ܬܫܥܝܬܐ ܕܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܚܒܝܫܝܐ

ܬܫܥܝܬܐ ܕܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܚܒܝܫܝܐ

 

ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܐܬܝܠܕ ܒܡܨܪܝܢ ܐܝܟ ܫܢܬ ܬܠܬܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ. ܘܟܕ ܝ݂ܪܒ ܩܠܝܠ܆ ܥ݂ܠ ܠܒܝܬ ܣܶܦܪܐ ܘܐܬܢܨܚ ܒܗ. ܘܕܶܠܩܬ݀ ܒܗ ܢܘܪܐ ܐܠܗܝܬܐ ܘܢܦܰܩ ܠܡܰܕܒܪܐ ܘܐܫܟܚ ܕܝܪܐ ܚܕܐ ܙܥܘܪܬܐ ܨܝܕ ܬܪܥܐ ܕܐܠܟܣܢܕܝܐ ܪܒܬܐ ܕܐܝܬ ܒܗ̇ ܐܪܒܥܐ ܕܝܪ̈ܝܐ ܕܫܡܗܝ̈ܗܘܢ: ܡܪܩܘܣ܆ ܐܠܝܫܥ܆ ܝܘܣܦ ܘܐܫܥܝܐ. ܘܫܰܪܝ݂ ܡܶܬܥܰܢܘܶܐ ܥܡܗܘܢ ܘܡܬܓܰܘܪܪ ܒܡ̈ܠܐ ܐܠܗܝ̈ܬܐ. ܘܐܩܪܒ ܢܰܚܫܝ݂ܪܬܢܐܝܬ ܥܡ ܐܟܠܩܪܨܐ ܘܗܘܳܐ ܐܝܟ ܟܘܟܒܐ ܢܨܝܚܐ. ܘܟܕ ܐܡܠܟ ܝܘܠܝܢܘܣ ܪܫܝܥܐ܆ ܘܐܦܩ ܗܠܝܢ ܓܙܳܡ̈ܐ ܡܪܝܪ̈ܐ ܥܠ ܒܢܝ̈ ܗܝܡܢܘܬܐ܆ ܘܗ̇ܘ ܕܠܐ ܡܫܬܡܥ ܠܦܘܩ̈ܕܢܘܗܝ ܢܶܬܦܣܶܩ ܗܕܡ ܗܕܡ. ܘܟܕ ܫܡܥܘ ܕܝܪ̈ܝܐ܆ ܕܚܶܠܘ ܣܓܝ ܘܐܬܚܰܫܒܘ ܠܡܶܥܪܰܩ܆ ܘܠܐ ܝܕܥܝܢ ܗܘܘ ܠܐܝܟܐ ܢܫܰܢܘܢ. ܐܡ݂ܪ ܠܗܘܢ ܝܥܩܘܒ ܛܘܒܢܐ: ܬܘ ܢܶܒܥܶܐ ܡ݂ܢ ܐܠܗܐ ܕܢܶܬܪܘܨ ܐܘܪܚܗ ܩܕܳܡܝܢ. ܘܫܦܪܬ݀ ܠܗܘܢ ܡܠܬܗ. ܘܫܗܪܘ ܒܨܠܘܬܐ ܟܠܗ ܠܠܝܐ ܘܐܝܡܡܐ. ܘܟܕ ܨܠܝܘ ܒܪܡܫܐ܆ ܬܘܒ ܠܐ ܛܥܶܡܘ ܡܕܡ ܐܠܐ ܬܳܢܶܝܢ ܗܘܘ: ܚܰܘܳܢ ܡܪܝܐ ܐܘܪܚܟ ܕܢܐܙܠ ܒܗ̇܆ ܘܰܛܒܥܘ ܒܫܢܬܐ. ܘܚܙܳܐ ܗ݂ܘ ܛܘܒܢܐ ܝܥܩܘܒ ܓܒܪܐ ܚܕ ܒܚܠܡܗ ܕܐܡ̇ܪ ܠܗ: ܕܒܰܪ ܠܐܚܝ̈ܟ ܘܗܠܟܘ ܒܡܕܒܪܐ ܗܢܐ܆ ܡܛܠ ܕܒܗ ܛܰܝܶܒ ܠܟܘܢ ܡܪܝܐ ܕܘܟܬܐ. ܘܟܕ ܐܬܬܥܝܪ܆ ܐܫܬܥܝ݂ ܚܠܡܗ ܠܚܒܪ̈ܘܗܝ.

 

ܘܟܕ ܢܦܩܘ ܛܘܒܢ̈ܐ ܡ݂ܢ ܕܰܝܪܗܘܢ܆ ܗܠܟܘ ܒܐܘܪܚܐ ܡܰܕܒܪܝܬܐ ܗ̇ܝ ܕܐܙܠܐ ܠܣܘܪܝܐ. ܘܪܕܰܘ ܬܠܬܐ ܝܘܡܝ݂̈ܢ ܟܕ ܡܛܰܪܦܝܢ܆ ܘܡܰܢܥܘ ܠܒܘܪܓܐ ܚܕ ܕܰܥܒܝ݂ܕ ܗܘܐ ܠܝܚܝܕܝܐ ܚܕ ܕܡܬܩܪܐ ܓܒܪܐܝܠ. ܕܪܘܡܗ ܬܠܬܝܢ ܐܡܝ݂̈ܢ܆ ܘܰܦܬܳܝܗ ܥܣܪܝܢ ܐܡܝ݂̈ܢ. ܬܪܥܗ ܕܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܡܨܰܥܬܗ. ܘܡܐ ܕܒܳܥܶܐ ܗܘܐ ܐ̱ܢܫ ܕܢܶܥܘܠ ܠܗ܆ ܫܳܕܶܐ ܗܘܐ ܠܗ ܣܶܒܠܬܐ. ܘܡܐ ܕܣܳܠܶܩ ܗܘܐ܆ ܡܰܣܶܩ ܗܘܐ ܠܗ̇. ܘܡܛܠ ܕܐܬܝ̈ܢ ܗܘܝ̈ ܫܝܳܪ̈ܳܬܐ ܒܐܘܪܚܐ ܗ̇ܝ ܡܰܕܒܪܳܝܬܐ ܘܠܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܡܝ̈ܐ܆ ܚܦܰܪ ܚܕܳܪ̈ܰܘܗܝ ܕܒܘܪܓܐ ܗ̇ܘ ܬܠܬܐ ܒܺܐܪ̈ܝ݂ܢ ܐܝܟ ܕܠܫܶܩܝܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܘܒܥܝܪ̈ܐ. ܘܟܕ ܝܬܒܘ ܒܓܶܢ̱ܒ ܒܘܪܓܐ ܐܰܠܝ݂ܨܝܢ ܘܰܡܛܰܪܦܝܢ܆ ܐܕܝ݂ܩ ܓܒܪܐܝܠ ܡ݂ܢ ܟܰܘܬܐ ܘܚܙܳܐ ܙܝܘܐ. ܗܝܕܝܢ ܩܪܳܐ ܟܕ ܐܡ̇ܪ: ܛܘܒܢܐ ܝܥܩܘܒ. ܘܦܢܝ݂: ܗܐ ܐܢܐ ܡܪܝ. ܐܡ̇ܪ ܠܗ: ܡܢܐ ܝܬܒܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܗܟܢ܆ ܩܘܡܘ ܣܰܩܘ ܠܘܬ ܐܚܘܟܘܢ܆ ܡܛܠ ܕܡܪܝܐ ܛܰܝܶܒܟܘܢ ܕܬܥܰܦܘܢܢܝ. ܘܫܕܳܐ ܠܗܘܢ ܣܒܠܬܐ ܘܣܠܩܘ ܒܗ̇ ܘܥܠܘ ܠܘܬܗ܆ ܘܝܰܗܒ ܠܗܘܢ ܣܰܝܒܳܪܬܐ ܘܐܟܠܘ ܘܡܝ̈ܐ ܘܐܫܬܝ݂ܘ. ܘܐܡ݂ܪ ܠܗܘܢ: ܩܘܡܘ ܗܫܐ ܕܢܶܚܘܬ ܠܬܚܬ ܘܢܨܠܐ ܘܢܶܒܥܶܐ ܡ݂ܢ ܐܠܗܐ ܫܝܢܐ ܥܠ ܟܠܗ ܥܠܡܐ. ܘܟܕ ܒܪܶܟܘ ܛܘܒܢ̈ܐ ܒܨܠܘܬܐ ܘܐܡܪܘ ܐܝܟ ܥܣܪܐ ܡܙܡܘܪ̈ܝ݂ܢ܆ ܐܶܬܳܐ ܛܘܒܢܐ ܓܒܪܐܝܠ ܘܫܕܳܐ ܢܦܫܗ ܩܕܳܡܝܗܘܢ ܟܕ ܐܡ̇ܪ: ܐܚܝ̈܆ ܣܰܪܗܶܒ ܥܠܝ ܦܘܩܕܢܐ ܕܡܪܝܐ. ܕܐܦܠܐ ܚܕ ܝܘܡܐ ܫܰܒܩܰܢܝ ܕܶܐܚܕܶܐ ܒܟܘܢ. ܩܪܘܒܘ ܗܫܐ ܘܗܒܘ ܠܝ ܫܠܡܐ ܘܥܰܡܶܨܘܢܢܝ. ܘܟܕ ܗ݂ܘ ܡܡܠܠ ܥܡܗܘܢ ܫܟܶܒ. ܘܫܪܝܘ ܒܒܟܳܬܐ. ܘܗܐ ܐܫܬܡܥ ܠܗܘܢ ܩܠܐ ܕܐܡ̇ܪ: ܬܐ ܒܫܠܡ ܓܒܪܐ ܕܥܒܰܕ ܨܒܝܢܐ ܕܡܪܗ܆ ܥܘܒܐ ܕܙܕܝ̈ܩܐ ܗܐ ܣܳܘܰܚ ܠܟ. ܘܟܕ ܫܡܥܘ ܩܠܐ ܗܢܐ܆ ܐܬܒܰܠܗܝ݂ܘ ܘܬܘܰܗܘ ܘܩܡܘ ܘܥܰܦܝܘܗܝ ܘܣܡܘܗܝ ܒܩܒܪܐ ܕܗ݂ܘ ܚܦܰܪ ܗܘܐ ܠܗ ܒܬܚܬܝܬܗ ܕܒܘܪܓܐ.

 

ܣܰܝܒܳܪܬܗܘܢ ܕܝܢ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ݀ ܥܶܩܳܪ̈ܐ ܕܒܡܕܒܪܐ ܘܡ݂ܢ ܚܠܒܐ ܘܓܘ݂ܒܢ̈ܐ ܕܫܩܠܝܢ ܗܘܘ ܚܝܘ̈ܬܐ ܗܠܝܢ ܕܨܳܝܒ̈ܢ ܗܘܝ̈ ܠܘܬ ܒܐܪ̈ܐ ܕܚܕܳܪ̈ܰܝ ܒܘܪܓܐ. ܐܝܬ ܗܘܐ ܕܝܢ ܥܠܝܗܘܢ ܪ̈ܗܛܐ ܕܡܝ̈ܐ. ܘܐܡܬܝ ܕܗܳܘܶܐ ܗܘܐ ܨܦܪܐ܆ ܢܳܚܶܬ ܗܘܐ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܘܕܳܠܶܐ ܡܝ̈ܐ ܘܡܳܠܶܐ ܠܗܠܝܢ ܪ̈ܗܛܐ. ܘܡܬܟܢ̈ܫܢ ܗܘܝ̈ ܚܝܘ̈ܬܐ ܕܠܐ ܣܳܟܳܐ܆ ܐܰܝ̈ܠܐ ܘܛܰܒ̈ܝܐ ܘܚܝܡܘܪ̈ܐ ܘܐܪ̈ܝܘܬܐ ܘܢܶܡܪ̈ܐ ܘܕܐܒ̈ܐ܆ ܟܕ ܠܐ ܡܰܟ̈ܝܳܢ ܗܘܝ̈. ܘܐܡܬܝ ܕܡܬܟܢ̈ܫܢ ܗܘܝ̈ ܚܝܘ̈ܬܐ ܗܠܝܢ܆ ܫܩܠܝܢ ܗܘܘ ܡܢܗܝܢ ܚܒܝ݂̈ܫܝܐ ܡܕܡ ܕܡܶܬܒܥܶܐ ܠܗܘܢ ܠܣܰܝܒܳܪܬܐ. ܚܰܠܒܐ ܡ̇ܢ ܥܒܕܝܢ ܡܢܗ ܓܘܒ̈ܢܐ܆ ܘܡ݂ܢ ܫܝܳܪ̈ܳܬܐ ܕܥܒܪ̈ܢ ܗܘܝ̈ ܫܩܠܝܢ ܗܘܘ ܣܡܝ݂ܕܐ ܘܢܘܩܳܝܐ ܘܡܶܫܚܐ ܠܫܘܬܦܘܬܐ ܕܐ̱ܪ̈ܙܐ܆ ܘܣܥܪܐ ܠܠܒܘ̈ܫܐ ܘܠܚܡܐ ܫܚܝܡܐ ܒܠܚܘܕ. ܘܐܡܝܢܝܢ ܗܘܘ ܒܨܘܡ̈ܐ ܘܒܨܠܘ̈ܬܐ ܩܕܡ ܐܠܗܐ ܚܠܦ ܟܠܗ ܥܠܡܐ.

