ܕܬܫܥܝܬܐ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܘܠܘܓ

ܬܫܥܝܬܐ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܘܠܘܓ ܐܒܝܠܐ ܐܓܘܦܛܝܐ ܕܐܬܬܠܡܕ ܠܗ ܐܪܝܐ ܟܠܗܘܢ ܝܘܡ̈ܬܐ ܕܚܝܘ̈ܗܝ

ܬܘܒ ܕܝܢ ܛܘܒܢܐ ܐܝ݂ܣܝ݂ܕܘܪܐ ܐܫܬܥܝ ܠܢ ܕܚܙܝܗܝ ܠܡ ܠܛܠܝܐ ܡܪܝ ܐܘܠܘܓ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ: ܕܐܢܗܘ ܕܣܝ݂ܡܐ ܠܟ ܕܬܗܘܐ ܕܝܪܝܐ ܐܘ ܠܐ. ܛܠܝܐ ܕܝܢ ܐܘܠܘܓ ܚܟܝ݂ܡ ܒܐܠܗܐ ܐܡܪ݂ ܠܗ ܠܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܝ݂ܣܝ݂ܕܘܪܐ: ܐܝܢ ܡܪܝ܆ ܠܗܕܐ ܨܗܶܐ ܐ̱ܢܐ ܘܠܗ̇ ܪܓܝܓ ܐ̱ܢܐ ܒܢܦܫܝ. ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܠܝ ܐ̱ܢܫ ܕܢܗܰܕܶܝܢܝ ܒܗܕܐ ܐܘܪܚܐ ܩܛܝ݂ܢܬܐ܆ ܗܐ ܝܳܩܕܐ ܒܠܒܝ ܢܘܪܐ ܕܪܚܡܬܗ̇. ܐܡ݂ܪ ܠܗ ܣܒܐ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܝ݂ܣܝ݂ܕܘܪܐ: ܒܪܝ܆ ܐܢ ܬܫܟܚ ܠܟ ܡܫܰܒܠܢܐ ܘܡܗܕܝܢܐ ܒܗܕܐ ܐܘܪܚܐ ܩܰܛܝ݂ܢܬܐ ܕܨܳܒܶܐ ܐܢ̱ܬ ܕܬܶܪܕܶܐ ܒܗ̇ ܐܝܟ ܕܐܡ݂ܪܬ܆ ܬܫܡܥ ܠܡܶܠܟܗ ܘܬܨܘܬ ܠܡܕܡ ܕܐܡ̇ܪ ܠܟ ܘܕܡܳܠܶܟ ܠܟ. ܐܡ̇ܪ ܠܗ ܛܠܝܐ ܐܘܠܘܓ: ܐܝܢ ܡܪܝ܆ ܐܝܟ ܡܠܬܟ ܗܟܢ ܥܳܒܕ ܐ̱ܢܐ. ܘܥܢܳܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܝܣܝܕܘܪܐ: ܒܪܝ܆ ܐܢܐ ܐܗܘܐ ܠܟ ܡܫܰܒܠܢܐ ܘܶܐܗܰܕܝܳܟ ܒܗܕܐ ܐܘܪܚܐ ܡܠܝܬ݀ ܚܝ̈ܐ ܠܒܰܥܳܝ̈ܐ. ܛܠܝܐ ܕܝܢ ܟܕ ܫܡܰܥ ܗܠܝܢ ܡ݂ܢ ܪܒܐ ܕܐܠܗܐ ܡܪܝ ܐܝܣܝܕܘܪܐ܆ ܢܦܰܠ ܥܠ ܐܪܥܐ ܩܕܡܘܗܝ  ܘܢܳܫܶܩ ܗܘܐ ܠܪ̈ܓܠܘܗܝ ܕܛܘܒܢܐ ܘܐܡ̇ܪ ܠܗ ܟܕ ܒܳܟܐ: ܩܒܠܝܢܝ ܡܪܝ ܕܐܗܘܐ ܠܟ ܬܠܡܝܕܐ܆ ܘܐܫܡܫ ܠܡܪܟ ܒܟ ܕܝܠܟ. ܩܕܝܫܐ ܕܝܢ ܡܪܝ ܐܝܣܝܕܘܪܐ܆ ܡܛܠ ܕܝܳܕܥ ܗܘܐ ܕܡܐܢܐ ܓܒܝܐ ܥܬܝܕ ܕܢܗܘܐ ܠܡܫܝܚܐ  ܘܕܚܳܫܰܚ ܕܝܢ ܠܐܝܩܪܐ ܕܬܫܡܫܬܐ܆ ܩܒܠ ܠܛܠܝܐ ܗܢܐ ܐܘܠܘܓ ܚܳܕܝܐܝܬ. ܘܡ݂ܢ ܒܬܪ ܬܪܝܢ ܝܘܡܝ݂̈ܢ ܕܗܘܘ ܒܐܓܘܦܛܘܣ ܒܡܕܝܢ̱ܬܗ ܘܒܝܬ ܐܒܗܘ̈ܗܝ ܕܝܠܗ ܕܛܠܝܐ ܐܘܠܘܓ ܩܰܕܶܡܘ ܒܠܠܝܐ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܫܘܝܐܝܬ ܟܕ ܠܝܬ ܐ̱ܢܫ ܕܐܪܓܫ ܒܗܘܢ. ܘܠܒܒ ܛܘܒܢܐ ܐܘܪܚܐ ܩܠܝ݂ܠܐܝܬ ܘܡ݂ܢ ܒܬܪ ܚܡܫܐ ܝܘܡܝ̈ܢ ܡܛܰܘ ܠܡܰܕܒܪܐ ܗ̇ܘ ܕܠܗ ܨܳܝܒܝܢ ܗܘܘ ܛܘܒܢ̈ܐ ܕܢܶܡܛܘܢ. ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܝܣܝܕܘܪܐ ܒܗ̇ ܒܗܕܐ ܕܘܟܬܐ ܥܡܰܪ ܡܶܬܚܐ ܕܐܪܒܥܝܢ ܫܢܝ݂̈ܢ ܟܕ ܠܝܬ ܐ̱ܢܫ ܕܐܪܓܫ ܒܗ. ܥܒܰܕ ܠܗ ܕܝܢ ܛܘܒܢܐ ܡܪܝ ܐܝܣܝܕܘܪܐ ܢܶܩܥܐ ܒܛܘܪܐ ܗ̇ܘ ܚܕ ܙܥܘܪܐ܆ ܘܝܰܗܒ ܠܗ ܠܛܠܝܐ ܐܘܠܘܓ ܡܥܪܬܐ ܗ̇ܝ ܕܝܠܗ ܘܝ݂ܬܒ ܒܗ̇. ܗܝܕܝܢ ܐܰܠܒܫܗ ܐܣܟܝܡܐ ܗ̇ܘ ܟܚܝ݂ܕܐ ܕܕܝܪܝܘܬܐ ܘܐܰܠܦܗ ܕܘܒܪ̈ܐ ܫܒܝ݂̈ܚܐ ܕܝܠܗ. ܐܝܠܝܢ ܓܝܪ ܥܡ̈ܠܐ ܕܠܘ ܗܢܐ ܓܰܕܘܕܐ ܕܪܶܓܬܐ ܥܡܰܠ ܐܢܘܢ. ܐܝܠܝܢ ܓܝܪ ܬܟܬܘ̈ܫܐ ܕܥܡ ܪ̈ܘܚܐ ܒܝܫ̈ܬܐ ܕܠܘ ܗܢܐ ܐܬܠܝܛܐ ܕܩܘܫܬܐ ܐܬܟܬܫ. ܐܝܠܝܢ ܓܝܪ ܓܠܝܢ̈ܐ ܐܠܗܝ̈ܐ ܘܣܥܘܪ̈ܘܬܐ ܘܫܘܟܢ̈ܐ ܕܬܝܒܘܬܐ ܕܠܘ ܠܘܬ ܗܢܐ ܩܕܝܫܐ ܐܫܬܟܚܘ. ܝܳܕܥ ܗܘܐ ܓܝܪ ܨܒܝܢܗ ܕܗ̇ܘ ܕܓܒܳܝܗܝ ܕܠܘܬܗ ܚܐܪ܆ ܘܟܠ ܥܘܕܪ̈ܢܝ݂ܢ ܒܛܝܒܘܬܗ ܠܒܘܝܐܗ ܝܰܗܒ. ܘܗ݂ܘ ܩܕܝܫܐ ܡܛܠ ܚܘܒܐ ܕܐܝܩܪܗ ܘܪܚܡܬܗ ܠܟܠܗܝܢ ܫܒܝ݂̈ܚܬܗ ܕܫܟܝ݂ܪ̈ܢ ܐܣܠܝ݂. ܘܢܦܩ ܡ݂ܢ ܒܝܬ ܟܘ̈ܒܐ ܙܒܢܝ̈ܐ ܘܢܶܠܒܰܫ ܠܒܘܫܐ ܗ̇ܘ ܕܡܠܰܟ ܡܪܢ ܠܰܓܒܘ̈ܗܝ ܒܫܘܒܚܐ. ܘܐܝܟ ܣܐܡ ܐܓܘ݂ܢܐ ܡܫܪܪ ܐܬܠܝ̈ܛܐ܆ ܥܘܕܪܢܐ ܟܣܝܐ ܐܘܫܛ ܘܝܰܗܒ ܠܐܬܠܝ݂ܛܗ. ܘܡܚܕܐ ܫܪܝ݂ ܠܗ ܛܠܝܐ ܐܘܠܘܓ ܪܓܝ݂ܓܐ ܕܐܠܗܐ ܘܩܕܝܫܐ ܠܡܶܒܢܳܐ ܠܗ ܡܰܓܕܠܐ ܪܡܐ ܘܡܥܠܝܐ ܕܠܫܡܝܐ ܡܰܣܶܩ ܒܣܶܒܠܬܐ ܕܥܡ̈ܠܐ. ܘܠܐܘܪܚܐ ܕܚܝ̈ܐ ܡܬܪܓܪܓ ܗܘܐ ܗ݂ܘ ܛܘܒܢܐ ܘܡܣܰܟܶܐ. ܐܶܬܐ ܕܝܢ ܗ݂ܘ ܛܘܒܢܐ ܡܪܝ ܐܘܠܘܓ ܘܢܦܰܠ ܩܕܡ ܪ̈ܓܠܘܗܝ ܕܛܘܒܢܐ ܡܪܝ ܐܝܣܝܕܘܪܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ: ܡܪܝ ܘܐܒܐ ܕܝܠܝ܆ ܐܠܦܝܢܝ ܐܝܟܢܐ ܘܳܠܶܐ ܠܝ ܕܶܐܪܕܶܐ ܒܐܘܪܚܐ ܗܕܐ܆ ܡܝܰܒܠܰܬ݀ ܠܡܠܟܘܬܐ ܕܐܠܗܐ. ܘܥܢܳܐ ܡܪܝ ܐܝܣܝܕܘܪܐ ܩܕܝܫܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ: ܒܪܝ ܘܚܒܝܒܐ ܕܢܦܫܝ܆ ܚܙܐ ܐ̱ܢܐ ܠܟ ܕܣܝ݂ܡܐ ܠܟ ܠܡܶܪܕܳܐ ܒܗܕܐ ܐܘܪܚܐ ܕܡܪܢ. ܪܝܚܗ ܕܒܪܝ ܐܝܟ ܪܝ݂ܚܗ̇ ܕܚܩܠܐ ܕܒܰܪܟܗ̇ ܡܪܝܐ܆ ܒܗ̇ܝ ܕܐܬܚܟܡ ܡܪܝ ܐܝܣܝܕܘܪܐ ܡ݂ܢ ܛܝܒܘܬܐ܆ ܕܡܐܢܐ ܓܒܝܐ ܕܡܫܝܚܐ ܥܬܝܕ ܕܢܗܘܐ. ܘܫܪܝ ܠܡܚܰܘܳܝܘ ܥܠ ܥܣܩܘܬܗ̇ ܕܐܘܪܚܐ ܕܣܓܝ ܐܠܝ݂ܨܐ ܠܗܶܠܟܐ܆ ܘܕܒܶܠܥܳܕ ܐܘܠܨܢ̈ܐ ܠܐ ܡܫܟܚ ܐ̱ܢܫ ܕܢܶܥܘܠ ܠܚܝ̈ܐ. ܣܓܝܐܝܢ ܐܢܘܢ ܓܝܪ ܐܝܠܝܢ ܕܡ݂ܢ ܛܘܪ̈ܦܐ ܕܡ݂ܢ ܗܢܐ ܛܘܝܳܒܐ ܣܝ݂ܡܝܢ ܘܢܦܠܝܢ܆ ܒܗ̇ܝ ܕܥܠ ܐܓܘ݂̈ܢܐ ܥܣܩ̈ܐ ܘܰܐܠܝ݂ܨܰܝ̈ ܠܡܶܬܓܡܳܪܘ ܣܢܝ݂ܩܝܢ ܐܝܠܝܢ ܕܠܡܠܟܘܬܐ ܒܩܛܝ݂ܪܐ ܣܝ݂ܡ ܠܗܘܢ ܠܡܶܚܛܰܦ. ܥܰܩܶܒ ܒܪܝ ܗܠܝܢ ܕܨܒܝܢܟ. ܫܦܝܪ ܨܠܡܐ ܗ̇ܘ ܕܒܳܢܶܐ ܒܝܬܐ. ܘܕܡܠܟܐ ܕܳܐܙܶܠ ܠܩܪܳܒܐ. ܬܘܒ ܕܝܢ ܫܘܪܝܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܕܠܝ݂ܠ ܘܕܒܟܠ ܡܐ ܕܡܬܒܥܶܐ ܡܬܓܢ̱ܒܪ ܫܘܡܠܝܐ ܣܓܝ ܥܣܶܩ. ܒܪܝ܆ ܣܰܒܰܪ ܒܐܠܗܐ܆ ܘܚܝܠܐ ܠܐ ܡܬܚܰܣܢܢܐ ܕܛܝܒܘܬܗ ܠܥܰܣܩܘܬ ܐܓܘ̈ܢܐ ܕܣܡܢܢ ܡܕܰܠܶܠ ܩܕܡ ܥܒܕܗ ܘܒܪ ܐܡܬܗ. ܠܡܐ ܓܝܪ ܐܠܗܐ ܕܩܕܡܝ̈ܐ ܗ݂ܘ ܒܠܚܘܕ ܘܕܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܠܐ؟ ܐܝܢ܆ ܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܬܟܝ݂ܠܝܢ ܥܠܘܗܝ. ܩܕܝܫܐ ܕܝܢ ܡܪܝ ܐܘܠܘܓ ܟܕ ܪܘܰܙ ܒܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ ܘܐܡ݂ܪ: ܡܩܒܠ ܐ̱ܢܐ ܛܝܒܘܬܟ ܡܪܝ ܕܰܣܥܰܪܬ ܥܡܝ. ܘܰܫܪܝ݂ ܕܢܶܩܨܝܗ̇ ܠܐܘܟܪܝܣܛܝܐ ܕܡܝܬܪܘܬܐ ܘܢܬܒܣܡ ܒܛܘ̈ܒܝܗ̇. ܘܐܟ ܚܬܢܐ ܕܡܨܒܬ݀ ܒܢܰܚ̈ܬܐ܆ ܨܰܒܶܬ ܐܦ ܗ݂ܘ ܠܗ ܒܢܰܚ̈ܬܐ ܕܐܪ̈ܓܘܳܢܰܝ ܪܘܚܐ ܓܡܝܪܐܝܬ ܠܩܢܘܡܗ ܚܘܝ܆ ܥܕܡܐ ܕܐܦ ܥܡ ܫܘܡܳܗܗ ܢܬܝܕܥ܆ ܘܪܒܐ ܕܐܠܗܐ ܬܐܡܪ܆ ܬܰܟܣܝ݂ܬܗ ܕܝܢ ܕܩܕܝܫܘܬܐ. ܘܶܐܣܳܪ ܚܨ̈ܐ  ܒܢܟܦܘܬܐ ܡܥܠܝܬܐ ܘܡܰܦܪܰܓܬܐ. ܘܫܪܝ ܠܗ ܡܟܝܠ ܛܘܒܢܐ ܒܥܡ̈ܠܘܗܝ ܫܒܝ̈ܚܐ܆ ܨܘܡܗ ܓܝܪ ܚܕܐ ܠܥܣܪܐ ܝܘܡܝ݂̈ܢ܆ ܘܐܦ ܗܢܐ ܡ݂ܢ ܥܩܪ̈ܐ ܘܙܪ̈ܥܘܢܐ ܕܒܛܘܪܐ ܗ̇ܘ ܝܳܥܝܢ ܗܘܘ. ܫܗܪܗ ܕܝܢ܆ ܩܐܡ ܗܘܐ ܟܠܗ ܥܠ ܪ̈ܓܠܘܗܝ ܘܐܝܕܘ̈ܗܝ ܦܫܝ݂̈ܛܢ ܗܘܝ̈ ܠܫܡܝܐ ܒܕܡܘ݂ܬܐ ܕܨܠܝܒܐ. ܡܐ ܕܝܢ ܕܡܶܣܬܢܶܩ ܗܘܐ ܥܠ ܫܢܬܐ܆ ܡܶܬܦܢܶܐ ܗܘܐ ܠܶܐܣܬܐ ܘܚܳܛܦ ܗܘܐ ܩܠܝܠ ܡ݂ܢ ܫܢܬܐ܆ ܡܬܦܢܐ ܗܘܐ ܠܥܒܳܕܗ. ܘܬܟܣܝ݂ܬܗ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ݀ ܡ݂ܢ ܐܪܒܢܐ ܕܬܡܢ ܝܳܥܐ ܗܘܐ܆ ܕܟܠ ܫܢܳܐ ܒܰܫܢܳܐ ܚܕ ܟܘ݂ܬܝ݂ܢܐ ܙܳܩܪ ܗܘܐ ܠܗ. ܘܣܦܩܐ ܗܘܬ݀ ܠܬܟܣܝ݂ܬ ܗܕܡܘ̈ܗܝ ܡ݂ܢ ܥܕܢ ܠܥܕܢ. ܠܐ ܓܝܪ ܐ̱ܢܫ ܝ݂ܕܥ ܕܘܟܬܗ ܘܡܰܥܡܪܗ. ܘܥܕܡܐ ܠܝܘܡܐ ܕܩܪܳܬܗ ܛܝܒܘܬܗ ܕܡܪܢ܆ ܘܐܬܚܠܛ ܒܗ̇ܝ ܓܘܕܐ ܐܠܗܝܬܐ ܕܒܝܬ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ. ܣܛܢܐ ܕܝܢ ܗ̇ܘ ܕܡ݂ܢ ܒܪܝܫܝܬ ܩܳܛܠ ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܘܕܓܠܐ ܘܣܳܢܳܐܐ ܕܨܠܡܗ ܕܐܠܗܐ܆ ܫܪܝ ܒܦܘܪ̈ܣܐ ܕܥܝܳܕܗ ܕܟܒܪ ܠܡܬܚܰܫܳܚܘ݂ ܡܨܝܐ ܠܰܡܙܳܥܘܬܗ ܠܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܘܠܘܓ܆ ܡ݂ܢ ܕܘܒܪ̈ܘܗܝ ܐܠܗܝ̈ܐ ܘܥܡܠܘ̈ܗܝ ܩܫܝ̈ܐ. ܟܡܐ ܡܪܝܪܐ ܠܗ ܘܥܣܩܐ ܕܢܚܙܐ ܐܢܘܢ ܠܒܢܝ̈ܢܫܐ ܕܢܬܥܠܘܢ ܠܐܘܢܐ ܪܡܐ ܕܢܦܰܠ ܡܢܗ ܘܢܬܒܣܡܘܢ ܒܚܶܙܘ̈ܐ ܐܠܗܝ̈ܐ. ܠܐ ܣܟ ܡܰܗܡܶܐ ܡ݂ܢ ܩܪ̈ܳܒܐ ܘܬܟܬܘ̈ܫܐ ܕܥܡ ܩܕܝ̈ܫܘܗܝ ܕܡܪܢ. ܐܬܚܙܝ ܠܗ ܠܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܘܠܘܓ ܒܕܶܡܘ̈ܳܬܐ ܡܫܰܟܪ̈ܬܐ ܠܝܠܘ̈ܬܐ ܣܓܝ̈ܐܬܐ. ܚܝܠܗ ܕܝܢ ܕܡܪܗ ܫܳܪܶܐ ܗܘܐ ܘܡܒܰܛܠ ܠܗܝܢ ܟܕ ܠܐ ܓܝܪ ܡܫܟܚܝܢ ܗܘܘ. ܕܝܘ̈ܐ ܡܪ̈ܘܕܐ ܕܢܟܰܬܪܘܢ ܟܕ ܢܘܗܪܗ ܕܨܠܝܒܐ ܕܳܢܚ. ܐܙܕܟܝ݂ ܣܛܢܐ ܡ݂ܢ ܩܪ̈ܳܒܘܗܝ ܕܥܡܗ ܘܫܰܦܠܐܝܬ ܫܢܝ݂. ܒܗ̇ܘ ܝܘܡܐ ܕܝܢ ܐ̱ܚܪܢܐ܆ ܟܕ ܗ݂ܘ ܛܘܒܢܐ ܒܥܶܢܝܢܐ ܕܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ܆ ܘܒܥܘܗܕܢܐ ܕܛܝܒܘ̈ܬܗ ܕܠܘܬ ܓܢܣܢ ܥܢܶܐ ܗܘܐ܆ ܩܡ ܩܘܕܡܘܗܝ ܒܕܡܘ݂ܬܐ ܕܒܪܢܫܐ ܘܫܪܝ ܕܢܐܡܪ ܠܗ: ܡܳܠܶܟ ܐ̱ܢܐ ܠܟ ܡܶܠܟܐ ܚܕ܆ ܘܐܢܗܘ ܕܡܬܬܦܝܣ ܘܫܳܠܡ ܐܢ̱ܬ ܠܝ܆ ܝܘܬܪܢܐ ܣܓܝܐܐ ܬܐܬܪ ܘܬܫܒܘܚܬܟ ܝܳܪܒܐ ܠܘܬܝ. ܩܕܝܫܐ ܕܝܢ ܡܪܝ ܐܘܠܘܓ ܒܥܶܩܳܪܐ ܡܰܚܝܳܢܐ ܐܬܓܰܘܣ ܘܪܫܰܡ ܚܕܳܪ̈ܘܗܝ ܐܬܐ ܕܨܠܝܒܐ ܘܐܡ̇ܪ: ܙܠ ܠܟ ܠܒܶܣܬܰܪܝ ܣܛܢܐ܆ ܐܢ̱ܬ ܘܡܶܠܟܰܝ̈ܟ ܡܡܝ݂ܬܳܢ̈ܐ. ܐܝܬ ܠܢ ܕܝܢ ܡܶܠܟ̈ܐ ܡܰܚ̈ܝܳܢܐ܆ ܗ̇ܢܘܢ ܕܒܟܬܒ̈ܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܣܝ݂ܡܝܢ. ܘܚܕ ܢܝܫܐ ܐܝܬ ܠܢ ܕܨܒܝܢܗ ܕܡܪܢ ܢܶܓܡܘܪ ܒܟܠܗ̇ ܢܟܦܘܬܐ ܘܩܕܝܫܘܬܐ. ܐܢ̱ܬ ܕܝܢ ܒܥܠܕܒܒܗ ܕܓܢܣܢ ܡ݂ܢ ܪܝ݂ܫܝ݂ܬܐ ܕܒܪܝܬܗ ܕܐܕܡ. ܒܐܝܕܝ̈ܟ ܒܫܘܚܠܦ̈ܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܕܛܘܥܝܝ ܐܶܫܬܰܪܓܰܠ܆ ܥܕܡܐ ܕܒܪ̈ܚܡܘܗܝ ܕܒܪܘܝܗ ܐܣܬܥܪ. ܘܥܡ ܫܘܠܡ ܡܠܬܗ ܕܛܘܒܢܐ ܠܘܬܗ ܐܫܬܩܠܬ݀ ܗ̇ܝ ܕܡܘ݂ܬܐ ܘܗܘܬ݀ ܠܐ ܡܕܡ. ܘܡܚܳܐ ܠܗ ܠܩܕܝܫܐ ܪܝܚܐ ܡܢܗ ܣܪܝܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ: ܐܠܘ ܟܰܬܪ ܗܘܰܝܬ ܒܗ̇ܘ ܡܐ ܕܒܗ ܗܘܰܝܬ܆ ܪܝܚܐ ܗܢܝܐܐ ܡܢܟ ܦܐܚ ܗܘܐ. ܘܕܰܗܘܰܝܬ ܣܛܢܐ ܕܓܠܐ ܒܥܰܝܬ ܠܟ܆ ܣܪܝܘܬܟ ܠܫܘܢܩܐ ܕܠܥܠܡ ܢܳܓܕܳܐ ܠܟ. ܣܛܢܐ ܕܝܢ ܟܕ ܫܡܰܥ ܗܠܝܢ ܡ݂ܢ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܘܠܘܓ܆ ܐܶܙܰܠ ܡ݂ܢ ܠܘܬܗ ܟܕ ܪܥܘܡܐܝܬ ܐܡ̇ܪ: ܘܝ ܠܝ ܕܡ݂ܢ ܡ̇ܢ ܡܬܬܕܝ݂ܢ ܐ̱ܢܐ ܘܡܶܬܚܰܣܰܕ ܐ̱ܢܐ. ܘܝܠܝ ܡ݂ܢ ܗܘܢܝ ܕܗܘܺܝܬ ܓܘܚܟܐ ܠܝܰܠܕܘ̈ܗܝ ܕܐܕܡ ܝܬܝܪܐܝܬ ܠܐܘܠܘܓ ܐܓܘܦܛܝܐ. ܡ݂ܢ ܕܝܢ ܕܫܢܝ ܣܛܢܐ ܡ݂ܢ ܠܘܬܗ܆ ܐܬܡܠܝ݂ ܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ܆ ܘܗܘܬ݀ ܥܠܘܗܝ ܚܕܘܬܐ ܪܒܬܐ ܬܪܝܢ ܝܘܡܝ݂̈ܢ. ܗܝܕܝܢ ܐܶܬܳܐ ܠܘܬܗ ܗܘܢܗ ܘܛܟܣܐ ܕܥܝܳܕܗ. ܟܕ ܓܝܪ ܒܗܠܝܢ ܐܓܘ̈ܢܐ ܡ݂ܢ ܒܝܫܘܬܗܘܢ ܕܫܐܕ̈ܐ ܪܡܶܐ ܗܘܐ ܘܡ݂ܢ ܥܡܠܐ ܕܥܝܳܕܗ ܠܐ ܦܫ܆ ܐܠܐ ܒܢܦܫܐ ܚܠܝ݂ܨܬܐ ܘܒܦܓܪܐ ܩܕܝܫܐ ܠܐܓܘ݂̈ܢܐ ܪ̈ܘܚܢܝܐ ܒܫܘܚܠܦ̈ܐ ܡܦܰܬܟ̈ܐ ܢܳܚܶܬ ܗܘܐ܆ ܘܡ݂ܢ ܟܠܗܘܢ ܣܠܶܩ ܢܨܝܚܐܝܬ. ܘܡ݂ܢ ܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܐܬܟܠܠ. ܒܚܕ ܓܝܪ ܡ݂ܢ ܝܘܡܝ݂̈ܢ܆ ܟܕ ܛܘܒܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܢܶܩܥܗ ܒܦܠܓܗ ܕܝܘܡܐ܆ ܐܶܬܳܐ ܠܘܬܗ ܐܰܪܟܘܢ ܒܝܫܐ ܥܡ ܟܠܗܘܢ ܚܝܠܘ̈ܬܗ ܡܣܰܝ̈ܒܐ ܘܢܦܰܠܘ ܥܠܘܗܝ ܘܡܚܰܐܘܗܝ ܡܚܘ̈ܬܐ ܪܘܪ̈ܒܬܐ ܘܐܫܬܢܕܘ ܒܗ ܡܪܝܪܐܝܬ܆ ܥܕܡܐ ܕܠܐ ܐܫܬܚܪܬ݀ ܒܗ ܢܫܰܡܬܐ ܕܚܝ̈ܐ ܓܡܝ݂ܪܐܝܬ ܘܗܝܕܝܢ ܫܒܩܘܗܝ ܘܶܐܙܰܠ. ܘܡ݂ܢ ܒܬܪ ܥܕܢܐ ܐܬܚܰܝܰܠ ܒܝܕ ܛܝܒܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܘܩܡ ܫܪܝ ܠܗ ܒܦܘܠܚܢܐ ܩܕܡܝܐ. ܝ݂ܬܒ ܗܘܐ ܕܝܢ ܩܕܝܫܐ ܒܓܘ ܢܶܩܥܐ ܕܝܠܗ ܟܕ ܡܬܒܣܡ ܗܘܐ ܒܓܠܝܢ̈ܐ ܐܠܗܝ̈ܐ ܘܒܚܙܳܬܐ ܕܬܐܘܪ̈ܝܐܣ ܫܡܝܢܝ̈ܬܐ ܫܒܝ݂̈ܚܬܐ. ܩܕܝܫܐ ܕܝܢ ܡܪܝ ܐܝܣܝܕܘܪܐ ܣܐܒ ܘܥ݂ܠ ܒܫܢܰܝ̈ܐ܆ ܟܕ ܐܦ ܗ݂ܘ ܡܶܬܕܰܒܪ ܗܘܐ ܒܥܰܡ̈ܠܐ ܩܫܝ̈ܐ ܘܒܕܘܒܪ̈ܐ ܡܝܰܬܪ̈ܐ ܕܠܐ ܫܶܠܝܐ ܒܠܠܝܐ ܘܒܐܝܡܡܐ. ܘܰܪܡܶܐ ܗܘܐ ܒܗ̇ܘ ܢܶܩܥܐ ܕܝܠܗ ܐܝܟ ܡܝܬܐ ܕܠܐ ܩܒܪܐ. ܣܦܩܬ݀ ܠܗ ܓܝܪ ܠܛܘܒܢܐ ܡܪܝ ܐܝܣܝܕܘܪܐ ܐܝܠܝܢ ܐܢܘܢ ܬܟܬܘ̈ܫܐ ܪܘܪ̈ܒܐ ܕܠܐ ܣܥܰܪ ܐܢܘܢ. ܘܬܘ݂ܒܳܪ ܗܕܡܘ̈ܗܝ ܒܓܘ ܢܶܩܥܗ ܚܠܦ ܥܡ̈ܠܐ ܕܕܝܪܝܘܬܐ. ܐܝܠܝܢ ܐܢܘܢ ܥܡ̈ܠܐ ܕܠܐ ܥܡܰܠ ܐܢܘܢ ܗܢܐ ܛܘܒܢܐ ܐܝܣܝܕܘܪܐ܆ ܐܝܠܝܢ ܐܢܘܢ ܩܪ̈ܳܒܐ ܕܠܘ ܡ݂ܢ ܕܝܘ̈ܐ ܣܒܰܠ ܗܢܐ ܐܬܠܝ݂ܛܐ ܕܩܘܫܬܐ. ܐܝܠܝܢ ܐܢܘܢ ܓܝܪ ܫܘܟܢ̈ܐ ܕܡ݂ܢ ܛܝܒܘܬܐ ܕܠܘ ܠܘܬܗ ܐܣܬܥܪܘ. ܡ݂ܢ ܒܬܪ ܓܝܪ ܙܒܢܐ ܕܚܡܫܝܢ ܫܢܝ݂̈ܢ ܕܰܗܘܳܐ ܒܡܕܒܪܐ ܛܘܒܢܐ ܡܪܝ ܐܝܣܝܕܘܪܐ ܒܥܰܡ̈ܠܐ ܥܰܓܪ̈ܐ ܘܒܥܳܢܘܝܘܬܐ ܚܰܬܝ݂ܬܬܐ܆ ܩܪܶܒ ܕܢܫܰܢܶܐ ܡ݂ܢ ܚܝ̈ܐ ܕܙܒܢܐ ܠܘܬ ܗ̇ܢܘܢ ܛܘ̈ܒܐ ܡܠܝ݂ܟ̈ܐ ܕܡ݂ܢ ܡܪܝܐ ܡܪܗ ܕܐܓܘܢܐ܆ ܕܥܝܢܐ ܠܐ ܚܙܬ݀ ܘܐܕܢܐ ܕܒܣܪܐ ܠܐ ܫܡܥܬ݀ ܡܕܡ ܕܛܰܝܒ ܐܠܗܐ ܠܪ̈ܳܚܡܘܗܝ ܘܢܳܛܪ̈ܰܝ ܦܘܩܕܢܘ̈ܗܝ. ܫܳܘܶܐ ܠܛܘ̈ܒܐ ܫܡܝܢ̈ܐ ܡܪܝ ܐܝܣܝܕܘܪܐ܆ ܩܪܳܐ ܠܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܘܠܘܓ ܘܫܪܝ ܐܡ̇ܪ ܠܗ ܗܟܢܐ: ܕܐܢܐ ܐܘ ܒܪܝ ܪܚܝܡܐ܆ ܒܬܐܪܬܐ ܕܠܐܠܗܐ ܫܦܪܬ݀  ܓܒܺܝܬ ܠܝ ܕܺܐܚܶܐ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܢܓܝܪܐ ܕܬܰܘܬܳܒܘܬܝ ܘܒܗ ܐܶܬܕܰܟܪܶܬ ܩܕܡܘܗܝ. ܒܗ̇ܝ ܕܡ݂ܢ ܛܝܒܘܬܗ ܢܶܣܒܶܬ ܥܘܕܪܢܐ ܠܟܠܗܝܢ ܣܰܩܘܒܠܝ̈ܬܐ ܕܳܐܪ̈ܥܳܢ ܗܘܝ̈ ܠܝ. ܒܪܝ܆ ܣܰܡܶܟܬܳܢܝ ܒܟܠܗܝܢ ܥܩ̈ܬܝ ܘܐܘܠܨܢܝ̈ ܙܒܢܐ ܐܪܝܟܐ ܕܚܝܝ̈܆ ܗ̇ܝ ܕܟܕ ܢܰܙܠܶܓ ܒܢܦܫܐ ܚܘܒܗ̇ ܘܪܚܡܬܗ̇ ܕܐܠܗܐ ܚܝܐ܆ ܗ̇ܘ ܕܐܝܬܘܗܝ ܠܒܘܫܐ ܢܟܦܐ ܕܝܚܝ݂ܕܝܘܬܐ. ܒܝܬ ܡܥܡܪܐ ܘܢܰܘܚܐ ܥܳܒܕܐ ܠܢ ܠܬܠܝܬܝܘܬܐ ܩܕܝܫܬܐ. ܒܡ̇ܢ ܠܡ ܐܚܘܪ ܕܐܥܡܪ܆ ܐܠܐ ܒܢܝ݂̈ܚܐ ܘܡܰܟܝ݂ܟ ܪܘܚܐ ܕܙܐܥ ܡ݂ܢ ܡܠܬܝ. ܟܕ ܕܝܢ ܒܪܝ ܡܥܡܪܐ ܗܳܘܶܝܢܢ ܠܐܠܗܐ܆ ܐܝܟ ܕܫܳܦܪ ܠܐܠܗܐ ܝܳܐܐ ܠܢ ܕܢܺܚܶܐ. ܠܐ ܓܝܪ ܡܬܚܰܠܛ ܢܘܗܪܗ ܒܢ܆ ܘܐܢ ܠܐ ܢܬܕܰܟܶܐ ܡ݂ܢ ܟܠܗ̇ ܚܛܝܬܐ ܕܒܢ ܘܠܐ ܓܳܠܶܐ ܠܢ ܐ̱ܪܙܐ ܕܟܣܝ̈ܬܗ. ܐܡ̇ܪ ܫܠܝܚܐ ܦܘܠܘܣ: ܐܢ ܕܟܝܘܬܐ ܒܢ ܠܐ ܡܫܟܚ܆ ܕܠܐ ܝܕܥܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܗܝܟܠܗ ܐܢ̱ܬܘܢ ܕܐܠܗܐ ܘܪܘܚܗ ܕܐܠܗܐ ܥܳܡܪܐ ܒܟܘܢ؟ ܘܬܘܒ ܒܪܝ ܘܚܒܝܒܝ ܐܘܠܘܓ܆ ܗܟܢܐ ܐܡ݂ܪ: ܕܗܝܟܠܗ ܕܐܠܗܐ ܩܕܝܫ ܗ݂ܘ܆ ܕܐܢ̱ܬܘܢ ܐܢܘܢ. ܕܟܝܐ ܗܟܝܠ ܟܬܪ ܒܪܝ ܘܕܠܐ ܡܘ݂ܡܐ܆ ܠܐ ܬܬܪܰܦܶܐ ܡ݂ܢ ܥܡ̈ܠܐ ܕܠܘܬ ܐܠܗܐ܆ ܕܗ݂ܢܘܢ ܐܢܘܢ ܣܒܠܬܐ ܠܡܠܟ̈ܐ ܘܠܥܰܒܕ̈ܐ ܘܠܟܠ ܐ̱ܢܫ ܡܰܣܩܳܐ ܘܡܕܰܪܓܐ܆ ܐܟܡܐ ܕܡ݂ܢ ܐ̱ܢܫ ܡܬܒܥܝܐ. ܒܗ̇ ܓܝܪ ܐܬܢܨܚܬ݀ ܟܠܗ̇ ܫܫܠܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܕܟܐܢ̈ܐ ܕܒܟܠܕܪ̈ܝ݂ܢ. ܘܒܟܠܝ̈ܠܐ ܟܰܠܠܬ݀ ܛܘܒܬܢ̈ܐ ܘܠܐ ܡܝܘ̈ܬܐ ܥܒܕܬ݀ ܐܢܘܢ. ܠܗܕܐ ܒܪܝ ܐܘܠܘܓ ܐܦ ܐܢܐ ܟܕ ܒܥܺܝܬܗ̇ ܐܝܟ ܥܒܕܐ ܙܥܘܪܐ ܕܡܫܝܚܐ. ܐܰܠܒܶܫܬܳܢܝ ܠܒܘܫܐ ܕܦܘܪܩܢܐ ܘܦܪܝ݂ܣܐ ܕܥܢܘܝܘܬܐ ܐܰܥܛܶܦܬܳܢܝ. ܠܐ ܬܶܬܪܰܥܶܐ ܒܪܝ ܪ̈ܡܬܐ܆ ܐܠܐ ܩܰܦ ܠܡܟܝܟܘܬܐ܆ ܕܒܙܒܢܐ ܕܙܕܩ ܬܬܪܝܡ. ܥܡ ܓܒܪܐ ܕܢܘܪܐ ܣܪܦܐ ܒܣܪܢܝܐ ܕܐܘܓܝܢ ܫܡܗ܆ ܗ̇ܘ ܕܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܦܪܰܫܬܗ ܘܐܩܝܡܬܗ ܪܝܫܐ ܕܓܘܕܐ ܕܫܒܥܝܢ ܘܬܪܝܢ ܓܒܪ̈ܐ ܐܠܗܝ̈ܐ܆ ܕܒܐܝܕܝ̈ܗܘܢ ܡܬܥܰܩܪܐ ܚܢܦܘܬܐ ܡ݂ܢ ܐܪܥܐ ܕܡܕܢܚܐ ܘܫܶܪ̈ܫܝܗ̇ ܕܦܬܟܪܘܬܐ ܘܚܛܗܝ̈ܗ̇. ܘܡܬܢܰܨܒܐ ܚܠܦܝܗ̇ ܣܒܪܬܗ ܕܡܪܢ ܡܚܝܢܝ݂ܬܐ ܘܝܘܠܦܢܗ. ܘܠܟ ܒܪܝ ܐܘܠܘܓ܆ ܡܢܳܬܟ ܘܦܶܨܬܟ ܣܠܩܬ݀ ܥܡܗܘܢ ܒܓܰܒܝܘܬܟ ܕܡ݂ܢ ܡܪܢ. ܕܰܣܠܶܩ ܘܡܛܳܐ ܪܘܡܗ ܕܐܝܠܢܟ ܠܥܠ ܡ݂ܢ ܟܠܗܘܢ ܐܝܠܢ̈ܐ ܐܰܪ̈ܙܐ ܗ̇ܢܘܢ ܫܒܝ݂̈ܚܐ ܘܪ̈ܡܐ ܕܒܦܪܕܝܣܗ ܕܣܒܐ ܒܪܝܟ ܣܒ̈ܐ ܪܝܫܐ ܕܟܠܗܘܢ ܐܘܓܝܢ. ܐܠܐ ܐܢ̱ܬ ܥܪܘܩ ܡ݂ܢ ܫܘܒܗܪܐ. ܘܟܕ ܫܰܠܶܡ ܡܠܘ̈ܗܝ ܣܒܐ ܩܕܝܫܐ ܐܝܣܝܕܘܪܐ ܕܠܘܬ ܬܠܡܝܕܗ ܛܘܒܢܐ ܡܪܝ ܐܘܠܘܓ܆ ܫܪܝ݂ ܩܕܝܫܐ ܕܢܫܒܘܩ ܐܪܥܐ ܘܢܫܰܢܶܐ ܠܫܡܝܐ. ܘܦܐܚ ܗܘܐ ܒܕܘܟܬܐ ܗ̇ܝ ܕܥܡܘܪܝܐ ܕܝܠܗ ܕܛܘܒܢܐ ܪܝܚܐ ܗܢܝܐܐ ܕܡܠܐܟ̈ܐ ܩܕܝ̈ܫܐ܆ ܕܝܐܐ ܘܦܐܐ ܗܘܐ ܠܗ ܠܫܘܢܝܗ̇ ܕܢܦܫܗ ܗ̇ܝ ܩܕܝܫܬܐ ܘܰܚܣܝ݂ܬܐ ܘܪܳܚܡܬ݀ ܡܪܗ̇. ܗ̇ܢܘ ܪܗܒܘܢܐ ܕܫܪܪܐ܆ ܕܦܘܪܥܢ ܐܓܪܐ ܕܥܡܠܝ̈ܗܘܢ ܕܩܕܝ̈ܫܐ܆ ܕܟܕ ܐܝܟ ܕܒܐܪܙܐ ܪܝ݂ܚܐ ܗܢܝܐܐ ܢܣܘܩܘܢ܆ ܕܛܒ̈ܬܐ ܕܢܛܝܪ̈ܢ ܠܗܘܢ ܒܐܘܢ̈ܐ ܫܒܝ݂̈ܚܐ ܕܒܝܬ ܐܒܐ ܓܢܝ݂ܙܐ. ܘܠܐ ܒܡܕܡ ܢܶܫܚܘܩ ܐܢܘܢ ܡܦܩܢܐ܆ ܘܒܕܓܘܢ ܒܗܝ݂ܠܐܝܬ ܡܫܰܢܶܝܢ ܘܕܠܐ ܕܘ݂ܘܳܕ. ܢܚܶܬܝ̈ ܕܝܢ ܡܫܪ̈ܝܬܐ ܕܪ̈ܘܚܢܐ ܘܣܕܪ̈ܐ ܕܢܘܪ̈ܢܐ ܟܕ ܚܳܕܝܢ ܒܫܘܠܡ ܐܓܘܢܗ ܕܐܬܠܝܛܐ. ܐܬܟܠܠܬ݀ ܕܝܢ ܢܦܫܗ ܥܡܗܘܢ ܒܟܠܝܠܐ ܕܬܫܒܘܚܬܐ܆ ܘܒܫܝܢܐ ܘܒܒܗܝ݂ܠܘܬܐ ܦܪܚܬ݀ ܢܦܫܗ ܩܕܝܫܬܐ ܡ݂ܢ ܦܓܪܐ ܗ̇ܘ ܡܛܰܪܦܐ ܘܡܩܰܕܫܐ. ܘܛܥܢܘܗ̇ ܕܝܢ ܟܢܫ̈ܐ ܕܡܠܐܟ̈ܐ ܘܙܰܝܚܘܗ̇ ܒܬܫܒܘܚܬܐ. ܢܘܗܪܐ ܓܝܪ ܕܥܡ̈ܠܐ ܠܒܝ݂ܫ ܗܘܐ ܒܐܐܪ ܠܚܶܫܘܟܘܬܗ ܕܢܟܝ݂ܠܐ ܒܐܐܪ. ܠܰܘܝܘܗ̇ ܕܝܢ ܥܕܡܐ ܠܐܬܪܐ ܫܒܝ݂ܚܐ ܕܦܪܕܝܣܐ܆ ܘܬܡܢ ܐܬܬܣܝܡܬ݀ ܕܬܕܰܝܰܪ ܥܡ ܟܠܗܝܢ ܪ̈ܘܚܬܐ ܕܟܐܢ̈ܐ ܕܐܬܓܡܪܘ. ܦܓܪܗ ܕܝܢ ܝܩܝܪܐ ܘܫܪܝܪܐܝܬ ܛܘܒܢܐ܆ ܩܕܡ ܝܪܬܐ ܛܒܐ ܡܪܝ ܐܘܠܘܓ܆ ܘܝܰܩܪܗ ܒܬܫܒ̈ܚܬܐ ܘܒܩܘܠܣ̈ܐ ܕܙܳܕܩܝܢ܆ ܟܕ ܒܳܟܶܐ ܡܪܝܪܐܝܬ ܥܠ ܫܘܢܝܗ ܕܣܒܐ ܩܕܝܫܐ ܝܰܩܝ݂ܪ ܚܘܪ̈ܬܐ. ܚܦܰܪ ܕܝܢ ܛܘܒܢܐ ܡܪܝ ܐܘܠܘܓ ܒܡܥܪܬܗ ܕܝܠܗ ܕܛܘܒܢܐ ܡܪܝ ܐܝܣܝܕܘܪܐ ܘܣܡܗ ܠܗ̇ܘ ܦܓܪܐ ܩܕܝܫܐ ܒܩܒܪܐ ܒܓܘܗ̇ ܕܡܥܪܬܐ ܗ̇ܝ ܘܛܰܡܶܡ ܠܦܘܡܐ ܕܡܥܪܬܐ ܒܟܐܦ̈ܐ ܘܫܰܒܩܗ̇. ܩܕܝܫܐ ܕܝܢ ܡ݂ܢ ܒܬܪ ܕܥܰܦܝܗ ܠܛܘܒܢܐ ܪܒܗ܆ ܦܢܳܐ ܠܡܥܰܪܬܗ܆ ܘܫܪܝ ܕܢܶܦܠܘܚ ܦܘܠܚܢܐ ܕܡܠܐܟ̈ܐ ܟܕ ܡܬܒܣܡ ܟܠܝܘܡ ܒܓܠܝܢ̈ܐ ܐܠܗܝ̈ܐ. ܠܐ ܓܝܪ ܚܙܳܐ ܦܪܨܘܦܐ ܕܐ̱ܢܫ ܡ݂ܢ ܕܢܦܰܩ ܡ݂ܢ ܒܝܬ ܐܒܗܘ̈ܗܝ ܣܛܪ ܡ݂ܢ ܩܕܝܫܐ ܐܝܣܝܕܘܪܐ ܪܒܗ ܡܶܬܚܐ ܕܬܠܬܝܢ ܫܢܝ݂̈ܢ. ܡ݂ܢ ܒܬܪ ܓܝܪ ܕܗܘܳܐ ܒܠܚܘܕܝܘܬܐ܆ ܡ݂ܢ ܒܬܪ ܥܘܢܕܢܗ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܝܣܝܕܘܪܐ ܬܪܬܝܢ ܫܢܝ݂̈ܢ܆ ܫܪܝܘ ܡܟܝܠ ܨܳܡܚܝܢ ܕܘܒܪ̈ܘܗܝ ܫܒܝ̣̈ܚܐ ܐܠܗܝ̈ܐ. ܓܒܪܐ ܕܝܢ ܚܕ ܪܥܝܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܒܛܘܪܐ ܗ̇ܘ ܘܪܳܥܶܐ ܗܘܐ ܥܢ̈ܐ. ܐܬܟܪܗ ܕܝܢ ܛܘܒܢܐ ܒܬܪ ܝܘܡ̈ܬܐ ܟܘܪܗܢܐ ܕܛܒ ܩܫܶܐ ܗܘܐ ܐܝܟ ܕܢܬܓܠܐ ܛܘܒܢܐ ܩܕܡ ܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܠܐ ܓܝܪ ܫܦܪܬ݀ ܠܡܪܗ ܕܬܘܒ ܢܗܘܘܢ ܕܘܒܪ̈ܘܗܝ ܬܚܝܬ ܣܐܬܐ ܕܫܶܬܩܐ܆ ܐܠܐ ܠܥܠ ܡ݂ܢ ܡܢܪܬܐ ܩܕܡ ܚܰܙܳܝ̈ܐ ܢܢܗܪ. ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܕܝܢ ܠܛܘܒܢܐ ܒܫܒܳܒܘ݂ܬܗ ܥܳܒܐ ܚܕ ܘܒܗ ܥܡܪܝܢ ܗܘܘ ܐܪ̈ܝܘܬܐ ܘܟܠ ܚܰܝܘܰܬ ܫܶܢܐ. ܚܕ ܕܝܢ ܡܢܗܘܢ ܕܐܪ̈ܝܘܬܐ ܗ̇ܢܘܢ܆ ܨܐܕܘܗܝ ܐܡܝ݂ܢ ܗܘܐ ܘܠܗ ܡܫܰܡܫ ܗܘܐ. ܐܪܝܐ ܕܝܢ ܗ̇ܘ ܒܡܰܥܒܕܢܘܬܗ ܕܡܪܢ ܟܕ ܚܙܝܗܝ ܠܛܘܒܢܐ ܡܪܝ ܐܘܠܘܓ ܕܣܓܝ ܡܬܛܪܦ ܡ݂ܢ ܟܘܪܗܢܗ܆ ܐܶܙܰܠ ܗܘܐ ܦܗܳܐ ܒܗ ܒܛܘܪܐ܆ ܐܫܟܚܗ ܓܝܪ ܠܪܥܝܐ ܗ̇ܘ ܟܕ ܩܐܡ ܥܠ ܪܝܫ ܛܘܪܐ ܗ̇ܘ ܘܪܳܥܶܐ ܗܘܐ ܠܓܙܳܪܐ ܕܥܳܢ̈ܐ ܕܝܠܗ. ܛܰܥܢܗ ܕܝܢ ܠܪܥܝܐ ܗ̇ܘ ܐܪܝܐ ܘܰܐܝܬܝܶܗ ܘܰܫܕܳܝܗܝ ܩܕܡ ܛܘܒܢܐ ܡܪܝ ܐܘܠܘܓ. ܘܩܡ ܠܗ ܡ݂ܢ ܩܒܘܠ܆ ܘܐܝܟ ܕܒܐܝܕܗ ܪܳܡܶܙ ܗܘܐ ܠܗ ܐܪܝܐ ܠܪܥܝܐ܆ ܕܚܙܝ݂ ܡܘܢ ܡܶܬܒܥܶܐ ܠܗ ܠܟܪܝܗܐ ܗܢܐ. ܪܥܝܐ ܕܝܢ ܗ̇ܘ ܡ݂ܢ ܕܚܠܬܐ ܕܢܦܠܬ݀ ܥܠܘܗܝ ܡ݂ܢ ܐܪܝܐ ܗ̇ܘ܆ ܢܦܰܠ ܥܠ ܪ̈ܓܠܘܗܝ ܕܛܘܒܢܐ ܡܪܝ ܐܘܠܘܓ ܘܡܢܰܫܩ ܗܘܐ ܠܗܝܢ ܠܪ̈ܓܠܘܗܝ ܟܕ ܒܳܟܶܐ ܘܐܡ̇ܪ: ܕܐܘ ܥܒܕܗ ܕܐܠܗܐ ܚܝܐ܆ ܐܬܪܚܡܥܠܝ ܘܫܘܙܒܝܢܝ ܡ݂ܢ ܬܘܩܦܐ ܕܒܝܫܘܬܗ ܕܐܪܝܐ ܗܢܐ. ܡܛܠ ܕܝܕܥ ܐ̱ܢܐ ܡܕܡ ܕܦܩܕ ܐܢ̱ܬ ܣܳܥܪ. ܒܗ̇ܝ ܕܝܕܥ ܐ̱ܢܐ ܕܡ݂ܢ ܐܠܗܐ ܐܫܬܕܪ ܠܟ ܡܫܡܫܢܐ. ܐܡ̇ܪ ܠܗ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܘܠܘܓ ܠܓܒܪܐ ܗ̇ܘ: ܓܒܪܐ܆ ܠܐ ܬܕܚܠ ܡ݂ܢ ܐܪܝܐ ܗܢܐ܆ ܡܛܠ ܕܡ݂ܢ ܐܠܗܐ ܐܶܬܦܩܶܕ ܕܢܰܝܬܝܳܟ ܠܘܬܝ ܕܝܠܝ ܡܣܟܢܐ ܐܝܟ ܕܠܬܫܒܘܚܬܐ ܘܕܐܝܩܪܐ ܕܫܡܗ ܒܠܚܘܕ. ܫܰܚܶܢ ܠܝ ܡܝ̈ܐ ܒܗ̇ܘ ܩܰܪܡܝ݂ܣܐ ܕܩܕܡܝܟ ܐܝܟ ܕܢܗܘܐ ܠܝ ܢܦܺܐܫܐ ܩܠܝܠ ܡ݂ܢ ܟܘܪܗܢܐ ܗܢܐ. ܘܪܥܝܐ ܥܒܰܕ ܐܝܟ ܕܰܦܩܰܕ ܠܗ ܩܕܝܫܐ. ܟܕ ܫܰܚܶܢ ܡܝ̈ܐ܆ ܩܰܪܶܒ ܠܩܕܡܘܗܝ ܕܩܕܝܫܐ ܘܐܫܬܝ݂ ܡܢܗܘܢ ܓܡܳܥܬܐ ܬܪܬܝܢ܆ ܘܶܐܬܢܰܦܰܫ ܩܠܝܠ ܡ݂ܢ ܟܘܪܗܢܗ. ܘܐܬܬܢܝ݂ܚܬ݀ ܢܦܫܗ ܕܛܘܒܢܐ ܘܒܰܪܟܗ ܠܪܥܝܐ ܗ̇ܘ܆ ܥܠ ܕܐܢܝ݂ܚܗ ܒܡܝ̈ܐ ܗ̇ܢܘܢ ܕܫܰܚܶܢ ܠܗ. ܘܐܡ̇ܪ ܠܗ ܪܥܝܐ ܠܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܘܠܘܓ: ܐܠܘ ܩܰܪܝ݂ܒܐ ܗܘܬ݀ ܥܳܢ̈ܐ ܕܝܠܝ ܠܗܪܟܐ ܡܰܝܬܶܐ ܗܘܺܝܬ ܠܟ ܚܠܒܐ ܘܓܒܶܬܐ ܩܠܝܠ ܕܢܗܘܐ ܠܟ ܢܦܺܐܫܐ ܡ݂ܢ ܟܘܪܗܢܟ. ܩܕܝܫܐ ܕܝܢ ܡܪܝ ܐܘܠܘܓ ܚܪ ܒܗ ܒܪܳܥܝܐ ܗ̇ܘ ܘܐܦܨܚ ܫܶܢܘ̈ܗܝ ܩܠܝܠ ܠܩܘ݂ܒܠܗ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ: ܐܝܬ ܠܝ ܗܪܟܐ ܒܥܳܒܐ ܕܫܒܳܒܘܬܝ ܥܳܢ̈ܐ܆ ܡܢܗ̇ ܐܳܟܠ ܐ̱ܢܐ ܚܠܒܐ. ܐܡ̇ܪ ܠܗ ܪܥܝܐ: ܡܳܕܝܢ ܐܒܐ܆ ܐܺܙܰܠ ܐܰܝܬܶܝܗ̇ ܠܥܳܢ̈ܐ ܕܝܠܝ ܠܗܪܟܐ ܘܶܐܪܥܶܐ ܠܬܪ̈ܝܗܘܢ ܓܙܳܪ̈ܐ܆ ܕܝܠܝ ܘܕܝܠܟ. ܐܡ̇ܪ ܠܗ ܩܕܝܫܐ: ܒܪܝ܆ ܠܐ ܡܫܟܚܐ ܥܳܢ̈ܟ ܕܬܣܝܒܪ ܥܡ ܥܳܢ̈ܐ ܕܝܠܝ. ܐܡ݂ܪ ܠܗ ܪܥܝܐ: ܐܦ ܕܝܠܝ ܚܝܠܬܢܝܐ ܗܝ ܐܝܟ ܕܝܠܟ ܘܥܫܝܢܐ. ܩܕܝܫܐ ܕܝܢ ܡܪܝ ܐܘܠܘܓ ܪܡܰܙ ܠܗ̇ܘ ܐܪܝܐ ܕܝܠܗ. ܘܐܩܝܡܗ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ: ܓܒܪܐ ܚܙܝ݂܆ ܚܝܠܬܢܐ ܗܝ ܥܢ̈ܐ ܕܝܠܟ ܐܝܟ ܚܕܐ ܡ݂ܢ ܗܠܝܢ ܕܝܠܝ. ܐܡ̇ܪ ܠܗ ܪܥܝܐ ܠܩܕܝܫܐ: ܐܦܪܩܝܘܗܝ ܡ݂ܢ ܩܕܳܡܰܝ܆ ܕܠܐ ܐܡܘܬ ܡ݂ܢ ܚܙܳܬܗ ܗܫܐ. ܐܢܐ ܣܳܒܪ ܗܘܺܝܬ ܕܥܢ̈ܟ ܐܝܟ ܥܢ̈ܐ ܕܝܠܝ ܐܝܬܝܗ̇ ܘܪܥܝܐ ܐܝܬ ܠܟ ܐܟܘܬܝ. ܠܐ ܓܝܪ ܝܳܕܥ ܗܘܺܝܬ ܕܪܳܥܝܐ ܕܐܪ̈ܝܘܬܐ ܐܢ̱ܬ ܘܚܒܪܐ ܕܝܠܗܘܢ. ܗ݂ܢܘܢ ܐܝܬܝܗܘܢ ܠܟ ܡܪܥܝ݂ܬܐ ܘܓܙܳܪܐ. ܩܕܝܫܐ ܟܕ ܐܦܨܚ ܒܣܶܦܘ̈ܬܗ ܠܩܘܒܠܗ ܩܠܝܠ ܘܰܫܬܶܩ ܡ݂ܢ ܕܠܰܡܡܰܠܳܠܘ݂ ܥܡܗ. ܩܰܪܶܒ ܠܗ ܕܝܢ ܩܕܝܫܐ ܡܕܡ ܕܢܶܠܥܰܣ ܡ݂ܢ ܡܐ ܕܐܫܟܚ ܠܘܬܗ. ܡܐܟܘܠܬܗ ܕܝܢ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ݀ ܙܪ̈ܥܘܢܐ ܕܒܡܰܕܒܪܐ ܝܳܥܶܝܢ. ܘܝܰܪܩܐ ܝܒܝ݂ܫܐ ܣܡ ܩܕܡܘܗܝ. ܘܦܩܰܕ ܠܗ ܕܢܐܟܘܠ. ܟܕ ܐܶܟܰܠ ܘܰܣܒܰܥ܆ ܫܒܚ ܠܐܠܗܐ ܘܐܡ݂ܪ: ܫܘܒܚܐ ܠܟ ܡܪܢ܆ ܕܐܦ ܡ݂ܢ ܦܐܪ̈ܐ ܕܦܪܕܝܣܐ ܒܚܝܝ̈ܗܘܢ ܠܥܒܕܝ̈ܟ ܡܬܰܪܣܶܐ ܐܢ̱ܬ. ܟܕ ܥܕܟܝܠ ܥܠ ܐܪܥܐ ܪܳܫܦܝ݂ܢ ܘܡܗܰܠܟܝܢ. ܚܰܠܝܳܗ̇ ܗܘܐ ܓܝܪ ܐܠܗܐ ܠܡܐܟܘܠܬܐ ܗ̇ܝ ܒܦܘܡܗ ܕܪܳܥܝܐ ܒܨܠܘ̈ܬܗ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܘܠܘܓ. ܐܡ̇ܪ ܠܗ ܕܝܢ ܛܘܒܢܐ ܠܪܥܝܐ: ܒܥܐ ܐܢ̱ܬ ܒܪܝ ܕܬܐܙܠ ܠܥܢ̈ܟ ܕܠܐ ܬܶܚܣܰܪ ܡܕܡ ܘܡܶܬܬܒܰܥ ܐܢ̱ܬ ܕܬܬܠ ܡܶܢܝܳܢܗ. ܐܡ̇ܪ ܠܗ ܪܥܝܐ: ܡܪܝ܆ ܒܫܪܪܐ ܚܦܝ݂ܛ ܐ̱ܢܐ ܕܺܐܙܰܠ܆ ܕܠܡܐ ܬܐܒܕ ܗ݂ܝ ܥ̈ܢܐ ܒܛܘܪܐ ܐܘ ܬܶܬܶܐܟܶܠ ܡ݂ܢ ܕܐܒ̈ܐ ܐܘ ܡ݂ܢ ܠܶܣܛܝ̈ܐ ܬܶܬܚܰܠܰܨ ܘܬܶܬܒܰܥ ܕܡܝ̈ܗ̇. ܐܡ̇ܪ ܠܗ ܩܕܝܫܐ: ܠܐ ܬܕܚܠ ܡ݂ܢ ܗܕܐ ܘܠܐ ܬܬܥܝܩ܆ ܡܛܠ ܕܟܕ ܛܰܥܢܟ ܐܪܝܐ ܗܢܐ ܘܰܐܝܬܝܳܟ ܠܗܪܟܐ ܨܐܕܝ܆ ܐܪܝܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܫܰܕܪܶܬ ܠܘܬ ܥܢ̈ܟ ܐܝܟ ܕܢܶܛܪܝܗ̇. ܘܠܐ ܢܗܘܐ ܠܗ̇ ܕܒܝܫ܆ ܐܠܐ ܙܠ ܠܘܬ ܥܢ̈ܟ܆ ܡܛܠ ܕܡܛܳܐ ܥܕܢܗ̇ ܕܬܶܫܬܶܐ ܡܝ̈ܐ. ܗܝܕܝܢ ܦܩܰܕ ܩܕܝܫܐ ܠܐܪܝܐ ܗ̇ܘ ܕܛܰܥܢܗ ܒܩܕܡܝܬܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ: ܛܰܥܢܳܝܗܝ ܠܗܢܐ ܓܒܪܐ ܘܰܐܘܒܶܠܝܗܝ ܠܥܢ̈ܗ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܰܐܝܬܝ݂ܬܳܝܗܝ ܠܘܬܝ ܕܠܐ ܢܶܟܝܢܐ. ܐܪܝܐ ܕܝܢ ܟܕ ܫܡܰܥ ܡܢܗ ܕܛܘܒܢܐ ܡܠܬܐ ܗܕܐ܆ ܐܪܟܢ ܟܬܦܗ ܠܰܛܥܘ݂ܢܬܗ ܕܓܒܪܐ ܘܛܰܥܢܗ ܘܶܐܙܰܠ. ܘܰܫܕܳܝܗܝ ܐܪܝܐ ܠܪܥܝܐ ܗ̇ܘ ܒܓܘ ܓܙܳܪܐ ܕܥܢ̈ܗ ܟܕ ܠܝܬ ܒܗ ܢܶܟܝܳܢ ܘܠܐ ܡܘ݂ܡܐ. ܘܐܪܝܡ ܪܥܝܐ ܥܝܢܘ̈ܗܝ ܘܚܪ ܘܚܙܗ̇ ܠܥܢ̈ܗ ܟܕ ܠܐ ܡܛܳܗ̇ ܢܶܟܝܢܐ ܘܠܐ ܐܪܚܩܬ݀ ܡ݂ܢ ܕܘܟܬܗ̇ ܕܒܗ̇ ܪܥܝܐ ܗܘܬ݀ ܒܗ̇ܘ ܥܕܢܐ ܕܫܰܩܠܗ ܐܪܝܐ ܡ݂ܢ ܠܘܬܗ̇. ܐܠܐ ܘܬܘܒ ܐܪܝܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܟܕ ܢܳܛܪ ܠܗ̇. ܘܫܒܚ ܬܘܒ ܠܐܠܗܐ ܥܠ ܐܦܝ̈ ܐܪ̈ܝܘܬܐ. ܘܐܝܟܢܐ ܐܶܬܚܰܒܪܘ ܘܗܦܟܘ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܫܰܘܝܐܝܬ ܠܘܬܗ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܘܠܘܓ. ܪܥܝܐ ܕܝܢ ܕܳܢ ܒܬܪܥܝܬܗ ܘܐܡ݂ܪ: ܕܠܐ ܠܡ ܙܕܩ ܠܝ ܕܶܐܟܰܣܶܐ ܘܶܐܟܘܡ ܥܠ ܣܝ݂ܡܬܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ܆ ܕܥܬܝܪܐ ܒܛܒ̈ܬܐ ܫܡܝܢܝ̈ܬܐ܆ ܐܠܐ ܕܶܐܓܠܺܝܗ̇ ܘܰܐܘܕܥܺܝܗ̇ ܩܕܡ ܟܠ ܐ̱ܢܫ. ܐܝܟ ܕܢܗܘܐ ܠܝ ܡ݂ܢ ܗܕܐ ܦܘܪܥܢܐ ܡܐ ܕܡܬܪܰܘܚܝܢ ܐܠܝ݂̈ܨܐ܆ ܡܐ ܕܣܒܥܝܢ ܡܢܗ ܝܰܬܡ̈ܐ ܘܐܪ̈ܡܠܬܐ܆ ܟܦܢ̈ܐ ܘܨܰܗܝܰܝ̈ ܠܟܐܢܘܬܐ. ܡܐ ܕܥܳܬܪܝܢ ܡܢܗ ܨܪ̈ܝ݂ܟܐ ܘܡܣܟܢ̈ܐ ܘܚܕܘܪ̈ܐ ܘܡܛܪ̈ܦܐ. ܩܡ ܕܝܢ ܡܚܕܐ ܪܥܝܐ ܘܶܐܙܰܠ ܐܘܕܥ ܒܩܪܝܬܗ ܟܠܗ̇ ܬܫܥܝܬܗ ܕܛܘܒܢܐ ܡܪܝ ܐܘܠܘܓ. ܗ݂ܢܘܢ ܕܝܢ ܟܕ ܫܡܥܘ ܡ݂ܢ ܪܥܝܐ ܗܠܝܢ ܕܡܠܠ܆ ܬܘܰܗܘ ܘܐܬܕܡܪܘ ܡܛܠ ܕܟܠܗ̇ ܩܪܝܬܐ ܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ ܗܘܘ ܫܪܝܪ̈ܐ. ܘܰܬܒܰܥܘ ܡܢܗ ܕܪܥܝܐ ܗ̇ܘ ܟܕ ܐܡܪܝܢ ܠܗ: ܙܠ ܩܕܳܡܰܝܢ ܘܚܰܘܳܐ ܕܘܟܬܐ ܕܒܗ̇ ܥܳܡܪ ܓܒܪܐ ܗܢܐ܆ ܕܐܦ ܚܢܢ ܢܚܙܝܘܗܝ ܘܢܬܒܪܟ ܡܢܗ. ܪܥܝܐ ܕܝܢ ܩܡ ܐܶܙܰܠ ܩܕܡܝܗܘܢ ܕܟܢܫ̈ܐ ܕܩܪܝܬܐ ܗ̇ܝ܆ ܟܕ ܚܳܕܐ ܘܡܫܒܚ ܠܐܠܗܐ ܕܰܐܫܘܝܶܗ ܕܢܗܘܐ ܡܚܰܘܐ ܣܝ݂ܡܬܐ ܐܠܗܝܬܐ. ܟܕ ܕܝܢ ܠܰܚܕܳܪ̈ܰܝ ܡܥܪܬܗ ܡܛܰܘ܆ ܩܪܶܒ ܪܥܝܐ ܘܢܩܰܫ ܥܠ ܟܐܦܐ ܕܡܥܰܓܠܐ ܗܘܬ݀ ܥܠ ܬܪܥܗ̇ ܒܒܶܙܩܐ ܙܥܘܪܐ. ܩܕܝܫܐ ܕܝܢ ܡܪܝ ܐܘܠܘܓ ܡ݂ܢ ܡܪܢ ܘܡ݂ܢ ܪܘܚܗ ܐܬܚܰܟܡ. ܘܰܩܪܶܒ ܙܒܢܐ ܕܠܐ ܡܫܟܚ ܕܢܬܛܰܫܶܐ ܬܘܒ. ܘܕܡ݂ܢ ܡܪܢ ܐܝܬܝܗ̇ ܕܨܳܒܐ ܒܗܕܐ܆ ܕܢܶܦܘܩ ܘܢܬܚܙܐ ܠܟܢ̈ܫܐ ܕܩܪܝܬܐ ܗܕܐ. ܘܥܰܓܠܗ̇ ܠܟܐܦܐ ܕܥܠ ܬܪܥܐ ܕܡܥܪܬܗ܆ ܘܰܩܪܶܒܘ ܟܠܗܘܢ ܘܐܬܒܪܟܘ ܡܢܗ ܕܛܘܒܢܐ ܐܘܠܘܓ. ܘܗܢܐ ܠܐܝܕܘ̈ܗܝ ܡܢܰܫܩ ܗܘܐ ܘܥܠ ܥܝܢܘ̈ܗܝ ܣܐܡ ܗܘܐ ܠܗܝܢ܆ ܘܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܠܡܐܢܘ̈ܗܝ ܡܢܰܫܩܝܢ ܗܘܘ ܘܠܐܦܝ̈ܗܘܢ ܡܰܥܛܦܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ. ܘܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܥܦܪܐ ܡ݂ܢ ܬܚܝܬ ܪ̈ܓܠܘܗܝ ܫܩܠܝܢ ܗܘܘ. ܩܕܝܫܐ ܕܝܢ ܐܡ̇ܪ ܗܘܐ ܠܗܘܢ: ܫܠܰܘ ܒܢܝ̈ ܡ݂ܢ ܗܕܐ܆ ܒܪܢܫܐ ܐ̱ܢܐ ܚܛܝܐ ܐܟܘܬܟܘܢ܆ ܘܠܡܰܚܣܶܢ ܐܫܟܚ ܕܢܰܫܠܶܐ ܐܢܘܢ ܡ݂ܢ ܗܕܐ. ܘܐܡ݂ܪ ܠܗܘܢ ܩܕܝܫܐ: ܕܡܛܠ ܡܢܐ ܣܝܒܪܬܘܢ ܥܡܠܐ ܗܢܐ ܕܢܰܓܝ݂ܪܘܬ ܐܘܪܚܐ ܕܬܚܙܘܢ ܦܓܪܐ ܬܚܘܒܐ ܕܰܒܠܝ݂ ܘܡܝܬ؟ ܗ݂ܢܘܢ ܕܝܢ ܒܳܥܶܝܢ ܗܘܘ ܘܐܡܪܝܢ: ܐܒܐ ܨܠܐ ܥܠܝܢ ܕܶܐܬܰܝܢ ܘܰܚܙܰܝܢ ܠܡܫܝܚܐ ܕܥܳܡܪ ܒܟ. ܩܕܝܫܐ ܕܝܢ ܐܦܩ ܚܢܳܢܐ ܘܝܰܗܒ ܠܗܘܢ ܘܫܪܳܐ ܐܢܘܢ ܕܢܐܙܠ̱ܘܢ ܒܫܠܡܐ. ܗ݂ܢܘܢ ܕܝܢ ܩܪܶܒܘ ܘܐܬܒܪܟܘ ܡܢܗ ܘܐܙܠܘ ܟܕ ܚܳܕܶܝܢ ܘܪܳܘܙܝܢ ܘܡܫܒܚܝܢ ܘܡܒܰܪܟܝܢ ܠܛܝܒܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܕܐܫܘܝ݂ ܐܢܘܢ ܕܢܚܙܘܢ ܠܥܰܒܕܗ ܩܕܝܫܐ ܘܢܬܒܰܪܟܘܢ ܡܢܗ. ܘܡ݂ܢ ܗܪܟܐ ܫܪܝܬ݀ ܠܗ̇ ܐ̱ܢܫܘܬܐ ܕܬܶܣܰܩ ܠܘܬܗ ܘܬܬܥܕܪ ܒܨܠܘ̈ܬܗ. ܘܐܦ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܡ݂ܢ ܢܣܝܘ̈ܢܐ ܘܟܐܒ̈ܐ ܡܬܢܣܐ ܗܘܐ.

 

ܒܚܕ ܕܝܢ ܡ݂ܢ ܝܘܡܝ݂̈ܢ ܐܝܬܝܘ ܠܘܬܗ ܓܒܪܐ ܚܕ ܡܢܗ̇ ܕܩܪܝܬܐ ܗܕܐ ܕܡܫܰܪܰܝ ܗܘܐ ܟܠܗ ܓܘܫܡܗ ܡ݂ܢ ܡܥܒܕܢܘܬܐ ܕܣܛܢܐ. ܟܕ ܕܝܢ ܩܰܪܒܘ݂ܗܝ ܠܩܕܡܘܗܝ ܕܩܕܝܫܐ ܐܡܪܘ ܠܗ: ܐܬܪܚܡܥܠܝܢ ܐܘ ܥܒܕܗ ܕܐܠܗܐ ܚܝܐ܆ ܘܰܐܪܘܰܚܳܝܗܝ ܠܡܣܟܢܐ ܗܢܐ ܡ݂ܢ ܡܚܘ݂ܬܐ ܕܰܡܚܳܝܗܝ ܣܛܢܐ ܒܚܣܡܗ. ܩܕܝܫܐ ܕܝܢ ܩܡ ܘܫܕܳܐ ܢܦܫܗ ܩܕܡ ܐܠܗܐ܆ ܘܒܕܡܥ̈ܐ ܚܢܝ݂̈ܓܬܐ ܡܬܟܫܦ ܗܘܐ ܠܗ. ܘܗܝܕܝܢ ܩܡ ܘܡܰܫܚܗ ܡܫܝܚܐ ܕܨܠܘܬܐ ܠܟܠܗ ܓܘܫܡܗ ܘܐܬܬܠܝ݂ ܒܐܝܕܘ̈ܗܝ ܘܐܡ݂ܪ: ܒܫܡܗ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܢܨܪܝܐ܆ ܢܫܬܪܪ ܓܘܫܡܐ ܗܢܐ ܘܒܗ̇ ܒܫܥܬܐ ܩܢܳܐ ܚܘܠܡܢܐ܆ ܘܐܬܕܡܪܘ ܟܠܗܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܟܢܝ݂ܫܝܢ ܗܘܘ ܬܡܢ ܘܫܒܚܘ ܠܐܠܗܐ.

 

ܬܘܒ ܕܝܢ ܐܢ̱ܬܬܐ ܚܕܐ ܡ݂ܢ ܩܪܝܬܐ ܕܫܡܗ̇ ܥܝܢ̈ܬܐ܆ ܐܬܡܰܚܝܬ݀ ܒܟܐܒܐ ܕܡ݂ܢ ܣܛܢܐ ܘܫܰܩܠܘܗ̇ ܐ̱ܢܫܝ̈ܗ̇ ܘܐܘܒܠܘܗ̇ ܠܘܬܗ ܕܛܘܒܢܐ ܡܪܝ ܐܘܠܘܓ. ܘܟܕ ܡܛܰܘ ܠܬܪܥܐ ܕܡܥܪܬܗ ܕܛܘܒܢܐ܆ ܩܥܳܐ ܣܛܢܐ ܡ݂ܢ ܓܘܗ̇ ܕܐܢ̱ܬܬܐ ܘܐܡ݂ܪ: ܠܐ ܥܐܠ ܐ̱ܢܐ ܠܘܬ ܓܒܪܐ ܪܳܕܘܦܗ ܕܓܢܣܢ. ܐ̱ܢܫܝ̈ܗ̇ ܕܝܢ ܕܐܢ̱ܬܬܐ ܐܥܠܘܗ̇ ܠܘܬ ܛܘܒܢܐ ܟܕ ܠܐ ܨܒܝܐ. ܟܕ ܪܰܫܡܗ̇ ܩܕܝܫܐ ܒܰܚܢܳܢܐ ܘܒܡܶܫܚܐ ܕܨܠܘܬܐ܆ ܩܥܳܐ ܫܐܕܐ ܟܕ ܡܰܝܠܠ ܘܐܡ̇ܪ ܗܟܢܐ: ܘܝܠܝ ܡ݂ܢ ܐܘܠܘܓ ܐܓܘܦܛܝܐ. ܘܐܬܚܠܡܬ݀ ܐܢ̱ܬܬܐ ܒܗ̇ ܒܫܥܬܐ.

 

ܬܘܒ ܕܝܢ ܐܢ̱ܬܬܐ ܐ̱ܚܪܬܐ ܛܝܝܬܐ ܡ݂ܢ ܒܪܒܪ̈ܝܐ ܕܬܡܢ ܥܡܪܝܢ ܗܘܘ܆ ܐܬܢܰܣܝܬ݀ ܐܦ ܗ݂ܝ ܡ݂ܢ ܡܰܥܒܕܢܘܬܗ ܕܣܛܢܐ ܘܰܐܝܬܝܘܗ̇ ܠܘܬܗ ܕܛܘܒܢܐ ܒܬܘܟܠܢܐ ܕܥܠ ܗܝܡܢܘܬܐ. ܘܟܬܪܘ ܬܠܬܐ ܝܘܡܝ݂̈ܢ ܠܘܬ ܬܪܥܐ ܗ̇ܘ ܕܟܘܪܚܗ܆ ܟܕ ܠܐ ܡܫܬܢܩܝܢ ܗܘܘ ܡ݂ܢ ܐܪܝܐ ܕܝܠܗ ܕܛܘܒܢܐ ܕܠܘܬ ܬܪܥܗ ܓܰܘܳܝܐ ܕܡܥܪܬܐ ܢܬܩܪܒܘܢ. ܡ݂ܢ ܒܬܪ ܓܝܪ ܬܠܬܐ ܝܘܡܝ݂̈ܢ ܐܬܚܰܠܡܬ݀ ܐܢ̱ܬܬܐ ܗ̇ܝ ܓܡܝܪܐܝܬ܆ ܘܢܦܰܩ ܫܐܕܐ ܡܢܗ̇ ܟܕ ܡܒܰܓܶܢ ܘܐܡ̇ܪ: ܕܠܐ ܙܕܩ ܠܢ ܕܢܶܥܒܪ ܒܐܬܪܐ ܕܡܪܝ ܐܘܠܘܓ ܥܳܡܪ ܒܗ ܕܐܝܬܘܗܝ ܪܳܕܘܦܢ ܘܡܒܰܛܠܢܐ ܕܦܘܪ̈ܣܰܝܢ.

 

ܘܓܒܪܐ ܐ̱ܚܪܢܐ ܛܝܝܐ ܡ݂ܢ ܥܡܐ ܕܒܪܒܪ̈ܝܐ܆ ܡܚܳܝܗܝ ܣܛܢܐ ܘܥܰܘܰܪ ܠܗ ܥܝܢܘ̈ܗܝ. ܘܛܰܥܢܘܗܝ ܐܚܘ̈ܗܝ ܥܠ ܓܡܠܐ ܘܰܐܝܬܝܘ݂ܗܝ ܠܘܬܗ ܕܛܘܒܢܐ. ܘܟܕ ܗܘܳܐ ܬܡܢ ܠܘܬ ܢܶܩܥܗ ܕܛܘܒܢܐ ܫܬܐ ܝܘܡܝ݂̈ܢ܆ ܐܰܣܝܗ ܐܠܗܐ ܘܦܰܬܚ ܣܰܡܝܘܬܗ ܒܝܕ ܨܠܘ̈ܬܗ ܕܢܨܝܚܐ ܡܪܝ ܐܘܠܘܓ.

 

ܬܘܒ ܕܝܢ ܚܕܐ ܛܠܝܬܐ ܡ݂ܢ ܐܠܟܣܢܕܪܝܐ ܡܕܝܢ̱ܬܐ ܐܰܝܬܝܘܗ̇ ܠܘܬܗ ܟܕ ܐܣܝ݂ܪܐ ܒܐܝܕܝ̈ܗ̇ ܫܺܫ̈ܠܳܢ ܡ݂ܢ ܩܫܝܘܬܐ ܕܦܰܩܪܘܬܗ̇. ܟܕ ܕܝܢ ܐܬܘ ܠܘܬ ܛܘܒܢܐ ܠܪܘܚܩܐ ܡ݂ܢ ܢܶܩܥܗ ܝܬܒܝܢ ܗܘܘ܆ ܠܐ ܓܝܪ ܝܳܗܒ ܗܘܐ ܐܪܝܐ ܗ̇ܘ ܕܡܫܡܫ ܗܘܐ ܠܗ ܠܛܘܒܢܐ ܕܟܠ ܐ̱ܢܫ ܢܬܩܪܒ ܠܘܬ ܢܩܥܗ ܐܠܐ ܐܢ ܠܚܕ ܚܕܳܢ̈ܐ. ܘܗܠܝܢ ܟܠܗܝܢ ܕܨܒܝܢܗ ܕܒܪܘܝܐ ܐܢܝܢ܆ ܕܐܝܟ ܪܥܝܢܗ ܕܩܕܝܫܐ ܡܕܰܒܪ ܗܘܐ ܠܗ. ܡ݂ܢ ܒܬܪ ܕܝܢ ܕܗܘܬ݀ ܛܠܝܬܐ ܬܠܬܐ ܝܘܡܝ݂̈ܢ܆ ܣܥܰܪܬܗ̇ ܛܝܒܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܒܝܕ ܨܠܘ̈ܬܗ ܕܩܕܝܫܐ.

 

ܬܘܒ ܛܠܝܬܐ ܡ݂ܢ ܟܘܪ ܡܕܝܢ̱ܬܐ ܐܬܡܰܚܝܬ݀ ܒܟܠܗ ܦܓܪܗ̇ ܒܫܘ݂ܚܢܐ ܒܝܫܐ ܘܠܐ ܡܨܝܐ ܗܘܬ݀ ܕܢܚܙܝܗ̇ ܐ̱ܢܫ ܠܰܓܡܳܪ. ܟܕ ܣܓܝ ܠܐܝܘ ܒܗ̇ ܐ̱ܢܫܝ̈ ܒܝܬܗ̇ ܕܢܗܘܐ ܠܗ̇ ܚܘܠܡܢܐ܆ ܠܐ ܐܫܟܚܘ ܠܗ̇ ܦܘܪܩܢܐ. ܠܚܪܬܐ ܕܝܢ ܐܰܝܬܝܘܗ̇ ܠܘܬ ܗܕܐ ܡܥܝ݂ܢܐ ܕܥܘܕܪ̈ܢܐ܆ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܘܠܘܓ܆ ܘܩܰܪܒܘܗ̇ ܠܩܕܡܘܗܝ ܕܩܕܝܫܐ ܘܥܒܰܕ ܫܝܳܓܬܐ ܡ݂ܢ ܨܠܝܒܐ ܗ̇ܘ ܕܒܰܩܕܳܠܗ ܬܠܶܐ ܗܘܐ ܘܝܰܗܒ ܠܒܢܝ̈ ܒܝܬܗ̇ ܕܢܶܡܫܚܘܢܗ ܠܟܠܗ ܓܘܫܡܗ̇. ܘܥܒܕܘ ܐܝܟ ܕܦܩܰܕ ܐܢܘܢ ܘܩܢܳܬ݀ ܚܘܠܡܢܐ ܒܗ̇ ܒܫܥܬܐ ܒܝܕ ܨܠܘ̈ܬܗ ܕܛܘܒܢܐ.

 

ܓܒܪܐ ܕܝܢ ܚܕ ܡ݂ܢ ܒܝܬ ܨܝܕܐ ܡܕܝܢ̱ܬܐ܆ ܐܬܥܰܠܠ ܒܗ ܣܛܢܐ ܘܕܝܘܐ ܒܝܫܐ ܕܙܢܝܘܬܐ. ܘܟܠܗܘܢ ܝܘܡ̈ܬܗ ܒܰܣܪܝ݂ܚܘ݂ܬܐ ܐܰܘܦܝ݂ ܐܢܘܢ ܘܒܒܶܗܬܬܐ ܕܡ݂ܢ ܙܘܥܘ̈ܗܝ. ܐܶܬܐ ܠܘܬܗ ܕܛܘܒܢܐ܆ ܘܰܩܪܶܒ ܘܩܡ ܠܗ ܡ݂ܢ ܩܒܘ݂ܠ. ܘܡ݂ܢ ܒܬܪ ܬܪܝܢ ܝܘܡܝ݂̈ܢ ܕܗܘܳܐ ܡ݂ܢ ܠܩܘܒܠܗ ܕܩܕܝܫܐ܆ ܦܩܰܕ ܕܢܐܬܐ ܠܘܬܗ. ܘܟܕ ܐܶܬܳܐ ܘܥ݂ܠ ܠܓܘ ܢܶܩܥܗ ܕܛܘܒܢܐ܆ ܢܳܚ ܡܢܗ ܩܪܳܒܐ ܕܙܢܝܘܬܐ.

 

ܐ̱ܚܪܢܐ ܡ݂ܢ ܐܢܛܝ݂ܟ ܕܫܡܗ …… ܐܬܬܚܕ̈ܝ ܐܝܕܘ̈ܗܝ …… ܒܡܥܒܕܢܘܬܗ …… ܠܐ ܡܫܟܚ …… ܥܠ ܚܕ ܡ݂ܢ ܗܕܡܘ̈ܗܝ …… ܘܶܐܬܳܐ ܠܘܬܗ ܕܛܘܒܢܐ. ܘܒܬܪ ܬܠܬܐ ܝܘܡܝ̈ܢ ܐܚܠܡܗ ܐܠܗܐ ܒܝܕ ܨܠܘ̈ܬܗ ܕܩܕܝܫܐ.

 

ܘܓܒܪܐ ܬܘܒ ܐ̱ܚܪܢܐ ܕܫܡܗ ܫܡܥܘܢ ܡ݂ܢ ܩܢܫܪܝ݂ܢ ܩܪܝܬܐ܆ ܐܦ ܗܢܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܒܪܬܐ ܚܕܐ ܘܡܰܚܒ ܗܘܐ ܠܗ̇ ܣܓܝ. ܫܒܒܘ̈ܗܝ ܕܝܢ ܒܝܕ ܚܣܡܐ ܕܥ݂ܠ ܥܠܝܗܘܢ܆ ܚܰܒܠܘܗ̇ ܒܚܪܫܘܬܐ ܘܥܒܕܘܗ̇ ܕܬܬܚܙܐ ܒܕܡܘ݂ܬܐ ܕܣܘܣܬܐ. ܗܕܐ ܕܝܢ ܥܒܕܘ ܒܗ̇ ܕܰܒܥܰܘ ܕܢܶܣܒܘܢܗ̇ ܠܒܶܪܗܘܢ ܐܢ̱ܬܬܐ ܘܠܐ ܝܗܒܘܗ̇ ܐܒܗܝ̈ܗ̇. ܘܣܓܝ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܒܚܫܐ ܐܒܗܝ̈ܗ̇ ܡܛܠܬܗ̇ ܕܛܠܝܬܐ. ܘܐܬܐܡܪ ܠܗܘܢ ܡܛܠܬܗ ܕܛܘܒܢܐ ܡܪܝ ܐܘܠܘܓ܆ ܕܓܒܪܐ ܗܘ ܪܒܐ ܘܚܝ̈ܠܐ ܪܘܪ̈ܒܐ ܣܳܥܰܪ ܡܫܝܚܐ ܒܐܝܕܘ̈ܗܝ. ܐܒܗܝ̈ܗ̇ ܕܝܢ ܟܕ ܐܬܚܝܠܘ ܡ݂ܢ ܛܝܒܘܬܐ ܕܡܪܢ܆ ܩܡܘ ܕܰܒܪܘܗ̇ ܠܒܪܬܗܘܢ ܠܘܬ ܛܘܒܢܐ ܡܪܝ ܐܘܠܘܓ ܘܐܙܠܘ ܟܕ ܕܒܝ݂ܪܝܢ ܠܒܪܬܗܘܢ ܒܕܡܘܬ ܣܘܣܬܐ ܥܡܗܘܢ. ܘܪܳܕܶܝܢ ܗܘܘ ܒܐܘܪܚܐ ܟܕ ܟܪܝܐ ܠܗܘܢ. ܡܐ ܕܝܢ ܕܡܰܢܥܘ ܘܡܛܰܘ ܠܘܬܗ ܕܛܘܒܢܐ. ܡ݂ܢ ܩܕܡ ܕܢܬܠܘܢ ܥܠܬܗ̇ ܕܛܠܝܬܐ܆ ܩܰܕܶܡ ܗ݂ܘ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗܘܢ ܥܶܠܬܐ ܕܡܐܬܝܬܗܘܢ ܘܕܡ݂ܢ ܐܝܟܐ ܐܬܢܰܟܝܬ݀ ܛܠܝܬܐ. ܗ݂ܢܘܢ ܕܝܢ ܒܳܟܶܝܢ ܗܘܘ ܘܪܳܡܶܝܢ ܥܦܪܐ ܥܠ ܪ̈ܝܫܝܗܘܢ ܩܕܡܘܗܝ ܕܛܘܒܢܐ ܟܕ ܡܬܟܫܦܝܢ ܠܗ ܘܒܳܥܶܝܢ ܕܢܨܠܐ ܥܠܝܗܘܢ. ܩܕܝܫܐ ܕܝܢ ܚܫ ܚܠܦܝܗܘܢ ܘܨܠܝ ܠܐܠܗܐ ܡܛܠܬܗ̇ ܕܛܠܝܬܐ ܗ̇ܝ ܟܠܗ ܠܠܝܐ. ܗ݂ܘ ܒܥܳܐ ܚܠܦܝܗ̇ ܡ݂ܢ ܡܪܢ. ܟܕ ܢܗܰܪ ܨܦܪܗ ܕܠܠܝܐ ܗ̇ܘ܆ ܚܙܘ ܐܒܗܝ̈ܗ̇ ܠܣܘܣܬܐ ܗ̇ܝ ܕܝܠܗܘܢ ܕܐܝܬܝܗ̇ ܛܠܝܬܐ ܟܕ ܝܬܒܐ ܡܢܰܟܦܐܝܬ. ܗ݂ܢܘܢ ܕܝܢ ܚܙܘ ܠܒܪܬܗܘܢ ܗܦܟܬ݀ ܠܗ̇ ܠܛܟܣܗ̇ ܩܕܡܝܐ. ܢܦܠܘ ܥܠ ܪ̈ܓܠܘܗܝ ܕܛܘܒܢܐ ܡܪܝ ܐܘܠܘܓ ܘܡܢܰܫܩܝܢ ܗܘܘ ܠܗܝܢ. ܗܝܕܝܢ ܫܪܳܐ ܐܢܘܢ ܩܕܝܫܐ ܟܕ ܐܡ̇ܪ: ܚܒܝܒܝ̈܆ ܫܒܚܘ ܠܡܪܢ ܘܐܘܕܘ ܠܛܝܒܘܬܗ ܕܗ݂ܝ ܣܶܥܪܰܬܟܘܢ. ܗ݂ܢܘܢ ܕܝܢ ܩܡܘ ܘܐܙܠܘ ܡ݂ܢ ܠܘܬܗ ܟܕ ܚܳܕܶܝܢ ܘܡܫܒܚܝܢ ܠܐܠܗܐ ܕܰܣܥܰܪ ܐܢܘܢ ܒܝܕ ܡܨܥܝܘܬܗ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܘܠܘܓ. ܘܟܠ ܕܰܫܡܰܥ ܥܠ ܬܕܡܘܪܬܐ ܗܕܐ ܪܒܬܐ ܕܐܣܬܥܪܬ݀܆ ܫܒܚܘ ܠܐܠܗܐ ܘܐܡܪܘ: ܕܪܒ ܗܘ ܓܒܪܐ ܗܢܐ܆ ܛܘܒܘܗܝ ܠܐܬܪܐ ܕܥܳܡܰܪ ܒܗ.

 

ܩܕܝܫܐ ܕܝܢ ܡܪܝ ܐܘܠܘܓ ܡ݂ܢ ܒܬܪ ܫܒܥ ܫܢܝ݂̈ܢ ܕܫܘܢܝܗ ܕܣܒܐ ܐܠܗܝܐ ܡܪܝ ܐܝܣܝܕܘܪܐ ܕܡ݂ܢ ܚܝ̈ܐ ܕܙܒܢܐ ܆ ܩܪܶܒ ܠܗ ܡܟܝܠ ܙܒܢܐ ܕܢܒܝܘܬܐ ܕܝܠܗ ܕܣܒܐ܆ ܗ̇ܝ ܕܐܬܢܒܝ ܥܠ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ܘܐܡ݂ܪ: ܕܥܬܝܕ ܠܗ ܠܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܘܠܘܓ ܕܢܬܢܰܩܦ ܠܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ. ܐܟܡܐ ܕܰܚܙܳܐ ܚܶܙܘܗ ܐܠܗܝܐ ܕܥܬܝܕ ܐܢ̱ܬ ܠܟ ܕܬܐܙܠ ܠܐܓܘܦܛܘܣ ܐܬܪܟ܆ ܘܬܡܢ ܬܚܙܝܘܗܝ ܠܣܒܐ ܐܠܗܝܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ܘܬܬܢܩܦ ܠܗ ܥܡ ܟܠܗ̇ ܓܘܕܐ ܗ̇ܝ ܐܠܗܝܬܐ. ܘܟܕ ܢܓܗܬ݀܆ ܐܪܝܐ ܗ̇ܘ ܕܠܗ ܠܛܘܒܢܐ ܡܫܡܫ ܗܘܐ܆ ܫܩܰܠ ܐܘܢܓܠܝܘܢ ܕܝܠܗ ܕܛܘܒܢܐ ܘܣܳܡܗ ܒܬܰܪܡܳܠܐ ܘܰܬܠܳܝܗܝ ܒܩܕܳܠܗ ܘܰܢܦܰܩ ܝ݂ܬܒ ܡ݂ܢ ܩܒܘ݂ܠ. ܛܘܒܢܐ ܕܝܢ ܡܪܝ ܐܘܠܘܓ ܩܕܝܫܐ ܒܐܪܝܐ ܗ̇ܘ ܡܬܒܰܩܶܐ ܗܘܐ ܘܒܡܕܡ ܕܰܥܒܰܕ. ܝܳܕܥ ܗܘܐ ܓܝܪ ܛܘܒܢܐ ܕܡ݂ܢ ܐܠܗܐ ܐܬܚܟܡ ܐܪܝܐ ܗ̇ܘ ܒܣܘܥܪܢܐ ܕܥܒܰܕ ܡܬܰܗܶܐ ܗܘܐ ܠܗ ܓܝܪ ܛܘܒܢܐ ܠܰܚܙܘܩܝܗ ܕܡ݂ܢ ܡܥܪܬܐ. ܟܕ ܬܡܝ݂ܗ ܒܣܘܥܪܢܗ ܕܐܪܝܐ. ܐܪܝܐ ܕܝܢ ܟܕ ܚܙܝܗܝ ܠܛܘܒܢܐ ܕܩܐܡ ܟܕ ܬܡܝ݂ܗ ܘܒܬܪܗ ܠܐ ܐܳܙܶܠ܆ ܗܦܰܟ ܠܘܬܗ ܘܫܩܰܠ ܐܢܘܢ ܠܡܳܐܢܘ̈ܗܝ ܒܫܶܢܘ̈ܗܝ ܘܓܐܪ ܗܘܐ ܠܗ ܠܒܪ. ܩܕܝܫܐ ܕܝܢ ܐܫܬܘܕܝ ܕܨܒܝܢܗ ܗ݂ܘ ܕܡܪܢ ܕܠܐ ܬܘܒ ܢܟܬܪ ܬܡܢ ܐܦܠܐ ܚܕܐ ܫܥܐ. ܘܰܬܪܰܨ ܡܪܕܝ݂ܬܗ ܒܬܪ ܐܪܝܐ ܗ̇ܘ ܒܗ̇ܝ ܕܪܡܙܗ ܕܐܠܗܐ ܡܕܒܪ ܗܘܐ ܠܬܪ̈ܝܗܘܢ. ܐܶܬܳܐ ܓܝܪ ܐܪܝܐ ܩܕܡ ܛܘܒܢܐ ܥܕܡܐ ܠܐܬܪܐ ܕܐܓܘܦܛܘܣ. ܘܐܫܟܚ ܬܡܢ ܠܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ  ܘܠܟܢܘܫܝܐ ܕܐܚ̈ܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܥܡܗ. ܘܚܕܝ݂ ܣܒܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ܒܡܐܬܝܬܗ ܕܛܘܒܢܐ ܐܘܠܘܓ ܚܕܘܬܐ ܪܒܬܐ ܕܛܒ. ܘܓܠܳܐ ܠܗܘܢ ܠܐܚ̈ܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܕܥܡܗ ܥܠ ܫܒܝܚܘܬܐ ܕܕܘܒܪ̈ܘܗܝ ܐܠܗܝ̈ܐ ܘܐܦ ܥܠ ܦܪܗܣܝܐ ܪܒܬܐ ܕܰܩܢܶܐ ܘܡܫܰܠܛܘܬܐ ܕܐܝܬ ܠܗ ܠܘܬ ܡܫܝܚܐ. ܘܚܳܙܝܢ ܗܘܘ ܛܘܒܢ̈ܐ ܠܐܒܐ ܐܘܠܘܓ ܟܕ ܕܳܡܶܐ ܦܪܨܘܦܗ ܠܢܘܪܐ ܝܳܩܘܕܬܐ. ܩܢܶܐ ܗܘܐ ܬܘܒ ܚܒܪܘܬܐ ܕܥܡ ܐܪܝܐ ܗ̇ܘ ܕܡܫܡܫ ܗܘܐ ܠܗ ܐܝܟ ܕܡܫܡܫ ܐܚܐ ܡܠܝ݂ܠܐ ܘܚܒܝܒܐ.  ܘܚܳܙܝܢ ܗܘܘ ܬܘܒ ܛܘܒܢ̈ܐ ܬܰܪܡܳܠܐ ܒܩܕܳܠܗ ܕܐܪܝܐ ܗ̇ܘ. ܘܣܓܝ ܡܬܕܰܡܪܝܢ ܗܘܘ. ܘܟܰܢܝܘܗܝ ܩܕܝܫ̈ܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ܘܚܒܪ̈ܘܗܝ ܐܒܐ ܐܘܠܘܓ ܐܪܝܝܐ. ܐܳܙܶܠ ܗܘܐ ܓܝܪ ܐܪܝܐ ܥܡܗ̇ ܕܣܝܥܬܐ ܡܫܰܝܢܐܝܬ ܐܝܟ ܢܶܩܝܐ ܒܬܪ ܥܪ̈ܒܐ. ܘܗܕܐ ܠܕܘܡܪܐ ܘܠܬܶܗܪܐ ܡܙܝ݂ܥܐ ܗܘܬ݀ ܠܚܰܙܳܝ̈ܐ. ܥ݂ܠܘ ܗܘܘ ܕܝܢ ܛܘܒܢ̈ܐ ܠܡܕܝ̈ܢܬܐ ܘܠܩܘܪ̈ܝܐ ܟܕ ܣܥܪܝܢ ܚܝ̈ܠܐ ܬܡܝ݂̈ܗܐ ܘܓܒܰܪ̈ܘܳܬܐ ܦܪ̈ܝ݂ܫܝܬܐ ܒܟܠ ܥܡܡ̈ܝܢ. ܗ̇ܢܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܐܬܪܫܡܘ ܡܢܢ ܚܕܐ ܙܒܢ̱ܬܐ ܒܬܫܥܝܬܗ ܕܣܒܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ. ܒܗ̇ܝ ܕܟܠܗܝܢ ܐܬܘ̈ܬܐ ܕܰܣܥܰܪ ܡܫܝܚܐ ܒܡܶܨܥܳܝܘܬܗ̇ ܕܣܝܥܬܐ ܕܗܠܝܢ ܓܒܪ̈ܐ ܕܬܕܡܘܪܬܐ ܥܠ ܦܪܨܘܦܗ ܕܣܒܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ܡܬܢܰܣ̈ܒܢ ܗܘܝ̈. ܘܥܠܗܕܐ ܚܡܝ݂ܠܝ݂ܢ ܬܟܬܘܫܝ̈ܗܘܢ ܕܥܡ ܐܪܟܘ݂ܢܐ ܘܫܰܡܳܫܰܘ̈ܗܝ ܘܢܨܚܢܝ̈ܗܘܢ ܘܙܟܘ̈ܬܗܘܢ ܐܠܗܝ̈ܬܐ ܒܓܠܘ݂ܣܩܡܐ ܕܚܝ̈ܐ܆ ܗ̇ܢܘ ܕܝܢ ܒܬܫܥܝܬܗ ܕܣܒܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ. ܟܡܐ ܡܝ̈ܬܐ ܐܚܝ݂ܘ܆ ܟܡܐ ܣܡܝ̈ܐ ܦܰܬܚܘ܆ ܟܡܐ ܓܪ̈ܒܐ ܕܟܝܘ܆ ܟܡܐ ܡܫܪ̈ܝܐ ܐܚܠܡܘ܆ ܠܟܡܐ ܚܓܝܪ̈ܐ ܝܗܒܘ ܗܶܠܟܬܐ܆ ܠܟܡܐ ܥܩܪ̈ܬܐ ܐܰܩܢܝ݂ܘ ܒܢܝ̈ܐ܆ ܠܟܡܐ ܦܺܐܩ̈ܐ ܘܚܪ̈ܫܐ ܝܗܒܘ ܡܰܡܠܠܐ ܘܡܫܡܥܬܐ܆ ܟܡܐ ܕܪ̈ܘܫܐ ܘܫܘ݂̈ܐܠܐ ܘܦܘܢܳܝ ܦܬܓܡ̈ܐ ܗܘܘ ܠܗܘܢ ܥܡ ܚܢܦ̈ܐ ܛܥܝ̈ܐ. ܟܡܐ ܒܝܬ ܦܬܟܪ̈ܐ ܘܢܘ̈ܣܐ ܕܕܝܘ̈ܐ ܥܩܪܘ ܘܣܰܚܦܘ. ܟܡܐ ܬܘܠܡܕ̈ܐ ܥܒܕܘ. ܟܡܐ ܟܘܡܪ̈ܐ ܕܫܐܕ̈ܐ ܐܦܢܝܘ ܘܥܒܕܘ ܐܢܘܢ ܟܘܡܪ̈ܘܗܝ ܕܡܫܝܚܐ. ܐܝܠܝܢ ܕܝܢ ܕܨܳܒܝܢ ܕܢܕܥܘܢ ܘܢܐܠܦܘܢ ܫܪ̈ܒܐ ܕܠܝܢ ܣܒܝ݂̈ܣܰܝ ܒܬܕܡܘܪܬܐ܆ ܢܶܩܪܘܢ ܒܬܫܥܝܬܗ ܕܣܒܐ ܪܒܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ. ܘܡ݂ܢ ܬܡܢ ܝܠܦܝܢ ܟܡܐ ܚܝ̈ܠܐ ܐܠܗܝ̈ܐ ܥܒܕܘ ܗܠܝܢ ܩܕܝ̈ܫܐ. ܩܕܝܫܐ ܕܝܢ ܡܪܝ ܐܘܠܘܓ ܠܐ ܡܫܟܚ ܗܘܐ ܕܢܶܥܘܠ ܠܡܕܝ̈ܢܬܐ ܘܠܩܘܪ̈ܝܐ܆ ܡܛܠ ܐܪܝܐ ܗ̇ܘ ܕܢܰܩܝ݂ܦ ܗܘܐ ܠܗ. ܡܛܠ ܕܠܰܓܡܳܪ ܠܐ ܫܳܒܩ ܗܘܐ ܐܘ ܦܳܪܩ ܗܘܐ ܡܢܗ ܠܚܕ ܡ݂ܢ ܓܒܝ݂̈ܢ. ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ݀ ܓܝܪ ܗܠܟܬܐ ܕܬܪ̈ܝܗܘܢ ܒܡܕܒܪܐ ܫܰܗܝܐ ܘܕܰܓܠܝ݂ܙ ܡ݂ܢ ܒܢܝ̈ܢܫܐ. ܟܕ ܓܝܪ ܪܳܕܶܝܢ ܗܘܘ ܬܪ̈ܝܗܘܢ ܫܘܝܐܝܬ ܒܚܘܪܒܐ ܗ̇ܘ ܡܫܰܘܚܕܐ܆ ܡܢܫܠܝ ܦܓܰܥ ܒܗ ܒܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܘܠܘܓ ܓܒܪܐ ܚܕ ܕܡܶܬܪܕܶܦ ܗܘܐ ܡ݂ܢ ܪ̈ܘܚܐ ܒܝܫ̈ܬܐ ܕܥܡܪ̈ܢ ܗܘܝ̈ ܒܗ. ܟܕ ܕܝܢ ܚܙܳܐ ܠܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܘܠܘܓ܆ ܐܪܝܡ ܩܠܗ ܪܘܚܐ ܛܢܦܬܐ ܡ݂ܢ ܓܘܗ ܕܒܪܢܫܐ ܗ̇ܘ܆ ܩܥܳܐ ܘܐܡ݂ܪ: ܘܝܠܝ ܡ݂ܢ ܐܘܓܝܢ ܘܒܢܘ̈ܗܝ. ܘܝܠܝ ܕܥܶܪܩܶܬ ܡ݂ܢ ܡܕܝ̈ܢܬܐ ܘܩܘܪ̈ܝܐ ܘܗܐ ܢܶܦܠܶܬ ܒܐܝܕܝ̈ ܬܠܡܝܕܗ ܒܚܘܪܒܐ. ܩܕܝܫܐ ܕܝܢ ܐܘܠܘܓ ܪܫܰܡ ܠܩܘܒܠܗ ܕܗ̇ܘ ܕܫܐܕܗ ܐܬܐ ܕܨܠܝܒܐ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ: ܠܟ ܐܡ̇ܪ ܐ̱ܢܐ ܕܝܘܐ ܒܝܫܐ܆ ܦܘܩ ܡ݂ܢ ܒܪܢܫܐ ܗܢܐ ܒܫܡܗ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ. ܕܝܘܐ ܕܝܢ ܟܕ ܫܡܰܥ ܫܡܗ ܕܡܫܝܚܐ܆ ܐܬܪܕܦ ܡ݂ܢ ܒܪܢܫܐ ܗ̇ܘ ܒܗ ܒܫܥܬܐ ܒܚܝܠܐ ܐܠܗܝܐ ܕܢܰܩܝ݂ܦ ܗܘܐ ܠܗ ܠܛܘܒܢܐ. ܘܠܒܟܗ ܠܓܒܪܐ ܗ̇ܘ ܕܐܬܐܣܝ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ: ܩܘܡ ܠܟ ܒܪܢܫܐ ܒܫܡܗ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ ܘܩܘܡ ܠܐ ܬܕܚܠ ܡ݂ܢ ܕܝܘܐ܆ ܐܶܫܬܩܶܠ ܫܘܠܛܢܗ ܡܢܟ. ܘܩܡ ܓܒܪܐ ܗ̇ܘ ܡ݂ܢ ܐܪܥܐ ܘܫܪܝ ܪܳܕܶܐ ܒܐܘܪܚܐ ܟܕ ܡܘܕܐ ܘܡܫܒܚ ܠܐܠܗܐ ܕܣܥܪܗ ܒܝܕ ܥܒܕܗ ܩܕܝܫܐ ܐܘܠܘܓ.

 

ܟܕ ܕܝܢ ܡܗܠܟ ܒܡܕܒܪܐ ܗ̇ܘ ܝܘܡ̈ܬܐ ܩܠܝܠ܆ ܦܓܰܥ ܒܗ ܬܠܬܐ ܓܒܪ̈ܝ݂ܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܟܘܡܪ̈ܐ ܕܚܛܝ݂ܬܐ ܘܪܳܗܛܝܢ ܗܘܘ ܒܰܥܘܝ݂ܪܘܬ ܠܒܗܘܢ ܒܬܫܡܫܬܐ ܕܫܐܕ̈ܐ ܩܕܡ ܦܬܟܪ̈ܐ ܕܡܕܝܢ̱ܬܐ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ. ܟܕ ܕܝܢ ܥ݂ܠ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ܘܚܒܪ̈ܘܗܝ ܠܡܕܝܢ̱ܬܐ ܐܢܛܝ݂ܟ܆ ܐܫܟܚܘ ܒܗ̇ ܒܝܬ ܦܬܟܪ̈ܐ ܚܕ ܕܟܣܝܐܝܬ ܡܫܡܫܝܢ ܗܘܘ ܒܗ ܐ̱ܢܫ̈ܐ ܙܥܘܪ̈ܝ ܒܡܶܢܝܳܢܐ ܒܓܘܗ̇ ܕܡܕܝܢ̱ܬܐ ܐܢܛܝ݂ܟ. ܕܚܠܝܢ ܗܘܘ ܓܝܪ ܕܓܠܝܐܝܬ ܢܶܕܒܚܘܢ ܡ݂ܢ ܕܚܠܬܗ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܡܠܟܐ ܙܟܝܐ܆ ܒܗ̇ܝ ܕܦܩܰܕ ܗܘܐ ܡܠܟܐ ܪܒܐ ܩܘܣܢܛܢܛܝܢܘܣ ܕܢܬܥܰܩܪܘܢ ܦܬܟܪ̈ܐ ܡ݂ܢ ܟܠܗ ܐܘܚܕܢܐ ܕܪ̈ܗܘܡܝܐ. ܐܬܓܠܝ݂ ܕܝܢ ܠܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ܕܟܣܝܐܝܬ ܐܙܠ̱ܝܢ ܗܘܘ ܡܕܰܒܚܝܢ ܩܕܡ ܦܬܟܪ̈ܐ ܒܒܝܬܐ ܚܕ ܙܥܘܪܐ. ܟܕ ܕܝܢ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ܘܚܒܪ̈ܘܗܝ ܠܒܝܬ ܦܬܟܪ̈ܐ ܥܠܘ܆ ܐܶܬܪܗܶܒܘ ܩܕܡܝܗܘܢ ܟܠܗܘܢ ܚܢܦ̈ܐ ܘܗܘܘ ܒܕܚܠܬܐ ܪܒܬܐ ܡ݂ܢ ܙܝ݂ܘܰܝܗܘܢ ܕܩܕܝ̈ܫܐ. ܦܬܟܪ̈ܐ ܕܝܢ ܒܗ̇ ܒܫܥܬܐ ܢܦܠܘ ܥܠ ܐܪܥܐ ܘܐܬܕܩܩܘ ܘܗܘܘ ܐܝܟ ܥܦܪܐ. ܟܘܡܪ̈ܝܗ̇ ܕܝܢ ܕܚܛܝܬܐ ܟܕ ܚܙܘ ܐܢܘܢ ܠܦܬܟܪ̈ܝܗܘܢ ܕܢܦܠܘ ܘܗܘܘ ܐܝܟ ܠܐ ܡܕܡ܆ ܘܠܚܒܪ̈ܝܗܘܢ ܕܢܦܠܘ ܥܠ ܐܪܥܐ ܘܗܘܘ ܐܝܟ ܡܝ̈ܬܐ܆ ܟܣܝ݂ܘ ܪ̈ܝܫܝܗܘܢ ܘܢܦܩܘ ܘܥܪܩܘ ܡܢܗ̇ ܕܐܢܛܝܘܟܝܐ. ܘܗܝܕܝܢ ܝ݂ܕܥ ܐܢܘܢ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܘܠܘܓ ܬܠܡܝܕܗ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ܟܕ ܦܓܰܥ ܒܗܘܢ ܐܒܐ ܐܘܠܘܓ ܘܐܪܝܗ. ܓܫܰܦ ܒܗܘܢ ܐܪܝܐ ܗ̇ܘ ܒܟܘܡܪ̈ܝܗ̇ ܕܚܛܝܬܐ ܘܠܐ ܫܒܰܩ ܐܢܘܢ ܕܢܐܙܠ̱ܘܢ ܠܕܘܟ. ܩܕܝܫܐ ܕܝܢ ܡܪܝ ܐܘܠܘܓ ܬܰܟܣܗ ܠܐܪܝܐ ܕܝܠܗ ܡܢܗܘܢ ܘܠܐ ܐܶܬܬܰܟܰܣ. ܘܥܒܰܕ ܗܕܐ ܙܒܢ̱ܬܐ ܕܬܪܬܝܢ܆ ܘܠܐ ܫܳܒܩ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܐܪܝܐ ܗ̇ܘ. ܗܝܕܝܢ ܩܪܶܒ ܡܪܝ ܐܘܠܘܓ ܠܘܬܗܘܢ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗܘܢ: ܓܠܰܘ ܠܝ ܥܶܠܰܬܟܘܢ ܓܒܪ̈ܐ ܕܠܐ ܬܡܘܬܘܢ ܡ݂ܢ ܐܪܝܐ ܗܢܐ ܝܘܡܢܐ. ܐܡܪܝܢ ܠܗ ܕܓ̈ܠܐ: ܚܢܢ ܟܪ̈ܝܣܛܢܐ ܚܢܢ ܐܢܛܝܘܟܝ̈ܐ ܘܠܐܘܪܫܠܡ ܐܙܠ̱ܝܢܢ ܐܝܟ ܕܢܨܠܐ ܬܡܢ ܘܦܓܰܥ ܒܢ ܐܪܝܐ ܗܢܐ. ܘܗܐ ܨܳܒܶܐ ܕܢܥܰܘܶܟ ܠܢ ܡ݂ܢ ܐܘܪܚܢ. ܐܡ̇ܪ ܠܗܘܢ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܘܠܘܓ: ܠܐ ܫܪܝܪ̈ܢ ܣܟ ܡܠܝ̈ܟܘܢ. ܕܗܐ ܐܝܬ ܠܗ ܠܐܪܝܐ ܗܢܐ ܥܡܝ ܫܒܥ ܫܢܝ݂̈ܢ ܘܠܐܢܫ ܡ݂ܢ ܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ ܠܐ ܨܒܳܐ ܕܢܰܟܶܐ. ܐܡܪܝܢ ܠܗ ܟܘܡܪ̈ܐ ܗܠܝܢ: ܚܰܘܒܬܐ ܠܐ ܥܒܝܕ ܠܢ ܘܠܐܠܗܢ ܕܚܠܝܢܢ. ܐܬܟܣܝ ܕܝܢ ܣܘܥܪܳܢܗܘܢ ܡܢܗ ܕܛܘܒܢܐ ܘܠܐ ܐܬܓܠܝܬ݀ ܠܗ ܙܺܐܦܳܢܘܬܗܘܢ ܐܝܟܢܐ ܕܢܬܝܕܥ ܚܝܠܗ ܕܐܠܗܐ ܒܐܪܝܐ ܗ̇ܘ. ܗܝܕܝܢ ܨܠܝ ܛܘܒܢܐ ܡܛܠܬܗܘܢ ܠܘܬ ܐܠܗܐ ܕܕܳܘܰܝ̈ܐ ܘܓܠܳܐ ܠܗ ܠܐܬܠܝܛܗ ܡܪܝ ܐܘܠܘܓ ܟܠܗ̇ ܛܢܦܘܬܗܘܢ ܘܪܘܫܥܗܘܢ ܕܥܘ̈ܠܐ ܗܠܝܢ. ܗܝܕܝܢ ܩܡ ܡ݂ܢ ܨܠܘܬܗ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܘܠܘܓ ܘܶܐܬܐ ܠܘܬܗܘܢ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗܘܢ: ܚܙܐ ܐ̱ܢܐ ܠܟܘܢ ܕܘܝ̈ܐ ܕܡܫܡܫܢ̈ܐ ܕܫܐܕ̈ܐ ܐܝܬܝܟܘܢ ܘܡ݂ܢ ܐܢܛܝ݂ܟ ܡܕܝܢ̱ܬܐ ܐܝܬܝܟܘܢ. ܘܡ݂ܢ ܣܒܐ ܪܒܢ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ܥܪܰܩܬܘܢ ܡ݂ܢ ܓܘ ܒܝܬܐ ܕܚܛܝܬܐ. ܘܐܠܘܠܐ ܕܰܣܡܶܝܢ ܗܘܰܝܬܘܢ܆ ܡܬܚܙܝܐ ܗܘܬ݀ ܠܟܘܢ ܚܰܪܒܗ ܠܛܝ݂ܫܬܐ ܕܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ܘܕܚܒܪ̈ܘܗܝ ܐܝܟܢܐ ܐܰܕܪܟܰܬܟܘܢ ܘܰܐܪܡܝܰܬܟܘܢ ܒܡܨܝܕܬܐ ܕܦܘܡܗ ܕܐܪܝܐ. ܘܐܢܐ ܒܫܪܪܐ ܐܡ̇ܪ ܐ̱ܢܐ ܠܟܘܢ ܕܘܝ̈ܐ: ܕܡ݂ܢ ܐܪܝܐ ܗܢܐ ܠܐ ܡܬܦܠܛܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܥܕܡܐ ܕܬܶܟܦܪܘܢ ܒܫܐܕ̈ܐ ܕܗܝܡܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܒܗܘܢ ܘܬܘܕܘܢ ܒܚܕ ܐܠܗܐ ܫܪܝܪܐ ܗ̇ܘ ܕܟܦܰܪܬܘܢ ܒܗ. ܦܫ ܕܝܢ ܩܕܡܝܗܘܢ ܒܐܘܪܚܐ܆ ܟܕ ܠܐ ܫܒܩ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܕܢܶܪܕܘܢ ܘܐܦܠܐ ܬܘܒ ܕܢܶܐܟܠܘܢ ܠܚܡܐ ܐܘ ܕܢܶܫܬܘܢ ܡܝ̈ܐ. ܩܕܝܫܐ ܕܝܢ ܡܪܝ ܐܘܠܘܓ ܠܘܩܒܠܗܘܢ ܝܳܬܒ ܗܘܐ܆ ܟܕ ܡܰܪܬܶܐ ܠܗܘܢ ܡ݂ܢ ܟܬܒ̈ܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܘܡ݂ܢ ܟܝܢܐ. ܘܟܕ ܕܝܢ ܐܓܪܘ ܗܟܢܐ ܫܬܐ ܝܘܡܝ݂̈ܢ ܟܕ ܡܫܬܢܩܝܢ ܡ݂ܢ ܐܪܝܐ ܗ̇ܘ܆ ܗܝܕܝܢ ܩܡ ܩܕܝܫܐ ܐܘܠܘܓ ܘܨܠܝ ܠܐܠܗܐ ܚܠܦܝܗܘܢ. ܘܛܒܐ ܕܚܙܝܗܝ ܕܡܨܠܐ ܚܠܦ ܚܛܝ̈ܐ ܕܢܬܦܢܘܢ܆ ܫܡܰܥ ܨܠܘܬܗ ܕܚܠܦܝܗܘܢ ܘܡܚܕܐ ܐܬܦܬܚ̈ܝ ܥܝ̈ܢܝ ܠܒܘ̈ܬܗܘܢ ܘܓܳܠܘ ܪ̈ܚܡܘܗܝ ܥܠܝܗܘܢ܆ ܗ̇ܘ ܕܨܳܒܶܐ ܒܡܬܦܰܢܝܳܢܘܬܗܘܢ ܕܚܛܝ̈ܐ ܕܢܬܘܒܘܢ ܡ݂ܢ ܥܘܠܐ ܘܢܺܚܘܢ ܒܛܝܳܪܐ ܕܚܝ̈ܐ. ܘܚܘܝ ܠܗܘܢ ܫܘܒܚܐ ܕܟܪܝܣܛܝܢܘܬܐ ܘܚܝܠܐ ܚܰܣܝ݂ܢܐ ܕܟܪܝ݂ܟ ܠܗ ܠܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܘܠܘܓ ܘܠܐܪܝܐ ܕܝܠܗ. ܘܗܝܕܝܢ ܦܫܘ ܡ݂ܢ ܪܘܫܥܗܘܢ ܘܢܦܠܘ ܥܠ ܪ̈ܓܠܘܗܝ ܕܩܕܝܫܐ ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ ܟܕ ܒܳܟܝܢ: ܗܫܐ ܕܦܬܰܚ ܡܪܝܐ ܠܒܘ̈ܬܢ ܘܚܘܝ ܠܢ ܫܘܒܚܗ ܟܣܝܐܝܬ܆ ܡܗܝܡܢܝܢܢ ܒܗ ܘܥܡ ܡܠܐܟ̈ܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܕܠܟ ܚܕܝܪܝܢ ܡܫܒܚܝܢܢ ܠܗ. ܡܟܝܠ ܐܠܗܟ ܐܠܗܢ܆ ܡܫܝܚܟ ܡܫܝܚܢ. ܡܟܝܠ ܡܪܝ܆ ܠܐ ܬܶܚܘܕ ܬܪܥܗ ܕܡܪܟ ܒܐܦܝ̈ܢ ܕܐܬܦܬܚ ܠܢ ܒܪ̈ܚܡܐ. ܗܝܕܝܢ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܘܠܘܓ ܒܥܝܢܐ ܟܣܝ݂ܬܐ ܕܪܥܝܢܗ ܐܕܝ݂ܩ ܘܚܙܳܐ ܕܩܒܠ ܐܠܗܐ ܬܝܒܘܬܗܘܢ. ܘܩܡ ܛܘܒܢܐ ܠܘܬ ܡܝ̈ܐ ܕܬܡܢ ܐܝܬ ܗܘܐ܆ ܘܪܫܰܡ ܥܠܝܗܘܢ ܐܬܐ ܕܨܠܝܒܐ ܬܠܬ ܙܒܢܝ̈ܢ ܘܫܩܰܠ ܘܐܥܡܕ ܐܢܘܢ ܒܡܝ̈ܐ ܗ̇ܢܘܢ ܒܫܡܐ ܕܐܒܐ ܘܕܒܪܐ ܘܕܪܘܚܐ ܚܝܐ ܩܕܝܫܐ. ܡ݂ܢ ܕܝܢ ܕܣܠܩܘ ܡ݂ܢ ܡܥܡܘܕܝܬܐ ܕܣܝ݂ܡܬ݀ ܒܢܝ̈ܐ܆ ܗܝܕܝܢ ܐܪܓܫܘ ܒܢܦܫܗܘܢ ܕܚܝܠܐ ܚܣܝ݂ܢܐ ܕܐܠܗܐ ܐܬܥܛܦܘ. ܘܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܚܠܦ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܐܶܬܚܰܕܰܬܘ. ܘܗܘܘ ܘܐܡܪܝܢ ܠܗ ܠܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܘܠܘܓ: ܗܫܐ ܡܪܝ ܐܘܠܘܓ ܕܒܡܶܨܥܳܝܘܬܐ ܕܣܝܒܘܬܟ ܩܕܝܫܬܐ ܐܬܦܬܚ ܠܢ ܬܪܥܐ ܠܬܝܒܘܬܐ. ܘܚܰܠܶܛܬ ܠܢ ܒܓܙܳܪܗ ܕܡܪܟ ܡܫܝܚܐ. ܚܘܐ ܠܢ ܕܐܝܟܢܐ ܘܳܠܶܐ ܠܢ ܠܡܶܚܳܐ ܚܝ̈ܐ ܕܒܐܠܗܐ. ܐܡ̇ܪ ܠܗܘܢ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܘܠܘܓ: ܙܶܠܘ ܠܟܘܢ ܚܒܝ̈ܒܝ ܠܕܝܪܐ ܕܒܝܬ ܦܟܘܡ ܩܕܝܫܐ܆ ܘܡ݂ܢ ܬܡܢ ܒܐܝ̈ܕܝ ܝܚܝܕܝ̈ܐ ܩܳܢܶܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܚܝܝ̈ܟܘܢ ܕܒܐܠܗܐ. ܗ݂ܢܘܢ ܕܝܢ ܐܫܬܡܥܘ ܠܡܶܠܟܗ ܕܣܒܐ ܩܕܝܫܐ ܘܐܙܠܘ ܠܗܘܢ ܠܕܝܪܐ ܕܐܒܐ ܦܟܘܡ. ܘܩܒܠܘ ܥܠܝܗܘܢ ܐܣܟܝܡܐ ܢܟܦܐ ܕܝܚܝܕܝܘܬܐ ܘܐܬܥܰܛܦܘ ܥܛܦܬܗ̇ ܕܥܢܘܳܝܘܬܐ. ܘܡ݂ܢ ܒܬܪ ܙܒܢܐ ܝܕܝܥܐ ܕܗܘܘ ܒܕܘܒܪ̈ܐ ܫܒܝ݂̈ܚܐ ܕܝܚܝܕܝܘܬܐ܆ ܫܒܩܘܗܝ ܠܥܠܡܐ ܘܢܦܩܘ ܡܢܗ ܒܙܟܘܬܐ ܕܠܐ ܡܬܡܠܠܐ. ܩܕܝܫܐ ܕܝܢ ܡܪܝ ܐܘܠܘܓ ܐܶܙܰܠ ܘܡܛܳܐ ܠܡܕܒܪܐ ܫܰܗܝܐ܆ ܘܐܫܟܚ ܬܡܢ ܐܝܠܢܐ ܚܕ ܪܒܐ ܘܝ݂ܬܒ ܬܚܘ݂ܬܘܗܝ ܐܝܟ ܕܢܣܬܬܪ ܩܠܝܠ ܡ݂ܢ ܚܘ݂ܡܗ ܕܛܗܪܐ. ܐܪܝܐ ܕܝܢ ܢܦܰܩ ܟܕ ܛܳܥܶܐ ܒܛܘܪܐ ܗ̇ܘ. ܘܶܐܙܰܠ ܘܐܫܟܚ ܚܡܪܐ ܕܪܥܝܐ ܚܕ ܕܛܥܝ݂ܢ ܣܘܢܩܢܘ̈ܗܝ. ܘܫܩܠܗ ܐܪܝܐ ܠܚܡܪܐ ܘܰܐܝܬܝܗ ܠܘܬܗ ܕܛܘܒܢܐ. ܪܥܝܐ ܕܝܢ ܒܬܪܗ ܕܐܪܝܐ ܐܳܙܶܠ ܗܘܐ ܕܢܚܙܐ ܐܝܟܐ ܕܫܳܪܶܐ. ܟܕ ܕܝܢ ܡܰܛܝ݂ ܠܘܬ ܐܝܠܢܐ ܗ̇ܘ܆ ܐܫܟܚ ܗܐ ܓܒܪܐ ܚܕ ܕܝܳܬܒ ܬܚܘ݂ܬܘܗܝ ܕܐܝܠܢܐ܆ ܘܐܦܨܚ ܘܶܐܬܐ ܠܘܬܗ܆ ܟܕ ܠܐ ܕܚܶܠ ܡ݂ܢ ܐܪܝܐ ܗ̇ܘ. ܘܢܦܰܠ ܩܕܡܘܗܝ ܥܠ ܐܪܥܐ܆ ܘܫܶܐܠ ܗܘܐ ܡܢܗ ܕܢܒܰܪܟܝܘܗܝ. ܩܕܝܫܐ ܕܝܢ ܒܪܟܗ ܠܪܳܥܝܐ ܗ̇ܘ. ܐܡ̇ܪ ܠܗ ܪܥܝܐ ܠܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܘܠܘܓ: ܗܢܐ ܚܡܪܐ ܕܝܠܝ ܐܝܬܘܗܝ. ܘܡܛܠ ܕܝܕܥ ܐ̱ܢܐ ܕܡ݂ܢ ܐܠܗܐ ܐܫܬܕܪ ܐܪܝܐ ܗܢܐ ܕܢܰܝܬܶܐ ܠܟ ܫܪܘܬܐ ܗܕܐ܆ ܐܠܐ ܣܒ ܡܪܝ ܘܨܠܐ ܥܠܝ. ܩܕܝܫܐ ܕܝܢ ܢܣܰܒ ܡܢܗ ܡܕܡ ܕܝܰܗܒ ܠܗ ܡ݂ܢ ܣܝܒܪܬܐ. ܗܝܕܝܢ ܬܒܰܥ ܡܢܗ ܪܥܝܐ ܚܢܢܐ܆ ܡܛܠ ܥܢ̈ܗ ܕܡܠܝܐ ܗܘܬ݀ ܓܪܒܐ. ܩܕܝܫܐ ܕܝܢ ܝܰܗܒ ܠܗ ܚܢܢܐ ܘܨܠܝ ܥܠܘܗܝ ܘܫܪܝܗܝ ܕܢܐܙܠ ܠܓܙܳܪܗ ܒܫܠܡܐ. ܟܕ ܡܛܳܐ ܕܝܢ ܨܝܕ ܥܢ̈ܗ܆ ܫܰܩܠܗ ܠܚܢܢܐ ܕܝܰܗܒ ܠܗ ܩܕܝܫܐ ܘܫܕܳܝܗܝ ܒܪ̈ܶܗܛܐ ܕܫܩܝܗ̇ ܕܥܢ̈ܐ. ܘܟܕ ܢܓܗܬ݀܆ ܐܫܬܟܚܬ݀ ܥܢ̈ܗ ܟܕ ܫܕܳܬܗ ܠܓܪܒܐ ܟܠܗ ܘܐܣܥܪ ܓܘܫܡܗ̇ ܘܰܐܘܟܶܡ ܟܠܗ.

 

ܩܕܝܫܐ ܕܝܢ ܡܪܝ ܐܘܠܘܓ ܪܕܳܐ ܡ݂ܢ ܬܡܢ ܘܶܐܙܰܠ ܠܗ ܘܡܛܳܐ ܥܕܡܐ ܠܒܠܐܣ ܩܪܝܬܐ. ܘܐܫܟܚܗ ܬܡܢ ܠܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ܘܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܥܡܗ ܟܕ ܫܪܶܝܢ ܒܕܰܒܪܐ ܫܰܗܝܐ. ܚܰܫܘ ܕܝܢ ܒܡܐܬܝܬܗ ܕܩܕܝܫܐ܆ ܗ݂ܘ ܣܒܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ܘܟܠܗܘܢ ܩܕܝ̈ܫܐ. ܟܬܪܘ ܕܝܢ ܛܘܒܢ̈ܐ ܝܘܡ̈ܬܐ ܣܓܝ̈ܐܐ ܟܕ ܐ̱ܢܫ ܠܐ ܐܪܓܫ ܒܗܘܢ. ܐܦܠܐ ܣܝܒܳܪܬܐ ܩܒܠܘ ܡ݂ܢ ܐ̱ܢܫ ܒܗ̇ܢܘܢ ܝܘ̈ܡܬܐ ܕܗܘܘ ܒܡܰܕܒܪܐ ܗ̇ܘ ܫܗܝܐ. ܐܪܝܗ ܕܝܢ ܕܡܪܝ ܐܘܠܘܓ ܢܦܰܩ ܟܕ ܦܳܗܶܐ ܒܚܘܪܒܐ ܐܝܟ ܕܢܶܒܥܶܐ ܠܗ ܡܐܟܘܠܬܐ܆ ܘܐܫܟܚ ܥܠ ܛܘܪܐ ܕܡܢܗܘܢ ܕܩܕܝ̈ܫܐ ܚܡܳܪܐ ܕܛܥܝ݂ܢ ܠܚܡܐ ܘܛܠܝܐ ܙܥܘܪܐ ܠܥܠ ܡܢܗ ܐܝܟ ܕܢܐܙܠ ܘܢܰܘܒܶܠ ܠܚܰܩܠܐ ܠܘܬ ܚܨܘ̈ܕܐ. ܫܰܩܠܗ ܗܟܝܠ ܐܪܝܐ ܠܚܡܳܪܐ ܗ̇ܘ ܘܠܛܠܝܐ ܠܥܠ ܡܢܗ ܘܰܐܝܬܝܗ ܠܘܬ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܘܠܘܓ ܘܣܡܗ ܩܕܡܘܗܝ. ܩܡ ܕܝܢ ܩܕܝܫܐ ܘܚܙܝܗܝ ܠܛܠܝܐ ܟܕ ܡܰܝ݂ܝ݂ܬ ܥܠ ܚܡܳܪܐ ܘܐܬܬܢܰܚ ܘܒܟܳܐ. ܘܐܪܝܡ ܩܕܝܫܐ ܐܝܕܗ ܠܘܬ ܫܡܝܐ ܘܒܥܳܐ ܡ݂ܢ ܡܫܝܚܐ ܕܰܢܫܰܕܪܗ̇ ܠܢܦܫܗ ܕܛܠܝܐ ܠܓܘܗ. ܡܪܢ ܕܝܢ ܠܐ ܐܗܡܝ݂ ܡ݂ܢ ܒܥܘܬܐ ܕܐܬܠܝܛܗ܆ ܐܠܐ ܫܡܰܥ ܨܠܘܬܗ ܕܟܐܢܐ ܘܦܰܢܝܗ̇ ܠܢܦܫܗ ܕܛܠܝܐ ܐܝܟ ܫܐܠܬܐ ܕܫܐܠ ܡܢܗ ܪܳܚܡܗ. ܚܝܳܐ ܕܝܢ ܛܠܝܐ ܘܫܪܝ ܕܢܡܠܠ ܥܡܗ ܕܩܕܝܫܐ. ܟܕ ܕܝܢ ܡܡܠܠܝܢ ܗܘܘ ܥܡ ܚܕܕ̈ܐ ܐܶܬܳܐ ܐܒܘܗܝ ܕܛܠܝܐ ܟܕ ܒܳܟܶܐ ܛܒ ܘܡܪܝܪܐ ܠܗ ܒܗ̇ܝ ܕܬܪܝܢ ܝܘܡܝ݂̈ܢ ܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗ ܕܢܦܰܩ ܒܒܥܳܬܗ ܘܠܐ ܐܫܟܚܗ. ܘܰܣܒܰܪ ܕܡܰܝ݂ܝ݂ܬ ܗܘܐ ܐܘ ܐܰܟܝ݂ܠ ܠܚܝܘܬܐ ܡܕܡ. ܟܕ ܕܝܢ ܩܪܶܒ ܠܕܘܟܬܐ ܗ̇ܝ܆ ܐܫܟܚ ܚܡܳܪܗ ܟܕ ܩܐܡ ܒܥܳܒܐ ܕܬܡܢ܆ ܘܐܪܝܡ ܥܝܢܘ̈ܗܝ ܘܚܙܝܗܝ ܠܒܪܗ ܟܕ ܝܳܬܒ ܘܡܡܠܠ ܥܡܗ ܕܩܕܝܫܐ. ܐܒܘܗܝ ܕܝܢ ܩܥܕ ܥܠ ܒܘܪ̈ܟܘܗܝ܆ ܘܢܦܰܠ ܥܠܘܗܝ ܟܕ ܒܳܟܶܐ. ܐܡ̇ܪ ܠܗ ܩܕܝܫܐ: ܣܒܐ ܫܠܝܗ ܐܠܗܐ ܠܒܪܟ ܒܗ̇ܝ ܕܒܪܟ ܡܝ݂ܬܐ ܐܫܬܟܚ ܥܠ ܗܢܐ ܚܡܪܐ ܘܐܦܢܝܗ ܐܠܗܐ ܠܚܝ̈ܐ ܒܨܠܘܬܐ ܕܣܒܐ ܪܒܐ ܕܝܠܢ. ܐܡ݂ܪ ܠܗ ܓܒܪܐ ܗ̇ܘ ܠܩܕܝܫܐ: ܐܝܟܘ ܪܒܟܘܢ؟ ܪܳܓܳܐ ܠܝ ܕܐܚܙܝܘܗܝ ܘܐܬܒܪܟ ܡܢܗ. ܩܕܝܫܐ ܕܝܢ ܡܪܝ ܐܘܠܘܓ ܩܰܪܒܗ ܠܩܕܡ ܩܕܝ̈ܫܐ ܘܐܬܒܪܟ ܡܢܗܘܢ ܕܣܒ̈ܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܕܥܡܗ. ܘܗܝܕܝܢ ܩܡ ܫܰܩܠܗ ܠܒܪܗ ܥܠ ܚܡܳܪܐ ܘܶܐܙܰܠ ܠܒܝܬܗ ܟܕ ܚܳܕܐ. ܒܪܗ ܕܝܢ ܬܢܝ݂ ܠܗ ܐܝܟܢܐ ܓܰܕܫܗ ܡ݂ܢ ܐܪܝܐ ܗ̇ܘ ܘܕܡܺܝܬܶܬ ܠܝ ܚܕܐ ܙܒܢ ܝܶܕܥܶܬ. ܐܝܟܢܐ ܕܝܢ ܕܢܰܚܡܰܢܝ ܠܐ ܝܕܥ ܐ̱ܢܐ. ܟܕ ܕܝܢ ܗܕܐ ܐܬܝܕܥܬ݀ ܘܐܬܟܪܙܬ݀ ܩܕܡ ܩܪܝܬܐ ܗ̇ܝ܆ ܟܠ ܕܫܡܰܥ ܬܕܡܪ̈ܬܐ ܗܠܝܢ ܫܒܚܘ ܠܐܠܗܐ܆ ܗ̇ܘ ܕܒܟܠ ܕܪ ܘܕܪ ܡܩܝ݂ܡ ܠܗ ܥܒ̈ܕܐ ܛܒ̈ܐ ܘܟܫܝܪ̈ܐ ܡܰܟܪ̈ܙܰܝ ܥܠ ܚܝܠܐ ܟܣܝܐ ܕܐܠܗܘܬܗ. ܒܢܝ̈ ܕܝܢ ܩܪܝܬܐ ܗ̇ܝ ܟܕ ܫܡܥܘ ܗܠܝܢ܆ ܡܰܝܬܶܝܢ ܗܘܘ ܠܘܬܗܘܢ ܟܪ̈ܝܗܐ ܕܟܠ ܓܢܣ܆ ܘܡܩܰܪܒܝܢ ܗܘܘ ܠܗܘܢ ܠܘܬ ܩܕܝ̈ܫܐ. ܗ݂ܢܘܢ ܕܝܢ ܐܝܕܝ̈ܗܘܢ ܣܳܝܡܝܢ ܗܘܘ ܥܠܝܗܘܢ ܒܫܡܐ ܕܐܒܐ ܘܕܒܪܐ ܘܕܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ܆ ܘܟܠ ܟܐܒܐ ܐܝܢܐ ܕܐܝܬ ܗܘܐ ܠܗܘܢ ܡܬܐܣܐ ܗܘܐ. ܟܬܪܘ ܕܝܢ ܬܡܢ ܝܘܡ̈ܬܐ ܩܠܝ݂̈ܠܐ ܘܗܝܕܝܢ ܪܕܳܐ ܟܘܟܒܗ ܕܡܪܝܐ ܩܕܡܝܗܘܢ. ܘܡܛܰܘ ܥܕܡܐ ܠܦܪܬ ܢܗܪܐ ܪܒܐ܆ ܡܠܶܐ ܗܘܐ ܓܝܪ ܒܗ̇ܘ ܙܒܢܐ ܒܣܶܦܐ ܣܶܦܐ. ܘܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ܘܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ ܥܠܘܗܝ ܗܠܟܘ. ܛܝܒܘܬܐ ܓܝܪ ܕܐܠܗܐ ܐܥܒܪܬ݀ ܠܦܳܠܚܝ̈ܗ̇ ܟܫܝܪ̈ܐ ܥܠܘܗܝ. ܐܝܟ ܕܥܠ ܐܪܥܐ ܝܒܝ݂ܫܬܐ.

 

ܗܝܕܝܢ ܡܢܥܘ ܘܡܛܘ ܛܘܒܢ̈ܐ ܥܕܡܐ ܠܢܨܝܒܝܢ ܡܕܝܢ̱ܬܐ ܕܒܝܬ ܢܗܪ̈ܝܢ. ܐܫܟܚܘ ܕܝܢ ܛܘܒܢ̈ܐ ܒܬܝܡܢܗ̇ ܕܡܕܝܢ̱ܬܐ ܥܒܐ ܘܙܰܠܐ ܣܓܝܐܐ (ܐܘܟܝܬ ܩܢܝ̈ܐ) ܒܓܘܗ ܘܥܠܘ ܘܥܡܪܘ ܒܗ ܬܡܢ. ܒܬܪ ܕܝܢ ܝܘ̈ܡܬܐ ܟܡܐ ܕܗ݂ܘ܆ ܪܕܳܐ ܟܘܟܒܐ ܢܨܝܚܐ ܩܕܡܝܗܘܢ ܘܫܩܠ ܐܣܩ ܐܢܘܢ ܠܛܘܪܐ ܕܡܪܕܐ ܡ݂ܢ ܡܕܢܚܗ̇ ܕܨܘܒܐ ܡܕܝܢ̱ܬܐ ܕܡܥܪ̈ܐ ܩܪܝܬܐ. ܘܒܢܰܘ ܠܗܘܢ ܒܛܘܪܐ ܗ̇ܘ ܠܘܩܕܡ ܥܕܬܐ ܘܗܝܕܝܢ ܟܠ ܕܨܒܳܐ ܒܢܳܐ ܠܗ ܩܘ݂ܡܨܚܐ ܐܘ ܡܛܰܠܬܐ ܙܥܘܪܬܐ ܠܦܘܬ ܗ̇ܘ ܡܐ ܕܡܬܚܰܡܠܝܢ ܗܘܘ ܒܗ ܗܕܡܘ̈ܗܝ. ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܕܝܢ ܬܚܝܬ ܐܝܠܢ̈ܐ܆ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ ܒܰܓܕܳܢܦ̈ܐ ܕܫܟܝ݂ܚܝܢ ܗܘܘ ܒܛܘܪܐ ܗ̇ܘ. ܦܠܚܝܢ ܗܘܘ ܓܝܪ ܛܘܒܢ̈ܐ ܬܡܢ ܦܘܠܚܢܐ ܕܡܠܐܟ̈ܐ ܒܢܦܫܐ ܘܒܦܓܪܐ ܡܬܝܕܥܢܐܝܬ. ܡܛܳܐ ܓܝܪ ܙܒܢܐ ܕܢܶܦܩܘܢ ܟܫܝܪ̈ܐ ܒܢܝ̈ܗ̇ ܕܡܠܟܘܬܐ ܠܡܟܪܙܘ ܣܒܪܬܐ ܕܚܝ̈ܐ܆ ܕܠܗ ܡ݂ܢ ܙܒܢܐ ܪܶܡܙܐ ܐܠܗܝܐ ܐܫܬܕܪ. ܘܰܐܫܩܶܠ ܕܝܢ ܢܶܫܪܐ ܚܝ݂ܨܐ  ܘܩܠܝܠ ܦܪܳܚܐ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ܘܦܰܪ̈ܘܓܰܘܗܝ ܥܡܗ ܥܕܡܐ ܠܐܬܪܐ ܕܩܪ̈ܕܘܝܐ܆ ܗ̇ܘ ܕܰܣܒܝ݂ܣ ܗܘܐ ܒܦܬܟܪܘܬܐ ܘܡܢܥܘ ܗܘܘ ܥܕܡܐ ܠܕܘܟܬ݀ ܢܗܪܐ. ܘܰܩܪܶܒ ܪܝܫܐ ܕܝܠܗܘܢ ܩܕܝܫܐ ܘܣܒܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ܘܢܚܶܬ ܩܕܡܝܗܘܢ ܘܥܠ ܡܝ̈ܐ ܗܠܟ ܐܝܟ ܥܣܪܝܢ ܐܡܝ݂̈ܢ. ܘܐܬܦܢܝ݂ ܗ̇ܘ ܪܝܫܐ ܕܝܠܗܘܢ ܘܚܪ ܠܒܣܬܪܗ ܘܚܙܳܐ ܩܠܝܠ ܡ݂ܢ ܣܒ̈ܐ ܕܐܬܘ ܒܬܪܗ܆ ܟܢܘ̈ܬܗ ܕܣܒܐ ܐܠܗܝܐ. ܕܫܪܟܐ ܕܝܢ ܒܡܚܝ݂ܠܘܬܐ ܩܡܘ ܠܗܘܢ ܒܗ̇ܘ ܓܒܐ. ܩܕܝܫܐ ܕܝܢ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ܒܚܘܛܪܗ ܐܣܬܡܶܟ ܚܘܛܪܗ ܕܢܗܪܐ. ܒܐܝܕܗ ܪܡܰܙ ܠܗܘܢ ܟܕ ܐܡ̇ܪ: ܒܫܡܗ ܚܝܐ ܕܡܪܢ ܝܫܘܥ ܡܫܝܚܐ܆ ܥܒܪܘ ܘܠܐ ܬܬܦܠܓܘܢ ܐܝܟ ܕܚܢܢ. ܩܕܝ̈ܫܐ ܕܝܢ ܗ̇ܢܘܢ ܡܛܠ ܡܠܬܗ ܕܣܒܐ ܪܒܐ ܠܒܒ ܐܢܘܢ܆ ܥܒܪܘ ܐܦ ܗ݂ܢܘܢ ܟܕ ܡܗܠܟܝܢ ܥܠ ܡܝ̈ܐ. ܩܕܝܫܐ ܕܝܢ ܡܪܝ ܐܘܠܘܓ ܒܬܪܗ ܟܕ ܩܐܡ ܥܠ ܡܝ̈ܐ ܥܕܡܐ ܕܥܒܪܘ ܟܠܗܘܢ ܩܕܝ̈ܫܐ ܗ̇ܢܘܢ܆ ܘܗܝܕܝܢ ܥܒܪ ܐܦ ܗ݂ܘ ܐܝܟ ܪܒ ܚܝܠܐ ܕܐܠܗܐ ܘܐܪܝܗ ܥܡܗ. ܫܪܝܘ ܕܝܢ ܛܘܒ̈ܢܐ ܒܬܘܠܡܳܕܗ ܕܩܪܕܘ܆ ܐܬܠܝ݂ܛܐܝܬ ܘܚܝ݂ܨܐܝܬ. ܐܝܠܝܢ ܐܢܘܢ ܐܓܘ݂̈ܢܐ ܘܐܘܠܨܢ̈ܐ ܕܠܐ ܐܣܒܠܘ ܐܢܘܢ ܩܪ̈ܕܘܝܐ ܠܩܕܝ̈ܫܐ ܗܠܝܢ. ܟܡܐ ܢܨܚܢ̈ܐ ܘܙܟܘ̈ܬܐ ܚܘܝܘ ܛܘܒܢ̈ܐ ܒܡܣܝܒܪܢܘܬܗܘܢ ܡܛܠ ܕܢܥܩܪܘܢ ܦܬܟܪ̈ܝܗܘܢ ܘܢܰܦܢܘܢ ܐܢܘܢ ܠܐܘܪܚܐ ܕܫܪܪܐ. ܟܡܐ ܬܕܡܪ̈ܬܐ ܘܐܬܘ̈ܬܐ ܣܥܰܪ ܡܫܝܚܐ ܒܐܝܕܝ̈ܗܘܢ ܐܝܟ ܕܢܗܝܡܢܘܢ ܒܐܒܐ ܘܒܒܪܐ ܘܒܪܘܚܐ ܕܩܘܕܫܐ. ܗܐ ܟܠܗܝܢ ܟܬܝ̈ܒܢ ܒܟܬܒܐ ܕܚܝ̈ܐ ܐܘܟܝܬ ܬܫܥܝܬܗ ܕܣܒܐ ܙܗܝܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ. ܘܗܦܟܘ ܐܬܠܝ̈ܛܐ ܐܬܠܝ݂ܛܐܝܬ ܡ݂ܢ ܬܘܠܡܕܐ ܕܩܪܕܘ ܟܕ ܢܩܫܝܢ ܟܦܐ ܕܚܰܕܘܬܐ. ܐܳܙܠ ܗܘܐ ܓܝܪ ܩܕܡܝܗܘܢ ܣܒܐ ܪܒܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ܆ ܐܝܟ ܩܘܒܪܢܝ݂ܛܝ ܩܪܰܒܬܢܐ. ܘܗܦܟܘ ܩܕܝ̈ܫܐ ܠܒܝܬ ܐܓܘܢܝ̈ܗܘܢ ܠܛܘܪ ܣܝܢܝ ܟܕ ܡܠܶܝܢ ܚܕܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܘܰܪܘܳܙܐ ܕܪܘܚܐ. ܡ݂ܢ ܒܬܪ ܓܝܪ ܝܘܡܐ ܚܕ ܩܪܳܐ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ܠܫܒܥܝܢ ܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ܆ ܘܰܐܚܶܬ ܐܢܘܢ ܠܫܦܘ݂̈ܠܰܘܗܝ ܕܛܘܪܐ ܠܒܝܬ ܨܠܘܬܐ ܕܝܠܗ ܕܥܘܡܪܐ ܘܨܠܝܘ ܬܡܢ ܟܠܗܘܢ ܟܢܝ݂ܫܐܝܬ. ܘܐܪܝܡ ܐܝܕܗ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ܘܣܡܗ̇ ܥܠ ܪܝܫܐ ܕܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܘܒܰܪܟܗ܆ ܘܠܐܝܢܐ ܐܬܪܐ ܕܨܒܳܬ݀ ܛܝܒܘܬܐ ܠܟܠ ܚܕ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܫܕܪܬ݀. ܣܠܩܬ݀ ܕܝܢ ܦܶܨܬܗ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܘܠܘܓ ܒܐܬܪܐ ܕܬܝܡܢܐ ܕܩܰܪܝܒ ܠܨܰܘܒܐ ܡܕܝܢ̱ܬܐ. ܘܶܐܬܳܐ  ܘܐܫܟܚ ܛܘܒܢܐ ܡܪܝ ܐܘܠܘܓ ܒܐܬܪܐ ܬܝܡܢܝܐ ܕܩܰܪܝܒ ܠܨܰܘܒܐ ܡܕܝܢ̱ܬܐ. ܘܶܐܬܐ ܘܐܫܟܚ ܛܘܒܢܐ ܡܪܝ ܐܘܠܘܓ ܗܠܝܢ ܐܪܒܥ ܩܘܪ̈ܝܐ ܕܩܰܪ̈ܝ݂ܒܳܢ ܠܚܕܕ̈ܐ܆ ܕܡܰܠܝ̈ܳܢ ܗܘܝ̈ ܓܝܪ ܚܢܦܘܬܐ. ܘܦܬܰܟܪ̈ܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܒܟܠ ܚܕܐ ܡܢܗܝܢ ܕܠܗܘܢ ܣܓܕܝܢ ܗܘܘ ܘܡܝܰܩܪܝܢ. ܐܫܟܚ ܕܝܢ ܛܘܒܢܐ ܡܪܝ ܐܘܠܘܓ ܬܶܠܘ݂ܢܝܬܐ ܚܕܐ ܘܰܣܠܶܩ ܠܗ̇ ܘܒܗ̇ ܥܒܰܕ ܠܗ ܢܶܩܥܐ ܚܕ ܙܥܘܪܐ܆ ܗ̇ܘ ܕܰܣܦܰܩ ܠܗ ܘܠܐܪܝܗ. ܝ݂ܬܒ ܕܝܢ ܛܘܒܢܐ ܒܢܶܩܥܐ ܗ̇ܘ ܕܝܠܗ ܟܕ ܐܪܝܗ ܥܡܗ. ܢܦܠܬ݀ ܕܝܢ ܕܚܠܬܗ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܘܠܘܓ ܥܠ ܟܠܗܘܢ ܩܘܪ̈ܝܐ ܕܚܕܪ̈ܘܗܝ. ܢܳܚܶܬ ܗܘܐ ܕܝܢ ܛܘܒܢܐ ܒܠܝܠܘ̈ܬܐ ܠܩܘܪ̈ܝܐ ܗܠܝܢ ܘܐܪܝܗ ܥܡܗ܆ ܘܐܬܐ ܕܨܠܝܒܐ ܨܐܪ ܗܘܐ ܥܠ ܗ̇ܢܘܢ ܦܬܰܟܪ̈ܐ ܘܰܐܦܶܠ ܐܪ̈ܒܥܬܝܗܘܢ ܒܠܠܝܐ ܚܕ. ܟܕ ܕܝܢ ܗܘܳܐ ܨܦܪܐ܆ ܘܚܙܘ ܕܦܬܰܟܪ̈ܝܗܘܢ ܢܦܠܘ ܘܐܬܕܩܩܘ ܐܝܟ ܕܚܝ݂ܚܐ ܕܐܪܥܐ܆ ܢܦܠܬ݀ ܒܗܘܢ ܙܰܘܥܬܐ ܘܕܚܠܬܐ. ܠܐ ܓܝܪ ܝܕܥܝܢ ܗܘܘ ܡܢܐ ܓܕܰܫ ܠܗܘܢ. ܘܩܡܘ ܘܬܰܩܶܢܘ ܠܗܘܢ ܦܬܰܟܪ̈ܐ ܐ̱ܚܪ̈ܢܐ܆ ܐܝܟ ܟܐܡܬ ܕܢܗܘܘܢ ܠܗܘܢ ܐܠܗ̈ܐ. ܨܒܰܘ ܓܝܪ ܕܘܝ̈ܐ ܕܢܬܰܪܨܘܢ ܐܢܘܢ ܘܢܥܒܕܘܢ ܠܗܘܢ ܥܐܕ̈ܐ ܘܢܣܓܕܘܢ ܠܗܘܢ ܐܝܟ ܥܝܳܕܗܘܢ ܩܕܡܝܐ. ܠܐ ܓܝܪ ܝܕܥܝܢ ܗܘܘ ܕܳܘܰܝ̈ܐ ܕܚܰܪܒܗ ܕܡܪܝܐ ܠܛܝ݂ܫܐ ܘܣܝ݂ܡܐ ܒܐܝܕܗ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܘܠܘܓ܆ ܘܡܥܰܬܕܳܐ ܕܬܥܒܕ ܬܒܰܥܬܐ ܡ݂ܢ ܦܬܟܪ̈ܝܗܘܢ ܘܡ݂ܢ ܠܐ ܡܬܬܦܝ݂̈ܣܢܐ ܘܕܡܶܬܥܨܶܝܢ. ܟܕ ܕܝܢ ܬܰܪܶܨܘ ܐܢܘܢ ܕܢܩܘܡܘܢ܆ ܡܚܳܐ ܐܢܘܢ ܪܶܡܙܐ ܐܠܗܝܐ ܘܕܪܳܐ ܥܦܪܐ ܥܠ ܥܒܘܕܝ̈ܗܘܢ. ܫܟܝ݂ܚ ܗܘܐ ܓܝܪ ܥܡܐ ܕܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ ܒܓܘ ܩܘܪ̈ܝܐ ܗܠܝܢ܆ ܐ̱ܢܫܝ̈ܢ ܩܰܠܝ݂̈ܠܰܝ ܒܡܶܢܝܳܢܐ. ܟܕ ܕܝܢ ܚܙܘ ܐܢܘܢ ܠܚܢܦ̈ܐ ܗ̇ܢܘܢ ܕܬܪܬܝܢ ܙܒܢܝ݂̈ܢ ܢܦܠܘ ܦܬܟܪ̈ܝܗܘܢ ܥܠ ܐܪܥܐ ܘܶܐܬܕܰܩܩܘ܆ ܐܰܪܟܶܢܘ ܪ̈ܝܫܝܗܘܢ ܘܐܡ݂ܪܘ: ܐܘ ܚܢܦ̈ܐ ܛܳܥܝ̈ܐ܆ ܥܕܡܐ ܠܐܡܬܝ ܡܫܬܒܗܪܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܒܦܬܰܟܪ̈ܝܟܘܢ ܣܪ̈ܝܩܐ. ܐܘ ܥܡܐ ܕܠܐ ܐܠܗܐ܆ ܠܐ ܝܕܥܝܢ ܐܢ̱ܬܘܢ ܕܰܥܒܰܪ ܠܗ ܙܒܢܐ ܣܪܝ݂ܩܐ ܕܛܳܥܝܘܬܟܘܢ؟ ܗܐ ܡܪܝ ܐܘܠܘܓ ܩܕܝܫܐ ܥܒܕܗ ܕܐܠܗܐ ܩܰܡܶܛ ܠܪ̈ܓܠܐ ܕܦܬܰܟܪ̈ܝܟܘܢ܆ ܕܠܐ ܢܩܘܡܘܢ ܒܦܢܝ݂ܬܐ ܗܕܐ. ܗ݂ܢܘܢ ܕܝܢ ܟܕ ܐܬܡܚܝ݂ܘ ܗ̇ܢܘܢ ܦܬܰܟܪ̈ܐ ܡ݂ܢ ܡܪܝܐ ܘܢܦܠܘ ܘܠܐ ܬܒܘ. ܦܬܰܚ ܡܪܝܐ ܐܠܗܐ ܥܠܝܗܘܢ ܐܰܘܨܪܐ ܕܪܘܓܙܐ܆ ܘܢܦܰܠ ܒܗܘܢ ܟܐܒܐ ܡܪܝܪܐ ܕܫܘ݂ܚܢܐ ܣܪܝܐ. ܟܕ ܕܝܢ ܐܬܟܢܫܘ ܚܢܦ̈ܐ ܟܠܗܘܢ܆ ܐܡܪܘ ܠܚܕܕ̈ܐ: ܡܢܐ ܟܝ ܡܬܚܙܐ ܠܟܘܢ ܕܢܥܒܕ؟ ܕܗܐ ܦܬܰܟܪ̈ܝܢ ܢܦܠܘ ܘܠܐ ܨܳܒܶܝܢ ܕܢܩܘܡܘܢ܆ ܘܚܢܢ ܡ̇ܢ ܐܬܡܚܝ݂ܢܢ ܒܫܘܚܢܐ ܣܰܪܝܐ ܗܢܐ. ܐܡܪܝܢ ܠܚܕܕ̈ܐ ܕܘܳܠܶܐ ܠܢ ܕܢܩܘܡ ܘܢܦܝܣ ܠܥܡܐ ܕܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ ܕܢܐܙܠ̱ܘܢ ܥܡܢ ܨܝܕ ܪܝܫܐ ܕܢܨܪ̈ܝܐ ܗܢܐ ܐܘܠܘܓ܆ ܕܟܒܪ ܡ݂ܢ ܐܠܗܗ ܐܝܬܘܗܝ ܗܢܐ ܣܘܥܪܢܐ. ܕܐܢ ܨܒܝܢܗ ܗ݂ܘ ܕܠܐ ܢܩܘܡܘܢ ܦܬܰܟܪ̈ܐ܆ ܡܳܛܝܐ ܐܦ ܒܐܝ̈ܕܘܗܝ ܕܢܬܠ ܚܘܠܡܢܐ ܠܟܐܒܝ̈ܢ ܒܐܝܕܝ̈ ܥܰܒܕܗ ܗܢܐ ܡܪܝ ܐܘܠܘܓ ܕܐܡܪܘ ܗܠܝܢ ܥܠܘܗܝ. ܐܡܪܝܢ ܠܚܕܕ̈ܐ: ܫܦܝܪ ܐܬܚܙܝ ܠܟܘܢ ܐܚܝ̈ܢ ܒܗܕܐ ܕܕܳܢܬܘܢ. ܩܡܘ ܕܝܢ ܘܐܦܝܣܘ ܐܢܘܢ ܠܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ ܐܝܟ ܕܢܐܙܠ̱ܘܢ ܥܡܗܘܢ ܠܘܬ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܘܠܘܓ. ܗ݂ܢܘܢ ܟܪ̈ܝܣܛܝܢܐ ܩܡܘ ܘܐܙܠܘ ܥܡ ܚܢܦ̈ܐ ܗ̇ܢܘܢ. ܡ݂ܢ ܕܝܢ ܕܡܛܰܘ ܠܘܬܗ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܘܠܘܓ܆ ܐܝܠܝܢ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܢܨܪ̈ܝܐ܆ ܐܫܬܒܶܩܘ ܡ݂ܢ ܐܪܝܐ ܕܠܘܬ ܛܘܒܢܐ ܢܬܩܪܒܘܢ ܘܢܬܒܪܟܘܢ ܡܢܗ. ܟܕ ܕܝܢ ܚܙܘ ܠܬܕܡܘܪܬܐ ܕܡ݂ܢ ܐܪܝܐ ܩܕܡܝܗܘܢ ܗܘܬ݀܆ ܬܘܰܗܘ ܒܪ̈ܥܝܢܝܗܘܢ ܘܐܡܪܘ: ܕܐܠܘܠܐ ܡ݂ܢ ܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܓܒܪܐ ܗܢܐ܆ ܐܦܠܐ ܚܝܘܬܐ ܗܕܐ ܡܨܝܐ ܗܘܬ݀ ܕܠܗ ܬܫܬܥܒܕ ܘܬܗܰܠܟ ܒܨܒܝܢܗ. ܘܩܥܘ ܟܠܗܘܢ ܫܘܝܐܝܬ ܘܐܡܪܝܢ: ܐܬܪܚܡܥܠܝܢ ܐܘ ܥܒܕܗ ܕܐܠܗܐ ܚܝܐ܆ ܘܐܩܢܝ݂ ܠܢ ܢܦܫ̈ܬܢ ܒܐܝ̈ܕܝܟ ܘܚܘܣ ܥܠ ܢܦܫ̈ܬܢ ܛܪ̈ܝܕܐ ܘܰܐܦܢܳܐ ܠܢ ܡ݂ܢ ܫܶܒܝܐ ܕܒܗ ܐܶܫܬܒܝ݂ܢܢ. ܗܠܟ ܩܕܡܝܢ ܒܐܘܪܚܗ ܕܡܪܟ ܘܫܰܒܶܠ ܠܢ ܠܐܬܪܢ ܘܠܥܘܡܪܢ ܩܕܡܝܐ. ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܘܠܘܓ ܟܕ ܚܙܳܐ ܕܐܬܦܬܚ ܠܗ ܬܪܥܐ ܕܬܝܒܘܬܐ ܒܗܠܝܢ ܩܘܪ̈ܝܐ܆ ܗܝܕܝܢ ܩܡ ܛܘܒܢܐ ܘܶܐܬܳܐ ܥܡܗܘܢ. ܘܐܬܟܢܫ̈ܝ ܩܘܪ̈ܝܐ ܕܚܕܪ̈ܘܗܝ ܘܐܬܘ ܠܘܬܗ ܘܫܪܝ ܕܢܰܠܦ ܐܢܘܢ ܐܘܪܚܐ ܕܚܝ̈ܐ. ܘܨܠܝܘ ܥܠܝܗܘܢ ܘܐܬܐܣܝܘ ܡ݂ܢ ܟܘܪ̈ܗܢܝܗܘܢ܆ ܦܓܪ̈ܢܝܐ ܟܝܬ ܘܢܦܫܢ̈ܝܐ܆ ܘܐܥܡܕ ܐܢܘܢ ܒܫܡܐ ܕܐܒܐ ܘܕܒܪܐ ܘܕܪܘܚܐ ܩܕܝܫܐ ܠܟܠܗܝܢ ܩܘܪ̈ܝܐ ܗܠܝܢ. ܗܦܰܟ ܕܝܢ ܡܪܝ ܐܘܠܘܓ ܛܘܒܢܐ ܠܡܥܰܪܬܗ ܒܚܕܘܬܐ ܪܒܬܐ ܕܠܐ ܡܬܡܠܠܐ. ܗܝܕܝܢ ܩܕܝܫܐ ܟܕ ܚܙܳܐ ܕܐܬܦܢܝ݂ܘ ܡ݂ܢ ܛܥܝܘܬܐ ܒܢܝ̈ ܩܘܪ̈ܝܐ ܗ̇ܢܝܢ܆ ܠܐܠܗܐ ܡܪܐ ܟܠ ܡܘܕܐ ܗܘܐ܆ ܟܕ ܠܗ ܡܙܰܕܶܩ ܗܘܐ ܚܝܠܬܢܘܬܐ ܗܕܐ. ܒܛܝܒܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܗ̇ܝ ܕܐܬܝܗܒܬ݀ ܠܗܘܢ ܠܛܳܥܰܝ̈ܐ ܗܠܝܢ ܒܡܶܨܥܳܝܘܬܝ. ܘܗܝܕܝܢ ܐܬܕܟܪ ܐܒܝ݂ܠܘܬܗ ܘܢܘܟܪܝܘܬܗ ܩܕܡܝܬܐ ܕܒܰܐܝܕܐ ܡܫܰܘܚܕܘܬܐ ܘܠܚܘܕܳܝܘܬܐ ܘܥܢܘܝܘܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡ݂ܢ ܩܕܝܡ܆ ܟܕ ܒܡܰܕܒܪܐ ܗ̇ܘ ܡܰܒܥܕܐ ܘܨܰܕܝܐ ܡ݂ܢ ܝܰܬܒܐ ܕܒܢܝ̈ܢܫܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ. ܘܨܠܝ ܠܘܬ ܡܪܢ ܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܘܠܘܓ. ܘܥܢܝܗܝ ܡܪܢ ܒܣܝܡܐܝܬ ܘܐܡ݂ܪ ܠܗ: ܕܗܕܐ ܗܝ ܢܝܳܚܬܝ. ܗܪܟܐ ܬܒ ܘܒܕܘܟܬܐ ܗܕܐ ܫܰܠܶܡ ܪܗܛܟ. ܘܟܕ ܫܡܰܥ ܩܠܐ ܗܢܐ܆ ܪܘܙܬ݀ ܢܦܫܗ ܒܐܠܗܐ ܘܐܘܕܝ ܠܛܝܒܘܬܗ. ܘܐܬܦܢܝ݂ ܠܨܠܘܬܐ ܕܠܘܬ ܡܪܢ ܘܡܬܟܫܦ ܗܘܐ ܠܗ ܥܠ ܫܝܢܐ ܕܥܕܬܐ ܘܥܠ ܢܘܛܳܪܐ ܕܪ̈ܥܘܬܐ ܘܕܡܰܪ̈ܥܝܬܐ ܘܐܦ ܥܠ ܒܢܝ̈ ܙܒܢܐ. ܘܕܢܫܬܘܙܒܘܢ ܡ݂ܢ ܟܠܗܝܢ ܡܪ̈ܕܘܬܐ ܕܡ݂ܢ ܐܠܗܐ ܡܫܬܕܪ̈ܢ ܘܠܐ ܢܶܫܬܰܠ̈ܛܢ ܒܗܘܢ. ܘܠܐ ܟܠ ܓܶܕܫܐ ܒܳܙܘ݂ܙܐ ܘܠܐ ܩܰܡܨܐ ܘܠܐ ܢܣܝܘܢܐ ܘܠܐ ܐܘܠܨܢܐ. ܢܫܬܦܥܘܢ ܪ̈ܚܡܐ ܬܡܢ ܥܠ ܟܠ ܐܝܢܐ ܕܫܳܗܪ ܒܠܠܝܐ ܡܛܠܬܝ ܒܕܘܟܪܢܝ. ܘܟܠ ܡ̇ܢ ܕܡܬܥܗܕ ܕܘܟܪܢܐ ܕܡܘܬܝ܆ ܢܫܬܘܐ ܡ݂ܢ ܡܪܢ ܠܫܘܒܩܢ ܚܘ̈ܒܐ ܘܚܛܗ̈ܐ ܘܠܩܰܘܡܐ ܕܡ݂ܢ ܝܡܝܢܗ. ܠܗ ܙܒܢܐ ܕܬܠܬܝܢ ܘܫܬ ܫܢܝ݂̈ܢ. ܘܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܟܠܗ ܠܐ ܟܠܳܬ ܘܠܐ ܥܕܳܐ ܒܗ ܪܝܚܐ ܕܩܝܛܐ ܘܕܣܬܘܐ. ܐܣܗܕ ܕܝܢ ܓܒܪܐ ܡܪܐ ܕܟܘܬܝ݂ܢܐ ܟܕ ܐܡ̇ܪ: ܕܬܠܬܝܢ ܘܫܬ ܫܢܝ݂̈ܢ ܡ݂ܢ ܟܕ ܐܰܝܬܝܳܗ̇ ܠܗ̇܆ ܢܰܛܪܗ ܕܝܢ ܐܠܗܐ ܠܝܘܡܐ ܗܢܐ ܘܒܗ̇ ܐܬܟܣܝ݂ ܘܐܬܟܪܟ ܦܓܪܐ ܗ̇ܘ ܐܠܗܝܐ. ܒܗ̇ܝ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܘܠܘܓ ܒܗܠܝܢ ܐܪܒܥܝܢ ܫܢܝ̈ܐ ܕܗܘܳܐ ܒܓܘ ܢܶܩܥܐ܆ ܠܐ ܐܬܟܣܝ݂ ܦܓܪܗ ܒܡܕܡ ܕܡ݂ܢ ܐܝܕܝ̈ ܒܢܝܢܫ̈ܐ ܐܬܥܒܕ܆ ܐܠܐ ܐܠܗܐ ܟܣܝ݂ ܥܰܪܛܶܠܳܝܘܬܗ ܒܣܥܪܐ ܕܰܐܘܥܝ݂ ܥܠ ܦܓܪܗ ܩܕܝܫܐ ܘܣܡܘ ܦܓܪܗ ܩܕܝܫܐ ܥܠ ܒܥܝܪܐ ܘܫܪܝܘ ܪܳܕܶܝܢ. ܐܪܝܗ ܕܝܢ ܥܠ ܓܢ̱ܒ ܚܡܪܐ ܕܛܥܝ݂ܢ ܦܓܪܗ ܐܳܙܶܠ ܗܘܐ ܟܕ ܡܫܰܝܰܢ ܘܒܗܝ݂ܠ ܐܝܟ ܢܶܩܝܐ ܘܠܐܢܫ ܠܐ ܡܰܗܰܪ ܗܘܐ. ܟܢܫ̈ܐ ܕܝܢ ܕܐ̱ܢܫ̈ܐ ܐܙܠ̱ܝܢ ܗܘܘ ܒܬܪܗܘܢ ܟܕ ܬܰܗܝܪܝܢ. ܡ݂ܢ ܣܓܝܐܘܬ ܚܘܒܗܘܢ ܘܟܪܝܘܬܗܘܢ ܒܳܥܶܝܢ ܗܘܘ ܘܚܳܕܝܢ ܗܘܘ ܟܕ ܕܡܥ̈ܐ ܡܰܠܝ̈ܳܢ ܥܝܢܝ̈ܗܘܢ. ܐ̱ܢܫ ܕܝܢ ܡ݂ܢ ܟܢܫܐ ܗ̇ܘ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܡܣܰܓܦܐ ܒܥܝܢܗ ܕܝܡܝܢܐ. ܘܰܩܪܶܒ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܕܡܰܠܝܐ ܗܘܬ݀ ܢܦܫܗ܆ ܘܫܩܰܠ ܝܡܝܢܗ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܘܠܘܓ ܘܛܦܝܗ̇ ܠܥܝܢܗ. ܘܒܗ̇ ܒܫܥܬܐ ܕܐܝܟ ܗܕܐ ܫܒܚ ܠܡܰܘܪܒܢܐ ܕܩܕܝ̈ܫܘܗܝ ܒܩܠܐ ܥܫܝܢܐ ܕܛܒ܆ ܥܕܡܐ ܕܶܐܙܠ ܩܠܐ ܕܓܥܳܬܗܘܢ ܥܕܡܐ ܠܛܘܪܐ. ܘܐܣܩܘܗܝ ܠܦܓܪܗ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܘܠܘܓ ܠܥܘܡܪܐ ܩܕܝܫܐ ܕܡܪܝ ܐܘܓܝܢ܆ ܐܥܠܘ݂ܗܝ ܠܥܕܬܐ. ………. ܠܗܘܢ ܒܛܘܪܐ …………………… ܐܚ̈ܐ ܩܕܝ̈ܫܐ ܗ̇ܢܘܢ ………… ܐܠܗܝܐ ܟܕ ܫܕܰܘ ܡܢܗܘܢ ………….. ܘܶܐܬܳܐ ܘܩܘܛܥܐ ܘܒܪܰܬܚܐ ܚܡܝ݂ܡܐ ܫܓܝ݂ܪ ܒܪܚܡܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܫܡܫܘܗܝ ܘܙܰܝܚܘܗܝ ܠܐܒܘܗܘܢ ܡܪܝ ܐܘܠܘܓ. ܟܕ ܩܝܡܝܢ ܥܠ ܪ̈ܓܠܝܗܘܢ ܘܡܨܠܝܢ ܘܨܝܡܝܢ ܬܠܬܐ ܝܘܡܝ̈ܢ ܘܬܠܬܐ ܠܝܠܘ̈ܬܐ. ܐܩܝ݂ܡܘܗܝ ܕܝܢ ܠܛܘܒܢܐ ܡܪܝ ܐܘܠܘܓ ܒܓܘ݂ܢܝܐ ܕܗܝܟܠܐ܆ ܘܚܰܨܗ ܟܪܝ݂ܟ ܒܣܶܕܘܢܐ ܥܡ ܩܝܣܐ. ܐܪܝܗ ܕܝܢ ܠܐ ܐܪܚܩ ܡ݂ܢ ܩܕܡܘܗܝ ܒܗܠܝܢ ܬܠܬܐ ܝܘܡܝ݂̈ܢ ܐܠܐ ܩܐܡ ܗܘܐ ܥܡ ܐܚ̈ܐ ܩܕܡܘܗܝ ܕܛܘܒܢܐ. ܘܟܕ ܫܰܠܡܘ ܝܘܡܐ ܕܬܠܬܐ ܫܩܠܘܗܝ ܐܚ̈ܐ ܕܢܰܘܒܠܘܢ ܘܢܣܝ݂ܡܘܢܝܗܝ ܒܓܘ ܒܝܬ ܩܰܘܡܐ ܪܒܐ ܕܝܠܗ ܕܥܘܡܪܐ܆ ܗܝܕܝܢ ܢܦܠܬ݀ ܟܪܝܘܬܐ ܒܝܬ ܐܚ̈ܐ ܥܠ ܦܘܪܫܢܗ ܕܡ݂ܢ ܚܙܳܬܗ ܕܩܕܝܫܐ ܟܕ ܐܡܪܝܢ: ܘܝ ܠܢ ܐܒܘܢ ܡܪܝ ܐܘܠܘܓ܆ ܨܠܡܗ ܕܐܘܓܝܢ ܘܝܘܩܢܐ ܦܐܝܐ ܕܬܠܡܝ̈ܕܘܗܝ. ܘܝܠܢ ܡܪܝ ܐܘܠܘܓ ܐܒܘܢ ܕܫܒܰܩܬܢ ܒܐܪܥܐ ܝܰܬܡ̈ܐ. ܫܰܢܺܝܬ ܠܟ ܨܝܕ ܪܒܐ ܐܒܘܢ ܡܪܝ ܐܘܓܝܢ ܩܕܝܫܐ ܠܫܡܝܐ. ܘܝܠܢ ܐܒܘܢ ܡܪܝ ܐܘܠܘܓ܆ ܟܡܐ ܪܚܝ݂ܡܐ ܗܘܬ݀ ܥܠܝܢ ܚܙܳܬܐ ܕܣܝܒܘܬܟ ܩܕܝܫܬܐ. ܘܝܠܢ ܐܒܘܢ ܡܪܝ ܐܘܠܘܓ܆ ܟܡܐ ܒܣܝ݂̈ܡܢ ܗܘܝ̈ ܠܢ ܬܕܡܪ̈ܬܐ ܕܡܣܬܥܪ̈ܢ ܗܘܝ̈ ܒܐܝ̈ܕܝܟ܆ ܠܢ ܘܠܥܡ̈ܡܐ. ܐܝܟܘ ܐܘܠܘܓ ܐܪܝܝܐ؟ ܡܢܐ ܢܐܡܪ ܐܒܘܢ ܠܡܠܟ̈ܐ ܕܡܫܐܠܝܢ ܥܠܝܟ؟ ܟܢܫ̈ܐ ܕܝܢ ܟܕ ܚܙܘ ܠܐܚ̈ܐ ܗ̇ܢܘܢ ܕܐܒܝ݂ܠܝܢ܆ ܐܶܬܶܐܒܶܠܘ ܐܦ ܗ݂ܢܘܢ ܪܘܪܒܐܝܬ ܥܠ ܦܘܪܫܢܗ ܕܩܕܝܫܐ. ܣܡܘܗܝ ܕܝܢ ܠܩܕܝܫܐ ܒܒܝܬ ܩܰܘܡܐ ܪܒܐ ܕܝܠܗ ܕܥܘܡܪܐ܆ ܒܨܠܘ̈ܬܗ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܘܠܘܓ ܘܕܟܠܗܘܢ ܩܕܝ̈ܫܐ ܟܢܰܘ̈ܬܗ. ܡܐܠܘܢ ܕܝܢ ܕܩܕܝܫܬܐ ܝܠܕܬ݀ ܐܠܗܐ ܡܪܝܡ܆ ܪ̈ܚܡܘܗܝ ܕܐܠܗܐ ܢܗܘܘܢ ܥܠ ܟܠܗܘܢ ܝܠܕܝ̈ܗ̇ ܕܥܕܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܘܥܠ ܩܪܘܝܐ ܘܥܠ ܫܡܘ̈ܥܐ ܒܝܘܡ ܫܘܢܝܗ. ܚܝܳܐ ܩܕܝܫܐ ܒܥܠܡܐ ܗܢܐ ܡܐܐ ܘܥܣܪܝܢ ܘܬܠܬ ܫܢܝ݂̈ܢ. ܢܦܰܩ ܕܝܢ ܡ݂ܢ ܥܠܡܐ ܗܢܐ ܒܥܣܪܝܢ ܒܐܝܠܘܠ ܝܪܚܐ܆ ܕܘܟܪܢܗ ܠܒܘܪ̈ܟܬܐ. ܘܒܨܠܘ̈ܬܗ ܘܕܟܠܗܘܢ ܩܕܝ̈ܫܐ ܟܢܰܘ̈ܬܗ ܢܗܘܘܢ ܪ̈ܚܡܘܗܝ ܕܐܠܗܐ ܥܠ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܡܫܬܘܬܦ ܒܕܘܟܪܢܗ ܘܥܠ ܟܠ ܡ̇ܢ ܕܟܳܬܒ ܬܫܥܝܬܗ ܘܩܳܪܶܐ ܠܗ̇ ܒܗܝܡܢܘܬܐ. ܘܥܠ ܟܠ ܕܨܐܬ ܘܫܳܡܥ ܠܗ̇ ܒܚܘܒܐ ܐܠܗܝܐ. ܘܒܨܠܘ̈ܬܗ̇ ܕܒܬܘܠܬܐ ܩܕܝܫܬܐ ܝܠܕܬ݀ ܐܠܗܐ ܡܪܝܡ ܘܕܟܠܗܘܢ ܩܕܝ̈ܫܐ ܐܝܢ ܘܐܡܝܢ.

 

 

 

ܫܠܡܬ݀ ܕܬܫܥܝܬܐ ܕܩܕܝܫܐ ܡܪܝ ܐܘܠܘܓ