ܬܫܥܝܬܐ ܕܥܠ ܩܠܝܡܝܣ ܬܠܡܝܕܗ ܕܫܡܥܘܢ ܟܐܦܐ

ܬܫܥܝܬܐ ܕܥܠ ܩܠܝܡܝܣ ܬܠܡܝܕܗ ܕܫܡܥܘܢ ܟܐܦܐ

ܘܥܠ ܐܒܗܘ̈ܗܝ ܘܐܚܘ̈ܗܝ ܕܐܝܟܢ ܐܦ ܗ݂ܢܘܢ ܐܬܬܠܡܕܘ

 

 

ܓܒܪܐ ܚܕ ܥܬܝܪܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܒܪܗܘܡܝ ܡܕܝܢ̱ܬܐ ܘܫܡܗ ܦܘܣܛܝܢܝܰܐܢܘܣ. ܘܫܡܗ̇ ܕܐܢ̱ܬܬܐ ܕܝܠܗ ܡܺܝܛܪܘܕܳܪܰܐ܆ ܘܠܦܬܟܪ̈ܐ ܣܓܕܝܢ ܗܘܘ ܓܠܝܐܝܬ܆ ܘܟܕ ܠܐ ܝܕܥܝܢ ܗܘܘ ܠܐܠܗܐ ܫܪܝܪܐܝܬ ܘܟܐܢܐܝܬ ܠܗ ܦܠܚܝܢ ܗܘܘ܆ ܘܙܕܩ̈ܬܐ ܡ݂ܢ ܡܰܪ̈ܗܳܛܝܗܘܢ ܠܡܣ̈ܟܢܐ ܝܳܗܒܝܢ ܗܘܘ ܐܝܟ ܐܝܘܒ. ܘܠܐܟܣܢܝ̈ܐ ܘܠܡܣܟܢ̈ܐ ܡܩܰܒܠܝܢ ܗܘܘ ܐܝܟ ܐܒܪܗܡ. ܘܫܠܡܬ݀ ܥܠܝܗܘܢ ܡܠܬ݀ ܟܬܒܐ ܕܳܐܡܰܪ: ܕܕܳܚܠ ܠܐܠܗܐ܆ ܟܐܢܐܝܬ ܡܬܕܒܪ. ܘܗ̇ܝ ܕܗܝܡܢ ܐܒܪܗܡ ܠܐܠܗܐ ܟܕ ܚܢܦܐ ܗܘܐ܆ ܘܝܰܗܒ ܠܗ ܐܓܪܐ ܕܟܐܢܘܬܗ. ܘܗܢܐ ܟܐܢܐ ܦܘܣܛܝܢܝܐܢܘܣ܆ ܒܚܪܬܐ ܕܰܫܢܘ̈ܗܝ ܩܒܠ ܐܓܪܐ ܕܟܐܢܘܬܗ܆ ܘܐܝܟ ܕܐܬܢܰܣܝܘ ܐܒܪܗܡ ܘܣܪܐ ܒܝܕ ܐܝܣܚܩ܆ ܗ݂ܢܘܢ ܐܦ ܓܠܝ݂ܙܝ݂ܢ ܗܘܘ ܡ݂ܢ ܝܳܪܬܐ ܐܝܟܢܐ ܕܬܫܬܡܫ ܒܗܘܢ ܟܐܢܘܬܐ ܘܬܣܓܐ ܒܗܘܢ ܙܕܝܩܘܬܐ. ܐܠܐ ܦܳܠܚ ܐܓܝܪܐ ܠܐ ܡܫܟܚ ܬܳܒܰܥ ܐܓܪܗ ܥܕܡܐ ܕܦܠܚܘ ܟܐܢ̈ܐ. ܠܐ ܟܬܝܒܘ ܕܢܣܒܘ ܦܘܪܥܢܐ. ܘܥܕܡܐ ܕܚܛܰܘ ܒܝ̈ܫܐ܆ ܠܐ ܩܒܠܘ ܠܰܓܙܳܪ ܕܝ݂ܢܐ. ܐܠܘܠܐ ܐܣܟܠ ܐܕܡ܆ ܠܐ ܐܦܩܘܗܝ ܡ݂ܢ ܦܪܕܝܣܐ܆ ܘܐܠܘܠܐ ܕܩܛܰܠ ܩܐܝܢ܆ ܠܐ ܫܪܳܐ ܙܘܥܐ ܒܗܕܡܘ̈ܗܝ. ܥܕܡܐ ܕܐܘܕܝ ܓܝܣܐ܆ ܠܐ ܥ݂ܠ ܗܘܐ ܠܦܪܕܝܣܐ. ܘܗܟܢܐ ܗܠܝܢ ܟܐܢ̈ܐ ܦܘܣܛܝܢܝܐܢܘܣ ܘܒܪܬ݀ ܙܘܓܗ܆ ܐܝܟ ܥܡܠܝ̈ܗܘܢ ܘܦܘܪ̈ܥܳܢܝܗܘܢ ܐܝܟ ܕܶܐܡܪܶܬ ܥܠ ܪ̈ܶܗܛܝܗܘܢ܆ ܐܺܡܰܪ ܗܫܐ ܥܠ ܢܨܚܢܝ̈ܗܘܢ. ܡ̇ܢ ܕܐܝܬ ܠܗ ܐܕܢ̈ܐ ܫܰܦܝ̈ܬܐ ܕܡܰܠܝ̈ܳܢ ܚܘܒܐ܆ ܢܩܪܘܒ ܢܶܫܡܥ ܫܪܒܐ ܪܚܝܡܐ ܘܒܗ ܢܬܒܣܡ. ܡܓܰܙܝܢ ܗܘܘ ܡ݂ܢ ܝܰܠܕܐ ܗ̇ܢܘܢ ܟܐܢ̈ܐ ܘܐܒܝܠܝܢ ܗܘܘ ܡ݂ܢ ܢܘܓܪܐ. ܘܒܬܪ ܙܒܢܐ ܨܒܳܐ ܐܠܗܐ ܕܢܒܰܝܰܐ ܐܢܘܢ ܘܢܚܰܘܐ ܐܢܘܢ ܕܠܐ ܛܠܰܡ ܐܓܪܗܘܢ. ܘܒܚܕܐ ܟܪܣܐ ܝܠܕܬ݀ ܡܝܛܪܘܕܪܐ ܬܪܝܢ ܥܘ݂̈ܠܐ ܐܝܟ ܪܦܩܐ ܠܥܝܣܘ ܘܠܝܥܩܘܒ܆ ܘܩܪܬ݀ ܐܢܘܢ ܠܪܒܐ ܦܘܣܛܝܢܝܢܘܣ ܘܠܙܥܘܪܐ ܦܘܣܛܘܣ. ܘܬܘܒ ܝܠܕܬ݀ ܐ̱ܚܪܢܐ ܘܩܪܳܬܗ ܩܠܝܡܝܣ. ܗܝܕܝܢ ܒܥܠܕܒܒܐ ܒܝܫܐ ܕܟܐܢܘܬܐ ܨܒܳܐ ܕܢܥܰܪܩܠ ܐܢܘܢ ܒܨܢܥ̈ܬܗ ܘܢܶܥܘܠ ܨܝܕ ܫܦܝܪܐ. ܐܫܬܘܕܝ ܡܪܝܐ ܦܪܕܝܣܐ ܕܥܕܝܢ ܠܐܕܡ ܘܠܚܘܐ܆ ܘܐܚܬ ܐܢܘܢ ܒܝܫܐ ܡ݂ܢ ܕܪ̈ܓܝܗܘܢ ܘܫܕܪ ܐܠܗܐ ܠܝܚܝܕܗ ܘܦܪܰܩ ܐܢܘܢ ܘܐܣܩ ܐܢܘܢ ܠܐܬܪܐ ܕܡܥܰܠܰܝ ܡ݂ܢ ܩܕܡܝܐ. ܘܡܠܰܟ ܒܝܫܐ ܠܐܚܘ̈ܗܝ ܕܝܘܣܦ ܕܢܙܰܒܢܘܢܝܗܝ ܘܐܠܗܐ ܥܰܒܕܗ ܠܗܘܢ ܦܪܘܩܐ ܒܝܘܡܐ ܕܐܘܠܨܢܐ. ܘܠܡܝܛܪܘܕܳܪܰܐ ܒܓܰܘܪܐ ܣܢܝܐ ܨܒܳܐ ܕܢܚܰܒܠ. ܘܗܕܐ ܥܠܬܐ ܩܪܳܬܗ̇ ܘܦܢܳܬ݀ ܨܝܕ ܐܠܗܐ. ܠܦܘܣܛܺܝܢܝܰܐܢܘܣ ܐܚܐ ܐܝܬ ܗܘܐ܆ ܘܡܰܠܟܗ ܒܝܫܐ ܘܐܬܪܓܪܓ ܠܐܢ̱ܬܬܐ ܕܐܚܘܗܝ. ܘܟܕ ܙܒܢ̈ܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܐܳܠܨ ܗܘܐ ܠܗ̇܆ ܗ݂ܝ ܡܗܝܡܢܬܐ ܣܟ ܠܐ ܐܬܦܠܓܬ݀ ܥܠ ܫܘܬܦܗ̇. ܘܐܬܚܫܒܬ݀ ܕܐܝܟܢܐ ܬܙܟܐ ܠܒܝܫܐ. ܘܟܕ ܒܗܠܝܢ ܡܬܦܰܪܬܟܐ ܗܘܬ݀ ܬܪܥܝܬܗ̇܆ ܐܕܢܚ ܐܠܗܐ ܚܢܢܗ ܠܘܬܗ̇ ܘܚܘܝ ܠܗ̇ ܚܠܡܐ ܘܪܰܟܒܬ݀ ܥܠܬܐ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܚܠܡܐ ܚܙܬ݀ ܕܬܣܒ ܠܒܢܝ̈ܗ̇ ܘܬܪܚܩ ܡ݂ܢ ܨܝܕ ܒܥܠܗ̇. ܕܠܡܐ ܟܒܪ ܟܕ ܡܬܪܚܩܐ܆ ܕܳܥܟܐ ܢܘܪܐ ܕܟܪܝܟܐ ܠܗ ܠܗ̇ܘ ܡܪܚܐ. ܘܒܚܕ ܡ݂ܢ ܝܘܡܝ̈ܢ ܐܶܬܳܐ ܦܘܣܛܝܢܝܰܐܢܘܣ ܠܒܝܬܗ ܐܝܟ ܥܝܕܗ܆ ܘܚܙܳܐ ܠܒܪܬ ܙܘܓܗ ܕܟܡܝܪܐ ܘܫܰܐܠܗ̇: ܕܡܢܐ ܗܝ ܥܶܠܬܐ ܕܟܡܝܪܘܬܟܝ؟ ܐܡܪܐ ܠܗ: ܟܪܝܐ ܠܝ ܡܪܝ ܕܦܪܫܐ ܐ̱ܢܐ ܡܢܟ ܘܐܦ ܡܬܪܚܩܐ ܐ̱ܢܐ ܡ݂ܢ ܥܶܢܝܳܢܟ. ܗܝܕܝܢ ܐܬܚܡܬ݀ ܦܘܣܛܝܢܝܐܢܘܣ ܘܫܪܝ ܓܳܙܡ ܘܳܐܡܪ: ܕܡܰܢܘ ܗܕܐ ܐܶܬܚܰܫܒ ܕܠܟܝ ܢܦܪܘܫ ܡ݂ܢ ܫܘܬܦܟܝ؟ ܒܐܠܗ̈ܐ ܥܫܝ̈ܢܐ ܕܪܗܘܡܝ ܝܳܡܶܐ ܐ̱ܢܐ܆ ܕܡ̇ܢ ܕܗܕܐ ܥܠܝ ܐܬܚܫܒ܆ ܡܰܫܠܶܡ ܐ̱ܢܐ ܠܗ ܠܕܝ݂ܢܐ ܕܚܺܝܠܐ ܘܐܦ ܩܢܝܢܗ ܠܒܶܙܬܐ܆ ܕܠܐ ܢܡܠܠ ܓܒܪܐ ܕܰܩܫܶܐ ܡܢܗ. ܐܡܪܐ ܠܗ ܡܝܛܪܘܕܳܪܰܐ: ܠܐ ܢܶܬܚܡܬ݀ ܪܘܓܙܟ. ܡܛܠ ܕܐܝܢܐ ܕܦܳܪܶܫ ܠܢ ܡ݂ܢ ܚܕܕ̈ܐ ܩܫܶܐ ܗܘ ܡܢܟ. ܫܡܰܥܰܝܢܝ ܡܪܝ܆ ܘܶܐܬܢܶܐ ܠܟ ܚܠܡܐ ܕܐܬܚܘܝ ܠܝ. ܚܙܺܝܬ ܓܒܪܐ ܕܢܘܪܐ ܘܐܝܬ ܒܐܝܕܗ ܣܝܦܐ ܕܢܘܪܐ. ܘܛܠܐ ܪ̈ܳܣܡܳܢ ܣܦܘ̈ܬܗ ܘܩܠܗ ܐܝܟ ܫܠܗܒܝܬܐ ܐܬܚܙܝ ܠܝ ܘܶܐܡܪ ܠܝ ܘܣܓܝ ܦܩܕܢܝ: ܕܠܨܦܪܗ ܕܝܘܡܐ ܣܒܝ ܠܬܪܝܢ ܒܢܝ̈ܟܝ܆ ܠܦܘܣܛܝܢܝܢܶܐ ܘܠܦܣܛܘܣ ܘܦܘܩܝ ܡ݂ܢ ܪܗܘܡܝ܆ ܘܫܒܘܩܝ ܠܒܪܟܝ ܙܥܘܪܐ ܘܠܓܒܪܟܝ ܒܪܗܘܡܝ܆ ܘܠܐ ܬܶܬܦܢܺܝܢ ܨܝܕ ܫܘܬܦܟܝ ܥܕܡܐ ܕܳܐܡܪ ܐ̱ܢܐ ܠܟܝ. ܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܐܶܡܪ ܠܝ ܗ̇ܘ ܕܚܙܺܝܬ܆ ܘܐܢ ܠܐ ܬܶܫܡܥܝ݂ܢ ܟܠ ܕܶܐܡܪܶܬ ܠܟܝ ܐܰܘܒܕܶܟܝ ܘܠܒܢܝ̈ܟܝ ܘܠܓܒܪܟܝ. ܘܟܪܝܐ ܠܝ ܒܗܕܐ ܣܓܝ ܕܠܐ ܦܰܫܶܩܬ ܠܝ ܗ̇ܘ ܓܒܪܐ ܕܚܙܰܝܬ܆ ܕܟܠܡܐ ܙܒܢܐ ܦܪܫܝܢܢ ܡ݂ܢ ܚܕܕ̈ܐ؟ ܠܟ ܕܝܢ ܕܐܝܬܝܟ ܚܟܝܡܐ܆ ܗܐ ܓܠܺܝܬ ܚܠܡܐ܆ ܐܢ̱ܬ ܦܰܫܶܩܳܝܗܝ. ܘܟܕ ܫܡܰܥ ܦܘܣܛܝܢܝܢܐܢܘܣ܆ ܐܬܕܡܪ ܘܬܗܰܪ ܘܐܬܬܙܝܥ ܘܶܐܡܪ: ܥܰܛܠܐ ܗܝ ܗܕܐ ܠܝܕܘ̈ܥܐ ܕܢܦܰܫܩܘܢ. ܐܦ ܐܠܗ̈ܐ ܥܫܝ̈ܢܐ ܕܪܗܘܡܝ ܠܐ ܝܕܥܝܢ ܕܡܳܢܘ ܚܙܘܐ ܗܢܐ. ܚܕ ܐܠܗܐ ܫܡܝ݂ܥ ܠܝ ܕܐܝܬ ܒܐܪܥܐ ܕܝܗܘܕ. ܟܒܪ ܕܝܢ ܚܠܡܐ ܗܢܐ ܕܝܠܗ ܐܝܬܘܗܝ. ܒܝܕ ܚܠܡ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܐܬܚܙܝ ܒܗܕܐ ܕܡܘ݂ܬܐ. ܡܛܠ ܕܐܡܪܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܝܕܥܝܢ ܠܗ ܕܐܠܗܐ ܗܘ ܫܪܝܪܐ. ܒܪܐ ܫܡܝܐ ܘܐܪܥܐ ܘܰܣܥܰܪ ܬܕܡܪ̈ܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܒܟܠ ܐܬܪ. ܘܗܢܐ ܕܚܙܰܝܬ ܚܕ ܡ݂ܢ ܬܠܡܝ̈ܕܐ ܕܝܠܗ ܐܝܬܘܗܝ. ܐܠܐ ܩܘܡ ܣܒܝ ܠܬܪ̈ܝܗܘܢ ܒܢܝ̈ܟܝ ܐܝܟ ܕܶܐܡܪ ܠܟܝ ܘܦܘܩܝ ܡ݂ܢ ܪܗܘܡܝ܆ ܕܠܐ ܢܬܚܡܬ݀. ܘܐܢܗܘ ܕܪܳܓܶܙ܆ ܙܳܝܥܐ ܐܪܥܐ. ܘܓܐܙ ܝܡܐ܆ ܐܢ ܓܳܥܪ ܒܗ ܡܛܠ ܕܗܘܝܘ ܡܪܗ. ܗܐ ܒܢܝ̈ ܓܢܣܢ ܕܐܝܬ ܒܗ̇ ܒܐܬܝܢܐܣ ܪܒܬܐ܆ ܠܬܡܢ ܙܠܝ ܨܐܕܝܗܘܢ ܐܟܡܐ ܕܐܘܕܥ ܠܟܝ ܚܠܡܘ̈ܗܝ. ܣܒܝ ܢܦ̈ܩܬܐ ܠܫܢ̱ܬܐ ܘܠܬܪܬܝܢ ܘܣܒܝ ܠܟܝ ܥܰܒ̈ܕܐ ܘܰܐܡܗ̈ܬܐ ܘܡܫܡܫܝܢ ܠܟܝ܆ ܘܐܙܕܗܪ ܒܢܦܫܟܝ ܘܒܒܢܝ̈ܟܝ. ܗܘܳܝ ܐܝܟ ܝܘܢܐ ܬܡܝܡܬܐ ܕܝܳܨܦܐ ܠܒܢܝ̈ܗ̇ ܟܫܝܪܐܝܬ܆ ܘܡܪܰܒܝܐ ܠܗܘܢ ܒܠܩܛܐ ܕܦܘܡܗ̇. ܗܘܳܝ ܐܝܟ ܝܘܢܐ ܬܡܝܡܬܐ܆ ܨܦܪܐ ܕܡܣܰܬܪܳܐ ܠܩܶܢܗ̇ ܡ݂ܢ ܚܙܝ̈ܐ. ܘܢܳܛܪܐ ܠܒܢܝ̈ܗ̇ ܡ݂ܢ ܨܝܕ̈ܐ ܒܨܢܝܥܘܬܗ̇. ܗܘܳܝ ܐܝܟ ܫܘܦܢܝܢܐ ܕܪܳܚܡܐ ܠܓܒܪܗ̇ ܘܢܳܛܪܐ ܚܘܒܗ̇ ܨܝܕ ܫܘܬܳܦܗ̇. ܘܒܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܦܬܓܡ̈ܐ ܡܦܰܩܶܕ ܗܘܐ ܠܗ̇ ܗ݂ܘ ܦܘܣܛܝܢܝܐܢܘܣ ܠܒܪܬ݀ ܙܘܓܗ܆ ܘܬܪ̈ܝܗܘܢ ܒܟܪܝܘܬܐ ܕܥܠ ܦܘܪܫܢܗܘܢ ܕܡ݂ܢ ܚܕܕ̈ܐ ܚܕ ܥܡ ܚܕ ܡܡܰܠܠܝܢ ܗܘܘ܆ ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܦܘܣܛܝܢܝܐܢܘܣ ܡܥܳܩ ܗܘܐ ܣܓܝ܆ ܘܗ݂ܝ ܡܝܛܪܘܕܳܪܰܐ ܕܬܶܓܠܶܐ ܐ̱ܪܙܐ ܟܣܝܐ ܠܐ ܨܒܝܐ ܗܘܬ݀. ܘܐܠܗܐ ܚܰܦܶܛ ܐܢܘܢ ܥܠ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܐܝܟܢܐ ܕܬܶܬܓܠܶܐ ܙܕܝܩܘܬܐ ܕܝܠܗܘܢ ܠܟܠܢܫ. ܘܟܕ ܒܥܳܐ ܦܘܣܛܝܢܝܢܐܢܘܣ ܕܢܫܕܪ ܠܐܢ̱ܬܬܗ܆ ܙܰܘܕܗ̇ ܒܢܰܦ̈ܩܬܐ ܘܒܕܗܒܐ ܘܒܥܰܒ̈ܕܐ ܘܒܰܐܡܗ̈ܬܐ܆ ܘܝܗܒܠܗ̇ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܒܢܝ̈ܗ̇ ܥܡܗ̇. ܘܟܕ ܦܪܫܬ݀ ܡܢܗ ܡ݂ܢ ܓܒܪܗ̇܆ ܐܡܪܬ݀ ܠܗ܆ ܦܘܫ ܒܫܠܡܐ ܒܥܶܠ ܛܠܝܘܬܝ ܘܟܠܝܠܐ ܕܪܝܫܝ ܘܟܠܝܠܐ ܦܐܝܐ ܕܥܠܝܡܘܬܝ. ܡ̇ܢ ܝܳܕܥ ܐܢ ܬܘܒ ܚܳܙܝܢܢ ܚܕܕ̈ܐ. ܐܝܟ ܐܒܐ ܕܪ̈ܚܡܐ܆ ܪܒܐ ܡܪܝ ܠܛܠܝܐ ܙܥܘܪܐ ܕܦܫ ܨܐܕܝܟ. ܘܥܠܬ݀ ܠܐܠܦܐ ܕܬܶܪܕܶܐ ܒܝܡܐ. ܘܟܕ ܪܕܬ݀ ܐܠܦܐ ܬܪܝܢ ܝܘܡ̈ܐ ܒܝܡܐ܆ ܒܗ̇ܘ ܕܬܠܬܐ ܡ݂ܢ ܫܠܝܐ ܐܬܬܥܝܪ ܝܡܐ܆ ܘܫܰܪܝ ܢܘܗܡ ܐܝܟ ܐܪܝܐ ܕܥܠ ܬܒܳܪܐ܆ ܘܰܩܛܰܪ …… ܙܥܝܦܐܝܬ ܘܐܬܢܰܘܠܬ݀ ܐܠܦܐ ܕܡ݂ܢ ܟܠ ܓܰܒܝ̈ܢ ܡܣܰܚܦܝܢ ܗܘܘ ܠܗ̇ ܟܐܡܘ̈ܢܐ ܘܥܠܥ̈ܠܐ. ܘܫܰܪܝܬ݀ ܡܝܛܪܘܕܳܪܰܐ ܩܪܝܐ: ܒܫܡܗ ܕܢܨܪܝܐ ܘܐܡܪܐ ܗܘܬ݀ ……. ܐܠܗܐ ܐܢ̱ܬ ܒܪܗ̇ ܕܡܪܝܡ܆ ܐܢ ܐܠܗܐ ܐܢ̱ܬ ܬܐ ܠܥܘܕܪܢܢ ܘܦܨܐ ܠܢ. ܐܢܗܘ ܕܪܘܡܐ ܘܥܘܡܩܐ ܘܝܡܐ ܘܝܒܫܐ ܠܟ ܡܫܬܰܡܥܝܢ܆ ܫܳܡܰܥ ܥܒܕܐ ܠܡܪܗ܆ ܘܠܐ ܥܳܨܶܐ ܠܗ. ܘܒܟܪܝܘܬܐ ܪܒܬܐ ܐܡܪܐ ܗܘܬ݀: ܕܘܝܠܝ܆ ܕܒܥܺܝܬ ܐܶܬܕܰܠܶܐ ܡ݂ܢ ܓܰܘܪܐ ܣܢܝܐ ܕܚܛܗ̈ܐ ܘܒܝܡܐ ܕܡܝ̈ܐ ܗܐ ܛܳܒܥܐ ܐ̱ܢܐ ܘܠܝܬ ܕܡܦܰܨܐ. ܘܝܠܝ ܕܗܘܺܝܬ ܬܘܩܠܬܐ ܒܝܫܬܐ ܠܬܪܝܢ ܝܠܕܝ̈. ܘܟܕ ܡܚܫܘ̈ܠܐ ܡܣܰܚܦܝ݂ܢ ܗܘܘ ܠܗ̇ ܡ݂ܢ ܟܠ ܓܰܒܝ݂̈ܢ܆ ܗ݂ܝ ܒܫܡܗ ܕܝܫܘܥ ܗ̇ܘ ܢܨܪܝܐ ܩܪܝܐ ܗܘܬ݀. ܘܦܫܛܬ݀ ܐܝܕܝ̈ܗ̇ ܘܥܦܩܬ݀ ܠܒܢܝ̈ܗ̇ ܘܫܪܝܬ݀ ܝܳܡܝܳܐ ܥܠ ܚܒܝ̈ܒܝܗ̇܆ ܠܐ ܫܥܬܐ ܗܝ ܕܦܶܪܫܶܬ ܠܒܢܝ̈ ܡ݂ܢ ܐܒܘܗܘܢ܆ ܘܠܐ ܗܳܢ ܡܘܬܐ ܕܚܰܕܪܳܢܝ ܡ݂ܢ ܟܠ ܓܰܒܝ݂̈ܢ. ܐܢ ܦܪܩ ܐܢ̱ܬ ܠܝ ܘܠܝܰܠܕܰܝ̈܆ ܚܣ ܠܝ ܐܣܓܘܕ ܐܘ ܐܶܢܰܩܶܐ ܐܠܐ ܠܫܡܟ. ܘܟܕ ܒܚܢ̈ܓܬܐ ܡܬܓܰܪܓܚܐ ܗܘܬ݀ ܩܕܡ ܐܠܗܐ܆ ܢܩܰܫܘ ܓ̈ܠܠܐ ܠܐܠܦܐ ܡ݂ܢ ܟܠ ܓܒܝ݂̈ܢ ܘܐܬܬܒܪܬ݀ ܠܗ̇ ܐܠܦܐ܆ ܘܛܳܦܘ ܐܝܠܝܢ ܕܒܓܘܗ̇ ܠܥܠ ܡ݂ܢ ܡܝ̈ܐ ܐܝܟ ܓ̈ܠܠܐ܆ ܘܐܬܓܙܝܘ ܚܕ ܡ݂ܢ ܚܕ ܒܝܡܐ. ܐܡܐ ܡ݂ܢ ܝܠܕܝ̈ܗ̇܆ ܘܒܢܝ̈ܐ ܡ݂ܢ ܐܡܗܘܢ. ܘܪܡܰܙ ܐܠܗܐ ܠܝܡܐ ܕܠܐ ܢܚܰܒܶܠ ܐܢܘܢ܆ ܐܝܟ ܕܦܩܰܕ ܠܗ ܡܛܠ ܝܘܢܢ ܘܫܡܰܥ ܡܢܗ. ܦܩܰܕ ܠܝܡܐ ܕܢܶܛܰܪ ܐܢܘܢ ܕܠܐ ܘܢܶܣܥܶܐ ܐܢܘܢ ܕܠܐ ܦܘܩܕܢܗ. ܡܨܶܐ ܓܝܪ ܐܠܗܐ ܕܢܶܛܰܪ ܒܝܡܐ ܐܝܟ ܕܒܝܒܫܐ܆ ܡܛܠ ܕܝܡܐ ܘܝܒܫܐ ܠܗ ܡܫܬܡܥܝܢ. ܘܟܕ ܟܠܗ ܠܠܝܐ ܒܝܡܐ ܡܫܬܰܩܦܝܢ ܗܘܘ܆ ܘܒܨܦܪܐ ܕܢܰܚ ܠܗܘܢ ܦܘܪܩܢܐ. ܗ̇ܝ ܝܡܝܢܐ ܕܐܬܦܫܛܬ݀ ܠܫܡܥܘܢ ܘܐܬܕܰܠܝ݂܆ ܗ݂ܝ ܐܬܦܫܛܬ݀ ܘܥܕܪܬ݀ ܐܢܘܢ ܠܐܢ̱ܬܬܐ ܘܠܒܢܝ̈ܗ̇. ܘܐܝܟ ܕܰܨܒܳܐ ܐܠܗܐ ܒܪ̈ܚܡܘܗܝ܆ ܡܢܥ ܐܢܘܢ ܠܰܠܡܐܢܐ ܕܛܪܝܦܘܠܝܣ. ܘܢܦܩܘ ܡܰܠܳܚ̈ܐ ܒܥܕܢ ܨܦܪܐ܆ ܘܐܫܟܚܘ ܐܢܘܢ ܠܛܠܝ̈ܐ ܥܠ ܣܦܳܪ ܝܡܐ ܟܕ ܒܳܟܶܝܢ. ܘܫܩܠܬ݀ ܐܢܘܢ ܐܢ̱ܬܬܐ ܚܕܐ ܐܪܡܠܬܐ ܘܝܩܪܬ݀ ܐܢܘܢ ܐܝܩܪܐ ܪܒܐ ܘܩܪܬ݀ ܠܗܘܢ ܫܡܗ̈ܐ. ܠܚܕ ܩܪܬ݀ ܢܝܩܛܘܣ ܘܠܐܚܪܢܐ ܐܩܘܠܘܣ. ܘܐܡܗܘܢ ܐܝܟ ܕܨܒܳܐ ܐܠܗܐ ܡܢܥܗ̇ ܠܶܐܪܘܰܕ ܡܕܝܢ̱ܬܐ܆ ܘܫܪܝܬ݀ ܒܳܟܝܐ ܠܒܢܝ̈ܗ̇ ܘܐܡܪܐ: ܠܐܝܟܐ ܐܺܙܰܠ ܐܶܒܥܶܐ ܠܫܠܕܝ̈ܟܘܢ ܐܘ ܒܢܝ̈ ܚܒܝ̈ܒܐ؟ ܕܒܓܘ ܝܡܐ ܛܒܝ݂ܥܝ݂ܢ ܐܢ̱ܬܘܢ. ܘܗܐ ܡܓܰܙܝܐ ܐ̱ܢܐ ܡ݂ܢ ܚܒܝ̈ܒܝ܆ ܘܡ݂ܢ ܝܕܘ̈ܥܝ. ܘܝܠܝ ܕܗܘܺܝܬ ܐܝܟ ܐܠܦܐ ܛܥܝܢܬ݀ ܥܘܬܪܐ܆ ܘܓ̈ܠܠܐ ܕܝܡܐ ܒܰܕܰܪܘ ܥܘܬܪܝ ܘܰܪܕܰܘ ܓܰܙܰܝ̈. ܘܗܐ ܕܳܡܝܐ ܐ̱ܢܐ ܠܝ ܠܣܰܬܐ ܕܚܰܒܶܛ ܒܰܪܕܐ ܠܫܘܦܪܗ̇܆ ܡ̇ܢ ܕܝܢ ܝܰܗܒ ܠܝ ܓܦ̈ܐ ܙܪ̈ܝܙܐ ܐܝܟ ܕܒܢܝ̈ ܢܶܫܪܐ܆ ܐܺܙܰܠ ܐܶܚܙܶܝܟ ܦܘܣܛܝܢܘܣ ܟܕ ܦܳܗܶܐ ܐܢ̱ܬ ܡܛܠܬܢ. ܟܡܐ ܕܡܫܕܪ ܐܢ̱ܬ ܥܰܒ̈ܕܐ ܟܕ ܛܥܝܢܝܢ ܙܘܳܕ̈ܐ ܘܗܦܟܝܢ ܨܐܕܝܟ܆ ܘܛܥܝ݂ܢܝ݂ܢ ܠܟ ܛܶܒ̈ܐ ܒܝ̈ܫܐ. ܡܐ ܕܫܳܠܚ ܐܢ̱ܬ ܠܒܢܝ̈ ܐܬܝܢܐܣ ܡܛܠܬܢ܆ ܘܡܫܕܪܝܢ ܠܟ ܗ݂ܢܘܢ ܐܓܪ̈ܬܐ ܡܪܝܪ̈ܬܐ. ܡܐ ܕܡܰܕܪܟ ܠܟ ܝܘܡܐ ܕܒܟܝܐ ܐܦ ܕܟܪܝܘܬܐ ܘܟܠ ܥܩ̈ܬܐ ܘܚܫ̈ܐ ܒܝ̈ܫܐ ܡܬܟܰܪܟܝܢ ܠܟ. ܘܟܕ ܒܗܠܝܢ ܘܒܕܐܝܟ ܗܠܝܢ ܡܶܬܰܐܒܠܐ ܗܘܬ݀ ܡܝܛܪܘܕܪܐ܆ ܫܡܥܘ ܡܪ̈ܝ ܐܰܪܘܰܕ ܡܕܝܢ̱ܬܐ ܘܐܬܟܢܫܘ ܠܘܬܗ̇ ܘܫܐܠܘܗ̇ ܘܐܡܪܘ ܠܗ̇: ܕܡܐ ܛܐܒܟܝ ܐܢ̱ܬܬܐ ܘܐܝܢܘ ܐܬܪܟܝ؟ ܕܗܐ ܩܠܟܝ ܐܙܝܥܗ ܠܟܠܗ ܐܬܪܢ. ܗܝܕܝܢ ܐܡܪܬ݀ ܠܗܘܢ ܟܠܗ ܣܘܥܪܢܗ̇ ܫܪܝܪܐܝܬ. ܗ݂ܢܘܢ ܕܝܢ ܫܪܝܘ ܕܢܒܝܐܘܢܗ̇. ܗ݂ܝ ܕܝܢ ܒܩܥܬܐ ܘܒܐܘܠܝ̈ܬܐ ܡܬܕܰܘܝܐ ܗܘܬ݀. ܗܝܕܝܢ ܐܪܡܠܬܐ ܚܕܐ ܐܬܬ݀ ܨܐܕܝܗ̇܆ ܘܫܪܝܬ݀ ܡܒܝܐܐ ܠܗ̇. ܘܐܡܪܐ: ܕܐܟܘܬܟܝ ܐܺܝܬܰܝ ܐܪܡܠܬܐ ܘܡܓܙܝܐ ܐ̱ܢܐ ܐܦ ܡ݂ܢ ܓܒܪܐ ܘܡ݂ܢ ܒܢܝ̈ܐ. ܬܝ ܥܘܠܝ ܨܐܕܝ ܘܢܶܥܡܪ ܫܘܝܐܝܬ ܒܡܓܙܝܘܬܐ ܘܢܺܚܶܐ ܡܪܝܪܐܝܬ. ܘܥܠܬ݀ ܠܘܬܗ̇ ܡܝܛܪܘܕܪܰܐ ܘܗܘܬ݀ ܒܣܢܝܩܘܬܐ ܟܕ ܚܳܕܪܳܐ ܠܚܡܐ. ܘܒܬܪ ܩܠܝܠ ܡܝܬܬ݀ ܗ̇ܝ ܐܪܡܠܬܐ ܕܥܡܪܬ݀ ܥܡܗ̇܆ ܘܗ݂ܝ ܡܝܛܪܘܕܪܐ ܐܫܬܪܝܘ ܕܪ̈ܳܥܝܗ̇ ܡ݂ܢ ܡܫܰܪܝܘܬܐ ܕܟܐܒܐ ܡܪܝܪܐ. ܘܟܕ ܚܙܬ݀ ܕܰܐܘܦܝ݂ ܚܝܠܗ̇܆ ܐܙܠ̱ܬ݀ ܝܬܒܬ݀ ܒܬܪܥܐ ܕܟܰܪܟܐ ܕܬܶܣܰܒ ܙܕܩܬܐ ܡ݂ܢ ܥܡܐ. ܘܐܝܟܐ ܕܐܬܢܰܘܠܬ݀ ܢܘܓܪܐ܆ ܬܡܢ ܕܢܰܚ ܠܗ̇ ܦܘܪܩܢܐ ܒܐܝ̈ܕܝ ܫܡܥܘܢ ܪܝܫ ܬܠܡܝ̈ܕܐ. ܘܟܕ ܐܬܡܰܠܝ݂ܘ ܫܢܝ̈ܐ ܬܪܬܝܢ ܠܡܝܛܪܘܕܪܐ ܒܢܘܘܳܓܐ ܗܢܐ ܪܒܐ܆ ܣܡ ܦܘܣܛܝܢܝܐܢܘܣ ܙܘܳܕ̈ܐ ܘܫܕܪ ܒܐܝ̈ܕܝ ܥܰܒܕܘ̈ܗܝ. ܘܟܕ ܐܙܠܘ ܐܝܙܓܕ̈ܐ ܠܐܬܝܢܐܣ܆ ܘܫܐܠܘ ܠܒܢܝ̈ ܓܢܣܗ ܕܦܘܣܛܝܢܝܐܢܘܣ ܡܛܠ ܡܝܛܪܘܕܪܰܐ. ܘܦܢܝܘ ܗ݂ܢܘܢ ܕܠܐ ܚܙܰܝܢܗ̇ ܠܐܢ̱ܬܬܐ ܗܕܐ ܐܦܠܐ ܫܡܝܥ ܠܢ ܛܶܒܗ̇. ܘܗܦܟܘ ܐܝܙܓܕ̈ܐ ܟܕ ܒܳܟܝܢ ܘܛܥܝܢܝܢ ܐܓܪ̈ܬܐ ܕܡܰܠܝ̈ܳܢ ܚܫ̈ܐ ܘܥܩ̈ܬܐ ܘܛܶܒ̈ܐ ܡܪܝܪ̈ܐ. ܘܟܕ ܥܠܘ ܨܝܕ ܦܘܣܛܝܢܝܐܢܘܣ ܘܩܪܳܐ ܐܢܝܢ ܠܐܓܪ̈ܬܐ܆ ܐܬܬܥܝܩ ܘܰܐܝܠܶܠ ܘܒܟܳܐ ܡܪܝܪܐܝܬ. ܘܟܬܒ ܐܓܪ̈ܬܐ ܠܟܠ ܦܢ̈ܝܬܐ ܘܠܐܬܪ̈ܘܬܐ ܘܠܩܘܪ̈ܝܐ ܘܐܬܟܪܟܘ ܒܟܠ ܐܬܪ̈ܘܢ. ܘܛܳܣܘ ܠܟܠ ܦܢ̈ܝܢ܆ ܘܗܦܟܘ ܒܒܟܳܬܐ. ܘܫܪܝ ܦܘܣܛܝܢܝܐܢܘܣ ܕܢܶܒܟܶܐ ܠܩܢܘܡܗ ܚܢܝܓܐܝܬ. ܘܕܒܰܪ ܠܒܪܗ ܙܥܘܪܐ܆ ܘܢܦܰܩ ܟܕ ܦܳܗܶܐ ܘܡܫܐܠ. ܐܶܒܰܕ ܗܘܐ ܗ̇ܘ ܛܠܝܐ ܙܥܘܪܐ ܒܪܗ܆ ܘܠܐ ܐܪܓܫ ܒܗ ܡ݂ܢ ܥܩܬܐ ܣܓܝܐܬܐ. ܘܟܕ ܗܳܘܶܐ ܗܘܳܐ ܛܠܝܐ ܩܠܝܡܝܣ܆ ܫܰܩܠܗ ܚܕ ܡ݂ܢ ܡܠܚ̈ܐ ܘܐܥܠܗ ܠܣܦܝܢ̱ܬܐ ܘܒܗ ܒܠܠܝܐ ܚܙܩܘ ܠܐܬܪܐ ܕܣܘܪܝܐ. ܘܟܕ ܫܡܥܘܢ ܡܠܦ ܗܘܐ ܒܰܣܦܳܪ ܝܡܐ ܒܡܕܝ̈ܢܬܐ܆ ܫܰܩܠܗ ܗ̇ܘ ܡܠܚܐ ܠܛܠܝܐ ܘܝܗܒܗ ܠܫܡܥܘܢ ܘܰܗܘܳܐ ܠܗ ܬܠܡܝܕܐ. ܘܗܘܝܘ ܬܠܡܝܕܐ ܩܕܡܝܐ ܕܰܗܘܳܐ ܠܫܡܥܘܢ ܟܐܦܐ. ܘܕܒܪܗ ܫܡܥܘܢ ܟܐܦܐ ܠܛܠܝܐ ܩܠܝܡܝܣ܆ ܘܶܐܙܰܠ ܠܛܪܝܦܘܠܝܣ ܕܢܬܰܠܡܶܕ ܐܢܘܢ. ܘܟܕ ܗ݂ܘ ܬܡܢ܆ ܐܬܬ݀ ܗ̇ܝ ܐܢ̱ܬܬܐ ܕܪܰܒܝܬ݀ ܠܐܚܘ̈ܗܝ܆ ܘܝܗܒܬ݀ ܐܢܘܢ ܕܢܗܘܘܢ ܬܠܡܝ̈ܕܐ ܠܗ ܠܫܡܥܘܢ ܟܐܦܐ. ܘܛܝܒܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܟܰܢܫܬ݀ ܐܢܘܢ ܠܬܠܬܝ̈ܗܘܢ ܐܚ̈ܐ ܨܝܕ ܪܝܫܐ ܕܫܠܝܚܘܬܐ. ܘܬܠܬܝ̈ܗܘܢ ܐܟܠܝܢ ܗܘܘ ܘܫܳܬܶܝܢ ܫܘܝܐܝܬ ܘܠܐ ܝܕܥܝܢ ܗܘܘ ܠܚܕܕ̈ܐ. ܘܢܦܰܩ ܫܡܥܘܢ ܕܢܐܙܠ ܠܐܪܘܕ ܘܢܟܪܙ ܗܝܡܢܘܬܐ ܫܪܝܪܬܐ. ܛܝܒܘܬܐ ܕܝܢ ܕܐܠܗܐ ܩܪܳܬܗ ܕܢܒܰܝܰܐ ܠܐܡܐ ܡܚܺܝܠܬܐ ܒܬܠܬܝ̈ܗܘܢ ܚܒܝ̈ܒܝܗ̇. ܘܟܕ ܪܳܕܶܝܢ ܗܘܘ ܒܐܘܪܚܐ ܫܡܥܘܢ ܘܩܠܝܡܝܣ܆ ܐܶܡܰܪ ܫܡܥܘܢ ܠܩܠܝܡܝܣ܆ ܐܚܝ܆ ܗܐ ܥܣܪܝܢ ܫܢܝ݂̈ܢ ܐܝܬ ܠܟ ܨܐܕܝ܆ ܘܠܐ ܫܰܐܠܬܟ ܕܐܝܢܘ ܐܬܪܟ. ܘܐܘ ܡ݂ܢ ܐܝܟܐ ܐܝܬܝܟ. ܐܘ ܐܢ ܝܕܥ ܐܢ̱ܬ ܕܐܝܬ ܠܟ ܐܒܗ̈ܐ ܐܘ ܓܢܣܐ. ܘܟܕ ܫܡܰܥ ܩܠܝܡܝܣ܆ ܫܪܝ ܒܳܟܐ ܡܪܝܪܐܝܬ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗ: ܫܡܰܥ ܡܪܝ ܘܺܐܡܰܪ ܩܕܡܝܟ: ܐܢܐ ܡ݂ܢ ܓܢܣܐ ܪܒܐ ܐܺܝܬܰܝ܆ ܡ݂ܢ ܪܗܘܡܝ ܡܕܝܢ̱ܬܐ܆ ܡ݂ܢ ܓܢܣܐ ܕܡܠܟ̈ܐ܆ ܒܪܗ ܕܦܘܣܛܝܢܝܢܘܣ ܪܒܐ. ܘܫܡܗ̇ ܕܐܡܝ ܡܝܛܪܘܕܪܰܐ ܘܐܦ ܐܚ̈ܐ ܐܝܬ ܗܘܘ ܬܪܝܢ. ܐܚ̈ܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܥܒܕܟ܆ ܫܡܗ ܕܪܒܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܦܘܣܛܝܢܝܢܐ܆ ܘܕܗ̇ܘ ܐ̱ܚܪܢܐ ܦܘܣܛܘܣ. ܘܚܙܬ݀ ܐܡܝ ܚܠܡܐ܆ ܘܗ݂ܘ ܗܘܳܐ ܥܠܬܐ ܕܡܘܬܗ̇. ܚܙܬ݀ ܠܡ ܓܒܪܐ ܕܢܘܪܐ ܕܰܪܟܝ݂ܒ ܥܠ ܪܟܫܐ ܕܢܘܪܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗ̇: ܩܘܡܝ ܣܒܝ ܠܒܢܝ̈ܟܝ ܘܦܘܩܝ ܡ݂ܢ ܐܬܪܐ. ܘܓܢܣܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܠܐܒܝ ܒܐܬܝܢܐܣ ܘܝܗܒܗ̇ ܢܦ̈ܩܬܐ ܘܐܦ ܠܐܚܝ̈ ܕܩܫܝܫܝܢ ܗܘܘ ܡܢܝ ܘܫܕܪܗ̇ ܠܐܬܝܢܐܣ. ܘܡ݂ܢ ܟܕ ܢܦܩܬ݀ ܡ݂ܢ ܨܐܕܝܢ ܠܐ ܫܡܥܢܢ ܡܢܗ̇ ܛܶܒܐ. ܘܫܕܪ ܐܒܝ ܠܟܠ ܦܶܢ̈ܝܢ ܘܠܐ ܐܝܬ ܕܳܐܡܰܪ ܕܚܙܳܐ ܐܢܘܢ. ܘܕܰܒܪܰܢܝ ܐܒܝ ܘܢܦܰܩ ܟܕ ܦܳܗܶܐ ܘܡܫܐܠ ܥܠܝܗܘܢ ܠܟܠ ܐ̱ܢܫ. ܘܟܕ ܪܳܕܶܝܢܢ ܥܠ ܣܦܳܪ ܝܡܐ܆ ܐܢܐ ܘܐܒܝ ܐܶܒܕܶܬ ܡܢܗ. ܘܡ݂ܢ ܥܩܬܐ ܕܠܒܗ ܠܐ ܐܪܓܫ ܒܝ ܒܗ̇ܘ ܥܕܢܐ. ܠܝ ܕܝܢ ܟܕ ܚܙܳܢܝ ܚܕ ܡ݂ܢ ܡܰܠܳܚ̈ܐ܆ ܫܰܩܠܰܢܝ ܘܣܳܡܰܢܝ ܒܐܠܦܐ ܘܰܐܝܬܝܰܢܝ ܨܐܕܝܟ. ܗܕܐ ܥܩܬܐ ܘܗܠܝܢ ܐܘܠܨܢ̈ܐ ܘܢܣܝܘ̈ܢܐ ܡܰܛܝܘܢܝ. ܗܫܐ ܐܠܗܐ ܝܳܕܥ ܐܢ ܥܕܟܝܠ ܩܰܝܳܡܝ݂ܢ ܐܒܗܝ̈ ܐܘ ܠܐ. ܘܬܗܰܪ ܫܡܥܘܢ ܘܫܒܚ ܠܐܠܗܐ ܘܫܪܝ ܕܢܶܓܥܶܐ ܒܚܫܐ ܘܢܐܡܪ ܚܢܝܓܐܝܬ ܠܗ ܠܛܠܝܐ: ܣܒܪܐ ܐܝܬ ܠܝ ܒܐܠܗܐ ܕܐܢ ܚܰܝܺܝ̈ܢ ܐܒܗܝ̈ܟ܆ ܒܥܓܠ ܬܚܙܐ ܐܢܘܢ. ܘܟܕ ܫܡܥܘܢ ܘܩܠܝܡܝܣ ܡܛܝܘ ܠܗ̇ܘ ܬܪܥܐ ܕܶܐܪܘܕ܆ ܚܙܳܗ̇ ܠܡܝܛܪܘܕܪܐ ܕܝܳܬܒܐ. ܐܢ̱ܬܬܐ܆ ܛܠܝܬܐ ܐܢ̱ܬܝ ܒܝܘ̈ܡܬܟܝ ܘܓܒܰܝܬܝ ܠܟܝ ܗܢܐ ܣܘܥܪܢܐ ܕܚܶܣܕܐ. ܘܠܡܢܐ ܠܐ ܨܒܝܐ ܐܢ̱ܬܝ ܕܬܐܬܝܢ ܘܬܺܐܚܶܝܢ؟ ܐܡܪܐ ܠܗ ܠܫܡܥܘܢ: ܡܪܝ܆ ܐܠܘ ܝܕܥ ܗܘܰܝܬ ܠܚܫ̈ܐ ܕܣܶܒܠܶܬ ܘܠܥܩ̈ܬܐ ܕܚܙܰܝ̈ ܥܝ̈ܢܝ܆ ܐܦܢ ܣܡܐ ܕܡܘܬܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܟ܆ ܝܳܗܶܒ ܗܘܰܝܬ ܠܝ ܕܶܐܫܬܶܐ ܘܶܐܓܗܶܐ ܡ݂ܢ ܗܢܐ ܐܘܠܨܢܐ. ܐܳܡܰܪ ܠܗ̇ ܫܠܝܚܐ ܐܠܗܝܐ: ܐܘ ܐܢ̱ܬܬܐ ܓܠܳܝ ܠܝ ܣܘܥܪܢܟܝ܆ ܘܐܝܬ ܠܝ ܣܡܐ ܕܚܝ̈ܐ ܕܝܳܗܒ ܐ̱ܢܐ ܠܟܝ. ܐܶܫܬܳܝ ܘܰܐܓܗܳܝ ܡ݂ܢ ܗܢܐ ܐܘܠܨܢܟܝ. ܘܫܪܝܬ݀ ܐܢ̱ܬܬܐ ܒܐܝܕܐ ܒܐܝܕܐ ܡܫܬܥܝܐ ܗܘܬ݀ ܟܠܗ ܣܘܥܪܢܗ̇. ܘܟܕ ܫܡܰܥ ܫܠܝܚܐ ܐܠܗܝܐ܆ ܚܕܺܝ ܪܥܝܢܗ ܘܫܒܚ ܠܐܠܗܐ ܕܫܡܰܥ ܨܠܘ̈ܬܗ ܒܥܓܠ. ܘܟܕ ܗ݂ܝ ܐܢ̱ܬܬܐ ܡܫܬܥܝܐ ܗܘܬ݀ ܡ̈ܠܐ ܗܠܝܢ܆ ܩܠܝܡܝܣ ܒܡܕܝܢ̱ܬܐ ܗܘܳܐ ܨܝܕ ܚܒܪ̈ܘܗܝ. ܐܳܡܰܪ ܠܗ̇ ܫܡܥܘܢ ܟܐܦܐ: ܐܢ̱ܬܬܐ܆ ܡܪܝܪܝܢ ܚܰܫܝ̈ܟܝ ܘܪܒ ܟܐܒܟܝ܆ ܐܠܐ ܐܝܬ ܠܝ ܣܒܪܐ ܒܐܠܗܐ ܕܗ݂ܘ ܢܒܰܝܰܐ  ܠܟܝ ܡ݂ܢ ܥܩ̈ܬܟܝ. ܘܟܕ ܫܡܥܘܢ ܡܡܰܠܠ ܗ݂ܘܐ ܥܡܗ̇܆ ܦܢܳܐ ܩܠܝܡܝܣ ܛܠܝܐ ܡ݂ܢ ܨܝܕ ܚܒܪ̈ܘܗܝ. ܘܶܐܡܪ ܠܗ ܫܡܥܘܢ: ܐܶܫܬܰܥܳܐ ܒܪܝ ܟܠܡܐ ܕܐܫܬܰܥܺܝܬ ܠܝ ܒܐܘܪܚܐ. ܘܫܪܝ ܛܠܝܐ ܠܡܡܠܠܘ ܟܠܡܐ ܕܣܒܰܠ. ܐܳܡܪ ܠܗ̇ ܫܡܥܘܢ ܠܡܝܛܪܘܕܳܪܰܐ: ܫܡܰܥ ܡܢܐ ܡܡܠܠ ܛܠܝܐ ܗܢܐ. ܘܟܕ ܫܡܥܬ݀ ܪܬܰܚ ܗܘܐ ܠܒܗ̇ ܠܘܬ ܛܠܝܐ ܒܪܗ̇܆ ܘܝܕܥܬܗ ܘܐܦ ܗ݂ܘ ܬܘܒ ܛܠܝܐ ܝܰܕܥܗ̇ ܠܐܡܗ. ܘܫܪܝܬ݀ ܐܡܐ ܕܬܐܡܪ ܠܒܪܗ̇: ܬܐ ܒܫܠܡܐ ܡܰܥܒܰܪ ܥܩ̈ܬܝ ܘܡܟܰܦܰܪ ܕܶܡܥܰܝ̈. ܬܐ ܒܫܠܡܐ ܩܛܝ݂ܠܐ ܕܰܗܘܳܐ ܚܝܐ܆ ܕܒܰܝܰܐ ܠܐܢܫܘ̈ܗܝ ܒܢܘܚܡܗ. ܣܓܕܐ ܐ̱ܢܐ ܠܐܠܗܐ ܕܰܐܫܘܝܰܢܝ ܠܚܙܬܟ ܘܡܘܕܝܐ ܐ̱ܢܐ ܒܗ܆ ܕܠܐ ܒܳܗܬܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܣܒܪܝܢ ܒܗ. ܒܪܝ܆ ܐܢܐ ܐܝܬܝ ܡܝܛܪܘܕܪܐ ܐܡܟ܆ ܡܫܝܚܐ ܕܰܐܫܘܝ݂ ܠܝ ܠܰܚܙܬܟ ܘܕܐܚܝ̈ܟ. ܘܫܩܰܠ ܐܢܘܢ ܠܫܡܥܘܢ ܘܠܩܠܝܡܝܣ ܘܠܐܡܗ ܘܶܐܙܠ ܨܝܕ ܐܚܘ̈ܗܝ ܛܠܝ̈ܐ. ܘܥܕܠܐ ܢܶܩܪܒܘܢ܆ ܚܙܘ ܐܢܘܢ ܠܩܠܝܡܝܣ ܘܠܐܡܗ ܥܡܗ܆ ܘܫܪܝ ܪܳܛܢܝ݂ܢ ܘܐܡܪܝܢ ܗܘܘ: ܕܡܢܐ ܗܝ ܟܝ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܕܐ ܐܢ̱ܬܬܐ ܕܥܡ ܩܠܝܡܝܣ ܡܡܰܠܠܐ ܘܡܗܰܠܟܐ؟ ܕܗܐ ܥܣܪܝܢ ܫܢܝ݂̈ܢ ܐܺܝܬܰܝܢ ܬܠܡܝ̈ܕܐ ܒܫܘܝܘܬܐ ܘܠܐ ܚܙܰܝܢܝܗܝ ܡܡܠܠ ܥܡ ܐܢ̱ܬܬܐ ܘܐܦܠܐ ܕܚܐܪ ܒܐܢ̱ܬܬܐ. ܕܠܡܐ ܟܝ ܐܡܗ ܐܝܬܝܗ̇؟ ܘܟܕ ܩܪܶܒ ܩܠܝܡܝܣ ܨܐܕܝܗܘܢ܆ ܫܐܠܘܗܝ ܐܚܘ̈ܗܝ܆ ܟܕ ܠܐ ܝܕܥܝܢ ܕܐܚܘܗܘܢ ܗ݂ܘ: ܐܶܡܰܪ ܠܢ ܐܚܘܢ܆ ܗܕܐ ܐܢ̱ܬܬܐ ܕܐܝܬ ܥܡܟ ܡ̇ܢ ܗ݂ܝ؟ ܐܘ ܠܬܕܡܘܪܬܐ ܪܒܬܐ ܐܚܝ̈܆ ܘܠܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܐܠܗܐ܆ ܠܗ ܬܫܒܘܚܬܐ. ܡ̇ܢ ܠܐ ܢܶܬܗܰܪ ܘܡ̇ܢ ܠܐ ܢܰܣܩ ܫܘܒܚܐ ܠܐܠܗܐ܆ ܥܠ ܡܪܚܡܢܘܬܗ ܕܟܡܐ ܚܐܣ ܥܠ ܓܒܝܠܬܗ. ܕܬܠܬܐ ܣܓܘ̈ܠܐ ܗܕܺܝܪ̈ܐ ܕܩܛܝܦܝܢ ܗܘܘ ܡ݂ܢ ܣܬܝ̈ܗܘܢ܆ ܐܶܬܳܐ ܢܝܣܢ ܒܥܝܕܗ ܘܒܰܓܦܶܬܗܘܢ ܐܫܘܚ ܐܢܘܢ. ܐܘ ܠܝܘ̈ܢܐ ܬܠܬܐ ܬܡܝ̈ܡܐ ܕܦܪܚܘ ܗܘܘ ܡ݂ܢ ܩܶܢܗܘܢ. ܘܟܕ ܐܬܦܰܠܛܘ ܡ݂ܢ ܢܶܨܐ܆ ܘܠܩܶܢܐ ܕܐܡܗܘܢ ܐܬܟܢܫܘ. ܒܢܝ̈ ܢܫܪ̈ܐ ܬܠܬܐ ܕܐܬܪܒܝܘ ܒܠܥܕ ܡ݂ܢ ܐܒܗܝ̈ܗܘܢ܆ ܘܟܕ ܐܬܥܰܠܡܘ ܓܦܝ̈ܗܘܢ ܐܬܘ ܨܝܕ ܝܳܠܘܕܝ̈ܗܘܢ. ܐܡܐ ܡܣܟܢ̱ܬܐ ܕܐܬܓܙܝܬ݀ ܫܢܝ̈ܐ ܥܣܪܝܢ ܡ݂ܢ ܝܠܕܝ̈ܗ̇ ܘܛܝܒܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܒܚܕܐ ܫܥܬܐ ܟܢܫܬ݀ ܐܢܘܢ ܘܐܬܘ ܨܐܕܝܗ̇. ܗܝܕܝܢ ܩܠܝܡܝܣ ܦܢܝ ܠܐܚܘ̈ܗܝ܆ ܟܕ ܠܐ ܝܳܕܰܥ ܕܐܚܘ̈ܗܝ ܐܢܘܢ: ܐܚܝ̈܆ ܗܕܐ ܐܡܝ ܐܝܬܝܗ̇. ܘܫܪܝ ܐܚܘ̈ܗܝ ܕܢܫܰܐܠܘܢܝܗܝ: ܐܡ݂ܪ ܠܢ ܐܚܘܢ܆ ܗܐ ܥܣܪܝܢ ܫܢܝ̈ܐ ܒܫܘܝܘܬܐ ܥܡܪܢܢ. ܘܠܐ ܫܐܠܢܟ ܕܡ݂ܢ ܐܝܟܐ ܐܝܬܝܟ܆ ܘܡܢܘ ܓܢܣܟ ܒܒܪܝܬܐ؟ ܐܶܡܰܪ ܠܢ ܗܫܐ ܐܢ̱ܬ ܘܚܢܢ ܕܝܢ ܢܐܡܪ ܠܟ ܕܡ݂ܢ ܐܝܟܐ ܚܢܢ. ܘܫܪܝ ܩܠܝܡܝܣ ܕܢܫܬܥܐ ܠܐܚܘ̈ܗܝ܆ ܟܕ ܠܐ ܝܕܥܝܢ ܕܐܚ̈ܐ ܐܢܘܢ ܕܚܕܕ̈ܐ. ܘܐܡܗܘܢ ܩܝܡܐ ܗܘܬ݀ ܡ݂ܢ ܪܘܚܩܐ܆ ܘܫܡܥܐ ܗܘܬ݀ ܠܡ̈ܠܐ ܕܦܘܡܗܘܢ. ܐܢܐ ܐܘ ܐܚܝ̈ ܡ݂ܢ ܪܘܡܝ ܐܺܝܬܰܝ ܘܐܒܐ ܕܝܠܝ ܩܳܪܶܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܦܘܣܛܝܢܝܐܢܘܣ ܘܐܡܐ ܕܝܠܝ ܡܝܛܪܘܕܪܐ. ܘܬܪܝܢ ܐܚ̈ܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܝ܆ ܚܕ ܦܘܣܛܝܢܝܢܶܐ ܘܠܐܚܪܢܐ ܦܗܣܛܘܣ. ܘܡ݂ܢ ܥܠܬ݀ ܚܠܡܐ ܕܚܙܬ݀ ܐܡܝ܆ ܐܬܒܕܪܢܢ ܒܝܬ ܥܡ̈ܡܐ. ܘܗܫܐ ܕܨܒܳܐ ܐܠܗܐ܆ ܗܐ ܐܫܟܚܬܗ̇ ܠܐܡܝ ܘܝܕܥܬܗ̇. ܐܡܪܝܢ ܐܚܘ̈ܗܝ܆ ܟܕ ܕܡܥ̈ܐ ܒܓܘ ܥܝܢܝ̈ܗܘܢ: ܐܚܘܢ܆ ܡ݂ܢ ܡܠܝ̈ܟ ܐܢ ܫܪܝܪ̈ܢ܆ ܐܢ̱ܬ ܐܝܬܝܟ ܐܚܘܢ ܘܚܢܢ ܐܚܝ̈ܟ. ܐܢܐ ܐܺܝܬܰܝ ܦܘܣܛܝܢܝܢܶܐ ܘܗܐ ܐܚܐ ܕܝܠܝܢ ܦܘܣܛܘܣ. ܘܟܕ ܢܦܩܢܢ ܡ݂ܢ ܬܡܢ܆ ܘܪܕܰܝܢܢ ܝܘܡܐ ܘܬܪܝܢ ܒܓܘ ܝܡܐ܆ ܐܬܬܒܪܬ݀ ܐܠܦܢ. ܘܐܦ ……. ܐܬܒܕܪܢܢ ܒܝܬ ܥܡ̈ܡܐ. ܘܟܕ ܫܡܥܬ݀ ܐܡܗܘܢ ܗܠܝܢ ܡ̈ܠܐ܆ ܐܬܚܝܠܘ ܗܘܘ ܕܪ̈ܥܝܗ̇ ܕܰܡܫܰܪܶܝܢ ܗܘܘ ܡ݂ܢ ܢܘܓܪܐ܆ ܘܥܦܩܬ݀ ܐܢܘܢ ܠܒ̈ܢܝܗ̇ ܘܡܢܰܫܩܐ ܟܕ ܒܳܟܝܐ ܘܐܡܪܐ ܠܗܘܢ: ܕܐܢܐ ܐܺܝܬܰܝ ܐܡܟܘܢ ܡܝܛܪܘܕܪܐ ܕܡ݂ܢ ܐܒܘܟܘܢ ܠܐܬܝܢܐܘܣ ܐܶܫܬܰܕܪܶܬ. ܐܢܐ ܘܐܢ̱ܬܘܢ ܡ݂ܢ ܕܐܬܬܒܪܬ݀ ܐܶܠܦܢ ܘܰܦܪܰܫܢ ܡ݂ܢ ܚܕܕ̈ܐ. ܘܐܣܩܘ ܟܠܗܘܢ ܬܫܒܘܚܬܐ ܠܐܠܗܐ܆ ܕܟܢܫ ܐܢܘܢ ܠܛܝܳܪܗ. ܘܒܥܰܘ ܗ̇ܢܘܢ ܐܚ̈ܐ ܬܠܬܝ̈ܗܘܢ ܡ݂ܢ ܫܡܥܘܢ ܪܒܗܘܢ ܕܢܰܥܡܕܝܗ̇ ܠܐܡܗܘܢ. ܘܟܕ ܐܫܟܚܘ ܕܘܟܬܐ ܕܚܫܚܐ ܠܡܥܡܘܕܝܬܐ܆ ܘܚܘܝܘ ܠܪܒܗܘܢ܆ ܩܕܫܗ̇ ܘܐܥܡܕܗ̇ ܠܡܝܛܪܘܕܪܐ. ܘܫܕܪ ܐܢܘܢ ܠܬܠܬܝ̈ܗܘܢ ܐܚ̈ܐ ܘܠܐܡܗܘܢ ܠܠܰܕܺܝܩܺܝܰܐ܆ ܘܩܡ ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܕܢܨܠܐ ܘܢܐܙܠ ܒܬܪܗܘܢ. ܘܟܕ ܡܨܠܐ ܗܘܐ ܘܗܟܢܐ ܐܳܡܰܪ ܗܘܐ: ܐܝܢ ܐܠܗܐ ܣܓܝ ܪ̈ܚܡܐ܆ ܐܝܟ ܕܟܰܢܶܫܬ ܐܢܘܢ ܠܗܠܝܢ ܒܪ̈ܚܡܝܟ܆ ܦܢܐ ܠܝ ܫܶܐܠܰܬܝ ܡ݂ܢ ܒܝܬ ܓܙܟ. ܐܢܗܘ ܕܚܰܝ ܓܒܪܗ̇ ܕܐܡܬܟ ܡܝܛܪܘܕܪܐ܆ ܛܰܝܶܒܳܝܗܝ ܒܪ̈ܚܡܝܟ ܕܢܶܚܙܝܗ̇ ܠܐܢ̱ܬܬܗ ܘܠܒܢܘ̈ܗܝ  ܐܢ ܢܛܝܪ ܗ݂ܘ ܒܚܝ̈ܐ܆ ܪܡܙܟ ܡܪܝ ܢܛܰܝܒܝ݂ܘܗܝ ܕܢܐܬܐ ܢܩܒܠ ܢܝܪܟ ܘܢܦܠܘܚ ܥܡܟ ܒܓܘ ܟܪܡܟ. ܘܫܡܰܥ ܐܠܗܐ ܨܠܘܬܐ ܕܫܠܝܚܗ ܩܠܝܠܐܝܬ܆ ܘܡ݂ܢ ܓܘ ܪܗܘܡܝ ܚܰܛܦܗ ܗܘܐ ܪܡܙܐ ܠܦܘܣܛܝܢܝܢܐܢܘܣ ܘܰܐܝܬܝܶܗ ܠܘܬ ܫܡܥܘܢ ܫܠܝܚܐ. ܘܟܕ ܫܡܥܘܢ ܒܐܘܪܚܐ ܪܳܕܶܐ ܗܘܐ: ܘܗܐ ܓܒܪܐ ܚܕ ܣܒܐ ܩܡ ܩܕܡܘܗܝ ܟܕ ܠܒܝܫ ܪ̈ܘܩܥܐ ܘܢܚ̈ܬܐ ܒܠܳܝ̈ܐ ܘܣܰܠܝ݂ܩ ܥܠܘܗܝ ܚܶܠܐ ܐܝܟ ܡܣܟܢܐ. ܘܫܐܠܗ ܫܡܥܘܢ ܕܡ̇ܢ ܐܝܬܝܟ ܓܒܪܐ ܕܒܝܢܬ ܛܘܪ̈ܐ ܗܐ ܦܳܗܶܐ ܐܢ̱ܬ؟ ܓܢܒܐ ܐܢ̱ܬ܆ ܓܝܣܐ ܐܘ ܐܳܫܶܕ ܕܡܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ؟ ܘܦܢܝ ܗ݂ܘ ܣܒܐ ܠܫܡܥܘܢ ܒܟܪܝܘܬܐ ܪܒܬܐ ܘܶܐܡܰܪ: ܠܐ ܓܢܒܐ ܐܺܝܬܰܝ ܘܠܐ ܓܝܣܐ: ܐܠܐ ܡ݂ܢ ܪܗܘܡܝ ܡܕܝܢ̱ܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܥܒܕܟ. ܘܐܝܬ ܗܘܐ ܠܝ ܐܢ̱ܬܬܐ ܘܬܠܬܐ ܒܢܝ̈ܐ܆ ܘܟܕ ܕܰܡܝ݂ܟܐ ܚܙܬ݀ ܚܠܡܐ ܒܝܫܐ܆ ܘܒܥܶܠܬܗ ܐܬܒܕܪܢܢ ܒܝܬ ܥܡ̈ܡܐ. ܘܗܐ ܡ݂ܢ ܗܠܝܢ ܕܗܘܝ̈ ܥܣܪܝܢ ܫܢܝ̈ܐ܆ ܘܗܐ ܡܬܟܪܟ ܐ̱ܢܐ ܡܛܠܬܗܘܢ ܘܠܐ ܐܶܫܟܚܶܬ ܐܢܘܢ. ܘܝܘܡܢ ܟܕ ܐܺܝܬܰܝ ܗܘܺܝܬ ܒܐܬܪܐ ܕܪܗܘܡܝ ܒܕܡܘܬ ܝܡܝܢܐ ܚܛܰܦܬܰܢܝ ܘܰܫܕܳܬܰܢܝ ܒܐܬܪܐ ܗܢܐ: ܘܗܐ ܨܰܘܪ̈ܢܐ ܐܚܝܕܝܢ ܠܝ ܘܡܕܰܘܰܕ ܐ̱ܢܐ ܕܠܐ ܝܕܥ ܐ̱ܢܐ ܐܝܟܐ ܐܝܬܝ. ܐܳܡܪ ܫܡܥܘܢ: ܐܢܗܘ ܕܳܐܬܐ ܐ̱ܢܫ ܘܡܚܘܐ ܠܐܢ̱ܬܬܟ ܘܒܢܝ̈ܟ܆ ܡܘܢ ܬܬܠ ܠܗ؟ ܐܳܡܪ ܣܒܐ: ܐܠܗܝ ܣܳܗܶܕ ܕܠܝܬ ܠܝ ܡܕܡ ܐܠܐ ܐܢ ܗܕܐ܆ ܕܐܗܘܐ ܥܒܕܐ ܩܕܡܘܗܝ ܠܥܠܡ. ܘܫܩܠܗ ܫܡܥܘܢ ܘܡܛܳܐ ܨܝܕ ܡܫܪܝܬܗ܆ ܘܐܪܝܡ ܫܡܥܘܢ ܩܠܗ ܘܶܐܡܪ: ܬܝ ܠܟܝ ܡܝܛܪܘܕܪܐ ܘܚܙܳܝ ܠܦܘܣܛܝܢܝܢܘܣ ܓܒܪܐ ܕܝܠܟܝ. ܣܒܝ ܐܢܘܢ ܠܪ̈ܚܘܡܝܟܝ ܘܬܝ ܦܘܩܝ ܠܐܘܪܥܗ ܕܒܕܡܘܬ ܢܶܫܪܐ ܐܬܟܪܟ ܝܡܐ ܘܝܒܫܐ ܡܛܠܬܟܘܢ. ܘܡܚܕܐ ܛܣܬ݀ ܒܕܡܘܬ ܝܘܢܐ ܘܫܩܠܬ݀ ܐܢܘܢ ܠܦܪ̈ܘܓܝܗ̇ ܥܡܗ̇. ܘܟܕ ܚܙܬܗ ܠܦܘܣܛܝܢܝܢܘܣ ܕܠܒܝ݂ܫ ܪ̈ܘܩܥܐ ܕܡܣܟܢܘܬܐ܆ ܟܪܝܟܐ ܠܗ. ܡܫܐܠܐ ܗܘܬ݀ ܠܗ ܒܟܪܝܘܬܐ ܪܒܬܐ: ܐܡ݂ܪ ܠܝ ܓܒܪܐ ܐܝܢܘ ܐܬܪܟ؟ ܕܡܣܬܒܪܐ ܠܝ ܕܣܓܝ ܚܫ̈ܐ ܣܒܠܘ ܗܕܡܝ̈ܟ. ܐܚܙܐ ܠܫܘܬܦܝ ܡܬܝܰܐܝܒܐ ܗܘܺܝܬ ܡ݂ܢ ܢܘܓܪܐ ܣܓܝܐܐ. ܘܗܕܐ ܕܡܘ݂ܬܐ ܕܗܐ ܚܙܝܐ ܐ̱ܢܐ ܒܟ ܠܘ ܕܝܠܟ ܐܝܬܝܗ̇. ܘܗܝܕܝܢ ܐܶܡܰܪ ܠܗ̇ ܣܒܐ: ܐܢܗܘ ܕܐܢ̱ܬܝ ܗ݂ܝ ܡܝܛܪܘܕܪܐ܆ ܐܢܐ ܐܺܝܬܰܝ ܦܘܣܛܝܢܝܢܘܣ. ܐܡܪܐ ܠܗ: ܐܝܟܘ ܙܝܘܐ ܘܫܘܦܪܐ ܕܠܒܝܫ ܗܘܰܝܬ؟ ܐܝܟܐ ܐܢܘܢ ܢܚ̈ܬܐ ܪ̈ܓܝܓܐ ܕܡܥܰܛܰܦ ܗܘܰܝܬ؟ ܐܳܡܰܪ ܠܗ̇ ܣܒܐ ܒܟܪܝܘܬܐ: ܡ݂ܢ ܗ̇ܘ ܝܘܡܐ ܕܦܪܰܫܬܘܢ ܡܢܝ܆ ܐܢ̱ܬܝ ܘܒܢܝ̈ܟܝ ܥܡܟܝ܆ ܗܐ ܡܬܛܪܦ ܐ̱ܢܐ ܘܡܬܟܪܟ ܐ̱ܢܐ ܡܛܠܬܟܘܢ. ܝܡܐ ܥܶܒܪܶܬ܆ ܘܝܒܫܐ ܗܶܠܟܶܬ܆ ܒܪ̈ܘܡܐ ܦܶܣܥܶܬ܆ ܒܥܘ̈ܡܩܐ ܪܶܕܦܰܬ݀ ܢܦܫܝ. ܨܶܗܝܐ ܫܰܚܩܰܢܝ܆ ܟܦܢܐ ܢܰܘܠܰܢܝ. ܚܶܦܝܳܝܘܬܐ ܐܰܫܚܬܰܢܝ܆ ܘܚܘܡܐ ܐܰܘܩܕܰܢܝ܆ ܩܘܪܫܐ ܐܰܘܒܫܰܢܝ ܐܝܟܢܐ ܕܐܫܟܚܟܘܢ ܘܠܐ ܚܙܺܝܬ ܢܝܳܚܐ ܥܕܡܐ ܠܗܫܐ. ܐܡܪܐ ܠܗ ܡܝܛܪܘܕܪܐ: ܬܐ ܐܝܠܢܐ ܘܚܙܝ ܠܣܘ̈ܟܐ ܕܦܪܫܘ ܡܢܟ܆ ܕܗܘܘ ܚܘܛܪ̈ܐ ܘܗܐ ܡܰܣܡܟܺܝܢ ܠܢ. ܘܩܪܶܒ ܣܒܐ ܘܢܫܩ ܐܢܘܢ ܠܒܢܘ̈ܗܝ ܚܒܝܒܐܝܬ܆ ܘܫܪܝ ܒܳܟܶܐ ܐܝܟ ܕܠܡܝ̈ܬܐ ܕܚܝܰܘ ܘܳܐܡܪ: ܬܘ ܒܫܠܡܐ ܩܛܝ̈ܠܐ ܕܦܢܰܘ: ܐܦ ܥܢܝ̈ܕܐ ܕܐܬܢܚܡܘ. ܛܘܒܝܗܝܢ ܠܥܝ̈ܢܝ ܕܚܙܺܝܬܟܘܢ ܝܘܡܢܐ. ܘܠܐܠܗܐ ܬܫܒܘܚܬܐ ܡܣܩ ܐ̱ܢܐ ܕܝܰܗܒܟܘܢ ܠܝ ܡܣܰܡܟܢ̈ܐ ܕܣܝܒܘܬܝ܆ ܘܡܥܒܪ̈ܢܐ ܕܥܩ̈ܬܝ܆ ܘܡܒܝܐܢ̈ܐ ܕܐܒܝܠܘܬܝ. ܘܐܥܡܕܗ ܬܘܒ ܫܡܥܘܢ ܟܐܦܐ ܠܗ̇ܘ ܣܒܐ ܐܒܘܗܘܢ. ܘܗܘܘ ܟܠܗܘܢ܆ ܐܡܐ ܘܒܢܝ̈ܗ̇ ܘܐܒܘܗܘܢ ܗܝܟ̈ܠܐ ܕܟܝ̈ܐ ܘܢܘ̈ܣܐ ܕܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ. ܘܐܬܡܛܝܘ ܠܡܫܘܚܬܐ ܡܥܠܝܬܐ ܘܒܩܕܝܫܘܬܐ ܛܒ ܐܬܢܨܚܘ. ܘܟܠܢ ܢܣܩ ܫܘܒܚܐ ܠܐܠܗܐ ܕܡܒܰܝܐ ܠܐܒܝ̈ܠܐ. ܘܡܥܒܪ ܥܩ̈ܬܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܡܣܒܪܝܢ ܒܫܡܗ ܕܠܗ ܫܘܒܚܐ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ ܐܡܝܢ.

 

 

 

ܫܠܡܬ݀ ܬܫܥܝܬܐ ܕܥܠ ܩܠܝܡܝܣ ܬܠܡܝܕܗ ܕܫܡܥܘܢ ܟܐܦܐ