 

ܘܟܕ ܡܰܠܝ݂̈ ܠܗܘܢ ܬܠܬ ܫܢܝ݂̈ܢ܆ ܨܒܳܐ ܐܟܠܩܪܨܐ ܕܢܰܦܶܕ ܐܢܘܢ ܡ݂ܢ ܫܪܪܗܘܢ ܘܢܰܣܝ݂ ܐܢܘܢ ܒܗܰܓܳܓܘ̈ܬܐ ܡܫܰܚܠܦ̈ܬܐ ܡܶܬܚܐ ܕܫܒܥ ܫܢܝ݂̈ܢ ܥܕܡܐ ܕܐܬܩܰܛܥܬ݀ ܠܗܘܢ ܠܐܚ̈ܐ܆ ܘܫܪܝ݂ܘ ܥܳܕܠܝܢ ܠܗ ܠܛܘܒܢܐ ܘܐܡܪܘ ܠܗ: ܐܰܘ ܩܘܡ ܕܢܰܫܩܶܠ ܡܶܟܐ܆ ܐܰܘ ܢܶܒܥܶܐ ܡ݂ܢ ܐܠܗܐ ܘܢܰܓܗܶܐ ܡ݂ܢ ܬܟܬܘܫܐ ܗܢܐ ܡܪܝܪܐ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܛܘܒܢܐ ܝܥܩܘܒ ܐܡ݂ܪ ܠܗܘܢ: ܐܰܓܰܪܘ ܪܘܚܐ ܐܚܝ̈ ܝܘܡܢܐ܆ ܘܗ̇ܝ ܕܫܳܦܪܳܐ ܠܡܪܢ ܬܗܘܐ. ܘܰܢܚܶܬ ܛܘܒܢܐ ܠܬܚܬ ܠܓܘܗ ܕܒܘܪܓܐ ܘܩܥܰܕ ܥܠ ܒܘܪ̈ܟܘܗܝ ܘܐܫܦܥ ܕܡܥܘ̈ܗܝ ܩܕܡ ܐܠܗܐ ܒܚܢܓܬܐ ܪܒܬܐ ܘܐܡ݂ܪ: ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ܆ ܕܝܰܗܒܬ ܠܫܠܝ݂ܚ̈ܝܟ ܠܰܡܕܳܫ ܚܘܰܘ̈ܳܬܐ ܘܥܶܩܰܪ̈ܒܐ ܘܟܠܗ ܚܝܠܗ ܕܒܥܠܕܒܒܐ܆ ܣܚܘ݂ܦܳܝܗܝ ܒܥܓܠ ܠܗܢܐ ܒܥܠܕܒܒܐ ܡܢܢ. ܘܠܐ ܢܺܐܒܕܘܢ ܥܰܒܕ̈ܝܟ ܗܠܝܢ ܕܬܟܝ݂ܠܝܢ ܥܠ ܫܡܟ ܩܕܝܫܐ ܘܡܣܰܟܶܝܢ ܠܪ̈ܚܡܐ ܥܬܝܪ̈ܐ ܕܡܢܟ܆ ܘܢܶܒܗܰܬ ܒܥܠܕܒܒܐ ܕܨܳܒܶܐ ܕܢܶܚܛܘܦ ܐܢܘܢ ܡ݂ܢ ܛܝܳܪܟ. ܘܟܕ ܗ݂ܘ ܡܨܠܐ ܘܒܳܟܶܐ܆ ܐܬܚܙܝ ܠܗ ܡܠܐܟܗ ܕܡܪܝܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ: ܕܐܫܬܡܥܬ݀ ܨܠܘܬܟ ܘܬܘܒ ܠܐ ܢܶܬܚܰܙܝ̈ܳܢ ܠܟܘܢ ܫܪܓܪ̈ܓܝܬܐ. ܘܰܣܠܶܩ ܠܘܬ ܐܚܘ̈ܗܝ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗܘܢ: ܕܐܬܠܒܒܘ܆ ܡܛܠ ܕܥܒܰܕ ܠܢ ܡܪܝܐ ܦܘܪܩܢܐ. ܘܟܕ ܫܡܥܘ ܚܕܝܘ ܘܐܬܠܒܒܘ ܘܩܡܘ ܘܨܠܝܘ ܘܰܐܬܩܶܢܘ ܐ̱ܪ̈ܙܐ ܩܕܝ̈ܫܐ܆ ܘܐܬܒܣܡܘ ܒܫܳܪܘܬܐ ܪܘܚܢܝܬܐ.

 

ܘܡ݂ܢ ܒܬܪ ܬܪܬܝܢ ܫܢܝ݂̈ܢ ܟܕ ܗ݂ܘ ܛܘܒܢܐ ܡܫܰܡܠܶܐ ܨܠܘܬܗ ܕܝ݂ܠܢܝܬܐ܆ ܩܪܝܗܝ ܡܠܐܟܗ ܕܡܪܝܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ: ܨܠܘܬܟ ܐܫܬܡܥܬ݀܆ ܗܫܐ ܩܘܡ ܥܓܰܠ ܘܙܠ ܠܟ ܠܐܡܝܕ ܡܕܝܢ̱ܬܐ ܡܛܠ ܕܬܡܢ ܫܦܰܪ ܠܡܪܝܐ ܕܬܬܢܝ݂ܚ ܡ݂ܢ ܥܰܡܠܝ̈ܟ. ܘܩܪܳܐ ܠܚܒܪ̈ܘܗܝ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗܘܢ: ܐܚܝ̈܆ ܐܢܐ ܐܘܪܚܐ ܩܪܳܐ ܠܝ ܡܪܝܐ ܕܺܐܙܰܠ ܒܗ̇܆ ܘܠܐ ܡܫܟܚ ܐ̱ܢܐ ܕܶܐܫܬܰܘܚܰܪ. ܒܥܐ ܐ̱ܢܐ ܡܢܟܘܢ ܙܰܘܕܘܢܢܝ ܒܨܠܘܬܐ. ܘܟܶܪܝܰܬ ܠܗܘܢ ܥܠ ܦܘܪܫܢܗ ܕܡܢܗܘܢ. ܘܝܗܒܘ ܠܗ ܫܠܡܐ ܘܐܬܒܪܟ ܡܢܗܘܢ ܘܰܢܚܶܬ ܡ݂ܢ ܒܘܪܓܐ ܘܫܰܪܝ݂ ܛܳܥܶܐ ܒܡܕܒܪܐ. ܗܝܕܝܢ ܕܒܰܪܬܗ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܘܐܩܝܡܬܗ ܥܠ ܝܕ ܝܡܐ. ܘܟܕ ܚܙܳܐ ܐܠܦܐ ܚܕܐ ܕܪܳܕܝܳܐ ܒܝܡܐ܆ ܬܪܰܨ ܠܩܘܒܠܗ̇ ܟܕ ܡܗܠܟ ܥܠ ܡܝ̈ܐ. ܘܟܕ ܚܙܐܘܗܝ ܗ̇ܢܘܢ ܕܒܐܠܦܐ ܕܚܶܠܘ. ܣܒܰܪܘ ܠܗܘܢ ܓܝܪ ܕܚܶܙܘܰܐ ܗܘ ܕܰܓܳܠܐ. ܘܟܕ ܐܬܩܪܒ ܠܘܬܗܘܢ ܐܡ݂ܪ ܠܗܘܢ: ܠܐܝܟܐ ܨܒܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܠܡܺܐܙܰܠ؟ ܐܡܪܝܢ ܠܗ: ܠܛܪܣܘܣ. ܘܰܪܟܶܒ ܥܡܗܘܢ. ܘܒܗ̇ ܒܫܥܬܐ ܢܦܩܬ݀ ܪܘܚܐ ܬܩܝ݂ܦܬܐ ܘܡܚܳܬܗ̇ ܠܐܠܦܐ܆ ܘܣܳܡܬܗ̇ ܥܠ ܬܪܥܐ ܕܬܪܣܘܣ ܡܕܝܢ̱ܬܐ. ܘܗܐ ܥܠܝܡܐ ܚܕ ܟܕ ܫܕܶܐ ܥܠ ܐܪܥܐ܆ ܘܐܝܬ ܠܗ ܒܥܰܛܡܗ ܫܘ̣ܚܢܐ ܕܚܰܠܳܕܝ݂ܬܐ ܝܬܝܪ ܡ݂ܢ ܬܪܬܥܣܪ̈ܐ ܫܢܝ݂̈ܢ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܛܘܒܢܐ ܟܕ ܚܙܝܗܝ܆ ܚܪ ܒܗ ܘܝ݂ܕܥ ܕܡ݂ܢ ܢܘܓܪܐ ܣܓܝܐܐ ܐܝܬ ܠܗ ܕܡܫܬܢܩ. ܘܰܫܦܰܥܝ̈ ܕܡܥܘ̈ܗܝ ܠܩܘܒܠܗ܆ ܘܫܐܠܗ: ܡܢܐ ܫܡܟ؟ ܐܡ݂ܪ ܠܗ: ܐܢܛܘܢ. ܐܡ݂ܪ ܠܗ ܛܘܒܢܐ: ܨܒܐ ܐܢ̱ܬ ܕܬܶܬܚܠܶܡ؟ ܐܡ݂ܪ ܠܗ: ܐܝܢ ܡܪܝ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܛܘܒܢܐ ܫܩܰܠ ܡ݂ܢ ܥܦܪܐ ܘܫܕܳܐ ܥܠ ܫܘܚܢܐ ܗ̇ܘ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ: ܡܫܝܚܐ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܢܰܐܣܝܳܟ ܘܢܰܦܪܶܩ ܡܢܟ ܫܘܚܢܐ ܗܢܐ. ܘܒܪ ܫܥܬܗ ܐܶܬܚܬܶܡ ܒܣܪܗ ܘܐܬܚܠܡ܆ ܘܰܫܘܰܪ ܘܩܡ ܘܥ݂ܠ ܠܓܘܗ̇ ܕܡܕܝܢ̱ܬܐ ܟܕ ܩܳܥܶܐ ܘܐܡ̇ܪ: ܕܐܠܗܐ ܝܘܡܢ ܣܰܥܪܰܢܝ. ܘܟܕ ܚܙܐܘܗܝ ܬܡܗܘ ܘܐܡܪܘ ܠܗ: ܐܝܟܐ ܐܝܬܘܗܝ ܓܒܪܐ ܗܢܐ؟ ܘܟܕ ܢܦܰܩ ܠܬܪܥܐ܆ ܗܐ ܟܢܫܐ ܣܓܝܐܐ ܐܰܚܕܗ ܘܡܦܝܣܝܢ ܠܗ ܕܢܩܰܘܶܐ ܠܘܬܗܘܢ ܘܠܐ ܨܒܳܐ܆ ܘܣܡ ܐܝܕܗ ܥܠܝܗܘܢ ܘܶܐܬܚܠܶܡܘ.

 

ܘܟܕ ܢܦܰܩ ܡ݂ܢ ܡܕܝܢ̱ܬܐ܆ ܢܰܩܦܗ ܥܠܝܡܐ ܐܢܛܘܢ ܘܪܕܰܘ ܘܐܬܘ ܥܕܡܐ ܠܬܚܘܡܐ ܕܐܡܝܕ. ܘܟܕ ܡܰܪܕܶܐ ܝܘܡܐ ܠܡܕܝܢ̱ܬܐ ܩܘܝ ܠܗܘܢ܆ ܐܣܬܩܒܠ ܒܗܘܢ ܕܝܘܢܐ ܚܕ ܘܫܰܪܝ݂ ܡܨܰܚܶܐ ܘܪܳܓܶܡ ܠܗܘܢ ܒܟܐܦ̈ܐ. ܘܐܡ݂ܪ ܛܘܒܢܐ ܠܐܢܛܘܢ: ܐܬܚܝܠ ܒܪܝ ܒܡܪܢ ܘܩܪܘܒ ܐܚܘܕܝܗܝ. ܘܰܩܪܶܒ ܐܢܛܘܢ ܘܰܐܚܕܶܗ ܠܥܠܝܡܐ. ܘܡܶܬܒܰܥܪܰܪ ܗܘܐ ܘܡܬܒܰܥܰܩ ܘܡܨܰܠܶܦ ܢܦܫܗ ܒܟܐܦ̈ܐ. ܘܰܩܪܶܒ ܛܘܒܢܐ ܘܰܐܚܕܗ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ: ܠܟ ܐܡ̇ܪ ܐ̱ܢܐ܆ ܒܝ݂ܫܐ ܘܡܳܪܘܕܐ܆ ܒܫܡܗ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ܆ ܦܘܩ ܡܢܗ. ܘܒܪ ܫܥܬܗ ܩܥܳܐ ܒܩܠܐ ܪܡܐ ܘܢܦܰܩ. ܘܐܬܬܢܝ݂ܚ ܛܠܝܐ ܘܐܬܚܠܡ. ܘܫܰܐܠܗ ܛܘܒܢܐ ܕܡ݂ܢ ܐܝܡܟܐ ܐܝܬܝܟ؟ ܘܦܢܝ݂: ܒܪܗ ܐ̱ܢܐ ܕܐܢܬܝܡܘܣ ܐܪܟܘܢ ܕܐܡܝܕ. ܘܐܒܘܗܝ ܕܛܠܝܐ ܫܕܪ ܗܘܐ ܐܝܙܓܕ̈ܐ ܕܢܶܒܥܘܢܝܗܝ. ܘܟܕ ܠܐ ܐܫܟܚܘܗܝ܆ ܗܦܟܘ ܒܬܪܥܐ ܕܡܕܝܢ̱ܬܐ ܕܢܬܬܢܝܚܘܢ. ܘܗܐ ܥܠܝܡܐ ܘܛܘܒܢ̈ܐ ܬܪܝܢ ܥܡܗ. ܘܪܗܛܘ ܘܚܰܘܝܘ ܠܐܒܘܗܝ܆ ܘܢܦܩܘ ܠܐܘܪܥܗܘܢ. ܘܟܕ ܡܰܢܰܥ ܐܒܘܗܝ ܠܘܬܗ ܫܐܠܗ: ܕܡܢܐ ܓܰܕܫܗ؟ ܘܐܫܬܥܝ݂ ܠܗ ܐܝܟܢܐ ܣܰܥܪܗ ܡܪܝܐ ܒܐܝܕܝ̈ܗܘܢ ܕܛܘܒܢ̈ܐ ܗܠܝܢ. ܘܢܦܰܠ ܐܢܬܝܡܘܣ ܥܠ ܪ̈ܓܠܘܗܝ ܕܛܘܒܢܐ ܝܥܩܘܒ ܘܐܦܝܣܗ: ܥܒܶܕ ܛܰܝܒܘ݂ ܥܡ ܥܒܕܟ ܘܬܐ ܥܘܠ ܠܒܝܬܝ ܘܢܬܩܕܫ ܒܕܘܪ̈ܟܳܬܟ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܥܒܰܕ ܨܒܝܢܗ ܘܶܐܙܰܠ ܥܡܗ. ܘܗܐ ܟܠܗ̇ ܡܕܝܢ̱ܬܐ ܫܡܥܬ݀ ܘܢܦܩܘ ܟܠܗܘܢ ܕܢܚܙܘܢ ܬܗܪܐ. ܘܟܕ ܚܙܐܘܗܝ ܠܥܠܝܡܐ܆ ܝܗܒܘ ܬܫܒܘܚܬܐ ܠܐܠܗܐ. ܘܨܠܝ ܥܠܝܗܘܢ ܛܘܒܢܐ ܘܒܰܪܶܟ ܐܢܘܢ. ܘܩܰܪܶܒܘ ܠܗ ܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܒܝܫ ܒܝܫ ܥܒܝܕܝܢ ܗܘܘ ܘܐܣܝ ܐܢܘܢ. ܘܗܘܳܐ ܒܝܘܡܐ ܗ̇ܘ ܚܕܘܬܐ ܪܒܬܐ ܒܟܠܗ̇ ܡܕܝܢ̱ܬܐ. ܘܐܝܬ ܗܘܐ ܡ݂ܢ ܐܬܪܐ ܕܛܘܪܥܒܕܝܢ ܪܝܫܕܝܪܐ ܚܕ ܕܡܬܩܪܐ ܒܪ ܫܒܐ܆ ܘܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܕܝܪܐ ܕܡܬܩܪܝܐ ܫܘܪܓܝܢ܆ ܘܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܒܗ̇ ܥܣܪܐ ܬܠܡܝ̈ܕܐ. ܗܢܐ ܩܪܶܒ ܠܘܬܗ ܕܐܢܬܝܡܘܣ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ: ܐܢ ܦܳܩܶܕ ܐܢ̱ܬ ܡܪܝ܆ ܐܦܝܣ ܥܡܝ ܠܗܢܐ ܛܘܒܢܐ ܕܢܶܬܶܒ ܥܡܝ ܒܕܝܪܐ. ܘܐܢܐ ܘܗ݂ܘ ܒܟܠܙܒܢ ܢܐܬܐ ܠܫܠܡܟ. ܘܟܕ ܐܦܝܣܘܗܝ ܠܛܘܒܢܐ܆ ܩܒܠ ܡܢܗܘܢ ܘܥܒܰܕ ܨܒܝܢܗܘܢ.

 

ܘܐܪܟܘܢ ܕܚܶܣܢܐ ܕܟܐܦܐ ܪܘܦܘܣ ܐܚܘܗܝ ܕܐܢܬܝܡܘܣ ܕܝܢ ܨܒܳܐ ܕܢܶܚܘܬ ܠܬܡܢ ܥܡܗܘܢ ܡܛܠ ܕܒܩܪܝܒܘܬܗ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ݀ ܕܝܪܐ ܗ̇ܝ. ܘܟܕ ܢܦܩܘ ܛܘܒܢ̈ܐ ܕܢܶܪܕܘܢ܆ ܢܦܰܩ ܗ݂ܘ ܐܢܬܝܡܘܣ ܥܡܗܘܢ܆ ܘܐܙܠܘ ܠܥܕܬܐ ܘܐܬܒܪܟܘ ܡ݂ܢ ܟܗܢ̈ܐ ܕܒܗ̇. ܘܥܠܘ ܠܘܬ ܡܪܝ ܣܪܓܝܣ ܡܝܛܪܘܦܘܠܝܛܐ ܕܝܠܗ̇ ܕܡܕܝܢ̱ܬܐ ܘܐܬܒܪܟܘ ܡܢܗ܆ ܘܢܦܰܩ ܐܦ ܗ݂ܘ ܒܰܠܘܝ݂ܬܗܘܢ. ܘܟܕ ܢܦܩܘ ܠܒܪ ܡ݂ܢ ܬܪܥܐ ܕܡܕܝܢ̱ܬܐ ܥܕܢܐ ܣܓܝܐܐ܆ ܝܗܒܘ ܫܠܡܐ ܠܚܕܕ̈ܐ ܘܪܕܰܘ ܗ݂ܢܘܢ ܒܐܘܪܚܗܘܢ. ܘܟܕ ܡܢܥܘ ܠܒܝܬ ܒܰܘܬܐ ܠܐܓܘܪܣܐ ܚܕ ܕܡܬܩܪܐ ܩܶܢ ܥܘܪܒܐ ܗ̄ ܫܘܥܐ ܕܥܘܪܒܐ܆ ܚܙܘ ܘܗܐ ܛܠܝܐ ܚܕ ܐܶܬܳܐ ܘܢܦܰܠ ܩܕܡ ܪ̈ܓܠܘܗܝ ܕܛܘܒܢܐ ܟܕ ܐܡ̇ܪ: ܐܢ ܦܳܩܶܕ ܐܢ̱ܬ ܡܪܝ܆ ܐܦܣ ܠܝ ܕܺܐܙܰܠ ܥܡܟ ܠܟܰܪ ܕܐܙܠ ܐܢ̱ܬ. ܐܡ݂ܪ ܠܗ ܛܘܒܢܐ: ܘܡܢܐ ܫܡܟ؟ ܐܡ݂ܪ ܠܗ: ܚܳܠܐ ܬܠܡܝܕܟ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܐܡ݂ܪ ܠܗ: ܐܝܟ ܫܶܐܠܶܬܟ ܢܗܘܐ ܠܟ. ܘܗܝܕܝܢ ܢܰܩܦܗ. ܘܟܕ ܨܠܝܘ ܨܠܘܬܐ ܕܪܡܫܐ ܘܩܒܠܘ ܣܰܝܒܳܪܬܐ܆ ܐܬܬܢܝܚܘ܆ ܘܚܙܳܐ ܛܘܒܢܐ ܒܚܠܡܗ: ܘܗܐ ܐܢܛܘܢ ܬܠܡܝܕܗ ܝܳܬܶܒ ܥܠ ܡܪܟܒܬܐ ܫܒܝܚܬܐ ܟܕ ܦܨܝܚ ܘܡܰܪܟܶܢ ܪܝܫܗ ܘܐܡ̇ܪ: ܨܠܐ ܥܠܝ ܕܐܢܐ ܦܩܝ݂ܕ ܐ̱ܢܐ ܕܺܐܙܰܠ ܠܐܬܪܐ ܪܚܝ݂ܩܐ ܘܬܘܒ ܠܐ ܚܙܐ ܐܢ̱ܬ ܐܦܝ̈. ܘܟܕ ܐܬܬܥܝܪ ܛܘܒܢܐ ܡ݂ܢ ܫܢܬܗ ܘܶܐܬܒܰܝܰܢ ܒܚܠܡܐ܆ ܫܦܰܥܝ̈ ܕܡܥܘ̈ܗܝ ܘܒܟܳܐ ܡܪܝܪܐܝܬ܆ ܡܛܠ ܕܡܛܳܐ ܗܘܐ ܩܶܨ ܬܠܡܝܕܗ. ܘܩܪܝܗܝ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ: ܐܢܛܘܢ؟ ܘܐܡ݂ܪ: ܗܐ ܐܢܐ ܡܪܝ. ܐܡ݂ܪ ܠܗ ܛܘܒܢܐ: ܐܝܟܢܐ؟ ܐܡ݂ܪ ܠܗ: ܚܙܺܝܬ ܘܗܐ ܚܢܢ ܥܠ ܢܗܪܐ ܪܒܐ܆ ܘܨܳܒܶܝܢ ܗܘܰܝܢ ܕܢܶܥܒܰܪ ܒܗ܆ ܘܗܐ ܐܠܦܐ ܚܕܐ ܐܬܬ݀. ܘܐܘܫܛ ܐܝܕܗ ܡܰܠܳܚܐ ܘܢܰܣܒܰܢܝ. ܘܶܐܬܦܢܺܝܬ ܠܟܐ ܘܠܟܐ ܘܠܐ ܚܙܺܝܬܟ. ܗܝܕܝܢ ܐܫܬܘܕܥ ܛܘܒܢܐ ܕܚܠܡܐ ܚܕ ܗ݂ܘ. ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ: ܒܪܝ܆ ܠܐ ܬܬܩܰܢܰܛ ܒܗܕܐ܆ ܗ̇ܝ ܕܫܳܦܪܐ ܠܗ ܠܡܪܢ ܥܳܒܶܕ. ܘܩܡܘ ܒܨܠܘܬܐ ܥܕܡܐ ܕܰܣܠܶܩ ܫܰܦܪܐ. ܘܟܕ ܢܦܩܘ ܕܢܺܐܙܠܘܢ܆ ܩܪܶܒ ܐܢܛܘܢ ܘܐܡ݂ܪ ܠܪܒܗ: ܨܠܐ ܥܠܝ ܓܒܝܐ ܕܐܠܗܐ ܡܛܠ ܕܗܐ ܐܶܫܳܬܐ ܫܚܰܩܬܰܢܝ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܐܡ݂ܪ ܠܗ: ܡܫܝܚܐ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܢܐܬܐ ܠܐܝܳܠܟ ܘܗ̇ܝ ܕܥܳܕܪܳܐ ܢܫܰܟܶܢ ܠܟ. ܘܰܩܪܶܒ ܐܢܛܘܢ ܠܘܬ ܚܳܠܐ ܘܐܚܕܗ ܒܐܝܕܗ ܘܐܡ݂ܪ ܠܪܒܗ: ܗܐ ܛܝܒ ܠܟ ܡܪܝܐ ܬܠܡܝܕܐ ܚܠܦܝ. ܘܟܪܝܬ݀ ܠܗ ܠܩܕܝܫܐ ܕܐܫܬܘܕܥ ܬܠܡܝܕܗ ܠܚܠܡܐ. ܘܟܕ ܪܕܰܘ ܒܐܘܪܚܐ ܥܕܢܐ ܣܓܝܐܐ ܘܡܛܰܘ ܠܡܰܪܓܐ ܚܕ ܫܦܝܪܐ܆ ܐܡ݂ܪ ܐܢܛܘܢ ܠܪܒܗ: ܡܪܝ܆ ܐܢ ܦܩܕ ܐܢ̱ܬ܆ ܥܕܢܐ ܕܡܙܡܘܪ̈ܐ ܕܬܠܬܫܥܝ̈ܢ ܡܛܳܐ ܢܨܠܐ ܗܪܟܐ. ܘܐܬܬܦܝܣ ܠܗ ܛܘܒܢܐ. ܘܟܕ ܚܰܬܶܡܘ ܨܠܘܬܗܘܢ܆ ܫܰܪܝܘ ܚܶܒ̈ܠܐ ܕܡܘܬܐ ܡܳܚܶܝܢ ܠܗ ܠܛܘܒܢܐ ܐܢܛܘܢ܆ ܘܫܕܳܐ ܢܦܫܗ ܥܠ ܐܪܥܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܛܘܒܢܐ: ܪܰܒܝ݂܆ ܩܪܘܒ ܥܰܡܶܨܰܝܢܝ. ܡܛܠ ܕܗܐ ܡܠܐܟ ܡܘܬܐ ܩܡ ܥܠܝ ܩܫܝܐܝܬ ܘܠܐ ܡܫܟܚ ܐ̱ܢܐ ܕܶܐܪܕܶܐ ܥܡܟ ܠܕܘܟ ܐ̱ܚܪܝܢ. ܗܫܐ ܡܪܝ ܒܒܥܘ ܡܢܟ܆ ܠܐ ܬܬܥܗܕ ܒܘܨܳܪ̈ܰܝ ܘܙܰܘܶܕܰܝܢܝ ܨܠܘ̈ܬܟ. ܘܰܩܪܶܒ ܛܘܒܢܐ ܘܣܡ ܐܦܘ̈ܗܝ ܥܠ ܐܦܘ̈ܗܝ܆ ܘܝܰܗܒ ܠܗ ܫܠܡܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ: ܡܫܝܚܐ ܢܗܘܐ ܠܟ ܠܶܘܝܐ ܘܢܚܰܘܶܐ ܠܝ ܐܦܝ̈ܟ ܒܥܠܡܐ ܕܥܬܝܕ. ܘܟܕ ܗܕܐ ܐܡ݂ܪ܆ ܫܟܶܒ ܛܘܒܢܐ ܐܢܛܘܢ. ܘܫܕܪܘ ܠܩܘܪ̈ܝܐ ܕܚܕܪ̈ܝܗܘܢ܆ ܘܐܬܟܢܫܘ ܥܡܐ ܣܓܝܐܐ ܘܥܰܦܝܘܗܝ ܒܐܝܩܪܐ. ܘܒܢܰܘ  ܠܥܠ ܡܢܗ ܗܝܟܠܐ ܕܐܬܩܪܝ ܗܝܟܠܐ ܕܡܪܝ ܐܢܛܘܢ. ܛܘܒܢܐ ܕܝܢ ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܣܓܝ ܡܥܳܩ ܗܘܐ ܡܛܠܬܗ. ܘܰܩܪܶܒ ܡܪܝ ܒܪ ܫܒܐ ܠܘܬܗ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ: ܐܚܝ̈܆ ܗܢܐ ܣܘܥܪܢܐ ܡ݂ܢ ܐܠܗܐ ܗܘܳܐ܆ ܘܗܕܐ ܐܘܪܚܐ ܕܓܰܘܐ ܐܝܬܝܗ̇. ܩܘܡ ܗܘܐ ܕܢܶܪܕܶܐ ܒܐܘܪܚܢ. ܘܪܕܰܘ ܒܐܘܪܚܗܘܢ. ܘܟܕ ܡܛܝܘ ܠܐܓܘܪܣܐ ܕܦܰܪܝܩܐ ܗܘܬ݀ ܡܢܗ̇ ܕܕܝܪܐ ܩܠܝܠ܆ ܗܐ ܡܗܝܡܢܐ ܚܕ ܕܡܬܩܪܐ ܗܘܐ ܚܒܝܒ܆ ܟܕ ܚܙܝܗܝ ܠܛܘܒܢܐ ܒܪ ܫܒܐ ܪܝܫܕܝܪܐ܆ ܢܦܰܠ ܥܠ ܪ̈ܓܠܘܗܝ ܘܐܡ݂ܪ: ܒܥܐ ܐ̱ܢܐ ܡܢܟܘܢ ܣܛܰܘ ܠܒܝܬ ܥܰܒܕܟܘܢ. ܘܟܕ ܥܠܘ ܠܒܝܬܗ܆ ܝܰܗܒ ܠܗܘܢ ܡܝ̈ܐ ܘܐܫܝܓܘ ܪ̈ܓܠܝܗܘܢ ܘܶܐܣܬܡܶܟܘ. ܘܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܒܪܐ ܚܓܝ݂ܣܐ ܘܡܫܰܪܝܐ ܕܡܬܩܪܐ ܕܢܝܐܝܠ. ܘܟܕ ܚܙܝܗܝ ܛܘܒܢܐ܆ ܫܐܠܗ ܠܐܒܘܗܝ: ܕܡܢܐ ܓܰܕܫܗ؟ ܐܡ݂ܪ ܠܗ: ܕܡ݂ܢ ܟܪܶܣ ܐܡܗ ܗܟܢܐ ܐܬܝܠܕ. ܘܒܥܳܐ ܡܢܗ ܡܪܝ ܒܪ ܫܒܐ ܡܛܠܬܗ ܕܢܨܠܐ ܥܠܘܗܝ. ܘܰܦܬܰܚ ܛܘܒܢܐ ܦܘܡܗ ܘܐܡ݂ܪ: ܕܢܝܐܝܠ. ܘܐܡ݂ܪ: ܗܐ ܐܢܐ ܡܪܝ. ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ ܛܘܒܢܐ: ܒܫܡܗ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ܆ ܩܘܡ ܗܠܟ. ܘܒܪ ܫܥܬܗ ܩܡ ܥܠܝܡܐ ܗ̇ܘ ܟܕ ܡܗܠܟ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܡܡܬܘܡ ܠܐ ܐܬܚܓܣ. ܘܟܕ ܚܙܘ ܐܒܗܘ̈ܗܝ܆ ܡ݂ܢ ܚܕܘܬܗܘܢ ܐܬܬܙܝܥܘ ܘܗܘܘ ܐܝܟ ܡܝ̈ܬܐ. ܘܐܡܪܘ ܠܗ ܠܛܘܒܢܐ ܒܪ ܫܒܐ: ܗܢܐ ܓܒܪܐ ܡܠܐܟܐ ܕܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܘܟܕ ܫܡܥܘ ܡܗܝܡ̈ܢܐ ܟܠܗܘܢ ܕܒܩܪܝܬܐ܆ ܐܬܟܢܫܘ ܘܚܙܐܘܗܝ ܠܛܠܝܐ ܟܕ ܡܗܠܟ. ܘܝܗܒܘ ܬܫܒܘܚܬܐ ܠܐܠܗܐ ܟܕ ܐܡܪܝܢ: ܫܘܒܚܐ ܠܟ ܡܫܝܚܐ ܐܠܗܐ܆ ܟܡܐ ܩܪܝܒ ܐܢ̱ܬ ܠܐܝܠܝܢ ܕܩܳܪܶܝܢ ܠܟ ܒܩܘܫܬܐ. ܛܘܒܢܐ ܕܝܢ ܒܪ ܫܒܐ ܕܒܪܗ ܠܛܘܒܢܐ ܘܠܚܳܠܐ ܬܠܡܝܕܗ ܘܐܦ ܗ݂ܘ ܕܢܝܐܝܠ ܢܰܩܦܗ ܘܐܙܠܘ ܠܕܝܪܗܘܢ. ܘܢܦܩܘ ܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܕܛܘܒܢܐ ܒܪ ܫܒܐ܆ ܘܩܒܠܘ ܐܢܘܢ ܒܐܝܩܪܐ ܪܒܐ ܘܝܬܒܘ ܒܕܝܪܐ. ܘܢܦܰܩ ܛܶܒܗ ܕܛܘܒܢܐ ܝܥܩܘܒ ܒܟܠܗ ܐܬܪܐ ܗ̇ܘ. ܘܣܓܝ̈ܐܐ ܟܪ̈ܝܗܐ ܘܐܠܝ݂̈ܨܐ ܐܳܬܶܝܢ ܗܘܘ ܘܡܶܬܰܐܣܶܝܢ. ܘܟܕ ܫܡܥܘ ܛܶܒܗ ܪܘܦܘܣ ܐܪܟܘܢ ܕܝܠܗ ܕܚܶܣܢܐ ܗ̇ܘ ܘܡܪܝ ܒܢܝܡܝܢ ܐܦܣܩܘܦܐ܆  ܐܬܘ ܠܘܬܗ ܘܐܬܒܪܟܘ ܡܢܗ ܘܨܠܝ ܥܠܘܗܝ ܕܪܘܦܘܣ. ܘܟܕ ܫܐܠܘ ܫܠܡܗ ܗܦܟܘ ܠܚܶܣܢܗܘܢ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܩܕܝܫܐ ܥܡ ܬܪܝܢ ܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܐܡܝܢܝܢ ܗܘܘ ܒܨܘܡܐ ܘܒܨܠܘܬܐ ܘܥܳܢܶܝܢ ܒܬܫܒܘܚܬܐ ܕܐܠܗܐ. ܘܟܕ ܗܘܘ ܐܝܟ ܬܪܝܢ ܝܪ̈ܚܝ݂ܢ܆ ܘܗܐ ܫܡܝܪ ܪܒ ܚܝܠܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ ܐܬܬܙܝܥ ܡ݂ܢ ܡܕܢܚܐ ܠܡܶܣܰܩ ܠܐܬܪ̈ܘܬܐ ܗܠܝܢ. ܘܢܦܰܩ ܛܶܒܗ ܘܐܬܓܰܠܘܝ݂ܘ ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܘܥܠܘ ܒܚܶܣ̈ܢܐ ܗ̇ܢܘܢ. ܐܡܗ ܕܕܢܝܐܝܠ ܕܝܢ܆ ܕܰܒܪܬ݀ ܠܕܢܝܐܝܠ ܘܠܚܳܠܐ ܘܥܠܘ ܒܚܶܣܢܐ. ܘܟܕ ܣܠܶܩ ܫܡܝܪ ܪܒ ܚܝܠܐ܆ ܫܪܳܐ ܥܠ ܚܶܣܢܐ ܗ̇ܘ. ܘܐܬܒܕܪܘ ܓܝܣܘ̈ܗܝ ܒܟܠܗ ܐܬܪܐ. ܘܐܝܬ ܗܘܐ ܠܬܚܬ ܡܢܗܘܢ ܩܪܝܬܐ ܕܡܬܩܪܝܐ ܗܘܬ݀ ܫܝܠܘܚ. ܘܐܝܬ ܗܘܐ ܥܠ ܓܒܗ̇ ܒܝܬ ܣܓܕܬܐ ܕܡܓܘ̈ܫܐ܆ ܕܒܰܢܝܳܐ ܗܘܬ݀ ܡ݂ܢ ܙܒܢ̈ܐ ܩܰܕܡ̈ܐ ܥܠ ܫܡ ܗܶܪܰܩܠܝܣ ܐܠܗܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ. ܘܟܠ ܐܡܬܝ ܕܣܠܩܝܢ ܗܘܘ ܦܪ̈ܣܝܐ ܠܐܬܪܐ ܗܢܐ܆ ܥܒܕܝܢ ܗܘܘ  ܒܗ ܥܐܕܐ ܘܡܣܩܝܢ ܗܘܘ ܕܒܚܬܐ ܠܗܪܩܠܝܣ ܐܠܗܗܘܢ. ܘܐܦ ܗ݂ܘ ܫܡܝܪ ܣܠܶܩ ܠܗ ܐܝܟ ܥܝܳܕܐ. ܘܟܕ ܐܶܬܳܐ ܠܘܬܗ ܢܩܰܫ ܡܰܫܟܢܗ ܘܛܰܝܶܒ ܥܣܪܐ ܬܰܘܪ̈ܝ݂ܢ ܠܡܕܰܒܳܚܘ݂. ܘܓܝܣܘ̈ܗܝ ܕܐܬܒܕܪܘ܆ ܣܠܶܩ ܡܢܗܘܢ ܠܕܝܪܐ ܕܫܘܪܓܝܢ. ܘܟܕ ܐܬܚܫܒܘ ܛܘܒܢ̈ܐ ܠܡܶܥܪܰܩ܆ ܐܡ݂ܪ ܠܗܘܢ ܛܘܒܢܐ: ܐܚܝ̈܆ ܠܐ ܢܚܰܘܶܐ ܚܰܨܐ ܐܠܐ ܢܚܰܡܣܶܢ ܒܕܘܟܬܢ ܘܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܫܳܦܰܪ ܠܡܪܢ ܢܶܣܥܘܪ ܠܘܬܢ. ܗ̇ܢܘܢ ܕܝܢ ܛܘܒ̈ܢܐ ܐܡܪܘ: ܡܫܝܚܐ ܡܪܢ ܒܐܝܕܝ̈ܟ ܣܡܢ ܐܢܝܢ ܠܢܦܫ̈ܬܢ. ܘܟܕ ܥܠܘ ܡܢܗܘܢ ܕܦܪ̈ܣܝܐ ܠܕܝܪܗܘܢ܆ ܐܰܣܪܘܗܝ ܠܛܘܒܢܐ ܒܪ ܫܒܐ ܘܠܥܣܪܐ ܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ. ܠܛܘܒܢܐ ܕܝܢ ܝܥܩܘܒ ܟܕ ܚܙܐܘܗܝ܆ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܢܳܕܰܬ ܠܗܘܢ ܡܢܗ܆ ܛܰܪܕܘܗܝ ܡ݂ܢ ܠܘܬܗܘܢ. ܡܛܠ ܕܣܥܪܐ ܠܒܝܫ ܗܘܐ ܘܡܕܟܝܐ ܠܐ ܣܠܶܩ ܗܘܐ ܥܠ ܪܝܫܗ. ܘܟܕ ܐܚܬܘ ܐܢܘܢ ܠܛܘܒܢ̈ܐ ܠܘܬܗ ܕܫܡܝܪ܆ ܚܪ ܒܗܘܢ ܘܚܙܳܐ ܫܝܘܬܗܘܢ ܐܝܟ ܕܒܢܝ̈ ܡܠܟ̈ܐ. ܘܠܰܚܶܫ ܠܗ ܐܟܠܩܪܨܐ ܕܢܫܰܕܶܠ ܘܢܰܦܶܕ ܐܢܘܢ ܡ݂ܢ ܫܪܪܗܘܢ. ܘܩܪܝܗܝ ܠܛܘܒܢܐ ܒܪ ܫܒܐ ܪܒܗܘܢ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ: ܐܘ ܣܒܐ ܣܟܠܐ ܘܚܣܝ݂ܪ ܪܥܝܢܐ܆ ܡܛܠ ܡܢܐ ܡܰܛܥܶܐ ܐܢ̱ܬ ܠܛܠܝ̈ܐ ܗܠܝܢ ܒܚܪ̈ܫܝܟ ܘܒܚܪܫܘܬܗ ܕܗ̇ܘ ܝܫܘܥ ܢܨܪܝܐ ܪܒܟ؟ ܩܪܘܒ ܗܟܝܠ ܐܢ̱ܬ ܘܗ݂ܢܘܢ ܘܕܰܒܰܚ ܒܒܝܬܐ ܗܢܐ ܠܗܪܩܠܝܣ ܐܠܗܐ. ܐܢܗܘ ܕܬܫܬܡܥ ܠܦܘܩܕܢܝ ܘܬܰܣܶܩ ܕܒܚܬܐ ܠܗܠܝܢ ܥܣܪܐ ܬܘܪ̈ܐ ܕܦܶܛܡܐ܆ ܬܒܰܥ ܡܢܝ ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܨܒܐ ܐܢ̱ܬ. ܐܢ ܕܝܢ ܠܐ܆ ܐܢ̱ܬܘܢ ܬܗܘܘܢ ܕܒܚܬܐ ܚܠܦ ܬܘܪ̈ܐ ܗܠܝܢ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܛܘܒܢܐ ܒܪ ܫܒܐ ܪܬܰܚ ܘܪܰܩ ܠܗ ܒܐܦܘ̈ܗܝ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ: ܡܛܠ ܕܣܓܝ ܐܰܡܪܰܚܬ ܥܠܝ ܒܡܠܬܟ܆ ܕܬܰܛܥܶܐ ܠܝ ܘܠܬܠܡܝ̈ܕܝ ܡ݂ܢ ܫܪܪܗ ܕܡܫܝܚܐ܆ ܠܐ ܬܗܦܘܟ ܒܫܠܡܐ ܠܐܪܥܟ ܘܠܐ ܬܶܚܕܶܐ ܒܒܶܙܬܐ ܕܣܢܐܝ̈ܟ܆ ܐܠܐ ܬܗܘܐ ܨܒܝ݂ܥܐ ܒܕܡܟ ܚܪܒܐ ܕܒܥܠܕܒܒܝ̈ܟ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܛܪܘܢܐ ܐܬܛܪܛܥ ܒܚܶܡܬܐ ܪܒܬܐ܆ ܘܦܩܰܕ ܕܢܐܬܐ ܒܥܓܠ ܐܣܦܘܩܠܛܪܐ ܘܰܢܣܰܒ ܪ̈ܝܫܝܗܘܢ ܒܣܝܦܐ.

 

ܘܟܕ ܚܙܳܐ ܛܘܒܢܐ ܕܡܰܢܰܥ ܠܐܓܘܢܐ ܕܣܗܕܘܬܐ܆ ܚܕܝ݂ ܚܕܘܬܐ ܪܒܬܐ ܘܰܪܗܶܛ ܠܘܬ ܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗܘܢ: ܒܢܝ̈܆ ܚܙܘ ܕܕܰܠܡܳܐ ܬܶܬܪܰܦܘܢ ܡ݂ܢ ܫܪܪܟܘܢ܆ ܡܛܠ ܕܝܘܡܢܐ ܩܪܳܢ ܡܫܝܚܐ ܠܡܫܬܘܬܗ. ܗ݂ܢܘܢ ܕܝܢ ܫܪܝܘ ܪܦܣܝܢ ܘܐܡܪܝܢ: ܡ̇ܢ ܢܬܠ ܠܢ ܝܘܡܢܐ ܕܢܗܘܐ ܚܕܘ̈ܓܐ ܠܡܫܝܚܐ. ܘܰܩܪܶܒ ܪܝܫܕܝܪܐ ܠܘܬ ܛܪܘܢܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ: ܐܦܣ ܠܝ ܕܐܢܐ ܒܐܝ̈ܕܝ ܐܶܩܰܪܶܒ ܗܡܰܝܪ̈ܰܝ ܠܕܶܒܚܬܐ܆ ܘܠܚܰܪܬܐ ܐܗܘܐ ܠܗܘܢ ܐܢܐ ܚܳܬܡܐ. ܘܟܕ ܐܦܣ ܠܗ܆ ܐܳܬܶܐ ܗܘܐ ܣܒܐ ܘܫܳܩܠ ܗܘܐ ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܘܡܩܰܪܶܒ ܠܕܶܒܚܬܐ. ܥܒܕܗ ܕܝܢ ܕܫܡܝܪ ܟܕ ܚܪ ܩܰܛܝ݂ܢܐܝܬ: ܘܗܐ ܐܝܟ ܚܶܙܘܐ ܐܟܣܢܝܐ ܚܙܳܐ܆ ܚܝܠܘ̈ܬܐ ܕܫܡܝܐ ܐܡܬܝ ܕܡܶܬܢܟܶܣ ܗܘܐ ܚܕ܆ ܣܳܝܡܝ݂ܢ ܗܘܘ ܒܪܝܫܗ ܟܠܝܠܐ ܕܬܫܒܘܚܬܐ ܘܡܶܬܥܰܠܶܐ ܥܡܗܘܢ. ܫܠܰܚ ܡܐܢܘ̈ܗܝ ܘܐܬܥܰܛܰܦ ܒܢܰܚܬܐ ܕܚܕ ܡܢܗܘܢ ܘܥ݂ܠ ܐܬܚܰܠܛ ܒܝܢܬܗܘܢ ܟܕ ܐܡ̇ܪ: ܡܫܝܚܐ ܩܪܳܢܝ ܝܘܡܢܐ ܕܶܐܚܕܶܐ ܥܡܟܘܢ ܒܰܚܠܘܠܗ. ܘܶܐܬܳܐ ܪܝܫܕܝܪܐ ܚܰܛܦܗ ܘܰܐܫܠܡܗ ܠܐܣܦܘܩܠܰܛܪܐ ܘܢܰܟܣܗ ܘܫܕܳܐ ܫܠܰܕܗ ܥܡ ܕܫܪܟܐ. ܘܟܕ ܓܡܰܪܘ ܟܠܗܘܢ܆ ܐܦ ܗ݂ܘ ܣܗܕܐ ܕܐܠܗܐ ܘܣܒܐ ܠܒܝ݂ܒܐ ܐܪܟܢ ܨܰܘܪܗ ܩܕܡ ܐܣܦܘܩܠܰܛܪܐ ܘܢܰܟܣܗ. ܘܥܠܝܗܘܢ ܫܶܠܡܬ݀ ܡܠܬܗ ܕܕܘܝܕ: ܕܶܐܬܚܫܶܒܢ ܐܝܟ ܐܡܪ̈ܐ ܠܢܶܟܣܬܐ.

 

ܗܝܕܝܢ ܟܕ ܐܬܬܢܝܚܬ݀ ܢܦܫܗ ܕܛܪܘܢܐ܆ ܩܥܳܐ ܒܩܠܐ ܪܡܐ ܘܐܡ݂ܪ: ܟܡܐ ܪܒ ܐܠܗܢ ܗܪܩܠܝ݂ܣ ܕܗ݂ܘ ܛܰܝܶܒ ܠܗ ܢܶܟܣܬܐ ܠܚܪ̈ܫܐ ܗܠܝܢ. ܘܟܕ ܐܬܘ ܠܡܰܫܟܢܐ܆ ܘܐܫܟܚܘ ܡܐܢܘ̈ܗܝ ܕܥܒܕܗ ܟܕ ܫܕܶܝܢ. ܘܐܬܘ ܠܘܬ ܫܠܰܕ̈ܐ ܘܒܨܰܘ ܐܢܝܢ ܘܐܫܟܚܘܗ̇ ܠܫܠܰܕܗ ܒܝܢܬܗܘܢ. ܐܘܕܥܘ ܠܛܪܘܢܐ ܘܐܬܒܰܥܪܰܪ܆ ܘܩܥܳܐ ܒܩܠܐ ܪܡܐ ܘܐܡ݂ܪ: ܐܘܗ ܡ݂ܢ ܚܪܫܘܬܟ ܝܫܘܥ ܢܨܪܝܐ܆ ܕܠܐ ܣܦܰܩ ܠܟ ܕܬܶܣܰܒ ܚܠܦ ܚܪ̈ܫܝܟ ܐܠܐ ܥܒܕܝ. ܘܦܩܰܕ ܕܒܥܓܠ ܢܰܝܬܘܢ ܫܒܺܫܬܐ ܘܢܶܦܛܐ ܘܟܶܒܪܝܬܐ ܘܙܶܦܬܐ ܘܢܰܘܩܕܘܢ ܐܢܝܢ ܠܫܠܰܕܝ̈ܗܘܢ ܕܣܗ̈ܕܐ. ܘܦܩܰܕ ܡܪܝܐ ܠܥܢܢܐ ܩܫܝ݂ܬܐ ܕܒܰܪܕܐ ܘܪܰܓܡܬ݀ ܐܢܘܢ ܠܗ ܘܠܟܠܗ ܚܝܠܗ. ܘܐܬܦܰܚܬܬ݀ ܐܪܥܐ ܘܒܶܠܥܰܬ݀ ܐܢܝܢ ܠܫܠܕܝ̈ܗܘܢ ܕܣܗ̈ܕܐ. ܘܡܪܝܐ ܐܰܫܡܰܥ ܒܬܪ ܥܢܢܐ ܗ̇ܝ ܩܠܐ ܕܪܓܫܬܐ ܕܚܝܠܘ̈ܬܐ ܣܓܝ̈ܐܐ܆ ܘܫܒܩܘ ܟܠܗ ܙܝܢܗܘܢ ܘܪ̈ܰܟܫܝܗܘܢ ܘܪܗܛܘ ܟܠܗܘܢ ܘܐܬܚܢܩܘ ܒܡܝ̈ܐ ܘܒܟܐܦ̈ܐ ܕܒܰܪܕܐ. ܘܐܝܠܝܢ ܕܶܐܫܬܚܰܪܘ ܐܬܚܢܩܘ ܒܕܶܩܠܰܬ ܢܗܪܐ܆ ܘܠܐ ܐܶܫܬܚܰܪ ܐܦܠܐ ܚܕ ܡܢܗܘܢ. ܘܢܦܩܘ ܡܪ̈ܝ ܐܬܪܐ ܡ݂ܢ ܚܶܣܢܐ ܗ̇ܘ܆ ܘܚܡܰܠܘ ܫܒܝ݂ܬܐ ܪܒܬܐ ܕܠܐ ܣܟܐ. ܘܠܐ ܗܘܐ ܡܶܢܝܳܢܐ ܡܰܬܩܳܠܐ ܕܟܶܣܦܐ ܘܕܕܗܒܐ ܕܐܫܟܚܘ ܕܰܫܕܶܐ ܥܠ ܐܪܥܐ ܗ̇ܝ. ܘܠܐ ܐܘܣܦ ܬܘܒ ܚܝܠܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ ܠܡܶܣܰܩ ܠܐܬܪܐ ܗ̇ܘ.

 

ܛܘܒܢܐ ܕܝܢ ܝܥܩܘܒ ܟܕ ܚܙܳܐ ܕܐܬܩܛܠܘ ܚܒܪ̈ܘܗܝ܆ ܟܶܪܝܰܬ݀ ܠܗ ܣܓܝ. ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܩܶܢܛܰܬ݀ ܬܪܥܝܬܗ ܒܗܕܐ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܗܘܐ: ܕܘܝ ܠܝ܆ ܐܢ ܬܳܒܰܥ ܐܠܗܐ ܡܢܝ ܕܡܳܐ ܚܣܝܐ ܕܥܒܕܘ̈ܗܝ܆ ܟܕ ܠܐ ܫܶܒܩܶܬ ܐܢܘܢ ܕܢܶܥܪܩܘܢ. ܘܩܡ ܐܶܙܰܠ ܠܕܘܟܬܐ ܗ̇ܝ ܕܐܬܩܛܠܘ ܒܗ̇ ܛܘܒܢ̈ܐ. ܘܶܐܬܳܐ ܠܘܬ ܩܘ݂ܒܬܐ ܗ̇ܝ ܕܒܝܬ ܣܓܕܬܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ. ܗܝܕܝܢ ܐܝܠܠ ܐܟܠܩܪܨܐ ܘܩܥܳܐ ܩܠܐ ܩܫܝܐ ܐܝܟܢܐ ܕܟܠܗ ܐܬܪܐ ܗ̇ܘ ܐܬܬܙܝܥ. ܘܢܦܩܘ ܡ݂ܢ ܒܝܬܐ ܗ̇ܘ ܪ̈ܰܦܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܥܕܡܐ ܕܐܬܚܰܦܝ݂ ܟܠܗ ܐܬܪܐ ܗ̇ܘ. ܘܟܕ ܚܙܘ ܡܳܪ̈ܝܗ̇ ܕܩܪܝܬܐ ܗ̇ܝ ܬܗܪܘ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܛܘܒܢܐ ܣܡ ܒܢܦܫܗ ܕܠܐ ܢܫܰܢܶܐ ܡ݂ܢ ܕܘܟܬܐ ܗ̇ܝ. ܘܦܩܰܕ ܘܥܒܰܕ ܠܗ ܒܰܝܬܘܢܐ ܚܕ ܒܐܪܥܐ܆ ܘܝ݂ܬܒ ܒܗ ܗ݂ܘ ܘܚܳܠܐ ܘܕܢܝܐܝܠ ܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ. ܘܠܒܰܝܬܐ ܗ̇ܘ ܪܒܐ܆ ܥܰܒܕܗ ܒܝܬ ܡܰܫܪܝܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܬܛܝܒܝܢ ܠܘܬܗ ܘܠܟܠ ܥܳܒܪ̈ܰܝ ܐܘܪܚܐ. ܘܢܦܰܩ ܛܶܒܗ ܕܛܘܒܢܐ ܒܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ ܕܪ̈ܘܡܝܐ ܘܕܐܪ̈ܡܢܝܐ ܘܕܣܘܪ̈ܝܝܐ܆ ܘܡ݂ܢ ܟܠ ܐܬܪ ܡܬܟܢܫܝܢ ܗܘܘ ܠܘܬܗ ܟܪ̈ܝܗܐ ܘܰܐܠܝ݂ܨ̈ܐ܆ ܘܐܠܗܐ ܝܳܗܒ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܒܐܝܕܘ̈ܗܝ ܐܣܝܘܬܐ.

