ܬܫܥܝܬܐ ܐܘܟܝܬ ܣܗܕܘܬܐ ܕܛܘܒܢܐ ܦܶܠܩܝܕܶܐ ܗ̇ܘ ܕܐܬܟܰܢܝ݂ ܐܘܣܛܬܐܘܣ ܘܕܐܢ̱ܬܬܗ ܘܕܒܢܘ̈ܗܝ

ܬܫܥܝܬܐ ܐܘܟܝܬ ܣܗܕܘܬܐ ܕܛܘܒܢܐ ܦܶܠܩܝܕܶܐ ܗ̇ܘ ܕܐܬܟܰܢܝ݂ ܐܘܣܛܬܐܘܣ ܘܕܐܢ̱ܬܬܗ ܘܕܒܢܘ̈ܗܝ

 

ܒܝܘ̈ܡܝ ܛܪܝܐܢܘܣ ܡܠܟܐ܆ ܐܝܬ ܗܘܐ ܓܒܪܐ ܚܕ ܕܫܡܗ ܦܶܠܩܝ݂ܕܶܐ܆ ܐܶܣܛܪܰܛܝ݂ܠܝ݂ܛܘܣ ܡ݂ܢ ܓܢܣܐ ܪܒܐ ܘܡܫܰܡܗܐ ܕܩܣܪ. ܥܬܝܪ ܗܘܐ ܣܓܝ܆ ܝܬܝܪ ܡ݂ܢ ܟܠܗܘܢ ܣܘ݂ܢܘ݂ܠܝ݂̈ܛܝ݂ܩܘ݂. ܒܩܘ݂ܪ̈ܝܐ ܘܒܕܗܒܐ ܘܒܣܐܡܐ ܣܓܝܐܐ܆ ܘܒܥܰܒ̈ܕܐ ܘܒܰܐܡܗ̈ܬܐ ܛܒ ܡܝܰܬܪ ܗܘܐ. ܘܥܫܝܢܐ ܗܘܬ݀ ܐܘܣܝܐ ܕܝܠܗ. ܘܒܕܚܠܬܗ ܕܝܢ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܚܢܦܐ ܘܒܥܒܕ̈ܐ ܫܦܝܪ̈ܐ ܘܬܪ̈ܝܨܐ ܡܨܒܬ݀ ܗܘܐ܆ ܒܗ̇ܝ ܕܡܩܝ݂ܡ ܗܘܐ ܠܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܒܰܩܛܝ݂ܪܐ ܡܬܕܰܒܪܝܢ. ܘܐܝܠܝܢ ܕܡܬܛܰܠܡܝܢ ܗܘܘ ܘܡܬܥܰܠܒܝܢ ܗܘܘ ܠܡܘܬܐ܆ ܒܕܗܒܐ ܦܳܪܶܩ ܗܘܐ ܠܗܘܢ. ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܟܰܦܢܝ݂ܢ ܗܘܘ܆ ܡ݂ܢ ܒܝܬܗ ܡܬܰܪܣܶܐ ܗܘܐ ܠܗܘܢ. ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܫܠܝ݂ܚܝ݂ܢ ܗܘܘ܆ ܡܰܠܒܶܫ ܗܘܐ ܠܗܘܢ. ܘܠܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܒܳܥܶܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܒܥܠܡܐ܆ ܚܐܢ ܗܘܐ ܠܘܩܒܠ ܡܕܡ ܕܡܶܬܒܥܶܐ ܗܘܐ ܠܗܘܢ. ܠܗ ܕܝܢ ܠܗܢܐ ܩܘܪܢܝܠܘܣ ܕܬܪܝܢ ܡܬܒܥܐ ܠܢ ܕܢܫܰܡܗܝ݂ܘܗܝ܆ ܡܛܠ ܥܒܳܕܘ̈ܗܝ ܫܦܝܪ̈ܐ ܘܛܒ̈ܐ܆ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܕܝܢ ܐܢ̱ܬܬܐ ܘܗ݂ܝ ܗܕܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ݀ ܡ݂ܢ ܕܚܠܬ݀ ܦܬܟܪ̈ܐ. ܒܕܘܒܪ̈ܐ ܕܝܢ ܛܒ̈ܐ ܘܒܨܒܝܢܐ ܫܦܝܪܐ ܡܪܰܒܶܝܢ ܗܘܘ ܠܰܒܢܝ̈ܗܘܢ. ܓܢ̱ܒܪ ܗܘܐ ܗܢܐ ܘܚܝܠܬܢ ܫܒܝܚܐ ܘܬܪܝܨܐ ܦܠܩܝܕܐ܆ ܘܒܟܠ ܕܘܟ ܡܬܢܨܚ ܗܘܐ ܢܨܚܢܐ ܕܓܢ̱ܒܪܘܬܗ. ܘܡ݂ܢ ܫܡܥܐ ܕܚܠܝܨܘܬܗ܆ ܙܝܥܝܢ ܗܘܘ ܒܥܠܕܒܒ̈ܐ ܘܡܣܬܰܪܕܝܢ. ܘܒܪܒܪ̈ܝܐ ܕܳܚܠܝ݂ܢ ܗܘܘ ܡܢܗ. ܘܒܰܩܪ̈ܳܒܐ ܝܬܝܪ ܡ݂ܢ ܟܠ ܐ̱ܢܫ ܡܶܬܟܰܬܫ ܗܘܐ ܘܙܳܟܐ. ܠܨܝܕܐ ܕܝܢ ܐܝܟ ܟܠܢܫ ܢܳܦܶܩ ܗܘܐ ܘܨܐܕ. ܐܠܗܐ ܕܝܢ ܒܡܪܚܡܚܢܘܬܗ ܘܒܛܝܒܘܬܗ ܕܒܟܠܙܒܢ ܘܒܟܠܕܘܟ ܩܳܪܶܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܫܳܘܶܝܢ ܠܗ. ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܕܝܢ ܚܘܒܐ ܣܓܝܐܐ ܘܡܓܪܬ݀ ܪܘܚܐ. ܘܟܕ ܡܩܰܒܶܠ ܗܘܐ ܛܝܒܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܫܳܘܝܐ ܠܬܪܥܝܬܗ ܕܐܠܗܐ܆ ܗ̇ܝ ܕܕܠܐ ܐܓܪܐ ܡܬܝܗܒܐ ܘܒܗ̇ ܒܗܕܐ ܡܪܚܡܢܘܬܐ ܕܢܶܦܪܩܝܘܗܝ ܒܥܳܐ ܒܚܢܢܗ. ܗܘܳܐ ܕܝܢ ܒܚܕ ܡ݂ܢ ܝܘܡܝ̈ܢ܆ ܟܕ ܢܦܰܩ ܐܝܟ ܕܒܥܝܳܕܗ ܠܛܘܪܐ ܕܢܶܬܦܰܪܓܶܐ ܥܡ ܟܠܗ ܚܝܠܗ܆ ܘܐܬܚܙܝܬ݀ ܠܗ ܒܰܩܪܐ ܕܐܝ̈ܠܐ ܟܕ ܪܥܝܐ. ܘܠܟܠܗܘܢ ܚܒܪ̈ܘܗܝ ܐܩܝܡ ܐܢܘܢ ܐܝܟ ܕܢܨܘܕܘܢ ܐܢܘܢ ܠܐܝ̈ܠܐ܆ ܐܬܦܪܫ ܠܗ ܕܝܢ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܡ݂ܢ ܐܝ̈ܠܐ ܗ̇ܘ ܕܪܒ ܗܘܐ ܛܒ ܡ݂ܢ ܟܠܗܘܢ܆ ܘܫܦܝܪ ܗܘܐ ܣܓܝ ܒܚܙܬܗ. ܗܢܐ ܐܬܦܪܶܫ ܠܗ ܡ݂ܢ ܒܰܩܪܐ ܗ̇ܝ܆ ܘܰܪܗܶܛ ܩܕܡܘܗܝ ܒܕܘܟ̈ܝܬܐ ܥܣ̈ܩܬܐ ܕܥܒܐ܆ ܐܝܟܐ ܕܠܐ ܡܶܬܥܒܰܪ ܗܘܐ. ܘܟܕ ܚܙܝܗܝ ܗ݂ܘ ܦܶܠܩܝܕܐ ܕܐܬܦܪܫ ܡ݂ܢ ܚܒܪ̈ܘܗܝ܆ ܪܰܓܗ̇ ܠܚܙܬܗ ܘܠܐ ܐܗܡܝ ܐܠܐ ܪܳܗܶܛ ܗܘܐ ܐܝܟ ܕܢܨܘܕܝܘܗܝ. ܘܫܒܰܩ ܠܟܠܗ ܚܝܠܗ ܘܥܡ ܬܪܝܢ ܐܣܛܪ̈ܛܝܘܛܝܢ ܪܳܕܶܦ ܗܘܐ ܒܬܪܗ. ܘܡ݂ܢ ܕܐܫܬܰܗܝܘ ܠܗܘܢ ܕܝܢ ܗܳܢܘܢ ܕܥܡܗ ܗܘܘ: ܒܐܡܝܢܘܬܐ ܛܳܪܶܕ ܒܬܪܗ ܕܐܝܠܐ ܗ̇ܘ. ܒܡܕܒܪܢܘܬܗ ܕܝܢ ܕܐܠܗܐ ܠܐ ܣܘܣܝܗ ܐܫܦܠ ܗܘܐ ܘܠܐ ܗ݂ܘ ܒܥܣܩܘܬܐ ܕܕܘܟܬܐ ܐܫܬܰܗܝ ܗܘܐ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܐܝܠܐ ܐܫܟܚ ܓܕܳܢܦܐ ܚܕ ܪܡܐ ܘܣܠܶܩ ܠܥܠ ܡܢܗ. ܘܟܕ ܡܛܳܐ ܗܘܐ ܨܐܕܘܗܝ ܦܶܠܩܝܕܐ܆ ܟܕ ܐ̱ܢܫ ܠܝܬ ܗܘܐ ܥܡܗ܆ ܘܡܬܟܪܟ ܗܘܐ ܨܐܕܘܗܝ ܦܠܩܝܕܐ܆ ܡܶܟܐ ܘܡܶܟܐ ܪܳܢܶܐ ܗܘܐ ܕܐܝܟܢܐ ܢܶܠܒܟܺܝܘܗܝ ܠܐܝܠܐ ܗ̇ܘ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܡܗܝ݂ܪ ܗܘܐ ܒܚܟܡܬܗ ܘܚܰܟܝ݂ܡ ܗܘܐ ܒܚܝܠܬܢܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܗ̇ܘ ܕܠܟܠ ܐ̱ܢܫ ܬܳܪܨ ܗܘܐ ܐܘܪܚܐ ܕܫܠܡܐ. ܗ݂ܘ ܗܦܰܟ ܨܳܕܗ ܠܗ ܠܗܢܐ ܛܘܒܢܐ ܒܨܰܝܕܗ. ܠܘ ܐܝܟ ܕܠܩܘܪܢܝܠܝܘܣ ܒܝܕ ܦܛܪܘܣ ܐܠܐ ܐܝܟ ܦܘܠܘܣ ܫܠܝܚܐ܆ ܟܕ ܪܳܕܦ ܗܘܐ ܥܕܬܗ ܕܐܠܗܐ ܒܕܶܢܚܗ ܕܥܠܘܗܝ. ܥܕܢܐ ܕܝܢ ܣܓܝܐܐ ܩܐܡ ܗܘܐ ܦܶܠܩܝܕܐ ܘܡܬܕܰܡܪ ܒܚܙܬܗ ܕܐܝܠܐ ܘܒܫܘܦܪܗ. ܘܟܕ ܗ݂ܘ ܡܬܚܰܫܒ ܗܘܐ ܒܗ̇ ܒܬܪܥܝܬܗ ܕܐܝܟܢܐ ܢܨܘܕܝܘܗܝ܆ ܚܘܝ ܠܗ ܕܝܢ ܡܪܝܐ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܐܳܬܳܐ ܗܕܐ ܟܕ ܩܐܡ ܕܠܐ ……. ܢܶܥܒܰܪ ܡܫܟܚ ܗܘܐ ܐܦܠܐ ܕܢܫܰܢܐ ܠܕܘܟ ܒܟܠܗ̇ ܓܢ̱ܒܪܘܬܗ. ܘܐܝܟ ܕܣܡ ܡܠܬܐ ܒܦܘܡܗ ܕܚܡܳܪܐ ܒܝܘ̈ܡܝ ܒܶܠܥܰܡ܆ ܘܐܟܣܗ̇ ܗܘܐ ܠܠܐ ܡܬܬܦܝ݂ܣܳܢܘܬܐ܆ ܘܗܟܢܐ ܐܦ ܠܗܢܐ ܚܘܝ ܠܗ ܒܩܰܪ̈ܢܬܗ ܕܐܝܠܐ ܚܙܘܗ ܝܰܩܝܪܐ ܘܩܕܝܫܐ ܕܨܠܝܒܐ ܙܟܝܐ ܕܝܬܝܪ ܡ݂ܢ ܢܘܗܪܗ ܕܫܡܫܐ ܡܰܙܗܰܪ ܗܘܐ ܒܝܬ ܩܪ̈ܢܬܗ ܕܐܝܠܐ. ܨܠܡܐ ܕܗ̇ܘ ܓܘܫܡܐ ܕܠܒܫܬ݀ ܐܠܗܘܬܐ ܕܡܛܠ ܦܘܪܩܢܢ ܕܢܶܠܒܫܝܘܗܝ ܡܪܝܐ܆ ܘܩܠܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܣܡ ܒܦܘܡܗ ܕܐܝܠܐ ܗ̇ܘ. ܘܩܪܝܗܝ ܗܘܐ ܠܦܶܠܩܝܕܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗ: ܦܠܩܝܕܐ܆ ܡܢܐ ܪܕܦ ܐܢ̱ܬ ܠܝ؟ ܗܐ ܡܛܠܬܟ ܐܶܬܺܝܬ ܨܝܕ ܚܝܘܬܐ ܗܕܐ ܕܐܬܚܙܐ ܠܟ. ܐܢܐ ܐ̱ܢܐ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ܆ ܗ̇ܘ ܕܕܠܐ ܝܕܥܬܐ ܕܳܚܠ ܐܢ̱ܬ ܠܗ. ܟܠܗܝܢ ܓܝܪ ܙܕܩ̈ܬܐ ܕܥܒܕ ܐܢ̱ܬ ܒܐܝܠܝܢ ܕܒܳܥܶܝܢ ܠܟ ܥ̈ܐܠܢ ܩܕܳܡܰܝ. ܘܶܐܬܺܝܬ ܗܫܐ ܘܐܚܘܐ ܠܟ ܢܦܫܝ ܘܐܩܝܡܟ ܒܝܕ ܗܢܐ ܐܝܠܐ ܘܶܐܨܘܕܟ ܘܐܶܠܒܟܳܟ ܒܝܕ ܡܨܝܕܬܐ ܕܡܪܚܡܢܘܬܝ. ܠܐ ܓܝܪ ܙܕܩ ܠܗ ܠܐܝܢܐ ܕܡܚܒ ܠܝ ܒܝܕ ܥܒܳܕ̈ܐ ܫܦܝܪ̈ܐ ܕܢܦܠܘܚ ܠܕܝ̈ܘܐ ܛܡ̈ܐܐ ܘܠܦܬܟܪ̈ܐ ܡܝ̈ܬܐ ܘܚܪ̈ܫܐ ܘܢܕܝ̈ܕܐ ܕܠܐ ܚܳܙܶܝܢ ܘܠܐ ܫܡܥܝܢ ܘܠܝܬ ܒܗܘܢ ܪܓܶܫܬܐ. ܡܛܠܗܕܐ ܕܐܦܪܘܩ ܓܝܪ ܠܐܪܥܐ ܐܶܬܺܝܬ ܒܛܘܦܣܐ ܗܢܐ ܕܚܙܐ ܐܢ̱ܬ ܠܝ ܗܫܐ ܠܓܢܣܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܗܠܝܢ ܡ̈ܠܐ ܫܡܰܥ ܦܶܠܩܝܕܐ ܘܒܕܚܠܬܐ ܪܒܬܐ ܗܘܳܐ ܘܢܦܰܠ ܥܠ ܐܪܥܐ. ܘܒܬܪ ܫܥܬܐ ܚܕܐ ܐܶܬܚܰܝܠ ܘܩܡ ܥܠ ܪ̈ܓܠܘܗܝ. ܝܬܝܪܐܝܬ ܕܝܢ ܕܢܚܙܐ ܗܘܐ ܗ̇ܘ ܚܙܘܐ ܕܐܬܚܙܝ ܠܗ ܟܕ ܐܳܡܰܪ: ܕܡܢܐ ܗܝ ܬܕܡܘܪܬܐ ܕܐܬܚܙܝܬ݀ ܠܝ؟ ܘܕܡܢܘ݂ ܗܢܐ ܕܫܡܥ ܐ̱ܢܐ ܕܐܗܝܡܢ ܒܟ؟ ܗܝܕܝܢ ܥܢܳܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ: ܠܟ ܐܳܡܪ ܐ̱ܢܐ ܦܠܩܝܕܐ܆ ܕܐܢܐ ܐܝ݂ܬܝ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܗ̇ܘ ܕܫܡܝܐ ܘܐܪܥܐ ܡ݂ܢ ܠܐ ܡܕܡ ܬܰܩܢܶܬ܆ ܗ̇ܘ ܕܢܘܗܪܐ ܡܬܰܚ ܘܚܫܘܟܐ ܦܠܰܓ. ܐܢܐ ܐܺܝܬܰܝ ܗ̇ܘ ܕܒܪܝܬܗ ܠܒܪܢܫܐ ܡ݂ܢ ܡܶܕܪܐ. ܗ̇ܘ ܕܠܦܘܪܩܢܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܒܐܪܥܐ ܐܶܬܚܙܺܝܬ ܒܦܓܪ. ܗ̇ܘ ܕܐܨܛܠܒ ܘܩܡ. ܘܟܕ ܫܡܰܥ ܦܠܩܝܕܐ ܗܠܝܢ ܡ̈ܠܐ܆ ܒܕܚܠܬܐ ܪܒܬܐ ܗܘܳܐ܆ ܘܢܦܰܠ ܬܘܒ ܥܠ ܐܪܥܐ ܘܶܐܡܰܪ: ܕܡܗܝܡܢ ܐ̱ܢܐ ܒܟ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ. ܕܐܢ̱ܬ ܗ݂ܘ ܥܒܘܕܐ ܕܫܡܝܐ ܘܕܟܠ܆ ܘܡܟܰܢܫܢܐ ܕܡܒܰܕܪ̈ܐ ܘܡܩܝܡܢܐ ܕܐܝܠܝܢ ܕܢܰܦܝܠܝܢ ܘܕܐܝܠܝܢ ܕܡܰܝܺܝܬܝܢ. ܐܶܡܰܪ ܠܗ ܕܝܢ ܠܘܬܗ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ: ܐܢܗܘ ܕܡܗܝܡܢ ܐܢ̱ܬ ܒܝ܆ ܙܠ ܠܡܕܝܢ̱ܬܐ ܠܘܬ ܟܗܢܐ ܕܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܘܒܥܺܝ ܡܢܗ ܕܢܬܠ ܠܟ ܛܝܒܘܬܐ ܕܡܥܡܘܕܝܬܐ. ܟܕ ܕܝܢ ܢܚܶܬ ܡ݂ܢ ܛܘܪܐ ܘܶܐܬܳܐ ܠܡܕܝܢ̱ܬܐ ܘܐܫܬܥܝ ܠܐܢ̱ܬܬܗ ܗܠܝܢ ܬܕܡܪ̈ܬܐ ܪܘܪ̈ܒܬܐ. ܘܟܕ ܕܝܢ ܫܰܠܡ ܬܫܥܝܬܐ ܕܐܬܚܙܝܬ݀ ܠܗ ܘܡܕܡ ܕܶܐܬܡܰܠܰܠ ܠܗ ܒܚܙܘܐ܆ ܥܢܬ݀ ܐܢ̱ܬܬܗ ܘܐܡܪܬ݀ ܠܗ: ܡܪܝ ܦܠܩܝܕܐ܆ ܠܐܠܗܐ ܕܐܨܛܠܒ ܚܙܰܝܬ܆ ܗ̇ܘ ܕܟܠܗܘܢ ܟܪ̈ܣܛܝܢܐ ܣܓܕܝܢ ܠܗ. ܘܗܘܝܘ ܐܠܗܐ ܕܫܪܪܐ ܒܠܚܘܕܘܗܝ܆ ܗ̇ܘ ܕܒܗܠܝܢ ܐܬܘ̈ܬܐ ܩܳܪܶܐ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܗܝܡܢܝܢ ܒܗ. ܘܥܢܬ݀ ܘܐܡܪܬ݀: ܐܬܪܚܡܥܠܝܢ܆ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܘܥܠ ܗܠܝܢ ܬܪܝܢ ܫܰܒܪ̈ܝ݂ܢ. ܘܐܡܪܬ݀ ܠܒܰܥܠܗ̇: ܕܒܗܢܐ ܠܠܝܐ ܕܥܒܰܪ܆ ܐܦ ܐܢܐ ܚܙܺܝܬܗ ܟܕ ܐܳܡܪ ܠܝ܆ ܕܠܰܡܚܳܪ ܐܢ̱ܬܝ ܘܒܥܠܟܝ ܘܒܢܝ̈ܟܝ ܐܳܬܶܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܠܘܬܝ. ܐܢܐ ܕܝܢ ܨܒܺܝܬ ܕܒܗܢܐ ܛܘܦܣܐ ܘܒܗܕܐ ܕܡܘ݂ܬܐ ܐܬܚܙܐ ܠܟܝ ܕܬܶܬܕܰܡܪܝܢ ܘܬܗܰܝܡܢܺܝܢ. ܕܐܢܐ ܐ̱ܢܐ ܐܠܗܐ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܘܬܩܒܠܝܢ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܕܟܪ̈ܣܛܝܢܐ. ܘܒܗܕܐ ܓܝܪ ܡܬܩܪܒܝܢ ܠܝ ܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܗܝܡܢܝܢ ܒܝ. ܐܳܡܪ ܠܗ̇ ܦܠܩܝܕܐ ܒܥܠܗ̇: ܘܠܝ ܗܟܢܐ ܐܬܚܙܝ ܠܝ܆ ܘܒܦܠܓܗ ܕܝܢ ܕܠܠܝܐ ܫܩܠܘ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܒܢܝ̈ܗܘܢ ܘܒܢܝ̈ ܒܝܬܗܘܢ ܘܐܙܠܘ ܠܘܬ ܟܗܢܐ ܕܟܪ̈ܣܛܝܢܐ܆ ܘܐܫܬܥܝܘ ܠܗ ܟܠ ܡܐ ܕܐܬܚܙܝ ܠܗܘܢ܆ ܟܕ ܡܘܕܝܢ ܘܐܡܪܝܢ ܕܒܟܠܗ ܠܒܢ ܡܗܝܡܢܝܢܢ ܒܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ. ܘܒܳܥܶܝܢܢ ܡܢܟ ܕܬܬܠ ܠܢ ܚܳܬܡܗ ܕܡܫܝܚܐ ܘܡܥܡܘܕܝܬܗ ܩܕܝܫܬܐ. ܘܕܰܒܪ ܐܢܘܢ ܟܗܢܐ ܕܐܠܗܐ ܘܐܠܦ ܐܢܘܢ ܐ̱ܪ̈ܙܐ ܕܗܝܡܢܘܬܐ ܫܠܝܚܬܐ ܘܐܥܡܕ ܐܢܘܢ ܒܫܡ ܐܒܐ ܘܒܪܐ ܘܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ. ܘܠܦܠܩܝܕܐ ܟܰܢܝ ܗܘܐ ܐܘܣܛܬܐܘܣ ܘܠܐܢ̱ܬܬܗ ܒܣܠܘܣ ܘܠܒܢܘ̈ܗܝ ܘܠܗ̇ܘ ܒܘܟܪܐ ܐܓܐܦܝ ܘܠܗ̇ܘ ܐ̱ܚܪܢܐ ܟܢܝ ܗܘܐ ܬܐܘܦܝܛܘܣ. ܘܟܕ ܝܰܗܒ ܠܗܘܢ ܡܘܗܒܬܐ ܕܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܘܦܓܪܐ ܘܕܡܐ ܕܝܚܝܕܝܐ ܒܪܐ ܕܐܠܗܐ ܐܶܡܰܪ ܠܗܘܢ: ܕܡܫܝܚܐ ܢܗܘܐ ܥܡܟܘܢ ܘܢܬܠ ܠܟܘܢ ܛܝܒܘܬܐ ܘܡܠܟܘܬܐ ܗ̇ܝ ܕܠܥܠܡ. ܐܶܣܬܰܟܠܶܬ ܓܝܪ ܕܐܝܕܗ ܕܡܪܝܐ ܡܰܓܢܳܐ ܥܠܝܟܘܢ ܘܐܢ̱ܬܘܢ ܕܝܢ ܡܐ ܕܰܫܪܰܝܬܘܢ ܒܦܪܕܝܣܐ܆ ܐܬܕܟܪܘ ܢܦܫܐ ܕܝܠܝ ܝܘܚܢܢ ܡܦܝܣ ܐ̱ܢܐ ܠܟܘܢ. ܟܕ ܕܝܢ ܗܘܳܐ ܨܦܪܐ܆ ܫܩܰܠ ܗܘܐ ܐܘܣܛܬܐܘܣ ܐ̱ܢܫܝ̈ ܡ݂ܢ ܚܒܪܗ ܘܣܠܶܩ ܠܛܘܪܐ ܐܝܟ ܕܒܥܶܠܬܐ ܕܢܶܒܥܘܢ ܨܝܕܐ ܘܗ݂ܘ ܒܠܚܘܕܘܗܝ ܦܫ. ܘܰܩܪܶܒ ܩܠܝܠ ܐܝܟܢ ܕܡܥܳܕ ܗܘܐ ܘܚܙܳܐ ܛܘܦܣܐ ܕܗ̇ܝ ܬܕܡܘܪܬܐ ܕܡ݂ܢ ܩܕܝܡ܆ ܘܢܦܰܠ ܥܠ ܐܦܘ̈ܗܝ ܟܕ ܐܳܡܰܪ: ܐܬܪܚܡܥܠܝܢ܆ ܡܪܝ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ. ܐܶܣܬܰܟܠܶܬ ܕܐܢ̱ܬ ܗ݂ܘ ܡܫܝܚܐ ܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܚܝܐ. ܘܡܗܝܡܢ ܐ̱ܢܐ ܒܐܒܐ ܘܒܒܪܐ ܘܒܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ. ܗܫܐ ܗܐ ܐܶܬܺܝܬ ܕܐܦܝܣ ܠܐܠܗܘܬܟ ܪܒܬܐ ܘܡܫܒܚܬܐ ܕܬܐܠܦܝܢܝ ܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܠܝ ܐܶܫܬܰܘܕܺܝܬ. ܐܶܡܪ ܕܝܢ ܡܪܢ ܠܘܬܗ: ܛܘܒܝܗܘܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܚܙܐܘܘܢܝ ܘܗܝܡܢܘ ܒܝ ܘܛܘܒܝܗܘܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܩܒܠܘ ܛܝܒܘܬܐ ܘܐܬܥܰܛܦܘ ܠܕܠܐ ܡܐܬ. ܗܫܐ ܕܝܢ ܙܟܺܝܬ ܠܒܝܫܐ ܩܳܛܠ ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܘܕܳܫܶܬ ܠܗ̇ܘ ܡܛܥܝܢܐ. ܗܫܐ ܫܶܠܚܶܬ ܠܒܪܢܫܐ ܡܬܚܒܠܢܐ ܘܠܶܒܫܶܬ ܠܗ̇ܘ ܕܠܐ ܡܬܚܒܠ܆ ܠܗ̇ܘ ܕܠܥܠܡ ܚܰܝ. ܗܫܐ ܒܗܝܡܢܘܬܟ ܡܬܝܕܥ ܥܡܟ. ܡܛܠ ܕܒܚܣܡܗ ܩܐܡ ܥܠܝܟ ܒܝܫܐ ܡܛܠ ܕܰܫܒܰܩܬܝܗܝ. ܫܩܠܛܥܢܐ ܕܝܢ ܐܝܬ ܠܗ ܟܠܗܘܢ ܡܚܫܘ̈ܠܘܗܝ ܢܰܥܒܪ ܥܠܝܟ. ܙܕܩ ܠܟ ܕܝܢ ܐܦ ܒܢܣܝܘ̈ܢܐ ܬܶܬܒܩܶܐ. ܐܝܟܢܐ ܕܬܶܩܢܶܐ ܡܣܝܒܪܢܘܬܐ ܘܬܶܣܒ ܟܠܝܠܐ ܕܙܟܘܬܐ. ܗܐ ܓܝܪ ܥܕܡܐ ܠܗܫܐ ܐܶܬܬܰܓܰܪܬ ܒܬܐܓܪ̈ܬܐ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ ܣܪܝܩܐ ܘܒܥܘܬܪܐ ܕܙܒܢܐ. ܙܕܩ ܠܟ ܕܝܢ ܕܬܬܡܟܟ ܡ݂ܢ ܪܘܡܐ ܗܢܐ ܕܥܳܒܰܪ ܘܬܘܒ ܬܬܪܝܡ ܒܥܘܬܪܐ ܫܡܝܢܐ. ܚܙܝ ܠܐ ܬܙܰܥܰܪ ܬܪܥܝܬܟ ܘܠܐ ܬܶܬܟܶܠ ܥܠ ܫܘܠܛܢܐ ܕܥܠܡܐ ܗܢܐ ܘܥܠ ܬܫܒܘܚܬܐ ܕܠܐ ܝܘܬܪܢ. ܘܐܝܟ ܕܶܐܬܟܰܬܰܫܬ ܕܬܶܫܦܪ ܠܡܠܟܐ ܡܝܘܬܐ ܒܬܟܬܘܫܐ ܕܣܛܢܐ܆ ܐܬܟܬܫ ܘܫܩܠܛܥܢܐ ܢܗܘܐ ܠܟ ܕܠܡܠܟܐ ܠܐ ܡܝܘܬܐ ܬܫܦܪ. ܙܕܩ ܠܟ ܓܝܪ ܕܒܙܒ̈ܢܐ ܗܠܝܢ ܐܝܘܒ ܕܬܪܝܢ ܬܬܚܙܐ ܒܢܣܝܘ̈ܢܐ. ܘܙܟܝܐ ܠܘܩܒܠ ܣܛܢܐ ܬܬܚܙܐ. ܚܙܺܝ܆ ܠܐ ܢܶܣܰܩ ܥܠ ܒܳܠܟ ܪܥܝܢܐ ܕܓܘܕܦܐ. ܡܐ ܓܝܪ ܕܶܐܬܡܰܟܰܟܬ܆ ܐܳܬܶܐ ܐ̱ܢܐ ܠܘܬܟ. ܘܬܘܒ ܡܩܺܝܡ ܐ̱ܢܐ ܠܟ ܥܠ ܬܫܒܘܚܬܟ ܗ̇ܝ ܕܡ݂ܢ ܩܕܝܡ. ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܐܶܡܰܪ ܠܗ ܡܪܢ܆ ܐܬܥܠܝ ܠܫܡܝܐ ܘܠܐܣܛܬܐܘܣ ܐܶܡܪ: ܗܫܐ ܒܥܐ ܐܢ̱ܬ ܕܬܩܒܠ ܢܣܝܘܢܐ ܕܡܛܰܝܰܒ ܠܟ ܐܘ ܠܚܪܬܐ ܕܝܘ̈ܡܬܐ؟ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗ ܐܘܣܛܬܐܘܣ: ܒܒܥܘ ܡܢܟ܆ ܐܢ ܠܐ ܡܫܟܚܐ ܕܢܥܒܪ ܡܕܡ ܕܣܝ݂ܡ ܗܫܐ܆ ܐܠܐ ܟܕ ܢܗܘܐ  ܗܒ ܠܢ ܚܝܠܐ ܕܢܣܝܒܪ ܡܕܡ ܕܳܐܬܶܐ ܥܠܝܢ ܕܠܐ ܒܡܡܠܠܐ ܒܝܫܐ. ܬܙܥܰܪ ܬܪܥܝܬܢ ܡ݂ܢ ܗܝܡܢܘܬܟ. ܘܶܐܡܰܪ ܠܘܬܗ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ: ܐܬܚܝܠ ܛܒ ܐܘܣܛܬܐܘܣ ܘܐܬܟܬܫ. ܛܝܒܘܬܝ ܓܝܪ ܬܗܘܐ ܥܡܟܘܢ ܘܬܶܛܪ ܢܦ̈ܫܬܟܘܢ. ܡ݂ܢ ܕܝܢ ܕܰܢܚܶܬ ܐܣܛܬܐܘܣ ܡ݂ܢ ܛܘܪܐ ܘܥܠ ܠܒܝܬܗ܆ ܐܫܬܥܝ ܠܐܢ̱ܬܬܗ ܡܕܡ ܕܐܬܡܠܠ ܥܡܗ. ܘܣܡܘ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܒܘܪ̈ܟܐ ܟܕ ܡܦܝ݂ܣܝܢ ܠܐܠܗܐ ܘܐܡܪܝܢ: ܕܨܒܝܢܟ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܢܗܘܐ. ܡ݂ܢ ܒܬܪ ܕܝܢ ܝܘ̈ܡܬܐ ܙܥܘܪ̈ܐ ܫܪܝ ܡܘܬܢܐ ܕܢܗܘܐ ܒܒܝܬܗ ܘܡܝܬܘ ܟܠܗܘܢ ܥܰܒ̈ܕܘܗܝ ܘܐܡܗ̈ܬܗ. ܘܒܬܪ ܙܒܢܐ ܩܠܝܠ ܐܦ ܥܠ ܒܥܝܪܗ ܐܶܬܳܐ ܡܘܬܢܐ. ܘܡ݂ܢ ܫܠܝܐ ܡܳܝܬܝܢ ܗܘܘ ܥܕܡܐ ܕܠܐ ܦܫܘ ܠܗ ܡܕܡ ܕܚܰܝ. ܗܝܕܝܢ ܐܣܬܟܠ ܕܗ̇ܢܘ ܢܣܝܘܢܐ ܕܶܐܡܰܪ ܠܗ ܡܪܢ. ܒܚܕܘܬܐ ܩܒܠܗ ܘܠܐܢ̱ܬܬܗ ܐܦܝܣ ܕܠܐ ܬܶܙܥܰܪ ܢܦܫܗ̇. ܗܝܕܝܢ ܫܢܝ݂ ܡ݂ܢ ܒܝܬܗ ܒܛܘܫܝܐ ܘܗ݂ܘ ܘܐܢ̱ܬܬܗ ܘܒܢܘ̈ܗܝ ܘܠܐܬܪܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܐܙܠܘ. ܟܕ ܕܝܢ ܚܙܘ ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܡܕܡ ܕܰܗܘܳܐ܆ ܥܠܘ ܒܠܠܝܐ ܘܚܛܰܦܘ ܟܠܡܕܡ ܕܐܫܟܚܘ ܒܒܝܬܗ܆ ܘܡܕܡ ܠܰܓܡܳܪ ܠܐ ܦܫ ܠܗܘܢ ܡ݂ܢ ܡܰܪ̈ܗܳܛܝܗܘܢ ܐܠܐ ܐܢ ܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܡܟܰܣܶܝܢ ܗܘܘ. ܟܕ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܓܕܰܫ̈ܝ܆ ܐܶܬܒܥܝ݂ ܡ݂ܢ ܡܠܟܐ ܒܬܪ ܝܘ̈ܡܬܐ ܩܠܝܠ (ܘܠܐ) ܐܫܬܟܚ. ܡܛܠܗ̇ܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܐܣܪܛܝܠܘܣ ܘܪܝܫܐ ܬܘܒ ܕܣܘܢܩܠܝܛܩܘܣ. ܒܕܘܒܪܐ ܪܒܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܠܟܐ ܟܕ ܐܳܡܰܪ: ܕܐܠܘ ܥܠܬܐ ܪܒܬܐ ܠܐ ܐܶܫܬܰܟܚܬ݀ ܠܗ܆ ܠܐ ܡܪܚܩ ܡ݂ܢ ܕܝܠܗ. ܐܬܬܥܝܩ ܕܝܢ ܡܠܟܐ ܘܟܠܗ ܣܘܢܩܠܝܛܘܣ ܡܛܠ ܡܕܡ ܕܓܰܕܫܗ. ܒܗ ܕܝܢ ܒܠܠܝܐ ܕܢܦܰܩ ܐܘܣܛܬܐܘܣ ܘܐܢ̱ܬܬܗ ܡ݂ܢ ܒܝܬܗ܆ ܕܒܰܪ ܠܬܪ̈ܝܗܘܢ ܒܢܘ̈ܗܝ ܟܕ ܛܥܝܢܝܢ ܠܗܘܢ ܘܫܰܢܝܘ ܠܘܩܒܠ ܡܨܪܝܢ. ܘܪܕܰܘ ܬܪܝܢ ܝܘܡܝ̈ܢ܆ ܘܠܝܡܐ ܐܬܩܰܪܒܘ ܘܐܫܟܚܘ ܐܠܦܐ ܒܠܡܐܢܐ ܘܐܬܪܥܝܘ ܕܢܶܥܠܘܢ ܠܗ̇ ܘܢܶܪܕܘܢ. ܓܕܰܫ ܕܝܢ܆ ܡܪܗ̇ ܕܐܠܦܐ ܗ̇ܝ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܪܒܪܝܐ ܘܩܫܝܐ. ܟܕ ܕܝܢ ܪܕܘ ܒܝܡܐ܆ ܚܙܗ̇ ܡܪܗ̇ ܕܶܐܠܦܐ ܗ̇ܝ ܠܐܢ̱ܬܬܗ ܕܐܘܣܛܬܐܘܣ ܕܫܦܝܪܐ ܘܐܚܒܗ̇. ܘܒܥܳܐ ܕܢܶܣܰܒ ܡܢܗܘܢ ܐܓܪܐ ܕܶܐܠܦܗ̇. ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܕܢܬܠܘܢ ܠܗ ܐܓܪܐ ܕܐܠܦܐ܆ ܠܰܒܟܗ̇ ܠܐܢ̱ܬܬܗ ܡܶܫܟܳܢܐ ܒܥܠܬ݀ ܐܓܪܐ ܐܝܟܢܐ ܕܢܫܬܘܬܦ ܥܡܗ̇. ܗܕܐ ܓܝܪ ܐܬܪܥܝ ܡܚܕܐ ܕܚܙܗ̇. ܟܕ ܕܝܢ ܡܶܬܚܪܶܐ ܗܘܐ ܥܡܗ ܐܘܣܛܬܐܘܣ ܘܡܦܝܣ ܗܘܐ ܠܗ܆ ܪܡܰܙ ܡܪܗ̇ ܕܶܐܠܦܐ ܠܡܰܠܳܚܘ̈ܗܝ ܕܢܶܫܕܘܢܝܗܝ ܒܝܡܐ. ܟܕ ܐܣܬܟܠ ܠܗ ܐܘܣܛܬܐܘܣ ܢܶܟܠܗ܆ ܫܒܰܩ ܠܐܢ̱ܬܬܗ܆ ܘܕܒܪܘ ܠܬܪ̈ܝܗܘܢ ܒܢܘ̈ܗܝ ܘܐܙܠܘ ܟܕ ܡܥܳܩ ܘܳܐܡܰܪ: ܘܝ ܠܝ ܘܠܟܘܢ ܒܢܝ̈ ܕܐܡܟܘܢ ܐܫܬܠܡܬ݀ ܠܓܒܪܐ ܥܘܪܠܐ. ܘܟܕ ܐܳܙܶܠ ܒܒܶܟܝܐ ܘܒܩܥܬܐ܆ ܡܛܳܐ ܗܘܐ ܠܘܬ ܢܗܪܐ ܚܕ ܘܡ݂ܢ ܕܶܚܠܐ ܕܡܝ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܩܳܢܶܛ ܗܘܐ ܕܢܰܥܒܪ ܠܗ̇ܢܘܢ ܬܪܝܢ ܒܢܘ̈ܗܝ ܐܟܚܕܐ ܒܰܛܥܳܢܐ. ܘܰܛܥܶܢ ܠܚܕ ܥܠ ܟܬܦܗ ܘܠܐܚܪܢܐ ܫܒܰܩ ܥܠ ܣܶܦܬܗ ܕܢܗܪܐ. ܘܟܕ ܥܒܰܪ܆ ܣܡܗ ܥܠ ܐܪܥܐ ܠܗ̇ܘ ܕܛܥܝܢ ܗܘܐ ܘܗܦܰܟ ܐܝܟ ܕܢܶܣܰܒ ܢܰܝܬܶܐ ܠܗ̇ܘ ܐ̱ܚܪܢܐ. ܟܕ ܕܝܢ ܡܛܳܐ ܠܡܨܥܬܗ ܕܢܗܪܐ܆ ܐܶܬܐ ܐܪܝܐ ܘܚܰܛܦܗ ܠܛܠܝܐ ܗ̇ܘ ܡ݂ܢ ܩܕܡܘܗܝ. ܟܕ ܕܝܢ ܠܦܣܩܣܒܪܐ ܐܬܡܰܛܝ܆ ܗܦܰܟ ܕܢܶܣܒ ܠܗ̇ܘ ܛܠܝܐ ܐ̱ܚܪܢܐ. ܘܟܕ ܚܐܪ ܒܗ ܬܘܒ܆ ܐܶܬܚܛܶܦ ܡ݂ܢ ܕܐܒܐ. ܟܕ ܕܝܢ ܚܙܳܐ ܠܬܪ̈ܝܗܘܢ ܒܢܘ̈ܗܝ ܕܡ݂ܢ ܚܝܘ̈ܬܐ ܐܬܚܛܶܦܘ܆ ܣܥܪܗ ܡܢܰܬܶܫ ܗܘܐ ܘܓܳܥܐ ܗܘܐ ܡܪܝܪܐܝܬ. ܘܒܥܳܐ ܕܢܶܫܕܶܐ ܢܦܫܗ ܒܡܝ̈ܐ ܕܢܗܪܐ܆ ܛܝܒܘܬܗ ܕܡܫܝܚܐ ܙܗܝܪܐ ܗܘܬ݀ ܒܗ ܕܠܐ ܢܘܒܕ ܢܦܫܗ ܘܢܦܰܩ ܡ݂ܢ ܡܝ̈ܐ ܕܢܗܪܐ. ܘܐܪܝܐ ܕܫܰܩܠܗ ܠܛܠܝܐ ܢܰܛܪܗ ܕܠܐ ܥܩܬܐ. ܒܛܝܒܘܬܗ ܕܝܢ ܕܐܠܗܐ ܥܒܰܪ ܠܓܒܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܕܢܗܪܐ. ܘܟܕ ܐܳܙܶܠ ܗܘܐ ܐܪܝܐ ܒܐܬܪܐ ܚܘܪܒܐ܆ ܘܛܥܝ݂ܢ ܠܗ ܠܛܠܝܐ ܟܕ ܚܰܝ ܘܡܘܡܐ ܠܓܡܳܪ ܠܝܬ ܗܘܐ ܒܗ. ܚܙܐܘܗܝ ܪ̈ܥܘܬܐ ܘܐܣܬܟܠܘ ܕܒܛܝܒܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܫܒܪܐ ܗ̇ܘ ܐܬܢܛܪ. ܘܪܗܛܘ ܥܠ ܐܪܝܐ ܗ̇ܘ ܘܐܪܗܒܘܗܝ ܘܫܕܳܝܗܝ ܠܛܠܝܐ ܘܫܰܢܝ݂. ܘܗ̇ܘ ܕܝܢ ܛܠܝܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܕܐܬܚܛܶܦ ܡ݂ܢ ܕܐܒܐ܆ ܟܕ ܐܦ ܗ݂ܘ ܐܬܢܛܪ ܒܛܝܒܘܬܐ ܕܐܠܗܐ. ܘܚܙܐܘܗܝ ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܕܕܳܒܪܝܢ ܗܘܘ ܦܰܕܢܐ܆ ܘܒܥܡܠܐ ܣܓܝܐܐ ܚܛܦܘܗܝ ܡ݂ܢ ܕܐܒܐ ܟܕ ܡܕܡ ܕܐܒܐ ܛܪܳܐ ܒܗ. ܟܕ ܕܝܢ ܫܩܠܘ ܐܢܘܢ ܠܗܠܝܢ ܬܪܝܢ ܛܠܝ̈ܐ ܪܰܒܝ݂ܘ ܐܢܘܢ ܠܘܬܗܘܢ. ܘܐܝܠܝܢ ܕܗܘܝ̈ ܠܐ ܝܳܕܥ ܒܗܝܢ ܐܘܣܛܬܐܘܣ. ܘܳܐܙܶܠ ܗܘܐ ܒܐܶܒܠܐ ܘܒܩܥܬܐ ܣܓܝܐܬܐ ܘܳܐܡܰܪ ܗܘܐ: ܘܝܠܝ ܕܺܐܝܬܰܝ ܗܘܺܝܬ ܐܣܛܪܛܝܠܘܣ ܘܪܒ ܚܝܠܐ ܘܡ݂ܢ ܥܡ̈ܠܐ ܡܬܝܩܪ ܗܘܺܝܬ. ܗܫܐ ܕܝܢ ܗܐ ܫܒܝܩ ܐ̱ܢܐ ܒܠܚܘܕܝ܆ ܐܦܠܐ ܒܢܝ̈ ܐܫܬܒܩܘ ܠܝ. ܐܠܐ ܐܢ̱ܬ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܠܐ ܬܶܫܒܩܢܝ ܥܕܡܐ ܠܚܪܬܐ. ܘܠܐ ܬܘܒ ܬܰܗܡܶܐ ܡ݂ܢ ܕܡܥ̈ܝ܆ ܘܐܬܕܟܪ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܕܶܐܡܰܪܬ ܕܐܝܬ ܠܟ ܕܬܶܬܒܚܰܪ ܐܝܟ ܐܝܘܒ܆ ܡܢܐ ܬܘܒ ܐܝܬ ܠܗ ܕܢܥܒܪ ܥܠܝ؟ ܐܝܘܒ ܡ݂ܢ ܒܢܘ̈ܗܝ ܐܬܓܠܙ܆ ܐܠܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܩܺܩܠܬܐ ܗ̇ܝ ܕܥܠܝܗ̇ ܐܫܬܒܩ. ܐܢܐ ܕܝܢ ܒܐܟܣܢܝܐ ܗܠܝܢ ܫܢ̈ܕܐ ܣܶܒܠܶܬ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܚܒܝ̈ܒܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܕܢܬܬܥܝܩܘܢ ܥܠܘܗܝ ܘܠܒܘܝܐܗ ܡܠܬܐ ܐܡܪܘ. ܠܝ ܕܝܢ ܠܝܬ ܠܝ ܡܒܝܐܢܐ ܐܠܐ ܐܢ ܨܒܰܘ ܪ̈ܚܡܝܟ ܕܡܛܠ ܕܒܢܝ̈ ܡ݂ܢ ܚܝܘ̈ܬܐ ܐܬܚܛܦܘ. ܗ̇ܘ ܕܝܢ ܣܘ̈ܟܐ ܐܶܬܦܫܰܚ̈ܝ ܐܠܐ ܫܰܕܝ̈ܐ ܕܐܢ̱ܬܬܗ ܚܳܙܐ ܗܘܐ ܘܡܶܬܠܰܒܒ܆ ܐܢܐ ܕܝܢ ܥܩܪܐ ܠܐ ܦܫ ܠܝ. ܐܠܐ ܐܝܟ ܩܢܝܐ ܕܒܰܪܐ ܦܐܝܫ ܐ̱ܢܐ ܒܠܚܘܕܝ ܘܡܬܛܪܦ ܐ̱ܢܐ ܡ݂ܢ ܪܘܚܐ ܕܥܠܡܐ. ܠܐ ܬܶܢܰܕ ܠܟ ܡ݂ܢ ܣܦܘ̈ܬܝ ܛܡ̈ܐܬܐ ܕܡܡ̈ܠܠܢ ܠܟ ܡܪܝ. ܒܟܐܒܐ ܓܝܪ ܕܢܦܫܝ ܡܡܠܠ ܐ̱ܢܐ ܟܕ ܠܐ ܨܒܐ ܐ̱ܢܐ܆ ܘܡܕܡ ܕܠܐ ܙܕܩ ܡܡܰܠܠ ܐ̱ܢܐ. ܐܠܐ ܐܩܝܡ ܡܪܝܐ ܢܛܘܪܐ ܠܦܘܡܝ ܘܢܛܘܪܐ ܠܣܦ̈ܘܬܝ ܕܠܐ ܢܶܣܛܶܐ ܠܒܝ ܠܡܠܬܐ ܒܝܫܬܐ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܐܶܫܬܕܶܐ ܡ݂ܢ ܩܕܡܝܟ. ܗܒ ܠܝ ܡܪܝ ܕܐܬܬܢܝܚ ܡ݂ܢ ܗܢܐ ܛܘܪܦܐ. ܘܟܕ ܐܡܪܘ ܗܠܝܢ ܒܟܐܒܐ ܕܢܦܫܗ܆ ܐܶܬܩܰܪܒ ܠܩܪܝܬܐ ܚܕܐ ܕܡܬܩܪܝܐ ܒܕܝܘܣܛܝܢܘ. ܘܟܕ ܥ݂ܠ ܠܬܡܢ܆ ܦܳܠܰܚ ܗܘܐ ܘܡܣܬܝܒܪ. ܘܟܕ ܗܘܳܐ ܬܡܢ ܩܠܝܠ ܝܘ̈ܡܬܐ܆ ܐܦܝܣܘܗܝ ܡܪ̈ܝܗ̇ ܕܩܪܝܬܐ ܗ̇ܝ ܕܢܶܛܰܪ ܦܐܪ̈ܝܗܘܢ ܟܕ ܠܐ ܫܳܩܶܠ ܗܘܐ ܐܓܪܗ. ܘܦܫ ܠܗ ܬܡܢ ܫܢܝ̈ܐ ܚܡܫܥܣܪ̈ܐ. ܒܢܘ̈ܗܝ ܕܝܢ ܐܟܡܐ ܕܝ݂ܠܦܢܢ ܒܩܪܝܬܐ ܚܕܐ ܗܘܘ ܬܪ̈ܝܗܘܢ܆ ܟܕ ܐܦܠܐ ܗ݂ܢܘܢ ܡܫܬܘܕܥܝܢ ܗܘܘ ܠܚܕܕ̈ܐ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܐܚ̈ܐ. ܐܶܠܦܳܪܐ ܕܝܢ ܗ̇ܘ ܦܠܶܫܬܝܐ܆ ܡ݂ܢ ܕܫܩܠܗ̇ ܗܘܐ ܠܐܢ̱ܬܬܗ ܕܐܘܣܛܬܐܘܣ ܘܐܘܒܠܗ̇ ܠܐܬܪܗ܆ ܗܕܐ ܛܝܒܘܬܐ ܫܪܳܬ݀ ܥܠ ܗ̇ܝ ܐܢ̱ܬܬܐ ܕܠܐ ܢܶܬܩܰܪܒ ܠܗ̇ ܦܠܫܬܝܐ ܗ̇ܘ ܒܟܠܗܘܢ ܙܒܢ̈ܐ. ܗ݂ܝ ܓܝܪ ܗܕܐ ܫܐܠܬ݀ ܗܘܬ݀ ܡ݂ܢ ܡܪܝܐ ܕܬܬܢܛܪ ܡ݂ܢ ܫܰܘܬܳܦܘܬܗ ܕܦܠܫܬܝܐ ܗ̇ܘ. ܓܕܰܫ ܕܝܢ ܘܡܝܬ ܗ̇ܘ ܦܠܫܬܝܐ ܘܗܘܬ݀ ܕܠܐ ܕܶܚܠܐ. ܓܕܰܫ ܕܝܢ ܘܗܘܰܘ ܩܐܪ̈ܣܐ ܕܦܠܫܬܝ̈ܐ ܗܠܝܢ܆ ܐܝܟܐ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ݀ ܐܢ̱ܬܬܗ ܕܐܘܣܛܬܐܘܣ܆ ܘܫܒܘ ܐܬܪܐ ܣܓܝܐܐ ܡ݂ܢ ܕܒܝܬ ܪ̈ܗܘܡܝܐ. ܟܕ ܕܝܢ ܒܪܶܢܝܐ ܣܓܝܐܐ ܗܘܐ ܡܠܟܐ ܡܛܠ ܬܟܬܘܫܐ ܕܒܪܒܪ̈ܝܐ ܗܠܝܢ. ܣܠܶܩ ܥܠ ܬܪܥܝܬܗ ܕܓܒܪܐ ܗܢܐ ܘܐܬܕܰܟܪܗ ܘܡܬܪܰܥܐ ܗܘܐ ܕܡܢܐ ܟܝ ܓܰܕܫܗ ܡܢܫܠܝ؟ ܘܟܕ ܟܰܢܫ ܟܠܗܘܢ ܡܫܰܥܒ̈ܕܐ ܕܡܠܟܘܬܗ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܐܝܠܝܢ ܕܝܕܥܝܢ ܩܪܒܐ ܡܫܐܠ ܠܟܠ ܐܢܫ܆ ܕܠܡܐ ܐܝܬ ܐ̱ܢܫ ܕܝܳܕܥ ܡܝܬ ܠܗ ܐܘܣܛܬܐܘܣ؟ ܘܦܩܰܕ ܗܘܐ ܠܟܠܗܘܢ ܪ̈ܗܘܡܳܝܘܗܝ ܕܢܥܰܩܒܘܢ ܥܠܘܗܝ ܘܫܕܪ ܠܟܠ ܡܕܝ݂ܢܐ ܘܠܟܠ ܐܬܪ̈ܘܢ ܕܐܝܬ ܬܚܝܬ ܫܘܥܒܕܐ ܕܡܠܟܘܬܗ ܕܢܶܒܥܘܢܝܗܝ. ܟܕ ܐܳܡܰܪ ܕܟܠ ܡ̇ܢ ܕܡܫܟܚ ܠܗ ܘܢܰܘܕܥܢܝ ܐܘܣܦ ܡܘܗ̈ܒܬܐ ܘܐܝܩܪ̈ܐ. ܬܪܝܢ ܕܝܢ ܡ݂ܢ ܪ̈ܗܘܡܝܐ܆ ܚܕ ܕܡܬܩܪܐ ܐܢܛܝܘܢܳܝܐ ܘܕܐ̱ܚܪܢܐ ܐܩܩ܆ ܐܝܠܝܢ ܕܒܟܠܙܒܢ ܦܠܚܝܢ ܗܘܘ ܠܦܠܩܝܕܐ. ܢܦܩܘ ܠܒܥܳܬܐ ܕܝܠܗ ܘܐܬܟܪܟܘ ܒܟܠܗ ܫܘܠܛܢܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ. ܘܥܠܘ ܠܩܪܝܬܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗ̇ ܐܘܣܛܬܐܘܣ. ܘܐܬܩܪܒܘ ܠܕܘܟ̈ܝܬܐ ܗܠܝܢ ܕܢܳܛܰܪ ܗܘܐ ܒܗܝܢ ܟܕ ܒܳܥܝܢ ܠܗ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܚܙܳܐ ܐܢܘܢ ܡ݂ܢ ܪܘܚܩܐ ܘܐܫܬܘܕܥ ܐܢܘܢ ܘܐܬܕܟܪ ܕܘܒܪ̈ܘܗܝ ܩܕܡܝ̈ܐ. ܘܫܪܝ ܕܢܬܬܥܝܩ ܘܢܨܠܐ ܟܕ ܐܳܡܰܪ: ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܚܝܠܬܢܐ܆ ܡܪܝܐ ܡܪܚܡܢܐ ܘܡܪܚܦܢܐ܆ ܗ̇ܘ ܕܡ݂ܢ ܥܩܬܐ ܦܳܪܶܩ ܠܐܝܠܝܢ ܕܡܣܒܪܝܢ ܒܗ܆ ܐܬܪܚܡܥܠܝ. ܘܐܝܟܢܐ ܕܠܗܠܝܢ ܕܠܐ ܡܣܒܪ ܗܘܺܝܬ ܕܚܙܐ ܐ̱ܢܐ ܒܚܝ̈ܐ ܚܙܺܝܬ. ܘܗܟܢܐ ܦܩܘܕ ܡܪܝ ܒܡܪܚܡܢܘܬܟ ܘܠܐܡܬܟ ܫܰܘܬܳܦܬܝ ܘܠܒ̈ܢܝ ܫܒܪ̈ܐ ܐܚܙܐ ܒܚܝ̈ܐ. ܡܛܠ ܕܟܠܡܕܡ ܦܫܝܩ ܠܟ. ܝܕܥ ܐ̱ܢܐ ܓܝܪ ܕܡܛܠ ܚܛܗܝ̈ ܣܓܝ̈ܐܐ܆ ܗܘܘ ܒܢܝ̈ ܒܘܣ̈ܒܳܣܐ ܠܚܝ̈ܘܬܐ. ܐܠܐ ܗܒܠܝ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܕܒܝܘܡܐ ܕܩܝܡܬܐ ܐܚܙܐ ܠܗܕܡܝ̈. ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܐܶܡܰܪ܆ ܫܡܰܥ ܡ݂ܢ ܫܡܝܐ ܕܳܐܡܰܪ ܗܟܢܐ: ܐܬܚܝܠ ܐܘܣܛܬܐܘܣ܆ ܒܗܢܐ ܓܝܪ ܙܒܢܐ ܐܝܬ ܠܟ ܕܬܐܬܐ ܠܐܝܩܪܟ ܩܕܡܝܐ ܘܕܡܥܰܠܝ̈ܳܢ ܡ݂ܢ ܗܠܝܢ ܬܚܙܐ ܘܛܒ̈ܬܐ ܕܠܥܠܡ ܬܫܟܚ ܘܫܡܟ ܢܺܐܪܒ ܠܕܪܕܪ̈ܝܢ. ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܫܡܰܥ܆ ܢܚܶܬ ܡ݂ܢ ܕܘܟܬܐ ܕܒܗ̇ ܝܳܬܒ ܗܘܐ ܘܚܙܳܐ ܗܘܐ ܠܗܠܝܢ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܕܳܐܬܶܝܢ ܗܘܘ ܠܘܬܗ ܒܐܘܪܚܐ ܘܩܡ ܠܘܩܒܠܗܘܢ. ܘܟܕ ܐܬܩܪܒܘ ܠܘܬܗ܆ ܐܫܬܘܕܥ ܐܢܘܢ܆ ܗܶܢܘܢ ܕܝܢ ܠܐ ܝܰܕܥܘܗܝ. ܘܐܡܪܘ ܠܗ: ܫܠܡܠܟ ܚܒܪܢ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܐܶܡܪ ܠܗܘܢ: ܫܠܡܠܟܘܢ ܐܚܝ̈. ܘܐܡܪܘ ܠܗ: ܝܕܥ ܐܢ̱ܬ ܗܪܟܐ ܐ̱ܢܫ ܐܟܣܢܝܐ ܕܫܡܗ ܦܠܩܝܕܐ ܥܡ ܐܢ̱ܬܬܗ ܘܒܢܘ̈ܗܝ؟ ܕܟܕ ܬܚܰܘܶܝܘܗܝ ܠܢ ܢܬܠ ܠܟ ܟܶܣܦܐ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܐܶܡܰܪ ܠܗܘܢ: ܕܡܛܠܡܢܐ ܒܥܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܠܗ؟ ܐܡܪܝܢ ܠܗ: ܚܒܝܒܢ ܐܝܬܘܗܝ ܘܒܳܥܝܢܢ ܕܢܶܚܙܶܝܘܗܝ܆ ܕܫܢܝ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ ܐܝܬ ܠܗ ܕܡܰܒܥܰܕ ܡܢܢ. ܐܶܡܰܪ ܠܗܘܢ: ܠܐ ܝܕܥ ܐ̱ܢܐ ܓܒܪܐ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܐܠܐ ܬܘ ܥܘܠܘ ܥܡܝ ܠܒܝܬܐ ܕܒܗ ܫܪܶܐ ܐ̱ܢܐ. ܡܛܠ ܕܐܦ ܐܢܐ ܐܟܣܢܝܐ ܐܺܝܬܰܝ. ܘܕܰܒܪ ܐܢܘܢ ܠܐܝܟܐ ܕܫܳܪܐ ܗܘܐ. ܘܶܐܙܰܠ ܕܢܶܙܒܶܢ ܚܡܪܐ ܘܢܰܫܩܶܐ ܐܢܘܢ ܡܛܠ ܕܚܘܡܐ ܗܘܐ. ܘܶܐܡܪ ܠܡܪܗ ܕܒܝܬܐ ܕܥܳܡܪ ܗܘܐ ܒܗ: ܝܕܥ ܐ̱ܢܐ ܠܐܢܫ̈ܐ ܗܠܝܢ ܘܥܠܗ̇ܝ ܐܬܘ ܨܐܕܝ ܘܡܛܠܗܕܐ ܗܒܠܝ ܣܝܒܪܬܐ ܕܐܢܝܚ ܐܢܘܢ. ܘܠܙܒܢܐ ܕܐܓܪܐ ܕܦܘܠܚܢܝ ܦܪܥ ܐ̱ܢܐ ܠܟ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܒܨܒܝܢܐ ܛܒܐ ܝܰܗܒ ܠܗ ܟܠܡܕܡ ܕܚܳܫܚ ܠܣܝܒܪܬܐ. ܟܕ ܕܝܢ ܡܢܺܝܚ ܗܘܐ ܠܗܘܢ܆ ܠܐ ܐܫܟܚ ܕܢܣܝܒܪ ܟܕ ܐܬܕܟܪ ܗܘܐ ܠܕܘܒܪ̈ܘܗܝ ܩܕܡܝ̈ܐ܆ ܐܠܐ ܒܳܟܶܐ ܗܘܐ ܘܢܳܚ̈ܬܢ ܕܡܥܘ̈ܗܝ. ܘܟܕ ܢܳܦܶܩ ܗܘܐ ܠܒܪ ܡܶܬܬܰܢܰܚ ܗܘܐ ܘܒܳܟܐ܆ ܘܬܘܒ ܡܫܝ݂ܓ ܗܘܐ ܦܪܨܘܦܗ ܘܥܐܠ ܡܫܰܡܫ ܠܗܘܢ. ܘܟܕ ܡܶܬܒܰܩܶܝܢ ܒܗ ܒܩܠܝܠ ܩܠܝܠ ܐܫܬܘܕܥܘܗܝ ܠܓܒܪܐ. ܘܐܡܪܝܢ ܗܘܘ ܒܝܢܬܗܘܢ: ܟܡܐ ܕܳܡܶܐ ܓܒܪܐ ܗܢܐ ܠܦܠܩܝܕܐ. ܘܶܐܡܪ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܠܚܒܪܗ: ܝܕܥ ܐ̱ܢܐ ܕܝܢ ܒܩܕܠܗ ܐܬܐ ܚܕܐ ܡܚܘ݂ܬܐ. ܘܟܕ ܗ݂ܢܘܢ ܡܬܒܩܝܢ ܒܗ̇܆ ܚܙܐܘܗ̇ ܠܗ̇ܝ ܫܘܡܬܐ ܘܚܬܝܬܐܝܬ ܐܫܬܘܕܥܘܗܝ. ܘܡܚܕܐ ܫܘܰܪܘ ܘܥܰܦܩܘܗܝ ܘܢܰܫܩܘܗܝ ܘܒܕܡ̈ܥܐ ܡܫܐܠܝܢ ܠܗ ܘܟܕ ܐܡܪܝܢ: ܐܢ̱ܬ ܗܘ ܦܠܩܝܕܐ ܗ̇ܘ ܕܒܙܒܢ ܐܝܬܝܟ ܗܘܰܝܬ ܐܶܣܛܪܰܛܝ݂ܠܝ݂ܛܘܣ ܕܝܠܢ. ܘܐܙܕܟܝ ܡ݂ܢ ܕܡܥܘ̈ܗܝ ܘܩܥܳܐ ܘܶܐܡܰܪ: ܠܐ ܗܘܺܝܬ ܐܢܐ. ܘܡܫܐܠܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܡܛܠ ܐܢ̱ܬܬܗ ܘܒܢܘ̈ܗܝ. ܗܝܕܝܢ ܐܫܬܘܕܝ ܠܗܘܢ ܕܗܘܝܘ ܐܣܛܪܛܝܠܝܛܘܣ ܕܝܠܗܘܢ܆ ܗ̇ܘ ܕܡܬܩܪܐ ܗܘܐ ܦܠܩܝܕܐ. ܘܐܡܪܘ ܠܗ: ܐܝܟܐ ܐܢܘܢ ܐܢ̱ܬܬܟ ܘܒܢܝ̈ܟ؟ ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܦܢܝܘ ܠܗܘܢ ܦܬܓܡܐ ܘܶܐܡܰܪ ܠܗܘܢ: ܕܡܝܬܘ ܠܗܘܢ. ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܡܶܬܰܐܡܪ̈ܳܢ ܗܘܝ̈ ܒܝܢܬܗܘܢ܆ ܪܗܶܛܘ ܗܘܘ ܥܡܘܪ̈ܝܗ̇ ܕܩܪܝܬܐ ܐܝܟ ܕܠܚܶܙܘܐ ܪܒܐ. ܗܝܕܝܢ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܗ̇ܢܘܢ ܟܕ ܫܰܠܝ݂ܘ ܪܘܒܐ ܣܓܝܐܐ ܕܒܢܝ̈ ܩܪܝܬܐ ܗ̇ܝ܆ ܡܫܬܥܝܢ ܗܘܘ ܥܠ ܕܘܒܪ̈ܘܗܝ ܘܡܛܠ ܢܨܚܢܘ̈ܗܝ ܕܓܒܪܐ ܗܢܐ ܫܒܝܚܐ ܘܬܡܝ݂ܗܐ܆ ܘܡܛܠ ܬܫܒܘܚܬܐ ܘܐܝܩܪܐ ܐܝܢܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܡ݂ܢ ܡܠܟܐ܆ ܘܐܣܛܪ̈ܛܝܘܛܐ ܡܫܰܥܒܕ̈ܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܬܚܝܬ ܐܝܕܘ̈ܗܝ. ܘܟܕ ܫܡܥܘ ܗܘܘ ܡܶܠܝ̈ܗܘܢ ܒܢܝ̈ ܩܪܝܬܐ ܗ̇ܝ܆ ܐܡܪܘ ܠܗܘܢ ܟܕ ܒܳܟܝܢ: ܕܐܝܢܐ ܓܒܪܐ ܡܝܩܪܐ ܕܐܝܟ ܗܢܐ ܥܒܝܕ ܗܘܐ ܠܢ ܐܓܝܪܐ؟ ܗܝܕܝܢ ܪ̈ܗܘܡܝܐ ܗܠܝܢ ܚܘܝܘ ܠܗ ܦܪܘܣܛܰܓܡܐ ܕܡܠܟܐ ܐܰܠܒܫܘܗܝ ܗܠܝܢ ܡܐܢ̈ܐ ܕܛܥܝ݂ܢܝ݂ܢ ܗܘܘ ܘܫܰܩܠܘܗܝ ܘܬܪܨܘ ܒܐܘܪܚܐ. ܟܕ ܕܝܢ ܪܳܕܶܝܢ ܗܘܘ ܒܐܘܪܚܐ܆ ܡܶܫܬܰܥܶܐ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܚܙܳܐ ܠܡܫܝܚܐ ܒܛܘܪܐ. ܘܐܝܟܢܐ ܬܘܒ ܫܡܗ ܐܬܟܢܝ ܐܘܣܛܬܐܘܣ ܘܟܠ ܡܐ ܕܓܰܕܫܗ ܐܫܬܥܝ ܠܗܘܢ. ܘܟܕ ܪܕܘ ܝܘ̈ܡܬܐ ܐܪܒܥܝܢ ܘܚܡܫܐ܆ ܐܬܘ ܠܘܬ ܛܪܝܐܢܘܣ ܡܠܟܐ. ܘܟܕ ܥܠܘ ܩܕܡܘܗܝ܆ ܐܫܬܥܝܘ ܠܡܠܟܐ ܟܠܡܕܡ ܕܗܘܳܐ܆ ܘܐܝܟܢܐ ܦܓܥܘ ܒܗ ܘܐܝܟܢܐ ܐܫܟܚܘܗܝ. ܘܗܝܕܝܢ ܡܠܟܐ ܒܚܘܒܐ ܣܓܝܐܐ ܝܰܗܒ ܠܗ ܫܠܡܐ. ܘܟܕ ܣܓܝ ܒܳܟܶܐ ܗܘܐ ܗ݂ܘ ܡܠܟܐ ܫܐܠܗ ܟܕ ܡܦܝܣ ܠܗ ܕܡܛܠܡܢܐ ܐܬܪܚܩ ܗܘܐ ܡ݂ܢ ܠܘܬܗ؟ ܗܝܕܝܢ ܫܰܘܕܥܗ ܐܘܣܛܬܐܘܣ ܕܟܠܡܕܡ ܕܓܰܕܫܗ ܡ݂ܢ ܪܝ݂ܫܝ݂ܬܐ ܘܥܕܡܐ ܠܫܘܠܡܐ. ܘܐܬܬܥܝܩ ܘܟܪܝܬ݀ ܠܗ ܣܓܝ ܠܡܠܟܐ ܘܠܟܠܗ ܣܘܢܩܠܝܛܘܣ. ܘܒܝܐܗ ܡܠܟܐ ܘܐܩܝܡܗ ܥܠ ܫܘܠܛܢܗ ܩܕܡܝܐ ܟܕ ܣܳܥܰܪ ܥܒܝ̈ܕܬܐ ܐܝܟ ܕܡ݂ܢ ܩܕܝܡ. ܘܟܕ ܚܙܳܐ ܐܘܣܛܬܐܘܣ ܕܠܐ ܣܦܩܝܢ ܠܗ ܚܝܠܘ̈ܬܗ ܠܡܶܬܟܰܬܳܫܘ݂ ܥܡ ܒܪܒܪ̈ܝܐ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܬܟܬܫܝܢ ܗܘܘ ܥܡܗ܆ ܦܩܰܕ ܕܢܬܟܬܒܘܢ ܛܝܪ̈ܘܢܐ ܘܐܬܟܬܶܒܘ ܒܟܠ ܡܕܺܝܢܐ ܘܐܬܪܐ. ܓܕܰܫ ܗܘܐ ܕܝܢ ܘܒܩܪܝܬܐ ܗ̇ܝ ܐܝܟܐ ܕܐܬܪܒܝܘ ܒܢܘ̈ܗܝ ܕܐܘܣܛܬܐܘܣ ܐܬܟܬܒܘ ܛܝ݂ܪ̈ܘܢܐ ܘܠܒܟܘ ܐܢܘܢ ܠܒܢܘ̈ܗܝ ܕܐܘܣܛܬܝ ܘܠܐܟܣܢܝ̈ܐ ܐܝܠܝܢ ܕܐܫܬܟܚܘ ܗܘܘ ܬܡܢ܆ ܘܐܬܟܬܒܘ ܐܦ ܗ݂ܢܘܢ ܥܡ ܟܠܗ ܥܡܐ. ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܓܝܪ ܚܝܠܬܢ̈ܐ ܘܫܦܝܪ̈ܝ ܒܚܙܳܬܐ. ܘܗܝܕܝܢ ܐܬܟܢܫܘ ܛܝܪ̈ܘܢܐ ܟܠܗܘܢ ܐܟܚܕܐ ܕܢܬܒܰܩܐ ܒܗܘܢ ܐܣܛܪܛܝܠܝܛܘܣ܆ ܘܟܕ ܐܬܒܰܩܝ݂ ܒܗܘܢ ܒܰܒܢܘ̈ܗܝ ܘܗ݂ܘ ܠܐ ܝܳܕܥ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܩܒܠ ܐܢܘܢ ܒܥܘܡܪܝܘܢ ܕܝܠܗ ܕܢܗܘܘܢ ܡ݂ܢ ܐܳܟܠܰܝ̈ ܦܬܘܪܗ. ܘܟܕ ܐܩܝܡ ܐܢܘܢ ܒܦܠܚܘܬܐ ܐܝܟ ܕܒܰܥܝܳܕܐ܆ ܐܙܠܘ ܗܘܘ ܠܗܘܢ ܠܰܩܪܳܒܐ ܠܡܬܟܬܫܘ. ܘܐܬܪܐ ܐܝܢܐ ܕܡ݂ܢ ܩܕܝܡ ܢܣܒܘ ܗܘܘ ܡܢܗܘܢ ܘܠܗܘܢ ܫܕܳܐ ܗܘܐ ܡ݂ܢ ܐܬܪܐ ܡ݂ܢ ܠܗܠ ܡ݂ܢ ܥܦܪܐ ܕܢܗܪܐ ܕܡܬܩܪܐ ܕܝܣܛܝܡܝܢ. ܒܬܪܟܢ܆ ܡ݂ܢ ܕܐܥܒܪܘ ܥܡܐ ܣܓܝܐܐ܆ ܐܬܥܫܢܘ ܠܡܶܥܒܰܪ ܐܬܪ̈ܘܬܐ ܓܘܝ̈ܐ ܕܒܪܒܪ̈ܐ ܘܗ݂ܘ ܘܐܦ ܚܝܠܘ̈ܬܐ ܕܥܡܗ. ܘܡ݂ܢ ܒܬܪ ܕܫܒܰܘ ܘܪܕܰܦܘ ܠܟܠܗ ܥܡܐ ܕܒܪܒܪ̈ܝܐ ܘܒܰܙܘܗܝ ܠܟܠܗ ܐܬܪܐ ܗ̇ܘ܆ ܘܥܠ ܩܪܝܬܐ ܐ̱ܚܪܬܐ ܐܬܪܥܝܘ ܠܡܶܐܬܳܐ ܘܠܡܰܩܪܳܒܘ݂ ܥܡܗ̇܆ ܒܨܒܝܢܗ ܕܐܠܗܐ. ܗ̇ܝ ܩܪܝܬܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ݀ ܕܥܳܡܪܐ ܗܘܬ݀ ܒܗ̇ ܐܢ̱ܬܬܗ ܕܐܘܣܛܬܝ܆ ܗ̇ܝ ܕܡ݂ܢ ܠܥܠ ܐܡܝܪ ܠܢ ܫܪܒܗ̇. ܘܒܬܪ ܕܝܢ ܕܐܬܦܨܝܬ݀ ܡ݂ܢ ܛܪܘܢܘܬܗ ܕܗ̇ܘ ܦܠܫܬܝܐ܆ ܐܬܥܡܪܬ݀ ܒܠܚܘܕܝܗ̇ ܥܠ ܓܢ̱ܒ ܦܪܕܝܣܐ ܚܕ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܐܣܛܪܛܝܠܝܛܘܣ ܘܶܐܬܳܐ ܘܩܒܰܥ ܡܫܟܢܐ ܕܝܠܗ ܥܠ ܓܢ̱ܒ ܦܪܕܝܣܐ ܗ̇ܘ ܐܝܟܐ ܕܥܡܪܐ ܗܘܬ݀ ܒܗ̇ ܐܢ̱ܬܬܗ. ܘܰܐܓܰܪ ܗܘܐ ܬܡܢ ܝܘ̈ܡܐ ܬܠܬܐ ܐܝܟ ܕܢܬܬܢܝܚ ܡ݂ܢ ܠܐܘܬܐ ܕܩܪܒܐ. ܓܕܰܫ ܕܝܢ ܘܐܦ ܗ̇ܢܘܢ ܬܪܝܢ ܥܠܰܝܡܝ݂̈ܢ ܐܬܘ ܥܡܪܘ ܒܕܳܪܬܐ ܚܕܐ ܐܝܟܐ ܕܥܡܪܐ ܗܘܬ݀ ܐܡܗܘܢ ܘܠܐ ܝܕܥܝܢ ܗܘܘ ܕܗ݂ܝ ܗ݂ܝ ܐܡܗܘܢ. ܘܟܕ ܗܘܐ ܛܗܪܐ܆ ܡܫܬܥܝܢ ܗܘܘ ܠܚܕ̈ܕܐ ܡܕܡ ܕܓܕܰܫ ܠܗܘܢ ܒܫܰܒܪܘܬܗܘܢ. ܐܰܝܬܝ݂ܘ ܗܘܘ ܓܝܪ ܥܘܗܕܢܐ ܕܡܕܡ ܕܗܘܳܐ ܠܗܘܢ. ܓܕܫ ܕܝܢ ܕܐܦ ܐܡܗܘܢ ܠܘܬ ܟܘܬܐ ܚܕܐ ܝܳܬܒܐ ܗܘܬ݀ ܟܕ ܐܝܬ ܒܠܒܗ̇ ܬܐܢܚ̈ܬܐ ܗܳܢܝܢ ܩܕܡܝ̈ܬܐ ܘܡܰܛܫܝܐܝܬ ܫܡܥܐ ܗܘܬ݀ ܡܕܡ ܕܡܬܡܠܠ ܗܘܐ ܡܢܗܘܢ. ܡܫܬܥܐ ܗܘܐ ܓܝܪ ܗ̇ܘ ܩܫܝܫܐ ܠܙܥܘܪܐ ܘܳܐܡܰܪ: ܠܐ ܗܘܐ ܐ̱ܚܪܢܝܐܝܬ ܐܳܡܪ ܐ̱ܢܐ ܐܠܐ ܗ̇ܘ ܡܕܡ ܕܗܫܐ ܓܕܫܢܝ ܐܬܕܰܟܪܶܬ ܒܙܥܘܪܘܬܝ. ܡܬܕܟܪ ܐ̱ܢܐ ܓܝܪ ܠܐܒܝ ܕܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܐܣܛܪܛܝܠܝܛܘܣ. ܘܠܐܡܝ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ݀ ܫܦܝܪܬ݀ ܒܚܙܘܐ ܛܒ. ܘܐܝܬ ܗܘܳܐ ܠܝ ܐܚܐ ܣܰܡܳܩܪܳܝ ܣܥܪܐ ܕܫܡܗ ܗܪܩܠܝܣ. ܐܒܘܢ ܕܝܢ ܣܳܡܢ ܒܟܢܦܐ ܕܐܡܢ. ܘܣܠܶܩ ܠܐܠܦܐ ܥܡܢ ܘܥܡ ܐܡܢ. ܠܐ ܕܝܢ ܝܕܥ ܐ̱ܢܐ ܒܐܝܕܐ ܥܠܬܐ ܬܡܢ ܦܫܬ݀ ܐܡܢ ܒܐܠܦܐ. ܐܒܘܢ ܕܝܢ ܛܥܶܢ ܠܢ ܘܫܩܰܠ ܠܢ ܒܚܢܓܬܐ ܘܢܦܰܩ ܗܘܐ ܠܗ ܠܡܗܰܠܳܟܘ݂. ܘܟܕ ܡܛܳܐ ܠܢܗܪܐ ܚܕ ܘܥܰܒܪܗ ܟܕ ܛܥܝ݂ܢ ܠܐܚܝ܆ ܘܠܝ ܕܝܢ ܫܰܒܩܰܢܝ ܡ݂ܢ ܗ̇ܘ ܓܒܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܕܢܗܪܐ. ܘܟܕ ܗܦܰܟ ܕܢܐܬܐ ܠܘܬܝ܆ ܚܰܛܦܰܢܝ ܐܪܝܐ. ܦܰܨܝܘܢܝ ܕܝܢ ܪ̈ܥܘܬܐ ܕܥܢ̈ܐ ܡܢܗ ܘܶܐܬܪܰܒܺܝܬ ܒܩܪܝܬܐ ܗ̇ܝ ܕܐܢ̱ܬ ܚܳܟܡ ܐܢ̱ܬ ܠܗ̇. ܐܒܝ ܕܝܢ ܘܐܚܝ ܠܐ ܝܕܥ ܐ̱ܢܐ ܡܢܐ ܗܘܳܐ ܠܗܘܢ. ܘܒܪ ܫܥܬܗ ܫܘܰܪ ܐܚܘܗܝ ܟܕ ܒܳܟܶܐ ܘܳܐܡܪ ܠܗ: ܚܝܠܗ ܕܐܠܗܐ ܕܐܚܘܟ ܐܢܐ܆ ܘܐܦ ܕܪܰܒܝܘ݂ܢܝ ܐܡܪܘ ܠܝ ܕܡ݂ܢ ܕܐܒܐ ܚܰܛܦܘܢܝ. ܘܡܚܕܐ ܥܰܦܶܩܘ ܠܚܕܕ̈ܐ ܘܒܒܟܝܐ ܕܡܠܶܐ ܚܕܘܬܐ ܡܢܫܩܝܢ ܗܘܘ ܚܕ ܠܚܕ. ܘܟܕ ܫܡܥܬ݀ ܐܡܗܘܢ ܗܠܝܢ ܡ̈ܠܐ܆ ܐܬܬܙܝܥܬ݀ ܒܠܒܗ̇ ܛܒ܆ ܘܐܬܕܟܪܬ݀ ܠܒܢܝ̈ܗ̇. ܘܟܕ ܚܙܬ݀ ܐܢܘܢ ܕܡܢܫܩܝܢ ܗܘܘ ܚܕ ܠܚܕ܆ ܘܟܕ ܫܡܥܬ݀ ܐܡܗܘܢ ܗܠܝܢ ܡ̈ܠܐ܆ ܐܣܬܪܕܬ݀ ܒܠܒܗ̇ ܛܒ ܘܩܪܒܬ݀ ܠܘܬ ܐܘܣܛܬܐܘܣ ܘܐܡܪܐ ܠܗ: ܒܥܝܐ ܐ̱ܢܐ ܡܢܟ ܡܪܝ܆ ܐܬܪܚܡܥܠܝ. ܦܪܘܩܝܢܝ ܘܰܐܘܒܶܠܰܝܢܝ ܠܐܬܪܝ. ܘܰܐܦܶܩܰܝܢܝ ܡ݂ܢ ܐܬܪܐ ܗܢܐ ܡܛܠ ܕܡ݂ܢ ܐܬܪܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܐܝ݂ܬܝ. ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܡܬܒܩܝܐ ܗܘܬ݀ ܒܐܬܐ ܕܒܥܠܗ̇܆ ܐܡܪܐ ܗܘܬ݀: ܒܥܝܐ ܐ̱ܢܐ ܡܢܟ ܡܪܝ܆ ܠܐ ܬܰܣܠܶܝܗ̇ ܠܐܡܬܟ ܐܠܐ ܐܫܬܥܐ ܠܝ ܕܘܒܪ̈ܝܟ ܕܡ݂ܢ ܩܕܝܡ. ܠܡܐ ܐܢ̱ܬ ܗܘ ܗ̇ܘ ܕܰܐܘܒܕܰܢܝ ܒܫܡܗ ܕܡܫܝܚܐ؟ ܐܶܫܬܰܥܳܐ ܠܝ ܕܘܒܪ̈ܝܟ. ܟܕ ܕܝܢ ܫܡܰܥ ܐܘܣܛܬܐܘܣ ܒܐܬܪܐ ܕܒܪܒܪ̈ܝܐ ܫܡܗ ܕܡܫܝܚܐ ܐܬܕܡܪ ܘܶܐܡܰܪ: ܡ݂ܢ ܐܝܟܐ ܝܕܥܐ ܐܢ̱ܬ ܫܡܗ ܕܡܫܝܚܐ؟ ܐܡܪܐ ܠܗ ܕܒܐܪܥܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ ܝܶܠܦܶܬ ܫܡܗ ܕܡܫܝܚܐ. ܘܟܕ ܫܪܝ ܕܢܐܡܪ ܠܗ̇ ܒܝ̈ܫܬܐ ܕܰܓܕܰܫ̈ܝ ܠܗ܆ ܦܓܰܥܝ̈ ܒܗ ܬܪܬܝܢ ܒܚܕܐ. ܫܪܝ ܓܝܪ ܕܢܐܡܪ ܠܗ̇ ܕܐܝܟܐ ܚܰܛܦܗ̇ ܡܰܠܚܐ ܡܢܗ. ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܬܫܥܝܬܐ ܕܒܢܝ̈ܗ̇ ܘܚܛܘܦܝܐ ܕܚܝܘ̈ܬܐ ܕܚܛܰܦܘ ܐܢܘܢ ܡܬܰܢܝܐ ܗܘܬ݀ ܠܒܥܠܗ̇. ܘܟܕ ܫܡܰܥ ܡ̈ܠܐ ܗܠܝܢ ܐܘܣܛܬܐܘܣ ܐܶܡܰܪ ܠܗ̇: ܡܘܡܐ ܐ̱ܢܐ ܠܟܝ ܒܐܠܗܐ܆ ܐܶܫܬܰܥܳܝ ܕܡܕܡ ܘܡ݂ܢ ܐܝܟܐ ܠܟܝ ܬܫܥܝܬܐ ܗܕܐ ܕܓܕܫܢܝ؟ ܗܝܕܝܢ ܒܪܗܛܐ ܩܪܒܬ݀ ܘܒܪܟܬ݀ ܠܘܬ ܪ̈ܓܠܘܗܝ ܘܥܢܬ݀ ܘܐܡܪܬ݀ ܠܗ: ܐܡܪܐ ܐ̱ܢܐ ܠܟ ܡܪܝ ܠܐ ܬܶܪܓܰܙ ܥܠܝ܆ ܡܬܕܟܪܐ ܐ̱ܢܐ ܓܝܪ ܠܒܪܗ ܕܐܠܗܐ ܗ̇ܘ ܕܠܟ ܐܬܚܙܝ ܒܛܘܪܐ ܒܚܙܘܐ. ܕܡ݂ܢ ܒܬܪ ܕܰܫܒܰܩܬܳܢܝ܆ ܠܐ ܩܪܶܒ ܠܝ ܗ̇ܘ ܥܘܪܠܐ. ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܟܕ ܒܳܟܶܐ ܘܳܐܡܰܪ ܠܗ̇: ܐܠܗܐ ܕܒܟܠܕܘܟ ܐܝܬܘܗܝ ܘܒܟܠܕܘܟ ܗܘܳܐ ܥܡܝ܆ ܗܝܕܝܢ ܐܡܪܬ݀ ܠܗ: ܡܫܬܘܕܥ ܐܢ̱ܬ ܡܪܝ ܠܒܢܝ̈ܟ ܐܘ ܠܐ؟ ܗ݂ܘ ܕܝܢ ܐܶܡܪ ܠܗ̇: ܠܐ. ܐܡܪܐ ܠܗ: ܗܠܝܢ ܡܪܝ ܛܝܪ̈ܘܢܐ ܪ̈ܚܝ݂ܡܐ ܗ݂ܢܘܢ ܐܢܘܢ ܐܠܐ ܐܦܠܐ ܗ݂ܢܘܢ ܡܫܬܘܕܥܝܢ ܗܘܘ ܠܚܕ̈ܕܐ ܥܕܡܐ ܠܗܫܐ ܕܐܚ̈ܐ ܐܝܬܝܗܘܢ. ܐܬܡܳܠܝ ܓܝܪ ܫܶܡܥܶܬ ܡܢܗܘܢ ܟܕ ܡܫܬܥܝܢ ܚܕ ܠܚܕ ܥܠ ܕܘܒܳܪܗܘܢ. ܘܰܩܪܳܐ ܐܢܘܢ ܐܘܣܛܬܝ ܘܫܰܐܠ ܐܢܘܢ ܕܐܝܟܢܐ ܐܬܪܒܝܬܘܢ؟ ܗ݂ܢܘܢ ܕܝܢ ܫܕܰܘ ܢܦܫܗܘܢ ܩܕܡܘܗܝ ܘܡܬܰܢܝܢ ܗܘܘ ܡܕܡ ܕܓܕܰܫ ܠܗܘܢ܆ ܘܚܕܘܬܐ ܥܠ ܚܕܘܬܐ ܐܘܣܦ. ܘܢܦܠܘ ܥܠ ܩܕ̈ܳܠܐ ܕܚܕܕ̈ܐ ܟܕ ܒܳܟܝܢ. ܡ݂ܢ ܬܪܬܝܢ ܫܥܝ݂̈ܢ ܘܥܕܡܐ ܠܫܥ̈ܐ ܫܬ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܟܠܗ ܚܝܠܗ ܐܬܟܢܫܘ ܘܒܳܟܝܢ ܗܘܘ ܥܡܗܘܢ ܥܠ ܫܟܳܚܬܐ ܘܚܕܘܬܐ ܘܡܫܬܘܕܥܢܘܬܐ. ܘܠܝܘܡܐ ܕܒܬܪܗ ܥܒܰܕ ܥܐܕܐ ܪܒܐ ܘܣܓܝܐܐ …… ܡ݂ܢ ܒܬܪ ܕܚܪܒ ܐܢܘܢ ܠܒܪܒܪ̈ܝܐ. ܘܟܢ ܗܦܟܘ ܒܙܟܘܬܐ ܡܛܰܘ ܠܪܗܘܡܝ. ܘܩܕܡ ܡܐܬܝܬܗ ܡܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܡܠܟܐ ܪܳܚܡܗܘܢ܆ ܘܗܘܳܐ ܡܠܟܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܕܫܡܗ ܗܘܐ ܐܕܪܝܢܘܣ ܚܢܦܐ ܕܠܐ ܝܳܕܥ ܗܘܐ ܠܐܠܗܐ. ܘܐܦܠܐ ܠܐܘܣܛܬܐܘܣ ܚܳܟܡ ܗܘܐ. ܘܟܕ ܝܺܕܥ ܕܒܡܫܝܚܐ ܡܘܕܐ܆ ܦܩܰܕ ܥܠܘܗܝ ܘܥܠ ܐܢ̱ܬܬܗ ܘܥܠ ܒܢܘ̈ܗܝ ܕܢܶܥܠܘܢ ܠܐܣܛܕܝܘܢ ܘܢܫܬܕܘܢ ܠܐܪܝܐ. ܘܟܕ ܢܦܰܩ ܐܪܝܐ ܗ̇ܘ ܘܣܓܶܕ ܠܗܘܢ ܘܡܠܠ ܐܝܟ ܒܪܢܫܐ ܘܶܐܡܰܪ: ܒܥܐ ܐ̱ܢܐ ܡܢܟ ܡܪܝ ܫܳܘܶܐ ܠܡܠܟܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܕܠܐ ܬܶܪܓܰܙ ܥܠܝ ܡܛܠ ܕܒܩܛܝܪܐ ܐܶܬܺܝܬ ܥܠܝܟ. ܘܟܕ ܗܠܝܢ ܐܶܡܰܪ ܗܘܐ܆ ܢܦܰܩ ܡ݂ܢ ܐܣܛܕܝܘܢ. ܘܡܬܟܢܫܝܢ ܗܘܘ ܥܡܐ ܣܓܝܐܐ ܡ݂ܢ ܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ ܐܝܟܢܐ ܕܢܚܙܘܢ. ܘܦܩܰܕ ܕܢܗܘܐ ܬܘܪܐ ܕܢܚܫܐ܆ ܘܶܐܫܬܓܰܪ ܬܚܘܬܘܗܝ ܢܘܪܐ ܣܓܝܐܬܐ ܥܕܡܐ ܕܗܘܳܐ ܐܝܟ ܒܪܩܐ ܕܢܬܪܡܘܢ ܒܓܘܗ ܘܢܶܓܗܘܢ ܡ݂ܢ ܥܠܡܐ. ܟܕ ܕܝܢ ܐܬܩܪܒܘ ܗܘܘ ܠܐܘܡܢܘܬܐ ܗܕܐ ܣܓܝܐܬ݀ ܫܢ̈ܕܐ܆ ܨܠܘ ܘܐܡܪܘ: ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܚܝܠܬܢܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܐ ܡܝܘܬܐ ܘܠܐ ܡܬܚܙܝܢܐ ܕܠܢ ܐܬܚܙܝ ܐܝܟܢܐ ܕܨܒܳܐ. ܫܢܝ݂ ܠܢ ܗܫܐ ܕܒܳܥܝܢܢ ܡܢܟ. ܗܐ ܨܠܘܬܢ ܡܪܝ ܡܫܰܡܠܝܐ ܐܝܟ ܨܒܝܢܗ ܕܒܪܟ. ܘܶܐܫܬܘܺܝܢܢ ܠܡܢܳܬܐ ܕܩܕܝ̈ܫܝܟ ܐܝܠܝܢ ܕܗܝܡܢܘ ܒܡܫܝܚܟ ܠܡܶܫܬܰܡܠܳܝܘ݂ ܒܐ̱ܪܙܐ ܕܬܠܝܬܝܘܬܐ. ܗܒ ܡܪܝ ܠܥܒ̈ܕܝܟ ܕܕܠܐ ܡܘܡ ܒܢܘܪܐ ܢܫܬܡܠܐ. ܘܗܒ ܡܪܝ ܠܐܝܠܝܢ ܕܒܟܠܙܒܢ ܡܬܕܟܪܝܢ ܠܢ ܒܥܠܡܐ ܗܢܐ܆ ܟܗܝܢܘܬܐ ܡܫܡܠܝܬܐ ܒܫܡܝܐ ܘܒܐܪܥܐ ܘܒܝܡܐ ܘܒܢܗܪ̈ܘܬܐ܆ ܐܢ ܢܥܒܪܘܢ ܕܠܐ ܩܢܕܘܢܘܣ ܢܗܘܘܢ. ܘܠܐܝܠܝܢ ܕܒܢܝ̈ܗܘܢ ܡܳܝܬܝܢ܆ ܒܥܓܠ ܠܒܘܝܐܐ ܪܒܐ ܫܚܠܦ ܐܢܘܢ. ܡܪܝ܆ ܡ݂ܢ ܚܛܝܬܐ ܘܒܝܫܬܐ ܚܪܪ ܐܢܘܢ ܒܨܠܝܒܟ. ܘܐܝܠܝܢ ܕܒܰܥܪܘܩܝܐ ܗܳܘܶܝܢ ܘܡܬܕܒܪܝܢ ܠܢ܆ ܡܪܝ܆ ܒܥܓܠ ܦܰܢܐ ܐܢܘܢ ܒܫܠܡܐ ܠܒܬܝ̈ܗܘܢ. ܘܟܠ ܡ̇ܢ ܕܟܳܬܶܒ ܢܨܚܢܝ̈ܢ܆ ܟܬܘܒܝܗܝ ܠܫܡܗ ܒܣܦܪ ܚܝ̈ܐ ܘܒܣܕܪ̈ܝ ܓܘ̈ܕܐ ܕܩܕܝ̈ܫܝܟ. ܘܫܕܪ ܛܰܠܳܟ ܡܚܝܢܐ ܥܠ ܫܢ̈ܕܐ ܗܠܝܢ ܘܩܒܠ ܪ̈ܘܚܬܢ ܒܫܠܡܐ ܘܦܓܪ̈ܝܢ ܡ݂ܢ ܚܕ̈ܕܐ ܠܐ ܢܬܦܪܫܘܢ܆ ܐܠܐ ܐܟܚܕܐ ܒܥܠܡܐ ܗ̇ܘ ܕܥܬܝܕ ܢܩܘܡܘܢ. ܘܶܐܡܰܪ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܒܝܕ ܡܠܐܟܐ: ܫܪܝܪܐܝܬ ܗܟܢܐ ܢܗܘܐ ܠܟܘܢ ܘܝܬܝܪ ܡ݂ܢ ܗܟܢܐ. ܐܝܟܐ ܓܝܪ ܕܡܫܬܟܚ ܡ݂ܢ ܡܳܐܢܝ̈ܟܘܢ ܐܘ ܡܕܡ ܡ݂ܢ ܕܝܠܟܘܢ ܟܠ ܟܪ ܕܡܫܬܟܚ ܢܶܣܬܥܰܪ ܒܗ ܚܝܠܝ ܪܒܐ. ܟܕ ܕܝܢ ܐܬܪܡܝ݂ܘ ܒܬܰܘܪܐ ܗ̇ܘ ܕܢܚܫܐ ܐܝܢܐ ܕܡܰܙܗܪ ܗܘܐ ܐܝܟ ܒܪܩܐ ܘܡ݂ܢ ܚܡܝܡܘܬܗ ܐܓܥܠܘ ܪ̈ܘܚܬܗܘܢ ܠܡܫܝܚܐ ܒܫܠܡܐ. ܘܡܐܢܐ ܗ̇ܘ ܕܫܢ̈ܕܐ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܠܒܝܬ ܩܒܘܪܐ. ܗܘܳܐ ܟܘܠܳܠܗܘܢ ܕܣܗ̈ܕܐ ܒܥܣܪܝܢ ܘܐܪܒܥܐ ܒܝܪܚ ܐܝܠܘܠ. ܕܠܗ ܠܡܟܰܠܠܢܗܘܢ ܘܡܢܨܚܢܗܘܢ ܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܫܘܒܚܐ ܘܐܝܩܪܐ܆ ܘܠܟܬܘܒܐ ܡܚܺܝܠܐ ܢܬܥܕܪ ܒܝܕ ܨܠܘ̈ܬܗܘܢ ܐܝܢ ܘܐܡܝܢ.

 

 

 

ܫܠܡܬ݀ ܬܫܥܝܬܐ ܕܩܕܝܫܐ ܦܠܩܝܕܐ ܕܐܬܟܢܝ ܐܘܣܛܬܐܘܣ