ܬܫܥܝܬܐ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܚܐ

ܢܨܚܢܘ̈ܗܝ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܚܐ ܝܚܝܕܝܐ ܘܥܢܘܝܐ

ܗܘܳܐ ܒܝܘ̈ܡܝ ܡܪܩܝܢܐ ܡܠܟܐ܆ ܗ̇ܘ ܕܓܰܕܶܦ ܥܠ ܐܠܗܐ ܘܥܠ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ܆ ܘܐܡܪܚ ܥܠ ܡܘܠܕܗ ܕܡܠܬܐ ܐܠܗܐ ܘܦܰܠܓܗ ܠܬܪܝܢ ܟܝܳܢܝ݂̈ܢ܆ ܘܐܪܫܥ ܥܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܬܪܝܨܬ݀ ܫܘܒܚܐ܆ ܘܶܐܫܰܕ ܕܡܐ ܚܣܝܐ ܕܥܒܕܘ̈ܗܝ ܕܐܠܗܐ (ܚܝܐ). ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ܆ ܐܡܪܚ ܬܘܒ (ܠܘ:ܠܐ) ܗ̇ܘ ܕܗܘܳܐ ܒܝܢܬ ܡܠܟܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ ܠܝܘܒܝܢܝܢܘܣ ܪܒ ܚܝܠܗ ܕܝܘܠܝܢܘܣ ܪܫܝܥܐ ܡܛܠ ܢܨܝܒܝܢ ܕܐܬܝܗܒܬ݀ ܡܐܐ ܫܢܝ݂̈ܢ ܠܦܪ̈ܣܝܐ ܥܠ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܚܪܒܘ ܡܢܗܘܢ ܝܘܠܝܢܘܣ ܒܫܢܬ ܫܒܥܝܢ ܘܬܪܬܝܢ ܕܫܢܝ̈ܐ ܗܠܝܢ. ܘܫܕܪ ܚܝܠܐ ܣܓܝܐܐ ܥܠܝܗ̇ ܘܥܠ ܐܘܚܕ̈ܢܝܗ̇ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܢܐܚܕܘܢܗ̇. ܘܟܕ ܫܡܰܥ ܟܣܪܘܢ ܡܠܟܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ܆ ܫܕܪ ܠܢܒܘܢ ܪܒ ܚܝܠܗ ܘܣܠܶܩ ܚܝܠܐ ܣܓܝܐܐ ܘܐܬܘ ܥܕܡܐ ܠܢܨܝܒܝܢ. ܘܠܐ ܐܫܟܚܘ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܠܡܩܳܡ ܩܕܡܝܗܘܢ܆ ܘܪܕܦܘ ܒܬܪܗܘܢ ܥܕܡܐ ܠܚܪܢ. ܘܟܕ ܗܦܰܟܘ ܦܪ̈ܣܝܐ: ܦܩܰܕ ܢܒܘܢ ܪܒ ܚܝܠܐ ܕܢܶܫܒܘܢ ܘܕܢܶܐܣܪܘܢ ܠܟܠܗܘܢ ܗܠܝܢ. ܘܫܰܪܝܘ ܟܠܗܘܢ ܥܪܩܝܢ ܠܡܥܪܒܐ ܠܓܘ ܡ݂ܢ ܦܪܬ ܢܗܪܐ. ܘܐܬܓܰܠܝ݂ܘ ܒܢܝ̈ ܐܬܪܐ ܗ̇ܘ ܟܠܗܘܢ ܠܡܥܪܒܐ܆ ܘܕܶܐܫܬܚܰܪܘ ܡܢܗܘܢ ܫܒܰܘ ܐܢܘܢ ܦܪ̈ܣܝܐ ܘܒܰܙܘ ܘܐܘܩܕܘ ܠܟܠܗܘܢ ܩܘܪ̈ܝܐ ܕܝܠܗܘܢ. ܐܝܬ ܗܘܐ ܒܐܬܪܐ ܕܪܝܫܥܰܝܢܐ ܡܕܝܢ̱ܬܐ܆ ܩܪܝܬܐ ܚܕܐ ܕܡܬܩܪܝܐ ܓܪܓ(ܒ) ܘܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗ̇ ܚܕ ܕܫܡܗ ܥܘܒܕܝܐ. ܘܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܬܠܬܐ ܒܢܝ̈ܐ ܘܫܡܗ ܕܚܕ ܡܪܐ܆ ܘܐ̱ܚܪܢܐ (ܢ ܦ) ܘܕܐ̱ܚܪܢܐ ܐܚܐ. ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܥܘܒܕܝܐ ܡ݂ܢ ܛܠܝܘܬܗ ܨܰܝܳܕܐ ܕܢܘ̈ܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ. ܘܟܕ ܪܒܰܘ ܒܢܘ̈ܗܝ܆ ܗܟܘܬ ܐܠܦ ܐܢܘܢ ܨܰܝܕܐ. ܘܐܙܠ̱ܝܢ ܗܘܘ ܒܟܠܙܒܢ ܠܘܬ ܝܰܡܬܐ ܗ̇ܝ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܘܬܗ̇ ܕܪܝܫܥܰܝܢܐ ܘܨܳܝܕܝܢ ܗܘܘ. ܓܕܰܫ ܕܝܢ ܒܚܕ ܡ݂ܢ ܝܘ̈ܡܬܐ܆ ܟܕ ܗ݂ܢܘܢ ܥܒܪܝܢ ܩܕܡ ܥܕܬܐ ܪܒܬܐ ܕܪܝܫܥܰܝܢܐ ܥܰܠܘ ܠܓܘܗ̇ ܕܢܨܠܘܢ܆ ܘܐܫܟܚܘ ܒܗ̇ ܣܳܦܪܐ ܚܕ ܕܡܠܦ ܛܠܝ̈ܐ. ܘܟܕ ܚܙܝܗܝ ܐܚܐ ܒܪܗ ܙܥܘܪܐ ܕܥܘܒܕܝܐ ܐܡ݂ܪ ܠܗ: ܡܪܝ ܐܢ ܨܒܐ ܐܢ̱ܬ ܐܶܬܶܒ ܠܘܬܟ ܐܝܟ ܫܪܟܐ ܕܛܠܝ̈ܐ ܒܢܝ̈ ܫܢܰܝ̈ ܐܝܟܢܐ ܕܺܐܠܰܦ ܥܡܗܘܢ. ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܐܝܟ ܒܪ ܫܢܝ݂̈ܢ ܬܪܬܥܣܪ̈ܐ. ܘܟܕ ܚܪ ܗ̇ܘ ܣܳܦܪܐ ܐܰܚܒܗ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ: ܐܝܢ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܐܡ݂ܪ ܠܐܒܘܗܝ: ܐܒܝ܆ ܐܢ ܨܒܐ ܐܢ̱ܬ ܐܶܬܶܒ ܠܘܬ ܣܳܦܪܐ ܗܢܐ. ܘܟܕ ܫܡܰܥ ܐܒܘܗܝ܆ ܚܕܝ݂ ܣܓܝ ܘܫܰܒܩܗ ܠܘܬܗ ܕܣܳܦܪܐ ܗ̇ܘ. ܘܐܡܝܢܐܝܬ ܟܠܝܘܡ ܐܳܬܐ ܗܘܐ ܠܘܬܗ܆ ܒܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܡܬܒܰܥ̈ܝܢ ܠܗ ܠܐܝܩܪܐ. ܘܡܪܝܐ ܐܰܫܪܝ݂ ܚܟܡܬܗ ܥܠ ܛܠܝܐ. ܘܐܬܢܰܗܪ ܐܦ ܐܬܚܰܟܡ ܝܬܝܪ ܡ݂ܢ ܟܠܗܘܢ ܛܠܝ̈ܐ ܒܝܘܠܦܢܐ. ܘܟܕ ܓܰܡܰܪ ܠܡܙܡܘܪ̈ܐ ܘܠܟܠܗ̇ ܥܬܝܩܬܐ ܘܚܕܰܬܐ܆ ܘܐܬܪܕܝ݂ ܒܩܶܪܝܢܐ ܕܟܬܒ̈ܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܕܡܠܦܢ̈ܐ. ܐܚܒܗ ܣܳܦܪܐ ܗ̇ܘ ܝܬܝܪ ܡ݂ܢ ܟܠܗܘܢ ܛܠܝ̈ܐ ܕܝܬܒܝܢ ܗܘܘ ܠܘܬܗ. ܘܟܕ ܡܠܰܝ̈ ܠܗ ܬܡܢ ܐܝܟ ܫܒܥ ܫܢܝ݂̈ܢ܆ ܗܘܳܐ ܫܓܘܫܝܐ ܗܢܐ ܕܐܡܝ݂ܪ܆ ܘܶܐܬܳܐ ܐܒܘܗܝ ܠܘܬܗ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ: ܒܪܝ܆ ܗܐ ܒܢܝ̈ ܐܬܪܐ ܟܠܗܘܢ ܕܝܠܢ ܫܪܶܝܢ ܠܒܪ ܡ݂ܢ ܬܪܥܐ ܕܡܕܝܢ̱ܬܐ ܘܗܐ ܐܡܟ ܘܐܚܝ̈ܟ ܥܡܗܘܢ܆ ܩܘܡ ܕܢܶܦܘܩ ܠܘܬܗܘܢ. ܘܟܕ ܐܬܘ ܠܡܰܫܪܝܬܐ܆ ܝ݂ܬܒܘ ܥܕܡܐ ܕܐܬܟܢܫܘ ܥܡܐ ܣܓܝܐܐ ܕܠܐ ܡܶܢܝܢܐ ܘܕܠܐ ܣܟܐ. ܘܐܬܘ ܥܕܡܐ ܠܓܝ݂ܫܪܐ ܕܠܡܥܪܒܐ ܡܢܗ̇ ܕܡܕܝܢ̱ܬܐ܆ ܘܟܕ ܥܒܪܝܢ ܥܠ ܓܝܫܪܐ ܗ̇ܘ܆ ܐܬܬܕܝ݂ܫܘ ܡ݂ܢ ܚܕܕ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ. ܘܡܝܬܘ ܡܢܗܘܢ ܐܝܟ ܡܐܬܝܢ ܢܦ̈ܫܢ܆ ܓܒܪ̈ܐ ܘܢܫ̈ܐ ܘܛܠܝ̈ܐ. ܘܟܕ ܚܙܳܐ ܛܘܒܢܐ ܡܪܝ ܐܚܐ܆ ܗܦܰܟ ܠܗ̇ ܠܡܕܝܢ̱ܬܐ. ܘܐܒܘܗܝ ܘܐܡܗ ܘܐܚܘ̈ܗܝ ܐܙܠܘ ܠܗܘܢ ܠܐܘܪܚܗܘܢ. ܘܟܕ ܡܢܥܘ ܠܐܘܢܐ ܕܗ̇ܘ ܝܘܡܐ܆ ܒܥܐܘܗܝ ܘܠܐ ܐܫܟܚܘܗܝ. ܘܣܒܪܘ ܠܗܘܢ ܕܓܶܕܫܐ ܗܘܳܐ ܠܘܬܗ܆ ܘܐܬܐܒܠܘ ܘܒܟܰܘ. ܘܟܕ ܦܣܩܬ݀ ܠܗܘܢ ܡܢܗ܆ ܐܙܠܘ ܠܐܘܪܚܗܘܢ. ܘܡܛܘ ܥܕܡܐ ܠܥܟܘ ܡܕܝܢ̱ܬܐ܆ ܘܡܝܬ ܐܒܘܗܝ ܒܐܘܪܚܐ. ܐܚܘ̈ܗܝ ܕܝܢ ܡܛܠ ܕܡܥܳܕܝܢ ܒܨܰܝܕܐ ܕܢܘ̈ܢܐ܆ ܗܟܘܬ ܨܳܝܕܝܢ ܗܘܘ ܬܡܢ܆ ܡܛܠ ܕܡܕܝܢ̱ܬܐ ܗ̇ܝ ܥܠ ܝܡܐ ܒܰܢܝܐ ܗܘܬ݀. ܘܟܕ ܝܰܠܦܘܗ̇ ܠܡܕܝܢ̱ܬܐ ܘܠܐܬܪܗܘܢ܆ ܢܣܰܒܘ ܠܗܘܢ ܢܫ̈ܐ ܡ݂ܢ ܬܡܢ. ܘܙܒܰܢܘ ܠܗܘܢ ܣܦܝܢ̱ܬܐ ܚܕ ܠܰܛܥܘܢܬܐ܆ ܘܪܳܕܶܝܢ ܗܘܘ ܒܗ̇ ܠܟܠ ܐܬܪ ܕܨܳܒܶܝܢ ܗܘܘ ܒܝܡܐ ܗ̇ܘ. ܐܡܗܘܢ ܕܝܢ ܝܳܬܒܐ ܗܘܬ݀ ܒܶܐܒܠܐ ܠܘܬܗܘܢ ܡܛܠܬܗ ܕܛܘܒܢܐ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܛܘܒܢܐ ܟܕ ܗܦܰܟ ܠܗ̇ ܠܡܕܝܢ̱ܬܐ܆ ܣܡ ܒܢܦܫܗ ܕܢܗܰܠܟ ܒܐܟܣܢܳܝܘܬܐ. ܘܟܕ ܪܳܢܶܐ ܗܘܐ ܒܗܕܐ܆ ܐܶܬܳܐ ܥܠܝܡܐ ܚܕ ܠܘܬܗ ܐܟܘܬܗ ܘܚܪ ܒܗ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ: ܠܐܝܟܐ ܨܒܐ ܐܢ̱ܬ ܕܬܐܙܠ؟ ܘܟܕ ܐܘܕܥܗ ܨܒܝܢܗ܆ ܐܡ݂ܪ ܠܗ: ܩܘܡ ܢܐܙܠ ܐܟܚܕܐ ܡܛܠ ܕܐܢܐ ܠܗܕܐ ܡܛܰܝܰܒ ܐ̱ܢܐ. ܘܢܦܩܘ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܘܐܬܘ ܥܕܡܐ ܠܐܬܪܐ ܕܢܨܝܒܝܢ. ܘܟܕ ܗ݂ܢܘܢ ܪܳܕܶܝܢ ܒܐܘܪܚܐ܆ ܘܗܐ ܡܢܗ ܕܚܰܝܠܐ ܗ̇ܘ ܕܦܪ̈ܣܝܐ ܟܕ ܕܒܝ݂ܪܝܢ ܫܒܝ݂ܬܐ ܣܓܝܐܬܐ. ܘܐܦ ܠܗܘܢ ܠܥܠܝ̈ܡܐ ܐܣܪܘ ܘܕܒܰܪܘ ܐܢܘܢ ܒܫܒܝ݂ܬܐ. ܘܟܕ ܡܢܥܘ ܠܢܨܝܒܝܢ ܡܕܝܢ̱ܬܐ ܘܐܬܟܢܫܬ݀ ܟܠܗ̇ ܫܒܝ݂ܬܐ ܘܗܳܘܝܐ ܗܘܬ݀ ܒܡܢܝܢܐ ܐܝܟ ܫܒܥܐ ܐܰܠܦܝ݂̈ܢ ܢܦܫ̈ܢ. ܘܐܦܩܘܗ̇ ܠܡܕܢܚܗ̇ ܕܡܕܝܢ̱ܬܐ. ܘܢܦܰܩ ܥܡܗܘܢ ܢܒܘܢ ܪܒ ܚܝܠܐ ܘܟܠܗ ܚܝܠܐ ܕܥܡܗ ܘܐܥܒܪܘܗ̇ ܠܫܒܝ݂ܬܐ ܩܕܡܝܗܘܢ. ܡܛܠ ܕܗ݂ܘ ܢܒܘܢ ܐܦܢ ܚܢܦܐ ܗܘܳܐ܆ ܓܒܪܐ ܡܪܚܡܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ. ܘܦܩܰܕ ܕܢܶܣܒܘܢ ܥܠܝ̈ܡܐ ܘܥܠܝ̈ܡܬܐ ܘܛܠܝ̈ܐ ܘܛܠܝ̈ܬܐ ܙܥܘܪ̈ܐ ܒܠܚܘܕ ܘܕܫܪܟܐ ܢܶܫܪܘܢ ܐܢܘܢ ܠܐܪܥܗܘܢ. ܘܟܕ ܥܒܪܘ ܘܓܰܒܝ݂ܘ ܐܝܟ ܬܠܬܐ ܐܰܠܦܝ݂̈ܢ ܢܦܫ̈ܢ܆ ܠܫܰܪܟܐ ܫܪܰܘ ܐܢܘܢ ܘܗܦܟܘ. ܘܟܕ ܕܰܒܪܘܗ̇ ܠܫܒܝ݂ܬܐ܆ ܢܚܬܘ ܠܦܪܣ ܘܚܘܝܗ̇ ܠܡܠܟܐ. ܘܦܩܰܕ ܡܠܟܐ ܕܢܬܠܘܢ ܡܢܳܬܐ ܚܕܐ ܡ݂ܢ ܬܠܬ ܡܢܰܘ̈ܳܢ܆ ܘܬܪܬܝܢ ܠܪܒ ܚܝܠܐ ܘܠܦܳܠܚ̈ܐ ܕܥܡܗ. ܘܟܕ ܫܕܰܘ ܦܣ̈ܐ܆ ܐܝܟ ܛܒܘܬܐ ܕܡܫܝܚܐ ܗ̇ܘ ܕܒܟܠܙܒܢ ܡܣܰܝܰܥ ܠܐܝܠܝܢ ܕܥܒܕܝܢ ܨܒܝܢܗ܆ ܢܦܰܩ ܕܝܢ ܛܘܒܢܐ ܐܚܐ ܒܦܶܣܬܗ ܕܦܳܠܚܐ ܚܕ ܕܡܬܩܪܐ ܡܝܟܐܝܠ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܗܢܐ ܡܝܟܐܝܠ ܟܪܝܣܛܝܢܐ ܗܘܐ ܘܡܣܰܬܰܪ ܗܘܐ ܥܠ ܢܦܫܗ. ܒܓܢܣܗ ܕܝܢ ܡ݂ܢ ܐܪܥܐ ܕܢܝܢܘܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ. ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܕܝܢ ܨܠܝܒܐ ܒܟܘ݂ܣܝ݂ܬܗ. ܘܟܠ ܐܝܟܐ ܕܡܬܛܝܒ ܗܘܐ ܗ݂ܘ ܘܚܒܪ̈ܘܗܝ ܕܢܨܠܘܢ ܩܕܡ ܦܬܰܟܪ̈ܐ ܐܘ ܩܕܡ ܚܕܐ ܡ݂ܢ ܕܚܠ̈ܬܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ܆ ܣܐܡ ܗܘܐ ܟܘܣܝ݂ܬܗ ܩܕܡ ܦܪܨܘܦܗ ܘܣܳܓܕ ܗܘܐ ܠܨܠܝܒܐ ܗ̇ܘ ܕܒܗ̇. ܘܟܕ ܫܰܩܠܗ ܠܛܘܒܢܐ ܐܚܐ ܘܐܥܠܗ ܠܡܰܫܟܢܗ ܟܕ ܨܳܒܐ ܕܢܙܕܕܩ ܒܗ ܘܢܶܫܪܝܘܗܝ. ܘܒܳܬ ܒܠܠܝܐ ܗ̇ܘ ܒܡܰܫܟܢܗ ܟܕ ܨܳܒܐ ܗܘܐ ܕܠܨܦܪܗ ܕܝܘܡܐ ܢܶܫܪܝܘܗܝ ܘܢܐܙܠ. ܫܐܠܗ ܟܕ ܐܡ̇ܪ: ܕܡ݂ܢ ܐܝܡܟܐ ܐܢ̱ܬ؟ ܘܟܕ ܝ݂ܠܦ ܡܢܗ ܕܡ݂ܢ ܐܬܪܐ ܕܣܘܪܝܐ ܘܟܪܝܣܛܝܢܐ ܐܝܬܘܗܝ܆ ܚܕܝ ܒܗ ܣܓܝ ܘܓܠܳܐ ܠܗ ܟܠܗܘܢ ܐܪ̈ܙܘܗܝ. ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ: ܕܐܦ ܐܢܐ ܟܪܝܣܛܝܢܐ ܐܝ݂ܬܝ. ܐܠܐ ܐܢ ܨܒܐ ܐܢ̱ܬ ܬܗܘܐ ܥܡܝ܆ ܐܢܐ ܐܥܘܠ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܘܐܦܩ ܠܟ ܫܶܩܠܐ ܡ݂ܢ ܩܕܡܘܗܝ ܐܝܟ ܚܕ ܡ݂ܢ ܦܳܠܚ̈ܐ ܘܢܗܘܐ ܐܢܐ ܘܐܢ̱ܬ ܚܕ ܦܓܪܐ ܘܚܕܐ ܢܦܶܫ. ܘܫܦܰܪ ܦܬܓܡܐ ܗܢܐ ܠܛܘܒܢܐ ܐܚܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ: ܐܝܢ܆ ܗܟܢܐ ܢܗܘܐ. ܘܟܕ ܗܘܳܐ ܨܦܪܐ܆ ܐܚܕܘ ܒܐܝܕܗ ܕܛܠܝܐ ܘܥܠܘ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ: ܡܪܝ ܡܠܟܐ ܠܥܠܡ ܚܝ݂ܝ݂܆ ܘܢܬܬܘܣܦ ܥܠ ܚܝܝ̈ܟ ܫܘܒܚܐ ܘܐܝܩܪܐ. ܗܢܐ ܛܠܝܐ ܐܫܟܚܬܗ ܒܫܒܝ݂ܬܐ ܗܕܐ. ܘܟܕ ܥܰܩܒܶܬ ܥܠܘܗܝ ܘܝܶܕܥܶܬ ܕܒܪ ܚܬܝ ܗ݂ܘ ܘܝܳܕܥ ܐ̱ܢܐ ܕܓܒܪܐ ܐܝܬܘܗܝ ܚܝܠܬܢܐ. ܘܒܥܐ ܐ̱ܢܐ ܡܪܝ ܡ݂ܢ ܬܓܐ ܕܡܠܟܘܬܟ܆ ܕܢܗܘܐ ܐܝܟ ܚܕ ܡ݂ܢ ܦܳܠܚ̈ܐ ܘܬܬܠ ܠܗ ܫܶܩܠܐ ܐܝܟ ܚܕ ܡ݂ܢ ܗܠܝܢ ܕܥܡܟ. ܘܰܫܦܰܪ ܦܬܓܡܐ ܗܢܐ ܒܥܝܢܝ̈ ܡܠܟܐ ܘܚܪ ܒܗ ܒܛܘܒܢܐ ܘܚܙܳܐ ܦܪܨܘܦܗ ܐܝܟ ܦܪܨܘܦܐ ܕܡܠܐܟܐ. ܘܐܚܒܗ ܘܦܩܰܕ ܠܪܒ ܒܝܬܗ ܘܝܰܗܒ ܠܗ ܣܘܣܝܐ ܘܟܘܕܰܢܝܐ ܘܡܐܢ̈ܐ ܕܙܰܝܢܐ ܕܚܳܫܚܝܢ ܠܦܳܠܚ̈ܐ ܘܝܰܗܒ ܠܗ ܟܣܦܐ ܣܓܝܐܐ ܘܟܰܬܒܗ ܒܫܶܩܠܐ ܐܝܟ ܚܕ ܡ݂ܢ ܦܳܠܚ̈ܐ. ܘܢܦܰܩܘ ܛܘܒܢ̈ܐ ܡ݂ܢ ܩܕܡ ܡܠܟܐ ܟܕ ܚܳܕܝܢ ܘܐܬܘ ܠܡܰܫܟܢܝ̈ܗܘܢ ܘܝܬܒܘ ܫܰܘܝܐܝܬ. ܟܢ ܐܟܠܝܢ ܘܫܳܬܝܢ ܘܚܳܕܝܢ ܘܕܳܝܨܝܢ. ܘܒܐܝܡܡܐ ܠܳܒܫܝܢ ܗܘܘ ܠܒܘ̈ܫܐ ܫܒܝ̈ܚܐ ܕܦܳܠܚ̈ܐ ܘܒܠܠܝܐ ܡܰܟܝ݂ܟ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܣܩܐ ܘܩܶܛܡܐ ܘܩܝܡܝܢ ܗܘܘ ܟܠܗ ܠܠܝܐ ܘܡܨܰܠܝܢ ܗܘܘ ܘܒܳܥܝܢ ܗܘܘ ܡ݂ܢ ܐܠܗܐ ܥܠ ܟܠܗ ܥܠܡܐ. ܘܗܟܢܐ ܡܬܥܰܢܘܶܝܢ ܗܘܘ ܒܨܘܡܐ ܘܒܨܠܘܬܐ ܘܒܙܶܕܩ̈ܬܐ ܕܥܠ ܣܢܝ̈ܩܐ ܘܡܛܪ̈ܦܐ. ܘܟܠ ܐܝܟܐ ܕܡܶܬܡܰܛܶܝܢ ܗܘܘ ܘܚܳܙܝܢ ܥܕܬܐ ܐܘ ܕܝܪܐ܆ ܣܳܘܚܝܢ ܗܘܘ ܠܗ̇ ܘܝܗܒܝܢ ܗܘܘ ܠܗ̇ ܡܘܗ̈ܒܬܐ ܪܘܪ̈ܒܬܐ. ܘܟܕ ܡܠܰܝ̈ ܠܗܘܢ ܐܝܟ ܬܡܢܬܥܣܪ̈ܐ ܫܢܝ݂̈ܢ܆ ܐܡ݂ܪ ܠܗ ܛܘܒܢܐ ܐܚܐ ܠܛܘܒܢܐ ܡܝܟܐܝܠ: ܐܚܝ܆ ܠܐ ܫܦܝܪܐ ܠܢ ܕܗܟܢܐ ܢܥܒܕ. ܕܰܠܡܐ ܬܶܓܕܰܫ ܠܚܕ ܡܢܢ ܥܶܠܬܐ ܒܝܫܬܐ ܘܢܡܘܬ ܒܐܬܪܐ ܗܢܐ ܕܚܢܦܘܬܐ. ܐܶܬܥܗܰܕ ܠܡܠܬܗ ܕܟܬܒܐ ܕܐܡ݂ܪ: ܕܠܐ ܡܫܟܚ ܕܥܰܒܕܐ ܠܬܪܝܢ ܡܳܪ̈ܰܘܳܢ ܠܡܶܦܠܚ. ܘܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܠܐܠܗܐ ܠܡܶܦܠܰܚ ܘܠܡܳܡܘܢܐ. ܘܬܘܒ ܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܠܡܫܰܡܳܫܘ݂ ܦܬܘܪܐ ܕܐܠܗܐ ܘܦܬܘܪܐ ܕܫܐܕ̈ܐ. ܘܟܕ ܫܡܰܥ ܛܘܒܢܐ ܡܝܟܐܝܠ ܗܠܝܢ܆ ܩܒܠ ܐܢܝܢ ܚܕܝܐܝܬ ܘܫܦܰܪ ܦܬܓܡܐ ܗܢܐ ܒܥܝܢܘ̈ܗܝ. ܘܥܢܳܐ ܘܐܡ݂ܪ: ܗ̇ܝ ܕܫܳܦܪܐ ܠܡܪܢ ܬܗܘܐ ܐܚܝ܆ ܩܘܡ ܗܫܐ ܕܢܨܘܡ ܒܝܘܡܐ ܗܢܐ ܘܢܨܠܐ ܠܡܪܢ ܘܢܶܬܪܘܨ ܐܘܪܚܐ ܩܕܡܝܢ ܘܕܰܢܚܘܐ ܠܢ ܐܬܪܐ ܗ̇ܘ ܕܫܳܦܪ ܠܨܒܝܢܗ. ܘܟܕ ܨܡܘ ܒܝܘܡܐ ܗ̇ܘ ܠܥܕܢ ܪܡܫܐ܆ ܨܠܝܘ ܘܐܡܪܘ: ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܐܚܝܕ ܟܠ܆ ܗ̇ܘ ܕܒܟܠܙܒܢ ܒܛܝ݂ܠ ܠܗ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܩܳܪܝܢ ܠܗ ܒܩܘܫܬܐ. ܗ̇ܘ ܕܒܨܒܝܢܟ ܕܰܒܰܪܬ ܠܢ ܒܐܬܪܐ ܗܢܐ ܕܚܢ̈ܦܐ܆ ܘܝܰܗܒܬ ܠܢ ܒܪ̈ܚܡܐ ܩܕܡܝܗܘܢ. ܐܬܩܢ ܐܘܪܚܟ ܩܕܡܝܢ ܘܛܰܝܒ ܠܢ ܐܬܪܐ ܕܒܗ ܢܦܠܘܚ ܩܕܡܝܟ ܓܠܝܐܝܬ. ܘܟܕ ܩܡܘ ܛܘܒܢ̈ܐ ܡ݂ܢ ܨܠܘܬܗܘܢ܆ ܢܣܰܒܘ ܣܝܒܪܬܐ ܩܠܝܠ ܐܝܟ ܕܠܡܶܛܰܪ ܢܦܶܫ. ܘܗܦܟܘ ܘܩܡܘ ܒܨܠܘܬܐ ܥܕܡܐ ܠܦܠܓܗ ܕܠܠܝܐ ܐܝܟ ܥܝܳܕܗܘܢ. ܘܟܕ ܡܰܟܝ݂ܟ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܣܩܐ ܘܩܶܛܡܐ ܬܚܘ݂ܬܰܝܗܘܢ ܘܡܙܡܪܝܢ ܗܘܘ ܘܐܡܪܝܢ: ܚܰܘܳܢ ܡܪܝܐ ܘܢܐܙܠ ܒܟ ܡܛܠ ܕܠܘܬܟ ܡܪܝܐ ܐܰܪܝ݂ܡܰܢ ܢܦܫܢ. ܘܟܕ ܐܡ݂ܪܘ ܗܕܐ܆ ܦܶܟܪܬ݀ ܐܢܘܢ ܫܶܢܬܐ ܥܰܡܝܩܬܐ܆ ܘܚܠܡܘ ܛܘܒܢ̈ܐ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܚܶܠܡܐ ܚܕ ܘܚܙܘ ܘܗܐ ܓܒܪܐ ܚܕ ܫܦܝܪ ܚܙܳܬܐ ܩܐܡ ܗܘܐ ܠܥܠ ܡܢܗܘܢ܆ ܘܡܰܙܠܶܓ ܗܘܐ ܦܪܨܘܦܗ ܐܝܟ ܫܡܫܐ. ܘܰܠܒܝ݂ܫ ܠܒܘܫܐ ܢܨܝܚܐ ܘܩܐܡ ܠܥܠ ܡܢܗܘܢ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗܘܢ: ܩܘܡܘ ܢܶܣܩ ܠܐܬܪܐ ܕܡܥܪܒܐ. ܡܛܠ ܕܬܡܢ ܛܰܝܒ ܠܢ ܡܪܝܐ ܕܘܟܬܐ ܕܢܶܥܒܪ ܒܗ̇. ܘܟܕ ܐܬܬܥܝܪܘ ܡ݂ܢ ܫܶܢܬܗܘܢ ܗ݂ܢܘܢ ܛܘܒ̈ܢܐ܆ ܐܫܬܰܥܝܘ ܚܕ ܠܚܒܪܗ ܐܝܟܢܐ ܚܙܘ܆ ܘܚܕܝܘ ܣܓܝ܆ ܒܕܝ݂ܕܥܘ ܕܡܪܝܐ ܐܬܩܢ ܩܕܡܝܗܘܢ ܐܘܪܚܗ. ܘܟܕ ܩܕܡܘ ܒܫܰܦܪܐ܆ ܐܪܡܝܘ ܥܠ ܪ̈ܟܫܝܗܘܢ ܘܢܣܒܘ ܡܐܢܝ̈ܗܘܢ ܘܙܝܢܝ̈ܗܘܢ ܘܟܠܡܐ ܕܰܩܢܶܝܢ ܗܘܘ ܬܡܢ܆ ܘܪܟܶܒܘ ܘܣܠܩܘ ܘܐܬܘ ܥܕܡܐ ܠܐܬܪܐ ܕܢܨܝܒܝܢ. ܘܟܕ ܡܢܥܘ ܠܒܝܬ ܒܰܘܬܐ ܟܕ ܒܐܘܪܚܐ܆ ܚܙܘ ܩܪܝܬܐ ܚܕܐ ܕܡܬܩܪܝܐ ܗܘܬ݀ ܬܠܕܐܪܘܣ܆ ܘܰܣܛܰܘ ܠܰܡܒܳܬ ܒܗ̇. ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܕܝܢ ܡܪܗ̇ ܕܗ̇ܝ ܩܪܝܬܐ ܓܒܪܐ ܚܕ ܡܗܝܡܢܐ܆ ܗ̇ܘ ܕܡܬܩܪܐ ܗܘܐ ܬܐܘܕܘܪܘܣ. ܘܟܕ ܚܙܳܐ ܐܢܘܢ ܡ݂ܢ ܩܒܘܠ܆ ܐܡ݂ܪ ܠܪܒ ܒܝܬܗ: ܗܐ ܚܳܙܐ ܐ̱ܢܐ ܥܠ ܐܘܪܚܐ ܬܪܝܢ ܦܰܪ̈ܳܫܐ܆ ܐܥܠ ܐܢܘܢ ܠܒܝܬ ܡܰܫܪܝܐ ܕܝܠܢ. ܘܟܕ ܢܦܰܩ ܪܒ ܒܝܬܐ ܠܐܘܪܚܗܘܢ܆ ܐܥܠ ܐܢܘܢ ܘܰܐܫܪܝ݂ ܐܢܘܢ ܘܝܰܗܒ ܠܗܘܢ ܡܝ̈ܐ ܘܐܫܝܓ ܪ̈ܓܠܝܗܘܢ ܘܝܰܗܒ ܬܶܒܢܐ ܘܟܶܣܬܐ ܠܪ̈ܟܫܝܗܘ܆ ܡܛܠ ܕܗܟܢܐ ܡܥܳܕ ܗܘܐ ܒܟܠܗܘܢ ܥܳܒܪ̈ܰܝ ܐܘܪܚܐ. ܐܝܬ ܗܘܐ ܕܝܢ ܠܬܐܘܕܘܪܘܣ ܒܪܐ ܚܕ ܦܺܐܩܐ ܚܪܫܐ ܕܡ݂ܢ ܟܪܶܣ ܐܡܗ܆ ܕܡܬܩܪܐ ܗܘܐ ܚܘܪܐ. ܘܟܕ ܚܙܝܗܝ ܠܪܒ ܒܝܬܐ ܕܫܩܰܠ ܡܐܢ̈ܐ ܘܚܰܫ̈ܚܬܐ ܠܬܪܝܢ܆ ܪܡܰܙ ܠܗ ܠܐܒܘܗܝ ܒܬܠܬ ܨܒܥ̈ܬܗ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܠܗ ܕܬܠܬܐ ܗܳܘܶܝܢ. ܡܛܠ ܕܗ݂ܘ ܛܠܝܐ ܚܘܪܐ ܬܠܬܐ ܡܬܚܙܐ ܗܘܐ ܠܗ. ܘܡܬܕܡܪ ܐܒܘܗܝ ܒܗ܆ ܘܠܐ ܝܳܕܥ ܗܘܐ ܡܢܐ ܐܡ̇ܪ ܗܘܐ. ܘܟܕ ܗܘܳܐ ܪܡܫܐ܆ ܥܒܰܕ ܠܗܘܢ ܚܫܳܡܝ݂ܬܐ ܘܩܰܪܒ ܠܗܘܢ ܕܢܫܬܘܢ܆ ܘܝܰܗܒ ܠܗܘܢ ܬܪܝܢ܆ ܪܡܰܙ ܗܘܐ ܠܗ ܛܠܝܐ ܕܗܰܒ ܠܗ̇ܘ ܐ̱ܚܪܢܐ. ܐܒܘܢ ܕܝܢ ܣܳܒܪ ܗܘܐ ܕܡܶܫܛܳܐ ܫܳܛܶܐ. ܘܟܕ ܐܬܬܦܝܪ ܒܗ ܐܒܘܗܝ܆ ܐܡ݂ܪ ܠܛܠܝܐ ܕܝܠܗ: ܫܩܘܠ ܐܰܦܶܩܝܗܝ ܡܶܟܐ. ܗ݂ܢܘܢ ܕܝܢ ܛܘܒܢ̈ܐ ܠܐ ܫܒܩܘܗܝ. ܘܗܝܕܝܢ ܫܬܶܩ ܘܠܐ ܬܘܒ ܪܳܡܙ ܗܘܐ. ܘܟܕ ܫܦܰܪ ܠܒܗܘܢ ܒܚܡܪܐ܆ ܫܐܠܘ ܠܐܒܘܗܝ: ܕܗܢܐ ܛܠܝܐ ܡܢܐ ܓܰܕܫܗ؟ ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܐܡ݂ܪ ܠܗܘܢ: ܕܗܟܢܐ ܐܬܝܠܕ ܡ݂ܢ ܟܪܶܣ ܐܡܗ. ܗ݂ܢܘܢ ܕܝܢ ܐܡܪܘ ܠܗ: ܘܐܝܟܢܐ ܠܐ ܐܚܠܡܬܘܢܝܗܝ؟ ܐܡ̇ܪ ܠܗܘܢ ܬܐܘܕܘܪܘܣ: ܐܝܟܢܐ ܕܝܢ ܡܫܟܚܝܢܢ ܕܢܫܰܚܠܦ ܒܪܝܬܗ ܕܐܠܗܐ؟ ܐܡܪܝܢ ܗ݂ܢܘܢ: ܠܐ ܗܟܢܐ ܩܪܝܬܘܢ ܒܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕܝܠܟܘܢ܆ ܕܝܫܘܥ ܐܠܗܐ ܕܝܠܟܘܢ ܦܫܰܛ ܠܫܢܐ ܕܦܺܐܩܐ ܘܐܣܝ݂ ܓܪ̈ܒܐ ܘܡܫܰܪ̈ܝܐ ܘܝܰܗܒ ܢܘܗܪܐ ܠܣܡܰܝ̈ܐ؟ ܘܐܦ ܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܡ݂ܢ ܒܬܪܗ. ܐܡ̇ܪ ܠܗܘܢ ܬܐܘܕܘܪܘܣ: ܠܐ ܝܕܥܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܕܒܛܠܬ݀ ܗܝܡܢܘܬܐ ܡ݂ܢ ܐܪܥܐ؟ ܐܡܪܝܢ ܠܗ: ܫܡܰܥ ܒܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕܝܠܟܘܢ ܟܕ ܐܡ̇ܪ: ܕܐܢ ܬܗܘܐ ܒܟܘܢ ܗܝܡܢܘܬܐ ܐܝܟ ܦܪܶܕܬܐ ܕܚܰܪܕܠܐ܆ ܬܐܡܪܘܢ ܠܛܘܪܐ ܗܢܐ ܕܫܰܢܳܐ ܘܡܫܰܢܶܐ. ܗܫܐ ܐܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܠܐ ܐܝܬ ܒܟܘܢ ܚܝܠܐ ܥܠ ܗܕܐ܆ ܗܝܡܢܘ ܒܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܡܗܝܡܢܝܢܢ ܒܗ ܘܢܶܬܚܠܶܡ ܘܡܶܬܦܫܶܛ ܠܫܢܗ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܡܗܝܡܢܐ ܗ̇ܘ ܪܬܰܚ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܘܐܡ݂ܪ: ܐܢܗܘ ܕܒܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܡܗܝܡܢܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܘܣܥܪܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܒܫܡܗ܆ ܡܗܝܡܢܝܢܢ ܘܡܘܕܝܢܢ. ܘܐܢ ܡܕܡ ܐ̱ܚܪܝܢ ܕܣܛܪ ܡ݂ܢ ܗܢܐ ܐܝܬܘܗܝ܆ ܠܐ ܢܬܚܠܡ ܠܥܠܡ. ܘܟܕ ܫܡܥܘ  ܛܘܒܢ̈ܐ ܡܠܬܗ܆ ܚܕܝܘ ܣܓܝ ܘܝ݂ܕܥܘ ܕܠܝܬ ܡܘ݂ܡܐ ܒܗܝܡܢܘܬܗ. ܘܟܕ ܗܘܳܐ ܥܕܢܐ ܩܠܝܠ܆ ܘܟܕ ܫܒܰܩ ܐܢܘܢ ܠܛܘܒܢ̈ܐ܆ ܐܶܙܰܠ ܠܬܫܘܝܬܗ. ܛܠܝܐ ܕܝܢ ܚܶܘܪܐ ܦܫ ܠܘܬܗܘܢ ܟܕ ܕܰܡܝ݂ܟ. ܘܟܕ ܗ݂ܢܘܢ ܩܡܘ ܒܨܠܘܬܐ܆ ܐܡܪܘ ܚܕ ܠܚܕ: ܗܢܐ ܥܕܢܐ ܗܘ ܕܢܫܬܒܚ ܒܗ ܫܡܗ ܕܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ܆ ܡܛܠܬܢ ܘܡܛܠ ܛܠܝܐ ܗܢܐ. ܘܩܥܰܕܘ ܒܘܪܟܐ ܘܨܠܝܘ܆ ܘܫܦܰܥ̈ܝ ܕܡܥܝ̈ܗܘܢ ܩܕܡ ܐܠܗܐ ܘܐܡܪܘ: ܐܘܢ ܡܪܝܐ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܐܚܝ݂ܕ ܟܠ܆ ܘܐܚܝ݂ܕ ܫܘܠܛܢܐ ܕܪܘܡܐ ܘܥܘܡܩܐ. ܗ̇ܘ ܕܐܡ݂ܪ ܕܟܠ ܡܐ ܕܬܶܫܶܐܠܘܢ ܠܐܒܝ ܒܫܶܡܝ܆ ܝܳܗܒ ܐ̱ܢܐ ܠܟܘܢ. ܚܰܘܐ ܓܢ̱ܒܪܘܬܟ ܒܛܠܝܐ ܗܢܐ ܘܒܢ ܡܚܝ݂̈ܠܐ ܘܢܶܬܦܫܶܛ ܠܫܢܗ. ܘܟܕ ܠܐ ܥܕܟܝܠ ܚܬܡܘ ܨܠܘܬܗܘܢ܆ ܐܬܬܥܝܪ ܛܠܝܐ ܚܘܪܐ ܘܩܡ ܡ݂ܢ ܬܫܘܝܬܗ ܘܰܪܗܶܛ ܠܘܬ ܪ̈ܓܠܝܗܘܢ ܕܛܘܒܢ̈ܐ ܘܫܰܪܝ݂ ܡܢܰܫܶܩ ܠܗܝܢ. ܘܟܕ ܚܙܐܘܗܝ ܛܘܒܢ̈ܐ ܕܰܚܩܘ݂ܗܝ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܫܪܝ݂ ܕܢܡܰܠܠ ܥܡܗܘܢ ܒܠܫܢܐ ܦܫܝ݂ܛܐ. ܘܟܕ ܫܡܥܘ ܡܰܡܠܠܗ܆ ܚܕܝܘ ܣܓܝ ܘܫܒܚܘ ܠܐܠܗܐ. ܘܫܐܠܘܗܝ ܟܕ ܐܡܪܝܢ ܠܗ: ܕܐܝܟܢܐ ܐܶܬܦܫܶܛ ܠܫܢܟ؟ ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܐܡ݂ܪ ܠܗܘܢ: ܕܓܒܪܐ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܥܡܟܘܢ ܒܪܡܫܐ ܐܶܚܰܕ ܒܐܝܕܝ ܘܝܰܗܒ ܠܝ ܟܣܐ ܚܕ ܕܡܝ̈ܐ ܩܪܝܪ̈ܐ. ܘܟܕ ܐܶܫܬܺܝܬ ܐܡ݂ܪ ܠܝ: ܩܘܡ܆ ܩܘܡ ܗܫܐ ܠܘܬ ܗܠܝܢ. ܘܟܕ ܐܶܬܺܝܬ ܠܘܬܟܘܢ ܐܶܬܦܫܶܛ ܠܫܢܝ. ܗ݂ܢܘܢ ܕܝܢ ܐܡܪܘ ܠܗ: ܫܰܠܳܐ ܩܠܟ ܘܠܐ ܐ̱ܢܫ ܢܕܥ. ܘܟܕ ܕܡܶܟ ܥܕܡܐ ܠܥܕܬܐ ܕܨܠܘܬܐ ܕܨܦܪܐ܆ ܗܝܕܝܢ ܩܡܘ ܗ݂ܢܘܢ ܛܘܒܢ̈ܐ ܘܐܥܒܪܘ ܡܢܗܘܢ ܠܒܘ̈ܫܐ ܕܦܳܠܚܘܬܐ ܘܠܒܶܫܘ ܠܒܘ̈ܫܐ ܕܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ ܘܶܐܣܰܪܘ ܙܘܢܳܪܐ ܘܶܐܬܥܰܛܰܦܘ ܬܟܣܝ݂ܬܐ ܘܢܦܩܘ ܘܐܙܠܘ ܠܗܘܢ ܠܥܕܬܐ ܘܛܠܝܐ ܩܕܡܝܗܘܢ ܘܥܠܘ ܠܥܕܬܐ ܘܥܒܕܘ ܨܠܝܒܐ ܥܠ ܐܦܝ̈ܗܘܢ. ܘܟܕ ܚܙܰܘ ܐܢܘܢ܆ ܬܗܪܘ. ܘܫܪܝ ܚܶܘܳܪܐ ܡܙܰܡܪ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܡܡܬܘܡ ܠܐ ܗܘܳܐ ܦܺܐܩܐ. ܘܟܕ ܚܙܝܗܝ ܐܒܘܗܝ܆ ܬܡܰܗ ܥܕܢܐ ܚܕ ܘܐܬܕܟܪ ܡܠܬܗܘܢ ܕܛܘܒܢ̈ܐ. ܘܰܩܪܶܒ ܠܘܬܗ ܘܫܐܠܗ ܕܐܝܟܢܐ ܐܬܦܫܛ ܠܫܢܗ؟ ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܐܫܬܰܥܝ݂ ܠܗ. ܘܐܬܟܢܫܘ ܒܢܝ̈ ܩܪܝܬܐ ܗ̇ܝ ܟܠܗܘܢ ܕܢܚܙܘܢ ܬܕܡܘܪܬܐ ܟܕ ܡܫܒܚܝܢ ܠܐܠܗܐ. ܘܐܬܘ ܢܦܠܘ ܩܕܡ ܪ̈ܓܠܝܗܘܢ ܕܛܘܒܢ̈ܐ ܘܐܡܪܝܢ ܠܗܘܢ: ܒܳܥܝܢܢ ܡܢܟܘܢ ܡܳܪ̈ܰܝܢ܆ ܐܶܡܰܪܘ ܠܢ ܡܘܢ ܢܥܒܕ ܘܢܺܚܐ. ܗ݂ܢܘܢ ܕܝܢ ܛܘܒܢ̈ܐ ܦܢܝܘ ܠܗܘܢ ܟܕ ܐܡܪܝܢ: ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܕܒܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܗ݂ܝ ܐܰܣܝܰܬܗ. ܘܟܕ ܗܘܳܐ ܥܕܢܐ ܕܐ̱ܪ̈ܙܐ ܘܐܫܬܘܬܦܘ ܒܐܪ̈ܙܐ ܩܕܝܫ̈ܐ. ܡܛܠ ܕܝܘܡܐ ܩܕܝܫܐ ܕܚܕ ܒܫܒܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ. ܘܐܬܟܢܫܘ ܟܠܗ ܩܠܝܪܘܣ ܕܝܠܗܘܢ ܕܩܫܝ̈ܫܐ ܘܡܫܡ̈ܫܢܐ. ܝܥܩܘܒ ܩܫܝܫܐ܆ ܘܣܒܐ ܩܫܝܫܐ܆ ܘܡܠܟܐ ܩܫܝܫܐ܆ ܘܐܗܪܘܢ ܡܪܢ ܘܐܦܢܝ ܡܫܡ̈ܫܢܐ. ܘܐܬܘ ܥܡܗܘܢ ܠܒܝܬܗ ܕܬܐܘܕܘܪܘܣ ܘܐܟܠܘ ܥܡܗܘܢ ܠܚܡܐ. ܘܐܦܝܣܘ ܐܢܘܢ ܕܠܐ ܢܫܰܢܘܢ ܡ݂ܢ ܠܘܬܗܘܢ. ܘܢܦܰܩ ܛܶܒܗܘܢ ܒܟܠܗ ܐܬܪܐ ܗ̇ܘ. ܘܐܬܟܢܫܘ ܠܘܬܗܘܢ ܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ ܐܬܪܐ ܗ̇ܘ܆ ܘܩܰܪܶܒܘ ܠܘܬܗܘܢ ܟܪ̈ܝܗܐ ܘܰܐܠܝ݂ܨܐ. ܘܝܰܗܒ ܐܠܗܐ ܒܐܝܕܝ̈ܗܘܢ ܕܛܘܒܢ̈ܐ ܚܘܠܡܢܐ ܘܐܣܝܘܬܐ ܠܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܟܪܝܗܝܢ ܗܘܘ ܘܡܬܓܘܣܝܢ ܗܘܘ ܒܗܘܢ. ܘܟܕ ܐܦܝܣܘ ܐܢܘܢ ܗ݂ܘ ܡܗܝܡܢܐ ܬܐܘܕܘܪܘܣ ܘܝܥܩܘܒ ܩܫܝܫܐ ܕܐܢ ܨܳܒܶܝܢ ܢܶܒܢܘܢ ܠܗܘܢ ܕܝܪܐ ܘܢܶܬܒܘܢ ܒܗ̇. ܘܰܫܦܰܪ ܦܬܓܡܐ ܗܢܐ ܒܥܝܢܝ̈ܗܘܢ. ܗ݂ܢܘܢ ܕܝܢ ܛܘܒܢ̈ܐ ܙܰܒܶܢܘ ܪ̈ܟܫܝܗܘܢ ܘܡܐܢܝ̈ܗܘܢ ܘܙܒܰܢܘ ܠܗܘܢ ܡܐܢ̈ܐ ܫܚܝ݂̈ܡܐ ܐܘܟ̈ܡܐ ܕܥܰܡܪܐ ܘܠܒܶܫܘ. ܐܝܬ ܗܘܐ ܕܝܢ ܠܡܕܢܚܐ ܡܢܗ̇ ܕܩܪܝܬܐ ܐܝܟ ܡܝ݂ܠܐ ܚܕ ܢܗܰܪ ܕܡܬܩܪܐ ܗܘܐ ܩܨܪ ܘܐܝܬ ܗܘܐ ܥܠܘܗܝ ܬܶܠ̱ܠܐ ܕܡܬܩܪܐ ܬܶܠ̱ܠܐ ܕܛܘܪ̈ܩܳܝܐ. ܘܶܐܬܚܰܫܒ ܛܘܒܢܐ ܬܐܘܕܘܪܘܣ ܕܢܶܒܢܶܐ ܠܗܘܢ ܥܠ ܬܶܠ̱ܠܐ ܗ̇ܘ ܕܝܪܐ. ܘܶܐܚܰܕ ܒܐܝܕܝ̈ܗܘܢ ܕܛܘܒܢ̈ܐ ܘܢܦܩܘ ܚܙܐܘܗ̇ ܠܕܘܟܬܐ ܗ̇ܝ ܘܫܦܪܬ݀ ܠܗܘܢ. ܘܦܩܰܕ ܘܰܒܢܰܘ ܠܗܘܢ ܥܠ ܬܶܠ̱ܠܐ ܗ̇ܘ ܕܝܪܐ܆ ܘܝ݂ܬܒܘ ܒܗ̇ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܛܘܒܢ̈ܐ܆ ܡܪܝ ܐܚܐ ܘܡܪܝ ܡܝܟܐܝܠ ܘܚܶܘܳܪܐ ܬܠܡܝܕܗܘܢ. ܘܝܰܗܒ ܠܗܘܢ ܬܐܘܕܘܪܘܣ ܬܘܪ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܠܦܰܕܳܢ̈ܐ. ܘܙܪܥܘ ܙܪܥܐ ܣܓܝܐܐ ܒܗ̇ܝ ܫܢ̱ܬܐ. ܘܐܬܟܢܫܘ ܠܘܬܗܘܢ ܐܝܟ ܥܣܪܝܢ ܐܚܝ݂̈ܢ ܘܐܦ ܗ݂ܘ ܝܥܩܘܒ ܩܫܝܫܐ ܡܛܠ ܕܠܐ ܢܣܝ݂ܒ ܗܘܐ ܠܗ ܐܢ̱ܬܬܐ. ܟܠܡܕܡ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܢܣܰܒ ܘܝ݂ܬܒ ܠܘܬܗܘܢ. ܘܐܥܠܬ݀ ܠܗܘܢ ܫܢ̱ܬܐ ܗ̇ܝ ܩܕܡܝܬܐ ܥܰܠ̈ܠܬܐ ܫܦܝ݂̈ܥܬܐ ܕܙܪ̈ܥܐ ܘܫܰܪܝܘ ܡܬܰܩܢܝ݂ܢ ܬܡܢ ܬܘܢ̈ܐ ܪܘܪ̈ܒܐ. ܘܒܢܰܘ ܠܗܘܢ ܬܡܢ ܪܰܚܝܳܐ ܘܢܨܰܒܘ ܬܡܢ ܥܒܐ ܣܓܝܐܐ ܘܦܪܕܝܣܐ ܚܕ ܫܒܝ݂ܚܐ ܘܢܨܰܒܘ ܒܗ ܟܪ̈ܡܐ ܘܬܐܢ̈ܐ ܘܓܰܘ̈ܙܐ܆ ܘܰܐܬܩܶܢܘ ܒܗ ܟܠܗܘܢ ܐܝܠܢ̈ܐ ܦܰܐܝ̈ܰܝ ܪܝ݂ܚܐ. ܘܫܬܶܠܘ ܒܗ ܫܬܠ̈ܬܐ ܕܟܠ ܓܢܶܣ ܥܡ ܝܰܪ̈ܩܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܐܝܠܝܢ ܕܗܳܘܶܝܢ ܗܘܘ ܠܚܫܰܚܬܐ ܕܝܠܗܘܢ. ܘܥܒܰܕܘ ܬܡܢ ܨܳܡܰܪܬܐ ܚܕܐ ܠܨܰܝܕܐ ܕܢܘ̈ܢܐ. ܘܝܪܒܬ݀ ܕܝܪܐ ܗ̇ܝ ܛܒ ܘܠܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܚܕܐ ܡ݂ܢ ܚܣܝ݂ܪ̈ܬܐ. ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܕܝܢ ܠܬܐܘܕܘܪܘܣ ܒܛܘܪܐ ܗ̇ܘ ܕܠܥܠ ܡܢܗܘܢ ܩܪܝܬܐ ܚܕܐ ܕܡܬܩܪܝܐ ܙܰܡܳܪܬܐ ܘܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܒܗ̇ ܟܪ̈ܡܐ ܣܓܝ̈ܐܐ. ܘܐܦܝܣ ܐܢܘܢ ܠܛܘܒܢ̈ܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗܘܢ: ܕܐܢ ܨܳܒܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܡܪ̈ܝ ܬܘ ܢܶܣܰܩ ܠܩܪܝܬܐ ܗ̇ܝ ܘܶܐܬܶܠ ܠܟܘܢ ܬܡܢ ܡܢܳܬܐ ܚܕܐ ܕܟܪܡܐ ܕܬܗܘܐ ܠܟܘܢ. ܘܩܒܠܘ ܡܢܗ. ܘܣܠܶܩ ܥܡܗ ܛܘܒܢܐ ܡܪܝ ܐܚܐ ܘܐܬܘ ܥܕܡܐ ܠܩܪܝܬܐ. ܘܟܕ ܗ݂ܢܘܢ ܥܐܠܝܢ ܒܬܪܥܐ ܕܗ̇ܝ ܩܪܝܬܐ܆ ܘܗܐ ܥܠܝܡܐ ܚܕ ܕܡܬܬܰܥܒܰܕ ܗܘܐ ܡ݂ܢ ܫܐܕ̈ܐ ܩܫܝܐܝܬ܆ ܢܦܰܩ ܠܐܘܪܰܥܗܘܢ ܕܡܬܩܪܐ ܗܘܐ ܗܒܝܠ. ܘܶܐܬܳܐ ܘܢܦܰܠ ܥܠ ܪ̈ܓܠܘܗܝ ܕܛܘܒܢܐ ܟܕ ܐܡ̇ܪ: ܒܥܐ ܐ̱ܢܐ ܡܢܟ܆ ܥܒܕܐ ܕܐܠܗܐ ܚܝܐ܆ ܐܬܪܚܡܥܠܝ. ܘܰܐܓܗܳܐ ܡܢܝ ܫܐܕܐ ܗܢܐ ܒܝܫܐ ܕܫܳܚܶܩ ܠܝ. ܘܒܗ̇ ܒܫܥܬܐ ܗ̇ܝ ܐܝܠܠ ܫܐܕܐ ܗ̇ܘ ܐܝ݂ܠܰܠܬܐ ܪܒܬܐ ܘܫܕܳܝܗܝ ܠܛܠܝܐ ܗ̇ܘ ܠܐܪܥܐ ܘܢܦܰܩ ܡܢܗ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ: ܚܕܝ݂ ܒܗ ܐܚܐ ܒܗܒܝܠ. ܝܳܕܥ ܐ̱ܢܐ ܕܝܢ ܕܡ݂ܢ ܝܘܡܢ ܘܠܗܠ ܠܝܬ ܠܝ ܥܡܟ ܡܢܳܬܐ ܒܐܬܪܐ ܗܢܐ. ܘܩܡ ܛܠܝܐ ܟܕ ܚܠܝ݂ܡ ܘܡܫܒܚ ܠܐܠܗܐ. ܟܕ ܚܙܳܐ ܕܝܢ ܬܐܘܕܘܪܘܣ܆ ܚܕܝ݂ ܣܓܝ ܘܐܡ݂ܪ: ܫܪܝܪܐܝܬ ܪܳܚܡܐ ܫܰܕܪܟ ܡܪܝܐ ܠܐܬܪܐ ܗܢܐ. ܘܟܕ ܥ݂ܠ ܠܩܪܝܬܐ܆ ܩܪܳܐ ܠܪܒܒܝܬܐ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܒܗ̇ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ: ܚܙܝ݂ ܡܢܳܬܐ ܚܕܐ ܕܟܪܡܐ ܐܝ̇ܕܐ ܕܠܝܬ ܐܟܘܬܗ̇ ܘܗܒܝܗ̇ ܠܕܝܪܐ. ܘܟܕ ܐܬܛܦܝܣ ܠܗ ܪܒܒܝܬܐ܆ ܚܘܝ݂ ܠܗ ܡܢܳܬܐ ܚܕܐ ܕܟܪܡܐ ܛܒܐ. ܘܩܒܠܗ̇ ܩܕܝܫܐ ܚܕܝܐܝܬ ܘܨܠܝ ܥܠܘܗܝ ܘܗܦܟܘ ܘܐܙܠܘ. ܛܘܒܢܐ ܕܝܢ ܡܝܟܐܝܠ ܡ݂ܢ ܒܬܪ ܕܗܘܳܐ ܠܘܬܗܘܢ ܚܡܫ ܫܢܝ݂̈ܢ܆ ܠܐ ܫܦܰܪ ܠܗ ܕܢܶܥܡܰܪ ܬܡܢ܆ ܘܗܦܰܟ ܠܐܬܪܗ ܠܢܝܢܘܐ. ܘܒܢܳܐ ܠܗ ܬܡܢ ܕܝܪܐ ܘܒܢܳܐ ܠܗ ܒܗ̇ ܐܣܛܘ݂ܢܐ ܘܝ݂ܬܒ ܒܗ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܐ ܕܥܘܢܕܢܗ. ܛܘܒܢܐ ܕܝܢ ܡܪܝ ܐܚܐ ܐܬܪܓܪܓ ܕܢܐܙܠ ܢܨܠܐ ܒܐܘܪܫܠܡ. ܘܟܕ ܩܪܳܐ ܐܢܘܢ ܠܐܚܘ̈ܗܝ ܘܐܘܕܥ ܐܢܘܢ ܨܒܝܢܗ. ܗ݂ܢܘܢ ܕܝܢ ܠܐ ܨܒܰܘ ܕܢܶܟܠܘܢܝܗܝ܆ ܐܠܐ ܥܢܰܘ ܟܕ ܐܡܪܝܢ ܠܗ: ܕܐܢ ܗ݂ܘ ܕܨܳܒܐ ܐܢ̱ܬ ܕܬܐܙܠ܆ ܗܒܠܢ ܫܘܘܕܝܐ ܩܕܡ ܐܠܗܐ܆ ܕܐܢܗܘ ܕܡܪܝܐ ܡܰܦܶܣ ܚܝ̈ܐ܆ ܠܐ ܡܬܬܰܗܶܐ ܐܢ̱ܬ ܡ݂ܢ ܕܠܡܶܐܬܐ ܠܘܬܢ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܩܕܝܫܐ ܩܒܠ ܦܝܳܣܗܘܢ ܘܝܰܗܒ ܠܗܘܢ ܫܘܘܕܝܐ ܕܐܢܗܘ ܕܡܰܦܶܣ ܡܪܝܐ ܚܝ̈ܐ܆ ܒܰܥܓܰܠ ܗܳܦܟ ܐ̱ܢܐ ܠܘܬܟܘܢ. ܘܢܦܰܩ ܡ݂ܢ ܠܘܬܗܘܢ ܟܕ ܥܛܝ݂ܦܝܢ ܚܫܐ ܣܓܝܐܐ ܡܛܠܬܗ. ܘܠܰܘܝܘ݂ܗܝ ܥܕܢܐ ܣܓܝܐܐ. ܘܐܬܦܢܝ݂ ܥܠܝܗܘܢ ܘܒܰܪܟ ܐܢܘܢ ܘܝܰܗܒ ܠܗܘܢ ܫܠܡܐ ܘܦܰܩܶܕ ܐܢܘܢ ܕܢܶܙܕܰܗܪܘܢ ܒܬܫܡܫܬܗܘܢ ܘܗܦܰܟܘ ܡ݂ܢ ܒܬܪܗ. ܘܗ݂ܘ ܐܶܙܰܠ ܠܗ ܒܐܘܪܚܗ ܠܐܘܪܫܠܡ ܘܐܬܒܰܪܟ ܡ݂ܢ ܟܠܗܝܢ ܕܘܟܝ̈ܬܐ ܩܕܝ̈ܫܬܐ ܕܚܕܳܪ̈ܝܗ̇. ܘܗܘܳܐ ܬܡܢ ܫܢ̱ܬܐ ܚܕܐ ܘܝܪ̈ܚܐ ܫܬܐ܆ ܘܚܕܝܬ݀ ܪܘܚܗ ܘܪܶܘܙܰܬ݀. ܘܢܦܰܩ ܕܢܐܬܐ܆  ܘܶܐܬܳܐ ܥܕܡܐ ܠܥܟܘ ܡܕܝܢ̱ܬܐ. ܘܰܠܐܝ݂ ܡ݂ܢ ܫܶܦܠܐ ܕܐܘܪܚܐ. ܘܐܬܚܰܫܒ ܕܢܶܬܶܒ ܒܝܡܐ ܥܕܡܐ ܠܐܢܛܝܘܟܝܐ. ܘܟܕ ܐܶܬܳܐ ܠܰܣܦܳܪ ܝܡܐ܆ ܐܫܟܚ ܣܦܝ݂ܢ̱ܬܐ ܕܐܚܘ̈ܗܝ ܟܕ ܪܳܕܝܐ ܠܐܢܛܝܘܟܝܐ ܘܥ݂ܠ ܝ݂ܬܒ ܒܗ̇ ܗ݂ܢܘܢ ܕܝܢ ܠܐ ܐܫܬܰܘܕܥܘܗܝ܆ ܐܦܠܐ ܗ݂ܘ ܬܘܒ ܐܫܬܘܕܥ ܐܢܘܢ. ܘܟܕ ܪܕܰܘ ܘܡܛܰܘ ܥܕܡܐ ܠܛܪܐܒܠܘܣ ܡܕܝܢ̱ܬܐ ܘܢܦܩܬ݀ ܥܠܝܗܘܢ ܪܘܚܐ ܬܩܝܦܬܐ ܘܠܐ ܐܫܟܚܬ݀ ܐܶܠܦܐ ܕܬܶܪܕܶܐ ܬܠܬܐ ܝܘܡܝ݂̈ܢ. ܘܢܦܩܘ ܠܰܠܡܺܐܢܐ ܚܕ ܫܦܝܪܐ ܘܝ݂ܬܒܘ ܒܗ. ܐܝܬ ܗܘܐ ܕܝܢ ܒܣܦܝ݂ܢ̱ܬܐ ܗ̇ܝ ܬܓܪܐ ܚܕ܆ ܘܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܒܗ̇ ܛܥܘ݂ܢܬܐ ܣܓܝܐܬܐ. ܘܐܬܚܰܫܒ ܒܗ̇ܘ ܝܘܡܐ ܕܢܬܠ ܙܕܩ̈ܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ. ܘܟܰܢܫ ܗܘܐ ܠܟܠܗܘܢ ܡܣܟܢ̈ܐ ܕܡܕܝܢ̱ܬܐ ܗ̇ܝ ܘܝܰܗܒ ܠܗܘܢ ܣܓܝ܆ ܘܐܦ ܐܬܚܰܫܒ ܬܘܒ ܕܢܥܒܕ ܫܳܪܘܬܐ ܠܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܥܡܗ ܒܣܦܝܢ̱ܬܐ ܗ̇ܝ. ܘܟܕ ܥܒܕܘ ܗܟܢܐ ܘܝܬܒܘ ܠܡܶܐܟܰܠ ܠܚܡܐ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܩܕܝܫܐ ܟܕ ܝ݂ܬܒ ܥܡܗܘܢ܆ ܠܐ ܨܒܳܐ ܕܢܶܠܥܰܣ ܘܟܕ ܝ݂ܬܒ ܠܰܣܛܰܪ. ܐܡܪܘ ܐܚܘ̈ܗܝ ܚܕ ܠܚܒܪܗ: ܗܢܐ ܓܒܪܐ ܐܟܣܢܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܘܡܛܰܪܦܐ ܢܦܫܗ. ܡܛܠ ܕܡ݂ܢ ܕܝ݂ܬܒ ܥܡܢ ܒܣܦܝܢ̱ܬܐ܆ ܠܐ ܐܶܟܰܠ ܘܠܐ ܐܫܬܝ݂ ܐܠܐ ܐܝܟ ܕܠܡܶܛܰܪ ܢܦܶܫ. ܘܟܕ ܐܬܘ ܝܬܒܘ ܠܘܬܗ܆ ܘܫܪܝܘ ܡܡܰܠܠܝܢ ܥܡܗ ܪܗܘ݂ܡܐܝܬ. ܘܠܐ ܝ݂ܕܥ ܕܢܦܰܢܶܐ ܠܗܘܢ ܦܬܓܡܐ܆ ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܥܳܕ ܗܘܐ ܐܠܐ ܒܠܫܢܐ ܦܪܣܝܐ ܘܣܘܪܝܝܐ. ܗ݂ܢܘܢ ܕܝܢ ܫܰܪܝܘ ܡܡܰܠܠܝܢ ܒܝܢܬܗܘܢ ܣܘܪܝܐܝܬ ܟܕ ܐܡܪܝܢ: ܐܚܝ܆ ܚܙܐ ܐ̱ܢܐ ܠܐܚܘܢ ܗܫܐ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬ ܠܢ ܒܰܐܟܣܶܢܝܐ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܥܰܝܝܩܐ ܠܗ̇ ܠܢܦܫܗ. ܡ̇ܢ ܕܝܢ ܥܰܒܕܰܢܝ ܢܶܫܪܐ ܘܦܶܪܚܶܬ ܒܐܐܪ ܘܚܙܺܝܬܗ ܠܐܚܘܢ ܐܢ ܗܟܢܐ ܡܛܰܪܰܦ. ܘܟܕ ܫܡܰܥ ܛܘܒܢܐ ܡܠܬܗ ܕܐܚܘܗܝ܆ ܫܦܰܥܶܝ̈ܢ ܕܡܥܘ̈ܗܝ܆ ܘܰܐܦܢܝ݂ ܐܦܘ̈ܗܝ ܘܟܰܦܰܪ ܐܢܝܢ ܘܐܬܦܢܝ݂ ܠܘܬܗܘܢ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗܘܢ: ܐܚܝ̈܆ ܡ݂ܢ ܐܝܡܟܐ ܐܢ̱ܬܘܢ؟ ܘܡܢܘ݂ ܐܚܘܟܘܢ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬ ܠܟܘܢ ܒܰܐܟܣܶܢܝܐ؟ ܐܡܪܝܢ ܠܗ: ܚܢܢ ܡ݂ܢ ܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ ܐܬܪܐ ܐܝ݂ܬܝܢ. ܘܒܫܢ̱ܬܐ ܕܢܒܘܢ ܪܒ ܚܝܠܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ ܐܬܓܰܠܘܝ݂ܢܢ ܡ݂ܢ ܗ̇ܘ ܐܬܪܐ. ܚܢܢ ܘܐܚܘܢ ܙܥܘܪܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܢ ܘܐܒܘܢ ܘܐܡܢ. ܘܐܚܘܢ ܙܥܘܪܐ ܗܦܰܟ ܡ݂ܢ ܒܳܬܪܰܢ܆ ܘܐܫܬܡܥ ܠܢ ܕܒܰܫܒܝ݂ܬܐ ܢܚܶܬ ܠܦܪܣ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܐܡ݂ܪ: ܣܒ̈ܐ ܕܝܠܟܘܢ ܫܰܠܶܡܘ؟ ܐܡܪܝܢ ܠܗ: ܐܒܘܢ ܡܝܬ ܒܐܘܪܚܐ ܘܐܡܢ ܗܐ ܠܘܬܢ ܝܳܬܒܐ ܒܶܐܒܠܐ ܡܛܠܬܗ ܡ݂ܢ ܗ̇ܘ ܙܒܢܐ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܐܡ݂ܪ ܠܗܘܢ: ܐܶܠܘ݂ ܚܙܰܝܬܘܢ ܠܐܚܘܟܘܢ ܙܥܘܪܐ܇ ܝܕܥܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܠܗ؟ ܐܡܪܝܢ ܠܗ: ܢܦܰܩ ܡ݂ܢ ܠܘܬܢ ܙܥܘܪܐ ܘܗܫܐ ܝܕܥܝܢܢ ܕܣܐܒ ܐܝܟ ܚܕ ܡܢܢ. ܒܪܡ ܐܝܬ ܗܘܐ ܫܘ݂ܡܬܐ ܥܠ ܟܰܬܦܗ ܕܝܡܝܢܐ ܘܡܢܗ̇ ܡܫܬܘܕܥܝܢܢ ܠܗ. ܘܟܕ ܫܡܰܥ ܗܕܐ ܛܘܒܢܐ ܘܠܐ ܣܝܒܪ ܬܘܒ. ܘܟܕ ܓܠܳܐ ܟܰܬܦܗ ܕܝܡܝܢܐ ܘܚܙܗ̇ ܐܚܘܗܝ ܗ̇ܘ ܙܥܘܪܐ܆ ܐܪܝܡ ܩܠܗ ܒܒܟܳܬܐ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܠܗ ܠܐܚܘܗܝ: ܐܚܝ܆ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܕܗܢܐ ܐܚܘܢ ܐܝܬܘܗܝ. ܘܟܕ ܐܫܬܘܕܥܘ ܕܗܘܝܘ܆ ܢܦܠܘ ܥܠ ܨܰܘܪܗ ܘܒܟܰܘ ܥܕܢܐ ܚܕ ܙܥܘܪܐ. ܘܟܕ ܚܙܘ ܐܢܘܢ ܗܠܝܢ ܕܒܶܐܠܦܐ܆ ܫܰܐܠܘ ܐܢܘܢ ܟܕ ܐܡܪܝܢ: ܕܡܛܠܡܢܐ ܗܟܢܐ؟ ܘܝ݂ܠܦܘ ܡܢܗܘܢ ܕܐܚܘܗܘܢ ܐܝܬܘܗܝ܆ ܚܕܝܘ ܚܕܘܬܐ ܪܒܬܐ ܥܡܗܘܢ ܘܒܝܐܘ ܐܢܘܢ. ܘܐܦ ܗ݂ܢܘܢ ܚܕܝܘ ܚܕܘܬܐ ܪܒܬܐ ܘܫܐܠܘܗܝ ܥܠ ܕܘܒܪܗ. ܕܐܝܟܢܐ ܗܘܳܐ ܡ݂ܢ ܗ̇ܘ ܙܒܢܐ ܕܰܦܪܰܫ ܡܢܗܘܢ. ܘܟܕ ܐܫܬܥܝ ܠܗܘܢ ܕܐܝܟܢܐ ܥܒܰܕ ܠܗ ܡܪܝܐ ܘܐܝܟܢܐ ܕܰܒܪܗ܆ ܚܕܝܘ ܘܐܡܪܘ: ܡ̇ܢ ܕܝܢ ܐܘܕܥܗ̇ ܠܐܡܢ ܗܫܐ؟ ܐܠܐ ܟܕ ܡܪܝܐ ܢܶܨܒܶܐ ܩܠܝܠܐܝܬ ܡܫܰܠܡܝܢܢ ܡܪܕܝ݂ܬܢ ܘܗܦܟܝܢܢ ܒܫܠܡܐ. ܘܡܚܕܐ ܕܚܳܙܝܐ ܠܢ܆ ܡܬܦܰܨܚ̈ܢ ܐܦܝ̈ܗ̇ ܕܟܡܝ݂ܪ̈ܢ ܗܘܝ̈ ܡ݂ܢ ܙܒܢܐ. ܘܟܕ ܡܢܥܘ ܘܡܛܰܘ ܠܐܢܛܝܘܟܝܐ܆ ܘܫܕܰܘ ܛܥܘ݂ܢܬܗܘܢ ܘܥܰܬܶܕܘ ܥܠ ܗܦܘܟܝܐ ܟܕ ܗ݂ܢܘܢ ܣܒܪܝܢ ܕܥܡܗܘܢ ܗܳܦܟ. ܐܡ݂ܪ ܠܗܘܢ: ܐܚܝ̈܆ ܠܐ ܡܫܟܚܝܢܢ ܕܰܢܫܘܛ ܠܦܘܩܕܢܗ ܕܐܠܗܐ ܗ̇ܘ ܕܦܰܩܕܰܢ ܘܐܡ݂ܪ ܠܢ: ܕܟܠ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܫܳܒܩ ܐܒܐ ܐܘ ܐܡܐ ܘܐܚ̈ܐ܆ ܠܐ ܡܫܟܚ ܕܢܗܘܐ ܠܝ ܬܠܡܝܕܐ. ܗ݂ܢܘܢ ܕܝܢ ܐܰܚܕܘܗܝ ܙܗܝܪܐܝܬ ܟܕ ܐܡܪܝܢ: ܕܶܐܠܘ݂ ܐܬܟܢܫܘ ܥܠܝܢ ܟܠܗ ܥܠܡܐ ܠܐ ܐܝܬ ܦܘܪܣܐ ܡ݂ܢ ܕܬܐܙܠ ܥܡܢ. ܡܛܠ ܕܡܐ ܕܫܳܡܥܐ ܐܡܟ ܗܕܐ܆ ܢܦܫܗ̇ ܒܝܡܐ ܫܳܕܝܐ. ܗ݂ܘ ܠܐ ܣܟ ܐܬܪܡܝ݂ ܠܚܕܐ ܡ݂ܢ ܗܠܝܢ. ܘܟܕ ܦܣܩܬ݀  ܠܗܘܢ ܡܢܗ ܫܒܩܘ݂ܗܝ. ܘܟܕ ܢܦܰܩ ܡ݂ܢܢ ܠܘܬܗܘܢ ܒܰܪܟ ܐܢܘܢ ܘܨܠܝ ܥܠܝܗܘܢ ܘܝܰܗܒ ܠܗܘܢ ܫܠܡܐ ܘܐܡ݂ܪ: ܕܙܶܠܘ ܒܫܠܡܐ. ܘܫܰܐܠܘ ܫܠܡܗ̇ ܕܐܡܝ ܘܐܡܪܘ ܠܗ̇: ܕܥܕܟܝܠ ܒܪܶܟܝ ܚܰܝ ܗ݂ܘ.

 

ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܐܶܙܰܠ ܒܐܘܪܚܗ ܘܶܐܬܳܐ ܥܕܡܐ ܠܕܝܪܗ. ܘܟܕ ܚܙܐܘܗܝ ܐܚ̈ܐ ܚܕܝܘ ܒܗ ܚܕܘܬܐ ܪܒܬܐ. ܘܶܐܬܳܐ ܬܐܘܕܘܪܘܣ ܡܗܝܡܢܐ ܘܟܠܗܘܢ ܚܒܪ̈ܘܗܝ ܠܫܠܡܗ ܘܚܕܝܘ ܒܗ ܚܕܘܬܐ ܪܒܬܐ. ܘܐܫܬܰܥܝ݂ ܠܗܘܢ ܥܠ ܐܘܪܚܗ ܕܐܝܟܢܐ ܗܘܬ݀܆ ܘܐܝܟܢܐ ܐܫܬܰܘܕܥ ܠܐܚܘ̈ܗܝ. ܐܚܘ̈ܗܝ ܕܝܢ ܟܕ ܗܦܟܘ ܠܡܕܝܢ̱ܬܗܘܢ܆ ܐܫܬܰܥܝ݂ ܠܐܡܗܘܢ. ܘܥܶܕܠܬ݀ ܐܢܘܢ ܣܓܝ ܘܐܡܪܬ݀ ܠܗܘܢ: ܐܘ ܒܢܝ̈܆ ܡܢܐ ܗܝ ܗܕܐ ܟܠܗ̇ ܒܝܫܬܐ ܕܥܒܰܕܬܘܢ ܠܝ؟ ܡܛܠܡܢܐ ܫܒܰܩܬܘܢܝܗܝ ܕܢܐܙܠ؟ ܐܢܐ ܝܕܥܐ ܐ̱ܢܐ ܠܗ ܠܨܒܝܢܟܘܢ ܒܝܫܐ ܥܡܗ ܕܡ݂ܢ ܩܕܝܡ. ܘܟܕ ܫܡܥܘ ܗܠܝܢ ܒܢܝ̈ܗ̇܆ ܐܬܚܰܡܬܘ ܥܠܝܗ̇ ܘܐܡܪܘ ܠܗ̇: ܚܢܢ ܟܰܢܶܫܢܢ ܟܠܗ̇ ܡܕܝܢ̱ܬܐ ܘܟܠܗ ܥܡܐ ܕܥܡܢ܆ ܘܠܐ ܐܬܛܦܝܣ ܕܢܐܬܐ ܥܡܢ. ܠܡܐ ܡܫܟܚܝ݂ܢ ܗܘܰܝܢ ܠܡܶܐܚܕܗ ܒܰܩܛܝ݂ܪܐ؟ ܗ݂ܝ ܕܝܢ ܫܶܬܩܬ݀ ܡܢܗܘܢ. ܘܐܡܝܢܐܝܬ ܝܳܬܒܐ ܗܘܬ݀ ܥܠ ܝܕ ܝܡܐ. ܘܟܕ ܚܙܬ݀ ܐܶܠܦܐ ܕܥܐܠܐ ܠܐܢܛܝܘܟܝܐ܆ ܝܬܒܬ݀ ܒܗ̇ ܘܐܬܬ݀ ܥܕܡܐ ܠܐܢܛܝܘܟܝܐ. ܘܟܕ ܗܘܬ݀ ܬܡܢ ܝܘܡ̈ܬܐ ܣܓܝ̈ܐܐ܆ ܐܫܟܚܬ݀ ܬܡܢ ܫܝܳܪܬܐ ܕܢܳܚܬܐ ܠܡܕܢܚܐ ܘܢܩܶܦܬܗ̇ ܘܐܬܬ݀ ܥܕܡܐ ܠܢܨܝܒܝܢ. ܘܟܕ ܫܐܠܬ݀ ܥܠ ܕܝܪܐ ܗ̇ܝ ܕܩܕܝܫܐ܆ ܐܡܪܘ ܠܗ̇ ܐ̱ܢܫܝ݂̈ܢ ܡܛܠܬܗ. ܘܟܕ ܢܩܦܬ݀ ܒܐܘܪܚܐ܆ ܐܬܬ݀ ܥܕܡܐ ܠܬܚܘܡܐ ܕܝܠܗ̇ ܕܕܝܪܐ. ܘܟܕ ܕܝܢ ܚܙܬ݀ ܡ݂ܢ ܩܒܘܠ ܚܰܩܠܐ ܕܚܳܨܘ̈ܕܐ ܕܚܳܨܕܝܢ ܚܨܳܕܐ ܕܚ̈ܛܐ܆ ܐܰܣܛܝܬ݀ ܕܬܐܙܠ ܠܘܬܗܘܢ܆ ܡܛܠ ܕܥܫܝܢ ܗܘܳܐ ܥܠܝܗ̇ ܚܘܡܐ ܘܡܛܰܪܦܐ ܗܘܬ݀ ܡ݂ܢ ܨܶܗܝܐ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܩܕܝܫܐ ܥܝܳܕܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܐܡܝܢܐܝܬ ܕܒܥܕܢܐ ܕܛܗܪܐ ܢܗܘܐ ܫܳܩܠ ܩܘ݂ܠܬܐ ܕܡܝ̈ܐ ܥܠ ܟܰܬܦܗ ܘܩܐܡ ܥܠ ܐܘܪܚܐ ܗ̇ܝ ܕܢܰܫܩܶܐ ܠܥܳܒܪ̈ܰܝ ܐܘܪܚܐ. ܘܟܕ ܚܙܗ̇ ܡ݂ܢ ܪܘܚܩܐ܆ ܪܗܶܛ ܒܚܺܐܦܐ ܠܩܘܒܠܗ̇ ܘܐܪܟܢ ܩܘ݂ܠܬܐ ܡ݂ܢ ܟܰܬܦܗ ܠܡܰܫܩܳܝܘ݂ܬܗ̇. ܗ݂ܝ ܕܝܢ ܠܐ ܐܫܟܚܬ݀ ܠܡܶܫܬܳܐ ܡܛܠ ܕܩܠܝܠ ܩܰܝܳܡܐ ܗܘܬ݀ ܒܗ̇ ܪܘܚܐ. ܘܟܕ ܫܕܳܐ ܥܠܝܗ̇ ܡ݂ܢ ܡܝ̈ܐ ܗܠܝܢ ܩܠܝܠ܆ ܗܦܟܬ݀ ܢܦܫܗ̇ ܘܰܐܫܩܝܗ̇. ܘܶܐܚܕ ܒܐܝܕܗ̇ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ̇: ܡ݂ܢ ܐܝܡܟܐ ܐܢ̱ܬܝ؟ ܘܠܐܝܟܐ ܐܙܠܐ ܐܢ̱ܬܝ؟ ܗ݂ܝ ܕܝܢ ܥܢܬ݀ ܘܐܡܪܬ݀ ܠܗ: ܐܢ ܨܒܐ ܐܢ̱ܬ ܥܒܶܕ ܥܡܝ ܛܝܒܘܬܐ ܘܰܐܥܶܠܝܢܝ ܠܕܝܪܐ ܗܕܐ. ܡܛܠ ܕܐܝܬ ܠܝ ܒܗ̇ ܐ̱ܢܫ ܘܨܒܝܐ ܐ̱ܢܐ ܕܐܚܙܝܘܗܝ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܟܕ ܫܡܥܗ̇ ܠܡܠܬܗ̇܆ ܐܫܬܘܕܥܗ̇ ܘܝ݂ܕܥ ܕܐܡܗ ܗ݂ܝ. ܘܫܦܰܥ̈ܝ ܕܡܥܘ̈ܗܝ ܠܩܘܒܠܗ̇ ܡܛܠ ܕܚܙܳܐ ܫܶܦܠܗ̇ ܪܒܐ. ܘܐܦܢܝ݂ ܐܦܘ̈ܗܝ ܡܢܗ̇ ܘܝܰܗܒ ܥܠ ܐܦܘ̈ܗܝ ܘܥܠ ܪܝܫܗ ܘܐܡ݂ܪ: ܘܝ ܠܗ̇ ܠܚܠܫܘܬܝ. ܐܠܘ ܟܰܢܫܶܬ ܟܠܗ̇ ܙܕܝܩܘܬܗ ܕܥܠܡܐ܆ ܠܐ ܣܦܩܐ ܠܛܘܪܳܦܗ̇ ܕܗܕܐ ܪܕܝܦܬܐ. ܘܟܕ ܐܬܦܢܝ݂ ܠܘܬܗ̇܆ ܐܡܪ݂ ܠܗ̇: ܡܢܘ݂ ܗܢܐ ܕܨܒܝܐ ܐܢ̱ܬܝ ܕܬܶܚܙܶܝܢ؟ ܗ݂ܝ ܕܝܢ ܐܡܪܬ݀ ܠܗ: ܒܪܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܝ ܘܰܛܥܳܐ ܡܢܝ ܗܐ ܡ݂ܢ ܢܘܓܪܐ. ܘܐܫܬܡܥ ܠܝ ܕܒܗܕܐ ܕܝܪܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܐܡ̇ܪ ܠܗ̇ ܗ݂ܘ: ܘܡܢܐ ܡܬܩܪܐ ܒܪܟܝ؟ ܐܡܪܐ ܠܗ: ܐܚܐ ܐܟܣܢܝܐ. ܘܟܕ ܫܡܰܥ ܗܠܝܢ܆ ܐܪܝܡ ܩܠܗ ܒܒܟܳܬܐ ܘܐܡ݂ܪ: ܐܡܝ܆ ܐܢܐ ܐܝ݂ܬܝ. ܗ݂ܝ ܕܝܢ ܟܕ ܐܡ݂ܪ ܗܟܢ܆ ܡ݂ܢ ܚܕܘܬܗ̇ ܫܢܳܬ݀ ܗܘܬ݀ ܐܝܟ ܫܥܬܐ ܚܕܐ ܟܕ ܠܐ ܡܫܟܚܐ ܕܰܬܡܠܠ. ܘܟܕ ܩܡܬ݀ ܐܪܟܢܬ݀ ܨܰܘܪܗ ܘܥܰܦܩܬܗ ܘܰܢܫܰܩܬܗ. ܘܐܡܪܬ݀: ܒܪܝ܆ ܠܐ ܢܚܫܘܒ ܠܟ ܡܪܝܐ ܚܛܝܬܐ ܕܬܘܩ̈ܠܳܬܗ̇ ܕܐܡܟ. ܡܛܠܡܢܐ ܥܒܰܕܬ ܠܝ ܟܠܗ̇ ܒܝܫܬܐ ܗܕܐ؟ ܕܶܐܬܓܠܺܝܬ ܠܐܚܝ̈ܟ ܠܥܣܪܝܢ ܫܢܝ݂̈ܢ ܘܠܐ ܐܶܬܰܝܬ ܥܡܗܘܢ ܠܘܬܝ؟ ܘܦܰܪܝܩ ܗܘܐ ܠܟ ܘܠܝ ܡ݂ܢ ܗܢܐ ܫܶܦܠܐ ܟܠܗ ܪܒܐ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܛܘܒܢܐ ܣܓܝ ܡܥܳܩ ܗܘܐ ܡܛܠ ܫܶܦܠܗ̇. ܘܒܳܟܐ ܗܘܐ ܡܪܝܪܐܝܬ ܘܐܡ̇ܪ: ܐܡܝ܆ ܫܒܘܩܝ ܠܝ ܗܕܐ ܣܟܠܘܬܐ. ܗ݂ܝ ܕܝܢ ܥܢܬ݀ ܘܐܡܪܬ݀ ܠܗ: ܡܟܝܠ ܕܚܙܺܝܬܟ ܒܪܝ܆ ܢܗܘܐ ܠܟ ܡܪܝܐ ܡܚܣܝܢܐ ܘܢܫܰܘܙܒܟ ܡ݂ܢ ܚܛܝܬܐ. ܘܐܢ̱ܬ ܒܥܝ݂ ܚܠܦܝ ܡ݂ܢ ܐܠܗܐ ܗ̇ܘ ܕܦܳܠܚ ܐܢ̱ܬ ܠܗ ܕܢܶܫܪܶܝܢܝ ܒܫܠܡܐ ܡ݂ܢ ܚܝ̈ܐ ܗܠܝܢ ܡܟܝܠ ܕܚܙܺܝܬܟ. ܘܟܕ ܐܶܚܕ ܒܐܝܕܗ̇܆ ܢܰܓܕܗ̇ ܘܰܐܥܠܗ̇ ܠܕܝܪܗ ܘܩܰܪܒ ܠܗ̇ ܣܝܒܪܬܐ ܘܠܐ ܨܒܬ݀ ܕܬܶܠܥܣ. ܐܠܐ ܐܡܪܬ݀: ܕܢܕܪܐ ܢܶܕܪܶܬ ܕܒܝܘܡܐ ܕܶܐܚܙܶܝܟ ܠܐ ܐܶܟܘܠ ܠܚܡܐ ܒܐܝܡܡܐ ܟܠܗܘܢ ܝܘ̈ܡܬܐ ܕܚܝ̈ܝ. ܘܗܟܢܐ ܥܒܕܬ݀ ܟܠܗܘܢ ܝܘ̈ܡܬܐ ܕܚܝ̈ܝܗ̇. ܘܟܕ ܫܡܰܥ ܬܐܘܕܘܪܘܣ ܡܗܝܡܢܐ ܕܐܬܬ݀ ܐܡܗ ܕܛܘܒܢܐ ܚܕܝ݂ ܣܓܝ. ܘܶܐܬܐ ܘܫܐܠ ܒܫܠܡܗ̇ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ̇: ܛܘܒܝܗܝܢ ܠܥܝܢܝ̈ܟܝ ܡܢܐ ܚܳܙܝ̈ܢ. ܢܚܕܐ ܠܒܟܝ ܕܝ݂ܠܕܬܝ ܓܒܪܐ ܕܐܝܟ ܗܢܐ. ܗܟܘܬ ܬܘܒ ܛܘܒܢ̈ܐ ܟܠܗܘܢ ܐܡܝܢܐܝܬ ܐܳܬܶܝܢ ܗܘܘ ܠܘܬܗ̇ ܘܫܐܠܝܢ ܗܘܘ ܒܫܠܡܗ̇. ܗ݂ܝ ܕܝܢ ܠܐ ܦܶܪܩܬ݀ ܡ݂ܢ ܠܘܬܗ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܐ ܕܥܘܢܕܢܗ̇. ܛܘܒܢܐ ܕܝܢ ܡܪܝ ܐܚܐ܆ ܡܛܠ ܕܣܓܝ ܪܚܡ ܗܘܐ ܝ݂ܚܝܕܝܘܬܐ܆ ܣܠܶܩ ܗܘܐ ܠܛܘܪܐ ܗ̇ܘ ܕܠܓܪܒܝܐ ܡܢܗܘܢ ܕܡܬܐܡܪ ܗܘܐ ܛܘܪ ܐܒܕܝܢ. ܘܡܗܠܟ ܗܘܐ ܒܗ ܟܕ ܡܙܰܡܪ ܘܡܨܠܐ ܘܒܳܬ ܗܘܐ ܒܗ ܠܝܠܘ̈ܬܐ ܣܓܝ̈ܐܐ. ܘܟܕ ܣܠܶܩ ܕܝܢ ܒܚܕ ܡ݂ܢ ܝܘܡ̈ܬܐ ܘܶܐܬܳܐ ܘܡܛܳܐ ܠܪܘܡܐ ܚܕ ܫܦܝܪܐ܆ ܐܫܟܚ ܥܠܘܗܝ ܕܝܪܐ ܚܪܒܐ ܕܒܰܢܝܐ ܗܘܬ݀ ܡ݂ܢ ܙܒܢ̈ܐ ܩܕܡܝ̈ܐ. ܘܡܬܩܪܝܐ ܗܘܬ݀ ܕܝܪܐ ܕܒܢܳܐ ܐܝ݂ܠ. ܘܟܕ ܐܬܒܰܝܰܢ ܘܚܙܗ̇ ܕܣܓܝ ܫܦܝܪܐ ܘܥܳܗܢܳܐ ܠܝܚܝ݂ܕܝܘܬܐ ܘܝ݂ܬܒ ܒܗ̇ ܝܘܡ̈ܬܐ. ܘܟܕ ܐܰܘܚܪ ܘܠܐ ܢܚܶܬ ܐܝܟ ܥܝܳܕܗ܆ ܣܠܶܩ ܛܘܒܢܐ ܚܶܘܳܪܐ ܘܬܪܝܢ ܡ݂ܢ ܥܰܒ̈ܕܐ ܕܐܒܘܗܝ ܟܕ ܛܳܥܶܝܢ ܒܛܘܪܐ ܗ̇ܘ. ܘܟܕ ܐܬܘ ܠܬܡܢ ܘܐܫܟܚܘܗܝ܆ ܐܡ݂ܪ ܠܗ: ܛܘܒܢܐ ܚܶܘܳܪܐ: ܐܒܝ܆ ܡܛܠܡܢܐ ܥܒܰܕܬ ܠܢ ܗܟܢܐ؟ ܕܗܐ ܚܢܢ ܘܐܡܟ ܒܛܘܪܦܐ ܣܓܝܐܐ ܡܛܠܬܟ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܥܢܳܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ: ܪܓܬܐ ܪܶܓܶܬ ܕܐܥܒܕܝܗ̇ ܠܕܘܟܬܐ ܗܕܐ ܕܝܪܐ. ܘܟܕ ܫܡܰܥ ܛܘܒܢܐ ܚܶܘܪܐ܆ ܚܕܝ݂ ܣܓܝ. ܘܢܦܩܘ ܘܐܬܘ ܗ݂ܢܘܢ ܘܝܥܩܘܒ ܩܫܝܫܐ. ܘܟܕ ܐܬܒܰܝܢܘ ܒܗ̇ ܒܕܘܟܬܐ܆ ܘܚܙܘ ܕܣܓܝ ܥܳܗܢܐ ܠܕܝܪܐ܆ ܦܩܰܕ ܛܘܒܢܐ ܬܐܘܕܘܪܘܣ ܕܒܥܓܠ ܢܐܬܘܢ ܐܘܡ̈ܢܐ ܘܢܶܦܣܩܘܢ ܠܩܝܣ̈ܐ ܕܒܥܳܒܐ ܕܕܝܪܐ ܗ̇ܝ ܬܚܬܝܬܐ ܟܠܗܘܢ. ܘܟܕ ܐܬܘ ܐܘܡܢ̈ܐ ܘܐܬܟܢܫܘ ܘܕܝܪ̈ܝܐ ܘܥܡܐ ܣܓܝܐܐ. ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܬܡܢ ܚܰܣܝ݂ܪܘܬܐ ܕܡܕܡ ܘܡܛܠ ܩܝ̈ܣܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܕܦܣܩܘ ܡ݂ܢ ܕܝܪܐ ܗ̇ܝ ܒܝ݂ܪܚ ܝܘܡܝ݂̈ܢ ܐܩܝܡܘܗ̇ ܠܕܝܪܐ ܗܕܐ ܘܩܪܐܘܗ̇ ܕܝܪܐ ܚܶܘܪܬܐ ܥܠ ܫܡܗ ܕܛܘܒܢܐ ܚܶܘܳܪܐ. ܘܟܕ ܫܡܰܥ ܕܝܡܛܪܝܘܣ ܪܗܘܡܝܐ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܚܶܣܢܐ ܕܠܡܕܢܚܐ ܡ݂ܢ ܕܝܪܐ ܗ̇ܘ ܕܡܬܐܡܪ ܚܶܣܢܐ ܕܛܘܪ ܥܒܕܝܢ. ܐܶܬܐ ܠܘܬܗܘܢ ܕܛܘܒܢ̈ܐ ܘܐܬܒܪܟ ܡܢܗܘܢ ܘܝܰܗܒ ܠܗܘܢ ܡܘܗܒܬܐ ܘܦܩܰܕ ܕܢܶܬܒܢܶܐ ܠܗܘܢ ܬܡܢ ܒܝܬ ܩܒܘܪܐ ܚܕ ܪܒܐ ܕܢܗܘܐ ܠܗ ܐܝܟ ܕܠܕܘܟܪܢܐ. ܘܒܢܳܐ ܬܡܢ ܒܝܬܐ ܚܕ ܫܒܝ݂ܚܐ ܠܒܝܬ ܩܒܘܪܐ ܒܰܦܣܝ݂ܠܬܐ ܘܥܰܒܕܗ ܐܰܙܓܐ ܡܢܗ̇ ܕܰܦܣܝ݂ܠܬܐ. ܘܥܒܰܕ ܒܗ̇ ܚܡܫ ܥܪ̈ܣܬܐ ܘܥܒܰܕ ܒܝܬ ܢܦܘܨܐ ܛܒ ܘܣܡ ܠܗ ܬܪܥܐ ܕܟܐܦܐ ܘܫܰܟܠܠܗ ܒܟܠܗܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܬܒܰܥܝ̈ܢ ܠܗ. ܛܘܒܢܐ ܬܐܘܕܘܪܘܣ ܡܛܠ ܕܣܓܝ ܐܚܒܗ̇ ܠܕܝܪܐ ܗ̇ܝ܆ ܠܐ ܫܦܰܪ ܠܗ ܕܢܶܦܘܩ ܡܢܗ̇. ܘܣܶܐܒ ܘܥ݂ܠ ܒܫܢܰܝ̈ܐ ܘܐܬܟܪܗ ܕܢܡܘܬ. ܘܫܕܪ ܐܰܝܬܝ ܠܒܢܘ̈ܗܝ ܘܠܒܢ̈ܬܗ ܡ݂ܢ ܩܪܝܬܗ ܘܦܩܰܕ ܥܠ ܟܠܡܕܡ ܕܰܩܢܶܐ ܗܘܐ. ܘܝܰܗܒ ܠܟܠ ܚܕ ܡܢܳܬܗ ܟܕ ܚܰܝ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܢܗܘܐ ܒܝܢܬܗܘܢ ܚܶܪܝܳܢܐ. ܘܝܰܗܒ ܠܛܘܒܢܐ ܚܶܘܪܐ ܟܶܣܦܐ ܣܓܝܐܐ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܢܗܘܐ ܠܕܝܪܐ. ܘܩܪܳܐ ܠܛܘܒܢܐ ܐܚܐ ܘܦܰܩܕܗ ܥܠ ܒܢܘ̈ܗܝ ܘܒܢ̈ܬܗ. ܘܡܝܬ ܒܣܝܒܘܬܐ ܛܒܬܐ ܘܢܦܰܩ ܡ݂ܢ ܥܠܡܐ ܗܢܐ ܒܫܡܐ ܫܦܝܪܐ܆ ܕܘܟܪܢܗ ܠܒܘܪ̈ܟܬܐ ܘܨܠܘܬܗ ܬܥܕܪ ܠܢ ܠܥܠܡܝܢ. ܘܐܬܟܢܫܘ ܕܝܪ̈ܝܐ ܘܒܢܝ̈ ܐܬܪܐ ܘܥܰܦܝܘܗܝ ܒܐܝܩܪܐ ܪܒܐ ܘܒܙܰܘܚܐ ܣܓܝܐܐ. ܘܗ݂ܘ ܩܕܡܝܐ ܐܬܬܣܝܡ ܒܒܝܬ ܩܒܘܪܐ ܗ̇ܘ ܕܒܢܳܐ ܕܝܡܛܪܝܘܣ ܪܗܘܡܝܐ. ܘܐܦ ܐܡܗ ܕܛܘܒܢܐ ܡܪܝ ܐܚܐ ܡ݂ܢ ܒܬܪ ܫܢܝ̈ܐ ܬܫܥ ܕܐܬܬ݀ ܠܘܬܗ܆ ܥܢܕܬ݀ ܒܗ̇ ܒܕܝܪܐ ܗ̇ܝ ܘܥܰܦܝܘܗ̇ ܘܣܡܘܗ̇ ܒܩܒܪܐ ܠܒܪ ܡܢܗ̇ ܕܕܝܪܐ.

 

ܘܕܝܪܐ ܝܳܪܒܐ ܗܘܬ݀܆ ܘܡܬܟܢܫܝܢ ܗܘܘ ܠܗ̇ ܐܚ̈ܐ ܡ݂ܢ ܟܠ ܕܘܟܐ ܘܳܐܬܶܝܢ ܠܗ̇ ܢܶܕܪ̈ܐ ܘܡܰܥܣܳܪ̈ܐ ܘܰܣܓܝ݂ ܩܢܝܢܐ ܣܓܝ܆ ܡ݂ܢ ܪ̈ܰܟܫܐ ܘܚܶܡܪ̈ܳܐ ܘܥܢ̈ܐ ܕܠܐ ܣܟܐ. ܘܢܨܰܒ ܒܗ̇ ܬܘܒ ܟܪ̈ܡܐ ܫܒܝ݂̈ܚܐ ܘܬܐܢ̈ܐ ܘܠܘ݂ܙ̈ܐ ܘܪ̈ܘ݂ܡܳܢܐ ܕܠܐ ܣܟ. ܘܫܰܪܬܰܚ ܐܢܝܢ ܐܠܗܐ ܠܕܝܪ̈ܬܐ ܗܠܝܢ ܒܟܠܗܝܢ ܥܰܠ̈ܠܬܐ ܫܦܝ݂̈ܥܬܐ ܘܒܩܶܢܝܢܐ. ܘܗܘܘ ܒܗܝܢ ܐܝܟ ܡܐܬܝܢ ܐܚܝ݂̈ܢ. ܘܶܐܫܬܰܝܰܢ ܐܬܪܐ ܗ̇ܘ ܘܢܦܰܩ ܛܶܒܗ ܕܛܘܒܢܐ ܡܪܝ ܐܚܐ ܒܟܠܗ ܐܬܪܐ ܗ̇ܘ ܘܳܐܬܶܝܢ ܗܘܘ ܠܘܬܗ ܟܪ̈ܝܗܐ ܘܰܐܠܝ݂ܨ̈ܐ ܘܡܬܚܰܠܡܝܢ ܗܘܘ. ܘܕܝܪܐ ܗ̇ܝ ܐܬܡܠܝܬ݀ ܟܠ ܛܘ݂ܒܝ݂̈ܢ ܘܨܠܘ̈ܬܐ ܐܡܝ݂̈ܢܬܐ ܘܬܫܡ̈ܫܬܐ ܘܩܘܪ̈ܒܢܐ. ܘܡܫܬܡܥ ܗܘܐ ܩܠܐ ܕܕܝܪ̈ܝܐ ܗ̇ܢܘܢ ܟܕ ܡܙܡܪܝܢ ܘܡܗܰܠܠܝܢ ܐܝܟ ܩܠܐ ܕܡܠܐܟ̈ܐ ܒܫܡܝܐ. ܘܠܠܝܐ ܘܐܝܡܡܐ ܚܕ ܗܘܳܐ ܠܘܬܗܘܢ. ܘܢܦܩܝܢ ܗܘܘ ܡ݂ܢ ܕܝܪܐ ܗ̇ܝ ܬܚܬܝܬܐ ܠܕܝܪܐ ܗ̇ܝ ܥܶܠܳܝܬܐ ܟܕ ܡܙܡܪܝܢ ܘܡܫܒܚܝܢ ܘܡܗܠܠܝܢ. ܘܠܐ ܦܣܝ݂ܩ ܩܶܢܝܢܗܘܢ ܡ݂ܢ ܬܪܥܐ ܠܬܪܥܐ. ܘܐܙܠ̱ܝܢ ܗܘܘ ܘܳܐܬܶܝܢ ܟܠܗܘܢ ܡܳܪ̈ܰܝ ܐܬܪܐ ܗ̇ܘ ܒܠܠܝܐ ܝܬܝܪ ܡ݂ܢ ܐܝܡܡܐ. ܒܝܬ ܪ̈ܥܘܬܗܘܢ ܟܕ ܡܰܫܪܩܝܢ ܘܙܡܪܝܢ ܘܢܛܪܝܢ ܒܥܝ݂ܪܗܘܢ. ܘܠܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܚܰܣܝܪܘܬܐ܆ ܘܠܐ ܫܩܝ݂ܠ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܪܶܢܝܐ ܒܠܒܗܘܢ ܣܛܪ ܡ݂ܢ ܬܫܒܘܚܬܗ ܕܐܠܗܐ. ܘܡܪܝܐ ܫܰܪܬܚ ܐܢܘܢ ܒܟܠܗܘܢ ܣܘܢܩܢ̈ܐ ܐܪ̈ܥܢܝܐ. ܛܘܒܢܐ ܕܝܢ ܡܪܝ ܐܚܐ ܡܛܠ ܕܠܐ ܪܳܚܡ ܗܘܐ ܨܶܒܬܐ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ ܘܠܐ ܥܘܬܪܗ. ܟܕ ܚܙܳܐ ܕܡܝܬ ܡܗܝܡܢܐ ܬܐܘܕܘܪܘܣ ܘܡܝܬܬ݀ ܐܡܗ܆ ܟܪܝܬ݀ ܠܗ ܣܓܝ. ܘܟܕ ܟܰܢܫ ܠܟܠܗܘܢ ܐܚ̈ܐ ܐܡ݂ܪ ܠܗܘܢ: ܐܚܝ̈܆ ܝܕܥܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܕܐܢܐ ܡ݂ܢ ܟܕ ܗܘܺܝܬ܆ ܒܐܟܣܢܳܝܘܬܐ ܐܶܬܪܰܒܺܝܬ. ܗܕܐ ܗܝ ܡܢܳܬܐ ܕܰܡܛܳܬܰܢܝ ܡ݂ܢ ܡܪܢ. ܘܚܕܐ ܐܘܪܚܐ ܚܣܝ݂ܪܐ ܠܝ ܗܫܐ ܘܨܒܐ ܐ̱ܢܐ ܕܐܫܪܝܗ̇ ܥܰܕܠܐ ܐܡܘܬ ܘܐܦܘܫ ܡܢܗ̇. ܪܓܬܐ ܪܶܓܶܬ ܡ݂ܢ ܛܠܝܘܬܝ܆ ܕܺܐܙܰܠ ܘܐܬܒܪܟ ܡ݂ܢ ܗ̇ܘ ܩܝܣܐ ܕܐܨܛܠܒ ܥܠܘܗܝ ܡܫܝܚܐ. ܐܠܐ ܒܥܐ ܐ̱ܢܐ ܡܢܟܘܢ ܕܰܬܙܰܘܕܘܢܢܝ ܨܠܘ̈ܬܐ. ܘܟܕ ܫܡܥܘ ܐܚ̈ܐ ܗܠܝܢ܆ ܟܪܝܬ݀ ܠܗܘܢ ܣܓܝ ܕܝܕܥܘ ܕܠܐ ܬܘܒ ܚܳܙܶܝܢ ܐܦܘ̈ܗܝ. ܘܐܦܝܣܘܗܝ ܟܕ ܐܡܪܝܢ: ܒܳܥܶܝܢܢ ܡܢܟ ܡܪܝ ܗܫܐ ܣܶܐܒܬ܆ ܙܕܩ ܠܟ ܐܝܩܪܐ. ܚܢܢ ܢܬܠ ܚܠܦܝܟ ܠܡܣܟܢ̈ܐ ܟܠ ܡܐ ܕܨܳܒܶܝܬ. ܘܟܕ ܟܰܢܶܫ ܠܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ ܐܬܪܐ ܘܠܟܠܗܘܢ ܐܚ̈ܐ ܘܐܦܝܣܘܗܝ ܕܠܐ ܢܐܙܠ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܠܐ ܩܒܠ ܡܢܗܘܢ. ܘܟܕ ܚܙܘ ܕܡܕܡ ܠܐ ܡܘܬܪܝܢ܆ ܒܗܶܠܘ ܡܢܗ. ܘܐܬܟܢܫܘ ܟܠܗܘܢ ܐܚ̈ܐ ܘܒܰܪܶܟ ܐܢܘܢ ܘܝܰܗܒ ܠܗܘܢ ܫܠܡܐ ܘܐܓܥܠ ܐܢܘܢ ܠܐܠܗܐ. ܘܗܦܟܘ ܡ݂ܢ ܒܬܪܗ ܟܕ ܡܥܳܩܝܢ ܣܓܝ. ܘܡܢܗܘܢ ܣܓܝ̈ܐܐ ܢܚܬܘ ܥܡܗ ܥܕܡܐ ܠܕܝܪܐ ܗ̇ܝ ܬܚܬܝܬܐ ܘܗܘܘ ܒܗ̇ ܬܠܬܐ ܝܘܡܝ݂̈ܢ. ܘܢܦܩܘ ܥܡܗ ܛܘܒܢܐ ܚܶܘܪܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܡ݂ܢ ܐܚ̈ܐ. ܟܕ ܐܙܠܘ ܥܡܗ ܥܕܢܐ ܣܓܝܐܐ܆ ܐܗܦܟ ܐܢܘܢ ܘܨܠܝ ܥܠܝܗܘܢ. ܘܩܪܳܐ ܠܛܘܒܢܐ ܚܶܘܪܐ ܘܦܰܩܕܗ ܘܰܐܘܡܝܗ ܕܢܕܰܒܪ ܐܢܘܢ ܠܐܚܘ̈ܗܝ ܒܟܠܗ̇ ܟܐܢܘܬܐ ܘܙܕܝܩܘܬܐ. ܘܦܪܫܘ ܡ݂ܢ ܚܕܕ̈ܐ ܟܕ ܒܶܟܝܐ ܣܓܝܐܐ ܐܚܝܕ ܗܘܐ ܠܗܘܢ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܛܘܒܢܐ ܐܶܙܰܠ ܠܗ ܒܐܘܪܚܗ. ܘܟܕ ܥܒܰܪ ܐܪܣܝܢܘܣ ܢܗܪܐ ܘܥ݂ܠ ܠܩܪܝܬܐ ܚܕܐ ܕܡܬܩܪܝܐ ܙܘܕܣ ܐܝܟ ܕܠܰܡܒܳܬ ܒܗ̇. ܘܐܝܬ ܗܘܐ ܕܝܢ ܒܩܪܝܬܐ ܗ̇ܝ ܓܒܪܐ ܪܗܘܡܝܐ ܕܡܬܩܪܐ ܗܘܐ ܡܟܣܝ݂ܡܘܣ. ܘܐܝܬ ܗܘܐ ܐܢ̱ܬܬܐ ܕܡܬܩܪܝܐ ܗܘܬ݀ ܕܘܪܣܝ݂ܠܐ. ܘܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܥܘܬܪܐ ܣܓܝܐܐ. ܒܪܐ ܕܝܢ ܠܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢ܆ ܡܛܠ ܕܥܩܪܬܐ ܗܘܬ݀. ܘܟܕ ܚܙܬܗ ܕܘܪܣܝ݂ܠܐ ܠܛܘܒܢܐ ܟܕ ܝܳܬܒ ܒܫܘܩܐ܆ ܫܕܪܬ݀ ܚܕܐ ܡ݂ܢ ܛܠܝ̈ܬܗ̇ ܘܕܒܰܪܬܗ ܠܘܬܗ̇. ܒܥܠܗ̇ ܕܝܢ ܒܩܪܝܬܐ ܗܘܐ ܠܒܪ. ܘܡܛܠ ܕܩܘ݂ܪܫܐ ܣܓܝܐܐ ܐܝܬ ܗܘܐ܆ ܐܘܚܕܬ݀ ܠܗ ܢܘܪܐ. ܘܩܪܒܬ݀ ܠܗ ܡܝ̈ܐ ܘܐܫܝܓܬ݀ ܪ̈ܓܠܘܗܝ. ܘܣܡܬ݀ ܠܗ ܦܬܘܪܐ ܘܠܥܶܣ ܘܐܫܬܝ݂ ܘܐܬܬܢܝܚܬ݀ ܢܦܫܗ ܘܨܠܝ ܥܠܝܗ̇. ܚܕܐ ܡ݂ܢ ܛܠܝ̈ܬܗ̇ ܟܕ ܚܙܳܬܗ̇ ܠܡܪܬܗ̇ ܕܗܟܢܐ ܥܒܕܬ݀ ܠܗ ܠܛܘܒܢܐ܆ ܐܰܣܒܪܬ݀ ܥܠܝܗ̇ ܡܰܣܒܪܢܘܬܐ ܒܝܫܬܐ. ܡܛܠ ܕܡܳܪܬܗ̇ ܕܘܪܣܝ݂ܠܐ ܐܢ̱ܬܬܐ ܫܦܝܪܬ݀ ܒܚܶܙܘܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ݀. ܘܟܕ ܐܶܬܐ ܡܪܗ̇ ܘܢܩܰܫ ܥܠ ܬܪܥܐ܆ ܐܡܪܬ݀ ܠܗ ܡܰܡܠܠܐ ܒܝܫܐ ܥܠ ܡܪܬܗ̇. ܘܟܕ ܐܬܚܡܬ݀ ܥܠ ܐܢ̱ܬܬܗ܆ ܫܰܩܠܗ ܠܛܘܒܢܐ ܘܡܚܳܝܗܝ ܡܚܘ̈ܬܐ ܩܫܝ̈ܬܐ ܘܐܣܪܗ ܒܬܪܬܝܢ ܫܫ̈ܠܢ ܘܐܪܡܝܗ ܒܒܝܬ ܐܣܝܪ̈ܐ. ܘܟܕ ܗܘܳܐ ܦܠܓܗ ܕܠܠܝܐ܆ ܟܕ ܗ݂ܘ ܛܘܒܢܐ ܡܨܠܐ ܗܘܐ ܘܐܡ̇ܪ: ܥܝ̈ܢܝ ܣܰܟܝ݂̈ ܠܦܘܪܩܢܟ ܘܠܡܐܡܪܐ ܕܙܕܝܩܘܬܟ. ܘܡܪܝܐ ܫܰܠܶܛ ܒܛܠܝܬܐ ܗ̇ܝ ܡܢܳܬܐ ܡ݂ܢ ܗ̇ܘ ܠܶܓܝܘܢ ܕܗܠܝܢ ܚܙܝܪ̈ܐ. ܘܫܪܝܬ݀ ܟܕ ܡܬܒܰܥܪܪܐ ܘܡܨܰܠܦܐ ܗܘܬ݀ ܢܦܫܗ̇ ܘܐܝܟ ܐ̱ܢܫ ܠܐ ܡܫܟܚ ܗܘܐ ܠܡܶܐܚܕܗ̇. ܘܟܕ ܐܬܟܢܫܬ݀ ܩܪܝܬܐ ܗ̇ܝ ܘܚܙܐܘܗ̇܆ ܠܐ ܐ̱ܢܫ ܐܫܟܚ ܗܘܐ ܠܡܶܐܚܕܗ̇. ܘܐܬܚܰܫܒܘ ܕܢܰܪܡܘܢܗ̇ ܒܓܘܒܐ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܬܶܬܦܰܠܰܛ ܡܢܗܘܢ ܘܬܶܫܕܶܐ ܢܦܫܗ̇ ܒܡܝ̈ܐ. ܘܟܕ ܒܶܗܠܬ݀ ܩܠܝܠ܆ ܩܪܬ݀ ܠܡܪܗ̇ ܘܐܡܪܬ݀ ܠܗ: ܕܰܐܝܬܰܘ ܓܒܪܐ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬ ܒܒܝܬ ܐܣܝܪ̈ܐ. ܘܐܦܩܘ ܫܫ̈ܠܬܐ ܗܠܝܢ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗ ܘܫܕܰܘ ܐܢܘܢ ܒܝ ܘܡܬܚܠܡܐ ܐ̱ܢܐ. ܡܛܠ ܕܗܢܐ ܠܓܝܘܢ ܕܫܳܚܶܩ ܠܝ܆ ܗ݂ܘ ܐܡ݂ܪ ܠܝ ܗܠܝܢ. ܘܟܕ ܫܡܰܥ ܡܪܗ̇ ܗܠܝܢ܆ ܪܗܶܛ ܒܚܺܐܦܐ ܠܒܝܬ ܐܣܝܪ̈ܐ. ܘܢܦܰܠ ܥܠ ܪ̈ܓܠܘܗܝ ܕܛܘܒܢܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ: ܒܥܐ ܐ̱ܢܐ ܡܢܟ ܡܪܝ܆ ܫܒܘܩ ܠܝ ܣܟܠܘܬܐ ܗܕܐ. ܘܟܕ ܐܦܩ ܐܢܝܢ ܠܫܫ̈ܠܬܐ ܡܢܗ ܕܛܘܒܢܐ܆ ܫܕܰܘ ܐܢܝܢ ܒܛܠܝܬܐ ܗ̇ܝ. ܘܩܥܳܐ ܗ̇ܘ ܠܓܝܘܢ ܒܩܠܐ ܩܫܝܐ ܘܐܡ݂ܪ: ܐܘܗ ܡܢܟ ܐܚܐ ܐܟܣܢܝܐ܆ ܠܐ ܣܳܦܩ ܠܟ ܐܬܪܐ ܕܓܙܝ݂ܪܬܐ ܕܛܪܰܕܬܳܢܝ ܡܢܗ. ܐܠܐ ܠܐܬܪܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܐܶܬܰܝܬ ܥܠܝ. ܘܫܶܠܝܬ݀ ܛܠܝܬܐ ܗ̇ܝ ܘܐܬܚܠܡܬ݀. ܘܟܕ ܫܡܥܘ ܡܪ̈ܝܗ̇ ܕܩܪܝܬܐ ܗ̇ܝ܆ ܕܚܶܠܘ ܣܓܝ ܡ݂ܢ ܐܠܗܐ. ܘܝ݂ܪܒ ܒܥܝܢܝ̈ܗܘܢ ܛܘܒܢܐ. ܘܟܕ ܚܙܬ݀ ܡܪܬܗ̇ ܕܘܪܣܝ݂ܠܐ܆ ܐܬܬ݀ ܢܦܠܬ݀ ܩܕܡ ܪ̈ܓܠܘܗܝ ܕܛܘܒܢܐ ܟܕ ܐܡܪܐ: ܒܥܝܐ ܐ̱ܢܐ ܡܢܟ ܡܪܝ܆ ܕܐܢ ܨܒܐ ܐܢ̱ܬ ܨܠܐ ܥܠܝ ܩܕܡ ܐܠܗܐ ܕܢܬܠ ܠܝ ܦܐܪܐ ܒܟܪܣܐ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܐܡ݂ܪ ܠܗ̇: ܕܠܐ ܐܬܦܰܠܰܓܬܝ ܓܝܪ ܒܗܝܡܢܘܬܟܝ ܘܗܰܝܡܶܢܬܝ ܒܝܕ ܒܥܘܬܝ ܕܠܘܬ ܐܠܗܐ܆ ܢܗܘܘܢ ܠܟܝ ܒܢܝ̈ܐ܆ ܘܐܝܟ ܗܝܡܢܘܬܟܝ ܢܗܘܐ ܠܟܝ܆ ܙܠܝ ܠܒܝܬܟܝ. ܘܗܐ ܬܐܡ̈ܐ ܒܟܪܣܟܝ. ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܐܡ݂ܪ܆ ܩܡ ܐܶܙܰܠ ܒܐܘܪܚܗ. ܗ݂ܢܘܢ ܕܝܢ ܡܪ̈ܝܗ̇ ܕܩܪܝܬܐ ܗ̇ܝ ܐܚܕܘܗܝ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܢܩܰܘܐ ܠܘܬܗܘܢ. ܘܗ݂ܘ ܕܝܢ ܠܐ ܨܒܳܐ ܘܢܦܰܩ ܡ݂ܢ ܬܡܢ ܘܶܐܙܰܠ ܥܕܡܐ ܠܪܗܘܡܝ ܘܥܕܡܐ ܠܐܬܝܢܣ ܕܦܝܠܘ̈ܣܘܦܐ. ܘܥܕܡܐ ܕܐܬܟܪܟ ܒܐܬܪ̈ܘܬܐ ܟܠܗܘܢ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ. ܘܡ݂ܢ ܒܬܪ ܚܡܫ ܫܢܝ݂̈ܢ ܕܗܘܳܐ ܬܡܢ܆ ܐܶܬܳܐ ܠܩܘܣܛܢܛܝܢܘܦܠܝܣ ܘܥ݂ܠ ܠܥܕܬܐ ܩܐܬܘܠܝܩܝ ܘܨܠܝ ܒܗ̇. ܘܡܪܝܐ ܝܰܗܒܗ ܒܪ̈ܚܡܐ ܒܥܝ̈ܢܝ ܪܒܒܝܬܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗ̇ ܝܰܗܒ ܠܗ ܩܶܠܝܬܐ ܘܟܠ ܡܐ ܕܣܢܝܩ ܗܘܐ ܥܠܘܗܝ ܠܚܫܰܚܬܐ. ܘܡܫܡܫ ܗܘܐ ܥܡܗ ܒܥܕܬܐ ܗ̇ܝ ܘܐܚܒܗ ܣܓܝ. ܘܐܦܩ ܠܗ ܪܒܒܝܬܐ ܗ̇ܘ ܫܶܩܠܐ ܡ݂ܢ ܩܕܡ ܡܠܟܐ ܘܫܳܩܶܠ ܗܘܐ ܣܝܒܪܬܐ ܥܡܗ ܕܪܒܒܝܬܐ ܗ̇ܘ. ܘܡ݂ܢ ܒܬܪ ܕܗܘܳܐ ܠܘܬܗ ܐܪܒܥ ܫܢܝ݂̈ܢ܆ ܓܠܳܐ ܠܗ ܐ̱ܪܙܗ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ: ܐܢ ܨܒܐ ܐܢ̱ܬ܆ ܐܙܕܕܩ ܒܝ ܘܗܒܠܝ ܡܢܳܬܐ ܡ݂ܢ ܗ̇ܘ ܩܝܣܐ ܕܨܠܝܒܘܬܐ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܬܥܕܪܢܝ. ܘܟܕ ܫܡܰܥ ܗܕܐ ܪܒܒܝܬܐ܆ ܐܬܬܦܝܪ ܒܗ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ: ܠܐ ܐ̱ܢܫ ܢܫܡܥ ܡܠܬܐ ܗܕܐ ܡܢܟ ܕܠܡܐ ܬܡܘܬ. ܘܡ݂ܢ ܒܬܪ ܗܟܢ܆ ܩܪܝܗܝ ܒܠܠܝܐ ܘܥ݂ܠܘ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܠܕܘܟܬܐ ܗ̇ܝ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗ̇ ܩܝܣܐ ܕܨܠܝܒܐ ܘܝܰܗܒ ܠܗ ܡܢܳܬܐ ܚܕܐ ܙܥܘܪܬܐ ܐܝܟ ܣܥܳܪܬܐ. ܘܥܒܰܕ ܠܗ ܩܡܝ݂ܥܐ ܕܕܗܒܐ ܘܟܰܪܟܗ̇ ܒܫܺܐܪܳܝܐ ܢܰܩܕܐ ܘܒܗܪ̈ܘܡܐ ܪ̈ܝܫܝܐ ܘܰܬܠܗ̇ ܒܰܩܕܳܠܗ. ܘܢܦܰܩ ܘܶܐܬܳܐ ܥܕܡܐ ܠܗܕܣ ܩܪܝܬܐ ܘܥ݂ܠ ܠܒܝܬܗ ܕܡܟܣܝܡܘܣ. ܘܟܕ ܫܡܥܬ݀ ܕܘܪܣܝ݂ܠܐ ܐܢ̱ܬܬܗ܆ ܢܦܩܬ݀ ܠܐܘܪܥܗ ܒܚܺܐܦܐ ܟܕ ܡܗܰܠܟܐ ܥܠ ܐܝܕܝ̈ܗ̇ ܘܥܠ ܒܘܪ̈ܟܝܗ̇ ܘܢܦܠܬ݀ ܥܠ ܪ̈ܓܠܘܗܝ ܕܩܕܝܫܐ. ܡܛܠ ܕܫܒܥܐ ܒܢܝ݂̈ܢ ܗܘܘ ܠܗ̇ ܡ݂ܢ ܟܕ ܒܪܟܗ̇ ܗ݂ܘ ܩܕܝܫܐ. ܘܐܬܟܢܫܘ ܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ ܩܪܝܬܐ ܗ̇ܝ ܠܘܬܗ ܘܐܬܒܪܟܘ ܡܢܗ ܘܡܢܫܩܝܢ ܗܘܘ ܪ̈ܓܠܘܗܝ ܘܡܦܝܣܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܕܠܐ ܢܫܰܢܶܐ ܡ݂ܢ ܠܘܬܗܘܢ. ܘܟܕ ܩܘܝ ܠܘܬܗܘܢ ܬܪܬܝܢ ܫܢܝ݂̈ܢ. ܘܚܟܡ ܐܢܘܢ ܠܒܢܘ̈ܗܝ ܕܡܟܣܝܡܘܣ ܘܢܰܗܪ ܐܢܘܢ. ܥܒܰܕ ܠܗ ܬܠܡܝܕܐ ܡܢܗܘܢ ܠܪܘܡܢܘܣ ܒܘܟܪܗ ܕܡܟܣܝܡܘܣ. ܘܡ݂ܢ ܒܬܪ ܬܪܬܝܢ ܫܢܝ݂̈ܢ܆ ܨܒܳܐ ܕܢܶܣܩ ܠܐܬܪܐ ܕܐܪ̈ܡܢܝܐ. ܘܟܕ ܥܒܰܪ ܐܪܣܝܢܘܣ ܢܗܪܐ ܠܟܐ ܘܰܣܠܶܩ ܥܠܘܗܝ ܡܰܪܕܶܐ ܝܘܡܐ ܚܕ ܘܡܛܳܐ ܠܒܝܬ ܒܰܘܬܐ. ܐܪܝܡ ܥܝܢܘ̈ܗܝ ܘܚܙܳܐ ܥܠ ܣܦܳܪ ܢܗܪܐ ܩܪܝܬܐ ܕܡܬܩܪܝܐ ܥܰܘܣܶܐ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܡܨܠܐ ܗܘܐ ܨܠܘܬܐ ܕܬܫܥܫܥܝ݂̈ܢ ܟܕ ܒܪܶܟ ܒܨܠܘܬܐ܆ ܐܫܬܡܥ ܠܗ ܩܠܐ ܕܐܡ̇ܪ ܠܗ: ܐܚܐ ܐܟܣܢܝܐ܆ ܩܘܡ ܥܓܠ ܘܥܘܠ ܠܩܪܝܬܐ ܗܕܐ܆ ܡܛܠ ܕܒܗ̇ ܥܬܝܕ ܠܗ̇ ܐܶܠܦܟ ܠܰܡܢܳܚܘ݂ ܛܥܢܗ̇. ܘܟܕ ܐܬܦܢܝ݂ ܠܟܐ ܘܠܟܐ ܘܠܐ ܚܙܳܐ ܐ̱ܢܫ܆ ܟܪܝܬ݀ ܠܗ ܣܓܝ. ܡܛܠ ܕܝ݂ܕܥ ܕܣܰܪܗܶܒ ܗܘܐ ܩܶܨܗ ܕܡ݂ܢ ܥܠܡܐ ܗܢܐ. ܘܟܕ ܩܰܪܝܒ ܠܬܪܥܗ̇ ܕܩܪܝܬܐ ܗ̇ܝ܆ ܐܪܝܡ ܥܝܢܘ̈ܗܝ ܘܚܙܳܐ ܐܝܠܢܐ ܚܕ ܪܒܐ ܕܒܛܡܬܐ ܥܠܘܗܝ ܕܢܗܪܐ܆ ܐܝܟ ܕܡܫܟܚ ܗܘܐ ܠܡܶܐܚܕ ܬܚܝܬ ܣܘܟܘ̈ܗܝ ܒܢܝܢܫ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ. ܘܚܙܳܐ ܚܕܳܪ̈ܘܗܝ ܥܡܐ ܣܓܝܐܐ ܕܠܐ ܣܟܐ ܘܰܩܪܶܒ ܠܘܬܗܘܢ. ܚܙܳܐ ܐܢܘܢ ܕܐܟܠܝܢ ܘܫܳܬܝܢ ܘܪܳܦܣܝܢ ܓܒܪ̈ܐ ܘܢܫ̈ܐ ܟܕ ܡܨܰܒ̈ܬܢ ܘܠܒܝ݂̈ܟܢ ܟܠ ܙܢܝ̈ ܙܡܳܪܐ. ܘܚܓ̈ܐ ܕܝܢ ܠܙܝ̈ܙܐ ܘܫܪܝ݂ܚܘܬܐ ܕܠܐ ܣܟܐ. ܘܡܨܰܒܰܬ ܐܝܠܢܐ ܗ̇ܘ ܒܡܐܢ̈ܐ ܪ̈ܝܫܳܝܐ ܕܟܠ ܓܢܶܣ. ܘܬܚܘ݂ܬܘܗܝ ܒܬܘ̈ܠܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܟܕ ܡܨܰܒ̈ܬܢ ܘܓܒܪ̈ܐ ܕܡܫܬܰܪܚܝܢ ܒܗܝܢ ܠܥܝ݂ܢ ܟܠ ܐ̱ܢܫ. ܘܕܒܚܝܢ ܗܘܘ ܩܕܡ ܐܝܠܢܐ ܗ̇ܘ ܬܘܪ̈ܐ ܘܥܪ̈ܒܐ ܘܐܟܠܝܢ ܗܘܘ ܘܫܳܬܝܢ ܘܚܳܕܶܝܢ ܗܘܘ ܘܕܳܝܨܝܢ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܛܘܒܢܐ ܟܕ ܚܙܳܐ ܐܢܘܢ܆ ܟܪܝܬ݀ ܠܗ ܣܓܝ. ܘܝ݂ܬܒ ܟܕ ܒܳܟܐ ܘܐܡ̇ܪ: ܐܘ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ܆ ܡܢܐ ܚܛܺܝܬ ܠܟ؟ ܕܡ݂ܢ ܐܬܪܐ ܕܦܳܪܶܣ ܥܶܪܩܶܬ ܡ݂ܢ ܚܢܦܘܬܐ܆ ܘܗܕܐ ܫܕܰܝܬܢܝ ܒܗ ܒܐܬܪܐ ܕܐܪ̈ܡܢܝܐ. ܘܟܕ ܗ݂ܘ ܪܳܢܶܐ ܗܘܐ ܒܗܠܝܢ ܘܒܳܟܶܐ܆ ܐܪܝܡܘ ܥܝܢܝ̈ܗܘܢ ܘܚܙܐܘܗܝ ܘܫܕܪܘ ܬܪܝܢ ܥܠܝܡܝ݂̈ܢ ܘܚܰܛܦܘܗܝ ܘܰܐܘܒܠܘܗܝ ܠܘܬܗܘܢ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܛܘܒܢܐ ܕܚܶܠ ܣܓܝ ܘܡܬܚܰܫܒ ܗܘܐ ܕܢܡܝ݂ܬܘܢܝܗܝ ܨܳܒܶܝܢ ܗܘܘ. ܘܟܕ ܚܙܐܘܗܝ ܥܠܝ̈ܡܐ ܗ̇ܢܘܢ ܕܣܓܝ ܕܳܚܠ ܗܘܐ ܘܩܰܢܝܛ ܗܘܐ ܕܢܐܙܠ ܥܡܗܘܢ܆ ܥܢܘ ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ: ܐܘ ܓܒܪܐ܆ ܠܡܢܐ ܩܰܢܝܛ ܐܢ̱ܬ؟ ܠܡܶܐܟܰܠ ܘܠܡܶܫܬܳܐ ܩܪܰܝܢܟ܆ ܠܐ ܗܘܳܐ ܒܝܫܬܐ ܨܳܒܝܢܢ ܠܡܶܥܒܕ ܥܡܟ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܫܰܐܠ ܐܢܘܢ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗܘܢ: ܘܡܳܢܘ ܕܗܟܢܐ ܟܢܝܫܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ؟ ܥܢܰܘ ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ: ܥܐܕܐ ܐܝܬ ܠܢ ܝܘܡܢܐ ܘܐܝܬܘܗܝ ܫܒܥܐ ܝܘܡܝ݂̈ܢ ܘܡܬܟܢܫܝܢܢ ܠܘܬ ܐܝܠܢܐ ܗܢܐ. ܘܐܝܬ ܒܗ ܐܠܗܐ ܘܐܟܠܝܢܢ ܘܫܳܬܝܢܢ ܘܚܳܕܝܢܢ ܘܕܳܝܨܝܢܢ ܩܕܡܘܗܝ. ܐܝܬ ܕܢܳܕܪܝܢ ܠܘܬ ܬܘܪܐ ܘܡܰܝܬܶܝܢ ܘܕܳܒܚܝܢ ܩܕܡܘܗܝ. ܘܐܝܬ ܕܢܳܕܪܝܢ ܥܪ̈ܒܐ ܘܐܝܬ ܕܢܳܕܪܝܢ ܒܢ̈ܳܬܗܘܢ ܒܬܘ̈ܠܬܐ. ܘܡܨܰܒܬܝܢ ܠܗܝܢ ܘܣܳܝܡܝܢ ܠܗܝܢ ܬܚܝܬ ܐܝܠܢܐ ܗܢܐ. ܘܟܠ ܚܕ ܢܳܣܒ ܡܢܗܝܢ ܪܓܬܗ. ܗܫܐ ܐܢ̱ܬ ܠܐ ܬܬܩܰܢܛ. ܗܐ ܡܐܟܠܐ ܘܗܐ ܡܰܫܬܝܐ ܘܗܐ ܚܕܘܬܐ. ܩܪܘܒ ܘܚܕܝ݂ ܥܡܢ ܒܗܢܐ ܥܐܕܐ. ܘܟܕ ܫܡܰܥ ܛܘܒܢܐ ܗܠܝܢ܆ ܟܪܝܬ݀ ܠܗ ܣܓܝ ܘܐܡ݂ܪ: ܗܐ ܚܛܗܝ̈ ܟܠܗܘܢ ܚܰܕܪܘܢܝ ܒܰܐܟܣܶܢܝܐ ܗܢܐ. ܘܠܐܝܟܐ ܐܬܦܰܠܛ ܠܐ ܝܕܥ ܐ̱ܢܐ. ܘܟܕ ܕܒܪܝܢ ܠܗ ܘܐܙܠ̱ܝܢ ܡܨܠܐ ܗܘܐ ܒܠܒܗ ܘܐܡ̇ܪ: ܡܫܝܚܐ ܦܪܘܩܗ ܕܥܠܡܐ܆ ܕܶܐܬܐ ܕܢܶܩܪܶܐ ܠܚܛܝ̈ܐ ܠܬܝܒܘܬܐ. ܘܫܩܰܠ ܚܛܝܬܗ ܕܥܠܡܐ ܘܰܐܣܩܗ̇ ܒܦܓܪܗ ܠܨܠܝܒܐ ܘܥܰܒܕܗ ܙܰܝܢܐ ܕܦܘܪܩܢܐ ܠܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ. ܐܢ̱ܬ ܡܪܝ ܚܘܐ ܚܝܠܟ ܒܐܝܠܢܐ ܗܢܐ ܘܢܶܒܗܰܬ ܐܟܠܩܪܨܐ ܕܡܰܛܥܶܐ ܒܗ ܠܒܢܝ̈ܢܫܐ ܗ̇ܢܘܢ. ܘܢܕܥܘܢ ܕܠܝܬ ܚܝܠܐ ܘܫܘܠܛܢܐ ܐܠܐ ܐܢ ܕܝܠܟ. ܘܟܕ ܗ݂ܘ ܛܘܒܢܐ ܒܗܠܝܢ ܡܬܗܰܓܶܐ ܗܘܐ ܒܠܒܗ܆ ܡܢܥܘ ܘܡܛܰܘ ܠܘܬܗ ܕܐܝܠܢܐ ܗ̇ܘ. ܘܚܪ ܒܗ ܘܚܙܳܐ ܕܡܨܰܒܰܬ ܒܡܐܢ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܝ ܕܡܝ̈ܐ ܘܒܗܒܒ̈ܐ ܘܒܪ̈ܝ݂ܚܳܢܐ ܕܟܠ ܓܢܶܣ. ܘܚܙܳܐ ܚܕܳܪ̈ܰܘܗܝ ܥܡܐ ܣܓܝܐܐ ܕܒܕܝ݂ܪܝ݂ܢ ܘܡܦܰܠܦܠܝܢ ܒܙܰܗܡܘܬܐ ܕܰܥܠܰܘ̈ܬܐ ܘܒܫܶܥܝܐ ܘܒܪܶܩܕܐ ܙܠܝ݂ܠܐ ܕܚܓ̈ܐ ܠܙܝ݂̈ܙܐ ܕܙܢܝ݂̈ܢ ܙܢܝ݂̈ܢ. ܘܚܙܳܐ ܬܘܒ ܕܡܫܬܰܪܚܝ݂ܢ ܬܚܘ݂ܬܘܗܝ ܕܐܝܠܢܐ ܗ̇ܘ ܒܒܬܘ̈ܠܬܐ ܓܠܝܐܝܬ ܕܠܐ ܟܘ݂ܚܳܕ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܚܪ ܒܫܡܝܐ ܘܐܬܦܢܝ݂ ܘܫܰܩܠܗ̇ ܠܡܢܳܬܐ ܗ̇ܝ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܩܕܳܠܗ ܘܫܕܳܗ̇ ܒܐܝܠܢܐ ܗ̇ܘ ܘܐܡ݂ܪ: ܨܠܝܒܐ ܦܪܘܩܝܐ܆ ܚܘܐ ܚܝܠܟ. ܘܒܪ ܫܥܬܗ ܦܩܰܕ ܐܠܗܐ ܠܥܰܠܥܳܠܐ ܩܫܝ݂ܬܐ ܘܢܦܩܬ݀ ܘܩܶܛܪܬ݀ ܒܐܝܠܢܐ ܗ̇ܘ ܘܰܥܩܰܪܬܗ ܡ݂ܢ ܫܶܪ̈ܫܰܘܗܝ ܘܰܣܠܶܩ ܠܥܠ ܡ݂ܢ ܐܪܥܐ ܐܝܟ ܚܡܫܝܢ ܐܡܝ݂̈ܢ. ܘܝܰܗܒ ܩܠܐ ܩܫܝܐ ܘܶܐܨܛܰܪܝ݂ ܠܬܪܝܢ ܘܰܫܕܳܬܗ ܒܐܪܣܝܢܘܣ ܐܝܟ ܡܝ݂ܠܐ ܚܕ ܡܢܗܘܢ. ܐ̱ܢܫ ܕܝܢ ܠܐ ܐܬܢܟܝ݂ ܡ݂ܢ ܥܠܥܳܠܐ ܗ̇ܝ. ܗ݂ܢܘܢ ܕܝܢ ܐܬܬܙܝܥܘ ܘܗܘܘ ܐܝܟ ܡܝ̈ܬܐ ܟܠܗ ܠܠܝܐ ܘܠܐ ܐ̱ܢܫ ܡܢܗܘܢ ܐܫܟܚ ܕܢܡܠܠ. ܘܡܢܳܬܐ ܕܨܠܝܒܐ ܦܢܬ݀ ܒܦܘܩܕܢ ܐܠܗܐ ܒܝܕ ܡܠܐܟܐ ܠܘܬܗ ܕܡܪܝ ܐܚܐ. ܘܟܕ ܣܠܶܩ ܫܰܦܪܐ ܟܕ ܬܶܡܗܐ ܪܒܐ ܐܚܝܕ ܗܘܐ ܠܗܘܢ܆ ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܛܘܒܢܐ ܝܳܬܒ ܗܘܐ ܠܘܬ ܡܰܫܟܢܐ ܕܪܝܫܳܢܐ ܚܕ ܕܝܠܗ̇ ܕܥܰܘܣܶܐ ܩܪܝܬܐ ܕܡܬܩܪܐ ܗܘܐ ܣܩܠܒ. ܘܟܕ ܩܪܝܗܝ ܐܡ݂ܪ ܠܗ: ܐܶܡܰܪ ܠܝ܆ ܡܢܐ ܗ̇ܝ ܥܠܬܗ ܕܐܝܠܢܐ ܗܢܐ ܘܡܢܐ ܗܘܳܝܗܝ؟ ܕܠܐ ܒܥܶܠܬܗ ܬܡܘܬ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܛܘܒܢܐ ܥܢܳܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ: ܐܢܗܘ ܕܬܗܝܡܢܘܢ ܒܡ̇ܢ ܕܰܣܥܰܪ ܒܗ ܒܐܝܠܢܐ ܗܕܐ ܬܕܡܘܪܬܐ ܚܐܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ. ܐܡ݂ܪ ܠܗ: ܡܰܢܘ؟ ܐܡ݂ܪ ܠܗ ܛܘܒܢܐ: ܡܫܝܚܐ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܚܝܐ. ܗ݂ܢܘܢ ܕܝܢ ܟܕ ܫܡܥܘ ܛܶܒܐ ܕܡܫܝܚܐ܆ ܩܡܘ ܟܠܗܘܢ ܪܗܛܘ ܒܚܺܐܦܐ ܠܩܘܒܠܗ ܒܣܰܝ̈ܦܐ ܘܒܚܘܛܪ̈ܐ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܢܶܩܛܠܘܢܝܗܝ ܟܕ ܐܡܪܝܢ: ܕܟܡܐ ܡܛܥܝܢ̈ܐ ܐܶܬܘ ܠܘܬܢ ܐܟܘܬܟ ܒܫܡܗ ܕܡܫܝܚܐ܆ ܘܠܐ ܚܙܰܝܢ ܡ̇ܢ ܕܥܒܰܕ ܠܢ ܗܟܢܐ. ܗܫܐ ܕܝܢ ܐܢ ܠܐ ܬܰܝܬܶܐ ܠܢ ܐܝܠܢܢ ܘܐܠܗܝ̈ܢ ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܝܬ ܒܗ܆ ܘܐܠܐ ܗܪܟܐ ܬܡܘܬ. ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܐܡܪܘ ܠܗ ܠܛܘܒܢܐ ܘܰܦܩܰܕ ܐܠܗܐ ܠܥܠܥܳܠܐ ܗ̇ܝ ܘܗܦܟܬ݀ ܥܠܝܗܘܢ ܘܫܶܩܠܬ݀ ܪ̈ܰܟܫܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܘܬܘܪ̈ܐ ܘܥܢ̈ܐ ܗ̇ܢܘܢ ܕܰܐܝܬܝܘ ܠܡܕܒܚ ܘܫܕܬ݀ ܐܢܘܢ ܒܢܗܪܐ ܘܚܶܢܩܬ݀ ܐܢܘܢ. ܘܗܘܳܐ ܚܫܘܟܐ ܪܒܐ ܐܝܟ ܫܥ̈ܐ ܬܪܬܝܢ. ܘܟܕ ܫܶܠܝܬ݀ ܡܢܗܘܢ ܥܠܥܳܠܐ ܗ̇ܝ܆ ܩܥܰܘ ܟܠܗܘܢ ܡ݂ܢ ܚܕ ܦܘܡ ܟܕ ܐܡܪܝܢ: ܒܳܥܝܢܢ ܡܢܟ ܥܒܕܗ ܕܐܠܗܐ܆ ܨܠܐ ܥܠܝܢ ܩܕܡ ܐܠܗܐ ܘܢܺܚܶܐ ܘܠܐ ܢܡܘܬ ܒܐܬܪܐ ܗܢܐ. ܗܘܝ̈ܢ ܗܘܝ̈ ܕܝܢ ܩܘܪ̈ܝܐ ܗܠܝܢ ܐܪܒܥ܆ ܗܠܝܢ ܕܛܰܥܝ̈ܳܢ ܒܚܢܦܘܬܐ. ܕܡܬܩܰܪ̈ܝܢ ܗܘܝ̈ ܥܰܘܣܶܐ ܘܚܕܒܘ ܘܙܘܓܝܣ ܘܓܠܒܣܐ (ܣܓ). ܘܟܕ ܦܢܝ݂ ܠܗܘܢ ܛܘܒܢܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗܘܢ: ܗܝܡܢܘ ܒܫܡܗ ܕܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܘܗ݂ܘ ܡܥܕܪ ܠܟܘܢ. ܘܟܕ ܫܰܡܥܘܗܝ ܗܠܝܢ܆ ܩܥܰܘ ܟܠܗܘܢ ܡ݂ܢ ܚܕ ܦܘܡ ܕܠܝܬ ܠܢ ܐܠܗܐ ܐܠܐ ܐܢ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ. ܘܟܕ ܫܡܰܥ ܛܘܒܢܐ ܗܠܝܢ܆ ܚܕܝ݂ ܣܓܝ ܘܦܩܰܕ ܕܢܶܫܬܪܘܢ ܟܠ ܐܢ̱ܫ ܠܩܪܝܬܗ ܐܝܟ ܡܠܬܗ ܕܛܘܒܢܐ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܗܦܰܟ ܠܥܰܘܣܶܐ ܘܥ݂ܠ ܠܒܝܬܗ ܕܣܩܠܒ ܘܰܦܩܰܕ ܠܗ ܕܒܥܓܠ ܢܶܒܢܶܐ ܥܕܬܐ. ܘܝ݂ܬܒ ܛܘܒܢܐ ܘܨܰܒܶܬ ܐܓܪܬܐ ܠܡܪܝ ܩܘܪܝܩܘܣ ܡܝܛܪܘܦܘܠܝܛܐ ܕܡܝ݂ܠܝ݂ܛܝ݂ܢܝ݂ ܕܒܓܥܠ ܢܐܬܐ ܠܘܬܗ. ܘܟܕ ܫܡܰܥ ܕܝܢ ܚܣܝܐ ܩܘܪܝܩܘܣ ܗܠܝܢ܆ ܚܕܝ݂ ܣܓܝ ܒܛܘܒܢܐ. ܘܩܡ ܡܢܫܠܝ܆ ܫܩܰܠ ܥܡܗ ܐܝܟ ܥܣܪܝܢ ܟܗ̈ܢܐ܆ ܘܫܩܰܠ ܥܡܗ ܩܪܢܐ ܕܡܘܪܘܢ ܩܕܝܫܐ ܘܟܠܗ̇ ܬܫܡܫܬܐ ܕܐ̱ܪ̈ܙܐ ܘܶܐܬܳܐ ܠܥܰܘܣܶܐ. ܘܢܦܰܩܘ ܛܘܒܢܐ ܘܟܠܗܘܢ ܡܪ̈ܝܗ̇ ܕܩܪܝܬܐ ܠܐܘܪܥܗ. ܘܟܕ ܚܙܝܗܝ ܠܛܘܒܢܐ܆ ܐܪܟܢ ܪܝܫܗ ܠܩܘܒܠܗ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܛܘܒܢܐ ܩܥܳܐ ܡ݂ܢ ܕܚܠܬܗ ܘܐܡ݂ܪ: ܒܥܐ ܐ̱ܢܐ ܡܪܝ ܠܐ ܬܰܝܬܶܐ ܥܠܝ ܒܝܫܬܐ ܗܕܐ. ܠܐ ܫܦܝܪ ܠܗ̇ ܠܥܶܩܒܐ ܕܰܬܕܘܫ ܥܠ ܪܝܫܐ. ܘܟܕ ܐܶܬܐ ܛܘܒܢܐ ܐܪܟܢ ܪܝܫܗ ܘܒܰܪܟܗ ܘܨܠܝ ܥܠܘܗܝ ܘܝܰܗܒ ܠܗ ܫܠܡܐ. ܘܠܥܕܢ ܪܡܫܐ ܥܒܰܕܘ ܬܫܡܫܬܐ ܪܒܬܐ ܘܫܗܪܐ ܘܙܰܘܚܐ ܣܓܝܐܐ ܘܟܠܗ ܠܠܝܐ ܥܕܡܐ ܕܰܣܠܶܩ ܨܦܪܐ. ܘܗܝܕܝܢ ܐܰܬܩܶܢܘ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܘܐܥܡܕܘ ܠܟܠܗܘܢ ܒܫܡ ܐܒܐ ܘܒܪܐ ܘܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ. ܘܩܰܕܫܗ̇ ܠܥܕܬܐ ܗ̇ܝ ܘܐܩܝܡ ܠܗܘܢ ܒܗ̇ ܐܪܒܥܐ ܟܗܢ̈ܐ. ܘܐܬܩܢ ܠܗܘܢ ܬܫܡܫܬܐ ܕܐ̱ܪ̈ܙܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܘܫܘܬܦ ܐܢܘܢ ܘܨܠܝ ܥܠܝܗܘܢ. ܘܐܬܟܰܢܫܘ ܡܪ̈ܝܗ̇ ܕܩܪܝܬܐ ܠܥܕܬܐ܆ ܘܥܒܕܘ ܒܗ̇ܘ ܝܘܡܐ ܡܰܫܬܝܐ ܪܒܐ ܘܐܟܠܘ ܘܐܫܬܝ݂ܘ. ܘܨܠܝ ܥܠܝܗܘܢ ܪܥܝܐ ܕܝܠܗܘܢ ܘܐܓܥܠ ܐܢܘܢ ܒܐܝܕܝ̈ ܟܗܢ̈ܐ ܗ̇ܢܘܢ ܕܣܡ ܠܗܘܢ ܘܐܥܡܕ ܐܢܘܢ ܘܢܰܗܰܪ ܐܢܘܢ ܥܠ ܗܝܡܢܘܬܗܘܢ ܘܥܠ ܬܫܡܫܬܗܘܢ. ܘܗܟܢܐ ܥܒܰܕ ܒܩܘܪ̈ܝܐ ܗܠܝܢ ܐܪ̈ܒܥܬܝܗܝܢ ܘܐܩܝܡ ܒܗܝܢ ܩܫܝ̈ܫܐ ܘܡܫܡ̈ܫܢܐ ܘܝܰܗܒ ܠܗܘܢ ܡܘܗ̈ܒܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ. ܘܗܦܰܟ ܕܢܐܙܠ ܠܐܬܪܗ܆ ܘܢܦܰܩ ܥܡܗ ܛܘܒܢܐ ܡܪܝ ܐܚܐ ܘܠܰܘܝܗ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܚܣܝܐ ܕܐܠܗܐ ܨܠܝ ܥܠܘܗܝ ܕܛܘܒܢܐ ܘܐܓܥܠ ܐܢܝܢ ܠܩܘܪ̈ܝܐ ܗܠܝܢ ܒܐܝ̈ܕܘܗܝ ܘܝܰܗܒܘ ܫܠܡܐ ܠܚܕܕ̈ܐ. ܪܥܝܐ ܘܡܕܒܪܢܐ ܘܶܐܙܰܠ ܒܐܘܪܚܗ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܛܘܒܢܐ ܗܦܰܟ ܠܗ ܠܥܰܘܣܶܐ. ܘܐܬܟܢܫܘ ܒܢܝ̈ ܩܘܪ̈ܝܐ ܗܠܝܢ ܘܒܢܰܘ ܠܗ ܠܛܘܒܢܐ ܕܝܪܐ ܒܕܘܟܬܗ ܕܐܝܠܢܐ ܗ̇ܘ ܘܝ݂ܬܒ ܒܗ̇ ܘܝܰܗܒ ܠܗ ܣܩܠܒ ܒܪܗ ܬܠܡܝܕܐ ܕܡܬܩܪܐ ܗܘܐ ܐܫܘܛ. ܘܝܘܡ ܒܝܘܡ ܐܳܬܶܝܢ ܗܘܘ ܡܪ̈ܝ ܩܘܪ̈ܝܐ ܗܠܝܢ ܠܘܬܗ ܕܛܘܒܢܐ ܘܡܰܝܬܶܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܡܘܗ̈ܒܬܐ ܪܘܪ̈ܒܬܐ ܘܡܬܒܰܪܟܝܢ ܗܘܘ ܡܢܗ ܘܡܚܰܦܶܛ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܥܠ ܗܝܡܢܘܬܗܘܢ. ܘܟܠ ܕܝ݂ܢܐ ܐܘ ܚܶܪܝܢܐ ܕܗܳܘܶܐ ܗܘܐ ܒܝܢܬܗܘܢ܆ ܒܗ ܡܶܫܬܪܶܐ ܗܘܐ ܟܕ ܡܫܬܡܥܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܐܝܟ ܕܠܐܠܗܐ. ܘܟܕ ܫܡܰܥ ܡܟܣܝܡܘܣ ܪܗܘܡܝܐ ܛܶܒܗ ܕܩܕܝܫܐ܆ ܐܶܬܳܐ ܗ݂ܘ ܘܐܢ̱ܬܬܗ ܘܒܢܘ̈ܗܝ ܠܘܬܗ ܘܨܠܝ ܥܠܝܗܘܢ. ܘܗܘܘ ܠܘܬܗ ܝܘܡ̈ܬܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܘܫܒܰܩܘ ܠܘܬܗ ܪܘܡܢܘܣ ܒܪܗ ܬܠܡܝܕܐ ܘܐܙܠܘ ܠܗܘܢ ܠܩܪܝܬܗܘܢ. ܘܝ݂ܬܒܘ ܛܘܒܢܐ ܘܬܪܝܢ ܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܒܕܝܪܐ ܗ̇ܝ. ܘܗܘܳܐ ܟܕ ܡܕܰܒܪ ܠܩܘܪ̈ܝܐ ܗ̇ܢܝܢ ܥܣܪܝܢ ܘܬܪܬܝܢ ܫܢܝ݂̈ܢ.

