ܐܣܬܝܪ

ܟܬܳܒܳܐ ܕܶܐܣܬܺܝܪ

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܐ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܒ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܓ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܕ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܗ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܘ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܙ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܚ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܛ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܝ.

 

 

 

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܐ.

 

 

1: ܘܰܗܘܳܐ ܒܝܰܘܡܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐܚܫܺܝܪܺܝܫ ܗܰܘ ܒܪܶܗ ܕܰܐܚܫܺܝܪܺܝܫ: ܕܰܐܡܠܶܟ݂ ܡܶܢ ܗܽܘܕ݂: ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܟܽܘܫ: ܥܰܠ ܡܳܐܐ ܘܥܶܣܪܺܝܢ ܡܕ݂ܺܝ̈ܢܳܢ. 2: ܒܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܗܳܢܽܘܢ: ܟܰܕ݂ ܝܳܬܶܒ ܗ̱ܘܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܐܰܚܫܺܝܪܺܝܫ ܥܰܠ ܟܽܘܪܣܝܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬ݂ܶܗ: ܕܰܒܫܽܘܫܰܢ ܒܺܝܪܬܳܐ. 3: ܒܰܫܢܰܬ ܬܠܳܬ݂ ܕܡܰܠܟܽܘܬ݂ܶܗ: ܥܒܰܕ݂ ܡܰܫܬܝܳܐ ܪܰܒܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܰܘܗܝ: ܘܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ: ܚܺܝܠ ܦܳܖ̈ܣܳܝܶܐ ܘܡܳܕ݂ܳܝ̈ܶܐ ܘܦܰܖ̈ܬܘܳܝܶܐ. ܘܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܩܕ݂ܳܡܰܘܗܝ: ܘܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܕܰܡܕܺܝ̈ܢܳܬܳܐ. 4: ܟܰܕ݂ ܚܰܘܺܝ ܥܽܘܬܪܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܶܗ: ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ ܕܪܰܒܽܘܬܶܗ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ: ܡܳܐܐ ܘܰܬܡܳܢܺܝܢ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ. 5: ܘܟܰܕ݂ ܫ̣ܰܠܶܡܘ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܗܳܢܽܘܢ: ܥ̣ܒܰܕ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܠܟܽܠ ܥܰܡܳܐ ܕܶܐܫܬܟܰܚ ܒܫܽܘܫܰܢ ܒܺܝܪܬܳܐ: ܡܶܢ ܙܥܽܘܪܳܐ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܪܰܒܳܐ: ܡܰܫܬܝܳܐ ܫܰܒܥܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ: ܒܕ݂ܳܪܰܬ ܓܰܢܰܬ ܒܰܝܬܽܘܢܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ. 6: ܘܰܢܓܺܝ̈ܕ݂ܳܢ ܘܺܐܠ̈ܐܷ ܕܰܥܡܰܪ ܟܽܘܒܳܐ: ܕܬܶܟܠܬܳܐ: ܘܰܡܬܺܝ̈ܚܳܢ ܒܚܰܒ̈ܠܶܐ ܕܒܽܘܨܳܐ ܘܕܰܐܪܓܘܳܢܳܐ ܥܰܠ ܓܺܝ̈ܓܠܶܐ ܕܟܶܣܦܳܐ: ܘܥܰܠ ܥܰܡܽܘܕ݂ܳܐ ܕܶܐܫܟܳܪܥܳܐ. ܘܥܰܖ̈ܣܳܬܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܘܰܕ݂ܣܺܐܡܳܐ ܖ̈ܰܡܝܳܢ ܥܰܠ ܖ̈ܨܺܝܦܳܬܳܐ ܕܫܺܝܫܳܐ: ܘܬܶܫܘ̈ܝܳܬܳܐ ܕܒܽܘܨܳܐ ܘܰܕ݂ܫܺܐܪܳܝܳܐ. 7: ܘܡܰܫܩܶܝܢ ܒܡܳܐܢ̈ܶܐ ܕܕܰܗܒܳܐ: ܘܡܳܐܢ̈ܶܐ ܡܶܢ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܦܪܺܝܫܺܝܢ: ܘܚܰܡܪܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܣܰܓܺܝ: ܐܰܝܟ݂ ܐܺܝܕ݂ܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ. 8: ܘܡܰܫܬܝܳܐ ܒܢܳܡܽܘܣܳܐ: ܘܠܰܝܬ ܕܳܐܠܶܨ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܦ̣ܩܰܕ݂ ܡܰܠܟܳܐ: ܠܟܽܠ ܕܪܰܒ ܒܒܰܝܬܶܗ: ܕܢܶܥܒܕܽܘܢ ܨܶܒܝܳܢܳܐ ܕܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ. 9: ܘܘܰܫܬܺܝ ܡܰܠܟܬܳܐ ܥܶܒܕܰܬ݂ ܐܳܦ ܗܺܝ ܡܰܫܬܝܳܐ ܪܰܒܳܐ ܠܟܽܠܗܶܝܢ ܢܶܫ̈ܶܐ ܒܒܶܝܬ݂ ܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܐܰܚܫܺܝܪܺܝܫ. 10: ܘܰܒܝܰܘܡܳܐ ܫܒܺܝܥܳܝܳܐ ܟܰܕ݂ ܫܦܰܪ ܠܶܒܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܒܚܰܡܪܳܐ: ܐܶܡܰܪ ܠܰܡܗܰܝܡܢ̈ܶܐ ܠܒܶܙܬܳܐ: ܘܰܠܪܰܚܒܽܘܢܳܐ: ܘܰܠܒܶܓܬܳܐ: ܘܠܰܐܓܒܽܘܬܳܐ: ܘܰܠܬܰܪܰܫ: ܘܰܠܙܳܬܰܪ: ܘܰܠܟܰܪܟܰܫ: ܫܰܒܥܳܐ ܡܗܰܝܡܢ̈ܶܐ ܕܰܡܫܰܡܫܺܝܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܰܠܟܳܐ ܐܰܚܫܺܝܪܺܝܫ. 11: ܠܡܰܥܳܠܽܘ ܠܘܰܫܬܺܝ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܡܰܠܟܳܐ ܒܬܳܓ݂ܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܗ̇: ܠܰܡܚܰܘܳܝܽܘ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܰܠܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܫܽܘܦܪܳܗ̇: ܡܶܛܽܠ ܕܫܰܦܺܝܪ ܗ̱ܘܳܐ ܚܶܙܘܳܗ̇. 12: ܘܠܳܐ ܨܒܳܬ ܘܰܫܬܺܝ ܡܰܠܟܬܳܐ ܠܡܶܥܰܠ: ܒܦܶܬܓܳܡܳܐ ܕܫܰܕܰܪ ܥܠܶܝܗ̇ ܡܰܠܟܳܐ ܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕܰܡܗܰܝܡܢ̈ܶܐ: ܘܰܪܓܶܙ ܡܰܠܟܳܐ ܛܳܒ. ܘܚܶܡܬܶܗ ܡܶܬܓܰܘܙܠܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂. 13: ܘܶܐܡܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܠܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܒܢܰܝ̈ ܝܳܕ݂ܥܰܝ̈ ܙܰܒ̈ܢܶܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܟܰܢܰܐ ܗ̱ܘ ܢܳܡܽܘܣܶܗ ܐܳܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܟܽܠ ܕܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܢܳܡܽܘ̈ܣܶܐ ܘܕ݂ܺܝܢ̈ܶܐ. 14: ܘܠܰܕ݂ܩܰܪܺܝܒܺܝܢ ܠܶܗ: ܒܰܢܪܢܰܫܰܝ: ܘܰܐܫܬܰܪ: ܘܰܐܪܡܽܘܬ: ܘܰܪܡܽܘܣ: ܘܬܰܪܫܺܝܫ: ܘܡܰܣܪܝܳܐ: ܘܰܡܥܰܘܟ݂ܳܢ: ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܕܦܳܪܶܣ ܘܰܕ݂ܡܳܕܰܝ. ܕܝܳܬܒܺܝܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܰܠܟܳܐ: ܘܡܶܬܚܙܶܝܢ ܩܕ݂ܳܡܰܘܗܝ: ܒܬܰܪܥܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. 15: ܐܶܡܰܪܘ: ܕܡܳܢܳܐ ܘܳܠܶܐ ܠܡܶܥܒܰܕ݂ ܠܶܗ ܠܡܰܠܟܬܳܐ ܘܰܫܬܺܝ: ܥܰܠ ܕܠܳܐ ܥܶܒܕܰܬ݂ ܡܶܠܬܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܐܰܚܫܺܝܪܺܝܫ: ܕܰܫܠܰܚ ܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕܰܡܗܰܝܡܢ̈ܶܐ. 16: ܘܶܐܡܰܪ ܡܥܰܘܟ݂ܳܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܰܠܟܳܐ: ܘܰܩܕ݂ܳܡ ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ: ܠܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܥܰܠ ܡܰܠܟܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ݂ ܒܰܣܪܰܬ݂ ܘܰܫܬܺܝ ܡܰܠܟܬܳܐ: ܐܶܠܳܐ ܥܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ: ܘܥܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܰܒܟܽܠܗܶܝܢ ܡܕܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܐܰܚܫܺܝܪܺܝܫ. 17: ܘܟܰܕ݂ ܢܶܦܽܘܩ ܛܶܒܳܐ ܘܡܶܠܬܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܥܰܠ ܟܽܠܗܶܝܢ ܢܶܫ̈ܶܐ: ܢܶܗܘ̈ܝܳܢ ܫܳܝ̈ܛܳܢ ܘܒܳܣܖ̈ܳܢ ܓܰܒܖ̈ܰܝܗܶܝܢ ܒܥܰܝܢܰܝ̈ܗܶܝܢ: ܘܢܶܗܘ̈ܝܳܢ ܐܳܡܖ̈ܳܢ ܕܡܰܠܟܳܐ ܐܰܚܫܺܝܪܺܝܫ ܦ̣ܩܰܕ݂ ܠܡܰܥܳܠܽܘ ܠܘܰܫܬܺܝ ܡܰܠܟܬܳܐ ܩܕ݂ܳܡܰܘܗܝ: ܘܠܳܐ ܥܶܠܰܬ. 18: ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܕܦܳܪܶܣ ܘܰܕ݂ܡܳܕܰܝ ܕܰܫܡܰܥܘ ܦܶܬܓܳܡܳܗ̇ ܕܡܰܠܟܬܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܕܡܰܠܟܳܐ: ܘܟܽܠܶܗ ܒܣܺܝܪܽܘܬܳܐ ܘܪܽܘܓܙܳܐ. 19: ܐܶܢ ܥܰܠ ܡܰܠܟܳܐ ܫܰܦܺܝܪ ܢܶܦܽܘܩ ܦܶܬܓܳܡܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡܰܘܗܝ: ܘܢܶܬܟܬܶܒ ܒܢܳܡܽܘܣ ܡܳܕܰܝ ܘܦܳܪܶܣ ܕܠܳܐ ܥܳܒܰܪ. ܘܬܽܘܒ ܠܳܐ ܬܶܥܽܘܠ ܘܰܫܬܺܝ ܡܰܠܟܬܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܐܰܚܫܺܝܪܺܝܫ. ܘܡܰܠܟܽܘܬܳܗ̇ ܢܶܬܶܠ ܡܰܠܟܳܐ ܠܰܚܒܰܪܬܳܗ̇ ܕܛܳܒܳܐ ܡܶܢܳܗ̇. 20: ܘܢܶܫܬܡܰܥ ܦܶܬܓܳܡܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ. ܘܢܶܥܒܰܪ ܒܟܽܠܶܗ ܡܰܠܟܽܘܬܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܪܰܒܳܐ ܗ̱ܝ: ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܢܶܫ̈ܶܐ ܢܶܥ̈ܒܕ݂ܳܢ ܐܺܝܩܳܪܳܐ ܠܓܰܒܖ̈ܰܝܗܶܝܢ: ܡܶܢ ܪܰܒܳܐ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܰܙܥܽܘܪܳܐ. 21: ܘܰܫܦܰܪ ܦܶܬܓܳܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܒܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ ܕܡܰܠܟܳܐ ܘܰܕ݂ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܰܘܗܝ. ܘܰܥܒܰܕ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܦܶܬܓܳܡܶܗ ܕܰܡܥܰܘܟ݂ܳܢ. 22: ܘܫܰܕܰܪ ܐܶܓܖ̈ܳܬܳܐ ܠܟܽܠܗܶܝܢ ܡܕܺܝ̈ܢܳܬܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ: ܠܰܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܟܬܳܒܳܗ̇: ܘܰܠܥܰܡܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܠܶܫܳܢܶܗ: ܠܡܶܗܘܳܐ ܟܽܠ ܓܒܰܪ ܫܰܠܺܝܛ ܒܒܰܝܬܶܗ: ܘܰܡܡܰܠܶܠ ܐܰܝܟ݂ ܠܶܫܳܢ ܥܰܡܶܗ.   

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܒ.

 

1: ܘܒܳܬܰܪ ܡ̈ܶܠܶܐ ܗܳܠܶܝܢ: ܟܰܕ݂ ܐܶܬܬܢܺܝܚܰܬ݂ ܚܶܡܬܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܐܰܚܫܺܝܪܺܝܫ: ܐܶܬܕܰܟ݂ܪܳܗ̇ ܠܘܰܫܬܺܝ ܡܰܠܟܬܳܐ: ܘܰܠܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܥܶܒܕܰܬ݂: ܘܰܠܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܰܦܣܰܩ ܥܠܶܝܗ̇. 2: ܘܶܐܡܰܪܘ ܠܶܗ ܥܠܰܝܡܰܘ̈ܗܝ ܕܡܰܠܟܳܐ ܘܰܡܫܰܡܫܳܢܰܘ̈ܗܝ: ܢܶܒܥܽܘܢ ܠܡܰܠܟܳܐ ܥܠܰܝ̈ܡܳܬܳܐ ܕܫܰܦܺܝܖ̈ܳܢ ܒܚܶܙܘܗܶܝܢ. 3: ܘܢܶܦܩܽܘܕ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܡܕܺܝ̈ܢܳܬܳܐ. ܘܰܢܟܰܢܫܽܘܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܥܠܰܝ̈ܡܳܬܳܐ ܒܬܽܘ̈ܠܳܬܳܐ ܕܫܰܦܺܝܖ̈ܳܢ ܒܚܶܙܘܗܶܝܢ: ܠܒܶܝܬ݂ ܢܶܫ̈ܶܐ: ܠܘܳܬ݂ ܗܰܓܺܝ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܢܳܛܰܪ ܢܶܫ̈ܶܐ. ܘܢܶܬܶܠ ܬܰܨܒܺܝܬܗܶܝܢ. 4: ܘܰܥܠܰܝܡܬܳܐ ܕܬܶܫܦܰܪ ܩܕ݂ܳܡ ܡܰܠܟܳܐ: ܬܰܡܠܶܟ݂ ܚܠܳܦ ܘܰܫܬܺܝ ܘܫܶܦܪܰܬ݂ ܡܶܠܬܳܐ ܒܥܰܝܢܰܝ̈ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܰܥܒܰܕ݂ ܗܳܟܰܢܳܐ. 5: ܘܓܰܒܪܳܐ ܝܽܗܘܕܳܝܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܒܫܽܘܫܰܢ ܒܺܝܪܬܳܐ: ܘܰܫܡܶܗ ܡܽܘܪܕܟܰܝ: ܒܰܪ ܝܰܐܺܝܪ: ܒܰܪ ܫܰܡܥܺܝ: ܒܰܪ ܩܺܝܫ: ܡܶܢ ܫܰܒܛܳܐ ܕܒܶܢܝܳܡܶܝܢ. 6: ܕܓܰܠܺܝ ܡܶܢ ܐܽܘܪܺܫܠܶܡ: ܥܰܡ ܓܳܠܽܘܬܳܐ ܕܓܰܠܝܰܬ݂ ܥܰܡ ܝܽܘܟܰܢܝܳܐ: ܡܰܠܟܳܐ ܕܺܝܗܽܘܕܳܐ: ܕܓܰܠܺܝ ܢܰܒܽܘܟܰܕܢܳܨܳܪ ܡܰܠܟܳܐ ܕܒܳܒܶܠ. 7: ܘܰܗܘܳܐ ܡܪܰܒܶܐ ܠܗܶܕ݂ܣ ܕܗܺܝ ܐܶܣܬܺܝܪ ܒܰܪܬ ܕܳܕܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܠܶܗ ܐܰܒܳܐ ܘܶܐܡܳܐ. ܘܰܥܠܰܝܡܬܳܐ ܫܰܦܺܝܪ ܗ̱ܘܳܐ ܚܶܙܘܳܗ̇: ܘܫܰܦܺܝܪ ܗ̱ܘ ܩܽܘܒܠ̱ܠܳܗ̇ ܘܟܰܕ݂ ܡܺܝܬܘ ܐܰܒܽܘܗ̇ ܘܶܐܡܳܗ̇: ܢܰܣܒܳܗ̇ ܡܽܘܪܕܟܰܝ ܒܰܪܬܳܐ. 8: ܘܟܰܕ݂ ܐܶܫܬܡܰܥ ܦܶܬܓܳܡܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܘܦܽܘܩܕܳܢܶܗ: ܘܟܰܕ݂ ܡܶܬܟܰܢ̈ܫܳܢ ܒܬܽܘ̈ܠܳܬܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܳܐܬܳܐ ܠܫܽܘܫܰܢ ܒܺܝܪܬܳܐ: ܠܘܳܬ݂ ܗܰܓܺܝ ܡܗܰܝܡܢܳܐ: ܐܶܬܕܰܒܪܰܬ݂ ܐܳܦ ܐܶܣܬܺܝܪ ܠܒܶܝܬ݂ ܡܰܠܟܳܐ: ܠܘܳܬ݂ ܢܳܛܰܪ ܢܶܫ̈ܶܐ. 9: ܘܫܶܦܪܰܬ݂ ܥܠܰܝܡܬܳܐ ܒܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܫܶܩܠܰܬ݂ ܚܶܣܕܳܐ ܩܕ݂ܳܡܰܘ̈ܗܝ. ܘܣܰܪܗܶܒ ܥܰܠ ܬܰܨܒܺܝܬ݂ܳܗ̇ ܘܥܰܠ ܡܢܰܘ̈ܳܬ݂ܳܗ̇ ܠܡܶܬܰܠ ܠܳܗ̇: ܘܠܰܫܒܰܥ ܥܠܰܝ̈ܡܳܬ݂ܳܗ̇ ܕܙܰܕܺܝ̈ܩܳܢ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܠܡܶܬܰܠ ܠܳܗ̇ ܡܶܢ ܒܶܝܬ݂ ܡܰܠܟܳܐ: ܘܰܦܪܰܫ ܠܳܗ̇ ܘܰܠܥܠܰܝ̈ܡܳܬ݂ܳܗ̇ ܛܳܒ ܡܶܢ ܢܶܫ̈ܶܐ. 10: ܘܠܳܐ ܚܰܘܝܰܬ݂ ܐܶܣܬܺܝܪ ܫܡܳܗ̇ ܘܫܰܪܒܬ݂ܳܗ̇: ܡܶܛܽܠ ܕܡܽܘܪܕܟܰܝ ܦܰܩܕܳܗ̇ ܗ̱ܘܳܐ: ܕܠܳܐ ܬܚܰܘܶܝܢ. 11: ܘܟܽܠܝܽܘܡ ܡܽܘܪܕܟܰܝ ܡܗܰܠܶܟ݂ ܗ̱ܘܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܕܳܪܰܬ݂ ܢܶܫ̈ܶܐ: ܠܡܶܕܰܥ ܫܰܪܒܳܐ ܕܶܐܣܬܺܝܪ: ܘܡܳܢܳܐ ܡܶܬܥܒܶܕ݂ ܠܳܗ̇. 12: ܘܡܳܐ ܕܡܳܛܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܙܰܒܢܳܐ ܕܰܚܕܳܐ ܡܶܢ ܥܠܰܝ̈ܡܳܬܳܐ: ܠܡܶܥܰܠ ܩܕ݂ܳܡ ܡܰܠܟܳܐ ܐܰܚܫܺܝܪܺܝܫ: ܡܳܐ ܕܫ̣ܰܠܶܡܘ ܠܶܗ ܬܪܶܥܣܰܪ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܢܶܫ̈ܶܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܫܳܠܡܺܝܢ ܝܰܘ̈ܡܰܝ ܬܰܨܒܺܝܬܗܶܝܢ. ܫܬܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܕܡܶܫܚܳܐ ܕܡܽܘܪܳܐ: ܘܶܫܬܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܕܒܶܣܡܳܐ. ܘܰܒܬܰܨܒܺܝܬܳܐ ܕܢܶܫ̈ܶܐ. 13: ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܥܳܐܠܳܐ ܥܠܰܝܡܬܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܳܐܡܪܳܐ: ܡܶܬܺܝܗܶܒ ܠܳܗ̇: ܠܡܶܥܰܠ ܥܰܡܳܗ̇: ܡܶܢ ܒܶܝܬ݂ ܢܶܫ̈ܶܐ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܒܶܝܬ݂ ܡܰܠܟܳܐ. 14: ܒܪܰܡܫܳܐ ܥܳܐܠܳܐ: ܘܰܒܨܰܦܪܳܐ ܗܳܦܟܳܐ ܠܒܶܝܬ݂ ܢܶܫ̈ܶܐ ܥܰܠ ܝܰܕ݂ ܫܰܢܓܰܫܓܫܺܝܪ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܢܳܛܰܪ ܕܖ̈ܽܘܟ݂ܳܬܳܐ. ܘܬܽܘܒ ܠܳܐ ܥܳܐܠܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܡܰܠܟܳܐ: ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܨܳܒܶܐ ܒܳܗ̇ ܡܰܠܟܳܐ: ܘܰܩܪܳܗ̇ ܒܰܫܡܳܗ̇. 15: ܘܟܰܕ݂ ܡܛܳܐ ܙܰܒܢܳܐ ܕܶܐܣܬܺܝܪ ܒܰܪܬ ܐܰܒܺܝܚܶܠ ܕܳܕܶܗ ܕܡܽܘܪܕܟܰܝ: ܕܢܰܣܒܳܗ̇ ܠܶܗ ܒܰܪܬܳܐ: ܠܡܶܥܰܠ ܩܕ݂ܳܡ ܡܰܠܟܳܐ: ܠܳܐ ܒܥܳܬ݂ ܡܶܕܶܡ ܐܶܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܕܶܐܡܰܪ ܗܰܓܺܝ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܢܳܛܰܪ ܢܶܫ̈ܶܐ. ܘܰܗܘܳܬ݂ ܐܶܣܬܺܝܪ ܫܳܩܠܳܐ ܚܶܣܕܳܐ ܒܥܰܝܢܰܝ̈ ܟܽܠ ܚܰܙܳܝܶܝ̈ܗ̇. 16: ܘܥܶܠܰܬ݂ ܐܶܣܬܺܝܪ ܩܕ݂ܳܡ ܡܰܠܟܳܐ ܐܰܚܫܺܝܪܺܝܫ ܠܒܶܝܬ݂ ܡܰܠܟܳܐ: ܒܝܰܪܚܳܐ ܕܥܶܣܪܳܐ: ܕܗܽܘ ܟܳܢܽܘܢ ܐ̱ܚܪܳܝ: ܒܰܫܢܰܬ ܐܰܪܒܰܥ ܠܡܰܠܟܽܘܬܶܗ. 17: ܘܪܰܚܡܳܗ̇ ܡܰܠܟܳܐ ܠܶܐܣܬܺܝܪ ܛܳܒ ܡܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܢܶܫ̈ܶܐ. ܘܫܶܩܠܰܬ݂ ܚܶܣܕܳܐ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡܰܘܗܝ ܡܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܬܽܘ̈ܠܳܬܳܐ. ܘܩܰܒܠܰܬ݂ ܬܳܓ݂ܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܒܪܺܝܫܳܗ̇. ܘܰܐܡܠܟܰܬ݂ ܚܠܳܦ ܘܰܫܬܺܝ. 18: ܘܰܥܒܰܕ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܡܰܫܬܝܳܐ ܪܰܒܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܰܘܗܝ. ܘܰܥܒܰܕ݂ ܡܰܫܬܝܳܐ ܠܶܐܣܬܺܝܪ. ܘܰܢܝܳܚܳܐ ܠܰܡܕܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܥ̣ܒܰܕ݂. ܘܝܰܗܒ ܡܰܘܗ̈ܒܳܬܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܐܺܝܕ݂ܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ. 19: ܘܟܰܕ݂ ܡܶܬܟܰܢ̈ܫܳܢ ܒܬܽܘ̈ܠܳܬܳܐ ܕܬܰܪܬܶܝܢ ܙܰܒ̈ܢܺܝܢ: ܡܽܘܪܕܟܰܝ ܝܳܬܶܒ ܗ̱ܘܳܐ ܒܬܰܪܥܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ. 20: ܘܠܳܐ ܡܚܰܘܝܳܐ ܐܶܣܬܺܝܪ ܫܰܪܒܬܳܗ̇ ܘܥܰܡܳܗ̇: ܐܰܝܟ݂ ܕܦܰܩܕܳܗ̇ ܡܽܘܪܕܟܰܝ. ܦܽܘܩܕܳܢܶܗ ܕܡܽܘܪܕܟܰܝ ܐܶܣܬܺܝܪ ܥܳܒܕܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂: ܐܰܝܟ݂ ܕܰܗܘܳܬ݂ ܒܗܰܝܡܳܢܽܘܬܳܐ ܥܰܡܶܗ. 21: ܘܰܒܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܗܳܢܽܘܢ ܡܽܘܪܕܟܰܝ ܝܳܬܶܒ ܗ̱ܘܳܐ ܒܬܰܪܥܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ: ܘܰܪܓܶܙܘ ܒܰܓܬܳܢ ܘܰܬܪܰܫ: ܬܪܶܝܢ ܡܗܰܝܡܢܰܘ̈ܗܝ ܕܡܰܠܟܳܐ ܢܳܛܖ̈ܰܝ ܬܰܪܥܳܐ. ܘܰܒܥܰܘ ܠܡܰܘܫܳܛܽܘ ܐܺܝܕܰܝ̈ܳܐ ܠܡܰܠܟܳܐ ܐܰܚܫܺܝܪܺܝܫ. 22: ܘܶܐܬܓܰܠܝܰܬ݂ ܡܶܠܬܳܐ ܠܡܽܘܪܕܟܰܝ ܘܰܓ̣ܠܳܗ̇ ܠܶܐܣܬܺܝܪ ܡܰܠܟܬܳܐ. ܘܶܐܡܪܰܬ݂ ܐܶܣܬܺܝܪ ܠܡܰܠܟܳܐ: ܒܫܶܡ ܡܽܘܪܕܟܰܝ. 23: ܘܶܐܬܥܰܩܒܰܬ݂ ܡܶܠܬܳܐ: ܘܶܐܫܬܰܟ݂ܚܰܬ݂. ܘܶܐܙܕܩܶܦܘ ܬܖ̈ܰܝܗܽܘܢ ܥܰܠ ܙܩܺܝ̈ܦܶܐ. ܘܶܐܬܟܬܶܒ ܫܰܪܒܳܐ ܗܳܢܳܐ ܒܰܣܦܰܪ ܡܰܠ̈ܟܘܳܬܳܐ ܕܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܕܡܰܠ̈ܟܶܐ.   

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܓ.

 

1: ܘܒܳܬܰܪ ܡ̈ܶܠܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܐܰܘܪܶܒ ܡܰܠܟܳܐ ܐܰܚܫܺܝܪܺܝܫ ܠܶܗܡܳܢ ܒܰܪ ܗܰܡܰܕܰܬ ܐܰܓܳܓܳܝܳܐ: ܘܰܐܪܺܝܡ ܟܽܘܪܣܝܶܗ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܕܥܰܡܶܗ. 2: ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܒ̈ܕܶܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܕܰܒܬܰܪܥܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܒܳܪܟܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܘܣܳܓܕܺܝܢ ܠܶܗܡܳܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܦܩܰܕ݂ ܥܠܰܘܗܝ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܡܽܘܪܕܟܰܝ ܠܳܐ ܒܳܪܶܟ ܗ̱ܘܳܐ ܘܣܳܓܶܕ݂. 3: ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܥܰܒ̈ܕܶܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܒܬܰܪܥܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܠܡܽܘܪܕܟܰܝ: ܠܡܳܢܳܐ ܥܳܒܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܥܰܠ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ. 4: ܘܟܰܕ݂ ܐܳܡܪܺܝܢ ܗ̱ܘܰܘ ܒܟܽܠܝܽܘܡ: ܘܠܳܐ ܫܳܡܰܥ ܗ̱ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ: ܚܰܘܺܝܘ ܠܶܗܡܳܢ ܕܢܶܕܥܽܘܢ ܐܶܢ ܫܰܪܺܝܖ̈ܳܢ ܡܶܠܰܘ̈ܗܝ ܕܡܽܘܪܕܟܰܝ: ܡܶܛܽܠ ܕܚܰܘܺܝ ܐܶܢܽܘܢ ܕܝܽܗܘܕ݂ܳܝܰܐ ܗ̱ܘ. 5: ܘܰܚܙܳܐ ܗܳܡܳܢ ܕܡܽܘܪܕܟܰܝ ܠܳܐ ܒܳܪܶܟ ܗ̱ܘܳܐ ܘܣܳܓܶܕ݂ ܠܶܗ. ܘܶܐܬܡܠܺܝ ܗܳܡܳܢ ܚܶܡܬܳܐ ܥܰܠ ܡܽܘܪܕܟܰܝ. 6: ܘܰܒܨܺܝܪܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܥܒܺܝܕܬܳܐ: ܕܢܰܘܫܶܛ ܐܺܝܕܶܗ ܥܰܠ ܡܽܘܪܕܟܰܝ ܒܰܠܚܽܘܕ݂ܰܘܗܝ ܡܶܛܽܠ ܕܚܰܘܝܽܘܗܝ ܥܰܡܶܗ ܕܡܽܘܪܕܟܰܝ ܘܰܒܥܳܐ ܗܳܡܳܢ ܕܢܰܘܒܶܕ݂ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܝܽܗ̱ܘܕܳܝ̈ܶܐ ܕܰܒܟܽܠܶܗ ܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܕܰܐܚܫܺܝܪܺܝܫ: ܥܰܡܶܗ ܕܡܽܘܪܕܟܰܝ. 7: ܒܝܰܪܚܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ ܕܗܽܘ ܢܺܝܣܳܢ: ܒܰܫܢܰܬ ܬܰܪܬܰܥܶܣܖ̈ܶܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܐܰܚܫܺܝܪܺܝܫ: ܐܰܪܡܺܝ ܦܶܨ̈ܶܐ. ܘܰܗܽܘܝ̈ ܦܶܨ̈ܶܐ ܩܕ݂ܳܡ ܗܳܡܳܢ: ܡܶܢ ܝܽܘܡ ܠܝܽܘܡ: ܘܡܶܢ ܝܺܪܰܚ ܠܺܝܪܰܚ: ܒܝܰܪܚܳܐ ܕܰܬܪܶܥܣܰܪ ܕܗܽܘ ܐܳܕ݂ܳܪ. 8: ܐܶܡܰܪ ܗܳܡܳܢ ܠܡܰܠܟܳܐ: ܐܰܚܫܺܝܪܺܝܫ: ܐܺܝܬ݂ ܥܰܡܳܐ ܡܒܰܕܰܪ ܘܰܡܒܰܙܰܩ ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܡܕܺܝ̈ܢܳܬܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܐܰܚܫܺܝܪܺܝܫ. ܢܳܡܽܘܣܰܝ̈ܗܽܘܢ ܦܪܺܝܫܺܝܢ ܡܶܢ ܟܽܠ ܥܰܡ. ܘܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܠܳܐ ܥܳܒܕܺܝܢ. ܘܰܠܡܰܠܟܳܐ ܠܳܐ ܘܳܠܶܐ ܕܢܶܫܒܽܘܩ ܐܶܢܽܘܢ. 9: ܐܶܢ ܥܰܠ ܡܰܠܟܳܐ ܫܰܦܺܝܪ: ܢܶܟ݂ܬܽܘܒ ܕܢܺܐܒܕܽܘܢ. ܘܥܶܣܪܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܟܰܟܖ̈ܶܐ ܕܟܶܣܦܳܐ ܐܶܬܩܽܘܠ ܥܰܠ ܐܺܝܕ݂ܳܐ ܕܥܳܒܕܰܝ̈ ܠܡܰܥܳܠܽܘ ܠܓܰܙܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ. 10: ܫ̣ܩܰܠ ܡܰܠܟܳܐ ܥܶܙܰܩܬܳܐ ܡܶܢ ܐܺܝܕܶܗ. ܘܝܰܗܒ ܠܶܗܡܳܢ ܒܰܪ ܗܰܡܰܕܰܬ ܐܰܓܳܓܳܝܳܐ ܒܥܶܠܕܒܳܒܳܐ ܕܺܝܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ. 11: ܘܶܐܡܰܪ ܡܰܠܟܳܐ: ܟܶܣܦܳܟ݂ ܝܺܗܺܝܒ ܠܳܟ݂: ܘܥܰܡܳܐ: ܠܡܶܥܒܰܕ݂ ܠܶܗ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܫܰܦܺܝܪ ܒܥܰܝܢܰܝ̈ܟ. 12: ܘܶܐܬܩܪܺܝ ܣܶܦܪܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ. ܒܝܰܪܚܳܐ ܩܰܕܡܳܝܳܐ: ܒܰܬܠܳܬܰܥܶܣܖ̈ܶܐ ܒܶܗ ܒܝܰܪܚܳܐ: ܐܶܬܟܬܶܒ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܰܦܩܰܕ݂ ܗܳܡܳܢ ܠܪܰܒ ܚܰܝ̈ܠܶܐ ܕܡܰܠܟܳܐ: ܘܰܠܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ ܕܰܒܟܽܠ ܡܕܺܝܢܳܐ ܘܰܡܕܺܝܢܳܐ: ܘܰܠܖ̈ܰܘܖ̈ܒܳܢܰܝ ܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܟܬ݂ܳܒܳܐ: ܘܰܠܥܰܡܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܠܶܫܳܢܶܗ. ܒܫܶܡ ܡܰܠܟܳܐ ܐܰܚܫܺܝܪܺܝܫ ܐܶܬܟܬܶܒ: ܘܶܐܬܚܬܶܡ ܒܥܶܙܰܩܬܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ. 13: ܘܶܐܫܬܰܕܰܪ ܐܰܓܖ̈ܳܬܳܐ ܒܝܰܕ݂ ܖ̈ܰܗܳܛܶܐ ܠܟܽܠܗܶܝܢ ܡܕܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ: ܠܡܶܚܪܰܒ ܘܰܠܡܶܩܛܰܠ ܘܰܠܡܰܘܒܳܕܽܘ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܝܽܗܘܕܳܝ̈ܶܐ ܡܶܢ ܥܠܰܝܡ̈ܶܐ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܣܳܒ̈ܶܐ: ܘܰܛܠܳܝ̈ܶܐ ܘܢܶܫ̈ܶܐ ܒܚܰܕ݂ ܝܽܘܡ ܒܰܬܠܳܬܰܥܶܣܖ̈ܶܐ ܒܝܰܪܚܳܐ ܐܳܕ݂ܳܪ. ܘܢܶܟ݂ܣܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܒܶܙܬܳܐ. ܒܚܰܕ݂ ܝܽܘܡ: ܒܺܝܪܰܚ ܐܳܕ݂ܳܪ ܒܰܬܠܳܬܰܥܶܣܖ̈ܶܐ ܐܶܬܟܬܶܒ. 14: ܘܦܰܪܫܰܓܢܶܗ ܕܰܟܬ݂ܳܒܳܐ ܐܶܬܺܝܗܶܒ ܒܟܽܠ ܡܕܺܝܢܳܐ ܘܰܡܕܺܝܢܳܐ. ܘܰܦܩܰܕ݂ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܡܛܰܝܒ̈ܶܐ ܠܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ. 15: ܘܖ̈ܰܗܳܛܶܐ ܢܦ̣ܰܩܘ ܡܣܰܪܗܒܺܝܢ ܒܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ: ܘܦܶܬܓܳܡܳܐ ܐܶܬܦܩܶܕ݂ ܒܫܽܘܫܰܢ ܒܺܝܪܬܳܐ. ܘܡܰܠܟܳܐ ܘܗܳܡܳܢ ܐܶܣܬܡܶܟ݂ܘ ܠܡܶܫܬܳܐ ܐܰܟ݂ܚܕܳܐ: ܘܰܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܫܽܘܫܰܢ ܐܶܫܬܰܓܫܰܬ݂.   

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܕ.

