ܬܫܥܝܬܐ ܕܥܠ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܒܪ ܡܠܟܐ ܕܐܬܟܢܝ݂ ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕܕܗܒܐ

ܬܫܥܝܬܐ ܕܥܠ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܒܪ ܡܠܟܐ ܕܐܬܟܢܝ݂ ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕܕܗܒܐ

 

ܚܒܝܒܝ̈܆ ܒܚܫܐ ܪܒܐ ܘܒܕܡ̈ܥܐ ܕܦܘܪܫܢܐ ܕܰܡܠܶܐ ܚܘܒܐ܆ ܙܕܩ ܠܢ ܕܢܫܡܥ ܬܫܥܝܬܗ ܕܓܒܪܐ ܗܢܐ ܕܬܕܡܘܪܬܐ. ܘܕܢܩܛܘܦ ܠܢ ܡܢܗ ܦܐܪ̈ܐ ܕܬܝܒܘܬܐ ܕܒܗܘܢ ܡܶܬܥܛܶܝܢ ܚܘ̈ܒܝܢ ܘܚܛܗܝ̈ܢ. ܐܦ ܡܶܫܬܘܶܝܢܢ ܠܗ̇ܘ ܐܬܪܐ ܕܪܰܚܝ݂ܩܝ݂ܢ ܡܢܗ ܟܐܒ̈ܐ ܘܐܘܠܨܢ̈ܐ. ܠܗܢܐ ܙܕܩ ܠܢ ܕܐܝܟ ܡܠܐܟܐ ܕܐܠܗܐ ܢܝܰܩܪ. ܡܛܠ ܕܟܠܗܝܢ ܪ̈ܓܝܓܬܗ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ ܫܳܛ ܘܰܐܣܠܝ݂. ܘܐܝܟ ܠܐ ܡܕܡ ܚܫܰܒ ܐܢܝܢ. ܐܝܬܝܗ̇ ܬܫܥܝܬܐ ܕܝܠܗ ܕܗܢܐ. ܓܒܪܐ ܚܕ ܐܝܬ ܗܘܐ ܕܝܢ ܒܪܗܘܡܝ݂ ܪܒܬܐ ܕܫܡܗ ܐܢܬܪܦܝܘܢ܆ ܡ݂ܢ ܪ̈ܝܫܢܐ ܕܡܕܝܢ̱ܬܐ ܪܒܬܐ ܪܗܘܡܝ. ܘܫܡܗ̇ ܕܐܢ̱ܬܬܗ ܬܐܘܕܘܪܐ. ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܕܝܢ ܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ ܫܪܝܪ̈ܐ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ. ܠܗܠܝܢ ܕܝܢ ܐܝܬ ܗܘܐ ܒܢܝ̈ܐ ܬܠܬܐ. ܬܪܝܢ ܡܢܗܘܢ ܩܕܡ ܡܠܟܐ ܩܝܡܝܢ ܗܘܘ ܐܡܝܢܐܝܬ ܘܗ̇ܘ ܙܥܘܪܐ ܠܘܬ ܐܒܘܗܝ ܗܳܘܶܐ ܗܘܳܐ. ܘܣܓܝ ܪܳܚܡ ܗܘܐ ܠܗ܆ ܝܬܝܪ ܡ݂ܢ ܗܠܝܢ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ܆ ܫܡܗ ܗܘܐ ܝܘܚܢܢ. ܘܝܰܗܒܘܗܝ ܐܒܗܘ̈ܗܝ ܐܝܟܢܐ ܕܢܺܐܠܰܦ ܚܟܡܬܐ ܘܣܘܟܠܐ ܕܟܬܒ̈ܐ ܡܛܠ ܕܣܓܝ ܚܒܝܒ ܗܘܐ ܥܠܝܗܘܢ. ܘܐܝܟ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܐܠܗܐ܆ ܗ̇ܘ ܕܨܳܒܶܐ ܒܚܝ̈ܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܟܠܗܘܢ ܕܢܺܚܘܢ ܘܢܬܦܢܘܢ ܠܝܕܥܬܐ ܕܫܪܪܐ. ܘܒܚܕ ܡ݂ܢ ܝܘܡܝ݂̈ܢ ܐܶܬܳܐ ܠܘܬܗܘܢ ܝܚܝܕܝܐ ܚܕ ܘܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡ݂ܢ ܕܝܪܐ ܕܠܐ ܕܡܟܝܢ. ܘܗ݂ܝ ܕܝܪܗ ܕܐܒܘܢ ܦܟܘܡ. ܘܳܐܙܶܠ ܗܘܐ ܝܚܝܕܝܐ ܕܢܨܠܐ ܒܐܘܪܫܠܡ ܡܕܝܢ̱ܬܐ ܠܘܬ ܩܒܪܗ ܕܡܪܢ. ܘܥ݂ܠ ܗܘܐ ܘܰܫܪܳܐ ܨܐܕܝܗܘܢ. ܘܝܗܒܘ ܠܗ ܒܝܬܐ ܕܢܶܣܬܰܬܪ ܒܗ ܨܐܕܝܗܘܢ. ܘܟܕ ܚܙܳܐ ܗ̇ܘ ܝܚܝܕܝܐ ܠܛܠܝܐ ܕܡܰܟܝ݂ܟ ܗܘܐ ܘܒܰܣܝ݂ܡ ܘܪܳܚܡ ܝܘܠܦܢܐ܆ ܘܩܪܳܝܗܝ ܘܥ݂ܠ ܠܨܐܕܘܗܝ. ܘܣܓܝ ܡܠܦ ܗܘܐ ܠܗ ܕܘܒܪ̈ܐ ܕܡܝܬܪܘܬܐ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܩܕܝܫܐ ܒܚܕܘܬܐ ܪܒܬܐ ܨܐܬ ܗܘܐ ܠܗܝܢ ܠܡܠܘ̈ܗܝ. ܘܟܕ ܐܳܡܰܪ ܗܘܐ ܠܗ: ܐܶܬܒܰܝܢ ܒܪܝ ܒܡܠܬܐ ܗ̇ܝ ܕܶܐܡܰܪ ܡܪܢ ܒܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕܟܠ ܕܠܐ ܫܳܒܩ ܐܒܗ̈ܐ ܘܐܚ̈ܐ ܡܛܠ ܫܡܝ܆ ܬܠܡܝܕܐ ܠܐ ܡܫܟܚ ܕܢܗܘܐ ܠܝ. ܐܦ ܐ̱ܚܪ̈ܢܝܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܡܢܗ ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ ܩܕܝܫܐ ܘܡ݂ܢ ܟܬܒ̈ܐ ܩܕܡܘܗܝ ܬܳܢܶܐ ܗܘܐ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܝܘܚܢܢ ܒܕܡܘܬ ܐܪܥܐ ܨܗܺܝܬܐ ܠܡܛܪܐ ܫܡܝܢܐ ܕܝܳܗܒ ܦܐܪ̈ܐ ܚܕ ܒܬܠܬܝܢ ܘܒܫܬܝܢ ܘܒܡܐܐ. ܗܟܢܐ ܐܦ ܗ݂ܘ ܟܬܰܒ ܐܢܝܢ ܠܡ̈ܠܐ ܗܠܝܢ ܒܠܒܗ. ܘܡ݂ܢ ܒܬܪܟܢ ܩܐܡ ܗܘܐ ܝܘܚܢܢ ܠܒܪ ܡ݂ܢ ܬܪܥܐ ܕܒܝܬܐ ܗ̇ܘ ܕܰܫܪܶܐ ܗܘܐ ܗ̇ܘ ܝܚܝܕܝܐ ܘܨܐܬ ܗܘܐ ܠܡܠܘ̈ܗܝ܆ ܘܚܳܙܶܐ ܗܘܐ ܡܢܐ ܐܳܡܰܪ ܗܘܐ ܒܨܠܘܬܐ ܘܕܡܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܥܡܠܗ. ܘܚܙܝܗܝ ܕܩܐܡ ܘܡܨܠܐ ܟܠܗ ܠܠܝܐ ܟܕ ܦܫܝ̈ܛܢ ܐܝ̈ܕܘܗܝ ܠܫܡܝܐ܆ ܘܒܕܡ̈ܥܐ ܕܥܝܢܘ̈ܗܝ ܙܳܠܚ ܗܘܐ ܠܗ ܠܟܠܗ ܦܓܪܐ. ܘܡܚܕܐ ܐܬܡܠܝ݂ ܗܘܐ ܝܘܚܢܢ ܕܚܠܬܐ ܪܒܬܐ. ܘܒܳܟܶܐ ܗܘܐ ܟܕ ܐܳܡܰܪ: ܠܐ ܚܕܘ̈ܬܗ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ ܡܟܰܬܪ̈ܢ ܘܠܐ ܒܝ̈ܫܬܗ ܡܩܘ̈ܝܢ܆ ܐܠܐ ܟܠܡܕܡ ܕܐܝܬ ܒܗ ܐܝܟ ܚܠܡܐ ܥܳܒܰܪ ܘܡܶܬܒܛܶܠ. ܘܟܕ ܗܘܳܐ ܨܦܪܐ܆ ܐܶܙܰܠ ܝܘܚܢܢ ܨܝܕ ܐܒܘܗܝ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗ: ܨܒܐ ܐ̱ܢܐ ܐܒܝ ܕܬܥܒܕ ܠܝ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕܩܪܐ ܐ̱ܢܐ ܒܗ. ܘܥܒܰܕ ܠܗ ܐܒܘܗܝ ܐܘܢܓܠܝܘܢ܆ ܘܩܰܪܡܗ ܒܕܗܒܐ ܣܢܝ݂ܢܐ ܡ݂ܢ ܠܒܪ. ܘܐܦܩ ܘܚܣܰܪ ܥܠܘܗܝ ܚܡܫܡܐܐ ܕܝܢܪ̈ܐ ܘܝܰܗܒܗ ܠܒܪܗ ܒܚܕܘܬܐ ܪܒܬܐ ܘܫܘܒܚܐ ܠܡܪܗ ܡܰܣܶܩ ܗܘܐ. ܟܕ ܚܙܬ݀ ܕܝܢ ܐܡܗ܆ ܚܕܝܬ݀ ܘܪܘܙܬ݀ ܘܐܡܪܬ݀: ܕܳܚܠܐ ܐ̱ܢܐ ܕܠܡܐ ܟܕ ܢܣܬܟܠ ܕܩܳܪܐ ܒܗ ܒܡܡܠ̱ܠܐ ܪܘܚܢܝܐ ܕܒܐܘܢܓܠܝܘܢ܆ ܘܚܠܦ ܕܢܣܬܟܠ ܒܗ ܒܡܡܠ̱ܠܐ܆ ܪܳܡܶܐ ܥܝܢܗ ܥܠ ܕܗܒܐ ܕܰܩܪܺܝܡ ܡ݂ܢ ܠܒܪ. ܘܫܩܠܗ ܕܝܢ ܝܘܚܢܢ ܠܐܘܢܓܠܝܘܢ ܘܰܚܕܝ݂ ܒܗ ܚܕܘܬܐ ܪܒܬܐ. ܘܥ݂ܠ ܕܝܢ ܨܝܕ ܗ̇ܘ ܝܚܝܕܝܐ ܘܝܺܬܒ ܠܘܬ ܪ̈ܓܠܘܗܝ. ܘܦܬܚܗ ܕܝܢ ܠܟܬܒܐ ܘܫܪܝ ܩܳܪܐ ܒܗ. ܘܒܬܪܟܢ ܐܶܡܰܪ ܠܗ̇ܘ ܝܚܝܕܝܐ: ܒܥܐ ܐ̱ܢܐ ܡܢܟ ܡܪܝ ܡܠܘ݂ܟܰܝܢܝ. ܡܢܐ ܐܥܒܕ ܠܗ ܠܕܗܒܐ ܗܢܐ؟ ܦܰܩܳܚ ܠܝ ܕܶܐܬܠܝ݂ܘܗܝ ܠܡܣ̈ܟܢܐ. ܘܣܳܦ̈ܩܳܢ ܠܝ ܡ̈ܠܐ ܗܠܝܢ ܡܚܝܢ̈ܝܬܐ ܕܐܝܬ ܒܗ ܒܐܘܢܓܠܝܘܢ. ܡܛܠ ܕܕܳܚܠ ܐ̱ܢܐ ܕܕܠܡܐ ܢܗܘܐ ܠܝ ܕܗܒܐ ܗܢܐ ܠܬܘܩܠܬܐ. ܘܥܢܳܐ ܗ̇ܘ ܝܚܝܕܝܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗ: ܠܐ ܒܪܝ ܬܥܒܕ ܗܕܐ ܘܰܬܥܝ݂ܩܝ݂ܘܗܝ ܠܐܒܘܟ ܒܗܕܐ ܨܒܘܬܐ. ܡܛܠ ܕܗ݂ܘ ܐܒܘܟ ܐܝܟ ܕܠܐܝܩܪܐ ܕܡ̈ܠܐ ܗܠܝܢ ܩܕܝ̈ܫܬܐ ܫܰܟܶܢ ܘܰܥܒܰܕ ܠܕܗܒܐ ܗܢܐ. ܐܠܐ ܐܢܗܘ ܕܬܬܠ ܠܡܣ̈ܟܢܐ ܒܥܐ ܐܢ̱ܬ܆ ܦܫܝܩ ܗ݂ܘ ܠܟ ܕܬܶܣܒ ܡ݂ܢ ܐܒܘܟ ܟܠ ܡܐ ܕܨܒܐ ܐܢ̱ܬ ܘܕܬܬܠ ܠܡܣ̈ܟܢܐ ܟܕ ܠܐ ܐ̱ܢܫ ܟܳܠܶܐ ܠܟ. ܘܥܒܰܕ ܝܘܚܢܢ ܐܝܟ ܕܰܦܩܰܕ ܠܗ ܗ̇ܘ ܝܚܝܕܝܐ. ܘܟܰܬܪ ܗܘܐ ܗ̇ܘ ܝܚܝܕܝܐ ܘܝܘܚܢܢ ܝܘ̈ܡܬܐ ܚܡܫܥܣܪ̈ܐ. ܗܝܕܝܢ ܢܦܰܩ ܗܘܐ ܘܶܐܙܰܠ ܗ̇ܘ ܛܘܒܢܐ ܠܐܘܪܫܠܡ. ܘܢܦܰܩ ܥܡܗ ܝܘܚܢܢ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗ: ܡܪܝ ܒܥܐ ܐ̱ܢܐ ܡܢܟ܆ ܕܗܐ ܝܘܡܢܐ ܕܰܠܳܢܝ ܡ݂ܢ ܛܘܒܳܥܗ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ ܒܝܫܐ. ܐܶܡܰܪ ܠܗ ܗ̇ܘ ܝܚܝܕܝܐ: ܟܬܪ ܒܪܝ ܥܕܡܐ ܕܗܳܦܟ ܐ̱ܢܐ ܡ݂ܢ ܐܘܪܫܠܡ. ܘܫܰܪܝ݂ ܡܦܝܣ ܠܗ ܝܘܚܢܢ ܟܕ ܐܳܡܰܪ: ܒܥܐ ܐ̱ܢܐ ܡܢܟ ܒܥܓܠ ܘܩܠܝܠܐܝܬ ܬܗܦܘܟ ܘܰܫܪܝ݂ ܨܐܕܝܢ ܟܕ ܠܐ ܥܒܪ ܐܢ̱ܬ. ܘܐܬܒܪܟ ܝܘܚܢܢ ܡܢܗ ܘܰܪܕܳܐ ܗ̇ܘ ܛܘܒܢܐ ܒܐܘܪܚܗ. ܘܗ݂ܘ ܝܘܚܢܢ ܗܦܰܟ ܠܒܝܬܗ. ܘܐܡܝܢܐܝܬ ܒܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕܝܠܗ ܡܬܗܰܓܶܐ ܗܘܐ. ܘܨܠܘܬܐ ܠܐܠܗܐ ܡܩܰܪܒ ܗܘܐ. ܘܒܬܪ ܕܝܢ ܕܫܰܡܠܝ݂ ܗ̇ܘ ܛܘܒܢܐ ܐܘܪܚܗ܆ ܗܦܰܟ ܘܫܪܳܐ ܨܐܕܝܗܘܢ. ܘܚܕܝ݂ ܒܗ ܝܘܚܢܢ ܚܕܘܬܐ ܪܒܬܐ. ܘܡ݂ܢ ܒܬܪ ܚܡܫܐ ܝܘ̈ܡܝ݂ܢ ܢܦܰܩ ܛܘܒܢܐ ܕܢܐܙܠ ܠܕܝܪܗ܆ ܘܢܦܰܩ ܥܡܗ ܝܘܚܢܢ ܠܒܪ ܡ݂ܢ ܡܕܝܢ̱ܬܐ܆ ܥܕܡܐ ܕܡܛܰܘ ܠܰܣܦܳܪ̈ܰܝ ܝܡܐ. ܘܫܰܪܝ݂ ܡܦܝܣ ܠܗ ܠܝܚܝܕܝܐ ܗ̇ܘ ܟܕ ܐܳܡܪ: ܗܐ ܝܘܡܢܐ ܕܒܗ ܬܕܰܠܳܢܝ ܡ݂ܢ ܛܘܒܥܐ ܕܚܛܝܬܐ. ܘܥܢܳܐ ܗ̇ܘ ܛܘܒܢܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗ ܠܝܘܚܢܢ: ܠܐ ܡܫܟܚ ܐ̱ܢܐ ܒܪܝ ܐܶܫܩܠܳܟ ܥܡܝ܆ ܡܛܠ ܕܕܝܪܐ ܪܚܝܩܐ ܘܐܢ̱ܬ ܒܪ ܡܠܟܐ ܐܢ̱ܬ. ܘܐܢ ܫܡܥܝܢ ܐܒܗܝ̈ܟ ܕܥܡܝ ܐܳܙܶܠ ܐܢ̱ܬ܆ ܠܟ ܫܩܠܝܢ ܘܠܝ ܩܛܠܝܢ. ܐܶܡܰܪ ܠܗ ܝܘܚܢܢ: ܐܶܓܘܪ ܐܶܠܦܐ ܘܐܢܐ ܝܗܒ ܐ̱ܢܐ ܐܓܪܐ. ܘܐܢ ܠܐ ܫܩܠ ܐܢ̱ܬ ܠܝ ܥܡܟ܆ ܟܠ ܚܛܝܬܐ ܕܣܥܪ ܐ̱ܢܐ ܡܢܟ ܢܶܬܒܥܝܗ̇ ܐܠܗܐ. ܐܶܡܰܪ ܠܗ ܗ̇ܘ ܝܚܝܕܝܐ: ܒܪܝ܆ ܠܐ ܬܰܘܩܶܕܰܝܢܝ ܒܚܛܗܝ̈ܟ. ܘܰܩܪܶܒ ܝܚܝܕܝܐ ܠܘܬ ܐܶܠܦܪܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗ: ܐܰܓܰܪ ܠܢ ܐܶܠܦܐ ܗܕܐ ܕܝܠܟ. ܐܶܡܰܪ ܠܗ ܐܶܠܦܪܐ: ܟܬܪܘ ܗܪܟܐ ܬܠܬܐ ܝܘܡܝ̈ܢ. ܡܛܠ ܕܐܝܬ ܗܪܟܐ ܐ̱ܢܫܝ̈ܢ ܕܒܳܥܶܝܢ ܕܢܥܠܘܢ ܠܐܠܦܐ ܘܥܡܗܘܢ ܐܙܠ̱ܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ. ܝܘܚܢܢ ܫܐܠܗ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗ: ܟܡܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܓܪܐ ܕܶܐܠܦܐ؟ ܘܟܕ ܫܐܠܗ ܘܶܐܡܪ ܠܗ ܡܐܐ ܕܝܢܪ̈ܐ. ܐܶܡܰܪ ܠܗ ܝܘܚܢܢ: ܟܬܪ ܠܝ ܕܥܐܠ ܐ̱ܢܐ ܠܘܬ ܐܒܗܝ̈ ܘܫܳܩܠ ܐ̱ܢܐ ܡܢܗܘܢ ܡܐܐ ܕܝܢܪ̈ܐ ܘܝܳܗܒܝܢܢ ܐܓܪܐ ܕܣܦܝܢ̱ܬܐ. ܘܥ݂ܠ ܝܘܚܢܢ ܠܘܬ ܐܡܗ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗ̇: ܗܘܰܝܬܝ ܝܕܥܐ ܐܢ̱ܬܝ ܐܡܝ܆ ܕܚܒܪ̈ܝ ܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬ ܥܡܝ ܒܐܣܟܘܠܐ ܙܒܢ̈ܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܩܪܰܐܘܢܝ ܠܒܬܝ̈ܗܘܢ ܘܝܰܩܪܘܢܝ. ܐܦ ܐܢܐ ܒܥܐ ܐ̱ܢܐ ܕܐܦܪܘܥ ܐܢܘܢ. ܣܒܝ ܡ݂ܢ ܐܒܝ ܡܐܐ ܕܝܢܪ̈ܐ ܘܗܒܠܝ. ܒܥܐ ܐ̱ܢܐ ܕܶܐܝܰܩܰܪ ܐܢܘܢ. ܟܕ ܕܝܢ ܫܡܥܬ݀ ܐܡܗ ܡܠܬܐ ܗܕܐ܆ ܚܕܝܬ݀ ܛܒ. ܘܟܕ ܐܬܬ݀ ܠܘܬ ܐܒܘܗܝ ܘܐܡܪܬ݀ ܠܗ: ܕܰܒܪܳܟ ܝܘܚܢܢ ܥܠܝ̈ܡܐ ܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬ ܥܡܗ ܒܐܣܟܘܠܐ ܩܪܰܐܘܗܝ ܙܒܢ̈ܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܠܒܬܝ̈ܗܘܢ ܘܐܝܩܪܐ ܪܒܐ ܥܒܕܘ ܠܗ ܘܒܳܥܶܐ ܕܢܦܪܘܥ ܐܢܘܢ. ܐܠܐ ܗܒ ܠܗ ܡܐܐ ܕܝܢܪ̈ܐ ܕܩܳܪܶܐ ܠܚܒܪ̈ܘܗܝ. ܘܰܚܕܝ݂ ܐܒܘܗܝ ܕܛܒ ܘܐܦܩ ܡܐܐ ܕܝܢܪ̈ܐ ܘܝܰܗܒܠܗ ܠܝܘܚܢܢ. ܘܫܕܪ ܥܡܗ ܓܒܪܐ ܡܗܝܪܐ ܕܠܐ ܢܐܙܠ ܢܶܣܪܘܚ ܒܗܘܢ ܡܕܡ. ܘܫܩܰܠ ܥܡܗ ܝܘܚܢܢ ܠܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕܥܒܰܕ ܠܗ ܐܒܘܗܝ. ܘܟܕ ܢܦܰܩ ܝܘܚܢܢ ܡܶܬܚܰܫܒ ܗܘܐ ܕܒܰܐܝܕܐ ܥܠܬܐ ܢܶܕܚܩܝܘܗܝ ܠܥܒܕܗ ܕܐܒܘܗܝ ܡ݂ܢ ܠܘܬܗ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܗ: ܙܠ ܠܐܣܟܘܠܐ܆ ܘܚܙܝ ܠܚܒܪ̈ܝ ܐܢ ܟܢܝܫܝܢ ܐܘ ܠܐ. ܕܒܥܐ ܐ̱ܢܐ ܕܐܩܪܐ ܐܢܘܢ. ܘܟܕ ܐܶܙܰܠ܆ ܩܪܶܒ ܝܘܚܢܢ ܠܘܬ ܗ̇ܘ ܝܚܝܕܝܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗ: ܗܐ ܡܐܐ ܕܝܢܪ̈ܐ ܐܰܝܬܺܝܬ ܠܟ. ܗܒ ܐܓܪܐ ܕܶܐܠܦܐ. ܘܶܐܡܰܪ ܗ̇ܘ ܝܚܝܕܝܐ ܠܗ̇ܘ ܐܶܠܦܳܪܐ: ܗܐ ܡܐܐ ܕܝ݂ܢܳܪ̈ܝ݂ܢ ܐܰܝܬܝ݂ܢܢ ܠܟ ܐܓܪܐ ܕܶܐܠܦܐ. ܐܪܟܒ ܠܢ ܡܛܠ ܕܠܐ ܒܳܥܶܝܢܢ ܕܢܶܕܰܥ ܒܢ ܐ̱ܢܫ ܟܕ ܐܙܠ̱ܝܢܢ. ܘܒܗ̇ ܒܫܥܬܐ ܐܰܥܶܠ ܐܢܘܢ ܠܐܠܦܐ ܘܪܕܳܬ݀ ܒܝܡܐ. ܘܒܬܪ ܬܠܬܐ ܝܘܡܝ̈ܢ ܒܥܐܘܗܝ ܐܒܗܘ̈ܗܝ ܕܩܕܝܫܐ ܝܘܚܢܢ ܘܠܐ ܐܫܟܚܘܗܝ. ܘܐܬܚܫܒ ܐܒܘܗܝ ܒܢܦܫܗ ܘܶܐܡܰܪ: ܕܫܪܝܪܐܝܬ ܕܒܪܝ ܝܘܚܢܢ ܥܡ ܗ̇ܘ ܝܚܝܕܝܐ ܐܶܙܠ ܠܗ ܘܗ݂ܘ ܐܰܣܛܝܗ ܠܠܒܗ ܠܘܬܗ. ܘܣܡ ܗܘܐ ܐܦܘ̈ܗܝ ܕܢܶܪܕܶܐ ܒܝܡܐ ܘܢܐܙܠ ܠܕܝܪܐ ܗ̇ܝ ܕܒܗ̇ ܥܡܪܝܢ ܩܕܝ̈ܫܐ. ܘܟܕ ܗܕܐ ܐܬܚܫܒ ܕܢܥܒܕ܆ ܨܒܳܐ ܐܠܗܐ ܒܛܝܒܘܬܗ ܕܢܒܰܛܠܝܗ̇ ܠܐܘܪܚܗ. ܘܐܪܡܝ݂ ܡܪܝܐ ܪܘܚܐ ܣܢܝ݂ܬܐ ܒܝܡܐ ܘܰܫܓܰܫ ܠܝܡܐ ܥܠܘܗܝ ܒܟܐܡܘ̈ܢܐ ܬܩܝ̈ܦܐ. ܘܠܐ ܐܫܟܚ ܕܢܥܘܠ ܠܐܠܦܐ ܠܡܺܐܙܰܠ ܒܬܪܗ. ܘܗܦܰܟ ܠܒܝܬܗ ܟܕ ܒܳܟܶܐ ܡܪܝܪܐܝܬ܆ ܘܐܬܐܒܠ ܥܠܘܗܝ ܝܘ̈ܡܬܐ ܣܓܝ̈ܐܐ. ܘܗܘܳܐ ܕܝܢ ܕܟܕ ܐܶܬܡܰܛܝ݂ ܛܘܒܢܐ ܠܕܝܪܐ܆ ܚܙܝܗܝ ܪܝܫ ܕܝܪܐ ܠܛܘܒܢܐ ܝܘܚܢܢ ܕܣܓܝ ܪܓܝ݂ܓ ܘܫܦܝܪ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܝܚܝܕܝܐ ܗ̇ܘ: ܡ݂ܢ ܐܝܟܐ ܗܘ ܥܠܝܡܐ ܗܢܐ ܕܥܡܟ؟ ܘܐܫܬܥܝ ܠܗ ܝܚܝܕܝܐ ܠܪܝܫ ܕܝܪܐ ܟܠܗ ܕܘܒܪܗ ܕܝܘܚܢܢ. ܘܐܝܟܢ ܒܕܡ̈ܥܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܐܦܝܣܗ ܘܒܥܳܐ ܡܢܗ ܕܢܫܰܘܙܒܗ ܡ݂ܢ ܝܡܗ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ. ܗܝܕܝܢ ܥܢܳܐ ܪܝܫ ܕܝܪܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗ ܠܝܘܚܢܢ: ܒܪܝ ܚܙܐ ܐ̱ܢܐ ܠܟ ܕܒܪ ܡܠܟܐ ܐܢ̱ܬ܆ ܘܒܰܢܝܳܚ̈ܐ ܘܦܘܢܩ̈ܐ ܕܝܢ ܐܬܪܰܒܺܝܬ. ܐܠܐ ܟܬܪ ܝܘܡ̈ܬܐ ܐܪܒܥܝܢ܆ ܘܚܙܝ ܟܠܗ ܕܘܒܪܐ ܕܐܚ̈ܐ. ܘܟܒܪ ܠܐ ܡܶܫܟܚܰܬ ܕܬܣܰܝܒܪ ܫܗܪܐ ܘܥܡܠܐ ܩܫܝܐ ܘܨܘܡܐ ܘܨܠܘܬܐ. ܗܝܕܝܢ ܥܢܳܐ ܝܘܚܢܢ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗ: ܐܠܗܐ ܗ̇ܘ ܕܰܩܪܳܢܝ ܠܗܕܐ ܕܘܟܬܐ ܩܕܝܫܬܐ܆ ܗ݂ܘ ܡܚܰܝܶܠ ܠܝ ܕܐܦܠܘܚ ܒܥܡܠܐ ܗܢܐ ܠܘܬܟܘܢ. ܐܠܐ ܡܦܝܣ ܐ̱ܢܐ ܠܟ ܡܪܝ ܐܰܠܒܶܫܰܝܢܝ ܐܣܟܡܐ ܗܢܐ ܕܝܠܟܘܢ. ܘܟܕ ܫܡܰܥ ܪܝܫ ܕܝܪܐ ܗܠܝܢ܆ ܩܪܳܐ ܠܐܚ̈ܐ ܟܠܗܘܢ ܕܒܕܝܪܐ. ܘܟܕ ܐܬܟܢܫܘ ܘܐܬܘ ܠܘܬܗ܆ ܗܳܘܶܝܢ ܗܘܘ ܕܝܢ ܫܒܥܡܐܐ ܘܐܪܒܥܝܢ ܝܚܝܕܝ̈ܐ ܐܝܠܝܢ ܕܒܬܘ̈ܠܐ ܗܘܘ. ܘܐܣܩܘ ܬܫܒܘܚܬܐ ܠܐܠܗܐ. ܘܩܰܪܶܒܘ ܨܠܘܬܐ ܚܠܦܘܗܝ ܒܒܟܝܐ ܣܓܝܐܐ. ܗܝܕܝܢ ܐܠܒܫܘܗܝ ܠܒܘܫܐ ܕܕܝܪܝܘܬܐ ܘܝܗܒܘ ܠܗ ܐܚ̈ܐ ܩܠܝܬܐ. ܘܥ݂ܠ ܩܕܝܫܐ ܘܚܒܰܫ ܗܘܐ ܒܗ̇ ܢܦܫܗ ܫܢܝ̈ܐ ܫܬ܆ ܘܰܪܡܶܐ ܗܘܐ ܒܥܡܠܐ ܩܫܝܐ. ܘܗܘܳܐ ܒܫܗܪܐ ܘܨܘܡܐ ܘܨܠܘܬܐ ܐܡܝܢܐܝܬ܆ ܘܒܶܟܝܐ ܘܶܐܒܠܐ ܣܓܝܐܐ ܥܕܡܐ ܕܰܒܠܳܐ ܗܘܐ ܦܓܪܗ ܘܕܒܶܩ ܒܣܪܗ ܠܓܪ̈ܡܘܗܝ. ܘܫܰܚܰܪ ܘܰܐܘܟܶܡ ܟܠܗ ܓܘܫܡܗ ܐܝܟ ܣܩܐ. ܗ̇ܘ ܕܡܰܒܪܶܩ ܗܘܐ ܦܪܨܘܦܗ ܐܝܟ ܫܡܫܐ܆ ܐܫܬܚܠܦ ܓܘܢܗ ܘܗܘܳܐ ܐܝܟ ܩܛܡܐ. ܐܦ ܫܳܪ̈ܝܳܬܗ ܕܝܢ ܡܶܬܡܰܢ̈ܝܢ ܗܘܝ̈. ܘܐ̱ܢܫ ܡ݂ܢ ܒܢܝ̈ ܕܝܪܐ ܠܐ ܚܙܳܐ ܐܦܘ̈ܗܝ ܒܗܠܝܢ ܫܬ ܫܢܝ̈ܢ. ܐܠܐ ܪܝܫ ܕܝܪܐ ܒܠܚܘܕ ܐܳܬܶܐ ܗܘܐ ܠܘܬܗ ܒܙܒܢ ܙܒܢ. ܘܝܳܗܶܒ ܗܘܐ ܠܗ ܩܘܪܒܢܐ ܥܡ ܣܝܒܪܬܐ. ܒܚܕ ܡ݂ܢ ܝܘܡܝ̈ܢ܆ ܚܙܝܗܝ ܪܝܫ ܕܝܪܐ ܠܝܘܚܢܢ ܕܡܚܝ݂ܠ ܛܒ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗ: ܚܘܣ ܒܪܝ ܥܠ ܢܦܫܟ܆ ܡܛܠ ܕܚܙܐ ܐ̱ܢܐ ܕܣܓܝ ܡܚܝ݂ܠ ܐܢ̱ܬ. ܐܢ ܨܒܐ ܐܢ̱ܬ ܢܰܘܣܦ ܠܟ ܥܠ ܗܕܐ ܣܝܒܪܬܐ ܩܠܝܠ. ܘܒܟܳܐ ܝܘܚܢܢ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ ܠܪܝܫ ܕܝܪܐ: ܗܕܐ ܗܘܰܝܬ ܝܳܕܰܥ ܡܪܝ ܕܠܘ ܡ݂ܢ ܒܨܝܪܘܬ ܡܐܟܘܠܬܐ ܟܪܝܗ ܐ̱ܢܐ܆ ܐܠܐ ܡ݂ܢ ܣܓܝܐܘܬ ܚܛܗ̈ܐ ܕܝܠܝ. ܘܗ݂ܘ ܪܝܫ ܕܝܪܐ ܠܐ ܝܳܕܰܥ ܗܘܐ ܕܒܗܠܝܢ ܫܬ ܫܢܝ̈ܢ ܠܚܡܐ ܠܐ ܐܶܟܰܠ܆ ܐܠܐ ܙܪ̈ܘܢܐ ܘܝܘܪ̈ܩܐ ܕܥܣܒܐ ܕܚܩܠܐ. ܥܕܡܐ ܕܐܬܓܠܝ݂ ܠܗ ܠܪܝܫ ܕܝܪܐ ܡ݂ܢ ܐܠܗܐ܆ ܡܛܠ ܕܣܝܒܪܬܐ ܕܝܳܗܶܒ ܗܘܐ ܠܗ ܪܝܫ ܕܝܪܐ܆ ܠܡܣ̈ܟܢܐ ܝܳܗܶܒ ܗܘܐ ܠܗ̇. ܘܡ݂ܢ ܒܬܪ ܫܬ ܫܢܝ̈ܢ܆ ܒܚܕ ܡ݂ܢ ܝܘܡܝ̈ܢ ܟܕ ܡܨܠܐ ܗܘܐ ܒܦܠܓܗ ܕܠܠܝܐ܆ ܐܶܬܳܐ ܠܗ ܩܠܐ ܡ݂ܢ ܪܘܡܐ ܟܕ ܐܳܡܰܪ ܠܗ: ܩܘܡ ܝܘܚܢܢ܆ ܙܠ ܨܝܕ ܐܒܗܝ̈ܟ ܘܩܒܠ ܨܠܘܬܗܘܢ ܩܕܡ ܡܘܬܟ. ܘܩܡ ܝܘܚܢܢ ܡ݂ܢ ܨܦܪܐ ܘܨܠܝ ܘܰܒܥܳܐ ܡ݂ܢ ܐܠܗܐ ܒܕܡ̈ܥܐ ܟܕ ܐܳܡܰܪ ܗܘܐ: ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܡܦܝܣ ܐ̱ܢܐ ܠܟ܆ ܙܓܘܪ ܡܢܝ ܣܛܢܐ ܗܢܐ ܕܡܰܠܶܙ ܠܝ ܘܠܐ ܢܰܛܥܶܐ ܠܝ ܐܝܟ ܕܰܐܛܥܝ݂ ܠܐܒܘܢ ܐܕܡ. ܘܟܕ ܕܰܡܝ݂ܟ ܒܠܠܝܐ ܐ̱ܚܪܢܐ܆ ܐܫܬܡܥ ܠܗ ܗ̇ܘ ܩܠܐ ܟܕ ܐܳܡܰܪ: ܩܘܡ ܝܘܚܢܢ܆ ܙܠ ܨܝܕ ܐܒܗܝ̈ܟ ܘܩܒܠ ܨܠܘܬܗܘܢ ܩܕܡ ܡܘܬܟ. ܗܝܕܝܢ ܐܫܬܘܕܥ ܝܘܚܢܢ ܕܡ݂ܢ ܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ ܩܠܐ. ܘܶܐܬܐ ܠܘܬ ܪܝܫ ܕܝܪܐ ܘܶܐܡܪ ܠܗ: ܨܠܐ ܥܠܝ ܡܪܝ܆ ܕܐܢܐ ܐܳܙܠ ܐ̱ܢܐ ܨܝܕ ܐܒܗܝ̈ ܒܥܐ ܐ̱ܢܐ. ܐܶܡܰܪ ܠܗ ܪܝܫ ܕܝܪܐ: ܟܬܪ ܠܝ ܒܪܝ ܩܠܝܠ܆ ܥܕܡܐ ܕܩܪܐ ܐ̱ܢܐ ܠܐܚ̈ܐ ܘܥܒܕܝܢܢ ܨܠܘܬܐ ܐܝܟ ܥܝܕܐ. ܘܐܦ ܐܶܙܰܠ ܘܟܰܢܶܫ ܐܢܘܢ ܠܟܠܗܘܢ ܐܚ̈ܐ ܕܒܕܝܪܐ. ܘܟܕ ܚܙܐܘܗܝ܆ ܐܬܕܡܪܘ ܛܒ ܕܒܐܝܢܐ ܫܘܦܪܐ ܥܠ ܠܕܝܪܐ ܘܒܰܐܝܕܐ ܡܚܝ݂ܠܘܬܐ ܢܳܦܶܩ ܡܢܗ̇. ܘܥܒܕܘ ܨܠܘܬܐ ܐܝܟ ܥܝܳܕܐ. ܘܟܕ ܫܠܡܘ ܨܠܘܬܗܘܢ܆ ܫܕܘ ܢܦ̈ܫܬܗܘܢ ܩܕܡܘܗܝ ܥܠ ܐܪܥܐ. ܘܒܚܫܐ ܪܒܐ ܒܳܥܶܝܢ ܗܘܘ ܡܢܗ ܟܕ ܐܡܪܝܢ: ܨܠܐ ܥܠܝܢ ܡܛܠ ܚܘܒܗ ܕܡܫܝܚܐ. ܘܗ݂ܘ ܝܘܚܢܢ ܫܕܳܐ ܢܦܫܗ ܥܠ ܐܪܥܐ ܩܕܡܝܗܘܢ ܘܶܐܡܰܪ: ܐܦ ܐܢ̱ܬܘܢ ܨܠܘ ܥܠܝ ܒܚܘܒܐ ܘܠܐ ܬܛܥܘܢ ܠܡܚܝ݂ܠܘܬܝ ܒܨܠܘ̈ܬܟܘܢ. ܘܰܪܕܳܐ ܝܘܚܢܢ ܒܐܘܪܚܐ ܘܟܠܗܘܢ ܝܚܝܕܝ̈ܐ ܢܦܩܘ ܥܡܗ ܟܕ ܒܳܟܶܝܢ. ܘܐܡܪܘ ܠܗ: ܙܠ ܒܫܠܡܐ ܐܚܘܢ ܝܘܚܢܢ ܐܬܠܝܛܗ ܕܡܫܝܚܐ܆ ܡܪܢ ܢܬܪܘܨ ܐܘܪܚܟ ܒܫܝܢܐ. ܘܟܕ ܐܪܚܩ ܩܠܝܠ ܡ݂ܢ ܕܝܪܐ܆ ܒܪܶܟ ܥܠ ܒܘܪ̈ܟܘܗܝ ܘܨܠܝ ܘܗܟܢܐ ܐܶܡܰܪ: ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܚܝܠܬܢܐ܆ ܕܰܒܰܪܰܝܢܝ ܒܐܘܪܚܐ ܗܕܐ ܐܝܟ ܨܒܝܢܟ. ܘܐܦܢܢܝ ܠܕܝܪܐ ܗܕܐ ܒܫܠܡܐ. ܘܪܳܕܶܐ ܗܘܐ ܟܕ ܒܳܟܶܐ. ܘܗܝܕܝܢ ܐܕܪܟܗ ܓܒܪܐ ܚܕ ܡܣܟܢܐ܆ ܟܕ ܠܒܝܫ ܗܘܐ ܡܐܢ̈ܐ ܒܠܳܝ̈ܐ. ܘܟܕ ܚܙܝܗܝ ܝܘܚܢܢ܆ ܟܪܝܬ݀ ܠܗ ܥܠܘܗܝ ܛܒ. ܘܰܩܪܶܒ ܨܐܕܘܗܝ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗ: ܓܒܪܐ ܐ̱ܢܐ ܡܣܟܢܐ ܐܟܡܐ ܕܚܙܐ ܐܢ̱ܬ ܠܝ. ܐܶܡܰܪ ܠܗ ܛܘܒܢܐ: ܠܐܝܟܐ ܐܳܙܠ ܐܢ̱ܬ؟ ܐܳܡܪ ܠܗ ܗ̇ܘ ܡܣܟܢܐ: ܠܪܗܘܡܝ ܡܕܝܢ̱ܬܐ ܪܒܬܐ ܐܳܙܠ ܐ̱ܢܐ. ܘܟܕ ܗܕܐ ܫܡܰܥ ܝܘܚܢܢ܆ ܚܕܝ ܚܕܘܬܐ ܪܒܬܐ܆ ܕܐܫܟܚ ܠܗ ܚܒܪܐ ܘܠܶܘܝܐ ܕܢܶܠܘܶܐ ܠܗ ܒܐܘܪܚܐ. ܘܥܢܳܐ ܩܕܝܫܐ ܝܘܚܢܢ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗ̇ܘ ܡܣܟܢܐ: ܕܝܳܕܥ ܐܢ̱ܬ ܕܓܒܪܐ ܡܚܝ݂ܠܐ ܐܺܝܬܰܝ. ܘܠܐ ܡܫܟܚ ܐ̱ܢܐ ܕܶܐܛܥܰܢ ܠܒܘܫܐ ܗܢܐ ܕܐܝܬ ܥܠܝ. ܐܠܐ ܣܒ ܐܢ̱ܬ ܠܒܘܫܝ ܘܐܢܐ ܗܒܠܝ ܗܠܝܢ ܡܐܢ̈ܐ ܒܠܳܝ̈ܐ ܕܐܝܬ ܥܠܝܟ. ܐܳܡܰܪ ܠܗ ܗ̇ܘ ܡܣܟܢܐ: ܐܢ ܡܪܝ ܥܳܒܕ ܐܢ̱ܬ ܟܝ ܛܝܒܘܬܐ ܗܕܐ ܪܒܬܐ܆ ܡܫܝܚܐ ܦܳܪܰܥ ܠܟ ܚܠܦܝ ܒܥܠܡܐ ܚܕܬܐ. ܘܰܫܠܰܚ ܝܘܚܢܢ ܡܐܢܘ̈ܗܝ ܘܝܰܗܒ ܐܢܘܢ ܠܗ̇ܘ ܡܣܟܢܐ ܘܨܪܝܟܐ ܘܥܪܛܠܝܐ ܡܛܠ ܣܒܪܐ ܕܢܘܚܡܐ. ܘܰܠܒܶܫ ܗ݂ܘ ܗܠܝܢ ܡܐܢ̈ܐ ܕܗ̇ܘ ܡܣܟܢܐ. ܘܪܕܘ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܒܐܘܪܚܐ ܟܕ ܚܳܕܝܢ. ܘܟܕ ܡܛܰܘ ܗܘܘ ܠܡܕܝܢ̱ܬܐ ܕܪܗܘܡܝ ܪܒܬܐ ܒܥܕܢ ܪܡܫܐ܆ ܠܐ ܝܳܕܰܥ ܗܘܐ ܩܕܝܫܐ ܝܘܚܢܢ ܐܝܟܐ ܗܘ ܒܝܬ ܐܒܗܘ̈ܗܝ܆ ܡܛܠ ܕܰܛܥܶܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܫܘ̈ܩܐ ܕܡܕܝܢ̱ܬܐ. ܘܰܒܪܶܟ ܥܠ ܒܘܪ̈ܟܘܗܝ ܩܕܡ ܐܠܗܐ ܘܨܠܝ ܘܗܟܢܐ ܐܶܡܰܪ: ܐܘܢ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܚܝܠܬܢܐ ܚܘܐ ܠܝ ܒܝܬ ܐܒܗܝ̈. ܘܒܪ ܫܥܬܗ ܕܥ݂ܠ ܠܡܕܝܢ̱ܬܐ܆ ܐܫܟܚ ܟܕ ܩܐܡ ܠܗ ܥܠ ܬܪܥܐ ܕܒܝܬ ܐܒܗܘ̈ܗܝ. ܘܟܕ ܝܺܬܶܒ ܠܒܪ ܡ݂ܢ ܬܪܥܐ܆ ܡܶܬܚܰܫܒ ܗܘܐ ܒܠܒܗ ܕܠܐ ܢܘܕܥ ܢܦܫܗ ܠܐܒܗܘ̈ܗܝ ܕܠܐ ܢܬܝܩܪ ܡܢܗܘܢ ܐܝܟ ܕܒܩܕܡܝܬܐ ܘܢܰܘܒܶܕ ܟܠܗ ܥܡܠܗ ܘܢܙܝ݂ܪܘܬܗ. ܘܐܦ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܗ̇ܘ ܕܥܒܕܘ ܠܗ ܐܒܗܘ̈ܗܝ ܥܡܗ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ܆ ܡ݂ܢ ܝܘܡܐ ܕܢܦܰܩ ܡ݂ܢ ܠܘܬܗܘܢ ܥܕܡܐ ܕܰܗܦܰܟ. ܡܛܠ ܕܐܡܝܢܐܝܬ ܩܳܪܶܐ ܗܘܐ ܒܗ ܘܡܰܟܪܰܟ ܗܘܐ ܒܡܐܢܐ ܚܕ ܕܠܐ ܢܬܝܕܥ. ܘܗܕܐ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܗܘܬ݀܆ ܐܝܟ ܕܠܐ ܢܬܝܕܥ ܠܐܒܗܘ̈ܗܝ ܡ݂ܢ ܥܠܬ݀ ܐܘܢܓܠܝܘܢ. ܘܟܕ ܗܘܳܐ ܨܦܪܐ ܢܦܰܩ ܬܪܥܝܐ ܕܢܶܦܬܰܚ ܬܪܥܐ ܕܕܳܪܬܐ܆ ܘܚܙܝܗܝ ܠܛܘܒܢܐ ܝܘܚܢܢ ܕܝܳܬܒ ܥܠ ܬܪܥܐ ܒܠܒܘ̈ܫܐ ܒܠܳܝ̈ܐ. ܘܫܪܝ ܛܳܪܶܕ ܠܗ ܟܕ ܐܳܡܰܪ: ܕܙܠ ܠܟ ܡܶܟܐ܆ ܕܗܐ ܡܪ̈ܝ ܢܦܩܝܢ܆ ܕܠܐ ܢܚܙܘܢ ܠܟ ܒܠܒܘܫܐ ܗܢܐ ܒܠܳܝܐ. ܘܬܶܢܰܕ ܠܗܘܢ ܡܢܟ. ܡ݂ܢ ܐܝܡܟܐ ܐܢ̱ܬ؟ ܘܡ݂ܢ ܐܝܟܐ ܐܶܬܰܝܬ ܠܗܪܟܐ؟ ܐܪܚܩ ܠܟ ܡܶܟܐ. ܕܠܐ ܢܦܩܝܢ ܡܪ̈ܝ ܘܚܳܙܝܢ ܠܟ ܗܪܟܐ ܘܓܳܥܨܐ ܠܗܘܢ ܡ݂ܢ ܪܝ݂ܚܟ. ܗܝܕܝܢ ܝܘܚܢܢ ܒܪܶܟ ܘܣܓܕ ܩܕܡܘܗܝ܆ ܘܫܰܪܝ ܡܦܝ݂ܣ ܠܗ ܘܳܐܡܰܪ ܠܗ: ܝܕܥ ܐܢ̱ܬ ܕܓܒܪܐ ܡܣܟܢܐ ܐܺܝܬܰܝ ܘܐܟܣܢܝܐ. ܘܠܝܬ ܠܝ ܡܥܡܪܐ܆ ܐܦܠܐ ܕܘܟܬܐ ܕܶܐܣܬܰܬܪ ܒܗ̇. ܐܠܐ ܡܦܝܣ ܐ̱ܢܐ ܕܫܒܘܩ ܠܝ ܥܠ ܬܪܥܐ ܗܢܐ ܕܡܳܪ̈ܝܟ ܘܡܕܡ ܠܐ ܡܰܚܣܪ ܐ̱ܢܐ ܠܟ. ܟܕ ܚܙܳܐ ܬܪܥܝܐ ܕܡܦܝ݂ܣ ܠܗ ܘܒܳܟܶܐ܆ ܟܪܝܬ݀ ܠܗ ܥܠܘܗܝ ܘܫܒܩܗ. ܘܗ݂ܘ ܚܳܙܐ ܠܗܘܢ ܠܐܒܗܘ̈ܗܝ ܘܠܐܚܘ̈ܗܝ ܟܕ ܪܟܝ݂ܒܝ݂ܢ ܗܘܘ ܪ̈ܟܫܐ ܡܙܰܝ̈ܢܐ ܘܢܦܩܝܢ ܗܘܘ ܘܥܐܠܝܢ܆ ܘܥܒ̈ܕܐ ܟܕ ܪܗܛܝܢ ܩܕܡܝܗܘܢ. ܘܗܠܝܢ ܕܥܐܠܝܢ ܗܘܘ ܘܢܳܦܩܝܢ܆ ܕܳܝܫܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܒܪ̈ܓܠܝܗܘܢ܆ ܡܶܬܚܐ ܕܫܢ̱ܬܐ ܚܕܐ. ܘܒܚܕ ܡ݂ܢ ܝܘܡܝ݂̈ܢ ܝܳܬܒ ܗܘܐ ܐܒܘܗܝ ܒܓܘ ܒܝܬܗ ܘܶܐܡܰܪ ܠܐܢ̱ܬܬܗ: ܣܓܝ ܐܚܝܕ ܠܝ ܬܗܪܐ ܘܕܘܡܪܐ ܕܒܡܣܝܒܪܢܘܬܗ ܕܗܢܐ ܡܣܟܢܐ ܕܰܪܡܶܐ ܥܠ ܬܪܥܐ ܕܕܳܪܬܰܢ. ܕܐܝܟܢܐ ܡܣܝܒܪ ܚܘܡܗ ܕܩܝܛܐ ܘܩܘܪܫܐ ܕܣܬܘܐ ܒܗܠܝܢ ܡܐܢ̈ܐ ܒܠܳܝ̈ܐ ܕܠܒܝ݂ܫ܆ ܘܟܦܢܐ ܥܡ ܨܗܝܐ. ܘܐܦܠܐ ܕܢܰܪܚܶܩ ܡ݂ܢ ܬܪܥܐ ܨܳܒܐ܆ ܐܠܐ ܐܡܝܢܐܝܬ ܥܠܘܗܝ ܪܡܶܐ. ܟܒܪ ܐܠܗܐ ܫܕܪܗ ܠܘܬܢ܆ ܡܛܠܗܕܐ ܠܐ ܡܰܪܚܶܩ ܡ݂ܢ ܨܐܕܝܢ. ܐܠܐ ܡ݂ܢ ܝܘܡ ܘܠܗܠ܆ ܚܢܢ ܢܦܪܘܫ ܘܢܫܕܪ ܠܗ ܡ݂ܢ ܦܬܘܪܢ ܣܝܒܪܬܐ. ܕܒܝܕ  ܨܠܘ̈ܬܗ ܢܬܒܪܟ ܟܠܡܕܡ ܕܐܝܬ ܠܢ. ܘܢܕܥ ܕܐܦ ܚܢܢ ܒܪܐ ܐܝܬ ܠܢ ܒܐܟܣܢܝܐ ܕܗ݂ܘ ܡܪܝܐ ܢܕܥ. ܘܐܢ ܡܢܺܝܚܐ ܢܦܫܗ ܘܐܢ ܒܛܘܪܦܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܘܐܢ ܥܬܝܕܝܢܢ ܕܢܚܙܝܘܗܝ ܠܦܪܨܘܦܗ ܩܕܡ ܡܘܬܢ. ܘܗܘܳܐ ܕܟܕ ܐܬܕܟܪܘܗܝ܆ ܒܟܰܘ ܒܶܟܝܐ ܪܒܐ ܡܪܝܪܐܝܬ. ܐܘ ܠܬܕܡܘܪܬܐ ܚܒܝ̈ܒܝ܆ ܐܬܒܩܘ ܐܚܝ̈ ܒܡܣܝܒܪܢܘܬܗ ܕܓܒܪܐ ܗܢܐ܆ ܘܒܰܚܠܝ݂ܨܘܬܗ ܕܗܢܐ ܩܕܝܫܐ܆ ܟܕ ܚܳܙܶܐ ܠܐܒܗܘ̈ܗܝ ܘܠܐܚܘ̈ܗܝ ܒܓܐܝܘܬܐ ܘܒܡܠܟܘܬܐ ܗܕܐ ܥܠܡܢܝܬܐ܆ ܘܒܦܘܪ̈ܦܥܐ ܘܒܡܐܟ̈ܠܬܐ ܕܟܠ ܓܢܶܣ. ܗܟܢܐ ܛܘܒܢܐ ܠܐ ܐܬܪܦܝ ܒܬܪܥܝܬܗ ܘܠܐ ܚܰܠܦ ܚܘܒܐ ܕܡܪܗ ܒܚܘܒܐ ܕܥܠܡܐ܆ ܐܠܐ ܫܳܛ ܘܕܳܫ ܘܰܐܣܠܝ݂ ܐܢܝܢ ܠܪ̈ܓܝܓܬܗ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ ܘܰܐܚܶܒ ܕܢܗܘܐ ܒܝܬ ܩܕܝܫܐ. ܒܚܘܡܐ ܘܒܩܘܪܐ܆ ܒܨܘܡܐ ܘܒܨܠܘܬܐ܆ ܒܟܦܢܐ ܘܒܨܗܝܐ܆ ܘܒܟܠܗܘܢ ܐܘܠܨܢ̈ܐ ܩܫܝ̈ܐ ܕܒܗܘܢ ܢܶܩܢܶܐ ܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ. ܐܦ ܓܝܪ ܐܓܘܢܐ ܩܫܝܐ ܥܒܰܕ ܥܠܘܗܝ܆ ܝܬܝܪ ܡ݂ܢ ܗ̇ܘ ܩܕܡܝܐ ܕܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܕܝܪܐ ܕܗܠܝܢ ܩܕܝ̈ܫܐ. ܒܓܘ ܩܠܝܬܐ ܥܡܪ ܗܘܐ܆ ܟܕ ܐܡܝܢ ܗܘܐ ܒܫܗܪܐ ܘܨܘܡܐ ܘܨܠܘܬܐ. ܘܒܬܪ ܕܝܢ ܕܶܐܬܐ ܠܘܬ ܐܒܗܘ̈ܗܝ܆ ܐܦܠܐ ܒܒܝܬܐ ܨܒܳܐ ܕܢܶܥܡܰܪ ܐܠܐ ܩܒܠ ܥܠܘܗܝ ܘܝܺܬܒ ܠܒܪ ܡ݂ܢ ܬܪܥܐ. ܕܢܶܨܛܰܥܪ ܘܢܬܬܫܝܛ ܡ݂ܢ ܟܠ ܕܥܐܠܝܢ ܘܢܦܩܝܢ. ܘܗܘܳܐ ܒܬܪ ܫܢ̱ܬܐ܆ ܒܚܕ ܡ݂ܢ ܝܘܡܝ̈ܢ ܢܦܩܬ݀ ܐܡܗ ܟܕ ܪܟܝ݂ܒܐ܆ ܘܥܰܒ̈ܕܝܗ̇ ܟܕ ܪܗܛܝܢ ܩܕܡܝܗ̇ ܘܐܡܗ̈ܬܗ̇ ܡܙܰܝ̈ܚܳܢ ܠܗ̇. ܘܒܶܠܩܬ݀ ܥܠ ܝܘܚܢܢ ܒܪܗ̇ ܒܬܪܥܐ ܕܕܳܪܬܐ ܒܰܪܳܝܬܐ܆ ܘܢܳܕܰܬ݀ ܠܗ̇ ܡ݂ܢ ܚܙܬܗ. ܘܦܩܕܬ݀ ܠܥܰܒܕܝ̈ܗ̇ ܕܢܶܛܪܕܘܢܝܗܝ ܡ݂ܢ ܬܪܥܐ. ܘܒܪ ܫܥܬܗ ܓܰܪܘܗܝ ܘܛܰܪܕܘܗܝ ܡ݂ܢ ܬܡܢ܆ ܘܐܪܚܩܘܗܝ ܡ݂ܢ ܬܪܥܐ ܠܩܕܝܫܐ ܝܘܚܢܢ. ܘܡ݂ܢ ܒܬܪ ܕܥܒܕܬ݀ ܒܗ ܐܡܗ ܗܟܢܐ܆ ܒܡܘܟܟܗ ܕܠܝܬ ܠܗ ܕܘܡܝܐ܆ ܗܦܰܟ ܠܗ ܩܕܝܫܐ ܝܘܚܢܢ ܡܦܝܣ ܠܗ ܠܬܪܥܝܐ ܟܕ ܐܳܡܰܪ: ܒܥܐ ܐ̱ܢܐ ܡܢܟ ܡܪܝ܆ ܥܒܶܕ ܒܝ ܛܝܒܘܬܐ ܐܝܟ ܕܰܥܒܰܕܬ ܒܝ ܡ݂ܢ ܩܕܝܡ. ܘܒܢܝ݂ ܠܝ ܗܪܟܐ ܚܕܐ ܡܛܰܠܬܐ ܕܐܗܘܐ ܒܗ̇܆ ܕܠܐ ܢܗܘܐ ܢܳܕܳܐ ܠܗܘܢ ܠܡܪ̈ܝܟ ܡܢܝ ܟܕ ܥܐܠܝܢ ܘܢܦܩܝܢ. ܐܝܬ ܠܝ ܣܒܪܐ ܥܠ ܐܠܗܐ ܕܗ݂ܘ ܦܳܪܰܥ ܠܟ ܚܠܦܝ. ܗܝܕܝܢ ܬܪܥܝܐ ܟܕ ܫܡܰܥ ܡ̈ܠܐ ܗܠܝܢ܆ ܟܪܝܬ݀ ܠܗ ܥܠܘܗܝ ܕܛܘܒܢܐ܆ ܡܛܠ ܕܝܳܕܰܥ ܗܘܐ ܡܟܝܟܘܬܗ ܘܡܣܝܒܪܢܘܬܗ. ܦܩܰܕ ܠܥܒ̈ܕܐ ܕܡܪܗ܆ ܘܥܒܰܕܘ ܠܗ ܡܛܰܠܬܐ ܘܒܢܰܘ ܠܗ̇ ܠܒܪ ܡ݂ܢ ܬܪܥܐ. ܘܣܠܶܩ ܥܡܰܪ ܒܗ̇ ܫܢܝ̈ܐ ܬܠܬ ܘܡܕܡ ܠܐ ܐܶܟܰܠ ܐܠܐ ܐܢ ܝܪܩܐ ܒܠܚܘܕ܆ ܥܕܡܐ ܕܒܠܝ݂ ܦܓܪܗ. ܘܐܫܬܚܠܦ ܓܘܢܐ ܕܐܦܘ̈ܗܝ ܐܝܟ ܕܡܝ݂ܬܐ ܕܡ݂ܢ ܟܕܘ ܣܝ݂ܡ ܒܩܒܪܐ. ܡܛܠ ܕܐܦ ܬܘܬܪ̈ܐ ܕܡܫܕܪܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܐܒܗܘ̈ܗܝ܆ ܗ݂ܘ ܠܡܣ̈ܟܢܐ ܝܳܗܶܒ ܗܘܐ ܠܗܘܢ. ܘܗܘܳܐ ܡ݂ܢ ܒܬܪ ܬܠܬ ܫܢܝ̈ܢ ܕܰܗܘܳܐ ܒܗ̇ܝ ܡܛܰܠܬܐ܆ ܗ݂ܘ ܒܚܕ ܡ݂ܢ ܝܘܡܝ̈ܢ ܟܕ ܩܐܡ ܒܨܠܘܬܐ ܘܡܨܠܐ ܒܦܠܓܗ ܕܠܠܝܐ ܐܬܚܙܝ ܠܗ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗ: ܛܘܒܝܟ ܝܘܚܢܢ ܕܓܒܰܝܬ ܠܟ ܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ ܚܠܦ ܡܠܟܘܬܐ ܐܪܥܢܝܬܐ. ܛܘܒܝܟ ܝܘܚܢܢ ܕܢܘܗܪܐ ܕܥܬܝܕ ܡܩܒܠ ܐܢ̱ܬ ܚܠܦ ܥܘܬܪܐ ܕܐܒܗܝ̈ܟ. ܒܫܪܪܐ ܐܳܡܪ ܐ̱ܢܐ ܠܟ: ܕܡܶܟܐ ܠܐܪܒܥܐ ܝܘܡܝ̈ܢ ܡܩܒܠ ܐ̱ܢܐ ܪܘܚܟ. ܘܡܢܺܝܚ ܐ̱ܢܐ ܠܗ̇ ܥܡ ܢܦ̈ܫܬܐ ܕܟܐܢ̈ܐ ܘܙܕܝ̈ܩܐ ܕܫܦܪܘ ܩܕܳܡܰܝ. ܘܡܚܕܐ ܐܬܥܰܠܝ݂ ܠܗ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܠܫܡܝܐ. ܘܣܡ ܒܘܪܟܐ ܩܕܝܫܐ ܝܘܚܢܢ ܘܨܠܝ܆ ܘܰܐܣܶܩ ܬܫܒܘܚܬܐ ܠܐܠܗܐ. ܘܰܩܪܳܐ ܠܗ ܠܬܪܥܝܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗ: ܩܪܺܝ ܠܝ ܠܡܳܪܬܟ ܕܒܥܐ ܐ̱ܢܐ ܕܐܡܠܠ ܥܡܗ̇ ܩܠܝܠ. ܘܥ݂ܠ ܗ̇ܘ ܬܪܥܝܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܡܳܪܬܗ: ܕܗܢܐ ܡܣܟܢܐ ܕܐܝܬ ܒܡܛܰܠܬܐ ܗܕܐ ܒܳܥܶܐ ܕܢܡܠܠ ܥܡܟܝ. ܘܐܡܪܬ݀ ܠܗ: ܕܠܐ ܡܫܟܚܐ ܐ̱ܢܐ܆ ܕܡܳܚܶܐ ܠܝ ܪܝ݂ܚܗ. ܘܗܦܰܟ ܗ̇ܘ ܬܪܥܝܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܩܕܝܫܐ ܝܘܚܢܢ ܕܠܐ ܠܡ ܡܫܟܚܐ ܡܪܬܝ ܕܬܐܬܐ ܠܘܬܟ. ܘܥܢܳܐ ܝܘܚܢܢ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗ ܠܬܪܥܝܐ: ܕܙܠ ܐܶܡܪ ܠܗ̇ ܕܬܳܝ ܠܟܝ ܘܠܐ ܬܶܢܰܕܝ ܠܟܝ ܡܢܝ܆ ܕܠܐ ܢܶܠܒܟܶܟܝ ܐܠܗܐ ܒܚܛܝܬܝ ܡܛܠ ܕܐܢܐ ܡܶܟܐ ܠܐܪܒܥܐ ܝܘܡܝ̈ܢ ܫܳܒܩ ܐ̱ܢܐ ܠܚܝܘ̈ܗܝ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ. ܘܟܕ ܗܦܰܟ ܬܪܥܝܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗ̇ ܠܡܪܬܗ. ܗܝܕܝܢ ܐܬܕܟܪܬ݀ ܠܝܚܝܕܝܐ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ̇ ܒܐܟܣܢܝܘܬܐ ܘܢܦܩܬ݀ ܠܘܬܗ. ܘܟܕ ܚܙܳܐ ܠܐܡܗ ܩܕܝܫܐ ܝܘܚܢܢ ܕܐܬܝܐ ܠܘܬܗ܆ ܢܚܶܬ ܡ݂ܢ ܗ̇ܝ ܡܛܰܠܬܐ ܕܥܳܡܰܪ ܗܘܐ ܒܗ̇܆ ܘܦܟܰܪ ܐܝܕܘ̈ܗܝ ܘܣܓܶܕ ܠܗ̇ ܘܶܐܡܪ ܠܗ̇: ܒܥܐ ܐܹܢܐ ܡܢܟܝ܆ ܐܠܐ ܝܺܡܳܝ ܠܝ ܕܰܡܫܰܡܠܶܐ ܐܢ̱ܬܝ ܦܘܩܕܢܝ ܒܬܪ ܡܘܬܝ. ܘܝ݂ܡܳܬ݀ ܠܗ ܕܥܒܕܐ ܐ̱ܢܐ ܟܠܡܕܡ ܕܐܡ̇ܪ ܐܢ̱ܬ ܠܝ. ܘܥܢܳܐ ܝܘܚܢܢ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗ̇: ܗܘܰܝܬܝ ܝܕܥܐ ܐܢ̱ܬܝ܆ ܕܓܒܪܐ ܚܛܝܐ ܐܝ݂ܬܝ ܘܬܰܚܘܒܐ ܘܣܝܳܢܐ ܣܰܪܝܐ ܕܟܠܗܘܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܐܠܐ ܡܛܠ ܚܘܒܗ ܕܡܪܢ܆ ܒܗܠܝܢ ܡܐܢ̈ܐ ܒܠܳܝ̈ܐ ܕܐܝܬ ܥܠܝ ܒܗܘܢ ܬܥܰܦܘܢܢܝ. ܡܛܠ ܕܐܢܐ ܡܶܟܐ ܠܐܪܒܥܐ ܝܘܡܝ̈ܢ ܫܒܩ ܐ̱ܢܐ ܠܚܝܘ̈ܗܝ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ. ܘܬܚܝܬ ܡܛܰܠܬܐ ܗܕܐ ܕܥܡܪ ܐ̱ܢܐ ܒܗ̇ ܚܦܘܪܘ ܠܝ ܩܒܪܐ ܘܩܒܘܪܘܢܢܝ. ܕܗ݂ܝ ܗܘܬ݀ ܠܝ ܡܫܟܢܙܒܢܐ܆ ܘܗ݂ܝ ܬܗܘܐ ܠܝ ܥܘܡܪܐ ܠܥܠܡ. ܘܟܕ ܫܡܥܬ݀ ܐܡܗ ܗܠܝܢ܆ ܟܪܝܬ݀ ܠܗ̇ ܥܠܘܗܝ ܛܒ. ܘܟܕ ܒܟܝܐ ܗܘܬ݀ ܡܪܝܪܐܝܬ܆ ܩܡܬ݀ ܘܗܰܠܟܬ݀ ܕܬܐܙܠ ܠܗ̇ ܡ݂ܢ ܠܘܬܗ. ܩܪܗ̇ ܠܗ̇ ܕܬܪܬܝܢ ܙܒܢܝ̈ܢ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗ̇: ܗܐ ܠܟܝ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܩܕܝܫܐ ܕܐܝܬ ܠܝ. ܘܟܠ ܐܡܬܝ ܕܩܳܪܶܝܬܘܢ ܒܗ܆ ܗܘܰܝܬܘܢ ܡܬܕܰܟܪܝܢ ܠܝ ܒܨܠܘ̈ܬܟܘܢ. ܗܝܕܝܢ ܟܕ ܚܙܬ݀ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕܰܩܪܺܝܡ ܒܕܗܒܐ ܡ݂ܢ ܠܒܪ܆ ܒܪ ܫܥܬܗ ܐܫܬܘܕܥܬܗ. ܘܡ݂ܢ ܚܕܘܬܗ̇ ܠܐ ܥܰܩܒܬ݀ ܥܠܘܗܝ ܐܠܐ ܫܩܰܠܬܗ ܘܥܶܠܬ݀ ܠܒܝܬܗ̇. ܘܟܕ ܐܶܬܳܐ ܒܥܠܗ̇ ܐܡܪܬ݀ ܠܗ: ܐܢ̱ܬ ܚܟܡ ܐܢ̱ܬ ܠܗ ܠܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕܒܪܟ ܝܘܚܢܢ؟ ܐܳܡܪ ܠܗ̇: ܐܝܟܘ؟ ܘܟܢ ܐܦܩܬܗ ܘܚܰܘܝܰܬܗ ܠܗ. ܘܗ݂ܘ ܫܩܠܗ ܘܢܰܫܩܗ ܘܣܡܗ ܥܠ ܥܝܢܘ̈ܗܝ܆ ܘܫܪܝ ܒܳܟܶܐ ܘܐܡ̇ܪ ܠܗ: ܡ݂ܢ ܐܝܡܟܐ ܠܟܝ ܗܢܐ؟ ܐܡܪܐ ܠܗ: ܗܢܐ ܡܣܟܢܐ ܕܐܝܬ ܥܠ ܬܪܥܐ ܕܕܳܪܬܐ ܝܰܗܒ ܠܝ. ܘܗܟܢ ܐܶܡܪ ܠܝ: ܕܡܶܟܐ ܠܐܪܒܥܐ ܝܘܡܝ̈ܢ ܡܬܬܢܝܚ ܐ̱ܢܐ ܡ݂ܢ ܚܝܘ̈ܗܝ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ. ܘܰܐܘܡܝܰܢܝ ܒܐܠܗܝ ܚܝܐ܆ ܕܒܡܐܢ̈ܐ ܒܠܳܝ̈ܐ ܕܐܝܬ ܥܠܘܗܝ ܒܗܘܢ ܡܶܬܥܰܦܶܐ ܡܐ ܕܡܐܬ. ܘܬܚܝܬ ܡܛܠܬܐ ܗܕܐ ܕܥܳܡܪ ܒܗ̇ ܬܡܢ ܢܬܩܒܪ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܗ̇: ܬܝ ܢܬܩܪܒ ܠܘܬܗ ܘܡܢܗ ܝܳܠܦܝ݂ܢܢ ܕܘܟܬܗ ܕܒܪܢ ܝܘܚܢܢ. ܘܟܕ ܢܦܩܘ ܠܘܬܗ ܘܐܡܪܘ ܠܗ: ܡ݂ܢ ܐܝܡܟܐ ܠܟ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܗܢܐ؟ ܥܢܳܐ ܩܕܝܫܐ ܝܘܚܢܢ ܘܶܐܡܰܪ ܠܐܒܘܗܝ: ܕܗܢܐ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܒܫܪܪܐ ܕܠܐ ܦܘܠܓ ܐܒܗܝ̈ ܥܰܒܕܘܗܝ ܠܝ. ܐܳܡܪ ܠܗ ܐܒܘܗܝ: ܕܗܢܐ ܠܒܪܢ ܝܘܚܢܢ܆ ܕܗܐ ܝܘܡܢ ܡܶܬܚܐ ܕܫܬ ܫܢܝ̈ܢ ܡܐ ܕܶܐܬܰܝܬ ܠܗܪܟܐ. ܒܐܠܗܐ ܚܝܐ ܡܘܡܐ ܐ̱ܢܐ ܠܟ ܕܐܢ ܝܕܥ ܐܢ̱ܬ ܕܘܟܬܗ ܕܒܪܝ ܝܘܚܢܢ܆ ܐܶܡܰܪ ܠܝ ܕܒܐܝܢܐ ܐܬܪܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܘܟܕ ܫܡܰܥ ܩܕܝܫܐ ܝܘܚܢܢ ܕܡܰܘܡܶܐ ܠܗ ܐܒܘܗܝ ܒܐܠܗܐ܆ ܕܚܶܠ ܛܒ ܘܶܐܡܰܪ ܠܐܒܘܗܝ: ܐܢܐ ܡܪܝ ܝܕܥ ܐ̱ܢܐ ܕܘܟܬܗ ܕܒܪܟ ܝܘܚܢܢ. ܟܕ ܫܡܥܬ݀ ܐܡܗ ܕܶܐܡܰܪ ܕܝܕܥ ܐ̱ܢܐ ܠܗ̇ ܠܕܘܟܬܗ܆ ܒܟܬ݀ ܡܪܝܪܐܝܬ ܘܐܡܪܬ݀ ܠܗ: ܡܰܘܡܝܐ ܐ̱ܢܐ ܠܟ ܒܐܠܗܐ ܚܝܐ܆ ܐܶܡܰܪ ܠܝ ܐܝܟܘ ܒܪܝ ܝܘܚܢܢ ܚܒܝܒܐ؟ ܕܗܐ ܡ݂ܢ ܢܘܓܪܐ ܣܓܝܐܐ ܫܚܝ݂ܩܐ ܢܦܫܝ ܡܛܠܬܗ. ܟܕ ܫܡܰܥ ܩܕܝܫܐ ܝܘܚܢܢ ܕܡܰܘܡܶܝܢ ܠܗ ܒܐܠܗܐ ܕܐܒܗܘ̈ܗܝ܆ ܐܰܫܦܰܥ ܕܡܥܘ̈ܗܝ ܘܰܥܢܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܘܢ: ܕܐܢܐ ܐ̱ܢܐ ܝܘܚܢܢ ܒܪܐ ܕܝܠܟܘܢ. ܡܚܕܐ ܪܬܰܚ ܕܶܡܗܘܢ܆ ܘܫܳܦܥܝܢ ܕܡܥܝ̈ܗܘܢ ܚܢܝܓܐܝܬ ܘܡܪܝܪܐܝܬ. ܘܟܕ ܩܪܒܬ݀ ܐܡܗ ܨܐܕܘܗܝ܆ ܘܚܙܳܬ݀ ܗܘܬ݀ ܫܘܡܬܐ ܕܐܝܬ ܗܘܬ݀ ܠܗ ܥܠ ܡܣܰܪܩܐ ܕܪܓܠܗ ܕܝܡܝܢܐ ܘܡܚܕܐ ܐܫܬܰܘܕܰܥܬܗ ܕܒܪܗ̇ ܗ݂ܘ ܝܘܚܢܢ. ܢܦܠܬ݀ ܥܠܘܗܝ ܗ݂ܝ ܘܐܒܘܗܝ ܘܡܢܰܫܩܝ݂ܢ ܗܘܘ ܠܗ. ܘܒܳܟܶܝܢ ܗܘܘ ܘܓܳܥܶܝܢ ܗܘܘ ܘܒܳܟܶܝܢ ܟܕ ܐܰܒܝ݂ܠܝ݂ܢ ܡ݂ܢ ܨܦܪܐ ܘܥܕܡܐ ܠܛܗܪܐ ܘܠܐ ܐ̱ܢܫ ܡܠܠ ܥܡ ܚܒܪܗ. ܘܫܡܥܘ ܐܦ ܐܚܘ̈ܗܝ ܩܠ ܒܶܟܝܐ ܡܪܝܪܐ܆ ܐܬܟܢܫܘ ܘܐܬܘ ܠܘܬܗ ܟܕ ܡܥܰܦܩܝܢ ܠܗ ܘܢܳܫܩܝܢ ܠܗ ܒܚܢܓܬܐ ܪܒܬܐ. ܥܕܡܐ ܕܐܬܟܢܫܘ ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܡ݂ܢ ܡܕܝܢ̱ܬܐ ܠܩܠܐ ܕܒܟܝ݂ܗܘܢ ܘܓܥܳܬܗܘܢ. ܗܝܕܝܢ ܓܥܬ݀ ܐܡܗ ܒܩܠܐ ܡܪܝܪܐ ܘܚܢܝ݂ܓܐ ܘܥܙܝܙܐ ܘܐܡܪܬ݀ ܠܗ: ܒܪܝ ܝܘܚܢܢ܆ ܘܝ ܥܠ ܒܘܪ̈ܟܐ ܕܪ̈ܰܒܝܳܟ ܘܥܠ ܬܕܝ̈ܐ ܕܰܐܝܢܩܘܟ. ܘܡ݂ܢ ܚܙܬܟ ܘܡ݂ܢ ܪܝ݂ܚܟ ܥܳܪܩܐ ܗܘܺܝܬ ܘܢܳܕܳܐ ܗܘܺܝܬ ܠܝ ܡܢܟ. ܡ̇ܢ ܕܝܢ ܐܶܬܳܐ ܘܰܓܠܳܐ ܠܝ ܗܢܐ ܟܠܗ ܢܘܓܪܐ ܕܝܘ̈ܡܬܐ. ܕܗܐ ܒܪܟܝ ܪܡܶܐ ܥܠ ܬܪܥܐ ܕܕܳܪܬܟܝ. ܘܝ ܒܪܝ ܝܘܚܢܢ ܘܝ ܒܪܝ. ܕܟܡܐ ܣܰܝܒܰܪܬ ܟܦܢܐ ܘܨܶܗܝܐ ܘܥܰܪܝܐ ܘܚܘܡܐ ܘܩܘܪܫܐ܆ ܟܕ ܡܬܦܪܦܥܝܢ ܗܘܰܝܢ ܒܦܘܪ̈ܦܥܐ ܘܡܐܟ̈ܠܬܐ. ܘܝ ܒܪܝ ܘܝ ܒܪܝ. ܟܡܐ ܣܓܝܐܝܢ ܠܢ ܚܛܗܝ̈ܢ ܒܝܕ ܐܘܠܨܢ̈ܐ ܘܚܫ̈ܐ ܗܠܝܢ ܕܩܰܒܶܠܬ ܘܣܰܝܒܰܪܬ ܡܢܢ. ܠܘܰܝ ܕܝܢ ܡ݂ܢ ܫܢ̱ܬܐ ܝ݂ܕܥܢܟ ܒܪܝ܆ ܕܐܦܢ ܩܠܝܠ ܡܬܒܰܝܐܝܢ ܗܘܰܝܢ. ܘܐܢܐ ܘܐܒܘܟ ܚܫܐ ܣܝܒܪܢܢ ܡܛܠܬܟ ܗܐ ܡ݂ܢ ܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ. ܘܗܫܐ ܕܡܛܳܐ ܫܘܠܡ ܚܝܝ̈ܟ ܬܘܒ ܣܳܓܶܐ ܐܶܒܠܐ ܥܠ ܐܒܗܝ̈ܟ. ܡܢܐ ܐܥܒܕ ܠܟ ܒܪܝ ܝܘܚܢܢ؟ ܕܡܛܳܐ ܘܩܪܶܒ ܫܘܠܡ ܚܝܝ̈ܟ. ܡܢܘ݂ ܡܫܟܚ ܡܒܰܝܐ ܠܝ ܒܬܪ ܡܘܬܟ؟ ܕܝܘܡܢ ܒܪܝ ܚܳܫ̈ܟܢ ܥܝ̈ܢܝ ܘܢܳܦܶܠ ܟܠܝܠܐ ܕܪܝܫܝ. ܕܝܘܡܢܐ ܐܬܬܒܪ ܚܘܛܪܐ ܕܪܚܡܬܟ܆ ܕܥܠܘܗܝ ܡܶܣܬܰܡܟܝܢ ܗܘܘ ܐܒܘܟ ܘܐܡܟ ܘܐܚܝ̈ܟ. ܒܪܝ ܝܘܚܢܢ܆ ܐܢܐ ܠܡܫܬܘܬܟ ܡܣܰܟܝܐ ܗܘܺܝܬ ܕܶܐܚܕܶܐ ܒܗ̇. ܘܗܐ ܕܳܒܪ ܠܟ ܡܘܬܐ ܡܪܝܪܐܝܬ. ܘܝ ܒܪܝ ܝܘܚܢܢ܆ ܡܢܐ ܗܘܳܟ؟ ܐܘܗ ܥܠ ܡܘܬܟ. ܘܗܳܘܳܝ ܥܠ ܦܘܪܫܢܟ. ܒܪܝ ܘܚܒܝܒܝ ܝܘܚܢܢ܆ ܫܒܘܩ ܠܢ ܣܟܠܘܬܢ ܕܰܐܣܟܶܠܢܢ ܒܟ ܒܠܐ ܝܕܥܬܐ. ܘܚܘܣ ܥܠ ܐܒܘܟ ܘܐܡܟ ܕܟܡܐ ܥܩ̈ܬܐ ܘܶܐܒܠܐ ܣܝܒܪܢܢ ܡܛܠܬܟ ܡ݂ܢ ܝܘܡܐ ܕܰܦܪܰܫܬ ܡܢܢ. ܘܝ ܒܪܝ ܝܘܚܢܢ ܘܝ ܚܒܝܒܝ. ܐܝܟܢܐ ܐܚܘܪ ܒܟ ܠܐ ܝܕܥܐ ܐ̱ܢܐ. ܘܝܠܝ ܪܚܘܡܝ ܝܘܚܢܢ ܘܝܠܝ ܚܒܝܒܝ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܩܕܝܫܐ ܟܕ ܚܙܳܐ ܠܐܒܗܘ̈ܗܝ ܕܒܳܟܶܝܢ ܘܐܒܝܠܝܢ ܗܘܘ ܡܪܝܪܐܝܬ ܥܠ ܦܘܪܫܢܗ܆ ܡܠܠ ܥܡܗܘܢ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܘܢ: ܠܐ ܬܶܟܪܶܐ ܠܟܘܢ ܥܠܝ ܐܒܗܝ̈ ܘܐܚܝ̈ ܘܥܠ ܗܠܝܢ ܕܥܒܰܕܬܘܢ ܠܝ ܒܠܐ ܝܕܥܬܐ. ܠܐ ܡܬܚܫܒܐ ܠܟܘܢ ܗܕܐ ܚܛܝܬܐ ܠܘܬ ܐܠܗܐ. ܐܠܐ ܒܥܐ ܐ̱ܢܐ ܡܢܟܘܢ ܐܒܗܝ̈ ܘܐܚܝ̈ ܘܟܠ ܕܨܳܝܬܝ݂ܢ܆ ܕܬܗܘܐ ܒܟܘܢ ܡܪܚܡܢܘܬܐ ܕܥܠ ܡܣܟܢ̈ܐ ܘܥܠ ܐܟܣ̈ܢܝܐ ܘܐܠܝ̈ܨܐ ܘܡܛܪ̈ܦܐ. ܘܗܘܰܝܬܘܢ ܝܗܒܝܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܣܢܝ݂ܩܝܢ ܘܐܠܝ݂ܨܝܢ܆ ܘܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܫܚܝ݂ܩܝܢ ܣܓܝ ܬܗܘܐ ܟܪܝܐ ܠܟܘܢ. ܕܢܗܘܘܢ ܥܠܝܟܘܢ ܪ̈ܚܡܐ ܒܝܘܡܐ ܕܕܝܢܐ ܘܕܒܘܚܪܢܐ ܡܐ ܕܝܳܬܒ ܡܠܟܐ ܡܫܝܚܐ ܥܠ ܒܐܡ ܕܝܠܗ ܘܦܳܪܥ ܛܒ̈ܬܐ ܠܥܳܒ̈ܕܰܝ ܙܕܩ̈ܬܐ ܚܕ ܒܬܠܬܝܢ ܘܒܫܬܝܢ ܘܒܡܐܐ. ܘܝܳܗܶܒ ܠܠܐ ܡܪ̈ܚܡܢܐ ܬܫܢܝ̈ܩܐ ܕܠܐ ܣܳܟܐ. ܐܢ̱ܬܘܢ ܕܝܢ ܐܒܗܝ̈ ܘܐܚܝ̈ ܠܐ ܬܶܚܕܘܢ ܒܥܘܬܪܗ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ ܥܒܘܪܐ ܕܚܳܢܶܩ ܠܩܰܢܳܝܰܘ̈ܗܝ. ܕܠܝܬܘܗܝ ܡܕܡ ܐܠܐ ܗܶܒܠܐ ܗܘ  ܘܗܒܠ ܗܶܒܠܝ݂̈ܢ. ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܐܶܡܰܪ ܝܘܚܢܢ ܠܐܒܗܘ̈ܗܝ܆ ܩܥܰܕ ܥܠ ܒܘܪ̈ܟܘܗܝ ܘܣܓܶܕ ܠܗܘܢ ܘܢܰܫܶܩ ܪ̈ܓܠܝܗܘܢ. ܘܶܐܡܪ ܠܗܘܢ: ܒܒܥܘ ܡܢܟܘܢ ܐܒܗܝ̈ ܨܠܘ ܥܠܝ. ܘܡܚܕܐ ܢܦܠܘ ܗܘܘ ܗ݂ܢܘܢ ܒܚܢܓܬܐ ܪܒܬܐ ܘܒܒܶܟܝܐ ܡܪܝܪܐ ܟܕ ܐܡܪܝܢ ܠܗ: ܒܒܥܘ ܡܢܟ ܐܦ ܐܢ̱ܬ ܒܪܢ ܘܚܒܝܒܢ܆ ܨܠܐ ܥܠܝܢ ܒܚܘܒܐ ܡܫܝܚܝܐ. ܘܨܠܝ ܥܠ ܐܒܗܘ̈ܗܝ ܘܐܚܘ̈ܗܝ ܘܙܰܘܶܕ ܐܢܘܢ ܒܘܪ̈ܟܬܐ ܠܶܒܳܢ̈ܳܝܳܬܐ ܘܨܠܘ̈ܬܐ ܘܟܠ ܡܐ ܕܰܬܒܰܥܘ ܡܢܗ. ܘܟܕ ܐܬܡܠܝ݂ܘ ܗܘܘ ܝܘܡܝ̈ܢ ܐܪܒܥܐ܆ ܐܝܟ ܕܐܬܐܡܪ ܠܗ ܒܓܠܝܢܐ ܕܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܡ݂ܢ ܦܪܘܩܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ܆ ܝܺܕܥ ܩܕܝܫܐ ܝܘܚܢܢ ܕܡܛܬ݀ ܫܥܬܗ ܕܢܫܰܢܶܐ ܡ݂ܢ ܗܢܐ ܥܠܡܐ ܕܥܩ̈ܬܐ ܠܐܬܪܐ ܕܒܘܣܡ̈ܐ ܘܛܒ̈ܬܐ ܕܠܐ ܥܒܝܕ ܒܐܝܕܝ̈ܐ. ܩܥܰܕ ܥܠ ܒܘܪ̈ܟܘܗܝ ܘܨܠܝ܆ ܘܰܬܠܳܐ ܚܝܳܪܗ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܚܝܐ ܘܚܬܰܡ ܢܦܫܗ ܒܐܬܐ ܕܨܠܝܒܐ ܡܪܢܝܐ ܘܐܪܟܢ ܪܝܫܗ ܘܐܫܠܡ ܢܦܫܗ. ܘܛܥܬ݀ ܐܡܗ ܡܰܘܡܳܬܐ ܕܐܘܡܝܳܗ̇ ܡ݂ܢ ܩܕܡ ܡܘܬܗ ܘܐܡܪܬ݀: ܕܚܣ ܠܝ ܕܐܩܒܘܪ ܠܡ ܒܪܝ ܝܘܚܢܢ ܒܡܐܢ̈ܐ ܒܠܳܝ̈ܐ ܕܰܠܒܝ݂ܫ ܗܘܐ. ܘܰܐܠܒܰܫܬܗ ܡܐܢ̈ܐ ܕܕܗܒܐ ܘܕܐܪܓܘܢܐ ܘܕܒܘܨܐ܆ ܘܡܚܕܐ ܐܬܟܪܗܬ݀ ܐܡܗ. ܘܐܬܕܟܪ ܐܒܘܗܝ ܡܘܡܬܐ ܕܰܐܘܡܝܳܗ̇ ܠܐܡܗ. ܘܗܝܕܝܢ ܐܫܠܚܘܗܝ ܡܐܢ̈ܐ ܗܠܝܢ ܕܕܗܒܐ ܘܰܐܠܒܫܘܗܝ ܗ̇ܢܘܢ ܢܚ̈ܬܐ ܒܠܳܝ̈ܐ ܕܰܐܘܡܝ݂ ܐܢܘܢ ܕܒܗܘܢ ܢܬܩܒܪ܆ ܘܡܚܕܐ ܩܡܬ݀ ܐܡܗ. ܘܚܦܪܘ ܐܒܗܘ̈ܗܝ ܩܒܪܐ ܬܚܝܬ ܡܛܰܠܬܐ ܕܥܳܡܪ ܗܘܐ ܒܗ̇. ܘܐܬܟܢܫܬ݀ ܟܠܗ̇ ܡܕܝܢ̱ܬܐ ܘܥܰܦܝܘܗܝ ܘܩܒܪܘܗܝ ܒܙܡܝܪ̈ܬܐ ܘܒܬܫܒ̈ܚܬܐ ܕܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܘܒܢܰܘ ܥܠܘܗܝ ܐܒܗܘ̈ܗܝ ܥܕܬܐ ܘܗܝܟܠܐ ܫܦܝܪܐ. ܘܗܐ ܡܣܬܥܪ̈ܢ ܒܗ ܐܬܘ̈ܬܐ ܘܚܝ̈ܠܐ ܘܬܕܡܪ̈ܬܐ ܒܝܕ ܥܘܕܪܢܐ ܕܨܠܘ̈ܬܗ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ. ܘܒܝܘܡܐ ܕܐܬܬܢܝܚ ܒܗ ܩܕܝܫܐ ܝܘܚܢܢ ܡ݂ܢ ܚܝ̈ܐ ܗܠܝܢ ܥܒܘܪ̈ܐ܆ ܒܝܘܡ ܥܣܪܝܢ ܘܐܪܒܥܐ ܒܟܢܘܢ ܐ̱ܚܪܝܐ ܒܫܢܬ݀ ܫܬܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܘܫܬ ܫܢܝ̈ܢ ܠܡܠܟܘܬܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܘܣ. ܕܡ݂ܢ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܒܳܥܝܢܢ ܘܠܝܰܡܐ ܕܡܪܚܡܢܘܬܗ ܡܬܟܫܦܝܢܢ ܕܢܒܰܣ̈ܡܳܢ ܥܡܗ ܕܩܕܝܫܐ ܝܘܚܢܢ ܒܛܘ̈ܒܐ ܕܡܛܰܝܒܝܢ ܠܗ ܒܡܠܟܘܬ ܫܡܝܐ. ܘܨܠܘ̈ܬܗ ܕܛܘܒܢܐ ܝܘܚܢܢ ܢܗܘ̈ܝܢ ܫܘܪܐ ܚܰܣܝ݂ܢܐ ܠܥܕܬܐ ܘܠܝܠܕܝ̈ܗ̇ ܘܠܟܠܗܘܢ ܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ ܡܫܝ̈ܚܝܐ ܘܠܥܠܡܐ ܟܠܗ ܡ݂ܢ ܣܟܗ. ܘܥܠ ܩܪ̈ܘܝܐ ܘܥܠ ܟܬܘ̈ܒܐ ܘܥܠ ܫܡܘ̈ܥܐ ܪ̈ܚܡܘܗܝ ܘܚܢܢܗ ܕܐܠܗܐ ܢܫܬܦܥܘܢ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ ܐܡܝܢ.

 

 

 

ܫܠܡܬ݀ ܬܫܥܝܬܐ ܗܕܐ ܕܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܕܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕܕܗܒܐ