ܬܫܥܝܬܐ ܕܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܕܥܡܪ ܒܒܐܪܐ

ܬܫܥܝܬܐ ܕܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܕܥܡܪ ܗܘܐ ܒܒܐܪܐ

 

ܐܚܝ̈܆ ܐܢ̱ܬܬܐ ܚܕܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܪܳܚܡܰܬ݀ ܠܡܫܝܚܐ ܕܫܡܗ̇ ܠܘܠܝܰܢܐ. ܘܐܡܝ݂ܢܐ ܗܘܬ݀ ܒܨܠܘܬܐ ܘܒܝܘܠܦܢܐ ܕܟܬܒ̈ܐ ܩܕܝ̈ܫܐ. ܘܪܳܒܝܳܐ ܗܘܬ݀ ܒܚܝܠܐ ܘܒܡܠܬܐ ܗ݂ܝ ܘܒܢܝ̈ܗ̇. ܘܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ̇ ܬܪܝܢ ܒܢܝ݂̈ܢ܆ ܫܡܗ ܕܚܕ ܝܘܚܢܢ ܘܫܡܗ̇ ܕܚܬܗ ܡܰܡܛܺܝܰܐ܆ ܘܐܦ ܡܰܪ̈ܗܳܛܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܐܝܬ ܗܘܘ ܠܗܘܢ. ܘܒܙܒܢܐ ܗ̇ܘ ܩܡ ܗܘܐ ܓܒܪܐ ܚܕ ܕܫܡܗ ܗܘܐ ܦܘܦܝ݂ܢܛܘܣ. ܘܢܣܰܒ ܦܘܩܕܢܐ ܡ݂ܢ ܡܠܟܐ ܚܢܦܐ ܕܟܠ ܐܝܟܐ ܕܡܫܬܟܚ ܐ̱ܢܫ ܡ݂ܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܗܝܡܢܝܢ ܒܫܡܗ ܕܡܫܝܚܐ ܢܶܐܣܘܪ ܘܢܢܰܓܶܕ ܐܢܘܢ. ܘܟܕ ܫܡܥܬ݀ ܡܗܝܡܢܬܐ ܠܘܠܝܢܐ ܕܶܐܬܳܐ ܠܐܝܟܐ ܕܥܡܪܐ ܗܘܬ݀܆ ܘܢܦܰܠ ܗܘܐ ܙܘܥܐ ܪܒܐ ܕܡܕܝܢ̱ܬܗ̇. ܘܥܪܰܩ ܟܠܢܫ ܡ݂ܢ ܩܕܡܘܗܝ. ܗ݂ܝ ܕܝܢ ܫܩܠܬ݀ ܒܢܝ̈ܗ̇ ܘܛܰܫܝܬ݀ ܐܢܘܢ ܒܡܥܪܬܐ ܚܕܐ. ܘܒܢܡܘܣܗ ܕܡܪܝܐ ܐܝܡܡܐ ܘܠܠܝܐ ܡܬܗܰܓܝܐ ܗܘܬ݀. ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܕܝܢ ܒܪܗ̇ ܕܐܪܡܠܬܐ ܐܝܟ ܫܢܝ̈ ܬܠܬܥܣܪܐ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܗܢܐ ܛܘܒܢܐ ܡܰܛܫܝܐܝܬ ܢܳܚܶܬ ܗܘܐ ܡ݂ܢ ܠܘܬ ܐܡܗ ܟܕ ܠܐ ܪܓܝ݂ܫܐ ܗܘܬ݀ ܘܳܐܙܶܠ ܗܘܐ ܠܥܕܬܐ ܕܢܨܝܚܐ ܚܕ ܡ݂ܢ ܩܕܝ̈ܫܐ. ܘܗܟܢ ܐܡܝ݂ܢܐܝܬ ܡܫܰܠܡ ܗܘܐ ܨܠܘܬܗ. ܘܚܙܝܗܝ ܬܡܢ ܚܕ ܓܒܪܐ ܟܕ ܡܨܠܐ ܘܰܩܪܶܒ ܠܘܬܗ ܟܕ ܡܫܰܐܠ ܗܘܐ ܠܗ ܘܐܡ̇ܪ: ܐܘ ܛܠܝܐ ܡ݂ܢ ܐܝܟܐ ܐܢ̱ܬ ܘܡ݂ܢ ܐܝܢܐ ܓܢܣܐ ܐܝܬܝܟ ܕܗܟܢܐ ܒܰܫܩܳܠܛܥܢܐ ܨܠܘܬܐ ܐܡܝܢܐܝܬ ܡܫܰܡܠܶܐ ܐܢ̱ܬ؟ ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܝܘܚܢܢ ܦܰܢܝ ܠܗ ܦܬܓܡܐ ܘܐܡ݂ܪ: ܒܪܗ̇ ܐܝ݂ܬܝ ܕܐܢ̱ܬܬܐ ܚܕܐ ܐܪܡܠܬܐ܆ ܥܡ ܚܬܐ ܙܥܘܪܬܐ܆ ܘܡܛܰܫܶܝܢ ܗܘܰܝܢ ܒܡܥܪܬܐ ܚܕܐ. ܘܟܕ ܠܐ ܪܓܝ݂ܫܐ ܐܡܝ܆ ܢܶܚܬܶܬ ܡ݂ܢ ܠܘܬܗ̇ ܘܒܥܕܢܐ ܕܨܠܘܬܐ ܡܬܛܝܒ ܗܘܺܝܬ ܒܥܕܬܐ܆ ܘܠܐ ܐܶܫܟܚܶܬ ܠܐܢܫ ܐ̱ܚܪܝܢ ܕܥܐܠ ܠܗܪܟܐ ܘܡܨܠܐ ܐܠܐ ܐܢ̱ܬ. ܟܠܗܘܢ ܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ ܕܳܚܠܝܢ ܕܢܚܰܘܘܢ ܢܦܫܗܘܢ. ܐܢܐ ܕܝܢ ܡ݂ܢ ܗ̇ܘ ܡܠܟܐ ܫܡܝܢܐ ܕܳܚܠ ܐ̱ܢܐ ܒܠܚܘܕ ܕܡܫܟܚ ܕܰܢܡܝܬ ܘܢܰܚܶܐ. ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ ܓܒܪܐ ܗ̇ܘ: ܡܘܢ ܐܳܠܶܨ ܠܟ ܒܪܝ ܕܬܬܙܝܥ ܘܬܩܘܡ ܠܘܩܒܠ ܐܘܠܨܢ̈ܐ؟ ܐܠܐ ܐܢ ܒܥܐ ܐܢ̱ܬ ܕܬܶܙܟܶܐ ܠܗܠܝܢ ܕܡܬܚܰܙܝ̈ܢ܆ ܙܠ ܠܟ ܠܡܕܒܪܐ ܘܬܡܢ ܗܘܝ݂ ܐܝܟ ܚܕ ܡ݂ܢ ܡܠܐܟ̈ܐ. ܗܢܐ ܓܝܪ ܥܠܡܐ ܥܒܘܪܐ ܗܘ ܘܰܥܒܳܕܘ̈ܗܝ ܘܚܝܠܘ̈ܬܗ ܐܝܟ ܛܠܠܐ ܘܠܚܒܳܠܐ ܫܳܪܟܝܢ ܫܘܦܪ̈ܘܗܝ. ܛܘܒܘܗܝ ܕܝܢ ܠܓܒܪܐ ܕܠܐ ܢܰܘܒܕ ܢܦܫܗ ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܥܒܘܪ̈ܝܬܐ ܕܒܳܛܠ̈ܢ ܘܠܐ ܩܳܝ̈ܡܢ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܝܘܚܢܢ ܟܕ ܫܡܰܥ ܗܠܝܢ ܐܶܬܬܰܢܰܚ܆ ܘܐܡ݂ܪ ܠܓܒܪܐ ܗ̇ܘ: ܡܢܐ ܐܥܒܕ ܕܰܡܥܳܩ ܐ̱ܢܐ ܥܠ ܐܡܝ ܘܥܠ ܚܬܝ ܡܛܠ ܕܫܒܪܬܐ ܗܝ. ܘܒܰܫܩܳܠܛܥܢܐ ܣܓܝܐܐ ܠܐܝܬ݀ ܒܢ ܐܡܢ ܒܝܘܠܦܢ̈ܐ ܐܠܗܝ̈ܐ ܕܠܐ ܢܺܐܒܕܘܢ ܡܰܪ̈ܗܳܛܐ ܕܫܒܰܩ ܠܢ ܐܒܘܢ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܓܒܪܐ ܐܡ݂ܪ ܠܗ: ܛܳܒܝ݂̈ܢ ܐܢܘܢ ܡܰܪ̈ܗܳܛܐ ܫܡܝ̈ܢܐ ܒܪܝ ܡ݂ܢ ܗܠܝܢ ܐܪ̈ܥܢܝܐ ܕܠܐ ܡܩܰܘܶܝܢ. ܥܢܳܐ ܝܘܚܢܢ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ: ܐܺܙܰܠ ܡܳܕܳܝܢ ܐܰܘܕܥܝܗ̇ ܠܐܡܝ ܘܟܢ ܣܳܥܪ ܐ̱ܢܐ. ܗܟܢܐ ܕܠܡܐ ܬܬܥܝ݂ܩ ܡ݂ܢ ܠܘܬܝ ܘܬܬܬܰܢܰܚ ܒܠܒܗ̇ ܘܢܺܐܒܰܫ ܠܝ ܡܛܠܬܗ̇. ܐܢܕܝܢ ܡܨܰܠܝܐ ܥܠܰܝ ܐܝܟ ܕܙܰܝܢܐ ܚܰܣܝ݂ܢܐ ܫܩܠ ܐ̱ܢܐ ܘܢܳܦܩ ܐ̱ܢܐ ܡ݂ܢ ܠܘܬܗ̇. ܘܚܦܝ݂ܛܐܝܬ ܪܗܶܛ ܝܘܚܢܢ ܘܶܐܙܰܠ ܠܘܬ ܐܡܗ. ܘܗ݂ܝ ܣܶܘܚܬ݀ ܠܩܘܒܠܗ ܘܐܡܪܬ݀ ܠܗ: ܐܝܟܐ ܗܘܰܝܬ ܒܪܝ ܕܐܬܬܥܝܩܶܬ ܒܠܒܝ ܡܛܠܬܟ؟ ܘܛܰܫܺܝܬܟܘܢ ܘܠܢܶܟ̈ܣܐ ܕܫܒܰܩ ܠܟܘܢ ܐܒܘܟܘܢ ܕܠܐ ܬܶܦܠܘܢ ܒܐܝ̈ܕܘܗܝ ܕܥܘܠܐ ܦܘܦܝ݂ܢܛܘܣ ܘܨܒܝܢܗ ܒܝܫܐ ܢܣܥܘܪ ܒܟܘܢ ܘܬܰܚܬܘܢ ܢܦܫܝ ܒܕܘܘܢܐ ܠܫܝܘܠ. ܗܝܕܝܢ ܩܕܝܫܐ ܝܘܚܢܢ ܥܢܳܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ̇ ܠܐܡܗ: ܠܥܕܬܐ ܡܪܬܝ ܐܶܙܶܠ̱ܬ ܠܡܨܰܠܝܘ݂ ܘܐܫܟܚܶܬ ܬܡܢ ܓܒܪܐ ܚܕ ܘܡܠܠ ܥܡܝ ܘܨܒܐ ܗܘܐ ܕܬܡܢ ܢܰܠܒܫܰܢܝ. ܘܶܐܡܪܶܬ ܠܗ: ܕܐܢ ܠܐ ܐܳܙܠ ܐ̱ܢܐ ܘܡܬܚܙܐ ܐ̱ܢܐ ܠܐܡܝ ܠܐ ܡܫܟܚ ܐ̱ܢܐ. ܘܐܫܬܰܘܕܺܝܬ ܠܗ ܕܐܙܠ ܐ̱ܢܐ ܠܘܬܗ. ܐܠܐ ܒܚܰܝܰܝ̈ܟܝ ܐܡܝ ܨܰܠܳܝ ܥܠܝ܆ ܘܐܢ ܡܶܫܬܰܘܚܪ ܐ̱ܢܐ ܠܘܬܗ ܡܟܰܬܪ ܐ̱ܢܐ ܒܫܶܠܝܐ. ܘܥܢܬ݀ ܐܡܗ ܘܐܡܪܬ݀ ܠܗ: ܙܠ ܒܫܠܡܐ ܒܪܝ܆ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܢܗܘܐ ܥܡܟ ܘܢܢܰܛܪܟ ܡ݂ܢ ܟܠ ܢܣܝܘ̈ܢܝ݂ܢ. ܗܝܕܝܢ ܝܰܗܒ ܠܗܝܢ ܫܠܡܐ ܠܐܡܗ ܘܠܚܬܗ ܘܢܰܫܶܩ ܐܢܝܢ ܘܶܐܙܰܠ. ܘܪܬܰܚ ܒܪܥܝܢܗ ܘܰܪܕܳܐ ܠܡܕܒܪܐ ܕܠܘܬ ܝܘܪܕܢܢ ܘܶܐܙܰܠ ܡܰܪܕܶܐ ܬܪܝܢ ܝܘܡܝ݂̈ܢ. ܘܐܫܟܚ ܓܒܪܐ ܡܨܪܝܐ ܕܥܳܡܪ ܗܘܐ ܒܡܥܪܬܐ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܘܩܘܝ݂ ܠܘܬܗ ܝܘܡܐ ܚܕ. ܘܠܨܦܪܗ ܕܝܘܡܐ ܐܡ݂ܪ ܠܗ: ܡܛܠ ܡܢܐ ܐܶܬܰܝܬ ܠܗܪܟܐ ܒܪܝ؟ ܘܥܢܳܐ ܩܕܝܫܐ ܝܘܚܢܢ ܘܐܡ݂ܪ: ܕܶܐܥܡܰܪ ܒܗܢܐ ܡܕܒܪܐ ܟܠܗ ܙܒܢܐ ܕܚܝܝ̈. ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ ܗ̇ܘ ܡܨܪܝܐ: ܠܐ ܡܫܟܚ ܐܢ̱ܬ ܕܬܣܝܒܪ ܕܘܒܪܐ ܗܢܐ ܘܬܬܟܰܬܰܫ ܐܠܐ ܫܠܰܚܬܝܗܝ ܘܫܒܰܩܬܳܝܗܝ ܠܥܠܡܐ ܗܢܐ ܥܒܘܪܐ. ܐܡ̇ܪ ܝܘܚܢܢ: ܐܢܐ ܨܒܐ ܐ̱ܢܐ ܕܐܥܡܪ ܠܘܬܟ ܘܶܐܫܡܰܥ ܡܢܟ ܡ̈ܠܐ ܕܒܗܝܢ ܐܶܬܦܪܶܩ. ܘܫܰܒܩܗ ܠܘܬܗ ܫܒܥܐ ܝܘܡܝ݂̈ܢ ܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܢܢܰܣܝ݂ܘܗܝ. ܘܗ̇ܘ ܡܨܪܝܐ ܡܩܰܒܠ ܗܘܐ ܣܰܝܒܪܬܐ ܒܝܕ ܡܠܐܟܐ ܚܕܐ ܙܒܢ̱ܬܐ ܒܫܒܬܐ. ܘܟܕ ܐܬܬ݀ ܠܗ ܣܝܒܳܪܬܐ ܒܚܕ ܡ݂ܢ ܝܘܡܝ݂̈ܢ܆ ܠܐ ܝܰܗܒ ܠܗ ܠܝܘܚܢܢ ܡܕܡ. ܘܩܪܝܗܝ ܡܨܪܝܐ ܗ̇ܘ ܠܝܘܚܢܢ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ: ܦܘܩ ܙܠ ܠܟ ܠܐܦܝ̈ ܡܕܒܪܐ ܓܰܘܳܝܐ ܘܰܒܢܝ݂ ܠܟ ܬܡܢ ܩܶܠܳܝܬܐ ܘܰܗܘܺܝ ܒܗ̇ ܕܬܬܝܕܥ ܠܐܠܗܐ ܘܢܫܰܕܪ ܠܟ ܐܦ ܣܰܝܒܳܪܬܐ. ܗܝܕܝܢ ܢܦܰܠ ܥܠ ܪ̈ܓܠܘܗܝ ܕܗ̇ܘ ܡܨܪܝܐ ܘܢܫܰܩ ܐܢܝܢ ܘܢܦܰܩ ܕܢܐܙܠ ܠܡܕܒܪܐ. ܘܟܕ ܗ݂ܘ ܡܗܠܟ ܦܓܰܥ ܒܗ ܡܠܐܟܐ ܕܡܪܝܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ: ܠܐܝܟܐ ܐܳܙܶܠ ܐܢ̱ܬ ܛܠܝܐ؟ ܥܢܳܐ ܝܘܚܢܢ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ: ܒܳܥܐ ܐ̱ܢܐ ܕܐܫܟܚ ܠܝ ܕܘܟܬܐ ܕܐܥܡܪ ܒܗ̇. ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ ܡܠܐܟܐ: ܡܐ ܕܳܐܙܶܠ ܐܢ̱ܬ ܝܘܡܐ ܚܕ ܡܫܟܚ ܐܢ̱ܬ ܒܐܪܐ ܚܕܐ ܩܕܡܝܟ܆ ܚܘܬ ܘܗܘܝ݂ ܒܗ̇. ܘܟܕ ܡܰܛܝ݂ ܠܒܐܪܐ ܗ̇ܝ܆ ܫܰܪܝ݂ ܚܐܪ ܒܗ̇ ܘܰܚܬܰܡ ܢܦܫܗ ܒܨܠܝܒܐ ܘܐܡ݂ܪ: ܗ̇ܘ ܕܰܐܣܶܩ ܠܝܘܢܢ ܡ݂ܢ ܟܪܣܗ ܕܢܘܢܐ ܘܠܕܢܝܐܠ ܡ݂ܢ ܓܘܒܐ ܕܐܪ̈ܝܘܬܐ ܘܠܶܐܪܰܡܝܐ ܡ݂ܢ ܓܘܒܐ ܕܰܣܝܳܢܐ ܘܠܝܘܣܦ ܡ݂ܢ ܓܘܒܐ ܕܒܝܬ ܐܣܝܪ̈ܐ ܘܐܫܬܕܪ ܥܠ ܡܠܟܘܬܐ ܕܡܨܪܝܢ. ܗܟܢܐ ܐܦ ܗܫܐ ܡܪܝܐ ܗܘܝ݂ ܥܡܝ ܒܓܘ ܒܐܪܐ ܗܕܐ ܘܥܕܪ ܠܡܚܝ݂ܠܘܬܝ. ܘܟܕ ܙܳܐܥ ܘܪܰܬܝ݂ܬ ܒܢܦܫܗ܆ ܢܚܶܬ ܠܓܘܗ̇ ܕܒܺܐܪܐ ܗ̇ܝ ܟܕ ܡܘܕܐ ܘܡܫܒܚ ܠܐܠܗܐ ܚܝܐ. ܘܟܕ ܐܬܡܰܠܝ݂ܘ ܠܗ ܝܘܡ̈ܬܐ ܐܪܒܥܝܢ ܘܠܚܡܐ ܘܡܝ̈ܐ ܠܐ ܛܥܶܡ܆ ܐܶܬܳܐ ܗܘܐ ܡܠܐܟܐ ܠܘܬ ܗ̇ܘ ܡܨܪܝܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ: ܩܘܡ ܐܰܘܒܶܠ ܣܰܝܒܳܪܬܐ ܠܗ̇ܘ ܕܥܳܡܪ ܒܒܺܐܪܐ܆ ܕܗܐ ܐܪܒܥܝܢ ܝܘܡܝ݂̈ܢ ܠܚܡܐ ܠܐ ܐܶܟܰܠ. ܘܒܘܪ̈ܟܘܗܝ ܠܐ ܟܳܦ ܘܐܝܕܘ̈ܗܝ ܠܐ ܩܦܰܣ ܐܠܐ ܟܠܗ ܝܘܡܐ ܡܬܝ݂ܚ ܒܬܰܟܫܦܬܐ ܕܠܘܬ ܐܠܗܐ. ܘܡܛܠ ܕܠܐ ܦܩܰܕ ܠܝ ܡܪܝܐ ܕܰܐܘܒܶܠ ܠܗ ܣܝܒܪܬܐ. ܐܠܗܐ ܕܝܢ ܨܳܒܶܐ ܕܒܐܝ̈ܕܝܟ ܬܬܝܗܒ ܠܗ ܣܝܒܳܪܬܐ ܕܠܐ ܢܬܢܰܣܶܐ ܡ݂ܢ ܣܛܢܐ ܒܝܕ ܫܘܒܗܪܐ ܘܫܰܪܰܪܝܗܝ ܒܡ̈ܠܐ ܕܒܘܝܳܐܐ ܘܚܰܝܶܠܝܗܝ ܒܝܘܠܦܢܐ ܐܠܗܝܐ. ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܟܠܗܝܢ ܫܡܰܥ ܗܘܐ ܐܟܠܩܪܨܐ ܘܐܡ̇ܪ ܗܘܐ: ܕܘܝܠܝ݂ ܕܡܶܙܕܟܶܐ ܐ̱ܢܐ ܡ݂ܢ ܗܢܐ ܛܠܝܐ ܙܥܘܪܐ ܘܬܰܚܘ݂ܒܐ. ܘܗܦܰܟ ܬܘܒ ܘܐܡ݂ܪ ܣܛܢܐ: ܡܰܢܘ ܗܢܐ ܩܕܳܡܰܝ܆ ܕܐܝܟ ܛܰܪܦܐ ܩܕܡ ܪܘܚܐ ܡܙܝ݂ܥ ܐ̱ܢܐ ܠܗ. ܐܺܙܰܠ ܡܟܝܠ ܠܘܬܗ ܥܰܕ ܗ݂ܘ ܛܠܶܐ ܘܶܐܫܰܕܠܝ݂ܘܗܝ. ܗܝܕܝܢ ܗ̇ܘ ܡܨܪܝܐ ܫܩܰܠ ܣܝܒܪܬܐ ܡ݂ܢ ܡܠܐܟܐ ܘܶܐܙܰܠ ܠܘܬ ܛܘܒܢܐ ܝܘܚܢܢ ܘܩܥܳܐ ܘܐܡ݂ܪ: ܝܘܚܢܢ ܥܒܕܗ ܕܐܠܗܐ܆ ܣܰܝܥܟ ܐܠܗܐ ܘܡܛܠ ܡܣܝܒܪܢܘܬܟ ܫܕܪ ܠܟ ܣܝܒܪܬܐ. ܠܐ ܓܝܪ ܬܶܡܰܐܢ ܠܟ ܘܢܶܬܩܰܛܥ ܪܥܝܢܟ ܐܠܐ ܗܘܰܝܬ ܚܳܕܶܐ ܘܪܳܘܶܙ ܘܶܐܬܚܰܝܠ ܒܡܫܝܚܐ ܕܗ݂ܘ ܡܥܕܪ ܠܟ. ܛܘܒܢܐ ܕܝܢ ܝܘܚܢܢ ܐܬܚܫܒ ܒܠܒܗ ܕܕܰܡ ܣܛܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܒܕܡܘܬ ܗ̇ܘ ܡܨܪܝܐ ܕܢܰܛܥܶܐ ܒܗ. ܘܥܢܳܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ: ܐܢ ܨܒܝܢܐ ܗܘ ܕܐܠܗܐ܆ ܡܬܝܰܗܒܐ ܣܝܒܪܬܐ ܐ̱ܚܪܬܐ ܘܗܪܟܐ ܡܬܚܘܐ ܠܝ. ܥܢܳܐ ܐܦܪܘܬܡܝ݂ ܡܨܪܝܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ: ܐܢܐ ܐ̱ܢܐ ܡܨܪܝܐ ܗ̇ܘ ܕܶܐܬܰܝܬ ܠܘܬܝ ܠܡܥܪܬܐ. ܘܟܕ ܝ݂ܕܥ ܝܘܚܢܢ ܕܗܘܝܘ ܐܡ݂ܪ: ܒܪܟܡܪܝ. ܘܥܒܕܘ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܨܠܘܬܐ ܘܝܗܒܘ ܫܠܡܐ ܠܚܕܕ̈ܐ. ܘܫܩܰܠ ܛܘܒܢܐ ܝܘܚܢܢ ܣܝܒܪܬܐ ܡ݂ܢ ܗ̇ܘ ܡܨܪܝܐ ܘܐܬܚܰܝܠ ܘܨܠܝ ܘܐܡ݂ܪ: ܡܘܕܐ ܐ̱ܢܐ ܠܟ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܕܠܐ ܟܠܰܝܬ ܪ̈ܚܡܝܟ ܘܛܝܒܘ̈ܬܟ ܡܢܝ. ܘܐܡ݂ܪ ܝܘܚܢܢ ܠܡܨܪܝܐ: ܙܠ ܒܫܠܡܐ ܠܡܥܪܬܟ ܥܒܕܗ ܕܐܠܗܐ ܘܐܬܕܰܟܪܝܢܝ ܒܨܠܘ̈ܬܟ ܘܠܐ ܬܘܒ ܬܶܫܬܚܶܩ ܘܬܐܬܐ ܠܗܪܟܐ. ܚܰܝ ܗܘ ܠܝ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܗ̇ܘ ܕܠܐ ܡܰܗܡܶܐ ܡ݂ܢ ܐܝܠܝܢ ܕܩܳܪܶܝܢ ܠܗ ܒܩܘܫܬܐ ܕܠܐ ܬܘܒ ܐܶܩܰܒܠ ܣܝܒܪܬܐ ܡ݂ܢ ܐܝܕܝ̈ ܒܪܢܫܐ. ܘܠܐ ܬܘܒ ܐܶܣܰܩ ܡ݂ܢ ܒܺܐܪܐ ܗܕܐ ܥܘܡܪܐ ܕܚܝܝ̈܆ ܐܠܐ ܬܗܘܐ ܠܝ ܒܐܪܐ ܗܕܐ ܥܘܡܪܐ ܠܝܘܡܐ ܕܥܘܢܕܢܝ. ܘܒܟܠܡܕܡ ܢܐܨܦ ܕܝܠܝ ܐܠܗܐ. ܗܝܕܝܢ ܐܦܪܘܬܡܝ݂ ܐܡ݂ܪ ܠܛܘܒܢܐ ܝܘܚܢܢ: ܩܢܝ݂ ܒܪܝ ܡܣܝܒܪܢܘܬܐ ܕܠܐ ܬܬܢܰܣܶܐ ܡ݂ܢ ܐܟܠܩܪܨܐ. ܡܥܳܕ ܗܘ ܓܝܪ ܣܛܢܐ ܒܥܠܕܒܒܗ ܕܓܢܣܢ ܕܡܶܬܟܰܬܫ ܠܘܩܒܠ ܐܣܟܝܡܐ ܗܢܐ ܕܝܠܢ. ܘܡܰܩܪܶܒ ܥܡܢ ܒܟܠ ܝܘܡܝ݂̈ܢ ܒܩܘ݂ܛܳܥ ܪܥܝܢܐ ܘܒܡܚܫ̈ܒܬܐ ܒܝܫ̈ܬܐ܆ ܘܡܰܝܬܶܐ ܠܥܘܗܕܢܐ ܕܕܝܪ̈ܝܐ ܡܰܪ̈ܗܳܛܐ ܘܢܶܟ̈ܣܐ ܘܐܒܗ̈ܐ ܘܪ̈ܳܚܡܐ ܘܚܘܒܐ ܕܐܚ̈ܐ ܘܐܝܩܪܐ ܕܡ݂ܢ ܥܬܝܪ̈ܐ ܘܡܰܛܥܶܐ ܠܗ ܒܠܐ ܝ݂ܕܥܬܐ ܘܒܚܘ݂ܬܚ̈ܬܐ ܕܨܒܘ̈ܬܐ ܡܫܰܢܶܐ ܠܗ ܠܠܒܗ ܒܝܕ ܦܰܚ̈ܐ ܣܪ̈ܝܩܐ ܘܕܠܐ ܦܐܪ̈ܐ  ܥܳܒܶܕ ܠܗ ܠܒܪܢܫܐ ܘܡܰܝܬܶܐ ܥܠܘܗܝ ܬܘܳܬ ܢܦܫܐ ܘܒܶܟܝܐ. ܘܡܰܦܗܶܐ ܠܗ ܠܪܥܝܢܗ ܒܚܫ̈ܐ ܒܝ̈ܫܐ. ܘܒܫܘܠܡܐ ܕܡܘܬܐ ܡܛܰܒܰܥ ܠܗܘܢܐ. ܐܬܬܥܝܪ ܘܶܐܬܥܰܬܰܕ ܒܟܠܡܕܡ. ܥܢܳܐ ܝܘܚܢܢ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ: ܡܰܘܡܶܐ ܐ̱ܢܐ ܠܟ ܒܐܠܗܐ ܚܝܐ ܘܡܫܒܚܐ ܕܟܕ ܢܬܕܰܟܪܟ ܐܠܗܐ ܘܢܫܕܪ ܠܟ ܣܝܒܪܬܐ܆ ܠܐ ܬܰܝܬܶܐ ܠܝ ܡܕܡ. ܐܟܠܩܪܨܐ ܕܝܢ ܫܳܡܰܥ ܗܘܐ ܟܠܡܕܡ ܕܐܬܐܡܪ. ܘܥܰܦܩܘ ܠܚܕܕ̈ܐ ܘܶܐܙܰܠ ܡܨܪܝܐ ܗ̇ܘ ܠܡܥܪܬܗ. ܘܒܬܪ ܩܠܝܠ ܝܘܡ̈ܬܐ ܐܬܚܙܝ ܣܛܢܐ ܠܗ̇ܘ ܡܨܪܝܐ ܒܕܡܘܬܐ ܕܚܕ ܡ݂ܢ ܥܰܒܕ̈ܐ ܕܐܡܗ ܕܝܘܚܢܢ ܘܫܰܐܠ ܒܫܠܡܗ ܘܰܣܓܶܕ ܥܠ ܐܪܥܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ: ܒܥܐ ܐ̱ܢܐ ܡܢܟ ܐܘ ܓܒܪܐ ܕܐܠܗܐ. ܡܪܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܢ ܕܕܳܚܠ ܡ݂ܢ ܐܠܗܐ ܘܡܝܬ ܒܐܝܩܪܐ ܘܫܒܰܩ ܒܢܝ̈ܐ ܬܪܝܢ܆ ܕܟܪܐ ܘܢܩܒܬܐ. ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܕܟܪܐ ܫܒܰܩ ܠܐܡܗ ܡܪܬܐ ܕܝܠܢ ܘܫܰܢܝ݂. ܘܠܐ ܝܕܥܝܢܢ ܡܢܐ ܗܘܳܝܗܝ܆ ܘܒܪܶܢܝܐ ܣܓܝܐܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܡܪܬܢ ܡܛܠܬܗ. ܘܐܫܬܡܥ ܠܢ ܕܥܒܰܪ ܝܘܪܕܢܢ ܘܐܝܟܐ ܐܶܙܰܠ ܠܐ ܝܕܥܝܢܢ. ܘܒܕܡܥ̈ܐ ܘܚܫܐ ܪܒܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܐܡܗ. ܘܡ݂ܢ ܚܫܐ ܕܠܒܗ̇ ܫܕܪܬܢܝ ܕܺܐܙܰܠ ܒܰܒܥܳܬܗ܆ ܘܟܬܒܬ݀ ܠܗ ܐܓܪܬܐ. ܘܗܫܐ ܗܐ ܫܕܪܢܝ ܐܠܗܐ ܠܘܬ ܩܕܝܫܘܬܟ. ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܡܨܪܝܐ ܟܕ ܫܡܰܥ ܗܠܝܢ ܗܝܡܢ ܐܢܝܢ ܘܚܫ ܘܐܬܬܥܝ݂ܩ ܡܛܠ ܐܡܗ ܕܡܪܝ ܝܘܚܢܢ. ܘܠܐ ܐܰܪܓܶܫ ܒܠܒܗ ܕܡܰܛܥܝܳܢܘܬܐ ܗܝ ܕܐܟܠܩܪܨܐ. ܘܩܘܝ ܟܠܗ ܠܠܝܐ ܗ̇ܘ ܒܚܘܫܒ̈ܐ ܘܒܪܶܢܝܐ ܘܠܐ ܐܫܟܚ ܕܢܥܒܕ ܐܦܠܐ ܨܠܘܬܐ ܐܝܟ ܥܝܳܕܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ. ܘܠܨܦܪܗ ܕܝܘܡܐ ܩܡܘ ܐܙܠܘ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܠܘܬ ܛܘܒܢܐ ܝܘܚܢܢ. ܘܟܕ ܡܛܰܘ ܠܗ̇ܝ ܒܐܪܐ܆ ܐܡ݂ܪ ܡܨܪܝܐ ܠܝܘܚܢܢ: ܢܶܕܰܥ ܐܚܘܢ ܕܟܡܐ ܕܢܶܬܟܰܫܪ ܒܪܢܫܐ ܒܥܒܳܕ̈ܐ ܛܒ̈ܐ܆ ܘܠܐܒܳܗܘ̈ܗܝ ܕܝܢ ܠܐ ܡܢܝ݂ܚ܆ ܕܠܐ ܦܐܪ̈ܐ ܐܝܬܘܗܝ ܦܘܠܚܢܗ ܘܥܰܡܠܗ ܒܰܛܝ݂ܠܐ ܐܝܬܘܗܝ. ܘܐܢ̱ܬ ܫܒܰܩܬ ܠܐܡܟ ܡܛܰܪܦܬܐ܆ ܘܣܳܒܰܪ ܐܢ̱ܬ ܕܫܦܝܪ ܥܒܰܕܬ؟ ܠܐ܆ ܐܠܐ ܫܡܰܥܰܝܢܝ ܒܪܝ ܘܙܠ ܐܢܝ݂ܚ ܠܐܡܟ ܘܝ݂ܨܰܦ ܕܩܶܢܝ̈ܢܐ ܘܡܰܪ̈ܗܳܛܐ ܕܫܒܰܩ ܠܟܘܢ ܐܒܘܟ. ܘܒܬܪ ܡܘܬܐ ܕܐܡܟ ܐܢ ܕܝܢ ܨܒܐ ܐܢ̱ܬ ܕܠܗܪܟܐ ܬܐܬܐ܆ ܦܰܠܶܓܝܗܝ ܠܡܣܟܢ̈ܐ ܘܗܝܕܝܢ ܕܠܐ ܡܰܪܢܝ݂ܬܐ ܠܗܪܟܐ ܬܐܬܐ. ܘܗܐ ܚܕ ܡ݂ܢ ܥܒܕܝ̈ܟ ܫܕܪܬ݀ ܐܡܟ ܠܘܬܟ ܥܡ ܟܬܝܒ̈ܬܐ. ܗܝܕܝܢ ܛܘܒܢܐ ܘܙܰܟܳܝܐ ܝܘܚܢܢ ܥܢܳܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ ܠܗ̇ܘ ܡܨܪܝܐ: ܕܠܐ ܝܳܕܥ ܐܢ̱ܬ ܐܒܘܢ ܠܰܢܟܝ݂ܠܘ݂ܬܗ ܕܐܟܠܩܪܨܐ ܘܠܡܰܛܥܝܳܢܘܬܗ ܕܒܟܠ ܐܣܟܝ݂̈ܡܐ؟ ܐܝܟܢ ܫܒܳܐ ܠܚܘܫܳܒܝ̈ܟ ܘܐܗܦܟ ܠܬܪܥܝܬܟ ܫܦܝ݂ܬܐ ܘܕܰܘܶܕ ܘܒܰܠܒܶܠ ܠܨܠܘܬܟ ܘܫܰܒܩܟ ܕܬܨܰܠܐ ܘܬܫܒܚ ܐܝܟ ܥܝܳܕܐ ܕܝܠܟ ܐܠܐ ܐܰܛܥܝܳܟ. ܚܬܘܡ ܢܦܫܟ ܒܨܠܝܒܐ ܘܰܦܢܝ݂ ܠܝܕܥܬܟ ܘܚܙܝ݂ ܡܢܐ ܡܰܠܶܠܬ ܘܙܠ ܬܒ ܒܡܥܪܬܟ܆ ܘܐܢ ܢܶܩܪܶܐ ܠܐ ܬܶܥܢܶܝܘܗܝ. ܗܝܕܝܢ ܐܦܪܘܬܡܝ݂ ܩܒܠ ܡܠܬܗ ܕܝܘܚܢܢ ܘܐܣܬܟܠ ܒܪܥܝܢܗ ܠܡܰܛܥܝܳܢܘܬܗ ܕܣܛܢܐ. ܘܢܦܰܠ ܥܠ ܐܦܘ̈ܗܝ ܩܕܡ ܝܘܚܢܢ ܟܕ ܒܳܟܶܐ ܘܐܡ̇ܪ: ܒܥܝ݂ ܐܢ̱ܬ ܡ݂ܢ ܐܠܗܐ ܚܠܦܝ ܒܪܝ ܝܘܚܢܢ ܐܝܟܢܐ ܕܶܐܬܦܢܶܐ ܡ݂ܢ ܛܥܝܘܬܗ ܕܒܝܫܐ. ܘܨܠܝ ܝܘܚܢܢ ܘܐܡ݂ܪ: ܡܪܝܐ ܕܒܳܚܰܪ ܐܢ̱ܬ ܠܒܐ ܘܟܘܠܝ̈ܬܐ ܘܝܳܕܥ ܐܢ̱ܬ ܡܕܡ ܕܒܚܘ̈ܫܒܐ ܘܥܳܡܪ ܐܢ̱ܬ ܒܢܘܗܪܐ܆ ܐܢ̱ܬ ܐܢܗܪ ܠܗܘܢܗ ܕܥܒܕܟ ܐܦܪܘܬܡܝ݂ ܘܐܗܦܟ ܠܒܥܠܕܒܒܐ ܠܒܶܣܬܪܗ ܟܕ ܒܰܗܝ݂ܬ. ܗܝܕܝܢ ܣܛܢܐ ܡܶܢܫܶܠܝ ܐܡ݂ܪ ܠܝܘܚܢܢ ܒܕܡܘܬ ܚܕ ܡ݂ܢ ܥܒܕܘ̈ܗܝ: ܐܘ ܡܪܝ ܝܘܚܢܢ܆ ܟܡܐ ܡܰܟܶܟܬ ܘܫܰܦܶܠܬ ܠܐܡܟ ܘܠܝ ܕܟܕ ܡܬܛܰܪܦܝܢܢ ܒܪܶܢܝܐ ܕܡܛܠܬܟ. ܐܠܐ ܡܛܠܗܢܐ ܥܒܕܗ ܕܐܠܗܐ ܐܦܪܘܬܡܝ ܕܶܐܬܳܐ ܥܡܝ ܠܘܬܟ܆ ܫܡܰܥܝܗܝ ܘܗܦܘܟ ܐܢܝܚ ܠܐܡܟ ܡܛܰܪܦܬܐ ܒܚܙܳܬܟ. ܐܢ ܕܝܢ ܠܐ ܐܳܬܶܐ ܐܢ̱ܬ܆ ܐܢܐ ܐܳܙܠ ܐ̱ܢܐ ܠܝ. ܘܡܫܬܰܚܩܐ ܐܡܟ ܡܛܰܪܦܬܐ ܘܳܐܬܝܐ ܠܘܬܟ. ܝܕܥ ܐ̱ܢܐ ܕܐܡܬܝ ܕܫܳܡܥܳܐ ܥܠܝܟ ܠܐ ܫܒܩܝܢ ܠܗ̇ ܪ̈ܚܡܐ ܐܶܡܗܳܝ̈ܐ ܡ݂ܢ ܡܐܬܝܬܗ̇ ܕܠܘܬܟ ܠܗ̇ܝ ܕܬܶܚܙܶܝܟ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܛܘܒܢܐ ܠܐ ܦܰܢܝ݂ ܠܗ ܦܬܓܡܐ. ܘܐܡ݂ܪ ܗ̇ܘ ܡܨܪܝܐ: ܐܘ ܐܟܠܩܪܨܐ܆ ܟܡܐ ܚܰܝܶܒܬܢܝ ܘܰܐܩܪܶܒܬ ܥܡܝ ܘܕܰܓܶܠܬ ܒܝ ܐܝܟ ܕܒܛܘܫܝܐ. ܘܥܠܝܡܐ ܕܰܛܠܶܐ ܡܢܝ ܙܟܳܟ ܘܚܰܝܒܳܟ ܐܝܟ ܣܒܐ. ܙܕܩ ܠܝ ܕܐܬܬܥܝܪ ܘܐܬܟܫܦ ܠܐܠܗܐ ܐܝܟ ܕܐܦ ܥܠܝܡܐ ܗܢܐ. ܘܫܒܰܩ ܐܢܘܢ ܐܟܠܩܪܨܐ ܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ܆ ܘܗܦܰܟ ܘܟܰܢܶܫ ܟܢ̈ܫܐ ܕܫܐܕ̈ܐ ܘܰܐܘܒܶܠ ܥܡܗ ܠܒܺܐܪܐ ܗ̇ܝ ܘܫܰܪܝ݂ ܡ݂ܢ ܪܘܚܩܐ ܩܳܥܶܐ ܘܐܡ̇ܪ ܒܐܣܟܝܡܐ ܕܐܡܗ: ܐܘ ܒܪܝ ܝܘܚܢܢ܆ ܟܡܐ ܠܐܝ݂ܬ ܥܡܟ؟ ܘܐܦ ܒܐܘܠܨܢ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܪܰܒܺܝܬܟ ܘܛܰܫܺܝܬܟ ܒܥܶܠܝ݂ܬܐ ܥܡ ܚܬܟ. ܘܗܫܐ ܫܒܰܩܬܢܝ ܘܠܐ ܟܳܐܒ ܠܟ ܥܠܰܝ܆ ܐܠܐ ܥܒܰܕܬܢܝ ܕܒܣܝܒܘܬܐ ܡܚܝ݂ܠܬܐ ܐܶܦܗܶܐ ܒܡܕܒܪܐ ܗܢܐ. ܘܠܐ ܐܶܬܕܟܰܪܬ ܕܡ݂ܢ ܬܕܰܝ̈ ܝ݂ܢܶܩܬ. ܘܠܐ ܐܰܚܫܘܟ ܪ̈ܚܡܐ ܕܣܝܒܘܬܝ. ܘܬܘܒ ܩܡ ܠܥܠ ܡ݂ܢ ܦܘܡܗ̇ ܕܒܐܪܐ ܘܩܥܳܐ ܘܐܡ݂ܪ: ܒܪܝ ܝܘܚܢܢ܆ ܐܶܬܦܰܢ ܥܠܝ ܘܐܬܪܰܥܳܐ ܠܐܡܟ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܣܒܬܐ. ܘܩܥܳܐ ܒܕܡܘܬ ܐܡܗ ܘܚܬܗ ܘܐܡ݂ܪ ܗܟܢܐ: ܒܳܥܶܝܢܢ ܡܢܟ ܣܩ ܘܦܪܘܩ ܢܦܫ̈ܬܢ ܘܐܬܪܚܡܥܠܝܢ. ܘܶܐܬܦܢܰܝ ܥܠ ܡܰܪ̈ܗܳܛܝܟ ܘܗܒ ܐܢܘܢ ܠܡܣܟܢ̈ܐ ܘܗ̇ܢܘ ܥܒܳܕܐ ܕܐܠܗܐ. ܘܐܢ ܠܐ ܣܥܪ ܐܢ̱ܬ ܗܟܢ܆ ܣܰܒ ܠܟܠܢ ܠܘܬܟ ܕܐܦ ܚܢܢ ܢܡܘܬ ܥܡܟ. ܒܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܠܐ ܦܰܢܝ݂ ܠܗ ܦܬܓܡܐ ܛܘܒܢܐ ܝܘܚܢܢ ܐܠܐ ܕܠܐ ܫܰܠܘܳܐ ܡܨܠܐ ܗܘܐ ܠܐܠܗܐ ܘܡܫܒܚ. ܘܒܕܡܘ݂ܬܐ ܕܐܡܗ ܐܕܝ݂ܩ ܚܕ ܡ݂ܢ ܕܝܘ̈ܐ ܒܓܘ ܒܺܐܪܐ ܘܐܡ݂ܪ: ܫܒܘܩܰܝܢܝ ܐܶܚܘܬ ܠܘܬܗ ܘܶܐܚܙܶܝܘܗܝ܆ ܕܠܡܐ ܟܒܪ ܡܝ݂ܬ ܗܘ ܒܪܝ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܛܘܒܢܐ ܠܐ ܦܰܢܝ݂ ܦܬܓܡܐ. ܘܥܕܢܐ ܣܓܝܐܐ ܩܘܝ ܒܥܠܕܪܐ ܟܕ ܣܳܒܰܪ ܗܘܐ ܕܡܡܠܠ ܥܡܗ. ܘܩܪܳܐ ܠܟܠܗܘܢ ܫܐܕ̈ܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗܘܢ: ܬܘ ܢܰܝܬܶܐ ܚܰܒܠܐ ܘܢܶܚܘܬ ܠܬܡܢ. ܘܟܕ ܫܪܝ݂ ܐܟܠܩܪܨܐ ܕܢܫܰܥܒܶܕ ܐܢܘܢ ܕܗܟܢ ܢܥܒܕܘܢ܆ ܩܥܳܐ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܕܫܐܕ̈ܐ ܘܐܡ݂ܪ: ܕܐܢ ܟܠܟܘܢ ܬܶܚܬܘܢ ܠܬܡܢ ܐܠܐ ܡ̇ܢ ܡܰܚܶܬ ܠܝ ܕܦܐܫ ܐ̱ܢܐ ܠܝ ܒܠܚܘܕܝ؟ ܘܐܬܚܰܡܰܬ ܐܟܠܩܪܨܐ ܕܦܪܣܝ݂ ܥܒܳܕܗ. ܘܰܐܣܪܗ ܘܫܕܪܗ ܠܐܬܪܐ ܡܰܒܥܕܐ. ܘܟܕ ܐܘܕܥ ܘܓܠܳܐ ܢܟܝ݂ܠܘܬܗ܆ ܗܘܳܐ ܒܕܡܘܬ ܬܢܝ݂ܢܐ ܘܶܐܬܥܰܙܰܙ ܗܘܐ. ܘܟܕ ܐܶܬܚܰܡܰܬ܆ ܫܕܳܐ ܢܦܫܗ ܠܬܚܬ ܠܒܺܐܪܐ ܘܟܰܪܟܗ ܠܛܘܒܢܐ ܝܘܚܢܢ ܘܐܝܟ ܗ̇ܘ ܕܡܶܬܡܚܶܠ ܗܘܐ ܘܡܬܦܣܩܝܢ ܗܕܡܘ̈ܗܝ. ܘܰܓܥܰܪ ܒܗ ܛܘܒܢܐ ܝܘܚܢܢ ܘܐܗܦܟ ܐܦܘ̈ܗܝ. ܘܟܕ ܠܐ ܐܫܟܚ ܕܰܢܒܰܛܠܝ݂ܘܗܝ ܡ݂ܢ ܨܠܘܬܗ ܘܠܐ ܐܬܡܨܝ ܕܢܰܛܥܶܝܘܗܝ ܘܩܥܳܐ ܗܘܐ ܘܐܡ݂ܪ: ܠܝ ܘܝܠܝ ܕܠܐ ܐܰܘܬܰܪ̈ܝ ܨܶܢܥܳܬܝ̈ ܒܗܢܐ ܡܕܡ. ܗܫܐ ܐܶܫܒܩܝ݂ܘܗܝ ܘܺܐܙܰܠ܆ ܐܰܛܥܶܐ ܒܥܠܡܐ ܟܠܗ ܘܰܐܦܢܶܐ ܐܢܘܢ ܠܘܬܝ. ܛܘܒܢܐ ܕܝܢ ܝܘܚܢܢ ܐܰܘܡܝܗ ܠܐܟܠܩܪܨܐ ܒܐܠܗܐ ܘܰܐܚܪܡܗ ܕܠܐ ܬܘܒ ܢܗܦܘܟ ܠܕܘܟܬܐ ܗ̇ܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܛܘܒܢܐ ܒܗ̇. ܘܝ݂ܡܐ ܠܗ ܐܟܠܩܪܨܐ ܕܟܠ ܐܝܟܐ ܕܫܡܟ ܫܡܥ ܐ̱ܢܐ܆ ܠܐ ܐܶܟܰܬܰܪ ܬܡܢ. ܐܡ݂ܪ ܠܗ ܝܘܚܢܢ: ܢܶܓܥܘܪ ܒܟ ܡܪܝܐ. ܗܝܕܝܢ ܣܛܢܐ ܐܬܛܰܠܰܩ.

 

ܘܗܘܳܐ ܝܘܚܢܢ ܒܒܺܐܪܐ ܗ̇ܝ ܫܢܝ̈ܐ ܥܣܪ. ܘܟܕ ܡܰܛܝ݂ ܙܒܢܐ ܕܢܫܰܠܶܡ ܚܝܘ̈ܗܝ ܘܢܫܰܢܶܐ ܠܘܬ ܐܠܗܐ܆ ܐܢܐ ܟܪܘܣܝܘܣ ܗ̇ܘ ܕܒܓܰܒܳܐ ܕܩܘܪ̈ܛܝܐ ܥܳܡܪ ܗܘܺܝܬ ܒܡܕܒܪܐ ܘܒܥܳܒܐ ܫܢܝ̈ܐ ܬܠܬܝܢ܆ ܐܬܚܘܝ ܠܝ ܡ݂ܢ ܡܠܐܟܐ ܩܕܝܫܐ ܘܐܬܕܰܒܪܶܬ ܠܗ̇ܝ ܕܘܟܬܐ ܕܶܐܚܙܶܝܘܗܝ ܘܐܡܠܠ ܥܡܗ ܘܶܐܡܠܶܐ ܠܠܒܗ ܕܠܐ ܢܬܦܰܠܓ ܪܥܝܢܗ. ܘܟܕ ܡܰܛܺܝܬ ܠܘܬܗ܆ ܐܪܓܫ ܠܗ ܗ݂ܘ ܩܕܝܫܐ ܒܡܐܬܝܬܐ ܕܝܠܝ ܘܐܡ̇ܪ ܗܘܐ: ܚܕܘܬܐ ܪܒܬܐ ܗܘܬ݀ ܠܝ ܒܡܐܬܝܬܟ܆ ܐܘ ܓܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܟܪܘܣܝܐ. ܕܝܳܕܥ ܐ̱ܢܐ ܕܐܓܘܢܐ ܫܦܝܪܐ ܐܬܟܰܬܰܫܬ ܡ݂ܢ ܛܠܝܘܬܟ܆ ܘܗܐ ܬܘܒ ܦܠܚ ܐܢ̱ܬ ܕܦܘܪܥܢܐ ܪܒܐ ܬܩܰܒܶܠ. ܘܟܕ ܡܘܕܐ ܐ̱ܢܐ ܠܐܠܗܐ ܘܡܬܟܫܦ ܐ̱ܢܐ ܘܰܐܘܡܺܝܬܗ ܕܢܰܘܕܥܰܢܝ ܐܦ ܗ݂ܘ ܕܘܒܪ̈ܐ ܕܛܠܝܘܬܗ. ܘܗܝܕܝܢ ܚܰܘܝܰܢܝ ܟܠܗܝܢ ܗܠܝܢ ܕܬܰܢܺܝܬ. ܘܗܘܺܝܬ ܠܘܬܗ ܬܠܬܐ ܝܘܡܝ݂̈ܢ ܘܚܰܘܝܰܢܝ ܡ݂ܢ ܫܘܒܚܗ ܘܐܬܡܰܠܝܬ݀ ܐܪܥܐ ܕܒܐܪܐ ܗ̇ܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܗ̇ ܗ݂ܘ ܝܘܚܢܢ ܢܘܗܪܐ ܣܓܝܐܐ. ܘܶܐܬܚܙܺܝܢܰܢ ܚܕ ܠܚܕ. ܘܗܘܳܐ ܦܪܨܘܦܗ ܐܝܟ ܢܘܪܐ ܘܕܳܠܩ ܗܘܐ ܐܝܟ ܘܰܪܕܐ. ܣܠܶܩ ܕܝܢ ܡ݂ܢ ܒܐܪܐ ܗ̇ܝ ܘܫܰܠܶܡܢܢ ܠܚܕܕ̈ܐ. ܐܝܬ ܗܘܐ ܕܝܢ ܬܡܢ ܟܐܦܐ ܚܕܐ ܪܒܬܐ ܕܣܝ݂ܡܐ ܗܘܬ݀ ܥܠ ܓܶܢ̱ܒ ܦܘܡܗ̇ ܕܒܐܪܐ. ܘܰܐܘܡܝܰܢܝ ܕܶܐܣܝ݂ܡ ܠܦܓܪܗ ܩܕܝܫܐ ܒܓܘ ܒܐܪܐ ܗ̇ܝ ܘܐܥܒܕ ܠܟܐܦܐ ܗ̇ܝ ܥܠ ܦܘܡܗ̇. ܘܟܕ ܗ݂ܘ ܡܡܠܠ ܥܡܝ ܒܣܝܡܐܝܬ ܘܢܝ݂ܚܐܝܬ ܘܪܳܘܙ ܗܘܐ ܦܪܨܘܦܗ ܘܚܳܕܶܐ܆ ܐܫܠܡ ܢܨܝܚܐ ܢܦܫܗ ܠܐܠܗܐ ܘܢܦܰܩ ܡ݂ܢ ܥܠܡܐ ܗܢܐ. ܘܦܳܚ ܒܟܠܗ ܗ̇ܘ ܐܬܪܐ ܕܡܕܒܪܐ ܪܝ݂ܚܐ ܕܥܳܠܶܒ ܠܟܠ ܪܝ݂ܚ ܗܪ̈ܘܡܐ. ܘܩܠܐ ܕܟܢܫ̈ܐ ܕܡܠܐܟ̈ܐ ܒܢܝ̈ ܢܘܗܪܐ ܕܡܫܡܫܝܢ ܗܘܘ ܘܡܠܰܘܶܝܢ ܠܢܦܫܗ ܕܛܘܒܢܐ ܝܘܚܢܢ. ܘܗܝܕܝܢ ܣܳܡܶܬ ܠܦܓܪܗ ܩܕܝܫܐ ܒܓܘ ܒܐܪܐ ܗ̇ܝ ܘܥܰܓܠܶܬ ܠܟܐܦܐ ܗ̇ܝ ܘܣܳܡܬܗ̇ ܒܦܘܡܗ̇ ܕܒܐܪܐ. ܘܟܰܢܫܶܬ ܚܳܠܐ ܣܓܝܐܐ ܒܡܐܢܐ ܗ̇ܘ ܕܡܟܰܣܰܝ ܗܘܺܝܬ ܘܛܡܰܪܬܗ̇ ܠܒܐܪܐ ܒܥܦܪܐ ܠܥܠ ܡ݂ܢ ܟܐܦܐ. ܘܗܝܕܝܢ ܒܗ̇ ܒܫܥܬܐ ܩܕܡ ܕܶܐܫܰܢܶܐ ܡ݂ܢ ܬܡܢ܆ ܢܒܰܥ ܘܰܣܠܶܩ ܡ݂ܢ ܦܘܡܗ̇ ܕܒܐܪܐ ܕܶܩܠܐ ܚܕ ܟܕ ܛܥܝ݂ܢ ܦܐܪ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܘܫܦܝܪ̈ܐ. ܘܒܛܶܠܠܗ ܡܚܰܦܶܐ ܗܘܐ ܠܕܘܟܬܐ ܗ̇ܝ. ܘܟܕ ܚܙܺܝܬ ܐܢܐ ܗܠܝܢ܆ ܐܰܘܕܺܝܬ ܘܫܰܒܚܶܬ ܠܐܠܗܐ ܗ̇ܘ ܕܡܘܪܒ ܘܡܥܕܪ ܘܡܢܨܚ ܠܣܓܘ̈ܕܘܗܝ. ܘܫܰܢܺܝܬ ܡ݂ܢ ܬܡܢ ܠܕܘܟܬܝ ܘܐܝܟ ܕܒܥܡܘܕܐ ܕܥܢܢܐ ܗܟܢ ܪܳܕܶܐ ܗܘܺܝܬ. ܘܡܰܛܺܝܬ ܠܐܝܟܐ ܕܥܳܡܪ ܗܘܺܝܬ ܟܕ ܡܘܕܐ ܐ̱ܢܐ ܘܡܘܪܒ ܐ̱ܢܐ ܘܡܫܒܚ ܐ̱ܢܐ ܠܐܠܗܐ ܕܠܗ ܫܘܒܚܐ ܠܥܠܡ ܥܠܡܝܢ ܐܡܝܢ.

 

 

 

ܫܠܡܬ݀ ܬܫܥܝܬܐ ܕܡܪܝ ܝܘܚܢܢ ܕܥܡܪ ܒܒܐܪܐ