 

ܘܐܬܟܢܫܘ ܠܘܬܗ ܡܪ̈ܝ ܐܬܪܐ ܗ̇ܘ ܘܐܦܝܣܘܗܝ ܕܢܩܰܒܶܠ ܡܘܗ̈ܒܬܐ܆ ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܠܐ ܡܩܰܒܠ ܗܘܐ. ܘܒܢܰܘ ܠܗ ܗܝܟܠܐ ܚܕ ܙܥܘܪܐ܆ ܠܥܠ ܡ݂ܢ ܕܘܟܬܐ ܕܐܬܟܠܠ ܒܗ̇ ܡܪܝ ܒܪ ܫܒܐ ܪܝܫ ܕܝܪܐ ܘܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ. ܘܟܢ ܐܫܬܟܠܠ ܗܝܟܠܐ܆ ܦܪܫܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܐܝܩܪ̈ܐ ܟܠܗܘܢ ܡܪ̈ܝ ܐܬܪܐ ܗ̇ܘ. ܘܡܫܬܡܥ ܗܘܐ ܩܠܗܘܢ ܕܣܗ̈ܕܐ ܗܠܝܢ ܒܠܠܝܐ ܟܕ ܡܗܰܠܠܝܢ ܐܝܟ ܡܠܐܟ̈ܐ ܕܒܫܡܝܐ. ܘܩܪܐܘܗܝ ܒܝܬ ܣܗ̈ܕܐ ܕܡܪܝ ܒܪ ܫܒܐ ܪܝܫ ܕܝܪܐ ܘܕܚܕܥܣܪ ܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ. ܐܬܟܠܠܘ ܕܝܢ ܣܗܕ̈ܐ ܗܠܝܢ ܒܝܚ̄ ܒܝܪܚ ܐܒ. ܨܠܘܬܗܘܢ ܥܡܢ ܐܡܝܢ.

 

ܚܳܠܐ ܕܝܢ ܘܕܢܝܐܝܠ ܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܕܛܘܒܢܐ ܡܫܰܡܫܝܢ ܗܘܘ ܠܗܝܟܠܐ ܘܠܗ܆ ܟܕ ܝܗܒܝܢ ܠܗ ܣܰܝܒܳܪܬܐ ܡܶܛܰܪ ܢܦܶܫ ܘܡܪܝܐ ܡܚܰܝܶܠ ܗܘܐ ܠܗ. ܘܐܬܒܰܪܟ ܗܘܐ ܐܬܪܐ ܗ̇ܘ ܒܕܘܪ̈ܟܳܬܗ܆ ܘܠܐ ܐ̱ܢܫ ܡܫܟܚ ܗܘܐ ܠܡܰܗܳܪܘܬܗ܆ ܝܬܝܪܐܝܬ ܠܩܪܝܬܐ ܗ̇ܝ ܕܠܘܬܗ̇ ܥܳܡܪ ܗܘܐ. ܘܐܝܠܝܢ ܕܗܳܘܶܐ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܟܘܪܗܢܐ ܐܘ ܓܶܕܫܐ ܐܝܢܐ ܕܗ݂ܘ܆ ܪܗܛܝܢ ܗܘܘ ܠܘܬܗ܆ ܘܒܳܥܶܐ ܗܘܐ ܡ݂ܢ ܐܠܗܐ ܘܡܰܓܗܶܐ ܗܘܐ ܠܗܘܢ.

 

ܘܡܛܳܐ ܛܶܒܗ ܕܛܘܒܢܐ ܥܕܡܐ ܠܘܬ ܣܛܦܢܘܣ ܡܠܟܐ ܕܐܪܡܢܝܐ ܘܫܕܪ ܠܘܬܗ ܥܰܒܕܘ̈ܗܝ ܟܕ ܬܳܒܰܥ ܡܢܗ ܕܢܨܠܐ ܥܠܘܗܝ܆ ܘܫܕܪ ܒܐܝܕܝ̈ܗܘܢ ܡܘܗ̈ܒܬܐ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܠܐ ܨܒܳܐ ܕܢܩܰܒܶܠ ܡܢܗܘܢ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗܘܢ: ܙܠܘ ܐܡܪܘ ܠܡܪܟܘܢ ܕܐܝܟ ܗܝܡܢܘܬܟ ܢܗܘܐ ܠܟ܆ ܘܢܰܘܪܶܒ ܡܪܝܐ ܟܘܪܣܝܟ ܘܫܘܠܛܢܟ. ܒܠܚܘܕ ܗܕܐ ܗܰܒܶܝܗ̇ ܠܡܣܟ̈ܢܐ ܕܒܐܬܪܟ܆ ܡܛܠ ܕܐܢܐ ܓܒܪܐ ܝܚܝܕܝܐ ܐܝ݂ܬܝ. ܘܡ݂ܢ ܝܘܡܝ̈ ܠܐ ܐܬܪܰܓܪܓܶܬ ܠܶܩܢܳܐ ܡܕܡ ܒܐܪܥܐ ܣܛܪ ܡ݂ܢ ܢܶܩܥܳܐ ܕܐܝ݂ܬܝ ܒܗ. ܐܦܠܐ ܠܬܠܡܝ̈ܕܝ ܐܰܦܣܶܬ ܕܢܶܒܢܘܢ ܬܰܛܠܝ݂ܠܐ. ܐܠܐ ܒܗ ܒܒܝܬܐ ܗ̇ܘ ܕܡ݂ܢ ܦܪ̈ܣܝܐ ܐܬܒܢܝ݂. ܘܐܦܠܐ ܣܝܒܳܪܬܐ ܡ݂ܢ ܡܘܗ̈ܒܬܐ ܕܐܬܝ̈ܢ ܡܩܰܒܠܝܢ܆ ܐܠܐ ܡ݂ܢ ܦܘܠܚܢܐ ܕܐܝܕܝ̈ܗܘܢ ܐܟܠܝܢ. ܘܟܕ ܚܙܳܐ ܕܠܐ ܩܒܠ ܡܘܗܒܬܗ܆ ܐܰܘܣܶܦ ܥܠܝܗܘܢ ܐܰܥܦ̈ܐ ܘܦܰܠܶܓ ܐܢܝܢ ܠܡܣܟ̈ܢܐ. ܘܐܡܝܢܐܝܬ ܡܫܕܪ ܗܘܐ ܕܢܨܠܐ ܥܠܘܗܝ.

 

ܒܐܪܙܘܢ ܕܝܢ ܡܕܝܢ̱ܬܐ ܘܒܩܘܪ̈ܝܐ ܕܚܕܳܪ̈ܝܗ̇ ܗܘܳܐ ܟܘܪܗܢܐ ܕܫܰܪܥܘ݂ܛܐ܆ ܘܐܘܒܕ ܡܢܗܘܢ ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ. ܘܟܕ ܚܙܘ ܡܪ̈ܝܗ̇ ܕܡܕܝܢ̱ܬܐ ܘܕܩܘܪ̈ܝܐ܆ ܐܡܪܘ ܠܚܕܕ̈ܐ: ܩܘܡܘ ܢܐܙܠ ܢܬܓܘܣ ܒܐܠܗܐ ܘܒܛܘܒܢܐ ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܚܒܝܫܝܐ܆ ܕܒܨܠܘ̈ܬܗ ܢܰܥܒܰܪ ܐܠܗܐ ܡܢܢ ܫܒܛܐ ܗܢܐ. ܘܪܗܛܘ ܠܘܬܗ ܟܕ ܐܡܪܝܢ: ܒܳܥܶܝܢܢ ܡܢܟ܆ ܐܬܪܚܡܥܠܝܢ܆ ܘܰܒܥܝ݂ ܡ݂ܢ ܐܠܗܐ ܕܢܰܓܗܶܐ ܡܢܢ ܪܘܓܙܐ ܗܢܐ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܟܶܪܝܰܬ݀ ܠܗ ܥܠܝܗܘܢ ܘܐܫܦܥ ܕܡܥܘ̈ܗܝ ܩܕܡ ܐܠܗܐ ܟܕ ܐܡ̇ܪ: ܐܬܪܚܡ ܡܪܝ ܥܠ ܥܳܢ̈ܟ ܬܡܝܡܬܐ ܕܐܬܓܘܣܘ ܒܟ ܘܒܡܚܝ݂ܠܘܬܝ ܘܐܥܒܪ ܡܢܗܘܢ ܫܒܛܐ ܗܢܐ. ܘܩܪܳܐ ܠܕܢܝܐܝܠ ܬܠܡܝܕܗ ܘܝܰܗܒ ܠܗ ܦܝܪܡܐ ܘܒܣܡ̈ܐ ܘܣܡ ܠܗܘܢ ܚܘܣܝܐ. ܘܫܩܰܠ ܡ݂ܢ ܥܦܪܐ ܕܬܚܘ݂ܬܘܗܝ ܒܰܙܘܳܪܗ ܘܫܕܳܐ ܠܐܦܝ̈ ܫܡܝܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗܘܢ: ܙܠܘ ܒܫܠܡܐ ܘܐܝܟ ܗܝܡܢܘܬܟܘܢ ܢܗܘܐ ܠܟܘܢ. ܘܗܦܟܘ ܠܐܬܪܗܘܢ. ܘܟܕ ܚܙܐܘܗܝ ܕܰܒܗܝ݂ܠ܆ ܚܕܝܘ ܣܓܝ. ܘܟܕ ܥܠܘ ܠܡܕܝܢ̱ܬܐ ܘܠܩܘܪ̈ܝܐ܆ ܡܫܐܠܝܢ ܗܘܘ ܕܐܡܬܝ ܐܬܟܠܝ݂ ܫܒܛܐ ܡܢܗܘܢ؟ ܐܡ݂ܪܘ: ܐܬܡܳܠܝ ܒܦܶܠܓܗ ܕܝܘܡܐ. ܗܝܕܝܢ ܐܫܬܘܕܥܘ ܕܒܗ̇ܘ ܥܕܢܐ ܕܨܠܝ ܥܠܝܗܘܢ ܩܕܝܫܐ. ܘܪܥܡܘ ܟܠܗܘܢ ܫܘܒܚܐ ܘܬܘܕܝܬܐ ܘܐܡ݂ܪܘ: ܫܘܒܚܐ ܠܟ ܐܠܗܐ ܡܪܐ ܕܫܡܝܐ ܘܕܐܪܥܐ܆ ܕܰܐܫܘܺܝܬ ܠܢ ܕܒܙܒܢܐ ܗܢܐ ܢܶܬܚܙܶܐ ܩܕܡܝܢ ܓܒܪܐ ܕܐܝܟ ܗܢܐ. ܛܘܒܘܗܝ ܠܐܬܪܐ ܗ̇ܘ ܕܥܳܡܰܪ ܒܗ.

 

ܐܝܬ ܗܘܐ ܒܩܪܝܬܐ ܗ̇ܝ ܕܠܘܬܗ̇ ܥܳܡܰܪ ܗܘܐ ܛܘܒܢܐ ܦܳܠܚܐ ܚܕ ܪܗܘܡܝܐ ܕܡܬܩܪܐ ܓܰܘܣܳܢ. ܘܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܥܘܬܪܐ ܣܓܝܐܐ. ܒܪܐ ܕܝܢ ܠܝܬ ܗܘܐ ܠܗ܆ ܐܠܐ ܒܪܬܐ ܚܕܐ ܝܚܝܕܝܬܐ. ܘܳܐܬܶܝܢ ܗܘܘ ܗ݂ܘ ܘܐܢ̱ܬܬܗ ܘܒܪܬܗ ܠܘܬܗ ܕܩܕܝܫܐ ܘܡܬܒܣܡܝܢ ܗܘܘ ܒܥܶܢܝܢܗ. ܘܛܠܝܬܐ ܗ̇ܝ ܫܦܝܪܐ ܗܘܬ݀ ܒܚܶܙܘܗ̇. ܗ݂ܝ ܟܕ ܒܚܙܳܬܗ ܕܚܳܠܐ ܛܘܒܢܐ ܐܫܬܰܒܝܬ݀. ܪܰܓܬܗ ܘܐܡܪܬ݀ ܠܗ: ܨܒܝܐ ܐ̱ܢܐ ܕܬܶܣܒܳܢܝ ܒܢܫ̈ܐ܆ ܘܐܢܐ ܐܬܠ ܠܟ ܟܟܪܐ ܚܕܐ ܕܟܶܣܦܐ ܕܬܬܠ ܠܐܒܝ. ܘܟܠܡܕܡ ܕܐܝܬ ܠܐܒܝ܆ ܕܝܠܟ ܢܗܘܐ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܚܳܠܐ ܛܘܒܢܐ ܟܕ ܫܡܰܥ܆ ܐܬܬܦܝܪ ܒܗ̇ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ̇: ܢܶܓܥܘܪ ܒܟܝ ܡܪܝܐ. ܗ݂ܝ ܕܝܢ ܠܐ ܐܫܟܚܬ݀ ܕܬܐܚܘܕ ܢܦܫܗ̇܆ ܕܒܪܬ݀ ܚܕ ܡ݂ܢ ܥܰܒ̈ܕܐ ܕܐܒܘܗ̇ ܘܕܶܡܟܬ݀ ܥܡܗ ܘܒܶܛܢܬ݀. ܘܟܕ ܐܬܓܠܝ݂ ܒܛܢܗ̇ ܠܐܡܗ̇ ܫܐܠܬܗ̇: ܕܡܢܐ ܓܰܕܫܟܝ؟ ܐܡܪܐ ܠܗ̇: ܚܳܠܐ ܬܠܡܝܕܗ ܕܗ̇ܘ ܚܒܝܫܝܐ ܫܰܕܠܰܢܝ ܘܰܕܡܶܟ ܥܡܝ. ܐܡܗ̇ ܕܝܢ ܫܡܥܬ݀ ܫܶܬܩܬ݀܆ ܟܕ ܒܣܒܪܐ ܕܒܚܕ ܡ݂ܢ ܦܘܪ̈ܣܝ݂ܢ ܬܘܟܕܝܘܗܝ ܠܒܰܛܢܗ̇. ܡܫܝܚܐ ܕܝܢ ܗ̇ܘ ܕܒܟܠܙܒܢ ܨܳܒܶܐ ܕܢܶܓܠܶܐ ܢܨܚܢܐ ܕܥܒ̈ܕܘܗܝ܆ ܠܐ ܫܰܒܩܗ̇. ܐܠܐ ܘܟܕ ܡܛܳܐ ܝܘܡ ܡܘܠܕܗ̇܆ ܝܠܕܬ݀ ܒܪܐ. ܘܩܪܬ݀ ܐܡܗ̇ ܠܐܒܘܗ̇ ܘܓܠܳܬ݀ ܠܗ ܣܘܥܪܢܐ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܟܕ ܐܶܫܬܓܶܫ ܘܶܐܬܕܰܠܚ܆ ܪܗܶܛ ܒܚܺܐܦܐ ܘܩܪܳܐ ܠܥܒ̈ܕܘܗܝ ܘܫܡܰܛܘ ܣܝ̈ܦܐ ܘܢܦܩܘ ܕܢܶܩܛܠܘܢܝܗܝ ܠܩܕܝܫܐ ܘܠܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ. ܘܟܕ ܢܦܩܘ ܡ݂ܢ ܩܪܝܬܐ܆ ܢܦܠܘ ܒܫܪܓܪ̈ܓܝܬܐ ܘܢܦܠܘ ܥܠ ܐܦܝ̈ܗܘܢ. ܘܐܫܬܘܕܥܘ ܕܡ݂ܢ ܐܠܗܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܡܪܕܘܬܗܘܢ. ܘܐܬܓܠܝ݂ ܠܗ ܠܩܕܝܫܐ ܥܠܝܗܘܢ܆ ܘܩܪܳܐ ܠܚܳܠܐ: ܒܪܝ܆ ܡܢܐ ܡܰܣܗܕܝܢ ܥܠܝܟ ܗܠܝܢ؟ ܘܦܰܢܝ݂ ܥܠܘܗܝ: ܡܪܝ܆ ܗܢܐ ܣܘܥܪܢܐ ܐܠܗܐ ܗܘ ܒܳܨܶܐ ܠܗ. ܓܰܠܝ̈ܳܢ ܐܢܝܢ ܐܦܝ̈ ܩܕܡ ܐܠܗܐ ܘܩܕܡܝܟ. ܘܐܝܬ ܠܝ ܣܒܪܐ ܕܠܐ ܒܗܬܝܢܢ. ܐܡ݂ܪ ܠܗ ܩܕܝܫܐ: ܐܬܚܰܝܠ ܒܪܝ܆ ܡܛܠ ܕܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ ܦܪܘܩܐ ܕܟܠܗܘܢ ܛܠܝ݂̈ܡܐ. ܘܩܪܳܐ ܩܕܝܫܐ ܠܕܢܝܐܝܠ ܬܠܡܝܕܗ ܘܫܰܕܪܗ ܠܐܘܪܥܗ ܕܓܰܘܣܳܢ ܘܶܐܬܳܐ ܠܘܬܗ ܟܕ ܢܰܦܝ݂ܠ ܥܠ ܐܪܥܐ ܗ݂ܘ ܘܥܰܒ̈ܕܘܗܝ. ܘܶܐܚܰܕ ܒܐܝܕܝ̈ܗܘܢ ܘܐܩܝܡ ܐܢܘܢ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗܘܢ: ܩܘܡܘ ܠܘܬ ܩܕܝܫܐ ܚܒܝܫܝܐ ܩܳܪܶܐ ܠܟܘܢ. ܘܶܐܚܰܕ ܒܐܝܕܗ ܕܓܰܘܣܳܢ ܘܢܰܓܕܗ ܘܰܐܘܒܠܗ ܠܘܬܗ. ܘܢܦܰܩ ܩܕܝܫܐ ܘܡܠܠ ܥܡܗ ܢܝ݂ܚܐܝܬ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ: ܠܡܢܐ ܗܟܝܠ ܦܪܰܥܬܘܢ ܚܘܒ̈ܠܐ ܗܠܝܢ؟ ܐܝܟܘ ܗ̇ܘ ܚܘܒܟ ܩܕܡܝܐ ܕܠܘܬܢ؟ ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܠܐ ܐܫܟܚ ܕܢܬܠ ܠܗ ܦܬܓܡܐ. ܘܢܦܰܩ ܛܶܒܐ ܗܢܐ ܒܟܠܗ ܐܬܪܐ܆ ܘܐܬܟܢܫ ܠܬܡܢ ܥܡܐ ܣܓܝܐܐ. ܘܐܦ ܪܘܦܘܣ ܐܪܟܘܢ ܘܡܪܝ ܒܢܝܡܝܢ ܐܦܣܩܘܦܐ.

 

ܗ݂ܢܘܢ ܕܝܢ ܟܕ ܫܡܥܘ܆ ܐܬܬܥܝܩܘ ܣܓܝ ܘܪܗܶܛܘ ܠܘܬܗ ܕܩܕܝܫܐ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܩܕܝܫܐ ܐܡ݂ܪ ܠܗ ܠܓܰܘܣܳܢ: ܐܰܝܬܳܐ ܠܝ ܠܝܠܘܕܐ ܠܗܪܟܐ. ܘܟܕ ܐܰܝܬܝܘ݂ܗܝ ܐܡ݂ܪ ܠܗ ܒܩܠܐ ܪܡܐ: ܠܟ ܐܡ̇ܪ ܐ̱ܢܐ܆ ܒܫܡܗ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܢܶܫܬܪܶܐ ܐܶܣܳܪ ܠܫܢܟ ܘܡܠܠ ܘܰܓܠܝ݂ ܠܝ ܘܠܗܠܝܢ ܕܩܝܡܝܢ ܡܰܢܘ݂ ܐܒܘܟ. ܘܡܚܕܐ ܐܰܨܶܕ ܒܓܰܘܣܳܢ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ: ܕܒܰܪܬܟ ܕܡܶܟ ܥܡܗ̇ ܕܘܩܝܘܣ ܥܒܕܟ ܘܗܘܺܝܬ ܡܢܗ܆ ܘܗܐ ܟܶܣܦܟ ܕܐܬܓܢܶܒ ܡܢܟ ܝܰܗܒܬܗ ܠܗ܆ ܘܗܐ ܛܡܝ݂ܪ ܬܚܝܬ ܐܣܟܘܦܬܐ ܕܬܪܥܗ. ܘܟܕ ܚܙܘ ܠܬܕܡܘܪܬܐ ܕܗܘܬ݀܆ ܝܗܒܘ ܬܫܒܘܚܬܐ ܠܐܠܗܐ. ܘܦܩܰܕ ܪܘܦܘܣ ܐܪܟܘܢ ܘܰܐܝܬܝܘܗ̇ ܠܛܠܝܬܐ ܗ̇ܝ ܘܠܕܘܩܝܘܣ ܘܐܘܒܠܘ ܐܢܘܢ ܠܓܘܒܐ ܚܕ ܪܒܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗܠ ܡ݂ܢ ܕܝܪܐ ܗ̇ܝ܆ ܘܫܕܰܘ ܐܢܘܢ ܒܓܘܗ ܘܪܰܓܶܡܘ ܐܢܘܢ ܒܟܐܦ̈ܐ ܪܘܪ̈ܒܬܐ ܘܐܬܛܡܪܘ ܘܡܝܬܘ. ܘܐܬܩܪܝ݂ ܓܘܒܐ ܕܕܘܩܝܘܣ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ. ܘܠܓܰܘܣܳܢ ܛܰܪܕܘܗܝ ܡ݂ܢ ܩܪܝܬܐ ܗ̇ܝ܆ ܘܰܢܚܶܬ ܠܗ ܠܦܩܰܥܬܐ ܗ̇ܝ ܕܠܓܪܒܝܐ ܡܢܗܘܢ. ܘܒܢܳܐ ܒܗ̇ ܩܪܝܬܐ ܘܩܪܗ̇ ܥܠ ܫܡܗ ܟܦܪܓܘܣܢ. ܘܗܟܘܬ ܦܩܰܥܬܐ ܗ̇ܝ ܐܬܩܪܝܬ݀ ܦܩܥܬܐ ܕܟܦܪܓܘܣܢ.

 

ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܩܕܝܫܐ ܝܳܪܶܒ ܗܘܐ ܫܡܗ ܒܟܠܗܘܢ ܐܬܪ̈ܘܬܐ. ܘܳܐܬܶܝܢ ܗܘܘ ܠܘܬܗ ܒܢܝܢܫ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܕܢܶܫܡܥܘܢ ܠܡܠܬܗ ܘܢܬܒܪܟܘܢ ܡܢܗ. ܘܡܰܝܬܶܝܢ ܗܘܘ ܡܘܗ̈ܒܬܐ ܘܠܐ ܡܩܰܒܠ ܗܘܐ܆ ܐܠܐ ܡܰܪܬܶܐ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܘܐܡ̇ܪ: ܕܶܐܬܪܰܚܩܘ ܡ݂ܢ ܝܰܥܢܘܬܗ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ܆ ܘܗܘܰܝܬܘܢ ܢܛܪܝܢ ܢܦܫ̈ܬܟܘܢ ܡ݂ܢ ܚܛܗ̈ܐ ܘܗܝܡܢܘܬܟܘܢ ܕܠܐ ܢܶܟܝܳܢ. ܘܐܙܕܰܗܪܘ ܕܰܠܡܐ ܢܰܛܥܶܝܟܘܢ ܣܛܢܐ ܘܬܶܦܠܘܢ ܡ݂ܢ ܫܪܪܟܘܢ. ܥܬܝ݂ܕܐ ܓܝܪ ܗܝܡܢܘܬܐ ܬܪܝܨܬ ܫܘܒܚܐ ܕܬܶܬܪܕܶܦ. ܘܕܢܳܦܩ̈ܳܢ ܐܪ̈ܣܝܣ ܡܚܰܒ̈ܠܳܬܐ ܘܕܺܐܒ̈ܐ ܡܰܪ̈ܳܚܐ ܥܠ ܥܕܬܗ ܕܐܠܗܐ܆ ܘܢܒܰܣܒܣܘܢ ܠܐܡܪ̈ܐ ܫܦܰܝ̈ܐ ܘܬܡܝ݂̈ܡܐ ܕܒܟܠ ܐܬܪ̈ܘܢ. ܛܘܒܘܗܝ ܠܐܝܢܐ ܕܠܐ ܢܶܬܪܰܦܶܐ ܡ݂ܢ ܫܪܪܗ. ܗ݂ܢܘܢ ܕܝܢ ܚܒܝܒܐܝܬ ܫܡܥܝܢ ܗܘܘ ܠܗ. ܘܝܰܩܝ݂ܪ ܗܘܐ ܒܥܝܢܝ̈ܗܘܢ ܛܒ܆ ܘܟܠ ܚܶܪܝܳܢܐ ܕܗܳܘܶܐ ܗܘܐ ܒܟܠܗܘܢ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܚܕܳܪ̈ܰܘܗܝ܆ ܒܗ ܡܶܫܬܪܶܐ ܗܘܐ.

 

ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܠܝܠܝ ܐܝܡܡ ܒܨܘܡܐ ܘܒܨܠܘܬܐ ܡܶܬܥܢܶܐ ܗܘܐ. ܘܨܰܘܪܗ ܒܟܠܥܕܢ ܩܕܡ ܐܠܗܐ ܡܰܪܟܶܢ ܗܘܐ ܒܬܰܚܢܰܢܬܐ ܘܒܕܡ̈ܥܐ܆ ܘܫܳܐܠ ܗܘܐ ܪ̈ܚܡܐ ܡ݂ܢ ܐܠܗܐ ܥܠ ܟܠܗ ܥܠܡܐ܆ ܘܫܠܡܐ ܠܥܕ̈ܬܐ ܘܠܕܝܪ̈ܬܐ ܘܠܡܠܟܘ̈ܬܐ. ܚܳܠܐ ܕܝܢ ܣܡ ܢܶܕܪܐ ܥܠ ܢܦܫܗ ܕܠܐ ܢܡܰܠܠ ܥܡ ܐܢ̱ܬܬܐ ܟܠܗܘܢ ܝܘܡ̈ܬܐ ܕܚܝܘ̈ܗܝ. ܘܒܗܕܐ ܦܪܰܫ ܡ݂ܢ ܪܒܗ ܘܶܐܙܰܠ ܠܗ ܠܣܛܪ܆ ܘܒܢܳܐ ܠܗ ܕܝܪܐ ܘܝ݂ܬܒ ܒܗ̇. ܘܐܬܩܪܝܬ݀ ܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܚܳܠܐ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ.

 

ܕܢܝܐܝܠ ܕܝܢ ܬܠܡܝܕܗ ܡܫܰܡܫ ܗܘܐ ܠܗ ܒܟܠܗ̇ ܕܚܠܬ݀ ܐܠܗܐ܆ ܘܐܬܓܡܪ ܐܦ ܗ݂ܘ ܒܩܕܝܫܘܬܐ. ܘܪܰܚܡܗ ܩܕܝܫܐ ܘܒܰܪܟܗ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ: ܚܙܝ݂ ܒܪܝ܆ ܛܪ ܐܶܣܟܝ݂ܡܟ܆ ܘܠܐ ܬܬܠ ܐܬܪܐ ܠܐܟܠܩܪܨܐ ܕܢܒܰܙܰܚ ܒܟ. ܐܠܐ ܐܬܟܰܬܫ ܠܩܘܒܠܗ ܓܢ̱ܒܪܐܝܬ.

 

ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܩܕܝܫܐ ܥܠ ܒܫܢܝ̈ܐ ܘܒܥܳܐ ܡ݂ܢ ܐܠܗܐ ܘܐܡ݂ܪ: ܗܫܐ ܡܪܝܐ ܐܠܗܝ܆ ܟܰܢܶܫ ܝܘ̈ܡܬܗ ܕܥܒܕܟ ܒܫܠܡܐ. ܘܡ݂ܢ ܒܬܪ ܬܠܬܝܢ ܘܬܪܬܝܢ ܫܢܝ݂̈ܢ ܕܗܘܳܐ ܚܒܝܫܝܐ܆ ܐܬܟܪܗ ܕܢܡܘܬ. ܘܩܪܳܐ ܠܕܢܝܐܝܠ ܬܠܡܝܕܗ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ: ܕܗܐ ܐܢܐ ܡܐܬ ܐ̱ܢܐ. ܣܝ݂ܡ ܓܪ̈ܡܝ ܠܥܠ ܡ݂ܢ ܣܗ̈ܕܘܗܝ ܕܐܠܗܐ. ܘܗܘܰܝܬ ܙܗܝ݂ܪ ܒܬܫܡܫܬܟ܆ ܘܗܘܰܝܬ ܥܳܗܶܕ ܠܦܘܩ̈ܕܢܝ ܘܠܡ̈ܠܝ ܒܟܠܥܕܢ. ܘܟܕ ܫܡܥܘ ܡܗܝ̈ܡܢܐ܆ ܐܬܘ ܠܰܬܪܰܥ ܩܶܠܝܬܗ ܕܢܬܒܪܟܘܢ ܡܢܗ. ܘܟܕ ܚܙܳܐ ܠܟܢ̈ܫܐ ܕܣܓܝ ܡܥܳܩܝ݂ܢ܆ ܢܦܰܩ ܝ݂ܬܒ ܥܠ ܬܪܰܥ ܩܶܠܝܬܗ ܐܝܟ ܥܝܳܕܗ܆ ܘܡܠܠ ܥܡܗܘܢ ܟܕ ܐܡ̇ܪ: ܕܡܛܠ ܡܢܐ ܐܒܝ݂ܠܝ݂ܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܘܡܥܳܩܝ݂ܢ܆ ܟܕ ܐܢܐ ܪܓܝܓ ܐ̱ܢܐ ܠܡܶܦܛܰܪ ܕܥܡ ܡܪܢ ܐܗܘܐ. ܐܠܐ ܙܰܘܕܘܢܢܝ ܨܠܘ̈ܬܐ. ܕܗܐ ܡܠܐܟ ܡܘܬܐ ܩܐܡ ܠܥܠ ܡ݂ܢ ܪܝܫܝ. ܘܥܢܰܘ ܟܕ ܐܡܪܝܢ: ܐܢ̱ܬ ܨܠܐ ܥܠܝܢ ܕܢܬܢܛܪ ܡ݂ܢ ܟܠ ܢܶܟܝܳܢܝ݂̈ܢ. ܗ݂ܘ ܟܕ ܨܠܝ܆ ܚܬܰܡ ܐܢܘܢ ܒܨܠܝܒܐ ܘܐܡ݂ܪ: ܡܫܝܚܐ ܗ̇ܘ ܕܕܰܒܪܰܢܝ ܡ݂ܢ ܐܪܥܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܘܰܐܝܬܝܰܢܝ ܠܗܪܟܐ܆ ܗ݂ܘ ܢܕܰܒܰܪܟܘܢ ܒܟܠܗ̇ ܙܕܝܩܘܬܐ܆ ܘܢܰܫܦܰܥ ܥܠܝܟܘܢ ܒܘܪ̈ܟܬܐ ܘܢܢܰܛܰܪܟܘܢ ܡ݂ܢ ܟܠ ܢܟܝܢܝ݂̈ܢ. ܘܰܐܩܶܦ: ܡܪܝܐ܆ ܗܒ ܠܗܘܢ ܙܒܢ̈ܐ ܕܫܝܢܐ ܘܝܪ̈ܚܐ ܕܚܕܘ̈ܬܐ ܘܫܢܝ̈ܐ ܟܰܗܝ݂̈ܢܬܐ܆ ܘܒܰܪܶܟ ܟܠܗ ܥܡܠܐ ܕܐܝܕܝ̈ܗܘܢ܆ ܘܢܰܛܪ ܗܝܡܢܘܬܗܘܢ ܕܠܐ ܢܶܟܝܳܢ. ܘܠܐܬܪܐ ܗܢܐ ܐܰܚܕܰܪ ܠܗ ܢܛܘܪܘܬܐ ܕܡܠܐܟܝ̈ܟ. ܠܥܕ̈ܬܐ ܘܠܕܝܪ̈ܬܐ ܕܒܗ ܘܕܒܟܠ ܐܬܪ܆ ܐܡܠܟ ܒܗܝܢ ܫܝܢܟ ܘܫܠܡܟ ܘܚܘܒܐ ܘܰܐܘܝܘܬܐ. ܘܢܰܛܪ ܟܗܢܝ̈ܗܝܢ ܘܝܰܠܕܝ̈ܗܝܢ ܒܫܪܪܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ܆ ܘܢܶܣܓܘܢ ܒܗܝܢ ܩ̈ܠܐ ܕܡܫܒܚ̈ܢܐ ܥܕܡܐ ܠܥܠܡ. ܘܟܕ ܐܡ݂ܪ ܗܠܝܢ܆ ܐܬܦܢܝ݂ ܠܘܬ ܟܢܫ̈ܐ ܘܚܬܰܡ ܐܢܘܢ ܒܨܠܝܒܐ ܘܐܡ݂ܪ: ܡܰܓܥܠܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܠܛܝܒܘܬܗ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ܆ ܗ݂ܘ ܢܬܠ ܠܟܘܢ ܐܓܪܐ ܛܒܐ ܒܡܠܟܘܬܗ. ܘܬܘܒ ܚܰܬܡܗ̇ ܠܩܪܝܬܐ ܗ̇ܝ ܘܐܡ݂ܪ: ܢܰܟܪܶܟ ܠܟܝ ܡܪܝܐ ܫܘܪܐ ܚܣܝ݂ܢܐ ܘܢܢܰܛܪܟܝ ܒܨܠܝܒܗ ܙܟܝܐ. ܘܚܬܰܡ ܐܦ ܢܦܫܗ ܒܐܬܐ ܕܨܠܝܒܐ܆ ܘܐܫܠܡ ܢܦܫܗ ܠܒܳܪܘܝܗ܆ ܒܬܡܢܬܥܣܪ ܒܐܝܠܘܠ ܒܫܢܬ ܫܒܥܡܐܐ ܘܬܠܬܝܢ ܘܬܪܬܝܢ ܕܐܠܟܣܢܕܪܘܣ ܗ̄ 421 ܡ̄.

 

ܘܐܬܟܢܫܘ ܥܡܐ ܣܓܝܐܐ܆ ܘܣܳܡܘܗܝ ܒܗܝܟܠܐ ܗ̇ܘ ܐܝܟܢܐ ܕܦܩܰܕ ܠܕܢܝܐܝܠ ܬܠܡܝܕܗ܆ ܘܥܦܝܘܗܝ ܒܐܝܩܪܐ ܪܒܐ. ܘܫܗܪܘ ܬܠܬܐ ܝܘܡܝ݂̈ܢ ܘܐܫܬܪܝ݂ܘ ܟܠ ܚܕ ܠܕܘܟܬܗ.

 

ܒܬܪ ܕܐܫܬܪܝܘ ܟܢ̈ܫܐ ܕܐܬܘ ܠܩܒܘܪܬܗ ܕܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܚܒܝܫܝܐ ܡܨܪܝܐ܆ ܦܫ ܡܪܝ ܕܢܝܐܝܠ ܬܠܡܝܕܗ ܠܚܘܕܘܗܝ. ܘܟܠ ܝܘܡ ܐܳܬܶܝܢ ܗܘܘ ܡܗܝ̈ܡܢܐ ܡ݂ܢ ܟܠ ܐܬܪ ܘܡܬܒܪܟܝܢ ܗܘܘ ܡ݂ܢ ܓܪ̈ܡܘܗܝ ܕܩܕܝܫܐ. ܘܰܣܓܝ݂̈ ܣܥܘܪ̈ܘܬܐ ܕܡ݂ܢ ܒܬܪ ܡܘܬܗ ܠܕܝܪܗ ܝܬܝܪ ܡ݂ܢ ܕܒܚܝܘ̈ܗܝ. ܘܳܐܬܶܝܢ ܗܘܘ ܢܶܕܪ̈ܐ ܘܡܘܗ̈ܒܬܐ ܣܘܓܐܐ. ܘܫܰܪܝ݂ ܡܪܝ ܕܢܝܐܝܠ ܡܰܬܩܶܢ ܬܘܩܳܢ̈ܐ ܫܒܝ̈ܚܐ. ܘܐܬܛܟܣܘ ܗܘܐ ܩܕܡ ܡܘܬܗ ܡܐܐ ܐܚܝ݂̈ܢ ܫܳܩ̈ܠܰܝ ܫܩܘ̈ܠܐ. ܘܟܒܪ ܒܐܚܪ̈ܝܬܗ ܕܕܪܐ ܚܡܝܫܝܐ ܗܘܳܐ ܥܘܢܕܢܗ. ܘܝ݂ܪܒ ܕܝܪܐ ܣܓܝ ܘܶܐܣܬܢܶܩ ܥܠ ܥܕܬܐ ܕܝܬܝܪ ܪܒܐ. ܘܒܫܘܪܝܐ ܕܕܪܐ ܫܬܝܬܝܐ ܐܘܟܝܬ ܒܫܢܬ ܚܡܫܡܐܐ ܘܬܡܢܐ ܐܘ ܥܣܪ ܐܬܒܢܝܬ݀ ܥܕܬܐ ܕܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܚܒܝܫܝܐ ܒܪܝ݂ܫܳܢܘܬܗ ܕܪܝܫ ܕܝܪܐ ܐܒܐ ܬܐܘܦܝܠ ܘܒܝܰܨܝܦܘܬܗ. ܘܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢ ܟܬܝܒ ܫܡܗ ܒܬܰܛܠܝ݂ܠܐ ܕܥܕܬܐ. ܘܗܘܝܘ ܪܝܫܢܐ ܬܠܝܬܝܐ ܕܐܬܝܕܥ ܠܢ ܫܡܗ. ܘܩܘܝܬ݀ ܫܠܡܬܐ ܥܕܡܐ ܠܫܘܪܝܐ ܕܕܪܐ ܫܒܝܥܝܐ. ܘܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܟܕ ܐܠܨܘ ܦܪ̈ܣܝܐ ܚܶܣܢܐ ܕܟܐܦܐ ܐܝܟ ܬܪܬܝܢ ܫܢܝ݂̈ܢ܆ ܡܬܚܙܐ ܕܐܠܨܘ ܐܦ ܠܕܝܪܐ ܗܕܐ ܘܐܚܪܒܘܗ̇ ܡܛܠ ܕܐܬܒܢܝܬ݀ ܒܓܶܢ̱ܒ ܒܝܬ ܣܓܕܬܗܘܢ. ܥܠܗ̇ܝ ܚܳܙܶܝܢܢ ܕܡܢܳܚܐ ܡܪܝ ܐܝܓܢܐܛܝܘܣ ܐܦܪܝܡ ܒܟܬܒܗ ܕܒܶܪ̈ܘܠܐ ܒܕܺܝܪ̈ܐ ܒܫܪ̈ܒܐ ܕܕܝܪ̈ܬܐ ܐܡ̇ܪ: ܕܝܪܐ ܕܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܚܒܝܫܝܐ ܐܬܒܢܝ݂ ܩܕܡ ܫܢܬ 419 ܡ̄ ܘܗܝܟܠܗ ܚܕܪ ܫܢܬ 770 ܡ̄. ܟܕ ܛܒ ܚܳܙܶܝܢܢ ܒܟܬܝܒ̈ܬܐ ܕܥܠ ܫܘܪ̈ܘܗܝ ܣܝܩܘܡ ܟܬܝܒܬܐ ܕܩܰܕܝܡܐ: ܢܦܰܩ ܡ݂ܢ ܥܠܡܐ ܘܫܢܝ݂ ܠܘܬ ܡܪܗ ܩܘܣܛܢܛܝܢ ܕܝܪܝܐ ܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܡܚ̄ ܕܝܘܢ̈ܝܐ ܗ̄ ܫܢܬ 737 ܡ̄. ܡܕܝܢ ܚܘܕܬܐ ܐܝܬܘܗܝ.

 

 

 

ܫܠܡܬ݀ ܬܫܥܝܬܐ ܕܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܚܒܝܫܝܐ