝ: ܘܰܨܗܳܠܶܟ݂ܝ: ܘܙܳܢܝܽܘܬ݂ܳܐ ܕܙܳܢܝܽܘܬܶܟ݂ܝ: ܥܰܠ ܖ̈ܳܡܳܬܳܐ ܒܡܰܕܒܪܳܐ ܚܙܺܝ݀ܬ ܛܰܢܦܽܘܬܶܟ݂ܝ: ܘܳܝ ܠܶܟ݂ܝ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ ܕܠܳܐ ܬܶܬܕܰܟܶܝܢ: ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܶܐܡܰܬ݂ܝ: ܬܽܘܒܝ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܝܕ.

1: ܘܰܗܘܳܐ ܦܶܬܓ݂ܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܐܶܪܰܡܝܳܐ ܥܰܠ ܒܨܺܝܪܽܘܬ݂ ܡܶܛܪܳܐ. 2: ܐܶܬ݂ܐܰܒܠܰܬ݂ ܝܺܗܽܘܕܳܐ: ܘܬܰܖ̈ܥܶܝܗܝ ܨܕ݂ܺܝܘ ܘܰܢܦܰܠܘ ܒܰܐܪܥܳܐ: ܘܰܨܘܰܚܬ݂ܳܗ̇ ܕܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܣܶܠܩܰܬ݂. 3: ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܰܝܗܽܘܢ ܫܰܕܰܪܘ ܒܨܺܝܖ̈ܰܝܗܽܘܢ ܠܡܰܝ̈ܳܐ: ܐܶܬ݂ܰܘ ܠܓܽܘ̈ܒܶܐ ܘܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚܘ ܡܰܝ̈ܳܐ: ܗܦܰܟ݂ܘ ܡܳܐܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܣܪܺܝܩܳܐܺܝܬ݂: ܒܗܶܬ݂ܘ ܘܶܐܬܬܟܶܣܘ ܘܚܰܦܺܝܘ ܖ̈ܺܝܫܰܝܗܽܘܢ. 4: ܡܶܛܽܠ ܥܒܳܕܶܝ̈ܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܡܶܛܪܳܐ: ܒܗܶܬ݂ܘ ܐܰܟܳܖ̈ܶܐ ܘܚܰܦܺܝܘ ܖ̈ܺܝܫܰܝܗܽܘܢ. 5: ܘܳܐܦ ܐܰܝ̈ܠܳܬ݂ܳܐ ܒܕܰܒܪܳܐ ܝܺܠܕ݂ ܘܰܫܒܰܩ ܒܢܰܝ̈ܗܶܝܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܗܘܳܐ ܬܰܕ݂ܐܳܐ. 6: ܘܰܥܖ̈ܳܕܶܐ ܩ̣ܳܡܘ ܥܰܠ ܫܒܺܝ̈ܠܶܐ: ܣܳܩܘ ܪܽܘܚܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܝܳܪܽܘܖ̈ܶܐ: ܚܫܶܟ݂̈ܝ ܥܰܝܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܝܬ ܥܶܣܒܳܐ. 7: ܐܶܢ ܚܛܳܗܰܝ̈ܢ ܣܗܶܕ݂ܘ ܒܰܢ: ܡܳܪܝܳܐ ܚܽܘܣ ܡܶܛܽܠ ܫܡܳܟ݂: ܡܶܛܽܠ ܕܣܰܓܺܝܐܳܐ ܗ̱ܝ ܛܰܝܒܽܘܬܳܟ݂: ܘܠܳܟ݂ ܚܛܰܝܢ. 8: ܣܰܒܪܶܗ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܘܦܳܪܽܘܩܶܗ ܒܙܰܒܢܳܐ ܕܽܐܘܠܨܳܢܳܐ: ܠܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܐܰܝܟ݂ ܬܰܘܬܳܒܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ: ܘܰܐܝܟ ܐܳܪܚܳܐ ܕܣܳܛܶܐ ܠܰܡܒܳܬ݂. 9: ܠܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܐܰܝܟ݂ ܓܰܒܪܳܐ ܒܨܺܝܪܳܐ: ܘܰܐܝܟ ܓܰܒܪܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܠܡܶܦܪܰܩ: ܘܰܐܢ̱ܬ ܡܳܪܝܳܐ ܒܓܰܘܰܢ ܐܰܢ̱ܬ: ܘܰܫܡܳܟ݂ ܐܶܬ݂ܩܪܺܝ ܥܠܰܝܢ ܠܳܐ ܬܶܫܒܩܰܢ. 10: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܥܰܡܳܐ ܗܳܢܳܐ: ܗܶܢܽܘܢ ܪܚܶܡܘ ܠܰܡܙܳܥ: ܖ̈ܶܓܠܰܝܗܽܘܢ ܠܳܐ ܚܣܰܟ݂ܘ: ܘܡܳܪܝܳܐ ܠܳܐ ܨܳܒܶܐ ܒܗܽܘܢ: ܡܶܟܺܝܠ ܢܶܬ݂ܕܟܰܪ ܥܰܘܠܗܽܘܢ ܘܢܶܦܩܽܘܕ݂ ܚܛܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. 11: ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ ܡܳܪܝܳܐ: ܠܳܐ ܬܨܰܠܶܐ ܥܰܠ ܥܰܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܠܛܳܒܬܳܐ. 12: ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܢ ܨܳܝܡܺܝܢ ܠܳܐ ܫܳܡܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܨܠܽܘܬܗܽܘܢ. ܘܶܐܢ ܡܰܣܩܺܝܢ ܝܰܩ̈ܕܶܐ ܘܩܽܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܠܳܐ ܨܳܒܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܒܗܽܘܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܚܰܪܒܳܐ ܘܰܒܟܰܦܢܳܐ ܘܰܒܡܰܘܬܳܢܳܐ ܐܶܢܳܐ ܡܓܰܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܗܽܘܢ. 13: ܘܶܐܡܪܶܬ݂ ܒܒܳܥܽܘ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ: ܗܳܐ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܗ̱ܘ̣ ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܗܽܘܢ ܕܠܳܐ ܬܶܚܙܽܘܢ ܚܰܪܒܳܐ: ܘܟܰܦܢܳܐ ܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܟܽܘܢ: ܐܶܠܳܐ ܫܠܳܡܳܐ ܘܩܽܘܫܬܳܐ ܐܶܬܶܠ ܠܟܽܘܢ ܒܰܐܬܪܳܐ ܗܳܢܳܐ. 14: ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ ܡܳܪܝܳܐ: ܒܕܰܓܳܠܽܘܬ݂ܳܐ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܡܶܬܢܰܒܶܝܢ ܒܫܶܡܝ: ܕܶܐܢܳܐ ܠܳܐ ܫܰܕܪܶܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܠܳܐ ܦܰܩܕܶܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܘܠܳܐ ܐܶܡܪܶܬ݂ ܠܗܽܘܢ: ܚܶܙ̈ܘܳܢܶܐ ܕܰܓ̈ܳܠܶܐ: ܘܩܶܨܡ̈ܶܐ: ܘܢܶܚܫ̈ܶܐ. ܘܢܶܟ݂ܠܳܐ ܕܠܶܒܗܽܘܢ ܗܶܢܽܘܢ ܡܶܬܢܰܒܶܝܢ ܠܟܽܘܢ. 15: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܥܰܠ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܕܡܶܬܢܰܒܶܝܢ ܒܫܶܡܝ: ܕܶܐܢܳܐ ܠܳܐ ܫܰܕܪܶܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܗܶܢܽܘܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܚܰܪܒܳܐ ܘܟܰܦܢܳܐ ܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܗܳܕܶܐ: ܒܚܰܪܒܳܐ ܘܰܒܟܰܦܢܳܐ ܢܣܽܘܦܽܘܢ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܗܳܢܽܘܢ. 16: ܘܥܰܡܳܐ ܕܗܶܢܽܘܢ ܡܶܬܢܰܒܶܝܢ ܠܗܽܘܢ: ܢܶܗܘܽܘܢ ܪܡܶܝܢ ܒܫܽܘ̈ܩܶܝܗ̇ ܕܽܐܘܪܺܫܠܶܡ: ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܚܰܪܒܳܐ: ܘܟܰܦܢܳܐ: ܘܡܰܘܬܳܢܳܐ: ܘܠܰܝܬ ܠܗܽܘܢ ܩܳܒܽܘܪ: ܗܶܢܽܘܢ ܘܢܶܫܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܰܒܢܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܰܒ̈ܢܳܬܗܽܘܢ: ܘܶܐܫܽܘܕ݂ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܒܺܝܫܽܘܬ݂ܗܽܘܢ. 17: ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܦܶܬܓܳܡܳܐ ܗܳܢܳܐ: ܢܶܫܚ̈ܠܳܢ ܥܰܝ̈ܢܰܝܢ ܕܶܡ̈ܥܶܐ ܒܺܐܝܡܳܡܳܐ ܘܰܒܠܺܠܝܳܐ ܘܠܳܐ ܢܶܫ̈ܬܩܳܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܬܒܳܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܐܶܬܬܰܒܪܰܬ݂ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܒܰܪܬ݂ ܥܰܡܝ: ܡܚܽܘܬ݂ܳܐ ܘܟ݂ܳܝܒܳܐ ܛܳܒ. 18: ܐܶܢ ܢܶܦܩܶܬ ܠܡܰܕܒܪܳܐ ܗܳܐ ܩܛܺܝܠܰܝ̈ ܚܰܪܒܳܐ: ܘܶܐܢ ܥܶܠܶܬ݂ ܠܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ: ܗܳܐ ܡܛܰܖ̈ܦܰܝ ܟܰܦܢܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܳܐܦ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܳܐܦ ܟܳܗ̈ܢܶܐ: ܚܕܰܪܘ ܒܰܐܪܥܳܐ ܘܠܳܐ ܝܺܕ݂ܰܥܘ. 19: ܡܰܣܠܳܝܽܘ ܐܰܣܠܺܝ݀ܬ݂ ܠܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ: ܐܰܘ ܒܨܶܗܝܽܘܢ ܓܶܥܨܰܬ݂ ܢܰܦܫܳܟ݂: ܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܡܚܰܝܬܳܢ ܘܠܰܝܬ ܠܰܢ ܐܳܣܝܽܘܬ݂ܳܐ: ܣܰܟܺܝܢ ܠܰܫܠܳܡܳܐ ܘܠܰܝܬ ܛܳܒܬܳܐ: ܘܰܠܙܰܒܢܳܐ ܕܳܐܣܝܽܘܬ݂ܳܐ ܘܗܳܐ ܕܶܚܠܬ݂ܳܐ. 20: ܝܳܕ݂ܥܺܝܢܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܚܛܳܗܰܝ̈ܢ: ܘܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܰܐܒܳܗܰܝ̈ܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܚܛܰܝܢ ܠܳܟ݂. 21: ܠܳܐ ܬܶܪܓܰܙ ܡܶܛܽܠ ܫܡܳܟ݂: ܘܠܳܐ ܬܨܰܥܰܪ ܟܽܘܪܣܝܳܐ ܕܺܐܝܩܳܪܳܟ݂: ܐܶܬܕܰܟ݂ܪ ܘܠܳܐ ܬܒܰܛܶܠ ܩܝܳܡܳܟ݂ ܕܥܰܡܰܢ. 22: ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܡܶܫ̈ܟܚܳܢ ܕܶܚ̈ܠܳܬ݂ܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܢܰܚ̈ܬ݂ܳܢ ܡܶܛܪܳܐ: ܐܳܦܠܳܐ ܫܡܰܝ̈ܳܐ ܕܢܶܬܠܽܘܢ ܖ̈ܣܺܝܣܶܐ: ܐܶܠܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܗ̱ܘ̣ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ ܘܰܢܣܰܟܶܐ ܠܳܟ݂. ܕܰܐܢ̱ܬ ܥܳܒܶܕ݂ ܐܰܢ̱ܬ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܝܗ.

1: ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ ܡܳܪܝܳܐ: ܐܶܢ ܢܩܽܘܡ ܡܽܘܫܶܐ ܘܰܫܡܽܘܐܶܝܠ ܩܕ݂ܳܡܝ: ܠܳܐ ܨܳܒܝܳܐ ܢܰܦܫܝ ܒܥܰܡܳܐ ܗܳܢܳܐ: ܐܰܦܶܩ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܐܰܦܰܝ̈ ܘܢܶܦܩܽܘܢ. 2: ܘܶܐܢ ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܠܳܟ݂ ܠܰܐܝܟܳܐ ܢܶܦܽܘܩ: ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܕܰܠܡܰܘܬܳܐ ܠܡܰܘܬܳܐ: ܘܕܰܠܚܰܪܒܳܐ ܠܚܰܪܒܳܐ: ܘܕܰܠܟܰܦܢܳܐ ܠܟܰܦܢܳܐ: ܘܕܰܠܫܶܒܝܳܐ ܠܫܶܒܝܳܐ. 3: ܘܶܐܦܩܽܘܕ݂ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܐܰܪܒܰܥ ܡܰܚ̈ܘܳܢ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܚܰܪܒܳܐ ܠܡܶܩܛܰܠ: ܘܟܰܠ̈ܒܶܐ ܠܡܶܓܰܪ: ܘܦܳܪܰܚܬ݂ܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ: ܘܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܠܡܶܐܟܰܠ ܘܠܰܡܚܰܒܳܠܽܘ. 4: ܘܶܐܬܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܠܙܰܘܥܬ݂ܳܐ ܒܰܝܢܳܬ݂ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡܰܠ̈ܟܘܳܬ݂ܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܚܰܘ̈ܒܰܘܗܝ ܕܰܡܶܢܫܶܐ ܒܰܪ ܚܶܙܰܩܝܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ: ܥܰܠ ܟܠ ܡܶܕܶܡ ܕܰܥ̣ܒܰܕ݂ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. 5: ܡܰܢܽܘ ܢܚܽܘܣ ܥܠܰܝܟܝ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ: ܘܰܠܡܶܢ ܬܶܟ݂ܪܶܐ ܥܠܰܝܟܝ: ܘܡܰܢܽܘ ܢܶܣܛܶܐ ܠܡܶܫܐܰܠ ܒܰܫܠܳܡܶܟ݂ܝ. 6: ܐܰܢ̱ܬܝ ܫܒܰܩܬܺܝܢܝ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܰܠܒܶܣܬܪܶܟ݂ܝ ܐܶܙܰܠܬܝ: ܘܰܐܪܺܝܡ ܐܺܝܕ݂ܝ ܥܠܰܝܟܝ ܘܶܐܚܰܒܠܶܟ݂ܝ: ܘܬܽܘܒ ܠܳܐ ܐܶܫܒܽܘܩ ܠܗܽܘܢ. 7: ܘܶܐܕ݂ܪܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܒܡܰܕ݂ܪܝܳܐ ܒܩܽܘܖ̈ܝܳܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ: ܓܰܙܺܝ݀ܬ݂ ܘܰܐܘܒܕܶܬ݂ ܥܰܡܝ: ܡܶܢ ܐܽܘܖ̈ܚܳܬ݂ܗܽܘܢ ܠܳܐ ܬܳܒܘ. 8: ܣܓܺܝ̈ ܐܰܖ̈ܡܠܳܬܗܽܘܢ ܡܶܢ ܚܳܠܳܐ ܕܝܰܡܳܐ: ܐܰܝܬܺܝ݀ܬ݂ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܥܰܠ ܐܶܡܳܐ ܘܥܰܠ ܥܠܰܝ̈ܡܶܐ ܒܳܙܽܘ̈ܙܶܐ ܒܛܰܗܪܳܐ: ܐܰܪܡܺܝ݀ܬ݂ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܡܶܢ ܫܶܠܝܳܐ ܕܠܽܘܚܝܳܐ ܘܰܪܬܺܝܬ݂ܳܐ. 9: ܐܶܠܰܬ݂ ܝܳܠܕܰܬ݂ ܫܰܒܥܳܐ: ܢܶܦܚܰܬ݂ ܟܰܪܣܳܗ̇: ܥܶܪܒܰܬ݂ ܫܶܡܫܳܗ̇ ܒܦܳܠܓܽܘܬ݂ ܝܰܘ̈ܡܶܝܗ̇: ܒܶܗܬܰܬ݂ ܘܰܐܚܦܪܰܬ݂: ܘܫܰܪܟܗܽܘܢ ܠܚܰܪܒܳܐ ܐܰܫܠܶܡ ܩܕ݂ܳܡ ܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈ܗܽܘܢ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. 10: ܘܳܝ ܠܺܝ ܐܶܡܝ ܕܺܝܠܶܕܬܺܝܢܝ: ܓܒܰܪ ܕܶܝܢ: ܘܰܓܒܰܪ ܡܰܟܣܳܢ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ: ܠܳܐ ܚܰܝܳܒ ܐ̱ܢܳܐ ܘܠܳܐ ܚܰܝܳܒܺܝܢ ܠܺܝ: ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܡܨܰܚܶܝܢ ܠܺܝ. 11: ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܳܐ ܐܶܫܒܩܳܟ݂ ܒܛܳܒܬܳܐ: ܐܶܠܳܐ ܐܰܦܓܰܥ ܒܳܟ݂ ܒܥܶܠܕܒܳܒܳܐ ܡܶܢ ܓܰܪܒܝܳܐ: ܒܙܰܒܢܳܐ ܕܽܐܘܠܨܳܢܳܐ: ܒܙܰܒܢܳܐ ܕܒܺܝܫܬܳܐ. 12: ܕܰܩܫܶܐ ܐܰܝܟ݂ ܦܰܪܙܠܳܐ ܘܰܐܝܟ ܢܚܳܫܳܐ:  13: ܢܶܟ݂ܣܰܝ̈ܟ ܘܓܰܙܰܝ̈ܟ ܘܟܽܠܶܗ ܬܚܽܘܡܳܟ݂: ܠܒܶܙܬ݂ܳܐ ܐܶܬܶܠ ܡܶܛܽܠ ܚܛܳܗܰܝ̈ܟ. 14: ܘܶܐܫܰܥܒܕ݂ܳܟ݂ ܠܰܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈ܟ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܐܰܢ̱ܬ: ܡܶܛܽܠ ܕܢܽܘܪܳܐ ܩܶܕ݂ܚܰܬ݂ ܒܪܽܘܓ݂ܙܝ ܥܠܰܝܟܽܘܢ ܘܬܺܐܩܰܕ݂. 15: ܐܰܢ̱ܬܝ ܡܳܪܝܳܐ ܝܳܕܰܥ ܐܰܢ̱ܬ: ܐܶܬܕܰܟ݂ܪܰܝܢܝ ܘܰܦܪܽܘܩܰܝܢܝ: ܘܶܐܬܢܰܩܰܡ ܠܺܝ ܡܶܢ ܖ̈ܳܕ݂ܽܘܦܰܝ: ܠܳܐ ܒܢܰܓܺܝܪܽܘܬ݂ ܪܽܘܚܳܟ݂ ܬܕܰܒܪܰܢܝ. ܕܰܥ ܕܩܰܒܠܶ݀ܬ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ܟ ܚܶܣܕܳܐ.  16: ܘܢܶܛܪܶܬ݂ ܦܽܘ̈ܩܕܳܢܰܝܟ ܘܥܶܒܕܶܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܰܗܘܳܐ ܠܺܝ ܦܶܬܓ݂ܳܡܳܟ݂ ܠܒܽܘܣܳܡܳܐ ܘܰܠܚܰܕ݂ܽܘܬܶܗ ܕܠܶܒܝ: ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬܩܪܺܝ ܫܡܳܟ݂ ܥܠܰܝ.  17: ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ: ܠܳܐ ܝܶܬܒܶ݀ܬ݂ ܒܰܟ݂ܢܽܘܫܬ݂ܳܐ ܕܰܡܒܰܙܚܳܢ̈ܶܐ: ܐܶܠܳܐ ܕܶܚܠܶܬ݂ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܐܺܝܕ݂ܳܟ݂ ܘܒܰܠܚܽܘܕܰܝ ܝܶܬܒܶ݀ܬ݂: ܡܶܛܽܠ ܕܪܽܘܓܙܳܐ ܡܠܰܝܬܳܢܝ. 18: ܠܡܳܢܳܐ ܗܘܳܐ ܟܺܐܒܝ ܥܰܫܺܝܢ: ܘܰܡܚܽܘܬ݂ܝ ܚܰܣܺܝܢܳܐ ܘܠܳܐ ܨܳܒܝܳܐ ܠܡܶܬܰܐܣܳܝܽܘ: ܘܰܗܘܺܝ݀ܬ݂ ܠܺܝ ܐܰܝܟ݂ ܡܰܝ̈ܳܐ ܟܰܕܳܒ̈ܶܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܗܰܝܡܢܺܝܢ. 19: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܐܶܢ ܬܬܽܘܒ ܐܰܦܢܶܝܟ݂ ܘܰܩܕ݂ܳܡܝ ܬܩܽܘܡ. ܘܶܐܢ ܬܰܦܶܩ ܝܰܩܺܝܪܳܐ ܡܶܢ ܙܰܠܺܝܠܳܐ: ܐܰܝܟ݂ ܦܽܘܡܝ ܬܶܗܘܶܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܢܶܬܦܢܽܘܢ ܗܶܢܽܘܢ ܠܘܳܬܳܟ݂: ܘܰܐܢ̱ܬ ܠܳܐ ܬܶܬܦܢܶܐ ܠܘܳܬ݂ܗܽܘܢ. 20: ܝܰܗܒܬܳܟ݂ ܠܥܰܡܳܐ ܗܳܢܳܐ: ܐܰܝܟ݂ ܫܽܘܪܳܐ ܥܰܫܺܝܢܳܐ ܕܰܢܚܳܫܳܐ: ܘܢܶܬܟܰܬܫܽܘܢ ܥܰܡܳܟ݂ ܘܠܳܐ ܢܶܙܟܽܘܢܳܟ݂: ܡܶܛܽܠ ܕܥܰܡܳܟ݂ ܐ̱ܢܳܐ: ܠܡܶܦܪܩܳܟ݂ ܘܠܰܡܦܰܨܳܝܽܘܬܳܟ݂ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. 21: ܘܶܐܦܰܨܶܝܟ݂ ܡܶܢ ܐܺܝܕ݂ܳܐ ܕܒܺܝ̈ܫܶܐ: ܘܶܐܦܪܩܳܟ݂ ܡܶܢ ܐܺܝܕ݂ܳܐ ܕܥܰܫܺܝ̈ܢܶܐ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܝܘ.

1: ܘܰܗܘܳܐ ܥܠܰܝ ܦܶܬܓ݂ܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ. 2: ܠܳܐ ܬܶܣܰܒ ܠܳܟ݂ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ: ܘܠܳܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܠܳܟ݂ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܘܒ̈ܢܳܬ݂ܳܐ ܒܰܐܬܪܳܐ ܗܳܢܳܐ. 3: ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܥܰܠ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܘܥܰܠ ܒ̈ܢܳܬ݂ܳܐ ܕܡܶܬܝܰܠܕܺܝܢ ܒܰܐܬܪܳܐ ܗܳܢܳܐ: ܘܥܰܠ ܐܶܡ̈ܗܳܬܗܽܘܢ ܕܝܳܠ̈ܕܳܢ ܠܗܽܘܢ: ܘܥܰܠ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܡܰܘܠܕ݂ܺܝܢ ܠܗܽܘܢ ܒܰܐܬܪܳܐ ܗܳܢܳܐ. 4: ܡܰܘܬܳܐ ܕܰܡܛܰܖ̈ܦܰܝ ܟܰܦܢܳܐ ܢܡܽܘܬ݂ܽܘܢ: ܘܠܳܐ ܢܰܪܩܕܽܘܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ: ܘܠܳܐ ܢܶܬܩܰܒܪܽܘܢ: ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܙܶܒܠܳܐ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܐܰܪܥܳܐ ܢܶܗܘܽܘܢ: ܘܰܒܚܰܪܒܳܐ ܘܰܒܟܰܦܢܳܐ ܢܣܽܘܦܽܘܢ: ܘܢܶܗܘ̈ܝܳܢ ܫܠܰܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܠܦܳܪܰܚܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ: ܘܰܠܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ. 5: ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܠܳܐ ܬܺܐܙܰܠ ܠܒܶܝܬ݂ ܡܰܪܩܽܘܕܬ݂ܳܐ: ܘܠܳܐ ܬܺܐܙܰܠ ܠܡܰܪܩܳܕ݂ܽܘ: ܘܠܳܐ ܬܢܽܘܕ݂ ܥܠܰܝܗܽܘܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܥܒܪܶܬ݂ ܫܠܳܡܝ ܡܶܢ ܥܰܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܛܰܝܒܽܘܬ݂ܳܐ ܘܖ̈ܰܚܡܶܐ. 6: ܘܰܢܡܽܘܬ݂ܽܘܢ ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܘܕܰܩ̈ܕܩܶܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܗܳܕܶܐ: ܠܳܐ ܢܶܬܩܰܒܪܽܘܢ: ܘܠܳܐ ܢܰܪܩܕܽܘܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ: ܘܠܳܐ ܢܰܝܠܠܽܘܢ: ܘܠܳܐ ܢܶܩܕܚܽܘܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ. 7: ܘܠܳܐ ܢܶܩܨܽܘܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܒܶܐܒܠܳܐ: ܕܢܶܬܒܰܝܐܽܘܢ ܥܰܠ ܡܺܝܬ݂ܳܐ: ܘܠܳܐ ܢܰܫܩܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܟܳܣܳܐ ܕܒܽܘܝܳܐܳܐ: ܥܰܠ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܥܰܠ ܐܶܡ̈ܗܳܬܗܽܘܢ. 8: ܘܰܠܒܶܝܬ݂ ܡܰܫܬܝܳܐ ܠܳܐ ܬܶܥܽܘܠ: ܠܡܶܬܰܒ ܥܰܡܗܽܘܢ ܠܡܶܠܥܰܣ ܘܰܠܡܶܫܬ݂ܳܐ. 9: ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܗܳܐ ܡܒܰܛܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܢ ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܠܥܺܢܰܝ̈ܟܽܘܢ ܘܰܒܝܰܘ̈ܡܳܬܟܽܘܢ: ܩܳܠܳܐ ܕܰܕ݂ܝܳܨܳܐ ܘܩܳܠܳܐ ܕܚܰܕܽܘܬ݂ܳܐ: ܩܳܠܳܐ ܕܚܰܬܢܳܐ: ܘܩܳܠܳܐ ܕܟܰܠܬ݂ܳܐ. 10: ܘܶܐܢ ܬܚܰܘܶܐ ܠܥܰܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܶܬܓ݂ܳܡ̈ܶܐ: ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܠܳܟ݂: ܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܐܶܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܥܠܰܝܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܒܺܝܫܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܪܰܒܬ݂ܳܐ: ܡܳܢܳܐ ܚ̣ܳܒܢ: ܘܡܳܢܳܐ ܗ̱ܝ ܚܛܺܝܬܰܢ ܕܰܚܛܰܝܢ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ. 11: ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ: ܥܰܠ ܕܫܰܒܩܽܘܢܝ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܟܽܘܢ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܶܐܙܰܠܘ ܒܳܬ݂ܰܪ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ ܐ̱ܚܖ̈ܳܢܶܐ: ܘܰܦܠܰܚܘ ܐܶܢܽܘܢ ܘܰܣܓܶܕ݂ܘ ܠܗܽܘܢ: ܘܠܺܝ ܫܒܰܩܘ ܘܢܳܡܽܘܣܝ ܠܳܐ ܢܛܰܪܘ. 12: ܘܰܐܢ̱ܬܽܘܢ ܐܰܒܐܶܫܬܽܘܢ ܠܡܶܥܒܰܕ݂ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܟܽܘܢ: ܘܗܳܐ ܐܳܙܺܠܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܓܒܰܪ ܒܳܬ݂ܰܪ ܨܶܒܝܳܢܰܝ̈ ܠܶܒܶܗ ܒܺܝܫܳܐ ܕܠܳܐ ܬܶܫܡܥܽܘܢܳܢܝ. 13: ܘܶܐܫܕܶܝܟܽܘܢ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܗܳܕܶܐ: ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܠܳܐ ܝܺܕܰܥܬܽܘܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܘܰܐܒܳܗܰܝ̈ܟܽܘܢ: ܘܬܶܦܠܚܽܘܢ ܬܰܡܳܢ ܠܰܐܠܳܗ̈ܶܐ ܐ̱ܚܖ̈ܳܢܶܐ ܒܺܐܝܡܳܡܳܐ ܘܰܒܠܺܠܝܳܐ: ܘܠܳܐ ܐܶܬܶܠܟܽܘܢ ܠܖ̈ܰܚܡܶܐ. 14: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܗܳܐ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܐܳܬܶܝܢ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܠܳܐ ܢܶܬܶܐܡܰܪ ܬܽܘܒ ܚܰܝ ܗܽܘ ܡܳܪܝܳܐ ܕܰܐܣܶܩ ܠܰܕ݂ܒܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. 15: ܐܶܠܳܐ ܚܰܝ ܗܽܘ ܡܳܪܝܳܐ: ܕܢܰܣܶܩ ܘܢܰܝܬܶܐ ܠܰܕ݂ܒܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܓܰܪܒܝܳܐ: ܡܶܢ ܟܽܠ ܐܰܬܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ ܕܕܶܚܩܶܬ ܐܶܢܽܘܢ ܠܬܰܡܳܢ: ܘܰܐܗܦܶܟ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܐܪܥܗܽܘܢ ܕܝܶܗܒܶ݀ܬ݂ ܠܰܐܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. 16: ܗܳܐ ܡܫܰܕܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܨܰܝܳܕ̈ܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܰܢܨܽܘܕܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܒܳܬ݂ܰܪܟܶܢ ܐܶܫܰܕܰܪ ܠܨܰܝܳܕ̈ܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܘܰܢܨܽܘܕܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ: ܡܶܢ ܟܽܠ ܛܽܘܪ ܘܡܶܢ ܟܽܠ ܪܳܡܳܐ: ܘܡܶܢ ܢܶܩܥ̈ܶܐ ܕܰܫܩܺܝ̈ܦܶܐ. 17: ܡܶܛܽܠ ܕܥܰܝܢܰܝ̈ ܥܰܠ ܟܽܠܗܶܝܢ ܐܽܘܖ̈ܚܳܬ݂ܗܽܘܢ: ܘܠܳܐ ܛܳܫܶܝܢ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡܝ: ܘܠܳܐ ܡܶܬܛܰܫܶܐ ܥܰܘܠܗܽܘܢ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܥܰܝܢܰܝ̈. 18: ܘܶܐܦܪܽܘܥ ܐܶܢܽܘܢ ܩܰܕ݂ܡܳܝܰܬ݂ ܚܰܕ݂ ܬܪܶܝܢ: ܚܰܘ̈ܒܰܝܗܽܘܢ ܘܰܚܛܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܥܰܠ ܕܛܰܘܶܫܘ ܐܰܪܥܝ ܒܕܶܒ̈ܚܶܐ ܕܰܦܬܰܟ݂ܖ̈ܰܝܗܽܘܢ: ܘܰܒܛܰܢܦܽܘܬܗܽܘܢ ܡܠܰܘ ܝܳܪܬܽܘܬܝ. 19: ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܝ ܘܰܡܥܰܕܪܢܳܝ: ܘܒܶܝܬ݂ ܓܰܘܣܝ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܽܐܘܠܨܳܢܳܐ: ܠܘܳܬܳܟ݂ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܢܺܐܬܽܘܢ ܡܶܢ ܣܰܘ̈ܦܶܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ: ܘܢܺܐܡܪܽܘܢ: ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ݂ ܦܬܰܟܖ̈ܶܐ ܕܕܰܓܳܠܽܘܬ݂ܳܐ ܕܰܐܘܪܬ݂ܽܘܢ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܢ ܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܠܰܝܬ ܒܗܽܘܢ ܝܽܘܬ݂ܪܳܢ. 20: ܗܳܐ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܥܳܒܕܺܝܢ ܠܗܽܘܢ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ ܘܗܶܢܽܘܢ ܠܳܐ ܗܘܰܘ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ. 21: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܗܳܐ ܡܚܰܘܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܗܽܘܢ: ܘܰܒܙܰܒܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܐܰܘܕܰܥ ܐܶܢܽܘܢ ܐܺܝܕ݂ܝ ܘܓܰܢ̱ܒܳܪܽܘܬܝ: ܘܢܶܕܥܽܘܢ ܕܡܳܪܝܳܐ ܫܶܡܝ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܝܙ.

1: ܚܛܺܝܬܶܗ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܟܬܺܝܒܳܐ ܒܩܰܢܝܳܐ ܕܦܰܪܙܠܳܐ: ܘܰܒܛܶܦܪܳܐ ܕܫܳܡܺܝܪܳܐ: ܘܰܪܫܺܝܡܳܐ ܥܰܠ ܠܽܘܚ̈ܶܐ ܕܠܶܒܗܽܘܢ: ܘܥܰܠ ܩܰܖ̈ܢܳܬ݂ܳܐ ܕܡܰܕ݂ܒܚܰܝ̈ܗܽܘܢ. 2: ܡܳܐ ܕܡܶܬܕܰܟ݂ܪܺܝܢ ܒܠܶܒܗܽܘܢ ܡܰܕ݂ܒܚܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܕܶܚ̈ܠܳܬܗܽܘܢ: ܬܚܶܝܬ݂ ܟܽܠ ܐܺܝܠܳܢ ܕܥܰܒܺܝܛ: ܘܥܰܠ ܟܽܠ ܪܳܡܬ݂ܳܐ ܕܪܳܡܳܐ: ܘܰܒܛܽܘܖ̈ܶܐ ܘܰܒܕܰܒܪܳܐ. 3: ܢܶܟ݂ܣܰܝ̈ܟ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܓܰܙܰܝ̈ـܟ: ܘܰܬܚܽܘܡܰܝ̈ܟ ܠܒܶܙܬ݂ܳܐ ܐܶܬܶܠ ܡܶܛܽܠ ܚܛܳܗܰܝ̈ـܟ. 4: ܘܰܐܥܒܪܳܟ݂ ܡܶܢ ܝܳܪܬܽܘܬ݂ܳܐ ܕܝܶܗܒܶ݀ܬ݂ ܠܳܟ݂: ܘܶܐܫܰܥܒܕ݂ܳܟ݂ ܠܰܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈ـܟ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܐܰܢ̱ܬ: ܡܶܛܽܠ ܕܢܽܘܪܳܐ ܐܰܩܕܰܚܬܽܘܢ ܒܪܽܘܓ݂ܙܝ: ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܬܺܐܩܰܕ݂. 5: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܠܺܝܛ ܗ̱ܘ ܓܰܒܪܳܐ ܕܢܶܬܬܟܶܠ ܥܰܠ ܒܰܪܢܳܫܳܐ: ܘܢܶܥܒܶܕ ܒܰܪ ܒܶܣܪܳܐ ܕܪܳܥܶܗ: ܘܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܢܶܣܛܶܐ ܠܶܒܶܗ. 6: ܢܶܗܘܶܐ ܐܰܝܟ݂ ܥܶܩܳܪܳܐ ܒܰܦܩܰܥܬ݂ܳܐ: ܘܠܳܐ ܢܶܚܙܶܐ ܟܰܕ݂ ܬܺܐܬܶܐ ܛܳܒܬܳܐ: ܘܢܶܫܪܶܐ ܒܚܽܘܠܳܢ̈ܶܐ ܒܡܰܕܒܪܳܐ: ܒܰܐܪܥܳܐ ܡܳܠܰܚܬ݂ܳܐ ܕܠܳܐ ܐܶܬܝܰܬܒܰܬ݂.  7: ܒܪܺܝܟ݂ ܗ̱ܘ ܓܰܒܪܳܐ ܕܢܶܬܬܟܶܠ ܥܰܠ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܢܶܗܘܶܐ ܡܳܪܝܳܐ ܬܽܘܟ݂ܠܳܢܶܗ. 8: ܢܶܗܘܶܐ ܐܰܝܟ݂ ܐܺܝܠܳܢܳܐ ܕܰܢܨܺܝܒ ܥܰܠ ܡܰܝ̈ܳܐ: ܘܥܰܠ ܝܰܒܠܳܐ ܡܫܰܕܰܪ ܥܶܩܳܖ̈ܰܘܗܝ: ܘܠܳܐ ܢܶܕ݂ܚܰܠ ܟܰܕ݂ ܢܺܐܬܶܐ ܚܽܘܡܳܐ: ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܛܰܖ̈ܦܰܘܗܝ ܪܳܘܙܺܝܢ: ܘܰܒܫܰܢ̱ܬܳܐ ܕܰܒܨܺܝܪ ܒܳܗ̇ ܡܶܛܪܳܐ ܠܳܐ ܢܶܕܚܰܠ: ܘܠܳܐ ܢܶܬܒܰܨܰܪ ܡܶܢ ܕܰܠܡܶܥܒܰܕ݂ ܦܺܐܖ̈ܶܐ.  9: ܥܰܫܺܝܢ ܠܶܒܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫܰܐ ܗ̱ܘ: ܡܰܢܽܘ ܝܳܕܰܥ ܠܶܗ. 10: ܐܶܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܒܳܨܶܐ ܠܶܒܳܐ ܘܒܳܚܰܪ ܟܽܘܠܝ̈ܳܬ݂ܳܐ: ܘܝܳܗܶܒ ܠܓܰܒܪܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܐܽܘܖ̈ܚܳܬܶܗ: ܘܰܐܝܟ ܦܺܐܖ̈ܰܝ ܥܒܳܕ݂ܰܘ̈ܗܝ. 11: ܐܰܝܟ݂ ܚܰܓܠܳܐ ܕܩܳܪܶܐ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܠܳܐ ܝܳܠܶܕ݂: ܗܳܟܰܢܳܐ ܡܰܢ ܕܩܳܢܶܐ ܥܽܘܬ݂ܪܳܐ ܕܠܳܐ ܒܕܺܝܢܳܐ: ܒܦܶܠܓܽܘܬ݂ ܝܰܘ̈ܡܰܘܗܝ ܢܶܫܒܩܺܝܘܗܝ: ܘܚܰܪܬ݂ܶܗ ܬܶܗܘܶܐ ܡܨܰܥܪܳܐ. 12: ܟܽܘܪܣܝܳܐ ܕܺܐܝܩܳܪܳܐ ܐܶܬܬܪܺܝܡ ܡܶܢ ܠܽܘܩܕܰܡ܆ ܡܶܢ ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܕܡܰܩܕܫܰܢ. 13: ܣܰܒܪܶܗ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܡܳܪܝܰܐ ܗ̱ܘ: ܟܽܠ ܕܫܰܒܩܽܘܟ݂ ܢܶܒܗܬܗܽܘܢ: ܘܡܰܖ̈ܕܘܳܬ݂ܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܢܶܬܟܰܬܒܽܘܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܫܒܰܩܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܡܰܒܽܘܥܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܚܰܝ̈ܶܐ. 14: ܐܰܣܳܢܝ ܡܳܪܝܳܐ ܘܶܐܬܰܐܣܶܐ: ܦܪܽܘܩܰܝܢܝ ܘܶܐܬܦܪܶܩ: ܡܶܛܽܠ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܝ ܐܰܢ̱ܬ ܗ̱ܘ. 15: ܗܳܐ ܗܶܢܽܘܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܺܝ: ܐܰܝܟܰܘ ܦܶܬܓ݂ܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܢܺܐܬܶܐ ܗܳܫܳܐ. 16: ܘܶܐ̱ܢܳܐ ܒܒܺܝܫܬܳܐ ܠܳܐ ܦܳܫܶ݀ܬ ܡܶܢܟ݂: ܐܰܢ̱ܬ ܝܳܕܰܥ ܐܰܢ̱ܬ ܕܝܰܘܡܶܗ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܠܳܐ ܪܶܓܶ݀ܬ݂: ܘܡܶܕܶܡ ܕܰܢܦܰܩ ܡܶܢ ܣܶܦ̈ܘܳܬ݂ܝ ܩܕ݂ܳܡ ܐܰܦܰܝ̈ܟ ܗܘܳܐ. 17: ܠܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܺܝ ܠܰܬܒܳܪܳܐ: ܐܶܠܳܐ ܐܰܓܶܢ ܥܠܰܝ ܒܝܰܘܡܳܐ ܒܺܝܫܳܐ. 18: ܢܶܒܗܬܗܽܘܢ ܖ̈ܳܕ݂ܘܦܰܝ ܘܠܳܐ ܐܶܒܗܰܬ݂ ܐܶܢܳܐ: ܢܶܬܬܒܪܽܘܢ ܗܶܢܽܘܢ ܘܠܳܐ ܐܶܬܬܒܰܪ ܐܶܢܳܐ: ܐܰܝܬ݂ܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܝܰܘܡܳܐ ܕܒܺܝܫܬܳܐ: ܘܚܰܕ݂ ܬܪܶܝܢ ܬܒܳܪܳܐ ܬܒܰܪ ܐܶܢܽܘܢ. 19: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܶܡܰܪ ܠܺܝ ܡܳܪܝܳܐ ܙܶܠ ܩܽܘܡ ܒܬܰܪܥܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܳܐ: ܕܥܳܐܠܺܝܢ ܒܶܗ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܘܰܕ݂ܢܳܦܩܺܝܢ ܒܶܗ: ܘܰܒܟܽܠܗܽܘܢ ܬܰܖ̈ܥܶܝܗ̇ ܕܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. 20: ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ: ܫܡܰܥܘ ܦܶܬܓ݂ܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ: ܘܟܽܠܶܗ ܒܶܝܬ݂ ܝܺܗܽܘܕܳܐ: ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܥܳܡܽܘܖ̈ܶܝܗ̇ ܕܽܐܘܪܺܫܠܶܡ: ܕܥܳܐܠܺܝܢ ܒܬܰܖ̈ܥܶܐ ܗܳܠܶܝܢ. 21: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܐܶܙܕܰܗܪܘ ܒܢܰܦܫܟܽܘܢ: ܘܠܳܐ ܬܶܫܩܠܽܘܢ ܫܩܽܘܠܬ݂ܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܫܰܒܬ݂ܳܐ: ܘܬܰܥܠܽܘܢ ܒܬܰܖ̈ܶܥܝܗ̇ ܕܽܐܘܪܺܫܠܶܡ.  22: ܘܠܳܐ ܬܰܦܩܽܘܢ ܫܩܽܘܠܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܝ̈ܟܽܘܢ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܫܰܒܬ݂ܳܐ: ܘܟܽܠ ܥܒܳܕ݂ ܠܳܐ ܬܶܥܒܕܽܘܢ: ܘܰܬܩܰܕܫܽܘܢ ܝܰܘܡܳܐ ܕܫܰܒܬ݂ܳܐ: ܐܰܝܟ݂ ܕܦܰܩܕܶܬ݂ ܠܰܐܒܳܗܰܝ̈ܟܽܘܢ. 23: ܘܠܳܐ ܫܡܰܥܘ: ܘܠܳܐ ܐܰܪܟܶܢܘ ܐܶܕ݂ܢܗܽܘܢ ܠܡܶܫܡܰܥ: ܘܩܰܫܺܝܘ ܩܕ݂ܳܠܗܽܘܢ ܕܠܳܐ ܢܶܫܡܥܽܘܢ: ܘܠܳܐ ܢܩܰܒܠܽܘܢ ܡܰܪܕܽܘܬ݂ܳܐ. 24: ܘܶܐܢ ܡܶܫܡܰܥ ܬܶܫܡܥܽܘܢܳܢܝ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܕܠܳܐ ܬܰܥܠܽܘܢ ܫܩܽܘܠܬ݂ܳܐ ܒܬܰܖ̈ܥܶܝܗ̇ ܕܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܗܳܕܶܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܫܰܒܬ݂ܳܐ: ܘܰܬܩܰܕܫܽܘܢ ܝܰܘܡܳܐ ܕܫܰܒܬ݂ܳܐ: ܘܠܳܐ ܬܶܥܒܕܽܘܢ ܒܶܗ ܟܽܠ ܥܒܳܕ݂. 25: ܢܶܥܠܽܘܢ ܒܬܰܖ̈ܥܶܝܗ̇ ܕܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܗܳܕܶܐ: ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܘܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܕܝܳܬܒܺܝܢ ܥܰܠ ܟܽܘܪܣܝܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ݂: ܟܰܕ݂ ܪܟ݂ܺܝܒܺܝܢ ܒܡܰܖ̈ܟܒܳܬ݂ܳܐ ܘܰܒܖ̈ܟ݂ܫܳܐ: ܗܶܢܽܘܢ ܘܪܰܘܖ̈ܒܳܢܰܝܗܽܘܢ: ܘܓܰܒܖ̈ܶܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ: ܘܥܳܡܽܘܖ̈ܶܝܗ̇ ܕܽܐܘܪܺܫܠܶܡ: ܘܬܶܬܶܒ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܗܳܕܶܐ ܠܥܳܠܰܡ. 26: ܘܢܺܐܬܽܘܢ ܡܶܢ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܡܶܢ ܚܕܳܖ̈ܰܝ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ: ܘܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܒܶܢܝܳܡܶܝܢ ܘܡܶܢ ܦܩܰܥܬ݂ܳܐ: ܘܡܶܢ ܛܽܘܖ̈ܶܐ ܘܡܶܢ ܬܰܝܡܢܳܐ: ܕܡܰܝܬܶܝܢ ܕܶܒ̈ܚܶܐ ܘܩܽܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܘܰܠܒܽܘܢܬ݂ܳܐ: ܘܡܰܝܬܶܝܢ ܬܰܘܕܺܝܬ݂ܳܐ ܠܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. 27: ܘܶܐܢ ܠܳܐ ܬܶܫܡܥܽܘܢܳܢܝ ܠܰܡܩܰܕܳܫܽܘ ܝܰܘܡܳܐ ܕܫܰܒܬ݂ܳܐ: ܕܠܳܐ ܬܶܫܩܠܽܘܢ ܫܩܽܘܠܬ݂ܳܐ ܘܬܶܥܠܽܘܢ ܒܬܰܖ̈ܥܶܝܗ̇ ܕܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܫܰܒܬ݂ܳܐ: ܐܶܫܒܽܘܩ ܢܽܘܪܳܐ ܒܬܰܖ̈ܥܶܝܗ̇: ܘܬܶܐܟ݂ܽܘܠ ܣܳܚܖ̈ܳܬ݂ܳܗ̇ ܕܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܘܠܳܐ ܬܶܕ݂ܥܰܟ݂.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܝܚ.

1: ܦܶܬܓ݂ܳܡܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܥܰܠ ܐܶܪܰܡܝܳܐ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ: ܠܡܺܐܡܰܪ. 2: ܩܽܘܡ ܚܽܘܬ݂ ܠܒܶܝܬ݂ ܦܰܚܳܪܳܐ: ܘܬܰܡܳܢ ܐܰܫܡܥܳܟ݂ ܦܶܬܓ݂ܳܡܰܝ̈. 3: ܘܢܶܚܬܶܬ݂ ܠܒܶܝܬ݂ ܦܰܚܳܪܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܦܶܬܓ݂ܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܘܗܳܐ ܗܽܘ ܥܳܒܶܕ݂ ܥܒܳܕ݂ܳܐ ܥܰܠ ܣܰܕܳܢܳܐ. 4: ܘܶܐܬܚܰܒܰܠ ܗ̱ܘܳܐ ܡܳܐܢܳܐ ܕܛܺܝܢܳܐ ܕܥܳܒ݁ܶܕ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܒܺܐܝܕ݂ܶܗ ܕܦܰܚܳܪܳܐ: ܘܰܗܦܰܟ݂ ܘܥܰܒܕܶܗ ܡܳܐܢܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕܰܨܒܳܐ. 5: ܘܰܗܘܳܐ ܥܠܰܝ ܦܶܬܓ݂ܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܠܡܺܐܡܰܪ. 6: ܐܰܝܟ݂ ܦܰܚܳܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܐ̱ܢܳܐ ܕܶܐܥܒܶܕ݂ ܠܟܽܘܢ ܒܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ: ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܗܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܛܺܝܢܳܐ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ ܦܰܚܳܪܳܐ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ ܒܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 7: ܐܶܢ ܡܶܢ ܫܶܠܝܳܐ ܐܺܡܰܪ ܥܰܠ ܥܰܡܳܐ ܘܥܰܠ ܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܐ: ܠܡܶܥܩܰܪ ܘܰܠܡܶܣܬܰܪ: ܘܠܰܡܣܰܚܳܦܽܘ ܘܰܠܡܰܘܒܳܕ݂ܽܘ. 8: ܘܰܢܬܽܘܒ ܥܰܡܳܐ ܗܰܘ ܡܶܢ ܒܺܝܫܬܶܗ: ܐܰܗܦܶܟ݂ ܡܶܢܗ ܒܺܝܫܬܳܐ ܕܶܐܬ݂ܚܰܫܒܶ݀ܬ݂ ܠܡܶܥܒܰܕ݂ ܠܶܗ. 9: ܘܶܐܢ ܐܺܡܰܪ ܥܰܠ ܥܰܡܳܐ ܘܥܰܠ ܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܐ ܠܡܶܒܢܳܐ ܘܰܠܡܶܨܰܒ. 10: ܘܢܶܥܒܶܕ݂ ܕܒܺܝܫ ܩܕ݂ܳܡܝ: ܘܠܳܐ ܢܶܫܡܰܥ ܒܩܳܠܝ: ܐܰܗܦܶܟ݂ ܡܶܢܶܗ ܛܳܒܬܳܐ ܕܶܐܡܪܶܬ݂ ܠܡܰܛܐܳܒܽܘ ܠܶܗ. 11: ܘܗܳܫܳܐ ܐܶܡܰܪ ܠܓܰܒܖ̈ܶܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ: ܘܰܠܥܳܡܽܘܖ̈ܶܝܗ̇ ܕܽܐܘܪܺܫܠܶܡ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܗܳܐ ܒܳܪܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܥܠܰܝܟܽܘܢ ܒܺܝܫܬܳܐ: ܘܡܶܬܚܰܫܰܒ ܐ̱ܢܳܐ ܥܠܰܝܟܽܘܢ ܡܰܚܫܰܒܬ݂ܳܐ: ܬܽܘܒܘ ܘܶܐܬܦܢܰܘ ܓܒܰܪ ܡܶܢ ܐܽܘܪܚܶܗ ܒܺܝܫܬܳܐ: ܘܰܐܛܐܶܒܘ ܐܽܘܖ̈ܚܳܬܟܽܘܢ ܘܰܥܒܳܕܰܝ̈ܟܽܘܢ. 12: ܘܶܐܡܰܪܘ ܗܶܢܽܘܢ ܢܶܬܚܰܝܰܠ: ܘܒܳܬ݂ܰܪ ܡܰܚ̈ܫܒܳܬܰܢ ܢܺܐܙܰܠ: ܘܐ̱ܢܳܫ ܨܶܒܝܳܢܰܝ̈ ܠܶܒܶܗ ܒܺܝܫܳܐ ܢܶܥܒܶܕ݂. 13: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܫܰܐܶܠܘ ܒܶܝܬ݂ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܡܰܢܽܘ ܥ̣ܒܰܕ݂ ܐܰܝܟ݂ ܗܳܠܶܝܢ: ܫܳܛܝܽܘܬ݂ܳܐ ܪܰܒܬ݂ܳܐ ܥܶܒ̣ܕܰܬ݂ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 14: ܐܶܢ ܥܳܢܶܕ݂ ܡܶܢ ܛܽܘܪ ܬܕܰܝ̈ܳܐ ܬܰܠܓܳܐ ܘܡܶܢ ܠܶܒܢܳܢ: ܘܶܐܢ ܡܶܬܟܠܶܝܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܩܰܪܺܝܖ̈ܶܐ ܢܽܘܟܖ̈ܳܝܶܐ ܕܪܳܕܶܝܢ. 15: ܡܶܛܽܠ ܕܰܛܥܰܐܢܝ ܥܰܡܝ: ܘܠܰܣܪܺܝܩܽܘܬ݂ܳܐ ܣ̣ܳܡܘ ܒܶܣ̈ܡܶܐ: ܘܶܐܬܬܩܶܠܘ ܒܽܐܘܖ̈ܚܳܬ݂ܗܽܘܢ ܒܰܫܒܺܝ̈ܠܶܐ ܕܥܳܠܰܡ: ܠܡܺܐܙܰܠ ܒܰܫܒܺܝ̈ܠܶܐ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܠܳܐ ܕܪܺܝܫܳܐ. 16: ܠܡܶܥܒܰܕ݂ ܐܰܪܥܗܽܘܢ ܠܬܶܡܗܳܐ ܘܰܠܡܰܫܪܽܘܩܺܝܬ݂ܳܐ ܠܥܳܠܰܡ: ܘܟܽܠ ܕܢܶܥܒܰܪ ܥܠܶܝܗ̇: ܢܶܬܡܰܗ ܘܰܢܢܺܝܕ݂ ܒܪܺܝܫܶܗ. 17: ܐܰܝܟ݂ ܪܽܘܚܳܐ ܕܫܰܘܒܳܐ: ܐܶܒܰܕܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܩܕ݂ܳܡ ܒܥܶܠܕܒܳܒ̈ܶܐ: ܩܕܠܳܐ ܘܠܳܐ ܐܰܦ̈ܶܐ ܐܶܚܰܘܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܥܳܩܰܬܗܽܘܢ. 18: ܘܶܐܡܰܪܘ ܬܰܘ ܢܶܬܚܰܫܰܒ ܡܰܚܫܰܒܬܳܐ ܥܰܠ ܐܶܪܰܡܝܳܐ: ܕܠܳܐ ܢܺܐܒܰܕ݂ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܡܶܢ ܟܳܗ̈ܢܶܐ: ܘܬܰܪܥܺܝܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ: ܘܡܶܠܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܢܒܺܝ̈ܶܐ: ܬܰܘ ܢܶܡܚܶܝܘܗܝ ܒܠܶܫܳܢܶܗ: ܘܠܳܐ ܢܨܽܘܬ݂ ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܶܬܓ݂ܳܡܰܘ̈ܗܝ. 19: ܨܽܘܬܰܝܢܝ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܫܡܰܥ ܩܳܠ ܥܽܘܠܒܳܢܝ. 20: ܐܶܬ݂ܦܪܰܥ ܒܺܝܫܬܳܐ ܚܠܳܦ ܛܳܒܬܳܐ: ܕܰܚ̣ܦܰܪܘ ܓܽܘܡܳܨܳܐ ܠܢܰܦܫܝ: ܐܶܬܕܰܟ݂ܪ ܕܩܳܡܶ݀ܬ݂ ܩܕ݂ܳܡܰܝܟ ܘܡܰܠܠܶ݀ܬ݂ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܛܳܒܬܳܐ: ܠܡܰܗܦܳܟ݂ܽܘ ܚܶܡܬ݂ܳܟ݂ ܡܶܢܗܽܘܢ. 21: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܗܰܒ ܒܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܟܰܦܢܳܐ: ܘܰܐܫܠܶܡ ܐܶܢܽܘܢ ܠܺܐܝܕܰܝ̈ ܚܰܪܒܳܐ: ܢܶܗܘ̈ܝܳܢ ܢܶܫܰܝ̈ܗܽܘܢ ܡܓܰܙ̈ܝܳܢ ܘܰܐܖ̈ܡܠܳܢ: ܘܓܰܒܖ̈ܰܝܗܽܘܢ ܢܶܗܘܽܘܢ ܩܛܺܝܠܰܝ̈ ܡܰܘܬܳܐ: ܘܰܥܠܰܝܡܰܝ̈ܗܽܘܢ ܩܛܺܝܠܰܝ̈ ܚܰܪܒܳܐ ܒܰܩܪܒܳܐ. 22: ܬܶܫܬܡܰܥ ܝܺܠܶܠܬܳܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܟܰܕ݂ ܬܰܝܬܶܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܓܰܝܣܳܐ ܡܶܢ ܫܶܠܝܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܚܦܰܪܘ ܓܽܘܡܳܨܳܐ ܠܢܰܦܫܝ ܠܡܶܐܚܕܰܢܝ: ܘܦܰܚ̈ܶܐ ܛܡܰܪܘ ܠܖ̈ܶܓܠܰܝ. 23: ܘܰܐܢ̱ܬ ܡܳܪܝܳܐ ܝܳܕܰܥ ܐܰܢ̱ܬ ܟܽܠ ܕܶܐܬܪܰܥܺܝܘ ܥܠܰܝ ܠܡܰܘܬܳܐ: ܠܳܐ ܬܚܰܣܶܐ ܥܰܠ ܥܰܘܠܗܽܘܢ: ܘܰܚܛܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡܝܟ ܠܳܐ ܬܶܥܛܶܐ: ܢܶܗܘܽܘܢ ܪܡܶܝܢ ܩܕ݂ܳܡܝܟ: ܘܒܰܙܒܰܢ ܪܽܘܓܙܳܟ݂ ܥܒܶܕ݂ ܒܗܽܘܢ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܝܛ.

1: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܶܡܰܪ ܠܺܝ ܡܳܪܝܳܐ: ܙܶܠ ܘܰܙܒܶܢ ܒܰܓ݂ܒܽܘܓܳܐ ܕܦܰܚܳܪܳܐ: ܘܰܕ݂ܒܰܪ ܥܰܡܳܟ݂ ܡܶܢ ܣܳܒ̈ܶܐ ܕܥܰܡܳܐ: ܘܡܶܢ ܣܳܒ̈ܶܐ ܕܟܳܗ̈ܢܶܐ. 2: ܘܦܽܘܩ ܠܢܰܚܠܳܐ ܕܒܰܪ ܗܳܢܽܘܡ: ܕܰܒܡܰܥܠܳܢܳܐ ܕܬܰܪܥܳܐ ܕܚܰܕ݂ܣܺܝ݀ܬ݂: ܘܰܐܟܪܶܙ ܬܰܡܳܢ ܦܶܬܓ݂ܳܡ̈ܶܐ ܕܺܐܡܰܪ ܠܳܟ݂. 3: ܘܶܐܡܰܪ: ܫܡܰܥܘ ܦܳܬܓܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ: ܥܳܡܽܘܖ̈ܶܝܗ̇ ܕܽܐܘܪܺܫܠܶܡ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܗܳܐ ܡܰܝܬܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܒܺܝܫܬܳܐ ܥܰܠ ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܗܳܢܳܐ: ܕܟܽܠ ܕܢܶܫܡܥܺܝܗ̇ ܢܶܨ̈ܠܳܢ ܐܶܕ݂ܢܰܘܗܝ. 4: ܥܰܠ ܕܫܰܒܩܽܘܢܝ ܘܛܰܢܦܽܘܗܝ ܠܰܐܬ݂ܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܘܣܳܡܘ ܒܶܗ ܒܶܣ̈ܡܶܐ ܠܰܐܠܳܗ̈ܶܐ ܐ̱ܚܖ̈ܳܢܶܐ: ܕܠܳܐ ܝܺܕܰܥܘ ܐܶܢܽܘܢ ܗܶܢܽܘܢ ܘܰܐܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ: ܘܰܡܠܰܐܗܝ ܠܰܐܬ݂ܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܡܳܐ ܙܰܟܳܝܳܐ. 5: ܘܰܒܢܰܘ ܥܰܠ̈ܘܳܬ݂ܐ ܠܒܰܥܠܳܐ: ܠܡܰܘܩܳܕ݂ܽܘ ܒܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܢܽܘܪܳܐ ܝܰܩܕܳܐ ܠܒܰܥܠܳܐ: ܕܠܳܐ ܦܰܩܕܶܬ݂: ܘܠܳܐ ܐܶܡܪܶܬ݂: ܘܠܳܐ ܣ̣ܶܠܩܰܬ ܥܰܠ ܠܶܒܝ. 6: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܗܳܐ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܐܳܬܶܝܢ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܕܠܳܐ ܢܶܬܩܪܶܐ ܬܽܘܒ ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܬܰܦܰܬ ܘܢܰܚܠܳܐ ܕܒܰܪ ܗܳܢܽܘܡ: ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܢܰܚܠܳܐ ܕܰܩܛܺܝ̈ܠܶܐ. 7: ܘܶܐܒܰܛܶܠ ܬܰܪܥܺܝܬ݂ܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܘܕܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܒܰܐܬܪܳܐ ܗܳܢܳܐ: ܘܰܐܪܡܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܒܚܰܪܒܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܒܳܥܶܝܢ ܢܰܦܫܗܽܘܢ: ܘܶܐܬܶܠ ܫܠܰܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܠܦܳܪܰܚܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ: ܘܰܠܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ. 8: ܘܶܐܥܒܕ݂ܺܝܗ̇ ܠܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܗܳܕܶܐ ܠܬܶܡܗܳܐ ܘܰܠܡܰܫܪܽܘܩܺܝܬ݂ܳܐ: ܘܟܽܠ ܡܶܢ ܕܢܶܥܒܰܪ ܥܠܶܝܗ̇. ܢܶܬܡܰܗ ܘܢܰܫܪܶܩ ܥܰܠ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡܰܚ̈ܘܳܬ݂ܳܗ̇. 9: ܘܰܐܘܟܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܒܶܣܪܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܕܰܒ̈ܢܳܬܗܽܘܢ: ܘܰܓܒܰܪ ܒܣܰܪ ܚܰܒܪܶܗ ܢܶܐܟ݂ܠܽܘܢ: ܒܽܐܘܠܨܳܢܳܐ ܘܰܒܥܳܩܬ݂ܳܐ ܕܰܢܥܺܝܩܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܒܳܥܶܝܢ ܢܰܦܫܗܽܘܢ. 10: ܘܰܬܒܰܪܳܝܗܝ ܠܒܰܓ݂ܒܽܘܓܳܐ ܠܥܺܝܢ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܕܳܐܙܺܠܝܢ ܥܰܡܳܟ݂. 11: ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܶܬܒܪܺܝܘܗܝ ܠܥܰܡܳܐ ܗܳܢܳܐ: ܘܠܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܗܳܕܶܐ. ܐܰܝܟ݂ ܕܶܐܬܬܒܰܪ ܡܳܐܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܦܰܚܳܪܳܐ: ܕܬܽܘܒ ܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܠܡܶܬܐܰܣܳܝܽܘ: ܘܰܒܬܰܦܰܬ݂ ܢܶܩܪܒܽܘܢ ܡܶܢ ܒܠܰܝ ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܠܡܶܩܒܰܪ. 12: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܶܥܒܶܕ݂ ܠܰܐܬ݂ܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܘܰܠܥܳܡܽܘܖ̈ܰܘܗܝ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܶܐܥܒܕ݂ܺܝܗ̇ ܠܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܗܳܕܶܐ ܐܰܝܟ݂ ܬܰܦܰܬ݂. 13: ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܒ̈ܳܬܶܐ ܕܽܐܘܪܺܫܠܶܡ: ܘܒ̈ܳܬܶܐ ܕܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ: ܐܰܝܟ݂ ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܕܬܰܦܰܬ݂ ܡܛܰܡܐܺܝܢ: ܟܽܠ ܒ̈ܳܬܶܐ ܕܣ̣ܳܡܘ ܒܶܣ̈ܡܶܐ ܥܰܠ ܐܶܓܳܖ̈ܰܝܗܽܘܢ ܠܟܽܠ ܚܰܝ̈ܠܘܳܬ݂ܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ: ܘܢܰܩ̣ܺܝܘ ܢܽܘܩܳܝ̈ܶܐ ܠܰܐܠܳܗ̈ܶܐ ܐ̱ܚܖ̈ܳܢܶܐ. 14: ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܐܶܪܰܡܝܳܐ ܡܶܢ ܬܰܦܰܬ݂ ܕܫܰܕܪܶܗ ܡܳܪܝܳܐ: ܠܡܶܬܢܰܒܳܝܽܘ ܬܰܡܳܢ: ܘܩܳܡ ܒܕ݂ܳܪܬ݂ܳܐ ܕܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܘܶܐܡܰܪ ܠܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ. 15: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܗܳܐ ܡܰܝܬܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܥܰܠ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܘܥܰܠ ܟܽܠܗܶܝܢ ܩܽܘܖ̈ܝܳܗ̇: ܟܽܠܳܗ̇ ܒܺܝܫܬܳܐ ܕܶܐܡܪܶܬ݂ ܥܠܶܝܗ̇: ܥܰܠ ܕܩܰܫܺܝܘ ܩܕ݂ܳܠܗܽܘܢ ܕܠܳܐ ܢܶܫܡܥܽܘܢ ܦܶܬܓ݂ܳܡܰܝ̈.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܟ.

1: ܘܰܫܡܰܥ ܦܶܫܚܽܘܪ ܒܰܪ ܐܰܡܳܪܝܳܐ ܟܳܗܢܳܐ: ܘܗܽܘ ܦܳܩܽܘܕ݂ܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܘܫܰܠܺܝܛܳܐ ܒܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܠܶܐܪܰܡܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܟܰܕ݂ ܡܶܬܢܰܒܶܐ ܦܶܬܓ݂ܳܡ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ. 2: ܘܰܡܚܳܝܗܝ ܦܶܫܚܽܘܪ ܠܶܐܪܰܡܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ: ܘܰܐܪܡܝܶܗ ܒܚܳܕܰܪܬ݂ܳܐ ܕܰܒܬܰܪܥܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܒܶܢܝܳܡܶܝܢ ܥܶܠܳܝܳܐ: ܕܰܒܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. 3: ܘܰܗܘܳܐ ܠܒܳܬ݂ܰܪ ܝܰܘܡܳܐ: ܘܰܐܦܩܶܗ ܦܶܫܚܽܘܪ ܠܶܐܪܰܡܝܳܐ ܡܶܢ ܚܳܕܰܪܬ݂ܳܐ: ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܐܶܪܰܡܝܳܐ: ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܦܶܫܚܽܘܪ ܩ̣ܪܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܫܡܳܟ݂: ܐܶܠܳܐ ܬܰܘܬܳܒܳܐ ܘܚܳܕܽܘܪܳܐ. 4: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܗܳܐ ܥܳܒܶܕ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ݂: ܬܰܘܬܳܒܳܐ ܠܳܟ݂ ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܖ̈ܳܚܡܰܝܟ: ܘܢܶܦܠܽܘܢ ܒܚܰܪܒܳܐ ܕܰܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܥܰܝܢܰܝ̈ܟ ܢܶܚܙ̈ܝܳܢ: ܘܰܠܟܽܠܶܗ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܐܰܫܠܶܡ ܒܺܐܝܕ݂ܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܕܒܳܒܶܠ: ܘܢܶܫܒܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܠܒܳܒܶܠ: ܘܰܢܩܰܛܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܒܚܰܪܒܳܐ. 5: ܘܰܐܫܠܶܡ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܶܣܢܰܝ̈ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܗܳܕܶܐ: ܘܟܽܠܳܗ̇ ܠܶܐܘܬ݂ܳܗ̇: ܘܟܽܠܶܗ ܐܺܝܩܳܪܳܗ̇: ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܓܰܙ̈ܶܐ ܕܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ: ܐܰܫܠܶܡ ܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕܰܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܢܶܫܒܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܢܶܒܙܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܢܰܘܒܠܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܠܒܳܒܶܠ. 6: ܘܰܐܢ̱ܬ ܦܶܫܚܽܘܪ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܐ̱ܢܳܫܰܝ̈ ܒܰܝܬܳܟ݂ ܬܺܐܙܽܠܘܢ ܒܫܶܒܝܳܐ: ܘܰܠܒܳܒܶܠ ܬܺܐܙܰܠ: ܘܬܰܡܳܢ ܬܡܽܘܬ݂: ܘܬܰܡܳܢ ܬܶܬܩܒܰܪ: ܐܰܢ̱ܬ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܖ̈ܳܚܡܰܝܟ ܕܶܐܬܢܰܒܺܝܬ ܠܗܽܘܢ ܒܫܽܘܩܪܳܐ. 7: ܫܰܕܶܠܬܳܢܝ ܡܳܪܝܳܐ ܘܶܐܫܬܰܕܠܶܬ݂: ܚܣܰܢܬܳܢܝ ܘܰܙܟܰܝܬܳܢܝ: ܗܘܺܝܬ݂ ܓܽܘܚܟܳܐ ܟܽܠܝܽܘܡ: ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܡܡܰܝܩܺܝܢ ܒܺܝ. 8: ܘܒܰܙܒܰܢ ܕܰܡܡܰܠܶܠ ܗܘܺܝ݀ܬ ܘܡܰܙܥܶܩ: ܥܰܠ ܚܳܛܽܘܦ̈ܶܐ ܘܥܰܠ ܒܳܙܽܘ̈ܙܶܐ ܩܳܪܶܐ ܗܘܺܝ݀ܬ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܗܘܳܐ ܠܺܝ ܦܶܬܓ݂ܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܚܶܣܕܳܐ ܘܰܠܡܽܘܝܳܩܳܐ ܟܽܠܝܽܘܡ. 9: ܘܶܐܡܪܶܬ݂ ܕܠܳܐ ܐܶܕܟ݂ܪܺܝܘܗܝ: ܘܠܳܐ ܐܶܡܰܠܶܠ ܬܽܘܒ ܒܰܫܡܶܗ: ܘܰܗܘܳܐ ܒܠܶܒܝ ܐܰܝܟ݂ ܢܽܘܪܳܐ ܕܝܳܩܕ݂ܳܐ ܘܚܳܒܳܐ ܒܓܰܖ̈ܡܰܝ: ܘܰܒܥܺܝ݀ܬ݂ ܠܰܡܣܰܝܒܳܪܽܘ ܘܠܳܐ ܐܶܫܟܚܶ݀ܬ݂. 10: ܡܶܛܽܠ ܕܫܶܡܥܶ݀ܬ݂ ܪܶܢܝܳܐ ܕܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܕܡܶܬܟܰܢܫܺܝܢ ܡܶܢ ܚܕ݂ܳܖ̈ܰܝ: ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܫܳܐܠܺܝܢ ܒܰܫܠܳܡܝ ܒܦܽܘܡܗܽܘܢ: ܘܣܳܢܶܝܢ ܠܺܝ ܒܠܶܒܗܽܘܢ: ܚܰܘܰܐܗܝ ܠܰܢ ܘܰܢܩܽܘܡ ܥܠܰܘܗܝ: ܟܒܰܪ ܢܶܫܬܰܕܰܠ ܠܰܢ: ܘܢܶܬ݂ܒܰܥ ܥܝܳܪܬܰܢ ܡܶܢܗ. 11: ܘܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡܝ ܐܰܝܟ݂ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܥܰܫܺܝܢܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܖ̈ܳܕ݂ܽܘܦܰܝ ܢܶܒܗܬ݂ܽܘܢ ܘܠܳܐ ܢܶܫܬܰܟ݂ܚܽܘܢ: ܒܗܶܬ݂ܘ ܛܳܒ ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܐܶܣܬܰܟܰܠܘ: ܒܶܗܬܬ݂ܳܐ ܕܥܳܠܰܡ ܕܠܳܐ ܡܶܬܛܰܥܝܳܐ. 12: ܘܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ ܒܳܚܰܪ ܙܶܕ݂ܩܳܐ: ܚܳܙܶܐ ܟܽܘܠ̈ܝܳܬ݂ܳܐ ܘܠܶܒܳܐ: ܐܶܚܙܶܐ ܦܽܘܪܥܳܢܳܟ݂ ܡܶܢܗܽܘܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܟ݂ ܓܠܺܝ݀ܬ݂ ܕܺܝ̈ܢܰܝ. 13: ܫܰܒܰܚܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܫܰܒܰܚܘ ܠܡܳܪܝܳܐ: ܕܦܰܨܺܝ ܢܰܦܫܶܗ ܕܡܶܣܟܺܢܳܐ ܡܶܢ ܐܺܝܕ݂ܳܐ ܕܡܰܒܐܫܳܢ̈ܶܐ. 14: ܠܺܝܛ ܗ̱ܘ ܝܰܘܡܳܐ ܕܶܐܬ݂ܝܰܠܕܶܬ݂ ܒܶܗ: ܝܰܘܡܳܐ ܕܺܝܠܶܕ݂ܬܰܢܝ ܐܶܡܝ ܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܒܪܺܝܟ݂. 15: ܠܺܝܛ ܗ̱ܘ ܓܰܒܪܳܐ ܕܣܰܒܰܪ ܠܳܐܒܝ: ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ݂ ܠܳܟ݂ ܒܪܳܐ ܕܶܟ݂ܪܳܐ: ܘܰܣܒܰܪ ܕܰܡܚܰܕܳܝܽܘ ܚܰܕܝܶܗ. 16: ܢܶܗܘܶܐ ܓܰܒܪܳܐ ܗܰܘ ܐܰܝܟ݂ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܰܗܦܰܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܠܳܐ ܐܶܬ݂ܪܰܥܺܝ ܠܗܶܝܢ: ܢܶܫܡܰܥ ܝܺܠܶܠܬܳܐ ܒܨܰܦܪܳܐ: ܘܝܽܘܒܳܒܳܐ ܒܛܰܗܪܳܐ. 17: ܕܠܳܐ ܐܰܡܺܝܬܰܢܝ ܒܡܰܪܒܥܳܐ: ܘܰܗܘܳܬ݂ ܠܺܝ ܕܶܝܢ ܐܶܡܝ ܩܰܒܪܳܐ: ܘܰܒܡܰܪܒܥܳܐ ܒܰܛܢܽܘܬ݂ܝ ܠܥܳܠܰܡ. 18: ܠܡܳܢܳܐ ܢܶܦܩܶ݀ܬ݂ ܡܶܢ ܡܰܪܒܥܳܐ: ܠܡܶܚܙܳܐ ܥܰܡܠܳܐ ܘܕ݂ܽܘܘܳܢܳܐ: ܘܰܓܡܰܪܘ ܒܒܶܗܬܬ݂ܳܐ ܝܰܘ̈ܡܰܝ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܟܐ.

1: ܦܶܬܓ݂ܳܡܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܥܰܠ ܐܶܪܰܡܝܳܐ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ: ܟܰܕ݂ ܫܰܕܰܪ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܨܶܕܰܩܝܳܐ ܡܰܠܟܳܐ: ܠܦܶܫܚܽܘܪ ܒܰܪ ܡܠܰܟ݂ܝܳܐ: ܘܠܰܨܦܰܢܝܳܐ ܒܰܪ ܡܥܰܣܝܳܐ ܟܳܗܢܳܐ: ܠܡܺܐܡܰܪ. 2: ܒܥܺܝ ܥܠܰܝܢ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܢܒܽܘܟܰܕܢܳܨܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܕܒܳܒܶܠ ܡܶܬܟܰܬܰܫ ܥܰܡܰܢ: ܛܳܟ݂ ܢܶܥܒܶܕ݂ ܥܰܡܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܟܽܠܗܶܝܢ ܬܶܕܡܖ̈ܳܬ݂ܶܗ: ܘܢܶܦܪܩܺܝܘܗܝ ܡܶܢܢ. 3: ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܐܶܪܰܡܝܳܐ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܬܺܐܡܪܽܘܢ ܠܨܶܕܰܩܝܳܐ ܡܰܠܟܳܐ. 4: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܗܳܐ ܡܰܗܦܶܟ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܐܢܰܝ̈ ܩܪܳܒܳܐ ܕܒܺܐܝܕܰܝ̈ܟܽܘܢ ܕܡܶܬܟܰܬܫܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܒܗܽܘܢ ܥܰܡ ܡܰܠܟܳܐ ܕܒܳܒܶܠ: ܘܥܰܡ ܟܰܠܕܳܝ̈ܶܐ ܕܰܟ݂ܪܺܝܟ݂ܺܝܢ ܠܟܽܘܢ ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ: ܘܶܐܟܰܢܶܫ ܐܶܢܽܘܢ ܠܓܰܘ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܗܳܕܶܐ. 5: ܘܶܐܬ݂ܟܰܬܰܫ ܐܶܢܳܐ ܥܰܡܟܽܘܢ: ܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܬܰܩܺܝܦܬܳܐ ܘܒܰܕ݂ܪܳܥܳܐ ܪܳܡܳܐ: ܒܪܽܘܓܙܳܐ ܘܰܒܚܶܡܬ݂ܳܐ.  6: ܘܰܒܪܽܘܓܙܳܐ ܪܰܒܳܐ ܐܶܡܚܶܐ ܠܝܳܬܒܰܝ̈ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܗܳܕܶܐ: ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܘܰܒܥܺܝܪܳܐ ܒܡܰܘܬܳܐ ܪܰܒܳܐ ܢܡܽܘܬ݂ܽܘܢ. 7: ܘܒܳܬ݂ܪܟܶܢ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܐܰܫܠܡܺܝܘܗܝ ܠܨܶܕܰܩܝܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܘܰܠܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ: ܘܰܠܥܰܡܳܐ ܕܶܐܫܬܚܰܪ ܒܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܗܳܕܶܐ: ܡܶܢ ܚܰܪܒܳܐ: ܘܡܶܢ ܟܰܦܢܳܐ: ܘܡܶܢ ܡܰܘܬܳܢܳܐ: ܐܰܫܠܶܡ ܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕܰܢܒܽܘܟܰܕܢܳܨܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܕܒܳܒܶܠ: ܘܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܒܳܥܶܝܢ ܢܰܦܫܗܽܘܢ: ܘܢܶܡܚܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܒܦܽܘܡܳܐ ܕܚܰܪܒܳܐ: ܘܠܳܐ ܢܚܽܘܣ ܥܠܰܝܗܽܘܢ: ܘܠܳܐ ܢܪܰܚܶܦ ܘܠܳܐ ܢܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝܗܽܘܢ. 8: ܘܰܠܥܰܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܐܶܡܰܪ: ܗܰܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܗܳܐ ܝܳܗܶܒ ܐ̱ܢܳܐ ܩܕ݂ܳܡܝܟܽܘܢ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ ܐܘܪܚܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ. 9: ܡܰܢ ܕܝܳܬܶܒ ܒܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܗܳܕܶܐ: ܢܡܽܘܬ݂ ܒܚܰܪܒܳܐ: ܘܰܒܟܰܦܢܳܐ: ܘܰܒܡܰܘܬܳܢܳܐ: ܘܡܰܢ ܕܢܳܦܶܩ ܠܘܳܬ݂ ܟܰܠܕ݂ܳܝ̈ܶܐ ܕܰܟ݂ܪܺܝܟܺܝܢ ܠܟܽܘܢ: ܚܳܝܶܐ ܘܰܡܫܰܘܙܶܒ ܢܰܦܫܶܗ. 10: ܡܶܛܽܠ ܕܣܳܡܶ݀ܬ݂ ܐܰܦܰܝ̈ ܒܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܗܳܕܶܐ ܠܒܺܝܫܬܳܐ ܘܠܳܐ ܠܛܳܒܬܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܒܺܐܝܕ݂ܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܕܒܳܒܶܠ ܬܶܫܬܠܶܡ: ܘܢܰܘܩܕ݂ܺܝܗ̇ ܒܢܽܘܪܳܐ. 11: ܘܰܠܒܶܝܬ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ: ܫܡܰܥܘ ܦܶܬܓ݂ܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܕܰܘܺܝܕ݂: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. 12: ܕܽܘܢܘ ܒܨܰܦܪܳܐ ܕܺܝܢܳܐ: ܘܦܰܨܰܘ ܠܰܛܠܺܝܡܳܐ ܡܶܢ ܡܰܢ ܕܛܳܠܶܡ ܠܶܗ: ܕܰܠܡܳܐ ܬܶܦܽܘܩ ܐܰܝܟ݂ ܢܽܘܪܳܐ ܚܶܡܬ݂ܝ: ܘܬܰܘܩܶܕ݂ ܘܠܰܝܬ ܕܰܡܕܰܥܶܟ݂: ܡܶܛܽܠ ܒܺܝܫܽܘܬ݂ܳܐ ܕܰܥܒܳܕܰܝ̈ܟܽܘܢ. 13: ܗܳܐ ܐܶܢܳܐ ܥܠܰܝܟܝ ܝܳܬܒܰܬ݂ ܒܥܽܘܡܩܳܐ: ܥܰܡܺܝܩܰܬ݂ ܦܩܰܥܬ݂ܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܡܰܢ ܢܺܐܬܶܐ ܥܠܰܝܢ. ܘܡܰܢܽܘ ܢܶܥܽܘܠ ܠܡܰܥܡܪܰܢ. 14: ܐܶܦܩܽܘܕ݂ ܥܠܰܝܟܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܦܺܐܖ̈ܰܝ ܥܒܳܕܰܝ̈ܟܽܘܢ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܶܐܫܒܽܘܩ ܢܽܘܪܳܐ ܒܩܽܘܖ̈ܝܳܗ̇: ܘܬܶܐܟ݂ܽܘܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܕܳܖ̈ܶܝܗ̇.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܟܒ.

1: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܚܽܘܬ݂ ܠܒܶܝܬ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ: ܘܡܰܠܶܠ ܬܰܡܳܢ ܦܶܬܓ݂ܳܡܳܐ ܗܳܢܳܐ: ܘܶܐܡܰܪ. 2: ܫܡܰܥ ܦܶܬܓ݂ܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܕܝܳܬܶܒ ܥܰܠ ܟܽܘܪܣܝܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ݂: ܐܰܢ̱ܬ ܘܥܰܒܕܰܝ̈ـܟ ܘܥܰܡܳܟ݂ ܕܥܳܐܠܺܝܢ ܒܬܰܖ̈ܥܶܐ ܗܳܠܶܝܢ. 3: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܥܒܶܕ݂ܘ ܕܺܝܢܳܐ ܘܙܰܕܺܝܩܽܘܬ݂ܳܐ: ܘܦܰܨܰܘ ܠܰܛܠܺܝܡܳܐ ܡܶܢ ܡܰܢ ܕܛܳܠܶܡ ܠܶܗ: ܘܰܠܥܳܡܽܘܖ̈ܶܐ ܘܰܠܝܰܬܡ̈ܶܐ ܘܠܰܐܖ̈ܡܠܳܬ݂ܳܐ: ܠܳܐ ܬܶܥܠܒܽܘܢ ܘܠܳܐ ܬܶܛܠܡܽܘܢ: ܘܰܕ݂ܡܳܐ ܙܰܟܳܝܳܐ ܠܳܐ ܬܶܐܫܕܽܘܢ ܒܰܐܬܪܳܐ ܗܳܢܳܐ. 4: ܘܶܐܢ ܡܶܥܒܰܕ݂ ܬܶܥܒܕܽܘܢ ܦܶܬܓ݂ܳܡܳܐ ܗܳܢܳܐ: ܢܶܥܠܽܘܢ ܒܬܰܖ̈ܥܰܘܗܝ ܕܒܰܝܬܳܐ ܗܳܢܳܐ: ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܘܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܕܝܳܬ݂ܒܺܝܢ ܥܰܠ ܟܽܘܪܣܝܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ݂: ܟܰܕ݂ ܪܟܺܝܒܺܝܢ ܒܡܰܖ̈ܟܒܳܬ݂ܳܐ ܘܰܒܖ̈ܰܟܫܳܐ: ܗܽܘ ܘܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܘܥܰܡܶܗ. 5: ܘܶܐܢ ܠܳܐ ܬܶܫܡܥܽܘܢ ܦܶܬܓ݂ܳܡܳܐ ܗܳܢܳܐ: ܒܺܝ ܝܺܡܺܝ݀ܬ݂ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܕܰܠܚܽܘܪܒܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܒܰܝܬܳܐ ܗܳܢܳܐ. 6: ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܥܰܠ ܒܶܝܬ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ: ܓܶܠܥܳܕ݂ ܐܰܢ̱ܬ ܗ̱ܘ ܪܺܝܫ ܠܶܒܢܳܢ: ܐܶܠܳܐ ܐܶܥܒܕ݂ܳܟ݂ ܡܰܕ݂ܒܪܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܠܳܐ ܐܶܬܝܰܬܰܒ̈ܝ. 7: ܘܶܐܛܰܝܶܒ ܥܠܰܝܟ ܡܚܰܒܠܳܢ̈ܶܐ: ܓܰܒܪܳܐ ܘܢܳܪܓܶܗ ܒܺܐܝܕ݂ܶܗ: ܘܢܶܦܣܩܽܘܢ ܓܒܰܝ̈ܳܐ ܕܰܐܖ̈ܙܰܝܟ ܘܢܰܪܡܽܘܢ ܒܢܽܘܪܳܐ. 8: ܘܢܶܥܒܪܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܥܰܠ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܗܳܕܶܐ ܪܰܒܬ݂ܳܐ: ܘܢܺܐܡܪܽܘܢ ܓܒܰܪ ܠܚܰܒܪܶܗ: ܥܰܠ ܡܳܢܳܐ ܥ̣ܒܰܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܠܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܗܳܕܶܐ ܪܰܒܬ݂ܳܐ. 9: ܘܢܺܐܡܪܽܘܢ ܥܰܠ ܕܰܫ̣ܒܰܩܘ ܩܝܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܗܽܘܢ: ܘܰܣܓܶܕ݂ܘ ܠܰܐܠܳܗ̈ܶܐ ܐ̱ܚܖ̈ܳܢܶܐ ܘܰܦ̣ܠܰܚܘ ܐܶܢܽܘܢ. 10: ܠܳܐ ܬܶܒܟܽܘܢ ܥܰܠ ܡܺܝܬ݂ܳܐ: ܘܠܳܐ ܬܢܽܘܕܽܘܢ ܥܠܰܘܗܝ: ܡܶܒܟܳܐ ܒܟ݂ܰܘ ܥܰܠ ܡܰܢ ܕܶܐܙܰܠ ܘܬܽܘܒ ܠܳܐ ܗܳܦܶܟ݂: ܘܠܳܐ ܚܳܙܶܐ ܐܰܪܥܳܐ ܕܶܐܬ݂ܺܝܠܶܕ݂ ܒܳܗ̇. 11: ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܥܰܠ ܫܳܠܽܘܡ ܒܰܪ ܝܽܘܫܺܝܳܐ ܕܰܐܡܠܶܟ݂ ܚܠܳܦ ܝܽܘܫܺܝܳܐ ܐܰܒܽܘܗܝ: ܕܰܢ̣ܦܰܩ ܡܶܢ ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܗܳܢܳܐ: ܠܳܐ ܢܶܗܦܽܘܟ݂ ܠܬܰܡܳܢ ܬܽܘܒ. 12: ܐܶܠܳܐ ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܶܐܫܬܒܺܝ ܬܰܡܳܢ ܢܡܽܘܬ݂: ܘܰܐܪܥܳܐ ܗܳܕܶܐ ܬܽܘܒ ܠܳܐ ܢܶܚܙܶܐ. 13: ܘܳܝ ܠܰܕ݂ܒܳܢܶܐ: ܒܰܝܬܶܗ ܕܠܳܐ ܒܙܶܕ݂ܩܳܐ: ܘܥܶܠܳܝ̈ܳܬܶܗ ܕܠܳܐ ܒܕܺܝܢܳܐ: ܚܰܒܪܶܗ ܦܳܠܰܚ ܠܶܗ ܡܰܓܳܢ: ܘܰܐܓܪܶܗ ܠܳܐ ܝܳܗܶܒ ܠܶܗ. 14: ܕܳܐܡܰܪ ܐܶܒܢܶܐ ܠܺܝ ܒ̈ܳܬܶܐ ܕܡܽܘܫ̈ܚܳܬ݂ܳܐ: ܘܥܶܠܳܝ̈ܳܬ݂ܳܐ ܡܖ̈ܰܘܚܳܬ݂ܳܐ: ܘܦܳܬܰܚ ܠܗܶܝܢ ܟܰܘ̈ܶܐ: ܘܰܡܛܰܠܶܠ ܠܗܶܝܢ ܒܰܐܖ̈ܙܶܐ: ܘܨܳܐܰܪ ܠܗܶܝܢ ܨܽܘܖ̈ܳܬ݂ܳܐ. 15: ܡܰܡܠܶܟ݂ ܐܰܢ̱ܬ: ܘܡܶܬܚܰܕܶܐ ܒܰܐܖ̈ܙܶܐ: ܐܰܒܽܘܟ݂ ܐܶܟܰܠ ܘܶܐܫܬܺܝ: ܘܰܥܒܰܕ ܕܺܝܢܳܐ ܘܙܰܕܺܝܩܽܘܬ݂ܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܰܛܐܒܶ݀ܬ݂ ܠܶܗ. 16: ܕܳܢ ܕܺܝܢܳܐ ܕܡܶܣ̈ܟܺܢܶܐ ܘܰܕܒܳܝ̈ܫܶܐ: ܘܰܥ̣ܒܰܕ݂ ܕܫܰܦܺܝܪ: ܡܰܢ ܕܗܳܠܶܝܢ ܥܳܒܶܕ݂: ܝܳܕܰܥ ܠܺܝ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. 17: ܕܺܝܠܳܟ݂ ܕܶܝܢ ܥܰܝܢܰܝ̈ܟ ܘܠܶܒܳܟ݂: ܠܰܝܬ ܥܰܠ ܡܶܕܶܡ ܐ̱ܚܪܺܝܢ: ܐܶܠܳܐ ܥܰܠ ܩܶܢܝܳܢܳܟ݂: ܘܥܰܠ ܕܡܳܐ ܙܰܟܳܝܳܐ ܠܡܶܐܫܰܕ݂: ܘܥܰܠ ܥܫܽܘܩܝܳܐ: ܘܥܰܠ ܛܠܽܘܡܝܳܐ ܠܡܶܥܒܰܕ݂. 18: ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܥܰܠ ܝܽܘܝܰܩܺܝܡ ܒܰܪ ܝܽܘܫܺܝܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ: ܠܳܐ ܢܰܪܩܕܽܘܢ ܥܠܰܘܗܝ: ܘܠܳܐ ܢܺܐܡܪܽܘܢ: ܘܳܝ ܐܳܚܝ: ܘܳܝ ܐܳܚܝ: ܘܠܳܐ ܢܰܪܩܕܽܘܢ ܥܠܰܘܗܝ: ܘܳܝ ܡܳܪܳܐ: ܘܳܝ ܡܳܪܳܐ. 19: ܩܒܽܘܪܰܬ݂ ܚܡܳܪ ܢܶܬ݂ܩܒܰܪ ܘܢܶܓܪܽܘܢ ܘܢܶܫܕܽܘܢܶܗ ܠܗܰܠ ܡܶܢ ܬܰܖ̈ܥܶܝܗ̇ ܕܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. 20: ܣܰܩܝ ܠܶܠܒܢܳܢ ܘܰܐܙܥܶܩܝ: ܘܰܒܡܰܬܢܺܝܢ ܐܰܪܺܝܡܝ ܩܳܠܶܟ݂ܝ: ܘܰܐܙܥܶܩܝ ܡܶܢ ܥܶܒܖ̈ܰܝ ܝܰܡܳܐ: ܕܶܐܬܬܒܰܪܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܖ̈ܳܚܡܰܝܟܝ. 21: ܘܶܐܡܪܶܬ݂ ܠܶܟ݂ܝ ܒܟܰܗܺܝܢܽܘܬܶܟ݂ܝ: ܘܶܐܡܰܪܬܝ ܕܠܳܐ ܐܶܫܡܰܥ: ܗܳܕܳܐ ܗ̱ܝ ܐܽܘܪܚܶܟ݂ܝ: ܡܶܢ ܛܰܠܝܽܘܬܶܟ݂ܝ: ܘܠܳܐ ܫܡܰܥܬܝ ܒܩܳܠܝ. 22: ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܖ̈ܳܥܰܘܳܬܶܟ݂ܝ ܬܶܪܥܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܪܽܘܚܳܐ: ܘܖ̈ܳܚܡܰܝܟܝ ܒܫܶܒܝܳܐ ܢܺܐܙܽܠܘܢ: ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܬܶܒܗܬܺܝܢ ܘܬܶܬܰܟ݂ܣܺܝܢ ܡܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܶܟ݂ܝ. 23: ܝܳܬܒܰܬ݂ ܒܠܶܒܢܳܢ: ܡܰܩܢܰܬ݂ ܒܰܐܖ̈ܙܶܐ: ܡܳܢܳܐ ܡܶܬܬܰܢܚܳܐ ܐܰܢ̱ܬܝ ܟܰܕ݂ ܢܺܐܬܽܘܢ ܥܠܰܝܟܝ ܚܶܒ̈ܠܶܐ ܘܙܰܘܥܬ݂ܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕܝܳܠܶܕܬ݂ܳܐ. 24: ܚܰܝ ܐ̱ܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ: ܐܶܢ ܢܶܗܘܶܐ ܝܽܘܟܰܢܝܳܐ ܒܰܪ ܝܽܘܝܰܩܺܝܡ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ: ܚܳܬܡܳܐ ܥܰܠ ܐܺܝܕ݂ܝ ܕܝܰܡܺܝܢܳܐ: ܐܶܠܳܐ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܐܶܥܩܪܳܟ݂. 25: ܘܰܐܫܠܡܳܟ݂ ܒܝܰܕ݂ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܒܳܥܶܝܢ ܢܰܦܫܳܟ݂ ܘܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܕ݂ܳܚܶܠ ܐܰܢ̱ܬ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡܝܗܽܘܢ: ܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕܢܰܒܽܘܟܰܕܢܳܨܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܕܒܳܒܶܠ: ܘܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕܟܰܠܕ݂ܳܝ̈ܶܐ. 26: ܘܶܐܫܕܶܝܟ ܠܳܟ݂ ܘܠܶܐܡܳܟ݂ ܕܺܝܠܶܕ݂ܬܳܟ݂: ܠܰܐܪܥܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬ݂ܳܐ ܕܠܳܐ ܐܶܬ݂ܺܝܠܶܕܬܽܘܢ ܬܰܡܳܢ: ܘܬܰܡܳܢ ܬܡܽܘܬ݂ܽܘܢ. 27: ܘܠܰܐܪܥܳܐ ܕܣܳܒܖ̈ܳܢ ܢܰܦ̈ܫܳܬܟܽܘܢ ܠܡܶܗܦܰܟ݂ ܠܬܰܡܳܢ: ܠܳܐ ܬܶܗܦܟܽܘܢ. 28: ܒܨܺܝܪܳܐ ܘܫܺܝܛܳܐ ܓܰܒܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܝܽܘܟܰܢܝܳܐ: ܐܰܝܟ݂ ܡܳܐܢܳܐ ܕܠܰܝܬ ܒܶܗ ܚܰܫܚܽܘ: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܶܫܬܩܶܠ ܗܽܘ ܘܙܰܪܥܶܗ: ܘܶܐܫܬܕ݂ܺܝܘ ܠܰܐܪܥܳܐ: ܕܠܳܐ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ. 29: ܐܰܪܥܳܐ: ܐܰܪܥܳܐ: ܐܰܪܥܳܐ: ܫܡܰܥܝ ܦܶܬܓ݂ܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. 30: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܟܽܘܬܒܽܘܗܝ ܠܓܰܒܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܡܰܟ݂ܪܙܳܐ ܕܠܳܐ ܒܢܺܝ̈ܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܓܰܒܪܳܐ ܒܝܰܘ̈ܡܳܬܶܗ: ܠܳܐ ܢܰܨܠܰܚ ܡܶܢ ܙܰܪܥܶܗ ܓܰܒܪܳܐ ܕܝܳܬܶܒ ܥܰܠ ܟܽܘܪܣܝܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ݂: ܘܡܶܫܬܰܠܰܛ ܬܽܘܒ ܒܺܝܗܽܘܕܳܐ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܟܓ.

1: ܐܳܘ ܖ̈ܳܥܰܘܳܬ݂ܳܐ ܕܡܰܘܒܕ݂ܺܝܢ ܘܰܡܒܰܕܪܺܝܢ ܥܳܢ̈ܳܐ ܕܡܰܪܥܺܝܬ݂ܝ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. 2: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܥܰܠ ܖ̈ܳܥܰܘܳܬ݂ܳܐ ܕܪܳܥܶܝܢ ܠܥܰܡܝ: ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܒܰܕܰܪܬܽܘܢ ܠܥܳܢܝ̈: ܘܰܐܛܥܺܝܬܽܘܢ ܐܶܢܶܝܢ ܘܠܳܐ ܦܰܩܶܕܬܽܘܢ ܐܶܢܶܝܢ: ܗܳܐ ܦܳܩܶܕ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܥܠܰܝܟܽܘܢ: ܐܰܝܟ݂ ܒܺܝܫܽܘܬ݂ ܥܒܳܕܰܝ̈ܟܽܘܢ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. 3: ܘܶܐ̱ܢܳܐ ܐܶܟܰܢܶܫ ܫܰܪܟܳܐ ܕܥܳܢܝ̈ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܬܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ ܕܒܰܕܪܶܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܠܬܰܡܳܢ: ܘܰܐܗܦܶܟ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܠܕܰܝܪܗܽܘܢ: ܘܢܶܟ݂ܒܪܽܘܢ ܘܢܶܣܓܽܘܢ.  4: ܘܰܐܩܺܝܡ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܖ̈ܳܥܰܘܳܬ݂ܳܐ ܘܢܶܪܥܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܠܳܐ ܢܶܕ݂ܚܠܽܘܢ ܬܽܘܒ ܘܠܳܐ ܢܶܬܒܰܕܪܽܘܢ: ܘܠܳܐ ܢܶܛܥܽܘܢ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. 5: ܗܳܐ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܐܳܬܶܝܢ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܰܐܩܺܝܡ ܠܕܰܘܺܝܕ݂ ܨܶܡܚܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬ݂ܳܐ: ܘܢܰܡܠܶܟ݂ ܒܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܐ ܘܢܶܣܬܰܟܰܠ: ܘܢܶܥܒܶܕ݂ ܕܺܝܢܳܐ ܘܙܰܕܺܝܩܽܘܬ݂ܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ. 6: ܒܝܰܘܡܰܘ̈ܗܝ ܢܶܬܦܪܶܩ ܝܺܗܽܘܕܳܐ: ܘܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܢܶܫܪܶܐ ܒܫܶܠܝܳܐ: ܘܗܳܢܰܘ ܫܡܶܗ ܕܢܶܩܪܽܘܢܶܗ ܡܳܪܝܳܐ ܙܶܕ݂ܩܰܢ. 7: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܗܳܐ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܐܳܬܶܝܢ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܠܳܐ ܢܶܬܶܐܡܰܪ ܬܽܘܒ ܚܰܝ ܗ̱ܘ ܡܳܪܝܳܐ ܕܰܐܣܶܩ ܠܰܕ݂ܒܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. 8: ܐܶܠܳܐ ܚܰܝ ܗ̱ܘ ܡܳܪܝܳܐ: ܕܢܰܣܶܩ ܘܢܰܝܬܶܐ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܓܰܪܒܝܳܐ: ܘܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܬܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ ܕܶܐܬܒܰܕܰܪܘ ܒܗܽܘܢ: ܘܢܶܬܒܽܘܢ ܒܰܐܪܥܗܽܘܢ.  9: ܥܰܠ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܐܶܬܬܰܒܰܪ ܠܶܒܝ ܒܓ݂ܰܘܝ: ܘܙܳܥܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܓܰܖ̈ܡܰܝ: ܘܰܗܘܺܝ݀ܬ݂ ܐܰܝܟ݂ ܓܰܒܪܳܐ ܪܰܘܳܝܳܐ: ܘܰܐܝܟ ܓܰܒܪܳܐ ܕܥܰܒܪܶܗ ܚܰܡܪܶܗ: ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܘܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܦܶܬܓ݂ܳܡܰܝ̈ ܩܽܘܕ݂ܫܶܗ. 10: ܡܶܛܽܠ ܕܓܰܝܳܖ̈ܶܐ ܘܚܳܛܽܘܦ̈ܶܐ ܐܶܬܡܰܠܝܰܬ݂ ܐܰܪܥܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܬܐܰܒܠܰܬ݂ ܐܰܪܥܳܐ: ܘܺܝܒܶܫܘ ܕܰܝܖ̈ܶܐ ܕܡܰܕܒܪܳܐ: ܘܰܗܘܳܐ ܪܰܗܛܳܢܗܽܘܢ ܒܺܝܫ: ܘܰܒܓܰܢ̱ܒܳܪܽܘܬܗܽܘܢ ܠܳܐ ܐܰܟ݂ܫܰܪܘ. 11: ܡܶܛܽܠ ܕܳܐܦ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܳܐܦ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܐܶܬܚܰܢܰܦܘ: ܘܳܐܦ ܒܒܰܝܬܝ ܐܶܫܟܚܶ݀ܬ݂ ܒܺܝܫܽܘܬ݂ܗܽܘܢ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. 12: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܢܶܗܘ̈ܝܳܢ ܠܗܽܘܢ ܐܽܘܖ̈ܚܳܬ݂ܗܽܘܢ ܡܰܫܖ̈ܽܘܥܝܳܬ݂ܳܐ: ܘܰܠܚܶܫܽܘܟܳܐ ܢܶܬܕܚܽܘܢ ܘܢܶܦܠܽܘܢ ܒܗܶܝܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܡܰܝܬܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܒܺܝܫܬܳܐ: ܫܰܢ̱ܬܳܐ ܕܦܽܘܩܕܳܢܗܽܘܢ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. 13: ܘܒܰܢ̈ܒܝ݂ܰܝ݂ ܫܳܡܪܺܝܢ ܚܙܺܝ݀ܬ݂ ܕܰܓܳܠܽܘܬ݂ܳܐ: ܐܶܬܢܰܒܺܝܘ ܒܒܰܥܠܳܐ ܘܰܐܛܥܺܝܘ ܥܰܡܝ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 14: ܘܒܰܢ̈ܒܝ݂ܰܝ݂ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ ܚܙܺܝ݀ܬ݂ ܫܳܛܝܽܘܬ݂ܳܐ: ܓܰܝܳܪܺܝܢ ܘܰܡܗܰܠܟ݂ܺܝܢ ܒܫܽܘܩܪܳܐ: ܘܰܡܚܰܡܣܢܺܝܢ ܐܺܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܡܶܢ ܖ̈ܳܚܡܰܝܗܽܘܢ: ܕܠܳܐ ܢܶܗܦܟܽܘܢ ܓܒܰܪ ܡܶܢ ܐܽܘܪܚܶܗ ܒܺܝܫܬܳܐ: ܘܰܗܘܰܘ ܠܺܝ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܣܕ݂ܽܘܡ: ܘܝܰܬܳܒܶܝ̈ܗ̇ ܐܰܝܟ݂ ܥܳܡܽܘܪܳܐ. 15: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܨܒܰܐܬ݂ ܥܰܠ ܢܒܺܝ̈ܶܐ: ܗܳܐ ܡܰܘܟܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܠܗܽܘܢ ܡܪܳܖ̈ܶܐ: ܘܰܐܫܩܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܡܰܪܺܝܖ̈ܶܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܢ ܠܘܳܬ݂ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܕܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܢܶܦܩܰܬ݂ ܚܰܢܦܽܘܬ݂ܳܐ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ. 16: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܨܒܰܐܬ݂: ܠܳܐ ܬܶܫܡܥܽܘܢ ܠܦܶܬܓ݂ܳܡ̈ܶܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܕܰܓ̈ܳܠܶܐ: ܕܡܶܬܢܰܒܶܝܢ ܠܟܽܘܢ ܘܡܰܛܥܶܝܢ ܠܟܽܘܢ: ܚܶܙܘܰܐ ܗ̱ܘ ܕܠܶܒܗܽܘܢ ܡܡܰܠܠܺܝܢ: ܘܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢ ܦܽܘܡ ܡܳܪܝܳܐ. 17: ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕܡܰܪܓܙܺܝܢ: ܒܦܶܬܓ݂ܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܫܠܳܡܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܟܽܘܢ: ܘܟܽܠ ܕܰܡܗܰܠܶܟ݂ ܒܨܶܒܝܳܢܳܐ ܕܠܶܒܶܗ ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ: ܠܳܐ ܬܺܐܬܶܐ ܥܠܰܝܟܽܘܢ ܒܺܝܫܬܳܐ.  18: ܡܰܢܽܘ ܓܶܝܪ ܩܳܡ ܒܐ̱ܪܳܙܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܘܰܚܙܳܝܗܝ ܘܰܫ̣ܡܰܥ ܦܶܬܓ݂ܳܡܶܗ: ܐܰܘ ܡܰܢܽܘ ܨܳܬ݂ ܦܶܬܓ݂ܳܡܶܗ ܘܫܰܡܥܶܗ. 19: ܗܳܐ ܣܽܘܥܪܳܢܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܒܪܽܘܓܙܳܐ ܢܳܦܶܩ: ܘܣܽܘܥܪܳܢܳܐ ܡܶܬܓܰܘܙܰܠ: ܥܰܠ ܪܺܝܫܳܐ ܕܖ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܢܶܬܬܢܺܝܚ. 20: ܠܳܐ ܬܶܗܦܽܘܟ݂ ܚܶܡܬ݂ܳܐ ܕܪܽܘܓ݂ܙܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕܢܶܥܒܶܕ݂: ܘܰܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕܰܢܩܺܝܡ ܬܰܪܥܺܝܬ݂ܳܐ ܕܠܶܒܶܗ: ܒܰܐ̱ܚܪܳܝܰܬ݂ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܬܶܬܒܰܝܢܽܘܢ ܒܶܗ. 21: ܠܳܐ ܫܰܕܪܶܬ݂ ܠܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܘܗܶܢܽܘܢ ܐܶܙܰܠܘ: ܘܠܳܐ ܐܶܡܪܶܬ݂ ܠܗܽܘܢ ܘܗܶܢܽܘܢ ܐܶܬܢܰܒܺܝܘ. 22: ܘܠܳܐ ܩܳܡܘ ܒܐ̱ܖ̈ܳܙܰܝ: ܘܰܐܫܡܰܥܘ ܦܶܬܓ݂ܳܡܰܝ̈ ܠܥܰܡܝ: ܘܰܐܬܺܝܒܘ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܐܽܘܖ̈ܚܳܬ݂ܗܽܘܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬ݂ܳܐ: ܘܡܶܢ ܒܺܝܫܽܘܬ݂ ܥܒܳܕܰܝ̈ܗܽܘܢ. 23: ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕܡܶܢ ܩܽܘܪܒܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܠܳܐ ܗܘܺܝ݀ܬ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܡܶܢ ܪܽܘܚܩܳܐ. 24: ܐܶܢ ܢܶܛܫܶܐ ܓܰܒܪܳܐ ܒܛܽܘܫܝܰܝ: ܐܶܢܳܐ ܚܳܙܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܗ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ. 25: ܫܶܡܥܶ݀ܬ݂ ܡܶܕܶܡ ܕܶܐܡܰܪܘ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܕܡܶܬܢܰܒܶܝܢ ܒܫܶܡܝ ܒܕܰܓܳܠܽܘܬ݂ܳܐ: ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܚܶܠܡܳܐ ܚܶܠܡܶ݀ܬ݂. 26: ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܶܐܡܰܬ݂ܝ ܐܺܝܬ݂ ܒܦܽܘܡܗܽܘܢ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܕܰܓ̈ܳܠܶܐ ܢܒܺܝܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܕܰܓܳܠ̈ܳܬ݂ܳܐ: ܢܒܺܝܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܕܢܶܟ݂ܠܳܐ ܕܠܶܒܗܽܘܢ. 27: ܕܡܶܬܚܰܫܒܺܝܢ ܠܡܰܛܥܳܝܽܘ ܒܫܶܡܝ ܠܥܰܡܝ: ܒܚܶܠܡܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܡܶܫܬܰܥܶܝܢ ܓܒܰܪ ܠܚܰܒܪܶܗ: ܐܰܝܟ݂ ܕܰܛܥܰܘ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܫܶܡܝ ܘܰܦܠܰܚܘ ܠܒܰܥܠܳܐ. 28: ܢܒܺܝܳܐ ܕܚܳܙܶܐ ܚܶܠܡܳܐ ܢܶܫܬܰܥܶܐ ܚܶܠܡܳܐ: ܘܰܕ݂ܦܶܬܓ݂ܳܡܰܝ̈ ܥܰܡܶܗ ܢܡܰܠܶܠ ܦܶܬܓ݂ܳܡܰܝ̈ ܒܩܽܘܫܬܳܐ: ܠܡܳܢܳܐ ܚܳܠܛܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܬܶܒܢܳܐ ܒܰܥܒܽܘܪܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. 29: ܗܳܐ ܦܶܬܓ݂ܳܡܰܝ̈ ܐܰܝܟ݂ ܢܽܘܪܳܐ ܢܳܦܩܺܝܢ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܰܐܝܟ ܦܰܪܙܠܳܐ ܕܓܳܙܰܪ ܟܺܐܦܳܐ. 30: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܗܳܐ ܐܶܢܳܐ ܥܰܠ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܕܰܡܓܰܢܒܺܝܢ ܦܶܬܓ݂ܳܡܰܝ̈ ܐ̱ܢܳܫ ܡܶܢ ܚܰܒܪܶܗ. 31: ܗܳܐ ܐܶܢܳܐ ܥܰܠ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܕܰܡܗܰܦܟ݂ܺܝܢ ܠܶܫܳܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܶܡܰܪ ܗܳܟܰܢܳܐ. 32: ܗܳܐ ܐܶܢܳܐ ܥܰܠ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܕܚܳܙܶܝܢ ܚܶܠ̈ܡܶܐ ܕܰܓ̈ܳܠܶܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܡܶܫܬܰܥܶܝܢ ܠܗܽܘܢ: ܘܡܰܛܥܶܝܢ ܠܥܰܡܝ ܒܕܰܓܳܠܽܘܬܗܽܘܢ ܘܰܒܦܰܚܙܽܘܬܗܽܘܢ: ܘܶܐ̱ܢܳܐ ܠܳܐ ܦܰܩܕܶܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܘܠܳܐ ܫܰܕܪܶܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܡܶܕܶܡ ܠܳܐ ܡܰܘܬܪܺܝܢ ܠܥܰܡܳܐ ܗܳܢܳܐ. 33: ܘܟܰܕ݂ ܢܫܰܐܠܳܟ݂ ܥܰܡܳܐ ܗܳܢܳܐ: ܐܰܘ ܢܒܺܝܳܐ: ܐܰܘ ܟܳܗܢܳܐ: ܘܢܺܐܡܰܪ ܠܳܟ݂ ܡܳܢܰܘ ܦܶܬܓ݂ܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܐܰܢ̱ܬ: ܗܳܢܰܘ ܦܶܬܓ݂ܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܕܶܐܥܩܽܘܪܟܽܘܢ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. 34: ܘܰܢܒܺܝܳܐ: ܐܰܘ ܟܳܗܢܳܐ: ܐܰܘ ܥܰܡܳܐ: ܕܢܺܐܡܰܪ ܦܶܬܓ݂ܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܐܶܦܩܽܘܕ݂ ܥܰܠ ܓܰܒܪܳܐ ܗܰܘ ܘܥܰܠ ܒܰܝܬܶܗ. 35: ܗܳܟܰܢܳܐ ܬܺܐܡܪܽܘܢ ܓܒܰܪ ܠܚܰܒܪܶܗ ܘܰܓܒܰܪ ܠܰܐܚܽܘܗܝ: ܡܳܢܳܐ ܥ̣ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܘܡܳܢܳܐ ܡܰܠܶܠ ܡܳܪܝܳܐ. 36: ܘܦܶܬܓ݂ܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܳܐ ܬܶܬܕܰܟܪܽܘܢ ܬܽܘܒ: ܡܶܛܽܠ ܕܦܶܬܓ݂ܳܡܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܓܰܒܪܳܐ ܢܒܺܝܽܘܬܶܗ: ܘܗܳܦܟܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܦܶܬܓ݂ܳܡܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܚܰܝܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ. 37: ܗܳܟܰܢܳܐ ܬܺܐܡܪܽܘܢ ܠܓܰܒܪܳܐ: ܡܳܢܳܐ ܥܢܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܘܡܳܢܳܐ ܡܰܠܶܠ ܡܳܪܝܳܐ. 38: ܘܶܐܢ ܦܶܬܓ݂ܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܬܺܐܡܪܽܘܢ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܥܰܠ ܕܶܐܡܰܪܬܽܘܢ ܦܶܬܓ݂ܳܡܳܐ ܗܳܢܳܐ: ܘܫܶܠܚܶ݀ܬ݂ ܠܟܽܘܢ ܕܠܳܐ ܬܺܐܡܪܽܘܢ. 39: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܶܫܩܽܘܠܟܽܘܢ ܡܶܫܩܰܠ ܘܶܐܫܕܶܝܟܽܘܢ: ܘܠܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܕܝܶܗ̱ܒܶ݀ܬ݂ ܠܟܽܘܢ ܘܠܰܐܒܳܗܰܝ̈ܟܽܘܢ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܐܰܦܰܝ̈. 40: ܘܶܐܬܶܠ ܥܠܰܝܟܽܘܢ ܚܶܣܕܳܐ ܕܥܳܠܰܡ: ܘܒܶܗܬܬ݂ܳܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܕܠܳܐ ܡܶܬܛܰܥܝܐ.   

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܟܕ.

1: ܚܰܘܝܰܢܝ ܡܳܪܝܳܐ ܬܰܪܬܶܝܢ ܡܣܰܢ̈ܶܐ ܕܬܺܐܢ̈ܶܐ: ܣܺܝ̈ܡܳܢ ܩܕ݂ܳܡ ܗܰܝܟܠܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܡܶܢ ܒܳܬ݂ܰܪ ܕܰܫܒܳܐ ܢܰܒܽܘܟܰܕܢܳܨܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܕܒܳܒܶܠ: ܠܝܽܘܟܰܢܳܐ ܒܰܪ ܝܽܘܝܰܩܺܝܡ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ: ܘܠܽܐܘܡܳܢ̈ܶܐ ܘܰܠܕܰܚ̈ܫܶܐ ܡܶܢ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ: ܘܰܐܘܒܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܠܒܳܒܶܠ. 2: ܡܣܰܢܬ݂ܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܕܬܺܐܢ̈ܶܐ ܕܛܳܒ̈ܳܢ ܛܳܒ: ܐܰܝܟ݂ ܬܺܐܢ̈ܶܐ ܒܰܟܳܖ̈ܳܬ݂ܳܐ. ܘܰܡܣܰܢܬ݂ܳܐ ܐ̱ܚܪܺܬ݂ܳܐ ܕܬܶܐܢ̈ܶܐ: ܕܒܺܝ̈ܫܳܢ ܛܳܒ: ܕܠܳܐ ܡܶܬܰܐܟ݂̈ܠܳܢ ܡܶܢ ܒܺܝܫܽܘܬ݂ܗܶܝܢ. 3: ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ ܡܳܪܝܳܐ: ܡܳܢܳܐ ܚ̣ܙܰܝܬ ܐܶܪܰܡܝܳܐ: ܘܶܐܡܪܶܬ݂: ܬܺܐܢ̈ܶܐ ܕܛܳܒ̈ܳܢ: ܛܳܒ̈ܳܢ ܛܳܒ ܘܰܕ݂ܒܺܝ̈ܫܳܢ: ܒܺܝ̈ܫܳܢ ܛܳܒ: ܕܠܳܐ ܡܶܬܰܐܟ݂̈ܠܳܢ ܡܶܢ ܒܺܝܫܽܘܬ݂ܗܶܝܢ. 4: ܘܰܗܘܳܐ ܥܠܰܝ ܦܶܬܓ݂ܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ. 5: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܐܰܝܟ݂ ܬܺܐܢ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܳܬ݂ܳܐ ܗܳܠܶܝܢ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܶܫܬܰܘܕܥܺܝܗ̇ ܠܰܫܒܺܝܬ݂ܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܕܫܰܕܪܶܬ݂ ܡܶܢ ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܗܳܢܳܐ: ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܟܰܠܕ݂ܳܝ̈ܶܐ ܠܛܳܒܬܳܐ. 6: ܘܶܐܣܺܝܡ ܥܰܝ̈ܢܰܝ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܠܛܳܒܬܳܐ ܘܠܳܐ ܠܒܺܝܫܬܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܰܐܗܦܶܟ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܐܬ݂ܪܳܐ ܗܳܢܳܐ: ܘܶܐܒܢܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܘܠܳܐ ܐܶܣܚܽܘܦ: ܘܶܐܨܽܘܒ ܐܶܢܽܘܢ ܘܠܳܐ ܐܶܥܩܽܘܪ. 7: ܘܶܐܬܶܠ ܠܗܽܘܢ ܠܶܒܳܐ ܕܢܶܕܥܽܘܢܳܢܝ ܕܶܐܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܠܺܝ ܥܰܡܳܐ: ܘܶܐ̱ܢܳܐ ܐܶܗܘܶܐ ܠܗܽܘܢ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ: ܟܰܕ݂ ܢܬܽܘܒܽܘܢ ܠܘܳܬܝ ܡܶܢ ܟܽܠܶܗ ܠܶܒܗܽܘܢ. 8: ܘܰܐܝܟ ܬܺܐܢ̈ܶܐ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܰܐܟ݂̈ܠܳܢ ܡܶܢ ܒܺܝܫܽܘܬ݂ܗܶܝܢ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܶܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܰܫܠܡܺܝܘܗܝ ܠܨܶܕܰܩܝܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܘܰܠܪܰܘܖ̈ܒܳܢܰܘܗܝ: ܘܰܠܫܰܪܟܳܐ ܕܥܰܡܳܐ ܕܶܐܫܬܚܰܪܘ ܒܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܗܳܕܶܐ: ܘܰܕ݂ܝܳܬܒܺܝܢ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. 9: ܘܶܐܬܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܠܙܰܘܥܬ݂ܳܐ: ܘܠܰܢܝܳܕ݂ܳܐ: ܘܰܠܒܺܝܫܬܳܐ: ܒܰܝܢܳܬ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡܰܠܟܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ: ܠܚܶܣܕܳܐ: ܘܰܠܡܰܬܠܳܐ: ܘܰܠܬ݂ܽܘܢܳܝܳܐ: ܘܰܠܠܰܘܛܬ݂ܳܐ: ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܬܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ ܕܒܰܕܪܶܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܠܬܰܡܳܢ. 10: ܘܶܐܫܰܕܰܪ ܒܳܬ݂ܰܪܗܽܘܢ ܚܰܪܒܳܐ: ܘܟܰܦܢܳܐ: ܘܡܰܘܬܳܢܳܐ: ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕܶܐܓܰܡܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ: ܕܝܶܗܒܶ݀ܬ݂ ܠܗܽܘܢ ܘܠܰܐܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܟܗ.

1: ܦܶܬܓ݂ܳܡܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܥܰܠ ܐܶܪܰܡܝܳܐ ܥܰܠ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ: ܒܫܰܢ̱ܬܳܐ ܪܒܺܝܥܳܝܬܳܐ ܕܝܽܘܝܰܩܺܝܡ ܒܰܪ ܝܽܘܫܺܝܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ: ܗܺܝ ܗܺܝ ܫܰܢ̱ܬܳܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝܬ݂ܳܐ ܕܢܰܒܽܘܟܰܕ݂ܢܳܨܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܕܒܳܒܶܠ. 2: ܕܶܐܡܰܪ ܐܶܪܰܡܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܥܰܠ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ: ܘܥܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡܽܘܖ̈ܶܝܗ̇ ܕܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܠܡܺܐܡܰܪ. 3: ܡܶܢ ܬܠܳܬܰܥܶܣܖ̈ܶܐ ܫܢܺܝ̈ܢ ܠܝܽܘܫܺܝܳܐ ܒܰܪ ܐܰܡܽܘܢ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ: ܘܰܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ: ܗܳܐ ܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܬܠܳܬ ܫܢܺܝ̈ܢ: ܗܘܳܐ ܥܠܰܝ ܦܶܬܓ݂ܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܘܶܐܡܪܶܬ݂ ܠܟܽܘܢ: ܩܰܕܡܶ݀ܬ݂ ܟܽܠܝܽܘܡ ܘܶܐܡܪܶܬ݂ ܘܠܳܐ ܫܡܰܥܬܽܘܢ. 4: ܘܫܰܕܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܘܳܬ݂ܟܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܢܒܺܝ̈ܳܐ: ܘܠܳܐ ܐܰܪܟܶܢܬܽܘܢ ܐܶܕ݂ܢܟܽܘܢ ܠܡܫܡܰܥ. 5: ܘܰܠܡܺܐܡܰܪ ܬܽܘܒܘ ܓܒܰܪ ܡܶܢ ܐܽܘܪܚܶܗ ܒܺܝܫܬܳܐ: ܘܡܶܢ ܒܺܝܫܽܘܬ݂ ܥܒܳܕܰܝ̈ܟܽܘܢ: ܘܬܶܒܘ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܝܰܗܒ ܡܳܪܝܳܐ ܠܟܽܘܢ ܘܠܰܐܒܳܗܰܝ̈ܟܽܘܢ: ܡܶܢ ܥܳܠܰܡ ܘܰܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ. 6: ܘܠܳܐ ܬܺܐܙܽܠܘܢ ܒܳܬ݂ܰܪ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ ܐ̱ܚܖ̈ܳܢܶܐ: ܠܡܶܦܠܰܚ ܐܶܢܽܘܢ ܘܰܠܡܶܣܓܰܕܪ ܠܗܽܘܢ: ܘܠܳܐ ܬܰܪܓܙܽܘܢܳܢܝ ܒܰܥܒܳܕ݂ ܐܺܝܕܰܝ̈ܟܽܘܢ: ܕܠܳܐ ܐܰܒܐܶܫ ܠܟܽܘܢ. 7: ܘܠܳܐ ܫܡܰܥܬܽܘܢܳܢܝ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܰܐܪܓܶܙܬܽܘܢܳܢܝ ܒܰܥܒܳܕ݂ ܐܺܝܕܰܝ̈ܟܽܘܢ ܕܢܶܒܐܶܫ ܠܟܽܘܢ. 8: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܨܒܰܐܬ݂: ܥܰܠ ܕܠܳܐ ܫܡܰܥܬܽܘܢ ܦܶܬܓ݂ܳܡܰܝ̈. 9: ܗܳܐ ܡܫܰܕܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܘܕܳܒܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܽܠܗܶܝܢ ܫܰܖ̈ܒܳܬ݂ܳܐ ܕܡܰܠ̈ܟܘܳܬ݂ܳܐ ܕܓܰܪܒܝܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܰܠܢܰܒܽܘܟܰܕܢܳܨܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܕܒܳܒܶܠ ܥܰܒܕܝ: ܘܰܐܝܬܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܗܳܕܶܐ ܘܥܰܠ ܥܳܡܽܘܖ̈ܶܝܗ̇: ܘܥܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܒܰܚܕ݂ܳܖ̈ܶܝܗ̇: ܘܶܐܚܪܽܘܒ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܶܐܥܒܶܕ ܐܶܢܽܘܢ ܠܬܶܡܗܳܐ ܘܰܠܡܰܫܪܽܘܩܺܝܬ݂ܳܐ: ܘܰܠܚܽܘܪܒܳܐ ܠܥܳܠܰܡ. 10: ܘܰܐܘܒܶܕ݂ ܡܶܢܗܽܘܢ ܩܳܠܳܐ ܕܰܕ݂ܝܳܨܳܐ: ܘܩܳܠܳܐ ܕܚܰܕܽܘܬ݂ܳܐ: ܩܳܠܳܐ ܕܚܰܬܢܳܐ ܘܩܳܠܳܐ ܕܟܰܠܬ݂ܳܐ: ܩܳܠܳܐ ܕܪܰܚܝܳܐ: ܘܢܽܘܗܪܳܐ ܕܰܫܪܳܓ݂ܳܐ. 11: ܘܬܶܗܘܶܐ ܐܰܪܥܳܐ ܗܳܕܶܐ ܟܽܠܗ̇ ܠܚܽܘܪܒܳܐ ܘܰܠܬܶܡܗܳܐ: ܘܢܶܦܠܚܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܠܡܰܠܟܳܐ ܕܒܳܒܶܠ ܫܰܒܥܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ. 12: ܘܡܳܐ ܕܰܫܠܶܡ̈ܝ ܫܰܒܥܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ: ܐܶܦܩܽܘܕ݂ ܥܰܠ ܡܰܠܟܳܐ ܕܒܳܒܶܠ ܘܥܰܠ ܥܰܡܶܗ ܚܰܘ̈ܒܰܝܗܽܘܢ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܕܟܰܠܕ݂ܳܝ̈ܶܐ: ܘܶܐܥܒܕ݂ܺܝܗ̇ ܠܬܶܡܗܳܐ ܠܥܳܠܰܡ. 13: ܘܰܐܝܬܶܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܗܳܝ: ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܶܬܓ݂ܳܡ̈ܶܐ ܕܶܐܡܪܶܬ݂ ܥܠܶܝܗ̇: ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܰܟ݂ܬܺܝܒ ܒܣܶܦܪܳܐ ܗܳܢܳܐ: ܕܶܐܬܢܰܒܺܝ ܐܶܪܰܡܝܳܐ ܥܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. 14: ܡܶܛܽܠ ܕܫܰܥܒܶܕ݂ܘ ܐܶܢܽܘܢ ܐܳܦ ܠܗܽܘܢ: ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ: ܘܡܰܠ̈ܟܶܐ ܪܰܘܖ̈ܒܶܐ: ܘܶܐܦܪܽܘܥ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܦܶܥܠܗܽܘܢ: ܘܰܐܝܟ ܥܒܳܕ݂ܳܐ ܕܺܐܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ. 15: ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܣܰܒ ܟܳܣܳܐ ܕܚܰܡܪܳܐ ܕܚܶܡܬ݂ܳܐ ܗܳܕܶܐ ܡܶܢ ܐܺܝܕܝ: ܘܰܐܫܩܳܝܗܝ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܡܫܰܕܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ݂ ܥܠܰܝܗܽܘܢ. 16: ܘܢܶܫܬܽܘܢ ܘܢܶܬܘܪܽܘܢ: ܘܢܶܬܛܰܪܦܽܘܢ: ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܚܰܪܒܳܐ ܕܰܡܫܰܕܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܒܰܝܢܳܬ݂ܗܽܘܢ. 17: ܘܢܶܣܒܶ݀ܬ݂ ܟܳܣܳܐ ܡܶܢ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܘܰܐܫܩܺܝ݀ܬ݂ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܫܰܕܪܰܢܝ ܡܳܪܝܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ. 18: ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܘܰܠܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ: ܘܰܠܡܰܠܟܶܝ̈ܗ̇ ܘܰܠܪܰܘܪܒܳܢܶܝܗ̇: ܠܡܶܥܒܰܕ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܠܚܽܘܪܒܳܐ ܘܰܠܬܶܡܗܳܐ: ܘܰܠܡܰܫܪܽܘܩܺܝܬ݂ܳܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܢܳܐ. 19: ܠܦܶܪܥܽܘܢ ܡܰܠܟܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ: ܘܰܠܪܰܘܖ̈ܒܳܢܰܘܗܝ ܘܰܠܟܽܠܶܗ ܥܰܡܶܗ. 20: ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܬܚܽܘܡܰܘ̈ܗܝ: ܘܠܟܽܠܗܽܘܢ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܕܥܽܘܨ: ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܕܰܦܶܠܫܬܳܝ̈ܶܐ: ܘܠܰܐܫܩܳܠܽܘܢ ܘܰܠܥܳܐܙܳܐ: ܘܰܠܥܶܩܪܽܘܢ ܘܰܠܫܰܪܟܳܐ ܕܰܐܫܕܽܘܕ݂. 21: ܘܠܰܐܕ݂ܽܘܡ ܘܰܠܡܽܘܐܳܒ ܘܠܰܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܽܘܢ. 22: ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܨܽܘܪ: ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܨܰܝܕܳܢ: ܘܰܠܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܓܳܙܖ̈ܳܬ݂ܳܐ ܕܰܒܥܶܒܪܳܐ ܕܝܰܡܳܐ. 23: ܘܰܠܕ݂ܳܪܳܢ: ܘܰܠܬܰܝܡܢܳܐ: ܘܰܠܒܽܘܙ: ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܩܨܺܝ̈ܨܰܝ ܦܰܐܬ݂ܳܐ. 24: ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܰܡܬܰܚܡܺܝܢ ܚܰܕ݂ ܥܰܡ ܚܰܕ݂: ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܥܰܖ̈ܰܒܳܝܶܐ ܕܰܫܪܶܝܢ ܒܡܰܕܒܪܳܐ. 25: ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܙܰܡܪܳܢ ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܥܺܝܠܰܡ: ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܡܳܕܰܝ. 26: ܘܠܟܽܠܗܽܘܢ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܓܰܪܒܝܳܐ ܕܪܰܚܺܝܩܺܝܢ ܘܰܕ݂ܩܰܪܺܝܒܺܝܢ ܓܒܰܪ ܠܚܰܒܪܶܗ: ܘܰܠܟܽܠܗܶܝܢ ܡܰܠܟܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܕܺܐܝܬ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܐܰܪܥܳܐ ܟܽܠܳܗ̇: ܘܡܰܠܟܳܐ ܐܰܪܺܝܫܟ݂ܳܝܳܐ ܢܶܫܬܶܐ ܒܳܬ݂ܰܪܗܽܘܢ. 27: ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܐܶܫܬܰܘ ܘܰܪܘܰܘ ܘܶܐܬܛܰܪܰܦܘ ܘܦܶܠܘ ܘܠܳܐ ܬܩܽܘܡܽܘܢ: ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܚܰܪܒܳܐ ܕܰܡܫܰܕܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܒܰܝܢܳܬ݂ܟܽܘܢ. 28: ܘܶܐܠܳܐ ܢܶܨܒܽܘܢ ܠܡܶܣܰܒ ܟܳܣܳܐ ܡܶܢ ܐܺܝܕܳܟ݂ ܠܡܶܫܬ݂ܳܐ: ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܡܶܫܬ݂ܳܐ ܬܶܫܬܽܘܢ. 29: ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܐ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܕܶܐܬܩܪܺܝ ܫܶܡܝ ܥܠܶܝܗ̇: ܡܶܢܗ̇ ܡܫܰܪܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܡܰܒܐܳܫܽܘ ܠܳܗ̇: ܘܰܐܢ̱ܬܽܘܢ ܡܶܙܟܳܐ ܬܶܙܟܽܘܢ: ܠܳܐ ܬܶܙܟܽܘܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܚܰܪܒܳܐ ܩܳܪܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܥܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܳܡܽܘܖ̈ܶܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ. 30: ܘܰܐܢ̱ܬ ܬܶܬܢܰܒܶܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܶܬܓ݂̈ܳܡܶܐ ܗܳܠܶܝܢ: ܘܬܺܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ: ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܪܰܘܡܳܐ ܢܶܢܗܰܡ: ܘܡܶܢ ܡܰܥܡܪܳܐ ܕܩܽܘܕ݂ܫܶܗ ܢܶܬܶܠ ܩܳܠܶܗ: ܡܶܢܗܰܡ ܢܶܢܗܰܡ ܥܰܠ ܕܰܝܪܶܗ: ܝܳܗܳܝ ܝܳܗܳܝ ܐܰܝܟ݂ ܥܳܨܽܘܪܳܐ ܢܶܥܢܶܐ: ܥܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܳܡܽܘܖ̈ܶܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ. 31: ܡ̣ܛܳܐ ܪܓܽܘܫܝܳܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܣܰܘ̈ܦܶܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܕܺܝܢܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡ ܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܘܕܳܐܶܢ ܗ̱ܘ ܠܟܽܠ ܒܣܰܪ: ܘܖ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܐܰܫܠܶܡ ܐܶܢܽܘܢ ܠܚܰܪܒܳܐ: ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. 32: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܗܳܐ ܒܺܝܫܬܳܐ ܢܳܦܩܳܐ ܡܶܢ ܥܰܡܳܐ ܠܥܰܡܳܐ: ܘܥܰܠܥܳܠܳܐ ܪܰܒܬ݂ܳܐ ܬܕ݂ܽܘܠ ܡܶܢ ܣܰܘ̈ܦܶܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ. 33: ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܩܛܺܝܠܰܘ̈ܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ: ܡܶܢ ܣܰܘ̈ܦܶܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ ܘܰܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܣܰܘ̈ܦܶܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ: ܠܳܐ ܢܰܝܠܠܽܘܢ ܘܠܳܐ ܢܰܪܩܕܽܘܢ: ܘܠܳܐ ܢܶܒܟܽܘܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ: ܘܠܳܐ ܢܶܬܟܰܢܫܽܘܢ ܘܠܳܐ ܢܶܬܩܰܒܪܽܘܢ: ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܙܶܒܠܳܐ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܐܰܪܥܳܐ ܢܶܗܘܽܘܢ. 34: ܐܰܝܠܶܠܘ ܖ̈ܳܥܰܘܳܬ݂ܳܐ ܘܰܐܙܥܶܩܘ: ܘܶܐܬܦܰܠܦܰܠܘ ܥܰܫܺܝܢܰܝ̈ ܥܳܢ̈ܳܐ: ܕܰܡܠܰܘ ܝܰܘ̈ܡܳܬܟܽܘܢ ܠܩܶܛܠܳܐ: ܘܬܶܬܒܽܘܢ ܘܬܶܦܠܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܡܳܐܢܰܝ̈ ܪܶܓܬ݂ܳܐ. 35: ܘܢܺܐܒܰܕ݂ ܒܶܝܬ݂ ܥܪܽܘܩܝܳܐ ܡܶܢ ܖ̈ܳܥܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܘܦܽܘܠܳܛܳܐ ܡܶܢ ܕܶܟ݂ܖ̈ܶܐ ܕܥܳܢ̈ܳܐ. 36: ܩܳܠ ܙܥܳܩܬ݂ܳܐ ܕܖ̈ܳܥܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܘܺܝܠܶܠܬܳܐ ܕܕܶܟ݂ܖ̈ܶܐ ܕܥܳܢ̈ܳܐ ܕܒܰܙ ܡܳܪܝܳܐ ܡܰܖ̈ܥܝܳܬܗܽܘܢ. 37: ܘܢܶܬܬܰܒܖ̈ܳܢ ܕܰܝܖ̈ܶܐ ܕܰܫܠܳܡܳܐ: ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܚܶܡܬ݂ܳܐ ܕܪܽܘܓ݂ܙܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. 38: ܡܶܛܽܠ ܕܰܫ̣ܒܰܩܘ ܕܰܝܪܶܗ: ܐܰܝܟ݂ ܐܰܪܝܳܐ ܕܫܳܒܶܩ ܡܰܪܒܽܘܥܺܝܬܶܗ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܗܘܳܬ݂ ܐܰܪܥܗܽܘܢ ܠܚܽܘܪܒܳܐ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܪܽܘܓ݂ܙܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܘܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܚܶܡܬ݂ܳܐ ܕܪܽܘܓ݂ܙܶܗ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܟܘ.

1: ܒܪܺܝܫ ܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܕܝܽܘܝܰܩܺܝܪ ܒܰܪ ܝܽܘܫܺܝܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ: ܗܘܳܐ ܦܶܬܓ݂ܳܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܥܰܠ ܐܶܪܰܡܝܳܐ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܶܐܡܰܪ. 2: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܩܽܘܡ ܒܕ݂ܳܪܬ݂ܳܐ ܕܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܘܶܐܡܰܪ ܠܟܽܠܗܶܝܢ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܕܳܐܬܶܝܢ ܠܡܶܣܓܰܕ݂ ܒܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܶܬܓ݂ܳܡ̈ܶܐ ܕܦܰܩܶܕܬܳܟ݂ ܠܡܺܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ: ܠܳܐ ܬܒܰܨܰܪ ܐܳܦܠܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܡܶܠܳܐ. 3: ܛܳܟ݂ ܢܶܫܡܥܽܘܢ ܘܰܢܬܽܘܒܽܘܢ ܓܒܰܪ ܡܶܢ ܐܽܘܪܚܶܗ ܒܺܝܫܬܳܐ: ܘܶܐܫܠܶܐ ܡܶܢ ܒܺܝܫܬܳܐ ܕܶܐܬܚܰܫܒܶ݀ܬ݂ ܠܡܶܥܒܰܕ݂ ܠܗܽܘܢ: ܡܶܛܽܠ ܒܺܝܫܽܘܬ݂ܳܐ ܕܰܥܒܳܕܰܝ̈ܗܽܘܢ. 4: ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܐܶܢ ܠܳܐ ܬܶܫܡܥܽܘܢܳܢܝ ܘܰܬܗܰܠܟܽܘܢ ܒܢܳܡܽܘܣܝ ܕܝܶܗܒܶ݀ܬ݂ ܩܕ݂ܳܡܝܟܽܘܢ. 5: ܘܬܶܫܡܥܽܘܢ ܠܦܶܬܓ݂ܳܡ̈ܶܐ ܕܥܰܒ̈ܕܰܝ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܕܶܐܢܳܐ ܡܫܰܕܰܪ ܠܘܳܬ݂ܟܽܘܢ: ܩܰܕܡܶ݀ܬ݂ ܟܽܠܝܽܘܡ ܘܫܰܕܪܶܬ݂ ܘܠܳܐ ܫܡܰܥܬܽܘܢ. 6: ܐܶܥܒܕ݂ܺܝܘܗܝ ܠܒܰܝܬܳܐ ܗܳܢܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܫܺܝܠܽܘ: ܘܠܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܗܳܕܶܐ ܐܶܬܶܠ ܠܠܰܘܛܬ݂ܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ. 7: ܘܰܫܡܰܥܘ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܕܰܓ̈ܳܠܶܐ ܘܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ: ܠܶܐܪܰܡܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܟܰܕ݂ ܡܡܰܠܶܠ ܦܶܬܓ݂ܳܡ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܒܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. 8: ܘܟܰܕ݂ ܫܰܠܶܡ ܐܶܪܰܡܝܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܦܰܩܕܶܗ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ ܠܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ: ܐܰܚܕܽܘܗܝ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܕܰܓ̈ܳܠܶܐ ܘܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ: ܘܶܐܡܰܪܘ. 9: ܢܶܬܩܛܶܠ ܕܶܐܬܢܰܒܺܝ ܒܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܘܶܐܡܰܪ: ܕܰܐܝܟ݂ ܫܺܝܠܽܘ ܢܶܗܘܶܐ ܒܰܝܬܳܐ ܗܳܢܳܐ: ܘܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܗܳܕܶܐ ܬܶܚܪܰܒ ܡܶܢ ܒܠܰܝ ܕܝܳܬܶܒ: ܘܶܐܬܟܰܢܰܫܘ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܥܰܠ ܐܶܪܰܡܝܳܐ ܒܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. 10: ܘܰܫܡܰܥܘ ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܦܶܬܓ݂ܳܡ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܘܰܣܠܶܩܘ ܡܶܢ ܒܶܝܬ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܠܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܘܺܝܬܶܒܘ ܒܡܰܥܠܳܢܳܐ ܕܬܰܪܥܳܐ ܚܰܕ݂ܬ݂ܳܐ ܕܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. 11: ܘܶܐܡܰܪܘ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܕܰܓ̈ܳܠܶܐ ܠܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ: ܘܰܠܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ: ܕܺܝܢܳܐ ܕܡܰܘܬܳܐ ܚܰܝܳܒ ܓܰܒܪܳܐ ܗܳܢܳܐ: ܕܶܐܬܢܰܒܺܝ ܥܰܠ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܗܳܕܶܐ ܘܥܰܠ ܥܳܡܽܘܖ̈ܶܝܗ̇: ܐܰܝܟ݂ ܡܶܕܶܡ ܕܰܫܡܰܥܬܽܘܢ ܒܶܐܕ݂ܢܰܝ̈ܟܽܘܢ. 12: ܘܶܐܡܰܪ ܐܶܪܰܡܝܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܘܰܠܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ: ܡܳܪܝܰܐ ܗ̱ܘ ܫܰܕܪܰܢܝ ܠܡܶܬܢܰܒܳܝܽܘ ܥܰܠ ܒܰܝܬܳܐ ܗܳܢܳܐ ܘܥܰܠ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܗܳܕܶܐ: ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܶܬܓ݂ܳܡ̈ܶܐ ܕܰܫܡܰܥܬܽܘܢ. 13: ܘܗܳܫܳܐ ܐܰܛܐܶܒܘ ܐܽܘܖ̈ܚܳܬܟܽܘܢ ܘܰܥܒܳܕܰܝ̈ܟܽܘܢ: ܘܰܫܡܰܥܘ ܒܩܳܠܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ: ܘܢܶܬܬܢܺܝܚ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܒܺܝܫܬܳܐ ܕܺܐܡܰܪ ܥܠܰܝܟܽܘܢ. 14: ܘܶܐ̱ܢܳܐ ܗܳܐ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ܟܽܘܢ ܐ̱ܢܳܐ: ܥܒܶܕܘ ܠܺܝ ܐܰܝܟ݂ ܕܛܳܒ ܘܰܐܝܟ ܕܫܰܦܺܝܪ ܒܥܰܝ̈ܢܰܝܟܽܘܢ. 15: ܒܪܰܡ ܡܶܕܰܥ ܬܶܕܥܽܘܢ: ܕܶܐܢ ܩܳܛܠܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܠܺܝ: ܕܡܳܐ ܗ̱ܘ ܙܰܟܳܝܳܐ ܚܳܫܒܺܝܢ ܐ̱ܢܬܽܘܢ ܥܠܰܝܟܽܘܢ ܘܥܰܠ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܗܳܕܶܐ ܘܥܰܠ ܥܳܡܽܘܖ̈ܶܝܗ̇: ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܩܽܘܫܬܰܐ ܗ̱ܘ ܫܰܕܪܰܢܝ ܡܳܪܝܳܐ ܥܠܰܝܟܽܘܢ: ܕܺܐܡܰܪ ܒܶܐܕܢܰܝ̈ܟܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܶܬܓ݂ܳܡ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ. 16: ܘܶܐܡܰܪܘ ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܘܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܠܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܠܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܕܰܓ̈ܳܠܶܐ: ܠܳܐ ܚܰܝܳܒ ܓܰܒܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܡܰܘܬܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܒܰܫܡܶܗ ܗ̱ܘ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ ܐܶܡܰܪ ܠܰܢ. 17: ܘܩܳܡܘ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܡܶܢ ܣܳܒ̈ܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ: ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܟܽܠܶܗ ܟܶܢܫܳܐ ܕܥܰܡܳܐ. 18: ܡܺܝܟ݂ܳܐ ܡܶܐܪܫܳܝܳܐ ܐܶܬ݂ܢܰܒܺܝ ܗ̱ܘܳܐ ܒܝܰܘܡܰܘ̈ܗܝ ܕܚܶܙܰܩܝܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ: ܘܶܐܡܰܪ ܠܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܨܒܰܐܬ݂ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܨܶܗܝܽܘܢ ܚܰܩܠܳܐ ܬܶܬܒܰܪ: ܐܘܪܺܫܠܶܡ ܚܰܪܒܬ݂ܳܐ ܬܶܗܘܶܐ: ܘܛܽܘܪ ܒܰܝܬܳܐ ܠܒܶܝܬ݂ ܥܳܒܳܐ. 19: ܕܰܠܡܳܐ ܡܶܩܛܰܠ ܩܰܛܠܶܗ ܗ̱ܘܳܐ ܚܶܙܰܩܝܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ: ܘܟܽܠܶܗ ܝܺܗܽܘܕܳܐ: ܐܶܠܳܐ ܕܚܶܠܘ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܨܰܠܺܝܘ ܩܕ݂ܳܡܰܘܗܝ: ܘܶܐܬܬܢܺܝܚ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܒܺܝܫܬܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܥܠܰܝܗܽܘܢ: ܘܰܚܢܰܢ ܕܶܝܢ ܒܳܥܶܝܢܰܢ ܠܡܶܥܒܰܕ݂ ܒܺܝܫܬܳܐ ܪܰܒܬ݂ܳܐ ܥܰܠ ܢܰܦ̈ܫܳܬܰܢ. 20: ܘܳܐܦ ܓܰܒܪܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܕܡܶܬܢܰܒܶܐ ܒܰܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܐܽܘܪܺܝܳܐ ܒܰܪ ܫܡܰܥܝܳܐ ܡܶܢ ܩܽܘܪܝܰܬ ܢܰܥܪܺܝܢ: ܘܶܐܬܢܰܒܺܝ ܥܰܠ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܗܳܕܶܐ ܘܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܗܳܕܶܐ: ܐܰܝܟ݂ ܦܶܬܓ݂ܳܡܰܘ̈ܗܝ ܕܶܐܪܰܡܝܳܐ. 21: ܘܰܫ̣ܡܰܥ ܡܰܠܟܳܐ ܝܽܘܝܰܩܺܝܡ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܘܗܝ ܦܶܬܓ݂ܳܡܰܘ̈ܗܝ: ܘܰܒ̣ܥܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܠܡܶܩܛܠܶܗ: ܘܰܫ̣ܡܰܥ ܐܽܘܪܺܝܳܐ ܘܰܕ݂ܚܶܠ̣: ܘܰܥܪܰܩ ܘܶܐܙܰܠ ܠܡܶܨܪܶܝܢ. 22: ܘܫܰܕܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܝܽܘܝܰܩܺܝܡ ܠܐ̱ܢܳܫܐ ܡܶܨܖ̈ܳܝܶܐ: ܠܶܐܠܳܝܬܰܢ ܒܰܪ ܥܒܰܟܽܘܪ ܘܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܥܰܡܶܗ ܠܡܶܨܪܶܝܢ. 23: ܘܰܐܦܩܽܘܗܝ ܠܽܐܘܪܺܝܳܐ ܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ: ܘܰܐܝܬܝܽܘܗܝ ܠܘܳܬ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܝܽܘܝܰܩܺܝܡ: ܘܩܰܛܠܶܗ ܒܚܰܪܒܳܐ: ܘܰܐܪܡܺܝ ܫܠܰܕܶܗ ܥܰܠ ܩܰܒܖ̈ܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܳܐ. 24: ܒܪܰܡ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܕܰܐܚܺܝܩܰܡ ܒܰܪ ܫܳܦܳܢ ܗܘܳܬ݂ ܥܰܠ ܐܶܪܰܡܝܳܐ: ܕܠܳܐ ܢܰܫܠܡܺܝܘܗܝ ܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕܥܰܡܳܐ ܠܡܶܩܛܠܶܗ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܟܙ.

1: ܒܪܺܝܫ ܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܐ ܕܨܶܕܰܩܝܳܐ ܒܰܪ ܝܽܘܫܺܝܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ: ܗܘܳܐ ܦܶܬܓ݂ܳܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܥܰܠ ܐܶܪܰܡܝܳܐ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܶܐܡܰܪ. 2: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܶܡܰܪ ܠܺܝ ܡܳܪܝܳܐ: ܥܒܶܕ݂ ܠܳܟ݂ ܢܺܝܪܳܐ ܘܰܚܢܳܩ̈ܶܐ: ܘܰܐܪܡܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܒܨܰܘܪܳܟ݂. 3: ܘܫܰܕܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܠܡܰܠܟܳܐ ܕܰܐܕ݂ܽܘܡ: ܘܰܠܡܰܠܟܳܐ ܕܡܽܘܐܳܒ: ܘܰܠܡܰܠܟܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܽܘܢ: ܘܰܠܡܰܠܟܳܐ ܕܨܽܘܪ: ܘܰܠܡܰܠܟܳܐ ܕܨܰܝܕܳܢ: ܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕܺܐܝܙ̈ܓܰܕܶܐ ܕܳܐܬܶܝܢ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܠܘܳܬ݂ ܨܶܕܰܩܝܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. 4: ܘܦܰܩܶܕ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܕܢܺܐܡܪܽܘܢ ܠܡܳܖ̈ܰܝܗܽܘܢ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܬܺܐܡܪܽܘܢ ܠܡܳܖ̈ܰܝܟܽܘܢ. 5: ܐܶܢܳܐ ܥܶܒܕܶܬ݂ ܐܰܪܥܳܐ ܘܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ: ܘܰܒܥܺܝܪܳܐ ܕܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܐܰܪܥܳܐ: ܒܚܰܝܠܝ ܪܰܒܳܐ ܘܰܕ݂ܪܳܥܝ ܪܳܡܳܐ: ܘܝܰܗܒܬܳܗ̇ ܠܡܶܢ ܕܰܫܦܰܪ ܒܥܰܝ̈ܢܰܝ. 6: ܘܗܳܫܳܐ ܐܶܢܳܐ ܝܶܗܒܶ݀ܬ݂ ܟܽܠܗܶܝܢ ܐܰܖ̈ܥܳܬ݂ܳܐ ܗܳܠܶܝܢ: ܠܡܶܦܠܰܚ ܠܰܢܰܒܽܘܟܰܕܢܳܨܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܕܒܳܒܶܠ ܥܰܒܕܝ ܘܠܡܶܦܠܚܶܗ. 7: ܘܢܶܦܠܚܽܘܢܶܗ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܠܶܗ ܘܠܰܒܪܶܗ ܘܰܠܒܰܪ ܒܪܶܗ: ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕܢܶܡܛܶܐ ܙܰܒܢܳܐ ܕܰܐܪܥܶܗ ܐܳܦ ܕܺܝܠܶܗ: ܘܢܶܦܠܚܽܘܢܶܗ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܘܡܰܠ̈ܟܶܐ ܪܰܘܖ̈ܒܶܐ. 8: ܘܥܰܡܳܐ ܘܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܐ ܕܠܳܐ ܢܶܦܠܚܽܘܢܶܗ ܠܢܰܒܽܘܟܰܕܢܳܨܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܕܒܳܒܶܠ: ܘܡܰܢ ܕܠܳܐ ܢܰܥܶܠ ܨܰܘܪܶܗ ܒܢܺܝܪܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܕܒܳܒܶܠ: ܒܚܰܪܒܳܐ ܘܰܒܟܰܦܢܳܐ ܘܰܒܡܰܘܬܳܢܳܐ ܐܶܦܩܽܘܕ݂ ܥܰܠ ܥܰܡܳܐ ܗܰܘ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕܰܐܫܠܶܡ ܐܶܢܽܘܢ ܒܺܐܝܕ݂ܶܗ.  9: ܘܰܐܢ̱ܬܽܘܢ ܠܳܐ ܬܶܫܡܥܽܘܢ ܠܰܢܒܺܝܰܝ̈ܟܽܘܢ ܕܰܓ̈ܳܠܶܐ: ܘܰܠܩܳܨܽܘܡܰܝ̈ܟܽܘܢ: ܘܰܠܚܳܠܡܰܝ̈ܟܽܘܢ: ܘܰܠܢܳܚܫܰܝ̈ܟܽܘܢ: ܘܰܠܚܰܖ̈ܳܫܰܝܟܽܘܢ: ܕܗܶܢܽܘܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܟܽܘܢ ܠܳܐ ܬܶܦܠܚܽܘܢ ܠܡܰܠܟܳܐ ܕܒܳܒܶܠ.  10: ܡܶܛܽܠ ܕܫܽܘܩܪܳܐ ܗܶܢܽܘܢ ܡܶܬܢܰܒܶܝܢ ܠܟܽܘܢ: ܕܶܐܕ݂ܚܽܘܩܟܽܘܢ ܡܶܢ ܐܰܪܥܟܽܘܢ: ܕܶܐܕ݂ܚܽܘܩܟܽܘܢ ܘܬܺܐܒܕܽܘܢ. 11: ܘܥܰܡܳܐ ܕܢܰܥܶܠ ܨܰܘܪܶܗ ܒܢܺܝܪܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܕܒܳܒܶܠ: ܘܢܶܦܠܚܺܝܘܗܝ: ܢܶܫܒܩܺܝܘܗܝ ܒܰܐܪܥܶܗ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܢܶܦܠܚܺܝܗ̇: ܘܢܶܬܶܒ ܒܳܗ̇. 12: ܘܰܠܨܶܕܰܩܝܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܐܶܡܪܶܬ݂ ܐܰܝܟ݂ ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܶܬܓ݂ܳܡ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ: ܘܶܐܡܪܶܬ݂ ܐܰܥܶܠܘ ܨܰܘܪܟܽܘܢ ܒܢܺܝܪܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܕܒܳܒܶܠ: ܘܦܽܘܠܚܽܘܗܝ ܠܶܗ ܘܰܠܥܰܡܶܗ: ܘܰܚܝܰܘ. 13: ܘܠܳܐ ܬܡܽܘܬ݂ܽܘܢ: ܐܰܢ̱ܬ ܘܥܰܡܳܟ݂ ܒܚܰܪܒܳܐ ܘܰܒܟܰܦܢܳܐ ܘܰܒܡܰܘܬܳܢܳܐ: ܐܰܝܟ݂ ܕܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܥܰܡܳܐ ܕܠܳܐ ܢܶܦܠܽܘܚ ܠܡܰܠܟܳܐ ܕܒܳܒܶܠ. 14: ܘܰܐܢ̱ܬܽܘܢ ܠܳܐ ܬܶܫܡܥܽܘܢ ܠܦܶܬܓ݂ܳܡ̈ܶܐ ܕܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܕܰܓ̈ܳܠܶܐ: ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܠܟܽܘܢ ܠܳܐ ܬܶܦܠܚܽܘܢ ܠܡܰܠܟܳܐ ܕܒܳܒܶܠ: ܡܶܛܽܠ ܕܫܽܘܩܪܳܐ ܗܶܢܽܘܢ ܡܶܬܢܰܒܶܝܢ ܠܟܽܘܢ. 15: ܠܳܐ ܫܰܕܪܶܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܗܶܢܽܘܢ ܡܶܬܢܰܒܶܝܢ ܒܫܶܡܝ ܒܫܽܘܩܪܳܐ: ܕܶܐܕ݂ܚܽܘܩܟܽܘܢ ܘܬܺܐܒܕܽܘܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܘܰܢܒܺܝ̈ܶܐ ܕܡܶܬܢܰܒܶܝܢ ܠܟܽܘܢ.  16: ܘܰܠܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܠܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܗܳܢܳܐ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܳܐ ܬܶܫܡܥܗܽܘܢ ܠܦܶܬܓ݂ܳܡ̈ܶܐ ܕܰܢܒܺܝܰܝ̈ܟܽܘܢ ܕܡܶܬܢܰܒܶܝܢ ܠܟܽܘܢ: ܘܳܐܡܪܺܝܢ: ܗܳܐ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܕܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܗܳܦܟܺܝܢ ܡܶܢ ܒܳܒܶܠ ܒܰܥܓܰܠ. ܡܶܛܽܠ ܕܫܽܘܩܪܳܐ ܗܶܢܽܘܢ ܡܶܬܢܰܒܶܝܢ ܠܟܽܘܢ. 17: ܠܳܐ ܬܶܫܡܥܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܦܠܽܘܚܘ ܠܡܰܠܟܳܐ ܕܒܳܒܶܠ: ܘܰܚܝܰܘ: ܘܠܳܐ ܬܶܗܘܶܐ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܗܳܕܶܐ ܚܰܪܒܬܳܐ. 18: ܘܶܐܢ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܘܺܐܝܬ݂ ܦܶܬܓ݂ܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܒܗܽܘܢ: ܢܶܒܥܽܘܢ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ: ܕܠܳܐ ܢܺܐܙܽܠܘܢ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܕܶܐܫܬܚܰܪܘ ܒܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܘܰܒܒܶܝܬ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܘܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܠܒܳܒܶܠ.  19: ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܥܰܠ ܥܰܡܽܘ̈ܕܶܐ: ܘܥܰܠ ܝܰܡܳܐ: ܘܥܰܠ ܡܰܓܣ̈ܶܐ: ܘܥܰܠ ܫܰܪܟܳܐ ܕܡܳܐܢ̈ܶܐ ܕܶܐܫܬܚܰܪܘ ܒܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܗܳܕܶܐ. 20: ܕܠܳܐ ܢ̣ܣܰܒ ܐܶܢܽܘܢ ܢܰܒܽܘܟܰܕܢܳܨܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܕܒܳܒܶܠ: ܟܰܕ݂ ܫ̣ܒܳܐ ܠܝܽܘܟܰܢܝܳܐ ܒܰܪ ܝܽܘܝܰܩܺܝܡ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܡܶܢ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ ܠܒܳܒܶܠ: ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܘܕܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. 21: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬܳܢܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܥܰܠ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܕܶܐܫܬܚܰܪܘ ܒܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܘܰܒܒܶܝܬ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ: ܘܕܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. 22: ܠܒܳܒܶܠ ܢܺܐܙܽܠܘܢ: ܘܬܰܡܳܢ ܢܶܗܘܽܘܢ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕܶܐܦܩܽܘܕ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܰܐܣܶܩ ܐܶܢܽܘܢ ܘܰܐܗܦܶܟ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܐܬ݂ܪܳܐ ܗܳܢܳܐ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܟܚ.

1: ܘܰܗܘܳܐ ܒܫܰܢ̱ܬܳܐ ܗܳܝ: ܒܪܺܝܫ ܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܕܨܶܕܰܩܝܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ: ܒܫܰܢ̱ܬܳܐ ܪܒܺܝܥܳܝܬܳܐ ܒܝܰܪܚܳܐ ܕܚܰܡܫܳܐ: ܐܶܡܰܪ ܠܺܝ ܚܰܢܰܢܝܳܐ ܒܰܪ ܥܳܙܽܘܪ ܢܒܺܝܳܐ ܕܰܓܳܠܳܐ ܕܡܶܢ ܓܶܒܥܽܘܢ: ܒܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܠܥܺܝܢ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܰܠܥܺܝܢ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ. 2: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܬܶܒܪܶܬ݂ ܢܺܝܪܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܕܒܳܒܶܠ. 3: ܡܶܟܳܐ ܠܬܰܪܬܶܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ: ܡܰܗܦܶܟ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܠܰܐܬ݂ܪܳܐ ܗܳܢܳܐ: ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܕܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܕܰܢ̣ܣܰܒ ܢܰܒܽܘܟܰܕ݂ܢܳܨܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܕܒܳܒܶܠ ܡܶܢ ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܗܳܢܳܐ: ܘܰܐܘܒܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܠܒܳܒܶܠ. 4: ܥܰܡ ܝܽܘܟܰܢܝܳܐ ܒܰܪ ܝܽܘܝܰܩܺܝܡ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ: ܘܰܠܟܽܠܳܗ̇ ܫܒܺܝܬ݂ܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܕܶܐܙܰܠܘ ܠܒܳܒܶܠ: ܡܰܗܦܶܟ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܠܰܐܬ݂ܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܬܳܒܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܢܺܝܪܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܕܒܳܒܶܠ. 5: ܘܶܐܡܰܪ ܐܶܪܰܡܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܠܚܰܢܰܢܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܕܰܓܳܠܳܐ: ܠܥܺܝܢ ܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܰܠܥܺܝܢ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܕܩܳܝܡܺܝܢ ܒܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. 6: ܘܶܐܡܰܪ ܐܶܪܰܡܝܳܐ ܐܰܡܺܝܢ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܢܶܥܒܶܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ܆ ܢܩܺܝܡ ܡܳܪܝܳܐ ܦܶܬܓ݂ܳܡ̈ܶܐ ܕܶܐܬܢܰܒܺܝܬ: ܠܡܰܗܦܳܟ݂ܽܘ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܕܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܘܟܽܠܳܗ̇ ܫܒܺܝܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܒܳܒܶܠ ܠܰܐܬ݂ܪܳܐ ܗܳܢܳܐ. 7: ܒܪܰܡ ܫܡܰܥ ܦܶܬܓܳܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܳܐܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܩܕ݂ܳܡܝܟ: ܘܰܩܕ݂ܳܡ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܗܳܢܳܐ. 8: ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܕܰܗܘܰܘ ܩܕ݂ܳܡܝ ܘܰܩܕ݂ܳܡܝܟ ܡܶܢ ܥܳܠܰܡ: ܘܶܐܬܢܰܒܺܝܘ ܥܰܠ ܐܰܖ̈ܥܳܬ݂ܳܐ ܣܰܓܝ̈ܐܳܬ݂ܳܐ ܘܥܰܠ ܡܰܠܟܘ̈ܳܬܳܐ ܪܰܘܖ̈ܒܳܬ݂ܳܐ: ܠܰܩܪܳܒܳܐ ܘܰܠܒܺܝܫܬܳܐ ܘܰܠܡܰܘܬܳܢܳܐ.  9: ܢܒܺܝܳܐ ܕܡܶܬܢܰܒܶܐ ܫܠܳܡܳܐ: ܡܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܦܶܬܓ݂ܳܡܶܗ ܕܰܢܒܺܝܳܐ: ܐܶܬܺܝܕܰܥ ܢܒܺܝܳܐ ܗܰܘ ܕܫܰܕܪܶܗ ܡܳܪܝܳܐ ܒܩܽܘܫܬܳܐ. 10: ܘܰܢܣܰܒ ܚܰܢܰܢܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܕܰܓܳܠܳܐ ܚܢܳܩ̈ܶܐ: ܡܶܢ ܨܰܘܪܶܗ ܕܶܐܪܰܡܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ: ܘܬܰܒܰܪ ܐܶܢܽܘܢ. 11: ܘܶܐܡܰܪ ܚܰܢܰܢܝܳܐ ܠܥܺܝܢ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܶܬܒܪܺܝܘܗܝ ܠܢܺܝܪܶܗ ܕܰܢܒܽܘܟܰܕܢܳܨܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܕܒܳܒܶܠ: ܡܶܟܳܐ ܠܬܰܪܬܶܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ ܡܶܢ ܨܰܘܪܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܘܶܐܙܰܠ ܐܶܪܰܡܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܠܽܐܘܪܚܶܗ. 12: ܘܰܗܘܳܐ ܦܶܬܓ݂ܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܐܶܪܰܡܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ: ܡܶܢ ܒܳܬ݂ܰܪ ܕܬܰܒܰܪ ܚܰܢܰܢܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܕܰܓܳܠܳܐ ܚܢܳܩ̈ܶܐ ܡܶܢ ܨܰܘܪܶܗ ܕܶܐܪܰܡܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ. 13: ܙܶܠ ܘܶܐܡܰܪ ܠܚܰܢܰܢܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܕܰܓܳܠܳܐ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܚܢܳܩ̈ܶܐ ܕܩܰܝܣܳܐ ܕܬܰܒܰܪܬ: ܥܒܶܕ݂ ܚܠܳܦܝܗܽܘܢ ܢܺܝܪܳܐ ܕܦܰܪܙܠܳܐ. 14: ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܨܒܰܐܬ݂ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܢܺܝܪܳܐ ܕܦܰܪܙܠܳܐ ܝܶܗܒܶ݀ܬ݂ ܥܰܠ ܨܰܘܪܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܗܳܠܶܝܢ: ܠܡܶܦܠܰܚ ܠܰܢܰܒܽܘܟܰܕܢܳܨܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܕܒܳܒܶܠ: ܘܢܶܦܠܚܽܘܢܶܗ. ܘܳܐܦ ܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܕܕܰܒܪܳܐ ܝܶܗܒܶ݀ܬ݂ ܠܶܗ ܠܡܶܦܠܚܶܗ. 15: ܘܶܐܡܰܪ ܐܶܪܰܡܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܠܚܰܢܰܢܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܕܰܓܳܠܳܐ: ܫܡܰܥ ܚܰܢܰܢܝܳܐ: ܫܰܕܪܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܰܐܢ̱ܬ ܐܰܬܟܶܠܬܳܝܗܝ ܠܥܰܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܥܰܠ ܫܽܘܩܪܳܐ.  16: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܗܳܐ ܫܳܕܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ݂ ܡܶܢ ܐܰܦܰܝ̈ ܐܰܪܥܳܐ: ܫܰܢ̱ܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܡܳܐܶܬ ܐܰܢ̱ܬ: ܕܥܰܘܠܳܐ ܡܰܠܶܠܬ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. 17: ܘܡܺܝܬ݂ ܚܰܢܰܢܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܕܰܓܳܠܳܐ ܒܫܰܢ̱ܬܳܐ ܗܳܝ ܒܝܰܪܚܳܐ ܕܫܰܒܥܳܐ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܟܛ.

1: ܘܗܳܠܶܝܢ ܦܶܬܓ݂ܳܡܰܝ̈ ܐܶܓܰܪܬ݂ܳܐ ܕܫܰܕܰܪ ܐܶܪܰܡܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܡܶܢ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ ܠܒܳܒܶܠ: ܠܘܳܬ݂ ܫܰܪܟܳܐ ܕܣܳܒ̈ܶܐ ܕܰܫܒܺܝܬ݂ܳܐ: ܘܰܠܘܳܬ݂ ܟܳܗ̈ܢܶܐ: ܘܰܠܘܳܬ݂ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܕܰܓ̈ܳܠܶܐ: ܘܰܠܘܳܬ݂ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܕܰܫܒܳܐ ܢܰܒܽܘܟܰܕܢܳܨܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܕܒܳܒܶܠ ܡܶܢ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ ܠܒܳܒܶܠ. 2: ܡܶܢ ܒܳܬ݂ܰܪ ܕܰܢ̣ܦܰܩ ܝܽܘܟܰܢܝܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܘܡܰܠܟܬ݂ܳܐ: ܘܰܡܗܰܝܡܳܢܳܐ ܘܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܘܕܽܐܘܪܺܫܠܶܡ: ܐܘܡܳܢ̈ܶܐ ܘܕܰܚ̈ܫܶܐ ܡܶܢ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ. 3: ܒܝܰܕ݂ ܐܰܠܥܳܣ ܒܰܪ ܫܳܦܳܢ: ܘܰܓܡܳܪܝܳܐ ܒܰܪ ܚܶܠܰܩܝܳܐ: ܕܫܰܕܰܪ ܨܶܕܰܩܝܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܢܰܒܽܘܟܰܕܢܳܨܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܕܒܳܒܶܠ ܠܒܳܒܶܠ. 4: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܨܒܰܐܬ݂ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܠܟܽܠܳܗ̇ ܫܒܺܝܬ݂ܳܐ ܕܶܐܫܬܰܒܝܰܬ݂ ܡܶܢ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ ܠܒܳܒܶܠ. 5: ܒܢܰܘ ܒ̈ܳܬܶܐ ܘܬܶܒܘ: ܘܨܽܘܒܘ ܓܰܢ̈ܶܐ ܘܰܐܟ݂ܽܘܠܘ ܦܺܐܖ̈ܰܝܗܶܝܢ. 6: ܘܣܰܒܘ ܢܶܫ̈ܶܐ ܘܰܐܘܠܶܕ݂ܘ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܘܰܒ̈ܢܳܬ݂ܳܐ: ܣܰܒܘ ܠܰܒܢܰܝ̈ܟܽܘܢ ܢܶܫ̈ܶܐ: ܘܰܒ̈ܢܳܬܟܽܘܢ ܗܰܒܘ ܠܓܰܒܖ̈ܶܐ: ܘܢܰܘܠܕܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܘܰܒ̈ܢܳܬ݂ܳܐ: ܘܰܣܓܰܘ ܬܰܡܳܢ ܘܠܳܐ ܬܶܙܥܪܽܘܢ. 7: ܘܰܫܐܰܠܘ ܒܰܫܠܳܡܶܗ̇ ܕܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܕܰܫܒܺܝܬܟܽܘܢ ܬܰܡܳܢ: ܘܨܰܠܰܘ ܥܠܶܝܗ̇ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ: ܕܒܰܫܠܳܡܳܗ̇ ܢܶܗܘܶܐ ܠܟܽܘܢ ܫܠܳܡܳܐ. 8: ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܠܳܐ ܢܰܛܥܽܘܢܟܽܘܢ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܕܒܰܝܢܳܬ݂ܟܽܘܢ: ܘܩܳܨܽܘܡܰܝ̈ܟܽܘܢ: ܘܠܳܐ ܬܶܫܡܥܽܘܢ ܠܚܶܠܡܰܝ̈ܟܽܘܢ ܕܰܐܢ̱ܬܽܘܢ ܚܳܠܡܺܝܢ. 9: ܡܶܛܽܠ ܕܫܽܘܩܪܳܐ ܗܶܢܽܘܢ ܡܶܬ݂ܢܰܒܶܝܢ ܠܟܽܘܢ ܒܫܶܡܝ: ܘܶܐ̱ܢܳܐ ܠܳܐ ܫܰܕܪܶܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. 10: ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܐܶܡܰܬܝ ܕܡܰܠ̈ܝܳܢ ܠܒܳܒܶܠ ܫܰܒܥܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ: ܐܶܦܪܽܘܩܟܽܘܢ ܘܰܐܩܺܝܡ ܥܠܰܝܟܽܘܢ ܦܶܬܓ݂ܳܡ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ: ܠܡܰܗܦܳܟ݂ܽܘܬܟܽܘܢ ܠܰܐܬ݂ܪܳܐ ܗܳܢܳܐ. 11: ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܢܳܐ ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܡܰܚܫܰܒܬ݂ܳܐ ܕܡܶܬ݂ܚܰܫܰܒ ܐ̱ܢܳܐ ܥܠܰܝܟܽܘܢ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܡܰܚܫܰܒܬ݂ܳܐ ܕܰܫܠܳܡܳܐ ܘܠܳܐ ܕܒܺܝܫܬܳܐ: ܠܡܶܬܰܠ ܠܟܽܘܢ ܠܚܰܪܬ݂ܳܐ ܣܰܒܪܳܐ. 12: ܘܬܶܩܪܽܘܢܳܢܝ ܘܰܬܨܰܠܽܘܢ ܩܕ݂ܳܡܝ. 13: ܘܟܰܕ݂ ܬܶܒܥܽܘܢܳܢܝ ܡܶܢ ܟܽܠܶܗ ܠܶܒܟܽܘܢ: ܬܶܫܟܚܽܘܢܳܢܝ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. 14: ܘܰܐܗܦܶܟ݂ ܫܒܺܝܬܟܽܘܢ: ܘܶܐܟܰܢܶܫܟܽܘܢ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܘܡܶܢ ܟܽܠ ܐܰܖ̈ܥܳܬ݂ܳܐ ܕܒܰܕܰܪܬܟܽܘܢ ܠܬܰܡܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܰܐܗܦܶܟ݂ܟܽܘܢ ܠܰܐܬ݂ܪܳܐ ܕܰܐܫܒܺܝܬܟܽܘܢ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ. 15: ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܡܰܪܬܽܘܢ ܕܰܐܩܺܝܡ ܠܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܢܒܺܝ̈ܶܐ ܒܒܳܒܶܠ. 16: ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܥܰܠ ܡܰܠܟܳܐ ܕܝܳܬܶܒ ܥܰܠ ܟܽܘܪܣܝܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ݂: ܘܥܰܠ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܕܝܳܬܶܒ ܒܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܗܳܕܶܐ: ܐܰܚܰܝ̈ܟܽܘܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܠܳܐ ܢܦܰܩܘ ܥܰܡܟܽܘܢ ܒܰܫܒܺܝܬ݂ܳܐ. 17: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ: ܗܳܐ ܡܫܰܕܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܚܰܪܒܳܐ: ܘܟܰܦܢܳܐ: ܘܡܰܘܬܳܢܳܐ: ܘܶܐܥܒܶܕ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܬܺܐܢ̈ܶܐ ܒܺܝ̈ܫܳܬ݂ܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬ݂ܐܟ݂̈ܠܳܢ ܡܶܢ ܒܺܝܫܽܘܬ݂ܗܶܝܢ. 18: ܘܶܐܪܕܽܘܦ ܒܳܬ݂ܰܪܗܽܘܢ ܒܚܰܪܒܳܐ: ܘܰܒܟܰܦܢܳܐ: ܘܰܒܡܰܘܬܳܢܳܐ: ܘܶܐܬܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܠܙܰܘܥܬ݂ܳܐ ܠܟܽܠܗܶܝܢ ܡܰܠ̈ܟܘܳܬ݂ܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ: ܠܬܶܡܗܳܐ ܘܰܠܠܰܘܛܬ݂ܳܐ: ܘܰܠܚܶܣܕܳܐ: ܘܰܠܡܰܫܪܽܘܩܺܝܬ݂ܳܐ: ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܒܰܕܪܶܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܠܬܰܡܳܢ 19: ܥܰܠ ܕܠܳܐ ܫܡܰܥܘ ܦܶܬܓ݂ܳܡܰܝ̈: ܘܫܰܕܪܶܬ݂ ܠܘܳܬ݂ܗܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܒܕܰܝ̈ ܢܒܺܝ̈ܶܐ: ܩܰܕܡܶ݀ܬ݂ ܘܫܰܕܪܶܬ݂: ܘܠܳܐ ܫܡܰܥܘ ܐܶܢܽܘܢ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. 20: ܘܰܐܢ̱ܬܽܘܢ ܫܡܰܥܘ ܦܶܬܓ݂ܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܫܒܺܝܬ݂ܳܐ ܕܶܐܫܬܰܒܝܰܬ݂ ܡܶܢ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ ܠܒܳܒܶܠ. 21: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܥܰܠ ܐܳܚܳܒ ܒܰܪ ܩܽܘܠܺܝܳܐ: ܘܥܰܠ ܨܶܕܰܩܝܳܐ ܒܰܪ ܡܥܰܣܝܳܐ: ܕܡܶܬܢܰܒܶܝܢ ܠܟܽܘܢ ܒܫܶܡܝ ܒܫܽܘܩܪܳܐ: ܗܳܐ ܡܰܫܠܶܡ ܐ̱ܢܳܐ ܠܗܽܘܢ ܒܺܐܝܕ݂ܶܐ ܕܰܢܒܽܘܟܰܕܢܳܨܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܕܒܳܒܶܠ: ܘܰܢܩܰܛܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܒܚܰܪܒܳܐ ܠܥܺܢܰܝ̈ܟܽܘܢ. 22: ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܠܠܰܘܛܬ݂ܳܐ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܫܒܺܝܬ݂ܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܕܰܒܒܳܒܶܠ: ܘܢܺܐܡܪܽܘܢ. ܥܰܒܕܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܨܶܕܰܩܝܳܐ ܘܰܐܝܟ ܐܳܚܳܒ: ܕܛܰܓܶܢ ܐܶܢܽܘܢ ܡܰܠܟܳܐ ܕܒܳܒܶܠ ܒܢܽܘܪܳܐ. 23: ܥܰܠ ܕܰܥܒܰܕ݂ܘ ܥܰܘܠܳܐ ܒܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܘܓܳܪܘ ܢܶܫܰܝ̈ ܚܰܒܖ̈ܰܝܗܽܘܢ: ܘܡܰܠܶܠܘ ܦܶܬܓ݂ܳܡ̈ܶܐ ܒܫܶܡܝ ܒܫܽܘܩܪܳܐ ܕܠܳܐ ܦܰܩܕܶܬ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܶܐ̱ܢܳܐ ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܘܣܳܗܶܕ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. 24: ܘܰܫܡܰܥܝܳܐ ܢܰܚܡܠܳܝܳܐ ܐܶܡܰܪ. 25: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܘܫܰܕܰܪ ܒܰܫܡܶܗ ܐܶܓܰܪܬ݂ܳܐ ܠܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܕܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ: ܘܠܰܨܦܰܢܝܳܐ ܒܰܪ ܡܥܰܣܝܳܐ ܟܳܗܢܳܐ: ܘܰܠܟܳܗ̈ܢܶܐ.  26: ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܩܺܝܡܳܟ݂ ܟܳܗܢܳܐ ܚܠܳܦ ܝܽܘܝܳܕ݂ܳܥ ܟܳܗܢܳܐ: ܕܬܶܗܘܶܐ ܦܳܩܽܘܕ݂ܳܐ ܒܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܥܰܠ ܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܕܡܶܬܢܰܒܶܐ ܘܡܶܫܬܰܛܶܐ ܒܕܰܓܳܠܽܘܬ݂ܳܐ: ܘܬܰܪܡܶܝܘܗܝ ܒܶܝܬ݂ ܐܰܣܺܝܖ̈ܶܐ: ܘܒܰܚܒܽܘܫܝܳܐ. 27: ܘܗܳܫܳܐ ܠܡܳܢܳܐ ܠܳܐ ܟܳܐܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܒܶܐܪܰܡܝܳܐ ܕܡܶܢ ܥܢܳܬܽܘܬ݂ ܕܡܶܬܢܰܒܶܐ ܠܟܽܘܢ. 28: ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܐ ܫܳܠܰܚ ܠܰܢ ܠܒܳܒܶܠ: ܕܢܽܘܓܪܳܐ ܗܰܘܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܬܰܡܳܢ: ܒܢܰܘ ܒ̈ܳܬܶܐ ܘܬܶܒܘ: ܘܨܽܘܒܘ ܓܰܢ̈ܶܐ ܘܰܐܟ݂ܽܘܠܘ ܦܺܐܖ̈ܰܝܗܶܝܢ.  29: ܘܰܩ̣ܪܳܐ ܨܦܰܢܝܳܐ ܟܳܗܢܳܐ ܐܶܓܰܪܬ݂ܳܐ ܗܳܕܶܐ ܒܶܐܕ݂ܢܰܘ̈ܗܝ ܕܶܐܪܰܡܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ. 30: ܘܰܗܘܳܐ ܦܶܬܓ݂ܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܐܶܪܰܡܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ. 31: ܫܠܽܘܚ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܫܒܺܝܬ݂ܳܐ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܰܫܡܰܥܝܳܐ ܢܰܚܡܠܳܝܳܐ: ܥܰܠ ܕܶܐܬܢܰܒܺܝ ܠܟܽܘܢ ܫܡܰܥܝܳܐ ܡܶܕܶܡ ܕܶܐܢܳܐ ܠܳܐ ܫܰܕܰܪܬܶܗ: ܘܰܐܬܟܶܠܟܽܘܢ ܥܰܠ ܫܽܘܩܪܳܐ. 32: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܗܳܐ ܦܳܩܶܕ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܥܰܠ ܫܡܰܥܝܳܐ ܢܰܚܡܠܳܝܳܐ: ܘܥܰܠ ܙܰܪܥܶܗ: ܕܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܶܗ ܓܒܰܪ ܕܝܳܬܶܒ ܒܓ݂ܰܘ ܥܰܡܳܐ ܗܳܢܳܐ: ܘܠܳܐ ܢܶܚܙܶܐ ܒܛܳܒܬܳܐ ܕܥܳܒܶܕ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܠܥܰܡܝ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܥܰܘܠܳܐ ܡܰܠܶܠ ܥܰܠ ܡܳܪܝܳܐ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܠ.

1: ܦܶܬܓܳܡܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܥܰܠ ܐܶܪܰܡܝܳܐ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܶܐܡܰܪ. 2: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܟܬܽܘܒ ܠܳܟ݂ ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܶܬܓ݂ܳܡ̈ܶܐ ܕܶܐܡܪܶܬ ܠܳܟ݂ ܥܰܠ ܣܶܦܪܳܐ. 3: ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܐ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܐܳܬܶܝܢ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܰܐܗܦܶܟ݂ ܫܒܺܝܬ݂ܳܐ ܕܥܰܡܝ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ: ܘܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܰܐܗܦܶܟ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܝܶܗܒܶ݀ܬ݂ ܠܰܐܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܢܺܐܪܬܽܘܢܳܗ̇. 4: ܘܗܳܠܶܝܢ ܦܶܬܓ݂ܳܡ̈ܶܐ ܕܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ: ܘܥܰܠ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܐ. 5: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܩܳܠܳܐ ܕܙܰܘܥܬ݂ܳܐ ܫܡܰܥܢ: ܕܶܚܠܬ݂ܳܐ ܘܠܰܝܬ ܫܠܳܡܳܐ. 6: ܫܰܐܶܠܘ ܘܰܚܙܰܘ ܐܶܢ ܝܳܠܶܕ݂ ܕܶܟ݂ܪܳܐ܆ ܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܚܙܺܝ݀ܬ݂ ܟܽܠ ܓܒܰܪ ܣܺܝ̈ܡܶܢ ܐܺܝܕܰܘ̈ܗܝ ܥܰܠ ܓܶܣܰܘ̈ܗܝ ܐܰܝܟ݂ ܝܳܠܶܕܬ݂ܳܐ: ܘܶܐܬܗܦܶܟ݂̈ܝ ܟܽܠܗܶܝܢ ܐܰܦ̈ܶܐ ܠܝܰܩܕܳܢܳܐ. 7: ܘܳܝ ܕܪܰܒ ܗ̱ܘ ܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ ܘܠܰܝܬ ܐܰܟ݂ܘܳܬܶܗ: ܘܰܙܒܰܢ ܥܳܩܬ݂ܳܐ ܗ̱ܘ ܠܝܰܥܩܽܘܒ: ܘܡܶܢܗ ܢܶܬܦܪܶܩ. 8: ܘܢܶܗܘܶܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܨܒܰܐܬ݂: ܐܶܬܒܰܪ ܢܺܝܪܶܗ ܡܶܢ ܨܰܘܪܳܟ݂: ܘܰܚܢܳܩܰܝ̈ܟ ܐܶܦܰܣܶܩ: ܘܠܳܐ ܢܫܰܥܒܕܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܬܽܘܒ ܢܽܘܟܖ̈ܳܝܶܐ. 9: ܐܶܠܳܐ ܢܶܦܠܚܽܘܢ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܗܽܘܢ: ܘܰܠܕܰܘܺܝܕ݂ ܡܰܠܟܗܽܘܢ ܕܰܐܩܺܝܡ ܠܗܽܘܢ. 10: ܘܰܐܢ̱ܬ ܠܳܐ ܬܶܕ݂ܚܰܠ ܥܰܒܕܝ ܝܰܥܩܽܘܒ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܠܳܐ ܬܶܬܒܰܪ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ: ܕܗܳܐ ܦܳܪܶܩ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ݂ ܡܶܢ ܪܽܘܚܩܳܐ: ܘܰܠܙܰܪܥܳܟ݂ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܰܫܒܺܝܬܗܽܘܢ: ܘܢܶܬܶܒ ܝܰܥܩܽܘܒ ܘܢܶܫܠܶܐ ܘܢܶܫܟܰܬ݂ ܘܢܶܬܬܢܺܝܚ: ܘܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܶܗ ܡܰܗܪܳܢܳܐ. 11: ܘܰܐܢ̱ܬ ܠܳܐ ܬܶܕ݂ܚܰܠ ܥܰܒܕܝ ܝܰܥܩܽܘܒ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܥܰܡܳܟ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܠܡܶܦܪܩܳܟ݂ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܥܒܶܕ݂ ܓܡܽܘܪܝܳܐ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܒܰܕܰܪܬܳܟ݂ ܬܰܡܳܢ: ܘܠܳܟ݂ ܠܳܐ ܐܶܥܒܶܕ݂ ܓܡܽܘܪܝܳܐ: ܘܶܐܪܕܶܝܟ݂ ܒܕܺܝܢܳܐ ܘܰܡܙܰܟܳܝܽܘ ܠܳܐ ܐܶܙܰܟܶܝܟ݂. 12: ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܟܳܐܶܒ ܗ̱ܘ ܬܒܳܪܶܟ݂ܝ: ܘܚܰܣܺܝܢܳܐ ܗ̱ܝ ܡܚܽܘܬܶܟ݂ܝ. 13: ܘܠܰܝܬ ܕܕܳܐܶܢ ܕܺܝܢܶܟ݂ܝ: ܕܰܢܥܰܕܪܶܟ݂ܝ ܘܢܰܐܣܶܝܟ݂ܝ. 14: ܟܽܠܗܽܘܢ ܖ̈ܳܚܡܰܝܟܝ ܛܥܰܐܟ݂ܝ: ܘܢܰܦܫܶܟ݂ܝ ܒܳܥܶܝܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܚܽܘܬ݂ܳܐ ܕܰܒܥܶܠܕܒܳܒ̈ܶܐ ܡܚܺܝܬܶܟ݂ܝ: ܘܡܰܪܕܽܘܬ݂ܳܐ ܬܰܩܺܝܦܬܳܐ: ܥܰܠ ܕܰܣܓܺܝܘ ܚܰܘܒܰܝ̈ܟܝ: ܘܰܥܫܶܢܘ ܚܛܳܗܰܝ̈ܟܝ ܕܠܳܐ ܬܬܽܘܒܺܝܢ. 15: ܡܳܢܳܐ ܡܰܝܠܠܰܬܝ ܥܰܠ ܬܒܳܪܶܟ݂ܝ. ܟܳܐܶܒ ܗ̱ܘ ܟܺܐܒܶܟ݂ܝ: ܥܰܠ ܣܽܘܓܰܐܬ݂ ܚܰܘܒܰܝ̈ܟܝ: ܘܕܰܥܫܶܢܘ ܚܛܳܗܰܝ̈ܟܝ: ܥܶܒܕܶܬ݂ ܠܶܟ݂ܝ ܗܳܠܶܝܢ. 16: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܟܽܠ ܐܳܟ݂ܽܘܠܰܝ̈ܟܝ ܢܶܬܰܐܟ݂ܠܽܘܢ: ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈ܟܝ ܒܫܶܒܝܳܐ ܢܺܐܙܽܠܘܢ: ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܕܳܝܽܘܫܰܝ̈ܟܝ ܠܰܕܝܳܫܳܐ: ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܒܳܙܽܘܙܰܝ̈ܟܝ ܐܶܬܶܠ ܠܒܶܙܬ݂ܳܐ. 17: ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܣܶܩ ܠܶܟ݂ܝ ܐܳܣܝܽܘܬ݂ܳܐ: ܘܡܶܢ ܡܚܽܘܬܶܟ݂ܝ ܐܰܣܶܝܟ݂ܝ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܕ݂ܚܺܝܩܬ݂ܳܐ ܩܪܰܐܟ݂ܝ: ܨܶܗܝܽܘܢ ܗܳܝ ܕܬܳܒܽܘܥܳܐ ܠܰܝܬ ܠܳܗ̇. 18: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܗܳܐ ܡܰܗܦܶܟ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܫܒܺܝܬ݂ܳܐ ܕܡܰܫܟܢܶܗ ܕܝܰܥܩܽܘܒ: ܘܥܳܒܶܕ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܗ ܐܰܝܟ݂ ܕܡܶܢ ܩܕ݂ܺܝܡ: ܘܥܰܠ ܡܰܫܟܢܰܘ̈ܗܝ ܐܶܪܰܚܶܡ: ܘܬܶܬܒܢܶܐ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܥܰܠ ܬܶܠܠܳܗ̇: ܘܢܰܘܣܳܐ ܒܙܶܕ݂ܩܶܗ ܢܶܬܩܰܢ. 19: ܘܬܶܦܽܘܩ ܡܶܢܗܽܘܢ ܬܰܘܕܺܝܬ݂ܳܐ: ܘܩܳܠܳܐ ܕܰܡܫܰܒܚܳܢ̈ܶܐ: ܘܰܐܣܓܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܘܠܳܐ ܢܶܙܥܪܽܘܢ: ܘܰܐܥܫܶܢ ܐܶܢܽܘܢ ܘܠܳܐ ܢܶܒܨܪܽܘܢ. 20: ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܕܡܶܢ ܩܕ݂ܺܝܡ: ܘܥܺܕܬܗܽܘܢ ܩܕ݂ܳܡܝ ܬܶܬܩܰܢ: ܘܶܐܦܩܽܘܕ݂ ܥܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܳܠܽܘܨܰܝ̈ܗܽܘܢ. 21: ܘܢܶܗܘܶܐ ܡܰܠܟܗܽܘܢ ܡܶܢܗܽܘܢ: ܘܫܰܠܺܝܛܗܽܘܢ ܡܶܢ ܒܰܝܢܳܬ݂ܗܽܘܢ ܢܶܦܽܘܩ: ܘܶܐܩܰܪܒܺܝܘܗܝ ܘܢܶܬܩܰܪܰܒ ܠܘܳܬ݂ܝ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܦܢܶܐ ܠܶܒܶܗ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. 22: ܘܬܶܗܘܢ ܠܺܝ ܥܰܡܳܐ܆ ܘܶܐ̱ܢܳܐ ܐܶܗܘܶܐ ܠܟܽܘܢ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. 23: ܡܰܢܽܘ ܓܶܝܪ ܐܰܦܢܺܝ ܠܶܒܶܗ ܠܕܶܚܠܰܬܝ ܘܶܐ̱ܢܳܐ ܕܚܰܩܬ݂ܶܗ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ.  ܗܳܐ ܥܰܠܥܳܠܶܗ ܒܚܶܡܬ݂ܳܐ ܢܳܦܩܳܐ: ܘܥܰܠܥܳܠܳܐ ܡܶܬ݂ܓܰܘܙܠܳܐ: ܥܰܠ ܪܺܝܫܳܐ ܕܖ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܬܶܬܢܺܝܚ. 24: ܠܳܐ ܬܶܗܦܽܘܟ݂ ܚܶܡܬ݂ܳܐ ܕܪܽܘܓ݂ܙܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕܢܶܥܒܶܕ݂: ܘܰܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕܰܢܩܺܝܡ ܬܰܪܥܺܝܬ݂ܳܐ ܕܠܶܒܶܗ: ܒܰܐ̱ܚܪܳܝܰܬ݂ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܬܶܬܒܰܝܢܽܘܢ ܒܶܗ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܠܐ.

1: ܒܙܰܒܢܳܐ ܗܰܘ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܐܶܗܘܶܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܠܟܽܠܗܶܝܢ ܫܰܖ̈ܒܳܬ݂ܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܘܗܶܢܽܘܢ ܢܶܗܘܽܘܢ ܠܺܝ ܥܰܡܳܐ. 2: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܐܶܫܟܰܚ ܖ̈ܰܚܡܶܐ ܒܡܰܕܒܪܳܐ ܥܰܡܳܐ ܕܶܐܬ݂ܦܰܨܺܝ ܡܶܢ ܚܰܪܒܳܐ: ܐܶܙܰܠ ܒܫܶܒܝܳܐ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 3: ܡܶܢ ܪܽܘܚܩܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܶܬ݂ܚܙܺܝ ܠܺܝ: ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ: ܪܶܚܡܬܳܐ ܕܥܳܠܡܳܐ ܪܚܶܡܬܶܟ݂ܝ: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܢܓܰܕܬܶܟ݂ܝ ܠܛܰܝܒܽܘܬ݂ܳܐ. 4: ܬܽܘܒ ܐܶܒܢܶܝܟ݂ܝ ܘܬܶܬܒܢܶܝܢ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܬܽܘܒ ܬܶܨܛܰܒܬ݂ܺܝܢ ܒܬܰܨܒܺܝܬ݂ܳܐ: ܘܬܶܦܩܺܝܢ ܒܰܟ݂ܢܽܘܫܬ݂ܳܐ ܕܰܡܫܰܒܚܳܢ̈ܶܐ. 5: ܬܽܘܒ ܬܶܨܒܺܝܢ ܟܰܪܡܳܐ ܒܛܽܘܪܳܐ ܕܫܳܡܪܺܝܢ ܨܽܘܒܝ ܢܶܨܒܬ݂ܳܐ ܘܫܰܒܰܚܝ. 6: ܡܶܛܽܠ ܕܰܥܬܺܝܕ݂ ܗ̱ܘ ܝܰܘܡܳܐ ܕܢܶܩܪܽܘܢ ܢܳܛܽܘܖ̈ܶܐ ܒܛܽܘܪܳܐ ܕܰܐܦܪܶܝܡ: ܘܢܺܐܡܪܽܘܢ: ܩܽܘܡܘ ܢܶܣܰܩ ܠܨܶܗܝܽܘܢ ܠܘܳܬ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ. 7: ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܫܰܒܰܚܘ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܰܥܩܽܘܒ ܒܚܰܕܽܘܬ݂ܳܐ: ܘܕ݂ܽܘܨܘ ܒܪܺܝܫ ܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܐܰܫܡܰܥܘ ܘܫܰܒܰܚܘ: ܘܶܐܡܰܪܘ: ܦܪܽܘܩ ܡܳܪܝܳܐ ܠܥܰܡܳܟ݂ ܠܫܰܪܟܶܗ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 8: ܗܳܐ ܡܰܝܬܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܗܽܘܢ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܓܰܪܒܝܳܐ: ܘܶܐܟܰܢܶܫ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܣܰܘ̈ܦܶܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ: ܘܳܐܦ ܚܓܺܝܖ̈ܶܐ ܘܰܥܘܺܝܖ̈ܶܐ ܕܺܐܝܬ ܒܗܽܘܢ: ܘܰܕ݂ܒܰܛܢܳܐ ܘܰܕ݂ܝܳܠܕܳܐ ܐܰܟܚܕ݂ܳܐ: ܟܶܢܫܳܐ ܪܰܒܳܐ ܢܶܗܦܟܽܘܢ ܠܗܳܪܟܳܐ. 9: ܒܰܒܟܳܬ݂ܳܐ ܢܺܐܙܽܠܘܢ: ܘܰܒܬܰܚܢܰܢܬ݂ܳܐ ܢܺܐܬܽܘܢ: ܐܶܕܰܒܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܥܰܠ ܫܒܺܝ̈ܠܶܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ: ܒܽܐܘܖ̈ܚܳܬ݂ܳܐ ܬܖ̈ܺܝܨܳܬ݂ܳܐ ܕܠܳܐ ܢܶܬܬܰܩܠܽܘܢ ܒܗܶܝܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܗܘܺܝ݀ܬ݂ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܠܰܐܒܳܐ: ܘܰܐܦܪܶܝܡ ܗܘܳܐ ܒܽܘܟ݂ܪܝ. 10: ܫܡܰܥܘ ܦܶܬܓ݂ܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܰܡܶܗ: ܘܚܰܘܰܘ ܒܓܳܙܖ̈ܳܬ݂ܳܐ ܖ̈ܰܚܺܝܩܳܬ݂ܳܐ: ܘܶܐܡܰܪܘ: ܡܰܢ ܕܒܰܕܪܶܗ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܢܟܰܢܫܺܝܘܗܝ: ܘܰܢܢܰܛܪܺܝܘܗܝ ܐܰܝܟ݂ ܪܳܥܝܳܐ ܠܰܓܙܳܪܶܗ. 11: ܡܶܛܽܠ ܕܰܦܪܰܩ ܡܳܪܝܳܐ ܠܝܰܥܩܽܘܒ ܥܰܒܕܶܗ: ܘܦܰܨܝܶܗ ܡܶܢ ܐܺܝܕܰܝ̈ ܡܰܢ ܕܥܰܫܺܝܢ ܡܶܢܗ. 12: ܘܢܺܐܬܽܘܢ ܘܰܢܫܰܒܚܽܘܢ ܒܪܰܘܡܳܗ̇ ܕܨܶܗܝܽܘܢ: ܘܢܶܬ݂ܒܰܣܡܽܘܢ ܡܶܢ ܛܳܒ̈ܳܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܡܶܢ ܥܒܽܘܪܳܐ: ܘܡܶܢ ܚܰܡܪܳܐ: ܘܡܶܢ ܡܶܫܚܳܐ: ܘܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ ܥܳܢ̈ܳܐ: ܘܬܰܘܖ̈ܶܐ: ܘܬܶܗܘܶܐ ܢܰܦܫܗܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܓܰܢܰܬ݂ ܫܶܩܝܳܐ: ܘܠܳܐ ܢܰܘܣܦܽܘܢ ܬܽܘܒ ܠܡܶܣܬܰܪܳܩܽܘ. 13: ܗܳܝܕܶܝܢ ܬܶܚܕܶܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܒܚܰܕܽܘܬ݂ܳܐ: ܘܓܰܕܽܘ̈ܕܶܐ ܘܣܳܒ̈ܶܐ ܐܰܟ݂ܚܕܳܐ ܢܶܚܕܽܘܢ. ܘܰܐܗܦܶܟ݂ ܐܶܒܠܗܽܘܢ ܠܚܰܕܽܘܬ݂ܳܐ: ܘܶܐܒܰܝܰܐ ܐܶܢܽܘܢ ܘܶܐܚܰܕܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܕܽܘܘܳܢܗܽܘܢ. 14: ܘܰܐܪܘܶܐ ܢܰܦܫܳܐ ܕܟܳܗ̈ܢܶܐ ܕܽܘܗܳܢܳܐ: ܘܥܰܡܝ ܡܶܢ ܛܽܘܒܝ ܢܶܣܒܥܽܘܢ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. 15: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܩܳܠܳܐ ܒܪܳܡܬ݂ܳܐ ܐܶܫܬܡܰܥ: ܐܶܠܝܳܐ ܘܰܒܟ݂ܳܬ݂ܳܐ ܡܰܪܺܝܪܬ݂ܳܐ: ܪܳܚܶܝܠ ܒܳܟ݂ܝܳܐ ܥܰܠ ܒܢܶܝ̈ܗ̇: ܘܠܳܐ ܨܳܒܝܳܐ ܠܡܶܬܒܰܝܳܐܽܘ ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܝܬ ܐܶܢܽܘܢ. 16: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܟܠܳܝ ܩܳܠܶܟ݂ܝ ܡܶܢ ܒܶܟ݂ܝܳܐ: ܘܥܰܝ̈ܢܰܝܟܝ ܡܶܢ ܕܶܡܥܬ݂ܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܺܐܝܬ ܐܰܓ݂ܪܳܐ ܠܕܶܡܥܰܝ̈ܟܝ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܢܶܗܦܟܽܘܢ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܰܒܥܶܠܕܒܳܒ̈ܶܐ. 17: ܘܺܐܝܬ݂ ܣܰܒܪܳܐ ܠܚܰܪܬܶܟ݂ܝ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܢܶܗܦܟܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܠܰܬܚܽܘܡܗܽܘܢ. 18: ܡܶܫܡܰܥ ܫܶܡܥܶ݀ܬ݂ ܠܰܐܦܪܶܝܡ ܕܶܐܠܳܐ: ܘܳܐܡܰܪ: ܪܕܰܝܬܳܢܝ ܡܳܪܝܳܐ ܘܶܐܬܪܕ݂ܺܝ݀ܬ݂: ܐܰܝܟ ܥܶܓܠܳܐ ܗܘܺܝ݀ܬ݂ ܕܠܳܐ ܡܟܰܒܰܫ: ܐܰܬܺܝܒܰܝܢܝ ܘܶܐܬܽܘܒ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܢ̱ܬ ܗ̱ܘ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܝ. 19: ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܢ ܒܳܬ݂ܰܪ ܕܬܳܒܶ݀ܬ݂ ܐܶܬܒܰܝܐܶܬ݂: ܘܡܶܢ ܒܳܬ݂ܰܪ ܕܝܶܕ݂ܥܶ݀ܬ݂ ܐܶܬܬܢܺܝܚܶ݀ܬ݂: ܒܶܗܬܶܬ݂ ܘܳܐܦ ܐܶܬܬܰܟܣܶ݀ܬ݂: ܕܩܰܒܠܶܬ݂ ܚܶܣܕܳܐ ܕܛܰܠܝܽܘܬ݂ܝ. 20: ܒܪܳܐ ܗ̱ܘ ܠܺܝ ܝܰܩܺܝܪܳܐ ܐܰܦܪܶܝܡ: ܘܝܰܠܕܳܐ ܚܰܒܺܝܒܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܙܰܒܢܳܐ ܕܰܡܡܰܠܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܒܶܗ ܡܶܬܕܟܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܗ: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܗܘܰܘ ܖ̈ܰܚܡܰܝ ܥܠܰܘܗܝ: ܘܶܐܪܰܚܶܡ ܥܠܰܘܗܝ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. 21: ܐܰܩܺܝܡܝ ܠܶܟ݂ܝ ܐܳܬ݂ܳܐ ܘܬܶܒܝ ܒܡܰܕܒܪܳܐ: ܗܰܒܝ ܠܶܒܶܟ݂ܝ ܠܽܐܘܪܚܳܐ ܬܪܺܝܨܬ݂ܳܐ: ܬܽܘܒܝ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܬܶܒܝ ܒܩܽܘܖ̈ܰܝܝܟܝ ܗܳܠܶܝܢ. 22: ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܶܐܡܰܬܝ ܡܶܬܦܰܠܓܳܐ ܐܰܢ̱ܬܝ ܒܰܪܬ݂ܳܐ ܬܰܝܳܒܬ݂ܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܒܳܪܶܐ ܡܳܪܝܳܐ ܚܕܰܬ݂ܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ: ܢܶܩܒܬ݂ܳܐ ܬܚܰܒܶܒ ܓܰܒܪܳܐ. 23: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܡܶܟܺܝܠ ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܦܶܬܓܳܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ: ܘܰܒܩܽܘܖ̈ܝܳܗ̇: ܡܳܐ ܕܡܰܗܦܶܟ ܐ̱ܢܳܐ ܫܒܺܝܬܗܽܘܢ: ܢܒܰܪܟ݂ܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܕܰܝܪܳܐ ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܛܽܘܪܳܐ ܩܰܕܺܝܫܳܐ. 24: ܘܢܶܬܒܽܘܢ ܒܳܗ̇ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܐ: ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܩܽܘܖ̈ܝܳܗ̇ ܐܰܟ݂ܚܕ݂ܳܐ: ܐܰܟܳܖ̈ܶܐ ܘܖ̈ܳܥܝ݂ܰܝ݂ ܓܙܳܖ̈ܶܐ. 25: ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܪܘܺܝ݀ܬ݂ ܢܰܦܫܳܐ ܕܨܶܗܝܳܐ: ܘܟܽܠ ܢܰܦܫܳܐ ܕܟܰܦܢܳܐ ܣܰܒܥܶܬ. 26: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܶܬܬܥܺܝܪܶܬ݂ ܘܰܚܙܺܝ݀ܬ݂: ܘܫܶܢܰܬܝ ܒܶܣܡܰܬ݂ ܠܺܝ. 27: ܗܳܐ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܐܳܬܶܝܢ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܶܐܙܪܽܘܥ ܠܰܕ݂ܒܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ: ܘܠܰܕ݂ܒܶܝܬ݂ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܐ: ܙܰܪܥܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܐ̱ܢܳܫܳܐ: ܘܙܰܪܥܳܐ ܕܰܒܥܺܝܪܳܐ. 28: ܘܰܐܝܟ ܕܶܐܬܪܰܥܺܝ݀ܬ݂ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܠܡܶܥܩܰܪ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܰܠܡܶܣܬܰܪ: ܘܠܰܡܣܰܚܳܦܽܘ: ܘܰܠܡܰܘܒܳܕ݂ܽܘ: ܘܰܠܡܰܒܐܳܫܽܘ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܶܥܗܰܕ݂ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܠܡܶܒܢܳܐ ܘܰܠܡܶܨܰܒ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. 29: ܒܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܗܳܢܽܘܢ: ܠܳܐ ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܬܽܘܒ ܐܰܒܳܗ̈ܶܐ ܐܶܟܰܠܘ ܒܶܣܖ̈ܶܐ: ܘܫܶܢ̈ܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܳܐ ܩܰܗ̈ܝܳܢ. 30: ܐܶܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܒܰܚܛܳܗܰܘ̈ܗܝ ܢܡܽܘܬ݂: ܟܽܠ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܕܳܐܟܶܠ ܒܶܣܖ̈ܶܐ: ܫܶܢܰܘ̈ܗܝ ܕܺܝܠܶܗ ܢܶܩܗ̈ܝܳܢ. 31: ܗܳܐ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܐܳܬܶܝܢ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܰܐܩܺܝܡ ܠܰܕ݂ܒܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ: ܘܠܰܕ݂ܒܶܝܬ݂ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܐ ܕܺܝܰܬܺܩܺܐ ܚܕܰܬ݂ܳܐ. 32: ܠܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܗܳܝ ܕܺܝܰܬܺܩܺܐ ܕܰܐܩܺܝܡܶ݀ܬ݂ ܥܰܡ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܶܐܚܕܶܬ݂ ܒܺܐܝܕܗܽܘܢ ܘܰܐܦܩܶ݀ܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܗܶܢܽܘܢ ܒܰܛܶܠܘ ܕܺܝܰܬܺܩܺܐ ܕܺܝܠܝ: ܘܳܐܦ ܐܶܢܳܐ ܒܣܺܝܬ݂ ܒܗܽܘܢ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. 33: ܐܶܠܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܺܝܰܬܺܩܺܐ ܕܶܐܣܺܝܡ ܠܰܕ݂ܒܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ: ܒܳܬ݂ܰܪ ܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܗܳܢܽܘܢ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܐܶܬܠܺܝܘܗܝ ܠܢܳܡܽܘܣܝ ܒܓ݂ܰܘܗܽܘܢ: ܘܥܰܠ ܠܶܒܰܘ̈ܳܬܗܽܘܢ ܐܶܟ݂ܬܒܺܝܘܗܝ: ܘܶܐܗܘܶܐ ܠܗܽܘܢ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ: ܘܗܶܢܽܘܢ ܢܶܗܘܽܘܢ ܠܺܝ ܥܰܡܳܐ. 34: ܘܠܳܐ ܢܰܠܦܽܘܢ ܬܽܘܒ ܓܒܰܪ ܠܰܐܚܽܘܗܝ: ܘܰܓܒܰܪ ܠܚܰܒܪܶܗ: ܘܢܺܐܡܪܽܘܢ ܕܕܰܥܘ ܠܡܳܪܝܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܢܶܕܥܽܘܢܳܢܝ: ܡܶܢ ܙܥܽܘܪܗܽܘܢ ܘܰܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܩܰܫܺܝܫܗܽܘܢ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܫܒܽܘܩ ܠܚܰܘܒܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܰܚܛܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܬܽܘܒ ܠܳܐ ܐܶܬܕܟܰܪ. 35: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܕܝܳܗܶܒ ܫܶܡܫܳܐ ܠܢܽܘܗܪܳܐ ܕܺܐܝܡܳܡܳܐ: ܘܕ݂ܽܘܒܳܪܳܐ ܕܣܰܗܪܳܐ ܘܰܕ݂ܟܰܘܟ̈ܒܶܐ ܠܢܽܘܗܪܳܐ ܕܠܺܠܝܳܐ: ܕܟ݂ܳܐܶܐ ܒܝܰܡܳܐ ܘܫܳܠܶܝܢ ܓܰܠܠܰܘ̈ܗܝ: ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ ܫܡܶܗ. 36: ܐܶܢ ܢܶܥܒܕܽܘܢ ܕܽܘܒܳܖ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡܝ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܳܐܦ ܙܰܪܥܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܢܶܒܛܠܽܘܢ: ܕܠܳܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܥܰܡܳܐ ܩܕ݂ܳܡܝ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ. 37: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܐܶܢ ܢܶܬ݂ܡܰܫܚܽܘܢ ܫܡܰܝܳܐ ܡܶܢ ܠܥܶܠ: ܘܢܶܬ݂ܒ̈ܰܕܩܳܢ ܫܶܬܶܐܣܶܝ̈ܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ ܡܶܢ ܠܬܰܚܬ: ܐܳܦ ܐܶܢܳܐ ܐܰܣܠܶܐ ܠܟܽܠܶܗ ܙܰܪܥܶܗ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܥܰܠ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܰܥܒܰܕ݂ܘ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. 38: ܗܳܐ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܐܳܬܶܝܢ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܬܶܬܒܢܶܐ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ܆ ܡܶܢ ܡܰܓܕܠܳܐ ܕܰܚܢܳܢܳܐܶܝܠ: ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܬܰܪܥܳܐ ܕܙܳܘܺܝܬ݂ܳܐ. 39: ܘܢܶܦܽܘܩ ܬܽܘܒ ܚܽܘܛܳܐ ܕܰܡܫܽܘܚܬ݂ܳܐ ܠܩܽܘܒܠܶܗ: ܥܰܠ ܪܳܡܬ݂ܳܐ ܕܰܓܪܳܒ: ܘܢܶܬ݂ܟܪܶܟ݂ ܠܪܳܡܬ݂ܳܐ. 40: ܘܟܽܠܶܗ ܥܽܘܡܩܳܐ ܕܫܳܕܶܝܢ ܒܶܗ ܦܶܪܬ݂ܳܐ ܘܩܶܛܡܳܐ: ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܢܰܚܠܳܐ ܕܩܶܕ݂ܪܽܘܢ: ܘܰܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܙܳܘܺܝܬ݂ܳܐ ܕܬܰܪܥܳܐ ܕܖ̈ܰܟܫܳܐ ܡܰܕ݂ܢܚܳܝܳܐ ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ: ܠܳܐ ܢܶܬ݂ܥܩܰܪ ܘܠܳܐ ܢܶܣܬܚܶܦ ܬܽܘܒ ܠܥܳܠܰܡ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܠܒ.

1: ܦܶܬܓ݂ܳܡܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܥܰܠ ܐܶܪܰܡܝܳܐ: ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ: ܒܫܰܢܬ݂ܳܐ ܥܣܺܝܪܳܝܬܳܐ ܘܰܕܨܶܕܰܩܝܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕܳܐ. ܗܺܝ ܗܺܝ ܬܡܳܢܰܥܶܣܖ̈ܶܐ ܠܢܰܒܽܘܒܟܰܕ݂ܢܳܨܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܕܒܳܒܶܠ. 2: ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܚܰܝ̈ܠܶܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܕܒܳܒܶܠ ܟܪܺܝܟ݂ܺܝܢ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ: ܘܶܐܪܰܡܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܟܠܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܕ݂ܳܪܰܬ݂ ܡܰܛܰܪܬ݂ܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. 3: ܕܰܟ݂ܠܳܝܗܝ ܨܶܕܰܩܝܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ: ܘܶܐܡܰܪ: ܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܡܶܬܢܰܒܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܘܳܐܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܗܳܐ ܡܰܫܠܶܡ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܗ̇ ܠܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܗܳܕܶܐ ܒܺܐܝ̈ܕܰܘܗܝ ܕܡܰܠܟܳܐ ܕܒܳܒܶܠ: ܘܢܶܟ݂ܒܫܺܝܗ̇. 4: ܘܨܶܕܰܩܝܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ: ܠܳܐ ܢܶܬ݂ܦܰܠܰܛ ܡܶܢ ܐܺܝܕ݂ܳܐ ܕܟܰܠܕܳܝ̈ܶܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܫܬܠܳܡܽܘ ܢܶܫܬܠܶܡ ܒܺܐܝ̈ܕܰܘܗܝ ܕܡܰܠܟܳܐ ܕܒܳܒܶܠ: ܘܰܢܡܰܠܶܠ ܦܽܘܡܶܗ ܥܰܡ ܦܽܘܡܶܗ: ܘܥܰܝ̈ܢܰܘܗܝ ܠܥܰܝ̈ܢܰܘܗܝ ܢܶܚ̈ܙܝܳܢ. 5: ܘܰܠܒܳܒܶܠ ܢܰܘܒܠܺܝܘܗܝ ܠܨܶܕܰܩܝܳܐ: ܘܬܰܡܳܢ ܢܶܗܘܶܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕܦܳܩܶܕ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܗ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܬܶܬܟܰܬܫܽܘܢ ܥܰܡ ܟܰܠܕ݂ܳܝ̈ܶܐ ܘܠܳܐ ܬܶܙܟܽܘܢ. 6: ܘܰܗܘܳܐ ܦܶܬܓ݂ܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܐܶܪܰܡܝܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ. 7: ܗܳܐ ܢܰܚܡܳܐܶܝܠ ܒܰܪ ܫܳܠܽܘܡ ܕܳܕ݂ܳܟ݂ ܐܳܬܶܐ ܠܘܳܬܳܟ݂: ܘܳܐܡܰܪ: ܙܒܶܢ ܠܳܟ݂ ܚܰܩܠܝ ܕܒܰܥܢܳܬܽܘܬ݂ ܕܒܰܐܪܥܳܐ ܕܒܶܢܝܳܡܶܝܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܟ݂ ܙܳܕ݂ܩܳܐ ܝܳܪܬܽܘܬ݂ܳܐ ܠܡܶܙܒܰܢ. 8: ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܠܘܳܬ݂ܝ ܢܰܚܡܳܐܶܝܠ ܒܰܪ ܕܳܕ݂ܝ: ܐܰܝܟ݂ ܦܶܬܓ݂ܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܕ݂ܳܪܰܬ݂ ܡܰܛܰܪܬ݂ܳܐ: ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܝ: ܙܒܶܢ ܠܳܟ݂ ܚܰܩܠܝ ܕܒܰܥܢܳܬܽܘܬ݂ ܕܒܰܐܪܥܳܐ ܕܒܶܢܝܳܡܶܝܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܟ݂ ܙܳܕ݂ܩܳܐ ܝܳܪܬܽܘܬ݂ܳܐ: ܘܠܳܟ݂ ܘܳܠܝܳܐ. ܙܒܶܢܶܝܗ̇ ܠܳܟ݂. 9: ܘܝܶܕ݂ܥܶ݀ܬ݂ ܕܦܶܬܓ݂ܳܡܶܗ ܗ̱ܘ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܘܙܶܒܢܶ݀ܬ݂ ܚܰܩܠܳܐ ܡܶܢ ܢܰܚܡܳܐܶܝܠ ܒܰܪ ܕܳܕ݂ܝ ܕܒܰܥܢܳܬܽܘܬ݂: ܘܬܶܩܠܶܬ݂ ܠܶܗ ܟܶܣܦܳܐ: ܫܰܒܥܳܐ ܡܰܬ݂ܩܳܠܺܝ̈ܢ ܘܥܶܣܪܳܐ ܕܟܶܣܦܳܐ. 10: ܘܟܶܬܒܶ݀ܬ݂ ܫܛܳܖ̈ܶܐ ܘܚܰܬܡܶ݀ܬ݂ ܘܣܰܗܕܶܬ ܣܳܗ̈ܕܶܐ: ܘܬܶܩܠܶܬ݂ ܟܶܣܦܳܐ ܒܡܰܣܰܐܬ݂ܳܐ. 11: ܘܢܶܣܒܶ݀ܬ݂ ܫܛܳܖ̈ܶܐ ܕܰܙܒܺܝܢܬ݂ܳܐ: ܕܰܚܬܺܝܡ ܒܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܘܰܒܢܳܡܽܘܣܳܐ ܘܰܕܠܳܐ ܡܚܰܬܰܡ. 12: ܘܝܶܗܒܶ݀ܬ݂ ܫܛܳܖ̈ܶܐ ܕܰܙܒܺܝܢܬ݂ܳܐ ܠܒܰܪܽܘܟ݂ ܒܰܪ ܢܺܪܝܳܐ: ܒܰܪ ܡܥܰܣܝܳܐ: ܠܥܺܝܢ ܢܰܚܡܳܐܶܝܠ ܒܰܪ ܕܳܕ݂ܝ: ܘܰܠܥܺܝܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ ܕܰܟ݂ܬܺܝܒܺܝܢ ܒܰܫܛܳܖ̈ܶܐ ܕܰܙܒܺܝܢܬ݂ܳܐ: ܘܰܠܥܺܝܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܕܝܳܬܒܺܝܢ ܒܕ݂ܳܪܰܬ݂ ܡܰܛܰܪܬ݂ܳܐ. 13: ܘܦܰܩܕܶܬ݂ ܠܒܰܪܽܘܟ݂ ܠܥܺܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܶܐܡܪܶܬ݂. 14: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܣܰܒ ܫܛܳܖ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ: ܫܛܳܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܰܙܒܺܝܢܬ݂ܳܐ ܕܰܚܬܺܝܡ: ܘܰܫܛܳܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܕܠܳܐ ܡܚܰܬܰܡ: ܘܰܐܪܡܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܒܡܳܐܢܳܐ ܕܦܰܚܳܪܳܐ: ܕܢܶܬܢܰܛܪܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ. 15: ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܨܒܰܐܬ݂ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܡܶܟܺܝܠ ܢܶܙܕܰܒܢܽܘܢ ܒ̈ܳܬܶܐ ܘܚܰܩ̈ܠܳܬ݂ܳܐ: ܘܟܰܖ̈ܡܶܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܗܳܕܶܐ. 16: ܘܨܰܠܺܝܬ݂ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ: ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܝܶܗܒܶ݀ܬ݂ ܫܛܳܖ̈ܶܐ ܕܰܙܒܺܝܢܬ݂ܳܐ ܠܒܰܪܽܘܟ݂ ܒܰܪ ܢܶܪܝܳܐ. 17: ܘܨܰܠܺܝ݀ܬ݂ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܘܶܐܡܪܶܬ݂: ܒܒܳܥܘ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ: ܗܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܥܒܰܕܬ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ: ܒܚܰܝܠܳܟ݂ ܪܰܒܳܐ ܘܒܰܕܪܳܥܳܟ݂ ܪܳܡܳܐ: ܘܠܳܐ ܛܫܶܐ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡܝܟ ܟܠ ܦܶܬܓܳܡ. 18: ܥܳܒܶܕ݂ ܛܰܝܒܽܘܬ݂ܳܐ ܠܰܐܠܦ̈ܶܐ ܕܕ݂ܳܖ̈ܶܐ: ܦܳܪܰܥ ܚܛܳܗ̈ܶܐ ܕܰܐܒܳܗ̈ܶܐ ܠܥܽܘܒܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܳܬ݂ܰܪܗܽܘܢ: ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܪܰܒܳܐ: ܘܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ: ܘܰܕ݂ܚܺܝܠܳܐ: ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ ܫܡܶܗ. 19: ܕܪܰܒܳܐ ܬܰܪܥܺܝܬܶܗ ܘܣܰܓܺܝܐܺܝܢ ܥܒܳܕ݂ܰܘ̈ܗܝ: ܘܥܰܝ̈ܢܰܘܗܝ ܦܬܺܝ̈ܚܳܢ ܥܰܠ ܟܽܠܗܶܝܢ ܐܽܘܖ̈ܚܳܬ݂ܗܽܘܢ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ: ܕܬܶܬܶܠ ܠܓܰܒܪܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܐܽܘܖ̈ܚܳܬܶܗ: ܘܰܐܝܟ ܦܺܐܖ̈ܰܝ ܥܒܳܕ݂ܰܘ̈ܗܝ. 20: ܕܰܥܒܰܕܬ ܐܳܬܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܪܰܘܖ̈ܒܳܬ݂ܳܐ: ܘܬܶܕ݂ܡܖ̈ܳܬ݂ܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܢܳܐ: ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܒܶܝܬ݂ ܒܢܰܝ̈ ܐ̱ܢܳܫܳܐ: ܘܰܥܒܰܕܬ ܠܳܟ݂ ܫܡܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕܝܰܘܡܳܢܳܐ. 21: ܘܰܐܦܩܶܬ ܠܥܰܡܳܟ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ: ܒܳܐܬܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܘܰܒܬܶܕܡܖ̈ܳܬ݂ܳܐ: ܘܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܬܰܩܺܝܦܬܳܐ: ܘܒܰܕ݂ܪܳܥܳܐ ܪܳܡܳܐ: ܘܰܒܚܶܙܘܳܐ ܪܰܒܳܐ. 22: ܘܝܰܗܒܬ ܠܗܽܘܢ ܐܰܪܥܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܺܝܡܰܝܬ ܠܰܐܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܡܶܬܰܠ ܠܗܽܘܢ: ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܰܪܕܝܳܐ ܚܰܠܒܳܐ ܘܕܶܒܫܳܐ. 23: ܘܶܐܬܰܘ ܘܝܰܪܬܽܘܗ̇: ܘܠܳܐ ܫܡܰܥܘ ܒܩܳܠܳܟ݂: ܘܰܒܢܳܡܽܘܣܳܟ݂ ܠܳܐ ܗܰܠܶܟ݂ܘ: ܘܟ݂ܽܠ ܕܦܰܩܶܕܬ ܐܶܢܽܘܢ ܠܡܶܥܒܰܕ݂ ܠܳܐ ܥ̣ܒܰܕ݂ܘ: ܘܡܰܛܝܰܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܗܳܕܶܐ ܒܺܝܫܬܳܐ. 24: ܗܳܐ ܟܡܺܐܢ̈ܶܐ ܐܶܬܰܘ ܥܰܠ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܗܳܕܶܐ ܠܡܶܐܚܕܳܗ̇: ܘܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܐܶܫܬܰܠܡܰܬ݂ ܠܳܗ̇ ܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕܟܰܠܕܳܝ̈ܶܐ ܕܡܶܬܟܰܬܫܺܝܢ ܥܠܶܝܗ̇܆ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܚܰܪܒܳܐ: ܘܟܰܦܢܳܐ ܘܡܰܘܬܳܢܳܐ: ܘܡܶܕܶܡ ܕܶܐܡܰܪܬ ܗܘܳܐ ܘܗܳܐ ܚܙܺܝ݀ܬ݂. 25: ܘܰܐܢ̱ܬ ܐܶܡܰܪܬ ܠܝܪ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ: ܙܒܶܢ ܠܳܟ݂ ܚܰܩܠܳܐ ܒܟܶܣܦܳܐ: ܘܣܰܗܶܕ݂ ܣܳܗ̈ܕܶܐ: ܘܗܳܐ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܐܶܫܬܰܠܡܰܬ݂ ܠܳܗ̇ ܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕܟܰܠܕ݂ܳܝ̈ܶܐ. 26: ܘܰܗܘܳܐ ܦܶܬܓ݂ܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܐܶܪܰܡܝܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ. 27: ܐܶܢܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܟ݂ܽܠ ܒܣܰܪ ܕܰܠܡܳܐ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡܝ ܛܫܶܐ ܡܶܕܶܡ. 28: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ: ܗܳܐ ܡܰܫܠܶܡ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܗ̇ ܠܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܗܳܕܶܐ ܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕܟܰܠܕܳܝ̈ܶܐ: ܘܒܺܐܝܕ݂ܶܗ ܕܰܢܒܽܘܟܰܕ݂ܢܳܨܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܕܒܳܒܶܠ: ܘܢܶܟ݂ܒܫܺܝܗ̇. 29: ܘܢܺܐܬܽܘܢ ܟܰܠܕܳܝ̈ܶܐ ܘܢܶܥܒܕܽܘܢ ܩܪܳܒܳܐ ܥܰܠ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܗܳܕܶܐ: ܘܢܶܥܩܪܽܘܢܳܗ̇ ܠܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܗܳܕܶܐ: ܘܢܰܘܩܕܽܘܢܳܗ̇ ܒܢܽܘܪܳܐ: ܘܒ̈ܳܬܶܐ ܕܣ̣ܳܡܘ ܒܶܣ̈ܡܶܐ ܥܰܠ ܐܶܓܳܖ̈ܰܝܗܽܘܢ ܠܒܰܥܠܳܐ: ܘܢܰܩ̣ܺܝܘ ܢܽܘܩܳܝ̈ܶܐ ܠܰܐܠܳܗ̈ܶܐ ܐ̱ܚܖ̈ܳܢܶܐ ܕܢܰܪܓܙܽܘܢܳܢܝ. 30: ܡܶܛܽܠ ܕܰܗܘܰܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ: ܘܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܗܽܘܕܳܐ: ܥܳܒܕܺܝܢ ܕܒܺܝܫ ܩܕ݂ܳܡܝ ܡܶܢ ܛܰܠܝܽܘܬܗܽܘܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܡܰܪܓܙܺܝܢ ܠܺܝ ܒܰܥܒܳܕ݂ ܐܺܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. 31: ܘܡܶܛܽܠܬܗܽܘܢ ܗܘܳܐ ܪܽܘܓ݂ܙܝ ܘܚܶܡܬ݂ܝ ܥܰܠ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܗܳܕܶܐ: ܡܶܢ ܝܰܘܡܳܐ ܕܰܒܢܰܐܗ̇ ܘܰܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܢܳܐ: ܠܡܰܥܒܳܪܽܘܬ݂ܳܗ̇ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܐܰܦܰܝ̈. 32: ܥܰܠ ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬ݂ܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ: ܘܕܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܗܽܘܕܳܐ ܕܰܥܒܰܕ݂ܘ ܠܡܰܪܓܳܙܽܘܬ݂ܰܢܝ: ܗܶܢܽܘܢ ܘܡܰܠܟܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܪܰܘܖ̈ܒܳܢܰܝܗܽܘܢ: ܘܟ݂ܳܗܢܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܰܢܒܺܝܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܓܰܒܖ̈ܶܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ: ܘܥܳܡܽܘܖ̈ܶܝܗ̇ ܕܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. 33: ܘܰܐܦܢܺܝܘ ܠܺܝ ܩܕ݂ܳܠܗܽܘܢ ܘܠܳܐ ܐܰܦܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܰܐܠܦܶ݀ܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ: ܩܰܕܡܶܬ݂ ܘܰܐܠܦܶ݀ܬ: ܘܠܳܐ ܫܳܡܥܺܝܢ ܠܰܡܩܰܒܳܠܽܘ ܡܰܪܕܽܘܬ݂ܳܐ. 34: ܘܣ̣ܳܡܘ ܛܰܢܦܽܘܬ݂ܗܽܘܢ ܒܒܰܝܬܳܐ ܕܶܐܬܩܪܺܝ ܫܶܡܝ ܥܠܰܘܗܝ: ܘܛܰܡܐܗܝ. 35: ܘܰܒ̣ܢܰܘ ܥܠܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܠܒܰܥܠܳܐ ܒܬܰܦܰܬ݂ ܕܰܒܢܰܚܠܳܐ ܕܒܰܪ ܗܳܢܽܘܡ: ܠܡܰܘܩܳܕ݂ܽܘ ܒܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܰܒ̈ܢܳܬܗܽܘܢ ܠܰܐܡܠܶܟ݂: ܕܠܳܐ ܦܰܩܕܶܬ݂ ܘܠܳܐ ܣܶܠܩܰܬ݂ ܥܰܠ ܠܶܒܝ: ܕܢܶܥܒܕܽܘܢ ܛܰܢܦܽܘܬ݂ܳܐ ܗܳܕܶܐ ܘܢܰܚܛܽܘܢ ܠܺܝܗܽܘܕܳܐ. 36: ܗܳܫܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. ܥܰܠ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܐܶܫܬܰܠܡܰܬ݂ ܒܺܐܝܕ݂ܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܕܒܳܒܶܠ: ܒܚܰܪܒܳܐ ܘܒܟܰܦܢܳܐ ܘܒܡܰܘܬܳܢܳܐ. 37: ܗܳܐ ܡܟܰܢܶܫ ܐ̱ܢܳܐ ܠܗܽܘܢ ܡܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܐܰܖ̈ܥܳܬ݂ܳܐ ܕܒܰܕܪܶܬ ܐܶܢܽܘܢ ܠܬܰܡܳܢ: ܒܪܽܘܓ݂ܙܝ ܘܰܒܚܶܡܬ݂ܝ ܒܪܽܘܓܙܳܐ ܪܰܒܳܐ: ܘܰܐܗܦܶܟ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܐܬ݂ܪܳܐ ܗܳܢܳܐ: ܘܰܐܘܬܶܒ ܐܶܢܽܘܢ ܒܫܶܠܝܳܐ. 38: ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܠܺܝ ܥܰܡܳܐ: ܘܶܐܢܳܐ ܐܶܗܘܶܐ ܠܗܽܘܢ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. 39: ܘܶܐܬܶܠ ܠܗܽܘܢ ܠܶܒܳܐ ܚܰܕ݂ܬ݂ܳܐ܆ ܘܪܽܘܚܳܐ ܚܕܰܬ݂ܳܐ: ܠܡܶܕ݂ܚܰܠ ܩܕ݂ܳܡܝ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ: ܘܢܰܛܐܶܒ ܠܗܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܘܠܰܒܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܳܬ݂ܰܪܗܽܘܢ. 40: ܘܰܐܩܺܝܡ ܠܗܽܘܢ ܩܝܳܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ: ܕܠܳܐ ܐܶܗܦܽܘܟ݂ ܡܶܢܗܽܘܢ ܠܡܰܛܐܳܒܽܘ ܠܗܽܘܢ: ܘܕܶܚܠܰܬܝ ܐܶܬܶܠ ܒܠܶܒܗܽܘܢ ܕܠܳܐ ܢܶܣܛܽܘܢ ܡܶܢܝ. 41: ܘܶܐܚܰܕܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܘܢܰܛܐܶܒ ܠܗܽܘܢ: ܘܶܐܨܽܘܒ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܐܪܥܳܐ ܗܳܕܶܐ ܒܩܽܘܫܬܳܐ: ܒܟܽܠܶܗ ܠܶܒܝ ܘܰܒܟܽܠܳܗ̇ ܢܰܦܫܝ. 42: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܐܰܝܟ݂ ܕܰܐܝܬܺܝ݀ܬ݂ ܥܰܠ ܥܰܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܒܺܝܫܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܪܰܒܬ݂ܳܐ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܡܰܝܬܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ. ܟܽܠܳܗ̇ ܛܳܒܬܳܐ ܕܳܐܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ. 43: ܘܢܶܙܕܰܒ̈ܢܳܢ ܚܰܩ̈ܠܳܬ݂ܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܗܳܕܶܐ: ܕܳܐܡܪܺܝܬܽܘܢ ܚܰܪܒܳܐ ܗ̱ܝ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܘܰܒܥܺܝܪܳܐ: ܘܶܐܫܬܰܠܡܰܬ݂ ܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕܟܰܠܕܳܝ̈ܶܐ. 44: ܚܰܩ̈ܠܳܬ݂ܳܐ ܒܟܶܣܦܳܐ ܢܶܙܒܢܽܘܢ: ܘܢܶܟ݂ܬܒܽܘܢ ܫܛܳܖ̈ܶܐ ܘܰܢܚܰܬܡܽܘܢ: ܘܰܢܣܰܗܕܽܘܢ ܣܳܗ̈ܕܶܐ: ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܒܶܢܝܳܡܶܝܢ: ܘܒܰܚܕ݂ܳܖ̈ܶܝܗ̇ ܕܽܐܘܪܺܫܠܶܡ: ܘܰܒܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܘܒܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܛܽܘܖ̈ܶܐ: ܘܰܒܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܦܰܩ̈ܥܳܬ݂ܳܐ: ܘܒܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܬܰܝܡܢܳܐ: ܘܰܐܗܦܶܟ݂ ܫܒܺܝܬܗܽܘܢ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܠܓ.

1: ܘܗܘܳܐ ܦܶܬܓ݂ܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܐܶܪܰܡܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ: ܟܰܕ݂ ܟܠܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܥܕܰܟܺܝܠ ܒܕ݂ܳܪܰܬ݂ ܡܰܛܰܪܬ݂ܳܐ: ܘܶܐܡܰܪ. 2: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܕܥܰܒܕܳܟ݂ ܘܓܰܒܠܳܟ݂ ܘܰܐܬ݂ܩܢܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܫܡܶܗ. 3: ܩܪܺܝܢܝ ܘܶܐܥܢܶܝܟ݂: ܘܶܐܚܰܘܶܝܟ݂ ܪܰܘܖ̈ܒܳܬ݂ܳܐ ܘܥܰܫܺܝ̈ܢܳܬ݂ܳܐ ܕܠܳܐ ܝܺܕܰܥܬܽܘܢ. 4: ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܥܰܠ ܒ̈ܳܬܶܐ ܕܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܗܳܕܶܐ: ܘܥܰܠ ܒ̈ܳܬܶܐ ܕܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ: ܕܰܥ̣ܩܰܪܘ ܐܶܢܽܘܢ ܓܰܝܳܣ̈ܶܐ ܒܚܰܪܒܳܐ. 5: ܕܶܐܬ݂ܰܘ ܠܡܶܬܟܰܬܳܫܽܘ ܥܰܡ ܟܰܠܕܳܝ̈ܶܐ: ܘܰܠܡܶܡܠܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܦܰܓܖ̈ܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ: ܕܩܰܛܠܶܬ݂ ܒܪܽܘܓܙܝ ܘܰܒܚܶܡܬܝ: ܘܰܐܗܦܟܶ݀ܬ݂ ܐܰܦܰܝ̈ ܡܶܢ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܗܳܕܶܐ: ܥܰܠ ܟܽܠܳܗ̇ ܒܺܝܫܬܳܐ ܕܰܥ̣ܒܰܕ݂ܘ ܩܕ݂ܳܡܝ. 6: ܗܳܐ ܡܰܣܶܩ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܗ̇ ܠܢܽܘܓܪܳܐ ܐܳܣܝܳܐ ܘܰܐܣܶܐ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܶܐܓܠܶܐ ܠܗܽܘܢ ܫܒܺܝ̈ܠܶܐ ܕܰܫܠܳܡܳܐ ܘܕ݂ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ. 7: ܘܰܐܗܦܶܟ݂ ܫܒܺܝܬ݂ܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ: ܘܰܫܒܺܝܬ݂ܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܘܶܐܒܢܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܕܡܶܢ ܩܕ݂ܺܝܡ: ܘܰܐܛܐܶܒ ܠܗܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܕܡܶܢ ܪܺܝܫܺܝܬ݂ܳܐ. 8: ܘܶܐܕܰܟܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܟܽܠܶܗ ܥܰܘܠܗܽܘܢ ܕܰܚ̣ܛܰܘ ܠܺܝ: ܘܶܐܫܒܽܘܩ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܘ̈ܒܰܝܗܽܘܢ ܕܰܚ̣ܛܰܘ ܠܺܝ ܘܕܰܐܥܠܺܝܘ ܒܺܝ. 9: ܘܬܶܗܘܶܐ ܠܺܝ ܠܰܫܡܳܐ ܘܰܠܒܽܘܣܳܡܳܐ: ܘܰܠܚܰܕܽܘܬ݂ܳܐ ܘܰܠܫܽܘܒܗܳܪܳܐ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ: ܘܢܶܫܡܥܽܘܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܛܳܒܬܳܐ ܕܥܳܒܶܕ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ: ܘܢܶܕ݂ܚܠܽܘܢ ܘܢܶܪܓܙܽܘܢ ܥܰܠ ܟܽܠܳܗ̇ ܛܳܒܬܳܐ: ܘܥܰܠ ܟܽܠܶܗ ܫܠܳܡܳܐ ܕܥܳܒܶܕ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܠܗܽܘܢ. 10: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܬܽܘܒ ܢܶܫܬܡܰܥ ܒܰܐܬܪܳܐ ܗܳܢܳܐ: ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܚܪܶܒ ܗ̱ܘ ܡܶܢ ܒܠܰܝ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܘܡܶܢ ܒܠܰܝ ܒܥܺܝܪܳܐ: ܒܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ: ܘܰܒܫܽܘ̈ܩܝܶܗ̇ ܕܽܐܘܪܺܫܠܶܡ: ܕܚܰܪܒܺܝܢ ܡܶܢ ܒܠܰܝ ܐ̱ܢܳܫܳܐ: ܘܡܶܢ ܒܠܰܝ ܕܝܳܬܶܒ ܘܡܶܢ ܒܠܰܝ ܒܥܺܝܪܳܐ. 11: ܩܳܠܳܐ ܕܰܕ݂ܝܳܨܳܐ ܘܩܳܠܳܐ ܕܚܰܕܽܘܬ݂ܳܐ: ܩܳܠܳܐ ܕܚܰܬܢܳܐ: ܘܩܳܠܳܐ ܕܟܰܠܬ݂ܳܐ: ܩܳܠܳܐ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܐܰܘܕܰܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ: ܕܛܳܒ ܗ̱ܘ ܡܳܪܝܳܐ ܘܒܰܣܺܝܡ ܗ̱ܘ̣: ܘܠܥܳܠܰܡ ܛܰܝܒܽܘܬܶܗ: ܘܡܰܝܬܶܝܢ ܬܰܘܕܺܝܬ݂ܳܐ ܠܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܗܦܶܟ݂ ܫܒܺܝܬܶܗ ܕܰܐܪܥܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕܰܒܩܰܕ݂ܡܳܝܬ݂ܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ. 12: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ ܡܶܟܺܝܠ ܢܶܗܘܶܐ ܒܰܐܬܪܳܐ ܗܳܢܳܐ: ܕܰܚܪܶܒ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܘܰܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܰܒܥܺܝܪܳܐ ܘܒܟܽܠܗܶܝܢ ܩܽܘܖ̈ܝܶܗ: ܕܰܝܖ̈ܶܐ ܕܖ̈ܳܥܰܘܳܬ݂ܳܐ ܘܡܰܪܒܥܳܐ ܕܥܳܢ̈ܳܐ. 13: ܒܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܛܽܘܖ̈ܶܐ: ܘܒܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܦܰܩ̈ܥܳܬ݂ܳܐ: ܘܰܒܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܬܰܝܡܢܳܐ: ܘܒܰܐܪܥܳܐ ܕܒܶܢܝܳܡܶܝܢ: ܘܒܰܚܕ݂ܖ̈ܶܝܗ̇ ܕܽܐܘܪܺܫܠܶܡ: ܘܰܒܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ: ܡܶܟܺܝܠ ܬܶܥܒܰܪ ܥܳܢ̈ܳܐ ܥܰܠ ܐܺܝܕܰܝ̈ ܡܰܢܳܝܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. 14: ܗܳܐ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܐܳܬܶܝܢ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܰܐܩܺܝܡ ܦܶܬܓ݂ܳܡ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܶܐ ܕܶܐܡܪܶܬ݂ ܥܰܠ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܘܥܰܠ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. 15: ܒܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܗܳܢܽܘܢ ܘܰܒܙܰܒܢܳܐ ܗܰܘ: ܐܰܨܡܰܚ ܠܕܰܘܺܝܕ݂ ܨܶܡܚܳܐ ܕܙܰܕܺܝܩܽܘܬ݂ܳܐ: ܘܢܰܡܠܶܟ݂ ܒܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܐ: ܘܢܶܣܬܰܟܰܠ: ܘܢܶܥܒܰܕ݂ ܕܺܝܢܳܐ ܘܙܰܕܺܝܩܽܘܬ݂ܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ. 16: ܒܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܗܳܢܽܘܢ ܢܶܬܦܪܶܩ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܐ: ܐܘܪܺܫܠܶܡ ܬܶܫܪܶܐ ܒܫܶܠܝܳܐ: ܘܗܳܢܰܘ ܫܡܶܗ ܕܢܶܩܪܽܘܢܶܗ: ܡܳܪܝܳܐ ܙܶܕ݂ܩܰܢ. 17: ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܠܳܐ ܢܶܥܢܰܕ ܠܕܰܘܺܝܕ݂ ܒܪܳܐ ܕܝܳܬܶܒ ܥܰܠ ܟܽܘܪܣܝܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ. 18: ܘܰܠܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܰܠܠܶܘܳܝ̈ܶܐ: ܠܳܐ ܢܶܥܢܰܕ݂ ܓܰܒܪܳܐ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡܝ: ܕܡܰܣܶܩ ܥܠܳܬ݂ܳܐ ܘܥܳܒܶܕ݂ ܕܶܒܚܬ݂ܳܐ: ܘܣܳܐܶܡ ܒܶܣ̈ܡܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ. 19: ܘܰܗܘܳܐ ܦܶܬܓ݂ܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܐܶܪܰܡܝܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ. 20: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܐܶܢ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܠܰܡܒܰܛܳܠܽܘ ܕܽܘܒܳܖ̈ܰܝ ܕܺܐܝܡܳܡܳܐ: ܘܕ݂ܽܘܒܳܖ̈ܰܝ ܕܠܺܠܝܳܐ: ܕܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܐܺܝܡܳܡܳܐ ܘܠܺܠܝܳܐ ܒܙܰܒܢܗܽܘܢ. 21: ܐܳܦ ܩܝܳܡܝ ܕܡܶܠܟܶ݀ܬ݂ ܠܕܰܘܺܝܕ݂ ܥܰܒܕܝ ܢܶܬܒܰܛܰܠ: ܕܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܶܗ ܒܪܳܐ ܕܢܰܡܠܶܟ݂ ܥܰܠ ܟܽܘܪܣܝܶܗ: ܘܰܠܟܳܗ̈ܢܶܐ ܘܰܠܠܶܘܳܝ̈ܶܐ ܡܫܰܡܫܳܢܰܝ̈. 22: ܐܰܝܟ݂ ܕܠܳܐ ܡܶܬܡܢܶܐ ܚܰܝܠܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ: ܘܠܳܐ ܡܶܬܬܟ݂ܺܝܠ ܚܳܠܳܐ ܕܝܰܡܳܐ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܰܣܓܶܐ ܙܰܪܥܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ݂ ܥܰܒܕܝ: ܘܰܕ݂ܠܶܘܳܝ̈ܶܐ ܕܰܡܫܰܡܫܺܝܢ ܠܺܝ. 23: ܘܰܗܘܳܐ ܦܶܬܓ݂ܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܐܶܪܰܡܝܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ. 24: ܠܳܐ ܚܳܙܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܡܶܕܶܡ ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܥܰܡܳܐ: ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܫܰܖ̈ܒܳܢ ܕܰܓܒܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܣܠܺܝ ܐܶܢܶܝܢ: ܘܰܠܥܰܡܝ ܡܰܪܓܙܺܝܢ ܕܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܥܰܡܳܐ ܩܕ݂ܳܡܝ. 25: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܐܶܢ ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܩܝܳܡܝ ܕܺܐܝܡܳܡܳܐ ܘܰܕ݂ܠܺܠܝܳܐ: ܘܢܳܡܽܘܣ̈ܶܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ ܠܳܐ ܣܳܡܶ݀ܬ݂. 26: ܐܳܦ ܙܰܪܥܶܗ ܕܝܰܥܩܽܘܒ ܘܰܕ݂ܕܰܘܺܝܕ݂ ܥܰܒܕܝ ܐܰܣܠܶܐ: ܕܶܐܣܰܒ ܡܶܢ ܙܰܪܥܶܗ ܫܰܠܺܝܛܳܐ: ܥܰܠ ܒܰܝܬܶܗ ܕܰܐܒܪܳܗܳܡ ܘܕ݂ܺܐܝܣܚܳܩ ܘܰܕ݂ܝܰܥܩܽܘܒ: ܟܰܕ݂ ܐܰܗܦܶܟ݂ ܫܒܺܝܬܗܽܘܢ ܘܶܐܪܰܚܶܡ ܥܠܰܝܗܽܘܢ. 

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܠܕ.

1: ܦܶܬܓ݂ܳܡܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܥܰܠ ܐܶܪܰܡܝܳܐ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܢܰܒܽܘܟܰܕܢܳܨܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܕܒܳܒܶܠ: ܘܟܽܠܶܗ ܚܰܝܠܶܗ: ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܡܰܠܟ̈ܘܳܬܳܐ ܕܰܐܪܥ ܫܽܘܠܛܳܢ ܐܺܝܕ݂ܶܗ܆ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܡܶܬܟܰܬܫܺܝܢ ܥܰܠ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ: ܘܥܰܠ ܟܽܠܗܶܝܢ ܩܽܘܖ̈ܝܳܗ̇. 2: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܙܶܠ ܘܶܐܡܰܪ ܠܨܶܕܰܩܝܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܗܳܐ ܡܰܫܠܶܡ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܗ̇ ܠܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܗܳܕܶܐ: ܒܺܐܝܕ݂ܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܕܒܳܒܶܠ: ܘܢܰܘܩܕ݂ܺܝܗ̇ ܒܢܽܘܪܳܐ. 3: ܘܰܐܢ̱ܬ ܠܳܐ ܬܶܬܦܰܠܰܛ ܡܶܢ ܐܺܝܕܰܘ̈ܗܝ: ܐܶܠܳܐ ܡܶܬܬܚܳܕ݂ܽܘ ܬܶܬܚܶܕ݂: ܘܒܺܐܝܕܰܘ̈ܗܝ ܬܶܫܬܠܶܡ. ܘܥܰܝܢܰܝ̈ܟ ܠܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ ܕܡܰܠܟܳܐ ܕܒܳܒܶܠ ܢܶܚܙ̈ܝܳܢ: ܘܦܽܘܡܳܟ݂ ܥܰܡ ܦܽܘܡܶܗ ܢܡܰܠܶܠ: ܘܰܠܒܳܒܶܠ ܬܺܐܙܰܠ. 4: ܒܪܰܡ ܫܡܰܥ ܦܶܬܓ݂ܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܨܶܕܰܩܝܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܥܠܰܝܟ: ܠܳܐ ܬܡܽܘܬ݂ ܒܚܰܪܒܳܐ: ܐܶܠܳܐ ܒܰܫܠܳܡܳܐ ܬܡܽܘܬ݂. 5: ܘܰܐܝܟ ܕܰܐܪܩܶܕ݂ܘ ܥܰܠ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܟ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝ̈ܶܐ ܕܰܗܘܰܘ ܩܕ݂ܳܡܝܟ܆ ܗܳܟܰܢܳܐ ܢܰܪܩܕܽܘܢ ܥܠܰܝܟ: ܘܳܝ ܡܳܪܳܐ ܢܰܪܩܕܽܘܢ ܥܠܰܝܟ: ܡܶܛܽܠ ܕܦܶܬܓ݂ܳܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܡܰܠܠܶܬ݂ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. 6: ܘܶܐܡܰܪ ܐܶܪܰܡܝܳܐ ܠܨܶܕܰܩܝܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ: ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܶܬܓ݂ܳܡ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. 7: ܘܚܰܝܠܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܕܒܳܒܶܠ ܡܶܬܟܰܬܫܺܝܢ ܥܰܠ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ: ܘܥܰܠ ܟܽܠܗܶܝܢ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܕܶܐܫܬܚܰܪ: ܥܰܠ ܠܟ݂ܺܝܫ: ܘܥܰܠ ܥܰܙܩܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܶܢܶܝܢ ܐܶܫܬܚܰܪ ܒܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܥܰܫܺܝ̈ܢܳܬ݂ܳܐ. 8: ܦܶܬܓ݂ܳܡܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܥܰܠ ܐܶܪܰܡܝܳܐ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ: ܡܶܢ ܒܳܬ݂ܰܪ ܕܰܐܩܺܝܡ ܡܰܠܟܳܐ ܨܶܕܰܩܝܳܐ ܩܝܳܡܳܐ ܥܰܡ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܕܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ: ܕܢܶܬܩܪܽܘܢ ܡܚܰܪܖ̈ܶܐ. 9: ܕܢܶܫܒܽܘܩ ܓܒܰܪ ܥܰܒܕܶܗ: ܘܰܓܒܰܪ ܐܰܡܬܶܗ ܥܶܒܪܳܝܳܐ ܘܥܶܒܪܳܝܬ݂ܳܐ ܒܢܰܝ̈ ܚܺܐܖ̈ܶܐ: ܕܠܳܐ ܢܫܰܥܒܕܽܘܢ ܓܒܰܪ ܠܰܐܚܽܘܗܝ ܝܽܗܘܕ݂ܳܝܳܐ. 10: ܘܰܫܡܰܥܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܘܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ: ܘܩܰܒܶܠܘ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܕܢܶܫܒܽܘܩ ܓܒܰܪ ܥܰܒܕܶܗ: ܘܰܓܒܰܪ ܐܰܡܬܶܗ ܒܢܰܝ̈ ܚܺܐܖ̈ܶܐ: ܕܠܳܐ ܢܶܦܠܚܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܬܽܘܒ. ܘܚܰܪܰܪܘ ܐܶܢܽܘܢ. 11: ܘܰܗܦܰܟ݂ܘ ܡܶܢ ܒܳܬ݂ܰܪܟܶܢ: ܘܫܰܥܒܶܕ݂ܘ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܡܚܰܪܖ̈ܶܐ ܘܰܥ̣ܒܰܕ݂ܘ ܐܶܢܽܘܢ ܥܰܒ̈ܕܶܐ. 12: ܘܰܗܘܳܐ ܦܶܬܓ݂ܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܐܶܪܰܡܝܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ. 13: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܐܶܢܳܐ ܐܰܩܺܝܡܶ݀ܬ ܩܝܳܡܳܐ ܥܰܡ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܟܽܘܢ: ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܰܐܦܩܶ݀ܬ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ ܡܶܢ ܒܶܝܬ݂ ܥܰܒܕܽܘܬ݂ܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ. 14: ܡܶܢ ܒܳܬ݂ܰܪ ܫܒܰܥ ܫܢܺܝ̈ܢ: ܬܶܫܒܩܽܘܢ ܓܒܰܪ ܠܰܐܚܽܘܗܝ ܥܶܒܪܳܝܳܐ ܕܢܶܙܕܰܒܰܢ ܠܳܟ݂: ܘܢܶܦܠܚܳܟ݂ ܫܶܬ݂ ܫܢܺܝ̈ܢ: ܘܬܶܫܒܩܺܝܘܗܝ ܒܰܪ ܚܺܐܖ̈ܶܐ ܡܶܢ ܠܘܳܬܳܟ݂: ܘܠܳܐ ܫܰܡܥܽܘܢܝ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܟܽܘܢ: ܘܠܳܐ ܨܠܰܘ ܐܶܕ݂ܢܗܽܘܢ ܠܘܳܬ݂ܝ. 15: ܘܰܗܦܰܟ݂ܬܽܘܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ: ܘܰܥܒܰܕܬܽܘܢ ܡܶܕܶܡ ܕܫܰܦܺܝܪ ܒܥܰܝ̈ܢܰܝ: ܠܡܶܩܪܳܐ ܚܺܐܪܽܘܬ݂ܳܐ ܓܒܰܪ ܠܚܰܒܪܶܗ: ܘܰܐܩܺܝܡܬܽܘܢ ܩܝܳܡܳܐ ܩܕ݂ܳܡܝ ܒܒܰܝܬܳܐ ܕܶܐܬ݂ܩܪܺܝ ܫܶܡܝ ܥܠܰܘܗܝ. 16: ܘܰܗܦܰܟ݂ܬܽܘܢ ܘܛܰܘܶܫܬܽܘܢ ܫܶܡܝ: ܘܰܐܗܦܶܟ݂ܬܽܘܢ ܓܒܰܪ ܥܰܒܕܶܗ ܘܰܓܒܰܪ ܐܰܡܬܶܗ ܕܰܫܒܰܩܬܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܚܺܐܖ̈ܶܐ ܠܢܰܦܫܗܽܘܢ: ܘܟܰܒܶܫܬܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܠܟܽܘܢ ܥܰܒ̈ܕܶܐ ܘܰܐܡ̈ܗܳܬ݂ܳܐ. 17: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܠܳܐ ܫܡܰܥܬܽܘܢܳܢܝ ܠܡܶܩܪܳܐ ܚܺܐܪܽܘܬ݂ܳܐ ܓܒܰܪ ܠܚܰܒܪܶܗ܆ ܗܳܐ ܩܳܪܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟܽܘܢ ܚܺܐܪܽܘܬ݂ܳܐ ܠܚܰܪܒܳܐ: ܘܰܠܟܰܦܢܳܐ: ܘܰܠܡܰܘܬܳܢܳܐ: ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܶܐܬܶܠܟܽܘܢ ܠܙܰܘܥܬ݂ܳܐ ܠܟܽܠܗܶܝܢ ܡܰܠܟ̈ܘܳܬܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ. 18: ܘܶܐܬܶܠ ܠܓܰܒܖ̈ܶܐ ܕܰܥ̣ܒܰܪܘ ܥܰܠ ܩܝܳܡܝ: ܕܠܳܐ ܐܰܫܰܪܘ ܦܶܬܓ݂ܳܡܰܝ̈ ܩܝܳܡܳܐ ܕܰܐܩܺܝܡܘ ܩܕ݂ܳܡܝ: ܥܶܓܠܳܐ ܕܰܦ̣ܣܰܩܘ ܠܰܬܪܶܝܢ ܘܰܥ̣ܒܰܪܘ ܒܶܝܬ݂ ܦܶܠܓܰܘ̈ܗܝ. 19: ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܘܕܽܐܘܪܺܫܠܶܡ: ܘܰܡܗܰܝܡܳܢ̈ܶܐ ܘܟܳܗ̈ܢܶܐ: ܘܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ: ܕܰܥ̣ܒܰܪܘ ܒܶܝܬ݂ ܦܶܠܓܰܘ̈ܗܝ ܕܥܶܓܠܳܐ. 20: ܘܰܐܫܠܶܡ ܐܶܢܽܘܢ ܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕܰܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܒܳܥܶܝܢ ܢܰܦܫܗܽܘܢ: ܘܢܶܗܘ̈ܝܳܢ ܫܠܰܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܡܶܐܟܽܘܠܬܳܐ ܠܦܳܪܰܚܬܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ: ܘܰܠܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ. 21: ܘܰܠܨܶܕܰܩܝܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܘܰܠܪܰܘܖ̈ܒܳܢܰܘܗܝ: ܐܰܫܠܶܡ ܐܶܢܽܘܢ ܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕܰܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܒܳܥܶܝܢ ܢܰܦܫܗܽܘܢ: ܘܰܒܝܰܕ݂ ܚܰܝ̈ܠܶܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܕܒܳܒܶܠ ܕܣܳܠܩܺܝܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ. 22: ܗܳܐ ܐܶܢܳܐ ܦܳܩܶܕ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܰܐܗܦܶܟ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܗܳܕܶܐ: ܘܢܶܬܟܰܬܫܽܘܢ ܥܠܶܝܗ̇ ܘܢܶܟ݂ܒܫܽܘܢܳܗ̇ ܘܢܰܘܩܕܽܘܢܳܗ̇ ܒܢܽܘܪܳܐ: ܘܰܠܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ: ܐܶܬܶܠ ܠܚܽܘܪܒܳܐ ܡܶܢ ܒܠܰܝ ܕܝܳܬܶܒ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܠܗ.

1: ܦܶܬܓ݂ܳܡܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܥܰܠ ܐܶܪܰܡܝܳܐ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ: ܒܝܰܘܡܰܘ̈ܗܝ ܕܝܽܘܝܰܩܺܝܡ ܒܰܪ ܝܽܘܫܺܝܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ: ܠܡܺܐܡܰܪ. 2: ܙܶܠ ܠܒܶܝܬ ܒܢܰܝ̈ ܪܟܶܒܝܰܡ: ܘܡܰܠܶܠ ܥܰܡܗܽܘܢ: ܘܰܐܥܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܠܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܰܚܕ݂ܳܐ ܡܶܢ ܚܳܢ̈ܘܳܬ݂ܳܐ: ܘܰܐܫܩܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܚܰܡܪܳܐ. 3: ܘܕܶܒܪܶܬ݂ ܠܝܰܙܰܢܝܳܐ: ܒܰܪ ܐܰܡܳܪܝܳܐ: ܒܰܪ ܚܰܒܨܰܢܝܳܐ: ܘܠܰܐܚܰܘ̈ܗܝ: ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܘ̈ܗܝ܆ ܘܰܠܟܽܠܶܗ ܒܶܝܬ݂ ܪܟܶܒܝܰܡ. 4: ܘܰܐܥܠܶܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܠܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܠܒܰܝܬܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܚܰܢܳܢ ܒܰܪ ܓܕܰܠܝܳܐ ܢܒܺܝܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ: ܕܩܰܪܺܝܒ ܒܰܝܬܶܗ ܠܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ: ܕܝܳܬܒܺܝܢ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܒܰܝܬܶܗ ܕܰܡܥܰܣܝܳܐ ܒܰܪ ܫܳܠܽܘܡ ܢܳܛܰܪ ܬܰܪܥܳܐ. 5: ܘܣܳܡܶ݀ܬ݂ ܩܕ݂ܳܡ ܒܢܰܝ̈ ܒܶܝܬ݂ ܪܟܶܒܝܰܡ: ܐܰܓܳܢ̈ܶܐ ܕܡܰܠ̈ܝܳܢ ܚܰܡܪܳܐ: ܘܟ݂ܳܣ̈ܶܐ: ܘܶܐܡܪܶܬ݂ ܠܗܽܘܢ ܐܶܫܬܰܘ ܚܰܡܪܳܐ. 6: ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܳܐ ܫܳܬܶܝܢܰܢ ܚܰܡܪܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܝܽܘܢܳܕ݂ܳܒ ܒܰܪ ܪܳܟܳܒ ܐܰܒܽܘܢ ܦܰܩ̣ܕܰܢ ܘܶܐܡܰܪ ܠܰܢ: ܠܳܐ ܬܶܫܬܽܘܢ ܚܰܡܪܳܐ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܘܰܒܢܰܝ̈ܟܽܘܢ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ. 7: ܘܒ̈ܳܬܶܐ ܠܳܐ ܬܶܒܢܽܘܢ ܠܟܽܘܢ܆ ܘܙܰܪܥܳܐ ܠܳܐ ܬܶܙܪܥܽܘܢ: ܘܟܰܖ̈ܡܶܐ ܠܳܐ ܬܶܨܒܽܘܢ: ܘܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܟܽܘܢ: ܐܶܠܳܐ ܒܡܰܫܟܢ̈ܶܐ ܬܶܬܒܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܺܬܚܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ: ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܐܰܪܥܳܐ ܕܥܳܡܪܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܒܳܗ̇. 8: ܘܰܫ̣ܡܰܥܢ ܒܦܽܘܩܕܳܢܶܗ ܕܝܽܘܢܳܕ݂ܳܒ ܒܰܪ ܪܳܟܳܒ ܐܰܒܽܘܢ ܟܽܠ ܕܦܰܩܕܰܢ: ܕܠܳܐ ܢܶܫܬܶܐ ܚܰܡܪܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ: ܠܳܐ ܚܢܰܢ ܘܠܳܐ ܢܶܫܰܝ̈ܢ: ܘܠܳܐ ܒܢܰܝ̈ܢ ܘܠܳܐ ܒ̈ܢܳܬ݂ܰܢ. 9: ܘܠܳܐ ܢܶܒܢܶܐ ܒ̈ܳܬܶܐ ܠܡܰܘܬܒܰܢ: ܘܟܰܖ̈ܡܶܐ ܘܚܰܩ̈ܠܳܬ݂ܳܐ ܘܙܰܪܥܳܐ ܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܰܢ. 10: ܘܺܝܬܶܒܢ ܒܡܰܫܟܢ̈ܶܐ: ܘܰܫ̣ܡܰܥܢ ܘܰܥ̣ܒܰܕ݂ܢ ܟܽܠ ܕܦ̣ܰܩܕܰܢ ܝܽܘܢܳܕ݂ܳܒ ܐܰܒܽܘܢ. 11: ܘܟܰܕ݂ ܣܠܶܩ ܢܰܒܽܘܟܰܕܢܳܨܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܕܒܳܒܶܠ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ: ܐܶܡܰܪܢ ܕܢܶܥܽܘܠ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ: ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܚܰܝܠܳܐ ܕܟܰܠܕܳܝ̈ܶܐ ܘܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܚܰܝܠܳܐ ܕܰܐܕ݂ܽܘܡ: ܘܺܝܬܶܒܢ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. 12: ܘܰܗܘܳܐ ܦܶܬܓ݂ܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܐܶܪܰܡܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ. 13: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܨܒܰܐܬ݂ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܙܶܠ ܐܶܡܰܪ ܠܓܰܒܖ̈ܶܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ: ܘܰܠܥܳܡܽܘܖ̈ܶܝܗ̇ ܕܽܐܘܪܺܫܠܶܡ: ܠܳܐ ܡܩܰܒܠܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܡܰܪܕܽܘܬ݂ܳܐ ܠܡܶܫܡܰܥ ܦܶܬܓ݂ܳܡܰܝ̈ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. 14: ܫܰܪܘ ܦܶܬܓ݂ܳܡܰܘ̈ܗܝ ܕܝܽܘܢܳܕ݂ܳܒ ܒܰܪ ܪܳܟܳܒ: ܕܦ̣ܰܩܶܕ݂ ܠܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܠܳܐ ܢܶܫܬܽܘܢ ܚܰܡܪܳܐ: ܘܠܳܐ ܐܶܫܬܺܝܘ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܢܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܫ̣ܡܰܥܘ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܕܰܐܒܽܘܗܽܘܢ܆ ܘܶܐ̱ܢܳܐ ܐܶܡܪܶܬ݂ ܠܟܽܘܢ: ܩܰܕܡܶ݀ܬ ܘܶܐܡܪܶܬ݂ ܘܠܳܐ ܫ̣ܡܰܥܬܽܘܢ. 15: ܘܫܰܕܪܶܬ݂ ܠܘܳܬ݂ܟܽܘܢ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܒ̈ܕܰܝ ܢܒܺܝ̈ܶܐ: ܩܰܕܡܶ݀ܬ݂ ܘܫܰܕܪܶܬ݂ ܘܶܐܡܪܶܬ݂: ܬܽܘܒܘ ܓܒܰܪ ܡܶܢ ܐܽܘܪܚܶܗ ܒܺܝܫܬܳܐ: ܘܰܐܛܐܶܒܘ ܥܒܳܕܰܝ̈ܟܽܘܢ: ܘܠܳܐ ܬܺܐܙܽܠܘܢ ܒܳܬ݂ܰܪ ܐܰܠܳܗ̈ܶܐ ܐ̱ܚܖ̈ܳܢܶܐ ܠܡܶܦܠܰܚ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܬܶܒ̣ܘ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܝܶܗܒܶ݀ܬ ܠܟܽܘܢ ܘܠܰܐܒܳܗܰܝ̈ܟܽܘܢ: ܘܠܳܐ ܨܠܰܝܬܽܘܢ ܐܶܕ݂ܢܟܽܘܢ ܘܠܳܐ ܫܡܰܥܬܽܘܢܳܢܝ. 16: ܗܳܐ ܐܰܫܰܪܘ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܝܽܘܢܳܕ݂ܳܒ ܒܰܪ ܪܳܟܳܒ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܕܰܐܒܽܘܗܽܘܢ ܕܦܰܩܶܕ݂ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܥܰܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܠܳܐ ܫܰܡ̣ܥܽܘܢܝ. 17: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܗܳܐ ܡܰܝܬܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܥܰܠ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܐ ܘܥܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܳܡܽܘܖ̈ܶܝܗ̇ ܕܽܐܘܪܺܫܠܶܡ: ܟܽܠܳܗ̇ ܒܺܝܫܬܳܐ ܕܶܐܡܪܶܬ݂ ܥܠܰܝܗܽܘܢ: ܥܰܠ ܕܶܐܡܪܶܬ݂ ܠܗܽܘܢ ܘܠܳܐ ܫ̣ܡܰܥܘ: ܘܰܩܪܺܝ݀ܬ݂ ܠܗܽܘܢ ܘܠܳܐ ܥܢܳܐܢܝ. 18: ܘܰܠܒܶܝܬ݂ ܪܟ݂ܶܒܝܰܡ ܐܶܡܰܪ ܐܶܪܰܡܝܳܐ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܚܠܳܦ ܕܰܫ̣ܡܰܥܬܽܘܢ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܕܝܽܘܢܳܕ݂ܳܒ ܐܰܒܽܘܟܽܘܢ ܘܰܢ̣ܛܰܪܬܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܽܘܩܕܳܢܰܘ̈ܗܝ: ܘܰܥ̣ܒܰܕܬܽܘܢ ܟܠܡܶܕܶܡ ܕܦܰܩܶܕ݂ܟܽܘܢ. 19: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܠܳܐ ܢܶܥܢܰܕ݂ ܓܰܒܪܳܐ ܠܝܽܘܢܳܕ݂ܳܒ ܒܰܪ ܪܳܟܳܒ: ܕܩܳܐܶܡ ܩܕ݂ܳܡܝ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܠܘ.

1: ܘܰܗܘܳܐ ܒܫܰܢ̱ܬܳܐ ܪܒܺܝܥܳܝܬ݂ܳܐ ܕܝܽܘܝܰܩܺܝܡ ܒܰܪ ܝܽܘܫܺܝܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ: ܗܘܳܐ ܦܶܬܓ݂ܳܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܥܰܠ ܐܶܪܰܡܝܳܐ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ. 2: ܣܰܒ ܠܳܟ݂ ܡܓ݂ܰܠܬ݂ܳܐ ܕܣܶܦܪܳܐ: ܘܰܟܬ݂ܽܘܒ ܥܠܶܝܗ̇ ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܶܬܓ݂ܳܡ̈ܶܐ ܕܶܐܡܪܶܬ݂ ܠܳܟ݂: ܥܰܠ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ: ܘܥܰܠ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܐ: ܘܥܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܡܶܢ ܝܰܘܡܳܐ ܕܶܐܡܪܶܬ݂ ܠܳܟ݂: ܡܶܢ ܝܰܘܡܰܘ̈ܗܝ ܕܝܽܘܫܺܝܳܐ ܘܰܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܢܳܐ. 3: ܛܳܟ݂ ܢܶܫܡܥܽܘܢ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܐ: ܟܽܠܳܗ̇ ܒܺܝܫܬܳܐ ܕܡܶܬܚܰܫܰܒ ܐ̱ܢܳܐ ܠܡܶܥܒܰܕ ܠܗܽܘܢ: ܘܢܶܗܦܟ݂ܽܘܢ ܓܒܰܪ ܡܶܢ ܐܽܘܪܚܶܗ ܒܺܝܫܬܳܐ: ܘܶܐܫܒܽܘܩ ܠܚܰܘܒܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܠܰܚܛܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. 4: ܘܰܩܪܳܐ ܐܶܪܰܡܝܳܐ ܠܒܰܪܽܘܟ݂ ܒܰܪ ܢܺܪܝܳܐ: ܘܰܟܬ݂ܰܒ ܒܰܪܽܘܟ݂ ܡܶܢ ܦܽܘܡܶܗ ܕܶܐܪܰܡܝܳܐ: ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܶܬܓ݂ܳܡܰܘ̈ܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܥܰܠ ܡܓ݂ܰܠܬ݂ܳܐ ܕܣܶܦܪܳܐ. 5: ܘܰܦܩܰܕ ܐܶܪܰܡܝܳܐ ܠܒܰܪܽܘܟ݂ ܒܰܪ ܢܺܪܝܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ: ܐܶܢܳܐ ܟܠܶܐ ܐ̱ܢܳܐ: ܘܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܐ̱ܢܳܐ ܕܶܐܥܽܘܠ ܠܒܶܝܬ݂ܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. 6: ܥܽܘܠ ܐܰܢ̱ܬ ܘܰܩܪܺܝ ܒܰܡܓ݂ܰܠܬ݂ܳܐ ܕܰܟܬ݂ܰܒܬ ܡܶܢ ܦܽܘܡܝ: ܦܶܬܓ݂ܳܡܰܘ̈ܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܥܰܡܳܐ ܒܒܶܝܬ݂ܗ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܨܰܘܡܳܐ: ܘܳܐܦ ܩܕ݂ܳܡ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܕܳܐܬ݂ܶܝܢ ܡܶܢ ܩܽܘܖ̈ܺܝܗܽܘܢ ܬܶܩܪܶܐ ܐܶܢܽܘܢ. 7: ܛܳܟ݂ ܬܶܦܶܠ ܒܳܥܽܘܬ݂ܗܽܘܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܢܶܗܦܟ݂ܽܘܢ ܓܒܰܪ ܡܶܢ ܐܽܘܪܚܶܗ ܒܺܝܫܬܳܐ: ܘܢܶܫܠܶܐ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܒܺܝܫܬܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܥܠܰܝܗܽܘܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܪܰܒ ܗܽܘ ܪܽܘܓܙܳܐ ܘܚܶܡܬ݂ܳܐ ܕܡܰܠܶܠ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܥܰܡܳܐ ܗܳܢܳܐ. 8: ܘܰܥܒܰܕ ܒܰܪܽܘܟ݂ ܒܰܪ ܢܺܪܝܳܐ ܟܽܠ ܕܦܰܩܕ݂ܶܗ ܐܶܪܰܡܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ: ܠܡܶܩܪܳܐ ܒܣܶܦܪܳܐ ܦܶܬܓ݂ܳܡܰܘ̈ܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܒܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. 9: ܘܰܗܘܳܐ ܒܫܰܢ̱ܬܳܐ ܚܡܺܝܫܳܝܬܳܐ ܕܝܽܘܝܰܩܺܝܡ ܒܪ ܝܽܘܫܺܝܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ: ܒܝܰܪܚܳܐ ܕܬܶܫܥܳܐ: ܓܙܰܪܘ ܨܰܘܡܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܕܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ: ܘܰܩܪܳܐ ܒܰܪܽܘܟ݂ ܩܕ݂ܳܡ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܕܳܐܬܶܝܢ ܡܶܢ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. 10: ܘܰܩܪܳܐ ܒܰܪܽܘܟ݂ ܣܳܦܪܳܐ: ܦܶܬܓ݂ܳܡܰܘ̈ܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܐܶܪܰܡܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܒܒܰܝܬ݂ܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܒܚܳܢܽܘܬܶܗ ܕܓܡܳܪܝܳܐ ܒܰܪ ܫܳܦܳܢ ܣܳܦܪܳܐ ܒܕܳܪܬ݂ܳܐ ܥܶܠܳܝܬܳܐ: ܒܡܰܥܠܳܢܳܐ ܕܬܰܪܥܳܐ ܚܰܕܬ݂ܳܐ ܕܒܰܝܬ݂ܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܩܕ݂ܳܡ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ. 11: ܘܰܫܡܰܥ ܡܺܝܟܳܐ ܒܰܪ ܓܡܳܪܝܳܐ: ܒܰܪ ܫܳܦܳܢ: ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܶܬܓ݂ܳܡܰܘ̈ܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܶܢ ܣܶܦܪܳܐ. 12: ܘܰܢܚܶܬ ܡܶܢ ܒܶܝܬ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܠܚܳܢܽܘܬܶܗ ܕܣܳܦܪܳܐ: ܘܰܚܙܳܐ ܬܰܡܳܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܝܳܬܒܺܝܢ: ܐܶܠܺܝܫܡܰܥ ܣܳܦܪܳܐ: ܘܕܰܠܝܳܐ ܒܰܪ ܫܡܳܥܝܳܐ: ܘܰܐܠܺܝܬܰܢ ܒܰܪ ܥܰܒܟܽܘܪ: ܘܰܓܡܳܪܝܳܐ ܒܰܪ ܫܳܦܳܢ: ܘܨܶܕ݂ܰܩܝܳܐ ܒܰܪ ܚܰܢܰܢܝܳܐ: ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ. 13: ܘܚܰܘܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܡܺܝܟܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܶܬܓ݂ܳܡܳܐ ܕܰܫܡܰܥ: ܟܰܕ݂ ܩܪܳܐ ܒܰܪܽܘܟ݂ ܣܳܦܪܳܐ ܒܶܐܕܢܰܘ̈ܗܝ ܕܥܰܡܳܐ. 14: ܘܫܰܕܰܪܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܠܘܳܬ݂ ܒܰܪܽܘܟ݂: ܠܺܝܗܽܘܕܺܝ ܒܰܪ ܢܬܰܢܝܳܐ: ܒܰܪ ܫܠܰܡܝܳܐ: ܒܰܪ ܟܽܘܫܺܝ: ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܶܗ: ܡܓ݂ܰܠܬ݂ܳܐ ܕܰܩܪܰܝܬ ܒܳܗ̇ ܩܕ݂ܳܡ ܥܰܡܳܐ: ܣܰܒܶܝܗ̇ ܒܺܐܝܕ݂ܳܟ݂ ܘܬܳܐ: ܘܰܢܣܰܒ ܒܰܪܽܘܟ݂ ܒܰܪ ܢܺܪܝܳܐ ܡܓ݂ܰܠܬ݂ܳܐ ܒܺܐܝܕ݂ܶܗ: ܘܶܐܬܳܐ ܠܘܳܬ݂ܗܽܘܢ. 15: ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܶܗ ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ: ܬܶܒ ܘܰܩܪܺܝܗ̇ ܩܕ݂ܳܡܰܝܢ: ܘܰܩܪܳܗ̇ ܒܰܪܽܘܟ݂ ܩܕ݂ܳܡܝܗܽܘܢ. 16: ܘܟܰܕ݂ ܫܡܰܥܘ ܦܶܬܓ݂ܳܡܰܘ̈ܗܝ ܬܘܰܗܘ ܓܒܰܪ ܥܰܠ ܚܰܒܪܶܗ: ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܒܰܪܽܘܟ݂: ܡܚܰܘܶܝܢ ܚܢܰܢ ܠܡܰܠܟܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܶܬܓ݂ܳܡ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ. 17: ܘܰܠܒܰܪܽܘܟ݂ ܫܰܐܠܽܘܗܝ ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܶܗ: ܚܰܘܳܢ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܟ̣ܬܰܒܬ ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܶܬܓ݂ܳܡ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܢ ܦܽܘܡܶܗ. 18: ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܒܰܪܽܘܟ݂: ܡܶܢ ܦܽܘܡܶܗ ܐܳܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܠܺܝ ܐܶܪܡܰܝܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܶܬܓ݂ܳܡ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ: ܘܶܐܢܳܐ ܟܳܬܶܒ ܗܘܺܝ݀ܬ݂ ܥܰܠ ܣܶܦܪܳܐ ܒܰܕܝܽܘܬܳܐ. 19: ܘܶܐܡܰܪܘ ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܠܒܰܪܽܘܟ݂: ܙܶܠ ܘܶܐܬܛܰܫܳܐ ܐܰܢ̱ܬ ܘܶܐܪܡܰܝܳܐ: ܘܐ̱ܢܳܫ ܠܳܐ ܢܶܕܰܥ ܐܰܝܟܳܐ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ. 20: ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܠܘܳܬ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܠܕܳܪܬ݂ܳܐ: ܘܰܡܓ݂ܰܠܬ݂ܳܐ ܣܳܡܽܘܗ̇ ܒܚܳܢܽܘܬ݂ܶܗ ܕܶܐܠܺܝܫܡܰܥ ܣܳܦܪܳܐ: ܘܚܰܘܺܝܘ ܩܕ݂ܳܡ ܡܰܠܟܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܶܬܓ݂ܳܡ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ. 21: ܘܫܰܕܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܠܝܰܗܽܘܕܺܝ ܕܢܰܝܬܶܝܗ̇ ܠܰܡܓ݂ܰܠܬ݂ܳܐ: ܘܢܰܣܒܳܗ̇ ܡܶܢ ܚܳܢܽܘܬܶܗ ܕܶܐܠܺܝܫܰܡܥ ܣܳܦܪܳܐ: ܘܩܳܪܳܗ̇ ܝܰܗܽܘܕܺܝ ܩܕ݂ܳܡ ܡܰܠܟܳܐ: ܘܰܩܕ݂ܳܡ ܟܽܠܗܽܘܢ ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܕܩܳܝܡܺܝܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܰܠܟܳܐ. 22: ܘܡܰܠܟܳܐ ܝܳܬܶܒ ܗ̱ܘܳܐ ܒܶܝܬ݂ ܣܰܬ݂ܘܳܐ ܒܝܰܪܚܳܐ ܕܬܶܫܥܳܐ: ܘܢܽܘܪܳܐ ܣܳܝܡܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܩܕ݂ܳܡܰܘܗܝ. 23: ܘܟܰܕ݂ ܩܪܳܐ ܝܰܗܽܘܕܺܝ ܬܠܳܬ ܦܶܨܝ̈ܢ ܘܰܐܪܒܰܥ: ܨܪܳܗ̇ ܒܰܙܡܺܠܝܳܐ ܕܣܳܦܪܳܐ: ܘܰܫܕܳܗ̇ ܒܓ݂ܽܘܡܖ̈ܶܐ ܕܢܽܘܪܳܐ: ܘܝܶܩܕܰܬ݂ ܟܽܠܳܗ̇ ܡܓ݂ܰܠܬ݂ܳܐ ܒܢܽܘܪܳܐ ܕܥܰܠ ܩܳܡܺܝܢܳܐ. 24: ܘܠܳܐ ܕܚܶܠܘ ܘܠܳܐ ܨܰܪܺܝܘ ܠܒܽܘܫܰܝ̈ܗܽܘܢ ܡܰܠܟܳܐ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ: ܟܰܕ݂ ܫ̣ܡܰܥܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܶܬܓ݂ܳܡ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ.  25: ܘܳܐܦ ܐܰܠܺܝܬܳܢ: ܘܰܓܡܳܪܝܳܐ: ܘܕܰܠܝܳܐ: ܒܥܰܘ ܡܶܢ ܡܰܠܟܳܐ ܕܠܳܐ ܢܰܘܩܕܺܝܗ̇ ܠܰܡܓ݂ܰܠܬ݂ܳܐ ܒܢܽܘܪܳܐ ܘܠܳܐ ܫܡܰܥ ܐܶܢܽܘܢ. 26: ܘܰܦܩܰܕ ܡܰܠܟܳܐ ܠܺܝܪܰܚܡܐܶܝܠ ܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ: ܘܰܠܫܰܪܝܳܐ ܒܰܪ ܥܰܙܪܳܐܶܝܠ: ܘܠܰܫܠܰܡܝܳܐ ܒܰܪ ܥܰܒܕܐܶܝܠ: ܠܡܶܐܚܰܕ݂ ܠܶܐܪܰܡܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܘܰܠܒܰܪܽܘܟ݂ ܣܳܦܪܳܐ: ܘܛܰܫܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ. 27: ܘܰܗܘܳܐ ܦܶܬܓ݂ܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܐܶܪܰܡܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ: ܡܶܢ ܒܳܬ݂ܰܪ ܕܰܐܘܩܶܕ ܡܰܠܟܳܐ ܡܓ݂ܰܠܬ݂ܳܐ: ܘܦܶܬܓ݂ܳܡ̈ܶܐ ܕܰܟܬܰܒ ܒܰܪܽܘܟ݂ ܡܶܢ ܦܽܘܡܶܗ ܕܶܐܪܰܡܝܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ. 28: ܗܦܽܘܟ݂ ܣܰܒ ܠܳܟ݂ ܡܓ݂ܰܠܬ݂ܳܐ ܐ̱ܚܺܪܬܳܐ: ܘܰܟܬܽܘܒ ܥܠܶܝܗ̇ ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܶܬܓ݂ܳܡ̈ܶܐ ܩܰܕ݂ܡܰܝ̈ܳܐ: ܕܺܐܝܬ݂ ܗ̱ܘܰܘ ܥܰܠ ܡܓ݂ܰܠܬ݂ܳܐ ܕܰܐܘܩܶܕ ܝܽܘܝܰܩܺܝܡ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܒܢܽܘܪܳܐ. 29: ܘܰܠܝܽܘܝܰܩܺܝܡ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܬܺܐܡܰܪ: ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܐܰܢ̱ܬ ܐܰܘܩܶܕ݂ܬ ܡܓ݂ܰܠܬ݂ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ: ܘܶܐܡܰܪܬ: ܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܟܶܬܒܶ݀ܬ݂ ܥܠܶܝܗ̇: ܕܢܺܐܬܶܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܒܳܒܶܠ ܘܢܰܚܪܒܺܝܗ̇ ܠܰܐܪܥܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ: ܘܰܢܒܰܛܶܠ ܡܶܢܳܗ̇ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܘܰܒܥܺܝܪܳܐ. 30: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܝܽܘܝܰܩܺܝܡ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ: ܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܶܗ ܓܰܒܪܳܐ ܕܝܳܬܶܒ ܥܰܠ ܟܽܘܪܣܝܶܗ ܕܕܰܘܺܝܕ݂: ܘܰܫܠܰܕܶܗ ܬܶܗܘܶܐ ܪܰܡܝܳܐ ܒܫܰܘܒܳܐ ܒܺܐܝܡܳܡܳܐ: ܘܒܰܓܠܺܝܕ݂ܳܐ ܒܠܺܠܝܳܐ. 31: ܘܶܐܦܩܽܘܕ݂ ܥܠܰܘܗܝ: ܘܥܰܠ ܙܰܪܥܶܗ: ܘܥܰܠ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܥܰܘܠܗܽܘܢ: ܘܰܐܝܬ݂ܶܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܘܥܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܳܡܽܘܖ̈ܶܝܗ̇ ܕܽܐܘܪܺܫܠܶܡ: ܘܥܰܠ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ: ܟܽܠܳܗ̇ ܒܺܝܫܬܳܐ ܕܶܐܡܪܶܬ݂ ܥܠܰܝܗܽܘܢ: ܥܰܠ ܕܠܳܐ ܫܡܰܥܘ ܒܩܳܠܝ. 32: ܘܶܐܪܰܡܝܳܐ ܢܣܰܒ ܡܓ݂ܰܠܬ݂ܳܐ ܐ̱ܚܺܪܬܳܐ: ܘܝܰܗܒܳܗ̇ ܠܒܰܪܽܘܟ݂ ܒܰܪ ܢܺܪܝܳܐ ܣܳܦܪܳܐ: ܘܰܟܬ݂ܰܒ ܥܠܶܝܗ̇ ܡܶܢ ܦܽܘܡܶܗ ܕܶܐܪܰܡܝܳܐ: ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܶܬܓ݂ܳܡ̈ܶܐ ܕܰܟܬܺܝܒܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܣܶܦܪܳܐ: ܕܰܐܘܩܶܕ ܝܽܘܝܰܩܺܝܡ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܒܢܽܘܪܳܐ: ܘܬܽܘܒ ܐܰܘܣܶܦ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܦܶܬܓ݂ܳܡ̈ܶܐ ܕܣܰܓܺܝ̈ܐܺܝܢ ܐܰܟܘܳܬܗܽܘܢ. 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܠܙ.

1: ܘܰܐܡܠܶܟ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܨܶܕ݂ܰܩܝܳܐ ܒܰܪ ܝܽܘܫܺܝܳܐ: ܚܠܳܦ ܝܽܘܟ݂ܰܢܝܳܐ ܒܪ ܝܽܘܝܰܩܺܝܡ: ܕܰܐܡܠܶܟ݂ ܢܰܒܽܘܟܰܕ݂ܢܳܨܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܕܒܳܒܶܠ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. 2: ܘܠܳܐ ܫܡܰܥ ܗܽܘ ܘܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܘܥܰܡܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ: ܦܶܬܓ݂ܳܡܰܘ̈ܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܒܝܰܕ ܐܶܪܰܡܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ. 3: ܘܫܰܕܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܨܶܕ݂ܰܩܝܳܐ ܠܝܽܘܒܳܠ ܒܰܪ ܫܠܰܡܝܳܐ: ܘܠܰܨܦܰܢܝܳܐ ܒܰܪ ܡܥܰܣܝܳܐ ܟܳܗܢܳܐ: ܠܘܳܬ݂ ܐܶܪܰܡܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ: ܨܰܠܳܐ ܥܠܰܝܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂. 4: ܘܶܐܪܰܡܝܳܐ ܢܳܦܶܩ ܗ̱ܘܳܐ ܘܥܳܐܶܠ ܒܓ݂ܰܘ ܥܰܡܳܐ: ܘܠܳܐ ܐܰܪܡܝܽܘܗܝ ܒܶܝܬ݂ ܐܰܣܺܝܖ̈ܶܐ. 5: ܘܚܰܝܠܶܗ ܕܦܶܪܥܽܘܢ ܢܦܰܩ ܡܶܢ ܡܶܨܪܶܝܢ: ܘܰܫܡܰܥܘ ܟܰܠܕܳܝ̈ܶܐ ܕܰܟܪܺܝܟ݂ܺܝܢ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܫܶܡܥܗܽܘܢ: ܘܫܰܢܺܝܘ ܠܗܽܘܢ ܡܶܢ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ. 6: ܘܰܗܘܳܐ ܦܶܬܓ݂ܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܐܶܪܰܡܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ. 7: ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܬܺܐܡܪܽܘܢ ܠܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܕܫܰܕܰܪܟܽܘܢ ܠܘܳܬ݂ܝ ܕܬܶܒܥܽܘܢ ܡܶܢܝ: ܗܳܐ ܚܰܝܠܶܗ ܕܦܶܪܥܽܘܢ ܕܰܢܦܰܩ ܠܰܡܥܰܕܳܪܽܘܬ݂ܟܽܘܢ: ܗܦܰܟ݂ ܠܰܐܪܥܶܗ ܠܡܶܨܪܶܝܢ. 8: ܘܢܶܗܦܟ݂ܽܘܢ ܟܰܠܕܳܝ̈ܶܐ ܘܢܶܬܟܰܬܫܽܘܢ ܥܰܠ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ: ܘܢܶܟܒܽܫܘܢܳܗ̇ ܘܢܰܘܩܕ݂ܽܘܢܳܗ̇ ܒܢܽܘܪܳܐ. 9: ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܠܳܐ ܬܶܣܒܪܽܘܢ ܒܢܰܦܫܟ݂ܽܘܢ ܘܬܺܐܡܪܽܘܢ ܕܳܐܙܺܠܝܢ ܡܶܢܰܢ ܟܰܠܕܳܝ̈ܶܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܐܳܙܺܠܝܢ. 10: ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܢ ܬܶܚܪܒܽܘܢ ܟܽܠܶܗ ܚܰܝܠܳܐ ܕܟܰܠܕܳܝ̈ܶܐ ܕܡܶܬܟܰܬܫܺܝܢ ܥܰܡܟ݂ܽܘܢ: ܘܢܶܫܬܰܚܪܽܘܢ ܒܗܽܘܢ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܕܰܡܡܰܚܶܝܢ: ܓܒܰܪ ܡܶܢ ܡܰܫܟܢܶܗ ܢܩܽܘܡܽܘܢ: ܘܢܰܘܩܕ݂ܽܘܢܳܗ̇ ܠܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܒܢܽܘܪܳܐ. 11: ܘܫܰܢܺܝ ܠܶܗ ܚܰܝܠܳܐ ܕܟܰܠܕܳܝ̈ܶܐ ܡܶܢ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܚܰܝܠܶܗ ܕܦܶܪܥܽܘܢ. 12: ܘܰܢܦܰܩ ܐܶܪܰܡܝܳܐ ܡܶܢ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ ܠܡܺܐܙܰܠ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܒܶܢܝܳܡܶܝܢ: ܠܰܡܦܰܠܳܓܽܘ ܬܰܡܳܢ ܡܢܳܬ݂ܳܐ ܥܰܡ ܥܰܡܳܐ. 13: ܘܟܰܕ݂ ܩܳܐܶܡ ܗ̱ܘܳܐ ܒܬܰܪܥܳܐ ܕܒܶܢܝܳܡܶܝܢ: ܐܺܝܬ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܬܰܡܳܢ ܓܰܒܪܳܐ ܦܳܩܽܘܕܳܐ: ܘܰܫܡܶܗ ܢܺܪܝܳܐ ܒܰܪ ܫܠܰܡܝܳܐ: ܒܰܪ ܚܰܢܰܢܝܳܐ: ܘܰܐܚܕ݂ܶܗ ܠܶܐܪܰܡܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ: ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ: ܠܘܳܬ݂ ܟܰܠܕܳܝ̈ܶܐ ܥܳܪܶܩ ܐܰܢ̱ܬ. 14: ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܐܶܪܰܡܝܳܐ ܡܰܕܓܶܠ ܐܰܢ̱ܬ: ܠܳܐ ܥܳܪܶܩ ܐ̱ܢܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܟܰܠܕܳܝ̈ܶܐ: ܘܠܳܐ ܫܰܡܥܶܗ: ܘܰܐܚܕ݂ܶܗ ܢܺܪܝܳܐ ܠܶܐܪܰܡܝܳܐ ܘܰܐܝܬܝܶܗ̇ ܠܘܳܬ݂ ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ. 15: ܘܰܪܓܶܙܘ ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܥܰܠ ܐܶܪܰܡܝܳܐ ܘܢܰܓܕܽܘܗܝ: ܘܰܐܪܡܝܽܘܗܝ ܒܶܝܬ݂ ܐܰܣܺܝܖ̈ܶܐ ܒܶܝܬ݂ ܝܽܘܢܳܬ݂ܳܢ ܣܳܦܪܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܠܶܗ ܥܒܰܕܘ ܪܰܒ ܐܰܣܺܝܖ̈ܶܐ. 16: ܘܰܐܪܡܝܽܘܗܝ ܠܶܐܪܰܡܝܳܐ ܡܶܢ ܟܰܘܰܬ݂ ܓܽܘܒܳܐ ܠܓܽܘܒܳܐ: ܘܰܗܘܳܐ ܬܰܡܳܢ ܐܶܪܰܡܝܳܐ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ. 17: ܘܫܰܕܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܨܶܕ݂ܰܩܝܳܐ ܘܰܐܣܩܶܗ: ܘܫܰܐܠܶܗ ܡܰܠܟܳܐ ܒܒܰܝܬ݂ܳܐ ܡܛܰܫܝܳܐܺܝܬ݂: ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ: ܢܦܰܩ ܦܶܬܓ݂ܳܡܳܐ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܶܐܡܰܪ ܐܶܪܰܡܝܳܐ ܢܦܰܩ: ܘܶܐܡܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܢܦܰܩ: ܘܶܐܡܰܪ ܕܒܺܐܝܕܰܘ̈ܗܝ ܕܡܰܠܟܳܐ ܕܒܳܒܶܠ ܬܶܫܬܠܶܡ. 18: ܘܶܐܡܰܪ ܐܶܪܰܡܝܳܐ ܠܡܰܠܟܳܐ ܨܶܕ݂ܰܩܝܳܐ: ܡܳܢܳܐ ܚܛܺܝ݀ܬ ܠܳܟ݂ ܘܰܠܥܰܒ̈ܕܰܝܟ݂ ܘܰܠܥܰܡܳܐ ܗܳܢܳܐ: ܕܰܐܪܡܺܝܬܽܘܢܳܢܝ ܒܶܝܬ݂ ܐܰܣܺܝܖ̈ܶܐ. 19: ܘܰܐܝܟܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܢܺܒܝܰܝ̈ܟܽܘܢ ܕܡܶܬ݂ܢܰܒܶܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܟ݂ܽܘܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢ: ܕܠܳܐ ܐܳܬܶܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܒܳܒܶܠ ܥܠܰܝܟܽܘܢ ܘܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ. 20: ܗܳܫܳܐ ܫܡܰܥܰܝܢܝ ܡܳܪܝ ܡܰܠܟܳܐ: ܘܬܶܦܶܠ ܒܳܥܽܘܬ݂ܝ ܩܕ݂ܳܡܰܝܟ݂: ܘܠܳܐ ܬܰܗܦܟܰܢܝ ܠܒܶܝܬ݂ ܝܽܘܢܳܬ݂ܳܢ ܣܳܦܪܳܐ ܕܠܳܐ ܐܶܡܽܘܬ ܬܰܡܳܢ. 21: ܘܰܦܩܰܕ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܨܶܕ݂ܰܩܝܳܐ: ܘܫܰܒܩܽܘܗܝ ܠܶܐܪܰܡܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܒܕܳܪܬܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܐܰܣܺܝܖ̈ܶܐ: ܘܝܳܗܒܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܠܶܗ ܓܪܺܝܨܬ݂ܳܐ ܕܠܰܚܡܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܡܶܢ ܫܽܘܩܳܐ ܕܢܰܚܬܽܘܡܳܐ: ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕܰܓ݂ܡܰܪ ܟܽܠܶܗ ܠܰܚܡܳܐ ܡܶܢ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ: ܘܺܝܬ݂ܶܒ ܐܶܪܰܡܝܳܐ ܒܕܳܪܬ݂ܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܐܰܣܺܝܖ̈ܶܐ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܠܚ.

1: ܘܰܫܡܰܥ ܫܦܰܛܝܳܐ ܒܰܪ ܡܳܬ݂ܳܢ: ܘܓܰܕ݂ܠܝܳܐ ܒܰܪ ܦܰܫܚܽܘܪ: ܘܝܽܘܒܳܠ ܒܰܪ ܫܠܰܡܝܳܐ: ܘܦܰܫܚܽܘܪ ܒܰܪ ܡܠܰܟܝܳܐ: ܦܶܬܓ݂ܳܡ̈ܶܐ ܕܶܐܡܰܪ ܐܶܪܰܡܝܳܐ ܠܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ. 2: ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܡܰܢ ܕܝܳܬ݂ܶܒ ܒܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ: ܢܡܽܘܬ݂ ܒܚܰܪܒܳܐ: ܘܰܒܟܰܦܢܳܐ: ܘܰܒܡܰܘܬ݂ܳܢܳܐ: ܘܡܰܢ ܕܢܳܦܶܩ ܠܘܳܬ݂ ܟܰܠܕܳܝ̈ܶܐ: ܚܳܝܶܐ ܘܰܡܫܰܘܙܶܒ ܢܰܦܫܶܗ. 3: ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܬܶܫܬܠܶܡ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕܚܰܝܠܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܕܒܳܒܶܠ: ܘܢܶܟܒܫܺܝܗ̇.  4: ܘܶܐܡܰܪܘ ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܠܡܰܠܟܳܐ: ܢܶܬܩܛܶܠ ܓܰܒܪܳܐ ܗܳܢܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܗܽܘܝܽܘ ܡܪܰܦܶܐ ܐܺܝܕ݂ܰܝ̈ܳܐ ܕܓܰܒܖ̈ܶܐ ܥܳܒ̈ܕ݂ܰܝ ܩܪܳܒܳܐ ܕܶܐܫܬܚܰܪܘ ܒܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ: ܘܺܐܝܕ݂ܰܝ̈ܳܐ ܕܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܦܶܬܓ݂ܳܡܳܐ ܗܳܢܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܓܰܒܪܳܐ ܗܳܢܳܐ: ܠܳܐ ܨܳܒܶܐ ܫܠܳܡܳܐ ܠܥܰܡܳܐ ܗܳܢܳܐ: ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܒܺܝܫܬܳܐ. 5: ܘܶܐܡܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܨܶܕ݂ܰܩܝܳܐ: ܗܳܐ ܡܰܫܠܰܡ ܒܺܐܝ̈ܕ݂ܰܝܟܽܘܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܡܰܠܟܳܐ ܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܠܡܺܐܡܰܪ ܠܟ݂ܽܘܢ ܡܶܕ݂ܶܡ. 6: ܘܕܰܒܪܽܘܗܝ ܠܶܐܪܰܡܝܳܐ: ܘܰܐܪܡܝܽܘܗܝ ܒܓ݂ܽܘܒܳܐ ܕܡܰܠܟܝܳܐ ܒܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܒܕܳܪܬܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܐܰܣܺܝܖ̈ܶܐ: ܘܫܰܒܽܘܗܝ ܠܶܐܪܰܡܝܳܐ ܒܚܰܒܠܳܐ ܠܓ݂ܽܘܒܳܐ: ܘܰܒܓ݂ܽܘܒܳܐ ܠܰܝܬ ܡܰܝ̈ܳܐ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܣܝܳܢܳܐ: ܘܰܛܒܰܥ ܐܶܪܰܡܝܳܐ ܒܰܣܝܳܢܳܐ. 7: ܘܰܫܡܰܥ ܥܰܒܕ݂ܡܰܠܟ݂ ܟܽܘܫܳܝܳܐ ܓܰܒܪܳܐ ܡܗܰܝܡܳܢܳܐ: ܘܗܽܘ ܒܒܶܝܬ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܗ̱ܘܳܐ: ܕܰܐܪܡܝܽܘܗܝ ܠܶܐܪܰܡܝܳܐ ܒܓ݂ܽܘܒܳܐ: ܘܡܰܠܟܳܐ ܝܳܬܶܒ ܗ̱ܘܳܐ ܒܬܰܪܥܳܐ ܕܒܶܢܝܳܡܶܝܢ. 8: ܘܰܢܦܰܩ ܥܒܰܕܡܠܰܟ݂ ܡܶܢ ܒܶܝܬ݂ ܡܰܠܟܳܐ: ܘܶܐܡܰܪ ܠܡܰܠܟܳܐ. 9: ܡܳܪܝ ܒܺܝܫ ܥܒܰܕ݂ܘ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ: ܡܶܕ݂ܶܡ ܕܰܥܒܰܕܘ ܠܶܐܪܰܡܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ: ܕܰܐܪܡܝܽܘܗܝ ܒܓ݂ܽܘܒܳܐ: ܘܗܳܐ ܡܳܐܶܬ ܠܟܰܦܢܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܝܬ ܠܰܚܡܳܐ ܒܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ. 10: ܘܰܦܩܰܕ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܠܥܰܒܕܡܠܰܟ ܟܽܘܫܳܝܳܐ: ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ: ܕܒܰܪ ܥܰܡܳܟ݂ ܡܶܟܳܐ ܬܠܳܬ݂ܺܝܢ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ: ܘܙܶܠ ܐܰܣܶܩܳܝܗܝ ܠܶܐܪܰܡܝܳܐ ܡܶܢ ܓܽܘܒܳܐ ܥܰܕ݂ܠܳܐ ܢܡܽܘܬ݂. 11: ܘܰܕ݂ܒܰܪ ܥܒܰܕܡܠܰܟ ܟܽܘܫܳܝܳܐ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܡܶܢ ܒܶܝܬ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܥܰܡܶܗ: ܘܥ̣ܰܠ ܠܒܶܝܬ݂ ܓܰܙܳܐ ܕܰܠܬܰܚܬ ܡܶܢ ܒܶܝܬ݂ ܡܰܠܟܳܐ: ܘܰܢܣܰܒ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܒܠܳܝ̈ܶܐ ܕܰܣܚ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܘܰܒܠܳܝ̈ܶܐ ܕܖ̈ܽܘܩܥܶܐ: ܘܫܰܒ ܐܶܢܽܘܢ ܠܶܐܪܰܡܝܳܐ ܒܚܰܒܠܳܐ ܠܓܽܘܒܳܐ. 12: ܘܶܐܡܰܪ ܥܒܰܕܡܠܰܟ ܟܽܘܫܳܝܳܐ ܠܶܐܪܰܡܝܳܐ: ܒܠܳܝ̈ܶܐ ܕܰܣܚ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ ܘܰܕܖ̈ܽܘܩܥܶܐ: ܣܺܝܡ ܬܚܶܝܬ݂ ܫܰܚܘ̈ܳܬ݂ܳܟ݂ ܠܬ݂ܰܚܬ ܡܶܢ ܚܰܒܠܳܐ: ܘܰܥܒܰܕ ܐܶܪܰܡܝܳܐ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ. 13: ܘܢܰܓܕܽܘܗܝ ܠܶܐܪܰܡܝܳܐ ܒܚܰܒܠܳܐ: ܘܰܐܣܩܽܘܗܝ ܡܶܢ ܓܽܘܒܳܐ: ܘܺܝܬ݂ܶܒ ܐܶܪܰܡܝܳܐ ܒܕܳܪܬܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܐܰܣܺܝܖ̈ܶܐ. 14: ܘܫܰܕܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܨܶܕ݂ܰܩܝܳܐ: ܘܕܰܒܪܶܗ ܠܶܐܪܰܡܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܠܘܳܬ݂ܶܗ: ܠܓܰܘ ܡܶܢ ܬܠܳܬ݂ܳܐ ܡܰܥܠܳܢܺܝ̈ܢ ܕܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܘܶܐܡܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܠܶܐܪܰܡܝܳܐ: ܫܳܐܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ݂ ܡܶܠܬ݂ܳܐ: ܠܳܐ ܬܟ݂ܰܣܶܐ ܡܶܢܝ ܡܶܠܬ݂ܳܐ. 15: ܘܶܐܡܰܪ ܐܶܪܰܡܝܳܐ ܠܨܶܕ݂ܰܩܝܳܐ: ܐܶܢ ܡܚܰܘܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ݂ ܗܳܐ ܩܳܛܶܠ ܐܰܢ̱ܬ ܠܺܝ: ܘܶܐܢ ܡܳܠܶܟ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ݂ ܠܳܐ ܫܳܡܰܥ ܐܰܢ̱ܬ ܠܺܝ. 16: ܘܺܝܡܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܨܶܕ݂ܰܩܝܳܐ ܠܶܐܪܰܡܝܳܐ ܡܰܛܫܝܳܐܺܝܬ݂ ܒܒܰܝܬܳܐ: ܘܶܐܡܰܪ: ܚܰܝ ܗ̱ܘ ܡܳܪܝܳܐ ܕܰܥܒܰܕ݂ ܒܰܢ ܢܰܦܫܳܐ ܕܠܳܐ ܐܶܩܛܠܳܟ݂: ܘܠܳܐ ܐܰܫܠܡܳܟ݂ ܒܝܰܕ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܒܳܥܶܝܢ ܢܰܦܫܳܟ݂. 17: ܘܶܐܡܰܪ ܐܶܪܰܡܝܳܐ ܠܨܶܕ݂ܰܩܝܳܐ: ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܐܶܢ ܬܶܦܽܘܩ ܠܘܳܬ݂ ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܕܒܳܒܶܠ: ܡܰܚܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܢܰܦܫܳܟ݂: ܘܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܠܳܐ ܝܳܩܕ݂ܳܐ ܒܢܽܘܪܳܐ: ܘܚܳܝܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܘܒܰܝܬܳܟ݂ 18: ܘܶܐܢ ܠܳܐ ܢܳܦܶܩ ܐܰܢ̱ܬ ܠܘܳܬ݂ ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܕܒܳܒܶܠ: ܡܶܫܬܰܠܡܳܐ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕܟܰܠܕܳܝ̈ܶܐ: ܘܡܰܘܩܕ݂ܺܝܢ ܠܳܗ̇ ܒܢܽܘܪܳܐ: ܘܰܐܢ̱ܬ ܠܳܐ ܬܶܬܦܰܠܰܛ ܡܶܢ ܐܺܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ. 19: ܘܶܐܡܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܨܶܕ݂ܰܩܝܳܐ ܠܶܐܪܰܡܝܳܐ: ܕܳܚܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܢ ܝܽܘ̈ܕ݂ܳܝܶܐ ܕܶܐܦܽܘܩ ܠܘܳܬ݂ ܟܰܠܕܳܝ̈ܶܐ: ܕܰܠܡܳܐ ܢܰܫܠܡܽܘܢܳܢܝ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܰܢܒܰܙܚܽܘܢ ܒܺܝ. 20: ܘܶܐܡܰܪ ܐܶܪܰܡܝܳܐ ܠܳܐ ܡܰܫܠܡܺܝܢ ܠܳܟ݂: ܫܡܰܥ ܕܶܝܢ ܡܶܠܬ݂ܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܕܳܐܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ݂: ܕܢܰܛܐܶܒ ܠܳܟ݂: ܘܬܺܚܶܐ ܢܰܦܫܳܟ݂. 21: ܘܶܐܢ ܠܳܐ ܨܳܒܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܡܶܦܰܩ: ܗܳܢܰܘ ܦܶܬܓ݂ܳܡܳܐ ܕܚܰܘܝܰܢܝ ܡܳܪܝܳܐ. 22: ܕܟܽܠܗܶܝܢ ܢܶܫ̈ܶܐ ܕܶܐܫܬܚܰܖ̈ܝ ܒܒܰܝܬܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ: ܢܳܦ̈ܩܳܢ ܠܘܳܬ݂ ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܕܒܳܒܶܠ: ܘܗܶܢܶܝܢ ܐܳܡܖ̈ܳܢ: ܐܰܛܥܝܽܘܟ݂ ܘܰܙܟܰܐܟ݂ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܕܫܳܐܠܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܰܫܠܳܡܳܟ݂: ܘܛܰܒܰܥܘ ܒܰܣܝܳܢܳܐ ܖ̈ܶܓܠܰܝܟ ܘܰܗܦܰܟܘ ܠܶܒܣܬܰܪܗܽܘܢ. 23: ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܢܶܫܰܝ̈ܟ ܘܰܒܢܰܝ̈ܟ ܡܰܦܩܺܝܢ ܠܘܳܬ݂ ܟܰܠܕܳܝ̈ܶܐ: ܘܰܐܢ̱ܬ ܠܳܐ ܬܶܬܦܰܠܰܛ ܡܶܢ ܐܺܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܐܶܠܳܐ ܒܺܐܝܕܰܘ̈ܗܝ ܕܡܰܠܟܳܐ ܕܒܳܒܶܠ ܬܶܫܬܠܶܡ: ܘܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܬܺܐܩܰܕ ܒܢܽܘܪܳܐ. 24: ܘܶܐܡܰܪ ܨܶܕ݂ܰܩܝܳܐ ܠܶܐܪܰܡܝܳܐ: ܐ̱ܢܳܫ ܠܳܐ ܢܶܕܰܥ ܒܗܳܠܶܝܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܠܳܐ ܬܡܽܘܬ. 25: ܘܟܰܕ݂ ܢܶܫܡܥܽܘܢ ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܕܡܰܠܠܶܬ݂ ܥܰܡܳܟ݂: ܘܢܺܐܬܽܘܢ ܠܘܳܬ݂ܳܟ݂ ܘܢܺܐܡܪܽܘܢ ܠܳܟ݂: ܚܰܘܳܢ ܡܳܢܳܐ ܡܰܠܶܠܬ ܥܰܡ ܡܰܠܟܳܐ: ܘܡܳܢܳܐ ܐܶܡܰܪ ܠܳܟ݂ ܡܰܠܟܳܐ: ܠܳܐ ܬܟܰܣܶܐ ܡܶܢܰܢ ܕܠܳܐ ܢܶܩܛܠܳܟ݂. 26: ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ: ܡܶܒܥܳܐ ܒܥܺܝ݀ܬ݂ ܡܶܢ ܡܰܠܟܳܐ: ܕܠܳܐ ܢܰܗܦܟܰܢܝ ܠܒܶܝܬ݂ ܝܽܘܢܳܬ݂ܳܢ ܣܳܦܪܳܐ ܕܠܳܐ ܐܶܡܽܘܬ݂ ܬܡܶܢ. 27: ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܠܘܳܬ݂ ܐܶܪܰܡܝܳܐ ܘܫܰܐܠܽܘܗܝ ܘܚܰܘܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܦܰܩܕ݂ܶܗ ܡܰܠܟܳܐ ܘܰܫܬܶܩܘ ܠܗܽܘܢ ܡܶܢܶܗ: ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܐܶܫܬܰܡܥܰܬ݂ ܡܶܠܬ݂ܳܐ. 28: ܘܺܝܬ݂ܶܒ ܐܶܪܰܡܝܳܐ ܒܕܳܪܬܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܐܰܣܺܝܖ̈ܶܐ: ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕܶܐܬܟܰܒܫܰܬ݂ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܠܛ.

1: ܒܫܰܢ̱ܬܳܐ ܕܰܬܫܰܥ ܕܨܶܕ݂ܰܩܝܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܒܝܰܪܚܳܐ ܕܥܶܣܪܳܐ: ܐܶܬ݂ܳܐ ܢܰܒܽܘܟܰܕ݂ܢܳܨܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܕܒܳܒܶܠ: ܗܽܘ ܘܟܽܠܶܗ ܚܰܝܠܶܗ ܥܰܠ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ: ܘܰܫܪܰܘ ܥܠܶܝܗ̇. 2: ܘܒܰܫܢܰܬ݂ ܚܕܰܥܶܣܖ̈ܶܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܨܶܕ݂ܰܩܝܳܐ: ܒܝܰܪܚܳܐ ܚܡܺܝܫܳܝܳܐ ܒܰܬܫܰܥܬܳܐ ܒܶܗ ܒܝܰܪܚܳܐ: ܐܶܬܬܰܪܥܰܬ݂ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ. 3: ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܕܒܳܒܶܠ: ܘܺܝܬ݂ܶܒܘ ܒܬܰܪܥܳܐ ܡܶܨܥܳܝܳܐ: ܢܰܪܓ݂ܶܠ: ܫܰܪܐܨܰܪ: ܘܣܰܡܓܶܕܢܽܒܘ: ܘܣܰܪܣܟܺܝܡ: ܪܰܒ ܡܗܰܝܡܳܢ̈ܶܐ: ܢܰܪܓܶܠ: ܫܰܪܐܨܰܪ: ܪܰܒܡܰܓ: ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܕܒܳܒܶܠ. 4: ܘܟܰܕ݂ ܚܙܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܨܶܕ݂ܰܩܝܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ: ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܩܖ̈ܰܒܬ݂ܳܢܶܐ: ܥܪܰܩܘ ܘܰܢ̣ܦܰܩܘ ܡܶܢ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܒܠܺܠܝܳܐ: ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܓ݂ܰܢܬ݂ܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܒܬܰܪܥܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܫܽܘܖ̈ܶܐ. ܘܰܢ̣ܦܰܩܘ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܰܦܩܰܥܬ݂ܳܐ. 5: ܘܰܪܕ݂ܰܦܘ ܚܰܝܠܳܐ ܕܟܰܠܕܳܝ̈ܶܐ ܒܳܬܰܪܗܽܘܢ: ܘܰܐܕܪܟܽܘܗܝ ܠܨܶܕ݂ܰܩܝܳܐ ܒܰܦܩܰܥܬ݂ܳܐ ܕܺܐܝܪܺܝܚܽܘ: ܘܟܽܠܶܗ ܚܰܝܠܶܗ ܐܶܬܒܰܕܰܪ ܡܶܢܶܗ: ܘܕܰܒܪܽܘܗܝ ܘܰܐܣܩܽܘܗܝ ܠܘܳܬ݂ ܢܰܒܽܘܟܰܕ݂ܢܳܨܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܕܒܳܒܶܠ ܠܕܶܒܠܰܬ݂ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܰܚܡܳܬ݂: ܘܡܰܠܶܠ ܥܰܡܶܗ ܕܺܝܢܳܐ. 6: ܘܰܢܟ݂ܰܣ ܡܰܠܟܳܐ ܕܒܳܒܶܠܠ ܠܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܨܶܕ݂ܰܩܝܳܐ ܒܕܶܒܠܰܬ݂ ܠܥܺܢܰܘ̈ܗܝ: ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ: ܢܟ݂ܰܣ ܡܰܠܟܳܐ ܕܒܳܒܶܠ ܒܕܶܒܠܰܬ݂. 7: ܘܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ ܕܨܶܕ݂ܰܩܝܳܐ ܥܰܘܰܪ: ܘܰܐܣܪܶܗ ܒܫܺܫ̈ܠܳܬ݂ܳܐ ܠܡܰܘܒܠܽܘܬ݂ܶܗ ܠܒܳܒܶܠ. 8: ܘܰܠܒܶܝܬ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܘܰܠܒ̈ܳܬܶܐ ܕܥܰܡܳܐ: ܐܰܘܩܶܕ݂ܘ ܟܰܠܕܳܝ̈ܶܐ ܒܢܽܘܪܳܐ: ܘܰܠܫܽܘܪܳܐ ܕܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܟܰܕ݂ ܚܳܕܪܳܐ ܥܩܰܪܘ. 9: ܘܫܰܪܟܶܗ ܕܥܰܡܳܐ ܕܶܐܫܬܚܰܪܘ ܒܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ: ܘܐ̱ܢܳܫܳܐ ܕܰܥܪܰܩܘ ܠܘܳܬ݂ܶܗ: ܘܫܰܪܟܶܗ ܕܥܰܡܳܐ ܕܶܐܫܬܚܰܪܘ: ܫܒܳܐ ܢܰܒܽܘܙܰܪܕܳܢ ܪܰܒ ܕܰܚ̈ܫܶܐ: ܘܰܐܘܒܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܠܒܳܒܶܠ. 10: ܘܡܶܢ ܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ ܕܥܰܡܳܐ ܕܠܰܝܬ ܠܗܽܘܢ ܡܶܕ݂ܶܡ: ܫܒܰܩ ܢܰܒܽܘܙܰܪܕܳܢ ܪܰܒ ܕܰܚ̈ܫܶܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ: ܘܝܰܗܒ ܠܗܽܘܢ ܟܰܖ̈ܡܶܐ ܘܦܽܘܠܚܳܢܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ. 11: ܘܰܦܩܰܕ݂ ܢܰܒܽܘܟܰܕ݂ܢܳܨܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܕܒܳܒܶܠ ܥܰܠ ܐܶܪܰܡܝܳܐ: ܠܢܰܒܽܘܙܰܪܕܳܢ ܪܰܒ ܕܰܚ̈ܫܶܐ: ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ. 12: ܕܒܰܪܳܝܗܝ ܠܶܐܪܰܡܝܳܐ: ܘܥܰܝ̈ܢܰܝܟ ܢܶܗܘܳܝܢ ܥܠܰܘܗܝ: ܘܠܳܐ ܬܶܥܒܶܕ ܠܶܗ ܡܶܕ݂ܶܡ ܕܒܺܝܫ: ܘܟܽܠ ܡܶܕ݂ܶܡ ܕܳܐܡܰܪ ܠܳܟ݂ ܥܒܶܕ ܠܶܗ. 13: ܘܫܰܕܰܪ ܢܰܒܽܘܙܰܪܕܳܢ ܪܰܒ ܕܰܚ̈ܫܶܐ: ܘܢܰܒܽܘܫܰܙܒܰܢ ܪܰܒ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܐ: ܘܢܰܪܓܶܠ: ܫܰܪܐܨܰܪ: ܪܰܒܡܰܓ: ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܕܒܳܒܶܠ. 14: ܫܰܕܰܪܘ ܕܰܒܪܽܘܗܝ ܠܶܐܪܰܡܝܳܐ ܡܶܢ ܕܳܪܬ݂ܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܐܰܣܺܝܖ̈ܶܐ: ܘܰܐܫܠܡܽܘܗܝ ܠܓܰܕܠܝܳܐ ܒܰܪ ܐܰܚܺܝܩܰܡ: ܒܰܪ ܫܳܦܳܢ: ܠܡܰܗܦܳܟ݂ܽܘܬ݂ܶܗ ܠܒܰܝܬܶܗ: ܘܺܝܬ݂ܶܒ ܒܓ݂ܰܘ ܥܰܡܳܐ. 15: ܘܥܰܠ ܐܶܪܰܡܝܳܐ ܗܘܳܐ ܦܶܬܓ݂ܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܟܰܕ݂ ܗܽܘ ܟܠܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܕ݂ܳܪܰܬ݂ ܡܛܰܪܬ݂ܳܐ. 16: ܙܶܠ ܘܶܐܡܰܪ ܠܥܰܒܕ݂ܡܠܰܟ ܟܽܘܫܳܝܳܐ: ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܗܳܐ ܡܰܝܬܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܦܶܬܓ݂ܳܡ̈ܶܐ ܥܰܠ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ: ܠܒܺܝܫܬܳܐ ܘܠܳܐ ܠܛܳܒܬ݂ܳܐ: ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܩܕ݂ܳܡܰܝܟ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ. 17: ܘܶܐܦܰܨܝܶܟ݂ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܘܠܳܐ ܬܶܫܬܠܶܡ ܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕܓܰܒܖ̈ܶܐ ܕܕܳܚܶܠ ܐܰܢ̱ܬ ܡܶܢܗܽܘܢ. 18: ܘܶܐܦܰܨܝܶܟ݂ ܘܰܒܚܰܪܒܳܐ ܠܳܐ ܬܶܦܶܠ: ܘܰܬܫܰܘܙܶܒ ܢܰܦܫܳܟ݂: ܥܰܠ ܕܶܐܬܬܟ݂ܶܠܬ ܥܠܰܝ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ.       

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܡ.

1: ܦܶܬܓ݂ܳܡܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܥܰܠ ܐܶܪܰܡܝܳܐ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ: ܡܶܢ ܒܳܬ݂ܰܪ ܕܫܰܕܪܶܗ ܢܰܒܽܘܙܰܪܕܳܢ ܪܰܒ ܕܰܚ̈ܫܶܐ ܡܶܢ ܪܳܡܬ݂ܳܐ: ܟܰܕ݂ ܕܰܒܪܶܗ ܟܰܕ݂ ܐܰܣܺܝܪ ܒܫܺܫ̈ܠܳܬ݂ܳܐ: ܒܓ݂ܰܘ ܟܽܠܳܗ̇ ܫܒܺܝܬ݂ܳܐ ܕܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܘܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܕܶܐܫܬܒܺܝܘ ܠܒܳܒܶܠ. 2: ܘܕܰܒܪܶܗ ܪܰܒ ܕܰܚ̈ܫܶܐ ܠܶܐܪܰܡܝܳܐ: ܘܶܐܡܪ ܠܶܗ: ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂ ܐܶܡܰܪ: ܒܺܝܫܬܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܥܰܠ ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܗܳܢܳܐ. 3: ܘܰܐܝܬܺܝ ܘܰܥܒܰܕ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕܶܐܡܰܪ: ܥܰܠ ܕܰܚܛܰܝܬܽܘܢ ܠܡܳܪܝܳܐ: ܘܠܳܐ ܫܡܰܥܬܽܘܢ ܒܩܳܠܶܗ: ܗܘܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܦܶܬܓ݂ܳܡܳܐ ܗܳܢܳܐ. 4: ܠܳܟ݂ ܕܶܝܢ ܗܳܐ ܫܪܺܝܬ݂ܳܟ݂ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܡܶܢ ܫܺܫ̈ܠܳܬܳܐ ܕܒܺܐܝ̈ܕܰܝܟ: ܐܶܢ ܨܳܒܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܡܶܐܬ݂ܳܐ ܥܰܡܝ ܠܒܳܒܶܠ. ܬܳܐ: ܘܬܶܗܘܶܐ ܥܰܝ̈ܢܰܝ ܥܠܰܝܟ: ܘܶܐܢ ܠܳܐ ܨܳܒܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܡܶܐܬ݂ܳܐ ܥܰܡܝ ܠܒܳܒܶܠ: ܦܽܘܫ: ܗܳܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܩܕ݂ܳܡܰܝܟ: ܟܰܪ ܕܛܳܒ ܘܟܰܪ ܕܫܰܦܺܝܪ ܒܥܰܝ̈ܢܰܝܟ ܠܡܺܐܙܰܠ: ܠܬܰܡܳܢ ܙܶܠ. 5: ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ: ܐܶܢ ܦܳܐܶܫ ܐܰܢ̱ܬ ܬܶܒ ܠܘܳܬ݂ ܓܰܕ݂ܠܝܳܐ ܒܰܪ ܐܰܚܺܝܩܰܡ: ܒܰܪ ܫܳܦܳܢ: ܒܓ݂ܰܘ ܥܰܡܳܐ: ܗܰܘ ܕܰܐܫܠܛܶܗ ܡܰܠܟܳܐ ܕܒܳܒܶܠ ܒܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ: ܐܰܘ ܟܰܪ ܕܫܰܦܺܝܪ ܒܥܰܝ̈ܢܰܝܟ ܠܡܺܐܙܰܠ: ܙܶܠ: ܘܝܰܗܒ ܠܶܗ ܢܰܒܽܘܙܰܪܕܳܢ ܡܰܘܗ̈ܒܳܬ݂ܳܐ ܒܽܐܘܪܚܳܐ: ܘܰܫܪܳܝܗܝ. 6: ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܐܶܪܰܡܝܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܓܰܕܠܝܳܐ ܒܰܪ ܐܰܚܺܝܩܰܡ: ܒܰܪ ܫܳܦܳܢ: ܠܡܰܨܦܝܳܐ: ܘܺܝܬ݂ܶܒ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܒܓ݂ܰܘ ܥܰܡܳܐ ܕܶܐܫܬܚܰܪܘ ܒܰܐܪܥܳܐ. 7: ܘܰܫܡܰܥܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܖ̈ܰܒܰܝ ܚܰܝ̈ܠܶܐ ܕܰܒܩܽܘܖ̈ܝܳܐ: ܗܳܢܽܘܢ ܘܓܰܒܖ̈ܶܐ ܕܥܰܡܗܽܘܢ: ܕܰܐܫܠܶܛ ܡܰܠܟܳܐ ܕܒܳܒܶܠ ܠܓܰܕܠܝܳܐ ܒܰܪ ܐܰܚܺܝܩܰܡ ܒܰܐܪܥܳܐ: ܘܕܰܐܫܠܶܡ ܠܶܗ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܘܢܶܫ̈ܶܐ ܘܰܛܠܳܝ̈ܶܐ: ܘܡܶܢ ܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܠܳܐ ܐܶܫܬܒܺܝܘ ܠܒܳܒܶܠ. 8: ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܠܘܳܬ݂ ܓܰܕܠܝܳܐ ܠܡܰܨܦܝܳܐ: ܐܺܫܡܳܥܺܝܠ ܒܰܪ ܢܰܬܢܝܳܐ: ܘܝܽܘܚܰܢܳܢ: ܘܝܽܘܢܳܬ݂ܳܢ: ܒܢܰܝ̈ ܩܽܘܪܰܚ: ܘܫܰܪܝܳܐ ܒܰܪ ܬܢܰܚܡܶܬ݂: ܘܰܒܢܰܝ̈ ܥܺܝܦܺܝ ܕܡܶܢ ܢܛܽܘܦܰܬ݂: ܘܺܝܙܰܢܝܳܐ ܒܰܪ ܡܰܥܟܳܬ݂: ܗܶܢܽܘܢ ܘܓܰܒܖ̈ܰܝܗܽܘܢ. 9: ܘܺܝܡܳܐ ܠܗܽܘܢ ܓܰܕܠܝܳܐ ܒܰܪ ܐܰܚܺܝܩܰܡ: ܒܰܪ ܫܳܦܳܢ: ܘܰܠܓܰܒܖ̈ܶܐ ܕܥܰܡܗܽܘܢ: ܘܶܐܡܰܪ: ܠܳܐ ܬܶܕ݂ܚܠܽܘܢ ܠܡܶܦܠܰܚ ܠܟܰܠܕܳܝ̈ܶܐ: ܬܶܒܘ ܒܰܐܪܥܳܐ: ܘܰܦܠܽܘܚܘ ܠܡܰܠܟܳܐ ܕܒܳܒܶܠ ܘܢܶܛܐܰܒ ܠܟ݂ܽܘܢ. 10: ܘܶܐܢܳܐ ܗܳܐ ܝܳܬܶܒ ܐ̱ܢܳܐ ܒܡܰܨܦܝܳܐ: ܠܰܡܩܳܡ ܩܕ݂ܳܡ ܟܰܠܕܳܝ̈ܶܐ ܕܳܐܬ݂ܶܝܢ ܥܠܰܝܢ: ܘܰܐܢ̱ܬܽܘܢ ܚܡܽܘܠܘ ܥܒܽܘܪܳܐ: ܘܚܰܡܪܳܐ ܘܡܶܫܚܳܐ: ܘܶܐܒܳܐ ܕܩܰܝܛܳܐ: ܘܰܐܪܡܰܘ ܒܡܳܐܢܰܝ̈ܟ݂ܽܘܢ: ܘܬܶܒ ܒܩܽܘܖ̈ܺܝܟ݂ܽܘܢ ܕܶܐܚܰܕܬܽܘܢ. 11: ܘܳܐܦ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܽܘ̈ܕ݂ܳܝܶܐ ܕܺܐܝܬ݂ ܒܰܐܕ݂ܽܘܡ: ܘܰܒܡܽܘܐܳܒ: ܒܰܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܽܘܢ: ܘܰܒܟܽܠܗܶܝܢ ܐܰܖ̈ܥܳܬ݂ܳܐ: ܫܡܰܥܘ ܕܰܫܒܰܩ ܡܰܠܟܳܐ ܕܒܳܒܶܠ ܫܰܪܟܳܢܳܐ ܠܝܽܘ̈ܕ݂ܳܝܶܐ: ܘܕܰܐܫܠܶܛ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܠܓܰܕܠܝܳܐ ܒܰܪ ܐܰܚܺܝܩܰܡ: ܒܰܪ ܫܳܦܳܢ. 12: ܘܰܗܦܰܟܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܽܘ̈ܕ݂ܳܝܶܐ: ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܬ݂ܖ̈ܰܘܳܬܳܐ ܕܶܐܬܒܰܕܰܪܘ ܬܰܡܳܢ: ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܓܰܕܠܝܳܐ ܠܡܰܨܦܝܳܐ: ܘܰܚܡܰܠܘ ܚܰܡܪܳܐ ܘܥܰܠ̈ܠܳܬ݂ܳܐ ܕܩܰܝܛܳܐ ܣܽܘܓ݂ܳܐܐ ܕܛܳܒ. 13: ܘܝܽܘܚܰܢܳܢ ܒܰܪ ܩܽܘܪܰܚ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܖ̈ܰܒܰܝ ܚܰܝ̈ܠܶܐ ܕܰܒܩܽܘܖ̈ܝܳܐ: ܐܶܬ݂ܰܘ ܠܘܳܬ݂ ܓܰܕܠܝܳܐ ܠܡܰܨܦܝܳܐ. 14: ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܶܗ: ܠܳܐ ܝܳܕܰܥ ܐܰܢ̱ܬ ܕܒܰܠܥܺܝܣܺܝ ܡܰܠܟܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܽܘܢ: ܫܰܕܰܪ ܠܺܐܫܡܳܥܺܝܠ ܒܰܪ ܢܰܬܢܝܳܐ ܠܡܶܩܛܠܳܟ݂: ܘܠܳܐ ܗܰܝܡܶܢ ܐܶܢܽܘܢ ܓܰܕܠܝܳܐ ܒܰܪ ܐܰܚܺܝܩܰܡ. 15: ܘܝܽܘܚܰܢܳܢ ܒܰܪ ܩܽܘܪܰܚ ܐܶܡܰܪ ܠܓܰܕܠܝܳܐ ܡܛܰܫܝܳܐܺܝܬ݂ ܒܡܰܨܦܝܳܐ: ܐܺܙܶܠ ܐܶܩܛܠܺܝܘܗܝ ܠܺܐܫܡܳܥܺܝܠ ܒܰܪ ܢܰܬܢܝܳܐ: ܘܐ̱ܢܳܫ ܠܳܐ ܢܶܕܰܥ: ܕܰܠܡܳܐ ܢܶܩܛܠܳܟ݂: ܘܢܶܬ݂ܒܰܕܪܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܐ ܕܡܶܬܟܰܢܫܺܝܢ ܠܘܳܬ݂ܳܟ݂: ܘܢܺܐܒܰܕ݂ ܫܰܪܟܳܢܳܐ ܕܝܽܘܕ݂ܳܝ̈ܶܐ. 16: ܘܶܐܡܰܪ ܓܰܕܠܝܳܐ ܒܰܪ ܐܰܚܺܝܩܰܡ ܠܝܽܘܚܰܢܳܢ ܒܰܪ ܩܽܘܪܰܚ: ܠܳܐ ܬܶܥܒܶܕ݂ ܦܶܬܓ݂ܳܡܳܐ ܗܳܢܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܕܰܓ݂ܳܠܽܘܬ݂ܳܐ ܡ̣ܰܠܶܠܬ ܥܰܠ ܐܺܫܡܳܥܺܝܠ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܡܐ.

1: ܘܰܒܝܰܪܚܳܐ ܕܫܰܒܥܳܐ ܐܶܬ݂ܳܐ ܐܺܝܫܡܳܥܺܝܠ: ܒܰܪ ܢܬܰܢܝܳܐ: ܒܰܪ ܐܺܫܡܳܥܺܝܠ: ܡܶܢ ܙܰܪܥܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬ݂ܳܐ: ܘܪܰܘܖ̈ܒܳܢܰܝ ܡܰܠܟܳܐ: ܘܥܶܣܪܺܝܢ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ ܥܰܡܶܗ: ܠܘܳܬ݂ ܓܕܰܠܝܳܐ ܒܰܪ ܐܰܚܺܝܩܰܡ ܠܡܰܨܦܝܳܐ: ܘܶܐܟ݂ܰܠܘ ܬܰܡܳܢ ܠܰܚܡܳܐ ܐܰܟܚܕ݂ܳܐ ܒܡܰܨܦܝܳܐ. 2: ܘܩܳܡ ܐܺܫܡܳܥܺܝܠ ܒܰܪ ܢܬܰܢܝܳܐ ܗܽܘ ܘܥܶܣܪܺܝܢ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ ܕܶܐܬ݂ܰܘ ܥܰܡܶܗ: ܘܰܡܚܰܐܗܝ ܠܰܓܕܰܠܝܳܐ ܒܰܪ ܐܰܚܺܝܩܰܡ: ܒܰܪ ܫܳܦܳܢ: ܒܚܰܪܒܳܐ ܘܩܰܛܠܽܘܗܝ: ܗܰܘ ܕܰܐܫܠܛܶܗ ܡܰܠܟܳܐ ܕܒܳܒܶܠ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. 3: ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܝܽܘܕ݂ܳܝ̈ܶܐ ܕܺܐܝܬ ܗܘܰܘ ܥܰܡܶܗ ܥܰܡ ܓܕܰܠܝܳܐ ܒܡܰܨܦܝܳܐ: ܘܰܠܟܰܠܕ݂ܳܝ̈ܶܐ ܕܶܐܫܬܟܰܚܘ ܬܰܡܳܢ: ܘܳܐܦ ܠܓܰܒܖ̈ܶܐ ܩܖ̈ܰܒܬ݂ܳܢܶܐ ܩܰܛܶܠ ܐܺܫܡܳܥܺܝܠ: ܘܐ̱ܢܳܫ ܠܳܐ ܫܡܰܥ. 4: ܘܰܒܝܰܘܡܳܐ ܕܰܬܪܶܝܢ ܒܳܬ݂ܰܪ ܕܶܐܬ݂ܩܛܶܠ ܓܕܰܠܝܳܐ. 5: ܐܶܬ݂ܰܘ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܡܶܢ ܫܟܺܝܡ: ܘܡܶܢ ܫܺܝܠܽܘ: ܘܡܶܢ ܫܳܡܪܺܝܢ: ܬܡܳܢܺܝܢ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ: ܓܪܺܝܥܺܝܢ ܕܰܩܢܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܰܡܨܰܪܶܝܢ ܠܒܽܘܫܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܡܶܬܟܰܬܫܺܝܢ: ܘܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܘܰܠܒܽܘܢܬ݂ܳܐ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܠܡܰܥܳܠܽܘ ܠܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. 6: ܘܰܢܦܰܩ ܐܺܝܫܡܳܥܺܝܠ ܒܰܪ ܢܬܰܢܝܳܐ ܠܽܐܘܪܥܗܽܘܢ ܡܶܢ ܡܰܨܦܝܳܐ: ܡܗܰܠܶܟ݂ ܘܳܐܙܶܠ ܘܒܳܟ݂ܶܐ: ܘܟܰܕ݂ ܦܓܰܥ ܒܗܽܘܢ: ܐܶܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܬܰܘ ܠܘܳܬ݂ ܓܕܰܠܝܳܐ ܒܰܪ ܐܰܚܺܝܩܰܡ. 7: ܘܟܰܕ݂ ܥܰܠܘ ܠܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ: ܢܰܟܶܣ ܐܶܢܽܘܢ ܐܺܫܡܳܥܺܝܠ ܒܰܪ ܢܬܰܢܝܳܐ: ܘܰܐܪܡܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܒܓܽܘܒܳܐ ܗܽܘ ܘܓܰܒܖ̈ܶܐ ܕܥܰܡܶܗ. 8: ܘܥܶܣܪܳܐ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ ܐܶܫܬ̇ܟܰܚܘ ܒܗܽܘܢ: ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܺܐܫܡܳܥܺܝܠ ܠܳܐ ܬܶܩܛܠܰܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܺܐܝܬ ܠܰܢ ܚܰܕ݂̈ܘܳܬ݂ܳܐ ܒܚܰܩܠܳܐ ܕܚ̈ܶܛܶܐ ܘܕܰܣܥܳܖ̈ܶܐ: ܘܡܶܫܚܳܐ ܘܕܶܒܫܳܐ. ܘܰܫ̣ܒܰܩ ܐܶܢܽܘܢ ܘܠܳܐ ܩܰܛܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܥܰܡ ܐܰܚܰܝ̈ܗܽܘܢ. 9: ܘܓܽܘܒܳܐ ܕܰܫܕ݂ܳܐ ܒܶܗ ܐܺܫܡܳܥܺܝܠ ܟܽܠܗܶܝܢ ܫܠ̈ܰܕܶܐ ܕܓܰܒܖ̈ܶܐ ܕܩܰܛܶܠ ܥܰܡ ܓܕܰܠܝܳܐ: ܗܰܘ ܗܽܘ ܕܰܥܒܰܕ݂ ܐܳܣܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ: ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܒܰܥܫܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܠܶܗ ܠܓܽܘܒܳܐ ܗܰܘ ܡܠܳܝܗܝ ܐܺܫܡܳܥܺܝܠ ܒܰܪ ܢܬܰܢܝܳܐ ܩܛܺܝ̈ܠܶܐ. 10: ܘܰܫܒܳܐ ܐܺܫܡܳܥܺܝܠ ܟܽܠܶܗ ܫܰܪܟܶܗ ܕܥܰܡܳܐ ܕܰܒܡܰܨܦܝܳܐ ܕܰܐܫܠܶܡ ܢܰܒܽܘܙܰܪܕܳܢ ܪܰܒ ܕܰܚ̈ܫܶܐ ܠܰܓܕܰܠܝܳܐ ܒܰܪ ܐܰܚܺܝܩܰܡ: ܘܰܫܒܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܐܺܫܡܳܥܺܝܠ ܒܰܪ ܢܬܰܢܝܳܐ: ܘܶܐܙܰܠ ܠܥܶܒܪܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܽܘܢ. 11: ܘܰܫܩܰܠ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܒܰܪ ܩܽܘܪܰܚ: ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܖ̈ܰܒܰܝ ܚܰܝ̈ܠܶܐ ܕܥܰܡܶܗ: ܥܰܠ ܟܽܠܳܗ̇ ܫܒܺܝܬ݂ܳܐ ܕܰܕ݂ܒܰܪ ܐܺܫܡܳܥܺܝܠ ܒܰܪ ܢܬܰܢܝܳܐ. 12: ܘܰܕ݂ܒܰܪ ܟܽܠܗܽܘܢ ܓܰܒܖ̈ܶܐ: ܘܶܐܙܰܠ ܠܡܶܬ݂ܟܰܬܳܫܽܘ ܥܰܡ ܐܺܫܡܳܥܺܝܠ ܒܰܪ ܢܬܰܢܝܳܐ: ܘܶܐܫܟܚܽܘܗܝ ܥܰܠ ܡܰܝ̈ܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܕܺܐܝܬ ܒܓܶܒܥܽܘܢ.  13: ܘܟܰܕ݂ ܚ̣ܙܳܐ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܕܥܰܡ ܐܺܫܡܳܥܺܝܠ ܠܝܽܘܚܰܢܳܢ ܒܰܪ ܩܽܘܪܰܚ: ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܖ̈ܰܒܰܝ ܚܰܝ̈ܠܶܐ ܕܥܰܡܶܗ ܚܕ݂ܺܝܘ. 14: ܘܰܗܦܰܟ݂ܘ ܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܕܰܫܒܳܐ ܐܺܫܡܳܥܺܝܠ ܡܶܢ ܡܰܨܦܝܳܐ: ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܠܘܳܬ݂ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܒܰܪ ܩܽܘܪܰܚ. 15: ܘܺܐܫܡܳܥܺܝܠ ܒܰܪ ܢܬܰܢܝܳܐ ܐܶܫܬܰܘܙܰܒ: ܒܰܬܡܳܢܝܳܐ ܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܝܽܘܚܰܢܳܢ: ܘܶܐܙܰܠ ܠܘܳܬ݂ ܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܽܘܢ. 16: ܘܰܕ݂ܒܰܪ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܒܰܪ ܩܽܘܪܰܚ: ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܖ̈ܰܒܰܝ ܚܰܝ̈ܠܶܐ ܕܥܰܡܶܗ: ܟܠ ܫܰܪܟܳܐ ܕܥܰܡܳܐ ܕܰܐܗܦܶܟ݂ ܡܶܢ ܠܘܳܬ݂ ܐܺܫܡܳܥܺܝܠ ܒܰܪ ܢܬܰܢܝܳܐ ܡܶܢ ܡܰܨܦܝܳܐ: ܡܶܢ ܒܳܬ݂ܰܪ ܕܰܩܛܰܠ ܐܺܫܡܳܥܺܝܠ ܠܰܓܕܰܠܝܳܐ ܒܰܪ ܐܰܚܺܝܩܰܡ: ܘܰܕ݂ܒܰܪ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܩܖ̈ܰܒܬ݂ܳܢܶܐ ܘܢܶܫ̈ܶܐ ܘܰܛܠܳܝ̈ܶܐ ܘܰܡܗܰܝܡܳܢ̈ܶܐ ܕܰܐܗܦܶܟ݂ ܡܶܢ ܓܶܒܥܽܘܢ. 17: ܘܶܐܙܰܠܘ ܘܺܝܬ݂ܶܒܘ ܒܶܐܕܖ̈ܶܐ ܕܒܶܡܗܰܡ ܕܥܰܠ ܓܶܢ̱ܒ ܒܶܝܬ݂ ܠܚܶܡ: ܠܡܺܐܙܰܠ ܠܡܶܥܰܠ ܠܡܶܨܪܶܝܢ. 18: ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܟܰܠܕ݂ܳܝ̈ܶܐ ܕܰܕܚܶܠܘ ܡܶܢܗܽܘܢ: ܥܰܠ ܕܰܩ̣ܛܰܠ ܐܺܫܡܳܥܺܝܠ ܒܰܪ ܢܬܰܢܝܳܐ ܠܰܓܕܰܠܝܳܐ ܒܰܪ ܐܰܚܺܝܩܰܡ: ܗܰܘ ܕܰܐܫܠܛܶܗ ܡܰܠܟܳܐ ܕܒܳܒܶܠ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܡܒ.

1: ܘܰܩ̣ܪܶܒܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܖ̈ܰܒܰܝ ܚܰܝ̈ܠܶܐ: ܘܝܽܘܚܰܢܳܢ ܒܰܪ ܩܽܘܪܰܚ: ܘܝܰܙܰܢܝܳܐ ܒܰܪ ܗܽܘܫܰܥܝܳܐ: ܘܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܡܶܢ ܙܥܽܘܪܳܐ ܘܰܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܩܰܫܺܝܫܳܐ. 2: ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܶܐܪܰܡܝܳܐ ܒܳܥܶܝܢܢ ܡܶܢܟ݂ ܨܰܠܳܐ ܥܠܰܝܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂: ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܫܬܚܰܪܢ ܩܰܠܺܝܠ ܡܶܢ ܣܽܘܓ݂ܐܳܐ: ܐܰܝܟ݂ ܕܥܰܝܢܰܝ̈ܟ ܚܳܙ̈ܝܳܢ ܠܰܢ. 3: ܘܰܢܚܰܘܶܝܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܢܺܐܙܰܠ ܒܳܗ̇: ܘܦܶܬܓ݂ܳܡ̈ܶܐ ܕܢܶܥܒܶܕ݂. 4: ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܐܶܪܰܡܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܫܶܡܥܶ݀ܬ݂: ܗܳܐ ܡܨܰܠܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ: ܐܰܝܟ݂ ܦܶܬܓ݂ܳܡܟܽܘܢ: ܘܟ݂ܽܠ ܦܶܬܓ݂ܳܡܳܐ ܕܢܶܥܢܶܝܟܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ ܐܶܚܰܘܶܝܟܽܘܢ: ܘܠܳܐ ܐܶܛܰܫܶܐ ܡܶܢܟܽܘܢ ܡܶܠܳܐ. 5: ܘܗܶܢܽܘܢ ܐܶܡܰܪܘ ܠܶܐܪܰܡܝܳܐ: ܢܶܗܘܶܐ ܒܰܢ ܡܳܪܝܳܐ ܣܳܗܕܳܐ ܫܰܪܺܝܪܳܐ ܘܰܡܗܰܝܡܳܢܳܐ: ܐܶܠܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܦܶܬܓ݂ܳܡܳܐ ܕܰܢܫܰܕܪܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܳܟ݂ ܠܘܳܬܰܢ ܗܳܟܰܢܳܐ ܢܶܥܒܶܕ݂. 6: ܐܶܢ ܕܛܳܒ ܘܶܐܢ ܕܒܺܝܫ: ܒܩܳܠܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ ܢܶܫܡܰܥ: ܕܰܡܫܰܕܪܺܝܢܰܢ ܠܳܟ݂ ܠܘܳܬ݂ܶܗ: ܘܢܶܛܐܰܒ ܠܰܢ ܟܰܕ݂ ܢܶܫܡܰܥ ܒܩܳܠܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ. 7: ܘܡܶܢ ܒܳܬ݂ܰܪ ܥܶܣܪܳܐ ܝܰܘܡܺܝ̈ܢ: ܗܘܳܐ ܦܶܬܓ݂ܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܐܶܪܰܡܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ. 8: ܘܰܩ̣ܪܳܐ ܠܝܽܘܚܰܢܳܢ ܒܰܪ ܩܽܘܪܰܚ: ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܖ̈ܰܒܰܝ ܚܰܝ̈ܠܶܐ ܕܥܰܡܶܗ: ܘܰܠܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܡܶܢ ܙܥܽܘܪܳܐ ܘܰܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܩܰܫܺܝܫܳܐ: ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ. 9: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܕܫܰܕܰܪܬܽܘܢܢܝ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܠܡܰܪܡܳܝܽܘ ܒܳܥܽܘܬ݂ܟܽܘܢ ܩܕ݂ܳܡܰܘܗܝ. 10: ܐܶܢ ܬܶܬܒܽܘܢ ܒܰܐܪܥܳܐ ܗܳܕܶܐ: ܐܶܒܢܶܝܟܽܘܢ ܘܠܳܐ ܐܶܣܚܽܘܦܟܽܘܢ: ܘܶܐܨܽܘܒܟܽܘܢ ܘܠܳܐ ܐܶܥܩܽܘܪܟܽܘܢ: ܘܶܐܫܠܶܐ ܡܶܢ ܒܺܝܫܬܳܐ ܕܥܶܒܕܶܬ݂ ܠܟܽܘܢ. 11: ܘܠܳܐ ܬܶܕ݂ܚܠܽܘܢ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܰܠܟܳܐ ܕܒܳܒܶܠ ܕܰܐܢ̱ܬܽܘܢ ܕܳܚܠܺܝܢ ܡܶܢܗ: ܠܳܐ ܬܶܕ݂ܚܠܽܘܢ ܡܶܢܗ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܥܰܡܟܽܘܢ ܐ̱ܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܠܡܶܦܪܰܩܟܽܘܢ ܘܠܰܡܦܰܨܳܝܽܘܬ݂ܟܽܘܢ ܡܶܢ ܐܺܝܕܰܘ̈ܗܝ. 12: ܘܶܐܬܶܠ ܥܠܰܝܟܽܘܢ ܖ̈ܰܚܡܶܐ ܘܶܐܪܚܰܡܟܽܘܢ: ܘܰܐܘܬܶܒܟܽܘܢ ܒܰܐܪܥܟܽܘܢ. 13: ܘܶܐܢ ܐܳܡܪܺܝܬܽܘܢ ܠܳܐ ܝܳܬ݂ܒܺܝܢܰܢ ܒܰܐܪܥܳܐ ܗܳܕܶܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܬܶܫܡܥܽܘܢ ܒܩܳܠܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ. 14: ܘܶܐܡܰܪܬܽܘܢ ܠܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ: ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ ܢܶܥܽܘܠ: ܕܠܳܐ ܢܶܚܙܶܐ ܩܪܳܒܳܐ: ܘܩܳܠܳܐ ܕܫܺܝܦܽܘܪܳܐ ܠܳܐ ܢܶܫܡܰܥ: ܘܰܠܠܰܚܡܳܐ ܠܳܐ ܢܶܟ݂ܦܰܢ: ܘܬܰܡܳܢ ܢܶܬܶܒ. 15: ܗܳܫܳܐ ܫܡܰܥܘ ܦܶܬܓ݂ܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܫܰܪܟܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܐܶܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܬܣܺܝܡܽܘܢ ܐܰܦܰܝ̈ܟܽܘܢ ܠܡܶܥܰܠ ܠܡܶܨܪܶܝܢ: ܘܬܶܥܠܽܘܢ ܠܡܶܥܡܰܪ ܬܰܡܳܢ. 16: ܗܳܝ ܚܰܪܒܳܐ ܕܕ݂ܳܚܠܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܡܶܢܳܗ̇: ܬܰܡܳܢ ܬܰܕ݂ܪܶܟܟܽܘܢ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ: ܘܟܰܦܢܳܐ ܕܰܐܢ̱ܬܽܘܢ ܕܳܚܠܺܝܢ ܡܶܢܗ: ܬܰܡܳܢ ܢܶܪܕܽܘܦ ܒܳܬ݂ܰܪܟܽܘܢ ܠܡܶܨܪܶܝܢ: ܘܬܰܡܳܢ ܬܡܽܘܬ݂ܽܘܢ. 17: ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܕܣܳܡܘ ܐܰܦܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܡܶܥܰܠ ܠܡܶܨܪܶܝܢ ܠܡܶܥܡܰܪ ܬܰܡܳܢ: ܢܡܽܘܬ݂ܽܘܢ ܒܚܰܪܒܳܐ: ܘܰܒܟܰܦܢܳܐ: ܘܰܒܡܰܘܬܳܢܳܐ: ܘܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܗܽܘܢ ܣܪܺܝܕ݂ܳܐ ܕܡܶܫܬܰܘܙܰܒ: ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܒܺܝܫܬܳܐ ܕܡܰܝܬܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ. 18: ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܐܰܝܟ݂ ܕܶܐܬܬܢܺܝܚ ܪܽܘܓ݂ܙܝ ܘܚܶܡܬ݂ܝ ܥܰܠ ܥܳܡܽܘܖ̈ܶܝܗ̇ ܕܽܐܘܪܺܫܠܶܡ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܬܶܬܢܺܝܚ ܚܶܡܬ݂ܝ ܥܠܰܝܟܽܘܢ ܡܳܐ ܕܥܰܠܬܽܘܢ ܠܡܶܨܪܶܝܢ: ܘܬܶܗܘܢ ܠܡܰܘܡܳܬܳܐ: ܘܰܠܬܶܡܗܳܐ ܘܰܠܠܰܘܛܬ݂ܳܐ: ܘܰܠܚܶܣܕܳܐ: ܘܠܳܐ ܬܶܚܙܽܘܢ ܬܽܘܒ ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܗܳܢܳܐ: ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܥܠܰܝܟܽܘܢ ܫܰܪܟܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. 19: ܠܳܐ ܬܶܥܠܽܘܢ ܠܡܶܨܪܶܝܢ: ܘܕܰܥܘ ܕܣܰܗܕܶܬ ܒܟܽܘܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ.  20: ܕܰܐܢ̱ܬܽܘܢ ܐܰܛܥܺܝܬܽܘܢ ܒܢܰܦܫܟܽܘܢ: ܘܫܰܕܰܪܬܽܘܢܳܢܝ ܠܘܳܬ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ: ܘܶܐܡܰܪܬܽܘܢ ܨܰܠܳܐ ܥܠܰܝܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ: ܘܟ݂ܽܠܡܶܕܶܡ ܕܳܐܡܰܪ ܠܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ ܚܰܘܳܢ: ܘܢܶܥܒܶܕ݂. 21: ܘܚܰܘܺܝܬܟܽܘܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ: ܘܠܳܐ ܫܡܰܥܬܽܘܢ ܒܩܳܠܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܟܽܘܢ: ܘܥܰܠ ܟܠ ܕܫܰܕܪܰܢܝ ܠܘܳܬ݂ܟܽܘܢ ܠܳܐ ܥܒܰܕܬܽܘܢ. 22: ܗܳܫܳܐ ܕܰܥܘ: ܕܰܒܚܰܪܒܳܐ: ܘܰܒܟܰܦܢܳܐ: ܘܰܒܡܰܘܬܳܢܳܐ: ܬܡܽܘܬܽܘܢ: ܒܰܐܬܪܳܐ ܕܰܨܒܰܝܬܽܘܢ ܠܡܶܥܰܠ ܠܶܗ ܠܡܶܥܡܰܪ ܬܰܡܳܢ.     

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܡܓ.

1: ܘܟܰܕ݂ ܫܰܠܶܡ ܐܶܪܰܡܝܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ ܠܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ: ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܶܬܓ݂ܳܡܰܘ̈ܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܗܽܘܢ: ܕܫܰܕܪܶܗ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܗܽܘܢ ܠܘܳܬ݂ܗܽܘܢ: ܠܡܺܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܦܶܬܓ݂ܳܡ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ. 2: ܐܶܡܰܪ ܝܰܙܰܢܝܳܐ ܒܰܪ ܗܽܘܫܰܥܝܳܐ: ܘܝܽܘܚܰܢܳܢ ܒܰܪ ܩܽܘܪܰܚ: ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܖ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܐܶܡܰܪܘ ܠܶܐܪܰܡܝܳܐ: ܕܰܓܳܠܳܐܺܝܬ݂ ܐܶܡܰܪܬ: ܠܳܐ ܫܰܕܪܳܟ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ ܕܬܺܐܡܰܪ ܠܰܢ: ܕܠܳܐ ܬܶܥܠܽܘܢ ܠܡܶܨܪܶܝܢ ܠܡܶܥܡܰܪ ܬܰܡܳܢ. 3: ܡܶܛܽܠ ܕܒܰܪܽܘܟ݂ ܒܰܪ ܢܺܪܝܳܐ ܡܓܰܪܶܐ ܠܳܟ݂ ܒܰܢ: ܕܢܰܫܠܡܰܢ ܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕܟܰܠܕ݂ܳܝ̈ܶܐ: ܕܢܶܩܛܠܽܘܢܳܢ ܘܢܶܫܒܽܘܢܳܢ ܠܒܳܒܶܠ. 4: ܘܠܳܐ ܫ̣ܡܰܥ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܒܰܪ ܩܽܘܪܰܚ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܖ̈ܰܒܰܝ ܚܰܝ̈ܠܶܐ: ܘܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܒܩܳܠܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܗܽܘܢ: ܕܢܶܬܒܽܘܢ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. 5: ܘܰܕ݂ܒܰܪ ܝܽܘܚܰܢܳܢ ܒܰܪ ܩܽܘܪܰܚ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܖ̈ܰܒܰܝ ܚܰܝ̈ܠܶܐ: ܘܰܠܟܽܠܶܗ ܫܰܪܟܳܐ ܕܶܐܫܬܚܰܪܘ ܡܶܢ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܐ. 6: ܠܓܰܒܖ̈ܶܐ: ܘܰܠܢܶܫ̈ܶܐ: ܘܠܰܛܠܳܝ̈ܶܐ: ܘܰܠܒܶܝܬ݂ ܡܰܠܟܳܐ: ܟܽܠܗܶܝܢ ܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܕܰܫܒܰܩ ܢܰܒܽܘܙܰܪܕܳܢ ܪܰܒ ܕܰܚ̈ܫܶܐ: ܠܘܳܬ݂ ܓܕܰܠܝܳܐ ܒܰܪ ܐܰܚܺܝܩܰܡ: ܒܰܪ ܫܳܦܳܢ: ܠܶܐܪܰܡܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ: ܘܰܠܒܰܪܽܘܟ݂ ܒܰܪ ܢܶܪܝܳܐ.  7: ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܫܡܰܥܘ ܒܩܳܠܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܘܶܐܬܰܘ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܬܰܚܦܺܝܣ. 8: ܘܰܗܘܳܐ ܦܶܬܓ݂ܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܐܶܪܰܡܝܳܐ ܒܬܰܚܦܺܝܣ ܠܡܺܐܡܰܪ. 9: ܣܰܒ ܒܺܐܝܕ݂ܳܟ݂ ܟܺܐܦ̈ܶܐ ܪܰܘܖ̈ܒܳܬ݂ܳܐ: ܘܰܛܡܽܘܪ ܐܶܢܶܝܢ ܒܰܡܠܳܛܳܐ ܒܡܰܠܒܳܢܳܐ: ܒܬܰܪܥܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܦܶܪܥܽܘܢ ܒܬܰܚܦܺܝܣ: ܠܥܺܝܢ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. 10: ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܗܳܐ ܡܫܰܕܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܘܕ݂ܳܒܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܠܢܰܒܽܘܟܰܕܢܳܨܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܕܒܳܒܶܠ ܥܰܒܕܝ: ܘܢܰܪܡܶܐ ܟܽܘܪܣܝܶܗ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܺܐܦ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܛܡܰܪܬ: ܘܢܶܫܩܽܘܠ ܙܰܝܢܶܗ ܥܠܰܝܗܶܝܢ. 11: ܘܢܺܐܬ݂ܶܐ ܘܢܶܡܚܶܗ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ: ܕܰܠܡܰܘܬܳܐ ܠܡܰܘܬܳܐ: ܘܕܰܠܫܶܒܝܳܐ ܠܫܶܒܝܳܐ: ܘܕܰܠܚܰܪܒܳܐ ܠܚܰܪܒܳܐ. 12: ܘܢܶܫܒܽܘܩ ܢܽܘܪܳܐ ܒܒ̈ܳܬܶܐ ܕܐܠܳܗ̈ܶܐ ܕܡܶܨܖ̈ܳܝܶܐ ܘܢܰܘܩܶܕ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܘܢܶܫܒܶܐ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܢܶܬܥܰܛܦܺܝܗ̇ ܠܰܐܪܥܳܐ: ܐܰܝܟ݂ ܕܡܶܬ݂ܥܰܛܰܦ ܪܳܥܝܳܐ ܠܓܽܘܠܬܶܗ ܘܢܶܦܽܘܩ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܒܰܫܠܳܡܳܐ. 13: ܘܢܶܬ݂ܒܰܪ ܩܳܝܶܡܬ݂ܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܫܡܶܫ ܕܒܰܐܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ: ܘܒ̈ܳܬܶܐ ܕܰܐܠܳܗ̈ܶܐ ܕܡܶܨܪܳܝܶܐ ܢܰܘܩܶܕ݂ ܒܢܽܘܪܳܐ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܡܕ.

1: ܦܶܬܓ݂ܳܡܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܥܰܠ ܐܶܪܰܡܝܳܐ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ: ܕܢܶܬ݂ܢܰܒܶܐ ܥܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܽܘܕ݂ܳܝ̈ܶܐ ܕܝܳܬ݂ܒܺܝܢ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ: ܘܰܕ݂ܝܳܬ݂ܒܺܝܢ ܒܡܰܓܕܽܘܠ ܘܰܒܬܰܚܦܺܝܣ: ܘܰܒܡܰܦܰܣ: ܘܒܰܐܪܥܳܐ ܕܦܰܬܪܽܘܣ. 2: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܚܙܰܝܬܽܘܢ ܟܽܠܳܗ̇ ܒܺܝܫܬܳܐ ܕܰܐܝܬܺܝ݀ܬ݂ ܥܰܠ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ: ܘܥܰܠ ܟܽܠܗܶܝܢ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ: ܘܗܶܢܶܝܢ ܚܰܖ̈ܒܳܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ: ܘܠܰܝܬ ܒܗܶܝܢ ܐ̱ܢܳܫ ܕܝܳܬܶܒ. 3: ܡܶܛܽܠ ܟܽܠܳܗ̇ ܒܺܝܫܬܳܐ ܕܰܥܒܰܕ݂ܘ ܘܰܐܪܓܙܽܘܢܝ: ܘܶܐܙܰܠܘ ܣܳܡܘ ܒܶܣ̈ܡܶܐ ܠܰܐܠܳܗ̈ܶܐ ܐ̱ܚܖ̈ܳܢܶܐ: ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܠܳܐ ܝܺܕ݂ܰܥܘ ܐܶܢܽܘܢ ܗܶܢܽܘܢ ܘܰܐܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. 4: ܘܫܰܕܪܶܬ݂ ܠܘܳܬ݂ܗܽܘܢ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܒܕܰܝ̈ ܢܒܺܝ̈ܶܐ: ܩܰܕ݂ܡܶܬ݂ ܘܫܰܕܪܶܬ݂ ܘܶܐܡܪܶܬ݂: ܠܳܐ ܬܶܥܒܕ݂ܽܘܢ ܛܰܢܦܽܘܬ݂ܳܐ ܗܳܕܶܐ ܕܰܣܢܺܝ݀ܬ݂. 5: ܘܠܳܐ ܫ̣ܡܰܥܘ ܘܠܳܐ ܨܠܰܘ ܐܶܕ݂ܢܗܽܘܢ ܕܢܶܗܦܟܽܘܢ ܡܶܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬ݂ܗܽܘܢ: ܕܠܳܐ ܢܣܺܝܡܽܘܢ ܒܶܣ̈ܡܶܐ ܠܰܐܠܳܗ̈ܶܐ ܐ̱ܚܖ̈ܳܢܶܐ. 6: ܘܶܐܬܬܢܺܝܚܘ ܪܽܘܓ݂ܙܝ ܘܚܶܡܬ݂ܝ: ܘܶܐܚܕܰܬ݂ ܢܽܘܪܳܐ ܒܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ: ܘܰܒܫܽܘ̈ܩܶܝܗ̇ ܕܽܐܘܪܺܫܠܶܡ: ܘܰܗܘܰܝ̈ ܠܚܽܘܪܒܳܐ ܘܰܠܬܶܡܗܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕܝܰܘܡܳܢܳܐ. 7: ܘܗܳܫܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܠܡܳܢܳܐ ܥܳܒܕ݂ܺܝܬܽܘܢ ܒܺܝܫܬܳܐ ܪܰܒܬ݂ܳܐ ܥܰܠ ܢܰܦ̈ܫܳܬ݂ܟܽܘܢ: ܕܬܰܘܒܕܽܘܢ ܡܶܢܟܽܘܢ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܘܢܶܫ̈ܶܐ: ܘܰܥܠܰܝ̈ܡܶܐ ܘܝܰܠܽܘ̈ܕܶܐ ܡܶܢ ܓܰܘ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܐ: ܕܠܳܐ ܬܶܫܒܩܽܘܢ ܠܟܽܘܢ ܚܰܪܬ݂ܳܐ. 8: ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܪܓܶܙܬܽܘܢܳܢܝ ܒܰܥܒܳܕ݂ ܐܺܝܕܰܝ̈ܟܽܘܢ: ܘܣܳܡܬܽܘܢ ܒܶܣ̈ܡܶܐ ܠܰܐܠܳܗ̈ܶܐ ܐ̱ܚܖ̈ܳܢܶܐ: ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ ܕܥܰܠܬܽܘܢ ܠܡܶܥܡܰܪ ܬܰܡܳܢ: ܕܰܐܘܒܶܕ݂ܟܽܘܢ ܘܬܶܗܘܢ ܠܠܰܘܛܬ݂ܳܐ ܘܰܠܚܶܣܕܳܐ: ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ. 9: ܠܡܳܐ ܛܥܰܝܬܽܘܢ ܒܺܝܫܬܳܐ ܕܰܐܒܳܗܰܝ̈ܟܽܘܢ: ܘܒܺܝܫܬܳܐ ܕܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ: ܘܒܺܝܫܬܳܐ ܕܢܶܫܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܕܰܥܒܰܕ݂ܘ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ: ܘܰܒܫܽܘ̈ܩܶܝܗ̇ ܕܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. 10: ܘܠܳܐ ܐܶܬܕܰܟܺܝܘ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܢܳܐ: ܘܠܳܐ ܕܚܶܠܘ: ܘܠܳܐ ܦܰܠܚܽܘܢܝ: ܘܠܳܐ ܗܰܠܶܟܘ ܒܢܳܡܽܘܣܝ ܘܒܰܩܝܳܡܝ ܕܝܶܗܒܶ݀ܬ݂ ܠܗܽܘܢ ܘܠܰܐܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ. 11: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܗܳܐ ܣܳܐܶܡ ܐ̱ܢܳܐ ܐܰܦܰܝ̈ ܒܟܽܘܢ ܠܒܺܝܫܬܳܐ: ܘܰܠܡܰܘܒܳܕ݂ܽܘ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܐ. 12: ܘܶܐܬ݂ܒܰܪ ܫܰܪܟܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ: ܕܣ̣ܳܡܘ ܐܰܦܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܡܶܥܰܠ ܠܡܶܨܪܶܝܢ ܠܡܶܥܡܰܪ ܬܰܡܳܢ: ܘܰܢܣܽܘܦܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. ܘܰܢܡܽܘܬ݂ܽܘܢ ܒܚܰܪܒܳܐ: ܘܰܒܟܰܦܢܳܐ: ܘܰܒܡܰܘܬܳܢܳܐ: ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܠܡܰܘܡܳܬܳܐ: ܘܰܠܬܶܡܗܳܐ: ܘܰܠܠܰܘܛܬ݂ܳܐ ܘܰܠܚܶܣܕܳܐ. 13: ܘܶܐܦܩܽܘܕ݂ ܥܰܠ ܕܝܳܬ݂ܒܺܝܢ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ: ܐܰܝܟ݂ ܕܦܶܩܕܶܬ݂ ܥܰܠ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ: ܒܚܰܪܒܳܐ: ܘܰܒܟܰܦܢܳܐ: ܘܰܒܡܰܘܬܳܢܳܐ. 14: ܘܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܗܽܘܢ ܦܰܠܺܝܛܳܐ ܘܰܣܪܺܝܕ݂ܳܐ: ܠܫܰܪܟܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܕܥܳܐܠܺܝܢ ܠܡܶܥܡܰܪ ܬܰܡܳܢ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ: ܘܰܠܡܶܗܦܰܟ݂ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ: ܕܗܶܢܽܘܢ ܣܳܒܪܺܝܢ ܒܢܰܦܫܗܽܘܢ ܠܡܶܗܦܰܟ݂ ܠܬܰܡܳܢ: ܠܳܐ ܢܶܗܦܟܽܘܢ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܙܥܽܘܖ̈ܶܐ. 15: ܘܰܥܢܰܘ ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܶܐܪܰܡܝܳܐ: ܟܠ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܕܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܗܘܰܘ ܕܣܳܝ̈ܡܳܢ ܗܘܰܝ̈ ܢܶܫܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܶܣ̈ܡܶܐ ܠܰܐܠܳܗ̈ܶܐ ܐ̱ܚܖ̈ܳܢܶܐ: ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܢܶܫ̈ܶܐ ܕܩܳܝ̈ܡܳܢ ܟܶܢܫܳܐ ܪܰܒܳܐ: ܘܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܕܝܳܬ݂ܒܺܝܢ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ ܘܰܒܦܰܬܪܽܘܣ. 16: ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܶܗ: ܦܶܬܓ݂ܳܡܳܐ ܕܶܐܡܰܪܬ ܠܰܢ ܒܫܶܡ ܡܳܪܝܳܐ: ܠܳܐ ܫܳܡܥܺܝܢܰܢ ܠܳܟ݂. 17: ܐܶܠܳܐ ܥܳܒܕܺܝܢܰܢ ܟܠ ܦܶܬܓ݂ܳܡܳܐ ܕܰܢܦܰܩ ܡܶܢ ܦܽܘܡܶܢ: ܠܰܡܣܳܡ ܒܶܣ̈ܡܶܐ ܠܦܽܘܠܚܳܢ ܫܡܰܝܳܐ: ܘܠܰܡܢܰܩܳܝܽܘ ܠܳܗ̇ ܢܽܘ̈ܩܳܝܶܐ: ܐܰܝܟ݂ ܕܰܥܒܰܕ݂ܢ ܚܢܰܢ: ܘܰܐܒܳܗܰܝ̈ܢ: ܘܡܰܠ̈ܟܰܝܢ: ܘܪܰܘܖ̈ܒܳܢܰܝܢ: ܒܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܘܰܒܫܽܘ̈ܩܶܝܗ̇ ܕܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܘܣܳܒܥܺܝܢ ܗܘܰܝܢ ܠܰܚܡܳܐ: ܘܛܳܒ ܗ̱ܘܳܐ ܠܰܢ: ܘܒܺܝܫܬܳܐ ܠܳܐ ܚܙܰܝܢ.  18: ܘܗܳܐ ܡܶܢ ܕܦܳܫܢ ܡܶܢ ܕܠܰܡܣܳܡ ܒܶܣ̈ܡܶܐ ܠܦܽܘܠܚܳܢ ܫܡܰܝܳܐ: ܘܠܰܡܢܰܩܳܝܽܘ ܠܳܗ̇ ܢܽܘ̈ܩܳܝܶܐ: ܚܣܰܪ ܠܰܢ ܟܠ ܡܶܕܶܡ: ܘܰܒܚܰܪܒܳܐ ܘܰܒܟܰܦܢܳܐ ܣܳܦܢ.  19: ܘܰܥܢܰܝ̈ ܟܽܠܗܶܝܢ ܢܶܫ̈ܶܐ ܘܳܐܡܖ̈ܳܢ: ܟܰܕ݂ ܚܢܰܢ ܣܳܝ̈ܡܳܢ ܗܘܰܝܢ ܒܶܣ̈ܡܶܐ ܠܡܰܠܟܰܬ݂ ܫܡܰܝܳܐ: ܘܡܶܢܩ̈ܝܳܢ ܗܘܰܝܢ ܠܳܗ̇ ܢܽܘ̈ܩܳܝܶܐ: ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܒܶܠܥܳܕ݂ ܡܶܢ ܓܰܒܖ̈ܰܝܢ ܥ̣ܒܰܕ݂ܢ ܠܳܗ̇ ܙܽܘܬܖ̈ܶܐ: ܘܢܰܩܺܝܢ ܠܳܗ̇ ܢܽܘ̈ܩܳܝܶܐ. 20: ܘܶܐܡܰܪ ܐܶܪܰܡܝܳܐ ܠܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܠܓܰܒܖ̈ܶܐ ܘܰܠܢܶܫ̈ܶܐ: ܘܰܠܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܕܶܐܡܰܪܘ ܠܶܗ ܡ̈ܶܠܶܐ ܗܳܠܶܝܢ. 21: ܗܰܘ ܥܶܛܪܳܐ ܕܒܶܣ̈ܡܶܐ ܕܣܳܡܬܽܘܢ ܒܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܘܰܒܫܽܘ̈ܩܶܝܗ̇ ܕܽܐܘܪܺܫܠܶܡ: ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܘܰܐܒܳܗܰܝ̈ܟܽܘܢ: ܘܡܰܠܟܰܝ̈ܟܽܘܢ: ܘܪܰܘܖ̈ܒܳܢܰܝܟܽܘܢ: ܘܥܰܡܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ: ܠܗܰܘ ܐܶܬܕܟܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܣܠܶܩ ܥܰܠ ܠܶܒܶܗ. 22: ܘܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܬܽܘܒ ܡܳܪܝܳܐ ܠܡܶܫܒܰܩ ܠܟܽܘܢ: ܡܶܛܽܠ ܒܺܝܫܽܘܬ݂ܐ ܕܰܥܒܳܕܰܝ̈ܟܽܘܢ ܘܡܶܛܽܠ ܛܰܢܦܽܘܬ݂ܳܐ ܕܰܥܒܰܕܬܽܘܢ: ܘܰܗܘܳܬ݂ ܐܰܪܥܟܽܘܢ ܠܬܶܡܗܳܐ: ܘܰܠܠܰܘܛܬ݂ܳܐ: ܘܰܠܚܽܘܪܒܳܐ ܡܶܢ ܒܠܰܝ ܕܝܳܬܶܒ ܐܰܝܟ݂ ܕܝܰܘܡܳܢܳܐ. 23: ܥܰܠ ܕܣܳܡܬܽܘܢ ܒܶܣ̈ܡܶܐ ܘܰܚܛܰܝܬܽܘܢ ܠܡܳܪܝܳܐ: ܘܠܳܐ ܫܡܰܥܬܽܘܢ ܒܩܳܠܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܘܰܒܢܳܡܽܘܣܶܗ ܘܒܰܩܝܳܡܶܗ ܘܰܒܣܳܗ̈ܕܘܳܬܶܗ ܠܳܐ ܗܰܠܶܟ݂ܬܽܘܢ: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܰܕܪܟܰܬ݂ܟܽܘܢ ܒܺܝܫܬܳܐ ܗܳܕܶܐ ܐܰܝܟ݂ ܕܝܰܘܡܳܢܳܐ. 24: ܘܶܐܡܰܪ ܐܶܪܰܡܝܳܐ ܠܟܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܠܓܰܒܖ̈ܶܐ ܘܰܠܢܶܫ̈ܶܐ: ܫܡܰܥܘ ܦܶܬܓ݂ܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܟܽܠܶܗ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܐ ܕܒܰܐܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. 25: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܘܢܶܫܰܝ̈ܟܽܘܢ ܐܶܡܰܪܬܽܘܢ ܒܦܽܘܡܟܽܘܢ ܘܒܺܐܝ̈ܕܰܝܟܽܘܢ: ܫܰܡܠܺܝܬܽܘܢ: ܘܶܐܡܰܪܬܽܘܢ ܢܰܫܰܪ ܢܶܕ݂ܖ̈ܰܝܢ ܕܰܢܕܰܪܢ ܠܰܡܣܳܡ ܒܶܣ̈ܡܶܐ ܠܦܽܘܠܚܳܢ ܫܡܰܝܳܐ: ܘܠܰܡܢܰܩܳܝܽܘ ܠܶܗ ܢܽܘ̈ܩܳܝܶܐ: ܐܰܫܰܪܬܽܘܢ ܡܰܘܡܳܬ݂ܟܽܘܢ: ܘܰܥܒܰܕܬܽܘܢ ܢܶܕܖ̈ܰܝܟܽܘܢ.  26: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܫܡܰܥܘ ܦܶܬܓ݂ܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܟܽܠܶܗ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܐ ܕܝܳܬ݂ܒܺܝܢ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ: ܗܳܐ ܐܶܢܳܐ ܝܺܡܺܝ݀ܬ݂ ܒܫܶܡܝ ܪܰܒܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܕܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܬܽܘܒ ܫܶܡܝ ܒܦܽܘܡܗܽܘܢ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܐ ܕܰܒܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ: ܘܠܳܐ ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܚܰܝ ܗܽܘ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. 27: ܐܶܢܳܐ ܓܶܝܪ ܡܣܰܪܗܶܒ ܐ̱ܢܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܒܺܝܫܬܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܰܢܣܽܘܦܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܕܒܰܐܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ: ܒܚܰܪܒܳܐ: ܘܰܒܟܰܦܢܳܐ: ܘܰܒܡܰܘܬܳܢܳܐ: ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕܶܐܓܰܡܰܪ ܐܶܢܽܘܢ. 28: ܘܦܰܠܺܝܛܰܝ̈ ܚܰܪܒܳܐ ܢܶܗܦܟܽܘܢ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ: ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܩܰܠܺܝܠ ܒܡܶܢܝܳܢܳܐ: ܘܢܶܕܥܽܘܢ ܟܽܠܶܗ ܫܰܪܟܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܕܶܐܙܰܠܘ ܠܡܶܥܡܰܪ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ: ܦܶܬܓ݂ܳܡܳܐ ܕܡܶܢ ܢܶܫܰܪ: ܕܺܝܠܝ ܐܰܘ ܕܺܝܠܗܽܘܢ. 29: ܘܗܳܕܶܐ ܠܟܽܘܢ ܐܳܬ݂ܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܕܦܳܩܶܕ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܥܠܰܝܟܽܘܢ ܒܰܐܬܪܳܐ ܗܳܢܳܐ: ܕܬܶܕܥܽܘܢ ܕܫܳܖ̈ܳܢ ܡܶܠܰܝ̈ ܥܠܰܝܟܽܘܢ ܠܒܺܝܫܬܳܐ. 30: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܗܳܐ ܡܰܫܠܶܡ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܗ ܠܦܶܪܥܽܘܢ ܚܓܺܝܪܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ: ܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕܰܒܥܶܠܕܒܳܒܰܘ̈ܗܝ: ܘܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܒܳܥܶܝܢ ܢܰܦܫܶܗ: ܐܰܝܟ݂ ܕܰܐܫܠܡܶ݀ܬ݂ ܠܨܶܕܰܩܝܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ: ܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕܢܰܒܽܘܟܰܕܢܳܨܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܕܒܳܒܶܠ ܒܥܶܠܕܒܳܒܶܗ ܘܒܳܥܶܐ ܢܰܦܫܶܗ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܡܗ.

1: ܦܶܬܓ݂ܳܡܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܐܶܪܰܡܝܳܐ ܠܒܰܪܽܘܟ݂ ܒܰܪ ܢܺܪܝܳܐ: ܟܰܕ݂ ܟܬܰܒ ܦܶܬܓ݂ܳܡ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܥܰܠ ܣܶܦܪܳܐ ܡܶܢ ܦܽܘܡܶܗ ܕܶܐܪܰܡܝܳܐ: ܒܫܰܢ̱ܬܳܐ ܪܒܺܝܥܳܝܬܳܐ ܕܝܽܘܝܰܩܺܝܡ ܒܰܪ ܝܽܘܫܺܝܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ. 2: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܥܠܰܝܟ ܒܰܪܽܘܟ݂. 3: ܐܶܡܰܪܬ ܘܳܝ ܕܰܐܘܣܶܦ ܡܳܪܝܳܐ ܕܽܘܘܳܢܳܐ ܥܰܠ ܟܺܐܒܝ: ܠܺܐܝܬ݂ ܒܬܶܢ̈ܚܳܬ݂ܝ ܘܰܢܝܳܚܳܐ ܠܳܐ ܐܶܫܟܚܶ݀ܬ݂. 4: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܗܳܐ ܡܶܕܶܡ ܕܰܒܢܰܝܬ: ܐܶܢܳܐ ܣܳܚܶܦ ܘܡܶܕܶܡ ܕܰܢܨܰܒܬ: ܐܶܢܳܐ ܥܳܩܰܪ. ܘܰܠܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܡܰܚܪܶܒ ܐ̱ܢܳܐ. 5: ܘܰܐܢ̱ܬ ܕܶܝܢ ܕܰܒܥܰܝܬ ܠܳܟ݂ ܪܰܘܖ̈ܒܳܬ݂ܳܐ: ܠܳܐ ܬܶܒܥܶܐ ܕܰܡܝܰܬܖ̈ܳܢ ܡܶܢܟ݂: ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܐ ܡܰܝܬܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܒܺܝܫܬܳܐ ܥܰܠ ܟܽܠ ܒܣܰܪ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܶܐܬܶܠ ܠܳܟ݂ ܕܰܬܫܰܘܙܶܒ ܢܰܦܫܳܟ݂: ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܬ݂ܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ ܕܺܬܐܙܰܠ ܠܬܰܡܳܢ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܡܘ.

 

1: ܡܫܰܩܠܳܐ ܡܶܨܪܶܝܢ. ܘܰܗܘܳܐ ܦܶܬܓ݂ܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܐܶܪܰܡܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ: ܕܢܶܬ݂ܢܰܒܶܐ ܥܰܠ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. 2: ܘܥܰܠ ܡܶܨܖ̈ܳܝܶܐ: ܘܥܰܠ ܚܰܝܠܶܗ ܕܦܶܪܥܽܘܢ ܚܓܺܝܪܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ: ܕܰܫܪܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܥܰܠ ܢܰܗܪܳܐ ܦܪܳܬ݂ ܒܟܰܪܟܡܽܘܫ: ܕܰܩܛܰܠ ܢܰܒܽܘܟܰܕܢܳܨܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܕܒܳܒܶܠ: ܒܫܰܢ̱ܬܳܐ ܪܒܺܝܥܳܝܬܳܐ ܕܝܽܘܝܰܩܺܝܡ ܒܰܪ ܝܽܘܫܺܝܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܠܡܺܐܡܰܪ. 3: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܫܩܽܘܠܘ ܙܰܝܢܳܐ ܘܣܰܟܖ̈ܶܐ: ܘܰܩܪܽܘܒܘ ܠܰܩܪܳܒܳܐ. 4: ܦܰܓܶܕ݂ܘ ܖ̈ܟ݂ܫܳܐ: ܐܰܪܟܶܒܘ ܦܰܖ̈ܳܫܶܐ: ܣܺܝܡܘ ܣܰܢܘܖ̈ܳܬ݂ܳܐ: ܡܪܽܘܩܘ ܖ̈ܽܘܡܚܶܐ: ܠܒܰܫܘ ܫܶܖ̈ܝܳܢܶܐ. 5: ܡܶܛܽܠ ܕܰܚܙܺܝ݀ܬ݂ ܕܗܶܢܽܘܢ ܡܶܬܬܰܒܪܺܝܢ ܘܗܳܦܟܺܝܢ ܠܒܶܣܬܰܪܗܽܘܢ: ܘܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܰܝܗܽܘܢ ܐܶܬܡܰܚܺܝܘ ܘܰܥܪܰܩܘ: ܘܠܳܐ ܐܶܬܦܢܺܝܘ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܟ݂ܪܺܝܟܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܗܽܘܢ ܡܶܢ ܚܕ݂ܳܖ̈ܰܝܗܽܘܢ: ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. 6: ܠܳܐ ܢܶܥܪܽܘܩ ܐܰܝܢܳܐ ܕܩܰܠܺܝܠ: ܘܠܳܐ ܢܶܬܦܰܠܰܛ ܐܰܝܢܳܐ ܕܓܰܢ̱ܒܳܪ ܒܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܶܐ: ܥܰܠ ܝܰܕ݂ ܢܰܗܪܳܐ ܦܪܳܬ݂ ܐܶܬܬܩܶܠܘ ܘܰܢܦܰܠܘ ܟܽܠܗܽܘܢ. 7: ܡܰܢܽܘ ܗܳܢܳܐ ܕܰܐܝܟ݂ ܢܰܗܪܳܐ ܣܳܠܶܩ: ܘܰܐܝܟ ܢܰܗܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ ܡܶܬ݂ܪܰܓܫܺܝܢ ܡܰܘ̈ܗܝ. 8: ܡܰܠܟܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ ܐܰܝܟ݂ ܢܰܗܪܳܐ ܣܳܠܶܩ: ܘܰܐܝܟ ܢܰܗܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ ܡܶܬ݂ܪܰܓ݂ܫܺܝܢ ܡܰܘ̈ܗܝ: ܘܳܐܡܰܪ ܐܶܣܰܩ ܘܶܐܟܰܣܶܐ ܠܰܐܪܥܳܐ: ܘܰܐܘܒܶܕ݂ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܘܥܳܡܽܘܖ̈ܶܝܗ̇. 9: ܪܟܰܒܘ ܖ̈ܰܟ݂ܫܳܐ: ܐܶܫܬܰܒܰܚܘ ܒܡܰܖ̈ܟܒܳܬ݂ܳܐ: ܢܶܦܩܽܘܢ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܟܽܘܫܳܝܶܐ ܘܦܽܘܛܝ̈ܶܐ ܐܰܚܺܝܕܰܝ̈ ܣܰܟܖ̈ܶܐ: ܘܠܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܕܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܠܡܶܫܕܳܐ ܒܩܶܫܬܳܐ. 10: ܘܢܶܗܘܶܐ ܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ: ܝܰܘܡܳܐ ܕܦܽܘܪܥܳܢܳܐ ܕܦܳܪܰܥ ܠܰܒܥܶܠܕܒܳܒܰܘ̈ܗܝ: ܘܬܶܐܟ݂ܽܘܠ ܚܰܪܒܳܐ ܘܬܶܣܒܰܥ: ܘܬܶܪܘܶܐ ܡܶܢ ܕܶܡܗܽܘܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܚܰܪܒܳܐ ܢܶܥܒܶܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܓܰܪܒܝܳܐ ܥܰܠ ܢܰܗܪܳܐ ܦܪܳܬ݂. 11: ܣܰܩܝ ܠܓܶܠܥܳܕ݂ ܘܣܰܒܝ ܖ̈ܗܶܛܢܶܐ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܒܰܪܬ݂ ܡܶܨܪܶܝܢ: ܐܺܝܩܺܐ ܐܰܣܓܺܝܬܝ ܐܳܣܝܽܘܬ݂ܳܐ: ܘܥܽܘܕ݂ܪܳܢܳܐ ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܠܶܟ݂ܝ. 12: ܫܡܰܥܘ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܨܰܥܪܶܟ݂ܝ: ܘܺܝܠܶܠܬܶܟ݂ܝ ܐܶܬ݂ܡܰܠܝܰܬ݂ ܐܰܪܥܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܓܰܒܪܳܐ ܒܓܰܒܪܳܐ ܐܶܬܛܪܺܝܘ: ܘܰܬܖ̈ܰܝܗܽܘܢ ܒܚܰܪܒܳܐ ܢܦܰܠܘ. 13: ܦܶܬܓ݂ܳܡܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܶܐܪܰܡܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ: ܕܢܺܐܬ݂ܶܐ ܢܰܒܽܘܟܰܕܢܳܨܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܕܒܳܒܶܠ ܘܢܶܚܪܒܺܝܗ̇ ܠܰܐܪܥܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ. 14: ܚܰܘܰܘ ܒܡܶܨܪܶܝܢ ܘܰܐܫܡܰܥܘ ܒܡܰܓܕܽܘܠ: ܘܰܐܫܡܰܥܘ ܒܡܰܦܰܣ: ܘܰܒܬܰܚܦܺܝܣ ܐܶܡܰܪܘ: ܐܶܬܛܰܝܰܒܘ ܘܶܐܬܬܰܩܰܢܘ: ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܟ݂ܠܰܬ݂ ܚܰܪܒܳܐ ܚܕ݂ܳܖ̈ܰܝܟܝ. 15: ܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܐܶܣܬܰܚܦܘ ܥܰܫܺܝ̈ܢܰܝܟܝ ܘܰܢܦܰܠܘ ܘܠܳܐ ܩܳܡܘ: ܡܶܛܽܠ ܕܡܳܪܝܳܐ ܣܚܰܦ ܐܶܢܽܘܢ. 16: ܣܽܘܓܐܗܽܘܢ ܐܶܣܬܚܶܦܘ: ܐܳܦ ܢܦܰܠܘ ܓܰܒܪܳܐ ܥܰܠ ܚܰܒܪܶܗ ܘܶܐܡܰܪܘ: ܩܽܘܡܘ ܢܶܗܦܽܘܟ݂ ܠܥܰܡܰܢ ܘܠܰܐܪܥܳܐ ܕܶܐܬܺܝܠܶܕ݂ܢ ܒܳܗ̇: ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܚܰܪܒܳܐ ܕܡܰܕ݂ܘܝܳܐ. 17: ܘܰܩܪܰܘ ܬܰܡܳܢ ܫܡܶܗ ܕܦܶܪܥܽܘܢ ܚܓܺܝܪܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܡܶܨܪܶܝܢ: ܕܳܠܽܘܚܳܐ ܘܡܰܥܒܰܪ ܙܰܒܢ̈ܶܐ. 18: ܚܰܝ ܐ̱ܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܨܒܰܐܬ݂ ܫܡܶܗ: ܐܶܠܳܐ ܢܶܦܶܠ ܦܶܪܥܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܬܒܳܪܳܐ ܕܛܽܘܪܳܐ: ܘܰܐܝܟ ܟܰܪܡܠܳܐ ܒܓ݂ܰܘ ܝܰܡܳܐ. 19: ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܕܰܫܒܺܝܬ݂ܳܐ ܥܒܶܕ݂ܝ ܠܶܟ݂ܝ ܒܬܽܘܠܬܳܐ ܒܰܪܬ݂ ܡܶܨܪܶܝܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܡܰܦܰܣ ܬܶܗܘܶܐ ܠܚܽܘܪܒܳܐ: ܘܬܶܨܕܶܐ ܡܶܢ ܒܠܰܝ ܕܝܳܬܶܒ. 20: ܡܶܨܪܶܝܢ ܥܓܶܠܬ݂ܳܐ ܫܰܦܺܝܪܬ݂ܳܐ ܡܨܰܝܰܪܬ݂ܳܐ: ܚܰܝܠܳܐ ܡܶܢ ܓܰܪܒܝܳܐ ܐܶܬ݂ܳܐ ܥܠܶܝܗ̇. 21: ܐܰܓܺܝܖ̈ܶܝܗ̇ ܒܓ݂ܰܘܳܗ̇ ܐܰܝܟ݂ ܥܶܓ̈ܠܶܐ ܕܦܶܛܡܳܐ: ܘܳܐܦ ܗܶܢܽܘܢ ܐܶܬܦܺܢܝܘ: ܘܰܥܪܰܩܘ ܐܰܟܚܕ݂ܳܐ ܘܠܳܐ ܩܳܡܘ: ܡܶܛܽܠ ܕܝܰܘܡܳܐ ܕܰܬܒܳܪܗܽܘܢ ܐܶܬ݂ܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܙܰܒܢܳܐ ܕܦܽܘܩܕܳܢܗܽܘܢ. 22: ܩܳܠܶܗ ܕܚܰܝܠܳܐ ܕܰܐܝܟ݂ ܚܶܘܝܳܐ ܕܪܳܫܶܦ: ܡܶܛܽܠ ܕܥܰܠ ܚܰܝܠܳܐ ܢܺܐܙܽܠܘܢ: ܘܰܒܟ݂ܽܘܠ̈ܒܶܐ ܢܺܐܬܽܘܢ ܥܠܶܝܗ̇ ܐܰܝܟ݂ ܦܳܣܩܰܝ̈ ܩܰܝ̈ܣܶܐ. 23: ܦܣܽܘܩܘ ܥܳܒܶܝ̈ܗ̇ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܣܳܟ݂ܳܐ ܠܰܝܬ ܠܗܽܘܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܣܰܓܺܝܐܺܝܢ ܡܶܢ ܩܰܡܨܳܐ ܘܠܰܝܬ ܠܗܽܘܢ ܡܶܢܝܳܢ. 24: ܒܶܗܬܰܬ݂ ܒܰܪܬ݂ ܡܶܨܪܶܝܢ: ܘܶܐܫܬܰܠܡܰܬ݂ ܒܝܰܕ݂ ܥܰܡܳܐ ܕܓܰܪܒܝܳܐ. 25: ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܗܳܐ ܐܶܢܳܐ ܦܳܩܶܕ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܥܰܠ ܐܰܡܽܘܢ ܕܡܰܝ̈ܳܐ: ܘܥܰܠ ܦܶܪܥܽܘܢ: ܘܥܰܠ ܡܶܨܪܶܝܢ: ܘܥܰܠ ܐܰܠܳܗܶܝ̈ܗ̇: ܘܥܰܠ ܚܰܝܠܳܗ̇: ܘܥܰܠ ܡܰܠܟܶܝ̈ܗ̇: ܘܥܰܠ ܦܶܪܥܽܘܢ ܘܥܰܠ ܟܠ ܕܰܬܟ݂ܺܝܠܺܝܢ ܥܠܰܘܗܝ. 26: ܘܰܐܫܠܶܡ ܐܶܢܽܘܢ ܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕܰܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܒܳܥܶܝܢ ܢܰܦܫܗܽܘܢ: ܘܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕܢܰܒܽܘܟܰܕܢܳܨܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܕܒܳܒܶܠ: ܘܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ: ܘܒܳܬ݂ܰܪܟܶܢ ܬܶܫܪܶܐ ܐܰܝܟ݂ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܕܡܶܢ ܩܕ݂ܺܝܡ: ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. 27: ܘܰܐܢ̱ܬ ܠܳܐ ܬܶܕ݂ܚܰܠ ܥܰܒܕܝ ܝܰܥܩܽܘܒ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܠܳܐ ܬܶܬܒܰܪ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ: ܕܗܳܐ ܦܳܪܶܩ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܟ݂ ܡܶܢ ܪܽܘܚܩܳܐ: ܘܰܠܙܰܪܥܳܟ݂ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܰܫܒܰܝܬܗܽܘܢ: ܘܢܶܬܶܒ ܝܰܥܩܽܘܒ ܘܢܶܫܠܶܐ: ܘܢܶܫܟܰܬ݂ ܘܢܶܬܬܢܺܝܚ ܡܰܢ ܕܡܰܗܰܪ ܠܶܗ. 28: ܘܰܐܢ̱ܬ ܠܳܐ ܬܶܕ݂ܚܰܠ ܥܰܒܕܝ ܝܰܥܩܽܘܒ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܥܰܡܳܟ݂ ܐ̱ܢܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܥܒܶܕ݂ ܣܰܘܦܳܢܳܐ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܒܰܕܰܪܬܳܟ݂ ܬܰܡܳܢ: ܘܠܳܟ݂ ܠܳܐ ܐܰܣܺܝܦ: ܘܶܐܪܕܶܝܟ݂ ܒܕܺܝܢܳܐ: ܘܰܡܙܰܟܳܝܽܘ ܠܳܐ ܐܶܙܰܟܶܝܟ݂. 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܡܙ.

 

 1: ܥܰܠ ܦܠܶܫܬ. ܘܰܗܘܳܐ ܦܶܬܓ݂ܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܐܶܪܰܡܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ: ܕܢܶܬ݂ܢܰܒܶܐ ܥܰܠ ܦܠܶܫ̈ܬܳܝܶܐ: ܥܰܕܠܳܐ ܢܶܡܚܶܐ ܦܶܪܥܽܘܢ ܠܥܳܐܙܳܐ. 2: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܗܳܐ ܡܰܝܬܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܥܠܰܝ̈ܡܶܐ ܡܶܢ ܓܰܪܒܝܳܐ: ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܢܰܚܠܳܐ ܕܓ݂ܳܪܶܦ: ܘܢܶܓ݂ܪܦܽܘܢ ܐܰܪܥܳܐ ܘܰܡܠܳܐܳܗ̇: ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܘܥܳܡܽܘܖ̈ܶܝܗ̇: ܘܰܢܒܰܓܢܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ: ܘܢܰܝܠܠܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܳܡܽܘܖ̈ܶܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ. 3: ܡܶܢ ܩܳܠܳܐ ܕܗܶܠܰܟ݂ܬ݂ܳܐ ܕܦܰܖ̈ܣܳܬ݂ܳܐ ܕܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܰܘܗܝ: ܘܡܶܢ ܙܰܘܥܳܐ ܕܡܰܖ̈ܟܒܳܬܶܗ: ܘܡܶܢ ܩܳܠܳܐ ܕܓܺܝܓܠܰܘ̈ܗܝ: ܠܳܐ ܐܶܬܦܢܺܝܘ ܐܰܒܳܗ̈ܶܐ ܥܰܠ ܒܢܰܝ̈ܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬܖ̈ܰܦܺܝ ܐܺܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ. 4: ܗܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܐܶܬ݂ܳܐ ܠܡܶܒܰܙ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܦܶܠܫܬܳܝ̈ܶܐ: ܘܰܠܡܰܘܒܳܕܽܘ ܠܨܽܘܪ ܘܰܠܨܰܝܕܳܢ: ܘܰܠܟ݂ܽܠ ܕܶܐܫܬܚܰܪ ܠܰܡܥܰܕܳܪܽܘ: ܡܶܛܽܠ ܕܚܳܪܶܒ ܡܳܪܝܳܐ ܠܰܦܶܠܫܬܳܝ̈ܶܐ: ܠܫܰܪܟܳܐ ܕܓܳܙܖ̈ܳܬ݂ܳܐ ܕܩܰܦܽܘܕܩܳܝ̈ܶܐ. 5: ܡܛܳܬ݂ ܡܚܽܘܬ݂ܳܐ ܠܥܶܐܙܳܐ: ܐܶܬܬܰܒܪܰܬ݂ ܐܰܫܩܳܠܽܘܢ: ܘܟ݂ܽܠ ܕܶܐܫܬܚܰܪ ܒܝܰܬܒܗܽܘܢ. 6: ܐܳܘ ܣܰܦܣܺܪܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܶܐܡܰܬ݂ܝ ܠܳܐ ܬܶܫܠܶܝܢ: ܘܠܳܐ ܬܶܬܢܺܝܚܺܝܢ ܡܶܢ ܕܰܠܡܶܚܪܰܒ ܐܶܬ݂ܚܰܡܠܝ ܒܚܶܠܬܶܟ݂ܝ: ܐܶܬ݂ܚܰܡܠܝ ܘܰܫܠܳܝ. 7: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܬܶܫܠܶܐ ܕܡܳܪܝܳܐ ܦܰܩܕܳܗ̇ ܥܰܠ ܐܰܫܩܳܠܽܘܢ: ܘܥܰܠ ܣܦܳܖ̈ܰܝ ܝܰܡܳܐ: ܬܰܡܳܢ ܐܰܫܠܛܳܗ̇.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܡܚ.

 

1: ܥܰܠ ܡܽܘܐܳܒ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܘܳܝ ܠܢܳܒܽܘ ܕܶܐܬ݂ܒܰܙܙܰܬ݂: ܒܶܗܬܰܬ݂ ܘܰܐܚܦܪܰܬ݂ ܩܽܘܪܝܰܬܺܝܡ: ܒܗܶܬ݂ ܥܽܘܫܢܳܗ̇ ܘܶܐܬܒܰܕܰܪ.  2: ܘܠܰܝܬ ܬܽܘܒ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܠܡܽܘܐܳܒ: ܒܚܶܫܒܽܘܢ ܐܶܬ݂ܚܰܫܰܒܘ ܥܠܶܝܗ̇ ܒܺܝܫܬܳܐ: ܘܶܐܡܰܪܘ ܬܰܘ ܢܰܘܒܕ݂ܺܝܗ̇ ܡܶܢ ܥܰܡܳܐ: ܐܳܦܶܢ ܡܶܫܬܰܩ ܐܶܢ ܬܶܫܬܩܺܝܢ: ܒܳܬ݂ܪܶܟ݂ܝ ܬܺܐܙܰܠ ܚܰܪܒܳܐ. 3: ܩܳܠ ܝܺܠܶܠܬܳܐ ܡܶܢ ܚܽܘܪܢܺܝܡ. ܒܶܙܬ݂ܳܐ ܘܰܬܒܳܪܳܐ ܪܰܒܳܐ. 4: ܐܶܬܬܰܒܪܰܬ݂ ܡܽܘܐܳܒ: ܐܰܫܡܰܥܘ ܝܺܠܶܠܬܳܐ ܡܶܣܟܺܢܶܝ̈ܗ̇. 5: ܒܡܰܣܩܳܢܳܐ ܕܠܽܘܚܝܰܬ݂ ܟܰܕ݂ ܒܳܟܶܝܢ ܢܶܣܩܽܘܢ: ܘܰܒܡܰܚܰܬܬ݂ܳܐ ܕܚܽܘܪܢܺܝܡ: ܐܽܘܠܨܳܢܳܐ ܘܰܓ݂ܥܳܬ݂ܳܐ ܕܰܬܒܳܪܳܐ ܢܶܥܒܕܽܘܢ. 6: ܫܡܰܥܘ ܘܰܥܪܽܘܩܘ ܘܦܰܨܰܘ ܢܰܦܫܟܽܘܢ: ܘܰܗܘܰܘ ܐܰܝܟ݂ ܥܶܩܳܪܳܐ ܒܡܰܕܒܪܳܐ. 7: ܥܰܠ ܕܶܐܬܬܟܶܠܬܝ ܥܰܠ ܚܶܣܢܰܝ̈ܟܝ ܘܥܰܠ ܓܰܙܰܝ̈ܟܝ: ܐܳܦ ܐܰܢ̱ܬܝ ܬܶܬ݂ܰܚܕܺܝܢ: ܘܢܶܦܽܘܩ ܟܳܡܽܘܫ ܒܰܫܒܺܝܬ݂ܳܐ: ܘܟܽܘܡܖ̈ܰܘܗܝ ܘܪܰܘܖ̈ܒܳܢܰܘܗܝ ܐܰܟܚܕ݂ܳܐ. 8: ܘܢܺܐܬ݂ܶܐ ܒܳܙܽܘܙܳܐ ܥܰܠ ܟܽܠܗܶܝܢ ܩܽܘܖ̈ܝܳܝܟ ܘܠܳܐ ܢܶܬܦܰܨ̈ܝܳܢ: ܘܢܺܐܒܰܕ݂ ܥܽܘܡܩܳܐ ܘܬܶܚܪܰܒ ܦܩܰܥܬ݂ܳܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. 9: ܗܰܒܘ ܟܠܺܝܠܳܐ ܠܡܽܘܐܳܒ ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܚܪܰܒ ܚܳܪܒܳܐ: ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܩܽܘܖ̈ܝܳܗ̇ ܢܶܗܘ̈ܝܳܢ ܠܚܽܘܪܒܳܐ ܡܶܢ ܒܠܰܝ ܕܝܳܬܶܒ. 10: ܠܺܝܛ ܗ̱ܘ ܡܰܢ ܕܢܶܥܒܶܕ݂ ܥܒܳܕܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܒܢܶܟ݂ܠܳܐ: ܘܠܺܝܛ ܗ̱ܘ ܡܶܢ ܕܢܶܟܠܶܐ ܚܰܪܒܶܗ ܡܶܢ ܕܡܳܐ. 11: ܫܠܶܝܢ ܡܽܘܐܳܒܝ̈ܶܐ ܡܶܢ ܛܰܠܝܽܘܬ݂ܗܽܘܢ: ܘܫܰܟܽܘܬܺܝܢ ܥܰܠ ܬܶܛܖ̈ܰܝܗܽܘܢ: ܘܠܳܐ ܣܰܪܶܩܘ ܡܶܢ ܡܳܐܢܳܐ ܠܡܳܐܢܳܐ: ܘܒܰܫܒܺܝܬ݂ܳܐ ܠܳܐ ܐܶܙܰܠܘ: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܩܰܝܳܡ ܛܰܥܡܗܽܘܢ ܒܗܽܘܢ: ܘܪܺܝܚܗܽܘܢ ܠܳܐ ܦܳܓ݂.  12: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܗܳܐ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܐܳܬܶܝܢ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܶܐܫܰܕܰܪ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܒܳܙܽܘ̈ܙܶܐ ܘܢܶܒܙܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܡܳܐܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܢܣܰܪܩܽܘܢ: ܘܰܓܖ̈ܳܒܰܝܗܽܘܢ ܢܫܰܚܩܽܘܢ. 13: ܘܢܶܒܗܰܬ݂ ܡܽܘܐܳܒ ܡܶܢ ܟܳܡܽܘܫ: ܐܰܝܟ݂ ܕܰܒܗܶܬ݂ܘ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܡܶܢ ܒܶܝܬ݂ ܐܺܝܠ ܬܽܘܟ݂ܠܳܢܗܽܘܢ. 14: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܐܳܡܪܺܝܬܽܘܢ ܕܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܶܐ ܚܢܰܢ: ܘܓܰܒܖ̈ܶܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢ̈ܶܐ ܠܰܩܪܳܒܳܐ. 15: ܐܶܬ݂ܒܙܶܙ ܡܽܘܐܳܒ ܘܩܽܘܖ̈ܝܳܗ̇ ܣܠܶܩ̈ܝ: ܘܰܓ݂ܒܰܝ̈ܳܐ ܕܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܰܘܗܝ ܐܶܫܬܠܶܡܘ ܠܩܶܛܠܳܐ: ܐܳܡܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ ܫܡܶܗ. 16: ܩܰܪܺܝܒܽ ܗ̱ܘ ܬܒܳܪܶܗ ܕܡܽܘܐܳܒ ܠܡܶܐܬ݂ܳܐ: ܘܒܺܝܫܬܶܗ ܡܣܰܪܗܒܳܐ ܛܳܒ. 17: ܐܶܬܕܰܠܰܚܘ ܘܙܳܥܘ ܟܽܠ ܕܰܚܕ݂ܳܖ̈ܰܘܗܝ: ܘܟ݂ܽܠ ܕܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܫܡܶܗ ܐܶܡܰܪܘ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܐܶܬܬܒܰܪ ܚܽܘܛܪܳܐ ܥܰܫܺܝܢܳܐ ܘܓܽܘܙܥܳܐ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. 18: ܚܽܘܬ݂ܝ ܡܶܢ ܐܺܝܩܳܪܳܐ ܘܬܶܒܝ ܒܨܰܥܪܳܐ: ܥܳܡܽܘܪܬܳܐ ܕܒܰܪܬ݂ ܪܺܝܒܽܘܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܒܳܙܽܘܙܳܐ ܕܡܽܘܐܳܒ ܣܠܶܩ ܥܠܰܝܟܝ ܘܰܐܚܪܶܒ ܟܰܖ̈ܟܰܝܟܝ. 19: ܥܰܠ ܐܽܘܖ̈ܚܳܬ݂ܳܐ ܩܽܘܡܝ ܘܚܽܘܪܝ ܥܳܡܽܘܪܬܳܐ ܕܥܰܕ݂ܘܳܥܺܝܪ: ܫܰܐܶܠܝ ܠܰܕ݂ܥܳܪܶܩ: ܘܠܰܕ݂ܡܶܬ݂ܦܰܠܰܛ ܐܶܡܰܪܝ ܡܳܢܳܐ ܗܘܳܐ. 20: ܒܗܶܬ݂ ܡܽܘܐܳܒ ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬܬܒܰܪ: ܘܰܐܝܠܶܠܘ ܘܰܐܙܥܶܩܘ ܒܰܐܪܢܽܘܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬܬܒܰܪ ܡܽܘܐܳܒ.  21: ܘܕܺܝܢܳܐ ܐܶܬ݂ܳܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܰܫܽܘܪ: ܘܥܰܠ ܚܰܠܽܘܢ: ܘܥܰܠ ܝܳܗܳܨ: ܘܥܰܠ ܡܦܺܝܥܰܬ݂. 22: ܘܥܰܠ ܪܺܝܒܽܘܢ ܘܥܰܠ ܢܳܒܽܘ: ܘܥܰܠ ܒܶܝܬ݂ ܕܰܒܠܰܬܺܝܡ. 23: ܘܥܰܠ ܩܽܘܪܝܰܬܺܝܡ ܘܥܰܠ ܒܶܝܬ݂ ܓܳܡܽܘܠ: ܘܥܰܠ ܒܶܝܬ݂ ܡܥܽܘܢ. 24: ܘܥܰܠ ܩܶܪܝܽܘܬ݂: ܘܥܰܠ ܒܽܘܨܳܪ: ܘܥܰܠ ܟܽܠܗܶܝܢ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܕܡܽܘܐܳܒ ܕܖ̈ܰܚܺܝܩܳܢ ܘܰܕ݂ܩܰܖ̈ܺܝܒܳܢ. 25: ܐܶܬ݂ܓܰܕ݂ܡܰܬ݂ ܩܰܪܢܶܗ ܕܡܽܘܐܳܒ: ܘܰܕ݂ܪܳܥܶܗ ܐܶܬܬܒܰܪ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. 26: ܕܰܘܐܗܝ ܡܶܛܽܠ ܕܥܰܠ ܡܳܪܝܳܐ ܐܶܬܬܪܺܝܡ: ܘܢܶܬܛܰܪܰܦ ܡܽܘܐܳܒ ܒܰܬܝܳܒܬܶܗ: ܘܢܶܗܘܶܐ ܠܓܽܘܚܟܳܐ ܐܳܦ ܗܽܘ. 27: ܘܶܐܢ ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܠܓܽܘܚܟܳܐ ܗܘܳܐ ܠܳܟ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ: ܘܰܒܓܰܢܳܒ̈ܶܐ ܐܶܫܬܟܰܚ ܟܰܕ݂ ܥܳܒܶܕ݂ ܗ̱ܘܰܝܬ ܥܰܡܶܗ ܩܪܳܒܳܐ. 28: ܫܒܽܘܩܘ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ: ܘܰܫܪܰܘ ܒܰܫܩܺܝ̈ܦܶܐ ܝܳܬܒܰܝ̈ ܡܽܘܐܳܒ: ܘܰܗܘܰܘ ܐܰܝܟ݂ ܝܰܘܢܳܐ ܕܡܰܩܢܳܐ ܒܰܓܕ݂ܳܢܦܳܐ. 29: ܫܡܰܥܢ ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܕܡܽܘܐܳܒ ܕܡܶܬܓܰܐܶܝܢ ܛܳܒ: ܓܰܐܝܽܘܬ݂ܗܽܘܢ ܘܪܳܡܽܘܬ݂ܗܽܘܢ ܘܪܳܡܽܘܬ݂ ܠܶܒܗܽܘܢ: ܐܶܢܳܐ ܝܳܕܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. 30: ܥܒܳܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܠܳܐ ܗܘܰܘ ܟܺܐܢܺܝ̈ܢ܆ ܘܩܳܨܽܘܡܰܘ̈ܗܝ ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܒܰܕܶܩܘ ܥܠܰܘܗܝ. 31: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܥܰܠ ܡܽܘܐܳܒ ܐܰܝܠܶܠܘ: ܘܥܰܠ ܡܽܘܐܳܒ ܟܽܠܶܗ ܡܶܢ ܟܠ ܐܰܬܰܪ ܩܥܰܘ: ܘܥܰܠ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܕܥܳܡܪܺܝܢ ܒܒܰܝܬܶܗ: ܒܺܝܫܬܳܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܪܳܢܶܝܢ. 32: ܡܶܢ ܒܟ݂ܳܬ݂ܳܐ ܕܝܰܥܙܺܝܪ ܐܶܒܰܟܶܝܟ݂ܝ ܓܦܶܬ݂ܳܐ ܕܣܰܒܡܳܐ: ܫܰܒܽܘܩܰܝ̈ܟܝ ܥ̣ܒܰܪܘ ܝܰܡܳܐ: ܘܰܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܝܰܡܳܐ ܕܝܰܥܙܺܝܪ ܡ̣ܛܰܘ: ܡܶܛܽܠ ܕܥܰܠ ܚܨܳܕܶܟ݂ܝ ܘܥܰܠ ܩܛܳܦܶܟ݂ܝ ܒܳܙܽܘܙܳܐ ܢ̣ܦܰܠ. 33: ܘܬܶܥܒܰܪ ܚܰܕܽܘܬ݂ܳܐ ܘܰܕ݂ܝܳܨܳܐ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܟܰܪܡܠܳܐ: ܘܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܽܘܐܳܒ: ܘܚܰܡܪܳܐ ܡܶܢ ܡܰܥܨܰܪܬ݂ܳܐ ܢܶܒܛܰܠ: ܘܠܳܐ ܢܶܥܨܪܽܘܢ ܥܳܨܽܘܖ̈ܶܐ: ܘܠܳܐ ܢܶܥܢܽܘܢ ܘܠܳܐ ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܝܳܗܳܝ ܝܳܗܳܝ.  34: ܡܶܢ ܝܺܠܶܠܬܳܐ ܕܚܶܫܒܽܘܢ ܘܰܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܰܐܠܥܳܠܳܐ: ܘܰܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܝܳܗܳܨ ܐܰܪܺܝܡܘ ܩܳܠܗܽܘܢ: ܡܶܢ ܨܰܥܰܪ ܘܰܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܚܽܘܪܢܺܝܡ: ܘܰܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܟܰܪܟ݂ܳܐ ܕܰܐܠܶܣ ܥܓܶܠܬ݂ܳܐ ܬܽܘܠܬ݂ܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܕܢܰܡܪܺܝܡ ܢܓ݂ܽܘܙܽܘܢ. 35: ܘܶܐܒܰܛܶܠ ܡܶܢ ܡܽܘܐܳܒ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܕܡܰܣܶܩ ܥܠܳܬ݂ܳܐ ܘܣܳܐܶܡ ܒܶܣ̈ܡܶܐ ܠܰܐܠܳܗܶܗ. 36: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܠܶܒܝ ܥܰܠ ܡܽܘܐܳܒ ܐܰܝܟ݂ ܟܶܢܳܪܳܐ ܢܡܰܠܶܠ: ܡܶܛܽܠ ܕܒܺܝܫܬܳܐ ܥܒܰܕ݂ܘ ܘܶܐܒܰܕ݂ܘ. 37: ܖ̈ܺܝܫܰܝܗܽܘܢ ܓܶܝܪ ܡܣܰܦܪܺܝܢ: ܘܕܰܩܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܓܪܺܝܥܺܝܢ: ܘܥܰܠ ܟܽܠܗܶܝܢ ܐܺܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܡܰܖ̈ܩܕ݂ܳܬ݂ܳܐ: ܘܥܰܠ ܚܰܨ̈ܶܐ ܣܰܩ̈ܶܐ. 38: ܘܥܰܠ ܟܽܠ ܐܶܓܳܖ̈ܶܐ ܕܡܽܘܐܳܒ ܘܰܒܫܽܘܩ̈ܶܐ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܰܖ̈ܩܕ݂ܳܬ݂ܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܬܶܒܪܶܬ݂ ܠܡܽܘܐܳܒ: ܐܰܝܟ݂ ܡܳܐܢܳܐ ܕܠܰܝܬ ܒܶܗ ܚܰܫܚܽܘ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. 39: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܐܶܬܬܒܰܪܘ ܘܰܐܝܠܶܠܘ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܐܰܦܢܺܝ ܩܕ݂ܳܠܶܗ ܡܽܘܐܳܒ ܘܰܒܗܶܬ݂. ܘܢܶܗܘܶܐ ܡܽܘܐܳܒ ܠܓܽܘܚܟܳܐ ܘܠܰܬܒܳܪܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܕܰܚܕ݂ܳܖ̈ܰܘܗܝ. 40: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܗܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܢܶܫܪܳܐ ܢܶܣܰܩ ܘܰܢܛܽܘܣ: ܘܢܶܦܪܽܘܣ ܓܶܦܰܘ̈ܗܝ ܥܰܠ ܡܽܘܐܳܒ. 41: ܐܶܬܬܰܚܕܰܬ݂ ܩܶܪܝܽܘܬ݂ ܘܡܶܨܪܽܘܬ݂ ܐܶܬ݂ܟܰܒܫܰܬ݂: ܘܢܶܗܘܶܐ ܠܶܒܗܽܘܢ ܕܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܰܝ ܡܽܘܐܳܒ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ: ܐܰܝܟ݂ ܠܶܒܳܐ ܕܰܐܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܕܰܡܚܰܒܠܳܐ ܠܡܺܐܠܰܕ݂. 42: ܘܢܺܐܒܰܕ݂ ܡܽܘܐܳܒ ܡܶܢ ܥܰܡܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܥܰܠ ܡܳܪܝܳܐ ܐܶܬܬܪܺܝܡ. 43: ܕܶܚܠܬ݂ܳܐ ܘܓܽܘܡܳܨܳܐ ܘܦܰܚܳܐ ܥܠܰܝܟ ܥܳܡܽܘܪܳܐ ܕܡܽܘܐܳܒ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. 44: ܘܡܰܢ ܕܢܶܥܪܽܘܩ ܡܶܢ ܩܳܠܳܐ ܕܕܶܚܠܬ݂ܳܐ ܢܶܦܶܠ ܒܓܽܘܡܳܨܳܐ: ܘܡܰܢ ܕܢܶܣܰܩ ܡܶܢ ܓܰܘ ܓܽܘܡܳܨܳܐ ܢܶܬܬܚܶܕ݂ ܒܦܰܚܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܡܰܝܬܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܥܰܠ ܡܽܘܐܳܒ: ܫܰܢ̱ܬܳܐ ܕܦܽܘܩܕܳܢܗܽܘܢ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. 45: ܡܶܛܽܠ ܕܢܽܘܪܳܐ ܢܶܦܩܰܬ݂ ܡܶܢ ܚܶܫܒܽܘܢ: ܘܫܰܠܗܶܒܺܝܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܟܰܪܟ݂ܳܐ ܕܣܺܝܚܽܘܢ: ܘܬܶܐܟ݂ܽܘܠ ܦܰܐܬܶܗ ܕܡܽܘܐܳܒ: ܘܖ̈ܺܝܫܳܢܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܫܳܐܽܘܢ. 46: ܘܳܝ ܠܳܟ݂ ܡܽܘܐܳܒ: ܐܶܒܰܕܬ ܥܰܡܳܐ ܕܟ݂ܳܡܽܘܫ: ܕܶܐܬ݂ܒܰܕܰܪܘ ܒܢܰܝ̈ܟ ܘܰܒ̈ܢܳܬܳܟ݂ ܒܫܶܒܝܳܐ. 47: ܘܰܐܗܦܶܟ݂ ܫܒܺܝܬܶܗ ܕܡܽܘܐܳܒ ܒܰܐ̱ܚܪܳܝܰܬ݂ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܗܳܪܟܳܐ ܕܺܝܢܶܗ ܕܡܽܘܐܳܒ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܡܛ.

1: ܥܰܠ ܒܢ̈ܝ ܥܡܽܘܢ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܠܰܝܬ ܠܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܐܰܘ ܝܳܪܽܘܬ݂ܳܐ ܠܰܝܬ ܠܶܗ: ܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܝܺܪܶܬ݂ ܡܰܠܟܽܘܡ ܠܓܳܕ݂: ܘܥܰܡܶܗ ܒܩܽܘܖ̈ܝܳܗ̇ ܝܺܬܶܒ. 2: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܗܳܐ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܐܳܬܶܝܢ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܰܐܫܡܰܥ ܥܰܠ ܪܰܒܰܬ݂ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܽܘܢ ܩܳܠܳܐ ܕܰܩܪܳܒܳܐ: ܘܬܶܗܘܶܐ ܠܬܶܠܳܐ ܚܰܪܒܳܐ: ܘܟܰܦܖ̈ܽܘܢܶܝܗ̇ ܒܢܽܘܪܳܐ ܢܺܐܩܕ݂ܽܘܢ: ܘܢܺܐܪܰܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܠܝܳܖ̈ܽܘܬܰܘܗܝ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. 3: ܬܰܝܠܶܠ ܚܶܫܒܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬܬܰܒܪܰܬ݂ ܥܳܝ: ܒܰܓܶܢܘ ܟܰܦܖ̈ܽܘܢܶܝܗ̇ ܕܪܰܒܰܬ݂: ܐܶܬ݂ܟܰܒܢܘ ܣܰܩ̈ܶܐ: ܐܰܪܩܶܕ݂ܘ ܘܶܐܬ݂ܟܰܬܫܘ ܒܰܚ̈ܕ݂ܳܕܶܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܡܰܠܟܽܘܡ ܢܺܐܙܰܠ ܒܰܫܒܺܝܬ݂ܳܐ: ܘܟ݂ܽܘܡܖ̈ܰܘܗܝ ܘܪܰܘܖ̈ܒܳܢܰܘܗܝ ܐܰܟܚܕ݂ܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. 4: ܡܳܢܳܐ ܡܶܫܬܰܒܚܰܬܝ ܒܥܽܘܡܩܰܝ̈ܟܝ: ܘܰܬ݂ܟ݂ܺܝܠܰܬܝ ܥܰܠ ܐܽܘܠܽܘܢܰܝ̈ܟܝ ܒܰܪܬ݂ܳܐ ܚܰܒܺܝܒܬ݂ܳܐ: ܕܰܬܟ݂ܺܝܠܳܐ ܥܰܠ ܓܰܙܶܝ̈ܗ̇ ܘܳܐܡܪܳܐ ܡܰܢܽܘ ܢܺܐܬ݂ܶܐ ܥܠܰܝ. 5: ܗܳܐ ܡܰܝܬܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܥܠܰܝܟܝ ܕܶܚܠܬ݂ܳܐ: ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܕ݂ܳܖ̈ܰܝܟܝ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ ܘܶܐܒܰܕܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܓܒܰܪ ܠܓܰܒܶܗ: ܘܠܰܝܬ ܕܰܡܟܰܢܶܫ ܠܰܡܒܰܕܖ̈ܶܐ. 6: ܘܒܳܬ݂ܰܪܟܶܢ ܐܰܗܦܶܟ݂ ܫܒܺܝܬ݂ܳܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ ܥܰܡܽܘܢ: ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. 7: ܥܰܠ ܐܰܕܽܘܡ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ: ܠܰܝܬ ܬܽܘܒ ܚܶܟ݂ܡܬ݂ܳܐ ܒܬܰܝܡܰܢ: ܐܶܒܰܕ݂ ܡܶܠܟ݂ܳܐ ܡܶܢ ܣܰܟܽܘܠܬܳܢ̈ܶܐ: ܐܶܫܬܰܩܠܰܬ݂ ܚܶܟ݂ܡܰܬ݂ܗܽܘܢ. 8: ܥܪܰܩܘ ܘܶܐܬܗܦܶܟ݂ܘ: ܘܥ̣ܰܡܶܩܘ ܠܡܶܬܰܒ ܥܳܡܽܘܖ̈ܶܐ ܕܕ݂ܳܪܳܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܬܒܳܪܶܗ ܕܥܺܣܽܘ ܐܰܝܬܺܝܬ݂ ܥܠܰܘܗܝ: ܙܰܒܢܳܐ ܕܦܽܘܩܕܳܢܶܗ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. 9: ܐܶܢ ܩܳܛܽܘܦ̈ܶܐ ܐܶܬܰܘ ܥܠܰܝܟ: ܠܳܐ ܫܳܒܩܺܝܢ ܗܘܰܘ ܒܳܥܽܘܪܳܐ: ܘܶܐܢ ܓܰܢܳܒ̈ܶܐ: ܒܠܺܠܝܳܐ ܚܰܒܶܠܘ ܐܰܝܟ݂ ܕܰܨܒܰܘ. 10: ܐܶܢܳܐ ܓܶܝܪ ܒܨܺܝܬ݂ ܠܥܺܣܽܘ: ܘܰܓܠܺܝܬ݂ ܡܣܰܬܖ̈ܳܬܶܗ: ܘܶܐܬܛܰܫܺܝ ܘܠܳܐ ܐܶܫܬܟܰܚ: ܘܶܐܬ݂ܒܰܕܰܪ ܙܰܪܥܶܗ: ܘܰܐܚܰܘ̈ܗܝ ܘܰܫܒܳܒܰܘ̈ܗܝ ܘܠܰܝܬ ܐܶܢܽܘܢ. 11: ܫܒܽܘܩ ܝܰܬܡܰܝ̈ܟ ܐܶܢܳܐ ܐܰܚܶܐ: ܘܰܐܖ̈ܡܠܳܬܳܟ݂ ܥܠܰܝ ܢܶܬܬܰܟ݂̈ܠܳܢ. 12: ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܗܳܐ ܕܠܳܐ ܙܳܕܶܩ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܠܡܶܫܬ݂ܳܐ ܟܳܣܳܐ ܐܶܫܬܺܝܘ: ܘܰܐܢ̱ܬ ܣܒܰܪܬ ܕܬܶܙܟܶܐ ܠܳܐ ܬܶܙܟܶܐ: ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ ܬܶܫܬܶܐ ܟܳܣܳܐ. 13: ܡܶܛܽܠ ܕܒܺܝ ܝܺܡܺܝ݀ܬ݂ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܕܰܠܬܶܡܗܳܐ: ܘܰܠܚܽܘܪܒܳܐ: ܘܰܠܚܶܣܕܳܐ: ܘܰܠܠܰܘܛܬ݂ܳܐ: ܬܶܗܘܶܐ ܒܽܘܨܳܪ. ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܩܽܘܖ̈ܝܳܗ̇ ܠܚܽܘܪܒܳܐ ܢܶܗܘ̈ܝܳܢ ܠܥܳܠܰܡ. 14: ܛܶܒܳܐ ܫܶܡܥܶ݀ܬ݂ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܺܐܝܙܓܰܕܳܐ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܐܶܫܬܠܰܚ: ܩܽܘܡܘ ܢܶܣܰܩ ܥܠܶܝܗ̇ ܠܰܩܪܳܒܳܐ. 15: ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܐ ܙܥܽܘܪܳܐ ܝܰܗܒܬܳܟ݂ ܒܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܘܫܺܝܛܳܐ ܒܶܝܬ݂ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. 16: ܥܰܘܠܳܟ݂ ܐܰܛܥܝܳܟ݂ ܘܫܽܘܒܗܳܪܶܗ ܕܠܶܒܳܟ݂: ܕܰܫܪܶܐ ܒܰܫܩܺܝܦܳܐ ܕܟܺܐܦܳܐ: ܘܰܐܚܺܝܕ݂ ܒܪܰܘܡܳܐ ܕܪܳܡܬ݂ܳܐ: ܘܳܐܡܰܪ ܒܠܶܒܶܗ ܡܰܢܽܘ ܢܰܚܬܰܢܝ ܠܰܐܪܥܳܐ. ܐܶܢ ܒܶܝܬ݂ ܟܰܘ̈ܟܒܶܐ ܬܣܺܝܡ ܩܶܢܳܟ݂: ܘܶܐܢ ܬܪܺܝܡ ܐܰܝܟ݂ ܢܶܫܪܳܐ ܩܶܢܳܟ݂: ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܐܰܚܬ݂ܳܟ݂ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. 17: ܘܬܶܗܘܶܐ ܐܰܕ݂ܽܘܡ ܠܚܽܘܪܒܳܐ: ܘܟ݂ܽܠ ܕܢܶܥܒܰܪ ܥܠܶܝܗ̇: ܢܶܬܡܰܗ ܘܢܰܫܪܶܩ ܥܰܠ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡܰܚ̈ܘܳܬ݂ܳܗ̇. 18: ܘܬܶܬܗܦܶܟ݂ ܐܰܝܟ݂ ܕܰܗܦܰܟ݂ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܠܰܣܕ݂ܽܘܡ ܘܰܠܥܳܡܽܘܪܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܠܳܐ ܢܶܬܶܒ ܬܰܡܳܢ ܓܒܰܪ: ܘܠܳܐ ܢܶܥܡܰܪ ܬܰܡܳܢ ܒܰܪܢܳܫ. 19: ܗܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܐܰܪܝܳܐ ܢܶܣܰܩ ܡܶܢ ܥܽܘܫܢܳܐ ܕܝܽܘܪܕܢܳܢ ܠܕܰܝܪܳܐ ܕܳܐܬ݂ܳܢ: ܘܒܰܥܓܰܠ ܐܶܪܕܽܘܦ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢܳܗ̇: ܘܓܰܕܽܘ̈ܕܶܐ ܥܠܶܝܗ̇ ܐܶܦܩܽܘܕ݂: ܡܰܢܽܘ ܓܶܝܪ ܐܰܟ݂ܘܳܬ݂ܝ: ܐܰܘ ܡܰܢܽܘ ܢܣܰܗܕܰܢܝ: ܐܰܘ ܐܰܝܢܳܐ ܪܳܥܝܳܐ ܕܰܢܩܽܘܡ ܩܕ݂ܳܡܝ. 20: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܫܡܰܥܘ ܬܰܪܥܺܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܕܶܐܬܪܰܥܺܝ ܥܰܠ ܐܰܕ݂ܽܘܡ: ܘܡܰܚܫܰܒܬܶܗ ܕܶܐܬ݂ܚܰܫܰܒ ܥܰܠ ܝܳܬܒܰܝ̈ ܬܰܝܡܰܢ: ܕܢܶܓܪܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܒܨܺܝܖ̈ܶܐ ܕܥܳܢ̈ܳܐ: ܘܢܰܨܕܽܘܢ ܥܠܝܗܽܘܢ ܕܰܝܪܗܽܘܢ. 21: ܡܶܢ ܩܳܠܳܐ ܕܡܰܦܽܘܠܬܗܽܘܢ ܙܳܥܰܬ݂ ܐܰܪܥܳܐ: ܝܺܠܶܠܬܳܗ̇ ܡܶܢ ܝܰܡܳܐ ܕܣܽܘܦ ܐܶܫܬܡܰܥ ܩܳܠܳܗ̇. 22: ܗܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܢܶܫܪܳܐ ܘܰܢܛܽܘܣ: ܘܢܶܦܪܽܘܣ ܓܶܦܰܘ̈ܗܝ ܥܰܠ ܒܽܘܨܳܪ: ܘܢܶܗܘܶܐ ܠܶܒܗܽܘܢ ܕܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܰܝ ܐܰܕ݂ܽܘܡ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ: ܐܰܝܟ݂ ܠܶܒܳܐ ܕܰܐܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܕܰܡܚܰܒܠܳܐ ܠܡܺܐܠܰܕ݂. 23: ܥܰܠ ܕܰܪܡܣܽܘܩ ܒܶܗܬܰܬ݂ ܚܡܳܬ݂ ܘܰܪܦܳܕ݂: ܡܶܛܽܠ ܕܰܫܡܽܘܥܬ݂ܳܐ ܒܺܝܫܬܳܐ ܫ̣ܡܰܥܘ ܘܶܐܬܬܰܒܰܪܘ: ܒܝܰܡܳܐ ܕܶܚܠܬ݂ܳܗ̇: ܘܰܢܝܳܚܳܐ ܠܳܐ ܐܶܫܟܚܰܬ݂. 24: ܐܶܬܪܰܦܝܰܬ݂ ܕܰܪܡܣܽܘܩ ܘܶܐܬܦܰܢܝܰܬ݂ ܠܡܶܥܪܰܩ: ܘܰܪܬܺܝܬ݂ܳܐ ܐܰܚܕܳܗ̇: ܘܥܳܩܬ݂ܳܐ ܘܚܶܒ̈ܠܶܐ ܐܰܚܕܽܘܗ̇ ܐܰܝܟ݂ ܕܝܳܠܶܕܬ݂ܳܐ. 25: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܠܳܐ ܐܶܫܬܰܒܩܰܬ݂ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܕܚܰܕܽܘܬ݂ܳܐ. 26: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܢܶܦܠܽܘܢ ܓܰܕܽܘ̈ܕܶܐ ܒܫܽܘܩܶܝ̈ܗ̇: ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܓܰܒܖ̈ܶܝܗ̇ ܩܖ̈ܰܒܬܳܢܶܐ ܢܶܫܬܰܬܩܽܘܢ. 27: ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ: ܐܶܫܒܽܘܩ ܢܽܘܪܳܐ ܒܫܽܘܩܶܝ̈ܗ̇ ܕܕܰܪܡܣܽܘܩ: ܘܬܶܐܟ݂ܽܘܠ ܣܳܚܖ̈ܳܬܶܗ ܕܒܰܪ ܗܳܕ݂ܳܕ݂. 28: ܕܥܰܠ ܩܶܕ݂ܳܪ ܘܥܰܠ ܡܰܠ̈ܟܘܳܬ݂ܳܐ ܕܚܳܨܽܘܪ ܕܩܰܛܶܠ ܢܰܒܽܘܟܰܕܢܳܨܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܕܒܳܒܶܠ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܩܽܘܡܘ ܣܰܩܘ ܥܰܠ ܩܶܕ݂ܳܪ: ܘܒܽܘܙܘ ܠܰܒܢܰܝ̈ ܡܰܕ݂ܢܚܳܐ. 29: ܡܰܫ̈ܟܢܰܝܗܽܘܢ ܘܥܳܢ̈ܗܽܘܢ ܢܶܣܒܽܘܢ: ܘܝܳܖ̈ܺܝܥܳܬ݂ܗܽܘܢ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܡܳܐܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܓܰܡܠܰܝ̈ܗܽܘܢ ܢܶܕ݂ܒܪܽܘܢ ܠܗܽܘܢ: ܘܢܶܩܪܽܘܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܡܓܰܖ̈ܝܳܢܶܐ ܡܶܢ ܚܕ݂ܳܖ̈ܰܝܗܽܘܢ. 30: ܥܪܰܩܘ ܘܢܳܕ݂ܘ: ܘܥ̣ܰܡܶܩܘ ܠܡܶܬܰܒ ܝܳܬܒܰܝ̈ ܚܳܨܽܘܪ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬܡܰܠܰܟ݂ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܢܰܒܽܘܟܰܕܢܳܨܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܕܒܳܒܶܠ: ܘܶܐܬ݂ܚܰܫܰܒ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܡܰܚܫܰܒܬ݂ܳܐ: ܘܶܐܡܰܪ. 31: ܩܽܘܡܘ ܣܰܩܘ ܥܰܠ ܥܰܡܳܐ ܟܰܗܺܝܢܳܐ ܕܝܳܬܶܒ ܒܫܶܠܝܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܕܠܳܐ ܬܰܖ̈ܥܶܐ ܘܠܳܐ ܣܽܘܟܖ̈ܶܐ ܠܶܗ: ܘܒܰܠܚܽܘܕ݂ܰܘܗܝ ܝܳܬܶܒ. 32: ܘܢܶܗܘ̈ܝܳܢ ܓܰܡ̈ܠܰܝܗܽܘܢ ܠܒܶܙܬ݂ܳܐ: ܘܣܽܘܓܰܐܬ݂ ܩܶܢܝܳܢܗܽܘܢ ܠܰܕ݂ܒܳܪܬ݂ܳܐ: ܘܶܐܕ݂ܪܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܒܟ݂ܽܠ ܪܽܘܚ ܒܶܝܬ݂ ܩܨܺܝܨܰܝ̈ ܦܰܐܬ݂ܳܐ: ܘܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܶܒܖ̈ܰܝܗܽܘܢ ܐܰܝܬܶܐ ܬܒܳܪܗܽܘܢ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. 33: ܘܬܶܗܘܶܐ ܚܳܨܽܘܪ ܡܰܥܡܪܳܐ ܠܝܳܪܽܘܖ̈ܶܐ: ܘܚܽܘܪܒܳܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܥܳܠܰܡ: ܠܳܐ ܢܶܬܶܒ ܬܰܡܳܢ ܓܒܰܪ: ܘܠܳܐ ܢܶܥܡܰܪ ܬܰܡܳܢ ܒܰܪܢܳܫ.  ܥܰܠ ܥܺܝܠܰܡ 34: ܦܶܬܓ݂ܳܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܕܰܗܘܳܐ ܥܰܠ ܐܶܪܰܡܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ ܕܢܶܬܢܰܒܶܐ ܥܰܠ ܥܺܝܠܰܡ: ܒܪܺܝܫ ܡܰܠܟܽܘܬ݂ܶܗ ܕܨܶܕܰܩܝܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ. 35: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ: ܗܳܐ ܬܳܒܰܪ ܐ̱ܢܳܐ ܩܶܫܬܶܗ ܕܥܺܝܠܰܡ ܪܺܝܫ ܓܰܢ̱ܒܳܪܽܘܬ݂ܗܽܘܢ. 36: ܘܰܐܝܬܶܐ ܥܰܠ ܥܺܝܠܰܡ ܐܰܪܒܰܥ ܖ̈ܽܘܚܶܐ. ܡܶܢ ܐܰܪܒܰܥ ܙܳܘ̈ܝܳܬ݂ ܫܡܰܝܳܐ: ܘܶܐܒܰܕܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܖ̈ܽܘܚܳܬ݂ܳܐ ܗܳܠܶܝܢ: ܘܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܥܰܡܳܐ ܕܠܳܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܬܰܡܳܢ ܡܒܰܕܖ̈ܶܐ ܕܥܺܝܠܰܡ. 37: ܘܶܐܬܒܰܪ ܠܥܺܝܠܰܡ ܩܕ݂ܳܡ ܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܰܩܕ݂ܳܡ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܒܳܥܶܝܢ ܢܰܦܫܗܽܘܢ: ܘܰܐܝܬܶܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܒܺܝܫܬܳܐ: ܚܶܡܬ݂ܳܐ ܕܪܽܘܓ݂ܙܝ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܶܐܫܰܕܰܪ ܒܗܽܘܢ ܚܰܪܒܳܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕܶܐܓܰܡܰܪ ܐܶܢܽܘܢ. 38: ܘܰܐܪܡܶܐ ܟܽܘܪܣܰܝ ܒܥܺܝܠܰܡ: ܘܰܐܘܒܶܕ݂ ܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܘܫܰܠܺܝܛܳܢ̈ܶܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. 39: ܘܒܰܐ̱ܚܪܳܝܰܬ݂ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܐܰܗܦܶܟ݂ ܫܒܺܝܬܳܗ̇ ܕܥܺܝܠܰܡ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܢܢ.

1: ܥܰܠ ܒܳܒܠ. ܦܶܬܓ݂ܳܡܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܒܳܒܶܠ ܘܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܕܟܰܠܕ݂ܳܝ̈ܶܐ: ܒܺܐܝܕ݂ܶܗ ܕܶܐܪܰܡܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ. 2: ܚܰܘܰܘ ܒܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܰܐܫܡܰܥܘ: ܘܰܫܩܽܘܠܘ ܐܳܬܳܐ: ܐܰܫܡܰܥܘ ܘܠܳܐ ܬܟ݂ܰܣܽܘܢ: ܐܶܡܰܪܘ ܐܶܬܬܰܚܕܰܬ݂ ܒܳܒܶܠ: ܢܦܰܠ ܒܺܝܠ: ܘܰܐܚܦܰܪ ܡܪܽܘܕܰܟ݂: ܒܗܶܬ݂ܘ ܦܬܰܟ݂ܖ̈ܶܝܗ̇: ܘܶܐܬܬܰܒܰܪܘ ܓܠܺܝ̈ܦܶܝܗ̇. 3: ܡܶܛܽܠ ܕܰܣܠܶܩ ܥܠܶܝܗ̇ ܥܰܡܳܐ ܡܶܢ ܓܰܪܒܝܳܐ: ܗܽܘ ܢܶܥܒܶܕ݂ ܐܰܪܥܳܗ̇ ܠܚܽܘܪܒܳܐ: ܘܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܒܳܗ̇ ܕܝܳܬܶܒ: ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܘܰܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܰܒܥܺܝܪܳܐ ܢܳܕ݂ܘ ܘܶܐܙܰܠܘ. 4: ܒܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܗܳܢܽܘܢ ܘܰܒܙܰܒܢܳܐ ܗܰܘ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܢܺܐܬܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܗܶܢܽܘܢ ܘܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܐ ܐܰܟܚܕ݂ܳܐ: ܡܗܰܠܟ݂ܺܝܢ ܘܒܳܟܶܝܢ ܘܰܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܗܽܘܢ ܒܳܥܶܝܢ. 5: ܥܰܠ ܐܽܘܖ̈ܚܳܬ݂ܳܗ̇ ܕܨܶܗܝܽܘܢ ܢܫܰܐܠܽܘܢ ܒܰܐܦܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܬܰܘ ܢܶܬܠܰܘܶܐ ܠܡܳܪܝܳܐ ܩܝܳܡܳܐ ܕܰܠܥܳܠܰܡ ܕܠܳܐ ܡܶܬܛܥܶܐ. 6: ܐܰܝܟ݂ ܥܳܢ̈ܳܐ ܐܰܒܺܝܕܬ݂ܳܐ ܗܘܳܐ ܥܰܡܝ: ܖ̈ܳܥܰܘܳܬ݂ܗܽܘܢ ܐܰܛܥܺܝܘ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܥܰܠ ܛܽܘܖ̈ܶܐ ܒܰܕܰܪܘ ܐܶܢܽܘܢ: ܡܶܢ ܛܽܘܖ̈ܶܐ ܠܖ̈ܳܡܳܬ݂ܳܐ ܐܶܙܰܠܘ: ܘܰܛܥܰܘ ܒܡܰܪܒܰܥܗܽܘܢ. 7: ܟܽܠ ܡܶܢ ܕܶܐܫܟܰܚ ܐܶܢܽܘܢ ܐܶܟܰܠ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܰܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈ܗܽܘܢ ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܳܐ ܢܶܫܒܽܘܩ ܐܶܢܽܘܢ: ܥܰܠ ܕܰܚܛܰܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܘܰܠܕܰܝܪܶܗ ܙܰܕܺܝܩܬ݂ܳܐ: ܘܣܰܒܪܳܐ ܕܰܐܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܡܳܪܝܰܐ ܗ̱ܘ. 8: ܥܪܽܘܩܘ ܡܶܢ ܓܰܘ ܒܳܒܶܠ: ܘܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܟܰܠܕ݂ܳܝ̈ܶܐ ܦܽܘܩܘ: ܘܰܗܘܰܘ ܐܰܝܟ݂ ܬܰܝ̈ܫܶܐ ܩܕ݂ܳܡ ܥܳܢ̈ܳܐ. 9: ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܐ ܡܕ݂ܺܝܠ ܐ̱ܢܳܐ ܘܡܰܣܶܩ ܐ̱ܢܳܐ ܥܰܠ ܒܳܒܶܠ: ܟܶܢܫܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܓܰܪܒܝܳܐ: ܘܢܶܣܬܰܕ݂ܪܽܘܢ ܥܠܶܝܗ̇: ܘܡܶܢ ܬܰܡܳܢ ܬܶܬܚܶܕ݂: ܓܶܐܖ̈ܰܝܗܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܓܰܒܪܳܐ ܕܡܰܨܠܰܚ ܘܠܳܐ ܗܳܦܶܟ݂ ܣܪܺܝܩܳܐܺܝܬ݂. 10: ܘܬܶܗܘܶܐ ܐܰܪܥܳܐ ܕܟܰܠܕ݂ܳܝ̈ܶܐ ܠܒܶܙܬ݂ܳܐ: ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܒܳܙܽܘܙܶܝ̈ܗ̇ ܢܶܣܒܥܽܘܢ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ.  11: ܡܶܛܽܠ ܕܬܶܚܕܽܘܢ ܘܡܶܛܽܠ ܕܰܬܕ݂ܽܘܨܽܘܢ: ܪܺܝܫ ܝܳܪܬܽܘܬ݂ܝ: ܘܰܬܕ݂ܽܘܨܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܥܶܓ̈ܠܶܐ ܕܦܶܛܡܳܐ: ܘܰܬܪܰܩܕܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܕܶܟ݂ܖ̈ܶܐ ܕܥܳܢ̈ܳܐ. 12: ܒܶܗܬܰܬ݂ ܐܶܡܟܽܘܢ ܛܳܒ: ܘܰܐܚܦܪܰܬ݂ ܝܳܠܶܕܬܟܽܘܢ: ܗܳܐ ܚܰܪܬ݂ܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ ܐܰܝܟ݂ ܡܰܕܒܪܳܐ ܚܰܪܒܳܐ ܘܨܰܕ݂ܝܳܐ. 13: ܡܶܢ ܪܽܘܓ݂ܙܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܠܳܐ ܬܶܬܶܒ: ܘܬܶܗܘܶܐ ܨܰܕ݂ܝܳܐ ܟܽܠܳܗ̇. ܘܟ݂ܽܠ ܕܢܶܥܒܰܪ ܥܰܠ ܒܳܒܶܠ: ܢܶܬܡܰܗ ܘܢܰܫܪܶܩ ܥܰܠ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡܰܚ̈ܘܳܬܳܗ̇. 14: ܐܶܣܬܰܕ݂ܪܘ ܥܰܠ ܒܳܒܶܠ: ܟܽܠ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܠܡܶܫܕܳܐ ܒܩܶܫܬܳܐ ܫܕ݂ܰܘ ܥܠܶܝܗ̇: ܠܳܐ ܬܚܽܘܣܽܘܢ ܥܰܠ ܓܶܐܖ̈ܶܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܠܡܳܪܝܳܐ ܚܛܳܬ݂. 15: ܝܰܒܶܒܘ ܥܠܶܝܗ̇ ܡܶܢ ܚܕܳܪܶܝܗ̇: ܝܶܗܒܰܬ݂ ܐܺܝܕ݂ܳܐ: ܢ̣ܦܰܠ ܫܶܬܶܐܣܶܝ̈ܗ̇: ܐܶܣܬܚܶܦܘ ܫܽܘܖ̈ܶܝܗ̇: ܡܶܛܽܠ ܕܦܽܘܪܥܳܢܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܶܬܢܰܩܰܡܘ ܒܳܗ̇. ܐܰܟ݂ܡܳܐ ܕܥܶܒܕܰܬ݂ ܥܒܶܕ݂ܘ ܠܳܗ̇. 16: ܘܰܐܘܒܶܕ݂ܘ ܙܳܪܽܘܥܳܐ ܡܶܢ ܒܳܒܶܠ: ܘܳܐܚܶܕ݂ ܡܰܓܠܳܐ ܒܙܰܒܢܳܐ ܕܰܚܨܳܕ݂ܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܚܰܪܒܳܐ ܕܡܰܕ݂ܘܝܳܐ: ܐ̱ܢܳܫ ܠܥܰܡܶܗ ܢܶܬ݂ܦܢܽܘܢ: ܘܰܓܒܰܪ ܠܰܐܪܥܶܗ ܢܶܥܪܩܽܘܢ. 17: ܢܶܩܝܳܐ ܛܳܥܺܝܬ݂ܳܐ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ: ܐܰܖ̈ܝܰܘܳܬ݂ܳܐ ܐܰܛܥܺܝܘ ܐܶܢܽܘܢ: ܩܰܕ݂ܡܳܝܳܐ ܐܰܟܠܶܗ ܡܰܠܟܳܐ ܕܳܐܬܽܘܪ: ܘܗܳܢܳܐ ܐ̱ܚܪܳܝܳܐ ܥܫܶܢ ܡܶܢܗ ܢܰܒܽܘܟܰܕܢܳܨܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܕܒܳܒܶܠ. 18: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܗܳܐ ܦܳܩܶܕ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܥܰܠ ܡܰܠܟܳܐ ܕܒܳܒܶܠ: ܘܥܰܠ ܐܰܪܥܶܗ: ܐܰܝܟ݂ ܕܦܶܩܕܶܬ݂ ܥܰܠ ܡܰܠܟܳܐ ܕܳܐܬܽܘܪ.  19: ܘܰܐܗܦܶܟ݂ ܠܳܐܝܣܪܳܐܶܝܠ ܠܕܰܝܪܗܽܘܢ: ܘܢܶܪܥܽܘܢ ܒܟܰܪܡܠܳܐ ܘܰܒܡܰܬܢܺܝܢ: ܘܰܒܛܽܘܪܳܐ ܕܰܐܦܪܶܝܡ: ܘܰܒܓܶܠܥܳܕ݂: ܘܬܶܣܒܰܥ ܢܰܦܫܗܽܘܢ.  20: ܒܝܰܘ̈ܡܳܬܳܐ ܗܳܢܽܘܢ ܘܰܒܙܰܒܢܳܐ ܗܰܘ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ: ܢܶܬܒܥܶܐ ܥܰܘܠܶܗ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ ܘܠܰܝܬܰܘܗܝ: ܘܰܚܛܺܝܬܶܗ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ: ܘܠܳܐ ܬܶܫܬܟܰܚ: ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܫܒܽܘܩ ܠܫܰܪܟܳܐ ܕܶܐܫܬܚܰܪܘ ܡܶܢܗܽܘܢ. 21: ܣܰܩܘ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܡܡܰܪܡܪܳܢܺܝܬ݂ܳܐ: ܣܰܩܘ ܥܠܶܝܗ̇ ܘܥܰܠ ܥܳܡܽܘܖ̈ܶܝܗ̇: ܐܶܬܬܥܺܝܪܝ ܚܰܪܒܳܐ ܘܰܚܪܽܘܒܝ ܐܶܢܽܘܢ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܰܥܒܶܕ݂ܝ ܐܰܝܟ݂ ܕܦܰܩܶܕܬܶܟ݂ܝ. 22̣: ܩܳܠܳܐ ܕܰܩܪܳܒܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܘܰܬܒܳܪܳܐ ܪܰܒܳܐ. 23: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܐܶܬܬܰܒܪܰܬ݂ ܘܶܐܫܬܰܩܠܰܬ݂ ܬܰܩܺܝܦܬܳܐ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܠܬܶܡܗܳܐ ܒܳܒܶܠ ܒܥܰܡ̈ܡܶܐ. 24: ܐܶܬܬܰܩܠܰܬ݂ ܒܳܒܶܠ ܘܳܐܦ ܐܶܬܬܰܚܕܰܬ݂: ܘܠܳܐ ܝܶܕܥܰܬ݂ ܕܠܽܘܩܒܰܠ ܡܳܪܝܳܐ ܩܳܡܰܬ݂. 25: ܦܬܰܚ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܘܨܪܶܗ: ܘܰܐܦܶܩ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܕܪܽܘܓ݂ܙܶܗ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܥܒܳܕ݂ܰܐ ܗ̱ܘ ܠܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܟܰܠܕ݂ܳܝ̈ܶܐ. 26: ܬܰܘ ܥܠܶܝܗ̇ ܡܶܢ ܚܕܳܖ̈ܶܝܗ̇: ܦܬܰܚܘ ܬܰܖ̈ܥܶܝܗ̇: ܒܨܰܐܗ̇ ܐܰܝܟ݂ ܥܰܪܛܶܠܳܝܬ݂ܳܐ: ܘܚܽܘܪܒܽܘܗ̇ ܘܠܳܐ ܬܶܫܒܩܽܘܢ ܠܳܗ̇ ܚܰܪܬ݂ܳܐ. 27: ܚܽܘܪܒܽܘܗ̇ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܦܺܐܖ̈ܶܝܗ̇ ܢܶܫܬܰܠܡܽܘܢ ܠܩܶܛܠܳܐ: ܘܳܝ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܕܡܰܛܺܝ ܝܰܘܡܗܽܘܢ: ܙܰܒܢܳܐ ܕܦܽܘܩܕܳܢܗܽܘܢ. 28: ܩܳܠܳܐ ܕܥܳܪܩܺܝܢ ܘܰܕ݂ܡܶܬܦܰܠܛܺܝܢ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܕܒܳܒܶܠ: ܠܰܡܚܰܘܳܝܽܘ ܒܨܶܗܝܽܘܢ ܢܩܰܡܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܐܰܠܳܗܰܢ: ܘܰܢܩܰܡܬ݂ܳܐ ܕܗܰܝܟܠܶܗ. 29: ܐܰܫܡܰܥܘ ܥܰܠ ܒܳܒܶܠ. ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ: ܟܠ ܕܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܠܡܶܫܕܳܐ ܒܩܶܫܬܳܐ ܫܕ݂ܰܘ ܥܠܶܝܗ̇ ܡܶܢ ܚܕܳܖ̈ܶܝܗ̇: ܠܳܐ ܬܶܫܒܩܽܘܢ ܠܳܗ̇ ܚܰܪܬ݂ܳܐ: ܦܽܘܪܥܽܘܗ̇ ܐܰܝܟ݂ ܐܰܓ݂ܪܳܗ̇: ܘܰܐܝܟ ܕܥܶܒܕܰܬ݂ ܥܒܶܕ݂ܘ ܠܳܗ̇: ܡܶܛܽܠ ܕܥܰܠ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰܡܪܚܰܬ݂ ܘܥܰܠ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 30: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܢܶܦܠܽܘܢ ܓܰܕܽܘܕܶܝ̈ܗ̇: ܒܓ݂ܰܘܳܗ̇: ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܓܰܒܖ̈ܶܝܗ̇ ܩܖ̈ܰܒܬܳܢܶܐ ܢܶܫܬܰܬܩܽܘܢ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ.  31: ܗܳܐ ܐܶܢܳܐ ܥܠܰܝܟ ܡܰܪܳܚܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܡܛܳܐ ܝܰܘܡܳܟ݂: ܙܰܒܢܳܐ ܕܦܽܘܩܕܳܢܳܟ݂. 32: ܘܢܶܣܬܚܶܦ ܡܰܪܳܚܳܐ ܘܢܶܦܶܠ: ܘܠܰܝܬ ܡܰܢ ܕܰܡܩܺܝܡ ܠܶܗ: ܘܶܐܫܒܽܘܩ ܢܽܘܪܳܐ ܒܩܽܘܖ̈ܝܳܗ̇: ܘܬܶܐܟ݂ܽܘܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܚܕ݂ܳܖ̈ܰܘܗܝ. 33: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܨܒܰܐܬ݂: ܛܠܺܝܡܺܝܢ ܒܢܰܝ̈ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܘܰܒܢܰܝ̈ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܐ ܐܰܟܚܕ݂ܳܐ: ܘܟ݂ܽܠ ܕܰܫܒܰܘ ܐܶܢܽܘܢ ܚܰܡܣܶܢܘ ܒܗܽܘܢ: ܘܠܳܐ ܨܳܒܶܝܢ ܠܡܫܰܕܳܪܽܘ ܐܶܢܽܘܢ. 34: ܦܳܪܽܘܩܗܽܘܢ ܬܰܩܺܝܦ ܗ̱ܘ: ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ ܫܡܶܗ: ܡܕ݂ܳܢ ܢܕܽܘܢ ܕܺܝܢܗܽܘܢ: ܘܰܢܫܰܠܶܐ ܠܰܐܪܥܳܐ: ܘܢܰܪܓܶܙ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܳܡܽܘܖ̈ܶܝܗ̇ ܕܬܺܒܶܝܠ. 35: ܚܰܪܒܳܐ ܥܰܠ ܟܰܠܕ݂ܳܝ̈ܶܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܥܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܳܡܽܘܖ̈ܶܝܗ̇ ܕܒܳܒܶܠ: ܘܥܰܠ ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܝܗ̇ ܘܥܰܠ ܚܰܟܺܝ̈ܡܶܝܗ̇.  36: ܚܰܪܒܳܐ ܥܰܠ ܩܳܨܽܘܡܶܝ̈ܗ̇ ܘܢܶܬܛܰܪܦܽܘܢ: ܚܰܪܒܳܐ ܥܰܠ ܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܶܝܗ̇ ܘܢܶܬܬܰܒܪܽܘܢ. 37: ܚܰܪܒܳܐ ܥܰܠ ܖ̈ܰܟ݂ܫܳܗ̇ ܘܥܰܠ ܡܰܖ̈ܟܒܳܬ݂ܳܗ̇: ܘܥܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܬܰܘܬܳܒ̈ܶܐ ܕܰܒܓ݂ܰܘܳܗ̇: ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܢܶܫ̈ܶܐ: ܚܰܪܒܳܐ ܥܰܠ ܓܰܙܶܝ̈ܗ̇ ܘܢܶܬ݂ܒܰܙܙܽܘܢ. 38: ܚܰܪܒܳܐ ܥܰܠ ܡܶܝ̈ܗ̇ ܘܢܺܐܒܫܽܘܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܪܥܳܐ ܗ̱ܝ ܕܓܳܠܦܰܝ̈ ܨܰܠ̈ܡܶܐ: ܘܒܰܦܬܰܟ݂ܖ̈ܶܐ ܡܶܫܬܰܒܗܪܺܝܢ. 39: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܢܶܥܡܖ̈ܳܢ ܒܳܗ̇ ܣܺܝܖ̈ܺܢܳܣ. ܘܢܶܬܒ̈ܳܢ ܒܳܗ̇ ܒ̈ܢܳܬ݂ ܢܰܥܡ̈ܶܐ: ܠܳܐ ܬܶܬܶܒ ܠܥܳܠܰܡ: ܘܠܳܐ ܬܶܫܪܶܐ ܠܕ݂ܳܪܕܳܖ̈ܺܝܢ. 40: ܘܬܶܗܘܶܐ ܐܰܝܟ݂ ܣܕ݂ܽܘܡ ܘܰܐܝܟ ܥܳܡܽܘܪܳܐ: ܕܰܗܦܰܟ݂ ܐܶܢܶܝܢ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܘܰܠܥܳܡܽܘܖ̈ܰܝܗܶܝܢ: ܠܳܐ ܢܶܬܶܒ ܬܰܡܳܢ ܓܒܰܪ: ܘܠܳܐ ܢܶܥܡܰܪ ܬܰܡܳܢ ܒܰܪܢܳܫ. 41: ܗܳܐ ܥܰܡܳܐ ܐܳܬܶܐ ܡܶܢ ܓܰܪܒܝܳܐ: ܥܰܡܳܐ ܪܰܒܳܐ: ܘܡܰܠ̈ܟܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܢܕ݂ܽܘܠܽܘܢ ܡܶܢ ܣܰܘܦܶܝ̈ܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ. 42: ܒܩܶܫ̈ܬܳܬ݂ܳܐ ܘܰܒܢܰܝܙܟ̈ܶܐ ܡܙܰܝܢܺܝܢ: ܒܺܝܫܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܘܠܳܐ ܡܪܰܚܡܳܢܺܝܢ: ܩܳܠܗܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܝܰܡܳܐ ܕܡܶܬ݂ܟܬܶܫ: ܘܥܰܠ ܖ̈ܟ݂ܫܳܐ ܪܟ݂ܺܝܒܺܝܢ: ܘܰܡܛܰܝܒܺܝܢ ܐܰܝܟ݂ ܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܶܐ ܠܰܩܪܳܒܳܐ: ܥܠܰܝܟܝ ܒܰܪܬ݂ ܒܳܒܶܠ. 43: ܫܡܰܥ ܡܰܠܟܳܐ ܕܒܳܒܶܠ ܫܶܡܥܗܽܘܢ ܘܶܐܬܪܰܫܰܠ ܐܺܝܕܰܘ̈ܗܝ: ܘܥܳܩܬ݂ܳܐ ܐܶܚܰܕܬ݂ܶܗ ܘܚܶܒ̈ܠܶܐ ܐܰܝܟ݂ ܕܝܳܠܶܕܬ݂ܳܐ: ܗܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܐܰܪܝܳܐ ܢܶܣܰܩ ܡܶܢ ܥܽܘܫܢܳܐ ܕܝܽܘܪܕܢܳܢ ܠܕܰܝܪܳܐ ܕܳܐܬ݂ܳܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܒܰܥܓܰܠ ܐܶܪܕܽܘܦ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢܳܗ̇: ܘܓܰܕܽܘ̈ܕܶܐ ܐܶܦܩܽܘܕ݂ ܥܠܶܝܗ̇: ܡܰܢܽܘ ܓܶܝܪ ܐܰܟ݂ܘܳܬ݂ܝ: ܐܰܘ ܡܰܢܽܘ ܕܢܶܬܛܪܶܐ ܒܺܝ: ܐܰܘ ܐܰܝܢܰܘ ܪܳܥܝܳܐ ܕܰܢܩܽܘܡ ܠܽܘܩܒܰܠܝ. 44: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܫܡܰܥܘ ܬܰܪܥܺܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܕܶܐܬ݂ܪܰܥܺܝ ܥܰܠ ܒܳܒܶܠ: ܘܡܰܚܫܰܒܬܶܗ ܕܶܐܬ݂ܚܰܫܰܒ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܕܟܰܠܕ݂ܳܝ̈ܶܐ: ܕܢܶܓܪܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܒܨܺܝܖ̈ܶܐ ܕܥܳܢ̈ܳܐ: ܘܢܰܨܕܽܘܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܕܰܝܪܗܽܘܢ. 45: ܡܶܢ ܩܳܠܳܐ ܕܶܐܬܬܰܚܕܰܬ݂ ܒܳܒܶܠ ܙܳܥܰܬ݂ ܐܰܪܥܳܐ: ܘܺܝܠܶܠܬ݂ܳܗ̇ ܒܥܰܡ̈ܡܶܐ ܐܶܫܬܰܡܥܰܬ݂.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܢܐ

1: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ: ܗܳܐ ܡܕ݂ܺܝܠ ܐ̱ܢܳܐ ܥܰܠ ܒܳܒܶܠ ܘܥܰܠ ܥܳܡܽܘܖ̈ܶܝܗ̇: ܠܶܒܳܐ ܩܰܫܝܳܐ ܘܪܽܘܚܳܐ ܡܚܰܒܠܳܢܳܐ. 2: ܘܶܐܫܰܕܰܪ ܥܰܠ ܒܳܒܶܠ ܒܳܙܽܘ̈ܙܶܐ: ܘܢܶܒܙܽܘܢܳܗ̇ ܘܰܢܕ݂ܽܘܫܽܘܢ ܐܰܪܥܳܗ̇: ܘܢܶܬ݂ܟܰܢܫܽܘܢ ܥܠܶܝܗ̇ ܡܶܢ ܚܕܳܖ̈ܶܝܗ̇ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܒܺܝܫܬܳܐ. 3: ܠܳܐ ܢܶܫܠܶܐ ܡܰܢ ܕܫܳܕܶܐ ܒܩܶܫܬܳܐ: ܘܠܳܐ ܢܶܫܠܰܚ ܫܶܪܝܳܢܶܗ ܩܪܰܒܬܳܢܳܐ: ܘܠܳܐ ܬܚܽܘܣܽܘܢ ܥܰܠ ܓܰܕܽܘ̈ܕܶܝܗ̇: ܚܪܽܘܒܘ ܟܽܠܶܗ ܚܰܝܠܳܗ̇. 4: ܘܢܶܦܠܽܘܢ ܩܛܺܝ̈ܠܶܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܟܰܠܕ݂ܳܝ̈ܶܐ: ܘܕܰܡܡܰܚܶܝܢ ܒܫܽܘ̈ܩܶܝܗ̇. 5: ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܐܰܪܡܶܠܘ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܘܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܗܽܘܢ: ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ ܐܰܠܳܗܗܽܘܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܪܥܗܽܘܢ ܐܶܬ݂ܡܰܠܝܰܬ݂ ܥܰܘܠܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܩܰܕܺܝܫܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ. 6: ܥܪܽܘܩܘ ܡܶܢ ܓܰܘ ܒܳܒܶܠ: ܘܦܰܨܰܘ ܓܒܰܪ ܢܰܦܫܶܗ: ܠܳܐ ܬܶܒܠܥܽܘܢ ܒܰܚܛܳܗܶܝ̈ܗ̇: ܡܶܛܽܠ ܕܙܰܒܢܰܐ ܗ̱ܘ ܕܦܽܘܪܥܳܢܳܗ̇ ܡܶܢ ܡܳܪܝܳܐ: ܐܰܝܟ݂ ܥܒܳܕܶܝ̈ܗ̇ ܗ̱ܘ̣ ܦܳܪܰܥ ܠܳܗ̇.  7: ܟܳܣܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܒܳܒܶܠ ܒܺܐܝܕ݂ܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܕܡܰܪܘܶܐ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܡܶܢ ܚܰܡܪܶܗ: ܐܶܫܬܺܝܘ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܶܐܬܛܰܪܰܦܘ. 8: ܡܶܢ ܫܶܠܝܳܐ ܢܶܦܠܰܬ݂ ܒܳܒܶܠ ܘܶܐܬ݂ܒܰܙܰܬ݂: ܐܰܝܠܶܠܘ ܥܠܶܝܗ̇: ܣ̣ܰܒܘ ܣܰܡ̈ܡܳܢܶܐ ܠܟܺܐܒܶܝ̈ܗ̇: ܛܳܟ݂ ܬܶܬ݂ܐܰܣܶܐ. 9: ܐܰܣܺܝܢܳܗ̇ ܠܒܳܒܶܠ ܘܠܳܐ ܐܶܬ݂ܐܰܣܝܰܬ݂: ܢܶܫܒܩܺܝܗ̇ ܘܢܺܐܙܰܠ ܓܒܰܪ ܠܰܐܪܥܶܗ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܩܪܶܒ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܕܺܝܢܳܗ̇: ܘܶܐܬܬܪܺܝܡ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܰܥܢܳܢ̈ܶܐ. 10: ܐܰܦܶܩ ܡܳܪܝܳܐ ܙܳܟ݂ܽܘܬܰܢ: ܬܰܘ ܢܶܫܬܰܥܶܐ ܒܨܶܗܝܽܘܢ ܥܒܳܕ݂ܰܘ̈ܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ ܐܰܠܳܗܰܢ. 11: ܟܰܢܶܫܘ ܫܳܠ̈ܛܶܐ: ܡܠܰܘ ܓܶܐܖ̈ܶܐ: ܐܰܕ݂ܺܝܠ ܡܳܪܝܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܕܡܳܕܰܝ: ܡܶܛܽܠ ܕܥܰܠ ܒܳܒܶܠ ܬܰܪܥܺܝܬܶܗ ܠܰܡܚܰܒܳܠܽܘܬ݂ܶܗ̇: ܡܶܛܽܠ ܕܦܽܘܪܥܳܢܶܗ ܗ̱ܘ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܘܰܬ݂ܒܰܥܬ݂ܳܐ ܕܗܰܝܟܠܶܗ. 12: ܥܰܠ ܫܽܘܖ̈ܶܝܗ̇ ܕܒܳܒܶܠ ܫܩܽܘܠܘ ܐܳܬ݂ܳܐ: ܐܰܩܺܝܡܘ ܡܰܛܰܪܬ݂ܳܐ ܘܛܰܒܥܽܘܗ̇ ܒܡܰܝ̈ܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܥܒܰܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܡܶܕܶܡ ܕܶܐܬܪܰܥܺܝ ܒܒܳܒܶܠ. 13: ܕܫܰܪܝܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ: ܣܰܓܺܝܐܺܝܢ ܓܰܙܰܝ̈ܟܝ: ܡܛܳܐ ܩܶܨܶܟ݂ܝ ܘܥܶܫܢܰܬ݂ ܡܚܽܘܬܶܟ݂ܝ. 14: ܝܺܡܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ ܒܢܰܦܫܶܗ: ܕܶܐܡܠܶܝܟ݂ܝ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܩܰܡܨܳܐ: ܘܢܶܥܢܽܘܢ ܥܠܰܝܟܝ ܘܢܺܐܡܪܽܘܢ: ܗܳܘܳܝ ܗܳܘܳܝ. 15: ܡܳܪܝܳܐ ܥܒܰܕ݂ ܐܰܪܥܳܐ ܒܚܰܝܠܶܗ: ܘܰܐܬ݂ܩܶܢ ܬܺܒܶܝܠ ܒܚܶܟ݂ܡܬܶܗ: ܘܰܒܣܽܘܟܠܶܗ ܡ̣ܬܰܚ ܫܡܰܝܳܐ. 16: ܝܳܗܶܒ ܩܳܠܳܐ ܕܰܪܓܽܘܫܝܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܒܰܫܡܰܝܳܐ: ܡܰܣܶܩ ܥܢܳܢ̈ܶܐ ܡܶܢ ܣܰܘ̈ܦܶܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ: ܘܒܰܖ̈ܩܶܐ ܠܡܶܛܪܳܐ ܥܒܰܕ: ܡܰܦܶܩ ܖ̈ܽܘܚܶܐ ܡܶܢ ܐܰܘܨܖ̈ܰܘܗܝ. 17: ܫܛܳܐ ܟܠ ܒܰܪܢܳܫ ܡܶܢ ܝܺܕܰܥܬ݂ܳܐ: ܒܗܶܬ݂ܘ ܟܽܠ ܩܰܝܢܳܝ̈ܶܐ ܡܶܢ ܓܠܺܝܦ̈ܶܐ ܕܰܥ̣ܒܰܕ݂ܘ: ܡܶܛܽܠ ܕܕܰܓܳܠܽܘܬ݂ܳܐ ܢܣܰܟ݂ܘ ܘܠܰܝܬ ܒܗܽܘܢ ܪܽܘܚܳܐ. 18: ܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܰܥܒܳܕ̈ܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܫܳܛܰܝ̈ܳܐ: ܒܙܰܒܢܳܐ ܕܡܶܬܦܰܩܕܺܝܢ ܢܺܐܒܕ݂ܽܘܢ. 19: ܠܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕܗܳܠܶܝܢ ܡܢܳܬܶܗ ܕܝܰܥܩܽܘܒ: ܐܶܠܳܐ ܡܰܢ ܕܰܒܪܳܐ ܟܽܠ ܗܽܘܝܽܘ ܡܢܳܬܗܽܘܢ: ܘܫܰܒܛܳܐ ܕܝܳܪܬܽܘܬ݂ܗܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ ܫܡܶܗ. 20: ܛܰܝܶܒܘ ܠܺܝ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܕܰܩܪܳܒܳܐ: ܐܶܒܰܕܰܪ ܒܶܟ݂ܝ ܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܘܶܐܚܰܒܶܠ ܒܶܟ݂ܝ ܡܰܠ̈ܟܘܳܬ݂ܳܐ. 21: ܘܶܐܒܰܕܰܪ ܒܶܟ݂ܝ ܖ̈ܟ݂ܫܳܐ ܘܖ̈ܳܟ݂ܒܰܝܗܽܘܢ. 22: ܘܶܐܒܰܕܰܪ ܒܶܟ݂ܝ ܡܰܖ̈ܟܒܳܬ݂ܳܐ ܘܖ̈ܳܟ݂ܒܰܝܗܶܝܢ: ܘܶܐܒܰܕܰܪ ܒܶܟ݂ܝ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܘܢܶܫ̈ܶܐ: ܘܶܐܒܰܕܰܪ ܒܶܟ݂ܝ ܣܳܒ̈ܶܐ ܘܰܥܠܰܝܡ̈ܶܐ: ܘܶܐܒܰܕܰܪ ܒܶܟ݂ܝ ܓܰܕܽܘ̈ܕܶܐ ܘܰܒܬܽܘ̈ܠܳܬܳܐ. 23: ܘܶܐܒܰܕܰܪ ܒܶܟ݂ܝ ܪܳܥܝܳܐ ܘܰܓܙܳܪܶܗ: ܘܶܐܒܰܕܰܪ ܒܶܟ݂ܝ ܐܰܟܳܪܳܐ ܘܦܰܕܳܢܶܗ: ܘܶܐܒܰܕܰܪ ܒܶܟ݂ܝ ܛܖ̈ܽܘܢܶܐ ܘܫܰܠܺܝܛܳܢ̈ܶܐ.  24: ܘܶܐܦܪܽܘܥ ܠܒܳܒܶܠ ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܳܡܽܘܖ̈ܶܐ ܕܟܰܠܕ݂ܳܝ̈ܶܐ: ܟܽܠܳܗ̇ ܒܺܝܫܬܳܐ ܕܰܥܒܰܕ݂ܘ ܒܨܶܗܝܽܘܢ ܠܥܺܢܰܝ̈ܟܽܘܢ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ.  25: ܗܳܐ ܐܶܢܳܐ ܥܠܰܝܟ ܛܽܘܪܳܐ ܡܚܰܒܠܳܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܕܚܰܒܶܠ ܠܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ: ܘܰܐܪܺܝܡ ܐܺܝܕ݂ܝ ܥܠܰܝܟ: ܘܶܐܩܠܳܟ݂ ܡܶܢ ܟܺܐܦܳܐ: ܘܶܐܥܒܕ݂ܳܟ݂ ܠܛܽܘܪܳܐ ܝܰܩܺܝܕ݂ܳܐ. 26: ܘܠܳܐ ܢܶܣܒܽܘܢ ܡܶܢܟ݂ ܟܺܐܦܳܐ ܠܙܳܘܺܝܬ݂ܳܐ: ܘܟܺܐܦܳܐ ܠܫܶܬܶܐܣܬܳܐ: ܐܶܠܳܐ ܠܚܽܘܪܒܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܬܶܗܘܶܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. 27: ܫܩܽܘܠܘ ܐܳܬ݂ܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ: ܩܪܰܘ ܫܺܝܦܽܘܪܳܐ ܒܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܛܰܝܶܒܘ ܥܠܶܝܗ̇ ܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܐܰܫܡܰܥܘ ܥܠܶܝܗ̇ ܡܰܠ̈ܟܘܳܬ݂ܳܐ ܕܰܐܪܕܰܛ: ܘܕܰܐܪܡܶܢܝ: ܘܕܰܐܫܟܢܰܙ: ܦܩܽܘܕ݂ܘ ܥܠܶܝܗ̇ ܐܰܒܕܳܢܳܐ: ܐܰܣܶܩܘ ܖ̈ܟ݂ܫܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܙܳܚܠܳܐ. 28: ܛܰܝܶܒܘ ܥܠܶܝܗ̇ ܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܠܡܰܠܟܳܐ ܕܡܳܕܰܝ ܘܰܠܚܺܐܖ̈ܰܘܗܝ: ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܫܰܠܺܝܛܳܢܰܘ̈ܗܝ. 29: ܘܰܬܙܽܘܥ ܐܰܪܥܳܐ ܘܬܶܬܘܰܪ: ܡܶܛܽܠ ܕܩܳܡܰܬ݂ ܥܰܠ ܒܳܒܶܠ ܡܰܚܫܰܒܬܶܗ: ܕܡܳܪܝܳܐ: ܠܡܰܚܪܳܒܽܘ ܐܰܪܥܳܐ ܕܒܳܒܶܠ ܡܶܢ ܒܠܰܝ ܕܝܳܬܶܒ. 30: ܣܳܦܘ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܕܒܳܒܶܠ ܠܡܶܬ݂ܟܰܬܳܫܽܘ ܥܰܡ ܝܳܬܒܰܝ̈ ܡܶܨܪܽܘܬ݂: ܐܶܬܬܰܒܪܰܬ݂ ܓܰܢ̱ܒܳܪܽܘܬ݂ܗܽܘܢ ܘܰܗܘܰܘ ܐܰܝܟ݂ ܢܶܫ̈ܶܐ: ܥܩܽܘܪܘ ܡܰܫܟܢܶܝ̈ܗ̇: ܬܰܒܰܪܘ ܬܰܖ̈ܥܶܝܗ̇. 31: ܕܪܳܗܶܛ ܠܽܘܩܒܰܠ ܕܪܳܗܶܛ ܢܶܪܗܰܛ: ܘܕܰܡܚܰܘܶܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܕܰܡܚܰܘܶܐ: ܠܰܡܚܰܘܳܝܽܘ ܠܡܰܠܟܳܐ ܕܒܳܒܶܠ: ܕܶܐܬܬܰܚܕܰܬ݂ ܡܕ݂ܺܝܢ̱ܬܶܗ ܡܶܢ ܚܕܳܖ̈ܶܝܗ̇. 32: ܘܡܰܥܒܖ̈ܳܬ݂ܳܗ̇ ܐܶܬܬܚܶܕ݂̈ܝ: ܘܶܐܓܡܶܝ̈ܗ̇ ܝܺܩܶܕ݂ܘ ܒܢܽܘܪܳܐ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܓܰܒܖ̈ܶܝܗ̇ ܩܖ̈ܰܒܬܳܢܶܐ ܐܶܬܕܰܠܰܚܘ. 33: ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܒܰܪܬ݂ ܒܳܒܶܠ ܐܰܝܟ݂ ܐܶܕܪܳܐ ܕܰܡ̣ܛܳܐ ܙܒܰܢ ܕܪܳܟ݂ܬܶܗ: ܥܰܕ݂ ܩܰܠܺܝܠ ܘܰܡ̣ܛܳܐ ܩܛܳܦܳܗ̇. 34: ܐܶܡܪܰܬ݂ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ: ܐܰܟ݂ܠܰܢܝ ܘܒܰܙܰܢܝ ܢܰܒܽܘܟܰܕܢܳܨܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܕܒܳܒܶܠ: ܐܰܩܺܝܡܰܢܝ ܐܰܝܟ݂ ܡܳܐܢܳܐ ܣܪܺܝܩܳܐ: ܒܰܠܥܰܢܝ ܐܰܝܟ݂ ܬܰܢܺܝܢܳܐ: ܡ̣ܠܳܐ ܟܰܪܣܶܗ ܡܶܢ ܥܽܘܕܳܢܝ ܘܰܐܛܥܝܰܢܝ. 35: ܒܶܙܰܬ݂ܝ ܘܩܶܢܝܳܢܝ ܠܒܳܒܶܠ ܐܶܫܬܒܺܝܘ: ܘܕܶܡܝ ܥܰܠ ܥܳܡܽܘܖ̈ܶܐ ܕܟܰܠܕ݂ܳܝ̈ܶܐ ܬܺܐܡܰܪ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ. 36: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܗܳܐ ܕܳܐܶܢ ܐ̱ܢܳܐ ܕܺܝܢܶܟ݂ܝ: ܘܡܶܬ݂ܢܰܩܰܡ ܐ̱ܢܳܐ ܢܩܰܡܬܶܟ݂ܝ: ܘܰܐܚܪܶܒ ܝܰܡܳܐ ܕܒܳܒܶܠ: ܘܰܐܘܒܶܫ ܡܰܒܽܘܥܰܘ̈ܗܝ. 37: ܘܬܶܗܘܶܐ ܒܳܒܶܠ ܚܰܪܒܬܳܐ: ܡܰܥܡܪܳܐ ܠܝܳܪܽܘܖ̈ܶܐ: ܘܰܠܬܶܡܗܳܐ ܘܰܠܡܰܫܪܽܘܩܺܝܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܒܠܰܝ ܕܝܳܬܶܒ ܒܳܗ̇. 38: ܐܰܝܟ݂ ܐܰܖ̈ܝܰܘܳܬ݂ܳܐ ܢܢܰܗܡܽܘܢ: ܘܢܶܥܪܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܓܖ̈ܰܝܳܐ ܕܰܐܖ̈ܝܰܘܳܬ݂ܳܐ.  39: ܒܚܶܡܬ݂ܳܐ ܐܶܥܒܶܕ݂ ܡܰܫܬܰܝܗܽܘܢ: ܘܰܐܪܘܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܘܢܶܬܬܰܒܪܽܘܢ: ܘܢܶܕ݂ܡܟܽܘܢ ܫܶܢܬ݂ܳܐ ܠܥܳܠܰܡ: ܘܠܳܐ ܢܶܬܬܥܺܝܪܽܘܢ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. 40: ܘܰܐܫܠܶܡ ܐܶܢܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܡܦܰܛܡ̈ܶܐ ܠܩܶܛܠܳܐ: ܘܰܐܝܟ ܕܶܟ݂ܖ̈ܶܐ ܘܰܓ̈ܕܰܝܳܐ ܠܢܶܟ݂ܣܬ݂ܳܐ. 41: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܐܶܬܬܰܚܕܰܬ݂ ܐܰܪܺܫܟ݂ܳܝܬ݂ܳܐ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܠܬܶܡܗܳܐ ܒܳܒܶܠ ܒܥܰܡ̈ܡܶܐ. 42: ܣܠܶܩ ܥܰܠ ܒܳܒܶܠ ܝܰܡܳܐ ܘܰܒܣܽܘܓ݂ܳܐܐ ܕܓܰܠܠܰܘ̈ܗܝ ܐܶܬ݂ܟܰܣܝܰܬ݂. 43: ܗܘܰܝ̈ ܩܽܘܖ̈ܝܳܗ̇ ܠܬܶܡܗܳܐ: ܐܰܝܟ݂ ܐܰܪܥܳܐ ܚܰܪܒܬܳܐ ܘܨܳܕ݂ܺܝܬ݂ܳܐ: ܠܳܐ ܢܶܬܶܒ ܒܗܶܝܢ ܓܒܰܪ: ܘܠܳܐ ܢܶܥܡܰܪ ܒܗܶܝܢ ܒܰܪܢܳܫ. 44: ܘܶܐܦܩܽܘܕ݂ ܥܰܠ ܒܺܝܠ ܒܒܳܒܶܠ: ܘܰܐܦܶܩ ܙܽܘܬܖ̈ܰܘܗܝ ܡܶܢ ܦܽܘܡܶܗ: ܘܠܳܐ ܢܶܕ݂ܚܠܽܘܢ ܠܶܗ ܬܽܘܒ ܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܘܳܐܦ ܫܽܘܖ̈ܶܝܗ̇ ܕܒܳܒܶܠ ܖ̈ܘܺܝܚܶܐ ܢܶܦܠܽܘܢ. 45: ܦܽܘܩܘ ܡܶܢ ܓܰܘܳܗ̇ ܥܰܡܝ: ܘܦܰܠܶܛܘ ܓܒܰܪ ܢܰܦܫܶܗ: ܡܶܢ ܚܶܡܬ݂ܳܐ ܕܪܽܘܓ݂ܙܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. 46: ܕܰܠܡܳܐ ܢܶܬܬܒܰܪ ܠܶܒܟܽܘܢ: ܘܬܶܕ݂ܚܠܽܘܢ ܡܶܢ ܛܶܒܳܐ ܕܡܶܫܬܡܰܥ ܒܰܐܪܥܳܐ: ܘܢܺܐܬ݂ܶܐ ܒܳܗ̇ ܒܫܰܢ̱ܬܳܐ ܗܳܝ ܛܶܒܳܐ: ܘܒܳܬ݂ܪܳܗ̇ ܕܫܰܢ̱ܬܳܐ ܛܶܒܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ: ܘܢܶܗܘܶܐ ܚܛܽܘܦܝܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ: ܘܰܢܩܽܘܡ ܫܰܠܺܝܛܳܐ ܥܰܠ ܫܰܠܺܝܛܳܐ. 47: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܗܳܐ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܐܳܬܶܝܢ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܶܐܦܩܽܘܕ݂ ܥܰܠ ܓܠܺܝ̈ܦܺܝܗ̇ ܕܒܳܒܶܠ: ܘܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܬܺܐܒܰܕ݂: ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܩܛܺܝܠܶܝ̈ܗ̇ ܢܶܦܠܽܘܢ ܒܓ݂ܰܘܳܗ̇. 48: ܘܢܶܚܕܽܘܢ ܥܰܠ ܒܳܒܶܠ ܫܡܰܝܳܐ ܘܰܐܪܥܳܐ ܘܟ݂ܽܠ ܕܰܒܗܽܘܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܢ ܓܰܪܒܝܳܐ ܢܺܐܬܽܘܢ ܥܠܶܝܗ̇: ܒܳܙܽܘ̈ܙܶܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. 49: ܘܳܐܦ ܒܒܳܒܶܠ ܢܶܦܠܽܘܢ ܩܛܺܝ̈ܠܶܐ ܕܺܝܣܪܳܐܶܝܠ: ܘܳܐܦ ܡܶܢ ܒܳܒܶܠ ܢܶܦܠܽܘܢ ܩܛܺܝ̈ܠܶܐ ܒܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ. 50: ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܶܐܬ݂ܦܰܠܰܛܘ ܡܶܢ ܚܰܪܒܳܐ: ܙܶܠܘ ܘܠܳܐ ܬܩܽܘܡܽܘܢ: ܐܶܬܕܰܟ݂ܪܘ ܡܶܢ ܪܽܘܚܩܳܐ ܠܡܳܪܝܳܐ: ܐܘܪܺܫܠܶܡ ܬܶܣܰܩ ܥܰܠ ܠܶܒܟܽܘܢ. 51: ܘܢܺܐܡܪܽܘܢ ܕܒܶܝܬ݂ ܝܺܣܪܳܐܶܝܠ ܒܗܶܬ݂ܢ ܛܳܒ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܫܡܰܥܢ ܚܶܣܕܳܐ: ܘܟܰܣܝܰܬ݂ ܒܶܗܬܬ݂ܳܐ ܠܰܐܦܰܝ̈ܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܥ̣ܰܠܘ ܢܽܘܟܖ̈ܳܝܶܐ ܠܡܰܩܕܫܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ. 52: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܗܳܐ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܐܳܬܶܝܢ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܘܶܐܦܩܽܘܕ݂ ܥܰܠ ܒܳܒܶܠ ܘܥܰܠ ܓܠܺܝ̈ܦܶܝܗ̇: ܘܰܒܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ ܢܶܦܠܽܘܢ ܩܛܺܝ̈ܠܶܝܗ̇. 53: ܐܶܢ ܬܶܣܰܩ ܒܳܒܶܠ ܠܰܫܡܰܝܳܐ: ܘܶܐܢ ܬܣܺܝܡ ܒܪܰܘܡܳܐ ܥܽܘܫܢܳܗ̇: ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡܝ ܢܺܐܬܽܘܢ ܥܠܶܝܗ̇ ܒܳܙܽܘ̈ܙܶܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ. 54: ܩܳܠܳܐ ܕܺܝܠܶܠܬܳܐ ܡܶܢ ܒܳܒܶܠ: ܘܰܬܒܳܪܳܐ ܪܰܒܳܐ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ: ܕܟܰܠܕ݂ܳܝ̈ܶܐ. 55: ܡܶܛܽܠ ܕܒܰܙ ܡܳܪܝܳܐ ܠܒܳܒܶܠ: ܘܰܐܘܒܶܕ݂ ܡܶܢܳܗ̇ ܒܢܰܝ̈ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܘܰܒܥܺܝܪܳܐ: ܩܳܠܳܐ ܪܰܒܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܡܰܝ̈ܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܕܳܐܙܶܠ ܩܳܠܗܽܘܢ. 56: ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬ݂ܰܘ ܥܰܠ ܒܳܒܶܠ ܒܳܙܽܘ̈ܙܶܐ: ܘܶܐܬܬܚܶܕ݂ܘ ܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܶܝܗ̇ ܘܶܐܬܬܒܰܖ̈ܝ ܩܶܫ̈ܬܳܬܗܽܘܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܦܳܪܽܘܥܳܐ ܡܳܪܝܳܐ: ܡܶܦܪܰܥ ܢܶܦܪܽܘܥ ܐܶܢܽܘܢ. 57: ܘܰܐܪܘܶܐ ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܝܗ̇ ܘܚܰܟܺܝ̈ܡܶܝܗ̇: ܚܺܐܖ̈ܶܝܗ̇ ܘܫܰܠܺܝ̈ܛܳܢܶܝܗ̇ ܘܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܶܝܗ̇: ܘܢܶܕ݂ܡܟܽܘܢ ܫܶܢܬ݂ܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܘܠܳܐ ܢܶܬܬܥܺܝܪܽܘܢ: ܐܳܡܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ ܫܡܶܗ. 58: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܚܰܝܠܬ݂ܳܢܳܐ: ܫܽܘܖ̈ܶܝܗ̇ ܕܒܳܒܶܠ ܖ̈ܘܺܝܚܶܐ ܡܶܬ݂ܥܩܳܪܽܘ ܢܶܬ݂ܥܰܩܪܽܘܢ: ܘܬܰܖ̈ܥܶܝܗ̇ ܖ̈ܳܡܶܐ ܒܢܽܘܪܳܐ ܢܺܐܩܕ݂ܽܘܢ: ܘܢܶܠܐܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܣܪܺܝܩܳܐܺܝܬ݂: ܘܶܐܡ̈ܘܳܬ݂ܳܐ ܒܢܽܘܪܳܐ ܢܶܬܛܰܖ̈ܦܳܢ. 59: ܦܶܬܓ݂ܳܡܳܐ ܕܦܰܩܶܕ݂ ܐܶܪܰܡܝܳܐ ܢܒܺܝܳܐ: ܠܫܶܪܝܳܐ ܒܰܪ ܢܶܪܝܳܐ ܒܰܪ ܡܥܰܣܝܳܐ: ܟܰܕ݂ ܐܶܙܰܠ ܥܰܡ ܨܶܕܰܩܝܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܠܒܳܒܶܠ: ܒܰܫܢܰܬ݂ ܚܕܰܥܶܣܖ̈ܶܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬ݂ܶܗ: ܘܫܶܪܝܳܐ ܪܰܒ ܡܰܫܪܺܝܬ݂ܳܐ ܗ̱ܘܳܐ. 60: ܘܰܟ݂ܬܰܒ ܐܶܪܰܡܝܳܐ ܟܽܠܳܗ̇ ܒܺܝܫܬܳܐ ܕܳܐܬ݂ܝܳܐ ܥܰܠ ܒܳܒܶܠ ܒܣܶܦܪܳܐ ܚܰܕ݂: ܡ̈ܶܠܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܰܟ݂ܬܺܝ̈ܒܳܢ ܥܰܠ ܒܳܒܶܠ. 61: ܘܶܐܡܰܪ ܐܶܪܰܡܝܳܐ ܠܫܶܪܝܳܐ: ܡܳܐ ܕܥ̣ܰܠܬ ܠܓ݂ܰܘ ܒܳܒܶܠ: ܩܪܺܝ ܘܰܚܙܺܝ ܟܽܠܗܽܘܢ ܦܶܬܓ݂ܳܡ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ. 62: ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ: ܐܰܢ̱ܬ ܐܶܡ̣ܰܪܬ ܥܰܠ ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܠܡܰܘܒܳܕ݂ܽܘܬ݂ܶܗ: ܕܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܒܶܗ ܕܝܳܬܶܒ ܡܶܢ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܘܰܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܰܒܥܺܝܪܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܠܚܽܘܪܒܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܢܶܗܘܶܐ. 63: ܘܡܳܐ ܕܫ̣ܰܠܶܡܬ ܠܡܶܩܪܳܐ ܒܣܶܦܪܳܐ ܗܳܢܳܐ: ܩܛܽܘܪ ܒܶܗ ܟܺܐܦܳܐ ܘܰܫܕ݂ܺܝܘܗܝ ܒܰܦܪܳܬ݂. 64: ܘܶܐܡܰܪ ܗܳܟܰܢܳܐ ܬܶܦܶܠ ܒܳܒܶܠ ܘܠܳܐ ܬܩܽܘܡ: ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܒܺܝܫܬܳܐ ܕܡܰܝܬܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܘܢܶܬܛܰܪܦܽܘܢ. ܥܕܰܡܳܐ ܠܗܳܪܟܳܐ ܦܶܬܓ݂ܳܡܰܘ̈ܗܝ ܕܶܐܪܰܡܝܳܐ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܢܒ.

1: ܒܰܪ ܥܶܣܪܺܝܢ ܗ̱ܘܳܐ ܘܰܚܕ݂ܳܐ ܫܢܺܝ̈ܢ ܨܶܕܰܩܝܳܐ ܟܰܕ݂ ܐܰܡܠܶܟ݂: ܘܰܚܕܰܥܶܣܖ̈ܶܐ ܫܢܺܝ̈ܢ ܐܰܡܠܶܟ݂ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ: ܘܰܫܡܳܐ ܕܶܐܡܶܗ: ܚܰܡܛܽܘܠ ܒܰܪܬ݂ ܐܶܪܰܡܝܳܐ ܡܶܢ ܠܶܒܢܳܐ. 2: ܘܰܥܒܰܕ݂ ܕܒܺܝܫ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ: ܐܰܝܟ݂ ܕܰܥܒܰܕ݂ ܝܽܘܝܰܩܺܝܡ. 3: ܡܶܛܽܠ ܗܳܠܶܝܢ ܗܘܳܐ ܪܽܘܓܙܳܐ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ: ܘܥܰܠ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܐ: ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕܰܫܕ݂ܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ: ܘܰܡܪܰܕ݂ ܨܶܕܰܩܝܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܥܰܠ ܢܰܒܽܘܟܰܕܢܳܨܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܕܒܳܒܶܠ. 4: ܘܰܒܫܰܢ̱ܬܳܐ ܕܰܬܫܰܥ ܠܡܰܠܟܽܘܬ݂ܶܗ ܒܝܰܪܚܳܐ ܕܥܶܣܪܳܐ: ܒܶܗ ܒܝܰܪܚܳܐ ܗܳܢܳܐ: ܐܶܬ݂ܳܐ ܢܰܒܽܘܟܰܕܢܳܨܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܕܒܳܒܶܠ ܗܽܘ ܘܟܽܠܶܗ ܚܰܝܠܶܗ ܥܰܠ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ: ܘܰܫܪܰܘ ܥܠܶܝܗ̇: ܘܰܒ̣ܢܰܘ ܥܠܶܝܗ̇ ܩܰܠܩܽܘܡ̈ܶܐ ܟܰܕ݂ ܚܳܕ݂ܪܳܐ. 5: ܘܥܶܠܰܬ݂ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܒܽܐܘܠܨܳܢܳܐ: ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܰܫܢܰܬ݂ ܚܕܰܥܶܣܖ̈ܶܐ ܠܡܰܠܟܳܐ ܨܶܕܰܩܝܳܐ. 6: ܘܰܒܝܰܪܚܳܐ ܕܚܰܡܫܳܐ ܒܰܬܫܰܥܬ݂ܳܐ ܒܶܗ ܒܝܰܪܚܳܐ: ܥܫܶܢ ܟܰܦܢܳܐ ܒܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ: ܘܠܰܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܠܰܚܡܳܐ ܠܥܰܡܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ. 7: ܘܶܐܬܬܰܪܥܰܬ݂ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܩܖ̈ܰܒܬܳܢܶܐ: ܥ̣ܪܰܩܘ ܘܰܢ̣ܦܰܩܘ ܡܶܢ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܒܠܺܠܝܳܐ: ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܬܰܪܥܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܫܽܘܖ̈ܶܐ ܕܥܰܠ ܓܶܢ̱ܒ ܓܰܢܬ݂ܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ: ܘܟܰܠܕ݂ܳܝ̈ܶܐ ܟܪܺܝܟ݂ܺܝܢ ܥܰܠ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ: ܘܶܐܙܰܠܘ ܒܽܐܘܪܚܳܐ ܕܰܦܩܰܥܬ݂ܳܐ. 8: ܘܰܪܕܰܦܘ ܚܰܝܠܳܐ ܕܟܰܠܕ݂ܳܝ̈ܶܐ ܒܳܬ݂ܰܪ ܡܰܠܟܳܐ: ܘܰܐܕ݂ܪܟ݂ܽܘܗܝ ܠܨܶܕܰܩܝܳܐ ܒܰܦܩܰܥܬ݂ܳܐ ܕܺܐܝܪܺܝܚܽܘ: ܘܟܽܠܶܗ ܚܰܝܠܶܗ ܐܶܬ݂ܒܰܕܰܪ ܡܶܢܗ. 9: ܘܰܐܚܕܽܘܗܝ ܠܡܰܠܟܳܐ: ܘܰܐܣܩܽܘܗܝ ܠܘܳܬ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܕܒܳܒܶܠ ܠܕܶܒܠܰܬ݂ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܰܚܡܳܬ݂: ܘܡܰܠܶܠ ܥܰܡܶܗ ܕܺܝܢܳܐ. 10: ܘܢܰܟܶܣ ܡܰܠܟܳܐ ܕܒܳܒܶܠ ܠܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܨܶܕܰܩܝܳܐ ܠܥܺܢܰܘ̈ܗܝ: ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܚܺܐܖ̈ܶܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ ܚܪܰܒ ܒܕܶܒܠܰܬ݂. 11: ܘܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ ܕܨܶܕ݂ܰܩܝܳܐ ܥܰܘܰܪ: ܘܰܐܣܪܶܗ ܒܫܺܫ̈ܠܳܬ݂ܳܐ: ܘܰܐܘܒܠܶܗ ܡܰܠܟܳܐ ܕܒܳܒܶܠ ܠܒܳܒܶܠ ܘܰܐܫܠܡܶܗ ܠܒܶܝܬ݂ ܢܛܽܘܪܬ݂ܳܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕܡܺܝܬ݂. 12: ܘܰܒܝܰܪܚܳܐ ܕܚܰܡܫܳܐ ܒܰܥܣܰܪܬ݂ܳܐ ܒܶܗ ܒܝܰܪܚܳܐ: ܗܺܝ ܗܺܝ ܫܢܰܬ݂ ܬܫܰܥܶܣܖ̈ܶܐ ܕܢܰܒܽܘܟܰܕܢܳܨܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܕܒܳܒܶܠ: ܐܶܬ݂ܳܐ ܢܰܒܽܘܙܰܪܕܳܢ ܪܰܒ ܕܰܚ̈ܫܶܐ: ܘܩܳܡ ܩܕ݂ܳܡ ܡܰܠܟܳܐ ܕܒܳܒܶܠ ܒܽܐܘܪܺܫܠܶܡ. 13: ܘܰܐܘܩܶܕ݂ ܠܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܘܰܠܒܶܝܬ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ: ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܒ̈ܳܬܶܐ ܕܽܐܘܪܺܫܠܶܡ: ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܒ̈ܳܬܶܐ ܕܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܐܰܘܩܶܕ݂ ܒܢܽܘܪܳܐ. 14: ܘܰܠܟܽܠܗܽܘܢ ܫܽܘܖ̈ܶܝܗ̇ ܕܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܟܰܕ݂ ܚܳܕ݂ܪܳܐ: ܥܩܰܪܘ ܟܽܠܶܗ ܚܰܝܠܳܐ ܕܟܰܠܕ݂ܳܝ̈ܶܐ ܕܥܰܡ ܪܰܒ ܕܰܚ̈ܫܶܐ. 15: ܘܡܶܢ ܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ ܕܥܰܡܳܐ: ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܥܰܡܳܐ ܕܶܐܫܬܚܰܪܘ ܒܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ. ܘܗܳܢܽܘܢ ܕܰܥܪܰܩܘ ܠܘܳܬ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܕܒܳܒܶܠ: ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܥܰܡܳܐ ܫܒܳܐ ܢܰܒܽܘܙܰܪܕܳܢ. 16: ܘܡܶܢ ܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ: ܫܒܰܩ ܢܰܒܽܘܙܰܪܕܳܢ ܪܰܒ ܕܰܚܫ̈ܶܐ ܠܟ݂ܰܖ̈ܡܶܐ ܘܰܠܦܽܘܠܚܳܢܳܐ. 17: ܘܥܰܡܽܘ̈ܕ݂ܶܐ ܕܰܢܚܳܫܳܐ ܘܰܐܓܳܢ̈ܶܐ: ܘܝܰܡܳܐ ܕܰܢܚܳܫܳܐ ܕܰܒܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܬܰܒܰܪܘ ܟܰܠܕ݂ܳܝ̈ܶܐ: ܘܰܫܩܰܠܘ ܟܽܠܶܗ ܢܚܳܫܗܽܘܢ ܘܰܐܘܒܠܽܘܗܝ ܠܒܳܒܶܠ. 18: ܘܩܰܕ݂ܣ̈ܶܐ: ܘܺܐܝܖ̈ܶܐ: ܘܩܰܖ̈ܕܳܠܶܐ: ܘܫܳܚ̈ܠܶܐ: ܘܟܰܦ̈ܶܐ: ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܕܰܢܚܳܫܳܐ ܕܰܡܫܰܡܫܺܝܢ ܒܗܽܘܢ ܢ̣ܣܰܒܘ. 19: ܘܩܰܛܖ̈ܽܘܩܶܐ: ܘܦܺܝܖ̈ܡܶܐ: ܘܡܰܫ̈ܠܘܳܬ݂ܳܐ: ܘܩܰܕ݂ܣ̈ܶܐ: ܘܡܰܙܡܟ̈ܶܐ: ܘܰܡܢܳܖ̈ܳܬ݂ܳܐ: ܘܟܰܦ̈ܶܐ: ܘܰܡܢܶܩ̈ܝܳܬܳܐ: ܕܕܰܗܒܳܐ: ܘܰܕ݂ܣܺܐܡܳܐ. ܘܰܢ̣ܣܰܒ ܪܰܒ ܕܰܚ̈ܫܶܐ. 20: ܥܰܡܽܘ̈ܕ݂ܶܐ ܬܪܶܝܢ ܕܰܢܚܳܫܳܐ: ܘܝܰܡܳܐ ܚܰܕ݂: ܘܬܰܘܖ̈ܶܐ ܬܪܶܥܣܰܪ ܕܰܢܚܳܫܳܐ ܕܰܬܚܶܝܬ݂ ܓܶܣܰܘ̈ܗܝ ܕܝܰܡܳܐ: ܕܰܥܒܰܕ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܫܠܶܝܡܽܘܢ ܠܒܰܝܬܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ: ܘܠܰܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܡܰܬܩܳܠܳܐ ܠܰܢܚܳܫܗܽܘܢ ܕܡܳܐܢ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ. 21: ܘܥܰܡܽܘ̈ܕ݂ܶܐ ܗܳܢܽܘܢ ܬܪܶܝܢ: ܬܡܳܢܰܥܶܣܖ̈ܶܐ ܐܰܡܺܝ̈ܢ ܪܰܘܡܶܗ ܕܥܰܡܽܘܕ݂ܳܐ ܚܰܕ݂ ܡܶܢܗܽܘܢ: ܘܚܽܘܛܳܐ ܕܬܰܪܬܰܥܶܣܖ̈ܶܐ ܐܰܡܺܝ̈ܢ ܟܳܪܶܟ݂ ܠܶܗ: ܟܰܕ݂ ܚܳܕܰܪ: ܘܰܥܒܳܝܶܗ ܐܰܪܒܰܥ ܨܶܒܥܺܝ̈ܢ ܘܰܚܠܺܝܠ ܓܰܘܶܗ. 22: ܘܰܐܓܳܢܳܐ ܥܠܰܘܗܝ ܕܰܢܚܳܫܳܐ: ܘܪܰܘܡܳܗ̇ ܕܰܐܓܳܢܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܚܰܡܶܫ ܐܰܡܺܝ̈ܢ: ܘܰܡܨܺܝܕܬ݂ܳܐ ܘܖ̈ܽܘܡܳܢܶܐ ܥܰܠ ܐܰܓܳܢܳܐ ܟܰܕ݂ ܚܳܕ݂ܪܳܐ: ܘܟܽܠܳܗ̇ ܕܰܢܚܳܫܳܐ: ܘܰܐܝܟ ܗܳܠܶܝܢ ܠܥܰܡܽܘܕ݂ܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܘܖ̈ܽܘܡܳܢܶܐ. 23: ܘܰܗܘܰܘ ܖ̈ܽܘܡܳܢܶܐ ܬܶܫܥܺܝܢ ܘܶܫܬ݂ܳܐ: ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܖ̈ܽܘܡܳܢܶܐ ܡܳܐܐ ܥܰܠ ܡܨܺܝܕܬ݂ܳܐ ܟܰܕ݂ ܚܳܕ݂ܪܳܐ. 24: ܘܰܕ݂ܒܰܪ ܪܰܒ ܕܰܚ̈ܫܶܐ ܠܫܶܪܝܳܐ ܟܳܗܢܳܐ ܪܰܒܳܐ: ܘܠܰܨܦܰܢܝܳܐ ܟܳܗܢܳܐ ܕܒܳܬ݂ܪܶܗ: ܘܠܰܬܠܳܬ݂ܳܐ ܢܳܛܖ̈ܰܝ ܬܰܖ̈ܥܶܐ. 25: ܘܡܶܢ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܕܒܰܪ ܡܗܰܝܡܳܢܳܐ ܚܰܕ݂: ܕܗܽܘ ܡܫܰܠܰܛ ܗ̱ܘܳܐ ܥܰܠ ܓܰܒܖ̈ܶܐ ܩܖ̈ܰܒܬܳܢܶܐ: ܘܫܰܒܥܳܐ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ ܝܺܕ݂ܺܝܥ̈ܶܐ ܕܡܶܬ݂ܚܙܶܝܢ ܗܘܰܘ ܩܕ݂ܳܡ ܡܰܠܟܳܐ ܕܶܐܫܬܚܰܪܘ ܒܰܩܪܺܝܬ݂ܳܐ: ܘܣܳܦܪܳܐ ܘܪܰܒ ܚܰܝܠܳܐ ܕܥܰܡܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܘܶܫܬܺܝܢ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ ܡܶܢ ܥܰܡܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ: ܕܶܐܫܬܟܰܚܘ ܒܓ݂ܰܘ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ. 26: ܕܒܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܢܰܒܽܘܙܰܪܕܳܢ ܪܰܒ ܕܰܚ̈ܫܶܐ: ܘܰܐܘܒܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܠܘܳܬ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܕܒܳܒܶܠ ܠܕܶܒܠܰܬ݂ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܰܚܡܳܬ݂. 27: ܘܰܡ̣ܚܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܡܰܠܟܳܐ ܕܒܳܒܶܠ: ܘܩ̣ܰܛܶܠ ܐܶܢܽܘܢ ܒܕܶܒܠܰܬ݂ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܰܚܡܳܬ݂: ܘܶܐܫܬܒܺܝ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܐ ܡܶܢ ܐܰܪܥܶܗ. 28: ܗܳܢܰܘ ܥܰܡܳܐ ܕܰܫܒܳܐ ܢܰܒܽܘܟܰܕܢܳܨܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܕܒܳܒܶܠ: ܒܰܫܢܰܬ݂ ܫܒܰܥ ܕܡܰܠܟܽܘܬ݂ܶܗ: ܝܽܘ̈ܕ݂ܳܝܶܐ ܬܠܳܬ݂ܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܘܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܬܠܳܬ݂ܳܐ. 29: ܘܒܰܫܢܰܬ݂ ܬܡܳܢܰܥܶܣܖ̈ܶܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬ݂ܶܗ ܕܢܰܒܽܘܟܰܕܢܳܨܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܕܒܳܒܶܠ: ܫܒܳܐ ܡܶܢ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ ܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܬܡܳܢܶܡܳܐܐ: ܘܰܬܠܳܬܝܢ ܘܬܰܪܬܶܝܢ. 30: ܘܒܰܫܢܰܬ݂ ܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܬܠܳܬ ܫܢܺܝ̈ܢ ܕܢܰܒܽܘܟܰܕܢܳܨܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܕܒܳܒܶܠ: ܫܒܳܐ ܢܰܒܽܘܙܰܪܕܳܢ ܪܰܒ ܕܰܚ̈ܫܶܐ: ܝܽܘ̈ܕ݂ܳܝܶܐ ܢܰܦ̈ܫܳܬܳܐ ܫܒܰܥܡܳܐܐ ܘܰܐܪܒܥܺܝܢ ܘܚܰܡܶܫ: ܟܽܠܗܶܝܢ ܢܰܦ̈ܫܳܬ݂ܳܐ ܐܰܪܒܥܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܘܫܶܬܡܳܐܐ. 31: ܒܰܫܢܰܬ݂ ܬܠܳܬ݂ܺܝܢ ܘܰܫܒܰܥ ܕܰܫܒܺܝܬܶܗ ܕܝܽܘܝܳܟ݂ܺܝܢ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ: ܒܝܰܪܚܳܐ ܕܰܬܪܶܥܣܰܪ ܒܚܰܡܫܳܐ ܘܥܶܣܪܺܝܢ ܒܶܗ ܒܝܰܪܚܳܐ: ܐܰܪܺܝܡ ܐܽܘܠ ܡܪܽܘܕܳܟ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܕܒܳܒܶܠ ܒܫܰܢ̱ܬܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬ݂ܶܗ: ܒܪܺܝܫܶܗ ܕܝܽܘܝܳܟ݂ܺܝܢ ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕ݂ܳܐ: ܘܰܐܦܩܶܗ ܡܶܢ ܒܶܝܬ݂ ܐܰܣܺܝܖ̈ܶܐ. 32: ܘܡܰܠܶܠ ܥܰܡܶܗ ܫܰܦܺܝܖ̈ܳܬ݂ܳܐ ܘܰܐܪܡܺܝ ܟܽܘܪܣܝܶܗ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܽܘܖ̈ܣܰܘܳܬ݂ܳܐ ܕܡܰܠ̈ܟܶܐ ܕܺܐܝܬ ܥܰܡܶܗ ܒܒܳܒܶܠ. 33: ܘܚܰܠܶܦ ܠܒܽܘܫ̈ܶܐ ܕܰܐܣܽܘܪܶܗ: ܘܶܐܟܰܠ ܠܰܚܡܳܐ ܩܕ݂ܳܡܰܘܗܝ: ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ݂ ܟܽܠ ܝܰܘ̈ܡܰܝ ܚܰܝܰܘ̈ܗܝ. 34: ܘܰܫܩܳܠܶܗ ܢܳܦܶܩ ܗ̱ܘܳܐ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܰܠܟܳܐ ܕܒܳܒܶܠ ܟܠܽܝܽܘܡ ܐܰܡܺܝܢܳܐܺܝܬ݂: ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܐ ܕܡܺܝܬ݂: ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܰܝ ܚܰܝܰܘ̈ܗܝ. 

 

ܠܥܠ