 

ܛܘܒܢܐ ܕܝܢ ܡܪܝ ܐܚܐ ܣܶܐܒ ܘܥ݂ܠ ܒܫܢܰܝ̈ܐ ܘܐܬܟܪܗ ܕܢܡܘܬ. ܘܟܕ ܫܡܥܘ ܡܪ̈ܝ ܩܘܪ̈ܝܐ ܗܠܝܢ܆ ܐܬܟܢܫܘ ܟܠܗܘܢ ܠܘܬܗ ܟܕ ܒܶܟܝܐ ܣܓܝܐܐ ܐܚܝ݂ܕ ܗܘܐ ܠܗܘܢ. ܘܟܕ ܚܙܳܐ ܐܢܘܢ ܛܘܒܢܐ ܒܰܝܰܐ ܐܢܘܢ ܘܡܠܳܐ ܒܠܒܗܘܢ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗܘܢ: ܐܚ̈ܝ܆ ܗܕܐ ܗܝ ܚܪܬܐ ܕܟܠ ܐ̱ܢܫ. ܗ݂ܢܘܢ ܕܝܢ ܡܥܳܩܝܢ ܗܘܘ ܣܓܝ ܥܠ ܥܘܢܕܢܗ. ܘܒܳܟܶܝܢ ܗܘܘ ܘܐܡܪܝܢ: ܐܘ ܐܒܐ ܕܫܠܡܐ ܘܕܪ̈ܚܡܐ܆ ܠܐܝܟܐ ܢܐܙܠ ܢܶܒܥܶܝܟ؟ ܘܡ̇ܢ ܢܗܘܐ ܠܢ ܐܟܘܬܟ؟ ܦܫܘܛ ܗܫܐ ܝܡܝܢܟ ܘܚܬܘܡ ܠܰܒܢܰܝ̈ܟ ܘܠܒܢ̈ܬܟ ܕܗܐ ܩܝܡܝܢ. ܗܒܠܢ ܫܠܡܐ ܘܙܠ ܒܫܠܡܐ܆ ܪܳܚܶܡ ܫܠܡܐ. ܕܐܢ̱ܬ ܐܳܙܠ ܐܢ̱ܬ ܠܐܬܪܐ ܕܒܘܣ̈ܡܐ ܘܚܢܢ ܦܳܝܫܝܢܢ ܗܪܟܐ ܠܫܘܢܩܐ ܕܢܦܫ̈ܬܢ. ܐܘ ܪܥܝܐ ܛܒܐ܆ ܠܐܝܟܐ ܬܐܙܠ ܥܢ̈ܟ܆ ܝܘܡܢܐ ܕܫܪܟܬ݀ ܕܠܐ ܪܥܝܐ؟ ܘܗܐ ܓܥܝܐ ܒܚܰܫܐ ܘܒܟܪܝܘܬܐ ܡܛܠܬܟ. ܨܠܐ ܥܠܝܗ̇ ܕܠܐ ܢܒܰܣܒܣܘܢܗ̇ ܕܺܐܒ̈ܐ ܦܰܩܪ̈ܐ܆ ܗ̇ܢܘܢ ܕܰܐܥܕܝܬܗ̇ ܡܢܗܘܢ. ܘܟܕ ܫܡܰܥ ܛܘܒܢܐ ܕܒܟܠܗ ܚܫܐ ܗܢܐ ܪܡܶܝܢ ܘܳܐܠܝ݂ܢ܆ ܩܡ ܝ݂ܬܒ ܥܠ ܬܫܘܝ݂ܬܗ ܘܰܦܬܰܚ ܦܘܡܗ ܘܡܠܠ ܥܡܗܘܢ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗܘܢ: ܡܛܠܡܢܐ ܡܰܟܫܠܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܠܝ ܒܥܕܢܐ ܕܡܘܬܝ؟ ܝܕܥ ܐ̱ܢܐ ܓܝܪ ܕܠܡܫܝܚܐ ܗ̇ܘ ܕܐܬܩܪܝܬܘܢ ܠܐ ܫܳܒܩ ܠܟܘܢ. ܘܦܫܰܛ ܐܝܕܗ ܘܚܬܰܡ ܐܢܘܢ ܒܨܠܝܒܐ ܘܐܓܥܠ  ܐܢܘܢ ܠܡܫܝܚܐ ܡܪܗܘܢ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗܘܢ: ܡܫܝܚܐ ܗ̇ܘ ܕܠܗ ܦܶܠܚܶܬ ܡ݂ܢ ܛܠܝܘܬܝ ܘܥܕܡܐ ܠܣܝܒܘܬܝ܆ ܗ݂ܘ ܢܕܰܒܪܟܘܢ ܒܟܠܗ̇ ܕܟܝܘܬܐ ܘܩܕܝܫܘܬܐ. ܘܐܦܢܝ݂ ܐܦܘ̈ܗܝ ܡܢܗܘܢ ܘܰܒܪܶܟ ܒܨܠܘܬܐ ܘܨܠܝ ܘܗܟܢܐ ܐܡ݂ܪ: ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܚܝܠܬܢܐ ܘܩܕܝܫܐ܆ ܗܒ ܠܥܒܕܟ ܒܥܕܢܐ ܗܢܐ ܫܶܐܠܶܬܐ ܕܫܐܠ ܐ̱ܢܐ ܡܢܟ. ܕܟܠ ܐܬܪܐ ܐܘ ܡܕܝ݂ܢܐ ܐܘ ܩܪܝܬܐ ܐܘ ܒܝܬܐ ܕܢܬܕܰܟܪܘܢ ܒܗ ܫܡܟ ܘܫܡܗ ܕܥܒܕܟ܆ ܠܐ ܢܗܘܐ ܒܒܝܬܗ ܕܚܕ ܡܢܗܘܢ ܟܪܝܗܐ ܘܠܐ ܡܫܰܪܝܐ ܘܠܐ ܕܡܶܫܬܚܶܩ ܡ݂ܢ ܒܝܫܐ ܘܠܐ ܡ݂ܢ ܟܘܪ̈ܗܢܐ ܥܣ̈ܩܐ ܐܦܠܐ ܕܥܰܩܪܐ ܬܗܘܐ ܒܒܝܬܗ. ܘܗܒ ܠܗܘܢ ܙܒܢܐ ܕܫܝܢܐ ܘܫܢܰܝ̈ܐ ܕܒܘܪ̈ܟܬܐ܆ ܘܫܰܪܬܰܚ ܐܢܘܢ ܒܥܰܠ̈ܠܬܐ ܫܦܝ݂̈ܥܬܐ ܘܒܒܘܪ̈ܟܬܐ ܐܡܝ݂̈ܢܬܐ ܘܫܪܬܚ ܐܢܘܢ ܒܟܠ ܛܒ̈ܬܐ. ܘܟܠ ܐܝܟܐ ܕܢܥܒܕܘܢ ܫܗܪܐ ܐܘ ܡܘܬܐ ܒܫܡܟ ܘܫܡܗ ܕܥܒܕܟ܆ ܠܐ ܢܗܘܐ ܬܡܢ ܒܪܕܐ ܘܠܐ ܫܰܘܒܐ ܘܠܐ ܩܡܨܐ ܘܠܐ ܪ̈ܚܫܐ ܛܡܐܐ. ܘܐܬܦܢܝ݂ ܠܘܬܗܘܢ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗܘܢ: ܐܚܝ̈܆ ܡܛܳܐ ܥܕܢܐ ܕܦܳܣܝ̈ܩܬܐ. ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܐܡ݂ܪ܆ ܐܰܣܒܰܪ ܠܗܘܢ ܕܠܐ ܥܕܟܝܠ ܡܛܳܐ ܩܶܨܗ܆ ܗ݂ܘ ܐܫܠܡ ܢܦܫܗ ܠܒܪܘܝܗ ܘܰܫܟܶܒ ܫܢܬܐ ܗ̇ܝ ܕܠܥܠܡ ܘܢܗܰܪ ܦܪܨܘܦܗ ܐܝܟ ܫܡܫܐ. ܗ݂ܢܘܢ ܕܝܢ ܟܕ ܚܙܘ ܕܡܝܬ܆ ܒܳܟܶܝܢ ܗܘܘ ܡܪܝܪܐܝܬ. ܘܥܒܕܘ ܥܠܘܗܝ ܐܶܒܠܐ ܪܒܐ ܕܠܐ ܣܟܐ ܘܰܐܪ̈ܩܶܕܝ ܥܠܘܗܝ ܢܫ̈ܐ ܐܟܡܐ ܕܰܐܪ̈ܩܶܕܝ ܥܒܪ̈ܝܬܐ ܥܠ ܐܗܪܘܢ ܟܗܢܐ. ܘܐܬܟܢܫܘ ܥܡܐ ܣܓܝܐܐ ܡ݂ܢ ܟܠܗ ܐܬܪܐ ܗ̇ܘ ܘܥܦܝܘܗܝ ܒܐܝܩܪܐ ܘܒܙܘܚܐ ܣܓܝܐܐ. ܘܥܒܕܘ ܥܠܘܗܝ ܬܫܡܫܬܐ ܘܫܰܗܪܐ ܬܠܬܐ ܐܝܡܡܝ̈ܢ ܘܬܠܬܐ ܠܝܠܘ̈ܢ. ܘܚܰܢܛܘ݂ܗܝ ܒܡܘܪܘܢ ܘܒܥܰܠܘܰܝ ܘܟܰܪܟܘܗܝ ܒܫܺܐܪ̈ܳܝܐ ܢܰܩ̈ܕܐ ܘܒܗܶܪ̈ܘܡܐ ܪ̈ܝܫܝܐ ܘܣܳܡܘܗܝ ܒܩܒܪܐ ܒܕܝܪܗ܆ ܘܐܫܬܪܝ݂ ܟܠ ܐ̱ܢܫ ܠܐܬܪܗ. ܘܦܫܘ ܬܪܝܢ ܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܟܕ ܒܟܝܐ ܣܓܝܐܐ ܐܚܝܕ ܗܘܐ ܠܗܘܢ. ܘܐܬܟܰܢܫܘ ܟܠܗ ܥܡܐ܆ ܘܒܝܐܘ ܐܢܘܢ ܥܠ ܡܘܬܗ ܕܛܘܒܢܐ. ܘܗܘܘ ܝܘܡ̈ܬܐ ܕܚܝܘ̈ܗܝ ܕܛܘܒܢܐ ܡܐܐ ܘܚܡܫ ܫܢܝ݂̈ܢ. ܘܡܰܦܩܢܗ ܕܡ݂ܢ ܥܠܡܐ ܗܢܐ ܒܝ݂ܪܚ ܟܢܘܢ ܐ̱ܚܪܝܐ ܘܒܥܣܪܝܢ ܘܚܡܫܐ ܒܗ. ܡܘܪܒ ܡܪܢ ܕܘܟܪܢܗ ܐܡܝܢ.

 

ܘܢܦܰܩ ܛܶܒܗ̇ ܕܕܝܪܐ ܗ̇ܝ ܒܟܠܗ ܐܬܪܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܘܕܐܪ̈ܡܢܝܐ. ܘܳܐܬܶܝܢ ܗܘܘ ܠܘܬ ܓܪ̈ܡܘܗܝ ܕܛܘܒܢܐ ܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡ݂ܢ ܟܘܪ̈ܗܢܐ ܥܣ̈ܩܐ ܡܫܬܰܚܩܝܢ ܗܘܘ ܘܡܬܚܰܠܡܝܢ. ܘܐܝܠܝܢ ܕܡ݂ܢ ܪ̈ܚܫܐ ܒܝܫܐ ܡܬܢܰܟܬܝܢ ܗܘܘ ܘܢܣܒܝܢ ܗܘܘ ܚܘܠܡܢܐ ܐܝܟ ܚܝܠܐ ܕܐܠܗܐ. ܘܐܦ ܢܫ̈ܐ ܐܝܠܝܢ ܕܥܰܩܪ̈ܳܢ ܗܘܝ̈܆ ܡܐ ܕܢܳܣܒ̈ܢ ܗܘܝ̈ ܒܘܪܟܬܐ ܡ݂ܢ ܓܪ̈ܡܘܗܝ ܕܩܕܝܫܐ܆ ܐܝܟ ܫܶܐܠܰܬ ܠܶܒܝ̈ܗܝܢ ܡܬܝܗܒ ܗܘܐ ܠܗܝܢ. ܘܐܬܝ̈ܢ ܗܘܝ̈ ܠܕܝܪܐ ܗ̇ܝ ܡܰܥܣܪ̈ܐ ܡ݂ܢ ܟܠ ܐܬܪ. ܕܝܪܐ ܕܝܢ ܕܩܕܝܫܐ ܗ̇ܝ ܩܕܡܝܬܐ ܕܡ݂ܢ ܠܥܠ ܥܕܟܝܠ ܒܗ ܒܫܘܒܚܐ ܗ̇ܘ ܩܕܡܝܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ݀. ܘܒܫܢ̱ܬܐ ܚܡܝܫܝܬܐ ܕܒܬܪ ܡܘܬܗ ܕܩܕܝܫܐ ܒܝ݂ܪܚ ܢܝܣܢ ܝܚ̄ ܒܗ܆ ܦܩܰܕ ܐܠܗܐ ܘܗܘܬ݀ ܪܘܚܐ ܩܫܝ݂ܬܐ ܘܥܢܢܐ ܕܒܰܪܕܐ ܩܫܝܐ ܕܠܐ ܗܘܳܐ ܐܟܘܬܗ ܡ݂ܢ ܝܘ̈ܡܝ ܥܠܡ܆ ܘܚܰܒܛܗ̇ ܠܕܝܪܐ ܗ̇ܝ ܘܠܐܬܪܐ ܟܠܗ ܗ̇ܘ. ܘܶܐܫܬܰܩܦܘ ܟܪ̈ܡܐ ܘܙܪ̈ܥܐ ܘܐܝܠܢ̈ܐ ܘܐܘܒܕ ܠܟܠܗܝܢ ܥܰܠ̈ܠܬܐ ܕܐܬܪܐ ܗ̇ܘ ܘܕܕܝܪ̈ܬܐ ܗܠܝܢ. ܘܐܦ ܣܘܓܐܐ ܕܒܥܝܪ̈ܐ ܘܡ݂ܢ ܒܢܝܢܫ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܐܶܬܚܢܶܩܘ ܘܶܐܬܪܓܶܡܘ. ܡܛܠ ܕܣܓܝ ܥܫܝܢ ܗܘܐ ܒܰܪܕܐ ܗ̇ܘ ܐܝܟ ܟܐܦ̈ܐ ܩܫܝ̈ܬܐ. ܘܗܘܳܐ ܒܗ ܡܶܠܐܳܐ ܪܒܐ ܕܡܝ̈ܐ ܘܰܓܪܰܦ ܘܚܰܒܶܠ ܠܩܘܪ̈ܝܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ. ܘܗܟܘܬ ܟܠ ܫܢ̱ܬܐ ܡ݂ܢ ܥܕܢ ܠܥܕܢ ܐܳܬܶܐ ܗܘܐ ܒܰܪܕܐ ܗ̇ܘ ܘܡܰܘܒܕ ܗܘܐ ܟܠܗ ܐܬܪܐ ܗ̇ܘ. ܘܰܓܡܰܪ ܟܠܡܕܡ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܕܝܪ̈ܬܐ ܗܠܝܢ ܘܡܕܡ ܠܐ ܐܶܫܬܚܰܪ ܒܗܝܢ. ܘܩܘܪ̈ܝܐ ܗܠܝܢ ܕܚܕܳܪ̈ܝܗܝܢ ܚܪ̈ܶܒܝ. ܐܦ ܗ̇ܢܘܢ ܕܝܪ̈ܝܐ ܐܬܒܕܪܘ܆ ܘܠܐ ܫܪܶܟ ܬܡܢ ܐܠܐ ܐܢ ܛܘܒܢܐ ܚܶܘܪܐ ܘܥܣܪܐ ܡ݂ܢ ܚܒܪ̈ܘܗܝ ܒܢܝ̈ ܩܪܝܬܗ. ܘܶܐܬܚܰܫܒܘ ܛܘܒܢ̈ܐ ܕܢܶܚܬܘܢ ܠܕܝܪܐ ܗ̇ܝ ܬܚܬܝܬܐ. ܘܩܡܘ ܟܠܗܘܢ ܘܢܚܬܘ ܘܠܐ ܐܳܫܬܚܰܪܘ ܒܗ̇ ܒܕܝܪܐ ܗ̇ܝ ܥܶܠܳܝܬܐ ܐܠܐ ܛܘܒܢܐ ܐܒܪܗܡ ܩܘܢܟܝܐ ܕܠܐ ܨܒܳܐ ܕܢܶܚܘܬ ܥܡܗܘܢ. ܐܠܐ ܦܫ ܠܗ ܒܕܝܪܐ ܗ̇ܝ ܠܚܘܕܘܗܝ. ܘܝܳܬܒ ܗܘܐ ܘܡܰܣܶܩ ܗܘܐ ܥܠܝܗ̇ ܐܘܠܝ̈ܬܐ ܐܝܟ ܐܪܡܝܐ ܢܒܝܐ ܥܠ ܐܘܪܫܠܡ. ܘܶܐܬܓܰܙܝ݂ ܐܬܪܐ ܗ̇ܘ ܡ݂ܢ ܒܠܰܝ ܕܳܐܙܶܠ ܘܳܐܬܶܐ܆ ܘܐܬܡܠܝ݂ ܚܝܘ̈ܬܐ܆ ܐܪ̈ܝܘܬܐ ܘܢܶܡܪ̈ܐ ܘܕܺܐܒ̈ܐ ܘܟܠ ܙܢܐ ܕܚܝܘ̈ܬܐ. ܛܘܒܢܐ ܕܝܢ ܚܶܘܪܐ ܘܚܒܪ̈ܘܗܝ ܡܐ ܕܡܳܛܶܐ ܗܘܐ ܙܒܢ ܩܝܛܐ܆ ܙܪܥܝܢ ܗܘܘ ܕܘܚ̈ܢܐ ܘܡܩܛܝ̈ܐ ܘܦܳܛܝ݂ܚ̈ܐ ܘܫܪܟܐ ܕܙܪ̈ܥܘܢܐ܆ ܡܣܬܰܝܒܪܝܢ ܗܘܘ ܡܢܗܘܢ.

 

ܘܗܘܳܐ ܒܚܕ ܡ݂ܢ ܝܘܡ̈ܬܐ ܣܠܶܩ ܛܘܒܢܐ ܚܶܘܪܐ ܠܘܬ ܛܘܒܢܐ ܐܒܪܗܡ ܠܡܶܣܥܪܗ. ܘܟܕ ܗܘܳܐ ܠܠܝܐ܆ ܣܠܶܩܘ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܠܡܶܕܡܰܟ ܥܠ ܐܓܪܐ. ܘܩܡ ܛܘܒܢܐ ܚܶܘܪܐ ܟܕ ܡܗܰܠܟ ܥܠ ܐܓܪܐ ܘܶܐܚܰܕܬܗ ܨܰܕܝܘܬܐ. ܘܚܪ ܠܰܚܕܳܪ̈ܝܗ̇ ܕܕܝܪܐ ܘܐܬܕܟܪ ܠܫܘܒܚܐ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ݀ ܒܗ ܘܫܪܝ ܒܳܟܶܐ ܘܐܡ̇ܪ: ܡ̇ܢ ܕܝܢ ܗܫܐ ܐܘܕܥ ܐܢܘܢ ܠܓܪ̈ܡܘܗܝ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܚܐ ܕܠܐܝܟܐ ܫܶܪܟܬ݀ ܕܝܪܗ؟ ܗܕܐ ܗ̇ܝ ܟܦܪܢܚܘܡ ܗ̇ܝ ܕܥܕܡܐ ܠܫܡܝܐ ܐܬܬܪܝܡܬ݀ ܘܥܕܡܐ ܠܫܝܘܠ ܐܶܬܬܰܚܬܝܰܬ݀. ܘܟܕ ܫܕܳܐ ܢܦܫܗ ܥܠ ܐܪܥܐ܆ ܛܒܰܥ ܒܫܶܢܬܐ ܝܰܩܝ݂ܪܬܐ ܘܰܚܠܰܡ ܚܠܡܐ: ܘܗܐ ܛܘܒܢܐ ܡܪܝ ܐܚܐ ܩܐܡ ܠܥܠ ܡܢܗ ܘܐܡ̇ܪ ܠܗ: ܒܪܝ܆ ܡܢܐ ܗ̇ܝ ܗܕܐ ܟܪܝܘܬܐ ܕܠܒܝ݂ܟܐ ܠܟ؟ ܩܘܡ ܥܓܰܠ ܘܫܕܪ ܬܪܝܢ ܡ݂ܢ ܐܚܝ݂̈ܢ ܠܥܰܘܣܶܐ ܩܪܝܬܐ ܕܥܠ ܐܪܣܝܢܘܣ ܢܗܪܐ ܘܗܐ ܓܪ̈ܡܝ ܬܡܢ. ܐܰܝܬܳܐ ܐܢܘܢ ܠܗܪܟܐ. ܘܗܐ ܬܠܡܝ̈ܕܝ ܬܡܢ܆ ܪܘܡܢܘܣ ܪܗܘܡܝܐ ܘܐܫܘܛ ܐܪܡܢܝܐ. ܗ̇ܢܘܢ ܐܳܬܶܝܢ ܥܡܗܘܢ ܕܠܐ ܩܛܝ݂ܪܐ. ܘܟܕ ܐܬܬܥܝܪ ܛܘܒܢܐ ܚܶܘܳܪܐ ܘܰܐܬܒܰܝܢ ܒܗ ܒܚܠܡܐ܆ ܩܪܳܐ ܠܛܘܒܢܐ ܐܒܪܗܡ ܘܐܫܬܥܝ݂ ܠܗ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܛܘܒܢܐ ܡ݂ܢ ܚܕܘܬܗ ܐܡ݂ܪ ܠܗ: ܩܘܡ ܒܪܝ ܒܥܓܠ ܣܥܘܪ ܗܕܐ. ܕܗܢܐ ܚܠܡܐ ܡ݂ܢ ܐܠܗܐ ܗ݂ܘ. ܘܠܐ ܝܰܗܒ ܠܗ ܕܢܰܓܰܪ ܠܘܬܗ. ܘܩܡ ܛܘܒܢܐ ܘܰܢܚܶܬ ܠܕܝܪܐ ܗ̇ܝ ܬܚܬܝܬܐ܆ ܘܶܐܫܬܰܥܝ݂ ܠܐܚܘ̈ܗܝ ܐܝܟܢܐ ܚܙܝܗܝ ܠܛܘܒܢܐ. ܘܩܪܳܐ ܠܡܪܝ ܐܠܝܐ ܒܣܝܳܝܳܐ ܘܠܡܪܝ ܢܘܚ ܕܡ݂ܢ ܬܠܕܪܐ ܘܝܰܗܒ ܐܢܘܢ ܬܠܬ ܟܘܕܰܢܘ̈ܳܢ ܘܰܐܛܥܶܢ ܐܢܝܢ ܠܚܡܐ ܘܚܰܡܪܐ ܘܟܶܣܬܐ ܘܰܙܘܳܕ̈ܐ ܠܐܘܪܚܐ. ܘܝܰܗܒ ܠܗܘܢ ܟܶܣܦܐ ܠܢܰܦܩ̈ܬܐ ܘܢܦܰܩ ܥܡܗܘܢ ܘܠܰܘܝ݂ ܐܢܘܢ ܘܦܰܩܶܕ ܐܢܘܢ. ܘܗ݂ܢܘܢ ܐܙܠܘ ܘܰܗܦܰܟ ܗ݂ܘ. ܘܟܕ ܡܢܥܘ ܠܠܠܝܐ ܗ̇ܘ ܕܠܨܦܪܗ ܕܝܘܡܐ ܥܬܝ݂ܕܝܢ ܕܢܚܙܘܢ ܠܐܚܝ̈ܗܘܢ. ܐܬܚܙܝ ܗ݂ܘ ܩܕܝܫܐ ܠܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗܘܢ: ܗܐ ܐܚܝ̈ܟܘܢ ܐܶܬܰܘ ܠܘܬܟܘܢ. ܩܘܡܘ ܣܰܒܘ ܓܪ̈ܡܝ ܐܢ̱ܬܘܢ ܘܗ݂ܢܘܢ ܘܦܘܩܘ ܡ݂ܢ ܐܬܪܐ ܗܢܐ. ܘܟܕ ܐܬܬܥܝܪܘ ܛܘܒܢ̈ܐ ܘܗ݂ܢܘܢ ܡܶܬܒܰܝܢܝ݂ܢ ܒܚܶܠܡܐ ܗ̇ܘ܆ ܘܗܐ ܗ̇ܢܘܢ ܢܩܫܝܢ ܥܠ ܬܪܥܐ. ܗܝܕܝܢ ܐܬܒܰܝܢܘ ܕܡ݂ܢ ܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ ܣܘܥܪܢܐ ܗܢܐ. ܘܢܦܩܘ ܠܘܬܗܘܢ ܘܐܥܠܘ ܐܢܘܢ ܘܩܒܠܘ ܐܢܘܢ ܒܐܝܩܪܐ ܪܒܐ. ܟܕ ܩܳܪܶܝܢ ܫܡܗ̈ܐ ܕܚܕܕ̈ܐ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܥܡ ܚܕܕ̈ܐ ܐܬܪܰܒܝ݂ܘ. ܘܐܫܬܥܝܘ ܠܗܘܢ ܥܠ ܐܘܪܚܗܘܢ ܡܢܐ ܐܝܬܝܗ̇. ܘܗܘܘ ܬܡܢ ܠܬܠܬܐ ܝܘܡܝ݂̈ܢ. ܘܠܝܘܡܐ ܬܠܝܬܝܐ ܥܒܕܘ ܫܗܪܐ ܟܠܗ ܠܠܝܐ ܘܨܘܡܐ ܟܠܗ ܝܘܡܐ. ܘܥܕܢ ܪܡܫܐ ܥܰܬܶܕܘ ܟܠܡܕܡ ܕܰܩܢܶܝܢ ܗܘܘ ܘܰܚܙܰܩܘ ܥܠ ܒܥܝ݂ܪܐ. ܘܦܬܚܘ ܠܩܒܪܗ ܕܩܕܝܫܐ ܘܦܳܚ ܪܝ݂ܚܐ ܕܗܪ̈ܘܡܐ ܒܟܠܗ ܐܬܪܐ ܗ̇ܘ. ܘܰܐܝܬܝ݂ܘ ܓܘ݂ܪܢܐ ܚܕܐ ܪܒܬܐ ܕܟܐܦܐ ܘܢܰܨܶܦܘ ܐܢܘܢ ܠܓܪ̈ܡܘܗܝ ܕܩܕܝܫܐ ܘܣܡܘ ܐܢܘܢ ܒܓܘܗ̇ ܘܰܟܪܰܟܘ ܐܢܘܢ ܒܢܰܚ̈ܬܐ ܪ̈ܝܫܝܐ ܘܡܒܰܣ̈ܡܐ. ܘܣܡܘ ܓܘ݂ܪܢܐ ܗ̇ܝ ܥܠ ܟܘܕܰܢܬܐ ܘܢܦܩܘ ܕܢܶܪܕܘܢ. ܐܝܬ ܗܘܐ ܕܝܢ ܠܬܚܬ ܡ݂ܢ ܕܝܪܐ ܛܝܳܪܐ ܕܥܢ̈ܐ ܘܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗ ܓܒܪܐ ܡܪܗ̇ ܕܥܢ̈ܐ ܗ̇ܝ. ܘܟܕ ܡܚܳܝܗܝ ܪܝܚܐ ܗ̇ܘ ܒܣܝܡܐ܆ ܩܡ ܚܪ ܠܐܦܝ̈ ܕܝܪܐ ܘܚܙܳܐ ܢܗܝܪܐ ܥܠ ܬܪܥܗ̇. ܘܟܕ ܪܗܶܛ ܒܚܺܐܦܐ ܘܶܐܬܳܐ ܐܫܟܚ ܐܢܘܢ ܟܕ ܡܚܰܙܩܝܢ. ܘܟܕ ܚܙܳܐ ܐܢܘܢ ܐܪܝܡ ܩܠܗ. ܗ̇ܢܘܢ ܕܝܢ ܐܰܚܕܘܗܝ ܘܦܰܟܪܘܗܝ ܠܓܒܪܐ ܗ̇ܘ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܢܘܕܥ ܠܩܘܪ̈ܝܐ ܗܠܝܢ. ܘܟܕ ܐܶܙܰܠ ܥܡܗܘܢ ܐܝܟ ܡܝ݂̈ܠܐ ܫܬܐ܆ ܡܫܝܚܐ ܗ̇ܘ ܕܨܳܒܶܐ ܒܢܶܨܚܳܢܐ ܕܥܰܒܕܘ̈ܗܝ ܕܢܶܓܠܶܐ ܐܢܘܢ܆ ܝܰܗܒ ܚܝܠܐ ܒܓܒܪܐ ܗ̇ܘ ܘܰܦܣܰܩ ܐܢܘܢ ܠܦܟܳܪ̈ܰܘܗܝ ܘܐܬܦܰܠܰܛ ܡܢܗܘܢ ܘܗܦܰܟ ܘܐܘܕܥ ܒܩܘܪ̈ܝܐ ܗܠܝܢ. ܘܟܕ ܫܡܥܘ ܡܳܪ̈ܰܝ ܩܘܪ̈ܝܐ ܗܠܝܢ܆ ܐܙܕܰܝܢܘ ܘܐܬܟܢܫܘ ܘܐܬܘ ܐܫܟܚܘܗ̇ ܠܕܝܪܐ ܟܕ ܣܦܝ݂ܩܐ ܘܠܓܪ̈ܡܘܗܝ ܕܛܘܒܢܐ ܟܕ ܫܩܝ݂ܠܝܢ. ܐܝܠܠܘ ܐܝ݂ܠܰܠܬܐ ܪܒܬܐ ܟܕ ܐܡܪܝܢ: ܡܢܘ݂ ܥܒܰܕ ܗܟܢܐ؟ ܘܟܕ ܐܘܕܥ ܐܢܘܢ ܓܒܪܐ ܕܒܰܐܝܕܐ ܐܘܪܚܐ ܐܙܠܘ܆ ܐܙܕܝܢܘ ܡܢܗܘܢ ܡܐܬܝܢ ܦܰܪ̈ܳܫܝܢ ܘܪܕܰܦܘ ܒܬܪܗܘܢ ܥܕܡܐ ܠܪܚܒܘܬ ܩܪܝܬܐ ܕܒܫܘܠܛܢܐ ܕܐܡܝܕ. ܘܟܕ ܚܙܘ ܐܢܘܢ ܡ݂ܢ ܪܘܚܩܐ܆ ܥܰܕܠܐ ܢܬܩܪܒܘܢ ܠܘܬܗܘܢ ܐܬܚܰܫܒܘ ܕܢܶܩܛܠܘܢ ܐܢܘܢ. ܘܟܕ ܐܕܪܟܘ ܐܢܘܢ ܘܫܡܰܛܘ ܣܝ̈ܦܐ܆ ܟܕ ܠܐ ܥܕܟܝܠ ܡܛܝ݂ܘ ܠܘܬܗܘܢ ܒܠܰܥܘ ܒܫܪܰܓܪ̈ܓܝܬܐ ܕܢܘܪܐ ܡ݂ܢ ܙܥܘܪܐ ܥܕܡܐ ܠܪܒܐ. ܗ݂ܢܘܢ ܘܪ̈ܟܫܗܘܢ ܥܕܡܐ ܕܠܐ ܐܫܟܚܘ ܕܢܚܙܘܢ ܐܘܪܚܐ. ܘܟܕ ܓܶܕܫܬ݀ ܠܗܘܢ ܗܕܐ܆ ܐܫܬܘܕܥܘ ܕܡ݂ܢ ܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ ܣܘܥܪܢܐ ܗܢܐ. ܘܫܪܝܘ ܡܦܝܣܝܢ ܠܗܘܢ ܟܕ ܐܡܪܝܢ: ܒܳܥܝܢܢ ܡܢܟܘܢ ܡܳܪ̈ܰܝܢ܆ ܫܪܰܐܘܢܳܢ ܕܢܗܦܘܟ ܠܐܘܪܚܢ. ܘܐܢ̱ܬܘܢ ܣܰܒܘ ܓܪ̈ܡܘܗܝ ܕܩܕܝܫܐ ܘܙܠܘ ܒܫܠܡܐ. ܡܛܠ ܕܝܕܥܝܢܢ ܕܡ݂ܢ ܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ ܣܘܥܪܢܐ ܗܢܐ. ܗ݂ܢܘܢ ܕܝܢ ܕܝܪ̈ܝܐ ܠܐ ܐܬܪܟܢܘ ܠܦܝܳܣܗܘܢ ܐܠܐ ܗܘܘ ܟܕ ܡܬܢܰܘܠܝܢ ܟܠܗ ܠܠܝܐ ܗ̇ܘ. ܘܠܨܦܪܗ ܕܝܘܡܐ ܟܕ ܚܙܘ ܐܢܘܢ ܕܝܪ̈ܝܐ ܕܡܬܢܰܘܠܝܢ܆ ܟܪܝܬ݀ ܠܗܘܢ ܥܠܝܗܘܢ ܘܐܦܝܣܘ ܐܢܘܢ ܕܡܢܐ ܨܒܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ؟ ܗ݂ܢܘܢ ܕܝܢ ܐܡܪܘ ܠܗܘܢ: ܫܪܐܘܢܢ ܕܢܐܙܠ. ܘܟܕ ܒܥܰܘ ܡ݂ܢ ܐܠܗܐ ܥܠܝܗܘܢ܆ ܐܬܚܠܶܡܘ. ܘܰܩܪܶܒܘ ܬܪܝܢ ܡܢܗܘܢ ܠܘܬ ܕܝܪ̈ܝܐ ܘܐܡܪܘ ܠܗܘܢ: ܫܒܘܩܘ ܠܢ ܗܕܐ ܣܟܠܘܬܐ ܘܗܒܘ ܠܢ ܡ݂ܢ ܓܪ̈ܡܘܗܝ ܕܩܕܝܫܐ ܡܢܳܬܐ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܢܬܓܠܶܙ ܡ݂ܢ ܨܰܘܬܗ. ܘܫܦܪܬ݀ ܗܕܐ ܡܠܬܐ ܠܕܝܪ̈ܝܐ ܘܝܗܒܘ ܠܗܘܢ ܕܪܳܥܗ ܕܝܡܝܢܐ. ܘܨܠܝܘ ܥܠܝܗܘܢ ܘܝܗܒܘ ܠܗܘܢ ܫܠܡܐ ܘܐܡܪܘ ܠܗܘܢ: ܙܠܘ ܒܫܠܡܐ ܠܐܪܥܟܘܢ. ܗ݂ܢܘܢ ܕܝܢ ܚܕܝܘ ܚܕܘܬܐ ܪܒܬܐ. ܘܬܒܥܘ ܡ݂ܢ ܛܘܒܢ̈ܐ ܪܘܡܢܘܣ ܘܐܫܘܛ ܕܢܶܗܦܟܘܢ ܠܕܰܝܪܗܘܢ ܘܠܐܝܩܪܗܘܢ. ܘܗܦܟܘ ܥܡܗܘܢ ܟܕ ܝܡܝ݂ܘ ܠܗܘܢ ܕܠܐ ܢܰܗܪܘܢ ܐܢܘܢ. ܗ݂ܢܘܢ ܕܝܢ ܟܕ ܐܬܘ ܠܢܨܝܒܝܢ܆ ܫܕܪܘ ܐܝܙܓܕܐ ܠܘܬ ܛܘܒܢܐ ܚܶܘܪܐ ܕܢܣܰܒܪܝܘܗܝ ܥܠ ܡܐܬܝܬܗܘܢ. ܘܟܕ ܫܡܥܘ ܛܘܒܢ̈ܐ ܕܐܬܘ܆ ܚܕܝܘ ܚܕܘܬܐ ܪܒܬܐ ܘܢܦܩܘ ܠܐܘܪܥܗܘܢ. ܘܟܕ ܗ݂ܢܘܢ ܪܳܕܶܝܢ ܒܐܘܪܚܐ܆ ܥܕܠܐ ܢܶܡܛܘܢ ܠܘܬܗܘܢ ܐܬܚܰܫܒܘ …………………………..

 

ܘܠܦܪܕܝܣܐ ܕܕܝܪܐ ܬܚܬܝܬܐ. ܘܰܐܬܩܶܢܘ ܠܪܰܚܝܐ ܕܝܠܗ̇. ܘܡܪܝܐ ܫܰܪܬܰܚ ܐܢܘܢ ܒܥܰܠ̈ܠܬܐ ܫܦܝ݂̈ܥܬܐ ܘܟܰܗܝ݂̈ܢܬܐ ܘܐܬܒܰܪܟ ܐܬܪܐ ܗ̇ܘ ܒܓܪ̈ܡܘܗܝ ܕܩܕܝܫܐ. ܘܠܐ ܐܘܣܦ ܒܪܕܐ ܠܡܶܗܘܳܐ ܒܐܬܪܐ ܗ̇ܘ. ܘܟܕ ܬܩܶܢ̈ܝ ܥܠ̈ܠܬܐ ܘܚܨܰܕܘ ܚܨܳܕܐ ܕܣܥܳܪ̈ܐ ܘܕܚ̈ܛܐ ܕܕܝܪܐ ܗ̇ܝ ܬܚܬܝܬܐ ܣܠܶܩܘ ܠܕܝܪܐ ܗ̇ܝ ܥܶܠܳܝܬܐ. ܘܚܙܳܐ ܛܘܒܢܐ ܠܟܪ̈ܡܐ ܘܠܐܝܠܢ̈ܐ ܕܦܐܪ̈ܐ ܕܛܒ ܫܦܝܪܝܢ ܘܚܕܝ݂ ܒܗܘܢ. ܘܣܠܶܩ ܠܐܓܪܐ ܕܝܠܗ̇ ܕܕܝܪܐ ܘܚܪ ܠܰܚܕܳܪ̈ܝܗ̇ ܘܪܶܘܙܬ݀ ܢܦܫܗ. ܘܐܡ݂ܪ ܠܐܚܘ̈ܗܝ ܐܝܠܝܢ ܕܝܬܒܝܢ ܗܘܘ ܠܘܬܗ: ܦܢܳܬ݀ ܕܝܪܐ ܗܕܐ. ܡܛܠܗܢܐ ܐܬܩܪܝܬ݀ ܕܝܪܐ ܕܦܢܬ݀ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ.

 

ܕܝܪܐ ܕܝܢ ܝܪܒܬ݀ ܣܓܝ ܘܰܣܓܝ݂ ܫܘܒܚܗ̇ ܝܬܝܪ ܡ݂ܢ ܗ̇ܘ ܩܕܡܝܐ. ܘܗܘܳܐ ܩܢܝܢܐ ܣܓܝܐܐ ܝܬܝܪ ܡ݂ܢ ܗ̇ܘ ܩܕܡܝܐ ܘܥܰܠ̈ܠܬܐ ܫܦܝ݂̈ܥܬܐ. ܘܗܘܘ ܒܗ̇ ܬܠܬܡܐܐ ܐܚܝ݂̈ܢ ܫܳܩ̈ܠܰܝ ܫܩܘ݂ܠܐ. ܘܰܣܓܝ݂ ܫܘܒܚܗ̇ ܡ݂ܢ ܒܬܪ ܡܘܬܗ ܕܛܘܒܢܐ ܝܬܝܪ ܡ݂ܢ ܗ̇ܘ ܕܡ݂ܢ ܩܕܝܡ. ܒܪܡ ܕܝܢ  ܩܘܪ̈ܝܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܗ̇ܢܝܢ ܕܒܐܬܪܐ ܗ̇ܘ ܐܝܟܐ ܕܡܶܫܬܰܡܗ ܒܝܬ ܓܘܓܝ ܕܒܫܘܠܛܢܐ ܕܕܝܪܐ ܗ̇ܝ ܚܪ̈ܶܒܝ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ. ܛܘܒܢܐ ܕܝܢ ܚܶܘܪܐ ܟܕ ܣܐܶܒ܆ ܐܦ ܗ݂ܘ ܥܒܰܕ ܠܗ ܒܝܬ ܩܒܘܪܐ ܙܥܘܪܐ܆ ܘܰܥܒܰܕ ܠܗ ܒܗ ܬܠܬܐ ܓܘܪ̈ܢܐ ܕܟܐܦܐ ܘܠܰܚܶܡ ܐܢܝܢ ܘܥܒܰܕ ܠܗܝܢ ܬܠܬܐ ܟܶܣܳܝ̈ܐ. ܘܗ݂ܘ ܣܶܐܒ ܘܝ݂ܩܰܪ̈ܝ ܥܝܢܘ̈ܗܝ ܡ݂ܢ ܕܠܡܶܚܙܳܐ ܘܐܬܟܪܗ ܕܢܡܘܬ. ܘܫܕܪ ܐܰܝܬܝ݂ ܠܟܠܗܘܢ ܐܚܘ̈ܗܝ ܘܦܰܩܶܕ ܐܢܘܢ ܘܙܰܗܪ ܐܢܘܢ ܕܢܶܛܪܘܢ ܐܣܟܡܗܘܢ ܒܟܠܗ̇ ܕܚܠܬ݀ ܐܠܗܐ܆ ܒܟܢܝ݂ܟܘܬܐ ܘܒܨܘܡܐ ܘܒܨܠܘܬܐ ܘܕܠܐ ܢܬܠܘܢ ܐܬܪܐ ܠܐܟܠܩܪܨܐ ܕܢܰܛܥܶܐ ܒܗܘܢ. ܘܐܦܩ ܘܝܰܗܒ ܠܗܘܢ ܟܶܣܦܐ ܣܓܝܐܐ ܘܡܐܢ̈ܐ ܘܟܠܡܕܡ ܕܰܩܢܶܐ ܗܘܐ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܢܗܘܐ ܒܝܢܬܗܘܢ ܚܶܪܝܳܢܐ. ܘܩܪܳܐ ܐܠܝܐ ܒܣܝܳܝܐ ܘܐܩܝܡܗ ܠܗܘܢ ܪܝܫܐ ܘܙܰܗܪܗ ܘܦܰܩܕܗ ܘܰܐܘܡܝܗ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܢܬܪܰܘܪܰܒ ܥܠ ܐܚܘ̈ܗܝ ܘܕܰܢܕܰܒܪ ܐܢܘܢ ܒܟܠܗ̇ ܕܟܝܘܬܐ ܘܩܕܝܫܘܬܐ. ܗ݂ܢܘܢ ܕܝܢ ܐܚ̈ܐ ܟܠܗܘܢ ܡܥܳܩܝܢ ܗܘܘ ܥܠ ܡܘܬܗ ܘܐܬܟܢܫܘ ܟܠܗܘܢ ܠܘܬܗ ܘܐܬܒܪܟܘ ܡܢܗ ܘܨܠܝ ܥܠܝܗܘܢ ܘܝܰܗܒ ܠܗܘܢ ܫܠܡܐ. ܘܟܕ ܗ݂ܢܘܢ ܡܡܰܠܠܝܢ ܥܡܗ܆ ܛܒܰܥ ܒܫܶܢܬܐ ܗ̇ܝ ܕܠܥܠܡ܆ ܒܝ݂ܪܚ ܬܫܪܝܢ ܐ̱ܚܪܳܝ܆ ܒܥܣܪܝܢ ܘܬܠܬܐ ܒܗ. ܘܐܬܟܢܫܘ ܟܠܗܘܢ ܐܚ̈ܐ ܘܶܐܬܶܐܒܶܠܘ ܥܠܘܗܝ ܪܘܪܒܐܝܬ ܘܚܰܢܛܘ݂ܗܝ ܒܐܝܩܪܐ ܪܒܐ. ܘܟܰܪܟܘܗܝ ܒܡܐܢ̈ܐ ܪ̈ܝܫܝܐ ܘܒܗܶܪ̈ܘܡܐ ܒܣܝ̈ܡܐ ܘܣܳܡܘܗܝ ܒܒܝܬ ܩܒܘܪܐ ܚܕܬܐ ܗ̇ܘ ܕܥܒܰܕ ܗܘܐ. ܘܗ݂ܘ ܩܕܡܝܐ ܐܬܬܣܝܡ ܗܘܐ ܒܓܘܪܢܐ ܗ̇ܝ ܡܕܢܚܝܬܐ ܕܒܗ. ܘܢܦܰܩ ܡ݂ܢ ܥܠܡܐ ܒܫܡܐ ܛܒܐ ܘܒܕܘܒܪ̈ܐ ܢܨܝܚ̈ܐ. ܘܚܝ̈ܐ ܕܒܥܠܡܐ ܗܢܐ ܚܝܳܐ ܐܢܘܢ ܡܫܝܢܐܝܬ ܘܒܣܝܡܐܝܬ ܘܒܐܝܩܪܐ ܪܒܐ. ܘܚܕ ܡ݂ܢ ܝܘܡ̈ܬܗ ܠܐ ܐܶܬܟܫܶܠ ܘܚܰܣܝܪܘܬܐ ܡܡܬܘܡ ܠܐ ܝܰܕܥܗ̇. ܘܡ݂ܢ ܝܘܡܐ ܕܢܦܰܩ ܡ݂ܢ ܒܝܬ ܐܒܘܗܝ ܘܥܕܡܐ ܠܡܘܬܗ ܠܐ ܗܦܰܟ ܠܩܪܝܬܗܘܢ ܘܠܐ ܥ݂ܠ ܠܡܕܝܢ̱ܬܐ܆ ܐܦܠܐ ܠܚܕܐ ܡ݂ܢ ܩܘܪ̈ܝܐ܆ ܐܦܠܐ ܠܚܡܐ ܐܶܟܰܠ ܠܒܪ ܡ݂ܢ ܕܝܪܗ܆ ܐܦܠܐ ܡܰܕܡܟܐ ܕܫܶܢܬܐ ܕܡܶܟ ܠܒܪ ܡ݂ܢ ܕܝܪܗ. ܘܦܬܘܪܗ ܡܰܬܩܶܢ ܗܘܐ ܠܟܠܗܘܢ ܥܳܒܪ̈ܰܝ ܐܘܪܚܐ. ܘܰܐܓܳܢܗ ܗܟܘܬ ܡܙܺܝܓܐ ܗܘܬ݀. ܘܥܡ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܳܐܙܠ ܗܘܐ ܘܳܐܬܐ ܗܘܐ ܡܬܒܣܡ ܗܘܐ. ܘܠܐ ܢܳܕܰܬ݀ ܠܗ ܡ݂ܢ ܡܣܟܢܐ ܐܘ ܚܳܕܘܪܐ ܕܢܐܟܘܠ ܘܢܶܫܬܶܐ ܥܡܗ. ܐܠܐ ܦܬܘܪܗ ܠܥܬܝܪ̈ܐ ܘܠܡܣܟܢ̈ܐ ܚܕ ܗܘܳܐ. ܘܥܶܢܝܳܢܗ ܠܟܠܗܘܢ ܒܢܝܢܫ̈ܐ ܚܕ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ. ܘܒܥܠܡܐ ܕܥܬܝܕ ܢܛܝ݂ܪ ܠܗ ܟܠܝܠܐ ܕܒܘܣ̈ܡܐ ܘܚܝ̈ܐ ܕܠܥܠܡ. ܘܥܠܘܗܝ ܫܠܡܬ݀ ܡܠܬܗ ܕܕܘܝܕ ܗ̇ܝ ܩܕܡܝܬܐ ܟܕ ܝܳܗܒ ܛܘܒܐ ܠܓܒܪܐ ܗ̇ܘ ܕܒܐܘܪܚܐ ܕܥܘ̈ܠܐ ܠܐ ܗܰܠܟ. ܘܒܢܡܘܣܗ ܕܡܪܝܐ ܐܬܗܰܓܝ݂ ܐܝܡܡܐ ܘܠܠܝܐ. ܕܢܗܘܐ ܐܝܟ ܐܝܠܢܐ ܕܢܨܝ݂ܒ ܥܠ ܬܦܐ ܕܡܝ̈ܐ. ܘܐܦܪܥ ܛܪ̈ܦܐ ܘܢܘܪ̈ܒܐ ܘܦܐܪ̈ܐ ܒܙܒܢܗ. ܘܫܪܝ݂ ܘܫܰܠܶܡ ܒܕܘܒܪ̈ܘܗܝ ܐܝܟ ܨܒܝܢܗ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܘܕܐܒܘܗܝ ܣܓܝܕܐ ܘܕܪܘܚܗ ܚܝܐ ܘܡܥܒܕ ܚܝ̈ܐ ܠܗ ܫܘܒܚܐ ܘܐܝܩܪܐ ܘܣܓܕܬܐ ܘܗܕܪܐ ܘܩܘܠܣܐ ܘܪܘܡܪܡܐ܆ ܘܠܢ ܢܰܫܘܶܐ ܠܚܘܣܝܐ ܕܚܘ̈ܒܐ ܘܫܘܒܩܢܐ ܕܚܛܗ̈ܐ ܒܝܕ ܨܠܘ̈ܬܗ ܕܐܬܠܝܛܐ ܢܨܝܚܐ ܘܕܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ ܣܝܥܬܗ ܕܥܢܕܘ ܘܕܩܝܡܝܢ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ ܐܡܝܢ.

 

 

 

ܫܠܡܬ݀ ܬܫܥܝܬܐ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܚܐ