ܬܫܥܝܬܐ ܕܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܕܣܪܘܓ

ܬܫܥܝܬܐ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܕܣܪܘܓ

ܦܣܘܩܐ ܩܕܡܝܐ

ܫܘܪܝ ܚܝܘ̈ܗܝ ܕܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܘܕܐܒܗܘ̈ܗܝ

 

ܟܗܢܐ ܚܕ ܐܝܬ ܗܘܐ ܒܟܘ݂ܬܡ ܩܪܝܬܐ ܕܥܠ ܣܦܳܪ ܦܪܬ ܢܗܪܐ ܣܝ݂ܡܐ ܗܘܬ݀ ܘܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܐܢ̱ܬܬܐ ܥܩܪܬܐ. ܘܟܕ ܛܒ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܐܝܟ ܙܟܪܝܐ ܘܐܠܝܫܒܥ ܗܘܘ ܘܡܗܠܟܝܢ ܒܢܡܘܣܗ ܕܡܪܝܐ ܕܠܐ ܡܘܡ. ܘܢܶܕܪ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܝܗܒܝܢ ܗܘܘ܆ ܕܢܬܠ ܠܗܘܢ ܡܪܝܐ ܦܐܪܐ ܕܡܦܨܚ ܠܠܶܒܗܘܢ ܘܡܒܰܝܰܐ ܠܣܝܒܘܬܗܘܢ. ܒܕܝ݂̈ܢܐ ܕܝܢ ܠܐ ܡܬܕܪ̈ܟܢܐ ܕܐܠܗܐ܆ ܠܐ ܡܛܬ݀ ܗܘܬ݀ ܫܥܬܐ ܕܒܗ̇ ܢܬܦܨܚܘܢ ܒܦܐܪܐ ܕܠܗ ܝܰܐܝ݂ܒܝ݂ܢ ܗܘܘ. ܒܚܕ ܕܝܢ ܝܘܡܐ܆ ܕܒܰܪ ܟܗܢܐ ܠܐܢ̱ܬܬܗ ܘܐܙܠܘ ܐܟܚܕܐ ܠܥܕܬܐ ܕܡܪܝ ܒܪ ܚܕܬ܆ ܘܨܠܝܘ ܬܡܢ ܒܠܒܐ ܫܚܝ݂ܩܐ. ܘܰܫܡܰܥ ܐܠܗܐ ܨܠܘ̈ܬܗܘܢ ܘܝܰܗܒ ܠܗܘܢ ܦܐܪܐ ܗܢܐ ܕܒܘܪܟܬܐ ܘܕܚܕܘܬܐ ܒܫܢܬ ܬܢܐ̄ ܡܪܢܝܬܐ܆ ܘܚܕܝܘ ܒܗ ܐܒܗܘ̈ܗܝ ܘܒܢܝ̈ ܓܢܣܗ ܚܕܘܬܐ ܪܒܬܐ. ܘܟܕ ܐܥܡܕܘܗܝ܆ ܩܪܰܘ ܫܡܗ ܝܥܩܘܒ܆ ܥܠ ܫܡ ܝܥܩܘܒ ܐܝܣܪܐܝܠ ܐܒܐ ܕܫܒ̈ܛܐ. ܘܛܝܒܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܢܣܝ݂ܟܐ ܗܘܬ݀ ܥܠܘܗܝ. ܘܪܚܝ݂ܡ ܗܘܐ ܥܠ ܟܠܗܘܢ ܚܙܝܘ̈ܗܝ. ܐܒܗܘ̈ܗܝ ܕܝܢ ܣܒ̈ܐ ܒܪ̈ܝܟܐ ܒܟܠܙܒܢ ܙܶܕܩ̈ܬܐ ܝܗܒܝܢ ܗܘܘ ܠܐܝܠܝܢ ܕܣܢܝ݂ܩܝܢ. ܘܡܨܠܝܢ ܘܒܳܥܝܢ ܕܛܠܝܐ ܢܺܚܶܐ ܫܦܝܪ ܩܕܡ ܐܠܗܐ.

 

 

 

ܦܣܘܩܐ ܬܪܝܢܐ

 

ܥܠ ܡܰܚܰܬܬܗ ܕܡ݂ܢ ܟܢܦ ܐܡܗ ܘܡܣܩܬܗ ܕܠܩܕܘܫ ܩܘܕܫܝ݂̈ܢ ܟܕ ܐܝܬܘܗܝ ܒܪ ܬܠܬ ܫܢܝ݂̈ܢ

 

ܘܟܕ ܠܰܡܫܘ݂ܚܬܐ ܕܬܠܬ ܫܢܝ݂̈ܢ ܐܶܬܳܐ ܛܠܝܐ܆ ܐܰܘܒܠܘ݂ܗܝ ܐܒܗܘ̈ܗܝ ܠܘܬܗ ܕܡܪܝ ܡܩܝ݂ܡ ܫܒܪܐ ܒܥܐܕܐ ܕܕܢܚܗ ܕܝܚܝܕܝܐ. ܘܒܝܘܡ ܕܘܟܪܢܗ ܕܩܕܝܫܐ ܕܐܡܝ݂ܪ܆ ܟܢܝ݂ܫ ܗܘܐ ܬܡܢ ܟܢܫܐ ܣܓܝܐܐ. ܡܠܶܐ ܗܘܐ ܓܝܪ ܒܝܬ ܩܘܕܫܐ ܥܡܐ܆ ܘܩܕܘܫ ܩܘܕ̈ܫܝ݂ܢ ܟܗ̈ܢܐ ܘܡܫܡ̈ܫܢܐ܆ ܘܪ̈ܝܫܟܗܢܐ ܒܩܕܘܫ ܩܘܕܫܝ݂̈ܢ ܗ̇ܘ ܓܘܝܐ܆ ܟܕ ܪܟܝ݂ܢ ܩܕܡ ܦܬܘܪ ܚܝ̈ܐ. ܘܫܳܐܠ ܡ݂ܢ ܐܠܗܐ ܒܚܫܐ ܘܒܕܡ̈ܥܐ ܕܢܐܬܐ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܘܢܶܫܪܶܐ ܘܢܰܓܶܢ ܥܠ ܩܘܪܒܢܗ ܘܢܶܓܡܘܪ ܐ̱ܪܙܐ ܕܒܗ ܡܶܬܚܰܣܶܝܢ ܟܠ ܢܣܘ̈ܒܘܗܝ. ܗܝܕܝܢ ܛܠܝܐ ܐܬܬܙܝܥ ܡ݂ܢ ܛܝܒܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܘܰܢܚܶܬ ܡ݂ܢ ܟܶܢܦܐ ܕܐܡܗ ܘܨܪܳܐ ܠܥܡܐ ܘܠܩܕܘܫ ܩܘܕܫܝ݂̈ܢ ܗ̇ܘ ܓܰܘܳܝܐ ܥ݂ܠ ܟܕ ܚܳܕܶܐ. ܘܟܠܗ ܥܡܐ ܒܗ ܚܐܪ ܗܘܐ. ܘܡܚܕܐ ܩܪܶܒ ܠܦܬܘܪ ܚܝ̈ܐ ܘܰܐܪܟܶܢ ܪܝܫܗ ܬܠܬ ܙܒܢܝ݂̈ܢ܆ ܘܰܣܓܶܕ ܩܘܕܡܘܗܝ ܐܝܟ ܕܒܐܪܙܐ. ܘܐܝܟ ܐ̱ܢܫ ܕܰܨܗܶܐ ܠܡܝ̈ܐ ܘܚܳܕܶܐ ܣܓܝ ܡܐ ܕܡܫܬܟܚܝܢ ܠܗ ܕܒܗܘܢ ܢܦܰܝܶܓ ܨܗܝܗ܆ ܗܟܢܐ ܚܕܝ݂ ܟܕ ܡܢܥ ܠܬܡܢ. ܘܦܫܰܛ ܐܝܕܘ̈ܗܝ ܘܡ݂ܢ ܬܚܝܬ ܦܬܘܪܐ܆ ܢܣܰܒ ܬܠܬ ܚܘ݂ܦܢܝ݂̈ܢ ܒܬܠܬ ܙܒܢܝ݂̈ܢ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܘܶܐܫܬܝ݂ ܪܘܚܢܐܝܬ. ܘܡܚܕܐ ܐܨܠܚܬ݀ ܥܠܘܗܝ ܪܘܚܐ ܕܡܪܝܐ ܘܫܰܪܝ݂ ܕܢܡܠܠ ܡܡܠܠܐ ܕܠܘ ܕܰܥܝܳܕܰܐ ܗܘ ܕܡܫܬܘܫܛ ܗܘܐ ܒܚܝܠܐ ܕܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ. ܐܒܗܘ̈ܗܝ ܕܝܢ ܒܟܠܗ̇ ܕܚܠܬ݀ ܐܠܗܐ ܡܪܰܒܶܝܢ ܗܘܘ ܠܗ. ܘܐܝܟ ܣܝ݂ܡܬܐ ܝܰܩܝ݂ܪܬܐ ܕܡܙܕܰܗܪܝܢ ܒܗ̇ ܩܰܢܳܝܶܝ̈ܗ̇ ܕܠܐ ܬܶܬܚܰܠܰܨ ܡ݂ܢ ܓܢܒ̈ܐ܆ ܗܟܢܐ ܡܶܙܕܰܗܪܝܢ ܗܘܘ ܒܗ ܕܠܐ ܢܶܬܚܰܠܰܨ ܡ݂ܢ ܓܢܒܐ ܕܪܘܚܐ ܘܡܛܥܝܢ̈ܐ.

 

 

 

ܦܣܘܩܐ ܬܠܝܬܝܐ

 

ܥܠ ܡܪܕܘܬܗ

 

ܡܛܠ ܡܪܕܘܬܗ ܡ̇ܢ ܐܝܬ ܐܝܠܝܢ ܕܐܡܪܝܢ ܕܐܡ݂ܪ ܡܐܡܪ̈ܐ ܟܕ ܠܐ ܥ݂ܠ ܠܒܝܬ ܣܶܦܪܐ. ܘܡܢܗܘܢ ܕܗܠܝܢ ܡܪܝ ܚܒܝܒ ܕܟܬܰܒ ܥܠܘܗܝ ܡܐܡܪܐ ܕܝ݂ܠܢܝܐ ܕܫܘܪܝܗ «ܝܫܘܥ ܢܘܗܪܐ ܕܠܟܠ ܣܰܘܦܝ݂̈ܢ ܢܘܗܪܗ ܐܦܨܚ» ܘܒܗ ܐܡ̇ܪ:

 

ܬܗܪܐ ܪܒܐ ܕܠܐ ܡܬܡܰܠܠ ܐܘ ܡܶܣܬܰܝܰܟ:

 

ܐܶܚܰܕ ܐܢܘܢ ܠܒܢܝ̈ ܕܪܗ ܟܕ ܚܳܙܝܢ ܗܘܘ.

 

ܕܣܐܡ ܡܐܡܪ̈ܐ ܐܦ ܬܘܪ̈ܓܡܐ ܥܡ ܡܰܕܪ̈ܳܫܐ:

 

ܐܦ ܣܘ݂ܓܝ̈ܳܬܐ ܟܕ ܠܐ ܝ݂ܠܦ ܡ݂ܢ ܛܠܝܘܬܗ.

 

ܘܐܟܘܬܗ ܬܘܒ ܐܡ݂ܪ ܡܪܝ ܣܥܝܕ ܒܪ ܨܰܒܘ݂ܢܝ݂ ܡܝܛܪܘܦܘܠܝ݂ܛܐ ܕܡܝ݂ܠܝ݂ܛܝ݂ܢܝ݂ (1095) ܒܡܐܡܪܗ ܗ̇ܘ ܦܰܬܝܐ ܘܰܣܩܝ݂ܠܐ ܕܣܳܡܗ ܥܠܘܗܝ ܕܩܕܝܫܐ ܠܦܘܬ ܒܥܳܬܗ ܕܡܪܝ ܥܒܕܐ ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܟܪܫܢܐ. ܟܕ ܡܫܰܪܰܪ ܡܠܬܗ ܡ݂ܢ ܣܝܳܡܘ̈ܗܝ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܗ̄ ܡ݂ܢ ܡܐܡܪܗ ܩܕܡܝܐ ܗ̇ܘ ܕܥܠ ܡܘܫܐ ܢܒܝܐ ܕܒܗ ܐܡ̇ܪ ܗܟܢܐ:

 

ܐܬܬ݀ ܡܘܗܒܬܟ ܨܝܕ ܛܳܠܘܡܘܬܝ ܟܕ ܠܐ ܫܶܐܠܶܬ:

 

ܗܫܐ ܕܰܒܥܺܝܬ ܠܐ ܡܪܝ ܬܶܟܠܶܐ ܠܕܠܐ ܫܳܘܶܐ.

 

ܘܐܢ ܛܝܒܘܬܐ ܡ݂ܢ ܫܒܪܘܬܐ ܠܐ ܐܶܫܬܰܐܠܰܬ:

 

ܟܡܐ ܠܨܠܘܬܐ ܬܶܥܘܦ ܬܰܣܓܶܐ ܫܶܐܠܰܬ ܕܡܥ̈ܐ.

 

ܟܕ ܝܰܗܒܬܗ̇ ܠܝ ܠܐ ܝܳܕܰܥ ܗܘܺܝܬ ܡܢܐ ܢܶܣܒܶܬ:

 

ܘܕܝܶܠܦܶܬ ܠܝ ܬܘܒ ܐܰܘܣܦ ܠܝ ܟܕ ܠܐ ܦܶܪܥܶܬ.

 

ܐܶܚܘܒ ܠܟ ܬܘܒ ܟܕ ܩܕܡܝܐ ܠܐ ܐܶܬܦܰܢܝ݂:

 

ܗܒ ܬܐܓܘܪܬܐ ܠܫܰܦܠܐ ܕܐܝ݂ܬܝ ܚܕܐ ܡ݂ܢ ܚܡܫ.

 

ܘܡܫܪܪ ܒܡܕܡ ܠܗ ܠܪܶܥܝܢܐ ܗܢܐ ܗ̇ܘ ܡܐܡܪܐ ܕܰܐܡܪܗ ܒܰܙܥܘܪܘܬܗ. ܘܡܶܬܶܐܡܰܪ ܒܪ̈ܰܡܫܳܝܬܐ ܕܚܕ ܒܫ̈ܐ ܕܨܘܡܐ ܪܒܐ ܘܫܘܪܝܗ: «ܐܒܐ ܘܒܪܐ ܘܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܐܢܗܪ ܬܪܥܝܬܝ» ܕܒܗ ܐܡ̇ܪ: «ܣܶܦܪ̈ܐ ܕܩܘܫܬܐ ܗܒܠܝ ܕܶܐܩܪܶܐ ܘܒܗܘܢ ܐܺܠܰܦ».

 

ܒܪܡ ܥܡ ܗܕܐ ܠܐ ܒܨܝ݂ܪܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܰܐܫܠܶܡܘ ܕܥ݂ܠ ܠܒܝܬ ܡܪܕܘܬܐ ܕܩܪܝܬܗ ܐܦ ܠܗ̇ܝ ܐܣܟܘܠܐ ܦܳܪܣܳܝܬܐ ܕܐܘܪܗܝ܆ ܗ̇ܝ ܕܶܐܣܬܰܟܪܬ݀ ܒܦܘܩܕܢ ܙܝܢܘܢ ܡܠܟܐ ܫܢܬ ܬܦܛ̄܆ ܒܗ̇ܝ ܕܚܒܪ̈ܘܗܝ ܒܢܝ̈ ܐܣܟܘܠܐ ܗ̇ܝ ܒܗ̇ ܒܡܫܘܚܬܗ ܣܡܘ ܡܐܡܪ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ܆ ܠܐ ܪܚܝܩܐ ܕܗ݂ܘ ܬܘܒ ܐܟܘܬܗܘܢ ܐܬܕܰܪܫ. ܐܰܩܶܦ ܠܡܘܗܒܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܡܘܗܒܬܐ ܐ̱ܚܪܬܐ ܕܝܘܠܦܢܐ ܘܕܚܦܝ݂ܛܘܬܐ. ܐܟܡܐ ܓܝܪ ܕܡܬܬܘܣܦ ܕܰܠܩܐ ܕܢܘܪܐ ܒܬܰܘܣܶܦܬܐ ܕܬܘ݂ܩܳܕܐ܆ ܗܟܢܐ ܡܬܬܘܣܦܐ ܡܘܗܒܬܐ ܕܐܠܗܐ ܒܗܘܓܳܝܐ ܕܟܬܒܘ̈ܗܝ ܩܕܝ̈ܫܐ. ܡܛܠܗܕܐ ܚܳܙܶܝܢܢ ܠܦܘܠܘܣ ܫܠܝܚܐ ܕܡܦܰܩܶܕ ܠܛܝܡܬܐܘܣ ܘܐܡ̇ܪ: ܥܕ ܐܳܬܶܐ ܐ̱ܢܐ ܐܬܚܰܦܛ ܒܩܪܝܢܐ ܘܒܒܥܘܬܐ ܘܒܝܘܠܦܢܐ. ܘܠܐ ܬܰܒܣܶܐ ܒܡܘܗܒܬܐ ܕܐܝܬ ܒܟ܆ ܗ̇ܝ ܕܐܬܝܰܗܒܬ݀ ܠܟ ܒܢܒܝܘܬܐ ܘܒܰܣܝܳܡ ܐܝܕܐ ܕܩܫܝܫܘܬܐ. ܒܗܠܝܢ ܐܬܗܰܓܳܐ ܘܒܗܝܢ ܗܘܝ݂܆ ܕܬܬܝܕܥ ܠܟܠܢܫ ܕܠܩܕܡܝܟ ܐܳܬܶܐ ܐܢ̱ܬ. ܘܐܙܕܗܪ ܒܢܦܫܟ ܘܒܝܘܠܦܢܟ ܘܚܰܡܣܶܢ ܒܗܘܢ. ܟܕ ܗܠܝܢ ܓܝܪ ܬܶܥܒܶܕ܆ ܢܦܫܟ ܬܰܚܶܐ ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܫܡܥܝܢ ܠܟ (ܐ ܛܝܡ̄ ܕ ـ ܝܘ) ܗܟܢܐ ܥܒܰܕ. ܐܬܕܰܪܫ ܘܐܬܗܰܓܝ݂ ܥܕܡܐ ܕܢܦܰܩ ܫܡܗ ܠܟܠ ܕܘܟ. ܘܣܓܝ̈ܐܐ ܐܳܬܶܝܢ ܗܘܘ ܠܡܶܫܡܰܥ ܡܠܘ̈ܗܝ ܚܟܝ̈ܡܬܐ.

 

 

 

ܦܣܘܩܐ ܪܒܝܥܝܐ

 

ܡܛܠ ܒܘܚܪܢ ܡܠܦܢܘܬܗ

 

ܠܘ ܚܕܐ ܙܒܢ̱ܬܐ ܐܠܐ ܐܪܒܥ ܙܒܢܝ݂̈ܢ ܐܬܒܰܚܪܬ݀ ܡܠܦܢܘܬܗ ܕܡܠܦܢܐ ܗܢܐ. ܒܙܒܢܐ ܕܫܘܠܡ ܗܪ̈ܓܘܗܝ܆ ܘܕܩܘ݂ܒܳܠ ܟܗܢܘܬܐ܆ ܘܕܦܪܝܕܝܘܛܘܬܐ܆ ܘܕܪܓܐ ܕܐܦܣܩܘܦܘܬܐ. ܩܕܡܝܬܐ ܡ̇ܢ ܡ݂ܢ ܚܡܫܐ ܐܦܣܩܘ̈ܦܐ܆ ܐܝܟ ܕܚܘܝ݂ ܗ݂ܘ ܡܪܝ ܚܒܝܒ ܒܡܐܡܪܐ ܕܟܬܰܒ ܥܠܘܗܝ ܕܩܕܝܫܐ.

 

ܘܟܕ ܒܡܫܘ݂ܚܬܐ ܕܬܪܬܝܢ ܘܥܣܪ ܫܢܝ݂̈ܢ ܩܐܡ ܗܘܐ:

 

ܦܪܰܚ ܗܘܐ ܛܶܒܳܐ ܕܡܠܦܢܘܬܗ ܒܐܪܒܥ ܦܢܝ̈ܢ.

 

ܘܬܘܒ ܐܰܡܝ݂ܪܐ ܡܛܠܬܗ ܕܐܬܘ ܨܐܕܘܗܝ:

 

ܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܚܡܫܐ ܕܢܚܙܘܢ ܡܠܦܢܘܬܗ.

 

ܕܬܪܬܝܢ ܡ̇ܢ ܥܣܪܐ ܐܦܣܩܘ̈ܦܐ܆ ܐܝܟ ܕܚܘܝ݂ ܟܬܒܐ ܕܬܫܥܝܬܗ ܦܬܝ݂ܬܐ ܕܐܡ݂ܪ: ܘܐܬܘ ܠܘܬܗ ܥܣܪܐ ܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܒܚܝ݂ܪ̈ܐ܆ ܘܫܰܡܥܘܗ̇ ܠܡܠܦܢܘܬܗ ܗܢܝ݂ܐܬܐ. ܘܒܩܰܐܘܗܝ ܒܣܓܝ̈ܐܬܐ. ܘܒܟܠܗܘܢ ܒܚܝ݂ܪܐ ܘܡܛܰܟܣܐ ܐܫܬܟܚ. ܕܬܠܬ ܕܝܢ ܡܢܗ ܕܡܪܝ ܣܐܘܝܪܐ ܦܛܪܝܪܟܐ. ܕܐܪܒܥ ܡ̇ܢ ܟܢܘܫܝܐ ܕܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܕܐܬܟܢܫܘ ܗܘܘ ܒܢܨܝܒܝܢ ܡܕܝܢ̱ܬܐ܆ ܐܝܟ ܕܥܬܝܕܝܢܢ ܠܡܚܰܘܳܝܘ݂ ܠܚܪܬܐ.

 

ܘܐܝܬ ܐܝܠܝܢ ܕܬܰܚܶܡܘ ܕܒܪ ܝܒ̄ ܫܢܝ݂̈ܢ ܐܬܒܚܪ ܐܘܟܝܬ ܒܰܫܢܰܬ ܬܣܓ̄ ܡ̄. ܘܐܝܬ ܐܝܠܝܢ ܕܐܡܪܝܢ ܕܒܪ ܟܒ̄ ܫܢܝ݂̈ܢ ܒܫܢܬ ܬܥܓ̄ ܡ̄. ܘܐܝܬ ܕܡܚܘܝܢ ܕܒܪ ܢܒ̄ ܫܢܝ݂̈ܢ ܗ̄ ܒܫܢܬ ܬܩܓ̄. ܘܡܨܝܐ ܕܢܐܡܪ ܕܫܘܚܠܦ ܝܘܕ ܘܟܘܦ ܘܢܘܢ ܐܰܝܬܝ݂ ܫܘܚܠܦܐ ܗܢܐ ܠܡܨܰܥܬܐ. ܒܪܡ ܗ̇ܘ ܕܬܩܓ̄ ܚܳܢܶܐ ܠܚܰܬܝ݂ܬܘܬܐ ܝܬܝܪ܆ ܒܗ̇ܝ ܕܫܳܠܶܡ ܠܙܒܢܐ ܕܚܘܪܒܗ̇ ܕܐܡܝ݂ܕ ܕܗܘܳܐ ܒܡܐܬܝܬܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ.

 

 

 

ܦܣܘܩܐ ܚܡܝܫܝܐ

 

ܡܛܠ ܥܢܘܝܘܬܗ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ

 

ܘܟܗܢܘܬܗ ܘܦܪܝܕܝܘܛܘܬܗ

 

ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܒܢܶܕܪ̈ܐ ܘܙܕܩ̈ܬܐ ܗܘܳܐ ܡܘܠܕܗ ܕܩܕܝܫܐ ܗܢܐ܆ ܠܦܘܬ ܢܶܕܪܐ ܕܐܒܗܘ̈ܗܝ ܟܕ ܡܛܝ݂ ܠܰܫܢܘ̈ܗܝ܆ ܓܒܳܐ ܠܚܝ̈ܐ ܕܥܢܘܝܘܬܐ ܒܕܝܪܐ ܕܚܘܪܐ ܕܒܐܘܚܕܢܐ ܕܣܪܘܓ ܡܕܝܢ̱ܬܐ ܟܪ ܕܠܝܠܝ ܐܝܡܡ ܗܳܪܶܓ ܗܘܐ ܒܟܬܒ̈ܐ ܩܕܝ̈ܫܐ. ܘܒܟܠܗ̇ ܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܡܫܰܡܠܶܐ ܗܘܐ ܬܫܡܫܬܗ ܘܡܗܠܟ ܗܘܐ ܒܡܟܝܟܘܬܐ ܥܕܡܐ ܕܰܢܛܰܚ ܢܘܗܪܐ ܕܡܝܰܬܪܘܬܗ܆ ܘܐܬܓܒܝ݂ ܠܕܪܓܐ ܕܟܗܢܘܬܐ܆ ܟܢ ܠܪܝܫܢܘܬܐ ܕܕܝܪܐ ܘܠܦܪܝܕܝܘܛܘܬܐ. ܘܡ݂ܢ ܗܪܟܐ ܫܰܪܝ݂ ܣܳܥܰܪ ܗܘܐ ܠܕܝܪ̈ܬܐ ܕܒܰܣܦܳܪ ܦܪܬ ܘܕܒܒܝܬ ܢܗܪܝܢ ܘܕܣܘܪܝܐ ܓܰܘܳܝܬܐ ܘܡܥܒܕܢܘܬܐ ܪܒܬܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܡܠܬܗ ܠܘܬ ܟܠ. ܘܣܳܗܶܕ ܗ݂ܘ ܠܗ̇ ܠܗܕܐ ܡܰܟܬܒܳܢܐ ܕܬܫܥܝܬܐ ܕܙܒܢܐ ܕܐܘܠܨܢܐ ܕܗܘܳܐ ܒܐܘܪܗܝ ܘܒܐܡܝ݂ܕ ܘܒܟܠܗ̇ ܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ 515 ܐܡ݂ܪ ܠܢ ܒܦܬܚܐ ܕܢܐ̄ ܗܟܢܐ.

 

ܗܝܕܝܢ ܫܪܝܗܝ ܩܘܕ ܠܪܘܦܝܢܐ ܕܢܐܙܠ ܘܢܶܬܢܶܐ ܠܡܠܟܐ ܐܝܠܝܢ ܕܐܣܬܥܪ̈ܝ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܒܟܠ ܕܘܟ ܥܠ ܚܘ݂̈ܒܳܠܐ ܗܠܝܢ ܡܬܰܢܶܐ ܗܘܐ. ܘܡ݂ܢ ܗܠܝܢ ܛܶܒ̈ܐ ܐܶܬܪ̈ܗܶܒ ܡܕܝ̈ܢܬܐ ܕܒܡܰܕܢܰܚ ܦܪܬ܆ ܘܶܐܬܛܰܝܰܒܝ̈ ܠܡܶܥܪܰܩ ܠܡܥܪܒܐ. ܡܝܩܪܐ ܕܝܢ ܝܥܩܘܒ ܦܪܝܕܝܘܛܐ܆ ܗ̇ܘ ܕܡܐܡܪ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܣܝ݂ܡܝ݂ܢ ܠܗ ܥܠ ܦܣܘ̈ܩܐ ܕܟܬܒ̈ܐ ܘܣܘܓܝ̈ܬܐ ܘܙܡܝܪ̈ܬܐ ܥܒܝ݂ܕ ܠܗ ܥܠ ܙܒܢܐ ܗ̇ܘ ܕܩܰܡܨ̈ܐ܆ ܠܐ ܐܗܡܝ݂ ܐܦܠܐ ܒܙܒܢܐ ܗܢܐ ܡ݂ܢ ܐܰܝܕܐ ܕܦܐܝܐ ܗܘܬ݀ ܠܗ܆ ܐܠܐ ܟܬܰܒ ܐܓܪܬܐ ܕܡܰܪܬܝܳܢܘܬܐ ܠܟܠܗܝܢ ܡܕܝ̈ܢܬܐ ܟܕ ܡܰܬܟܶܠ ܠܗܘܢ ܕܠܐ ܢܶܥܪܩܘܢ.

 

ܘܡܰܪܬܝܳܢܘܬܐ ܕܐܓܪ̈ܬܗ ܗܠܝܢ ܣܳܡܟܳܐ ܗܘܬ݀ ܪܒܐ ܠܥܳܡܪ̈ܰܝ ܡܕܝ̈ܢܬܐ ܕܒܡܰܕ̈ܢܳܚܰܝ ܦܪܬ ܘܐܫܬܪܪܘ ܒܕܘܟܝ̈ܬܗܘܢ. ܥܕܡܐ ܕܐܬܘ ܚܝܠܘ̈ܬܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܕܢܶܛܪܘܢ ܐܢܘܢ. ܘܥܒܝ݂ܕܬܗ ܗ݂ܝ ܗ݂ܝ ܕܢܰܟܦܰܬ݀ ܠܪ̈ܕܘܦܐ ܕܠܐ ܢܶܫܕܘܢܝܗܝ ܠܐܟܣܘܪܝܐ ܐܝܟ ܫܪܟܐ ܕܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܘܩܠܝܪܘܣ ܕܐܪ̈ܬܘܕܘܟܣܘ.

 

 

 

ܦܣܘܩܐ ܫܬܝܬܝܐ

 

ܥܠ ܒܘܚܪܢܐ ܕܡܪܝ ܝܥܩܘܒ

 

ܕܗܘܐ ܒܫܢܬ ܬܩܓ̄ ܒܥܕܬܐ ܕܒܛܢܢ ܣܪܘܓ

 

ܒܫܢܬ ܬܩܓ̄ ܡ̄  ܒܥܰܘ ܠܡ ܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܕܐܬܟܰܢܫܘ ܒܥܕܬܐ ܕܒܛܢܢ ܣܪܘܓ ܕܢܶܬܢܶܐ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܩܕܡܝܗܘܢ ܡܕܡ. ܘܟܕ ܐܶܫܬܐܶܠ ܡܟܝܟܐܝܬ܆ ܐܰܠܨܘܗܝ ܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܘܟܠܗ ܥܡܐ ܕܢܩܘܡ ܘܢܐܡܪ ܠܗܘܢ ܡܐܡܪܐ ܡܕܡ. ܘܫܐܠ ܐܢܘܢ ܡܚܕܐ: ܕܐܝܢܐ ܡܐܡܪܐ ܬܳܒܥܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܡܢܝ ܕܥܠܘܗܝ ܐܺܡܰܪ. ܘܚܪܘ ܗܘܘ ܟܠܗܘܢ ܠܘܩܒܠ ܬܪܥܐ ܕܡܕܒܚ ܩܘܕܫܐ܆ ܘܚܙܘ ܕܨܺܝ݂ܪܐ ܗ̇ܝ ܡܪܟܒܬܐ ܕܚܙܳܐ ܚܙܩܝܐܝܠ ܗ̇ܘ ܢܒܝܐ ܕܬܶܗܪܐ܆ ܘܒܥܰܘ ܡܢܗ ܕܢܐܡܪ ܥܠܝܗ̇ ܐܟܡܐ ܕܰܡܨܶܐ. ܘܒܬܪ ܕܐܬܒܪܟ ܡ݂ܢ ܚܣܝ̈ܐ܆ ܣܠܶܩ ܩܡ ܠܗ ܒܕܪܓܐ ܬܠܬܝܐ ܕܒܐܡܐ ܕܥܕܬܐ ܕܒܗ̇ ܟܢܝܫܝܢ ܗܘܘ ܘܰܦܬܰܚ ܦܘܡܗ ܒܚܝܠܐ ܕܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܘܩܥܳܐ ܘܐܡ݂ܪ:

 

ܪܡܐ ܕܝܳܬܶܒ ܥܠ ܡܪܟܒܬܐ ܕܠܐ ܡܬܒܰܨܝܐ:

 

ܢܬܡܠܠ ܒܝ ܡܐܡܪܐ ܕܬܗܪܐ ܥܠ ܪܒܘܬܟ.

 

ܘܒܗ ܒܙܒܢܐ ܗܢܐ܆ ܐܡ݂ܪ ܐܦ ܡܐܡܪܗ ܕܥܠ ܚܘܪܒܗ̇ ܕܐܡܝ݂ܕ܆ ܕܫܘܪܝܗ:

 

ܛܶܒ̈ܐ ܕܚܝ݂̈ܠܐ ܘܫܡܘ̈ܥܬܐ ܡܪܝܪ̈ܬܐ:

 

ܫܰܓܫܘܗܝ ܠܪܥܝܢܝ ܐܢ̱ܬ ܡܪܝ ܫܰܦܳܝܗܝ ܒܙܡܝܪ̈ܬܟ.

 

ܘܟܕ ܫܰܠܶܡ ܠܡܐܡܪ̈ܐ ܗܠܝܢ ܬܡܝ݂̈ܗܐ܆ ܝܕܥܘ ܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܘܐܫܬܪܪܘ ܕܒܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܡܡܠܠ܆ ܘܐܝܟ ܡܘܗܒܬܐ ܐܬܝܗܒ ܠܥܕܬܐ ܕܬܪ̈ܝ݂ܨܝ ܫܘܒܚܐ. ܘܟܕ ܒܪܟܘ݂ܗܝ܆ ܣܡܘ ܥܠܘܗܝ ܐܝܕܐ ܘܨܠܝܘ ܘܦܰܩܕܘܗܝ ܕܒܟܬܝ݂ܒ̈ܬܐ ܢܗܘܐ ܡܰܫܠܶܡ ܡܠܦܢܘܬܗ ܠܥܕܬܐ. ܘܐܙܠܘ ܗ̇ܢܘܢ ܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܠܡܪ̈ܥܝܬܗܘܢ ܟܕ ܚܳܕܶܝܢ ܘܪܳܘܙܝܢ ܘܡܫܒܚܝܢ ܠܐܠܗܐ܆ ܕܐܝܢܐ ܡܠܦܢܐ ܫܪܝܪܐ ܐܩܝܡ ܐܠܗܐ ܒܥܕܬܗ.

 

ܘܗܟܢܐ ܩܡ ܗܘܐ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܒܚܰܘܪܐ ܕܣܪܘܓ ܒܦܪܝܕܝܘܛܘܬܐ ܟܕ ܣܳܥܰܪ ܠܕܝܪ̈ܬܐ ܘܠܕܝܪ̈ܝܐ܆ ܘܥܳܒܶܕ ܗܠܝܢ ܕܠܒܶܢܝܳܢܐ ܕܓܰܘܐ.

 

ܒܫܢܬ ܬܩܝ̄ ܡ̄. ܕܝܢ ܟܕ ܡܫܰܡܠܶܐ ܗܘܐ ܣܥܘܪܘܬܐ ܕܕܝܪ̈ܬܐ ܕܣܘܪܝܐ܆ ܫܡܰܥ ܥܠ ܡܪܝ ܫܡܥܘܢ ܩܘܩܳܝܐ ܘܶܐܙܰܠ ܠܘܬܗ. ܘܫܰܡܥܗ ܕܐܡ̇ܪ ܙܡܝܪ̈ܬܐ ܚܰܠܝ̈ܬܐ ܟܕ ܗ݂ܘ ܦܳܠܰܚ ܒܚܳܢܘ݂ܬܗ܆ ܘܰܫܦܰܪ ܠܗ. ܘܩܠܣܗ ܘܓܰܪܓܗ ܕܢܶܬܶܐܡܶܢ ܒܰܣܝܳܡ̈ܐ ܕܐܝܟ ܗܠܝܢ. ܘܐܡܝܪ: ܕܚܰܘܝ݂ ܐܢܘܢ ܒܬܪܟܢ ܠܗ ܠܡܪܝ ܣܘܝܪܝܘܣ ܦܛܪܝܪܟܐ ܟܕ ܐܶܙܰܠ ܠܗ ܠܣܥܘܪܘܬܗ.

 

 

 

ܦܣܘܩܐ ܫܒܝܥܝܐ

 

ܥܠ ܣܥܘܪܘܬܗ ܕܡܪܝ ܝܥܩܘܒ

 

ܠܡܪܝ ܣܐܘܝܪܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ

 

ܟܕ ܕܝܢ ܝ݂ܬܒ ܣܐܘܝܪܐ ܒܟܘܪܣܝܐ ܦܛܪܘܣܝܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ܆ ܣܠܶܩ ܠܘܬܗ ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܒܙܰܘܚܐ ܪܒܐ ܕܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܕܡܕܢܚܐ. ܘܟܕ ܚܙܝܗܝ ܪܝܫ ܪ̈ܳܥܰܘܬܐ܆ ܚܕܝ݂ ܒܗ ܚܕܘܬܐ ܪܒܬܐ. ܘܪܘܰܙ ܒܚܙܳܬܗ ܪܚܝ݂ܡܬܐ ܘܡܬܒܰܣܡ ܗܘܐ ܥܡ ܥܡܐ ܡܗܝܡܢܐ ܒܡܠܦܢܘܬܗ ܐܠܗܝܬܐ. ܘܟܕ ܐܶܬܶܐܟܶܠܘ ܩܰܪ̈ܨܰܘܗܝ ܠܘܬܗ ܕܡܪܝ ܣܐܘܝܪܐ ܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܠܐ ܡܫܬܟܚ ܫܘܡܳܗܐ ܕܝܠܕܬ݀ ܐܠܗܐ ܒܗ̇ ܒܡܠܦܢܘܬܗ. ܘܫܰܐܠܗ ܡܛܠܬܗ̇ ܕܗܕܐ. ܦܰܢܝ݂ ܡܟܝܟܐܝܬ: ܐܘ ܐܒܐ ܡܝܩܪܐ ܩܕܝܫܐ܆ ܒܰܡܫܘ݂ܚܬܐ ܘܒܟܰܝܠܐ ܕܡܐܡܪ̈ܐ ܕܝܠܝ܆ ܠܘ ܠܳܚܡܐܝܬ ܡܶܙܕܰܡܪ ܫܡܐ ܕܝܠܕܬ݀ ܐܠܗܐ ܡܪܝܡ. ܐܠܐ ܚܠܦ ܗܢܐ ܫܡܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܗ̇ ܡܪܢܝܐ܆ ܐܡ̇ܪ ܐ̱ܢܐ ܒܟܰܝܠܐ ܕܝܠܝ.

 

ܠܗ ܠܐܠܗܐ ܝܠܕܬ݀ ܡܪܝܡ ܫܪܝܪܐܝܬ:

 

ܘܡܠܬܗ ܕܐܒܐ ܕܢܰܚ ܡ݂ܢ ܥܘܒܗ̇ ܦܓܪܢܐܝܬ.

 

ܘܐ̱ܚܪ̈ܢܝܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܕܡܚܰܘ̈ܝܳܢ ܕܠܒܬܘܠܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܡܪܝܡ ܝܠܕܬ݀ ܐܠܗܐ ܡܘܕܐ ܐ̱ܢܐ ܕܐܝܬܝܗ̇. ܘܐܢܗܘ ܕܡܶܬܦܩܶܕ ܐ̱ܢܐ ܡ݂ܢ ܚܣܝܘܬܟܘܢ܆ ܙܕܩ ܠܝ ܕܒܡܐܡܪܐ ܡܚܰܓܝܳܢܐ ܘܒܡܠܬܐ ܦܫܝܛܬܐ ܩܕܡ ܟܠܗ ܥܡܐ ܐܡܠܠ ܒܩܠܐ ܪܡܐ ܥܠ ܝܠܕܬ݀ ܐܠܗܐ ܡܪܝܡ. ܘܟܕ ܦܰܩܕܗ ܘܰܐܩܶܦ ܠܡܡܰܠܳܠܘ݂܆ ܙܒܢܝ݂̈ܢ ܣܓܝ̈ܐܢ ܗܢܝܐܝܬ ܬܳܢܶܐ ܗܘܐ «ܝܠܕܬ݀ ܐܠܗܐ». ܗܝܕܝܢ ܒܗܶܬܘ ܟܠܗܘܢ ܐܳܟܠܰܝ̈ ܩܰܪ̈ܨܰܘܗܝ܆ ܐܝܟ ܒܒܠܝ̈ܐ ܘܟܠܕܝ̈ܐ ܕܒܙܒܢ. ܘܚܕܝܘ ܟܠܗܘܢ ܬܪ̈ܝܨܝ ܫܘܒܚܐ ܥܡ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܣܐܘܝܪܐ ܘܡܫܒܚܝܢ ܗܘܘ ܠܐܠܗܐ܆ ܗ̇ܘ ܕܢܗܝܪܐ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܫܰܟܶܢ ܠܥܕܬܗ ܦܪܺܝܩܰܬ ܒܕܡܗ ܙܟܝܐ ܕܝܚܝܕܝܗ.

 

ܘܫܐܠܗ ܬܘܒ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܣܐܘܝܪܐ ܠܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܫܘܐܠܐ ܗܢܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܟܕ ܐܡ݂ܪ: ܕܐܝܟ ܐܝܟܢ ܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܠܥܠ ܡ݂ܢ ܟܠ܆ ܘܠܬܚܬ ܡ݂ܢ ܟܠ܆ ܘܠܒܪ ܡ݂ܢ ܟܠ܆ ܘܒܟܠ؟ ܐܡ݂ܪ ܠܝ ܒܬܰܚܘܝ݂ܬܐ ܟܝܳܢܳܝܬܐ ܕܩܰܪܝܒܐ ܘܡܬܚܰܙܝܐ ܘܡܬܗܰܝܡܢܐ.

 

ܘܦܢܝ݂ ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ: ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܠܥܠ ܡ݂ܢ ܟܠ܆ ܒܛܘܦܣܐ ܕܪܝܫܐ ܕܡܰܡܠܶܟ ܥܠ ܟܠ ܗܕܡܝ̈ܢ ܘܒܗ ܡܶܬܰܐܣܪܝܢ ܘܚܐܝܢ. ܘܠܬܚܬ ܡ݂ܢ ܟܠ܆ ܐܝܟ ܪ̈ܓܠܐ ܕܗ݂ܢܝܢ ܛܥܝ݂̈ܢܢ ܠܟܠܗ ܝܘܩܪܐ ܕܓܘܫܡܐ܆ ܘܕܠܐ ܕܝܠܗܝܢ ܠܐ ܦܣܳܥ ܦܳܣܰܥ. ܘܠܓܘ ܡ݂ܢ ܟܠ܆ ܐܝܟ ܪܘܚܢܘܬܐ ܕܢܦܫܐ ܕܡܣܰܬܪܐ ܘܠܐ ܡܬܚܰܙܝܐ ܦܓܪܢܐܝܬ. ܘܠܒܪ ܡ݂ܢ ܟܠ܆ ܐܝܟ ܗܘܢܐ ܕܛܐܣ ܘܠܐ ܡܶܣܬܰܝܰܟ. ܘܒܟܠ ܐܝܬܘܗܝ܆ ܐܝܟ ܢܦܫܐ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܒܟܠܗܘܢ ܗܕܡ̈ܐ ܕܒܪܢܫܐ܆ ܘܕܠܐ ܕܝܠܗ̇ ܠܐ ܚܳܝܶܐ. ܗܟܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܠܥܠ ܘܠܬܚܬ ܘܠܒܪ ܘܒܟܘܠܐ. ܘܟܕ ܫܡܰܥ ܩܕܝܫܐ ܣܐܘܝܪܐ ܦܬܓܡܐ ܗܢܐ ܫܒܝܚܐ܆ ܦܢܝ݂: ܕܫܪܝܪܐܝܬ ܕܪܘܚܐ ܕܐܠܗܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܚܟܡܬܐ ܕܐܝܬ ܒܟ.

 

ܬܘܒ ܡܬܐܡܪܐ ܥܠܘܗܝ ܕܛܘܒܬܢܐ ܡܪܝ ܣܐܘܝܪܐ ܕܒܥܳܐ ܕܢܶܒܩܝ݂ܘܗܝ ܠܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ܆ ܕܐܢ ܡܦܳܣ ܒܦܝܠܠܘܣܘܦܘܬܐ ܕܝܘܢܝ̈ܐ ܘܒܥܘܪ̈ܙܳܠܐ ܘܩܘܛܪ̈ܐ ܕܡܶܠܝ̈ܗܘܢ. ܘܟܕ ܫܰܐܠܗ ܘܒܥܳܐ ܡܢܗ ܡܦܩܒܪܘܚܐ. ܐܣܪܚ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܥܣܪܝܢ ܘܬܪܝܢ ܒ̈ܬܐ ܥܠ ܐܠܦ ܒܝܬ ܒܣܶܒܠܬܐ «ܕܰܐܫܩܳܢܝ ܡܪܝ ܡ݂ܢ ܡܒܘܥܟ»܆ ܘܒܗܘܢ ܚܒܰܫ ܠܥܘܪ̈ܙܠܐ ܘܩܘܛܪ̈ܐ ܟܠܗܘܢ ܕܐܪܝܣܛܘܛܐܠܝܣ ܘܕܚܰܒܪ̈ܘܗܝ. ܘܟܕ ܝܰܗܒ ܐܢܘܢ ܠܪܳܥܝܐ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܣܐܘܝܪܐ܆ ܐܬܕܡܪ ܘܫܒܚ ܠܐܠܗܐ܆ ܗ̇ܘ ܕܟܠܗܝܢ ܥܣ̈ܩܬܐ ܦܫܝ݂̈ܩܢ ܘܰܕܠܝ݂̈ܠܢ ܠܗ. ܗܝܕܝܢ ܛܘܒܢܐ ܡܪܝ ܣܐܘܝܪܐ ܦܰܩܕܗ ܘܙܰܗܪܗ ܕܠܐ ܢܰܗܡܶܐ ܡ݂ܢ ܡܠܦܢܘܬܐ ܘܫܘ݂ܟܳܢ̈ܐ ܕܐܬܝܗܒܘ ܠܗ ܡ݂ܢ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ. ܘܒܬܪ ܕܐܬܒܪܟܘ ܡ݂ܢ ܚܕܕ̈ܐ܆ ܗܦܰܟ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܡ݂ܢ ܠܘܬܗ ܕܦܛܪܝܪܟܐ ܡܫܒܚܐ ܘܶܐܬܳܐ ܠܐܬܪܗ ܒܙܳܟܘܬܐ ܘܒܚܰܕܘܬܐ ܪܒܬܐ.

 

 

 

ܦܣܘܩܐ ܬܡܝܢܝܐ

 

ܥܠ ܕܘܒܪ̈ܘܗܝ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ

 

ܠܦܘܬ ܡܶܠܰܬ ܟܬܘܒܐ ܕܬܫܥܝܬܐ ܦܬܝ݂ܬܐ ܕܚܝܘ̈ܗܝ܆ ܥܢܶܐ ܗܘܐ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܒܨܘܡܐ ܘܒܨܠܘܬܐ ܐܡܝܢܐܝܬ܆ ܟܕ ܐܝܟ ܛܠܝ̈ܐ ܕܒܝܬ ܚܢܢܝܐ ܒܙܰܪ̈ܥܘ݂ܢܐ ܡܶܬܬܰܪܣܶܐ ܗܘܐ. ܐܝܬ ܐܡܬܝ ܠܡ ܒܠܚܡܐ ܝܰܒܝ݂ܫܐ ܘܒܡܝ̈ܐ܆ ܘܠܗ ܕܝܢ ܠܗܢܐ ܠܘ ܠܣܰܒܥܐ. ܠܨܠܘܬܗ ܕܝܢ ܠܝܬ ܗܘܐ ܟܰܝܠܐ ܘܡܫܘ݂ܚܬܐ܆ ܡܛܠ ܕܰܫܡܰܥ ܡ݂ܢ ܡܪܢ «ܕܫܐܠܘ ܘܢܬܝܗܒ ܠܟܘܢ܆ ܨܠܘ ܕܠܐ ܬܥܠܘܢ ܠܢܣܝܘܢܐ. ܨܠܘ ܘܠܐ ܬܶܐܡܰܢ ܠܟܘܢ. ܡܬܝ ܙ:ܙ. ܠܘܩܐ ܝܙ:ܐ. ܟܒ:ܡ». ܒܫܰܗܪܗ ܕܝܢ ܘܒܥܝ݂ܪܘܬܗ ܠܡܠܐܟ̈ܐ ܡܕܰܡܶܐ ܗܘܐ܆ ܘܐܟܘܬܗܘܢ ܕܠܐ ܫܶܠܝܐ ܡܫܰܒܚ ܗܘܐ. ܘܥܠ ܒܶܟܝܗ ܘܥܠ ܕܡܥܘ̈ܗܝ ܣܓܝ̈ܐܬܐ܆ ܡܢܗ ܡܨܶܐ ܐ̱ܢܫ ܝܳܠܶܦ ܟܕ ܐܡ̇ܪ ܒܕܘܟܝ̈ܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܥܠ ܕܡܥ̈ܐ ܘܥܠ ܒܶܟܝܐ: ܛܘܒ ܠܕܒܳܟܶܐ. ܘܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܣܰܪܩܐ ܘܕܠܐ ܐܰܣܝ݂ܪ ܒܐܪ̈ܥܢܝܬܐ ܘܝܳܨܶܦ ܗܘܐ ܕܢܫܰܡܠܶܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܐܡܝ݂ܪ̈ܢ: ܕܠܐ ܬܶܩܢܘܢ ܘܠܐ ܬܐܨܦܘܢ ܕܰܡܚܳܪ (ܡܬܝ ܘ:ܠܕ ܝ:ܛ). ܠܒܘܫܐ ܕܝܢ ܒܰܣܝܐ ܡܬܥܰܛܰܦ ܗܘܐ܆ ܐܝܢܐ ܕܚܫܰܚܬܗ ܒܠܚܘܕ ܡܡܰܠܶܐ ܗܘܐ. ܘܣܟܐ ܕܟܠ ܒܟܠܗܘܢ ܕܘܒܳܪ̈ܐ ܕܡܝܰܬܪܘܬܐ ܡܨܰܒܰܬ ܗܘܐ. ܘܒܟܠܗܘܢ ܫܘܟܳܢ̈ܐ ܕܪܘܚܐ ܡܰܦܪܶܓ ܗܘܐ. ܘܐܢ ܨܳܒܶܐ ܐܠܗܐ ܒܦܳܣܘ̈ܩܐ ܕܝ݂ܠܢܳܝ̈ܐ ܕܡ݂ܢ ܣܝܳܡܰܘ̈ܗܝ܆ ܥܬܝܕܝܢܢ ܕܢܰܩܪܰܚ ܘܢܚܰܘܶܐ ܕܘܒܳܪ̈ܐ ܕܡܝܰܬܪܘܬܗ ܘܛܢܳܢܗ ܕܥܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܬܪܝܨܬ ܫܘܒܚܐ.

 

 

 

ܦܣܘܩܐ ܬܫܝܥܝܐ

 

ܥܠ ܪܕܘܦܝܐ ܓܘܝܐ

 

ܘܐܦܣܩܘܦܘܬܗ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܥܠ ܒܛܢܢ ܣܪܘܓ

 

ܟܕ ܕܝܢ ܒܫܝܢܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܥܕܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܡܰܦܪܓܐ ܗܘܬ݀܆ ܘܡ݂ܢ ܪ̈ܕܘܦܝܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܩܠܝܠ ܢܰܘܚܐ ܫܶܩܠܰܬ݀ ܗܘܬ݀܆ ܫܰܢܝ݂ ܡ݂ܢ ܚܝ̈ܐ ܗܠܝܢ ܡܠܟܐ ܐܢܣܛܐܣ. ܘܩܡ ܒܳܬܪܗ ܝܘܣܛܝܢܝܢܐ ܣܒܐ ܦܫܝܛܐ܆ ܗ̇ܘ ܕܡ݂ܢ ܬܪܐܩܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ. ܘܡܛܠ ܕܬܪ̈ܐܩܝܐ ܒܢܝ̈ ܐܬܪܗ ܡܰܠܟܘ݂ܗܝ܆ ܕܟܕ ܡܩܰܒܠ ܠܣܘܢܗܕܘܣ ܕܟܰܠܩܝ݂ܕܘܢܐ܆ ܕܒܝܰܨܝܦܘܬ ܠܐܘܢ ܕܪܗܘܡܝ݂ ܐܬܟܢܫܬ݀܆ ܡܶܬܰܐܘܶܝܢ ܥܡܗ ܟܠܗܘܢ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܕܐܝܛܠܝܐ. ܘܗܳܘܝܐ ܚܕܐ ܡܠܟܘܬܐ ܥܫܝܢܬܐ. ܘܩܰܒܠܗ ܠܡܶܠܟܗܘܢ܆ ܘܐܩܝܡ ܪܕܘܦܝܐ ܥܫܝܢܐ ܥܠ ܥܕܬܐ ܕܬܪܝܨܝ ܫܘܒܚܐ. ܘܫܕܳܐ ܠܐܟܣܘ݂ܪܝܐ ܠܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܘܝ݂ܕܝ̈ܥܐ. ܘܡ݂ܢ ܝܕ ܗܢܐ ܪܕܘܦܝܐ ܫܒܰܩ ܡܪܝ ܣܘܝܪܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܠܐܢܛܝܘܟܝܐ ܘܶܐܙܰܠ ܠܡܨܪܝܢ. ܘܣܓܝ̈ܐܐ ܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܐܫܬܕܝ݂ܘ ܠܐܟܣܘܪܝܐ. ܘܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܐܫܬܕܝ݂ܘ܆ ܐܬܪܰܚܰܩܘ ܡ݂ܢ ܟܘܪ̈ܣܘܬܗܘܢ ܘܡ݂ܢ ܕܘܟܝ̈ܬܗܘܢ. ܘܒܛܘܫܝܐ ܡܕܰܝܪܝܢ ܗܘܘ ܡ݂ܢ ܕܘܟ ܠܕܘܟ. ܘܡܰܛܫܝܐܝܬ ܡܫܰܡܠܝܢ ܗܘܘ ܣܢܝ̈ܩܬܐ ܕܥܕܬܐ. ܘܡ݂ܢ ܝܕ ܗܕܐ܆ ܒܥܳܩܬܐ ܪܒܬܐ ܕܠܐ ܡܣܬܰܝܟܐ ܗܘܬ݀ ܥܕܬܐ ܕܬܪܝ݂ܨܬ ܫܘܒܚܐ.

 

ܒܗ ܒܙܒܢܐ ܗܢܐ܆ ܒܨܒܝܢܐ ܕܐܠܗܐ ܘܒܰܩܛܝ݂ܪܐ ܕܥܡܐ ܘܕܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܪ̈ܕܝܦܐ܆ ܐܬܓܒܝ݂ ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܠܐܦܣܩܘܦܘܬܐ ܕܒܛܢܢ ܣܪܘܓ܆ ܘܣܡܘ ܥܠܘܗܝ ܐܝܕܐ ܐܦܣܩܘ̈ܦܐ. ܟܒܪ ܒܗ ܒܥܕܬܐ ܕܒܛܢܢ ܣܪܘܓ ܒܐܚܪ̈ܝܬܗ ܕܟܢܘܢ ܩܕܝ݂ܡ ܕܫܢܬ ܬܩܝܛ̄ ܡ̄.

 

ܥܶܠܬܐ ܕܝܢ ܕܠܐ ܐܬܬܨܝܕ ܒܗ ܒܪܕܘܦܝܐ ܗ̇ܘ:

 

ܐ: ܥܕܟܝܠ ܠܐ ܐܬܬܰܣܪܰܚ ܗܘܐ ܐܦܣܩܘܦܐ.

 

ܒ: ܒܗ̇ܝ ܕܠܐ ܪܳܚܶܡ ܗܘܐ ܠܰܕܪܳܫܳܐ. ܘܣܳܢܶܐ ܗܘܐ ܘܡܫܰܟܰܪ ܠܦܳܠܓܘܬܐ ܕܥܕܬܐ܆ ܘܡܟܰܘܶܢ ܗܘܐ ܠܒܝ݂ܫܘܬ ܕܘܒܪܐ ܝܬܝܪ ܡ݂ܢ ܟܠ.

 

ܓ: ܡܛܠ ܕܒܙܒܢܐ ܕܐܦܣܩܘܦܘܬܗ܆ ܫܠܝ݂ ܗܘܐ ܩܠܝܠ ܚܺܐܦܐ ܕܪܕܘܦܝܐ.

 

ܕ: ܡܛܠ ܕܥܡܐ ܣܰܓܺܝ ܐܣܝ݂ܪ ܗܘܐ ܒܗ ܘܫܳܡܰܥ ܗܘܐ ܠܗ.

 

ܗ: ܡܛܠ ܕܥܕܟܝܠ ܠܐ ܐܬܛܰܥܝܰܬ݀ ܗܘܬ݀ ܛܒܬܗ ܪܒܬܐ ܕܥܰܒܕܗ̇ ܥܡ ܡܠܟܘܬܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ܆ ܒܙܒܢܐ ܕܡܐܬܝܬܐ ܕܦܪ̈ܣܳܝܐ ܕܥܠ ܐܡܝܕ ܡܕܝܢ̱ܬܐ܆ ܕܟܬܰܒ ܐܓܪܬܐ ܕܡܰܪܬܝܳܢܘܬܐ ܘܠܰܒܶܒ ܠܥܳܡܪ̈ܰܝ ܡܕܝ̈ܢܬܐ ܕܒܡܰܕܢܰܚ ܦܪܬ ܕܢܩܰܘܘܢ ܒܐܬܪܗܘܢ.

 

ܘ: ܡܛܠ ܕܒܡܕܝܢ̱ܬܐ ܗܘܳܐ ܕܩܪܝܒܐ ܠܬܚܘܡܐ. ܟܬܘܒܐ ܕܝܢ ܕܬܫܥܝܬܗ ܚܕܐ ܥܶܠܬܐ ܠܚܘܕ ܣܐܡ܆ ܒܬܪ ܕܡܰܝܬܶܐ ܥܒܝ݂̈ܕܳܬܐ ܩܫܝ̈ܬܐ ܕܪܕܘܦܝܐ ܕܟܰܠܩܝ݂ܕܘܢܝܐ܆ ܘܡܚܰܘܶܐ ܐܰܢܰܢܩܝ݂ ܪܒܬܐ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܒܗ̇ ܒܢܝ̈ ܡܕܢܚܐ ܐܡ̇ܪ: ܠܗ ܕܝܢ ܠܛܘܒܢܐ ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܠܐ ܐܫܟܚܘ ܕܡܕܡ ܣܰܩܘܒܠܐ ܢܶܣܥܪܘܢ܆ ܐܠܐ ܫܬܶܩܘ ܚܰܪܡܳܐܝܬ ܡܢܗ. ܡܛܠ ܕܚܙܘ ܠܥܡܐ ܟܠܗ ܕܛܦܰܣ ܒܗ. ܘܐܝܟ ܕܒܣܰܟܪܐ ܚܝܠܬܢܝܬܐ ܡܣܬܰܬܪܝܢ ܒܗ. ܘܟܕ ܕܚܶܠܘ ܡ݂ܢ ܟܢܫ̈ܐ ܫܠܝ݂ܘ ܡ݂ܢ ܕܰܠܡܶܪܕܦܗ.

 

ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܩܕܝܫܐ ܡ݂ܢ ܕܩܒܠ ܕܪܓܐ ܕܐܦܣܩܘܦܘܬܐ܆ ܠܐ ܫܳܠܶܐ ܗܘܐ ܡ݂ܢ ܕܢܰܪܬܶܐ ܘܢܟܰܘܶܢ ܠܒܢܝ̈ ܡܪܥܝܬܗ ܒܙܒܢܐ ܘܕܠܐ ܒܙܒܢܐ. ܘܒܕܡܘܬ ܥܢܳܢܐ ܒܟܝ݂ܪܳܝܬܐ ܡܰܫܩܶܐ ܗܘܐ ܠܟܠܗ ܟܪܡܐ ܡܬܝܕܥܢܐ ܕܡܫܝܚܐ. ܘܠܕܺܐܒ̈ܐ ܣܳܪ̈ܘܚܐ ܡ݂ܢ ܡܪܥܝ݂ܬܗ ܕܡܪܝܐ ܛܳܪܶܕ ܗܘܐ. ܘܥܝܪ ܗܘܐ ܥܠ ܡܰܛܰܪܬܗ ܕܟܕ ܢܐܬܐ ܡܪܐ ܒܝܬܐ ܢܶܦܬܰܚ ܠܗ ܬܪܥܐ ܘܢܰܥܒܪܝ݂ܘܗܝ ܠܚܕܘܬܗ.

 

 

 

ܦܣܘܩܐ ܥܣܝܪܝܐ

 

ܥܠ ܣܘܢܗܕܘܣ ܕܐܘܪܗܝ ܕܒܗ̇ ܐܬܛܝܒ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ

 

ܘܥܠ ܡܣܪܚܢܘܬܗ ܕܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܒܪ ܩܪܐܣܘܣ ܩܠܘܢܝܩܝܐ ܐܦܣܩܘܦܐ ܠܬܠܐ ܕܡܘܙܠܬ

 

ܒܗ̇ ܒܫܢ̱ܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܐܦܣܩܘܦܘܬܗ ܐܬܟܢܫܬ݀ ܣܘܢܗܕܘܣ ܕܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܠܐܘܪܗܝ ܕܢܶܓܒܘܢ ܐܦܣܩܘܦܐ ܠܬܶܠܐ ܕܡܘܙܠܬ ܡܕܝܢ̱ܬܐ. ܘܐ̱ܢܫ ܠܐ ܝܳܗܶܒ ܗܘܐ ܢܦܫܗ ܕܢܗܘܐ ܒܪܝܫܐ ܕܥܕܬܐ ܡ݂ܢ ܥܶܠܰܬ ܪܕܘܦܝܐ ܕܗܘܳܐ ܥܠܝܗ̇ ܡ݂ܢ ܟܰܠܩܝ݂ܕܘܢܝܐ. ܘܩܪܘ ܠܚܕ ܕܝܪܝܐ ܟܢܝ݂ܟܐ ܕܫܡܗ ܝܘܚܢܢ ܒܪ ܩܪܐܣܘܣ ܕܡ݂ܢ ܩܠܘܢܝܩܝ ܡܕܝܢ̱ܬܐ ܐܝܟ ܕܢܶܥܒܕܘܢܝܗܝ ܐܦܣܩܘܦܐ. ܘܠܐ ܣܟ ܐܬܛܦܝܣ. ܡܠܘܢ ܟܕ ܚܙܳܐ ܕܡ݂ܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܥܬܝܕܝܢ ܕܢܰܣܪܚܘܢܝܗܝ ܡܰܛܫܝܐܝܬ܆ ܓܢܰܒ ܢܦܫܗ ܡܢܗܘܢ ܒܠܠܝܐ ܥܡܝ݂ܩܐ ܘܥܪܰܩ. ܘܟܕ ܐܪܓܫܘ ܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܒܰܥܪܘܩܝܗ܆ ܐܚܕܬ݀ ܐܢܘܢ ܬܘܰܗܬܐ ܘܥܳܩܬܐ. ܗܝܕܝܢ ܩܡ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܘܐܡ݂ܪ ܠܐܦܣܩܘ̈ܦܐ: ܐܚܝ̈܆ ܠܐ ܬܬܕܰܠܚܘܢ ܘܠܐ ܬܬܥܝ݂ܩܘܢ܆ ܐܢܐ ܢܳܦܩ ܐ̱ܢܐ ܒܰܒܥܳܬܗ. ܐܢ ܕܝܢ ܐܠܗܐ ܓܒܳܝܗܝ ܠܬܫܡܫܬܐ ܗܕܐ܆ ܐܟܡܐ ܕܐܦ ܐܢ̱ܬܘܢ ܓܒܰܝܬܘܢܝܗܝ܆ ܐܝܬ ܠܢ ܣܒܪܐ ܒܐܠܗܐ ܕܡܫܟܚ ܐ̱ܢܐ ܠܗ. ܘܐܬܓܠܝ݂ ܠܗ ܠܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܡ݂ܢ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܐܝܟܐ ܡܛܰܫܰܝ ܝܘܚܢܢ ܩܰܪܝܐ. ܘܩܡ ܡܚܕܐ ܒܥܕܢ ܨܦܪܐ܆ ܘܶܐܙܰܠ ܐܫܟܚܗ ܟܕ ܝܰܬܝ݂ܒ ܒܝܢܬ ܬܪܝܢ ܩܰܬܳܪ̈ܐ ܪܘܪ̈ܒܐ ܕܠܐ ܢܬܚܙܐ܆ ܒܕܘܟܬܐ ܕܪܰܚܝ݂ܩܐ ܡ݂ܢ ܡܕܝܢ̱ܬܐ ܐܝܟ ܡܝ݂ܠܐ ܚܕ. ܘܡܚܕܐ ܕܚܙܝܗܝ ܐܡ݂ܪ ܠܗ: ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܕܡܬܪܰܕܦܐ ܥܕܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܘܡܶܬܒܥܶܝܢ ܓܒܪ̈ܐ ܕܚܫܚܝܢ ܠܩܪܳܒܐ ܕܠܘܩܒܠ ܒܥܶܠܕܒܒܝ̈ܗ̇ ܢܚܰܘܘܢ ܡܫܡ̈ܫܢܝܗ̇ ܗܦܟܬܐ ܘܢܶܥܪܩܘܢ. ܐܢ ܛܒܐ ܗܝ ܗܕܐ܆ ܠܡܢܐ ܥܳܪܶܩ ܐܢ̱ܬ ܡܢܗ̇؟ ܘܐܢ ܒܝܫܐ ܗܝ܆ ܐܡ݂ܪ ܠܢ ܕܐܦ ܚܢܢ ܢܶܥܪܘܩ ܐܟܘܬܟ. ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ ܗ݂ܘ ܩܕܝܫܐ ܒܟܠܗ̇ ܡܟܝܟܘܬܐ ܟܕ ܒܳܟܶܐ: ܡܪܝ ܡܠܦܢܐ܆ ܫܒܘܩܰܝܢܝ ܐܝܟ ܕܐܦܝܣܬܟ܆ ܕܕܚܰܝܠܬܢ̈ܐ ܕܐܟܘܬܟ ܐܝܬܝܗ̇ ܬܫܡܫܬܐ ܗܕܐ. ܠܚܪܬܐ ܕܝܢ ܟܕ ܝ݂ܕܥ ܕܡ݂ܢ ܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܐܬܓܠܝ݂ ܠܗ ܠܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܐܝܟ ܕܢܬܬܰܣܪܰܚ ܪܥܝܐ ܠܡܪܥܝܬܗ ܕܡܫܝܚܐ܆ ܩܡ ܘܶܐܙܰܠ ܥܡܗ ܠܘܬ ܟܢܘܫܝܐ ܗ̇ܘ ܕܐܦܣܩܘ̈ܦܐ. ܗ݂ܢܘܢ ܕܟܕ ܚܙܐܘܗܝ ܕܶܐܬܳܐ ܥܡ ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ܆ ܚܕܝ݂ܘ ܚܕܘܬܐ ܪܒܬܐ. ܘܩܡܘ ܟܠܗܘܢ ܥܡ ܟܢܫܐ ܕܡܗܝ̈ܡܢܐ ܘܥܠܘ ܠܥܕܬܐ. ܘܣܡܗ ܥܠܘܗܝ ܐܝܕܐ ܕܐܦܣܩܘܦܘܬܐ ܠܗ ܠܡܪܥܝܬܐ܆ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܥܡ ܫܪܟܐ ܕܐܦܣܩܘ̈ܦܐ. ܡܛܠ ܕܒܗ̇ܢܘܢ ܝܘܡ̈ܬܐ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܣܐܘܝܪܐ ܥܰܪܝ݂ܩ ܗܘܐ ܠܡܨܪܝܢ.

 

ܒܗ ܕܝܢ ܒܗܢܐ ܟܢܘܫܝܐ ܕܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܐܬܬܰܚܪܰܡ ܐܣܛܦܢܐ ܒܪ ܨܘܕܐܝ̈ܠܐ ܗܪܛܝ݂ܩܐ܆ ܘܶܐܣܬܠܝ݂ ܝܘܠܦܢܐ ܒܝܫܐ (ܠܠܥ ܘܠܘ ܦܬܚܐ ܪܟܒ).

 

 

 

ܦܣܘܩܐ ܕܚܕܥܣܪ

 

ܥܠ ܣܘܢܗܕܘܣ ܕܢܨܝܒܝܢ ܕܒܗ̇ ܐܬܛܝܒ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ

 

ܐܒܗ̈ܬܐ ܠܡ ܕܦܫܘ: ܒܰܕܠܰܘ ܚܺܐܪܐܝܬ ܡܬܗܰܦܟܝܢ ܗܘܘ ܟܕ ܡܬܟܰܢܫܝܢ ܡܛܠ ܦܘܪܢܳܣܐ ܕܥܕܬܐ܆ ܐܶܬܶܐܠܶܨܘ ܕܒܡܠܟܘܬܐ ܢܘܟܪܝܬܐ ܢܥܒܕܘܢ ܟܢܘܫܝܗܘܢ. ܘܟܒܪ ܐܦ ܡܛܠ ܫܘܪܳܪܐ ܘܦܘܪܢܳܣܐ ܕܥܕܬܐ ܕܒܡܠܟܘܬܐ ܕܦܪܣ܆ ܦܣܰܩܘ ܕܒܢܨܝܒܝܢ ܡܕܝܢ̱ܬܐ ܕܬܚܘ̈ܡܐ ܢܬܟܰܢܫܘܢ. ܘܟܢܘܫܝܐ ܗܢܐ ܐܝܟ ܕܡܬܚܙܐ܆ ܐܶܬܡܬܰܚ ܙܒܢܗ ܡ݂ܢ ܐܒ ܝܪܚܐ ܥܕܡܐ ܠܬܫܪܝܢ ܐ̱ܚܪܝ. ܬܡܢ ܓܝܪ ܒܢܨܝܒܝܢ ܐܡ݂ܪ ܬܪܝܢ ܡܐܡܪ̈ܐ܆ ܚܕ ܥܠ ܥܘܢܕܢܐ ܕܝܠܕܬ݀ ܐܠܗܐ ܡܪܝܡ܆ ܐܝܟ ܕܡܚܰܘܶܐ ܪܘܫܡܐ ܕܒܪܝܫ ܡܐܡܪܐ ܕܐܡ̇ܪ ܕܝܠܗ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܡܐܡܪܐ ܕܰܐܡܝ݂ܪ ܠܗ ܟܕ ܗܘܬ݀ ܒܥܳܬܐ ܡܛܠܬܗ ܒܣܘܢܗܕܘܣ ܟܕ ܩܐܡ ܒܥܕܬܐ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܣܗܕܐ ܒܢܨܝܒܝܢ ܡܕܝܢ̱ܬܐ. ܒܝܘܡ ܐܪܒܥܐ ܒܫܒܐ ܒܚܕ ܒܐܒ ܝܪܚܐ܆ ܥܠ ܥܘܦܳܝܗ̇ ܐܘܟܝܬ ܥܘܢܕܢܐ ܕܒܬܘܠܬ݀ ܒܟܠܙܒܢ ܛܘܒܢܝܬܐ ܝܠܕܬ݀ ܐܠܗܐ ܡܪܝܡ. ܘܐܝܟܢܐ ܐܬܥܦܝܬ݀ ܡ݂ܢ ܫܠܝܚ̈ܐ ܩܕܝ̈ܫܐ. ܘܫܘܪܝܗ ܕܡܐܡܪܐ ܗ̇ܢܘ: ܒܪܐ ܕܒܚܘܒܗ ܐܪܟܢ ܪܘܡܐ ܘܰܢܚܶܬ ܠܐܪܥܐ. ܡܐܡܪܐ ܕܝܢ ܐ̱ܚܪܢܐ ܕܥܠ ܚܘܕܬ ܥܕܬܐ܆ ܘܥܠ ܟܢܘܫܝܐ ܕܐܦܣܩܘ̈ܦܐ܆ ܘܥܠ ܗ̇ܝ ܕܰܪܥܝ݂ ܠܝ ܥܶܪ̈ܒܰܝ܆ ܕܡܢܗ ܡܬܚܙܐ. ܕܒܥܳܬܐ ܗܘܬ݀ ܠܗܘܢ ܡܛܠ ܦܘܪܢܳܣܗ ܕܥܕܬܐ ܒܪܰܚܝ݂ܩܘܬܗ ܕܦܛܪܝܪܟܐ. ܥܠܗ̇ܝ ܚܳܙܶܝܢܢ ܠܗ ܠܡܠܦܢܐ ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܕܐܡ̇ܪ ܒܗ:

 

ܫܠܝܚ̈ܐ ܟܠܗܘܢ ܥܡ ܗ݂ܘ ܟܐܦܐ ܪܝܫ ܬܠܡܝ̈ܕܐ:

 

ܩܒܠܘܗ̇ ܠܥܢ̈ܐ ܡ݂ܢ ܗ̇ܘ ܡܪܐ ܪ̈ܥܘܬܐ.

 

ܗ̇ܝ ܕܠܫܡܥܘܢ ܐܶܬܰܐܡܪܬ݀ ܗܘܬ݀ ܡ݂ܢ ܦܪܘܩܢ:

 

ܟܠܗܘܢ ܩܰܒܠܘܗ̇ ܕܐܦ ܗ݂ܘ ܡܫܝܚܐ ܠܟܠܗܘܢ ܐܡܪܗ̇.

 

ܠܚܕ ܡܠܠ ܗܘܐ ܐܝܟ ܕܠܪܝܫܐ ܕܟܢܰܘ̈ܬܗ:

 

ܘܫܡܥܘ ܟܠܗܘܢ ܡܠܬܐ ܕܓܘܐ ܒܚܘܒܐ ܪܒܐ.

 

ܫܡܥܘܢ ܐܢܗܘ ܕܪܳܚܶܡ ܐܢ̱ܬ ܠܝ ܪܥܝ݂ ܠܝ ܥܶܪ̈ܒܰܝ:

 

ܘܕܪܳܚܡܝܢ ܗܘܘ ܟܠܗܘܢ ܠܒܪܐ ܪܥܰܘ ܠܗ ܥܢܗ.

 

ܘܒܬܪ ܕܫܠܡܬ݀ ܣܘܢܗܕܘܣ܆ ܗܦܰܟ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܠܟܘܪܣܝܗ.

 

 

 

ܦܣܘܩܐ ܕܬܪܥܣܪ

 

ܥܘܢܕܢܗ ܕܡܪܝ ܝܥܩܘܒ

 

ܘܡܚܕܐ ܒܬܪ ܗܦܳܟܬܗ܆ ܫܕܪ ܦܘܠܐ ܡܝܛܪܘܦܘܠܝܛܐ ܕܐܘܪܗܝ ܒܬܪܗ ܕܢܐܙܠ ܠܘܬܗ. ܩܕܝܫܐ ܕܝܢ ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܩܡ ܕܢܐܙܠ ܠܘܬܗ ܒܪܡ ܠܘ ܚܘܝ݂ܚܳܐܝܬ. ܒܥܶܠܰܬ ܡܰܣܒܪܳܢܘܬܐ ܕܗܘܬ݀ ܥܠܘܗܝ ܒܗܦܳܟܬܗ ܕܡ݂ܢ ܐܢܛܝܘܟܝܐ ܟܕ ܫܰܠܶܡ. ܘܟܫܝ݂ܠ ܗܘܐ ܒܗ ܥܠܘܗܝ. ܟܕ ܐܳܙܶܠ ܗܘܐ ܒܐܘܪܚܗ ܘܡܰܛܝ݂ ܠܬܚܘܡܐ ܕܐܘܪܗܝ܆ ܠܕܝܪܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ ܕܪܚܝ݂ܩܐ ܡ݂ܢ ܐܘܪܗܝ ܐܝܟ ܫܬܐ ܡܝ݂̈ܠܐ܆ ܨܠܝ ܚܢܝ݂ܓܳܐܝܬ ܘܐܡ݂ܪ: ܒܳܚܰܪ ܠܒܐ ܘܟܘ݂ܠܝ̈ܬܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܐܠܗܐ܆ ܗ̇ܘ ܕܟܣܝ̈ܬܐ ܕܠܒܘ̈ܬܐ ܐܝܟ ܓܠܝ̈ܬܐ܆ ܘܚܘܫܒ̈ܐ ܐܝܟ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܰܢܝ݂ܚܝ݂ܢ ܩܘܕܡܘܗܝ. ܐܢ ܗܢܐ ܐܦܣܩܘܦܐ ܠܐ ܫܳܠܶܡ ܠܗ̇ܢܘܢ ܕܕܰܠܩܶܒܘ ܠܬܘܕܝܬܐ ܬܪܝܨܬ ܫܘܒܚܐ܆ ܐܢ̱ܬ ܐܫܘܢܝ ܕܶܐܩܰܒܠ ܦܪܨܘܦܗ ܐܝܟ ܕܫܠܝܚܝ̈ܟ ܩܕܝܫ̈ܐ. ܐܢ ܕܝܢ ܟܳܦܰܪ ܒܬܘܕܝܬܐ ܕܐܒܗ̈ܬܐ ܩܕܝ̈ܫܐ܆ ܘܐܨܛܠܝ݂ ܠܬܘܕܝܬܐ ܚܕܬܐ ܕܟܰܠܩܝ݂ܕܘ̈ܢܝܐ܆ ܠܐ ܗ݂ܘ ܢܚܙܐ ܦܪܨܘܦܝ ܘܐܦܠܐ ܐܢܐ ܠܕܝܠܗ. ܡܟܝܠ ܐܝܟ ܕܝܳܕܥܐ ܛܝܒܘܬܟ ܕܰܒܰܪܝܢܝ. ܘܒܗ̇ ܒܫܥܬܐ ܐܬܓܠܝ݂ ܠܗ ܚܙܘܐ ܐܠܗܝܐ ܒܝܕ ܡܠܐܟܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ: ܩܘܡ ܪܗܝ݂ܒܐܝܬ ܗܦܘܟ ܠܡܪܥܝܬܟ܆ ܘܦܰܩܶܕ ܥܠ ܥܕܬܐ ܘܥܠ ܡܠܦܢܘܬܟ܆ ܡܛܠ ܕܡܶܟܳܐ ܠܐܪܒܥܐ ܝܘܡܝ݂̈ܢ ܕܳܒܰܪ ܠܟ ܡܪܝܐ ܠܘܬܗ. ܘܡ݂ܢ ܬܡܢ ܗܦܰܟ. ܘܟܕ ܗ݂ܘ ܡܦܰܩܶܕ ܠܥܡܐ ܡܛܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܬܪܝܨܬ ܫܘܒܚܐ܆ ܐܫܠܡ ܢܦܫܗ ܒܐܝܕܝ̈ ܡܪܗ܆ ܒܥܣܪܝܢ ܘܬܫܥܐ ܒܝܪܚ ܬܫܪܝܢ ܐ̱ܚܪܝ ܕܫܢܬ ܬܩܟܐ̄ ܡ̄. ܘܐܬܟܢܫܘ ܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܘܟܗ̈ܢܐ ܘܡܫܡ̈ܫܢܐ ܘܥܡܐ ܣܓܝܐܐ ܕܡܗܝ̈ܡܢܐ ܕܟܠ ܩܘ̈ܡܢ ܘܡܘ݂ܫ̈ܚܢ ܘܠܰܘܝܘ݂ܗܝ ܘܥܰܦܝܘܗܝ ܘܣܳܡܘܗܝ ܒܐܝܩܪܐ ܪܒܐ ܒܗܝܟܠܐ ܕܥܕܬܐ ܕܣܪܘܓ. ܘܬܕܡܪ̈ܬܐ ܪܘܪ̈ܒܬܐ ܘܐܬܘ̈ܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܡܣܬܰܥܪ̈ܢ ܗܘܝ̈ ܡ݂ܢ ܓܪ̈ܡܘܗܝ ܠܟܠܗܘܢ ܟܪ̈ܝܗܐ ܘܐܠܝ݂ܨ̈ܐ. ܨܠܘ̈ܬܗ ܠܒܘܪ̈ܟܬܐ.

 

ܚܝܳܐ ܕܝܢ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܫܒܥܝܢ ܫܢܝ݂̈ܢ. ܘܡܶܬܚܐ ܕܬܫܡܫܬܗ̇ ܕܐܦܣܩܘܦܘܬܗ ܫܢ̱ܬܐ ܚܕܐ ܘܚܕܥܣܪ ܝܪ̈ܚܐ. ܘܡܥܕܥܕܐ ܠܗ ܥܕܬܢ ܣܘܪܝܝܬܐ ܒܟܛ̄ ܒܬܫܪܝܢ ܐ̱ܚܪܝ ܓܘܢܐܝܬ.

 

 

 

ܦܣܘܩܐ ܕܬܠܬܥܣܪ

 

ܥܠ ܫܘܢܳܝ ܓܪ̈ܡܘܗܝ ܕܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܠܐܘܪܗܝ

 

ܒܓܶܢ̱ܒ ܥܕܬܐ ܕܝܠܢ ܕܡܪܬܝ ܡܪܝܡ ܛܘܒܢܝ݂ܬܐ ܕܒܐܡܝ݂ܕ ܥܕܬܐ ܐ̱ܚܪܬܐ ܠܓܪܒܝܐ܆ ܕܐܝܬ ܒܗ̇ ܬܠܬܐ ܡܕܒ̈ܚܐ܆ ܕܡܶܫܬܰܡܗܳܐ ܥܕܬܐ ܕܡܪܝ ܝܥܩܘܒ. ܘܒܶܣܬܰܪ ܡܕܒܚܐ ܡܨܥܝܐ ܒܝܬ ܩܒܘܪܐ ܕܡܪܝ ܝܥܩܘܒ܆ ܕܟܬܝ݂ܒ ܥܠܘܗܝ ܐܣܛܪܢܓܝܐܐܝܬ ܗܟܢܐ: ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܗ̇ܘ ܣܘܪܝܝܐ܆ ܗ̇ܘ ܕܡܬܝܕܥ ܣܪܘܓܝܐ. ܡܠܦܢܐ ܕܫܪܝܪ̈ܬܐ܆ ܡܩܝ݂ܡܢܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܬܪܝܨܬܐ ܘܠܐ ܙܐܦܢܝܬܐ. ܫܢܬ ܒܕ̄ ܝܘܢܝܬܐ.

 

ܡ݂ܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܗܢܐ ܣܝ݂ܩܘܡܐ ܕܟܬܝܒܬܐ ܕܟܐܦܐ ܕܥܠ ܦܘܡ ܩܒܪܐ ܐܝܬܘܗܝ ܐܡܬܝ ܕܝܢ ܐܬܒܢܝܬ݀ ܠܙܒܢ̱ܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܥܕܬܐ ܗܕܐ ܕܡܪܝ ܝܥܩܘܒ. ܐܘ ܐܡܬܝ ܐܶܫܬܰܢܝ݂ܘ ܓܪ̈ܡܘܗܝ ܠܬܡܢ. ܘܐܢ ܟܠܗ ܓܘܫܡܗ ܐܘ ܡܢܳܬܐ ܡܢܗ. ܠܐ ܝ݂ܕܝܥܐ ܠܢ.

 

 

 

ܦܣܘܩܐ ܕܐܪܒܥܣܪ

 

ܥܠ ܡܠܦܢܘܬܗ ܕܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܘܣܝܳܡܰܘ̈ܗܝ

 

ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܝܰܕܘܥܬܳܢܐ ܗܘܐ ܬܗܝ݂ܪܐ܆ ܘܦܘ݂ܐܝ݂ܛܐ ܫܒܝܚܐ ܘܡܗܝ݂ܪܐ܆ ܕܰܬܡܝ݂ܗ ܒܢܳܦܘܩܘܬܐ ܕܡܠܬܐ ܘܒܪܘܟܳܒܐ ܕܦܬܓܡܐ. ܐܬܛܰܒܒ ܕܝܢ ܡܫܰܡܗܐܝܬ ܒܡܐܡܪ̈ܐ ܬܡܝ݂̈ܗܐ ܕܪܰܟܶܒ܆ ܕܡܢܗܘܢ ܡܬܚܰܘܝܐ ܪܡܘܬ ܚܘܫܳܒܘ̈ܗܝ ܘܢܗܝܪܘܬ ܡܰܕܥܗ ܘܣܩܝ݂ܠܘܬ ܡܠܬܗ. ܒܙܢܐ ܕܫܒܐ ܠܗܘܢܐ ܕܩܪ̈ܘܝܐ ܘܡܰܪܓܶܫ ܕܠܘ ܡܠܬܐ ܗܝ ܐܪܥܢܝܬܐ ܠܚܘܕ܆ ܐܠܐ ܡܠܬܐ ܫܡܝܢܝܬܐ܆ ܕܡܙܝ݂ܥ ܠܗ ܪܘܚܐ ܒܝܕ ܐܘܪܓܢܘܢ ܐܪܥܢܝܐ. ܥܠܗܕܐ ܒܘܣܳܡܐ ܕܠܐ ܡܬܡܠܠ ܡܩܰܒܠܐ ܢܦܫܐ܆ ܟܕ ܬܳܢܝܳܐ ܡܐܡܪ̈ܘܗܝ ܘܡܬܗܰܓܝܐ ܒܣܘ݂̈ܟܳܠܐ ܕܡܶܠܘ̈ܗܝ. ܘܡ݂ܢ ܗܪܟܐ ܟܢܪܐ ܕܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܐܫܬܰܡܰܗ܆ ܘܣܓܝ̈ܐܐ ܒܰܣܝܳܡܗ ܐܬܬܰܡܰܗܘ ܘܬܘܰܗܘ.

 

ܡܬܦܠܓܝܢ ܕܝܢ ܣܝܳܡܘ̈ܗܝ ܠܡܐܡܪ̈ܐ ܘܠܬܘܪ̈ܓܡܐ ܘܠܙܡܝܪ̈ܬܐ ܘܣܘܓܝ̈ܬܐ ܘܠܡܰܕܪ̈ܫܐ ܘܣܶܒ̈ܠܬܐ ܘܠܐܓܪ̈ܬܐ ܘܠܐܢܢܐܦܘܪ̈ܐܣ ܘܠܨܠܘ̈ܬܐ ܘܬܫܥܝ̈ܬܐ.

 

ܐ: ܡܐܡܪ̈ܐ ܕܝܠܗ ܗܳܘܶܝܢ ܫܒܥܡܐܐ ܘܫܬܝܢ ܘܬܠܬܐ܆ ܕܩܰܕܡܳܝܗܘܢ ܥܠ ܡܪܟܒܬܐ ܕܚܙܳܐ ܚܙܩܝܐܝܠ܆ ܘܐ̱ܚܪܳܝܗܘܢ ܥܠ ܡܪܝܡ ܘܓܓܘܠܬܐ. ܘܟܕ ܛܒ ܣܓܝ̈ܐܐ ܐܶܒܰܕܘ ܡܢܗܘܢ ܒܥܶܠܰܬ ܓܕܫ̈ܐ. ܬܠܬܡܐܐ ܘܬܫܥܝܢ ܘܫܒܥܐ ܡܐܡܪ̈ܐ ܡܢܗܘܢ ܫܟܝܚܝܢ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢ܆ ܕܐܝܟ ܡܐܐ ܡܢܗܘܢ ܕܕܝܬܝܩܝ ܥܬܝܩܬܐ ܐܢܘܢ ܘܕܫܪܟܐ ܕܕܝܬܝܩܝ ܚܕܬܐ ܘܕܫܠܝܚ̈ܐ ܘܕܡܣܒܪ̈ܢܐ ܘܕܩܕܝ̈ܫܐ ܘܕܥܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܘܠܘܩܒܠ ܝܘܕܝ̈ܐ ܘܥܠ ܬܫܒܘܚܬܐ ܕܦܬܘܪܐ ܘܥܠ ܚܪܬܐ ܘܥܠ ܥܢܝ̈ܕܐ ܘܥܠ ܒܘܝܐܐ ܘܣܛܪ.

 

ܒ: ܬܘܪ̈ܓܡܘܗܝ. ܐܡ̇ܪ ܟܬܘܒܐ ܕܬܫܥܝܬܗ ܕܚܡܫܝܢ ܐܢܘܢ܆ ܒܪܡ ܣܘܓܐܗܘܢ ܐܒܝܕܝܢ. ܘܗܠܝܢ ܐܢܘܢ ܕܫܟܝ݂ܚܝ݂ܢ܆ ܡܢܗܘܢ: ܐ: ܕܡܘܠܕܐ. ܒ: ܕܝܘܡ ܕܶܢܚܐ. ܓ: ܕܡܰܥܠܬܐ ܕܠܗܝܟܠܐ. ܕ: ܕܨܘܡܐ ܐܪܒܥܝܢܝܐ. ܗ: ܕܚܡܫܐ ܒܫܒܐ ܕܩܕܡ ܐܘܫܥ̈ܢܐ. ܘ: ܕܚܕ ܒܫܒܐ ܕܐܘܫܥܢ̈ܐ. ܙ: ܕܠܠܝܐ ܕܥܪܘܒܬܐ ܕܚܫܐ. ܚ: ܕܚܕ ܒܫܒܐ ܕܦܛܝܪ̈ܐ. ܛ: ܕܩܝܡܬܐ. ܝ: ܕܚܕ ܒܫܒܐ ܚܕܬܐ. ܝܐ: ܕܬܝܒܘܬܐ. ܝܒ: ܕܡܰܪܬܝܳܢܘܬܐ ܘܐܝܬ ܠܗ ܬܘܪ̈ܓܡܐ ܕܒܘܝܐܐ.

 

ܓ: ܐܓܪ̈ܬܗ. ܐܓܪ̈ܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܟܬܰܒ܆ ܒܪܡ ܐܝܠܝܢ ܕܫܟܝ݂̈ܚܢ ܡܢܗܝܢ ܡܗ̄ ܐܢܝܢ. ܡܕ̄ ܡܢܗܝܢ ܐܬܕܟܪ ܐܢܝܢ ܐܒܘܢ ܡܪܝ ܐܝܓܢܐܛܝܘܣ ܐܦܪܝܡ ܩܕܡܝܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ ܒܟܬܒܗ ܐܠܥܘܠܘ. ܐ̱ܚܪܬܐ ܕܝܢ ܟܰܬܒܗ̇ ܠܡܪܝ ܣܐܘܝܪܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܘܫܕܪܗ̇ ܒܐܝ̈ܕܝ ܐ̱ܢܫ ܕܫܡܗ ܙܟܐ ܐܘ ܢܝܩܠܐܘܣ (ܕܠܘܢܕܘܢ 938) ܕܫܪܟܐ ܕܝܢ ܐܒܝ݂̈ܕܢ.

 

ܕ: ܬܫܥܝ̈ܬܐ. ܬܪܬܝܢ ܬܫܥܝ̈ܬܐ ܟܬܰܒ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ. ܚܕܐ ܕܡܪܝ ܚܢܝܢܐ ܘܫܟܝ݂ܚܐ ܒܡܢܝܢܐ 690 ܕܒܝܬ ܟܬܒܐ ܕܠܘܢܕܢ ܘܐ̱ܚܪܬܐ ܕܡܪܝ ܕܢܝܐܝܠ ܐܡܝ݂ܕܝܐ ܥܢܘܝܐ ܕܛܘܪܐ ܕܓܠܫ. ܘܐܝܬ ܠܢ ܡܢܗ ܬܪܝܢ ܢܘ݂ܣܟܝ݂̈ܢ ܘܥܬܝ݂ܕܝܢ ܕܢܬܕܟܪܝܗ̇ ܠܚܪܬܐ.

 

ܗ: ܕܐܢܢܐܦܘܪ̈ܐܣ. ܬܪܬܝܢ ܐܢܢܐܦܘܪ̈ܐܣ ܐܝܬ ܠܗ. ܚܕܐ ܕܫܘܪܝܐ ܕܝܠܗ «ܐܠܗܐ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܝܟ ܫܝܢܐ ܠܐ ܡܣܬܰܝܟܳܢܐ ܘܫܠܡܐ ܠܐ ܡܬܦܰܣܩܳܢܐ ܘܚܘܒܐ ܠܐ ܡܫܬܰܬܩܳܢܐ» ܐ̱ܚܪܬܐ ܫܘܪܝܗ̇ «ܐܠܗܐ ܗܘ ܒܪܘܝܐ ܕܟܠ ܘܥܒܘܕܐ ܕܟܠܗܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܬܚܰܙܝ̈ܢ ܘܕܠܐ ܡܬܚܰܙܝ̈ܢ». ܘܐܬܕܟܪ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܝܠܢ ܡܪܝ ܐܝܓܢܐܛܝܘܣ ܐܦܪܝܡ ܩܕܡܝܐ. ܚܕܐ ܐ̱ܚܪܬܐ ܕܫܘܪܝܗ̇ «ܐܠܗܐ ܡܒܪܟܐ».

 

ܘ: ܕܣܘܓ̈ܝܳܬܐ ܘܡܰܕܪ̈ܳܫܐ ܘܣܶܒ̈ܠܳܬܐ ܘܙܡܝܪ̈ܬܐ ܘܗܠܝܢ ܡܒܰܕܪ̈ܳܢ ܒܦܢܩܝ̈ܬܐ ܘܒܒܝܬ ܓܙ̈ܐ܆ ܘܐܬܬܰܝܬܝ݂ ܥܘܗܕܳܢܗܝܢ ܒܡܶܢܝܢܐ 664، 792 ܕܒܝܬ ܟܬܒ̈ܐ ܕܠܘܢܕܘܢ ܕܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܥܠ ܫܡܥܘܢ ܣܒܐ ܐܡܝܪܐ.

 

ܙ: ܨܠܘ̈ܬܐ. ܐ: ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܐܚܝܕ ܟܠ. ܒ: ܠܟ ܬܫܒܘܚܬܐ ܐܒܐ ܫܡܝܢܐ ܘܡܪܐ ܫܪܝܪܐ. ܓ: ܒܬܪܥܐ ܕܪ̈ܚܡܝܟ ܢܩܫ ܐ̱ܢܐ. ܕ: ܡܪܝܐ ܠܐ ܬܥܒܕ ܥܡܝ. ܗ: (ܐܒܝ݂ܕ ܪܝܫܗ) ܘ: ܘܰܫܡܰܥ ܠܢ ܡܪܝܐ ܠܡܬܟܰܫܦܢ̈ܐ. ܙ: ܛܰܝܶܒ ܠܢ ܡܪܝܐ ܠܘܬ ܦܘܠܚܢܐ. ܚ: ܟܰܠܶܠ ܒܟܠܝܠܐ ܕܙܟܘܬܐ. ܛ: ܥܒܶܕ ܠܢ ܡܪܝ ܦܳܠܚ̈ܐ ܒܟܰܪܡܟ. ܝ: ܐܝܢ ܡܪܝܐ܆ ܩܒܠ ܡܢܢ ܠܬܫܡ̈ܫܬܐ. ܝܐ: ܒܘܪܟܬܐ ܕܪܳܚܡܐ.

 

 

 

ܦܣܘܩܐ ܕܚܡܫܬܥܣܪ

 

ܥܠ ܐܪܬܘܕܘܟܣܝܘܬܗ ܕܡܪܝ ܝܥܩܘܒ

 

ܣܓܝܐܢ ܬܚܘܝ̈ܬܐ ܕܥܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܬܪܝܨܬ ܫܘܒܚܐ ܕܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܕܒܛܢܢ ܣܪܘܓ

 

ܩܦܝ݂ܣܐܝܬ ܕܝܢ ܗܐ ܣܕܝܪܐܝܬ ܣܐܡ ܐ̱ܢܐ ܠܪܝ݂ܫܝ݂ܬܗܝܢ ܚܕܐ ܚܕܐ ܘܐܡ̇ܪ ܐ̱ܢܐ:

 

ܐ: ܫܘܬܦܘܬܗ ܕܥܡ ܡܪܝ ܣܐܘܝܪܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܘܥܢܝܳܢܗ ܐܪܝܟܐ ܕܥܡܗ. ܘܐܓܪܬܐ ܕܦܫܬ݀ ܡ̇ܢ ܐܓܪܬܗ ܕܫܕܪܗ ܠܗ ܠܦܛܪܝܪܟܐ ܥܡ ܐ̱ܢܫ ܕܫܡܗ ܙܳܟܶܐ. ܕܡܝ݂ܪܐ ܗܝ ܕܝܢ ܕܐ̱ܢܫܝ݂̈ܢ ܐܡܪܝܢ ܒܗ̇ܝ ܕܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܠܐ ܝܳܕܰܥ ܗܘܐ ܝܘܢܝܐ ܘܡܪܝ ܣܐܘܝܪܐ ܠܐ ܝܳܕܰܥ ܗܘܐ ܣܘܪܝܝܐ܆ ܠܐ ܐܬܥܢܝ݂ܘ ܥܡ ܚܕܕ̈ܐ. ܟܕ ܛܒ ܗ݂ܢܘܢ ܗܠܝܢ ܣܰܩܘܒܠܝ̈ܐ ܡܘܕܝܢ ܕܰܩܪܳܐ ܒܐܣܟܘܠܐ ܦܪܣܝܬܐ܆ ܗ̇ܝ ܕܬܠܡܝ̈ܕܝܗ̇ ܦܫܩܘ ܟܬܒ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܡ݂ܢ ܝܘܢܝܐ ܠܣܘܪܝܝܐ. ܡܩܰܒܠܐ ܐܪܐ ܕܐ̱ܢܫ ܢܶܩܪܶܐ ܒܗ̇ܝ ܐܣܟܘܠܐ ܘܠܐ ܢܶܕܰܥ ܝܘܢܝܐ؟ ܘܗܟܘܬ ܦܛܪܝܪܟܐ ܡܪܝ ܣܐܘܝܪܐ܆ ܗ̇ܘ ܕܙܒܢܐ ܢܓܝܪܐ ܚܝܳܐ ܒܒܰܝܪܘܬ ܘܒܦܠܫܬ ܘܒܣܘܪܝܐ܆ ܒܕܘܟܝ̈ܬܐ ܕܡܡ̈ܠܠܢ ܗܘܝ̈ ܣܘܪܝܐܝܬ ܘܥܡ ܚܒܪ̈ܐ ܘܬܠܡܝ̈ܕܐ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܘܡܪܰܝܫܝ݂ܢ ܥܠ ܡܪ̈ܥܝܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܕܣܘ݂ܪܝܳܝܳܢ ܕܠܐ ܢܶܕܰܥ ܠܫܢܗܘܢ ܘܢܡܠܠ ܒܗ. ܡ݂ܢ ܟܠ ܦܪܘܣ ܝܳܕܰܥ ܗܘܐ ܣܘܪܝܝܐ ܐܦܢ ܣܡ ܠܰܣܝܳܡܘ̈ܗܝ ܟܠܗܘܢ ܒܝܘܢܳܝܐ. ܘܗܟܘܬ ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܝܳܕܥ ܗܘܐ ܝܘܢܝܐ܆ ܐܦܢ ܣܡ ܠܰܣܝܳܡܘ̈ܗܝ ܟܠܗܘܢ ܒܣܘܪܝܝܐ. ܘܐܢ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܝܕܥܝܢ ܗܘܘ ܠܫܢ̈ܐ ܕܚܕܕ̈ܐ܆ ܡܕܝܢ ܡܣܬܟܠܝܢ ܗܘܘ ܡ̈ܠܐ ܕܚܕܕ̈ܐ ܘܬܚܘܝ̈ܬܐ ܕܥܠ ܥܢܝܳܢܗܘܢ ܫܪܝܪܢ.

 

ܒ: ܡܫܬܘܬܦܳܢܘܬܗ ܒܓܰܒܝܘܬܐ ܘܒܡܰܣܪܚܳܢܘܬܐ ܕܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܒܪ ܩܪܐܣܘܣ ܩܠܘܢܝܩܝܐ ܐܦܣܩܘܦܐ ܠܬܠܐ ܕܡܰܘܙܠܰܬ܆ ܗ̇ܘ ܕܐܬܠܝ݂ܛܐ ܗܘܐ ܕܗܝܡܢܘܬܢ ܐܪܬܘܕܘܟܣܝܬܐ ܘܒܡܘܕܝܳܢܘܬܐ ܕܥܠ ܐܦܝ̈ܗ̇ ܫܰܠܶܡ ܚܝܘ̈ܗܝ.

 

ܓ: ܩܘܠܣܗ ܠܡܪܝ ܒܪܨܘܡܐ ܪܝܫܐ ܕܐܒܝ݂̈ܠܐ. ܐܡ̇ܪ ܓܝܪ ܒܬܫܥܝܬܐ ܗ̇ܝ ܕܐܟܬܒܗ ܥܠ ܡܪܝ ܕܢܝܐܝܠ ܐܡܝܕܝܐ ܕܛܘܪܐ ܕܓܠܫ «ܒܬܪ ܩܠܝܠ ܙܒܢܐ ܥܒܰܪ ܗܘܐ ܡ݂ܢ ܡܥܪܒܐ ܠܡܕܢܚܐ ܓܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܘܛܒܝ݂ܒܐ ܡܪܝ ܒܪܨܘܡܐ ܪܝܫܐ ܕܐܒܝ݂̈ܠܐ ܒܬܰܝܡܢܗ ܕܐܝ݂ܙܠܐ ܛܘܪܐ ܕܓܶܠܝܢ̈ܐ ܘܣܝܢܝ ܕܚܶܙܘܳܢ̈ܐ ܘܟܠܗ ܥܡܐ ܕܒܐܬܪܐ ܗ̇ܘ ܥܳܡܰܪ ܗܘܐ ܨܳܝܒܝܢ ܗܘܘ ܘܳܐܬܶܝܢ ܠܘܬܗ ܕܛܘܒܢܐ ܘܪܒܐ ܒܪܨܘܡܐ ܐܝܟܢܐ ܕܢܶܣܒܘܢ ܡܢܗ ܥܘܕܪܢܐ.

 

ܕ: ܡܬܛܰܝܒܳܢܘܬܗ ܒܣܘܢܗܕܘܣ ܕܐܬܟܰܢܫܘ ܒܢܨܝܒܝܢ ܒܕܘܟܬܐ ܕܢܘܟܪܝܐ ܠܡܠܟܘܬܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܘܨܶܦܬܐ ܕܚܘܝ ܡܛܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܫܪܪܬܗ̇ ܣܘܢܗܕܘܣ ܬܒܝܠܝܬܐ ܕܬܠܬ ܕܐܦܣܘܣ.

 

ܗ: ܣܝܳܡܘ̈ܗܝ ܕܥܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܝ݂ܠܢܐܝܬ ܒܡܐܡܪܗ ܗ̇ܘ ܚܡܝܫܝܐ ܕܥܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܰܐܡܝ݂ܪ ܒܪܝܫܗ ܙ ܥܠ ܗܝܡܢܘܬܐ. ܘܥܠ ܠܐ ܡܬܕܰܪܟܳܢܘܬܗ ܕܡܫܝܚܐ ܐܡܪܗ ܠܘܩܒܠ ܬܪ̈ܰܝܰܝ ܟܝܢ̈ܐ ܕܒܗ ܐܡ̇ܪ:

 

ܒܥܘܒܗ̇ ܕܡܪܝܡ ܐܝܬܝ݂ ܟܝܢ̈ܐ ܠܚܕܳܝܘܬܐ:

 

ܘܥܒܰܕ ܐܢܘܢ ܠܬܪ̈ܝܗܘܢ ܚܕ ܐܟܡܐ ܕܟܬܝ݂ܒ.

 

ܠܐ ܒܡܫܝܚܐ ܬܪܝܢ ܡܶܢܝܳܢܝ݂̈ܢ ܠܰܕܦܳܪܘܫܝ݂ܢ:

 

ܘܠܐ ܠܒܬܘܠܬܐ ܬܪܝܢ ܠܗ̇ ܥܘ݂ܒܝ݂̈ܢ ܠܕܚܳܙܶܝܢ ܠܗ.

 

ܘܒܡܐܡܪܐ ܫܒܝܥܝܐ ܕܥܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܐܡ̇ܪ:

 

ܚܰܠܛܗ ܠܗܢܐ ܟܝܳܢܐ ܕܡܐܬ ܒܰܕܠܐ ܡܐܬ:

 

ܘܐܘܝ݂ ܐܢܘܢ ܘܥܒܰܕ ܐܢܘܢ ܚܕ ܠܬܪ̈ܝܗܘܢ.

 

ܘܒܡܐܡܪܐ ܗ̄ ܕܥܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܐܡ̇ܪ ܡܛܠ ܢܳܦܘܩܘܬܐ ܕܪܘܚܐ ܡ݂ܢ ܐܒܐ:

 

ܡܢܗ ܕܐܒܐ ܝ݂ܠܝ݂ܕ ܒܘܟܪܐ ܘܢܳܦܶܩ ܪܘܚܐ:

 

ܘܬܠܝܬܐܝܬ ܚܕ ܗ݂ܘ ܡܪܝܐ ܘܠܐ ܡܬܥܰܩܒ.

 

ܒܪܐ ܝ݂ܠܝ݂ܕܐ ܗܘ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܠܐ ܕܝܢ ܝ݂ܠܝ݂ܕ:

 

ܡܶܦܰܩ ܢܳܦܶܩ ܡܢܗ ܕܐܒܐ ܕܠܐ (ܦܘܫܳܩܐ).

 

ܘܐܡ̇ܪ ܬܘܒ:

 

ܐܦܠܐ ܪܘܚܐ ܒܡܰܦܩܗ ܝܠܝ݂ܕܐ ܗܘ ܐܘ ܝܠܘܕܐ܆ ܐܠܐ ܡܶܦܰܩ ܢܳܦܶܩ ܪܘܚܐ ܡܢܗ ܕܐܒܐ.

 

 

 

ܦܣܘܩܐ ܕܫܬܥܣܪ

 

ܐܝܩܪܐ ܕܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܕܒܛܢܢ ܣܪܘܓ

 

ܒܥܕܬܐ ܕܝܠܢ ܐܪܬܘܕܘܟܣܝܬܐ ܘܒܐܚܪ̈ܢܝܬܐ

 

ܐ: ܟܠܗܘܢ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܥܡ ܫܘܚܠܦ ܪ̈ܥܝܢܝܗܘܢ ܬܘܕܝܬܢܝ̈ܐ ܝܰܩܪܘܗܝ ܠܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܕܣܪܘܓ ܘܥܒܰܕܘ ܠܗ ܕܘܟܪܢܐ. ܡܪ̈ܘܢܳܝܐ ܠܡ ܒܚܡܫܬܐ ܒܢܝܣܢ ܘܐܪ̈ܬܘܕܘܟܣܘ ܘܩܬܘܠܝܩܝ̈ܐ ܒܝܛ̄ ܒܫܒܛ ܥܡ ܕܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܘܡܪܝ ܐܝܣܚܩ ܘܒܟܛ̄ ܒܚܙܝܪܢ ܘܒܟܛ̄ ܘܠܐ̄ ܒܬܡܘܙ ܕܩܘܠܣܗ ܕܝܠܢܐܝܬ ܘܒܟܛ̄ ܒܬܫܪܝܢ ܩܕܝܡ ܕܥܘܢܕܢܗ.

 

ܒ: ܫܬܐܣܘ ܒܫܡܗ ܥܕ̈ܬܐ ܘܕܝܪ̈ܬܐ. ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܕܰܢܛܝ݂ܪܝܢ ܫܡܗܝ̈ܗܝܢ ܒܚܠܒ ܘܒܐܘܪܗܝ ܘܒܡܕܝܕ ܘܒܒܝܬ ܣܒܝ݂ܪܝ݂ܢܐ ܘܒܡܝ݂ܕܘܢ ܘܒܒܝܬ ܙܒܕܝ ܘܒܟܦܪܐ ܥܠܝܬܐ ܘܒܒܢܐܒܝ݂ܠ ܘܕܢܝܣܪ ܘܡܢܐ ܙܟܪܕ ܘܒܩܘܪܒܐ ܕܒܝܬ ܕܒ̈ܐ ܘܠܥܠ ܡ݂ܢ ܕܝܪܐ ܕܙܥܦܪܐܢ ܘܒܩܪܝܬܐ ܒܒܪܝܟܝܢ ܘܒܐܡܝ݂ܕ ܘܫܪܟܐ.

 

ܓ: ܥܰܗܕܘܗܝ ܒܕܝܦܛܘ̈ܟܐ ܕܐܒܗ̈ܬܐ ܒܬܪ ܡܪܝ ܐܦܪܝܡ ܒܝܬ ܡܠܦܢ̈ܐ ܐܪ̈ܬܘܕܘܟܣܘ ܕܥܕܬܐ ܘܗܟܘܬ ܒܰܣܝܳܡ ܐܝܕܐ ܒܟܳܪܘܙܘܬܐ.

 

ܕ: ܥܒܰܕܘ ܠܗ ܛܟܣܐ ܕܝܠܢܝܐ ܠܝܘܡ ܕܘܟܪܢܗ ܒܩ̈ܠܐ ܘܡܰܕܪ̈ܳܫܐ ܘܥܘ݂ܢܝ̈ܬܐ ܘܡܐܡܪ̈ܐ ܘܣܕܪ̈ܐ. ܘܣܝܳܡܗ ܕܛܟܣܗ ܥܬܝܩ ܘܩܰܕܝ݂ܡ.

 

ܗ: ܟܬܒܘ ܚܝܘ̈ܗܝ ܡܡܰܫܚܳܐܝܬ ܡܪܝ ܚܒܝܒ ܬܠܡܝܕܗ ܘܒܪ ܨܒܘ݂ܢܝ݂. ܘܣܕܝܪܐܝܬ ܣܛܪ ܡ݂ܢ ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܕܐܘܪܗܝ܆ ܗ̇ܘ ܕܟܬܰܒ ܥܠ ܚܝܘ̈ܗܝ ܒܐܓܪܬܗ ܗ̇ܝ ܕܥܠ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܣܳܡܗ ܒܚܪܬܐ ܕܣܳܝܘ̈ܡܐ ܐܒܗ̈ܬܐ ܕܰܐܕܟܰܪ ܐܢܘܢ. ܬܪܝܢ ܟܬܘ̈ܒܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܠܐ ܝܕܝܥ̈ܐ܆ ܕܚܕ ܟܬܰܒ ܦܰܬܝܐܝܬ ܘܐ̱ܚܪܢܐ ܩܦܝ݂ܣܐܝܬ. ܫܒܘܩ ܗܠܝܢ ܐ̱ܚܪ̈ܝܐ ܕܩܰܠܣܘܗܝ ܡܦܰܬܟܐܝܬ. ܘܕܠܐ ܬܺܐܪܰܟ ܡܠܬܐ ܕܥܠ ܩܘܠܣܘ̈ܗܝ܆ ܡܰܝܬܶܐ ܐ̱ܢܐ ܡ݂ܢ ܟܠ ܚܕ ܟܡܐ ܡܶܠܝ݂̈ܢ ܐܝܟ ܕܠܝܘܬܪܢܐ ܘܠܫܘܪܪܐ.

 

ܐܡܪ݂ ܡܪܝ ܚܒܝܒ:

 

ܫܘܦܪ̈ܐ ܪ̈ܡܐ ܘܐܠܗܝ̈ܐ ܡܠܶܐ ܗܘܐ ܓܒܝܐ:

 

ܡ݂ܢ ܛܠܝܘܬܗ ܘܒܗܘܢ ܟܠ ܫܥ ܡܬܒܣܡ ܗܘܐ.

 

ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܡܠܶܐ ܗܘܐ ܛܠܝܐ ܘܒܗ ܡܬܬܙܝܥ ܗܘܐ:

 

ܒܟܠܗܘܢ ܙܰܘܥܘ̈ܗܝ ܘܥܒܝ݂̈ܕܬܗ ܫܪܝܪܐܝܬ.

 

ܡ݂ܢ ܓܘ ܟܪܣܐ ܓܒܳܝܗܝ ܗܘܐ ܡܪܗ ܐܝܟ ܐܶܪܰܡܝܐ:

 

ܕܢܗܘܐ ܢܰܘܣܐ ܠܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܘܒܗ ܗ݂ܘ ܬܶܫܪܶܐ.

 

ܗܢܐ ܕܗܘܳܐ ܢܶܒܥܳܐ ܒܪܝܟܐ ܕܓܳܣܶܐ ܚܝ̈ܐ:

 

ܘܡܢܗ ܐܶܫܬܝ݂ ܟܠܗ ܓܒܐ ܕܒܝܬ ܣܘܪ̈ܝܝܐ.

 

ܗܢܐ ܕܦܰܫܩ ܘܠܥܰܬܝ݂ܩܬܐ ܐܦ ܠܚܕܰܬܐ:

 

ܘܒܦܘ݂ܫܳܩܰܘ̈ܗܝ ܢܗܪܬ݀ ܢܦܫܐ ܕܟܠ ܦܳܪ̈ܘܫܐ.

 

ܟܠܗܘܢ ܬܓܡ̈ܐ ܕܫܡܝܢ̈ܐ ܢܶܚܕܘܢ ܝܘܡܢ:

 

ܒܗ̇ܘ ܡܠܦܢܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܬܪܝܨܬ ܫܘܒܚܐ.

 

ܦܫܘܛ ܝܡܝܢܟ ܘܒܰܪܶܟ ܥܘܡܪܐ ܕܡܝܰܩܪ̈ܳܢܝܟ:

 

ܕܒܗ ܗ݂ܘ ܣܝ݂ܡܐ ܡܢܳܬܐ ܕܦܓܪܟ ܗ̇ܘ ܩܕܝܫܐ.

 

 

 

ܘܐܡ݂ܪ ܦܪܝܕܝܘܛܐ ܦܘܠܘܣ ܕܒܝܬ ܣܡܥܐܢܝ ܡܪܘܢܳܝܐ ܒܡܢܳܬܐ ܬܪܝܢܝܬܐ ܕܡܰܪܕܘܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܡ݂ܢ ܦܬܚܐ ܨܐ̄ ـ ܩܝܛ̄:

 

ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܕܣܪܘܓ܆ ܝܕܘܥܬܢܐ ܗܘ ܕܣܘܪ̈ܝܝܐ܆ ܕܩܰܕܝ݂ ܒܩܰܢܝܗ ܘܒܩܰܕܝܫܘܬ ܕܘܒܳܪ̈ܘܗܝ ܛܒܝ݂ܒܘܬܐ ܕܠܐ ܡܬܦܰܚܡܐ. ܡܛܠܗܕܐ ܟܠܗܘܢ ܝܰܩܪܘܗܝ ܘܒܩܳܢܘ̈ܢܐ ܕܛܟܣܰܝ̈ܗܘܢ ܥܰܗܕܘܗܝ. ܘܠܝܬ ܛܟܣܐ ܕܠܐ ܡܨܰܒܰܬ ܒܫܒܝ݂̈ܚܬܐ ܕܩܰܢܝܗ. ܘܡ݂ܢ ܐܰܡܝ݂ܪ̈ܐ ܕܳܐܡܘ݂ܪܘ݂ܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܚܫܝ݂ܒ܆ ܘܡ݂ܢ ܡܦܰܫܩܳܢ̈ܐ ܕܟܬܒܐ ܩܕܝܫܐ. ܥܠܘܗܝ ܓܝܪ ܚܒܰܫ ܩܢܝܗ ܘܡܠܬܗ ܘܦܘ݂ܐܝ݂ܛܘ݂ܬܗ. ܘܕܠܐ ܟܠܳܝ ܐܳܡܘܪܐ ܗܘܐ ܕܙܒܢܗ܆ ܕܚܰܘܝ ܒܩܢܘܡܗ ܕܰܘܪܐ ܕܙܡܝܪ̈ܬܐ ܥܕܬܢܝ̈ܬܐ ܒܚܰܪܝܦܘܬ ܙܘܥܘ̈ܗܝ ܘܒܢܰܗܝܪܘܬ ܡܰܕܥܗ ܘܒܫܒܝ݂ܚܘܬܐ ܕܫܘܪ̈ܝܘܗܝ. ܡܛܠܗܕܐ ܐܬܝܕܥܘ ܡܐܡܪ̈ܘܗܝ܆ ܘܐܬܩܰܒܠܘ ܣܝܳܡܘ̈ܗܝ. ܘܫܰܪܝܘ ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܡܒܰܩܪܝܢ ܥܠܝܗܘܢ ܒܘܩܳܪܐ ܕܠܐ ܗܘܐ ܠܗ ܕܡܳܚܶܐ ܒܠܫܢܐ ܐ̱ܚܪܢܐ.

 

ܘܐܡ݂ܪ ܩܘܪܝܠܠܘܣ ܒܗܢܡ ܒܢܝ ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܣܘܪ̈ܝܝܐ ܦܐܦܝ̈ܐ ܕܡܘܨܠ ܒܡܚܰܘܝܳܢܐ ܫܢ̱ܬܢܝܐ ܕܫܢܬ ܐܦܥܙ ܡ̄ ܒܝܘܡ ܟܛ̄ ܕܬܫܪܝܢ ܩܕܝܡ: «ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܣܪܘܓ ܕܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ ܡܠܦܢܐ ܕܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ܆ ܩܒܠ ܡ݂ܢ ܙܥܘܪܘܬܗ ܚܟܡܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܘܡܠܳܐ ܠܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ ܣܝܳܡ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܘܫܒܝ̈ܚܐ».

 

ܘܐܡ݂ܪ ܩܠܝܡܝܣ ܝܘܣܦ ܕܘܝܕ ܕܕܪܡܣܘܩ ܕܝܠܗ̇ ܕܣܝ݂ܥܬܐ ܒܟܬܒܗ «ܡܟܬܨܪ ܐܠܡܟܬܨܪ» ܕܦܪܣܗ ܫܢܬ ܐܦܥܙ̄ ܡ̄ «ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܕܣܪܘܓ ܡ݂ܢ ܪܘܪ̈ܒܢܐ ܕܡܠܦܢܐ ܕܥܕܬܐ ܣܘܪܝܝܬܐ».

 

ܘܐܡ݂ܪ ܐܕܝ ܫܝܪ ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܣܥܪܬ ܕܟܠܕܝ̈ܐ ܦܐܦܝ̈ܐ ܒܡܟܬܒܢܘܬ ܙܒܢܗ ܕܟܠܕܐ ܘܕܐܬܘܪ: «ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܕܣܪܘܓ܆ ܝܕܘܥܬܢܐ ܗܘܳܐ ܫܒܝܚܐ. ܘܡ݂ܢ ܛܒܝ݂̈ܒܐ܆ ܕܚܘܝ ܐܓܘܢܐ ܡܛܠ ܫܘܪܪܐ ܕܬܘܕܝܬܗܘܢ».

 

ܘܐܡ݂ܪ ܩܫܝܫܐ ܝܥܩܘܒ ܡܢܐ ܟܠܕܝܐ ܒܡܪ̈ܓܐ ܦܓܝܢܝ̈ܐ ܕܝܠܗ: «ܣܡ ܗܟܝܠ ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܕܣܪܘܓ ܫܰܪܝܐܝܬ ܘܒܡܘ̈ܫܚܳܬܐ ܣܝܳܡ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܘܡܘܬܪ̈ܢܐ܆ ܕܡܛܠܬܗܘܢ ܥܘܗܕܢܐ ܠܐ ܡܬܥܰܛܝܳܢܐ ܡܶܬܢܛܰܪ ܠܗ ܒܕܳܪ̈ܐ ܕܡ݂ܢ ܒܬܪܗ. ܐܬܛܒܒ ܕܝܢ ܡܫܰܡܗܐܝܬ ܒܡܐܡܪ̈ܐ ܬܡܝ݂̈ܗܐ ܕܪܰܟܶܒ܆ ܗ̇ܢܘܢ ܕܣܳܠܶܩ ܡܶܢܝܳܢܗܘܢ ܠܫܒܥܡܐܐ. ܘܡܢܳܬܐ ܕܫܰܪܝ݂ܟܐ ܡܢܗܘܢ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܐܝܟ ܦܶܠܓܐ܆ ܡܠܝܐ ܕܬܚܰܘܶܐ ܣܦܩܐܝܬ ܠܚܰܪܝ݂ܦܘܬ ܗܘܢܗ ܘܪܳܡܘܬ ܚܘܫܳܒܘ̈ܗܝ ܘܰܣܩܝ݂ܠܘܬܐ ܘܫܰܦܝܘܬܐ ܕܡܠܬܗ ܐܪܡܝܬܐ܆ ܒܰܙܢܐ ܕܫܳܒܶܐ ܠܗܘܢܐ ܕܩܪ̈ܘܝܐ. ܡܛܠ ܟܐܢܐܝܬ ܡܛܰܟܶܣ ܒܝܬ ܪ̈ܒܢܐ ܩܰܕ̈ܡܐ ܘܐܒܗ̈ܬܐ ܕܡܰܡܠܠܐ ܐܪܡܝܐ».

 

ܘܐܡ݂ܪ ܩܫܝܫܐ ܓܒܪܐܝܠ ܩܪܕܝܝܐ ܠܶܒܢܰܢܳܝܳܐ ܘܡܪܘܢܝܐ ܒܟܬܒܗ «ܓܙܐ ܝܰܩܝ݂ܪܐ»: «ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܕܣܪܘܓ ܡܠܦܢܐ܆ ܚܕܳܢܳܝ ܕܪܗ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܝܘܠܦܢ̈ܐ ܦܝܠܠܘܣܘܦܝ̈ܐ ܘܒܦܘܫܳܩܐ ܕܟܬܒ̈ܐ ܐܠܗ̈ܝܐ. ܘܦܘ݂ܐܝ݂ܛܐ ܗܘܐ ܫܒܝ݂ܚܐ܆ ܕܩܪܝ݂ܚܐ ܡܠܬܗ ܘܛܒ ܪܘܟܳܒܗ̇. ܘܣܘܓܐܐ ܕܡܐܡܪ̈ܘܗܝ ܡܠܦܢܝ̈ܐ ܐܢܘܢ ܕܥܠ ܚܕܝܘܬܐ ܘܬܠܝܬܝܘܬܐ ܘܫܪܟܐ ܕܐ̱ܪ̈ܙܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܡܫܝܚܝܬܐ. ܘܟܕ ܥܣܶܩ ܡܠܘܐܗ ܩܪܝܒ ܗ݂ܘ ܠܣܘ̈ܟܠܐ ܘܦܫܝ݂ܩ ܠܩܘܒܠܐ ܘܫܪܟܐ».

 

ܘܐܡ݂ܪ ܟܘ݂ܪܳܝܐ ܐܝܣܚܩ ܕܒܝܬ ܡܠܬܐ ܒܡܢܳܬܐ ܕܬܪܬܝܢ ܕܟܬܒܗ ܕܪܓܬ ܫܒܪ̈ܐ: «ܩܕܡ ܓܝܪ ܐܬܢܰܨܚ ܡ݂ܢ ܛܶܦܪ̈ܐ ܪ̈ܟܝ݂ܟܳܬܐ ܡܠܦܢܐ ܛܒܝ݂ܒܐ ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܕܣܪܘܓ܆ ܗ̇ܘ ܕܡ݂ܢ ܫܘܟܳܢ̈ܐ ܕܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܩܒܠ ܠܡܘܗܒܬܐ ܕܡܠܦܢܘܬܐ܆ ܘܠܘ ܡ݂ܢ ܕܘܪܳܫܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܘܐܬܚܙܝ ܣܳܝܘܡܐ ܕܡܐܡܪ̈ܐ ܫܒܝ݂̈ܚܐ ܘܡܰܠܝܰܝ̈ ܝܘܠܦܢܐ ܕܚܝ̈ܐ ܫܪܝܪ̈ܐ».

 

ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܕܝܬܝܪ ܡ݂ܢ ܟܠ ܝ݂ܕܥ ܐܩܡܗ܆ ܘܩܡ ܒܫܘܒ̈ܚܐ ܕܐܡܘܪܘܬܗ ܘܕܡܠܦܢܘܬܗ ܘܕܕܘܒܳܪ̈ܘܗܝ ܐܟܚܕ܆ ܐܝܬܘܗܝ ܐܒܘܢ ܡܪܝ ܐܝܓܢܐܛܝܘܣ ܐܦܪܝܡ ܩܕܡܝܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܝܠܢ ܕܟܘܪܣܝܐ ܫܠܝܚܝܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ ܘܕܟܠܗ̇ ܡܕܢܚܐ. ܟܬܰܒ ܓܝܪ ܥܠܘܗܝ ܫܬܐ ܦܬܚ̈ܝܢ ܒܟܬܒܗ ܗ̇ܘ ܕܡܪ̈ܓܢܝܬܐ ܢܬܝ݂ܪ̈ܬܐ «ܐܠܘܠܘ ܐܠܡܢܬܘܪ». ܘܡ݂ܢ ܡܠܝ̈ ܩܘܠܣܘ̈ܗܝ ܐܡ݂ܪ: «ܕܨܦܪ ܕܩܠܐ ܗܘܐ ܕܣܘ݂̈ܟܳܠܐ. ܕܠܐ ܡܐܢܐ ܠܐܢܫ ܡ݂ܢ ܢܘܨܪ̈ܗ: ܘܐܝܬܘܗܝ ܡ݂ܢ ܓܒܝ̈ܐ ܕܐܠܗܐ: ܘܡ݂ܢ ܩܕܝ̈ܫܐ ܛܒܝ݂̈ܒܐ ܕܙܒܢܗ».

 

ܗܠܝܢ ܠܡ ܣܳܦ̈ܩܳܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܦܳܪܘܫܝ݂ܢ. ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܡܣܬܰܟܝܐ ܡ݂ܢ ܐܝܠܝܢ ܕܩܰܠܣܘܗܝ ܘܫܰܒܚܘܗܝ܆ ܘܡ݂ܢ ܐܝܠܝܢ ܕܪܚܡܝܢ ܠܗ܆ ܕܢܺܐܨܦܘܢ ܕܚܬܳܡܐ ܚܰܬܝ݂ܬܐ ܕܣܝܳܡܘ̈ܗܝ ܟܠܗܘܢ܆ ܡܛܠ ܝܘܬܪܢܐ ܕܐܪܡܝܘܬܐ܆ ܘܡܛܠ ܢܨܚܢ̈ܐ ܕܡܠܦܢܘܬܗ ܘܫܪܪܐ ܕܬܘܕܝܬܗ܆ ܨܠܘ̈ܬܗ ܢܶܗܘܝ̈ܢ ܠܒܘܪ̈ܟܬܢ ܐܡܝܢ.

 

 

 

ܦܣܘܩܐ ܕܫܒܥܣܪ

 

ܥܠ ܝܘܬܪܢܐ ܕܟܬܒ̈ܐ ܩܕܝ̈ܫܐ

 

ܡ݂ܢ ܡܐܡܪܗ ܕܥܠ ܡܬܠܐ ܕܡܫܬܘܬܐ

 

ܥܘܬܪܐ ܪܒܐ ܡ݂ܢ ܩܪܝܢܐ ܕܐܠܗܘܬܐ:

 

ܩܳܢܝܳܐ ܢܦܫܐ ܐܢ ܦܳܓܥܳܐ ܒܗܘܢ ܚܒܝܒܐܝܬ.

 

ܐܝܟ ܡܒܘܥܐ ܠܘܩܒܠ ܨܶܗܝܗ ܕܥܠܡܐ ܣܝ݂ܡܝ݂ܢ:

 

ܘܟܠ ܡ̇ܢ ܕܰܨܗܶܐ ܡܢܗܘܢ ܫܳܬܶܐ ܚܝ̈ܐ ܟܠ ܝܘܡ.

 

ܝܪ̈ܕܐ ܒܪ̈ܝܟܐ ܟܬܒ̈ܐ ܐܢܘܢ ܐܠܗܝ̈ܐ:

 

ܐܘ ܟܠ ܕܰܨܗܶܝܢ ܬܘ ܙܠܘ ܐܶܫܬܰܘ ܡܝ̈ܐ ܚܝ̈ܐ.

 

ܢܗܪܘܬܐ ܠܫܶܩܝܐ ܕܦܓܪ̈ܐ ܘܕܚܝܘ̈ܬܐ:

 

ܠܢܦܫ̈ܬܐ ܕܝܢ ܗܐ ܩܪ̈ܝܢܐ ܕܐܠܗܘܬܐ.

 

ܐܘ ܦܪܘܫܐ ܠܦܓܪܐ ܗܒ ܠܗ ܡܝ̈ܐ ܢܶܫܬܶܐ.

 

ܘܗܒ ܠܗ̇ ܠܢܦܫܐ ܟܬܒܐ ܕܩܳܪܝܐ ܘܬܬܒܰܣܰܡ ܒܗ:

 

ܢܦܫܐ ܨܗܝ݂ܬܐ ܥܠ ܡܒܘܥܐ ܕܐܝܬ ܒܟܬܒ̈ܐ.

 

ܣܳܝܡܐ ܦܘܡܗ̇ ܘܫܳܬܝܳܐ ܡܢܗܘܢ ܚܝ̈ܐ ܟܠܝܘܡ:

 

ܫܚܝ݂ܩܐ ܢܦܫܐ ܡ݂ܢ ܥܶܢܝܳܢ̈ܐ ܕܥܠܡܐ ܒܝܫܐ.

 

ܘܡܰܠܝܐ ܙܘ̈ܥܐ ܘܪ̈ܓܝܓܬܐ ܕܠܐ ܫܦܝܪ̈ܢ:

 

ܘܛܘܥܝܝ ܪܒܬܐ ܩܳܝܡܳܐ ܒܐܦܝ̈ܗ̇ ܐܝܟ ܬܶܢܳܢܐ.

 

ܘܡܟܰܡܗܳܐ ܠܗ̇ ܘܠܐ ܝܳܗܒܐ ܠܗ̇ ܕܬܚܙܐ ܫܦܝܪ:

 

ܘܪܚܡܬ ܥܠܡܐ ܡܶܨܛܰܕܝܐ ܒܗ̇ ܒܢܦܫܐ ܬܶܚܫܰܟ.

 

ܘܗܳܘܝܐ ܣܡܝ݂ܬܐ ܡܐ ܕܐܬܬܚܕܬ݀ ܒܪ̈ܓܝܓܬܐ:

 

ܐܢ ܕܝܢ ܦܳܬܚܳܐ ܟܬܒܐ ܘܩܳܪܝܐ ܒܚܘܒܐ ܪܒܐ.

 

ܡܶܚܕܐ ܢܳܗܪܐ ܘܚܳܙܝܐ ܫܘܦܪ̈ܐ ܕܠܐ ܡܬܕܪܟܝܢ:

 

ܘܥܐܠ ܢܘܗܪܐ ܡ݂ܢ ܩܶܪܝܢܐ ܠܓܘ ܪܥܝܢܐ.

 

ܐܝܟ ܙܠܝܩܐ ܠܒܳܒܰܬ ܥܝܢܐ ܡ݂ܢ ܐܶܣܦܝܪܐ:

 

ܘܢܳܫܒܳܐ ܪܘܚܐ ܗ̇ܝ ܕܟܬܒܐ ܡ݂ܢ ܒܝܬ ܚܘ̈ܩܐ.

 

ܘܠܬܶܢܳܢܐ ܕܛܘܥܝܝ ܫܳܩܠܐ ܡ݂ܢ ܪܥܝܢܐ:

 

ܘܟܡܐ ܕܰܐܣܝ݂ܪ ܚܘܒܗ̇ ܬܡܢ ܨܝܕ ܩܪܝܢܐ.

 

ܫܰܦܝܐ ܗܝ ܢܦܫܐ ܘܡܰܠܝܐ ܢܘܗܪܐ ܕܠܐ ܡܬܕܰܠܚܐ:

 

ܘܚܳܣܶܡ ܒܝܫܐ ܘܡܚܕܐ ܢܳܩܶܫ ܐܝܟ ܬܳܒܘܥܐ.

 

ܕܒܣܘܥܪܢܐ ܫܓܝ݂ܫܐ ܕܥܠܡܐ ܟܬܒܐ ܢܒܰܛܶܠ:

 

ܘܐܢܗܘ ܕܐܣܝ݂ܪ ܚܘܒܗ̇ ܕܢܦܫܐ ܨܝܕ ܩܪܝܢܐ.

 

ܫܳܝܛܐ ܘܒܳܣܪܳܐ ܟܠ ܣܘܥܪ̈ܳܢܝ݂ܢ ܡܛܠܬܗ:

 

ܐܢ ܕܝܢ ܣܓܝܬ݀ ܪܶܚܡܰܬ ܥܠܡܐ ܒܛܶܠ ܩܪܝܢܐ.

 

ܥܠܘ ܣܘܥܪ̈ܢܐ ܕܫܳܠܶܡ ܥܠܡܐ ܘܠܐ ܡܬܓܰܡܪܝܢ:

 

ܐܣܘܪܝ ܚܘܒܟܝ ܨܝܕ ܩܪܝܢܐ ܕܐܠܗܘܬܐ.

 

ܢܦܫܐ ܕܒܳܥܝܳܐ ܬܺܚܶܐ ܫܦܝܪ ܥܡ ܐܠܗܐ:

 

ܘܠܥܶܢܝܳܢ̈ܐ ܫܓܝ݂̈ܫܐ ܕܥܠܡܐ ܫܰܬܶܩܝ ܐܢܘܢ.

 

ܒܰܛܶܠܝ ܐܢܘܢ ܐܥܒܪܝ ܐܢܘܢ ܡ݂ܢ ܪܥܝܢܟܝ:

 

ܘܨܘܬܝ ܠܟܬܒܐ ܕܓܳܙܰܪ ܫܘܚܢܐ ܘܡܐܣܐ ܟܐܒ̈ܐ.

 

ܘܝܳܨܶܦ ܥܳܨܶܒ ܘܒܚܘܠܡܢܐ ܠܢܦܫܐ ܡܰܬܩܶܢ.

 

 

 

ܘܐܡ݂ܪ ܬܘܒ ܡܐܡܪܐ

 

ܕܥܠ ܬܬܐ ܕܠܛܗ̇ ܡܪܢ ܘܝܒܫܬ݀

 

ܟܬܳܒܘ̈ܗܝ ܕܒܪܐ ܥܘܬܪܐ ܛܥܝ݂ܢܝܢ ܠܰܡܦܰܠܳܓܘ݂:

 

ܬܘ ܡܣܟܢ̈ܐ ܡܰܠܰܘ ܡܢܗ ܣܘܢܩܢܝ̈ܟܘܢ.

 

ܡ̈ܠܐ ܕܚܝ̈ܐ ܒܣܶܦܪ̈ܐ ܛܡܝ݂ܪ̈ܢ ܐܝܟ ܣܝ݂̈ܡܳܬܐ:

 

ܘܐܝܢܐ ܕܒܳܥܶܐ ܒܳܛܶܠ ܚܳܦܰܪ ܡܰܣܶܩ ܥܘܬܪܐ.

 

ܓܙ̈ܐ ܟܣܰܝ̈ܐ ܒܓܘ ܩܪ̈ܝܳܢܐ ܕܐܠܗܘܬܐ:

 

ܐܘ ܚܣܝܪ̈ܐ ܠܐ ܬܬܢܰܘܠܘܢ ܒܣܢܝܩܘܬܐ.

 

ܟܬܒܐ ܦܓܰܥ ܒܟ ܥܘܬܪܐ ܦܓܰܥ ܒܟ ܐܢ ܦܪܘܫ ܐܢ̱ܬ:

 

ܒܘ݂ܙ ܠܟ ܡܢܗ ܘܰܥܬܰܪ ܡܰܓܳܢ ܡ݂ܢ ܩܪܝܢܗ.

 

ܣܒܪܬܐ ܢܘܗܪܐ ܗܝ ܕܢܗܝܪܐ ܒܗ ܒܪܝܬܐ ܟܠܗ̇:

 

ܒܢܝ̈ ܐܝܡܡܐ ܒܢܘܗܪܐ ܗܠܟܘ ܡ݂ܢ ܬܘܩ̈ܠܬܐ.

 

ܡܠܬܗ ܕܡܪܝܐ ܥܘܬܪܐ ܪܒܐ ܠܰܕܦܳܪܘܫܝܢ:

 

ܘܕܪܳܚܶܡ ܠܗ̇ ܥܳܬܰܪ ܡܢܗ̇  ܘܡܶܬܓܰܝܶܐܐ ܒܗ̇.

 

ܝܳܬܪܐ ܢܦܫܐ ܡ݂ܢ ܥܢܝܳܢ̈ܐ ܐܠܗܝ̈ܐ:

 

ܘܚܳܣܪܐ ܣܓܝ ܡ݂ܢ ܫܘ݂ܥܝ̈ܬܐ ܕܠܐ ܫܦܝܪ̈ܢ.

 

ܐܢܗܘ ܕܗܳܪܓܳܐ ܒܫܰܪ̈ܒܰܘܗܝ ܕܒܪܐ ܕܢܰܚ ܠܗ̇ ܢܘܗܪܐ:

 

ܘܐܢܗܘ ܕܬܶܨܠܶܐ ܐܕܢܐ ܠܥܠܡܐ ܡܠܳܬ ܚܫܘܟܐ.

 

ܐܢ ܒܟܬܒ̈ܐ ܬܚܘܪ ܢܦܫܐ ܡܐ ܕܢܗܝܪܐ:

 

ܟܠܗܘܢ ܐ̱ܪ̈ܙܐ ܕܐܠܗܘܬܐ ܚܳܙܝܐ  ܬܡܢ.

 

ܐܢ ܕܝܢ ܥܳܡܛܳܐ ܡ݂ܢ ܨܶܒܘ̈ܳܬܗ ܕܥܠܡܐ ܒܝܫܐ:

 

ܡܚܕܐ ܗܳܘܶܐ ܟܬܒܐ ܒܥܝ̈ܢܝܗ̇ ܐܝܟ ܠܐ ܡܕܡ.

 

ܡܳܕܶܝܢ ܐܳܠܨܳܐ ܕܬܶܛܘܪ ܢܦܫܟ ܡ݂ܢ ܒܝܫ̈ܬܐ:

 

ܡܐ ܕܟܬܳܒܗ ܕܒܪܐ ܥܒܝ݂ܕ ܠܟ ܒܪ ܥܶܢܝܳܢܐ.

 

ܠܟܬܳܒܐ ܓܝܪ ܡܡܠܠܐ ܐܝܬ ܠܗ ܪܘܚܢܝܐ:

 

ܘܒܠܫܢܐ ܚܕܬܐ ܡܡܰܠܠ ܠܕܫܳܡܰܥ ܠܗ.

 

ܘܐܠܐ ܬܩܘܡ ܒܐܬܪܗ̇ ܕܡܠܬܐ ܡܐ ܕܡܶܫܬܰܡܥܳܐ:

 

ܢܘܟܪܝܐ ܐܢ̱ܬ ܡ݂ܢ ܝܘܬܪ̈ܢܐ ܕܰܛܡܝ݂ܪܝܢ ܒܗ̇.

 

 

 

ܥܠ ܨܘܡܐ

 

ܒܟܰܝܠܐ ܢܶܐܟܘܠ ܘܕܠܐ ܟܰܝܠܐ ܡܠܬܐ ܢܶܫܡܰܥ:

 

ܢܟܰܪܶܐ ܛܥܘ݂̈ܡܐ ܘܢܺܐܪܟܘܢ ܗܪ̈ܓܐ ܐܠܗܝ̈ܐ.

 

ܡ݂ܢ ܡܐܟ̈ܠܬܐ ܚܳܫܟܳܐ ܢܦܫܐ ܡܐ ܕܣܓܝܐܢ:

 

ܘܒܝܘܠܦܢܐ ܥܳܬܰܪ ܗܘܢܐ ܐܢ ܡܶܫܬܰܪܬܰܚ.

 

ܦܐܶܐ ܠܗ ܠܨܘܡܐ ܡܐ ܕܪܳܗܛܳܐ ܒܗ ܙܕܝܩܘܬܐ:

 

ܗܒ ܠܗ ܕܝܠܗ ܕܠܐ ܬܬܢܰܟܪܶܐ ܡ݂ܢ ܚܘܠܛܢܗ.

 

ܠܟܰܦܢܐ ܗܰܒܳܝܗܝ ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܒܰܨܰܪܬ ܡ݂ܢ ܡܐܟܘܠܬܟ:

 

ܕܠܐ ܬܗܘܐ ܠܟ ܚܰܣܘܟܬܢܐ ܘܠܐ ܨܰܝܳܡܐ.

 

ܠܨܘܡܐ ܝܰܩܰܪ ܒܬܪܝܢ ܦܘܡܝ݂̈ܢ ܐܢ ܨܝܡܐ ܐܢ̱ܬ:

 

ܒܕܝܠܟ ܕܰܢܙܝ݂ܪ ܘܒܗ̇ܘ ܕܶܐܟܰܠ ܡ݂ܢ ܡܳܙܘܢܟ.

 

ܨܐܡ ܦܘܡܟ ܡ݂ܢ ܡܐܟ̈ܠܬܐ ܢܗܘܐ ܨܐܡ:

 

ܘܡ݂ܢ ܠܘ̈ܛܬܐ ܘܡ݂ܢ ܨܘܚ̈ܝܳܬܐ ܘܡ݂ܢ ܡܘ݂ܝܳܩ̈ܐ.

 

ܘܡ݂ܢ ܫܘܒܗܪܐ ܘܡ݂ܢ ܒܘܙܳܚܐ ܘܡ݂ܢ ܚܶܪܝܳܢܐ:

 

ܘܡ݂ܢ ܡܰܘ̈ܡܳܬܐ ܘܰܒܐܝ݂ܢ ܘܰܒܠܳܐ ܗܘܝ݂ ܫܪܝܪܐ.

 

ܐܘ ܠܟܝ ܢܦܫܐ ܥܨܳܝ ܫܘܬܳܦܟܝ ܢܶܪܗܰܛ ܥܡܟܝ:

 

ܠܐ ܬܶܬܠܝ݂ܢ ܠܗ ܫܶܠܝܐ ܕܢܶܛܒܰܥ ܒܪ̈ܓܝܓܬܐ.

 

ܥܨܶܐ ܗ݂ܘ ܣܳܦܪܐ ܠܛܠܝܐ ܕܢܐܠܦ ܡܐ ܕܚܳܫܰܚ ܠܗ:

 

ܘܟܕ ܪܳܚܶܡ ܠܗ ܠܐ ܡܫܰܡܶܕ ܠܗ ܕܠܐ ܢܣܬܰܓܰܦ.

 

ܟܒܘܫܝ ܬܠܡܝܕܟܝ ܕܠܐ ܢܶܬܡܪܶܕ ܡ݂ܢ ܝܘܠܦܢܟܝ:

 

ܕܠܐ ܟܕ ܢܳܦܶܠ ܡ݂ܢ ܬܰܩܢܘܬܐ ܢܶܣܚܘܦ ܐܦ ܠܟܝ.

 

ܠܐ ܬܶܬܠܝ݂ܢ ܠܗ ܢܝܳܚ̈ܐ ܠܦܓܪܐ ܕܠܐ ܛܳܒܝ݂ܢ ܠܗ:

 

ܫܚܘܩ ܫܰܥܒܶܕܝ݂ܘܗܝ ܕܟܡܐ ܕܢܶܠܐܶܐ ܫܘܦܪܐ ܡܰܘܣܶܦ.

 

ܦܫܝ݂ܩ ܗܘ ܟܝܳܢܐ ܘܝܳܗܒ ܐܝܕܐ ܠܟܠ ܫܘܚ̈ܠܳܦܝ݂ܢ:

 

ܘܟܡܐ ܕܬܶܥܨܶܝܘܗܝ ܐܝܬ ܒܗ ܚܝܠܐ ܠܰܡܩܰܒܳܠܘ݂.

 

 

 

ܫܠܡܬ݀ ܬܫܥܝܬܐ ܕܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܕܣܪܘܓ