ܬܫܥܝܬܐ ܕܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܕܢܨܝܒܝܢ

ܬܫܥܝܬܐ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܢܨܝܒܝܢ ܡܕܝܢ̱ܬܐ ܕܒܝܬ ܬܚܘ̈ܡܐ

 

ܡܘܫܐ ܐܠܗܝܐ ܣܐܡ ܢܡܘܣܐ܆ ܗ̇ܘ ܕܠܶܐܫܬܗ ܕܝܡܐ ܓܠܳܐ܆ ܘܐܪܥܐ ܨܗܝ݂ܬܐ ܒܡܝ̈ܐ ܐܛܝ݂ܦ܆ ܘܐ̱ܚܪ̈ܢܝܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܥܒܰܕ. ܘܕܘܒܪ̈ܐ ܕܩܕܝ̈ܫܐ ܕܗܘܘ ܒܙܒ̈ܢܐ ܩܕܡܝ̈ܐ ܐܟܬܒ܆ ܠܘ ܒܚܶܟܡܬܐ ܗ̇ܝ ܕܡ݂ܢ ܡܨܪ̈ܝܐ ܩܒܠ܆ ܐܠܐ ܒܗ̇ܝ ܕܐܬܢܰܗܪ ܒܛܝܒܘܬܐ ܕܡ݂ܢ ܠܥܠ. ܡ݂ܢ ܐܝܟܐ ܓܝܪ ܡܫܟܚ ܕܢܐܠܦ ܡܝܰܬܪܘܬܗ ܕܗܒܝܠ܆ ܘܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܕܚܢܘܟ܆ ܘܙܕܝܩܘܬܗ ܕܢܘܚ܆ ܘܟܗܢܘܬܗ ܕܡܠܟܝܙܕܩ܆ ܘܗܝܡܢܘܬܗ ܘܡܣܰܝܒܪܢܘܬܗ ܕܐܒܪܗܡ ܘܝܰܨܝܦܘܬܗ ܕܪܚܡܬ ܐܟܣܢܝ̈ܐ ܘܕܶܒܚܬܗ ܕܒܪܗ ܡܰܠܝܰܬ ܬܗܪܐ ܘܣܘܓܐܐ ܕܡܝܬܪ̈ܬܗ. ܘܕܐܡ̇ܪ ܒܦܳܣܝ݂̈ܩܬܐ ܐܓܘܢܝ̈ܗܘܢ ܕܗܠܝܢ ܡܝܰܬܪ̈ܐ܆ ܟܐܢ̈ܐ ܩܕܡܝ̈ܐ ܕܫܦܪܘ ܠܐܠܗܐ ܒܕܳܪ̈ܝܗܘܢ ܘܙܟܘܬܐ ܕܗܘܬ݀ ܠܗܘܢ. ܐܠܘܠܐ ܙܠܝܩܐ ܕܢܘܗܪܐ ܐܠܗܝܐ ܕܡ݂ܢ ܪܘܚܐ ܩܒܠ܆ ܥܠܗܕܐ ܗܟܝܠ ܛܝܒܘܬܐ. ܐܦ ܚܢܢ ܚܠܫ̈ܐ ܣܢܝ݂ܩܝ݂ܢܢ ܐܝܟܢܐ ܕܢܬܩܪܒ ܠܬܫܥ̈ܝܬܐ ܕܕܘܒܪ̈ܐ ܕܩܕܝ̈ܫܐ ܐܝܠܝܢ ܕܨܒܰܘ ܕܢܚܰܡܣܢܘܢ ܒܛܒ̈ܬܐ. ܡܟܝܠ ܢܶܩܪܶܐ ܠܥܘܕܪܢܢ ܠܨܠܘ̈ܬܗܘܢ ܕܩܕܝ̈ܫܐ ܘܗܝܕܝܢ ܢܫܰܪܶܐ ܒܬܫܥܝܬܗܘܢ. ܢܨܝܒܝܢ ܡܕܝܢ̱ܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܒܝܬ ܬܚܘ݂ܡܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܘܕܦܪ̈ܣܝܐ܆ ܗ̇ܝ ܕܡ݂ܢ ܩܕܝ݂ܡ ܡܰܕܰܐܬܐ ܠܪܗܘܡܝ ܡܰܣܩܐ ܗܘܬ݀ ܘܬܚܝܬ ܫܘܠܛܢܗܘܢ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ݀. ܡܢܗ̇ ܕܗܕܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܛܘܒܢܐ ܝܥܩܘܒ. ܘܓܒܳܐ ܘܰܪܚܶܡ ܕܢܗܘܐ ܒܫܶܠܝܐ ܘܒܝ݂ܚܝ݂ܕܝܘܬܐ ܕܡܰܕܒܪܐ. ܘܒܪ̈ܝܫܐ ܕܛܘܪ̈ܐ ܒܟܠܙܒܢ ܥܳܡܪ ܗܘܐ. ܘܩܝܛܐ ܟܠܗ ܒܰܓܕܳܢܦ̈ܐ ܕܝܠܗܘܢ ܡܣܬܬܪ ܗܘܐ. ܘܫܡܝܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ݀ ܠܗ ܐܝܟ ܬܰܛܠܝ݂ܠܐ. ܘܒܙܒܢܐ ܕܥܘ݂ܙܗ ܕܣܬܘܐ ܠܡܥܪܬܐ ܥܐܠ ܗܘܐ܆ ܘܝܘ̈ܡܬܐ ܙܥܘܪ̈ܐ ܒܗ̇ ܡܣܬܬܪ ܗܘܐ. ܣܰܝܒܳܪܬܗ ܕܝܢ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ݀܆ ܠܘ ܗ̇ܝ ܕܒܥܰܡܠܐ ܡܙܕܪܥܐ ܘܪܳܒܝܐ܆ ܐܠܐ ܗ̇ܝ ܕܡ݂ܢ ܢܦܫܗ̇ ܒܦܘܩܕܢܐ ܕܐܠܗܐ ܝܳܥܝܐ. ܦܐܪ̈ܐ ܓܝܪ ܕܐܝܠܢ̈ܐ ܕܕܰܒܪܐ ܡܓܰܒܶܐ ܗܘܐ܆ ܘܝܰܪܩܐ ܕܕܰܒܪܐ ܕܡܶܬܶܐܟܠ ܗܘܐ܆ ܘܡܢܗܘܢ ܝܳܗܒ ܗܘܐ ܠܦܓܪܗ ܡܶܣܰܬ ܚܫܰܚܬܐ ܕܣܘܢܩܢܐ ܕܚܝܘ̈ܗܝ. ܝܰܬܝ݂ܪܬܐ ܗܘܬ݀ ܠܗ ܐܦ ܚܫܰܚܬܐ ܕܢܘܪܐ ܘܠܒܘܫܐ ܕܥܰܡܪܐ ܡܡܰܠܝܐ ܗܘܬ݀ ܓܝܪ ܠܰܠܒܘܫܗ. ܩܫܝܘܬܐ ܕܣܥܪܐ ܕܥܶܙ̈ܐ܆ ܡܢܗ ܓܝܪ ܠܳܒܫ ܗܘܐ ܟܘ݂ܬܝ݂ܢܐ ܐܦ ܡܰܥܦܪܐ. ܘܒܗܠܝܢ ܠܦܓܪܗ ܡܕܰܝܶܒ ܗܘܐ. ܘܒܡܐܟܘܠܬܐ ܪܘܚܢܝܬܐ ܒܟܠܙܒܢ ܠܢܦܫܗ ܡܦܰܛܶܡ ܗܘܐ. ܘܒܝܕ ܗܠܝܢ ܐܬܕܟܝܬ݀ ܬܪܥܝܬܗ ܘܥܰܒܕܗ̇ ܡܰܚܙܝ݂ܬܐ ܪܘܚܢܝܬܐ ܕܒܗ̇ ܢܺܚܶܐ ܒܓܰܠܝܘܬ ܐܦ̈ܐ ܐܝܟ ܕܐܡ݂ܪ ܫܠܝܚܐ. ܘܒܗ̇ ܡܫܬܚܠܦ ܗܘܐ ܡ݂ܢ ܫܘܒܚܐ ܠܫܘܒܚܐ܆ ܐܝܟ ܕܡ݂ܢ ܡܪܝܐ ܪܘܚܐ. ܘܟܠ ܝܘܡ ܒܝܘܡ ܡܬܝܰܬܪܐ ܗܘܬ݀ ܦܪܗܣܝܐ ܕܝܠܗ ܠܘܬ ܐܠܗܐ܆ ܒܗ̇ܝ ܕܙܕܩܐܝܬ ܫܐܠ ܗܘܐ. ܒܪܘܚܐ ܕܝܢ ܕܢܒܝܘܬܐ ܡܩܰܕܶܡ ܗܘܐ ܘܝܳܕܥ ܥܬܝ݂ܕ̈ܬܐ. ܘܡ݂ܢ ܛܝܒܘܬܗ ܕܪܘܚܐ܆ ܚܝܠܐ ܘܨܶܡܚܐ ܕܬܕܡܪ̈ܬܐ ܢܳܣܒ ܗܘܐ. ܕܡܢܗܝܢ ܕܗܠܝܢ ܩܠܝܠ ܐܶܫܬܰܥܶܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܝܕܥܝܢ܆ ܘܨܶܡܚܐ ܫܠܝܚܝܐ ܐܶܓܠܶܐ. ܣܓܝܐܐ ܗܘܬ݀ ܒܙܒܢܐ ܗ̇ܘ ܛܥܝܘܬܐ ܘܚܢܦܘܬܐ ܕܦܬܟܪ̈ܐ܆ ܘܕܚܠܬ݀ ܐܠܗܐ ܡ݂ܢ ܣܓܝ̈ܐܐ ܡܬܒܰܣܝܐ ܗܘܬ݀. ܘܫܳܝܛܝܢ ܗܘܘ ܘܡܰܣܠܶܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܨܳܒܶܝܢ ܗܘܘ ܕܢܫܬܘܬܦܘܢ ܒܪܰܘܳܝܘܬܐ ܕܚܢܦ̈ܐ ܘܒܦܘܪܫܢܐ ܕܝ݂ܕܥܬܗܘܢ ܒܟܪܝܗܘܬܐ ܕܚܢܦ̈ܐ ܡܓܰܚܟܘܢ ܗܘܘ. ܘܠܥܒܘܕܐ ܕܟܠ ܣܓܕܝܢ ܗܘܘ. ܒܗ ܗܟܝܠ ܒܙܒܢܐ ܗ̇ܘ ܠܒܝܬ ܦܪ̈ܣܝܐ ܥܒܰܕ ܨܶܦܬܐ ܛܒܬܐ ܕܕܳܚ̈ܠܰܝ ܐܠܗܐ ܢܣܥܘܪ ܘܥܘܕܪ̈ܢܐ ܐܠܗܝ̈ܐ ܠܗܘܢ ܢܩܰܪܶܒ. ܘܟܕ ܥܳܒܪ ܥܠ ܡܪܕܝ݂ܬܐ ܚܕܐ ܕܢܶܒܥܳܐ ܕܡܝ̈ܐ܆ ܘܛܠܝ̈ܬܐ ܬܡܢ ܩܝ̈ܡܢ ܗܘܝ̈ ܘܡܫܝ݂̈ܓܢ ܡܐܢ̈ܐ ܟܕ ܓܰܠܝ̈ܢ ܗܘܝ̈ ܪ̈ܓܠܝܗܝܢ. ܗ̇ܢܝܢ ܕܟܕ ܚܙܰܝ̈ ܐܣܟܡܗ ܕܓܒܪܐ ܝܰܩܝ݂ܪܐ܆ ܠܐ ܐܬܢܰܟܰܦܝ̈ ܗܘܝ̈ ܐܠܐ ܐܰܡܣܰܪ̈ܝ ܥܠ ܒܗܬܬܐ ܕܐܦ̈ܐ ܘܕܠܐ ܬܰܚܡܶܨܬܐ ܒܥܝ̈ܢܐ ܕܠܐ ܒܳܗ̈ܬܢ ܓܘ݂ܡܕܳܢܐܝܬ ܐܰܡܪ̈ܰܚܝ ܕܒܓܰܒܪܐ ܗ̇ܘ ܐܠܗܝܐ ܢܰܨ̈ܕܳܢ܆ ܟܕ ܠܐ ܪ̈ܝܫܝܗܝܢ ܟܰܣܺܝܶܝ̈ܢ ܘܠܐ ܓܘ݂ܠܳܠܐ ܕܢܚܬܝ̈ܗܝܢ ܐܰܚܬܶܝ̈ܢ. ܘܟܕ ܚܙܳܐ ܩܕܝܫܐ܆ ܐܶܬܶܒܶܐܫ ܒܥܝܢܘ̈ܗܝ ܘܒܥܳܐ ܕܚܝܠܐ ܐܠܗܝܐ ܢܚܰܘܶܐ ܬܡܢ ܘܒܬܕܡܘܪܬܐ ܢܚܪܪ ܡ݂ܢ ܛܥܝܘܬܐ ܠܥܡܘܪ̈ܘܗܝ ܕܐܬܪܐ ܗ̇ܘ. ܘܡܚܕܐ ܠܳܛ ܠܢܗܪܐ ܗ̇ܘ ܘܐܬܛܫܝܬ݀ ܡܰܪܕܝܬܗ. ܘܠܛ ܐܦ ܠܛܠܝ̈ܬܐ ܗ̇ܢܝܢ ܘܠܛܰܠܝܘܬܗܝܢ ܕܠܐ ܒܳܗܬܐ ܘܒܰܡܣܳܡ ܒܪܝܫܐ ܐܶܬܪ̈ܕܺܝ݂ܶܝ݂ܢ. ܘܩܕܡ ܙܒܢܐ ܕܣܝܒܘܬܐ ܚܘܪ̈ܬܐ ܩܰܒܶܠܶܝ̈ܢ ܘܰܩܕܰܡ ܥܒܳܕܐ ܠܡܠܬܐ ܘܐܘܟܳܡܘ݂ܬܗ ܕܣܥܪܗܝܢ ܐܫܬܚܠܦ܆ ܘܕܳܡܝ̈ܳܢ ܗܘܝ̈ ܠܢܶܨܒ̈ܬܐ ܫܰܪ̈ܘܝܬܐ ܕܐܝܠܢ̈ܐ܆ ܕܒܬܪ ܕܡܶܬܩܛܶܦ ܐܶܒܗܘܢ ܚܘܰܪܘ ܛܰܪ̈ܦܰܝܗܘܢ. ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܡܣܡ ܒܪܝܫܐ ܩܰܒܶܠܶܝ̈ܢ ܗܠܝܢ. ܘܡ݂ܢ ܒܬܪ ܕܚܙܰܝ̈ ܡܪܕܘܬܐ ܗܕܐ ܕܐܬܬ݀ ܥܠܝܗܝܢ ܡܢܫܠܝ܆ ܘܚܙܰܝ̈ ܐܦ ܡܝ̈ܐ ܕܢܗܪܐ ܕܥܪܩܘ ܘܐܬܛܰܫܝ݂ܘ ܘܝ݂ܒܫܘ ܘܰܐܘܦܝ݂ܘ ܒܡܠܬܗ ܕܩܕܝܫܐ܆ ܪ̈ܗܶܛܝ ܠܩܪܝܬܐ ܘܰܐܘܕܰܥܝ̈ ܡܕܡ ܕܗܘܳܐ. ܘܗ݂ܢܘܢ ܟܕ ܫܡܥܘ ܪܗܶܛܘ ܒܬܪܗ ܕܛܘܒܢܐ ܝܥܩܘܒ ܘܡܦܝ݂ܣܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܕܰܢܢܝ݂ܚ ܪܘܓܙܗ ܘܢܶܫܪܶܐ ܓܙܳܪ ܕܝ݂ܢܗ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܡܚܕܐ ܩܰܪܒ ܒܥܘܬܐ ܠܐܠܗܐ ܘܦܩܰܕ ܠܡܝ̈ܐ ܕܢܗܰܠܟܘܢ. ܗ݂ܢܘܢ ܕܝܢ ܒܫܥܬܐ ܕܩܒܠܘ ܦܘܩܕܢܐ܆ ܐܬܚܙܝܘ ܘܪܕܰܘ. ܘܡ݂ܢ ܕܚܙܰܘ ܠܗܘܢ ܥܡܘܪ̈ܝܗ̇ ܕܩܪܝܬܐ ܬܕܡܘܪܬܐ ܗܕܐ܆ ܡܦܝ݂ܣܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܕܢܰܗܦܟ ܠܣܥܪܐ ܕܛܠܝ̈ܬܐ ܗܠܝܢ܆ ܢܶܦܩܘܕ ܕܓܰܘܢܐ ܩܕܡܝܐ ܢܬܝܗܒ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܩܒܠ ܗܕܐ܆ ܘܰܦܩܰܕ ܕܢܺܐܬܝ̈ܳܢ ܛܠܝ̈ܬܐ ܠܘܬܗ ܐܝܟܢܐ ܕܢܩܰܒ̈ܠܢ ܟܘܘܳܢܐ ܘܠܐ ܐܶܬܰܘ܆ ܘܡܛܠܗܕܐ ܫܰܒܩܗ̇ ܠܐܬܐ ܗܕܐ ܠܢܘܟܳܦܗܝܢ܆ ܘܠܝܘܠܦܢܐ ܕܬܩܢܘܬܐ ܘܠܥܘܕܪܢܐ ܕܠܥܠܡ. ܬܘܒ ܕܝܢ ܠܕܝ̇ܢܐ ܚܕ ܕܦܣܰܩ ܕܝ݂ܢܐ ܥܘܠܐܝܬ܆ ܛܰܢ ܥܠܘܗܝ ܘܠܳܛ ܠܟܐܦܐ ܚܕܐ ܕܐܝܬ ܗܘܬ݀ ܩܕܳܡܰܝܗܘܢ ܘܒܗ̇ ܒܫܥܬܐ ܐܨܛܪܝܬ݀ ܘܗܘܬ݀ ܠܰܬܒܳܪ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ. ܘܒܗ̇ ܐܰܟܶܣ ܠܗ̇ܘ ܕܝ̇ܢܐ ܕܓܙܰܪ ܕܝ݂ܢܐ ܕܥܘܠܐ. ܘܟܕ ܚܙܳܐ ܡܕܡ ܕܓܕܰܫ ܠܟܐܦܐ ܗ̇ܝ܆ ܐܬܡܠܝ݂ ܕܚܠܬܐ. ܘܗܰܦܟܗ ܠܓܙܳܪ ܕܝ݂ܢܐ܆ ܘܐ̱ܚܪܢܐ ܕܰܬܪܝ݂ܨ ܩܰܪܒ ܗܘܐ. ܒܗܕܐ ܐܬܕܡܝ݂ ܛܘܒܢܐ ܠܡܪܗ ܕܚܠܦ ܨܠܘ̈ܒܘܗܝ ܠܬܬܐ ܠܛ ܘܝܒܫܬ݀. ܘܚܪ ܗܘܐ ܒܡܪܚܡܢܘܬܗ܆ ܘܠܐ ܐܣܝ݂ܦܗ ܠܗ̇ܘ ܕܝ̇ܢܐ ܥܘܠܐ ܐܠܐ ܒܡܚܘܬܗ̇ ܕܟܐܦܐ ܐܰܠܦܗ ܬܪܝܨܘܬܐ. ܘܟܕ ܒܗܠܝܢ ܬܕܡܪ̈ܬܐ ܢܳܨܚ ܗܘܐ܆ ܘܒܠܫܢܐ ܕܟܠ ܐ̱ܢܫ ܬܫܒ̈ܚܬܗ ܡܬܡ̈ܰܠܠܢ ܗܘܝ̈. ܗܠܝܢ ܠܬܫܡܫܬܐ ܕܪܝܫܘܬ ܟܗܢܘܬܐ ܕܢܨܝܒܝܢ ܡܕܝܢ̱ܬܐ ܐܬܩܪܝ. ܘܝܨܘܦܐ ܘܫܩܝ݂ܠ ܛܥܢܐ ܕܐܬܪܐ ܗ̇ܘ ܟܠܗ ܗܘܳܐ. ܘܐܬܥܨܝ݂ ܕܠܐ ܒܨܒܝܢܗ ܕܥܝܳܕ̈ܐ ܗܠܝܢ ܕܡܰܕܒܪܐ ܢܰܪܦܶܐ ܘܐܝܟ ܕܘܒܪ̈ܐ ܕܡܕܝܢ̱ܬܐ ܢܶܬܕܰܒܪ. ܡܐܟܘܠܬܗ ܕܝܢ ܘܥܢܘܳܝܘܬܗ ܘܠܒܘܫܗ ܠܐ ܫܚܠܦ܆ ܐܠܐ ܕܘܟܬܐ ܕܡܰܥܡܪܗ ܫܚܠܦ. ܬܘܒ ܕܝܢ ܐܘܣܦ ܠܗ ܥܡܠܐ ܐ̱ܚܪܢܐ. ܝܰܨܝ݂ܦܘܬܐ ܕܥܠ ܣܢܝ݂̈ܩܐ ܘܝܰܬܡ̈ܐ ܘܐܪ̈ܡܠܬܐ ܘܒܳܝ̈ܫܐ ܘܡܛܰܪ̈ܦܐ. ܘܫܩܳܠܛܰܥܢܐ ܕܰܕܒܝ݂ܪ̈ܰܝ ܒܰܩܛܝ݂ܪܐ ܡܛܠ ܕܣܓܝ ܕܳܚܠ ܗܘܐ ܡ݂ܢ ܡܪܗ̇ ܕܥܢ̈ܐ. ܬܘܒ ܕܝܢ ܐ̱ܢܫܝ݂̈ܢ ܐܨܛܰܢܰܥܘ ܥܠ ܩܕܝܫܐ ܘܐܡ݂ܪܘ ܠܚܕ ܡ݂ܢ ܚܒܪ̈ܝܗܘܢ: ܕܰܐܓܶܣ ܐܢ̱ܬ ܠܡ ܐܝܟ ܡܝܬܐ. ܟܒܪ ܢܣܒܝܢܢ ܡܢܗ ܡܕܡ. ܗܝܕܝܢ ܐܓܣ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܒܓܰܠܐ ܘܛܥܢܘܗܝ ܚܒܪ̈ܘܗܝ ܘܡܦܝ݂ܣܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܕܩܒܘܪܬܐ ܢܬܠ ܠܗܘܢ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܩܕܝܫܐ ܩܒܠ ܒܥܘܬܗܘܢ܆ ܘܨܠܘܬܐ ܡܩܰܪܶܒ ܗܘܐ ܠܐܠܗܐ ܐܝܟ ܕܥܠ ܡܝܬܐ܆ ܕܚܛܗܘ̈ܗܝ ܢܫܬܰܒܩܘܢ ܠܗ. ܘܡܕܡ ܕܐܬܛܝܒ ܗܘܐ ܝܰܗܒ ܠܗܘܢ. ܘܟܕ ܗ݂ܘ ܡܨܠܐ ܗܘܐ܆ ܫܢܝܬ݀ ܢܦܫܗ ܕܗ̇ܘ ܕܐܝܟ ܡܝܬܐ ܥܒܝ݂ܕ ܗܘܐ. ܘܟܕ ܐܪܚܩ ܡܢܗܘܢ ܩܕܝܫܐ ܩܠܝܠ܆ ܩܪܶܒܘ ܠܘܬܗ ܚܒܪ̈ܘܗܝ ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ ܕܢܩܘܡ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܟܕ ܠܐ ܡܠܠ܆ ܩܪܶܒܘ ܚܙܐܘܗܝ ܕܡ݂ܢ ܟܕܘ ܡܝܬ ܠܗ. ܪܗܶܛܘ ܕܝܢ ܩܰܕܡܘ݂ܗܝ ܠܩܕܝܫܐ ܝܥܩܘܒ܆ ܟܕ ܡܦܝ݂ܣܝܢ ܠܗ ܘܡܢܰܫܩܝܢ ܐܝܕܘ̈ܗܝ ܘܪ̈ܓܠܘܗܝ ܘܡܘܕܝܢ ܥܶܠܬܐ ܕܡܰܪܳܚܘܬܗܘܢ܆ ܕܡܛܠ ܣܢܝ݂ܩܘܬܐ ܠܡ ܥܒܰܕܢܢ ܗܟܢ. ܘܒܳܥܝܢ ܗܘܘ ܡܢܗ ܕܢܫܒܘܩ ܣܟܠܘܬܗܘܢ ܘܢܰܦܢܶܐ ܠܢܦܫܗ ܕܗ̇ܘ ܠܦܓܪܗ. ܘܟܕ ܚܪ ܒܡܪܚܡܢܘܬܗ ܕܐܠܗܐ܆ ܒܥܘܬܗܘܢ ܩܒܠ ܘܬܕܡܘܪܬܐ ܥܒܰܕ ܘܢܦܫܐ ܒܝܕ ܨܠܘ̈ܬܗ ܠܥܘܡܪܗ̇ ܦܢܬ݀. ܢܶܦܢܶܐ ܕܝܢ ܐܦ ܠܐܚܪ̈ܢܝܬܐ ܘܢܫܬܥܐ ܐܢܝܢ ܡܰܪܗܛܐܝܬ. ܟܕ ܐܪܝܘܣ ܗ̇ܘ ܕܥܠ ܒܪܐ ܘܪܘܚܐ ܓܰܕܶܦ ܘܥܠ ܥܒܘܕܗ ܠܫܢܗ ܠܛܰܫ ܘܫܓܘܫܝܐ ܠܐܪܥܐ ܡܠܳܐ. ܘܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܡܠܟܐ ܢܨܝܚܐ ܟܠܗܘܢ ܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܟܰܢܶܫ ܠܢܝ݂ܩܺܝܰܐ. ܐܶܙܰܠ ܐܦ ܩܕܝܫܐ ܥܡ ܚܒܪ̈ܘܗܝ ܕܢܬܟܰܬܫ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܫܪܪܐ ܐܝܟ ܪܝܫ ܚܝܠܐ ܕܪܝܫ ܓܘܕܐ ܕܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ ܕܟܠܗ ܫܘܠܛܢܐ ܕܪܗܘܡܝ. ܒܗ̇ܘ ܓܝܪ ܙܒܢܐ ܢܨܝܒܝܢ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܗܘܬ݀. ܘܟܕ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܡܬܡ̈ܰܠܠܢ ܗܘܝ̈ ܒܗ̇ ܒܣܘܢܗܕܘܣ ܪܒܬܐ ܘܩܕܝܫܬܐ ܗ̇ܝ ܕܬܠܬܡܐܐ ܘܬܡܢܬܥܣܪ ܐܒܗ̈ܬܐ ܚܣܝ̈ܐ. ܘܫܶܪܰܬ݀ ܗܘܬ݀ ܕܢܬܬܰܚܪܰܡ ܘܢܶܫܬܕܶܐ ܪܫܝܥܐ ܐܪܝܘܣ. ܘܗܝܡܢܘܬܐ ܗܕܐ ܕܝܘܡܢ ܡܬܟܪܙܐ ܒܟܠܗܝܢ ܥܕ̈ܬܐ ܩܕܝ̈ܫܬܐ ܬܬܟܬܒ. ܐܝܬ ܗܘܐ ܡܢܗܘܢ ܕܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܫܒܥܐ ܕܫܳܠܡܝܢ ܗܘܘ ܠܪܘܫܥܗ ܕܐܪܝܘܣ܆ ܘܓܠܝܐܝܬ ܕܢܘܕܥܘܢ ܠܐ ܡܰܡܪܚܝ݂ܢ ܗܘܘ. ܠܒܶܫܘ ܦܪܨܘܦܐ ܕܡܪܚܡܢܘܬܐ܆ ܘܠܩܕܝܫܐ ܘܪܒܐ ܘܪܝܫܐ ܕܟܠܗܘܢ ܐܦܣܩܘ̈ܦܐ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܐܦܝ݂ܣܘ ܕܢܬܪܰܚܰܡ ܥܠ ܐܪܝܘܣ ܗ̇ܘ ܕܐܫܬܕܝ݂ ܘܐܬܬܚܪܡ ܡ݂ܢ ܟܠܗܘܢ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܩܕܝܫܐ ܒܗ̇ܝ ܕܝܳܕܥ ܗܘܐ ܢܶܟܠܗܘܢ ܘܪܘܫܥܗ ܕܗ̇ܘ܆ ܠܐ ܨܳܒܶܐ ܗܘܐ ܒܦܝܳܣܗܘܢ. ܘܟܕ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܒܗܢܐ ܦܘܫܳܟܐ܆ ܢܨܝܚܐ ܝܥܩܘܒ ܡܠܰܟ ܗܘܐ ܟܕ ܐܡ̇ܪ: ܕܢܶܓܙܘܪ ܠܢ ܨܘܡܐ ܫܒܥܐ ܝܘܡܝ݂̈ܢ ܘܢܶܒܥܶܐ ܡ݂ܢ ܡܪܢ ܕܡܕܡ ܕܡܰܘܬܪ ܠܥܕܬܗ ܢܣܥܘܪ. ܘܡ݂ܢ ܕܩܒܠܘ ܟܠܗܘܢ ܡܶܠܟܗ ܛܒܐ ܕܡܪܝ ܝܥܩܘܒ܆ ܝܕܥܝܢ ܗܘܘ ܓܝܪ ܒܬܕܡܪ̈ܬܐ ܕܫܠܝ̈ܚܐ ܢܳܨܚ ܗܘܐ. ܗܝܕܝܢ ܓܙܰܪܘ ܠܢܦܫܗܘܢ ܨܘܡܐ ܘܨܠܘܬܐ. ܘܐܠܗܐ ܡܕܒܪܢܐ ܕܥܕܬܗ ܩܒܠ ܨܠܘܬܗܘܢ. ܘܗ̇ܝ ܕܦܳܩܚܐ ܠܥܕܬܗ ܣܥܰܪ. ܘܡܛܠ ܕܡܛܳܐ ܗܘܐ ܠܗ ܝܘܡܐ ܕܫܘܡܠܝܐ ܕܨܠܘܬܗܘܢ܆ ܘܐܝܬ ܗܘܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܕܡܰܣܒܪܝܢ ܕܡܬܩܒܠ ܐܪܝܘܣ. ܘܥܕܢܐ ܕܬܫܡܫܬܐ ܩܪܶܒ ܗܘܐ ܠܗ܆ ܘܡܣܰܟܶܐ ܗܘܐ ܟܠ ܐ̱ܢܫ ܕܢܚܙܐ ܐܢܗܘ ܕܡܬܩܒܠ ܪܫܝܥܐ. ܘܒܗ̇ ܒܫܥܬܐ ܗܘܬ݀ ܬܕܡܘܪܬܐ ܡ݂ܢ ܐܠܗܐ. ܠܕܘܟܬܐ ܨܰܥܠܬܐ ܥ݂ܠ ܗܘܐ ܗ̇ܘ ܫܒܗܪܢܐ ܕܢܣܰܦܶܩ ܐܘܟܠܐ ܕܝܰܥܢܘܬܗ܆ ܘܥܡ ܦܶܪܬܗ ܣܰܦܶܩ ܓܘܳܝܗ ܘܢܦܰܠ. ܘܩܒܠ ܡܣܳܡ ܒܪܝܫܐ ܕܙܕܩ ܗܘܐ ܠܪܘܫܥܗ܆ ܡܘܬܐ ܡܫܰܟܪܐ ܒܝܕ ܨܠܘܬܗ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ ܘܕܚܒܪ̈ܘܗܝ܆ ܘܒܰܓܙܳܪ ܕܝ݂ܢܐ ܟܐܢܐ ܕܠܫܢܗܘܢ ܐܬܩܛܠ. ܘܡ݂ܢ ܒܬܪ ܕܐܫܬܪܝ݂ ܟܢܘܫܝܐ ܗ̇ܘ ܩܕܝܫܐ ܘܦܢܳܐ ܟܠ ܐ̱ܢܫ ܠܐܬܪܗ܆ ܐܦ ܗ݂ܘ ܩܕܝܫܐ ܐܝܟ ܪܒ ܚܝܠܐ ܙܟܝܐ ܦܢܳܐ ܠܐܬܪܗ. ܒܬܪ ܕܝܢ ܙܒܢܐ ܥܢܰܕ ܡܠܟܐ ܪܒܐ ܩܘܣܛܢܛܝ݂ܢܘܣ ܗ̇ܘ ܙܟܝܐ ܘܩܒܠܘ ܒܢܘ̈ܗܝ ܡܠܟܘܬܐ ܡ݂ܢ ܒܬܪܗ. ܗܝܕܝܢ ܫܒܘܪ ܡܠܟܐ ܕܦܪ̈ܣܝܐ܆ ܒܗ̇ܝ ܕܒܰܣܰܪ ܥܠ ܛܠܝܘܬܗܘܢ܆ ܐܶܬܳܐ ܥܠ ܢܨܝܒܝܢ ܒܚܝܠܐ ܪܒܐ ܘܒܪ̈ܰܟܫܳܐ ܘܦܝ݂̈ܠܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܘܝ݂ܬܒ ܥܠ ܡܕܝܢ̱ܬܐ ܠܩܪܳܒܐ. ܘܟܕ ܗܘܳܐ ܥܠܝܗ̇ ܝܘܡ̈ܬܐ ܫܒܥܝܢ܆ ܘܩܰܠܩܘ݂̈ܡܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܒܢܳܐ ܥܠ ܓܶܢ̱ܒ ܫܘܪܐ. ܘܟܘ݂ܕܰܢܘ̈ܬܐ ܐܰܚܕܪܗ̇ ܘܚܦܰܪ ܚܕܪ̈ܝܗ̇ ܚܠܝ݂̈ܠܐ ܘܠܐ ܐܫܟܚ ܠܡܶܐܚܕܗ̇. ܚܪܬܐ ܕܝܢ ܣܰܟܪܗ ܠܢܗܪܐ ܗ̇ܘ ܕܥܐܠ ܘܦܳܓܥ ܒܡܨܥܬܗ̇ ܕܡܕܝܢ̱ܬܐ ܡ݂ܢ ܪܘܚܩܐ ܘܛܰܡܡܗ ܡ݂ܢ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܓܰܒܘ̈ܗܝ ܘܐܘܪܒܗ ܠܣܰܟܪܐ ܗ̇ܘ ܛܒ܆ ܐܝܟ ܕܢܗܘܐ ܩܐܡ ܠܘܩܒܠ ܚܺܐܦܐ ܕܡܝ̈ܐ. ܘܩܒܳܐ ܣܘܓܐܐ ܕܡܝ̈ܐ. ܘܡ݂ܢ ܒܬܪ ܕܩܒܳܐ ܘܚܙܳܐ ܕܡ݂ܢ ܟܕܘ ܡܫܬܰܦܥܝ݂ܢ ܗܘܘ ܠܥܠ ܡ݂ܢ ܣܟܪܐ܆ ܬܰܠܚܗ ܡ݂ܢ ܫܠܝ ܠܘܩܒܠ ܫܘܪܐ ܒܕܡܘܬ ܡܟܳܪܐ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܫܘܪܐ ܠܐ ܐܫܟܚ ܠܰܡܣܰܝܒܳܪܘ ܠܚܺܐܦܗܘܢ ܕܡܝ̈ܐ ܡܛܠ ܣܓܝܐܘܬܗܘܢ܆ ܐܠܐ ܡܳܛ ܘܢܦܰܠ. ܘܗ݂ܝ ܟܕ ܗ݂ܝ ܡܦܘܠܬܐ ܣܒܰܠ ܫܘܪܐ ܒܓܒܐ ܐ̱ܚܪܢܐ܆ ܗ̇ܘ ܕܒܗ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܡܦܩܢܐ ܠܢܗܪܐ ܘܶܐܬܓܗܶܡ ܘܢܦܰܠ. ܟܕ ܗܠܝܢ ܗܟܝܠ ܚܙܳܐ ܗܘܐ ܫܒܘܪ܆ ܐܰܣܒܰܪ ܡܟܝܠ ܕܕܠܐ ܫܚܳܩܐ ܟܳܒܶܫ ܠܗ̇ ܠܡܕܝܢ̱ܬܐ. ܘܫܠܝ݂ ܒܝܘܡܐ ܗ̇ܘ ܘܠܐ ܢܦܰܩ ܠܡܶܥܰܠ ܠܗ̇ ܐܝܟܢܐ ܕܬܶܢܓܰܒ ܐܪܥܐ܆ ܘܢܗܪܐ ܢܬܠ ܡܥܒܪ̈ܢܐ. ܠܚܪܬܐ ܕܝܢ ܟܕ ܩܪܶܒ ܠܗ ܟܠܗ ܚܝܠܗ ܠܡܕܝܢ̱ܬܐ܆ ܘܣܒܰܪ ܕܒܓܒܐ ܕܫܘܪܐ ܥܐܠ ܠܗ̇ ܠܡܕܝܢ̱ܬܐ܆ ܚܙܝܗܝ ܠܫܘܪܐ ܕܒܢܶܐ ܡ݂ܢ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܓܒ̈ܐ. ܘܚܙܳܐ ܕܣܪܝܩܐܝܬ ܗܘܬ݀ ܠܶܐܘܬܗ. ܝܥܩܘܒ ܓܝܪ ܓܒܪܐ ܐܠܗܝܐ܆ ܒܝܕ ܨܠܘ̈ܬܗ ܡܠܳܐ ܐܢܘܢ ܠܦܰܪ̈ܳܫܐ ܚܝܠܐ ܘܠܥܡܘܪ̈ܝܗ̇ ܕܡܕܝܢ̱ܬܐ܆ ܘܒܢܳܝܗܝ ܠܫܘܪܐ ܘܐܩܝܡ ܥܠܘܗܝ ܥܳܕܪ̈ܐ ܘܒܐܣܛܘܣ ܘܰܕܪܳܐ ܘܕܚܰܩ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܬܩܪܒܝܢ ܠܘܬܗ ܗܠܝܢ ܣܥܰܪ ܗܘܐ. ܠܘ ܟܕ ܩܪܶܒ ܠܗ ܠܫܘܪܐ܆ ܐܠܐ ܟܕ ܒܓܘ ܗܝܟܠܐ ܠܐܠܗܐ ܡܪܐ ܟܠ ܡܬܟܫܦ ܗܘܐ. ܫܒܘܪ ܕܝܢ ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܕܠܝ݂ܠܘ݂ܬ ܒܶܢܝܳܢܗ ܕܫܘܪܐ ܐܰܬܡܗܶܗ܆ ܐܠܐ ܐܦ ܚܶܙܘܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܕܐܬܚܙܝ݂ ܠܗ ܕܰܚܠܗ. ܚܙܳܐ ܓܝܪ ܐ̱ܢܫ ܕܡܥܰܛܰܦ ܐܣܟܡܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܘܩܐܡ ܠܥܠ ܡ݂ܢ ܫܘܪܐ܆ ܘܐܣܛܠܗ ܘܬܳܓܗ ܡܰܒܪܩܝܢ ܗܘܘ ܒܙܰܠܝ݂ܩܝ̈ ܢܘܗܪܐ. ܟܕ ܕܝܢ ܐܣܒܪܘ ܕܡܠܟܐ ܗ̇ܘ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ. ܐܬܠܰܚܡ ܥܠ ܐܝܠܝܢ ܕܐܬܐܡܪܘ ܡܢܗܘܢ ܕܒܐܢܛܝܘܟܝܐ ܐܝܬܘܗܝ ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ. ܘܐܫܬܘܕܥ ܐܬܘ̈ܬܐ ܕܚܙܳܐ ܘܐܡ݂ܪ: ܕܐܠܗܐ ܗܘ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܕܡܰܩܪܶܒ ܚܠܦܝܗܘܢ܆ ܘܶܐܬܪܥܶܡ ܕܘܝܐ ܘܫܕܳܐ ܓܶܐܪܐ ܒܐܐܪ. ܟܕ ܡܦܳܣ ܕܕܠܐ ܓܘܫܡܐ ܠܳܐܐ ܕܘܝܐ. ܐܢܝܚ ܕܝܢ ܚܺܐܦܐ ܕܚܶܡܬܐ ܕܫܳܢܝܘܬܗ. ܐܦܪܝܡ ܕܝܢ ܬܡܝ݂ܗܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܟܬܒܢܐ ܚܟܝܡܐ. ܘܒܝܬ ܣܘܪ̈ܝܝܐ ܡܫܬܒܚ ܗܘܐ. ܘܒܥܳܐ ܡܢܗ ܕܛܘܒܢܐ ܝܥܩܘܒ ܕܢܶܣܩ ܠܫܘܪܐ ܘܢܚܙܐ ܠܒܪܒܪ̈ܝܐ܆ ܘܢܶܫܕܶܐ ܒܗܘܢ ܓܐܪܐ ܕܠܘ̈ܛܬܐ. ܟܕ ܕܝܢ ܫܡܥܗ ܓܒܪܐ ܗ̇ܘ ܫܒܝ݂ܚܐ܆ ܣܠܶܩ ܠܚܕ ܡ݂ܢ ܦܘܪ̈ܟܳܣܐ ܕܫܘܪܐ. ܘܟܕ ܚܙܳܐ ܣܘܓܐܐ ܕܪ̈ܒܘܬܐ܆ ܠܐ ܫܕܪ ܥܠܝܗܘܢ ܠܘܛܬܐ ܚܕܬܐ. ܐܠܐ ܚܰܠܘ݂ܛܐ ܘܒܳܩ̈ܐ ܫܐܠ ܡ݂ܢ ܐܠܗܐ ܕܢܫܕܪ ܥܠܝܗܘܢ ܐܝܟ ܕܒܝܕ ܗܠܝܢ ܫܝ݂̈ܛܬܐ ܘܙܥܘܪ̈ܝܬܐ ܕܡܰܩܪܒܝܢ ܥܡܗܘܢ ܢܫܬܘܕܥܘܢ ܚܝܠܗ ܕܐܠܗܐ. ܢܦܰܩ ܕܝܢ ܥܡ ܨܠܘܬܗ ܥܢܢ̈ܐ ܕܚܰܠܘ݂ܛܐ ܘܕܒܳܩ̈ܐ. ܘܐܬܡܠܝ݂ܘ ܦܝ݂̈ܠܐ ܒܗ̇ܝ ܕܡܶܫܟܗܘܢ ܓܰܪܕܐ ܗܘ ܘܠܝܬ ܒܗ ܣܥܪܐ. ܘܢܚܝ݂ܪ̈ܐ ܘܐܕܢ̈ܐ ܕܪ̈ܟܫܐ ܘܕܚܝܘ̈ܬܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܝܬܐ. ܗ݂ܢܘܢ ܕܝܢ ܠܐ ܐܫܟܚܘ ܠܡܩܡ ܠܘܩܒܠ ܚܺܐܦܗ ܕܡܣܡ ܒܪܝܫܐ ܗܢܐ. ܦܣܰܩܘ ܦܓܘ݂ܕܰܝ̈ܗܘܢ ܘܫܕܰܘ ܡܢܗܘܢ ܠܪ̈ܳܟܒܰܝܗܘܢ ܘܫܒܩܘ ܠܡܰܫܪܝܬܐ ܘܥܪܰܩܘ ܬܟܝ݂ܒܐܝܬ. ܟܕ ܕܝܢ ܝ݂ܠܦ ܗ̇ܘ ܕܘܝܐ ܫܒܘܪ ܠܚܝܠܗ ܕܐܠܗܐ܆ ܐܫܩܠ ܡ݂ܢ ܬܡܢ ܟܕ ܒܗܬܬܐ ܩܛܰܦ ܡ݂ܢ ܥܡܠܗ. ܟܕ ܗܕܐ ܓܠܝܘܬ ܐܦ̈ܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܠܘܬ ܡܪܢ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܝܥܩܘܒ. ܒܛܝܒܘܬܐ ܕܡ݂ܢ ܠܥܠ ܥܬܝܪ ܗܘܐ ܘܒܬܕܡܪ̈ܬܐ ܢܳܨܚ ܗܘܐ ܘܟܠܝܘܡ ܒܦܘܠܚܢܐ ܕܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ. ܘܒܫܘܒܚܐ ܪܒܐ ܡ݂ܢ ܥܠܡܐ ܗܢܐ ܢܦܰܩ. ܗܠܝܢ ܗܘܘ ܕܘܒܪ̈ܘܗܝ ܕܗܢܐ ܡܝܰܬܪܐ܆ ܕܒܨܠܘ̈ܬܗ ܢܰܚܕܰܪ ܡܪܝܐ ܠܥܕܬܗ ܢܛܘܪܘܬܐ ܕܡܠܐܟܘ̈ܗܝ ܩܕܝ̈ܫܐ ܗܫܐ ܘܒܟܠܙܒܢ ܘܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ ܐܡܝܢ.