 

1: ܘܡܽܘܪܕܟܰܝ ܝܺܕܰܥ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܶܐܬܥܒܶܕ݂. ܘܨܰܪܺܝ ܡܽܘܪܕܟܰܝ ܠܒܽܘܫܰܘ̈ܗܝ: ܘܶܐܬܟܒܶܢ ܣܰܩܳܐ: ܘܶܐܬܬܦܺܝܠ ܒܩܶܛܡܳܐ. ܘܰܢ̣ܦܰܩ ܡܰܝܠܶܠ ܒܓ݂ܰܘ ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܝܺܠܰܠܬܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܘܡܰܪܺܝܪܬܳܐ. 2: ܘܶܐܬܳܐ ܥܕܰܡܳܐ ܠܬܰܪܥܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ. ܘܠܰܝܬ ܗ̱ܘܳܐ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫ ܢܶܠܒܰܫ ܣܰܩܳܐ: ܘܢܺܐܬܶܐ ܠܬܰܪܥܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ. 3: ܘܰܒܟܽܠ ܡܕܺܝܢܳܐ ܟܰܕ݂ ܡܰܛܺܝ ܦܶܬܓܳܡܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ: ܗܘܳܐ ܐܶܒܠܳܐ ܪܰܒܳܐ ܠܺܝܗܽܘ̈ܕ݂ܳܝܶܐ: ܘܨܰܘܡܳܐ: ܘܰܒܟ݂ܳܬܳܐ: ܘܡܰܖ̈ܩܕ݂ܳܬܳܐ. ܘܣܰܩܳܐ ܘܩܶܛܡܳܐ ܡܰܟܶܟ݂ ܠܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ. 4: ܘܥܰܠܘ ܡܗܰܝܡ̈ܢܶܝܗ̇ ܕܺܝܠܳܗ̇ ܕܺܐܣܬܺܝܪ: ܘܚܰܘܝܽܘܗ̇ ܘܶܐܬܬܙܺܝܥܰܬ ܡܰܠܟܬܳܐ ܛܳܒ. ܘܫܰܕܪܰܬ ܡܳܐܢ̈ܶܐ ܠܡܰܠܒܳܫܽܘܬܶܗ ܠܡܽܘܪܕܟܰܝ: ܘܠܰܡܫܰܠܳܚܽܘ ܣܰܩܳܐ ܡܶܢܗ. ܘܠܳܐ ܩܰܒܶܠ. 5: ܘܰܩܪܳܬ ܐܶܣܬܺܝܪ ܠܗܰܬܰܢ ܡܗܰܝܡܢܳܐ ܡܶܢ ܡܗܰܝܡܢ̈ܶܐ ܕܡܰܠܟܳܐ: ܕܩܳܐܶܡ ܩܕ݂ܳܡܶܝܗ̇ ܘܦܰܩܶܕܬ݂ܶܗ ܠܘܳܬ݂ ܡܽܘܪܕܟܰܝ: ܕܬܶܕܰܥ ܕܡܳܢܳܐ ܗ̱ܝ ܗܳܕ݂ܶܐ: ܘܥܰܠ ܡܳܢܳܐ. 6: ܘܰܢܦܰܩ ܗܳܬܳܢ ܠܘܳܬ݂ ܡܽܘܪܕܟܰܝ ܠܫܽܘ̈ܩܶܐ ܕܰܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ: ܩܕ݂ܳܡ ܬܰܪܥܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ. 7: ܘܚܰܘܝܶܗ ܡܽܘܪܕܟܰܝ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܰܓܕܰܫ ܠܶܗ: ܘܚܽܘܫܒܳܢܳܐ ܕܟܶܣܦܳܐ ܕܶܐܡܰܪ ܗܳܡܳܢ ܠܡܶܬܩܰܠ: ܠܡܰܥܳܠܽܘ ܠܒܶܝܬ݂ ܓܰܙܳܐ ܥܰܠ ܝܽܗܘ̈ܕܳܝܶܐ ܕܢܺܐܒܕܽܘܢ. 8: ܘܦܰܪܫܰܓܢܳܐ ܕܣܺܝܡ ܒܫܽܘܫܰܢ ܒܺܝܪܬܳܐ ܝܰܗܒܶܗ ܠܶܗ: ܕܰܢܚܰܘܶܐ ܠܶܐܣܬܺܝܪ: ܘܢܶܦܩܕ݂ܶܝܗ̇ ܕܬܶܥܽܘܠ ܠܘܳܬ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܘܬܶܒܥܶܐ ܡܶܢܶܗ: ܘܬܶܬܟܰܫܰܦ ܥܰܠ ܥܰܡܳܐ. 9: ܘܥܰܠ ܗܰܬܰܢ: ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܐܣܬܺܝܪ ܡܶܠܰܘ̈ܗܝ ܕܡܽܘܪܕܟܰܝ. 10: ܘܶܐܡܪܰܬ݂ ܐܶܣܬܺܝܪ ܠܗܰܬܰܢ: ܘܦܰܩܶܕܬ݂ܶܗ ܠܘܳܬ݂ ܡܽܘܪܕܟܰܝ ܠܡܺܐܡܰܪ. 11: ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܒ̈ܕܶܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ: ܕܟܽܠ ܓܰܒܪܳܐ ܐܰܘ ܐܰܢ̱ܬܬܳܐ ܕܥܳܐܶܠ ܩܕ݂ܳܡ ܡܰܠܟܳܐ ܠܕ݂ܳܪܬܳܐ ܓܰܘܳܝܬܳܐ: ܐܰܝܢܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܬܦܩܶܕ݂: ܚܕܳܐ ܗܺܝ ܐܳܬܳܐ ܕܳܐܬ݂ܶܐ ܠܡܶܬܩܛܳܠܽܘ: ܠܒܰܪ ܡܶܢ ܡܰܢ ܕܡܰܘܫܶܛ ܠܶܗ ܡܰܠܟܳܐ ܫܰܒܛܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܘܚܳܝܶܐ. ܘܶܐܢܳܐ ܠܳܐ ܐܶܬܩܪܺܝܬ ܠܡܶܥܰܠ ܩܕ݂ܳܡ ܡܰܠܟܳܐ ܗܳܐ ܬܠܳܬܺܝܢ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ. 12: ܘܚܰܘܺܝ ܠܡܽܘܪܕܟܰܝ ܡܶܠܶܝ̈ܗ̇ ܕܶܐܣܬܺܝܪ. 13: ܘܶܐܡܰܪ ܡܽܘܪܕܟܰܝ: ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܠܶܐܣܬܺܝܪ. ܠܳܐ ܬܶܣܒܪܺܝܢ ܒܢܰܦܫܶܟ݂ܝ: ܕܟܰܕ݂ ܒܶܝܬ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܐܰܢ̱ܬܝ: ܡܶܬܦܰܠܛܳܐ ܐܰܢ̱ܬܝ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܽܗ̱ܘܕܳܝ̈ܶܐ. 14: ܐܶܢ ܬܶܫܬܩܺܝܢ ܒܙܰܒܢܳܐ ܗܳܢܳܐ: ܪܘܰܚܬܳܐ ܘܦܽܘܪܩܳܢܳܐ ܗܳܘܶܐ ܠܝܽܗܘ̈ܕ݂ܳܝܶܐ ܡܶܢ ܕܽܘܟܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ. ܘܰܐܢ̱ܬܝ ܘܒܶܝܬ݂ ܐܰܒܽܘܟ݂ܝ ܐܳܒܕܳܐ ܐܰܢ̱ܬܝ. ܘܡܰܢܽܘ ܝܳܕܰܥ: ܐܶܢ ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܙܰܒܢܳܐ ܐܶܬܩܪܺܝܬܝ ܘܶܐܬܩܰܪܰܒܬܝ ܠܡܰܠܟܽܘܬܳܐ. 15: ܘܶܐܡܪܰܬ݂ ܐܶܣܬܺܝܪ: ܐܶܡܰܪ ܠܡܽܘܪܕܟܰܝ. 16: ܙܶܠ ܟܰܢܶܫ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܝܽܗܘܕܳܝ̈ܶܐ ܕܺܐܝܬ݂ ܒܫܽܘܫܰܢ ܒܺܝܪܬܳܐ: ܘܨܽܘܡܘ ܥܠܰܝ: ܘܠܳܐ ܬܶܐܟܠܽܘܢ: ܘܠܳܐ ܬܶܫܬܽܘܢ ܬܠܳܬܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܠܺܠܝܳܐ ܘܺܐܝܡܳܡܳܐ. ܘܳܐܦ ܐܶܢܳܐ ܘܰܥܠܰܝ̈ܡܳܬܝ ܐܶܨܽܘܡ ܗܳܟܰܢܳܐ. ܗܳܝܕܶܝܢ ܐܶܥܽܘܠ ܩܕ݂ܳܡ ܡܰܠܟܳܐ ܕܠܳܐ ܒܢܳܡܽܘܣ ܘܶܐܢ ܥܶܒܕܶܬ݂: ܥܶܒܶܕܶܬ݂. 17: ܘܶܐܙܰܠ ܡܽܘܪܕܟܰܝ ܘܰܥܒܰܕ݂ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܫܶܠܚܰܬ݂ ܠܶܗ ܐܶܣܬܺܝܪ.   

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܗ.

 

1: ܘܰܒܝܰܘܡܳܐ ܬܠܺܝܬܝܳܐ ܠܶܒܫܰܬ݂ ܐܶܣܬܺܝܪ ܠܒܽܘܫܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ: ܘܩܳܡܰܬ݂ ܒܕ݂ܳܪܬܳܐ ܓܰܘܳܝܬܳܐ ܕܒܶܝܬ݂ ܡܰܠܟܳܐ: ܠܽܘܩܒܰܠ ܒܶܝܬ݂ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܡܰܠܟܳܐ ܝܳܬܶܒ ܗ̱ܘܳܐ ܒܟܽܘܪܣܝܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ: ܠܽܘܩܒܰܠ ܬܰܪܥܳܐ ܕܒܰܝܬܳܐ.2: ܘܟܰܕ݂ ܚ̣ܙܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܠܶܐܣܬܺܝܪ ܡܰܠܟܬܳܐ ܕܩܳܝܡܳܐ ܒܕ݂ܳܪܬܳܐ: ܘܫܶܩܠܰܬ݂ ܚܶܣܕܳܐ ܩܕ݂ܳܡܰܘܗܝ. ܘܰܐܘܫܶܛ ܡܰܠܟܳܐ ܥܰܠ ܐܶܣܬܺܝܪ ܫܰܒܛܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܕܒܺܐܝܕܶܗ: ܘܩܶܪܒܰܬ݂ ܐܶܣܬܺܝܪ ܘܶܐܚܕܰܬ ܒܪܺܝܫܶܗ ܕܫܰܒܛܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ. 3: ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ̇ ܡܰܠܟܳܐ: ܡܳܐ ܠܶܟ݂ܝ ܐܶܣܬܺܝܪ ܡܰܠܟܬܳܐ: ܘܡܳܢܳܐ ܗ̱ܝ ܒܳܥܽܘܬܶܟ݂ܝ ܥܕܰܡܳܐ ܠܦܶܠܓܳܗ̇ ܕܡܰܠܟܽܘܬܝ: ܬܶܬܺܝܗܶܒ ܠܶܟ݂ܝ. 4: ܘܶܐܡܪܰܬ݂ ܐܶܣܬܺܝܪ: ܐܶܢ ܥܰܠ ܡܰܠܟܳܐ ܫܰܦܺܝܪ: ܢܺܐܬܶܐ ܡܰܠܟܳܐ ܘܗܳܡܳܢ ܠܡܰܫܬܝܳܐ ܕܥܶܒܕܶܬ݂ ܠܶܗ. 5: ܘܳܐܡܰܪ ܡܰܠܟܳܐ: ܒܰܥܓܰܠ ܚܙܰܘ ܠܶܗܡܳܢ: ܢܶܥܒܶܕ݂ ܐܰܝܟ݂ ܕܳܐܡܪܳܐ ܐܶܣܬܺܝܪ. ܘܶܐܬܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܘܗܳܡܳܢ ܠܡܰܫܬܝܳܐ. 6: ܘܶܐܡܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܠܶܐܣܬܺܝܪ ܒܡܰܫܬܝܳܐ ܕܚܰܡܪܳܐ: ܡܳܢܳܐ ܫܶܐܠܬܶܟ݂ܝ: ܬܶܬܝܗܶܒ ܠܶܟ݂ܝ ܘܡܳܢܳܐ ܗ̱ܝ ܒܳܥܽܘܬܶܟ݂ܝ ܥܕܰܡܳܐ ܠܦܶܠܓܳܗ̇ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܬܶܬܺܝܗܶܒ ܠܶܟ݂ܝ. 7: ܘܰܥܢܳܬ݂ ܐܶܣܬܺܝܪ ܘܶܐܡܪܰܬ݂: ܫܶܐܠܰܬܝ ܘܒܳܥܽܘܬܝ. 8: ܐܶܢ ܐܶܫܟܚܶ݀ܬ ܖ̈ܰܚܡܶܐ ܒܥܰܝ̈ܢܰܝܟ ܡܰܠܟܳܐ: ܘܶܐܢ ܥܠܰܝܟ ܡܰܠܟܳܐ ܫܰܦܺܝܪ: ܕܬܶܬܶܠ ܠܺܝ ܫܶܐܠܰܬܝ: ܘܬܶܥܒܶܕ݂ ܠܺܝ ܒܳܥܽܘܬܝ: ܢܺܐܬܶܐ ܡܰܠܟܳܐ ܘܗܳܡܳܢ ܠܡܰܫܬܝܳܐ ܕܶܐܥܒܶܕ݂ ܠܗܽܘܢ ܡܚܳܪ: ܐܰܝܟ݂ ܦܶܬܓܳܡܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ. 9: ܘܰܢ̣ܦܰܩ ܗܳܡܳܢ ܒܝܰܘܡܳܐ: ܗܰܘ: ܚܳܕܶܐ ܘܰܦܨܺܝܚ ܒܠܶܒܶܗ. ܘܟܰܕ݂ ܚܙܳܝܗܝ ܗܳܡܳܢ ܠܡܽܘܪܕܟܰܝ ܕܝܳܬܶܒ ܒܬܰܪܥܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ: ܘܠܳܐ ܩܳܡ: ܘܠܳܐ ܐܶܬܬܙܺܝܥ ܡܶܢܗ: ܐܶܬܡܠܺܝ ܗܳܡܳܢ ܚܶܡܬܳܐ ܥܰܠ ܡܽܘܪܕܟܰܝ. 10: ܘܶܐܬܬܦܺܝܪ ܗܳܡܳܢ: ܘܶܐܙܰܠ ܠܒܰܝܬܶܗ. ܘܫܰܕܰܪ ܐܰܝܬܺܝܘ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܖ̈ܳܚܡܰܘܗܝ: ܘܰܠܙܳܪܶܫ ܐܰܢ̱ܬܬܶܗ. 11: ܘܶܐܫܬܰܥܺܝ ܠܗܽܘܢ ܗܳܡܳܢ ܐܺܝܩܳܪܳܐ ܕܥܽܘܬܪܶܗ: ܘܣܽܘܓܳܐܐ ܕܰܒܢܰܘ̈ܗܝ: ܘܕܰܐܘܪܒܶܗ ܡܰܠܟܳܐ: ܘܰܐܩܺܝܡܶܗ ܥܰܠ ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ: ܘܥܰܠ ܟܽܠ ܥܰܒܕܰܝ̈ ܡܰܠܟܳܐ. 12: ܘܶܐܡܰܪ ܗܳܡܳܢ: ܘܳܐܦܠܳܐ ܠܐ̱ܢܳܫ ܐܰܥܠܰܬ݂ ܐܶܣܬܺܝܪ ܥܰܡ ܡܰܠܟܳܐ: ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܠܺܝ ܘܳܐܦ ܡܚܳܪ ܡܙܰܡܰܢ ܐ̱ܢܳܐ ܠܳܗ̇ ܥܰܡ ܡܰܠܟܳܐ. 13: ܘܗܳܢܳܐ ܟܽܠܶܗ ܠܳܐ ܫܳܘܶܐ ܠܺܝ ܒܟܽܠ ܫܳܥܬܳܐ ܕܚܳܙܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܗ ܠܡܽܘܪܕܟܰܝ ܝܽܗܘܕܳܝܳܐ ܕܝܳܬܶܒ ܒܬܰܪܥܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ: ܕܠܳܐ ܙܳܐܰܥ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡܰܝ. 14: ܘܶܐܡܪܰܬ݂ ܠܶܗ ܙܳܪܶܫ ܐܰܢ̱ܬܬܶܗ ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܖ̈ܳܚܡܰܘܗܝ: ܢܶܥܒܕܽܘܢ ܩܰܝܣܳܐ: ܕܪܰܘܡܶܗ ܚܰܡܫܺܝܢ ܐܰܡܺܝ̈ܢ. ܘܰܒܨܰܦܪܳܐ ܐܶܡܰܪ ܠܡܰܠܟܳܐ: ܘܢܶܬܠܽܘܢܳܝܗܝ ܠܡܽܘܪܕܟܰܝ ܥܠܰܘܗܝ. ܘܥܽܘܠ ܠܡܰܫܬܝܳܐ ܥܰܡ ܡܰܠܟܳܐ ܟܰܕ݂ ܚܳܕܶܐ ܐܰܢ̱ܬ. ܘܫܶܦܪܰܬ݂ ܡܶܠܬܳܐ ܒܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ ܕܗܳܡܳܢ ܛܳܒ. ܘܰܥܒܰܕ݂ ܩܰܝܣܳܐ.   

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܘ.

 

1: ܘܰܒܠܺܠܝܳܐ ܗܰܘ ܦܶܪܕܰܬ݂ ܫܶܢܬܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܡܰܥܳܠܽܘ ܣܦܰܪ ܥܽܘܗ̈ܕܳܢܶܐ ܕܡ̈ܶܠܶܐ ܕܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ. ܘܰܗܘܰܘ ܩܳܪܶܝܢ ܩܖ̈ܰܝ ܩܕ݂ܳܡ ܡܰܠܟܳܐ. 2: ܘܶܐܫܬܟܰܚ ܕܰܟ݂ܬܺܝܒ: ܕܚܰܘܺܝ ܡܽܘܪܕܟܰܝ: ܥܰܠ ܒܰܓܬܳܢ ܘܰܬܪܰܫ ܬܪܶܝܢ ܡܗܰܝܡܢ̈ܶܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܢܳܛܖ̈ܰܝ ܬܰܪܥܳܐ: ܕܰܒܥܰܘ ܕܢܰܘܫܛܽܘܢ ܐܺܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܥܰܠ ܡܰܠܟܳܐ ܐܰܚܫܺܝܪܺܝܫ. 3: ܘܶܐܡܰܪ ܡܰܠܟܳܐ: ܡܳܢܳܐ ܐܶܬܥܒܶܕ݂ ܐܺܝܩܳܪܳܐ ܘܪܰܒܽܘܬܳܐ ܠܡܽܘܪܕܟܰܝ ܥܰܠ ܗܳܕ݂ܶܐ: ܐܳܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܠܡܰܠܟܳܐ: ܘܰܡܫܰܡܫܳܢܰܘ̈ܗܝ: ܕܠܳܐ ܐܶܬܥܒܶܕ݂ ܠܶܗ ܡܶܕܶܡ. 4: ܘܶܐܡܰܪ ܡܰܠܟܳܐ: ܡܰܢܽܘ ܒܕ݂ܳܪܬܳܐ: ܘܗܳܡܳܢ ܐܶܬܳܐ ܠܒܶܝܬ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܠܕ݂ܳܪܬܳܐ ܒܰܪܳܝܬܳܐ: ܕܢܺܐܡܰܪ ܠܡܰܠܟܳܐ ܕܢܶܬܠܶܐ ܠܡܽܘܪܕܟܰܝ ܥܰܠ ܩܰܝܣܳܐ ܕܰܐܬܩܶܢ ܠܶܗ. 5: ܘܥܰܠ ܗܳܡܳܢ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ ܡܰܠܟܳܐ: ܡܳܢܳܐ ܘܳܠܶܐ ܠܡܶܥܒܰܕ݂ ܠܓܰܒܪܳܐ: ܕܡܰܠܟܳܐ ܨܳܒܶܐ ܒܺܐܝܩܳܪܶܗ. ܘܶܐܡܰܪ ܗܳܡܳܢ ܒܠܶܒܶܗ: ܠܡܰܢܽܘ ܨܳܒܶܐ ܡܰܠܟܳܐ ܠܡܶܥܒܰܕ݂ ܐܺܝܩܳܪܳܐ ܝܰܬܺܝܪ ܡܶܢ ܕܺܝܠܝ. 6: ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܥܠܰܝܡܰܘ̈ܗܝ ܠܡܰܠܟܳܐ: ܗܳܐ ܗܳܡܳܢ ܩܳܐܶܡ ܒܕ݂ܳܪܬܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܡܰܠܟܳܐ: ܢܶܥܽܘܠ. 7: ܘܶܐܡܰܪ ܗܳܡܳܢ ܠܡܰܠܟܳܐ: ܠܓܰܒܪܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܨܳܒܶܐ ܒܺܐܝܩܳܪܶܗ. 8: ܢܰܝܬܽܘܢ ܠܒܽܘ̈ܫܶܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ: ܕܠܳܒܶܫ ܡܰܠܟܳܐ: ܘܣܽܘܣܝܳܐ ܕܪܳܟܶܒ ܥܠܰܘܗܝ ܡܰܠܟܳܐ: ܟܰܕ݂ ܐܰܢ̱ܬ ܬܣܺܝܡ ܬܳܓ݂ܳܐ ܕܡܰܠܟܽܘܬܳܐ ܒܪܺܝܫܶܗ. 9: ܘܢܶܬܺܝܗܶܒ ܠܒܽܘܫܳܐ ܘܣܽܘܣܝܳܐ ܠܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܚܺܐܖ̈ܶܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܦܰܖ̈ܬܘܳܝܶܐ. ܘܢܰܠܒܫܺܝܘܗܝ ܠܓܰܒܪܳܐ: ܕܡܰܠܟܳܐ ܨܳܒܶܐ ܒܺܐܝܩܳܪܶܗ. ܘܢܰܪܟܒܽܘܢܶܗ ܥܰܠ ܣܽܘܣܝܳܐ: ܘܢܰܚܕܪܽܘܢܶܗ ܒܫܽܘ̈ܩܶܐ: ܘܢܶܩܪܽܘܢ ܩܕ݂ܳܡܰܘܗܝ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܢܶܬܥܒܶܕ݂ ܠܓܰܒܪܳܐ: ܕܡܰܠܟܳܐ ܨܳܒܶܐ ܒܺܐܝܩܳܪܶܗ. 10: ܘܶܐܡܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܠܶܗܡܳܢ: ܒܰܥܓܰܠ ܣܰܒ ܠܒܽܘܫܳܐ: ܘܰܕ݂ܒܰܪ ܣܽܘܣܝܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕܶܐܡܰܪܬ. ܘܰܥܒܶܕ݂ ܗܳܟܰܢܳܐ ܠܡܽܘܪܕܟܰܝ ܝܽܗܘܕܳܝܳܐ: ܕܝܳܬܶܒ ܒܬܰܪܥܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ. ܘܠܳܐ ܬܒܰܨܰܪ ܡܶܠܬܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܶܐܡܰܪܬ. 11: ܘܰܢܣܰܒ ܗܳܡܳܢ ܠܒܽܘ̈ܫܶܐ: ܘܰܕ݂ܒܰܪ ܣܽܘܣܝܳܐ: ܘܰܐܠܒܫܶܗ ܠܡܽܘܪܕܟܰܝ ܘܰܐܟ݂ܪܟܶܗ ܒܫܽܘ̈ܩܶܐ ܕܰܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ: ܘܰܩ̣ܪܳܐ ܩܕ݂ܳܡܰܘܗܝ: ܗܳܟܰܢܳܐ ܢܶܬܥܒܶܕ݂ ܠܓܰܒܪܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܨܳܒܶܐ ܒܺܐܝܩܳܪܶܗ. 12: ܘܶܐܬܳܐ ܡܽܘܪܕܟܰܝ ܠܬܰܪܥܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ. ܘܗܳܡܳܢ ܐܶܙܰܠ ܠܒܰܝܬܶܗ: ܟܰܕ݂ ܐܰܒܺܝܠ ܘܰܡܚܰܦܰܝ ܪܺܝܫܶܗ. 13: ܘܶܐܫܬܰܥܺܝ ܗܳܡܳܢ ܠܙܳܪܶܫ ܐܰܢ̱ܬܬܶܗ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܰܓܕܰܫ ܠܶܗ. ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܖ̈ܳܚܡܰܘܗܝ ܘܙܳܪܶܫ ܐܰܢ̱ܬܬܶܗ: ܐܶܢ ܡܶܢ ܙܰܪܥܰܐ ܗ̱ܘ ܕܺܝܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܡܽܘܪܕܟܰܝ. ܘܫܰܪܺܝܬ ܠܡܶܦܰܠ ܩܕ݂ܳܡܰܘܗܝ: ܕܠܳܐ ܡܨܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܚܰܝܠܶܗ: ܐܶܠܳܐ ܬܽܘܒ ܢܳܦܶܠ ܐܰܢ̱ܬ ܩܕ݂ܳܡܰܘܗܝ. 14: ܘܥܰܕ݂ ܗܽܘ ܡܡܰܠܶܠ ܥܰܡܗܽܘܢ: ܡܰܛܺܝܘ ܖ̈ܰܗܳܛܶܐ ܕܡܰܠܟܳܐ. ܘܣܰܪܗܒܽܘܗܝ ܠܶܗܡܳܢ ܠܡܰܫܬܝܳܐ ܕܥܶܒܕܰܬ ܐܶܣܬܺܝܪ.   

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܙ.

 

1: ܘܥ̣ܰܠ ܡܰܠܟܳܐ ܘܗܳܡܳܢ ܠܡܰܫܬܝܳܐ ܕܥܶܒܕܰܬ݂ ܐܶܣܬܺܝܪ ܡܰܠܟܬܳܐ. 2: ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܗ̇ ܡܰܠܟܳܐ ܠܶܐܣܬܺܝܪ: ܐܳܦ ܒܶܗ ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ ܕܡܰܫܬܝܳܐ ܕܚܰܡܪܳܐ: ܡܳܢܳܐ ܗ̱ܝ ܫܶܐܠܬܶܟ݂ܝ ܘܒܳܥܽܘܬܶܟ݂ܝ. ܥܕܰܡܳܐ ܠܦܶܠܓܳܗ̇ ܕܡܰܠܟܽܘܬܝ: ܢܶܬܥܒܶܕ݂ ܠܶܟ݂ܝ. 3: ܘܰܥܢܳܬ݂ ܐܶܣܬܺܝܪ ܘܶܐܡܪܰܬ݂. ܐܶܢ ܐܶܫܟܚܶܬ ܖ̈ܰܚܡܶܐ ܒܥܰܝܢܰܝ̈ܟ ܡܰܠܟܳܐ: ܘܶܐܢ ܥܰܠ ܡܰܠܟܳܐ ܫܰܦܺܝܪ: ܬܶܬܺܝܗܶܒ ܢܰܦܫܝ ܒܫܶܐܠܰܬܝ: ܘܥܰܡܝ ܒܒܳܥܽܘܬܝ. 4: ܡܶܛܽܠ: ܕܶܐܙܕܰܒܢܰܢ ܐܶܢܳܐ ܘܥܰܡܝ ܠܩܶܛܠܳܐ: ܘܰܠܚܰܪܒܳܐ: ܘܠܰܐܒܕܳܢܳܐ. ܘܶܐܠܽܘ ܕܢܶܬܩܢܶܐ ܥܰܒ̈ܕܶܐ ܘܰܐܡ̈ܗܳܬܳܐ ܐܶܙܕܒܶܢܢܰܢ: ܫܳܬܩܳܐ ܗ̱ܘܺܝܬ. ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܫܳܠܶܐ ܒܥܶܠܕܒܳܒܳܐ ܕܢܰܗܰܪ ܠܡܰܠܟܳܐ. 5: ܘܰܥܢܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܐܰܚܫܺܝܪܺܝܫ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܐܣܬܺܝܪ ܡܰܠܟܬܳܐ: ܡܰܢܽܘ ܗܳܢܳܐ: ܐܰܘ ܐܰܝܢܰܘ: ܕܶܐܬܬܪܺܝܡ ܠܶܒܶܗ ܕܢܶܥܒܶܕ݂ ܗܳܟܰܢܳܐ. 6: ܘܶܐܡܪܰܬ݂ ܐܶܣܬܺܝܪ: ܓܰܒܪܳܐ ܐܳܠܽܘܨܳܐ: ܘܰܒܥܶܠܕܒܳܒܳܐ ܗܳܡܳܢܽ ܗ̱ܘ ܗܳܢܳܐ ܒܺܝܫܳܐ. ܘܗܳܡܳܢ ܐܶܬܬܙܺܝܥ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܰܠܟܳܐ ܘܡܰܠܟܬܳܐ. 7: ܘܡܰܠܟܳܐ ܩܳܡ̣ ܒܚܶܡܬܶܗ ܡܶܢ ܡܰܫܬܝܳܐ ܕܚܰܡܪܳܐ: ܠܡܶܦܰܩ ܠܓܰܢܰܬ ܒܰܝܬܽܘܢܳܐ. ܘܗܳܡܳܢ ܩܳܡ̣ ܕܢܶܒܥܶܐ ܥܰܠ ܢܰܦܫܶܗ: ܡܶܢ ܐܶܣܬܺܝܪ ܡܰܠܟܬܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܚܙܳܐ ܕܓܶܪܡܰܬ݂ ܠܶܗ ܥܠܰܘܗܝ ܒܺܝܫܬܳܐ ܡܶܢ ܡܰܠܟܳܐ. 8: ܘܡܰܠܟܳܐ ܗܦܰܟ݂ ܡܶܢ ܓܰܢܬܳܐ ܕܒܰܝܬܽܘܢܳܐ: ܠܒܶܝܬ݂ ܡܰܫܬܝܳܐ ܕܚܰܡܪܳܐ. ܘܗܳܡܳܢ ܪܡܶܐ ܥܰܠ ܥܰܪܣܳܐ: ܘܶܐܣܬܺܝܪ ܝܳܬܒܳܐ ܥܠܶܝܗ̇. ܘܶܐܡܰܪ ܡܰܠܟܳܐ: ܘܳܐܦ ܠܰܡܨܰܥܳܪܽܘ ܠܡܰܠܟܬܳܐ ܥܰܡܝ ܒܓ݂ܰܘ ܒܰܝܬܳܐ. ܘܡܶܠܬܳܐ ܢܶܦܩܰܬ݂ ܡܶܢ ܦܽܘܡܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ. ܘܰܐܦܰܘ̈ܗܝ ܕܗܳܡܳܢ ܐܶܬܚܰܦܺܝ.  9: ܘܰܥܢܳܐ ܪܰܚܒܽܘܢܳܐ ܚܰܕ݂ ܡܶܢ ܡܗܰܝܡܢܰܘ̈ܗܝ ܕܡܰܠܟܳܐ: ܘܶܐܡܰܪ ܩܕ݂ܳܡ ܡܰܠܟܳܐ: ܗܳܐ ܐܳܦ ܩܰܝܣܳܐ ܬܰܩܶܢ ܗ̱ܘܳܐ ܗܳܡܳܢ ܠܡܶܬܠܳܐ ܠܡܽܘܪܕܟܰܝ ܥܠܰܘܗܝ: ܥܰܠ ܕܶܐܡܰܪ ܫܰܦܺܝܪܬܳܐ ܥܰܠ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܩܳܐܶܡ ܒܒܰܝܬܶܗ ܕܗܳܡܳܢ. ܪܳܘܡܶܗ ܚܰܡܫܺܝܢ ܐܰܡܺܝ̈ܢ. ܘܶܐܡܰܪ ܡܰܠܟܳܐ: ܬܠܰܐܗܝ ܥܠܰܘܗܝ. 10: ܘܰܬܠܰܐܗܝ ܠܶܗܡܳܢ ܥܰܠ ܩܰܝܣܳܐ: ܕܬܰܩܶܢ ܠܶܗ ܠܡܽܘܪܕܟܰܝ. ܘܚܶܡܬܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܐܶܬܬܢܺܝܚܰܬ݂.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܚ.

 

1: ܒܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ ܝܰܗܒ ܡܰܠܟܳܐ ܐܰܚܫܺܝܪܺܝܫ ܠܶܐܣܬܺܝܪ ܡܰܠܟܬܳܐ: ܒܰܝܬܶܗ ܕܗܳܡܳܢ ܒܥܶܠܕܒܳܒܳܐ ܕܝܽܗܘܕ݂ܳܝ̈ܶܐ. ܘܡܽܘܪܕܟܰܝ ܥܰܠ ܩܕ݂ܳܡ ܡܰܠܟܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܓ̣ܠܳܬ݂ ܐܶܣܬܺܝܪ ܡܳܢܳܐ ܗܘܳܐ ܠܳܗ̇. 2: ܘܰܫܩܰܠ ܡܰܠܟܳܐ ܥܶܙܰܩܬܳܐ ܕܰܫܩܰܠ ܡܶܢ ܗܳܡܳܢ: ܘܝܰܗܒܳܗ̇ ܠܡܽܘܪܕܟܰܝ ܘܰܐܩܺܝܡܬܶܗ ܐܶܣܬܺܝܪ ܠܡܽܘܪܕܟܰܝ ܥܰܠ ܒܰܝܬܶܗ ܕܗܳܡܳܢ. 3: ܘܗܶܦܟܰܬ݂ ܐܶܣܬܺܝܪ ܘܡܰܠܠܰܬ݂ ܩܕ݂ܳܡ ܡܰܠܟܳܐ: ܘܢܶܦܠܰܬ݂ ܥܰܠ ܖ̈ܶܓܠܰܘܗܝ: ܘܒܳܥܝܳܐ ܘܡܶܬܟܰܫܦܳܐ ܠܶܗ: ܕܢܰܥܒܰܪ ܒܺܝܫܬܳܐ ܕܗܳܡܳܢ ܐܰܓܳܓܳܝܳܐ: ܘܡܰܚܫܰܒܬܳܐ ܕܶܐܬܚܰܫܰܒ ܥܰܠ ܝܽܗܘ̈ܕܳܝܶܐ. 4: ܘܰܐܘܫܶܛ ܡܰܠܟܳܐ ܠܶܐܣܬܺܝܪ ܫܰܒܛܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ. ܘܩܶܪܒܰܬ݂ ܠܶܗ ܐܶܣܬܺܝܪ. 5: ܘܩܳܡܰܬ݂ ܩܕ݂ܳܡ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܶܐܡܪܰܬ݂. ܐܶܢ ܥܰܠ ܡܰܠܟܳܐ ܫܰܦܺܝܪ. ܘܫܳܦܰܪ ܦܶܬܓܳܡܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܡܰܠܟܳܐ: ܘܶܐܢ ܐܶܫܟܚܶܬ ܖ̈ܰܚܡܶܐ ܒܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ: ܢܶܟ݂ܬܽܘܒ ܘܢܰܗܦܶܟ݂ ܐܶܓܖ̈ܳܬܳܐ ܘܡܰܚܫ̈ܒܳܬܳܐ ܕܗܳܡܳܢ ܐܰܓܳܓܳܝܳܐ ܕܰܟ݂ܬܰܒ ܠܡܰܘܒܳܕܽܘ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܝܽܗܘ̈ܕܳܝܶܐ ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܡܕܺܝ̈ܢܳܬܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ.6: ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܓܶܝܪ ܡܰܨܝܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕܶܐܚܙܶܐ ܒܒܺܝܫܬܳܐ ܕܬܶܓܕܰܫ ܠܥܰܡܝ ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܡܶܫܟܚܳܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕܶܐܚܙܶܐ ܒܰܐܒܕܳܢܳܐ ܕܫܰܪܒܰܬܝ. 7: ܘܶܐܡܰܪ ܡܰܠܟܳܐ ܐܰܚܫܺܝܪܺܝܫ ܠܶܐܣܬܺܝܪ ܡܰܠܟܬܳܐ: ܗܳܐ ܒܰܝܬܶܗ ܕܗܳܡܳܢ ܝܶܗܒܶ݀ܬ ܠܶܟ݂ܝ: ܘܠܶܗ ܬܠܰܘ ܥܰܠ ܩܰܝܣܳܐ: ܥܰܠ ܕܰܐܘܫܶܛ ܐܺܝܕ݂ܳܐ ܒܝܽܗܘ̈ܕ݂ܳܝܶܐ. 8: ܘܰܐܢ̱ܬܽܘܢ ܥܰܠ ܝܽܗܘ̈ܕܳܝܶܐ ܐܰܝܟ݂ ܕܫܰܦܺܝܪ ܒܥܰܝܢܰܝ̈ܟܽܘܢ ܒܰܫܡܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܚܬܽܘܡܘ ܒܥܶܙܰܩܬܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ: ܒܰܟܬ݂ܳܒܳܐ ܕܡܶܬܟܬܶܒ ܒܫܶܡ ܡܰܠܟܳܐ: ܘܡܶܬܚܬܶܡ ܒܥܶܙܰܩܬܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܘܠܳܐ ܗܳܦܶܟ݂. 9: ܘܶܐܬܩܪܺܝܘ ܣܶܦܖ̈ܶܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܒܙܰܒܢܳܐ ܗܰܘ: ܒܝܰܪܚܳܐ ܬܠܺܝܬܳܝܳܐ ܕܗܽܘ ܚܙܺܝܪܳܢ: ܒܰܬܠܳܬܳܐ ܘܥܶܣܪܺܝܢ ܒܶܗ ܒܝܰܪܚܳܐ: ܘܰܟ݂ܬܰܒܘ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܰܟ݂ܬܰܒ ܡܘܪܕܟܰܝ ܥܰܠ ܝܽܗܘ̈ܕܳܝܶܐ: ܠܖ̈ܰܒܰܝ ܚܰܝ̈ܠܶܐ ܘܰܠܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ ܘܰܠܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܕܰܡܕܺܝ̈ܢܳܬܳܐ: ܡܶܢ ܗܽܘܕ݂ ܘܰܥܕܰܡܳܐ ܠܟܽܘܫ: ܡܳܐܐ ܘܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܫܒܰܥ ܡܕ݂ܺܝ̈ܢܳܢ: ܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܟܬܳܒܳܗ̇: ܘܰܠܥܰܡܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܠܶܫܳܢܶܗ: ܘܰܠܝܽܗܘ̈ܕ݂ܳܝ̈ܶܐ ܐܰܝܟ݂ ܟܬܳܒܗܽܘܢ: ܘܰܐܝܟ݂ ܠܶܫܳܢܗܽܘܢ. 10: ܘܶܐܬܟܬܶܒܘ ܒܫܶܡ ܡܰܠܟܳܐ ܐܰܚܫܺܝܪܺܝܫ: ܘܶܐܬܚܬܶܡܘ ܒܥܶܙܰܩܬܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ. ܘܫܰܕܰܪ ܐܶܓܖ̈ܳܬܳܐ ܒܝܰܕ݂ ܖ̈ܰܗܳܛܶܐ: ܘܰܒܝܰܕ݂ ܐܶܣܦܽܘ̈ܟܶܐ: ܖ̈ܰܟ݂ܒܰܝ ܖ̈ܰܟܫܳܐ ܒܢܰܝ̈ ܖ̈ܰܡܟܳܐ. 11: ܐܶܓܖ̈ܳܬܳܐ ܕܰܟ݂ܬܰܒ ܡܰܠܟܳܐ ܥܰܠ ܝܽܗܘ̈ܕܳܝ̈ܶܐ: ܕܰܒܟܽܠ ܡܕܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܠܡܶܬܟܰܢܳܫܽܘ: ܘܠܰܡܩܳܡ ܠܢܰܦܫܗܽܘܢ: ܘܰܠܡܶܚܪܰܒ ܘܰܠܡܶܩܛܰܠ ܘܰܠܡܰܘܒܳܕܽܘ ܠܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܕܰܡܥܺܝܩ ܠܗܽܘܢ: ܘܰܛܠܳܝ̈ܶܐ ܘܢܶܫ̈ܶܐ: ܘܩܶܢܝܳܢܗܽܘܢ ܠܒܶܙܬܳܐ. 12: ܒܚܰܕ݂ ܝܽܘܡ ܕܰܒܟܽܠܗܶܝܢ ܡܕܺܝ̈ܢܳܬܶܗ ܕܡܰܠܟܳܐ ܐܰܚܫܺܝܪܺܝܫ: ܒܰܬܠܳܬ݂ܥܶܣܖ̈ܶܐ ܒܝܰܪܚܳܐ ܕܰܬܪܶܥܣܰܪ: ܕܗܽܘ ܐܳܕ݂ܳܪ. 13: ܘܦܰܪܫܰܓܢܶܗ ܕܰܟܬ݂ܳܒܳܐ ܐܶܬܺܝܗܶܒ ܒܟܽܠ ܡܕܺܝܢܳܐ. ܘܰܦܩܰܕ݂ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܝܽܗܘ̈ܕܳܝܶܐ ܡܛܰܝܒܺܝܢ ܠܝܰܘܡܳܐ ܗܳܢܳܐ: ܕܢܶܬܦܰܪܥܽܘܢ ܡܶܢ ܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈ܗܽܘܢ. 14: ܘܶܐܬܘ ܖ̈ܰܗܳܛܶܐ: ܘܶܐܣܦܽܘ̈ܟܶܐ ܖ̈ܰܟ݂ܒܰܝ ܖ̈ܰܟܫܳܐ: ܘܰܢ̣ܦܰܩܘ ܡܣܰܪܗܒܳܐܺܝܬ݂ ܒܦܶܬܓܳܡܳܐ ܘܰܒܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܕܶܐܬܦܩܶܕ݂ ܒܫܽܘܫܰܢ ܒܺܝܪܬܳܐ. 15: ܘܡܽܘܪܕܟܰܝ ܢܦܰܩ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܡܰܠܟܳܐ: ܒܰܠܒܽܘܫܳܐ ܕܡܰܠܟܬܳܐ: ܕܬܶܟܠܬܳܐ: ܘܰܕ݂ܒܽܘܨܳܐ: ܘܒܰܟܠܺܝܠܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ. ܘܰܟ݂ܪܺܝܟ݂ ܒܒܽܘܨܳܐ ܘܒܰܐܪܓܘܳܢܳܐ. ܘܰܡܕܺܝܢ̱ܬܳܐ ܫܽܘܫܰܢ ܕܳܨܰܬ݂ ܘܰܚܕ݂ܳܬ݂. 16: ܘܥܰܠ ܝܽܗ̱ܘܕܳܝ̈ܶܐ ܗܘܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܘܚܰܕ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܘܰܕ݂ܝܳܨܳܐ. 17: ܒܟܽܠ ܡܕܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܘܰܒܟܽܠ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ: ܐܰܬܰܪ ܕܡܰܛܺܝ ܦܶܬܓܳܡܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܘܦܽܘܩܕܳܢܶܗ: ܚܰܕ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܪܰܒܬܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܠܝܽܗܘ̈ܕ݂ܳܝܶܐ: ܘܡܰܫܬܝܳܐ ܘܝܰܘܡܳܐ ܛܳܒܐ: ܘܣܽܘܓܳܐܐ ܡܶܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܡܶܬܬܰܘܗܺܝܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܢܶܦܠܰܬ݂ ܕܶܚܠܬܳܐ ܕܺܝܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ.   

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܛ.

 

1: ܘܰܒܝܰܪܚܳܐ ܕܰܬܪܶܥܣܰܪ ܕܗܽܘ ܐܳܕ݂ܳܪ ܒܰܬܠܳܬܰܥܶܣܖ̈ܶܐ: ܟܰܕ݂ ܡܰܛܺܝ ܙܰܒܢܳܐ ܕܦܶܬܓܳܡܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܘܦܽܘܩܕܳܢܶܗ ܠܡܶܬܥܒܳܕܽܘ ܠܰܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܐܶܫܬܰܚܠܦܰܬ݂ ܥܒܺܝܕܬܳܐ: ܕܢܶܫܬܰܠܛܽܘܢ ܝܽܗܘܕܳܝ̈ܶܐ ܒܣܳܢܐܰܝ̈ܗܽܘܢ. 2: ܘܶܐܬܟܰܢܰܫܘ ܝܽܗ̱ܘܕܳܝ̈ܶܐ ܒܩܽܘܖ̈ܺܝܗܽܘܢ: ܘܰܒܟܽܠܗܶܝܢ ܡܕܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܐܰܚܫܺܝܪܺܝܫ: ܕܢܰܘܫܛܽܘܢ ܐܺܝܕ݂ܳܐ ܒܥܳܒܕܰܝ̈ ܒܺܝ̈ܫܳܬܗܽܘܢ ܘܐ̱ܢܳܫ ܠܳܐ ܩܳܡ̣ ܩܕ݂ܳܡܰܝܗܽܘܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܢܶܦܠܰܬ݂ ܕܶܚܠܰܬܗܽܘܢ ܥܰܠ ܟܽܠܗܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ. 3: ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܕܰܡܕܺܝ̈ܢܳܬܳܐ: ܘܖ̈ܰܒܰܝ ܚܰܝ̈ܠܶܐ: ܘܡܳܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܘܥܳܒܕܰܝ̈ ܥܒܳܕ݂ܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ: ܡܝܰܩܪܺܝܢ ܠܝܽܗܘ̈ܕ݂ܳܝܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܢܶܦܠܰܬ݂ ܕܶܚܠܬܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ. 4: ܡܶܛܽܠ ܕܺܝܪܶܒ ܡܽܘܪܕܟܰܝ ܠܘܳܬ݂ ܡܰܠܟܳܐ. ܘܰܫܡܶܗ ܐܳܙܶܠ ܗ̱ܘܳܐ ܒܟܽܠܗܶܝܢ ܡܰܠܟܘ̈ܳܬܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܓܰܒܪܳܐ ܡܽܘܪܕܟܰܝ ܐܳܙܶܠ ܗ̱ܘܳܐ ܘܺܝܪܶܒ. 5: ܘܰܡܚܰܘ ܝܽܗ̱ܘܕܳܝ̈ܶܐ ܒܟܽܠܗܽܘܢ ܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈ܗܽܘܢ ܡܚܽܘܬܳܐ ܕܚܰܪܒܳܐ: ܘܰܕ݂ܩܶܛܠܳܐ: ܘܕܰܐܒܕܳܢܳܐ. ܘܰܥܒܰܕ݂ܘ ܒܣܳܢܰܐܝ̈ܗܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܨܶܒܝܳܢܗܽܘܢ  6: ܒܫܽܘܫܰܢ ܒܺܝܪܬܳܐ: ܩܛܰܠܘ ܝܽܗ̱ܘܕܳܝ̈ܶܐ ܚܰܡܶܫܡܳܐܐ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ. 7: ܘܰܠܫܰܦܺܝܪܽܘܬ: ܘܰܠܕܰܠܟ݂ܽܘܢ: ܘܰܠܐܶܣܦܽܘܬ.  8: ܘܰܠܦܰܪܛܠܰܛ: ܘܠܰܕ݂ܠܳܝܳܐ: ܘܰܠܕܺܝܪܳܐ. 9: ܘܰܠܦܺܝܣܽܘܬ: ܘܰܠܕ݂ܺܝܣܰܝ: ܘܠܳܐܕܪܺܝ: ܘܰܠܙܽܘܬ. 10: ܥܶܣܪܳܐ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܗܳܡܳܢ ܐܰܓܳܓܳܝܳܐ. ܒܥܶܠܕܒܳܒܳܐ ܕܺܝܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܩܛܰܠܘ. ܘܰܠܒܶܙܬܳܐ ܠܳܐ ܐܰܘܫܶܛܘ ܐܺܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ. 11: ܒܗܰܘ ܝܰܘܡܳܐ ܥܰܠ ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܰܩܛܺܝ̈ܠܶܐ ܒܫܽܘܫܰܢ ܒܺܝܪܬܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܡܰܠܟܳܐ. 12: ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܐܣܬܺܝܪ ܡܰܠܟܬܳܐ ܒܫܽܘܫܰܢ ܒܺܝܪܬܳܐ: ܩܛܰܠܘ ܝܽܗܘ̈ܕܳܝܶܐ: ܘܰܐܘܒܶܕ݂ܘ ܚܰܡܶܫܡܳܐܐ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ: ܘܠܰܥܣܰܪ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܗܳܡܳܢ. ܘܰܒܫܰܪܟܳܐ ܕܰܡܕܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܡܳܢܳܐ ܥܒܰܕ݂ܘ. ܘܡܳܢܳܐ ܗ̱ܝ ܫܶܐܠܬܶܟ݂ܝ: ܢܶܬܥܒܶܕ݂ ܠܶܟ݂ܝ. ܘܡܳܢܳܐ ܗ̱ܝ ܒܳܥܽܘܬܶܟ݂ܝ: ܢܶܬܺܝܗܶܒ ܠܶܟ݂ܝ. 13: ܘܶܐܡܪܰܬ݂ ܐܶܣܬܺܝܪ: ܢܶܬܺܝܗܶܒ ܡܚܳܪ ܠܝܽܗܘ̈ܕܳܝܶܐ ܕܢܶܥܒܕܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܕܝܰܘܡܳܢܳܐ. ܘܰܠܥܶܣܪܳܐ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܗܳܡܳܢ ܢܶܬܠܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܥܰܠ ܩܰܝܣܳܐ. 14: ܘܶܐܡܰܪ ܡܰܠܟܳܐ. ܢܶܥܒܕܽܘܢ ܗܳܟܰܢܳܐ ܘܶܐܬܦܩܶܕ݂ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ ܒܫܽܘܫܰܢ ܘܰܠܥܶܣܪܳܐ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܕܗܳܡܳܢ ܬܠܰܘ ܥܰܠ ܩܰܝܣܳܐ. 15: ܘܶܐܬܟܰܢܰܫܘ ܝܽܗ̱ܘܕܳܝ̈ܶܐ ܕܰܒܫܽܘܫܰܢ ܐܳܦ ܒܰܐܪܒܰܥܶܣܖ̈ܶܐ ܒܶܗ ܒܝܰܪܚܳܐ. ܘܩܰܛܶܠܘ ܒܫܽܘܫܰܢ ܬܠܳܬ݂ܡܳܐܐ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ. ܘܰܠܒܶܙܬܳܐ ܠܳܐ ܐܰܘܫܶܛܘ ܐܺܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ. 16: ܘܫܰܪܟܳܐ ܕܺܝܗܽܘ̈ܕܳܝܶܐ ܕܒܰܡܕܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܐܶܬܟܰܢܰܫܘ ܘܩ̣ܳܡܘ ܠܢܰܦܫܗܽܘܢ: ܘܶܐܬܬܢܺܝܚܘ ܡܶܢ ܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܰܩܛܰܠܘ ܡܶܢ ܣܳܢܰܐܝ̈ܗܽܘܢ: ܫܰܒܥܺܝܢ ܘܚܰܡܫܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ. ܘܰܠܒܶܙܬܳܐ ܠܳܐ ܐܰܘܫܶܛܘ ܐܺܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ. 17: ܒܰܬܠܳܬ݂ ܥܶܣܪܳܐ ܒܝܰܪܚܳܐ ܐܳܕ݂ܳܪ: ܘܶܐܬܬܢܺܝܚܘ ܒܰܐܪܒܰܥܶܣܖ̈ܶܐ ܒܶܗ ܒܝܰܪܚܳܐ.18: ܘܥܰܒܕܽܘܗܝ ܝܰܘܡܳܐ ܕܡܰܫܬܝܳܐ ܘܰܕ݂ܚܰܕ݂ܽܘܬ݂ܳܐ. 19: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܝܽܗܘ̈ܕܳܝܶܐ ܡܒܰܕܖ̈ܶܐ ܝܳܬܒܰܝ̈ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܡܒܰܕܖ̈ܳܬܳܐ: ܥܳܒܕܺܝܢ ܒܰܐܪܒܰܥܣܖ̈ܶܐ ܒܳܐܕ݂ܳܪ ܚܰܕ݂ܽܘܬ݂ܳܐ: ܘܡܰܫܬܝܳܐ ܘܝܰܘܡܳܐ ܛܳܒܳܐ. ܘܰܡܫܰܕܪܺܝܢ ܡܢܰܘ̈ܳܬܳܐ ܓܒܰܪ ܠܚܰܒܪܶܗ. 20: ܘܰܟ݂ܬܰܒ ܡܽܘܪܕܟܰܝ ܡ̈ܶܠܶܐ ܗܳܠܶܝܢ. ܘܫܰܕܰܪ ܐܶܓܖ̈ܳܬܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܝܽܗ̱ܘܕܳܝ̈ܶܐ ܕܰܒܟܽܠܗܶܝܢ ܡܕܺܝ̈ܢܳܬܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܐܰܚܫܺܝܪܺܝܫ: ܕܩܰܖ̈ܺܝܒܳܢ ܘܰܕ݂ܖ̈ܰܚܺܝܩܳܢ. 21: ܕܰܢܩܰܒܠܽܘܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܥܳܒܕܺܝܢ ܒܰܐܪܒܰܥܶܣܖ̈ܶܐ ܘܰܒܟܶܣܐܳܐ ܒܳܐܕ݂ܳܪ ܟܽܠ ܫܢܳܐ ܒܰܫܢܳܐ. 22: ܐܰܝܟ݂ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܕܶܐܬܬܢܺܝܚܘ ܒܗܽܘܢ ܝܽܗ̱ܘܕܳܝ̈ܶܐ ܡܶܢ ܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܝܰܪܚܳܐ ܕܶܐܫܬܰܚܠܰܦ ܡܶܢ ܕܽܘܘܳܢܳܐ ܠܚܰܕ݂ܽܘܬ݂ܳܐ: ܘܡܶܢ ܐܶܒܠܳܐ ܠܝܰܘܡܳܐ ܛܳܒܐ. ܕܢܶܥܒܕܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܠܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܕܡܰܫܬܝܳܐ ܘܰܕ݂ܚܰܕ݂ܽܘܬ݂ܳܐ: ܘܕܰܢܫܰܕܪܽܘܢ ܡܢܰܘ̈ܳܬܳܐ ܐ̱ܢܳܫ ܠܚܰܒܪܶܗ: ܘܡܰܘܗ̈ܒܳܬܳܐ ܠܒܳܝ̇ܫܳܐ. 23: ܘܩܰܒܶܠܘ ܝܽܗ̱ܘܕܳܝ̈ܶܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܡܶܕܶܡ ܕܫܰܪܺܝܘ ܠܡܶܥܒܰܕ݂: ܘܡܶܕܶܡ ܕܰܟ݂̣ܬܰܒ ܡܽܘܪܕܟܰܝ. 24: ܡܶܛܽܠ ܗܳܡܳܢ ܒܰܪ ܗܰܡܰܕܰܬ ܐܰܓܳܓܳܝܳܐ: ܒܥܶܠܕܒܳܒܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܝܽܗ̱ܘܕܳܝ̈ܶܐ: ܕܶܐܬܚܰܫܰܒ ܥܰܠ ܝܽܗ̱ܘܕܳܝ̈ܶܐ ܕܢܰܘܒܶܕ݂ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܰܐܪܡܺܝ ܦܶܨ̈ܶܐ ܕܢܶܚܪܽܘܒ ܐܶܢܽܘܢ. 25: ܘܡܳܐ ܕܥܳܐܠܳܐ ܗ̱ܘܳܬ݂ ܐܶܣܬܺܝܪ ܩܕ݂ܳܡ ܡܰܠܟܳܐ: ܐܳܡܰܪ ܗ̱ܘܳܐ ܣܳܦܪܳܐ ܢܶܗ̈ܦܟ݂ܳܢ ܡܰܚܫ̈ܒܳܬܳܐ ܒܺܝ̈ܫܳܬ݂ܳܐ ܥܰܠ ܪܺܝܫܶܗ ܕܡܰܢ ܐܶܬܚܰܫܰܒ ܥܰܠ ܝܽܗ̱ܘܕܳܝ̈ܶܐ: ܘܢܶܬܠܽܘܢܳܝܗܝ ܘܠܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܥܰܠ ܩܰܝܣܳܐ. 26: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܩܪܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܠܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܗܳܢܽܘܢ ܦܽܘܖ̈ܳܝܶܐ: ܥܰܠ ܫܶܡ ܦܶܨܚܳܐ ܡܶܛܽܠ ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܶܐܓܰܪܬܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ: ܘܥܰܠ ܡܶܕܶܡ ܕܰܚܙܰܘ: ܘܥܰܠ ܡܶܕܶܡ ܕܰܓܕܰܫ ܠܗܽܘܢ. 27: ܘܩܰܒܶܠܘ ܝܽܗ̱ܘܕܳܝ̈ܶܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ: ܘܥܰܠ ܙܰܪܥܗܽܘܢ: ܘܥܰܠ ܟܽܠ ܕܡܶܬܠܰܘܶܐ ܠܗܽܘܢ: ܕܠܳܐ ܢܶܒܛܰܠ: ܕܢܶܗܘܽܘܢ ܥܳܒܕܺܝܢ ܗܳܠܶܝܢ ܬܪܶܝܢ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܐܰܝܟ݂ ܕܰܟ݂ܬܺܝܒܺܝܢ ܒܙܰܒܢܗܽܘܢ ܒܟܽܠ ܫܢܳܐ. 28: ܘܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܬܕܰܟ݂ܪܺܝܢ ܘܡܶܬܥܰܒܕܺܝܢ ܒܟܽܠ ܫܰܖ̈ܒܳܬܳܐ ܘܰܡܕܺܝ̈ܢܳܬܳܐ: ܘܩܽܘܖ̈ܝܳܐ. ܘܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܕܦܽܘܖ̈ܳܝܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܠܳܐ ܢܶܥܒܪܽܘܢ ܡܶܢ ܓܰܘ ܝܽܗ̱ܘܕܳܝ̈ܶܐ. ܘܕ݂ܽܘܟ݂ܪܳܢܗܽܘܢ ܠܳܐ ܢܶܥܒܰܪ ܡܶܢ ܙܰܪܥܗܽܘܢ. 29: ܘܟܶܬܒܰܬ݂ ܐܶܣܬܺܝܪ ܡܰܠܟܬܳܐ ܒܰܪܬ ܐܰܒܺܝܚܶܠ: ܘܡܽܘܪܕܟܰܝ ܝܽܗܘܕܳܝܳܐ ܟܽܠܗܶܝܢ ܫܰܪܺܝܖ̈ܳܬܳܐ: ܕܢܰܫܪܽܘܢ ܐܶܓܰܪܬܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܕܦܽܘܖ̈ܳܝܶܐ. 30: ܘܫܰܕܰܪܘ ܐܶܓܖ̈ܳܬܳܐ ܠܟܽܠܗܽܘܢ ܝܽܗ̱ܘܕܳܝ̈ܶܐ: ܠܰܡܳܐܐ ܘܥܶܣܪܺܝܢ ܘܰܫܒܰܥ ܡܕ݂ܺܝ̈ܢܳܢ ܕܡܰܠܟܽܘܬܶܗ ܕܰܐܚܫܺܝܪܺܝܫ ܡܰܠܟܳܐ: ܡ̈ܶܠܶܐ ܕܰܫܪܳܪܳܐ ܘܕܰܫܠܳܡܳܐ.31: ܕܢܰܫܪܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܕܦܽܘܖ̈ܳܝܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܒܙܰܒܢ̱ܗܽܘܢ: ܐܰܝܟ݂ ܕܰܐܫܰܪܘ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܡܽܘܪܕܟܰܝ ܝܽܗܘܕܳܝܳܐ ܘܶܐܣܬܺܝܪ ܡܰܠܟܬܳܐ: ܐܰܝܟ݂ ܕܰܐܫܪܽܘܢ ܗܶܢܽܘܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܘܥܰܠ ܒܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܦܽܘܩܕܳܢܳܐ: ܘܨܰܘܡܗܽܘܢ ܘܰܨܠܽܘܬܗܽܘܢ. 32: ܘܡܺܐܡܪܳܗ̇ ܕܶܐܣܬܺܝܪ ܐܰܫܰܪ ܥܰܠ ܡ̈ܶܠܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕܦܽܘܖ̈ܳܝܶܐ: ܘܶܐܬܟܬܶܒ ܒܣܶܦܪܳܐ.   

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܝ.

 

1: ܘܰܐܪܡܺܝ ܡܰܠܟܳܐ ܐܰܚܫܺܝܪܺܝܫ ܡܰܕܰܐܬܳܐ ܥܰܠ ܟܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ: ܘܥܰܠ ܓܳܙܖ̈ܳܬܳܐ ܕܝܰܡܳܐ. 2: ܘܟܽܠ ܥܒܳܕܰܝ̈ ܥܽܘܫܢܶܗ: ܘܓܰܢ̱ܒܳܪܽܘܬܶܗ: ܘܬܶܫܒܚܰܬ ܪܰܒܽܘܬܶܗ ܕܡܽܘܪܕܟܰܝ: ܕܰܐܘܪܒܶܗ ܡܰܠܟܳܐ: ܗܳܐ ܟܬܺܝܒ ܒܰܣܦܰܪ ܡܶܠܰܝ̈ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܕܡܰܠܟܰܝ̈ ܡܳܕܰܝ ܘܦܳܪܶܣ. 3: ܡܶܛܽܠ ܕܡܽܘܪܕܟܰܝ ܝܽܗܘܕܳܝܳܐ: ܬܶܢܝܳܢܳܐ ܗ̱ܘܳܐ ܕܡܰܠܟܳܐ ܐܰܚܫܺܝܪܺܝܫ. ܘܰܗܘܳܐ ܪܰܒܳܐ ܥܰܠ ܝܽܗ̱ܘܕܳܝ̈ܶܐ: ܘܨܳܒܶܐ ܗ̱ܘܳܐ ܛܳܒܬܳܐ ܠܥܰܡܶܗ. ܘܰܡܡܰܠܶܠ ܗ̱ܘܳܐ ܫܠܳܡܳܐ ܥܰܠ ܟܽܠܶܗ ܙܰܪܥܶܗ.

 

ܠܥܠ