ܐܝܘܒ

ܟܬ݂ܳܒܳܐ ܕܺܐܝܽܘܒ

 

 

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܐ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܒ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܓ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܕ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܗ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܘ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܙ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܚ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܛ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܝ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܝܐ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܝܒ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܝܓ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܝܕ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܝܗ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܝܘ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܝܙ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܝܚ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܝܛ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܟ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܟܐ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܟܒ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܟܓ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܟܕ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܟܗ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܟܘ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܟܙ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܟܚ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܟܛ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܠ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܠܐ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܠܒ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܠܓ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܠܕ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܠܗ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܠܘ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܠܙ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܠܚ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܠܛ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܡ.

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܡܐ. ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܡܒ.

 

 

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܐ.

 

1: ܓܰܒܪܳܐ ܚܰܕ݂ ܐܳܝܬ݂ ܗܘܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ ܕܥܽܘܨ: ܐܺܝܽܘܒ ܫܡܶܗ. ܓܒܰܪ ܗܘܳܐ ܬܰܡܺܝܡ ܘܙܰܕܺܝܩ. ܘܕ݂ܳܚܶܠ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܣܳܛܶܐ ܡܶܢ ܒܺܝܫܬܳܐ. 2: ܘܶܐܬ݂ܺܝܠܶܕ݂ܘ ܠܶܗ ܫܰܒܥܳܐ ܒܢܺܝ̈ܢ: ܘܰܬ݂ܠܳܬ݂ ܒ̈ܢܳܢ.3: ܘܰܗܘܳܐ ܩܶܢܝܳܢܶܗ ܫܰܒܥܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܥܳܢ̈ܳܐ: ܘܰܬ݂ܠܳܬ݂ܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܓܰܡ̈ܠܶܐ: ܘܚܰܡܶܫ ܡܳܐܐ ܦܰܕܳܢܺܝ̈ܢ ܕܬ݂ܘܖ̈ܶܐ: ܘܚܰܡܶܫܡܳܐܐ ܐܰܬܳܢܺܝ̈ܢ: ܘܰܥܒܳܕܬܳܐ ܣܽܘܓ݂ܳܐܐ ܕܛܳܒ. ܘܓܰܒܪܳܐ ܗ̱ܘ ܪܰܒ ܗܘܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܡܰܕ݂ܢܚܳܐ. 4: ܘܳܐܙܺܠ̱ܝܢ ܗܘܰܘ ܒܢܰܘ̈ܗܝ: ܘܥܳܒܕܺܝܢ ܡܰܫܬܝܳܐ ܒܶܝܬ݂ ܓܒܰܪ ܕܝܰܘܡܶܗ. ܘܰܡܫܰܕܪܺܝܢ: ܘܩܳܪܶܝܢ ܠܰܬ݂ܠܳܬ݂ ܐܰܚ̈ܘܳܬ݂ܗܽܘܢ: ܠܡܶܐܟ݂ܰܠ ܘܰܠܡܶܫܬܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ. 5: ܘܰܗܘܳܐ ܕܟܰܕ݂ ܐܰܩܶܦܘ ܝܰܘ̈ܡܰܝ ܡܰܫܬܝܳܐ: ܫܰܕܰܪ ܐܺܝܽܘܒ ܘܩܰܕܶܫ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܩܰܕܶܡ ܐܺܝܽܘܒ ܒܨܰܦܪܳܐ. ܘܰܐܣܶܩ ܕܶܒܚ̈ܶܐ ܡܶܢܝܳܢ ܟܽܠܗܽܘܢ. ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܡܰܪ ܐܺܝܽܘܒ: ܕܰܠܡܳܐ ܚܛܰܘ ܒܢܰܝ̈: ܘܨܰܚܺܝܘ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܒܠܶܒܗܽܘܢ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܥܳܒܶܕ݂ ܗܘܳܐ ܐܺܝܽܘܒ ܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ. 6: ܘܰܗܘܳܐ ܝܰܘܡܳܐ: ܘܶܐܬ݂ܘ ܒܢܰܝ̈ ܐܰܠܽܘܗܺܝܡ ܠܰܡܩܳܡ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܶܐܬ݂ܐ ܐܳܦ ܣܳܛܳܢܳܐ ܒܰܝܢܳܬ݂ܗܽܘܢ ܠܰܡܩܳܡ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. 7: ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܣܳܛܳܢܳܐ: ܡܶܢ ܐܰܝܡܶܟܳܐ ܐܳܬܶܐ ܐܰܢ̱ܬ. ܥܢܳܐ ܣܳܛܳܢܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܡܳܪܝܳܐ: ܚܶܕ݂ܪܶܬ݂ ܒܰܐܪܥܳܐ ܘܗܰܠܟܶܬ݂ ܒܳܗ̇. 8: ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܣܳܛܳܢܳܐ: ܗܳܐ ܣܳܡܬ ܠܶܒܳܟ݂ ܥܰܠ ܥܰܒܕܝ ܐܺܝܽܘܒ: ܕܠܰܝܬ ܐܰܟ݂ܘܳܬܶܗ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܬܰܡܺܝܡ ܘܰܬ݂ܪܺܝܨ: ܘܕ݂ܳܚܶܠ ܠܰܐܠܳܗܳܐ: ܘܣܳܛܶܐ ܡܶܢ ܒܺܝܫܬܳܐ. 9: ܘܰܥ̣ܢܳܐ ܣܳܛܳܢܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܡܳܪܝܳܐ: ܣܪܺܝܩܐܺܝܬ݂ ܓܶܝܪ ܕܳܚܶܠ ܐܺܝܽܘܒ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. 10: ܐܰܢ̱ܬ ܐܰܓܶܢܬ ܐܺܝܕ݂ܳܟ݂ ܥܠܰܘܗܝ: ܘܥܰܠ ܒܰܝܬܶܗ ܘܥܰܠ ܒܢܰܘ̈ܗܝ: ܘܥܰܠ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬ݂ ܠܶܗ ܒܟ݂ܽܠ ܕܽܘܟܳܐ. ܘܰܥܒܳܕ݂ ܐܺܝܕ݂ܰܘ̈ܗܝ ܒܰܪܶܟ݂ܬ. ܘܩܶܢܝܳܢܶܗ ܣܓܺܝ ܒܰܐܪܥܳܐ. 11: ܒܪܰܡ ܕܶܝܢ ܐܰܘܫܶܛ ܐܺܝܕ݂ܳܟ݂. ܘܰܩܪܽܘܒ ܠܟ݂ܽܠ ܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬ݂ ܠܶܗ. ܐܶܢ ܠܳܐ ܒܰܐܦܰܝ̈ܟ ܢܨܰܚܶܝܟ݂. 12: ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܣܳܛܳܢܳܐ: ܗܳܐ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬ݂ ܠܶܗ ܡܰܫܠܰܡ ܒܺܐܝ̈ܕ݂ܰܝܟ. ܒܰܠܚܽܘܕ݂ ܥܠܰܘܗܝ ܠܳܐ ܬܰܘܫܶܛ ܐܺܝܕ݂ܳܟ݂. ܘܰܢ̣ܦܰܩ ܣܳܛܳܢܳܐ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ. 13: ܘܰܗܘܳܐ ܝܰܘܡܳܐ: ܘܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܘܰܒ̈ܢܳܬܶܗ ܕܺܐܝܽܘܒ: ܐܳܟ݂ܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܘܫܳܬܶܝܢ ܒܶܝܬ݂ ܐܰܚܽܘܗܽܘܢ ܩܰܫܺܝܫܳܐ. 14: ܘܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܐܶܬ݂ܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܐܺܝܽܘܒ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ: ܬܰܘܖ̈ܶܐ ܕܳܒܪܺܝܢ ܗܘܰܘ ܦܰܕܳܢ̈ܶܐ. ܘܰܐܬܳܢ̈ܶܐ ܖ̈ܳܥܝܳܢ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܥܰܠ ܓܰܒܗܽܘܢ. 15: ܘܰܢ̣ܦܰܠ ܓܰܝܳܣ̈ܶܐ ܘܰܕܒܰܪܘ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܰܥܠܰܝ̈ܡܶܐ ܐܶܬ݂ܩܰܛܰܠܘ ܒܚܰܪܒܳܐ: ܘܶܐܬ݂ܦܰܠܛܶܬ݂ ܐܶܢܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕܰܝ ܕܶܐܚܰܘܶܝܟ݂. 16: ܘܥܰܕ݂ ܗܽܘ ܡܡܰܠܶܠ: ܐܶܬ݂ܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ: ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ: ܢܽܘܪܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܢܶܦܠܰܬ ܡܶܢ ܫܡܰܝܳܐ ܘܣܶܦܰܬ ܒܥܳܢ̈ܳܐ ܘܰܒ݂ܖ̈ܳܥܰܘܳܬ݂ܳܐ. ܘܰܐܘܩܕܰܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܘܶܐܬ݂ܦܰܠܛܶܬ݂ ܐܶܢܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕܰܝ ܕܶܐܚܰܘܶܝܟ݂. 17: ܘܥܰܕ݂ ܗܽܘ ܡܡܰܠܶܠ: ܐܶܬ݂ܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ: ܟܰܠܕܳܝ̈ܶܐ ܐܶܬ݂ܦܰܠܰܓܘ ܠܰܬ݂ܠܳܬ݂ ܡ̈ܢܰܘܳܢ. ܘܰܢ̣ܦܰܠܘ ܥܰܠ ܓܰܡ̈ܠܶܐ: ܘܰܕ݂ܒܰܪܘ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܠܰܥܠܰܝܡ̈ܶܐ ܩܰܛܶܠܘ ܒܚܰܪܒܳܐ. ܘܶܐܬ݂ܦܰܠܛܶܬ݂ ܐܶܢܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕܰܝ ܕܶܐܚܰܘܶܝܟ݂. 18: ܘܥܰܕ݂ ܗܽܘ ܡܡܰܠܶܠ: ܐܶܬ݂ܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ: ܘܶܐܡܰܪ ܠܶܗ: ܒܢܰܝ̈ܟ ܘܰܒ̈ܢܳܬ݂ܳܟ݂ ܐܳܟ݂ܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܘܫܳܬܶܝܢ ܒܶܝܬ݂ ܐܰܚܽܘܗܽܘܢ ܩܰܫܺܝܫܳܐ. 19: ܘܗܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܬܰܩܺܝܦܬܳܐ ܐܶܬ݂ܳܬ ܡܶܢ ܥܶܒܖ̈ܶܐ ܕܡܰܕ݂ܒܪܳܐ: ܘܶܐܬܛܰܪܝܰܬ ܒܰܐܪܒܰܥ ܙܳܘ̈ܝܳܬܶܗ ܕܒܰܝܬܳܐ. ܘܰܢܦܰܠ ܥܰܠ ܛܠܳܝ̈ܶܐ: ܘܡܺܝܬ݂ܘ ܘܶܐܬ݂ܦܰܠܛܶܬ݂ ܐܶܢܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕܰܝ ܕܶܐܚܰܘܶܝܟ݂. 20: ܘܩܳܡ ܐܺܝܽܘܒ ܘܰܨܪܳܐ ܦܪܺܝܣܶܗ. ܘܓܰܙ ܪܺܝܫܶܗ. ܘܰܢܦܰܠ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܘܰܣܓܶܕ݂. 21: ܘܶܐܡܰܪ ܥܰܪܛܶܠ ܢܶܦܩܶܬ݂ ܡܶܢ ܟܰܪܣܳܗ̇ ܕܶܐܡܝ: ܘܥܰܪܛܶܠ ܐܶܗܦܽܘܟ݂. ܡܳܪܝܳܐ ܝܰܗܒ: ܘܡܳܪܝܳܐ ܢܣܰܒ. ܢܶܗܘܶܐ ܫܡܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܡܒܰܪܰܟ݂. 22: ܘܰܒܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܠܳܐ ܚܛܳܐ ܐܺܝܽܘܒ: ܐܳܦܠܳܐ ܓܰܕܶܦ ܥܰܠ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܒ.

1: ܘܰܗܘܳܐ ܝܰܘܡܳܐ: ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܒܢܰܝ̈ ܐܰܠܽܘܗܺܝܡ ܠܰܡܩܳܡ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܐܳܦ ܣܳܛܳܢܳܐ ܒܰܝܢܳܬ݂ܗܽܘܢ ܠܰܡܩܳܡ ܩܕ݂ܳܡ ܡܳܪܝܳܐ.2: ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܣܳܛܳܢܳܐ: ܡܶܢ ܐܰܝܡܶܟܳܐ ܐܳܬܶܐ ܐܰܢ̱ܬ. ܥ̣ܢܳܐ ܣܳܛܳܢܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܡܳܪܝܳܐ: ܚܶܕ݂ܪܶܬ݂ ܒܰܐܪܥܳܐ: ܘܗܰܠܟܶܬ݂ ܒܳܗ̇.3: ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܣܳܛܳܢܳܐ: ܗܳܐ ܣܳܡܬ ܠܶܒܳܟ݂ ܥܰܠ ܥܰܒܕܝ ܐܺܝܽܘܒ. ܕܠܰܝܬ ܐܰܟ݂ܘܳܬܶܗ ܒܰܐܪܥܳܐ. ܓܒܰܪ ܬܰܡܺܝܡ ܘܰܬ݂ܪܺܝܨ: ܘܕ݂ܳܚܶܠ ܠܰܐܠܳܗܳܐ: ܘܣܳܛܶܐ ܡܶܢ ܒܺܝܫܬܳܐ. ܘܰܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܗܳܫܳܐ ܡܚܰܡܣܶܢ ܒܬܰܡܺܝܡܽܘܬܶܗ: ܘܰܡܓܰܪܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܺܝ ܒܶܗ: ܕܰܐܘܒܕ݂ܺܝܘܗܝ ܣܪܺܝܩܳܐܺܝܬ݂.4: ܘܰܥ̣ܢܳܐ ܣܳܛܳܢܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܡܳܪܝܳܐ: ܡܶܫܟܳܐ ܚܠܳܦ ܡܶܫܟܳܐ. ܘܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬ݂ ܠܓܰܒܪܳܐ ܝܳܗܶܒ ܚܠܳܦ ܢܰܦܫܶܗ: ܘܡܶܬ݂ܦܰܠܰܛ.5: ܘܶܐܢ ܠܳܐ: ܐܰܘܫܶܛ ܐܺܝܕ݂ܳܟ݂: ܘܰܩܪܽܘܒ ܠܒܶܣܪܶܗ ܐܰܘ ܠܓܰܪܡܶܗ: ܐܶܢ ܠܳܐ ܒܰܐܦܰܝ̈ܟ ܢܨܰܚܶܝܟ݂.6: ܘܶܐܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܣܳܛܳܢܳܐ: ܗܳܐ ܡܰܫܠܰܡ ܒܺܐܝ̈ܕ݂ܰܝܟ: ܒܰܠܚܽܘܕ݂ ܢܰܦܫܶܗ ܛܰܪ.7: ܘܰܢ̣ܦܰܩ ܣܳܛܳܢܳܐ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ ܕܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܡ̣ܚܳܝܗܝ ܠܺܐܝܽܘܒ ܒܫܽܘܚܢܳܐ ܒܺܝܫܳܐ: ܡܶܢ ܦܰܣܬ݂ܳܐ ܕܪܶܓܠܶܗ ܘܰܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܡܽܘܚܶܗ.8: ܘܰܢ̣ܣܰܒ ܠܶܗ ܚܶܨܦܳܐ ܠܡܶܬ݂ܓܰܪܳܕ݂ܽܘ ܒܶܗ. ܘܝܳܬܶܒ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܩܶܛܡܳܐ.9: ܘܳܐܡܪܳܐ ܠܶܗ ܐܰܢܬܬܶܗ: ܐܳܦ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܗܳܫܳܐ ܡܚܰܡܣܶܢ ܐܰܢ̱ܬ ܒܬܰܡܺܝܡܽܘܬ݂ܳܟ݂. ܨܰܚܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܟ݂: ܘܡܽܘܬ݂.10: ܐܳܡܰܪ ܠܳܗ̇: ܐܰܝܟ݂ ܕܰܡܡܰܠܠܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܡܶܢ ܫܳܛ̈ܝܳܬ݂ܳܐ ܡܰܠܶܠܬܝ. ܛܳܒ̈ܳܬܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܩܰܒܶܠܢܰܢ: ܘܒܺܝ̈ܫܳܬܶܗ ܠܳܐ ܢܩܰܒܶܠ. ܘܰܒܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܠܳܐ ܚܛܳܐ ܐܺܝܽܘܒ: ܐܳܦܠܳܐ ܓܰܕܶܦ ܥܰܠ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܒܣܶܦ̈ܘܳܬ݂ܶܗ.11: ܘܰܫܡܰܥܘ ܬܠܳܬ݂ܳܐ ܖ̈ܳܚܡܰܘܗܝ ܕܺܐܝܽܘܒ ܒܟ݂ܽܠܳܗ̇ ܒܺܝܫܬܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܕܶܐܬ݂ܳܬ ܥܠܰܘܗܝ. ܘܶܐܬ݂ܘܥܰܕ݂ܘ ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܠܘܳܬܶܗ ܓܒܰܪ ܡܶܢ ܐܰܬ݂ܪܶܗ: ܐܶܠܺܝܦܳܙ ܬܰܝܡܢܳܝܳܐ: ܘܒܶܠܕܳܕ݂ ܫܽܘܚܳܝܳܐ: ܘܨܽܘܦܳܪ ܢܰܥܡܬ݂ܳܝܳܐ. ܘܶܐܬ݂ܘܰܥܰܕ݂ܘ ܐܰܟ݂ܚܕ݂ܳܐ ܠܡܶܐܬ݂ܳܐ: ܘܰܠܡܶܡܠܳܐ ܒܠܶܒܶܗ ܘܠܰܡܒܰܝܳܐܽܘܬ݂ܶܗ.12: ܘܰܐܪܺܝܡܘ ܥܰܝܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܡܶܢ ܪܽܘܚܩܳܐ: ܘܠܳܐ ܐܶܫܬܰܘܕܥܽܘܗܝ. ܘܰܐܪܺܝܡܘ ܩܳܠܗܽܘܢ ܘܰܒ̣ܟ݂ܰܘ. ܘܰܨܪܰܘ ܓܒܰܪ ܦܪܺܝܣܶܗ: ܘܰܕ݂ܪܰܘ ܥܰܦܪܳܐ ܥܰܠ ܖ̈ܺܝܫܰܝܗܽܘܢ ܠܘܳܬ݂ ܫܡܰܝܳܐ.13: ܘܺܝܬܶܒܘ ܥܰܡܶܗ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ: ܫܰܒܥܳܐ ܐܺܝܡܳܡܺܝ̈ܢ ܘܫܰܒܥܳܐ ܠܰܝ̈ܠܰܘܳܢ. ܘܠܰܝܬ ܕܳܐܡܰܪ ܡܶܠܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܚܙܰܘ ܕܥܶܫܢܰܬ ܠܳܗ̇ ܡܚܽܘܬ݂ܶܗ ܛܳܒ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܓ.

 1: ܘܡܶܢ ܒܳܬ݂ܰܪܟܶܢ ܦ̣ܬܰܚ ܐܺܝܽܘܒ ܦܽܘܡܶܗ: ܘܠܳܛ ܝܰܘܡܳܐ ܕܶܐܬ݂ܺܝܠܶܕ݂ ܒܶܗ.2: ܥ̣ܢܳܐ ܐܺܝܽܘܒ ܘܶܐܡܰܪ.3: ܢܺܐܒܰܕ ܝܰܘܡܳܐ ܕܶܐܬ݂ܝܰܠܕܶܬ݂ ܒܶܗ: ܘܠܺܠܝܳܐ ܕܶܐܬ݂ܶܐܡܰܪ ܒܶܗ ܕܶܐܬ݂ܒܛܶܢ ܓܰܒܪܳܐ.4: ܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ ܢܶܗܘܶܐ ܚܶܫܽܘܟ݂. ܘܠܳܐ ܢܶܬ݂ܒܥܺܝܘܗܝ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܡܶܢ ܠܥܶܠ. ܘܠܳܐ ܢܶܕ݂ܢܰܚ ܥܠܰܘܗܝ ܢܽܘܗܪܳܐ.5: ܢܟܰܣܶܝܘܗܝ ܚܶܫܽܘܟ݂ܳܐ ܘܛܶܠܳܠܰܝ̈ ܡܰܘܬܳܐ. ܬܰܪܟܶܢ ܥܠܰܘܗܝ ܥܢܳܢܳܐ. ܢܶܒܥܬ݂ܽܘܢܶܗ ܡܰܪܺܝܖ̈ܰܝ ܝܰܘܡܳܐ.6: ܠܺܠܝܳܐ ܗܰܘ ܢܟܰܣܶܝܘܗܝ ܥܰܡܛܳܢܳܐ. ܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ ܠܳܐ ܢܶܬ݂ܚܫܶܒ ܒܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܕܫܰܢ̱ܬܳܐ. ܘܰܒܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܝܰܖ̈ܚܶܐ ܠܳܐ ܢܶܥܽܘܠ.7: ܠܺܠܝܳܐ ܗܰܘ ܢܶܗܘܶܐ ܡܓܰܙܰܝ: ܘܠܳܐ ܬܶܥܽܘܠ ܒܶܗ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ.8: ܢܠܽܘܛܽܘܢܶܗ ܠܳܝܛܰܝ̈ ܝܰܘܡܳܐ: ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܥܬ݂ܺܝܕ݂ܺܝܢ ܠܰܡܥܰܝܳܪܽܘܬ݂ܶܗ ܠܠܶܘܝܳܬ݂ܰܢ.9: ܢܶܚܫܟܽܘܢ ܟܰܘ̈ܟܒܰܝ ܫܰܦܪܶܗ. ܢܣܰܟܽܘܢ ܠܢܽܘܗܪܳܐ: ܘܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܶܗ. ܘܠܳܐ ܢܶܚܙܶܐ ܒܙܰܠܺܝܩܰܝ̈ ܫܰܦܪܳܐ.10: ܥܰܠ ܕܠܳܐ ܐܶܚܰܕ݂ ܬܰܖ̈ܥܰܝ ܡܰܪܒܥܳܗ̇ ܕܶܐܡܝ. ܘܣܰܬܰܪ ܥܰܡܠܳܐ ܡܶܢ ܥܰܝܢܰܝ̈.11: ܠܡܳܢܳܐ ܠܳܐ ܡܺܝܬܶܬ݂ ܡܶܢ ܡܰܪܒܥܳܐ. ܘܡܶܢ ܒܰܛܢܳܐ ܠܡܳܢܳܐ ܢܶܦܩܶܬ݂: ܣܳܦܶܬ݂ ܕܶܝܢ.12: ܠܡܳܢܳܐ ܖ̈ܰܒܝܳܢܝ ܒܽܘܖ̈ܟܶܐ. ܘܡܶܢ ܬܕܰܝ̈ܳܐ ܠܡܳܢܳܐ ܝܶܢܩܶܬ݂.13: ܟܒܰܪ ܕܶܝܢ ܗܳܫܳܐ ܫܟ݂ܺܝܒ ܗ̱ܘܺܝܬ݂. ܘܰܫܠܶܐ ܘܕܰܡܺܝܟ݂ ܗ̱ܘܺܝܬ݂ ܘܢܺܝܚ.14: ܥܰܡ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܘܫܰܠܺܝܛܳܢ̈ܶܐ ܕܰܐܪܥܳܐ: ܕܒܳܢܶܝܢ ܠܗܽܘܢ ܚܰܖ̈ܒܳܬ݂ܳܐ.15: ܐܰܘ ܥܰܡ ܫܰܠܺܝܛܳܢ̈ܶܐ: ܕܕܰܗܒܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܠܗܽܘܢ: ܘܰܡܠܶܝܢ ܒܳܬܰܝ̈ܗܽܘܢ ܟ݂ܶܣܦܳܐ.16: ܐܰܘ ܐܰܝܟ݂ ܚܰܝ̈ܛܶܐ ܛܡܺܝܖ̈ܶܐ ܐܰܝܟܰܘ ܠܳܐ ܗܘܺܝܬ݂: ܘܰܐܝܟ݂ ܥܽܘ̈ܠܶܐ ܕܠܳܐ ܚܙܰܘ ܢܽܘܗܪܳܐ.17: ܕܬܰܡܳܢ ܥܽܘ̈ܠܶܐ ܫܠܺܝܘ ܡܶܢ ܕܰܠܡܰܪܓܳܙܽܘ ܘܬܰܡܳܢ ܡܶܬܬܢܺܝܚܺܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܠܐܶܝܢ ܒܚܰܝ݂ܰܝ݂̈ܗܽܘܢ.18: ܘܰܐܟ݂ܚܕ݂ܳܐ ܐܰܣܺܝܖ̈ܶܐ ܫܠܶܝܢ: ܘܠܳܐ ܫܳܡܥܺܝܢ ܩܳܠܳܐ ܕܰܡܫܰܥܒܕ݂ܳܢܳܐ.19: ܙܥܽܘܪܳܐ ܘܪܰܒܳܐ ܬܰܡܳܢ ܗ̄ܘ: ܘܥܰܒܕܳܐ ܕܡܶܬ݂ܚܰܪܰܪ ܡܶܢ ܡܳܪܶܗ.20: ܠܡܳܢܳܐ ܡܶܬ݂ܺܝܗܶܒ ܢܽܘܗܪܳܐ ܠܥܳܡ̈ܠܶܐ: ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܠܡܰܪܺܝܖ̈ܰܝ ܢܰܦܫܳܐ.21: ܕܰܡܣܰܟܶܝܢ ܠܡܰܘܬܳܐ ܘܠܰܝܬ݂: ܘܒ݂ܳܥܶܝܢ ܠܶܗ ܐܰܝܟ݂ ܕܰܠܣܺܝܡܬܳܐ.22: ܕܚܳܕܶܝܢ ܘܡܶܬ݂ܟܰܢܫܺܝܢ ܘܕ݂ܳܝܨܺܝܢ: ܟܰܕ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܩܰܒܪܳܐ.23: ܠܓܰܒܪܳܐ ܕܽܐܘܪܚܶܗ ܡܣܰܬܪܳܐ: ܘܡܰܓܶܢ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܥܠܰܘܗܝ.24: ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܠܰܚܡܝ ܬܢܰܚܬ݂ܝ ܥ̣ܶܠܰܬ. ܘܶܐܫܬܰܦܰܥ̈ܝ ܐܰܝܟ݂ ܡܰܝ̈ܳܐ ܢܶܗ̈ܡܳܬ݂ܝ.25: ܡܶܛܽܠ ܕܕܶܚܠܬ݂ܳܐ ܕܕܶܚܠܶܬ݂: ܐܶܬ݂ܳܬ ܥܠܰܝ. ܘܡܶܢ ܡܶܕܶܡ ܕܙܳܐܰܥ ܗ̱ܘܺܝܬ݂: ܡܰܛܝܰܢܝ.26: ܘܠܳܐ ܫܠܺܝܬ݂ ܘܠܳܐ ܫܶܟ݂ܬܶܬ݂: ܘܠܳܐ ܢܳܚܶܬ݂: ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܪܽܘܓܙܳܐ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܕ.

1: ܘܰܥ̣ܢܳܐ ܐܶܠܺܝܦܳܙ ܬܰܝܡܢܳܝܳܐ. ܘܶܐܡܰܪ.2: ܐܶܢ ܐܰܩܶܦ ܠܰܡܡܰܠܳܠܽܘ ܥܰܡܳܟ݂: ܬܶܠܐܶܐ ܘܰܠܡܶܟ݂ܠܳܐ ܡܶܠܺܝ̈ܢ ܡܶܢܳܟ݂ ܡܰܢܽܘ ܡܶܫܟܰܚ.3: ܗܳܐ ܪܕܰܝܬ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ: ܘܺܐܝ̈ܕܰܝܳܐ ܕܰܡܖ̈ܰܦܝܳܢ ܬܚܰܝܶܠ.4: ܟܖ̈ܺܝܗܶܐ ܠܳܐ ܢܩܺܝܡܽܘܢ ܡܶܠܰܝ̈ܟ ܘܒܽܘܖ̈ܟܶܐ ܖ̈ܳܥܠܳܬ݂ܳܐ ܬܚܰܝܶܠ.5: ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܫܳܐ ܐܶܬ݂ܳܬ ܥܠܰܝܟ ܘܰܠܐܺܝܬ݂. ܘܰܡܛܳܬ݂ ܠܘܳܬ݂ܳܟ݂: ܘܶܐܬ݂ܒܰܠܗܺܝܬ.6: ܗܳܐ ܕܶܚܠܬܳܟ݂ ܗܺܝ ܗܺܝ ܥܶܕܠܳܝܳܟ݂: ܘܣܰܒܪܳܟ݂: ܘܬܰܡܺܝܡܽܘܬ݂ ܐܽܘܪܚܳܟ݂.7: ܐܶܬܕܰܟܪ ܢܺܐ: ܡܰܢܽܘ ܙܰܟܳܝܳܐ ܕܶܐܒܰܕ݂: ܘܰܐܝܟܰܘ ܬܪܺܝܨܳܐ ܕܰܒܗܶܬ݂.8: ܐܰܝܟ݂ ܡܳܐ ܕܰܚܙܰܝܬ ܕܪܳܕܶܝܢ ܒܰܚܛܳܐ: ܘܙܳܪܥܺܝܢ ܥܰܡܠܳܐ ܢܶܚܨܕܽܘܢܶܗ.9: ܘܡܶܢ ܢܫܰܡܬܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܢܺܐܒܕܽܘܢ ܘܡܶܢ ܪܽܘܚܳܐ ܕܪܽܘܓܙܶܗ ܢܣܽܘܦܽܘܢ.10: ܢܶܗܡܬ݂ܳܐ ܕܰܐܪܝܳܐ: ܘܩܳܠܳܐ ܕܓܽܘܪܝܳܐ ܕܰܐܪܝܳܐ: ܘܫܶܢ̈ܶܐ ܕܰܐܖ̈ܝܰܘܳܬ݂ܳܐ ܐܶܬܬܒܰܖ̈ܝ.11: ܐܰܪܝܳܐ ܐܶܒܰܕ݂ ܡܶܢ ܒܠܰܝ ܕܠܰܝܬ ܠܶܗ ܬܒܳܪܳܐ. ܘܰܒܢܰܝ̈ ܐܰܖ̈ܝܰܘܳܬ݂ܳܐ ܐܶܬ݂ܒܰܕܰܪܘ.12: ܘܰܥܠܰܝ ܦܶܬܓ݂ܳܡܳܐ ܐܶܬܬܓܺܝܒ. ܘܩܰܒܠܰܬ ܐܶܕܢܝ ܐܰܝܟ݂ ܙܥܽܘܪ ܡܶܢܶܗ.13: ܒܫܶܠܝܳܐ ܒܚܶܙܘܳܐ ܕܠܺܠܝܳܐ: ܒܡܰܦܰܠ ܫܶܢܳܐ ܥܰܡܺܝܩܳܐ ܥܰܠ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ.14: ܕܶܚܠܬ݂ܳܐ ܩܪܳܬܰܢܝ ܘܙܰܘܥܬ݂ܳܐ. ܘܣܽܘܓ݂ܳܐܐ ܕܓܰܖ̈ܡܰܝ ܐܶܬܬܙܺܝܥܘ.15: ܘܪܽܘܚܳܐ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܐܰܥܒܰܪ. ܘܶܐܙܕܰܩܦܰܬ ܣܥܰܪܬ݂ܳܐ ܕܒܶܣܪܝ.16: ܘܩܳܡܶܬ݂ ܘܠܳܐ ܐܶܫܬܰܘܕܥܶܬ݂: ܘܠܰܝܬ ܚܙܳܬ݂ܳܐ ܠܽܘܩܒܰܠ ܥܰܝܢܰܝ̈. ܘܢܶܥܡܬ݂ܳܐ ܘܩܳܠܳܐ ܫܶܡܥܶܬ݂ ܕܳܐܡܰܪ.17: ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܡܶܢ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܢܶܙܕܰܕܰܩ. ܐܰܘ ܡܶܢ ܥܳܒܽܘܕܶܗ ܡܶܬܕܰܟܶܐ ܓܰܒܪܳܐ.18: ܗܳܐ ܒܥܰܒܕܰܘ̈ܗܝ ܠܳܐ ܡܗܰܝܡܰܢ: ܘܰܒܡܰܠܰܐܟ݂ܰܘ̈ܗܝ ܢܣܺܝܡ ܬܶܡܗܳܐ.19: ܐܳܦ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܫܪܶܝܢ ܒܳܒ̈ܬܶܐ ܕܛܺܝܢܳܐ ܕܰܒܥܰܦܪܳܐ ܡܫܰܟ݂ܠܠܺܝܢ: ܢܶܬ݂ܡܰܟܟ݂ܽܘܢ ܩܕ݂ܳܡ ܥܰܪܦܶܠܳܐ.20: ܡܶܢ ܨܰܦܪܳܐ ܠܪܰܡܫܳܐ ܢܶܬ݂ܡܰܟܟ݂ܽܘܢ: ܕܠܳܐ ܢܶܬܬܣܺܝܡܽܘܢ ܥܳܡܽܘܖ̈ܺܝܢ ܠܥܳܠܰܡ: ܘܢܺܐܒܕܽܘܢ.21: ܗܳܐ ܫܩܰܠ ܝܽܘܬ݂ܪܳܢܗܽܘܢ ܡܶܢܗܽܘܢ. ܘܫܰܪܟܗܽܘܢ ܒܗܽܘܢ ܢܡܽܘܬܽܘܢ ܘܠܳܐ ܒܚܶܟ݂ܡܬܳܐ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܗ.

1: ܩܪܺܝ ܢܺܐ ܐܶܢ ܐܺܝܬ݂ ܕܥܳܢܶܐ ܠܳܟ݂. ܘܰܠܘܳܬ݂ ܡܰܢ ܡܶܢ ܩܰܕܺܝ̈ܫܶܐ ܬܶܬ݂ܦܢܶܐ.2: ܡܶܛܽܠ ܕܰܠܣܰܟ݂ܠܳܐ ܩܳܛܶܠ ܪܽܘܓܙܳܐ: ܘܰܠܣܰܟ݂ܠܳܐ ܩܳܛܠܳܐ ܩܶܢܐܬ݂ܳܐ.3: ܐܶܢܳܐ ܚܙܺܝܬ݂ ܪܰܫܺܝܥܳܐ ܕܡܰܨܠܰܚ: ܘܳܐܒܕܳܐ ܕܰܝܪܶܗ ܡܶܢ ܫܶܠܝ.4: ܢܶܬ݂ܪܰܚܩܽܘܢ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܡܶܢ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ. ܢܶܬ݂ܡܟܟ݂ܽܘܢ ܒܬܰܪܥܳܐ: ܘܠܰܝܬ ܕܦܳܪܶܩ ܠܗܽܘܢ.5: ܕܚܳܨܶܕ݂ ܟܰܦܢܳܐ ܢܶܐܟ݂ܽܘܠ. ܘܰܠܨܶܗܝܳܐ ܢܶܬ݂ܢܰܣܒܽܘܢ. ܘܰܢܓܰܪܶܣ ܨܶܗܝܳܐ ܩܶܢܝܳܢܗܽܘܢ.6: ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܢܳܦܶܩ ܡܶܢ ܥܰܦܪܳܐ ܫܽܘܩܪܳܐ: ܐܳܦܠܳܐ ܡܶܢ ܐܳܕ݂ܰܡܬ݂ܳܐ ܨܳܡܰܚ ܥܰܘܠܳܐ.7: ܡܶܛܽܠ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܠܥܰܡܠܳܐ ܗ̱ܘ ܐܶܬܺܝܠܶܕ݂. ܘܰܒܢܰܝ̈ ܥܰܘܦܳܐ ܢܪܺܝܡܽܘܢ ܓܶܦܳܐ.8: ܒܪܰܡ ܐܶܢܳܐ ܐܶܥܰܩܶܒ ܥܰܠ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. ܘܰܠܘܳܬ݂ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܐܶܣܺܝܡ ܡܶܠܰܬ݂ܝ.9: ܕܰܥ̣ܒܰܕ݂ ܪܰܘܖ̈ܒܳܬ݂ܳܐ ܕܠܳܐ ܣܳܟ݂: ܘܬܶܕ݂ܡܖ̈ܳܬ݂ܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܢܝܳܢ.10: ܕܝܳܗܶܒ ܡܶܛܪܳܐ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܐܰܪܥܳܐ. ܘܰܡܫܰܕܰܪ ܡܰܝ̈ܳܐ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܫܽܘ̈ܩܶܐ.11: ܠܰܡܣܳܡ ܫܰܦ̈ܠܶܐ ܒܪܰܘܡܳܐ: ܘܡܰܟܺܝ̈ܟܶܐ ܢܶܬ݂ܥܰܫܢܽܘܢ ܒܦܽܘܪܩܳܢܳܐ.12: ܡܒܰܛܶܠ ܡܰܚܫ̈ܒܳܬ݂ܳܐ ܕܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ: ܕܠܳܐ ܢܶܥ̈ܒܕ݂ܳܢ ܐܺܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܚܶܟ݂ܡܳܐ.13: ܐܳܚܶܕ݂ ܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܒܚܶܟ݂ܡܰܬ݂ܗܽܘܢ. ܘܬܰܪܥܺܝܬ݂ܳܐ ܕܨܰܢܽܘܥ̈ܬܳܢܶܐ ܡܒܰܛܶܠ.14: ܒܺܐܝܡܳܡܳܐ ܢܓܰܫܓܫܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܕܰܒܚܶܫܽܘܟ݂ܳܐ. ܘܰܐܝܟ݂ ܕܰܒܠܺܠܝܳܐ ܢܡܽܘܫܽܘܢ ܒܛܰܗܪܳܐ.15: ܦܳܪܶܩ ܡܶܢ ܚܰܪܒܳܐ ܦܽܘܡܗܽܘܢ: ܘܡܶܢ ܐܺܝܕ݂ܳܐ ܕܥܰܫܺܝܢܳܐ ܠܡܶܣܟܺܢܳܐ.16: ܘܢܶܗܘܶܐ ܠܡܶܣܟܺܢܳܐ ܣܰܒܪܳܐ. ܘܥܰܘܳܠܳܐ ܢܶܣܟܽܘܪ ܦܽܘܡܶܗ.17: ܛܽܘܒܰܘܗܝ ܠܓܰܒܪܳܐ ܕܢܰܟܣܺܝܘܗܝ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. ܘܡܰܪܕܽܘܬ݂ܶܗ ܕܚܰܣܺܝܢܳܐ ܠܳܐ ܢܰܣܠܶܐ.18: ܡܶܛܽܠ ܕܗܽܘ ܬܳܒܰܪ ܘܥܳܨܶܒ: ܘܡܳܚܶܐ ܘܺܐܝܕ݂ܰܘ̈ܗܝ ܡܰܐܣ̈ܝܳܢ.19: ܒܫܶܬ݂ ܥܳܩ̈ܳܢ ܢܶܦܪܩܳܟ݂. ܘܰܒܕܰܫܒܰܥ ܠܳܐ ܢܶܩܪܽܘܒ ܠܳܟ݂ ܒܺܝܫܳܐ.20: ܒܟܰܦܢܳܐ ܢܶܦܪܩܳܟ݂ ܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ: ܘܒܰܩܪܳܒܳܐ ܡܶܢ ܐܺܝ̈ܕܰܝ ܚܰܪܒܳܐ.21: ܘܡܶܢ ܫܰܒܛܳܐ ܕܠܶܫܳܢܳܐ ܬܶܣܬܰܬܰܪ: ܘܠܳܐ ܬܶܕ݂ܚܰܠ ܡܶܢ ܬܒܳܪܳܐ ܟܰܕ݂ ܢܺܐܬ݂ܶܐ.22: ܥܰܠ ܒܶܙܬ݂ܳܐ ܘܥܰܠ ܟܰܦܢܳܐ ܬܶܓܚܰܟ. ܘܡܶܢ ܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܕܒܰܪܳܐ ܠܳܐ ܬܶܕ݂ܚܰܠ.23: ܡܶܛܽܠ ܕܥܰܡ ܟܺܐܦ̈ܶܐ ܕܕܰܒ݂ܪܳܐ ܩܝܳܡܳܟ݂. ܘܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܕܒܰܪܳܐ ܐܶܫܬܰܠܡܰܬ ܠܳܟ݂.24: ܘܬܶܕܰܥ ܕܰܫܠܳܡ ܗ̱ܘ ܡܰܫܟܢܳܟ݂. ܘܬܶܗܦܽܘܟ݂ ܠܕܰܝܪܳܟ݂: ܘܠܳܐ ܬܶܚܛܶܐ.25: ܘܬܶܕܰܥ ܕܰܣܓܺܝ ܙܰܪܥܳܟ݂: ܘܝܰܠܕܳܟ݂ ܐܰܝܟ݂ ܥܶܣܒܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ.26: ܘܬܶܥܽܘܠ ܢܺܝܚܳܐܺܝܬ݂ ܠܩܰܒܪܳܐ: ܐܰܝܟ݂ ܡܰܣܶܩ ܓܕ݂ܺܝܫܳܐ ܒܙܰܒܢܶܗ.27: ܗܳܕ݂ܶܐ ܒܨܰܝܢ: ܘܗܳܟܰܢܳܐ ܗ̱ܘ ܫܡܰܥܢܳܗ̇. ܘܰܐܢ̱ܬ ܕܰܥ ܠܳܟ݂.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܘ.

1: ܘܰܥ̣ܢܳܐ ܐܺܝܽܘܒ ܘܶܐܡܰܪ.2: ܠܘܰܝ ܕܶܝܢ ܡܶܬܬܩܶܠ ܪܽܘܓܙܝ: ܘܡܶܕܶܡ ܕܰܗܘܳܢܝ ܒܡܰܣܰܐܬ݂ܳܐ ܐܰܟ݂ܚܕ݂ܳܐ.3: ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܫܳܐ ܡܶܢ ܚܳܠܳܐ ܕܝܰܡ̈ܡܶܐ ܥ̣ܫܶܢ: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܦܶܬܓܳܡܰܝ̈ ܟܠܶܝܢ.4: ܡܶܛܽܠ ܕܓܶܐܖ̈ܰܘܗܝ ܕܚܰܣܺܝܢܳܐ ܒܒܶܣܪܝ. ܘܚܶܡܬ݂ܗܽܘܢ ܫܳܬ݂ܝܳܐ ܠܪܽܘܚܝ. ܘܰܒܥܶܬܬܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܣܰܪܶܕ݂ܬܰܢܝ.5: ܕܰܠܡܳܐ ܡܣܰܘܶܩ ܥܪܳܕ݂ܳܐ ܥܰܠ ܬܰܕ݂ܐܳܐ: ܐܰܘ ܓܳܥܶܐ ܬܰܘܪܳܐ ܥܰܠ ܚܰܡܺܝܡܳܐ.6: ܐܰܘ ܡܶܬ݂ܐܟ݂ܶܠ ܦܰܟܺܝܗܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܠܚܳܐ. ܐܰܘ ܐܺܝܬ݂ ܛܰܥܡܳܐ ܒܪܺܝܪܳܗ̇ ܕܰܚܠܰܡܬ݂ܳܐ.7: ܡܶܐܢܰܬ ܢܰܦܫܝ ܒܡܰܟ݂ܬܳܫܳܗ̇: ܐܰܘ ܡܰܝܠܶܠ ܐܰܝܟ݂ ܪܰܘܝܳܐ ܩܪܳܒܝ.8: ܡܰܢܽܘ ܢܶܬܶܠ ܠܺܝ: ܕܬܺܐܬܶܐ ܫܶܐܠܰܬ݂ܝ. ܘܣܰܒܪܝ ܢܶܬܶܠ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ.9: ܘܢܶܬܛܦܺܝܣ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܘܰܢܕܰܟܶܝܢܝ. ܘܢܶܦܪܽܘܣ ܐܺܝܕܶܗ ܘܰܢܫܰܡܠܶܝܢܝ.10: ܘܢܶܗܘܶܐ ܬܽܘܒ ܒܽܘܝܳܐܝ: ܘܶܐܫܬܰܡܠܶܐ ܬܽܘܒ ܒܚܰܝܠܳܐ ܕܠܳܐ ܚܰܘܣܳܢ: ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܕܰܓܠܶܬ݂ ܒܡܺܐܡܪܶܗ ܕܩܰܕܺܝܫܳܐ.11: ܘܰܟ݂ܡܳܐ ܗܽܘ ܚܰܝܠܝ ܕܶܐܣܰܝܒܰܪ. ܘܡܳܢܳܐ ܗ̱ܝ ܚܰܪܬ݂ܝ ܕܰܐܓܰܪ ܪܽܘܚܝ.12: ܐܶܠܽܘ ܐܰܝܟ݂ ܚܰܝܠܳܐ ܗ̱ܘ ܕܟܺܐܦ̈ܶܐ ܚܰܝܠܝ: ܐܰܘ ܒܶܣܪܝ ܕܰܢܚܳܫܰܐ ܗ̱ܘ.13: ܗܳܐ ܠܰܝܬ ܥܽܘܕ݂ܪܳܢܶܗ ܒܺܝ ܘܦܽܘܪܩܳܢܶܗ ܐܶܬ݂ܪܰܚܰܩ ܡܶܢܝ.14: ܕܟܳܠܶܐ ܫܠܳܡܳܐ ܚܰܒܪܶܗ: ܕܶܚܠܬܶܗ ܕܥܶܠܳܝܳܐ ܫܳܒܶܩ.15: ܐܰܚܰܝ̈ ܕܰܓܶܠܘ ܐܰܝܟ݂ ܦܨܺܝ̈ܕܶܐ: ܘܰܐܝܟ݂ ܖ̈ܶܓܠܳܬ݂ܳܐ ܕܥܳܒܖ̈ܳܢ.16: ܕܕ݂ܳܚܠܺܝܢ ܗܘܰܘ ܡܶܢ ܓܠܺܝܕ݂ܳܐ: ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܣܓܺܝ ܬܰܠܓܳܐ.17: ܘܰܒܫܳܥܬ݂ܳܐ ܕܕܳܢܰܚ ܒܗܽܘܢ: ܦܳܫܪܺܝܢ. ܘܰܒܚܽܘܡܗܽܘܢ ܦܳܫܪܺܝܢ ܡܶܢ ܐܰܬ݂ܪܗܽܘܢ.18: ܢܶܬ݂ܥܰܪܩܠܽܘܢ ܫܒܺܝ̈ܠܶܐ ܕܽܐܘܖ̈ܚܳܬ݂ܗܽܘܢ: ܘܢܶܣܩܽܘܢ ܒܬ݂ܰܘܫܳܐ ܘܢܺܐܒܕܽܘܢ.19: ܕܚܳܪܘ ܠܽܐܘܖ̈ܚܳܬ݂ܳܐ ܕܬܰܝܡܢܳܐ: ܘܠܰܫܒܺܝ̈ܠܶܐ ܕܰܫܒܳܐ ܣܰܟܺܝܘ ܠܗܽܘܢ.20: ܒ̣ܗܶܬ݂ܘ ܒܡܶܕܶܡ ܕܶܐܬܬܟ݂ܶܠܘ ܡܛܰܘ ܠܘܳܬܶܗ ܘܰܐܚܦܰܪܘ.21: ܘܳܐܦ ܐܰܢܬܽܘܢ ܗܘܰܝܬܽܘܢ ܥܠܰܝ ܡܶܛܽܠ ܕܥܰܕ݂ܠܳܐ ܚܙܰܝܬܽܘܢ ܙܰܘܥܳܐ: ܕܚܶܠܬܽܘܢ.22: ܐܶܠܽܘ ܓܶܝܪ ܐܶܡܪܶܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܗܰܒܘ ܠܺܝ: ܐܰܘ ܡܶܢ ܢܶܟ݂ܣܰܝ̈ܟܽܘܢ ܫܚܽܘܕ݂ܘ ܚܠܳܦܰܝ.23: ܘܦܰܠܛܽܘܢܝ ܡܶܢ ܐܺܝ̈ܕܰܝ ܡܥܺܝܩܳܢܝ ܐܰܘ ܡܶܢ ܐܺܝܕ݂ܳܐ ܕܚܰܣܺܝܢܳܐ ܦܰܨܐܢܝ.24: ܐܰܠܦܽܘܢܝ ܘܶܐܢܳܐ ܐܶܫܬܽܘܩ. ܘܡܳܢܳܐ ܛܥܺܝܬ݂: ܒܰܝܢܽܘܢܝ.25: ܠܡܳܢܳܐ ܕܳܚܩܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܡܺܐܡܰܪ ܩܽܘܫܬܳܐ. ܘܡܰܢ ܕܰܡܟ݂ܰܘܶܢ ܘܡܰܟܶܣ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ.26: ܗܳܐ ܠܰܡܟ݂ܰܘܳܢܽܘ ܡܶܠ̈ܺܝܢ ܬܶܬ݂ܚܰܫܒܽܘܢ ܘܥܰܠ ܪܽܘܚ ܡܶܠܰܬ݂ܝ ܬܶܬ݂ܒܰܝܢܽܘܢ.27: ܗܳܐ ܥܰܠ ܝܰܬ݂ܡܳܐ ܡܶܬ݂ܪܰܘܪܒܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ. ܘܡܰܟ݂ܪܶܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܠܪܳܚܡܟ݂ܽܘܢ.28: ܘܗܳܫܳܐ ܐܶܬܛܦܺܝܣܘ ܘܚܽܘܪܘ ܘܰܩܕ݂ܳܡܝܟܽܘܢ ܐܶܡܰܠܶܠ ܘܠܳܐ ܐܶܟܰܕܶܒ.29: ܬܽܘܒܘ ܢܺܐ ܗܳܫܳܐ. ܘܠܳܐ ܬܶܗܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܬܽܘܒܘ ܗܳܟ݂ܺܝܠ: ܘܙܰܟܰܘ.30: ܕܰܠܡܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܒܠܶܫܳܢܝ ܥܰܘܠܳܐ ܐܰܘ ܦܽܘܡܝ ܠܳܐ ܡܡܰܠܶܠ ܩܽܘܫܬܳܐ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܙ.

1: ܗܳܐ ܙܰܒܢܰܐ ܗ̱ܘ ܠܐ̱ܢܳܫܳܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ. ܘܰܐܝܟ݂ ܝܰܘ̈ܡܰܝ ܐܰܓܺܝܪܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܝܰܘܡܰܘ̈ܗܝ.2: ܘܰܐܝܟ݂ ܥܰܒܕܳܐ ܕܰܡܣܰܟܶܐ ܠܛܶܠܳܠܳܐ: ܘܰܐܝܟ݂ ܐܰܓܺܝܪܳܐ ܕܰܡܣܰܟܶܐ ܠܰܡܫܰܠܳܡܽܘ ܦܥܳܠܶܗ.3: ܗܳܟܰܢܳܐ ܝܶܪܬܶܬ݂ ܠܺܝ ܝܰܖ̈ܚܶܐ ܣܖ̈ܺܝܩܶܐ. ܘܠܰܝ̈ܠܰܘܳܬ݂ܳܐ ܕܥܰܡܠܳܐ ܠܳܐ ܐܶܬ݂ܡܢܺܝܘ ܠܺܝ.4: ܘܶܐܢ ܫܶܟ݂ܒܶܬ݂ ܘܶܐܡܪܶܬ݂ ܐܶܡܰܬܝ ܐܶܩܽܘܡ. ܘܡܳܫܰܚ ܐ̱ܢܳܐ ܠܪܰܡܫܳܐ: ܘܫܳܟܶܒ ܐ̱ܢܳܐ. ܘܢܳܐܶܕ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܠܫܰܦܪܳܐ.5: ܠ̣ܒܶܫ ܒܶܣܪܝ ܪܶܡܬ݂ܳܐ: ܘܓܽܘܫܡܝ ܥܰܦܪܳܐ. ܡܶܫܟܝ ܩܦܽܘܕ݂ ܘܶܐܬ݂ܡܣܺܝ.6: ܝܰܘ̈ܡܰܝ ܩܰܠܘ ܡܶܢ ܓܕ݂ܳܕ݂ ܩܘܺܝܢ. ܘܣ̣ܳܦܘ ܒܰܕ݂ܠܰܝܬ ܣܰܒܪܳܐ.7: ܐܶܬܕܰܟ݂ܪ ܕܪܽܘܚܳܐ ܚܰܝܳܐ ܗ̱ܝ. ܘܬܶܗܦܽܘܟ݂ ܥܰܝܢܝ ܠܡܶܚܙܳܐ ܛܳܒܬ݂ܳܐ.8: ܠܳܐ ܬܶܚܙܶܐ ܠܺܝ ܥܰܝܢܳܐ ܕܚܳܙܝܳܐ ܠܺܝ. ܘܥܰܝܢܰܝ̈ܟ ܒܺܝ: ܘܠܰܝܬܰܝ.9: ܐܰܝܟ݂ ܕܣܳܝܦܳܐ ܥܢܳܢܳܐ: ܘܳܐܙܳܠ̱ܐ. ܗܳܟܰܢܳܐ ܡܰܢ ܕܢܳܚܶܬ݂ ܠܰܫܝܽܘܠ: ܠܳܐ ܣܳܠܶܩ.10: ܘܠܳܐ ܗܳܦܶܟ݂ ܬܽܘܒ ܠܒܰܝܬܶܗ. ܘܠܳܐ ܡܶܫܬܰܘܕܰܥ ܬܽܘܒ ܠܰܐܬ݂ܪܶܗ.11: ܐܳܦ ܐܶܢܳܐ ܠܳܐ ܐܶܚܣܽܘܟ݂ ܦܽܘܡܝ. ܐܶܡܰܠܶܠ ܒܥܳܩܰܬ݂ ܪܽܘܚܝ. ܘܶܐܬܰܢܶܐ ܒܰܡܪܳܖ̈ܶܐ ܕܢܰܦܫܝ.12: ܝܰܡܳܐ ܐ̱ܢܳܐ: ܐܰܘ ܬܰܢܺܝܢܳܐ: ܕܰܡܩܺܝܡ ܐܰܢ̱ܬ ܥܠܰܝ ܢܳܛܽܘܖ̈ܶܐ.13: ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܡܪܶܬ݂ ܕܰܬ݂ܒܰܝܐܰܢܝ. ܘܶܐܬ݂ܠܰܒܰܒ ܡܶܢ ܛܽܘܪܳܦܳܐ ܕܡܰܫܟܰܒܝ.14: ܘܗܳܐ ܐܰܙܺܝܥܬܳܢܝ ܒܚܶܠ̈ܡܺܝܢ. ܘܰܒܚܶܙ̈ܘܳܢܺܝܢ ܐܰܒܥܶܬܬܳܢܝ.15: ܘܰܒܚܰܪܬ ܢܰܦܫܝ ܡܶܢ ܐܰܒܕܳܢܳܐ: ܘܓܰܖ̈ܡܰܝ ܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ.16: ܩܶܛܥܰܬ ܠܺܝ: ܘܠܳܐ ܗܘܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܚܰܝ ܐ̱ܢܳܐ. ܦܪܽܘܩ ܡܶܢܝ: ܡܶܛܽܠ ܕܗܶܒܠܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܰܝ.17: ܡܰܢܽܘ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܕܬܰܘܒܕ݂ܺܝܘܗܝ. ܘܰܬ݂ܣܺܝܡ ܥܠܰܘܗܝ ܠܶܒܳܟ݂.18: ܘܬܶܦܩܽܘܕ݂ ܒܨܰܦܪܳܐ. ܘܰܒܙܰܒܢܳܐ ܬܶܒܚܪܺܝܘܗܝ.19: ܘܰܥܕ݂ܰܡܳܐ ܗ̱ܘ ܠܶܐܡܰܬܝ ܠܳܐ ܫܳܒܶܩ ܐܰܢ̱ܬ ܠܺܝ. ܠܳܐ ܬܰܪܦܶܝܢܝ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕܶܐܒܠܰܥ ܪܽܘܩܝ.20: ܐܶܢ ܚܛܺܝܬ݂: ܡܳܢܳܐ ܐܶܥܒܶܕ ܠܳܟ݂ ܥܳܒܽܘܕܶܗ ܕܐ̱ܢܳܫܳܐ. ܠܡܳܢܳܐ ܣܳܡܬܳܢܝ: ܕܶܐܦܓܰܥ ܒܳܟ݂. ܘܰܗܘܰܝܬ ܥܠܰܝ ܛܰܥܢܳܐ.21: ܘܥܰܕ݂ ܟܡܳܐ ܠܳܐ ܬܶܫܒܽܘܩ ܠܚܰܘ̈ܒܰܝ: ܘܬܰܥܒܰܪ ܚܛܳܗܰܝ̈. ܕܗܳܫܳܐ ܥܰܠ ܥܰܦܪܳܐ ܐܶܫܟܰܒ. ܘܬܶܒܥܶܝܢܝ ܘܠܰܝܬ ܐܶܢܳܐ. 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܚ.

1: ܘܰܥ̣ܢܳܐ ܒܶܠܕܳܕ݂ ܫܽܘܚܳܝܳܐ: ܘܶܐܡܰܪ.2: ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܶܐܡܰܬܝ ܬܡܰܠܶܠ ܗܳܠܶܝܢ. ܘܪܽܘܚܳܐ ܪܳܡܬ݂ܳܐ ܡ̇ܠܶܐ̣ ܦܽܘܡܳܟ݂.3: ܕܰܠܡܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܡܰܥܘܶܠ ܕܺܝܢܳܐ. ܐܰܘ ܚܰܣܺܝܢܳܐ ܡܰܥܘܶܠ ܙܶܕ݂ܩܳܐ.4: ܐܶܢ ܒܢܰܝ̈ܟ ܚ̣ܛܰܘ ܠܶܗ: ܫܰܕܰܪ ܐܶܢܽܘܢ ܒܰܚܛܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ.5: ܘܶܐܢ ܐܰܢ̱ܬ: ܒܥܺܝ ܡܶܢ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. ܘܰܠܚܰܣܺܝܢܳܐ ܐܶܬ݂ܟܰܫܦ.6: ܐܶܢ ܙܰܟܳܝ ܐܰܢ̱ܬ ܘܰܬ݂ܪܺܝܨ: ܗܳܫܳܐ ܢܶܬܬܥܺܝܪ ܥܠܰܝܟ. ܘܰܢܫܰܠܶܡ ܕܰܝܪܳܐ ܕܙܶܕ݂ܩܳܟ݂.7: ܘܬܶܗܘܶܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝܬܳܟ݂ ܙܥܽܘܪܝܳܐ. ܘܰܐ̱ܚܪܳܝܬܳܟ݂ ܢܰܣܓܶܐ ܛܳܒ.8: ܫܰܐܶܠ ܢܺܐ ܥܰܠ ܕܳܖ̈ܶܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝ̈ܶܐ. ܘܶܐܬ݂ܒܰܝܰܢ ܒܒܽܘܕܳܩܳܐ ܕܰܐܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ.9: ܕܶܐܬ݂ܡܳܠܝ ܓܶܝܪ ܚܢܰܢ ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܚܢܰܢ. ܘܰܐܝܟ݂ ܛܶܠܳܠܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܰܝܢ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ.10: ܘܗܳܐ ܗܶܢܽܘܢ ܢܰܠܦܽܘܢܳܟ݂: ܘܢܺܐܡܪܽܘܢ ܠܳܟ݂. ܘܡܶܢ ܠܶܒܗܽܘܢ ܢܰܦܩܽܘܢ ܡ̈ܶܠܶܐ.11: ܕܰܠܡܳܐ ܣܳܓܶܐ ܐܶܓ݂ܡܳܐ ܒܰܐܬ݂ܪܳܐ ܨܶܗܝܳܐ: ܐܰܘ ܝܳܥܶܐ ܐܰܪܒܳܢܳܐ ܐܰܝܟܳܐ ܕܠܰܝܬ ܡܰܝ̈ܳܐ.12: ܕܥܰܕ݂ ܗܽܘ ܒܶܐܒܶܗ: ܠܳܐ ܡܶܬ݂ܩܛܶܦ. ܘܰܩܕ݂ܳܡ ܟܽܠ ܥܡܺܝܪ ܝܳܒܶܫ.13: ܗܳܟܰܢܳܐ ܐܶܢܶܝܢ ܐܽܘܖ̈ܚܳܬ݂ܳܐ ܕܟ݂ܽܠ ܡܰܢ ܕܛܳܥܶܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܘܣܰܒܪܶܗ ܕܚܰܢܦܳܐ ܢܺܐܒܰܕ݂.14: ܘܢܶܬ݂ܦܣܶܩ ܬܽܘܟ݂ܠܳܢܶܗ. ܘܒܰܝܬܳܐ ܕܰܓܘܳܓܰܝ ܒܰܝܬܶܗ.15: ܢܶܬܬܟܶܠ ܥܰܠ ܒܰܝܬܶܗ: ܘܠܳܐ ܢܩܽܘܡ. ܘܰܢܚܰܡܣܶܢ: ܘܠܳܐ ܢܶܬ݂ܩܰܝܰܡ.16: ܐܰܝܟ݂ ܪܰܛܒܰܐ ܗ̱ܘ ܩܕ݂ܳܡ ܫܶܡܫܳܐ.17: ܘܥܰܠ ܓܰܠ̈ܠܺܝܢ ܫܶܖ̈ܫܰܘܗܝ ܢܶܣܡܟ݂ܽܘܢ. ܘܒܰܝܬܳܐ ܕܟܺܐܦ̈ܶܐ ܢܶܚܙܶܐ.18: ܐܶܢ ܢܶܥܩܪܺܝܘܗܝ ܡܶܢ ܐܰܬ݂ܪܶܗ. ܘܰܢܕܰܓܶܠ ܒܶܗ: ܘܢܺܐܡܰܪ ܠܶܗ ܕܠܳܐ ܚܙܺܝܬ݂ܳܟ݂.19: ܗܳܐ ܗܽܘܝܽܘ ܒܳܨܶܐ ܟܽܠܗܶܝܢ ܐܽܘܖ̈ܚܳܬ݂ܶܗ. ܘܡܶܢ ܥܰܦܪܳܐ ܐ̱ܚܪܺܢܳܐ ܢܶܨܡܰܚ.20: ܠܳܐ ܡܰܣܠܶܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܠܬܰܡܺܝ̈ܡܶܐ. ܘܠܳܐ ܐܳܚܶܕ݂ ܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕܡܰܒܐܫܳܢ̈ܶܐ.21: ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕܢܶܬ݂ܡܠܶܐ ܦܽܘܡܳܟ݂ ܓܽܘܚܟܳܐ: ܘܣܶܦ̈ܘܳܬ݂ܳܟ݂ ܬܶܫܒܽܘܚܬܳܐ. ܣܳܢܰܐܝ̈ܟ ܢܶܠܒܫܽܘܢ ܒܶܗܬܬ݂ܳܐ. ܘܡܰܫܟܢܳܐ ܕܖ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܠܰܝܬܰܘܗܝ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܛ.

1: ܘܰܥ̣ܢܳܐ ܐܺܝܽܘܒ ܘܶܐܡܰܪ.2: ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܝܳܕ݂ܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܕܗܳܟܰܢܳܐ ܗ̱ܘ. ܘܠܳܐ ܙܳܟܶܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܐ̱ܢܳܫܳܐ.3: ܐܶܢ ܢܶܨܒܶܐ ܓܶܝܪ ܠܰܡܕ݂ܳܢ ܥܰܡܶܗ: ܚܕ݂ܳܐ ܡܶܢ ܐܳܠܶܦ ܠܳܐ ܥܳܢܶܐ ܠܶܗ.4: ܚܰܟܺܝܡ ܠܶܒܳܐ ܗܽܘ: ܘܥܰܫܺܝܢ ܚܰܝܠܳܐ. ܡܰܢܽܘ ܐܶܬ݂ܩܰܫܺܝ ܠܘܳܬ݂ܶܗ: ܘܰܗܘܳܐ ܠܶܗ ܫܠܳܡ.5: ܗܰܘ ܕܰܡܫܰܢܶܐ ܛܽܘܖ̈ܺܝܢ: ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ. ܘܗܳܦܶܟ݂ ܠܗܽܘܢ ܒܪܽܘܓܙܶܗ.6: ܗܰܘ ܕܰܐܙܺܝܥ ܐܰܪܥܳܐ ܡܶܢ ܫܶܖ̈ܫܶܝܗ̇: ܘܥܳܡܽܘܖ̈ܶܝܗ̇ ܪܳܥܠܺܝܢ.7: ܗܰܘ ܕܶܐܡܰܪ ܠܫܶܡܫܳܐ ܘܠܳܐ ܕܢܰܚ: ܘܒܰܐܦܰܝ̈ ܟܰܘܟ̈ܒܶܐ ܚ̣ܬܰܡ.8: ܗܰܘ ܕܰܡ̣ܬܰܚ ܫܡܰܝܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ݂ܰܘܗܝ: ܘܰܕ݂ܪܰܟ݂ ܥܰܠ ܬܽܘܩܦܶܗ ܕܝܰܡܳܐ.9: ܗܰܘ ܕܰܥ̣ܒܰܕ݂ ܟܺܝܡܳܐ: ܘܥܺܝܽܘܬ݂ܳܐ: ܘܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ: ܘܰܐܚܕܰܪ ܥܰܠ ܬܰܝܡܢܳܐ.10: ܗܰܘ ܕܰܥ̣ܒܰܕ݂ ܪܰܘܖ̈ܒܳܬ݂ܳܐ ܕܠܳܐ ܣܳܟ݂: ܘܬܰܩܺܝ̈ܦܳܬ݂ܳܐ ܕܠܳܐ ܡܶܢܝܳܢ.11: ܗܳܐ ܐܶܢ ܥܳܒܰܪ ܥܠܰܝ: ܠܳܐ ܚܳܙܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܗ. ܘܶܐܢ ܡܶܬ݂ܟܪܶܟ݂ ܚܕ݂ܳܖ̈ܰܝ: ܠܳܐ ܡܶܬ݂ܒܰܝܰܢ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܗ.12: ܗܳܐ ܐܶܢ ܬܳܒܰܪ: ܡܰܢܽܘ ܢܶܦܩܽܘܕ݂ ܒܺܐܝܕܶܗ. ܘܡܰܢܽܘ ܢܺܐܡܰܪ ܠܶܗ ܡܳܢܳܐ ܥܳܒܶܕ ܐܰܢ̱ܬ.13: ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܠܳܐ ܡܰܗܦܶܟ݂ ܪܽܘܓܙܶܗ. ܘܰܬ݂ܚܽܘܬ݂ܰܘܗܝ ܢܶܬ݂ܡܰܟܟ݂ܽܘܢ ܡܥܰܕܖ̈ܰܝ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ.14: ܐܳܦ ܐܶܢܳܐ ܕܶܝܢ ܐܶܥܢܶܝܘܗܝ ܘܶܐܣܕܽܘܪ ܡܶܠܰܝ̈ ܩܕ݂ܳܡܰܘܗܝ.15: ܐܶܢ ܠܳܐ ܐܶܙܕܰܕܩܶܬ݂: ܠܳܐ ܐܶܬ݂ܥܢܶܐ. ܘܰܠܕܰܝܳܢܝ ܐܶܬ݂ܟܰܫܰܦ.16: ܐܶܢ ܩܳܪܶܐ ܐ̱ܢܳܐ: ܥܳܢܶܐ ܠܺܝ. ܠܳܐ ܡܗܰܝܡܶܢ ܐ̱ܢܳܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕܫܳܡܰܥ ܩܳܠܝ.17: ܕܰܒܟ݂ܽܠ ܡܶܢܬ݂ܳܐ ܕܪܺܝܫܝ ܒܬ݂ܽܘܩܦܳܐ ܡܚܳܢܝ ܘܰܐܣܓܺܝ ܨܽܘ̈ܠܦܳܬ݂ܝ ܡܰܓܳܢ.18: ܘܠܳܐ ܫܰܒܩܰܢܝ ܕܬܶܬܢܺܝܚ ܪܽܘܚܝ ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܣܒܥܰܢܝ ܡܪܳܖ̈ܶܐ.19: ܐܶܢ ܒܚܰܝܠܳܐ: ܬܰܩܺܝܦ ܗܽܘ. ܘܶܐܢ ܠܕܺܝܢܳܐ: ܡܰܢܽܘ ܢܶܐܪܥܺܝܘܗܝ.20: ܐܶܢ ܐܶܙܟܶܐ: ܦܽܘܡܝ ܢܚܰܝܒܰܢܝ. ܬܰܡܺܝܡ ܐ̱ܢܳܐ: ܘܰܡܥܰܩܶܡ ܠܺܝ.21: ܬܰܡܺܝܡ ܐ̱ܢܳܐ: ܘܠܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܐ̱ܢܳܐ. ܢܰܦܫܝ ܐܰܣܠܝܰܬ݂ ܚܰܝ݂ܰܝ݂̈.22: ܚܕ݂ܳܐ ܗ̱ܝ: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܶܡܪܶܬ݂: ܕܰܠܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܘܰܠܖ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܗܽܘܝܽܘ ܡܣܺܝܦ.23: ܐܶܢ ܫܰܒܛܶܗ ܡܶܢ ܫܶܠܝ ܩܳܛܶܠ. ܘܥܰܠ ܫܳܛܝܽܘܬ݂ ܙܰܟܳܝ݂ܺܝ݂̈ܢ ܡܡܰܝܶܩ.24: ܐܰܪܥܳܐ ܝܰܗܒܳܗ̇ ܒܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕܪܰܫܺܝܥܳܐ. ܘܰܐܦܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܕܰܝܳܢ̈ܶܐ ܡܚܰܦ̈ܝܳܢ. ܐܶܠܳܐ ܪܽܘܓܙܶܗ ܡܰܢܽܘ ܡܣܰܝܒܰܪ.25: ܝܰܘ̈ܡܰܝ ܩܰܠܘ ܡܶܢ ܪܰܗܳܛܳܐ. ܥܪܰܩܘ: ܘܠܳܐ ܚܙܰܘ ܛܳܒܬ݂ܳܐ.26: ܥܒܰܪܘ ܥܰܡ ܐܰܠܦ̈ܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܬ݂ܳܐ ܕܰܒܥܶܠܕܒܳܒ̈ܶܐ: ܐܰܝܟ݂ ܢܶܫܪܳܐ ܕܛܳܐܶܣ ܥܰܠ ܡܶܐܟ݂ܽܘܠܬܶܗ.27: ܥܰܡ ܡܪܳܪܝ ܛܥܺܝܬ݂ ܫܽܘܥ̈ܝܳܬ݂ܝ. ܘܶܐܢ ܐܶܫܒܽܘܩ ܪܺܢܝ: ܐܰܘ ܡܶܠܰܝ̈: ܡܶܬܬܥܺܝܩ ܐ̱ܢܳܐ.28: ܘܶܐܢ ܐܶܬܬܢܺܝܚ: ܕܳܚܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠ ܬܰܫܢܺܝܩ. ܡܶܛܽܠ ܕܝܳܕ݂ܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܕܠܳܐ ܡܙܰܟܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܺܝ.29: ܗܳܐ ܐܶܢ ܐܶܬ݂ܚܰܝܰܒ̣: ܠܡܳܢܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܗܶܒܠܳܐ ܡܣܺܝܦ ܐܰܢ̱ܬ ܠܺܝ.30: ܘܶܐܢ ܐܶܬܬܫܺܝܓ ܒܡܰܝ̈ܳܐ ܕܬܰܠܓܳܐ: ܘܡܶܬܕܰܟܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܒܕܰܟ݂ܝܽܘܬ݂ܳܐ ܕܺܐܝܕܰܝ̈.31: ܗܳܝܕܶܝܢ ܒܓܽܘܡܳܨܳܐ ܬܛܰܒܥܰܢܝ. ܘܢܶܬ݂ܪܰܚܰܩ ܡܶܢܝ ܠܒܽܘܫܝ.32: ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܗܘܳܐ ܓܰܒܪܳܐ ܕܰܐܟ݂ܘܳܬ݂ܝ: ܕܶܐܬܶܠ ܠܶܗ ܦܶܬܓ݂ܳܡܳܐ: ܘܢܶܥܽܘܠ ܐܰܟ݂ܚܕ݂ܳܐ ܠܕܺܝܢܳܐ.33: ܐܶܫܬܽܘܦ ܕܶܝܢ ܐܺܝܬ݂ ܡܶܣܟܺܢܳܐ ܒܰܝܢܳܬܰܢ: ܕܰܢܣܺܝܡ ܐܺܝܕܶܗ ܥܰܠ ܦܽܘܡܳܐ ܕܰܬ݂ܖ̈ܰܝܢ.34: ܘܢܰܥܒܰܪ ܡܶܢܝ ܫܰܒܛܶܗ: ܘܕ݂ܶܚܠܬ݂ܶܗ ܠܳܐ ܬܙܺܝܥܰܢܝ.35: ܐܶܡܰܠܶܠ ܘܠܳܐ ܐܶܕ݂ܚܰܠ ܡܶܢܶܗ: ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܗܘܺܝܬ݂ ܠܩܽܘܒܠܶܗ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܝ.

1: ܥܳܩܰܬ݂ ܢܰܦܫܝ ܒܚܰܝܰܝ̈. ܪܢܺܝܬ݂ ܒܪܶܢܝ. ܘܶܐܡܰܠܶܠ ܒܰܡܪܳܪܳܐ ܕܢܰܦܫܝ.2: ܘܶܐܡܰܪ ܠܰܐܠܳܗܳܐ: ܠܳܐ ܬܚܰܝܒܰܢܝ: ܘܰܐܘܕܰܥܰܝܢܝ ܥܰܠ ܡܳܢܳܐ ܕܳܐܶܢ ܐܰܢ̱ܬ ܠܺܝ.3: ܠܳܐ ܟܰܕܽܘ ܠܳܟ݂ ܕܛܳܠܶܡ ܐܰܢ̱ܬ ܘܡܰܣܠܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܶܐܘܬ݂ܳܐ ܕܺܐܝ̈ܕܰܝܟ. ܘܥܰܠ ܬܰܪܥܺܝܬ݂ܳܐ ܕܖ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܐܰܕ݂ܺܝܩܬ.4: ܕܰܠܡܳܐ ܥܰܝܢܰܝ̈ܟ ܐܰܝܟ݂ ܥܰܝ̈ܢܰܝ ܒܶܣܪܳܐ ܐܶܢܶܝܢ. ܐܰܘ ܐܰܝܟ݂ ܡܰܚܙܝܳܐ ܗ̱ܘ ܕܐ̱ܢܳܫܳܐ ܚܳܙܶܐ ܐܰܢ̱ܬ.5: ܐܰܘ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܟ݂ ܐܰܝܟ݂ ܝܰܘ̈ܡܰܝ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܐܶܢܽܘܢ. ܐܰܘ ܫܢܰܝ̈ܟ ܐܰܝܟ݂ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܐܶܢܶܝܢ ܕܓܰܒܪܳܐ.6: ܕܰܡܥܰܩܶܒ ܐܰܢ̱ܬ ܥܰܠ ܚܰܘ̈ܒܰܝ ܘܥܰܠ ܚܛܳܗܰܝ̈.7: ܘܝܳܕ݂ܰܥ ܐܰܢ̱ܬ ܕܶܐܢܳܐ ܙܰܟܳܝ ܐ̱ܢܳܐ. ܘܠܰܝܬ ܕܡܶܢ ܐܺܝܕܰܝ̈ܟ ܡܶܫܬܰܘܙܰܒ.8: ܐܺܝ̈ܕܰܝܟ ܠܺܐܝ̈ ܒܺܝ ܘܥܰܒܕܳܢ̈ܝ. ܘܡܶܢ ܒܳܬ݂ܰܪܟܶܢ ܨܳܒܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܡܚܰܝܳܒܽܘܬܰܢܝ ܘܠܰܡܛܰܒܳܥܽܘܬܰܢܝ.9: ܐܶܬܕܰܟ݂ܪ ܕܰܐܝܟ݂ ܛܺܝܢܳܐ ܗܽܘ ܥܒܰܕܬܳܢܝ. ܘܰܠܥܰܦܪܳܐ ܡܰܗܦܶܟ݂ ܐܰܢ̱ܬ ܠܺܝ.10: ܘܰܐܝܟ݂ ܚܰܠܒܳܐ ܗܽܘ ܪܰܒܺܝܬܳܢܝ. ܘܰܐܝܟ݂ ܓܒܶܬܳܐ ܗܽܘ ܡܣܰܝܬܳܢܝ.11: ܡܶܫܟܳܐ ܘܒܶܣܪܳܐ ܐܰܠܒܶܫܬܳܢܝ. ܘܒܰܓܝ̈ܳܕ݂ܶܐ ܘܓܰܖ̈ܡܶܐ ܫܰܪܰܪܬܳܢܝ.12: ܘܚܰܝ̈ܶܐ ܘܰܫܠܳܡܳܐ ܥ̣ܒܰܕܬ ܥܰܡܝ ܘܦܽܘܩ̈ܕܳܢܰܝܟ ܢܶܛܪܰܬ݂ ܪܽܘܚܝ.13: ܘܗܳܠܶܝܢ ܟܰܣܺܝܬ ܒܠܶܒܳܟ݂: ܝܳܕ݂ܰܥ ܗ̱ܘܺܝܬ݂ ܕܗܳܕ݂ܶܐ ܗܘܳܬ݂ ܒܪܶܥܝܳܢܳܟ݂.14: ܕܶܐܢ ܚܛܺܝܬ݂: ܢܳܛܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܠܺܝ ܘܡܶܢ ܚܛܳܗܰܝ̈ ܠܳܐ ܡܙܰܟܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܺܝ.15: ܐܶܢ ܚܛܺܝܬ݂: ܘܳܝ ܠܺܝ. ܘܶܐܢ ܐܶܙܕܰܕܩܶܬ݂: ܠܳܐ ܐܰܪܺܝܡ ܪܺܝܫܝ. ܡܣܰܒܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܨܰܥܪܳܐ: ܘܰܚܙܺܝܬ݂ ܡܽܘܟܳܟ݂ܝ.16: ܘܶܐܢ ܐܶܬܬܪܺܝܡ: ܐܰܝܟ݂ ܐܰܪܝܳܐ ܬܨܽܘܕܰܢܝ. ܘܗܳܦܶܟ݂ ܐܰܢ̱ܬ ܡܶܬ݂ܓܰܢ̱ܒܰܪ ܥܠܰܝ.17: ܘܡܰܚܪܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܙܰܝܢܳܟ݂ ܠܽܘܩܒܰܠܝ. ܘܡܰܣܓܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܪܽܘܓܙܳܟ݂ ܠܘܳܬ݂ܝ. ܘܚܰܝ̈ܠܰܘܳܢ ܡܚܰܠܶܦ ܐܰܢ̱ܬ ܥܠܰܝ.18: ܘܰܠܡܳܢܳܐ ܡܶܢ ܡܰܪܒܥܳܐ ܐܰܦܶܩܬܳܢܝ. ܣܳܦܶܬ݂ ܕܶܝܢ: ܘܥܺܝܢ ܠܳܐ ܚܙܳܬܰܢܝ.19: ܘܰܗܘܺܝܬ݂ ܕܶܝܢ ܐܰܝܟ݂ ܕܠܳܐ ܗ̱ܘܺܝܬ݂. ܘܡܶܢ ܟܰܪܣܳܐ ܠܩܰܒܪܳܐ ܕܶܝܢ ܐܰܘܒܠܽܘܢܝ.20: ܙܥܽܘܪܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܕܚܰܝ݂ܰܝ݂̈. ܦܪܽܘܩ ܡܶܢܝ: ܘܶܐܫܠܶܐ ܘܶܐܬܬܢܺܝܚ ܩܰܠܺܝܠ.21: ܥܰܕܠܳܐ ܐܳܙܶܠ ܐ̱ܢܳܐ: ܘܬ݂ܽܘܒ ܠܳܐ ܐܶܗܦܽܘܟ݂: ܠܰܐܪܥܳܐ ܚܶܫܽܘܟ݂ܬܳܐ ܕܛܶܠܳܠܰܝ̈ ܡܰܘܬܳܐ.22: ܐܰܪܥܳܐ ܕܫܰܗܝܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܚܰܒܳܪܳܐ ܘܛܶܠܳܠܰܝ̈ ܡܰܘܬܳܐ: ܘܠܰܝܬ ܒܳܗ̇ ܣܶܕ݂ܖ̈ܺܝܢ ܘܕ݂ܳܖ̈ܺܝܢ: ܘܰܡܫܰܗܝܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܚܰܒܳܪܳܐ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܝܐ.

1: ܘܰܥ̣ܢܳܐ ܨܽܘܦܳܪ ܢܰܥܡܬ݂ܳܝܳܐ: ܘܶܐܡܰܪ.2: ܒܣܽܘܓ݂ܳܐܐ ܕܡ̈ܶܠܶܐ ܠܳܐ ܥܳܢܶܐ. ܐܳܦܠܳܐ ܓܰܒܪܳܐ ܡܰܠܳܠܳܐ ܒܦܶܬܓ݂ܳܡܰܘ̈ܗܝ ܡܶܙܕܰܕܰܩ.3: ܗܳܐ ܥܰܠ ܡܶܠܰܝ̈ܟ ܡܺܝ̈ܬ݂ܶܐ ܗܽܘ ܢܶܫܬܩܽܘܢ. ܐܰܢ̱ܬ ܡܡܰܠܶܠ: ܘܠܰܝܬ ܕܟܳܠܶܐ ܠܳܟ݂. ܘܶܐܢ ܡܡܰܝܶܩ ܐܰܢ̱ܬ: ܠܰܝܬ ܕܡܰܟܶܣ ܠܳܟ݂.4: ܘܶܐܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܕܟܺܐܢܳܐܺܝܬ݂ ܐܶܬܕܰܒܪܶܬ݂. ܘܰܕ݂ܟܶܐ ܗ̱ܘܰܝܬ ܒܥܰܝ̈ܢܰܝ ܢܰܦܫܳܟ݂.5: ܒܪܰܡ ܡܰܢ ܕܶܝܢ ܥ̣ܒܰܕ݂ ܕܝܳܗܶܒ ܗܘܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܦܶܬܓ݂ܳܡܳܐ. ܘܰܡܪܺܝܡ ܗܘܳܐ ܣܶܦ̈ܘܳܬ݂ܶܗ ܥܰܡܳܟ݂.6: ܘܰܡܚܰܘܶܐ ܗܘܳܐ ܠܳܟ݂ ܟܰܣ̈ܝܳܬܳܐ ܕܚܶܟ݂ܡܬ݂ܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܺܐܝܬ݂ ܠܳܗ̇ ܩܶܦ̈ܠܶܐ ܠܚܶܟ݂ܡܬ݂ܳܐ. ܘܝܳܕ݂ܰܥ ܗ̱ܘܰܝܬ ܕܫܳܒܶܩ ܗܘܳܐ ܠܳܟ݂ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܚܛܳܗܰܝ̈ܟ.7: ܒܽܘܕܳܩܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܐܰܢ̱ܬ ܠܡܶܕܰܥ. ܐܰܘ ܥܰܠ ܣܰܘܦܶܗ ܕܚܰܣܺܝܢܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܐܰܢ̱ܬ ܠܰܡܩܳܡ.8: ܪܰܘܡܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܐܰܢ̱ܬ. ܐܰܘ ܥܽܘܡܩܳܐ ܕܰܫܝܽܘܠ ܡܶܢ ܐܰܝܡܶܟܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܐܰܢ̱ܬ.9: ܐܰܪܺܝܟ݂ܳܐ ܗ̱ܝ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ ܡܫܽܘܚܬ݂ܳܗ̇. ܘܦܰܬ݂ܝܳܐ ܗ̱ܝ ܡܶܢ ܝܰܡܳܐ.10: ܐܶܢ ܢܶܥܒܰܪ ܢܶܐܚܽܘܕ݂ ܘܰܢܟܰܢܶܫ: ܡܰܢܽܘ ܡܰܗܦܶܟ݂ ܠܶܗ.11: ܡܶܛܽܠ ܕܗܽܘܝܽܘ ܓܶܝܪ ܝܳܕ݂ܰܥ: ܐܶܡܰܬܝ ܗܘܳܐ ܙܰܒܢܳܐ. ܘܚܳܙܶܐ ܥܰܘܠܳܐ: ܘܗܽܘ ܡܶܬ݂ܒܰܝܰܢ.12: ܘܓܰܒܪܳܐ ܕܰܕ݂ܟ݂ܶܐ ܡܶܬ݂ܠܰܒܰܒ. ܘܰܕ݂ܓܰܢ̱ܒܳܪ: ܥܳܕܰܪ ܠܐ̱ܢܳܫ.13: ܐܶܠܽܘ ܐܰܢ̱ܬ ܐܰܬ݂ܩܶܢܬ ܠܶܒܳܟ݂: ܘܰܦܫܰܛܬ ܐܺܝܕܰܝ̈ܟ ܠܘܳܬ݂ܶܗ.14: ܐܶܢ ܐܺܝܬ݂ ܗܘܳܐ ܥܰܘܠܳܐ ܒܺܐܝ̈ܕ݂ܰܝܟ: ܡܰܪܚܶܩ ܗܘܳܐ ܠܶܗ. ܘܠܳܐ ܐܰܫܪܺܝܬ ܒܡܰܫܟܢܳܟ݂ ܥܰܘܠܳܐ.15: ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܬܪܺܝܡ ܐܺܝܕܰܝ̈ܟ: ܘܡܶܢ ܥܳܩܳܐ ܠܳܐ ܬܶܕ݂ܚܰܠ.16: ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܥܰܡܠܳܟ݂ ܬܶܬ݂ܢܫܶܐ. ܘܰܐܝܟ݂ ܡܰܝ̈ܳܐ ܥܳܒܽܘܖ̈ܶܐ ܬܶܬܕܒܰܪ.17: ܘܡܶܢ ܛܰܗܪܳܐ ܢܩܽܘܡ ܚܶܦܪܳܐ. ܘܥܰܪܦܶܠܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܨܰܦܪܳܐ ܬܶܗܘܶܐ.18: ܘܬܶܬܟܶܠ ܕܺܐܝܬ݂ ܣܰܒܪܳܐ: ܘܬܶܕ݂ܡܰܟ݂ ܘܬܶܬܢܺܝܚ.19: ܘܠܰܝܬ ܕܰܡܥܺܝܪ ܠܳܟ݂. ܢܶܒܥܽܘܢ ܐܰܦܰܝ̈ܟ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ.20: ܘܥܰܝܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܖ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܢܶܚܫ̈ܟ݂ܳܢ. ܘܬ݂ܽܘܩܦܗܽܘܢ ܢܺܐܒܰܕ݂ ܡܶܢܗܽܘܢ: ܘܣܰܒܪܳܐ ܕܢܰܦ̈ܫܳܬ݂ܗܽܘܢ. 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܝܒ.

1: ܘܰܥ̣ܢܳܐ ܐܺܝܽܘܒ ܘܶܐܡܰܪ.2: ܒܩܽܘܫܬܳܐ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܥܰܡܳܐ. ܘܥܰܡܟ݂ܽܘܢ ܬܡܽܘܬ݂ ܚܶܟ݂ܡܬ݂ܳܐ.3: ܐܳܦ ܠܺܝ ܠܶܒܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܠܺܝ ܐܰܟ݂ܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ. ܘܠܳܐ ܗ̱ܘܺܝܬ݂ ܒܨܺܝܪ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ.4: ܠܡܰܢ ܗܘܰܝ̈ ܐܰܝܟ݂ ܗܳܠܶܝܢ. ܘܰܗܘܳܐ ܓܽܘܚܟܳܐ ܠܚܰܒܖ̈ܰܘܗܝ: ܘܰܩ̣ܪܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܘܰܥܢܳܝܗܝ: ܕܨܳܒܶܐ ܒܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܕܠܳܐ ܡܽܘܡ.5: ܠܡܰܦܪܳܩܽܘ ܫܳܛܝܽܘܬ݂ܳܐ ܘܥܰܘܠܳܐ: ܘܰܠܡܰܬ݂ܩܳܢܽܘ ܪܶܓܠܳܐ ܡܙܳܥܬܳܐ.6: ܢܫܰܢܽܘܢ ܡܰܫܟܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܕܒܳܙܽܘ̈ܙܶܐ. ܘܬ݂ܽܘܟ݂ܠܳܢܗܽܘܢ ܕܰܐܝܠܶܝܢ ܕܡܰܪܓܙܺܝܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܝܬ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܒܠܶܒܗܽܘܢ.7: ܘܶܐܢ ܠܳܐ: ܫܰܐܶܠ ܠܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ: ܘܬܰܠܦܳܟ݂. ܘܰܠܦܳܪܰܚܬ݂ܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ: ܘܰܬ݂ܚܰܘܶܝܟ݂.8: ܘܶܐܫܬܰܥܳܐ ܠܰܐܪܥܳܐ: ܘܬܰܠܦܳܟ݂. ܘܢܶܫܬܰܥܽܘܢ ܠܳܟ݂ ܢܽܘ̈ܢܶܐ ܕܰܒܝܰܡܳܐ.9: ܡܰܢܽܘ ܕܠܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܒܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ: ܕܺܐܝܕܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܥܶܒܕܰܬ݂ ܗܳܠܶܝܢ.10: ܡܶܛܽܠ ܕܒܺܐܝܕ݂ܶܗ ܐܶܢܶܝܢ ܢܰܦ̈ܫܳܬ݂ܳܐ ܕܟ݂ܽܠ ܕܚܰܝ: ܘܪܽܘܚܳܐ ܕܟ݂ܽܠ ܒܣܰܪ ܘܐ̱ܢܳܫ.11: ܐܶܕ݂ܢܳܐ ܫܳܡܥܳܐ ܡ̈ܶܠܶܐ. ܘܚܶܟܳܐ ܛܳܥܶܡ ܡܶܐܟ݂ܽܘܠܬܳܐ.12: ܘܰܒܩܰܫܺܝ̈ܫܶܐ ܚܶܟ݂ܡܬ݂ܳܐ: ܘܰܒܢܽܘܓܪܳܐ ܕܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܒܽܘܝܳܢܳܐ.13: ܥܰܡܶܗ ܗ̱ܝ ܚܶܟ݂ܡܬ݂ܳܐ ܘܓܰܢ̱ܒܳܪܽܘܬ݂ܳܐ. ܕܺܝܠܶܗ ܗܺܝ ܬܰܪܥܺܝܬ݂ܳܐ ܘܒܽܘܝܳܢܳܐ.14: ܗܳܐ ܐܶܢ ܣܳܚܶܦ: ܡܰܢܽܘ ܒܳܢܶܐ. ܘܶܐܢ ܐܳܚܶܕ݂ ܒܰܐܦܰܝ̈ ܐ̱ܢܳܫ: ܡܰܢܽܘ ܦܳܬܰܚ.15: ܐܶܢ ܓܳܥܰܪ ܒܡܰܝ̈ܳܐ: ܝܳܒܫܺܝܢ. ܘܶܐܢ ܡܫܰܕܰܪ ܠܗܽܘܢ: ܗܳܦܟܺܝܢ ܐܰܪܥܳܐ.16: ܕܺܝܠܶܗ ܗ̱ܘ ܬܽܘܩܦܳܐ ܘܚܶܟ݂ܡܬ݂ܳܐ. ܕܺܝܠܶܗ ܗ̱ܘ ܥܽܘܫܢܳܐ ܘܦܽܘܪܩܳܢܳܐ.17: ܡܕܰܒܰܪ ܠܡܰܠ̈ܟܶܐ ܒܬܶܡܗܳܐ: ܘܰܠܕܰܝܳܢ̈ܶܐ ܗܽܘ ܡܰܫܛܶܐ.18: ܡܰܚܶܬ݂ ܠܡܰܠܟܺܝ̈ܢ ܠܬܰܪܥܳܐ: ܘܳܐܣܰܪ ܚܙܳܩ̈ܶܐ ܒܚܰܨܰܝ̈ܗܽܘܢ.19: ܡܕܰܒܰܪ ܠܟ݂ܳܗܢ̈ܶܐ ܒܬܶܡܗܳܐ: ܘܰܠܥܰܫܺܝ̈ܢܶܐ ܡܫܰܦܶܠ.20: ܡܰܥܒܰܪ ܡܰܡܠܠܳܐ ܡܶܢ ܡܗܰܝܡܢ̈ܶܐ. ܘܛܰܥܡܳܐ ܕܣܳܒ̈ܶܐ ܫܳܩܶܠ.21: ܐܳܫܶܕ݂ ܫܳܛܝܽܘܬ݂ܳܐ ܥܰܠ ܫܰܠܺܝܛܳܢ̈ܶܐ. ܘܰܚܠܺܝܨܽܘܬ݂ܗܽܘܢ ܕܬܰܩܺܝ̈ܦܶܐ ܗܽܘ ܡܪܰܦܶܐ.22: ܡܓܰܠܶܐ ܥܰܡܺܝ̈ܩܳܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܚܶܫܽܘܟ݂ܳܐ. ܘܡܰܦܶܩ ܠܢܽܘܗܪܳܐ ܡܶܢ ܛܶܠܳܠܰܝ̈ ܡܰܘܬܳܐ.23: ܡܰܛܥܶܐ ܠܥܰܡ̈ܡܶܐ: ܘܡܰܘܒܶܕ݂ ܠܗܽܘܢ. ܫܳܛܰܚ ܠܶܐܡ̈ܘܳܬ݂ܳܐ: ܘܫܳܒܶܩ ܠܗܶܝܢ.24: ܡܰܫܛܶܐ ܠܶܒܳܐ ܕܖ̈ܺܝܫܰܘܗܝ ܕܥܰܡܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܘܡܰܛܥܶܐ ܠܗܽܘܢ ܒܬ݂ܰܘܫܳܐ ܕܠܳܐ ܐܽܘܪܚܳܐ.25: ܢܡܽܘܫܽܘܢ ܒܚܶܫܽܘܟ݂ܳܐ ܘܠܳܐ ܒܢܽܘܗܪܳܐ. ܢܓܰܫܓܫܽܘܢ ܚܶܫܽܘܟ݂ܳܐ ܘܠܳܐ ܢܰܗܺܝܪܳܐ. ܘܡܰܛܥܶܐ ܠܗܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܖ̈ܰܘܳܝܶܐ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܝܓ.

1: ܗܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܚܙܳܬ݂ ܥܰܝܢܝ: ܘܫܶܡܥܰܬ݂ ܐܶܕ݂ܢܝ ܘܶܐܬ݂ܒܰܝܢܶܬ݂.2: ܐܰܝܟ݂ ܝܺܕܰܥܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܝܳܕ݂ܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܐܳܦ ܐܶܢܳܐ. ܘܠܳܐ ܗ̱ܘܺܝܬ݂ ܒܨܺܝܪ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ.3: ܒܪܰܡ ܕܶܝܢ ܐܶܢܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܚܰܣܺܝܢܳܐ ܡܡܰܠܶܠ ܐ̱ܢܳܐ. ܘܡܰܟܣܳܢܽܘܬ݂ܝ ܠܘܳܬ݂ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܐܶܚܰܘܶܐ.4: ܒܪܰܡ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܡܡܰܠܠܰܝ̈ ܫܽܘܩܪܳܐ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ. ܘܡܰܐܣܝ݂ܰܝ݂̈ ܒܠܳܐ ܡܶܕܶܡ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ.5: ܡܰܢ ܕܶܝܢ ܥ̣ܒܰܕ݂ ܕܡܶܫܬܰܩ ܫܰܬܺܝܩܺܝܢ ܗ̱ܘܰܝܬܽܘܢ. ܘܰܗܘܳܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕܶܝܢ ܗܳܕ݂ܶܐ ܠܚܶܟ݂ܡܳܐ.6: ܫܡܰܥܘ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܡܰܟܣܳܢܽܘܬ݂ܝ. ܘܨܽܘܬ݂ܘ ܕܺܝܢܳܐ ܕܣܶܦ̈ܘܳܬ݂ܝ.7: ܥܰܠ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܡܡܰܠܠܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܥܰܘܠܳܐ. ܘܰܥܠܰܘܗܝ ܡܡܰܠܠܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܢܶܟ݂ܠܳܐ.8: ܒܰܐܦܰܘ̈ܗܝ ܢܳܣܒܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܐܰܘ ܥܰܡ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܳܝܢܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ.9: ܛܳܒ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕܒܳܨܶܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܐܰܘ ܐܰܝܟ݂ ܕܡܶܬܬܕܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܒܶܗ.10: ܡܰܟܳܣܽܘ ܢܰܟܶܣܟ݂ܽܘܢ. ܐܰܘ ܒܰܐܦܰܘ̈ܗܝ ܢܳܣܒܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ.11: ܕܶܚܠܬ݂ܶܗ ܬܰܒܥܶܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܘܙܰܘܥܬ݂ܶܗ ܬܶܦܶܠ ܥܠܰܝܟܽܘܢ.12: ܐܶܬܕܰܟ݂ܪܘ ܕܡܶܢ ܥܰܦܪܳܐ ܗ̱ܘ ܫܽܘܠܛܳܢܟ݂ܽܘܢ. ܘܥܰܠ ܓܶܢ̱ܒ ܛܺܝܢܳܐ ܗ̱ܘ ܡܶܕ݂ܝܳܪܟ݂ܽܘܢ.13: ܫܬ݂ܽܘܩܘ ܡܶܢܝ: ܘܶܐܡܰܠܶܠ ܐܳܦ ܐܶܢܳܐ. ܘܺܐܡܰܪ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܰܥ̣ܒܰܪ ܥܠܰܝ.14: ܥܰܠ ܡܳܢܳܐ ܫܩܺܝܠ ܐ̱ܢܳܐ ܒܶܣܪܝ ܒܫܶܢܰܝ̈. ܘܢܰܦܫܝ ܣܺܝܡܳܐ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝ.15: ܐܶܢ ܢܶܩܛܠܰܝ: ܠܶܗ ܗܽܘ ܡܣܰܟܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ݂. ܡܶܛܽܠ ܕܽܐܘܖ̈ܚܳܬ݂ܝ ܩܕ݂ܳܡܰܘܗܝ ܐܶܢܶܝܢ.16: ܘܳܐܦ ܗܽܘ ܢܶܗܘܶܐ ܠܺܝ ܦܳܪܽܘܩܳܐ ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܥܳܐܶܠ ܩܕ݂ܳܡܰܘܗܝ ܚܶܠܦܳܐ.17: ܫܡܰܥܘ ܡܶܫܡܰܥ ܡܶܠܰܝ̈. ܘܬܰܚܘܺܝܬ݂ܝ ܐܺܡܰܪ ܩܕ݂ܳܡܰܝܟܽܘܢ.18: ܗܳܐ ܐܳܦ ܐܶܢܳܐ ܡܰܝܬܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܕܺܝܢܝ. ܘܝܳܕ݂ܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܕܶܐܢܳܐ ܗ̱ܘ ܙܰܟܳܝ.19: ܡܰܢܽܘ ܕܳܐܶܢ ܥܰܡܝ: ܕܗܳܫܳܐ ܐܶܫܬܽܘܩ ܘܶܐܬܬܢܺܝܚ.20: ܒܪܰܡ ܬܰܪܬܶܝܢ ܠܳܐ ܬܰܥܒܰܪ ܡܶܢܝ. ܘܗܳܝܕܶܝܢ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡܰܝܟ ܠܳܐ ܐܶܬܛܥܶܐ.21: ܐܺܝܕ݂ܳܟ݂ ܠܳܐ ܬܰܦܪܶܩ ܡܶܢܝ. ܘܕܶܚܠܬ݂ܳܟ݂ ܠܳܐ ܬܙܺܝܥܰܢܝ.22: ܘܰܩܪܺܝܢܝ ܘܶܐܢܳܐ ܐܶܥܢܶܐ: ܐܰܘ ܐܶܡܰܠܶܠ ܘܰܐܬ݂ܺܝܒܰܝܢܝ ܦܶܬܓ݂ܳܡܳܐ.23: ܟܡܳܐ ܠܺܝ ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܘܰܚܛܳܗ̈ܶܐ. ܚܰܘ̈ܒܰܝ ܘܰܚܛܳܗܰܝ̈ ܐܰܘܕܰܥܰܝܢܝ.24: ܠܡܳܢܳܐ ܡܰܗܦܶܟ݂ ܐܰܢ̱ܬ ܐܰܦܰܝ̈ܟ ܡܶܢܝ. ܘܰܚܫܰܒܬܳܢܝ ܠܳܟ݂ ܐܰܝܟ݂ ܒܥܶܠܕܒܳܒܳܐ.25: ܠܛܰܪܦܳܐ ܝܰܒܺܝܫܳܐ ܕܢܳܬܰܪ: ܕܳܐܶܫ ܐܰܢ̱ܬ ܘܰܠܓܶܠܳܐ ܝܰܒܺܝܫܳܐ ܪܳܕܶܦ ܐܰܢ̱ܬ.26: ܕܰܟ݂ܬܰܒܬ ܥܠܰܝ ܡܰܪܕܽܘܬ݂ܳܐ ܘܡܰܕ݂ܟܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܥܠܰܝ ܚܰܘ̈ܒܶܐ ܕܛܰܠܝܽܘܬ݂ܝ.27: ܘܣ̣ܳܡܬ ܖ̈ܶܓܠܰܝ ܒܣܰܕܳܐ ܘܰܢ̣ܛܰܪܬ ܟܽܠܗܶܝܢ ܐܽܘܖ̈ܚܳܬ݂ܝ. ܘܥܰܠ ܬܽܘܩܦܳܐ ܕܖ̈ܶܓܠܰܝ ܬܶܚܙܶܐ.28: ܘܗܽܘ ܐܰܝܟ݂ ܪܰܩܒܳܐ ܕܒܳܠܶܐ: ܘܰܐܝܟ݂ ܠܒܽܘܫܳܐ ܕܳܐܟ݂ܶܠ ܠܶܗ ܣܳܣܳܐ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܝܕ.

1: ܗܳܟܰܢܳܐ ܗ̱ܘ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܝܺܠܺܝܕ݂ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ. ܘܰܙܥܽܘܪ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ ܗ̱ܘ: ܘܣܳܒܶܠ ܙܰܘܥܳܐ.2: ܘܰܐܝܟ݂ ܥܽܘܦܝܳܐ ܢܳܦܶܩ: ܘܝܳܒܶܫ ܘܚܳܡܶܐ. ܘܥܳܪܶܩ ܐܰܝܟ݂ ܛܶܠܳܠܳܐ: ܘܠܳܐ ܩܳܐܶܡ.3: ܐܳܦ ܥܰܠ ܗܳܢܳܐ ܦ̣ܬܰܚܬ ܥܰܝܢܰܝ̈ܟ. ܘܠܶܗ ܬܰܥܶܠ ܒܕܺܝܢܳܐ ܥܰܡܳܟ݂.4: ܡܰܢܽܘ ܢܶܬܶܠ ܕܰܟ݂ܝܳܐ ܡܶܢ ܛܰܡܐܳܐ: ܐܳܦܠܳܐ ܚܰܕ݂.5: ܐܶܢ ܦܣܺܝܩܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܝܰܘܡܰܘ̈ܗܝ: ܘܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܝܰܖ̈ܚܰܘܗܝ ܓܙܺܝܪܺܝܢ. ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܥ̣ܒܰܕܬ ܕܠܳܐ ܢܶܥܒܰܪ ܡܶܢܶܗ.6: ܘܰܢܦܽܘܫ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕܢܶܪܗܰܛ ܐܰܝܟ݂ ܐܰܓܺܝܪܳܐ ܝܰܘܡܰܘ̈ܗܝ.7: ܡܶܛܽܠ ܕܺܐܝܬ݂ ܠܩܰܝܣܳܐ ܣܰܒܪܳܐ. ܕܶܐܢ ܡܶܬ݂ܦܣܶܩ: ܬܽܘܒ ܡܰܚܠܶܦ: ܘܰܥܢܳܩܰܘ̈ܗܝ ܠܳܐ ܥܳܢ̈ܕܳܢ.8: ܘܶܐܢ ܢܶܣܐܰܒ: ܒܰܐܪܥܳܐ ܥܶܩܳܪܶܗ: ܘܰܒܥܰܦܪܳܐ ܬܡܽܘܬ݂ ܡܰܘܥܺܝܬ݂ܶܗ.9: ܡܶܢ ܪܺܝܚܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܢܰܦܪܰܥ: ܘܢܶܥܒܶܕ݂ ܛܰܖ̈ܦܶܐ ܐܰܝܟ݂ ܢܨܺܝܒܳܐ.10: ܘܓܰܒܪܳܐ ܡܳܐܶܬ݂: ܘܒܳܠܶܐ ܘܣܳܐܶܦ ܒܰܪܢܳܫܳܐ: ܘܠܰܝܬܰܘܗܝ.11: ܥܳܢܕܺܝܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܡܶܢ ܝܰܡܳܐ: ܘܢܰܗܪܳܐ ܚܳܪܶܒ ܘܝܳܒܶܫ.12: ܘܓܰܒܪܳܐ ܕܫܳܟܶܒ: ܠܳܐ ܩܳܐܶܡ ܥܰܕ݂ ܒܳܠܶܝܢ ܫܡܰܝ̈ܳܐ: ܠܳܐ ܢܶܬܬܥܺܝܪܽܘܢ ܘܠܳܐ ܢܳܕܺܝܢ ܡܶܢ ܫܶܢܰܬ݂ܗܽܘܢ.13: ܡܰܢ ܕܶܝܢ ܥ̣ܒܰܕ݂ ܕܒܰܫܝܽܘܠ ܛܰܫܺܝܬܳܢܝ: ܘܣܰܬܰܪܬܳܢܝ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕܢܶܥܒܰܪ ܪܽܘܓܙܳܟ݂ ܘܣܳܡܬ ܠܺܝ ܕܶܝܢ ܩܝܳܡܳܐ ܘܶܐܬܕܟܰܪܬܳܢܝ.14: ܐܶܢ ܡܳܐܶܬ݂ ܓܰܒܪܳܐ: ܕܰܠܡܳܐ ܚܳܝܶܐ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܕܰܥܠܰܝܡܽܘܬ݂ܶܗ ܡܣܰܟܶܐ: ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕܳܐܬ݂ܝܳܐ ܣܰܝܒܽܘܬ݂ܶܗ.15: ܐܶܢ ܬܶܩܪܶܝܢܝ: ܐܶܥܢܶܝܟ݂: ܘܥܰܠ ܥܒܳܕ݂ ܐܺܝ̈ܕܰܝܟ ܐܶܬ݂ܚܰܫܰܒ.16: ܡܶܛܽܠ ܗܶܠ̈ܟ݂ܳܬ݂ܝ ܕܗܳܫܳܐ ܠܳܐ ܬܶܡܢܶܐ ܘܠܳܐ ܬܶܛܰܪ ܥܰܠ ܚܛܳܗܰܝ̈.17: ܚܬ݂ܽܘܡ ܒܰܨܪܳܪܳܐ ܚܰܘ̈ܒܰܝ. ܘܰܐܦܪܶܩ ܡܶܢܝ ܚܛܳܗܰܝ̈.18: ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܛܽܘܪܳܐ ܥܰܫܺܝܢܳܐ ܢܳܦܶܠ: ܐܰܘ ܫܩܺܝܦܳܐ ܡܶܬܬܙܺܝܥ ܡܶܢ ܕܽܘܟܬ݂ܶܗ.19: ܟܺܐܦܳܐ ܫܳܚܩܳܐ ܡܰܝ̈ܳܐ: ܐܰܘ ܟܶܬܳܐ ܥܰܦܪܳܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܣܰܒܪܳܐ ܕܐ̱ܢܳܫܳܐ ܐܰܘܒܶܕܬ.20: ܬܥܰܫܢܺܝܘܗܝ ܠܥܳܠܰܡ ܘܰܢܗܰܠܶܟ݂ ܒܒܶܗܬܬ݂ܳܐ ܕܰܐܦܰܘ̈ܗܝ ܬܶܫܕܶܝܘܗܝ.21: ܐܶܢ ܢܶܣܓܽܘܢ ܒܢܰܘ̈ܗܝ: ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܘܶܐܢ ܢܶܙܥܪܽܘܢ: ܠܳܐ ܡܶܫܬܰܘܕܰܥ ܠܗܽܘܢ.22: ܒܪܰܡ ܒܶܣܪܶܗ ܥܠܰܘܗܝ ܢܶܟ݂ܐܰܒ. ܘܢܰܦܫܶܗ ܥܠܰܘܗܝ ܬܶܬ݂ܐܒܶܠ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܝܗ.

1: ܘܰܥ̣ܢܳܐ ܐܶܠܺܝܦܳܙ ܬܰܝܡܢܳܝܳܐ ܘܶܐܡܰܪ.2: ܚܰܟܺܝܡ ܪܽܘܚܳܐ ܢܶܥܢܶܐ ܒܺܝܕܰܥܬ݂ܳܐ: ܘܢܶܡܠܶܐ ܚܶܡܬ݂ܳܐ ܟܰܪܣܶܗ.3: ܠܡܰܟܳܣܽܘ ܡܶܠܺܝ̈ܢ ܕܠܳܐ ܟܳܫܖ̈ܳܢ: ܘܰܒܡ̈ܶܠܶܐ ܕܠܰܝܬ ܒܗܶܝܢ ܝܽܘܬ݂ܪܳܢ.4: ܐܳܦ ܐܰܢ̱ܬ ܡܒܰܛܶܠ ܐܰܢ̱ܬ ܕܶܚܠܬ݂ܳܐ. ܘܡܰܣܓܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܡܡܰܠܶܠ ܩܕ݂ܳܡ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ.5: ܡܶܛܽܠ ܕܢܺܐܠܰܦ ܦܽܘܡܳܟ݂ ܚܛܳܗ̈ܶܐ. ܘܨܳܒܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܒܠܶܫܳܢܳܐ ܕܢܶܟ݂ܠܳܐ.6: ܢܚܰܝܒܳܟ݂ ܦܽܘܡܳܟ݂ ܘܠܳܐ ܐܶܢܳܐ. ܘܣܶܦ̈ܘܳܬ݂ܳܟ݂ ܢܰܣܗ̈ܕ݂ܳܢ ܒܳܟ݂ ܩܕ݂ܳܡܰܝ.7: ܕܰܠܡܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܐܶܬ݂ܺܝܠܶܕܬ. ܐܰܘ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܖ̈ܳܡܳܬ݂ܳܐ ܐܶܬ݂ܒܛܶܢܬ.8: ܒܐ̱ܪܳܙܶܗ ܕܡܳܪܝܳܐ ܫ̣ܡܰܥܬ: ܘܶܐܬ݂ܓܰܠܝܰܬ݂ ܠܳܟ݂ ܚܶܟ݂ܡܬ݂ܳܐ.9: ܡܳܢܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܐܰܢ̱ܬ ܕܰܚܢܰܢ ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܚܢܰܢ. ܐܰܘ ܡܳܢܳܐ ܡܶܬ݂ܒܰܝܰܢ ܐܰܢ̱ܬ ܕܠܳܐ ܗܘܳܐ ܠܘܳܬ݂ܰܢ.10: ܗܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܒܰܢ ܕܣܳܒ: ܐܳܦ ܐܺܝܬ݂ ܒܰܢ ܕܩܰܫܺܝܫ: ܘܰܕ݂ܥܰܬܺܝܩ ܐܳܦ ܡܶܢ ܐܰܒܽܘܟ݂ ܒܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ.11: ܐܰܙܥܰܪ ܡܶܢܳܟ݂ ܠܽܘܚܳܡܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ. ܘܡܰܠܶܠ ܒܰܢܝܳܚ ܠܘܳܬ݂ ܢܰܦܫܳܟ݂.12: ܠܡܳܢܳܐ ܐܶܬܬܪܺܝܡ ܠܶܒܳܟ݂. ܘܡܳܢܳܐ ܡܖ̈ܰܡܙܳܢ ܥܰܝܢܰܝ̈ܟ.13: ܕܰܡܪܺܝܡ ܐܰܢ̱ܬ ܠܘܳܬ݂ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܪܽܘܚܳܟ݂: ܘܡܰܦܶܩ ܐܰܢ̱ܬ ܡܶܢ ܦܽܘܡܳܟ݂ ܡ̈ܶܠܶܐ.14: ܡܰܢܽܘ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܕܢܶܙܟܶܐ: ܐܰܘ ܡܰܢܽܘ ܢܶܙܕܰܕܰܩ ܝܺܠܺܝܕ݂ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ.15: ܗܳܐ ܒܩܰܕܺܝܫܰܘ̈ܗܝ ܠܳܐ ܡܗܰܝܡܰܢ ܘܰܫܡܰܝܳܐ ܠܳܐ ܕܟܶܝܢ ܩܕ݂ܳܡܰܘܗܝ.16: ܐܳܦ ܐܶܢ ܡܶܣܬܠܶܐ ܘܡܶܬܛܰܪܰܦ ܓܰܒܪܳܐ: ܢܶܫܬܶܐ ܥܰܘܠܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܡܰܝ̈ܳܐ.17: ܐܶܚܰܘܶܝܟ݂: ܫܡܰܥܰܝܢܝ ܘܡܶܕܶܡ ܕܰܚܙܺܝܬ݂. ܐܶܬܰܢܶܐ.18: ܕܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܚܰܘܺܝܘ: ܘܠܳܐ ܟܰܣܺܝܘ ܡܶܢ ܐܰܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ.19: ܠܗܽܘܢ ܒܰܠܚܽܘܕܰܝܗܽܘܢ ܐܶܬ݂ܝܰܗܒܰܬ݂ ܐܰܪܥܳܐ. ܘܠܳܐ ܥ̣ܒܰܪ ܢܽܘܟ݂ܪܳܝܳܐ ܒܰܝܢܳܬ݂ܗܽܘܢ.20: ܟܽܠ ܝܰܘܡܰܘ̈ܗܝ ܕܪܰܫܺܝܥܳܐ ܡܶܬ݂ܪܰܘܪܰܒ. ܘܡܶܢܝܳܢ ܫܢܰܘ̈ܗܝ ܢܶܬ݂ܢܛܰܪ ܠܚܰܣܺܝܢܳܐ.21: ܩܳܠ ܙܰܘܥܬ݂ܳܐ ܒܶܐܕ݂ܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܒܰܫܠܳܡܳܐ ܒܳܙܽܘܙܳܐ ܢܺܐܬ݂ܶܐ ܥܠܰܘܗܝ.22: ܠܳܐ ܡܗܰܝܡܶܢ ܕܗܳܦܶܟ݂ ܡܶܢ ܚܶܫܽܘܟ݂ܐ. ܚܳܙܶܐ ܚܰܪܒܳܐ.23: ܥܳܪܶܩ ܗܘܳܐ ܠܠܽܘܚܳܡܳܐ ܕܕܺܝܢܳܐ. ܘܰܐܝܟܳܐ ܕܗܽܘ ܝܳܕ݂ܰܥ ܕܰܡܛܰܝܰܒ ܗ̱ܘ ܒܺܐܝܕܶܗ ܝܰܘܡܳܐ ܕܚܶܫܽܘܟ݂ܳܐ.24: ܢܶܒܥܬ݂ܺܝܘܗܝ ܐܽܘܠܨܳܢܳܐ. ܘܥܳܩܬ݂ܳܐ ܬܰܕ݂ܪܟ݂ܺܝܘܗܝ: ܐܰܝܟ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܕܰܡܛܰܝܰܒ ܠܰܩܪܳܒܳܐ.25: ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܪܺܝܡ ܥܰܠ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܐܺܝܕܶܗ ܘܥܰܠ ܚܰܣܺܝܢܳܐ ܐܶܬ݂ܓܰܢ̱ܒܰܪ.26: ܘܰܪܗܶܛ ܥܠܰܘܗܝ ܒܨܰܘܪܳܐ ܪܳܡܳܐ ܘܰܒܩܳܦܝܳܐ ܕܰܩܕ݂ܳܠܶܗ: ܒܣܽܘܓܰܐܬ݂ ܣܶܕ݂ܖ̈ܶܐ ܕܣܰܟܖ̈ܶܐ.27: ܘܟܰܣܺܝ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ ܒܬܰܪܒܶܗ ܘܰܥ̣ܒܰܕ݂ ܟܺܝܡܳܐ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܥܺܝܽܘܬ݂ܳܐ.28: ܘܰܐܘܬܶܒ ܩܽܘܖ̈ܝܳܐ ܚܰܖ̈ܒܳܬ݂ܳܐ ܕܠܳܐ ܝܳܬ݂ܒ̈ܳܢ. ܘܶܐܬܛܰܝܰܒ ܠܰܩܪܳܒܳܐ.29: ܠܳܐ ܢܟܰܬܰܪ ܘܠܳܐ ܢܩܽܘܡ ܚܰܝܠܶܗ. ܘܠܳܐ ܢܰܪܡܶܐ ܡ̈ܶܠܶܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ.30: ܘܠܳܐ ܢܶܥܢܕ݂ܽܘܢ ܡܶܢ ܚܶܫܽܘܟ݂ܳܐ ܘܰܥܢܳܩܰܘ̈ܗܝ ܬܝܰܒܶܫ ܫܰܠܗܶܒܺܝܬ݂ܳܐ. ܢܶܫܛܶܐ ܒܪܽܘܚܳܐ ܕܦܽܘܡܶܗ.31: ܘܠܳܐ ܢܗܰܝܡܶܢ ܠܕܰܓܳܠܽܘܬ݂ܳܐ ܡܰܛܥܝܳܢܺܝܬ݂ܳܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܺܐܝܩܺܐ ܗܘܳܬ݂ ܡܰܘܥܺܝܬܶܗ.32: ܘܰܕ݂ܠܳܐ ܒܝܰܘܡܰܘ̈ܗܝ ܝܺܒܶܫ. ܘܺܐܝܕ݂ܰܘ̈ܗܝ ܠܳܐ ܢܶܫ̈ܟܚܳܢ.33: ܢܶܥܩܽܘܪ ܐܰܝܟ݂ ܓܦܶܬܳܐ ܒܶܣܖ̈ܰܘܗܝ. ܘܢܶܫܕܶܐ ܐܰܝܟ݂ ܙܰܝܬܳܐ ܡܰܘܥܺܝܬܶܗ.34: ܡܶܛܽܠ ܕܰܟ݂ܢܽܘܫܬܳܐ ܕܚܰܢܦ̈ܶܐ ܬܶܗܘܶܐ ܠܚܽܘܪܒܳܐ ܘܰܠܨܰܕ݂ܝܳܐ ܘܢܽܘܪܳܐ ܬܶܐܟ݂ܽܘܠ ܠܡܰܫ̈ܟܢܶܐ ܕܥܰܘ̈ܳܠܶܐ.35: ܒܛܶܢܘ ܥܰܘܠܳܐ: ܘܺܝܠܶܕ݂ܘ ܥܶܬܳܐ. ܘܟܰܖ̈ܣܳܬ݂ܗܽܘܢ ܡܰܠ̈ܝܳܢ ܢܶܟ݂ܠܳܐ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܝܘ.

1: ܘܰܥ̣ܢܳܐ ܐܺܝܽܘܒ ܘܶܐܡܰܪ.2: ܫܶܡܥܶܬ݂ ܕܣܰܓܺܝ̈ܐܳܢ ܐܰܝܟ݂ ܗܳܠܶܝܢ: ܘܰܡܒܰܝ̈ܐܳܢܰܝ ܒܥܰܘܠܳܐ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܟܽܠܟ݂ܽܘܢ.3: ܠܳܐ ܬܰܟ݂ܪܽܘܢ ܠܪܽܘܚܝ ܒܡ̈ܶܠܶܐ. ܘܳܐܦܶܢ ܬܺܐܡܪܽܘܢ ܠܺܝ: ܠܳܐ ܥܳܢܶܐ ܐ̱ܢܳܐ.4: ܐܳܦ ܐܶܢܳܐ ܐܰܟ݂ܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܐܶܡܰܠܶܠ ܐܶܫܬܽܘܦ ܕܶܝܢ ܥܒܺܝ̈ܕܳܢ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܢܰܦ̈ܫܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܚܠܳܦ ܢܰܦܫܝ ܘܰܒܩܺܝܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܕܶܝܢ ܒܡ̈ܶܠܶܐ: ܘܰܐܢܺܝܕܶܬ݂ ܥܠܰܝܟܽܘܢ ܒܪܺܝܫܝ.5: ܒܨܺܝܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܕܶܝܢ ܒܡܶܠܰܝ̈ܟܽܘܢ. ܘܡܰܡܠܠܳܐ ܕܣܶܦ̈ܘܳܬ݂ܝ ܠܳܐ ܕܶܝܢ ܚܶܣܟܶܬ݂ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ.6: ܐܶܢ ܐܶܡܰܠܶܠ ܓܶܝܪ: ܠܳܐ ܦܳܪܶܩ ܟܺܐܒܝ. ܘܶܐܢ ܫܳܠܶܐ ܐ̱ܢܳܐ: ܡܰܢܽܘ ܡܰܪܘܰܚ ܠܺܝ.7: ܡܶܛܽܠ ܕܗܳܫܳܐ ܐܰܠܐܝܰܢܝ. ܘܰܢܛܰܪ ܟܽܠܳܗ̇ ܣܳܗܕܽܘܬ݂ܝ.8: ܘܰܐܩܺܝܡܰܢܝ ܘܰܗܘܺܝܬ݂ ܣܳܗܕܳܐ. ܘܩ̣ܳܡܰܬ݂ ܒܺܝ ܟܰܕܳܒܽܘܬ݂ܝ: ܘܰܩܕ̣ܳܡܰܘܗܝ ܡܰܠܠܶܬ݂. 9: ܪܽܘܓܙܶܗ ܬܰܒܪܰܢܝ ܘܦܰܫܚܰܢܝ. ܘܚܰܪܶܩ ܥܠܰܝ ܫܶܢܰܘ̈ܗܝ. ܒܥܶܠܕܒܳܒܰܝ̈ ܚܰܒܰܪܘ ܥܰܝܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܥܠܰܝ.10: ܘܰܥܠܰܝ ܦ̣ܬܰܚܘ ܦܽܘܡܗܽܘܢ ܒܚܶܣܕܳܐ ܘܰܡܚܰܘ ܦܰܟ݂ܰܝ̈ ܐܰܟ݂ܚܕ݂ܳܐ. ܘܚܶܡܬ݂ܳܐ ܡܶܬ݂ܡܠܶܝܢ ܗܘܰܘ ܥܠܰܝ.11: ܘܰܐܫܠܡܰܢܝ ܠܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܥܰܘܠܳܐ. ܘܠܺܐܝܕ݂ܳܐ ܕܪܰܫܺܝܥܳܐ ܐܰܫܠܡܰܢܝ.12: ܫ̇ܠܶܐ̣ ܗ̱ܘܺܝܬ݂: ܘܛܰܪܦܰܢܝ ܐܶܚܰܕ݂ ܒܰܩܕ݂ܳܠܝ: ܘܒܰܕܪܰܢܝ. ܐܰܩܺܝܡܰܢܝ ܠܶܗ ܐܰܝܟ݂ ܢܺܝܫܳܐ.13: ܘܰܣܓܺܝܘ ܥܠܰܝ ܓܶܐܖ̈ܰܘܗܝ. ܘܰܫܕ̣ܳܐ ܒܟܽܘܠ̈ܝܳܬ݂ܝ ܘܠܳܐ ܚܳܣ ܐܶܫܰܕ݂ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܡܪܳܪܬܝ.14: ܬܰܪܥܰܢܝ ܬܽܘܪܥܬ݂ܳܐ ܒܓܰܘ ܬܽܘܪܥܬ݂ܳܐ. ܘܰܪܗܶܛ ܥܠܰܝ ܐܰܝܟ݂ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ.15: ܣܰܩܳܐ ܐܶܬ݂ܟܰܒܢܶܬ݂ ܥܰܠ ܡܶܫܟܝ. ܘܦܰܠܦܠܶܬ݂ ܒܥܰܦܪܳܐ ܪܺܝܫܝ.16: ܐܰܦܰܝ̈ ܐܶܬܕܰܠܰܚܝ̈ ܡܶܢ ܒܟ݂ܳܬ݂ܳܐ. ܘܚܳܙ̈ܝܳܬ݂ܝ ܡܶܢ ܛܶܠܳܠܶܗ ܕܡܰܘܬܳܐ.17: ܥܰܠ ܕܠܰܝܬ ܥܰܘܠܳܐ ܒܺܐܝ̈ܕܰܝ: ܘܰܨܠܽܘܬ݂ܝ ܕܰܟ݂ܝܳܐ.18: ܐܰܪܥܳܐ ܠܳܐ ܬܟܰܣܶܐ ܕܶܡܝ. ܘܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܠܰܙܥܳܩ̈ܳܬ݂ܝ.19: ܘܗܳܫܳܐ ܗܳܐ ܒܰܫܡܰܝܳܐ ܣܳܗܕܰܝ̈: ܘܝܳܕ݂ܥܰܝ̈ ܒܰܡܪܰܘܡܳܐ.20: ܐܰܚܰܝ̈ ܘܖ̈ܳܚܡܰܝ: ܠܘܳܬ݂ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܫܶܦܥܰܬ݂ ܥܰܝܢܝ.21: ܠܘܰܝ ܕܶܝܢ ܢܰܟܶܣ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܓܰܒܪܳܐ ܠܚܰܒܪܶܗ.22: ܕܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܰܫܢܰܘ̈ܗܝ ܐܳܬ݂ܝ̈ܳܢ ܐܘܪܚܳܐ ܕܠܳܐ ܗܳܦܟܳܐ ܐܳܙܶܠ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܝܙ.

1: ܪܽܘܚܝ ܐܶܬܛܰܪܦܰܬ݂: ܘܝܰܘ̈ܡܰܝ ܐܶܬܕܰܥܰܟ݂ܘ ܛܰܝܶܒܘ ܠܺܝ ܩܰܒܪܳܐ.2: ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܝܬ ܫܽܘܩܪܳܐ ܠܘܳܬ݂ܝ. ܘܒܰܡܪܳܪܗܽܘܢ ܒܳܬܰܬ݂ ܪܽܘܚܝ.3: ܣܺܝܡ ܢܺܐ ܡܶܫܟܳܢܝ ܠܘܳܬ݂ܳܟ݂: ܡܰܢܽܘ ܗܳܢܳܐ ܡܰܫܠܶܡ ܒܺܐܝ̈ܕ݂ܰܝ.4: ܡܶܛܽܠ ܕܠܶܒܗܽܘܢ ܟ̣ܰܣܺܝܬ ܡܶܢ ܣܽܘܟܳܠܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܢܶܬܬܪܺܝܡܽܘܢ ܒܦܳܠܓܽܘܬ݂ܳܐ.5: ܘܢܶܬ݂ܪܰܘܪܰܒ ܪܳܚܡܳܐ ܥܰܠ ܪܳܚܡܶܗ ܘܥܰܝ̈ܢܶܐ ܕܰܒܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܢܶܚܫ̈ܟ݂ܳܢ.6: ܘܰܐܩܺܝܡ ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ. ܘܬܰܚܦܺܝܬ݂ܳܐ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ܗܽܘܢ ܐܶܗܘܶܐ.7: ܟܶܐܒܰܬ݂ ܡܶܢ ܪܽܘܓܙܳܐ ܥܰܝܢܰܝ. ܘܬܰܖ̈ܥܝܳܬ݂ܝ ܟܽܠܗܶܝܢ ܐܰܝܟ݂ ܛܶܠܳܢ̈ܝܳܬ݂ܳܐ.8: ܢܶܬ݂ܡܗܽܘܢ ܬܖ̈ܺܝܨܶܐ ܥܰܠ ܗܳܕ݂ܶܐ. ܘܙܰܟܳܝܳܐ ܥܰܠ ܚܰܝܳܒܳܐ ܢܶܬ݂ܢܰܦܰܨ.9: ܢܶܐܚܽܘܕ݂ ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܐܽܘܪܚܶܗ: ܘܰܢܚܰܡܣܶܢ: ܘܰܕܕܰܟ݂̈ܝܳܢ ܐܺܝܕ݂ܰܘ̈ܗܝ: ܢܰܘܣܶܦ ܥܰܠ ܚܰܝܠܳܐ.10: ܒܪܰܡ ܗܳܐ ܟܽܠܟ݂ܽܘܢ ܬܳܒܬܽܘܢ. ܘܰܗܦܰܟ݂ܬܽܘܢ ܘܶܐܬܰܝܼܬܽܘܢ ܠܘܳܬ݂ܝ. ܘܠܳܐ ܐܶܫܟܚܶܬ݂ ܒܟ݂ܽܘܢ ܕܚܰܟܺܝܡ.11: ܡܰܥܒܖ̈ܰܝ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ: ܡܒܰܛ̈ܠܰܝ ܡܰܚܫ̈ܒܳܬ݂ܳܐ ܡܰܘ̈ܒܕܰܝ ܠܠܶܒܰܘ̈ܳܬ݂ܳܐ ܕܥܰܡ̈ܡܶܐ.12: ܠܺܠܝܳܐ ܠܺܐܝܡܳܡܳܐ ܣܳܝܡܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ. ܘܢܰܗܺܝܪܳܐ ܡܩܰܪܒܺܝܢ ܐܢܬܽܘܢ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܚܶܫܽܘܟ݂ܳܐ.13: ܐܶܢ ܐܶܣܰܟܶܐ ܠܰܫܝܽܘܠ: ܒܰܝܬܝ ܗ̱ܘ. ܘܰܒܚܶܫܽܘܟ݂ܳܐ ܬܶܫܘܺܝܬ݂ܝ ܫܰܘܺܝܬ݂.14: ܠܰܚܒܳܠܳܐ ܩܪܺܝ݀ܬ݂ ܐܳܒܝ ܐܰܢ̱ܬ ܘܶܐܡܝ ܘܚܳܬ݂ܝ ܠܪܶܡܬ݂ܳܐ.15: ܐܰܝܟܰܘ ܡܶܟܺܝܠ ܣܰܒܪܝ ܘܬ݂ܽܘܟ݂ܠܳܢܝ. ܘܰܠܣܰܒܪܝ ܡܰܢܽܘ ܢܶܫܟܚܺܝܘܗܝ.16: ܒܬ݂ܽܘܩܦܳܐ ܠܰܫܝܽܘܠ ܬܶܚܬ݂ܽܘܢ ܘܰܐܟ݂ܚܕ݂ܳܐ ܠܥܰܦܪܳܐ ܢܶܚܬ݂ܽܘܢ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܝܚ.

1: ܘܰܥ̣ܢܳܐ ܒܶܠܕܳܕ݂ ܫܽܘܚܳܝܳܐ ܘܶܐܡܰܪ.2: ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܶܐܡܰܬ݂ܝ ܣܳܝܡܺܝܢ ܐܢܬܽܘܢ ܣܰܩܽܘܒܠܳܐ ܠܡ̈ܶܠܶܐ. ܘܶܐܬ݂ܒܰܝܰܢܘ: ܘܰܐܚܪܳܝܰܬ݂ ܢܡܰܠܶܠ.3: ܠܡܳܢܳܐ ܐܶܬ݂ܚܫܶܒܢ ܐܰܝܟ݂ ܒܥܺܝܪܳܐ. ܘܶܐܬܛܰܡܰܐܢ ܒܥܰܝܢܰܝ̈ܟ: ܩܳܛܶܠ ܢܰܦܫܶܗ ܒܪܽܘܓܙܶܗ.4: ܗܳܐ ܡܶܛܽܠܳܬ݂ܳܟ݂ ܬܶܫܬܒܶܩ ܐܰܪܥܳܐ. ܘܰܢܫܰܢܶܐ ܛܽܘܪܳܐ ܡܶܢ ܕܽܘܟܬܶܗ.5: ܘܳܐܦ ܫܪܳܓܳܐ ܕܖ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܢܶܕܥܰܟ݂. ܘܳܐܦ ܬܳܓܶܗ ܫܰܠܗܶܒܺܝܬ݂ܳܐ ܕܢܽܘܪܶܗ.6: ܢܽܘܗܪܳܐ ܢܶܚܫܰܟ݂ ܒܡܰܫܟܢܶܗ ܘܰܫܪܳܓܶܗ ܢܶܕܥܰܟ݂ ܥܠܰܘܗܝ.7: ܢܶܨ̈ܕܝܳܢ ܗܶܠ̈ܟ݂ܳܬܶܗ ܒܟܺܐܒܰܘ̈ܗܝ ܘܰܬܛܰܒܥܺܝܘܗܝ ܬܰܪܥܺܝܬ݂ܶܗ.8: ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܘܫܶܛ ܪܶܓܠܶܗ ܒܰܡܨܺܝܕܬܳܐ. ܘܥܰܠ ܣܪܺܝܼܓܬܳܐ ܗܰܠܶܟ݂.9: ܘܶܐܚܰܕ݂ ܦܰܚܳܐ ܒܥܶܩܒܶܗ ܢܶܬ݂ܥܰܫܢܽܘܢ ܥܠܰܘܗܝ ܨܰܗ̈ܘܳܢܶܐ.10: ܛܡܺܝܪ ܗ̱ܘ ܒܰܐܪܥܳܐ ܚܰܒܠܶܗ. ܘܰܡܨܺܝܕܬܶܗ ܥܰܠ ܫܒܺܝ̈ܠܶܐ ܬܶܬ݂ܟܪܶܟ݂.11: ܚܰܕ݂ܪܽܘܗܝ ܣܶܕ݂ܖ̈ܰܝ ܒܽܘܠܗܳܝܳܐ. ܘܒܰܕܰܪܘ ܐܶܢܶܝܢ ܠܖ̈ܶܓܠܰܘܗܝ.12: ܘܢܶܗܘܶܐ ܟܰܦܢܳܐ ܟܺܐܒܶܗ: ܘܰܬ݂ܒܳܪܳܐ ܡܰܬ݂ܩܰܢ ܠܬ݂ܰܘ̈ܠܕ݂ܳܬ݂ܶܗ.13: ܢܶܬ݂ܰܐܟ݂̈ܠܳܢ ܒܬ݂ܽܘܩܦܳܐ ܩܽܘܖ̈ܝܶܗ: ܘܰܒܬ݂ܩܽܘܦ ܡܺܝ̈ܬܶܐ ܒܽܘܟ݂ܪܶܗ.14: ܢܶܬ݂ܦܣܶܩ ܡܶܢ ܡܰܫܟܢܶܗ ܬܽܘܟ݂ܠܳܢܶܗ. ܘܰܢܣܰܪܗܒܽܘܢܶܗ ܒܽܘ̈ܠܗܳܝ݂ܰܝ݂ ܡܰܠܟܳܐ.15: ܘܢܶܫܪܽܘܢ ܒܡܰܫܟܢܶܗ ܡܶܛܽܠ ܕܠܰܝܬ̇ ܐ̱ܢܳܫ. ܬܶܬ݂ܒܰܕܰܪ ܥܰܠ ܐܰܬ݂ܪܶܗ ܟܶܒܪܺܝܬ݂ܳܐ.16: ܡܶܢ ܠܬܰܚܬ ܥܶܩܳܖ̈ܰܘܗܝ ܢܺܐܒܫܽܘܢ. ܘܡܶܢ ܠܥܶܠ ܢܳܬܰܪ ܩܛܳܦܶܗ.17: ܢܺܐܒܰܕ݂ ܕܽܘܟ݂ܪܳܢܶܗ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ. ܘܠܰܝܬ ܠܶܗ ܫܶܡ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܒܪܺܝܬ݂ܳܐ.18: ܢܶܣܚܦܽܘܢܶܗ ܡܶܢ ܢܽܘܗܪܳܐ ܠܚܶܫܽܘܟ݂ܳܐ. ܘܡܶܢ ܬܺܒܶܝܠ ܢܶܕ݂ܚܩܽܘܢܶܗ.19: ܠܳܐ ܫܶܡ ܠܶܗ ܘܠܳܐ ܕܽܘܟ݂ܪܳܢ ܒܥܰܡܳܐ. ܘܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܶܗ ܣܪܺܝܕ݂ܳܐ ܒܡܰܥܡܪܶܗ.20: ܥܰܠ ܝܰܘܡܰܘ̈ܗܝ ܢܶܬ݂ܡܗܽܘܢ ܐ̱ܚܖ̈ܳܝܶܐ. ܘܩܰܕ݂ܡܳܝ̈ܶܐ ܙܶܩܦܰܬ݂ ܣܥܳܪܬ݂ܗܽܘܢ.21: ܒܪܰܡ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܡܰܫܟܢܰܘ̈ܗܝ ܕܥܰܘܠܳܐ. ܘܗܰܢܰܘ ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܕܡܰܢ ܕܠܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܝܛ.

1: ܘܰܥ̣ܢܳܐ ܐܺܝܽܘܒ ܘܶܐܡܰܪ.2: ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܶܐܡܰܬܝ ܡܰܕ݂ܘܶܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܠܢܰܦܫܝ. ܘܡܰܟ݂ܐܒܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܠܺܝ ܒܡ̈ܶܠܶܐ.3: ܕܗܳܐ ܥܣܰܪ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܡܟ݂ܰܘܢܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܠܺܝ ܘܠܳܐ ܒܳܗܬ݂ܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܕܡܰܟ݂ܪܶܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܠܺܝ.4: ܘܶܐܢ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܛܥܺܝ݀ܬ݂: ܠܘܳܬ݂ܝ ܬܶܗܘܶܐ ܛܳܥܝܽܘܬ݂ܝ.5: ܘܶܐܢ ܡܶܢ ܩܽܘܫܬܳܐ ܐܶܬ݂ܪܰܘܪܰܒܬܽܘܢ ܥܠܰܝ: ܘܰܐܟ݂ܶܣܬܽܘܢܳܢܝ ܘܚܰܣܶܕܬܽܘܢܳܢܝ.6: ܕܰܥܘ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܗܽܘ ܚܰܝܒܰܢܝ ܘܰܡܨܺܝܕܬܶܗ ܗܽܘ ܦ̣ܪܰܣ ܥܠܰܝ.7: ܘܶܐܢ ܡܰܝܠܶܠ ܐ̱ܢܳܐ: ܐ̱ܢܳܫ ܠܳܐ ܥܳܢܶܐ ܠܺܝ. ܘܶܐܢ ܐܶܒܰܓܶܢ: ܠܰܝܬ ܕܬ݂ܳܒܰܥ ܠܺܝ.8: ܐܽܘܖ̈ܚܳܬ݂ܝ ܣܳܓ ܕܠܳܐ ܐܶܥܒܰܪ. ܘܣܳܡ ܚܶܫܽܘܟ݂ܳܐ ܥܰܠ ܫܒܺܝ̈ܠܰܝ.9: ܐܺܝܩܳܪܝ ܐܰܫܠܰܚ ܡܶܢܝ. ܘܰܐܥ̣ܒܰܪ ܟܠܺܝܠܳܐ ܕܪܺܝܫܝ.10: ܥܰܩܪܰܢܝ ܡܶܢ ܟܽܠ ܣܶܛܖ̈ܰܝ ܘܶܐܙܶܠ̱ܬ݂ ܘܰܫܩܰܠ ܐܰܝܟ݂ ܩܰܝܣܳܐ ܣܰܒ݂ܪܝ.11: ܘܰܬ݂ܩܶܦ ܥܠܰܝ ܪܽܘܓܙܶܗ ܘܚܰܫܒܰܢܝ ܠܶܗ ܐܰܝܟ݂ ܒܥܶܠܕܒܳܒܳܐ.12: ܘܰܐܟ݂ܚܕ݂ܳܐ ܐܶܬ݂ܰܘ ܥܠܰܝ ܫܠܺܝܚܰܘ̈ܗܝ. ܘܰܕ݂ܪܰܫܘ ܥܠܰܝ ܐܽܘܖ̈ܚܳܬ݂ܗܽܘܢ ܘܰܫ̣ܪܰܘ ܚܕܳܪܝ ܡܰܫܟܰܢܝ.13: ܐܰܚܰܝ̈ ܐܰܪܚܶܩܘ ܡܶܢܝ: ܘܖ̈ܳܚܡܰܝ ܥܒܰܪܘ.14: ܦܣܰܩ݂ܘ ܩܰܖ̈ܺܝܒܰܝ ܡܶܢ ܠܘܳܬ݂ܝ ܘܝܳܕ݂ܥܰܝ̈ ܐܶܬ݂ܢܰܫܝܽܘܢܝ.15: ܬܰܘܬܳܒܰܝ̈ ܒܰܝܬܝ ܘܰܐܡ̈ܗܳܬ݂ܝ: ܐܰܝܟ݂ ܢܽܘܟ݂ܪܳܝܳܐ ܚܰܫܒܽܘܢܝ ܘܢܽܘܟ݂ܪܳܝ ܗ̱ܘܺܝܬ݂ ܒܥܰܝܢܰܝ̈ܗܽܘܢ.16: ܠܥܰܒܕܝ ܩܪܺܝܬ݂: ܘܠܳܐ ܥܢܳܢܝ. ܘܶܐܬ݂ܟܰܫܦܶܬ݂ ܠܶܗ ܒܡܶܠܰܝ̈ ܦܽܘܡܝ: ܘܶܐܬ݂ܚܰܢܢܶܬ݂ ܠܶܗ.17: ܢܽܘܟܪܳܝܳܐ ܗ̱ܘܺܝܬ݂ ܠܰܐܢ̱ܬܰܬ݂ܝ. ܘܶܐܬ݂ܚܰܢܢܶܬ݂ ܠܒܰܪ ܡܥܰܝ̈.18: ܘܳܐܦ ܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܐܰܣܠܝܽܘܢܝ ܩܳܡܶ݀ܬ݂ ܘܡܰܠܶܠܘ ܒܺܝ.19: ܐܰܣܠܝܽܘܢܝ ܟܽܠ ܡܳܠܟܰܝ̈ ܡܶܠܟܰܝ̈. ܘܳܐܦ ܖ̈ܳܚܡܰܝ ܐܶܬ݂ܗܦܶܟ݂ܘ ܥܠܰܝ.20: ܡܶܫܟܝ ܘܒܶܣܪܝ ܕܒܶܩܘ ܒܓܰܖ̈ܡܰܝ ܘܶܐܬ݂ܦܰܠܛܶܬ݂ ܒܡܶܫܟܳܐ ܕܫܶܢܰܝ̈.21: ܚܽܘܢܽܘܢܝ ܚܽܘܢܽܘܢܝ: ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܖ̈ܳܚܡܰܝ ܡܶܛܽܠ ܕܺܐܝܕܶܗ ܗܽܘ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܩܶܪܒܰܬ݂ ܠܺܝ.22: ܠܡܳܢܳܐ ܬܶܪܕܦܽܘܢܳܢܝ ܐܳܦ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. ܘܡܶܢ ܒܶܣܪܝ ܠܳܐ ܬܶܣܒܥܽܘܢ.23: ܡܰܢ ܕܶܝܢ ܥ̣ܒܰܕ݂ ܕܡܶܬ݂ܟܰܬ݂̈ܒܳܢ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܡܶܠܰܝ̈: ܘܡܶܬ݂ܖ̈ܰܫܡܳܢ ܗ̱ܘܰܝ̈ ܒܣܶܦܪܳܐ.24: ܘܰܒܩܰܢܝܳܐ ܕܦܰܪܙܠܳܐ: ܘܰܒܨܳܝܪܳܐ ܕܰܐܒܳܪܳܐ ܠܥܳܠܰܡ: ܘܥܰܠ ܟܺܐܦܳܐ ܢܶܬ݂ܖ̈ܰܫܡܳܢ.25: ܘܶܐܢܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܕܦܳܪܽܘܩܝ ܚܰܝ ܗܽܘ ܘܰܒܣܰܘܦܳܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܢܶܬ݂ܓܠܶܐ.26: ܘܥܰܠ ܡܶܫܟܝ ܗܽܘ ܐܶܬ݂ܟܪܶܟ݂ ܗܳܠܶܝܢ ܘܥܰܠ ܒܶܣܪܝ.27: ܐܶܢ ܬܶܚܙܶܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܥܰܝܢܝ: ܚܙܰܝ̈ ܢܽܘܗܪܳܐ ܟܽܘܠ̈ܝܳܬ݂ܝ: ܡܣܳܦ ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܣܳܦܶܬ݂ ܡܶܢ ܩܝܳܡܝ.28: ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܡܳܢܳܐ ܪܳܕ݂ܦܺܝܢ ܚܢܰܢ ܠܶܗ. ܛܳܒܳܐ ܓܶܝܪ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܐܶܫܟܰܚ ܒܳܬܰܪܝ.29: ܦܪܽܘܩܘ ܠܟ݂ܽܘܢ ܡܶܢ ܩܕܳܡ ܚܰܪܒܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܚܶܡܬ݂ܳܐ ܕܰܚܛܳܗ̈ܶܐ ܚܰܪܒܳܐ ܗ̱ܝ ܡܶܛܽܠ ܕܬܶܕܥܽܘܢ ܕܺܐܝܬ݂ ܕܺܝܢܳܐ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܟ.

1: ܘܰܥ̣ܢܳܐ ܨܽܘܦܳܪ ܢܰܥܡܬܳܝܳܐ: ܘܶܐܡܰܪ.2: ܡܶܛܽܠ ܗܶܠ̈ܟ݂ܳܬ݂ܝ ܐܰܬ݂ܺܝܒܽܘܢܝ: ܘܡܶܛܽܠܳܬ݂ܝ ܟܰܬܰܪܘ ܠܺܝ.3: ܡܰܪܕܽܘܬ݂ܳܐ ܕܡܰܟܣܳܢܽܘܬ݂ܝ ܐܶܫܡܰܥ. ܘܪܽܘܚܳܐ ܕܣܽܘܟܳܠܝ ܢܶܥܢܶܝܢܝ.4: ܗܳܕ݂ܶܐ ܝܶܕܥܶܬ݂ ܡܶܢ ܥܳܠܡܳܐ: ܡܶܢ ܕܶܐܬ݂ܒܪܺܝ ܐܳܕܳܡ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ: ܡܶܢ ܕܰܥܒܰܕ ܠܐ̱ܢܳܫܳܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ.5: ܡܶܛܽܠ ܕܬܶܫܒܽܘܚܬܗܽܘܢ ܕܖ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܡܶܢ ܓܰܘܗܽܘܢ. ܘܚܰܕܽܘܬܶܗ ܕܚܰܢܦܳܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܗ̱ܝ ܠܰܙܒܰܢ ܙܥܽܘܪ.6: ܐܶܢ ܢܶܣܰܩ ܠܰܫܡܰܝܳܐ ܪܰܘܡܶܗ: ܘܪܺܝܫܶܗ ܠܰܥܢܳܢ̈ܶܐ ܢܶܡܛܶܐ.7: ܐܰܝܟ݂ ܥܰܠܥܳܠܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܢܺܐܒܰܕ ܚܳܙܝܰܘ̈ܗܝ ܢܺܐܡܪܽܘܢ: ܐܰܝܟܰܐ ܗ̱ܘ.8: ܘܰܐܝܟ݂ ܚܶܠܡܳܐ ܢܶܦܪܰܚ: ܘܠܳܐ ܢܶܫܬܟܰܚ. ܘܢܶܦܪܰܕ̣ ܐܰܝܟ݂ ܚܶܙܘܳܐ ܕܠܺܠܝܳܐ.9: ܥܰܝܢܳܐ ܕܰܚܙܳܬ݂ܶܗ: ܬܽܘܒ ܠܳܐ ܬܰܘܣܶܦ ܠܡܶܚܙܝܶܗ. ܘܠܳܐ ܬܽܘܒ ܢܚܽܘܪܽܘܢ ܐܰܬ݂ܪܶܗ.10: ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܢܶܬܬܰܒܪܽܘܢ ܒܡܶܣܟܺܢܽܘܬ݂ܳܐ. ܘܺܐܝܕ̣ܰܘ̈ܗܝ ܢܰܘ̈ܫܛܳܢ ܒܝܰܠܕܶܗ.11: ܓܰܖ̈ܡܰܘܗܝ ܡܠܶܝܢ ܡܽܘܚܳܐ. ܘܥܰܡܶܗ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܢܶܫܟܒܽܘܢ.12: ܐܶܢ ܬܶܒܣܰܡ ܒܦܽܘܡܶܗ ܒܺܝܫܬܶܗ: ܘܢܶܟ݂ܠܳܐ ܬܚܶܝܬ݂ ܠܶܫܳܢܶܗ ܢܛܰܫܶܝܘܗܝ.13: ܢܚܽܘܣ ܥܠܰܘܗܝ: ܘܠܳܐ ܢܶܫܒܩܺܝܘܗܝ ܘܢܶܟ݂ܠܶܝܘܗܝ ܒܓܰܘ ܚܶܢܟܶܗ.14: ܠܰܚܡܶܗ ܒܰܡܥܰܘ̈ܗܝ ܢܶܬ݂ܗܰܦܰܟ݂ ܘܡܶܪܬ݂ܳܐ ܕܬܰܢܺܝܢܳܐ ܒܓܰܘܶܗ.15: ܘܡܶܐܟ݂ܽܘܠܬܳܐ ܕܰܒ̣ܠܰܥ ܢܬ݂ܺܝܒܺܝܗ̇ ܡܶܢ ܟܰܪܣܶܗ. ܘܢܰܘܒܕ݂ܺܝܘܗܝ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ.16: ܡܶܪܬ݂ܳܐ ܕܦܰܬ݂ܢܳܐ ܢܺܐܢܰܩ. ܘܠܶܫܳܢܳܐ ܕܶܐܣܦܶܣ ܢܶܩܛܠܺܝܘܗܝ.17: ܠܳܐ ܢܶܚܙܶܐ ܒܦܽܘܠܳܓܳܐ ܕܢܰܗܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ: ܘܰܕ݂ܖ̈ܶܓܠܳܬ݂ܳܐ ܕܕܶܒܫܳܐ ܘܰܕ݂ܚܶܐܘܬ݂ܳܐ.18: ܢܶܬ݂ܗܦܶܟ݂ ܠܠܶܐܘܬ݂ܳܐ ܘܠܳܐ ܢܶܒܠܰܥ ܒܚܺܝܠ ܚܶܠܦܶܗ ܠܳܐ ܢܶܬ݂ܗܢܶܐ.19: ܕܶܐܬ݂ܪܰܥܺܝ ܠܡܶܫܒܰܩ ܠܡܶܣܟܺܢܳܐ. ܘܒܰܝܬܳܐ ܕܰܚܛܽܘܦܝܳܐ ܠܳܐ ܢܶܬ݂ܒܢܶܐ.20: ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܝܺܕܰܥ ܕܺܝܢܶܗ ܒܟܰܪܣܶܗ: ܘܒܰܖ̈ܓܺܝܓܳܬ݂ܶܗ ܠܳܐ ܢܶܬ݂ܦܰܠܰܛ.21: ܠܰܝܬ ܕܦܳܠܶܛ ܡܶܢ ܬܰܘ̈ܠܕ݂ܳܬ݂ܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܠܳܐ ܬܟܰܬܰܪ ܛܳܒܬܶܗ.22: ܒܰܟ݂ܝܳܠܬܳܐ ܕܰܐܟܺܝܠ ܢܶܬ݂ܦܪܰܥ. ܘܟ݂ܽܠܳܗ̇ ܐܺܝܕ݂ܳܐ ܕܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܬܺܐܬܶܐ ܥܠܰܘܗܝ.23: ܘܢܶܗܘܶܐ ܠܰܐܒܕܳܢܳܐ ܒܰܛܢܶܗ ܘܰܢܓܰܪܶܐ ܒܶܗ ܚܶܡܬ݂ܳܐ ܕܪܽܘܓܙܶܗ ܘܢܰܡܛܰܪ ܥܠܰܘܗܝ ܒܰܩܪܰܒܬ݂ܳܢܽܘܬ݂ܶܗ.24: ܕܰܥ̣ܪܰܩ ܡܶܢ ܫܶܪܝܳܢܳܐ ܕܦܰܪܙܠܳܐ ܬܶܥܒܰܪ ܥܠܰܘܗܝ ܩܶܫܬܳܐ ܕܰܢܚܳܫܳܐ.25: ܬܶܫܡܽܘܛ ܘܬܰܦܶܩ ܓܘܳܝܶܗ. ܘܡܶܫܟܳܐ ܕܰܡܪܳܪܬܶܗ ܢܶܬ݂ܒܙܰܥ. ܥܠܰܘܗܝ ܐܰܡܺܝܢ ܬܽܘܩܦܳܐ.26: ܘܟ݂ܽܠ ܚܶܫܽܘܟ݂ܳܐ ܛܡܺܝܪ ܠܬ݂ܰܘ̈ܠܕ݂ܳܬ݂ܶܗ. ܬܶܐܟ݂ܠܺܝܘܗܝ ܢܽܘܪܳܐ ܕܠܳܐ ܢܦܺܝܚܳܐ ܘܢܺܐܒܰܕ݂ ܣܪܺܝܕ݂ܳܐ ܒܡܰܫܟܢܶܗ.27: ܢܶܓܠܽܘܢ ܫܡܰܝܳܐ ܚܛܳܗܰܘ̈ܗܝ ܘܰܐܪܥܳܐ ܬܶܬ݂ܢܰܩܰܡ ܡܶܢܶܗ.28: ܢܶܬ݂ܓܰܠ̈ܝܳܢ ܫܶܬ݂ܶܐܣ̈ܶܐ ܕܒܰܝܬܶܗ ܘܢܶܬ݂ܢܓܶܕ݂ ܒܝܰܘܡܳܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ.29: ܗܳܕܳܐ ܗ̱ܝ ܡܢܳܬܶܗ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܪܰܫܺܝܥܳܐ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. ܘܝܳܪܬܽܘܬ݂ܳܐ ܕܡܶܠܰܘ̈ܗܝ ܡܶܢ ܡܪܰܘܡܳܐ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܟܐ.

1: ܘܰܥ̣ܢܳܐ ܐܺܝܽܘܒ ܘܶܐܡܰܪ.2: ܫܡܰܥܘ ܡܶܫܡܰܥ ܡܶܠܰܝ̈. ܘܢܶܗܘܶܐ ܒܟ݂ܽܘܢ ܒܽܘܝܳܢܳܐ.3: ܣܰܝܒܪܽܘܢܝ ܘܶܐܡܰܠܶܠ. ܘܒܳܬܰܪ ܦܶܬܓܳܡܰܝ̈ ܡܰܝܶܩܘ.4: ܐܺܡܰܪ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܡܶܠܰܝ̈: ܠܡܳܢܳܐ ܡܶܬܬܥܺܝܩܳܐ ܪܽܘܚܝ.5: ܐܶܬ݂ܦܢܰܘ ܠܘܳܬ݂ܝ ܘܰܬ݂ܡܰܗܘ. ܘܣܺܝܡܘ ܐܺܝܕܰܝ̈ܟܽܘܢ ܥܰܠ ܦܽܘܡܟ݂ܽܘܢ.6: ܕܶܐܢ ܐܶܬܕܰܟ݂ܪܶܬ݂: ܐܶܬܬܙܺܝܥܶܬ݂: ܘܶܐܚܰܕ݂ܘ ܠܒܶܣܪܝ ܨܰܘܖ̈ܳܢܶܐ.7: ܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܖ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܚܰܝ݂ܺܝ݂ܢ: ܘܡܰܥܬܩܺܝܢ ܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܰܝ ܚܰܝܠܳܐ.8: ܙܰܪܥܗܽܘܢ ܡܰܬ݂ܩܰܢ ܩܕ݂ܳܡܰܝܗܽܘܢ: ܘܰܒܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܥܺܝܢܰܝ̈ܗܽܘܢ.9: ܒܳܬܰܝ̈ܗܽܘܢ ܫܠܶܝܢ ܡܶܢ ܕܶܚܠܬ݂ܐ. ܘܠܰܝܬ ܫܰܒܛܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ.10: ܬܰܘܪܶܗ ܥܳܒܰܪ ܘܠܳܐ ܓܳܥܶܐ. ܘܦܳܠܛܳܐ ܬܽܘܪܬܶܗ: ܘܠܳܐ ܡܚܰܒܠܳܐ.11: ܡܫܰܪܪܺܝܢ ܐܰܝܟ݂ ܥܳܢ̈ܳܐ ܒܢܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܝܰܠܽܘܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܡܫܰܘܪܺܝܢ.12: ܫ̣ܩܰܠܘ ܦܠܰܓ̈ܶܐ ܘܟܶܢܳܖ̈ܶܐ. ܘܚܳܕܶܝܢ ܠܩܳܠܳܐ ܕܰܙܡܳܪܳܐ.13: ܡܓܰܡܪܺܝܢ ܒܛܳܒ̈ܳܬ݂ܳܐ ܝܰܘ̈ܡܰܝܗܽܘܢ ܘܒܰܥܓܰܠ ܠܰܫܝܽܘܠ ܢܳܚܬܺܝܢ.14: ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܥܒܰܪ ܡܶܢܰܢ: ܘܰܠܡܶܕܰܥ ܐܽܘܖ̈ܚܳܬ݂ܳܟ݂ ܠܳܐ ܨܳܒܶܝܢ ܚܢܰܢ.15: ܘܳܐܡܪܺܝܢ: ܡܰܢܽܘ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܢܶܦܠܚܺܝܘܗܝ: ܐܰܘ ܡܳܢܳܐ ܝܳܬ݂ܪܺܝܢ ܚܢܰܢ ܕܢܶܒܥܶܐ ܡܶܢܶܗ.16: ܗܳܐ ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܒܺܐܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܛܽܘܒܗܽܘܢ ܘܡܰܚܫܰܒܬ݂ܗܽܘܢ ܕܖ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܐܶܬ݂ܪܰܚܩܰܬ݂ ܡܶܢܝ.17: ܟܡܳܐ ܢܶܕ݂ܥܰܟ݂ ܫܪܳܓܗܽܘܢ ܕܖ̈ܰܫܺܝܥܶܐ: ܘܢܺܐܬ݂ܶܗ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܬܒܳܪܳܐ. ܘܰܚܒܳܠܳܐ ܢܦܰܠܶܓ ܪܽܘܓܙܶܗ.18: ܘܢܶܗܘܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܬܶܒܢܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܪܽܘܚܳܐ: ܘܰܐܝܟ݂ ܥܽܘܪܳܐ ܕܫܳܩܠܳܐ ܠܶܗ ܟܽܘܟ݂ܺܝܬ݂ܳܐ.19: ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܢܶܛܰܪ ܥܰܘܠܶܗ ܠܰܒܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܢܶܦܪܥܺܝܘܗܝ ܘܢܶܕܰܥ.20: ܘܢܶܚ̈ܙܝܳܢ ܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ ܐܰܒܕܳܢܶܗ ܘܡܶܢ ܚܶܡܬܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܢܶܫܬܶܐ.21: ܡܰܢܰܐ ܗ̱ܘ ܨܶܒܝܳܢܶܗ ܒܒܰܝܬܶܗ: ܡܶܢ ܒܳܬ݂ܪܶܗ ܘܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܝܰܖ̈ܚܰܘܗܝ ܢܶܬ݂ܢܰܛܪܽܘܢ ܠܰܒܢܰܘ̈ܗܝ.22: ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܡܰܠܦܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܝܺܕܰܥܬ݂ܳܐ: ܘܗܽܘ ܠܖ̈ܳܡܶܐ ܢܕ݂ܽܘܢ.23: ܕܶܐܢ ܗܳܢܳܐ ܢܡܽܘܬ݂ ܒܥܽܘܫܢܳܐ ܕܫܰܠܡܽܘܬ݂ܶܗ: ܕܰܬ݂ܟ݂ܺܝܠ ܗܘܳܐ ܘܰܫܠܶܐ.24: ܘܓܰܒܰܘ̈ܗܝ ܡܠܶܝܢ ܬܰܪܒܳܐ: ܘܓܰܖ̈ܡܰܘܗܝ ܡܠܶܝܢ ܡܽܘܚܳܐ.25: ܗܳܢܳܐ ܢܡܽܘܬ݂ ܒܰܢܦܶܫ ܡܰܪܺܝܪܳܐ. ܘܠܳܐ ܐܶܟܰܠ ܒܛܳܒܬ݂ܳܐ.26: ܐܰܟ݂ܚܕ݂ܳܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܫܳܟ݂ܒܺܝܢ ܘܪܶܡܬ݂ܳܐ ܬܟܰܣܶܐ ܐܶܢܽܘܢ.27: ܗܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܡܰܚܫ̈ܒܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ: ܘܡܶܠܟ݂ܳܐ ܕܰܥܠܰܝ ܡܶܬ݂ܚܰܫܒܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ.28: ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܡܰܪܬܽܘܢ ܕܰܐܝܟܰܘ ܒܰܝܬܶܗ ܕܙܰܕܺܝܩܳܐ: ܘܰܐܝܢܰܘ ܡܰܫܪܝܳܐ ܕܡܰܫܟܢܳܐ ܕܖ̈ܰܫܺܝܥܶܐ.29: ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܫܰܐܶܠܬܽܘܢ ܠܥܳܒܖ̈ܰܝ ܐܽܘܪܚܳܐ. ܘܳܐܬ݂ܘ̈ܳܬ݂ܗܽܘܢ ܠܳܐ ܐܶܫܬܰܘܕܰܥܬܽܘܢ.30: ܡܶܛܽܠ ܕܰܠܝܰܘܡܳܐ ܕܰܬ݂ܒܳܪܳܐ ܡܶܬ݂ܢܛܰܪ ܒܺܝܫܳܐ. ܘܰܠܝܰܘܡܳܐ ܕܪܽܘܓܙܳܐ ܡܶܬ݂ܕܟܰܪ.31: ܡܰܢܽܘ ܡܚܰܘܶܐ ܠܶܗ ܐܽܘܪܚܳܐ ܘܗܰܘ ܡܶܕܶܡ ܕܰܥܒܰܕ݂: ܡܰܢܽܘ ܦܳܪܰܥ ܠܶܗ.32: ܗܽܘ ܕܶܝܢ ܐܳܙܶܠ ܠܩܰܒܪܳܐ: ܘܰܠܓܶܕ݂ܫܳܐ ܡܶܬ݂ܢܛܰܪ.33: ܒܳܠܥܺܝܢ ܠܶܗ ܓܦܺܝ̈ܦܰܝ ܢܰܚܠܳܐ ܘܒܳܬ݂ܪܶܗ ܟܽܠܢܳܫ ܡܶܬ݂ܢܓܶܕ݂ ܘܰܩܕ݂ܳܡܰܘܗܝ ܠܰܝܬ ܡܶܢܝܳܢ.34: ܘܰܐܝܟܳܐ ܬܠܰܒܒܽܘܢܳܢܝ. ܗܶܒܠܳܐ ܘܰܬ݂ܝܳܒܬ݂ܳܐ ܕܦܶܬܓ݂ܳܡܰܘ̈ܗܝ ܝܺܬܰܪܘ ܩܕ݂ܳܡܰܝ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܟܒ.

1: ܘܰܥ̣ܢܳܐ ܐܶܠܺܝܦܳܙ ܬܰܝܡܢܳܝܳܐ: ܘܶܐܡܰܪ.2: ܕܰܠܡܳܐ ܥܰܡ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܓܰܒܪܳܐ: ܕܰܐܢ̱ܬ ܐܶܫܬܘܺܝܬ ܥܰܡܶܗ ܒܚܶܟ݂ܡܬ݂ܳܐ.3: ܘܡܳܢܳܐ ܝܽܘܬ݂ܪܳܢ ܕܰܡܬܰܡܶܡ ܐܰܢ̱ܬ ܐܽܘܖ̈ܚܳܬ݂ܳܟ݂ ܡܶܢ ܕܶܚܠܬ݂ܳܟ݂.4: ܢܰܟܣܳܟ݂ ܘܢܶܥܽܘܠ ܒܕܺܝܢܳܐ ܥܰܡܳܟ݂.5: ܗܳܐ ܒܺܝܫܬܳܐ ܪܰܒܳܐ ܗ̱ܝ: ܘܠܰܝܬ ܣܽܘܦ ܠܰܚܛܳܗܰܝ̈ܟ.6: ܡܶܛܽܠ ܕܰܢ̣ܣܰܒܬ ܡܶܫܟܳܢܳܐ ܕܰܐܚܰܝ̈ܟ ܣܪܺܝܩܳܐܺܝܬ݂. ܘܰܠܒܽܘܫܳܐ ܕܥܰܪܛܶܠܳܝܳܐ ܐܰܫܠܰܚܬ.7: ܠܳܐ ܡܰܝ̈ܳܐ ܐܰܫܩܺܝܬ ܠܰܡܛܰܪܦܳܐ. ܘܡܶܢ ܟܰܦܢܳܐ ܟܠܰܝܬ ܠܰܚܡܳܐ.8: ܐܺܝܬ݂ ܓܰܒܪܳܐ ܕܙܳܪܰܥ ܠܶܗ ܐܰܪܥܳܐ. ܘܡܳܪܳܐ ܩܛܺܝܪܳܐ ܢܳܣܶܒ ܠܳܗ̇ ܡܶܢܶܗ.9: ܐܰܪܡܰܠܬܳܐ ܫܰܕܰܪܬ ܣܪܺܝܩܳܐܺܝܬ݂. ܘܰܕ݂ܪܳܥܶܗ ܕܝܰܬ݂ܡܳܐ ܡܰܟܶܟ݂ܬ.10: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܚܰܕ݂ܪܽܘܟ݂ ܦܰܚ̈ܶܐ. ܘܰܐܙܺܝܥܬ݂ܳܟ݂ ܕܶܚܠܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܫܶܠܝ.11: ܐܰܝܡܶܟܳܐ ܗ̱ܘ ܚܶܫܽܘܟ݂ܳܐ ܠܳܐ ܚ̣ܙܰܝܬ ܘܫܶܦܥܳܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܢܟܰܣܶܝܟ݂.12: ܗܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܐܰܪܺܝܡ ܫܡܰܝܳܐ: ܘܰܚ̣ܙܳܐ ܪܺܝܫ ܟܰܘܟ̈ܒܶܐ ܕܶܐܬܬܪܺܝܡ.13: ܘܳܐܡܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܡܳܢܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. ܕܰܠܡܳܐ ܠܓܰܘ ܡܶܢ ܥܰܪܦܶܠܳܐ ܢܕ݂ܽܘܢ.14: ܥܢܳܢܳܐ ܓܶܝܪ ܣܶܬܪܳܗ̇: ܘܠܳܐ ܚܙܰܘ ܘܥܰܠ ܚܽܘܓܬ݂ܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܡܗܰܠܶܟ݂.15: ܐܽܘܪܚܳܐ ܕܥܳܠܡܳܐ ܢܛܰܪܬ: ܕܟܰܒܫܽܘܗ̇ ܥܰܡܳܐ ܕܫܽܘܩܪܳܐ ܕܠܳܐ ܒܥܶܕܳܢܗܽܘܢ.16: ܘܒܰܥܒܳܪ ܢܰܗܪܳܐ ܐܶܬ݂ܟܠܺܝܘ. ܘܠܳܐ ܥܗܰܕܘ ܠܡܰܢ ܕܰܐܟܺܝܢ ܫܶܬ݂ܶܐܣܰܝ̈ܗܽܘܢ.17: ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܦܪܽܘܩ ܡܶܢܰܢ. ܘܡܳܢܳܐ ܥܳܒܶܕ݂ ܠܰܢ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ.18: ܘܗܽܘ ܡ̣ܠܳܐ ܒܳܬܰܝ̈ܗܽܘܢ ܛܽܘܒܳܐ. ܘܬܰܪܥܺܝܬ݂ܳܐ ܕܥܰܘ̈ܳܠܶܐ ܐܶܬ݂ܪܰܚܩܰܬ݂ ܡܶܢܗܽܘܢ.19: ܢܶܚܙܽܘܢ ܙܰܕܺܝ̈ܩܶܐ ܘܢܶܚܕܽܘܢ. ܘܙܰܟܳܝܳܐ ܢܡܰܝܶܩ ܒܗܽܘܢ.20: ܐܶܢ ܠܳܐ ܢܶܬ݂ܡܰܟܟ݂ܽܘܢ ܡܶܢ ܩܰܫܝܽܘܬ݂ܗܽܘܢ: ܘܫܰܪܟܗܽܘܢ ܬܶܐܟ݂ܽܘܠ ܢܽܘܪܳܐ.21: ܐܶܫܬܘܰܝ ܕܶܝܢ ܥܰܡܶܗ: ܘܫܰܠܶܡ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܥܰܠ̈ܠܳܬܳܟ݂ ܛܳܒ̈ܳܬ݂ܳܐ.22: ܩܰܒܶܠ ܡܶܢ ܦܽܘܡܶܗ ܢܳܡܽܘܣܳܐ. ܘܰܢܣܺܝܡ ܡܶܠܰܘ̈ܗܝ ܒܠܶܒܳܟ݂.23: ܐܶܢ ܬܬ݂ܽܘܒ ܠܘܳܬ݂ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ: ܬܶܬ݂ܒܰܢܶܐ: ܘܶܐܢ ܬܰܪܚܶܩ ܥܰܘܠܳܐ ܡܶܢ ܡܰܫܟܢܳܟ݂.24: ܘܰܬ݂ܟܰܢܶܫ ܟܶܣܦܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܥܰܦܪܳܐ: ܘܰܐܝܟ݂ ܚܳܠܳܐ ܕܢܰܚܠܳܐ ܕܰܗܒܳܐ ܕܰܐܘܦܺܝܪ.25: ܢܶܗܘܶܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܒܥܶܕ݂ܪܳܟ݂ ܘܰܟ݂ܣܶܦ ܚܽܘܫ̈ܒܳܢܺܝܢ ܢܶܗܘܶܐ ܠܳܟ݂.26: ܘܰܬ݂ܪܺܝܡ ܠܘܳܬ݂ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܐܰܦܰܝ̈ܟ.27: ܘܰܬ݂ܨܰܠܶܐ ܩܕ݂ܳܡܰܘܗܝ ܘܢܶܫܡܥܳܟ݂. ܘܢܶܕ݂ܖ̈ܰܝܟ ܬܫܰܠܶܡ.28: ܘܬܺܐܡܰܪ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܘܰܢܩܺܝܡ ܠܳܟ݂. ܘܥܰܠ ܐܽܘܖ̈ܚܳܬ݂ܳܟ݂ ܢܰܓܰܗ ܢܽܘܗܪܳܐ.29: ܡܶܛܽܠ ܕܡܰܢ ܕܡܶܬ݂ܡܰܟܰܟ݂: ܐܶܡܰܪ ܕܢܶܬܬܪܺܝܡ. ܘܰܕ݂ܡܰܟܺܝ̈ܟ݂ܳܢ ܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ ܢܶܬ݂ܦܪܶܩ.30: ܢܶܬ݂ܦܰܠܰܛ ܙܰܟܳܝܳܐ ܐܰܝܟܳܐ ܕܺܐܝܬ݂ܰܘܗܝ ܘܢܶܬ݂ܦܰܠܰܛ ܒܕܰܟ݂ܝܽܘܬ݂ܳܐ ܕܺܐܝܕ݂ܰܘ̈ܗܝ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܟܓ.

1: ܘܰܥ̣ܢܳܐ ܐܺܝܽܘܒ ܘܶܐܡܰܪ.2: ܐܳܦ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܡܶܪܰܬ݂ ܫܽܘܥܺܝܬ݂ܝ ܘܺܐܝܕ݂ܶܗ ܝܶܩܪܰܬ݂ ܥܰܠ ܬܶܢܚ̈ܳܬ݂ܝ.3: ܡܰܢ ܕܶܝܢ ܥ̣ܒܰܕ݂: ܕܡܶܫܟܰܚ ܗ̱ܘܺܝܬ݂ ܠܰܡܡܰܛܳܝܽܘ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܡܰܘܬܒܶܗ.4: ܘܶܐܣܕܽܘܪ ܩܕ݂ܳܡܰܘܗܝ ܕܺܝܢܳܐ. ܘܦܽܘܡܝ ܐܶܡܠܶܐ ܡܰܟܣܳܢܽܘܬ݂ܳܐ.5: ܘܝܶܕ݂ܥܶܬ݂ ܕܶܝܢ ܡܳܢܳܐ ܥܳܢܶܐ ܗܘܳܐ ܠܺܝ. ܘܡܶܬ݂ܒܰܝܰܢ ܗ̱ܘܺܝܬ݂ ܡܳܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܗܘܳܐ ܠܺܝ.6: ܒܣܽܘܓ݂ܳܐܐ ܕܚܰܝܠܳܐ ܕܳܐܶܢ ܥܰܡܝ. ܘܶܐܢ ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܕܶܚܠܬ݂ܳܐ: ܣܳܐܶܡ ܥܠܰܝ.7: ܬܰܡܳܢ ܬܪܺܝܨܳܐܺܝܬ݂ ܕܳܐܶܢ ܗ̱ܘܺܝܬ݂ ܥܰܡܶܗ ܘܙܳܟܶܐ ܗ̱ܘܺܝܬ݂: ܘܡܶܬ݂ܦܰܠܰܛ ܗܘܺܝܬ݂ ܒܕܺܝܢܳܐ. 8: ܐܶܢ ܩܕ݂ܳܡܰܝ ܐܳܙܶܠ: ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܐ̱ܢܳܐ. ܘܶܐܢ ܒܶܣܬܰܪܝ: ܠܳܐ ܡܶܬ݂ܒܰܝܰܢ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܗ.9: ܠܣܶܡܳܠܝ ܒܥܺܝܬ݂: ܘܠܳܐ ܐܶܬ݂ܚܙܺܝ ܠܺܝ ܘܥܶܛܦܶܬ݂ ܠܝܰܡܺܝܢܝ: ܘܠܳܐ ܚܙܺܝܬ݂ܶܗ.10: ܗܽܘܝܽܘ ܝܳܕ݂ܰܥ ܐܽܘܪܚܝ. ܘܰܩܝܳܡܝ ܘܒܰܚܪܰܢܝ ܐܰܝܟ݂ ܕܰܗܒܳܐ ܘܢܶܦܩܶܬ݂.11: ܘܒܰܫܒܺܝܠܰܘ̈ܗܝ ܐܶܫܬܰܪܪܰܬ݂ ܪܶܓܠܝ. ܐܽܘܖ̈ܚܳܬ݂ܶܗ ܢܶܛܪܶܬ݂.12: ܘܠܳܐ ܫܳܛܶܬ݂ ܦܽܘܩ̈ܕܳܢܰܝ ܣܶܦ̈ܘܳܬ݂ܶܗ. ܘܠܳܐ ܫܰܢܺܝܬ݂ ܡܶܢ ܨܶܒܝܳܢܶܗ. ܢܶܛܪܶܬ݂ ܡܶܠܰܝ̈ ܦܽܘܡܶܗ.13: ܘܗܽܘ ܒܰܚܕ݂ܳܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܡܳܢܳܐ ܢܬ݂ܺܝܒܰܢܝ: ܕܢܰܦܫܶܗ ܐܶܨܛܰܒܝܰܬ݂ ܘܰܥ̣ܒܰܕ݂.14: ܒܪܰܡ ܐܶܫܰܠܶܡ ܩܝܳܡܶܗ ܘܰܐܝܟ݂ ܗܳܠܶܝܢ ܣܰܓܺܝ̈ܐܳܢ ܐܺܝܬ݂ ܥܰܡܶܗ.15: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡܰܘܗܝ ܕܶܚܠܶܬ݂. ܘܶܐܬ݂ܒܰܝܢܶܬ݂ ܘܙܳܥܶܬ݂ ܡܶܢܶܗ.16: ܡܶܛܽܠ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܐܰܙܺܝܥ ܠܶܒܝ: ܘܪܺܝܫܝ ܐܶܬܬܙܺܝܥ.17: ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܐܶܫܬܰܬܩܶܬ݂ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܚܶܫܽܘܟ݂ܳܐ: ܘܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܬܰܚܦܺܝܬ݂ܳܐ ܕܥܰܡܛܳܢܳܐ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܟܕ.

1: ܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܡܶܢ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܠܳܐ ܐܶܬܛܰܫܺܝܘ ܥܰܘܳܠ̈ܺܝܢ. ܘܶܐܬܺܝܕܰܥܘ: ܘܠܳܐ ܚܙܰܘ ܝܰܘ̈ܡܰܝܗܽܘܢ.2: ܘܰܬ݂ܚܽܘܡܳܐ ܫܰܢܺܝܘ. ܘܰܓܙܳܪܳܐ ܕܒܰܪܘ.3: ܘܰܚܡܳܪܳܐ ܕܝܰܬ݂ܡܳܐ ܕܒܰܪܘ: ܘܡܰܫܟܶܢܘ ܬܰܘܪܳܗ̇ ܕܰܐܪܡܰܠܬܳܐ.4: ܐܶܬܛܰܫܺܝܘ ܒܳܝ̈ܫܶܐ ܡܶܢ ܐܽܘܪܚܳܐ ܘܰܐܟ݂ܚܕ݂ܳܐ ܐܶܬܛܰܫܺܝܘ ܡܰܟܺܝ̈ܟܶܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ.5: ܐܰܝܟ݂ ܥܖ̈ܳܕܶܐ ܒܡܰܕ݂ܒܪܳܐ: ܕܰܡܩܰܕܡܺܝܢ ܠܡܶܐܟ݂ܽܘܠܬܳܐ ܠܰܚܡܳܐ ܠܰܥܠܰܝܡܽܘܬ݂ܗܽܘܢ.6: ܘܰܒܚܰܩܠܳܐ ܚܰܡܺܝܡܳܐ ܕܠܳܐ ܕܺܝܠܗܽܘܢ ܢܶܚܨܕ݂ܽܘܢ ܘܟܰܖ̈ܡܶܐ ܕܖ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܢܠܰܩܫܽܘܢ.7: ܒܳܐܶܬ݂ ܥܰܪܛܶܠܳܝܳܐ ܡܶܢ ܒܠܰܝ ܠܒܽܘܫܳܐ. ܘܠܰܝܬ ܬܰܟ݂ܣܺܝܬ݂ܳܐ ܒܥܰܪܝܳܐ.8: ܡܶܢ ܙܳܪܺܝܦܬܳܐ ܕܛܽܘܖ̈ܶܐ ܢܶܬ݂ܪܰܛܒܽܘܢ. ܘܡܶܢ ܒܠܰܝ ܣܶܬܪܳܐ ܠܟܺܐܦܳܐ ܢܥܰܦܩܽܘܢ.9: ܢܶܚܛܦܽܘܢ ܡܶܢ ܒܶܙܬ݂ܳܐ ܕܝܰܬ݂ܡ̈ܶܐ. ܘܥܰܠ ܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ ܚܽܘܒ̈ܠܶܐ ܐܰܪܡ̣ܺܝܘ.10: ܥܰܪܛܶܠ ܗܰܠܶܟ݂ܘ ܡܶܢ ܒܠܰܝ ܠܒܽܘܫܳܐ. ܘܟܰܦܢ̈ܶܐ ܫ̣ܩܰܠܘ ܠܰܚܡܳܐ: ܘܒܶܝܬ݂ ܫܳܖ̈ܘܳܬ݂ܳܐ ܡܓܰܗܢܺܝܢ ܘܟܰܦܢܺܝܢ ܟܰܕ݂ ܫܩܺܝܠܺܝܢ ܣܰܐܬ݂ܳܐ ܘܟܰܝܠܳܐ.11: ܘܒܰܙܒܰܢ ܢܶܟ݂ܦܢܽܘܢ ܒܫܳܖ̈ܘܳܬ݂ܗܽܘܢ. ܘܡܰܥܨܖ̈ܳܢ ܢܶܥܨܪܽܘܢ ܘܢܶܨܗܽܘܢ.12: ܘܡܶܢ ܓܰܘ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܡܺܝ̈ܬ݂ܶܐ ܢܶܬ݂ܐܰܢܩܽܘܢ ܘܢܰܦܫܳܐ ܕܰܩܛܺܝ̈ܠܶܐ ܬܶܓܥܶܐ ܘܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܠܳܐ ܢܩܰܒܶܠ ܨܠܽܘܬ݂ܗܽܘܢ.13: ܗܶܢܽܘܢ ܗܘܰܘ ܒܡܶܕ݂ܝܳܖ̈ܰܝ ܢܽܘܗܪܳܐ ܘܠܳܐ ܚܟܰܡܘ ܐܽܘܖ̈ܚܳܬ݂ܶܗ. ܘܠܳܐ ܗܰܠܶܟ݂ܘ ܒܰܫܒܺܝܠܰܘ̈ܗܝ.14: ܒܢܽܘܗܪܳܐ ܩܳܐܶܡ ܩܳܛܽܘܠܳܐ: ܘܩܳܛܶܠ ܠܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ ܘܰܠܒܳܝܫ̈ܶܐ. ܘܰܒܠܺܠܝܳܐ ܗܘܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܓܰܢܳܒܳܐ.15: ܘܥܰܝܢ̈ܶܐ ܕܓܰܝܳܖ̈ܶܐ ܢܶܛܖ̈ܳܢ ܠܚܶܫܽܘܟ݂ܳܐ. ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܳܐ ܬܶܚܙܶܝܢ ܥܰܝܢܳܐ. ܘܰܡܣܰܬܰܪ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ ܒܚܶܫܽܘܟ݂ܳܐ.16: ܦܳܠܶܫ ܒܚܶܫܽܘܟ݂ܳܐ ܒܳܬܺܝ̈ܢ ܘܒܺܐܝܡܳܡܳܐ ܡܚܰܬܶܡ ܠܗܽܘܢ. ܕܠܳܐ ܢܶܚܙܽܘܢ ܢܽܘܗܪܳܐ.17: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܒܥܰܘ ܠܗܽܘܢ ܛܶܠܳܠܶܗ ܕܡܰܘܬܳܐ: ܘܶܐܫܟܰܚܘ. ܘܒܰܠܗܺܝܘ ܐܶܢܽܘܢ ܛܶܠܳܠܰܘ̈ܗܝ ܕܡܰܘܬܳܐ.18: ܩܰܠܺܝܠ ܘܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܡܰܝ̈ܳܐ. ܬܶܬ݂ܠܺܝܛ ܡܢܳܬ݂ܗܽܘܢ ܒܰܐܪܥܳܐ: ܒܽܐܘܪܰܚ ܟܰܖ̈ܡܺܝܢ.19: ܨܰܗ̈ܘܳܢܶܐ ܘܚܽܘܡܳܐ: ܢܶܚܛܦܽܘܢ ܐܶܢܽܘܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܕܬܰܠܓܳܐ ܒܰܫܝܽܘܠ ܚ̣ܛܰܘ.20: ܘܶܐܬܛܥܺܝܘ ܡܶܢ ܡܰܪܒܥܳܐ. ܡܶܬ݂ܩܰܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܪܶܡܬ݂ܳܐ. ܘܡܺܝ̈ܬ݂ܶܐ ܬܽܘܒ ܠܳܐ ܢܶܬܕܰܟ݂ܪܽܘܢ. ܘܢܶܬܬܒܰܪ ܐܰܝܟ݂ ܩܰܝܣܳܐ ܥܰܘܳܠܳܐ.21: ܘܰܥܩܰܪܬ݂ܳܐ ܒܺܝܫܬܳܐ ܠܳܐ ܬܺܐܠܰܕ݂: ܘܠܰܐܪܡܰܠܬܳܐ ܠܳܐ ܐܰܛܐܶܒܘ.22: ܘܩܶܢܝܳܢܳܐ ܕܥܰܫܺܝܢܳܐ ܒܚܰܝܠܶܗ ܢܩܽܘܡ. ܘܠܳܐ ܢܗܰܝܡܶܢ ܒܚܶܙܘܳܐ.23: ܘܢܶܫܪܶܐ ܒܫܶܠܝܳܐ ܘܢܶܬܬܟܶܠ ܘܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ ܥܰܠ ܐܽܘܖ̈ܚܳܬ݂ܗܽܘܢ ܢܶܬܬܖ̈ܺܝܡܳܢ.24: ܩܰܠܺܝܠ ܘܠܰܝܬ ܐܶܢܽܘܢ: ܘܢܶܬ݂ܡܟܟ݂ܽܘܢ ܘܢܺܐܒܕ݂ܽܘܢ ܟܽܠܗܽܘܢ ܡܰܖ̈ܓܙܳܢܶܐ. ܘܰܐܝܟ݂ ܪܺܝܫܳܐ ܕܫܶܒ̈ܠܶܐ ܢܺܐܒܫܽܘܢ ܘܢܶܬ݂ܦܰܪܟ݂ܽܘܢ.25: ܘܶܐܢ ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܪܽܘܓܙܶܗ: ܢܟܰܕܒܰܢܝ ܘܬܶܬ݂ܚܫܶܒ ܩܕ݂ܳܡ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܡܶܠܰܬ݂ܝ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܟܗ.

1: ܘܰܥ̣ܢܳܐ ܒܶܠܕܳܕ݂ ܫܽܘܚܳܝܳܐ: ܘܶܐܡܰܪ.2: ܫܽܘܠܛܳܢܳܐ ܘܕܶܚܠܬ݂ܳܐ ܥܰܡܶܗ. ܥ̣ܒܰܕ݂ ܫܠܳܡܳܐ ܒܰܡܖ̈ܰܘܡܰܘܗܝ.3: ܘܠܰܝܬ ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܠܚܰܝܠܶܗ. ܘܥܰܠ ܡܰܢܽܘ ܠܳܐ ܕܳܢܰܚ ܢܽܘܗܪܶܗ.4: ܘܰܐܝܟܰܢܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܒܰܪܢܳܫܳܐ ܠܡܶܙܟܳܐ ܡܶܢ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. ܐܰܘ ܐܰܝܟܰܢܳܐ ܙܳܟܶܐ ܝܺܠܺܝܕ݂ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܐ.5: ܗܳܐ ܣܰܗܪܳܐ ܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܠܡܶܙܟܳܐ. ܘܟܰܘܟ̈ܒܶܐ ܠܳܐ ܙܰܟܳܝ݂ܺܝܼ݂̈ܢ ܩܕ݂ܳܡܰܘܗܝ.6: ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܕܶܝܢ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܪܶܡܬ݂ܳܐ ܗ̱ܘ: ܘܒܰܪܢܳܫܳܐ ܬܰܘܠܥܳܐ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܟܘ.

1: ܘܰܥ̣ܢܳܐ ܐܺܝܽܘܒ ܘܶܐܡܰܪ.2: ܠܡܳܢܳܐ ܡܥܰܕܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܕܠܳܐ ܚܺܝܠ. ܘܦܳܪܶܩ ܐܰܢ̱ܬ ܕܪܳܥܳܐ ܕܠܳܐ ܒܥܽܘܫܢܳܐ.3: ܡܳܢܳܐ ܐܶܬ݂ܪܰܥܺܝܬ ܕܠܳܐ ܚܶܟ݂ܡܬ݂ܳܐ. ܘܝܽܘܠܦܳܢܳܐ ܣܰܓܺܝܐܳܐ ܐܰܘܕܰܥܬ.4: ܠܡܰܢ ܚܰܘܝܺܬ ܡ̈ܶܠܶܐ: ܘܰܢܫܰܡܬ݂ܳܐ ܕܡܰܢ ܢܶܦܩܰܬ݂ ܡܶܢܳܟ݂.5: ܗܳܐ ܓܰܢ̱ܒܳܖ̈ܶܐ ܢܶܬ݂ܩܰܛܠܽܘܢ: ܘܡܶܢ ܡܰܝ̈ܳܐ ܢܶܫܠܽܘܢ.6: ܥܰܪܛܶܠܳܝܳܐ ܗ̱ܝܼ ܫܝܽܘܠ ܩܕ݂ܳܡܰܘܗܝ. ܘܠܰܝܬ ܬܰܟ݂ܣܺܝ ܠܰܐܒܕܳܢܳܐ.7: ܡ̣ܬܰܚ ܓܰܪܒܝܳܐ ܡܶܢ ܚܽܘܪܒܳܐ. ܘܰܬ݂ܠܳܐ ܐܰܪܥܳܐ ܥܰܠ ܠܳܐ ܡܶܕܶܡ.8: ܨܰܪ ܡܰܝ̈ܳܐ ܒܰܥܢܳܢܰܘ̈ܗܝ. ܘܠܳܐ ܐܶܬ݂ܒܰܙܥܰܬ݂ ܥܢܳܢܳܐ ܬܚܽܘܬܰܝܗܽܘܢ.9: ܐܶܚܰܕ݂ ܒܰܐܦܰܝ̈ ܬܰܟ݂ܣܺܝܬ݂ܳܐ. ܘܰܦܪܰܣ ܠܥܶܠ ܡܶܢܳܗ̇ ܥܢܳܢܳܐ.10: ܪܫܰܡ ܚܽܘܓܬ݂ܳܐ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܡܰܝ̈ܳܐ: ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕܰܫ̣ܠܶܡ ܢܽܘܗܪܳܐ ܥܰܡ ܚܶܫܽܘܟ݂ܳܐ.11: ܥܰܡܽܘ̈ܕܰܝ ܫܡܰܝܳܐ ܪܳܥܠܺܝܢ. ܘܢܶܬ݂ܡܗܽܘܢ ܡܶܢ ܟܳܐܬ݂ܶܗ.12: ܒܚܰܝܠܶܗ ܓܳܥܰܪ ܒܝܰܡܳܐ. ܘܰܒܚܶܟ݂ܡܬ݂ܶܗ ܡܰܚܶܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ.13: ܒܪܽܘܚܶܗ ܫܡܰܝܳܐ ܡܕܰܒܰܪ. ܘܩܶܛܠܰܬ݂ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܠܚܶܘܝܳܐ ܕܰܥܪܰܩ.14: ܗܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡܶܢ ܩܶܨܰܬ݂ ܐܽܘܖ̈ܚܳܬ݂ܶܗ. ܘܰܐܝܢܳܐ ܦܶܬ݂ܓܳܡ ܒܺܝܫ ܐܶܫܬܡܰܥ ܥܠܰܘܗܝ. ܘܣܽܘܓ݂ܳܐܐ ܕܓܰܢ̱ܒܳܪܽܘܬ݂ܶܗ ܡܰܢܽܘ ܢܶܬ݂ܒܰܝܰܢ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܟܙ.

1: ܘܰܐܘܣܶܦ ܐܺܝܽܘܒ: ܠܡܶܡܬܰܠ ܡܰܬ݂ܠܶܗ: ܘܶܐܡܰܪ.2: ܚܰܝܽ ܗ̱ܘ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܥܰܪܩܶܠ ܕܺܝܢܝ. ܘܚܰܣܺܝܢܳܐ ܕܰܐܡܰܪ ܠܢܰܦܫܝ ܘܰܟ݂ܠܳܗ̇ ܒܺܝ.3: ܘܪܽܘܚܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܒܰܢܚܺܝܖ̈ܰܝ.4: ܐܶܢ ܢܡܰܠ̈ܠܳܢ ܣܶܦ̈ܘܳܬ݂ܝ ܥܰܘܠܳܐ: ܘܠܶܫܳܢܝ ܐܶܢ ܢܡܰܠܶܠ ܢܶܟ݂ܠܳܐ.5: ܚܳܣ ܠܺܝ: ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕܶܐܡܽܘܬ݂: ܠܳܐ ܬܶܥܒܰܪ ܬܰܡܺܝܡܽܘܬ݂ܝ ܡܶܢܝ.6: ܘܰܒܙܰܕܺܝܩܽܘܬ݂ܝ ܐܶܚܰܡܣܶܢ ܘܠܳܐ ܐܶܪܰܦܶܐ: ܘܠܳܐ ܨܪܰܦ ܠܺܝ ܠܶܒܝ ܡܶܢ ܝܰܘ̈ܡܰܝ.7: ܘܢܶܗܘܶܐ ܐܰܝܟ݂ ܪܰܫܺܝܥܳܐ ܒܥܶܠܕܒܳܒܝ: ܘܣܳܢܐܝ ܐܰܝܟ݂ ܥܰܘܠܳܐ.8: ܡܳܢܰܘ ܣܰܒܪܶܗ ܕܚܰܢܦܳܐ ܕܰܩܢܶܐ ܢܶܟ݂ܣ̈ܶܐ: ܒܥܶܕܳܢܳܐ ܕܫܳܩܶܠ ܠܳܗ̇ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܠܢܰܦܫܶܗ.9: ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܫܡܰܥ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܩܳܠ ܨܠܽܘܬ݂ܶܗ: ܟܰܕ݂ ܬܺܐܬܶܐ ܥܠܰܘܗܝ ܒܺܝܫܬܳܐ.10: ܐܶܢ ܕܶܝܢ ܥܰܠ ܚܰܣܺܝܢܳܐ ܢܶܬܬܟ݂ܶܠ: ܘܢܶܩܪܶܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܒܟ݂ܽܠ ܥܶܕܳܢ: ܢܶܥܢܶܝܘܗܝ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܘܢܶܫܡܥܺܝܘܗܝ.11: ܠܟ݂ܽܘܢ ܕܶܝܢ ܡܰܫܠܶܡ ܐ̱ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܒܝܰܕ݂ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. ܕܰܥܒܳܕܰܝ̈ܟܽܘܢ ܡܶܢܶܗ ܠܳܐ ܡܶܬ݂ܟܰܣܶܝܢ.12: ܗܳܐ ܐܰܢ̱ܬܽܘܢ ܟܽܠܟ݂ܽܘܢ ܚܙܰܝܬܽܘܢ ܘܰܠܡܳܢܳܐ ܡܶܬ݂ܪܰܘܪܒܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܣܪܺܝܩܳܐܺܝܬ݂.13: ܗܳܐ ܗܳܕ݂ܳܐ ܗ̱ܝ ܡܢܳܬ݂ܶܗ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܪܰܫܺܝܥܳܐ ܡܶܢ ܠܘܳܬ݂ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. ܘܝܳܪܬܽܘܬ݂ܳܐ ܕܡܰܒܐܫܳܢ̈ܶܐ ܕܡܶܢ ܚܰܣܺܝܢܳܐ ܢܩܰܒܠܽܘܢ.14: ܐܶܢ ܢܶܣܓܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܚܰܪܒܳܐ: ܘܝܰܠܽܘܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܳܐ ܢܶܣܒܥܽܘܢ ܠܰܚܡܳܐ.15: ܫܰܪܟܗܽܘܢ ܒܡܰܘܬܳܐ ܢܶܬ݂ܩܰܒܪܽܘܢ. ܘܰܐܖ̈ܡܠܳܬ݂ܗܽܘܢ ܠܳܐ ܢܶܬ݂ܒܰܟ̈ܝܳܢ.16: ܐܶܢ ܢܟܰܢܫܽܘܢ ܟܶܣܦܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܥܰܦܪܳܐ. ܘܰܐܝܟ݂ ܛܺܝܢܳܐ ܢܶܬ݂ܩܢܽܘܢ ܠܒܽܘܫ̈ܶܐ.17: ܗܶܢܽܘܢ ܢܰܬ݂ܩܢܽܘܢ: ܘܙܰܕܺܝܩܳܐ ܢܶܠܒܰܫ ܘܟܶܣܦܗܽܘܢ ܢܦܰܠܶܓ.18: ܒܢܳܐ ܓܶܝܪ ܐܰܝܟ݂ ܓܘܳܓܰܝ ܒܰܝܬܶܗ. ܘܰܐܝܟ݂ ܡܛܰܠܬ݂ܳܐ ܥ̣ܒܰܕ݂ ܡܰܛܠܠܶܗ.19: ܡܶܛܽܠ ܕܥܰܬܺܝܪܳܐ ܢܶܫܟܰܒ: ܘܠܳܐ ܡܰܘܣܶܦ ܠܰܡܩܳܡ. ܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ ܦܳܬܰܚ: ܘܠܰܝܬܰܘܗܝ.20: ܢܰܕ݂ܪܟ݂ܺܝܘܗܝ ܕܠܽܘܚܝܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܡܰܝ̈ܳܐ: ܘܰܐܝܟ݂ ܟܽܘܟ݂ܺܝܬ݂ܳܐ ܕܦܳܪܚܳܐ.21: ܬܶܫܩܠܺܝܘܗܝ ܪܽܘܚܳܐ ܒܠܺܠܝܳܐ. ܘܢܺܐܙܰܠ: ܘܢܶܕܚܩܽܘܢܶܗ ܡܶܢ ܐܰܬ݂ܪܶܗ.22: ܘܬܶܫܕܶܝܘܗܝ ܕܠܳܐ ܚܰܘܣܳܢ. ܘܡܶܢ ܐܺܝܕ݂ܶܗ ܡܶܥܪܰܩ ܢܶܥܪܽܘܩ.23: ܢܛܰܪܶܦ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܐܺܝܕ݂ܶܗ. ܘܢܰܫܪܶܩ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܡܶܢ ܐܰܬ݂ܪܶܗ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܟܚ.

1: ܘܡܶܛܽܠ ܕܺܐܝܬ݂ ܠܟ݂ܶܣܦܳܐ ܢܶܦܩܳܐ: ܘܰܐܬ݂ܪܳܐ ܕܰܠܕܰܗܒܳܐ ܡܫܰܚܠܺܝܢ.2: ܘܦܰܪܙܠܳܐ ܡܶܢ ܥܰܦܪܳܐ ܡܶܬ݂ܢܣܶܟ݂ ܘܡܶܢ ܟܺܐܦ̈ܶܐ ܡܶܬ݂ܢܣܶܟ݂ ܢܚܳܫܳܐ.3: ܩܶܨܳܐ ܣܳܡ ܠܚܶܫܽܘܟ݂ܳܐ ܘܰܠܟ݂ܽܠ ܣܰܘܦܳܐ ܗܽܘ ܝܳܕ݂ܰܥ: ܟܺܐܦܳܐ ܕܚܰܒܪܳܐ ܘܛܶܠܳܠܶܗ ܕܡܰܘܬܳܐ.4: ܬܽܘܪܥܬ݂ܳܐ ܝܺܪܶܬ݂ܘ ܡܶܢ ܥܰܡܳܐ ܓܺܝܽܘܪܳܐ. ܐܶܬܛܥܺܝܘ ܡܶܢ ܖ̈ܶܓܠܳܬ݂ܳܐ. ܘܶܐܬܕܰܠܰܠܘ ܡܶܢ ܐ̱ܢܳܫܳܐ.5: ܓܠܰܘ ܐܰܪܥܳܐ ܕܡܶܢܳܗ̇ ܢܳܦܶܩ ܡܳܙܽܘܢܳܐ. ܘܰܬ݂ܚܽܘܬܶܝܗ̇ ܡܶܬ݂ܗܰܦܰܟ݂ ܐܰܝܟ݂ ܢܽܘܪܳܐ.6: ܘܕ݂ܽܘܟܬ݂ܳܐ ܕܣܰܦܺܝܠܳܐ ܟܺܐܦܶܝ̈ܗ̇. ܘܫܳܚܠܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ ܒܰܫܒܺܝ̈ܠܶܝܗ̇.7: ܠܳܐ ܝܺܕܰܥܬ݂ܳܗ̇ ܛܰܝܪܳܐ: ܘܠܳܐ ܚܙܳܬ݂ܳܗ̇ ܥܺܝܢ ܕܰܝܬܳܐ.8: ܘܠܳܐ ܕܰܖ̈ܫܳܗ̇ ܚܰܝ̈ܘܳܬ݂ܳܐ. ܘܠܳܐ ܥ̣ܒܰܪ ܥܠܶܝܗ̇ ܐܰܪܝܳܐ.9: ܒܟܺܐܦ ܛܰܖ̈ܳܢܺܝܢ ܐܰܘܫܶܛ ܐܺܝܕ݂ܶܗ. ܘܰܗܦܰܟ݂ ܡܶܢ ܥܶܩܳܖ̈ܰܝܗܽܘܢ ܛܽܘܖ̈ܺܝܢ.10: ܒܚܰܘܣܳܢܶܗ ܢܰܗܖ̈ܰܘܳܢ ܢܦܰܠܶܓ. ܘܟ݂ܽܠ ܐܺܝܩܳܪ ܚܙܳܬ݂ ܥܰܝܢܶܗ.11: ܘܥܽܘܫܢܳܐ ܕܢܰܗܖ̈ܰܘܳܬ݂ܳܐ ܚ̣ܒܰܫ ܘܡܶܢ ܬܰܚܦܺܝܬ݂ܳܐ ܢ̣ܦܰܩ ܢܽܘܗܪܳܐ.12: ܘܚܶܟ݂ܡܬ݂ܳܐ ܐܰܝܡܶܟܳܐ ܬܶܫܬܟܰܚ ܘܰܐܝܢܳܐ ܗ̱ܘ ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܕܣܽܘܟܳܠܳܗ̇.13: ܠܳܐ ܝܺܕܰܥ ܐ̱ܢܳܫ ܓܰܙܳܗ̇: ܘܠܳܐ ܡܶܫܬܰܟ݂ܚܳܐ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܒܰܐܬ݂ܪܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ.14: ܬܗܽܘܡܳܐ ܐܳܡܰܪ ܠܳܐ ܗܘܳܬ݂ ܒܺܝ. ܘܝܰܡܳܐ ܐܳܡܰܪ ܠܰܝܬ ܠܘܳܬ݂ܝ.15: ܠܳܐ ܡܶܬ݂ܺܝܗܶܒ ܕܰܗܒܳܐ ܚܠܳܦܶܝܗ̇. ܘܠܳܐ ܡܶܬ݂ܡܢܶܐ ܟܶܣܦܳܐ ܒܰܕ݂ܡܶܝ̈ܗ̇.16: ܠܳܐ ܡܶܬ݂ܚܰܠܦܳܐ ܒܕܰܗܒܳܐ ܕܰܐܘܦܺܝܪ: ܘܰܒܒܶܖ̈ܽܘܠܶܐ ܘܰܒܣܰܦܺܝܠܳܐ.17: ܠܳܐ ܦܳܚܶܡ ܠܳܗ̇ ܕܰܗܒܳܐ ܘܰܙܓܽܘܓ̈ܝܳܬ݂ܳܐ: ܘܡܰܖ̈ܓܳܢܝܳܬ݂ܳܐ ܛܳܒ̈ܳܬ݂ܳܐ. ܘܛܰܒܥ̈ܶܐ ܘܚܽܘܡܖ̈ܶܐ ܠܳܐ ܦܳܚܡܺܝܢ ܠܳܗ̇.18: ܛܳܒܳܐ ܗ̱ܝ ܚܶܟ݂ܡܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܟܺܐܦ̈ܶܐ ܛܳܒ̈ܳܬ݂ܳܐ. ܠܳܐ ܦܳܚܶܡ ܠܳܗ̇ ܦܬ݂ܽܘܬܟ݂ܳܐ ܕܰܗܝܳܐ. ܘܒܰܙܡܰܖ̈ܓܕܶܐ: ܘܰܒܩܰܖ̈ܟܶܕܢܶܐ ܠܳܐ ܡܶܬ݂ܚܰܠܦܳܐ.19: ܛܳܒܳܐ ܗ̱ܝ ܓܶܝܪ ܚܶܟ݂ܡܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܟܽܠ ܡܶܕܶܡ ܠܳܐ ܦܳܚܶܡ ܠܳܗ̇. ܡܰܖ̈ܓܳܢܝܳܬ݂ܳܐ ܕܟ݂ܽܘܫ ܘܟܺܐܦ̈ܶܐ ܕܦܶܕܬ݂ܳܐ ܠܳܐ ܦܳܚ̈ܡܳܢ ܠܳܗ̇.20: ܚܶܟ݂ܡܬ݂ܳܐ ܐܰܝܡܶܟܳܐ ܐܳܬ݂ܝܳܐ. ܘܰܐܝܢܰܘ ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܕܣܽܘܟܳܠܳܗ̇.21: ܟܰܣܝܳܐ ܗ̱ܝ ܡܶܢ ܥܰܝܢܰܝ̈ ܟܽܠ ܕܚܰܝ. ܘܡܶܢ ܦܳܪܰܚܬ݂ܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܡܣܰܬܪܳܐ ܗ̱ܝ.22: ܐܰܒܕܳܢܳܐ ܘܡܰܘܬܳܐ ܐܶܡܰܪܘ: ܕܒܶܐܕ݂ܢܰܝ̈ܢ ܫ̣ܡܰܥܢ ܫܶܡܥܳܗ̇.23: ܡܶܛܽܠ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܗ̱ܘ ܒܰܝܢܰܢ ܐܽܘܖ̈ܚܳܬ݂ܳܗ̇. ܘܗܽܘܝܽܘ ܝܳܕ݂ܰܥ ܕܽܘܟܬ݂ܳܗ̇.24: ܡܶܛܽܠ ܕܗܽܘ ܚܳܙܶܐ ܠܣܽܘܦ ܟܽܠ ܕܒܰܐܪܥܳܐ. ܘܰܬ݂ܚܶܝܬ ܟܽܠ ܫܡܰܝܳܐ ܚܳܙܶܐ.25: ܕܰܥܒܰܕ݂ ܡܰܬ݂ܩܳܠܳܐ ܠܪܽܘܚܳܐ. ܘܡܰܝ̈ܳܐ ܐܰܬ݂ܩܶܢ ܒܰܟ݂ܝܳܠܬܳܐ.26: ܥ̣ܒܰܕ݂ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܠܡܶܛܪܳܐ: ܐܘܪܚܳܐ ܠܚܶܙܘܳܢ̈ܶܐ ܕܩܳܠܳܐ.27: ܗܳܝܕܶܝܢ ܚ̣ܙܳܗ̇ ܘܶܐܫܬܰܥܝܳܗ̇ ܬܰܩܠܳܗ̇: ܐܳܦ ܒܰܕܩܳܗ̇.28: ܘܶܐܡܰܪ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ: ܕܶܚܠܬܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܗܺܝ ܗܺܝ ܚܶܟ݂ܡܬ݂ܳܐ ܘܰܠܡܶܣܛܳܐ ܡܶܢ ܒܺܝܫܬܳܐ ܒܽܘܝܳܢܳܐ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܟܛ.

