ܦܝܠܝ̈ܦܣܝܐ

ܐܓܪܬܐ ܕܦܘܠܘܣ ܫܠܝܚܐ

ܕܠܘܬ ܦܝܠܝ̈ܦܣܝܐ

 

ܕܠܘܬ ܦܝܠܝ̈ܦܣܝܐ ܐ

ܕܠܘܬ ܦܝܠܝ̈ܦܣܝܐ ܒ

ܕܠܘܬ ܦܝܠܝ̈ܦܣܝܐ ܓ

ܕܠܘܬ ܦܝܠܝ̈ܦܣܝܐ ܕ

 

ܕܠܘܬ ܦܝܠܝ̈ܦܣܝܐ ܐ

ܥܘܬܕܐ

1ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܘܛܺܝܡܳܬ݂ܶܐܳܘܣ܁ ܥܰܒ݂̈ܕ݁ܶܐ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ܉ ܠܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܩܰܕ݁ܺܝ̈ܫܶܐ ܕ݁ܰܒ݂ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܒ݁ܦ݂ܺܝܠܺܝܦ݁ܳܘܣ܇ ܥܰܡ ܩܰܫܺܝ̈ܫܶܐ ܘܰܡܫܰܡ̈ܫܳܢܶܐ. 2ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܥܰܡܟ݂ܽܘܢ ܘܰܫܠܳܡܳܐ܂ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܒ݂ܽܘܢ܉ ܘܡܶܢ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ܀

ܨܠܘܬ‌ܐ ܘܬܘܕܝܬ‌ܐ

3ܡܰܘܕ݁ܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܠܰܐܠܳܗܝ݈ ܥܰܠ ܥ݈ܽܘܗܕ݁ܳܢܟ݂ܽܘܢ ܐܰܡܺܝܢܳܐ܉ 4ܕ݁ܰܒ݂ܟ݂ܽܠ ܒ݁ܳܥ̈ܘܳܬ݂ܝ݈ ܕ݁ܥܰܠ‌ ܐܰܦ݁ܰܝ̈ܟ݁ܽܘܢ܂ ܘܟ݂ܰܕ݂ ܚܳܕ݂ܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܡܶܬ݂ܟ݁ܰܫܰܦ݂ ܐ݈ܢܳܐ܇ 5ܥܰܠ ܫܰܘܬ݁ܳܦ݂ܽܘܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܒ݂ܶܐܘܰܢܓ݁ܶܠܺܝܳܘܢ܂ ܡܶܢ ܝܰܘܡܳܐ ܩܰܕ݂ܡܳܝܳܐ ܘܰܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܗܳܫܳܐ. 6ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܰܬ݂ܟ݂ܺܝܠ‌ ܐ݈ܢܳܐ ܥܰܠ ܗܳܕ݂ܶܐ܉ ܕ݁ܗܰܘ ܡܰܢ ܕ݁ܫܰܪܺܝ ܒ݁ܟ݂ܽܘܢ ܥܒ݂ܳܕ݂̈ܶܐ ܛܳܒ݂̈ܶܐ܇ ܗܽܘ ܢܫܰܠܶܡ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܶܗ ܕ݁ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ. 7ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܙܳܕ݂ܶܩ ܠܺܝ ܠܡܶܬ݂ܪܰܥܳܝܽܘ ܥܰܠ ܟ݁ܽܠܟ݂ܽܘܢ܉ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܰܒ݂ܠܶܒ݁ܝ݈ ܣܺܝܡܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ. ܘܒ݂ܰܐܣܽܘܪ̈ܰܝ. ܘܰܒ݂ܡܰܦ݁ܰܩ ܒ݁ܪܽܘܚܝ݈܁ ܕ݁ܥܰܠ ܫܪܳܪܶܗ ܕ݁ܶܐܘܰܢܓ݁ܶܠܺܝܳܘܢ܇ ܕ݁ܫܰܘ̈ܬ݁ܳܦ݂ܰܝ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܳܐ. 8ܣܳܗܶܕ݂ ܗ݈ܽܘ ܠܺܝ ܓ݁ܶܝܪ ܐܰܠܳܗܳܐ܉ ܕ݁ܰܐܝܟ݁ܰܢܳܐ ܡܰܚܶܒ݂ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ܂ ܒ݁ܪ̈ܰܚܡܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ. 9ܘܗܳܕ݂ܶܐ ܡܨܰܠܶܐ ܐ݈ܢܳܐ܉ ܕ݁ܬ݂ܽܘܒ݂ ܢܶܣܓ݁ܶܐ ܘܢܶܬ݂ܝܰܬ݁ܰܪ ܚܽܘܒ݁ܟ݂ܽܘܢ. ܒ݁ܺܝܕ݂ܰܥܬ݂ܳܐ. ܘܰܒ݂ܟ݂ܽܠ ܣܽܘܟ݁ܳܠ ܕ݁ܪܽܘܚ܇ 10ܕ݁ܬ݂ܶܗܘܽܘܢ ܦ݁ܳܪܫܺܝܢ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܳܥ݈ܗ̈ܢܳܢ܇ ܘܬ݂ܶܗܘܽܘܢ ܕ݁ܟ݂ܶܝܢ ܕ݁ܠܳܐ ܬ݁ܽܘܩܠܳܐ ܒ݁ܝܰܘܡܶܗ ܕ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ܇ 11ܘܰܡܠܶܝܢ ܦ݁ܺܐܪ̈ܶܐ ܕ݁ܙܰܕ݁ܺܝܩܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ܁ ܠܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܘܠܺܐܝܩܳܪܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ܀

ܐܝܟܢܝܘܬܐ ܕܦܘܠܘܣ

ܚܝܝ̈ ܓܝܪ ܕܝܠܝ ܡܫܝܚܐ ܗ݈ܘ

12ܨܳܒ݂ܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܬ݂ܶܕ݁ܥܽܘܢ ܐܰܚܰܝ̈܉ ܕ݁ܣܽܘܥܪܳܢܝ݈ ܕ݁ܺܝܠܝ݈ ܝܰܬ݁ܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܐܳܬ݂ܶܐ ܠܰܩܕ݂ܳܡܰܘܗ݈ܝ ܒ݁ܶܐܘܰܢܓ݁ܶܠܺܝܳܘܢ܉ 13ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܐܰܣܽܘܪ̈ܰܝ ܐܶܬ݂ܓ݁ܠܺܝܘ ܒ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܒ݁ܰܦ݁ܪܶܛܳܘܪܺܝܳܢ ܟ݁ܽܠܳܗ̇. ܘܰܠܫܰܪܟ݁ܳܐ ܕ݁ܟ݂ܽܠܢܳܫ܇ 14ܘܣܽܘܓ݂ܳܐܐ ܕ݁ܰܐܚ̈ܶܐ ܕ݁ܰܒ݂ܡܳܪܰܢ܁ ܐܶܬ݁ܬ݁ܟ݂ܶܠܘ݈ ܥܰܠ‌ ܐܰܣܽܘܪ̈ܰܝ܇ ܘܰܐܫܺܝܚܘ݈ ܝܰܬ݁ܺܝܪܳܐܝܺܬ݂܁ ܕ݁ܠܳܐ ܕ݁ܶܚܠܳܐ ܠܰܡܡܰܠܳܠܽܘ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ. 15ܘܐ݈ܢܳܫ ܐ݈ܢܳܫ ܡܶܢ ܚܣܳܡܳܐ ܘܚܶܪܝܳܢܳܐ. ܐ݈ܢܳܫ ܐ݈ܢܳܫ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܨܶܒ݂ܝܳܢܳܐ ܛܳܒ݂ܳܐ ܘܰܒ݂ܚܽܘܒ݁ܳܐ܉ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܡܰܟ݂ܪܙܺܝܢ܇ 16ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܕ݁ܰܠܡܰܦ݁ܰܩ ܒ݁ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܶܐܘܰܢܓ݁ܶܠܺܝܳܘܢ܂ ܣܺܝܡ ܐ݈ܢܳܐ. 17ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܰܒ݂ܚܶܪܝܳܢܳܐ ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܡܰܟ݂ܪܙܺܝܢ܉ ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܰܟ݂ܝܳܐܝܺܬ݂܇ ܐܶܠܳܐ ܕ݁ܣܳܒ݂ܪܺܝܢ ܕ݁ܡܰܘܣܦ݂ܺܝܢ ܐܽܘܠܨܳܢܳܐ ܠܰܐܣܽܘܪ̈ܰܝ. 18ܘܰܒ݂ܗܳܕ݂ܶܐ ܚܕ݂ܺܝܬ݂ ܘܚܳܕ݂ܶܐ ܐ݈ܢܳܐ܉ ܕ݁ܰܒ݂ܟ݂ܽܠ ܦ݁ܪܽܘܣ܇ ܐܶܢ ܒ݁ܥܶܠܬ݂ܳܐ. ܘܶܐܢ ܒ݁ܩܽܘܫܬ݁ܳܐ. ܡܫܺܝܚܳܐ ܢܶܬ݂ܟ݁ܪܶܙ. 19ܝܳܕ݂ܰܥ ܐ݈ܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܗܳܠܶܝܢ ܠܚܰܝ̈ܶܐ ܡܶܫܬ݁ܰܟ݂̈ܚܳܢ ܠܺܝ ܒ݁ܒ݂ܳܥܽܘܬ݂ܟ݂ܽܘܢ܁ ܘܰܒ݂ܡܰܘܗܰܒ݂ܬ݂ܳܐ ܕ݁ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ܉ 20ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܰܡܣܰܒ݁ܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܘܰܡܣܰܟ݁ܶܐ ܐ݈ܢܳܐ܇ ܕ݁ܰܒ݂ܡܶܕ݁ܶܡ ܠܳܐ ܐܶܒ݂ܗܰܬ݂܇ ܐܶܠܳܐ ܒ݁ܓ݂ܰܠܝܽܘܬ݂ ܐܰܦ̈ܶ݁ܐ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܒ݂ܟ݂ܽܠܙܒ݂ܰܢ ܐܳܦ݂ ܗܳܫܳܐ܁ ܢܶܬ݂ܪܰܘܪܰܒ݂ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒ݁ܦ݂ܰܓ݂ܪܝ݈. ܐܶܢ ܒ݁ܚܰܝ̈ܶܐ ܘܶܐܢ ܒ݁ܡܰܘܬ݁ܳܐ. 21ܚܰܝܰܝ̈ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܺܝܠܝ݈ ܡܫܺܝܚܳܐ ܗ݈ܽܘ. ܘܶܐܢ ܐܶܡܽܘܬ݂܉ ܝܽܘܬ݂ܪܳܢܳܐ ܗ݈ܽܘ ܠܺܝ. 22ܐܶܢ ܕ݁ܶܝܢ ܐܳܦ݂ ܒ݁ܗܳܠܶܝܢ ܚܰܝ̈ܶܐ ܕ݁ܒ݂ܶܣܪܳܐ܉ ܦ݁ܺܐܪ̈ܶܐ ܐܺܝܬ݂ ܠܺܝ ܒ݁ܰܥ̈ܒ݂ܳܕ݂ܰܝ. ܠܳܐ ܝܳܕ݂ܰܥ ܐ݈ܢܳܐ ܡܳܢܳܐ ܐܶܓ݂ܒ݁ܶܐ ܠܺܝ. 23ܐܳܠܨ̈ܳܢ ܠܺܝ ܓ݁ܶܝܪ ܬ݁ܰܪ̈ܬ݁ܰܝܗܶܝܢ. ܠܡܶܦ݂ܛܰܪ ܪܓ݂ܺܝܓ݂ ܐ݈ܢܳܐ܉ ܕ݁ܥܰܡ ܡܫܺܝܚܳܐ ܐܶܗܘܶܐ. ܘܗܳܕ݂ܶܐ ܛܳܒ݂ ܦ݁ܳܩܚܳܐ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܠܺܝ. 24ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ݂ ܕ݁ܶܐܩܰܘܶܐ ܒ݁ܦ݂ܰܓ݂ܪܝ݈܉ ܐܳܠܨܳܐ ܠܺܝ ܨܒ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܡܶܛܽܠܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ. 25ܘܗܳܕ݂ܶܐ ܬ݁ܟ݂ܺܝܠܳܐܝܺܬ݂ ܝܳܕ݂ܰܥ ܐ݈ܢܳܐ܉ ܕ݁ܦ݂ܳܐܶܫ ܐ݈ܢܳܐ ܘܰܡܩܰܘܶܐ ܐ݈ܢܳܐ܇ ܠܚܰܕ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܺܝܠܟ݂ܽܘܢ ܘܰܠܬ݂ܰܪܒ݁ܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܟ݂ܽܘܢ܇ 26ܕ݁ܟ݂ܰܕ݂ ܐܺܬ݂ܶܐ ܬ݁ܽܘܒ݂ ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ܉ ܢܶܬ݂ܝܰܬ݁ܰܪ ܒ݁ܺܝ ܫܽܘܒ݂ܗܳܪܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܰܒ݂ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂܀

ܚܝ̈ܐ ܡܫܝܚ̈ܝܐ

ܐܓܘܢܐ ܕܥܠ ܐܦܝ̈ ܗܝܡܢܘܬ‌ܐ

27ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܝܳܐܶܐ ܠܰܣܒ݂ܰܪܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ: ܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܡܶܬ݁ܕ݁ܰܒ݁ܪܺܝܢ܉ ܕ݁ܶܐܢ ܐܺܬ݂ܶܐ܁ ܐܶܚܙܶܝܟ݂ܽܘܢ܇ ܘܶܐܢ ܦ݁ܰܪܺܝܩ ܐ݈ܢܳܐ܁ ܐܶܫܡܰܥ ܥܠܰܝܟ݁ܽܘܢ܇ ܕ݁ܩܳܝܡܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܰܚܕ݂ܳܐ ܪܽܘܚ. ܘܒ݂ܰܚܕ݂ܳܐ ܢܦ݂ܶܫ. ܘܡܶܬ݂ܢܰܨܚܺܝܬ݁ܽܘܢ ܐܰܟ݂ܚܰܕ݂܂ ܒ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܶܐܘܰܢܓ݁ܶܠܺܝܳܘܢ. 28ܘܰܒ݂ܡܶܕ݁ܶܡ ܠܳܐ ܡܶܬ݁ܬ݁ܙܺܝܥܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܡܶܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܩܳܝܡܺܝܢ ܠܩܽܘܒ݂ܠܰܢ܉ ܠܬ݂ܰܚܘܺܝܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܒ݂ܕ݁ܳܢܗܽܘܢ܆ ܘܰܠܚܰܝ̈ܶܐ ܕ݁ܺܝܠܟ݂ܽܘܢ. 29ܘܗܳܕ݂ܶܐ ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ ܗ݈ܽܘ ܐܶܬ݂ܝܰܗܒ݁ܰܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ܉ ܕ݁ܠܳܐ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂ ܡܗܰܝܡܳܢܽܘ ܬ݁ܗܰܝܡܢܽܘܢ ܒ݁ܶܗ ܒ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ܉ ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ݂ ܕ݁ܥܰܠ‌ ܐܰܦ݁ܰܘ̈ܗ݈ܝ ܬ݁ܶܚܫܽܘܢ܇ 30ܘܰܬ݂ܣܰܝܒ݁ܪܽܘܢ ܐܰܓ݂ܽܘܢܳܐ܇ ܐܰܝܟ݂ ܗܰܘ ܕ݁ܰܚܙܰܝܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܺܝ܂ ܘܗܳܫܳܐ ܫܳܡܥܺܝܬ݁ܽܘܢ ܥܠܰܝ܀

 

 

ܕܠܘܬ ܦܝܠܝ̈ܦܣܝܐ ܒ

ܡܟܝܟܘܬܗ ܕܡܫܝܚܐ ܘܪܒܘܬܗ

 1ܐܶܢ ܐܺܝܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܗܳܟ݂ܺܝܠ܁ ܒ݁ܽܘܝܳܐܳܐ ܒ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ. ܘܶܐܢ ܡܰܡܠܶܐ ܒ݁ܠܶܒ݁ܳܐ ܒ݁ܚܽܘܒ݁ܳܐ. ܘܶܐܢ ܫܰܘܬ݁ܳܦ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܪܽܘܚܳܐ. ܘܶܐܢ ܪܽܘܚܳܦ݂ܳܐ ܘܪ̈ܰܚܡܶܐ܉ 2ܫܰܠܶܡܘ݈ ܚܰܕ݂ܘܰܬ݂ܝ݈܇ ܕ݁ܚܰܕ݂ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܟ݂ܽܘܢ. ܘܚܰܕ݂ ܚܽܘܒ݁ܳܐ. ܘܰܚܕ݂ܳܐ ܢܦ݂ܶܫ. ܘܰܚܕ݂ܳܐ ܬ݁ܰܪܥܺܝܬ݂ܳܐ. 3ܘܡܶܕ݁ܶܡ ܒ݁ܚܶܪܝܳܢܳܐ ܐܰܘ ܒ݁ܬ݂ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܳܐ ܣܪܺܝܩܬ݁ܳܐ܁ ܠܳܐ ܬ݁ܶܥܒ݁ܕ݂ܽܘܢ܉ ܐܶܠܳܐ ܒ݁ܡܰܟ݁ܺܝܟ݂ܽܘܬ݂ ܪܶܥܝܳܢܳܐ܇ ܟ݁ܽܠܢܳܫ ܠܚܰܒ݂ܪܶܗ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܰܡܝܰܬ݁ܰܪ ܡܶܢܶܗ܂ ܢܶܚܫܽܘܒ݂. 4ܘܠܳܐ ܐ݈ܢܳܫ ܕ݁ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܢܺܐܨܰܦ݂܉ ܐܶܠܳܐ ܟ݁ܽܠܢܳܫ ܐܳܦ݂ ܕ݁ܚܰܒ݂ܪܶܗ. 5ܘܗܳܕ݂ܶܐ ܐܶܬ݂ܪܰܥܰܘ ܒ݁ܢܰܦ݂ܫܟ݂ܽܘܢ܉ ܗܳܝ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ. 6ܗܰܘ ܕ݁ܟ݂ܰܕ݂ ܐܺܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܒ݁ܰܕ݂ܡܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ܇ ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܚܛܽܘܦ݂ܝܳܐ ܚܰܫܒ݁ܳܗ̇ ܗܳܕ݂ܶܐ܁ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܦ݁ܶܚܡܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ. 7ܐܶܠܳܐ ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܣܰܪܶܩ. ܘܰܕ݂ܡܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܥܰܒ݂ܕ݁ܳܐ ܢܣܰܒ݂. ܘܰܗܘܳܐ ܒ݁ܰܕ݂ܡܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܢܰܝ̈ܢܳܫܳܐ. ܘܒ݂ܶܐܣܟ݁ܺܡܳܐ ܐܶܫܬ݁ܟ݂ܰܚ ܐܰܝܟ݂ ܒ݁ܰܪܢܳܫܳܐ. 8ܘܡܰܟ݁ܶܟ݂ ܢܰܦ݂ܫܶܗ. ܘܶܐܫܬ݁ܡܰܥ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܡܰܘܬ݁ܳܐ. ܡܰܘܬ݁ܳܐ ܕ݁ܶܝܢ܂ ܕ݁ܰܙܩܺܝܦ݂ܳܐ. 9ܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܐܳܦ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܰܣܓ݁ܺܝ ܪܰܡܪܡܶܗ. ܘܝܰܗ݈ܒ݂ ܠܶܗ ܫܡܳܐ ܕ݁ܰܡܝܰܬ݁ܰܪ ܡܶܢ ܟ݁ܽܠ ܫܡܳܗܺܝ̈ܢ܉ 10ܕ݁ܒ݂ܰܫܡܶܗ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܟ݁ܽܠ ܒ݁ܪܽܘܟ݂ ܬ݁ܶܟ݁ܽܘܦ݂܁ ܕ݁ܒ݂ܰܫܡܰܝܳܐ. ܘܒ݂ܰܐܪܥܳܐ ܘܕ݂ܰܠܬ݂ܰܚܬ݁ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܐ܇ 11ܘܟ݂ܽܠ ܠܶܫܳܢ ܢܰܘܕ݁ܶܐ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ ܗ݈ܽܘ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܠܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܒ݂ܽܘܗ݈ܝ܀

ܐܬܚܙܘ ܐܝܟ ܢܗܝܪ̈ܐ ܒܥܠܡܐ

12ܡܶܟ݁ܺܝܠ ܚܰܒ݁ܺܝ̈ܒ݂ܰܝ܆ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܟ݂ܽܠܙܒ݂ܰܢ ܐܶܫܬ݁ܡܰܥܬ݁ܽܘܢ܉ ܠܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܩܰܪܺܝܒ݂ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂. ܐܶܠܳܐ ܗܳܫܳܐ ܕ݁ܪܰܚܺܝܩ ܐ݈ܢܳܐ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ܉ ܝܰܬ݁ܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܒ݁ܕ݂ܶܚܠܬ݂ܳܐ ܘܒ݂ܰܪܬ݂ܺܝܬ݂ܳܐ܇ ܦ݁ܠܽܘܚܘ݈ ܦ݁ܽܘܠܚܳܢܳܐ ܕ݁ܚܰܝܰܝ̈ܟ݁ܽܘܢ. 13ܐܰܠܳܗܳܐ ܗ݈ܽܘ ܓ݁ܶܝܪ ܡܚܰܦ݁ܶܛ ܒ݁ܟ݂ܽܘܢ܉ ܐܳܦ݂ ܠܡܶܨܒ݁ܳܐ܁ ܐܳܦ݂ ܠܡܶܣܥܰܪ܇ ܗܰܘ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܨܳܒ݂ܶܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ. 14ܟ݁ܽܠܡܶܕ݁ܶܡ ܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܥܳܒ݂ܕ݁ܺܝܢ: ܕ݁ܠܳܐ ܪܶܛܢܳܐ ܘܰܕ݂ܠܳܐ ܦ݁ܽܘܠܳܓ݂܉ 15ܕ݁ܬ݂ܶܗܘܽܘܢ ܬ݁ܰܡܺܝ̈ܡܶܐ ܘܰܕ݂ܠܳܐ ܡܽܘܡ. ܐܰܝܟ݂ ܒ݁ܢܰܝ̈ܳܐ ܕ݁ܟ݂ܰܝ̈ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ܇ ܕ݁ܥܳܡܪܺܝܢ ܒ݁ܕ݂ܳܪܳܐ ܥܰܣܩܳܐ ܘܰܡܥܰܩܡܳܐ. ܘܶܐܬ݂ܚܙܰܘ ܒ݁ܰܝܢܳܬ݂ܗܽܘܢ ܐܰܝܟ݂ ܢܰܗܺܝܪ̈ܶܐ ܒ݁ܥܳܠܡܳܐ܇ 16ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܝܟ݁ܽܘܢ ܠܗܽܘܢ ܒ݁ܕ݂ܽܘܟ݁ܰܬ݂ ܚܰܝ̈ܶܐ ܠܫܽܘܒ݂ܗܳܪܝ݈ ܕ݁ܺܝܠܝ݈ ܒ݁ܝܰܘܡܶܗ ܕ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ܉ ܕ݁ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܐܺܝܩܺܐ ܪܶܗܛܶܬ݂ ܘܠܳܐ ܣܪܺܝܩܳܐܝܺܬ݂ ܥܶܡܠܶܬ݂. 17ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ݂ܶܢ ܡܶܬ݂ܢܰܩܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܥܰܠ ܕ݁ܶܒ݂ܚܬ݂ܳܐ ܘܬ݂ܶܫܡܶܫܬ݁ܳܐ ܕ݁ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܟ݂ܽܘܢ܉ ܚܳܕ݂ܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܘܪܳܘܶܙ ܐ݈ܢܳܐ ܥܰܡ ܟ݁ܽܠܟ݂ܽܘܢ. 18ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܳܦ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܚܕ݂ܰܘ ܘܰܪܘܰܙܘ݈ ܥܰܡܝ݈܀

ܐܣܪ̈ܐ ܕܡܗܝ̈ܡܢܐ ܒܝܫܘܥ

ܬܫܕܪܬ‌ܐ ܕܛܝܡܬܐܘܣ ܘܐܦܦܪܘܕܝܛܣ

19ܡܣܰܒ݁ܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ܉ ܕ݁ܶܐܫܰܕ݁ܰܪ ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܠܛܺܝܡܳܬ݂ܶܐܳܘܣ ܒ݁ܰܥܓ݂ܰܠ܉ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܠܺܝ ܢܶܗܘܶܐ ܠܺܝ ܢܝܳܚܳܐ܇ ܟ݁ܰܕ݂ ܐܺܠܰܦ݂ ܡܶܛܽܠܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ. 20ܠܰܝܬ݁ ܠܺܝ ܓ݁ܶܝܪ ܐ݈ܚܪܺܝܢ ܗܳܪܟ݁ܳܐ ܕ݁ܰܐܝܟ݂ ܢܰܦ݂ܫܝ݈ ܗ݈ܽܘ܉ ܕ݁ܰܐܟ݂ܺܝܦ݂ܳܐܝܺܬ݂ ܝܳܨܶܦ݂ ܕ݁ܺܝܠܟ݂ܽܘܢ. 21ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܢܰܦ݂ܫܗܽܘܢ ܗ݈ܽܘ ܒ݁ܳܥܶܝܢ܉ ܘܠܳܐ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ. 22ܒ݁ܽܘܩܝܶܗ ܕ݁ܶܝܢ ܕ݁ܗܳܢܳܐ ܝܳܕ݂ܥܺܝܬ݁ܽܘܢ܉ ܕ݁ܰܐܝܟ݂ ܒ݁ܪܳܐ ܥܰܡ ܐܰܒ݂ܽܘܗ݈ܝ܇ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܦ݁ܳܠܰܚ ܥܰܡܝ݈ ܒ݁ܰܣܒ݂ܰܪܬ݂ܳܐ. 23ܠܗܳܢܳܐ ܡܣܰܒ݁ܰܪ ܐ݈ܢܳܐ܉ ܕ݁ܶܐܫܰܕ݁ܰܪ ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܒ݁ܰܥܓ݂ܰܠ ܡܳܐ ܕ݁ܰܚܙܺܝܬ݂ ܡܳܐ ܕ݁ܰܠܘܳܬ݂ܝ݈. 24ܘܰܬ݂ܟ݂ܺܝܠ‌ ܐ݈ܢܳܐ ܥܰܠ ܡܳܪܝ݈܉ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܐܶܢܳܐ ܒ݁ܰܥܓ݂ܰܠ‌ ܐܳܬ݂ܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ. 25ܗܳܫܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܐܶܠܰܨܬ݂ܰܢܝ݈ ܨܒ݂ܽܘܬ݂ܳܐ܉ ܕ݁ܶܐܫܰܕ݁ܰܪ ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܠܶܐܦ݁ܰܦ݂ܪܳܘܕ݂ܺܝܛܳܣ ܐܰܚܳܐ܇ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܰܘܗ݈ܝ ܡܥܰܕ݁ܪܳܢܳܐ܁ ܘܦ݂ܳܠܚܳܐ ܕ݁ܥܰܡܝ݈܇ ܕ݁ܺܝܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܫܠܺܝܚܳܐ܁ ܘܰܡܫܰܡܫܳܢܳܐ ܕ݁ܰܚܫܰܚܬ݂ܝ݈܉ 26ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܰܣܘܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܠܡܶܚܙܳܐ ܠܟ݂ܽܠܟ݂ܽܘܢ܇ ܘܰܡܥܳܩ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܺܝܕ݂ܰܥ ܕ݁ܰܫܡܰܥܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܶܐܬ݂ܟ݁ܪܰܗ. 27ܐܳܦ݂ ܐܶܬ݂ܟ݁ܪܰܗ ܓ݁ܶܝܪ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܡܰܘܬ݁ܳܐ܉ ܐܶܠܳܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܪܰܚܶܡ ܥܠܰܘܗ݈ܝ܉ ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܥܠܰܘܗ݈ܝ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂܇ ܐܶܠܳܐ ܐܳܦ݂ ܥܠܰܝ܇ ܕ݁ܠܳܐ ܬ݁ܶܗܘܶܐ ܠܺܝ ܥܳܩܳܐ ܥܰܠ ܥܳܩܳܐ. 28ܚܦ݂ܺܝܛܳܐܝܺܬ݂ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܫܰܕ݁ܰܪܬ݁ܶܗ ܠܘܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ܉ ܕ݁ܟ݂ܰܕ݂ ܬ݁ܶܚܙܽܘܢܳܝܗ݈ܝ܁ ܬ݁ܽܘܒ݂ ܬ݁ܶܚܕ݁ܽܘܢ܇ ܘܠܺܝ ܩܰܠܺܝܠ ܢܶܗܘܶܐ ܢܦ݂ܺܐܫܳܐ. 29ܩܰܒ݁ܠܽܘܗ݈ܝ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܒ݁ܡܳܪܝܳܐ ܒ݁ܟ݂ܽܠ ܚܰܕ݂ܘܳܐ. ܘܠܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܐܶܢܽܘܢ܉ ܒ݁ܺܐܝܩܳܪܳܐ ܐܰܚܽܘܕ݂ܘ݈ ܐܶܢܽܘܢ. 30ܡܶܛܽܠ ܥܒ݂ܳܕ݂ܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܕ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܡܰܘܬ݁ܳܐ ܡܰܛܺܝ. ܘܒ݂ܰܣܰܪ ܥܰܠ ܢܰܦ݂ܫܶܗ܉ ܕ݁ܰܢܡܰܠܶܐ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܒ݂ܰܨܰܪܬ݁ܽܘܢ ܗ݈ܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܬ݂ܶܫܡܶܫܬ݁ܳܐ ܕ݁ܰܠܘܳܬ݂ܝ݈܀

 

 

ܕܠܘܬ ܦܝܠܝ̈ܦܣܝܐ ܓ

ܙܕܝܩܘܬ‌ܐ ܫܪܝܪܬ‌ܐ

1ܡܶܟ݁ܺܝܠ‌ ܐܰܚܰܝ̈ ܚܕ݂ܰܘ ܒ݁ܡܳܪܰܢ. ܗܶܢܶܝܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܗܶܢܶܝܢ ܕ݁ܶܐܟ݂ܬ݁ܽܘܒ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ܉ ܠܳܐ ܡܳܐܢܳܐ ܠܺܝ܇ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܰܠܟ݂ܽܘܢ ܡܙܰܗܪ̈ܳܢ. 2ܐܶܙܕ݁ܰܗ݈ܰܪܘ݈ ܡܶܢ ܟܰ݁ܠ̈ܒ݁ܶܐ. ܐܶܙܕ݁ܰܗ݈ܰܪܘ݈ ܡܶܢ ܦ݁ܳܥ̈ܠܶܐ ܒ݁ܺܝ̈ܫܶܐ. ܐܶܙܕ݁ܰܗ݈ܰܪܘ݈ ܡܶܢ ܦ݁ܣܳܩ ܒ݁ܶܣܪܳܐ. 3ܓ݁ܙܽܘܪܬ݁ܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܚܢܰܢ ܐܺܝܬ݂ܰܝܢ܉ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܦ݂ܳܠܚܺܝܢܰܢ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܒ݁ܪܽܘܚܳܐ܇ ܘܡܶܫܬ݁ܰܒ݂ܗܪܺܝܢܰܢ ܒ݁ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ܇ ܘܠܳܐ ܬ݁ܟ݂ܺܝܠܺܝܢܰܢ ܥܰܠ ܒ݁ܶܣܪܳܐ܉ 4ܟ݁ܰܕ݂ ܠܺܝ ܐܺܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܠܺܝ ܬ݁ܽܘܟ݂ܠܳܢܳܐ ܐܳܦ݂ ܥܰܠ ܒ݁ܶܣܪܳܐ. ܐܶܢ ܓ݁ܶܝܪ ܐ݈ܢܳܫ ܣܳܒ݂ܰܪ ܕ݁ܬ݂ܽܘܟ݂ܠܳܢܶܗ ܒ݁ܒ݂ܶܣܪܳܐ ܗ݈ܽܘ܉ ܝܰܬ݁ܺܝܪ ܡܶܢܶܗ ܐܶܢܳܐ. 5ܓ݁ܙܺܝܪܳܐ ܒ݁ܰܪ ܬ݁ܡܳܢܝܳܐ ܝܰܘ̈ܡܺܝܢ. ܡܶܢ ܛܽܘܗܡܳܐ ܕ݁ܺܐܝܣܪܳܝܶܠ. ܡܶܢ ܫܰܒ݂ܛܳܐ ܕ݁ܒ݂ܶܢܝܳܡܺܝܢ. ܥܶܒ݂ܪܳܝܳܐ ܒ݁ܰܪ ܥܶܒ݂ܪ̈ܳܝܶܐ. ܒ݁ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܦ݁ܪܺܝܫܳܝܳܐ. 6ܒ݁ܰܛܢܳܢܳܐ ܪܳܕ݂ܽܘܦ݂ܳܐ ܕ݁ܥܺܕ݈݁ܬ݁ܳܐ. ܘܰܒ݂ܙܰܕ݁ܺܝܩܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܪܶܫܝܳܢ ܗ݈ܘܺܝܬ݂. 7ܐܶܠܳܐ ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܝܽܘܬ݂ܪܳܢܳܐ ܗܘܰܝ̈ ܠܺܝ܉ ܚܽܘܣܪܳܢܳܐ ܚܶܫܒ݁ܶܬ݂ ܐܶܢܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܡܫܺܝܚܳܐ. 8ܐܳܦ݂ ܚܳܫܶܒ݂ ܐ݈ܢܳܐ ܠܗܶܝܢ ܟ݁ܽܠܗܶܝܢ ܚܽܘܣܪܳܢܳܐ܉ ܡܶܛܽܠ ܪܰܒ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܺܝܕ݂ܰܥܬ݂ܶܗ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܡܳܪܝ݈܇ ܗܰܘ ܕ݁ܡܶܛܽܠܳܬ݂ܶܗ ܟ݁ܽܠܡܶܕ݁ܶܡ ܚܶܣܪܶܬ݂. ܘܰܐܝܟ݂ ܙܶܒ݂ܠܳܐ ܚܶܫܒ݁ܶܬ݂܉ ܕ݁ܠܰܡܫܺܝܚܳܐ ܐܺܬ݂ܰܪ܇ 9ܘܶܐܫܬ݁ܟ݂ܰܚ ܒ݁ܶܗ܉ ܟ݁ܰܕ݂ ܠܰܝܬ݁ ܠܺܝ ܙܰܕ݁ܺܝܩܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܢܰܦ݂ܫܝ݈ ܗܳܝ ܕ݁ܡܶܢ ܢܳܡܽܘܣܳܐ܇ ܐܶܠܳܐ ܗܳܝ ܕ݁ܡܶܢ ܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ܇ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ܶܝܗ̇ ܙܰܕ݁ܺܝܩܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܡܶܢ ܐܰܠܳܗܳܐ܉ 10ܕ݁ܒ݂ܳܗ̇ ܐܶܫܬ݁ܰܘܕ݁ܰܥ ܠܝܶܫܽܘܥ ܘܰܠܚܰܝܠܳܐ ܕ݁ܰܩܝܳܡܬ݁ܶܗ܇ ܘܶܐܫܬ݁ܰܘܬ݁ܰܦ݂ ܒ݁ܚܰܫܰܘ̈ܗ݈ܝ܁ ܘܶܐܬ݁ܕ݁ܰܡܶܐ ܒ݁ܡܰܘܬ݁ܶܗ܇ 11ܕ݁ܰܠܡܳܐ ܐܶܫܟ݁ܰܚ ܐܶܡܰܛܶܐ ܠܰܩܝܳܡܬ݁ܳܐ ܕ݁ܡܶܢ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܡܺܝ̈ܬ݂ܶܐ܀

ܪܗܛܐ ܕܠܐܦܝ̈ ܢܝܫܐ

12ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܡܶܢ ܟ݁ܰܕ݁ܽܘ ܢܶܣܒ݁ܶܬ݂. ܐܰܘ ܡܶܢ ܟ݁ܰܕ݁ܽܘ ܐܶܬ݂ܓ݁ܰܡܪܶܬ݂. ܐܶܠܳܐ ܪܳܗܶܛ ܐ݈ܢܳܐ܉ ܕ݁ܰܠܡܳܐ ܐܰܕ݂ܪܶܟ݂ ܠܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܡܶܛܽܠܳܬ݂ܶܗ ܐܰܕ݂ܪܟ݂ܰܢܝ݈ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ. 13ܐܰܚܰܝ̈܅ ܐܶܢܳܐ ܥܰܠ ܢܰܦ݂ܫܝ݈ ܠܳܐ ܪܳܢܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܰܐܕ݂ܪܟ݂ܶܬ݂. ܚܕ݂ܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܝܳܕ݂ܰܥ ܐ݈ܢܳܐ܉ ܕ݁ܰܕ݂ܒ݂ܶܣܬ݁ܰܪܝ݈ ܛܳܥܶܐ ܐ݈ܢܳܐ. ܘܠܰܩܕ݂ܳܡܰܝ ܡܶܫܬ݁ܰܘܫܰܛ ܐ݈ܢܳܐ. 14ܘܪܳܗܶܛ ܐ݈ܢܳܐ ܠܽܘܩܒ݂ܰܠ ܢܺܝܫܳܐ܉ ܕ݁ܶܐܣܰܒ݂ ܙܳܟ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܩܶܪܝܳܢܳܐ ܕ݁ܰܠܥܶܠ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ܁ ܒ݁ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ. 15ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܓ݂ܡܺܝܪܺܝܢ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܗܳܠܶܝܢ ܢܶܬ݂ܪܰܥܽܘܢ. ܘܶܐܢ ܡܶܕ݁ܶܡ ܐ݈ܚܪܳܢܝܳܐܝܺܬ݂ ܡܶܬ݂ܪܰܥܶܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ܉ ܐܳܦ݂ ܗܳܕ݂ܶܐ ܐܰܠܳܗܳܐ ܢܶܓ݂ܠܶܐ ܠܟ݂ܽܘܢ. 16ܒ݁ܪܰܡ ܠܗܳܕ݂ܶܐ ܕ݁ܡܰܛܺܝܢ܉ ܒ݁ܚܰܕ݂ ܫܒ݂ܺܝܠܳܐ ܢܶܫܠܰܡ܁ ܘܒ݂ܰܚܕ݂ܳܐ ܐܰܘܝܽܘܬ݂ܳܐ. 17ܐܶܬ݁ܕ݁ܰܡܰܘ ܒ݁ܺܝ ܐܰܚܰܝ̈܉ ܘܰܗܘܰܝܬ݁ܽܘܢ ܡܶܬ݂ܒ݁ܰܩܶܝܢ ܒ݁ܰܐܝܠܶܝܢ܁ ܕ݁ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܡܗܰܠܟ݂ܺܝܢ܇ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܡܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܒ݂ܰܢ ܚܳܙܶܝܬ݁ܽܘܢ. 18ܐܺܝܬ݂ ܓ݁ܶܝܪ ܣܰܓ݁ܺܝ̈ܶܐܐ܉ ܕ݁ܰܐ݈ܚܪܳܢܝܳܐܝܺܬ݂ ܡܗܰܠܟ݂ܺܝܢ܉ ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܙܰܒ݂ܢܺܝ̈ܢ ܣܰܓ݁ܺܝ̈ܳܐܢ ܐܶܡܪܶܬ݂ ܠܟ݂ܽܘܢ ܥܠܰܝܗܽܘܢ܇ ܗܳܫܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܒ݁ܳܟ݂ܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ. ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܰܒ݂ܥܶܠ̈ܕ݁ܒ݂ܳܒ݂ܶܐ ܐܶܢܽܘܢ ܕ݁ܰܙܩܺܝܦ݂ܶܗ ܕ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ. 19ܕ݁ܚܰܪܬ݂ܗܽܘܢ ܐܰܒ݂ܕ݁ܳܢܳܐ ܗ݈ܺܝ. ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܰܐܠܳܗܗܽܘܢ ܟ݁ܰܪܣܗܽܘܢ ܘܬ݂ܶܫܒ݁ܽܘܚܬ݁ܗܽܘܢ ܒ݁ܶܗܬ݁ܰܬ݂ܗܽܘܢ. ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܬ݂ܰܪܥܺܝܬ݂ܗܽܘܢ ܒ݁ܰܐܪܥܳܐ ܗ݈ܺܝ. 20ܕ݁ܺܝܠܰܢ ܕ݁ܶܝܢ ܦ݁ܽܘܠܚܳܢܰܢ ܒ݁ܰܫܡܰܝܳܐ ܗ݈ܽܘ. ܘܡܶܢ ܬ݁ܰܡܳܢ ܡܣܰܟ݁ܶܝܢܰܢ ܠܡܰܚܝܳܢܳܐ܁ ܠܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ܉ 21ܕ݁ܗܽܘ ܢܚܰܠܶܦ݂ ܦ݁ܰܓ݂ܪܳܐ ܕ݁ܡܽܘܟ݁ܳܟ݂ܰܢ܉ ܕ݁ܢܶܗܘܶܐ ܒ݁ܰܕ݂ܡܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܦ݂ܰܓ݂ܪܳܐ ܕ݁ܫܽܘܒ݂ܚܶܗ܇ ܐܰܝܟ݂ ܚܰܝܠܶܗ ܪܰܒ݁ܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܒ݂ܶܗ ܟ݁ܽܠ‌ ܐܶܫܬ݁ܰܥܒ݁ܰܕ݂ ܠܶܗ܀

 

ܕܠܘܬ ܦܝܠܝ̈ܦܣܝܐ ܕ

 

1ܡܶܟ݁ܺܝܠ‌ ܐܰܚܰܝ̈܉ ܚܰܒ݁ܺܝ̈ܒ݂ܶܐ ܘܰܪ̈ܚܺܝܡܶܐ. ܘܚܰܕ݂ܘܰܬ݂ܝ݈ ܘܰܟ݂ܠܺܝܠܝ݈܉ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܩܽܘܡܘ݈ ܒ݁ܡܳܪܰܢ ܚܰܒ݁ܺܝ̈ܒ݂ܰܝ܀

ܡܠܒܒܢܘܬܐ ܘܫܠܡܐ

ܚܘ̈ܦܛܐ ܘܙܘܗܪ̈ܐ

2ܡܶܢ ܐܶܘܳܗܕ݂ܺܝܰܐ ܒ݁ܳܥܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܘܡܶܢ ܣܽܘܢܛܺܝܟ݂ܰܐ܉ ܕ݁ܚܰܕ݂ ܪܶܥܝܳܢܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܠܗܶܝܢ ܒ݁ܡܳܪܰܢ. 3ܐܳܦ݂ ܡܶܢܳܟ݂ ܒ݁ܳܥܶܐ ܐ݈ܢܳܐ܁ ܒ݁ܰܪ ܙܰܘܓ݁ܝ݈ ܫܰܪܺܝܪܳܐ܉ ܕ݁ܬ݂ܶܗܘܶܐ ܡܥܰܕ݁ܰܪ ܠܗܶܝܢ܇ ܕ݁ܗܶܢܶܝܢ ܠܐܺܝ݈̈ ܥܰܡܝ݈ ܒ݁ܶܐܘܰܢܓ݁ܶܠܺܝܳܘܢ ܥܰܡ ܩܠܺܡܺܝܣ ܘܥܰܡ ܫܰܪܟ݁ܳܐ ܕ݁ܰܡܥܰܕ݁ܪ̈ܳܢܰܝ܇ ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܰܫܡܳܗܰܝ̈ܗܽܘܢ ܟ݁ܬ݂ܺܝܒ݂ܺܝܢ ܒ݁ܰܟ݂ܬ݂ܳܒ݂ܳܐ ܕ݁ܚܰܝ̈ܶܐ. 4ܚܕ݂ܰܘ ܒ݁ܡܳܪܰܢ ܒ݁ܟ݂ܽܠܙܒ݂ܰܢ܉ ܘܬ݂ܽܘܒ݂ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܚܕ݂ܰܘ. 5ܘܡܰܟ݁ܺܝܟ݂ܽܘܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܬ݁ܶܬ݂ܺܝܕ݂ܰܥ ܠܘܳܬ݂ ܟ݁ܽܠܢܳܫ. ܡܳܪܰܢ ܩܰܪܺܝܒ݂ ܗ݈ܽܘ. 6ܕ݁ܡܶܕ݁ܶܡ ܠܳܐ ܬ݁ܺܐܨܦ݁ܽܘܢ܉ ܐܶܠܳܐ ܒ݁ܟ݂ܽܠܙܒ݂ܰܢ ܒ݁ܰܨܠܽܘܬ݂ܳܐ. ܘܰܒ݂ܒ݂ܳܥܽܘܬ݂ܳܐ. ܘܰܒ݂ܬ݂ܰܘܕ݁ܺܝܬ݂ܳܐ܁ ܫܶܐܠ̈ܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܢܶܬ݂ܝܰܕ݁̈ܥܳܢ ܩܕ݂ܳܡ ܐܰܠܳܗܳܐ. 7ܘܰܫܠܳܡܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܪܰܒ݁ ܡܶܢ ܟ݁ܽܠ ܡܰܕ݁ܰܥ܉ ܢܢܰܛܰܪ ܠܶܒ݁ܰܘ̈ܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܘܡܰܕ݁ܥܰܝ̈ܟ݁ܽܘܢ ܒ݁ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ. 8ܡܶܟ݁ܺܝܠ‌ ܐܰܚܰܝ̈܉ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܫܰܪܺܝܪ̈ܳܢ. ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܢܰܟ݂̈ܦ݁ܳܢ. ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܟ݂ܺܐܢ̈ܳܢ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܕ݂ܰܟ݂̈ܝܳܢ. ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܪ̈ܚܺܝܡܳܢ ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܫܒ݂ܺܝ̈ܚܳܢ. ܘܰܐܝܠܶܝܢ ܥܒ݂ܳܕ݂̈ܶܐ ܕ݁ܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܘܰܕ݂ܩܽܘܠܳܣܳܐ܉ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܬ݂ܪܰܥܰܘ. 9ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܺܝܠܶܦ݂ܬ݁ܽܘܢ. ܘܩܰܒ݁ܶܠܬ݁ܽܘܢ. ܘܰܫܡܰܥܬ݁ܽܘܢ. ܘܰܚܙܰܝܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܺܝ܉ ܗܳܠܶܝܢ ܣܥܽܘܪܘ݈܇ ܘܰܐܠܳܗܳܐ ܕ݁ܰܫܠܳܡܳܐ ܢܶܗܘܶܐ ܥܰܡܟ݂ܽܘܢ܀

ܬܘܕ̈ܝܬ‌ܐ ܕܦܘܠܘܣ

10ܪܰܘܪܒ݂ܳܐܝܺܬ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܚܕ݂ܺܝܬ݂ ܒ݁ܡܳܪܰܢ܉ ܕ݁ܰܐܩܶܦ݂ܬ݁ܽܘܢ ܠܡܺܐܨܰܦ݂ ܕ݁ܺܝܠܝ݈܉ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܝܳܨܦ݁ܺܝܢ ܗ݈ܘܰܝܬ݁ܽܘܢ܇ ܐܶܠܳܐ ܠܳܐ ܣܦ݂ܺܝܩܺܝܢ ܗ݈ܘܰܝܬ݁ܽܘܢ. 11ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܰܚܣܰܪ ܠܺܝ܁ ܐܳܡܰܪ ܐ݈ܢܳܐ. ܐܶܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܝܶܠܦ݁ܶܬ݂܉ ܕ݁ܢܶܗܘܶܐ ܣܳܦ݂ܶܩ ܠܺܝ ܗܰܘ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܺܐܝܬ݂ ܠܺܝ. 12ܝܳܕ݂ܰܥ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܶܐܬ݂ܡܰܟ݁ܰܟ݂. ܝܳܕ݂ܰܥ ܐ݈ܢܳܐ ܗ݈ܽܘ ܐܳܦ݂ ܕ݁ܶܐܬ݂ܝܰܬ݁ܰܪ ܒ݁ܟ݂ܽܠ. ܘܰܒ݂ܟ݂ܽܠ ܡܶܕ݁ܶܡ ܡܕ݂ܰܪܰܫ ܐ݈ܢܳܐ܉ ܐܳܦ݂ ܒ݁ܣܰܒ݂ܥܳܐ ܐܳܦ݂ ܒ݁ܟ݂ܰܦ݂ܢܳܐ. ܒ݁ܰܡܫܰܪܬ݁ܚܽܘܬ݂ܳܐ ܘܰܒ݂ܚܰܣܺܝܪܽܘܬ݂ܳܐ܇ 13ܕ݁ܟ݂ܽܠ ܡܶܕ݁ܶܡ ܡܨܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܚܰܝܠܳܐ ܒ݁ܰܡܫܺܝܚܳܐ܁ ܕ݁ܰܡܚܰܝܶܠ ܠܺܝ. 14ܒ݁ܪܰܡ ܫܰܦ݁ܺܝܪ ܥܒ݂ܰܕ݁ܬ݁ܽܘܢ܉ ܕ݁ܶܐܫܬ݁ܰܘܬ݁ܰܦ݂ܬ݁ܽܘܢ ܠܽܐܘ̈ܠܨܳܢܰܝ. 15ܝܳܕ݂ܥܺܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܐܳܦ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܦ݂ܺܝܠܺܝ̈ܦ݁ܺܣܳܝܶܐ܉ ܕ݁ܰܒ݂ܫܽܘܪܳܝܳܐ ܕ݁ܰܣܒ݂ܰܪܬ݂ܳܐ܁ ܟ݁ܰܕ݂ ܢܶܦ݂ܩܶܬ݂ ܡܶܢ ܡܰܩܶܕ݂ܳܘܢܺܝܰܐ܉ ܐܳܦ݂ܠܳܐ ܚܕ݂ܳܐ ܡܶܢ ܥܺܕ݂̈ܳܬ݂ܳܐ ܐܶܫܬ݁ܰܘ̈ܬ݁ܰܦ݂ܝ݈ ܠܺܝ ܒ݁ܚܽܘܫܒ݁ܳܢ ܡܰܣܒ݂ܳܐ ܘܡܰܬ݁ܠܳܐ܁ ܐܶܠܳܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܒ݁ܰܠܚܽܘܕ݂܉ 16ܕ݁ܳܐܦ݂ ܠܬ݂ܶܣܰܠܳܘܢܺܝܩܺܐ ܚܕ݂ܳܐ ܙܒ݂ܰܢ ܘܬ݂ܰܪܬ݁ܶܝܢ܇ ܚܫܰܚܬ݂ܝ݈ ܫܰܕ݁ܰܪܬ݁ܽܘܢ ܠܺܝ. 17ܠܰܘ ܕ݁ܡܰܘܗܰܒ݂ܬ݂ܳܐ ܒ݁ܳܥܶܐ ܐ݈ܢܳܐ܉ ܐܶܠܳܐ ܒ݁ܳܥܶܐ ܐ݈ܢܳܐ܉ ܕ݁ܦ݂ܺܐܪ̈ܶܐ ܢܶܣܓ݁ܽܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ. 18ܟ݁ܽܠܡܶܕ݁ܶܡ ܩܰܒ݁ܠܶܬ݂. ܘܝܰܬ݁ܺܝܪ ܠܺܝ ܘܰܡܠܶܐ ܐ݈ܢܳܐ܉ ܘܢܶܣܒ݁ܶܬ݂ ܟ݁ܽܠ܁ ܕ݁ܫܰܕ݁ܰܪܬ݁ܽܘܢ ܠܺܝ ܒ݁ܝܰܕ݂ ܐܶܦ݁ܰܦ݂ܪܳܘܕ݂ܺܝܛܳܣ܇ ܪܺܝܚܳܐ ܒ݁ܰܣܺܝܡܳܐ. ܘܕ݂ܶܒ݂ܚܳܐ ܡܩܰܒ݁ܠܳܐ܁ ܕ݁ܫܳܦ݂ܰܪ ܠܰܐܠܳܗܳܐ. 19ܘܰܐܠܳܗܝ݈ ܢܡܰܠܶܐ ܟ݁ܽܠܳܗ̇ ܣܢܺܝܩܽܘܬ݂ܟ݂ܽܘܢ܉ ܐܰܝܟ݂ ܥܽܘܬ݂ܪܶܗ܁ ܒ݁ܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ. 20ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܐܰܒ݂ܽܘܢ܉ ܫܽܘܒ݂ܚܳܐ ܘܺܐܝܩܳܪܳܐ ܠܥܳܠܰܡ ܥܳܠܡܺܝܢ܂ ܐܰܡܺܝܢ܀

ܚܘܬܡܐ ܘܫܠܡ̈ܐ

21ܫܰܐܠܘ݈ ܒ݁ܰܫܠܳܡܳܐ ܕ݁ܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܩܰܕ݁ܺܝ̈ܫܶܐ ܕ݁ܰܒ݂ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ. ܫܳܐܠܺܝܢ ܒ݁ܰܫܠܳܡܟ݂ܽܘܢ ܐܰܚ̈ܶܐ ܕ݁ܥܰܡܝ݈. 22ܫܳܐܠܺܝܢ ܒ݁ܰܫܠܳܡܟ݂ܽܘܢ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܩܰܕ݁ܺܝ̈ܫܶܐ܉ ܝܰܬ݁ܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܡܶܢ ܒ݁ܰܝܬ݁ܶܗ ܕ݁ܩܶܣܰܪ. 23ܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܥܰܡ ܟ݁ܽܠܟ݂ܽܘܢ܂ ܐܰܡܺܝܢ܀

 

ܫܠܡܬ ܐܓܪܬ‌ܐ ܕܠܘܬ ܦܝܠܝ̈ܦܣܝܐ

ܕܐܬܟܬܒܬ ܡܢ ܪܗܘܡܝ