1: ܘܰܐܘܣܶܦ ܐܺܝܽܘܒ ܠܡܶܡܬܰܠ ܡܰܬ݂ܠܶܗ: ܘܶܐܡܰܪ.2: ܡܰܢ ܕܶܝܢ ܥܰܒܕܰܢܝ ܐܰܝܟ݂ ܝܰܖ̈ܚܶܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝ̈ܶܐ. ܘܰܐܝܟ݂ ܝܰܘ̈ܡܳܬܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܢܰܛܪܰܢܝ.3: ܕܶܚܠܬܶܗ ܥ̣ܒܰܕ݂ ܠܥܶܠ ܡܶܢ ܪܺܝܫܝ ܒܡܰܦܪܰܣ ܫܪܳܓܶܗ ܥܶܠܰܘܰܝ ܘܰܒܢܽܘܗܪܶܗ ܗܰܠܟܶܬ݂ ܒܚܶܫܽܘܟ݂ܳܐ.4: ܐܰܝܟ݂ ܕܰܗܘܺܝܬ݂ ܒܝܰܘ̈ܡܰܝ ܚܶܣܕ݂ܝ: ܟܰܕ݂ ܡܰܓܶܢ ܗܘܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܥܶܠܰܘܰܝ ܡܰܫܟܰܢܝ.5: ܘܟܰܕ݂ ܚܰܣܺܝܢܳܐ ܚܕ݂ܺܝܪ ܗܘܳܐ ܠܰܥܠܰܝܡܽܘܬ݂ܝ.7: ܟܰܕ݂ ܢܶܦܩܶܬ݂ ܠܬܰܪܥܳܐ ܘܰܩܪܺܝ̇ܬ݂. ܘܰܒܫܽܘܩܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܒܳܝܫܳܐ ܝܶܬ݂ܒܶܬ݂.8: ܚܙܰܐܢܝ ܥܠܰܝܡ̈ܶܐ ܘܶܐܬܛܰܫܺܝܘ ܘܩ̣ܳܡܘ ܣܳܒ̈ܶܐ ܘܶܐܬܕܰܡܰܪܘ ܒܺܝ.9: ܘܪܰܘ̱ܖ̈ܒܳܢܶܐ ܐܶܬ݂ܟܠܺܝܘ ܒܡ̈ܶܠܶܐ. ܘܺܐܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܣ̣ܳܡܘ ܥܰܠ ܦܽܘܡܗܽܘܢ.10: ܩܳܠܳܐ ܕܫܰܠܺܝܛܳܢ̈ܶܐ ܕܡܶܬܛܰܫܶܝܢ. ܘܠܶܫܳܢܗܽܘܢ ܕܒܶܩ ܠܰܫܡܰܝ̈ ܚܶܟܗܽܘܢ.11: ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܕ݂ܢܳܐ ܕܫܶܡܥܰܬ݂: ܫܰܒܰܚܬ݂ܰܢܝ ܘܥܰܝܢܳܐ ܕܰܚܙܳܬ݂ ܣܰܗܶܕܬܰܢܝ.12: ܡܶܛܽܠ ܕܦܰܠܛܶܬ݂ ܠܡܶܣܟܺܢܳܐ ܡܶܢ ܐܽܘܠܨܳܢܳܐ: ܘܰܠܝܰܬ݂ܡܳܐ ܕܠܰܝܬ ܠܶܗ ܡܥܰܕܪܳܢܳܐ.13: ܒܽܘܪܟܬ݂ܶܗ ܕܰܐܒܺܝܕ݂ܳܐ ܥܠܰܝ ܬܶܥܽܘܠ. ܘܠܶܒܳܐ ܕܰܐܪܡܰܠܬܳܐ ܚܰܕܺܝܬ݂.14: ܩܽܘܫܬܳܐ ܠܶܒܫܶܬ݂: ܘܠܰܒܫܰܢܝ ܐܰܝܟ݂ ܦܪܺܝܣܳܐ ܘܰܟ݂ܠܺܝܠܳܐ ܕܕܺܝܢܳܐ.15: ܥܰܝܢ̈ܶܐ ܗܘܺܝܬ݂ ܠܰܥܘܺܝܖ̈ܶܐ: ܘܖ̈ܶܓܠܶܐ ܠܰܡܚܰܓܖ̈ܶܐ.16: ܐܰܒܳܐ ܗܘܺܝܬ݂ ܠܒܳܝ̈ܫܶܐ. ܘܕܺܝܢܳܐ ܕܠܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܗ̱ܘܺܝܬ݂ ܒܰܕܩܶܬ݂.17: ܬܶܒܪܶܬ݂ ܢܺܝܒܰܘ̈ܗܝ ܕܥܰܘܠܳܐ: ܘܰܚܛܽܘܦܝܳܐ ܐܰܦܩܶܬ݂ ܡܶܢ ܒܶܝܬ݂ ܫܶܢܰܘ̈ܗܝ.18: ܘܶܐܡ̇ܪܶܬ݂ ܥܰܡܳܐ ܡܶܣܟܺܢܳܐ ܐܶܦܪܽܘܩ ܘܰܐܝܟ݂ ܩܰܢܝܳܐ ܐܶܫܰܠܰܡ ܘܰܐܝܟ݂ ܚܳܠܳܐ ܕܝܰܡ̈ܡܶܐ ܐܰܣܓܶܐ ܝܰܘ̈ܡܰܝ.19: ܫܶܖ̈ܫܰܝ ܢܨܺܝܒܺܝܢ ܥܰܠ ܡܰܝ̈ܳܐ. ܘܛܶܠܳܠܳܐ ܢܒܽܘܬ݂ ܘܒܰܚܨܳܕ݂ܳܐ ܐܶܬ݂ܩܪܶܐ.20: ܐܶܬܬܚܶܕ݂ ܥܰܡܝ ܘܩܶܫܬܳܐ ܒܺܐܝܕ݂ܝ ܐܶܬ݂ܚܰܠܦܰܬ݂.21: ܘܶܐܠܽܘ ܫܰܡܥܽܘܢܝ ܘܣܰܒܰܪܘ: ܘܰܫܡܰܥܘ ܠܡܽܘܠܟܳܢܝ.22: ܘܡܶܢ ܦܶܬܓܳܡܰܝ̈ ܠܳܐ ܛܥܰܘ. ܘܰܠܗܽܘܢ ܒܶܣܡܰܬ݂ ܡܶܠܬ݂ܝ.23: ܣܰܟܺܝܘ ܠܺܝ ܐܰܝܟ݂ ܕܰܠܡܶܛܪܳܐ. ܘܦܽܘܡܗܽܘܢ ܦ̣ܥܰܪܘ ܐܰܝܟ݂ ܕܠܰܪܒܺܝܥܳܐ.24: ܐܶܓܚܰܟ݂ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܘܠܳܐ ܢܗܰܝܡܢܽܘܢ ܘܰܒܢܽܘܗܪܳܐ ܕܰܐܦܰܝ̈ ܠܳܐ ܢܗܰܠܟ݂ܽܘܢ.25: ܐܶܒܨܶܐ ܐܽܘܖ̈ܚܳܬ݂ܗܽܘܢ. ܘܶܐܗܦܽܘܟ݂ ܘܶܐܫܪܶܐ ܐܰܝܟ݂ ܡܰܠܟܳܐ ܒܚܰܝܠܶܗ: ܘܰܐܝܟ݂ ܓܰܒܪܳܐ ܕܠܰܐܒܺܝ̈ܠܶܐ ܡܒܰܝܰܐ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܠ.

1: ܘܗܳܫܳܐ ܗܳܐ ܓܚܶܟ݂ܘ ܥܠܰܝ: ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܰܒ݂ܨܺܝܪܺܝܢ ܡܶܢܝ ܒܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ: ܐܰܝܠܶܝܢ ܕܶܐܢܳܐ ܐܰܣܠܺܝܬ݂ ܠܰܐܒܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ: ܘܠܳܐ ܚܶܫܒܶܬ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܥܰܡ ܟܰܠܒ̈ܶܐ ܕܥܳܢ̈ܝ.2: ܘܚܰܝܠܳܐ ܕܺܐܝܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܠܡܳܢܳܐ ܐܳܙܶܠ ܗܘܳܐ ܠܺܝ: ܕܰܥܠܰܝܗܽܘܢ ܐܰܒܺܝܕ݂ ܟܽܠܶܗ ܥܽܘܫܢܳܐ.3: ܘܒܰܩܛܺܝܪܳܐ ܢܶܒܰܥ ܥܠܰܝܗܽܘܢ: ܐܰܝܟ݂ ܓܰܢܳܒܳܐ ܒܥܽܘܫܢܳܐ ܕܪܶܓܠܬܳܐ.6: ܠܡܶܫܪܳܐ ܒܚ̈ܽܘܠܳܢܶܐ ܕܥܰܦܪܳܐ ܘܟܺܐܦ̈ܶܐ: ܘܰܬ݂ܚܶܝܬ݂ ܫܩܺܝ̈ܦܶܐ ܘܰܬ݂ܚܶܝܬ݂ ܚܳܓ̈ܶܐ.8: ܢܶܣܬܰܚܦܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ܐ ܫܳܛܰܝ̈ܳܐ ܥܰܡ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܥܰܘ̈ܳܠܶܐ. ܬܰܡܳܢ ܢܶܬ݂ܡܰܟܟ݂ܽܘܢ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ.9: ܘܗܳܫܳܐ ܪܶܢܺܝܗܽܘܢ ܗܘܺܝܬ݂: ܘܰܗܘܺܝܬ݂ ܠܗܽܘܢ ܠܬܶܡܗܳܐ.10: ܐܰܣܠܝܽܘܢܝ: ܘܶܐܬ݂ܪܰܚܰܩܘ ܡܶܢܝ. ܘܡܶܢ ܐܰܦܰܝ̈ ܚ̣ܣܰܟܘ ܪܽܘܩܳܐ.11: ܡܶܛܽܠ ܕܒܳܬܰܪܝ ܫܰܪܺܝܘ: ܘܡܰܟܟ݂ܽܘܢܝ. ܘܰܦܓܽܘܕܬܶܗ ܒܦܽܘܡܝ ܐܰܪܡܺܝܘ.12: ܥܰܠ ܝܰܡܺܝܢܝ ܩܳܡܘ: ܘܥܰܪܩܶܠܘ ܠܖ̈ܶܓܠܰܝ ܘܥܰܪܩܠܽܘܢܝ ܒܰܫܒܺܝ̈ܠܶܐ ܕܽܐܘܖ̈ܚܳܬ݂ܗܽܘܢ.13: ܘܒܰܫܒܺܝ̈ܠܰܝ ܥܰܪܩܶܠܘ ܣܪܺܝܩܳܐܺܝܬ݂. ܘܥܰܠ ܡܳܐ ܕܰܗܘܳܢܝ ܚܕ݂ܺܝܘ. ܘܰܠܗܽܘܢ ܠܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܥܽܘܕ݂ܪܳܢ.14: ܐܰܝܟ݂ ܬܽܘܪܥܬ݂ܳܐ ܪܰܒܬ݂ܳܐ ܢܺܐܬܽܘܢ: ܘܰܬ݂ܚܶܝܬ݂ ܥܰܠܥܳܠܳܐ ܢܶܬܬܰܒܪܽܘܢ.15: ܕܰܐܗܦܶܟ݂ܘ ܥܠܰܝ ܕܠܽܘܚܝܳܐ. ܘܰܪܕܰܦܘ ܐܰܝܟ݂ ܪܽܘܚܳܐ ܫܒܺܝ̈ܠܰܝ: ܘܰܐܝܟ݂ ܥܢܳܢܳܐ ܕܥܳܒܪܳܐ ܦܽܘܪܩܳܢܝ.16: ܘܗܳܫܳܐ ܐܶܬܛܰܪܦܰܬ݂ ܢܰܦܫܝ. ܘܚܰܕ݂ܪܽܘܢܝ ܝܰܘ̈ܡܰܝ ܡܽܘܟܳܟ݂ܝ.17: ܒܠܺܠܝܳܐ ܓܰܖ̈ܡܰܝ ܝܺܩܰܪܘ ܥܠܰܝ. ܘܓܽܘܫܡܝ ܠܳܐ ܫ̣ܪܳܐ ܒܣܽܘܓ݂ܳܐܐ ܕܚܰܝܠܳܐ.18: ܐܶܬ݂ܠܰܒܫܶܬ݂ ܠܒܽܘܫܝ: ܘܶܐܬ݂ܚܰܙܩܶܬ݂ ܒܟ݂ܽܘܬܺܝܢܝ.19: ܐܰܪܡܝܽܘܢܝ ܠܛܺܝܢܳܐ: ܘܶܐܬ݂ܡܰܬܠܶܬ݂ ܐܰܝܟ݂ ܥܰܦܪܳܐ ܘܩܶܛܡܳܐ.20: ܐܶܓܥܶܐ ܠܘܳܬ݂ܳܟ݂ ܘܠܳܐ ܬܶܥܢܶܝܢܝ. ܩ̣ܳܡܬ ܘܶܐܬ݂ܒ̣ܰܝܰܢܬ ܒܺܝ.21: ܘܰܥ̣ܒܰܕܬܳܢܝ ܠܳܟ݂ ܒܥܶܠܕܒܳܒܳܐ. ܘܰܒܥܽܘܫܢܳܐ ܕܺܐܝܕܰܝ̈ܟ ܣܛܰܡܬܳܢܝ.22: ܘܰܫ̣ܩܰܠܬܳܢܝ ܘܰܐܪܒܰܥܬܳܢܝ ܥܰܠ ܪܽܘܚܳܐ. ܘܡܰܟܶܟ݂ܬܳܢܝ ܘܰܐܕ݂ܘܺܝܬܳܢܝ.23: ܡܶܟܺܝܠ ܝܳܕ݂ܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܕܡܶܢ ܡܰܘܬܳܐ ܬܰܗܦܟܰܢܝ: ܠܒܶܝܬ݂ ܘܰܥܕܳܐ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܚܰܝ̈ܶܐ.24: ܒܪܰܡ ܠܳܐ ܥܠܰܝ ܢܰܘܫܶܛ ܐܺܝܕ݂ܶܗ: ܘܡܳܐ ܕܰܓܥܺܝܬ݂ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܢܶܦܪܩܰܢܝ.25: ܒܟܺܝܬ݂ ܥܰܠ ܡܶܣܟܺܢܳܐ ܒܺܐܝܡܳܡܳܐ. ܘܢܰܦܫܝ ܐܶܬ݂ܛܰܪܦܰܬ݂ ܥܰܠ ܒܳܝܫܳܐ.26: ܣܰܟܺܝܬ݂ ܠܛܳܒܬ݂ܳܐ: ܘܶܐܬܳܬ݂ ܒܺܝܫܬܳܐ ܣܰܟܺܝܬ݂ ܠܢܽܘܗܪܳܐ: ܘܶܐܬ݂ܳܐ ܥܰܡܛܳܢܳܐ.27: ܡܥܰܝ̈ ܐܶܬܕܰܠܰܚܘ ܘܠܳܐ ܫܠܺܝܘ. ܩܰܕ݂ܡܽܘܢܝ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܕܡܽܘܟܳܟ݂ܝ.28: ܟܡܺܝܪܳܐܺܝܼܬ݂ ܗܰܠܟܶܬ݂ ܕܠܳܐ ܚܶܡܬ݂ܳܐ. ܩܳܡܶܬ݂ ܒܰܟ݂ܢܽܘܫܝܳܐ ܘܰܒܟܺܝܬ݂.29: ܐܰܚܳܐ ܗܘܺܝܬ݂ ܠܝܳܪܽܘܖ̈ܶܐ: ܘܪܳܚܡܳܐ ܠܰܒ̈ܢܳܬ݂ ܢܰܥܳܡ̈ܶܐ.30: ܡܶܫܟܝ ܩܦܽܘܕ݂ ܥܠܰܝ. ܘܓܰܖ̈ܡܰܝ ܣܳܛܘ ܐܰܝܟ݂ ܕܰܒܫܰܘܒܳܐ.31: ܗܘܳܐ ܟ݂ܶܢܳܪܝ ܠܶܐܒܠܳܐ: ܘܰܙܡܳܪܝ ܠܩܳܠܳܐ ܕܰܒܟ݂ܳܬ݂ܳܐ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܠܐ.

1: ܩܝܳܡܳܐ ܐܰܩܺܝܡܶܬ݂ ܠܥܰܝܢܰܝ̈: ܕܠܳܐ ܐܶܬ݂ܒܰܝܰܢ ܒܰܒܬ݂ܽܘܠܬܳܐ.2: ܘܡܳܢܳܐ ܗ̱ܝ ܦܳܠܓܽܘܬ݂ܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܕܡܶܢ ܠܥܶܠ: ܘܝܳܪܬܽܘܬ݂ܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܕܡܶܢ ܡܪܰܘܡܳܐ.3: ܐܶܠܳܐ ܬܒܳܪܳܐ ܠܥܰܘ̈ܳܠܶܐ: ܘܢܽܘܟ݂ܪܳܝܽܘܬ݂ܳܐ ܥܰܠ ܥܳܒܕܰܝ̈ ܥܰܘܠܳܐ.4: ܗܽܘܝܽܘ ܚ̣ܙܳܐ ܐܽܘܖ̈ܚܳܬ݂ܝ. ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܗܶܠ̈ܟ݂ܳܬ݂ܝ ܡܳܢܶܐ.5: ܐܶܢ ܗܰܠܟܶܬ݂ ܥܰܡ ܫܰܩܳܖ̈ܶܐ: ܘܶܐܢ ܐܶܣܬܰܖ̈ܗܰܒܝ ܖ̈ܶܓܠܰܝ ܠܡܶܪܗܰܛ ܒܢܶܟ݂ܠܳܐ.6: ܢܶܬ݂ܩܠܰܢܝ ܒܡܰܣܰܐܬ݂ܳܐ ܕܩܽܘܫܬܳܐ. ܘܢܶܕܰܥ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܫܰܠܡܽܘܬܝ.7: ܐܶܢ ܐܰܣܛܺܝܬ݂ ܗܶܠ̈ܟ݂ܳܬ݂ܝ ܡܶܢ ܐܽܘܪܚܳܐ. ܘܶܐܢ ܐܶܙܰܠ̣ ܠܶܒܝ ܒܳܬܰܪ ܥܰܝ̈ܢܰܝ. ܘܶܐܢ ܕܒܶܩ ܒܺܝ ܡܶܕܶܡ.8: ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܙܶܪܥܶܬ݂: ܗܳܝܕܶܝܢ ܐܶܟ݂ܠܶܬ݂. ܘܶܐܢ ܢܶܨܒܶܬ݂: ܗܳܝܕܶܝܢ ܪܰܒܺܝܬ݂ ܘܚܶܡܠܶܬ݂.9: ܘܶܐܢ ܐܶܫܬܰܕܰܠ ܠܶܒܝ ܥܰܠ ܐܰܢ̱ܬܬ݂ܳܐ ܢܽܘܟ݂ܪܳܝܬܳܐ. ܘܥܰܠ ܬܰܪܥܳܐ ܕܚܰܒܪܝ ܐܶܢ ܟܶܡܢܶܬ݂.10: ܐܶܠܳܐ ܛܶܚܢܰܬ݂ ܠܰܐ̱ܚܖ̈ܳܢܺܝܢ ܐܰܢ̱ܬܰܬ݂ܝ: ܘܶܐܦܳܬ݂ ܒܕ݂ܽܘܟܳܐ ܐ̱ܚܪܳܢܝܳܐ.11: ܡܶܛܽܠ ܕܗܺܝ ܚܛܺܝܬ݂ܳܐ ܗ̱ܝ. ܘܗܺܝ ܥܰܝܢܳܐ ܗ̱ܝ ܕܨܶܢܥܬ݂ܳܐ.12: ܘܢܽܘܪܳܐ ܗ̱ܝ ܕܰܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܰܐܒܕ݂ܳܢܳܐ ܐܳܟ݂ܠܳܐ. ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܥܰܠ̈ܠܳܬ݂ܝ ܢܶܬ݂ܥܰܩܖ̈ܳܢ.13: ܐܶܢ ܐܰܣܠܺܝܬ݂ ܕܺܝܢܳܐ ܕܥܰܒܕܝ ܘܕܰܐܡܬ݂ܝ ܡܳܐ ܕܕ݂ܳܝܢܺܝܢ ܗܘܰܘ ܥܰܡܝ.14: ܐܶܠܳܐ ܐܶܡ̇ܪܶܬ݂ ܡܳܢܳܐ ܐܶܥܒܶܕ݂ ܡܳܐ ܕܩܳܐܶܡ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. ܘܡܳܐ ܕܦܳܩܶܕ݂: ܡܳܢܳܐ ܐܰܬ݂ܺܝܒܺܝܘܗܝ.15: ܕܗܳܐ ܒܟܰܪܣܳܐ ܕܥܰܒܕܰܢܝ ܥܰܒܕܶܗ. ܘܰܒܚܰܕ݂ ܡܰܪܒܥܳܐ ܬܰܩܢܰܢܝ.16: ܐܶܢ ܟܠܺܝܬ݂ ܠܡܶܣܟܺܢܳܐ ܡܶܕܶܡ ܕܰܨܒܳܐ ܘܶܐܢ ܐܰܚܫܟܶܬ݂ ܠܥܰܝܢ̈ܶܐ ܕܰܐܪܡܰܠܬܳܐ.17: ܐܶܢ ܐܶܟ݂ܠܶܬ݂ ܠܰܚܡܝ ܒܰܠܚܽܘܕܰܝ. ܘܠܳܐ ܝܰܬ݂ܡܳܐ ܡܶܢܶܗ ܐܶܟܰܠ.18: ܡܶܛܽܠ ܕܡܶܢ ܛܰܠܝܽܘܬ݂ܝ ܪܰܒܝܽܘܢܝ ܟܺܐܒ̈ܶܐ. ܘܡܶܢ ܟܰܪܣܳܗ̇ ܕܶܐܡܝ ܬܶܢ̈ܚܳܬ݂ܐ.19: ܐܶܢ ܚܙܺܝܬ݂ ܕܰܐܒܺܝܕ݂ ܡܶܢ ܒܠܰܝ ܠܒܽܘܫܳܐ. ܘܠܰܝܬ ܬܰܟ݂ܣܺܝܬ݂ܳܐ ܠܒܳܝܫܳܐ.20: ܐܶܠܳܐ ܥܰܠ ܒܽܘܖ̈ܟܰܝ ܐܶܬ݂ܪܰܒܺܝܘ. ܘܡܶܢ ܓܶܙ̈ܶܐ ܕܥܳܢ̈ܝ ܐܶܫܬܰܚܰܢܘ.21: ܐܶܢ ܐܰܪܺܝܡܶܬ݂ ܥܰܠ ܝܰܬ݂ܡܳܐ ܐܺܝܕ݂ܝ. ܐܶܠܳܐ ܡܳܐ ܕܰܚܙܺܝܬ݂ܶܗ ܒܬܰܪܥܳܐ: ܥܰܕܰܪܬܶܗ.22: ܟܰܬ݂ܦܝ ܡܶܢ ܟܶܪܳܗ̇ ܬܶܦܶܠܝ. ܘܰܕ݂ܪܳܥܝ ܡܶܢ ܩܰܢܝܶܗ ܢܶܬܬܒܰܪ.23: ܡܶܛܽܠ ܕܕܶܚܠܬ݂ܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܐܰܙܺܝܥܬܰܢܝ: ܘܰܬ݂ܒܳܪܶܗ ܐܶܬ݂ܳܐ ܥܠܰܝ. ܘܡܶܢ ܙܰܘܥܬ݂ܳܐ ܠܳܐ ܐܶܫܟܚܶܬ݂ ܠܰܡܩܳܡ.24: ܐܶܢ ܥܶܒܕ݂ܶܬ݂ ܕܰܗܒܳܐ ܬܽܘܟ݂ܠܳܢܝ. ܘܶܐܢ ܐܶܡ̇ܪܶܬ݂ ܥܰܠ ܟܺܐܦܳܐ ܛܳܒܬ݂ܳܐ ܕܰܐܢ̱ܬܝ ܗܺܝ ܬܽܘܟ݂ܠܳܢܝ ܘܶܐܢ ܐܶܡ̇ܪܶܬ݂ ܥܰܠ ܣܢܺܝܢܳܐ ܕܰܐܢ̱ܬ ܗܽܘ ܣܰܒܪܝ.25: ܘܶܐܢ ܚܕ݂ܺܝܬ݂ ܟܰܕ݂ ܣܓܺܝ ܩܶܢܝܳܢܝ. ܘܟܰܕ݂ ܣܓܺܝ: ܐܶܫܟܚܰܬ݂ ܐܺܝܕ݂ܝ.26: ܐܶܢ ܚܙܺܝܬ݂ ܢܽܘܗܪܳܐ ܟܰܕ݂ ܕܰܢܺܝܚ: ܘܣܰܗܪܳܐ ܟܰܕ݂ ܚܰܒܺܝܒ.27: ܐܶܢ ܐܶܙܰܠ ܘܶܐܫܬܰܕܰܠ ܒܣܶܬ݂ܪܳܐ ܠܶܒܝ. ܘܢܶܫܩܰܬ݂ ܐܺܝܕ݂ܝ ܠܦܽܘܡܝ.28: ܐܳܦ ܗܽܘ ܚ̣ܙܳܐ ܟܽܠܗܶܝܢ ܨܶܢ̈ܥܳܬ݂ܝ. ܐܶܢ ܟܰܕܒܶܬ݂ ܩܕ݂ܳܡ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ.29: ܘܶܐܢ ܚܕ݂ܺܝܬ݂ ܒܰܬ݂ܒܳܪܳܐ ܕܣܳܢܐܝ: ܘܶܐܢ ܕܳܨܶܬ݂ ܡܳܐ ܕܰܗܘܳܬ݂ ܠܶܗ ܒܺܝܫܬܳܐ.30: ܘܶܐܢ ܐܰܫܠܡܶܬ݂ ܦܽܘܡܝ ܠܰܚܛܳܗ̈ܶܐ. ܘܢܰܦܫܝ ܠܰܚܕ݂ܳܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܠܳܐ ܫܶܐܠܰܬ݂.31: ܐܶܠܳܐ ܐܶܡܰܪܘ ܖ̈ܳܚܡܰܝ: ܡܰܢ ܕܶܝܢ ܝܰܗܒ ܠܰܢ ܡܶܢ ܒܶܣܪܶܗ: ܘܠܳܐ ܣܒܰܥܢ.32: ܒܫܽܘܩܳܐ ܠܳܐ ܐܰܒܺܝܬܶܬ݂ ܐܰܟ݂ܣܢܳܝܳܐ. ܘܬܰܪܥܝ ܠܳܐܪܚܳܐ ܦܶܬ݂ܚܶܬ݂.33: ܐܶܢ ܟܰܣܺܝܬ݂ ܐܰܝܟ݂ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܚܛܳܗܰܝ̈. ܘܶܐܢ ܛܶܡܪܶܬ݂ ܒܛܽܘܫܝܳܐ ܚܰܘ̈ܒܰܝ.34: ܐܶܢ ܕܳܫܶܬ݂ ܚܰܝܠܳܐ ܕܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ. ܐܶܠܳܐ ܣܽܘܓ݂ܳܐܐ ܗ̱ܘ ܕܫܰܖ̈ܒܳܬ݂ܳܐ ܬܰܒܪܰܢܝ. ܘܒܰܪܢܳܫܳܐ ܠܳܐ ܐܰܗܦܟܶܬ݂ ܒܬܰܪܥܳܐ. ܘܰܒܡܰܡܠܠܳܐ ܕܣܶܦ̈ܘܳܬ݂ܳܐ ܠܳܐ ܪܢܺܝܬ݂ ܓܽܘܖ̈ܳܓܰܘܗܝ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܡܰܟܟ݂ܽܘܢܝ.35: ܡܰܢ ܕܶܝܢ ܝܰܗܒ ܡܰܢ ܕܫܳܡܰܥ ܠܺܝ. ܐܶܢ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗܝ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ: ܢܶܥܢܶܝܢܝ. ܘܢܶܟ݂ܬܽܘܒ ܒܣܶܦܪܳܐ ܕܺܝܢܰܘ̈ܗܝ ܕܓܰܒܪܳܐ.36: ܐܶܠܳܐ ܥܰܠ ܟܰܬ݂ܦܝ ܐܶܫܩܠܺܝܘܗܝ. ܘܰܥܒܰܕ݂ܬ݂ܶܗ ܠܺܝ ܟܠܺܝܠܳܐ.37: ܘܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܗܶܠ̈ܟ݂ܳܬ݂ܝ ܐܶܚܰܘܶܝܘܗܝ. ܘܰܐܝܟ݂ ܫܰܠܺܝܛܳܐ ܐܶܒܰܕܩܺܝܘܗܝ.38: ܘܰܥܠܰܝ ܐܰܪܥܳܐ ܬܰܝܠܶܠ. ܘܰܟ݂ܖ̈ܳܒܶܝܗ̇ ܐܰܟ݂ܚܕ݂ܳܐ ܢܶܒܟܽܘܢ.39: ܐܶܢ ܐܶܟ݂ܠܶܬ݂ ܚܰܝܠܳܗ̇ ܕܠܳܐ ܟܣܶܦ: ܘܢܰܦܫܳܐ ܕܡܰܪܺܝܪܳܐ ܐܶܢ ܐܰܕ݂ܘܺܝܬ݂.40: ܚܠܳܦ ܚܶܛܬ݂ܳܐ: ܢܶܦܽܘܩ ܙܶܒܠܳܐ. ܘܰܚܠܳܦ ܣܥܳܪܬܳܐ ܢܶܦܽܘܩ ܟܽܘܒܳܐ. ܘܰܫܠܶܡܘ ܦܶܬܓ݂ܳܡܰܘ̈ܗܝ ܕܺܐܝܽܘܒ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܠܒ.

1: ܘܰܫ̣ܠܺܝܘ ܗܳܠܶܝܢ ܬܠܳܬ݂ܳܐ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ ܕܒܳܥܶܝܢ ܗܘܰܘ ܠܰܡܚܰܝܳܒܽܘܬ݂ܶܗ ܠܺܐܝܽܘܒ. ܡܶܛܽܠ ܕܗܽܘ ܗܘܳܐ ܙܰܕܺܝܩ ܒܥܰܝܢܰܝ̈ܗܽܘܢ.2: ܘܶܐܬ݂ܚܰܡܰܬ݂ ܐܶܠܺܝܗܽܘ ܒܰܪ ܒܰܪܟܺܝܐܶܝܠ ܒܽܘܙܳܝܳܐ ܡܶܢ ܫܰܪܒܬ݂ܳܐ ܕܪܰܡܽܘ. ܐܶܬ݂ܚܰܡܰܬ݂ ܪܽܘܓܙܶܗ ܥܰܠ ܐܺܝܽܘܒ: ܥܰܠ ܕܙܰܕܶܩ ܢܰܦܫܶܗ ܛܳܒ ܡܶܢ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ.3: ܘܶܐܬ݂ܚܰܡܰܬ݂ ܥܰܠ ܬܠܳܬ݂ܳܐ ܚܰܒܖ̈ܰܘܗܝ: ܥܰܠ ܕܠܳܐ ܐܶܫܟܰܚܘ ܕܢܶܬܠܽܘܢ ܠܶܗ ܦܶܬܓ݂ܳܡܳܐ ܠܺܐܝܽܘܒ ܘܰܢܚܰܝܒܽܘܢܶܗ.4: ܘܶܐܠܺܝܗܽܘ ܡܟܰܘܶܢ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܠܺܐܝܽܘܒ ܒܡ̈ܶܠܶܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܣܳܒܺܝܢ ܗܘܰܘ ܡܶܢܶܗ ܒܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ.5: ܘܰܚܙܳܐ ܐܶܠܺܝܗܽܘ ܕܠܳܐ ܡܶܫܟܚܺܝܢ ܕܢܶܬܠܽܘܢ ܠܶܗ ܦܶܬܓ݂ܳܡܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܬܠܳܬ݂ܳܐ ܓܰܒܖ̈ܺܝܢ: ܘܶܐܬ݂ܚܰܡܰܬ݂ ܪܽܘܓܙܶܗ.6: ܘܰܥ̣ܢܳܐ ܐܶܠܺܝܗܽܘ ܒܰܪ ܒܰܪܟܺܝܐܶܝܠ ܒܽܘܙܳܝܳܐ: ܘܶܐܡܰܪ: ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܨܺܝܪ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܒܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ: ܘܰܐܢ̱ܬܽܘܢ ܩܰܫܺܝܫܺܝܢ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܕܶܚܠܶܬ݂ ܘܙܳܥܶܬ݂ ܠܰܡܚܰܘܳܝܽܘܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܝܺܕܰܥܬ݂ܝ.7: ܐܶܢܳܐ ܓܶܝܪ ܐܶܡ̇ܪܶܬ݂ ܕܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܗ̱ܘ ܡܡܰܠܠܺܝܢ: ܘܣܽܘܓ݂ܳܐܐ ܕܰܫܢܰܝ̈ܳܐ ܡܰܠ̈ܦܳܢ ܚܶܟ݂ܡܬ݂ܳܐ.8: ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܪܽܘܚܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܒܒܰܪܢܳܫܳܐ ܘܰܢܫܰܡܬ݂ܶܗ ܗ̱ܘ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ: ܡܒܰܝܢܳܐ ܠܗܽܘܢ.9: ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܣܽܘܓ݂ܳܐܐ ܕܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܳܐ ܡܚܰܟܡܺܝܢ ܐܳܦܠܳܐ ܗܘܳܐ ܣܳܒ̈ܶܐ ܡܶܬ݂ܒܰܝܢܺܝܢ ܕܺܝܢܳܐ.10: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐ̱ܢܳܐ: ܫܽܘܡܥܽܘܢܝ. ܘܳܐܦ ܐܶܢܳܐ ܐܶܚܰܘܶܝܟ݂ܽܘܢ ܝܺܕܰܥܬ݂ܝ.11: ܘܗܳܐ ܫܶܬ݂ܩܶܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܘܰܠܡܶܠܰܝ̈ܟܽܘܢ: ܘܨܳܬܶܬ݂ ܥܕܰܡܳܐ ܕܛܰܠܶܩܬܽܘܢ: ܘܰܒܨܺܝܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܒܡ̈ܶܠܶܐ.12: ܘܰܒܣܳܗ̈ܕܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܐܶܬ݂ܒܰܝܢܶܬ݂ ܘܗܳܐ ܠܰܝܬ ܠܺܐܝܽܘܒ ܡܰܟܣܳܢܳܐ: ܘܰܕ݂ܝܳܗܶܒ ܠܶܗ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܦܶܬܓ݂ܳܡܳܐ.13: ܕܳܐܡܪܺܝܢ ܐܢ̱ܬܽܘܢ ܐܶܫ̣ܟܰܚܢ ܚܶܟ݂ܡܬ݂ܳܐ. ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܗ̱ܘ ܡܚܳܝܗܝ: ܘܠܳܐ ܒܰܪܢܳܫܳܐ.14: ܠܳܐ ܐܳܡܰܪ ܠܽܘܩܒܰܠ ܡ̈ܶܠܶܐ. ܘܰܒܡܶܠܰܝ̈ܟܽܘܢ ܠܳܐ ܡܶܬ݂ܪܡܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܠܶܗ.15: ܫܬ݂ܶܩܘ ܘܬܽܘܒ ܠܳܐ ܥܢ̣ܰܐܗܝ. ܐܰܦܪܶܩܘ ܡܶܢܗܽܘܢ ܡ̈ܶܠܶܐ ܘܰܫܬܶܩܘ.16: ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܡܡܰܠܠܺܝܢ ܡܶܛܽܠ ܕܩܳܡ̣ܘ: ܘܬ݂ܽܘܒ ܠܳܐ ܥ̣ܢܰܐܗܝ.17: ܐܶܥܢܶܐ ܐܳܦ ܐܶܢܳܐ ܡܶܠܰܬ݂ܝ. ܘܶܐܚܰܘܶܐ ܐܳܦ ܐܶܢܳܐ ܝܺܕܰܥܬ݂ܝ.18: ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܬ݂ܡܠܺܝܬ݂ ܡ̈ܶܠܶܐ. ܘܶܐܬ݂ܢܰܣܟܰܬ݂ ܪܽܘܚܳܐ ܒܟܰܪܣܝ.19: ܗܳܐ ܟܰܪܣܝ ܟܳܝܒܳܐ: ܘܠܳܐ ܡܶܬ݂ܦܰܬ݂ܚܳܐ. ܘܰܐܝܟ݂ ܐܶܒܳܐ ܒܝܰܪܚܳܐ ܡܶܬ݂ܦܰܪܬܳܐ.20: ܐܶܡܰܠܶܠ: ܘܢܶܪܘܰܚ ܠܺܝ ܐܶܦܬܰܚ ܣܶܦ̈ܘܳܬ݂ܝ ܘܶܐܬܶܠ ܦܶܬܓ݂ܳܡܳܐ.21: ܠܳܐ ܐܶܣܰܒ ܒܰܐܦܰܝ̈ ܐ̱ܢܳܫ. ܘܡܶܢ ܐܰܦܰܝ̈ ܐ̱ܢܳܫ ܠܳܐ ܐܶܒܗܰܬ݂.22: ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܒܶܗܬܬ݂ܳܐ. ܘܥܰܕ݂ ܩܰܠܺܝܠ ܫܳܩܶܠ ܗܘܳܐ ܠܺܝ ܥܽܘܫܢܝ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܠܓ.

1: ܒܪܰܡ ܕܶܝܢ ܫܡܰܥ ܐܺܝܽܘܒ ܡܶܠܰܝ̈. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܦܶܬܓܳܡܰܝ̈ ܨܽܘܬ݂.2: ܗܳܐ ܦܶܬ݂ܚܶܬ݂ ܦܽܘܡܝ. ܘܰܒܦܽܘܡܝ ܡܡܰܠܶܠ ܠܶܫܳܢܝ.3: ܬܪܺܝܨ ܗ̱ܘ ܡܰܡܠܠܶܗ ܕܦܽܘܡܝ. ܘܰܓܒܶܐ ܗ̱ܘ ܡܺܐܡܪܳܐ ܕܣܶܦ̈ܘܳܬ݂ܝ.4: ܪܽܘܚܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܐܰܥܺܝܪܬܰܢܝ. ܘܰܢܫܰܡܬܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܐܰܚܝܰܬܰܢܝ.5: ܐܶܢ ܡܶܫܟܰܚ ܐܰܢ̱ܬ: ܐܰܬܺܝܒܰܝܢܝ ܦܶܬܓ݂ܳܡܳܐ. ܐܶܬܛܰܝܰܒ ܘܩܽܘܡ ܩܕ݂ܳܡܰܝ.6: ܘܳܐܦ ܐܶܢܳܐ ܐܰܟ݂ܘܳܬ݂ܳܟ݂ ܐ̱ܢܳܐ ܠܘܳܬ݂ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. ܘܳܐܦ ܐܶܢܳܐ ܡܶܢ ܛܺܝܢܳܐ ܐܶܬ݂ܓܰܒܠܶܬ݂.7: ܘܗܳܫܳܐ ܕܶܚܠܰܬ݂ܝ ܠܳܐ ܬܙܺܝܥܳܟ݂. ܐܘܟ݂ܦܳܢܝ ܥܠܰܝܟ ܠܳܐ ܢܺܐܩܰܪ.8: ܒܪܰܡ ܐܶܡܰܪܬ ܒܶܐܕ݂ܢܰܝ̈. ܘܩܳܠ ܡܶܠܰܝ̈ܟ ܫܶܡܥܶܬ݂.9: ܕܶܐܡܰܪܬ: ܕܙܰܟܳܝ ܐ̱ܢܳܐ ܕܠܳܐ ܚܰܘ̈ܒܺܝܢ. ܘܙܰܕܺܝܩ ܐ̱ܢܳܐ: ܘܠܰܝܬ ܒܺܝ ܚܛܳܗ̈ܶܐ. ܘܰܡܦܰܨܰܝ ܐ̱ܢܳܐ ܡܶܢ ܥܰܘܠܳܐ.10: ܕܗܳܐ ܥܶܠ̈ܠܳܬ݂ܳܐ ܥܠܰܝ ܡܶܫܟܰܚ. ܘܚܰܫܒܰܢܝ ܠܶܗ ܐܰܝܟ݂ ܒܥܶܠܕܒܳܒܳܐ.11: ܘܣܳܡ ܒܣܰܕܳܐ ܖ̈ܶܓܠܰܝ ܘܰܢܛܰܪ ܟܽܠܗܶܝܢ ܐܽܘܖ̈ܚܳܬ݂ܝ.12: ܒܗܳܕ݂ܶܐ ܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܐܰܢ̱ܬ ܠܡܶܙܟܳܐ. ܐܶܬܶܠ ܠܳܟ݂ ܦܶܬܓ݂ܳܡܳܐ: ܕܪܰܒ ܗ̱ܘ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܡܶܢ ܐ̱ܢܳܫܳܐ.13: ܡܶܛܽܠ ܡܳܢܳܐ ܕܳܢ̣ܬ ܥܰܡܶܗ: ܘܰܒܟܽܠܗܽܘܢ ܦܶܬܓ݂ܳܡܰܘ̈ܗܝ ܠܳܐ ܥ̣ܢܳܐ.14: ܡܶܛܽܠ ܕܒܰܚܕ݂ܳܐ ܗ̱ܘ ܡܡܰܠܶܠ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ: ܘܰܒܬܰܪܬܶܝܢ ܠܳܐ ܡܰܘܣܶܦ.15: ܘܰܒܣܶܦ̈ܘܳܬ݂ܳܐ ܠܳܐ ܡܶܣܬܰܟܰܠ: ܒܚܶܠܡܳܐ ܘܰܒܚܶܙܘܳܐ ܕܠܺܠܝܳܐ: ܟܰܕ݂ ܢܳܦܠܳܐ ܫܶܢܬ݂ܳܐ ܥܰܠ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܒܢܰܘܡܬ݂ܳܐ ܥܰܠ ܡܰܫܟܒܳܐ.16: ܗܳܝܕܶܝܢ ܓܳܠܶܐ ܐܶܕ݂ܢܶܗ ܕܐ̱ܢܳܫܳܐ: ܘܰܒܡܳܪܽܘܕ݂ܽܘܬ݂ܗܽܘܢ ܢܡܰܟܶܟ݂ ܐܶܢܽܘܢ.17: ܠܡܰܥܒܳܪܽܘ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܡܶܢ ܥܒܳܕ݂ܰܘ̈ܗܝ. ܘܓܽܘܫܡܶܗ ܕܓܰܒܪܳܐ ܡܟܰܣܶܐ.18: ܢܶܚܣܽܘܟ݂ ܢܰܦܫܶܗ ܡܶܢ ܚܒܳܠܳܐ: ܘܚܰܝܰܘ̈ܗܝ ܡܶܢ ܐܰܒܕܳܢܳܐ.19: ܘܰܢܟܰܣܶܐ ܒܟܺܐܒܳܐ ܥܰܠ ܡܰܫܟܒܶܗ. ܘܣܽܘܓ݂ܳܐܐ ܕܓܰܖ̈ܡܰܘܗܝ ܢܰܥܫܶܢ.20: ܢܶܓܡܰܪ ܒܶܣܪܶܗ ܡܶܢ ܕܶܚܠܬܶܗ. ܘܢܰܦܫܶܗ ܠܳܐ ܢܣܰܒܰܥ ܠܰܚܡܳܐ: ܘܢܰܦܫܶܗ ܡܶܐܟ݂ܽܘܠܬܳܐ ܬܶܪܰܓ.21: ܢܶܐܟ݂ܽܘܠ ܒܶܣܪܶܗ ܡܶܢ ܕܶܚܠܬܶܗ. ܘܣܽܘܓ݂ܳܐܐ ܕܓܰܖ̈ܡܰܘܗܝ ܠܳܐ ܢܶܚܙܶܐ.22: ܘܬܶܩܪܽܘܒ ܠܰܚܒܳܠܳܐ ܢܰܦܫܶܗ: ܘܚܰܝܰܘ̈ܗܝ ܠܡܰܘܬܳܐ.23: ܐܶܢ ܐܺܝܬ݂ ܠܶܗ ܡܰܠܰܐܟ݂ܳܐ ܕܫܳܡܰܥ ܠܶܗ ܚܕ݂ܳܐ ܡܶܢ ܐܳܠܶܦ: ܢܚܰܘܶܐ ܠܐ̱ܢܳܫܳܐ ܬܪܺܝܨܽܘܬ݂ܶܗ.24: ܘܰܢܪܰܚܶܡ ܥܠܰܘܗܝ: ܘܢܺܐܡܰܪ ܦܪܽܘܩܳܝܗܝ ܕܠܳܐ ܢܶܚܽܘܬ݂ ܠܰܚܒܳܠܳܐ. ܘܠܶܗ ܢܶܫܟܰܚ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ.25: ܢܶܬ݂ܚܰܠܰܦ ܒܶܣܪܶܗ ܐܰܝܟ݂ ܕܰܒܛܰܠܝܽܘܬ݂ܶܗ. ܘܢܶܗܦܽܘܟ݂ ܠܝܰܘ̈ܡܰܝ ܥܠܰܝܡܽܘܬ݂ܶܗ.26: ܘܰܢܨܰܠܶܐ ܩܕ݂ܳܡ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ: ܘܢܶܫܡܥܺܝܘܗܝ: ܘܢܶܨܛܒܶܐ ܒܶܗ: ܘܢܶܬ݂ܚܙܶܐ ܩܕ݂ܳܡܰܘܗܝ ܒܫܽܘܒܚܳܐ: ܘܢܶܦܪܽܘܥ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬ݂ܶܗ.27: ܘܰܬ݂ܪܺܝܨܽܘܬ݂ܳܐ ܥܰܠ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܢܺܐܡܰܪ. ܘܢܺܐܡܰܪ ܚܛܺܝܬ݂: ܘܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܐܰܣܟܠܶܬ݂: ܘܠܳܐ ܐܰܗܢܺܝܬ݂ ܢܰܦܫܝ.28: ܦܪܽܘܩ ܢܰܦܫܝ ܡܶܢ ܐܰܒܕ݂ܳܢܳܐ ܕܰܚܒܳܠܳܐ. ܘܢܰܦܫܝ ܬܶܚܙܶܐ ܢܽܘܗܪܳܐ.29: ܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܥܳܒܶܕ݂ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܬܠܳܬ݂ ܙܰܒܢܺܝ̈ܢ ܥܰܡ ܓܰܒܪܳܐ.30: ܡܰܗܦܶܟ݂ ܢܰܦܫܶܗ ܡܶܢ ܚܒܳܠܳܐ ܠܡܶܚܙܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܚܰܝ̈ܶܐ.31: ܨܽܘܬ݂ ܐܺܝܽܘܒ ܘܰܫܡܰܥ. ܘܰܫܬ݂ܽܘܩ: ܘܶܐܢܳܐ ܐܶܡܰܠܶܠ.32: ܐܶܢ ܐܺܝܬ݂ ܠܳܟ݂ ܡ̈ܶܠܶܐ: ܐܰܬ݂ܺܝܒܰܝܢܝ. ܡܶܛܽܠ ܕܨܳܒܶܐ ܐ̱ܢܳܐ ܗ̱ܘ ܕܬܶܙܟܶܐ.33: ܘܶܐܢ ܠܳܐ ܫܳܡܰܥ ܐܰܢ̱ܬ ܠܺܝ: ܫܬ݂ܽܘܩ: ܘܰܐܠܦܳܟ݂ ܚܶܟ݂ܡܬ݂ܳܐ.

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܠܕ.

1: ܘܰܥ̣ܢܳܐ ܐܶܠܺܝܗܽܘ ܘܶܐܡܰܪ.2: ܫܡܰܥܘ ܚܰܟܺܝ̈ܡܶܐ ܡܶܠܰܝ̈. ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕܝܳܕ݂ܥܺܝܢ: ܨܽܘܬ݂ܽܘܢܳܢܝ.3: ܡܶܛܽܠ ܕܶܐܕ݂ܢܳܐ ܒܳܚܪܳܐ ܡ̈ܶܠܶܐ. ܘܚܶܟܳܐ ܛܳܥܶܡ ܡܶܐܟ݂ܽܘܠܬܳܐ.4: ܢܶܓܒܶܐ ܠܰܢ ܕܰܝܳܢܳܐ: ܘܢܶܕܰܥ ܒܰܝܢܳܬܰܢ: ܡܳܢܳܐ ܫܰܦܺܝܪ.5: ܐܶܡ̣ܰܪܬ ܐܺܝܽܘܒ ܘܰܙܟ̣ܰܝܬ. ܕܶܐܡ̣ܰܪܬ ܐܶܙܕܰܕܩܶܬ݂: ܘܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܗܽܘ ܨܠܳܝܗܝ ܠܕ݂ܺܝܢܝ ܥܠܰܝ.6: ܡܰܢܽܘ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܕܶܐܒܰܕ݂ ܕܠܳܐ ܣܰܟ݂ܠܽܘ.7: ܡܰܢܽܘ ܓܰܒܪܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܐܺܝܽܘܒ: ܕܢܶܫܬܶܐ ܡܽܘܝܳܩܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܡܰܝ̈ܳܐ.8: ܘܰܗܘܳܐ ܫܰܘܬܳܦܳܐ ܘܚܰܒܪܳܐ ܠܥܳܒܕܰܝ̈ ܥܰܘܠܳܐ: ܥܰܡ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܠܰܡܗܰܠܳܟ݂ܽܘ.9: ܕܶܐܡܰܪܬ: ܕܠܳܐ ܙܳܟܶܐ ܓܰܒܪܳܐ ܡܳܐ ܕܕ݂ܳܚܶܠ ܡܶܢ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ.10: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐ̱ܢܳܫܰܝ̈ ܠܶܒܳܐ ܫܽܘܡܥܽܘܢܝ. ܚܳܣ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܕܢܶܥܒܶܕ݂ ܥܰܘܠܳܐ. ܘܚܳܣ ܠܶܗ ܕܢܶܥܒܶܕ݂ ܚܛܺܝܬ݂ܳܐ.11: ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܝܟ݂ ܥܒܳܕ݂ܰܘ̈ܗܝ ܕܒܰܪܢܳܫܳܐ ܦܳܪܰܥ ܠܶܗ. ܘܓܰܒܪܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܐܽܘܖ̈ܚܳܬ݂ܶܗ ܡܶܫܟܰܚ.12: ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܠܳܐ ܥܳܒܶܕ݂ ܥܰܘܠܳܐ. ܘܳܐܦܠܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܡܥܰܪܩܶܠ ܐܽܘܪܚܳܐ.13: ܡܰܢܽܘ ܦ̣ܩܰܕ݂ ܠܰܐܪܥܳܐ. ܘܡܰܢܽܘ ܥ̣ܒܰܕ݂ ܠܟ݂ܽܠܳܗ̇ ܬܺܒܶܝܠ.14: ܐܶܢ ܡܰܦܢܶܐ ܥܠܰܘܗܝ ܠܶܒܶܗ: ܪܽܘܚܶܗ ܘܰܢܫܰܡܬܶܗ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܡܶܬ݂ܟܰܢ̈ܫܳܢ.15: ܣܳܐܶܦ ܟܽܠ ܒܣܰܪ ܐܰܟ݂ܚܕ݂ܳܐ. ܘܒܰܪܢܳܫܳܐ ܠܥܰܦܪܳܐ ܗܳܦܶܟ݂.16: ܘܶܐܢ ܡܶܬ݂ܒܰܝܰܢ ܐܰܢ̱ܬ: ܫܡܰܥ ܗܳܠܶܝܢ. ܘܨܽܘܬ݂ ܠܩܳܠܳܐ ܕܡܶܠܰܝ̈.17: ܡܰܢ ܕܣܳܢܶܐ ܕܺܝܢܳܐ: ܙܳܟܶܐ. ܘܶܐܢ ܙܰܟܳܝ ܗ̱ܘ: ܠܳܐ ܟܺܐܢܳܐܺܝܬ݂ ܡܶܬ݂ܚܰܝܰܒ.18: ܕܶܐܡܰܪ ܥܰܠ ܡܰܠܟܳܐ ܥܰܘܠܳܐ: ܡܠܶܟ݂ ܖ̈ܺܝܫܳܢܶܐ ܡܠܶܟ݂ ܫܰܠܺܝܛܳܢ̈ܶܐ.19: ܕܠܳܐ ܢܳܣܶܒ ܒܰܐܦܰܝ̈ ܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ. ܘܠܳܐ ܢܳܣܶܒ ܒܰܐܦܰܝ̈ ܡܶܣܟܺܢ̈ܶܐ: ܡܶܛܽܠ ܕܟܽܠܗܽܘܢ ܥܒܳܕ݂ ܐܺܝܕ݂ܰܘ̈ܗܝ ܐܶܢܽܘܢ.20: ܡܶܢ ܬܚܶܝܬ݂ ܫܶܠܝܳܐ ܡܳܝܬܺܝܢ. ܘܰܒܦܶܠܓܶܗ ܕܠܺܠܝܳܐ ܣܳܝܦܺܝܢ ܘܳܐܒܕܺܝܢ. ܘܡܶܫܬܰܘܕܥܺܝܢ ܠܚܰܣܺܝܢܳܐ: ܠܳܐ ܒܚܰܝܠܳܐ.21: ܡܶܛܽܠ ܕܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ ܥܰܠ ܟܽܠܗܶܝܢ ܐܽܘܖ̈ܚܳܬ݂ܶܗ ܕܓܰܒܪܳܐ. ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܗܶܠ̈ܟܳܬ݂ܶܗ ܚܳܙܶܐ.22: ܕܠܳܐ ܚܶܫܽܘܟ݂ܳܐ ܘܰܕ݂ܠܳܐ ܛܶܠܳܠܰܝ̈ ܡܰܘܬܳܐ: ܠܡܶܬܛܰܫܳܝܽܘ ܬܰܡܳܢ ܥܳܒܕܰܝ̈ ܥܰܘܠܳܐ.23: ܡܶܛܽܠ ܕܬ݂ܽܘܒ ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܓܰܒܪܳܐ ܣܳܐܶܡ ܠܰܡܗܰܠܳܟ݂ܽܘ ܥܰܡ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܒܕܺܝܢܳܐ.24: ܕܰܐܒܐܶܫ ܠܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ ܕܠܳܐ ܣܳܟ݂: ܘܰܢܩܺܝܡ ܐܰܟ݂ܚܕ݂ܳܐ ܚܠܳܦܰܝܗܽܘܢ.25: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܶܫܬܰܘܕܰܥ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܢ ܥܒܳܕܰܝ̈ܗܽܘܢ. ܘܢܰܗܦܶܟ݂ ܐܶܢܽܘܢ ܠܠܺܠܝܳܐ.26: ܘܢܶܬ݂ܡܰܟܟ݂ܽܘܢ ܬܚܶܝܬ݂ ܥܰܘܠܳܐ ܥܒܳܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܰܐܬ݂ܪܳܐ ܕܚܺܝܠܳܐ.27: ܥܰܠ ܕܰܣ̣ܛܰܘ ܡܶܢ ܒܳܬܪܶܗ. ܘܟܽܠܗܶܝܢ ܐܽܘܖ̈ܚܳܬ݂ܶܗ ܠܳܐ ܐܶܣܬܰܟܰܠܘ.28: ܥܳܐܠܳܐ ܩܕ݂ܳܡܰܘܗܝ ܨܠܽܘܬ݂ܶܗ ܕܡܶܣܟܺܢܳܐ. ܘܰܓܥܳܬ݂ܶܗ ܕܥܶܢܘܳܝܳܐ ܫܳܡܰܥ.29: ܘܶܐܢ ܗܽܘ ܫܳܒܶܩ: ܡܰܢܽܘ ܡܚܰܝܶܒ݂. ܘܶܐܢ ܗܽܘ ܡܰܗܦܶܟ݂ ܐܰܦܰܘ̈ܗܝ: ܡܰܢܽܘ ܫܳܒܶܩ ܠܥܰܡܳܐ: ܐܰܘ ܠܒܰܪܢܳܫܳܐ ܐܰܟ݂ܚܕ݂ܳܐ.30: ܕܠܳܐ ܐܰܡܠܶܟ݂ ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܚܰܠܦܳܐ ܘܚܰܛܳܝܳܐ ܠܥܰܡܳܐ.31: ܡܶܛܽܠ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܐܶܡܰܪ: ܕܫܶܒܩܶܬ݂: ܠܳܐ ܡܚܰܒܶܠ ܐ̱ܢܳܐ ܕܠܳܐ ܚܛܳܗܺܝ̈ܢ.32: ܐܰܠܶܦܰܝܢܝ ܐܰܢ̱ܬ ܐܶܢ ܥ̣ܒܰܕܬ ܥܰܘܠܳܐ.33: ܬܽܘܒ ܠܳܐ ܐܰܘܣܶܦ ܠܡܶܬܰܠ ܠܳܟ݂ ܦܶܬܓ݂ܳܡܳܐ ܥܰܠ ܕܰܚ̣ܛܰܝܬ. ܐܰܢ̱ܬ ܓܶܝܪ ܐܶܬ݂ܒܰܩܺܝܬ ܘܠܳܐ ܐܶܢܳܐ. ܘܡܶܕܶܡ ܕܝܳܕ݂ܰܥ ܐܰܢ̱ܬ: ܡܰܠܶܠ.34: ܐ̱ܢܳܫܳܐ ܕܠܶܒܳܐ ܢܺܐܡܪܽܘܢ ܠܺܝ ܘܓܰܒܪܳܐ ܚܰܟܺܝܡܳܐ ܢܶܫܡܥܰܢܝ.35: ܐܺܝܽܘܒ ܠܳܐ ܗܘܳܐ ܒܺܝܕ݂ܰܥܬ݂ܳܐ ܡܡܰܠܶܠ ܘܡܶܠܰܘ̈ܗܝ ܠܳܐ ܗܰܘܝ̈ ܒܣܽܘܟܳܠܳܐ.36: ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܐܶܬ݂ܒܚܰܪ ܐܺܝܽܘܒ ܥܰܕ݂ ܣܰܘܦܳܐ. ܘܠܳܐ ܡܶܬ݂ܚܰܫܰܒ ܒܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܥܰܘ̈ܳܠܶܐ.37: ܘܶܐܢ ܡܰܘܣܶܦ ܥܰܠ ܚܛܳܗܰܘ̈ܗܝ: ܣܰܟ݂ܠܽܘܬ݂ܳܐ ܒܰܝܢܳܬܰܢ ܡܶܬ݂ܦܰܩܕܳܐ. ܘܰܢܩܰܪܶܒ ܩܕܳܡ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܡܶܠܰܘ̈ܗܝ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܠܗ.

1: ܘܰܥ̣ܢܳܐ ܐܶܠܺܝܗܽܘ ܘܶܐܡܰܪ.2: ܒܗܳܕ݂ܶܐ ܐܶܬ݂ܚܰܫܰܒܬ ܒܕܺܝܢܳܐ: ܕܶܐܡܰܪܬ ܐܶܙܕܰܕܩܶܬ݂ ܡܶܢ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ.3: ܐܶܢ ܐܶܡ̣ܰܪܬ ܡܳܢܳܐ ܡܰܘܬܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܥܰܠ ܢܰܦܫܳܟ݂: ܘܡܳܢܳܐ ܝܽܘܬ݂ܪܳܢܳܐ ܕܰܐܚܒܳܟ݂.4: ܐܶܢܳܐ ܐܰܬ݂ܺܝܒܳܟ݂ ܡ̈ܶܠܶܐ: ܘܳܐܦ ܠܖ̈ܳܚܡܰܝܟ ܥܰܡܳܟ݂.5: ܚܽܘܪ ܒܰܫܡܰܝܳܐ: ܘܶܐܬ݂ܒܰܩܳܐ ܒܰܥܢܳܢ̈ܶܐ ܕܖ̈ܳܡܳܢ ܡܶܢܳܟ݂.6: ܐܶܢ ܚܳܛܶܐ ܐܰܢ̱ܬ: ܡܳܢܳܐ ܥܳܒܶܕ݂ ܐܰܢ̱ܬ ܠܶܗ. ܘܶܐܢ ܣܳܓܶܐ ܥܰܘܠܳܟ݂: ܡܳܢܳܐ ܬܶܥܒܶܕ݂ ܠܶܗ.7: ܘܶܐܢ ܗܳܘܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܙܰܕܺܝܩ: ܡܳܢܳܐ ܡܰܘܬܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܠܶܗ: ܐܰܘ ܡܳܢܳܐ ܢܳܣܶܒ ܡܶܢܳܟ݂.8: ܠܢܰܦܫܳܟ݂ ܗܽܘ ܪܽܘܫܥܳܟ݂: ܘܰܠܢܰܦܫܳܟ݂ ܗܺܝ ܙܰܕܺܝܩܽܘܬ݂ܳܟ݂.9: ܡܶܢ ܣܽܘܓ݂ܳܐܐ ܕܰܛܠܽܘܡܝܳܐ ܡܰܝܠܠܺܝܢ: ܘܓܳܥܶܝܢ ܡܶܢ ܥܰܘܠܳܐ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ.10: ܘܠܳܐ ܐܶܡܰܪܘ ܐܰܝܟܰܘ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܕܥܰܒܕܰܢ: ܕܝܰܗܒ ܡܰܚܫܰܒܬ݂ܳܐ ܒܠܺܠܝܳܐ.11: ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ: ܘܡܶܢ ܦܳܪܰܚܬ݂ܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܚܰܟܡܰܢ.12: ܬܰܡܳܢ ܓܳܥܶܝܢ: ܘܠܳܐ ܥܳܢܶܐ ܠܗܽܘܢ.13: ܡܶܛܽܠ ܓܰܐܝܽܘܬ݂ܳܐ ܕܒܺܝܫ̈ܶܐ ܣܪܺܝܩܳܐܺܝܬ݂ ܠܳܐ ܫܳܡܰܥ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ. ܐܳܦܠܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܡܫܰܒܰܚ ܠܳܗ̇.14: ܘܳܐܦܶܢ ܐܶܡ̣ܰܪܬ ܠܳܐ ܬܫܰܒܚܺܝܘܗܝ: ܕܽܘܢ ܩܕ݂ܳܡܰܘܗܝ ܘܶܐܬ݂ܟܰܫܦ ܠܶܗ.15: ܕܗܳܫܳܐ ܠܳܐ ܦܳܩܶܕ݂ ܪܽܘܓܙܶܗ: ܘܠܳܐ ܡܰܒܐܶܫ ܠܢܰܦܫܳܐ.16: ܘܺܐܝܽܘܒ ܣܪܺܝܩܳܐܺܝܬ݂ ܦ̣ܬܰܚ ܦܽܘܡܶܗ: ܘܰܕ݂ܠܳܐ ܒܺܝܕܰܥܬ݂ܳܐ ܡܰܣܓܶܐ ܡ̈ܶܠܶܐ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܠܘ.

1: ܘܰܐܘܣܶܦ ܐܶܠܺܝܗܽܘ ܘܶܐܡܰܪ.2: ܟܰܬܰܪ ܠܺܝ ܩܰܠܺܝܠ ܘܶܐܚܰܘܶܝܟ݂. ܡܶܛܽܠ ܕܬܽܘܒ ܐܺܝܬ݂ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܡ̈ܶܠܶܐ.3: ܐܶܫܩܽܘܠ ܝܺܕܰܥܬ݂ܝ ܡܶܢ ܪܽܘܚܩܳܐ. ܘܰܠܥܳܒܽܘܕ݂ܝ ܐܶܬܶܠ ܙܶܕ݂ܩܳܐ.4: ܒܪܰܡ ܫܰܪܺܝܪܳܐܺܝܬ ܗܘܰܝ̈ ܕܰܓܳܠ̈ܳܢ ܡܶܠܰܝ̈ ܘܰܕ݂ܠܳܐ ܡܽܘܡ ܗ̱ܝ ܝܺܕܰܥܬ݂ܝ ܥܰܡܳܟ݂.5: ܗܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܥܰܫܺܝܢܳܐ. ܠܳܐ ܡܰܣܠܶܐ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕܰܕ݂ܟ݂ܶܐ ܐܰܝܟ݂ ܚܰܠܒܳܐ.6: ܥܰܘܳܠܳܐ ܠܳܐ ܚܳܝܶܐ: ܘܕܺܝܢܳܐ ܠܒܺܝܫ̈ܶܐ ܝܳܗܶܒ.7: ܠܳܐ ܓܶܝܪ ܥܳܢܶܕ݂ ܙܰܕܺܝܩܳܐ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ. ܡܰܘܬܶܒ ܡܰܠ̈ܟܶܐ ܥܰܠ ܟܽܘܪܣܝܳܐ. ܘܡܶܬܬܪܺܝܡܺܝܢ ܠܥܳܠܡܺܝܢ.8: ܘܶܐܢ ܐܰܣܺܝܪܺܝܢ ܒܫܺܫ̈ܠܳܬ݂ܳܐ: ܢܳܚ̇ܬܺܝܢ ܒܰܚܒܳܠܳܐ ܠܡܶܣܟܺܢܽܘܬ݂ܳܐ.9: ܘܰܢܚܰܘܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܥܒܳܕܰܝ̈ܗܽܘܢ ܘܣܰܟ݂ܠܘ̈ܳܬ݂ܗܽܘܢ: ܥܰܠ ܕܶܐܬ݂ܓܰܢ̱ܒܰܪܘ.10: ܘܢܶܓܠܶܐ ܐܶܕ݂ܢܗܽܘܢ ܠܡܰܪܕܽܘܬ݂ܳܐ. ܘܢܺܐܡܰܪ ܕܰܢܬ݂ܽܘܒܽܘܢ ܡܶܢ ܥܰܘܠܳܐ.11: ܐܶܢ ܢܶܫܡܥܽܘܢ ܘܢܶܥܒܕ݂ܽܘܢ. ܘܰܢܓܰܡܪܽܘܢ ܝܰܘ̈ܡܰܝܗܽܘܢ ܒܳܛܳܒ̈ܳܬ݂ܳܐ: ܘܰܫܢܰܝ̈ܗܽܘܢ ܒܒܽܘܣܳܡܳܐ.12: ܘܶܐܢ ܠܳܐ ܢܶܫܡܥܽܘܢ: ܒܰܐܒܕܳܢܳܐ ܢܺܐܙܽܠ̱ܘܢ. ܘܰܢܣܽܘܦܽܘܢ ܕܠܳܐ ܝܺܕܰܥܬ݂ܳܐ.13: ܘܚܰܠܦܰܝ̈ ܠܶܒܳܐ ܢܣܽܘܦܽܘܢ: ܘܠܳܐ ܢܶܓܥܽܘܢ. ܒܪܽܘܓܙܳܐ ܢܶܓܥܽܘܢ ܟܰܕ݂ ܢܶܐܣܽܘܪ ܐܶܢܽܘܢ.14: ܘܰܬ݂ܡܽܘܬ݂ ܢܰܦܫܗܽܘܢ ܒܰܥܠܰܝܡܽܘܬ݂ܳܐ: ܘܚܰܝ݂ܰܝ݂̈ܗܽܘܢ ܒܟܰܦܢܳܐ.15: ܢܶܫܬܰܘܙܰܒ ܡܰܟܺܝܟ݂ܳܐ ܒܡܰܟܺܝܟ݂ܽܘܬ݂ܶܗ. ܘܢܶܓܠܶܐ ܐܽܘܪܚܗܽܘܢ ܒܽܐܘܠܨܳܢܳܐ.16: ܘܳܐܦ ܢܫܰܘܙܒܳܟ݂ ܡܶܢ ܦܽܘܡܳܐ ܕܰܡܥܺܝܩܳܢܳܐ: ܘܰܪܘܰܚܬ݂ܳܐ ܚܠܳܦ ܥܳܩܬ݂ܳܐ. ܘܢܶܬ݂ܩܰܢ ܦܳܬ݂ܽܘܪܳܐ ܟܰܕ݂ ܡ̇ܠܶܐ̣ ܕܽܘܗܳܢܳܐ.17: ܘܰܢܕ݂ܽܘܢ ܠܖ̈ܰܫܺܝܥܶܐ ܡܰܠܝܳܐܺܝܬ݂ ܠܕܺܝܢܳܐ: ܘܰܒܕܺܝܢܳܐ ܢܶܬܬܰܚܕܽܘܢ.18: ܒܚܶܡܬ݂ܳܐ ܕܰܩܪܳܒܳܐ ܠܳܐ ܢܓܰܪܓܳܟ݂. ܘܠܳܐ ܢܰܣܢܩܳܟ݂ ܥܰܠ ܣܰܓܺܝܐܽܘܬ݂ ܦܽܘܪܩܳܢܳܐ.19: ܢܶܬ݂ܩܰܦ ܥܠܰܝܟ ܕܢܶܦܪܩܳܟ݂. ܘܠܳܐ ܬܥܽܘܩ ܠܳܟ݂ ܡܶܢ ܟܽܠ ܬܰܩܺܝ̈ܦܰܝ ܚܰܝܠܳܐ.20: ܘܡܶܢ ܕܽܘܚܳܩܳܐ ܕܰܒܠܺܠܝܳܐ: ܘܢܶܬܶܠ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܚܠܳܦܰܝܟ: ܘܶܐܡ̈ܘܳܬ݂ܳܐ ܚܠܳܦ ܢܰܦܫܳܟ݂.21: ܐܶܙܕܰܗܪ ܕܠܳܐ ܬܶܬ݂ܦܢܶܐ ܥܰܠ ܥܰܘܠܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܗܽܘ ܓܶܝܪ ܐܶܬ݂ܒ̣ܚܰܪܬ ܒܡܶܣܟܺܢܽܘܬ݂ܳܐ.22: ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܡܰܥܫܶܢ ܒܚܰܝܠܳܐ. ܡܰܢܽܘ ܐܺܝܬ݂ ܐܰܟ݂ܘܳܬ݂ܶܗ ܕܡܰܠܶܦ.23: ܡܰܢܽܘ ܦ̣ܩܰܕ݂ ܥܰܠ ܐܽܘܖ̈ܚܳܬ݂ܶܗ. ܘܡܰܢܽܘ ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܕܰܥ̣ܒܰܕܬ ܥܰܘܠܳܐ.24: ܐܶܬܕܰܟ݂ܪ ܕܣܰܓܺܝܐܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܥܒܳܕ݂ܰܘ̈ܗܝ. ܘܫܰܒܚܽܘܗܝ ܐ̱ܢܳܫ̈ܳܐ ܟܽܠܗܽܘܢ.25: ܘܰܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ ܚܙܰܐܗܝ: ܘܰܐܕ݂ܺܝܩܘ ܡܶܢ ܪܽܘܚܩܳܐ.26: ܗܳܐ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܬܰܩܺܝܦ ܗܽܘ: ܘܠܳܐ ܡܶܬ݂ܺܝܕܰܥ. ܘܰܠܡܶܡܢܳܐ ܫܢܰܘ̈ܗܝ ܠܰܝܬ ܣܽܘܦ.27: ܐܶܢ ܢܶܡܢܶܐ ܥܰܡܽܘ̈ܕܰܝ ܫܡܰܝܳܐ: ܘܢܶܨܽܘܪ ܢܽܘ̈ܛܦܰܝ ܡܶܛܪܳܐ ܒܰܠܚܽܘܕ݂ܰܘܗܝ. ܕܡܰܚܬ݂ܺܝܢ ܫܡܰܝܳܐ ܒܙܰܒܢܳܐ.28: ܘܖ̈ܳܣܳܢ ܥܢܳܢ̈ܶܐ ܥܰܠ ܒܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ: ܘܢܶܪܘܙܽܘܢ ܪܰܘܪܒܳܐܺܝܬ݂.29: ܘܡܰܢܽܘ ܢܶܬ݂ܒܰܝܰܢ: ܘܰܦ̣ܪܰܣ ܥܢܳܢ̈ܶܐ ܡܶܢ ܣܽܘܓ݂ܳܐܐ ܕܡܰܛܠܠܶܗ.30: ܘܰܦ̣ܪܰܣ ܠܥܶܠ ܡܶܢܗܽܘܢ ܢܽܘܗܪܶܗ ܘܶܐܫܬܶܗ ܕܝܰܡܳܐ ܟܰܣܺܝ.31: ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܗܽܘܢ ܢܕ݂ܽܘܢ ܥܰܡ̈ܡܶܐ ܘܢܶܬܶܠ ܡܶܐܟ݂ܽܘܠܬܳܐ ܠܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ.32: ܘܥܰܠ ܐܺܝ̈ܕܰܝܳܐ ܢܟܰܣܶܐ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܘܢܶܦܽܘܩ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܕܢܶܦܓܥܽܘܢ ܒܶܗ.33: ܢܚܰܘܶܐ ܠܖ̈ܳܚܡܰܘܗܝ ܩܶܢܝܳܢܶܗ: ܘܳܐܦ ܠܥܰܘ̈ܳܠܶܐ. 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܠܙ.

1: ܘܳܐܦ ܥܰܠ ܗܳܕ݂ܶܐ ܢܶܬܬܙܺܝܥ ܠܶܒܶܗ: ܘܰܢܙܽܘܥ ܡܶܢ ܕܽܘܟܬ݂ܶܗ.2: ܫܡܰܥܘ ܡܶܫܡܰܥ ܩܳܠܶܗ ܒܪܽܘܓܙܳܐ: ܕܺܝܢܳܐ ܕܢܳܦܶܩ ܡܶܢ ܦܽܘܡܶܗ.3: ܬܚܶܝܬ݂ ܟܽܠܗܽܘܢ ܫܡܰܝܳܐ ܢܫܰܒܚܽܘܢܶܗ. ܘܢܽܘܗܪܶܗ ܥܰܠ ܟܶܢ̈ܦܶܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ.4: ܒܳܬ݂ܪܶܗ ܢܶܪܥܰܡ ܒܩܳܠܳܐ ܕܓܰܐܝܽܘܬ݂ܶܗ. ܘܠܳܐ ܢܥܰܩܶܒ ܐܶܢܽܘܢ.5: ܡܶܛܽܠ ܕܢܶܫܡܥܽܘܢ ܩܳܠܶܗ. ܘܢܶܪܥܰܡ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܒܩܳܠܶܗ. ܬܶܕ݂ܡܖ̈ܳܬ݂ܳܐ ܥܳܒܶܕ݂ ܘܪܰܘܖ̈ܒܳܬ݂ܳܐ: ܘܠܳܐ ܡܶܬ݂ܺܝܕܰܥ.6: ܡܶܛܽܠ ܕܰܠܬܰܠܓܳܐ ܐܶܡܰܪ ܗܘܰܝ̈ ܐܰܪܥܳܐ. ܘܡܶܛܪܳܐ ܘܰܪܒܺܝܥܳܐ ܪܰܒܳܐ ܒܝܰܕ݂ ܟܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܚ̣ܬܰܡ.7: ܕܢܰܘܕܰܥ ܠܟ݂ܽܠ ܐ̱ܢܳܫ ܥܒܳܕ݂ܰܘ̈ܗܝ.8: ܘܬܶܥܽܘܠ ܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܒܰܟ݂ܡܺܐܢܳܐ. ܘܬܶܫܪܶܐ ܒܡܰܪܒܽܘܥܺܝܬ݂ܳܗ̇.9: ܡܶܢ ܬܰܘܳܢ̈ܶܐ ܬܺܐܬ݂ܶܐ ܟܽܘܟ݂ܺܝܬ݂ܳܐ. ܘܡܶܢ ܙܳܪܺܝܦܬܳܐ ܩܽܘܪܫܳܐ.10: ܘܡܶܢ ܢܫܰܡܬܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ ܢܶܬ݂ܺܝܗܶܒ ܓܠܺܝܕ݂ܳܐ. ܘܣܽܘܓ݂ܳܐܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ ܡܰܚܶܬ݂.11: ܘܪܰܟܺܝܟ݂ܳܐܺܝܬ݂ ܡܶܬ݂ܡܰܬ݂ܚ̈ܳܢ ܥܢܳܢ̈ܶܐ: ܘܦܳܪܶܣ ܥܢܳܢ̈ܶܐ ܕܢܽܘܗܪܶܗ.12: ܘܗܽܘ ܡܶܬ݂ܟܪܶܟ݂: ܘܡܶܬ݂ܗܰܦܰܟ݂ ܠܡܶܥܒܰܕ݂ ܡܰܚ̈ܫܒܳܢ. ܟܽܠ ܕܦܳܩܶܕ݂ ܠܗܽܘܢ ܥܰܠ ܐܰܦܰܝ̈ ܬܺܒܶܝܠ ܐܰܪܥܶܗ.13: ܐܶܢ ܠܫܰܠܺܝܛܳܢ̈ܶܐ ܘܶܐܢ ܠܰܐܪܥܳܐ: ܘܶܐܢ ܠܰܚܣܺܝܕ݂ܳܐ ܕܡܶܫܬܟܰܚ ܒܳܗ̇.14: ܨܽܘܬ݂ ܗܳܕ݂ܶܐ ܐܺܝܽܘܒ ܘܰܫܡܰܥ. ܘܶܐܬ݂ܒܰܝܰܢ ܬܶܕ݂ܡܖ̈ܳܬ݂ܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ.15: ܗܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܐܰܢ̱ܬ ܡܶܕܶܡ ܕܣܳܡ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܥܠܰܝܗܽܘܢ: ܘܰܓܠܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ ܕܰܥܢܳܢܰܘ̈ܗܝ.16: ܝܳܕ݂ܰܥ ܐܰܢ̱ܬ ܡܰܦܩܳܐ ܕܰܥܢܳܢ̈ܶܐ: ܘܬܶܕ݂ܡܖ̈ܳܬ݂ܳܐ ܕܰܕ݂ܠܳܐ ܡܽܘܡ ܒܺܝܕܰܥܬ݂ܐ.17: ܠܒܽܘܫܰܝ̈ܟ ܢܶܚܡܽܘܢ. ܘܰܬ݂ܫܰܢܶܐ ܐܰܪܥܳܐ ܡܶܢ ܬܰܝܡܢܳܐ.18: ܘܬܶܪܩܽܘܥ ܥܰܡܶܗ ܠܰܪܩܺܝܥܳܐ ܬܰܩܺܝܦܳܐ: ܠܰܡܣܰܡܳܟ݂ܽܘ ܐܰܟ݂ܚܕ݂ܳܐ.19: ܐܰܘܕܰܥܰܝܢܝ ܡܳܢܳܐ ܐܺܡܰܪ ܠܶܗ: ܘܠܳܐ ܢܶܣܬܰܬܰܪ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܚܶܫܽܘܟ݂ܳܐ.20: ܘܶܐܫܬܰܥܶܐ ܠܶܗ ܡܶܕܶܡ ܕܶܐܡܰܪ. ܘܶܐܢ ܢܺܐܡܰܪ ܓܰܒܪܳܐ: ܢܶܬ݂ܒܠܰܥ.21: ܘܗܳܫܳܐ ܠܳܐ ܚܙܰܘ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܢܰܗܺܝܪ ܗ̱ܘ ܒܰܪܩܺܝܥܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܪܽܘܚܳܐ ܬܶܥܒܰܪ ܘܰܬܕܰܟܶܐ ܐܶܢܽܘܢ.22: ܡܶܢ ܓܰܪܒܝܳܐ ܕܰܗܒܳܐ ܢܺܐܬ݂ܶܐ: ܘܡܶܢ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܢܽܘܗܪܳܐ.23: ܚܰܣܺܝܢܳܐ: ܣܰܓܺܝ ܚܰܝܠܳܐ ܘܕܺܝܢܳܐ. ܘܪܰܒ ܙܰܟܳܝ݂̈ܺܝ݂ܢ ܠܳܐ ܢܶܥܢܶܐ.24: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܢܶܕ݂ܚܠܽܘܢ ܐ̱ܢܳܫܺܝ̈ܢ. ܘܰܢܙܽܘܥܽܘܢ ܡܶܢܶܗ ܟܽܠ ܚܰܟܺܝ̈ܡܰܝ ܠܶܒܳܐ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܠܚ.

1: ܘܰܥ̣ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܐܝܽܘܒ ܡܶܢ ܥܰܠܥܳܠܳܐ.2: ܡܰܢܽܘ ܗܳܢܳܐ ܕܡܶܬ݂ܪܰܥܶܐ ܬܰܪܥܺܝܬ݂ܳܐ ܒܡ̈ܶܠܶܐ ܕܠܳܐ ܝܺܕܰܥܬ݂ܳܐ.3: ܐܰܣܽܘܪ ܢܺܐ ܐܰܝܟ݂ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܚܰܨܰܝ̈ܟ. ܐܶܫܰܐܠܳܟ݂ ܐܰܘܕܰܥܰܝܢܝ.4: ܐܰܝܟܳܐ ܗܘܰܝܬ ܟܰܕ݂ ܡܰܬ݂ܩܶܢ ܗܘܺܝܬ݂ ܫܶܬ݂ܶܐܣܶܝ̈ܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܐܶܢ ܝܳܕ݂ܰܥ ܐܰܢ̱ܬ ܒܽܘܝܳܢܳܐ.5: ܡܰܢܽܘ ܐܰܪܡܺܝ ܡܫܽܘܚܬ݂ܳܗ̇ ܐܶܢ ܝܳܕ݂ܰܥ ܐܰܢ̱ܬ. ܘܡܰܢܽܘ ܡܬܰܚ ܥܠܶܝܗ̇ ܚܽܘܛܳܐ.6: ܥܰܠ ܡܳܢܳܐ ܩܳܡ̣ܘ ܥܶܒܖ̈ܶܝܗ̇. ܐܰܘ ܡܰܢܽܘ ܫܕ݂ܳܐ ܟܺܐܦܳܐ ܒܙܳܘ̈ܝܳܬ݂ܳܗ̇.7: ܒ̣ܪܳܐ ܐܰܟ݂ܚܕ݂ܳܐ ܟܰܘ̈ܟܒܰܝ ܫܰܦܪܳܐ. ܘܟܽܠܗܽܘܢ ܒܢܰܝ̈ ܡܰܠܰܐܟ̈ܶܐ ܝܰܒܶܒܘ.8: ܘܰܣܓܰܪ ܬܰܖ̈ܥܰܝ ܝܰܡܳܐ. ܘܰܐܓܺܝܚ ܡܶܢ ܡܰܪܒܥܳܐ: ܘܰܐܦܶܩ ܟܰܕ݂ ܣܳܡ.9: ܥ̣ܒܰܕ݂ ܥܢܳܢܳܐ ܠܒܽܘܫܶܗ: ܘܥܰܪܦܠܳܐ ܟܪܳܟ݂ܬܶܗ.10: ܘܰܥ̣ܒܰܕ݂ ܠܶܗ ܩܝܳܡܳܐ. ܘܰܥ̣ܒܰܕ݂ ܬܰܖ̈ܥܶܐ ܘܣܽܘܟܖ̈ܶܐ.11: ܘܶܐܡܪܶܬ݂ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܗܳܪܟܳܐ ܬܶܡܛܶܐ: ܘܠܳܐ ܬܰܘܣܶܦ. ܘܗܳܪܟܳܐ ܬܟܰܬܰܪ ܒܓܰܐܝܽܘܬ݂ܳܐ ܕܓܰܠܠܰܝ̈ܟ.12: ܡܶܢ ܝܰܘ̈ܡܰܝܟ ܦ̣ܩܰܕܬ ܠܨܰܦܪܳܐ. ܝܳܕ݂ܰܥ ܐܰܢ̱ܬ ܐܰܝܕܳܐ ܗ̱ܝ ܕܽܘܟܬ݂ܶܗ ܕܫܰܦܪܳܐ.13: ܠܡܶܐܚܰܕ݂ ܒܟ݂ܶܢ̈ܦܶܝܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܘܢܶܫܬܕܽܘܢ ܡܶܢܳܗ̇ ܖ̈ܰܫܺܝܥܶܐ.14: ܘܢܶܬ݂ܗܦܶܟ݂ ܐܰܝܟ݂ ܛܺܝܢܳܐ ܓܽܘܫܡܗܽܘܢ. ܘܰܢܩܽܘܡܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܠܒܽܘܼܫܳܐ.15: ܢܶܬ݂ܟܠܶܐ ܡܶܢ ܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܢܽܘܗܪܗܽܘܢ. ܘܰܕ݂ܪܳܥܳܐ ܪܳܡܳܐ ܢܶܬܬܒܰܪ.16: ܥ̣ܰܠܬ ܠܥܽܘܡܩܰܘ̈ܗܝ ܕܝܰܡܳܐ. ܘܰܒܫܶܬܶܐܣܰܘ̈ܗܝ ܕܰܬܗܽܘܡܳܐ ܗܰܠܶܟ݂ܬ̇.17: ܐܶܬ݂ܓܠܺܝܘ ܠܳܟ݂ ܬܰܖ̈ܥܶܐ ܕܡܰܘܬܳܐ: ܘܬܰܖ̈ܥܶܐ ܕܛܶܠܳܠܰܝ̈ ܡܰܘܬܳܐ.18: ܚ̣ܙܰܝܬ ܟܽܠܶܗ ܦܬ݂ܳܝܳܗ̇ ܕܰܐܪܥܳܐ. ܚܰܘܳܢܝ ܐܶܢ ܝܳܕ݂ܰܥ ܐܰܢ̱ܬ.19: ܒܰܐܝܕܳܐ ܐܽܘܪܚܳܐ ܫܪܶܐ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܘܕ݂ܽܘܟܬ݂ܶܗ ܕܚܶܫܽܘܟ݂ܳܐ ܐܰܝܕܳܐ ܗ̱ܝ.20: ܐܶܢ ܝܳܕ݂ܰܥ ܐܰܢ̱ܬ ܬܚܽܘܡܶܗ: ܘܰܫܒܺܝܠܳܐ ܕܒܰܝܬܶܗ.21: ܘܶܐܢ ܝܳܕ݂ܰܥ ܐܰܢ̱ܬ ܐܶܡܰܬܝ ܐܶܬ݂ܺܝܠܶܕܬ: ܘܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܝܰܘܡܰܝ̈ܟ ܐܶܢ ܣܰܓܺܝܐܺܝܢ.22: ܥ̣ܰܠܬ ܠܰܐܘܨܖ̈ܶܐ ܕܬܰܠܓܳܐ. ܘܰܐܘܨܖ̈ܶܐ ܕܒܰܪܕ݂ܳܐ ܚܙܶܝܢ ܠܳܟ݂.23: ܕܰܢܛܺܝܪܺܝܢ ܠܙܰܒܢܳܐ ܕܽܐܘܠܨܳܢܳܐ: ܘܰܠܝܰܘܡܳܐ ܕܬܰܟ݂ܬܽܘܫܳܐ ܕܰܩܪܳܒܳܐ.24: ܐܘ ܒܰܐܝܕܳܐ ܐܽܘܪܚܳܐ ܡܶܬܦܰܠܰܓ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܘܢܳܦܩܳܐ ܪܽܘܚܳܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ.25: ܘܰܗܘܳܐ ܚܶܙܘܳܐ ܘܩܳܠܳܐ.26: ܠܡܰܚܳܬ݂ܽܘ ܡܶܛܪܳܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܕܠܳܐ ܐ̱ܢܳܫ: ܘܰܒܡܰܕ݂ܒܪܳܐ ܕܠܰܝܬ ܒܰܪܢܳܫ.27: ܠܰܡܣܰܒܳܥܽܘ ܟܽܠ ܝܰܥܖ̈ܶܐ: ܘܰܠܡܰܘܥܳܝܽܘ ܡܰܦܩܳܢܳܐ ܕܬܰܕ݂ܐܳܐ.28: ܐܺܝܬ݂ ܐܰܒܳܐ ܠܡܶܛܪܳܐ. ܐܰܘ ܡܰܢܽܘ ܐܰܘܠܶܕ݂ ܢܽܘܛܦ̈ܳܬ݂ܳܐ.29: ܘܛܰܠܳܐ ܘܰܓܠܺܝܕ݂ܳܐ ܡܶܢ ܟܰܪܣܳܐ ܕܡܰܢ ܢ̣ܦܰܩܘ ܘܩܰܣܕܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ ܡܰܢܽܘ ܐܰܘܠܶܕ݂.30: ܐܰܝܟ݂ ܟܺܐܦ̈ܶܐ ܡܶܬ݂ܩܰܫܶܝܢ ܡܰܝ̈ܳܐ. ܘܰܐܦܰܝ̈ ܬܗܽܘܡ̈ܶܐ ܐܳܚܕܺܝܢ.31: ܐܳܚܶܕ݂ ܐܰܢ̱ܬ ܒܰܐܦܰܝ̈ ܟܺܝܡܳܐ. ܐܰܘ ܫܒܺܝܠ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܚ̣ܙܰܝܬ.32: ܗܳܐ ܬܰܦܶܩ ܥܓܶܠܬ݂ܳܐ ܒܥܶܕܳܢܳܗ̇. ܐܰܘ ܩܳܐܶܡ ܐܰܢ̱ܬ ܒܰܐܦܰܝ̈ ܥܺܝܽܘܬ݂ܳܐ.33: ܝܳܕ݂ܰܥ ܐܰܢ̱ܬ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕܰܫܡܰܝܳܐ: ܐܰܘ ܣܳܐܶܡ ܐܰܢ̱ܬ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܒܰܐܪܥܳܐ.34: ܡܪܺܝܡ ܐܰܢ̱ܬ ܥܰܠ ܥܢܳܢ̈ܶܐ ܩܳܠܳܟ݂. ܘܰܡܟܰܣܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܗܶܝܢ ܒܣܽܘܓ݂ܳܐܐ ܕܡܰܝ̈ܳܐ.35: ܡܫܰܕܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܒܰܖ̈ܩܶܐ ܘܳܐܙܺܠ̱ܝܢ. ܘܳܐܡ̇ܪܺܝܢ ܠܳܟ݂ ܕܗܳܐ ܩܳܝܡܺܝܢ ܚܢܰܢ.36: ܡܰܢܽܘ ܣܳܡ ܚܶܟ݂ܡܬ݂ܳܐ ܒܟܶܣܝܳܐ. ܐܰܘ ܡܰܢܽܘ ܝܰܗܒ ܚܶܙܘܳܐ ܠܒܽܘܝܳܢܳܐ.37: ܡܰܢܽܘ ܡܢܳܐ ܥܢܳܢ̈ܶܐ ܒܚܶܟ݂ܡܬ݂ܶܗ. ܘܥܰܡܽܘ̈ܕܰܝ ܫܡܰܝܳܐ ܡܰܢܽܘ ܐܰܩܺܝܡ.38: ܡܰܢܽܘ ܢܣܰܟ݂ ܥܰܦܪܳܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ. ܘܰܫܩܺܝܦ̈ܶܐ ܡܰܢܽܘ ܬܰܩܶܢ.39: ܡܰܢܽܘ ܝܰܗܒ ܠܰܐܪܝܳܐ ܡܶܐܟ݂ܽܘܠܬܳܐ. ܘܢܰܦܫܳܐ ܕܰܐܖ̈ܝܰܘܳܬ݂ܳܐ ܣ̣ܰܒܰܥ.40: ܡܰܢܽܘ ܐܰܣܓܺܝ ܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܒܕܰܒܪܳܐ.41: ܘܡܰܢܽܘ ܝܳܗܶܒ ܠܥܽܘܪܒܳܐ ܡܶܐܟ݂ܽܘܠܬܶܗ. ܡܶܛܽܠ ܕܰܒܢܰܘ̈ܗܝ ܠܘܳܬ݂ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܓܳܥܶܝܢ. ܘܥܰܝ݂ܺܝ݂ܦܺܝܢ ܡܶܢ ܒܠܰܝ ܡܶܐܟ݂ܽܘܠܬܳܐ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܠܛ.

1: ܝܳܕ݂ܰܥ ܐܰܢ̱ܬ ܙܰܒܢܳܐ ܕܝܳܠ̈ܕܳܢ ܕܰܝ̈ܨܳܬ݂ܳܐ ܒܰܫܩܺܝܦ̈ܶܐ: ܘܒܳܛ̈ܢܳܢ ܐܰܝ̈ܠܳܬ݂ܳܐ.2: ܢܳܛܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܕܝܰܖ̈ܚܶܐ: ܘܝܳܕ݂ܰܥ ܐܰܢ̱ܬ ܙܒܰܢ ܡܰܘܠܳܕܗܶܝܢ.3: ܘܶܐܡܰܬܝ ܒܳܖ̈ܟܳܢ ܘܝܳܠ̈ܕܳܢ.4: ܘܡܶܬ݂ܖ̈ܰܒܝܳܢ ܒܢܰܝ̈ܗܶܝܢ: ܘܡܶܬ݂ܚܰܣܠܺܝܢ. 5: ܡܰܢܽܘ ܫ̣ܒܰܩ ܥܪܳܕ݂ܳܐ ܒܰܪ ܚܺܐܖ̈ܺܝܢ ܘܦܰܠܶܛ̣ ܡܶܢܶܗ ܢܺܝܪܳܐ. 6: ܕܰܥ̣ܒܰܕ݂ ܦܩܰܥܬ݂ܳܐ ܒܰܝܬܶܗ. ܘܒܰܐܬ݂ܪܳܐ ܡܳܠܚܳܐ ܡܰܫܪܝܶܗ.7: ܓܳܚܶܟ ܥܰܠ ܣܽܘܓ݂ܳܐܐ ܕܩܽܘܖ̈ܝܳܐ. ܘܠܳܐ ܕܳܚܶܠ ܡܶܢ ܩܳܠܳܐ ܕܫܰܠܺܝܛܳܢ̈ܶܐ.8 : ܒܣܽܘܓ݂ܳܐܐ ܕܛܽܘܖ̈ܶܐ ܡܰܪܥܺܝܬܶܗ. ܘܥܰܠ ܟܽܠ ܝܽܘܪܳܩ ܕܳܐܶܫ.9: ܕܰܠܡܳܐ ܡܶܬܛܦܺܝܣ ܪܰܝܡܳܐ ܕܢܶܦܠܚܳܟ݂. ܐܰܘ ܕܰܠܡܳܐ ܥܰܠ ܐܽܘܪܚܳܟ݂ ܒܳܐܶܬ݂.10: ܕܰܠܡܳܐ ܐܳܣܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܢܺܝܪܳܐ ܥܰܠ ܩܕ݂ܳܠܶܗ ܕܪܰܝܡܳܐ. ܐܰܘ ܕܳܒܰܪ ܦܰܕܳܢܳܐ ܒܰܐܬ݂ܪܳܐ ܥܰܣܩܳܐ.11: ܡܶܬܬܟ݂ܶܠ ܐܰܢ̱ܬ ܥܠܰܘܗܝ ܕܣܰܓܺܝ ܚܰܝܠܶܗ. ܘܫܳܒܶܩ ܐܰܢ̱ܬ ܥܠܰܘܗܝ ܠܶܐܘܬ݂ܳܟ݂.12: ܡܗܰܝܡܶܢ ܐܰܢ̱ܬ ܠܶܗ ܕܰܡܕܰܟܶܐ ܐܶܕܪܳܟ݂. ܘܙܰܪܥܳܟ݂ ܚܳܡܶܠ.13: ܟܶܢ̈ܦܰܝ ܫܰܒܳܚܺܝ̈ܢ ܡܶܬ݂ܪܰܘܒܳܐ: ܘܛܳܝܣܳܐ ܘܳܐܬ݂ܝܳܐ: ܘܡܰܩܢܳܐ.14: ܘܫܳܒܩܳܐ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܒ̈ܢܳܬ݂ܳܗ̇. ܘܥܰܠ ܥܰܦܪܳܐ ܡܚܰܡܡܳܐ ܠܗܶܝܢ.15: ܘܶܐܬ݂ܢܰܫܝܰܬ݂ ܡܶܛܽܠ ܕܖ̈ܶܓܠܶܐ ܕܛܰܝܪܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܠܳܗ̇. ܘܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܕܰܐܪܥܳܐ ܕܳܝܫܳܐ ܠܳܗ̇.16: ܐܰܣܓܝܰܬ݂ ܒܢܰܝ̈ܳܐ ܕܠܳܐ ܠܳܗ̇. ܘܰܣܪܺܝܩܳܐܺܝܬ݂ ܠܶܐܝܰܬ݂ ܕܠܳܐ ܕܶܚܠܬ݂ܳܐ.17: ܡܶܛܽܠ ܕܰܐܣܓܺܝ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܚܶܟ݂ܡܬ݂ܳܐ. ܘܠܳܐ ܦܠܰܓ ܠܳܗ̇ ܒܽܘܝܳܢܳܐ.18: ܒܰܡܪܰܘܡܳܐ ܬܶܬܪܺܝܡ ܐܰܝܟ݂ ܕܶܩܠܳܐ. ܬܶܓܚܰܟ݂ ܥܰܠ ܣܽܘܣܝܳܐ: ܘܥܰܠ ܪܳܟ݂ܒܶܗ.19: ܝܳܗܶܒ ܐܰܢ̱ܬ ܠܣܽܘܣܝܳܐ ܓܰܢ̱ܒܳܪܽܘܬ݂ܳܐ. ܘܡܰܠܒܶܫ ܐܰܢ̱ܬ ܨܰܘܪܶܗ ܙܰܝܢܳܐ.20: ܡܙܺܝܥ ܐܰܢ̱ܬ ܠܶܗ ܐܰܝܟ݂ ܩܰܡܨܳܐ. ܐܰܘ ܡܕܰܚܶܠ ܐܰܢ̱ܬ ܠܶܗ ܒܕܶܚܠܬ݂ܳܐ.21: ܚܳܦܰܪ ܒܥܽܘܡܩܳܐ: ܘܕ݂ܳܐܶܨ ܒܢܰܚܠܳܐ. ܘܢܳܦܶܩ ܠܽܐܘܪܥܳܐ ܒܙܰܝܢܳܐ.22: ܓܳܚܶܟ݂ ܥܰܠ ܓܽܘܡܳܨܳܐ: ܘܠܳܐ ܕܳܚܶܠ ܘܠܳܐ ܗܳܦܶܟ݂ ܡܶܢ ܐܰܦܰܝ̈ ܚܰܪܒܳܐ.23: ܥܠܰܘܗܝ ܡܶܫܬܰܒܚܳܐ ܩܛܺܪܩܳܐ: ܘܫܰܠܗܶܒܺܝܬ݂ܳܐ ܕܪܽܘܡܚܳܐ ܘܰܕ݂ܢܰܝܙܟ݂ܳܐ.24: ܒܙܰܘܥܬ݂ܳܐ ܘܰܒܪܽܘܓܙܳܐ ܪܳܗܶܛ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ. ܘܠܳܐ ܕܳܚܶܠ ܡܶܢ ܩܳܠܳܐ ܕܩܰܪܢܳܐ.25: ܒܩܳܠܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐܰܚܳܢܝ. ܘܡܶܢ ܪܽܘܚܩܳܐ ܡܪܺܝܚ ܩܪܳܒܳܐ. ܘܰܡܙܺܝܥ ܠܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܒܨܶܗܠܶܗ.26: ܡܶܢ ܚܶܟ݂ܡܬ݂ܳܟ݂ ܗܘܳܐ ܢܶܨܳܐ. ܘܰܦ̣ܪܰܣ ܓܶܦܰܘ̈ܗܝ ܠܬܰܝܡܢܳܐ.27: ܥܰܠ ܡܶܠܰܬ݂ ܦܽܘܡܳܟ݂ ܢܶܬܬܪܺܝܡ ܢܶܫܪܳܐ. ܘܰܡܪܺܝܡ ܩܶܢܶܗ ܠܰܫܩܺܝܦܳܐ.28: ܘܫܳܟܶܢ ܘܒܳܐܶܬ݂ ܥܰܠ ܫܶܢܳܐ ܕܰܫܩܺܝܦܳܐ.29: ܘܡܶܢ ܨܰܝܕܶܗ ܡܶܣܬܰܝܒܰܪ. ܘܰܠܪܽܘܚܩܳܐ ܚܳܝܖ̈ܳܢ ܥܰܝ̈ܢܰܘܗܝ.30: ܘܦܰܖ̈ܽܘܓܰܘܗܝ ܕܡܳܐ ܠܳܥܺܝܢ. ܘܰܐܝܟܳܐ ܕܡܶܬ݂ܩܛܶܠ ܩܛܺܝܠܳܐ: ܬܰܡܳܢ ܗܽܘ.31: ܘܰܥ̣ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܐܝܽܘܒ.32: ܣܰܓܺܝܐܺܝܢ ܐܶܢܽܘܢ ܡܶܠܟ݂ܰܘ̈ܗܝ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ. ܘܡܰܢ ܕܡܰܟܶܣ ܠܰܐܠܳܗܳܐ: ܝܳܗܶܒ ܦܶܬܓ݂ܳܡܳܐ.33: ܘܰܥ̣ܢܳܐ ܐܺܝܽܘܒ ܘܶܐܡܰܪ ܠܡܳܪܝܳܐ.34: ܒܶܨܪܶܬ݂ ܠܺܝ: ܡܳܢܳܐ ܐܰܬ݂ܺܝܒܳܟ݂. ܣܳܡܶܬ݂ ܐܺܝ̈ܕ݂ܝ ܥܰܠ ܦܽܘܡܝ.35: ܚܕ݂ܳܐ ܡܰܠܠܶܬ݂: ܘܠܳܐ ܐܶܬܶܠ ܦܶܬܓ݂ܳܡܳܐ. ܘܰܕܬܰܪܬܶܝܢ ܠܳܐ ܡܰܘܣܶܦ ܐ̱ܢܳܐ ܠܰܡܡܰܠܳܠܽܘ.

 

 

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܡ.

1: ܘܰܥ̣ܢܳܐ ܡܳܪܝܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܺܐܝܽܘܒ ܡܶܢ ܥܰܠܥܳܠܳܐ.2: ܐܰܣܽܘܪ ܢܺܐ ܐܰܝܟ݂ ܓܰܢ̱ܒܳܪܳܐ ܚܰܨܰܝ̈ܟ. ܐܶܫܰܐܠܳܟ݂: ܐܰܘܕܰܥܰܝܢܝ.3: ܐܶܢܗܽܘ ܕܰܡܒܰܛܶܠ ܐܰܢ̱ܬ ܠܺܝ. ܘܰܡܚܰܝܶܒ ܐܰܢ̱ܬ ܠܺܝ ܕܬܶܙܟܶܐ.4: ܐܺܝܬ݂ ܠܳܟ݂ ܕܪܳܥܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ. ܘܪܳܥܶܡ ܐܰܢ̱ܬ ܒܩܳܠܳܐ ܐܰܟ݂ܘܳܬ݂ܶܗ.5: ܠܒܰܫ ܓܰܐܝܽܘܬ݂ܳܐ ܘܓܰܢܒܳܪܽܘܬ݂ܳܐ. ܘܶܐܬ݂ܥܰܛܰܦ ܙܺܝܘܳܐ ܘܗܶܕ݂ܪܳܐ.6 : ܘܰܐܫܽܘܕ݂ ܚܶܡܬ݂ܳܐ ܕܪܽܘܓܙܳܟ݂ ܘܰܚܙܺܝ ܟܽܠ ܕܪܳܡ: ܣܚܽܘܦܳܝܗܝ.7 : ܘܰܐܪܡܳܐ ܠܚܰܛܳܝ̈ܶܐ ܒܕ݂ܽܘܟܰܬ݂ܗܽܘܢ.8 : ܘܰܐܟ݂ܚܕ݂ܳܐ ܒܥܰܦܪܳܐ ܛܡܽܘܪ ܐܶܢܽܘܢ. ܘܰܐܦܰܝ̈ܗܽܘܢ ܚܒܽܘܫ ܒܕܰܚܺܝܚܳܐ.9 : ܘܳܐܦ ܐܶܢܳܐ ܐܶܫܰܒܚܳܟ݂: ܡܳܐ ܕܰܦܪܰܩܬܳܟ݂ ܝܰܡܺܝܢܳܟ݂.10 : ܗܳܐ ܒܶܗܡܽܘܬ݂ ܕܥܶܒܕܶܬ݂ ܥܰܡܳܟ݂: ܥܡܺܝܪܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܬܰܘܪܳܐ ܐܳܟܶܠ.11 : ܘܥܽܘܫܢܶܗ ܒܣܶܬܪܶܗ.12 : ܙܳܩܶܦ ܕܽܘܢܒܶܗ ܐܰܝܟ݂ ܐܰܪܙܳܐ. ܘܰܙܩܺܝܦܺܝܢ ܓܝܳܕ݂̈ܶܐ ܕܦܽܘܚܕܰܘ̈ܗܝ.13 : ܓܰܖ̈ܡܰܘܗܝ ܥܰܫܺܝܢܺܝܢ ܐܰܝܟ݂ ܢܚܳܫܳܐ ܘܰܐܝܟ݂ ܦܰܪܙܠܳܐ.14 : ܗܽܘܝܽܘ ܪܺܝܫ ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܶܖ̈ܝܳܬ݂ܶܗ ܕܰܐ‌ܠܳܗܳܐ. ܕܥܰܒܕܶܗ ܕܢܶܥܒܶܕ݂ ܩܪܳܒܳܐ.15 : ܘܣܽܘܓ݂ܳܐܐ ܕܛܽܘܖ̈ܶܐ ܫܩܺܝܠܺܝܢ ܠܶܗ ܘܟ݂ܽܠܳܗ̇ ܚܰܝܽܘܬ݂ܳܐ ܕܕܰܒܪܳܐ: ܬܚܶܝܬ݂ ܛܶܠܳܠܶܗ ܕܳܡܟ݂ܳܐ.16 : ܘܰܒܣܶܬܳܪܳܐ ܕܩܰܢܝܳܐ ܪܳܒܰܥ.17 : ܟܪܺܝܟ݂ܺܝܢ ܠܶܗ ܛܶܠ̈ܳܠܶܐ. ܘܰܟ݂ܪܺܝܟ݂ܺܝܢ ܠܶܗ ܥܽܘܖ̈ܒܶܐ ܕܢܰܚܠܳܐ.18 : ܐܶܢ ܫܳܘܰܪ ܢܰܗܪܳܐ: ܠܳܐ ܙܳܐܰܥ ܘܰܬ݂ܟ݂ܺܝܠ ܕܢܳܣܶܟ݂ ܠܶܗ ܝܽܘܪܕܢܳܢ ܠܦܽܘܡܶܗ.19 : ܒܰܥܢܳܢܰܘ̈ܗܝ ܢܶܣܒܺܝܘܗܝ ܒܰܡܨܺܝܕܬܳܐ ܢܶܬܬܚܶܕ݂.20 : ܬܶܐܚܕ݂ܺܝܘܗܝ ܠܬܰܢܺܝܢܳܐ ܒܰܡܨܺܝܕܬܳܐ. ܒܚܰܒܠܳܐ ܬܶܐܚܕ݂ܺܝܘܗܝ ܒܠܶܫܳܢܶܗ.21 : ܪܳܡܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܦܓܽܘܕܬܳܐ ܒܦܽܘܡܶܗ ܘܢܳܩܶܒ ܐܰܢ̱ܬ ܦܰܟܶܗ ܒܫܽܘܪܶܗ.22 : ܘܶܐܢ ܡܰܣܓܶܐ ܒܳܥܶܐ ܡܶܢܳܟ݂ ܘܳܐܡܰܪ ܠܳܟ݂ ܕܖ̈ܰܟܺܝܟ݂ܳܢ.23 : ܡܰܫܰܪ ܥܰܡܳܟ݂ ܩܝܳܡܳܐ. ܐܰܘ ܡܳܢܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܠܶܗ ܥܰܒܕܳܐ ܠܥܳܠܰܡ.24 : ܓܳܚܶܟ݂ ܐܰܢ̱ܬ ܥܠܰܘܗܝ ܐܰܝܟ݂ ܨܶܦܪܳܐ. ܘܢܳܛܰܪ ܐܰܢ̱ܬ ܠܶܗ ܠܝܰܘ̈ܡܰܝ ܥܠܰܝܡܽܘܬ݂ܳܟ݂.25 : ܫܰܘܬܳܦ̈ܶܐ ܢܶܬ݂ܟܰܢܫܽܘܢ ܥܠܰܘܗܝ. ܘܰܢܦܰܠܓܽܘܢܶܗ ܒܶܝܬ݂ ܣܰܓܺܝ̈ܐܶܐ.26 : ܡܳܠܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܡܶܫܟܶܗ ܒܶܣܪܳܐ: ܘܪܺܝܫܶܗ ܒܛܶܠܳܠܳܐ ܕܢܽܘܪܳܐ.27 : ܣܺܝܡ ܥܠܰܘܗܝ ܐܺܝܕ݂ܳܟ݂ ܘܕ݂ܽܘܟ݂ܪܳܢܳܐ ܕܰܩܪܳܒܳܐ ܠܳܐ ܬܰܘܣܶܦ.28 : ܗܳܐ ܫܰܪܝܳܐ ܪܶܓܠܳܟ݂. ܘܳܐܦ ܐܰ‌ܠܳܗܳܐ ܡܪܳܪܬܶܗ ܢܶܫܩܽܘܠ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܡܐ.

1: ܠܳܐ ܢܰܪܚܶܩ ܟܰܕ݂ ܢܶܬܬܥܺܝܪ. ܘܡܰܢܽܘ ܕܰܩܕ݂ܳܡܰܝ ܢܩܽܘܡ.2: ܡܰܢܽܘ ܩܰܕܡܰܢܝ ܕܶܐܫܠܰܡ. ܬܚܶܝܬ݂ ܟܽܠ ܫܡܰܝܳܐ: ܕܺܝܠܝ ܗܽܘ.3 : ܘܠܳܐ ܐܶܫܬܽܘܩ: ܒܚܰܘܣܳܢܶܗ ܘܒܰܓܝܳܕ̈ܶܐ ܕܓܰܢ̱ܒܳܪܽܘܬ݂ܶܗ.4 : ܡܰܢ ܓܰܠܺܝ ܐܰܦܰܝ̈ ܠܒܽܘܫܶܗ: ܘܡܳܐ ܕܢܳܦܠܳܐ ܡܨܺܝܕܬܳܐ.5 : ܡܰܢܽܘ ܐܳܬܶܐ. ܬܰܪܥܳܐ ܕܦܽܘܡܶܗ ܡܰܢܽܘ ܦܳܬܰܚ. ܕܰܘܪܳܐ ܕܫܶܢܰܘ̈ܗܝ ܕܶܚܠܬ݂ܳܐ ܕܰܒܢܰܚܠܳܐ.6 : ܦܽܘܡܶܗ ܨܪܺܝܪ: ܘܰܐܣܺܝܪ: ܘܰܚܬ݂ܺܝܡ.7 : ܚܰܕ݂ ܠܚܰܕ݂ ܩܰܪܺܝܒܺܝܢ. ܘܪܽܘܚܳܐ ܠܳܐ ܥܳܐܠܳܐ ܒܰܝܢܳܬ݂ܗܽܘܢ.8 : ܚܰܕ݂ ܠܚܰܕ݂ ܢܰܩܺܝܦܺܝܢ: ܘܰܐܚܺܝܕ݂ܺܝܢ: ܘܠܳܐ ܡܶܬ݂ܦܰܪܩܺܝܢ.9 : ܘܚܳܙܝ̈ܳܬܶܗ ܡܰܠ̈ܝܳܢ ܢܽܘܗܪܳܐ. ܘܥܰܝܢܰܘ̈ܗܝ ܐܰܝܟ݂ ܙܰܠܺܝ̈ܩܰܝ ܫܰܦܪܳܐ.10 : ܘܢܳܦܩܺܝܢ ܡܶܢ ܦܽܘܡܶܗ ܠܰܡܦܺܝ̈ܕ݂ܶܐ ܐܰܝܟ݂ ܓܽܘܡܖ̈ܶܐ ܕܢܽܘܪܳܐ: ܘܰܐܝܟ݂ ܫܒܺܝ̈ܒܰܝ ܢܽܘܪܳܐ ܡܶܬ݂ܠܰܗܛܺܝܢ.11 : ܡܶܢ ܢܺܚܝܖ̈ܰܘܗܝ ܢܳܦܶܩ ܬܶܢܳܢܳܐ: ܐܰܝܟ݂ ܕܽܘܪܬܳܐ ܕܩܰܕ݂ܣܳܐ ܕܡܶܫܬܓܰܪ.12 : ܢܰܦܫܶܗ ܓܽܘܡܖ̈ܺܝܢ ܬܰܠܗܶܛܝ. ܘܫܰܠ̈ܗܶܒܝܳܢ ܢܳܦ̈ܩܳܢ ܡܶܢ ܦܽܘܡܶܗ.13 : ܒܨܰܘܪܶܗ ܒܳܐܶܬ݂ ܥܽܘܫܢܳܐ. ܘܰܩܕ݂ܳܡܰܘܗܝ ܬܕ݂ܽܘܨ ܕܶܚܠܬ݂ܳܐ.14 : ܫܒܺܝܚ ܒܶܣܪܶܗ: ܘܫܰܡܺܝܢ: ܘܡܶܣܬܡܶܟ݂.15: ܘܠܳܐ ܙܳܐܰܥ ܠܶܒܶܗ. ܢܣܺܝܟ݂ ܐܰܝܟ݂ ܟܺܐܦܳܐ. ܘܰܡܫܰܪܰܪ ܐܰܝܟ݂ ܨܽܘܢܳܡܳܐ.16 : ܡܶܢ ܕܶܚܠܬ݂ܶܗ ܢܙܽܘܥܽܘܢ ܬܰܩܺܝ̈ܦܺܝܢ ܘܕܰܡܫܰܪܪܺܝܢ ܢܶܬ݂ܡܰܟܟ݂ܽܘܢ.17 : ܬܰܪܥܳܐ ܕܚܰܪܒܳܐ ܠܳܐ ܡܶܫܟܰܚ ܠܰܡܩܳܡ. ܡܰܖ̈ܢܝܳܬ݂ܳܐ ܕܪܰܘܖ̈ܒܳܢܶܐ ܫܳܩܶܠ.18 : ܦܰܪܙܠܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܬܶܒܢܳܐ ܚܫܺܝܒ ܠܶܗ. ܘܰܢܚܳܫܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܩܰܝܣܳܐ ܕܢܳܦܠܳܐ ܒܶܗ ܒܶܠܛܺܝܬ݂ܳܐ.19 : ܠܳܐ ܥܳܪܶܩ ܡܶܢ ܩܶܫܬܳܐ. ܘܰܐܝܟ݂ ܓ̈ܶܠܶܐ ܚܫܺܝ̈ܒܳܢ ܠܶܗ ܟܺܐܦ̈ܶܐ ܕܩܶܠܥܳܐ.20: ܓܳܚܶܟ ܥܰܠ ܢܰܝܙܟ݂ܳܐ. ܘܰܐܝܟ݂ ܝܰܒܫܳܐ ܚܫܺܝܒ ܠܶܗ ܬܗܽܘܡܳܐ. 21: ܘܚܰܝܠܶܗ ܥܰܠ ܥܰܦܪܳܐ ܡܗܰܠܶܟ݂.25: ܕܰܥ̣ܒܰܕ݂ ܠܰܐܒܕܳܢܳܐ ܟܽܠ ܕܪܳܡ ܘܚܳܙܶܐ. ܘܰܗܘܳܐ ܡܰܠܟܳܐ ܥܰܠ ܟܽܠܶܗ ܖ̈ܰܚܫܳܐ.

 

ܩܶܦܰܠܶܐܘܳܢ: ܡܒ.

1: ܘܰܥ̣ܢܳܐ ܐܺܝܽܘܒ ܘܶܐܡܰܪ ܠܡܳܪܝܳܐ.2: ܝܳܕ݂ܰܥ ܐ̱ܢܳܐ ܕܗܳܠܶܝܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܡܨܶܐ ܐܰܢ̱ܬ ܚܰܝܠܳܐ ܠܡܶܥܒܰܕ݂. ܘܠܳܐ ܡܶܬܛܰܫܝܳܐ ܡܶܢܳܟ݂ ܬܰܪܥܺܝܬ݂ܳܐ.3: ܡܰܢܽܘ ܗܳܢܳܐ ܕܡܶܬ݂ܪܰܥܶܐ ܬܰܪܥܺܝܬ݂ܳܐ ܒܡ̈ܶܠܶܐ ܕܠܳܐ ܝܺܕܰܥܬ݂ܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܚܰܘܺܝܬܳܢܝ ܕܠܳܐ ܐܶܬ݂ܒܰܝܢܶܬ݂: ܘܠܳܐ ܝܶܕ݂ܥܶܬ݂ ܕܪܰܘܖ̈ܒܳܢ ܡܶܢܝ.4 : ܫܡܰܥܰܝܢܝ ܘܶܐܢܳܐ ܐܶܡܰܠܶܠ. ܐܶܫܰܐܠܳܟ݂: ܐܰܘܕܰܥܰܝܢܝ.5: ܠܫܶܡܥܳܐ ܗܽܘ ܕܶܐܕ݂ܢܳܐ ܫܡܰܥܬܳܟ݂. ܗܳܫܳܐ ܥܰܝܢܝ ܗܳܐ ܚܙܳܬ݂ܳܟ݂.6: ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܶܫܬܽܘܩ. ܘܶܐܬܢܰܚܰܡ ܥܰܠ ܥܰܦܪܳܐ: ܘܥܰܠ ܩܶܛܡܳܐ.7 : ܘܰܗܘܳܐ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܕܡܰܠܶܠ ܡܳܪܝܳܐ ܦܶܬ݂ܓܳܡ̈ܶܐ ܗܳܠܶܝܢ ܥܰܡ ܐܺܝܽܘܒ: ܐܶܡܰܪ ܡܳܪܝܳܐ ܠܶܐܠܺܝܦܳܙ ܬܰܝܡܢܳܝܳܐ: ܐܶܬ݂ܚܰܡܰܬ݂ ܪܽܘܓܙܝ ܥܠܰܝܟ ܘܥܰܠ ܬܪܶܝܢ ܚܰܒܖ̈ܰܝܟ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܐܶܡܰܪܬܽܘܢ ܩܕ݂ܳܡܰܝ ܟܺܐܢܽܘܬ݂ܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܥܰܒܕܝ ܐܺܝܽܘܒ.8 : ܗܳܫܳܐ ܣܰܒܘ ܠܟ݂ܽܘܢ ܫܰܒܥܳܐ ܬܰܘܖ̈ܺܝܢ: ܘܫܰܒܥܳܐ ܕܶܟ݂ܖ̈ܺܝܢ. ܘܙܶܠܘ ܠܘܳܬ݂ ܥܰܒܕܝ ܐܺܝܽܘܒ ܘܢܰܣܶܩ ܩܽܘܪܒܳܢܳܐ ܚܠܳܦܰܝܟܽܘܢ. ܘܥܰܒܕܝ ܐܺܝܽܘܒ ܢܨܰܠܶܐ ܥܠܰܝܟܽܘܢ. ܘܶܐܥܒܶܕ݂ ܒܰܐܦܰܘ̈ܗܝ ܕܠܳܐ ܐܶܥܒܶܕ݂ܟ݂ܽܘܢ ܒܰܩܠܳܠܳܐ. ܡܶܛܽܠ ܕܠܳܐ ܐܶܡܰܪܬܽܘܢ ܩܕ݂ܳܡܰܝ ܟܺܐܢܽܘܬ݂ܳܐ: ܐܰܝܟ݂ ܥܰܒܕܝ ܐܺܝܽܘܒ.9 : ܘܶܐܙܰܠ̣ܘ ܐܶܠܺܝܦܳܙ ܬܰܝܡܢܳܝܳܐ: ܘܒܶܠܕ݂ܳܕ ܫܽܘܚܳܝܳܐ: ܘܨܽܘܦܳܪ ܢܰܥܡܬ݂ܳܝܳܐ. ܘܰܥ̣ܒܰܕ݂ܘ ܐܰܝܟ݂ ܕܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܡܳܪܝܳܐ. ܘܰܥ̣ܒܰܕ݂ ܡܳܪܝܳܐ ܒܰܐܦܰܘ̈ܗܝ ܕܺܐܝܽܘܒ.10 : ܘܡܳܪܝܳܐ ܐܰܗܦܶܟ݂ ܫܒܺܝܬܶܗ ܕܺܐܝܽܘܒ ܟܰܕ݂ ܡܨܰܠܶܐ ܗܘܳܐ ܥܰܠ ܖ̈ܳܚܡܰܘܗܝ. ܘܰܐܘܣܶܦ ܡܳܪܝܳܐ ܥܰܠ ܟܽܠܡܶܕܶܡ ܕܺܐܝܬ݂ ܗܘܳܐ ܠܶܗ ܠܺܐܝܽܘܒ ܐܰܥܦܳܐ.11 : ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܟܽܠܗܽܘܢ ܐܰܚܰܘ̈ܗܝ ܘܰܐܚ̈ܘܳܬ݂ܶܗ: ܘܟ݂ܽܠ ܕܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܗܘܰܘ ܠܶܗ ܡܶܢ ܩܕ݂ܺܝܡ. ܘܶܐܟ݂ܰܠܘ ܠܰܚܡܳܐ ܥܰܡܶܗ ܒܒܰܝܬܶܗ: ܕܰܐܟ݂ܪܺܝܘ ܗܘܰܘ ܥܠܰܘܗܝ. ܘܒܰܝܐܽܘܗܝ ܡܶܢ ܟܽܠܗܶܝܢ ܒܺܝ̈ܫܳܬܳܐ ܕܰܐܝܬܺܝ ܡܳܪܝܳܐ ܥܠܰܘܗܝ. ܘܝܰܗܒܘ ܠܶܗ ܓܒܰܪ ܚܕ݂ܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܢܶܩܝܳܐ: ܘܚܰܕ݂ ܚܰܕ݂ ܩܕ݂ܳܫܳܐ ܕܕܰܗܒܳܐ.12 : ܘܡܳܪܝܳܐ ܒܰܪܶܟ݂ ܐ̱ܚܪܳܝܬܶܗ ܕܺܐܝܽܘܒ ܛܳܒ ܡܶܢ ܩܰܕ݂ܡܳܝܬܶܗ. ܘܰܗܘܰܘ ܠܶܗ ܐܰܪܒܬܰܥܣܰܪ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܥܳܢ̈ܳܐ: ܘܶܫܬܳܐ ܐܰܠܦܺܝ̈ܢ ܓܰܡ̈ܠܶܐ: ܘܳܐܠܶܦ ܦܰܕܳܢܺܝ̈ܢ ܕܬܰܘܖ̈ܶܐ: ܘܳܐܠܶܦ ܐܰܬܳܢܺܝ̈ܢ.13 : ܘܰܗܘܰܘ ܠܶܗ ܫܰܒܥܳܐ ܒܢܺܝ̈ܢ ܘܰܬ݂ܠܳܬ݂ ܒ̈ܢܳܢ.14 : ܘܰܩ̣ܪܳܐ ܫܡܳܗ̇ ܕܰܚܕ݂ܳܐ ܡܶܢܗܶܝܢ: ܐܺܝܡܳܡܳܐ. ܘܰܫܡܳܐ ܕܬܰܪܬܶܝܢ: ܩܰܨܽܘܥܳܐ ܘܰܫܡܳܐ ܕܰܬ݂ܠܳܬ݂: ܩܰܪܢܦܽܘܟ݂.15: ܘܠܳܐ ܐܶܫܬܟܰܚ̈ܝ ܢܶܫ̈ܶܐ ܕܫܰܦܺܝܖ̈ܳܢ ܐܰܝܟ݂ ܒ̈ܢܳܬܶܗ ܕܺܐܝܽܘܒ: ܒܟ݂ܽܠܳܗ̇ ܐܰܪܥܳܐ. ܘܝܰܗܒ ܠܗܶܝܢ ܐܰܒܽܘܗܶܝܢ ܝܽܘܪܬܳܢܳܐ ܥܰܡ ܐܰܚܰܝ̈ܗܶܝܢ.16: ܘܰܚܝܳܐ ܐܺܝܽܘܒ ܡܶܢ ܒܳܬܰܪ ܗܳܝܕܶܝܢ: ܡܳܐܐ ܘܰܐܪܒܥܺܝܢ ܫܢܺܝ̈ܢ. ܘܰܚ̣ܙܳܐ ܒܢܰܘ̈ܗܝ ܘܰܒܢܰܝ̈ ܒܢܰܘ̈ܗܝ: ܥܰܠ ܐܰܪܒܥܳܐ ܕܳܖ̈ܺܝܢ. 17: ܣ̣ܐܶܒ ܐܺܝܽܘܒ: ܘܰܣ̣ܒܰܥ ܝܰܘ̈ܡܳܬ݂ܶܗ: ܘܡܺܝܬ݂.